Sony | DVP-S725D | Sony DVP-S725D Käyttöohjeet

3-866-153-63(1)
CD/DVD Player
DVP-S725D
CD/DVD Player
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DVP-S725D
 1999 by Sony Corporation
ADVARSEL
Undlad at udsætte
apparatet for regn eller
fugt, så risiko for brand
eller stød undgås. Undlad
at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød.
Overlad alt
reparationsarbejde til
kvalificeret
servicepersonale.
Netledningen må kun
skiftes af en kvalificeret
forhandler.
Velkommen!
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne enhed fungerer ved 220-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller, at
enhedens driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• Hvis der tabes noget i kabinettet, skal
strømmen afbrydes, og enheden bør
kontrolleres af faguddannet personale,
før den tages i brug igen.
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så
længe den sidder i stikkontakten, heller
ikke hvis selve enheden er blevet
slukket.
• Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du
ikke vil bruge enheden i en længere
periode. Du skal tage stikket ud ved at
trække i stikket, aldrig i ledningen.
Installation
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt. KLASSE
1 LASER PRODUKTMÆRKATEN
findes på bagsiden.
ADVARSEL!
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt forøger risikoen for
øjenskader. Da den laserstråle, der bruges i
denne CD/DVD-afspiller, er skadelig for
øjnene, bør du undgå at skille kabinettet
ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Denne etiket findes på den
laserbeskyttende afskærmning.
2DK
• Sørg for rigelig luftcirkulation for at
forhindre, at produktet bliver
overophedet.
• Placer ikke enheden på overflader
(tæpper o.lign.) eller tæt på materialer
(gardiner o.lign.), der kan blokere
ventilationsspalterne.
• Anbring ikke enheden tæt på
varmekilder, f.eks. radiatorer eller
ventilationskanaler, eller på steder med
direkte sollys, meget støv, mekaniske
vibrationer eller rystelser.
• Anbring ikke enheden i skrå stilling.
Den er kun beregnet til at blive betjent i
vandret stilling.
• Anbring ikke enheden og pladerne i
nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller
store højttalere.
• Placer ikke tunge genstande på enheden.
• Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt
til et varmt sted, kan der dannes
kondens i CD/DVD-afspilleren, hvilket
beskadiger linserne. Når du installerer
enheden første gang, eller når du flytter
den fra et koldt til et varmt sted, bør du
vente ca. en time, før du tager den i brug.
Tak, fordi du har købt en Sony CD/DVDafspiller. Før du tager enheden i brug, bør
du læse denne vejledning grundigt og
beholde den til fremtidig brug.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om denne manual 4
Denne afspiller kan afspille følgende plader: 4
Forholdsregler 6
Bemærkninger om plader 6
Introduktion 7
Udpakning 7
TV-tilslutninger 8
Tilslutninger til modtager (forstærker) 12
5.1-kanal-surround-tilslutninger 14
Valg af sprog til displayet på skærmen 16
Afspilning af plader 17
Afspilning af plader 17
Afspilning ved forskellige hastigheder/billede for
billede 19
Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du
har stoppet pladen (Genoptag afspilning) 20
Brug af menuen for hver DVD 21
Afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
(PBC-afspilning) 22
Brug af displayet på frontpanelet 23
Brug af forskellige funktioner med
kontrolmenuen 25
Brug af kontrolmenudisplayet 25
Liste over elementer i kontrolmenuen 27
Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/sekvens
28
Kontrol af spilletid og resterende tid 29
Valg af et startpunkt ved hjælp af tidskoden
30
Kontrol af oplysningerne på pladen 31
Ændring af lydene 33
Visning af undertekster 34
Ændring af vinkler 35
Indstilling for Digital Cinema Sound 36
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning) 38
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning) 40
Afspilning flere gange (Gentaget afspilning) 41
Gentagelse af en bestemt del (A˜B Repeat) 41
Kontrol af afspilningsoplysningerne 43
Formindskelse af billedstøjen
(DNR: Digital Video Noise Reduction) 45
Justeringer for afspilningsbilledet
(VIDEO EQ: Video-equalizer)
45
Visning af forskellige vinkler samtidigt 47
Opdeling af et spor i 9 sektioner (strobeafspilning)
47
Scanning af titel, kapitel og spor 48
Indstilling og valg af yndlingssekvens (bogmærke)
48
Indstillinger og justeringer
49
Brug af klargøringsmenuen 49
Liste over emner på klargøringsmenuen 51
Angivelse af sproget for display og lyd
(SPROG-INDSTILLING) 52
Indstillinger for skærm (SKÆRMINDSTILLING)
53
Brugerdefinerede indstillinger
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING) 54
Indstillinger for lyd (LYDINDSTILLING) 58
Klargøring af højttalerne 61
Fjernbetjening af TV eller AV-modtager (forstærker)
med den medfølgende fjernbetjening 63
Yderligere oplysninger 65
Fejlfinding 65
Selvdiagnose-funktion 68
Specifikationer 69
Ordliste 70
Liste over sprogkoder 72
Stikordsregister til dele og knapper 73
Stikordsregister 76
3DK
DK
Om denne manual
Retningslinjer
Ikon
• Instruktionerne i denne vejledning beskriver knapperne på
afspilleren.
Du kan også bruge knapperne på fjernbetjeningen, hvis de har
de samme eller lignende navne som dem på afspilleren.
• Ikonerne til højre bruges i denne vejledning.
Betydning
Angiver, at du kun kan bruge
fjernbetjeningen til at udføre opgaven.
Z
Angiver tip, der gør opgaven nemmere.
z
Angiver funktionerne for DVD-video’er.
Angiver funktionerne for video-cd’er.
Angiver funktionerne for lyd-cd’er.
Denne afspiller kan afspille følgende plader:
DVD-video’er
Video-cd’er
Lyd-cd’er
Lyd + video
Lyd + video
Lyd
Pladelogo
Indhold
Pladestørrelse
Spilletid
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
(cd-single)
Ca. 4 t (for
enkeltsidet
DVD)/ca. 8 t
(for
dobbeltsidet
DVD)
Ca. 80 min. (for
enkeltsidet
DVD)/ca. 160
min. (for
dobbeltsidet
DVD)
74 min.
20 min.
74 min.
20 min.
Logoet “DVD VIDEO” er et varemærke.
Når du afspiller en NTSC-plade, udsender denne afspiller kun videosignalet i NTSC-systemet. I det tilfælde forekommer der billedstøj,
hvis TV’et har et PAL-system.
Områdekode for de DVD’er, du kan afspille på denne enhed
En områdekode er angivet på bagsiden af DVD-afspilleren, og der kan kun afspilles DVD’er,
der er mærket med den tilsvarende områdekode.
DVD’er med mærket
ALL
kan også afspilles på denne enhed.
X
MODEL NO.
Områdekode
DVP–8306
CD/DVD PLAYER
AC 110V 60Hz
NO.
22W
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
3-444-464-01
Hvis du forsøger at afspille andre DVD’er, vises meddelelsen “Afspilning af denne plade ikke
mulig i denne geografiske region” på TV-skærmen.
Afhængigt af DVD’en er der muligvis ikke angivet nogen områdekode, selvom afspilning af DVD’en ikke er mulig i den pågældende
geografiske region.
Bemærkning om afspillefunktioner for DVD’er og video-cd’er
Nogle afspilningsfunktioner på DVD’er og video-cd’er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Da denne afspiller afspiller
DVD’er og video-cd’er i overensstemmelse med det pladeindhold, softwareproducenterne har udviklet, er nogle af
afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også i de instruktioner, der fulgte med DVD’erne eller video-cd’erne.
4DK
Udtryk i forbindelse med plader
• Titel
De længste sektioner i et billede eller et musikstykke på en
DVD, en film osv. til en billeddel i et videoprogram eller et
album osv. til et musikstykke i et lydprogram. Hver enkelt titel
tildeles et titelnummer, der gør det let for dig at finde den
ønskede titel.
Plader, afspilleren ikke kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille andre plader end dem, der er
angivet i tabellen på side 4. CD-R, cd-rom’er, der indeholder
PHOTO CD’er, datasektioner i CD-EXTRA’er, DVD-ROM’er osv.
kan ikke afspilles.
• Kapitel
Sektioner i et billede eller et musikstykke, der er mindre end
titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel tildeles et
kapitelnummer, der gør det let for dig at finde det ønskede
kapitel. Afhængigt af pladen er der muligvis ingen kapitler
indspillet.
• Spor
Sektioner i et billede eller et musikstykke på en video-cd eller
cd. Hver enkelt spor tildeles et spornummer, der gør det let for
dig at finde det ønskede spor.
DVDstruktur
Plade
Titel
Kapitel
Video-cdeller cdstruktur
Plade
Spor
Indeks
• Indeks (cd) / Video-indeks (video-cd)
Et nummer, der inddeler et spor i nogle sekvenser, så det er
nemt at finde det ønskede punkt på en video-cd eller cd.
Afhængigt af pladen er der muligvis ingen indekser indspillet.
• Sekvens
På en video-cd med PBC-funktioner inddeles
menuskærmbillederne, de levende billeder og still-billederne i
sektioner, der kaldes “sekvenser”. Hver enkelt sekvens tildeles
et sekvensnummer, der gør det let for dig at finde den ønskede
sekvens.
Bemærkning om PBC (Afspilningsstyring) (video-cd’er)
Denne afspiller stemmer overens med ver. 1.1 og ver. 2.0 i videocd-standarderne. Du kan bruge to typer afspilning afhængig af
pladetypen.
Pladetype
Du kan
Video-cd’er uden
PBC-funktioner
(ver. 1.1-plader)
Bruge videoafspilning (levende billeder)
samt musik.
Video-cd’er med
PBC-funktioner
(ver. 2.0-plader)
Afspille interaktiv software ved hjælp af
menuer, der vises på TV-skærmen (PBCafspilning) og desuden bruge
videoafspilningsfunktionerne på ver. 1.1plader. Endvidere kan du afspille stillbilleder med en høj opløsning, hvis de
findes på pladen.
Når der afspilles DTS*-kodede cd’er, høres der meget støj fra de
analoge stereoudgange. Brugeren skal tage de nødvendige
forholdsregler, når DVD-afspillerens analoge stereoudgange er
tilsluttet en forstærker, for at undgå eventuel skade på
lydsystemet. Et eksternt 5.1-kanals dekodersystem af typen DTS
Digital Surround™ skal tilsluttes den digitale udgang på DVDafspilleren, hvis du vil bruge DTS Digital Surround™-afspilning.
Dette produkt omfatter teknologi til beskyttelse af ophavsret, der
er beskyttet af metodekrav i bestemte amerikanske patenter og
andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af Macrovision
Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne teknologi
til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af Macrovision
Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former
for begrænset visningsbrug, medmindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Reverse engineering eller
demontering er forbudt.
* “DTS” er et varemærke tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
5DK
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Advarsel - Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt øger risikoen for øjenskader.
• Hvis en genstand eller væske tabes ned i kabinettet, skal
strømmen afbrydes, og afspilleren kontrolleres af
faguddannet personale, før den tages i brug igen.
Om strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe den
sidder i stikkontakten, heller ikke hvis selve afspilleren
er blevet slukket.
• Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, skal
du sørge for at tage stikket til afspilleren ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage strømledningen ud
(netledningen), skal du tage fat om selve stikket - træk
aldrig i ledningen.
• Hvis strømledningen (netledningen) skal udskiftes, skal
det foretages hos en kvalificeret forhandler.
Om placering
• Placer afspilleren, hvor der er tilstrækkelig ventilation,
for at forhindre, at afspilleren bliver overophedet
• Placer ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks. et
tæppe, der kan blokere ventilationshullerne i bunden.
• Placer ikke afspilleren i nærheden af varmekilder eller
på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, meget
støv eller mekaniske rystelser.
Om betjeningen
• Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan
der dannes kondensvand på linserne i afspilleren. Hvis
dette forekommer, fungerer afspilleren muligvis ikke
korrekt. I dette tilfælde skal du fjerne pladen og lade
afspilleren stå tændt i en halv time, indtil fugten er
fordampet.
Om justering af lydstyrken
• Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en del med
meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du gør det, kan
højttalerne beskadiges, når du spiller en del med
kraftige lydsignaler.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en
blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Brug ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit og rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med
afspilleren, skal du spørge hos den nærmeste Sonyforhandler.
6DK
VIGTIG BEMÆRKNING
Advarsel! Den indbyggede DVD-afspiller kan vise et
still-videobillede eller et billede på displayet på TVskærmen uendeligt. Hvis du viser still-videobilledet
eller billedet på displayet på TV-skærmen gennem
længere tid, risikerer du at beskadige TV-skærmen
permanent. Projektionsfjernsyn er meget
modtagelige.
Bemærkninger om plader
Om håndtering af plader
• Tag fat i pladens kant for ikke at tilsmudse den. Berør
ikke cd’ens overflade.
• Sæt ikke papir eller tape fast på pladen.
Hvis der kommer lim (eller lignende) på pladen, skal
du fjerne det helt, inden du igen bruger pladen.
• Udsæt ikke pladen for direkte sollys eller varmekilder,
f.eks. varmluftkanaler, og efterlad den ikke i en bil
parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige betydeligt.
• Anbring pladen i hylsteret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør pladen med en renseklud før afspilning. Aftør
den fra midten og ud.
• Undlad at bruge opløsningsmidler, såsom rensebenzin,
fortynder, rensemidler eller antistatisk spray beregnet til
LP’er.
Introduktion
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (1)
• S-videokabel (1)
• Fjernbetjening RMT-D111P (1)
• R6-batterier (størrelse AA)
Introduktion
I dette afsnit beskrives, hvordan CD/
DVD-afspilleren tilsluttes til et TV
(med lyd/video-indgangsbøsninger)
og/eller en AV-modtager (forstærker).
Du kan ikke tilslutte denne afspiller til
et TV uden et videoindgangsstik.
Sørg for at slukke for strømmen til
hver enkelt komponent, før
tilslutningerne foretages.
Udpakning
Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6-batterier
(størrelse AA), så + og - passer til batterierne. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod
fjernbetjeningsmodtageren g på afspilleren.
z Du kan fjernbetjene fjernsyn og AV-forstærkere ved hjælp af
den medfølgende fjernbetjening
Se side 63.
Bemærk!
• Placer ikke fjernbetjeningen et meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer i fjernbetjeningens batteribeholder,
f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller
lysapparaturer, da det kan medføre fejlfunktion.
• Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge
den i en længere periode, for at undgå, at de beskadiges som
følge af batterilækage og -ætsning.
7DK
TV-tilslutninger
Introduktion
Med denne tilslutning lytter du til lyden gennem TVhøjttalere (2k - V,H). Læs nærmere i vejledningen til den
komponent, der skal tilsluttes. Du kan ikke tilslutte
denne afspiller til et TV uden et EURO AV-stik
(SCART)eller et videoindgangsstik.
Nødvendige ledninger
EURO-AV-kabel (SCART) (medfølger ikke) (2)
Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og
støj. Læs nærmere i vejledningen til det TV, der skal tilsluttes.
Bemærk!
• Når du indstiller “SCART-UDGANG” til “S-VIDEO” eller
“RGB” under “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i
klargøringsmenuen, skal du bruge det EURO AV (SCART)kabel, der er tilpasset hvert signal.
• Når tilslutningen foretages med EURO-AV-kablet, skal du
kontrollere, at TV’et er tilpasset S VIDEO eller RGB. Se i
vejledningen til det TV, der skal tilsluttes.
CD/DVD-afspiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
AUDIO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
CB/B–Y CR/R–Y
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
WOOFER
Til et vekselstrømsstik
Videobåndoptager
Til Ú EURO
AV1 (RGB)-TV
Til : EURO
AV2
Til EURO AV
(SCART)udgang
TV
Til EURO AV
(SCART)indgang
: Signalretning
8DK
Hvis dit TV ikke har noget EURO AV-stik (SCART)
CD/DVD-afspiller
Du kan tilslutte afspilleren til et TV (med lyd/videoindgangsbøsninger) ved hjælp af det medfølgende lyd-/
videokabel. Hvis dit TV har et S-videoindgangsstik, skal du
tilslutte komponenten via S VIDEO OUT-stikket ved hjælp af den
medfølgende S-videoledning i stedet for videokablet. Du får et
bedre billede. Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for, at
den farvekodede ledning passer sammen med de rette bøsninger
på komponenterne. Gul (video) til gul, rød (højre) til rød og hvid
(venstre) til hvid.
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
Lyd-/videokabel (medfølger)
Gul
Hvid (V)
Rød (H)
Videobåndoptager
EURO AV
Gul
Hvid (V)
Rød (H)
S-videokabel (medfølger)
p Sådan lytter du til lyden gennem TV-højttalere
TV
TV
CD/DVD-afspiller
AUDIO
OUT
INPUT
L
EURO AV
EURO AV
Til EURO AV
1-indgang
(SCART)
AUDIO
L
R
S VIDEO
OUT
S VIDEO IN
Til EURO AV
2-indgang
(SCART)
R
p Hvis dit TV ikke har et S-videoindgangsstik
Tilslut komponenten via VIDEO INPUT-stikket ved hjælp af
videokablet (medfølger ikke) i stedet for S-videokablet.
Videokabel (medfølger ikke)
CD/DVD-afspiller
VIDEO
OUT
TV
INPUT
9DK
Introduktion
Hvis dit TV har to EURO AV (SCART)-stik
TV-tilslutninger
Introduktion
Hvis du tilslutter afspilleren til en skærm eller en
projektor med komponentvideoindgangsstik, der
passer til udgangssignaler fra COMPONENT
VIDEO OUT (Y,CB/B-Y, CR/R-Y)-stikkene på
afspilleren
Tilslut komponenten via COMPONENT VIDEO OUTstikkene ved hjælp af tre videokabler (medfølger ikke) af
samme type. Du får et bedre billede.
Indstil i dette tilfælde “SCAR
T-UDGANG” under
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” til “VIDEO” eller “SVIDEO” i klargøringsdismenuen, og indstil
“KOMPONENTUDGANG” til “TIL”. (side 54)
COMPONENT VIDEO OUT
Y
CB/
B-Y
CR/
R-Y
COMPONENT
VIDEO IN
Bemærk!
• Når du angiver “SCART-UDGANG”i “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” til RGB, kan du ikke vælge indstillingen “
KOMPONENTUDGANG “ i “ BRUGERDEFINERET
INDSTILLING“.
• Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal
tilsluttes.
• Undlad at tilslutte afspilleren til en videobåndoptager. Hvis du
ser billederne på dit TV, når du har oprettet de tilslutninger, der
vises herunder, opstår der muligvis billedstøj.
VCR
CD/DVDafspiller
TV
Tilslut direkte
CR
CB
Y
10DK
• Afhængigt af TV’et eller modtageren (forstærkeren) opstår der
muligvis lydforvrængning, fordi niveauet for lydudgangen er
højt. Angiv i dette tilfælde “LYDINDSTILLING” i “LYD
SETUP” til “TIL” på klargøringsdisplayet. Yderligere
oplysninger findes på side 58.
• Hvis du ikke kan se billederne fra en videobåndoptager
gennem denne afspiller, som er tilsluttet til et TV med RGB,
til … (lyd/video) på dit TV. Når du
skal du indstille
vælger
(RGB), kan TV’et ikke modtage signalet fra
videobåndoptageren.
• Hvis du ønsker at se billedet med RGB-signal via EURO AV 1
(RGB)-stikket, skal du angive “KOMPONENTUDGANG”
under “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” til “FRA” og
derefter angive “ KOMPONENTUDGANG “ til RGB i
klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 54.
• Hvis du vil bruge en SmartLink-funktion på en
videobåndoptager, skal du tilslutte videobåndoptageren til et
TV med det stik, der passer til SmartLink-funktionen, og
tilslutte CD/DVD-afspilleren til TV’et med et andet stik.
• Når du tilslutter afspilleren til en skærm eller en projektor
udelukkende via COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, skal du
ikke vælge “FRA” i “KOMPONENTUDGANG” under
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING.” Hvis du vælger “FRA”
i det tilfælde, vises billedet muligvis ikke.
Indstillinger for afspilleren
Introduktion
Visse indstillinger er nødvendige for afspilleren,
afhængigt af TV’et eller andre komponenter, der skal
tilsluttes.
Brug klargøringsmenuen til at ændre de forskellige
indstillinger.
Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsmenuen
findes på side 49.
• Sådan tilsluttes afspiller
en til et TV med bredformat
Angiv “TV TYPE” i “SKÆRMINDSTILLING” til “16:9”
(standardindstilling) i klargøringsmenuen. Yderligere
oplysninger findes på side 53.
• Tilslutning af afspiller
en til et normalt TV
Angiv “TV TYPE” i “ SKÆRMINDSTILLING “ til “4:3
LETTER BOX” eller “4:3 BESKÅRET” i
klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på
side 53.
• Sådan tilsluttes afspiller
en til et TV eller en
videobåndoptager via et EUROAV-stik, der passer til
S video- eller RGB-signalerne
Angiv “SCART-UDGANG” i “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” til “S-VIDEO” eller “RGB” i
klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på
side 54.
• Tilslutning af afspilleren til en skærm eller en
projektor med komponentvideoindgange, der passer
til udgangssignaler fra COMPONENT VIDEO OUT
(Y,C B/B-Y , C R/R-Y)-stikkene på afspilleren
Angiv i klargøringsdisplayet
“KOMPONENTUDGANG” i “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” til “TIL”. Dette er
standardindstillingen. Yderligere oplysninger findes på
side 54.
Denne afspiller er tilpasset PAL-farvesystemet.
Når du spiller en plade optaget med NTSCfarvesystemet, udsender afspilleren
videosignalet eller klargøringsmenuen osv. i
NTSC-farvesystemet, og billedet vises
muligvis ikke på TV-skærmen. I dette tilfælde
skal du åbne pladeskuffen og fjerne pladen.
11DK
Tilslutninger til modtager (forstærker)
Introduktion
Dette stik bruges, hvis du vil lytte til lyden gennem
højttalere, der er tilsluttet til en receiver (forstærker som
f.eks. en integreret stereoforstærker, en receiver, der har en
indbygget Dolby Pro Logic-dekoder osv.). Læs nærmere i
vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes.
Du kan lytte til 5.1-kanal-surround-lyd ved at tilslutte en
modtager (forstærker) med 5.1-kanals indgange. Se side 36.
Nødvendige ledninger
Lydkabel (medfølger ikke) (1)
S-videokabel (medfølger) (1)
Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for, at den
farvekodede ledning passer sammen med de rette bøsninger på
komponenterne. Rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid.
Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og
støj.
z Du kan lytte til surround, når du kun tilslutter højttalerne
foran
Du kan bruge 3D-lydbilledbehandling til at skabe virtuelle
højttalere bagtil fra lyden fra højttalerne foran (V, H) uden at
bruge virkelige højttalere bagtil (Virtual Enhanced Surround virtuel forbedret surround). Yderligere oplysninger findes på
side 36.
Hvid (V)
Hvid (V)
Rød (H)
Rød (H)
CD/DVD-afspiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
AUDIO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
CB/B–Y CR/R–Y
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
WOOFER
Til et vekselstrømsstik
Til S VIDEO
OUT
Til
AUDIO
OUT
Modtager (forstærker)
Til lydindgang
CD
L
R
Til Svideoindgang
TV
INPUT
S VIDEO
: Signalretning
Bemærk!
Du kan ikke se billedet med S-videosignalet, hvis dit TV ikke er
tilpasset S-videosignalet. Hvis dit TV ikke har S-videoindgang,
skal du tilslutte komponenten via videoindgangsstikket ved
hjælp af videokablet (medfølger ikke) i stedet for S-videokablet.
Yderligere oplysninger findes på side 9.
Se i brugervejledningen til dit TV.
12DK
Hvis du har en lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder, Dolby Digital-dekoder eller MPEGdekoder
Tilslut komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksial
digitalledning (medfølger ikke).
Når du afspiller en DVD, skal du angive “DIGITAL UDGANG” i
“LYDINDSTILLING” til “TIL” og der efter angive “DOLBY
DIGIT AL” til “D-PCM”, “MPEG” til “PCM” og “DTS” til “FRA” i
klargøringsdisplayet. (side 59)
Tilslut komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksial
digitalledning (medfølger ikke).
p Ved brug af en optisk digitalledning
Fjern dækslet, og tilslut den optiske digitalledning.
OPTICAL
p Når du afspiller en DVD, der er optaget i Dolby Digitalformat
p Når du afspiller en DVD, der er optaget i MPEG-format
(medfølger ikke)
DIGITAL OUT
Angiv “DIGITAL UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til “TIL”, og
angiv derefter “DTS” til “TIL” i klargøringsmenuen. (side 59)
Angiv “DIGITAL UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til “TIL”, og
angiv derefter “DOLBY DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL” i
klargøringsmenuen. (side 59)
Optisk digitalledning
CD/DVD-afspiller
p Når du afspiller en DVD, der er optaget i DTS-format
Angiv “DIGITAL UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til “TIL”, og
angiv derefter “MPEG” til “MPEG” i klargøringsmenuen.
(side 59)
Modtager (forstærker)
med digitalstik, MDafspiller, DAT-afspiller
osv.
CD/DVD-afspiller
Optisk eller koaksial
digitalledning
DIGITAL IN
COAXIAL
Lydkomponent
med indbygget
DTS-dekoder,
DOLBY DIGITALdekoder eller
MPEG-dekoder
OPTICAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
p Ved brug af en koaksial digitalledning
Koaksial digitalledning
(medfølger ikke)
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
OPTICAL
Højttalere
Bemærk!
Modtager (forstærker)
med digitalstik, MDafspiller, DAT-afspiller
osv.
• Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal
tilsluttes.
• Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget DTSdekoder, skal du ikke angive “DTS” til “TIL”.
• Når du ikke tilslutter en lydkomponent til en indbygget
DOLBY DIGITAL-dekoder, skal du ikke indstille “DOLBY
DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL”.
• Når du ikke tilslutter en lydkomponent til en indbygget
MPEG-dekoder, skal du ikke angive “MPEG” til “MPEG”.
DIGITAL IN
Indstillinger for afspilleren
COAXIAL
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Bemærk!
• Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal
tilsluttes.
• Du kan ikke optage lyd digitalt fra plader optaget i surroundformat med flere kanaler, direkte ved hjælp af en MD- eller
DAT-afspiller.
Når du foretager ovennævnte tilslutninger
, skal du ikke
angive “DOLBY DIGIT AL” til “DOLBY DIGIT AL”, “MPEG” til
“MPEG” og “DTS” til “TIL”. Hvis du gør det, kommer der
pludselig en høj lyd fra højttalerne, som kan påvirke
ørerne eller beskadige højttalerne.
Visse indstillinger er nødvendige for afspilleren,
afhængigt af, hvilke komponenter der skal tilsluttes.
Brug klargøringsmenuen til at ændre de forskellige
indstillinger.
Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsmenuen
findes på side 49.
• Sådan lytter du til lyden gennem højttalere
forbundet til en modtager (forstærker) med et
digitalstik eller sender lyden til en digital
komponent, f.eks. en DAT- eller MD-afspiller
Når du afspiller en DVD, skal du angive “DIGITAL
UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til “TIL” og derefter
angive “DOLBY DIGITAL” til “D-PCM”, “MPEG” til
“PCM” og “DTS” til “FRA” i klargøringsmenuen (side
59). Dette er standardindstillingerne.
13DK
Introduktion
Hvis du har en digital komponent, f.eks. en
receiver (forstærker) med et digitalt stik, en DAT
eller MD
5.1-kanal-surround-tilslutninger
Introduktion
Visse DVD’er har et lydspor med op til 5.1 kanaler optaget
i Dolby* Digital eller MPEG lyd-format. Med en
modtager (forstærker) med 5.1-kanals indgange og de 5
(+1) højttalere kan du få en større lydoplevelse hjemme
hos dig selv.
“5-kanals” står for de 2 fronthøjttalere (venstre og højre), 2
baghøjttalere (venstre og højre) og 1 centerhøjttaler. “0.1kanalen” (+1) står for den subwoofer, som udsender
bassen.
Selvom du har færre end 5 (+1) højttalere, fordeler
afspilleren udgangssignalet til højttalerne korrekt.
Denne afspiller har VIRTUAL 3D-SURROUNDfunktionen.
Du kan bruge 3D-lydbilledbehandlingen til at flytte lyden
fra de baghøjttalere væk fra den faktiske højttalerposition
(VIRTUAL REAR SHIFT) eller til at skabe 3 sæt virtuelle
baghøjttalere fra 1 sæt virkelige baghøjttalere (VIRTUAL
MULTI REAR).
Oplysninger om VIRTUAL 3D-SURROUND-funktionen
findes på side 36.
Bemærk!
Når en DVD har et lydspor med 7.1-kanaler optaget i MPEG lydformat, er udgangslydsignalerne blandet til 5.1 kanaler.
Højttalerplacering
Følgende betingelser anbefales for at opnå den bedst
mulige surround-lyd.
• Brug højttalere med højere ydeevne.
• Brug baghøjttalere og centerhøjttalere, der passer til
fronthøjttalerne i størrelse og ydeevne.
• Alle højttalere bør være placeret i samme afstand fra
lyttepositionen.
• Anbring subwooferen mellem fronthøjttalerne (V, H),
hvis det er muligt.
S-videokabel (medfølger)
To til S VIDEO OUT-bøsningerne
Bemærk!
• Tilslut ikke netledningen til en stikkontakt, og tryk ikke
på POWER-knappen, før alle forbindelser er tilsluttet.
• Stikkene skal sættes helt ind i bøsningerne. En løs
forbindelse kan forårsage brummen og støj.
• Kablernes bøsninger og stik er farvekodede på følgende
måde:
Røde bøsninger og stik: Højre lydkanal
Hvide bøsninger og stik: Venstre lydkanal
Du kan bruge enten røde eller hvide kabler til at
tilslutte centerhøjttaleren og subwoofer.
• Se på side 13, når du tilslutter komponenten via
DIGITAL OUTPUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket
ved hjælp af en optisk eller koaksial digitalledning
(medfølger ikke).
Indstillinger til afspilleren
Visse indstillinger er nødvendige for afspilleren,
afhængigt af, hvilke komponenter der skal tilsluttes.
Brug klargøringsmenuen eller kontrolmenuen til at ændre
de forskellige indstillinger.
Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsmenuen
findes på side 49.
Oplysninger om Digital Cinema Sound findes på side 36.
• Sådan lytter du til Dolby Digital eller MPEG lydsurroundlyd ved at tilslutte afspiller
en til en
modtager (forstærker) med 5.1-K-indgange
Indstil hver højttalers position eller afstand osv. Se side
61.
Bemærk!
Anbring ikke de midterste eller bageste højttalere længere væk
fra lyttepositionen end de forreste højttalere.
Nødvendige ledninger
Lydkabler (medfølger ikke)
To til 5.1CH OUTPUT FRONT- og REAR-bøsningerne
Hvid (V)
Rød (H)
Hvid (V)
Rød (H)
Lydkabler til monolyd (medfølger ikke)
To til 5.1 OUTPUT CENTER- og WOOFER-bøsningerne
Sort
14DK
Sort
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “AC-3”, “Pro Logic” og det dobbelte-D-symbol a er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Fortroligt ikke offentliggjort produkt. ©1992-1997 Dolby
Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
TV
S VIDEO IN
Introduktion
CD/DVD-afspiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
S VIDEO
OUT
Y
CB/B–Y CR/R–Y
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
AV-modtager
(forstærker)
med 5.1k
indgange
WOOFER
DIGITAL
TV/LD
DVD
VIDEO 2
VIDEO 1
MONITOR S-LINK
AC OUTLET
CTRL A1
TV/LD IN
AC-3 RF
DVD IN
PRE OUT
5.1 INPUT
FRONT
DVD IN
COAX
S-VIDEO
IN
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
IN
VIDEO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
REAR
FRONT
CENTER
L
L
R
R
REAR
WOOFER
CENTER
OPT
AUDIO
IN
TV/LD IN OPT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
WOOFER
AUDIO
IN
SPEAKERS
L
B
FRONT
A
REAR
CENTER
CD IN OPT
MD/DAT IN OPT
+
R
SIGNAL
GND
IN
IN
IN
REC OUT
IN
REC OUT
IN
R
L
R
L
R
L
L
MD/DAT OUT OPT
–
y
R
PHONO TUNER
CD
MD/DAT
TAPE
}
}
]
]
}
]
Centerhøjttaler
INPUT
}
]
Baghøjttaler (H)
Fronthøjttaler
(H)
Subwoofer
(aktiv type)
Fronthøjttaler
(V)
}
]
Baghøjttaler (V)
15DK
Valg af sprog til displayet på skærmen
Introduktion
Du kan vælge sproget for klargøringsmenuen,
kontrolmenuen eller for de meddelelser, der vises på
skærmen. Standardindstillingen er “ENGLISH”
3
Vælg “DANSK” ved hjælp af>/ ., og tryk derefter
på ENTER.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
SET UP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
0
ENTER
Tryk på
derefter på
?/>/.//
ENTER
for at indstille, og tryk
.
Sådan annulleres brugen af klargøringsmenuen
undervejs
Tryk på SET UP.
Bemærk!
1
Tryk på SET UP, og vælg “LANGUAGE SETUP” ved
hjælp af>/ ., og tryk derefter på ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
2
, then
SETUP
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
ENTER
.
.
Vælg “OSD” ved hjælp af>/ ., og tryk derefter på
/ eller ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
16DK
, then
SETUP
.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
ENTER
.
De sprog, du kan vælge, er vist i trin 2. Flere oplysninger findes
på side 52.
Afspilning af
plader
Denne afspiller er tilpasset PAL-farvesystemet.
Når du spiller en plade optaget med NTSCfarvesystemet, udsender afspilleren
videosignalet eller klargøringsmenuen osv. i
NTSC-farvesystemet, og billedet vises
muligvis ikke på TV-skærmen. I dette tilfælde
skal du åbne pladeskuffen og fjerne pladen.
Afhængigt af DVD’en eller video-cd’en er nogle af
handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede.
Se i vejledningen til pladen.
1/u (POWER)
Tilslut
hovedtelefoner.
1
§ ·
Reguler lydstyrken i hovedtelefonerne.
Indstil TV’et.
Tænd for TV’et, og vælg videoindgangen for at se
billederne fra afspilleren.
Når du bruger en modtager (forstærker)
Tænd for modtageren (forstærkeren), og vælg den
korrekte indstilling for at høre lyden fra afspilleren.
2
Tryk på 1/u(POWER) for at tænde for afspilleren.
Den røde indikator over 1/u (POWER)-knappen
ændres til grøn, og displayet på frontpanelet lyser.
3
Tryk på §, og placer pladen i pladeskuffen.
Med afspilningssiden nedad
4
Tryk på ·.
Pladeskuffen lukkes, og afspilleren starter
afspilningen (Fortsat afspilning). Juster lydstyrken på
TV’et eller modtageren (forstærkeren).
Efter trin 4
pVed afspilning af en DVD
Der vises muligvis en DVD-menu eller titelmenu på TVskærmen (se side 21).
pVed afspilning af en video-cd
Menuskærmen vises muligvis på TV-skærmen,
afhængigt af video-cd’en. Du kan afspille pladen
interaktivt ved at følge vejledningen på
menuskærmbilledet. (oplysninger om PBC-afspilning
finder du på side 22).
17DK
Afspilning af plader
I dette kapitel beskrives, hvordan en
DVD/cd/video-cd afspilles.
Afspilning af plader
Afspilning af plader
z Du kan tænde for afspilleren ved hjælp af fjernbetjeningen
Hvis du vil
Betjening
Tryk på 1/u (POWER), når indikatoren over 1/u(POWER)knappen på frontpanelet lyser rødt.
Stoppe
Tryk på p.
Holde pause
Tryk på P.
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på P eller ·.
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens med
funktionen Fortsat
afspilning
På afspilleren:
Drej =/+ med uret for at
vælge kapitlet.
Bemærk!
Afspilning af plader
• Hvis du lader afspilleren eller fjernbetjeningen være i pauseeller stopindstilling i 15 minutter, vises pauseskærmen
automatisk. Tryk på · for at fjerne pausebilledet.
(Oplysninger om slukning af pauseskærmen finder du på side
53).
• Indikatoren over 1/u (POWER)-knappen lyser rødt, når der er
slukket for strømmen.
• Hvis du ikke bruger afspilleren eller fjernbetjeningen i mere
end 30 minutter, når en plade ikke afspilles, slukkes afspilleren
automatisk. (Auto Power Off-funktion)
1/u (POWER)
§
=/+
· P
1/u (POWER)
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=/+
·
p
P
18DK
p
På fjernbetjeningen:
Tryk på +.
Gå til det foregående
kapitel, spor eller den
foregående sekvens med
funktionen Fortsat
afspilning
På afspilleren:
Drej =/+ mod uret for at
vælge kapitlet.
Stoppe afspilningen,
og fjerne pladen
Tryk på 6.
På fjernbetjeningen:
Tryk på =.
Du kan afspille plader i forskellige tilstande, f.eks.
Programmeret afspilning ved hjælp af menuen på
skærmen (kontrolmenuen). Oplysninger om betjening af
kontrolmenuen findes på side 25.
Afspilning ved forskellige hastigheder/billede for billede
Ved hjælp af click shuttle og JOG-knappen/-indikatoren
kan du afspille en DVD/CD/VIDEO-CD med forskellige
hastigheder eller billede for billede. Hver gang du
trykker på JOG-knappen, skiftes mellem shuttle- og
jogtilstand.
3/#
JOG
3/#
JOG
Click shuttle
2) Hurtig fremspoling (hurtigere end “1)”)
<
1) Hurtig fremspoling
<
×2” (ca. to gange normal
hastighed)*
<
( (Normal hastighed)
<
1
Langsom (afspilningsretning)**
<
2
Langsom (afspilningsretning
– langsommere end “1
”)**
<
P Pause
<
10 Hurtig tilbagespoling
<
20 Hurtig tilbagespoling (Hurtigere end “10”)
Afspilning af plader
Click shuttle
Ved afspilning af en cd/video-cd
* Kun cd
** Kun video-cd
Hvis du drejer click shuttle hurtigt, bliver
afspilningshastigheden 2)/20 med det samme.
Sådan ændres afspilningshastigheden
(Shuttle-tilstand)
Drej på click shuttle. Afspilningshastigheden ændres,
afhængigt af vinklen hvilken retning du drejer i:
Ved afspilning af en DVD
2) Hurtig fremspoling (ca. 30 gange normal hastighed)
<
1) Hurtig fremspoling (ca. 10 gange normal hastighed)
<
×2” (ca. to gange normal hastighed)
<
( (Normal hastighed)
<
Langsom (afspilningsretning)
1
<
2
Langsom (afspilningsretning
<
– langsommere end “1
”)
P Pause
<
2
Langsom (modsat retning
< – langsommere end “1
”)
1
Langsom (modsat retning)
<
×2“ (ca. to gange normal hastighed)
<
10 Hurtig tilbagespoling (ca. 10 gange normal hastighed)
<
20 Hurtig tilbagespoling (ca. 30 gange normal hastighed)
Sådan vender du tilbage til Fortsat afspilning
Tryk på ·.
z Sådan søger du efter billedet ved hjælp af knappen
Bliv ved med at trykke på 3 eller #. Afspilningshastigheden er
den samme som 10 eller 1), når du bruger click shuttle. Når
du slipper knappen, vender afspilningshastigheden tilbage til
normal.
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en/VIDEO-CD’en kan du muligvis ikke
udføre nogle af de handlinger, der er beskrevet.
Hvis du drejer click shuttle hurtigt, bliver
afspilningshastigheden 2)/20 med det samme.
19DK
Afspilning ved forskellige hastigheder/
billede for billede
Sådan afspilles pladen billede for billede
ved at ændre afspilningshastigheden
(jogtilstand)
Afspilning af plader
1
Tryk på JOG-knappen.
JOG-knappen lyser under jogtilstand. Når du trykker
på JOG-knappen på afspilleren, stoppes afspilningen
midlertidigt.
2
Drej på click shuttle.
Afhængigt af omdrejningshastigheden sker
afspilningen billede for billede i den retning, click
shuttle drejes. Hvis du drejer click shuttle med
konstant hastighed et øjeblik, bliver
afspilningshastigheden langsom eller normal.
Genoptagelse af afspilning
fra det punkt, hvor du har
stoppet pladen (Genoptag
afspilning)
Afspilleren lagrer det punkt, hvor du stoppede pladen, og
hvis “RESUME” vises på displayet på frontpanelet. Du
kan genoptage afspilning fra det pågældende punkt.
Så længe du ikke åbner pladeskuffen, kan Genoptag
afspilning anvendes, selv hvis du slukker for afspilleren.
· p
Sådan vender du tilbage til Fortsat afspilning
Tryk på ·.
Bemærk!
·
• JOG-indikatoren viser den tilsvarende click shuttle-tilstand.
Når JOG-indikatoren f.eks. ikke lyser på fjernbetjeningen,
forbliver click shuttle på fjernbetjeningen i shuttle-tilstand, selv
om indikatoren på afspilleren lyser.
• Hvis du ikke bruger click shuttle i ca. 20 sekunder efter, at du
har trykket på JOG, returneres til shuttle-tilstand på
fjernbetjeningen. Jog-tilstanden bevares på afspilleren.
p
1
Tryk på p for at stoppe afspilningen, mens du
afspiller en plade.
“RESUME” vises på displayet på frontpanelet og “Ved
næste afspilning starter pladen fra det punkt, hvor du
stoppede.”.
Hvis “RESUME” ikke vises, er Genoptag afspilning
ikke tilgængelig.
2
Tryk på ·
Afspilleren starter afspilningen fra det punkt, hvor du
stoppede pladen i trin 1.
z Sådan afspilles fra begyndelsen af pladen
Når afspilningstiden vises på displayet på frontpanelet, før du
starter afspilningen, skal du trykke på p for at genindstille
afspilningstiden. Tryk derefter på ·.
20DK
Brug af menuen for hver
DVD
Bemærk!
Brug af titelmenuen
En DVD er inddelt i lange afsnit med et billede eller et
musikstykke kaldet “titler”. Når du afspiller en DVD, der
indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af titelmenuen.
ENTER ?/>/.//
TITLE
DVD MENU
TITLE
DVD MENU
ENTER
?/>/.//
1
Tryk på TITLE.
Titelmenuen vises på TV-skærmen. Indholdet af
menuen varierer fra plade til plade.
2
Tryk på ?/>/.// for at vælge den ønskede titel.
Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne
til at vælge titlen.
3
Tryk på ENTER.
Afspilleren begynder at afspille den valgte titel.
Bemærk!
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke vælge titlen.
• Afhængigt af DVD’en kaldes en “titelmenu”evt. blot en
“menu” eller “titel” i vejledningen til pladen. “Tryk på ENTER”
kaldes evt. også “Tryk på SELECT.”
21DK
Afspilning af plader
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke genoptage
afspilningen.
• Genoptag afspilning er ikke tilgængelig med funktionen
Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret
afspilning.
• Afhængigt af hvor du stoppede pladen, kan afspilleren
muligvis genoptage afspilningen fra et andet punkt.
• Det punkt, hvor du har stoppet afspilningen, slettes, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du tager netledningen ud
– du ændrer afspilningsfunktionen
– du starter afspilningen efter valg af titel, kapitel eller spor
– du ændrer indstillingerne af “TV TYPE” i
“SKÆRMINDSTILLING” i klargøringsmenuen
– du ændrer indstillingerne af “BØRNESIKRING” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i
klargøringsdisplayet
Brug af menuen for hver DVD
Brug af DVD-menuen
Med nogle DVD’er kan du vælge indholdet af pladen ved
hjælp af menuen. Når du afspiller disse DVD’er, kan du
vælge sproget for underteksterne og lyden osv. ved hjælp
af DVD-menuen.
Afspilning af plader
1
Tryk på DVD-MENU.
DVD-menuen vises på TV-skærmen. Indholdet af
menuen varierer fra plade til plade.
2
Tryk på ?/>/.// for at vælge det element, du vil
ændre.
Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne
til at vælge elementet.
3
Gentag trin 2 for at ændre andre elementer.
4
Tryk på ENTER.
Afspilning af video-cd’er
med PBC-funktioner (PBCafspilning)
Ved afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
(version 2.0-plader) kan du udføre simple interaktive
handlinger, handlinger med søgefunktioner osv.
Med PBC-afspilning er det muligt at afspille video-cd’er
interaktivt ved at følge menuskærmbilledet på TV-skærmen.
På denne afspiller kan du bruge nummerknapperne,
ENTER, =,+, >/. og ˆ(RETURN) under PBCafspilning.
=/+
>/.
ENTER
ˆ(RETURN)
z Hvis du vil vælge sprog for DVD-menuen
Skift indstillingen ved hjælp af “SPROG-INDSTILLING” i
klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 52.
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en kaldes en “DVD-menu” muligvis en
“menu” i vejledningen til pladen.
=/+
ˆ(RETURN)
ENTER
>/.
22DK
1
Start afspilningen af en video-cd med PBCfunktioner ved at følge trin 1 til 4 i “Afspilning af
plader” på side 17.
2
Vælg det ønskede emnenummer.
På afspilleren
Tryk på >/. for at vælge emnenummeret.
På fjernbetjeningen
Tryk på nummerknappen for det ønskede emne.
3
Tryk på ENTER.
4
Følg vejledningen på menuskærmbilledet, når du
skal udføre interaktive handlinger.
Se i vejledningen til pladen, da fremgangsmåden kan
variere, afhængig af video-cd’en.
Sådan vender du tilbage til menuskærmbilledet
Tryk på ˆ, = eller +
z Ved afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner,
Starter PBC-afspilning automatisk.
Du kan kontrollere oplysninger om pladen, f.eks. det
samlede antal titler eller spor eller den resterende tid ved
hjælp af displayet på frontpanelet.
Du kan gøre det på to måder.
• Før du begynder at afspille, skal du vælge det ønskede spor
ved hjælp af =eller + og derefter trykke på ENTER eller
·.
• Før du begynder at afspille, skal du vælge spornummeret ved
hjælp af nummerknapperne på fjernbetjeningen og derefter
trykke på ENTER eller ·.
“Afspilning uden PBC” vises på TV-skærmen, og afspilleren
starter Fortsat afspilning. Du kan ikke afspille still-billeder,
f.eks. et menuskærmbillede.
Tryk på p to gange, og tryk derefter på · for at vende tilbage til
PBC-afspilning.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Afspilning af plader
z Sådan annulleres PBC-afspilning af en video-cd med PBCfunktioner og, og sådan afspilles pladen med funktionen Fortsat
afspilning
Brug af displayet på
frontpanelet
Z
TIME/TEXT
0
Bemærk!
Afhængigt af video-cd’en står der “Tryk på ENTER” eller “Tryk
på SELECT” i trin 3 i den medfølgende vejledning.
Ved afspilning af en DVD
Oplysninger på displayet, mens pladen afspilles
Aktuelt surroundformat
Lyser, når afspilleren
udsender NTSCAfspilningsAktuelt
signalet
status
kapitelnummer
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Pladetype Aktuel
Lyser, når
afspilnings- du kan
funktion
skifte
vinkel
Aktuelt
Spilletid
titelnummer
Kontrol af den resterende tid
Tryk på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT under afspilning af
pladen, ændres visningen som vist nedenfor.
23DK
Brug af displayet på frontpanelet
z Ved afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
Spilletid og nummer for
det aktuelle kapitel
Det aktuelle sekvensnummer vises i stedet for det aktuelle
spornummer og det aktuelle indeksnummer. I dette tilfælde
ændres displayet på frontpanelet ikke, når du trykker på TIME/
TEXT. Hvis en TEKST eller disc memo er indspillet på pladen,
ændres displayet på frontpanelet til et “tekst eller disc memo”display, når du trykker på TIME/TEXT (se side 31).
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
Afspilning af plader
Resterende tid for
det aktuelle kapitel
VIDEO CD
DVD
CD
Tryk på TIME/
TEXT
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
Tryk på TIME/
TEXT
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
VIDEO CD
DVD
CD
Tryk på TIME/
TEXT
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Tryk på TIME/TEXT
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
SEC
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Tryk på TIME/
TEXT
Pladens spilletid
VIDEO CD
DVD
CD
MIN
Tryk på TIME/
TEXT
Resterende tid for
det aktuelle spor
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Tekst eller disc memo
VIDEO CD
DVD
CD
Spilletid og nummer for
det aktuelle spor
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Resterende tid for
den aktuelle titel
VIDEO CD
DVD
CD
Hver gang du trykker på TIME under afspilning af en plade,
ændres displayet som vist nedenfor.
Tryk på TIME/
TEXT
Spilletid og nummer
for den aktuelle titel
VIDEO CD
DVD
CD
Kontrol af den resterende tid
Tryk på TIME/TEXT.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Bemærk!
• Afhængigt af DVD’en vises kapitelnummeret eller tiden muligvis
ikke, eller du kan måske ikke ændre displayet på frontpanelet.
• Mens du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning, vises spilletiden og den resterende
tid for pladen ikke.
Oplysninger på displayet, mens pladen afspilles
VIDEO CD
DVD
CD
Lyser, når
afspilleren
udsender
NTSCMusikkalender*
signalet
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Pladetype Aktuel
Aktuelt Aktuelt
Spilletid
afspilnings- sporindeksnummer
nummer
funktion
* Spornumrene vises i Musikkalenderen. Når der er flere end 15
spor, vises et ( efter “15”. Spornummeret forsvinder efter
afspilning.
24DK
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
MIN
SEC
Tryk på TIME/
TEXT
Tekst eller disc memo
Ved afspilning af en cd/video-cd
Lyser under
PBC-afspilning
Afspilnings- (kun video-cd)
status
Tryk på TIME/
TEXT
Resterende tid for pladen
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Tryk på TIME/TEXT
Bemærk!
Når du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge,
Programmeret afspilning eller PBC-afspilning, vises spilletiden
og den resterende tid for pladen ikke.
Brug af
forskellige
funktioner
med
kontrolmenuen
Brug af kontrolmenuen
Z
Ved hjælp af kontrolmenuen kan du vælge startpunktet,
navngive en plade, skifte vinkel, justere billede, angive
Digital Cinema Sound osv.
Elementerne er forskellige, afhængigt af pladetypen.
Yderligere oplysninger om hvert element på
Kontrolmenuen findes på side 28-48.
0
DISPLAY
ENTER
?/>/.//
1
Tryk på DISPLAY for at få vist kontrolmenuen på
TV-skærmen.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg:
DVD
ENTER
25DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
I dette kapitel beskrives, hvordan
plader afspilles med forskellige
funktioner, samt hvordan de nyttige
funktioner i menuen på skærmen
bruges (kontrolmenu).
Brug af kontrolmenuen
2
Vælg det ønskede element ved hjælp af >/., og
tryk derefter på / eller ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
For nogle elementer på kontrolmenuen er det nødvendigt med
andre handlinger end valg af indstillingen. Yderligere
oplysninger om disse elementer findes under de respektive
emner.
Sådan annulleres brugen af
kontrolmenudisplayet undervejs
Tryk på ˆRETURN.
1: ENGELSK
Elementer
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
Vælg:
Bemærk!
Sådan får du vist andre elementer
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
kontrolmenudisplayet på følgende måde:
ENTER
/Kontrolmenu 1
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
1: ENGELSK
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
Vælg:
3
ENTER
annuller: RETURN
Vælg det ønskede element ved hjælp af >/., og
tryk derefter på ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Aktuelt valgt
element
1: ENGELSK
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
Vælg:
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
FRA
Vælg:
26DK
ENTER
Elementer
annuller: RETURN
DVD
.
Kontrolmenu 2
(Elementerne ændres til andre elementer undtagen
de første tre øverste elementer.)
.
ADVANCED-menuen (se side 43)
.
Kontrolmenu deaktiveret
z Du kan vise visse elementer ved hjælp af fjernbetjeningen
Visse elementer kan vises ved at trykke på knappen på
fjernbetjeningen. I dette tilfælde er det kun det valgte element,
der vises. Yderligere oplysninger om elementet og betjening med
fjernbetjeningen findes under de respektiver emner.
Liste over elementer i kontrolmenuen
TITLE
(kun DVD) (side 28)
CHAPTER
(kun DVD) (side 28)
TRACK
(kun video-cd/cd) (side 28)
INDEX
(kun video-cd/cd) (side 28)
SCENE
(video-cd kun under PBC-afspilning) (side
28)
PROGRAM
TIME/TEXT
(side 29, 30, 31)
TIME/MEMO
(side 29, 30, 31)
Du kan kontrollere spilletiden og den resterende tid for
den aktuelle titel/det aktuelle kapitel/det aktuelle spor
og pladens samlede, resterende spilletid.
Du kan søge ved at indtaste tidskoden.
Du kan kontrollere pladens DVD-tekst eller cd-tekst på
TV-skærmen og displayet på frontpanelet. Når pladen er
en video-cd, eller DVD-teksten eller cd-teksten ikke er
optaget på pladen, kan du navngive pladen som en disc
memo og kontrollere den.
AUDIO
(side 33)
På DVD’er, hvor der er indspillet flersprogede lyde, kan
du vælge det ønskede sprog, når du afspiller DVD’en.
På multiplex-cd’er og video-cd’er kan du vælge lyden fra
højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte
kanal gennem både højre og venstre højttaler.
SUBTITLE
(kun DVD) (side 34)
På DVD’er, hvor flersprogede undertekster er optaget,
kan du ændre sproget for underteksten på ethvert
tidspunkt, mens du afspiller DVD’en og tænde eller
slukke for det, når du vil.
Du kan afspille pladens indhold i den ønskede rækkefølge
ved at arrangere rækkefølgen af titlerne, kapitlerne eller
sporene på pladen for at oprette dit eget program.
SHUFFLE
(kun DVD) (side 35)
På DVD’er, hvor der er optaget flere vinkler, kan du
ændre vinklerne i den sekvens, de pågældende vinkler er
optaget for.
VIRTUAL 3D
SURROUND
(side 36)
Vælg funktionen til surround-lyd med flere kanaler, f.eks.
Dolby Digital og MPEG.
Selvom du kun tilslutter højttalere foran, kan du lytte til
3D-lyd med VES (Virtual Enhanced Surround - virtuel
udvidet surround) ved hjælp af 3D-lydbilledbehandling,
der skaber virtuelle baghøjttalere fra lyden fra
fronthøjttalerne (V, H) uden at bruge virkelige
baghøjttalere.
(side 40)
Afspilleren kan indstilles til at springe mellem titler,
kapitler eller spor og afspille dem i tilfældig rækkefølge.
Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end den
tidligere afspilning i tilfældig rækkefølge.
REPEAT
(side 41)
Du kan spille alle titlerne/sporene på en plade eller en
enkelt titel/et enkelt kapitel/et enkelt spor flere gange.
A-B
REPEAT
(side 41)
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et kapitel eller et
spor flere gange.
ADVANCED
(kun DVD) (side 43)
Du kan kontrollere afspilningsoplysningerne om bithastigheden, oversigten over bit-hastigheden eller den
position eller hvor pladen afspilles (lag).
DNR
ANGLE
(side 38)
(kun DVD/video-cd) (side 45)
Du kan få et klarere billede ved at reducere billedstøjen.
VIDEO EQ
(kun DVD/video-cd) (side 45)
Du kan justere videoudgangen for DVD’en eller videocd’en fra afspilleren, ikke fra TV’et, for at opnå den
ønskede billedkvalitet.
ANGLE
VIEWER
(kun DVD) (side 47)
På DVD’er, hvor der er optaget forskellige vinkler for en
sekvens, kan du vise alle de vinkler, der er optaget på
pladen, på samme skærm og starte afspilning direkte i
funktionen Fortsat afspilning ved den valgte vinkel.
27DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
Du kan søge ved at vælge titel/kapitel/spor/indeks/
sekvens.
Når du tilslutter 2 fronthøjttalere og 2 baghøjttalere, kan
du bruge 3D-lydbilledbehandlingen til at flytte lyden fra
baghøjttalerne væk fra den aktuelle højttalerposition
(VIRTUAL REAR SHIFT) eller til at oprette 3 sæt virtuelle
baghøjttalere fra 1 sæt virkelige baghøjttalere (VIRTUAL
MULTI REAR).
Du kan fornemme den mere effektive 3D-lyd, når du
tilslutter en modtager (forstærker) med 5.1-kanals
indgange, 2 fronthøjttalere, 2 baghøjttalere, 1
centerhøjttaler og 1 subwoofer.
Liste over elementer i kontrolmenuen
STROBE
PLAYBACK
(kun DVD/video-cd) (side 47)
Du kan vise 9 sekvenser i den rækkefølge, de kommer på
pladen, på skærmen. I dette tilfælde viser sekvenserne
still-billeder.
TITLE
VIEWER
CHAPTER
VIEWER
TRACK
VIEWER
(kun DVD) (side 48)
(kun DVD) (side 48)
(kun video-cd) (side 48)
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
Du kan kontrollere pladens titler, kapitler og spor på
skærmen, inddelt i 9 sekvenser, og starte afspilning fra
den valgte titel, det valgte kapitel eller det valgte spor.
BOOKMARK
Søgning efter titel/kapitel/
spor/indeks/sekvens
Z
Du kan søge ved at vælge titel/kapitel/spor/indeks/
sekvens.
Tryk på DISPLAY, og vælg “TITLE”, “CHAPTER”,
“TRACK”, “INDEX” eller “SCENE”.
Når du afspiller en DVD, vises “TITLE” og “CHAPTER”.
Når du afspiller en video-cd/cd, vises “TRACK” og
“INDEX”. Når du afspiller en video-cd med PBCfunktioner, vises “SCENE”.
TITLE
(kun DVD/video-cd) (side 48)
TRACK
Afspilleren kan lagre bestemte dele af pladen i
hukommelsen og afspille dem omgående, når du ønsker
det, uden at søge.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SCENE
DVD
INDEX
CHAPTER
Vælg:
1
ENTER
Vælg “TITLE”, “CHAPTER”, “TRACK”, “INDEX” eller
“SCENE” ved hjælp af >/..
“
” fremhæves. (
betyder valgfrit
nummer i denne vejledning.) Nummer i parentes
angiver det samlede antal titler, kapitler, spor, indekser
eller sekvenser.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg:
28DK
ENTER
DVD
2
Tryk på / eller ENTER.
“
” ændres til”— —
12(27)
– –(34)
C 01:32:55
DVD
Du kan kontrollere spilletiden og den resterende tid for
den aktuelle titel/det aktuelle kapitel/det aktuelle spor
og pladens samlede resterende spilletid.
Tryk på DISPLAY. Tryk derefter på TIME/TEXT på
fjernbetjeningen for at ændre oplysningerne om tid.
Du kan også kontrollere DVD-teksten, cd-teksten og discmemo og navngive disc memo. Se side 31.
ENTER
TIME/TEXT
3
Vælg nummeret på den titel, det kapitel, det spor,
det indeks eller den sekvens, du vil søge efter, ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilleren starter søgningen. Hvis du vil annullere
nummeret, skal du trykke på CLEAR, før du trykker
på ENTER.
Sådan annulleres valg
Tryk på ˆRETURN.
Bemærk!
• Det antal titler, kapitler eller spor, der vises, er antallet af
indspillede titler, kapitler eller spor på pladen.
• Indeksnumrene vises ikke under PBC-afspilning af video-cd’er.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
TIME/MEMO
Vælg:
ENTER
Ved afspilning af en DVD
p TIME/TEXT eller TIME/MEMO
• C–
: Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–
: Resterende tid for det aktuelle
kapitel
• T–
: Spilletid for den aktuelle titel
• T–
: Resterende tid for den aktuelle titel
Når du afspiller en video-cd (under PBCafspilning)
pTIME/MEMO
•
: Spilletid for den aktuelle sekvens
Når du afspiller en video-cd (Fortsat afspilning)
eller cd
pTIME/TEXT eller TIME/MEMO
• T–
: Spilletid for det aktuelle spor
• T–
: Resterende tid for det aktuelle spor
• D–
: Spilletid for den aktuelle plade
• D–
: Resterende tid for den aktuelle plade
z Du kan vise “TIME/TEXT” eller “TIME/MEMO” ved hjælp af
fjernbetjeningen.
Tryk på TIME/TEXT på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker
på knappen, ændres tidsoplysningerne.
29DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
Nummerknapper
“.
Kontrol af spilletid og
resterende tid
Z
Valg af et startpunkt ved hjælp af tidskoden
Z
3
Du kan søge ved at indtaste tidskoden.
Vælg “TIME/TEXT” eller “TIME/MEMO”, når du har
trykket på DISPLAY.
Tidskoden svarer til den omtrentlige, faktiske spilletid.
Hvis du f.eks. vil søge efter en sekvens 2 timer, 30
minutter og 20 sekunder efter begyndelsen, skal du
indtaste 2:30:20.
DVD
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
TIME/MEMO
Vælg:
1
ENTER
Vælg “C
” (spilletid for det aktuelle
kapitel) ved afspilning af en DVD.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg:
2
DVD
ENTER
Tryk på / eller ENTER.
Tidskoden ændres til “T– – : – – : – –”.
12(27)
18(34)
T – –:– –:– –
Nummerknapper
30DK
ENTER
Sådan annulleres valg
Tryk på ˆRETURN.
Note
12(27)
18(34)
C 01:32:55
TIME/TEXT
Indtast tidskoden ved hjælp af nummerknapperne,
og tryk dernæst på ENTER.
Afspilleren starter søgningen. Hvis du vil annullere
nummeret, skal du trykke på CLEAR, før du trykker
på ENTER.
DVD
Når du indtaster tidskoden, skal du indtaste titlens spilletid.
Kontrol af oplysningerne på pladen
Z
1
TIME/TEXT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg “INDSÆT DISK MEMO/” i “TIME/TEXT” eller
“TIME/MEMO”
INDSÆT DISK MEMO-displayet vises.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
INDSÆT DISC MEMO
Vælg:
ENTER
annuller: RETURN
12(27)
18(34)
C 01:32:55
INDSÆT DISC MEMO
A
DVD
TIME/MEMO
DVD
PLAY
DVD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ 0123456789<>+–✽/=? / _ @
DVD/CDTEKST eller
DISC MEMO
Vælg:
Afslut:
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
z Du kan vise “TIME/TEXT”- eller “TIME/MEMO”-displayet ved
hjælp af fjernbetjeningen.
Tryk på TIME/TEXT på fjernbetjeningen. Hvis du vil have vist
DVD/CD-TEKST, skal du trykke på TIME/TEXT, indtil DVD/
CD-TEKST eller disc memo vises.
2
ENTER
INPUT
Annuller:
RETURN
Vælg tegnet ved at trykke på ?/>/.// eller ved
at dreje click shuttle.
Det valgte tegn skifter farve.
C 01:32:55
INDSÆT DISC MEMO
B
Bemærk!
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 < > + – ✽ / = ? / _ @
Kun den engelske DVD-TEKST vises.
Navngivning af plader (disc memo)
Hvis DVD-TEXT eller CD-TEXT ikke er optaget på
pladen, kan du ændre pladens navn ved at navngive den
på displayet på skærmen og give pladen en personlig
titel. Du kan indtaste op til 20 tegn pr. plade.
Du kan også vise disc memo på afspilleren, hver gang du
vælger pladen. Disc memo kan være hvad som helst,
f.eks. en titel, navnet på en musiker, en kategori eller en
købsdato.
Vælg:
Afslut:
ENTER
INPUT
Annuller:
RETURN
31DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
Du kan kontrollere pladens DVD-tekst eller cd-tekst på
TV-skærmen og displayet på frontpanelet. Når pladen er
en video-cd, eller DVD-teksten eller cd-teksten ikke er
optaget på pladen, kan du navngive pladen som en discmemo og dernæst kontrollere den.
DVD-TEKST og CD-TEKST er oplysninger, der er
indspillet på pladen, og som du ikke kan ændre.
Tryk på DISPLAY. Hvis DVD TEXT eller CD TEXT er
optaget på pladen, vises “TIME/TEXT”. Hvis en disc
memo kan lagres på disken, vises “TIME/MEMO”. Tryk
på TIME/TEXT på fjernbetjeningen, indtil DVD/CD
TEXT eller disc memo vises. Oplysningerne vises nederst
på displayet.
Kontrol af oplysningerne på pladen
3
Bemærk!
Tryk på ENTER.
Du kan navngive op til 200 plader. Hvis afspilleren har lagret
mere end 200 plader i hukommelsen, vil hver ny Disc Memo
slette den ældste af de først lagrede Disc Memo’er.
C 01:32:55
INDSÆT DISC MEMO
BRAHMS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 < > + –✽ / = ? / _ @
Vælg:
Afslut:
ENTER
INPUT
Annuller:
RETURN
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
4
Gentag trin 2 og 3 for at indlæse flere tegn.
5
Når du har indtastet alle tegnene for pladens navn,
skal du trykke på INPUT på fjernbetjeningen.
Pladens navn gemmes.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD/CDTEKST eller
DISC MEMO
DVD
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
Sådan ændres tegnene
• Sådan slettes tegnene:
1 Flyt markøren til det tegn, du vil slette, ved at trykke
på =/+.
2 Tryk på CLEAR.
• Sådan indsættes eller overskrives tegnene:
1 Flyt markøren til det tegn, du vil ændre, ved at
trykke på =/+.
2 Vælg det korrekte tegn ved at trykke på ?/>/./
/ eller ved at dreje click shuttle.
3 Tryk på ENTER for at indsætte tegnet.
Hvis du vil overskrive, skal du ikke trykke på
ENTER, men flytte markøren ved at trykke på +.
z Du kan vise disc memo-inputdisplayet ved hjælp af
fjernbetjeningen.
Tryk på INPUT på fjernbetjeningen.
32DK
Ændring af lydene Z
AUDIO
12(27)
18(34)
DVD
C 01:32:55
1: ENGELSK
1: ENGELSK
2: FRANSK
PROGRAM FORMAT
3: SPANSK
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
Visning af pladens lydoplysninger
Når du vælger “AUDIO”, vises afspilningskanalerne på
skærmen.
I Dolby Digital-format kan signalerne fra monolyd til 5.1kanaler optages på en DVD. Afhængigt af DVD’en kan
antallet af optagne kanaler variere.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGELSK
DVD
Aktuelt
audioformat*
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Vælg:
RS
ENTER
Aktuelt
afspilningsprogramformat**
LFE
Vælg:
ENTER
LS
RS
annuller: RETURN
pAUDIO
Ved afspilning af en DVD
Vælg sproget. Du kan vælge forskellige sprog, afhængigt
af DVD’en. Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Vælg sprogkoden på listen på side 72.
Ved afspilning af en video-cd eller en cd.
• STEREO : Standardstereolyden
• 1/V (1/L) : Lyden fra venstre kanal (monolyd)
• 2/H (2/R): Lyden fra højre kanal (monolyd)
z Du kan vise “AUDIO”-displayet ved hjælp af
fjernbetjeningen.
Tryk på AUDIO på fjernbetjeningen.
Bemærk!
• Afhængigt af DVD’en, kan du muligvis ikke ændre sprogene,
selvom der er indspillet flersprogede lyde på DVD’en.
• Når cd/video-cd’en afspilles, genoptages
standardstereoafspilningen, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du slukker for strømmen
• Når DVD’en afspilles, ændres lyden muligvis, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du ændrer titlen
• Se sprogkodelisten på side 72, hvis sproget vises som et 4-cifret
tal.
* “PCM” , “DTS”, “DOLBY DIGITAL” eller “MPEG”
vises. Hvis “DOLBY DIGITAL” vises, vises kanalerne i
afspilningssporet efter nummer på følgende måde:
For Dolby Digital 5.1 k:
Bageste komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1
Forreste komponent 2
+ centerkomponent 1
LFE-komponent (Low
Frequency Effect lavfrekvenseffekt) 1
** Bogstaverne i programformatdisplayet betyder
følgende:
V:
Front (V)
H: Front (H)
C:
Center (monolyd)
LS: Bag (V)
RS: Bag (H)
S:
Bag (monolyd) – den bageste komponent i det
Dolby Surround-behandlede stereosignal og
Dolby Digital-signalet.
LFE: LFE (Low Frequency Effects - lavfrekvenseffekt)
33DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
På DVD’er, hvor der er indspillet flersprogede lyde, kan
du vælge det ønskede sprog, når du afspiller DVD’en.
På multiplex-cd’er eller -video-cd’er kan du vælge lyden
fra højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den
valgte kanal gennem både højre og venstre højttaler. I
dette tilfælde mister lyden stereoeffekten. På en plade, der
indeholder en sang, kan højre kanal f.eks. udsende
stemmerne og venstre kanal instrumenterne. Hvis du kun
vil høre instrumenterne, kan du vælge venstre kanal og
høre dem fra begge højttalere.
Vælg “AUDIO”, når du har trykket på DISPLAY.
Ændring af lyde
Visning af undertekster
Z
Displayeksemplerne er følgende:
•PCM (stereo)
C 01:32:55
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bits
Vælg:
ENTER
På DVD’er, hvor der er indspillet undertekster, kan du slå
underteksterne til og fra, når som helst, mens du afspiller
DVD’en.
På DVD’er, hvor flersprogede undertekster er optaget,
kan du ændre sproget for underteksten, når du vil, mens
du afspiller DVD’en og tænde eller slukke for den, når du
vil. Du kan f.eks. vælge det sprog, du gerne vil beherske,
og aktivere undertitlerne for at få en bedre forståelse.
Vælg “SUBTITLE”, når du har trykket på DISPLAY.
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
•Dolby Surround
C 01:32:55
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SUBTITLE
S
Vælg:
Vælg:
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
ENTER
ENTER
annuller: RETURN
pSUBTITLE
Vælg sprog. Du kan vælge forskellige sprog afhængigt af
DVD’en. Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Vælg sprogkode fra listen på side 72.
z Du kan vise “SUBTITLE”-displayet ved hjælp af
fjernbetjeningen
Tryk på SUBTITLE på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på
knappen, ændres emnet.
•DTS
1: ENGELSK
Bemærk
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Vælg:
RS
ENTER
•MPEG
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
Vælg:
L
R
LS
RS
ENTER
z Du kan finde Dolby Surround-kodet software ved at se på
indpakningen
Anvend plader med
-logoet. Du skal bruge plader med
dette logo for at kunne lytte til Dolby Digital-afspilning.
34DK
1: ENGELSK
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
ENTER
•Dolby Digital 5.1k
Vælg:
DVD
• Når du afspiller en DVD, hvor der ikke er indspillet nogen
undertekster, vises der ingen undertekster.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke aktivere
underteksterne, selvom de er indspillet på DVD’en.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke deaktivere
underteksterne.
• Se sprogkodelisten på side 72, hvis sproget vises som et 4-cifret
tal.
• Hvilken type sprog og hvor mange sprog, der kan vælges til
undertekster, varierer fra plade til plade.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
underteksterne, selvom der er indspillet flersprogede
undertekster på DVD’en.
• Mens DVD’en spiller, kan underteksten ændres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du ændrer titlen
Ændring af vinkler Z
3
På DVD’er, hvor der er indspillet flere vinkler (multivinkler) til en sekvens, kan du ændre vinklerne. Mens du
f.eks. afspiller en sekvens med et tog i bevægelse, kan du
vise billedet enten af toget forfra, fra togets venstre
vindue eller fra højre vindue, uden at togets bevægelse
afbrydes.
Vælg “ANGLE”, når du har trykket på DISPLAY. Når
vinklerne kan ændres, lyser indikatoren for “ANGLE”
grønt.
Vælg:
1
5(9)
Vælg:
ENTER
Bemærk
• Antallet af vinkler varierer fra plade til plade eller fra sekvens
til sekvens. Antallet af vinkler, der kan ændres i en sekvens, er
det antal vinkler, der er indspillet for den pågældende sekvens.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre vinklerne,
selv om der er indspillet flere vinkler på DVD’en.
ENTER
z Du kan angive vinklen på forhånd
Vælg “ANGLE”.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Angiv vinklen, når “ANGLE” ikke vises på displayet på
frontpanelet. Når der kommer en sekvens, hvor der er indspillet
flere vinkler, vælges vinklen automatisk.
z Du kan vælge vinklen ved hjælp af fjernbetjeningen.
Tryk på ANGLE på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på
knappen, ændres vinklen.
1(9)
ANGLE
DVD
DVD
1(9)
ANGLE
12(27)
18(34)
C 01:32:55
z Du kan vise forskellige vinkler samtidigt (ANGLE VIEWER)
Vælg:
2
ENTER
Tryk på /.
Vinklens nummer ændres til “–.” Nummeret i parentes
angiver det samlede antal vinkler.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Du kan vise alle de vinkler, der er optaget på pladen på samme
skærm og starte afspilning direkte i funktionen Fortsat afspilning
fra den valgte vinkel. Vinklerne vises på en skærm, der er
inddelt i 9 sektioner. Yderligere oplysninger findes på side 47.
DVD
–(9)
Nummerknapper
ENTER
35DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg antallet af vinkler ved hjælp af
nummerknapperne eller >/., og tryk derefter på
ENTER.
Vinklen ændres til den valgte vinkel.
Indstilling for Digital Cinema Sound Z
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
Vælg indstilling for at lytte til multi-kanal-surround-lyd,
f.eks. Dolby Digital og MPEG.
Selvom du kun tilslutter fronthøjttalere, kan du lytte til
3D-lyd med Virtual Enhanced Surround (virtuel forbedret
surround) ved hjælp af 3D-billedbehandling for at skabe
virtuelle baghøjttalere fra lyden fra de forreste højttalere
(V, H) uden at bruge virkelige baghøjttalere.
Når du tilslutter 2 fronthøjttalere og 2 baghøjttalere, kan
du bruge 3D-lydbilledbehandling til at flytte lyden fra
baghøjttalerne væk fra den faktiske højttalerposition
(VIRTUAL REAR SHIFT) eller til at oprette 3 sæt virtuelle
baghøjttalere fra 1 sæt virkelige baghøjttalere (VIRTUAL
MULTI REAR).
Du kan føle den mere effektive 3D-lyd, når du tilslutter en
modtager (forstærker) med 5.1-kanals indgange, 2
fronthøjttalere, 2 baghøjttalere, 1 centerhøjttaler og 1
subwoofer.
Vælg “VIRTUAL 3D SURROUND”, når du har trykket på
DISPLAY. Når du vælger elementet, undtagen “FRA”,
lyser indikatoren for “VIRTUAL 3D SURROUND” grønt.
Bemærk!
Hvis du vil lytte til den originale Dolby Digital-lyd gennem
5.1CH OUTPUT stikkene, skal du indstille hver højttalers
position eller afstand osv. Se side 61 for at få nærmere
oplysninger om indstilling af hver højttaler.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
VIRTUAL 3D
SURROUND
ENTER
annuller: RETURN
pVIRTUAL 3D SURROUND
Vælg det ønskede element. Yderligere oplysninger om
hvert element findes under Hvert elements virkninger.
• FRA
• VES A*
• VES B*
• NORMAL SURROUND
• ENHANCED SURROUND (UDVIDET SURROUND)
• VIRTUAL REAR SHIFT
• VIRTUAL MULTI REAR
* Disse indstillinger påvirker også outputtet fra AUDIO OUTstikket.
36DK
De viste elementer er forskellige alt afhængig af indstillingerne
på “HØJTTALEROPSÆTNING.” (side 61).
Du kan kun vælge “FRA,” “VES A” eller “VES B” når du afspiller
en DVD og angiver “INGEN” i “BAG” i “STØRRELSE” under
“HØJTTALEROPSÆTNING” i display-klargøringen.
Hvert elements virkninger
FRA
Udsender alle kanalsignaler, der er optaget på pladen.
Udsender f.eks. 2-kanals signaler til stereolyd fra cd’en
eller 5-kanals signaler til Dolby Digital-lyd fra DVD’en.
Når du tilslutter færre end 5 (+1) højttalere, fordeler
afspilleren udgangssignalet for den manglende højttaler
til andre højttalere korrekt.
VES (Virtual Enhanced Surround) A
Bruger 3D-lydbilledbehandling til at skabe virtuelle
baghøjttalere fra lyden fra fronthøjttalerne (V, H) uden at
bruge virkelige baghøjttalere. De virtuelle højttalere
gengives som vist på følgende illustration.
L
R
DVD
FRA
FRA
VES A
VES B
Vælg:
Bemærk
VES (Virtual Enhanced Surround) B
Bruger 3D-lydbilledbehandling til at skabe virtuelle
baghøjttalere fra lyden fra fronthøjttalerne (V, H) uden at
bruge virkelige baghøjttalere. De virtuelle højttalere
gengives som vist på følgende illustration.
L
R
NORMAL SURROUND
Software med 2-kanals lydsignaler er kodet med Dolby
Pro Logic for at skabe surround-virkning.
ENHANCED SURROUND (UDVIDET SURROUND)
Giver en større fornemmelse af nærvær fra Pro Logickilde med bagkanallyd i mono. Frembringer en
stereoagtig virkning i de bageste kanaler.
Side*
Bag*
L
L
R
SL
R
SR
SL
SR
VIRTUAL MULTI REAR
Bruger 3D-lydbilledbehandling til at skabe en lang række
virtuelle baghøjttalere fra et enkelt par virkelige
baghøjttalere. De virtuelle højttalere gengives som vist på
følgende illustration. De virtuelle baghøjttaleres position
varierer alt efter indstillingen af den bageste højttalers
position.
Side*
SL
z Du kan vælge elementet “VIRTUAL 3D SURROUND” ved
hjælp af denne knap
Bag*
L
L
R
• Ved visse plader afspilles der ikke nogen lyd i baghøjttalerne. I
det tilfælde kan du ikke opnå 3D-surround-effekten.
• Mens du vælger et element, afbrydes lyden et øjeblik.
• Når spillesignalet ikke indeholder surround-komponenten, kan
virkningerne være vanskelige at afgøre, selvom du vælger
“VES A” eller “VES B”.
• Hvis du kun tilslutter fronthøjttalerne, kan “NORMAL
SURROUND”, “ENHANCED SURROUND” (UDVIDET
SURROUND), “VIRTUAL REAR SHIFT” og “VIRTUAL MULTI
REAR” ikke vælges.
• Lyden kommer ikke fra baghøjttalerne, når du indstiller
“VIRTUAL 3D SURROUND” til “VES A” eller “VES B” i
kontrolmenudisplayet, selvom du har tilsluttet baghøjttalere.
• Indstil fronthøjttalerne, så de danner en ligesidet trekant,
lyttepositionen indbefattet, ellers kan det være svært at høre
virkningen, selvom du vælger “VES A” eller “VES B”.
• Hvis afspilleren udsender signalet fra DIGITAL OUT
(OPTICAL, COAXIAL), høres surround-effekten kun, hvis du
indstiller “DOLBY DIGITAL” til “D-PCM” og “MPEG” til
“PCM” i “LYDINDSTILLING”.
• Hvis du afspiller lydspor med en samplingsfrekvens på 96
kHz, skal du vælge “FRA”, ellers ændres udgangssignalerne til
48 kHz (samplingsfrekvens). (Dette gælder ikke, hvis
afspilleren udsender lydsignalet fra DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL))
• Hvis du tilslutter en centerhøjttaler og en subwoofer, kan du
også høre lyden fra centerhøjttaleren og subwooferen.
Hvis du vælger “VES A” eller “VES B,” udsender afspilleren
ikke lyden fra centerhøjttaleren.
• Hvis du vælger “VES A” eller “VES B,” skal du indstille
surround-indstillingerne på de tilsluttede enheder, f.eks.
forstærkeren, til FRA.
R
Tryk på VIRTUAL 3D SURROUND på afspilleren. Hver gang du
trykker på knappen, ændres elementet.
SR
SL
SR
* Se side 61 for at få nærmere oplysninger om, hvordan den
bageste højttalers position skal indstilles.
V:
H:
SL:
SR:
:
Fronthøjttaler (venstre)
Fronthøjttaler (højre)
Baghøjttaler (venstre)
Baghøjttaler (højre)
Virtuel højttaler
37DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
VIRTUAL REAR SHIFT
Bruger 3D-lydbilledbehandling til at flytte lyden fra
baghøjttalerne væk fra den faktiske højttalerposition. De
virtuelle højttalere gengives som vist på illustration
nedenfor. Skiftepositionen varierer alt efter indstillingen
af den bageste højttalers position.
Bemærk!
Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning)
Z
2
Du kan afspille pladens indhold i den ønskede rækkefølge
ved at ordne rækkefølgen af titlerne, kapitlerne eller
sporene på pladen og skabe dit eget program. Ét program
kan gemmes i afspilleren og indeholde op til 99 titler,
kapitler og spor.
Vælg “PROGRAM”, når du har trykket på DISPLAY. Når
du vælger “TIL”, lyser indikatoren for “PROGRAM”
grønt.
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
PROGRAM
annuller: RETURN
Oprettelse af programmet
Vælg “START/” i “PROGRAM”.
Programmeringsmenuen vises.
“SPOR” vises, når du afspiller en
video-cd eller en cd.
T
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Indstil:
Start: PLAY
ENTER
––
01
02
03
04
05
Afslut:
PROGRAM
ENTER
––
01
02
03
04
05
Afslut:
Kapitel
C
++
01
02
03
04
05
06
PROGRAM
Vælg den titel, det kapitel eller det spor, du vil
programmere, ved hjælp af >/., og tryk derefter
på ENTER.
Vælg f.eks. titel eller spor 2.
(Du kan også bruge nummerknapperne og knappen
ENTER til at vælge. I det tilfælde vises det valgte
nummer på skærmen).
pVed afspilning af en DVD
Når både titler og kapitler er indspillet på pladen,
skal du vælge titlen og derefter kapitlet. “++”
betyder “alt.”
PROGRAM
T
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Indstil:
Start: PLAY
ENTER
––
01
02
03
04
05
Afslut:
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 1 – 0 2
2. TITEL
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Indstil:
Start: PLAY
38DK
T
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
3
ENTER
PROGRAM
PROGRAM
Indstil:
Start: PLAY
pPROGRAM
• FRA: spiller normalt.
• START/: giver dig mulighed for at oprette dit eget
program.
• TIL: afspiller Programmeret afspilning.
1
Titel
DVD
FRA
FRA
START
TIL
Vælg:
Tryk på /.
“01” fremhæves. Den er klar til at indstille den første
titel eller det første spor til programmet.
ENTER
Afslut:
PROGRAM
T
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
C
++
01
02
03
04
05
06
pVed afspilning af en video-cd eller cd
Vælg det spor, du vil programmere.
Samlet tid for de
programmerede spor
0:15:30
T
PROGRAM
Indstil:
Start: PLAY
ENTER
––
01
02
03
04
05
Afslut:
PROGRAM
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
z Programmet forbliver uændret, når Programmeret afspilning
slutter
Når du trykker på ·, kan du afspille det samme program igen.
z Du kan anvende Gentaget afspilning eller Afspilning i
tilfældig rækkefølge af de programmerede titler, kapitler eller
spor
Tryk på REPEAT eller SHUFFLE under Programmeret afspilning.
Eller angiv “REPEAT” eller “SHUFFLE” til “TIL” i
kontrolmenuen.
z Du kan vise “PROGRAM”-menuen ved hjælp af
fjernbetjeningen
Tryk på PROGRAM.
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
4
Hvis du vil programmere andre titler, kapitler eller
spor, skal du gentage trin 3.
De programmerede titler, kapitler eller spor vises fra 2
i rækkefølge.
5
Tryk på · for at starte Programmeret afspilning.
Bemærk!
• Det antal titler, kapitler eller spor, der vises, er antallet af de
titler, kapitler eller spor, der er indspillet på en plade.
• Programmet annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du slukker for strømmen
• Du kan muligvis ikke anvende Programmeret afspilning,
afhængigt af DVD’en.
• Når du anvender PBC-afspilning, kan du ikke indstille et
program, medmindre du stopper afspilningen én gang.
Annullering af Programmeret afspilning
Tryk på SLET.
Annullering af programmering
Tryk på PROGRAM.
Ændring af programmering
1 Vælg i trin 2 programnummeret for den titel, det kapitel
eller det spor, du vil ændre, ved hjælp af >/..
2 Følg trin 3, hvis du vil foretage ny programmering.
39DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
SLET ALLE
1. SPOR 0 2
2. SPOR
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
Annullering af den programmerede rækkefølge
Hvis du vil annullere alle titlerne, kapitlerne eller sporene
i den programmerede rækkefølge, skal du vælge “SLET
ALLE” i trin 2.
Hvis du vil annullere det valgte program, skal du vælge
programmet ved hjælp af >/. i trin 2 og derefter trykke
på CLEAR eller vælge “- -” i trin 3 og derefter trykke på
ENTER.
Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig afspilning)
Z
Afspilleren kan indstilles til at springe mellem titler eller
spor og afspille dem i vilkårlig rækkefølge.
Afspilningsrækkefølgen kan være forskellig fra den
tidligere afspilning i tilfældig rækkefølge.
Vælg “SHUFFLE”, når du har trykket på DISPLAY. Når
du vælger “TIL”, lyser indikatoren for “SHUFFLE” grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
SHUFFLE
KAPITEL
FRA
TITEL
KAPITEL
Vælg:
ENTER
Når du har valgt den ønskede indstilling under “SHUFFLE”, skal
du trykke på ·.
Afspilleren afspiller i tilfældig rækkefølge.
z Du kan vise “SHUFFLE”-displayet ved at trykke på knappen
Tryk på SHUFFLE.
Bemærk!
DVD
annuller: RETURN
pSHUFFLE
Vælger indstillinger for Afspilning i tilfældig rækkefølge.
Når du afspiller en DVD, og når Programmeret
afspilning er indstillet til FRA
• FRA: afspiller ikke en plade i tilfældig rækkefølge.
• TITEL: har afspilleren “shuffle”-titler og afspiller dem i
vilkårlig rækkefølge.
• KAPITEL: har afspilleren “shuffle”-kapitler og afspiller
dem i vilkårlig rækkefølge.
Når du afspiller en video-cd, cd eller DVD (når
Programmeret afspilning er indstillet til TIL)
• FRA: afspiller ikke en plade i tilfældig rækkefølge.
• TIL: har afspilleren “shuffle”-titler eller -spor og
afspiller dem i tilfældig rækkefølge.
Når du afspiller en video-cd eller cd (når
Programmeret afspilning er indstillet til FRA)
• FRA: afspiller ikke en plade i tilfældig rækkefølge.
• SPOR: har afspilleren “shuffle”-spor og afspiller dem i
vilkårlig rækkefølge.
Annullering af Afspilning i tilfældig rækkefølge
Tryk på CLEAR.
40DK
z Du kan indstille Afspilning i tilfældig rækkefølge, mens
maskingen er stoppet
• Afspilning i tilfældig rækkefølge annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du slukker for strømmen
• Du kan muligvis ikke anvende Afspilning i tilfældig
rækkefølge, afhængigt af DVD’en.
• Op til 200 kapitler på en plade kan afspilles i tilfældig
rækkefølge, når “KAPITEL” er valgt.
Gentagelse af en bestemt
del (A˜B Repeat)
Z
Du kan afspille alle titlerne/sporene på en plade eller en
enkelt titel, et enkelt kapitel/spor.
Med funktionen Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning gentages titlerne eller sporene i
den tilfældige eller programmerede rækkefølge.
Du kan ikke anvende funktionen Gentaget afspilning
under PBC-afspilning af video-cd’er (side 22).
Du kan muligvis ikke anvende Gentaget afspilning,
afhængigt af DVD’en.
Vælg “REPEAT”, når du har trykket på DISPLAY. Når du
ikke vælger “FRA”, lyser indikatoren for “REPEAT” grønt.
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et kapitel eller et
spor flere gange. Det er en fordel, når du vil lære teksten
udenad.
Ved PBC-afspilning af video-cd’er (side 22) er denne
funktion kun tilgængelig, når der afspilles levende
billeder.
Du kan muligvis ikke anvende A˜B Gentaget
afspilning, afhængigt af DVD’en.
Vælg “A-B REPEAT”, når du har trykket på DISPLAY.
Under A˜B Gentaget afspilning lyser indikatoren for
“A-B REPEAT” grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
REPEAT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
FRA
PLADE
TITEL
KAPITEL
PLADE
Vælg:
ENTER
annuller: RETURN
pREPEAT
Vælger indstillingen for Gentaget afspilning.
Når du afspiller en DVD, og når Programmeret
afspilning og Afspilning i tilfældig rækkefølge er
indstillet til FRA
• FRA: spiller ikke flere gange.
• PLADE: gentager alle titlerne.
• TITEL: gentager den aktuelle titel
• KAPITEL: gentager det aktuelle kapitel
A–B
REPEAT
DVD
START
FRA
START
Vælg:
ENTER
annuller: RETURN
pA-B REPEAT
• START/: indstiller A- og B-punkterne.
• FRA: afspiller ikke en bestemt del af en titel/et kapitel/
spor flere gange.
Når du afspiller en video-cd/cd, og når
Programmeret afspilning og Afspilning i
tilfældig rækkefølge er indstillet til FRA
• FRA: spiller ikke flere gange.
• PLADE: gentager alle spor på en plade.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
Når Programmeret afspilning eller Afspilning i
tilfældig rækkefølge er indstillet til TIL
• FRA: spiller ikke flere gange.
• TIL: gentager Programmeret afspilning eller Afspilning
i tilfældig rækkefølge.
Sådan annulleres Gentaget afspilning
Tryk på CLEAR.
z Du kan indstille Gentaget afspilning, mens maskinen er stoppet
Når du har valgt den ønskede indstilling under “REPEAT”, skal
du trykke på ·.
Afspilleren gentager afspilningen.
z Du kan vise “REPEAT”-displayet ved at trykke på knappen
Tryk på REPEAT.
Bemærk!
Gentaget afspilning annulleres, når du slukker for afspilleren.
41DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
Afspilning flere gange
(Gentaget afspilning)
Z
Gentagelse af en bestemt del (A˜B Gentag)
Indstilling af en del til A˜B-gentagelse
1
Vælg “START/” i “A-B REPEAT”.
Displayet med A˜B GENTAG-indstillingen
forsvinder.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
3
Når du når slutpunktet (punkt B), skal du trykke på
ENTER igen.
Indstillingspunkterne vises, og afspilleren starter
gentagelsen af denne bestemte del.
“A-B” vises på displayet på frontpanelet under A˜B
Gentaget afspilning.
12(27)
18(34)
C 0 1 : 34 : 30
DVD
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
START
FRA
START
ENTER
annuller: RETURN
12(27)
18(34)
C 01:32:55
PLAY
DVD
A–B GENTAG
Indstil punkt A med
Vend tilbage:
2
ENTER
.
RETURN
01:32:55
A–B GENTAG
Indstil punkt B med
ENTER
.
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 01 : 32 : 55
Annuller:
42DK
CLEAR
Vælg:
ENTER
Sådan annulleres A˜B Gentaget afspilning
Tryk på CLEAR.
Bemærk!
• Du kan kun indstille A˜B Gentag for én bestemt del.
• A˜B Gentag annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du slukker for strømmen
• Når du angiver A˜B Gentag, annulleres indstillingerne for
Afspilning i tilfældig rækkefølge og Programmeret afspilning.
• Du kan muligvis ikke angive A˜B Gentag, afhængigt af
sekvensen for DVD’en eller video-cd’en.
Når du under afspilning finder startpunktet (punkt
A) for den del, der skal gentages, skal du trykke på
ENTER.
Startpunktet (punkt A) er angivet.
C
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 01 : 32 : 55
B: 18 – 01 : 34 : 30
TIL
Vælg:
DVD
Kontrol af afspilningsoplysningerne Z
Du kan kontrollere afspilningsoplysningerne i form af bithastigheden, den historiske bit-rate eller den del, hvor
pladen afspilles (lag).
Når du afspiller en plade, vises den omtrentlige bithastighed for afspilningsbilledet i Mbps (Mega bit pr.
sekund) og lyden i Kbps (Kilo bit pr. sekund).
Vælg “ADVANCED”, når du har trykket på DISPLAY.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Display for hvert element
BIT-HASTIGHED
DVD
BIT-HASTIGHED
5
Lyd
Video
Når du afspiller MPEG AUDIO-lydspor
ADVANCED
HISTORISK BIT-RATE
ENTER
Vælg:
pADVANCED
Ved afspilning af en DVD
• BIT-HASTIGHED: viser bit-hastigheden.
• HISTORISK BIT-RATE: viser bit-hastighed og historisk
bit-rate.
• LAG: viser lag og det punkt, der er udvalgt.
• FRA: slukker ADVANCED-displayet.
BIT-HASTIGHED
kbps
1000
Mbps
10
0
0
5
Lyd
Video
Bit-hastighed henviser til mængden af video/lyddata pr.
sekund på en plade. Jo højere bit-hastighed, jo større
mængde data. Når bit-hastighedsniveauet er højt, er der
en stor mængde data. Dette er dog ikke altid
ensbetydende med en højere billed- eller lydkvalitet.
HISTORISK BIT-RATE
Bit-hastighedsinterval
Min.
Maks.
Nyeste bithastighedsinterval
0
5
Mbps
10
Angiver ændringer i bit-hastighed for afspilningsbilledet i
en periode op til det aktuelle tidspunkt.
43DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
0
384 kbps
Mbps
10
Kontrol af afspilningsoplysningerne
LAG
Vises, hvis DVD’en
har dobbeltlag
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
Viser, hvor pladen afspilles. Hvis det er en DVD med
dobbeltlag, angiver afspilleren, hvilket lag der læses.
Yderligere oplysninger om lag findes på side 70.
44DK
Formindskelse af
billedstøjen (DNR: Digital
Video Noise Reduction) Z
Justeringer for
afspilningsbilledet (VIDEO
EQ: Video-equalizer)
Z
Du kan gøre billedet klarere ved at formindske
billedstøjen i baggrunden.
Vælg “DNR”, når du har trykket på DISPLAY.
Når du vælger “DNR1”, “DNR2” eller “DNR3”, lyser
indikatoren for “DNR” grønt.
Du kan justere videoudgangen på DVD’en eller videocd’en fra afspilleren, ikke fra TV’et, for at opnå den
ønskede billedkvalitet. Vælg den af videofunktionerne,
der passer bedst til det program, du ser. Juster værdien,
når du vælger “HUKOMMELSE/” i et menupunkt.
Vælg “VIDEO EQ”, når du har trykket på DISPLAY.
Vælg:
ENTER
DVD
12(27)
18(34)
C 01:32:55
VIDEO EQ
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
DNR
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DNR1
FRA
DNR1
DNR2
DNR3
DVD
STANDARD
STANDARD
DYNAMISK
BIOGRAFEFFEKT
HUKOMMELSE
annuller: RETURN
Vælg:
pDNR
Når værdien stiger, formindskes billedstøjen.
Efterbilleder kan dog forøges.
• FRA: slukker for DNR-funktionen
• DNR1
• DNR2
• DNR3
ENTER
annuller: RETURN
pVIDEO EQ
Vælger indstillingen for videokontrol.
• STANDARD: viser et standardbillede
• DYNAMISK: understreger det sorte niveau og
producerer således et skarpere, dynamisk billede
• BIOGRAFEFFEKT: viser billedet med soft fokus
• HUKOMMELSE/: justerer billedelementerne
Bemærk!
• Afhængigt af pladen kan virkningen være svær at afgøre.
• Hvis efterslob vises på TV-skærmen, skal
støjreduktionsfunktionen deaktiveres på TV’et. Angiv derefter
“DNR” til “FRA” kontrolmenuen.
Sådan justeres billedelementerne
Du kan justere følgende billedelementer individuelt.
• BILLEDE
• LYS
• FARVE
• SKARPHED
45DK
Justeringer for afspilningsbilledet (VIDEO EQ: Video-equalizer)
1
Vælg “HUKOMMELSE/” i “VIDEO EQ.”
Videokontroldisplayet forsvinder.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
ENTER
Bemærk!
Der kan kun lagres én indstilling for de billedelementer, du
justerede i “HUKOMMELSE/”. Når du justerer elementerne,
sletter den nye indstilling den indstilling, der blev justeret før.
Annuller:
RETURN
PLAY
DVD
BILLEDE
LYS
FARVE
SKARPHED
STANDARD
2
ENTER
Annuller:
RETURN
Vælg det billedelement, du vil justere, ved hjælp af
>/., og tryk derefter på ENTER.
Justeringsbjælken for det valgte punkt vises.
Hvis du vil annullere justering af billedet midtvejs,
skal du trykke på ˆRETURN.
C
01:32:55
BILLEDE
Juster:
3
ENTER
Annuller:
RETURN
Juster det valgte billedelement ved hjælp af
?//, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen lagres i hukommelsen.
C 01:32:55
VIDEOEQUALIZER
BILLEDE
LYS
FARVE
SKARPHED
STANDARD
Vælg:
46DK
ENTER
Sådan forlader du videokontroldisplayet
Tryk på ˆRETURN.
Vælg “STANDARD” i “HUKOMMELSE/.”
12(27)
18(34)
C 01:32:55
VIDEOEQUALIZER
Vælg:
Gentag trin 2 og 3 for at justere andre punkter.
z Sådan nulstilles billedelementerne
STANDARD
STANDARD
DYNAMISK
BIOGRAFEFFEKT
HUKOMMELSE
Vælg:
4
Annuller:
RETURN
Visning af forskellige
vinkler samtidigt Z
Opdeling af et spor i 9
sektioner (strobeafspilning)
Z
På DVD’er, hvor der er optaget forskellige vinkler (multivinkler) for en sekvens, kan du vise alle de vinkler, der er
optaget på pladen, på samme skærm og starte afspilning
direkte i tilstanden Fortsat afspilning fra den valgte
vinkel. Vinklerne vises på en skærm, der er inddelt i 9
sektioner.
Vælg “ANGLE VIEWER”, når du har trykket på
DISPLAY. Når du kan vælge “ANGLE VIEWER”, lyser
indikatoren for “ANGLE VIEWER” grønt.
DVD
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
STROBE
PLAYBACK
ANGLE
VIEWER
Vælg:
Vælg:
ENTER
Sådan vælges en vinkel
Vælg vinklen ved hjælp af ?/>/.//, og tryk derefter
på ENTER. Kun den valgte vinkel vises.
ENTER
Annullering af strobeafspilning
Tryk på ˆRETURN.
z I pausetilstand vises 9 still-billeder uden om pausepositionen
Det er en god idé at se still-billederne uden om den bestemte del.
Bemærk!
Sådan annulleres visning af multi-vinkler
Tryk på ˆRETURN.
Afhængigt af pladen er der visse sekvenser, du muligvis ikke kan
se med strobeafspilning.
zDu kan kontrollere nummeret på displayet på frontpanelet
Nummeret på den valgte vinkel vises på displayet på
frontpanelet.
Bemærk!
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre vinklerne,
selv om der er indspillet flere vinkler på DVD’en.
• Når der kommer en sekvens, hvor der ikke er optaget
forskellige vinkler (multi-vinkler), mens forskellige vinkler
vises samtidigt, vender afspilleren tilbage til normal afspilning.
47DK
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Du kan vise 9 sekvenser i den rækkefølge, de kommer på
pladen, på skærmen. I dette tilfælde viser sekvenserne
still-billeder.
Vælg “STROBE PLAYBACK”, når du har trykket på
DISPLAY.
Scanning af titel, kapitel og
spor Z
Du kan kontrollere det øverste billede af pladens titler,
kapitler og spor på en skærm, der er inddelt i 9 sekvenser,
og starte afspilning fra den valgte titel, det valgte kapitel
eller spor.
Vælg “TITLE VIEWER” (kun DVD), “CHAPTER
VIEWER” (kun DVD) eller “TRACK VIEWER” (kun
video-cd), når du har trykket på DISPLAY.
Brug af forskellige funktioner med kontrolmenuen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Indstilling og valg af
yndlingssekvens (bogmærke)
Z
Afspilleren kan lagre bestemte dele af pladen i
hukommelsen og afspille dem omgående, når du ønsker
det, uden at søge (bogmærke). Der kan lagres op til 9
bogmærker pr. plade i hukommelsen for op til 200 plader.
Vælg “BOOKMARK”, når du har trykket på DISPLAY.
Når du afspiller pladen med bogmærker, lyser
indikatoren for “BOOKMARK” grønt.
DVD
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
TITLE
VIEWER
CHAPTER
VIEWER
TRACK
VIEWER
BOOKMARK
Vælg:
ENTER
Vælg:
Sådan startes afspilning fra det valgte billede
Vælg billedet ved hjælp af ?/>/.//, og tryk derefter
på ENTER. Afspilningen starter fra det valgte billede.
zNår der er over 9 titler eller kapitler
$ vises nederst til højre på skærmen. Vælg sekvensen nederst til
højre (9) og brug . for at vise de næste titler, spor eller kapitler.
For at vende tilbage til den forrige sekvens, skal du vælge
sekvensen øverst til venstre (1) og trykke på >.
1
2
3
4
5
6
7
8
ENTER
Sådan startes afspilning fra det valgte billede
Vælg billede ved hjælp af ?/>/.//, og tryk derefter
på ENTER. Afspilningen starter fra det valgte billede.
Sådan annulleres scanning af bogmærkebillederne
Tryk på ˆRETURN.
Sådan nulstilles bogmærket
Vælg det punkt, hvor du vil nulstille bogmærket ved
hjælp af ?/>/.//, og tryk derefter på SLET.
Sådan nulstilles alle afspillerens bogmærker
Vælg “BOGMÆRKENULSTILLING/” under
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i
klargøringsmenuen. Oplysninger om nulstilling af alle
afspillerens bogmærker findes på side 55.
9
annuller:
RETURN
z Du kan kontrollere nummeret på displayet på frontpanelet
Nummeret på den titel, det kapitel og spor, du vælger, vises på
displayet på frontpanelet.
Sådan annulleres scanning af titel, kapitel og
spor
Tryk på ˆRETURN.
Bemærk!
• Afhængigt af pladen kan du muligvis ikke scanne titlen,
kapitlet og sporet.
• Du kan ikke scanne sporet på en video-cd under PBCafspilning.
48DK
ENTER
Indstilling af bogmærke
Når du under afspilning finder den sekvens, der
skal gemmes med bogmærke, skal du trykke på
BOOK MARK på fjernbetjeningen.
Bogmærket er indstillet.
Bemærk!
• Afspilleren kan lagre bogmærker for op til 200 plader i sin
hukommelse. Når afspilleren skal lagre over 200 plader i sin
hukommelse, vil hvert nyt bogmærke erstatte bogmærkerne fra
de plader, der blev lagret først.
• Du kan måske ikke indstille et bogmærke afhængigt af
pladerne.
Indstillinger
og justeringer
Ved hjælp af klargøringsmenuen kan du udføre den
indledende klargøring, justere billed- og lydkvalitet,
indstille de forskellige output osv. Du kan også angive et
sprog til underteksterne og klargøringsmenuen, begrænse
børns afspilning osv.
Yderligere oplysninger om hvert emne på
klargøringsdisplayet findes på side 52-64.
Bemærk!
Du kan kun vise klargøringsmenuen, når afspilleren er i
stoptilstand.
SET UP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indstillinger og justeringer
I dette kapitel beskrives, hvordan
indstillinger og justeringer skal
foretages ved hjælp af
klargøringsmenuen på skærmen. De
fleste indstillinger og justeringer skal
udføres, når du bruger afspilleren
første gang.
I dette kapitel beskrives også,
hvordan fjernbetjeningen skal
indstilles til kontrol af TV’et eller AVmodtageren (forstærkeren).
Brug af klargøringsmenuen
Z
0
ENTER
?/>/.//
1
Tryk på SET UP for at få vist klargøringsmenuen på
TV-skærmen.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Tryk på
derefter på
ENTER
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
for at indstille, og tryk
.
49DK
Brug af klargøringsmenuen
2
Vælg det ønskede hovedemne ved hjælp af >/.,
og tryk derefter på ENTER.
Det valgte hovedemne fremhæves.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Hovedemne
Tryk på
derefter på
ENTER
Indstillinger og justeringer
Tryk på
derefter på
3
ENTER
Tryk på
derefter på
ENTER
for at indstille, og tryk
.
Tryk på
derefter på
50DK
ENTER
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
for at indstille, og tryk
.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
STARTSKÆRM:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
for at indstille, og tryk
.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
STARTSKÆRM:
Tryk på
derefter på
ENTER
Tryk på
derefter på
ENTER
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
for at indstille, og tryk
.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
STARTSKÆRM:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
Vælg det ønskede emne ved hjælp af >/., og tryk
derefter på / eller ENTER.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
STARTSKÆRM:
Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af ?/>/./
/, og tryk derefter på ENTER.
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
for at indstille, og tryk
.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
STARTSKÆRM:
4
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
for at indstille, og tryk
.
Annullering af brugen af klargøringsmenuen
undervejs
Tryk på SET UP på fjernbetjeningen.
Bemærk!
For nogle emner på klargøringsmenuen er det nødvendigt med
andre handlinger end valg af indstillingen. Yderligere
oplysninger om disse emner findes under de respektive emner.
Liste over emner på klargøringsmenuen
Standardindstillingerne vises understreget.
SPROG-INDSTILLING (side 52)
BRUGERDEFINERET INDSTILLING (side 54)
DISPLAYSPROG
KOMPONENTUDGANG
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
TIL
SCART-UDGANG
ITALIANO
RGB
AUTO AFSPILNING
FRA
DANSK
TIMER
SVENSKA
DEMO1
SUOMI
NORSK
DEMO2
DISPLAYLYS
PORTUGUÊS
DVD-MENU
STANDARD
S-VIDEO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRA
MØRK
FRA
ENGLISH
PAUSETILSTAND
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
AUTO
BILLEDE
DEUTSCH
ITALIANO
Indstillinger og justeringer
FRANÇAIS
LYS
BOGMÆRKENULSTILLING /
BØRNESIKRING /
ANGIV HUKOMMELSE
TIL
FRA
SVENSKA
SUOMI
NORSK
LYDINDSTILLING (side 58)
PORTUGUÊS
AUDIO ATT
TIL
CHINESE
JAPANESE
LYDFILTER
ANDRE /
LYD
ORIGINAL
AUDIO DRC
STANDARD
TV
WIDE RANGE
FØLG LYD
(samme som DVD-MENU)
SKARPT
BLØDT
(samme som DVD-MENU)
UNDERTEKST
FRA
VALG AF SPOR
FRA
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
AUTO
SKÆRMINDSTILLING (side 53)
TV TYPE
NORMAL
16:9
4:3 LETTERBOX
DIGITAL UDGANG
4:3 BESKÅRET
PAUSESKÆRM
TIL
DOLBY DIGITAL
FRA
MPEG
DTS
TIL
FRA
HØJTTALEROPSÆTNING (side 61)
BAGGRUNDS
STILL-BILLEDE
BILLEDHUKOMMELSE
STØRRELSE
CENTER
BLÅ
BAG
SORT
STARTSKÆRM
FRONT
GRAFIK
STANDARD
SUBWOOFER
AFSTAND
FRONT
CENTER
BILLEDHUKOMMELSE
BAG
BALANCE
FRONT
NIVEAU
CENTER
BAG
BAG
SUBWOOFER
TEST TONE
FRA
TIL
51DK
Angivelse af sproget for display og lyd (SPROGINDSTILLING) Z
Vælg “SPROG-INDSTILLING”, når du har trykket på SET UP.
Med “SPROG-INDSTILLING” kan du indstille forskellige
sprog til menuen på skærmen eller lyden.
Standardindstillingerne vises understreget.
Bemærk!
Når du vælger et sprog, der ikke er indspillet på DVD’en, vælges
automatisk et af de indspillede sprog, “DISPLAYSPROG” undtaget.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Indstillinger og justeringer
Tryk på
derefter på
ENTER
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
for at indstille, og tryk
.
pDISPLAYSPROG
Ændrer sproget til menuen på skærmen.
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (HOLLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
pDVD-MENU
Skifter sproget i DVD-menuen.
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (HOLLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
•
(RUSSISK)
• CHINESE (KINESISK)
• JAPANESE (JAPANSK)
• ANDRE/
Når du vælger “ANDRE/”, skal du vælge og indtaste
sprogkoden på listen ved hjælp af nummerknapperne (side 72).
Når du har foretaget et valg, vises sprogkoden (4 cifre).
52DK
pLYD
Ændrer sproget for lyden.
• ORIGINAL: det sprog, der prioriteres højest på pladen
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (HOLLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
•
(RUSSISK)
• CHINESE (KINESISK)
• JAPANESE (JAPANSK)
• ANDRE/
Når du vælger “ANDRE/”, skal du vælge og indtaste
sprogkoden på listen ved hjælp af nummerknapperne (side 72).
Når du har foretaget et valg, vises sprogkoden (4 cifre).
pUNDERTEKST
Skifter sproget for underteksterne.
• FØLG LYD*
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (HOLLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
•
(RUSSISK)
• CHINESE (KINESISK)
• JAPANESE (JAPANSK)
• ANDRE/
Når du vælger “ANDRE/”, skal du vælge og indtaste
sprogkoden på listen ved hjælp af nummerknapperne (side 72).
Når du har foretaget et valg, vises sprogkoden (4 cifre).
* Når du vælger “FØLG LYD”, ændres sproget for
underteksterne, så det passer til sproget for den indstilling, du
valgte under “LYD”.
Bemærk!
Afspilleren giver første prioritet til indstillingerne under
“UNDERTEKST” og “LYD” på kontrolmenudisplayet, når
“ANGIV HUKOMMELSE” er angivet til “TIL”. De indstillinger
under “UNDERTEKST” og “LYD”, der er valgt på
klargøringsdisplayet, vises muligvis ikke i dette tilfælde.
Yderligere oplysninger om funktionen Angiv hukommelse findes
på side 55.
Indstillinger for skærm (SKÆRMINDSTILLING)
Z
Vælg “SKÆRMINDSTILLING”, når du har trykket på
SET UP. Med “SKÆRMINDSTILLING” kan du indstille
displayet i forhold til afspilleforholdene.
Standardindstillingerne vises understreget.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
STARTSKÆRM:
Tryk på
derefter på
ENTER
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
STANDARD
for at indstille, og tryk
.
pBAGGRUNDS
Vælger TV-skærmens baggrundsfarve eller billede i
stoptilstand eller under afspilning af en cd.
• STILL-BILLEDE: Still-billedet vises i baggrunden, men
kun når still-billedet allerede er optaget på pladen.
• BILLEDHUKOMMELSE: Dit yndlingsbillede vises i
baggrunden, når du har lagret din yndlingssekvens, der
er optaget på pladen, i afspillerens hukommelse som
baggrundsbillede. Oplysninger om lagring i
hukommelse findes under “Lagring af billede i
hukommelse”.
• GRAFIK: Det grafiske billede, der på forhånd er lagret i
hukommelsen i afspilleren, vises i baggrunden.
• BLÅ: Baggrundsfarven er blå.
• SORT: Baggrundsfarven er sort.
Bemærk!
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Hvis en plade, som ikke indeholder et still-billede, afspilles mens
“BAGGRUND” er indstillet til “STILL-BILLEDE”, vil det grafiske
billede, der er lagret i afpilleren, automatisk vises i baggrunden.
pSTARTSKÆRM
Vælger startskærmbilledet. Det valgte tartskærmsbillede
vises, når du tænder for afspilleren.
• STANDARD: Standard startkærmbilledet, der på
forhånd er lagret i afspillerens hukommelse, vises.
• BILLEDHUKOMMELSE: Dit yndlingsbillede vises på
startskærmen, når du har lagret din yndlingssekvens,
der er optaget på pladen, i afspillerens hukommelse til
startskærmen. Oplysninger om “Lagring af billede i
hukommelsen” findes på side 54.
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en kan “4:3 LETTER BOX” automatisk vælges
i stedet for “4:3 BESKÅRET” og omvendt.
53DK
Indstillinger og justeringer
pTV TYPE
Vælger formatforholdet for det TV, der skal tilsluttes.
• 16:9: ved tilslutning af et TV med bredformat til
afspilleren.
• 4:3 LETTER BOX: ved tilslutning af et normalt TV til
afspilleren. Viser et bredt billede med bånd øverst og
nederst på skærmen.
• 4:3 BESKÅRET: ved tilslutning af et normalt TV til
afspilleren. Viser det brede billede på hele skærmen,
hvor en del automatisk skæres fra.
pPAUSESKÆRM
Tænder og slukker pauseskærmen. Hvis du tænder for
pauseskærmen, vises pauseskærmbilledet, når du lader
afspilleren eller fjernbetjeningen stå i pause- eller
stoptilstand i 15 minutter, eller når du afspiller en cd i
mere end 15 minutter. Pauseskærmen forhindrer
beskadigelse af displayet.
• TIL: tænder for pauseskærmen.
• FRA: slukker for pauseskærmen.
Indstillinger for skærm
(SKÆRMINDSTILLING)
Lagring af billededet i hukommelsen
Når du under afspilning finder den sekvens, der
skal lagres i hukommelsen, skal du trykke på
PICTURE MEMORY på fjernbetjeningen.
Billedet lagres i hukommelsen
4
5
6
7
8
9
0
PICTURE
MEMORY
Brugerdefinerede
indstillinger
(BRUGERDEFINERET
INDSTILLING)
Z
Vælg “BRUGERDEFINERET INDSTILLING”, når du har
trykket på SET UP.
Med “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” kan du
indstille afspilningsforholdene.
Standardindstillingerne vises understreget.
Indstillinger og justeringer
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
KOMPONENTUDGANG:
TIL
STANDARD
SCART-UDGANG:
AUTO AFSPILNING:
FRA
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BOGMÆRKENULSTILLING
BØRNESIKRING
ANGIV HUKOMMELSE:
TIL
Tryk på
derefter på
Bemærk!
• Afspilleren kan kun lagre én sekvens i hukommelsen. Det
lagrede billede vises både i baggrunden og på startskærmen.
• Når billedet er gemt i hukommelsen, efter at du har trykket på
PICTURE MEMORY, huskes det tidligere gemte billede ikke.
• Når du betjener denne afspiller under lagring af et billede i
hukommelsen, lagres billedet ikke i hukommelsen.
ENTER
for at indstille, og tryk
.
pKOMPONENTUDGANG
Vælger metoderne til udlæsning af videosignaler fra
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene (Y, CB/B-Y, CR/R-Y)
på afspillerens bagpanel.
Når du vælger “TIL”, skal du tilslutte skærmen eller
projektoren via EURO AV, VIDEO OUT eller S VIDEO
OUT på forhånd.
• FRA: udlæser ingen signaler.
• TIL: udlæser komponentvideosignalerne.
Bemærk!
• Når du angiver “SCART-UDGANG” til “RGB”, kan du ikke
angive “KOMPONENTUDGANG” til “TIL”.
• Når du tilslutter afspilleren til en skærm eller projektor
udelukkende via COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, skal du
ikke vælge “FRA”. Hvis du vælger “FRA” i dette tilfælde, vises
billedet muligvis ikke.
pSCART-UDGANG
Vælger metoderne til udlæsning af videosignaler fra
EURO AV 1-TV-stikkene (RGB) på afspillerens bagpanel.
• STANDARD: udlæser videosignalerne.
• S-VIDEO: udlæser S-videosignalerne.
• RGB: udlæser RGB-signalerne.
Bemærk!
• Når du angiver “KOMPONENTUDGANG” til “TIL”, kan du
ikke angive “SCART-UDGANG” til “RGB”.
• Hvis dit TV ikke kan håndtere S-video- eller RGB-signalerne,
vises der ikke noget billede på TV-skærmen, selvom du vælger
“S VIDEO” eller “RGB”. Se i brugervejledningen til dit TV.
• Hvis dit TV kun har ét EURO AV IN-stik, skal du ikke vælge “S
VIDEO.”
pAUTO AFSPILNING
Vælger indstillingen af Auto afspilning, når du forbinder
netledningen til stikkontakten.
• FRA: bruger ikke “TIMER”, “DEMO1” eller “DEMO2”
til at starte afspilning.
54DK
• TIMER: starter automatisk afspilningen af en plade, når
du forbinder netledningen til stikkontakten. Du kan
starte afspilningen når som helst ved at tilslutte en
timer (medfølger ikke).
• DEMO1: starter automatisk afspilningen af
demonstration 1.
• DEMO2: starter automatisk afspilningen af
demonstration 2.
Begrænsning af børns afspilning
(Børnesikring)
Vælg “BRUGERDEFINERET INDSTILLING”, når du har
trykket på SET UP.
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses efter brugernes
alder. Funktionen “Børnesikring” giver dig mulighed for
angive et begrænsningsniveau for afspilning.
pDISPLAYLYS
Justerer oplysningen af displayet på frontpanelet.
• LYS: gør displayet på frontpanelet lysere.
• MØRK: gør displayet på frontpanelet mørkere.
• FRA: deaktiverer oplysningen af displayet på
frontpanelet.
pBOGMÆRKENULSTILLING/
Vælg “BOGMÆRKENULSTILLING.” Displayet til
nulstilling vises. Og tryk derefter på ENTER for at
nulstille alle bogmærker.
pBØRNESIKRING/
Angiver et kodeord og et begrænsningsniveau for
afspilning, når du afspiller DVD’er med
afspilningsbegrænsning for børn.
Flere oplysninger findes under “Begrænsning af børns
afspilning (Børnesikring)”.
pANGIV HUKOMMELSE
Afspilleren kan lagre indstillingerne til undertekster og
videoequalizer. osv. for hver plade for op til 200 plader.
(Angiv hukommelse)
Angiv funktionen Angiv hukommelse til til eller fra.
• TIL: lagrer indstillingerne i hukommelsen, når du
skubber pladen ud.
• FRA: lagrer ikke indstillingerne i hukommelsen.
Følgende indstillinger lagres i hukommelsen med
funktionen Angiv hukommelse.
– AUDIO (side 33)
– SUBTITLE (side 34)
– ANGLE (side 35)
– VIRTUAL 3D SURROUND (side 36)
– VIDEO EQ (side 45)
– DNR (side 45)
Bemærk!
Afspilleren kan lagre indstillinger i hukommelsen for op til 200
plader. Når afspilleren skal lagre over 200 plader i
hukommelsen, sletter hver ny indstilling indstillingen fra de først
lagrede plader.
Tryk på
derefter på
1
ENTER
for at indstille, og tryk
.
Vælg “BØRNESIKRING” ved hjælp af >/., og tryk
derefter på ENTER.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
KOMPONENTUDGANG:
TIL
SCART-UDGANG:
STANDARD
FRA
AUTO AFSPILNING:
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BOGMÆRKENULSTILLING
BØRNESIKRING
ANGIV HUKOMMELSE:
TIL
Tryk på
derefter på
ENTER
for at indstille, og tryk
.
pHvis du endnu ikke har indtastet et kodeord.
Det display, hvor du skal indtaste et kodeord, vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtastning af kodeord. Indtast et
firecifret nummer og tryk derefter
på ENTER .
Tryk på RETURN for at vende tilbage.
Tryk på SETUP for at annullere.
pHvis du allerede har indtastet et kodeord
Det display, hvor du skal bekræfte kodeordet, vises.
Spring over trin 2.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
Tryk på RETURN for at vende tilbage.
Tryk på SETUP for at annullere.
55DK
Indstillinger og justeringer
pPAUSETILSTAND (kun DVD)
Vælger billedet i pausetilstand.
• AUTO: Et billede med emner, der bevæger sig
dynamisk, udsendes uden vibreren. Vælg denne
indstilling under normale omstændigheder.
• BILLEDE: Et billede med emner, der ikke bevæger sig
dynamisk, udsendes med høj opløsning.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
KOMPONENTUDGANG:
TIL
STANDARD
SCART-UDGANG:
AUTO AFSPILNING:
FRA
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BOGMÆRKENULSTILLING
BØRNESIKRING
ANGIV HUKOMMELSE:
TIL
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
2
Indtast et kodeord bestående af fire cifre ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER.
Tallene ændres til stjerner ( ), og det display, hvor
kodeordet skal bekræftes, vises.
5
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
Vælg et område, der skal være standard for
begrænsningsniveauet for afspilning, ved hjælp af
>/., og tryk derefter på/.
Hvis du vælger “ANDRE/”, skal du vælge og
indtaste standardkoden i tabellen nedenfor ved hjælp
af nummerknapperne.
BØRNESIKRING
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
Indtast kodeord igen for at
bekræfte og tryk derefter
på ENTER .
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
FRA
USA
USA
ANDRE
Tryk på RETURN for at vende tilbage.
Tryk på SETUP for at annullere.
Indstillinger og justeringer
3
Indtast kodeordet ved hjælp af nummerknapperne,
og tryk derefter på ENTER for at bekræfte det.
Det display, hvor begrænsningsniveauet for afspilning
skal angives og kodeordet ændres, vises.
Tryk på
derefter på
6
Tryk på
derefter på
4
ENTER
for at indstille, og tryk
.
Vælg “NIVEAU” ved hjælp af >/., og tryk derefter
på/.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
ENTER
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
FRA
USA
Tryk på
derefter på
for at indstille, og tryk
.
Vælg “STANDARD” ved hjælp af >/., og tryk
derefter på /.
7
ENTER
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
NC17
R
for at indstille, og tryk
.
Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af >/., og
tryk derefter på ENTER.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
Tryk på
derefter på
for at indstille, og tryk
ENTER .
FRA
USA
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
Tryk på
derefter på
ENTER
4:
PG13
USA
for at indstille, og tryk
.
Jo lavere værdien er, jo mere restriktiv er
begrænsningen.
Sådan vender du tilbage til den almindelige
skærm
Tryk på SET UP.
Sådan deaktiveres funktionen Børnesikring og
afspilning af DVD’en efter indtastning af
kodeordet
Angiv “NIVEAU” til “FRA” i trin 7, og tryk derefter
på·.
56DK
Ændring af kodeordet
1 Vælg “SKIFT KODEORD” efter trin 3 ved hjælp af >/
., og tryk derefter på / eller ENTER.
Det display, hvor du skal ændre kodeordet, vises.
2 Følg trin 2 og 3 for at indtaste et nyt kodeord.
Kodenummer
Østrig
2046
Belgien
2057
Canada
2079
Kina
2092
Danmark
2115
Finland
2165
Frankrig
2174
Tyskland
2109
z Hvis du har glemt dit kodeord
Hong Kong
2219
Indtast det seks-cifrede tal, “199703”, i trin 2 for at slette det
aktuelle kodeord. Følg fremgangsmåden fra trin 2 igen for at
indtaste et nyt kodeord.
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Malaysia
2363
Holland
2376
Norge
2379
Filippinerne
2424
Rusland
2489
Singapore
2501
Spanien
2149
Sverige
2499
Schweiz
2086
Taiwan
2543
Thailand
2528
Storbritannien
2184
z Du kan slukke for børnesikringsfunktionen lige efter, at du
har indsat DVD’en (Børnesikring midlertidig annulleret)
Når du angiver en begrænsning for afspilningsniveauet og
indsætter DVD’en, vises displayet BØRNESIKRING. Indtast
kodeordet for at slukke for børnesikringsfunktionen.
Når du er færdig med at afspille DVD’en, vender niveauet tilbage
til det oprindelige niveau.
Bemærk!
• Når du afspiller DVD’er, der ikke har funktionen Børnesikring,
kan afspilningen ikke begrænses på denne afspiller.
• Når du ikke angiver et kodeord, kan indstillingerne for
begrænsning af afspilning ikke ændres.
• Afhængigt af DVD’en bliver du muligvis bedt om at ændre
niveauet for børnesikring under afspilningen af pladen. Indtast
i givet fald kodeordet, og rediger derefter niveauet.
Når du er færdig med at afspille DVD’en, vender niveauet
tilbage til det oprindelige niveau.
Indstillinger og justeringer
Standard
57DK
Indstillinger for lyd (LYDINDSTILLING)
Vælg “LYDINDSTILLING”, når du har trykket på SET UP.
Med “LYDINDSTILLING” kan du indstille lyden i
forhold til afspilleforholdene.
Standardindstillingerne vises understreget.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
LYDFILTER:
SKARPT
AUDIO DRC:
STANDARD
VALG AF SPOR:
FRA
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
TIL
DIGITAL UDGANG:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
Tryk på
derefter på
ENTER
for at indstille, og tryk
.
Indstillinger og justeringer
pAUDIO ATT (dæmpning)
Vælger udgangssignalets indstilling fra AUDIO OUT
-stikke, EURO AV-stikkene (1,2) og 5.1-OUTPUT-stikkene
i forhold til det lydudstyr, der skal tilsluttes.
• FRA: slår lyddæmpningen fra.
• TIL: reducerer lydudgangsniveauet, så der ikke
forekommer lydforvrængning.
pAUDIO DRC (dynamikområdekontrol)
Gør lyden tydelig, når du afspiller en DVD med
lydstyrken skruet ned om aftenen osv. Dette påvirker kun
udgangssignalet fra de digitale udgangsstik, når “PCM” i
“DIGITAL UDGANG” er angivet til “TIL”, og det
påvirker udgangssignalet fra AUDIO OUT-stikket, EURO
AV-stikkene (1,2) (Scart) og 5.1 CH OUTPUT-stikkene.
• STANDARD: Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
• TV: gør den lave lyd tydelig, selvom du har skruet ned
for lydstyrken, så den er god at spille om aftenen.
Anbefales særligt, når du lytter til lyden ved hjælp af
TV’ets højttalere.
• WIDE RANGE: Det giver dig fornemmelsen af at være
til live-koncert. Når du anvender højttalere af høj
kvalitet, er det mere effektivt.
Bemærk!
• Når du afspiller DVD’er uden AUDIO DRC-funktionen, kan
virkningen på lyden være svær at afgøre.
• Når dette element er angivet til “WIDE RANGE,” kan
lydstyrken fra andre stik end 5.1CH OUTPUT-stikkene være
svagere end normalt.
• “WIDE RANGE” kan ikke vælges, når du har valgt “INGEN” i
“STØRRELSE” under “HØJTTALEROPSÆTNING”.
Bemærk!
Indstillingen påvirker ikke udgangssignalet fra DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
pLYDFILTER
Vælger et digitalt filter for at reducere støj med en højere
frekvens end 22,05 kHz (fs 44,1kHz), 24kHz (fs 48kHz)
eller 48kHz (fs 96kHz).
• SKARPT: gør lyden tydelig og sikrer en jævn
lydgengivelse. Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
• BLØDT: gør lyden varm og dyb.
Bemærk!
Afhængigt af pladen kan virkningen på lyden være svær at høre.
58DK
pVALG AF SPOR
Giver lydsporet med det højeste antal kanaler første
prioritet, når du afspiller en DVD, hvor der er indspillet
flere lydformater. Hvis der er indspillet flere lydkanaler i
PCM-, DTS-, MPEG AUDIO- eller Dolby Digital-format,
afspilles lyden i den kanal med det højeste nummer, hvor
der er indspillet i PCM-, DTS-, MPEG AUDIO eller Dolby
Digital-format.
• FRA: Ingen prioritet.
• AUTO : Prioritet.
Bemærk!
• Når afspilleren lagrer indstillingerne i hukommelsen med
funktionen Angiv hukommelse, giver afspilleren måske ikke
første prioritet, selvom du vælger “AUTO”.
• Når du angiver denne indstilling til “AUTO”, ændres sproget
muligvis afhængigt af “LYD”-indstillingerne i “SPROGINDSTILLING”.
Indstillingen “VALG AF SPOR” har større prioritet end “LYD”indstillingerne i “SPROG-INDSTILLING” (side 52).
• Hvis du angiver “DTS” i “LYDINDSTILLING” til FRA,
afspilles DTS-lydsporet ikke, selvom du angiver denne
indstilling til “AUTO”, og lyden i kanalen med det højeste
nummer indspilles i DTS-format.
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG AUDIO- og Dolby Digital-lydsporene
har samme antal højeste kanaler, vælger afspilleren PCM-, DTS, Dolby Digital- og MPEG AUDIO-lydspor i den pågældende
rækkefølge.
• Afhængigt af DVD’en er den lyd, der har første prioritet,
forudbestemt. I dette tilfælde kan DTS-, MPEG AUDIO- eller
Dolby Digital-formatet ikke få første prioritet, hvis du vælger
“AUTO”.
pDOWN MIX*
Mix-metoderne ændrer, når du afspiller en DVD med lyd
i Dolby Digital-format.
• DOLBY SURROUND: når afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der er i overensstemmelse med DolbySurround (Pro Logic).
• NORMAL: når afspilleren er tilsluttet en normal
audiokomponent.
* Indstillingen påvirker følgende stik:
–AUDIO OUT-stikket
–DIGITAL OUT-stik (OPTICAL, COAXIAL).
Bemærk!
• Når du afspiller lydsporene med 96 kHz samplingsfrekvens,
konverteres udgangssignalerne fra DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL) til 48 kHz (samplingsfrekvens). Når signalerne
udsendes fra AUDIO OUT-stikket, forbliver
samplingsfrekvensen på 96KHz og udgangssignalerne
konverteres til analoge signaler.
• Når du vælger “FRA”, kan du ikke angive “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” og “DTS”.
Når du vælger “TIL”, skal du angive “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” og “DTS”.
Ændrer metoderne for udsendelse af lydsignaler, når du
tilslutter en digital komponent, f.eks. en modtager
(forstærker) med et digitalt stik, en lydkomponent med
indbygget DTS-dekoder, en DAT eller MD via DIGITAL
OUT OPTICAL eller COAXIAL-stikket ved hjælp af en
optisk eller koaksial, digital ledning. Yderligere
oplysninger om tilslutning findes på side 13.
LYDINDSTILLING
FRA
AUDIO ATT:
LYDFILTER:
SKARPT
AUDIO DRC:
STANDARD
VALG AF SPOR:
FRA
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
TIL
DIGITAL UDGANG:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
Tryk på
derefter på
ENTER
for at indstille, og tryk
.
pDOLBY DIGITAL
Vælger Dolby Digital-udgangssignaler via DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Du kan ikke vælge
denne indstilling, når du angiver “DIGITAL UDGANG”
til “FRA”.
• D-PCM (Downmix PCM): når du afspiller Dolby
Digital-lydspor, mixes udgangslydsignalerne i to
kanaler. Med indstillingerne under “DOWN MIX” i
“LYDINDSTILLING” kan du vælge, om signalerne
passer til Dolby- Surround (Pro Logic) eller ej.
• DOLBY DIGITAL: når afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget Dolby Digital-dekoder.
Bemærk!
Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en
indbygget Dolby Digital-dekoder, skal du ikke angive “DOLBY
DIGITAL” i “LYDINDSTILLING” til “DOLBY DIGITAL”. I
givet fald høres en høj lyd fra højttalerne, eller der kommer
ingen lyd, når du afspiller Dolby Digital-lydsporet, hvilket
påvirker ørerne og/eller beskadiger højttalerne.
59DK
Indstillinger og justeringer
pDIGITAL UDGANG
Vælger udgangssignaler via DIGITAL OUT OPTICAL- og
COAXIAL-stikkene.
• TIL: Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder. Når du vælger “TIL”, skal du angive
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” og “DTS”. Oplysninger
om indstillingerne findes under “Indstilling for signalet
til det digitale output”.
• FRA: når afspilleren ikke udlæser lydsignalerne via
DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene, når
du vælger denne position, bliver det analoge kredsløb
kun minimalt påvirket af det digitale kredsløb.
Indstilling for signalet til det digitale
output
Indstillinger for lyd (LYDINDSTILLING)
pMPEG
Vælger MPEG AUDIO-udgangssignaler via DIGITAL
OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Du kan ikke
vælge denne indstilling, når du angiver “DIGITAL
UDGANG” til “FRA”.
• PCM: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden
en indbygget MPEG-dekoder. Hvis du afspiller MPEG
AUDIO-lydspor, udlæser afspilleren stereosignaler
taget fra MPEG AUDIO-signaler via DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
• MPEG: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent
uden en indbygget MPEG-dekoder.
Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en cd
• Afspil ikke DTS-lydsporene uden af have tilsluttet afspilleren
til en lydkomponent med indbygget DTS-dekoder. Afspilleren
udsender DTS-signalet via DIGITAL OUT OPTICAL og
COAXIAL-stikkene, selvom “DTS” i “LYDINDSTILLING” er
angivet til “FRA” i klargøringsmenuen, hvilket påvirker ørerne
og/eller beskadiger højttalerne.
• DTS-indikatoren på frontpanelet lyser ikke, selvom afspilleren
udsender DTS-signal gennem DIGITAL OUT OPTICAL- og
COAXIAL-stikkene.
• Indstil lydene til “STEREO”, når du afspiller DTS-lydsporene
på en cd. (Se “Ændring af lydene” på side 33.) Hvis du
indstiller lydene til “1/V” eller “2/H”, kommer der ingen lyde
ud fra DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL-stikkene.
Bemærk!
Indstillinger og justeringer
Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder, skal du ikke angive “MPEG” i
“LYDINDSTILLING” til “MPEG”. I givet fald høres en høj lyd
fra højttalerne, når du afspiller MPEG AUDIO-lydsporet,
hvilket påvirker ørerne og/eller beskadiger højttalerne.
Bemærk!
Afspilleren udsender kun den analoge MPEG-audiolyd fra de
forreste højttalere, når du angiver “DIGITAL UDGANG” i
“LYDINDSTILLING” til “TIL” og derefter angiver “MPEG” til
“MPEG”.
pDTS
Vælger DTS-udgangssignaler via DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Du kan ikke vælge
denne indstilling, når du angiver “DIGITAL UDGANG”
til “FRA”.
• FRA: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden
en indbygget DTS-dekoder.
• TIL: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent med
indbygget DTS-dekoder.
Bemærk!
Angiv indstillingen korrekt. Ellers kommer der ingen eller
mærkelige lyde fra højttalerne, hvilket påvirker ørerne og/eller
beskadiger højttalerne.
• Afspil ikke DTS-lydspor uden af have tilsluttet
afspilleren til en lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder. Du kan ikke høre DTS-lyden uden
af have tilsluttet afspilleren til en lydkomponent
med indbygget DTS-dekoder.
• Når du afspiller DTS-lydsporet på en cd, høres
måske en høj lyd fra AUDIO OUT-, 5.1CH
OUTPUT og PHONES-stikkene, hvilket påvirker
ørerne, og/eller beskadiger højttalerne eller
hovedtelefonerne.
• Når du afspiller DTS-lydsporet på en DVD, høres
ingen lyd fra AUDIO OUT, 5.1CH OUTPUT og
PHONES-stikkene.
60DK
Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en DVD
• Der høres ingen lyde fra AUDIO OUT- og PHONES-stikkene.
• Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder, skal du ikke angive “DTS” i
“DIGITAL UDGANG” til “TIL” i klargøringsmenuen. I givet
fald høres en høj lyd fra højttalerne, når du afspiller DTSlydsporet, hvilket påvirker ørerne og/eller beskadiger
højttalerne.
• Når du angiver “DTS” i “LYDINDSTILLING” til “FRA”, høres
ingen lyd fra DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL-stikkene,
selvom du afspiller DTS-lydspor på DVD’er.
Klargøring af højttalerne
Vælg “HØJTTALEROPSÆTNING”, når du har trykket på
SET UP.
Du opnår den bedst mulige surround-lyd, hvis du først
angiver størrelsen på de tilsluttede højttalere og deres
afstand fra din lytteposition og indstiller balance og
niveau. Brug dernæst testtonen til at justere lydstyrken i
højttalerne til samme niveau.
Oplysninger om tilslutning af højttalerne findes på side
14-15.
Tryk på
derefter på
ENTER
STOR
STOR
STOR (BAG)
JA
for at indstille, og tryk
.
pSTØRRELSE
Vælger størrelsen på de højttalere, der skal tilsluttes.
• FRONT
— STOR: Vælg dette under normale omstændigheder.
— LILLE: Vælg dette, når lyden knaser eller
virkningerne af surround er svære at afgøre. Dette
aktiverer Dolby Digital-basomdirigeringskredsløbet
og udsender højttalerens basfrekvenser fra
subwoofere.
• CENTER
— INGEN: Vælg dette, hvis du ikke vil tilslutte en
centerhøjttaler.
— STOR: Vælg dette under normale omstændigheder.
— LILLE: Vælg dette, når lyden knaser. Dette aktiverer
Dolby Digital-basomdirigeringskredsløbet og
udsender højttalerens basfrekvenser fra nogle andre
højttalere.
• BAG
— INGEN: Vælg dette, hvis du ikke vil tilslutte en
baghøjttaler.
— STOR (BAG*/SIDE*): Vælg dette under normale
omstændigheder.
— LILLE (BAG*/SIDE*): Vælg dette, når lyden knaser
eller virkningerne af surround er svære at afgøre.
Dette aktiverer Dolby Digitalbasomdirigeringskredsløbet og udsender højttalerens
basfrekvenser fra nogle andre højttalere.
• SUBWOOFER
— INGEN: Vælg dette, hvis du ikke vil tilslutte en
subwoofer. Dette aktiverer Dolby Digitalbasomdirigeringskredsløbet og udsender LFEsignalerne fra fronthøjttalerne.
— JA: Vælg dette, hvis du tilslutter en subwoofer, for at
udsende LFE-kanalen (lavfrekvenseffekter) fra
subwooferen.
90°
A
A
45°
B
B
20°
Bemærk!
• Mens du vælger et element, afbrydes lyden et øjeblik.
• Cut off-frekvensen for subwooferen er fastsat til 100Hz.
• Indstil subwooferens cut off-frekvens så højt som muligt.
• Afhængigt af andre højttaleres indstillinger kan subwooferen
udsende for megen lyd.
• Hvis dine højttalere er for små til at gengive lave basfrekvenser,
skal du indstille alle højttalerindstillinger til “LILLE” og
benytte en subwoofer for at opnå lavfrekvenslyd.
pAFSTAND
Du kan variere afstanden for hver højttaler på følgende
måde. Standardjusteringer er angivet i parentes.
• FRONT (3,6 m)
Fronthøjttalerafstanden kan fastsættes fra 1-15 m i 0,2 m
intervaller.
• CENTER (3,6 m)
Centerhøjttalerafstanden kan indstilles fra en afstand
0,6 m længere fra den forreste højttaler til en afstand,
der er 1,6 m nærmere din lytteposition, i 0,2 m
intervaller.
• BAG (3,0 m)
Baghøjttalerafstanden kan indstilles fra en afstand, der
er lig med den forreste højttalerafstand til en afstand, der
er 5 m nærmere din lytteposition, i 0,2 m intervaller.
Bemærk!
• Mens du indstiller afstanden, afbrydes lyden et øjeblik.
• Hvis hver af højttalerne foran eller bagtil ikke er anbragt i
samme afstand fra din lytteposition, skal du indstille afstanden
for den nærmeste højttaler.
• Anbring ikke baghøjttaleren længere væk fra lyttepositionen
end fronthøjttalerne.
61DK
Indstillinger og justeringer
HØJTTALEROPSÆTNING
STØRRELSE:
AFSTAND:
BALANCE:
NIVEAU:
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
BAG:
SUBWOOFER:
* Baghøjttalerposition (BAG/SIDE)
Med disse elementer kan du angive placeringen af
baghøjttalerne, så “VIRTUAL REAR SHIFT” og “VIRTUAL
MULTI REAR” implementeres korrekt i kontrolmenuen. Se
illustrationen nedenfor.
• Indstil til “SIDE”, hvis baghøjttalernes placering svarer til
sekvens A.
• Indstil til “BAG”, hvis baghøjttalernes placering svarer til
sekvens B.
Denne indstilling påvirker kun “VIRTUAL REAR SHIFT”- og
“VIRTUAL MULTI REAR”-indstillingen.
Klargøring af højttalerne
pBALANCE
Du kan variere balancen for hver højttaler på følgende
måde. Standardjusteringer er angivet i parentes.
• FRONT (0dB)
Juster balancen mellem venstre og højre fronthøjttaler
(-6dB [L] til +6dB [R], 0,5dB trin).
• BAG (0dB)
Juster balancen mellem venstre og højre baghøjttaler
(-6dB [L] til +6dB [R], 0,5dB trin).
Indstillinger og justeringer
pNIVEAU
Du kan variere niveauet for hver højttaler på følgende
måde. Standardjusteringer er angivet i parentes.
• CENTER (0dB)
Juster niveauet for centerhøjttaleren (-6dB til +6dB,
0,5dB trin).
• BAG (0dB)
Juster niveauet for baghøjttalerne (-6dB til +6dB, 0,5dB
trin).
• SUBWOOFER (0dB)
Juster niveauet for subwooferen (-10dB til +6dB, 0,5dB
trin).
pTESTTONE
Du kan høre testtonen fra hver højttaler efter hinanden.
• FRA: Testtonen udsendes ikke fra højttalerne.
• TIL: Under justering af “BALANCE” eller “NIVEAU”
udsendes testtonen fra begge højttalere samtidigt.
Bemærk!
Mens du afspiller en plade, kan du ikke høre testtonen. Afprøv
testtonen, når du har stoppet afspilningen.
Sådan justeres lydstyrken for alle højttalere på
én gang
Brug modtagerens (forstærkerens) lydstyrkekontrol.
Sådan vender du tilbage til
standardindstillingen.
Vælg elementet, og tryk derefter på CLEAR.
62DK
Justering af højttalerlydstyrken
1
Vælg “HØJTTALEROPSÆTNING”, når du har trykket
på SET UP, mens du stopper afspilning.
2
Vælg “TESTTONE”, og angiv “TESTTONE” til “TIL”.
Du kan høre testtonen fra hver højttaler efter
hinanden.
3
Fra din lytteposition skal du vælge “BALANCE”
eller “NIVEAU” og justere værdien for “BALANCE”
og “NIVEAU” ved hjælp af >/..
Under denne justering udsendes testtonen fra begge
højttalere samtidigt.
4
Vælg “TESTTONE”, og angiv “TESTTONE” til “FRA”
for at slukke for testtonen.
Fjernbetjening af TV eller AV-modtager (forstærker) med
den medfølgende fjernbetjening Z
Hvis du justerer fjernsignalet, kan du fjernbetjene dit
fjernsyn med den medfølgende fjernbetjening.
Standardindstillingen er at fjernbetjene Sony-TV’er med
mærket g.
Når du tilslutter afspilleren til en Sony AV-modtager
(forstærker), kan du også indstille modtagerens
(forstærkerens) indgang til denne afspiller med den
medfølgende fjernbetjening.
TV/DVD-skydeknap
Nummerknapper
1/u (POWER)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kodenummer
Sony (standard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
45
Nokia
15,16,69
Panasonic
17,49
Philips
06,07,08
Saba
12,13
Samsung
22,23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
Indstillinger og justeringer
Producent
Fjernbetjening af fjernsyn med
fjernbetjeningen
1
Skub TV/DVD-skydeknappen over på TV.
2
Hold 1/u (POWER) nede, og indtast TVproducentens kode (se tabellen) ved hjælp af
nummerknapperne. Slip derefter 1/u POWER.
Kodenumre for fjernsyn, der kan fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal du
prøve at indtaste dem ét ad gangen, indtil du finder det,
der kan bruges sammen med dit TV.
Bemærk!
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det tidligere
kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, indstilles
kodenummeret måske automatisk til 01 (Sony)igen. Angiv det
relevante kodenummer igen.
63DK
Fjernbetjening af TV’et eller AV-modtageren (forstærkeren) med den medfølgende
fjernbetjening
Når du indstiller TV/DVD-skydeknappen på TV, kan du
fjernbetjene dit fjernsyn ved hjælp af tasterne nedenunder.
1/u (POWER)
TV/DVD-skydeknap
VOL**
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
?
PROG
TV/VIDEO
WIDE MODE
ENTER
Fjernbetjening af en AV-modtager
(forstærker) med fjernbetjeningen
1
Skub TV/DVD-skydeknappen over på DVD.
2
Hold 1/u (POWER) nede, og indtast AVmodtagerproducentens kode (se tabellen
nedenfor) ved hjælp af nummerknapperne. Slip
derefter 1/u (POWER).
TV/DVD*
ENTER
Indstillinger og justeringer
Ved at trykke på
Kan du
1/u (POWER)
Tænde eller slukke for TV’et
TV/VIDEO
Vælge indgangskilden til TV’et
mellem TV’et og videobåndoptageren
TV/DVD*
Vælge indgangskilden til TV’et
mellem TV’et og CD/DVD-afspilleren
VOL**
Justere lydstyrken på TV’et
PROG
Vælge programmernes placering for
TV’et
WIDE MODE
Tænde eller slukke for det brede
billede
Nummerknapper
og ENTER
Vælge programmernes placering for
TV’et
Producent
Kodenummer
Sony
91(standard),
88, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sunsui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
Kodenumre for modtagere (forstærkere), der kan
fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal du
prøve at indtaste dem ét ad gangen, indtil du finder det,
der passer til din modtager.
Du kan også ændre lydstyrken på AV-modtageren ved
hjælp af AV VOL.
* Hvis du tilslutter afspilleren til TV’et via EURO AV OUTstikkene, indstilles indgangskilden for TV’et automatisk til
afspilleren, når du starter afspilning eller trykker på en hvilken
som helst knap. Tryk i givet fald på TV/DVD for at returnere
indgangen til TV’et.
** Du kan fjernbetjene TV’et uanset TV/DVD-skydeknappens
position.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
AV VOL
Bemærk!
• Afhængigt af TV’et kan du muligvis ikke fjernbetjene TV’et
eller bruge nogle af knapperne beskrevet ovenfor.
• Hvis du bruger nummerknapper til at vælge programmernes
placering på TV’et, skal du trykke på ? efterfulgt af
nummerknapperne for at skrive to-cifrede tal.
64DK
Bemærk!
• Afhængigt af AV-modtageren (forstærkeren) kan du muligvis
ikke fjernbetjene AV-modtageren (forstærkeren).
• Du kan fjernbetjene AV-modtageren (forstærkeren) uanset TV/
DVD-skydeknappens position.
Yderligere
oplysninger
Fejlfinding
Hvis følgende problemer opstår ved afspilning, kan du
bruge denne fejlfindingsvejledning til at udbedre
problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
din Sony-forhandler.
Tænd
Der er ingen strøm.
/ Hvis indikatoren over knappen 1/u(POWER) ikke
er tændt, skal du kontrollere, om strømledningen
er tilsluttet korrekt.
Billede
Der forekommer billedstøj.
/ Rengør pladen.
/ Hvis videoen fra DVD-afspilleren skal gennem
videobåndoptageren for at nå TV’et, kan nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse påvirke
billedkvaliteten. Hvis du stadig har problemer, når
du har kontrolleret forbindelserne, skal du prøve
at tilslutte DVD-afspilleren direkte til TV’ets Svideoindgangsstik, hvis TV’et har en sådan
indgang. (side 8)
/ Billedstøjen forekommer, når afspilleren er
tilsluttet TV’et via videobåndoptageren.
Undlad at tilslutte afspilleren til
videobåndoptageren. Tilslut afspilleren direkte til
TV’et. (side 9)
/ Angiv “VIDEO EQ” til “STANDARD.” på
kontrolmenudisplayet (side 45)
65DK
Yderligere oplysninger
Der er ikke noget billede.
/ Kontroller, om afspilleren er tilsluttet korrekt.
/ Videostikket er beskadiget. Udskift det med et nyt.
/ Sørg for at tilslutte afspilleren til TV’ets
videoindgangsstik. (side 8)
/ Sørg for at tænde for TV’et.
/ Sørg for at vælge TV’ets videoindgang for at vise
billederne fra afspilleren.
/ Angiv i klargøringsmenuen “SCART-UDGANG”
og “KOMPONENTUDGANG” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” til den
indstilling, der passer til dit system. (side 54)
/ “FRA” i “KOMPONENTUDGANG” under
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” vælges,
når du har tilsluttet afspilleren til en skærm eller
projektor udelukkende via COMPONENT VIDEO
OUT-stikkene. For at få vist billedet skal du
tilslutte skærmen via EURO AV, VIDEO OUT eller
S VIDEO OUT.
Fejlfinding
Skærmens formatforhold kan ikke ændres,
selvom du angiver “TV TYPE” i
“SKÆRMINDSTILLING” i klargøringsmenuen, når
du afspiller et billede i bredformat.
/ Formatforholdet er fastsat på DVD’en.
/ Hvis du tilslutter afspilleren med S-videokablet,
skal du tilslutte direkte til TV’et. Hvis du ikke gør
det, kan du ikke ændre formatforholdet.
/ Afhængigt af TV’et kan du ikke ændre
formatforholdet.
Der vises 5 tegn (tal eller bogstaver) på
frontpaneldisplayet.
/ Selvdiagnose-funktionen blev aktiveret. Se
tabellen på side 68, og sørg for at behandle
afspilleren korrekt.
Yderligere oplysninger
Billedet er i sort/hvid.
/ Angiv i klargøringsdisplayet “SCART-UDGANG”
i “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” til den
indstilling, der passer til dit TV. (side 54)
/ Afhængigt af TV’et bliver billedet på skærmen
sort/hvidt, når du afspiller en plade, der er
optaget i NTSC-farvesystemet.
Lyd
Der er ingen lyd.
/ Kontroller, om afspilleren er tilsluttet korrekt.
/ Lydkablet er beskadiget. Udskift det med et nyt.
/ Sørg for at tilslutte afspilleren til modtagerens
(forstærkerens) lydindgangsstik. (side 12)
/ Sørg for at tænde for TV’et og modtageren
(forstærkeren).
/ Sørg for at vælge den korrekte indstilling på
modtageren (forstærkeren) for at høre lyden fra
afspilleren.
/ Afspilleren er i pausetilstand eller i slow motiontilstand. Tryk på · for at vende tilbage til normal
afspilning.
/ Der udføres hurtig fremspoling (1) eller 2))
eller hurtig tilbagespoling (10 eller 20). Tryk
på · for at vende tilbage til normal afspilning.
/ Kontroller højttalernes tilslutninger og indstillinger.
(side 14, 61) Se i betjeningsvejledningen til
modtageren (forstærkeren).
/ Når du afspiller Dolby Digital/MPEG AUDIOlydsporene og prøver at udsende fra de digitale
udgangsstik, skal du angive “DIGITAL UDGANG”
til
“TIL” i klargøringsmenuen. Ellers kommer der
ingen lyd fra de digitale udgangsstik. (side 59)
/ Når du afspiller DTS-lydsporene, høres ingen lyd
fra AUDIO OUT, 5.1CH OUTPUT og PHONESstikkene (side 59).
66DK
Der høres lydstøj.
/ Rengør pladen.
/ Når du afspiller DTS-lydsporene på en cd, høres
der lydstøj fra AUDIO OUT, 5.1CH OUTPUT og
PHONES-stikkene (side 59).
Der opstår lydforvrængning.
/ Angiv i klargøringsmenuen “AUDIO ATT” i
“LYDINDSTILLING” til “TIL”.
Lyden mister stereovirkningen, når du afspiller
en video-cd eller en cd.
/ Angiv “AUDIO” til “STEREO” i
kontrolmenudisplayet. (side 33)
/ Sørg for at tilslutte afspilleren korrekt. (side 8, 12, 14)
Surround-effekten er svær at afgøre, når du
afspiller et Dolby Digital-lydspor.
/ Kontroller højttalernes tilslutninger og indstillinger.
(side 14, 61) Se i betjeningsvejledningen til
modtageren (forstærkeren).
/ Afhængigt at DVD’en udsendes signalet muligvis
ikke over hele 5.1-kanalen, men i mono eller stereo,
selvom lydsporet er optaget i Dolby Digitalformat.
Lyden kommer kun fra centerhøjttaleren.
/ Afhængigt af pladen kommer lyden muligvis kun
fra centerhøjttaleren.
/ Angiv “VIRTUAL 3D SURROUND” til “FRA”,
“VES A” eller “VES B” på kontrolmenudisplayet
(side 36)
Lyden kommer kun fra fronthøjttaleren.
/ Du angiver “VIRTUAL 3D SURROUND” til “VES
A” eller “VES B” i kontrolmenuen, når du har
tilsluttet baghøjttalerne (side 36).
Vælg det andet element.
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
/ Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
/ Brug fjernbetjeningen i nærheden af afspilleren.
/ Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren g på afspilleren.
/ Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
Pladen spiller ikke.
/ Der er ingen plade i (“llæg plade.” vises på TVskærmen).
Ilæg en plade.
/ Ilæg pladen korrekt med afspilningssiden nedad i
pladeskuffen.
/ Rengør pladen.
/ Afspilleren kan ikke afspille cd-rom’er osv. (side 5)
Ilæg en DVD, video-cd eller cd.
/ Kontroller DVD’ens områdekode. (side 4)
/ Der er fugt på indersiden af afspilleren. Tag pladen
ud, og lad afspilleren stå tændt i ca. en halv time.
(side 6)
Afspilleren afspiller ikke fra starten, når den
afspiller en plade.
/ Der er valgt Gentaget afspilning, Afspilning i
tilfældig rækkefølge eller Programmeret
afspilning. Tryk på CLEAR. (side 38 til 42)
/ Der er valgt Genoptag afspilning.
Tryk på p på frontpanelet eller på
fjernbetjeningen, før du starter afspilningen. (side
20)
/ Der vises automatisk en titelmenu eller en DVDmenu på TV-skærmen, når du afspiller DVD’en,
eller der vises automatisk en klargøringsmenu på
TV-skærmen, når du afspiller video-cd’en med
PBC-funktioner.
Underteksterne kan ikke slås fra, når du afspiller
en DVD.
/ Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke
deaktivere underteksterne.
Vinklerne kan ikke ændres, når du afspiller en
DVD.
/ Der er ikke indspillet multi-vinkler på DVD’en.
/ Du skal ændre vinklerne, når “ANGLE” vises på
displayet på frontpanelet. (side 35)
/ Det er ikke tilladt at ændre vinklerne på DVD’en.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
/ Statisk elektricitet osv. kan påvirke afspillerens
funktion.
Træk netledningen ud, og sæt den i igen.
Afspilningen stopper automatisk.
/ Afhængigt af pladen optages det automatiske
pausesignal. Når du afspiller en sådan plade,
stopper afspilleren afspilningen ved signalet.
Pladeskuffen åbnes ikke, og “LOCKED” vises på
displayet på frontpanelet.
/ Kontakt din Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-servicecenter.
Du kan ikke stoppe afspilning, Søgning, Slow
motion-afspilning, Gentaget afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge, Programmeret
afspilning osv.
/ Afhængigt af pladen kan du ikke udføre nogle af
handlingerne ovenfor.
Meddelelserne vises ikke på TV-skærmen på det
ønskede sprog.
/ Vælg sproget til displayet på skærmen i
klargøringsmenuen i “DISPLAYSPROG” under
“SPROG-INDSTILLING”. (side 52)
Sproget for lyden kan ikke ændres, når du
afspiller en DVD.
/ Der optages ikke lyd på flere sprog på DVD’en.
/ Det er ikke tilladt at ændre sproget for lyden på
DVD’en.
Sproget for underteksterne kan ikke ændres, når
du afspiller en DVD.
/ Der optages ikke undertekster på flere sprog på
DVD’en.
/ Det er ikke tilladt at ændre undertekstsproget for
lyden på DVD’en.
67DK
Yderligere oplysninger
Afspilleren begynder automatisk at afspille
DVD’en.
/ DVD’en har automatisk afspilning.
Der vises intet på displayet på frontpanelet.
/ I klargøringsdisplayet er “DISPLAYLYS” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” angivet til
“FRA”.
Angiv “DISPLAYLYS” til “LYS” eller “MØRK”.
(side 55)
Selvdiagnose-funktion
Hvis selvdiagnose-funktionen fungerer og forhindrer fejlfunktion i afspilleren,
blinker et servicenummer på 5 tegn (en kombination af et bogstav og tal) på
displayet på frontpanelet. I dette tilfælde skal du kontrollere følgende tabel.
Første tre tegn
Årsag og/eller udbedring
C13
•Pladen er shavset.
/Aftør pladen med en klud. (side 6)
C31
•Pladen er ikke lagt korrekt i.
/Åbn pladeskuffen, og læg pladen korrekt i.
Exx (xx står for et tal)
•Der er udført en selvdiagnose for at undgå en fejlfunktion i afspilleren.
/Når du kontakter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserede Sonyservicecenter, skal du oplyse servicenummeret bestående af fem tegn. (eksempel:
E:61:10)
Yderligere oplysninger
68DK
Specifikationer
CD/DVD-afspiller
Generelt
Laser
Halvlederlaser
Signalformatsystem
PAL /(NTSC)
Strømkrav
220-240 V vekselsstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
22 W
Mål (ca.)
Lydkarakteristika
430 × 98 × 305 mm (b/h/d)
inkl. fremspringende dele
Frekvensgang
Vægt (ca.)
4,0 kg
Betjeningstemperatur
5 °C to 35 °C
Betjeningsluftfugtighed
5% til 90%
Medfølgende tilbehør
Se side 7.
* Signalerne fra AUDIO OUT-stikket og 5.1 ch V,H-stikkene måles.
Når du afspiller PCM-lydsporene med 96 kHz samplingsfrekvens,
konverteres udgangssignalerne fra DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL) til 48 kHz (samplingsfrekvens).
Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.
Udgangs- og indgangssignaler
Bøsnings- Udgangsniveau Belastningsimpedans
type
AUDIO OUT
Phono2 Vrm (ved 50
bøsninger kilohm)
Over 10 kilohm
DIGITAL OUT Optisk
udgangs(OPTICAL)
stik
-18 dBm
Bølgelængde: 660
nm
DIGITAL OUT Phonobøsning
(COAXIAL)
0,5 Vp-p
75 ohm afsluttet
VIDEO OUT
(1, 2)
Phono1,0 Vp-p
bøsninger
75 ohm, negativ sync
S VIDEO OUT Mini-DIN- Y: 1,0 Vp-p
stik med 4
(1, 2)
ben
C: 0,3 VP-P
(PAL)
0,286 Vp-p
(NTSC)
75 ohm, negativ sync
Y: 1,0 Vp-p
COMPONENT Phonobøsninger
VIDEO OUT
(Y, CB/B-Y,
CB/B-Y,
CR/R-Y)
CR/R-Y:
0,7 Vp-p
75 ohm, negativ sync
75 ohm
PHONES
Phonobøsning
12 mW
5.1 OUTPUT
Phono2 Vrm (ved 50
bøsninger kiloohm)
75 ohm afsluttet
32 ohm
Over 10 kilohm
69DK
Yderligere oplysninger
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz til 44 kHz
(±0,5 dB)*
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz
(±0,5 dB)
CD: 2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
Signal/støjforhold
Over 110 dB (kun AUDIO OUT-stik)
Harmonisk forvrængning
Under 0,0025%
Dynamikområde
Over 100 dB (DVD)
Over 98 dB (CD)
Wow og flutter
Under en påviselig værdi
(±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Ordliste
Afspilningskontrol (PBC) (side 22)
Signaler, der er kodet på video-cd’er (version 2.0), til at
kontrollere afspilningen.
Ved hjælp af menuskærmbillederne, der er optaget på
video-cd’er med PBC-funktioner, kan du afspille simple,
interaktive programmer, programmer med
søgefunktioner osv.
Bit-hastighed (side 43)
Værdi, der angiver den mængde videodata, som
komprimeres på en DVD pr. sekund. Enheden er Mbps
(megabit pr. sekund). 1 Mbps angiver, at data pr. sekund
er 1.000.000 bits pr. sekund. Jo højere bit-hastighed, desto
større datamængde. Dette er dog ikke altid ensbetydende
med en højere billedkvalitet.
Yderligere oplysninger
Børnesikring (side 55)
En funktion i DVD’en til at begrænse afspilningen af
pladen efter brugerens alder i forhold til bestemmelserne i
hvert enkelt land. Begrænsningen varierer fra plade til
plade. Når den aktiveres, forbydes afspilningen, voldelige
scener springes over eller erstattes med andre scener osv.
Digital biograflyd (Digital Cinema Sound - DCS)
(side 36)
Det generelle navn for teknologi, som Sony har udviklet
til at lytte til surround-lyd i hjemmet. Den simulerer ikke
den lyd, der normalt er i en koncertsal, men i et
filmredigeringsstudie, så du kan lytte til en biografs
surround-lyd derhjemme. Denne afspiller overtager VES
(Virtual Enhanced Surround - virtuel udvidet surround)
fra forskellige DCS-programmer. VES-systemet kan skabe
lydbilledet fra virtuelle baghøjttalere fra lyden fra
fronthøjttalerne (V, H) uden at bruge virkelige
baghøjttalere.
Dolby Digital (side 14, 36)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet af Dolby
Laboratories Corporation. Denne teknologi stemmer
overens med 5.1-kanals surround-lyd. Bagkanalen er i
stereo, og der er en separat subwoofer-kanal i dette
format. Med Dolby Digital får du de samme 5.1 separate
kanaler med digitallyd af høj kvalitet, som findes i Dolby
Digital-lydsystemerne til brug i biografer. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle kanaldata indspilles
separat og behandles digitalt.
Dolby Pro Logic (side 36, 59)
Teknologi til lydsignalbehandling udviklet af Dolby
Laboratories Corporation til surround-lyd. Når
indgangssignalet har surround-komponenten, udsender
Pro Logic-processen de forreste, midterste og bageste
signaler. Den bageste kanal har monolyd.
70DK
DTS (side 13)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet af Digital
Theater Systems, Inc. Denne teknologi stemmer overens
med 5.1-kanals surround. Bagkanalen er i stereo, og der er
separat subwoofer-kanal i dette format. DTS giver de
samme 5.1-separate kanaler med digital lyd af høj
kvalitet. Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat og behandles digitalt.
DVD (side 4)
En plade der indeholder op til 8 timers levende billeder,
selvom den har samme diameter som en cd.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med ét lag ved
4,7 GB (gigabyte) er syv gange så stor som for en cd.
Ydermere er datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
to lag 8,5 GB, en dobbeltsidet DVD med ét lag er 9,4 GB,
og en dobbeltsidet DVD med to lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet, der er en af de
mest udbredte standarder for digital
komprimeringsteknologi. Billeddataene komprimeres til
omkring 1/40 af den oprindelige størrelse. DVD’en
anvender også kodningsteknologi med variabel
bithastighed, der ændrer dataene, så de placeres i henhold
til billedets status.
Lyddataene optages i Dolby Digital samt i PCM, der giver
dig mulighed for en mere realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD’en forskellige avancerede funktioner,
f.eks. flere vinkler, flere sprog og børnesikring.
Flersproget funktion (side 16, 34, 52)
På nogle DVD’er er lyden eller underteksterne til et
billede optaget på flere sprog.
Kapitel (side 5)
Dele af et billede eller et musikstykke på en DVD, der er
mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert
kapitel tildeles et kapitelnummer, der gør det let for dig at
finde det ønskede kapitel.
MPEG AUDIO (side 36)
Et internationalt standardkodningssystem autoriseret af
ISO/IEC til at komprimere digitale lydsignaler. MPEG 1
passer til op til 2-kanals stereo. MPEG 2 anvendt på
DVD’er passer til med op til 7.1-kanals surround.
Multi-vinkelfunktion (side 35)
På nogle DVD’er er sekvenser optaget med
videokameraet fra flere vinkler.
Spor (side 5)
Dele af et billede eller musikstykke på en cd eller videocd. Hver enkelt spor tildeles et spornummer, der gør det
let for dig at finde det ønskede spor.
Titel (side 5)
De længste dele af et billede eller et musikstykke på en
DVD, en film osv. til en billeddel i et videoprogram eller
et album osv. til et musikstykke i et lydprogram. Hver
enkelt titel tildeles et titelnummer, der gør det let for dig
at finde den ønskede titel.
Yderligere oplysninger
Video-cd (side 4)
En cd der indeholder levende billeder.
Billeddataene anvender MPEG 1-formatet, der er en af de
mest udbredte standarder for digital
komprimeringsteknologi i verden. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den oprindelige
størrelse. En video-cd på 12 cm kan derfor indeholde op
til 74 minutters levende billeder.
Video-cd’er kan også indeholde kompakte lyddata. Lyde
uden for den menneskelige høreevne komprimeres, mens
lyde, der kan høres, ikke komprimeres. Video-cd’er kan
indeholde seks gange så mange lydoplysninger som
almindelige lyd-cd’er.
Der findes to versioner video-cd’er.
• Version 1.1: Du kan kun afspille levende billeder og
lyde.
• Version 2.0: Du kan afspille højopløselige still-billeder
og benytte PBC-funktioner.
Denne afspiller passer til begge versioner.
71DK
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 34, 52.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode
Sprog
Kode Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Yderligere oplysninger
1027
Afar
1186
Skotsk gælisk
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhasisk
1194
Galisisk
1352
Mongolsk
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavisk
1515
Sudansk
1039
Amharisk
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Svensk
1044
Arabisk
1209
Hausa
1357
Malaysisk
1517
Swahili
1045
Assamesisk
1217
Hindi
1358
Maltesisk
1521
Tamilsk
1051
Aymarisk
1226
Kroatisk
1363
Burmesisk
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Ungarsk
1365
Nauru
1527
Tajikisk
1053
Bashkir
1233
Armensk
1369
Nepalsk
1528
Thai
1057
Hviderussisk
1235
Interlingua
1376
Hollandsk
1529
Tigrinya
1059
Bulgarsk
1239
Interlingue
1379
Norsk
1531
Turkmensk
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitansk
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesisk
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengalsk; Bangla
1253
Islandsk
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetansk
1254
Italiensk
1417
Punjabi
1538
Tyrkisk
1070
Bretonsk
1257
Hebraisk
1428
Polsk
1539
Tsonga
1079
Katalansk
1261
Japansk
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Korsikansk
1269
Yiddisch
1436
Portugisisk
1543
Twi
1097
Tjekkisk
1283
Javanesisk
1463
Quechua
1557
Ukrainsk
1103
Walisisk
1287
Georgisk
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Dansk
1297
Kasakhisk
1482
Kirundi
1572
Uzbekisk
1109
Tysk
1298
Grønlandsk
1483
Romansk
1581
Vietnamesisk
1130
Bhutani
1299
Kambodiansk
1489
Russisk
1587
Volapük
1142
Græsk
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Engelsk
1301
Koreansk
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmirisk
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spansk
1307
Kurdisk
1501
Sangho
1684
Kinesisk
1150
Estisk
1311
Kirgisisk
1502
Serbo-kroatisk
1697
Zulu
1151
Baskisk
1313
Latin
1503
Singhalesisk
1703
Ikke angivet
1157
Persisk
1326
Lingala
1505
Slovakisk
1165
Finsk
1327
Laothianv
1506
Slovensk
1166
Fiji
1332
Litausk
1507
Samoansk
1171
Færøsk
1334
Lettisk
1508
Shona
1174
Fransk
1345
Madegassisk
1509
Somalisk
1181
Frisisk
1347
Maori
1511
Albansk
1183
Irsk
1349
Makedonsk
1512
Serbisk
72DK
Stikordsregister til dele og knapper
Yderligere oplysninger finder du ved hjælp af sidetallene i parenteserne.
Frontpanel
!™ JOG-knap/-indikator (19)
Tryk på knappen for at afspille en plade billede for
billede.
!£ PHONES-stik (17)
Tilslut hovedtelefonerne til dette stik.
!¢ PHONE LEVEL-kontrolknap (17)
Regulerer lydstyrken i hovedtelefonerne.
!∞ PROGRAM-knap (38)
Viser “PROGRAM”-displayet på TV-skærmen.
!§ Displayet på frontpanelet (23)
Angiver spilletiden osv.
!¶ REPEAT-knap (41)
Viser “REPEAT”-displayet på TV-skærmen.
!• CLEAR-knap (39, 40, 41)
Tryk på knappen for at vende tilbage til fortsat
afspilning osv.
!ª ·PLAY-knap (17)
Afspiller en plade.
@º PPAUSE-knap (18)
Stopper afspilningen af en plade midlertidigt.
@¡ pSTOP-knap (18, 20)
Stopper afspilningen af en plade.
@™ TITLE-knap (21)
Viser titelmenuen på TV-skærmen.
@£ DVD MENU-knap (21)
Viser DVD-menuen på TV-skærmen.
@¢ ˆRETURN-knap (22, 26)
Tryk på knappen for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede osv.
73DK
Yderligere oplysninger
1 g (fjernbetjeningsmodtager) (7)
Modtager signalerne fra fjernbetjeningen.
2 1/u (POWER)-knap og indikator (17)
Tænder og slukker for afspilleren.
3 VIRTUAL 3D SURROUND-knap/indikator (37)
Vælger emner under “VIRTUAL 3D SURROUND”.
Hver gang du trykker på knappen, ændres emnet.
Når du ikke angiver “VIRTUAL 3D SURROUND” til
“FRA”, tændes indikatoren.
4 SHUFFLE-knap (40)
Viser “SHUFFLE”-displayet på TV-skærmen.
5 MULTICHANNEL-indikator (36)
Lyser på følgende måde:
– afspiller multi-kanal-surround-lyd, f.eks. Dolby
Digital-lydspor og MPEG-lydspor
– pladen er ikke lagt i
6 Pladeskuffe (17)
Læg en plade i skuffen.
7 §OPEN/CLOSE-knap (17)
Åbner eller lukker pladeskuffen.
8 3/# SEARCH-knapper (19)
Tryk for at finde en sekvens.
9 =/+ PREV/NEXT (DIRECT SEARCH-dreje-) knap
(18)
Drej for at vælge et kapitel eller spor, og tryk derefter
for at gå tilbage til det valgte kapitel eller spor.
0 Click shuttle (19)
Ændrer afspilningshastigheden.
!¡ ?
/>/.// ENTER-knappen
Vælger og udfører elementer eller indstillinger.
Stikordsregister til dele og knapper
Bagpanel
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
AUDIO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
CB/B–Y CR/R–Y
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Yderligere oplysninger
1 EURO AV 1 (RGB)-TV-stik (8, 54)
Tilsluttes til TV’et med EURO AV-stikket for at udlæse
signalet fra afspilleren. Du kan vælge
videosignalerne, S-VIDEO-signalerne eller RGBsignalerne som format for udgangssignalerne. Vælg
det rette format. (side 54)
2 EURO AV 2-stik (8)
Tilsluttes til videoudstyret med EURO AV-stikket for
at indlæse signalet fra udstyret.
3 AUDIO OUT-stik (9, 12)
Tilsluttes til TV’ets eller modtagerens (forstærkerens)
lydindgangsstik.
4 5.1CH OUTPUT-stik (15)
Tilsluttes til en modtager (forstærker) med 5.1-kanals
indgangsstik.
5 DIGITAL OUT (OPTICAL)-stik (13)
Tilsluttes til en lydkomponent ved hjælp af den
optiske digitalledning.
6 DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik (13)
Tilsluttes til en lydkomponent ved hjælp af den
koaksiale digitalledning.
7 VIDEO OUT-stik (8)
Tilsluttes til TV’ets eller skærmens videoindgangsstik.
8 S VIDEO OUT (1, 2)-stik (8, 12)
Tilsluttes til S-videoudgangsstikket på TV’et eller
skærmen.
9 COMPONENT VIDEO OUT-stik (9)
Tilsluttes en skærm eller en projektor med
komponentvideoindgange (Y,CB/B-Y, CR/R-Y), der
passer til udgangssignaler fra afspilleren.
74DK
R
WOOFER
Fjernbetjeningen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
75DK
Yderligere oplysninger
1 TV/DVD-skydeknap (63)
Fjernbetjen afspilleren eller TV’et med fjernbetjeningen.
2 6OPEN/CLOSE-knap (17)
Åbner eller lukker pladeskuffen.
3 Nummerknapper
Vælger elementerne eller indstillingerne.
4 CLEAR /? (to cifre)-knap (39, 40, 41)
Tryk på knappen for at vende tilbage til fortsat
afspilning osv.
5 REPEAT-knap (41)
Viser “REPEAT”-displayet på TV-skærmen.
6 PROGRAM-knap (38)
Viser “PROGRAM”-displayet på TV-skærmen.
7 SHUFFLE-knap (40)
Viser “SHUFFLE”-displayet på TV-skærmen.
8 ANGLE-knap (35)
Ændrer vinklen ved afspilning af en DVD.
9 AUDIO-knap (33)
Ændrer lyden ved afspilningen af en DVD eller videocd.
0 SUBTITLE-knap (34)
Viser undertekstmenuen i kontrolmenuen.
!¡ =/+PREV/NEXT-knapper (18)
Tryk på knapperne for at gå til næste kapitel eller spor
eller tilbage til foregående kapitel eller spor.
!™ ·PLAY-knap (17)
Afspiller en plade.
!£ 3/# (SEARCH)-knapper (19)
Tryk for at finde en sekvens.
!¢ DISPLAY-knap (25)
Viser kontrolmenuen på TV-skærmen, så du kan
angive eller indstille elementerne.
!∞ TITLE-knap (21)
Viser titelmenuen på TV-skærmen.
!§ DVD MENU-knap (21)
Viser DVD-menuen på TV-skærmen.
!¶ Click shuttle (19)
Ændrer afspilningshastigheden.
!• ?
/>/.// ENTER-knap
Vælger og udfører elementer eller indstillinger.
!ª SET UP-knap (49)
Viser klargøringsmenuen på TV-skærmen, så du kan
angive eller indstille elementerne.
@º 1/u (POWER)-knap (17)
Tænder og slukker for afspilleren og fjernsynet.
@¡ Betjeningsknapper til TV’et (63, 64)
Fjernbetjener TV-apparater.
@™ TIME/TEXT-knap (23)
Viser pladens afspilningstid osv. på displayet på
frontpanelet.
@£ INPUT-knap (32)
Tryk på knappen, når du navngiver en plade.
@¢ ENTER-knap
Udfører elementerne eller indstillingerne.
@∞ PICTURE MEMORY-knap (54)
Tryk på knappen for at lagre et billede i hukommelsen.
@§ TV/DVD-knap (64)
Tryk for at vælge indgangskilden til TV’et mellem
TV’et og CD/DVD-afspilleren.
@¶ BOOK MARK-knap (48)
Tryk for at sætte et bogmærke.
@• AV VOL-knap (64)
Ændrer lydstyrken for AV-modtagerne (forstærkerne).
@ª pSTOP-knap (18, 20)
Stopper afspilningen af en plade.
#º PPAUSE-knap (18)
Stopper afspilningen af en plade midlertidigt.
#¡ JOG-knap/-indikator (19)
Tryk på knappen for at afspille en plade billede for
billede.
#™ ˆRETURN-knap (22, 26)
Tryk på knappen for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede osv.
Stikordsregister
DISPLAYSPROG 52
DNR 45
Dolby Digital 14, 36
DTS 59
DVD 17
DVD-menu 52
Tal
4:3 LETTER BOX 53
4:3 BESKÅRET 53
5.1-kanals surround 14, 36
16:9 53
A
Yderligere oplysninger
A-B REPEAT 41
A˜B Gentag 41
ADVANCED 43
Afspilning i tilfældig rækkefølge
40
Afspilning i slow motion 19
AFSTAND 61
Anvendelige plader 4
ANGLE 35
ANGIV HUKOMMELSE 55
ANGLE VIEWER 47
AUDIO 33
AUDIO ATT 58
AUDIO DRC 58
AUTO AFSPILNING 54
F, G
Fejlfinding 65
Fjernbetjening 7, 63
Fortsat afspilning
CD/VIDEO-CD 17
DVD 17
Genoptagelse af afspilning 20
H, I, J, K
Hurtig fremspoling 19
Hurtig tilbagespoling 19
Højhastighedssøgning 19
Højttalere
tilslutning 15
klargøring 61
Håndtering af plader 6
HØJTTALEROPSÆTNING 61
INDEX 28
Kapitel 5, 28
Klargøringsmenu 49
Kontrolmenu 25
B
BAGGRUND 53
BALANCE 62
Batterier 7
BESKÅRET 53
BOOOKMARK 48
BOGMÆRKENULSTILLING 55
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 54
BØRNESIKRING 55
C
Cd 17
CHAPTER 28
CHAPTER VIEWER 48
COMPONENT OUT 10
D, E
Digitalt udgangssignal 13, 59
DIGITAL UDGANG 59
Disc memo 31
Display
Display på frontpanelet 23
Klargøringsmenu 49
Kontrolmenu 25
DISPLAYLYS 55
Display på skærmen
Klargøringsmenu 49
Kontrolmenu 25
76DK
L
LETTER BOX 53
LYD 52
LYDFILTER 58
LYDINDSTILLING 58
M, N, O
MPEG 60
NIVEAU 62
P, Q, R
PAUSESKÆRM 53
PBC-afspilning 22, 70
PBC-funktioner 22
PROGRAM 38
Programmeret afspilning 38
PRO LOGIC 36
REPEAT 41
S
Sekvens 5, 28
SCENE 28
SHUFFLE 40
SKÆRMINDSTILLING 53
Spor 5, 28, 71
SPROG-INDSTILLING 52
STARTSKÆRM 53
STROBE PLAYBACK 47
STØRRELSE 61
SUBTITLE 34
S-videoudgang 8, 12
Søgning
efter et bestemt punkt 18
ved at kigge på TV-skærmen
19
Søgning efter. Se Søgning.
T, U
TESTTONE 62
TIME/MEMO 29, 30, 31
TIME/TEXT 29, 30, 31
Titel 5, 28, 71
TITLE 28
Titelmenu 21
TITLE VIEWER 48
Tilslutning 8, 12, 14
TRACK 28
TRACK VIEWER 48
TV TYPE 53
V, W, X, Y, Z
VALG AF SPOR 58
VES 36
VIDEO CD 16
VIDEO EQ 45
Vinkel 35, 47
VIRTUAL 3D SURROUND 36
Yderligere oplysninger
77DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Sähköiskuvaaran vuoksi
älä avaa laitteen koteloa.
Jätä laitteen huoltaminen
asiantuntevan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Vain valtuutettu
huoltoliike saa vaihtaa
verkkojohdon.
Tämä laite on luokiteltu 1-luokan
lasertuotteeksi. Tästä kertova etiketti
(CLASS 1 LASER PRODUCT) on
laitteen takaosassa.
VAROITUS
Optisten laitteiden käyttäminen tämän
laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Älä
yritä avata laitteen koteloa, sillä CD/DVDsoittimen laserkomponentti tuottaa
lasersäteilyä, joka on vahingollista silmille.
Jätä laitteen huoltaminen asiantuntevan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Tämä merkintä on lasersäteenkestävässä
kuoressa laitteen kotelon sisällä.
2FI
Tervetuloa!
Varotoimet
Turvallisuus
• Tämä laite toimii 220-240 voltin
vaihtojännitteellä, jonka taajuus on 50/
60 Hz. Tarkista, että laitteen
käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita
esineitä, irrota verkkojohto. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa
laite ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina,
kun verkkojohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
laitteen virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto seinäpistorasiasta, jos
et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
Tartu aina pistokkeeseen, kun irrotat
verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan
vedä johdosta.
Asentaminen
• Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta,
jotta laitteen sisäosat eivät kuumene.
• Älä sijoita laitetta sellaiselle alustalle
(esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai
lähelle sellaista materiaalia (esimerkiksi
verhoja), joka saattaa tukkia laitteen
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita laitetta lämpöpattereiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai
iskuille.
• Älä sijoita laitetta vinolle alustalle. Se on
suunniteltu toimimaan ainoastaan
vaakasuorassa asennossa.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä
mikroaaltouunin, kookkaiden
kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden
lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä laitteen
päälle.
• Jos CD/DVD-soitin tuodaan kylmästä
suoraan lämpimään paikkaan, soittimen
sisään saattaa tiivistyä kosteutta, joka voi
vahingoittaa linssejä. Kun otat laitteen
ensimmäistä kertaa käyttöön tai tuot sen
kylmästä lämpimään, odota noin tunti
ennen kuin alat käyttää laitetta.
Kiitos, että olet hankkinut Sonyn CD/
DVD-soittimen. Lue tämä käyttöohje
huolellisesti ennen laitteen käytön
aloittamista ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
SISÄLLYSLUETTELO
Tästä käyttöoppaasta 4
Tällä soittimella voi soittaa seuraavia levyjä 4
Varotoimet 6
Huomautuksia levyistä 6
Käyttöönotto 7
Pakkauksen avaaminen 7
Liittäminen televisioon 8
Liittäminen vastaanottimeen (vahvistimeen) 12
5.1-kanavien liittäminen 14
Kuvaruutunäytön kielen valitseminen 16
Levyjen soittaminen 17
Levyjen soittaminen
17
Eri nopeuksilla tai kuva kuvalta toistaminen 19
Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto) 20
DVD-levyn valikon käyttäminen 21
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen
toisto (PBC-toisto) 22
Etupaneelin näytön käyttäminen
23
Ohjausvalikon eri toimintojen
käyttäminen 25
Ohjausvalikkonäytön käyttäminen 25
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo
27
Nimikkeen, jakson, raidan, indeksin tai kohtauksen
haku 28
Soittoajan ja jäljellä olevan ajan tarkistaminen
29
Aloituskohdan valitseminen aikakoodin avulla
30
Levyn tietojen tarkistaminen 31
Äänen vaihtaminen
33
Tekstityksen näyttäminen
34
Kuvakulman vaihtaminen 35
Digital Cinema Sound -äänen asetukset 36
Ohjelmien luominen (ohjelmoitu soitto) 38
Soittaminen satunnaisjärjestyksessä
(satunnaissoitto) 40
Soittaminen jatkuvasti (jatkuva soitto)
41
Tietyn osuuden toistuva soitto (A˜B-toisto) 41
Soittotietojen tarkistaminen 43
Kuvakohinan vaimentaminen (DNR-järjestelmä,
Digital Video Noise Reduction) 45
Toistokuvan säätäminen (VIDEO EQ: kuvan säätö)
45
Eri kuvakulmien näyttäminen samanaikaisesti 47
Raidan jakaminen 9 osaan (strobotoisto)
47
Nimikkeiden, jaksojen ja raitojen selaus 48
Suosikkikohtauksen asettaminen ja valitseminen
(kirjanmerkki)
48
Asetukset ja säädöt 49
Asetusnäytön käyttäminen 49
Asetusnäytön vaihtoehtojen luettelo 51
Näytön ja äänen kielen valitseminen
(KIELEN ASETUS) 52
Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET) 53
Asetusten mukauttaminen
(MUKAUTETUT ASETUKSET)
54
Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET) 58
Kaiutinasetukset 61
Television tai AV-vastaanottimen (vahvistimen)
ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä
63
Lisätietoja
FI
65
Vianmääritys 65
Automaattinen vianmääritystoiminto 68
Tekniset tiedot 69
Sanasto 70
Kielikoodien luettelo 72
Osien ja säätimien hakemisto 73
Hakemisto 76
3FI
Tästä käyttöoppaasta
Merkintätavat
Symboli
• Tämän käyttöoppaan ohjeet koskevat laitteen säätimiä.
Voit käyttää myös kaukosäätimen säätimiä, joiden nimet ovat
samat tai samantapaiset kuin laitteen säätimien nimet.
• Tässä käyttöoppaassa on käytetty oikealla kuvattuja symboleja:
Z
z
Merkitys
Toimintoa voi ohjata vain
kaukosäätimellä.
Toiminnon käyttöä helpottavia vihjeitä.
DVD VIDEO -levyn toiminto.
VIDEO CD -levyn toiminto.
CD-äänilevyn toiminto.
Tällä soittimella voi soittaa seuraavia levyjä
DVD VIDEO -levyt
VIDEO CD -levyt
CD-äänilevyt
Ääni + videokuva
Ääni + videokuva
Ääni
Levyn logo
Sisältö
Levyn koko
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
(CD-single)
Levyn kesto
Noin 4 tuntia
(yksipuoliset
DVD-levyt)/
noin 8 tuntia
(kaksipuoliset
DVD-levyt)
Noin 80
minuuttia
(yksipuoliset
DVD-levyt)/
noin 160
minuuttia
(kaksipuoliset
DVD-levyt)
74 minuuttia
20 minuuttia
74 minuuttia
20 minuuttia
“DVD VIDEO”-logo on tavaramerkki.
Kun toistat NTSC-levyä, tämä soitin antaa videosignaalin vain NTSC-muotoisena. Jos televisio on tällöin PAL-tilassa, kuvassa on häiriöitä.
Tällä soittimella soitettavien DVD-levyjen aluekoodit
DVD-soittimen takaosaan on merkitty aluekoodi. Tällä soittimella voi soittaa vain niitä DVDlevyjä, joissa on sama aluekoodi.
X
MODEL NO.
Aluekoodi
DVP–8306
CD/DVD PLAYER
AC 110V 60Hz
NO.
22W
Tällä soittimella voi soittaa myös niitä DVD-levyjä, joissa on ALL -merkintä.
Jos yrität soittaa muita DVD-levyjä, television kuvaruutuun tulee teksti “Playing this disc
prohibited by area limits”.
Aluekoodimerkintä voi puuttua myös joistakin sellaisista DVD-levyistä, joiden toistoa aluekoodit rajoittavat.
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
3-444-464-01
DVD- ja VIDEO CD -levyjen toistoon liittyviä huomautuksia
Ohjelmien valmistajat ovat rajanneet joitakin DVD-levyjen ja VIDEO CD -levyjen toistotoimintoja. Soitin toistaa vain sitä materiaalia,
mitä ohjelmanvalmistajat ovat DVD-levyille ja VIDEO CD -levyille tallentaneet. Tämän vuoksi jotkin toistotoiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä. Katso myös tarvittaessa lisätietoja DVD-levyjen ja VIDEO CD -levyjen käyttöohjeista.
4FI
Levyihin liittyvä käsitteistö
Mitä levyjä tällä soittimella ei voi soittaa
• Nimike
DVD-levyn pisimmät musiikki- tai kuvaosuudet, videoohjelman kuvaosuudet, elokuvat ja ääniohjelman
musiikkikappaleet ovat nimikkeitä. Voit etsiä haluamasi
nimikkeen nimikenumeron perusteella.
Tällä soittimella voi soittaa vain niitä levyjä, jotka on mainittu
sivun 4 taulukossa. Tällä soittimella ei voi toistaa esimerkiksi CDR-levyjä, CD-ROM - ja PHOTO CD -levyjä, CD-EXTRA-levyjen
dataosia eikä DVD ROM -levyjä.
• Jakso
Jaksot ovat nimikkeitä lyhyempiä kuva- tai musiikkiosuuksia.
Nimike koostuu useista jaksoista. Voit etsiä haluamasi jakson
jaksonumeron perusteella. Kaikille levyille ei ehkä ole
tallennettu jaksoja.
• Raita
VIDEO CD -levyjen ja CD-äänilevyjen erotettavissa olevat
kuva- ja musiikkiosuudet ovat raitoja. Voit etsiä haluamasi
raidan raitanumeron perusteella.
DVDlevyn
rakenne
Levy
Nimike
Jakso
VIDEO CD levyn ja CDlevyn
rakenne
Levy
Raita
Indeksi
• Indeksi (CD-levy) ja videoindeksi (VIDEO CD -levy)
CD- ja VIDEO CD -levyjen raidat on jaettu indeksinumeroilla
merkittyihin osuuksiin, minkä ansiosta löydät haluamasi
kohdan helposti. Kaikille levyille ei ehkä ole tallennettu
indeksejä.
• Kohtaus
Jos VIDEO CD -levyssä on PBC-toimintoja, valikkonäytöt,
videokuvat ja pysäytyskuvat on jaettu osuuksiksi, joita
sanotaan kohtauksiksi. Voit etsiä haluamasi kohtauksen
kohtausnumeron perusteella.
Huomautus VIDEO CD -levyjen PBC-toiminnosta
Tämä soitin on VIDEO CD -standardien 1.1 ja 2.0 mukainen.
Käytettävänä on kaksi toistotapaa levyn tyypin mukaan.
Levytyyppi
Levyn käyttö
VIDEO CD -levyt, Voit toistaa videokuvaa (liikkuvaa kuvaa)
joissa ei ole PBCsekä musiikkia.
toimintoja (version
1.1 levyt)
VIDEO CD -levyt,
joissa on PBCtoimintoja (version
2.0 levyt)
Voit toistaa interaktiivisia ohjelmia, joissa
on television kautta näytettäviä
valikkonäyttöjä (PBC-toisto) version 1.1
levyjen videontoistotoimintojen lisäksi.
Tämän lisäksi voit toistaa
suuritarkkuuksisia pysäytyskuvia, jos
niitä on levyllä.
Kun soitat DTS*-koodattuja CD-levyjä, analogisista
stereolähtöliitännöistä kuuluu voimakasta kohinaa.
Äänentoistolaitteiston vahingoittumisen estämiseksi sinun on
syytä tehdä tarvittavat varotoimet, kun liität DVD-soittimen
analogiset stereolähtöliitännät vahvistimeen. Jotta voit käyttää
DTS Digital Surround™ -ääntä, sinun on liitettävä ulkoinen 5.1kanavien DTS Digital Surround™ -dekooderi DVD-soittimen
digitaaliseen lähtöliitäntään.
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen
tarkoitettua tekniikkaa, joka on suojattu Macrovision
Corporationin ja eräiden muiden oikeudenomistajien omistamien
yhdysvaltalaisten patenttien ja muiden
immateriaalioikeudellisten lakien metodivaatein. Tämän
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun tekniikan
käyttäminen edellyttää Macrovision Corporationin lupaa ja on
tarkoitettu vain kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön,
ellei Macrovision Corporation ole nimenomaan myöntänyt tätä
laajempaan käyttöön oikeuttavaa lupaa. Järjestelmän
purkaminen ja aukikoodaus on kielletty.
* “DTS” on Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkki.
5FI
Varotoimet
Turvallisuus
• Varoitus - optisten laitteiden käyttäminen tämän
laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen sisään,
irrota verkkojohto. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkistaa laite ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto seinäpistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun
irrotat verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä
johdosta.
• Jos laitteen verkkojohdot on vaihdettava, anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tehdä se.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita soitin paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa.
• Älä sijoita laitetta matolle tai muulle pehmeälle
alustalle, jotta laitteen pohjassa olevat ilmanvaihtoreiät
eivät tukkeudu.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
Käyttö
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen sisällä
oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Tällöin laite ei
ehkä toimi moitteettomasti. Poista levy ja kytke
laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus
haihtuu.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuunnellessasi hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn kohtaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, kun musiikin äänenvoimakkuus
kasvaa.
Puhdistaminen
• Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
6FI
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: DVD-soitin voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudulla
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäyttökuvan television kuvaruudulle
pitkäksi aikaa, kuvaruutu saattaa vahingoittua
pysyvästi. Projektiotelevisiot ovat erittäin herkkiä.
Huomautuksia levyistä
Levyjen käsittely
• Jotta levy säilyisi puhtaana, tartu siihen vain reunoista.
Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Jos levyn pinnassa on liimaa (tai jotakin muuta
vastaavaa ainetta), poista se kokonaan ennen levyn
käyttämistä.
• Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle,
ilmanvaihtokanaville tai muille lämmönlähteille. Älä
jätä levyjä auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon,
sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
huomattavasti.
• Sijoita levy toiston jälkeen koteloonsa.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat toistaa levyä, puhdista se
puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskustasta reunoja
kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita
liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä LP-levyjen
hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita tai
antistaattisia suihkeita.
Käyttöönotto
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• Audio-/videoliitäntäjohto (1)
• S-videojohto (1)
• Kaukosäädin RMT-D111P (1)
• R6-paristot (koko AA) (2)
Käyttöönotto
Tässä osassa kerrotaan, miten CD/
DVD-soitin liitetään televisioon
(audio- ja videotuloliitäntöihin) sekä
AV-vastaanottimeen (vahvistimeen).
Tätä soitinta ei voi liittää televisioon,
jossa ei ole videotuloliitäntää.
Katkaise kaikista laitteista virta ennen
kuin teet liitännät.
Pakkauksen avaaminen
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Voit ohjata soittimen toimintoja sen mukana toimitetulla
kaukosäätimellä. Asenna kaksi R6-paristoa (koko AA)
paikalleen niin, että paristojen navat ( + ja – ) tulevat
oikein. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se soittimessa
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen g.
z Vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä voit ohjata
televisioita ja AV-vastaanottimia.
Katso sivua 63.
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen
sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle auringonvalolle
tai muille voimakkaille valonlähteille. Muutoin kaukosäätimen
toiminta voi häiriytyä.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot,
jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä aiheutuva
korroosio ei vahingoita kaukosäädintä.
7FI
Liittäminen televisioon
Käyttöönotto
Tässä kuvattua liitäntätapaa käyttämällä ääni kuuluu
television kaiuttimista (kaksi kanavaa, vasen ja oikea).
Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje. Tätä
soitinta ei voi liittää televisioon, jossa ei ole EURO AV
(SCART) -liitäntää tai videotuloliitäntää.
Tarvittavat johdot
EURO-AV (SCART) -liitäntäjohto (ei kuulu varusteisiin) (2)
Liitä johdot tiukasti, sillä löyhät liitännät voivat aiheuttaa ääneen
hurinaa ja kohinaa. Lue liitettävän television mukana tullut
käyttöohje.
Huomautuksia
• Kun valitset asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen EURO AV -LÄHTÖ -asetukseksi vaihtoehdon S VIDEO
tai RGB, käytä signaalien mukaisia EURO AV (SCART) liitäntäkaapeleita.
• Kun liität laitteen EURO-AV-liitäntäjohdolla, varmista, että
televisio pystyy vastaanottamaan S-videosignaaleja tai RGBsignaaleja. Lue liitettävän television mukana tullut käyttöohje.
CD/DVD-soitin
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
AUDIO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
CB/B–Y CR/R–Y
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
WOOFER
Pistorasiaan
Kuvanauhuri
Ú EURO AV1
(RGB) -TVliitäntään
: EURO AV2
-liitäntään
EURO AV
(SCART)liitäntään
Televisio
EURO AV
(SCART)tuloliitäntään
: Signaalin kulku
8FI
CD/DVD-soitin
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
Jos televisiossa ei ole EURO AV (SCART) -liitäntää
Voit liittää soittimen televisioon (audio-/videotuloliitäntöihin)
käyttämällä vakiovarusteisiin kuuluvaa audio-/
videoliitäntäjohtoa. Jos televisiossa on S-videotuloliitäntä, älä
käytä videoliitäntäjohtoa, vaan liitä laite S VIDEO OUT -liitännän
kautta S-videokaapelilla (sisältyy vakiovarusteisiin). Tämä
parantaa kuvan laatua. Noudata värikoodeja tehdessäsi liitännät:
keltainen liitin (video) keltaiseen liitäntään, punainen (oikea)
punaiseen ja valkoinen (vasen) valkoiseen.
Audio-/videoliitäntäjohto (sisältyy vakiovarusteisiin)
Keltainen
Valkoinen (V)
Punainen (O)
Kuvanauhuri
Keltainen
Valkoinen (V)
Punainen (O)
S-videojohto (sisältyy vakiovarusteisiin)
EURO AV
p Äänen kuuntelu television kaiuttimista
Televisio
Televisio
CD/DVD-soitin
AUDIO
OUT
INPUT
L
AUDIO
L
EURO AV
EURO AV
R
S VIDEO
OUT
EURO AV 1
(SCART)tuloliitäntään
S VIDEO IN
R
EURO AV 2
(SCART)tuloliitäntään
p Jos televisiossa ei ole S-videotuloliitäntää
Liitä laite VIDEO INPUT -liitännän kautta käyttämällä
videoliitäntäjohtoa (ei sisälly vakiovarusteisiin) S-videojohdon
sijasta.
Videoliitäntäjohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
CD/DVD-soitin
Televisio
VIDEO
OUT
INPUT
9FI
Käyttöönotto
Jos televisiossa on kaksi EURO-AV (SCART) liitäntää
Liittäminen televisioon
Käyttöönotto
Jos liität soittimen monitoriin tai projektoriin,
jossa on videokuvan eri signaalikomponenttien
tuloliitännät, joihin voi liittää soittimen liitännät
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB/B-Y, CR/R-Y)
Liitä laite COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöjen kautta
käyttämällä kolmea samanlaista videoliitäntäjohtoa (eivät
sisälly vakiovarusteisiin). Siten saat tavallista paremman
kuvan.
Aseta tällöin asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET
-vaiheen EURO AV -LÄHTÖ -asetukseksi VIDEO tai S
VIDEO ja COMPONENT OUT -LÄHTÖ -asetukseksi
KÄYTÖSSÄ. (sivu 54)
COMPONENT VIDEO OUT
Y
CB/
B-Y
CR/
R-Y
COMPONENT
VIDEO IN
CR
CB
Y
10FI
Huomautuksia
• Jos asetat MUKAUTETUT ASETUKSET -vaiheen EURO AV LÄHTÖ -asetukseksi RGB, et voi valita MUKAUTETUT
ASETUKSET -vaiheen COMPONENT OUT -LÄHTÖ -asetusta.
• Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
• Älä liitä tätä soitinta kuvanauhuriin. Jos teet alla kuvatut
liitännät ja katsot kuvaa televisiosta, kuvaruutuun tulee
häiriöraita.
Kuvanauhuri
CD/DVDsoitin
Televisio
Liitetty
suoraan
• Television tai vastaanottimen (vahvistimen) mukaan voi olla,
että äänessä on säröä, koska äänen tulotaso on liian suuri.
Aseta tällöin asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen
AUDIO VAIMENNUS -asetukseksi KÄYTÖSSÄ. Lisätietoja on
sivulla 58.
• Jos tämä soitin on liitetty TV:n RGB-liitäntään etkä näe
soittimen läpi kuvanauhurista tulevaa kuvaa, muuta TV:stä
-liitännän asetukseksi … (Audio/Video). Jos asetuksena
(RGB), TV ei pysty vastaanottamaan kuvanauhurista
on
tulevaa signaalia.
• Jos haluat katsella RGB-signaalin mukaista kuvaa liitännästä
EURO AV 1 (RGB), aseta asetusnäytön MUKAUTETUT
ASETUKSET -vaiheen COMPONENT OUT -LÄHTÖ asetukseksi EI KÄYT. ja sitten EURO AV -LÄHTÖ -asetukseksi
RGB. Lisätietoja on sivulla 54.
• Jos haluat käyttää kuvanauhurin SmartLink-toimintoa, liitä
kuvanauhuri SmartLink-toiminnon kanssa yhteensopivaan
TV:n liitäntään ja liitä CD/DVD-soitin TV:n muuhun liitäntään.
• Jos liität soittimen monitoriin tai projektoriin vain
COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöjen kautta, älä valitse
MUKAUTETUT ASETUKSET -vaiheen COMPONENT OUT LÄHTÖ -kohdan asetukseksi vaihtoehtoa EI KÄYT. Jos valitset
vaihtoehdon EI KÄYT., kuvaa ei tule.
Soittimen asetukset
Käyttöönotto
Laitteen käytön edellyttämät asetukset määräytyvät
television ja muiden liitettävien laitteiden mukaan.
Voit muuttaa eri asetuksia asetusnäytössä.
Lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä on sivulla 49.
• Laitteen liittäminen laajakuvatelevisioon
Aseta asetusnäytön NÄYTTÖASETUKSET-vaiheen TVTYYPPI-asetukseksi 16:9 (oletusasetus). Lisätietoja on
sivulla 53.
• Laitteen liittäminen tavalliseen televisioon
Aseta asetusnäytön NÄYTTÖASETUKSET-vaiheen TVTYYPPI-asetukseksi 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN
SCAN. Lisätietoja on sivulla 53.
• Laitteen liittäminen televisioon tai kuvanauhuriin
käyttämällä EURO AV -liitäntää, joka vastaanottaa Svideosignaaleja tai RGB-signaaleja
Aseta asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen EURO AV -LÄHTÖ -asetukseksi S VIDEO tai
RGB. Lisätietoja on sivulla 54.
• Laitteen liittäminen monitoriin tai pr
ojektoriin, jossa
on videokuvan eri signaalikomponenttien
tuloliitännät, joihin voi liittää soittimen liitännät
COMPONENT VIDEO OUT (Y , CB/B-Y, CR/R-Y)
Aseta asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen COMPONENT OUT -LÄHTÖ -asetukseksi
KÄYTÖSSÄ. Tämä on oletusasetus. Lisätietoja on
sivulla 54.
Tässä laitteessa käytetään PALvärijärjestelmää. Kun toistat NTSCvärijärjestelmää käyttäen tallennettua levyä,
laite toistaa esimerkiksi videosignaalin tai
asetusnäytön käyttäen NTSC-värijärjestelmää.
Tällöin television kuvaruudussa ei ehkä näy
kuvaa. Avaa levylokero ja poista levy.
11FI
Liittäminen vastaanottimeen (vahvistimeen)
Käyttöönotto
Seuraavassa on kuvattu laitteen liittäminen
vastaanottimeen (vahvistimeen, kuten integroituun
stereovahvistimeen, Dolby Pro Logic -dekooderilla
varustettuun vastaanottimeen jne.) äänen kuuntelemista
varten. Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
Voit käyttää 5.1-kanavaääntä liittämällä tähän laitteeseen
5.1-kanavien tuloliitännöillä varustetun vastaanottimen
(vahvistimen). Katso sivua 36.
Tarvittavat johdot
Audioliitäntäjohto (ei kuulu varusteisiin) (1)
S-videojohto (sisältyy vakiovarusteisiin) (1)
Noudata värikoodeja tehdessäsi liitännät: punainen (oikea)
punaiseen ja valkoinen (vasen) valkoiseen. Liitä johdot tiukasti,
sillä löyhät liitännät voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa.
z Voit käyttää surround-ääntä liittämällä pelkät etukaiuttimet
3D-äänikentän avulla voit luoda vasemman ja oikean
etukaiuttimien äänestä virtuaaliset takakaiuttimet käyttämättä
todellisia takakaiuttimia (Virtual Enhanced Surround). Lisätietoja
on sivulla 36.
Valkoinen (V)
Valkoinen (V)
Punainen (O)
Punainen (O)
CD/DVD-soitin
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
AUDIO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
CB/B–Y CR/R–Y
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
WOOFER
Pistorasiaan
S VIDEO
OUT liitäntään
AUDIO
OUT liitäntään
Vastaanotin (vahvistin)
Audiotuloliitäntään
CD
L
R
Televisio
S VIDEO -tuloliitäntään
INPUT
S VIDEO
: Signaalin kulku
Huomautus
Et voit käyttää S-videosignaalin mukaista kuvaa, jos televisioon
ei voi liittää S-videosignaalia. Jos televisiossa ei ole S VIDEO tuloliitäntää, liitä laite television VIDEO INPUT -tuloliitäntään
videoliitäntäjohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin) Svideokaapelin sijasta. Katso lisätietoja sivulta 9. Katso lisätietoja
myös television käyttöohjeesta.
12FI
Jos sinulla on digitaalinen laite, jossa on kiinteä
DTS-, Dolby Digital- tai MPEG-dekooderi
Liitä laite liitännän DIGITAL OUT OPTICAL tai COAXIAL
kautta optisella tai koaksiaalisella digitaalisella liitäntäjohdolla
(ei sisälly vakiovarusteisiin).
Liitä laite liitännän DIGITAL OUT OPTICAL tai COAXIAL
kautta optisella tai koaksiaalisella digitaalisella liitäntäjohdolla
(ei sisälly vakiovarusteisiin).
Kun toistat DVD-levyä, valitse asetusnäytön AUDIOASETUKSETvaiheen DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten DOLBY
DIGITAL -asetukseksi D-PCM, MPEG-asetukseksi PCM ja DTSasetukseksi EI KÄYT. (sivu 59)
p Optisen digitaalisen liitäntäjohdon käyttäminen
Optinen digitaalinen liitäntäjohto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
Irrota suojus ja liitä optinen digitaalinen liitäntäjohto liitäntään.
CD/DVD-soitin
DIGITAL OUT
OPTICAL
Digitaalisella liitännällä
varustettu vastaanotin
(vahvistin), MD-dekki,
DAT-dekki tms.
p Kun soitat DTS-äänellä varustettua DVD-levyä
Valitse asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen
DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten DTSasetukseksi KÄYTÖSSÄ. (sivu 59)
p Kun soitat Dolby Digital -äänellä varustettua DVD-levyä
Valitse asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen
DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten DOLBY
DIGITAL -asetukseksi DOLBY DIGITAL. (sivu 59)
p Kun soitat MPEG-äänellä varustettua DVD-levyä
Valitse asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen
DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten MPEGasetukseksi MPEG. (sivu 59)
CD/DVD-soitin
Optinen tai koaksiaalinen
digitaalinen liitäntäjohto
DIGITAL IN
COAXIAL
OPTICAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Audiolaite, jossa
on kiinteä DTS-,
DOLBY DIGITALtai MPEGdekooderi
Kaiuttimet
p Koaksiaalisen digitaalisen liitäntäjohdon käyttäminen
Koaksiaalinen digitaalinen liitäntäjohto
(ei kuulu varusteisiin)
CD/DVD-soitin
DIGITAL OUT
OPTICAL
Digitaalisella liitännällä
varustettu vastaanotin
(vahvistin), MD-dekki,
DAT-dekki tms.
DIGITAL IN
Huomautuksia
• Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
• Jos et liitä kiinteällä DTS-dekooderilla varustettua
audiolaitetta, älä valitse DTS-asetukseksi vaihtoehtoa
KÄYTÖSSÄ.
• Jos et liitä kiinteällä DOLBY DIGITAL -dekooderilla
varustettua audiolaitetta, älä valitse DOLBY DIGITAL asetukseksi vaihtoehtoa DOLBY DIGITAL.
• Jos et liitä kiinteällä MPEG-dekooderilla varustettua
audiolaitetta, älä valitse MPEG-asetukseksi vaihtoehtoa
MPEG.
COAXIAL
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Huomautuksia
• Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
• Monikanavaisista surround-äänitteistä ei voi tehdä digitaalisia
äänityksiä suoraan käyttämällä MD-dekkiä tai DAT-dekkiä.
Kun teet edellä mainitut liitännät, älä valitse DOLBY
DIGITAL -asetukseksi vaihtoehtoa DOLBY DIGITAL, MPEGasetukseksi vaihtoehtoa MPEG ja DTS-asetukseksi
vaihtoehtoa KÄYTÖSSÄ. Jos valitset, kaiuttimista kuuluu
äkillinen voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi
tai kaiuttimia.
Soittimen asetukset
Soittimen käytön edellyttämät asetukset määräytyvät
liitettävien laitteiden mukaan.
Voit muuttaa eri asetuksia asetusnäytössä.
Lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä on sivulla 49.
• Äänen kuunteleminen kaiuttimilla, jotka on liitetty
digitaalisella liitännällä varustettuun
vastaanottimeen (vahvistimeen), tai äänen
syöttäminen DAT- tai MD-dekkiin tai muuhun
digitaaliseen laitteeseen
Kun toistat DVD-levyä, valitse asetusnäytön
AUDIOASETUKSET-vaiheen DIGITAALILÄHTÖasetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten DOLBY DIGITAL asetukseksi D-PCM, MPEG-asetukseksi PCM ja DTSasetukseksi EI KÄYT. (sivu 59). Nämä ovat
oletusasetuksia.
13FI
Käyttöönotto
Jos sinulla on digitaalisella liitännällä varustettu
vastaanotin (vahvistin), DAT-dekki tai MD-dekki
5.1-kanavien liittäminen
Käyttöönotto
Joidenkin DVD-levyjen ääniraita sisältää 5.1kanavaäänen, joka on äänitetty Dolby* Digital- tai MPEG
AUDIO -muotoon. Käyttämällä vastaanotinta
(vahvistinta), jossa on 5.1-kanavien tuloliitännät ja johon
on liitetty 5 (+1) kaiutinta, saat äänentoistoon tavallista
paremman tilavaikutelman.
“5 kanavalla” tarkoitetaan kahta etukaiutinta (vasen ja
oikea), kahta takakaiutinta (vasen ja oikea) sekä yhtä
keskikaiutinta. “0.1-kanavalla” (+1) tarkoitetaan
subwoofer-kaiutinta, joka toistaa bassoääniä.
Vaikka käytössäsi olisikin vähemmän kuin 5 (+1)
kaiutinta, soitin jakaa lähtösignaalin kaiuttimiin oikein.
Tässä soittimessa on VIRTUAL 3D SURROUND -tila.
Saat kolmiulotteisen 3D-äänikuvan siirtämällä
takakaiuttimien äänen poispäin itse kaiuttimista
(VIRTUAL REAR SHIFT). Voit myös luoda yhdestä
todellisesta takakaiutinparista kolme virtuaalista
takakaiutinparia (VIRTUAL MULTI REAR). Lisätietoja
VIRTUAL 3D SURROUND -tilasta on sivulla 36.
Huomautus
Jos DVD-levyn ääniraita sisältää MPEG AUDIO -muodossa
olevat 7.1-kanavat, laite muuttaa ne 5.1-kanaviksi.
Kaiuttimien sijoittaminen
Noudata seuraavia suosituksia, jotta saat parhaan
mahdollisen surround-äänen.
• Käytä laadukkaita kaiuttimia.
• Käytä kooltaan ja laadultaan toisiaan vastaavia taka- ja
keskikaiuttimia.
• Kaikkien kaiuttimien pitäisi olla samalla etäisyydellä
kuuntelupaikasta.
• Sijoita subwoofer vasemman ja oikean etukaiuttimen
väliin, jos se on mahdollista.
Huomautuksia
• Älä liitä verkkojohtoa pistorasiaan äläkä paina POWERkytkintä ennen kuin olet tehnyt kaikki liitännät.
• Työnnä johtojen liittimet pitävästi liitäntöjen pohjaan
asti. Huono liitos voi aiheuttaa hurinaa ja kohinaa.
• Liitäntäjohtojen liittimet on värikoodattu seuraavasti:
Punaiset liittimet: oikea audiokanava
Valkoiset liittimet: vasen audiokanava
Keskikaiuttimen ja subwooferin voit liittää joko
punaisilla tai valkoisilla liittimillä varustetulla johdolla.
• Jos liität laitteen liitännän DIGITAL OUT OPTICAL tai
COAXIAL kautta optisella tai koaksiaalisella
digitaalisella liitäntäjohdolla (ei sisälly
vakiovarusteisiin), katso sivua 13.
Soittimen asetukset
Soittimen käytön edellyttämät asetukset määräytyvät
liitettävien laitteiden mukaan.
Voit muuttaa eri asetuksia asetusnäytössä tai
ohjausvalikkonäytössä.
Lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä on sivulla 49.
Lisätietoja Digital Cinema Sound -äänestä on sivulla 36.
• Voit käyttää Dolby Digital- tai MPEGAUDIO surround-ääntä liittämällä laitteen 5.1-kanavien
tuloliitännöillä varustettuun vastaanottimeen
(vahvistimeen).
Aseta kunkin kaiuttimen etäisyys jne. Katso sivua 61.
Huomautus
Älä sijoita keskikaiutinta tai takakaiuttimia etukaiuttimia
kauemmas kuuntelupaikasta.
Tarvittavat johdot
Audiojohdot (eivät kuulu varusteisiin)
Kaksi 5.1CH OUTPUT FRONT- ja REAR-liitäntöjä varten
Valkoinen (V)
Punainen (O)
Valkoinen (V)
Punainen (O)
Monoaudiojohdot (eivät kuulu varusteisiin)
Kaksi 5.1CH OUTPUT CENTER- ja WOOFER-liitäntöjä varten
Musta
S-videojohto (sisältyy vakiovarusteisiin)
Yksi S VIDEO OUT -liitäntöjä varten
14FI
Musta
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
“Dolby”, “AC-3”, “Pro Logic” ja kaksois-D -symboli a ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Confidential Unpublished Works. (c)1992-1997 Dolby
Laboratories, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Televisio
S VIDEO IN
Käyttöönotto
CD/DVD-soitin
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
S VIDEO
OUT
Y
CB/B–Y CR/R–Y
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
AV-vastaanotin
(vahvistin), jossa
on 5.1-kanavien
tuloliitännät
WOOFER
DIGITAL
TV/LD
DVD
VIDEO 2
VIDEO 1
MONITOR S-LINK
AC OUTLET
CTRL A1
TV/LD IN
AC-3 RF
DVD IN
COAX
DVD IN
PRE OUT
5.1 INPUT
FRONT
S-VIDEO
IN
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
IN
VIDEO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
REAR
FRONT
CENTER
L
L
R
R
REAR
WOOFER
CENTER
OPT
AUDIO
IN
TV/LD IN OPT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
WOOFER
AUDIO
IN
SPEAKERS
L
B
FRONT
A
REAR
CENTER
CD IN OPT
MD/DAT IN OPT
+
R
SIGNAL
GND
IN
IN
IN
REC OUT
IN
REC OUT
IN
R
L
R
L
R
L
L
MD/DAT OUT OPT
–
y
R
PHONO TUNER
CD
MD/DAT
TAPE
}
}
]
]
}
]
Keskikaiutin
INPUT
}
]
Takakaiutin (O)
Etukaiutin (O)
Subwoofer
(aktiivinen)
Etukaiutin (V)
}
]
Takakaiutin (V)
15FI
Kuvaruutunäytön kielen valitseminen
Käyttöönotto
Voit valita asetusnäytön, ohjausvalikkonäytön ja
kuvaruutuun tulevien ilmoitusten kielen. Oletusasetus on
ENGLISH.
2
3
4
5
6
7
8
9
Valitse >/ . -painikkeen avulla SUOMI ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
SET UP
1
3
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
0
ENTER
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
?/>/.//
SETUP
ja sitten
.
Poistuminen asetusnäytöstä
Paina SET UP -painiketta.
Huomautus
1
Paina SET UP -painiketta ja valitse>/ . -painikkeen
avulla kohta LANGUAGE SETUP . Paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
2
, then
SETUP
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
ENTER
.
.
Valitse >/ . -painikkeen avulla OSD (On-Screen
Display, kuvaruutunäyttö) ja paina sen jälkeen
/tai ENTER-painiketta.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
16FI
, then
SETUP
.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
ENTER
.
Valittavissa olevat kielet näkyvät vaiheessa 2. Lisätietoja on
sivulla 52.
Levyjen
soittaminen
Tässä laitteessa käytetään PAL-värijärjestelmää.
Kun toistat NTSC-värijärjestelmää käyttäen
tallennettua levyä, laite toistaa esimerkiksi
videosignaalin tai asetusnäytön käyttäen
NTSC-värijärjestelmää.
Tällöin television kuvaruudussa ei ehkä näy
kuvaa. Avaa levylokero ja poista levy.
DVD- tai VIDEO CD -levyn mukaan voi olla, että
jotkut toiminnot poikkeavat tässä esitetyistä tai ovat
rajoitettuja. Katso lisätietoja levyn ohjeesta.
§ ·
1/u (POWER)
Liitä kuulokkeet.
Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
1
Määritä television asetukset.
Kytke virta televisioon ja valitse videotulo, niin että
televisio näyttää tämän laitteen lähettämää kuvaa.
Jos käytät vastaanotinta (vahvistinta)
Kytke vastaanottimeen (vahvistimeen) virta ja valitse
tämän laitteen kuunteluun tarvittava asetus.
2
Kytke soittimeen virta painamalla1 / u (POWER) painiketta.
1 /u(POWER) -painikkeen yläpuolella oleva punainen
merkkivalo muuttuu vihreäksi, ja etupaneelin
näyttöön syttyy valo.
3
Paina § -painiketta ja aseta levy levyloker
oon.
Soitettava puoli
alaspäin
4
Paina ·-painiketta.
Levylokero sulkeutuu, ja levyn soitto alkaa (jatkuva
soitto). Säädä television tai vastaanottimen
(vahvistimen) äänenvoimakkuus.
Vaiheen 4 jälkeen
p Toistettaessa DVD-levyä
DVD-valikko tai nimikevalikko voi tulla kuvaruutuun
(katso sivu 21).
p Toistettaessa VIDEO CD -levyä
VIDEO CD -levyn mukaan voi olla, että valikkonäyttö
tulee television kuvaruutuun. Voit toistaa levyä
vuorovaikutteisesti valikkonäytössä näkyvien ohjeiden
avulla. (PBC-toisto, katso sivua 22.)
17FI
Levyjen soittaminen
Tässä osassa on selostettu DVD-, CDja VIDEO CD -levyjen soittaminen.
Levyjen soittaminen
Levyjen soittaminen
Levyjen soittaminen
z Voit kytkeä laitteeseen virran kaukosäätimen avulla
Toiminto
Toimenpide
Kun etupaneelin 1 /u(POWER) -painikkeen yläpuolelle syttyy
punainen merkkivalo, paina 1 /u(POWER) -painiketta.
Pysäyttäminen
Paina p -painiketta.
Tauon kytkeminen
Paina P -painiketta.
Huomautuksia
Toiston jatkaminen tauon
jälkeen
Paina painiketta P tai ·.
Siirtyminen seuraavaan
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
soitossa
Laitteesta: Valitse jakso kääntämällä
=/+ -pyörää.
Siirtyminen edelliseen
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
soitossa
Laitteesta: Valitse jakso kääntämällä
=/+ -pyörää vastapäivään.
Soiton lopettaminen ja
levyn poistaminen
Paina 6 -painiketta.
• Jos jätät laitteen tai kaukosäätimen tauko- tai pysäytystilaan
vähintään 15 minuutiksi, näytönsäästökuva tulee näkyviin
automaattisesti. Voit poistaa näytönsäästökuvan näkyvistä
painamalla ·
-painiketta. (Jos haluat poistaa
näytönsäästötoiminnon käytöstä, katso sivua 53.)
• Kun virta katkaistaan, 1 /u(POWER) -painikkeen yläpuolelle
syttyy punainen merkkivalo.
• Jos et käytä soitinta tai kaukosäädintä 30 minuuttiin eikä soitin
soita mitään levyä, virta katkeaa automaattisesti.
(Automaattinen virrankatkaisutoiminto)
1 /u (POWER)
§
=
/+
Kaukosäätimestä: Paina painiketta
+.
Kaukosäätimestä: Paina = painiketta.
Voit soittaa levyjä eri tiloissa (esimerkiksi ohjelmoitu
soitto) kuvaruutunäytön avulla (ohjausvalikko).
Lisätietoja ohjausvalikon toiminnoista on sivulla 25.
· P
1 /u (POWER)
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=
/+
·
p
P
18FI
p
Eri nopeuksilla tai kuva kuvalta toistaminen
Voit toistaa DVD-, CD- ja VIDEO CD -levyjä eri
nopeuksilla tai kuva kuvalta käyttämällä säätöpyörää
sekä JOG-painiketta ja -ilmaisinta. Voit siirtyä
säätöpyöräohjauksesta jog-ohjaukseen ja päinvastoin
painamalla JOG-painiketta.
3 /#
JOG
3 /#
JOG
Säätöpyörä
2) Pikakelaus eteenpäin(nopeampi kuin “1)”)
<
1) Pikakelaus eteenpäin
<
×2” (Noin kaksinkertainen
normaaliin nopeuteen
verrattuna)*
<
( (normaali nopeus)
<
1
(hidastus )**
<
(hidastus
2
- hitaampi kuin “1
”)**
<
P Tauon kytkeminen
<
10 Pikakelaus taaksepäin
<
20 Pikakelaus taaksepäin (nopeampi kuin “10”)
Levyjen soittaminen
Säätöpyörä
Toistettaessa CD- tai VIDEO CD -levyä
* vain CD
** vain VIDEO CD
Toistonopeuden muuttaminen
(säätöpyöräohjaus)
Käännä säätöpyörää. Toiston nopeus muuttuu tällöin
kääntämissuunnan ja -kulman mukaisesti seuraavasti:
Toistettaessa DVD-levyä
2) Pikakelaus eteenpäin (noin 30-kertainen normaaliin
<
nopeuteen verrattuna)
1) Pikakelaus eteenpäin (noin 10-kertainen normaaliin
<
nopeuteen verrattuna)
×2” (Noin kaksinkertainen normaaliin nopeuteen verrattuna)
<
( (Normaali nopeus)
<
(hidastus )
1
<
2
(hidastus )
<
- hitaampi kuin “1
”)
P Tauon kytkeminen
<
2
Hidastus (taaksepäin)
<
- hitaampi kuin “1
”)
1
Hidastus (taaksepäin)
<
×2“ (noin kaksinkertainen normaaliin nopeuteen verrattuna)
<
10 Pikakelaus taaksepäin (noin 10-kertainen normaaliin
<
nopeuteen verrattuna)
20 Pikakelaus taaksepäin (noin 30-kertainen normaaliin
nopeuteen verrattuna)
Jos käännät säätöpyörää nopeasti, toistonopeus muuttuu heti
nopeudeksi 2)/20.
Normaalin nopeuden palauttaminen
Paina ·-painiketta.
z Kuvanhaku käyttämällä painiketta
Pidä painiketta 3tai #alas painettuna. Toistonopeus on sama
kuin 10
tai 1)
käytettäessä säätöpyörää. Kun vapautat
painikkeen, soittonopeus palautuu normaaliksi.
Huomautus
Joissakin DVD-/VIDEO CD -levyissä ei ehkä ole kaikkia tässä
kuvattuja toimintoja.
Jos käännät säätöpyörää nopeasti, toistonopeus muuttuu heti
nopeudeksi 2)/20.
19FI
Eri nopeuksilla tai kuva kuvalta toistaminen
Levyn toistaminen kuva kuvalta ja
toistonopeuden muuttaminen (jogohjaus)
Levyjen soittaminen
1
Paina JOG-painiketta.
JOG-ilmaisin palaa jog-tilan aikana. Jos painat
laitteessa olevaa JOG-painiketta, laite kytkeytyy
taukotilaan.
2
Käännä säätöpyörää.
Laite toistaa ohjelmaa kuva kuvalta säätöpyörän
kääntämissuuntaan kääntämisnopeuden mukaisella
nopeudella. Jos käännät säätöpyörää
muuttumattomalla nopeudella jonkin aikaa,
toistonopeus vakiintuu hidastetuksi tai normaaliksi.
Levyn toiston jatkaminen
keskeytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto)
Jos teksti RESUME tulee etupaneelin näyttöön, laitteen
muistiin tallentuu tieto keskeytyskohdasta. Tällöin toistoa
voi jatkaa myöhemmin tästä samasta kohdasta.
Soitonjatkamistoiminto toimii, vaikka laitteesta katkeaisi
virta, kunhan levylokeroa ei välillä avata.
·p
Normaalin nopeuden palauttaminen
Paina ·-painiketta.
·
Huomautuksia
p
• JOG-ilmaisin näyttää vastaavan säätöpyörän tilan. Jos
esimerkiksi kaukosäätimen JOG-ilmaisin ei pala,
kaukosäätimen säätöpyörä pysyy säätöpyöräohjaustilassa,
vaikka soittimessa oleva ilmaisin palaisikin.
• Jos et käytä säätöpyörää noin 20 sekunnin kuluessa JOGpainikkeen painamisen jälkeen, se palautuu kaukosäätimessä
säätöpyöräohjaustilaan. Laitteen etupaneelissa se pysyy jogtilassa.
1
Lopeta levyn toisto painamalla
p
-painiketta.
Teksti RESUME tulee näkyviin etupaneelin näyttöön,
ja kuvaruutuun tulee teksti “Seuraavan kerran
soitettaessa levyn toisto jatkuu pysäytyskohdasta”.
Jos RESUME ei tule näyttöön, soitonjatkamistoiminto
ei ole käytettävissä.
2
Paina ·-painiketta.
Laite aloittaa levyn toiston siitä kohdasta, mihin se jäi
vaiheessa 1.
z Toiston jatkaminen levyn alusta alkaen
Kun toistoaika tulee näkyviin etupaneelin näyttöön, ennen kuin
aloitat toiston, nollaa toistoaika painamalla p
-painiketta ja paina
sitten painiketta ·
.
20FI
DVD-levyn valikon
käyttäminen
Huomautuksia
Nimikevalikon käyttäminen
DVD-levyt on jaettu pitkiin kuva- tai musiikkiosuuksiin,
joita sanotaan nimikkeiksi. Jos toistat DVD-levyä, jolla on
useita nimikkeitä, voit valita haluamasi nimikkeen
käyttämällä nimikevalikkoa.
ENTER ?/>/.//
TITLE
DVD MENU
TITLE
DVD MENU
ENTER
?/>/.//
1
Paina TITLE-painiketta.
Nimikevalikko tulee kuvaruutuun. Valikon
vaihtoehdot määräytyvät levyn mukaan.
2
Valitse toistettava nimike painamalla
?/ >/ ./ / painiketta.
Joidenkin levyjen nimikkeitä voi valita
numeropainikkeiden avulla.
3
Paina ENTER-painiketta.
Valitsemasi nimikkeen toisto alkaa.
Huomautuksia
• Joissakin DVD-levyissä ei ole nimikkeenvalitsemistoimintoa.
• Joidenkin DVD-levyjen käyttöohjeissa “nimikevalikkoa”
nimitetään “valikoksi” tai “nimikkeeksi”. “Paina ENTERpainiketta” voi tarkoittaa samaa kuin “Paina SELECTpainiketta”.
21FI
Levyjen soittaminen
• Kaikissa DVD-levyissä ei ole toistonjatkamistoimintoa.
• Toistonjatkamistoimintoa ei voi käyttää satunnaistoistossa ja
ohjelmoidussa toistossa.
• Keskeytyskohdan mukaan levyn toisto voi jatkua eri kohdasta
kuin missä se keskeytettiin.
• Tieto toiston keskeytyskohdasta poistuu muistista, jos:
– avaat tai suljet levylokeron
– irrotat verkkojohdon
– muutat toistotilaa
– aloitat toiston valittuasi nimikkeen, jakson tai raidan
– vaihdat asetusnäytön NÄYTTÖASETUKSET-vaiheen TVTYYPPI-asetusta
– vaihdat asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen KÄYTÖNVALVONTA-asetusta.
DVD-levyn valikon käyttäminen
DVD-levyn valikon käyttäminen
Voit valita joidenkin DVD-levyjen sisällön käyttämällä
valikkoa. Tällaisten DVD-levyjen yhteydessä voit valita
DVD-valikon avulla esimerkiksi tekstityskielen ja äänen
kielen.
Levyjen soittaminen
1
Paina DVD MENU -painiketta.
DVD-valikko tulee kuvaruutuun. Valikon vaihtoehdot
määräytyvät levyn mukaan.
2
Valitse muutettava asetus painamalla
?/ >/ ./ / painiketta.
Joidenkin levyjen muutettavat asetukset voi valita
numeropainikkeiden avulla.
3
Jos haluat vaihtaa muita asetuksia, toista vaihetta
2.
4
Paina ENTER-painiketta.
PBC-toiminnoilla
varustettujen VIDEO CD levyjen toisto (PBC-toisto)
Kun toistat VIDEO CD -levyjä, joissa on PBC-toimintoja
(version 2.0 levyjä), voit käyttää esimerkiksi yksinkertaisia
vuorovaikutteisia toimintoja ja hakutoimintoja.
PBC-toistotoiminnon ansiosta voit toistaa VIDEO CD levyjä vuorovaikutteisesti käyttämällä kuvaruudussa
näkyvää valikkonäyttöä.
Tässä laitteessa voit käyttää numeropainikkeita sekä
painikkeita ENTER, =
, +
, > /. ja ˆ (RETURN)
PBC-toiston aikana.
=
/ +>/.
ENTER
z Jos haluat valita DVD-valikon kielen
ˆ(RETURN)
Vaihda asetus käyttämällä asetusnäytön KIELEN ASETUS vaihtoehtoa. Lisätietoja on sivulla 52.
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen käyttöohjeissa “DVD-valikkoa”
nimitetään “valikoksi”.
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=
/+
ˆ(RETURN)
ENTER
>/.
22FI
1
Aloita PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD levyjen toistaminen noudattaen sivulla 17
kohdassa “Levyjen soittaminen” vaiheissa 1-4
mainittuja ohjeita.
2
Valitse haluamasi kohteen numer
o.
Laitteesta
Valitse kohteen numero painamalla >/. -painiketta.
Kaukosäätimestä
Paina haluamasi kohteen numeropainiketta.
3
Paina ENTER-painiketta.
4
Noudata valikkonäytön vuor
ovaikutteisia
toimintoja koskevia ohjeita.
Noudata levyn käyttöohjetta, koska VIDEO CD levyjen käyttötavat vaihtelevat.
Palaaminen valikkonäyttöön
Paina painiketta ˆ , =
tai +
.
z Toistettaessa PBC-toiminnoilla varustettuja VIDEO CD -levyjä
PBC-toisto alkaa automaattisesti.
Voit tarkistaa nimikkeiden tai raitojen kokonaismäärän,
levyn jäljellä olevan soittoajan sekä muita levyä koskevia
tietoja etupaneelin näytön avulla.
Tähän on kaksi tapaa.
• Valitse ennen toiston aloittamista haluamasi raita painamalla
=
- tai +
-painiketta ja paina sitten ENTER- tai ·painiketta.
• Valitse ennen toiston aloittamista haluamasi raidan numero
painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita ja paina sitten
ENTER- tai ·-painiketta.
“Soitto ilman PBC-toimintoa” tulee television kuvaruutuun, ja
soitin aloittaa jatkuvan soiton. Et voi näyttää pysäytyskuvia,
esimerkiksi valikkonäyttöä.
Voit palata PBC-toistoon painamalla p
-painiketta kahdesti ja
painamalla sitten ·-painiketta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Levyjen soittaminen
z VIDEO CD -levyn PBC-toiston peruuttaminen ja levyn
soittaminen jatkuvasti
Etupaneelin näytön
käyttäminen
Z
TIME/TEXT
0
Huomautus
Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi vaiheessa 3
olevaa ilmaisua “Paina ENTER-painiketta” vastata ilmaisu
“Paina SELECT-painiketta”.
DVD-levyn toistaminen
Näytön tiedot levyä toistettaessa
Käytössä oleva
äänitila
Palaa, kun soitin
Soittotila
VIDEO CD
DVD
CD
Levytyyppi
syöttää NTSCsignaalia
Parhaillaan soitettavan
jakson numero
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Käytössä Syttyy, jos
kulmaa voi
oleva
soittotila muuttaa
Parhaillaan
soitettavan
nimikkeen
numero
Soittoaika
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Aina painaessasi TIME/TEXT-painiketta levyn soiton aikana
näyttö muuttuu seuraavassa olevan kaavion mukaisesti.
23FI
Etupaneelin näytön käyttäminen
z Kun soitat VIDEO CD -levyjä, joissa on PBC-toimintoja
Parhaillaan soitettavan
jakson kesto ja numero
Parhaillaan soitettavan raidan numeron ja indeksinumeron sijasta
näytössä näkyy parhaillaan soitettavan kohtauksen numero.
Tällöin etupaneelin näyttö ei muutu painaessasi TIME/TEXTpainiketta. Jos levylle on tallennettu TEXT- tai Disc Memo -tietoja
ja painat TIME/TEXT-painiketta, etupaneeliin tulee “Text or Disc
Memo”-näyttö (katso sivua 31).
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
Levyjen soittaminen
Parhaillaan soitettavan jakson
jäljellä oleva aika
VIDEO CD
DVD
CD
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Painaessasi TIME/TEXT-painiketta levyn toiston aikana näyttö
muuttuu seuraavassa olevan kaavion mukaisesti.
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Parhaillaan soitettavan
nimikkeen kesto ja numero
VIDEO CD
DVD
CD
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Parhaillaan soitettavan
raidan kesto ja numero
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Parhaillaan soitettavan
nimikkeen jäljellä oleva aika
VIDEO CD
DVD
CD
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
HOUR
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa jakson numero tai kesto ei
ehkä tule näkyviin tai et ehkä pysty muuttamaan etupaneelin
näyttöä.
• Kun käytät satunnaissoittoa tai ohjelmoitua soittoa, nimikkeen
kesto ja jäljellä oleva aika eivät tule näkyviin.
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
HOUR
VIDEO CD
DVD
CD
Näytön tiedot levyä toistettaessa
Syttyy PBCtoiston aikana
(vain VIDEO
Soittotila CD -levyt)
VIDEO CD
DVD
CD
Palaa, kun
soitin syöttää
NTSCMusiikkikalenteri*
signaalia
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Levytyyppi Käytössä Parhaillaan Parhaillaan
Soittoaika
oleva
soitettavan soitettava
soittotila raidan
indeksinumero
numero
* Raitojen numerot näkyvät musiikkikalenterissa. Jos levyllä on
yli 15 raitaa, numeron 15 perässä näkyy (
. Raidan numero
katoaa soittamisen jälkeen.
24FI
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
MIN
SEC
Paina TIME/
TEXT-painiketta
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Paina TIME/
TEXT-painiketta
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Teksti tai levymuisti
CD- ja VIDEO CD -levyn soittaminen
SEC
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Levyn jäljellä oleva aika
VIDEO CD
DVD
CD
MIN
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Levyn kesto
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Huomautuksia
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Parhaillaan soitettavan
raidan jäljellä oleva aika
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
REPEAT
1
DVD
PGM A–B
CD SHUFFLE
Teksti tai levymuisti
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Huomautus
Kun käytät satunnaissoittoa, ohjelmoitua soittoa tai PBC-toistoa,
levyn kesto ja jäljellä oleva aika eivät tule näkyviin.
Ohjausvalikon
eri toimintojen
käyttäminen
Ohjausvalikkonäytön avulla voit esimerkiksi valita
aloituskohdan, nimetä levyn, muuttaa kuvakulmaa,
säätää kuvaa ja tehdä Digital Cinema Sound -äänen
asetukset.
Vaihtoehdot vaihtelevat levyn mukaan.
Lisätietoja ohjausvalikkonäytön jokaisesta vaihtoehdosta
on sivuilla 28-48.
0
DISPLAY
ENTER
?/>/.//
1
Tuo ohjausvalikkonäyttö television kuvar
uutuun
painamalla DISPLAY-painiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse:
DVD
ENTER
25FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Tässä luvussa on kuvattu, miten voit
soittaa levyjä eri tiloissa ja käyttää
kuvaruutunäytön (ohjausvalikon)
käteviä toimintoja.
Ohjausvalikkonäytön
käyttäminen
Z
Ohjausvalikkonäytön käyttäminen
2
Valitse haluamasi vaihtoehto
>/ . -painikkeen
avulla ja paina sen jälkeen/- tai ENTERpainiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
1: ENGLANTI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
1: ENGLANTI
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
Valitse:
3
ENTER
Peruuta: RETURN
DVD
Valittuna oleva
vaihtoehto
1: ENGLANTI
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
Valitse:
Vaihtoehdot
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
EI KÄYT.
Valitse:
26FI
ENTER
Poistuminen ohjausvalikkonäytöstä
Paina ˆ RETURN.
/Ohjausvalikkonäyttö 1
.
Ohjausvalikkonäyttö 2 (Vaihtoehdot muuttuvat
muiksi vaihtoehdoiksi kolmea ensimmäistä lukuun
ottamatta.)
.
ADVANCED-näyttö (katso sivua 43)
.
Ohjausvalikkonäyttö pois käytöstä
z Voit näyttää joitakin vaihtoehtoja kaukosäätimen avulla.
Valitse haluamasi vaihtoehto
>/ . -painikkeen
avulla ja paina ENTER-painiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Joidenkin ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen kohdalla täytyy
tehdä muutakin kuin vain valita asetus. Katso lisätietoja näistä
vaihtoehdoista sivuilta, joilla ne on käsitelty.
Muiden vaihtoehtojen tuominen näkyviin
Aina DISPLAY-painiketta painaessasi ohjausvalikkonäyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
Vaihtoehdot
Valitse:
Huomautus
Peruuta: RETURN
DVD
Saat näkyviin joitakin vaihtoehtoja painamalla kaukosäätimen
painiketta. Tällöin vain valitsemasi vaihtoehto tulee näkyviin.
Tietoja kustakin vaihtoehdosta ja kaukosäätimen käyttämisestä
on asianomaista vaihtoehtoa käsittelevällä sivulla.
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo
TITLE
(vain DVD) (sivu 28)
CHAPTER
(vain DVD) (sivu 28)
TRACK
(vain VIDEO CD/CD) (sivu 28)
INDEX
(vain VIDEO CD/CD) (sivu 28)
SCENE
(vain VIDEO CD PBC-toiston aikana) (sivu
28)
PROGRAM
TIME/TEXT
(sivu 29, 30, 31)
TIME/MEMO
(sivu 29, 30, 31)
Voit tarkistaa parhaillaan soitettavan nimikkeen, jakson
tai raidan kestoajan ja jäljellä olevan ajan sekä koko levyn
jäljellä olevan ajan.
Voit tehdä haun antamalla aikakoodin.
Saat levyn DVD TEXT- tai CD TEXT -tiedot television
kuvaruudulle ja etupaneelin näyttöön. Jos levy on VIDEO
CD -levy tai DVD TEXT- tai CD TEXT -tietoja ei ole
tallennettu levylle, voit antaa levylle Disc Memo -nimen ja
tarkistaa sen tiedot.
AUDIO
(sivu 33)
Jos DVD-levylle on äänitetty ääntä usealla kielellä, voit
valita haluamasi kielen DVD-levyn toiston aikana.
Monikielisiä CD- tai VIDEO CD -levyjä toistaessasi voit
valita oikean tai vasemman kanavan kielen ja kuunnella
valitun kanavan ääntä sekä oikealla että vasemmalla
kaiuttimella.
SUBTITLE
(vain DVD) (sivu 35)
Kun toistat DVD-levyä, jolle on tallennettu useita
kuvakulmia (monikulmatoiminto), voit vaihtaa
kuvakulmaa useita kuvakulmia sisältävien kohtauksien
aikana.
VIRTUAL 3D
SURROUND
Voit luoda ohjelmia asettamalla levyn nimikkeet, tai raidat
haluamaasi järjestykseen.
SHUFFLE
(sivu 40)
Voit antaa laitteen sekoittaa nimikkeet, jaksot tai raidat
satunnaisjärjestykseen. Soittojärjestys voi poiketa
edellisen satunnaissoiton järjestyksestä.
REPEAT
(sivu 41)
Voit soittaa jatkuvasti levyn kaikkia nimikkeitä, jaksoja tai
raitoja tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa.
A-B
REPEAT
(sivu 41)
Voit soittaa jatkuvasti haluamaasi nimikkeen, jakson tai
raidan osuutta.
ADVANCED
(vain DVD) (sivu 43)
Saat näkyviin tiedot bittinopeudesta,
bittinopeushistoriasta tai levyn soittokohdasta
(kerroksesta).
(vain DVD) (sivu 34)
Jos DVD-levylle on tallennettu tekstitys usealla kielellä,
voit muuttaa tekstityksen kieltä milloin tahansa DVDlevyn toiston aikana sekä näyttää ja piilottaa tekstityksen
milloin haluat.
ANGLE
(sivu 38)
(sivu 36)
Voit valita monikanavaisen surround-toiston tilan
(esimerkiksi Dolby Digital ja MPEG).
Vaikka liittäisit vain etukaiuttimet, voit VES-toiminnon
(Virtual Enhanced Surround) ansiosta käyttää
kolmiulotteista 3D-äänikenttää. VES luo vasemman ja
oikean etukaiuttimen äänestä virtuaaliset takakaiuttimet
käyttämättä todellisia takakaiuttimia.
DNR
(vain DVD/VIDEO CD) (sivu 45)
Voit selkeyttää kuvaa vaimentamalla kuvakohinaa.
VIDEO EQ
(vain DVD/VIDEO CD) (sivu 45)
Voit säätää DVD- tai VIDEO CD -levyn kuvan laadun
haluamaksesi soittimesta, et televisiosta.
ANGLE
VIEWER
(vain DVD) (sivu 47)
Kun toistat DVD-levyä, jonka kohtauksia on tallennettu
useista kuvakulmista (monikulmatoiminto), voit katsella
kuvaruudulla kaikkia kuvakulmia samanaikaisesti ja
aloittaa jatkuvan toiston suoraan valitsemastasi kulmasta.
STROBE
PLAYBACK
(vain DVD/VIDEO CD) (sivu 47)
Saat kuvaruudulle 9 peräkkäistä levyn kohtaa. Tällöin
kohdat näkyvät pysäytyskuvina.
27FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Voit tehdä haun valitsemalla nimikkeen, jakson, raidan,
indeksin tai kohtauksen.
Jos liität kaksi etukaiutinta ja kaksi takakaiutinta, saat
kolmiulotteisen 3D-äänikuvan siirtämällä takakaiuttimien
äänen poispäin itse kaiuttimista (VIRTUAL REAR SHIFT).
Voit myös luoda yhdestä todellisesta takakaiutinparista
kolme virtuaalista takakaiutinparia (VIRTUAL MULTI
REAR).
Saat kaikkein vaikuttavimman 3D-äänentoiston, kun liität
5.1-kanavien tuloliitännöillä varustetun vastaanottimen
(vahvistimen), kaksi etukaiutinta, kaksi takakaiutinta,
yhden keskikaiuttimen ja yhden subwooferin.
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo
TITLE
VIEWER
CHAPTER
VIEWER
TRACK
VIEWER
(vain DVD) (sivu 48)
(vain DVD) (sivu 48)
(vain VIDEO CD) (sivu 48)
Voit tuoda levyn nimikkeet, jaksot ja raidat näkyviin 9
osaan jaettuun kuvaruutuun ja aloittaa toiston
valitsemastasi nimikkeestä, jaksosta tai raidasta.
BOOKMARK
Nimikkeen, jakson, raidan,
indeksin tai kohtauksen
haku Z
(vain DVD/VIDEO CD) (sivu 48)
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Voit tallentaa levyn tietyt osat soittimen muistiin ja soittaa
ne heti halutessasi ilman hakua.
Voit tehdä haun valitsemalla nimikkeen, jakson, raidan,
indeksin tai kohtauksen.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse “TITLE” (nimike),
“CHAPTER” (jakso), “TRACK” (raita), “INDEX” (indeksi)
tai “SCENE” (kohtaus).
Kun toistat DVD-levyä, vaihtoehdot ovat “TITLE” ja
“CHAPTER”.
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä, vaihtoehdot ovat
“TRACK” ja “INDEX”. Kun toistat VIDEO CD -levyä,
jossa on PBC-toimintoja, ainoa vaihtoehto on “SCENE”.
TITLE
TRACK
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SCENE
DVD
INDEX
CHAPTER
Valitse:
1
ENTER
Paina “TITLE” (nimike), “CHAPTER” (jakso),
“TRACK” (raita), “INDEX” (indeksi) tai “SCENE”
(kohtaus) painamalla
>/ . -painiketta.
“
” näkyy korostettuna. (
tarkoittaa
valinnaista lukua tässä oppaassa.) Suluissa näkyvä
luku ilmaisee nimikkeiden, jaksojen, raitojen tai
indeksien kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse:
28FI
ENTER
DVD
2
Press /- tai ENTER-painiketta.
“
” -näyttö vaihtuu “— —
näytöksi.
12(27)
– –(34)
C 01:32:55
“-
DVD
Soittoajan ja jäljellä olevan
ajan tarkistaminen
Z
Numeronäpp.: ENTER
TIME/TEXT
3
Valitse numeropainikkeilla sen nimikkeen, jakson,
raidan, indeksin tai kohtauksen numer
o, jonka
haluat hakea, ja paina sitten ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa haun. Jos haluat peruuttaa numeron,
paina CLEAR-painiketta ennen kuin painat ENTERpainiketta.
Valinnan peruuttaminen
Paina ˆ RETURN-painiketta.
Huomautuksia
• Soittimen näyttämä nimikkeiden, jaksojen tai raitojen määrä on
sama kuin levylle tallennettujen nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen määrä.
• Indeksinumerot eivät näy VIDEO CD -levyjen PBC-toiston
aikana.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
TIME/MEMO
Valitse:
ENTER
Toistettaessa DVD-levyä
pTIME/TEXT tai TIME/MEMO
•C
: Parhaillaan soitettavan jakson
kestoaika
• C: Parhaillaan soitettavan jakson jäljellä
oleva aika
•T
: Parhaillaan soitettavan nimikkeen
kestoaika
• T: Parhaillaan soitettavan nimikkeen
jäljellä oleva aika
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (PBC-toiston
aikana)
pTIME/MEMO
•
: Parhaillaan toistettavan kohtauksen
kestoaika
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (jatkuvan soiton
aikana) tai CD-levyä
pTIME/TEXT tai TIME/MEMO
•T
: Parhaillaan soitettavan raidan kestoaika
• T: Parhaillaan soitettavan raidan jäljellä
oleva aika
•D
: Parhaillaan soitettavan levyn kestoaika
• D: Parhaillaan soitettavan levyn jäljellä
oleva aika
z Saat TIME/TEXT- tai TIME/MEMO-tiedot näkyviin
kaukosäätimen avulla.
Paina kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta. Joka kerta kun
painat painiketta, aikatiedot muuttuvat.
29FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Voit tarkistaa parhaillaan soitettavan nimikkeen, jakson
tai raidan kestoajan ja jäljellä olevan ajan sekä koko levyn
jäljellä olevan ajan.
Paina DISPLAY-painiketta. Voit sitten muuttaa aikatietoja
painamalla kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta.
Saat levyn DVD TEXT-, CD TEXT- ja Disc Memo -tiedot
näkyviin, ja voit myös nimetä levyn käyttämällä Disc
Memo -tietoja. Katso sivua 31.
Aloituskohdan valitseminen aikakoodin avulla
Z
Voit tehdä haun antamalla aikakoodin.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse TIME/TEXT tai
TIME/MEMO.
Aikakoodi vastaa suurin piirtein todellista soittoaikaa. Jos
esimerkiksi haluat hakea kohtauksen, joka on 2 tuntia 30
minuuttia 20 sekuntia alkukohdan jälkeen, anna aika
2:30:20.
TIME/TEXT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
3
Anna aikakoodi kirjoittamalla se
numeropainikkeiden avulla ja paina ENTERpainiketta.
Soitin aloittaa haun. Jos haluat peruuttaa numeron,
paina CLEAR-painiketta ennen kuin painat ENTERpainiketta.
Poistuminen syötöstä
Paina ˆ RETURN-painiketta.
Huomautus
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
TIME/MEMO
Kun syötät aikakoodin, syötä nimikkeen soittoaika.
Valitse:
1
Kun toistat DVD-levyä, valitse “C
”
(parhaillaan soitettavan jakson kestoaika).
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse:
2
ENTER
DVD
ENTER
Press /- tai ENTER-painiketta.
Aikakoodi muuttuu muotoon “T- - : - - : - -”.
12(27)
18(34)
T – –:– –:– –
Numeronäpp.: ENTER
30FI
DVD
Levyn tietojen tarkistaminen
Z
TIME/TEXT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1
Valitse TIME/TEXT - tai TIME/MEMO-näytöstä DISC
MEMO INPUT /.
DISC MEMO INPUT -näyttö tulee kuvaruutuun.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DISC MEMO INPUT
Valitse:
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DISC MEMO INPUT
A
DVD
TIME/MEMO
DVD
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Saat levyn DVD TEXT- tai CD TEXT -tiedot television
kuvaruudulle ja etupaneelin näyttöön. Jos levy on VIDEO
CD -levy tai DVD TEXT- tai CD TEXT -tietoja ei ole
tallennettu levylle, voit antaa levylle Disc Memo -nimen ja
tarkistaa sen tiedot.
DVD TEXT- ja CD TEXT -tiedot on tallennettu levylle,
etkä voi muuttaa niitä.
Paina DISPLAY-painiketta. Jos levylle on tallennettu DVD
TEXT- ja CD TEXT -tietoja, TIME/TEXT-ilmaisin tulee
näkyviin. Jos levylle voi tallentaa Disc Memo -tietoja,
TIME/MEMO-ilmaisin tulee näkyviin. Paina
kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta, kunnes DVD/CD
TEXT -tiedot tai Disc Memo -tiedot tulevat näkyviin.
Tiedot näkyvät näytön alareunassa.
Peruuta: RETURN
PLAY
DVD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ 0123456789<>+–✽/=? / _ @
DVD/CD
TEXT tai
DISC MEMO
Valitse:
Lopeta:
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
z Saat TIME/TEXT- tai TIME/MEMO-tiedot näkyviin
kaukosäätimen avulla.
Paina kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta. Kun haluat nähdä
DVD/CD TEXT -tiedot tai Disc Memo -tiedot, paina TIME/
TEXT-painiketta, kunnes DVD/CD TEXT -tiedot tai Disc Memo
-tiedot tulevat näkyviin.
Huomautus
DVD TEXT -tiedot (vain englanniksi) tulevat näyttöön.
Levyjen nimeäminen (Disc Memo)
2
ENTER
INPUT
Peruuta:
RETURN
Valitse merkki painamalla?/ >/ ./ / -painiketta
tai kääntämällä säätöpyörää.
Valitsemasi merkin väri vaihtuu.
C 01:32:55
DISC MEMO INPUT
B
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 < > + – ✽ / = ? / _ @
Valitse:
Lopeta:
ENTER
INPUT
Peruuta:
RETURN
Jos levy on VIDEO CD -levy tai DVD TEXT- tai CD TEXT
-tietoja ei ole tallennettu levylle, voit muuttaa levyn
nimen haluamaksesi kuvaruutunäytössä. Voit tallentaa
levyn nimeen enintään 20 merkkiä.
Voit myös asettaa soittimen näyttämään Disc Memo tiedot joka kerta, kun valitset levyn. Disc Memo voi
sisältää haluamasi tiedot, kuten levyn nimen, artistin
nimen, musiikin tyylin tai levyn ostopäivämäärän.
31FI
Levyn tietojen tarkistaminen
3
Huomautus
Paina ENTER-painiketta.
Voit nimetä enintään 200 levyä. Jos tallennat soittimen muistiin
yli 200 levyn tiedot, kukin uusi Disc Memo -tieto korvaa aina
vanhimman Disc Memo -tiedon järjestyksessä ensimmäisestä
alkaen.
C 01:32:55
DISC MEMO INPUT
BRAHMS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ 01 23 456789< > + –✽ / = ? / _ @
Valitse:
Lopeta:
ENTER
INPUT
Peruuta:
RETURN
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
4
Anna muut merkit toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5
Kun olet antanut kaikki levyn nimen merkit, paina
kaukosäätimen INPUT-painiketta.
Levyn nimi on nyt tallennettu.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD/CD
TEXT tai
DISC MEMO
DVD
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
Merkkien korjaaminen
• Merkkien poistaminen:
1 Siirrä kohdistin poistettavan merkin kohdalle
painamalla =/+ -painiketta.
2 Paina CLEAR-painiketta.
• Merkkien lisääminen tai korvaaminen:
1 Siirrä kohdistin korjattavan merkin kohdalle
painamalla =/+ -painiketta.
2 Valitse oikea merkki painamalla ?/>/.// painiketta tai kääntämällä säätöpyörää.
3 Lisää merkki painamalla ENTER-painiketta.
Jos haluat korvata merkin, älä paina ENTERpainiketta, vaan siirrä kohdistinta painamalla + painiketta.
z Saat Disc Memo -nimenantonäytön näkyviin kaukosäätimen
avulla.
Paina kaukosäätimen INPUT-painiketta.
32FI
Äänen vaihtaminen Z
AUDIO
Levyn äänitietojen näyttäminen
Jos valitset AUDIO-vaihtoehdon, soitettavat kanavat
näkyvät kuvaruudussa.
Dolby Digital -muodossa 5.1-kanavien monosignaalit voi
tallentaa DVD-levylle. DVD -levystä riippuen voi olla,
että tallennettujen kanavien määrä poikkeaa tässä
esitetystä.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGLANTI
DVD
12(27)
18(34)
DVD
C 01:32:55
1: ENGLANTI
1: ENGLANTI
2: RANSKA
PROGRAM FORMAT
3: ESPANJA
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Valitse:
RS
Käytössä
oleva
audiomuoto*
Parhaillaan
toistettava
ohjelmamuoto**
ENTER
LFE
Valitse:
ENTER
LS
RS
Peruuta: RETURN
pAUDIO
Toistettaessa DVD-levyä
Valitse kieli. Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVDlevystä toiseen. Kun neljä numeroa on näkyvissä, ne
edustavat kielen koodia. Valitse kielikoodi sivulla 72
olevasta luettelosta.
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä
• STEREO : Normaali stereoääni.
• 1/V (1/L) : Vasemman kanavan ääni (mono)
• 2/O (2/R) : Oikean kanavan ääni (mono)
z Saat AUDIO-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Paina kaukosäätimen AUDIO-painiketta.
Huomautuksia
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kieltä ei voi vaihtaa, vaikka
levylle olisi äänitetty ääntä usealla kielellä.
• CD- ja VIDEO CD -levyn vakiostereotoisto palautuu, jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– laitteesta katkaistaan virta.
• Parhaillaan toistettavan DVD-levyn ääni saattaa muuttua, jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– nimike vaihdetaan.
• Jos kieli on ilmaistu nelinumeroisena lukuna, etsi vastaava luku
sivulla 72 olevasta kielikoodiluettelosta.
* Näkyviin tulee PCM-, DTS-, DOLBY DIGITAL -tai
MPEG -ilmaisin. Kun näkyvissä on DOLBY DIGITAL ilmaisin, soitettavan raidan kanavat näkyvät numeroina
seuraavasti:
Dolby Digital 5.1-kanavaäänen yhteydessä:
Takakanavat 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1
Etukanavat 2 +
keskikanava 1
LFE (Low Frequency
Effect) -kanava 1
** Ohjelmamuodon näytössä olevien kirjainten merkitys
on seuraava:
L:
Vasen etukanava
R:
Oikea etukanava
C:
Keskikanava (mono)
LS: Vasen takakanava
RS: Oikea takakanava
S:
Takakanava (mono): Dolby Surround -koodatun
stereosignaalin ja Dolby Digital -signaalin
takakanava.
LFE: LFE (Low Frequency Effect, matalat
tehosteäänet) -kanava
33FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Jos DVD-levylle on äänitetty ääntä usealla kielellä, voit
valita haluamasi kielen DVD-levyn toiston aikana.
Monikielisiä CD- tai VIDEO CD -levyjä toistaessasi voit
valita oikean tai vasemman kanavan kielen ja kuunnella
valitun kanavan ääntä sekä oikealla että vasemmalla
kaiuttimella. Tällöin äänen stereovaikutelma katoaa. Jos
levyllä on esimerkiksi musiikkikappale, laulu voi kuulua
oikeasta kanavasta ja soittimet vasemmasta. Jos haluat
kuulla vain soittimet, voit valita vasemman kanavan ja
kuunnella sitä kummastakin kaiuttimesta.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse AUDIO.
Äänen vaihtaminen
Tekstityksen näyttäminen
Z
Esimerkkinäytöt ovat seuraavat:
•PCM (stereo)
C 01:32:55
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bits
Valitse:
ENTER
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
•Dolby Surround
C 01:32:55
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
Jos DVD-levylle on tallennettu tekstitys, voit näyttää ja
piilottaa tekstityksen milloin tahansa DVD-levyn toiston
aikana.
Jos DVD-levylle on tallennettu tekstitys usealla kielellä,
voit muuttaa tekstityksen kieltä milloin tahansa DVDlevyn toiston aikana sekä näyttää ja piilottaa tekstityksen
milloin haluat. Voit esimerkiksi valita kielen, jota haluat
opiskella, ja näyttää tekstityksen ymmärtämisen
helpottamiseksi.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse SUBTITLE.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SUBTITLE
S
Valitse:
ENTER
DVD
1: ENGLANTI
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
•Dolby Digital 5.1-kan.
Valitse:
C 01:32:55
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Valitse:
RS
ENTER
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
ENTER
•MPEG
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
L
R
LS
RS
ENTER
z Tunnistat Dolby Surround -koodatun tallenteen sen
pakkauksessa olevasta vastaavasta tunnuksesta.
Käytä levyjä, joissa on
-logo. Jotta voit käyttää Dolby
Digital -ääntä, sinun on käytettävä levyjä, joissa on tämä logo.
34FI
pSUBTITLE
Valitse kieli. Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVDlevystä toiseen. Kun neljä numeroa on näkyvissä, ne
ilmaisevat kielen koodin. Valitse kielikoodi sivulla 72
olevasta luettelosta.
Paina kaukosäätimen SUBTITLE-painiketta. Joka kerta kun
painat painiketta, kohde muuttuu.
1: ENGLANTI
Valitse:
Peruuta: RETURN
z Saat SUBTITLE-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla.
•DTS
Valitse:
ENTER
Huomautuksia
• Jos toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu tekstitystä,
mitään tekstitystä ei tule näkyviin.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi näyttää,
vaikka tekstitys olisikin tallennettu levylle.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi piilottaa.
• Jos kieli on ilmaistu nelinumeroisena lukuna, etsi vastaava luku
sivulla 72 olevasta kielikoodiluettelosta.
• Kuvatekstikielet ja niiden määrä vaihtelevat eri levyjen välillä.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi muuttaa,
vaikka monikielinen tekstitys olisikin tallennettu levylle.
• Parhaillaan toistettavan DVD-levyn tekstitys saattaa muuttua,
jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– nimike vaihdetaan.
Kuvakulman vaihtaminen Z
Kun toistat DVD-levyä, jonka kohtauksia on tallennettu
useista kuvakulmista (monikulmatoiminto), voit vaihtaa
kuvakulmaa. Jos esimerkiksi toistat kohtausta, jossa on
liikkuva juna, voit katsella näkymää junan edestä tai
junan vasemmasta tai oikeasta ikkunasta, ilman että junan
liike keskeytyy.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse ANGLE. Jos kulmaa
voi vaihtaa, ANGLE-ilmaisin syttyy vihreäksi.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse kuvakulma numeropainikkeilla tai
painikkeilla >/ . ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kuvakulma vaihtuu valitsemaksesi kulmaksi.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
5(9)
DVD
ENTER
Huomautuksia
Valitse:
1
• Kuvakulmien määrä vaihtelee levyn ja kohtauksen mukaan.
Kohtauksen vaihdettavien kuvakulmien määrä on sama kuin
kohtaukseen tallennettujen kuvakulmien määrä.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kuvakulmaa ei ehkä voi
vaihtaa, vaikka levylle olisikin tallennettu useita kuvakulmia.
ENTER
ValitseANGLE.
z Voit määrittää kulman etukäteen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
1(9)
ANGLE
Määritä haluamasi kulma, kun ANGLE ei näy etupaneelin
näytössä. Kun tullaan kohtaukseen, jonka tallennuksessa on
käytetty useita kuvakulmia, laite valitsee määrittämäsi kulman
automaattisesti.
z Voit valita kulman kaukosäätimen avulla
Paina kaukosäätimen ANGLE-painiketta. Joka kerta kun painat
painiketta, kuvakulma muuttuu.
Valitse:
2
ENTER
Paina / -painiketta.
Kulman numero muuttuu muotoon “–”. Suluissa
näkyvä luku ilmaisee kulmien kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
z Saat näkyviin useita kuvakulmia samanaikaisesti (ANGLE
VIEWER)
Voit katsella kuvaruudulla kaikkia levyllä olevia kuvakulmia
samanaikaisesti ja aloittaa jatkuvan toiston suoraan
valitsemastasi kulmasta. Kulmat näkyvät 9 osaan jaetussa
kuvaruudussa. Lisätietoja on sivulla 47.
DVD
–(9)
Numeronäpp.: ENTER
35FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Valitse:
1(9)
ANGLE
3
Digital Cinema Sound -äänen asetukset Z
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Voit valita monikanavaisen surround-toiston tilan
(esimerkiksi Dolby Digital ja MPEG).
Vaikka liittäisit vain etukaiuttimet, voit VES-toiminnon
(Virtual Enhanced Surround) ansiosta käyttää
kolmiulotteista 3D-äänikenttää. VES luo vasemman ja
oikean etukaiuttimen äänestä virtuaaliset takakaiuttimet
käyttämättä todellisia takakaiuttimia.
Jos liität kaksi etukaiutinta ja kaksi takakaiutinta, saat
kolmiulotteisen 3D-äänikuvan siirtämällä takakaiuttimien
äänen poispäin itse kaiuttimista (VIRTUAL REAR SHIFT).
Voit myös luoda yhdestä todellisesta takakaiutinparista
kolme virtuaalista takakaiutinparia (VIRTUAL MULTI
REAR).
Saat kaikkein vaikuttavimman 3D-äänentoiston, kun liität
5.1-kanavien tuloliitännöillä varustetun vastaanottimen
(vahvistimen), kaksi etukaiutinta, kaksi takakaiutinta,
yhden keskikaiuttimen ja yhden subwooferin.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse VIRTUAL 3D
SURROUND. Jos valitset jonkin muun vaihtoehdon kuin
EI KÄYT., VIRTUAL 3D SURROUND -ilmaisin syttyy
vihreäksi.
Huomautus
Jos haluat kuunnella alkuperäistä Dolby Digital -ääntä 5.1CH
OUTPUT -liitäntöjen kautta, aseta kunkin kaiuttimen etäisyys
jne. Lisätietoja kaiutinasetuksista on sivulla 61.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
VIRTUAL 3D
SURROUND
ENTER
Näkyviin tulevat vaihtoehdot vaihtelevat valittujen
KAIUTINASETUKSET-vaihtoehtojen mukaan. (sivu 61)
Voit valita vain vaihtoehdon EI KÄYT., VES A tai VES B, jos soitat
DVD-levyä ja valitset asetusnäytön KAIUTINASETUKSETvaiheen KOKO-asetuksen TAKA-kohtaan vaihtoehdon EI
MITÄÄN.
Asetusten vaikutus
EI KÄYT.
Ottaa käyttöön kaikki levylle tallennetut kanavasignaalit.
Esimerkiksi 2-kanavasignaalit tulevat käyttöön CD-levyn
stereoääntä varten tai 5-kanavasignaalit DVD-levyn
Dolby Digital -ääntä varten. Jos liität vähemmän kuin 5
(+1) kaiutinta, soitin jakaa puuttuvien kaiuttimien
lähtösignaalit muihin kaiuttimiin oikein.
VES (Virtual Enhanced Surround) A
Luo 3D-äänikentän avulla vasemman ja oikean
etukaiuttimen äänestä virtuaaliset takakaiuttimet
käyttämättä todellisia takakaiuttimia. Virtuaalikaiuttimet
tuotetaan alla olevan kuvan mukaisesti.
L
R
DVD
EI KÄYT.
EI KÄYT.
VES A
VES B
Valitse:
Huomautus
Peruuta: RETURN
pVIRTUAL 3D SURROUND
Valitse haluamasi vaihtoehto. Lisätietoja jokaisesta
vaihtoehdosta on kohdassa “Asetusten vaikutus”.
• EI KÄYT.
• VES A*
• VES B*
• NORMAL SURROUND (NORMAALI SURROUND)
• ENHANCED SURROUND (PARANNETTU
SURROUND)
• VIRTUAL REAR SHIFT
• VIRTUAL MULTI REAR
* Nämä asetukset vaikuttavat myös AUDIO OUT -liitännöistä
tulevaan ääneen.
VES (Virtual Enhanced Surround) B
Luo 3D-äänikentän avulla vasemman ja oikean
etukaiuttimen äänestä virtuaaliset takakaiuttimet
käyttämättä todellisia takakaiuttimia. Virtuaalikaiuttimet
tuotetaan alla olevan kuvan mukaisesti.
L
R
NORMAL SURROUND (NORMAALI SURROUND)
Laite purkaa 2-kanavaisilla äänisignaaleilla varustetun
ohjelman äänen Dolby Pro Logic -surround-ääneksi.
ENHANCED SURROUND (PARANNETTU SURROUND)
Tuottaa tavallista paremman tilavaikutelman Pro Logic lähteestä monoäänisen takakanavan avulla. Tuottaa
stereomaisen vaikutelman takakanavista.
36FI
VIRTUAL REAR SHIFT
Luo 3D-äänikentän siirtämällä takakaiuttimien äänen
poispäin itse kaiuttimista. Virtuaalikaiuttimet tuotetaan
alla olevan kuvan mukaisesti. Siirtymän näennäinen
sijainti riippuu takakaiuttimien sijainnin asetuksesta.
Sivu*
Taka*
L
L
R
SR
SL
SR
VIRTUAL MULTI REAR
Luo 3D-äänikentän avulla yhdestä todellisesta
takakaiutinparista useita virtuaalisia takakaiuttimia.
Virtuaalikaiuttimet tuotetaan alla olevan kuvan
mukaisesti. Virtuaalisten takakaiuttimien näennäinen
sijainti riippuu takakaiuttimien sijainnin asetuksesta.
Sivu*
Taka*
L
L
R
SL
R
SR
SL
SR
* Katso sivulta 61 lisätietoja kaiuttimien sijainnin asettamisesta.
• Joillakin levyillä ei ole takakanavien ääntä. Tällöin äänessä ei
ole 3D-tilavaikutelmaa.
• Kun valitset asetuksen, ääni katkeaa hetkeksi.
• Jos soitettavassa signaalissa ei ole surround-ääniosia ja valitset
asetukset VES A tai VES B, asetuksen vaikutusta voi olla vaikea
kuulla.
• Jos liität vain etukaiuttimet, et voi valita asetuksia NORMAL
SURROUND (NORMAALI SURROUND), ENHANCED
SURROUND (PARANNETTU SURROUND), VIRTUAL REAR
SHIFT ja VIRTUAL MULTI REAR.
• Takakaiuttimista ei kuulu ääntä, kun valitset
ohjausvalikkonäytössä VIRTUAL 3D SURROUND -asetukseksi
vaihtoehdon VES A tai VES B, vaikka takakaiuttimet olisivat
liitettyinä.
• Sijoita etukaiuttimet niin, että ne muodostavat tasasivuisen
kolmion kuuntelupaikan kanssa. Muutoin VES A- ja VES B asetusten vaikutusta voi olla vaikea kuulla.
• Jos soitin antaa signaalin DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL) -liitännöistä, surround-tilavaikutelma kuuluu vain,
kun AUDIOASETUKSET-vaiheen DOLBY DIGITAL asetuksena on D-PCM ja MPEG-asetuksena PCM.
• Jos soitat ääniraitaa, jonka näytteenottotaajuus on 96 kHz,
valitse asetukseksi EI KÄYT. Muutoin soitin muuntaa
lähtösignaalien näytteenottotaajuuden 48 kHz:ksi. (Paitsi kun
soitin syöttää äänisignaalin DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL) -liitännöistä.)
• Jos liität keskikaiuttimen ja subwooferin, kuulet äänen myös
keskikaiuttimesta ja subwooferista.
Kun valitset vaihtoehdon VES A tai VES B, soitin ei ohjaa ääntä
keskikaiuttimeen.
• Kun valitset vaihtoehdon VES A tai VES B, aseta liitettyjen
laitteiden (esimerkiksi vahvistimen) surround-asetukseksi
EI KÄYT (poissa käytöstä).
z Voit valita VIRTUAL 3D SURROUND -asetuksen tällä
painikkeella
Paina soittimessa olevaa VIRTUAL 3D SURROUND -painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, asetus muuttuu.
L: Etukaiutin (vasen)
R: Etukaiutin (oikea)
SL: Takakaiutin (vasen)
SR: Takakaiutin (oikea)
: Virtuaalikaiutin
37FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
SL
R
Huomautuksia
Ohjelmien luominen (ohjelmoitu soitto)
Z
Voit luoda ohjelmia asettamalla levyn nimikkeet, jaksot tai
raidat haluamaasi järjestykseen. Laitteeseen voi tallentaa
yhden ohjelman, ja ohjelma voi koostua jopa 99
nimikkeestä, jaksosta tai raidasta.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse PROGRAM. Jos
valitset vaihtoehdon KÄYTÖSSÄ, PROGRAM-ilmaisin
syttyy vihreäksi.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
PROGRAM
Paina / -painiketta.
“01” näkyy korostettuna. Laite on valmiina
ensimmäisen nimikkeen tai raidan ohjelmointiin.
DVD
Peruuta: RETURN
pPROGRAM
• EI KÄYT.: normaali soitto.
• ASETA/: voit luoda oman ohjelman.
• KÄYTÖSSÄ: ohjelmoitu soitto.
Ohjelman luominen
Valitse PROGRAM-kohdasta ASETA/.
Ohjelmointinäyttö tulee esille.
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
3
ENTER
Aseta:
Aloita:
ENTER
Lopeta:
C
Lopeta:
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
pKun toistat DVD-levyä
Jos levylle on tallennettu sekä nimikkeitä että
jaksoja, valitse ensin nimike ja sen jälkeen jakso.
“++” tarkoittaa “kaikki”.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Aseta:
Aloita:
ENTER
Lopeta:
T
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
PLAY
PROGRAM
PLAY
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE 0 1 – 0 2
2. NIMIKE
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Aseta:
Aloita:
38FI
++
01
02
03
04
05
06
Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai raita
>/ . painikkeen avulla ja paina ENTER-painiketta.
Valitse esimerkiksi nimike tai raita 2.
(Voit tehdä valinnan myös käyttämällä
numeropainikkeita ja ENTER-painiketta. Tällöin
valittu numero näkyy kuvaruudussa.)
T
––
01
02
03
04
05
T
PLAY
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä,
tässä lukee RAITA.
OHJELMOITU
Jakso
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Aseta:
Aloita:
ENTER
Nimike
OHJELMOITU
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
Valitse:
1
2
ENTER
PLAY
Lopeta:
T
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
C
++
01
02
03
04
05
06
pKun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä
Valitse ohjelmoitava raita.
Ohjelmoitujen raitojen
kesto yhteensä
OHJELMOITU
Aseta:
Aloita:
VIDEO CD
DVD
CD
ENTER
Lopeta:
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
PLAY
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
z Ohjelma säilyy laitteen muistissa ohjelmoidun soiton
päätyttyäkin.
Voit toistaa saman ohjelman uudelleen painamalla · painiketta.
z Voit toistaa ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai raidat
jatkuvassa soitossa tai satunnaissoitossa.
Paina ohjelmoidun soiton aikana REPEAT- tai SHUFFLEpainiketta. Vaihtoehtoisesti voit valita ohjausvalikkonäytössä
TOISTUVA- tai SATUNNAIS-asetukseksi KÄYTÖSSÄ.
z Saat OHJELMOITU-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Paina PROGRAM-painiketta.
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
4
Jos haluat ohjelmoida lisää nimikkeitä, jaksoja tai
raitoja, toista vaihetta 3.
Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot ja raidat näkyvät
järjestyksessä 2:sta alkaen.
5
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla
· -painiketta.
Huomautuksia
• Soittimen näyttämät nimikkeiden, jaksojen tai raitojen numerot
ovat samat kuin levylle tallennetut nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen numerot.
• Ohjelma peruuntuu, jos:
- levylokero avataan tai suljetaan
- laitteesta katkaistaan virta.
• Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä ohjelmoitua soittoa ei ehkä
voi käyttää.
• PBC-toiston aikana ohjelmia voi luoda vain, jos toisto
keskeytetään kerran.
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Paina CLEAR-painiketta.
Poistuminen ohjelmoinnista
Paina PROGRAM-painiketta.
Muutosten tekeminen ohjelmaan
1 Valitse vaiheessa 2 muutettavan nimikkeen, jakson tai
raidan numero >/. -painikkeen avulla.
2 Tee uusi ohjelma noudattaen ohjeita alkaen vaiheesta 3.
39FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
KAIKKI TYHJENNETTY
1. RAITA 0 2
2. RAITA
3. RAITA – –
4. RAITA – –
5. RAITA – –
6. RAITA – –
7. RAITA – –
Ohjelmointijärjestyksen peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa kaikki nimikkeet, jaksot tai raidat
ohjelmointijärjestyksessä, valitse vaiheessa 2 KAIKKI
TYHJENNETTY.
Kun haluat peruuttaa valitun ohjelman, valitse ohjelma
painamalla vaiheessa 2 >/. -painiketta ja paina CLEARpainiketta tai valitse vaiheessa 3 “- -” ja paina ENTERpainiketta.
Soittaminen satunnaisjärjestyksessä (satunnaissoitto)
Z
Voit antaa laitteen sekoittaa nimikkeet tai raidat
satunnaisjärjestykseen. Soittojärjestys voi poiketa
edellisen satunnaissoiton järjestyksestä.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse SHUFFLE. Jos valitset
vaihtoehdon KÄYTÖSSÄ, SHUFFLE-ilmaisin syttyy
vihreäksi.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
SHUFFLE
JAKSO
EI KÄYT.
NIMIKE
JAKSO
Valitse:
ENTER
DVD
Kun olet valinnut SHUFFLE-asetuksen, paina painiketta ·.
Laite aloittaa satunnaissoiton.
z Saat SHUFFLE-näytön näkyviin painamalla vastaavaa
painiketta
Paina SHUFFLE-painiketta.
Huomautuksia
• Satunnaissoitto peruuntuu, jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– laitteesta katkaistaan virta.
• Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä satunnaissoittoa ei
ehkä voi käyttää.
• Kun JAKSO on valittuna asetukseksi, laite voi soittaa
satunnaissoitossa enintään 200 levyllä olevaa nimikettä.
Peruuta: RETURN
pSHUFFLE
Valitsee satunnaissoiton asetuksen.
Kun soitat DVD-levyä ja ohjelmoidun soiton
asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: levyn satunnaissoitto ei ole käytössä.
• NIMIKE: ohjaa laitteen soittamaan nimikkeet
satunnaisessa järjestyksessä.
• JAKSO: ohjaa laitteen soittamaan jaksot satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun soitat VIDEO CD-, CD- tai DVD-levyä (kun
ohjelmoidun soiton asetuksena on KÄYTÖSSÄ)
• EI KÄYT.: levyn satunnaissoitto ei ole käytössä.
• KÄYTÖSSÄ: ohjaa laitteen soittamaan nimikkeet tai
raidat satunnaisessa järjestyksessä.
Kun soitat VIDEO CD- tai CD-levyä (kun
ohjelmoidun soiton asetuksena on EI KÄYT.)
• EI KÄYT.: levyn satunnaissoitto ei ole käytössä.
• RAITA: ohjaa laitteen soittamaan raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
Satunnaissoiton peruuttaminen
Paina CLEAR-painiketta.
40FI
z Voit asettaa satunnaissoiton keskeytystilan aikana
Tietyn osuuden toistuva
soitto (A˜B-toisto)
Z
Voit soittaa jatkuvasti levyn kaikkia nimikkeitä, tai raitoja
tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa.
Satunnaissoitossa ja ohjelmoidussa soitossa laite soittaa
nimikkeet tai raidat satunnaisessa tai ohjelmoidussa
järjestyksessä.
VIDEO CD -levyn PBC-toistossa ei voi käyttää jatkuvaa
soittoa (sivu 22).
Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä jatkuvaa soittoa ei ehkä
voi käyttää.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse REPEAT. Jos et valitse
vaihtoehtoa EI KÄYT., REPEAT-ilmaisin näkyy vihreänä.
Voit toistaa haluamaasi nimikkeen, jakson tai raidan
osuutta. Tämän toiminnon avulla voit vaikkapa opetella
laulujen sanoja.
Toistettaessa VIDEO CD -levyjä PBC-toistolla (sivu 22)
tätä toimintoa voi käyttää vain liikkuvan kuvan toiston
aikana.
Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä A˜B-toistoa ei ehkä
voi käyttää.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse A-B REPEAT.
Toistuvan A˜B -soiton aikana A-B REPEAT-ilmaisin
palaa vihreänä.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
REPEAT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
LEVY
Valitse:
ENTER
Peruuta: RETURN
A–B
REPEAT
ASETA
EI KÄYT.
ASETA
Valitse:
pREPEAT
Valitsee toistuvan soiton asetuksen.
Kun soitat DVD-levyä ja ohjelmoidun soiton ja
satunnaissoiton asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: toistuva soitto ei ole käytössä.
• LEVY: laite soittaa toistuvasti kaikkia nimikkeitä.
• NIMIKE: laite soittaa toistuvasti nykyistä nimikettä.
• JAKSO: laite soittaa toistuvasti nykyistä jaksoa.
DVD
ENTER
Peruuta: RETURN
pA-B REPEAT
• ASETA/: asettaa A- ja B-kohdan.
• EI KÄYT.: nimikkeen, jakson tai raidan tietyn osan
toistuva soitto ei ole käytössä.
Kun soitat VIDEO CD- tai CD-levyä ja ohjelmoidun
soiton ja satunnaissoiton asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: toistuva soitto ei ole käytössä.
• LEVY: laite soittaa toistuvasti levyn kaikkia raitoja.
• RAITA: laite soittaa toistuvasti nykyistä raitaa.
Kun ohjelmoidun soiton tai satunnaissoiton
asetuksena on KÄYTÖSSÄ.
• EI KÄYT.: toistuva soitto ei ole käytössä.
• KÄYTÖSSÄ: laite soittaa toistuvasti ohjelmoitua soittoa
tai satunnaissoittoa.
Toistuvan soiton peruuttaminen
Paina CLEAR-painiketta.
z Voit asettaa jatkuvan soiton keskeytystilan aikana
Kun olet valinnut REPEAT-asetuksen, paina painiketta ·. Laite
aloittaa jatkuvan soiton.
z Saat REPEAT-näytön näkyviin painamalla vastaavaa painiketta
Paina REPEAT-painiketta.
Huomautus
Jatkuva soitto peruuntuu, kun laitteesta katkaistaan virta.
41FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto)
Z
Tietyn osuuden toistuva soitto (A˜B-toisto)
Toistuvan soiton A˜B -osuuden
asettaminen
1
Valitse A-B REPEAT-kohdan asetukseksi ASETA/.
A˜B TOISTUVA -asetusnäyttö tulee kuvaruutuun.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
ASETA
EI KÄYT.
ASETA
Valitse:
Peruuta: RETURN
A–B TOISTUVA
Aseta kohta A painamalla
2
ENTER
42FI
ENTER
Huomautuksia
ENTER
.
JAKSO
AIKA
A: 18 – 01 : 32 : 55
CLEAR
JAKSO
AIKA
A: 18 – 01 : 32 : 55
B: 18 – 01 : 34 : 30
.
01:32:55
A–B TOISTUVA
Aseta kohta B painamalla
Valitse:
DVD
A˜B-toiston peruuttaminen
Paina CLEAR-painiketta.
Kun soiton aikana saavutat toistuvasti soitettavan
osuuden aloituskohdan (kohta A), paina ENTERpainiketta.
Aloituskohta (kohta A) on asetettu.
Peruuta:
12(27)
18(34)
C 0 1 : 34 : 30
DVD
RETURN
C
Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B), paina
ENTER-painiketta uudelleen.
Asetetetut kohdat näkyvät näytössä, ja soitin alkaa
soittaa kyseistä osuutta toistuvasti.
A˜B -osuuden toistuvan soiton aikana etupaneelin
näytössä näkyy A-B-ilmaisin.
KÄYTÖSSÄ
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Paluu:
3
• Voit asettaa vain yhden soitettavan A˜B -osuuden.
• A˜B-toisto peruuntuu, jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– laitteesta katkaistaan virta.
• Satunnaissoiton ja ohjelmoidun soiton asetukset peruuntuvat,
kun valitset A˜B-toiston.
• Joidenkin DVD- ja VIDEO CD -levyjen kohtausten aikana
A˜B-toistoa ei ehkä voi valita.
Soittotietojen tarkistaminen Z
Voit tarkistaa tiedot bittinopeudesta,
bittinopeushistoriasta tai levyn soittokohdasta
(kerroksesta).
Kun soitat levyä, kuvan keskimääräinen bittinopeus
näkyy aina megabitteinä sekunnissa (Mbps) ja äänen
kilobitteinä sekunnissa (kbps).
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse ADVANCED.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Asetusten näytöt
BITTINOPEUS
DVD
BITTINOPEUS
5
Audio
Video
Soitettaessa MPEG AUDIO -ääniraitoja
ADVANCED
BITTINOPEUSHISTORIA
ENTER
Valitse:
pADVANCED
Toistettaessa DVD-levyä
• BITTINOPEUS: näyttää bittinopeuden.
• BITTINOPEUSHISTORIA: näyttää bittinopeuden ja
bittinopeushistorian.
• KERROS: näyttää kerroksen ja luettavan kohdan.
• EI KÄYT.: Poistaa ADVANCED-näytön näkyvistä.
BITTINOPEUS
kbps
1000
Mbps
10
0
0
5
Audio
Video
Bittinopeudella tarkoitetaan levyllä olevien video- ja
audiotietojen määrää sekunnissa. Mitä suurempi
bittinopeus, sitä suurempi tietojen määrä. Kun bittinopeus
on suuri, tietoja on paljon. Tämä ei kuitenkaan aina
merkitse sitä, että kuvan tai äänen laatu olisi vastaavasti
parempi.
BITTINOPEUSHISTORIA
Bittinopeusalue
Min.
Maks.
Uusin
bittinopeusalue
0
5
Mbps
10
Ilmaisee toistokuvan bittinopeuden muuttumisen tiettynä
aikana nykyhetkeen asti.
43FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
0
384 kbps
Mbps
10
Soittotietojen tarkistaminen
KERROS
Tulee näkyviin, jos DVD-levy
on kaksikerroksinen.
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Ilmaisee levyn soittokohdan suurin piirtein. Jos kyseessä
on kaksikerroksinen DVD-levy, soitin näyttää luettavan
kerroksen.
Lisätietoja kerroksista on sivulla 70.
44FI
Kuvakohinan
vaimentaminen (DNRjärjestelmä, Digital Video
Noise Reduction)
Z
Voit selkeyttää kuvaa vaimentamalla kuvakohinaa.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse DNR.
Jos valitset vaihtoehdon DNR1, DNR2 tai DNR3, DNRilmaisin syttyy vihreäksi.
Voit säätää DVD- tai VIDEO CD -levyn kuvan laadun
haluamaksesi soittimesta, et televisiosta. Valitse
katselemaasi ohjelmaan parhaiten sopiva videotila. Kun
valitset valikon vaihtoehdossa MUISTI/, säädä arvoa.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse VIDEO EQ.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
VIDEO EQ
VAKIO
VAKIO
DYNAAMINEN
ELOKUVA
MUISTI
Valitse:
Valitse:
ENTER
DVD
ENTER
Peruuta: RETURN
Peruuta: RETURN
pDNR
Kun arvo kasvaa, kuvakohina vaimenee vastaavasti.
Jälkikuvat voivat kuitenkin lisääntyä.
• EI KÄYT.: poistaa DNR-toiminnon käytöstä.
• DNR1
• DNR2
• DNR3
Huomautuksia
• Joidenkin levyjen yhteydessä vaikutusta voi olla vaikea erottaa.
• Jos television kuvaruudulla näkyy jälkikuvia, poista televisiosi
kohinanvaimennustoiminto käytöstä. Valitse sitten
ohjausvalikkonäytössä DNR-asetukseksi EI KÄYT.
pVIDEO EQ
Valitsee kuvansäädön asetukset.
• VAKIO: näyttää vakiokuvan.
• DYNAAMINEN: korostaa mustan tasoa ja tuottaa siten
tavallista dynaamisemman kuvan.
• ELOKUVA: näyttää kuvan pehmeänä.
• MUISTI/: säätää kuvan säätökohteita.
Kuvan säätökohteiden säätäminen
Voit säätää seuraavia kuvan säätökohteita erikseen.
• KUVA
• KIRKKAUS
• VÄRI
• TERÄVYYS
45FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
DNR
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DNR1
EI KÄYT.
DNR1
DNR2
DNR3
Toistokuvan säätäminen
(VIDEO EQ: kuvan säätö)
Z
Toistokuvan säätäminen (VIDEO EQ: kuvan sääto)
1
Valitse VIDEO EQ -kohdan asetukseksi MUISTI/.
Kuvansäätönäyttö tulee esille.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Huomautus
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Peruuta:
12(27)
18(34)
C 01:32:55
KUVAN SÄÄTÖ
RETURN
PLAY
DVD
KUVA
KIRKKAUS
VÄRI
TERÄVYYS
VAKIO
2
ENTER
Peruuta:
RETURN
Valitse haluamasi kuvansäätökohde >/. painikkeen avulla ja paina sitten ENTER-painiketta.
Valitsemasi kohteen säätöasteikko tulee näkyviin.
Jos haluat poistua kuvan säädöstä, paina ˆRETURNpainiketta.
C
01:32:55
KUVA
Säädä:
3
ENTER
Peruuta: RETURN
Säädä valitsemaasi kohdetta ?// -painikkeen
avulla ja paina sitten ENTER-painiketta.
Asetus tallentuu muistiin.
C 01:32:55
KUVAN SÄÄTÖ
KUVA
KIRKKAUS
VÄRI
TERÄVYYS
VAKIO
Valitse:
46FI
ENTER
Poistuminen kuvansäätönäytöstä
Paina ˆ RETURN-painiketta.
Valitse MUISTI/-kohdasta VAKIO.
ENTER
Valitse:
Jos haluat säätää muita kohteita, toista vaiheita 2
ja 3.
z Kuvan säätöjen nollaaminen
VAKIO
VAKIO
DYNAAMINEN
ELOKUVA
MUISTI
Valitse:
4
Peruuta:
RETURN
Voit tallentaa vain yhden MUISTI/ -kohdassa säätämäsi
kuvakohteenasetuksen. Kun säädät säätökohteita, uusi asetus
korvaa entisen.
Eri kuvakulmien
näyttäminen
samanaikaisesti Z
Raidan jakaminen 9 osaan
(strobotoisto)
Z
Kun toistat DVD-levyä, jonka kohtauksia on tallennettu
useista kuvakulmista (monikulmatoiminto), voit katsella
kuvaruudulla kaikkia kuvakulmia samanaikaisesti ja
aloittaa jatkuvan toiston suoraan valitsemastasi kulmasta.
Kulmat näkyvät 9 osaan jaetussa kuvaruudussa.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse ANGLE VIEWER.
Kun voit valita ANGLE VIEWER -vaihtoehdon, ANGLE
VIEWER -ilmaisin palaa vihreänä.
Saat kuvaruudulle 9 peräkkäistä levyn kohtaa. Tällöin
kohdat näkyvät pysäytyskuvina.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse STROBE PLAYBACK.
DVD
STROBE
PLAYBACK
DVD
ANGLE
VIEWER
Valitse:
ENTER
Strobotoiston peruuttaminen
Paina ˆ RETURN-painiketta.
Valitse:
ENTER
Yhden kulman valitseminen
Valitse haluamasi kulma ?/>/.// -painikkeen avulla
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta. Kuva näkyy
valitsemastasi kulmasta.
Poistuminen monikulmanäytöstä
Paina ˆ RETURN-painiketta.
z Taukotilan aikana taukokohtaa ennen ja sen jälkeen olevat 9
pysäytyskuvaa ovat näkyvissä
Pysäytyskohdan lähellä olevien pysäytyskuvien näyttö on kätevä
toiminto.
Huomautus
Levyn mukaan voi olla, että jotkut kohtaukset eivät sovi
strobotoistolla katseltaviksi.
z Näet kulman numeron etupaneelin näytöstä
Valitsemasi kulman numero näkyy etupaneelin näytössä.
Huomautuksia
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kuvakulmaa ei ehkä voi
vaihtaa, vaikka levylle olisikin tallennettu useita kuvakulmia.
• Jos katselet eri kuvakulmia samanaikaisesti ja toisto saavuttaa
kohtauksen, johon ei ole tallennettu eri kuvakulmia, soitin
palaa normaaliin toistoon.
47FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Nimikkeiden, jaksojen ja
raitojen selaus Z
Voit tuoda levyn nimikkeiden, jaksojen ja raitojen
ensimmäisen kuvan näkyviin 9 osaan jaettuun
kuvaruutuun ja aloittaa toiston valitsemastasi
nimikkeestä, jaksosta tai raidasta.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse TITLE VIEWER (vain
DVD), CHAPTER VIEWER (vain DVD) tai TRACK
VIEWER (vain VIDEO CD).
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Suosikkikohtauksen
asettaminen ja valitseminen
(kirjanmerkki)
Z
Voit tallentaa levyn tietyt osat soittimen muistiin ja soittaa
ne heti halutessasi ilman hakua (kirjanmerkki). Enintään 200
levyltä voi tallentaa enintään 9 kirjanmerkkiä kutakin levyä
varten.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse BOOKMARK. Kun
toistat levyä, jolla on kirjanmerkkejä, BOOKMARK-ilmaisin
palaa vihreänä.
TITLE
VIEWER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
CHAPTER
VIEWER
TRACK
VIEWER
Valitse:
DVD
ENTER
BOOKMARK
Toiston aloittaminen valitusta kuvasta
Valitse kuva ?/>/.// -painikkeen avulla ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta. Toisto alkaa valitusta kuvasta.
zKun nimikkeitä tai jaksoja on yli 9
$ -merkki tulee kuvaruudun oikeaan alakulmaan. Valitse alin
oikeanpuoleinen kohtaus (paikka 9) ja tuo seuraavat nimikkeet,
raidat tai jaksot näkyviin painamalla . -painiketta. Voit palata
edelliseen kohtaukseen valitsemalla ylimmän
vasemmanpuoleisen kohtauksen (paikka 1) ja painamalla > painiketta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENTER
Peruuta: RETURN
z Näet numeron etupaneelin näytöstä
Valitsemasi nimikkeen, jakson ja raidan numero näkyy
etupaneelin näytössä.
Poistuminen nimikkeiden, jaksojen ja raitojen
selauksesta
Paina ˆ RETURN-painiketta.
Huomautuksia
• Nimikkeiden, jaksojen ja raitojen selaus ei ehkä ole mahdollista
kaikilla levyillä.
• Raitojen selaus ei ole mahdollista VIDEO CD -levyillä PBCtoiston aikana.
48FI
Valitse:
ENTER
Toiston aloittaminen valitusta kuvasta
Valitse kuva ?/>/.// -painikkeen avulla ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta. Toisto alkaa valitusta kuvasta.
Poistuminen kirjanmerkkikuvien selauksesta
Paina ˆ RETURN-painiketta.
Kirjanmerkin poistaminen
Valitse ?/>/.// -painikkeen avulla kohta, josta haluat
poistaa kirjanmerkin, ja paina sitten CLEAR-painiketta.
Soittimen kaikkien kirjanmerkkien poistaminen
Valitse asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET/ kohdasta KIRJANMERKIN NOLLAUS. Lisätietoja soittimen
kaikkien kirjanmerkkien poistamisesta on sivulla 55.
Kirjanmerkin asettaminen
Kun soiton aikana saavutat kirjanmerkillä
merkittävän kohtauksen, paina kaukosäätimen
BOOK MARK -painiketta.
Kirjanmerkki on asetettu.
Huomautuksia
• Soitin pystyy tallentamaan muistiin 200 levyn kirjanmerkit. Jos
tallennat soittimen muistiin yli 200 levyä, kukin uusi kirjanmerkki
korvaa aiemmin tallennetun levyn kirjanmerkin järjestyksessä
ensimmäisestä alkaen.
• Joidenkin levyjen yhteydessä kirjanmerkkiä ei voi tallentaa.
Asetukset ja
säädöt
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi määrittää
alkuasetukset, säätää kuvaa ja ääntä sekä tehdä
lähtöliitäntöjen asetukset jne. Lisäksi voit esimerkiksi
valita tekstityskielen, asetusnäytön kielen ja rajoitetun
käytön lapsia varten.
Lisätietoja asetusnäytön jokaisesta vaihtoehdosta on
sivuilla 52-64.
Huomautus
Saat asetusnäytön näkyviin vain, kun soitin on pysäytettynä.
SET UP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Asetukset ja säädöt
Tässä luvussa on kuvattu, miten voit
tehdä asetuksia ja säätöjä käyttämällä
kuvaruutuun tulevaa asetusnäyttöä.
Sinun on tehtävä useimmat asetukset
ja säädöt, kun käytät soitinta
ensimmäistä kertaa.
Tässä luvussa on kuvattu myös, miten
voit asettaa kaukosäätimen
ohjaamaan televisiota tai AVvastaanotinta (vahvistinta).
Asetusnäytön käyttäminen
Z
ENTER
?/>/.//
1
Tuo asetusnäyttö kuvaruutuun painamalla SET UP painiketta.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
SETUP
ja sitten
.
49FI
Asetusnäytön käyttäminen
2
Valitse haluamasi pääkohta >/. -painikkeen avulla
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Valittu pääkohta näkyy korostettuna.
Pääkohta
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SETUP
Asetukset ja säädöt
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
ALOITUSNÄYTTÖ:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
3
ja sitten
.
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VAKIO
SETUP
ja sitten
.
Valitse haluamasi kohta >/. -painikkeen avulla ja
paina sen jälkeen /- tai ENTER-painiketta.
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
ALOITUSNÄYTTÖ:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
ALOITUSNÄYTTÖ:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
50FI
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VAKIO
SETUP
ja sitten
.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SETUP
ja sitten
.
4
Valitse haluamasi asetus ?/>/.// -painikkeen
avulla ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
ALOITUSNÄYTTÖ:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
ALOITUSNÄYTTÖ:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SETUP
ja sitten
.
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VAKIO
SETUP
ja sitten
.
Poistuminen asetusnäytöstä
Paina kaukosäätimen SET UP -painiketta.
Huomautus
Joidenkin asetusnäytön vaihtoehtojen kohdalla täytyy tehdä
muutakin kuin vain valita asetus. Katso lisätietoja näistä
vaihtoehdoista sivuilta, joilla ne on käsitelty.
Asetusnäytön vaihtoehtojen luettelo
Oletusasetukset on alleviivattu.
KIELEN ASETUS (sivu 52)
MUKAUTETUT ASETUKSET (sivu 54)
NÄYTTÖ
COMPONENT OUT
ENGLISH
EI KÄYT.
FRANÇAIS
DEUTSCH
KÄYTÖSSÄ
EURO AV-LÄHTÖ
VIDEO
ITALIANO
S VIDEO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
RGB
AUTOM. TOISTO
EI KÄYT.
DANSK
AJASTIN
SVENSKA
DEMO1
SUOMI
NORSK
DEMO2
NÄYTÖNKIRKKAUS
KIRKAS
PORTUGUÊS
EI KÄYT.
ENGLISH
FRANÇAIS
TAUKOTILA
AUTO
RUUTU
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
Asetukset ja säädöt
DVD VALIKKO
TUMMA
KIRJANMERKIN NOLLAUS /
KÄYTÖNVALVONTA /
TILAMUISTI
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
SVENSKA
SUOMI
NORSK
AUDIOASETUKSET (sivu 58)
PORTUGUÊS
AUDIO VAIMENNUS
KÄYTÖSSÄ
CHINESE
JAPANESE
ÄÄNISUODATIN
NOPEA
AUDIO DRC
VAKIO
MUUT /
AUDIO
ALKUPERÄINEN
HIDAS
(sama kuin DVD-VALIKKO)
TEKSTITYS
TV
LAAJA ALUE
ÄÄNEN MUKAAN
(sama kuin DVD-VALIKKO)
EI KÄYT.
RAIDAN VALINTA
EI KÄYT.
AUTO
NÄYTTÖASETUKSET (sivu 53)
TV TYYPPI
ÄÄNIMIKSAUS
NORMAALI
16:9
4:3 LETTER BOX
DIGITAALILÄHTÖ
4:3 PAN SCAN
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
DOLBY SURROUND
KÄYTÖSSÄ
DOLBY DIGITAL
EI KÄYT.
MPEG
DTS
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
KAIUTINASETUKSET (sivu 61)
TAUSTA
KANSIKUVA
KUVAMUISTI
KOKO
KESKIKAIUTIN
SININEN
TAKAKAIUTTIMET
MUSTA
ALOITUSNÄYTTÖ
ETUKAIUTTIMET
GRAFIIKKAKUVA
VAKIO
BASSOKAIUTIN
ETÄISYYS
ETUKAIUTTIMET
KESKIKAIUTIN
KUVAMUISTI
TAKAKAIUTTIMET
BALANSSI
ETUKAIUTTIMET
TASO
KESKIKAIUTIN
TAKAKAIUTTIMET
TAKAKAIUTTIMET
BASSOKAIUTIN
TESTIÄÄNI
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
51FI
Näytön ja äänen kielen valitseminen (KIELEN ASETUS)
Z
Paina SET UP -painiketta ja valitse KIELEN ASETUS.
KIELEN ASETUS -toiminnon avulla voit valita
kuvaruudulla näytettävän tekstin sekä äänen kielen.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Huomautus
Jos valitset kielen, jota DVD-levylle ei ole tallennettu, laite
valitsee automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä muihin
käyttötarkoituksiin kuin kuvaruutunäyttöön (NÄYTTÖ).
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
Asetukset ja säädöt
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
SETUP
ja sitten
.
pNÄYTTÖ
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa kuvaruutunäytön
kielen.
• ENGLISH (ENGLANTI)
• FRANÇAIS (RANSKA)
• DEUTSCH (SAKSA)
• ITALIANO (ITALIA)
• ESPAÑOL (ESPANJA)
• NEDERLANDS (HOLLANTI)
• DANSK (TANSKA)
• SVENSKA (RUOTSI)
• SUOMI (SUOMI)
• NORSK (NORJA)
• PORTUGUÊS (PORTUGALI)
pDVD-VALIKKO
Vaihtaa DVD-valikon kielen.
• ENGLISH (ENGLANTI)
• FRANÇAIS (RANSKA)
• DEUTSCH (SAKSA)
• ITALIANO (ITALIA)
• ESPAÑOL (ESPANJA)
• NEDERLANDS (HOLLANTI)
• DANSK (TANSKA)
• SVENSKA (RUOTSI)
• SUOMI (SUOMI)
• NORSK (NORJA)
• PORTUGUÊS (PORTUGALI)
•
(VENÄJÄ)
• CHINESE (KIINA)
• JAPANESE (JAPANI)
• MUUT/
Jos valitset MUUT/, valitse luettelosta kielen koodi ja kirjoita
se numeropainikkeiden avulla (sivu 72).
Kun olet valinnut kielen koodin (4 numeroa) kerran, se tulee
myöhemmin näkyviin.
FI
52
pAUDIO
Vaihtaa äänen kielen.
• ALKUPERÄINEN: levyn ensisijainen kieli
• ENGLISH (ENGLANTI)
• FRANÇAIS (RANSKA)
• DEUTSCH (SAKSA)
• ITALIANO (ITALIA)
• ESPAÑOL (ESPANJA)
• NEDERLANDS (HOLLANTI)
• DANSK (TANSKA)
• SVENSKA (RUOTSI)
• SUOMI (SUOMI)
• NORSK (NORJA)
• PORTUGUÊS (PORTUGALI)
•
(VENÄJÄ)
• CHINESE (KIINA)
• JAPANESE (JAPANI)
• MUUT/
Jos valitset MUUT/, valitse luettelosta kielen koodi ja kirjoita
se numeropainikkeiden avulla (sivu 72).
Kun olet valinnut kielen koodin (4 numeroa) kerran, se tulee
myöhemmin näkyviin.
pTEKSTITYS
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa tekstityksen kielen.
• ÄÄNEN MUKAAN*
• ENGLISH (ENGLANTI)
• FRANÇAIS (RANSKA)
• DEUTSCH (SAKSA)
• ITALIANO (ITALIA)
• ESPAÑOL (ESPANJA)
• NEDERLANDS (HOLLANTI)
• DANSK (TANSKA)
• SVENSKA (RUOTSI)
• SUOMI (SUOMI)
• NORSK (NORJA)
• PORTUGUÊS (PORTUGALI)
•
(VENÄJÄ)
• CHINESE (KIINA)
• JAPANESE (JAPANI)
• MUUT/
Jos valitset MUUT/, valitse luettelosta kielen koodi ja kirjoita
se numeropainikkeiden avulla (sivu 72).
Kun olet valinnut kielen koodin (4 numeroa) kerran, se tulee
myöhemmin näkyviin.
* Jos valitset ÄÄNEN MUKAAN, tekstityskieli muuttuu
AUDIO-asetuksella valituksi kieleksi.
Huomautus
Soitin asettaa ohjausvalikkonäytön SUBTITLE- ja AUDIOasetukset etusijalle, kun TILAMUISTI-asetuksena on
KÄYTÖSSÄ. Tällöin asetusnäytössä valitut TEKSTITYS- ja
AUDIO-asetukset eivät tule näkyviin. Lisätietoja
tilamuistitoiminnosta on sivulla 55.
Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET) Z
Paina SET UP -painiketta ja valitse NÄYTTÖASETUKSET.
NÄYTTÖASETUKSET-näytön avulla voit muuttaa näytön
asetuksia toiston mukaan.
Oletusasetukset on alleviivattu.
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
ALOITUSNÄYTTÖ:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VAKIO
SETUP
ja sitten
.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
pTAUSTA
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee television
kuvaruutuun, kun soitin on pysäytystilassa tai soittaa CDlevyä.
• KANSIKUVA: Kansikuva tulee näkyviin taustalle,
mutta vain, jos kansikuva on jo tallennettu levylle.
• KUVAMUISTI: Saat haluamasi kuvan näkyviin
taustalle, kun tallennat soittimen muistiin taustakuvana
käytettävän kohtauksen. Katso tallennusohjeet
kohdasta “Kuvan tallentaminen muistiin”.
• GRAFIIKKAKUVA: Soittimen muistiin ennakolta
tallennettu grafiikkakuva tulee näkyviin taustalle.
• SININEN: Taustaväri on sininen.
• MUSTA: Taustaväri on musta.
Huomautus
Jos toistat levyä, joka ei sisällä kansikuvaa, ja TAUSTAasetuksena on KANSIKUVA, soittimeen tallennettu
grafiikkakuva tulee automaattisesti näkyviin taustalle.
pALOITUSNÄYTTÖ
Valitsee aloitusnäytön. Valitsemasi aloitusnäyttökuva
tulee näkyviin, kun kytket soittimeen virran.
• VAKIO: Soittimen muistiin ennakolta tallennettu
vakioaloitusnäyttö tulee näkyviin.
• KUVAMUISTI: Haluamasi kuva tulee aloitusnäyttöön,
kun tallennat soittimen muistiin aloitusnäyttönä
käytettävän kohtauksen. Katso tallennusohjeet
kohdasta “Kuvan tallentaminen muistiin” (sivu 54).
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen yhteydessä 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN
SCAN valitaan automaattisesti.
53FI
Asetukset ja säädöt
pTV-TYYPPI
Tällä toiminnolla voit valita liitettävän television
kuvasuhteen.
• 16:9: kun liität soittimeen laajakuvatelevision.
• 4:3 LETTER BOX: kun liität soittimeen tavallisen
television. Näyttää kuvan laajana siten, että
kuvaruudun ala- ja ylälaitaan jää musta raita.
• 4:3 PAN SCAN: kun liität soittimeen tavallisen
television. Näyttää laajan kuvan siten, että osa kuvasta
rajautuu pois.
pNÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
Ottaa näytönsäästäjän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Jos näytönsäästäjä on käytössä, näytönsäästökuva tulee
näkyviin, jos jätät laitteen tai kaukosäätimen tauko- tai
pysäytystilaan vähintään 15 minuutiksi tai soitat CDlevyä yli 15 minuuttia. Näytönsäästäjä suojaa näyttöä
vahingoittumiselta.
• KÄYTÖSSÄ: ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
• EI KÄYT.: poistaa näytönsäästäjän käytöstä.
Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET)
Kuvan tallentaminen muistiin
Kun soiton aikana saavutat muistiin tallennettavan
kohtauksen, paina kaukosäätimen PICTURE
MEMORY -painiketta.
Kuva tallentuu muistiin.
4
5
6
7
8
9
Asetusten mukauttaminen
(MUKAUTETUT ASETUKSET)
Z
Paina SET UP -painiketta ja valitse MUKAUTETUT
ASETUKSET.
MUKAUTETUT ASETUKSET-näytön avulla voit
soittoasetuksia.
Oletusasetukset on alleviivattu.
0
MUKAUTETUT ASETUKSET
COMPONENT OUT-LÄHTÖ: KÄYTÖSSÄ
EURO AV-LÄHTÖ:
VIDEO
EI KÄYT.
AUTOM. TOISTO:
NÄYTÖNKIRKKAUS:
KIRKAS
TAUKOTILA:
AUTO
KIRJANMERKIN NOLLAUS
KÄYTÖNVALVONTA
TILAMUISTI:
KÄYTÖSSÄ
PICTURE
MEMORY
Asetukset ja säädöt
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
Huomautuksia
• Soittimen muistiin voi tallentaa vain yhden kohtauksen.
Tallennettu kuva tulee näkyviin sekä taustalle että
aloitusnäyttöön.
• Kun tallennat kuvan muistiin painamalla PICTURE MEMORY
-painiketta, aiemmin muistiin tallennettu kuva poistuu
muistista.
• Jos käytät tätä soitinta samalla kun tallennat kuvaa muistiin,
kuva ei tallennu muistiin.
SETUP
ja sitten
.
pCOMPONENT OUT -LÄHTÖ
Valitsee menetelmän, jota käytetään videosignaalien
lähettämiseen soittimen takapaneelissa olevista
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB/B-Y, CR/R-Y) -liitännöistä.
Kun valitset asetukseksi KÄYTÖSSÄ, sinun on ensin
liitettävä monitori tai projektori EURO AV-, VIDEO OUTtai S VIDEO OUT -liitännän kautta.
• EI KÄYT.: ei lähetä mitään signaaleja.
• KÄYTÖSSÄ: lähettää videokuvan signaalikomponentteja.
Huomautus
• Jos asetat EURO AV -LÄHTÖ -asetukseksi RGB, et voi asettaa
COMPONENT OUT -LÄHTÖ -asetukseksi vaihtoehtoa
KÄYTÖSSÄ.
• Jos liität soittimen monitoriin tai projektoriin vain COMPONENT
VIDEO OUT -liitäntöjen kautta, älä valitse asetukseksi vaihtoehtoa
EI KÄYT. Jos valitset vaihtoehdon EI KÄYT., kuvaa ei tule.
pEURO AV -LÄHTÖ
Valitsee menetelmän, jota käytetään videosignaalien
lähettämiseen soittimen takapaneelissa olevista EURO AV
1 (RGB)-TV -liitännöistä.
• VIDEO: lähettää videosignaaleja.
• S VIDEO: lähettää S-videosignaaleja.
• RGB: lähettää RGB-signaaleja.
Huomautuksia
• Jos asetat COMPONENT OUT -LÄHTÖ -asetukseksi KÄYTÖSSÄ,
et voi asettaa EURO AV -LÄHTÖ -asetukseksi vaihtoehtoa RGB.
• Jos televisio ei pysty ottamaan vastaan S video- tai RGB-signaaleja,
television kuvaruudulla ei näy kuvaa, vaikka valitsisit S VIDEOtai RGB-asetuksen. Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
• Jos televisiossa on vain yksi EURO AV IN -liitäntä, älä valitse
asetukseksi S VIDEO -vaihtoehtoa.
pAUTOM. TOISTO
Valitsee automaattisen toiston tilan, kun kytket
verkkojohdon pistorasiaan.
• EI KÄYT.: ottaa automaattisen toiston aloittavat asetukset
“AJASTIN”, “DEMO1” ja “DEMO2” pois käytöstä.
54FI
• AJASTIN: aloittaa levyn toiston automaattisesti, kun kytket
verkkojohdon pistorasiaan. Liittämällä ajastimen (ei sisälly
vakiovarusteisiin) voit aloittaa toiston milloin haluat.
• DEMO1: aloittaa esittelyn 1 toiston automaattisesti.
• DEMO2: aloittaa esittelyn 2 toiston automaattisesti.
pNÄYTÖNKIRKKAUS
Säätää etupaneelin näytön kirkkautta.
• KIRKAS: muuttaa etupaneelin näytön kirkkaaksi.
• TUMMA: muuttaa etupaneelin näytön tummaksi.
• EI KÄYT.: ottaa etupaneelin valaistuksen pois käytöstä.
Rajoitettu käyttö lapsia varten
(Käytönvalvonta)
Paina SET UP -painiketta ja valitse MUKAUTETUT
ASETUKSET.
Joidenkin DVD-levyjen soittamista voidaan rajoittaa
käyttäjien iän perusteella. Voit määrittää toiston
rajoitukset käytönvalvontatoiminnon avulla.
MUKAUTETUT ASETUKSET
COMPONENT OUT-LÄHTÖ: KÄYTÖSSÄ
EURO AV-LÄHTÖ:
VIDEO
AUTOM. TOISTO:
EI KÄYT.
NÄYTÖNKIRKKAUS:
KIRKAS
TAUKOTILA:
AUTO
KIRJANMERKIN NOLLAUS
KÄYTÖNVALVONTA
TILAMUISTI:
KÄYTÖSSÄ
pKIRJANMERKIN NOLLAUS/
Valitse KIRJANMERKIN NOLLAUS. Kirjanmerkin
nollausnäyttö tulee näkyviin. Poista kaikki kirjanmerkit
painamalla ENTER-painiketta.
pKÄYTÖNVALVONTA/
Voit asettaa salasanan ja rajoitustason, joka on käytössä
toistaessasi sellaisia DVD-levyjä, jotka sisältävät
toistorajoituksia lapsia varten.
Katso lisätietoja kohdasta “Rajoitettu käyttö lapsia varten
(Käytönvalvonta)”.
pTILAMUISTI
Voit tallentaa soittimen muistiin TEKSTITYS- ja KUVAN
SÄÄTO -asetukset ym. enintään 200 levyä varten.
(Tilamuisti)
Aseta tilamuistitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
• KÄYTÖSSÄ: tallentaa asetukset muistiin, kun poistat
levyn.
• EI KÄYT.: ei tallenna asetuksia muistiin.
Tilamuistitoiminto tallentaa seuraavassa luetellut
asetukset.
– AUDIO (sivu 33)
– SUBTITLE (sivu 34)
– ANGLE (sivu 35)
– VIRTUAL 3D SURROUND (sivu 36)
– VIDEO EQ (sivu 45)
– DNR (sivu 45)
Huomautus
Soitin pystyy tallentamaan muistiin 200 levyn asetukset. Jos
tallennat muistiin yli 200 levyn asetukset, kukin uusi levy korvaa
aiemmin tallennetun levyn järjestyksessä ensimmäisestä alkaen.
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
1
SETUP
ja sitten
.
Valitse >/. -painikkeen avulla KÄYTÖNVALVONTA
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
COMPONENT OUT-LÄHTÖ: KÄYTÖSSÄ
EURO AV-LÄHTÖ:
VIDEO
AUTOM. TOISTO:
EI KÄYT.
NÄYTÖNKIRKKAUS:
KIRKAS
TAUKOTILA:
AUTO
KIRJANMERKIN NOLLAUS
KÄYTÖNVALVONTA
TILAMUISTI:
KÄYTÖSSÄ
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SETUP
ja sitten
.
p Jos et ole vielä asettanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit asettaa
salasanan.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana. Anna nelinumeroinen
salasana ja paina sitten ENTER .
Palaa painamalla RETURN .
Peruuta painamalla SETUP .
p Jos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan. Ohita vaihe 2.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
Palaa painamalla RETURN .
Peruuta painamalla SETUP .
ENTER
.
55FI
Asetukset ja säädöt
pTAUKOTILA (vain DVD)
Valitsee taukotilan kuvan tyypin.
• AUTO: Dynaamisesti liikkuvia kohteita sisältävä kuva
toistuu värinättömänä. Valitse normaalisti tämä asetus.
• RUUTU: Kuva, joka ei sisällä dynaamisesti liikkuvia
kohteita, toistuu suuritarkkuuksisena.
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET)
2
Kirjoita numeropainikkeiden avulla salasana, jossa
on neljä merkkiä, ja paina ENTER-painiketta.
Merkit muuttuvat tähdiksi ( ), ja näkyviin tulee
ikkuna, jossa voit vahvistaa salasanan.
5
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Valitse toistonrajoitustason vakioksi haluamasi
alue >/. -painikkeen avulla ja paina sen jälkeen
/ -painiketta.
Jos valitset MUUT/, valitse vakion koodinumero
jäljempänä olevasta taulukosta ja kirjoita se
numeropainikkeiden avulla.
MUKAUTETUT ASETUKSET
Vahvista salasana antamalla se
uudelleen ja paina sitten ENTER .
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
USA
USA
MUUT
Palaa painamalla RETURN .
Peruuta painamalla SETUP .
Asetukset ja säädöt
3
Vahvista salasana kirjoittamalla se
numeropainikkeiden avulla ja paina ENTERpainiketta.
Näkyviin tulee ikkuna, jonka avulla voit määrittää
toiston rajoitukset ja vaihtaa salasanan.
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
6
ja sitten
.
SETUP
Valitse TASO >/. -painikkeen avulla ja paina sen
jälkeen / -painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
4
EI KÄYT.
USA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
ja sitten
.
EI KÄYT.
EI KÄYT.
8:
7: NC17
6:
R
5:
ja sitten
.
SETUP
SETUP
Valitse VAKIO >/. -painikkeen avulla ja paina sen
jälkeen / -painiketta.
7
Valitse haluamasi taso >/. -painikkeen avulla ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
USA
ja sitten
.
SETUP
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
4:
PG13
USA
ja sitten
.
SETUP
Mitä pienemmän arvon määrität, sitä tarkemmat ovat
rajoitukset.
Normaaliin näytön palauttaminen
Paina SET UP -painiketta.
Käytönvalvonnan poistaminen käytöstä ja DVDlevyn toistaminen salasanan antamisen jälkeen
Aseta TASO-kohtaan vaihtoehto EI KÄYT. vaiheessa 7 ja
paina · -painiketta.
56FI
Salasanan muuttaminen
1 Valitse vaiheessa 3 MUUTA SALASANA >/. painikkeen avulla. Paina sen jälkeen /- tai ENTERpainiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit vaihtaa salasanan.
2 Toimi vaiheissa 2 ja 3 annettujen ohjeiden mukaan ja
kirjoita uusi salasana.
Koodinumero
Itävalta
2046
Belgia
2057
Kanada
2079
Kiina
2092
z Voit ottaa käytönvalvonnan pois käytöstä, kun olet asettanut
Tanska
2115
DVD-levyn soittimeen (Käytönvalvonta peruutettu tilapäisesti)
Suomi
2165
Kun asetat toistorajoitustason ja asetat soittimeen DVD-levyn,
KÄYTÖNVALVONTA-näyttö tulee näkyviin. Poista
käytönvalvonta käytöstä antamalla salasana.
Taso palaa alkuperäisten asetusten mukaiseksi, kun lopetat DVDlevyn toiston.
Ranska
2174
Saksa
2109
Hong Kong
2219
Indonesia
2238
Italia
2254
Japani
2276
Malesia
2363
Alankomaat
2376
Norja
2379
Filippiinit
2424
Venäjä
2489
Singapore
2501
Espanja
2149
Ruotsi
2499
Sveitsi
2086
Taiwan
2543
Thaimaa
2528
Iso-Britannia
2184
z Jos olet unohtanut salasanan
Poista nykyinen salasana vaiheessa 2 antamalla 6-numeroinen
luku “199703”. Anna uusi salasana toimimalla vaiheen 2 ohjeiden
mukaisesti.
Huomautuksia
• Jos toistat DVD-levyä, jossa ei ole käytönvalvontatoimintoa,
levyn toistoa ei voi rajoittaa tämän soittimen avulla.
• Jos et määritä salasanaa, et voi muuttaa toiston rajoituksen
asetuksia.
• Järjestelmä voi antaa kehotuksen vaihtaa käytönvalvontatasoa
joidenkin DVD-levyjen toiston aikana. Anna tällöin salasana ja
vaihda tasoa.
Taso palaa alkuperäisten asetusten mukaiseksi, kun lopetat
DVD-levyn toiston.
Asetukset ja säädöt
Vakio
57FI
Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET)
Paina SET UP -painiketta ja valitse AUDIOASETUKSET.
AUDIOASETUKSET-näytön avulla voit muuttaa äänen
asetuksia toiston mukaan.
Oletusasetukset on alleviivattu.
AUDIOASETUKSET
EI KÄYT.
AUDIO VAIMENNUS:
ÄÄNISUODATIN:
NOPEA
AUDIO DRC:
VAKIO
RAIDAN VALINTA:
EI KÄYT.
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
KÄYTÖSSÄ
DIGITAALILÄHTÖ:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SETUP
ja sitten
.
Asetukset ja säädöt
pAUDIO VAIMENNUS
Valitsee AUDIO OUT-, EURO AV (1,2)- ja 5.1 OUTPUT liitännän lähtötason asetuksen liitettävän
äänentoistolaitteen mukaisesti.
• EI KÄYT.: poistaa äänenvaimennuksen käytöstä.
• KÄYTÖSSÄ: vähentää äänen lähtötasoa niin, ettei ääni
säröydy.
Huomautus
Tämä asetus ei vaikuta liitäntöjen DIGITAL OUT OPTICAL ja
COAXIAL lähtötasoon.
pÄÄNISUODATIN
Valitsee digitaalisen suotimen tyypin. Suodin vaimentaa
kohinaa, jos taajuus on suurempi kuin 22,05 kHz (fs 44,1
kHz), 24 kHz (fs 48 kHz) tai 48 kHz (fs 96 kHz).
• NOPEA: tekee äänestä kirkkaan ja tuottaa tasaisen
äänentoiston. Tämä on normaali asetus.
• HIDAS: tekee äänestä lämpimän ja matalan.
Huomautus
Joidenkin levyjen yhteydessä vaikutusta voi olla vaikea erottaa.
pAUDIO DRC (Dynamic Range Control)
Tekee DVD-levyn äänestä selkeän, vaikka säätäisit
äänenvoimakkuuden hyvin matalaksi esimerkiksi illalla.
Tämä toiminto vaikuttaa DIGITAL OUT -liitännöistä
saatavaan signaaliin vain silloin, kun DIGITAALILÄHTÖvaiheen PCM-asetuksena on KÄYTÖSSÄ. Toiminto
vaikuttaa myös liitännöistä AUDIO OUT, EURO AV (1,2)
ja 5.1CH OUTPUT saatavaan signaaliin.
• VAKIO: Tämä on normaali asetus.
• TV: Tekee matalista äänistä selkeitä, vaikka
äänenvoimakkuus olisi pieni, ja parantaa äänentoistoa
esimerkiksi kuunneltaessa yöllä. Tämä asetus on
erityisen hyödyllinen, jos kuuntelet ääntä television
kaiuttimista.
• LAAJA ALUE: Tuottaa elävän esityksen
tilavaikutelman. Jos kaiuttimet ovat laadukkaat,
asetuksen vaikutus on erityisen tehokas.
Huomautuksia
• Jos toistat DVD-levyjä, joissa ei ole AUDIO DRC -toimintoa,
saattaa olla, että ääneen ei voi vaikuttaa.
• Kun tämän kohdan asetuksena on LAAJA ALUE,
äänenvoimakkuus voi olla tavallista pienempi muista kuin
5.1CH OUTPUT -liitännöistä.
• Vaihtoehtoa LAAJA ALUE ei voi valita, jos olet valinnut
KAIUTINASETUKSET-vaiheen KOKO-asetukseksi
vaihtoehdon EI MITÄÄN.
pRAIDAN VALINTA
Määrittää eniten kanavia sisältävän ääniraidan
ensisijaiseksi, kun toistat DVD-levyä, jota äänitettäessä on
käytetty useita äänimuotoja. Jos monia äänikanavia on
äänitetty PCM-, DTS-, MPEG AUDIO- tai Dolby Digital muotoon, soitetaan suurinumeroisinta PCM-, DTS-,
MPEG AUDIO- tai Dolby Digital -muotoon äänitettyä
kanavaa.
• EI KÄYT.: Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
• AUTO: Ensisijaisuus on määritetty.
Huomautuksia
• Kun laite tallentaa asetukset muistiin tilamuistitoiminnolla, se
ei ehkä määritä ensisijaisuutta, jos asetuksena on AUTO.
• Jos tämän vaihtoehdon arvoksi asetetaan AUTO, kieli saattaa
vaihtua KIELEN ASETUS -näytön AUDIO-asetuksen vuoksi.
RAIDAN VALINTA -asetus on ensisijainen KIELEN ASETUS näytön AUDIO-asetukseen verrattuna (sivu 52).
• Jos asetat AUDIOASETUKSET-vaiheen DTS-asetukseksi EI
KÄYT., DTS-ääniraitaa ei toisteta, vaikka asettaisit tämän
vaihtoehdon arvoksi AUTO ja suurinumeroisin kanava olisi
äänitetty DTS-muotoon.
• Jos PCM-, DTS-, MPEG AUDIO- ja Dolby Digital -ääniraitojen
suurimpien kanavien numerot ovat samat, soitin valitsee PCM, DTS-, Dolby Digital- ja MPEG AUDIO -ääniraidat tässä
järjestyksessä.
• Joissakin DVD-levyissä ensisijainen ääni on ennalta määritetty.
Tällöin DTS-, MPEG AUDIO- tai Dolby Digital -muotoa ei voi
määrittää ensisijaiseksi AUTO-asetuksen avulla.
58FI
pÄÄNIMIKSAUS*
Vaihtaa miksaustapaa, kun toistat DVD-levyä, jonka ääni
on Dolby Digital -muodossa.
• DOLBY SURROUND: kun soitin on liitetty
äänilaitteeseen, jossa on Dolby Digital (Pro Logic).
• NORMAALI: kun soitin on liitetty tavalliseen
äänilaitteeseen.
* Asetus vaikuttaa seuraaviin liitäntöihin:
–AUDIO OUT -liitännöistä
–DIGITAL OUT (OPTICAL, COAXIAL) -liitännät.
Huomautuksia
• Soitettaessa ääniraitoja 96 kHz:n näytteenottotaajuudella
DIGITAL OUT (OPTICAL, COAXIAL) -liitännästä lähtevät
signaalit muunnetaan 48 kHz:n (näytteenottotaajuus)
signaaleiksi. Jos signaalit tulevat AUDIO OUT -liitännästä,
näytteenottotaajuus pysyy 96 kHz:nä, ja liitännästä lähtevät
signaalit muuttuvat analogisiksi signaaleiksi.
• Jos valitset asetukseksi EI KÄYT., et voi valita kohtien DOLBY
DIGITAL, MPEG ja DTS asetuksia.
Jos valitset asetukseksi KÄYTÖSSÄ, valitse kohtien
DOLBY DIGITAL, MPEG ja DTS asetukset.
Voit vaihtaa audiosignaalien lähtötavan, kun liität
digitaalisella liitännällä varustetun vastaanottimen
(vahvistimen), kiinteällä DTS-dekooderilla varustetun
äänilaitteen tai DAT- tai MD-dekin DIGITAL OUT
OPTICAL tai COAXIAL -liitännän kautta käyttämällä
optista tai koaksiaalista digitaalista liitäntäjohtoa.
Lisätietoja liittämisestä on sivulla 13.
AUDIOASETUKSET
EI KÄYT.
AUDIO VAIMENNUS:
ÄÄNISUODATIN:
NOPEA
AUDIO DRC:
VAKIO
RAIDAN VALINTA:
EI KÄYT.
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
KÄYTÖSSÄ
DIGITAALILÄHTÖ:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SETUP
ja sitten
.
pDOLBY DIGITAL
Valitsee Dolby Digital -signaalit liitännöistä DIGITAL
OUT OPTICAL ja COAXIAL lähteviksi signaaleiksi. Et voi
valita tätä asetusta, jos valitset DIGITAALILÄHTÖasetukseksi EI KÄYT.
• D-PCM (äänimiksaus-PCM): kun toistat Dolby Digital ääniraitoja, äänilähtösignaalit yhdistyvät 2 kanavalle.
AUDIOASETUKSET-näytön ÄÄNIMIKSAUSasetuksilla voit valita, ovatko signaalit Dolby (Pro
Logic) -järjestelmän mukaisia vai eivät.
• DOLBY DIGITAL: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen,
jossa on kiinteä Dolby Digital -dekooderi.
Huomautus
Jos liität soittimen audiolaitteeseen, jossa ei ole kiinteää Dolby
Digital -dekooderia, älä aseta AUDIOASETUKSET-vaiheen
DOLBY DIGITAL -asetukseksi vaihtoehtoa DOLBY DIGITAL.
Muutoin käy niin, että kun toistat Dolby Digital -ääniraitaa,
kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu voimakas ääni,
joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.
59FI
Asetukset ja säädöt
pDIGITAALILÄHTÖ
Valitsee liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja
COAXIAL lähtevät signaalit.
• KÄYTÖSSÄ: Valitse normaalisti tämä asetus. Jos valitset
asetukseksi KÄYTÖSSÄ, valitse kohtien DOLBY
DIGITAL, MPEG ja DTS asetukset. Katso asetusohjeet
kohdasta “Digitaalisen lähdön signaalin valitseminen”.
• EI KÄYT.: kun soitin ei syötä äänisignaaleja liitännöistä
DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL ja valitset tämän
asetuksen, digitaalisen piirin vaikutus analogiseen on
mahdollisimman pieni.
Digitaalisen lähdön signaalin
valitseminen
Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET)
pMPEG
Valitsee MPEG AUDIO -signaalit liitännöistä DIGITAL
OUT OPTICAL ja COAXIAL lähteviksi signaaleiksi. Et voi
valita tätä asetusta, jos valitset DIGITAALILÄHTÖasetukseksi EI KÄYT.
• PCM: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa ei ole
kiinteää MPEG-dekooderia. Jos toistat MPEG AUDIO ääniraitoja, soitin syöttää MPEG AUDIO -signaaleista
saadut stereosignaalit liitännöistä DIGITAL OUT
OPTICAL ja COAXIAL.
• MPEG: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa on
kiinteä MPEG-dekooderi.
Huomautus
Asetukset ja säädöt
Jos liität soittimen audiolaitteeseen, jossa ei ole kiinteää MPEGdekooderia, älä aseta AUDIOASETUKSET-vaiheen MPEGasetukseksi vaihtoehtoa MPEG. Muutoin käy niin, että kun
toistat MPEG AUDIO -ääniraitaa, kaiuttimista kuuluu
voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
Huomautus
Jos valitset AUDIOASETUKSET-vaiheen DIGITAALILÄHTÖasetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten MPEG-asetukseksi MPEG,
soitin soittaa analogisen MPEG-äänen vain etukaiuttimista.
pDTS
Valitsee DTS-signaalit liitännöistä DIGITAL OUT
OPTICAL ja COAXIAL lähteviksi signaaleiksi. Et voi
valita tätä asetusta, jos valitset DIGITAALILÄHTÖasetukseksi EI KÄYT.
• EI KÄYT.: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole kiinteää DTS-dekooderia.
• KÄYTÖSSÄ: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa
on kiinteä DTS-dekooderi.
Huomautus
Valitse asetus oikein. Muutoin kaiuttimista ei kuulu ääntä tai
niistä kuuluu ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
• Älä toista DTS-ääniraitoja liittämättä soitinta
audiolaitteeseen, jossa on kiinteä DTS-dekooderi.
Et kuule DTS-ääntä, jos et liitä soitinta
audiolaitteeseen, jossa on kiinteä DTS-dekooderi.
• Kun toistat CD-levyllä olevaa DTS-ääniraitaa,
liitännöistä AUDIO OUT, 5.1CH OUTPUT ja
PHONES voi kuulua voimakas ääni, joka saattaa
vahingoittaa korviasi sekä kaiuttimia tai
kuulokkeita.
• Kun toistat DVD-levyllä olevaa DTS-ääniraitaa,
liitännöistä AUDIO OUT, 5.1CH OUTPUT ja
PHONES ei kuulu ääntä.
60FI
Huomautuksia CD-levyllä olevien DTS-ääniraitojen soittamisesta
• Älä soita DTS-ääniraitoja liittämättä soitinta audiolaitteeseen,
jossa on kiinteä DTS-dekooderi. Soitin syöttää DTS-signaalin
liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL, vaikka
asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen DTS-asetuksena
olisi EI KÄYT., mikä saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
• Etupaneelin DTS-ilmaisin ei syty, vaikka soitin syöttää DTSsignaaleja liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL.
• Valitse audioasetukseksi STEREO, kun soitat CD-levyllä olevia
DTS-ääniraitoja. (Katso “Äänen vaihtaminen” sivulla 33.) Jos
valitset äänien asetukseksi V tai O, liitännöistä DIGITAL OUT
OPTICAL ja COAXIAL ei tule ääntä.
Huomautuksia DVD-levyllä olevien DTS-ääniraitojen
soittamisesta
• Liitännöistä AUDIO OUT ja PHONES ei tule ääntä.
• Jos liität soittimen audiolaitteeseen, jossa ei ole kiinteää DTSdekooderia, älä aseta asetusnäytön DIGITAALILÄHTÖvaiheen DTS-asetukseksi vaihtoehtoa KÄYTÖSSÄ. Muutoin
käy niin, että kun toistat DTS-ääniraitaa, kaiuttimista kuuluu
voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.
• Kun asetat AUDIOASETUKSET-vaiheen DTS-asetukseksi EI
KÄYT., liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL ei
tule ääntä, vaikka toistat DVD-levyillä olevia DTS-ääniraitoja.
Kaiutinasetukset
Paina SET UP -painiketta ja valitse
KAIUTINASETUKSET.
Saadaksesi parhaan mahdollisen surround-äänen sinun
on ensin asetettava liitettyjen kaiuttimien koko, niiden
etäisyys kuuntelupaikasta ja niiden tasapaino ja äänitaso.
Sen jälkeen voit asettaa kaiuttimien äänenvoimakkuuden
samaksi testiäänen avulla.
Kaiuttimien liitäntäohjeet ovat sivuilla 14 ja 15.
* Takakaiuttimien sijainti (SIVU/TAKA)
Näillä asetuksilla voit määrittää takakaiuttimien sijainnin
ohjausvalikkonäytön VIRTUAL REAR SHIFT- ja VIRTUAL
MULTI REAR -toimintoa varten. Katso alla olevaa kuvaa.
• Valitse SIVU, jos takakaiuttimet sijaitsevat alueella A.
• Valitse TAKA, jos takakaiuttimet sijaitsevat alueella B.
Tämä asetus vaikuttaa vain VIRTUAL REAR SHIFT- ja VIRTUAL
MULTI REAR -toimintoihin.
KAIUTINASETUKSET
KOKO:
ETÄISYYS:
BALANSSI:
TASO:
EI KÄYT.
TESTIÄÄNI:
SUURI
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
SUURI
SUURI (TAKA)
TAKAKAIUTTIMET:
BASSOKAIUTIN:
KYLLÄ
pKOKO
Valitsee liitettävien kaiuttimien koon.
• ETUKAIUTTIMET
—SUURI: Valitse normaalisti tämä asetus.
—PIENI: Jos äänessä on häiriöitä tai surroundtilavaikutelmaa on vaikea kuulla, valitse tämä asetus.
Asetus aktivoi Dolby Digital -ohjauspiirin, joka ohjaa
kaiuttimien bassotaajuudet subwooferiin.
• KESKIKAIUTIN
—EI MITÄÄN: Jos et liitä keskikaiutinta, valitse tämä
asetus.
—SUURI: Valitse normaalisti tämä asetus.
—PIENI: Jos äänessä on häiriöitä, valitse tämä asetus.
Asetus aktivoi Dolby Digital -ohjauspiirin, joka ohjaa
kaiuttimien bassotaajuudet muihin kaiuttimiin.
• TAKAKAIUTTIMET
—EI MITÄÄN: Jos et liitä takakaiuttimia, valitse tämä
asetus.
—SUURI (TAKA*/SIVU*): Valitse normaalisti tämä
asetus.
—PIENI (TAKA*/SIVU*): Jos äänessä on häiriöitä tai
surround-tilavaikutelmaa on vaikea kuulla, valitse
tämä asetus. Asetus aktivoi Dolby Digital ohjauspiirin, joka ohjaa kaiuttimien bassotaajuudet
muihin kaiuttimiin.
• BASSOKAIUTIN
—EI MITÄÄN: Jos et liitä subwooferia, valitse tämä
asetus. Asetus aktivoi Dolby Digital -ohjauspiirin,
joka ohjaa LFE-signaalit etukaiuttimiin.
—KYLLÄ: Jos liität subwooferin, valitse tämä asetus,
niin LFE (Low Frequency Effects) -tehostekanavan
signaalit ohjautuvat subwooferiin.
A
45°
ja sitten
SETUP .
B
B
20°
Huomautuksia
• Kun valitset asetuksen, ääni katkeaa hetkeksi.
• Rajataajuus subwooferia varten on kiinteä 100 Hz.
• Aseta subwooferin rajataajuus mahdollisimman korkeaksi.
• Muiden kaiuttimien asetusten mukaan voi olla, että
subwooferin ääni on liian voimakas.
• Jos kaiuttimet ovat liian pienet voidakseen toistaa matalia
bassotaajuuksia, valitse kaikkien kaiuttimien asetukseksi PIENI
ja käytä subwooferia matalien taajuuksien toistoon.
pETÄISYYS
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen etäisyyttä seuraavassa
kuvatulla tavalla. Oletusasetukset on mainittu sulkeissa.
• ETUKAIUTTIMET (3,6 m)
Etukaiuttimien etäisyyden voi asettaa välille 0,2 metrin
askelin 1-15 metriä.
• KESKIKAIUTIN (3,6 m)
Keskikaiuttimen etäisyyden voi asettaa niin, että se on
enintään 0,6 metriä etukaiuttimia kauempana tai
vähintään 1,6 metriä etukaiuttimia lähempänä
verrattuna kuuntelupaikkaan. Etäisyyden voi asettaa
tälle välille 0,2 metrin askelin.
• TAKAKAIUTTIMET (3,0 m)
Takakaiuttimien etäisyyden voi asettaa niin, että ne ovat
enintään yhtä kaukana kuin etukaiuttimet tai vähintään
5 metriä etukaiuttimia lähempänä verrattuna
kuuntelupaikkaan. Etäisyyden voi asettaa tälle välille
0,2 metrin askelin.
Huomautuksia
• Kun asetat etäisyyttä, ääni katkeaa hetkeksi.
• Jos molemmat etukaiuttimet tai molemmat takakaiuttimet eivät
ole yhtä kaukana kuuntelupaikasta, aseta etäisyys lähemmän
kaiuttimen mukaan.
• Älä sijoita takakaiuttimia etukaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta.
61FI
Asetukset ja säädöt
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
90°
A
Kaiutinasetukset
pBALANSSI
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen balanssia seuraavassa
kuvatulla tavalla. Oletusasetukset on mainittu sulkeissa.
• ETUKAIUTTIMET (0 dB)
Säädä vasemman ja oikean etukaiuttimen välistä
balanssia (-6 dB [V] - +6 dB [O], 0,5 dB:n askelin).
• TAKAKAIUTTIMET (0 dB)
Säädä vasemman ja oikean takakaiuttimen välistä
balanssia (-6 dB [V] - +6 dB [O], 0,5 dB:n askelin).
Asetukset ja säädöt
pTASO
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen tasoa seuraavassa
kuvatulla tavalla. Oletusasetukset on mainittu sulkeissa.
• KESKIKAIUTIN (0 dB)
Säädä keskikaiuttimen tasoa (-6 dB - +6 dB, 0,5 dB:n
askelin).
• TAKAKAIUTTIMET (0 dB)
Säädä takakaiuttimien tasoa (-6 dB - +6 dB, 0,5 dB:n
askelin).
• BASSOKAIUTIN (0 dB)
Säädä subwooferin tasoa (-10 dB - +6 dB, 0,5 dB:n
askelin).
pTESTIÄÄNI
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
• EI KÄYT.: Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
• KÄYTÖSSÄ: BALANSSI- tai TASO-säätöjen aikana
testiääni kuuluu kummastakin kaiuttimesta
samanaikaisesti.
Huomautus
Kun soitat levyä, testiääni ei kuulu. Aktivoi testiääni vasta
lopetettuasi levyn soiton.
Kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuuden
säätäminen samanaikaisesti
Käytä vastaanottimen (vahvistimen) äänenvoimakkuuden
säädintä.
Oletusasetusten palauttaminen
Valitse haluamasi asetus ja paina CLEAR-painiketta.
62FI
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden
säätäminen
1
Keskeytä soitto, paina SET UP -painiketta ja valitse
KAIUTINASETUKSET.
2
Valitse TESTIÄÄNI ja valitse TESTIÄÄNI-asetukseksi
KÄYTÖSSÄ.
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
3
Istu kuuntelupaikallasi, valitse BALANSSI tai TASO
ja muuta BALANSSI- tai TASO-asetusta >/. painikkeen avulla.
Säädön aikana testiääni kuuluu kummastakin
kaiuttimesta samanaikaisesti.
4
Valitse TESTIÄÄNI ja valitse TESTIÄÄNI-asetukseksi
EI KÄYT.
Television tai AV-vastaanottimen (vahvistimen) ohjaaminen
vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä Z
Jos muutat kaukosäätimen signaalin asetusta, voit ohjata
televisiota vakiovarusteisiin kuuluvalla kaukosäätimellä.
Oletusasetus on, että kaukosäätimellä voi ohjata Sonytelevisioita, joissa on g -merkintä.
Jos liität soittimen Sony-AV -vastaanottimeen
(vahvistimeen), voit säätää myös vastaanottimen
(vahvistimen) äänenvoimakkuutta vakiovarusteisiin
sisältyvällä kaukosäätimellä.
TV/DVDkytkin
Numeropainikkeet
1/u (POWER)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
Liu’uta TV/DVD-kytkin asentoon TV.
2
Pidä 1/u (POWER) -painiketta alhaalla ja kirjoita
television valmistajakoodi (katso taulukkoa)
numeropainikkeiden avulla. Vapauta sitten 1/u
(POWER) -painike.
Koodinumero
Sony (oletus)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
45
Nokia
15,16,69
Panasonic
17,49
Philips
06,07,08
Saba
12,13
Samsung
22,23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
Asetukset ja säädöt
Television ohjaaminen kaukosäätimellä
Valmistaja
Ohjattavien televisioiden koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi koodinumero, yritä
kirjoittaa ne yksi kerrallaan, kunnes löydät koodin, joka
toimii televisiosi kanssa.
Huomautuksia
• Aiemmin määritetty koodi poistuu, kun kirjoitat uuden
koodinumeron.
• Koodinumero voit palautua arvoon 01 (Sony), kun vaihdat
kaukosäätimen paristot. Aseta oikea koodinumero uudelleen.
63FI
Television tai AV-vastaanottimen (vahvistimen) ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä
Voit ohjata televisiota alla mainituilla painikkeilla, kun
asetat TV/DVD-kytkimen asentoon TV.
1/u (POWER)
TV/DVDkytkin
Numeropainikkeet
VOL**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
?
PROG
TV/VIDEO
WIDE MODE
ENTER
AV-vastaanottimen (vahvistimen)
ohjaaminen kaukosäätimellä
1
Liu’uta TV/DVD-kytkin asentoon DVD.
2
Pidä painiketta 1/u (POWER) alhaalla ja kirjoita AVvahvistimen valmistajan koodi (katso alla olevaa
taulukkoa) numeropainikkeiden avulla. Vapauta
sitten painike 1/u (POWER).
TV/DVD*
ENTER
Asetukset ja säädöt
Valmistaja
Koodinumero
Sony
91 (oletus), 88, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Painike
Toiminto
Pioneer
99
1/u (POWER)
Television virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Sunsui
87
Technics
97, 98
TV/VIDEO
Television tulolähteen (televisio tai
kuvanauhuri) valitseminen
Yamaha
94, 95, 96
TV/DVD*
Television tulolähteen (televisio tai CD-/
DVD-soitin) valitseminen
VOL**
Television äänenvoimakkuuden säätäminen
PROG
Television kanavapaikan valitseminen
WIDE MODE
Laajakuvatoiminnon valitseminen ja
poistaminen käytöstä
Numeropainikkeet
ja ENTERpainike
Television kanavapaikan valitseminen
Ohjattavien vastaanottimien (vahvistimien)
koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi koodinumero, yritä
kirjoittaa ne yksi kerrallaan, kunnes löydät koodin, joka
toimii vahvistimesi kanssa.
Voit myös muuttaa AV-vastaanottimen
äänenvoimakkuutta AV VOL -painikkeella.
* Jos liität soittimen televisioon EURO AV OUT -liittimen avulla,
soitin muuttuu automaattisesti television tulolähteeksi, kun
aloitat toiston tai painat jotakin painiketta. Palauta tällöin
televisio tulolähteeksi painamalla TV/DVD-painiketta.
** Voit ohjata televisiota riippumatta TV/DVD-kytkimen
asennosta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
AV VOL
Huomautuksia
• Joitakin televisioita ei ehkä voi ohjata kaukosäätimellä tai
kaikkia yllä olevia painikkeita ei ehkä voi käyttää.
• Jos valitset television kanavapaikan numeropainikkeilla, paina
ensin ? -painiketta ja sen jälkeen numeropainikkeita, jos
kanavapaikan numero on kaksinumeroinen luku.
64FI
Huomautuksia
• Kaikkia AV-vastaanottimia (vahvistimia) ei ehkä voi ohjata
kaukosäätimellä.
• Voit ohjata AV-vastaanotinta (vahvistinta) televisiota
riippumatta TV/DVD-kytkimen asennosta.
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista ongelmista
käyttäessäsi tätä soitinta, yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virta
Virta ei ole kytkettynä.
/ Jos 1/u (POWER) -painikkeen yläpuolella oleva
merkkivalo ei pala, tarkista, onko verkkojohto
kytketty pitävästi.
Kuva
Kuvaan tulee kohinaa.
/ Puhdista levy.
/ Jos DVD-soittimesta tulevan kuvan on kuljettava
kuvanauhurin kautta ennen kuin se näkyy
television kuvaruudussa, joihinkin DVD-ohjelmiin
liitetty kopiointisuojaus saattaa huonontaa kuvan
laatua. Jos kuvan laatu ei parane tarkastettuasi
laitteen liitännät, yritä liittää DVD-soitin suoraan
television S-videotuloliitäntään (jos televisiossasi
on tämä liitäntä). (sivu 8)
/ Kuvaan tulee kohinaa, kun soitin on liitetty
televisioon kuvanauhurin kautta. Älä liitä soitinta
kuvanauhuriin. Liitä DVD- soitin suoraan
televisioon. (sivu 9)
/ Aseta ohjausvalikkonäytössä VIDEO EQ asetukseksi VAKIO. (sivu 45)
65FI
Lisätietoja
Kuvaa ei näy.
/ Tarkista, että soitin on liitetty pitävästi.
/ Videoliitäntäjohto on vioittunut. Vaihda se uuteen.
/ Varmista, että soitin on liitetty television
videotuloliitäntään. (sivu 8)
/ Varmista, että televisioon on kytketty virta.
/ Valitse televisiosta videotulo, niin että televisio
näyttää tämän laitteen lähettämää kuvaa.
/ Aseta asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen asetukset EURO AV -LÄHTÖ ja
COMPONENT OUT -LÄHTÖ järjestelmäsi
mukaan sopiviksi. (sivu 54)
/ MUKAUTETUT ASETUKSET -vaiheen
COMPONENT OUT -LÄHTÖ -kohdan asetuksena
on EI KÄYT., kun olet liittänyt soittimen
monitoriin tai projektoriin vain COMPONENT
VIDEO OUT -liitäntöjen kautta. Näet kuvan, kun
liität monitorin EURO AV-, VIDEO OUT- tai S
VIDEO OUT -liitännän kautta.
Vianmääritys
Kuvaruudun kuvasuhdetta ei voi muuttaa
laajakuvan ollessa käytössä, vaikka asetusnäytön
NÄYTTÖASETUKSET-vaiheessa asetukseksi olisi
valittu TV-TYYPPI.
/ DVD-levyn kuvasuhde on määritetty valmiiksi.
/ Liitä soitin suoraan televisioon, jos käytät
liitäntään S-videokaapelia. Muutoin kuvasuhdetta
ei voi vaihtaa.
/ Kaikkien televisioiden kuvasuhdetta ei ehkä voi
muuttaa.
Etupaneelin näytössä näkyy 5 merkin (kirjaimia
tai numeroita) pituinen teksti.
/ Automaattinen vianmääritystoiminto on
aktivoitunut. Toimi sivulla 68 olevan taulukon
ohjeiden mukaan.
Lisätietoja
Kuva näkyy mustavalkoisena.
/ Aseta asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen asetus EURO AV -LÄHTÖ televisiosi
mukaan sopivaksi. (sivu 54)
/ Joidenkin televisioiden yhteydessä kuva saattaa
muuttua mustavalkoiseksi NTSC-värijärjestelmällä
tallennettua levyä toistettaessa.
Ääni
Ääntä ei kuulu.
/ Tarkista, että soitin on liitetty pitävästi.
/ Audioliitäntäjohto on vioittunut. Vaihda se uuteen.
/ Varmista, että soitin on liitetty vastaanottimen
(vahvistimen) audiotuloliitäntöihin. (sivu 12)
/ Varmista, että televisioon ja vastaanottimeen
(vahvistimeen) on kytketty virta.
/ Varmista, että olet valinnut soittimen kuunteluun
tarvittavan asetuksen vastaanottimesta
(vahvistimesta).
/ Soitin on taukotilassa tai hidastussoittotilassa.
Palaa normaalisoittotilaan painamalla · painiketta.
/ Laite tekee pikasiirron eteenpäin (1) tai 2))
tai taaksepäin (10 tai 20). Palaa
normaalisoittotilaan painamalla · -painiketta.
/ Tarkista kaiuttimien liitännät ja asetukset. (sivut
14, 61) Katso lisätietoja vastaanottimen
(vahvistimen) käyttöohjeesta.
/ Kun soitat Dolby Digital- tai MPEG AUDIO ääniraitaa ja haluat saada lähtösignaalin DIGITAL
OUT -liitännöistä, valitse asetusnäytön
DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi vaihtoehto
KÄYTÖSSÄ. Muutoin DIGITAL OUT -liitännöistä
ei tule signaalia. (sivu 59)
66FI
/ Kun soitat DTS-ääniraitaa, liitännöistä AUDIO
OUT, 5.1CH OUTPUT ja PHONES ei kuulu ääntä.
(sivu 59)
Kuuluu kohinaa.
/ Puhdista levy.
/ Kun soitat CD-levyllä olevaa DTS-ääniraitaa,
liitännöistä AUDIO OUT, 5.1CH OUTPUT ja
PHONES kuuluu kohinaa . (sivu 59)
Äänessä on säröä.
/ Valitse tällöin asetusnäytön AUDIOASETUKSETvaiheen AUDIO VAIMENNUS -asetukseksi
KÄYTÖSSÄ.
Äänen stereovaikutelma katoaa, kun soitat
VIDEO CD- tai CD-levyä.
/ Valitse ohjausvalikkonäytön AUDIO-asetukseksi
STEREO. (sivu 33)
/ Varmista, että soitin on liitetty oikein. (sivut 8, 12,
14)
Surround-äänen tilavaikutelmaa on vaikea
kuulla, kun soitat Dolby Digital -ääniraitaa.
/ Tarkista kaiuttimien liitännät ja asetukset. (sivut
14, 61) Katso lisätietoja vastaanottimen
(vahvistimen) käyttöohjeesta.
/ DVD-levyn mukaan voi olla, että lähtösignaali ei
ole täydellinen 5.1-kanavasignaali, vaan mono- tai
stereosignaali, vaikka ääniraita olisikin Dolby
Digital -muodossa.
Ääni kuuluu vain keskikaiuttimesta.
/ Joidenkin levyjen yhteydessä ääni saattaa kuulua
vain keskikaiuttimesta.
/ Valitse ohjausvalikkonäytössä VIRTUAL 3D
SURROUND -asetukseksi vaihtoehto EI KÄYT,
VES A tai VES B. (sivu 36)
Ääni kuuluu vain etukaiuttimista.
/ Olet valinnut ohjausvalikkonäytössä VIRTUAL 3D
SURROUND -asetukseksi vaihtoehdon VES A tai
VES B, vaikka takakaiuttimet ovat liitettyinä (sivu
36).
Valitse toinen vaihtoehto.
Toiminta
Kaukosäädin ei toimi.
/ Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja soittimen
välistä.
/ Käytä kaukosäädintä soittimen lähellä.
/ Suuntaa kaukosäädin soittimen g -tunnistimeen.
/ Jos kaukosäätimen paristot alkavat heikentyä,
vaihda ne kaikki uusiin.
Levy ei soi.
/ Laitteessa ei ole levyä (television kuvaruudussa
näkyy teksti “Aseta levy.”).
Aseta laitteeseen levy.
/ Aseta levy lokeroon niin, että sen toistettava puoli
on alaspäin.
/ Puhdista levy.
/ Soittimella ei voi toistaa esimerkiksi CD ROM tietolevyjä. (sivu 5) Aseta soittimeen DVD-, VIDEO
CD- tai CD-levy.
/ Tarkista DVD-levyn aluekoodi. (sivu 4)
/ Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta. Poista
levy ja kytke soittimeen virta noin puoleksi
tunniksi. (sivu 6)
Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä DVD-levyn
toiston aikana.
/ Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä kaikissa DVDlevyissä.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa DVD-levyn toiston
aikana.
/ DVD-levylle ei ole tallennettu eri kulmia.
/ Vaihda kulmaa, kun etupaneelin näyttöön tulee
teksti ANGLE. (sivu 35)
/ Kuvakulmien vaihtaminen ei ole sallittua
kyseisellä DVD-levyllä.
Soitin ei toimi kunnolla.
/ Soittimen toimintaa saattaa häiritä esimerkiksi
staattinen sähkö tms.
Irrota verkkojohto ja liitä se uudelleen.
Soitin aloittaa DVD-levyn toiston
automaattisesti.
/ DVD-levyssä on automaattinen toistotoiminto.
Etupaneelin näytössä ei näy mitään.
/ Asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen NÄYTÖNKIRKKAUS-asetuksena on EI
KÄYT.
Valitse NÄYTÖNKIRKKAUS-asetukseksi KIRKAS
tai TUMMA. (sivu 55)
Toisto keskeytyy automaattisesti.
/ Automaattinen taukosignaali saattaa olla
tallennettu levylle. Kun tällaista levyä soitetaan,
soitin lopettaa toiston signaalin kohdalla.
Levylokero ei avaudu, ja etupaneelin näytössä on
sana “LOCKED”.
/ Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Soiton pysäytystä, hakua, hidastussoittoa,
jatkuvaa soittoa, satunnaissoittoa, ohjelmoitua
soittoa jne. ei voi käyttää.
/ Joissakin levyissä ei ehkä ole kaikkia yllä
mainittuja toimintoja.
Television kuvaruutuun tulevat viestit eivät ole
haluamaasi kieltä.
/ Valitse asetusnäytössä haluamasi
kuvaruutunäytön kieli KIELEN ASETUS -vaiheen
NÄYTTÖ-kohdassa. (sivu 52)
Äänen kieltä ei voi vaihtaa DVD-levyn toiston
aikana.
/ DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä ääntä.
/ Äänen kielen vaihtaminen ei ole sallittua kyseisellä
DVD-levyllä.
67FI
Lisätietoja
Soitin ei aloita levyjen soittoa alusta.
/ Laitteessa on valittu jatkuva soitto, satunnaissoitto
tai ohjelmoitu soitto. Paina CLEAR-painiketta.
(sivut 38-42)
/ Laitteesta on valittu toistonjatkamistoiminto. Paina
etupaneelin tai kaukosäätimen p -painiketta
ennen levyn soiton aloittamista. (sivu 20)
/ Kun soitat DVD-levyä, television kuvaruutuun
tulee automaattisesti nimikevalikko tai DVDvalikko, ja kun soitat VIDEO CD -levyä PBCtoiminnoilla, television kuvaruutuun tulee
automaattisesti asetusnäyttö.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa DVD-levyn
toiston aikana.
/ DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä
tekstitystä.
/ Tekstityksen kielen vaihtaminen ei ole sallittua
kyseisellä DVD-levyllä.
Automaattinen vianmääritystoiminto
Kun automaattinen vianmääritystoiminto toimii ja estää soittimen
vikaantumisen, etupaneelin näyttöön tulee viisi merkkiä sisältävä vilkkuva
huoltokoodi (kirjaimen ja numeroiden yhdistelmä). Jos kuvaruudussa vilkkuu
tällainen numero, toimi seuraavan taulukon ohjeiden mukaan:
Kolme ensimmäistä merkkiä
Syy ja/tai korjaustoimenpide
C13
•Levy on likainen.
/Puhdista levy puhdistusliinalla. (sivu 6)
C31
•Levyä ei ole asetettu soittimeen oikein.
/Avaa levylokero ja aseta levy oikein.
Exx (xx on mikä tahansa numero)
•Automaattinen vianmääritystoiminto on estänyt soitinta toimimasta virheellisesti.
/Kun otat yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoliikkeeseen, ilmoita tämä viisi merkkiä sisältävä huoltokoodi. (esimerkki: E:61:10)
Lisätietoja
68FI
Tekniset tiedot
CD/DVD-soitin
Yleistä
Laser
Puolijohdelaser
Signaalijärjestelmä
PAL /(NTSC)
Käyttöjännite
220-240V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
22 W
Mitat (noin)
Ääniominaisuudet
430 x 98 x 305 mm (l/k/s) ulkonevat osat
mukaan lukien
Taajuusvaste
Liitäntätyyppi Lähtötaso
Kuormitusimpedanssi
AUDIO OUT
RCAliitännät
Yli 10 kilo-ohmia
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Optinen
-18 dBm
lähtöliitäntä
Aallonpituus:
660 nm
DIGITAL OUT
(COAXIAL)
RCAliitäntä
0,5 Vp-p
75 ohmia,
terminoitu
VIDEO OUT
( 1, 2)
RCAliitännät
1,0 Vp-p
75 ohmia,
negatiivinen
synkronointi
S VIDEO OUT
(1, 2)
4-nastainen
mini-DINliitäntä
Y: 1,0 Vp-p
75 ohmia,
negatiivinen
synkronointi
75 ohmia,
terminoitu
2 Vrms (50
kilo-ohmia)
C: 0,3 Vp-p
(PAL)
C: 0,286 Vp-p
(NTSC)
RCAliitännät
Vakiovarusteet
Katso sivua 7.
* Mitattu AUDIO OUT -liitännästä ja 5.1 ch L,R -liitännöistä.
Soitettaessa PCM-ääniraitoja 96 kHz:n näytteenottotaajuudella
DIGITAL OUT (OPTICAL, COAXIAL) -liitännästä lähtevät
signaalit muunnetaan 48 kHz:n (näytteenottotaajuus) signaaleiksi.
75 ohmia,
negatiivinen
synkronointi
Y: 1,0 Vp-p
CB/B-Y,
CR/R-Y:
Vp-p
4,0 kg
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C
Käyttöympäristön kosteus
5 % - 90 %
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Lähtö- ja tuloliitännät
COMPONENT
VIDEO OUT(Y,
CB/B-Y,CR/R-Y)
Paino (noin)
0,7
75 ohmia
PHONES
RCAliitäntä
12 mW
32 ohmia
5.1 OUTPUT
RCAliitännät
2 Vrms (50
kilo-ohmia)
Yli 10 kilo-ohmia
69FI
Lisätietoja
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz - 44 kHz
(±0,5 dB)*
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz - 22 kHz
(±0,5 dB)
CD-soitin: 2 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Häiriöetäisyys
Yli 110 dB (vain AUDIO OUT -liitäntä)
Harmoninen särö
Alle 0,0025 %
Dynamiikka
Yli 100 dB (DVD)
Yli 98 dB (CD)
Huojunta ja värinä
Alle mitattavan arvon (±0,001% W PEAK)
Sanasto
Bittinopeus (sivu 43)
Arvo, joka ilmaisee DVD-levylle pakatun videodatan
määrän sekunnissa. Yksikkö on Mbps (megabittiä
sekunnissa). 1 Mbps merkitsee sitä, että tiedonsiirron
nopeus sekunnissa on 1 000 000 bittiä. Mitä suurempi
bittinopeus, sitä suurempi tietojen määrä. Tämä ei
kuitenkaan aina merkitse sitä, että kuvan laatu olisi
parempi.
Digital Cinema Sound (DCS) (sivu 36)
Yleisnimitys Sonyn kehittämälle tekniikalle, jonka avulla
surround-äänentoistoa voidaan käyttää kotona. Sen
ansiosta voit nauttia elokuvateatterin surround-äänestä
kotonasi, sillä se jäljittelee elokuvastudion äänikuvaa
tavallisen konserttisalisimulaation sijasta. Tämä soitin
käyttää VES (Virtual Enhanced Surround) -järjestelmää
erilaisten DCS-ohjelmien yhteydessä. VES-järjestelmä luo
virtuaalisten takakaiuttimien äänikentän vasemman ja
oikean etukaiuttimen äänestä käyttämättä todellisia
takakaiuttimia.
Lisätietoja
Dolby Digital (sivut 14, 36)
Dolby Laboratories Corporation -yhtiön kehittämä
digitaalinen äänenpakkaustekniikka. Tämä tekniikka
toimii 5.1-kanavaympäristössä. Takakanava on
stereofoninen, ja lisäksi tekniikka sisältää erillisen
subwoofer-kanavan. Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja käsitellään
digitaalisesti. Dolby Digital -järjestelmässä on samat
laadukkaat digitaaliset 5.1-kanavat kuin
elokuvateattereiden Dolby Digital -audiojärjestelmissä.
Dolby Pro Logic (sivu 36, 59)
Dolby Laboratories Corporation -yhtiön surroundäänentoistoa varten kehittämä äänisignaalin
käsittelytekniikka. Jos tulosignaalissa on surroundkomponentti, Pro Logic -prosessori erottaa siitä etu-,
keski- ja takakanavien signaalit. Takakanava on
monoääninen.
DTS (sivu 13)
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on Digital
Theater Systems, Inc:n kehittämä. Tämä tekniikka toimii
5.1-kanavaympäristössä. Takakanava on stereofoninen, ja
lisäksi tekniikka sisältää erillisen subwoofer-kanavan.
DTS tuottaa laadukkaan 5.1-kanavien digitaalisen
äänentoiston. Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja käsitellään
digitaalisesti.
70FI
DVD (sivu 4)
Jopa 8 tuntia elävää kuvaa sisältävä levy, vaikka se ei ole
tavallista CD-levyä suurempi.
Yksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn tietojen
tallennuskapasiteetti on 4,7 Gb (gigabittiä), eli sille
mahtuu seitsemän kertaa tavalliselle CD-levylle mahtuva
tietomäärä. Kaksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tietojen tallennuskapasiteetti on 8,5 Gb, yksikerroksisen
kaksipuolisen DVD-levyn 9,4 Gb ja kaksikerroksisen
kaksipuolisen DVD-levyn 17 Gb.
Kuvatiedot ovat MPEG 2 -muodossa, joka on yksi
maailmanlaajuisista digitaalisen pakkaustekniikan
standardeista. Pakattujen kuvatietojen koko on noin 1/40
niiden alkuperäisestä koosta. DVD-järjestelmä käyttää
myös muuttuvanopeuksista koodaustekniikkaa, joka
muuttaa siirrettäviä tietoja kuvan tilan perusteella.
Äänitiedot tallennetaan Dolby Digital -muodossa sekä
PCM-muodossa, jolloin äänentoisto on entistä
todenmukaisempaa.
Lisäksi DVD-levyissä on useita muita kehittyneitä
toimintoja, kuten useita kuvakulma- ja kielivaihtoehtoja
sekä käytönvalvontatoimintoja.
Jakso (sivu 5)
Jaksot ovat nimikkeitä lyhyempiä DVD-levylle
tallennettuja kuva- tai musiikkiosuuksia. Nimike koostuu
useista jaksoista. Voit etsiä haluamasi jakson
jaksonumeron perusteella.
Käytönvalvontatoiminnot (sivu 55)
DVD-laitteessa on toiminto, jolla levyjen soittoa voi
rajoittaa käyttäjän iän perusteella. Käytettävät rajoitukset
ovat kussakin maassa voimassa olevien rajoitusten
mukaisia. Eri levyjen rajoitukset ovat erilaisia. Kun
rajoitus aktivoituu, levyn soitto saattaa esimerkiksi estyä
kokonaan tai väkivaltaiset kohtaukset saatetaan ohittaa tai
korvata muilla kohtauksilla.
Monikielitoiminto (sivut 16, 34, 52)
Joissakin DVD-levyissä on mahdollisuus valita ohjelman
ääni tai tekstityksen kieli.
Monikulmatoiminto (sivu 35)
Joillekin DVD-levyille on tallennettu useita kuvakulmia
tietyistä kohtauksista.
MPEG AUDIO (sivu 36)
ISO/IEC-valtuutettu kansainvälinen
koodausjärjestelmästandardi äänisignaalien
pakkaamiseen. MPEG 1 toimii enintään kaksikanavaisessa
stereojärjestelmässä. DVD-levyissä käytettävä MPEG 2 tekniikka toimii enintään 7.1-kanavaympäristössä.
Nimike (sivu 5)
DVD-levyn pisimmät musiikki- tai kuvaosuudet, videoohjelman kuvaosuudet, elokuvat ja ääniohjelman
musiikkikappaleet ovat nimikkeitä. Voit etsiä haluamasi
nimikkeen nimikenumeron perusteella.
PBC (Playback Control) (sivu 22)
VIDEO CD -levyille (versio 2.0) koodatut toistoa ohjaavat
signaalit.
Käyttämällä PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD levyjen valikkonäyttöjä voit toistaa yksinkertaisia
vuorovaikutteisia ohjelmia, hakutoiminnoilla varustettuja
ohjelmia jne.
Raita (sivu 5)
VIDEO CD- ja CD-levyjen kuva- ja musiikkiosuudet ovat
raitoja. Voit etsiä haluamasi raidan raitanumeron
perusteella.
Lisätietoja
VIDEO CD (sivu 4)
CD-levy, joka sisältää liikkuvaa kuvaa.
Kuvatiedot ovat MPEG 1 -muodossa, joka on yksi
maailmanlaajuisista digitaalisen pakkaustekniikan
standardeista. Pakattujen kuvatietojen koko on noin 1/
140 niiden alkuperäisestä koosta. Tämä merkitsee sitä, että
12 cm:n VIDEO CD -levy voi sisältää jopa 74 minuuttia
liikkuvaa kuvaa.
Lisäksi VIDEO CD -levyllä voi olla CD-äänitietoja.
Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset äänet ovat pakattuja,
mutta ihmisen kuultavissa olevia ääniä ei ole pakattu.
VIDEO CD -levyt voivat sisältää kuusi kertaa tavalliselle
CD-levylle mahtuvan määrän äänitietoja.
VIDEO CD -levyjä on kahta eri versiota.
• Versio 1.1: tällä versiolla voi toistaa vain liikkuvaa
kuvaa ja ääntä.
• Versio 2.0: tällä versiolla voi toistaa suuritarkkuuksisia
pysäytyskuvia ja käyttää PBC-toimintoja.
Tällä soittimella voi toistaa kummankin version levyjä.
71FI
Kielikoodien luettelo
Katso lisätietoja sivuilta 34 ja 52.
Kielten kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) -standardin mukainen.
Lisätietoja
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
AbkhazianYleistä
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Ei määritetty
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothianv
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
72FI
Osien ja säätimien hakemisto
Yksityiskohtaisempia tietoja on suluissa ilmoitetuilla sivuilla.
Etupaneeli
!¡ ?/>/.// ENTER-painike
Tällä painikkeella voit valita ja toteuttaa säätökohteet
ja asetukset.
!™ JOG-painike/-ilmaisin (19)
Painiketta painamalla voit soittaa levyä ruutu
kerrallaan.
!£ PHONES-liitäntä (17)
Liitä kuulokkeet tähän liitäntään.
!¢ PHONE LEVEL -säädin (17)
Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
!∞ PROGRAM-painike (38)
Tuo OHJELMOITU-näytön television kuvaruutuun.
!§ Etupaneelin näyttö (23)
Ilmaisee esimerkiksi soittoajan.
!¶ REPEAT-painike (41)
Tuo TOISTUVA-näytön television kuvaruutuun.
!• CLEAR-painike (39, 40, 41)
Painamalla painiketta voit palata toistuvaan soittoon
jne.
!ª ·PLAY-painike (17)
Aloittaa levyn soiton.
@º PPAUSE-painike (18)
Kytkee levyn soiton taukotilaan.
@¡ pSTOP-painike (18, 20)
Lopettaa levyn soiton.
@™ TITLE-painike (21)
Tuo nimikevalikon television kuvaruutuun.
@£ DVD MENU -painike (21)
Tuo DVD-valikon television kuvaruutuun.
@¢ ˆ RETURN-painike (22, 26)
Painamalla painiketta voit palata edelliseen näyttöön
jne.
73FI
Lisätietoja
1 g (kaukosäätimen tunnistin) (7)
Tunnistaa kaukosäätimestä tulevat signaalit.
2 1/u (POWER) -painike ja -merkkivalo (17)
Kytkee ja katkaisee soittimen virran.
3 VIRTUAL 3D SURROUND -painike/-merkkivalo (37)
Valitsee VIRTUAL 3D SURROUND -kohdan
asetuksen. Joka kerta kun painat painiketta, asetus
muuttuu.
Jos et valitse VIRTUAL 3D SURROUND -kohdan
asetukseksi vaihtoehtoa EI KÄYT., ilmaisin syttyy.
4 SHUFFLE-painike (40)
Tuo SATUNNAIS-näytön television kuvaruutuun.
5 MULTICHANNEL -ilmaisin (36)
Palaa, jos:
– toistat monikanavaista surround-ääntä, esimerkiksi
Dolby Digital -ääniraitaa tai MPEG-ääniraitaa
– soittimessa ei ole levyä.
6 Levylokero (17)
Aseta levy levylokeroon.
7 §OPEN/CLOSE-painike (17)
Avaa tai sulkee levylokeron.
8 3/# SEARCH -painikkeet (19)
Painamalla painiketta voit hakea haluamasi
kohtauksen.
9 =/+ PREV/NEXT (DIRECT SEARCH -pyörä) painike (18)
Valitse jakso tai raita kääntämällä pyörää ja palaa
takaisin tai siirry valittuun jaksoon tai raitaan
painamalla painiketta.
!º Säätöpyörä (19)
Muuttaa soittonopeutta.
Osien ja säätimien hakemisto
Takapaneeli
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
AUDIO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
CB/B–Y CR/R–Y
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
R
WOOFER
Lisätietoja
1 EURO AV 1 (RGB)-TV -liitäntä (8, 54)
Soittimen lähtösignaali liitetään EURO AV -liitännällä
varustettuun televisioon tämän liitännän kautta. Voit
valita lähtösignaalin muodoksi tavallisen
videosignaalin, S VIDEO -signaalin tai RGB-signaalin.
Valitse oikea vaihtoehto. (sivu 54)
2 EURO AV 2 -liitäntä (8)
Soittimen lähtösignaali liitetään EURO AV -liitännällä
varustettuun videolaitteeseen tämän liitännän kautta.
3 AUDIO OUT -liitännät (9, 12)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään television tai
vastaanottimen (vahvistimen) audiotuloliitäntään.
4 5.1CH OUTPUT -liitännät (15)
Näiden liitäntöjen kautta soitin liitetään 5.1-kanavien
tuloliitännöillä varustettuun vastaanottimeen
(vahvistimeen).
5 DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntä (13)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään
audiolaitteeseen optisen digitaalisen liitäntäjohdon
avulla.
6 DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä (13)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään
audiolaitteeseen koaksiaalisen digitaalisen
liitäntäjohdon avulla.
7 VIDEO OUT -liitännät (8)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään television tai
monitorin videotuloliitäntään.
74FI
8 S VIDEO OUT (1, 2) -liitännät (8, 12)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään television tai
näytön S-videotuloliitäntään.
9 COMPONENT VIDEO OUT -liitännät (9)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään monitoriin tai
projektoriin, jossa on videokuvan eri
signaalikomponenttien tuloliitännät (Y, CB/B-Y, CR/
R-Y), joihin voi liittää soittimen vastaavat
lähtösignaalit.
Kaukosäädin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
75FI
Lisätietoja
1 TV/DVD-kytkin (63)
Tällä kytkimellä voit valita, ohjaako kaukosäädin tätä
soitinta vai televisiota.
2 6OPEN/CLOSE-painike (17)
Avaa tai sulkee levylokeron.
3 Numeropainikkeet
Näillä painikkeilla valitaan säätökohteet tai asetukset.
4 CLEAR / ? (kymmennumero) -painike (39, 40, 41)
Painamalla painiketta voit palata toistuvaan soittoon
jne.
5 REPEAT-painike (41)
Tuo TOISTUVA-näytön television kuvaruutuun.
6 PROGRAM-painike (38)
Tuo OHJELMOITU-näytön television kuvaruutuun.
7 SHUFFLE-painike (40)
Tuo SATUNNAIS-näytön television kuvaruutuun.
8 ANGLE-painike (sivu 35)
Voit vaihtaa kuvakulmia soittaessasi DVD-levyä.
9 AUDIO-painike (33)
Voit vaihtaa ääntä soittaessasi DVD- tai VIDEO CD levyä.
!º SUBTITLE-painike (sivu 34)
Tuo TEKSTITYS-valikon näkyviin
ohjausvalikkonäyttöön.
!¡ =/+ PREV/NEXT -painikkeet (18)
Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä seuraavaan
jaksoon tai raitaan tai takaisin edelliseen jaksoon tai
raitaan.
!™ · PLAY-painike (17)
Aloittaa levyn soiton.
!£ 3/# (SEARCH) -painikkeet (19)
Painamalla painiketta voit hakea haluamasi
kohtauksen.
!¢ DISPLAY-painike (25)
Tuo television kuvaruutuun ohjausvalikkonäytön,
jonka avulla voi tehdä tai muuttaa asetuksia.
!∞ TITLE-painike (21)
Tuo nimikevalikon television kuvaruutuun.
!§ DVD MENU -painike (21)
Tuo DVD-valikon television kuvaruutuun.
!¶ Säätöpyörä (19)
Muuttaa soittonopeutta.
!• ?/>/.// ENTER-painike
Tällä painikkeella voit valita ja toteuttaa säätökohteet
ja asetukset.
!ª SET UP -painike (49)
Tuo television kuvaruutuun asetusnäytön, jonka
avulla voi asettaa tai muuttaa asetuksia.
@º 1/u (POWER) -painike (17)
Kytkee ja katkaisee soittimen ja television virran.
@¡ Television ohjauspainikkeet (63, 64)
Näillä painikkeilla voit ohjata televisioita.
@™ TIME/TEXT-painike (23)
Näyttää levyn kestoajan yms. etupaneelin näytössä.
@£ INPUT-painike (32)
Paina nimetessäsi levyä.
@¢ ENTER-painike
Tällä painikkeella vahvistetaan säädöt ja asetukset.
@∞ PICTURE MEMORY -painike (54)
Painamalla tätä painiketta voit tallentaa kuvan
muistiin.
@§ TV/DVD-painike (64)
Tällä painikkeella voit valita television tulolähteen
(televisio tai CD-/DVD-soitin).
@¶ BOOK MARK -painike (48)
Painamalla tätä painiketta voit asettaa kirjanmerkin.
@• AV VOL -painike (64)
Voit muuttaa AV-vastaanottimien (vahvistimien)
äänenvoimakkuutta.
@ª pSTOP-painike (18, 20)
Lopettaa levyn soiton.
#º PPAUSE-painike (18)
Kytkee levyn soiton taukotilaan.
#¡ JOG-painike/-ilmaisin (19)
Painiketta painamalla voit soittaa levyä ruutu
kerrallaan.
#™ ˆRETURN-painike (22, 26)
Painamalla painiketta voit palata edelliseen näyttöön
jne.
Hakemisto
Hidastustoisto 19
Numerot
4:3 LETTER BOX 53
4:3 PAN SCAN 53
5.1 Channel Surround 14, 36
16:9 53
INDEX 28
J
Jakso 5, 28
Jatkuva soitto
CD/VIDEO CD 17
DVD 17
Järjestelmän liittäminen 8, 12, 14
Lisätietoja
KAIUTINASETUKSET 61
Kaiuttimet
asetukset 61
liittäminen 15
Kaukosäädin 7, 63
KIELEN ASETUS 52
KIRJANMERKIN NOLLAUS 55
Kohtaus 5, 28
KOKO 61
Kulma 35, 47
Kuvaruutunäyttö
asetusnäyttö 49
ohjausvalikkonäyttö 25
Käytettävät levyt 4
KÄYTÖNVALVONTA 55
BALANSSI 62
BOOKMARK 48
C
L
LETTER BOX 53
Levyjen käsittely 6
Liittäminen 8, 12, 14
D
DIGITAALILÄHTÖ 59
Digitaalinen lähtöliitäntä 13, 59
Disc Memo 31
DNR 45
Dolby Digital 14, 36
DTS 59
DVD 17
DVD-valikko 52
M
MPEG 60
MUKAUTETUT ASETUKSET 54
N
Etsiminen
television kuvaruutua
tarkkaillen 19
tietty kohta 18
Etupaneelin näyttö 23
ETÄISYYS 61
H
O
Ohjausvalikkonäyttö 25
Ohjelmoitu soitto 38
76FI
RAIDAN VALINTA 58
Raita 5, 28, 71
REPEAT 41
S
S-videolähtöliitäntä 8, 12
Satunnaissoitto 40
SCENE 28
SHUFFLE 40
Soiton jatkaminen 20
STROBE PLAYBACK 47
SUBTITLE 34
T, U
TASO 62
TAUSTA 53
TESTIÄÄNI 62
TILAMUISTI 55
TIME/MEMO 29, 30, 31
TIME/TEXT 29, 30, 31
TITLE 28
TITLE VIEWER 48
TRACK 28
TRACK VIEWER 48
TV-TYYPPI 53
V, W, X, Y, Z, Å
Nimike 5, 28, 71
Nimikevalikko 21
Näyttö 52
Näyttö
asetusnäyttö 49
etupaneelin näyttö 23
ohjausvalikkonäyttö 25
NÄYTTÖASETUKSET 53
NÄYTÖNKIRKKAUS 55
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 53
E, F, G
Hakeminen. Katso Etsiminen.
R
K
B
CD-levyt 17
CHAPTER 28
CHAPTER VIEWER 48
COMPONENT OUT 10
PAN SCAN 53
Paristot 7
PBC-toiminnot 22
PBC-toisto 22, 70
Pikahaku 19
Pikakelaus eteenpäin 19
Pikakelaus taaksepäin 19
PROGRAM 38
PRO LOGIC 36
I
A
A-B REPEAT 41
A˜B-toisto 41
ADVANCED 43
ALOITUSNÄYTTÖ 53
ANGLE 35
ANGLE VIEWER 47
Asetusnäyttö 49
AUDIO 33, 52
AUDIOASETUKSET 58
AUDIO DRC 58
AUDIO VAIMENNUS 58
AUTOM. TOISTO 54
P, Q
VES 36
Vianmääritys 65
VIDEO CD 16
VIDEO EQ 45
VIRTUAL 3D SURROUND 36
Ä, Ö
ÄÄNISUODATIN 58
Lisätietoja
77FI
Lisätietoja
78FI
Lisätietoja
79FI
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF