Sony | RDR-AT100 | Sony RDR-AT100 Käyttöohjeet

4-128-704-42(1)
DVD Recorder
Käyttöohjeet
Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä
vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205
© 2009 Sony Corporation
Varotoimet
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran
estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Verkkojohdon saa vaihtaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Paristoja tai laitteita, joissa on
paristot, ei saa altistaa
voimakkaalle kuumuudelle kuten
auringonvalolle, avotulelle tms.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASERlaitteeksi.
LUOKAN 1 LASERLAITE
-MERKINTÄ on laitteen
takaosassa.
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä
tämän tuotteen kanssa lisää
silmävaurioiden vaaraa. Älä pura
koteloa, koska tämän DVDtallentimen käyttämä lasersäde on
haitallinen silmille.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Tämä tarra on kotelon sisällä
laserin suojarasiassa.
2
• Tämä laite toimii 220 –
240 voltin, 50/60 Hz:in
vaihtovirralla. Tarkista, että
laitteen käyttöjännite ja
paikallinen verkkojännite
vastaavat toisiaan.
• Älä aseta nestettä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
• Asenna tämä järjestelmä siten,
että virtajohto voidaan irrottaa
pistorasiasta ongelmatilanteessa
viivytyksettä.
Vain RDR-AT105/AT107/
AT205
GUIDE Plus+ and G-LINK are (1)
registered trademarks or
trademarks of, (2) manufactured
under license from and (3) subject
of various international patents
and patent applications owned by,
or licensed to, Gemstar-TV Guide
International, Inc. and/or its
related affiliates.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. AND/
OR ITS RELATED AFFILIATES
ARE NOT IN ANY WAY
LIABLE FOR THE ACCURACY
OF THE PROGRAM
SCHEDULE INFORMATION
PROVIDED BY THE GUIDE
PLUS+ SYSTEM. IN NO
EVENT SHALL GEMSTAR-TV
GUIDE INTERNATIONAL,
INC. AND /OR ITS RELATED
AFFILIATES BE LIABLE FOR
ANY AMOUNTS
REPRESENTING LOSS OF
PROFITS, LOSS OF BUSINESS,
OR INDIRECT, SPECIAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES
IN CONNECTION WITH THE
PROVISION OR USE OF ANY
INFORMATION, EQUIPMENT,
OR SERVICES RELATING TO
THE GUIDE PLUS+ SYSTEM.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli , joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset,
joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit,
jos paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Tämän tuotteen valmistaja
on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus
hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys
valtuutettuun Sony
huoltoon.
Varotoimet
Tämän järjestelmän on testein
todettu vastaavan EMCdirektiivissä asetettuja rajoja
käytettäessä alle 3 metrin
liitäntäjohtoa.
Turvallisuus
Jos koteloon joutuu kiinteä
esine tai nestettä, irrota
tallennin pistorasiasta ja
tarkistuta se huoltoliikkeessä
ennen käytön jatkamista.
Kovalevyasema
Kovalevyllä on suuri
tallennustiheys, minkä ansiosta
sille voidaan tallentaa paljon ja
kirjoitetut tiedot ovat nopeasti
saatavilla. Se vioittuu kuitenkin
helposti iskusta, tärinästä ja
pölystä ja se tulee pitää loitolla
magneeteista. Noudata
seuraavia varotoimenpiteitä
välttyäksesi tärkeiden tietojen
menetykseltä.
• Älä kolhi tallenninta.
• Älä sijoita tallenninta
värisevään paikkaan äläkä
epävakaalle alustalle.
• Älä sijoita tallenninta
kuumalle pinnalle kuten
videonauhurin tai
vahvistimen (vastaanottimen)
päälle.
• Älä käytä tallenninta tiloissa,
joissa lämpötila vaihtelee
voimakkaasti
(lämpötilavaihtelun oltava
alle 10°C/tunti).
• Älä siirrä tallenninta
virtajohdon ollessa
kytkettynä.
• Älä irrota virtajohtoa, kun
virta on päällä.
• Kun irrotat virtajohdon
pistorasiasta, katkaise virta ja
varmista, että kovalevy ei käy
(kello on näkynyt etupaneelin
näytössä vähintään
30 sekuntia ja kaikki
tallennus- ja kopiointi on
päättynyt).
• Älä siirrä tallenninta
minuuttiin irrotettuasi sen
pistorasiasta.
,jatkuu
3
• Älä vaihda äläkä päivitä
kovalevyä itse, koska tämä
voi aiheuttaa vian.
Jos kovalevy ei toimi oikein,
tietoja ei voi palauttaa.
Kovalevyasema on vain
tilapäinen tallennusmuoto.
Kovalevyaseman
korjaaminen
• Kovalevyaseman sisällön voi
tarkistaa virhetoiminnon tai
muutostyön aikaisen
korjauksen tai tutkimuksen
yhteydessä. Sony ei
kuitenkaan tee
varmuuskopiota eikä tallenna
sisältöä.
• Jos kovalevy on alustettava tai
korvattava uudella, tämä on
tehtävä Sonyn valvonnassa.
Kovalevyn kaikki tiedot
pyyhkiytyvät mukaan lukien
tekijänoikeuksia rikkovat
tiedot.
Virtalähteet
• Tallennin on kytkettynä
verkkovirtaan niin kauan kuin
se on liitettynä pistorasiaan,
vaikka tallennin
sammutettaisiin
virtakytkimestä.
• Jos tallenninta ei aiota käyttää
pitkään aikaan, irrota
tallennin pistorasiasta. Irrota
virtajohto pistorasiasta
tarttumalla itse pistotulppaan.
Älä koskaan vedä johdosta.
4
Laitteen sijoittaminen
Tekijänoikeudet
• Sijoita tallennin paikkaan,
jossa on riittävä ilmanvaihto
estääksesi lämmön kertymisen
tallentimeen.
• Älä sijoita tallenninta
pehmeälle alustalle kuten
matolle, joka voi tukkia
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita tallenninta
suljettuun tilaan kuten
kirjahyllyyn.
• Älä sijoita tallenninta
lämpölähteiden tuntumaan
äläkä altista sitä suoralle
auringonvalolle, runsaalle
pölylle tai mekaanisille
iskuille.
• Älä sijoita tallenninta vinoon
asentoon. Se on suunniteltu
käytettäväksi vain
vaakasuorassa asennossa.
• Pidä tallennin ja levyt loitolla
laitteista, joissa on voimakas
magneetti kuten
mikroaaltouuneista ja isoista
kaiuttimista.
• Älä laita tallentimen päälle
raskaita esineitä.
• Televisio-ohjelmat, filmit,
videonauhat, levyt ja muu
materiaali voi olla
tekijänoikeuksin suojattua.
Tällaisen materiaalin luvaton
tallentaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Tämän tallentimen
käyttäminen
kaapelitelevisiolähetysten
tallentamiseen voi edellyttää
kaapelitelevision lähettäjän
ja/tai ohjelman omistajan
lupaa.
• Tämä tuote sisältää
Yhdysvaltalaisten patenttien
ja muiden
immateriaalioikeuksien
suojaamaa tekijänoikeuksien
suojaustekniikkaa. Tämän
tekijänoikeuksien
suojaustekniikan
käyttämiseen tulee olla
Macrovision:n lupa, ja se on
tarkoitettu kotikäyttöön ja
muuhun rajoitettuun
katselukäyttöön, ellei
Macrovision:n antamasta
luvasta muuta johdu.
Käänteinen suunnittelu tai
purkaminen on kielletty.
• Tämä tuote sisältää NEC
Corporationin lisensoimia
FontAvenue®-fontteja.
FontAvenue on NEC
Corporationin rekisteröity
tavaramerkki.
• ” ” ja x-Application ovat
Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Tuotteen kaikki käyttö
muuhun kuin kuluttajan
henkilökohtaiseen käyttöön
millään tavalla, mikä
noudattaa MPEG-2standardia videotiedon
koodaamiseksi pakattuun
mediaan, on jyrkästi kielletty
ilman MPEG-2patenttiportfolion soveltuvien
patenttien käyttöoikeutta,
joka on saatavana osoitteesta
MPEG LA, L.L.C., 250 Steele
Street, Suite 300, Denver,
Colorado, 80206.
Tallentaminen
Tee koetallennus ennen
varsinaisen tallennuksen
tekemistä.
Menetettyjen tallenteiden
korvaaminen
Sony ei ole vastuussa
menetetyistä tallenteista eikä
menetyksistä eikä korvaa niitä,
ei myöskään siinä tapauksessa,
että tallennus epäonnistuu
laitteen virhetoiminnosta
johtuen tai jos tallenne
menetetään tai se vioittuu
laitteen virhetoiminnosta tai
korjaamisesta johtuen. Sony ei
missään olosuhteissa säilytä,
palauta eikä kopioi tallennettua
sisältöä.
Kopioinninestotoiminto
Koska tallentimessa on
kopioinninestotoiminto,
ulkoisesta virittimestä (ei kuulu
varusteisiin) vastaanotetut
ohjelmat voivat sisältää
kopioinninestosignaalin
(kopioinninestotoiminto), joka
signaalin tyypistä riippuen voi
estää ohjelman tallentamisen.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä tallennin voi
pitää pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäytön
televisioruudulla rajattoman
kauan. Jos pysäytyskuva tai
kuvaruutunäyttö jätetään
televisioruudulle pitkäksi
aikaa, televisioruutu voi
vioittua pysyvästi.
Plasmanäytöt
projektiotelevisiot ovat
erityisen herkkiä tälle.
• Tämän ohjekirjan ohjeissa
kuvataan kaukosäätimen
käyttö. Ohjaamiseen voidaan
käyttää myös tallentimen
painikkeita, jos niillä on
samat tai samantapaiset nimet
kuin kaukosäätimen
painikkeilla.
• Ohjekirjassa käytetyt
kuvaruutunäytön kuvat voivat
poiketa oman televisioruutusi
kuvista.
• Kuvissa käytetään mallia
RDR-AT105/AT107/AT205.
• Tässä ohjekirjassa olevat
DVD:itä koskevat selitykset
viittaavat tällä tallentimella
luotuihin DVD:ihin.
Selitykset eivät sovellu
muulla tallentimella luotuihin
DVD:ihin, joita toistetaan
tällä tallentimella.
Jos tallentimen käytössä
ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään
Sonyn jälleenmyyjään.
Tästä ohjekirjasta
Tarkista kuvanauhurin
malli
Tämän oppaan ohjeet
koskevat 5 mallia: RDRAT100, RDR-AT105, RDRAT107, RDR-AT200 ja
RDR-AT205. Tarkista
mallin nimi tallentimen
etupaneelista.
• Tässä ohjekirjassa sisäinen
kovalevyasema tunnetaan
lyhenteellä ”HDD” ja ”levy”
on yleistermi HDD, DVD ja
CD-levyille, ellei tekstistä tai
kuvasta muuta ilmene.
• Kunkin selityksen yläpuolella
luetellut kuvakkeet kuten
DVD osoittavat,
minkälaisia tietovälineitä
voidaan käyttää selityksen
kohteena olevan toiminnon
kanssa. Tarkemmat tiedot:
katso ”Tallennettavissa ja
toistettavissa olevat levyt”
sivulla 147.
5
Sisällysluettelo
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Osien ja säätimien opas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kytkennät ja asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Tallentimen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vaihe 1: Antennikaapelin ja kotipäätteen ohjaimen liittäminen . . . . . . . . . 15
A: Kotipäätevastaanottimen liittäminen
(vain RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
B: Vain antennikaapelin liittäminen (ei kotipäätevastaanotinta) . . . . . . 17
Vaihe 2: Videojohtojen/HDMI-johdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tietoja SMARTLINK-ominaisuuksista (vain SCART-liitännät) . . . . . . . 20
Tietoja ’BRAVIA’ Sync -ominaisuuden ”HDMI-Ohjaus”-toiminnoista
(vain HDMI-liitännät) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vaihe 3: Äänijohtojen/HDMI-johdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vaihe 4: Virtajohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vaihe 5: Kaukosäätimen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Televisioiden ohjaaminen kaukosäätimellä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jos sinulla on Sony DVD-soitin tai useampia
Sony DVD-tallentimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tallentimen ohjelmapaikkojen muuttaminen kaukosäätimellä . . . . . . . 25
Vaihe 6: Pika-asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
GUIDE Plus+® -järjestelmän asettaminen
(vain RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Liittäminen LINE 1/DECODER -liittimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Liittäminen etupaneelin LINE 2 IN -liittimiin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Liittäminen satelliitti- tai digitaaliseen virittimeen
(vain RDR-AT100/AT200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ulkoisen dekooderin liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dekooderin liittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ulkoisen dekooderin (analoginen maksutelevisio-/
Canal Plus -dekooderi) ohjelmapaikkojen asetus . . . . . . . . . . . . . . 34
Seitsemän perustoimintoa — Tutustuminen DVD-tallentimeen
1. Levyn asettaminen paikalleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2. Ohjelman tallentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Levyn tilan tarkistaminen tallennuksen aikana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Tallennetun ohjelman toistaminen (Nimikelista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Toistoajan ja toistotietojen näyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4. Tallennetun ohjelman nimen muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5. Levyn nimeäminen ja suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Levyn nimeäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Levyn suojaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6. Levyn toistaminen muilla DVD-laitteilla (Viimeistele) . . . . . . . . . . . . . . . 45
Levyn viimeistelyn poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7. Levyn alustaminen uudelleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6
GUIDE Plus+ (vain RDR-AT105/AT107/AT205) . . . . . . . . . . . . . . .49
GUIDE Plus+ -näytön tarkastelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Suosikkiohjelmatietojen luettelointi (My TV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Muutosten tekeminen GUIDE Plus+ -järjestelmään . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GUIDE Plus+ -isäntäkanavan haku (Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
GUIDE Plus+ -isäntäkanavan vaihtaminen manuaalisesti (Setup) . . . . 52
Ohjelmapaikkojen tarkistus (Editor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ohjelmapaikkojen poistaminen käytöstä (Editor) . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tallentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Ajastintallennus (GUIDE Plus+/manuaalinen/helppo ajastin)
(Malleja RDR-AT105/AT107/AT205 varten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Yhden painikkeen tallennus (GUIDE Plus+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ajastimen asettaminen manuaalisesti (Schedule) . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Helppo ajastin -tallennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pika-ajastintoiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Stereofonisten ja kaksikielisten ohjelmien tallennus . . . . . . . . . . . . . . . 59
Jaksojen luominen nimikkeelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ajastintallennus (Malli RDR-AT100/AT200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pika-ajastintoiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Stereofonisten ja kaksikielisten ohjelmien tallennus . . . . . . . . . . . . . . . 62
Jaksojen luominen nimikkeelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ajastinasetusten tarkistaminen/muuttaminen/peruuttaminen
(Schedule) (Malleja RDR-AT105/AT107/AT205 varten) . . . . . . . . . . . 62
Ajastinasetusten tarkistaminen/muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ajastinasetusten peruutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Ajastinasetusten tarkistaminen/muuttaminen/peruuttaminen
(Ajastinluettelo) (Malleja RDR-AT100/AT200 varten) . . . . . . . . . . . . . 64
Tallennus liitetyltä laitteelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tallentaminen liitetyltä laitteelta ilman ajastinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tallennus liitetyltä laitteelta ajastimen kanssa
(Synkronoitu tallennus) (vain RDR-AT100/AT200) . . . . . . . . . . . . . 66
Toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Toiston valinnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tietyn osan toistaminen jatkuvasti (A-B-toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Uudelleentoisto (Jatkuva toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Oman ohjelman luominen (Ohjelma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
DivX-videotiedostojen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
USB-laitteen liittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
DivX-videotiedostojen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Toistotoimintojen lisäasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
TV-lähetyksen keskeyttäminen
(TV kesk./Televisio-ohjelman keskeytys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Toistaminen tallennettavan ohjelman alusta alkaen (Ajansiirto) . . . . . . 75
Aiemman tallennuksen toistaminen samalla kun tehdään uutta
(Samanaikainen tallennus ja toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ajan/nimikkeen/jakson/raidan tms. haku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
,jatkuu
7
Pyyhkiminen ja editointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Ennen editointia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Nimikkeen pyyhkiminen ja editoiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Useiden nimikkeiden editointi (Monitila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nimikkeen osan pyyhkiminen (Pyyhi A-B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Nimikkeen jakaminen (Jaa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Jakson pyyhkiminen ja editointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Jakson jakaminen (Jaa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Jakson pyyhkiminen (Poista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Useiden jaksojen yhdistäminen (Yhdistä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Toistoluettelon luominen ja editoiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Toistoluettelon nimikkeen siirtäminen (Siirrä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Useiden toistoluettelon nimikkeiden yhdistäminen (Yhdistä) . . . . . . . . 82
Toistoluettelon nimikkeen jakaminen (Jaa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Jakson siirtäminen (Siirrä). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kopiointi (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Ennen kopiointia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
HDD/DVD DUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kopiointi kopiointiluettelon avulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Varmuuskopiolevyn tekeminen (DVD-varmuusk.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
HDD-videokamerakopiointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Ennen HDD-videokamerakopiointia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Valmistautuminen HDD-videokamerakopiointiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Pikakopiointi HDD-videokamerasta (ONE-TOUCH DUB) . . . . . . . . . . . . . 92
Kopiointi HDD-videokamerasta kuvaruutunäyttöä käyttäen
(HDD-kameran kopiointi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
DV-videokamerakopiointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Ennen DV-videokamerakopiointia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Valmistautuminen DV-videokamerakopiointiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Koko DV-muotoisen nauhan kopiointi (DV-pikakopiointi) . . . . . . . . . . . . . . 96
Valittujen kohtausten kopiointi (Manuaalinen DV-kopiointi) . . . . . . . . . . . . 96
Toistaminen DV-videokamerasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Musiikkijukeboksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Tietoja Jukeboksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Jukeboksin käytön valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
USB-laitteen liittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Raitojen tai albumien kopiointi (USB t HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ääniraitojen kopiointi (DISC t HDD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Raitojen tai albumien kopiointi kiintolevylle (HDD y HDD). . . . . . . . . 99
Ääniraitojen toistaminen Jukeboksia/USB-laitetta käyttäen . . . . . . . . . . . 100
Ääniraitojen lisääminen toistoluetteloon (vain HDD) . . . . . . . . . . . . . . 101
Toiston valinnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Uudelleentoisto (Jatkuva toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Oman ohjelman luominen (Ohjelma) (vain USB-laite) . . . . . . . . . . . . 102
Musiikkijukeboksin ääniraitojen hallinta (vain HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
8
Valokuva-albumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
”Valokuva-albumi”-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
”Valokuva-albumi”-toiminnon käytön valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
USB-laitteen liittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
JPEG-kuvatiedostojen kopiointi kiintolevylle
(DISC/USB t HDD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Kaikkien JPEG-kuvatiedostojen kopiointi liitetystä USB-laitteesta
(USB t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Kiintolevyn JPEG-kuvatiedostojen tai albumien kopiointi
(HDD y HDD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
JPEG-kuva-albumien kopiointi levylle
(HDD t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
JPEG-kuvatiedostojen kopiointi levylle
(HDD t DVD-RW/DVD-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
”Valokuva-albumi”-luettelon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Diaesityksen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Haluttua musiikkia ja kuvatehosteita sisältävän diaesityksen luominen
(x-Pict Story) (vain HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
JPEG-kuvatiedostojen hallinta kiintolevyllä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
JPEG-kuvatiedostojen tulostus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Asetukset ja säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Kuvanlaadun säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Asetusvalikkojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Levyn asetukset (Levyn asetukset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Tallentimen asetukset (Perus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Antennivastaanoton asetukset (Viritin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Videoasetukset (Videotulo/läht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Äänen tuloasetukset (Audiotulo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Äänen lähtöasetukset (Audiolähtö) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Kieliasetukset (Kieli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Tallennusasetukset (Tallennus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Toistoasetukset (Toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
HDMI-asetukset (HDMI-lähtö) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Muut asetukset (Asetukset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Muut asetukset (Asetukset 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tallentimen palauttaminen alkutilaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Tallennettavissa ja toistettavissa olevat levyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Toistettavissa olevat levyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Tietoja tallennus-/kopiointitilasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Kielikoodien luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Maa-/aluekoodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Huomautuksia tästä tallentimesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Huomautuksia MP3-audiokappaleista, JPEG-kuvatiedostoista,
DivX-videotiedostoista ja i.Linkistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
9
Osien ja säätimien opas
Katso tarkempia tietoja suluissa olevilta sivuilta.
Kaukosäädin
RDR-AT105/AT107/AT205
RDR-AT100/AT200
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
0
A HDD (37)
Tallentaa kiintolevyille tai toistaa niillä
olevia nimikkeitä.
DVD (36)
Tallentaa DVD-levyille tai toistaa niillä
olevia nimikkeitä.
B [/1 (päälle/valmiustilaan) (26)
Kytkee tallentimen päälle ja pois.
C Z (avaa/sulje) (36)
Avaa ja sulkee levyalustan.
D PROG (ohjelma) +/– (37)
+ -painikkeessa on nysty*.
10
0
E Numeropainikkeet (76)
Numeropainikkeessa 5 on nysty*.
F INPUT (tulon valinta) (65)
Valitsee tulolähteen.
G AUDIO (69)
AUDIO-painikkeessa on nysty*.
H CLEAR (42, 71, 72)
I TV/DVD (24)
Vaihtaa TV-tilan ja DVD-tilan välillä.
J SUBTITLE (69)
Vihreä (vain RDR-AT105/AT107/
AT205) (49)
K ANGLE (69, 111)
Muuttaa kulmaa tai pyörittää kuvaa
diaesityksen aikana.
Keltainen (vain RDR-AT105/
AT107/AT205) (49)
L Punainen (vain RDR-AT105/
AT107/AT205) (49)
M PLAY MODE (71, 76)
Sininen (vain RDR-AT105/
AT107/AT205) (49)
N GUIDE (malli RDR-AT105/
AT107/AT205) (49)
Näyttää GUIDE Plus+®
-järjestelmänäytön.
TIMER (malli RDR-AT100/
AT200) (60)
O SYSTEM MENU (116)
TITLE LIST (39, 67, 78)
TOP MENU (67)
P INFO (tiedot) (vain RDR-AT105/
AT107/AT205) (50)
Näyttää ohjelmatiedot.
Q MENU (67)
Näyttää levyn valikon.
U ./> (edellinen/seuraava)
(69, 101)
PAGE +/– (vain RDR-AT105/
AT107/AT205) (50)
Muuttaa ohjelmaluetteloa sivuittain.
/
(välitön
uudelleentoisto/välitön kelaus
eteenpäin) (69)
mc / CM (haku/
hidastettu/pysäytetty kuva) (49,
69, 101)
DAY +/– (vain RDR-AT105/
AT107/AT205) (50)
Muuttaa ohjelmaluetteloa päivällä.
H (toisto) (67, 111)
X (tauko) (37, 69, 101, 111)
x (pysäytys) (67, 100, 111)
H -painikkeessa on nysty*.
V TV PAUSE (74)
W z REC (37)
x REC STOP (37)
HDD/DVD DUB (85)
Aloittaa toistettavana olevan nimikkeen
kopioinnin tai peruuttaa kopioinnin.
R </M/m/,/ENTER (26)
REC MODE (37)
S O RETURN (26)
Valitsee tallennusmuodon.
T DISPLAY (41)
Näyttää toiston tilan tai levyn tiedot.
X TV [/1 (päälle/valmiustilaan)
(24)
TV t (tulon valinta) (24)
TV 2 (äänenvoimakkuus) +/–
(24)
TV PROG (ohjelma) +/– (24)
+ -painikkeessa on nysty*.
Y ZOOM (vain RDR-AT100/AT200)
(111)
Zoomaa kuvaa diaesityksen aikana.
* Käytä nystyä viitepisteenä käyttäessäsi
tallenninta.
,jatkuu
11
Etupaneeli
A [/1 (päälle/valmiustilaan) (26)
N ONE-TOUCH DUB (92, 96)
Kytkee tallentimen päälle ja pois.
B
(kaukosäädin) (24)
C Levyalusta (36)
D Etupaneelin näyttö (13)
E Z (avaa/sulje) (36)
Avaa ja sulkee levyalustan.
F N (toisto) (67, 111)
N -painikkeessa on nysty*.
G x (pysäytys) (67, 100, 111)
H HDD
Syttyy, kun HDD valitaan.
DVD
Syttyy, kun DVD valitaan.
I PROGRAM +/– (37)
+ -painikkeessa on nysty*.
J INPUT (tulon valinta) (65)
Valitsee tulolähteen.
K x REC STOP (37)
L z REC (37)
M LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R) -liittimet
(31)
Liitä videonauhuri tai vastaava
tallennusväline näihin liittimiin.
12
Aloittaa kopioinnin liitettynä olevasta
digitaalisesta videokamerasta.
O
DV IN -liitin (94)
Liitä DV-videokamera tähän liittimeen.
P
USB -liitin (tyyppi A) (98, 104)
Liitä USB-väline tähän liittimeen.
Q PictBridge USB -liitin (tyyppi B)
(114)
Liitä PictBridge-yhteensopiva tulostin
tähän liittimeen.
* Käytä nystyä viitepisteenä käyttäessäsi
tallenninta.
Tallentimen lukitus (lapsilukko)
Kaikki tallentimen painikkeet voidaan
lukita, jotta asetuksia ei peruuteta
erehdyksessä.
Kun tallennin on sammutettu, pidä
tallentimen x-painiketta (pysäytä)
painettuna, kunnes etupaneelin näyttöön
tulee ilmoitus ”LOCKED”. Kun lapsilukko
on asetettu, tallennin ei toimi lukuun
ottamatta ajastintallennuksia ja tahdistettua
tallennusta (vain RDR-AT100/AT200).
Avaa tallentimen lukitus pitämällä
tallentimen x-painiketta (pysäytä)
painettuna, kunnes etupaneelin näyttöön
tulee ilmoitus ”UNLOCKED”.
Etupaneelin näyttö
A SYNCHRO REC-merkkivalo
(vain RDR-AT100/AT200) (66)
Palaa, kun tallennin on asetettu
valmiustilaan tahdistettua tallennusta
varten.
B Näyttää seuraavat tiedot:
• Toistoaika
• Valittuna olevan nimikkeen/jakson/
kappaleen/indeksin numero
• Tallennusaika/tallennusmuoto
• Kello
• Ohjelmapaikka
• EPG-merkkivalo (vain RDR-AT105/
AT107/AT205) (49)
”EPG” tulee näkyviin
vastaanotettaessa GUIDE Plus+
-tietoja
• TV:n suoratallennus -merkkivalo (37)
”TV” näkyy kahden
oikeanpuoleisimman numeron
kohdalla.
C NTSC-merkkivalo (121, 126)
D VPS/PDC-merkkivalo (57, 61)
Palaa, kun VPS/PDC-toiminto on
päällä.
E Ajastimen merkkivalo (54, 60)
Palaa, kun tallennusajastin on
asetettuna.
F Levyn tyyppi
Palaa, kun tallennuskelpoinen DVD-Rtai DVD-RW-levy on ladattuna.
G Komentomuodon merkkivalo
(136)
Näyttää kaukosäätimen
komentomuodon.
Jos tallentimen komentomuodon
valinnaksi on asetettu
”3 (Oletusasetus)”, ”1” tai ”2” ei tule
näkyviin.
H Tallennuksen tila
I Kopiointisuunnan merkkivalo
J Toiston tila
Palaa, kun NTSC-värijärjestelmä on
valittuna.
,jatkuu
13
Takapaneeli
A AERIAL IN/OUT -liittimet (15)
B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
-liittimet (18, 22)
G AC IN -liitin (23)
C LINE 1/DECODER -liitin (30)
H LINE 3 – TV -liitin (18)
D G-LINK-liitin (vain RDR-AT105/
AT107/AT205) (16)
I LINE 2 OUT (S VIDEO) -liitin (18)
Liitä kotipäätteen ohjain tähän
liittimeen.
E HDMI OUT (teräväpiirtoisen
multimedian lähtö) -liitin (18, 22)
14
F DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitin
(22)
J COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) -liittimet (18)
Kytkennät ja asetukset
Tallentimen kytkeminen
b Huomautuksia
• Katso vakiovarusteiden luettelo kohdasta
”Tekniset tiedot” (sivu 159).
• Kiinnitä johdot kunnolla kohinan estämiseksi.
• Katso liitettävien laitteiden mukana toimitettuja
ohjeita.
• Tätä tallenninta ei voi liittää televisioon, jossa ei
ole SCART- eikä videon tuloliitintä.
• Muista irrottaa kunkin laitteen virtajohto ennen
kytkemistä.
Valitse yksi seuraavista antenniliitännöistä.
ÄLÄ valitse ”LINE 1 -tulo” -vaihtoehdoksi
”Dekooderi” ”Videotulo/läht”-valikossa
(sivu 126), kun teet liitäntää A.
”Valmiustila”-asetukseksi asetetaan ”Tila 1”
(oletus) ”Perus”-asetuksissa, eikä TV:ssä
näy kuvaa, jos tallennin on valmiustilassa.
Jos haluat katsella TV:tä valmiustilassa,
valitse ”Valmiustila”-asetukseksi ”Tila 2”
kohdassa ”Vaihe 6: Pika-asetus” (sivu 26)
tai käytä jakajaa antennitulosignaalien
jakamiseen TV:lle ja tallentimelle.
Jos sinulla
Liitäntä
On kotipäätevastaanotin
A (sivu 16)
Ei ole
kotipäätevastaanotinta
B (sivu 17)
Kytkennät ja asetukset
Kytke tallennin ja säädä asetukset vaiheiden
1 – 6 mukaan. Älä kytke virtajohtoa, ennen
kuin olet päässyt kohtaan ”Vaihe 4:
Virtajohdon liittäminen” sivulla 23.
Vaihe 1:
Antennikaapelin ja
kotipäätteen ohjaimen
liittäminen
z Vihje
Voit myös valita ”Valmiustila”-asetukseksi
”Tila 2” ”Perus”-asetuksissa (sivu 121).
b Huomautuksia
• Jos antenni on lattakaapeli (300 ohmin
kaksijohtiminen kaapeli), käytä ulkoista
antenniliitintä (ei kuulu varusteisiin) antennin
liittämiseen tallentimeen.
• Jos käytössä on erilliset kaapelit AERIALantenneja varten, käytä AERIAL UHF/VHF
-kaistan sekoitinta (ei kuulu varusteisiin)
antennin liittämiseen tallentimeen.
• Jos tallentimen verkkojohto irrotetaan
pistorasiasta, liitetyn kotipäätevastaanottimen
signaaleja ei voi katsella.
,jatkuu
15
A: Kotipäätevastaanottimen liittäminen (vain RDR-AT105/AT107/
AT205)
Tätä liitäntää käytettäessä voit tallentaa minkä tahansa kotipäätevastaanottimen
ohjelmapaikan.
Jos haluat katsella kaapeliohjelmia, tallentimen ohjelmapaikka on asetettava vastaamaan
kotipäätevastaanottimen antennilähdön ohjelmapaikkaa.
Aseta kotipäätteen ohjain lähelle
kotipäätevastaanottimen
kaukosäätimen tunnistinta.
Seinäpistoke
Kotipäätteen
ohjain
(sivu 17)
Kotipäätevastaanotin
ANT IN
TO TV
Antennikaapeli*1
(ei kuulu varusteisiin)
SCART-johto*2
(ei kuulu varusteisiin)
AERIAL IN -liittimeen
G-LINK -liittimeen
DVD-tallennin
AERIAL OUT -liittimeen
Televisio
Antennijohto
(vakiovaruste)
Antenniliittimeen
: Signaalivirta
*1
*2
Jos kotipäätevastaanottimessa ei ole antennilähtöpistoketta, liitä antennikaapeli tallentimen AERIAL
IN -pistokkeeseen.
Liitä vain, jos kotipäätevastaanottimessa on SCART-liitin.
Jos kotipäätevastaanotin voi lähettää RGB-signaaleja
Tämä tallennin sallii RGB-signaalin. Jos kotipäätevastaanotin voi lähettää RGB-signaaleja,
liitä vastaanottimen TV SCART -liitin LINE 1/DECODER -liittimeen ja valitse ”LINE 1 tulo” -vaihtoehdoksi ”RGB” ”Videotulo/läht”-valikossa (sivu 126). Katso
kotipäätevastaanottimen mukana tulleita ohjeita.
16
Kotipäätevastaanottimen hallintatoiminnot
B: Vain antennikaapelin liittäminen (ei kotipäätevastaanotinta)
Käytä tätä liitäntää, kun haluat katsella kaapeliohjelmapaikkaa ilman kotipäätevastaanotinta.
Käytä tätä liitäntää myös silloin, kun liität vain ilma-antennin.
Tätä liitäntää käytettäessä voit tallentaa minkä tahansa ohjelmapaikan valitsemalla sen
tallentimesta.
Kytkennät ja asetukset
Voit käyttää kotipäätevastaanottimen hallintatoimintoa kytkennän A kanssa.
Kotipäätevastaanottimen hallintatoimintoa käytettäessä:
– Tallennin ohjaa kotipäätevastaanotinta varusteisiin kuuluvan kotipäätevastaanottimen
ohjaimen avulla.
– Tallennin ohjaa kotipäätevastaanottimen ohjelmapaikkoja ajastintallennusta varten.
– Voit muuttaa kotipäätevastaanottimen ohjelmapaikkoja tallentimen kauko-säätimellä, kun
kotipäätevastaanotin ja tallennin ovat päällä.
Kun kytkentä A on tehty, tarkasta, että tallennin ohjaa kotipäätevastaanotinta oikein (sivu 27).
Seinäpistoke
AERIAL IN -liittimeen
DVD-tallennin
AERIAL OUT -liittimeen
Televisio
Antenniliittimeen
Antennijohto (vakiovaruste)
: Signaalivirta
17
Vaihe 2: Videojohtojen/HDMI-johdon liittäminen
Valitse yksi seuraavista kuvioista, A–E, TV-monitorin, projektorin tai audiolaitteen, kuten
AV-vahvistimen (vastaanottimen), tuloliittimen mukaan. Tämä mahdollistaa kuvien katselun.
B
A
Televisio
Audio/videojohto
(ei kuulu
varusteisiin)
Televisio, projektori tai
audiolaite
LINE 2 OUT
(VIDEO) -liittimeen
SCART-johto (ei kuulu varusteisiin)
(keltainen)
T LINE 3 – TV -liittimeen
DVD-tallennin
(vihreä)
(sininen)
COMPONENT
VIDEO OUT
-liittimeen
(vihreä)
(sininen)
(punainen)
Komponenttivideojohto
(ei kuulu varusteisiin)
HDMI OUT -liittimeen
S-video-johto
(ei kuulu
varusteisiin)
C
Televisio, projektori tai
audiolaite
: Signaalivirta
HDMI-johto
(punainen)
D
18
LINE 2 OUT
(S VIDEO)
-liittimeen
Televisio, projektori tai
audiolaite
E
Televisio, projektori
tai audiolaite
A SCART-tuloliitin
Liitettäessä HDMI-pistukkaan
Kun ”LINE 3 -lähtö” -vaihtoehdoksi
valitaan ”S-Video” tai ”RGB” ”Videotulo/
läht”-valikossa (sivu 125), käytä SCARTjohtoa, joka on yhteensopiva valitun
signaalin kanssa.
Noudata alla olevia vaiheita. Sopimaton
käsittely voi vahingoittaa HDMI-pistukkaa
ja liitintä.
1
Tämä tarjoaa normaalilaatuisen kuvan.
C S VIDEO-tuloliitin
Tämä tarjoaa korkealaatuisen kuvan.
D Komponenttivideon tuloliittimet (Y,
PB/CB, PR/CR)
Tämä tarjoaa värien tarkan toiston ja
korkealaatuisen kuvan.
Jos televisio hyväksyy progressiivisen
525p-/625p-muotoisen signaalin, käytä tätä
liitäntää ja aseta ”Pika-asetus”-valikon
”Lomittamaton”-valinnaksi ”Yhteensopiva”
(sivu 26). Aseta sitten ”Videotulo/läht”asetuksen ”Kompon.videolähtö” -valinnaksi
”Lomittamaton” lähettääksesi
progressiivista videosignaalia. Tarkemmat
tiedot: katso ”Kompon.videolähtö”
sivulla 125.
Liitin on ylösalaisin
2
Kytkennät ja asetukset
B Videon tuloliitin
Kohdista huolellisesti HDMIpistukkaan tallentimen takana ja HDMIliittimeen tarkistamalla niiden muodot.
Varmista, ettei liitin ole ylösalaisin tai
vinossa.
Ei suorassa
Työnnä HDMI-liitin suoraan HDMIpistukkaan.
Älä taivuta HDMI-liitintä tai kohdista
siihen painetta.
E HDMI-tuloliitin
Käytä sertifioitua HDMI-johtoa nauttiaksesi
korkealaatuisesta digitaalisesta kuvasta ja
äänestä HDMI OUT -liittimen kautta.
Liitettäessä ”HDMI-Ohjaus”-toiminnon
kanssa yhteensopivaa Sony-televisiota katso
sivua 21.
Kun haluat nähdä liitetyn
kotipäätevastaanottimen signaalit, kun
kotipäätevastaanotin on liitetty tallentimeen
vain SCART-johdolla, käynnistä tallennin.
b Huomautuksia
• Muista irrottaa HDMI-johto, kun siirrät
tallenninta.
• Älä kohdista liikaa painetta kaapin seinään, jos
asennat tallentimen kaappiin HDMI-johto
liitettynä. Se voi vahingoittaa HDMI-pistukkaa
tai HDMI-johtoa.
• Älä väännä HDMI-liitintä, kun liität sen HDMIpistukkaan tai irrotat sen siitä, jotta HDMIpistukka ja -liitin eivät vahingoitu.
,jatkuu
19
Toistettaessa ”laajakulma”-kuvia
Jotkin tallennetut kuvat eivät ehkä mahdu
televisioruudulle. Jos haluat vaihtaa
kuvakokoa, katso sivua 131.
Videonauhuriin liitettäessä
Liitä videonauhuri tallentimen LINE 1/
DECODER -liittimeen (sivu 30).
b Huomautuksia
• Älä liitä tallentimen ja television väliin enempää
kuin yhden tyyppinen videojohto kerrallaan.
• Älä tee liitäntöjä A ja E samaan aikaan.
• Kun tallennin liitetään televisioon SCARTliittimien kautta, tallennin asettuu
automaattisesti television tulolähteeksi, kun
toisto aloitetaan. Palauta tarvittaessa tulo
televisioon painamalla kaukosäätimen TV t
-painiketta.
• Jos tallennin liitetään televisioon
SMARTLINK-liitännällä, valitse ”LINE 3 lähtö” -valinnaksi ”Video” ”Videotulo/
läht”-valikossa.
• HDMI OUT -liitintä (liitäntä E) ei voi liittää
DVI-liittimiin, jotka eivät ole HDCPyhteensopivat (esim. PC-näyttöjen DVIliittimet).
• Komponenttivideo- ja RGB-signaaleja ei
lähetetä, kun käytetään HDMI-liitäntää.
* Tässä DVD-tallentimessa käytetään HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™)
-tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Tietoja SMARTLINKominaisuuksista (vain SCARTliitännät)
Jos liitettynä oleva televisio (tai muu
liitettynä oleva laite, kuten tv-sovitin) on
SMARTLINK-, NexTView Link*3-,
MEGALOGIC*1-, EASYLINK*2-,
CINEMALINK*2-, Q-Link*3-, EURO
VIEW LINK*4- tai T-V LINK*5 yhteensopiva, voit nauttia seuraavista
SMARTLINK-ominaisuuksista.
• TV:n suoratallennus (sivu 37)
• Yhden painikkeen toisto (sivu 68)
• Esiviritysten lataaminen
Virittimen esiviritystiedot voidaan ladata
televisiosta tähän tallentimeen ja virittää
tallennin näiden tietojen perusteella
kohdassa ”Pika-asetus”.
• NexTViewin lataaminen
Ajastin voidaan asettaa helposti television
NexTView-lataustoiminnon avulla.
Valmistautuminen SMARTLINKominaisuuksia varten
Valitse ”LINE 3 -lähtö” -valinnaksi ”Video”
”Videotulo/läht”-valikossa (sivu 125) ja
”SMARTLINK”-valinnaksi ”Vain tämä
tallennin” ”Asetukset”-valikossa (sivu 136).
b Huomautuksia
• Oikea SMARTLINK-liitäntä edellyttää 21nastaista SCART-johtoa. Katso myös television
ohjekirjaa tämän liitännän tekemiseksi.
• Kaikki televisiot eivät vastaa yllä mainittuihin
toimintoihin.
*1
”MEGALOGIC” on Grundig Corporationin
rekisteröity tavaramerkki.
”EASYLINK” ja ”CINEMALINK” ovat
Philips Corporationin tavaramerkkejä.
*3 ”Q-Link” ja ”NexTView Link” ovat Panasonic
Corporationin tavaramerkkejä.
*4 ”EURO VIEW LINK” on Toshiba
Corporationin tavaramerkki.
*5 ”T-V LINK” on JVC Corporationin
tavaramerkki.
*2
20
Tietoja ’BRAVIA’ Sync
-ominaisuuden ”HDMIOhjaus”-toiminnoista (vain
HDMI-liitännät)
Kytkennät ja asetukset
”HDMI-Ohjaus”-toiminnon kanssa
yhteensopivien Sony-komponenttien
liittäminen HDMI-johdolla yksinkertaistaa
toimintaa seuraavasti:
• Yhden painikkeen toisto (sivu 68)
• Järjestelmän sammutus
Kun sammutat television sen
kaukosäätimen virtapainikkeella, tallennin
ja ”HDMI-Ohjaus”-toiminnon kanssa
yhteensopivat laitteet sammuvat
automaattisesti. Tallennin ei kuitenkaan
sammu tallennuksen tai kopioinnin aikana,
vaikka televisio sammutettaisiinkin.
• ’BRAVIA’ Sync -näyttö
Voit ohjata tallentimen toimintaa
painamalla television kaukosäätimen
SYNC MENU -painiketta.
b Huomautuksia
• ”HDMI-Ohjaus”-toiminto ei toimi kaikkien
liitettynä olevien laitteiden kanssa. Lue laitteen
mukana tulleet käyttöohjeet.
• Voit käyttää ’BRAVIA’ Sync näyttöominaisuutta vain, kun liitettynä olevassa
televisiossa on SYNC MENU -painike.
’BRAVIA’ Sync -ominaisuutta koskevia
lisätietoja on television mukana tulleissa
käyttöohjeissa.
• Jotta voi käyttää ’BRAVIA’ Sync ominaisuuksia, aseta ”HDMI-Ohjaus”asetukseksi ”On” (oletus) ”HDMI-lähtö”
-asetuksissa (sivu 135).
21
Vaihe 3: Äänijohtojen/HDMI-johdon liittäminen
Valitse yksi seuraavista kuvioista, A tai B TV-monitorin, projektorin tai audiolaitteen, kuten
AV-vahvistimen (vastaanottimen), tuloliittimen mukaan. Tämä mahdollistaa äänen
kuuntelun.
[Kaiuttimet]
[Kaiuttimet]
Taka (v)
Taka (o)
Audiolaite, jossa on
dekooderi
Etu (v)
A
Etu (o)
Keski
Lisäbasso
tai
HDMI-johto
HDMI OUT -liittimeen
koaksiaali-/digitaaliseen HDMI-tuloon
Digitaalinen koaksiaalikaapeli
(ei kuulu varusteisiin)
DIGITAL OUT (COAXIAL) -liittimeen
DVD-tallennin
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) -liittimeen
INPUT
B
VIDEO
(valkoinen)
(keltainen)
(punainen)
(valkoinen)
L
Audio/videojohto
(ei kuulu varusteisiin)
(keltainen)*
AUDIO
R
(punainen)
Televisio, projektori
tai audiolaite
: Signaalivirta
* Keltaista pistoketta käytetään videosignaaleille (sivu 18).
22
A Digitaalisen äänen tuloliitäntä
B Äänen L/R (vasen/oikea) -tuloliittimet
Tämä liitäntä käyttää TV:n tai audiolaitteen
kahta kaiutinta ääntä varten.
z Vihje
Katso kaiuttimien oikeaa sijoittamista koskevia
tietoja liitettyjen laitteiden mukana tulleista
käyttöohjeista.
Vaihe 4: Virtajohdon
liittäminen
Liitä varusteisiin kuuluva virtajohto
tallentimen AC IN -liittimeen. Kiinnitä
sitten tallentimen ja television virtajohdot
pistorasiaan. Kun verkkojohto on liitetty,
odota hetki ennen tallentimen
käyttöä. Voit käyttää tallenninta, kun
etupaneelin näyttö syttyy ja tallennin siirtyy
valmiustilaan.
Jos liität lisälaitteita tähän tallentimeen
(sivu 30), muista liittää virtajohto, kun
kaikki liitännät ovat valmiit.
Kytkennät ja asetukset
Jos audiolaitteessa on Dolby*1 Digital-,
DTS*2- tai MPEG-audiodekooderi ja
digitaalinen tuloliitin, käytä tätä liitäntää.
Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) ja
MPEG audio (5.1ch) surround-tehosteet
ovat käytettävissä.
Jos liität ”HDMI-Ohjaus”-toiminnon kanssa
yhteensopivan Sony-audiolaitteen, katso
audiolaitteen mukana tulleita käyttöohjeita.
b Huomautuksia
• Älä liitä television äänen lähtöjohtoja
samanaikaisesti LINE IN (R-AUDIO-L)
-liittimiin. Tämä aiheuttaa kohinaa television
kaiuttimista.
• Käyttäessäsi liitäntää B älä liitä LINE IN (RAUDIO-L) ja LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
-liittimiä television äänen lähtöliittimiin
samanaikaisesti. Tämä aiheuttaa kohinaa
television kaiuttimista.
• Kun liitäntä A on tehty, tee asianmukaiset
asetukset ”Audiolähtö”-valikossa (sivu 127).
Muutoin kaiuttimista ei kuulu mitään tai niistä
kuuluu voimakasta kohinaa.
• Kun tallennin liitetään audiolaitteeseen HDMIjohdolla, sinun täytyy tehdä jokin seuraavista:
– Liitä audiolaite televisioon HDMI-johdolla tai
– Liitä nauhuri televisioon muulla
videokaapelilla kuin HDMI-kaapelilla
(komponenttivideokaapelilla, S-video kaapelilla tai audio-/videokaapelilla).
1
AC IN -liittimeen
2
pistorasiaan
*1
*2
23
Vaihe 5: Kaukosäätimen
valmistelu
Tallenninta voi ohjata varusteisiin
kuuluvalla kaukosäätimellä. Aseta kaksi R6
(AA-kokoista) -paristoa paikalleen sovittaen
niiden 3 ja # -päät paristotilan merkintöjen
mukaan. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa
se tallentimen kaukosäätimen tunnistimeen
.
Televisioiden ohjaaminen
kaukosäätimellä
Kaukosäätimen signaalia voidaan säätää
television ohjaamiseksi.
b Huomautuksia
• Liitetystä laitteesta riippuen et ehkä voi ohjata
televisiota alla mainituilla painikkeilla tai osalla
niistä.
• Aiemmin syötetty numerokoodi pyyhkiytyy
syötettäessä uusi numerokoodi.
Numeropainikkeet
TV/DVD
b Huomautuksia
• Jos varusteisiin kuuluva kaukosäädin häiritsee
muiden Sony DVD-tallentimien tai -soittimien
toimintaa, vaihda tämän tallentimen
komentomuodon numero (sivu 25).
• Käytä paristoja oikein välttääksesi mahdollisen
paristovuodon ja ruostumisen. Jos paristo
vuotaa, älä koske nesteeseen paljain käsin.
Noudata seuraavia ohjeita:
– Älä koskaan käytä uutta paristoa vanhan
kanssa äläkä sekoita eri valmistajien paristoja.
– Älä lataa paristoja uudelleen.
– Poista paristot, jos kaukosäädintä ei aiota
käyttää pitkään aikaan.
– Jos paristot vuotavat, pyyhi kaikki
paristotilassa oleva neste pois ja laita tilalle
uudet paristot.
• Älä altista kaukotunnistinta (merkitty
etupaneelissa
-merkinnällä) voimakkaalle
valolle kuten suoralle auringonvalolle tai
valaisimille. Tallennin ei ehkä vastaa
kaukosäätimeen.
• Kun vaihdat kaukosäätimen paristot,
numerokoodi ja komentomuoto voivat palautua
oletusasetuksiin. Aseta oikea numerokoodi ja
komentomuoto uudelleen.
24
DISPLAY
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
Pidä kaukosäätimen pohjassa oleva
TV [/1 -painike pohjassa.
Älä paina kaukosäätimen päällä olevaa
[/1 -painiketta.
2
Pidä TV [/1 -painike pohjassa ja
syötä television valmistajan koodi
numeropainikkeilla.
Jos haluat syöttää esimerkiksi ”09”,
paina ”0” ja sitten ”9”. Kun olet
syöttänyt viimeisen numeron, vapauta
TV [/1 -painike.
Ohjattavissa olevien televisioiden
numerokoodit
Jos luettelossa on useampi kuin yksi
numerokoodi, yritä niitä yksi kerrallaan,
kunnes löydät televisiolle sopivan.
Koodinumero
Sony
01 (oletus)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Kaukosäädin toimii seuraavasti:
Painikkeet
Toiminnot
TV [/1
Kytkee television
päälle ja pois.
Säätää television
TV
2 (äänenvoimak- äänenvoimakkuutta
.
kuus) +/–
TV PROG +/–
Valitsee television
ohjelmapaikan.
TV t (tulon
valinta)
Vaihtaa television
tulolähdettä.
TV/DVD-painikkeen käyttäminen
(vain SCART-liitännät)
TV/DVD-painike vaihtaa TV-tilan ja DVDtilan välillä. Paina TV/DVD-painiketta
pysäytystilassa tai kun kuvaruudussa ei näy
valikkoa. Kohdista kaukosäädin
tallentimeen, kun käytät tätä painiketta.
TV-tila: Valitse tämä, jos käytät pääasiassa
TV:n viritintä. Kun toisto aloitetaan,
tallennin valitaan automaattisesti TV:n
tulolähteeksi.
DVD-tila: Valitse tämä, jos käytät
pääasiassa tallentimen viritintä.
Tarkista nykyinen tila painamalla DISPLAY
(sivu 41).
Jos varusteisiin kuuluva kaukosäädin
häiritsee toisen Sony DVD-tallentimen tai soittimen toimintaa, aseta tämän tallentimen
ja varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen
komentomuodon numeroksi jokin muu kuin
mitä toinen Sony DVD-tallennin tai -soitin
käyttää, kun olet tehnyt vaiheen ”Vaihe 6:
Pika-asetus”.
Tämän tallentimen ja varusteisiin kuuluvan
kaukosäätimen komentomuodon
oletusasetuksena on ”3 (Oletusasetus)”.
Voit tarkistaa nykyisen komentomuodon
etupaneelin näytöstä. Lisätietoja on
sivulla 136.
Kytkennät ja asetukset
Valmistaja
Jos sinulla on Sony DVD-soitin
tai useampia Sony DVDtallentimia
Tämän tallentimen ja varusteisiin kuuluvan
kaukosäätimen komentomuodon
oletusasetuksena on ”3 (Oletusasetus)”.
Kaukosäädin ei toimi, jos tallentimelle ja
kaukosäätimelle on asetettu eri
komentomuodot. Aseta komentomuoto
samaksi.
Tallentimen ohjelmapaikkojen
muuttaminen kaukosäätimellä
Tallentimen ohjelmapaikkoja voidaan
muuttaa numeropainikkeilla.
Esimerkki: kanavaa 50 varten
Paina ensin ”5” ja sitten ”0” ja lopuksi
ENTER.
25
Vaihe 6: Pika-asetus
Tee perussäädöt kohdan ”Pika-asetus”
mukaisten ruudulla olevien ohjeiden
mukaan.
Varo irrottamasta johtoja tai poistumasta
”Pika-asetus”-toiminnosta tämän
toimenpiteen aikana.
[/1
GUIDE*
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TV [/1
* vain RDR-AT105/AT107/AT205
1
Kytke virta tallentimeen ja
televisioon. Vaihda sitten television
tulovalinta siten, että tallentimen
signaali näkyy televisioruudulla.
”Kieli” -näyttö näkyy.
• Jos ”Kieli”-näyttö ei tule näkyviin,
valitse ”Pika-asetus”
järjestelmävalikon
”Alkuasetukset”-kohdan ”Perus”asetuksista (sivu 121).
2
Valitse kuvaruutunäyttöjen kieli
painikkeilla </M/m/, ja paina
ENTER.
Alkuasetuksia koskeva ilmoitus näkyy.
3
Tee ”Aloita”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
Tee seuraavat asetukset noudattamalla
ruudun ohjeita.
26
Autom. kanavahaku
• Jos liität television tähän tallentimeen
ilman SMARTLINK-liitäntää, valitse
”Automaattinen haku”. Valitse sitten
maa/alue painikkeilla </, ja paina
ENTER. Ohjelmapaikkojen järjestys
määräytyy valitun maan/alueen
mukaan.
• Jos liität television tähän tallentimeen
SMARTLINK-liitännällä, valitse
”Lataa televisiosta”. Valitse sitten
maa/alue painikkeilla </, ja paina
ENTER. Virittimen esiasetustiedot
ladataan televisiosta tähän
tallentimeen. (Lisätietoja on television
mukana tulleissa käyttöohjeissa.)
• Ohita tämä asetus valitsemalla ”Älä
aseta”.
Jos haluat asettaa ohjelmapaikat käsin,
katso sivua 122.
Kellon asetus
• Valitse ”Automaatt.”, kun paikallinen
ohjelmapaikka lähettää aikasignaalia.
”Autom. kellon asetus” -näyttö näkyy.
Valitse aikasignaalia lähettävän
kanavan ohjelmapaikka ja sitten
”Aloita” painikkeilla </,/m ja
paina ENTER.
Jos kellosignaalia ei löydy, paina
O RETURN ja aseta kello
manuaalisesti.
• Valitse ”Manuaalinen”, kun haluat
asettaa kellon aikaan manuaalisesti.
”Man. kellon asetus” -näyttö näkyy.
1
Valitse alueesi aikavyöhyke tai
GMT (Greenwichin aika)
painikkeilla </, ja paina m.
2
Valitse ”On” painikkeilla </,,
jos kesäaika on nyt käytössä, ja
paina ENTER.
3
Aseta päivä, kuukausi, vuosi, tunti
ja minuutit painikkeilla </M/m/
, ja käynnistä kello painamalla
ENTER.
TV:n tyyppi (sivu 131)
• Jos sinulla on laajakuvatelevisio,
valitse ”Laaja (16:9)”.
• Jos sinulla on tavallinen televisio,
valitse ”Vakio (4:3)”. Tämä määrittää,
kuinka laajakulmakuvat näkyvät
televisiolla.
Lomittamaton
Jos liität progressiivisen formaatin
television tähän tallentimeen käyttäen
COMPONENT VIDEO OUT
-liitäntöjä, valitse ”Yhteensopiva”.
Noudata alla olevia ohjeita, kun asetat
GUIDE Plus+ -järjestelmän käyttökuntoon
ja käytät liitettynä olevaa
kotipäätevastaanotinta.
1
Paina GUIDE -painiketta.
GUIDE Plus+ -järjestelmän ”Basic
Setup” -valikko tulee näkyviin.
Kytkennät ja asetukset
Valmiustila (sivu 121)
Valitse tila, jota käytetään, kun tallennin
sammutetaan.
• ”Tila 1” (oletus): Mitään
tulosignaaleja ei lähetetä, kun
tallennin on valmiustilassa.
• ”Tila 2”: Tulosignaaleja lähetetään,
kun tallennin on valmiustilassa.
Jos valitaan ”Tila 1”, näyttö pyytää
vahvistusta. Valitse ”Kyllä (Tila2)” tai
”Ei (Tila1)”.
GUIDE Plus+® -järjestelmän
asettaminen (vain RDR-AT105/
AT107/AT205)
Kiintolevyn varoitusilmoitukset
Lue kiintolevyn varoitusilmoitukset ja
paina ENTER.
4
Tee ”Asennuksen lopetus”-valinta
M/m avulla ja paina ENTER.
”Pika-asetus” on suoritettu.
Siirry kohtaan ”GUIDE Plus+®
-järjestelmän asettaminen (vain RDRAT105/AT107/AT205)” (sivu 27), kun
haluat käyttää Gemstar GUIDE Plus+
-ohjelmaopasta.
Paluu edelliseen vaiheeseen
Paina O RETURN -painiketta.
z Vihje
Jos haluat suorittaa ”Pika-asetus”-toiminnon
uudelleen, valitse ”Pika-asetus”
järjestelmävalikon ”Alkuasetukset”-kohdasta
”Perus” (sivu 121).
2
Valitse kohde painikkeilla M/m ja
paina ENTER. Aseta sitten kukin
valinta.
Language
Valitse kuvaruutunäyttöjen kieli
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
Country
Valitse maa/alue painikkeilla M/m ja
paina sitten ENTER.
Postal Code
Anna postinumero painikkeilla </M/
m/, ja paina ENTER.
Jos ”Country”-asetukseksi on valittu
”Others”, et voi antaa postinumeroa eikä
GUIDE Plus+ -järjestelmä etsi
isäntäkanavaa.
• Jos GUIDE Plus+ -järjestelmää ei
tarvitse asettaa, poistu painamalla
SYSTEM MENU.
• Vaikka et voisikaan käyttää GUIDE
Plus+ -järjestelmää alueella, jossa
asut, voit kuitenkin asettaa
manuaalisen tallennuksen. Katso
kohtaa ”Ajastimen asettaminen
manuaalisesti (Schedule)” sivulla 56.
,jatkuu
27
External Receiver 1/External
Receiver 2/External Receiver 3 (vain
kun kotipäätevastaanotin liitetään)
1
Paina ENTER-painiketta tehdäksesi
valinnan ”Continue”.
2
Valitse kotipäätevastaanottimen
tyyppi painikkeilla M/m ja paina
ENTER.
3
Valitse palveluntarjoaja
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
4
Valitse vastaanottimen merkki
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
Jos valitset ”Other providers”, voit
valita vastaanottimen merkin
kaikkien käytettävissä olevien
merkkien luettelosta.
Jos vastaanottimen merkkiä ei ole
luettelossa, valitse ”???”.
Vastaanottimen merkkiluettelo
päivittyy automaattisesti, joten
vastaanotin voi olla saatavana
myöhemmin. Valitse merkki, kun se
on saatavana. Käytä siihen asti
valintaa ”???”.
5
28
Valitse kotipäätevastaanottimelle
käytettävä liitäntä painikkeilla M/m
ja paina ENTER.
Kun kotipäätevastaanotin on liitetty
tallentimeen käyttäen liitäntää A
sekä antennikaapelilla että SCARTjohdolla, valitse ”Line1” tai
”Antenna”.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
6
Paina ENTER-painiketta tehdäksesi
valinnan ”Continue”.
Videoikkuna vaihtuu määritettyyn
ohjelmapaikkaan.
7
Tee ”YES”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
Jos videoikkuna ei vaihdu
määritettyyn ohjelmapaikkaan,
valitse ”NO” ja paina ENTER,
kunnes videoikkuna vaihtuu
määritettyyn ohjelmapaikkaan.
3
Kytke tallennin pois päältä, jotta saat
GUIDE Plus+ -järjestelmätietoja.
Jos haluat vastaanottaa GUIDE
Plus+ -järjestelmätietoja,
tallentimen täytyy olla sammutettu,
kun sitä ei käytetä. Jos tallennin on
liitetty kotipäätevastaanottimeen,
muista jättää kotipäätevastaanotin
päälle. Alkuasetusten jälkeen voi
kestää jopa 24 tuntia, ennen kuin
TV-ohjelmatietoja aletaan
vastaanottaa.
b Huomaa
Et voi valita viritinjärjestelmäksi tai ”Näytön
kieli” -asetukseksi maata/aluetta tai kieltä, jota
GUIDE Plus+ -järjestelmä ei tue.
Jos tallenninta ei saa ohjaamaan
kotipäätevastaanotinta
Tarkista kotipäätteen ohjaimen liitäntä ja
sijainti (sivu 16).
Jos kotipäätevastaanotin ei vieläkään toimi
tämän tallentimen kanssa, katso
kotipäätevastaanottimen mukana
toimitettuja ohjeita ja tiedustele kaapeli- tai
satelliittiyhtiöltä, voiko se tarjota
yhteensopivan kotipäätevastaanottimen.
b Huomautuksia
• Luetteloa ulkoisista vastaanottimista, joita
voidaan ohjata GUIDE Plus+ -järjestelmällä,
päivitetään jatkuvasti, ja se jaetaan GUIDE
Plus+ -järjestelmän tietosignaalien kautta. Sen
jälkeen, kun tallennin valmistettiin ja kun
tallennin asennettiin ensimmäisen kerran, uusia
ulkoisen vastaanottimen koodeja on voitu lisätä.
• Jos ulkoinen vastaanotin ei vieläkään ole
luettelossa tai tallennin ei ohjaa sitä kunnolla, ota
yhteys Asiakaspalveluun ja ilmoita ulkoisen
vastaanottimen merkki ja malli.
Kotipäätteen ohjaimen kiinnitys
kotipäätevastaanottimeen
Kun olet varmistanut, että kotipäätteen
ohjain ohjaa kotipäätevastaanotinta, kiinnitä
se paikoilleen.
Irrota kaksipuolisen teipin tausta.
2
Kiinnitä se niin, että kotipäätteen ohjain
on suoraan kotipäätevastaanottimen
kaukosäätimen tunnistimen yläpuolella.
Kytkennät ja asetukset
1
GUIDE Plus+ -perusasetusten
muuttaminen
1
2
Paina GUIDE -painiketta.
3
Tee ”Basic Setup”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
4
Toista kohdan ”GUIDE Plus+®
-järjestelmän asettaminen (vain RDRAT105/AT107/AT205)” vaiheesta 2
alkaen sivulla 27.
Valitse ”Setup” valikkoriviltä
painikkeilla M/, ja paina ENTER.
29
Videonauhurin tai vastaavan laitteen liittäminen
Kun tallentimen virtajohto on irrotettu pistorasiasta, liitä videonauhuri tai vastaava
tallennuslaite tämän tallentimen LINE IN -liittimiin.
Kun haluat katsella liitetyn videonauhurin tai vastaavan laitteen kuvia tallentimen kautta,
tallentimen ollessa valmiustilassa, valitse ”Valmiustila”-asetukseksi ”Tila 2” ”Perus”asetuksissa (sivu 121). Muuten kuvaa ei näy.
Käytä etupaneelin DV IN -liitintä, jos laitteessa on DV-lähtöliitin (i.LINK-liitin) (sivu 94).
Katso tarkemmat tiedot liitettävän laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Kun haluat käyttää tätä tallenninta tallentamiseen, katso kohtaa ”Tallennus liitetyltä laitteelta”
sivulla 65.
Liittäminen LINE 1/DECODER -liittimeen
Liitä videonauhuri tai vastaava tallennuslaite tämän tallentimen LINE 1/DECODER
-liittimeen.
Televisio
Videonauhuri
SCART-johto (ei kuulu varusteisiin)
i LINE 1/DECODER liittimeen
SCART-tuloon
T LINE 3 – TV -liittimeen
DVD-tallennin
b Huomautuksia
• Kopioinnin kieltäviä kopioinnin estosignaaleja sisältäviä kuvia ei voi tallentaa.
• Jos tallentimen signaali ohjataan videonauhurin kautta, televisioruudulla näkyvä kuva ei ehkä ole selvä.
DVD-tallennin
Videonauhuri
Televisio
Muista liittää videonauhuri DVD-tallentimeen ja televisioon alla osoitetussa järjestyksessä. Kun haluat
katsoa videokasetteja, katso niitä televisioon kytketyn toisen linjatulon kautta.
Linjatulo 1
Videonauhuri
DVD-tallennin
Televisio
Linjatulo 2
• SMARTLINK-ominaisuuksia ei voi käyttää DVD-tallentimen LINE 1/DECODER -liittimen kautta
kytketyillä laitteilla.
• Kun videonauhurille tallennetaan tältä DVD-tallentimelta, älä vaihda tulolähdettä televisioksi
painamalla kaukosäätimen TV/DVD-painiketta.
• Jos tallentimen virtajohto irrotetaan, liitetyn videonauhurin signaalia ei voi katsoa.
30
Liittäminen etupaneelin LINE 2 IN -liittimiin
Liitä videonauhuri tai vastaava laite tämän tallentimen LINE 2 IN -liittimiin. Jos laitteessa on
S-videoliitin, voidaan audio/videojohdon tilalla käyttää S-videojohtoa.
Videonauhuri tms.
OUTPUT
VIDEO
AUDIO
L
S-video-johto
(ei kuulu varusteisiin)
Kytkennät ja asetukset
S VIDEO
R
Audio/videojohto
(ei kuulu varusteisiin)
LINE 2 IN -liittimeen
DVD-tallennin
: Signaalivirta
z Vihje
Kun liitetty laite lähettää vain monoääntä, liitä vain tallentimen edessä oleviin L(MONO)- ja VIDEOtuloliittimiin. Älä liitä R-tuloliitintä.
b Huomautuksia
• Älä liitä keltaista LINE IN (VIDEO) -liitintä, kun S-video -johto on käytössä.
• Älä liitä tämän tallentimen lähtöliitintä toisen laitteen tuloliittimeen, jos toisen laitteen lähtöliitin on
liitetty tämän tallentimen tuloliittimeen. Tämä voi aiheuttaa kohinaa (takaisinsyöttöä).
• Älä liitä tallentimen ja television väliin enempää kuin yhden tyyppinen videojohto kerrallaan.
31
Liittäminen satelliitti- tai digitaaliseen virittimeen
(vain RDR-AT100/AT200)
Liitä satelliitti- tai digitaalinen viritin tähän tallentimeen LINE 1/DECODER -liittimellä.
Irrota tallentimen virtajohto pistorasiasta liittäessäsi virittimen.
Katso tahdistetun tallennustoiminnon käyttöä koskevaa ohjetta alla.
ÄLÄ valitse ”LINE 1 -tulo” -vaihtoehdoksi ”Dekooderi” ”Videotulo/läht”-valikossa
(sivu 126), kun teet tätä liitäntää.
Satelliittiviritin,
CanalSat tms.
Televisio
SCART-johto (ei kuulu varusteisiin)
SCART-tuloon
i LINE 1/DECODER -liittimeen
T LINE 3 – TV -liittimeen
DVD-tallennin
Jos satelliittiviritin kykenee tuottamaan
RGB-signaalia
Tämä tallennin sallii RGB-signaalin. Jos
satelliittivastaanotin voi lähettää RGBsignaaleja, liitä vastaanottimen TV SCART
-liitin LINE 1/DECODER -liittimeen ja
valitse ”LINE 1 -tulo” -vaihtoehdoksi
”RGB” ”Videotulo/läht”-valikossa
(sivu 126). Katso kotipäätevastaanottimen
mukana tulleita ohjeita.
Jos haluat käyttää tahdistettua
tallennustoimintoa
Tämä liitäntä on välttämätön tahdistetun
tallennustoiminnon käyttämiseksi. Katso
kohtaa ”Tallennus liitetyltä laitteelta
ajastimen kanssa (Synkronoitu tallennus)
(vain RDR-AT100/AT200)” sivulla 66.
Valitse ”LINE 1 -tulo” -vaihtoehto
”Videotulo/läht”-valikosta (sivu 126)
satelliittivastaanottimen tietojen mukaan.
Katso lisätietoja satelliittivirittimen ohjeista.
32
b Huomautuksia
• Tahdistettu tallennus ei toimi kaikilla
virittimillä. Katso tarkemmat tiedot virittimen
käyttöohjeista.
• Jos tallentimen virtajohto irrotetaan, liitetyn
virittimen signaalia ei voi katsella.
Ulkoisen dekooderin liittäminen
Kytkennät ja asetukset
Voit katsella tai tallentaa ulkoisen dekooderin (analoginen maksutelevisio/Canal Plus)
ohjelmia, jos liität dekooderin (ei kuulu varusteisiin) tallentimeen. Irrota tallentimen
virtajohto pistorasiasta liittäessäsi dekooderin.
Kun haluat katsella liitetyn ulkoisen dekooderin (analoginen maksutelevisio-/Canal Plus
-dekooderi) ohjelmia, kun tallennin on valmiustilassa, valitse ”Valmiustila”-asetukseksi ”Tila
2” ”Perus”-asetuksissa (sivu 121). Muuten kuvaa ei näy.
Huomaa, että jos vaiheessa 7 asetat ”Ulkoisen dekooderin (analoginen maksutelevisio-/Canal
Plus -dekooderi) ohjelmapaikkojen asetus” (sivu 34) -kohdan ”LINE 1 -tulo” -valinnaksi
”Dekooderi”, et voi tehdä ”L1”-valintaa, koska Line 1 on varattu dekooderin käyttöön.
Dekooderin liittäminen
Ulkoinen dekooderi (analoginen
maksutelevisio-/Canal Plus dekooderi)
Televisio
AERIAL IN -liittimeen
Antennijohto
(vakiovaruste)
T LINE 3 – TV -liittimeen
AERIAL OUT
-liittimeen
SCART-tuloon
SCART-johto
(ei kuulu varusteisiin)
SCART-johto
(ei kuulu varusteisiin)
i LINE 1/DECODER -liittimeen
DVD-tallennin
,jatkuu
33
Ulkoisen dekooderin
(analoginen maksutelevisio-/
Canal Plus -dekooderi)
ohjelmapaikkojen asetus
Kun haluat katsella tai tallentaa analogisia
maksutelevisio-/Canal Plus -kanavia, aseta
näyttöruudun avulla tallennin
vastaanottamaan ohjelmapaikat.
Tee kaikki alla mainitut toimet, jotta
ohjelmapaikat tulisivat asetetuiksi oikein.
1
10 Valitse ”Manuaal. kanavahaku”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
Korostus siirtyy kohtaan ”Seuraava
näyttö”.
11 Paina ENTER-painiketta.
12 Valitse maa/alue painikkeilla </,
ja paina ENTER.
Ohjelmapaikka
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Alkuasetukset” painikkeilla
</M/m/, ja paina ENTER.
3
Valitse ”Videotulo/läht” painikkeilla
M/m ja paina ENTER.
4
Valitse ”LINE 3 -lähtö” painikkeilla
M/m ja paina ENTER.
13 Valitse haluamasi ohjelmapaikka
painikkeilla PROG +/– tai
numeropainikkeilla.
14 Valitse ”Kanava” painikkeilla M/m ja
valitse ulkoisen dekooderin
ohjelmapaikka painikkeilla </,.
15 Valitse ”Äänijärjest.” painikkeilla M/
m ja valitse käytettävissä oleva
televisiojärjestelmä B/G, D/K, I tai L
painikkeilla </,.
5
Valitse ”Video” tai ”RGB”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
6
Valitse ”LINE 1 -tulo” painikkeilla M/
m ja paina ENTER.
7
Paina M/m -painiketta tehdäksesi
valinnan ”Dekooderi” ja paina
ENTER-painiketta.
8
9
34
Paina O RETURN -painiketta
palauttaaksesi kursorin vasempaan
sarakkeeseen.
Valitse ”Viritin” painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Valitse ”L” vastaanottaaksesi lähetyksiä
Ranskassa.
16 Valitse ”Dekooderi” painikkeilla M/
m ja valitse ”On” painikkeilla </
,.
17 Poistu valikosta painamalla SYSTEM
MENU.
Paluu edelliseen vaiheeseen
Paina O RETURN -painiketta.
b Huomautuksia
Kytkennät ja asetukset
• Jos tallentimen virtajohto irrotetaan, liitetyn
dekooderin signaalia ei voi katsella.
• Kun haluat katsella liitetyn ulkoisen dekooderin
(analoginen maksutelevisio-/Canal Plus
-dekooderi) ohjelmia tallennuksen aikana, paina
tallentimen PROGRAM + -painiketta (”SCART
THRU” ilmestyy etupaneelin näyttöön). Palaa
edelliseen näyttöön painamalla tallentimen
PROGRAM – -painiketta (”SCART NORM”
ilmestyy etupaneelin näyttöön). Tallennin
vaihtaa automaattisesti tallentimen virittimellä
viritettyyn ohjelmaan, kun tallennus on
päättynyt.
Kun haluat katsella liitetyn ulkoisen dekooderin
(analoginen maksutelevisio-/Canal Plus
-dekooderi) ohjelmia, kun tallennin on
valmiustilassa, valitse ”Valmiustila”asetukseksi ”Tila 2” ”Perus”-asetuksissa
(sivu 121).
35
3
Seitsemän perustoimintoa
— Tutustuminen DVD-tallentimeen
1. Levyn asettaminen
paikalleen
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
DATA CD
Z (avaa/
sulje)
1
2
Paina DVD-painiketta.
Paina Z (avaa/sulje) -painiketta ja
aseta levy levyalustalle.
Tallennus/toistopuoli alaspäin
36
DVD
Sulje levyalusta painamalla
Z (avaa/sulje) -painiketta.
Odota, kunnes ”LOAD” katoaa
etupaneelin näytöstä.
Käyttämättömät DVD:t alustetaan
automaattisesti.
• DVD-RW-levyt
DVD-RW-levyt alustetaan
tallennusformaatissa (VR-tila tai
Video-tila), joka on asetettu ”Levyn
asetukset” -valikon ”Perus”vaihtoehdon kohdassa ”Alusta DVDRW” (sivu 119).
• DVD-R-levyt
DVD-R-levyt alustetaan
automaattisesti Video-muodossa. Kun
haluat alustaa käyttämättömän DVDR-levyn VR-tilassa, alusta levy
”Formatoi”-valikossa (sivu 47)
ennen tallennuksen tekemistä.
Jos levylle voi tallentaa tällä
tallentimella, voit alustaa sen uudelleen
manuaalisesti tehdäksesi tyhjän levyn
(sivu 47).
3
2. Ohjelman
tallentaminen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
Televisioruudun näyttö muuttuu
jokaisella painikkeen painalluksella
seuraavasti:
+R
-RWVR -RWVideo
DVD
PROG +/–
* Käytettävissä, kun ”Man. tallennustila”
-asetukseksi on valittu ”On (asetuksiin)”
”Tallennus”-valikossa (sivu 130).
Tallennusmuotoa koskevia tarkempia
tietoja on sivulla 151.
4
Paina z REC -painiketta.
Tallennus alkaa.
Tallennuksen lopettaminen
Paina x REC STOP -painiketta.
Tallennuksen keskeyttäminen
Paina X -painiketta.
Palaa takaisin tallennukseen painamalla
uudelleen X.
Toisen televisio-ohjelman katsominen
tallennuksen aikana
X
z REC
x REC
STOP
1
REC MODE
Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos haluat tallentaa DVD-levylle, aseta
soittimeen tallennuskelpoinen DVD.
2
Valitse tallennettava ohjelmapaikka
tai tulolähde painamalla PROG +/–
-painiketta.
Jos televisio on liitetty T LINE 3 – TV
-liittimeen, aseta televisio televisiotulolle
TV/DVD-painikkeella ja valitse sitten
ohjelma, jota haluat katsoa. Jos televisio on
liitetty LINE 2 OUT- tai COMPONENT
VIDEO OUT -liittimeen, aseta televisio
televisiotulolle TV t -painikkeella
(sivu 24).
Seitsemän perustoimintoa — Tutustuminen DVD-tallentimeen
Tässä osassa selitetään perustoiminnot
valittuna olevan televisio-ohjelman
tallentamiseksi kiintolevylle (HDD) tai
levylle (DVD). Jos haluat tietää, miten
ajastintallennuksia tehdään, katso sivua 54
(malli RDR-AT105/AT107/AT205) tai
sivua 60 (malli RDR-AT100/AT200).
HDD
Valitse tallennusmuoto painelemalla
REC MODE -painiketta.
TV:n suoratallennus (vain SMARTLINKliitännöille)
Kun televisio on käynnissä ja tallennin on
sammutettu, paina TV PAUSE. Tallennin
käynnistyy automaattisesti ja alkaa tallentaa
katseltavaa TV-ohjelmaa kiintolevylle.
Valitse ”TV kesk.”-asetukseksi ”TV:n
viritin” ”Asetukset 2”-valikossa (sivu 137).
,jatkuu
37
b Huomautuksia
• Poista TV:n suoratallennustoiminto käytöstä
valitsemalla ”SMARTLINK”-asetukseksi
”Läpisyöttö” ”Asetukset”-valikossa (sivu 136).
• Eräät painikkeet, kuten TITLE LIST -painike tai
H, eivät toimi, kun etupaneelin näytössä näkyy
”TV”.
• Jos painat [/1 -painiketta tallennuksen aikana,
tallennin lopettaa tallennuksen ja sammuu.
• Painikkeen z REC painamisen jälkeen voi
kulua hetki, ennen kuin tallennus voidaan
aloittaa.
• Tallennuksen lopettamiseen tai keskeyttämiseen
voi kulua hetki.
• Tallennusmuotoa ei voi vaihtaa tallennuksen
aikana.
• Ohjelmat tallennetaan alkuperäisessä
kuvasuhteessa tallennettaessa kiintolevylle (kun
”HDD-tallennusmuoto” -vaihtoehdoksi on
valittu ”Ei videotilaa” ” Tallennus”-valikossa
(sivu 131))/ DVD-RW-/DVD-R (VR-tila)
-levyille.
• Tallennettaessa DVD-R DL (Video-tila)
-levyille nimike jaetaan kerroksen vaihtuessa.
• Jos virta katkeaa, tallennettava ohjelma voi
pyyhkiytyä.
• Maksutelevisio-/Canal Plus -ohjelmia ei voi
katsoa tallennettaessa toista maksutelevisio-/
Canal Plus -ohjelmaa.
• TV:n suoratallennustoiminnon käyttämistä
varten tallentimen kello täytyy ensin asettaa
oikeaan aikaan.
Levyn tilan tarkistaminen
tallennuksen aikana
Tallennustiedot kuten tallennusaika ja levyn
tyyppi voidaan tarkistaa.
Paina DISPLAY-painiketta tallennuksen
aikana.
Tallennustiedot näkyvät.
A Tallennusmuoto
B Tallennusaika
C Levyn tyyppi/formaatti
D Tallennuksen tila
Näytön sammuttaminen
Painele DISPLAY-painiketta.
38
A Levyn tyyppi:
3. Tallennetun ohjelman
toistaminen
(Nimikelista)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Näyttää laitetyypin HDD tai DVD.
B Nimikkeiden lukumäärä
C Alivalikko:
+R
Jos haluat toistaa tallennetun nimikkeen,
valitse nimike nimikeluettelosta.
HDD
DVD
Alivalikko
TITLE LIST
D Rullauspalkki:
Näkyy, kun kaikki nimikkeet eivät
mahdu luetteloon. Paina M/m
-painiketta nähdäksesi piilossa olevat
nimikkeet.
</M/m/,,
ENTER
E Nimiketiedot:
1
”Tallennus”: Osoittaa, että nimikettä
tallennetaan parhaillaan.
: Tarkoittaa suojattua nimikettä.
”NEW”: Osoittaa, että nimike on
hiljattain tallennettu (ei vielä toistettu)
(vain HDD).
: Tuo näkyviin DISPLAY
painamalla ”
”. ”
” osoittaa
nimikkeitä, jotka sisältävät ”Kopioi
kerran” -kopionestosignaaleja (vain
HDD) (sivu 154).
: Osoittaa, että nimikettä tallennetaan
Päivitä-toiminnolla.
Tyylilajikuvakkeet: Osoittaa nimikkeen
tyylilajin (vain HDD).
: Tarkoittaa kaksikielistä ohjelmaa
(vain kiintolevy).
Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos teet valinnan DVD, aseta paikalleen
DVD (katso kohtaa ”1. Levyn
asettaminen paikalleen” sivulla 36).
Toisto alkaa levystä riippuen
automaattisesti.
2
Paina TITLE LIST -painiketta.
Esimerkki: Kiintolevyn 4 nimikkeen
luettelo
Seitsemän perustoimintoa — Tutustuminen DVD-tallentimeen
Näytä alivalikko painamalla ,.
Alivalikossa näkyy vain valittua kohtaa
koskevat valinnat. Näkyvät valinnat
riippuvat mallista, tilanteesta ja levyn
tyypistä.
F Nykyisen levyn nykyisen
tallennustilan jäljellä oleva aika
(esimerkki: SP-tila)
3
Valitse nimike painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Toisto alkaa valitusta nimikkeestä.
,jatkuu
39
Toiston pysäyttäminen
Paina x (pysäytys) -painiketta.
Luettelonäytön rullaaminen sivu
kerrallaan (Sivumuoto)
Paina ./>, kun nimikeluettelo on
näkyvissä. Koko nimikeluettelo vaihtuu
jokaisella ./> -painikkeen
painalluksella seuraavaan/edelliseen
sivulliseen nimikkeitä.
DVD-RW/DVD-R (VR-muotoisten)
-levyjen nimikeluettelosta
Nimikelista voidaan valita esittämään joko
Alkuperäinen- tai Toistolista-nimikkeet.
1
Paina <, kun nimikeluettelo on
näkyvissä.
2
Tee ”Toistolista”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
3
Valitse ”Alkuperäinen” tai ”Toistolista”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
Kiintolevyn nimikkeiden järjestyksen
vaihtaminen (Laj. otsikot)
Nimikkeen haku tyylilajin mukaan (vain
HDD)
1
Paina <, kun nimikeluettelo on
näkyvissä.
2
Tee ”Laji”-valinta M/m avulla ja paina
ENTER.
3
Valitse tyylilaji painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Nimikkeen pienoiskuvan vaihtaminen
(Pienoiskuva)
Tallennuksen (nimikkeen) ensimmäinen
kohtaus asetetaan automaattisesti
pienoiskuvaksi tallennuksen päätyttyä.
Voit valita nimikeluettelossa näytettäväksi
pienoiskuvaksi suosikkikohtauksen.
1
Paina TITLE LIST -painiketta.
Vaihda tarvittaessa DVD-RW-/DVD-Rlevyjen (VR-tila) nimikeluettelo
näyttämään alkuperäis- tai
toistoluettelon nimikkeet.
2
Valitse nimike painikkeilla M/m ja
paina ,.
Alavalikko näkyy.
1
Paina <, kun nimikeluettelo on
näkyvissä.
3
2
Tee ”Laj. otsikot”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
Tee ”Editoi”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
4
3
Valitse kohde painikkeilla M/m ja paina
ENTER.
Tee ”As. pien. kuva”-valinta M/m avulla
ja paina ENTER.
Pienoiskuvan kohdan asetusnäyttö
näkyy ja nimike alkaa toistua.
5
Valitse pienoiskuvaksi asetettava
kohtaus painamalla H, X,
c
m/M
C tai PLAY
MODE -painiketta toistokuvan
näkyessä. Paina sitten X-painiketta.
Toisto asettuu tauolle.
6
Tee ”OK”-valinta M/m avulla ja paina
ENTER.
Kohtaus on asetettu nimikkeen
pienoiskuvaksi.
Palaa nimikeluetteloon painamalla
O RETURN.
Järjestys
Lajiteltu
Päivän muk.
Nimikkeiden
tallennusjärjestyksessä.
Viimeksi tallennettu
nimike näkyy luettelon
ylimmäisenä.
Katsomaton
Nimikkeiden
tallennusjärjestyksessä.
Viimeksi tallennettu
nimike, jota ei ole vielä
toistettu, näkyy luettelon
ensimmäisenä.
Nim. mukaan Aakkosjärjestyksessä.
Numeron
mukaan
Tallennettujen
nimikkeiden
numerojärjestyksessä.
Pienoiskuvan esikatselutilan
vaihtaminen (Valitse esikatselu) (vain
kiintolevy)
Voit valita nimikeluettelosta pienoiskuvan
esikatselutilavaihtoehdoksi ”Pikakatselu”
tai ”Normaali”. Valitse ”Valitse esikatselu”
”Asetukset”-valikossa (sivu 137).
40
Vaihtaminen 8 nimikkeen luetteloon
1
Paina <, kun nimikeluettelo on
näkyvissä.
2
Tee ”Otsik.näkymä”-valinta M/m avulla
ja paina ENTER.
3
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Voit tarkistaa nykyisen nimikkeen,
kappaleen, raidan tai levyn toistoajan. Voit
tarkistaa myös DVD:lle/CD:lle tallennetun
levyn nimen.
Painele DISPLAY-painiketta.
Näyttö riippuu levytyypistä ja toiston tilasta.
Pysäytystilassa
Esimerkki: DVD-RW VR-tilassa
Nimikeluettelon kytkeminen pois päältä
Paina TITLE LIST -painiketta.
b Huomautuksia
• Toisilla DVD-tallentimilla luotujen DVDlevyjen nimikkeiden nimet eivät ehkä näy.
• Pienoiskuvien esittämiseen voi kulua muutamia
sekunteja.
• Nimikkeen pienoiskuvaksi voi editoinnin
jälkeen vaihtua tallennuksen (nimikkeen)
ensimmäinen kohtaus.
• Kopiointilähteen pienoiskuva-asetus ei säily
kopioidussa nimikkeessä.
• (Vain RDR-AT100/AT200) Jos nimikeluettelo
ei tule näkyviin painettaessa TITLE LIST
-painiketta, DVD-levyllä ei ole nimikeluetteloa.
Näytä tällöin DVD-levyn valikko painamalla
TOP MENU -painiketta.
Toiston aikana
Seitsemän perustoimintoa — Tutustuminen DVD-tallentimeen
Tee ”8 nimikettä”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
Valittua nimikettä koskevat tarkemmat
tiedot, uudelleenaloitusaika mukaan
lukien, näkyvät luettelon alapuolella.
Toistoajan ja toistotietojen
näyttäminen
Esimerkki: DVD-R Video-tilassa
A Toiston tila
B Näyttää, että toiston jatkaminen on
käytettävissä (sivu 68).
C Valittuna oleva tallennusmuoto
(DVD-levyn suurin tallennusaika)
(sivu 151)
D Jäljellä oleva aika
E Aseman nimi ja ohjelmapaikan
numero
,jatkuu
41
F Nykyisen ohjelman ääniasetus
G Nykyisen ohjelman
tallennusrajoitukset
H TV-tila tai DVD-tila (sivu 25)
I Levyn tiedot
J Nimikkeen tyyppi (alkuperäinen tai
toistoluettelo) DVD-RW/DVD-Rlevylle VR-tilassa
K Levyn tyyppi/formaatti (sivu 147)
Näyttää viimeistellyn levyn Videotilassa muodossa ”DVD-VIDEO”.
L Nimikkeen numero – jakson numero
(sivu 76)
M Toistoaika
N Usean kuvakulman ilmaisin (sivu 69)
O Kopiosuojauksen ilmaisin (sivu 154)
4. Tallennetun ohjelman
nimen muuttaminen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Voit nimetä DVD:n, nimikkeen tai ohjelman
syöttämällä merkkejä. Voit kirjoittaa
enintään 64 merkkiä HDD-/DVD-RW-/
DVD-R (VR-tila) -levylle tallennetulle
nimikkeelle, 40 merkkiä DVD+RW-/DVDRW (Video-tila)-/DVD+R-/DVD-R (Videotila) -levylle tallennetulle nimikkeelle, mutta
valikoissa, kuten nimikeluettelossa,
näkyvien merkkien todellinen määrä voi
vaihdella. Alla olevat vaiheet kuvaavat,
kuinka tallennetun ohjelman nimi voidaan
muuttaa.
P Tiedonsiirtopalkki ja -nopeus
Näytön sammuttaminen
Painele DISPLAY-painiketta.
z Vihjeitä
• Jos ”Asetukset”-asetuksen ”Kuvaruutunäyttö”valinnaksi on asetettu ”On” (oletus) (sivu 136),
tiedot näkyvät automaattisesti ruudulla, kun
tallenninta käytetään.
• Jos haluat lisätä levytilaa, katso ”Levytilan
vapauttaminen” (sivu 77).
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
.
m
b Huomaa
>
M
x
MP3-audiokappaleiden toistoaika ei ehkä näy
oikein.
1
2
Paina TITLE LIST -painiketta.
Valitse nimike painikkeilla M/m ja
paina ,.
Alavalikko näkyy.
3
42
Tee ”Editoi”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
4
Tee ”Nimikkeen nimi”-valinta M/m
avulla ja paina ENTER.
Merkkien syöttönäyttö näkyy.
Nykyinen nimi näkyy syöttörivillä.
5. Levyn nimeäminen ja
suojaaminen
Syöttörivi
Voit suorittaa koko levyä koskevia valintoja
”Levyn asetukset” -valikossa.
SYSTEM
MENU
Siirrä kohdistin kohtaan, johon haluat
lisätä merkin, painikkeilla m/M.
</M/m/,,
ENTER
Jos haluat pyyhkiä pois kaikki merkit,
paina CLEAR-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
6
Valitse ”ISOT” tai ”pienet”
painikkeilla ./>.
Valitun tyypin merkit näkyvät.
7
Valitse syötettävä merkki painamalla
</M/m/, -painiketta. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Valittu merkki ilmestyy syöttöriville.
Lisää välilyönti painamalla X (tai
valitsemalla ”Väli” ja painamalla
ENTER).
8
Syötä loput merkit toistamalla
vaiheita 6 ja 7.
Kun haluat pyyhkiä merkin pois, siirrä
kohdistin syöttörivillä merkin kohdalle
ja paina CLEAR (tai valitse ”Poista” ja
paina ENTER).
Jos haluat lisätä merkin, siirrä kursori
merkin lisäyskohdan oikealle puolelle.
Valitse sitten merkki ja paina ENTER.
Jos haluat pyyhkiä pois kaikki merkit,
paina CLEAR-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
9
Levyn nimeäminen
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Seitsemän perustoimintoa — Tutustuminen DVD-tallentimeen
5
Aseta levy paikalleen.
Katso kohtaa ”1. Levyn asettaminen
paikalleen” sivulla 36.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
Valitse ”Levyn asetukset” ja paina
ENTER-painiketta.
Paina x (tai valitse ”OK” ja paina
ENTER).
Peruuta asetus painamalla
O RETURN.
,jatkuu
43
4
Valitse ”Perus” ja paina ENTERpainiketta.
4
Valitse ”Perus” ja paina ENTERpainiketta.
5
Valitse ”Anna levyn nimi” ja paina
ENTER-painiketta.
5
Valitse ”Suojaa levy” ja paina
ENTER-painiketta.
6
Valitse ”Seuraava näyttö” ja paina
ENTER-painiketta.
6
Valitse ”On” ja paina ENTERpainiketta.
7
Poistu painamalla SYSTEM MENU.
Syötä levyn nimi (sivu 42).
DVD-RW-/DVD-R (VR-tila) -levyn
nimeen voidaan syöttää enintään
64 merkkiä ja DVD+RW-/DVD-RW
(Video-tila)-/DVD+R-/DVD-R (Videotila) -levyn nimeen 40 merkkiä.
b Huomaa
Levyn nimi ei ehkä näy, kun levyä toistetaan
toisella DVD-laitteella.
Levyn suojaaminen
-RWVR
1
-RVR
Aseta levy paikalleen.
Katso kohtaa ”1. Levyn asettaminen
paikalleen” sivulla 36.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
44
Valitse ”Levyn asetukset” ja paina
ENTER-painiketta.
Suojauksen poistaminen
Tee vaiheessa 6 valinta ”Ei”.
z Vihje
Suojaus voidaan asettaa yksittäisille nimikkeille
(sivu 78).
-RVR
6. Levyn toistaminen
muilla DVD-laitteilla
(Viimeistele)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
+R
-RVR
-RVideo
-RVideo
Viimeistely on tarpeen toistettaessa
muulla laitteella kuin tällä
tallentimella.
Viimeistelyn jälkeen et voi editoida
levyä etkä tallentaa sille.
SYSTEM
MENU
Eri levytyyppien eroja
+RW
-RWVR
-RWVideo
Levyt viimeistellään
automaattisesti soittimesta
poistettaessa. Levyn viimeistely
voi kuitenkin olla tarpeen joillekin
DVD-laitteille tai jos tallennusaika
on lyhyt. Levyä voi editoida ja sille
tallentaa myös viimeistelyn
jälkeen.
Viimeistely ei ole tarpeen, kun
levyä toistetaan VR-formaatin
kanssa yhteensopivalla laitteella.
Vaikka toinen DVD-laite olisi VRformaatin kanssa yhteensopiva,
levyn viimeistely voi olla tarpeen
etenkin, jos tallennusaika on lyhyt.
Levyä voi editoida ja sille tallentaa
myös viimeistelyn jälkeen.
</M/m/,,
ENTER
1
Aseta levy paikalleen.
Katso kohtaa ”1. Levyn asettaminen
paikalleen” sivulla 36.
2
Seitsemän perustoimintoa — Tutustuminen DVD-tallentimeen
Viimeistely on tarpeen, kun toistetaan tällä
tallentimella tallennettuja levyjä toisella
DVD-laitteella.
Kun viimeistelet DVD+RW, DVD-RW
(Video-muoto), DVD+R tai DVD-R-levyn
(Video-muoto), luodaan automaattisesti
DVD-valikko, joka voidaan esittää kaikilla
DVD-laitteilla.
Tarkista levytyyppien väliset erot alla
olevasta taulukosta ennen viimeistelyä.
Viimeistely on tarpeen. Levy
voidaan toistaa vain DVD-R VRmuotoa tukevalla laitteella.
Levyä voi editoida ja sille tallentaa
myös viimeistelyn jälkeen (paitsi
DVD-R DL VR-tilassa).
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
Valitse ”Levyn asetukset” ja paina
ENTER-painiketta.
Viimeistely on tarpeen toistettaessa
muulla laitteella kuin tällä
tallentimella.
Viimeistelyn jälkeen et voi editoida
levyä etkä tallentaa sille. Jos haluat
tallentaa levylle uudelleen, peru
viimeistely (sivu 46) tai alusta levy
uudelleen (sivu 47). Kaikki sisältö
pyyhkiytyy levyn alustuksen
yhteydessä.
,jatkuu
45
4
Valitse ”Viimeistele” ja paina
ENTER-painiketta.
5
Valitse ”Viimeistele” ja paina
ENTER-painiketta.
6
Valitse ”Seuraava näyttö” ja paina
ENTER-painiketta.
Tallennin aloittaa DVD-RW-/DVD-R
(VR-tila) -levyjen viimeistelyn. Siirry
vaiheeseen 9.
7
(Vain DVD+RW/DVD-RW (Video-tila)/
DVD+R/DVD-R (Video-tila))
Valitse nimikevalikon tyyli ja paina
ENTER.
Valikko näkyy valitun
nimikevalikkotyylin mukaisena, kun
DVD-laitteesta valitaan ”päävalikko”
(tai DVD+RW-/DVD+R-levyä
käytettäessä ”valikko”).
8
(Vain DVD+RW/DVD-RW (Video-tila)/
DVD+R/DVD-R (Video-tila))
Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
Tallennin aloittaa levyn viimeistelyn.
9
Poistu painamalla SYSTEM MENU.
b Huomautuksia
• Levyn tilasta, tallenteesta tai DVD-laitteesta
riippuen levyä ei ehkä kuitenkaan voida toistaa,
vaikka se olisi viimeistelty.
• Tallennin ei ehkä voi viimeistellä levyä, joka on
tallennettu toisella tallentimella.
• Jos viimeistelemätön levy asetetaan toiseen
DVD-laitteeseen, tallennettu sisältö voi
vahingoittua.
• DVD+RW-levyä voi editoida tai sille voi
tallentaa myös viimeistelyn jälkeen.
Nimikevalikkoa ei kuitenkaan näytetä.
Viimeistele levy uudelleen, niin nimikevalikko
tulee näkyviin.
Levyn viimeistelyn
poistaminen
-RWVR -RWVideo
DVD-RW (Video-muotoiset) -levyt
Viimeistely voidaan poistaa DVD-RW
(Video-muotoisilta) -levyiltä, jotka on
viimeistelty lisätallennusten ja editointien
estämiseksi, jolloin niille voidaan jälleen
tallentaa ja niitä voidaan editoida.
DVD-RW (VR-muotoiset) -levyt
Jos toisella DVD-laitteella viimeistellylle
DVD-RW (VR-muotoiselle) -levylle ei voi
tallentaa tai sitä ei voi editoida, poista levyn
viimeistely.
b Huomaa
Tallennin ei kykene perumaan toisella
tallentimella viimeistellyn DVD-RW (Videomuotoisen) -levyn viimeistelyä.
1
z Vihje
Voit tarkistaa, onko levy viimeistelty vai ei. Paina
DISPLAY vaiheen 1 jälkeen (sivu 41).
Aseta levy paikalleen.
Katso kohtaa ”1. Levyn asettaminen
paikalleen” sivulla 36.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
46
Valitse ”Levyn asetukset” ja paina
ENTER-painiketta.
4
Valitse ”Viimeistele” ja paina
ENTER-painiketta.
7. Levyn alustaminen
uudelleen
+RW
6
Valitse ”Kumoa viimeistely” ja paina
ENTER-painiketta.
-RVR
-RVideo
Uudet levyt alustetaan automaattisesti, kun
ne asetetaan paikalleen. DVD+RW-, DVDRW- ja DVD-R-levyt voidaan tarvittaessa
alustaa uudelleen manuaalisesti tyhjän levyn
luomiseksi. DVD-RW- tai DVD-R-levyille
voidaan valita tallennusformaatti (VR-tila
tai Video-tila) tarpeen mukaan.
SYSTEM
MENU
Valitse ”Aloita” ja paina ENTERpainiketta.
</M/m/,,
ENTER
Tallennin aloittaa viimeistelyn
poistamisen.
Viimeistelyn poistaminen voi kestää
muutamia minuutteja.
1
Seitsemän perustoimintoa — Tutustuminen DVD-tallentimeen
5
-RWVR -RWVideo
Aseta levy paikalleen.
Katso kohtaa ”1. Levyn asettaminen
paikalleen” sivulla 36.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
Valitse ”Levyn asetukset” ja paina
ENTER-painiketta.
,jatkuu
47
4
Valitse ”Formatoi” ja paina ENTERpainiketta.
5
Valitse kohde ja paina ENTERpainiketta.
”VR-tila”: Alustaa DVD-RW-/DVD-Rlevyt VR-tilaan.
”Videotila”: Alustaa DVD-RW-/DVDR-levyt Video-tilaan.
”Formatoi DVD+RW”: Alustaa
DVD+RW-levyt.
6
Valitse ”Aloita” ja paina ENTERpainiketta.
Levyn koko sisältö pyyhkiytyy.
z Vihje
Uudelleen alustamalla voidaan vaihtaa DVD-RWlevyn tallennusformaatti tai tallentaa uudelleen
DVD-RW-levylle, joka on jo viimeistelty.
b Huomaa
Tallennettuja DVD-R-levyjä ei voi alustaa
uudelleen.
48
b Huomaa
GUIDE Plus+ (vain RDR-AT105/AT107/
AT205)
GUIDE Plus+ -järjestelmää ei voi käyttää, kun
”Valitse tulosignaali” -asetukseksi on valittu
”NTSC” ”Perus”-valikossa (sivu 121).
GUIDE Plus+ -näytön
tarkastelu
Tässä on vain muutamia tapoja käyttää
GUIDE Plus+ -järjestelmää.
– Hae ohjelmia luettelemalla ne luokan
mukaan (esimerkiksi elokuvat tai urheilu)
tai käyttämällä avainsanahakutoimintoa
(sivu 55).
– Kun olet löytänyt hakemasi ohjelman,
aseta ajastintallennus GUIDE Plus+
-järjestelmän avulla (sivu 54).
– Voit asettaa järjestelmän näyttämään
suosikkiohjelmasi valitsemiesi ehtojen,
esimerkiksi luokan ja avainsanan, mukaan
(sivu 51).
Punainen
painike
Vihreä
painike
PAGE –
DAY –
Sininen
painike
Keltainen
painike
GUIDE
INFO
</M/m/,,
ENTER
PAGE +
DAY +
Paina GUIDE -painiketta.
GUIDE Plus+ -järjestelmän kotinäyttö
avautuu.
GUIDE Plus+ (vain RDR-AT105/AT107/AT205)
GUIDE Plus+® -järjestelmä on ilmainen,
interaktiivinen ohjelmaopas. Se näyttää jopa
seitsemän päivän ohjelmatiedot, mukaan
lukien ohjelmien otsikot, mainokset ja
lähetystiedot. Paikallinen
lähetysisäntäkanava kuljettaa TVohjelmatietojen GUIDE Plus+ -tiedot, ja ne
vastaanotetaan antenni-,
kotipäätevastaanotin- tai kaapeliliitännän
kautta.
Luettelo kaikista eurooppalaisista
isäntäkanavista on osoitteessa
www.europe.guideplus.com.
A Videoikkuna: Tämä näyttää
ohjelman, jota katseltiin, kun
painettiin GUIDE.
B Toimintarivi: Kun kaukosäätimen
samanväristä painiketta painetaan,
toimintarivi toimii. Toimintarivin
toiminto vaihtelee näytön mukaan.
C Tietoruutu: Näyttää tietoja valitusta
ohjelmasta, kun kotinäyttö on
näkyvissä. Sisältö vaihtelee näkyvissä
olevan näytön mukaan.
,jatkuu
49
D Valikkorivi: Siirrä kohdistin
valikkoriville painamalla sinistä
painiketta (”Home”) ja painamalla M.
Valitse sitten jokin seuraavista
ominaisuuksista painikkeilla </,
ja paina ENTER.
”Grid”: Näyttää nykyisen aikajakson
ja seuraavan 7 päivän ohjelmat.
”Search”: Sallii otsikoiden haun
luokan tai avainsanan mukaan
(sivu 55). Näytetty luokka riippuu
tallentimen vastaanottamista
ohjelmatiedoista. Elokuvat, urheilu ja
lapset ovat esimerkkejä mahdollisista
luokista.
”My TV”: Asettaa profiilin
suosikkiohjelmia varten (sivu 51).
”Schedule”: Näyttää
ajastinasetusluettelon (sivu 62).
”Info”: Näyttää tietoja, kun niitä on
saatavana.
”Editor”: Sallii kanavajärjestyksen ja
-näytön muokkauksen (sivu 53).
”Setup”: Sallii kielen, maan/alueen,
postinumeron, tulolähteen tai
isäntäkanavan vaihtamisen.
GUIDE Plus+ -järjestelmän kotinäytössä
olevat painikkeet
E ”Home”-asento: Kun sinistä
painiketta (”Home”) painetaan,
kohdistin palaa ”Grid”:n viimeiseen
ohjelmapaikkaan.
• Videoikkuna on lukittu tallennuksen aikana, ja
lukon ilmaisin näkyy videoikkunassa.
Videoikkunan lukitusta ei voi vapauttaa
tallennuksen aikana.
• Jos katselet ohjelmia kotipäätevastaanottimen
kautta, videoikkuna ei ehkä muutu yhtä nopeasti,
kun kohdistinta siirretään. Jos näin tapahtuu,
lukitse videoikkuna (sivu 50).
F Laatat: Näyttää ohjelmien otsikot ja
luokan: vihreä (urheilu), violetti
(elokuvat), sininen (lastenohjelmat),
vihertävän sininen (muut).
Kun haluat katsoa ohjelmaa, valitse se
painikkeilla </M/m/, ja paina
sitten ENTER.
G Lähetysaseman logo: Näyttää
lähetysaseman logon.
H Aikarako: Näyttää valittuna olevan
aikajakson. Valitse toinen aikajakso
painikkeilla </,.
50
Painikkeet
Toiminnot
Sininen painike Palaa ”Grid”-alueen
(”Home”)
”Home”-kohtaan.
GUIDE
Sulkee GUIDE Plus+
-järjestelmän.
PAGE +/–
Muuttaa ohjelmaluetteloa
sivuittain.
DAY +/–
Muuttaa ohjelmaluetteloa
päivällä.
INFO
Näyttää tietoja valitusta
ohjelmasta.
Videoikkunan lukituksen vapautus
Videoikkuna on lukittu, jotta se ei vaihda
ohjelmapaikkoja, kun kohdistinta siirretään
muiden otsikoiden yli.
Valitse ”Grid”-näytöstä lukitun
ohjelmapaikan logo ja paina punaista
painiketta (”Unlock”). ” ” vaihtuu
kuvakkeeksi ” ”, ja videoikkunan lukitus
vapautuu. Jos haluat lukita videoikkunan,
valitse lukittavan ohjelmapaikan logo ja
paina punaista painiketta (”Lock”).
b Huomautuksia
Suosikkiohjelmatietojen
luettelointi (My TV)
5
Paina GUIDE -painiketta.
3
Tee ”My TV” -valinta </, avulla.
Siirrä kohdistin valikkopalkkiin
painamalla M.
”My TV”
4
Paina keltaista painiketta
(”Profile”).
6
GUIDE Plus+ (vain RDR-AT105/AT107/AT205)
”Channels”: Valitse ohjelmapaikka
painikkeilla </M/m/, ja paina
ENTER. Voit lisätä ohjelmapaikkoja
painamalla keltaista painiketta (”Add”).
Voit rekisteröidä korkeintaan
16 ohjelmapaikkaa.
Jos haluat peruuttaa rekisteröinnin,
valitse ohjelmapaikka ja paina punaista
painiketta (”Delete”).
”Categories”: Valitse luokka
painikkeilla </M/m/, ja paina
ENTER. Voit lisätä luokkia painamalla
keltaista painiketta (”Add”). Voit
rekisteröidä korkeintaan 4 luokkaa.
Jos haluat peruuttaa rekisteröinnin,
valitse luokka ja paina punaista
painiketta (”Delete”).
”Keywords”: Anna avainsana. Katso
kohtaa ”Ohjelman haku avainsanan
mukaan” sivulla 55. Voit lisätä
avainsanoja painamalla keltaista
painiketta (”Add”). Voit rekisteröidä
korkeintaan 16 avainsanaa.
Jos haluat peruuttaa rekisteröinnin,
valitse avainsana ja paina punaista
painiketta (”Delete”).
Voit määrittää profiilin ja luetella vain
suosikkiohjelmien tiedot.
1
2
Valitse ”Channels”, ”Categories” tai
”Keywords” ja paina keltaista
painiketta (”Add”).
Paina ENTER-painiketta.
Profiiliasetusten muuttaminen
Toista yllä olevasta vaiheesta 3 alkaen.
Ohjelman valinta ja katselu ”My TV”:stä
1
Paina edellä olevan vaiheen 3 jälkeen
ENTER.
Profiilin ehtoja vastaavat ohjelmat
näytetään.
2
Valitse ohjelma painikkeilla </M/m/
, ja paina ENTER.
51
Muutosten tekeminen
GUIDE Plus+
-järjestelmään
7
Jos ohjelmaopastietoja ei voida
vastaanottaa päivän odotuksen jälkeen,
etsi isäntäkanava seuraavalta sivustolta
ja aseta isäntäkanava manuaalisesti
(”GUIDE Plus+ -isäntäkanavan
vaihtaminen manuaalisesti (Setup)”
(sivu 52)).
www.europe.guideplus.com
Voit mukauttaa GUIDE Plus+ -järjestelmää.
Jos isäntäkanava on vaihdettu tai siirretty
eikä ohjelmaopastietoja voida vastaanottaa,
voit korjata ongelman seuraavalla tavalla.
GUIDE Plus+ -isäntäkanavan
haku (Setup)
Isäntäkanavan oletusasetus on ”Automatic”,
joten isäntäkanavan asetuksen muuttamisen
ei pitäisi olla tarpeen. Jos isäntäkanava on
kuitenkin vaihtunut tai siirtynyt, päivitä
isäntäkanavan asetus.
Jos kotipäätevastaanotin on liitetty
tallentimeen vain SCART-johdolla
(sivu 16), katso kohtaa ”GUIDE Plus+
-isäntäkanavan vaihtaminen manuaalisesti
(Setup)” sivulla 52.
1
2
Paina GUIDE-painiketta.
3
Tee ”Setup”-valinta </, avulla.
Odota yksi päivä, kunnes
ohjelmaoppaan tietoja voidaan
vastaanottaa.
GUIDE Plus+ -isäntäkanavan
vaihtaminen manuaalisesti
(Setup)
Jos kotipäätevastaanotin on liitetty
tallentimeen vain SCART-johdolla ja
halutaan vastaanottaa ohjelmaoppaan tiedot
kotipäätevastaanottimesta, etsi isäntäkanava
seuraavalta sivustolta ja aseta se oman
alueesi mukaisesti seuraavalla tavalla:
www.europe.guideplus.com
1
Siirrä kohdistin valikkopalkkiin
painamalla M.
Paina kohdan ”GUIDE Plus+
-isäntäkanavan haku (Setup)”
vaiheen 4 jälkeen keltaista painiketta
(”Change”) kahdesti.
”Manual” tulee näkyviin.
GUIDE Plus+ -asetusvalikko tulee
näkyviin.
”Setup”
4
Tee ”Host Channel Setup” -valinta M/
m avulla ja paina ENTER.
5
6
Paina keltaista painiketta (”Reset”).
Sammuta tallennin painamalla [/1.
2
3
Tee ”Source”-valinta , avulla.
4
5
Tee ”Prog. No.”-valinta , avulla.
6
Paina vihreää painiketta (”Save”).
Valitse tulolähde painelemalla
keltaista painiketta (”Source”).
Anna ohjelmapaikan numero
numeropainikkeilla.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
52
7
Valitse ”Confirm” painikkeilla </
, ja paina ENTER.
6
Näyttö palaa GUIDE Plus+
-asetusvalikkoon.
8
Jos haluat vaihtaa ohjelmapaikkaa,
paina vihreää painiketta (”Prog. No.”),
anna ohjelmapaikan numero
numeropainikkeilla ja paina ENTER.
Odota yksi päivä, kunnes
ohjelmaoppaan tietoja voidaan
vastaanottaa.
Paina punaista painiketta (”Back”).
GUIDE Plus+ -järjestelmän tietojen
tarkistus
1
Valitse valikkoriviltä ”Setup” ja paina
ENTER.
2
Tee ”GUIDE Plus+ system
Information”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
b Huomaa
z Vihje
Jos haluat vastaanottaa tallentimesta
ohjelmapaikan, joka voidaan vastaanottaa joko
kotipäätevastaanottimella tai tallentimella, vaihda
tulolähde vaiheessa 6.
Ohjelmapaikkojen
poistaminen käytöstä (Editor)
Jos ohjelmapaikkoja on käyttämättöminä tai
ne sisältävät ei-toivottuja kanavia, voit
piilottaa ne.
1
Valitse kohdan ”Ohjelmapaikkojen
tarkistus (Editor)” vaiheen 4 jälkeen
vasemmasta sarakkeesta
painikkeella M/m ohjelmapaikka,
jonka haluat piilottaa tai näyttää.
2
Paina punaista painiketta. (”On/
Off”).
GUIDE Plus+ -järjestelmä nollautuu, kun muutat
isäntäkanavan asetuksia.
Ohjelmapaikkojen tarkistus
(Editor)
Tarkista, ovatko ohjelmapaikkojen numerot
samat kuin ”Viritin” -asetuksissa asetettujen
ohjelmapaikkojen numerot.
Jos haluat tehdä muutoksia kanavaasetuksiin tai vaihtaa kanavan nimeä, katso
kohtaa ”Antennivastaanoton asetukset
(Viritin)” (sivu 122).
1
2
Paina GUIDE-painiketta.
3
Tee ”Editor”-valinta </, avulla.
Siirrä kohdistin valikkopalkkiin
painamalla M.
GUIDE Plus+ (vain RDR-AT105/AT107/AT205)
Asetusten peruuttaminen
Valitse tarkistettava ohjelmapaikka
painikkeella M/m.
Piilotetut paikat muuttuvat harmaiksi.
Jos haluat näyttää käytöstä poistetut
paikat, paina punaista painiketta (”On/
Off”) uudelleen.
b Huomautuksia
• Et voi tallentaa ohjelmapaikkaa, jos sitä ei ole
asetettu kohdassa ”Antennivastaanoton
asetukset (Viritin)” (sivu 122), vaikka
valikkorivillä sen asetukseksi olisi valittu ”On”
kohdassa ”Editor”.
• Jos käytät kotipäätevastaanotinta ohjelmien
vastaanottoon (kun kotipäätevastaanotin on
liitetty tallentimeen vain SCART-johdolla,
sivulla 16) ja voit vastaanottaa saman ohjelman
sekä kotipäätevastaanottimella että tallentimella,
vaihda ”Source”-asetus vastaanottamaan
ohjelma tallentimen virittimestä.
”Editor”
4
5
Paina ENTER-painiketta.
Siirrä kohdistin oikeaan
sarakkeeseen painamalla ,.
53
b Huomaa
Älä käytä kotipäätevastaanotinta juuri ennen
ajastintallennusta tai sen aikana. Se voi estää
ohjelman virheettömän tallennuksen.
Tallentaminen
Ajastintallennus (GUIDE
Plus+/manuaalinen/
helppo ajastin) (Malleja
RDR-AT105/AT107/
AT205 varten)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Ennen tallennuksen aloittamista…
• Tarkista, että levyllä on tarpeeksi tilaa
tallennukselle (sivu 41). HDD-,
DVD+RW- ja DVD-RW-levyiltä voidaan
vapauttaa tilaa pyyhkimällä nimikkeitä
(sivu 77).
• Säädä tallennettavan kuvan laatua
tarvittaessa (sivu 116).
• Kun tallennin on liitetty
kotipäätevastaanottimeen ja haluat
tallentaa käyttäen GUIDE Plus+ järjestelmää, käynnistä
kotipäätevastaanotin ja liitä kotipäätteen
ohjain.
DVD
PROG +/–
Punainen
painike
Vihreä
painike
SYSTEM
MENU
+R
Voit asettaa ajastimen enintään 32
ohjelmalle (8 ohjelmalle käytettäessä VPS/
PDC-toimintoa) enintään 30 päivää
etukäteen.
Ajastin voidaan asettaa seuraavilla
menetelmillä:
• Yhden painikkeen tallennus (GUIDE
Plus+ -järjestelmä)
• Ajastimen asettaminen manuaalisesti
(GUIDE Plus+ -järjestelmä)
• Helppo ajastin
54
HDD
Keltainen
painike
GUIDE
</M/m/,,
ENTER
z REC
x REC
STOP
REC
MODE
Yhden painikkeen tallennus
(GUIDE Plus+)
Voit käyttää GUIDE Plus+ -järjestelmää
asettamaan ajastin tallentamaan ohjelman
jopa seitsemän päivää aikaisemmin.
1
Paina GUIDE -painiketta.
2
Valitse ohjelma painikkeilla </M/
m/,.
3
Paina punaista painiketta (”Record”)
tai z REC.
4
Paina keltaista painiketta (”Add”).
Merkkien syöttönäyttö näkyy.
5
Valitse merkki näppäimistöllä
painamalla </M/m/, ja paina
ENTER.
Jos haluat käyttää isoja kirjaimia, pieniä
kirjaimia tai aksenttimerkkejä, painele
keltaista painiketta (”Keyboard”).
Peruuta uuden avainsanan antaminen
painamalla punaista painiketta
(”Back”).
6
7
Anna avainsana toistamalla vaihe 5.
8
Valitse avainsana painikkeilla M/m ja
paina sitten ENTER.
Luettelossa näkyvät ne ohjelmat, joiden
otsikossa ja tietoruudussa avainsana
esiintyy.
Valitse ohjelma painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Asetettu ohjelma ja aikajakso vaihtavat
väriä, ja tallennin on valmis
käynnistämään tallennuksen. Jos
tallennat kotipäätevastaanottimesta,
muista käynnistää se.
Tallenninta ei tarvitse sammuttaa ennen
ajastintallennuksen alkamista kuten
videonauhuria.
1
Siirrä kohdistin valikkopalkkiin
painamalla M, kun GUIDE Plus+
-järjestelmän kotinäyttö on näkyvissä.
2
Valitse ”Search” painikkeilla </, ja
paina ENTER.
”Search”
3
4
Valitse luokka painikkeilla </,.
5
Valitse ohjelma painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Valitse aliluokka painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Ehdot täyttävät ohjelmat luetellaan.
Aliluokat vaihtelevat maan/alueen
mukaan.
Ohjelman haku avainsanan mukaan
Tallentaminen
Ohjelman haku luokan mukaan
Paina vihreää painiketta (”Save”).
Annettu avainsana rekisteröidään.
Jos haluat poistaa avainsanan, valitse
poistettava avainsana ja paina punaista
painiketta (”Delete”).
Jos haluat muuttaa avainsanaa, valitse
muutettava avainsana ja paina vihreää
painiketta (”Edit”).
1
Siirrä kohdistin valikkopalkkiin
painamalla M, kun GUIDE Plus+
-järjestelmän kotinäyttö on näkyvissä.
9
2
Valitse ”Search” painikkeilla </, ja
paina ENTER.
3
Tee ”My Choice” -valinta </,
avulla.
Jos olet jo antanut avainsanat, siirry
vaiheeseen 8.
Jos haluat antaa uuden avainsanan,
siirry vaiheeseen 4.
z Vihje
Kun ”My Choice” -kohtaan on asetettu kaksi tai
useampia avainsanoja, voit valita aliluokaksi
”All”.
,jatkuu
55
Ohjelmapaikan valinta nopeasti käyttäen
TV-lähetysaseman logoa
1
Paina keltaista painiketta (”Channels”),
kun GUIDE Plus+ -järjestelmän
kotinäyttö on näkyvissä.
2
Valitse TV-lähetysaseman logo
painikkeilla </M/m/, ja paina
ENTER.
Näyttö palaa ”Grid”-näyttöön ja valitun
TV-aseman sillä hetkellä lähettämä
ohjelma valitaan.
3
Valitse ohjelma painikkeilla </, ja
paina ENTER.
Ajastintallennuksen vahvistaminen,
muuttaminen tai peruuttaminen
Katso kohtaa ”Ajastinasetusten
tarkistaminen/muuttaminen/peruuttaminen
(Schedule) (Malleja RDR-AT105/AT107/
AT205 varten)” sivulla 62.
Tallennuksen lopettaminen
ajastintallennuksen aikana
Paina x REC STOP -painiketta.
Huomaa, että tallennuksen lopettamiseen
voi kulua muutamia sekunteja.
Näyttöön voi tulla ohjeita painikkeen
x REC STOP painamisen jälkeen. Noudata
tällöin näytön ohjeita.
Tallennustilan säätö
Jos tallennukselle ei ole tarpeeksi levytilaa,
tallennin säätää tallennusmuotoa
automaattisesti saadakseen koko ohjelman
tallennettua. Valitse ”Tallennustilan
säätö”-asetukseksi ”On”
”Tallennus”-valikossa (sivu 130).
z Vihje
Kun tallennustilaksi valitaan ”AUTO”, tallennin
maksimoi automaattisesti tallennuslaadun
asennetun levyn käytettävissä olevan tilan mukaan
(jos tallennetaan DVD:lle) tai sopimaan tyhjälle
DVD-levylle (jos tallennetaan kiintolevylle).
56
b Huomautuksia
• Jos ruudussa näkyy ilmoitus, että kiintolevy on
täynnä, vaihda tallennuskohteeksi ”DVD” tai
vapauta tilaa tallennusta varten (sivu 78).
• Manuaalisesti viimeksi valitusta tallennustilasta
tulee GUIDE Plus+ -järjestelmää käyttävien
ajastintallennusten oletustallennustila.
• Tallennuslaatua (HDD tai DVD) ei voi muuttaa
tallennuksen käynnistyttyä.
• Joidenkin tallennusten alkua ei ehkä tehdä
käytettäessä VPS/PDC-toimintoa.
• Tallennuksen kestoaikaa ei voi pidentää, jos
”VPS/PDC” on valittu (sivu 57).
• ”Tallennustilan säätö” -toiminto toimii vain, kun
ajastintallennus tehdään DVD:lle ja VPS/PDCtoiminto on pois käytöstä.
• Tallennustilaa ”AUTO” ei voi valita, kun ”VPS/
PDC”-asetuksena on ”On”.
Ajastimen asettaminen
manuaalisesti (Schedule)
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Ajastettu tallenn.” ja paina
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”Ajastettu tallennus” ja paina
ENTER-painiketta.
Aikataululuettelo tulee näkyviin.
4
Paina vihreää painiketta (”Manual”).
5
Aseta keltaisella korostettu
päivämäärä numeropainikkeilla ja
painikkeilla </M/m/,. Paina
sitten vihreää painiketta (”Next”).
Päivämäärä
Aseta aloitusaika numeropainikkeilla
ja painikkeilla </M/m/,. Paina
sitten vihreää painiketta (”Next”).
7
Aseta lopetusaika
numeropainikkeilla ja painikkeilla
</M/m/,. Paina sitten vihreää
painiketta (”Next”).
8
Valitse tulolähde painikkeilla M/m ja
valitse ohjelmapaikka
numeropainikkeilla tai painikkeilla
M/m.
9
Paina vihreää painiketta (”Next”).
Merkkien syöttönäyttö näkyy. Voit
muuttaa tarvittaessa otsikon nimeä.
10 Paina vihreää painiketta (”Save”).
Päivämäärän, aloitus- ja loppumisajan,
ohjelmapaikan jne. asetukset tulevat
näkyviin.
11 Aseta tallennuslaatu, -taajuus ja
-kohde painelemalla vastaavaa
värillistä painiketta.
• Keltainen painike (”Destination”):
Asettaa tallennuskohteen. Jos DVDlevyllä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa
tallennusta varten, tallennin tallentaa
ohjelman automaattisesti
kiintolevylle, vaikka valittaisiin
”DVD” (Talteenottotallennus). Kun
asetat päivittäisen tai viikoittaisen
ajastimen, ”HDDr” salli aiemman
ajastintallennuksen korvaamisen
automaattisesti uudella (vain HDD).
• Vihreä painike (”Frequency”):
Valitsee tallennuskuvion.
• Punainen painike (”Quality”):
Valitsee tallennusmuodon (sivu 151).
, ja painele sitten vastaavaa
värillistä painiketta asettaaksesi
keston tai tyylilajin.
• Vihreä painike (”Timing”): Valitsee
kestoajan tai asettaa VPS/PDCtoiminnon. Katso alla ”VPS/PDCtoiminto”.
• Keltainen painike (”Genre”): Valitsee
tarvittaessa tietyn kiintolevyn
tyylilajin.
13 Poistu GUIDE Plus+ -järjestelmästä
painamalla GUIDE.
Tallennin on valmis aloittamaan
tallennuksen.
• Jos haluat muokata ajastinasetuksia,
kuten esim. VPS/PDC-toimintoa,
katso sivua 62.
Tallentaminen
6
12 Tuo näyttöön ”Timing” painamalla
Tallennuksen lopettaminen
ajastintallennuksen aikana
Paina x REC STOP -painiketta.
Huomaa, että tallennuksen lopettamiseen
voi kulua muutamia sekunteja.
Näyttöön voi tulla ohjeita painikkeen
x REC STOP painamisen jälkeen. Noudata
tällöin näytön ohjeita.
z Vihje
Voit käyttää ”Tallennustilan säätö” -toimintoa
(sivu 56).
b Huomautuksia
• Jos ruudussa näkyy ilmoitus, että kiintolevy on
täynnä, vaihda tallennuskohteeksi ”DVD” tai
vapauta tilaa tallennusta varten (sivu 78).
• Kun tallennuskohteeksi asetetaan ”HDDr”,
aiempi ajastintallennus korvataan uudella,
vaikka et olisi katsellut aiempaa.
VPS/PDC-toiminto
Jotkin lähetysjärjestelmät lähettävät
televisio-ohjelmien mukana VPS/PDCsignaalin. Tämä signaali varmistaa, että
ajastintallennus tapahtuu lähetyksen
viivästymisestä, aientumisesta ja
lähetyskatkoista huolimatta.
VPS/PDC-toiminnon käyttäminen
Valitse ”VPS / PDC” vaiheessa 12 yllä.
Kun tämä toiminto on otettu käyttöön,
tallennin alkaa hakea kanavia ennen kuin
ajastintallennus alkaa.
,jatkuu
57
Helppo ajastin -tallennus
Voit asettaa helposti ajastintallennuksen
jopa kuukausi etukäteen.
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Ajastettu tallenn.” ja paina
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”Helppo ajastin” ja paina
ENTER-painiketta.
9
Aseta ajastintallennus ja poistu
valitsemalla ”Kyllä”.
Ajastinasetus lisätään GUIDE Plus+
-järjestelmän ajastusluetteloon, ja
tallennin on valmis aloittamaan
tallennuksen.
• Jos haluat muokata ajastinasetuksia,
kuten esim. VPS/PDC-toimintoa,
katso sivua 62.
Tallennuksen lopettaminen
ajastintallennuksen aikana
Paina x REC STOP -painiketta.
Huomaa, että tallennuksen lopettamiseen
voi kulua muutamia sekunteja.
Näyttöön voi tulla ohjeita painikkeen
x REC STOP painamisen jälkeen. Noudata
tällöin näytön ohjeita.
4
Valitse ohjelmapaikka ja lähde
painamalla PROG +/–.
5
Valitse tallennustila painamalla REC
MODE (sivu 151).
b Huomaa
Valitse tallennuskohde painamalla
HDD tai DVD.
Jos ruudussa näkyy ilmoitus, että kiintolevy on
täynnä, vaihda tallennuskohteeksi ”DVD” tai
vapauta tilaa tallennusta varten (sivu 78).
6
Jos DVD-levyllä ei ole tarpeeksi
vapaata tilaa tallennusta varten,
tallennin tallentaa ohjelman
automaattisesti kiintolevylle, vaikka
valittaisiin ”DVD”
(Talteenottotallennus).
7
Siirrä kohdistin ruudukossa
tallennuksen aloituspäivään ja
aikaan painamalla </M/m/, ja
paina sitten ENTER.
Aloitusaika voidaan asettaa 15 minuutin
välein. Voit tarkistaa aloituspäivän ja
ajan näytön keskeltä.
• Voit siirtää kohdistinta yhdellä
tunnilla painamalla m/M.
• Jos haluat muuttaa aloitusaikaa, kun
ENTER-painiketta on painettu, paina
O RETURN.
8
Siirrä kohdistin ruudukossa
tallennuksen lopetusaikaan
painamalla </, ja paina sitten
ENTER.
Pisin tallennusaika on kuusi tuntia.
58
z Vihje
Voit käyttää ”Tallennustilan säätö” -toimintoa
(sivu 56).
Pika-ajastintoiminnon
käyttäminen
Tallennin voidaan asettaa tallentamaan
30 minuutin askelvälein.
Aseta kesto painelemalla z REC
-painiketta.
Aika lisääntyy 30 minuuttia jokaisella
painikkeen painalluksella. Enimmäiskesto
on kuusi tuntia.
(normaali tallennus)
Aikalaskurin lukema pienenee minuutti
kerrallaan lukemaan 0:00, jolloin tallennin
lopettaa tallennuksen (virta katkeaa).
Pika-ajastimen peruuttaminen
Painele z REC, kunnes etupaneelin
näytössä näkyy ”0:00”. Tallennin palautuu
normaaliin tallennusmuotoon.
Lopeta tallennus painamalla x REC STOP.
b Huomaa
Jos tallennin sammutetaan tallennuksen aikana,
tallennus pysähtyy.
Stereofonisten ja
kaksikielisten ohjelmien
tallennus
Tallennin voi jakaa automaattisesti
tallennuksen (nimikkeen) jaksoiksi
lisäämällä jaksomerkkejä. Kun haluat valita
jaksomerkkien välit tai poistaa tämän
toiminnon käytöstä, katso ”Tallennus”valikon kohta ”Kohtausautomat. (HDD/
VR)”, ”Kohtausautomat. (Video)” tai
”Kohtausautomat. (+R/+RW)” (sivu 130).
Kiintolevylle, DVD-R (VR-tila) -levylle tai
DVD-RW (VR-tila) -levylle tallennettaessa
voit muokata jaksomerkkejä (sivu 80).
Tallentaminen
Tallennin vastaanottaa ja tallentaa
automaattisesti stereofoniset ja kaksikieliset
ohjelmat ZWEITON-järjestelmän tai
NICAM-järjestelmän mukaisesti.
Kiintolevylle (kun ”Tallennus”-valikossa
”HDD-tallennusmuoto”-asetukseksi on
valittu ”Ei videotilaa” (sivu 131)) ja DVDRW (VR-tila)- tai DVD-R (VR-tila) -levylle
voidaan tallentaa sekä pää- että aliäänet.
Levyä toistettaessa voidaan siirtyä
varsinaisen ja lisä-äänten välillä.
Kiintolevylle (kun ”Tallennus”-valikossa
”HDD-tallennusmuoto”-asetukseksi on
valittu ”Videotila” (sivu 131)) tai
DVD+RW-, DVD+R-, DVD-RW (Videotila)-, tai DVD-R (Video-tila) -levylle
voidaan tallentaa vain yksi ääniraita (pää- tai
ali-) kerrallaan.
Jaksojen luominen
nimikkeelle
Valitse ”Kaksikiel. tallennus”
-asetukseksi ”A/V” (oletus) tai ”B/O”
”Audiotulo” -valikosta ennen
tallennuksen alkua (sivu 127).
Kiintolevyn tallennusformaatista on tietoja
sivulla 131.
ZWEITON (saksalainen stereo)
-järjestelmä
”Stereo” näkyy vastaanotettaessa
stereopohjaista ohjelmaa.
”V”, ”O” tai ”V+O” näkyy vastaanotettaessa
kaksikielistä ZWEITON-pohjaista
ohjelmaa.
NICAM-järjestelmä
Kun haluat tallentaa NICAM-ohjelman,
muista valita ”Audiotulo”-valikosta
”NICAM-valinta”-asetukseksi ”NICAM”
(oletus). Jos ääni ei ole kirkas kuunneltaessa
NICAM-lähetystä, aseta ”NICAM-valinta”valinnaksi ”Normaali” (sivu 126).
59
Ajastintallennus (Malli
RDR-AT100/AT200)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
1
Paina TIMER -painiketta.
”Ajastinluettelo” -näyttö näkyy.
+R
Voit asettaa ajastimen enintään
32 ohjelmalle (8 ohjelmalle käytettäessä
VPS/PDC-toimintoa) enintään 30 päivää
etukäteen.
Aseta ohjelman päivämäärä, kellonaika ja
ohjelmapaikka manuaalisesti.
2
Valitse ”Uusi tulo”-rivi ja paina
ENTER.
3
Valitse kohde painikkeilla </, ja
säädä painikkeilla M/m. Paina sitten
ENTER.
Ennen tallennuksen aloittamista…
• Tarkista, että levyllä on tarpeeksi tilaa
tallennukselle (sivu 41). HDD-,
DVD+RW- ja DVD-RW-levyiltä voidaan
vapauttaa tilaa pyyhkimällä nimikkeitä
(sivu 77).
• Säädä tallennettavan kuvan laatua
tarvittaessa (sivu 116).
TIMER
</M/m/,,
ENTER
x REC
STOP
60
Säädettävissä olevat kohdat on lueteltu
alla.
”Ohj/Kan”: Asettaa ohjelmapaikan.
”Päivä”: Asettaa päivämäärän
(korkeintaan 30 päivää myöhemmin).
Valitse tallennuskuvio painelemalla
painiketta M ja aseta ajastin
tallentamaan sama ohjelma päivittäin tai
viikoittain.
”Alku”: Asettaa käynnistysajan.
”Loppu”: Asettaa lopetusajan.
”Pidennä”: Asettaa keston
ajastintallennuksen ollessa käynnissä.
Jos päivittäin tai viikoittain
tallennettavaksi asetettua ohjelmaa
pidennetään, tässä manuaalisesti
pidennetty aika lisätään myöhempiin
ajastettuihin tallennusaikoihin.
Huomaa, että jos ”VPS/PDC”asetukseksi on valittu ”On”, ”Pidennä”asetusta ei voi valita.
• Jos teet virheen, valitse kohta ja muuta
asetusta.
4
Valitse ”Jatketaanko” ja paina
ENTER-painiketta.
Tallennuksen lopettaminen
ajastintallennuksen aikana
Paina x REC STOP -painiketta.
Huomaa, että tallennuksen lopettamiseen
voi kulua muutamia sekunteja.
Näyttöön voi tulla ohjeita painikkeen
x REC STOP painamisen jälkeen. Noudata
tällöin näytön ohjeita.
Yksityiskohtaisten asetusten tekeminen
1
Valitse ”Lisäasetukset” edellä olevassa
vaiheessa 3 ja paina ENTER.
2
Valitse kohta M/m avulla ja aseta </
, avulla.
”Tall.väline”: Asettaa tallennuskohteen.
Jos DVD-levyllä ei ole tarpeeksi
vapaata tilaa tallennusta varten,
tallennin tallentaa ohjelman
automaattisesti kiintolevylle, vaikka
valittaisiin ”DVD”
(Talteenottotallennus).
”Tallennustila”: Asettaa tallennustilan
(sivu 151).
”VPS/PDC”: Asettaa VPS/PDCtoiminnon. Katso alla ”VPS/PDCtoiminto”.
”Päivitä”: Asettaa tallentimen
korvaamaan automaattisesti aiemman
ajastintallennuksen uudella.
”Laji”: Asettaa tyylilajin.
”Kaksikiel. tallennus”: Asettaa
tallennettavan äänen (sivu 127).
Nimikkeen nimen antaminen
Valitse ”Nimikkeen nimi” edellä olevassa
vaiheessa 3 ja paina ENTER (sivu 42).
VPS/PDC-toiminto
Jotkin lähetysjärjestelmät lähettävät
televisio-ohjelmien mukana VPS/PDCsignaalin. Tämä signaali varmistaa, että
ajastintallennus tapahtuu lähetyksen
viivästymisestä, aientumisesta ja
lähetyskatkoista huolimatta.
VPS/PDC-toiminnon käyttäminen
Aseta ”VPS/PDC”-asetukseksi ”On” (katso
kohtaa ”Yksityiskohtaisten asetusten
tekeminen” sivulla 61).
Kun tämä toiminto on otettu käyttöön,
tallennin alkaa hakea kanavia ennen kuin
ajastintallennus alkaa.
Tallentaminen
”Ajastinluettelo” -näyttö näkyy.
Ajastintallennuksen merkkivalo syttyy
etupaneelin näytössä, ja tallennin on
valmis aloittamaan tallennuksen.
Tallenninta ei tarvitse sammuttaa ennen
ajastintallennuksen alkamista kuten
videonauhuria.
• Kun haluat tallentaa
satelliittiohjelman, käynnistä
satelliittiviritin ja valitse tallennettava
satelliittiohjelma. Jätä satelliittiviritin
päälle, kunnes tallennin on lopettanut
tallennuksen. Jos liitettynä on
ajastintoiminnolla varustettu laite,
voidaan käyttää tahdistettua
tallennustoimintoa (sivu 66).
”HDD-tallennusmuoto”: Asettaa
kiintolevyn tallennusformaatin
(sivu 131).
Tallennustilan säätö
Jos tallennukselle ei ole tarpeeksi levytilaa,
tallennin säätää tallennusmuotoa
automaattisesti saadakseen koko ohjelman
tallennettua. Valitse ”Tallennustilan
säätö”-asetukseksi ”On”
”Tallennus”-valikossa (sivu 130).
z Vihje
Kun tallennustilaksi valitaan ”AUTO”, tallennin
maksimoi automaattisesti tallennuslaadun
asennetun levyn käytettävissä olevan tilan mukaan
(jos tallennetaan DVD:lle) tai sopimaan tyhjälle
DVD-levylle (jos tallennetaan kiintolevylle).
b Huomautuksia
• Jos ruudussa näkyy ilmoitus, että kiintolevy on
täynnä, vaihda tallennuskohteeksi ”DVD” tai
vapauta tilaa tallennusta varten (sivu 78).
• Tarkista ennen ajastintallennuksen tekemistä,
että kello on oikein asetettu. Muutoin
ajastintallennusta ei voi tehdä.
• Vaikka ajastin olisi asetettu samalle
päivittäiselle tai viikoittaiselle ohjelmalle,
ajastintallennusta ei voi tehdä, jos se osuu
päällekkäin etusijan saavan ohjelman kanssa.
”Päällekkäin” näkyy päällekkäisen asetuksen
vieressä ajastinluettelossa. Tarkista asetuksen
etujärjestys (sivu 64).
• Vaikka ajastin olisi asetettu, ajastintallennusta ei
voi tehdä etusijalla olevan ohjelman
tallennuksen aikana.
,jatkuu
61
• ”Tallennustilan säätö” -toiminto toimii vain, kun
ajastintallennus ja VPS/PDC-toiminto ovat
poissa käytöstä. Se ei toimi yhdessä pikaajastimen eikä tahdistetun tallennuksen kanssa.
• Joidenkin tallennusten alkua ei ehkä tehdä
käytettäessä VPS/PDC-toimintoa.
• Tallennustilaa ”AUTO” ei voi valita, kun ”VPS/
PDC”-asetuksena on ”On”.
Pika-ajastintoiminnon
käyttäminen
Tallennin voidaan asettaa tallentamaan
30 minuutin askelvälein.
Lisätietoja on sivulla 58.
Stereofonisten ja
kaksikielisten ohjelmien
tallennus
Tallennin vastaanottaa ja tallentaa
automaattisesti stereo- ja kaksikielisiä
ohjelmia.
Lisätietoja on sivulla 59.
Jaksojen luominen
nimikkeelle
Ajastinasetusten
tarkistaminen/
muuttaminen/
peruuttaminen
(Schedule) (Malleja
RDR-AT105/AT107/
AT205 varten)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Ajastinasetuksia voidaan muuttaa tai
peruuttaa aikataululuettelon avulla.
Ajastinasetusten
tarkistaminen/muuttaminen
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Ajastettu tallenn.” ja paina
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”Ajastettu tallennus” ja paina
ENTER-painiketta.
Tallennin voi jakaa automaattisesti
tallennuksen (nimikkeen) jaksoiksi
lisäämällä jaksomerkkejä. Kun haluat valita
jaksomerkkien välit tai poistaa tämän
toiminnon käytöstä, katso ”Tallennus”valikon kohta ”Kohtausautomat. (HDD/
VR)”, ”Kohtausautomat. (Video)” tai
”Kohtausautomat. (+R/+RW)” (sivu 130).
Kiintolevylle, DVD-R (VR-tila) -levylle tai
DVD-RW (VR-tila) -levylle tallennettaessa
voit muokata jaksomerkkejä (sivu 80).
Aikataululuettelo tulee näkyviin.
4
Valitse ajastinasetus, jota haluat
muuttaa, painikkeella m.
Voit tarkastaa vaaleanpunaisella
korostetun valitun ajastinasetuksen.
Jos haluat muuttaa asetusta, siirry
vaiheeseen 5.
Jos et halua muuttaa asetusta, siirry
vaiheeseen 8.
62
5
Paina vihreää painiketta (”Edit”).
Ajastinasetusten peruutus
Valitse kohdan ”Ajastinasetusten
tarkistaminen/muuttaminen” vaiheessa
4 peruutettava ajastinasetus painikkeilla
M/m ja paina punaista painiketta
(”Delete”).
Aikataululuettelon sulkeminen
7
Paina GUIDE -painiketta.
Valitse vasemmasta sarakkeesta
kohde punaisella (”Back”) tai
vihreällä painikkeella (”Next”) ja
muuta numeropainikkeilla tai </M/
m/,.
Muuta asetukset painelemalla
vastaavan väristä painiketta.
• Jos haluat muuttaa tallennuskohdetta,
paina keltaista painiketta
(”Destination”). Jos DVD-levyllä ei
ole tarpeeksi vapaata tilaa tallennusta
varten, tallennin tallentaa ohjelman
automaattisesti kiintolevylle, vaikka
valittaisiin ”DVD”
(Talteenottotallennus). Kun asetat
päivittäisen tai viikoittaisen ajastimen,
”HDDr” sallii aiemman
ajastintallennuksen korvaamisen
automaattisesti uudella (vain HDD).
• Aseta tallennuskuvio painamalla
vihreää painiketta (”Frequency”).
• Jos haluat muuttaa tallennustilaa,
paina punaista painiketta (”Quality”)
(sivu 151).
8
Tuo näkyviin ”Timing” painamalla
,.
9
Painelemalla vihreää painiketta
(”Timing”) voit muuttaa kestoaikaa
tai määrittää VPS/PDC-toiminnon.
Jos ajastinasetukset ovat päällekkäin
• Ensin alkava ohjelma on etusijalla, ja koko
ohjelma tallennetaan.
• Edellisen tallennuksen päättymisen
jälkeen seuraava tallennus alkaa
kymmenien sekuntien viiveellä (kun
yhden tallennuksen päättymisaika ja toisen
alkamisaika ovat samat).
• Kun tallennukset alkavat samaan aikaan,
vain toinen niistä tallennetaan. Peruuta sen
ohjelman ajastinasetus, jota et aio
tallentaa.
Tallentaminen
6
b Huomaa
Kun ”VPS / PDC” on asetettu yhtä tai useampaa
ajastintallennusta varten, aloitusajat voivat
muuttua, mikäli ohjelma alkaa myöhässä tai
ilmoitettua aiemmin.
Katso kohtaa ”VPS/PDC-toiminto”
sivulla 57.
• Jos haluat tallentaa tiettyyn
kiintolevyn tyylilajiin, painele
keltaista painiketta (”Genre”).
10 Poistu GUIDE Plus+ -järjestelmästä
painamalla GUIDE.
Uudet asetukset tulevat voimaan.
63
Ajastinasetusten
tarkistaminen/
muuttaminen/
peruuttaminen
(Ajastinluettelo)
(Malleja RDR-AT100/
AT200 varten)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Ajastinasetukset voidaan tarkistaa, muuttaa
ja peruuttaa ajastinluettelon avulla.
1
Paina TIMER -painiketta.
”Ajastinluettelo” -näyttö näkyy.
Kun kaikki ajastimen asetukset eivät ole
näkyvissä, saat piilossa olevat asetukset
näkyviin painamalla M/m.
2
Valitse tarkistettava/muutettava/
peruutettava ajastinasetus ja paina
,-painiketta.
Alavalikko näkyy.
3
Valitse vaihtoehto ja paina ENTERpainiketta.
”Muuta”: Muuttaa ajastinasetusta.
Valitse kohde painikkeilla </, ja
säädä painikkeilla M/m. Valitse
”Jatketaanko” ja paina ENTERpainiketta.
64
”Poista”:
Pyyhkii ajastinasetuksen. Valitse
”Kyllä” ja paina ENTER-painiketta.
”Ohita kerran”:
Peruuttaa päivittäiset tai viikoittaiset
tallennukset vain kerran.
Ajastinasetuksen peruutuksen jälkeen
ajastinluettelossa ajastinasetuksen
vieressä näkyy ”Ohita kerran”.
Toista vaiheet 2 ja 3 edellä muuttaaksesi
asetusta tai peruuttaaksesi sen.
Jos ajastinasetukset ovat päällekkäin
• Ensin alkava ohjelma on etusijalla, ja koko
ohjelma tallennetaan.
• Edellisen tallennuksen päättymisen
jälkeen seuraava tallennus alkaa
kymmenien sekuntien viiveellä (kun
yhden tallennuksen päättymisaika ja toisen
alkamisaika ovat samat).
• Kun tallennukset alkavat samaan aikaan,
vain toinen niistä tallennetaan. Peruuta sen
ohjelman ajastinasetus, jota et aio
tallentaa.
z Vihje
Voit siirtyä ajastinluettelon ensimmäiselle/
viimeiselle riville painikkeilla ./>, kun lista
on näkyvissä.
b Huomautuksia
• Kun yhden tai useamman ajastintallennuksen
”VPS/PDC”-asetuksena on ”On”, aloitusajat
voivat muuttua lähetysajan viivästymisen tai
aikaistumisen takia.
• Vaikka ajastin olisi asetettu, ajastintallennusta ei
voi tehdä etusijalla olevan ohjelman
tallennuksen aikana.
Tallennus liitetyltä
laitteelta
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos teet valinnan DVD, aseta soittimeen
tallennuskelpoinen DVD (katso kohtaa
”1. Levyn asettaminen paikalleen”
sivulla 36).
2
Paina INPUT -painiketta valitaksesi
tulolähteen valitsemasi liitännän
mukaan.
Etupaneelin näyttö vaihtuu seuraavasti:
ohjelmapaikka
3
Valitse haluamasi äänisignaali
tallennettaessa kaksikielistä
ohjelmaa kiintolevylle tai DVD+RW-/
DVD+R-/DVD-RW-/DVD-R (Videotila) -levyille.
Aseta ”Ulkoinen ääni” -asetuksen
valinnaksi ”Kaksikielinen” ja
”Kaksikiel. tallennus” -asetuksen
valinnaksi ”A/V” tai ”B/O”
”Audiotulo”-valikossa (sivu 126).
4
6
Paina z REC -painiketta.
7
Paina liitetyn laitteen tauko (tai
toisto) -painiketta lopettaaksesi
toistotaukotilan.
Liitetty laite aloittaa toiston ja tämä
tallennin tallentaa toistettavan kuvan.
Paina tämän laitteen x REC STOP
-painiketta lopettaaksesi tallentamisen.
Jos liität DV-videokameran käyttäen DV
IN -liitintä
Tallentaminen
Liitetyltä videonauhurilta tai vastaavalta
laitteelta voidaan tallentaa. Videonauhurin
tai vastaavanlaisen laitteen liittämistä
koskevia tietoja on kohdassa
”Videonauhurin tai vastaavan laitteen
liittäminen” sivulla 30.
1
Aseta lähdekasetti liitettyyn
laitteeseen ja aseta toistotauko.
Tämä tallennin aloittaa tallentamisen.
Tallentaminen liitetyltä
laitteelta ilman ajastinta
HDD
5
Katso kohtaa ”DV-videokamerakopiointi”
sivulla 94.
Jos liität HDD-videokameran käyttäen
USB-liitintä
Katso kohtaa ”HDD-videokamerakopiointi”
sivulla 90.
b Huomautuksia
• Kuva ei ehkä ole kirkas tallennettaessa
videopelin kuvaa.
• Mitään Copy-Never -kopioinninestosignaalin
sisältävää ohjelmaa ei voi tallentaa.
• Kun ”Kaksikiel. tallennus” -asetukseksi on
valittu ”A/V” tai ”B/O” vaiheessa 3, et voi valita
ääntä toiston aikana seuraavissa tapauksissa.
– Kiintolevylle (”HDD-tallennusmuoto”asetuksena on ”Ei videotilaa” ”Tallennus”valikossa (sivu 131)) tai DVD-RW-/DVD-Rlevylle (VR-tila) PCM-tilassa tallennettaessa.
– Kun tallennetaan kiintolevylle (”Tallennus”asetuksissa ”HDD-tallennusmuoto”asetukseksi on valittu ”Videotila” (sivu 131))/
DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/DVD-R
(Video-tila) -levylle.
• Et voi valita ”L1”-vaihtoehtoa vaiheessa 2, jos
”Videotulo/läht”-valikossa ”LINE 1 -tulo”
-asetukseksi on valittu ”Dekooderi” (sivu 126).
Valitse tallennusmuoto painelemalla
REC MODE -painiketta.
Tallennusmuotoa koskevia tarkempia
tietoja on sivulla 151.
,jatkuu
65
Tallennus liitetyltä laitteelta
ajastimen kanssa (Synkronoitu
tallennus) (vain RDR-AT100/
AT200)
HDD
Paina [/1 -painiketta.
SYNCHRO REC -merkkivalo etupaneelin
näytössä sammuu.
Tahdistetun tallennuksen peruuttaminen
tallennuksen aikana
Tallennin voidaan asettaa automaattisesti
tallentamaan ajastimella varustetun liitetyn
laitteen (kuten satelliittivirittimen) ohjelmat.
Liitä laite tallentimen LINE 1/DECODER
-liittimeen (sivu 32).
Kun liitetty laite käynnistyy, tallennin
aloittaa LINE 1/DECODER -liittimen
ohjelman tallennuksen.
Tallennuskohteena on vain kiintolevy.
Pidä z REC -painike painettuna yli
3 sekunnin ajan.
Tahdistettu tallennus peruutetaan, ja
tallennus jatkuu.
1
b Huomautuksia
Valitse tallennusmuoto painelemalla
REC MODE -painiketta.
Tallennusmuotoa koskevia tarkempia
tietoja on sivulla 151.
2
Valitse haluamasi äänisignaali
tallennettaessa kaksikielistä
ohjelmaa.
Aseta ”Ulkoinen ääni” -asetuksen
valinnaksi ”Kaksikielinen” ja
”Kaksikiel. tallennus” -asetuksen
valinnaksi ”A/V” tai ”B/O”
”Audiotulo”-valikossa (sivu 126).
Kaksikielistä tallennusta koskevia
tarkempia tietoja on sivulla 59.
3
4
Aseta liitetyn laitteen ajastin
tallennettavan ohjelman ajalle ja
sammuta laite.
Pidä tallentimen x REC STOP
-painike painettuna yli 3 sekuntia.
SYNCHRO REC -merkkivalo syttyy
etupaneelin näytössä, ja tallennin
sammuu. Tallennin on valmis
aloittamaan tahdistetun tallennuksen.
Voit myös asettaa tallentimen
valmiustilaan tahdistettua tallennusta
varten valitsemalla järjestelmävalikon
”Ajastettu tallenn.” -kohdan
”Synkronoitu tallennus” -asetukseksi
”Kyllä”.
66
Tahdistetun tallennuksen peruuttaminen
ennen tallennuksen alkua
Tallennuksen lopettaminen
Paina x REC STOP -painiketta. Valitse
sitten vahvistusnäytöstä ”Kyllä” ja paina
ENTER.
• Tallennin aloittaa tallennuksen vasta havaittuaan
videosignaalin liitetystä laitteesta. Ohjelman
alkua ei voi tallentaa.
• Tahdistettu tallennustoiminto ei toimi, kun
”Videotulo/läht”-valikon ”LINE 1 -tulo”
-asetukseksi on valittu ”Dekooderi” (sivu 126).
• Tahdistettu tallennustoiminto ei toimi joidenkin
virittimien kanssa. Katso tarkemmat tiedot
virittimen käyttöohjeista.
• Kun tallennin on tahdistetun tallennuksen
valmiustilassa, automaattinen kellonajanasetus
(sivu 120) ei toimi.
• Tallentimen kello on asetettava oikeaan aikaan,
jotta tahdistettua tallennusta voidaan käyttää.
Jos tahdistetun tallennuksen
ajastinasetus ja jokin muu ajastinasetus
osuvat päällekkäin
Ajastintallennuksilla on aina etusija.
Tahdistettu tallennus alkaa vasta
ajastintallennuksen päätyttyä.
Ajastintallennus
Tahdistettu
tallennus
leikkautuu
1
• Jos teet valinnan DVD, aseta levy
paikalleen (katso kohtaa ”1. Levyn
asettaminen paikalleen” sivulla 36).
• Jos asetat soittimeen DVD VIDEO-,
VIDEO CD-, DATA DVD- tai DATA
CD -levyn, paina H -painiketta.
Toisto alkaa.
Toisto
Toistaminen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
2
DATA DVD DATA CD
Paina TITLE LIST -painiketta.
Jos nimikeluettelo on jo näkyvissä, ohita
tämä vaihe.
Esimerkki: HDD
RDR-AT105/AT107/AT205
HDD
Paina HDD- tai DVD-painiketta.
DVD
Toisto
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
PLAY
MODE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
/
.
>
3
Valitse nimike painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Toisto alkaa valitusta nimikkeestä.
H/X/x
z Vihje
Toisto voidaan aloittaa myös H -painikkeella
vaiheessa 3.
b Huomaa
Jos DATA DVD -levylle on tallennettu
videonimikkeitä, kyseisen levyn MP3-ääniraitoja
ei voi toistaa.
RDR-AT100/AT200
HDD
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
DVD
PLAY
MODE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
/
.
DVD:n valikon käyttäminen
Kun toistetaan DVD VIDEO- tai
viimeisteltyä DVD+RW-, DVD-RW
(Video-tila)-, DVD+R tai DVD-R (Videotila) -levyä, levyn valikko saadaan näkyviin
painamalla TOP MENU tai MENUpainiketta.
b Huomaa
H -painike ei ole käytettävissä levyn valikossa.
>
H/X/x
,jatkuu
67
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO
CD-/Super VIDEO CD -levyjen
toistaminen
PBC (Playback Control) mahdollistaa
VIDEO CD-/Super VIDEO CD -levyjen
toistamisen interaktiivisesti televisioruudun
valikon avulla.
Kun PBC-toiminnoilla varustetun VIDEO
CD-/Super VIDEO CD -levyn toisto
aloitetaan, valikko tulee näkyviin.
Valitse kohta numeropainikkeilla ja paina
ENTER-painiketta. Noudata sitten valikon
ohjeita (paina H -painiketta, kun ”Paina
SELECT” näkyy).
b Huomaa
Eräitä toistovaihtoehtoja, kuten hakua,
uudelleentoistoa tai ohjelmoitua toistoa, ei voi
toistaa PBC-toiminnon kanssa. Jos haluat käyttää
toistovaihtoehtoja, aloita toisto nimikeluettelosta
ilman PBC-toimintoja.
DivX-videotiedostojen tai ääniraitojen
toistaminen levyltä, jossa on
kummankintyyppisiä tiedostoja
• Toistoa ei voi jatkaa television tauon aikana.
• Toiston jatkaminen ei ole käytettävissä Super
VIDEO CD -levyillä.
• Kohta, jossa toisto pysäytettiin, poistetaan
muistista, kun:
– levyalusta avataan (paitsi HDD).
– toistetaan toista nimikettä (paitsi HDD).
– toisto aloitetaan käyttämällä nimikeluetteloa
(paitsi HDD).
– nimikettä editoidaan toiston pysäyttämisen
jälkeen.
– tallentimen asetuksia muutetaan.
– tehdään tallenne (paitsi HDD).
– virtajohto irrotetaan pistorasiasta.
Rajoitettujen DVD-levyjen toistaminen
(Käytönvalvonta)
Jos toistetaan rajoitettua DVD-levyä,
kuvaruutuun tulee salasanan syöttönäyttö.
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten ENTER.
Tallennin aloittaa toistamisen.
Salasanan rekisteröintiä ja vaihtamista
koskevia tietoja on kohdassa
”Käytönvalvonta (vain DVD VIDEO)”
sivulla 132.
1
Paina <, kun nimikeluettelo (DVD/
CD) on näkyvissä.
2
Tee ”Datamuoto”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
Yhden painikkeen toisto (vain SCART-/
HDMI-liitännät)
3
Valitse ”CD”, ”MP3” tai ”DivX”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
4
Palaa nimikeluetteloon, valitse sitten
albumi, nimike tai raita ja paina ENTER
tai H.
Paina H -painiketta. Yhdellä H
-painikkeen painalluksella tallennin ja TV
käynnistyvät automaattisesti, ja TV:n tuloksi
vaihtuu tallennin. Toisto alkaa
automaattisesti.
Toiston pysäyttäminen
Paina x -painiketta.
Toiston jatkaminen pysäytyskohdasta
(Toiston jatkaminen)
Kun painetaan H -painiketta uudelleen
toiston pysäyttämisen jälkeen, tallennin
jatkaa toistoa kohdasta, jossa painettiin x
-painiketta.
Kun haluat aloittaa alusta, paina x
-painiketta uudelleen ja paina H. Toisto
alkaa nimikkeen/kappaleen/kohtauksen
alusta.
68
b Huomautuksia
b Huomautuksia
• HDMI-liitäntää käytettäessä saattaa esiintyä
viive ennen toistokuvan ilmestymistä TVkuvaruutuun, eikä toistokuvan alkuosa ehkä näy.
• Jotta voit käyttää Yhden painikkeen toisto
-toimintoa, aseta ”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi
”On” (oletus) ”HDMI-lähtö” -valikossa
(sivu 135).
Toiston valinnat
Voit tarkistaa alla olevien painikkeiden sijainnin sivulla 67 olevasta kuvasta.
Painikkeet
Toiminnot
ANGLE
Muuttaa kuvakulmaa, kun painetaan toiston aikana.
Kun levyllä on tallennettuna useita kuvakulmia, näytössä näkyy
”
”.
DVD
Kun haluat sammuttaa kuvakulman ilmaisimen, valitse ”Toisto”valikon ”Kulman ilmaisin” -asetukseksi ”Ei” (sivu 133).
AUDIO
-RVR
DVD
CD
VCD
DATA DVD DATA CD
Valitsee yhden levylle tallennetuista ääniraidoista paineltaessa
normaalissa toistotilassa.
DVD
DATA DVD
HDD
-RWVR
*1
DATA CD
SUBTITLE
DVD
DATA DVD * DATA CD *
: Valitsee kielen.
-RVR : Valitsee varsinaisen tai lisä-äänen.
*2
*2
VCD
CD DATA DVD
monofoniset ääniraidat.
*1
*2
*1
DATA CD
: Valitsee stereofoniset tai
Toisto
HDD -RWVR
Vain DivX-videotiedosto
Vain MP3-ääniraita
Valitsee paineltaessa tekstityksen kielen.
Voit valita tekstityskielen DivX-videotiedostoissa vain silloin,
kun
näkyy näytössä.
* Vain DivX-videotiedosto
/
(välitön
uudelleentoisto/välitön
kelaus eteenpäin)
HDD
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
DVD
-RWVR
-RVR
DATA DVD *
DATA CD *
* Vain DivX-videotiedosto
. (edellinen)/
> (seuraava)
Aina kun
-painiketta painetaan, toistaa kohtauksen
uudelleen seuraavan ajan.
5 sekuntia t 15 sekuntia t 30 sekuntia t 1 minuutti t
2 minuuttia t 3 minuuttia t 5 minuuttia t 10 minuuttia t
20 minuuttia t lisää aikaa 10 minuutin portain t 2 tuntia
Aina kun
-painiketta painetaan, pikakelaa kohtausta eteen
seuraavan ajan.
30 sekuntia t 1 minuutti t 1 minuutti 30 sekuntia t
2 minuuttia t 3 minuuttia t 5 minuuttia t 10 minuuttia t
20 minuuttia t lisää aikaa 10 minuutin portain t 2 tuntia
Siirtää edellisen/seuraavan nimikkeen/kappaleen/kohtauksen/
raidan alkuun, kun sitä painetaan toiston aikana.
Siirtää ensimmäisen nimikkeen/raidan alkuun, kun sitä painetaan
pysäytystilassa.
,jatkuu
69
Painikkeet
Toiminnot
Toiston aikana painettaessa pikakelaa levyä taakse/eteen.
Hakunopeus muuttuu seuraavasti:
(pikakelaus taakse/
pikakelaus eteen)
pikakelaus taakse pikakelaus eteen
mREW1*1 T t MFF1*2
mREW2 T T t t MFF2
mREW3*3 T T T t t t MFF3*3
mREW4*3 T T T T t t t t MFF4*3
Pidettäessä painike pohjassa pikakelaus eteen/pikakelaus taakse
jatkuu valitulla nopeudella, kunnes painike vapautetaan.
*1
Kun painat m-painiketta kerran toiston aikana, voit toistaa
taaksepäin (ei käytettävissä VIDEO CD-, Super VIDEO CD
-levyjen, DivX-videotiedostojen tai ääniraitojen kanssa).
*2 Kun painat M-painiketta kerran toiston aikana, voit toistaa
nopeasti äänen kanssa (Äänihaku) (ei käytettävissä VIDEO CD-,
Super VIDEO CD -levyjen kanssa).
*3 Ei käytettävissä VIDEO CD-, Super VIDEO CD -levyjen tai
ääniraitojen kanssa.
Kun haluat jatkaa normaalia toistoa, paina H -painiketta.
(hidastettu, pysäytetty kuva)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
VCD
DATA DVD
*1
*2
*1*2
DATA CD
Toistaa hidastetusti painettaessa yli sekunnin ajan
taukomuodolla.
Toistaa yhden ruudun kerrallaan painettaessa nopeasti
taukomuodolla.
Kun haluat jatkaa normaalia toistoa, paina H -painiketta.
*1
*1*2
Vain toistosuunta
Vain DivX-videotiedosto
X (tauko)
Asettaa toiston tauolle.
Kun haluat jatkaa normaalia toistoa, paina H -painiketta.
b Huomautuksia
• Tällä tallentimella tallennettujen nimikkeiden
kuvakulmaa ja tekstitystä ei voi muuttaa.
• DVD-videokameralla tehtyjä JPEGkuvatiedostoja voidaan toistaa vain
diaesityksenä. JPEG-kuvatiedostoja ja elokuvia
sisältävistä videotiedostoista tallennin toistaa
vain elokuvaosat.
Huomautuksia DTS-ääniraidalla
varustettujen DVD-levyjen toistamisesta
DTS-äänisignaali lähetetään vain DIGITAL OUTliittimen kautta.
Kun toistat DTS-ääniraidalla varustettuja DVDlevyjä, aseta ”Audiolähtö”-asetuksen ”DTSlähtö”-valinnaksi ”On” (sivu 127).
70
Huomautuksia CD:n DTSäänikappaleiden toistamisesta
• DTS-koodattuja CD-levyjä kuunneltaessa LINE
3-TV-/LINE 1/DECODER-/LINE 2 OUT (RAUDIO-L) -liittimistä voi kuulua huomattavaa
kohinaa. Audiojärjestelmän vaurioitumisen
välttämiseksi käyttäjän on ryhdyttävä
asianmukaisiin varotoimiin, kun tallentimen
LINE 3-TV-/LINE 1/DECODER-/LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) -liittimet on liitetty
vahvistinjärjestelmään. Kun halutaan käyttää
DTS Digital Surround™ -toistoa, on tallentimen
DIGITAL OUT -liittimeen liitettävä ulkoinen
DTS-dekooderi.
• Aseta äänivalinnaksi ”Stereo” AUDIOpainikkeella toistaessasi CD-levyllä olevia DTSääniraitoja (sivu 69).
Tietyn osan toistaminen
jatkuvasti (A-B-toisto)
1
Paina PLAY MODE -painiketta toiston
aikana.
Jos kyseessä on CD-levyllä olevat
ääniraidat, paina ,, kun nimikeluettelo
on näkyvissä, ja valitse ”Toistotila”.
”Toistotila”-valikko tulee näkyviin.
2
Uudelleentoisto (Jatkuva
toisto)
Voit toistaa uudelleen kaikki kiintolevyn,
levyn tai albumin nimikkeet/raidat/tiedostot
tai yksittäisen nimikkeen/jakson/raidan.
1
Paina PLAY MODE -painiketta toiston
aikana.
”Asetuskohta A” on valittuna.
2
Valitse ”Jatkuva toisto” ja paina
ENTER-painiketta.
3
Valitse toistettava kohde painikkeilla
M/m.
Paina CLEAR -painiketta. Tai valitse ”A-Btoisto”-asetukseksi ”Ei”
”Toistotila”-valikossa.
”Toista nimike” (HDD/DVD-/DATA
DVD-*1/DATA CD*1 -levyt): toistaa
nykyisen nimikkeen uudelleen.
”Toista kohtaus” (HDD/DVD -levyt):
toistaa nykyisen jakson uudelleen.
”Toista raita” (VIDEO CD-*2/CD-/
DATA DVD-/DATA CD -levyt):
toistaa nykyisen raidan uudelleen.
”Toista ohjelma”: toistaa nykyisen
ohjelman uudelleen (sivu 72).
”Toista levy” (VIDEO CD-*2/DVDRW-/DVD-R- (VR-tila)/CD-/DATA
DVD-/DATA CD -levyt): toistaa koko
levyn.
”Toista albumi” (DATA DVD-*3/
DATA CD*3 -levyt): toistaa nykyisen
albumin uudelleen.
b Huomautuksia
*1
*2
3
Samalla kun tarkkailet ääntä, paina
ENTER jatkuvasti toistettavan osan
alussa (kohta A).
”Asetuskohta B” on valittuna.
4
Jatka toistoa osan loppuun asti
(kohta B) ja paina ENTER.
Välin A-B-toisto käynnistyy.
Välin A-B-toiston peruuttaminen
• Toistettaessa HDD-/DVD VIDEO-/DVD-RW
(Video-tila)-/DVD-R (Video-tila) -levyä, valitse
alku- ja loppukohdat samasta nimikkeestä.
• ”A-B-toisto”-toimintoa ei voi käyttää MP3ääniraitojen kanssa.
Toisto
Jos kyseessä on DATA DVD-/DATA
CD-/CD-levyllä olevat ääniraidat, paina
,, kun nimikeluettelo on näkyvissä, ja
valitse ”Toistotila”.
”Toistotila”-valikko tulee näkyviin.
Valitse ”A-B-toisto” ja paina ENTERpainiketta.
Vain DivX-videotiedosto
Käytettävissä vain, kun toistetaan ilman
PBC-toimintoja
*3 Vain ääniraidat
4
Paina ENTER-painiketta.
Uudelleentoisto käynnistyy.
Uudelleentoiston peruuttaminen
Paina CLEAR -painiketta. Tai valitse
”Jatkuva toisto”-asetukseksi ”Ei toistoa”
”Toistotila”-valikossa.
b Huomaa
Vaihtoehto ”Toista ohjelma” voidaan valita vain
ohjelmoidun toiston aikana.
,jatkuu
71
Oman ohjelman luominen
(Ohjelma)
*1
-RVideo *1 VCD
HDD -RWVideo
DATA DVD
*1
*2
*2
DATA CD
CD
*2
Paina PLAY MODE -painiketta toiston
aikana.
Jos kyseessä on DATA DVD-/DATA
CD-/CD-levyllä olevat ääniraidat, paina
,, kun nimikeluettelo on näkyvissä, ja
valitse ”Toistotila”.
”Toistotila”-valikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”Ohjelma” ja paina ENTERpainiketta.
3
Valitse ”Luo/muokkaa ohjelma” ja
paina ENTER-painiketta.
”Luo/muokkaa ohjelma” -näyttö
vaihtelee levytyypin mukaan.
Esimerkki: DVD
4
Valitse nimike tai albumi (esimerkki:
Nimike 01) painikkeilla M/m ja paina
,.
5
Valitse jakso tai raita (esimerkki:
Kohtaus 001) painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Jakso tai raita ohjelmoidaan.
Jos teet virheen, valitse toinen numero
(esimerkki: 01.) painikkeilla </M/m ja
paina CLEAR.
72
Kun haluat ohjelmoida lisää jaksoja
tai raitoja, valitse vaiheen numero
painikkeilla </M/m/, ja toista
vaiheet 4 ja 5.
7
Paina H -painiketta.
Ohjelmoitu toisto käynnistyy.
Vain viimeistelty levy
Vain MP3-ääniraidat
Voit toistaa kiintolevyn tai levyn sisällön
haluamassasi järjestyksessä järjestelemällä
sen nimikkeet/jaksot/albumit/raidat
haluamaasi järjestykseen omaksi
ohjelmakseen. Voit tehdä enintään
24 jaksoa/raitaa jne. sisältävän ohjelman.
1
6
Ohjelman toiston lopettaminen
Paina x (pysäytys) -painiketta.
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Paina CLEAR -painiketta toiston aikana. Tai
valitse ”Ohjelma”-asetukseksi ”Keskeytä
ohjelman toisto” ”Toistotila”-valikossa.
Ohjelmoinnin pyyhkiminen
Paina CLEAR pysäytystilassa. Tai valitse
”Ohjelma”-asetukseksi ”Poista
ohjelmalista” ”Toistotila”-valikossa.
z Vihjeitä
• Luotu ohjelma säilyy ohjelmoidun toiston
päätyttyä. Jos haluat toistaa saman ohjelman
uudelleen, valitse ”Toistotila”-valikon
”Ohjelma”-asetukseksi ”Käynnistä ohjelman
toisto”. Ohjelma kuitenkin tyhjennetään, jos
levy poistetaan tai painetaan [/1.
• Voit toistaa uudelleen ohjelmoidun toiston.
Aseta ohjelman toiston aikana ”Jatkuva toisto”asetukseksi ”Toista ohjelma” ”Toistotila”valikossa (sivu 71).
Toiston pysäyttäminen
DivX-videotiedostojen
toistaminen
Voit katsella DivX-videotiedostoja
kiintolevyltä, levyiltä tai liitetyiltä USBlaitteilta.
USB-laitteen liittäminen
DVD-tallennin
USB-liittimeen
USB-laite
b Huomautuksia
• Jotkut USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
tallentimen kanssa.
• Tallennin voi tunnistaa Mass Storage Class
(MSC) -laitteet, jotka ovat FAT-yhteensopivia ja
osioimattomia. Jos MSC-laitteet on osioitu,
tallennin ei välttämättä tunnista niitä.
DivX-videotiedostojen
toistaminen
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN -painiketta.
Tai katso ”Albumiluettelon ja
nimikeluettelon välillä siirtyminen”,
sivulla 73.
Luettelonäytön rullaaminen sivu
kerrallaan (Sivumuoto)
Paina SUBTITLE (edellinen)/ANGLE
(seuraava), kun albumi-/nimikeluettelo on
näkyvissä. Jokainen painikkeen SUBTITLE
(edellinen)/ANGLE (seuraava) painallus
siirtää albumi-/nimikeluettelon sen
edelliselle/seuraavalle sivulle.
Toistotietojen näytön vaihtaminen
(vain HDD)
Painele DISPLAY-painiketta.
Aina kun painiketta painetaan, albumi-/
nimikeluettelon alapuolella olevat tiedot
vaihtuvat.
Albumiluettelon ja nimikeluettelon
välillä siirtyminen
1
Paina <, kun albumi-/nimikeluettelo
on näkyvissä.
2
Tee ”Näyttötila”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
3
Valitse ”Albumi” tai ”Nimike”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
Järjestelmävalikko näkyy.
DivX-videotiedostojen hallinta
2
Valitse ”DivX” ja paina ENTERpainiketta.
1
3
Valitse ”Näytä/muokkaa HDD:n DivXtiedostoja”, ”Näytä DVD/CD:n DivXtiedostoja” tai ”Näytä USB-laitteen
DivX-tiedostoja” ja paina ENTER.
Valitse albumi tai nimike albumi-/
nimikeluettelosta ja paina ,.
Kun haluat näyttää nimikeluettelon,
valitse albumi painikkeilla M/m ja paina
ENTER.
2
Valitse vaihtoehto ja paina ENTERpainiketta.
”Poista” (vain HDD): Poistaa valitun
albumin/nimikkeen. Valitse ”Kyllä”
nähdessäsi vahvistuspyynnön.
”Editoi”: Mahdollistaa seuraavat
editoinnit.
• ”Albumin nimi” (vain HDD): Voit
syöttää albumin nimen tai syöttää sen
uudelleen (sivu 42).
Albumi-/nimikeluettelo tulee näkyviin.
4
Valitse albumi tai nimike ja paina
H.
Kun haluat näyttää nimikeluettelon,
valitse albumi painikkeilla M/m ja paina
ENTER.
Toisto alkaa.
Lisätietoja toistovaihtoehdoista on
sivulla 69.
Toisto
Voit liittää USB-laitteen tallentimen USBliittimeen ja toistaa DivX-videotiedostoja tai
kopioida niitä kiintolevylle. Lue USBlaitteen mukana tulleet käyttöohjeet ennen
liittämistä.
Paina x (pysäytys) -painiketta.
,jatkuu
73
• ”Nimikkeen nimi” (vain HDD):
Mahdollistaa nimen syöttämisen tai
uudelleensyöttämisen nimikkeelle
(sivu 42).
• ”Kopioi kaikki HDD:lle” (vain DISC/
USB t HDD): Tämän avulla voit
kopioida kaikki albumit, kun valitset
albumin, tai kaikki albumin nimikkeet,
kun valitset nimikkeen.
• ”Kopioi HDD:lle” (vain DISC/USB
t HDD): Tämän avulla voit kopioida
valitun albumin.
b Huomautuksia
• Kiintolevyllä olevia DivX-videotiedostoja ei voi
kopioida levyille tai USB-laitteisiin.
• Eräitä DivX-videotiedostoja ei välttämättä voi
kopioida tiedostokoon mukaan.
• Jos kopiointi lopetetaan kesken, ennen
lopettamista kokonaan kopioidut nimikkeet
säilyvät kopioituina kiintolevylle albumina.
Voit tarkistaa albumiluettelosta, mitkä albumit
on kopioitu (sivu 73).
• Mitään muita toimintoja ei voi käyttää DivXvideotiedostojen kopioinnin aikana.
• DivX-videotiedostoja kopioitaessa
ajastintallennukset eivät ole käytettävissä. Jos
ajastin on asetettu kopioinnin ajaksi, tallennin
aloittaa ajastintallennuksen, kun kopiointi on
päättynyt.
• DivX-videotiedostoja toistettaessa etupaneelin
”HDD”-ilmaisin syttyy myös silloin, kun
toistetaan DivX-videotiedostoja levyltä tai USBlaitteesta.
• Kaikkia levyllä tai USB-laitteessa olevia DivXvideotiedostoja ei välttämättä voida toistaa
pehmeästi. Kopioi tällöin DivX-videotiedostot
kiintolevylle ja toista ne sieltä.
Toistotoimintojen
lisäasetukset
TV-lähetyksen
keskeyttäminen (TV kesk./
Televisio-ohjelman keskeytys)
HDD
Valittuna oleva televisiolähetys voidaan
keskeyttää ja tallentaa kiintolevylle, jotta
ohjelman katselua voidaan jatkaa
myöhemmin. Tämä on hyödyksi
vastaanotettaessa yllätyspuhelu tai vieras
kesken television katselun.
Valmistautuminen ”TV kesk.” -toimintoa
varten
Kun käytetään SMARTLINK-toimintoa
(sivu 20)
– Valitse ”SMARTLINK”-asetukseksi
”Vain tämä tallennin”
”Asetukset”-valikossa (sivu 136).
– Valitse ”TV kesk.”-asetukseksi ”TV:n
viritin” ”Asetukset 2”-valikossa
(sivu 137).
– Aseta ohjelmapaikat lataamalla ne
televisiosta käyttäen ”Lataa televisiosta”
-valikon ”Autom. kanavahaku” -valinnan
”Viritin” -asetusta (sivu 122).
TV:stä valittu ohjelma tallennetaan.
Jos ohjelmapaikat on esivalittu eri tavalla
tallentimessa ja TV:ssä, kuva ei pysähdy ja
tallennin aloittaa vain tallennuksen.
Kun SMARTLINK-toiminto ei ole
käytettävissä
Valitse ”TV kesk.”-asetukseksi
”Tallentimen viritin” ”Asetukset
2”-valikossa (sivu 137).
Tallentimesta valittu ohjelma tallennetaan.
1
Paina lähetyksen aikana TV PAUSE
-painiketta.
Kuva pysähtyy, ja tallennin alkaa
tallentaa nykyistä TV-kanavaa
kiintolevylle.
Tallennuksen käynnistys voi kestää jopa
10 sekuntia.
74
2
Jatka ohjelman katselua painamalla
H.
Voit pikakelata eteen- tai taaksepäin,
keskeyttää tai pysäyttää ohjelman
painikkeilla m/M, X ja x ilman,
että tallennukselle tapahtuu mitään.
3
Lopeta tallennus painamalla
painiketta x REC STOP.
Aiemman tallennuksen
toistaminen samalla kun
tehdään uutta (Samanaikainen
tallennus ja toisto)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
b Huomautuksia
Toistaminen tallennettavan
ohjelman alusta alkaen
(Ajansiirto)
HDD
Ajansiirtotoiston (”Ajansiirto”) avulla
voidaan katsella ohjelman tallennettua osaa
kiintolevyltä samalla, kun tallennetaan. Ei
ole tarpeen odottaa tallennuksen
päättymistä.
Paina painiketta H tallennuksen
aikana.
Toistaminen alkaa tallennettavan ohjelman
alusta.
Kun pikakelataan eteenpäin tallennettavaan
kohtaan asti, ”Ajansiirto” palaa
normaalitoistoon.
Toisto
• ”TV kesk.” -toimintoa ei välttämättä voi käyttää
joissakin televisioissa. Lisätietoja on television
mukana tulleissa käyttöohjeissa.
• Et voi käyttää ”TV kesk.” -toimintoa LINE 1/
DECODER -liittimeen liitetyn laitteen
(videonauhuri tms.) tallennusominaisuutena.
”Samanaikainen tallennus ja toisto”
mahdollistaa aiemmin tallennetun ohjelman
katselun samalla kun tallennetaan ohjelmia.
Toisto jatkuu, vaikka ajastintallennus alkaa.
Käytä tätä toimintoa seuraavasti:
• Tallennettaessa kiintolevylle:
Toista jotain muuta nimikettä
kiintolevyltä.
Toista DVD:lle aiemmin tallennettu
ohjelma painamalla DVD-painiketta.
• Tallennettaessa DVD-levylle:
Toista kiintolevylle aiemmin tallennettu
ohjelma painamalla HDD-painiketta.
HDD:lle tallennettaessa voidaan myös toistaa
DVD VIDEO-, VIDEO CD-, Super VIDEO
CD-, DATA DVD- tai DATA CD -levyä.
Esimerkki: Toista HDD:lle tallennettua
toista nimikettä HDD:lle tallentamisen
aikana.
1
Paina TITLE LIST -painiketta
tallennuksen aikana saadaksesi näyttöön
HDD:n nimikeluettelon.
2
Valitse toistettava nimike ja paina
ENTER-painiketta.
Toisto alkaa valitusta nimikkeestä.
Esimerkki: Toista DVD:tä tallentaessasi
HDD:lle.
1
Paina DVD-painiketta tallennuksen
aikana ja aseta DVD tallentimeen.
2
Paina TITLE LIST -painiketta
saadaksesi näyttöön DVD:n
nimikeluettelon.
3
Valitse toistettava nimike ja paina
ENTER-painiketta.
Toisto alkaa valitusta nimikkeestä.
b Huomaa
Et voi toistaa NTSC-värijärjestelmää käyttäen
tallennettua DVD-levyä, DivX-videota tai VIDEO
CD:tä tallennettaessa kiintolevylle PAL/SECAMjärjestelmää käyttäen.
75
Ajan/nimikkeen/jakson/
raidan tms. haku
+RW
HDD
-RVideo
-RVR
DATA CD
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
*
*
* Vain DivX-videotiedosto
Levyltä voidaan etsiä nimikettä, kappaletta
tai raitaa. Koska nimikkeille ja raidoille
annetaan yksilölliset numerot, valitse nimike
tai raita antamalla sen numero. Kohtaus
voidaan etsiä myös aikakoodin avulla.
1
Paina PLAY MODE -painiketta toiston
aikana.
”Toistotila”-valikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”Hakutapa” ja paina ENTERpainiketta.
3
Valitse hakutapa ja paina ENTER.
”Aikahaku” (HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1/VIDEO CD*2*3
-levyt): Hakee aloituskohdan syötetyn
aikakoodin perusteella.
”Nimikehaku” (HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1 -levyt)
”Kohtaushaku” (HDD/DVD -levyt)
”Raitahaku” (VIDEO CD-*3-levyt)
*1
*2
*3
Vain DivX-videotiedosto
Paitsi Super VIDEO CD:t
Käytettävissä vain, kun toistetaan ilman
PBC-toimintoja
Numeroiden syöttönäyttö näkyy.
4
Valitse haluamasi otsikon,
kappaleen, aikakoodin tms. numero
numeropainikkeilla.
Esimerkiksi: Aikahaku
Kun haluat etsiä 2 tunnin, 10 minuutin ja
20 sekunnin kohdalla olevan
kohtauksen, syötä ”21020”.
Jos teet virheen, valitse toinen numero.
76
5
Paina ENTER-painiketta.
Toisto alkaa valitusta numerosta.
z Vihje
Voit etsiä nimikettä, raitaa tai kappaletta antamalla
nimikkeen, raidan tai kappaleen numeron
numeronäppäimillä toiston aikana.
Pyyhkiminen ja editointi
Ennen editointia
Tämä tallennin mahdollistaa useita
editointivaihtoehtoja eri tyyppisille levyille.
b Huomautuksia
Levytilan vapauttaminen
Kun haluat vapauttaa DVD+RW- tai DVDRW (Video-muotoisen) -levyn tilaa, pyyhi
nimikeluettelon suurin numero.
Suurin nimikenumero
Voit esittää toistoluettelon nimikeluettelossa
(Toistolista) tai alkuperäiset kappaleet
nimikeluettelossa (Alkuperäinen).
1
Paina <, kun nimikeluettelo on
näkyvissä.
2
Tee ”Toistolista”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
3
Valitse ”Alkuperäinen” tai ”Toistolista”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
Tietoja editoinnin tarkkuudesta
Kiintolevylle tallennettuja nimikkeitä
editoitaessa voidaan valita editointityyppi.
”Videotilayhteensopiva editointi”:
Suositellaan, jos nimikkeet pikakopioidaan
myöhemmin DVD-RW-/DVD-R (Videotila) -levyille tai DVD+RW-/DVD+Rlevyille. Editointikohdat ja jaksomerkit
saattavat hieman poiketa valituista.
”Ruututarkka editointi”:
Suositellaan, kun halutaan editoida
nimikkeitä tarkasti. Editointikohdat voivat
kuitenkin poiketa valituista kohdista, kun
nimikkeitä pikakopioidaan.
Pyyhkiminen ja editointi
• Editoitu sisältö voidaan menettää, jos levy
poistetaan tai jos ajastintallennus alkaa
editoinnin aikana.
• DVD-videokameroilla luotuja DVD-levyjä ei
voi editoida tällä tallentimella.
• Jos näkyy viesti, joka ilmoittaa levyn
hallintatietojen olevan täynnä, pyyhi tai editoi
tarpeettomia nimikkeitä.
• Ruudussa näkyvä jäljellä oleva levytila voi olla
eri kuin todellinen jäljellä oleva levytila.
• Kun editoit DVD+R- tai DVD-R-levyä, tee
kaikki editoinnit loppuun ennen levyn
viimeistelyä. Et voi editoida viimeisteltyä levyä.
Siirtyminen toistoluettelon ja
alkuperäisen nimikeluettelon välillä
(vain DVD-RW/DVD-R VR-tilassa)
Jos haluat vapauttaa levytilaa kiintolevyllä
tai DVD-RW (VR-tila) -levyllä, voit
pyyhkiä jonkin nimikkeen.
Katso kohtaa ”Nimikkeen pyyhkiminen ja
editoiminen” sivulla 78.
DVD-R- ja DVD+R-levyllä käytettävissä
oleva levytila ei lisäänny, vaikka nimikkeitä
pyyhitään.
77
”Lajin nimi”: Mahdollistaa tyylilajin
nimen syöttämisen (enintään
12 merkkiä) (sivu 42).
”Monitila”: Mahdollistaa usean
nimikkeen valitsemisen ja editoimisen
samaan aikaan (sivu 78).
”Luo”: Luo toistoluettelon (sivu 82).
”Kumoa”: Kumoaa viimeksi tehdyn
editoinnin.
Nimikkeen pyyhkiminen
ja editoiminen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Tässä osassa selitetään
peruseditointitoiminnot. Huomaa, että
editointi on peruuttamaton. Jos haluat
editoida DVD-RW-/DVD-R (VR-tila)
-levyjä muuttamatta alkuperäisiä
tallennuksia, luo toistoluettelon nimike
(sivu 82).
1
Paina TITLE LIST -painiketta.
Vaihda tarvittaessa nimikeluettelo
(alkuperäinen tai toistoluettelo) DVDRW-/DVD-R (VR-tila) -levyissä.
2
3
Useiden nimikkeiden editointi
(Monitila)
HDD
Valitse nimike ja paina ,
-painiketta.
Voit valita ja editoida enintään 24 nimikettä
kerrallaan.
Alavalikko näkyy.
1
2
Valitse vaihtoehto ja paina ENTER
-painiketta.
Nimikettä voidaan editoida seuraavasti.
”Poista”: Pyyhkii valitun nimikkeen.
Valitse ”Kyllä” nähdessäsi
vahvistuspyynnön.
”Editoi”: Mahdollistaa seuraavat
editoinnit.
• ”Nimikkeen nimi”: Mahdollistaa
nimen syöttämisen tai
uudelleensyöttämisen nimikkeelle
(sivu 42).
• ”As. pien. kuva”: Muuttaa
nimikeluettelossa näkyvää nimikkeen
pienoiskuvaa (sivu 40).
• ”Pyyhi A-B”: Pyyhkii nimikkeen osan
(sivu 79).
• ”Jaa”: Nimikkeen jakaminen useaksi
nimikkeeksi (sivu 79).
• ”Koht. muokkaus”: Muokkaa
nimikkeen jaksoja (sivu 80).
• ”Valitse laji”: Määrittää nimikkeelle
tyylilajin.
• ”Suojaa”: Suojaa nimikkeen. ” ”
näkyy suojatun nimikkeen vieressä.
• ”Siirrä”: Muuttaa nimikkeen
toistojärjestystä (sivu 82).
• ”Yhdistä”: Yhdistää kaksi nimikettä
yhdeksi (sivu 82).
78
z Vihje
DVD-levyt voidaan nimetä tai uudelleen nimetä
(sivu 43).
Paina TITLE LIST -painiketta.
Paina , -painiketta.
Alavalikko näkyy.
3
Valitse ”Monitila” ja paina ENTERpainiketta.
Editoitavien nimikkeiden valintanäyttö
tulee näkyviin.
4
Valitse nimike ja paina ENTERpainiketta.
Valintaruutuun ilmestyy valintamerkki.
Jos haluat poistaa valintamerkin, paina
ENTER-painiketta uudelleen.
5
Valitse kaikki editoitavat nimikkeet
toistamalla vaihetta 4.
6
Kun nimikkeiden valitseminen
lopetetaan, paina ,.
Alavalikko näkyy.
7
Valitse vaihtoehto ja paina ENTERpainiketta.
”Poista”: Pyyhkii valitut nimikkeet.
”Suojaa”: Suojaa nimikkeet. ” ” näkyy
suojatun nimikkeen vieressä.
”Ei suojattu”: Poistaa nimikkeiden
suojauksen.
”Vaihda laji”: Vaihtaa nimikkeiden
tyylilajin.
4
Valitse ”Alku” ja paina ENTERpainiketta.
Kohdan A sijainti näytetään.
5
6
Paina H -painiketta.
7
Valitse ”Loppu” ja paina ENTERpainiketta.
Valitse kohta B painikkeilla m/M
tai H ja paina X.
Kohdan B sijainti näytetään.
z Vihje
Voit poistua ”Monitila”-tilasta painamalla , ja
valitsemalla ”Yksi tila”, kun valitset tiedostoja.
8
Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
Kohtaus on pyyhitty.
HDD -RWVR
-RVR
Nimikkeen osa (kohtaus) voidaan valita
pyyhittäväksi. Huomaa, että nimikkeen
kohtauksen pyyhkimistä ei voi peruuttaa.
1
2
Tee kohdan ”Nimikkeen pyyhkiminen
ja editoiminen” vaiheessa 2 valinta
”Editoi” ja paina ENTER-painiketta.
Valitse ”Pyyhi A-B” ja paina ENTERpainiketta.
Valitse kiintolevyä varten
editointityyppi ja paina ENTER.
Lisätietoja on sivulla 77.
Kohdan A asetusnäyttö näkyy.
Nimike alkaa toistaa.
”Pyyhi A-B” -toiminnon peruuttaminen
Paina O RETURN -painiketta.
Nimikeluettelo näkyy.
z Vihje
Jaksomerkki lisätään kohtauksen pyyhkimisen
jälkeen. Jaksomerkki jakaa nimikkeen merkin eri
puolilla oleviin erillisiin jaksoihin.
b Huomautuksia
Pyyhkiminen ja editointi
Nimikkeen osan
pyyhkiminen (Pyyhi A-B)
• Kuvan tai äänen toisto voi katketa hetkellisesti
kohdassa, josta nimikkeen osa pyyhitään.
• Alle viiden sekunnin pituisia osia ei voi pyyhkiä.
Nimikkeen jakaminen (Jaa)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Jos haluat kopioida pitkän nimikkeen levylle
kuvan laatua heikentämättä, jaa nimike
kahdeksi lyhyemmäksi nimikkeeksi.
Huomaa, että nimikkeen jakamista ei voi
peruuttaa.
* Vain toistoluettelon nimikkeitä voidaan jakaa
DVD-RW-/DVD-R-levyille VR-tilassa.
1
3
Tee kohdan ”Nimikkeen pyyhkiminen
ja editoiminen” vaiheessa 2 valinta
”Editoi” ja paina ENTER-painiketta.
Valitse kohta A painikkeilla m/M
tai H ja paina X.
• Jos haluat palata nimikkeen alkuun,
paina X -painiketta ja paina sitten
. -painiketta.
,jatkuu
79
2
Valitse ”Jaa” ja paina ENTERpainiketta.
Valitse kiintolevyä varten
editointityyppi ja paina ENTER.
Lisätietoja on sivulla 77.
Jakokohdan asetusnäyttö näkyy.
Nimike alkaa toistaa.
Jakson pyyhkiminen ja
editointi
HDD -RWVR
-RVR
Nimikkeen yksittäisiä jaksoja voidaan
muokata. Jos haluat editoida DVD-RW-/
DVD-R (VR-tila) -levyjä muuttamatta
alkuperäisiä tallennuksia, luo toistoluettelo
(sivu 82).
1
3
Vaihda tarvittaessa nimikeluettelo
(alkuperäinen tai toistoluettelo) DVDRW-/DVD-R (VR-tila) -levyissä.
Valitse jakokohta painikkeilla m/
M tai H ja paina X.
• Jos haluat palata nimikkeen alkuun,
paina X -painiketta ja paina sitten
. -painiketta.
4
Paina ENTER-painiketta.
Käytettäessä kiintolevyä näyttö pyytää
vahvistuksen.
5
Paina TITLE LIST -painiketta.
2
Alavalikko näkyy.
3
Valitse ”Editoi” ja paina ENTERpainiketta.
4
Valitse ”Koht. muokkaus” ja paina
ENTER-painiketta.
Valitse kiintolevyä varten
editointityyppi ja paina ENTER.
Lisätietoja on sivulla 77.
Valitse ”Kyllä” ja paina ENTER (vain
HDD).
Nimike jaetaan kahteen osaan.
Valitse editoitavan jakson sisältävä
nimike ja paina ,.
5
Valitse vaihtoehto ja paina ENTERpainiketta.
Jaksoa voidaan editoida seuraavilla
tavoilla.
”Jaa”: Jakaa jakson kahtia (sivu 81).
”Poista/Siirrä”
• ”Poista”: Pyyhkii valitun jakson
(sivu 81).
• ”Siirrä” (toistoluetteloiden nimikkeet
DVD-RW-/DVD-R-levyillä VRtilassa): Muuttaa jakson
toistojärjestystä (sivu 83).
”Yhdistä”: Yhdistää kaksi jaksoa
yhdeksi (sivu 81).
80
Jakson jakaminen (Jaa)
1
Valitse kohdan ”Jakson pyyhkiminen
ja editointi” vaiheen 4 jälkeen
”Yhdistä”.
2
Siirrä yhdistämispalkkia painikkeilla
</, ja paina ENTER.
Valitse kappale painamalla </,.
Valitse jakokohta painikkeilla m/
M tai H ja paina X.
• Jos haluat palata jakson alkuun, paina
X ja sitten ..
4
1
Paina ENTER-painiketta.
Yhdistämispalkin kummallakin puolella
olevat jaksot yhdistetään.
Jakso jaetaan kahteen osaan.
b Huomaa
Jakson pyyhkiminen (Poista)
1
Valitse kohdan ”Jakson pyyhkiminen
ja editointi” vaiheen 4 jälkeen
”Poista”.
2
Valitse jakso painikkeilla </, ja
paina ENTER.
3
(Vain toistoluettelon kappaleelle)
Valitse ”Poista” ja paina ENTERpainiketta.
Kappaleita ei voi yhdistää, jos ne on luotu
automaattisesti HDD-videokamera-kopioinnilla.
Pyyhkiminen ja editointi
2
3
Valitse kohdan ”Jakson pyyhkiminen
ja editointi” vaiheen 4 jälkeen ”Jaa”.
Useiden jaksojen
yhdistäminen (Yhdistä)
Näytössä pyydetään vahvistusta.
4
Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
Jakso pyyhitään.
81
Toistoluettelon
luominen ja editoiminen
-RWVR
4
Valitse ”Siirrä” ja paina ENTERpainiketta.
5
Valitse nimikkeelle uusi sijainti
painamalla M/m. Paina sitten
ENTER.
-RVR
Toistoluettelon editointi mahdollistaa
editoinnin ja uudelleen editoinnin ilman
muutoksia varsinaiseen tallennukseen.
Enintään 99 toistoluettelon nimikettä
voidaan luoda.
b Huomaa
”Kopioi kerran” -kopioinninestosignaalilla
varustettuja nimikkeitä sisältäviä toistoluettelon
nimikkeitä ei voi kopioida eikä siirtää (sivu 154).
1
Paina TITLE LIST ja siirry
toistoluetteloon.
Toistoluetteloon siirtymistä koskevia
tarkempia tietoja on sivulla 77.
2
Paina , -painiketta.
Alavalikko näkyy.
3
Valitse ”Luo” ja paina ENTERpainiketta.
Nimikeluettelon alkuperäiset nimikkeet
tulevat näkyviin.
4
Valitse toistoluetteloon lisättävä
alkuperäinen nimike ja paina ENTER.
Valittu nimike lisätään toistoluetteloon.
5
Valitse kaikki toistolistaan lisättävät
nimikkeet toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Nimike siirtyy uuteen paikkaan.
• Jos haluat siirtää lisää nimikkeitä,
toista vaiheesta 2 alkaen.
Useiden toistoluettelon
nimikkeiden yhdistäminen
(Yhdistä)
1
Toistoluetteloon siirtymistä koskevia
tarkempia tietoja on sivulla 77.
2
Valitse toistoluettelon nimike ja
paina ,.
Alavalikko näkyy.
3
Valitse ”Editoi” ja paina ENTERpainiketta.
4
Valitse ”Yhdistä” ja paina ENTERpainiketta.
5
Valitse yhdistettävä nimike ja paina
ENTER.
6
Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
Toistoluettelon nimikkeen
siirtäminen (Siirrä)
1
Paina TITLE LIST ja siirry
toistoluetteloon.
Paina TITLE LIST ja siirry
toistoluetteloon.
Toistoluetteloon siirtymistä koskevia
tarkempia tietoja on sivulla 77.
2
Valitse toistoluettelon nimike ja
paina ,.
Alavalikko näkyy.
3
Valitse ”Editoi” ja paina ENTERpainiketta.
Nimikkeet on yhdistetty.
82
Toistoluettelon nimikkeen
jakaminen (Jaa)
Toistoluettelon nimikkeen voi jakaa. Katso
ohjeita sivulta 79.
Jakson siirtäminen (Siirrä)
1
Paina TITLE LIST ja siirry
toistoluetteloon.
Toistoluetteloon siirtymistä koskevia
tarkempia tietoja on sivulla 77.
2
Valitse editoitavan jakson sisältävä
toistolistan nimike ja paina ,.
3
Valitse ”Editoi” ja paina ENTERpainiketta.
4
Valitse ”Koht. muokkaus” ja paina
ENTER-painiketta.
5
Valitse ”Poista/Siirrä”.
6
Valitse jakso painikkeilla </, ja
paina ENTER.
7
Valitse ”Siirrä” ja paina ENTERpainiketta.
8
Valitse jaksolle uusi sijainti
painikkeilla </, ja paina ENTER.
Pyyhkiminen ja editointi
Alavalikko näkyy.
Jakso siirtyy uuteen sijaintiin.
83
Kopiointi (HDD y DVD)
Ennen kopiointia
Tässä osassa ”kopiointi” merkitsee
”sisäiselle kiintolevylle (HDD) tallennetun
nimikkeen kopiointia toiselle levylle tai
päinvastoin”. Voit kopioida toistettavan
nimikkeen HDD/DVD DUB -painikkeella
(katso kohtaa ”HDD/DVD DUB”
sivulla 85) tai kopioida useita nimikkeitä
kerralla (katso kohtaa ”Kopiointi
kopiointiluettelon avulla” sivulla 86). Voit
myös kopioida koko DVD-levyn
varmuuskopioksi (katso kohtaa
”Varmuuskopiolevyn tekeminen (DVDvarmuusk.)” sivulla 88).
Lue ennen aloittamista seuraavat, kaikkia
kopiointitapoja koskevat ohjeet
varotoimista.
Ennen aloittamista…
• Kiintolevylle (kun ”Tallennus”-asetuksien
”HDD-tallennusmuoto”-kohdassa on
valittu ”Videotila”), DVD+RW-, DVDRW (Video-tila) -levyille, DVD+R- tai
DVD-R (Video-tila) -levyille ei voi
tallentaa sekä pää- että aliääntä. Valitse
”Audiotulo”-asetuksien ”Kaksikiel.
tallennus” -kohdassa joko ”A/V” (oletus)
tai ”B/O” (sivu 127). Kiintolevyn
tallennusformaatista on tietoja sivulla 131.
• Kopiointilähteen nimikkeen nimi
kopioidaan. Nimikkeen nimestä
kopioidaan kuitenkin enintään 40 merkkiä,
kun kopioidaan kiintolevyltä DVD+RW-/
DVD-RW (Video-tila)-/DVD+R-/DVD-R
(Video-tila) -levylle.
• Kopiointilähteen jaksomerkit kopioidaan.
Jaksomerkkien sijainti voi poiketa hieman
alkuperäisestä. Kopiointilähteen
jaksomerkit eivät kuitenkaan säily
kopioidussa nimikkeessä, kun kopioidaan
DVD-RW-/DVD-R (Video-tila) -levylle,
DVD+RW- tai DVD+R-levylle
normaalinopeudella. Jaksomerkit lisätään
automaattisesti ”Tallennus”-asetuksien
kohtien ”Kohtausautomat. (Video)” ja
”Kohtausautomat. (+R/+RW)” mukaisesti
(sivu 131).
84
• Kopiointilähteen ”Valitse pienoiskuva”
-asetus kopioidaan pienoiskuvamerkkinä
(paitsi kopioitaessa DVD+RW-/DVD-RW
(Video-tila)-/DVD+R-/DVD-R (Videotila) -levyltä). Pienoiskuvamerkkien
sijainti voi poiketa hieman alkuperäisestä.
z Vihje
Kopioitaessa toistoluettelon nimike tallentuu
kuten alkuperäinen nimike.
b Huomautuksia
• Kopioinnin aikana ei voi tallentaa.
• Viimeistele levykopio ennen sen toistamista
muilla DVD-laitteilla (sivulla 45, 87).
• DVD VIDEO -levyltä ei voi kopioida HDD:lle.
• Useita kuvasuhteita sisältäviä nimikkeitä ei voi
kopioida DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/
DVD-R (Video-tila) -levylle HDD/DVD DUB
-painikkeella.
• Yli 8 tuntia pitkiä nimikkeitä ei voi kopioida
yksikerroksisille DVD+RW-/DVD+R-levyille.
• Pieniresoluutioisia (tilat SEP–LP) 16:9-kokoisia
nimikkeitä ei voi kopioida DVD+RW-/DVD+R/DVD-RW-/DVD-R (Video-tila) -levylle.
• Dolby Digital 5.1 ch -äänellä tallennettujen
nimikkeiden ääni muunnetaan alaspäin
2-kanavaiseksi ääneksi, kun kopiointi tehdään
normaalinopeudella (”Reaaliaikainen”kopiointi).
• Katso siirtotoimintoa koskevia tietoja
sivulta 154.
Tallennustilan muuntaminen (vain
kopioitaessa levyltä kiintolevylle)
HDD/DVD DUB
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Yksittäinen nimike voidaan kopioida
painamalla HDD/DVD DUB -painiketta
toiston aikana. Kopiointi voidaan tehdä
myös viimeistellyiltä DVD-RW-/DVD-R
(Video-tila) -levyiltä kiintolevylle.
1
Aloita nimikkeen toisto.
Valitse tallennustila ennen vaihetta 1
painamalla REC MODE.
b Huomaa
HDD/DVD DUB -painiketta ei voi käyttää
seuraavissa tapauksissa. Kopioi nimike
kopiointiluettelon avulla (sivu 86).
– Kun kopioidaan MN6-tilassa tai
pidempikestoisessa tilassa tallennettua nimikettä
DVD+RW-/DVD+R-levylle.
– Kun kopioidaan HQ+ -tilassa tallennettua
nimikettä DVD-levylle.
Katso nimikkeen toistamista koskevia
tietoja kohdasta ”Toistaminen”
sivulta 67.
2
Paina HDD/DVD DUB -painiketta.
Kopioinnin peruuttaminen
Pidä HDD/DVD DUB painettuna yli yhden
sekunnin ajan.
Jos kopiointi keskeytyy, nimikettä ei siirretä
miltään osin kopiointikohteeseen. Huomaa
kuitenkin, että tämä vähentää DVD+R-/
DVD-R-levyjen vapaata tilaa.
Kopiointi (HDD y DVD)
Tallennin aloittaa toistettavan tiedoston
kopioinnin alusta.
Tallennin sammuu automaattisesti, jos
sitä ei käytetä yli 20 minuuttiin
kopioinnin päättymisen jälkeen.
Tietoja kopiointitilasta
Kiintolevyllä olevat nimikkeet kopioidaan
levylle suurella nopeudella (”Nopea”kopiointi).
Levyllä olevat nimikkeet kopioidaan
kiintolevylle normaalinopeudella
(”Reaaliaikainen”-kopiointi).
”Nopea”-kopiointiin tarvittavaa
minimiaikaa koskevia tietoja on sivulla 154.
85
C Kopiointivaiheen numero
Kopiointi
kopiointiluettelon
avulla
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Kopioitavat nimikkeet voidaan valita
kopiointiluettelon avulla. Nimikkeitä
voidaan myös editoida ennen kopiointia
ilman, että alkuperäiset nimikkeet
muuttuvat.
1
Näyttö 1: Valitse kopioitava nimike
(”Valitse nimikkeet” -näyttö).
Näyttö 2: Editoi nimikettä
(”Nimikkeen editointi” -näyttö).
Näyttö 3: Vahvista asetukset ja
aloita kopiointi (”Aloita kopiointi”
-näyttö).
D Valittujen nimikkeiden
yhteiskoko ja kopiointilevyllä
oleva vapaa tila (likimäärin)
E Valitun nimikkeen pienoiskuva
5
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Valitun nimikkeen väri vaihtuu.
Jos valitsit ”HDD -> DVD” vaiheessa 3,
voit muuttaa nimikkeiden järjestystä tai
etsiä nimikettä tyylilajin mukaan (katso
kohtaa ”3. Tallennetun ohjelman
toistaminen (Nimikelista)” sivulla 39).
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Kopiointi” ja paina ENTERpainiketta.
3
Valitse kopiointisuunta ja paina
ENTER.
Jos haluat kopioida nimikkeitä
kiintolevyltä levylle, valitse ”HDD ->
DVD”.
Jos haluat kopioida nimikkeitä levyltä
kiintolevylle, valitse ”DVD/CD ->
HDD”.
4
Pr
A Kopioinnin suunta
B Kopioitavien nimikkeiden
kokonaismäärä
86
6
Valitse kaikki nimikkeet
kopiointijärjestyksessä toistamalla
vaihetta 5.
7
Valitse ”Seuraava” painikkeella ,
ja paina ENTER.
”Nimikkeen editointi” -näyttö näkyy.
Muokkausta koskevia tarkempia tietoja
on kohdassa ”Kopiointiluettelon
nimikkeiden editointi” sivulla 87.
Valitse ”Luo uusi kopiolista” ja paina
ENTER-painiketta.
Kopiointiluettelo tulee näkyviin.
• Jos olet jo tallentanut
kopiointiluettelon ja haluat jatkaa sen
editointia, valitse ”Käytä edellistä
kopiolistaa” ja siirry vaiheeseen 7.
Valitse nimike ja paina ENTERpainiketta.
8
Valitse ”Seuraava” painikkeella ,
ja paina ENTER.
”Aloita kopiointi” -näyttö näkyy.
9
Valitse vaihtoehto painikkeilla M/m
ja paina ENTER.
Vaihtoehdot vaihtelevat
kopiointisuunnan tai levytyypin
mukaan.
”Tallennustila”: Vaihtaa kaikkien
valittujen nimikkeiden kopiointitilan
kerralla painikkeilla M/m (sivu 151).
”Anna levyn nimi”: Vaihtaa levyn
nimen (sivu 42).
”Viimeistele”: Valitse ”Kyllä”, niin levy
viimeistellään automaattisesti
kopioinnin jälkeen (DVD-RW/DVD-R
(Video-tila) tai DVD+R).
10 Valitse ”Aloita kopiointi” ja paina
ENTER-painiketta.
1
Noudata vaiheita 1–7 kohdassa
”Kopiointi kopiointiluettelon avulla”
sivulla 86.
”Nimikkeen editointi” -näyttö näkyy.
2
Valitse editoitava nimike ja paina
ENTER.
Alavalikko näkyy.
3
Valitse vaihtoehto ja paina ENTERpainiketta.
Vaihtoehdot vaihtelevat
kopiointisuunnan tai levytyypin
mukaan.
”Poista”: Pyyhkii valitun nimikkeen.
”Nimikkeen nimi”: Nimeää nimikkeen
tai nimeää sen uudelleen (sivu 42).
”Pyyhi A-B”: Poistaa nimikkeen osan
(sivu 79).
”Siirrä”: Vaihtaa nimikkeiden
järjestyksen (sivu 82).
”Esikatselu”: Mahdollistaa nimikkeen
sisällön tarkistamisen.
”Jaa”: Nimikkeen jakaminen useaksi
nimikkeeksi (sivu 79).
”Yhdistä”: Yhdistää kaksi tiedostoa
(sivu 82).
”Koht. muokkaus”: Editoi jaksoja
(sivu 80).
”As. pien. kuva”: Vaihtaa nimikkeen
pienoiskuvakehyksen, joka näkyy
nimikeluettelossa (sivu 40).
”Tallennustila”: Asettaa kopioinnin
kuvanlaadun.
”Kaksikielinen”: Valitsee, miten
kaksikielinen ääniohjelma kopioidaan.
”Peruuta”: Poistuu alivalikosta.
4
Editoi kaikkia nimikkeitä toistamalla
vaiheet 2 ja 3.
5
Siirry vaiheeseen 8 kohdassa ”Kopiointi
kopiointiluettelon avulla” sivulla 86
kopioidaksesi muokattuja nimikkeitä.
Kopioinnin peruuttaminen
Pidä HDD/DVD DUB painettuna yli yhden
sekunnin ajan.
Jos kopiointi (siirto) keskeytyy, nimikettä ei
siirretä miltään osin kopiointikohteeseen.
Huomaa kuitenkin, että tämä vähentää
DVD+R-/DVD-R-levyjen vapaata tilaa.
Tietoja kopiointitilasta
”
” näkyy sellaisen nimikkeen vieressä,
joka voidaan kopioida suurella nopeudella
(”Nopea”-kopiointi) ”Nimikkeen editointi”
-näytössä. Seuraavat nimikkeet kopioidaan
normaalinopeudella (”Reaaliaikainen”kopiointi).
– Sekä pää- että aliääniä sisältävät nimikkeet
(paitsi DVD-RW-/DVD-R (VR-tila)
-levyt).
– Sekoitetulla kuvasuhteella (4:3 ja 16:9
tms.) tallennetut nimikkeet (paitsi DVDRW/DVD-R (VR-muoto) -levyt).
– DVD+RW-/DVD-RW (Video-tila)-/
DVD+R-/DVD-R (Video-tila) -levyille
tallennetut nimikkeet.
”Nopea”-kopiointiin tarvittavaa
minimiaikaa koskevia tietoja on sivulla 154.
,jatkuu
Kopiointi (HDD y DVD)
Jos valitsit ”Viimeistele”-asetukseksi
”Kyllä” vaiheessa 9, valitse
nimikevalikon tyyli ja paina ENTER.
Tallennin sammuu automaattisesti, jos
sitä ei käytetä yli 20 minuuttiin
kopioinnin päättymisen jälkeen.
Kopiointiluettelon nimikkeiden editointi
87
b Huomautuksia
• Luotu kopiointiluettelo säilytetään kopioinnin
jälkeen. Jos haluat editoida nykyistä
kopiointiluetteloa, valitse ”Käytä edellistä
kopiolistaa” vaiheessa 4. Kopiointiluettelo
tyhjennetään, kun:
– ”Valitse tulosignaali” -asetusta muutetaan
”Perus”-valikossa (sivu 121).
– tallennin nollataan (sivu 146).
– levykelkka avataan (paitsi kopioitaessa
kiintolevyltä).
– levyn nimikkeitä editoidaan (paitsi
kopioitaessa kiintolevyltä).
– nimikeluettelo vaihdetaan alkuperäiseksi tai
toistoluetteloksi (vain kopioitaessa VRmuotoisia DVD-RW-/DVD-R-levyjä).
– levy viimeistellään.
• Editoinnista yli jääneet ”saumat” voivat säilyä
levyllä DVD+RW-/DVD-RW (Video-tila)
-levylle/DVD+R-/DVD-R (Video-tila) -levylle
kopioinnin jälkeen.
• Viimeistely peruutetaan, jos ajastintallennus
käynnistyy, vaikka ”Viimeistele”-asetukseksi
olisi valittu ”Kyllä” vaiheessa 9.
Varmuuskopiolevyn
tekeminen (DVDvarmuusk.)
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
Viimeistellyn DVD+RW-/DVD+R-levyn
tai viimeistellyn DVD-RW-/DVD-R
(Video-tila) -levyn koko sisältö voidaan
kopioida toiselle tallennuskelpoiselle
DVD+RW-/DVD-RW- tai
käyttämättömälle DVD+R-/DVD-R-levylle
kiintolevyn kautta varmuuskopioksi.
b Huomaa
Varmuuskopioita ei voi tehdä
viimeistelemättömistä levyistä.
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Kopiointi” ja paina ENTERpainiketta.
3
Valitse ”DVD-varmuusk.” ja paina
ENTER-painiketta.
4
Valitse ”Aloita uusi DVDvarmuuskopio” ja paina ENTERpainiketta.
• Jos olet aiemmin kopioinut
varmuuskopiotiedot kiintolevylle,
valitse ”Jatka tietojen kirjoittamista”
ja siirry vaiheeseen 7.
5
Aseta laitteeseen DVD, josta
varmuuskopio tehdään.
6
Valitse ”Aloita” ja paina ENTERpainiketta.
Tallennin alkaa kopioida DVD-levyn
koko sisältöä kiintolevylle.
88
7
Paina Z (avaa/sulje) ja vaihda DVD
tallennuskelpoiseen DVD+RW-/DVDRW-levyyn tai käyttämättömään
DVD+R-/DVD-R-levyyn.
Jos haluat tehdä varmuuskopiolevyn
DVD+RW-/DVD+R-levystä, aseta
laitteeseen tallennuskelpoinen
DVD+RW- tai käyttämätön DVD+Rlevy.
Jos haluat tehdä varmuuskopiolevyn
DVD-RW-/DVD-R-levystä, aseta
laitteeseen tallennuskelpoinen DVDRW- tai käyttämätön DVD-R-levy.
8
Valitse ”Aloita” ja paina ENTERpainiketta.
Tallennin aloittaa kiintolevylle
vaiheessa 6 kopioidun sisällön
”Nopea”-kopioinnin.
Valitse ”Peruuta” ja paina ENTERpainiketta.
Levy viimeistellään automaattisesti.
• Jos haluat tehdä toisen
varmuuskopiolevyn, vaihda levyt,
valitse ”Aloita” ja paina ENTER.
10 Valitse ”Kyllä” tai ”Ei” ja paina
ENTER-painiketta.
Jos haluat pyyhkiä varmuuskopiotiedot
kiintolevyltä, valitse ”Kyllä”.
Jos haluat tehdä toisen
varmuuskopiolevyn myöhemmin,
valitse ”Ei”.
Tallennin sammuu automaattisesti, jos
sitä ei käytetä yli 20 minuuttiin
kopioinnin päättymisen jälkeen.
1
Valitse ”Poista varmuuskopio.”
vaiheessa 4 ja paina ENTER.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
2
Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
b Huomautuksia
• Kun kopiointi DVD+R-/DVD-R-levylle
keskeytetään vaiheessa 8, levyä ei voi toistaa
eikä sille voi tallentaa. DVD+RW/DVD-RWlevyjä voidaan käyttää uudelleen, sen jälkeen
kun ne alustetaan uudelleen.
• DVD+R DL-/DVD-R DL -levyistä ei voi tehdä
varmuuskopiolevyä.
• ”DVD-varmuusk.” -toimintoa ei välttämättä voi
käyttää levyn tallennuslaadun tai fyysisen
kunnon tai tallennuslaitteen ja luontiohjelman
mukaan.
Kopiointi (HDD y DVD)
9
Kiintolevyn varmuuskopiotietojen
pyyhkiminen
Kopiointitietojen näyttäminen
Paina DISPLAY kopioinnin aikana.
DVD-varmuuskopioinnin peruuttaminen
kopioinnin aikana
Pidä HDD/DVD DUB painettuna yli yhden
sekunnin ajan.
89
HDD-videokamerakopiointi
Ennen HDDvideokamerakopiointia
Voit kopioida Sony HDD -videokameran
sisällön tallentimen kiintolevylle
etupaneelissa olevan USB-liittimen kautta.
HDD-videokameralta voidaan kopioida
mm. seuraavin menetelmin:
• Yhden painikkeen kopiointi (Lisäävä
kopiointi)
• Kopiointi kuvaruutunäyttöä käyttäen
(Lisäävä kopiointi/Täydellinen kopiointi)
Noudata kohdan ”Valmistautuminen HDDvideokamerakopiointiin” ohjeita ja siirry
sitten kopiointia koskevaan osaan.
z Vihjeitä
• Jos haluat kopioida LINE IN -liittimien kautta,
katso kohtaa ”Tallennus liitetyltä laitteelta”
sivulla 65.
• Jos haluat tallentaa HDD-videokameran sisällön
DVD-levylle, kopioi sisältö ensin tallentimen
kiintolevylle ja muokkaa sitten nimikettä
kiintolevyllä ja kopioi se DVD-levylle.
• Kopioidut osat säilyvät tallentimessa, vaikka
tallentimen kiintolevytila täyttyisi tai kopiointi
lopetettaisiin kesken.
• HDD-videokameralla tallennettu Dolby Digital
5.1 ch -ääni voidaan kopioida tallentimeen
samassa muodossa ilman alaspäin muuntamista.
b Huomautuksia
• Ajastintallennukset tai muut toiminnot eivät ole
käytettävissä kopioitaessa HDDvideokameralta.
• Tuettu laite on Sony HDD SD (vakioterävyys)
-videokamera, joka on tullut myyntiin
huhtikuussa 2008 tai sitä aikaisemmin.
• Tallennin ei tue AVCHD-muotoa (HD
(teräväpiirto) -kuvanlaatua). Voit kopioida vain
MPEG-2-kuvia (SD (vakioterävyys) -kuvia).
• Kun HDD-videokamerassa on valokuvia ja
videoita, vain videot voidaan kopioida
tallentimelle.
• HDD-videokameralla tehtyä toistoluetteloa ei
voi kopioida tallentimelle.
• HDD-videokamerakopioinnille ei voi asettaa
tallennustilaa.
90
• HDD-videokameralta kopioitaessa tallennin
tunnistaa HDD-videokameran
kuvauspäivämäärän ja -ajan ja käyttää niitä. Jos
HDD-videokameran kello on väärässä, tallennin
ei ehkä kopioi sisältöä oikein. Aseta HDDvideokameran kello oikeaan aikaan ennen
kuvausta.
• HDD-videokameralla olevia kuvia ei näytetä
kopioinnin aikana.
• Tallennuspäivää, kellonaikaa ja HDDvideokameran muistin sisältöä ei voi tallentaa
tallentimelle.
• Jos tallentimelle kopioidaan korkealaatuisessa
tilassa HDD-videokameraan tallennettua
sisältöä, kopiointiin voi kulua tallenteen kestoa
pidempi aika.
• Aseta tallentimen ja HDD-videokameran
värijärjestelmä samaksi.
Kuinka nimikkeet ja kappaleet luodaan
Kussakin kopioinnissa tallentimelle kopioitu
sisältö jaetaan nimikkeiksi
kuvauspäivämäärän mukaan. Jos
päivämäärä on muuttunut seuraavaksi
päiväksi kuvauskerran aikana, kuva kuuluu
sen päivämäärän mukaiseen nimikkeeseen,
jolloin kuvauskerta alkoi.
Nimike on jaettu kappaleisiin. Kustakin
HDD-videokameralla olevasta
kuvauskerrasta tulee kappale.
z Vihje
Nimikkeiden nimeksi tulee automaattisesti ”USB
*** (ensimmäisen kuvauskerran aloitusaika)”.
b Huomaa
Kopioitu sisältö jaetaan nimikkeiksi seuraavissa
tapauksissa, vaikka ne kaikki olisi kuvattu samana
päivänä:
– Kun kokonaistallennusaika on yli 12 tuntia.
– Kun kohtausten kokonaismäärä on yli 99.
b Huomautuksia
Valmistautuminen HDDvideokamerakopiointiin
Liitä HDD-videokamera tallentimen USBliittimeen.
Katso ennen liittämistä myös HDDvideokameran mukana tulleita käyttöohjeita.
1
Kytke HDD-videokamera ja tallennin
päälle.
2
Liitä HDD-videokamera etupaneelin
USB-liittimeen.
• Liitä HDD-videokamera suoraan tallentimeen.
• Älä irrota USB-kaapelia kopioinnin aikana.
• Kun signaalituloa etupaneelin USB-liittimeen
(tyyppi A) tai tallenninta ei voida käyttää oikein
HDD-videokameraa käytettäessä, liitä HDDvideokamera LINE IN -liittimeen ja noudata
kohdassa ”Tallennus liitetyltä laitteelta”
sivulla 65 olevia ohjeita.
• Tallennin pystyy tunnistamaan ja tallentamaan
kuvauspäivämäärä- ja -aikatiedot enintään
kymmenelle HDD-videokameralle. Jos liitettynä
on yli yksitoista HDD-videokameraa,
pikakopiointia ja ”Lisäävä kopiointi” -toimintoa
ei voi tehdä oikein.
DVD-tallennin
USB-liittimeen
USB-lähtö
HDD-videokamerakopiointi
USB-kaapeli
(ei kuulu varusteisiin)
HDD-videokamera
: Signaalivirta
3
Aseta HDD-videokamera USBliitäntätilaan (esimerkiksi:
” COMPUTER” tai ” USB
CONNECT”).
Lisätietoja on HDD-videokameran
mukana tulleissa käyttöohjeissa.
Liitetyn USB-laitteen
uudelleenkäynnistys
Valitse ”USB”-kohdasta ”Käynn. USB-laite
uud” ”Asetukset 2”-valikossa (sivu 137).
91
Pikakopiointi HDDvideokamerasta (ONETOUCH DUB)
HDD
HDD-videokameran sisältö voidaan
kopioida tallentimen kiintolevylle
painamalla kerran tallentimen ONETOUCH DUB -painiketta.
Kun HDD-videokameralta kopioidaan
ensimmäistä kertaa, tallentimeen kopioidaan
koko sen sisältö. Seuraavalla kerralla
tallentimelle kopioidaan vain uudet
kuvauskerrat, joita ei ole vielä kopioitu.
Noudata vaiheita 1–3 kohdassa
”Valmistautuminen HDDvideokamerakopiointiin” sivulla 91 ja
paina tallentimen ONE-TOUCH DUB
-painiketta.
Tallennin aloittaa HDD-videokameran
sisällön kopioinnin tallentimen kiintolevyn
nimikeluetteloon.
Tallennin sammuu automaattisesti, jos sitä
ei käytetä yli 20 minuuttiin kopioinnin
päättymisen jälkeen.
Pysäyttäminen kopioinnin aikana
Paina x REC STOP -painiketta.
Huomaa, että kopioinnin lopettamiseen voi
kulua muutamia sekunteja.
b Huomautuksia
• HDD-videokamerassa oleva
pikakopiointipainike ei toimi tallentimen kanssa.
• Pikakopiointia käytettäessä sisältöä, joka on jo
kopioitu tallentimeen, ei voi kopioida uudelleen,
vaikka se poistettaisiinkin tallentimesta. Jos
haluat kopioida saman sisällön tallentimeen
uudelleen, kopioi HDD-videokameran koko
sisältö (katso kohtaa ”Kopiointi HDDvideokamerasta kuvaruutunäyttöä käyttäen
(HDD-kameran kopiointi)” sivulla 92).
• Kopioitua sisältöä koskevat tiedot poistetaan,
kun tallennin nollataan (sivu 146).
• Vaikka DV-videokamera on liitetty myös DV IN
-liittimeen, kopiointi HDD-videokamerasta
käynnistyy, kun ONE-TOUCH DUB -painiketta
painetaan.
92
Kopiointi HDDvideokamerasta
kuvaruutunäyttöä
käyttäen (HDD-kameran
kopiointi)
HDD
HDD-videokameran sisältö voidaan
kopioida tallentimen kiintolevylle
kuvaruutunäyttöä käyttäen.
HDD-videokameralta voidaan kopioida
mm. seuraavin menetelmin:
• Lisäävä kopiointi
Tallennin havaitsee automaattisesti
liitettynä olevalle HDD-videokameralle
tallennetun sisällön ja aloittaa kopioinnin
ja kopioi vain aiemmin kopioimattoman
sisällön.
• Täydellinen kopiointi
Tallennin kopioi HDD-videokameran
koko sisällön, mukaan lukien tallentimelle
jo aiemmin kopioidun sisällön.
1
Noudata vaiheita 1–3 kohdassa
”Valmistautuminen HDDvideokamerakopiointiin” sivulla 91.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
Valitse ”HDD/DV-kamera” ja paina
ENTER-painiketta.
4
Valitse ”HDD-kameran kopiointi” ja
paina ENTER-painiketta.
5
Valitse ”Lisäävä kopiointi” tai
”Täydellinen kopiointi” ja paina
ENTER-painiketta.
Jos haluat kopioida vain uuden sisällön,
valitse ”Lisäävä kopiointi”.
Jos haluat kopioida HDD-videokameran
koko sisällön, valitse ”Täydellinen
kopiointi”.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
6
Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
Tallennin aloittaa HDD-videokameran
sisällön kopioinnin tallentimen
kiintolevyn nimikeluetteloon.
Tallennin sammuu automaattisesti, jos
sitä ei käytetä yli 20 minuuttiin
kopioinnin päättymisen jälkeen.
Kopioinnin pysäyttäminen
Paina x REC STOP -painiketta. Tai valitse
”Lopeta” vaiheessa 6 ja paina ENTER.
b Huomaa
”Lisäävä kopiointi” -vaihtoehtoa käytettäessä
sisältöä, joka on jo kopioitu tallentimeen, ei
kopioida uudelleen, vaikka se poistettaisiinkin
tallentimesta. Voit kopioida vain uuden sisällön.
HDD-videokamerakopiointi
93
DV-videokamerakopiointi
Ennen DVvideokamerakopiointia
Tässä osassa selostetaan kopiointi DVvideokameralla ja DV-videokameran
sisällön toistaminen etupaneelin DV IN
-liittimen kautta. Jos haluat kopioida LINE
IN -liittimien kautta, katso kohtaa
”Tallennus liitetyltä laitteelta” sivulla 65.
Tämän tallentimen DV IN -liitin on i.LINKstandardin mukainen.
Noudata kohdan ”Valmistautuminen DVvideokamerakopiointiin” ohjeita ja siirry
sitten kopiointia koskevaan osaan. i.LINKstandardia koskevia lisätietoja on kohdassa
”i.LINK-tietoja” sivulla 158.
Kuinka jaksot luodaan
HDD:lle tai DVD:lle kopioidusta sisällöstä
muodostuu yksi nimike. Tämä nimike on
jaettu kahteen osaan. Kun kopioidaan
kiintolevylle tai DVD-RW-/DVD-R (VRtila) -levylle ja kun ”Kohtausautomat.
(HDD/VR)” -asetuksena on ”On”
”Tallennus” -valikossa (sivu 130),
jokaisesta nauhan kuvausistunnosta tulee
levyn kappale. Muilla levyillä tallennin
jakaa otsikon kappaleiksi ”Tallennus”valikon ”Kohtausautomat. (Video)” - tai
”Kohtausautomat. (+R/+RW)” -asetuksen
mukaisesti (sivu 131).
Valmistautuminen DVvideokamerakopiointiin
Tallentimen DV IN -liittimeen voidaan
liittää DV-videokamera DV/Digital8
-formaatin kasetilta tallentamista tai
editointia varten. Toiminta on
suoraviivaista, koska tallennin pikakelaa
kasettia eteen ja taakse itsestään. DVvideokameraa ei tarvitse ohjata erikseen.
Katso ennen liittämistä myös DVvideokameran mukana tulleita käyttöohjeita.
94
z Vihje
Jos aiot tehdä lisää editointeja levylle kopioinnin
jälkeen, käytä DV IN -liitintä ja tallenna DVDRW/DVD-R (VR-muotoiselle) -levylle tai
kiintolevylle.
b Huomautuksia
• Et voi tehdä tallennusta DVvideokamerakopioinnin aikana.
• DV IN -liitin on vain tuloa varten. Se ei lähetä
signaalia.
• DV IN -liitintä ei voi käyttää, kun:
– käytetään digitaalista videokameraa:
etupaneelin DV IN -liittimeen ei voi tuoda
signaalia eikä tallenninta voida käyttää oikein
(katso kohtaa ”i.LINK-tietoja” sivulla 158).
Liitä kamera LINE IN -liittimeen ja noudata
kohdassa ”Tallennus liitetyltä laitteelta”
sivulla 65 olevia ohjeita.
– tulosignaali ei ole DVC-SD-formaatissa. Älä
liitä MICRO MV -formaatin digitaalista
videokameraa, vaikka siinä olisi i.LINK-liitin.
– kasetilla olevat kuvat sisältävät kopioinnin
estosignaalin, joka rajoittaa tallentamista.
• Jos haluat toistaa DV-videokamerasta kopioituja
DVD-levyjä muissa DVD-laitteissa, viimeistele
levy (sivu 45).
• Aseta tallentimen ja DV-videokameran
värijärjestelmä samaksi (sivu 121).
Liitännät
DVD-tallennin
DV IN -liittimeen
i.LINK-kaapeli
(ei kuulu varusteisiin)
DV-lähtö
DV-videokamera
: Signaalivirta
1
Paina HDD- tai DVD-painiketta
valitaksesi tallennuskohteen.
Jos teet valinnan DVD, aseta levy
paikalleen (katso kohtaa ”1. Levyn
asettaminen paikalleen” sivulla 36).
2
Aseta DV-videokameraan DV/Digital8
-formaatin lähdekasetti.
Jotta tallennin tallentaisi tai editoisi,
DV-videokamera tulee asettaa
videontoistotilaan.
3
Painele kaukosäätimen REC MODE
-painiketta valitaksesi
tallennusmuodon.
Tallennusmuoto vaihtuu seuraavasti:
Tallennusmuotoa koskevia tarkempia
tietoja on sivulla 151. Huomaa, että
muita manuaalisen tallennustilan
vaihtoehtoja ei voi valita.
Valitse ”Ulkoinen ääni” -asetus
”Audiotulo”-valikosta (sivu 126).
5
Valitse ”DV-tulo” -asetus
”Audiotulo”-valikosta (sivu 127).
Voit aloittaa kopioinnin. Valitse jokin
seuraavien sivujen
kopiointimenetelmistä.
DV-/Digital8-muotoisen nauhan
toistaminen
• Tallentimeen ei voi liittää yhtä useampaa
digitaalista videolaitetta.
• Tallenninta ei voi ohjata muulla laitteella eikä
toisella saman mallisella tallentimella.
• Tallennuspäivää, kellonaikaa ja kasetin muistin
tietoja ei voi tallentaa levylle.
• Jos tallennetaan DV-/Digital8-formaatin
kasetilta, jolle on tallennettu useita ääniraitoja
kuten useita näytteenottotaajuuksia (48 kHz,
44,1 kHz tai 32 kHz) sisältävältä kasetilta, ääntä
ei kuulu lainkaan tai se on luonnoton
toistettaessa levyn kohta, jossa
näytteenottotaajuus vaihtuu.
• Jotta voisit käyttää tämän tallentimen
”Automaattinen jaksojako” -asetusta (sivu 94),
aseta digitaalisen videokameran kello oikeaan
aikaan ennen kuvaamista.
• Tallennetussa kuvassa voi näkyä hetkellinen
muutos tai nimikkeen alku- ja loppukohdat
voivat poiketa asetuksista, jos jokin seuraavista
pätee lähde-DV-/Digital8 -formaatin kasettiin.
Liitä tässä tapauksessa DV-videokamera LINE
IN -liittimeen ja noudata kohdassa ”Tallennus
liitetyltä laitteelta” (sivu 65) olevia ohjeita.
– Kasetin tallennetussa osassa on tyhjä kohta.
– Kasetin aikakoodit eivät ole järjestyksessä.
– Jos kopioitavan kasetin kuvakoko tai
tallennusmuoto vaihtuu.
• Tyhjä tai mustanvärinen kuvaruutu kopioidaan,
jos tallentimessa on valittu eri värijärjestelmä
kuin DV-nauhan sisällössä. Valitse ”Perus”valikosta ”Valitse tulosignaali” -asetukseksi
sama värijärjestelmä kuin DV-nauhan sisällössä
(sivu 121).
DV-videokamerakopiointi
4
b Huomautuksia
DV-/Digital8-muotoisen nauhan sisältö
voidaan tarkistaa ennen kopiointia.
Tarkemmat tiedot: katso ”Toistaminen DVvideokamerasta” sivulla 97.
95
Koko DV-muotoisen
nauhan kopiointi (DVpikakopiointi)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
DV-/Digital8-formaatin kasetin sisältö
voidaan tallentaa levylle yhdellä tallentimen
ONE-TOUCH DUB -painikkeen
painalluksella. Tallennin ohjaa DVvideokameraa koko toimituksen ajan
tallennuksen valmistumiseen saakka.
Noudata vaiheita 1–5 kohdassa
”Valmistautuminen DVvideokamerakopiointiin” sivulla 94 ja
paina tallentimen ONE-TOUCH DUB
-painiketta.
Tallennin pikakelaa kasetin taaksepäin ja
aloittaa sitten kasetin sisällön kopioinnin.
Kun tallennus on valmis, tallennin kelaa
DV-videokameran nauhan alkuun ja
viimeistelee tallennetun levyn (paitsi DVDRW/DVD-R (VR-tila)) automaattisesti.
Pysäyttäminen tallennuksen aikana
Pidä x REC STOP -painiketta painettuna
yli kolme sekuntia.
Huomaa, että tallennuksen lopettamiseen
voi kulua muutamia sekunteja.
Valittujen kohtausten
kopiointi (Manuaalinen
DV-kopiointi)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
96
+R
DV-/Digital8-muotoisen nauhan toiston
aikana voidaan valita ja kopioida
kohtauksia.
1
Noudata vaiheita 1–5 kohdassa
”Valmistautuminen DVvideokamerakopiointiin” sivulla 94.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
Valitse ”HDD/DV-kamera” ja paina
ENTER-painiketta.
4
Valitse ”Manuaalinen DV-kopiointi”
ja paina ENTER-painiketta.
5
Valitse tallennuskohde, ”Tallenna
kiintolevylle” tai ”Tallenna DVDlevylle”, ja paina ENTER.
6
Paina H -painiketta.
Kohtaus alkaa toistua.
7
Etsi DV-/Digital8-muotoiselta
nauhalta kohta, josta kopiointi
aloitetaan, painikkeilla m/M tai
c/C ja paina X.
8
Valitse ”Aloita tallennus” ja paina
ENTER-painiketta.
b Huomautuksia
• Kun nauhalla olevien tallennusten välissä oleva
tyhjä tila jatkuu yli kaksi minuuttia, DVpikakopiointi päättyy automaattisesti.
• Tallennin keskeyttää tallennuksen, jos nauhalla
on tyhjä tila tai kopioinninestosignaaleja
sisältävä kuva. Tallennin jatkaa automaattisesti
tallennusta, kun se vastaanottaa
tallennuskelpoisen signaalin.
• Viimeistely peruutetaan, jos ajastintallennus
alkaa (paitsi DVD-RW/DVD-R (VR-tila)).
• DV-pikakopiointi päättyy automaattisesti, jos
nauhan alussa on kopioinninestosignaaleja
sisältäviä kuvia.
• Jos myös HDD-videokamera on liitetty myös
USB-liittimeen, kopiointi HDD-videokamerasta
käynnistyy, kun ONE-TOUCH DUB -painiketta
painetaan. Irrota HDD-videokamera USBliittimestä, jos haluat kopioida DVvideokamerasta.
-RWVR -RWVideo
Tallennin aloittaa kopioinnin.
9
Valitse ”Pysäytä tall.” ja paina
ENTER-painiketta.
Tallennin keskeyttää kopioinnin.
10 Kopioi lisää kohtauksia toistamalla
vaiheet 6–9.
11 Valitse ”Lopeta tallennus” ja paina
ENTER-painiketta.
Valitut kohtaukset kopioidaan yhdeksi
nimikkeeksi.
”Manuaalinen DV-kopiointi” -toiminnon
lopettaminen
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
z Vihje
Voit poistaa kopiointivalikon näkyvistä
painamalla DISPLAY-painiketta kopioinnin
aikana. Näytä kopiointivalikko painamalla
DISPLAY-painiketta uudelleen.
Toistaminen DVvideokamerasta
1
Liitä DV-videokamera etupaneelin
DV IN -liittimeen.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
b Huomaa
Kohtausta ei voi asettaa sekuntia lyhyemmän
pituiseksi.
3
Valitse ”HDD/DV-kamera” ja paina
ENTER-painiketta.
4
Valitse ”DV-toisto” ja paina ENTERpainiketta.
5
Aloita toisto DV-videokameralla.
DV-videokameran kuvat näkyvät TV:n
kuvaruudussa.
Toiston peruuttaminen
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
DV-videokamerakopiointi
z Vihje
Toistettavan nauhan sisältö voidaan kopioida.
Valitse toiston aikana kopiointikohde painamalla
HDD tai DVD ja paina z REC. Lopeta kopiointi
painamalla x REC STOP.
97
Musiikkijukeboksi
Tietoja Jukeboksista
Jukeboksia voidaan käyttää kahdella tavalla:
liittämällä USB-laite tai kopioimalla
ääniraidat kiintolevylle.
Jukeboksia käyttämällä voit tehdä seuraavat
asiat:
• Tallentaa ääniraitoja kiintolevylle.
• Toistaa ääniraitoja eri toistotiloja käyttäen.
• Nimetä raitoja, albumeja tai artisteja.
• Luoda toistoluettelon.
Kopiointiin liittyviä huomautuksia
• Kiintolevyllä olevia ääniraitoja ei voi kopioida
levyille tai USB-laitteisiin.
• Kaikkia ääniraitoja ei ehkä voi kopioida
tiedostokoon mukaan.
• Artistin nimi, albumin nimi ja MP3-ääniraidan
nimi kopioidaan ja albumit ja MP3-raidat
tallennetaan kunkin artistin kansioon. Albumit ja
MP3-ääniraidat tallennetaan kuitenkin
”Unknown”-kansioon, kun artistin nimeä ei
voida kopioida.
• CD-levyltä peräisin olevat ääniraidat kopioidaan
artistikansioon, jonka nimi on ”Unknown”.
Nimet määräytyvät automaattisesti;
”A_*****_F_*****” albumeille ja
”A_*****_F_*****_T_*****” ääniraidoille.
• Jos kopiointi lopetetaan kesken, ennen
lopettamista kokonaan kopioidut raidat säilyvät
kopioituina kiintolevylle albumina.
Voit tarkastaa, mitkä albumit on kopioitu,
musiikkijukeboksin luettelosta (sivu 100).
• Muita toimintoja ei ole käytettävissä, kun
kopioidaan ääniraitoja.
• Ääniraitoja kopioitaessa ajastintallennukset
eivät ole käytettävissä. Jos ajastin on asetettu
kopioinnin ajaksi, tallennin aloittaa
ajastintallennuksen, kun kopiointi on päättynyt.
• Kopiosuojattuja CD-levyjä ei voi kopioida
kiintolevylle.
Jukeboksin käytön
valmistelu
Liitä USB-laite tallentimen USB-liittimeen
tai kopioi ääniraitoja liitettynä olevasta
USB-laitteesta tai CD-/DATA CD-/DATA
DVD -levyiltä kiintolevylle.
USB-laitteen liittäminen
Voit liittää USB-laitteen tallentimen USBliittimeen ja kuunnella MP3-ääniraitoja tai
kopioida niitä kiintolevylle. Lue USBlaitteen mukana tulleet käyttöohjeet ennen
liittämistä.
DVD-tallennin
USB-liittimeen
USB-laite
b Huomautuksia
• Jotkut USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
tallentimen kanssa.
• Tallennin voi tunnistaa Mass Storage Class
(MSC) -laitteet, jotka ovat FAT-yhteensopivia ja
osioimattomia. Jos MSC-laitteet on osioitu,
tallennin ei välttämättä tunnista niitä.
Raitojen tai albumien
kopiointi (USB t HDD)
USB-laitteesta voidaan kopioida enintään
99 albumia tai 999 ääniraitaa kiintolevylle.
1
Liitä USB-laite tallentimen USBliittimeen (sivu 98).
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
Valitse ”Musiikkijukeboksi” ja paina
ENTER-painiketta.
4
Valitse ”Kuuntele musiikkia USBlaitteesta” ja paina ENTERpainiketta.
”Musiikkijukeboksi (USB)” tulee
näkyviin.
98
5
Valitse kopioitava albumi
painikkeilla M/m ja paina ,.
Alavalikko näkyy.
6
Tee ”Editoi”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
7
Valitse kohde painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Voit kopioida kaikki albumit
valitsemalla ”Kopioi kaikki HDD:lle”.
Voit kopioida valitut albumit
valitsemalla ”Kopioi HDD:lle”.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
8
Raitojen tai albumien
kopiointi kiintolevylle
(HDD y HDD)
1
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Musiikkijukeboksi” ja paina
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”Kuuntele musiikkia /
Muokkaa” ja paina ENTERpainiketta.
Valitse ”Kyllä” painikkeilla </, ja
paina ENTER.
Albumit kopioidaan kiintolevylle.
• Voit kopioida useampia albumeja
toistamalla vaiheesta 5.
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
”Musiikkijukeboksi (HDD)” tulee
näkyviin.
4
Valitse artisti painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
5
Valitse albumi painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Kopioinnin peruuttaminen
Jos haluat kopioida albumin, paina ,
painikkeen ENTER sijasta ja siirry
vaiheeseen 7.
Paina ENTER-painiketta.
Ääniraitojen kopiointi
(DISC t HDD)
6
1
Aseta levy, joka kopioidaan
kiintolevylle.
7
Tee ”Editoi”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
8
Valitse ”Kopioi albumi” tai ”Kopioi
raita” painikkeilla M/m ja paina
ENTER.
9
Alavalikko näkyy.
3
Valitse ”Kopiointi” ja paina ENTERpainiketta.
4
Tee ”DVD/CD -> HDD”-valinta M/m
avulla ja paina ENTER.
Valitse kopiointikohde (artisti tai
albumi) painikkeilla M/m ja paina
ENTER.
Kopiointi alkaa.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
Musiikkijukeboksi
Järjestelmävalikko näkyy.
Valitse kopioitava raita painikkeilla
M/m ja paina ,.
10 Valitse ”Kyllä” painikkeilla </, ja
Kopioinnin peruuttaminen
Paina ENTER-painiketta.
b Huomaa
Valitse ennen kopiointia ”CD” tai ”MP3”
nimikeluettelon (DVD/CD) kohdassa
”Datamuoto” (sivu 68).
paina ENTER.
Albumit tai raidat kopioidaan
kiintolevylle.
• Voit kopioida useampia raitoja tai
albumeja toistamalla vaiheesta 4.
Kopioinnin peruuttaminen
Paina ENTER-painiketta.
99
Palaaminen edelliseen näyttöön
Ääniraitojen
toistaminen
Jukeboksia/USB-laitetta
käyttäen
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Musiikkijukeboksi” ja paina
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”Kuuntele musiikkia /
Muokkaa” tai ”Kuuntele musiikkia
USB-laitteesta” ja paina ENTERpainiketta.
Kun haluat kuunnella ääniraitoja
kiintolevyltä, valitse ”Kuuntele
musiikkia / Muokkaa”.
Kun haluat kuunnella MP3-ääniraitoja
liitetystä USB-laitteesta, valitse
”Kuuntele musiikkia USB-laitteesta”.
Näkyviin tulee
musiikkijukeboksiluettelo.
4
Valitse artisti, albumi tai raita ja
paina H.
(Vain HDD) Saat albumiluettelon
näkyviin valitsemalla artistin
painikkeilla M/m ja painamalla sitten
ENTER.
Saat raitaluettelon näkyviin valitsemalla
albumin painikkeilla M/m ja painamalla
sitten ENTER.
Toisto alkaa.
Toiston pysäyttäminen
Paina x (pysäytys) -painiketta.
100
Paina O RETURN -painiketta. Jos et voi
palata artisti- tai albumiluetteloon
painikkeella O RETURN, katso kohtaa
”Näyttötilan muuttaminen (vain
alkuperäisluettelo)” sivulla 101.
Luettelonäytön rullaaminen sivu
kerrallaan (Sivumuoto)
Paina SUBTITLE (edellinen)/ANGLE
(seuraava) musiikkijukeboksiluettelon
ollessa näkyvissä. Jokainen painikkeen
SUBTITLE (edellinen)/ANGLE (seuraava)
painallus siirtää musiikkijukeboksiluettelon
sen edelliselle/seuraavalle sivulle.
Toistotietojen näytön vaihtaminen (vain
HDD)
Painele DISPLAY-painiketta.
Artisti-/albumi-/raitaluettelon alla olevat
tiedot muuttuvat jokaisella painikkeen
painalluksella.
Tietoja toistoluettelosta ja
alkuperäisluettelosta (vain HDD)
Voit vaihtaa ”Musiikkijukeboksi (HDD)”
-toiminnon näyttämään raidat alkuperäis- tai
toistoluettelossa.
1
Paina <, kun ”Musiikkijukeboksi
(HDD)” on näkyvissä.
2
Tee ”Toistolista”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
3
Valitse kohde painikkeilla M/m ja paina
ENTER.
Valinta
Näyttö
Alkuperäinen Alkuperäisluettelossa
olevat raidat.
Play List 1
Play List 2
Play List 3
Play List 4
Kussakin
toistoluettelossa olevat
raidat.
Suosikit
Raidat toistotiheyden
mukaisessa
järjestyksessä. Useimmin
toistettu raita näytetään
ylimpänä.
Näyttötilan muuttaminen (vain
alkuperäisluettelo)
1
Paina <, kun ”Musiikkijukeboksi
(HDD)” on näkyvissä.
2
Tee ”Näyttötila”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
3
Valitse kohde painikkeilla M/m ja paina
ENTER.
Valinta
Näyttö
Esittäjä (vain
HDD)
Näkyviin tulee
artistiluettelo.
Albumi
Näkyviin tulee
albumiluettelo.
Raita
Näkyviin tulee
raitaluettelo.
Toiston valinnat
Painikkeet
Toiminnot
./>
(edellinen/
seuraava)
Siirtyy seuraavaan tai
edelliseen raitaan, kun sitä
painetaan toiston aikana.
m/M
(pikakelaus
taakse/
pikakelaus
eteen)
Toiston aikana painettaessa
pikakelaa levyä taakse/eteen.
Hakunopeus muuttuu
seuraavasti:
pikakelaus pikakelaus
taakse eteen
mREW1 T t MFF1
mREW2 T T t t MFF2
Pidettäessä painike pohjassa
pikakelaus eteen/pikakelaus
taakse jatkuu valitulla
nopeudella, kunnes painike
vapautetaan.
Kun haluat jatkaa normaalia
toistoa, paina H -painiketta.
X (tauko)
Asettaa toiston tauolle.
Kun haluat jatkaa normaalia
toistoa, paina H -painiketta.
Ääniraitojen lisääminen
toistoluetteloon (vain HDD)
Voit lisätä kiintolevyllä olevia ääniraitoja
toistoluetteloon. Kuhunkin toistoluetteloon
voidaan lisätä enintään 25 ääniraitaa.
1
Vaihda näyttö alkuperäisluetteloon
(sivu 100).
2
Valitse toistoluetteloon lisättävä
raita ja paina ,.
Alavalikko näkyy.
3
Valitse ”Lisää toistolistaan.” ja
paina ENTER-painiketta.
4
Valitse toistoluettelo ja paina ENTER.
Raita lisätään valittuun toistoluetteloon.
5
Uudelleentoisto (Jatkuva
toisto)
Raitoja tai yhtä raitaa voidaan toistaa
jatkuvasti.
1
Paina , -painiketta toiston aikana.
Musiikkijukeboksi
Tee kohdan ”Ääniraitojen
toistaminen Jukeboksia/USB-laitetta
käyttäen”, vaiheessa 2 valinta
”Kuuntele musiikkia / Muokkaa” ja
paina ENTER-painiketta.
Jos toistat kiintolevyllä olevia raitoja,
siirry vaiheeseen 3.
2
(Vain USB-laite) Valitse ”Toistotila”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
”Toistotila”-valikko tulee näkyviin.
3
Tee ”Jatkuva toisto” -valinta M/m,
avulla ja paina ENTER.
Valitse kaikki toistoluetteloon
lisättävät raidat toistamalla
vaiheet 2–4.
• Siirry toistoluetteloon, kun haluat
tarkastaa toistoluettelon raidat.
,jatkuu
101
4
5
Valitse kohde painikkeilla M/m.
5
”Toista esittäjä” (vain HDD): toistaa
nykyisen artistin raidat.
”Toista albumi”: toistaa nykyisen
albumin uudelleen.
”Toista raita”: toistaa nykyisen raidan
uudelleen.
”Toista toistolista” (vain HDD): toistaa
nykyisen toistoluettelon.
”Toista ohjelma” (vain USB-laite):
toistaa nykyisen ohjelman uudelleen
(sivu 102).
Valitse albumi (esimerkki: Albumi
01) painikkeilla M/m ja paina ,.
6
Valitse raita (esimerkki: Raita 001)
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
Paina ENTER-painiketta.
Raita on ohjelmoitu.
Jos teet virheen, valitse toinen numero
(esimerkki: 01.) painikkeilla </M/m ja
paina CLEAR.
Uudelleentoisto käynnistyy.
Uudelleentoiston peruuttaminen
Aseta ”Jatkuva toisto”-asetukseksi ”Ei
toistoa” vaiheessa 4.
7
Kun haluat ohjelmoida lisää raitoja,
valitse vaiheen numero painikkeilla
</M/m/, ja toista vaiheet 5 ja 6.
8
Paina H -painiketta.
b Huomaa
Vaihtoehto ”Toista ohjelma” voidaan valita vain
ohjelmoidun toiston aikana.
Oman ohjelman luominen
(Ohjelma) (vain USB-laite)
Ohjelman toiston lopettaminen
Paina x (pysäytys) -painiketta.
Voit toistaa liitettynä olevan USB-laitteen
sisällön haluamassasi järjestyksessä
järjestelemällä siinä olevat raidat
haluamaasi järjestykseen omaksi
ohjelmakseen. Voit tehdä enintään 24 raitaa
sisältävän ohjelman.
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
1
Paina ,, kun ”Musiikkijukeboksi
(USB)” on näkyvissä.
Valitse ”Toistotila”-valikossa ”Ohjelma”asetukseksi ”Poista ohjelmalista”.
2
Tee ”Toistotila”-valinta M/m avulla
ja paina ENTER.
”Toistotila”-valikko tulee näkyviin.
102
Ohjelmoitu toisto käynnistyy.
3
Valitse ”Ohjelma” ja paina ENTERpainiketta.
4
Valitse ”Luo/muokkaa ohjelma” ja
paina ENTER-painiketta.
Valitse toiston aikana ”Toistotila”-valikossa
”Ohjelma”-asetukseksi ”Keskeytä ohjelman
toisto”.
Ohjelmoinnin pyyhkiminen
z Vihjeitä
• Luotu ohjelma säilyy ohjelmoidun toiston
päätyttyä. Jos haluat toistaa saman ohjelman
uudelleen, valitse ”Toistotila”-valikon
”Ohjelma”-asetukseksi ”Käynnistä ohjelman
toisto”. Ohjelma kuitenkin tyhjennetään, kun
painetaan [/1.
• Voit toistaa uudelleen ohjelmoidun toiston.
Aseta ohjelman toiston aikana ”Jatkuva toisto”asetukseksi ”Toista ohjelma” ”Toistotila”valikossa (sivu 101).
Musiikkijukeboksin
ääniraitojen hallinta
(vain HDD)
Kiintolevyllä olevia artisteja/albumeja/
raitoja voidaan pyyhkiä tai nimetä.
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Musiikkijukeboksi” ja paina
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”Kuuntele musiikkia /
Muokkaa” ja paina ENTERpainiketta.
”Musiikkijukeboksi (HDD)” tulee
näkyviin.
Valitse artisti, albumi tai raita ja
paina ,.
Saat albumiluettelon näkyviin
valitsemalla artistin painikkeilla M/m ja
painamalla sitten ENTER.
Saat raitaluettelon näkyviin valitsemalla
albumin painikkeilla M/m ja painamalla
sitten ENTER.
5
b Huomaa
Liitetyssä USB-laitteessa olevia ääniraitoja ei voi
muokata.
Musiikkijukeboksi
4
• ”Kappaleen nimi”: Voit syöttää raidan
nimen tai syöttää sen uudelleen
(sivu 42).
• ”Kopioi albumi”: Voit kopioida
albumin (sivu 99).
• ”Kopioi raita”: Voit kopioida raidan
(sivu 99).
”Jatkuva toisto”: Toistaa uudelleen
artistin/albumin/raidan (sivu 101).
”Lisää toistolistaan.”: Voit lisätä raitoja
toistoluetteloon (sivu 101).
”Toistolistan nimi”: Voit syöttää
toistoluettelon nimen tai antaa sen
uudelleen (enintään 12 merkkiä)
(sivu 42).
Valitse vaihtoehto ja paina ENTERpainiketta.
”Poista”: Poistaa valitun artistin/
albumin/raidan. Valitse ”Kyllä”
nähdessäsi vahvistuspyynnön.
”Editoi”: Mahdollistaa seuraavat
editoinnit.
• ”Esittäjän nimi”: Voit syöttää artistin
nimen tai antaa sen uudelleen
(sivu 42).
• ”Albumin nimi”: Voit syöttää albumin
nimen tai syöttää sen uudelleen
(sivu 42).
103
Valokuva-albumi
”Valokuva-albumi”toiminto
”Valokuva-albumi”-toiminnon avulla
voidaan tehdä seuraavat asiat.
• Tallentaa JPEG-kuvatiedostoja
kiintolevylle.
• Katsella kiintolevyllä, DATA DVD
(DVD-RW/DVD-R)-/DATA CD -levyillä
tai liitetyssä USB-laitteessa olevia JPEGkuvatiedostoja.
• Editoida JPEG-kuvatiedostoja.
• Tulostaa JPEG-kuvatiedostoja.
• Kopioida JPEG-kuvatiedostoja ja
diaesityksiä DVD-RW-/DVD-R-levyille.
• Luo diaesitys, joka sisältää haluamaasi
musiikkia ja kuvatehosteita (x-Pict Story).
”Valokuva-albumi”toiminnon käytön
valmistelu
Liitä USB-laite tallentimen USB-liittimeen
tai kopioi JPEG-kuvatiedostoja DATA CD
-/DATA DVD -levyiltä tai liitetystä USBlaitteesta kiintolevylle.
USB-laitteen liittäminen
Voit liittää USB-laitteen (digitaalikameran,
muistikortinlukijan ja USB-muistin)
tallentimen USB-liittimeen ja katsella
JPEG-kuvatiedostoja tai kopioida niitä
kiintolevylle. Lue USB-laitteen mukana
tulleet käyttöohjeet ennen liittämistä.
DVD-tallennin
USB-liittimeen
USB-kaapeli
(ei kuulu varusteisiin)
USB-lähtö
Digitaalikamera
: Signaalivirta
b Huomautuksia
• Jotkut USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
tallentimen kanssa.
• Tallennin voi tunnistaa Mass Storage Class
(MSC) -laitteet, jotka ovat FAT-yhteensopivia ja
osioimattomia. Jos MSC-laitteet on osioitu,
tallennin ei välttämättä tunnista niitä.
104
JPEG-kuvatiedostojen
kopiointi kiintolevylle
(DISC/USB t HDD)
1
Aseta levy, joka kopioidaan
kiintolevylle, tai liitä USB-laite
tallentimen USB-liittimeen.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
7
Valitun kohteen vieressä olevaan
valintaruutuun ilmestyy valintamerkki.
• Jos haluat poistaa valintamerkin, paina
ENTER-painiketta uudelleen.
• Kun haluat poistaa kaikki
valintamerkit, valitse alivalikosta
”Yksi tila” painamalla ,.
8
Valitse kaikki kopioitavat albumit tai
JPEG-kuvatiedostot toistamalla
vaihe 7.
9
Paina , -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
Valitse ”Valokuva-albumi” ja paina
ENTER-painiketta.
”Valokuva-albumi”-valikko tulee
näkyviin.
4
Valitse kohde ja paina ENTER.
Jos haluat kopioida DATA CD -/DATA
DVD (DVD-RW/DVD-R) -levyltä,
valitse ”Näytä CD/DVD:llä olevia
kuvia”.
Kun haluat kopioida liitetystä USBlaitteesta, valitse ”Näytä USB-laitteessa
olevia kuvia”.
”Valokuva-albumi”-luettelo tulee
näkyviin.
Esimerkki: DVD/CD
Valitse albumi tai JPEG-kuvatiedosto
painikkeilla M/m ja paina ,.
Alavalikko näkyy.
6
Alavalikko näkyy.
10 Valitse ”Kopioi HDD:lle” ja paina
ENTER-painiketta.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
11 Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
• Peruuta valitsemalla ”Ei”.
Kaikkien JPEGkuvatiedostojen kopiointi
liitetystä USB-laitteesta
(USB t DVD-RW/DVD-R)
1
Liitä USB-laite tallentimen USBliittimeen.
2
Aseta tyhjä DVD-RW-/DVD-R-levy
(Video-tila).
3
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
4
Tee ”Monitila”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
• Kun haluat kopioida kaikki albumit ja
JPEG-kuvatiedostot, valitse ”Kopioi
kaikki HDD:lle” ja siirry
vaiheeseen 11.
• Kun haluat kopioida vain vaiheessa
5 valitun albumin tai tiedoston, valitse
”Kopioi HDD:lle” ja siirry vaiheeseen
11.
Valokuva-albumi
5
Valitse albumi tai JPEG-kuvatiedosto
ja paina ENTER.
Valitse ”Valokuva-albumi” ja paina
ENTER-painiketta.
”Valokuva-albumi”-valikko tulee
näkyviin.
5
Valitse ”Kopioi kuvia digikamerasta”
ja paina ENTER-painiketta.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
6
Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
• Peruuta valitsemalla ”Ei”.
,jatkuu
105
z Vihje
Katso kohdasta ”7. Levyn alustaminen uudelleen”
(sivu 47), kuinka DVD-RW-/DVD-R-levyt
alustetaan Video-tilassa.
8
Valitun kohteen vieressä olevaan
valintaruutuun ilmestyy valintamerkki.
• Jos haluat poistaa valintamerkin, paina
ENTER-painiketta uudelleen.
• Kun haluat poistaa kaikki
valintamerkit, valitse alivalikosta
”Yksi tila” painamalla ,.
b Huomautuksia
• Kopioinnin aikana ei voi suorittaa muita
toimenpiteitä.
• JPEG-kuvatiedostoja kopioitaessa
ajastintallennukset eivät ole käytettävissä. Jos
ajastin on asetettu kopioinnin ajaksi, tallennin
aloittaa ajastintallennuksen, kun kopiointi on
päättynyt.
9
Valitse kaikki kopioitavat albumit tai
JPEG-kuvatiedostot toistamalla
vaihe 8.
Kiintolevyn JPEGkuvatiedostojen tai albumien
kopiointi (HDD y HDD)
10 Paina , -painiketta.
1
12 Valitse kohdealbumi painikkeilla M/
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Valokuva-albumi” ja paina
ENTER-painiketta.
”Valokuva-albumi”-valikko tulee
näkyviin.
3
Valitse ”Näytä/muokkaa HDD:llä
olevia kuvia” ja paina ENTERpainiketta.
”Valokuva-albumi”-luettelo tulee
näkyviin.
4
Valitse albumi painikkeilla M/m.
Jos haluat kopioida valitun albumin,
siirry vaiheeseen 6.
Jos haluat kopioida JPEGkuvatiedoston, siirry vaiheeseen 5.
5
Paina ENTER ja valitse JPEGkuvatiedosto painikkeille M/m.
6
Paina , -painiketta.
Alavalikko näkyy.
7
Tee ”Monitila”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
• Kun haluat kopioida valitun albumin,
valitse ”Kopioi albumin sisältö”
kohdassa ”Albumin asetukset” ja
siirry vaiheeseen 12.
• Kun haluat kopioida valitut tiedostot,
valitse ”Kopioi” kohdassa ”Tiedoston
asetukset” ja siirry vaiheeseen 12.
106
Valitse albumi tai JPEG-kuvatiedosto
ja paina ENTER.
Alavalikko näkyy.
11 Valitse ”Kopioi” ja paina ENTERpainiketta.
m ja paina ENTER.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
13 Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
• Peruuta valitsemalla ”Ei”.
b Huomaa
Albumeita tai JPEG-kuvatiedostoja ei kopioida
kiintolevylle seuraavissa tapauksissa:
– kiintolevyn vapaa tila ei riitä kopiointiin.
– kiintolevyllä on jo enimmäismäärä tiedostoja ja/
tai albumeita.
JPEG-kuva-albumien
kopiointi levylle
(HDD t DVD-RW/DVD-R)
Muokatut JPEG-kuva-albumit voidaan
kopioida DVD-RW-/DVD-R (Video-tila)
-levylle.
Myös diaesitys tallennetaan levylle
videotiedostona. Diaesitys voidaan toistaa
muulla DVD-laitteella, joka ei ehkä tue
JPEG-kuvatiedostojen toistoa.
1
Aseta DVD-RW-/DVD-R (Videotilassa) -levy.
2
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
3
Valitse ”Valokuva-albumi” ja paina
ENTER-painiketta.
”Valokuva-albumi”-valikko tulee
näkyviin.
4
Valitse ”Näytä/muokkaa HDD:llä
olevia kuvia” ja paina ENTERpainiketta.
”Valokuva-albumi”-luettelo tulee
näkyviin.
5
Valitse albumi painikkeilla M/m ja
paina ,.
6
Valitse ”Monitila” ja paina ENTERpainiketta.
Kun haluat kopioida vain vaiheessa 5
valitun albumin, siirry vaiheeseen 10.
7
Valitse albumi ja paina ENTERpainiketta.
Valitun kohteen vieressä olevaan
valintaruutuun ilmestyy valintamerkki.
• Jos haluat poistaa valintamerkin, paina
ENTER-painiketta uudelleen.
• Kun haluat poistaa kaikki
valintamerkit, valitse alivalikosta
”Yksi tila” painamalla ,.
Valitse kaikki kopioitavat albumit
toistamalla vaihetta 7.
9
Paina , -painiketta.
Alavalikko näkyy.
10 Valitse ”Kopioi DVD:lle” ja paina
ENTER-painiketta.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
11 Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
Valitut JPEG-kuva-albumit kopioidaan
levyn ”PICTURE”-kansioon.
JPEG-kuva-albumien nimet nimetään
automaattisesti muotoon
”***ALBUM”.
Jos haluat toistaa levyn toisella DVDlaitteella, viimeistele levy (sivu 45).
• Peruuta valitsemalla ”Ei”.
z Vihjeitä
• Katso kohdasta ”7. Levyn alustaminen
uudelleen” (sivu 47), kuinka DVD-RW-/DVDR-levyt alustetaan Video-tilassa.
• Tarkista ”Valokuva-albumi”-luettelosta, mitkä
albumit on kopioitu (sivu 109).
b Huomautuksia
• Diaesitystä ei välttämättä voi toistaa DVDlaitteen mukaan.
• Et voi kopioida JPEG-kuvatiedostoja
kirjoitettavalle DVD-levylle, jolle on jo
tallennettu tietoja muilla tallentimilla tai
laitteilla.
• Tässä tallentimessa viimeisteltyjä DATA DVD
-levyjä ei välttämättä voi toistaa muilla laitteilla.
• Voit tallentaa levylle enintään 99 diaesitystä.
• Kopioitaessa yli 99 JPEG-kuvatiedostoa
sisältävää albumia levylle, jokaisesta 99 JPEGkuvatiedostosta luodaan diaesitys, joka
tallennetaan levylle.
• DVD-levyjen kohdalla vapaa levytila ei suurene,
vaikka diaesityksiä poistettaisiin.
,jatkuu
Valokuva-albumi
Alavalikko näkyy.
8
107
JPEG-kuvatiedostojen
kopiointi levylle
(HDD t DVD-RW/DVD-R)
Muokatut JPEG-kuvatiedostot voidaan
kopioida DVD-RW-/DVD-R (Video-tila)
-levylle.
Myös diaesitys tallennetaan levylle
videotiedostona. Diaesitys voidaan toistaa
muulla DVD-laitteella, joka ei ehkä tue
JPEG-kuvatiedostojen toistoa.
1
2
9
Valitut JPEG-kuvatiedostot kopioidaan
levyn ”PICTURE”-kansioon.
JPEG-kuvatiedostojen nimet nimetään
automaattisesti muotoon ”PHOT****”.
Jos haluat toistaa levyn toisella DVDlaitteella, viimeistele levy (sivu 45).
• Peruuta valitsemalla ”Ei”.
JPEG-kuvatiedoston valitseminen
toisesta albumista
1
”Valokuva-albumi”-luettelo tulee
näkyviin.
Vaihda albumiluetteloon vaiheessa 5.
Katso ohjeita kohdasta ”Siirtyminen
albumiluettelon ja JPEGkuvatiedostoluettelon välillä”
sivulla 110.
2
Valitse albumi painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Valitse albumi painikkeilla M/m ja
paina <.
3
Vaihda JPEG-kuvatiedostoluetteloon.
Katso ohjeita kohdasta ”Siirtyminen
albumiluettelon ja JPEGkuvatiedostoluettelon välillä”
sivulla 110.
4
Valitse JPEG-kuvatiedosto painikkeilla
M/m ja paina ENTER.
Noudata vaiheita 1–4 kohdassa
”JPEG-kuva-albumien kopiointi
levylle (HDD t DVD-RW/DVD-R)”
sivulla 107.
Valokuvaluettelo tulee näkyviin.
3
Valitse JPEG-kuvatiedosto
painikkeilla M/m ja paina ,.
Alavalikko näkyy.
4
Valitse ”Monitila” ja paina ENTERpainiketta.
Kun haluat kopioida vain vaiheessa 3
valitun JPEG-kuvatiedoston, siirry
vaiheeseen 8.
5
Valitse JPEG-kuvatiedosto ja paina
ENTER.
Valitun kohteen vieressä olevaan
valintaruutuun ilmestyy valintamerkki.
• Jos haluat poistaa valintamerkin, paina
ENTER-painiketta uudelleen.
• Kun haluat poistaa kaikki
valintamerkit, valitse alivalikosta
”Yksi tila” painamalla ,.
6
Valitse kaikki kopioitavat JPEGkuvatiedostot toistamalla vaihe 5.
7
Paina , -painiketta.
Alavalikko näkyy.
8
Valitse ”Kopioi DVD:lle” ja paina
ENTER-painiketta.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
108
Valitse ”Kyllä” ja paina ENTERpainiketta.
z Vihjeitä
• Katso kohdasta ”7. Levyn alustaminen
uudelleen” (sivu 47), kuinka DVD-RW-/DVDR-levyt alustetaan Video-tilassa.
• Katso ”Valokuva-albumi”-luettelosta, mitkä
JPEG-kuvatiedostot on kopioitu (sivu 109).
b Huomautuksia
• Diaesitystä ei välttämättä voi toistaa DVDlaitteen mukaan.
• Et voi kopioida JPEG-kuvatiedostoja
kirjoitettavalle DVD-levylle, jolle on jo
tallennettu tietoja muilla tallentimilla tai
laitteilla.
• Tässä tallentimessa viimeisteltyjä DATA DVD
-levyjä ei välttämättä voi toistaa muilla laitteilla.
• Voit tallentaa levylle enintään 99 diaesitystä.
• DVD-levyjen kohdalla vapaa levytila ei suurene,
vaikka diaesityksiä poistettaisiin.
12 valokuvan luettelo (esimerkki: HDD)
”Valokuva-albumi”luettelon käyttäminen
Voit toistaa JPEG-kuvatiedostoja
kiintolevyltä tai DATA DVD -/DATA CD
-levyiltä tai liitetystä USB-laitteesta
käyttämällä ”Valokuva-albumi”-luetteloa.
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Valokuva-albumi” ja paina
ENTER-painiketta.
”Valokuva-albumi”-valikko tulee
näkyviin.
3
Valitse kohde ja paina ENTER.
Kun haluat toistaa JPEG-kuvatiedostoja
kiintolevyltä, valitse ”Näytä/muokkaa
HDD:llä olevia kuvia”.
Kun haluat toistaa JPEG-kuvatiedostoja
DATA CD -/DATA DVD -levyltä,
valitse ”Näytä CD/DVD:llä olevia
kuvia”.
Kun haluat toistaa liitetyssä USBlaitteessa olevia JPEG-kuvatiedostoja,
valitse ”Näytä USB-laitteessa olevia
kuvia”.
”Valokuva-albumi”-luettelo tulee
näkyviin.
m
1 valokuvan luettelo
Valokuva-albumi
4
m
4 valokuvan luettelo
Valitse albumi painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
4 valokuvan tai 1 valokuvan luettelon
saa näkyviin painamalla < valittaessa
”Otsik.näkymä” ja painamalla ENTER.
Valitse sitten ”4 kuvaa” tai ”1 kuva”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
,jatkuu
109
A Albumin nimi
B Albumin koko
Siirtyminen albumiluettelon ja JPEGkuvatiedostoluettelon välillä
C Alivalikko:
1
Paina <, kun ”Valokuva-albumi”luettelo on näkyvissä.
2
Tee ”Näyttötila”-valinta M/m avulla ja
paina ENTER.
3
Valitse ”Tiedosto” tai ”Albumi”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
Näytä alivalikko painamalla ,.
Alivalikossa näkyy vain valittua kohtaa
koskevat valinnat. Näkyvät valinnat
riippuvat mallista, tilanteesta ja levyn
tyypistä.
Alivalikon vaihtoehtoja koskevia
tarkempia tietoja on kohdassa ”JPEGkuvatiedostojen hallinta kiintolevyllä”
sivulla 113.
z Vihjeitä
• Voit vaihtaa albumiluettelon pikkukuvan tilalle
jonkin muun valitussa albumissa olevan JPEGkuvatiedoston painamalla m/M.
• Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan albumiin
painamalla m/M JPEGkuvatiedostoluettelossa.
”Valokuva-albumi”-luettelon
sammuttaminen
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Alivalikko
D Rullauspalkki:
Näkyy, kun kaikki JPEG-kuvatiedostot
eivät mahdu listaan. Jos haluat
tarkastella piilotettuja JPEGkuvatiedostoja, paina M/m.
E Albumin ja JPEG-kuvatiedoston
tiedot:
Näyttää kuvan, JPEG-kuvatiedoston
numeron, tallennuspäivän ja -ajan,
JPEG-kuvatiedoston nimen ja JPEGkuvatiedoston koon. ” ” tulee
näkyviin, jos JPEG-kuvatiedosto on
suojattu.
F Kiintolevyllä jäljellä oleva tila
Luettelonäytön rullaaminen sivu
kerrallaan (Sivumuoto)
Paina ./>, kun ”Valokuva-albumi”luettelo on näkyvissä. ”Valokuva-albumi”luettelo vaihtuu jokaisella painikkeen ./
> painalluksella seuraavaan/edelliseen
sivulliseen albumeja/JPEG-kuvatiedostoja.
110
Yksityiskohtaisten tietojen näyttäminen
1
2
Valitse JPEG-kuvatiedosto ja paina ,.
Valitse ”Yksityiskohdat” ja paina
ENTER-painiketta.
Valitun JPEG-kuvatiedoston
yksityiskohtaiset tiedot tulevat
näkyviin.
Tiedostojen tai kansioiden lataaminen
uudelleen
Jos levyllä tai liitetyssä USB-laitteessa on
vähintään 1 000 tiedostoa ja/tai vähintään
100 kansiota, valitse ”Valokuva-albumi”luettelossa ”Lue seuraava” ja paina ENTER,
kun haluat tarkastella lataamattomia
tiedostoja tai kansioita.
Tiedostojen tai kansioiden lataaminen voi
kestää muutaman minuutin.
b Huomautuksia
• Jos tiedostoa ei voi toistaa tallentimella, sen
pienoiskuvana näytetään ” ”.
• Kun käytetään ”Valokuva-albumi”-valikkoa,
etupaneelin ”HDD”-ilmaisin syttyy myös
silloin, kun toistetaan JPEG-kuvatiedostoja
levyltä tai USB-laitteesta.
Diaesityksen toistaminen
1
Noudata vaiheita 1–4 kohdassa
”Valokuva-albumi”-luettelon
käyttäminen”.
”Valokuva-albumi”-luettelo tulee
näkyviin.
Siirry tarvittaessa albumiluettelon ja
JPEG-kuvatiedostoluettelon välillä.
Diaesityksen toistaminen musiikin kera
(vain HDD)
Voit toistaa diaesityksen ja kuunnella
samalla kiintolevylle tallennettua ääntä.
Valmistele ensin musiikin toistoluettelot
lisäämällä ääniraidat Jukeboksia käyttäen
(katso kohtaa ”Ääniraitojen lisääminen
toistoluetteloon (vain HDD)” sivulla 101).
1
z Vihje
Voit aloittaa diaesityksen valitsemalla alivalikosta
”Aloita diaesitys”.
Valitse ”Näytä/muokkaa HDD:llä
olevia kuvia” kohdan ””Valokuvaalbumi”-luettelon käyttäminen”
vaiheessa 3 sivulla 109.
”Valokuva-albumi”-luettelo tulee
näkyviin.
Siirry tarvittaessa albumiluettelon ja
JPEG-kuvatiedostoluettelon välillä.
2
Valitse albumi tai JPEG-kuvatiedosto
painikkeilla M/m ja paina ,.
b Huomautuksia
3
Valitse ”Aloita audiodiaesitys” ja paina
ENTER-painiketta.
4
Valitse haluamasi musiikin
toistoluettelo tai ”Suosikit” painikkeilla
</,.
5
Valitse ”Aloita” ja paina ENTERpainiketta.
Diaesityksen ja valitun musiikin
toistoluettelon ensimmäisen raidan
toisto alkaa.
2
Valitse albumi tai JPEG-kuvatiedosto
painikkeilla M/m ja paina H.
Diaesitys alkaa.
• Kuvasuhteen mukaan eräiden kuvien ylä- ja
alareunassa tai vasemmalla ja oikealla puolella
voi näkyä mustat palkit.
• Suurten kuvatiedostojen näyttäminen voi kestää
muutaman sekunnin. Tämä ei ole vika.
Diaesityksen lopettaminen
Paina x (pysäytys)- tai O RETURNpainiketta.
Diaesityksen pysäyttäminen
Paina X (tauko) -painiketta.
Paina ./> -painiketta.
Kuvan zoomaus
• Kun toistat äänellistä diaesitystä, et voi tehdä
seuraavia seikkoja:
– Zoomata, kiertää, ohittaa tai pysäyttää kuvaa.
– Tuo tiedot näyttöön painamalla DISPLAY.
• Jos valitussa musiikin toistoluettelossa ei ole
ääniraitoja, diaesitys toistetaan ilman ääntä.
Valokuva-albumi
Edellisen/seuraavan kuvan katselu
diaesityksen aikana
b Huomautuksia
Painele ENTER-painiketta diaesityksen
aikana.
Aina kun painetaan ENTER, suurennus
vaihtuu seuraavasti.
2× t 4× t normaali suurennus
Voit siirtää zoomausaluetta painikkeilla </
M/m/,.
(Vain RDR-AT100/AT200) Voit myös
zoomata kuvaa painamalla ZOOM.
Kuvan pyöritys
Painele ANGLE-painiketta diaesityksen
aikana.
Aina kun painetaan ANGLE, kuva pyörii
myötäpäivään 90°.
111
Haluttua musiikkia ja
kuvatehosteita
sisältävän diaesityksen
luominen (x-Pict Story)
(vain HDD)
6
• ”Teema”: Valitse teema. Tallennin
lisää kuvatehosteita seuraavista
vaihtoehdoista valitsemasi teeman
perusteella:
”Onnellisia hetkiä (1)”: yksinkertaiset
kuvatehosteet
”Onnellisia hetkiä (2)”: nopeasti
vaihtuvat yksinkertaiset kuvatehosteet
”Nostalgisia muistoja”:
mustavalkoinen
”Suloisimpia muistoja”: liikkuvat
kuvatehosteet
”Nautinnollinen elämä”: nopeasti
vaihtuvat liikkuvat kuvatehosteet
”Normaali”: ei kuvatehosteita
• ”Toistolista”: Valitse haluamasi
musiikin toistoluettelo tai ”Suosikit”.
Musiikin toistoluettelon tekeminen on
selitetty kohdassa ”Ääniraitojen
lisääminen toistoluetteloon (vain
HDD)” sivulla 101.
Voit luoda ja toistaa helposti oman
diaesityksen, jossa on musiikin
toistoluettelossa olevaa suosikkimusiikkiasi
ja kiintolevyllä oleviin JPEGkuvatiedostoihin pohjautuvia kuvatehosteita
(x-Pict Story).
Valmistele ensin musiikin toistoluettelot
lisäämällä ääniraidat Jukeboksia käyttäen
(katso kohtaa ”Ääniraitojen lisääminen
toistoluetteloon (vain HDD)” sivulla 101).
Luotu x-Pict Story tallennetaan
automaattisesti nimikeluetteloon (HDD), ja
voit kopioida sen tallennettavalle levylle.
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Valokuva-albumi” ja paina
ENTER-painiketta.
”Valokuva-albumi”-valikko tulee
näkyviin.
3
Valitse ”Näytä/muokkaa HDD:llä
olevia kuvia” ja paina ENTERpainiketta.
”Valokuva-albumi (HDD)”-luettelo
tulee näkyviin.
4
Valitse albumi ja paina ,
-painiketta.
Alavalikko näkyy.
5
112
Tee ”Luo x-Pict Story”-valinta M/m
avulla ja paina ENTER.
Valitse graafinen tehoste ja
musiikkisoittoluettelo painamalla
</M/m/,.
7
Valitse ”Seuraava” ja paina ENTERpainiketta.
Näyttöön tulee copyright-ilmoitus.
8
Valitse ”Kyllä” painikkeilla </, ja
paina ENTER.
x-Pict Story tallennetaan
videotiedostona kiintolevyllä olevaan
nimikeluetteloon.
Nimikkeiden nimeksi tulee
automaattisesti ”x-Pict_Story ***”
käyttäen valitun albumikansion nimeä.
x-Pict Story-esityksen luomisen
lopettaminen
Pidä x REC STOP -painiketta painettuna
yli kolme sekuntia.
z Vihjeitä
• Luodun x-Pict Story -esityksen ääniraitojen
järjestys on sama kuin musiikin
toistoluettelossa. Järjestystä voidaan muuttaa
muuttamalla musiikin toistoluettelon järjestystä
ennen kuin x-Pict Story -esitys luodaan.
• Jos valitulla kansiolla ei ole nimeä, nimikkeiden
nimeen tulee automaattisesti päivämäärä, jolloin
x-Pict Story luotiin.
• x-Pict Story luodaan HQ-tilassa.
• x-Pict Story -esityksen muokkausta koskevia
ohjeita on kohdassa ”Pyyhkiminen ja editointi”
sivulla 77.
b Huomautuksia
x-Pict Story -esityksen toistaminen
Luotu x-Pict Story voidaan toistaa
kiintolevyn nimikeluettelosta.
Tarkemmat tiedot: katso ”3. Tallennetun
ohjelman toistaminen (Nimikelista)”
sivulla 39.
x-Pict Story -esityksen kopioiminen
Luotu x-Pict Story voidaan kopioida DVDlevyille. Tarkemmat tiedot: katso ”Kopiointi
(HDD y DVD)” sivulla 84. Jos haluat
toistaa levyn toisella DVD-laitteella,
viimeistele levy (sivu 45).
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Valokuva-albumi” ja paina
ENTER-painiketta.
”Valokuva-albumi”-valikko tulee
näkyviin.
3
Valitse ”Näytä/muokkaa HDD:llä
olevia kuvia” ja paina ENTERpainiketta.
”Valokuva-albumi (HDD)”-luettelo
tulee näkyviin.
4
Valitse albumi tai JPEG-kuvatiedosto
ja paina ,.
Alavalikko näkyy.
5
Valitse vaihtoehto ja paina ENTERpainiketta.
Albumia/JPEG-kuvatiedostoa voidaan
editoida seuraavilla tavoilla.
”Aloita diaesitys”: Aloittaa diaesityksen
(sivu 111).
”Aloita audiodiaesitys” (vain HDD):
Aloittaa diaesityksen äänen kera
(sivu 111).
”Luo x-Pict Story”: Luo uuden x-Pict
Story -esityksen (sivu 112).
Valokuva-albumi
• Tallennetta ei voi tehdä samalla kun luodaan
x-Pict Story -esitystä.
• Jos valitussa kansiossa ei ole JPEGkuvatiedostoa, x-Pict Story -esitystä ei voi luoda.
• Jos valitussa musiikin toistoluettelossa ei ole
ääniraitoja, x-Pict Story luodaan ilman ääntä.
• Valittua musiikin toistoluetteloa ei ehkä toisteta
loppuun asti riippuen JPEG-kuvatiedostojen
määrästä.
• Jos kiintolevy on täynnä, näkyviin tulee varoitus
eikä x-Pict Story -esitystä voi luoda.
• x-Pict Story -esitystä luotaessa ei voi tehdä
seuraavia seikkoja:
– Zoomata, kiertää, ohittaa tai pysäyttää kuvaa.
– Tuo tiedot näyttöön painamalla DISPLAY.
• Kuvatehosteiden järjestys muuttuu satunnaisesti
joka kerta, kun x-Pict Story luodaan samalla
teemalla.
• Älä irrota tai liitä USB-kaapelia tai i.LINKkaapelia x-Pict Story -esityksen luonnin aikana.
Jos näin tehdään, x-Pict Story -esityksen luonti
voi epäonnistua.
• Kuvatehosteiden liike ei ehkä ole tasaista tai ne
eivät ehkä näy oikein x-Pict Story -esityksessä
kaikissa olosuhteissa, esim. kuvatiedostojen
koosta riippuen.
JPEG-kuvatiedostojen
hallinta kiintolevyllä
”Uusi albumi”: Luo uuden albumin.
”Albumin asetukset”
• ”Poista albumi”: Pyyhkii valitun
albumin.
• ”Kopioi albumin sisältö”: Kopioi
kaikki valitun albumin JPEGkuvatiedostot kiintolevylle (sivu 106).
• ”Vaihda albumin nimi”: Vaihtaa
valitun albumin nimen (sivu 42).
• ”Suojaa albumin sisältö”: Suojaa
kaikki valitun albumin JPEGkuvatiedostot.
• ”Peruuta suojaus”: Peruuttaa kaikkien
valitun albumin JPEGkuvatiedostojen suojauksen.
,jatkuu
113
”Kopioi DVD:lle”: Kopioi valitun
albumin tai JPEG-kuvatiedoston
DVD:lle (sivu 107).
”Monitila”: Valitsee useita albumeita tai
JPEG-kuvatiedostoja editointia varten.
”Kopioi kaikki HDD:lle”: Kopioi kaikki
albumit ja JPEG-kuvatiedostot
kiintolevylle (sivu 105).
”Kopioi HDD:lle”: Kopioi valitun
albumin tai JPEG-kuvatiedoston
kiintolevylle (sivu 105).
JPEG-kuvatiedostojen
tulostus
Voit tulostaa kiintolevyllä, DATA DVD-/
DATA CD -levyllä tai liitetyllä USBlaitteella olevia JPEG-kuvatiedostoja
liittämällä PictBridge-yhteensopivan
tulostimen tallentimessa olevaan USBliittimeen.
Lue tulostimen mukana tulleet käyttöohjeet.
1
”Tiedoston asetukset”
• ”Poista”: Pyyhkii valitun JPEGkuvatiedoston.
• ”Kopioi”: Kopioi valitun JPEGkuvatiedoston (sivu 106).
• ”Vaihda tiedoston nimi”: Vaihtaa
valitun JPEG-kuvatiedoston nimen
(sivu 42).
• ”Suojaa”: Suojaa valitun JPEGkuvatiedoston. Peruuta suojaus
valitsemalla uudelleen.
Liitä PictBridge-yhteensopiva
tulostin tallentimen USB-liittimeen.
DVD-tallennin
USB-liittimeen
”Tulosta”: Tulostaa valitun JPEGkuvatiedoston (sivu 114).
PictBridge-yhteensopiva
tulostin
”Yksityiskohdat”: Näyttää valitun
JPEG-kuvatiedoston yksityiskohtaiset
tiedot (sivu 110).
”Yksi tila”: Peruuttaa ”Monitila”-tilan.
2
Liitä USB-laite tallentimen USBliittimeen.
Ohita tämä vaihe, kun tulostat JPEGkuvatiedostoja kiintolevyltä tai DATA
DVD-/DATA CD -levyltä.
3
Paina SYSTEM MENU -painiketta.
Järjestelmävalikko näkyy.
4
Valitse ”Valokuva-albumi” ja paina
ENTER-painiketta.
”Valokuva-albumi”-valikko tulee
näkyviin.
114
5
Valitse kohde ja paina ENTER.
Kun haluat tulostaa JPEGkuvatiedostoja kiintolevyltä, valitse
”Näytä/muokkaa HDD:llä olevia
kuvia”.
Kun haluat tulostaa DATA DVD-/
DATA CD -levyllä olevia JPEGkuvatiedostoja, valitse ”Näytä CD/
DVD:llä olevia kuvia”.
Kun haluat tulostaa JPEGkuvatiedostoja liitetystä USB-laitteesta,
valitse ”Näytä USB-laitteessa olevia
kuvia”.
”Valokuva-albumi”-luettelo tulee
näkyviin.
6
Valitse albumi ja paina ENTERpainiketta.
13 Valitse ”Aloita” ja paina ENTERpainiketta.
Voit määrittää paperin koon ja suunnan.
Lue tulostimen mukana tulleet
käyttöohjeet.
Tulostuksen peruuttaminen
Paina ENTER-painiketta.
Liitetyn tulostimen näyttäminen
Valitse ”USB”-kohdasta ”Vahvista tulostin”
”Asetukset 2” -valikossa (sivu 137).
Liitetyn USB-laitteen
uudelleenkäynnistys
Valitse ”USB”-kohdasta ”Käynn. USB-laite
uud” ”Asetukset 2” -valikossa (sivu 137).
z Vihje
Tulostusasetukset, kuten paperin koko tai suunta,
vaihtelevat tulostimen mukaan. Tarkempia tietoja
on tulostimen mukana tulleissa käyttöohjeissa.
7
Valitse tiedosto painikkeilla M/m ja
paina ,.
Alavalikko näkyy.
Valitse kohde ja paina ENTER.
Kun haluat tulostaa kaksi tai useampia
tiedostoja, valitse ”Monitila”.
Kun haluat tulostaa vain vaiheessa 7
valitun tiedoston, siirry vaiheeseen 12.
9
Valitse tiedosto ja paina ENTER.
Valokuva-albumi
8
Valitun kohteen vieressä olevaan
valintaruutuun ilmestyy valintamerkki.
• Jos haluat poistaa valintamerkin, paina
ENTER-painiketta uudelleen.
• Kun haluat poistaa kaikki
valintamerkit, valitse ”Yksi tila”.
10 Valitse kaikki tulostettavat tiedostot
toistamalla vaihetta 9.
11 Paina , -painiketta.
Alavalikko näkyy.
12 Valitse ”Tulosta” ja paina ENTERpainiketta.
Näytössä pyydetään vahvistusta.
115
Toistamista varten
Asetukset ja säädöt
Dynaaminen
Tuottaa voimakkaan
dynaamisen kuvan
lisäämällä kuvan
kontrastia ja
värinvoimakkuutta.
Vakio
Näyttää vakiokuvan.
Ammattimainen
Näyttää alkuperäisen
kuvan.
Muisti 1/
Muisti 2/
Muisti 3
Omat asetukset. Kun
haluat luoda omat
asetukset, katso kohtaa
”Omien asetusten
luonti” sivulla 116.
Kuvanlaadun
säätäminen
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD *
DATA CD *
* Vain DivX-videotiedosto
Voit säätää liitetystä laitteesta, kuten
televisiosta tai videonauhurista, tulevan
kuvan sekä tallentimen vastaanottamien
lähetysten kuvan laatua valitsemalla
esiasetuksen. Voit myös säätää kuvan laatua
muuttamalla lisäasetuksia ja tallentaa
korkeintaan kolme asetusta muistiin.
1
Paina SYSTEM MENU
pysäytystilassa.
Jos haluat säätää toiston kuvanlaatua,
paina SYSTEM MENU toiston aikana.
Järjestelmävalikko näkyy.
2
Valitse ”Kuvan säätö” ja paina
ENTER-painiketta.
3
Valitse esiasetus painikkeilla </,
ja paina ENTER.
Jos haluat tarkistaa valitun esiasetuksen
lisäasetukset, paina DISPLAY.
4
Omien asetusten luonti
1
Valitse ”Muisti 1”, ”Muisti 2” tai
”Muisti 3” vaiheessa 3.
2
Valitse ”Lisäasetukset” ja paina
ENTER-painiketta.
Lisäasetusten muuttamisnäyttö tulee
näkyviin.
3
Valitse kohde painikkeilla M/m ja säädä
asetuksia painikkeilla </,.
Kukin asetus on selitetty alla olevissa
taulukoissa.
4
Poistu painamalla SYSTEM MENU.
Tämä asetus tallennetaan
automaattisesti vaiheessa 1 valituksi
asetukseksi.
Tallentamista varten
116
Viritin
Televisiolähetys
Videonauhuri
Videokasetit
DTV
Digitaalinen lähetys
Muisti 1/
Muisti 2/
Muisti 3
Omat asetukset. Kun
haluat luoda omat
asetukset, katso kohtaa
”Omien asetusten luonti”
sivulla 116.
Poistu painamalla SYSTEM MENU.
Tallennusten kuvanlaadun
asetusvaihtoehdot
Tietoja jokaisesta asetuksesta on näytön
ohjeessa.
Prog.
Motion
Cinema
Säätää progressiivista
videosignaalia, kun
”Kompon.videolähtö”
-asetukseksi on valittu
”Lomittamaton” (sivu 125) tai
kun käytetään HDMIliitäntää.
Valitse ”Motion” kuvalle,
jossa on dynaamisesti
liikkuvia kohteita.
Valitse ”Still” kuvalle, jossa
on vähän liikettä.
3-D Y/C
Säätää videosignaalien
kirkkautta/värierottelua.
Valitse ”Motion” kuvalle,
jossa on dynaamisesti
liikkuvia kohteita.
Valitse ”Still” kuvalle, jossa
on vähän liikettä.
YNR
(luminanssikohinan
vähentäminen)
Vähentää videosignaalin
luminanssielementissä olevaa
kohinaa.
CNR
(värikohinan
vähentäminen)
Vähentää videosignaalin
värikylläisyyselementissä
olevaa kohinaa.
Säätää kuvien ääriviivojen
terävyyttä.
Valkoinen
AGC
Ota käyttöön automaattista
valkoisen tason säätöä varten.
Valk.
korostus
Säätää valkoisen
voimakkuutta.
Mustan
korostus
Säätää mustan voimakkuutta.
Mustan
taso
Valitsee NTSCvideosignaalien mustan tason
(asetustaso).
Aseta tulosignaalien mustan
taso vakiotasolle valitsemalla
”PÄÄLLÄ”. Valitse
normaalisti ”POIS”-asento.
Sävy
Säätää väritasapainoa.
Kylläisyystaso
Tummentaa tai vaalentaa
värejä.
Toiston kuvanlaadun asetusvaihtoehdot
Tietoja jokaisesta asetuksesta on näytön
ohjeessa.
Prog.
Motion
Säätää progressiivista
videosignaalia, kun
”Kompon.videolähtö”asetukseksi on valittu
”Lomittamaton” (sivu 125) tai
kun ”Näytön tarkkuus”
-asetukseksi on valittu muu
kuin ”720 x 576i” (tai ”720 x
480i”) (sivu 134).
Valitse ”Motion” kuvalle,
jossa on dynaamisesti
liikkuvia kohteita.
Valitse ”Still” kuvalle, jossa
on vähän liikettä.
,jatkuu
Asetukset ja säädöt
Muuntaa progressiivisen
videosignaalin katseltavan
DVD-ohjelmiston tyypin
mukaiseksi, kun
”Kompon.videolähtö”
-asetukseksi on valittu
”Lomittamaton” (sivu 125) tai
kun käytetään HDMIliitäntää.
Valitse ”Automaatt.”, niin
ohjelmistotyyppi
(filmipohjainen tai
videopohjainen) tunnistetaan
automaattisesti, ja vastaava
muunnostila valitaan. Valitse
normaalisti tämä asento.
Valitse ”Ei”, niin
muunnostilaksi lukitaan
videopohjaisen ohjelmiston
tila.
Reunaterävyys
117
Cinema
118
Muuntaa progressiivisen
videosignaalin katseltavan
DVD-ohjelmiston tyypin
mukaiseksi, kun
”Kompon.videolähtö”asetukseksi on valittu
”Lomittamaton” (sivu 125) tai
kun ”Näytön tarkkuus” asetukseksi on valittu muu
kuin ”720 x 576i” (tai ”720 x
480i”) (sivu 134).
Valitse ”Auto 1”, niin
ohjelmistotyyppi
(filmipohjainen tai
videopohjainen) tunnistetaan
automaattisesti ja vastaava
muunnostila valitaan. Valitse
normaalisti tämä asento.
Jos kuva näyttää
luonnottomalta, valitse ”Auto
2”, ”On” tai ”Ei”.
YNR
(luminanssikohinan
vähentäminen)
Vähentää videosignaalin
luminanssielementissä olevaa
kohinaa.
BNR
(rakeisuuden
vähentäminen)
Vähentää kuvan rakeisuutta
eli mosaiikkikuviota.
MNR
(moskiittokohinan
vähentäminen)
Vähentää kohinahäivettä
kuvien ääriviivojen ympärillä.
Kohinan vähennystehosteet
säätyvät automaattisesti
kullekin asetusalueelle
bittinopeuden ja muiden
tekijöiden perusteella.
Terävyys
Terävöittää kuvien
ääriviivoja.
Reunaterävyys
Säätää kuvien ääriviivojen
terävyyttä.
Valk.
korostus
Säätää valkoisen
voimakkuutta.
Mustan
korostus
Säätää mustan voimakkuutta.
Mustan
taso
Valitsee videosignaalien
mustan tason (asetustaso).
Lisää mustan tasoa
valitsemalla ”PÄÄLLÄ”.
Valitse tämä, kun kuva
näyttää liian tummalla.
Aseta tulosignaalien mustan
taso vakiotasolle valitsemalla
”POIS”. Valitse normaalisti
tämä asento.
Gammakorjaus
Säätää, miten tummilta alueet
näyttävät.
Sävy
Säätää väritasapainoa.
Kylläisyystaso
Tummentaa tai vaalentaa
värejä.
b Huomautuksia
• Jos ruudulla näkyvät kuvien ääriviivat muuttuvat
suttuisiksi, aseta ”BNR” ja/tai ”MNR”valinnaksi ”Ei”.
• Toistettavasta levystä tai kohtauksesta riippuen
yllä mainittuja BNR- tai MNR-tehosteita voi olla
vaikea havaita. Nämä toiminnot eivät
välttämättä toimi kaikilla näytön ko’oilla.
• Seuraavia asetuksia ei voi käyttää HDMIliittimestä lähteville signaaleille.
– ”Terävyys”
– ”Valk. korostus”
– ”Mustan korostus”
– ”Mustan taso”
– ”Gammakorjaus”
– ”Sävy”
– ”Kylläisyystaso”
Asetusvalikkojen käyttö
Voit muuttaa tallentimen asetuksia, kuten
esim. kuvanlaatu- ja ääniasetuksia tms.
1
Paina SYSTEM MENU -painiketta
tallentimen ollessa pysäytystilassa.
2
Valitse ”Levyn asetukset” tai
”Alkuasetukset” painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
3
Valitse haluamasi asetus painikkeilla
M/m ja paina ENTER.
Lue seuraavissa osissa olevat selitykset.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Levyn asetukset (Levyn
asetukset)
Voit säätää DVD-levyyn liittyviä asetuksia.
Perus
Anna levyn nimi
Voit nimetä levyn.
Lisätietoja on sivulla 43.
Suojaa levy
Voit suojata levyn pyyhkimiseltä.
Lisätietoja on sivulla 44.
Alusta DVD-RW (vain DVD-RW)
Kun uusi, alustamaton DVD-RW-levy
asetetaan laitteeseen, tallennin aloittaa
automaattisesti VR-muotoon tai Videomuotoon alustamisen sen mukaan, kumpi on
valittu alla.
VR-tila
Alustaa levyn automaattisesti
VR-muotoon.
Videotila
Alustaa levyn automaattisesti
Video-muotoon.
Formatoi
Viimeistele
Asetukset ja säädöt
Voit manuaalisesti alustaa uudelleen
DVD+RW-, DVD-RW- tai DVD-R-levyn,
kun haluat tehdä tyhjän levyn.
Lisätietoja on sivulla 47.
Viimeistelee levyn muilla DVD-laitteilla
toistoa varten.
Lisätietoja on sivulla 45.
,jatkuu
119
Optimoi HDD
Kun tallennuksia tallennetaan, pyyhitään ja
editoidaan toistuvasti, kiintolevyn
tiedostojärjestelmä sirpaloituu vähitellen.
Kun haluat puhdistaa kaikki sirpaloituneet
tiedostot, optimoi kiintolevy säännöllisesti.
Kun kiintolevy vaatii optimointia,
optimointia suositteleva ilmoitus tulee
automaattisesti näkyviin.
Peruuta optimointi painamalla ENTER.
Kiintolevy on optimoitu osittain.
b Huomautuksia
• Kiintolevyn optimointi kestää noin kahdeksan
tuntia. Optimoinnin aikana ei voi suorittaa muita
toimenpiteitä, kuten tallennusta tai toistoa.
• Kiintolevyä ei voi optimoida, jos sillä ei ole
tarpeeksi tilaa optimointia varten. Vapauta
levytilaa pyyhkimällä nimikkeitä (sivu 78).
Tallentimen asetukset
(Perus)
Voit tehdä kelloon ja muita tallentimeen
liittyviä asetuksia.
Kellon asetus
Automaatt. (Automaattinen kellonajan
asetus)
Kytkee päälle automaattisen kellonajan
asettamisen, kun alueesi ohjelmapaikka
sisältää aikasignaalin.
1
Valitse aikasignaalia lähettävän
kanavan ohjelmapaikka painelemalla
painikkeita </,.
2
Paina m -painiketta tehdäksesi valinnan
”Aloita” ja paina ENTER-painiketta.
• Jos tallennin ei vastaanota
aikasignaalia miltään kanavalta, paina
O RETURN ja aseta kellonaika
manuaalisesti.
• Jos automaattinen kellonajan asetus ei
aseta kelloa oikeaan aikaan, yritä
toista asemaa automaattisella
kellonajan asetuksella tai aseta
kellonaika manuaalisesti.
Formatoi HDD
Kiintolevyvirheen sattuessa kiintolevy
voidaan alustaa ja ongelma ratkaista.
”Formatoi HDD” voidaan valita vain, kun
kiintolevy vaatii alustusta. Huomaa, että
kiintolevyn koko sisältö pyyhitään.
b Huomaa
Automaattinen kellonajan asetus ei toimi, kun
tallennin on tahdistetun tallennuksen
valmiustilassa.
Manuaalinen (Manuaalinen kellonajan
asettaminen)
Aseta kellonaika manuaalisesti.
1
Valitse alueesi aikavyöhyke tai GMT
(Greenwichin aika) painikkeilla </,
ja paina m.
2
Valitse ”On” painikkeilla </,, jos
kesäaika on nyt käytössä, ja paina
ENTER.
3
Aseta päivä, kuukausi, vuosi, tunti ja
minuutit painikkeilla </M/m/, ja
käynnistä kello painamalla ENTER.
Jos haluat muuttaa numeroita, palaa
muutettavaan kohtaan painamalla <
-painiketta. Paina sitten M/m
-painiketta.
120
b Huomautuksia
Valitse tulosignaali
Valitsee värijärjestelmän, kun tallennetaan
liitetyistä laitteista.
NTSC
Tallentaa käyttäen NTSC- tai
PAL-60-värijärjestelmää.
PAL/
SECAM
Tallentaa käyttäen PAL- tai
SECAM-värijärjestelmää.
• Vaikka ”Valmiustila”-asetukseksi olisi valittu
”Tila 1”, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
– Tahdistettu tallennus.
– Ajastinasetus ajastusluettelon ”VPS / PDC”asetuksen tai ajastinluettelon avulla.
• SMARTLINK-ominaisuudet eivät ole
käytettävissä, kun ”Valmiustila” asetukseksi on
valittu ”Tila 1”.
OHJE-asetus
b Huomautuksia
• Jos kuvaan tulee kohinaa ”Valitse tulosignaali”
-asetuksen muuttamisen jälkeen, vaihda ”Tulon
värijärjestelmä” -asetus (sivu 125). Jos kuvassa
on edelleen kohinaa, pidä tallentimen x -painike
(pysäytys) painettuna ja paina tallentimen
INPUT-painiketta.
• Kun ”Valitse tulosignaali” -asetusta muutetaan,
kopiointiluettelo pyyhitään.
Valmiustila
Tila 1
Kun tallennin on sammutettu,
tulosignaalit LINE 1/
DECODER -liittimestä
lähetetään LINE 3 – TV
-liittimestä ja
antennitulosignaalit
lähetetään liitettyyn TV:hen.
Valmiustilan virrankulutus on
suurempi kuin vaihtoehdon
”Tila 1”.
Näyttää graafisen
käyttöliittymän näyttöjen
ohjetietoja.
Ei
Ei aseta OHJE-asetustilaa.
Pika-asetus (Tallentimen
palauttaminen alkutilaan)
Valitse tämä ajaaksesi ”Pika-asetus”ohjelman.
Seuraa kohdan ”Pika-asetus” (sivu 26)
ohjeita alkaen vaiheesta 2.
Autom. virrankatk.
On
Tallennin sammuu
automaattisesti, jos mitään
painiketta ei paineta 6 tunnin
aikana pysäytystilassa. Näyttö
pyytää vahvistusta noin yksi
minuutti ennen tallentimen
sammuttamista. Jos haluat
pitää tallentimen käynnissä,
paina ENTER.
Ei
Sammuttaa toiminnon.
Asetukset ja säädöt
Tila 2
Kun tallentimen virta on
katkaistu,
– Liittimen LINE 1/
DECODER tulosignaaleja ei
lähetetä LINE 3 – TV
-liittimestä (sivu 30) eikä
liitettyä ulkoista dekooderia
voida käyttää (sivu 33).
– Antennitulosignaaleja ei
lähetetä liitettyyn TV:hen.
Kun haluat katsella TV:tä,
käytä jakajaa
antennitulosignaalien
jakamiseen TV:seen ja
tallentimeen (sivu 15).
On
121
Antennivastaanoton
asetukset (Viritin)
Voit tehdä tallentimen virittimen ja
ohjelmapaikkojen asetukset.
Autom. kanavahaku
Automaattinen haku
Jos televisio liitetään tähän tallentimeen
ilman SMARTLINK-toimintoa, voit asettaa
ohjelmapaikat automaattisesti
”Automaattinen haku” -toiminnon avulla.
Valitse maa/alue painikkeilla </, ja
paina ENTER.
Ohjelmapaikat järjestetään valitsemasi
maan/alueen mukaan.
Jos ohjelmapaikkoja on käyttämättöminä tai
ne sisältävät ei-toivottuja kanavia, voit
poistaa ne käytöstä (sivu 122).
Manuaal. kanavahaku
Esivirittää ohjelmapaikat manuaalisesti.
Jos joitain ohjelmapaikkoja ei voitu asettaa
”Pika-asetus”-toiminnolla, ne voidaan
asettaa manuaalisesti.
Jos ääntä ei kuulu tai jos kuva on
vääristynyt, väärä viritinjärjestelmä on ehkä
esiviritetty kohdassa ”Pika-asetus”. Aseta
oikea viritinjärjestelmä manuaalisesti alla
olevien ohjeiden mukaan.
1
Valitse maa/alue painikkeilla </, ja
paina ENTER.
Ohjelmapaikka
Lataa televisiosta
Jos televisio liitetään tähän tallentimeen
käyttäen SMARTLINK-toimintoa, voit
asettaa ohjelmapaikat lataamalla ne
televisiosta.
Lisätietoja on television mukana tulleissa
käyttöohjeissa.
Valitse maa/alue painikkeilla </, ja
paina ENTER.
Virittimen esiasetustiedot ladataan
televisiosta tähän tallentimeen.
Jos ohjelmapaikkoja on käyttämättöminä tai
ne sisältävät ei-toivottuja kanavia, voit
poistaa ne käytöstä (sivu 122).
122
2
Valitse ohjelmapaikka painamalla
PROG +/– -painiketta.
3
Valitse muutettava kohde painikkeilla
M/m, muuta asetuksia painikkeilla </
, ja paina sitten ENTER.
• Jos haluat esivalita toisen
ohjelmapaikan, toista alkaen
vaiheesta 2.
Ohita
On
Valitse tämä, jos
ohjelmapaikka ei ole käytössä
tai sisältää ei-toivottuja
ohjelmapaikkoja.
Valittu paikka ohitetaan, kun
PROG +/– -painiketta
painetaan.
Ei
Ei ohita valittua
ohjelmapaikkaa.
Kanavajärj.
Valitse alue parasta vastaanottoa varten.
FR
Valitse tämä Ranskassa.
L-Eurooppa Valitse tämä Länsi-Euroopan
maissa.
UK & IE
Valitse tämä Iso-Britanniassa/
Irlannissa.
I-Eurooppa
Valitse tämä Itä-Euroopan
maissa.
Kanava
Painele </,, kunnes haluamasi
ohjelmapaikka näkyy.
• Kun haluat valita kaapeli- tai
satelliittiohjelman paikan, paina </,,
kunnes haluamasi ohjelmapaikka näkyy.
Vastaanotettavissa olevat kanavat
Televisio-järjestelmä Kanavapeitto
BG (Länsi-Euroopan E2 – E12 VHF
maat, lukuun ottamatta
Italia A – H VHF
alla lueteltuja)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (Itä-Euroopan
maat)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S01 – S05 CATV
I (Iso-Britannia/Irlanti) Irlanti A – J VHF
L* (Ranska)
Vastaava
kanava
Kanavan Vastaanotettavissa oleva
asetustaajuusalue
numero
(MHz)
B
CC1
116,75–124,75
C
CC2
124,75–132,75
D
CC3
132,75–140,75
D
CC4
140,75–148,75
E
CC5
148,75–156,75
F
CC6
156,75–164,75
F
CC7
164,75–172,75
G
CC8
172,75–180,75
H
CC9
180,75–188,75
H
CC10
188,75–196,75
I
CC11
196,75–204,75
J
CC12
204,75–212,75
J
CC13
212,75–220,75
K
CC14
220,75–228,75
L
CC15
228,75–236,75
Etelä-Afrikka 4 – 11,
13 VHF
L
CC16
236,75–244,75
M
CC17
244,75–252,75
B21 – B69 UHF
N
CC18
252,75–260,75
S1 – S20 CATV
N
CC19
260,75–268,75
S21 – S41 HYPER
O
CC20
268,75–276,75
S01 – S05 CATV
P
CC21
276,75–284,75
F2 – F10 VHF
P
CC22
284,75–292,75
F21 – F69 UHF
Q
CC23
292,75–300,75
B – Q CATV
S21
CC24
299,25–307,25
S21 – S41 HYPER
S22
CC25
307,25–315,25
S23
CC26
315,25–323,25
* Valitse ”L” vastaanottaaksesi lähetyksiä Ranskassa.
,jatkuu
Asetukset ja säädöt
S21 – S41 HYPER
Ranskalaisten CATV-kanavien
virittäminen
Tämä tallennin osaa hakea CATV-kanavat
B–Q sekä HYPER-taajuuksien kanavat
S21–S41. Kanavat on merkitty kanavien
asetusvalikossa CC1–CC44. Esimerkiksi
kanava B on merkitty kanavan
asetusnumerolla CC1 ja kanava Q on
merkitty kanavan asetusnumerolla CC23
(katso alla olevaa taulukkoa). Jos haluamasi
CATV-kanava on merkitty sen taajuudella
(esimerkiksi 152,75 MHz), etsi vastaava
kanavanumero alla olevasta taulukosta.
123
Vastaava
kanava
Kanavan Vastaanotettavissa oleva
asetustaajuusalue
numero
(MHz)
S24
CC27
323,25–331,25
S25
CC28
331,25–339,25
S26
CC29
339,25–347,25
S27
CC30
347,25–355,25
S28
CC31
355,25–363,25
S29
CC32
363,25–371,25
S30
CC33
371,25–379,25
S31
CC34
379,25–387,25
S32
CC35
387,25–395,25
S33
CC36
395,25–403,25
S34
CC37
403,25–411,25
S35
CC38
411,25–419,25
S36
CC39
419,25–427,25
S37
CC40
427,25–435,25
S38
CC41
435,25–443,25
S39
CC42
443,25–451,25
S40
CC43
451,25–459,25
S41
CC44
459,25–467,25
AFT
On
Kytkee automaattisen
hienosäätövirityksen päälle.
Valitse normaalisti tämä
asento.
Ei
Mahdollistaa kuvan
säätämisen manuaalisesti.
• Jos automaattinen hienoviritystoiminto ei
toimi kunnolla, valitse ”Ei” ja valitse
”Taso” painamalla m. Paina </,
-painiketta saadaksesi kirkkaamman
kuvan. Paina sitten ENTER-painiketta.
124
Äänijärjest.
Valitse käytettävissä oleva
televisiojärjestelmä (sivu 123).
B/G
Valitse tämä Länsi-Euroopan
maissa lukuun ottamatta
kohdassa ”Vastaanotettavissa
olevat kanavat” sivulla 123
lueteltuja maita.
D/K
Valitse tämä Itä-Euroopan
maissa.
I
Valitse tämä Iso-Britanniassa/
Irlannissa.
L
Valitse tämä Ranskassa.
Nimi
Muuttaa tai syöttää uuden aseman nimen
(enintään 5 merkkiä). Tallentimen täytyy
vastaanottaa ohjelmapaikkatietoja (esim.
SMARTLINK-tietoja), jotta kanavatiedot
näkyvät automaattisesti.
Valitse merkki painamalla , ja
painelemalla sitten </,.
Jos haluat vaihtaa merkkejä, siirrä
kohdistinta painamalla painikkeita M/m ja
paina </,.
Dekooderi
Asettaa ulkoisen dekooderin (analoginen
maksutelevisio-/Canal Plus -dekooderi)
kanavat.
Lisätietoja on sivulla 34.
Kanavien vaihto
Kun ohjelmapaikat on asetettu, voit muuttaa
ohjelmapaikkojen järjestystä
näyttöluettelossa.
1
Valitse vaihdettavan ohjelmapaikan
numero painikkeilla M/m ja paina ,.
• Kun haluat näyttää muita sivuja,
painele painikkeita ./>.
2
Valitse painikkeilla M/m ohjelmapaikan
numero, joksi vaiheessa 1 valittu paikka
vaihdetaan, ja paina ENTER.
Ohjelmapaikkojen numerot vaihdetaan.
• Jos haluat vaihtaa toisen kanavan
ohjelmapaikan, toista vaiheesta 1
alkaen.
b Huomautuksia
Videoasetukset
(Videotulo/läht)
Voit säätää kuvaan liittyviä asetuksia, kuten
kokoa ja väriä, tallentimeen liitettynä olevan
television, virittimen tai dekooderin tyypin
mukaan.
Tulon värijärjestelmä
Valitsee värijärjestelmän, kun kuvaan
ilmestyy kohinaa sen jälkeen, kun ”Valitse
tulosignaali” -järjestelmäasetusta on
muutettu (sivu 121).
Automaatt.
PAL
SECAM
Tallennin tunnistaa
automaattisesti
värijärjestelmien signaalit
ja valitsee sopivan
värijärjestelmän.
Valitsee PALvärijärjestelmän, kun
”Valitse tulosignaali”
-asetukseksi on valittu
”PAL/SECAM”.
Valitsee SECAMvärijärjestelmän, kun
”Valitse tulosignaali”
-asetukseksi on valittu
”PAL/SECAM”.
LINE 3 -lähtö
Valitsee menetelmän, jolla videosignaali
lähtee LINE 3 – TV -liittimeen.
Video
Antaa ulos videosignaalin.
S-Video
Antaa ulos S-videosignaalin.
RGB
Antaa ulos RGB-signaalin.
b Huomautuksia
• Jos televisio ei voi käyttää S-video- tai RGBsignaalia, kuva ei näy valitulla tavalla
televisioruudulla, vaikka valittaisiin ”S-Video”
tai ”RGB”. Lue television mukana tulleet ohjeet.
• SMARTLINK on käytettävissä vain, kun
”Video” on valittuna.
• RGB-signaaleja ei lähetetä, kun käytetään
HDMI-liitäntää.
Kompon.videolähtö
Asetukset ja säädöt
z Vihje
Kun ”Valitse tulosignaali” -asetukseksi on valittu
”NTSC”, voit valita vaihtoehdon ”Automaatt.”,
”3.58NTSC” tai ”PAL-60”.
• Kun ”LINE 3 -lähtö” -asetukseksi valitaan
”RGB”, vaihtoehtoa ”Kompon.videolähtö” ei
voi valita.
• Kun tallennin liitetään monitoriin tai
projektoriin vain COMPONENT VIDEO OUT
-liittimien kautta, älä valitse ”LINE 3 -lähtö”
-asetukseksi ”RGB”. Jos valitset ”LINE 3 lähtö” -asetukseksi ”RGB”, kuva ei ehkä tule
näkyviin.
• Jos kuvassa näkyy kohinaa, kun tallennin on
asetettu progressiiviseen muotoon, pidä
tallentimen x (pysäytys) -painike painettuna ja
paina tallentimen Z (avaa/sulje) -painiketta.
• Videosignaaleja ei lähetetä, kun käytetään
HDMI-liitäntää.
Valitsee signaalimuodon, jossa tallennin
lähettää videosignaalit: lomitettu tai
progressiivinen, COMPONENT VIDEO
OUT -liittimistä.
Normaali
(lomitettu)
Lähettää signaalit
lomitetussa muodossa.
Lomittamaton
Lähettää signaalit
progressiivisessa
muodossa. Valitse tämä,
jos haluat katsoa
progressiivista signaalia.
,jatkuu
125
LINE 1 -tulo
Valitsee menetelmän, jolla videosignaali
tulee LINE 1/DECODER -liittimeen. Kuva
ei ole kirkas, jos tämä asetus ei vastaa videon
tulosignaalin tyyppiä.
Video
Ottaa videosignaalin.
S-Video
Ottaa S-video -signaalin.
RGB
Ottaa RGB-signaaleja.
Dekooderi
Valitse tämä liitettäessä
ulkoiseen dekooderiin
(analoginen
maksutelevisio-/Canal
Plus -dekooderi). Älä
valitse tätä, jos liität
kaapeli-/
satelliittivirittimeen kuten
CanalSat.
Äänen tuloasetukset
(Audiotulo)
Ääntä voidaan säätää toisto- ja
liitäntäolosuhteiden mukaan.
NICAM-valinta
NICAM-järjestelmää koskevia lisätietoja on
sivulla 59.
NICAM
Valitse normaalisti tämä
asento.
Normaali
Valitse tämä, jos NICAMlähetyksen ääni ei ole
kirkas.
Virittimen äänitaso
NTSC PAL-tv:ssä
Asettaa tallentimen muuntamaan NTSCvärijärjestelmän signaalit PALvärijärjestelmään, jotta NTSC-levyjä
voidaan toistaa vain PAL-järjestelmää
käyttävissä televisioissa. Lue television
mukana tulleet käyttöohjeet.
On
Ei
Toistaa NTSC-levyjä vain
PAL-järjestelmää
käyttävissä televisioissa.
Valitse tämä, jos liitetty
TV on monijärjestelmä-TV
(NTSC-yhteensopiva).
Jos toistettava ääni on vääristynyt, aseta
tämän valinnaksi ”Pakattu”. Tämä vähentää
äänen lähtötasoa.
Tämä toiminto vaikuttaa seuraavien
liittimien lähtöön:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L -liittimet
– LINE 3 – TV -liitin
– LINE 1/DECODER -liitin
Normaali
Valitse normaalisti tämä
asento.
Pakattu
Valitse tämä, jos
kaiuttimien toistama ääni
on vääristynyt.
Ulkoinen ääni
126
Stereo
Valitse tämä, kun
liitetystä laitteesta
vastaanotetaan stereoohjelmia.
Kaksikielinen
Valitse tämä, kun
liitetystä laitteesta
vastaanotetaan
kaksikielisiä ohjelmia.
b Huomaa
Kun vastaanotetaan äänitulosignaaleja DVtuloliittimestä, tallennin valitsee automaattisesti
asetuksen ”Stereo” tai ”Kaksikielinen”
riippumatta ”Ulkoinen ääni” -asetuksesta.
Kaksikiel. tallennus
Valitsee tallennettavan äänen.
A/V
B/O
Tallentaa kaksikielisen
ohjelman varsinaisen
äänen.
Tallentaa kaksikielisen
ohjelman lisä-äänen.
b Huomaa
Kun tallennetaan kaksikielistä äänisignaalia
kiintolevylle (kun ”HDDtallennusmuoto”-asetuksena on ”Ei videotilaa”
(sivu 131) (paitsi PCM-tilassa)) tai DVD-RW-/
DVD-R-levylle VR-tilassa (paitsi PCM-tilassa),
molemmat äänikanavat tallennetaan, ja voit valita
äänen toiston aikana.
DV-tulo
Valitse äänen tuloasetus DVvideokamerakopiointia varten.
Valitse ”Mix (Stereo 1: 75%)”/”Mix (Stereo
1: 50%)”/”Mix (Stereo 1: 25%)” tai ”Stereo
2” vain, jos olet lisännyt toisen äänen
tallentaessasi digitaalisella videokameralla.
Stereo 2
Tallentaa vain
alkuperäisen äänen.
Valitse tämä
normaalisti
kopioidessasi DVformaatin kasettia.
Tallentaa vain lisääänen.
Mix (Stereo 1: 75%)
Mix (Stereo 1: 50%)
Mix (Stereo 1: 25%)
Voit vaihtaa äänisignaalien lähetystavan,
kun liitettynä on vahvistin (vastaanotin) tai
muu vastaava laite, jossa on digitaalinen
tuloliitin.
b Huomaa
Jos liitetään laite, joka ei hyväksy valittua
äänisignaalia, kaiuttimista kuuluu voimakasta
kohinaa (tai ei ääntä), joka voi vahingoittaa korvia
tai vaurioittaa kaiuttimia.
Dolby Digital -lähtö (vain HDD/
DVD)
Valitse Dolby Digital -signaalin tyyppi.
Dolby Digital
Valitse tämä, jos tallennin
on liitetty äänilaitteeseen,
jossa on sisään rakennettu
Dolby Digital -dekooderi.
Dolby Digital
-> PCM
Valitse tämä, jos tallennin
on liitetty äänilaitteeseen,
jossa ei ole sisään
rakennettua Dolby Digital
-dekooderia.
b Huomaa
Jos HDMI OUT -liittimeen on liitetty laite, joka ei
ole yhteensopiva Dolby Digital -signaalin kanssa,
tallennin tuottaa automaattisesti PCM-signaalin,
vaikka asetukseksi olisi valittu ”Dolby Digital”.
DTS-lähtö (vain DVD VIDEO)
Valitsee, annetaanko ulos DTS-signaali vai
ei.
On
Valitse tämä, jos tallennin
on liitetty äänilaitteeseen,
jossa on sisään rakennettu
DTS-dekooderi.
Ei
Valitse tämä, jos tallennin
on liitetty äänilaitteeseen,
jossa ei ole sisään
rakennettua DTSdekooderia.
Tallentaa sekä
stereo 1:n että 2:n.
,jatkuu
Asetukset ja säädöt
Stereo 1
Äänen lähtöasetukset
(Audiolähtö)
127
b Huomaa
Jos HDMI-lähtö tehdään laitteelle, joka ei ole
yhteensopiva DTS-signaalin kanssa, signaalia ei
anneta ulos riippumatta ”DTS-lähtö”-asetuksesta.
MPEG-lähtö (vain DVD VIDEO)
Valitsee MPEG-audiosignaalin tyypin.
MPEG
Valitse tämä, jos tallennin
on liitetty äänilaitteeseen,
jossa on sisään rakennettu
MPEG-dekooderi.
MPEG ->
PCM
Valitse tämä, jos tallennin
on liitetty äänilaitteeseen,
jossa ei ole sisään
rakennettua MPEGdekooderia. Jos toistetaan
MPEG-ääniraitoja,
tallennin lähettää
stereosignaalit DIGITAL
OUT (COAXIAL)
-liittimen kautta.
96 kHz PCM -lähtö (vain DVD
VIDEO)
Valitsee audiosignaalin
näytteenottotaajuuden.
96 kHz ->
48 kHz
DVD VIDEO -levyjen
äänisignaalit muunnetaan
taajuudelle 48 kHz ja
lähetetään.
96 kHz
Kaikki 96 kHz -taajuuden
sisältävät signaalit
lähetetään ilman
muunnosta. Signaalit
lähetetään kuitenkin
taajuudella 48 kHz, jos ne
sisältävät
tekijänoikeussuojattuja
signaaleja.
b Huomautuksia
• ”96 kHz PCM -lähtö” -asetuksella ei ole
vaikutusta, kun audiosignaali annetaan ulos
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) -liittimistä tai LINE
3 – TV/LINE 1/DECODER -liittimistä. Jos
näytteenottotaajuutena on 96 kHz, signaali
muunnetaan yksinkertaisesti analogiseksi
signaaliksi ja annetaan ulos.
• Jos HDMI OUT -liitin on liitetty laitteeseen,
joka ei ole yhteensopiva 96 kHz -signaalin
kanssa, 48 kHz PCM annetaan automaattisesti
ulos, vaikka valitaan ”96 kHz”.
128
b Huomaa
Jos HDMI OUT -liittimeen on liitetty laite, joka ei
ole yhteensopiva MPEG-audiosignaalin kanssa,
tallennin tuottaa automaattisesti PCM-signaalin,
vaikka asetukseksi olisi valittu ”MPEG”.
Audio DRC (Dynamic Range
Control) (vain DVD:t)
Valitsee dynaamisen alan (pehmeiden ja
voimakkaiden äänten eron) -asetuksen, kun
toistetaan ”Audio DRC” -yhteensopivaa
DVD-levyä. Tämä vaikuttaa seuraavien
liittimien lähtöön:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L -liittimet
– LINE 3 – TV -liitin
– LINE 1/DECODER -liitin
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
-liitin vain, kun ”Dolby Digital -lähtö”
-vaihtoehdoksi on valittu
”Dolby Digital -> PCM” (sivu 127).
On
Kirkastaa matalia ääniä
silloinkin, kun
äänenvoimakkuutta
alennetaan.
Ei
Valitse normaalisti tämä
asento.
Kieliasetukset (Kieli)
Voit tehdä kieliasetukset.
Näytön kieli
DVD-valikon kieli (vain DVD
VIDEO)
Vaihtaa DVD-valikon kielen.
Valitse ”Tekstityksen kieli” -asetukseksi
sama kieli kuin ”Tekstityksen kieli”
-asetukseksi.
Vaihtaa ruudun näyttökielen.
Tekstityksen näyttö
Äänen kieli (vain DVD VIDEO)
Vaihtaa ääniraidan kielen.
Tekstityksen kieli (vain DVD
VIDEO)
Vaihtaa levylle tallennettua tekstityksen
kieltä.
Automaattinen kieli
”Automaattinen kieli” -toiminto on
käytettävissä, kun ”Äänen kieli” - ja
”Tekstityksen kieli” -vaihtoehdoiksi on
valittu sama kieli ja ”Tekstityksen näyttö”
-vaihtoehdoksi on valittu ”On”.
Kun kyseessä on DVD
VIDEO -levy, jonka pääääniraita on samalla
kielellä kuin kohdissa
”Äänen kieli” ja
”Tekstityksen kieli”
valittu, tallennin toistaa
pää-ääniraidan ilman
tekstitystä.
Kun kyseessä on DVD
VIDEO -levy, jonka pääääniraita ei ole samalla
kielellä kuin kohdissa
”Äänen kieli” ja
”Tekstityksen kieli”
valittu, tallennin toistaa
pää-ääniraidan ja
tekstityksen valitsemallasi
kielellä.
Ei
Sammuttaa toiminnon.
Näyttää tekstityksen.
Ei
Ei näytä tekstitystä.
Aputeksti
Näyttää erityisen
aputekstityksen, jos
sellainen on käytettävissä.
z Vihje
Jos valitset ”Muu” kohdassa ”Äänen kieli”,
”Tekstityksen kieli” tai ”DVD-valikon kieli”,
paina m ja anna kielikoodi kohdasta ”Kielikoodien
luettelo” sivulla 155.
b Huomaa
Jos valitset kohdassa ”DVD-valikon kieli”,
”Tekstityksen kieli” tai ”Äänen kieli” kielen, jota
ei ole tallennettu DVD VIDEO -levylle, jokin
tallennetuista kielistä tulee automaattisesti
valituksi.
Asetukset ja säädöt
On
On
129
Tallennusasetukset
(Tallennus)
Voit säätää tallennusasetuksia.
Man. tallennustila
Voit valita tallennustilan lisäasetuksia
(manuaalinen tallennustila). Oletusasetus on
”Ei” (vakiotallennustila).
Voit tarkastaa likimääräiset tallennusajat
kiintolevylle ja erityyppisille DVD-levyille
kussakin tallennustilassa sivulta 152.
1
Tee ”On (asetuksiin)”-valinta M/m
avulla ja paina ENTER.
2
Valitse tallennustila painikkeilla </,
ja paina ENTER.
Voit valita manuaalisen tallennustilan
helposti painelemalla painiketta REC
MODE, kunnes ”MN” tulee näkyviin, ja
valitsemalla sitten manuaalisen
tallennustilan painikkeella </,.
Valitse pienoiskuva
Valitsee kohtauksen, joka näytetään
nimikeluettelossa pienoiskuvana.
0 sekuntia
Nimikkeen ensimmäinen
ruutu asetetaan
pienoiskuvaksi.
30 sekuntia
Ensimmäisestä ruudusta
30 sekunnin päässä oleva
ruutu asetetaan
pienoiskuvaksi.
3 minuuttia
Ensimmäisestä ruudusta
3 minuutin päässä oleva
ruutu asetetaan
pienoiskuvaksi.
Kohtausautomat. (HDD/VR)
(vain HDD/DVD-RW/DVD-R VRtilassa)
On
Tallennin tunnistaa kuvan
ja äänen muutokset ja lisää
automaattisesti
jaksomerkkejä (enintään
99 jaksoa yhdelle
kiintolevylle tallennetulle
nimikkeelle).
Ei
Jaksomerkkiä ei lisätä.
Tallennustilan säätö
On
Ei
130
Säätää automaattisesti
tallennusmuotoa ja
mahdollistaa koko
ohjelman tallentamisen
(sivu 56).
Sammuttaa toiminnon.
b Huomautuksia
• Jaksomerkkien todellinen väli voi vaihdella
tallennettavan videon sisältämästä tietomäärästä
riippuen.
• Jaksomerkit lisätään automaattisesti päiväys- tai
aikatietojen muuttuessa nauhalla, kun
”Kohtausautomat. (HDD/VR)” -asetuksena on
”On”, kun DV kopioidaan kiintolevylle tai
DVD-RW-/DVD-R (VR-tila) -levylle.
Kohtausautomat. (Video) (vain
DVD-RW/DVD-R Video-tilassa)
Toistoasetukset (Toisto)
Voit säätää toistoasetuksia.
Ei erottelua
Jaksomerkkiä ei lisätä.
10 minuuttia
Lisää jaksomerkit noin
10 minuutin välein.
15 minuuttia
Lisää jaksomerkit noin
15 minuutin välein.
Kohtausautomat. (+R/+RW)
(vain DVD+RW/DVD+R)
Ei erottelua
Jaksomerkkiä ei lisätä.
10 minuuttia
Lisää jaksomerkit noin
10 minuutin välein.
15 minuuttia
Lisää jaksomerkit noin
15 minuutin välein.
TV:n tyyppi
Valitse toistettava kuvakoko liitetyn
television tyypin mukaan (laajakulma/
laajamuototelevisio tai tavallinen 4:3
-ruutuinen televisio).
4:3 Letter Box Valitse tämä, kun liität 4:3
-ruutuiseen televisioon.
Näyttää laajakuvan siten,
että mustat kaistat peittävät
ruudun ylä- ja alaosan.
4:3 Pan Scan
Valitse tämä, kun liität 4:3
-ruutuiseen televisioon.
Näyttää laajakuvan
automaattisesti koko
ruudulla ja leikkaa
ylimenevät osat.
16:9
Valitse tämä, kun liität
laajakulmatelevisioon tai
laajamuototoiminnolla
varustettuun televisioon.
HDD-tallennusmuoto
Valitsee kiintolevyn tallennusmuodon.
Ei videotilaa
Tallentaa kiintolevylle
Video-tilassa.
Stereo- ja kaksikielisiä
ohjelmia tallennettaessa
vain yksi ääniraita (pää- tai
ali-) voidaan tallentaa.
Valitse ”Kaksikiel.
tallennus” -asetukseksi
”A/V” (oletus) tai ”B/O”
”Audiotulo”-valikossa
(sivu 127).
z Vihje
Video-tilassa tallennettu kiintolevyn sisältö
voidaan pikakopioida levylle (sivu 84).
4:3 Letter Box
Asetukset ja säädöt
Videotila
Tallentaa kiintolevylle
VR-tilassa.
Stereo- ja kaksikielisiä
ohjelmia tallennettaessa
sekä pää- että aliäänet
voidaan tallentaa.
4:3 Pan Scan
16:9
b Huomaa
Levystä riippuen ”4:3 Letter Box” voi tulla
valituksi automaattisesti ”4:3 Pan Scan” sijaan tai
päinvastoin.
,jatkuu
131
Pysäytystila
2
Valitse ”Aseta salasana” ja paina
ENTER-painiketta.
Uuden salasanan rekisteröintinäyttö
näkyy.
3
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
ENTER.
4
Valitse ”Normaali” ja paina ENTERpainiketta.
”Käytönvalvonta : normaali” -näyttö
näkyy.
5
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
ENTER.
6
Valitse ”Koodi” (maantieteellinen alue)
toiston rajoitustasoksi ja paina ENTER.
Alue on valittu.
• Jos valitset vaihtoehdon ”Numero”,
valitse ja syötä maa-/aluekoodi
numeropainikkeilla taulukosta
(sivu 155) ja paina ENTER.
Valitsee kuvan laadun taukotilassa.
Kenttä
Lähettää vakaan, yleensä
tärisemättömän kuvan.
Ruutu
Lähettää terävän kuvan
mutta voi olla alttiina
tärinälle.
Automaatt.
Lähettää vähemmän
terävän mutta vakaamman
pysäytyskuvan.
Saumaton toisto (vain HDD/
DVD-RW/DVD-R VR-tilassa)
On
Toisto on tasainen, mutta
editointikohtien tarkkuus
voi kärsiä.
Ei
Saatat huomata hetkittäisiä
katkoksia
editointikohdissa VR-tilan
toistoluettelon toiston
aikana.
Käytönvalvonta (vain DVD
VIDEO)
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toisto voi
olla rajoitettu ennalta määrätyillä kriteereillä
kuten käyttäjien iän mukaan. Kohtausten
katselu voi olla estetty tai ne voidaan korvata
toisilla kohtauksilla.
1
132
Valitse ”Käytönvalvonta” -kohdassa
”Toisto” ja paina ENTER-painiketta.
Jos salasana on jo rekisteröity, siirry
vaiheeseen 4.
7
Valitse ”Muuta tasoa” ja paina ENTERpainiketta.
”Käytönvalvonta : Muuta tasoa” -näyttö
näkyy.
8
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
ENTER.
9
Valitse taso.
Mitä alempi arvo, sitä tiukempi rajoitus.
Valittua tasoa korkeamman rajoitteen
levyt estetään.
10
Paina ENTER-painiketta.
Käytön valvonnan asetus on valmis.
Peruuta levyn käytönvalvonta-asetus
valitsemalla ”Ei” käytössä vaiheessa 9.
Kulman ilmaisin (vain DVD
VIDEO)
On
Näyttää kuvakkeen ”
”
kuvaruudussa, jos levylle
on tallennettu useita
kuvakulmia kohtauksesta.
Ei
Ei näytä kuvaketta ”
kuvaruudussa.
”
Vaihda salasana
Valitse ”Käytönvalvonta” -kohdassa
”Toisto” ja paina ENTER-painiketta.
2
Valitse ”Vaihda salasana” ja paina
ENTER-painiketta.
3
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ”Nykyinen
salasana” -riville ja paina ENTER.
4
Syötä uusi salasana numeropainikkeilla
”Uusi salasana” -riville ja paina
ENTER.
b Huomautuksia
• Jos olet unohtanut salasanasi, palauta tallennin
alkutilaan (sivu 146).
• Tällä tallentimella ei voi rajoittaa sellaisten
levyjen toistoa, joilla ei ole käytön valvonta
-toimintoa.
• Levystä riippuen laite saattaa pyytää
muuttamaan käytön valvonnan tasoa levyä
toistettaessa. Syötä tällöin salasana ja muuta
tasoa.
Asetukset ja säädöt
1
133
b Huomautuksia
HDMI-asetukset (HDMIlähtö)
Voit säätää HDMI-liitäntään liittyviä
asetuksia.
b Huomaa
”HDMI-lähtö” voidaan valita vain, kun laite
liitetään HDMI OUT -liittimeen.
Näytön tarkkuus
Valitsee HDMI OUT -liittimestä annettavan
videosignaalin tyypin. Jos kuva ei ole terävä,
luonnollinen tai tyydyttävä, kokeile toista
vaihtoehtoa, joka sopii levylle ja televisiolle/
projektorille jne. Katso lisätietoja myös
TV:n/projektorin käyttöohjeista.
1920 x 1080p
Lähettää 1920×1080p
-videosignaalia.
1920 x 1080i
Lähettää 1920×1080i
-videosignaalia.
1280 x 720p
Lähettää 1280×720p
-videosignaalia.
720 x 576p*1
Lähettää 720×576p
-videosignaalia.
720 x 480p*2
Lähettää 720×480p
-videosignaalia.
576i*1
Lähettää 720×576i
-videosignaalia.
720 x 480i*2
Lähettää 720×480i
-videosignaalia.
720 x
*1
Voidaan valita vain, kun ”Valitse tulosignaali”
-asetukseksi on valittu ”PAL/SECAM”
”Perus”-valikossa (sivu 121).
*2 Voidaan valita vain, kun ”Valitse tulosignaali”
-asetukseksi on valittu ”NTSC” ”Perus”valikossa (sivu 121).
134
• Jos kuvassa näkyy kohinaa, kun ”Näytön
tarkkuus” -asetusta on muutettu, pidä
x (pysäytys) -painike painettuna ja paina
tallentimen Z (avaa/sulje) -painiketta.
• Kun ”Väri”-asetukseksi on valittu ”YCbCr
4:2:2” ”HDMI-lähtö”-valikossa, vaihtoehtoa
”720 x 576i” (tai ”720 x 480i”) ei voi valita.
4:3 -videolähtö
Tämä asetus on voimassa vain, kun
”Toisto”-valikossa on valittu ”TV:n tyyppi”
-asetukseksi ”16:9”.
Säädä tämä asetus, kun haluat katsoa
kuvasuhteen 4:3 signaalia. Jos television
kuvasuhdetta voi muuttaa, muuta asetusta
televisiosta, älä tästä tallentimesta.
Huomaa, että tämä asetus toimii vain
HDMI-liitännällä.
Täysi
Valitse tämä, jos television
kuvasuhdetta voi vaihtaa.
Normaali
Valitse tämä, jos television
kuvasuhdetta ei voi
vaihtaa. Näyttää 4:3kuvasuhteen videon
sellaisena kuin se on.
16:9 -kuvasuhteen
televisio
b Huomautuksia
Väri
Valitsee tavan, jolla videosignaaleja
lähetetään HDMI-liittimeen.
RGB (0-255)
RGB (16-235)
Lähettää RGB (0-255)
-signaaleja. Valitse tämä
liitettäessä RGB (0-255)
-laitteeseen.
Lähettää RGB (16-235)
-signaaleja. Valitse tämä,
jos värit ovat liian
voimakkaat ja musta
liian tumma.
YCbCr 4:2:2
Lähettää 10-bittisiä
YCbCr 4:2:2
-komponenttisignaaleja.
YCbCr 4:4:4
Lähettää 8-bittisiä
YCbCr 4:4:4
-komponenttisignaaleja.
• PCM-signaaleja ei välttämättä lähetetä, vaikka
”Automaatt.” olisi valittu, ”Audiolähtö”asetusten, äänikanavien määrän ja HDMIliitetyn laitteen mukaan.
• ”Audiolähtö”-toiminto ei ole käytettävissä, kun
DVI-laite on liitetty.
HDMI-Ohjaus
On
Antaa mahdollisuuden
käyttää ”HDMI-Ohjaus”
-toimintoa (sivu 21).
Ei
Sammuttaa toiminnon.
b Huomautuksia
• Eräät asetukset eivät välttämättä ole
käytettävissä liitetyn laitteen mukaan.
• Kun DVI-laite on liitetty, vaihtoehtoja ”YCbCr
4:2:2” tai ”YCbCr 4:4:4” ei voi valita.
• Kun ”Näytön tarkkuus” -asetukseksi on valittu
”720 x 576i” (tai ”720 x 480i”) ”HDMI-lähtö”valikossa, vaihtoehtoa ”YCbCr 4:2:2” ei voi
valita.
Audiolähtö
Automaatt.
Lähettää Dolby Digital-,
MPEG- ja DTSäänisignaalit
bittivirtasignaalina.
Valitse normaalisti tämä
asento.
PCM
Muuntaa kaikki
äänisignaalit, paitsi DTSsignaalit, PCMsignaaleiksi.
Asetukset ja säädöt
Valitsee HDMI OUT -liittimestä ulos
annettavan audiosignaalin tyypin.
Bittivirta ensisij. Valitse tämä, jos liitetty
laite on yhteensopiva
bittivirtaäänen kanssa.
135
2
Muut asetukset
(Asetukset)
Voit tehdä muita käyttöasetuksia.
Kuvaruutunäyttö
On
Näyttää automaattisesti
tiedot ruudulla, kun
tallennin käynnistetään
tms.
Ei
Näyttää tiedot vain, kun
DISPLAY-painiketta
painetaan.
Aseta kaukosäätimen komentomuoto
siten, että se vastaa edellä tallentimelle
asetettua komentomuotoa.
Aseta kaukosäätimen komentomuoto
tekemällä seuraavat vaiheet.
1 Pidä ENTER pohjassa.
2 Pidä ENTER pohjassa ja syötä
komentomuodon numerokoodi
numeropainikkeiden avulla.
3 Pidä sekä numero- että ENTERpainike samanaikaisesti pohjassa yli
kolmen sekunnin ajan.
z Vihje
Voit tarkistaa tallentimen komentomuodon
etupaneelin näytöstä (sivu 13). Jos
komentomuodoksi on asetettu ”3 (Oletusasetus)”,
”1” tai ”2” ei tule näkyviin.
SMARTLINK
Etupaneelin näyttö
Säätää etupaneelin näytön valaistusta.
On
Kirkas valaistus.
Ei
Sammuttaa valaistuksen ja
pienentää virrankulutusta,
kun virta katkaistaan.
Vain tämä
tallennin
Mahdollistaa
SMARTLINK-toiminnon
käytön, kun tallennin on
valmiustilassa.
Läpisyöttö
Mahdollistaa
SMARTLINK-toiminnon
käytön liitetyn laitteen
kanssa, kun tallennin on
valmiustilassa.
Komentomuoto
b Huomaa
Vaihtaa tallentimen komentomuodon, jotta
vältetään ristiriita jonkin muun Sony DVD
-tallentimen tai -soittimen kanssa.
1
136
Valitse komentomuoto (”1”, ”2” tai ”3
(Oletusasetus)”) ja paina ENTERpainiketta.
Valitse ”Valmiustila”-asetukseksi ”Tila 2”
”Perus”-valikossa (sivu 121), jotta voit valita
”SMARTLINK”-asetukseksi ”Läpisyöttö”.
DivX
b Huomaa
Rekisteröintikoodi
Tämän tallentimen ja varusteisiin kuuluvan
kaukosäätimen komentomuodon
oletusasetuksena on ”3 (Oletusasetus)”.
Kaukosäädin ei toimi, jos tallentimelle ja
kaukosäätimelle on asetettu eri
komentomuodot. Aseta komentomuoto
samaksi.
Näyttää tämän tallentimen DivXvideotiedostojen rekisteröintikoodin.
Tarkempia tietoja saat internetistä
osoitteesta http://www.divx.com/vod.
Valitse esikatselu (vain HDD)
Valitsee nimikeluettelossa näytetyn
pienoiskuvatyypin.
Pikakatselu
Toistaa lyhyitä otteita eri
puolilta valittua nimikettä.
Normaali
Toistaa valitun nimikkeen
alusta.
Muut asetukset
(Asetukset 2)
Voit tehdä muita käyttöasetuksia.
USB
Käynn. USB-laite uud
Käynnistää liitetyn USB-laitteen uudelleen,
jos se ei reagoi tallentimeen. Jos liitetty
USB-laite ei vieläkään toimi oikein, kokeile
seuraavaa:
– Sammuta liitetty USB-laite ja käynnistä se
uudelleen.
– Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Vahvista tulostin
Näyttää tallentimeen liitetyn tulostimen
valmistajan ja mallinimen. Huomaa, että
tämä toiminto ei ehkä toimi riippuen
tulostimesta.
TV kesk.
Valitsee virittimen TV Pause -toimintoa
varten (sivu 74).
Valitsee tämän, kun
tallennin liitetään
televisioon SCARTliittimellä.
Tallentimen
viritin
Valitsee tämän, kun
tallennin liitetään
televisioon käyttämättä
SCART-liitintä.
Asetukset ja säädöt
TV:n viritin
137
Kuvassa on kohinaa.
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos tallentimen käytössä ilmenee jokin
seuraavista ongelmista, yritä korjata vika
tämän vianetsintäoppaan avulla ennen
huoltoon viemistä. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteys lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
Virta
Virta ei kytkeydy päälle.
, Tarkista, että virtajohto on liitetty
kunnolla.
Tallentimen virta kytkeytyy pois päältä
samanaikaisesti, kun televisio
sammutetaan.
, Tämän syynä on ’BRAVIA’ Sync
-ominaisuudet. Peruuta tämä toiminto
asettamalla ”HDMI-Ohjaus” -asetukseksi
”Ei” ”HDMI-lähtö”-valikossa (sivu 135).
Kuva
Kuva ei näy.
, Liitä kaikki liitosjohdot kunnolla
uudelleen.
, Liitosjohdot ovat vialliset.
, Tarkista liitäntä televisioon (sivu 15).
, Valitse television tulovalitsimen asetus
(esimerkiksi ”VCR” tai ”AV 1”), jolla
tallentimen signaali näkyy kuvaruudussa.
, Tarkista, että ”Videotulo/läht”-valinta on
yhteensopiva järjestelmän vastaavan
asetuksen kanssa (sivu 125).
, Jos tallennin liitetään televisioon vain
COMPONENT VIDEO OUT -liittimien
kautta, valitse ”Kompon.videolähtö”
asetuksen ”Videotulo/läht”-valinnaksi
”Lomittamaton” (sivu 125).
, Valitse ”Valmiustila”-asetukseksi ”Tila 2”
”Perus”-valikossa (sivu 121).
, Kun toistetaan kaksikerroksista DVDlevyä, kuva ja ääni saattavat keskeytyä
hetkellisesti kohdassa, jossa kerros
vaihtuu.
138
, Jos tallentimen kuvan lähtösignaali kulkee
videonauhurin läpi päästäkseen TV:seen
tai jos tallennin on liitetty TV/VIDEOyhdistelmäsoittimeen, eräiden DVDohjelmien käyttämä kopiosuojaus voi
vaikuttaa kuvanlaatuun. Jos ongelma
jatkuu senkin jälkeen, kun tallennin on
liitetty suoraan televisioon, liitä tallennin
television S-VIDEO-tuloon.
, Tallennin täytyy asettaa progressiiviseen
muotoon, vaikkei TV hyväksyisi
progressiivista signaalia. Pidä tässä
tapauksessa tallentimen x-painike
(pysäytys) painettuna ja paina tallentimen
painiketta Z (avaa/sulje).
, Vaikka televisio on yhteensopiva
progressiivisen formaatin (525p/625p)
signaalin kanssa, kuva voi heikentyä, kun
tallennin asetetaan progressiiviselle
formaatille. Pidä tässä tapauksessa
tallentimen x-painike (pysäytys)
painettuna ja paina tallentimen painiketta
Z (avaa/sulje), niin tallennin asetetaan
normaaliin (lomitettuun) muotoon.
, Toistetaan nimikettä, joka on tallennettu
TV:stä poikkeavalla värijärjestelmällä.
, HDD:llä tallennetuissa kuvissa voi olla
kohinaa, mikä johtuu HDD:n
ominaisuuksista. Kyseessä ei ole vika.
, Kun toistetaan kaksikerroksista DVDlevyä, kuva ja ääni saattavat keskeytyä
hetkellisesti kohdassa, jossa kerros
vaihtuu.
Kuvaa ei ole tai kuvassa näkyy kohinaa
laitteen ollessa liitettynä DV IN
-liittimeen.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta tallennin
ja käynnistä se uudelleen. 2Sammuta
liitetty laite ja käynnistä se sitten
uudelleen. 3Irrota i.LINK-johto ja liitä se
uudelleen.
Kuvaa ei ole tai kuvassa näkyy kohinaa
laitteen ollessa liitettynä HDMI OUT
-liittimeen.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta tallennin
ja käynnistä se uudelleen. 2Sammuta
liitetty laite ja käynnistä se sitten
uudelleen. 3Irrota HDMI-johto ja liitä se
uudelleen.
, Jos videolähtöön käytetään HDMI OUT
-liitintä, ongelma saattaa korjautua
muuttamalla ”Näytön tarkkuus”
-asetuksen ”HDMI-lähtö”-asetusta
(sivu 134). Liitä televisio ja tallennin
muuhun videoliittimeen kuin HDMI OUT
ja vaihda television tuloksi liitetty video
siten, että kuvaruutunäyttö näkyy. Muuta
”HDMI-lähtö”-asetuksen ”Näytön
tarkkuus” -asetusta ja vaihda television
tuloksi taas HDMI. Jos kuva ei vieläkään
näy, toista vaiheet ja yritä muita
vaihtoehtoja.
, Tallennin on liitetty tulolaitteeseen, joka ei
ole HDCP-yhteensopiva (sivu 18).
, Jos kuvassa näkyy kohinaa, kun ”Näytön
tarkkuus” -asetusta on muutettu, pidä
x (pysäytys) -painike painettuna ja paina
tallentimen Z (avaa/sulje) -painiketta.
Televisio-ohjelman vastaanotto ei täytä
ruutua.
, Aseta kanava manuaalisesti ”Viritin”asetuksen ”Manuaal. kanavahaku”
-kohdassa (sivu 122).
, Valitse oikea lähde INPUT-painikkeen
avulla tai valitse jonkin televisio-ohjelman
kanava PROG +/– -painikkeiden avulla.
, Suuntaa television antenni uudelleen.
, Säädä kuvaa (katso television ohjekirjaa).
, Sijoita tallennin ja televisio kauemmas
toisistaan.
, Sijoita televisio ja nipulla olevat
antennijohdot kauemmas toisistaan.
, Antennijohto on liitetty tallentimen
AERIAL OUT -liittimeen. Liitä kaapeli
AERIAL IN -liittimeen.
, Tallentimen ja TV:n värijärjestelmät eivät
ole samat. Vaihda tallentimen
värijärjestelmä pitämällä tallentimen x
(pysäytys) -painike painettuna ja
painamalla tallentimen INPUT-painiketta.
, Kanava ohitetaan (sivu 122).
, Ajastintallennus alkoi, jolloin kanava
vaihtui.
Tallentimen tuloliittimeen liitetyn
laitteen kuva ei näy ruudulla.
, Jos laite on liitetty LINE 1/DECODER
-liittimeen, valitse etupaneelin näytöstä
”L1” painamalla INPUT.
Jos laite on liitetty LINE 2 IN -liittimiin,
valitse etupaneelin näytöstä ”L2”
painamalla INPUT-painiketta.
, Kun ”Valmiustila”-asetukseksi on valittu
”Tila 1” (oletus) ”Perus”-asetuksissa,
LINE 1/DECODER -liittimien
tulosignaaleja ei lähetetä LINE 3 – TV
-liittimestä. Valitse
”Valmiustila”-asetukseksi ”Tila 2”
”Perus”-valikossa (sivu 121).
Tallentimen kautta liitetyn laitteen
toistettava kuva tai televisio-ohjelma on
vääristynyt.
, Jos DVD-soittimen, videonauhurin tai
virittimen lähettämä toistokuva kulkee
tallentimen kautta ennen kuin se saapuu
televisioon, joidenkin ohjelmien sisältämä
kopioinnin estosignaali voi vaikuttaa
kuvan laatuun. Irrota kyseinen toistolaite
ja liitä se suoraan televisioon.
Kuva ei täytä ruutua.
, Valitse ”TV:n tyyppi” ”Toisto”-valikosta
TV-ruudun koon mukaan (sivu 131).
Kuva ei täytä ruutua, vaikka kuvakooksi
on ”Toisto”-asetuksessa valittu ”TV:n
tyyppi”.
Lisätietoja
Televisio-ohjelman kuva on vääristynyt.
Televisiokanavia ei voi vaihtaa.
, Nimikkeen kuvasuhde on asetettu
kiinteästi.
Kuva on mustavalkoinen.
, Tarkista, että ”Videotulo/läht”-asetuksen
”LINE 3 -lähtö” -valinta on yhteensopiva
järjestelmän vastaavan asetuksen kanssa
(sivu 125).
, Jos käytät SCART-johtoa, varmista että se
on 21-nastainen eli käyttää kaikkia johtoja.
,jatkuu
139
GUIDE Plus+ -järjestelmä
(vain RDR-AT105/AT107/AT205)
GUIDE Plus+ -järjestelmä ei tule
näkyviin.
, 1Vaikka ”Pika-asetus” olisi suoritettu,
TV-ohjelmien tiedot eivät tule näkyviin,
ennen kuin tallennin vastaanottaa GUIDE
Plus+ -tiedot. 2Sammuta tallennin, mutta
älä irrota sitä pistorasiasta. 3Odota
24 tuntia. Voi kestää useita päiviä, ennen
kuin tallennin on vastaanottanut kaikkien
ohjelmapaikkojen GUIDE Plus+ -tiedot.
Jos tallennin ei ole vastaanottanut GUIDE
Plus+ -tietoja 24 tunnin kuluttua, aseta
isäntäkanava manuaalisesti (sivu 52).
, Isäntäkanava on pois käytöstä. Näytä
isäntäkanava ja ota se käyttöön (sivu 53).
, Ajastin on asetettu. Peruuta ajastinasetus.
, Kello on väärässä. Aseta kellonaika
manuaalisesti (sivu 120).
, Maa/alue tai postinumero on väärä. Aseta
maa/alue ja postinumero oikein (sivu 26).
, Kun tallennin on liitetty
kotipäätevastaanottimeen, vastaanotin
täytyy asettaa lataamaan GUIDE Plus+
-tiedot.
, Jos kotipäätevastaanotin on liitetty
tallentimeen vain SCART-johdolla, yritä
seuraavaa: 1Käynnistä
kotipäätevastaanotin. 2Kytke
kotipäätteen ohjain. 3Aseta isäntäkanava
manuaalisesti kohdan ”GUIDE Plus+
-isäntäkanavan vaihtaminen manuaalisesti
(Setup)” (sivu 52) vaiheiden mukaan.
Muista asettaa kotipäätevastaanotin
(viritin) lähteeksi.
, On asetettu aluenumeroita, joita ei voi
vastaanottaa GUIDE Plus+ -järjestelmällä.
Valitse ”Pika-asetus” järjestelmävalikon
”Alkuasetukset”-kohdan ”Perus”asetuksissa ja tee asetukset uudelleen
näytön ohjeiden mukaan (sivu 26).
140
, Kaapelirasian ”Time Lock” -toiminto on
aktivoitu. Poista toiminto käytöstä.
, Jos isäntäkanava on vaihtunut tai siirtynyt,
ohjelmaoppaan tietoja ei voi vastaanottaa.
Päivitä tällöin isäntäkanavan asetus
noudattamalla kohdan ”GUIDE Plus+
-isäntäkanavan haku (Setup)” (sivu 52)
vaiheita. Jos ongelma ei poistu päivän
odotuksen jälkeen, etsi isäntäkanava
seuraavalta sivustolta ja aseta isäntäkanava
manuaalisesti (sivu 52).
www.europe.guideplus.com
Ohjelmaluettelon ohjelmapaikan numero
ei vastaa lähetysasemaa.
, Alueella voi olla useampi kuin yksi
kanavajärjestys. Vaihda kanavajärjestys
valitsemalla ”Editor” GUIDE Plus+
-järjestelmän valikkoriviltä (sivu 53).
Eräiden ohjelmapaikkojen ohjelmatiedot
puuttuvat.
, Ohjelmaopastietoja ei ole päivitetty.
Sammuta tallennin ja anna sen
vastaanottaa ohjelmaopastiedot.
, Eräät lähetysasemat tukevat vain kahden
päivän tietoja. Tarkempia tietoja on
seuraavalla www-sivustolla:
www.europe.guideplus.com
, Kaikkia GUIDE Plus+ -tietoja ei voitu
vastaanottaa, koska vastaanotto on heikko.
Ohjelmaluettelo ei ole ajan tasalla.
, Tallennin oli käytössä silloin, kun GUIDE
Plus+ -tiedot oli ajastettu ladattaviksi.
, Kaikkia GUIDE Plus+ -tietoja ei voitu
vastaanottaa, koska vastaanotto on heikko.
Ääni
Ääntä ei kuulu.
HDMI OUT -liittimestä ei tule ääntä.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta tallennin
ja käynnistä se uudelleen. 2Sammuta
liitetty laite ja käynnistä se sitten
uudelleen. 3Irrota ja liitä HDMI-johto
uudelleen.
, HDMI OUT -liitin on liitetty DVIlaitteeseen (DVI-liittimet eivät kelpuuta
audiosignaalia).
, HDMI OUT -liittimeen liitetty laite ei
noudata äänisignaalimuotoa. Valitse
tällöin ”Audiolähtö”-asetukseksi ”PCM”
”HDMI-lähtö”-valikossa (sivu 135).
Ääni on vääristynyt.
, Aseta ”Virittimen äänitaso” -valinnaksi
”Audiotulo”-asetuksessa ”Pakattu”
(sivu 126).
Äänessä on kohinaa.
, Joidenkin DVD-levyjen äänenvoimakkuus
on heikko.
Äänenvoimakkuus voi parantua, jos
valitset ”Audiolähtö”-asetuksen ”Audio
DRC” -valinnaksi ”On” (sivu 128).
, Aseta ”Virittimen äänitaso” -valinnaksi
”Audiotulo”-asetuksessa ”Normaali”
(sivu 126).
Vaihtoehtoista ääniraitaa ei voi tallentaa
eikä toistaa.
, Kun tallennetaan liitetystä laitteesta,
valitse ”Ulkoinen ääni” -asetukseksi
”Kaksikielinen” ”Audiotulo”-valikossa
(sivu 126).
, Monikielisiä raitoja (pää- ja ali-) ei voi
tallentaa kiintolevylle (kun Video-tila on
käytössä), DVD+RW-, DVD-RW (Videotila) -levyille, DVD+R- tai DVD-R
(Video-tila) -levyille. Jos haluat tallentaa
kielen, valitse ”Audiotulo”-valikosta
”Kaksikiel. tallennus” -asetukseksi ”A/V”
tai ”B/O” ennen tallentamista (sivu 127).
Jos haluat tallentaa sekä pää- että aliäänet,
tallenna DVD-RW-/DVD-R (VR-tila)
-levylle. Kun haluat tallentaa kiintolevylle,
valitse ”HDD-tallennusmuoto”asetukseksi ”Ei videotilaa” ”Tallennus”valikossa (sivu 131).
, Jos DIGITAL OUT (COAXIAL)
-pistukkaan on liitetty äänilaite ja haluat
vaihtaa ääniraidan kiintolevyllä (kun
”HDD-tallennusmuoto”-asetukseksi on
valittu ”Ei videotilaa” ”Tallennus”valikossa (sivu 131))/DVD-RW-/DVD-R
(VR-tila) -levyn toiston aikana, valitse
”Audiolähtö”-valikossa
”Dolby Digital -lähtö” -asetukseksi
”Dolby Digital -> PCM” (sivu 127).
Lisätietoja
, Tee kaikki liitännät kunnolla uudelleen.
, Liitäntäjohto on viallinen.
, Audiolaitteen tulolähteen asetus tai
audiolaitteen liitäntä on väärä.
, Tallennin toistaa taaksepäin, pikakelaa
eteenpäin, toistaa hidastetusti tai on
taukotilassa.
, Jos DIGITAL OUT (COAXIAL)-/HDMI
OUT -liitännöistä ei tule äänisignaalia,
tarkista ”Audiolähtö”-asetukset
(sivu 127).
, Tallennin tukee vain MP3-ääntä sekä
Dolby Digital- ja MPEG-ääntä DivXvideotiedostoissa. Paina AUDIO ja valitse
MP3 tai MPEG-ääni.
Äänenvoimakkuus on heikko.
,jatkuu
141
, LINE 2 OUT R-AUDIO-L -liittimistä,
LINE 3 – TV -liittimestä tai LINE 1/
DECODER -liittimestä kuuluu kohinaa
toistettaessa DTS-ääniraidalla varustettua
CD-levyä (sivu 70).
Tallennus/ajastintallennus/
editoiminen
Ohjelmapaikkaa ei voi vaihtaa muuksi
kuin se ohjelmapaikka, jolta
tallennetaan.
, Aseta television tulolähteeksi ”TV”.
Tallennus ei ala välittömästi
painettaessa z REC -painiketta.
, Käytä tallenninta vasta, kun ”LOAD”,
”FORMAT” tai ”INFO WRITE” on
kadonnut etupaneelin näytöstä.
Mitään ei tallentunut, vaikka ajastin
asetettiin oikein.
, Tallennuksen aikana sattui sähkökatko.
, Tallentimen sisäinen kello on pysähtynyt
yli tunnin mittaisen sähkökatkon takia.
Aseta kellonaika uudelleen (sivu 120).
, Kanava on poistettu käytöstä
ajastintallennuksen asettamisen jälkeen.
Katso kohtaa ”Manuaal. kanavahaku”
sivulla 122.
, Ohjelmapaikka piilotettiin
ajastintallennuksen asetuksen jälkeen.
(Katso kohtaa ”Ohjelmapaikkojen
poistaminen käytöstä (Editor)” sivulla 53.)
, Irrota virtajohto pistorasiasta ja liitä se
takaisin.
, Ohjelma sisältää kopioinnin estosignaalin,
joka rajoittaa kopioimista.
, Toinen ajastinasetus menee päällekkäin
ajastinasetuksen kanssa (sivu 63).
, Tallentimessa ei ole DVD-levyä.
, Levytila ei riitä tallennukselle.
, Kotipäätevastaanotin oli sammutettu.
, Kotipäätteen ohjain oli kytketty väärin
(sivu 15).
, Valikkorivin kohdan ”Setup”-asetuksia on
muutettu (sivu 52).
, Tallennin oli kopioimassa.
142
Tallennus ei pysähdy välittömästi
painettaessa x REC STOP -painiketta.
, Kestää muutamia sekunteja, kun tallennin
syöttää levytiedot ennen tallennuksen
lopettamista.
Näyttöön voi tulla ohjeita painikkeen
x REC STOP painamisen jälkeen.
Noudata tällöin näytön ohjeita.
Tallennus ei pääty, kun painetaan x.
, Paina x REC STOP -painiketta.
Ajastintallennus ei ole täydellinen tai se
ei alkanut alusta.
, Tallennuksen aikana sattui sähkökatko. Jos
sähkö palautuu ajastintallennuksen aikana,
tallennin jatkaa tallentamista.
Jos sähkökatko kestää yli tunnin, aseta
kellonaika uudelleen (sivu 120).
, Toinen ajastinasetus menee päällekkäin
ajastinasetuksen kanssa (sivu 63).
, Levytila ei riitä.
, VPS/PDC-toiminto toimii.
Aiemmin tallennettu sisältö pyyhkiytyi.
, DVD-levylle aiemmin tietokoneella
tallennetut tiedot, joita ei voida toistaa tällä
tallentimella, pyyhkiytyvät kun levy
asetetaan laitteeseen.
VPS/PDC ei toimi.
, Tarkista, että kellonaika ja päivämäärä
ovat oikein asetetut.
, Tarkista, että asetettu VPS/PDC-aika on
oikein (TV-ohjelmaoppaassa voi olla
virhe). Jos tallennettavaksi haluttu lähetys
ei lähettänyt oikeaa VPS/PDC-tietoa,
tallennin ei aloita tallennusta.
, Jos lähetyksen vastaanotto on heikko,
VPS/PDC-signaali voi muuttua, jolloin
tallennin ei aloita tallentamista.
, VPS/PDC-toiminto ei ehkä toimi, jos
GUIDE Plus+ -isäntäkanavan asetuksia ei
ole tehty loppuun.
, VPS/PDC-toiminto ei toimi, kun GUIDE
Plus+ -tietoja ladataan.
Toisto
Tallennin ei toista minkään tyyppistä
levyä (paitsi HDD:tä).
, Levy on ylösalaisin. Aseta levy
etikettipuoli ylöspäin.
, Levy on asetettu väärin paikalleen.
, Tallentimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Jos näin käy ja jos tallennin on päällä, jätä
tallennin päälle (jos se on sammutettuna,
anna sen olla sammutettuna) noin tunnin
ajan, kunnes kosteus on haihtunut.
, Jos levy on tallennettu toisella
tallentimella, levyä ei voi toistaa, ellei sitä
ole viimeistelty (sivu 45).
Tallennin ei aloita toistoa alusta.
, Toiston jatkaminen on aktivoitu
(sivulla 68).
, Laitteessa on DVD, jonka nimikeluettelo
tai DVD-valikko näkyy televisioruudulla
automaattisesti, kun se asetetaan
laitteeseen. Aloita toisto valikon avulla.
Tallennin aloittaa toiston
automaattisesti.
, DVD VIDEO -levyllä on automaattisen
toiston toiminto.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa eikä
kytkeä pois päältä.
, DVD VIDEO -levylle ei ole tallennettu
monikielisiä tekstityksiä.
, DVD VIDEO -levy estää tekstityksen
vaihtamisen.
, Yritä vaihtaa tekstitystä DVD VIDEO
-valikon avulla.
, Tällä tallentimella tallennettujen
nimikkeiden tekstityksiä ei voi vaihtaa.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
, Toistettavalle DVD VIDEO -levylle ei ole
tallennettu useita kuvakulmia.
, Yritettiin vaihtaa kuvakulmaa, kun ”
”
ei näy televisioruudulla (sivu 69). Kun
haluat näyttää kuvakkeen ”
”, jos
levylle on tallennettu useita kuvakulmia,
valitse ”Toisto”-valikossa ”Kulman
ilmaisin” -asetukseksi ”On” (sivu 133).
, DVD VIDEO -levy estää kuvakulman
vaihtamisen.
, Yritä muuttaa kuvakulma DVD VIDEO
-valikon avulla.
, Tällä tallentimella tallennetun nimikkeen
kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
, Kuvakulmaa ei voi muuttaa hidastetun
toiston aikana eikä toiston ollessa tauolla.
DivX-videotiedosto ei toistu.
Toisto pysähtyy automaattisesti.
, Jos DVD-levyllä on automaattisen tauon
signaali, tallennin pysäyttää toiston
automaattisen taukosignaalin kohdalla.
, DVD-levystä riippuen joitain edellä
mainittuja toimintoja ei voi käyttää. Lue
levyn mukana tulleet ohjeet.
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole
tallennettu monikielistä raitaa.
, DVD VIDEO -levy estää ääniraidan kielen
vaihtamisen.
, Yritä vaihtaa kieltä DVD VIDEO -valikon
avulla.
Lisätietoja
Joitain toimintoja kuten pysäytys, haku
tai hidastettu toisto ei voi käyttää.
, Tiedostoa ei ole luotu DivX-formaatissa.
, Tiedostolla on muu tiedostopääte kuin
”.avi” tai ”.divx”.
, DATA CD (DivX-video)- tai DATA DVD
(DivX-video) -levyä ei ole luotu DivXmuodossa, joka noudattaa standardia
ISO9660 Level 1/Level 2, Romeo-, Joliettai UDF (Universal Disk Format) 1.02,
1.50, 2.00, tai 2.01.
, DivX-videotiedostomuoto on suurempi
kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus).
MP3-audiokappaleet eivät toistu.
, MP3-audiokappaleet on tallennettu
formaatissa, jota ei voi toistaa tällä
tallentimella (sivu 157).
JPEG-kuvat eivät toistu.
, JPEG-kuvat on tallennettu formaatissa,
jota ei voi toistaa tällä tallentimella
(sivu 157).
, Progressiivisia JPEG-kuvia ei voi toistaa.
,jatkuu
143
Television tauko ei toimi.
, Tallennetaan HDD:lle tai HDD on täynnä.
, TV-tauko-toiminto ei toimi oikein
katseltaessa televisiota liitetyn laitteen,
kuten videonauhurin tai
digitaalivirittimen, kautta. TV-taukotoiminto toimii vain televisiosta tai
tallentimesta valitulla kanavalla.
Kopiointi
Nimike kopioitiin, mutta nimikettä ei näy
kovalevyn nimikeluettelossa.
, Nimike sisältää kopioinninestosignaalin,
joten se siirrettiin (sivu 154).
Pikakopiointia ei voi tehdä.
Tallennus liitetyltä laitteelta
ajastimen kanssa (vain RDRAT100/AT200)
Mitään ei tallennettu vaikka tahdistettu
tallennus asetettiin oikein.
, Liitettyä laitetta ei kytketty pois päältä.
Sammuta liitetty laite ja aseta tallennin
tahdistetun tallennuksen valmiustilaan
(sivu 66).
, Tallenninta ei ollut asetettu tahdistetun
tallennuksen valmiustilaan. Aseta
tallennin valmiustilaan tahdistettua
tallennusta varten. Varmista, että
SYNCHRO REC -merkkivalo syttyy
etupaneelin näytössä (sivu 66).
, Laitetta ei ole liitetty tallentimen LINE 1/
DECODER -liittimeen.
, Tallennin on liitetty liitetyn laitteen
television lähtöliittimeen.
, Tahdistettu tallennus ja toinen
ajastintallennus menevät päällekkäin
(sivu 66).
, Nimikettä ei voi pikakopioida (sivu 87).
Vaikka A-B -pyyhkiminen tehtäisiin siten,
että nimike ei sisällä eri kuvakokoja, sitä
käsitellään edelleen nimikkeenä, joka
sisältää eri kuvakokoja.
HDD/DVD DUB ei ole mahdollista.
, Nimikettä ei voi kopioida (sivu 85).
Kopiointi HDD-videokameralla ei ole
mahdollista.
, Liitettynä on HDD-videokamera, jota tämä
tallennin ei tue (sivu 90).
, HDD-videokamera ei ole asetettu USBliitäntätilaan (sivu 91).
, HDD-videokamera sisältää vain sen
materiaalin, joka on jo kopioitu
tallentimeen, kun kopioidaan käyttäen
ONE-TOUCH DUB -painiketta tai
”Lisäävä kopiointi” -toimintoa.
Näyttö
Kello on pysähtynyt.
Tahdistettu tallennus ei valmistu.
, Liitetyn laitteen ajastinasetus on
päällekkäin tallentimen ajastinasetuksen
kanssa (sivu 66).
, Tallennuksen aikana sattui sähkökatko.
, [/1 -painiketta painettiin, ennen kuin
tahdistettu tallennus aloitettiin.
Tallennin aloittaa tallennuksen
automaattisesti, kun
satelliittivastaanotin on päällä.
, Tahdistettu tallennus on aktivoitu.
Sammuta satelliittivastaanotin ja peruuta
tahdistettu tallennus (sivu 66).
144
, Aseta kellonaika uudelleen (sivu 120).
Kello on väärässä.
, Aseta kellonaika uudelleen (sivu 120). Jos
kellonaikaa ei voi asettaa, odota kunnes
kellonaikatieto vastaanotetaan ja
kellonaika säätyy automaattisesti.
Ajastimen merkkivalo vilkkuu.
, Levyllä ei ole tarpeeksi tilaa.
, Aseta tallennuskelpoinen levy
tallentimeen.
, Asetettu DVD on suojattu (sivu 44).
Kello ei näy etupaneelin näytössä, kun
tallennin on sammutettuna.
, ”Asetukset”-asetuksissa on valittu
”Etupaneelin näyttö” -asetukseksi ”Ei”
(sivu 136).
Kaukosäädin
’BRAVIA’ Sync -ominaisuudet eivät toimi.
, Televisiosi ei ole yhteensopiva ’BRAVIA’
Sync -ominaisuuksien kanssa.
, ”HDMI-lähtö”-asetuksissa on valittu
”HDMI-Ohjaus” -asetukseksi ”Ei”
(sivu 135).
, Tallennin on liitetty televisioon
vahvistimen kautta. Liitä tallennin suoraan
televisioon.
Kaukosäädin ei toimi.
, Tallentimelle ja kaukosäätimelle on
asetettu eri komentomuoto. Aseta
komentomuoto samaksi (sivu 136). Tämän
tallentimen ja varusteisiin kuuluvan
kaukosäätimen komentomuodon
oletusasetuksena on ”3 (Oletusasetus)”.
Voit tarkistaa nykyisen komentomuodon
etupaneelin näytöstä (sivu 136).
, Paristot ovat lopussa.
, Kaukosäädin on liian kaukana
tallentimesta.
, Kaukosäätimen valmistajakoodi on
palautunut oletusasetukseen paristojen
vaihdon yhteydessä. Aseta koodi
uudelleen (sivu 24).
, Kaukosäätimellä ei osoiteta tallentimen
kaukosäätimen tunnistimeen.
Muut
Tallennin ei tunnista liitettyä USBlaitetta.
Näytä kieli kuvaruudun vaihdoissa
automaattisesti.
, Kun ”HDMI-Ohjaus” -asetukseksi on
valittu ”On” (oletus) ”HDMI-lähtö”
-valikossa (sivu 135), näyttökieli vaihtuu
automaattisesti liitettynä olevan television
kieliasetuksen mukaan, jos television
kieliasetusta vaihdetaan tms.
, Paina tallentimen [/1 -painiketta yli viisi
sekuntia, kunnes tallennin sammuu.
Käynnistä sitten tallennin painamalla [/1
uudelleen.
, Jos staattinen sähkö tms. aiheuttaa
tallentimen tavallisesta poikkeavan
toiminnan, sammuta tallennin ja odota,
kunnes kello näkyy etupaneelin näytössä.
Irrota sitten tallennin pistorasiasta. Kytke
takaisin annettuasi sen olla jonkin aikaa
kytkemättömänä.
Levyalusta ei aukea painettaessa
Z (avaa/sulje) -painiketta.
, Levyalustan avautuminen voi kestää
muutamia sekunteja DVD-levylle
tallentamisen tai sen editoimisen jälkeen.
Tämä johtuu siitä, että tallennin lisää
tietoja levylle.
Mikään painike ei toimi ja etupaneelin
näytössä näkyy ”LOCKED”.
, Tallennin on lukittu. Poista lapsilukko
käytöstä (sivu 12).
Levyalusta ei avaudu ja etupaneelin
näytössä näkyy ”TRAYLOCKED”.
, Ota yhteys Sonyn jälleenmyyjään tai
Sonyn valtuuttamaan paikalliseen
huoltoon.
Lisätietoja
, Varmista, että USB-laite on huolellisesti
liitetty tallentimeen (sivu 137).
, Tarkista, onko USB-kaapeli
vahingoittunut.
, Tarkista, että USB-laitteen virta on
kytketty.
, USB-laite on liitetty USB-jakajan kautta.
Liitä USB-laite suoraan tallentimeen.
Tallennin ei toimi kunnolla.
”REPAIR” näkyy etupaneelin näytössä.
, Tallentimen korjaustoiminto käynnistyi
kiintolevyaseman tai levyn korjaamista
varten. Jätä tallennin päälle, kunnes
”REPAIR” katoaa etupaneelin näytöstä.
Tietoja voi kadota, vaikka korjaustoiminto
aktivoitaisiin.
,jatkuu
145
”E01” näkyy etupaneelin näytössä.
, HDD:ssä on ongelma. Ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Huomaa,
että kiintolevyn sisältö voi pyyhkiytyä pois
tämän yksikön huollon aikana.
”E02” näkyy etupaneelin näytössä.
, Kiintolevytiedot ovat väärät. Kiintolevylle
ei voi tehdä uutta tallennetta. Alusta
kiintolevy kohdassa ”Formatoi HDD”
olevien ohjeiden mukaisesti (sivu 120).
Huomaa, että kiintolevyn koko sisältö
pyyhitään. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa,
ota yhteys lähimpään Sonyn
jälleenmyyjään.
Kuuluu mekaanisia ääniä, kun tallennin
on sammutettu.
, Kun tallennin säätää automaattista
kellonajan asetusta tai päivittää EPGtietoja, toimintaääniä voi kuulua, vaikka
virta olisi katkaistu. Tämä ei ole vika.
146
Tallentimen
palauttaminen
alkutilaan
Voit palauttaa kaikki tallentimen
tehdasasetukset.
1
Tarkista, että tallennin on päällä, ja
ota levy pois.
2
Pidä tallentimen painike
x (pysäytys) painettuna ja paina
tallentimen [/1 -painiketta.
Kaikki asetukset nollataan ja tallennin
sammuu.
Tallennettavissa ja toistettavissa olevat levyt
Tyyppi
Levyn logo
Tässä
ohjekirjassa
käytetty
kuvake
Kovalevy- VRasema
muoto
(sisäinen)
Alustus
(uudet levyt)
Yhteensopivuus muiden
DVD-soittimien kanssa
(viimeistely)
Valitse ”Ei
videotilaa”
kohdassa ”HDDtallennusmuoto”
(sivu 131)
Kopioi kiintolevyn sisältö
DVD (VR-tila) -levylle
muilla DVD-soittimilla
toistoa varten
Valitse ”Videotila”
(oletus) kohdassa
”HDDtallennusmuoto”
(sivu 131)
Kopioi kiintolevyn sisältö
DVD (Video-tila) -levylle
muilla DVD-soittimilla
toistoa varten
Automaattinen
alustus +VRmuodolla
(DVD+RW
VIDEO)
Toistettavissa DVD+RWyhteensopivilla soittimilla
(automaattinen
viimeistely)
HDD
Videomuoto
DVD+RW
+RW
DVD-RW
VRmuoto
-RWVR
Alustus VRToistettavissa VRmuodolla (sivu 36) muodon kanssa
yhteensopivilla soittimilla
(viimeistely ei tarpeen)
-RWVideo
Alustus videoToistettavissa useimmilla
muodolla (sivu 36) DVD-soittimilla
(viimeistely on tarpeen)
(sivu 45)
Videomuoto
DVD+R DL
+R
Automaattinen
alustus +VRmuodolla (DVD+R
VIDEO)
Toistettavissa useimmilla
DVD-soittimilla
(viimeistely on tarpeen)
(sivu 45)
,jatkuu
Lisätietoja
DVD+R
147
Tyyppi
DVD-R
Levyn logo
Tässä
ohjekirjassa
käytetty
kuvake
VRmuoto
-RVR
DVD-R
DL
Videomuoto
-RVideo
Käyttökelpoiset levyversiot (huhtikuussa
2009)
• 8x-nopeuksinen tai hitaampi DVD+RW
• 6x-nopeuksinen tai hitaampi DVD-RW
(versio1.1, versio1.2 CPRM:n*2 kanssa)
• 16x-nopeuksinen tai hitaampi DVD+R
• 16x-nopeuksinen tai hitaampi DVD-R
(versio2.0, versio2.1 CPRM:n*2 kanssa)
• 8x-nopeuksiset tai hitaammat DVD+R DL
(kaksikerroksiset) -levyt
• 8x-nopeuksiset tai hitaammat DVD-R DL
(kaksikerroksiset) -levyt
(versio 3.0 CPRM:n*2 kanssa)
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD+R
DL”, ”DVD-R” ja ”DVD-R DL” ovat
tavaramerkkejä.
*1
Jos soittimeen asetetaan alustamaton DVD-Rlevy, se alustetaan automaattisesti Videomuodolla. Jos haluat alustaa uuden DVD-Rlevyn VR-tilassa, alusta se ”Formatoi”valikossa (sivu 47).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable
Media) on kuvien tekijänoikeuksia suojaava
koodaustekniikka.
Levyt, joille ei voi tallentaa
• DVD-RAM-levyt
148
Alustus
(uudet levyt)
Yhteensopivuus muiden
DVD-soittimien kanssa
(viimeistely)
Alustus VRmuodolla
(sivu 36)*1
Alustus suoritetaan
”Formatoi”valikossa (sivu 47).
Toistettavissa vain DVDR VR-muodon kanssa
yhteensopivilla soittimilla
(viimeistely on tarpeen)
(sivu 45)
Automaattinen
alustus Videomuodolla
Toistettavissa useimmilla
DVD-soittimilla
(viimeistely on tarpeen)
(sivu 45)
Tallennettavien nimikkeiden
enimmäismäärä
Levy
Nimikkeiden
lukumäärä
HDD*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* Yksittäisen nimikkeen enimmäispituus on
12 tuntia.
b Huomautuksia
• Samalla DVD-RW -levyllä ei voi käyttää
sekaisin VR-muotoa ja Video-muotoa. Jos
haluat vaihtaa levyn formaattia, alusta levy
uudelleen (sivu 47). Huomaa, että levyn sisältö
pyyhkiytyy alustettaessa uudelleen.
• Tallentamiseen käytettävä aika ei lyhene, vaikka
käytettäisiin suurinopeuksista levyä.
• Suosittelemme sellaisten levyjen käyttöä, joiden
pakkauksessa on merkintä ”Videokäyttöön”.
• Muilla DVD-laitteilla tehtyjä tallennuksia
sisältäville DVD+R-, DVD-R- ja DVD-RW
(Video-muoto) -levyille ei voi tehdä uusia
tallennuksia.
• Joissain tapauksissa muilla DVD-laitteilla
tehtyjä tallennuksia sisältäville DVD+RW
-levyille ei ehkä voi tehdä uusia tallennuksia.
Huomaa, että tämä tallennin kirjoittaa DVDvalikon uudelleen, kun lisätään uusi tallennus.
• Muulla DVD-laitteella tehtyjä DVD+RW-,
DVD-RW (Video-muoto)-, DVD+R ja DVD-R
-levyllä olevia tallennuksia ei voi editoida.
• Jos levyllä on tietokoneen tietoja, joita tämä
tallennin ei tunnista, tiedot voivat pyyhkiytyä.
• Et välttämättä pysty tallentamaan, editoimaan tai
kopioimaan kaikille tallennuskelpoisille levyille
riippuen levystä.
• Älä aseta levyä, joka ei sovellu tallentamiseen tai
toistamiseen tällä tallentimella. Tämä voi
aiheuttaa tallentimen toimintahäiriön.
Lisätietoja
149
Toistettavissa olevat levyt
Tyyppi
Levyn logo
Tässä
ohjekirjassa
käytetty
kuvake
DVD VIDEO
DVD
Osto- tai vuokralevyt kuten elokuvat
Tämä tallennin tunnistaa myös DVDRAM -levyt*1 DVD Video
-yhteensopivina levyinä.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD/Super VIDEO CD
-formaatissa olevat VIDEO CD- ja CDR/CD-RW -levyt
CD
Musiikki-CD-formaatissa olevat
musiikki-CD- ja CD-R/CD-RW -levyt
DATA DVD
MP3*2-audiokappaleita tai DivXvideotiedostoja sisältävät DVD+RW-/
DVD+R/DVD-RAM*1-levyt
DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM-levyt,
jotka sisältävät MP3*2-audiokappaleita,
JPEG-kuvatiedostoja tai DivXvideotiedostoja
DATA CD
Joko MP3*2-audiokappaleita, JPEGkuvatiedostoja tai DivXvideotiedostoja sisältävät CD-ROM/
CD-R/CD-RW-levyt
CD
DATA DVD
DATA CD
—
—
”DVD VIDEO” ja ”CD” ovat tavaramerkkejä.
DivX, DivX Certified ja näihin liittyvät logot ovat
DivX, Incin tavaramerkkejä ja niitä käytetään
lisenssillä.
DivX® on DivX, Incin kehittämä videotiedoston
pakkaustekniikka.
*1
Jos DVD-RAM-levyssä on irrotettava kotelo,
irrota tämä kotelo ennen toistamista.
*2 MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka ja
patentit on lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja
Thomsonilta.
Levyt, joita ei voi toistaa
• PHOTO CD -levyt
• Muussa kuin edellä olevassa taulukossa
mainitussa formaatissa tallennetut CDROM/CD-R/CD-RW -levyt.
• CD-Extra -levyjen dataosat
• BD (Blu-ray Disc) -levyt
• HD DVD -levyt
150
Ominaisuudet
• Levyt, joille on tallennettu AVCHDyhteensopivalla DVD-videokameralla
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R -levyt, jotka eivät sisällä
DVD-videotiedostoja, DivXvideotiedostoja, JPEG-kuvatiedostoja tai
MP3-audiokappaleita.
• DVD Audio -levyt
• Vain kasettityyppiset DVD-RAM -levyt.
• Super Audio CD -levyjen HD-kerros
• Eri aluekoodin DVD VIDEO -levyt
(sivu 151).
• Toisella tallentimella tallennetut DVDlevyt, joita ei ole viimeistelty oikein.
Huomautus DVD VIDEO/VIDEO CD
-levyjen toistotoiminnoista
Jotkin DVD VIDEO-/VIDEO CD -levyjen
toiminnoista voivat olla ohjelman tekijän
tietoisesti asettamia. Koska tämä tallennin
toistaa DVD VIDEO-/VIDEO CD -levyt
ohjelman tekijän suunnittelemalla tavalla,
jotkin toistotoiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä. Lue DVD VIDEO-/VIDEO
CD -levyjen mukana tulleet ohjeet.
Aluekoodi (vain DVD VIDEO)
Tallentimen taakse on painettu aluekoodi, ja
tallennin toistaa vain samalla aluekoodilla
varustetut DVD VIDEO -levyt (vain toisto).
Tämä järjestelmä suojaa tekijänoikeuksia.
Myös ALL -merkinnällä varustetut DVD
VIDEO -levyt voi toistaa tällä tallentimella.
Jos toistetaan muuta DVD VIDEO -levyä,
viesti ”Aluekoodi estää toistamisen.” näkyy
televisioruudulla. DVD VIDEO -levystä
riippuen sillä ei ehkä ole lainkaan
aluekoodia, vaikka DVD VIDEO -levyn
toisto on estetty aluerajoituksilla.
Aluekoodi
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVDaineisto ja toisella puolella digitaalinen
ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact
Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
• Tällä soittimella ei voi toistaa joitakin
DVD+RW/DVD+R-, DVD-RW/DVD-R-,
DVD-RAM- ja CD-RW/CD-R -levyjä johtuen
levyn tallennuslaadusta tai fyysisestä tilasta tai
tallennusvälineen tai -ohjelman
ominaisuuksista. Levyä ei voi toistaa, jos sitä ei
ole viimeistelty oikein. Katso tarkemmat ohjeet
tallennuslaitteen käyttöohjeista.
• Jos levyllä on tietokoneen tietoja, joita tämä
tallennin ei tunnista, tiedot voivat pyyhkiytyä.
• Älä aseta levyä, joka ei sovellu tallentamiseen tai
toistamiseen tällä tallentimella. Tämä voi
aiheuttaa tallentimen toimintahäiriön.
Tietoja tallennus-/
kopiointitilasta
Voit valita haluamasi tallennusmuodon REC
MODE -painikkeella samaan tapaan kuin
videonauhojen normaali/×3tallennusmuodon.
Korkeampilaatuiset tallennusmuodot
tarjoavat paremman näköisen tallenteen,
mutta suurempi tietomäärä lyhentää samalla
tallennusaikaa.
Vastaavasti pidempi kesto tarjoaa
pidemmän tallennusajan, mutta pienempi
tietomäärä merkitsee karkeampaa
kuvanlaatua.
Voit valita tallennustilan lisäasetuksia
(manuaalinen tallennustila) valitsemalla
”Tallennus”-valikon ”Man. tallennustila”
-asetukseksi ”On (asetuksiin)” (sivu 130).
Jos haluat tallentaa kuvia paremmalla
laadulla kuin kiintolevyn HQ-tila valitse
”Man. tallennustila” -asetukseksi ”On
(asetuksiin)” ja valitse sitten ”HQ+”.
Seuraavilla sivuilla oleva taulukko näyttää
likimääräiset tallennusajat kiintolevylle ja
eri DVD-tyypeille kussakin manuaalisessa
tallennustilassa sekä vastaavat ajat
vakiotallennustilassa.
Lisätietoja
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen.
Jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin
näistä levyistä eivät ole CD-standardin
mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa
tällä tuotteella.
b Huomautuksia
z Vihje
Voit valita manuaalisen tallennustilan helposti
painelemalla painiketta REC MODE, kunnes
”MN” tulee näkyviin, ja valitsemalla sitten
manuaalisen tallennustilan painikkeella </,.
,jatkuu
151
Tallennusaika kussakin tallennustilassa
Paksut viivat tarkoittavat huomattavia eroja tallennuskuvan laadussa.
Arvioitu tallennusaika (tuntia)
HDD
Tallennusmuoto
HQ
HSP
SP
LSP
ESP
LP
EP
152
RDRAT100/
AT105/
AT107
RDRAT200/
AT205
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
HQ+*1
23
36
–
–
PCM*2
34
53
1 t 1 min.
1 t 51 min.
MN32
34
53
1 t 1 min.
1 t 51 min.
MN31
36
57
1 t 5 min.
1 t 57 min.
MN30
39
61
1 t 10 min.
2 t 6 min.
MN29
42
66
1 t 15 min.
2 t 15 min.
MN28
45
70
1 t 20 min.
2 t 24 min.
MN27
48
75
1 t 25 min.
2 t 33 min.
MN26
50
79
1 t 30 min.
2 t 41 min.
MN25
53
84
1 t 35 min.
2 t 50 min.
MN24
56
88
1 t 40 min.
2 t 59 min.
MN23
59
92
1 t 45 min.
3 t 8 min.
MN22
62
97
1 t 50 min.
3 t 17 min.
MN21
68
105
2
3 t 35 min.
MN20
73
115
2 t 10 min.
3 t 53 min.
MN19
79
120
2 t 20 min.
4 t 11 min.
MN18
84
130
2 t 30 min.
4 t 29 min.
MN17
90
140
2 t 40 min.
4 t 47 min.
MN16
96
150
2 t 50 min.
5 t 5 min.
MN15
100
155
3
5 t 23 min.
MN14
105
165
3 t 10 min.
5 t 41 min.
MN13
110
175
3 t 20 min.
5 t 59 min.
MN12
115
185
3 t 30 min.
6 t 17 min.
MN11
120
190
3 t 40 min.
6 t 35 min.
MN10
125
200
3 t 50 min.
6 t 53 min.
7 t 11 min.
MN9
135
210
4
MN8
150
235
4 t 30 min.
8 t 4 min.
MN7
165
265
5
8 t 58 min.
MN6*3
200
315
6
10 t 46 min.
MN5*3
235
370
7
12 t 34 min.
Arvioitu tallennusaika (tuntia)
HDD
Tallennusmuoto
RDRAT100/
AT105/
AT107
RDRAT200/
AT205
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
SLP
MN4*3
270
425
8
14 t 21 min.
SEP
MN3*3*4
340
530
10
17 t 57 min.
MN2*3*4
405
635
12
21 t 32 min.
MN1*3*4
455
710
13 t 22 min.
24
*1
Tallentaa paremmalla laadulla (15 Mbps).
Kun tallennetaan kiintolevylle HQ+-tilassa, tallennukset tehdään ”Ei videotilaa” -muodossa ”HDDtallennusmuoto”-asetuksesta riippumatta (sivu 131).
HQ+ -tila ei ole käytettävissä DVD-levyillä. DVD-levyille tallennettaessa tallennustilaksi vaihtuu
automaattisesti HQ-tila, vaikka HQ+ -tila olisi valittu.
*2 Äänisignaalit tallennetaan 48 kHz:n PCM-muodossa ja videosignaalit HQ-muodossa. Kaksikielistä
ohjelmaa tallennettaessa valitse tallennettava ääni (sivu 127).
*3 MN6- tai alhaisemmassa tilassa tallennettuja nimikkeitä ei voi pikakopioida DVD+RW-/DVD+R
-levyille.
*4 SEP-, MN1-, MN2- tai MN3-tila ei ole käytettävissä DVD+RW-/DVD+R-/DVD+R DL -levyillä.
DVD+RW-/DVD+R -levyille tallennettaessa tallennustilaksi vaihtuu automaattisesti SLP-tila, vaikka
SEP-, MN1-, MN2- tai MN3-tila olisi valittu.
Tarkkuus
Ensimmäinen luku tarkoittaa sitä, että
”Valitse tulosignaali” -asetukseksi on valittu
”NTSC”, toinen sitä, että asetukseksi on
valittu ”PAL/SECAM” ”Perus”-valikossa
(sivu 121).
b Huomautuksia
• Pisin yhtäjaksoinen tallennusaika kiintolevylle
on 12 tuntia yhtä nimikettä kohden. Yli 12 tuntia
pitkä nimike jaetaan osiin.
• Alla kuvatut olosuhteet voivat aiheuttaa pientä
epätarkkuutta tallennusaikaan.
– Heikon lähetyssignaalin tai huonolaatuisella
kuvalla varustetun ohjelman tai videolähteen
tallennus.
– Tallennus levylle, jota on jo editoitu.
– Pelkän pysäytyskuvan tai äänen tallennus.
Lisätietoja
Kiintolevy (”HDD-tallennusmuoto”asetukseksi on valittu ”Ei videotilaa”)/DVDRW (VR-tila)/DVD-R (VR-tila)
HQ+, PCM, MN32–MN16 -liittimeen:
720 × 480 / 720 × 576
MN15–MN12: 544 × 480 / 544 × 576
MN11–MN9: 480 × 480 / 544 × 576
MN8 ja MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6–MN1: 352 × 240 / 352 × 288
z Vihje
Äänisignaalit tallennetaan 2-kanavaisessa Dolby
Digital -muodossa (paitsi PCM-tilassa).
Kiintolevy (”HDD-tallennusmuoto”
-asetukseksi on valittu ”Videotila”)/
DVD+RW/DVD-RW (Video-tila)/DVD+R/
DVD-R (Video-tila)
PCM, MN32–MN9 -liittimeen:
720 × 480 / 720 × 576
MN8 ja MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6–MN1: 352 × 240 / 352 × 288
,jatkuu
153
Tietoja ”Nopea”-kopioinnista
Kiintolevyltä DVD-levylle ”Nopea”kopioimiseen tarvittavat (likimääräiset) ajat
(60 minuutin ohjelma)*1
Nopeus*2 6x
2,4x
2x
Tallennusmuoto
DVD+R DVD-R
Suurinopeuksi (Kaksiker- (Kaksikernen
roksinen) roksinen)
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
HQ
Noin
10 min.
Noin
25 min.
Noin
30 min.
HSP
Noin
6 min.
40 sek.
Noin
16 min.
40 sek.
Noin
20 min.
SP
Noin
5 min.
Noin
12 min.
30 sek.
Noin
15 min.
LSP
Noin
4 min.
Noin
10 min.
Noin
12 min.
ESP
Noin
3 min.
20 sek.
Noin
8 min.
20 sek.
Noin
10 min.
Noin
2 min.
30 sek.
Noin
6 min.
15 sek.
Noin
7 min.
30 sek.
EP
Noin
1 min.
40 sek.*3
Noin
Noin
60 min.*3 5 min.
SLP
Noin
1 min.
15 sek.*3
Noin
Noin
60 min.*3 3 min.
45 sek.
SEP
Noin
1 min.*3
Noin
Noin
60 min.*3 3 min.*3
LP
*1
Tällä tallentimella ei voi tallentaa kuvia,
jotka on suojattu kopioinnilta.
Kopiointirajoitukset
Elokuvia ja muita DVD VIDEO:ita ei voi
kopioida kiintolevylle. Lisäksi kopioitaessa
DVD-levyltä kiintolevylle
kopiosuojaussignaalin sisältäviä kohtauksia
ei voi tallentaa.
”Kopioi kerran” -kopioinninestosignaalin
sisältäviä nimikkeitä voi siirtää vain
kiintolevyltä DVD-RW-/DVD-R (VR-tila)
-levylle* (kun nimike on siirretty,
alkuperäinen nimike pyyhitään
kiintolevyltä). Siirtotoiminto suoritetaan
kopiointiluettelon avulla. ”Kopioi kerran”
kopioinnin estosignaalin sisältävät
nimikkeet tunnistaa
-merkinnästä.
Levyt joita voidaan käyttää suojatuille
signaaleille
Kopioinnin
Käyttökelpoiset levyt
estosignaalit
Vapaasti
kopioitavissa
(Ei kopioinnin
estosignaalia)
Kopioitavissa
kerran
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
HDD
-RWVR *
-RVR *
Yllä olevan taulukon arvot ovat viitteellisiä.
Todelliseen kopiointiaikaan on lisättävä levyn
hallintatietojen ja muiden tietojen luomiseen
kuluva aika.
*2 Tämä on tämän tallentimen suurin
tallennusnopeus. Tallennusnopeus ei voi ylittää
arvoa, joka näkyy yllä olevassa taulukossa,
vaikka käytettäisiin levyjä, jotka tukevat
suurempaa tallennusnopeutta. Levyn tilasta
riippuen tallennin ei ehkä voi tallentaa
taulukossa ilmaistulla enimmäisnopeudella.
*3 ”Nopea”-kopiointia ei voi käyttää kopioitaessa
SEP-, SLP- tai EP-tilassa tallennettuja
nimikkeitä DVD+RW- tai DVD+R -levyille.
154
Tietoja kopiosuojauksesta
Ei lainkaan
kopioitavissa
Ei
* Vain CPRM-yhteensopivat DVD-RW/DVD-R
(VR-muotoiset) -levyt.
Tallennetun levyn voi toistaa vain CPRMyhteensopivalla laitteella (sivu 148).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) on kuvien tekijänoikeuksia suojaava
koodaustekniikka.
b Huomautuksia
• Kiintolevyllä olevia suojattuja tiedostoja ei voi
siirtää.
• Siirtotoimintoa ei voi käyttää HDD/DVD DUB
-kopioinnissa.
• Vaikka pyyhit kopioinninestosignaalin
sisältävän kohtauksen, kyseisen nimikkeen
tallennusrajoitukset pysyvät voimassa.
Kielikoodien luettelo
Lisätietoja on sivulla 129.
Kielten oikeinkirjoitukset noudattavat ISO 639: 1988 (E/F) -standardia.
Numero, Kieli (Koodi)
Lisätietoja
Maa-/aluekoodi
Lisätietoja on sivulla 132.
Numero, Alue (Koodi)
0118, Argentiina (ar)
0121, Australia (au)
0120, Itävalta (at)
0205, Belgia (be)
0218, Brasilia (br)
0301, Kanada (ca)
0312, Chile (cl)
0314, Kiina (cn)
0411, Tanska (dk)
0609, Suomi (fi)
0618, Ranska (fr)
0405, Saksa (de)
0811, Hongkong (hk)
0914, Intia (in)
0904, Indonesia (id)
0920, Italia (it)
1016, Japani (jp)
1118, Korea (kr)
1325, Malesia (my)
1324, Meksiko (mx)
1412, Alankomaat (nl)
1426, Uusi Seelanti (nz)
1415, Norja (no)
1611, Pakistan (pk)
1608, Filippiinit (ph)
1620, Portugali (pt)
1821, Venäjä (ru)
1907, Singapore (sg)
0519, Espanja (es)
1905, Ruotsi (se)
0308, Sveitsi (ch)
2023, Taiwan (tw)
2008, Thaimaa (th)
0702, Yhdistynyt
kuningaskunta (gb)
2119, USA (us)
155
Huomautuksia levyistä
Huomautuksia tästä
tallentimesta
• Käsittele levyjä niiden reunoista pitääksesi
ne puhtaina. Älä kosketa pintaa. Levyllä
oleva pöly, sormenjäljet ja naarmut voivat
aiheuttaa virheellisen toiminnan.
Käyttö
• Jos tallennin tuodaan suoraan kylmistä
tiloista lämpimiin tiloihin tai jos se
sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
tallentimen linsseille voi tiivistyä
kosteutta. Tallennin ei tällöin ehkä toimi
kunnolla. Jos näin käy ja jos tallennin on
päällä, jätä tallennin päälle (jos se on
sammutettuna, anna sen olla
sammutettuna) noin tunnin ajan, kunnes
kosteus on haihtunut.
• Kun siirrät tallenninta, poista kaikki levyt.
Suojaa kiintolevyasema iskuilta ja
tärinöiltä, jotta levy tai kiintolevyasema ei
vahingoitu (sivu 3).
• Älä altista levyä suoralle auringonvalolle
äläkä lämpölähteille kuten kuumille
ilmakanaville. Älä myöskään jätä sitä
suoraan auringonvaloon pysäköityyn
autoon, koska lämpötila voi kohota auton
sisällä.
• Säilytä levy kotelossaan toiston jälkeen.
• Puhdista levy puhdistusliinalla. Pyyhi levy
keskeltä ulos.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Älä nosta äänenvoimakkuutta
kuunnellessasi erittäin hiljaista tai äänetöntä
kohtaa. Muutoin kaiuttimet voivat vioittua,
kun toistetaan huipputehon kohta.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet
laimeaan puhdistusnesteeseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä mitään
hiomatyynyä, hankausjauhetta äläkä
liuotinta kuten alkoholia tai bensiiniä.
Levyjen puhdistaminen, levyn/linssin
puhdistusaineet
Älä käytä puhdistuslevyä äläkä levyn/
linssin puhdistajia (mukaan lukien
märkä- tai suihketyyppiset). Ne voivat
vioittaa laitetta.
156
• Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä,
tinneriä, kaupoista saatavia
puhdistusaineita äläkä vinyylilevyille
tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.
• Älä käytä seuraavia levyjä.
– Vakiomuodosta poikkeava levy (esim.
kortti, sydän).
– Levy, johon on kiinnitetty etiketti tai
tarra.
– Levy, jonka pinnalla on teippiä tai tarran
liimaa.
Osien vaihtaminen
Jos tämä laite on korjattava, korjatut osat
saatetaan kerätä talteen uudelleen käyttöä tai
kierrätystä varten.
Huomautuksia MP3audiokappaleista,
JPEG-kuvatiedostoista,
DivX-videotiedostoista
ja i.Linkistä
MP3-audiotiedostoista, JPEGkuvatiedostoista ja DivXvideotiedostoista
* Ei käytettävissä MP3-ääniraitojen kanssa.
Huomautus MultiSession/Border-levyistä
Jos ensimmäiseen istuntoon/kehykseen on
tallennettu audiokappaleita ja kuvia
musiikki-CD -formaatissa tai video CD
-formaatissa, soitin toistaa vain
ensimmäisen istunnon/kehyksen.
MP3-audiokappaleet, JPEGkuvatiedostot ja DivXvideotiedostot, joita tallennin
voi toistaa
Soitin pystyy toistamaan seuraavat
kappaleet ja tiedostot:
– MP3-audiokappaleet, joilla on
tiedostopääte ”.mp3”.
– Tiedostopäätteellä ”.jpeg” tai ”.jpg”
varustetut JPEG-kuvatiedostot.
– Perusmuotoiset JPEG-kuvatiedostot, jotka
noudattavat Exif 2.2*
-kuvatiedostomuotoa, ja Y:CB:CR on 4:4:4,
4:2:2 tai 4:2:0.
– DivX-videotiedostot, joiden tunniste on
”.avi” tai ”.divx”.
* ”Exchangeable Image File Format”:
digitaalikameroiden käyttämä tiedostomuoto.
z Vihje
Koska useita puita sisältävän levyn toiston
aloittaminen kestää kauemmin, ei ole suositeltavaa
luoda albumeja, jotka sisältävät yli kaksi puuta.
b Huomautuksia
• Tallennin toistaa kaikki tiedostot, joilla on
tiedostopääte ”.mp3”, ”.jpeg”, ”.jpg”, ”.avi” tai
”.divx”, vaikka ne eivät olisi MP3, JPEG tai
DivX -formaattia. Tällaisten tiedostojen
toistaminen voi aiheuttaa voimakasta kohinaa,
joka voi vioittaa kaiutinjärjestelmää.
• Levystä riippuen normaali toisto ei ehkä ole
mahdollista. Kuva voi esimerkiksi olla epäselvä,
toisto ei ehkä näytä sujuvalta, ääni voi hypätä
jne.
• Toiston alkaminen voi levystä riippuen kestää
jonkin aikaa.
• Joitakin tiedostoja ei voi toistaa.
,jatkuu
Lisätietoja
MP3 on ISO/MPEG-säännösten mukainen
äänen pakkaustekniikka. JPEG on kuvan
pakkaustekniikka.
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) -muotoisia
ääniraitoja voidaan toistaa kiintolevyltä,
DATA CD -levyiltä (CD-ROM/CD-R/CDRW), DATA DVD -levyiltä (DVD-ROM/
DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RAM) tai USB-laitteista. JPEGkuvatiedostoja voidaan toistaa kiintolevyltä,
DATA CD -levyiltä (CD-ROM/CD-R/CDRW), DATA DVD -levyiltä (DVD-ROM/
DVD-RW/DVD-R) ja USB-laitteista.
DivX® on DivX, Incin kehittämä
videotiedoston pakkaustekniikka. Tämä
tuote on virallisesti DivX® Certified- tuote.
Voit käyttää toistoon DATA CD -levyjä
(CD-ROM/CD-R/CD-RW), DATA DVD
-levyjä (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R, DVD-RAM) ja USBlaitteita, jotka sisältävät DivXvideotiedostoja.
DATA DVD -levyt täytyy tallentaa
ISO9660 Level 1-, Level 2-, Romeo-, Joliettai UDF (Universal Disk Format) 1.02, 1.50,
2.00* tai 2.01 -muodossa, jotta tallennin
tunnistaa MP3-raidat, JPEG-kuvatiedostot
ja DivX-videotiedostot.
DATA CD -levyt täytyy tallentaa ISO9660
Level 1-, Level 2-, Romeo- tai Jolietmuodossa, jotta tallennin tunnistaa MP3raidat, JPEG-kuvatiedostot ja DivXvideotiedostot.
Myös MultiSession/Border-tallenteet
voidaan toistaa.
Katso tallennusformaattia koskevat
tarkemmat tiedot levyasemien ja
tallennusohjelman (ei kuulu varusteisiin)
mukana tulleista ohjeista.
157
• MP3-ääniraidoista ja DivX-videotiedostoista
tallennin voi toistaa enintään 99 albumia
jokaiselta DATA CD- tai DATA DVD -levyltä.
Albumista voidaan toistaa enintään 99 raitaa ja
tiedostoa.
• JPEG-kuvatiedostoista tallennin voi ladata
enintään 99 albumia ja/tai albumista enintään
999 tiedostoa DATA CD-/DATA DVD -levyltä
tai liitetystä USB-laitteesta kerrallaan. Kun
haluat tarkastella lataamattomia albumeita, lataa
ne uudelleen.
• Siirtyminen seuraavaan tai johonkin toiseen
albumiin voi kestää jonkin aikaa.
• Näytettävän kuvan koko on rajoitettu. Seuraavat
kuvakoot voidaan näyttää: leveys 160–5 120
kuvapistettä, korkeus 120–3 840 kuvapistettä.
• Tämä tallennin tukee MP3-ääniraitoja, jotka on
tallennettu näytteenottotaajuuksilla 32 kHz,
44,1 kHz ja 48 kHz.
• Yli 1 Gt:n suuruista MP3-ääniraitaa ei voi
toistaa.
• Soitin ei käsittele mp3PRO-formaatissa olevia
audiokappaleita.
• Tallennin ei voi toistaa DivX-videotiedostoa,
joka on suurempi kuin 720 (leveys) × 576
(korkeus)/4 Gt.
• Tallennin ei ehkä toista DivX-videotiedostoa,
jos tiedosto on yhdistetty kahdesta tai
useammasta DivX-videotiedostosta.
Huomautuksia JPEG-kuvatiedostojen ja
MP3-audiokappaleiden kopioimisesta
• Et voi kopioida JPEG-kuvatiedostoja tai MP3audiokappaleita kiintolevylle seuraavissa
tilanteissa:
– Kiintolevyllä olevien JPEG-kuva-albumien
kokonaismäärä ylittää 999.
– Albumissa olevien JPEG-kuvatiedostojen/
MP3-ääniraitojen kokonaismäärä ylittää 999.
– MP3-ääniraidat ovat 1 Gt:n suuruisia tai
suurempia.
• Huomaa, että kiintolevylle kopioidut JPEGkuvatiedostot ehkä suurennetaan automaattisesti
television kuvaruudun täyttäviksi.
• Et voi kopioida JPEG-tiedostoja DATA DVD
-levylle, joka on viimeistelty toisella
tallentimella tai laitteella.
• Jos näyttöön tulee varoitus siitä, että kovalevy on
täynnä, vapauta tilaa poistamalla albumeita tai
tiedostoja. Lisätietoja raitojen tai tiedostojen
pyyhkimisestä on sivulla 103 ja 113.
158
i.LINK-tietoja
Tämän tallentimen DV IN -liitin on i.LINKyhteensopiva digitaalisille videokameroille.
i.LINK on tutumpi termi SONY:n
ehdottamalle IEEE 1394 data transport
busille, ja se on useiden yritysten
hyväksymä tavaramerkki.
IEEE 1394 on Institute of Electrical and
Electronics Engineersin standardoima
kansainvälinen standardi.
Jos haluat tarkempia tietoja kopioinnista,
kun tämä tallennin on liitetty toiseen DVliittimillä varustettuun videolaitteeseen,
katso sivua 94.
Tämän tallentimen DV IN -liitin kykenee
vain vastaanottamaan DVC-SD -signaalia.
Se ei kykene lähettämään signaalia. DV IN
-liitin ei kelpuuta MICRO MV -signaalia
laitteelta kuten i.LINK -liittimellä
varustetulta digitaaliselta MICRO MV
-videokameralta.
Lue lisävarotoimet sivulla 94 olevista
huomautuksista.
Kun liität tätä tallenninta, lue varotoimia
koskevia lisätietoja myös liitettävän laitteen
ohjekirjoista.
b Huomaa
Normaalisti tähän tallentimeen voidaan liittää yksi
laite i.LINK -johdolla (DV-liitäntäjohto). Jos liität
tämän tallentimen i.LINK -yhteensopivaan
laitteeseen, jossa on vähintään kaksi i.LINK
-liitintä (DV-liitintä), katso liitettävän laitteen
ohjekirjaa.
i.LINK ja
ovat tavaramerkkejä.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Laser: Puolijohdelaser
Kanavapeitto:
PAL (B/G, D/K, I)/SECAM (L)
VHF: E2 – E12, R1 – R12, F2 – F10,
Italia A – H, Irlanti A – J, EteläAfrikka 4 – 11, 13
UHF: E21 – E69, R21 – R69, B21 –
B69, F21 – F69
CATV: S01 – S05, S1 – S20, Ranska
B–Q
HYPER: S21 – S41
Yllä mainittu kanavapeitto takaa vain
kanavan vastaanoton näillä alueilla. Se ei
takaa, että signaali voidaan vastaanottaa
kaikissa oloissa. Vastaanotettavat kanavat
vaihtelevat maittain/alueittain.
,jatkuu
Lisätietoja
Videon vastaanotto:
Taajuuden syntetisointijärjestelmä
Audion vastaanotto:
Jaettu kantojärjestelmä
Antennin lähtö:
75 ohmin asymmetrinen
antennipistoke
Ajastin:
Kello: Kvartsilukittu/
Ajastinmerkintä: 24 tunnin näyttö
(digitaalinen)
Videon tallennusformaatti:
MPEG-2, MPEG-1
Äänen tallennusformaatti/
käytettävä bittinopeus:
Dolby Digital 2 ch
256 kbps/128 kbps (EP, SLP ja SEPmuoto), PCM
Tulot ja lähdöt
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phonoliitin/2 Vrms/10 kiloohmia
(VIDEO): Phonoliitin/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-nastainen mini DIN/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phonoliitin/2 Vrms/yli 22 kiloohmia
(VIDEO): Phonoliitin/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-nastainen mini DIN/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3 – TV: 21-nastainen
CVBS OUT
S-Video/RGB OUT (ylävirtaan)
LINE 1/DECODER: 21-nastainen
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Dekooderi
DV IN: 4-nastainen/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonoliitin/0,5 Vp-p/75 ohmia
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phonoliitin/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB:
0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
G-LINK*1: minipistoke
HDMI OUT: HDMI™-liitin
USB:
USB-liitin tyyppi A (digitaalisen
valokuvakameran, muistikortin
lukijan, USB-muistin ja HDDvideokameran liittämistä varten)
USB-liitin tyyppi B (PictBridgeyhteensopivien tulostimien liittämistä
varten)
159
Yleistä
Virtalähde:
Vaihtovirta 220 – 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus: 43 W
Mitat (noin):
430 × 66,5 × 285,5 mm (leveys/
korkeus/syvyys) ml. ulkonevat osat
Kovalevyaseman kapasiteetti:
RDR-AT100/AT105/AT107: 160 Gt
RDR-AT200/AT205: 250 Gt
Paino (noin): 4,4 kg
Käyttölämpötila: 5 ºC – 35 ºC
Käyttötilan kosteus: 25 % – 80 %
Vakiovarusteet:
Virtajohto (1)
Antennijohto (1)
Kaukosäädin (1)
Kotipäätteen ohjain (1)*1
R6 (AA-kokoiset) paristot (2)
HDMI-johto (1)*2
*1
*2
Vain RDR-AT105/AT107/AT205
Vain RDR-AT107
Tekniset tiedot ja ulkoasu voivat muuttua
ilman eri ilmoitusta.
160
Hakemisto
Suluissa näkyvät sanat
näkyvät näyttöruudulla.
Numerot
”96 kHz PCM -lähtö” 128
A
”A-B-toisto” 71
”AFT” 124
”Aikahaku” 76
”Ajansiirto” 75
Ajastinasetusten
tarkistaminen/
muuttaminen/
peruuttaminen 62
Ajastinasetusten
tarkistaminen/
muuttaminen/
peruuttaminen (Malleja
RDR-AT100/AT200
varten) 64
Ajastintallennus
GUIDE Plus+
-järjestelmä 54
”Helppo ajastin” 58
manuaalinen
asettaminen 56
Tahdistettu tallennus
(vain RDRAT100/AT200)
66
”Tallennustilan
säätö” 56, 61
tarkistaa/muuttaa/
peruuttaa 62
Ajastintallennus (Malleja
RDR-AT100/AT200
varten)
Ajastinluettelo 64
tarkistaa/muuttaa/
peruuttaa 64
Alaääni, 2-ääni 59, 62,
127
”Albumin nimi” 73, 103
”Alkuperäinen” 40, 77,
100
Aluekoodi 151
”Alusta DVD-RW” 119
Alustaminen 47
ANGLE 69, 111
Antenni 15
”As. pien. kuva” 78
”Asetukset” 136
”Asetukset 2” 137
Asetusvalikkojen käyttö
119
AUDIO 69
”Audio DRC” 128
”Audiolähtö” 127
”Audiotulo” 126
Audiotulo 23
”Autom. kanavahaku” 26,
122
”Autom. virrankatk.” 121
”Automaatt.” 120
”Automaattinen haku” 26,
122
Automaattinen kellonajan
asetus 26, 120
”Automaattinen kieli” 129
B
’BRAVIA’ Sync 21
C
Canal Plus 33
CD 150
COMPONENT VIDEO
OUT 19
CPRM 148
D
DATA CD 150
DATA DVD 150
”Dekooderi” 34, 124
Diaesitys 111
x-Pict Story 112
DIGITAL OUT
(COAXIAL) 23
DivX
”Rekisteröintikoodi”
136
DivX-videotiedostot 73
Dolby Digital 23, 127
DTS 23, 127
DV IN 94
DVD VIDEO 150
DVD+R 147
DVD+RW 147
DVD-R 148
DVD-RAM 150
DVD-RW 147
”DVD-valikon kieli” 129
”DVD-varmuusk.” 88
”DV-pikakopiointi” 96
”DV-toisto” 97
”DV-tulo” 95, 127
DV-videokamera 94
DV-videokamerakopiointi
94
”DV-pikakopiointi”
96
”DV-toisto” 97
”Manuaalinen DVkopiointi” 96
E
”Editoi” 73, 78, 103
Editointi 77
jaksot 80
nimikkeet 78
Toistoluettelo 82
”Editor” 50
Ei lainkaan kopioitavissa
154
”Ei suojattu” 79
”Esittäjän nimi” 103
Etupaneeli 12
”Etupaneelin näyttö” 136
Etupaneelin näyttö 13
F
”Formatoi” 47
”Formatoi HDD” 120
G
”Grid” 50
GUIDE 49, 54
GUIDE Plus+ -järjestelmä
49, 54
GUIDE Plus+
-järjestelmän asetukset 27
,jatkuu
161
162
H
I
Hakee
audiohaku 70
JPEG-kuvatiedosto
111
nimikkeen/jakson/
kappaleen alun
paikantaminen
69, 101
pikakelaus taakse/
pikakelaus
eteen 70, 101
tyylilajin mukaan 40
ääniraita 101
Hallinta
DivX-videotiedostot
73
JPEG-kuvatiedostot
113
Musiikkijukeboksin
ääniraidat 103
”HDD-kameran
kopiointi” 92
”HDD-tallennusmuoto”
131
HDD-videokamera 90
HDDvideokamerakopiointi 90
”HDD-kameran
kopiointi” 92
”Täydellinen
kopiointi” 92
Yhden painikkeen
kopiointi 92
HDMI
”4:3 -videolähtö”
134
”Audiolähtö” 135
”HDMI-Ohjaus” 135
”Näytön tarkkuus”
134
”Väri” 135
HDMI OUT 19, 23
HDMI-johto 18, 22
”HDMI-lähtö” 134
”Helppo ajastin” 58
Hidastettu toisto 70
i.LINK 158
”Info” 50
INPUT 65
J
”Jaa” 79, 81, 83
Jakso 42, 59, 62
Jakson numero 42
”Jatkuva toisto” 71, 101
JPEG-kuvatiedostojen
tulostus 114
Jukeboksi 98
Jäljellä oleva aika 41
K
”Kaksikiel. tallennus” 127
Kaksikielinen tallennus
59, 62
”Kanava” 123
”Kanavajärj.” 123
”Kanavien vaihto” 124
”Kappaleen nimi” 103
Kaukosäädin 10, 24
”Kellon asetus” 26, 120
”Kieli” 129
”Koht. muokkaus” 80
”Kohtausautomat. (+R/
+RW)” 131
”Kohtausautomat. (HDD/
VR)” 130
”Kohtausautomat.
(Video)” 131
”Kohtaushaku” 76
”Komentomuoto” 25, 136
”Kompon.videolähtö” 125
”Kopioi” 106
”Kopioi albumi” 99
”Kopioi albumin sisältö”
106
”Kopioi DVD:lle” 107,
108
”Kopioi HDD:lle” 74,
105
”Kopioi kaikki HDD:lle”
74, 105
”Kopioi kuvia
digikamerasta” 105
”Kopioi raita” 99
Kopioinnin estosignaalit
154
Kopiointi
albumit 98
HDD/DVD DUB 85
JPEG-kuvatiedostot
104
Kopiointiluettelo 86
”Nopea” 154
Siirto 154
ääniraidat 98
Kopioitavissa kerran 154
Kotipäätevastaanotin 16
Kotipäätteen ohjain 15,
29
”Kulman ilmaisin” 69,
133
”Kumoa” 78
”Kumoa viimeistely” 46
Kuvan laatu 116
”Kuvan säätö” 116
”Kuvaruutunäyttö” 136
”Käynn. USB-laite uud”
137
Käyttökelpoiset levyt 147,
150
”Käytönvalvonta” 68, 132
L
”Laj. otsikot” 40
”Lajin nimi” 78
Lapsilukko 12
”Lataa televisiosta” 26,
122
Levyjen käsittely 156
”Levyn asetukset” 43, 45,
47, 119
Levyn asetukset 43, 45,
47, 119
Levytila 77
Levytyypit 147, 150
Liittäminen
antennijohto 15
audiokaapelit 22
HDMI-johto 18, 22
kotipäätteen ohjain
15
tulostin 114
USB-laite 73, 98,
104
videokaapelit 18
”LINE 1 -tulo” 126
LINE 1/DECODER 30
LINE 2 IN 31
”LINE 3 -lähtö” 125
”Lisää toistolistaan.” 101
”Lomittamaton” 27
”Luo x-Pict Story” 112
M
Maa-/aluekoodi 155
Maksutelevisio 33
”Man. tallennustila” 130
”Manuaal. kanavahaku”
122
”Manuaalinen” 120
”Manuaalinen DVkopiointi” 96
Manuaalinen kellonajan
asettaminen 26, 120
Manuaalinen tallennustila
130
MENU 67
”Monitila” 78, 114
MP3-audiokappaleet 67
MPEG 23, 128
”Musiikkijukeboksi” 98
”Muuta” 64
”My TV” 50
N
R
NICAM 59
”NICAM-valinta” 126
Nimeäminen 43
”Nimi” 124
Nimike 42
”Nimikehaku” 76
Nimikelista 39
”Laj. otsikot” 40
”Laji” 40
pienoiskuva 40
”Nimikkeen nimi” 74, 78
Nimikkeen numero 42
”NTSC PAL-tv:ssä” 126
Numeropainikkeet 76
”Näytön kieli” 129
”Raitahaku” 76
REC 37
REC MODE 151
REC STOP 37, 92, 96
”Ruututarkka editointi” 77
O
”Ohita” 122
”Ohita kerran” 64
”OHJE-asetus” 121
”Ohjelma” 72, 102
ONE-TOUCH DUB 92,
96
”Optimoi HDD” 120
Osat ja säätimet 10
P
Paristot 24
PBC 68
PDC 57, 61
”Perus” 119, 120
”Peruuta suojaus” 113
Pienoiskuva 40
esikatselutila 40, 137
Pika-ajastin 58, 62
Pika-asetus 26, 121
PLAY MODE 71, 72
”Poista” 64, 73, 78, 79,
81, 103, 114
”Poista albumi” 113
Pysäytetty kuva 70
”Pysäytystila” 132
”Pyyhi A-B” 79
Pyöritä 111
Pää-ääni 59, 62, 127
S
S VIDEO 19
Samanaikainen tallennus
ja toisto 75
Satelliittiviritin 32
”Saumaton toisto” 132
”Schedule” 50
”Search” 50
”Setup” 50
”Siirrä” 82, 83
Sivumuoto 40, 73, 100,
110
SMARTLINK 20, 136
SUBTITLE 69
”Suojaa” 78, 79, 114
”Suojaa albumin sisältö”
113
”Suojaa levy” 44
Suojaus
albumi 113
JPEG-kuvatiedosto
114
levy 44
nimike 78
Super VIDEO CD 150
Syötä merkit 42
Säätäminen
tallennuskuva 116
toistokuva 116
,jatkuu
163
T
Tahdistettu tallennus (vain
RDR-AT100/AT200) 66
Takapaneeli 14
Tallennettavissa olevat
levyt 147
”Tallennus” 130
Tallennusaika 38, 151
Tallennusmuoto 38, 151
”Tallennustilan säätö” 56,
61, 130
Tallentaminen 54
katsottaessa toista
ohjelmaa 37
kuvan säätäminen
116
tallennusaika 38, 151
tallennusmuoto 38,
147, 151
Tallentimen
palauttaminen alkutilaan
121, 146
Talteenottotallennus 61,
63
”Tekstityksen kieli” 129
”Tekstityksen näyttö” 129
Televisioiden ohjaaminen
kaukosäätimellä 24
Televisio-järjestelmä 124
Televisio-ohjelman
keskeytys 74
TIMER (vain RDRAT100/AT200) 60
”Timing” 63
”Toista albumi” 71, 102
”Toista esittäjä” 102
”Toista kohtaus” 71
”Toista levy” 71
”Toista nimike” 71
”Toista ohjelma” 71, 102
”Toista raita” 71, 102
”Toista toistolista” 102
Toistettavissa olevat levyt
147, 150
”Toisto” 131
164
Toisto 67, 100, 109, 147,
150
”A-B-toisto” 71
audiohaku 70
DivX-videotiedostot
73
DV-videokamera 97
hidastettu toisto 70
”Jatkuva toisto” 71,
101
JPEG-kuvatiedostot
109
Jukeboksi 100
MP3-audiokappaleet
67
”Ohjelma” 72, 102
pikakelaus eteen 70,
101
pikakelaus taakse 70,
101
pysäytetty kuva 70
pyöritä 111
toiston jatkaminen 68
välitön kelaus
eteenpäin 69
välitön
uudelleentoisto
69
zoomaus 111
”Toistolistan nimi” 103
Toistoluettelo 40, 77, 100
Toistoluettelon luominen
82
Toistomuoto
”A-B-toisto” 71
”Jatkuva toisto” 71
”Ohjelma” 72, 102
Toiston jatkaminen 68
TOP MENU 67
”Tulon värijärjestelmä”
125
”TV kesk.” 74, 137
TV PAUSE 74
TV t 24, 37
TV/DVD 25, 37
TV:n suoratallennus 20,
37
”TV:n tyyppi” 26, 131
”Täydellinen kopiointi”
92
U
”Ulkoinen ääni” 126
USB 91
”Uusi albumi” 113
V
”Vahvista tulostin” 137
”Vaihda albumin nimi”
113
”Vaihda laji” 79
”Vaihda tiedoston nimi”
114
Valikko
DVD:n valikko 67
Päävalikko 67
”Valitse esikatselu” 137
”Valitse laji” 78
”Valitse pienoiskuva” 130
”Valitse tulosignaali” 121
”Valmiustila” 27, 121
”Valokuva-albumi” 104,
109
Vapaasti kopioitavissa
154
Varmuuskopiolevyn
tekeminen 88
Vianetsintä 138
VIDEO CD 150
Videojohto 18
Video-muoto 147, 148
Videon tulo 19
”Videotilayhteensopiva
editointi” 77
”Videotulo/läht” 125
”Viimeistele” 45
Viimeistely 45
Viimeistelyn poistaminen
46
”Viritin” 122
”Virittimen äänitaso” 126
Virtajohto 23
VPS 57, 61
VR-muoto 147, 148
X
x-Pict Story 112
”Teema” 112
”Toistolista” 112
Y
Yhden painikkeen toisto
20, 68
”Yhdistä” 81, 82
Z
Zoomaus 111
ZWEITON 59
Ä
”Äänen kieli” 129
Äänihaku 70
Äänijohdot 22
”Äänijärjest.” 124
165
166
167
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF

advertising