Sony | DVP-SR100 | Sony DVP-SR100 Käyttöohjeet

4-115-668-34(1)
CD/DVD
Player
Käyttöohje
DVP-SR100
© 2008 Sony Corporation
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä jätä laitetta
alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Älä avaa laitteen koteloa,
jotta et altistu sähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Verkkojohdon saa vaihtaa
vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Älä säilytä paristoja tai niitä
sisältäviä laitteita
auringonvalossa tai avotulen
tai muun lämmönlähteen
lähettyvillä.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI.
LUOKAN 1 LASERLAITE
-merkintä on laitteen
takapaneelissa.
VAARA
Optisten laitteiden käyttäminen
tämän laitteen kanssa voi
vahingoittaa silmiä. Tässä CD-/
DVD-soittimessa käytettävä
lasersäde vahingoittaa silmiä. Älä
yritä avata koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
2
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen
pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite
hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus
hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
tuotteen huolto- tai takuuasioissa
ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
Varotoimet
Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa
on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos
paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Turvallisuus
• Tämä laite toimii 220–240 voltin
vaihtovirralla, jonka taajuus on
50 tai 60 Hz. Tarkista, että
laitteen käyttöjännite ja
paikallinen verkkojännite
vastaavat toisiaan.
• Älä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta vältät
tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Asentaminen
• Älä sijoita laitetta kaltevalle
alustalle. Se on tarkoitettu
sijoitettavaksi vaakasuoraan
asentoon.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä
mikroaaltouunin, kookkaiden
kaiuttimien tai muiden
voimakkaita magneettikenttiä
aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä
laitteen päälle.
Ukonilma
Irrota laite varmuuden vuoksi
seinäpistorasiasta ukonilmalla tai
kun laitetta ei käytetä pitkään
aikaan. Tämä estää laitteen
vaurioitumisen salaman tai
jännitepiikin vuoksi.
Huomautuksia levyistä
• Tartu levyyn vain sen reunoista,
jotta levy pysyy puhtaana. Älä
kosketa levyn pintaa. Pöly,
sormenjäljet ja naarmut voivat
vioittaa levyä.
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä
pääsee laitteen sisään, irrota
verkkovirtajohto. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkistaa laite, ennen kuin jatkat
sen käyttöä.
Virtalähteet
• Älä jätä levyä suoraan
auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä
jätä levyä auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, sillä
lämpötila auton sisällä saattaa
nousta hyvin korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa
toiston jälkeen.
• Puhdista levy puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja
kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen
bensiiniä, tinneriä, kaupoissa
myytäviä puhdistusaineita äläkä
LP-vinyylilevyille tarkoitettuja
antistaattisia suihkeita.
• Jos olet tulostanut levyn pintaan,
anna tekstin kuivua ennen levyn
toistoa.
• Laite on kytkettynä
verkkovirtaan aina, kun
verkkovirtajohto on kytketty
pistorasiaan. Näin on, vaikka
virta olisi katkaistu laitteen
virtakytkimellä.
• Irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Tartu
aina pistokkeeseen, kun irrotat
verkkovirtajohdon pistorasiasta.
Älä koskaan vedä johdosta.
Laitteen sijoittaminen
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun
kuuntelet hyvin hiljaista tai
äänetöntä levyn osaa. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua, jos
toistettavaksi tulee kohta, jonka
äänenvoimakkuus on suuri.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli,
painikkeet ja säätimet mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä
hankaustyynyjä, hankausjauheita
tai liuottimia, kuten alkoholia tai
bensiiniä.
Levyjen puhdistaminen,
levyn- tai
linssinpuhdistusaineet
Älä käytä puhdistuslevyjä tai
levyjen/linssin puhdistusainetta
(juoksevaa nestettä tai
sumutetta). Ne voivat vioittaa
laitetta.
• Sijoita laite paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto. Tällöin
laitteen sisäosat eivät kuumene
liikaa.
• Älä aseta laitetta pehmeälle
alustalle, kuten maton päälle.
• Älä sijoita laitetta paikkaan,
jossa se on alttiina liialliselle
kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai
iskuille.
• Älä aseta soitinta ahtaaseen
tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
vastaavaan paikkaan.
• Asenna tämä soitin siten, että
verkkovirtajohto voidaan irrottaa
pistorasiasta ongelmatilanteessa
viivytyksettä.
Tietoa osien vaihtamisesta
Käyttö
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota
yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
• Jos laite tuodaan suoraan
kylmästä lämpimään paikkaan
tai sijoitetaan hyvin kosteaan
tilaan, sen sisällä oleviin
linsseihin voi tiivistyä kosteutta.
Tällöin laite ei ehkä toimi
moitteettomasti. Poista tällöin
laitteesta levy ja kytke
laitteeseen virta noin puoleksi
tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy laitteesta, ennen kuin
siirrät laitetta. Muutoin levy voi
vahingoittua.
Jos laitteeseen tehdään korjauksia,
siitä irrotettuja osia voidaan ehkä
käyttää uudelleen tai kierrättää.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä laite voi pitää
pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television
kuvaruudussa rajoituksettoman
ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäyttökuvan television
kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua
pysyvästi. Plasmatelevisiot ja
projektiotelevisiot ovat herkkiä
tälle.
3
Sisällysluettelo
VAROITUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tietoja tästä käyttöohjeesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osat ja säätimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
5
6
Liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vaihe 1: Kytkeminen televisioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vaihe 2: Verkkovirtajohdon kytkeminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vaihe 3: Kaukosäätimen valmisteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Television ohjaaminen mukana toimitetulla kaukosäätimellä . . . . . . . . . 11
Vaihe 4: Pika-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjausvalikkonäyttö (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eri toistotoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toisto satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto) . . . . . . . . . . . . . .
Toistaminen toistuvasti (toistuva toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tietyn osuuden toistuva toisto (A-B-jakson toistuva toisto) . . . . . . . . . . .
Toistoasetusten mukauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toistokuvan säätäminen (KUVANSÄÄTÖTILA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvan terävöittäminen (TERÄVYYS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyjen lukitseminen (KÄYTÖNVALVONTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MP3-ääniraitojen ja JPEG-kuvatiedostojen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . .
JPEG-kuvatiedoston valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvaesityksen nopeuden asettaminen (VAIHTOVÄLI) . . . . . . . . . . . . . .
Kuvaesityksen tyylin valitseminen (TEHOSTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DivX-videotiedostojen toistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
17
18
20
20
21
22
22
23
23
23
23
24
25
26
26
27
Asetukset ja säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Asetusnäytön käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIELEN ASETUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÄYTTÖASETUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MUKAUTETUT ASETUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUDIOASETUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digitaalisen lähtösignaalin valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
28
28
29
30
31
31
Lisätietoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automaattinen vianmääritystoiminto (kun kirjaimia tai numeroita näkyy
näytössä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toistettavat levyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kielikoodien luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
35
35
38
39
39
40
Tietoja tästä käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa viitataan kaukosäätimen painikkeisiin. Voit käyttää myös laitteen
painikkeita, jos niiden nimet ovat samat tai samantapaiset kuin kaukosäätimessä.
• Termiä ”DVD” voidaan käyttää puhuttaessa kaupallisista DVD-levyistä, DVD+RW-/
DVD+R-/DVD+R DL (+VR-tila) -levyistä sekä DVD-RW-/DVD-R-/DVD-R DL -levyistä
(VR-tila, videotila).
• TÄRKEÄT tiedot (väärinkäytön estämiseksi) on merkitty b-kuvakkeella. HYÖDYLLISET
tiedot (vihjeet ja muut ohjeet) on merkitty z-kuvakkeella.
• Tässä käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleja:
Symboli
Merkitys
Toiminto koskee kaupallisia DVD-levyjä, +VR-tilassa olevia DVD+RW-,
DVD+R-, DVD+R DL -levyjä sekä videotilassa olevia DVD-RW-, DVDR- ja DVD-R DL-levyjä.
Toiminto koskee VR (Video Recording) -tilassa olevia DVD-RW-, DVDR-, DVD-R DL -levyjä.
VIDEO-CD-levyjen (mukaan lukien Super VCD -levyt tai CD- tai Super
VCD -muodossa olevat CD-R/CD-RW-levyt) kanssa käytettävissä olevat
toiminnot.
Toiminto koskee musiikki-CD-levyjä tai musiikki-CD-muotoisia CD-R/
CD-RW-levyjä.
MP3*1-ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja ja DivX*2-videotiedostoja
sisältävien DATA-levyjen kanssa käytettävissä olevat toiminnot
*1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on ISO:n (International Organization for Standardization)/IEC
(International Electrotechnical Commission) MPEG-standardin määrittämä tekniikka, jota
käytetään äänidatan pakkaamisessa.
MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka ja patentit on lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.
*2 DivX® on DivX, Inc:n kehittämä videotiedostojen pakkaustekniikka.
DivX, DivX Certified ja asianomaiset logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään
lisenssillä.
5
Osat ja säätimet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Kaukosäädin
PICTURE
NAVI
TV
TV [/1 (virta/valmiustila) (11)
Television virran kytkeminen tai
valmiustilaan siirtäminen.
TV
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
[/1 (virta/valmiustila) (13)
Kytkee soittimen virran tai siirtää sen
valmiustilaan.
2 (äänenvoimakkuus) +/– (11)
Television äänenvoimakkuuden
säätäminen.
B Numeropainikkeet
Esimerkiksi nimikkeiden ja jaksojen
numeroiden syöttäminen.
CLEAR (18)
Tyhjentää syöttökentän.
FAST/SLOW
PLAY
Painikkeissa 2 (äänenvoimakkuus) +, numero 5,
AUDIO ja N on kosketuspiste. Voit käyttää
kosketuspistettä soittimen käytön apuna.
A PICTURE NAVI (25)
Jakaa näytön yhdeksään pieneen
näyttöön, joista haluttu kohtaus on
helppo valita.
Näyttö muuttuu kullakin painikkeen
painalluksella seuraavasti:
• JAKSOJEN NÄYTTÖ
• NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ
• RAITOJEN NÄYTTÖ
Albumin JPEG-kuvatiedostot näkyvät
16 pikkukuvana.
TV t (signaalilähteen valinta) (11)
Television signaalilähteen
vaihtaminen television ja muiden
lähteiden välillä.
6
C TIME/TEXT (24, 27)
Tuo näkyviin toistoajan ja jäljellä
olevan ajan. Muuttaa näyttötietoja
toistuvasti painettaessa.
CD-/DVD-tekstit näkyvät vain, jos
levylle on tallennettu tekstiä.
Jos MP3-ääniraita sisältää ID3tunnisteen, soitin tuo näkyviin
albumin tai raidan nimen ID3tunnistetiedoista. Tämä soitin tulee
ID3-versioita 1.0/1.1 ja 2.2/2.3.
AUDIO (
)
Muuttaa ääniraidan kielen tai
äänikanavan.
Näytössä näkyvä 4-numeroinen koodi
on kielikoodi. Kohdassa
”Kielikoodien luettelo” sivulla 39 on
kerrottu, mitä kieltä koodi vastaa.
Käytössä oleva äänisignaali (esim.
Dolby Digital, DTS tai PCM) näkyy
sivulla 7 olevassa muodossa.
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
Esimerkki:
5.1-kanavainen Dolby Digital
Taka (V/O)
1: ENGLANTI DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
LFE (matalat
tehosteäänet)
Etu (V/O) +
keski
◆ Toistettaessa DATA-levyllä olevaa
DivX-videotiedostoa
Esimerkki:
MP3-ääni
1: MP3 128k
Bittinopeus
SUBTITLE ( ) (26)
Vaihtaa tekstityksen.
D TOP MENU
Tuo näkyviin DVD-levyn päävalikon.
MENU (24)
Tuo näkyviin valikon.
O RETURN (16)
Paluu edelliseen näyttöön.
DISPLAY (17)
Tuo toistotiedot näyttöön.
C/X/x/c (13)
Valitsee näkyvissä olevan
vaihtoehdon korostamalla sen.
Keskipainike (ENTER) (13)
Vahvistaa valinnan.
E ./> (edellinen/seuraava)
/
(uudelleentoisto/
siirto/siirto/eteenpäin)
m/M
N (toisto)
X (tauko)
x (pysäytys)
(selaus/hidastus)
FAST/SLOW PLAY
Lisätietoja painikkeiden toiminnoista on
kohdassa ”Perustoiminnot” (sivulla 7).
Perustoiminnot
Toiminto
Käyttö
Toisto
Paina N.
Pysäytys
Paina x.
Tauko
Paina X.
Siirtyminen
seuraavaan jaksoon,
raitaan tai
kohtaukseen
normaalissa toistossa
Paina >.
Siirtyminen edelliseen Paina ..
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen
normaalissa toistossa
Selaaminen taakse-/
eteenpäin
Paina
m/
M
.
Voit muuttaa nopeutta
painamalla painiketta
toistuvasti.
Edellisen kohtauksen
uudelleentoisto*1*3
Paina
(uudelleentoisto)
toiston aikana.
Toistettavan
kohtauksen
hetkellinen pikasiirto
eteenpäin*2*3
Paina
(siirto
eteenpäin) toiston
aikana.
Hidastettu toisto
taaksepäin*4/
eteenpäin*5
Paina X toiston
aikana, ja paina sitten
toistuvasti
m/
M
.
Toisto kuva kuvalta
taaksepäin*4/
eteenpäin*5
Paina X toiston
aikana, ja paina sitten
/
.
Äänellinen toisto eri
nopeuksilla*6
Paina toistuvasti
FAST/SLOW PLAY
toiston aikana.
*1 Kaikki DVD-levyt lukuun ottamatta
DVD+RW-, DVD+R-, DVD+R DL -levyjä ja
DivX-videotiedostoja.
*2 Vain DVD-levyt ja DivX-videotiedostot.
*3 Nämä toiminnot eivät ehkä toimi kaikissa
kohtauksissa.
*4 Vain DVD VIDEO -levyt DVD-VR-tilassa.
5 Vain DVD- ja VIDEO CD -levyt sekä DivX*
videotiedostot.
*6 Vain DVD- ja VIDEO CD -levyt.
,jatkuu
7
Etupaneeli
A [/1 (virta/valmiustila) -painike (13)
E Z (avaus/sulkeminen) -painike (15)
B Levylokero (15)
F N (toisto) -painike (15)
C Etupaneelin näyttö (16)
G x (pysäytys) -painike (15)
D
(kaukosäätimen tunnistin) (11)
Takapaneeli
AUDIO OUT
L
R
DIGITAL OUT
COAXIAL
A DIGITAL OUT (COAXIAL)
-liitäntä (10)
B AUDIO OUT L/R -liitännät (10)
8
LINE
(RGB)
-TV
C LINE (RGB) - TV -liitäntä (9)
Liittäminen
Tarkasta pakkausta purkaessasi mukana toimitettavat osat sivulla 38 olevasta luettelosta.
Liittäminen
b
• Kytke kaapelit huolellisesti, jotta vältyt häiriöiltä.
• Lisätietoja on kytkettävien laitteiden käyttöohjeissa.
• Irrota laitteiden verkkovirtajohdot pistorasiasta ennen laitteiden kytkemistä.
Vaihe 1: Kytkeminen televisioon
Kytke soitin televisioon tai projektoriin A/V-kaapelilla (SCART). Tätä kytkentätapaa
käytettäessä ääni toistetaan television kaiuttimista.
CD-/DVD-soitin
AUDIO OUT
L
R
DIGITAL OUT
COAXIAL
LINE
(RGB)
-TV
LINE (RGB)-TV -liitäntään
Televisio
SCART-kaapeli
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
: Signaalin kulkusuunta
Kytke kaapelit huolellisesti, sillä löysästi
kytketyt kaapelit voivat aiheuttaa häiriöitä.
Jos käytät tätä kytkentätapaa, varmista, että
televisio tukee RGB-signaaleja. Lisätietoja
on kytkettävän television käyttöoppaassa. Jos
valitset asetusnäytön (sivulla 29)
”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon ”LINE”asetukseksi ”RGB”, käytä SCART-kaapelia,
joka tukee RGB-signaalia.
Kytkeminen tavalliseen 4:3-kuvasuhteiseen
televisioon
Kuva ei ehkä mahdu television kuvaruutuun
levystä riippuen. Lisätietoja kuvasuhteesta on
sivulla 29.
b
• Älä kytke esimerkiksi videonauhuria television ja
soittimen väliin. Jos soittimen signaali kulkee
videonauhurin kautta, television kuvassa voi olla
häiriöitä.
• Jos kytket soittimen televisioon SCART-liitännän
kautta, soitin valitaan automaattisesti television
signaalilähteeksi, kun toisto alkaa. Paina tällöin
kaukosäätimen TV t (signaalilähteen valinta)
-painiketta, jos haluat palauttaa television
signaalilähteeksi.
Kun toistat NTSC-värijärjestelmän
mukaista levyä, soitin välittää esimerkiksi
videosignaalin tai asetusnäytön NTSCvärijärjestelmän mukaisena, jolloin kuva ei
ehkä näy PAL-värijärjestelmän mukaisissa
televisioissa. Avaa tällöin levylokero ja
poista levy.
,jatkuu
9
Kytkeminen äänilaitteisiin
A Digitaalisen äänen tuloliitäntä
Valitse menetelmä A tai B äänilaitteen
tuloliitännän mukaan.
Jos äänilaiteessa on Dolby*1 Digital-,
DTS*2- tai MPEG-äänidekooderi ja
digitaalinen tuloliitäntä, käytä tätä kytkentää.
Voit kuunnella surround-ääntä muodossa
Dolby Digital (5.1-kanavaa), DTS (5.1kanavaa) tai MPEG-ääni (5.1-kanavaa).
A
Äänilaite, jossa on
dekooderi
koaksiaaliseen
digitaalituloliitäntään
Koaksiaalinen
digitaalikaapeli (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
-liitäntään
DIGITAL OUT
COAXIAL
CD-/DVD-soitin
AUDIO OUT
L
R
LINE
(RGB)
-TV
DIGITAL OUT
COAXIAL
(valkoinen)
AUDIO OUT
L
R
(punainen)
AUDIO OUT L/R -liitäntään
Äänikaapeli (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
*1 Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
*2 Valmistettu lisenssillä yhdysvaltalaisen
patentin (numero 5,451,942) ja muiden
USA:ssa sekä muualla maailmassa voimassa ja
haettavana olevien patenttien nojalla. DTS ja
DTS-symboli ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja DTS Digital Out- ja DTSlogo ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on
DTS, Inc. Tuote sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
b
• Kun olet liittänyt laitteet, valitse pika-asetuksissa
oikeat asetukset (sivulla 13). Jos äänilaitteessa on
MPEG-äänen dekooderi, valitse
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”MPEG”asetukseksi ”MPEG” (sivulla 32). Muutoin
kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu
voimakas häiriöääni.
• Soittimen omia TVS-tehosteita ei voi käyttää tätä
liitäntätapaa käytettäessä.
• DTS-ääniraitojen kuunteleminen edellyttää
tämän liitäntätavan käyttämistä. DTS-ääniraitojen
signaalit eivät kulje LINE (RGB)-TV (SCART)tai AUDIO OUT L/R -liitäntöjen kautta, vaikka
pika-asetusten ”DTS”-asetukseksi on valittu
”KÄYTÖSSÄ” (sivulla 13).
B Audio L/R (vasen/oikea) -tuloliitännät
Tätä kytkentää käytettäessä ääni toistetaan
äänilaitteiston kahden kaiuttimen kautta.
Ääniliitäntään (V/O)
B
Äänilaite
: Signaalin kulkusuunta
z
Katso kytkettyjen laitteiden käyttöohjeista
lisätietoja kaiuttimien oikeasta sijoittamisesta.
10
Vaihe 2:
Verkkovirtajohdon
kytkeminen
Voit ohjata Sony-television
äänenvoimakkuutta, signaalilähteen valintaa
ja virtakytkintä vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä.
TVt
TV
PICTURE
NAVI
Vaihe 3: Kaukosäätimen
valmisteleminen
Soittimen toimintoja voi ohjata sen mukana
tulevan kaukosäätimen avulla. Aseta kaksi
R6 (koko AA) -paristoa paristolokeroon niin,
että niiden 3- ja #-navat tulevat oikeille
puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen
mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä,
suuntaa se soittimessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen .
b
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei
kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai
valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi
seurauksena olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen
vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei
vahingoita kaukosäädintä.
TV
TV
Liittäminen
Kytke soittimen ja television
verkkovirtajohdot pistorasiaan.
Television ohjaaminen mukana
toimitetulla kaukosäätimellä
2 +/–
Numeropainikkeet
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
Voit ohjata televisiota seuraavilla
painikkeilla.
Painike
Toiminto
TV [/1
Television virran kytkentä tai
katkaisu.
2 (äänenvoimakkuus) +/–
Television
äänenvoimakkuuden
säätäminen.
TV t
(signaalilähteen
valinta)
Television signaalilähteen
vaihtaminen television ja
muiden lähteiden välillä.
b
Televisiota ei ehkä voi ohjata joillakin tai millään
vakiovarusteisiin sisältyvän kaukosäätimen
painikkeilla kytkettävästä laitteesta riippuen.
,jatkuu
11
Muiden televisioiden ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit ohjata myös muun kuin Sony-television
äänenvoimakkuutta, signaalilähteen valintaa
ja virtakytkintä.
Jos televisio on mainittu seuraavassa
taulukossa, valitse sitä vastaava valmistajan
koodi.
1
Pidä TV [/1 -painike painettuna ja syötä
television valmistajan koodi
numeropainikkeilla (ks. alla oleva
taulukko).
2
Vapauta TV [/1 -painike.
◆Ohjattavien televisioiden koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi
koodinumero, syötä numerot yksi kerrallaan,
kunnes löydät koodin, joka toimii televisiosi
kanssa.
Valmistaja
Koodinumero
Sony
01 (oletusasetus)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
b
• Asettamasi koodinumero voi palautua
oletusasetuksen mukaiseksi, kun vaihdat
kaukosäätimen paristot. Aseta oikea
koodinumero uudelleen.
• Televisiota ei ehkä voi ohjata joillakin tai millään
vakiovarusteisiin sisältyvän kaukosäätimen
painikkeilla kytkettävästä laitteesta riippuen.
12
Vaihe 4: Pika-asetukset
PICTURE
NAVI
TV
TV
Liittäminen
Seuraavien vaiheiden avulla voit tehdä soittimen käytön edellyttämät perusasetukset.
Jos haluat ohittaa jonkin asetuksen, paina >. Jos haluat palata edelliseen asetukseen, paina
..
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
ENTER
FAST/SLOW
PLAY
1 Kytke televisioon virta.
2 Paina [/1.
5 Valitse kieli painamalla X/x.
Soittimen virta kytkeytyy päälle.
3 Valitse televisiosta soittimen
signaalilähde, niin että soittimen
kuva näkyy televisiossa.
Ilmoitus ”Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Käynnistä PIKA-ASENNUS
painamalla [ENTER]) tulee näytön
alareunaan. Jos tämä ilmoitus ei tule
näkyviin, siirry pika-asetuksiin
valitsemalla ohjausvalikon ”SETUP”
(ASETUKSET) -kohdasta ”QUICK”
(PIKA) (sivulla 18).
4 Paina ENTER asettamatta
soittimeen levyä.
Kuvaruutunäyttöjen kielen asetusnäyttö
tulee näkyviin.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
Soitin näyttää asetusvalikon ja
tekstityksen valitsemasi kielen
mukaisena.
6 Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee liitettävän television
kuvasuhteen asetusnäyttö.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
7 Valitse television tyyppiä vastaava
asetus painamalla X/x.
◆ Jos käytössäsi on laajakuvatelevisio
tai tavallinen 4:3-kuvasuhteinen
televisio, jossa on laajakuvatila
• 16:9 (sivulla 29)
◆ Jos käytössäsi on tavallinen 4:3kuvasuhteinen televisio
• 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN SCAN
(sivulla 29)
,jatkuu
13
8 Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee LINE (RGB)-TV
-liitännän videolähtösignaalin tyypin
asetusnäyttö.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
LINE:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VIDEO
VIDEO
RGB
9 Valitse haluamasi LINE (RGB)-TV
-liitännän videolähtösignaalin
tyyppi painamalla X/x.
◆ Videosignaalit
• VIDEO (sivulla 29)
◆ RGB-signaalit
• RGB (sivulla 29)
10Paina ENTER-painiketta.
Näkyviin tulee äänilaitteen, esimerkiksi
vahvistimen (vastaanottimen),
liittämiseen käytettävän liitännän tyypin
asetusnäyttö.
Onko soitin liitetty vahvistimeen
(vastaanottimeen)? Valitse käyttämäsi
liitännän tyyppi.
KYLLÄ
AUDIO OUTPUT L/R
DIGITAL OUTPUT
EI
11Valitse X/x-painikkeilla
äänilaitteen liittämiseen käytetty
liitännän tyyppi, jos liitäntä on
tehty, ja paina sitten ENTER.
Jos äänilaitetta ei ole liitetty, valitse
asetukseksi ”EI” ja siirry vaiheeseen 15.
Jos olet kytkenyt äänilaitteen pelkällä
audiokaapelilla, valitse ”KYLLÄ:
AUDIO OUTPUT L/R” ja siirry sitten
vaiheeseen 15.
Jos olet kytkenyt äänilaitteen
koaksiaalisella digitaalikaapelilla, valitse
”KYLLÄ: DIGITAL OUTPUT”.
14
12Valitse X/x-painikkeilla Dolby
Digital -signaalityyppi, jonka
haluat ohjata äänilaitteeseen.
Jos äänilaitteessa on Dolby Digital
-dekooderi, valitse asetukseksi ”DOLBY
DIGITAL”. Muutoin valitse ”D-PCM”.
AUDIOASETUKSET
VAKIO
AUDIO DRC:
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL:
DOLBY DIGITAL
MPEG:
D-PCM
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
13Paina ENTER-painiketta.
”DTS” on valittuna.
AUDIOASETUKSET
VAKIO
AUDIO DRC:
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM:
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
14Valitse X/x-painikkeilla,
ohjataanko DTS-signaali
äänilaitteeseen.
Jos äänilaitteessa on DTS-dekooderi,
valitse ”KÄYTÖSSÄ”. Muutoin valitse
”EI KÄYT.”.
15Paina ENTER-painiketta.
Pika-asetukset ja kytkennät on tehty.
Jos äänilaitteessa on MPEG-äänen
dekooderi, valitse ”MPEG”-asetukseksi
”MPEG” (sivulla 32).
Toiston pysäyttäminen
Paina x-painiketta.
Toistaminen
Toiston keskeyttäminen
Levyjen toistaminen
PICTURE
NAVI
TV
TV
Numeropainikkeet
b
DVD-tallentimilla luodut levyt on viimeisteltävä
asianmukaisesti, ennen kuin niitä voi toistaa. Katso
viimeistelystä lisätietoja DVD-tallentimen
käyttöohjeesta.
TIME/TEXT
CLEAR
z
Voit asettaa soittimen virran katkeamaan
automaattisesti silloin, kun soitin on ollut
pysäytettynä yli 30 minuuttia. Jos haluat ottaa
tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä,
valitse ”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”AUTOM. VIRRANKATK.” -asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ” tai ”EI KÄYT.” (sivulla 30).
Toistaminen
Joidenkin DVD- tai VIDEO CD -levyjen
toiminnot voivat erota toisistaan tai olla
rajoitettuja.
Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta.
Paina X.
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
ENTER
RETURN
Tietoja DVD VIDEO -levyjen DTSääniraitojen toistamisesta
DTS-äänisignaaleja lähetetään vain
DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä.
FAST/SLOW
PLAY
Levyn toiston jatkaminen
pysäytyskohdasta
1 Paina soittimen Z-painiketta ja
Kun N-painiketta painetaan uudelleen
toiston pysäyttämisen jälkeen, soitin jatkaa
toistoa siitä kohdasta, jossa x-painiketta
painettiin.
aseta levy levykelkkaan.
z
Voit aloittaa levyn toiston alusta painamalla x
kahdesti ja painamalla sitten N.
b
Toistonjatkamistoiminto ei toimi satunnaistoiston
eikä ohjelmoidun toiston aikana.
Toistettava
puoli alaspäin
2 Paina N.
Levykelkka sulkeutuu. Soitin aloittaa
toiston (normaali toisto). Säädä
television tai äänilaitteen
äänenvoimakkuutta.
Television kuvaruutuun voi tulla
näkyviin valikko levystä riippuen.
Lisätietoja DVD VIDEO -levyistä on
sivulla 7. Lisätietoja VIDEO CD
-levyistä on sivulla 16.
,jatkuu
15
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD
-levyjen toistaminen (PBC-toisto)
PBC (Playback Control) -toistotoimintojen
ansiosta voit toistaa VIDEO CD -levyjä
vuorovaikutteisesti television kuvaruudussa
näkyvän valikon avulla.
Valikko tulee näkyviin, kun toistetaan
VIDEO CD -levyä, jossa on PBC-toimintoja.
Valitse kohde numeropainikkeella ja paina
ENTER. Noudata sitten interaktiivisten
toimintojen valikon ohjeita (paina N, kun
näytössä on teksti ”Paina SELECT”).
Noudata levyn käyttöohjetta, koska VIDEO
CD -levyjen käyttötavat vaihtelevat.
Palaaminen valikkoon
Paina O RETURN.
z
Jos haluat toistaa levyä käyttämättä PBCtoimintoja, valitse raita ./> -painikkeilla tai
numeropainikkeilla laitteen ollessa pysäytettynä ja
paina sitten N tai ENTER.
Televisioruutuun tulee näkyviin teksti ”Soitto ilman
PBC-toimintoa” ja soitin aloittaa normaalin toiston.
Pysäytyskuvia, kuten valikkoa, ei voi näyttää.
Voit palata PBC-toistoon painamalla x kahdesti ja
painamalla sitten N.
Levykelkan lukitseminen (lapsilukko)
Voit lukita levykelkan, niin että lapset eivät
voi avata sitä.
Kun soitin on valmiustilassa, paina O
RETURN ja ENTER ja kaukosäätimen [/1painiketta.
Soittimeen kytkeytyy virta, ja etupaneelin
näyttöön tulee sana ”
” (LOCKED).
Soittimen Z-painike ei toimi, kun lapsilukko
on käytössä.
Voit poistaa levykelkan lukituksen
painamalla uudelleen O RETURN, ENTER
ja [/1, kun soitin on valmiustilassa.
b
Vaikka valitsisit ohjausvalikon ”ASETUKSET”kohdasta ”NOLLAUS”-vaihtoehdon (sivulla 18),
levykelkka pysyy lukittuna.
16
Ohjausvalikkonäyttö (Magic Pad)
Ohjausvalikon avulla voit valita haluamasi toiminnon ja katsella lisätietoja. Voit tuoda
ohjausvalikkonäytön näkyviin ja vaihtaa näyttöä painamalla toistuvasti DISPLAY seuraavasti:
Ohjausvalikkonäyttöjen 1 ja 2 vaihtoehdot vaihtelevat levytyyppien mukaan.
Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1 toistettaessa DVD VIDEO -levyä.
Valitse ohjausvalikkonäytön vaihtoehto X/x-painikkeilla ja paina sitten ENTER.
Lisätietoja vaihtoehdosta on kohdassa ”Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo” (sivuilla 18 ja
19).
Toistaminen
, Ohjausvalikkonäyttö 1
m
Ohjausvalikkonäyttö 2 (ei koske CD-levyjä)
m
Ohjausvalikkonäyttö pois käytöstä
Toistettavan jakson numero*2
Toistettavan nimikkeen numero*1
Nimikkeiden kokonaismäärä*1
Jaksojen kokonaismäärä*2
Ohjausvalikon
kohdat
Valittu kohta
Ohjausvalikosta
valitun kohdan nimi
Toimintaohje
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
PLAY
DVD VIDEO
Toistotila
(N toisto,
X tauko,
x pysäytys jne.)
Toistettavan
levyn tyyppi*3
Toistoaika*4
Nykyinen asetus
Vaihtoehdot
OHJELMOITU
ENTER
Lopeta:
DISPLAY
*1 Tässä näkyy VIDEO CD -levyn kohtauksen
numero (PBC-toiminto käytössä), VIDEO CDtai CD-levyn raidan numero ja DATA-levyn
albumin numero.
*2 Tässä näkyy VIDEO CD -levyn indeksinumero,
MP3-ääniraidan numero tai DATA CD -levyllä
olevan JPEG-kuvatiedoston tai DivXvideotiedoston numero.
*3 Super VCD -levyt näkyvät muodossa ”SVCD”.
*4 Näyttää JPEG-tiedostojen päivämäärän.
,jatkuu
17
Ohjausvalikkonäytön kohtien
luettelo
Kohta
Nimi, toiminto
NIMIKE/KOHTAUS/RAITA
JAKSO/INDEKSI
RAITA
Valitsee toistettavan nimikkeen,
kohtauksen, raidan, jakson tai
indeksin.
1
Valitse hakutapa painamalla
X/x.
”** (**)” valitaan (** tarkoittaa
numeroa).
2
Paina ENTER-painiketta.
”** (**)” muuttuu muotoon
”-- (**)”.
3
Valitse etsittävä numero
numeropainikkeilla.
4
Paina ENTER-painiketta.
AIKA/TEKSTI
Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan
toistoajan.
Anna aikakoodi kuva- ja
musiikkihakua varten (vain DVDlevyt ja DivX-videotiedostot).
1
2
Paina ENTER-painiketta.
Anna aikakoodi
numeropainikkeilla ja paina
ENTER.
Jos esimerkiksi haluat hakea
kohtauksen, joka on 2 tuntia
10 minuuttia 20 sekuntia
alkukohdan jälkeen, anna aika
”2:10:20”.
b
Kohtauksia ei voi etsiä DVD+RW-,
DVD+R- tai DVD+R DL -levyiltä
aikakoodin avulla.
ORIGINAL/PLAY LIST
Valitsee toistettavien nimikkeiden
tyypiksi (DVD-VR-tila) joko
alkuperäisen ORIGINAL tai
muokatun PLAY LIST
-vaihtoehdon.
OHJELMOITU (sivulla 20)
Valitsee nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen toistojärjestyksen.
18
SATUNNAIS (sivulla 21)
Toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
TOISTUVA (sivulla 22)
Toistaa toistuvasti koko levyä
(kaikkia nimikkeitä, raitoja tai
albumeita) tai yhtä nimikettä,
jaksoa, raitaa, albumia tai tiedostoa.
A-B TOISTUVA (sivulla 22)
Määrittää toistuvasti toistettavat
osat.
TERÄVYYS (sivulla 23)
Terävöittää kuvaa korostamalla
kuvassa olevia ääriviivoja.
KÄYTÖNVALVONTA (sivulla 23)
Tällä asetuksella voit rajoittaa
soittimen käyttöä.
ASETUKSET (sivuilla 13 ja 28)
PIKA:
Pika-asetusten avulla voi valita
kuvaruutunäytön kielen, television
kuvasuhteen ja äänilähtösignaalin.
MUKAUTETTU:
Pika-asetusten lisäksi monia
muitakin asetuksia voi muuttaa.
NOLLAUS:
Palauttaa ”ASETUKSET”-valikon
asetukset tehdasasetusten
mukaisiksi.
ZOOM
Suurentaa kuvan enintään 4kertaiseksi alkuperäiseen verrattuna
ja vierittää kuvaa C/X/x/cpainikkeilla.
Palaa normaaliin näkymään
painamalla CLEAR.
Tätä toimintoa voi käyttää kaikissa
kuvissa taustakuvaa lukuun
ottamatta.
KULMA
Muuttaa kuvakulmaa.
KUVANSÄÄTÖTILA (sivulla 23)
Säätää soittimesta tulevaa
videosignaalia. Voit valita
katselemaasi ohjelmaan parhaiten
sopivan kuvanlaadun.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• EI KÄYT.
Peruuttaa asetuksen.
• TVS DYNAAMINEN TILA
• TVS DYNAAMINEN
• TVS LAAJA
Tämä tila on tehokas silloin, kun
vasemman (L) ja oikean (R)
etukaiuttimen etäisyys on pieni
(esimerkiksi stereotelevision sisäiset
kaiuttimet).
• TVS YÖ
Tämä toiminto on kätevä, kun haluat
kuulla puheäänen ja nauttia ”TVS
LAAJA” -toiminnon tuottamista
surround-tehosteista pienellä
äänenvoimakkuudella.
• TVS VAKIO
Valitse tämä asetus, jos haluat
käyttää TVS-toimintoa kahden
erillisen kaiuttimen kanssa.
◆DATA-levyjen valikkovaihtoehdot
Vaihtoehto
Nimi, toiminto
ALBUMI
Valitsee albumin, joka sisältää
toistettavat MP3-ääniraidat ja JPEGkuvatiedostot.
TIEDOSTO
Valitsee toistettavan JPEGkuvatiedoston.
ALBUMI
Valitsee toistettavan DivXvideotiedoston sisältävän albumin.
Toistaminen
TVS
Ottaa surround-äänitehosteet
käyttöön, kun soittimeen kytketään
stereotelevisio tai kaksi etukaiutinta.
Tämä toimii ainoastaan, kun
toistettavana on monikanavainen
Dolby-ääniraita. Jos soitin on
asetettu välittämään signaali
DIGITAL OUT (COAXIAL)
-liitännästä, surround-tehosteet
kuuluvat vain, kun
”AUDIOASETUKSET”-valikon
”DOLBY DIGITAL” -asetuksena
on ”D-PCM” ja ”MPEG”asetuksena ”PCM” (sivulla 31).
TIEDOSTO
Valitsee toistettavan DivXvideotiedoston.
PÄIVÄMÄÄRÄ
Näyttää digitaalikameralla otetun
kuvan kuvauspäivämäärän.
VAIHTOVÄLI (sivulla 26)
Määrittää, miten pitkään kukin kuva
näkyy kuvaruudussa.
TEHOSTE (sivulla 26)
Valitsee kuvaesityksen
kuvanvaihdossa käytettävän
tehosteen.
TILA (MP3, JPEG)
Valitsee DATA-levyltä toistettavien
tietojen tyypin: MP3-ääniraita
(AUDIO), JPEG-kuvatiedosto
(KUVA) tai molemmat (AUTO).
b
• Kun valitset jonkin TVS-tilan, poista
käytöstä kytketyn television tai
äänilaitteen surround-asetus.
• TVS-toiminto ei toimi nopeutetun tai
hidastetun toiston aikana, vaikka
TVS-tilaa voikin vaihtaa.
z
Ohjausvalikon vihreä ilmaisinkuvake syttyy
t
, kun vaihtoehto valitaan
lukuun ottamatta vaihtoehtoa ”EI KÄYT.” (vain
”OHJELMOITU”, ”SATUNNAIS”,
”TOISTUVA”, ”A-B TOISTUVA”,
”TERÄVYYS”, ”ZOOM”, ”TVS”). Vihreä
”ORIGINAL/PLAY LIST” -ilmaisin tulee
näkyviin, kun valitset vaihtoehdon ”PLAY LIST”
(oletusasetus). ”KULMA”-ilmaisin palaa vihreänä,
kun kulmaa muutetaan. ”KUVANSÄÄTÖTILA”ilmaisin palaa vihreänä, kun jokin muu asetus kuin
”VAKIO” on valittuna.
19
3
Eri toistotoiminnot
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
Valitse esimerkiksi nimikkeen ”02” jakso
”03”.
Valitse ”T”-sarakkeesta ”02” painamalla
X/x-painikkeita ja paina sitten ENTER.
Voit valita seuraavat toistotilat:
• ohjelmoitu toisto (sivulla 20)
• satunnaistoisto (sivulla 21)
• toistuva toisto (sivulla 22)
• A-B-jakson toistuva toisto (sivulla 22).
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
b
Toistotila peruuntuu, kun
– levykelkka avataan
– [/1-painiketta painetaan ja soitin siirtyy
valmiustilaan.
Ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Valitse seuraavaksi ”C”-sarakkeesta
”03” painamalla X/x-painikkeita ja paina
sitten ENTER.
Voit toistaa levyn sisällön haluamassasi
järjestyksessä. Voit ohjelmoida enintään
99 nimikettä, jaksoa ja raitaa.
1
Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai
raita.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE 0 2 – 0 3
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Kun olet valinnut ohjausvalikosta
(OHJELMOITU) (sivulla 17),
valitse ”ASETA t” painamalla X/xpainikkeita ja paina sitten ENTER.
T
––
01
02
03
04
05
Näkyvissä on teksti ”RAITA”, kun toistat
VIDEO CD- tai CD-levyä.
Valittu nimike ja jakso
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
T
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai CD -levyä
Valitse esimerkiksi raita ”02”.
Valitse ”T”-sarakkeesta ”02” painamalla
X/x-painikkeita ja paina sitten ENTER.
––
01
02
03
04
05
Valittu raita
OHJELMOITU
Levyllä olevat raidat tai nimikkeet
2
KAIKKI TYHJENNETTY
02
1.RAITA
––
2.RAITA
––
3.RAITA
––
4.RAITA
––
5.RAITA
––
6.RAITA
––
7.RAITA
Paina c.
Kohdistin siirtyy nimikkeen tai raidan
kohdalle sarakkeessa ”T” (tässä
esimerkissä kohtaan ”01”).
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Levyllä olevat jaksot
20
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Ohjelmoitujen raitojen kesto yhteensä
4
Jos haluat ohjelmoida muita
nimikkeitä, jaksoja tai raitoja, toista
vaiheita 2 ja 3.
Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai raidat
näkyvät valitussa järjestyksessä.
5
Paina N.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Kun ohjelma on päättynyt, voit toistaa
saman ohjelman uudelleen painamalla
N.
Paluu normaaliin toistoon
Voit antaa soittimen toistaa nimikkeet, jaksot
tai raidat sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Jos käytät satunnaistoistotoimintoa
uudelleen, soittojärjestys muuttuu uudelleen.
1
Ohjelman muuttaminen tai peruuttaminen
1
Noudata kohdan ”Ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)” vaihetta 1.
2
Valitse muutettavan nimikkeen, jakson
tai raidan numero X/x-painikkeilla ja
paina sitten c. Jos haluat poistaa
ohjelmasta nimikkeen, jakson tai raidan,
paina CLEAR.
3
Tee uusi ohjelma kohdan ”Ohjelman
luominen (ohjelmoitu toisto)” vaiheen 3
mukaan. Jos haluat peruuttaa ohjelman,
valitse ”T”-sarakkeesta ”--” ja paina
sitten ENTER.
Kaikkien nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen peruuttaminen
ohjelmointijärjestyksessä
Paina X, valitse ”KAIKKI TYHJENNETTY”
kohdan ”Ohjelman luominen (ohjelmoitu
toisto)” vaiheessa 2 ja paina sitten ENTER.
z
Voit toistaa ohjelmoituja nimikkeitä, jaksoja tai
raitoja toistuvaa toistoa tai satunnaistoistoa
käyttämällä. Noudata ohjelmoidun toiston aikana
kohdassa Toistuva toisto (sivulla 22) tai
Satunnaistoisto (sivulla 21) kuvattuja vaiheita.
b
• Kun ohjelmoit Super VCD -levyn raitoja,
kokonaistoistoaika ei tule näkyviin.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä
Super VCD -levyjen PBC-toistossa.
Kun olet valinnut ohjausvalikosta
(sivulla 17)
(SATUNNAIS)
-asetuksen, valitse satunnaistoiston
kohde X/x-painikkeilla.
Toistaminen
Paina CLEAR tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 1. Jos haluat toistaa saman
ohjelman uudelleen, valitse ”KÄYTÖSSÄ”
vaiheessa 1 ja paina ENTER.
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaistoisto)
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
• NIMIKE
• JAKSO
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai CD -levyä
• RAITA
◆ Otettaessa ohjelmoitu toisto käyttöön
• KÄYTÖSSÄ: soitin järjestää
ohjelmoitua toistoa varten valitut
nimikkeet, jaksot tai raidat
sattumanvaraiseen järjestykseen.
2
Paina ENTER-painiketta.
Satunnaistoisto alkaa.
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 1.
z
• Voit asettaa satunnaistoiston, kun soitin on
pysäytettynä. Valitse ”SATUNNAIS” ja paina
sitten N. Satunnaistoisto alkaa.
• Kun ”JAKSO” on valittuna asetukseksi, soitin voi
toistaa satunnaistoistossa enintään 200 levyllä
olevaa jaksoa.
b
Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä
Super VCD -levyjen PBC-toistossa.
,jatkuu
21
Toistaminen toistuvasti
(toistuva toisto)
Tietyn osuuden toistuva
toisto (A-B-jakson toistuva
toisto)
Voit toistaa toistuvasti levyn kaikkia
nimikkeitä tai raitoja tai yhtä nimikettä,
jaksoa tai raitaa.
Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun
toiston yhdistelmää.
Voit toistaa haluamaasi nimikkeen, jakson tai
raidan osuutta toistuvasti.
1
Kun olet valinnut ohjausvalikosta
(sivulla 17)
(TOISTUVA)
-asetuksen, valitse satunnaistoiston
kohde X/x-painikkeilla.
• LEVY: soitin toistaa kaikkia
nimikkeitä, raitoja tai albumeja
toistuvasti. (Valitse ORIGINAL- tai
PLAY LIST -vaihtoehto DVD-VRtilassa.)
• NIMIKE: soitin toistaa levyn nykyistä
nimikettä toistuvasti.
• JAKSO: soitin toistaa nykyistä jaksoa
toistuvasti.
• RAITA: soitin toistaa nykyistä raitaa
toistuvasti.
• TIEDOSTO (vain DivXvideotiedostot): soitin toistaa nykyistä
tiedostoa toistuvasti.
• ALBUMI: soitin toistaa nykyistä
albumia toistuvasti.
◆ Kun ohjelmoitu toisto tai
satunnaistoisto on käytössä
• KÄYTÖSSÄ: soitin toistaa
ohjelmoitua toistoa tai satunnaistoistoa
toistuvasti.
2
Paina ENTER-painiketta.
Toistuva toisto alkaa.
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 1.
b
Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä
Super VCD -levyjen PBC-toistossa.
22
1
Kun olet valinnut ohjausvalikosta
(sivulla 17)
(A-B TOISTUVA),
valitse ”ASETA t” painamalla X/xpainikkeita ja paina sitten ENTER.
”A-B TOISTUVA” -asetusnäyttö tulee
näkyviin.
A 18 - 1:32:30
2
B
Kun toiston aikana saavutat toistuvasti
toistettavan osuuden aloituskohdan
(kohta A), paina ENTER-painiketta.
Aloituskohta (kohta A) on asetettu.
A 18 - 1:32:55
3
B 18 - 1:33:05
Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B),
paina ENTER-painiketta uudelleen.
Asetetut kohdat näkyvät näytössä, ja
soitin alkaa toistaa kyseistä osuutta
jatkuvasti.
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 1.
b
• A-B-jakson toistuva toisto ei toimi eri
nimikkeiden välillä.
• A-B-jakson jatkuvaa toistoa ei voi asettaa
yksittäiskuvia sisältävälle levylle DVD-VRtilassa.
Toistoasetusten
mukauttaminen
Toistokuvan säätäminen
Kuvan terävöittäminen
(TERÄVYYS)
Voit terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa
olevia ääriviivoja.
1
(KUVANSÄÄTÖTILA)
Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17)
ensin
(KUVANSÄÄTÖTILA) ja
valitse sitten haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• VAKIO: näyttää normaalin kuvan.
• DYNAAMINEN 1: tuottaa dynaamisen
kuvan lisäämällä kuvan kontrasteja ja
värikylläisyyttä.
• DYNAAMINEN 2: tuottaa
DYNAAMINEN 1 -asetusta
dynaamisemman kuvan lisäämällä
kuvan kontrasteja ja värikylläisyyttä
vielä enemmän.
• ELOKUVA 1: selkeyttää tummien
alueiden yksityiskohtia nostamalla
mustan tasoa.
• ELOKUVA 2: parantaa valkoisten
alueiden kirkkautta, mustien alueiden
täyteläisyyttä ja värien kontrasteja.
• MUISTI: säätää kuvaa tarkasti.
KUVA
Kontrastin
muuttaminen.
KIRKKAUS
Kirkkauden
muuttaminen.
VÄRI
Värien syvyyden
säätäminen.
VÄRISÄVY
2
Väritasapainon
muuttaminen.
2
Paina ENTER-painiketta.
Valittu asetus tulee voimaan.
Levyjen lukitseminen
(KÄYTÖNVALVONTA)
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttäjien iän
mukaan. ”KÄYTÖNVALVONTA”toiminnolla voit määrittää toiston
rajoitustason.
1
Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17)
ensin
(KÄYTÖNVALVONTA) ja
valitse sitten ”SOITIN t” painamalla
X/x-painikkeita ja paina ENTER.
Toiminto edellyttää salasanaa.
2
Anna tai anna uudelleen
numeropainikkeilla nelinumeroinen
salasana ja paina ENTER.
Näkyviin tulee näyttö, jossa voit asettaa
toiston rajoitustason.
3
Valitse ”VAKIO” painamalla X/xpainikkeita ja paina sitten ENTER.
”VAKIO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
4
Paina ENTER-painiketta.
Valittu asetus tulee voimaan.
z
Kun katsot elokuvaa, ”ELOKUVA 1” tai
”ELOKUVA 2” on suositeltava asetus.
Toistaminen
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• EI KÄYT.: poistaa toiminnon käytöstä.
• 1: terävöittää ääriviivoja.
• 2: terävöittää ääriviivoja enemmän kuin
taso 1.
Saat haluamasi kuvanlaadun säätämällä
videosignaalia soittimesta käsin.
1
Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17)
ensin
(TERÄVYYS) ja valitse
sitten taso X/x-painikkeilla.
Valitse toistonrajoitustasoksi
haluamasi maantieteellinen alue
X/x-painikkeilla ja paina sitten
ENTER.
Alue on valittu.
Jos valitset vaihtoehdon ”MUUT t”,
valitse vakiokoodi ja syötä se sivulla 39
olevaan taulukkoon numeronäppäimillä.
5
Valitse ”TASO” painamalla X/xpainikkeita ja paina sitten ENTER.
,jatkuu
23
”TASO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
6
Valitse haluamasi taso X/xpainikkeilla ja paina sitten ENTER.
Käytönvalvonnan asetukset on
määritetty.
Mitä pienempi arvo, sitä tarkemmat
rajoitukset.
Käytönvalvonnan poistaminen käytöstä
Valitse ”TASO”-asetukseksi ”EI KÄYT.”
vaiheessa 6.
MP3-ääniraitojen ja
JPEG-kuvatiedostojen
toistaminen
Voit toistaa DATA-levyillä oleva MP3ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja.
Voit toistaa JPEG-kuvia kuvaesityksenä.
PICTURE
NAVI
PICTURE
NAVI
TV
TV
Salasanan asettaminen tai muuttaminen
Kun olet valinnut ohjausvalikosta
”KÄYTÖNVALVONTA”-vaihtoehdon,
valitse ”SALASANA t” ja paina sitten
ENTER.
z
Jos olet unohtanut salasanan, poista levy ja toimi
kohdan ”Levyjen lukitseminen
(KÄYTÖNVALVONTA)” vaiheen 1 mukaan. Kun
näytössä kehotetaan syöttämään salasana, kirjoita
”199703” numeropainikkeilla ja paina sitten
ENTER. Näytössä kehotetaan syöttämään
nelinumeroinen salasana. Kun olet syöttänyt
nelinumeroisen salasanan, vaihda soittimeen toinen
levy ja paina N. Kun salasanan syöttönäyttö tulee
näkyviin, anna uusi salasana.
b
Laite voi antaa kehotuksen vaihtaa
käytönvalvontatasoa joidenkin levyjen toiston
aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa. Kun
toistonjatkamistila peruutetaan, taso palaa edellisen
asetuksen mukaiseksi.
TIME/TEXT
CLEAR
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
TIME/TEXT
SUBTITLE
MENU
ENTER
DISPLAY
RETURN
FAST/SLOW
PLAY
z
Voit tuoda levyn tiedot näkyviin MP3-ääniraitojen
ja JPEG-kuvatiedostojen toiston aikana TIME/
TEXT-toiminnolla (sivulla 6).
b
Kun soittimeen asetetaan KODAK Picture CD
-muodossa oleva DATA CD -levy, soitin aloittaa
automaattisesti levyn toiston.
1 Paina MENU-painiketta.
Levyn sisältämien albumien luettelo
tulee näkyviin.
Kun soitin toistaa albumia, albumin nimi
näkyy varjostettuna.
1
( 15)
Albumi 1
Albumi 2
Albumi 3
Albumi 4
Albumi 5
Albumi 6
Albumi 7
Albumi 8
2 Valitse albumi X/x-painikkeilla.
24
3 Paina N.
Toisto alkaa valitusta albumista.
Valitussa albumissa olevien JPEGkuvien toisto kuvaesityksenä alkaa.
1
Paina MENU-painiketta.
Levyn sisältämien albumien luettelo
tulee näkyviin.
2
Valitse albumi X/x-painikkeilla ja
paina sitten PICTURE NAVI.
Albumin kuvatiedostot tulevat näkyviin
16 pienoisnäyttöön. Näytössä oikealla
näkyy vieritysruutu.
Toistaminen
Jos haluat valita jonkin tietyn MP3ääniraidan, paina ENTER, valitse raita
X/x-painikkeilla ja paina sitten ENTER.
Lisätietoja tietyn JPEG-kuvatiedoston
valitsemisesta on kohdassa ”JPEGkuvatiedoston valitseminen” (sivulla 25).
JPEG-kuvatiedoston
valitseminen
Toiston pysäyttäminen
Paina x-painiketta.
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
Paina c tai C.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Näytön tuominen näkyviin tai poistaminen
näkyvistä
Paina MENU toistuvasti.
z
Valitusta albumista voi ”TILA (MP3, JPEG)”
-asetuksen avulla valita toistettaviksi MP3ääniraidat, JPEG-kuvatiedostot tai molemmat
(sivulla 19).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saat lisää kuvia näkyviin valitsemalla
alarivin kuvan ja painamalla x. Voit
palata edelliseen kuvaan valitsemalla
ylärivin kuvan ja painamalla X.
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan
MP3-ääniraitaan
Paina toiston aikana > tai .. Voit valita
seuraavan albumin ensimmäisen raidan
painamalla > nykyisen albumin viimeisen
raidan toiston aikana.
Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla .. Valitse edellinen
albumi albumiluettelosta.
1
3
Valitse haluamasi kuva painamalla
C/X/x/c ja paina sitten ENTER.
Valittu kuva tulee näkyviin.
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen
JPEG-kuvatiedostoon
Paina toiston aikana C tai c. Voit valita
seuraavan albumin ensimmäisen tiedoston
painamalla c nykyisen albumin viimeisen
tiedoston toiston aikana.
Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla C. Valitse edellinen
albumi albumiluettelosta.
JPEG-kuvan kiertäminen
Paina kuvan katselun aikana X/x. Aina kun
painat X, kuva kiertyy 90 astetta
vastapäivään.
Palaa normaaliin näkymään painamalla
CLEAR. Huomaa, että näkymä palaa
normaaliksi myös, kun siirryt seuraavaan tai
edelliseen kuvaan painamalla C/c.
,jatkuu
25
JPEG-kuvien tietojen tarkasteleminen
Paina SUBTITLE, kun katselet JPEGkuvatiedostoja.
Näyttöön tulevat mm. tiedoston nimi,
kameran valmistaja/malli, päivämäärä, aika,
kuvan tarkkuus, tiedoston koko ja tiedot
kameran asetuksista (ISO-nopeusasetus,
valotusaika, F-luku, valotuksen korjausarvo
tai polttoväli).
Näytössä näkyy , jos kuvaa otettaessa on
käytetty salamavaloa.
Näytössä näkyy
, jos kuvaa on kierretty
automaattisesti.
Jos haluat poistaa tiedot näkyvistä, paina
SUBTITLE.
Huomaa, että edellä mainittujen tietojen
näkyminen riippuu digitaalikamerasta.
Kuvaesityksen tyylin
valitseminen (TEHOSTE)
Voit valita kuvaesityksen kuvien esitystyylin.
1
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• TILA 1: kuvien tehoste vaihtelee
sattumanvaraisesti.
• TILA 2: seuraava kuva liukuu edellisen
päälle.
• TILA 3: kuva liukuu näkyviin ylhäältä
alas.
• TILA 4: kuva liukuu näkyviin
vasemmalta oikealle.
• TILA 5: kuva tulee näkyviin
kuvaruudun keskeltä.
• EI KÄYT.: toiminto ei ole käytössä.
JPEG-kuvan katselun lopettaminen
Paina x-painiketta.
b
PICTURE NAVI -painike ei toimi, kun ”TILA
(MP3, JPEG)” -asetuksena on ”AUDIO (MP3)”
(sivulla 19).
Kuvaesityksen nopeuden
asettaminen (VAIHTOVÄLI)
Voit määrittää, miten pitkään kukin kuva on
näkyvissä.
1
Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17)
ensin
(VAIHTOVÄLI) ja valitse
sitten asetus X/x-painikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• NORMAALI: asettaa näyttöajaksi
normaalin keston.
• NOPEA: asettaa näyttöajan
NORMAALI-asetusta lyhyemmäksi.
• HIDAS 1: asettaa näyttöajan
NORMAALI-asetusta pidemmäksi.
• HIDAS 2: asettaa näyttöajan HIDAS 1
-asetusta pidemmäksi.
2
26
Paina ENTER-painiketta.
Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17)
ensin
(TEHOSTE) ja valitse
sitten asetus X/x-painikkeilla.
2
Paina ENTER-painiketta.
DivX-videotiedostojen
toistaminen
PICTURE
NAVI
TV
AUDIO
2 Valitse albumi X/x-painikkeilla ja
paina sitten ENTER.
3 Paina N.
TV
TIME/TEXT
CLEAR
Näkyviin tulee luettelo levyllä olevista
albumeista. Luettelossa ovat vain DivXvideotiedostoja sisältävät albumit.
Jos haluat toistaa koko albumin, valitse
albumi ja paina N.
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
TIME/
TEXT
Toisto alkaa valitusta albumista.
Voit valita jonkin tietyn tiedoston X/xpainikkeilla ja painamalla ENTER.
Valitun tiedoston toisto alkaa.
Toistaminen
DivX® on DivX, Inc:n kehittämä
videotiedostojen pakkaustekniikka. Tämä
tuote on virallinen DivX® Certified -tuote.
Voit toistaa DivX-videotiedostoja sisältäviä
DATA-levyjä.
1 Paina MENU-painiketta.
MENU
ENTER
RETURN
FAST/SLOW
PLAY
Toiston pysäyttäminen
Paina x-painiketta.
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
Paina C tai c.
z
Voit tuoda levyn tiedot näkyviin DivXvideotiedoston toiston aikana TIME/TEXTtoiminnolla (sivulla 6).
b
• Jos DATA-levylle ei ole tallennettu DivXvideotiedostoja, soitin ilmoittaa, että levyä ei voi
toistaa.
• Soitin ei toista DivX-videotiedostoja, joiden koko
on suurempi kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus) tai
2 Gt.
• Soitin ei toista joitakin yli 3 tuntia kestäviä DivXvideotiedostoja.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa kuva voi
pysähtyä tai olla epäselvä. Tällöin on
suositeltavaa luoda tiedosto uudelleen
käyttämällä pienempää bittinopeutta. Jos äänessä
esiintyy häiriöitä, MP3 on suositeltava
tallennusmuoto. Huomaa kuitenkin, että tämä
soitin ei ole yhteensopiva WMA (Windows
Media Audio) -muodon kanssa.
• DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan vuoksi
kuvan esiintulo voi kestää jonkin aikaa, kun Npainiketta on painettu.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa ääni ei ehkä
vastaa näkyvää kuvaa.
Näytön tuominen näkyviin tai poistaminen
näkyvistä.
Paina MENU toistuvasti.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen
DivX-videotiedostoon käymättä
tiedostoluettelossa
Voit valita seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston samasta albumista painamalla
> tai ..
Voit myös valita seuraavan albumin
ensimmäisen tiedoston painamalla >
nykyisen albumin viimeisen tiedoston toiston
aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla .. Voit palata
edelliseen albumiin valitsemalla sen
albumiluettelosta.
z
Jos katselukertojen määrä on ennalta määritetty,
voit toistaa DivX-videotiedoston näin monta kertaa.
Seuraavat tapahtumat lasketaan mukaan:
– Levylokeron avaaminen.
– Toisen tiedoston toisto.
– Soittimen virran katkaiseminen. Tämä sisältää
automaattisen virrankatkaisun. Paina Xpainiketta x-painikkeen sijaan, jos haluat
lopettaa katselemisen.
27
Asetukset ja säädöt
KIELEN ASETUS
”KIELEN ASETUS” -toiminnon avulla voit
valita kuvaruudussa näytettävän tekstin sekä
ääniraidan kielen.
Asetusnäytön
käyttäminen
Valitse asetusnäytöstä ”KIELEN ASETUS”.
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi säätää
kuvaa ja ääntä. Voit myös valita tekstityksen
ja asetusnäytön kielen.
Lisätietoja asetusnäytön vaihtoehdoista on
sivuilla 28 - 32.
b
Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat
asetusnäytön asetukset, eivätkä kaikki tässä kuvatut
toiminnot välttämättä toimi.
1 Kun soitin on pysäytettynä, paina
kaukosäätimen DISPLAYpainiketta.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(ASETUKSET) X/xpainikkeilla ja paina sitten ENTER.
”ASETUKSET”-valikon asetukset
tulevat näkyviin.
• PIKA: pika-asetusten määrittäminen
(sivulla 13).
• MUKAUTETTU: useiden eri säätöjen
määrittäminen.
• NOLLAUS: nollaa kaikki sivuilla 28 32 kuvatut asetukset.
3 Valitse ”MUKAUTETTU”
painamalla X/x-painikkeita ja
paina sitten ENTER.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
Valitse asetusluokka ja muuta asetuksia
sivujen 28 - 32 ohjeiden mukaan.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS :
28
SUOMI
SUOMI
ALKUPERÄINEN
SUOMI
◆ NÄYTTÖ (kuvaruutunäyttö)
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa
kuvaruutunäytön kielen.
◆ VALIKKO (vain DVD VIDEO)
Voit valita haluamasi kielen levyn valikkoja
varten.
◆ AUDIO (vain DVD VIDEO)
Voit valita ääniraidan kielen.
Kun valitset ”ALKUPERÄINEN”, levyllä
määritetty ensisijainen kieli tulee käyttöön.
◆ TEKSTITYS (vain DVD VIDEO)
Voit valita DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kielen.
Jos valitset asetukseksi ”ÄÄNEN
MUKAAN”, tekstityskieli muuttuu ääniraitaa
varten valitsemasi kielen mukaiseksi.
z
Jos valitset ”VALIKKO”-, ”TEKSTITYS”- ja
”AUDIO”-asetukseksi ”MUUT t”, valitse
kielikoodien luettelosta (”Kielikoodien luettelo”
sivulla 39) kielikoodi ja syötä se
numeropainikkeilla.
b
Jos valitset ”VALIKKO”-, ”TEKSTITYS”- tai
”AUDIO”-asetuksella kielen, jota DVD VIDEO
-levylle ei ole tallennettu, laite valitsee
automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä.
NÄYTTÖASETUKSET
Valitse asetukset liitettävän television
mukaan.
Valitse asetusnäytössä
”NÄYTTÖASETUKSET”. Jos haluat tietoja
näytön käyttämisestä, katso ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivulla 28).
Oletusasetukset on alleviivattu.
Tällä toiminnolla voit valita liitettävän
television kuvasuhteen (4:3 tai laajakuva).
16:9
Valitse tämä, jos liität
laitteeseen laajakuvatelevision
tai tavallisen television, jossa
on laajakuvatoiminto.
4:3
LETTER
BOX
Valitse tämä, jos liität
laitteeseen tavallisen 4:3kuvasuhteisen television.
Näyttää kuvan
laajakuvamuotoisena siten, että
kuvaruudun ala- ja ylälaitaan
jää musta alue.
4:3
Valitse tämä, jos liität
PAN SCAN laitteeseen tavallisen 4:3kuvasuhteisen television.
Näyttää laajakuvan
automaattisesti koko
kuvaruudussa siten, että osa
kuvasta rajautuu pois.
16:9
Esiin tulee näytönsäästökuva, jos jätät
soittimen tauko- tai pysäytystilaan vähintään
15 minuutiksi tai toistat CD- tai DATA-levyä
(MP3-ääni) yli 15 minuuttia. Näytönsäästäjä
suojaa näyttölaitetta vahingoittumiselta
(jälkikuvilta). Voit poistaa näytönsäästäjän
käytöstä painamalla N.
KÄYTÖSSÄ Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
EI KÄYT.
Poistaa näytönsäästäjän
käytöstä.
◆ TAUSTA
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee
television kuvaruutuun pysäytystilassa tai
toistettaessa CD- tai DATA-levyä (MP3ääni).
KANSIKUVA
Asetukset ja säädöt
◆ TV-TYYPPI
◆ NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
Kansikuva (still-kuva) tulee
näkyviin, mutta vain, jos
kansikuva on tallennettu
levylle (esimerkiksi CDEXTRA). Jos levyllä ei ole
kansikuvaa, näkyviin tulee
”GRAFIIKKAKUVA”.
GRAFIIKKAKUVA Soittimeen tallennettu kuva
tulee näkyviin.
SININEN
Taustaväri on sininen.
MUSTA
Taustaväri on musta.
◆ LINE
Valitsee soittimen takapaneelin LINE
(RGB)-TV -liitännästä lähtevän
videosignaalin.
VIDEO
Liitäntä lähettää
videosignaaleja.
RGB
Liitäntä lähettää RGBsignaaleja.
4:3 LETTER BOX
b
Jos televisio ei tue RGB-signaalia, televisiossa ei
näy kuvaa, vaikka asetukseksi valittaisiin ”RGB”.
Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
4:3 PAN SCAN
b
Joidenkin DVD-levyjen toistossa laite voi valita
automaattisesti ”4:3 LETTER BOX” -asetuksen
”4:3 PAN SCAN” -asetuksen sijaan tai päinvastoin.
29
MUKAUTETUT
ASETUKSET
Tällä toiminnolla voit muuttaa toistoasetuksia
sekä muita asetuksia.
Valitse asetusnäytössä ”MUKAUTETUT
ASETUKSET”. Jos haluat tietoja näytön
käyttämisestä, katso ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivulla 28).
Oletusasetukset on alleviivattu.
◆ AUTOM. VIRRANKATK.
Ottaa automaattisen virrankatkaisun käyttöön
tai poistaa sen käytöstä.
KÄYTÖSSÄ Soitin siirtyy valmiustilaan, kun
se on ollut pysäytettynä yli
30 minuuttia.
EI KÄYT.
Ottaa tämän toiminnon pois
käytöstä.
◆ AUTOM. TOISTO
Ottaa automaattisen toiston käyttöön tai
poistaa sen käytöstä. Tämä toiminto on
hyödyllinen, jos soitin on liitetty ajastimeen
(ei mukana).
EI KÄYT.
Ottaa tämän toiminnon pois
käytöstä.
KÄYTÖSSÄ Toisto alkaa automaattisesti,
kun ajastin (ei mukana) kytkee
soittimeen virran.
◆ TAUKOTILA (vain DVD-levyt)
Valitsee taukotilassa näkyvän kuvan.
30
AUTO
Myös liikkuvia kohteita
sisältävä kuva näkyy
värinättömänä. Valitse
normaalisti tämä asetus.
RUUTU
Myös liikkumattomia kohteita
sisältävä kuva näkyy
suuritarkkuuksisena.
◆ RAIDAN VALINTA (vain DVD VIDEO)
Määrittää eniten kanavia sisältävän äänen
ensisijaiseksi, kun toistat DVD VIDEO
-levyä, jota äänitettäessä on käytetty useita
äänijärjestelmiä (PCM, MPEG audio, DTS
tai Dolby Digital).
EI KÄYT.
Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
AUTO
Ensisijaisuus on määritetty.
b
• Kun valitset asetukseksi ”AUTO”, kieli voi
vaihtua. ”RAIDAN VALINTA” -asetus on
ensisijainen ”KIELEN ASETUS” -näytön
”AUDIO”-asetukseen verrattuna (sivulla 28).
• Jos valitset ”DTS”-asetukseksi ”EI KÄYT.”
(sivulla 32), soitin ei toista DTS-ääniraitaa,
vaikka valitsisit ”RAIDAN VALINTA”
-asetukseksi ”AUTO”.
• Jos PCM-, DTS-, MPEG audio- ja Dolby Digital
-ääniraidoissa on yhtä monta kanavaa, soitin
valitsee PCM-, DTS-, MPEG audio- ja Dolby
Digital -ääniraidat tässä järjestyksessä.
◆ DivX
Soittimen rekisteröintikoodi tulee näkyviin.
Lisätietoja on Internet-osoitteessa
http://www.divx.com/vod.
AUDIOASETUKSET
”AUDIOASETUKSET”-näytön avulla voit
muuttaa äänen asetuksia toistoasetusten ja
liitäntöjen mukaan.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(vain DVD-levyt)
Tekee äänestä selkeän toistettaessa ”AUDIO
DRC” -toiminnon kanssa yhteensopivaa
DVD-levyä hiljaisella äänenvoimakkuudella.
Tämä toiminto vaikuttaa seuraaviin
lähtöliitäntöihin:
– LINE (RGB)-TV -liitäntä
– AUDIO OUT L/R -liitännät
– DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä vain,
jos ”DOLBY DIGITAL” -asetuksena on ”DPCM” (sivulla 31).
Voit valita, syöttääkö soitin äänisignaaleja
DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä.
KÄYTÖSSÄ
Valitse normaalisti tämä
asetus. Kun valitset
asetukseksi ”KÄYTÖSSÄ”,
katso tietoja lisäasetuksista
kohdasta ”Digitaalisen
lähtösignaalin valitseminen”.
EI KÄYT.
Digitaalisen piirin vaikutus
analogiseen piiriin on erittäin
vähäinen.
Digitaalisen lähtösignaalin
valitseminen
VAKIO
Valitse normaalisti tämä
asetus.
TV
Tekee äänestä selkeän, vaikka
säätäisit äänenvoimakkuuden
hyvin pieneksi.
Voit vaihtaa äänisignaalien lähetystavan, jos
liität tähän soittimeen esimerkiksi
digitaalisella tuloliitännällä varustetun
äänilaitteen tai MD-soittimen.
Lisätietoja kytkemisestä on sivulla 10.
Valitse ”DIGITAALILÄHTÖ”-asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ” ja valitse sitten asetukset
”DOLBY DIGITAL”-, ”MPEG”-, ”DTS”- ja
”48kHz/96kHz PCM”.
Jos kytket laitteen, joka ei tue valittua
äänisignaalia, kaiuttimista voi kuulua
voimakas ääni (tai ei mitään ääntä), joka
saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.
LAAJA
ALUE
Tuottaa elävän esityksen
tilavaikutelman.
◆ DOLBY DIGITAL (vain DVD-levyt)
Asetukset ja säädöt
Valitse asetusnäytössä
”AUDIOASETUKSET”. Jos haluat tietoja
näytön käyttämisestä, katso ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivulla 28).
Oletusasetukset on alleviivattu.
◆ DIGITAALILÄHTÖ
Valitsee Dolby Digital -signaalin tyypin.
◆ ÄÄNIMIKSAUS (vain DVD-levyt)
Vaihtaa 2-kanavamiksaustavan, kun toistat
DVD-levyä, jolle on tallennettu
takakaiuttimien toistettaviksi tarkoitetut
äänet (kanavat) tai jonka ääni on tallennettu
Dolby Digital -muotoon. Jos haluat lisätietoja
takakanavien äänestä, katso sivulla 7. Tämä
toiminto vaikuttaa seuraaviin liitäntöihin:
– LINE (RGB)-TV -liitäntä
– AUDIO OUT L/R -liitännät
– DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä, jos
”DOLBY DIGITAL” -asetuksena on
”D-PCM” (sivulla 31).
DOLBY
DIGITAL
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty audiolaitteeseen, jossa
on Dolby Digital -dekooderi.
D-PCM
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty audiolaitteeseen, jossa
ei ole Dolby Digital
-dekooderia.
”AUDIOASETUKSET”näytön ”ÄÄNIMIKSAUS”asetuksella voit valita, ovatko
signaalit Dolby Surround (Pro
Logic) -järjestelmän mukaisia
(sivulla 31).
Valitse normaalisti tämä asetus.
DOLBY
SURROUND Monikanavaäänisignaalit
ohjautuvat kahteen kanavaan
tilaäänen käyttöä varten.
NORMAALI Monikanavaäänisignaalit
yhdistyvät kahteen kanavaan
stereolaitteistoa varten.
,jatkuu
31
◆ MPEG (vain DVD-levyt)
Valitsee MPEG-audiosignaalin tyypin.
PCM
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole MPEG-dekooderia. Jos
toistat monikanavaisia MPEGääniraitoja, vain vasemman (L)
ja oikean (R) etukaiuttimen
signaalit toistetaan kahden
etukaiuttimen kautta.
MPEG
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa on
MPEG-dekooderi.
◆ DTS
Valitsee, lähetetäänkö DTS-signaaleja vai ei.
EI KÄYT.
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole DTS-dekooderia.
KÄYTÖSSÄ Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa on
DTS-dekooderi.
• Jos haluat toistaa DVD VIDEO -levyllä
olevia DTS-ääniraitoja, valitse
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DTS”asetukseksi ”KÄYTÖSSÄ” (sivulla 32).
• Jos liität soittimen äänilaitteeseen, jossa ei
ole DTS-dekooderia, älä valitse
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DTS”asetukseksi vaihtoehtoa ”KÄYTÖSSÄ”
(sivulla 32). Kaiuttimista voi kuulua
voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa
korviasi tai kaiuttimia.
◆ 48kHz/96kHz PCM (vain DVD VIDEO)
Valitsee audiosignaalin
näytteenottotaajuuden.
48kHz/16bit Soitin muuntaa DVD VIDEO
-levyjen audiosignaalit aina
muotoon 48 kHz / 16 bittiä.
96kHz/24bit Soitin säilyttää kaikki
signaalimuodot (myös 96 kHz /
24 bittiä) alkuperäisenä. Jos
signaali kuitenkin on salattu
tekijänoikeussuojauksella,
signaali lähetetään muodossa
48 kHz / 16 bittiä.
32
b
Tämä asetus ei vaikuta LINE (RGB)-TV- tai
AUDIO OUT L/R -liitäntöjen analogisiin
audiosignaaleihin, vaan niiden alkuperäiset
näytteenottotaajuudet säilytetään.
Ääni
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä soitinta, yritä
ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet
laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea,
pyydä apua lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
Soittimeen ei tule virtaa.
, Tarkista, että verkkovirtajohto on kytketty
kunnolla.
Kuva
Kuvaa ei näy tai kuvassa on kohinaa.
, Kytke liitäntäkaapelit uudelleen kunnolla.
, Liitäntäkaapelit ovat vioittuneet.
, Tarkista television liitäntä (sivulla 9) ja
valitse televisiosta se signaalilähde, josta
soittimen kuva tulee.
, Valitse ”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon
”LINE”-asetus laitteistosi mukaisesti
(sivulla 29).
, Levy on likainen tai vioittunut.
, Toistat levyä, joka on tallennettu eri
värijärjestelmällä kuin televisiosi käyttämä
värijärjestelmä.
Kuva näkyy mustavalkoisena.
, Valitse ”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon
”LINE”-asetus televisiosi mukaisesti
(sivulla 29).
, Joidenkin televisioiden yhteydessä kuva
saattaa muuttua mustavalkoiseksi NTSCvärijärjestelmällä tallennettua levyä
toistettaessa.
, Jos käytät SCART-kaapelia, varmista, että
kyseessä on oikeanlainen kaapeli (21nastainen).
, Kytke liitäntäkaapelit uudelleen kunnolla.
, Liitäntäkaapeli on vioittunut.
, Soitin on kytketty väärään tuloliitäntään
äänilaitteessa (sivulla 9, 10).
, Äänilaitteesta on valittu väärä
signaalilähde.
, Soitin on taukotilassa tai hidastetussa
toistotilassa.
, Soittimen pikasiirto eteen- tai taaksepäin on
käytössä.
, Jos äänisignaalia ei tule DIGITAL OUT
(COAXIAL) -liitännästä, tarkista
audioasetukset (sivulla 31).
, Kun toistat Super VCD -levyä, jolla ei ole
ääniraitaa 2, ja valitset asetukseksi
”2:STEREO”, ”2:1/V” tai ”2:2/O”, ääntä ei
kuulu. Valitse tallennettu raita painamalla
AUDIO.
, Kun toistat monikanavaisia MPEGääniraitoja, vain vasemman (L) ja oikean
(R) etukanavan signaalit toistetaan kahden
etukaiuttimen kautta.
Lisätietoja
Virta
Ääntä ei kuulu.
Äänenvoimakkuus on pieni.
, Joidenkin DVD-levyjen äänenvoimakkuus
on pieni. Äänenvoimakkuus voi lisääntyä,
jos valitset ”AUDIOASETUKSET”valikon ”AUDIO DRC” -asetukseksi ”TV”
(sivulla 31).
Käyttö
Kaukosäädin ei toimi.
, Kaukosäätimen paristojen varaus on
heikko.
, Kaukosäätimen ja soittimen välissä on jokin
este.
, Kaukosäätimen ja soittimen välinen
etäisyys on liian suuri.
, Et suuntaa kaukosäädintä soittimessa
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
Levyä ei voi toistaa.
, Levy on ylösalaisin.
Aseta levy oikein paikalleen toistettava
puoli alaspäin.
, Levy on vääntynyt.
, Soitin ei toista tietynlaisia levyjä
(sivulla 35).
, DVD-levyn aluekoodi ei ole sama kuin
soittimen aluekoodi.
, Soittimeen on tiivistynyt kosteutta
(sivulla 3).
,jatkuu
33
, Soitin ei toista tallennettua levyä, jota ei ole
viimeistelty oikein (sivulla 37).
MP3-ääniraitaa ei voi toistaa (sivulla 36).
, Tällä soittimella ei voi toistaa mp3PROmuotoisia ääniraitoja.
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”KUVA (JPEG)” (sivulla 19).
, DATA-levyllä on DivX-videotiedosto.
JPEG-kuvatiedostoa ei voi toistaa
(sivulla 36).
, Kuva on suurempi kuin 3 072 (leveys) ×
2 048 (korkeus) kuvapistettä normaalissa
tilassa tai yli 3 300 000 kuvapistettä
progressiivisessa JPEG-tilassa. (Joitakin
progressiivisia JPEG-tiedostoja ei voi
toistaa, vaikka tiedostokoko olisi näiden
määritettyjen rajojen mukainen.)
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUDIO (MP3)” (sivulla 19).
, DATA-levyllä on DivX-videotiedosto.
MP3-ääniraitojen ja JPEGkuvatiedostojen toisto alkaa
samanaikaisesti.
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUTO” (sivulla 19).
DivX-videotiedostoa ei voi toistaa.
, Tiedosto ei ole DivX-muotoinen.
, Tiedoston tunniste on muu kuin ”.AVI” tai
”.DIVX”.
, DATA-levyä (DivX-video) ei ole luotu ISO
9660 Level 1/Level 2- tai Joliet/UDFyhteensopivassa muodossa.
, DivX-videotiedoston koko on suurempi
kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus).
Albumien, raitojen tai tiedostojen nimet
eivät näy oikein.
, Soitin voi näyttää vain numeroita ja
kirjaimia. Muut merkit näkyvät ”*”merkkeinä.
Soitin ei aloita levyn toistoa alusta.
, Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, toistuva
toisto tai A-B-jakson toistuva toisto on
valittuna (sivulla 20).
, Toiston jatkaminen on käytössä
(sivulla 15).
34
Näyttöön tulee teksti
”Tekijänoikeuslukitus”, ja näytön väri
muuttuu siniseksi, kun levyn toistotila on
DVD-VR.
, Esimerkiksi digitaalisista lähetyksistä
peräisin olevissa kuvissa voi olla
kopiointisuojaussignaaleja, joita ovat
esimerkiksi täydellinen
kopiointisuojaussignaali, yksittäinen
kopiointisignaali ja rajoituksia sisältämätön
signaali. Kun kopiointisuojasignaaleja
sisältäviä kuvia toistetaan, näkyviin saattaa
kuvien sijaan tulla sininen näyttö.
Toistettavien kuvien haku saattaa kestää
hetken. (Koskee vain soitinta, jolla ei voi
toistaa kopiointisuojattuja kuvia)
Esimerkiksi toiston pysäytystä,
nopeutettua toistoa, hidastettua toistoa,
toistuvaa toistoa, satunnaistoistoa tai
ohjelmoitua toistoa ei voi käyttää.
, Kaikkien levyjen toiston aikana ei ehkä voi
käyttää edellä mainittuja toimintoja.
Soitin ei toimi oikein.
, Jos esimerkiksi staattinen sähkö häiritsee
soittimen toimintaa, irrota soittimen
verkkovirtajohto pistorasiasta.
Näytössä näkyy numeroista tai kirjaimista
koostuva viisimerkkinen koodi.
, Automaattinen vianmääritystoiminto on
aktivoitunut. (Katso taulukkoa sivulla 35.)
Levykelkka ei avaudu ja etupaneelin
näytössä näkyy ”
” (LOCKED).
, Lapsilukko on käytössä (sivulla 16).
Levykelkka ei avaudu ja etupaneelin
näytössä näkyy ”
” (TRAY
LOCKED).
, Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Televisioruudussa näkyy ”Datavirhe”
DATA-levyn toiston aikana.
, MP3-ääniraita, JPEG-kuvatiedosto tai
DivX-videotiedosto on vioittunut.
, Tiedostot eivät ole MPEG1 Audio Layer III
-muotoisia.
, JPEG-kuvatiedostomuoto ei ole DCFstandardin mukainen (sivulla 36).
, JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG” tai
”.JPEG”, mutta tiedosto ei ole JPEGmuodossa.
, Toistettavan tiedoston tunniste on ”.AVI”
tai ”.DIVX”, mutta kyseessä ei ole DivXmuotoinen tiedosto tai sen DivX-muoto ei
vastaa DivX Certified -profiilia.
Automaattinen
vianmääritystoiminto (kun
kirjaimia tai numeroita näkyy
näytössä)
Huoltokoodin
kolme
ensimmäistä
merkkiä
Syy ja/tai korjaustoimet
C 13
Levy on likaantunut tai
tallennettu muotoon, jota
tämä soitin ei toista
(sivulla 35).
, Puhdista levy
puhdistusliinalla tai
tarkista levyn
tallennusmuoto.
C 31
Levyä ei ole asetettu
soittimeen oikein.
, Aseta levy soittimeen
oikein.
Lisätietoja
Automaattinen vianmääritystoiminto
ehkäisee aktivoituessaan järjestelmän
virheellisen toiminnan. Toiminto tuo yhdestä
kirjaimesta ja neljästä numerosta koostuvan
viisimerkkisen huoltokoodin (esim. C 13 50)
näyttöön. Jos näin käy, toimi seuraavan
taulukon ohjeiden mukaan.
Toistettavat levyt
Levytyypit
Kaupalliset DVD-levyt
DVD-RW- ja
DVD-R-levyt
DVD+RW-,
DVD+R- ja DVD+R
DL -levyt
VIDEO CD- ja
Musiikki-CD-levyt
,jatkuu
35
Levytyypit
CD-RW- ja CD-Rlevyt
Soitin toistaa tallennettuja levyjä, jos ne on
viimeistelty oikein.
”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-, ”DVD+R”-,
”DVD+R DL”-, ”DVD-R”-, ”DVD VIDEO”ja ”CD”-logot ovat tavaramerkkejä.
Soittimella voi toistaa vain edellä mainittuja
levyjä. Tällä soittimella ei voi toistaa
myöskään seuraavia levyjä:
• Muodoltaan tavallisesta poikkeavat levyt
(esimerkiksi kortin tai sydämen muotoiset
levyt).
• Levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai
tarroja.
• Levyt, joissa on teipistä tai tarrasta jäänyttä
liimaa.
CD- ja DVD-levyjä koskeva
huomautus
Soittimella voi toistaa CD-ROM-, CD-R- tai
CD-RW-levyjä, jos ne ovat
– musiikki-CD-muodossa
– video CD -muodossa
– MP3-ääniraitoja (MPEG-1 Audio Layer
III), JPEG-kuvatiedostoja ja DivXvideotiedostoja, joiden muoto on ISO
9660* Level 1 / Level 2:n tai sen Jolietlaajennuksen mukainen
– KODAK Picture CD -muodossa.
* ISO:n (International Organization for
Standardization) määrittämä CD-ROM-levyillä
olevien tiedostojen ja kansioiden looginen muoto.
Soittimella voi toistaa DVD-ROM-,
DVD+RW-, DVD+R-, DVD+R DL-,
DVD-RW-, DVD-R- ja DVD-R DL -levyjä,
joiden tiedostot ovat muodossa:
– MP3-ääniraita, JPEG-kuvatiedosto tai UDF
(Universal Disk Format) -yhteensopiva
DivX-videotiedosto.
36
MP3-ääniraidat, JPEGkuvatiedostot ja DivXvideotiedostot, joita tällä
soittimella voi toistaa
Tällä soittimella voi toistaa seuraavia raitoja
ja tiedostoja:
– MP3-ääniraidat, joiden tunniste on ”.MP3”.
– JPEG-kuvatiedostot, joiden tunniste on
”.JPEG” tai ”.JPG”.
– JPEG-kuvatiedostot, jotka ovat DCF*kuvatiedostomuodon mukaisia.
– DivX-videotiedostot, joiden tunniste on
”.AVI” tai ”.DIVX”.
* ”Design rule for Camera File system”:
Digitaalisten kameroiden kuvastandardi, jonka on
laatinut JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
z
• Jos lisäät raitojen tai tiedostojen nimen alkuun
numeroita (esimerkiksi 01, 02 tai 03)
tallentaessasi raidat (tai tiedostot), soitin toistaa
raidat ja tiedostot numeroiden mukaisessa
järjestyksessä.
• Koska monimutkaisia kansiotasoja sisältävän
levyn toiston aloittaminen kestää tavallista
kauemmin, albumeihin on suositeltavaa luoda
enintään kaksi kansiotasoa.
• Jos haluat toistaa samassa albumissa olevia MP3äänitiedostoja ja JPEG-kuvatiedostoja toistuvasti,
toista samaa MP3-ääniraitaa tai albumia, kun
”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on ”AUTO”.
Jos haluat toistaa raitaa tai albumia toistuvasti,
katso kohtaa ”Toistaminen toistuvasti (toistuva
toisto)” (sivulla 22).
b
• Soitin toistaa kaikki tiedostot, joiden tunniste on
”.MP3”, ”.JPG” tai ”.JPEG”, vaikka tiedostot
eivät olisikaan MP3- tai JPEG-muodossa.
Tällaisten tiedostojen toisto voi aiheuttaa
voimakkaita ääniä, jotka voivat vahingoittaa
kaiuttimia.
• Tämä soitin ei ole yhteensopiva mp3PROmuodossa olevien ääniraitojen kanssa.
• Joitakin JPEG-tiedostoja ei voi toistaa.
• Jos DATA-levyllä on MP3-ääniraitojen ja JPEGkuvatiedostojen lisäksi DivX-videotiedostoja,
soitin toistaa vain DivX-videotiedostot.
• Voit katsella kuvaesitystä äänen kanssa vain, jos
MP3-ääniraidat ja JPEG-kuvatiedostot on
tallennettu samaan albumiin.
• Jos JPEG-kuvan ja MP3-ääniraidan toistoajat
eivät ole samat, niistä pidemmän toisto jatkuu
ilman ääntä tai kuvaa.
Aluekoodi
Laitteen takaosaan on merkitty aluekoodi ja
sillä voi toistaa vain sellaisia kaupallisia
DVD-levyjä (vain toisto), joissa on sama
aluekoodi. Tämän järjestelmän tarkoitus on
suojata tekijänoikeuksia.
Tällä soittimella voi toistaa myös sellaisia
kaupallisia DVD-levyjä, joissa on merkintä
ALL .
Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin
kaupallisista DVD-levyistä, vaikka niiden
käyttö olisi rajoitettu tietylle alueelle.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Aluekoodi
b
• Tietoja tallennusvälineistä
Joitakin tallennusvälineitä ei voi toistaa tällä
soittimella levyn tallennuslaadun, levyn fyysisen
kunnon, tallennuslaitteen ominaisuuksien tai
tallennusohjelmiston vuoksi.
Levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty
oikein. Katso lisätietoja tallennuslaitteen
käyttöohjeesta. Huomaa, että jotkin
toistotoiminnot eivät ehkä toimi joidenkin
DVD+RW-, DVD+R-, DVD+R DL -levyjen
kanssa, vaikka levyt olisi viimeistelty oikein.
Katsele tällaisia levyjä normaalin toistotoiminnon
avulla. Joitakin Packet Write -muotoon
tallennettuja DATA-levyjä ei myöskään voi
toistaa.
• Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen toistamiseen.
Jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on suojattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä
levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia ja ettei
niitä ehkä voi toistaa tällä tuotteella.
• Koskee vain soitinta, jolla ei voi toistaa
kopiointisuojattuja kuvia
DVD-VR-tilassa kuvat, joissa on CPRM*suojaus, eivät ehkä ole toistettavissa, jos ne
sisältävät kopiointisuojaussignaalin, jolloin
näytöllä näkyy teksti ”Tekijänoikeuslukitus”.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media (sisällönsuojaustekniikka tallentavia
medioita varten)) on kuviin liittyviä
tekijänoikeuksia suojaava koodausteknologia.
• DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
Lisätietoja
• Jos toistat suurta MP3-raitaa ja JPEG-kuvaa
samanaikaisesti, äänessä voi olla katkoja. MP3raidan siirtonopeudeksi kannattaa raidan luonnin
yhteydessä valita enintään 128 kbps. Jos äänessä
on silti katkoja, pienennä JPEG-tiedoston kokoa.
• Erityisesti progressiivisten JPEG-tiedostojen tai
vähintään 3 000 000 kuvapistettä sisältävien
JPEG-tiedostojen tuleminen näkyviin voi kestää
tavallista kauemmin. Siksi kuvien vaihtoaika voi
vaikuttaa valitsemaasi asetusta pidemmältä.
• Soitin tunnistaa enintään 200 albumia valitusta
tilasta riippumatta. Soitin tunnistaa jokaisesta
albumista enintään 300 MP3-ääniraitaa ja 300
JPEG-kuvatiedostoa, kun ”AUTO”-asetus on
valittuna; enintään 600 MP3-ääniraitaa, kun
”AUDIO (MP3)” -asetus on valittuna ja enintään
600 JPEG-kuvatiedostoa, kun ”KUVA (JPEG)”
-asetus on valittuna sekä 600 DivXvideotiedostoa.
• Siirtyminen seuraavaan tai johonkin muuhun
albumiin voi kestää jonkin aikaa.
• Soitin ei ehkä toista DivX-videotiedostoa, jos
tiedosto on kahden tai useamman DivXvideotiedoston yhdistelmä.
• Soitin ei toista DivX-videotiedostoja, joiden koko
on suurempi kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus) /
2 Gt.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa kuva voi olla
epäselvä tai äänessä voi olla katkoja.
• Soitin ei toista joitakin yli 3 tuntia kestäviä DivXvideotiedostoja.
DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoimintoihin liittyviä
huomautuksia
ohjelmistonvalmistajat voivat estää DVDlevyjen ja VIDEO CD -levyjen joidenkin
toistotoimintojen käytön. Soitin toistaa DVDja VIDEO CD -levyiltä vain
ohjelmistonvalmistajien määrittämän
sisällön. Tämän vuoksi jotkin toistotoiminnot
eivät ehkä ole käytettävissä. Katso myös
tarvittaessa lisätietoja DVD- ja VIDEO CD
-levyjen mukana tulleista käyttöohjeista.
,jatkuu
37
Tietoja MPEG-4 VISUAL
–standardista
Tekniset tiedot
Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 VISUAL
Patent Portfolio -lisenssin mukaisesti
kuluttajan henkilökohtaiseen ja eikaupalliseen käyttöön sellaisen MPEG-4
VISUAL -standardin (”MPEG-4 VIDEO”)
mukaisen videon koodauksen purkuun, joka
on koodattu kuluttajan henkilökohtaiseen ja
ei-kaupalliseen käyttöön ja/tai hankittu
MPEG LA:n lisensoimalta MPEG-4VIDEO-toimittajalta.
Lisenssiä ei myönnetä mihinkään muuhun
käyttöön suoraan tai epäsuorasti.
Lisätietoja muun muassa esittelykäytöstä,
sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä
lisensoinnista antaa MPEG LA, LLC. Käy
osoitteessa http://www.mpegla.com.
Järjestelmä
Laser: Puolijohdelaser
Lähtöliitännät
(Liitännän nimi: Liitännän tyyppi /
lähtötaso / kuormaimpedanssi)
AUDIO OUT:
RCA-liitäntä / 2 Vrms / 10 kilo-ohmia
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA-liitäntä / 0,5 Vp-p / 75 ohmia
LINE (RGB)-TV:
(AUDIO): SCART-liitäntä / 2 Vrms /
10 kilo-ohmia
(VIDEO): SCART-liitäntä / 1,0 Vp-p /
75 ohmia
(RGB): SCART-liitäntä / 0,7 Vp-p /
75 ohmia
Yleistä
Käyttöjännite:
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus: 10 W
Mitat (noin):
320 × 38 × 209 mm (leveys/korkeus/
syvyys) ulkonevat osat mukaan lukien
Paino (noin): 1,2 kg
Käyttölämpötila: 5 - 35 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus: 25 - 80 %
Toimitetut vakiovarusteet
• Kaukosäädin (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tuotteen muotoilua ja ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
38
Kielikoodien luettelo
Lisätietoja on sivuilla 6 ja 28.
Kielten nimien kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) standardin mukainen.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Lisätietoja
Koodi Kieli
1703 Ei määritetty
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo
Lisätietoja on sivulla 23.
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentiina
Australia
Itävalta
Belgia
Brasilia
Kanada
Chile
Kiina
Tanska
Suomi
Ranska
Saksa
Intia
Indonesia
Italia
Japani
Korea
Malesia
Meksiko
Alankomaat
Uusi-Seelanti
Norja
Pakistan
Filippiinit
Portugali
Venäjä
Singapore
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Thaimaa
Yhdistynyt
kuningaskunta
39
Hakemisto
Numerot
KÄYTÖNVALVONTA 18, 23
T
16:9 29
4:3 LETTER BOX 29
4:3 PAN SCAN 29
48kHz/96kHz PCM 32
5.1-kanavainen surround-ääni
10
L
A
MP3 5
MPEG 32
MUISTI 23
MUKAUTETTU 28
MUKAUTETUT
ASETUKSET 30
TAUKOTILA 30
TAUSTA 29
TEHOSTE 19, 26
TEKSTITYS 28
TERÄVYYS 18, 23
TIEDOSTO 19
TILA (MP3, JPEG) 19
Toistettavat levyt 35
TOISTUVA 18, 22
Toistuva toisto 22
TVS 19
TV-TYYPPI 29
A-B TOISTUVA 18, 22
A-B-jakson toistuva toisto 22
AIKA/TEKSTI 18
ALBUMI 19
ASETUKSET 18, 28
Asetusnäyttö 28
AUDIO 28
AUDIO DRC 31
AUDIOASETUKSET 31
AUTOM. TOISTO 30
AUTOM. VIRRANKATK. 30
C
CD 15, 35
D
DATA-levyjen 5
DIGITAALILÄHTÖ 31
Digitaalilähtö 31
DivX® 27
DOLBY DIGITAL 31
DTS 32
DVD 5, 15
DVD+RW 5, 7
DVD-RW 5
F
FAST/SLOW PLAY 7
H
Hidastettu toisto 7
I
ID3-tunniste 6
INDEKSI 18
J
JAKSO 18
JAKSOJEN NÄYTTÖ 6
Jatkaminen 15
JPEG 5
K
Kaukosäädin 6, 11
KIELEN ASETUS 28
KOHTAUS 18
KULMA 18
KUVANSÄÄTÖTILA 18, 23
Kuvaruutunäyttö 28
Kytkeminen 9
40
Lapsilukko 16
Levyjen käsittely 3
LINE 29
M
N
NIMIKE 18
NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ 6
NOLLAUS 18
Normaali toisto
CD / VIDEO CD 15
DVD 15
NTSC 9
Näyttö 17
NÄYTTÖ 28
NÄYTTÖASETUKSET 29
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 29
O
Ohjausvalikko 17
Ohjausvalikkonäyttö 17
OHJELMOITU 18, 20
Ohjelmoitu toisto 20
ORIGINAL 18
ORIGINAL/PLAY LIST 18
P
PAL 9
Paristot 11
PBC-toisto 15
PICTURE NAVI 6
PIKA 18
Pika-asetukset 13
PLAY LIST 18
PÄIVÄMÄÄRÄ 19
R
RAIDAN VALINTA 30
RAITA 18
RAITOJEN NÄYTTÖ 6
S
SATUNNAIS 18, 21
Satunnaistoisto 21
Selaaminen eteenpäin 7
Selaaminen taaksepäin 7
Siirto eteenpäin 7
SUBTITLE 26
U
Uudelleentoisto 7
V
VAIHTOVÄLI 19, 26
VALIKKO 28
Vianmääritys 33
VIDEO CD 5, 15
Z
ZOOM 18
Ä
ÄÄNIMIKSAUS 31
z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä
vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct/
4-115-668-34(1)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF