Sony | DVP-NS708H | Sony DVP-NS708H Käyttöohjeet

3-283-151-31(1)
CD/DVD
Player
Käyttöohje
DVP-NS708H
© 2008 Sony Corporation
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä jätä laitetta
alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Älä avaa laitteen koteloa,
jotta et altistu sähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Verkkojohdon saa vaihtaa
vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Älä säilytä paristoja tai niitä
sisältäviä laitteita
auringonvalossa tai avotulen
tai muun lämmönlähteen
lähettyvillä.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI.
LUOKAN 1 LASERLAITE
merkintä on laitteen
takapaneelissa.
VAARA
Optisten laitteiden käyttäminen
tämän laitteen kanssa voi
vahingoittaa silmiä. Tässä CDDVD-soittimessa käytettävä
lasersäde vahingoittaa silmiä. Älä
yritä avata koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(koskee Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä).
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään
2
sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristövisanomaisilta.
Tämän tuotteen valmistaja on
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japani. Valtuutettu edustaja
sähkömagneettista turvallisuutta ja
tuoteturvallisuutta koskevissa
asioissa on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja
takuuta koskevissa asioissa
pyydämme ottamaan yhteyden
erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
Varotoimet
Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa
on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Varmistamalla,
että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Turvallisuus
• Tämä laite toimii 220–240 voltin
vaihtovirralla, jonka taajuus on
50 tai 60 Hz. Tarkista, että
laitteen käyttöjännite ja
paikallinen verkkojännite
vastaavat toisiaan.
• Älä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta vältät
tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Asentaminen
• Älä sijoita laitetta kaltevalle
alustalle. Se on tarkoitettu
sijoitettavaksi vaakasuoraan
asentoon.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä
mikroaaltouunin, kookkaiden
kaiuttimien tai muiden
voimakkaita magneettikenttiä
aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä
laitteen päälle.
Huomautuksia
levyistä
Varotoimet
• Tartu levyyn vain sen reunoista,
jotta levy pysyy puhtaana. Älä
kosketa levyn pintaa. Pöly,
sormenjäljet ja naarmut voivat
vioittaa levyä.
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä
pääsee laitteen sisään, irrota
verkkojohto. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkistaa laite,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Turvallisuus
Virtalähteet
• Älä jätä levyä suoraan
auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä
jätä levyä auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, sillä
lämpötila auton sisällä saattaa
nousta hyvin korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa
toiston jälkeen.
• Puhdista levy puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja
kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen
bensiiniä, tinneriä, kaupoissa
myytäviä puhdistusaineita äläkä
LP-vinyylilevyille tarkoitettuja
antistaattisia suihkeita.
• Jos olet tulostanut levylle
etiketin, anna etiketin kuivua
ennen levyn toistoa.
• Laite on kytkettynä
verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on kytketty
pistorasiaan. Näin on, vaikka
virta olisi katkaistu laitteen
virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta,
jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan. Tartu aina
pistokkeeseen, kun irrotat
verkkojohdon pistorasiasta. Älä
koskaan vedä johdosta.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita laite paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto. Tällöin
laitteen sisäosat eivät kuumene
liikaa.
• Älä aseta laitetta pehmeälle
alustalle, kuten maton päälle.
• Älä sijoita laitetta paikkaan,
jossa se on alttiina liialliselle
kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai
iskuille.
• Älä aseta soitinta ahtaaseen
tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
vastaavaan paikkaan.
• Asenna tämä soitin siten, että
verkkojohto voidaan irrottaa
pistorasiasta ongelmatilanteessa
viivytyksettä.
Käyttö
• Jos laite tuodaan suoraan
kylmästä lämpimään paikkaan
tai sijoitetaan hyvin kosteaan
tilaan, sen sisällä oleviin
linsseihin voi tiivistyä kosteutta.
Tällöin laite ei ehkä toimi
moitteettomasti. Poista tällöin
laitteesta levy ja kytke
laitteeseen virta noin puoleksi
tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy laitteesta, ennen kuin
siirrät laitetta. Muutoin levy voi
vahingoittua.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun
kuuntelet hyvin hiljaista tai
äänetöntä levyn osaa. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua, jos
toistettavaksi tulee kohta, jonka
äänenvoimakkuus on suuri.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli,
painikkeet ja säätimet mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä
hankaustyynyjä hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita
liuottimia.
Levyjen puhdistaminen,
levyn- tai
linssinpuhdistusaineet
Älä käytä puhdistuslevyjä tai
levyjen/linssin puhdistusainetta
(juoksevaa nestettä tai
sumutetta). Ne voivat vioittaa
laitetta.
Tietoa osien vaihtamisesta
Jos laitteeseen tehdään korjauksia,
siitä irrotettuja osia voidaan ehkä
käyttää uudelleen tai kierrättää.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä laite voi pitää
pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television
kuvaruudussa rajoituksettoman
ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäyttökuvan
television kuvaruutuun pitkäksi
ajaksi, kuvaruutu saattaa
vahingoittua pysyvästi.
Plasmatelevisiot ja
projektiotelevisiot ovat herkkiä
tälle.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota
yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
3
Sisällysluettelo
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Huomautuksia levyistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tietoja tästä käyttöohjeesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tällä soittimella voi toistaa seuraavia levyjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Osat ja säätimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
‘BRAVIA Sync’ -näytön opas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Soittimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 2: Video-/HDMI-johtojen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI-OHJAUS-toiminnot ja ‘BRAVIA Sync’
(koskee vain HDMI-liitäntöjä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 3: Audiojohtojen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 4: Verkkojohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 5: Kaukosäätimen käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Television ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä . .
Vaihe 6: Pika-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
17
18
20
20
21
22
Toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Levyjen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eri toistotoiminnot (ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, toistuva toisto,
A-B-jakson toistuva toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toistokuvan säätäminen (KUVANSÄÄTÖTILA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvan terävöittäminen (TERÄVYYS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvan ja äänen välisen viiveen säätäminen (AV-TAHDISTUS) . . . . . . . . . .
Levyjen lukitseminen (MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
30
34
35
36
37
Kohtauksen hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tietyn kohdan haku levyltä (selaus, hidastettu toisto, pysäytyskuva) . . . . . . 40
Esimerkiksi nimikkeen, jakson, raidan tai kohtauksen haku . . . . . . . . . . . . . 41
Haku kohtauksen mukaan (KUVANAVIGOINTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Äänen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Äänen vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
TV Virtual Surround (TVS) -asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen . . . . . . . . 47
Tietoja MP3-ääniraidoista ja JPEG-kuvatiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
MP3-ääniraitojen tai JPEG-kuvatiedostojen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . 48
JPEG-kuvien katseleminen kuvaesityksenä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
DivX®-videoiden katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tietoja DivX-videotiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
DivX-videotiedostojen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4
Asetukset ja säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Asetusnäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytön tai ääniraidan kielen valitseminen (KIELEN ASETUS) . . . . . . . . . . .
Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET) . . . . . . . . . . . . .
Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI-asetukset (HDMI-ASETUKSET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
58
59
61
62
65
Lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automaattinen vianmääritystoiminto
(kun kirjaimia tai numeroita näkyy näytössä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kielikoodien luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
71
72
73
73
74
Tietoja tästä käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa viitataan kaukosäätimen painikkeisiin. Voit käyttää myös laitteen
painikkeita, jos niiden nimet ovat samat tai samantapaiset kuin kaukosäätimessä.
• Termiä ”DVD” voidaan käyttää puhuttaessa kaupallisista DVD-levyistä, DVD+RW-/
DVD+R-/DVD+R DL (+VR-tila) -levyistä sekä DVD-RW-/DVD-R-/DVD-R DL -levyistä
(VR-tila, videotila).
• Tässä käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleja:
Symboli
Merkitys
Kaupalliset DVD-levyt ja DVD+RW-/DVD+R/DVD+R DL-levyjen kanssa
tai DVD-RW-/DVD-R/DVD-R DL-levyjen +VR videotilassa käytettävissä
olevat toiminnot.
Toiminto koskee VR (Video Recording, videotallennus) -tilassa käytettäviä
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL-levyjä.
VIDEO-CD-levyjen (mukaan lukien Super VCD -levyt tai CD- tai Super
VCD -muodossa olevat CD-R/CD-RW-levyt) kanssa käytettävissä olevat
toiminnot.
Toiminto koskee musiikki-CD-levyjä tai musiikki-CD-muotoisia CD-R/CDRW-levyjä.
Toiminto koskee DATA CD -levyjä (CD-ROM/CD-R/CD-RW-levyjä, jotka
sisältävät MP3*1-ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai DivX*2*3videotiedostoja).
MP3*1 -ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja, ja DivX*2*3-videotiedostoja
sisältävien DATA DVD -levyjen (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD+R
DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL kanssa käytettävissä olevat toiminnot)
*1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on ISO:n (International Organization for Standardization)/IEC
(International Electrotechnical Commission) MPEG-standardin määrittämä tekniikka, jota käytetään
äänidatan pakkaamisessa.
*2 DivX® on DivX, Inc:n kehittämä videotiedostojen pakkaustekniikka.
*3 DivX, DivX Certified ja asianomaiset logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään
lisenssillä.
5
Tällä soittimella voi
toistaa seuraavia levyjä
Levytyypit
Kaupallinen DVD-levy
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
VIDEO CD/
Musiikki-CD
CD-RW/-R
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”,
”DVD+R DL”, ”DVD-R”, ”DVD VIDEO”, ja
”CD”-logot ovat tavaramerkkejä.
CD- ja DVD-levyjä koskeva
huomautus
Soittimella voi toistaa CD-ROM-/CD-R-/
CD-RW-levyjä, jotka on tallennettu
– musiikki-CD-muotoon
– video CD -muotoon
– MP3-ääniraita-, JPEG-kuvatiedosto-, tai
DivX-videotiedostomuotoon, joka on
ISO 9660* Level 1 / Level 2:n tai sen Jolietlaajennuksen mukainen
– KODAK Picture CD -muotoon.
* ISO (International Organization for
Standardization) -organisaation määrittämä, CDROM-levyillä olevien tiedostojen ja kansioiden
looginen muoto.
Soittimella voi toistaa DVD-ROM-/
DVD+RW-/DVD+R-/DVD+R DL-/
DVD-RW-/DVD-R-/DVD-R DL-levyjä,
jotka on tallennettu
6
– MP3-ääniraita-, JPEG-kuvatiedosto-, tai
DivX-videotiedostomuotoon, joka on UDF
(Universal Disk Format) -standardin
mukainen.
Esimerkkejä levyistä, joita tällä
soittimella ei voi toistaa
Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia
levyjä:
• CD-ROM-/CD-R-/CD-RW-levyt, joita ei
ole tallennettu tällä sivulla mainittuihin
muotoihin.
• CD-ROM-levyt, jotka on tallennettu
PHOTO CD -muotoon.
• CD-Extra-levyjen dataosat.
• DVD Audio -levyt.
• Super Audio CD -levyjen HD-kerros.
• DATA DVD -levyt, joilla ei ole MP3ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai DivXvideotiedostoja.
• BD-levyt.
• HD DVD -levyt.
• AVCHD-yhteensopivalla DVDvideokameralla tallennetut levyt.
Tällä soittimella ei voi toistaa myöskään
seuraavia levyjä:
• Kaupallinen DVD-levy, joiden aluekoodi
poikkeaa soittimen aluekoodista.
• Muodoltaan tavallisesta poikkeavat
(esimerkiksi kortin tai sydämen muotoiset
levyt).
• Levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai
tarroja.
• Levyt, joissa on teipistä tai tarrasta jäänyttä
liimaa.
Aluekoodi
Laitteen takaosaan on merkitty aluekoodi.
Tällä laitteella voi toistaa vain niitä
kaupalliset DVD-levyt (vain toisto), joissa on
sama aluekoodi. Tämän järjestelmän
tarkoitus on suojata tekijänoikeuksia.
Tällä soittimella voi toistaa myös niitä
kaupalliset DVD-levyt, joissa on merkintä
ALL
.
Jos yrität toistaa muita kaupallinen DVDlevy, television kuvaruutuun tulee teksti
”Aluekoodit rajoittavat tämän levyn toistoa”.
Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin
kaupallinen DVD-levy, vaikka niiden käyttö
olisi rajoitettu tietylle alueelle.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Aluekoodi
DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoimintoihin liittyviä
huomautuksia
00W
0-000-000-00
Huomautuksia
• DVD+RW-/DVD+R-/DVD+R DL-, DVD-RW-/
DVD-R-/DVD-R DL-, tai CD-R/CD-RW-levyjä
koskevia huomautuksia
Joitakin DVD+RW-/DVD+R-/DVD+R DL-,
DVD-RW-/DVD-R-/DVD-R DL-, tai CD-R-/
CD-RW-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella. Tämä
voi johtua tallennuksen laadusta, levyn fyysisestä
kunnosta tai tallennuslaitteen ja -ohjelmiston
ominaisuuksista.
Levyä ei voi käyttää, jos sitä ei ole viimeistelty
oikein. Katso lisätietoja tallennuslaitteen
käyttöohjeesta. Huomaa, että jotkin
toistotoiminnot eivät ehkä toimi joidenkin
DVD+RW-/DVD+R-/DVD+R DL-levyjen
kanssa, vaikka levyt olisi viimeistelty oikein.
Katsele tällaisia levyjä normaalin toistotoiminnon
avulla. Joitakin Packet Write -muotoon
tallennettuja DATA CD-/DATA DVD -levyjä ei
myöskään voi toistaa.
• Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen toistoon.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on varustettu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa,
että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin
mukaisia ja ettei niitä ehkä voi toistaa tällä
tuotteella.
• Koskee vain soitinta, jolla ei voi toistaa
kopiointisuojattuja kuvia
DVD-VR-tilassa kuvat, joissa on CPRM*suojaus, eivät ehkä ole toistettavissa, jos ne
sisältävät kopiointisuojaussignaalin, jolloin
näytöllä näkyy teksti ”Tekijänoikeuslukitus”.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media (sisällönsuojaustekniikka tallentavia
medioita varten)) on kuviin liittyviä
tekijänoikeuksia suojaava koodausteknologia.
• DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
Ohjelmien tuottajat voivat estää DVDlevyjen ja VIDEO CD -levyjen joidenkin
toistotoimintojen käytön. Soitin toistaa DVDja VIDEO CD -levyiltä vain
ohjelmanvalmistajien määrittämän sisällön.
Tämän vuoksi jotkin toistotoiminnot eivät
ehkä ole käytettävissä. Katso myös
tarvittaessa lisätietoja DVD- ja VIDEO CD
-levyjen mukana tulleista käyttöohjeista.
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on käytetty
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua
tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset
patentit ja muut immateriaalioikeudet. Tämän
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun
tekniikan käyttäminen edellyttää
Macrovisionin lupaa, ja tekniikka on
tarkoitettu vain kotikäyttöön tai muuhun
rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision ole
muuta valtuuttanut. Järjestelmän purkaminen
ja tutkiminen on kielletty.
7
Osat ja säätimet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
HDMI
A [/1 (virta/valmiustila) -painike (24)
F Z (avaus/sulkeminen) -painike (24)
B Levylokero (24)
G N (toisto) -painike (24)
C Etupaneelin näyttö (9)
H x (pysäytys) -painike (25)
D
(Kaukosäätimen tunnistin) (20)
E HDMI* (High-Definition Multimedia
Interface) -ilmaisin (16, 65, 66)
Palaa, kun HDMI OUT -liitäntä on
liitetty oikein HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)
-yhteensopivan laitteen HDMI- tai
DVI (Digital Visual Interface)
-tuloliitäntään.
* Tämä DVD-soitin sisältää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
”HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.”
Takapaneeli
L
CENTER
A HDMI OUT (High-Definition
Multimedia Interface -lähtö) -liitäntä
(15)
B DIGITAL OUT (COAXIAL)
(digitaalinen lähtö (koaksiaalinen))
-liitäntä (18)
C LINE OUT L/R (AUDIO) (linjalähtö
(ääni)) -liitännät (18)
8
D LINE OUT (VIDEO) (linjalähtö
(video)) -liitäntä (15)
E LINE (RGB) - TV (linja (rgb) televisio) -liitäntä (15)
F COMPONENT VIDEO OUT
(komponenttivideolähtö) -liitännät
(15)
Etupaneelin näyttö
Toistettaessa DVD -levyä
Nykyinen nimike/jakso tai toistoaika (27)
Toistotila
Palaa jatkuvan
toiston aikana (32)
Palaa, kun kuvakulmaa voi muuttaa (25)
Toistettaessa VIDEO CD -levyä, jossa on PBC-tuki (Playback Control, toiston ohjaus) (27)
Nykyinen kohtaus tai toistoaika (27)
Toistotila
Palaa jatkuvan A-B-jakson toiston aikana (33)
Toistettaessa CD-, DATA CD- (MP3-audio/DivX-video), DATA DVD- (MP3-audio/DivXvideo) tai VIDEO CD -levyä (ilman PBC-toimintoja)
Toistotila
Nykyinen raita* (27)
Palaa jatkuvan toiston aikana (32)
Toistoaika (27)
* Nykyinen raita ei näy toistettaessa DivX-videotiedostoja.
,jatkuu
9
Kaukosäädin
H
/
(kertaus/askellus/
eteenpäinsiirto/askellus) -painikkeet
(25, 41)
I ./> (edellinen/seuraava)
-painikkeet (25)
J
m/M
(selaus/hidastus)
-painikkeet (40)
K ZOOM (zoomaus) -painike (25, 50)
L SLOW PLAY / FAST PLAY
(hidastettu toisto / nopeutettu toisto)
-painikkeet (25)
M
N
(ääni) -painike (44)
(tekstitys) -painike (25, 50)
O [/1 (virta/valmiustila) -painike (24)
P 2 (äänenvoimakkuus) +/– -painikkeet
(21)
+-painikkeessa on kohopiste.*
Q t (TV/video) -painike (21)
R PICTURE NAVI (kuvanavigointi)
-painike (43, 50)
S TIME/TEXT (aika/teksti) -painike
(27)
T MENU (valikko) -painike (26)
U ENTER (syöttö) -painike (22)
V DISPLAY (näyttö) -painike (11)
W H (toisto) -painike (24)
H-painikkeessa on kohopiste.*
X x (pysäytys) -painike (25)
A TV [/1 (virta/valmiustila) -painike
(21)
B Z (avaa/sulje) -painike (25)
C Numeropainikkeet (26)
Numeropainikkeessa 5 on kohopiste.*
D CLEAR (tyhjennä) -painike (31)
E TOP MENU (päävalikko) -painike
(26)
F C/X/x/c-painikkeet (25)
G O RETURN (paluu) -painike (26)
10
Y X (tauko) -painike (25)
Z SUR (tilaääni) -painike (46)
wj
(kuvakulma) -painike (25)
* Käytä kohopistettä kiintopisteenä käyttäessäsi
soitinta.
Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad)
Ohjausvalikon avulla voit valita haluamasi toiminnon ja katsella lisätietoja. Voit tuoda
ohjausvalikkonäytön näkyviin ja vaihtaa näyttöä painamalla toistuvasti DISPLAY seuraavasti:
, Ohjausvalikkonäyttö 1
m
Ohjausvalikkonäyttö 2 (näkyy vain tiettyjä levyjä toistettaessa)
m
Ohjausvalikkonäyttö poissa käytöstä
Ohjausvalikkonäyttö
Levy määrää ohjausvalikkonäyttöjen 1 ja 2 vaihtoehdot.
Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1 toistettaessa DVD VIDEO -levyä.
Toistettavan jakson numero*2
Toistettavan nimikkeen numero*1
Nimikkeiden kokonaismäärä*1
Jaksojen kokonaismäärä*2
Ohjausvalikon
kohdat
Valittu kohta
Ohjausvalikosta
valitun kohdan nimi
Toimintaohje
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
PLAY
DVD VIDEO
Toistotila
(N Toisto,
X Tauko,
x Pysäytys jne.)
Toistettavan
levyn tyyppi*3
Toistoaika*4
Nykyinen asetus
Vaihtoehdot
OHJELMOITU
ENTER
*1 Näyttää kohtauksen numeron VIDEO CD
-levyn toistossa (PBC käytössä); raidan
numeron VIDEO CD- / CD-levyn toistossa ja
albumin numeron DATA CD- / DATA DVD
-levyn toistossa.
*2 Näyttää indeksinumeron VIDEO CD -levyn
toistossa, MP3-ääniraidan numeron tai JPEGkuvatiedoston numeron DATA CD- / DATA
DVD -levyn toistossa. DivX-videotiedoston
numero DATA CD- / DATA DVD -levyn
toistossa.
*3 Näyttää Super VCD -levyn muodossa ”SVCD”.
*4 Näyttää JPEG-tiedostojen päivämäärän.
Lopeta:
DISPLAY
Näytön poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY toistuvasti.
,jatkuu
11
Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo
Kohta
Nimi, toiminto
NIMIKE / KOHTAUS / RAITA
Valitsee toistettavan nimikkeen,
kohtauksen tai raidan.
JAKSO / INDEKSI
Valitsee toistettavan jakson tai
indeksin.
RAITA
Valitsee toistettavan raidan.
AIKA/TEKSTI
Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan
toistoajan.
Anna aikakoodi kuva- ja
musiikkihakua varten.
ORIGINAL / PLAY LIST
Valitsee toistettavien nimikkeiden
tyypin (DVD-VR-tila):
alkuperäinen (ORIGINAL) tai
muokattu toistoluettelo (PLAY
LIST).
OHJELMOITU
Valitsee nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen toistojärjestyksen.
SATUNNAIS
Toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
TOISTUVA
Toistaa jatkuvasti koko levyä
(kaikkia nimikkeitä, raitoja tai
albumeita) tai yhtä nimikettä,
jaksoa, raitaa, albumia tai tiedostoa.
A-B TOISTUVA
Määrittää jatkuvasti toistettavat
osat.
KUVANSÄÄTÖTILA
Säätää soittimesta tulevaa
videosignaalia. Voit valita
katselemaasi ohjelmaan parhaiten
sopivan kuvanlaadun.
TERÄVYYS
Terävöittää kuvaa korostamalla
kuvassa olevia ääriviivoja.
AV-TAHDISTUS
Säätää kuvan ja äänen välisen
viiveen.
KÄYTÖNVALVONTA
Tällä asetuksella voit rajoittaa
soittimen käyttöä.
12
ASETUKSET
PIKA-asetukset
Pika-asetusten avulla voi valita
kuvaruutunäytön kielen, television,
kuvasuhteen ja äänilähtösignaalin.
MUKAUTETTU-asetukset
Pika-asetusten lisäksi monia
muitakin asetuksia voi muuttaa.
NOLLAUS
Palauttaa ”ASETUKSET”-valikon
asetukset oletusasetusten
mukaisiksi.
ALBUMI
Valitsee albumin, joka sisältää
toistettavan MP3-ääniraidoista ja
JPEG-kuvatiedostoista.
TIEDOSTO
Valitsee toistettavan JPEGkuvatiedoston.
ALBUMI
Valitsee toistettavan DivXvideotiedoston sisältävän albumin.
TIEDOSTO
Valitsee toistettavan DivXvideotiedoston.
PÄIVÄMÄÄRÄ
Näyttää digitaalikameralla otetun
kuvan kuvauspäivämäärän.
VAIHTOVÄLI
Määrittää, miten pitkään kukin kuva
näkyy kuvaruudussa.
TEHOSTE
Valitsee kuvaesityksen
kuvanvaihdossa käytettävän
tehosteen.
TILA (MP3, JPEG)
Valitsee DATA CD- tai DATA
DVD -levyiltä toistettavan datan
tyypin: MP3-ääniraita (AUDIO),
JPEG-kuvatiedosto (KUVA), tai
molemmat (AUTO).
z Vihje
Ohjausvalikon vihreä ilmaisinkuvake syttyy
valitessasi muun asetuksen
t
kuin ”EI KÄYT.” (vain ”OHJELMOITU”,
”SATUNNAIS”, ”TOISTUVA”, ”A-BTOISTUVA”, ”TERÄVYYS”). Vihreä
”ORIGINAL/PLAY LIST” -ilmaisin tulee
näkyviin, kun valitset vaihtoehdon ”PLAY LIST”
(oletusasetus). ”KUVANSÄÄTÖTILA”-ilmaisin
palaa vihreänä, kun jokin muu asetus kuin
”VAKIO” on valittuna. ”AV-TAHDISTUS”
-ilmaisin tulee näkyviin, kun asetus on suurempi
kuin yli 0 ms.
‘BRAVIA Sync’ -näytön opas
Voit ohjata soitinta painamalla television kaukosäätimen SYNC MENU -painiketta tai
valitsemalla sen television valikosta.
‘BRAVIA Sync’ -näyttö
‘BRAVIA Sync’ -näytön vaihtoehdot vaihtelevat levytyypin mukaan.
Esimerkki: ‘BRAVIA Sync’ -näyttö DVD VIDEO -levyn toiston aikana.
Valitse kohde C/X/x/c-painikkeilla ja paina
sitten ENTER.
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
Näkyvissä ovat MENU ja TOP MENU.
◆ Toistettaessa DVD-VR-tilassa
Näkyvissä ovat ., > ja jakson numero.
◆ Toistettaessa CD-, VIDEO CD- tai Super
VCD -levyä (ilman PBC-toimintoja)
Näkyvissä ovat ., > ja raidan numero.
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai Super VCD
-levyä (PBC-toiminnoilla) (sivu 27)
Näkyvissä ovat ., > ja kohtauksen
numero.
Kun levyn valikko tulee näkyviin, voit valita
kohteen painamalla X/x.
Näytön poistaminen käytöstä
Paina television kaukosäätimen RETURNtai SYNC MENU -painiketta.
z Vihje
Voit ohjata näitä toimintoja myös soittimen
kaukosäätimellä.
Huomautuksia
• ‘BRAVIA Sync’ -näytön kohteilla on samat
toiminnot kuin soittimen kaukosäätimen
painikkeilla (sivu 10).
• Tätä toimintoa voi käyttää vain jos televisio on
‘BRAVIA Sync’ -yhteensopiva.
• Lisätietoja ‘BRAVIA Sync’ -toiminnosta on
television mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
◆ Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD
-levyä
Näkyvissä ovat MENU ja PICTURE NAVI.
13
Liittäminen
Soittimen liittäminen
Liitä soitin ja määritä sen asetukset vaiheiden 1–6 mukaan.
Huomautuksia
•
•
•
•
Liitä johdot pitävästi, jotta ääneen ei tule häiriöitä.
Lue liitettävien laitteiden vakiovarusteisiin sisältyvät käyttöohjeet.
Tätä soitinta ei voi liittää televisioon, jossa ei ole SCART-liitäntää tai videotuloliitäntää.
Irrota jokaisen laitteen verkkovirtajohto pistorasiasta ennen laitteiden liittämistä.
Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• Kaukosäädin (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
14
Vaihe 2: Video-/HDMI-johtojen liittäminen
A
Audio/videojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
(keltainen)
INPUT
VIDEO
Liittäminen
Kytke soitin televisioon, projektoriin tai äänilaitteeseen, kuten AV-vahvistimeen
(vastaanottimen), videojohdolla. Valitse jokin liitäntätavoista A - D sen mukaan, millainen
tuloliitäntä televisiossa, projektorissa tai äänilaitteessa on.
Jotta voit katsella progressiivista signaalia (525p tai 625p) yhteensopivasta televisiosta,
projektorista tai monitorista, käytä liitäntätapaa C. Jos liität soittimen HDMI-tuloliitännällä
varustettuun televisioon, projektoriin tai äänilaitteeseen, käytä liitäntätapaa B.
L
AUDIO
R
Televisio, projektori
tai äänilaite
(keltainen)
LINE OUT (VIDEO) -liitäntään
CD-DVD-soitin
L
CENTER
HDMI OUT
-liitäntään
LINE (RGB)TV -liitäntään
(vihreä)
(sininen)
(punainen)
SCART-johto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
HDMI-johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
B
COMPONENT VIDEO
OUT -liitäntään
HDMI IN
Televisio, projektori
tai äänilaite
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(vihreä)
PB/CB
(sininen)
(punainen)
PR/CR
Televisio, projektori
tai äänilaite
Komponenttivideojohto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
C
INPUT
Televisio
D
: Signaalin kulkusuunta
,jatkuu
15
Huomautus
Jos liität laitteen progressiiviseen televisioon, käytä
vain liitäntätapaa C. Jos liität laitteen televisioon
käyttämällä sekä tapaa C että D, SCART-kaapelin
kautta välittyvä ohjaussignaali voi kytkeä signaalin
SCART-liitäntään.
A Videotuloliitäntä
Saat normaalilaatuisen kuvan.
B HDMI/DVI-tuloliitäntä
Jotta HDMI OUT -liitännästä välittyvä
digitaalinen kuva ja ääni olisivat
mahdollisimman korkealaatuisia, käytä
sertifioitua Sonyn HDMI-johtoa.
Lisätietoja HDMI-OHJAUS-toiminnon
kanssa yhteensopivan Sony-television
liittämisestä laitteeseen
on sivulla 17.
Kytkeminen HDMI OUT -liitäntään
Noudata alla olevia ohjeita. Virheellinen
käsittely saattaa vaurioittaa HDMI OUT liitäntää ja liitintä.
1
Kohdista HDMI-liitin huolellisesti
soittimen takana olevaan HDMI OUT liitäntään liittimen muodon
perusteella.
Varmista, että liitin ei ole ylösalaisin tai
vinossa.
Liitin on ylösalaisin
2
Vinossa
Kytke HDMI-liitin suoraan HDMI OUT liitäntään.
Älä taivuta tai paina HDMI-liitintä.
16
Liittäminen televisioon, jossa on DVItuloliitäntä
Käytä HDMI-DVI-sovitinjohtoa (ei sisälly
vakiovarusteisiin). DVI-liitännän kautta ei
voi siirtää mitään äänisignaaleja, joten tämän
liitännän lisäksi on käytettävä muita
ääniliitäntöjä (sivu 18). HDMI OUT -liitäntää
ei myöskään voi liittää sellaiseen DVIliitäntään, joka ei ole HDCP-yhteensopiva
(esimerkiksi tietokoneen näytön DVIliitäntä).
C Laitteiden videotuloliitännät
(Y, PB/CB, PR/CR)
Saat tarkan väritoiston ja erittäin laadukkaan
kuvan.
Jos televisio pystyy käsittelemään
progressiivisessa 525p/625p-muodossa
olevia signaaleja, käytä tätä liitäntätapaa ja
valitse progressiivisen signaalin lähetys
valitsemalla ”NÄYTTÖASETUKSET” valikon ”PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)” -asetukseksi ”KÄYTÖSSÄ”
(sivu 60).
D SCART-tuloliitäntä
Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt
johdot voivat aiheuttaa ääneen häiriöitä. Kun
liität laitteen SCART-johdolla, varmista, että
televisio pystyy käyttämään S-video- tai
RGB-signaaleja. Lue liitettävän television
käyttöohje. Kun valitset asetusnäytössä
”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon ”LINE”asetukseksi vaihtoehdon ”S VIDEO” tai
”RGB (COMPONENT OFF)” (sivu 60),
käytä kyseistä signaalia välittävää SCARTjohtoa.
Liittäminen tavalliseen 4:3kuvasuhteiseen televisioon
Levy voi aiheuttaa sen, ettei kuva ehkä
mahdu television kuvaruutuun. Jos haluat
tietoja kuvasuhteen muuttamisesta, katso
sivu 59.
Huomautuksia
Kuvanauhuri
CD-DVDsoitin
Televisio
Liitä
suoraan
• Jos liität soittimen televisioon SCART-liitännän
kautta, soitin kytkeytyy automaattisesti television
kuvalähteeksi, kun aloitat toiston. Palauta tällöin
TV-kanava kuvalähteeksi painamalla
kaukosäätimen t (TV/video) -painiketta.
• Jos valitset NÄYTTÖASETUKSET-valikon
”LINE”-asetukseksi ”RGB (COMPONENT
OFF)” (sivu 60), soitin ei anna
komponenttivideosignaaleja.
• Jos siirrät soitinta, irrota HDMI-johto.
• Jos sijoitat soittimen kaappiin ja HDMI-johto on
kytkettynä siihen, älä työnnä soitinta kaapin
takaseinää vasten. Se voi vahingoittaa HDMI
OUT -liitäntää tai HDMI-johtoa.
• Kun kytket tai irrotat HDMI-liitintä, älä kierrä tai
käännä sitä.
HDMI-OHJAUS-toiminnot ja
‘BRAVIA Sync’ (koskee vain
HDMI-liitäntöjä)
Jos kytket HDMI-johdolla (ei sisälly
vakiovarusteisiin) Sony-laitteita, jotka ovat
yhteensopivia HDMI-OHJAUS-toiminnon
kanssa, saat käyttöösi seuraavat toiminnot:
• Toisto pikapainikkeella (sivu 24)
• Järjestelmän virran katkaisu
Jos sammutat television virran painamalla
kaukosäätimestä [/1, HDMI-OHJAUStoiminnon kanssa yhteensopivat laitteet
sammutetaan automaattisesti.
Liittäminen
• Älä kytke tämän soittimen ja television välille
useampaa kuin yhtä videojohtoa samanaikaisesti.
• Älä käytä B- ja D-liitäntöjä samanaikaisesti.
• Älä liitä esimerkiksi kuvanauhuria television ja
soittimen väliin. Jos soittimen signaali kulkee
kuvanauhurin kautta, television kuvassa voi olla
häiriöitä. Jos televisiossa on vain yksi audio/
videotuloliitäntä, liitä soitin siihen.
‘BRAVIA Sync’ -toiminnon käyttöönoton
valmisteleminen
Määritä ”HDMI-ASETUKSET” -kohdassa
”HDMI-OHJAUS”-toiminnon asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ” (sivu 66). Lisätietoja
television asetuksista on television mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.
Huomautus
HDMI-OHJAUS-toimintoa ei ehkä voi käyttää
kaikkien laitteiden kanssa. Lisätietoja on kunkin
laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Kun toistat NTSC-värijärjestelmän
mukaista levyä, soitin näyttää esimerkiksi
videosignaalin tai asetusnäytön NTSCvärijärjestelmän mukaisena. Siksi voi olla,
ettei kuva näy PAL-värijärjestelmän
mukaisissa televisioissa. Avaa tällöin
levylokero ja poista levy.
17
Vaihe 3: Audiojohtojen liittäminen
Valitse jompikumpi liitäntätavoista A tai B sen mukaan, millaiset tuloliitännät televisiossa,
projektorissa tai äänilaitteessa, kuten AV-vahvistimessa (vastaanottimen), on. Siten voit
kuunnella ääntä.
audio-/
videoliitäntäjohto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
(punainen)
(keltainen)*
INPUT
A
VIDEO
(valkoinen)
(valkoinen)
(keltainen)*
(punainen)
L
AUDIO
R
Televisio, projektori
tai äänilaite
LINE OUT L/R (AUDIO) -liitäntään
L
CENTER
DIGITAL OUT (COAXIAL)- / HDMI OUT -liitäntään
CD-DVD-soitin
tai
Koaksiaalinen digitaalinen
johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
HDMI-johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
koaksiaaliseen digitaaliseen
tuloliitäntään / HDMItuloliitäntään
[Kaiuttimet]
[Kaiuttimet]
Taka (oikea)
Taka (vasen)
Etu (vasen)
Äänilaite, jossa on
dekooderi
Keski
Etu (oikea)
Lisäbasso
: Signaalin kulkusuunta
* Keltaista liitintä käytetään videosignaaleille (sivu 15).
z Vihje
Katso liitettyjen laitteiden käyttöohjeista lisätietoja kaiuttimien oikeasta sijoittamisesta.
18
B
A Audio L/R -tuloliitännät
Tätä liitäntätapaa käytettäessä ääni kuuluu
television tai äänilaitteen kahdesta
kaiuttimesta.
Käytä tätä liitäntätapaa, jos äänilaitteessa on
Dolby*1 Digital-, DTS*2- tai MPEG-äänen
dekooderi ja digitaalinen tuloliitäntä.
Käytettävissäsi ovat seuraavat
tilaäänitehosteet: Dolby Digital (5.1-kan.),
DTS (5.1-kan.) ja MPEG audio (5.1-kan.).
Lisätietoja HDMI-OHJAUS-toiminnon
kanssa yhteensopivan Sony-äänilaitteen
liittämisestä on kyseisen laitteen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
*1
*2
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Valmistettu lisenssillä yhdysvaltalaisen patentin
(numero 5,451,942) ja muiden USA:ssa sekä
muualla maailmassa voimassa ja haettavana
olevien patenttien nojalla. DTS ja DTS Digital
Out ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTSlogo ja -symboli ovat tavaramerkkejä, joiden
omistaja on DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Liittäminen
B Digitaalisen äänen
tuloliitäntä
Huomautuksia
• Kun olet liittänyt laitteet, valitse pika-asetuksissa
”DOLBY DIGITAL” -asetukseksi ”DOLBY
DIGITAL” ja ”DTS”-asetukseksi ”KÄYTÖSSÄ”
(sivu 22). Jos äänilaitteessa on MPEG-äänen
dekooderi, valitse ”AUDIOASETUKSET”valikon ”MPEG”-asetukseksi ”MPEG” (sivu 64).
Muutoin kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä
kuuluu voimakas häiriöääni.
• Jos liittämäsi äänilaite pystyy käsittelemään 96
kHz:n näytteenottotaajuutta, valitse
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”48kHz/96kHz
PCM” -asetukseksi ”96kHz/24bit” (sivu 64).
• Soittimen omia TVS-tehosteita ei voi käyttää tätä
liitäntätapaa käytettäessä.
• Jos liität tämän soittimen äänilaitteeseen HDMIjohdolla, tee jompikumpi seuraavista:
– Liitä äänilaite televisioon HDMI-johdolla.
– Liitä soitin televisioon muulla videojohdolla kuin
HDMI-johdolla (komponenttivideojohdolla tai
audio-/videojohdolla).
• Kun liität soittimen HDMI OUT -liitännän kautta,
kohdista HDMI-liitin huolellisesti suoraan
liitäntään. Älä taivuta tai paina HDMI-johtoa.
19
Vaihe 4: Verkkojohdon liittäminen
Liitä soittimen ja television verkkovirtajohto pistorasiaan.
Vaihe 5: Kaukosäätimen käyttöönotto
Soittimen toimintoja voi ohjata sen mukana tulevan kaukosäätimen avulla. Aseta kaksi R6 (koko
AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden 3- ja #-navat tulevat oikeille puolille lokeron
sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se soittimessa
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen .
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena
olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä
aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukosäädintä.
20
Television ohjaaminen
vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä
TV
Voit ohjata myös muun kuin Sony-television
äänenvoimakkuutta, ohjelmalähteen valintaa
ja virtakytkintä.
Jos käyttämäsi televisio on mainittu
seuraavassa taulukossa, valitse käyttöön
vastaava valmistajan koodinumero.
1
Pidä painiketta TV [/1 painettuna ja
anna television valmistajakoodi
numeropainikkeilla (katso
seuraavassa olevaa taulukkoa).
2
Vapauta painike TV [/1.
2 +/–
Numeropainikkeet
t
Liittäminen
Voit ohjata Sony-television
äänenvoimakkuutta, tulosignaalin valintaa ja
virtakytkintä vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä.
Muiden televisioiden
ohjaaminen kaukosäätimellä
Ohjattavien televisioiden koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi
koodinumero, syötä numerot yksi kerrallaan,
kunnes löydät koodin, joka toimii televisiosi
kanssa.
Valmistaja
Koodinumero
Voit ohjata televisiota painamalla alla
mainittuja painikkeita.
Sony
01 (oletusasetus)
Aiwa
01 (oletusasetus)
Painike
Toiminto
Grundig
11
TV [/1
Television virran kytkentä
tai katkaisu
Hitachi
24
JVC
33
2
(äänenvoimakkuus)
+/–
Television
äänenvoimakkuuden
säätäminen
LG
06
Loewe
06
t (televisio/
video)
Television ohjelmalähteen
vaihtaminen TVkanavaksi tai muuksi
ohjelmalähteeksi
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Huomautus
Liitettävä laite voi aiheuttaa sen, ettet voi ohjata
televisiota joillakin tai millään vakiovarusteisiin
sisältyvän kaukosäätimen painikkeilla.
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Huomautuksia
• Asettamasi koodinumero voi palautua
oletusasetuksen mukaiseksi, kun vaihdat
kaukosäätimen paristot. Aseta oikea
koodinumero uudelleen.
• Liitettävä laite voi aiheuttaa sen, ettet voi ohjata
televisiota joillakin tai millään vakiovarusteisiin
sisältyvän kaukosäätimen painikkeilla.
21
Vaihe 6: Pika-asetukset
Noudattamalla seuraavassa olevia ohjeita voit tehdä soittimen käytön vaatimat minimiasetukset.
Jos haluat ohittaa jonkin asetuksen, paina painiketta >. Jos haluat palata edelliseen
asetukseen, paina painiketta ..
ENTER
1 Kytke televisioon virta.
2 Paina [/1.
3 Valitse televisiosta se videotulo,
jonka kautta soittimesta tuleva
kuva näkyy.
Ilmoitus ”Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Käynnistä PIKA-ASENNUS
painamalla [ENTER]) tulee näytön
alareunaan. Jos tämä ilmoitus ei tule
näkyviin, siirry pika-asetuksiin
valitsemalla ohjausvalikon ”SETUP”
(Asetukset) -kohdasta ”QUICK” (Pika)
(sivu 58).
4 Paina ENTER asettamatta
soittimeen levyä.
Kuvaruutunäyttöjen kielen asetusnäyttö
tulee näkyviin.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
22
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Valitse kieli painamalla X/x.
Soitin näyttää asetusvalikon ja tekstityksen
valitsemasi kielen mukaisena.
6 Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee liitettävän television
kuvasuhteen asetusnäyttö.
NÄYTTÖASETUKSET
16:9
TV-TYYPPI:
16:9
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
LINE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): EI KÄYT.
AUTO
TILA (PROGRESSIVE):
TÄYSI
4:3-LÄHTÖ:
7 Valitse television tyyppiä vastaava
asetus painamalla X/x.
◆ Jos käytössäsi on laajakuvatelevisio
tai tavallinen 4:3-kuvasuhteinen
televisio, jossa on laajakuvatila
• 16:9 (sivu 59)
◆ Jos käytössäsi on tavallinen 4:3kuvasuhteinen televisio
• 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN SCAN
(sivu 59)
8 Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee LINE (RGB)-TVliitännän videolähtösignaalin tyypin
asetusnäyttö.
9 Valitse haluamasi LINE (RGB)-TVliitannan videolahtosignaalin
tyyppi painamalla X/x.
◆ Videosignaalit
• VIDEO (sivu 60)
◆ S-videosignaalit
• S VIDEO (sivu 60)
◆ RGB-signaalit
• RGB (COMPONENT OFF) (sivu 60)
10Paina ENTER-painiketta.
Näkyviin tulee äänilaitteen, esimerkiksi
vahvistimen (vastaanottimen),
liittämiseen käytettävän liitännän tyypin
asetusnäyttö.
Onko soitin liitetty vahvistimeen
(vastaanottimeen)? Valitse käyttämäsi
liitännän tyyppi.
KYLLÄ
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
EI
11Valitse X/x-painikkeilla
äänilaitteen liittämiseen käytetty
liitännän tyyppi, jos liitäntä on
tehty, ja paina sitten ENTER.
Jos äänilaitetta ei ole liitetty, valitse
asetukseksi ”EI” ja siirry vaiheeseen 15.
Jos äänilaite on liitetty pelkällä
audiojohdolla, valitse asetukseksi
”KYLLÄ: LINE OUTPUT L/R
(AUDIO)” ja siirry vaiheeseen 15.
12Valitse X/x-painikkeilla Dolby
Digital -signaalityyppi, jonka
haluat ohjata äänilaitteeseen.
Jos äänilaitteessa on Dolby Digital dekooderi, valitse asetukseksi ”DOLBY
DIGITAL”. Muutoin valitse .”D-PCM”.
Liittäminen
NÄYTTÖASETUKSET
16:9
TV-TYYPPI:
KÄYTÖSSÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
KANSIKUVA
TAUSTA:
LINE:
VIDEO
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): VIDEO
S VIDEO
TILA (PROGRESSIVE):
RGB (COMPONENT OFF)
4:3-LÄHTÖ:
Jos äänilaite on liitetty koaksiaalisella
digitaalijohdolla tai HDMI-johdolla,
valitse asetukseksi ”KYLLÄ: DIGITAL
OUTPUT”.
AUDIOASETUKSET
VAKIO
AUDIO DRC:
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
13Paina ENTER-painiketta.
”DTS” on valittuna.
AUDIOASETUKSET
AUDIO DRC:
VAKIO
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM:
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
14Valitse X/x-painikkeilla,
ohjataanko DTS-signaali
äänilaitteeseen.
Jos äänilaitteessa on DTS-dekooderi,
valitse ”KÄYTÖSSÄ”. Muutoin valitse
”EI KÄYT.”.
15Paina ENTER-painiketta.
Soitin poistuu pika-asetustilasta, ja
asetukset on määritetty.
Jos äänilaitteessa on MPEG-äänen
dekooderi, valitse ”MPEG”-asetukseksi
”MPEG” (sivu 64).
Huomautus
Kun ”PhotoTV HD” -tila otetaan käyttöön
(sivu 52), ”TV-TYYPPI”-valinta ohitetaan.
23
4 Paina soittimen painiketta Z ja
aseta levylokeroon levy.
Toistaminen
Levyjen toisto
DVD- tai VIDEO CD -levy voi aiheuttaa sen,
että jotkin toiminnot poikkeavat tässä
esitetyistä tai ovat rajoitettuja.
Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta.
HDMI
Numeropainikkeet
CLEAR
TOP MENU
RETURN
(kertaus)
ZOOM
SLOW PLAY
Toistettava puoli alaspäin
5 Paina H.
Levylokero sulkeutuu. Soitin aloittaa
toiston (normaali toisto). Säädä
television tai äänilaitteen
äänenvoimakkuutta.
Levyn mukaan voi olla, että television
kuvaruutuun tulee valikko. Jos levy on
DVD VIDEO -levy, katso sivu 26. Jos
levy on VIDEO CD -levy, katso sivu 27.
Virran katkaiseminen soittimesta
TIME/TEXT
Paina [/1. Soitin siirtyy valmiustilaan.
MENU
ENTER
DISPLAY
Toisto pikapainikkeella (vain HDMIliitännät)
(eteenpäinsiirto)
FAST PLAY
1 Kytke televisioon virta.
2 Paina [/1.
Soittimeen kytkeytyy virta.
3 Valitse televisiosta se videotulo,
jonka kautta soittimesta tuleva
kuva näkyy.
◆ Käytettäessä äänilaitetta
Kytke äänilaitteeseen virta ja valitse
kanava, josta soittimen ääni kuuluu.
Kun painat kaukosäätimen H-painiketta,
soittimeen ja televisioon kytkeytyy virta ja
television tuloasetukseksi muuttuu soitin.
Toisto alkaa automaattisesti.
Soitin muuttuu television tuloasetukseksi
myös seuraavissa tapauksissa:
– Kaukosäätimen H-, TOP MENU-,
MENU- tai DISPLAY-painiketta painetaan.
Huomaa, että painikkeet eivät toimi
vastaavalla tavalla, jos toistat audio-CDlevyä tai MP3-ääniraitaa ”AUDIO (MP3)” tilassa.
– Laitteeseen asetetaan levy, jossa on
käytössä automaattinen toisto.
z Vihje
Voit asettaa soittimen virran katkeamaan
automaattisesti silloin, kun soitin on ollut
pysäytettynä yli 30 minuuttia. Jos haluat ottaa
tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä,
valitse ”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”AUTOM. VIRRANKATK.” -asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ” tai ”EI KÄYT.” (sivu 61).
Huomautuksia DVD VIDEO -levyn DTSääniraitojen toistosta
• DTS-audiosignaalit saadaan vain DIGITAL
OUT (COAXIAL)- / HDMI OUT
-liitännästä.
24
Huomautus
DVD-tallentimilla luodut levyt on viimeisteltävä
oikein, ennen kuin niitä voi toistaa. Katso
viimeistelystä lisätietoja DVD-soittimen
käyttöohjeesta.
Toiminto
Käyttö
Tekstityksen
näyttäminen
Paina
(tekstitys) painiketta toiston
aikana.
Valitse tekstityksen
kieli painamalla
toistuvasti
(tekstitys).
Edellisen kohtauksen
toisto uudelleen*1
Paina
(kertaus) toiston
aikana
Toistettavan
Paina
kohtauksen lyhyt
(eteenpäinsiirto)
pikasiirto eteenpäin*2 toiston aikana
Kuvan
suurentaminen*3
Lisätoiminnot
Lisätietoja alla mainittujen painikkeiden
sijainnista kaukosäätimessä on sivun 24
kuvassa.
Toiminto
Käyttö
Pysäytys
Paina x
Tauko
Paina X
Toisto jatkaminen
tauon jälkeen
Paina X tai H
Siirtyminen
seuraavaan jaksoon,
raitaan tai
kohtaukseen
normaalissa toistossa
Paina >
Toistaminen
• Kun haluat toistaa DVD VIDEO -levyllä
olevia DTS-ääniraitoja, valitse
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DTS”asetukseksi ”KÄYTÖSSÄ” (sivu 64).
• Jos liität soittimen äänilaitteeseen, jossa ei
ole DTS-dekooderia, älä valitse
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DTS”asetukseksi vaihtoehtoa ”KÄYTÖSSÄ”
(sivu 64). Kaiuttimista voi kuulua voimakas
ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
Paina ZOOM
toistuvasti. Peruuta
painamalla CLEAR.
*1 Kaikki DVD-levyt, paitsi DVD+R-/
DVD+RW-/DVD+R DL -levyt tai DivXvideotiedostomuotoon.
2
* Vain DVD tai DivX-videotiedostomuotoon.
3
* Vain video- ja JPEG-kuvat (ei koske TAUSTAkuvia). Voit siirtää suurennettua kuvaa
painikkeilla C/X/x/c. Levyn sisältö voi
aiheuttaa sen, että zoomaus poistuu
automaattisesti käytöstä kuvaa siirrettäessä.
Huomautus
Välitöntä uudelleentoistoa tai siirtoa eteenpäin ei
välttämättä voi käyttää kaikissa kohtauksissa.
Nopea tai hidas toisto äänen
kanssa
Siirtyminen edelliseen Paina .
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen
normaalissa toistossa
Hidastetusti tai nopeutetusti toistettavan
kohtauksen ääntä voi kuunnella.
Paina toiston aikana FAST PLAY tai SLOW
PLAY.
Toiston lopettaminen
ja levyn poistaminen
Paina Z
Nopeus muuttuu painiketta FAST PLAY tai
SLOW PLAY painettaessa.
Kuvakulman
muuttaminen
Paina
(kuvakulma) painiketta toiston
aikana.
Valitse kuvakulman
numero painamalla
toistuvasti
(kuvakulma).
Paluu normaaliin toistoon
Paina H.
Huomautuksia
• Tätä toimintoa voi käyttää vain DVD-, VIDEO
CD-, tai Super VCD-levyjen.
• ”Toiminto ei onnistu” tulee näyttöön, kun suurin
tai pienin nopeus on saavutettu.
• Nopeutettua- tai Hidastettua -tilojen käytön
aikana kuvakulmaa (sivu 25), tekstitystä (sivu 25)
tai ääntä (sivu 44) ei voi muuttaa. Ääntä voi
muuttaa vain VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen
toistossa.
,jatkuu
25
• Nopeutettua- ja Hidastettua -toimintoja ei voi
käyttää toistettaessa DTS-ääniraitoja.
• Nopeutettua- ja Hidastettua -toimintoja ei voi
käyttää toistettaessa yksittäiskuvia DVD-VRtilassa.
Levylokeron lukitseminen
(lapsilukko)
Voit lukita levylokeron estääksesi lapsia
avaamasta sitä.
Kun soitin on valmiustilassa, paina
painikkeita O RETURN ja ENTER ja sitten
kaukosäätimen painiketta [/1.
Soittimeen kytkeytyy virta, ja etupaneelin
näyttöön tulee sana ”LOCKED”. Soittimen
tai kaukosäätimen painike Z eivät toimi, kun
lapsilukko on käytössä.
Levylokeron lukituksen poistaminen
Kun soitin on valmiustilassa, paina
O RETURN ja ENTER ja sitten [/1
uudelleen.
Huomautus
Vaikka valitsisit ohjausvalikon ”ASETUKSET”kohdasta ”NOLLAUS”-vaihtoehdon (sivu 58),
levylokero pysyy lukittuna.
Levyn toiston jatkaminen
keskeytyskohdasta (monilevyinen
toistonjatkamistoiminto)
Soitin tallentaa muistiinsa tiedon levyn
toiston pysäytyskohdasta enintään 6:ta levyä
varten ja jatkaa toistoa kyseisestä kohdasta,
kun asetat saman levyn soittimeen seuraavan
kerran. Kun tallennat toistonjatkamiskohdan
7:tä levyä varten, tieto ensimmäisen levyn
toistonjatkamiskohdasta pyyhkiytyy pois
muistista.
1 Kun toistat levyä, pysäytä toisto
painamalla painiketta x.
”RESUME”-ilmaisin tulee etupaneelin
näyttöön.
26
2 Paina painiketta H.
Soitin aloittaa levyn toiston siitä
kohdasta, johon se jäi vaiheessa 1.
z Vihje
Jos haluat aloittaa levyn toiston alusta, paina x
kahdesti ja paina sitten H.
Huomautuksia
• ”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”MONILEVY TOISTONJTK” -asetuksena on
oltava ”KÄYTÖSSÄ” (oletusasetus), jotta tämä
toiminto toimii (sivu 61).
• Tieto toiston pysäytyskohdasta poistuu muistista,
jos
– muutat toistotilaa.
– muutat asetuksia asetusnäytössä.
• VR-tilassa tallennettujen DVD-VR-tila levyjen
sekä CD-, DATA CD- ja DATA DVD -levyjen
toistossa soitin tallentaa muistiinsa tiedon
nykyisen levyn toistonjatkamiskohdasta.
Levyn toistonjatkamiskohta pyyhkiytyy pois
muistista, kun
– avaat levylokeron.
– irrotat verkkovirtajohdon.
– soitin siirtyy valmiustilaan (vain DATA CD tai
MP3-ääniraidat/JPEG-kuvatiedostoja sisältävä
DATA-DVD-levy).
• Toistonjatkamistoiminto ei toimi satunnaistoiston
eikä ohjelmoidun toiston aikana.
• Tämä toiminto ei ehkä toimi kaikkien levyjen
toistossa.
• Jos ”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”MONILEVY TOISTONJTK” -asetuksena on
”KÄYTÖSSÄ” ja toistat itse tallennettua levyä,
kuten DVD-RW-levyä, soitin voi jatkaa muiden
itse tallennettujen levyjen toistoa samasta
kohdasta.
DVD-levyn valikon käyttäminen
DVD-VIDEO levyt on jaettu pitkiin kuva- tai
musiikkiosuuksiin, joita kutsutaan
nimikkeiksi. Kun toistat useamman
nimikkeen sisältävää DVD VIDEO -levyä,
valitse haluamasi nimike painamalla TOP
MENU. Valitse sellaisia kohteita kuten äänen
ja tekstityksen kieli painamalla MENU, kun
toistat DVD VIDEO -levyä, joka sallii tämän.
Vaihtoehdon ”ORIGINAL”- tai
”PLAY LIST” valitseminen DVDVR-tilassa
1 Kun soitin on pysäytettynä, paina
kaukosäätimen DISPLAYpainiketta.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(ORIGINAL/PLAY
LIST) painamalla X/x ja paina
sitten ENTER.
”ORIGINAL/PLAY LIST” -vaihtoehdot
tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
Palaaminen valikkoon
Paina ORETURN.
z Vihje
Kun haluat toistaa levyä käyttämättä PBCtoimintoja, valitse raita painamalla painiketta ./
> soittimen ollessa pysäytettynä ja paina sitten
H tai ENTER.
”Soitto ilman PBC-toimintoa” -ilmoitus tulee
television kuvaruutuun, ja soitin aloittaa normaalin
toiston. Valikkoja tai muita pysäytyskuvia ei voi
tuoda näkyviin.
Voit palata PBC-toistoon painamalla x kahdesti ja
painamalla sitten H.
Toistaminen
Joidenkin DVD-VR-tila (videotallennus)
-tilassa on kahdenlaisia nimikkeitä toistoa
varten: alkuperäiset tallennetut nimikkeet
(ORIGINAL) ja nimikkeet, joita voi luoda
tallentavilla DVD-soittimilla editointia
varten (PLAY LIST). Voit valita toistettavan
nimikkeen tyypin.
Valikko tulee näkyviin, kun toistetaan
VIDEO CD -levyä, jossa on PBC-toimintoja.
Valitse kohde numeropainikkeella ja paina
ENTER. Noudata sitten interaktiivisten
toimintojen valikon ohjeita (Paina H, kun
näytössä on teksti ”Press SELECT”).
Noudata levyn käyttöohjetta, koska VIDEO
CD -levyjen käyttötavat vaihtelevat.
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan
tarkistaminen
DVD-VR
3 Valitse asetus painamalla X/x.
• PLAY LIST: toistaa ”ORIGINAL”nimikkeistä editointia varten luodut
nimikkeet.
• ORIGINAL: toistaa alkuperäiset
tallennetut nimikkeet.
4 Paina ENTER-painiketta.
PBC-toiminnoilla varustettujen
VIDEO CD -levyjen toistaminen
(PBC-toisto)
PBC (Playback Control) -toistotoimintojen
ansiosta voit toistaa VIDEO CD -levyjä
vuorovaikutteisesti television kuvaruudussa
näkyvän valikon avulla.
Voit tarkistaa nykyisen nimikkeen, jakson tai
raidan jäljellä olevan ajan. Saat näkyviin
myös DVD-/CD-levyn tekstin, raidan nimen,
ID3-tunnistetiedot (MP3-äänitiedosto), tai
tiedoston nimen (DivX-video).
1 Paina TIME/TEXT-painiketta
toiston aikana.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
T 1:01:57
Aikatiedot
2 Voit muuttaa aikatietoja
painamalla TIME/TEXT-painiketta
toistuvasti.
Käytettävissä olevat aikatiedot riippuvat
toistettavan levyn tyypistä.
,jatkuu
27
Levyn toistotietojen
tarkistaminen
Bittinopeus*
T
17:30
128k
DVD-/CD-tekstitietojen tarkistaminen
Painiketta TIME/TEXT toistuvasti niin, että
DVD-/CD-levylle tallennettu teksti tulee
näkyviin.
DVD-/CD-tekstitiedot tulevat näkyviin vain,
jos levylle on tallennettu tekstiä. Tekstitietoja
ei voi muuttaa. Jos levyllä ei ole tekstiä, teksti
”NO TEXT” tulee näkyviin.
Esimerkiksi DATA CD -levyn / DATA DVD
-levyn albumin nimen tarkastaminen
Jos painat TIME/TEXT toistettaessa DATA
CD-/DATA DVD -levyllä olevia MP3ääniraitoja tai DivX-videotiedostoja,
televisioruutuun tulee albumin, raidan tai
tiedoston nimi sekä äänen bittinopeus
(toistettavan äänidatan määrän sekunnissa).
Bittinopeus*
T
17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Albumin nimi
Raidan/tiedoston nimi
Jos MP3-ääniraita sisältää ID3-tunnisteen,
soitin näyttää albumin nimen/raidan nimen,
jotka sisältyvät ID3-tunnistetietoihin.
MP3-ääniraidan ID3-tunnistetiedot
näytetään, kun raitojen ID3-versio on joko 1
tai 2. Jos ID3-tunnisteissa on sekä versiota 1
että 2, ID3-versio 2:n tunnistetiedot ovat
ensisijaiset.
Huomaa, että tämä soitin tukee ID3-versioita
1.0/1.1 ja 2.2/2.3.
28
JAZZ CONCERT 2008
RIVER SIDE SPOT OF THE WORLD
Albumin ID3-nimi
Raidan ID3-nimike
* Näkyy seuraavissa tilanteissa:
– Toistettaessa on DATA CD-/DATA DVD
-levyllä olevaa MP3-ääniraitaa.
– Toistettaessa MP3-ääntä sisältävää DivXvideotiedostoa, joka on DATA CD-/DATA
DVD -levyllä.
Etupaneelin näytön tietojen
tarkistaminen
Television kuvaruudussa näkyvät aikatiedot
ja teksti näkyvät myös etupaneelin näytössä.
Etupaneelin näytön tiedot muuttuvat
seuraavassa kuvatulla tavalla, kun muutat
television kuvaruudussa näkyviä aikatietoja.
Toistettaessa DATA CD- (DivX-video) tai
DATA DVD -levyä (DivX-video)
Toistettavan nimikkeen
toistoaika
Nykyisen tiedoston toistoaika
,
Toistettaessa DVD -levyä
,
Nykyisen tiedoston nimi
,
Toistettavan nimikkeen
jäljellä oleva aika
Toistettaessa VIDEO CD- (ilman PBCtoimintoja) tai CD -levyä
Toistettavan raidan toistoaika
ja numero
,
Toistettavan jakson
toistoaika
Toistaminen
Nykyisen albumin ja tiedoston numero
(palautuu automaattisesti alkuun)
,
Toistettavan raidan jäljellä oleva
aika
,
Toistettavan jakson jäljellä
oleva aika
Levyn toistoaika
,
Levyn jäljellä oleva aika
,
Teksti
Teksti
Toistettavan nimikkeen ja
jakson numero
(palautuu automaattisesti
alkuun)
Toistettaessa DATA CD- (MP3 audio) tai
DATA DVD -levyä (MP3 audio)
,
Raidan nimi tai raidan ID3-nimike
,
Nykyisen albumin ja raidan numero
(palautuu automaattisesti alkuun)
,
Toistettavan raidan toistoaika ja
numero
z Vihjeitä
• Kun toistat VIDEO CD -levyjä ilman PBCtoimintoja, raidan numero ja indeksinumero
näkyvät tekstin jälkeen.
• Kohtauksen numero ja toistoaika tulevat
näyttöön, kun toistat VIDEO CD -levyä PBCtoiminnoilla.
• Pitkä teksti, joka ei mahdu kerralla yhdelle riville,
vierii etupaneelin näytössä.
• Voit tarkistaa aika- ja tekstitiedot myös
ohjausvalikosta (sivu 11).
Huomautuksia
• Toistettavan levyn tyypin mukaan DVD-/CDtekstitiedot tai raitojen nimet eivät ehkä tule
näkyviin.
• Tämä soitin pystyy näyttämään DVD-/CDtekstitiedoista vain ensimmäisen tason,
esimerkiksi levyn nimen tai nimikkeen.
• MP3-ääniraitojen ja DivX-videotiedostojen
toistoaika ei ehkä näy oikein.
• Jos toistat levyä, jolla on vain JPEGkuvatiedostoja ja ”TILA (MP3, JPEG)” -asetus on
”AUTO” tai ”AUTO (BGM)”, etupaneelin
näyttöön tulee näkyviin ”BGM”. Jos taas ”TILA
(MP3, JPEG)” -asetus on tällöin ”KUVA
(JPEG)”, näytössä näkyy ”JPEG”.
29
Eri toistotoiminnot
3
Näkyvissä on teksti ”RAITA”, kun toistat
VIDEO CD- tai CD-levyä.
(ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto,
toistuva toisto, A-B-jakson toistuva
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
toisto)
Voit valita seuraavat toistotilat:
• ohjelmoitu toisto (sivu 30)
• satunnaistoisto (sivu 31)
• toistuva toisto (sivu 32)
• A-B-jakson toistuva toisto (sivu 33).
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Ohjelman luominen (ohjelmoitu
toisto)
Voit luoda omia ohjelmiasi asettamalla levyn
nimikkeet, jaksot tai raidat haluamaasi
järjestykseen. Voit ohjelmoida enintään 99
nimikettä, jaksoa ja raitaa.
Paina DISPLAY.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(OHJELMOITU)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
”OHJELMOITU”-valikon asetukset
tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
PLAY
DVD VIDEO
Paina c.
Kohdistin siirtyy nimikkeen tai raidan
kohdalle sarakkeessa ”T” (tässä
esimerkissä kohtaan ”01”).
Toistotila peruuntuu, kun
– avaat levykelkan.
– kytket soittimen valmiustilaan painamalla
painiketta [/1.
1
T
––
01
02
03
04
05
Levyllä olevat raidat
tai nimikkeet
4
Huomautus
Valitse ”ASETA t” painamalla X/x
ja paina sitten ENTER.
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Levyllä olevat jaksot
5
Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai
raita.
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
Valitse esimerkiksi nimikkeen ”02” jakso
”03”.
Valitse ”T”-sarakkeesta ”02” painamalla
X/x ja paina sitten ENTER.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Valitse seuraavaksi ”C”-sarakkeesta
”03” painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
30
3
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE 0 2 – 0 3
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
T
––
01
02
03
04
05
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä
Valitse esimerkiksi raita ”02”.
Valitse ”T”-sarakkeesta ”02” painamalla
X/x ja paina sitten ENTER.
Valittu raita
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
02
1.RAITA
––
2.RAITA
––
3.RAITA
––
4.RAITA
––
5.RAITA
––
6.RAITA
––
7.RAITA
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Kaikkien nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen peruuttaminen
ohjelmointijärjestyksessä
1
Noudata kohdassa ”Ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)” kuvattuja vaiheita
1–3.
2
Paina X ja valitse ”KAIKKI
TYHJENNETTY”.
3
Paina ENTER-painiketta.
Toistaminen
Valittu nimike ja jakso
Tee uusi ohjelma vaiheen 5 ohjeiden
mukaan. Jos haluat peruuttaa ohjelman,
valitse ”T”-sarakkeesta ”--” ja paina
sitten ENTER.
z Vihje
Voit toistaa ohjelmoituja nimikkeitä, jaksoja tai
raitoja toistuvaa toistoa tai satunnaistoistoa
käyttämällä. Noudata ohjelmoidun toiston aikana
kohdassa ”Toistuva toisto” (sivu 32) tai
”Satunnaistoisto” (sivu 31) kuvattuja vaiheita.
Huomautuksia
Ohjelmoitujen raitojen kesto yhteensä
6
Jos haluat ohjelmoida muita
nimikkeitä, jaksoja tai raitoja, toista
vaiheita 4 ja 5.
Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai raidat
näkyvät valitussa järjestyksessä.
7
• Kun ohjelmoit Super VCD -levyn raitoja,
kokonaistoistoaika ei tule näkyviin.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä
Super VCD -levyjen PBC-toistossa.
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaistoisto)
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla
H.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Kun ohjelma on päättynyt, voit toistaa
saman ohjelman uudelleen painamalla
H.
Voit antaa soittimen toistaa nimikkeet, jaksot
tai raidat sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Jos käytät satunnaistoistoa uudelleen,
soittojärjestys muuttuu uudelleen.
1
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR, tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 3 jälkeen. Jos haluat toistaa saman
ohjelman uudelleen, valitse ”KÄYTÖSSÄ”
vaiheessa 3 ja paina ENTER.
Ohjelman muuttaminen tai peruuttaminen
1
Noudata kohdassa ”Ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)” olevia vaiheita 1–3.
2
Valitse muutettavan nimikkeen, jakson
tai raidan numero painamalla X/x ja
paina sitten c. Jos haluat poistaa
ohjelmasta nimikkeen, jakson tai raidan,
paina CLEAR.
Paina DISPLAY-painiketta toiston
aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(SATUNNAIS)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER.
”SATUNNAIS”-valikon asetukset
tulevat näkyviin.
,jatkuu
31
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
EI KÄYT.
EI KÄYT.
NIMIKE
JAKSO
3
Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla X/x.
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
• NIMIKE
• JAKSO
Toistaminen toistuvasti
(toistuva toisto)
Voit toistaa jatkuvasti levyn kaikkia
nimikkeitä tai raitoja tai yhtä nimikettä,
jaksoa tai raitaa.
Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun
toiston yhdistelmää.
1
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä
• RAITA
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Satunnaistoisto alkaa.
Paina CLEAR, tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 3.
z Vihjeitä
• Voit asettaa satunnaistoiston, kun soitin on
pysäytettynä. Valitse ”SATUNNAIS” ja paina
sitten H. Satunnaistoisto alkaa.
• Kun ”JAKSO” on valittuna asetukseksi, soitin voi
toistaa satunnaistoistossa enintään 200 levyllä
olevaa jaksoa.
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä
Super VCD -levyjen PBC-toistossa.
DVD VIDEO
EI KÄYT.
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
Paina ENTER-painiketta.
Paluu normaaliin toistoon
Valitse
(TOISTUVA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
”TOISTUVA”-valikon asetukset tulevat
näkyviin.
◆ Otettaessa ohjelmoitu toisto käyttöön
• KÄYTÖSSÄ: soitin järjestää
ohjelmoitua toistoa varten valitut
nimikkeet, jaksot tai raidat
sattumanvaraiseen järjestykseen.
4
Paina DISPLAY toiston aikana.
3
Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla X/x.
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia
nimikkeitä.
• NIMIKE: soitin toistaa jatkuvasti levyn
nykyistä nimikettä.
• JAKSO: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä jaksoa.
◆ Toistettaessa DVD-VR-tilassa
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti valitun
tyyppisiä nimikkeitä.
• NIMIKE: soitin toistaa jatkuvasti levyn
nykyistä nimikettä.
• JAKSO: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä jaksoa.
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia
raitoja.
• RAITA: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä raitaa.
◆ Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD
-levyä
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia
albumeja.
32
• ALBUMI: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä albumia.
• RAITA (vain MP3-ääniraidat): soitin
toistaa jatkuvasti nykyistä raitaa.
• TIEDOSTO (vain DivXvideotiedostot): soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä tiedostoa.
2
”A-B TOISTUVA” -valikon asetukset
tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Toistaminen
◆ Kun ohjelmoitu toisto tai
satunnaistoisto on käytössä
• KÄYTÖSSÄ: soitin kertaa ohjelmoitua
toistoa tai satunnaistoistoa jatkuvasti.
4
Valitse
(A-B TOISTUVA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
EI KÄYT.
ASETA
EI KÄYT.
Paina ENTER-painiketta.
Toistuva toisto alkaa.
3
Paluu normaaliin toistoon
Valitse ”ASETA t” painamalla X/x
ja paina sitten ENTER.
Paina CLEAR, tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 3.
”A-B TOISTUVA” -asetusnäyttö tulee
näkyviin.
z Vihje
Voit asettaa toistuvan toiston, kun soitin on
pysäytettynä. Valitse ”TOISTUVA” ja paina sitten
H. Toistuva toisto alkaa.
Huomautuksia
A 18 - 1:32:30
4
• Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä
Super VCD -levyjen PBC-toistossa.
• Kun toistat jatkuvasti DATA CD-/DATA DVD
-levyä, joka sisältää toistoajaltaan eripituisia
MP3-ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja, ääni ei
vastaa kuvaa.
• Kun ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”KUVA (JPEG)” (sivu 51), et voi valita
”RAITA”-asetusta.
Tietyn osuuden jatkuva toisto
(A-B-jakson toistuva toisto)
Voit toistaa jatkuvasti haluamaasi nimikkeen,
jakson, tai raidan osuutta. (Tämän toiminnon
avulla voit vaikkapa opetella laulujen sanoja.)
1
Paina DISPLAY toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
B
Kun toiston aikana saavutat toistuvasti
toistettavan osuuden aloituskohdan
(kohta A), paina ENTER-painiketta.
Aloituskohta (kohta A) on asetettu.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B),
paina ENTER-painiketta uudelleen.
Asetetut kohdat näkyvät näytössä, ja
soitin alkaa toistaa kyseistä osuutta
toistuvasti.
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR, tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 3.
Huomautuksia
• Satunnaistoiston, jatkuvan toiston ja ohjelmoidun
toiston asetukset peruuntuvat, kun valitset A-Bjakson toistuvan toiston.
• A-B-jakson toistuva toisto ei toimi eri
nimikkeiden välillä.
• A-B-jakson toistuva toisto ei voi asettaa
yksittäiskuvia sisältävälle levylle DVD-VRtilassa.
33
• ELOKUVA 2: muuttaa valkoiset alueet
kirkkaammiksi, mustat alueet
täyteläisemmiksi ja värikontrastit
suuremmiksi.
• MUISTI: säätää kuvaa tarkasti.
Toistokuvan säätäminen
(KUVANSÄÄTÖTILA)
4 Paina ENTER-painiketta.
Voit säätää JPEG-tiedostoja sisältävän DVD-,
VIDEO CD-, DATA CD-/DATA DVD
-levyn tai DivX-videotiedostoja sisältävän
DATA CD-/DATA DVD -levyn
videosignaalin laatua soittimesta. Valitse
katselemaasi ohjelmaan parhaiten sopiva
asetus. Kun valitset ”MUISTI”, voit tehdä
lisää säätöjä kuvan jokaiseen ominaisuuteen
(esimerkiksi värikylläisyys ja kirkkaus).
1 Paina DISPLAY kaksi kertaa
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(KUVANSÄÄTÖTILA) painamalla
X/x ja paina sitten ENTER.
Valittu asetus tulee voimaan.
z Vihje
Kun katsot elokuvaa, ”ELOKUVA 1” tai
”ELOKUVA 2” on suositeltava asetus.
”MUISTI”-asetuksen
kuvansäätökohteiden
säätäminen
Voit säätää kuvan kaikkia säätökohteita
erikseen.
• KUVA: muuttaa kontrastia.
• KIRKKAUS: muuttaa kirkkautta.
• VÄRI: muuttaa värikylläisyyttä.
• VÄRISÄVY: muuttaa väritasapainoa.
1
”KUVANSÄÄTÖTILA”-valikon
asetukset tulevat näkyviin.
VAKIO
VAKIO
DYNAAMINEN 1
DYNAAMINEN 2
ELOKUVA 1
ELOKUVA 2
MUISTI
Valitse ”MUISTI” kohdan
”Toistokuvan säätäminen” vaiheessa
3 ja paina sitten ENTER.
”KUVA”-säätöasteikko tulee näkyviin.
DVD VIDEO
KUVA
3 Valitse haluamasi asetus
2
34
Säädä kuvan kontrasti painamalla
C/c.
Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen
kuva-asetukseen tallentamatta nykyistä
asetusta painamalla X/x.
painamalla painiketta X/x.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• VAKIO: näyttää normaalin kuvan.
• DYNAAMINEN 1: tuottaa dynaamisen
kuvan lisäämällä kuvan kontrasteja ja
värikylläisyyttä.
• DYNAAMINEN 2: tuottaa
DYNAAMINEN 1 -asetusta
dynaamisemman kuvan lisäämällä
kuvan kontrasteja ja värikylläisyyttä
vielä enemmän.
• ELOKUVA 1: selkeyttää tummien
alueiden yksityiskohtia nostamalla
mustan tasoa.
0
3
Paina ENTER-painiketta.
Asetus tallentuu, ja ”KIRKKAUS”säätöasteikko tulee näkyviin.
4
Säädä ”KIRKKAUS”, ”VÄRI” ja
”VÄRISÄVY” toistamalla vaiheita 2 ja
3.
Näytön poistaminen näkyvistä
Paina O RETURN tai DISPLAY.
Huomautuksia
• Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun ”PhotoTV HD”
-tila on käytössä (sivu 52).
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos televisio
tukee ”THEATRE”-tilaa ja sen asetuksena on
”KÄYTÖSSÄ” ja jos ”HDMI-OHJAUS” asetukseksi on valittu ”KÄYTÖSSÄ”. Lisätietoja
on television mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
Kuvan terävöittäminen
(TERÄVYYS)
1 Paina DISPLAY kaksi kertaa
toiston aikana.
Toistaminen
Voit terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa
olevia ääriviivoja.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(TERÄVYYS)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
”TERÄVYYS”-valikon asetukset tulevat
näkyviin.
EI KÄYT.
EI KÄYT.
1
2
DVD VIDEO
3 Valitse taso painamalla painiketta
X/x.
• 1: terävöittää ääriviivoja.
• 2: terävöittää ääriviivoja enemmän kuin
taso 1.
4 Paina ENTER-painiketta.
Valittu asetus tulee voimaan.
”TERÄVYYS”-asetuksen poistaminen
käytöstä
Valitse ”EI KÄYT.” vaiheessa 3.
,jatkuu
35
Huomautuksia
• Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun ”PhotoTV HD”
-tila on käytössä (sivu 52).
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos televisio
tukee ”THEATRE”-tilaa ja sen asetuksena on
”KÄYTÖSSÄ” ja jos ”HDMI-OHJAUS” asetukseksi on valittu ”KÄYTÖSSÄ”. Lisätietoja
on television mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätäminen
(AV-TAHDISTUS)
Jos ääni ei ole tahdistettu kuvaruudussa
näkyvään kuvaan, voit säätää kuvan ja äänen
välistä viivettä.
1 Paina DISPLAY kaksi kertaa
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(AV-TAHDISTUS)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
ASETA
3 Valitse ”ASETA c” painamalla x
ja paina sitten ENTER.
”AV-TAHDISTUS”-säätöpalkki tulee
näkyviin.
AV-TAHDISTUS
0ms
4 Säädä viive painamalla toistuvasti
c.
Jokainen painikkeen C/c painallus
muuttaa viivettä 10 millisekuntia.
36
5 Paina ENTER-painiketta.
Valittu asetus tulee voimaan.
Levyjen lukitseminen
(MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
”AV-TAHDISTUS-asetuksen nollaaminen
Paina CLEAR vaiheessa 4.
Huomautuksia
Voit rajoittaa levyn käyttöä kahdella tavalla.
• Mukautettu käytönvalvonta
Voit asettaa toistorajoituksia niin, ettei
soittimella voi toistaa niitä levyjä, joita
rajoitus koskee.
• Käytönvalvonta
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
Kohtauksien katselu voidaan estää tai ne
voidaan korvata muilla kohtauksilla.
Sekä käytönvalvonnassa että mukautetussa
käytönvalvonnassa käytetään samaa
salasanaa.
Toistaminen
• Tällä toiminnolla ei ole vaikutusta, jos käytössä
on DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä ja
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DOLBY
DIGITAL” -asetuksena on ”DOLBY DIGITAL”,
”MPEG”-asetuksena ”MPEG” tai ”DTS”asetuksena ”KÄYTÖSSÄ” (sivu 63).
• Tällä toiminnolla ei ole vaikutusta, jos HDMI
OUT -liitäntään on liitetty Dolby Digital- tai
DTS-yhteensopiva laite ja ”DOLBY DIGITAL”
-asetuksena on ”DOLBY DIGITAL”, ”MPEG”asetuksena ”MPEG” tai ”DTS”-asetuksena
”KÄYTÖSSÄ” (sivu 63).
• Jos levy on DATA CD-/DATA DVD -levy, tämä
toiminto toimii vain DivX-videotiedostojen
toistossa.
KÄYTÖNVALVONTA)
Mukautettu käytönvalvonta
Voit asettaa mukautetun käytönvalvonnan
salasanan enintään 40 levyä varten. Jos asetat
sen 41. levylle, ensimmäisen levyn asetus
peruuntuu.
1
Aseta lukittava levy soittimeen.
Jos soitin toistaa levyä, pysäytä toisto
painamalla x.
2
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
3
Valitse
(KÄYTÖNVALVONTA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
”KÄYTÖNVALVONTA”-valikon
asetukset tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
SOITIN
SALASANA
4
Valitse ”KÄYTÖSSÄ t” painamalla
X/x ja paina sitten ENTER.
◆ Jos et ole antanut salasanaa
,jatkuu
37
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
2
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER.
Soitin on valmis levyn toistoon.
KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
◆ Jos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
5
Anna tai anna uudelleen
numeropainikkeilla nelinumeroinen
salasana ja paina ENTER.
Ilmoitus ”Mukautettu käytönvalvonta on
asetettu.” tulee näkyviin, ja
ohjausvalikko palaa kuvaruutuun.
z Vihje
Jos olet unohtanut salasanasi, anna
numeropainikkeilla 6-numeroinen luku ”199703”,
kun ”MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA”
-näyttö pyytää salasanaa, ja paina sitten ENTER.
Näyttö pyytää sinua antamaan nelinumeroisen
salasanan.
Käytönvalvonta (rajoitettu
käyttö)
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
”KÄYTÖNVALVONTA”-toiminnolla voit
määrittää toiston rajoitustason.
1
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Noudata kohdan ”Mukautettu
käytönvalvonta” vaiheita 1–3.
2
Valitse ”EI KÄYT. t” painamalla X/x
ja paina sitten ENTER.
3
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER.
Mukautetulla käytönvalvonnalla suojatun
levyn toistaminen
1
Aseta soittimeen mukautetulla
käytönvalvonnalla suojattu levy.
”MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA” -näyttö tulee
näkyviin.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Mukautettu käytönvalvonta on jo
asetettu. Anna salasana ja paina
sitten ENTER .
38
Valitse
(KÄYTÖNVALVONTA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
”KÄYTÖNVALVONTA”-valikon
asetukset tulevat näkyviin.
Mukautetun käytönvalvonnan poistaminen
käytöstä
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
SOITIN
SALASANA
3
Valitse ,”SOITIN t” painamalla X/x
ja paina sitten ENTER.
◆ Jos et ole antanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
◆ Jos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
4
Anna tai anna uudelleen
numeropainikkeilla nelinumeroinen
salasana ja paina ENTER.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jonka avulla
voit asettaa toiston rajoitustason.
5
Valitse kohta ”VAKIO” painamalla
X/x ja paina sitten ENTER-painiketta.
6
Valitse toistonrajoitustasoksi
haluamasi maantieteellinen alue
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
Alue on valittu.
Jos valitset ”MUUT t”, katso sivu 73,
valitse vakiokoodi sivun taulukosta ja
syötä se numeropainikkeilla.
7
Valitse ”TASO” painamalla X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
”TASO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
8
Valitse haluamasi taso painikkeilla
X/x ja paina sitten ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Jos toistat levyä, jossa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi
rajoittaa tämän soittimen avulla.
• Laite voi antaa kehotuksen vaihtaa
käytönvalvontatasoa joidenkin levyjen toiston
aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa. Kun
toistonjatkamistila peruutetaan, taso palaa
edellisen asetuksen mukaiseksi.
Salasanan muuttaminen
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Käytönvalvonnan asetukset on
määritetty.
Mitä pienempi arvo, sitä tarkemmat
rajoitukset.
Valitse
(KÄYTÖNVALVONTA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
”KÄYTÖNVALVONTA”-valikon
asetukset tulevat näkyviin.
3
Käytönvalvonnan poistaminen käytöstä
Valitse ”SALASANA t” painamalla
X/x ja paina sitten ENTER-painiketta.
Valitse ”TASO”-asetukseksi ”EI KÄYT.”
vaiheessa 8.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
Käytönvalvonnalla suojatun levyn
toistaminen
1
Aseta levy soittimeen ja paina painiketta
H.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
2
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa toiston.
Toistaminen
”VAKIO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
z Vihje
Jos olet unohtanut salasanan, poista levy ja toimi
kohdan ”Käytönvalvonta (rajoitettu käyttö)”
vaiheiden 1–3 mukaan. Kun näkyviin tulee pyyntö
antaa salasana, anna numeropainikkeilla luku
”199703” ja paina sitten ENTER. Näyttö pyytää
sinua antamaan nelinumeroisen salasanan. Kun olet
syöttänyt nelinumeroisen salasanan, vaihda
soittimeen toinen levy ja paina H. Kun salasanan
syöttönäyttö tulee näkyviin, anna uusi salasana.
4
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
5
Anna numeropainikkeilla uusi
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
6
Vahvista salasana kirjoittamalla se
uudelleen numeropainikkeilla ja
paina ENTER-painiketta.
Jos teet virheen salasanan antamisessa
Paina C, ennen kuin painat ENTER, ja anna
oikea numero.
39
Toistosuunta
×2B t 1M t 2M t 3M
Kohtauksen hakeminen
Tietyn kohdan haku
levyltä (selaus, hidastettu toisto,
3M (vain DVD / VIDEO CD / DATA CD* /
DATA DVD*)
×2B (vain DVD VIDEO / CD)
Vastakkainen suunta
pysäytyskuva)
×2b t 1m t 2m t 3m
Voit etsiä nopeasti täsmälleen haluamasi
kohdan levyltä tarkkailemalla kuvaa tai
toistamalla levyä hitaasti.
3m (vain DVD / VIDEO CD / DATA CD* /
DATA DVD*)
×2b (vain DVD VIDEO)
* Vain DivX-video
(askellus)
(askellus)
Huomautuksia
• Kaikkien levyjen kanssa ei voi käyttää kaikkia
kuvattuja toimintoja.
• DATA CD- /DATA DVD -levyjä toistaessasi voit
etsiä tietyn kohdan vain MP3-ääniraidasta tai
DivX-videotiedostosta.
Kohdan haku nopeasti
pikasiirrolla eteen- tai
taaksepäin (selaus)
Paina levyn toiston aikana
m tai
M
. Kun löydät haluamasi kohdan,
palauta laite normaalinopeuteen painamalla
H. Selausnopeus muuttuu aina, kun painat
m tai M
selauksen aikana. Aina
kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu alla
kuvatulla tavalla. Todelliset nopeudet voivat
vaihdella eri levyillä.
Toistonopeus ”×2B”/”×2b” on noin
kaksinkertainen normaalinopeuteen
verrattuna.
Toistonopeus ”3M”/”3m” on nopeampi
kuin ”2M”/”2m” ja toistonopeus ”2M”/
”2m” on nopeampi kuin ”1M”/”1m”.
Toisto kuva kerrallaan
(hidastettu toisto)
Kun soitin on taukotilassa, paina
m tai
M
. Voit palata normaaliin nopeuteen
painamalla H.
Toistonopeus muuttuu aina, kun painat
m tai M
hidastetun toiston
aikana. Käytettävissä on kaksi nopeutta.
Jokaisella painalluksella ilmaisin muuttuu
seuraavasti:
Toistosuunta
2
y1
Vastakkainen suunta (vain DVD)
2
y1
Toistonopeus ”2 y”/”2
kuin ”1 y”/”1
”.
” on hitaampi
Huomautus
Jos levy on DATA CD-/DATA DVD -levy, tämä
toiminto toimii vain DivX-videotiedostojen
toistossa.
40
Toisto kuva kerrallaan
(pysäytyskuva)
Kun soitin on taukotilassa, siirry seuraavaan
kuvaan painamalla painiketta
(askellus). Voit siirtyä edelliseen kuvaan
painamalla painiketta
(askellus)
(vain DVD). Palaa normaaliin toistoon
painamalla H-painiketta.
Voit hakea DVD-levyltä nimikkeen tai
jakson ja VIDEO CD-/CD-/DATA CD-/
DATA DVD -levyltä raidan, indeksin,
tiedosto tai kohtauksen. Koska levyn
nimikkeille ja raidoille on annettu yksilölliset
numerot, voit valita haluamasi nimikkeen tai
raidan antamalla sen numeron. Voit etsiä
kohtauksen myös antamalla aikakoodin.
Kohtauksen hakeminen
Huomautuksia
• Yksittäiskuvia ei voi etsiä DVD-VR-tilassa.
• Jos levy on DATA CD-/DATA DVD -levy, tämä
toiminto toimii vain DivX-videotiedostojen
toistossa.
Esimerkiksi nimikkeen,
jakson, raidan tai
kohtauksen haku
Numeropainikkeet
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1 Paina DISPLAY (Jos toistat JPEGkuvatiedostoja sisältävää DATA
CD- tai DATA DVD -levyä, paina
painiketta kahdesti).
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse hakutapa painamalla X/x.
◆ Toistettaessa DVD -levyä
NIMIKE
JAKSO
AIKA/TEKSTI
Valitse ”AIKA/TEKSTI”, jos haluat
hakea aloituskohdan antamalla
aikakoodin.
,jatkuu
41
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai Super
VCD -levyä ilman PBC-toimintoja
4 Valitse numeropainikkeilla
esimerkiksi sen nimikkeen,
jakson, raidan, indeksin,
kohtauksen numero, jonka haluat
hakea.
RAITA
INDEKSI
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai Super
VCD -levyä PBC-toiminnoilla
Jos teet virheen
Peruuta numero painamalla CLEAR ja
valitse sitten toinen numero.
KOHTAUS
◆ Soitettaessa CD-levyä
RAITA
◆ Toistettaessa DATA CD-/DATA DVD
-levyä
5 Paina ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa toiston valitsemastasi
numerosta.
ALBUMI
RAITA (vain MP3-ääniraidat)
TIEDOSTO (vain JPEGkuvatiedostot)
◆ Toistettaessa DATA CD- (DivXvideotiedostot) tai DATA DVD -levyä
(DivX-videotiedostot)
Kohtauksen haku aikakoodin avulla
(vain DVD-levyt ja DivX-videotiedostoja)
1
Valitse vaiheessa 2
AIKA/
TEKSTI.
Nykyisen nimikkeen tai tiedoston
kokonaistoistoaika on valittuna.
Paina sitten ENTER.
2
Anna aikakoodi numeropainikkeilla ja
paina ENTER.
Jos esimerkiksi haluat hakea kohtauksen,
joka on 2 tuntia 10 minuuttia, 20 sekuntia
alkukohdan jälkeen, anna aika ”2:10:20”.
ALBUMI
TIEDOSTO
AIKA/TEKSTI
Esimerkki: kun valitset
JAKSO
”** (**)” on valittuna (** tarkoittaa lukua).
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee nimikkeiden,
jaksojen, raitojen, indeksien, kohtausten,
albumien tai tiedostojen kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Valittu rivi
3 Paina ENTER-painiketta.
”** (**)” muuttuu muotoon ”-- (**)”.
12(27)
(34)
T
1:32:55
42
PLAY
DVD VIDEO
z Vihjeitä
• Kun ohjausvalikkonäyttö on poissa käytöstä, voit
hakea jaksoa (DVD), raitaa (CD / DATA CD /
DATA DVD) tai tiedostoa (DATA CD (DivXvideo) / DATA DVD (DivX-video)) painamalla
numeropainikkeita ja sitten ENTER.
• Voit näyttää levylle tallennettujen nimikkeiden,
jaksojen tai raitojen ensimmäisen kohtauksen 9
osaan jaetussa kuvaruudussa. Voit aloittaa toiston
suoraan valitsemalla jonkin kohtauksista.
Lisätietoja on kohdassa ”Haku kohtauksen
mukaan (KUVANAVIGOINTI)” (sivu 43).
Huomautuksia
• Kuvaruudussa näkyvä nimikkeen tai raidan
numero on sama kuin levylle tallennettu numero.
• Et voi hakea kohtausta DVD+RW-levyltä/
DVD+R-levyltä/DVD+R DL-levyltä aikakoodin
avulla.
Haku kohtauksen
mukaan (KUVANAVIGOINTI)
Voit jakaa näytön 9 osaan ja siten hakea
haluamasi kohtauksen nopeasti.
ENTER
RETURN
DISPLAY
Kunkin jakson, nimikkeen tai raidan
ensimmäiset kohtaukset näkyvät
seuraavasti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Valitse jakso, nimike tai raita
painamalla C/X/x/c ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Toisto alkaa valitusta kohtauksesta.
Kohtauksen hakeminen
PICTURE
NAVI
3 Paina ENTER-painiketta.
Paluu normaaliin toistoon asetuksen
aikana
1 Paina PICTURE NAVI -painiketta
toiston aikana.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
JAKSOJEN NÄYTTÖ
ENTER
Paina O RETURN tai DISPLAY.
z Vihje
Jos jaksoja, nimikkeitä tai raitoja on enemmän kuin
9, näytön oikeassa alakulmassa näkyy merkki V.
Kun haluat tuoda lisää jaksoja, nimikkeitä tai raitoja
näkyviin, valitse alin kohtaus ja paina x. Voit palata
edelliseen kohtaukseen valitsemalla ylimmän
kohtauksen ja painamalla X.
Huomautus
2 Valitse haluamasi vaihtoehto
Kaikkia toimintoja ei välttämättä voi valita kaikkien
levyjen yhteydessä.
painamalla PICTURE NAVI
-painiketta toistuvasti.
• JAKSOJEN NÄYTTÖ (vain DVD
VIDEO): näyttää jokaisen jakson
ensimmäisen kohtauksen.
• NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ (vain DVD
VIDEO): näyttää jokaisen nimikkeen
ensimmäisen kohtauksen.
• RAITOJEN NÄYTTÖ (vain VIDEO
CD/Super VCD): näyttää jokaisen
raidan ensimmäisen kohtauksen.
43
2 Valitse haluamasi audiosignaali
Äänen säätäminen
Äänen vaihtaminen
Jos toistettavan DVD VIDEO -levyn tai
DATA CD -levyn (DivX-videotiedostot) tai
DATA DVD -levyn (DivX-videotiedostot)
ääni on tallennettu eri järjestelmiä (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio tai DTS)
käyttäen, voit vaihtaa äänijärjestelmää. Jos
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikieliset ääniraidat, voit vaihtaa myös
kieltä.
CD- tai VIDEO CD -levyjä toistaessasi voit
valita oikean tai vasemman kanavan kielen ja
kuunnella valitun kanavan ääntä sekä
oikeasta että vasemmasta kaiuttimesta. Jos
esimerkiksi toistat levyä, jolla olevassa
musiikkikappaleessa laulu kuuluu oikeasta
kanavasta ja soittimet vasemmasta, kuulet
soittimet kummastakin kaiuttimesta
valitsemalla vasemman kanavan.
1 Paina
(ääni) -painiketta
toiston aikana.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
1:ENGLANTI DOLBY DIGITAL 3/2.1
44
painamalla
toistuvasti.
(ääni) -painiketta
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
DVD VIDEO -levy määrää valittavissa
olevat kielet.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Kohdassa ”Kielikoodien
luettelo” sivulla 73 on kerrottu, mitä
kieltä koodi vastaa. Jos sama kieli näkyy
useita kertoja, DVD VIDEO -levyn ääni
on tallennettu useita äänijärjestelmiä
käyttäen.
◆ Toistettaessa DVD-VR-tilassa
Levylle tallennettujen ääniraitojen tyyppi
näkyy näytössä. Oletusasetus näkyy
alleviivattuna.
Esimerkki:
• 1: PÄÄ (pää-ääni)
• 1: ALI (kakkosääni)
• 1: PÄÄ+ALI (pää- ja kakkosääni)
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai CD -levyä
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• STEREO: normaali stereoääni.
• 1/V: vasemman kanavan ääni (mono).
• 2/O: oikean kanavan ääni (mono).
◆ Toistettaessa DATA CD- (DivX-video )
tai DATA DVD -levyä (DivX-video)
Valitse jokin näkyvissä olevista
äänisignaalimuodoista. Jos teksti ”Ei
äänitiedostoja” tulee näyttöön, soitin ei
tue levyn äänisignaalimuotoa.
◆ Toistettaessa Super VCD -levyä
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• 1: STEREO: ääniraidan 1 stereoääni.
• 1:1/V: ääniraidan 1 vasemman kanavan
ääni (mono).
• 1:2/O: ääniraidan 1 oikean kanavan
ääni (mono).
• 2:STEREO: ääniraidan 2 stereoääni.
• 2:1/V: ääniraidan 2 vasemman kanavan
ääni (mono).
• 2:2/O: ääniraidan 2 oikean kanavan
ääni (mono).
◆ Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD
-levyä, jotka sisältävät vain MP3ääniraitoja/JPEG-kuvatiedostoja
Soitin toistaa omaa taustamusiikkiaan.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• BGM 1
• BGM 2
• BGM 3
• BGM 4
Huomautuksia
Äänisignaalin muodon
tarkistaminen
Esimerkki:
MP3 audio
1: MP3 128k
Bittinopeus
Tietoja audiosignaaleista
Levylle tallennetut audiosignaalit sisältävät
alla mainitut ääniosat (kanavat). Kukin
kanava ohjautuu eri kaiuttimeen.
• Etukanava (vasen)
• Etukanava (oikea)
• Keskikanava
• Takakanava (vasen)
• Takakanava (oikea)
• Takakanava (mono): Tämä signaali voi olla
joko Dolby Surround Sound -käsitelty
signaali tai Dolby Digital -signaalin
monoääninen takakanava.
• LFE (Low Frequency Effect, matalat
tehosteäänet) -signaali
Äänen säätäminen
• Kun toistat Super VCD -levyä, jolla ei ole
ääniraitaa 2, ja valitset asetukseksi ”2:STEREO”,
”2:1/V” tai ”2:2/O”, ääntä ei kuulu.
• Toistettaessa DVD-VR-tilassa: Jos äänilaite on
liitetty DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntään/
HDMI OUT -liitäntään ja haluat vaihtaa
ääniraitaa, valitse ”AUDIOASETUKSET”valikon ”DOLBY DIGITAL” -asetukseksi ”DPCM”(sivu 63).
• Jos ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUTO” tai ”AUTO (BGM)” (sivu 51) ja MP3raitaa ei toisteta, soitin toistaa omaa
taustamusiikkiaan.
◆Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD
-levyllä olevaa DivX-videotiedostoa
Huomautus
Voit tarkistaa äänisignaalin muodon
painamalla
(ääni) toistuvasti toiston
aikana. Nykyisen äänisignaalin muoto
(esimerkiksi Dolby Digital, DTS, PCM) tulee
näkyviin alla kuvatulla tavalla.
Jos valitset ”AUDIOASETUKSET”-valikon
”DTS”-asetukseksi ”EI KÄYT.” (sivu 64), DTSraidanvalinta-asetusta ei tule kuvaruutuun, vaikka
levyllä olisikin DTS-raitoja.
◆Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
Esimerkki:
Dolby Digital 5.1-kan.
Taka (V/O)
LFE (matalat
tehosteäänet)
1: ENGLANTI DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Etu (V/O) + keski
45
TV Virtual Surround (TVS)
-asetukset
Vaikka liittäisit stereotelevision tai kaksi
etukaiutinta, voit TVS (TV Virtual Surround)
-toiminnon äänikentän ansiosta kuunnella
tilaääntä. Toiminto luo etukaiuttimien (L:
vasen, R: oikea) äänestä virtuaaliset
takakaiuttimet ilman todellisia
takakaiuttimia. TVS on Sonyn kehittämä
tekniikka, joka tuottaa tilaäänen
stereoäänisestä televisiosta.
Tämä toimii vain toistettaessa
monikanavaista Dolby-ääniraitaa. Tämän
lisäksi jos soitin on asetettu lähettämään
signaalia DIGITAL OUT (COAXIAL) liitännästä/HDMI OUT -liitännästä, äänen
tilavaikutelma kuuluu vain, kun
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DOLBY
DIGITAL” -asetuksena on ”D-PCM” ja
”MPEG”-asetuksena ”PCM” (sivu 63).
SUR
2 Valitse jokin TVS-tiloista
painamalla SUR-painiketta.
Katso näiden asetusten kuvaukset
käyttöohjeen seuraavasta osasta.
• TVS DYNAAMINEN TILA
• TVS DYNAAMINEN
• TVS LAAJA
• TVS YÖ
• TVS VAKIO
Asetuksen poistaminen käytöstä
Valitse ”EI KÄYT.” vaiheessa 2.
◆TVS DYNAAMINEN TILA, TVS
DYNAAMINEN, TVS LAAJA
Tämä tila on tehokas silloin, kun vasemman
(L) ja oikean (R) etukaiuttimen etäisyys on
pieni (esimerkiksi stereoäänisen television
sisäiset kaiuttimet).
◆TVS YÖ
Tämä toiminto on kätevä, kun haluat kuulla
vuorosanat ja nauttia ” TVS LAAJA”
-toiminnon tuottamasta tilavaikutelmasta
pienellä äänenvoimakkuudella.
◆TVS VAKIO
Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää TVStoimintoa ja käytössä on 2 kaiutinta.
Huomautuksia
1 Paina SUR-painiketta toiston
aikana.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
TVS DYNAAMINEN TILA
46
• Jos toistettavassa signaalissa ei ole
takakaiutinsignaalia, tilaäänivaikutelma ei välity.
• Jos valitset jonkin TVS-tilan, poista käytöstä
liitetyn television tai äänilaitteen surround-asetus.
• Varmista, että kuuntelupaikkasi on kaiuttimien
välissä sekä yhtä etäällä kaikista kaiuttimista ja
että kaiuttimet ovat samantyyppisissä paikoissa.
• ”TVS YÖ” -toiminto ei välttämättä toimi samalla
tavalla kaikkien levyjen toistossa.
• Jos käytät DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntää/
HDMI OUT -liitäntää ja valitset
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DOLBY
DIGITAL” -asetukseksi ”DOLBY DIGITAL”,
”MPEG”-asetukseksi ”MPEG” ja ”DTS”asetukseksi ”KÄYTÖSSÄ”, ääni kuuluu
kaiuttimista, mutta siinä ei ole SURROUNDtilatehostetta.
• TVS-toiminto ei toimi Nopeutettua- tai
Hidastettua -tilan käytön aikana, vaikka TVStilaa voikin vaihtaa.
MP3-äänen kuunteleminen ja
JPEG-kuvien katseleminen
Tietoja MP3ääniraidoista ja JPEGkuvatiedostoista
MP3 on ISO/IEC MPEG-määritysten
mukainen äänenpakkaustekniikka. JPEG on
kuvanpakkaustekniikka.
Voit toistaa DATA CD-/DATA DVD -levyjä,
joilla on MP3-ääniraitoja tai JPEGkuvatiedostoja.
Voit toistaa niitä DATA CD -levyjä tai
DATA DVD jotka on tallennettu MP3
(MPEG1 Audio Layer III) -muotoon ja
JPEG-muotoon.
Tällä soittimella voi kuitenkin toistaa vain
DATA CD -levyjä, joiden looginen muoto on
ISO 9660 Level 1 / Level 2:n tai
Jolietlaajennuksen mukainen, ja DATA DVD
-levyjä, joiden muoto on Universal Disk
Format (UDF) -standardin mukainen.
Tallennusmuodosta on lisätietoja levyaseman
ja tallennusohjelmiston käyttöohjeissa (ei
sisälly vakiovarusteisiin).
Huomautuksia
• Soitin toistaa kaikki tiedostot, joiden tunniste on
”.MP3”, ”.JPG” tai ”.JPEG”, vaikka tiedostot
eivät olisikaan MP3- tai JPEG-muodossa.
Tällaisten tiedostojen toisto voi aiheuttaa
kaiuttimien ääneen voimakkaita häiriöitä.
• Tämä soitin ei ole yhteensopiva mp3PROmuodossa olevien ääniraitojen kanssa.
• Joitakin JPEG-tiedostoja ei voi toistaa.
• DivX-videotiedostoja sisältävillä DATA CD-/
DATA DVD -levyillä olevia MP3-ääniraitoja/
JPEG-kuvatiedostoja ei voi toistaa.
Albumien, raitojen ja
tiedostojen toistojärjestys
Albumit toistetaan seuraavassa
järjestyksessä:
◆Levyn sisällön rakenne
Puu 1
Puu 2
Puu 3
Puu 4
Puu 5
ROOT
Huomautus
Soitin ei ehkä toista joitakin Packet Write -muotoon
tallennettuja DATA CD-/DATA DVD -levyjä.
MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen
DATA CD-/DATA DVD -levyt, joita
tällä soittimella voi toistaa
* ”Design rule for Camera File system”:
Digitaalisten kameroiden kuvastandardi, jonka on
laatinut JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
MP3-ääniraidat ja JPEGkuvatiedostot, joita tällä
soittimella voi toistaa
Tällä soittimella voi toistaa seuraavia raitoja
ja tiedostoja:
– MP3-ääniraidat, joiden tunniste on ”.MP3”.
– JPEG-kuvatiedostot, joiden tunniste on
”.JPEG” tai ”.JPG”.
– JPEG-kuvatiedostot, jotka ovat DCF*kuvatiedostomuodon mukaisia.
Albumi Raita tai tiedosto
,jatkuu
47
Kun asetat soittimeen DATA CD-/DATA
DVD -levyn ja painat H, soitin toistaa
numeroidut raidat (tai tiedostot) peräkkäin
järjestyksessä 1–7. Kaikki valittuna
olevassa albumissa mahdollisesti olevat
alialbumit ja raidat (tiedostot) ovat
ensisijaisia saman puun seuraavaan albumiin
verrattuina. (Esimerkki: C sisältää D:n,
joten 4 toistetaan ennen 5:tä.)
Kun painat MENU-painiketta ja albumien
nimien luettelo tulee näkyviin, soitin järjestää
albumien nimet seuraavaan järjestykseen:
A t B t C t D t F t G. Ne
albumit, joissa ei ole raitoja (tai tiedostoja)
(kuten albumi E), eivät näy luettelossa.
z Vihjeitä
• Jos lisäät raitojen tai tiedostojen nimen alkuun
numeroita (esimerkiksi 01, 02 tai 03)
tallentaessasi raidat (tai tiedostot), soitin toistaa
raidat ja tiedostot numeroiden mukaisessa
järjestyksessä.
• Koska useita puita sisältävän levyn toiston
aloittaminen kestää tavallista kauemmin, sinun
kannattaa luoda albumeihin enintään kaksi puuta.
MP3-ääniraitojen tai
JPEG-kuvatiedostojen
toistaminen
DATA CD -levyillä tai DATA DVD - olevat
MP3-ääniraidat ja JPEG-kuvatiedostot voi
toistaa.
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
Huomautuksia
• DATA CD-/DATA DVD -levyn luonnissa
käytetty ohjelmisto voi aiheuttaa sen, että
toistojärjestys poikkeaa edellä esitetystä.
• Edellä esitetty toistojärjestys ei ehkä pidä
paikkaansa, jos levyllä on yhteensä yli 200
albumia ja kussakin albumissa yli 300 raitaa/
tiedostoa.
• Soitin tunnistaa enintään 200 albumia (soitin
laskee vain albumit, myös ne, jotka eivät sisällä
MP3-ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja). Soitin
ei toista albumeja ensimmäisen 200 albumin
jälkeen.
• Siirtyminen seuraavaan tai johonkin muuhun
albumiin voi kestää jonkin aikaa.
48
z Vihje
Voit katsella levyn tietoja MP3-ääniraitojen toiston
aikana (sivu 27).
Huomautuksia
• Kun soittimeen asetetaan KODAK Picture CD
-muodossa oleva DATA CD -levy, soitin aloittaa
automaattisesti levyn toiston.
• Jos DATA CD-/DATA DVD -levyllä ei ole MP3ääniraitoja tai JPEG-kuvatiedostoja, ilmoitus ”Ei
äänitiedostoja” tai ”Ei kuvatiedostoja” tulee
näkyviin.
Albumin valitseminen
MP3-ääniraidan valitseminen
1
1
Paina MENU-painiketta.
Levyn sisältämien albumien luettelo
tulee näkyviin.
Kun soitin toistaa albumia, albumin nimi
näkyy varjostettuna.
2
Valitse haluamasi albumi painamalla
X/x.
3
Paina H.
Albumin raitojen luettelo tulee näkyviin.
2
Valitse raita painamalla X/x ja paina
sitten ENTER.
Toisto alkaa valitusta raidasta.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
Paina c tai C.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
Paina c tai C.
Näytön tuominen näkyviin tai poistaminen
näkyvistä
Paina MENU toistuvasti.
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan
MP3-ääniraitaan
Paina toiston aikana > tai .. Voit valita
seuraavan albumin ensimmäisen raidan
painamalla > nykyisen albumin viimeisen
raidan toiston aikana.
Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla .. Valitse edellinen
albumi albumiluettelosta.
z Vihje
Valitusta albumista voi valita toistettaviksi vain
MP3-ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai
molempia. Valintamahdollisuudet voi määrittää
”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksen avulla (sivu 51).
,jatkuu
MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen
Toisto alkaa valitusta albumista.
Jos haluat tietoja MP3-ääniraitojen
valitsemisesta, katso ”MP3-ääniraidan
valitseminen” (sivu 49).
Lisätietoja JPEG-kuvatiedostojen
valitsemisesta on kohdassa ”JPEGkuvatiedoston valitseminen” (sivu 50).
Paina ENTER ”Albumin valitseminen”
-kohdan vaiheen 2 jälkeen.
49
JPEG-kuvan suurentaminen (ZOOM)
JPEG-kuvatiedoston
valitseminen
1
Paina PICTURE NAVI ”Albumin
valitseminen” -kohdan vaiheen 2
jälkeen.
Albumin kuvatiedostot tulevat näkyviin
16 pienoisnäyttöön. Näytössä oikealla
näkyy vieritysruutu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saat lisää kuvia näkyviin valitsemalla
alarivin kuvan ja painamalla x. Voit
palata edelliseen kuvaan valitsemalla
ylärivin kuvan ja painamalla X.
2
Valitse haluamasi kuva painamalla
C/X/x/c ja paina sitten ENTER.
Valittu kuva tulee näkyviin.
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen
JPEG-kuvatiedostoon
Paina toiston aikana C tai c . Voit valita
seuraavan albumin ensimmäisen tiedoston
painamalla c nykyisen albumin viimeisen
tiedoston toiston aikana.
Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla C. Valitse edellinen
albumi albumiluettelosta.
JPEG-kuvan pyörittäminen
Paina kuvan katselun aikana X/x. Aina kun
painat X, kuva kääntyy 90 astetta
vastapäivään.
Palaa normaaliin näkymään painamalla
CLEAR. Huomaa, että näkymä palaa
normaaliksi myös, kun siirryt seuraavaan tai
edelliseen kuvaan painamalla C/c.
Paina ZOOM kuvan katselun aikana. Voit
suurentaa kuvan enintään 4-kertaiseksi
alkuperäiseen verrattuna. Voit vierittää kuvaa
painikkeilla C/X/x/c.
Palaa normaaliin näkymään painamalla
CLEAR.
◆Painettaessa kerran (x 2)
Kuva suurenee kaksinkertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.
◆Painettaessa kaksi kertaa (x 4)
Kuva suurenee nelinkertaiseksi alkuperäiseen
kokoon verrattuna.
JPEG-kuvien tietojen tarkasteleminen
Paina
(tekstitys) JPEG-kuvatiedostojen
katselun aikana.
Näyttöön tulevat mm. tiedoston nimi,
kameran valmistaja/malli, päivämäärä, aika,
kuvan tarkkuus, tiedoston koko ja tiedot
kameran asetuksista (ISO-nopeusasetus,
valotusaika, tarkennuslukema, valotuksen
korjausarvo tai polttoväli).
Näytössä näkyy , jos kuvaa otettaessa on
käytetty salamavaloa.
Näytössä näkyy
, jos kuvaa on kierretty
automaattisesti.
Jos haluat poistaa tiedot näkyvistä, paina
(tekstitys).
Huomaa, että edellä mainittujen tietojen
näkyminen riippuu digitaalisen kameran
valmistajasta.
JPEG-kuvan katselun lopettaminen
Paina x.
z Vihjeitä
• Kun katselet JPEG-kuvatiedostoja, voit käyttää
asetuksia ”VAIHTOVÄLI” (sivu 53),
”TEHOSTE” (sivu 53) ja ”TERÄVYYS”
(sivu 35).
• Voit katsella JPEG-tiedostoja ilman MP3-ääntä
valitsemalla ”TILA (MP3, JPEG)” -asetukseksi
”KUVA (JPEG)” (sivu 51).
• Kuvan kuvauspäivämäärä näkyy ohjausvalikon
”PÄIVÄMÄÄRÄ”-kohdassa (sivu 11). Huomaa,
että digitaalikamera voi aiheuttaa sen, ettei
päivämäärä tule näkyviin.
Huomautus
PICTURE NAVI -painike ei toimi, kun ”TILA
(MP3, JPEG)” -asetuksena on ”AUDIO (MP3)”
(sivu 51).
50
Kuvaesityksen katseleminen
äänellisenä (TILA (MP3, JPEG))
JPEG-kuvien
katseleminen
kuvaesityksenä
Voit katsella kuvaesitystä äänellisenä.
1
Voit toistaa DATA CD- tai DATA DVD
-levyllä olevat JPEG-kuvatiedostot peräkkäin
kuvaesityksenä.
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(TILA (MP3, JPEG))
painamalla X/x ja paina ENTER.
”TILA (MP3, JPEG)” -kohdan asetukset
tulevat näkyviin.
MENU
ENTER
DATA CD MP3
DISPLAY
3
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• AUTO: soitin toistaa JPEGkuvatiedostot MP3-ääniraidan soidessa
taustalla. Jos MP3-tiedostoja ei ole
saatavilla, soitin toistaa JPEGkuvatiedostot siten, että taustalla soi sen
oma taustamusiikki.
• AUTO (BGM): soitin toistaa JPEGkuvatiedostot soittimen oman
taustamusiikin soidessa taustalla. Voit
vaihtaa taustamusiikkia painamalla
kuvien katselun aikana toistuvasti
(ääni) -painiketta. Jos MP3-raita on
valittu, voit kuunnella taustalla MP3musiikkia.
• AUDIO (MP3): soitin toistaa vain
MP3-ääniraidat peräkkäin.
• KUVA (JPEG): soitin toistaa vain
JPEG-kuvatiedostot peräkkäin.
1 Paina MENU-painiketta.
DATA CD-/DATA DVD -levylle
tallennettujen albumien luettelo tulee
näkyviin.
2 Valitse albumi painamalla X/x.
3 Paina H.
Valitussa albumissa olevien JPEGkuvien toisto kuvaesityksenä alkaa.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Huomautuksia
• Kuvaesitys pysähtyy, kun painat X/x tai ZOOM.
Voit jatkaa kuvaesitystä painamalla H.
• Tämä toiminto ei toimi, kun ”TILA (MP3,
JPEG)” -asetuksena on ”AUDIO (MP3)”
(sivu 51).
Valitse ”AUTO” (oletusasetus)
painamalla X/x ja paina ENTER.
4
MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUTO (BGM)
AUDIO(MP3)
KUVA(JPEG)
Paina MENU-painiketta.
DATA CD-/DATA DVD -levylle
tallennettujen albumien luettelo tulee
näkyviin.
5
Valitse toistettavat MP3-ääniraidat ja
JPEG-kuvatiedostot sisältävä albumi
painamalla X/x.
,jatkuu
51
6
Paina H.
Äänellinen kuvaesitys alkaa.
z Vihjeitä
• Jos haluat toistaa samassa albumissa olevia MP3äänitiedostoja ja JPEG-kuvatiedostoja jatkuvasti,
toista samaa MP3-ääniraitaa tai albumia, kun
”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on ”AUTO” tai
”AUTO (BGM)”. Jos haluat toistaa raitaa tai
albumia jatkuvasti, katso kohtaa ”Toistaminen
toistuvasti (toistuva toisto)” (sivu 32).
• Soitin tunnistaa enintään 200 albumia valitusta
tilasta riippumatta. Soitin tunnistaa jokaisesta
albumista enintään 300 MP3-ääniraitaa ja 300
JPEG-kuvatiedostoa, kun ”AUTO” tai ”AUTO
(BGM)”-asetus on valittuna; enintään 600 MP3ääniraitaa, kun ”AUDIO (MP3)” -asetus on
valittuna; ja enintään 600 JPEG-kuvatiedostoa,
kun ”KUVA (JPEG)” -asetus on valittuna.
Huomautuksia
• Jos toistat levyä, jolla on vain MP3-ääniraitoja ja
”TILA (MP3, JPEG)” -asetus on ”AUTO” tai
”AUTO (BGM)”, voit kuunnella vain MP3ääniraitoja.
• Jos toistat levyä, jolla on vain JPEGkuvatiedostoja ja ”TILA (MP3, JPEG)” -asetus on
”AUTO” tai ”AUTO (BGM)”, taustalla soitetaan
soittimen omaa taustamusiikkia.
• Jos JPEG-kuvatiedostojen toisto loppuu MP3toiston aikana, MP3-toisto jatkuu ja näytössä
näkyy taustakuva.
• Jos MP3-toisto loppuu JPEG-toiston aikana, laite
alkaa toistaa omaa taustamusiikkiaan.
• Jos toistat suurta MP3-raitaa ja JPEG-kuvaa
samanaikaisesti, äänessä voi olla katkoja. MP3raidan siirtonopeudeksi kannattaa raidan luonnin
yhteydessä valita enintään 128 kbps. Jos äänessä
on silti katkoja, pienennä JPEG-tiedoston kokoa.
Laadukkaan kuvaesityksen
katseleminen (PhotoTV HD)
”PhotoTV HD” yhteensopivaa Sony TV:tä
käytettäessä saadaan parhaimmanlaatuiset
kuvat käyttämällä seuraavalla liitäntää ja
asetusta.
1
Liitä soitin TV:hen käyttämällä HDMIjohtoa (ei sisälly vakiovarusteisiin).
2
Valitse TV:n videoasetukseksi
”Video-A”-tila.
Lisätietoja ”Video-A”-tilasta on TV:n
käyttöohjeissa.
52
3
Valitse ”HDMI-ASETUKSET” -valikon
”JPEG-TARKKUUS” -asetukseksi
”PhotoTV HD” (sivu 65).
Tietoja ”PhotoTV HD” tilasta
”PhotoTV HD” -tekniikka mahdollistaa
värien ja kuvioiden erittäin tarkan toiston.
Kun kytket Sonyn valmistaman ”PhotoTV
HD” -yhteensopivan laitteen HDMIkaapelilla, voit katsella valokuvia
hämmästyttävän tarkalla Full HD -laadulla.
Esimerkiksi ihmisen ihon piirteet, kukat,
hiekka ja aallot voidaan tuoda suureen
näyttöön valokuvantarkalla laadulla.
Huomautuksia
• Kun kytket Sonyn ”PhotoTV HD”
-yhteensopivan laitteen HDMI-kaapelilla,
television kuva-asetukset optimoidaan stillkuvien katselua varten automaattisesti. Lisätietoja
on television mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
• ”PhotoTV HD” -toiminto otetaan käyttöön, kun
”JPEG-TARKKUUS” -asetukseksi valitaan
”PhotoTV HD”, jotka sisältävät vain MP3ääniraitoja/JPEG-kuvatiedostoja sisältävä DATA
CD-/DATA DVD -levy ja soitin on kytketty
televisioon HDMI-kaapelilla.
• ”KUVANSÄÄTÖTILA”- ja ”TERÄVYYS”
-asetuksia ei voi valita, kun ”PhotoTV HD” -tila
on käytössä.
• Kun ”PhotoTV HD” -tila on käytössä, soitin
muuttaa videosignaalin siirtomenetelmän
”HDMI-TARKKUUS” -asetuksesta
”1920×1080i” -asetukseen, ”TV-TYYPPI” asetukseksi ”16:9” ja ”YCBCR/RGB (HDMI)” asetuksen ”YCBCR”-asetukseksi automaattisesti,
vaikka käytössä olevat asetukset säilyvätkin.
• ”HDMI-TARKKUUS”- tai ”YCBCR/RGB
(HDMI)” -asetusta ei voi valita ”HDMIASETUKSET” -valikossa (sivu 65), eikä ”TVTYYPPI” -asetusta ”NÄYTTÖASETUKSET ” valikossa (sivu 59), jos ”PhotoTV HD” -tila on
käytössä.
• Jos otat ”PhotoTV HD” -tilan käyttöön,
pyyhkäisy-, kääntämis-, zoomaus- ja
tehostetoiminnot eivät ole käytettävissä.
• Kun ”PhotoTV HD” -tila otetaan käyttöön, pikaasetusten (sivu 22) ”TV-TYYPPI”-valinta
ohitetaan.
Kuvaesityksen nopeuden
asettaminen (VAIHTOVÄLI)
Kuvien ulkoasun valitseminen
(TEHOSTE)
Voit määrittää, miten pitkään kukin kuva on
näkyvissä.
Voit määrittää kuvaesityksenä esitettävien
kuvien ulkoasutehosteen.
1
1
Paina DISPLAY kaksi kertaa JPEGkuvan katselun aikana tai kun soitin on
pysäytettynä.
2
Valitse
(TEHOSTE)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Paina DISPLAY kaksi kertaa JPEGkuvan katselun aikana tai kun soitin on
pysäytettynä.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(VAIHTOVÄLI)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
”TEHOSTE”-valikon asetukset tulevat
näkyviin.
”VAIHTOVÄLI”-valikon asetukset
tulevat näkyviin.
3
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2008
DATA CD JPEG
Valitse asetus painamalla X/x.
TILA 1
TILA 1
TILA 2
TILA 3
TILA 4
TILA 5
EI KÄYT.
3
Paina ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Erityisesti progressiivisten JPEG-tiedostojen tai
vähintään 3 000 000 kuvapistettä sisältävien
JPEG-tiedostojen tuleminen näkyviin voi kestää
tavallista kauemmin. Siksi kuvien vaihtoaika voi
vaikuttaa valitsemaasi asetusta pidemmältä.
• Vaihtoväliin vaikuttaa ”HDMI-ASETUKSET”kohdassa valittu ”JPEG-TARKKUUS” (sivu 65).
Valitse asetus painamalla X/x.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• TILA 1: kuvien tehoste vaihtelee
sattumanvaraisesti.
• TILA 2: seuraava kuva liukuu edellisen
päälle.
• TILA 3: kuva liukuu näkyviin ylhäältä
alas.
• TILA 4: kuva liukuu näkyviin
vasemmalta oikealle.
• TILA 5: kuva tulee näkyviin
kuvaruudun keskeltä.
• EI KÄYT.: toiminto ei ole käytössä.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• NORMAALI: asettaa näyttöajaksi
normaalin keston.
• NOPEA: asettaa näyttöajan
NORMAALI-asetusta lyhyemmäksi.
• HIDAS 1: asettaa näyttöajan
NORMAALI-asetusta pidemmäksi.
• HIDAS 2: asettaa näyttöajan HIDAS 1
-asetusta pidemmäksi.
4
DATA CD JPEG
4
MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2008
NORMAALI
NORMAALI
NOPEA
HIDAS 1
HIDAS 2
Paina ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Huomaa, että tämä asetus ei ole käytössä, jos
JPEG-tiedostossa on kuvan kääntämistä koskevia
tietoja.
• Jotkin tehosteet eivät ehkä toimi ”JPEGTARKKUUS”-asetuksesta (sivu 65) riippuen.
53
DivX®-videoiden katseleminen
Tietoja DivXvideotiedostoista
DivX® on videotiedostojen
pakkaustekniikka, jonka on kehittänyt DivX,
Inc. Tämä tuote on virallinen DivX®sertifioitu tuote.
Voit toistaa DivX-videotiedostoja sisältäviä
DATA CD- ja DATA DVD -levyjä.
DATA CD- ja DATA DVD -levyt,
joita tällä soittimella voi toistaa
DATA CD -levyjen ja DATA DVD -levyjen
toistoon tällä soittimella liittyy tiettyjä ehtoja:
– Jos DATA CD-/DATA DVD -levyllä on
sekä DivX-videotiedostoja että MP3ääniraitoja tai JPEG-kuvatiedostoja, tällä
soittimella voi toistaa vain DivXvideotiedostot.
Tällä soittimella voi kuitenkin toistaa vain
DATA CD -levyjä, joiden looginen muoto on
ISO 9660 Level 1:n / Level 2:n tai Jolietlaajennuksen mukainen, ja DATA DVD
-levyjä, joiden muoto on Universal Disk
Format (UDF) -standardin mukainen.
Tallennusmuodosta on lisätietoja levyaseman
ja tallennusohjelmiston käyttöohjeissa (ei
sisälly vakiovarusteisiin).
DATA CD- tai DATA DVD -levyillä olevien
tiedostojen toistojärjestys
Katso ”Albumien, raitojen ja tiedostojen
toistojärjestys” (sivu 47). Huomaa, että
toistojärjestyksen käytettävyyteen vaikuttaa
ohjelmisto, jolla DivX-videotiedosto
luodaan, ja se, onko albumeja yli 200 tai onko
kussakin albumissa yli 600 DivXvideotiedostoa.
Huomautus
Soitin ei ehkä toista joitakin Packet Write -muotoon
tallennettuja DATA CD-/DATA DVD -levyjä.
54
DivX-videotiedostot, joita tällä
soittimella voi toistaa
Soittimella voi toistaa tiedostoja, jotka on
tallennettu DivX-muotoon ja joiden tunniste
on ”.AVI” tai ”.DIVX”. Soitin ei toista
tiedostoja, joiden tunniste on ”.AVI” tai
”.DIVX”, jos ne eivät sisällä ei ole DivXvideokuvaa.
z Vihje
DATA CD-/DATA DVD -levyillä olevista
toistokelpoisista MP3-ääniraidoista tai JPEGkuvatiedostoista on lisätietoja kohdassa ”DATA
CD-/DATA DVD -levyt, joita tällä soittimella voi
toistaa” (sivu 47).
Huomautuksia
• Soitin ei ehkä toista DivX-videotiedostoa, jos
tiedosto on kahden tai useamman DivXvideotiedoston yhdistelmä.
• Soitin ei toista DivX-videotiedostoja, joiden koko
on suurempi kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus) /
2 Gt.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa kuva voi olla
epäselvä tai äänessä voi olla katkoja.
• Soitin ei toista joitakin yli 3 tuntia kestäviä DivXvideotiedostoja.
DivX-videotiedostojen
toisto
Voit toistaa DATA CD -levyillä ja DATA
DVD -levyillä olevat DivX-videotiedostot.
MENU
ENTER
RETURN
Albumin valitseminen
1
Paina MENU-painiketta.
Näkyviin tulee luettelo levyllä olevista
albumeista. Luettelossa ovat vain DivXvideotiedostoja sisältävät albumit.
2
Valitse haluamasi albumi painamalla
X/x.
3
Paina H.
Toisto alkaa valitusta albumista.
DivX-videotiedostojen valinnasta on
lisätietoja kohdassa ”DivXvideotiedoston valitseminen” (sivu 56).
Toiston pysäyttäminen
Huomautuksia
• Jos DATA CD-/DATA DVD -levylle ei ole
tallennettu yhtään DivX-videotiedostoa, näkyviin
tulee levyn toistokelvottomuudesta kertova
ilmoitus.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa kuva voi
pysähtyä tai olla epäselvä. Tällöin on
suositeltavaa luoda tiedosto uudelleen
käyttämällä pienempää bittinopeutta. Jos äänessä
esiintyy häiriöitä, MP3 on suositeltava
tallennusmuoto. Huomaa kuitenkin, että tämä
soitin ei ole yhteensopiva WMA (Windows
Media Audio) -muodon kanssa.
• DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan vuoksi
voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kuva tulee
näkyviin, kun olet painanut H (toisto)
-painiketta.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa ääni ei ehkä
vastaa näkyvää kuvaa.
Paina x-painiketta.
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
Paina C tai c.
Näytön tuominen näkyviin tai poistaminen
näkyvistä.
Paina MENU toistuvasti.
,jatkuu
DivX®-videoiden katseleminen
z Vihje
Voit katsella levyn tietoja DivX-videotiedoston
toiston aikana (sivu 27).
55
DivX-videotiedoston
valitseminen
1
Paina ENTER ”Albumin valitseminen”
-kohdan vaiheen 2 jälkeen.
Albumissa olevien tiedostojen luettelo
tulee näkyviin.
2
Valitse tiedosto painamalla X/x ja
paina sitten ENTER.
Valitun tiedoston toisto alkaa.
Toiston pysäyttäminen
Paina x-painiketta.
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
Paina C tai c.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen
DivX-videotiedostoon käymättä
tiedostoluettelossa
Voit valita seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston samasta albumista painamalla
> tai ..
Voit myös valita seuraavan albumin
ensimmäisen tiedoston painamalla >
nykyisen albumin viimeisen tiedoston toiston
aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla .. Voit palata
edelliseen albumiin valitsemalla sen
albumiluettelosta.
z Vihje
Jos katselukertojen määrä on ennalta määritetty,
voit toistaa DivX-videotiedoston näin monta kertaa.
Seuraavat tapahtumat lasketaan mukaan:
– Kun virtajohto on irrotettu.
– Levylokeron avaaminen.
– Toisen tiedoston toisto.
56
3 Valitse ”MUKAUTETTU”
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön
käyttäminen
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi säätää
kuvaa ja ääntä. Voit myös asettaa tekstityksen
ja asetusnäytön kielen.
Lisätietoja asetusnäytön vaihtoehdoista on
sivuilla 58–66.
Huomautus
Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat
asetusnäytön asetukset, eivätkä kaikki tässä kuvatut
toiminnot välttämättä toimi.
ENTER
DISPLAY
SUOMI
SUOMI
ALKUPERÄINEN
SUOMI
4 Valitse näkyviin tulevasta
luettelosta haluamasi
asetuskohde painamalla X/x:
”KIELEN ASETUS”,
”NÄYTTÖASETUKSET”,
”MUKAUTETUT ASETUKSET”,
”AUDIOASETUKSET”, tai ”HDMIASETUKSET”. Paina sitten ENTERpainiketta.
Valitsemasi kohteen asetusnäyttö tulee
kuvaruutuun.
Esimerkki: ”NÄYTTÖASETUKSET”
Asetukset ja säädöt
Numeropainikkeet
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
Valittu kohta
1 Kun soitin on pysäytettynä, paina
kaukosäätimen DISPLAYpainiketta.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
16:9
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
KÄYTÖSSÄ
TAUSTA:
KANSIKUVA
VIDEO
LINE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): EI KÄYT.
AUTO
TILA (PROGRESSIVE):
TÄYSI
4:3-LÄHTÖ:
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(ASETUKSET)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
”ASETUKSET”-valikon asetukset
tulevat näkyviin.
( 47 )
STOP
DVD VIDEO
Asetuskohteet
5 Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Valitsemasi asetuksen vaihtoehdot
tulevat kuvaruutuun.
Esimerkki: ”TV-TYYPPI”
PIKA
MUKAUTETTU
NOLLAUS
PIKA
,jatkuu
57
NÄYTTÖASETUKSET
16:9
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
16:9
TAUSTA:
4:3 LETTER BOX
LINE:
4:3 PAN SCAN
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): EI KÄYT.
AUTO
TILA (PROGRESSIVE):
TÄYSI
4:3-LÄHTÖ:
Vaihtoehdot
6 Valitse haluamasi asetus
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
Asetus tulee käyttöön. Olet nyt
määrittänyt tarvittavan asetuksen.
Esimerkki: ”4:3 PAN SCAN”
Valittu asetus
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
KANSIKUVA
TAUSTA:
VIDEO
LINE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): EI KÄYT.
AUTO
TILA (PROGRESSIVE):
TÄYSI
4:3-LÄHTÖ:
Näytön tai ääniraidan
kielen valitseminen
(KIELEN ASETUS)
”KIELEN ASETUS” -toiminnon avulla voit
valita kuvaruudussa näytettävän tekstin sekä
ääniraidan kielen.
Valitse asetusnäytöstä ”KIELEN ASETUS”.
Jos haluat tietoja näytön käyttämisestä, katso
”Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 57).
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
SUOMI
SUOMI
ALKUPERÄINEN
SUOMI
◆ NÄYTTÖ (kuvaruutunäyttö)
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa
kuvaruutunäytön kielen.
◆ VALIKKO (vain DVD VIDEO)
Siirtyminen pika-asetustilaan
Valitse vaiheessa 3 ”PIKA”. Määritä
perusasetukset noudattamalla pikaasetusohjeita vaiheesta 5 eteenpäin (sivu 22).
Kaikkien ”ASETUKSET”-valikkojen
asetusten nollaaminen
1
Valitse vaiheessa 3 ”NOLLAUS” ja
paina sitten ENTER.
2
Valitse ”KYLLÄ” painamalla X/x.
Valitsemalla ”EI” voit keskeyttää
toimenpiteen ja palata ohjausvalikkoon.
3
Paina ENTER.
Kaikki sivuilla sivut 58–66 selostetut
asetukset palautuvat oletusasetusten
mukaisiksi. Älä paina painiketta [/1, kun
palautat soittimen oletusasetuksia.
Palautus kestää muutaman sekunnin.
Voit valita haluamasi kielen levyn valikkoja
varten.
◆ AUDIO (vain DVD VIDEO)
Voit valita äänen kielen.
Kun valitset ”ALKUPERÄINEN”, levyllä
määritetty ensisijainen kieli tulee käyttöön.
◆ TEKSTITYS (vain DVD VIDEO)
Voit valita DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kielen.
Jos valitset asetukseksi ”ÄÄNEN
MUKAAN”, tekstityskieli muuttuu ääniraitaa
varten valitsemasi kielen mukaiseksi.
z Vihje
Jos valitset ”VALIKKO”-, ”TEKSTITYS”- ja
”AUDIO”-asetukseksi ”MUUT t”, valitse
kielikoodien luettelosta (”Kielikoodien luettelo”
sivulla 73) kielikoodi ja syötä se
numeropainikkeilla.
Huomautus
Jos valitset ”VALIKKO”-, ”TEKSTITYS”- tai
”AUDIO”-asetuksella kielen, jota DVD VIDEO
-levylle ei ole tallennettu, laite valitsee
automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä.
58
16:9
Näytön asetukset
(NÄYTTÖASETUKSET)
Valitse asetukset liitettävän television
mukaan.
Valitse asetusnäytössä
”NÄYTTÖASETUKSET”. Jos haluat tietoja
näytön käyttämisestä, katso ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 57).
Oletusasetukset on alleviivattu.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
LINE:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VIDEO
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): EI KÄYT.
AUTO
TILA (PROGRESSIVE):
TÄYSI
4:3-LÄHTÖ:
◆ TV-TYYPPI
16:9
4:3
LETTER
BOX
Valitse tämä, jos liität
laitteeseen laajakuvatelevision
tai tavallisen television, jossa
on laajakuvatoiminto.
Valitse tämä, jos liität
laitteeseen tavallisen 4:3kuvasuhteisen television.
Näyttää kuvan
laajakuvamuotoisena siten, että
kuvaruudun ala- ja ylälaitaan
jää musta alue.
4:3
Valitse tämä, jos liität
PAN SCAN laitteeseen tavallisen 4:3kuvasuhteisen television.
Näyttää laajakuvan
automaattisesti koko
kuvaruudussa siten, että osa
kuvasta rajautuu pois.
4:3 PAN SCAN
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen toistossa laite voi valita
automaattisesti asetuksen ”4:3 LETTER BOX”
asetuksen ”4:3 PAN SCAN” sijaan tai päinvastoin.
◆ NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
Näytönsäästökuva tulee näkyviin, kun jätät
laitteen tauko- tai pysäytystilaan vähintään 15
minuutiksi tai toistat CD-levyä, DATA CD
-levyä (MP3 audio)/DATA DVD -levyä
(MP3 audio) yli 15 minuuttia. Näytönsäästäjä
suojaa näyttölaitetta vahingoittumiselta
(jälkikuvilta). Voit poistaa näytönsäästäjän
käytöstä painamalla H.
KÄYTÖSSÄ Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
EI KÄYT.
Poistaa näytönsäästäjän
käytöstä.
Asetukset ja säädöt
Tällä toiminnolla voit valita liitettävän
television kuvasuhteen (4:3 tai laajakuva).
Tätä asetusta ei voi valita, kun ”PhotoTV
HD” -tila on käytössä (sivu 52).
4:3 LETTER BOX
◆ TAUSTA
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee
television kuvaruutuun, kun soitin on
pysäytettynä tai se toistaa CD-levyä, DATA
CD -levyä (MP3 audio)/DATA DVD -levyä
(MP3 audio).
KANSIKUVA
Kansikuva (still-kuva)
tulee näkyviin, mutta
vain, jos kansikuva on
tallennettu levylle
(esimerkiksi CDEXTRA). Jos levyllä ei
ole kansikuvaa,
”GRAFIIKKAKUVA”kuva tulee näkyviin.
GRAFIIKKAKUVA
Soittimeen tallennettu
kuva tulee näkyviin.
SININEN
Taustaväri on sininen.
MUSTA
Taustaväri on musta.
,jatkuu
59
◆ LINE
Valitsee LINE (RGB)-TV -liitännästä
lähtevän videosignaalin.
VIDEO
Liitäntä lähettää
videosignaaleja.
S VIDEO
Liitäntä lähettää Svideosignaaleja.
RGB
Lähettää RGB-signaaleja,
(COMPONENT mutta ei
OFF)
komponenttivideosignaaleja.
Huomautuksia
• Jos televisio ei pysty käyttämään S-video- tai
RGB-signaaleja, television kuvaruudussa ei näy
kuvaa, vaikka valitsisit ”S VIDEO”- tai ”RGB
(COMPONENT OFF)”-asetuksen. Katso
lisätietoja television käyttöohjeesta.
• Jos televisiossa on vain yksi SCART (EURO AV)
-liitäntä, älä valitse asetukseksi ”S VIDEO”
-vaihtoehtoa.
• Jos valitset ”LINE”-asetukseksi ”RGB
(COMPONENT OFF)” progressiivisessa tilassa,
”PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)” -asetus siirtyy ”KÄYTÖSSÄ”vaihtoehdosta ”EI KÄYT. ”-vaihtoehtoon.
◆ PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)
Jos televisio kykenee vastaanottamaan
progressiivisia (525p/625p)-signaaleja,
valitse ”PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)” -asetukseksi ”KÄYTÖSSÄ”.
Huomaa, että progressiivisia signaaleja
vastaanottavan television kytkennässä täytyy
käyttää COMPONENT VIDEO OUT
-liitäntöjä (sivu 15).
EI KÄYT.
Normaalissa (lomitelussa)
signaalien lähetys.
KÄYTÖSSÄ Progressiivisten signaalien
lähetys.
Progressiivisten signaalien lähettäminen
1
Valitse ”PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)” ja paina
ENTER.
2
Valitse ”KÄYTÖSSÄ” ja paina ENTER.
Näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
3
Valitse ”Start” ja paina ENTER.
Videosignaali muuttuu progressiiviseksi
5 sekunnin ajaksi.
4
60
Jos kuva näyttää normaalilta, valitse
”YES” ja paina ENTER.
Jos kuva ei vaikuta normaalilta, valitse
”NO” ja paina ENTER.
Asetuksen palauttaminen
Jos kuva ei näy oikein tai ollenkaan, sammuta
soittimesta virta painamalla [/1, paina
kaukosäätimestä ”369” ja kytke sitten
soittimeen virta painamalla uudestaan [/1.
◆ TILA (PROGRESSIVE)
Jotta nämä ohjelmistot näyttävät
luonnollisilta progressiivisessa tilassa,
progressiivinen videosignaali on
muunnettava katseltavan DVD-ohjelmiston
tyypin mukaiseksi.
Tämä asetus on käytettävissä vain jos
”NÄYTTÖASETUKSET” -valikon
”PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)” -asetuksena on ”KÄYTÖSSÄ”.
AUTO
Tunnistaa ohjelmatyypin
automaattisesti (filmi- tai
videopohjainen) ja valitsee
tarvittavan muuntotavan.
Valitse normaalisti tämä asetus.
VIDEO
Asettaa muuntotavan kiinteästi
videopohjaisia ohjelmia varten.
◆ 4:3-LÄHTÖ
Tämä asetus toimii vain, jos
”NÄYTTÖASETUKSET”-kohdassa on
valittu ”TV-TYYPPI”-asetukseksi ”16:9”.
Säädä tämä, jos haluat käyttää 4:3kuvasuhdetta.
Jos voit muuttaa television kuvasuhdetta,
muuta asetusta televisiossa, älä soittimessa.
TÄYSI
Valitse tämä vaihtoehto, jos
voit muuttaa television
kuvasuhteen.
NORMAALI Valitse tämä, jos et voi muuttaa
television kuvasuhdetta. Tämä
näyttää 16:9kuvasuhdesignaalin siten, että
kuvan vasemmalla ja oikealla
puolella on musta palkki.
16:9-kuvasuhteinen televisio
Asetusten
mukauttaminen
(MUKAUTETUT ASETUKSET)
Tällä toiminnolla voit muuttaa toistoasetuksia
sekä muita asetuksia.
Valitse asetusnäytöstä ”MUKAUTETUT
ASETUKSET”. Jos haluat tietoja näytön
käyttämisestä, katso ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 57).
Oletusasetukset on alleviivattu.
MUKAUTETUT ASETUKSET
AUTOM. VIRRANKATK.:
KÄYTÖSSÄ
AUTOM. TOISTO:
EI KÄYT.
NÄYTÖNKIRKKAUS:
KIRKAS
AUTO
TAUKOTILA:
RAIDAN VALINTA:
EI KÄYT.
MONILEVY TOISTONJTK: KÄYTÖSSÄ
Rekisteröintikoodi
DivX:
Ottaa automaattisen virrankatkaisun käyttöön
tai pois käytöstä.
KÄYTÖSSÄ Soitin kytkeytyy valmiustilaan,
kun se on ollut pysäytettynä yli
30 minuuttia.
EI KÄYT.
Ottaa tämän toiminnon pois
käytöstä.
◆ AUTOM. TOISTO
Ottaa automaattisen toiston käyttöön tai pois
käytöstä. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos
soitin on liitetty ajastimeen (ei sisälly
vakiovarusteisiin).
EI KÄYT.
Ottaa tämän toiminnon pois
käytöstä.
KÄYTÖSSÄ Toisto alkaa automaattisesti,
kun ajastin (ei sisälly
vakiovarusteisiin) kytkee
soittimeen virran.
◆ NÄYTÖNKIRKKAUS
Säätää etupaneelin näytön kirkkautta.
KIRKAS
Muuttaa etupaneelin näytön
kirkkaaksi.
TUMMA
Muuttaa etupaneelin näytön
himmeäksi.
Muuttaa etupaneelin näytön
himmeäksi, jos et käytä soitinta
tai kaukosäädintä tietyn ajan
kuluessa.
◆ TAUKOTILA (vain DVD -levyjä)
Valitsee taukotilassa näkyvän kuvan.
AUTO
Myös liikkuvia kohteita
sisältävä kuva näkyy
värinättömänä. Valitse
normaalisti tämä asetus.
RUUTU
Myös liikkumattomia kohteita
sisältävä kuva näkyy
suuritarkkuuksisena.
◆ RAIDAN VALINTA (vain DVD VIDEO)
Määrittää eniten kanavia sisältävän äänen
ensisijaiseksi, kun toistat DVD VIDEO
-levyä, jota äänitettäessä on käytetty useita
äänijärjestelmiä (PCM, MPEG audio, DTS
tai Dolby Digital).
EI KÄYT.
Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
AUTO
Ensisijaisuus on määritetty.
Huomautuksia
• Kun valitset asetukseksi ”AUTO”, kieli voi
vaihtua. ”RAIDAN VALINTA” -asetus on
ensisijainen ”KIELEN ASETUS” -näytön
”AUDIO”-asetukseen verrattuna (sivu 58).
• Jos ”DTS”-asetukseksi määritetään ”EI KÄYT.”
(sivu 64), DTS-ääniraitaa ei toisteta, vaikka
”RAIDAN VALINTA” -asetus olisi ”AUTO”.
• Jos PCM-, DTS-, MPEG audio- ja Dolby Digital
-ääniraidoissa on yhtä monta kanavaa, soitin
valitsee PCM-, DTS-, MPEG- ja Dolby Digital ääniraidat tässä järjestyksessä.
Asetukset ja säädöt
◆ AUTOM. VIRRANKATK.
AUTO
HIMM.
◆ MONILEVY TOISTONJTK (vain DVD
VIDEO / VIDEO CD)
Ottaa monilevyisen toistonjatkamistoiminnon
käyttöön tai pois käytöstä. Soitin voi tallentaa
muistiin toistonjatkamistoiminnon asetukset
enintään 6:ta DVD VIDEO-/VIDEO CD
-levyä varten (sivu 26).
KÄYTÖSSÄ Tallentaa
toistonjatkamistoiminnon
asetukset muistiin enintään 6
levyä varten.
,jatkuu
61
EI KÄYT.
Ei tallenna
toistonjatkamistoiminnon
asetusta muistiin. Toisto alkaa
uudelleen vain soittimessa
parhaillaan olevan levyn
toistonjatkamiskohdasta.
Huomautus
Jos suoritat Pika-asetustoiminnon, muistiin
tallennettu monilevyisen toistonjatkamistoiminnon
asetus voi palautua oletusasetuksen mukaiseksi.
◆ DivX
Soittimen rekisteröintikoodi tulee näkyviin.
Lisätietoja on Internetissä osoitteessa
http://www.divx.com/vod
Internetissä.
Äänen asetukset
(AUDIOASETUKSET)
”AUDIOASETUKSET”-näytön avulla voit
muuttaa äänen asetuksia toistoasetusten ja
liitäntöjen mukaan.
Valitse asetusnäytöstä
”AUDIOASETUKSET”. Jos haluat tietoja
näytön käyttämisestä, katso ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 57).
Oletusasetukset on alleviivattu.
AUDIOASETUKSET
AUDIO DRC:
VAKIO
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control,
dynamiikan säätö) (vain DVD -levyjä)
Tekee äänestä selkeän, vaikka säätäisit
äänenvoimakkuuden hyvin pieneksi
soittaessasi AUDIO DRC -toiminnon kanssa
yhteensopivaa DVD-levyä.
Tämä toiminto vaikuttaa seuraaviin
liitäntöihin:
– LINE OUT L/R (AUDIO) -liitännät
– LINE (RGB)-TV -liitäntä
– DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä /
HDMI OUT -liitäntä vain, jos ”DOLBY
DIGITAL” -asetuksena on ”D-PCM” (sivu
63).
62
VAKIO
Valitse normaalisti tämä
asetus.
TV
Tekee äänestä selkeän, vaikka
säätäisit äänenvoimakkuuden
hyvin pieneksi.
LAAJA
ALUE
Tuottaa elävän esityksen
tilavaikutelman.
◆ ÄÄNIMIKSAUS (vain DVD -levyjä)
Vaihtaa 2-kanavamiksaustavan, kun toistat
DVD-levyä, jolle on tallennettu
takakaiuttimien toistettaviksi tarkoitetut
äänet (kanavat) tai jonka ääni on tallennettu
Dolby Digital -muotoon. Jos haluat lisätietoja
takakanavien äänestä, katso ”Äänisignaalin
muodon tarkistaminen” (sivu 45). Tämä
toiminto vaikuttaa seuraaviin liitäntöihin:
– LINE OUT L/R (AUDIO) -liitännät
– LINE (RGB)-TV -liitäntä
– DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä /
HDMI OUT -liitäntä, jos ”DOLBY
DIGITAL” -asetuksena on ”D-PCM” (sivu
63).
DOLBY
Valitse normaalisti tämä asetus.
SURROUND Monikanavaäänisignaalit
ohjautuvat kahteen kanavaan
tilaäänen käyttöä varten.
NORMAALI Monikanavaäänisignaalit
yhdistyvät kahteen kanavaan
stereolaitteistoa varten.
Digitaalisen lähdön signaalin
valitseminen
Voit vaihtaa äänisignaalien lähetystavan, jos
liität tähän soittimeen esimerkiksi
digitaalisella tuloliitännällä varustetun
äänilaitteen tai MD-soittimen.
Jos haluat lisätietoja liittämisestä, katso sivu
18.
Valitse ”DIGITAALILÄHTÖ”-asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ” ja valitse sitten asetukset
”DOLBY DIGITAL”-, ”MPEG”-, ”DTS”- ja
”48kHz/96kHz PCM”.
Jos liität laitteen, joka ei pysty käyttämään
valittua äänisignaalia, kaiuttimista voi kuulua
voimakas ääni (tai ei ehkä kuulu mitään
ääntä), joka saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
Huomautuksia
EI KÄYT.
◆ DOLBY DIGITAL (vain DVD -levyjä)
◆ DIGITAALILÄHTÖ
Voit valita, syöttääkö soitin äänisignaaleja
DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä /
HDMI OUT -liitännästä.
Digitaalisen piirin vaikutus
analogiseen piiriin on
mahdollisimman pieni. Jos
käytät HDMI OUT -liitäntää,
soittimesta saadaan PCM-ääni
liitetyn laitteen ominaisuuksien
mukaan. Jos signaali on salattu
tekijänoikeuksien
suojaamiseksi, soitin muuttaa
näytteenottotaajuuden arvoon
48 kHz / 16 bit PCM.
Asetukset ja säädöt
KÄYTÖSSÄ Valitse normaalisti tämä asetus.
Kun valitset asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ”, katso tietoja
lisäasetuksista kohdasta
”Digitaalisen lähdön signaalin
valitseminen”.
• AV-TAHDISTUS-toiminnolla (sivu 36) ei ole
vaikutusta, jos käytössä on DIGITAL OUT
(COAXIAL) -liitäntä ja ”DOLBY DIGITAL”
-asetuksena on ”DOLBY DIGITAL”, ”MPEG”asetuksena ”MPEG” tai ”DTS”-asetuksena
”KÄYTÖSSÄ”.
• AV-TAHDISTUS-toiminnolla (sivu 36) ei ole
vaikutusta, jos HDMI OUT -liitäntään on liitetty
Dolby Digital- tai DTS-yhteensopiva laite ja
”DOLBY DIGITAL” -asetuksena on ”DOLBY
DIGITAL”, ”MPEG”-asetuksena ”MPEG” tai
”DTS”-asetuksena ”KÄYTÖSSÄ”.
Valitsee Dolby Digital -signaalin tyypin.
D-PCM
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty audiolaitteeseen, jossa
ei ole Dolby Digital
-dekooderia.
”AUDIOASETUKSET”näytön ”ÄÄNIMIKSAUS”asetuksella voit valita, ovatko
signaalit Dolby Surround (Pro
Logic) -järjestelmän mukaisia
(sivu 62).
DOLBY
DIGITAL
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty audiolaitteeseen, jossa
on Dolby Digital -dekooderi.
,jatkuu
63
Huomautus
Jos HDMI OUT -liitäntä on liitetty laitteeseen, joka
ei ole yhteensopiva DOLBY DIGITAL -signaalien
kanssa, soitin lähettää automaattisesti ”D-PCM”signaalia, vaikka asetuksena olisi ”DOLBY
DIGITAL”.
◆ MPEG (vain DVD -levyjä)
Valitsee MPEG-audiosignaalin tyypin.
PCM
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole MPEG-dekooderia. Jos
toistat monikanavaista MPEG
audio -ääniraitaa, vain
vasemman (V) ja oikean (O)
etukanavan signaalit toistuvat
kahden etukaiuttimen kautta.
MPEG
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa on
MPEG-dekooderi.
Huomautus
Jos HDMI OUT -liitäntä on liitetty laitteeseen, joka
ei ole yhteensopiva MPEG audio -signaalien
kanssa, soitin lähettää automaattisesti ”PCM”signaalia, vaikka asetuksena olisi ”MPEG”.
◆ DTS
Valitsee DTS-äänisignaalien tyypin.
EI KÄYT.
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole DTS-dekooderia.
KÄYTÖSSÄ Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa on
DTS-dekooderi.
Huomautus
Jos HDMI OUT -liitäntä on liitetty laitteeseen, joka
ei ole yhteensopiva DTS-signaalien kanssa, soitin ei
lähetä signaaleja (”EI KÄYT.”), vaikka asetuksena
olisi ”KÄYTÖSSÄ”.
64
◆ 48kHz/96kHz PCM (vain DVD VIDEO)
Valitsee audiosignaalin
näytteenottotaajuuden.
48kHz/16bit Soitin muuntaa DVD VIDEO
-levyjen audiosignaalien
näytteenottotaajuuden aina
arvoon 48 kHz / 16 bittiä.
96kHz/24bit Soitin säilyttää kaikkien
signaalien
näytteenottotaajuuden (myös
96 kHz / 24 bittiä)
alkuperäisenä. Jos signaali on
salattu tekijänoikeuksien
suojaamiseksi, soitin kuitenkin
muuttaa näytteenottotaajuuden
arvoon 48 kHz / 16 bittiä.
Huomautuksia
• Tämä asetus ei vaikuta LINE OUT L/R (AUDIO)
-liitännöistä saatavaan analogiseen
audiosignaaliin, vaan sen alkuperäinen
näytteenottotaajuus säilyy.
• Jos HDMI OUT -liitäntä on liitetty laitteeseen,
joka ei ole yhteensopiva 96 kHz:n / 24-bittisten
signaalien kanssa,
liitännästä saadaan automaattisesti 48 kHz/16 bit
PCM -signaali, vaikka asetuksena olisi ”96kHz/
24bit”.
HDMI-asetukset
(HDMI-ASETUKSET)
”HDMI-ASETUKSET” -valikossa voit muuttaa
HDMI-yhteyden asetuksia.
Valitse ”HDMI-ASETUKSET” asetusnäytössä.
Lisätietoja näytön käytöstä on kohdassa
”Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 57).
Oletusasetukset on alleviivattu.
HDMI-ASETUKSET
HDMI-TARKKUUS:
AUTO (1920×1080p)
JPEG-TARKKUUS:
HD
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
AUDIO (HDMI):
AUTO
HDMI-OHJAUS:
EI KÄYT.
TV-KIELEN SEURANTA:
KÄYTÖSSÄ
◆ HDMI-TARKKUUS
AUTO
(1920×1080p)
Valitse normaalisti tämä
asetus.
1920×1080i
Valitsee videosignaalille
tarkkuuden 1920×1080i.
1280×720p
Valitsee videosignaalille
tarkkuuden 1280×720p.
720×480/576p
Valitsee videosignaalille
tarkkuuden 720×480/576p.
Asetuksen palauttaminen
Jos kuva ei näy oikein tai ollenkaan, sammuta
soittimesta virta painamalla [/1, paina
kaukosäätimestä ”369” ja kytke sitten
soittimeen virta painamalla uudestaan [/1.
◆ JPEG-TARKKUUS
Tämän valikon avulla voi määrittää JPEGtarkkuuden, jotta HDMI-liitännän kautta
toistettava kuva olisi mahdollisimman
korkealaatuinen.
Tätä ei voi määrittää, jos ”HDMITARKKUUS” on ”720×480/576p” tai ”TVTYYPPI” on ”4:3 LETTER BOX” tai ”4:3
PAN SCAN”.
PhotoTV HD
Näyttää kuvat erittäin
tarkkoina, kun soittimeen
kytketään Sonyn ”PhotoTV
HD” -yhteensopiva laite.
SD
Normaalitarkkuus, kuvassa on
musta kehys.
HD
Teräväpiirtokuva, kuvassa on
musta kehys.
HD
Teräväpiirtokuva, kuvassa ei
ole mustaa kehystä.
(1920×1080i) Teräväpiirtokuva (1920 × 1080
HD
kuvapistettä), kuvassa on musta
kehys.
Asetukset ja säädöt
Valitsee HDMI OUT -liitännästä saatavan
videosignaalin tyypin. Kun valitset
asetukseksi AUTO (1920×1080p)
(oletusasetus), soitin lähettää
mahdollisimman suuritarkkuuksista
videosignaalia sen mukaan, mitä tarkkuuksia
liitetty televisio pystyy esittämään. Jos kuva
ei ole selkeä, luonnollinen tai muutoin
tyydyttävä, kokeile toista levylle ja
televisiolle tai projektorille sopivaa asetusta.
Katso lisätietoja television tai projektorin
käyttöohjeesta.
Tätä asetusta ei voi valita, kun ”PhotoTV
HD” -tila on käytössä (sivu 52).
Huomautus
Jos asetus on ”AUTO (1920 × 1080p)”, soitin
määrittää videosignaalin automaattisesti televisioon
sopivaksi.
Muussa tapauksessa soitin lähettää signaalia,
vaikka televisio ei tunnistakaan sitä.
(1920×1080i) Teräväpiirtokuva (1920 × 1080
HD
kuvapistettä), kuvassa ei ole
mustaa kehystä.
Huomautuksia
• ”(1920×1080i) HD ” ja ”(1920×1080i)
HD” ovat käytössä vain kun ”HDMITARKKUUS” on ”1920×1080i” ja ”TVTYYPPI” on ”16:9”.
• Jos valitset asetukseksi ”PhotoTV HD”,
”(1920×1080i) HD ” tai ”(1920×1080i)
HD”, pyyhkäisy-, kääntämis- ja
zoomaustoiminnot eivät ole käytettävissä.
• Jos haluat käyttää pyyhkäisy-, kääntämistai zoomaustoimintoa, määritä asetukseksi
”SD ”, ”HD ” tai ”HD”.
• Jos valitset asetukseksi ”PhotoTV HD”,
”(1920×1080i) HD ” tai ”(1920×1080i)
HD”, seuraava kuva näytetään tyhjän
ruudun ja äänen taukoamisen jälkeen.
,jatkuu
65
• HDMI-signaali katkeaa hetkeksi, kun
laitteeseen asetetaan DATA CD- tai DATA
DVD -levy tai sellainen poistetaan
laitteesta.
• Kun ”PhotoTV HD” -tila otetaan käyttöön,
soitin muuttaa videosignaalin
siirtomenetelmän ”HDMI-TARKKUUS” asetuksesta ”1920×1080i” -asetukseksi,
”TV-TYYPPI” -asetukseksi ”16:9” ja
”YCBCR/RGB (HDMI)” -asetuksen
”YCBCR”-asetukseksi automaattisesti,
vaikka käytössä olevat asetukset
säilyvätkin.
• Valitse asetukseksi ”SD ”, kun haluat
katsella JPEG-kuvatiedostoja analogisista
videolähdöistä HDMI-liitäntää
käytettäessä.
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
Valitsee HDMI OUT -liitännästä saatavan
HDMI-signaalin tyypin.
Tätä asetusta ei voi valita, kun ”PhotoTV
HD” -tila on käytössä (sivu 52).
YCBCR
Liitäntä lähettää YCBCRsignaaleja.
RGB
Liitäntä lähettää RGBsignaaleja.
Huomautuksia
• Jos toistokuva on vääristynyt, valitse täksi
asetukseksi ”RGB”.
• Jos HDMI OUT -liitäntä on liitetty laitteeseen,
jossa on DVI-liitäntä, liitäntä lähettää
automaattisesti ”RGB”-signaaleja, vaikka
asetuksena olisi ”YCBCR”.
◆ AUDIO (HDMI)
Valitsee HDMI OUT -liitännästä saatavan
äänisignaalin tyypin.
66
AUTO
Valitse normaalisti tämä asetus.
Liitännästä saadaan
”DIGITAALILÄHTÖ”asetusten mukainen
äänisignaali (sivu 63).
PCM
Muuntaa Dolby Digital-, tai
96 kHz/24 bit PCM -signaalit
muotoon 48 kHz/16 bit PCM.
Huomautus
Kaiuttimista kuuluu voimakas hälyääni (tai ääntä ei
kuulu lainkaan), jos ”AUTO”-asetus on valittuna ja
liität soittimen televisioon, joka ei ole yhteensopiva
DOLBY DIGITAL-/DTS-signaalien kanssa.
Valitse tällöin asetukseksi ”PCM”.
◆ HDMI-OHJAUS
HDMI-OHJAUS-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
EI KÄYT.
Toiminnon poistaminen
käytöstä.
KÄYTÖSSÄ HDMI-OHJAUS-toiminnot
ovat käytettävissä (sivu 17).
Huomautuksia
Jos muutat toiminnon asetuksen ”EI KÄYT.” asetuksesta ”KÄYTÖSSÄ”-asetukseen Sonyn
HDMI-OHJAUS -yhteensopivassa televisiossa,
kaikkien yhteensopivien laitteiden asetuksesi
muuttuu ”KÄYTÖSSÄ” tai päinvastoin. Lisätietoja
on television mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
◆ TV-KIELEN SEURANTA
DVD-soittimen kielen muuttaminen
television näyttötekstien mukaiseksi.
Tätä vaihtoehtoa ei voi valita, jos ”HDMIOHJAUS”-asetuksena on ”EI KÄYT.”.
KÄYTÖSSÄ Toiminnon ottaminen käyttöön.
EI KÄYT.
Toiminnon poistaminen
käytöstä.
Huomautuksia
• Sulje mahdollisesti avoinna oleva näyttö ennen
tämän toiminnon käyttämistä.
• Jos television näyttökieltä ei tueta, soittimen
kieliasetus ei muutu.
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä soitinta, yritä
ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet
laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea,
pyydä apua lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
Käyttöjännite
Soittimeen ei tule virtaa.
, Tarkista, että verkkovirtajohto on liitetty
pitävästi.
Kuva
Kuvaa ei näy tai kuvassa on kohinaa.
Kuvaa ei näy tai kuvassa on kohinaa, kun
soitin on liitetty HDMI OUT -liitännän
kautta.
Lisätietoja
, Liitä liitäntäjohto uudelleen pitävästi.
, Liitäntäjohdot ovat vioittuneet.
, Tarkista television liitäntä (sivu 15) ja
valitse televisiosta se videotulo, jonka
kautta näet soittimesta tulevan kuvan.
, Valitse ”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon
”LINE”-asetus laitteistosi mukaisesti
(sivu 60).
, Levy on likainen tai vioittunut.
, Jos soittimesta tuleva kuvasignaali kulkee
kuvanauhurin kautta televisioon tai olet
liittänyt soittimen TV/VIDEOyhdistelmälaitteeseen, joihinkin DVDohjelmiin kuuluva kopiointisuojaussignaali
saattaa huonontaa kuvan laatua.
, Olet valinnut ”NÄYTTÖASETUKSET” valikon ”PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)” -asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ”, mutta televisio ei voi
vastaanottaa progressiivisia signaaleja.
Palauta asetus tällöin sivua 60 ohjeiden
mukaan.
, Vaikka televisio kykenee vastaanottamaan
progressiivisia 525p/625p-signaaleja ja
kytkennässä on käytetty COMPONENT
VIDEO OUT -liitäntöjä, kuvaan voi tulla
häiriöitä, kun valitset soittimesta
progressiivisen muodon. Valitse tällöin
”NÄYTTÖASETUKSET” -valikon
”PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)” -asetukseksi ”EI KÄYT.”, jolloin
soitin käyttää normaalia (lomiteltua)
muotoa (sivu 60).
, Toistat levyä, jonka tallennuksessa käytetty
värinormi ei ole sama kuin televisiosi
värinormi.
, Jos valitset ”NÄYTTÖASETUKSET”valikon ”LINE”-asetukseksi ”RGB
(COMPONENT OFF)” (sivu 60), soitin ei
anna komponenttivideosignaaleja.
, Soitin on liitetty lähdelaitteeseen, joka ei ole
HDCP-yhteensopiva (etupaneelin HDMIilmaisin ei pala). Katso sivua 16.
, Jos videolähtöliitäntänä käytetään HDMI
OUT -liitäntää, ”HDMI-ASETUKSET”valikon ”HDMI-TARKKUUS”-asetuksen
muuttaminen voi ratkaista ongelman
(sivu 65). Liitä televisio ja soitin muun kuin
HDMI OUT -liitännän kautta ja valitse
television ohjelmalähteeksi kyseinen
tuloliitäntä niin, että soittimen
kuvaruutunäytöt näkyvät kuvaruudussa.
Muuta ”HDMI-ASETUKSET”-valikon
”HDMI-TARKKUUS”-asetusta ja valitse
HDMI-liitäntä uudelleen television
ohjelmalähteeksi. Jos kuvaa ei vieläkään
näy, toista nämä vaiheet ja kokeile muita
asetuksia.
, Sammuta soittimen virta painamalla [/1painiketta, näppäile kaukosäätimellä ”369”
ja kytke sitten soittimeen virta painamalla
uudelleen [/1-painiketta (sivu 65).
, Kokeile seuraavia: 1Katkaise soittimesta
virta ja kytke virta uudelleen. 2Katkaise
soittimeen liitetystä laitteesta virta ja kytke
virta uudelleen. 3Irrota HDMI-johto ja
kytke se uudelleen.
Vaikka valitsisit ”NÄYTTÖASETUKSET”valikon ”TV-TYYPPI”-kohdassa
kuvasuhteen, kuva ei täytä koko
kuvaruutua.
, Levyn kuvasuhde on määritetty pysyvästi
DVD-levylle.
Kuva näkyy mustavalkoisena.
, Valitse ”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon
”LINE”-asetus televisiosi mukaisesti
(sivu 60).
, Joidenkin televisioiden yhteydessä kuva
saattaa muuttua mustavalkoiseksi NTSCvärijärjestelmällä tallennettua levyä
toistettaessa.
,jatkuu
67
, Jos käytät SCART-johtoa, varmista, että
johdon kaikki nastat on kytketty (21 nastaa).
Ääni
Ääntä ei kuulu.
, Liitä liitäntäjohto uudelleen pitävästi.
, Liitäntäjohto on vioittunut.
, Soitin on liitetty väärään äänilaitteen
tuloliitäntään (sivu 18).
, Äänilaitteesta on valittu väärä
ohjelmalähde.
, Soitin on kytketty taukotilaan tai
hidastettuun toistoon.
, Soitin on kytketty eteen- tai taaksepäin
suuntautuvaan pikasiirtoon.
, Jos äänisignaalia ei tule DIGITAL OUT
(COAXIAL) -liitännästä / HDMI OUT
-liitännästä, tarkista audioasetukset
(sivu 63).
, Kun toistat Super VCD -levyä, jolla ei ole
ääniraitaa 2, ja valitset asetukseksi
”2:STEREO”, ”2:1/V” tai ”2:2/O”, ääntä ei
kuulu.
, Kun toistat monikanavaista MPEGääniraitaa, vain vasemman (V) ja oikean (O)
etukanavan signaalit toistuvat kahden
etukaiuttimen kautta.
, HDMI OUT -liitäntään liitetty laite ei ole
yhteensopiva audiosignaalimuodon kanssa.
Valitse tällöin ”HDMI-ASETUKSET”valikon ”AUDIO (HDMI)” -asetukseksi
”PCM” (sivu 66).
HDMI OUT -liitännän kautta ei kuulu
ääntä.
, Kokeile seuraavia: 1Katkaise soittimesta
virta ja kytke virta uudelleen. 2Katkaise
soittimeen liitetystä laitteesta virta ja kytke
virta uudelleen. 3Irrota HDMI-johto ja
kytke se uudelleen.
, HDMI OUT -liitäntä on liitetty DVIliitännällä varustettuun laitteeseen
(äänisignaaleja ei siirretä DVI-liitännän
kautta).
Äänenvoimakkuus on pieni.
, Joidenkin DVD-levyjen äänenvoimakkuus
on pieni. Äänenvoimakkuus voi lisääntyä,
jos valitset ”AUDIOASETUKSET”valikon ”AUDIO DRC” -asetukseksi ”TV”
(sivu 62).
68
Käyttö
Kaukosäädin ei toimi.
, Kaukosäätimen paristojen varaus on
heikko.
, Kaukosäätimen ja soittimen välissä on jokin
este.
, Kaukosäätimen ja soittimen välinen
etäisyys on liian suuri.
, Et suuntaa kaukosäädintä soittimessa
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
Levyä ei voi toistaa.
, Levy on ylösalaisin.
, Aseta levy oikein paikalleen toistettava
puoli alaspäin.
, Levy on vääntynyt.
, Soitin ei toista tietynlaisia levyjä (sivu 6).
, DVD-levyn aluekoodi ei ole sama kuin
soittimen aluekoodi.
, Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta
(sivu 3).
, Soitin ei toista tallennettua levyä, jota ei ole
viimeistelty oikein (sivu 6).
MP3-ääniraitaa ei voi toistaa (sivu 47).
, DATA CD -levyn MP3-tallennusmuoto ei
ole ISO 9660 Level 1:n / Level 2:n tai Jolietlaajennuksen mukainen.
, DATA DVD -levyn MP3-tiedostojen
tallennusmuoto ei ole UDF (Universal Disk
Format) -standardin mukainen.
, MP3-ääniraidassa ei ole tunnistetta ”.MP3”.
, Tiedot eivät ole MP3-muodossa, vaikka
tunniste on ”.MP3”.
, Tiedostot eivät ole MPEG1 Audio Layer III
-muotoisia.
, Tällä soittimella ei voi toistaa mp3PROmuotoisia ääniraitoja.
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”KUVA (JPEG)” (sivu 51).
, DATA CD- /DATA DVD -levyllä on DivXvideotiedosto.
JPEG-kuvatiedostoa ei voi toistaa
(sivu 47).
, DATA CD -levyä ei ole tallennettu ISO
9660 Level 1:n / Level 2:n tai Jolietlaajennuksen mukaisessa JPEG-muodossa.
, DATA DVD -levyn JPEG-tiedostojen
tallennusmuoto ei ole UDF (Universal Disk
Format) -standardin mukainen.
, Tiedoston tunniste on muu kuin ”.JPEG” tai
”.JPG”.
, Kuva on suurempi kuin 3072 (leveys) ×
2048 (korkeus) pistettä normaalissa tilassa
tai yli 3 300 000 pistettä progressiivisessa
JPEG-tilassa. (Joitakin progressiivisia
JPEG-tiedostoja ei voi toistaa, vaikka
tiedostokoko olisi näiden määritettyjen
rajojen mukainen.)
, Kuva ei mahdu kuvaruutuun (kuvaa
pienennetään).
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUDIO (MP3)” (sivu 51).
, DATA CD-/DATA DVD -levyllä on DivXvideotiedosto.
MP3-ääniraitojen ja JPEGkuvatiedostojen toisto alkaa
samanaikaisesti.
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUTO” (sivu 51).
Soittimen taustamusiikin ja JPEGkuvatiedostojen toisto alkaa yhtä aikaa.
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetus on ”AUTO
(BGM)” (sivu 51).
Soitin aloittaa levyn toiston
automaattisesti.
, Levyssä on automaattinen
toistonaloitustoiminto.
, ”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”AUTOM. TOISTO” -asetuksena on
”KÄYTÖSSÄ” (sivu 61).
Näyttöön tulee teksti
”Tekijänoikeuslukitus”, ja näytön väri
muuttuu siniseksi, kun levyn toistotila on
DVD-VR.
, Esimerkiksi digitaalisista lähetyksistä
peräisin olevissa kuvissa voi olla
kopiointisuojaussignaaleja, joita ovat
esimerkiksi täydellinen
kopiointisuojaussignaali, yksittäinen
kopiointisignaali ja rajoituksia sisältämätön
signaali.
Kun kopiointisuojasignaaleja sisältäviä
kuvia toistetaan, näkyviin saattaa kuvien
sijaan tulla sininen näyttö. Toistettavien
kuvien haku saattaa kestää hetken. (Koskee
vain soitinta, jolla ei voi toistaa
kopiointisuojattuja kuvia)
, Tiedosto ei ole DivX-muotoinen.
, Tiedoston tunniste on muu kuin ”.AVI” tai
”.DIVX”.
, DATA CD-/DATA DVD -levy (DivXvideo) ei ole ISO 9660 Level 1:n / Level 2:n
tai Joliet/UDF-laajennuksen mukaisessa
DivX-muodossa.
, DivX-videotiedoston koko on suurempi
kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus).
Toisto keskeytyy automaattisesti.
Albumien/raitojen/tiedostojen nimet eivät
näy oikein.
, Kaikkien levyjen toiston aikana et
välttämättä voi käyttää edellä mainittuja
toimintoja. Katso lisätietoja levyn
käyttöohjeesta.
, Soitin pystyy näyttämään vain numeroita ja
kirjaimia. Muut merkit näkyvät ”*”merkkeinä.
, Kun toistat levyä, jossa on automaattinen
taukosignaali, soitin lopettaa toiston
automaattisen taukosignaalin kohdalla.
Lisätietoja
DivX-videotiedostoa ei voi toistaa.
Esimerkiksi toiston pysäytystä,
nopeutettua, hidastettua toistoa,
toistuvaa toistoa, satunnaistoistoa tai
ohjelmoitua toistoa ei voi käyttää.
Ääniraidan kieltä ei voi valita.
Soitin ei aloita levyn toistoa alusta.
, Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, toistuva
toisto tai A-B-jakson toistuva toisto on
valittuna (sivu 30).
, Toistonjatkamistoiminto on käytössä
(sivu 26).
, Yritä käyttää DVD-levyn valikkoa
kaukosäätimen suoravalintapainikkeen
sijaan (sivu 26).
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole
tallennettu monikielisiä ääniraitoja.
, DVD-levy estää äänen kielen vaihtamisen.
Tekstityskieltä ei voi vaihtaa tai poistaa
käytöstä.
, Yritä käyttää DVD-levyn valikkoa
kaukosäätimen suoravalintapainikkeen
sijaan (sivu 26).
,jatkuu
69
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole
tallennettu monikielistä tekstitystä.
, DVD-levy estää tekstityksen vaihtamisen.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
, Yritä käyttää DVD-levyn valikkoa
kaukosäätimen suoravalintapainikkeen
sijaan (sivu 26).
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole
tallennettu eri kuvakulmia.
, Kuvakulmaa voi vaihtaa vain, jos ”
”ilmaisin näkyy etupaneelin näytössä
(sivu 9).
, DVD-levy estää kuvakulman vaihtamisen.
Soitin ei toimi oikein.
, Jos esimerkiksi staattinen sähkö häiritsee
soittimen toimintaa, irrota soittimen
verkkovirtajohto pistorasiasta.
Kuvaruudussa ja etupaneelin näytössä
näkyy viiden numeron tai kirjaimen
pituinen teksti.
, Jos etupaneelin HDMI-merkkivalo ei pala,
tarkista HDMI-liitäntä (sivu 17).
, Määritä ”HDMI-ASETUKSET” -kohdassa
”HDMI-OHJAUS”-asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ” (sivu 66).
, Varmista, että kytketty laite on
yhteensopiva HDMI-OHJAUS-toiminnon
kanssa. Lisätietoja saat laitteen
käyttöohjeista.
, Jos muutat HDMI-kytkentää, kytket ja
irrotat virtajohton tai jos sähköt katkeavat,
käynnistä kaikki HDMI-liitännällä kytketyt
komponentit ja poista ”HDMI-OHJAUS” asetus käytöstä valitsemalla ”EI KÄYT.”
kohdassa ”HDMI-ASETUKSET”, ja ota
asetus sitten käyttöön uudestaan
valitsemalla ”HDMI-OHJAUS” asetukseksi ”KÄYTÖSSÄ” kohdassa
”HDMI-ASETUKSET” (sivu 66).
‘BRAVIA Sync’ -näyttö ei tule näkyviin.
, Automaattinen vianmääritystoiminto on
aktivoitunut. (Katso taulukkoa sivulla 71.)
, Poista DVD-soittimen näytöt näkyvistä.
Yritä sitten uudelleen.
, Palaa yhden kuvan tilaan, jos televisio on
kahden kuvan tilassa. Yritä sitten uudelleen.
Levylokero ei avaudu, ja etupaneelin
näytössä on sana ”LOCKED”.
Kuvaruutunäytön kieli vaihtuu
automaattisesti.
, Käytönvalvontatoiminto on käytössä
(sivu 26).
, Kun ”HDMI-ASETUKSET” -näytössä
(sivu 66) on valittu ”TV-KIELEN
SEURANTA” -asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ”, kuvaruutunäytön kieli
vaihtuu automaattisesti, jos liitetyn
television kieliasetus vaihdetaan.
Levylokero ei avaudu, ja etupaneelin
näytössä ovat sanat ”TRAY LOCKED”.
, Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
DATA CD- tai DATA DVD -levyn toiston
aikana television kuvaruutuun tulee
ilmoitus ”Datavirhe”.
, MP3-ääniraita, JPEG-kuvatiedosto tai
DivX-videotiedosto on vioittunut.
, Tiedostot eivät ole MPEG1 Audio Layer III
-muotoisia.
, JPEG-kuvatiedostomuoto ei ole DCFstandardin mukainen (sivu 47).
, JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG” tai
”.JPEG”, mutta tiedosto ei ole JPEGmuodossa.
, Toistettavan tiedoston tunniste on ”.AVI”
tai ”.DIVX”, mutta kyseessä ei ole DivXmuotoinen tiedosto tai sen DivX-muoto ei
vastaa DivX Certified -profiilia.
70
HDMI-OHJAUS-toimintoa ei voi käyttää.
DVD-soittimeen kytkeytyy automaattisesti
virta.
, HDMI-tulosignaali valitaan television
kautta. Joissakin televisioissa on jo tämä
valmius HDMI-OHJAUS-toimintoa varten.
, ”HDMI-ASETUKSET” -kohdan ”HDMIOHJAUS” on ”KÄYTÖSSÄ” (sivu 66).
Automaattinen
vianmääritystoiminto
(kun kirjaimia tai numeroita näkyy
näytössä)
Toiminto tuo yhdestä kirjaimesta ja neljästä
numerosta koostuvan viisimerkkisen
huoltokoodin (esimerkiksi C 13 50)
kuvaruutuun ja etupaneelin näyttöön. Jos näin
käy, toimi seuraavan taulukon ohjeiden
mukaan.
C:13:50
Syy ja/tai korjaustoimet
C 13
Levy on likaantunut tai
tallennettu muotoon, jota
tämä soitin ei toista (sivu 6).
, Puhdista levy
puhdistusliinalla tai
tarkista sen
tallennusmuoto.
C 31
Levy on asetettu soittimeen
väärin.
, Aseta levy soittimeen
oikein.
E XX
(xx on numero)
Automaattinen
vianmääritystoiminto on
estänyt soitinta toimimasta
virheellisesti.
, Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon ja ilmoita
tämä viisi merkkiä
sisältävä huoltokoodi.
Esimerkki: E 61 10
Lisätietoja
Huoltokoodin
kolme
ensimmäistä
merkkiä
71
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Yleistä
Laser: Puolijohdelaser
Käyttöjännite:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus: 11 W
Mitat (noin):
430 × 43 × 206 mm
(leveys/korkeus/syvyys) ulkonevat osat
mukaan lukien
Paino (noin): 1,7 kg
Käyttölämpötila: 5 °C–35 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus: 25 %–
80 %
Lähtöliitännät
(Liitännän nimi: Liitännän tyyppi /
lähtötaso / kuormaimpedanssi)
LINE OUT (AUDIO):
RCA-liitäntä / 2 Vrms / 10 kilo-ohmia
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA-liitäntä / 0,5 Vp-p / 75 ohmia
HDMI OUT:
19-nastainen HDMI-vakioliitin
LINE OUT (VIDEO):
RCA-liitäntä / 1,0 Vp-p / 75 ohmia
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR):
RCA-liitäntä/Y: 1,0 Vp-p, PB / CB,
PR / CR: 0,7 Vp-p / 75 ohmia
72
Toimitetut vakiovarusteet
Katso sivu 14.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tuotteen muotoilua ja ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Kielikoodien luettelo
Jos haluat lisätietoja, katso sivuja 44, 58.
Kielten nimien kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) standardin mukainen.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Lisätietoja
Koodi Kieli
1703 Ei määritetty
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo
Jos haluat lisätietoja, katso sivu 38.
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brasilia
Canada
Chile
China
Denmark
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United
Kingdom
73
Hakemisto
Numerot
16:9 59
4:3 LETTER BOX 59
4:3 PAN SCAN 59
4:3-LÄHTÖ 60
48kHz/96kHz PCM 64
5.1-kanavainen tilaäänentoisto
19
A
A-B TOISTUVA 33
AIKA/TEKSTI 41
ALBUMI 42
Albumi 47
ASETUKSET 57
Asetusnäyttö 57
AUDIO 44, 58
AUDIO DRC 62
AUDIOASETUKSET 62
AUTO (BGM) 29, 45, 51
AUTOM. TOISTO 61
AUTOM. VIRRANKATK. 61
AV-TAHDISTUS 36
B
‘BRAVIA Sync’ 17
C
CD 6, 24
D
DATA CD 5, 47, 54
DATA DVD 5, 47, 54
DIGITAALILÄHTÖ 63
Digitaalinen lähtösignaali 63
DivX® 54, 62
DOLBY DIGITAL 44, 63
DTS 44, 64
DVD 5, 24
DVD+RW 5, 25
DVD-RW 5
E
Etsiminen
tietty kohta television
kuvaruutua tarkkaillen 40
Etupaneelin näyttö 9
F
FAST PLAY 25
Filmipohjainen ohjelma 60
H
Haku 40
HDMI
74
AUDIO (HDMI) 66
HDMI-OHJAUS 17, 66
HDMI-TARKKUUS 65
TV-KIELEN SEURANTA
66
HDMI-ASETUKSET 65
Hidastettu toisto 40
I
ID3-tunnistetiedot 27
INDEKSI 42
J
JAKSO 41
JAKSOJEN NÄYTTÖ 43
JPEG 47
JPEG-TARKKUUS 65
K
Kaiuttimet
Kytkeminen 18
Kaukosäädin 10, 20, 21
Kertaus 25
KIELEN ASETUS 58
KOHTAUS 41
Kuvaesitys 51
KUVAKULMA 25
KUVANAVIGOINTI 43, 50
KUVANSÄÄTÖTILA 34
Kuvaruutunäyttö
Asetusnäyttö 57
Ohjausvalikkonäyttö 11
Kytkeminen 14
Käytettävät levyt 6
KÄYTÖNVALVONTA 37
N
NIMIKE 41
NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ 43
NOLLAUS 58
Normaali toisto
CD / VIDEO CD 24
DVD 24
Normaalissa (lomitelussa)
tilassa 60
Näyttö
Asetusnäyttö 57
Etupaneelin näyttö 9
Ohjausvalikkonäyttö 11
NÄYTTÖ 58
NÄYTTÖASETUKSET 59
NÄYTÖNKIRKKAUS 61
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 59
O
Ohjausvalikko 11
OHJELMOITU 30
Ohjelmoitu toisto 30
ORIGINAL 27
ORIGINAL/PLAY LIST 27
P
Lapsilukko 26
Levyjen käsittely 3
Liittäminen 15
LINE 60
Paristot 20
PBC-toisto 27
PhotoTV HD 52, 65
PIKA 58
Pika-asetukset 22, 58
Pikasiirto eteenpäin 40
Pikasiirto taaksepäin 40
PLAY LIST 27
Progressiivisten tilassa 60
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT
ONLY) 60
Pysäytyskuva 41
PÄIVÄMÄÄRÄ 50
M
R
MONILEVY TOISTONJTK
26, 61
MP3 5, 47
MPEG 44, 64
MUISTI 34
MUKAUTETTU 57
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA 37
MUKAUTETUT
ASETUKSET 61
RAIDAN VALINTA 61
RAITA 42
L
S
SATUNNAIS 31
Satunnaistoisto 31
Selaus 40
SLOW PLAY 25
T
TAUKOTILA 61
TAUSTA 59
TEHOSTE 53
TEKSTITYS 25, 50, 58
TERÄVYYS 35
TIEDOSTO 42
TILA (MP3, JPEG) 51
TILA (PROGRESSIVE) 60
Tilaääni 46
TIME/TEXT 27
Toiston jatkaminen
keskeytyskohdasta 26
TOISTUVA 32
Toistuva toisto 32
TVS (TV Virtual Surround) 46
TV-TYYPPI 59
V
VAIHTOVÄLI 53
VALIKKO 58
Vianmääritys 67
VIDEO CD 5, 24
Videopohjainen ohjelma 60
Välitön siirto eteenpäin 25
Z
ZOOM 25, 50
Ä
ÄÄNIMIKSAUS 63
Lisätietoja
75
z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä
vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct
Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille
käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä
vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising