Sony | DVP-S535D | Sony DVP-S535D Käyttöohjeet

3-062-059-81(1)
CD/DVD Player
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
DVP-S536D
DVP-S535D
© 2000 Sony Corporation
ADVARSEL
Undlad at udsætte
apparatet for regn eller
fugt, så risiko for brand
eller stød undgås. Undlad
at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød.
Overlad alt
reparationsarbejde til
kvalificeret
servicepersonale.
Netledningen må kun
skiftes af en kvalificeret
forhandler.
Velkommen!
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne enhed fungerer ved 220-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller, at
enhedens driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• Hvis der tabes noget i kabinettet, skal
strømmen afbrydes, og enheden bør
kontrolleres af faguddannet personale,
før den tages i brug igen.
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så
længe den er tilsluttet stikkontakten,
heller ikke hvis selve enheden er blevet
slukket.
• Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du
ikke vil bruge enheden i en længere
periode. Du skal tage stikket ud ved at
trække i stikket, aldrig i ledningen.
Installation
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt. KLASSE
1 LASER PRODUKTMÆRKATEN
findes på bagsiden.
ADVARSEL!
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt forøger risikoen for
øjenskader. Da den laserstråle, der bruges i
denne CD/DVD-afspiller, er skadelig for
øjnene, bør du undgå at skille kabinettet
ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Denne etiket findes på den
laserbeskyttende afskærmning.
2DK
• Sørg for rigelig luftcirkulation for at
forhindre, at produktet bliver
overophedet.
• Placer ikke enheden på overflader
(tæpper o.lign.) eller tæt på materialer
(gardiner o.lign.), der kan blokere
ventilationsspalterne.
• Anbring ikke enheden tæt på
varmekilder, f.eks. radiatorer eller
ventilationskanaler, eller på steder med
direkte sollys, meget støv, mekaniske
vibrationer eller rystelser.
• Anbring ikke enheden i skrå stilling.
Den er kun beregnet til at blive betjent i
vandret stilling.
• Anbring ikke enheden og pladerne i
nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller
store højttalere.
• Placer ikke tunge genstande på enheden.
• Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt
til et varmt sted, kan der dannes
kondens i CD/DVD-afspilleren, hvilket
beskadiger linserne. Når du installerer
enheden første gang, eller når du flytter
den fra et koldt til et varmt sted, bør du
vente ca. 30 min., før du tager den i brug.
Tak, fordi du har købt en Sony CD/DVDafspiller. Før du tager enheden i brug, bør
du læse denne vejledning grundigt og
beholde den til fremtidig brug.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om denne manual 4
Denne afspiller kan afspille følgende plader: 4
Forholdsregler 6
Bemærkninger om pladerne 6
Afspilning flere gange (Gentaget afspilning) 43
Gentagelse af en bestemt del (A-B Gentag) 44
Indstilling af afspilningsbilledet (Videoequalizer)
46
Forbedring af afspilningsbilledet (Digital
videoforbedring) 46
Introduktion 7
Udpakning 7
Tv-tilslutninger 8
Tilslutninger til modtager (forstærker) 11
5.1 Tilslutninger af kanal-surround 13
Valg af sprog til displayet på skærmen 15
Betjeningsaktiverede lydeffekter (lyd-feedback)
Indstillinger og justeringer
16
Afspilning af plader 17
Afspilning af plader 17
Søgning efter et bestemt punkt på en plade 19
Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du
har stoppet pladen (Genoptag afspilning) 20
Brug af DVD’ens menu 21
Afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
(PBC-afspilning) 22
Brug af displayet på frontpanelet 23
47
Brug af klargøringsmenuen 47
Liste over elementer i klargøringsmenuen 49
Valg af displaysproget eller lydsporet (SPROGINDSTILLING) 50
Indstillinger for skærm
(SKÆRMINDSTILLING) 51
Brugerdefinerede indstillinger
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING) 52
Indstillinger for lyd (LYDINDSTILLING) 56
Indstillinger for højttalerne
(HØJTTALEROPSÆTNING) 59
Betjening af TV eller AV-modtager (forstærker) med
den medfølgende fjernbetjening 61
Yderligere oplysninger 63
Brug af forskellige funktioner i
kontrolmenuen 25
Brug af kontrolmenuen 25
Liste over elementer i kontrolmenuen 27
Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/et indeks/
en sekvens 28
Kontrol af spilletid og resterende tid 29
Valg af et startpunkt ved hjælp af tidskoden 30
Visning af pladeoplysningerne 31
Ændring af lyden 31
Visning af undertekster 34
Ændring af vinkler 34
Indstillinger for Digital Cinema Sound 35
Kontrol af afspilningsoplysningerne 38
Låsning af plader (Brugerdefineret børnesikring)
39
Oprettelse af dit eget program (Programmeret
afspilning) 40
Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig
afspilning) 42
Fejlfinding 63
Selvdiagnose-funktion 66
Specifikationer 67
Ordliste 68
Liste over sprogkoder 70
Stikordsregister til dele og knapper
Indeks 74
71
3DK
DK
Om denne manual
Retningslinjer
Ikon
• Instruktionerne i denne vejledning beskriver knapperne på
afspilleren.
Du kan også bruge knapperne på fjernbetjeningen, hvis de har
de samme eller lignende navne som dem på afspilleren.
• Ikonerne til højre bruges i denne vejledning.
Betydning
Angiver, at du kun kan bruge
fjernbetjeningen til at udføre opgaven.
Z
Angiver tip, der gør opgaven nemmere.
z
Angiver, at funktionen gælder for DVDvideo’er
Angiver, at funktionen gælder for videocd’er.
Angiver, at funktionen gælder for lydcd’er.
Denne afspiller kan afspille følgende plader:
DVD-video’er
Video-cd’er
Lyd-cd’er
Lyd + video
Lyd + video
Lyd
Pladelogo
Indhold
Pladestørrelse
Spilletid
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
(cd-single)
Ca. 4 t (for
enkeltsidet
DVD)/ca. 8 t
(for
dobbeltsidet
DVD)
Ca. 80 min. (for
enkeltsidet
DVD)/ca. 160
min. (for
dobbeltsidet
DVD)
74 min.
20 min.
74 min.
20 min.
Logoet “DVD VIDEO” er et varemærke.
Når du afspiller en NTSC-plade, udsender denne afspiller kun videosignalet i NTSC-systemet. I det tilfælde forekommer der billedstøj,
hvis TV’et bruger PAL-systemet.
Områdekode for de DVD’er, du kan afspille på denne enhed
En områdekode er angivet på bagsiden af DVD-afspilleren, og der kan kun afspilles DVD’er,
der er mærket med den tilsvarende områdekode.
X
MODEL NO.
Områdekode
DVP–8306
CD/DVD PLAYER
AC 00V 00Hz
NO.
22W
DVD’er med mærket ALL kan også afspilles på denne enhed.
Hvis du forsøger at afspille andre DVD’er, vises meddelelsen “Afspilning af denne plade er ikke
tilladt i denne geografisk region” på TV-skærmen.
Afhængigt af DVD’en er der muligvis ikke angivet nogen områdekode, selvom afspilning af DVD’en ikke er mulig i den pågældende
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
3-444-464-01
geografiske region.
Bemærkning om afspillefunktioner for DVD’er og video-cd’er
Nogle afspilningsfunktioner på DVD’er og video-cd’er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Da denne afspiller afspiller
DVD’er og video-cd’er i overensstemmelse med det pladeindhold, softwareproducenterne har udviklet, er nogle af
afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også i de instruktioner, der fulgte med DVD’erne eller video-cd’erne.
4DK
Udtryk i forbindelse med plader
• Titel
Den længste sektion af billeder eller musik på en DVD, filmen
etc. i videosoftware eller navnet på et album i lydsoftware.
• Kapitel
Plader, afspilleren ikke kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille andre plader end dem, der er
angivet i tabellen på side 4. CD-R’er, cd-rom’er, herunder fotocd’er, datasektioner på CD-EXTRA’er, DVD-rom’er, DVD-lyd,
HD-lag (high density) på Super-Audio-CD’er etc. kan ikke
afspilles.
Sektioner af et billede eller et musikstykke, der er mindre end
titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel tildeles et
kapitelnummer, der gør det let for dig at finde det ønskede
kapitel. Afhængigt af pladen er der muligvis ingen kapitler
indspillet.
• Spor
Sektioner af et billede eller et musikstykke på en video-cd eller
en cd. Hver enkelt spor tildeles et spornummer, der gør det let
for dig at finde det ønskede spor.
DVDstruktur
Plade
Titel
Kapitel
Video-cdeller cdstruktur
Plade
Spor
Indeks
• Indeks (cd) / Video-indeks (video-cd)
Et nummer, der inddeler et spor i nogle sekvenser, så det er
nemt at finde det ønskede punkt på en video-cd eller cd.
Afhængigt af pladen er der muligvis ingen indekser indspillet.
• Sekvens
På en video-cd med PBC-funktioner (afspilningskontrol)
inddeles menuerne, de levende billeder og still-billederne i
sektioner, der kaldes “sekvenser”. Hver enkelt sekvens tildeles
et sekvensnummer, der gør det let for dig at finde den ønskede
sekvens.
Bemærkning om PBC (Afspilningsstyring) (video-cd’er)
Denne afspiller stemmer overens med ver. 1.1 og ver. 2.0 i videocd-standarderne. Du kan bruge to typer afspilning afhængigt af
pladetypen.
Pladetype
Du kan
Video-cd’er uden
PBC-funktioner
(ver. 1.1-plader)
Bruge videoafspilning (levende billeder)
samt musik.
Video-cd’er med
PBC-funktioner
(ver. 2.0-plader)
Afspille interaktiv software ved hjælp af
menuer, der vises på TV-skærmen (PBCafspilning), ud over
videoafspilningsfunktionerne på ver. 1.1plader. Endvidere kan du afspille stillbilleder med en høj opløsning, hvis de
findes på pladen.
Når der afspilles DTS*-kodede cd’er, høres der meget støj fra de
analoge stereoudgange. Brugeren skal tage de nødvendige
forholdsregler, når DVD-afspillerens analoge stereoudgange er
tilsluttet en forstærker, for at undgå eventuel skade på
lydsystemet. Et eksternt 5.1-kanals dekodersystem af typen DTS
Digital Surround™ skal tilsluttes den digitale udgang på DVDafspilleren, hvis du vil bruge DTS Digital Surround™-afspilning.
Dette produkt omfatter teknologi til beskyttelse af ophavsret, der
er beskyttet af metodekrav i bestemte amerikanske patenter og
andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af Macrovision
Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne teknologi
til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af Macrovision
Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former
for begrænset visningsbrug, medmindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Reverse engineering eller
demontering er forbudt.
* “DTS” er et varemærke tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
5DK
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Advarsel – Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt øger risikoen for øjenskader.
• Hvis en genstand eller væske tabes ned i kabinettet, skal
strømmen afbrydes, og afspilleren kontrolleres af
faguddannet personale, før den tages i brug igen.
Om strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe den
er tilsluttet stikkontakten, heller ikke hvis selve
afspilleren er blevet slukket.
• Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, skal
du sørge for at tage stikket til afspilleren ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage strømledningen ud
(netledningen), skal du tage fat om selve stikket - træk
aldrig i ledningen.
• Hvis strømledningen (netledningen) skal udskiftes, skal
det foretages hos en kvalificeret forhandler.
Om placering
• Placer afspilleren, hvor der er tilstrækkelig ventilation,
for at forhindre, at afspilleren bliver overophedet.
• Placer ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks. et
tæppe, der kan blokere ventilationshullerne i bunden.
• Placer ikke afspilleren i nærheden af varmekilder eller
på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, meget
støv eller mekaniske rystelser.
Om betjeningen
• Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan
der dannes kondensvand på linserne i afspilleren. Hvis
dette forekommer, fungerer afspilleren muligvis ikke
korrekt. I dette tilfælde skal du fjerne pladen og lade
afspilleren stå tændt i en halv time, indtil fugten er
fordampet.
• Når du flytter afspilleren, skal du fjerne eventuelle
plader. Pladen kan blive beskadiget, hvis den ikke
fjernes.
VIGTIG BEMÆRKNING
Forsigtig: Den indbyggede DVD-afspiller kan vise et
still-videobillede eller et billede i klargøringsdisplayet
på TV-skærmen uendeligt. Hvis du viser stillvideobilledet eller billedet i klargøringsdisplayet på
TV-skærmen gennem længere tid, risikerer du at
beskadige TV-skærmen. Projektions-TV’er særligt
følsomme over for dette.
Bemærkninger om
pladerne
Om håndtering af plader
• Tag fat i pladens kant for ikke at tilsmudse den. Berør
ikke cd’ens overflade.
• Sæt ikke papir eller tape fast på pladen.
Hvis der kommer lim (eller lignende) på pladen, skal
du fjerne det helt, inden du igen bruger pladen.
• Udsæt ikke pladen for direkte sollys eller varmekilder,
f.eks. varmluftkanaler, og efterlad den ikke i en bil
parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
• Anbring pladen i hylsteret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør pladen med en renseklud før afspilning. Aftør
den fra midten og ud.
Om indstilling af lydstyrken
• Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en sektion
med meget lav eller ingen lydsignaler. Hvis du gør det,
kan højttalerne beskadiges, når du spiller en sektion
med kraftige lydsignaler.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en
blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Brug ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit og rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med
afspilleren, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
6DK
• Undlad at bruge opløsningsmidler, såsom rensebenzin,
fortynder, rensemidler eller antistatisk spray beregnet
til LP’er.
På nye plader
• Anvend ikke cd’er med usædvanlige former, f.eks.
hjerteformede cd’er, da de kan bevirke fejlfunktion i
afspilleren.
Introduktion
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (1)
• S-videokabel (1)
• Fjernbetjening RMT-D116P (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Introduktion
I dette afsnit beskrives, hvordan CD/
DVD-afspilleren tilsluttes til et tv
(med lyd/video-indgangsbøsninger)
og/eller en AV-receiver (forstærker).
Du kan ikke tilslutte denne afspiller til
et tv uden et videoindgangsstik. Sørg
for at slukke for strømmen til hver
enkelt komponent, før tilslutningerne
foretages.
Udpakning
Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6 (AA)-batterier,
så + og – på batterierne svarer til diagrammet i
batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du
rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren
.
z Du kan fjernbetjene tv’er og Sony AV-modtagere
(forstærkerens) ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening
Se side 61.
Bemærk!
• Placer ikke fjernbetjeningen et meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer i fjernbetjeningens batterirum, f.eks.
under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller
lysapparaturer, da det kan medføre fejlfunktion.
• Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge
den i en længere periode, for at undgå, at de beskadiges som
følge af batterilækage og -ætsning.
7DK
Tv-tilslutninger
Introduktion
Med denne tilslutning lytter du til lyden gennem tvhøjttalere (L: venstre, R: højre). Læs nærmere i
vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. Du
kan ikke tilslutte denne afspiller til et tv uden et SCART
(EURO AV)-stik eller et videoindgangsstik.
Nødvendige ledninger
SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) (2)
Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og
støj. Læs nærmere i vejledningen til det tv, der skal tilsluttes.
z Du kan få surround sound vha. TV’ets indbyggede højttalere
Du kan bruge 3D sound imaging til at skabe virtuelle
baghøjttalere ved hjælp af lyden fra indbyggede TV-højttalere
uden at bruge virkelige baghøjttalere (VES TV: Virtual Enhanced
Surround TV). Yderligere oplysninger findes på side 35.
Bemærk!
• Når du angiver “LINE” til “S VIDEO” eller “RGB” under
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i klargøringsdisplayet,
skal du bruge et SCART (EURO AV)-kabel, der er tilpasset
hvert signal.
• Kontroller, at tv’et kommunikerer til S VIDEO eller RGB, når
tilslutningen foretages vha. SCART (EURO AV) -kablet. Læs
nærmere i vejledningen, som fulgte med det tv, der skal
tilsluttes.
CD/DVD-afspiller
LINE-1 (RGB) - TV
5.1CH OUTPUT
AUDIO OUT
FRONT REAR CENTER
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
R
LINE-2
DIGITAL OUT
L
COAXIAL OPTICAL
VIDEO OUT
S VIDEO OUT
WOOFER
Til et vekselstrømsstik
Videobåndoptager
Til T LINE-1
(RGB)-TV
Til i LINE-2
Til SCART-udgang
(EURO AV)
tv
Til SCART-indgang
(EURO AV)
: Signalretning
8DK
Hvis dit tv har to SCART (EURO AV)-stik
LINE–2
Videobåndoptager
Lyd-/videokabel (medfølger) (1)
Gul
Hvid (L)
Rød (R)
Til SCART (EURO AV)
indgang
TV
Gul
Hvid (L)
Rød (R)
x Sådan lytter du til lyden gennem tv-højttalere
CD/DVD-afspiller
INPUT
AUDIO OUT
i
i
R
L
tv
VIDEO
VIDEO OUT
L
AUDIO
R
Til SCART (EURO AV)
indgang
x Hvis dit tv har en S-video-indgang
S-videokabel (medfølger) (1)
tv
CD/DVD-afspiller
S VIDEO IN
AUDIO OUT
R
L
S VIDEO OUT
INPUT
L
AUDIO
R
9DK
Introduktion
Du kan tilslutte afspilleren til et TV (med lyd-/videoindgangsbøsninger) ved hjælp af det medfølgende lyd-/
videokabel. Hvis tv’et har et S-video-indgangsstik, skal
komponenten tilsluttes via S VIDEO OUT-stikket vha. det
medfølgende S-videokabel og ikke med videokablet. Du får et
bedre billede.
Når du tilslutter kablerne, skal du sørge for, at det farvekodede
kabel passer sammen med de rette bøsninger på komponenterne.
Gul (video) til gul, rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid.
CD/DVD-afspiller
LINE–1 (RGB) – TV
Hvis dit tv ikke har noget SCART (EURO AV)-stik
Tv-tilslutninger
Bemærk!
Introduktion
• Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal
tilsluttes.
• Undlad at tilslutte denne afspiller til en videobåndoptager.
Hvis du gør det, kan der forekomme billedstøj.
VCR
CD/DVDafspiller
tv
Tilslut direkte
• Afhængigt af TV’et eller receiveren (forstærkeren) opstår der
muligvis lydforvrængning, fordi niveauet for lydudgangen er
højt. Angiv i dette tilfælde “AUDIO ATT” i
“LYDINDSTILLING” til “TIL” på klargøringsdisplayet.
Yderligere oplysninger findes på side 56.
• Hvis du ikke kan se billederne fra en videobåndoptager via
denne afspiller, der er tilsluttet et TV med RGB-komponentstik,
skal du indstille
til t (Audio/Video) på TV’et. Hvis du
(RGB), kan TV’et ikke modtage signalet fra
vælger
videobåndoptageren.
• Hvis du vil bruge videobåndoptagerens SmartLink-funktion,
skal du tilslutte videobåndoptageren til TV’ets SmartLink-stik
og tilslutte CD/DVD-afspilleren til TV’et med et andet stik.
• Hvis du tilslutter afspilleren til TV’et via SCART (EURO AV)stikkene, indstilles indgangskilden for TV’et automatisk til
afspilleren, når du starter afspilning eller trykker på en hvilken
som helst knap undtagen ! på afspilleren eller @/1 på
fjernbetjeningen. Tryk i givet fald på TV/DVD på
fjernbetjeningen for at returnere indgangen til TV’et.
10DK
Indstillinger for afspilleren
Visse justeringer af indstillinger er nødvendige for
afspilleren, afhængigt af TV’et eller andre komponenter,
der skal tilsluttes.
Brug klargøringsdisplayet til at ændre de forskellige
indstillinger.
Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsdisplayet
findes på side 47.
• Sådan tilsluttes afspilleren til et TV med bredformat
Angiv “TV TYPE” i “SKÆRMINDSTILLING” til “16:9”
(standardindstilling) i klargøringsmenuen. Yderligere
oplysninger findes på side 51.
• Sådan tilsluttes afspilleren til et normalt TV
Angiv “TV TYPE” i “ SKÆRMINDSTILLING “ til “4:3
LETTER BOX” eller “4:3 BESKÅRET” i
klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på
side 51.
• Sådan tilsluttes afspilleren til et TV eller en
videobåndoptager via et SCART (EURO AV)-stik, der
passer til S video- eller RGB-signalerne
Angiv “LINE” i “BRUGERDEFINERET INDSTILLING”
til “S VIDEO” eller “RGB” i klargøringsdisplayet.
Yderligere oplysninger findes på side 52.
Når du spiller en plade, der er optaget med NTSCfarvesystemet, udsender afspilleren videosignalet
eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet,
og billedet vises måske ikke på TV’er med PALfarvesystemet. I dette tilfælde skal du åbne
pladeskuffen og fjerne pladen.
Tilslutninger til modtager (forstærker)
Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for, at den
farvekodede ledning passer sammen med de rette bøsninger på
komponenterne. Rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid.
Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og
støj.
Hvis du har en digital komponent, f.eks. en receiver (forstærker)
med et digitalt stik, DAT eller MD, skal du tilslutte komponenten
i DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket ved hjælp af
en optisk eller koaksikal digitalledning (medfølger ikke).
z Du kan høre surround-lyd, selv hvis du kun tilslutter
fronthøjttalere
Du kan bruge 3D sound imaging til at skabe virtuelle
baghøjttalere ved hjælp af lyden fra fronthøjttalerne (L, R) uden
at bruge virkelige baghøjttalere (VES: Virtual Enhanced Surround
og VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION). Yderligere
oplysninger findes på side 35.
Optisk digitalledning (medfølger ikke) (1)
Nødvendige ledninger
Koaksial digitalledning (medfølger ikke) (1)
Lydkabel (medfølger ikke) (1)
Hvid (L)
Hvid (L)
Rød (R)
Rød (R)
Sæt ikke netledningen i et omkoblet vekselstrømsudtag,
f.eks. udtaget på en modtager (forstærker). Dette kan
medføre, at afspilningshukommelsen og
menuindstillingerne bliver annulleret, når du slukker for
modtageren.
S-videokabel (medfølger) (1)
CD/DVD-afspiller
LINE-1 (RGB) - TV
5.1CH OUTPUT
AUDIO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
R
LINE-2
DIGITAL OUT
FRONT REAR CENTER
L
L
COAXIAL OPTICAL
VIDEO OUT
S VIDEO OUT
WOOFER
Til et vekselstrømsstik
Til
AUDIO
OUT
(R, L)
Til DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
Tag dækslet
af.
Til
DIGITAL
OUT
(COAXIAL)
Til
S VIDEO
OUT
TV
INPUT
S VIDEO
Til
S-videoindgang
Til optisk digital
indgang
DIGITAL IN
eller
eller
OPTICAL
Til koaksial digital
indgang
Forstærker med
digitalstik, MDafspiller, DATafspiller osv.
COAXIAL
Receiver
(forstærker)
CD
L
R
: Signalretning
Til lydindgang
11DK
Introduktion
Tilslut modtageren (forstærkeren) på følgende måde.
Se også vejledningen til den komponent, der skal
tilsluttes.
Tilslutninger til modtager (forstærker)
Bemærk!
Introduktion
Du kan ikke se et billede med et S video-signal, hvis TV’et ikke er
tilpasset S-videosignalet. Tilslut komponenten via videoindgangen ved hjælp af videokablet (medfølger ikke) i stedet for
S-videokablet, hvis TV’et ikke har en S video-indgang. Yderligere
oplysninger findes på side 9.
Se vejledningen, der fulgte med TV’et.
Indstillinger for afspilleren ved hjælp af
de digitale forbindelsesledninger
Tilslut komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksial
digitalledning (medfølger ikke). Det er ikke nødvendigt at
tilslutte lydkabel.
Visse justeringer af indstillinger er nødvendige for
afspilleren, afhængigt af de komponenter, der skal
tilsluttes.
Brug klargøringsdisplayet til at ændre de forskellige
indstillinger.
Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsdisplayet
findes på side 47.
Hvis modtageren (forstærkeren) ikke har en
indbygget Dolby* Digital-dekoder, MPEGdekoder eller DTS-dekoder
• For at høre lyden via højttalere, som er tilsluttet en
receiver (forstærker) med et digitalt stik eller for at
udsende lyden til en digital komponent, f.eks. en
DAT- eller MD-optager.
Angiv “LYDINDSTILLING”-elementerne i
klargøringsdisplayet (side 56) som vist i illustrationen
nedenfor.
Dette er standardindstillingerne.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
CENTERHØJTTALER-EQ.:
FLAD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
TIL
DIGITAL UDGANG:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
FRA
DTS:
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Indstil:
Afslut:
Indstil
elementerne
som vist
• Når du tilslutter en lydkomponent med indbygget
Dolby Digital-dekoder A
Angiv “DIGITAL UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til
“TIL”, og angiv derefter “DOLBY DIGITAL” til
“DOLBY DIGITAL” på klargøringsdisplayet (side 57).
• Når du tilslutter en lydkomponent med en indbygget
MPEG-dekoder B
Angiv “DIGITAL UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til
“TIL”, og angiv derefter “MPEG” til “MPEG” på
klargøringsdisplayet (side 57).
• Når du tilslutter en lydkomponent med en indbygget
DTS-dekoder C
Angiv “DIGITAL UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til
“TIL”, og angiv derefter “DTS” til “TIL” på
klargøringsdisplayet (side 57).
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
CENTERHØJTTALER-EQ.:
FLAD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
TIL
DIGITAL UDGANG:
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
MPEG
TIL
DTS:
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Indstil:
Afslut:
ENTER
DISPLAY
Bemærk!
• Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget
Dolby Digital-dekoder, skal du ikke angive “DOLBY DIGITAL”
til “DOLBY DIGITAL”.
• Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget
MPEG-dekoder, skal du ikke angive “MPEG” til “MPEG”.
• Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget DTSdekoder, skal du ikke angive “DTS” til “TIL”.
• Den virtuelle 3D surround-effekt kan ikke høres, hvis du
tilslutter komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-stikket.
ENTER
DISPLAY
Når du har foretaget tilslutningerne ved hjælp af en optisk
eller koaksikal digitalledning, skal du ikke angive “DOLBY
DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” til “MPEG”, “DTS”
til “TIL” og “48kHz/96kHz PCM” til “96kHz/24bit”. I så fald
kommer der pludselig en høj lyd fra højttalerne, hvilket
kan genere ørene eller beskadige højttalerne.
Bemærk!
Du kan ikke foretage direkte digital lydoptagelse fra plader
optaget i surround-format med flere kanaler, ved hjælp af en
MD- eller DAT-afspiller.
12DK
Hvis du har en lydkomponent med en indbygget
Dolby Digital-dekoder, MPEG-dekoder eller DTSdekoder
* Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Fortrolige ikke-udgivede værker. ©1992-1997 Dolby
Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.
5.1 Tilslutninger af kanal-surround
Bemærk!
Når en DVD indeholder et lydspor med 7.1-kanaler optaget i
MPEG-lydformat, mixes udgangslydsignalet ned til 5.1-kanaler.
Placering af højttalerne
Følgende forhold anbefales for at opnå den bedst mulige
surround sound.
• Brug højttalere med en høj ydeevne.
• Brug bag- og centerhøjttalere, der svarer til
fronthøjttalerne i størrelse og ydeevne.
• Anbring subwooferen mellem front-højttalerne (L, R),
hvis det er muligt.
Bemærk!
Anbring ikke baghøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end
fronthøjttalerne.
Når du tilslutter kablerne, skal du sørge for, at det farvekodede
kabel svarer til de tilsvarende bøsninger på komponenterne. Rød
(højre) til rød og hvid (venstre) til hvid. Kontroller, at
forbindelserne sidder fast for at undgå summen og støj.
Sæt ikke netledningen i et omkoblet vekselstrømsudtag,
f.eks. udtaget på en modtager (forstærker). Dette kan
medføre, at afspilningshukommelsen og
menuindstillingerne bliver annulleret, når du slukker for
modtageren.
Bemærk!
• Tilslut ikke netledningen til en stikkontakt, og tryk ikke på
POWER-knappen, før alle tilslutninger er foretaget.
• Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal
tilsluttes.
• Kablernes stik skal sættes helt ind i bøsningerne. En løs
forbindelse kan forårsage summen og støj.
• Se side 11, hvis komponenten skal tilsluttes via DIGITAL OUT
OPTICAL- eller COAXIAL-stikket ved hjælp af et digitalt
optisk eller koaksialkabel (medfølger ikke).
Klargøring af afspilleren
Afhængigt af hvilke komponenter der tilsluttes, vil visse
indstillinger være nødvendige.
Brug klargøringsdisplayet til at ændre de forskellige
indstillinger.
Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsdisplayet
finder du på side 47.
• Du får Dolby Digital-surround sound ved at tilslutte
afspilleren til en modtager (forstærker) med 5.1kanals indgange
Indstil hver enkelt højttaler korrekt iht. din lytteposition
(side 59).
Nødvendige kabler
Lydkabel (medfølger ikke) (2)
Til 5.1CH OUTPUT FRONT- og REAR-bøsningerne
Hvid (L)
Hvid (L)
Rød (R)
Rød (R)
Mono-lydkabler (medfølger ikke) (2)
Til 5.1CH OUTPUT CENTER- og WOOFER-bøsninger
S-videokabel (medfølger) (1)
Til S VIDEO OUT-bøsningen
13DK
Introduktion
Nogle DVD’er har et lydspor med op til 5.1-kanaler
optaget i Dolby Digital- eller MPEG-lydformat. Vha. en
modtager (forstærker) med 5.1-kanals indgange og 6
højttalere kan du få en mere realistisk lydoplevelse
hjemme hos dig selv.
“5.1-kanal” står for 2 fronthøjttalere (venstre og højre), 2
baghøjttalere (venstre og højre), 1 centerhøjttaler og en
subwoofer.
Selvom du har færre end 6 højttalere, vil afspilleren
fordele udgangssignalet til højttalerne på en passende
måde.
Denne afspiller har desuden en VIRTUEL 3D
SURROUND-funktion. Du kan bruge 3D-lydbilledet til at
flytte lyden fra baghøjttalerne væk fra højttalernes
faktiske position (VIRTUAL REAR SHIFT) eller til at
skabe 3 sæt virtuelle baghøjttalere ud fra 1 sæt faktiske
baghøjttalere (VIRTUAL MULTI REAR osv.) Oplysninger
om VIRTUEL 3D SURROUND finder du på side 35.
5.1 Tilslutninger af kanal-surround
Introduktion
Til S
VIDEOindgang
CD/DVD-afspiller
Til S VIDEO OUT
LINE-1 (RGB) - TV
5.1CH OUTPUT
AUDIO OUT
LINE-2
DIGITAL OUT
FRONT REAR CENTER
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
R
TV
S VIDEO IN
L
COAXIAL OPTICAL
VIDEO OUT
S VIDEO OUT
WOOFER
Til 5.1CH OUTPUT
Til et vekselstrømsstik
Til 5.1CH indgang
AV-modtager
(forstærker) med
5.1-kanals indgange
DIGITAL
TV/LD
DVD
VIDEO 2
VIDEO 1
MONITOR S-LINK
AC OUTLET
CTRL A1
TV/LD IN
AC-3 RF
DVD IN
PRE OUT
5.1 INPUT
FRONT
DVD IN
COAX
S-VIDEO
IN
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
IN
VIDEO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO
OUT
IN
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
REAR
FRONT
CENTER
L
L
R
R
REAR
WOOFER
CENTER
OPT
AUDIO
IN
TV/LD IN OPT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
WOOFER
AUDIO
IN
SPEAKERS
L
B
FRONT
A
REAR
CENTER
CD IN OPT
MD/DAT IN OPT
+
R
SIGNAL
GND
IN
IN
IN
REC OUT
IN
REC OUT
IN
R
L
R
L
R
L
L
MD/DAT OUT OPT
–
R
PHONO TUNER
CD
MD/DAT
TAPE
Centerhøjttaler
INPUT
Fronthøjttaler
(L)
Fronthøjttaler
(R)
Subwoofer
(aktiv type)
Baghøjttaler (R)
14DK
: Signalretning
Baghøjttaler (L)
Valg af sprog til displayet på skærmen
3
Vælg “LANGUAGE SETUP” ved hjælp af M/m, og
tryk derefter på ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENTER
0
To set, press
To quit, press
4
</M/m/,
DISPLAY
1
To set, press
To quit, press
5
2
SETUP
Select:
, then
SETUP
, then
.
ENTER
.
ENGLISH
ENGLISH
ESPAÑOL
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
ENTER
.
.
Vælg det ønskede sprog ved hjælp af M/m, og tryk
derefter på ENTER.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
ENTER
DISPLAY
Vælg “OSD” ved hjælp af M/m, og tryk derefter på
, eller ENTER.
De sprog, du kan vælge, vises. Disse sprog varierer,
afhængigt af afspilleren.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Når afspilleren er i stop-tilstand, skal du trykke på
DISPLAY og vælge “SETUP” ved hjælp af M/m.
Elementerne på skærmmenuen varierer, afhængigt af
hvorvidt der er en plade i afspilleren.
Valgt
element
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FLØG LYD
Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises på TV-skærmen.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
DISPLAY
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
, then ENTER .
.
Indstil:
Afslut:
ENTER
DISPLAY
6
Tryk på DISPLAY.
Indstillingsdisplayet forsvinder.
7
Tryk flere gange på DISPLAY for at deaktivere
menuskærmbilledet.
15DK
Introduktion
Du kan vælge sproget til klargøringsdisplayet,
kontrolmenuen eller til de meddelelser, der vises på
skærmen. Standardindstillingen er “ENGLISH”.
Valg af sprog til displayet på skærmen
Introduktion
Sådan vender du tilbage til det forrige
skærmbillede
Tryk på ORETURN.
Sådan foretages en annullering under et valg
Tryk på DISPLAY.
Betjeningsaktiverede
lydeffekter (lyd-feedback)
Afspilleren udsender betjeningsaktiverede lyde ved
følgende handlinger.
Den betjeningsaktiverende lyd-feedback er som standard
deaktiveret.
Bemærk!
Betjening
Betjeningsaktiveret lyd
De sprog, du kan vælge, er vist i trin 4. Flere oplysninger findes
på side 50.
Tænd for strømmen
Et bip
Sluk for strømmen
To bip
Tryk på H
Et bip
Tryk på X
To bip
Stop af afspilning
Et langt bip
Betjening er ikke mulig
Tre bip
A
!
X
TV
@/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
Tryk på ! på afspilleren, og tryk derefter på @/1 på
fjernbetjeningen.
Strømindikatoren lyser grønt.
Tryk på A, og tag pladen ud, hvis der er en plade i
afspilleren. Tryk derefter på A igen for at lukke
pladeskuffen.
2
Tryk på X på afspilleren, og hold den nede i over
to sekunder.
Der høres ét bip og lyd-feedback aktiveres.
Sådan deaktiveres funktionen til lyd-feedback
Når der ikke er en plade i afspilleren, skal du trykke på X
på afspilleren og holde den inde i mere end to sekunder.
Du hører to bip, og funktionen til lyd-feedback er
deaktiveret.
16DK
Afspilning af
plader
Afhængigt af DVD’en eller video-cd’en er nogle af
handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede.
Se i vejledningen til pladen.
! Strømindikator
Når du spiller en plade, der er optaget med
NTSC-farvesystemet, udsender afspilleren
videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i
NTSC-farvesystemet, og billedet vises måske
ikke på tv’er med PAL-farvesystemet. I så fald
skal du åbne pladeskuffen og fjerne pladen.
H
Afspilning af plader
I dette kapitel beskrives, hvordan en
DVD/cd/video-cd afspilles.
Afspilning af plader
A
Justering af hovedtelefonernes lydstyrke.
Til tilslutning af
hovedtelefoner.
TV
@/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
Tænd for tv’et.
Tænd for tv’et, og vælg videoindgangen for at se
billederne fra afspilleren.
Når du bruger en receiver (forstærker)
Tænd for receiveren (forstærkeren), og vælg den
korrekte indstilling for at høre lyden fra afspilleren.
2
Tryk på ! for at tænde for afspiller
en.
Afspilleren går i standby og strømindikatoren lyser
rødt.
3
Tryk på A på afspilleren, og ilæg pladen i
pladebakken.
Afspilleren tændes automatisk og strømindikatoren
lyser grønt.
Med afspilningssiden
nedad
4
Tryk på H.
Pladeskuffen lukkes, og afspilleren starter
afspilningen (Fortsat afspilning). Juster lydstyrken på
TV’et eller receiveren (forstærkeren).
Efter trin 4
xVed afspilning af en DVD
Der vises muligvis en DVD-menu eller titelmenu på TVskærmen (se side 21).
xVed afspilning af en video-cd
Afhængigt af video-cd’en vises der muligvis en menu
på TV-skærmen. Du kan afspille pladen interaktivt ved
at følge vejledningen i menuen. (Oplysninger om PBCafspilning findes på side 22.)
17DK
Afspilning af plader
Afspilning af plader
Sådan tændes afspilleren
Tryk på ! på afspilleren. Afspilleren er nu standby, og
strømindikatoren lyser rødt.
Tryk derefter på @/1 på fjernbetjeningen. Afspilleren
tænder, og strømindikatoren lyser grønt. Når afspilleren
er standby, kan den også tændes vha. A på afspilleren
eller ved at trykke på H.
• Sluk ikke for afspilleren ved at trykke på !, mens der afspilles
en plade, da det kan annullere menuindstillingerne. Tryk først
på x for at stoppe afspilningen, og tryk derefter på @/1 på
fjernbetjeningen for at slukke for afspilleren. Tryk på ! på
afspilleren, når strømindikatoren lyser rødt, og afspilleren er
standby.
Yderligere betjening
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på @/1 på fjernbetjeningen. Afspilleren er nu
standby, og strømindikatoren lyser rødt.
Tryk på ! på afspilleren for at slukke for strømmen til
afspilleren.
A ./>
Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en cd
• Afspil ikke DTS-lydspor uden først at have tilsluttet afspilleren
til en lydkomponent med en indbygget DTS-dekoder.
Afspilleren udsender DTS-signalet via DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene, selvom “DTS” i
“LYDINDSTILLING” er angivet til “FRA” i
klargøringsdisplayet. Det kan genere dine ører eller beskadige
højttalerne.
• Angiv lyden til “STEREO”, når du afspiller DTS-lydspor på en
cd. (Se “Ændring af lyden” på side 31). Hvis du angiver lyden
til “1/V” eller “2/H”, kommer der ingen lyd fra DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
• Hvis du afspiller en cd med et DTS-lydspor, kan der komme en
høj lyd fra AUDIO OUT-stikkene, som generer ørerne eller
beskadiger højttalerne.
H
X x
TV
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
H
x
X
Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en DVD
Signalerne fra DTS-lydsporene udsendes kun fra DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Der udsendes ingen lyd fra
AUDIO OUT-stikkene.
• Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder, skal du ikke angive “DTS” i
“DIGITAL UDGANG” til “TIL” i klargøringsdisplayet. I givet
fald høres en høj lyd fra højttalerne, når du afspiller DTSlydsporet, hvilket påvirker ørerne og/eller beskadiger
højttalerne.
• Når du angiver “DTS” i “LYDINDSTILLING” til “FRA”, høres
ingen lyd fra DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL-stikkene,
selvom du afspiller DTS-lydspor på DVD’er.
Bemærk!
• Hvis du lader afspilleren eller fjernbetjeningen være i pauseeller stoptilstand i 15 minutter, vises pauseskærmen
automatisk. Den vises også, hvis der afspilles en cd i mere end
15 minutter. Tryk på H for at fjerne pausebilledet.
(Oplysninger om slukning af pauseskærmen finder du på side
52).
• Hvis du ikke bruger afspilleren eller fjernbetjeningen i mere
end 30 minutter, når en plade ikke afspilles, slukkes afspilleren
automatisk. (Auto Power Off-funktion)
18DK
Hvis du vil
Betjening
Stoppe
Tryk på x
Holde pause
Tryk på X
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på X eller H
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens med
funktionen Fortsat
afspilning
Tryk på >
Gå til det foregående
kapitel, spor eller den
foregående sekvens med
funktionen Fortsat
afspilning
Tryk på .
Stoppe afspilningen,
og fjerne pladen
Tryk på Z
Du kan afspille plader i forskellige tilstande, f.eks.
Programmeret afspilning ved hjælp af menuen på
skærmen (kontrolmenuen). Oplysninger om
kontrolmenuhandlinger findes på side 25.
Søgning efter et bestemt punkt på en plade
Z
Du kan finde et bestemt punkt på en plade med den
ønskede hastighed ved at holde øje med billedet.
Finde et punkt ved langsomt at holde øje
med skærmen (afspilning i slow-motion)
TV
2
3
4
5
6
7
8
9
0
'3/#7
/
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en/video-cd’en, vil nogle af de beskrevne
funktioner muligvis ikke være tilgængelige.
Finde et punkt hurtigt (søg)
Hold #7 nedtrykket for at finde et punkt i
afspilningsretningen ved hastigheden 1M*, eller hold
'3 nedtrykket for at finde et punkt i den modsatte
retning ved hastigheden 1m*, mens der afspilles en
plade. Når du finder det ønskede punkt, skal du slippe
knappen for at vende tilbage til normal hastighed.
* Afspilningshastigheden 1M/1m er den samme som
scanningshastigheden beskrevet nedenfor.
Denne funktion kan kun benyttes til DVD’er eller videocd’er.
Tryk på
for at finde et punkt i afspilningsretningen,
eller tryk på
for at finde et punkt i den modsatte
retning, mens afspilleren holder pause. Når du finder det
ønskede punkt, skal du trykke på H for at vende tilbage
til normal afspilningshastighed.
Afspilningshastigheden ændres, hver gang der trykkes på
knappen
eller
under afspilning i slow motion.
Der er to hastigheder at vælge imellem. Displayet skifter
som følger, hver gang der trykkes.
Afspilningsretning
1
y 2
Modsat retning (kun DVD)
1
y 2
Afspilning ved 2
/2
er langsommere end ved 1
/1
.
Afspille en plade billede for billede
Denne funktion kan kun benyttes til DVD’er eller video
cd’er.
Tryk på #7 for at fortsætte til næste billede, når
afspilleren holder pause. Tryk på '3 for at gå til den
forgående ramme (kun DVD). Tryk på H for at vende
tilbage til normal afspilning.
Finde et punkt hurtigt ved at afspille en
plade hurtigt fremad eller tilbage (scan)
Tryk på
for at finde et punkt i afspilningsretningen,
eller tryk på
for at finde et punkt i den modsatte
retning, mens der afspilles en plade. Når du finder det
ønskede sted, skal du trykke på H for at vende tilbage til
normal hastighed.
Afspilningshastigheden ændres, hver gang der trykkes på
knappen
eller
under hurtig scanning. Der er
tre hastigheder. Displayet skifter som følger, hver gang
der trykkes:
Afspilningsretning
x2B (kun DVD/cd) t 1M t 2M
R
Modsat retning
x2b (kun DVD) t 1m t 2m
R
Afspilningshastigheden x2B/x2b er ca. dobbelt så hurtig som
den normale hastighed.
Afspilningshastigheden 2M/2m er hurtigere end 1M/1m.
19DK
Afspilning af plader
1
Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du har
stoppet pladen (Genoptag afspilning)
Afspilning af plader
Afspilleren husker det sted, hvor du stoppede pladen.
“RESUME” vises på displayet på frontpanelet, og du kan
genoptage afspilningen derfra.
Så længe pladeskuffen ikke åbnes, fungerer Genoptag
afspilning, selvom afspilleren sættes i standby-tilstand
med et tryk på @/1 på fjernbetjeningen.
H
H
x
x
1
Tryk på x for at stoppe afspilningen, mens du
afspiller en plade.
“RESUME” vises på displayet på frontpanelet og
“Disken starter igen fra det aktuelle punkt. Tryk på
[STOP] igen, hvis du vil starte fra begyndelsen” vises
på skærmen.
Hvis “RESUME” ikke vises, er Genoptag afspilning
ikke tilgængelig.
2
Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det punkt, hvor du
stoppede pladen i trin 1.
z Sådan afspilles fra begyndelsen af pladen
Når spilletiden vises i displayet på frontpanelet, før du starter
afspilning, skal du trykke på x for at nulstille spilletiden og
derefter trykke på H.
20DK
Bemærk!
• Genoptag afspilning er ikke tilgængelig på alle DVD’er.
• Genoptag afspilning er ikke tilgængelig med funktionen
Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret
afspilning.
• Afhængigt af hvor du stoppede pladen, kan afspilleren
muligvis genoptage afspilningen fra et andet punkt.
• Det punkt, hvor du har stoppet afspilningen, slettes, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du slukker for strømmen ved at trykke på ! på afspilleren
– du ændrer afspilningsfunktionen
– du starter afspilningen efter valg af titel, kapitel eller spor
– du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet
Brug af DVD’ens menu
Nogle DVD’er har en titelmenu eller en DVD-menu, der
kun findes på DVD’er.
Brug af titelmenuen
Med nogle DVD’er kan du vælge indholdet af pladen ved
hjælp af menuen. Når du afspiller disse DVD’er, kan du
vælge sproget for underteksterne og lyden osv. ved hjælp
af DVD-menuen.
DVD MENU
TITLE
</M/m/,
ENTER
</M/m/,
ENTER
DVD MENU
ENTER
TITLE
</M/m/,
ENTER
</M/m/,
1
2
3
Tryk på TITLE.
Titelmenuen vises på TV-skærmen. Indholdet af
menuen varierer fra plade til plade.
Tryk på </M/m/, for at vælge den ønskede titel.
Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne
til at vælge titlen.
Tryk på ENTER.
Afspilleren begynder at afspille den valgte titel.
Bemærk!
• På nogle DVD’er kan du muligvis ikke vælge titlen.
• På nogle DVD’er, kaldes en “titelmenu” blot en “menu” eller
“titel” i den vejledning, der følger med pladen. “Tryk på
ENTER” kan også hedde “Tryk på SELECT”.
1
Tryk på DVD-MENU.
DVD-menuen vises på TV-skærmen. Indholdet af
menuen varierer fra plade til plade.
2
Tryk på </M/m/, for at vælge det element, du vil
ændre.
Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne
til at vælge elementet.
3
Gentag trin 2 for at ændre andre elementer.
4
Tryk på ENTER.
z Hvis du vil vælge sproget for DVD-menuen
Rediger indstillingen ved hjælp af “DVD-MENU” i “SPROGINDSTILLING” i klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger
findes på side 50.
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en kaldes en “DVD-menu” muligvis bare en
“menu” i vejledningen til pladen.
21DK
Afspilning af plader
En DVD er inddelt i lange afsnit med film eller et
musikstykke kaldet “titler”. Når du afspiller en DVD, der
indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af titelmenuen.
Brug af DVD-menuen
Afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
(PBC-afspilning)
Afspilning af plader
Ved afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
(afspilningskontrol) (ver. 2.0-plader) kan du udføre enkel
interaktiv betjening, søgefunktioner og lignende.
Med PBC-afspilning er det muligt at afspille video-cd’er
interaktivt ved at følge menuen på TV-skærmen.
På denne afspiller, kan du bruge nummerknapperne,
ENTER, ., >, M/m og ORETURN under PBCafspilning.
./>
H
ENTER
ORETURN M/m
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på ORETURN, . eller >.
z Sådan annulleres PBC-afspilning af en video-cd med PBCfunktioner, og sådan afspilles pladen med funktionen Fortsat
afspilning
Du kan gøre det på to måder.
• Før du begynder at afspille, skal du vælge det ønskede spor
ved hjælp af . eller > og derefter trykke på ENTER eller
H.
• Før du begynder at afspille, skal du vælge spornummeret ved
hjælp af nummerknapperne på fjernbetjeningen og derefter
trykke på ENTER eller H.
Der står “Afspilning uden PBC” på TV-skærmen, og afspillerne
starter Fortsat afspilning. Du kan ikke afspille still-billeder,
f.eks. en menu.
Tryk på x to gange, og tryk derefter på H for at vende tilbage
til PBC-afspilning.
Bemærk!
TV
1
Nummerknapper
4
7
2
3
5
6
8
9
Afhængigt af video-cd’en står der “Tryk på ENTER” eller “Tryk
på SELECT” i trin 3 i den medfølgende vejledning. Tryk i det
tilfælde på H.
0
./>
H
M/m
ENTER
ORETURN
1
Start afspilningen af en video-cd med PBCfunktioner ved at følge trin 1 til 4 i “Afspilning af
plader” på side 17.
2
Vælg det ønskede emnenummer.
Tryk på M/m for at vælge emnenummeret.
Du kan også vælge elementets nummer med
nummerknappen på fjernbetjeningen.
3
Tryk på ENTER.
4
Følg vejledningen i menuen, når du skal udføre
interaktive handlinger.
Se i vejledningen til pladen, da fremgangsmåden kan
variere afhængig af video-cd’en.
22DK
Brug af displayet på frontpanelet Z
Du kan kontrollere oplysningerne om pladen, f.eks. det
samlede antal titler, spor eller den resterende tid, ved
hjælp af displayet på frontpanelet.
Kontrol af den resterende tid
Tryk på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT under afspilning af
pladen, ændres visningen som vist nedenfor.
Spilletid og nummer for
det aktuelle kapitel
TITLE
CHAP
HOUR
MIN
Afspilning af plader
TIME/TEXT
SEC
DVD
Tryk på TIME/
TEXT
Resterende tid for
det aktuelle kapitel
TITLE
CHAP
HOUR
MIN
SEC
DVD
Tryk på TIME/
TEXT
Spilletid og nummer
for den aktuelle titel
Ved afspilning af en DVD
TITLE
HOUR
Visning af oplysninger under afspilningen af
pladen
Lyser, når
afspilleren
Plade- Afspilnings- udsender
status
type
signalet i NTSCformat
DVD
NTSC
MPEG PGM SHUFFLE
DTS ANGLE REPEAT1
Digital A-B
Aktuelt
surroundformat
TITLE
CHAP
SEC
Tryk på TIME/
TEXT
Resterende tid for
den aktuelle titel
TITLE
HOUR
MIN
SEC
DVD
Aktuelt kapitelnummer
HOUR
MIN
Aktuel
Aktuelt titelnummer Spilletid
afspilningsfunktion
Lyser, når du kan
skifte vinkel
MIN
DVD
SEC
Tekst
Tryk på TIME/
TEXT
DVD
Tryk på TIME/TEXT
Bemærk!
• På nogle DVD’er vises kapitelnummeret eller tiden måske ikke,
eller du kan ikke ændre displayet på frontpanelet.
• Mens du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning, vises spilletiden og den resterende
tid for pladen ikke.
23DK
Brug af displayet på frontpanelet
Kontrol af den resterende tid
Tryk på TIME/TEXT.
Ved afspilning af en cd/video-cd
Hver gang du trykker på TIME/TEXT under afspilning af en
plade, ændres displayet som vist nedenfor.
Visning af oplysninger under afspilning af en
plade
Afspilning af plader
Lyser, når
afspilleren
udsender
signalet i NTSCAfspilningsformat
status
VIDEO CD
CD
NTSC
PGM SHUFFLE
REPEAT1
A-B PBC
TRACK
Spilletid og aktuelt
spornummer
TRACK
INDEX
MIN
SEC
CD
Aktuelt indeksnummer
INDEX
MIN
SEC
Tryk på TIME/
TEXT
Resterende tid for
det aktuelle spor
TRACK
INDEX
MIN
SEC
CD
Pladetype Aktuel
afspilningsfunktion
Aktuelt
spornummer
Spilletid
Lyser under PBC-afspilning
(kun video-cd)
z Ved afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
Det aktuelle sekvensnummer vises i stedet for det aktuelle
spornummer og det aktuelle indeksnummer. I dette tilfælde
ændres displayet på frontpanelet ikke, når du trykker på TIME/
TEXT. Hvis der indspilles en TEKST på pladen, ændres displayet
på frontpanelet til et tekstdisplay, når du trykker på TIME/TEXT
(se side 31).
Pladens spilletid
Tryk på TIME/
TEXT
MIN
SEC
CD
Resterende tid for pladen
Tryk på TIME/
TEXT
MIN
SEC
CD
Tryk på TIME/
TEXT
Tekst
CD
Tryk på TIME/TEXT
Bemærk!
Mens du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning, vises spilletiden og den resterende tid
for pladen ikke.
24DK
Brug af
forskellige
funktioner i
kontrolmenuen
Brug af kontrolmenuen
Brug betjeningsmenuens display til at vælge startpunkt,
afspille sekvenserne i den ønskede rækkefølge, ændre
synsvinklerne og indstille Digital Cinema Sound- og
andre funktioner.
Valgmulighederne varierer, afhængigt af pladetypen.
Yderligere oplysninger om hvert element i
kontrolmenudisplayet findes på side 27-46.
DISPLAY
ENTER
ORETURN
</M/m/,
ENTER
</M/m/,
DISPLAY
1
ORETURN
Tryk på DISPLAY for at få vist kontrolmenuen på
TV-skærmen.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Aktuelt
punkt
TITEL
Vælg:
DVD
ENTER
25DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
I dette kapitel beskrives, hvordan
plader afspilles med forskellige
funktioner, samt hvordan de praktiske
funktioner i menuen på skærmen
bruges (kontrolmenu).
Brug af kontrolmenuen
2
Vælg det ønskede element ved hjælp af M/m.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGELSK
Elementer
Valgt punkt
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
3
DVD
UNDERTEKST
Vælg:
ENTER
DVD
1: ENGELSK
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
UNDERTEKST
Vælg:
4
Elementerne på kontrolmenudisplayet varierer afhængigt
af pladen.
z Nogle elementer kan vælges direkte
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Annuller: RETURN
Valgt punkt
Elementer
ENTER
Annuller: RETURN
Tryk på ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
FRA
UNDERTEKST
Vælg:
26DK
ENTER
DVD
Bemærk!
For nogle elementer i kontrolmenuen er det nødvendigt med
andre handlinger end valg af indstillingen. Yderligere
oplysninger om disse elementer findes under de respektive
emner.
DVD
1: ENGELSK
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
5
Nogle elementer kan vælges ved at trykke på den pågældende
knap på fjernbetjeningen. I det tilfælde vises kun det valgte
element. Se siderne med de pågældende elementer for at få en
vejledning i brug af fjernbetjeningen.
Vælg det ønskede element ved hjælp af M/m.
UNDERTEKST
Vælg:
Sådan får du vist andre elementer
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
kontrolmenudisplayet på følgende måde:
,Kontrolmenu 1
m
Kontrolmenu 2
(Elementerne ændres til andre elementer bortset fra
de tre øverste elementer)
m
AVANCERET-menu (se side 38)
m
Kontrolmenu deaktiveret
Tryk på ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Sådan foretages en annullering under et valg
Tryk på ORETURN.
Liste over elementer i kontrolmenuen
TITEL (kun DVD) (side 28)/
SEKVENS (video-cd kun under PBCafspilning) (side 28)/
SPOR (kun video-cd) (side 28)
KAPITEL (kun DVD) (side 28)/
INDEKS (kun video-cd) (side 28)
SPOR (kun cd) (side 28)
Du kan søge efter et sted på DVD’en ved at vælge titlen,
kapitlet, sporet, indekset eller sekvensen.
KLOKKEN/TEKST (side 29, 30, 31)
Du kan kontrollere spilletiden og den resterende tid for
den aktuelle titel, det aktuelle kapitel og spor, den
samlede spilletid samt den resterende tid for pladen.
Du kan også søge ved at indtaste tidskoden.
Du kan kontrollere DVD-teksten eller cd-teksten på
pladen på TV-skærmen og displayet på frontpanelet.
LYD (side 31)
Hvis DVD’en er optaget med flersprogede spor, kan du
vælge det ønskede sprog under afspilning af DVD’en.
Hvis DVD’en er optaget i flere lydformater (PCM,
Dolby Digital, MPEG eller DTS), kan du vælge det
ønskede lydformat, mens DVD’en afspilles.
På cd’er eller video-cd’er kan du vælge lyden fra højre
eller venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte kanal
gennem både højre og venstre højttaler.
UNDERTEKST (kun DVD) (side 34)
På DVD’er, hvor flersprogede undertekster er optaget,
kan du ændre sproget for underteksten på ethvert
tidspunkt, mens du afspiller DVD’en og aktivere eller
deaktivere det, når du vil.
VINKEL (kun DVD) (side 34)
På DVD’er, hvor der er optaget flere vinkler
(multivinkler), kan du ændre vinklen i en sekvens.
Vælg en af surround-indstillingerne, så du kan lytte til
flere kanalers Dolby Digital- og MPEG-lyd-DVD’er med
kun 2 eller 4 højttalere.
Selv hvis du kun tilslutter 2 fronthøjttalere, gør Virtual
Enhanced Surround (VES) og VIRTUAL SEMI MULTI
DIMENSION det muligt for dig at høre 3D-lyd ved hjælp
af 3D sound imaging, hvor der oprettes virtuelle
baghøjttalere ved hjælp af lyden fra fronthøjttalerne (L, R),
uden at der bruges rigtige baghøjttalere.
Når der tilsluttes 2 fronthøjttalere og 2 baghøjttalere, kan
denne funktions 3D-lydbillede bruges til at flytte
baghøjttalernes lyd væk fra deres faktiske placering
(VIRTUAL REAR SHIFT) eller skabe 3 sæt virtuelle
baghøjttalere vha. 1 sæt faktiske baghøjttalere (VIRTUAL
MULTI REAR osv.)
AVANCERET (kun DVD) (side 38)
Du kan aflæse oplysninger om afspilningen, f.eks.
bithastighed eller positionen på pladen, der afspilles (lag).
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
(side 39)
Med et registreret kodeord kan du sætte begrænsninger
for afspilning af en bestemt plade.
Det samme kodeord bruges til såvel børnesikring (side 53)
som brugerdefineret børnesikring.
INSTALLATION (side 47)
Du kan udføre den indledende klargøring, justere billedet
og lyden samt angive forskellige udgange på
klargøringsdisplayet. Du kan også angive et sprog til
underteksterne og klargøringsdisplayet, begrænse børns
afspilning osv. Yderligere oplysninger om brugen af
klargøringsdisplayet findes på side 47.
PROGRAM (side 40)
Du kan afspille pladens indhold i den ønskede
rækkefølge ved at arrangere rækkefølgen af titlerne,
kapitlerne eller sporene på pladen for at oprette dit eget
program.
SHUFFLE (side 42)
Afspilleren kan indstilles til at springe mellem titler,
kapitler eller spor og afspille dem i vilkårlig rækkefølge.
Efterfølgende afspilning i vilkårlig rækkefølge kan
resultere i en anden afspilningsrækkefølge.
27DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
INDEKS (kun cd) (side 28)
VIRTUEL 3D SURROUND (side 35)
Liste over elementer i kontrolmenuen
GENTAG (side 43)
Du kan spille alle titlerne/sporene på en plade eller en
enkelt titel/et enkelt kapitel/et enkelt spor flere gange.
Søgning efter en titel/et
kapitel/et spor/et indeks/en
sekvens Z
Du kan søge på pladen efter titel, kapitel, spor, indeks
eller sekvens.
A-B GENTAG (side 44)
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et kapitel eller et
spor flere gange.
VIDEOEQUALIZER (kun DVD, video-cd)
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
(side 46)
Tryk på DISPLAY, og vælg “TITEL”, “KAPITEL”,
“SPOR”, “INDEKS” eller “SEKVENS”.
Når du afspiller en DVD, vises “TITEL” og “KAPITEL”.
Når du afspiller en video-cd/cd, vises “SPOR” og
“INDEKS”. Når du afspiller en video-cd med PBCfunktioner, vises “SEKVENS”.
Du kan indstille DVD’ens eller video-cd’ens
udgangssignal fra afspilleren og ikke fra TV’et og derved
opnå den ønskede billedkvalitet.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DIGITAL VIDEOFORBEDRING (kun DVD,
DVD
video-cd) (side 46)
Du kan gøre billedet tydeligere ved at gøre konturerne på
TV-skærmen tydeligere.
TITEL
Vælg:
1
ENTER
Vælg “TITEL”, “KAPITEL”, “SPOR”, “INDEKS” eller
“SEKVENS” ved hjælp af M/m.
“
” fremhæves (
henviser til et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede antal titler,
kapitler, spor, indeks eller sekvenser.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
KAPITEL
Vælg:
28DK
ENTER
DVD
2
Kontrol af spilletid og
resterende tid
Z
Tryk på , eller ENTER.
“
” ændres til”– –
12(27)
– –(34)
C 01:32:55
“.
DVD
Du kan kontrollere spilletiden og den resterende tid for
den aktuelle titel, det aktuelle kapitel eller spor, den
samlede spilletid eller den resterende tid for pladen.
KAPITEL
Nummerknapper
3
ENTER
Annuller:
RETURN
Vælg nummeret for den titel, det kapitel, spor,
indeks eller sekvens, du vil søge efter ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk dernæst på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen ved det valgte
nummer.
Tryk på CLEAR, før du trykker på ENTER, hvis du vil
annullere nummeret.
Sådan foretages en annullering under et valg
Tryk på ORETURN.
Bemærk!
• Det titel-, kapitel- eller spornummer, der vises, er det samme
nummer, der er optaget på pladen.
• Indeksnumrene vises ikke under PBC-afspilning af video-cd’er.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
KLOKKEN/TEKST
Vælg:
DVD
ENTER
Ved afspilning af en DVD
x KLOKKEN/TEKST
• C–
: Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–
: Resterende tid for det aktuelle
kapitel
• T–
: Spilletid for den aktuelle titel
• T–
: Resterende tid for den aktuelle titel
Når du afspiller en video-cd (under PBCafspilning)
x KLOKKEN/TEKST
•
: Spilletid for den aktuelle sekvens
Når du afspiller en video-cd (Fortsat afspilning)
eller cd
x KLOKKEN/TEKST
• T–
: Spilletid for det aktuelle spor
• T–
: Resterende tid for det aktuelle spor
• D–
: Spilletid for den aktuelle plade
• D–
: Resterende tid for den aktuelle plade
z Du kan vælge “KLOKKEN/TEKST” direkte
Tryk på TIME/TEXT på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker
på knappen, ændres tidsoplysningerne.
29DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY. Tryk derefter på TIME/TEXT på
fjernbetjeningen for at ændre oplysningerne om tid.
Du kan også kontrollere DVD-teksten eller cd-teksten. Se
side 31.
Valg af et startpunkt ved hjælp af tidskoden Z
Du kan foretage søgninger ved at indtaste tidskoden.
Vælg “KLOKKEN/TEKST”, når du har trykket på
DISPLAY.
Tidskoden svarer til den omtrentlige faktiske spilletid.
Hvis du f.eks vil søge efter en sekvens 2 timer 10 minutter
og 20 sekunder efter begyndelsen, skal du indtaste
2:10:20.
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
KLOKKEN/TEKST
Vælg:
1
KLOKKEN/TEKST
Vælg:
ENTER
DVD
ENTER
Tryk på , eller ENTER.
Tidskoden ændres til “T – – : – – : – –”.
12(27)
18(34)
T – –:– –:– –
KLOKKEN/TEKST
Nummerknapper
30DK
ENTER
DVD
Annuller:
Indtast tidskoden ved hjælp af nummerknapperne,
og tryk dernæst på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen ved den valgte
tidskode.
Tryk på CLEAR, før du trykker på ENTER, hvis du vil
annullere nummeret.
Sådan foretages en annullering under et valg
Tryk på ORETURN.
Bemærk!
Angiv titlens (og ikke kapitlets eller sporets) spilletid, når du
angiver tidskoden.
Vælg “C
” (spilletid for det aktuelle
kapitel) ved afspilning af en DVD.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
2
DVD
3
RETURN
Visning af
pladeoplysningerne
Z
Ændring af lyden
Du kan kontrollere pladens DVD-tekst eller cd-tekst på
TV-skærmen og displayet på frontpanelet.
DVD-tekst og cd-tekst er oplysninger, der er lagret på
pladen, og som du ikke kan ændre.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Vælg “LYD”, når du har trykket på DISPLAY.
DVD-/
cd-tekst
KLOKKEN/TEKST
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
12(27)
DVD
18(34)
C 01:32:55
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
1: ENGELSK
DOLBY DIGITAL 3/2.1
2: ENGELSK
3: FRANSK
L
C
R
LFE
z Du kan vælge “KLOKKEN/TEKST” direkte
Tryk på TIME/TEXT på fjernbetjeningen. Hvis du vil have vist
DVD-/cd-tekst, skal du trykke på TIME/TEXT, indtil DVD-/cdtekst vises.
z Du kan se al DVD-/cd-tekst, der er optaget på pladen
DVD-/cd-tekst vises i displayet på frontpanelet.
Bemærk!
• DVD-tekst vises kun på engelsk.
• “NO TEXT” vises, når der ikke er optaget DVD-/cd-tekst på
pladen.
• Denne afspiller kan kun vise det første niveau af DVD-/cdtekstoplysninger.
LS
LYD
Vælg:
ENTER
RS
Annuller: RETURN
x LYD
Ved afspilning af en DVD
Vælg sproget. Du kan vælge forskellige sprog, afhængigt
af DVD’en. Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Vælg sprogkoden på listen på side 70.
Når det samme sprog vises to eller flere gange, er DVD’en
optaget i flere lydformater. Det aktuelle lydformat vises
på displayet “PROGRAM FORMAT”.
Ved afspilning af en video-cd eller en cd.
Standardindstillingen vises understreget.
• STEREO : Standardstereolyden
• 1/V : Lyden fra venstre kanal (monolyd)
• 2/H : Lyden fra højre kanal (monolyd)
31DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Tryk på DISPLAY. Tryk derefter på TIME/TEXT på
fjernbetjeningen, indtil DVD-/cd-tekst vises.
Oplysningerne vises nederst på displayet.
Hvis DVD’en er optaget med flersprogede spor, kan du
vælge det ønskede sprog under afspilning af DVD’en.
Hvis DVD’en er optaget i flere lydformater (PCM, Dolby
Digital, MPEG eller DTS), kan du vælge det ønskede
lydformat, mens du afspiller DVD’en.
På multiplex-cd’er eller video-cd’er kan du vælge lyden
fra højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den
valgte kanal gennem både højre og venstre højttaler. I så
fald mister lyden stereoeffekten. På en plade, der
indeholder en sang, kan højre kanal f.eks. udsende
stemmerne og venstre kanal instrumenterne. Hvis du kun
vil høre instrumenterne, kan du vælge venstre kanal og
høre dem fra begge højttalere.
Ændring af lyden
z Du kan vælge “LYD” direkte
Tryk på AUDIO på fjernbetjeningen. Hver gang, du trykker på
knappen, ændres elementet.
Bemærk!
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre sprogene,
selvom der er indspillet flersprogede spor på DVD’en.
• Når cd/video-cd’en afspilles, genoptages
standardstereoafspilningen, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– afspilleren går i standby-tilstand, hvis du trykker på @/1 på
fjernbetjeningen
– du slukker for strømmen ved at trykke på ! på afspilleren
• Når DVD’en afspilles, ændres lyden muligvis, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du ændrer titlen
• Hvis “DTS” er angivet til “FRA” i “LYDINDSTILLING”, vises
DTS-indstillingen til valg af spor ikke på skærmen, selvom
pladen indeholder DTS-spor.
Visning af pladens lydoplysninger
Når du vælger “LYD”, vises de kanaler, der spilles, på
skærmen.
I Dolby Digital-format kan flere signaler fra mono til 5.1kanals signaler optages på en DVD. Afhængigt af DVD’en
kan antallet af optagne kanaler variere.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGELSK
DVD
Aktuelt
audioformat*
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
LYD
Vælg:
RS
Aktuelt
afspilningsprogramformat**
ENTER
* “PCM”, “DTS”, “DOLBY DIGITAL” eller “MPEG”
vises. Hvis “DOLBY DIGITAL” vises, vises kanalerne i
afspilningssporet efter nummer på følgende måde:
Til Dolby Digital 5.1 ch:
Bageste komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Forreste komponent 2
+ centerkomponent 1
LFE-komponent
(lavfrekvenseffekt) 1
** Bogstaverne i programformatdisplayet betyder
følgende:
L:
Front (venstre)
R:
Front (højre)
C:
Center (monolyd)
LS: Bag (venstre)
RS: Bag (højre)
S:
Bag (monolyd) – den bageste komponent i det
Dolby Surround-behandlede stereosignal og
Dolby Digital-signalet.
LFE: LFE (lavfrekvenseffekt)
32DK
Displayeksemplerne er følgende:
•PCM (stereo)
•DTS
“LFE” er altid omgivet af en ubrudt linje, uanset LFEsignalkomponenten, der udsendes.
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
LYD
Vælg:
C
R
LFE
ENTER
LS
RS
ENTER
•Dolby Surround
K 01:32:55
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
Bemærk!
Den virtuelle 3D-surround-effekt forstærkes, når signalet
indeholder bagsignalkomponenter, f.eks. LS, RS eller S (side 35).
S
LYD
Vælg:
ENTER
•Dolby Digital 5.1k
“LFE” er omgivet af en ubrudt linje, når der udsendes
en LFE-signalkomponent. “LFE” er omgivet af en stiplet
linje, når der ikke udsendes en LFE-signalkomponent.
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
LYD
Vælg:
RS
ENTER
•MPEG
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
LYD
Vælg:
L
R
LS
RS
ENTER
33DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
LYD
Vælg:
Visning af undertekster
På DVD’er, hvor der er indspillet undertekster, kan du slå
underteksterne til og fra når som helst, mens du afspiller
DVD’en.
På DVD’er, hvor flersprogede undertekster er optaget,
kan du ændre sproget for underteksten, når du vil, mens
du afspiller DVD’en, og aktivere eller deaktivere det, når
du vil. Du kan f.eks. vælge det sprog, du gerne vil
beherske, og aktivere undertitlerne for at få en bedre
forståelse.
Ændring af vinkler Z
På DVD’er, hvor der er indspillet flere vinkler (multivinkler) til en sekvens, kan du ændre vinklerne. Mens du
f.eks. afspiller en sekvens med et tog i bevægelse, kan du
vise billedet enten af toget forfra, fra togets venstre
vindue eller fra højre vindue, uden at togets bevægelse
afbrydes.
Vælg “VINKEL”, når du har trykket på DISPLAY. Når
vinklerne kan ændres, lyser “VINKEL”-indikatoren grønt.
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg “UNDERTEKST”, når du har trykket på DISPLAY.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1(9)
DVD
Indikator
1: ENGELSK
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
UNDERTEKST
Vælg:
DVD
VINKEL
Vælg:
1
ENTER
ENTER
Vælg “VINKEL”.
Annuller: RETURN
12(27)
18(34)
C 01:32:55
x UNDERTEKST
Vælg sproget. Du kan vælge forskellige sprog afhængigt
af DVD’en. Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Vælg sprogkoden på listen på side 70.
DVD
1(9)
z Du kan vælge “UNDERTEKST” direkte
Tryk på SUBTITLE på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på
knappen, ændres emnet.
Bemærk!
• Når du afspiller en DVD, hvor der ikke er indspillet nogen
undertekster, vises der ingen undertekster.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke aktivere
underteksterne, selvom de er indspillet på DVD’en.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke deaktivere
underteksterne.
• Hvilken type sprog og hvor mange sprog, der kan vælges til
undertekster, varierer fra plade til plade.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
underteksterne, selvom der er indspillet flersprogede
undertekster på DVD’en.
• Mens DVD’en spiller, kan underteksten ændres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du ændrer titlen
34DK
VINKEL
Vælg:
2
ENTER
Tryk på ,.
Vinklens nummer ændres til “–”. Nummeret i parentes
angiver det samlede antal vinkler.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
(9)
VINKEL
Nummerknapper
ENTER
Annuller:
RETURN
Indstillinger for Digital
Cinema Sound
3
Vælg antal vinkler ved hjælp af nummerknapperne
eller M/m, og tryk derefter på ENTER.
Vinklen ændres til den valgte vinkel.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
5(9)
Vælg “VIRTUEL 3D SURROUND”, når du har trykket på
DISPLAY. Indikatoren “VIRTUEL 3D SURROUND” lyser
grønt, når du vælger et af punkterne undtagen “FRA”.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
ENTER
DVD
z Du kan vælge vinkel direkte
Tryk på ANGLE på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på
knappen, ændres vinklen.
Bemærk!
• Antallet af vinkler varierer fra plade til plade eller fra sekvens
til sekvens. Antallet af vinkler, der kan ændres i en sekvens, er
det antal vinkler, der er indspillet for den pågældende sekvens.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre vinklerne,
selv om der er indspillet flere vinkler på DVD’en.
VES TV
Indikator
VES TV
VES A
VES B
VIRTUEL 3D SURROUND
ENTER Annuller: RETURN
Vælg:
x VIRTUEL 3D SURROUND
Standardindstillingen vises understreget.
• FRA
Til opsætninger med 2 højttalere
• VES TV
• VES A
• VES B
• VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION
Til opsætninger med 4 (eller flere) højttalere
• NORMAL SURROUND
• ENHANCED SURROUND
• VIRTUAL REAR SHIFT
• VIRTUAL MULTI REAR
• VIRTUAL MULTI DIMENSION
Vælg det ønskede punkt. Se forklaringen i det følgende
for at få oplysninger om de enkelte punkter.
Bemærk!
• Der kan kun anvendes “VES TV”, “VES A”, “VES B” eller
“VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION”, hvis der kun tilsluttes
2 fronthøjttalere. Hvis du tilslutter 4 højttalere (eller mere),
anbefaler vi, at du vælger et andet punkt end anført ovenfor.
• Indstil de enkelte højttaleres placering og afstand korrekt for at
udsende den originale Dolby Digital lyd via 5.1CH OUTPUTstikkene. Yderligere oplysninger om indstillingen af de enkelte
højttalere finder du på side 59.
35DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
VINKEL
Vælg:
Selvom du kun har 2 eller 4 højttalere, kan du lytte til 3Dsurround sound, mens du afspiller plader, herunder
Dolby Digital- og MPEG-lyd-DVD’er. Vælg den surroundtilstand, som passer bedst til din højttaleropsætning.
Indstillinger for Digital Cinema Sound
Til opsætninger med 2 højttalere
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Hvis der kun tilsluttes 2 fronthøjttalere, kan du med VES
(Virtual Enhanced Surround) få surround sound-effekter
vha. 3D-lydbilledet og skabe virtuelle baghøjttalere vha.
lyden fra fronthøjttalerne (L: venstre, R: højre) uden brug
af faktiske baghøjttalere. Vælg en af følgende indstillinger:
VES TV, VES A, VES B, VIRTUAL SEMI MULTI
DIMENSION.
Hvis afspilleren er indstillet til at udsende signalet fra
DIGITAL OUT-stikket (OPTICAL eller COAXIAL), høres
surround-effekten kun, når “DOLBY DIGITAL” indstilles
til “D-PCM”, og “MPEG” til “PCM” i
“LYDINDSTILLING”.
FRA
Udsender alle kanalsignaler, der er optaget på pladen.
Udsender f.eks. cd’ens 2-kanalssignaler til stereolyd eller
DVD’ens 5.1-kanalssignaler til Dolby Digital- og MPEGlyd. Hvis der tilsluttes færre end 6 højttalere, vil
afspilleren fordele udgangssignalerne fra de manglende
højttalere til de øvrige højttalere på en passende måde.
VES (Virtual Enhanced Surround) TV
Benytter 3D-lydbilledet til at skabe virtuelle baghøjttalere
på basis af lyden fra fronthøjttalerne (L, R) uden brug af
faktiske baghøjttalere. Denne tilstand er praktisk, når
afstanden mellem venstre og højre fronthøjtaler er lille,
f.eks. ved indbyggede højttalere på et stereo-tv.
TV
VES (Virtual Enhanced Surround) B
Benytter 3D-lydbilledet til at skabe virtuelle baghøjttalere
på basis af lyden fra fronthøjttalerne (L, R) uden brug af
faktiske baghøjttalere. De virtuelle højttalere gengives
som vist i illustrationen nedenfor.
L
R
VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION
Benytter 3D-lydbilledet til at skabe virtuelle baghøjttalere
på basis af lyden fra fronthøjttalerne (L, R) uden brug af
faktiske baghøjttalere. Med denne indstilling skabes der 5
sæt virtuelle højttalere, der hæves i en vinkel på 30°
omkring tilhøreren.
L
R
L: Fronthøjttaler (venstre)
R: Fronthøjttaler (højre)
: Virtuel højttaler
Til en opsætning med 4 (eller flere)
højttalere
VES (Virtual Enhanced Surround) A
Benytter 3D-lydbilledet til at skabe virtuelle baghøjttalere
på basis af lyden fra fronthøjttalerne (L, R) uden brug af
faktiske baghøjttalere. De virtuelle højttalere gengives
som vist i illustrationen nedenfor.
L
R
Når du tilslutter 2 fronthøjttalere og 2 baghøjttalere, kan
du lytte til Dolby Surround (Pro Logic) sound eller bruge
3D sound imaging til at flytte lyden fra baghøjttalerne
væk fra den faktiske højttalerplacering, eller til at oprette
hele sæt af virtuelle baghøjttalere på basis af et sæt
faktiske baghøjttalere. Vælg en af følgende indstillinger:
NORMAL SURROUND, ENHANCED SURROUND,
VIRTUAL REAR SHIFT, VIRTUAL MULTI REAR,
VIRTUAL MULTI DIMENSION.
FRA
Udsender alle kanalsignaler, der er optaget på pladen.
Udsender f.eks. cd’ens 2-kanalssignaler til stereolyd eller
DVD’ens 5.1-kanalssignaler til Dolby Digital- og MPEGlyd. Hvis der tilsluttes færre end 6 højttalere, vil
afspilleren fordele udgangssignalet fra den manglende
højttalere til de øvrige højttalere på en passende måde.
36DK
NORMAL SURROUND
Programmer med 2-kanals lydsignaler dekodes med
Dolby Surround (Pro Logic), så der skabe surroundeffekter. Baghøjttalerne udsender identiske monolyde.
Hvis der anvendes en centerhøjttaler, vil Dolby Surround
(Pro Logic) også skabe en passende lyd til
centerhøjttaleren.
L
VIRTUAL MULTI DIMENSION
Benytter 3D-lydbilledet til at skabe et arsenal af virtuelle
baghøjttalere placeret højere end tilhøreren, på basis af ét
par faktiske baghøjttalere. Med denne indstilling skabes
der 5 sæt virtuelle højttalere, der hæves i en vinkel på ca.
30° omkring tilhøreren. Effekten varierer afhængigt af
indstillingen af baghøjttalerens placering (side 59).
R
SIDE
BAG
L
LS
R
RS
RS
ENHANCED SURROUND
Giver en bedre fornemmelse af tilstedeværelsen af en
Dolby Surround (Pro Logic)-kilde med et
monobagkanalsignal. Frembringer en stereolignende
effekt i bagkanalerne.
VIRTUAL REAR SHIFT
Benytter 3D-lydbilledet til at flytte baghøjttalernes lyd
væk fra højttalernes faktiske placering. De virtuelle
højttalere gengives som vist i illustrationen nedenfor. Den
nye placering afhænger af indstillingen af baghøjttalerens
placering (side 59).
LS
RS
L: Fronthøjttaler (venstre)
R: Fronthøjttaler (højre)
LS: Baghøjttaler (venstre)
RS: Baghøjttaler (højre)
: Virtuel højttaler
z Du kan vælge “VIRTUEL 3D SURROUND” direkte
Tryk på VIRTUAL 3D SURROUND på afspilleren. Indstillingen
skifter, hver gang der trykkes på knappen.
Bemærk!
SIDE
BAG
L
L
R
LS
R
RS
LS
RS
VIRTUAL MULTI REAR
Benytter 3D sound imaging til at skabe et arsenal af
virtuelle baghøjtalere på basis af et enkelt sæt faktiske
baghøjttalere. De virtuelle højttalere gengives som vist i
illustrationen nedenfor. De virtuelle baghøjttaleres
placering afhænger af indstillingen af baghøjttalerens
placering (side 59).
SIDE
BAG
L
LS
L
R
R
• Lyden afbrydes et kort øjeblik, når der vælges et punkt.
• 3D surround-effekterne kan være vanskelige at høre, hvis
afspilningssignalet ikke indeholder et signal til baghøjttalerne.
• Indstil fronthøjttalerne til at danne en ligesidet trekant med
lyttepositionen øverst. Ellers kan effekterne være svære at høre,
selv hvis du vælger “VES A”, VES B” eller “VIRTUAL SEMI
MULTI DIMENSION”.
• Når der tilsluttes en centerhøjttaler og en subwoofer, kan lyden
fra centerhøjttaleren og subwooferen også høres. Hvis der
vælges “VES TV”, “VES A”, “VES B” eller “VIRTUAL SEMI
MULTI DIMENSION”, udsender afspilleren ikke lyden fra
centerhøjttaleren.
• Sæt surround-indstillingen for de tilsluttede enheder, f.eks.
forstærkeren, på FRA, når en af VIRTUEL 3D SURROUNDindstillingerne vælges.
• Samplingfrekvensen konverteres til 48 kHz, når indstillingen
VIRTUEL 3D SURROUND er valgt.
• Hvis afspilleren er indstillet til at udsende signalet fra DIGITAL
OUT-stikkene (OPTICAL eller COAXIAL), kan surroundeffekten ikke høres, når der afspilles en cd.
• Når du tilslutter 4 højttalere, høres surroundeffekten ikke, hvis
du bruger DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)-stikket.
RS
LS
RS
37DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
LS
L
R
Kontrol af afspilningsoplysningerne
Du kan kontrollere oplysninger, f.eks. bit-hastigheden
eller det pladelag, der afspilles.
Under afspilningen af en plade vises den omtrentlige bithastighed for afspilningsbilledet altid som Mbps (megabit
pr. sek.) og lyden som kbps (kilobit pr. sek).
Display for hvert element
Tryk flere gange på DISPLAY for at få “BIT-HASTIGHED”
eller “LAG”, der er valgt i “AVANCERET”, vist.
BIT-HASTIGHED
Vælg “AVANCERET”, når du har trykket på DISPLAY.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
BIT-HASTIGHED
384kbps
BIT-HASTIGHED
BIT-HASTIGHED
0
0
AVANCERET
Vælg:
5
kbps
1000
Mbps
10
0
5
10
Mbps
Lyd
Video
ENTER
Når du afspiller MPEG-lydspor
x AVANCERET
Standardindstillingen vises understreget.
Ved afspilning af en DVD
• BIT-HASTIGHED: viser bit-hastigheden.
• LAG: viser laget og stedet, der afspilles.
• FRA: slukker AVANCERET-displayet.
BIT-HASTIGHED
kbps
1000
0
0
5
10
Mbps
Lyd
Video
Bit-hastighed henviser til mængden af video/lyddata pr.
sekund på en plade. Jo højere bit-hastighed, jo større
mængde data. Når bit-hastighedsniveauet er højt, er der
en stor mængde data. Dette er dog ikke altid
ensbetydende med en højere billed- eller lydkvalitet.
LAG
Vises, når DVD’en har
dobbeltlag
Angiver ca. det sted på pladen, der afspilles.
Hvis det er en DVD med to lag, angiver afspilleren,
hvilket lag der læses (“Layer 0” eller “Layer 1”).
Yderligere oplysninger om lag findes på side 68 (DVD).
38DK
Låsning af plader (Brugerdefineret børnesikring)
Z
Ved at bruge det registrerede kodeord, kan du angive
afspilningsbegrænsninger for de ønskede DVD’er/videocd’er.
Du kan angive den samme adgangskode til
brugerdefineret børnesikring for op til 50 plader. Når du
angiver den 51. plade, bliver den første plade annulleret.
Det samme kodeord bruges til både børnesikring (side 53)
og brugerdefineret børnesikring.
3
x Hvis du ikke har indtastet et kodeord
Det display, hvor du skal indtaste et kodeord, vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
ENTER
.
DVD
Tryk på
RETURN
for at vende tilbage.
x Hvis du allerede har registreret et kodeord
Det display, hvor du skal bekræfte kodeordet,
vises. Spring over trin 4.
FRA
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
ENTER
Vælg:
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
Indstillling af brugerdefineret
børnesikring for en plade
1
2
Indsæt den plade, du ønsker at låse.
Tryk på x for at stoppe afspilningen, hvis en plade
afspilles.
Vælg “BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING” ved
hjælp af M/m, og tryk derefter på ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Tryk på
4
RETURN
for at vende tilbage.
Indtast et kodeord bestående af fire cifre ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER.
Cifrene ændres til stjerner ( ), og det display, hvor
kodeordet skal bekræftes, vises.
DVD
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Indtast kodeord igen for at
bekræfte og tryk derefter på
FRA
TIL
KODEORD
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
ENTER Annuller: RETURN
Vælg:
Tryk på
5
RETURN
ENTER
.
for at vende tilbage.
Indtast det samme kodeord bestående af fire cifre
ved hjælp af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
”Brugerdefineret børnesikring er angivet” vises, og
skærmen vender tilbage til kontrolmenudisplayet.
39DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
Vælg “BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING”, når du
har trykket på DISPLAY.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg “TIL,” ved hjælp af M/m, og tryk derefter på
ENTER.
Låsning af plader (Brugerdefineret
børnesikring)
Sådan vender du tilbage til det normale
skærmbillede
Tryk på ORETURN.
Sådan deaktiveres brugerdefineret børnesikring
1 Vælg “BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING” ved
hjælp af M/m, og tryk derefter på ENTER.
2 Vælg “FRA,” ved hjælp af M/m, og tryk derefter på
ENTER.
3 Angiv dit firecifrede kodeord vha. nummerknapperne,
og tryk derefter på ENTER.
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Sådan ændres kodeordet
1 Vælg “BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING” ved
hjælp af M/m, og tryk derefter på ENTER.
2 Vælg “KODEORD,” ved hjælp af M/m, og tryk
derefter på ENTER.
3 Angiv dit firecifrede kodeord vha. nummerknapperne,
og tryk derefter på ENTER.
Displayet, hvor du kan ændre kodeordet, vises.
4 Indtast et nyt kodeord bestående af fire cifre ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER.
5 Indtast kodeordet igen ved hjælp af nummerknapperne,
og tryk derefter på ENTER, for at bekræfte det.
Afspilning af en plade, hvor der er valgt
Brugerdefineret børnesikring
1
Ilæg pladen.
Displayet BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
vises.
Oprettelse af dit eget
program (Programmeret
afspilning)
Du kan afspille pladens indhold i den ønskede
rækkefølge ved at ændre rækkefølgen af titlerne,
kapitlerne elle sporene på pladen og skabe dit eget
program. Ét program kan lagres i afspilleren og indeholde
op til 99 titler, kapitler og spor.
Vælg “PROGRAM”, når du har trykket på DISPLAY. Når
du vælger “TIL” lyser “PROGRAM”-indikatoren grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
FRA
FRA
START
TIL
Indikator
PROGRAM
Vælg:
ENTER
DVD
Annuller: RETURN
x PROGRAM
Standardindstillingen vises understreget.
• FRA: afspiller normalt.
• START,: giver dig mulighed for at oprette dit eget
program.
• TIL: afspiller Programmeret afspilning.
Oprettelse af programmet
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Brugerdefineret børnesikring er
allerede angivet. Indtast kodeord og
tryk derefter på ENTER .
1
Vælg “START,” i “PROGRAM”.
Programmeringsmenuen vises.
“SPOR” vises, når du afspiller en
video-cd eller en cd.
2
PROGRAM
Angiv det firecifrede kodeord vha.
nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER.
Afspilleren begynder afspilningen.
z Hvis du glemmer kodeordet
Angiv det sekscifrede tal “199703”, når displayet
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING beder om kodeordet, og
tryk derefter på ENTER. Displayet anmoder om et nyt firecifret
kodeord.
Bemærk!
Afspilleren kan ikke afspille plader, hvor der er valgt
Brugerdefineret børnesikring, med mindre der angives et
kodeord. Tryk på A, og tag pladen ud, hvis du ikke kender
kodeordet.
DK
40
T
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Indstil:
Start: PLAY
––
01
02
03
04
05
ENTER
Afslut:
DISPLAY
2
Tryk på ,.
”01" fremhæves. Du kan angive den første titel eller
det første spor for Programmeret afspilning.
Titel
PROGRAM
3
––
01
02
03
04
05
ENTER
Afslut:
SLET ALLE
1. SPOR 0 2
2. SPOR
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
++
01
02
03
04
05
06
DISPLAY
Indstil:
Start: PLAY
Vælg den titel, det kapitel eller det spor, du vil
programmere, ved hjælp af M/m, og tryk derefter
på ENTER.
Vælg f.eks. titel eller spor 2.
(Du kan også bruge nummerknapperne og knappen
ENTER til at vælge. I det tilfælde vises det valgte
nummer på skærmen.)
x Ved afspilning af en DVD
Når både titler og kapitler er indspillet på pladen,
skal du vælge titlen og derefter kapitlet.
PROGRAM
T
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Indstil:
Start: PLAY
––
01
02
03
04
05
ENTER
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 1 – 0 2
2. TITEL
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Indstil:
Start: PLAY
ENTER
Afslut:
0:15:30
T
PROGRAM
C
C
++
01
02
03
04
05
06
DISPLAY
T
––
01
02
03
04
05
ENTER
Afslut:
DISPLAY
4
Hvis du vil programmere andre titler, kapitler eller
spor, skal du gentage trin 3.
De programmerede titler, kapitler eller spor vises i den
valgte rækkefølge.
5
Tryk på H for at starte Programmeret afspilning.
Sådan ændres programmet
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
Sådan annulleres programmeringen
Tryk på PROGRAM på fjernbetjeningen.
Sådan ændres programmet
1 I trin 2 vælges programnummeret for den titel, det
kapitel eller det spor, du vil ændre, ved hjælp af M/m.
2 Følg trin 3, hvis du vil foretage ny programmering.
Annullering af den programmerede rækkefølge
Hvis du vil annullere alle titlerne, kapitlerne eller sporene
i den programmerede rækkefølge, skal du vælge “SLET
ALLE” i trin 2.
Hvis du vil annullere det valgte program, skal du vælge
programmet ved hjælp af M/m i trin 2 og derefter trykke
på CLEAR eller vælge “– –” i trin 3 og derefter trykke på
ENTER.
––
01
02
03
04
05
Afslut:
DISPLAY
41DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Indstil:
Start: PLAY
Samlet tid for de
programmerede spor
Kapitel
T
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
x Ved afspilning af en video-cd eller cd
Vælg det spor, du vil programmere.
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
z Programmet forbliver uændret, når Programmeret afspilning
slutter
Afspilning i tilfældig
rækkefølge (Tilfældig
afspilning)
Når du trykker på H, kan du afspille det samme program igen.
z Du kan gentage afspilningen af de programmerede titler,
kapitler eller spor eller afspille dem i tilfældig rækkefølge
Tryk på REPEAT eller SHUFFLE på fjernbetjeningen under
Programmeret afspilning. Eller indstil “GENTAG” eller
“SHUFFLE” på “TIL” på betjeningsmenuens display.
z Du kan vælge “PROGRAM” direkte
Afspilleren kan indstilles til at springe mellem titler eller
spor og afspille dem i vilkårlig rækkefølge. Efterfølgende
blanding kan give en anden afspilningsrækkefølge.
Vælg “SHUFFLE”, når du har trykket på DISPLAY. Når
du vælger en shuffle-tilstand, bortset fra “FRA”, lyser
“SHUFFLE”-indikatoren grønt.
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Tryk på PROGRAM på fjernbetjeningen.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
zDu kan vælge plader, titler, kapitler og spor til programmet
ved at kigge på frontpanelets display
Du kan programmere ved at kigge på frontpanelet i stedet for at
bruge programmeringsdisplayet på tv-skærmen.
Hvis du vælger spor 3 på en video-CD til Program 1, ser
displayet på frontpanelet ud på følgende måde:
VIDEO CD
Indikator
KAPITEL
FRA
TITEL
KAPITEL
SHUFFLE
Vælg:
PGM
Programnummer
DVD
ENTER
Annuller: RETURN
x SHUFFLE
Vælger indstillingen for Afspilning i tilfældig rækkefølge.
Standardindstillingerne vises understreget.
VIDEO CD
PGM
Spornummer
VIDEO CD
PGM
Når du afspiller en DVD, og når Programmeret
afspilning er indstillet til FRA
• FRA: afspiller ikke en plade i tilfældig rækkefølge.
• TITEL: har afspilleren “shuffle”-titler og afspiller dem i
tilfældig rækkefølge.
• KAPITEL: har afspilleren “shuffle”-kapitler og afspiller
dem i tilfældig rækkefølge.
Bemærk!
• Det antal titler, kapitler eller spor, der vises, er de titler, kapitler
eller spor, der er indspillet på en plade.
• Programmet annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– afspilleren går i standby-tilstand, hvis du trykker på @/1 på
fjernbetjeningen
– du slukker for strømmen ved at trykke på ! på afspilleren
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke afspille
programmeret.
• Hvis du bruger PBC-afspilning, skal du stoppe pladen, før du
kan angive et program.
Når du afspiller en video-cd eller cd (når
Programmeret afspilning er indstillet til FRA)
• FRA: afspiller ikke en plade i tilfældig rækkefølge.
• SPOR: får afspilleren til at blande sporene og afspille
dem i en tilfældig rækkefølge.
Når du afspiller en video-cd, cd eller DVD (når
Programmeret afspilning er indstillet til TIL)
• FRA: afspiller ikke en plade i tilfældig rækkefølge.
• TIL: har afspilleren “shuffle”-titler, eller spor valgt i
programmet afspilning og afspiller dem i tilfældig
rækkefølge.
Sådan stoppes Afspilning i tilfældig rækkefølge
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
42DK
Afspilning flere gange
(Gentaget afspilning)
z Du kan indstille Afspilning i tilfældig rækkefølge, mens
pladen er stoppet
Tryk på H, når du har valgt “SHUFFLE”.
Afspilleren starter Afspilning i tilfældig rækkefølge.
z Du kan vælge “SHUFFLE” direkte
Tryk på SHUFFLE på afspilleren eller fjernbetjeningen. Punktet
skifter, hver gang der trykkes på knappen.
Bemærk!
Vælg “GENTAG”, når du har trykket på DISPLAY. Når
du vælger en anden shuffle-tilstand end “FRA”, lyser
“GENTAG”-indikatoren grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Indikator
DVD
PLADE
FRA
PLADE
TITEL
KAPITEL
GENTAG
Vælg:
ENTER
Annuller: RETURN
x GENTAG
Vælger indstillingen for Afspilning i tilfældig rækkefølge.
Standardindstillingerne vises understreget.
Når du afspiller en DVD, og når Programmeret
afspilning og Afspilning i tilfældig rækkefølge er
indstillet til FRA
• FRA: spiller ikke flere gange.
• PLADE: gentager alle titlerne.
• TITEL: gentager den aktuelle titel.
• KAPITEL: gentager det aktuelle kapitel.
Når du afspiller en video-cd/cd, og når
Programmeret afspilning og Afspilning i
tilfældig rækkefølge er indstillet til FRA
• FRA: spiller ikke flere gange.
• PLADE: gentager alle spor på en plade.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
Når programmeret afspilning eller afspilning i
tilfældig rækkefølge er aktiveret
• FRA: spiller ikke flere gange.
• TIL: gentager Programmeret afspilning eller Afspilning
i tilfældig rækkefølge.
Sådan stoppes Gentaget afspilning
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
43DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
• Afspilning i tilfældig rækkefølge annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– afspilleren går i standby-tilstand, hvis du trykker på @/1 på
fjernbetjeningen
– du slukker for strømmen ved at trykke på ! på afspilleren
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke afspille i tilfældig
rækkefølge.
• Der kan afspilles op til 200 kapitler i tilfældig rækkefølge på en
plade, når “KAPITEL” er valgt.
• Du kan ikke afspille i tilfældig rækkefølge under PBCafspilning af video-cd’er (side 22).
Du kan afspille alle titlerne eller sporene på en plade eller
en enkelt titel, et enkelt kapitel eller spor gentagne gange.
I tilstanden Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning gentages titlerne eller sporene i
den tilfældige eller programmerede rækkefølge.
Du kan ikke anvende tilstanden Gentaget afspilning
under PBC-afspilning af video-cd’er (side 22).
Afspilning flere gange (Gentaget afspilning)
Gentagelse af en bestemt
del (A-B Gentag)
z Du kan indstille Gentaget afspilning, mens pladen er stoppet
Tryk på H, når du har valgt “GENTAG”.
Afspilleren starter Gentaget afspilning.
z Du kan vælge “GENTAG” direkte
Tryk på REPEAT på afspilleren eller fjernbetjeningen. Punktet
skifter, hver gang der trykkes på knappen.
Bemærk!
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
• Gentaget afspilning annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– afspilleren går i standby-tilstand, hvis du trykker på @/1 på
fjernbetjeningen
– du slukker for strømmen ved at trykke på ! på afspilleren
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke gentage
afspilningen.
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et kapitel eller et
spor flere gange. Denne funktion er praktisk. når du f.eks.
vil lære en passage udenad.
Ved PBC-afspilning af video-cd’er (side 22) er denne
funktion kun tilgængelig, når der afspilles levende
billeder.
Vælg “A-B GENTAG”, når du har trykket på DISPLAY.
Under A-B Gentaget afspilning lyser “A-B GENTAG”
-indikatoren grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
FRA
START
FRA
Indikator
A–B GENTAG
Vælg:
ENTER
Annuller: RETURN
x A-B GENTAG
Standardindstillingen vises understreget.
• START,: indstiller A- og B-punkterne.
• FRA: afspiller ikke en bestemt del af en titel/et kapitel/
spor flere gange.
44DK
Indstilling af en del til A-B-gentagelse
1
Vælg “A-B GENTAG”, og tryk på ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
4
Når du når slutpunktet (punkt B), skal du trykke på
ENTER igen.
Indstillingspunkterne vises, og afspilleren starter
gentagelsen af denne bestemte del.
“A-B” vises på displayet på frontpanelet under A-B
Gentaget afspilning.
12(27)
18(34)
C 0 1 : 34 : 30
DVD
TIL
A–B GENTAG
Vælg:
2
Vælg “START,”, og tryk på ENTER.
Displayet med A-B GENTAG-indstillingen vises.
Indstil punkt A med
3
A–B GENTAG
Vælg:
ENTER
Sådan stoppes A-B Gentaget afspilning
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
C 01:32:55
A–B GENTAG
Vend tilbage:
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 01 : 32 : 55
B: 18 – 01 : 34 : 30
Annuller: RETURN
ENTER
ENTER .
RETURN
Når du under afspilning finder startpunktet (punkt
A) for den del, der skal gentages, skal du trykke på
ENTER.
Startpunktet (punkt A) er angivet.
Bemærk!
• Du kan kun indstille A-B Gentag for én bestemt del.
• A-B Gentag annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– afspilleren går i standby-tilstand, hvis du trykker på @/1 på
fjernbetjeningen
– du slukker for strømmen ved at trykke på ! på afspilleren
• Når du angiver A-B Gentag, annulleres indstillingerne for
Afspilning i tilfældig rækkefølge og Programmeret afspilning.
• Du kan muligvis ikke indstille A-B Gentag for nogle DVD’er
eller video-cd-sekvenserne.
C 01:32:55
A–B GENTAG
Indstil punkt B med
ENTER
.
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 01 : 32 : 55
Annuller:
CLEAR
45DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
FRA
START
FRA
Indstilling af
afspilningsbilledet
(Videoequalizer)
Forbedring af
afspilningsbilledet (Digital
videoforbedring)
Du kan indstille DVD’ens eller video-cd’ens videoudgang
fra afspilleren og ikke fra TV’et og derved opnå den
ønskede billedkvalitet. Vælg den videoindstilling, der
passer til det program, du ser.
Med funktionen Digital Videoforbedring bliver billedet
klarere og mere skarpt, fordi konturerne på TVskærmbillederne forøges.
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Vælg “VIDEOEQUALIZER”, når du har trykket på
DISPLAY. Når du vælger en anden indstilling end
“STANDARD”, lyser “VIDEOEQUALIZER”-indikatoren
grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
STANDARD
DYNAMISK 1
DYNAMISK 2
Vælg “DIGITAL VIDEOFORBEDRING”, når du har
trykket på DISPLAY. Når du vælger et andet niveau end
“FRA”, lyser indikatoren “DIGITAL
VIDEOFORBEDRING” grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
FRA
1
2
3
FRA
STANDARD
Indikator
VIDEOEQUALIZER
ENTER Annuller: RETURN
Vælg:
x VIDEOEQUALIZER
Vælger indstillingen af billedkontrollen.
Standardindstillingen vises understreget.
• STANDARD: viser et standardbillede.
• DYNAMISK 1: frembringer et fremhævet dynamisk
billede ved at øge billedets kontrast og farveintensitet.
• DYNAMISK 2: frembringer et mere dynamisk billede
end DYNAMISK 1 ved yderligere at øge billedets
kontrast og farveintensitet.
• BIOGRAFEFFEKT 1: forbedrer detaljer i mørke områder
ved at øge det sorte niveau.
• BIOGRAFEFFEKT 2: hvide farver bliver klarere og sorte
farver bliver mere massiv, og farvekontrasten forøges.
DVD
Indikator
DIGITAL VIDEOFORBEDRING
ENTER Annuller: RETURN
Vælg:
x DIGITAL VIDEOFORBEDRING
Vælger forbedringsniveauet. Efterhånden som værdien
forøges, bliver konturerne på TV-skærmbilledet skarpere.
Vælg det niveau, der passer bedste til skærmbilledet på
dit TV.
Standardindstillingen vises understreget.
• FRA: deaktiverer funktionen Digital Videoforbedring.
• 1: forstærker konturen.
• 2: forstærker konturen mere end 1.
• 3: forstærker konturen mere end 2.
z Du kan vælge “DIGITAL VIDEOFORBEDRING” direkte
Tryk på DVE på afspilleren eller fjernbetjeningen. Niveauet
skifter, hver gang der trykkes på knappen.
z Når du ser en film
Bemærk!
BIOGRAFEFFEKT 1 eller BIOGRAFEFFEKT 2 anbefales.
Afhængig af den DVD-/video-cd eller den sekvens, som
afspilles, bliver støg på pladen mere tydelig. I det tilfælde skal
niveauet for Digital Videoforbedring reduceres.
46DK
Indstillinger
og justeringer
I dette kapitel beskrives, hvordan
afspilleren indstilles og justeres ved
hjælp af klargøringsmenuen på
skærmen. De fleste indstillinger og
justeringer skal foretages, første gang
du skal bruge afspilleren.
Dette kapitel beskriver desuden,
hvordan TV’et betjenes vha. den
medfølgende fjernbetjening.
Brug af klargøringsmenuen
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du udføre den
indledende klargøring, justere billede og surround samt
de forskellige udgange. Du kan også angive et sprog til
underteksterne og klargøringsdisplayet, begrænse børns
afspilning osv.
Yderligere oplysninger om hvert emne på
klargøringsdisplayet findes på side 49-61.
Bemærk!
Du kan kun vise klargøringsmenuen, når afspilleren er i
stoptilstand.
DISPLAY
ENTER
</M/m/,
ENTER
</M/m/,
ORETURN
DISPLAY
1
Tryk på DISPLAY, og vælg “INSTALLATION” ved
hjælp af M/m.
12(1)
18(34)
C 00:00:00
Valgt
element
2
INSTALLATION
Vælg:
DVD
ENTER
Tryk på ENTER.
Klargøringsdisplayet vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Indstil:
Afslut:
ENTER
DISPLAY
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
47DK
Indstillinger og justeringer
ORETURN
Brug af klargøringsmenuen
3
Vælg det ønskede hovedelement ved hjælp af
M/m.
hovedelement
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Indstil:
Afslut:
4
Indstillinger og justeringer
Indstil:
Afslut:
5
Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af
</M/m/,.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
Indstil:
Afslut:
ENTER
DISPLAY
Tryk på ENTER.
Det valgte hovedpunkt fremhæves.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
7
8
ENTER
DISPLAY
Tryk på ENTER.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
Indstil:
Afslut:
ENTER
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
ENTER
DISPLAY
DISPLAY
Vælg det element, du ønsker at bruge, ved hjælp
af M/m.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
9
Tryk på DISPLAY.
Klargøringsmenuen.
10
Tryk flere gange på DISPLAY for at deaktivere
skærmmenuen.
Sådan vender du tilbage til det forrige
skærmbillede
Tryk på ORETURN.
Sådan foretages en annullering under et valg
Tryk på DISPLAY.
Indstil:
Afslut:
6
ENTER
Bemærk!
DISPLAY
For nogle emner på klargøringsdisplayet er det nødvendigt med
andre handlinger end valg af indstillingen. Yderligere
oplysninger om disse emner findes under de respektive emner.
Tryk på ENTER.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
Indstil:
Afslut:
48DK
ENTER
DISPLAY
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Liste over elementer i klargøringsmenuen
Standardindstillingerne vises understreget.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING (side 52)
LINE
STANDARD
S-VIDEO
SPROG-INDSTILLING (side 50)
RGB
DISPLAYSPROG
ENGLISH
AUTO AFSPILNING
FRA
FRANÇAIS
TIMER
DEUTSCH
DEMO1
ITALIANO
NEDERLANDS
eller
DEMO2
DISPLAYLYS
LYS
ENGLISH
MØRK
ESPAÑOL
DANSK
FRA
PAUSETILSTAND
AUTO
SVENSKA
SUOMI
NORSK
DVD-MENU
ENGLISH
FRANÇAIS
BØRNESIKRING ,
ANGIV HUKOMMELSE
Indstillinger og justeringer
PORTUGUÊS
BILLEDE
TIL
FRA
VALG AF SPOR
FRA
AUTO
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
LYDINDSTILLING (sivu 56)
AUDIO ATT
FRA
DANSK
SVENSKA
TIL
AUDIO DRC
STANDARD
SUOMI
TV
NORSK
PORTUGUÊS
WIDE RANGE
CENTERHØJTTALER-EQ.
FLAD
UDVIDET
CHINESE
JAPANESE
SOFT
DOWN MIX
DOLBY SURROUND
ANDRE ,
LYD
ORIGINAL
NORMAL
DIGITAL UDGANG
(samme som DVD-MENU)
UNDERTEKST
TIL
FØLG LYD
DOLBY DIGITAL
(samme som DVD-MENU)
D-PCM
DOLBY DIGITAL
FRA
MPEG
PCM
MPEG
SKÆRMINDSTILLING (side 51)
DTS
TV TYPE
48kHz/96kHz PCM
FRA
TIL
16:9
4:3 LETTER BOX
48kHz/16bit
96kHz/24bit
4:3 BESKÅRET
PAUSESKÆRM
TIL
HØJTTALEROPSÆTNING (side 59)
FRA
STØRRELSE
BAGGRUNDS
STILL-BILLEDE
GRAFIK
BAG(BAG/SIDE)
BLÅ
SORT
FRONT
CENTER
SUBWOOFER
AFSTAND
FRONT
CENTER
BAG
BALANCE
FRONT
BAG
NIVEAU
CENTER
BAG
SUBWOOFER
TESTTONE
FRA
TIL
49DK
Valg af displaysproget eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING)
Med “SPROG-INDSTILLING” kan du indstille forskellige
sprog til displayet på skærmen eller lydspor.
Standardindstillingerne vises understreget.
Vælg “SPROG-INDSTILLING” i klargøringsdisplayet.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Indstillinger og justeringer
Indstil:
Afslut:
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FLØG LYD
ENTER
DISPLAY
Bemærk!
• Når du vælger et sprog, der ikke er indspillet på DVD’en,
vælges automatisk et af de indspillede sprog til indstillingerne
“DVD-MENU”, “LYD”og “UNDERTEKST”.
• Afhængigt af DVD’en, starter afspilleren ikke afspilningen på
det valgte sprog, selvom der er valgt sprog i “DVD-MENU”,
“LYD” eller “UNDERTEKST”.
x DISPLAYSPROG
Vælger sproget til displayet på skærmen.
De sprog, du kan vælge, varierer, afhængigt af afspilleren.
Type A
• ENGLISH (Engelsk)
• FRANÇAIS (Fransk)
• DEUTSCH (Tysk)
• ITALIANO (Italiensk)
• NEDERLANDS (Hollandsk)
Type B
• ENGLISH (Engelsk)
• ESPAÑOL (Spansk)
• DANSK (Dansk)
• SVENSKA (Svensk)
• SUOMI (Finsk)
• NORSK (Norsk)
• PORTUGUÊS (Portugisisk)
50DK
x DVD-MENU
Vælger sproget til DVD-menuen. Rækkefølgen af
sprogene varierer, afhængigt af afspilleren.
• ENGLISH (Engelsk)
• FRANÇAIS (Fransk)
• DEUTSCH (Tysk)
• ITALIANO (Italiensk)
• ESPAÑOL (Spansk)
• NEDERLANDS (Hollandsk)
• DANSK (Dansk)
• SVENSKA (Svensk)
• SUOMI (Finsk)
• NORSK (Norsk)
• PORTUGUÊS (Portugisisk)
•
(Russisk)
• CHINESE (Kinesisk)
• JAPANESE (Japansk)
• ANDRE,
Når du vælger “ANDRE,”, skal du vælge og indtaste
sprogkoden på listen ved hjælp af nummerknapperne (side 70).
Når du har foretaget et valg, vises sprogkoden (4 cifre).
x LYD
Vælger sproget til lydsporet. Rækkefølgen af sprogene
varierer, afhængigt af afspilleren.
• ORIGINAL: det sprog, der prioriteres højest på pladen
• ENGLISH (Engelsk)
• FRANÇAIS (Fransk)
• DEUTSCH (Tysk)
• ITALIANO (Italiensk)
• ESPAÑOL (Spansk)
• NEDERLANDS (Hollandsk)
• DANSK (Dansk)
• SVENSKA (Svensk)
• SUOMI (Finsk)
• NORSK (Norsk)
• PORTUGUÊS (Portugisisk)
•
(Russisk)
• CHINESE (Kinesisk)
• JAPANESE (Japansk)
• ANDRE,
Når du vælger “ANDRE,”, skal du vælge og indtaste
sprogkoden på listen ved hjælp af nummerknapperne (side 70).
Når du har foretaget et valg, vises sprogkoden (4 cifre).
Indstillinger for skærm
(SKÆRMINDSTILLING)
Når du vælger “ANDRE,”, skal du vælge og indtaste
sprogkoden på listen ved hjælp af nummerknapperne (side 70).
Når du har foretaget et valg, vises sprogkoden (4 cifre).
* Hvis du vælger “FØLG LYD”, ændres sproget for
underteksterne, så det passer til det sprog, du valgte for lyden.
Med “SKÆRMINDSTILLING” kan du indstille displayet i
forhold til afspilningsforholdene.
Standardindstillingerne vises understreget.
Vælg “SKÆRMINDSTILLING” i klargøringsdisplayet.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
Indstil:
Afslut:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
ENTER
DISPLAY
x TV TYPE
Vælger formatforholdet for det TV, der skal tilsluttes.
• 16:9: vælg denne, når du tilslutter et TV med bredformat
til afspilleren.
• 4:3 LETTER BOX: vælg denne, når du tilslutter et
almindeligt TV til afspilleren. Det brede format med
bånd øverst og nederst på skærmen vises.
• 4:3 BESKÅRET: vælg denne, når du tilslutter et
almindeligt TV til afspilleren. Det brede format vises
automatisk på hele TV-skærmen, og den del, der ikke
kan vises, skæres væk.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en kan “4:3 LETTER BOX” automatisk vælges
i stedet for “4:3 BESKÅRET” og omvendt.
51DK
Indstillinger og justeringer
x UNDERTEKST
Vælger sproget til underteksterne. Rækkefølgen af
sprogene varierer, afhængigt af afspilleren.
• FØLG LYD*
• ENGLISH (Engelsk)
• FRANÇAIS (Fransk)
• DEUTSCH (Tysk)
• ITALIANO (Italiensk)
• ESPAÑOL (Spansk)
• NEDERLANDS (Hollandsk)
• DANSK (Dansk)
• SVENSKA (Svensk)
• SUOMI (Finsk)
• NORSK (Norsk)
• PORTUGUÊS (Portugisisk)
•
(Russisk)
• CHINESE (Kinesisk)
• JAPANESE (Japansk)
• ANDRE,
Indstillinger for skærm
(SKÆRMINDSTILLING)
x PAUSESKÆRM
Tænder og slukker pauseskærmen. Hvis du tænder for
pauseskærmen, vises den, når du lader afspilleren eller
fjernbetjeningen være i pause- eller stop-tilstand i 15
minutter, eller når du afspiller en cd i mere end 15
minutter. Pauseskærmen hjælper med at forhindre at
skærmen beskadiges.
• TIL: tænder for pauseskærmen.
• FRA: slukker for pauseskærmen.
Indstillinger og justeringer
x BAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller -billedet på TV-skærmen
under stop eller under afspilning af en cd.
• STILL-BILLEDE: Still-billedet vises i baggrunden, men
kun når still-billedet allerede er optaget på pladen.
• GRAFIK: Et billede, der på forhånd er lagret i
afspilleren, vises i baggrunden.
• BLÅ: Baggrundsfarven er blå.
• SORT: Baggrundsfarven er sort.
Brugerdefinerede
indstillinger
(BRUGERDEFINERET
INDSTILLING)
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” gør det muligt for
dig at indstille afspilningsforholdene.
Standardindstillingerne vises understreget.
Vælg “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i
klargøringsdisplayet.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
STANDARD
LINE:
AUTO AFSPILNING:
FRA
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BØRNESIKRING
ANGIV HUKOMMELSE:
TIL
FRA
VALG AF SPOR:
Indstil:
Afslut:
Bemærk!
Hvis en plade, der ikke indeholder et still-billede, afspilles, mens
“BAGGRUNDS” er angivet til “STILL-BILLEDE”, vises det
billede, der er lagret i afspilleren, automatisk i baggrunden.
ENTER
DISPLAY
x LINE
Vælger metoderne til udlæsning af videosignaler fra
LINE–1 (RGB)-TV-stikkene på afspillerens bagpanel.
• STANDARD: udlæser videosignalerne.
• S-VIDEO: udlæser S-videosignalerne.
• RGB: udlæser RGB-signalerne.
Bemærk!
• Hvis dit TV ikke overholder standarderne for S-video- eller
RGB-signaler, vises der ikke noget billede på TV-skærmen,
selvom du vælger “S-VIDEO” eller “RGB”. Se i
brugervejledningen til TV’et.
• Hvis dit TV kun har ét SCART (EURO AV)-stik, skal du ikke
vælge “S-VIDEO”.
x AUTO AFSPILNING
Vælger indstillingen for Auto Afspilning, når du tilslutter
netledningen i stikkontakten.
• FRA: bruger ikke “TIMER”, “DEMO1” eller “DEMO2”
til at starte afspilning.
• TIMER: starter afspilningen på det ønskede tidspunkt,
når der er tilsluttet en timer (medfølger ikke). Indstil
timeren, mens afspilleren er standby (strømindikatoren
lyser rødt).
• DEMO1: starter automatisk afspilningen af første
demonstration.
• DEMO2: starter automatisk afspilningen af anden
demonstration.
52DK
x DISPLAYLYS
Justerer oplysningen af displayet på frontpanelet.
• LYS: gør displayet på frontpanelet lysere.
• MØRK: gør displayet på frontpanelet mørkere.
• FRA: deaktiverer oplysningen af displayet på
frontpanelet.
x PAUSETILSTAND (kun DVD)
Vælger billedet i pausetilstand.
• AUTO: Et billede med emner, der bevæger sig
dynamisk, udsendes uden vibreren. Vælg denne
indstilling under normale omstændigheder.
• BILLEDE: Et billede med emner, der ikke bevæger sig
dynamisk, udsendes med høj opløsning.
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses efter brugernes
alder. Funktionen “Børnesikring” gør det muligt at
angive et begrænsningsniveau for afspilning.
Vælg “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i
klargøringsdisplayet.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
LINE:
STANDARD
FRA
AUTO AFSPILNING:
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BØRNESIKRING
ANGIV HUKOMMELSE:
TIL
VALG AF SPOR:
FRA
Indstil:
Afslut:
1
ENTER
DISPLAY
Vælg “BØRNESIKRING” ved hjælp af M/m, og tryk
derefter på ENTER.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
STANDARD
LINE:
AUTO AFSPILNING:
FRA
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BØRNESIKRING
ANGIV HUKOMMELSE:
TIL
VALG AF SPOR:
FRA
Indstil:
Afslut:
ENTER
DISPLAY
x Hvis du endnu ikke har indtastet et kodeord.
Det display, hvor du skal indtaste et kodeord, vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret
adgangskode, og tryk derefter på
ENTER
Tryk på
Tryk på
.
RETURN
DISPLAY
for at vende tilbage.
for at annullere.
x Hvis du allerede har registreret et kodeord
Det display, hvor du skal bekræfte kodeordet, vises.
Spring over trin 2.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
Tryk på
Tryk på
RETURN
DISPLAY
for at vende tilbage.
for at annullere.
53DK
Indstillinger og justeringer
x BØRNESIKRING,
Angiver et kodeord og afspilningsbegrænsningsniveau,
når du afspiller DVD’er med afspilningsbegrænsning for
børn.
Det samme kodeord bruges til både børnesikring og
brugerdefineret børnesikring (side 39).
Yderligere oplysninger findes under “Begrænsning af
børns afspilning (Børnesikring)”.
Begrænsning af børns afspilning
(Børnesikring)
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
2
Indtast et kodeord bestående af fire cifre ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER.
Tallene ændres til stjerner ( ), og det display, hvor
kodeordet skal bekræftes, vises.
5
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
Vælg et geografisk område som
begrænsningsniveauet for afspilning ved hjælp af
M/m, og tryk derefter på ,.
Når du vælger “ANDRE,”, skal du vælge og
indtaste standardkoden i tabellen på næste side ved
hjælp af nummerknapperne.
BØRNESIKRING
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
Indtast kodeord igen for at
bekræfte og tryk derefter på
Tryk på
Tryk på
Indstillinger og justeringer
3
RETURN
DISPLAY
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
ENTER .
for at vende tilbage.
for at annullere.
Indtast kodeordet igen ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER for
at bekræfte det.
Det display, hvor begrænsningsniveauet for afspilning
skal angives og kodeordet ændres, vises.
Indstil:
Afslut:
6
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
4
Indstil:
Afslut:
ENTER
Vælg “STANDARD” ved hjælp af M/m, og tryk
derefter på ,.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
Indstil:
Afslut:
ENTER
DISPLAY
Vælg “NIVEAU” ved hjælp af M/m, og tryk derefter
på ,.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
FRA
USA
DISPLAY
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
ENTER
DISPLAY
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
Indstil:
Afslut:
FRA
USA
USA
ANDRE
7
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
NC17
R
ENTER
DISPLAY
Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af M/m, og
tryk derefter på ENTER.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
FRA
USA
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
Indstil:
Afslut:
4:
PG13
USA
ENTER
DISPLAY
Jo lavere værdien er, jo mere restriktiv er
begrænsningen.
Sådan vender du tilbage til den almindelige
skærm
Tryk på DISPLAY.
Sådan deaktiveres funktionen Børnesikring og
afspilning af DVD’en efter indtastning af
kodeordet
Angiv “NIVEAU” til “FRA” i trin 7, og tryk derefter på
H.
54DK
Kodenummer
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Canada
2079
Chile
2090
Danmark
2115
Filippinerne
2424
Finland
2165
Frankrig
2174
Holland
2376
z Hvis du glemmer kodeordet
Hongkong
2219
Angiv det sekscifrede tal “199703”, når displayet
BØRNESIKRING beder om kodeordet, og tryk derefter på
ENTER. Displayet anmoder om et nyt firecifret kodeord.
Indien
2248
Indonesien
2238
Bemærk!
Italien
2254
• Når du afspiller DVD’er, der ikke har funktionen Børnesikring,
kan afspilningen ikke begrænses på denne afspiller.
• Hvis du ikke angiver et kodeord, kan indstillingerne for
begrænsning af afspilning ikke ændres.
• Afhængigt af DVD’en bliver du muligvis bedt om at ændre
niveauet for børnesikring under afspilningen af pladen. Indtast
i givet fald kodeordet, og rediger derefter niveauet.
Når du er færdig med at afspille DVD’en, vender niveauet
tilbage til det oprindelige niveau.
• Det samme kodeord bruges til både børnesikring og
brugerdefineret børnesikring (side 39).
Japan
2276
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Mexico
2362
New Zealand
2390
Norge
2379
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Schweitz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Taiwan
2543
Thailand
2528
Tyskland
2109
Østrig
2046
Afspilning af en plade, der er spærret af et
begrænsningsniveau
1 Indsæt pladen, og tryk på H.
Displayet BØRNESIKRING vises.
2 Indtast dit kodeord bestående af fire cifre ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER.
Afspilleren starter afspilning.
Når du er færdig med at afspille DVD’en, vender
niveauet tilbage til det oprindelige niveau.
Indstillinger og justeringer
Standard
Ændring af kodeordet
1 Vælg “SKIFT KODEORD” efter trin 3 ved hjælp af
M/m, og tryk derefter på , eller ENTER.
Det display, hvor du skal ændre kodeordet, vises.
2 Følg trin 2 og 3 for at indtaste et nyt kodeord.
55DK
Brugerdefinerede indstillinger
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
x ANGIV HUKOMMELSE
Afspilleren kan lagre UNDERTEKST, VIDEOEQUALIZER
og andre indstillinger for de enkelte plader op til 50
plader (afspilningshukommelse).
Aktiver eller deaktiver afspilningshukommelsen.
• TIL: gemmer indstillingerne i hukommelsen, når du
skyder pladen ud.
• FRA: gemmer ikke indstillingerne i hukommelsen.
Indstillinger og justeringer
Følgende indstillinger gemmes i hukommelsen vha.
afspilningshukommelsen.
– LYD (side 31)*
– UNDERTEKST (side 34)*
– VINKEL (side 34)*
– VIRTUEL 3D SURROUND (side 35)
– VIDEOEQUALIZER (side 46)
– DIGITAL VIDEOFORBEDRING (side 46)
* kun DVD
Bemærk!
• Afspilleren kan indeholde indstillingerne for op til 50 plader.
Når du gemmer indstillingerne for plade nr. 51, slettes
indstillingerne for den første plade.
• Afhængigt af DVD’en, har oplysninger, der lagres på pladen,
en højere prioritet end indstillingerne i
afspilningshukommelsen, og funktionen virker ikke.
• Sluk ikke for afspilleren ved at trykke på !. Dette kan
annullere indstillingerne. Tryk først på x for at stoppe
afspilningen, og TRYK dernæst på !/1 på fjernbetjeningen, når
afspilleren skal slukkes. Tryk på ! på afspilleren, når
strømindikatoren lyser rødt, og afspilleren er standby.
x VALG AF SPOR
Giver lydsporet med det højeste antal kanaler første
prioritet, når du afspiller en DVD, hvor der er indspillet
flere lydformater (PCM-, DTS-, MPEG-lyd- eller Dolby
Digital-format).
• FRA: Ingen prioritet.
• AUTO : Prioritet.
Bemærk!
• Når du angiver denne indstilling til “AUTO”, ændres sproget
muligvis afhængigt af “LYD”-indstillingerne i “SPROGINDSTILLING”.
Indstillingen “VALG AF SPOR” har større prioritet end “LYD”indstillingerne i “SPROG-INDSTILLING” (side 50).
• Hvis du angiver “DTS” i “LYDINDSTILLING” til “FRA”,
afspilles DTS-lydsporet ikke, selvom du angiver denne
indstilling til “AUTO”, og lyden i kanalen med det højeste
nummer indspilles i DTS-format.
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG-lyd- og Dolby Digital-lydspor har det
samme antal kanaler, vælger afspilleren PCM-, DTS-, MPEGlyd- og Dolby Digital-lydspor i denne rækkefølge.
• Afhængigt af DVD’en er den lydkanal, der har første prioritet,
forudbestemt. I dette tilfælde kan DTS-, MPEG-lyd- eller
Dolby Digital-formatet ikke få første prioritet, hvis du vælger
“AUTO”.
56DK
Indstillinger for lyd
(LYDINDSTILLING)
Med “LYDINDSTILLING” kan du indstille lyden i
forhold til afspilningsforholdene.
Standardindstillingerne vises understreget.
Vælg “LYDINDSTILLING” i klargøringsdisplayet.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
CENTERHØJTTALER-EQ.:
FLAD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
TIL
DIGITAL UDGANG:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
FRA
DTS:
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Indstil:
Afslut:
ENTER
DISPLAY
x AUDIO ATT (dæmpning)
Angiv dette element til “TIL”, hvis afspilningslyden er
forvrænget.
Afspilleren reducerer lydniveauet.
Vælger indstillingen for udgangssignalet fra AUDIO
OUT-stikket og LINE-1, 2-stikkene i henhold til det
lydudstyr, der skal tilsluttes.
• FRA: slår lyddæmpningen fra. Normalt vælges denne
indstilling.
• TIL: reducerer lydudgangsniveauet, så der ikke
forekommer lydforvrængning. Vælg denne indstilling,
hvis afspilningslyden fra de indbyggede TV-højttalere
er forvrænget.
Bemærk!
Indstillingen påvirker ikke udgangssignalet fra DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
x AUDIO DRC (dynamikområdekontrol) (kun
DVD)
Gør lyden tydelig, når lydstyrken mindskes under
afspilning af en DVD. Denne funktion fungerer kun, når
du afspiller en DVD, der har funktionen AUDIO DRC.
Dette påvirker kun udgangssignalet fra DIGITAL OUTstikkene, når “DOLBY DIGITAL” er indstillet til “DPCM”, og “MPEG” er indstillet til “PCM” i “DIGITAL
UDGANG”.
• STANDARD: Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
• TV: gør lyden tydelig, selv når du skruer lydstyrken
ned. Anbefales især, når du lytter til lyden fra TV’ets
højttalere.
• WIDE RANGE: Det giver dig fornemmelsen af at være
til live-koncert. Denne funktion virker kun, når du
afspiller en Dolby Digital-plade og er mere effektiv, hvis
du tilslutter 6 højttalere vha. 5.1-kanalstik. Den bliver
endnu mere effektiv, hvis du bruger højttalere af høj
kvalitet.
Bemærk!
Når du afspiller DVD’er uden AUDIO DRC-funktionen, er der
måske ingen virkning at bemærke på lyden.
x CENTERHØJTTALER-EQ.
Gør det indtalte spor tydeligt ved at ændre
frekvensgangen, hvis tale er vanskelig at høre. Der skal
være tilsluttet en centerhøjttaler til CENTER-stikket for
5.1CH OUTPUT, hvis denne funktion skal virke.
• FLAD: udsender det indtalte spor, som det er optaget.
• UDVIDET: forbedrer udelukkende det indtalte spor.
• SOFT: gør lyden blødere ved at afrunde lydfrekvenser
over 8 kHz. Vælg denne, hvis det indtalte spor lyder
skingert.
x DIGITAL UDGANG
Vælger udgangssignaler via DIGITAL OUT OPTICAL- og
COAXIAL-stikkene.
• TIL: Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder. Når du vælger “TIL”, skal du indstille
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS” og “48kHz/
96kHz PCM”.
Oplysninger om indstillingen af disse elementer findes
under “Indstilling af det digitale udgangssignal”.
• FRA: Når denne afspiller ikke udsender lydsignalerne
via DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene,
bliver det analoge kredsløb kun minimalt påvirket af
det digitale kredsløb.
Ændrer måderne til udsendelse af lydsignaler, når du
tilslutter 1. en digital komponent, f.eks. en receiver
(forstærker) med et digitalt stik, 2. en lydkomponent med
en indbygget dekoder (Dolby Digital, MPEG eller DTS), 3.
en DAT eller MD via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksikal
digitalledning. Yderligere oplysninger om tilslutningen
findes på side 11.
Du kan ikke justere “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”
og “48kHz/96kHz PCM”, hvis du har instillet “DIGITAL
UDGANG” til “FRA”.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
CENTERHØJTTALER-EQ.:
FLAD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
TIL
DIGITAL UDGANG:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Indstil:
Afslut:
ENTER
DISPLAY
x DOLBY DIGITAL
Vælger Dolby Digital-udgangssignaler via DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
• D-PCM (Downmix PCM): når afspilleren er tilsluttet til
en lydkomponent, som mangler en indbygget Dolby
Digital-dekoder. Hvis du afspiller Dolby Digitallydspor, blandes udgangslydsignalerne i to kanaler. Du
kan vælge, om signalerne, skal tilpasses Dolby
Surround (Pro Logic) eller ikke, ved at justere elementet
“DOWN MIX” i “LYDINDSTILLING”.
• DOLBY DIGITAL : når afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med en indbygget Dolby Digitaldekoder.
Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en
indbygget Dolby Digital-dekoder, skal du ikke bruge
denne indstilling. I givet fald høres en høj lyd fra
højttalerne, når du afspiller Dolby Digital-lydsporet,
hvilket kan genere dine ører eller beskadige højttalerne.
Bemærk!
Når du vælger “FRA”, kan du ikke angive “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG”, “DTS” og “48kHz/96kHz PCM”.
57DK
Indstillinger og justeringer
x DOWN MIX
Ændrer metoderne til at mixe ned, når du afspiller en
DVD, hvor bagsignalets komponenter, f.eks. LS, RS, eller S
er optaget i Dolby Digital-format. Se “Visning af pladens
lydoplysninger” (side 32) for at få oplysninger om
bagsignalkomponenterne.
Dette påvirker kun udgangssignalet fra DIGITAL OUTstikkene, når “DOLBY DIGITAL” er indstillet til “D-PCM”
i “DIGITAL UDGANG”.
• DOLBY SURROUND: når afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der er i overensstemmelse med Dolby
Surround (Pro Logic). Udgangssignalerne, der gengiver
Dolby Surround (Pro Logic) -effekten, mixes ned til 2
kanaler.
• NORMAL: når afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der ikke er i overensstemmelse med
Dolby Surround (Pro Logic). Signalerne uden Dolby
Surround (Pro Logic) -effekten udsendes.
Indstilling af det digitale udgangssignal
Indstillinger for lyd (LYDINDSTILLING)
x MPEG
Vælger MPEG-audiosignaler, der skal udsendes via
DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
• PCM: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden
en indbygget MPEG-dekoder. Hvis du afspiller MPEG audiolydspor, udsender afspilleren stereosignaler via
DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
• MPEG: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent
uden en indbygget MPEG-dekoder.
Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder, skal du ikke bruge denne
indstilling. I givet fald høres en høj lyd fra højttalerne,
når du afspiller MPEG-lyd-lydsporet, hvilket kan
genere dine ører eller beskadige højttalerne.
Indstillinger og justeringer
x DTS
Vælger de DTS-signaler, der skal udsendes via DIGITAL
OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
• FRA: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden
en indbygget DTS-dekoder.
• TIL: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent med
indbygget DTS-dekoder.
Akltiver ikke denne indstilling, hvis afspilleren er
tilsluttet en lydkomponent uden indbygget DTSdekoder. I givet fald høres en høj lyd fra højttalerne, når
du afspiller DTS-lydsporet, hvilket kan genere dine ører
eller beskadige højttalerne.
58DK
x 48kHz/96kHz PCM (kun DVD)
Vælger den samplingfrekvens for lydsignalet, der skal
udsendes via DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIALstikkene.
• 48kHz/16bit: DVD’ernes lydsignaler konverteres altid
til 48 kHz/16 bit.
• 96kHz/24bit: Alle typer signaler, inkl. 96 kHz/24 bit,
udsendes i deres oprindelige format. Hvis signalet
imidlertid krypteres af hensyn til beskyttelsen af
ophavsretten, udsendes det kun som 48 kHz/16 bit.
Bemærk!
• Hvis du vælger “96kHz/24bit”, og har tilsluttet en modtager
(forstærker), som ikke kan tage imod 96 kHz til afspilleren,
kommer der ingen lyd eller en høj lyd fra højttalerne.
• Selvom du indstiller “48kHz/96kHz PCM” i
“LYDINDSTILLING” på “96kHz/24bit”, konverteres
samplingfrekvensen til 48 kHz/16 bit, når der vælges en
VIRTUEL 3D SURROUND-indstilling.
• De analoge lydsignaler fra AUDIO OUT-stikkene bliver ikke
berørt af denne indstilling, og de beholder samplingfrekvensen
på det oprindelige niveaeu.
Indstillinger for højttalerne (HØJTTALEROPSÆTNING)
Brug displayet HØJTTALEROPSÆTNING til først at
angive størrelsen på de højttalere, du vil tilslutte, og deres
afstand fra lyttepositionen for at opnå den bedste
surround sound, når du bruger 5.1CH OUTPUT-stikkene.
Indstil derefter balancen og lydniveauet. Brug testtonen
til at justere højttalernes lydstyrke til samme niveau.
Se side 13 for at få en vejledning i tilslutning af højttalere.
Standardindstillingerne vises understreget.
Vælg “HØJTTALEROPSÆTNING” på
klargøringsdisplayet.
Indstil:
Afslut:
STOR
STOR
STOR(BAG)
JA
ENTER
DISPLAY
x STØRRELSE
Vælger størrelsen på de højttalere, der skal tilsluttes.
• FRONT
— STOR: Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
— LILLE: Vælg denne, når lyden “knaser” eller
surround sound-effekterne er vanskelige at høre.
Derved aktiveres Dolby Digital-bassens
omdirigeringskredsløb og højttalerens basfrekvenser
udsendes via subwooferen.
• CENTER
— INGEN: Vælg denne indstilling, hvis der ikke
tilsluttes en centerhøjttaler.
— STOR: Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
— LILLE: Vælg denne indstilling, hvis lyden “knaser”.
Derved aktiveres Dolby Digital-bassens
omdirigeringskredsløb og centerhøjttalerens
basfrekvenser udsendes via andre højttalere.
• BAG
— INGEN: Vælg denne indstilling, hvis der ikke
tilsluttes en baghøjttaler.
— STOR (BAG/SIDE): Vælg under normale forhold en
af disse i henhold til baghøjttalerens placering*.
— LILLE (BAG/SIDE): Vælg en af disse i henhold til
baghøjttalerens placering*, når lyden “knaser” eller
surround sound-effekterne er vanskelige at høre.
Derved aktiveres Dolby Digital-bassens
omdirigeringskredsløb og baghøjttalerens
basfrekvenser udsendes via andre højttalere.
* Baghøjttalerens placering
Angiv placeringen af baghøjttalerne for at opnå de rigtige
effekter for “VIRTUAL REAR SHIFT”, “VIRTUAL MULTI
REAR” og “VIRTUAL MULTI DIMENSION”. Disse
effekter findes i “VIRTUEL 3D SURROUND” på
kontrolmenuens display.
• SIDE: Hvis baghøjttalernes placering svarer til afsnit A
i illustrationen nedenfor.
• BAG: Hvis baghøjttalernes placering svarer til afsnit B
i illustrationen nedenfor.
Denne indstilling påvirker kun indstillingerne “VIRTUAL
REAR SHIFT”, “VIRTUAL MULTI REAR” og “VIRTUAL
MULTI DIMENSION”.
90°
A
A
45°
B
B
20°
Bemærk!
• Subwooferens bortskæringsfrekvens er fast 120 Hz.
• Hvis dine højttalere er for små til at gengive lave basfrekvenser,
skal du sætte alle højttalerindstillinger på “LILLE”, og anvende
en subwoofer til lavfrekvenslyd.
59DK
Indstillinger og justeringer
HØJTTALEROPÆTNING
STØRRELSE:
AFSTAND:
BALANCE:
NIVEAU:
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
BAG:
SUBWOOFER:
• SUBWOOFER
— INGEN: Vælg denne indstilling, hvis der ikke
tilsluttes en subwoofer. Derved aktiveres Dolby
Digital-bassens omdirigeringskredsløb, og LFEsignalerne udsendes fra fronthøjttalerne, hvis
størrelsen på fronthøjttalerne er sat til “STOR”.
— JA: Vælg denne for at udsende LFE-kanalen (Low
Frequency Effect) via subwooferen, hvis der tilsluttes
en subwoofer.
Indstillinger for højttalerne (HØJTTALEROPSÆTNING)
x AFSTAND
Indstillingen for standardafstand for højttalerne i forhold
til lyttepositionen vises nedenfor.
3.6m
3.6m
3.0m
3.6m
3.0m
Indstillinger og justeringer
De enkelte højttaleres afstand kan varieres på følgende
måde. Standardindstillingerne står i parentes. Husk at
ændre værdien på klargøringsdisplayet, hvis du flytter
højttalerne.
• FRONT (3,6m)
Fronthøjttalernes afstand kan indstilles i intervaller på
0,2 meter fra 1 til 15 meter. Afstanden måles fra
fronthøjttaler til lytteposition.
• CENTER (3,6m)
Centerhøjttalerens afstand kan indstilles i intervaller på
0,2 meter. Anbring centerhøjttaleren direkte mellem
fronthøjttalerne. Du kan flytte den op til 0,6 meter
bagud eller 1,6 meter fremad, hvis det er nødvendigt.
• BAG (3,0m)
Baghøjttalernes afstand kan indstilles i intervaller på 0,2
meter. Anbring højttalerne bag lyttepositionen i en
afstand svarende til fronthøjttalerens afstand. Du kan
om nødvendigt flytte baghøjttalerne op til 5 meter
nærmere lyttepositionen.
Sådan vender du tilbage til standardindstillingen
Vælg punktet, og tryk derefter på CLEAR.
Bemærk!
• Hvis de enkelte front- eller baghøjttalere ikke anbringes i en
afstand, der svarer til afstanden fra lyttepositionen, skal
afstanden indstilles i henhold til den nærmeste højttaler.
• Anbring ikke baghøjttalerne længere væk fra lyttepositionen
end fronthøjttalerne.
x BALANCE
Balancen for venstre og højre højttaler kan variere på
følgende måde. Husk at indstille “TESTTONE” på “TIL”
for at gøre indstillingen nemmere (se x TESTTONE
nedenfor). Standardindstillingerne står i parentes.
• FRONT (0dB)
Indstil balancen mellem venstre og højre fronthøjttaler
(–6dB [L] til +6dB [R] i intervaller på 0,5 dB).
• BAG (0dB)
Indstil balancen mellem venstre og højre baghøjttaler
(–6dB [L] til +6dB [R] i intervaller på 0,5 dB).
Sådan vender du tilbage til standardindstillingen
Vælg punktet, og tryk derefter på CLEAR.
x NIVEAU
Lydstyrken for de enkelte højttalere kan varieres på
følgende måde. Fronthøjttalernes niveau danner basis for
reguleringen af de øvrige højttalere. Husk at indstille
“TESTTONE” på “TIL” for at gøre indstillingen nemmere
(se x TESTTONE nedenfor). Standardindstillingerne står i
parentes.
• CENTER (0dB)
Indstil centerhøjttalerens niveau (–6dB til +6dB, i
intervaller på 0,5 dB).
• BAG (0dB)
Indstil baghøjttalernes niveau (–6dB til +6dB, i
intervaller på 0,5 dB).
• SUBWOOFER (0dB)
Indstil subwooferens niveau (–10dB til +10dB, i
intervaller på 0,5 dB).
Sådan vender du tilbage til standardindstillingen
Vælg punktet, og tryk derefter på CLEAR.
x TESTTONE
Højttalerne udsender en testtone. Brug den til at regulere
BALANCE og NIVEAU, når du anvender 5.1CH
OUTPUT-stikkene.
• FRA: Testtonen udsendes ikke fra højttalerne.
• TIL: Testtonen udsendes skiftevis fra de enkelte
højttalere. Når et af punkterne til
“HØJTTALEROPSÆTNING” vælges, udsendes
testtonen samtidigt fra venstre og højre højttalere.
Bemærk!
Lyden afbrydes et kort øjeblik, når højttalerindstillingerne
justeres.
60DK
Regulering af højttalernes lydstyrke
1
Vælg “HØJTTALEROPSÆTNING” på
klargøringsdisplayet, når afspilningen er stoppet.
2
Vælg “TESTTONE”, og indstil “TESTTONE” til “TIL”.
Testtonen lyder skiftevis fra højttalerne.
3
Vælg “BALANCE” eller “NIVEAU” fra
lyttepositionen, og indstil værdien for “BALANCE”
vha. </, og “NIVEAU” vha. M/m.
Testtonen udsendes samtidigt fra både venstre og
højre højttalere.
4
Betjening af TV eller AVmodtager (forstærker) med
den medfølgende
fjernbetjening Z
Hvis du indstiller fjernbetjeningssignalet, vil du kunne
betjene dit TV eller din AV-modtager (forstærker) med
den medfølgende fjernbetjening.
Standardindstillingen er at fjernbetjene Sony-TV’er med
g-mærket.
TV
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TV ?/1
0
Vælg “TESTTONE”, og indstil “TESTTONE” til “FRA”
for at deaktivere testtonen.
Betjening af fjernsyn eller AV-modtagere
(forstærkere) med fjernbetjeningen
Tryk på TV ?/1, og hold den nede, mens du angiver
TV’ets eller AV-modtagerens producentkode (se
tabellen på næste side) vha. nummerknapperne. Slip
derefter TV ?/1.
Koderne på de TV’er og AV-modtagere
(forstærkere), der kan betjenes
Hvis der er angivet mere end én kode, skal du prøve at
indtaste dem én ad gangen, indtil du finder den, der kan
bruges sammen med dit TV eller din AV-modtager
(forstærker).
Bemærk!
• Hvis du angiver en ny kode, slettes den tidligere kode.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, indstilles
koden muligvis til standardindstillingen. Angiv den relevante
kode igen.
61DK
Indstillinger og justeringer
Sådan indstilles lydstyrken for alle højttalere på
én gang
Brug modtagerens (forstærkerens) lydstyrkeknap.
Betjening af TV eller AV-modtager (forstærker) med den medfølgende fjernbetjening
TV
Betjening af TV’et
Producent
Kode
Sony (standard)
01
Grundig
11
Du kan betjene TV’et vha. følgende knapper.
TV ?/1
TV
Hitachi
WIDE MODE
24
Indstillinger og justeringer
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
AV-modtager (forstærker)
Producent
Kode
Sony
91, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TV/VIDEO
VOL
0
TV/DVD*
Tryk på
Sådan
TV ?/1
Tændes og slukkes TV’et.
TV/VIDEO
Ændres TV’ets indgangskilde mellem TV
og andre inputkilder
TV/DVD*
Ændres TV’ets indgangskilde mellem TV
og cd/DVD-afspiller
VOL
Reguleres TV’ets lydstyrke
WIDE MODE
Skiftes til eller fra bredformat på et Sony
Wide TV
* Hvis du tilslutter afspilleren til TV’et gennem SCART (EURO
AV) -stikkene, indstilles TV’ets indgangskilde automatisk til
afspilleren, når du starter afspilning eller trykker på en hvilken
som helst knap undtagen TV ?/1. Tryk i det tilfælde på TV/
DVD for at vende tilbage til indgang til TV’et.
Bemærk!
Afhængigt af TV’et kan du muligvis ikke fjernbetjene TV’et eller
bruge nogle af knapperne ovenfor.
Betjening af AV-modtageren
(forstærkeren)
Du kan ændre AV-modtagerens (forstærkerens) lydstyrke
vha. VOL.
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VOL
Bemærk!
Afhængigt af AV-modtageren (forstærkeren) kan du muligvis
ikke fjernbetjene AV-modtageren (forstærkeren).
62DK
Yderligere
oplysninger
Fejlfinding
Hvis følgende problemer opstår ved afspilning, kan du
bruge denne fejlfindingsvejledning til at udbedre
problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
din Sony-forhandler.
Tænd
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er forsvarligt tilsluttet.
Billede
Der er ikke noget billede.
, Kontroller, om afspilleren er tilsluttet korrekt.
, Videostikket er beskadiget. Udskift det med et nyt.
, Sørg for at tilslutte afspilleren til tv’ets
videoindgangsstik (side 8).
, Sørg for at tænde for tv’et.
, Sørg for at vælge tv’ets videoindgang, så du kan få
vist billederne fra afspilleren.
Selvom du angiver formatforholdet i “TV TYPE” i
“SKÆRMINDSTILLING” i klargøringsdisplayet,
udfylder billedet ikke skærmen.
, Formatforholdet er fastsat på DVD’en.
Billedet er i sort/hvid.
, Angiv i klargøringsdisplayet “LINE” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” til den
indstilling, der passer til dit tv (side 52).
, Afhængigt af tv’et bliver billedet på skærmen
sort/hvidt, når du afspiller en plade, der er
optaget i NTSC-farvesystemet.
63DK
Yderligere oplysninger
Der forekommer billedstøj.
, Rengør pladen.
, Hvis videosignalet fra DVD-afspilleren skal
gennem videobåndoptageren for at nå tv’et, kan
nogle DVD-programmers kopibeskyttelse påvirke
billedkvaliteten.
Hvis du stadig har problemer, når du har
kontrolleret forbindelserne, skal du prøve at
tilslutte DVD-afspilleren direkte til tv’ets S VIDEOvideoindgangsstik, hvis tv’et har en sådan indgang
(side 9).
Fejlfinding
Lyd
Yderligere oplysninger
Der er ingen lyd.
, Kontroller, om afspilleren er tilsluttet korrekt.
, Lydkablet er beskadiget. Udskift det med et nyt.
, Sørg for at tilslutte afspilleren til receiverens
(forstærkerens) lydindgangsstik (side 11).
, Sørg for at tænde for tv’et og receiveren
(forstærkeren).
, Sørg for at vælge den korrekte indstilling på
receiveren (forstærkeren) for at høre lyden fra
afspilleren.
, Afspilleren er i pausetilstand eller i slow motiontilstand. Tryk på H for at vende tilbage til normal
afspilning.
, Afspilleren er i hurtig fremspoling- eller hurtig
tilbagespoling- tilstand. Tryk på H for at vende
tilbage til normal afspilning.
, Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingen
(side 13 og 59). Se også brugervejledningen til
receiveren (forstærkeren).
, Hvis du bruger DIGITAL OUT-stikkene, skal du
indstille “DIGITAL UDGANG” på “TIL” på
klargøringsdisplayet. Ellers kommer der ingen lyd
via DIGITAL OUT-stikkene (side 57).
, Når du afspiller DTS-lydspor, udsendes lyden kun
fra DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIALstikket (side 18).
Der er støj på lyden.
, Rengør pladen.
, Når du afspiller en cd med DTS-lydspor, udsendes
lyden fra et andet stik end DIGITAL OUT
OPTICAL- eller COAXIAL-stikket (side 18).
Der opstår lydforvrængning.
, Angiv i klargøringsmenuen “AUDIO ATT” i
“LYDINDSTILLING” til “TIL” (side 56).
Lyden mister stereovirkningen, når du afspiller
en video-cd eller en cd.
, Angiv “LYD” til “STEREO” i
kontrolmenudisplayet (side 31).
, Sørg for at tilslutte afspilleren korrekt (side 8, 11,
13).
64DK
Surround-effekten er svær at afgøre, når du
afspiller et Dolby Digital-lydspor.
, Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingen
(side 13 og 59). Se også brugervejledningen til
receiveren (forstærkeren).
, Afhængigt af DVD’en, er udgangssignalet
muligvis ikke de fulde 5.1 kanaler. Det kan være i
mono eller endda stereo, hvis lydsporet er optaget
i Dolby Digital-, MPEG- eller DTS-format.
Lyden kommer kun fra centerhøjttaleren.
, Afhængigt af pladen kommer lyden muligvis kun
fra centerhøjttaleren.
, Indstil “VIRTUEL 3D SURROUND” på “FRA” på
betjeningsmenuens display (side 35).
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Brug fjernbetjeningen i nærheden af afspilleren.
, Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
, Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
Pladen spiller ikke.
, Der er ingen plade i (“llæg plade.” vises på tvskærmen).
Ilæg en plade.
, Ilæg pladen korrekt med afspilningssiden nedad i
pladeskuffen.
, Rengør pladen.
, Afspilleren kan ikke afspille cd-rom’er osv (side 5).
Ilæg en DVD, video-cd eller cd.
, Kontroller DVD’ens områdekode (side 4).
, Der er fugt på indersiden af afspilleren. Tag pladen
ud, og lad afspilleren stå tændt i ca. en halv time
(side 6).
Afspilleren afspiller ikke fra starten, når den
afspiller en plade.
, Der er valgt Programmeret afspilning, Afspilning i
tilfældig rækkefølge, Gentaget afspilning eller A-B
Gentaget. Tryk på CLEAR (side 41 til 45).
, Der er valgt Genoptag afspilning.
Tryk på x på frontpanelet eller på
fjernbetjeningen, før du starter afspilningen (side
20).
, Der vises automatisk en titelmenu eller en DVDmenu på TV-skærmen, når du afspiller DVD’en,
eller der vises automatisk en klargøringsmenu på
TV-skærmen, når du afspiller video-cd’en med
PBC-funktioner.
Afspilleren begynder automatisk at afspille
DVD’en.
, DVD’en har automatisk afspilning.
Du kan ikke udføre visse funktioner, f.eks. Stop,
Søgning, Afspilning i slowmotion, Gentaget
afspilning, Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning.
, Afhængigt af pladen kan du ikke udføre nogle af
handlingerne ovenfor.
Meddelelserne vises ikke på TV-skærmen på det
ønskede sporg.
, Vælg sproget til displayet på skærmen i
klargøringsmenuen i “DISPLAYSPROG” under
“SPROG-INDSTILLING” (side 50).
Sproget for lydsporet kan ikke ændres, når du
afspiller en DVD.
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på DVD’en.
, Det er ikke tilladt at ændre sproget for lydsporet
på DVD’en.
Underteksterne kan ikke slås fra, når du afspiller
en DVD.
, Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke
deaktivere underteksterne.
Vinklerne kan ikke ændres, når du afspiller en
DVD.
, Der er ikke indspillet multi-vinkler på DVD’en.
, Du skal ændre vinklerne, når “ANGLE” vises på
displayet på frontpanelet (side 34).
, Det er ikke tilladt at ændre vinklerne på DVD’en.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
, Statisk elektricitet osv. kan påvirke afspillerens
funktion.
Tryk på ! på afspilleren for at slukke for
afspilleren, og tænd derefter for den igen.
Der vises intet på displayet på frontpanelet.
, I klargøringsdisplayet er “DISPLAYLYS” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” angivet til
“FRA”.
Angiv “DISPLAYLYS” til “LYS” eller “MØRK”
(side 53).
5 tal eller bogstaver vises på skærmen og i
displayet på frontpanelet.
, Selvdiagnose-funktionen blev aktiveret. Se tabellen
på side 66.
Pladeskuffen åbnes ikke, og “LOCKED” vises på
displayet på frontpanelet.
, Kontakt din Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-servicecenter.
65DK
Yderligere oplysninger
Aspilningen stopper automatisk.
, Pladen kan indeholde et autopausesignal. Når du
afspiller en sådan plade, stopper afspilleren
afspilningen ved signalet.
Sproget for underteksterne kan ikke ændres, når
du afspiller en DVD.
, Der optages ikke undertekster på flere sprog på
DVD’en.
, Det er ikke tilladt at ændre undertekstsproget for
lyden på DVD’en.
Selvdiagnose-funktion
Hvis selvdiagnose-funktionen er aktiveret og forhindrer fejlfunktion i
afspilleren, vises et servicenummer på fem tegn (et bogstav og fire tal) på
skærmen og på displayet på frontpanelet. I dette tilfælde skal du
kontrollere følgende tabel.
C:13:00
Første tre tegn
Årsag og/eller udbedring
C13
•Pladen er snavset.
, Aftør pladen med en klud (side 6).
C31
•Pladen er ikke lagt korrekt i.
, Åbn pladeskuffen, og læg pladen korrekt i.
Exx (xx står for et tal)
•Afspilleren har udført selvdiagnose-funktionen for at forhindre fejlfunktion.
, Når du kontakter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserede Sonyservicecenter, skal du oplyse servicenummeret bestående af fem tegn. (eksempel:
E:61:10)
Yderligere oplysninger
66DK
Specifikationer
CD/DVD-afspiller
Generelt
Laser
Halvlederlaser
Signalformatsystem
PAL/(NTSC)
Strømkrav
220 – 240 V vekselsstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
17 W
Mål (ca.)
Lydkarakteristika
430 × 69 × 260 mm (b/h/d)
inkl. fremspringende dele
Frekvensgang
Vægt (ca.)
2,9 kg
Betjeningstemperatur
5 °C to 35 °C
Betjeningsluftfugtighed
25 % til 80 %
Medfølgende tilbehør
Se side 7.
Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.
Yderligere oplysninger
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz til 44 kHz
(±1 dB)
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz
(±0,5 dB)
cd: 2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
Signal/støjforhold
Over 110 dB (kun AUDIO OUT-stik)
Harmonisk forvrængning
Under 0,003 %
Dynamikområde
Over 100 dB (DVD)
Over 97 dB (cd)
Wow og flutter
Under en påviselig værdi
(±0,001 % W SPIDSVÆRDI)
Udgangssignaler
Bøsnings- Udgangstype
niveau
AUDIO OUT
(R, L)
Belastningsimpedans
Phono2 Vrm (ved 50 Over 10 kilohm
bøsninger kilohm)
DIGITAL OUT Optisk
(OPTICAL)
udgangsstik
–18 dBm
Bølgelængde: 660 nm
DIGITAL OUT Phono(COAXIAL)
bøsning
0,5 Vp-p
75 ohm afsluttet
VIDEO OUT
1,0 Vp-p
75 ohm, negativ synk
Phonobøsning
S VIDEO OUT Mini-DIN- Y: 1,0 Vp-p
75 ohm, negativ synk
stik med 4
ben
C: 0,3 Vp-p
75 ohm afsluttet
(PAL)
C: 0,286 Vp-p
(NTSC)
5.1CH
OUTPUT
Phonobøsning
2 Vrms (ved
50 kilohm)
Over 10 kilohm
PHONES
Phonebøsning
12 mW
32 ohm
67DK
Ordliste
Afspilningskontrol (PBC) (side 22)
Signaler, der er indkodet på video-cd’er (version 2.0) til
kontrol af afspilningen.
Ved hjælp af menuer, der er optaget på video-cd’er med
PBC-funktioner, kan du afspille enkle, interaktive
programmer, programmer med søgefunktioner osv.
Bit-hastighed (side 38)
Værdi, der angiver den mængde videodata, som
komprimeres på en DVD pr. sekund. Enheden er Mbps
(megabit pr. sekund). 1 Mbps angiver, at data pr. sekund
er 1.000.000 bits pr. sekund. Jo højere bit-hastighed, desto
større datamængde. Dette er dog ikke altid ensbetydende
med en højere billedkvalitet.
Yderligere oplysninger
Børnesikring (side 53)
En funktion i DVD’en til at begrænse afspilningen af
pladen efter brugerens alder i forhold til bestemmelserne i
hvert enkelt land. Begrænsningen varierer fra plade til
plade. Når den aktiveres, forbydes afspilningen, voldelige
sekvenser springes over eller erstattes med andre
sekvenser osv.
DCS (Digital Cinema Sound) (side 35)
Den sædvanlige betegnelse for teknologien, som Sony har
udviklet til surround sound i hjemmet. Den simulerer
lyden i et filmredigeringsstudie i stedet for den
sædvanlige koncertsal, så du kan få den surround sound,
du kender fra biografen, hjemme hos dig selv. VESsystemet (Virtual Enhanced Surround), der findes i DCSprogrammer, kan skabe lydbilledet fra virtuelle
baghøjttalere ved hjælp af lyden fra fronthøjttalerne (L, R)
uden brug af rigtige baghøjttalere.
Dolby Digital (side 12, 57)
Den digitale lydkomprimeringsteknologi blev udviklet af
Dolby Laboratories. Denne teknologi er i
overensstemmelse med 5.1-kanals surround sound.
Bagkanalen er i stereo, og der er en separat subwooferkanal i dette format. Dolby Digital giver de samme
adskilte 5.1-kanaler med digitallyd i høj kvalitet, som
findes i Dolby Digital-biograflydsystemer. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle kanalernes data
optages separat og behandles digitalt.
Dolby Pro Logic (side 37, 57)
Teknologi til lydsignalbehandling udviklet af Dolby
Laboratories til surround-lyd. Når indgangssignalet har
en surround-komponent, udsender Pro Logic-processen
de forreste, midterste og bageste signaler. Den bageste
kanal har monolyd.
68DK
DTS (side 12, 58)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet af Digital
Theater Systems, Inc. Denne teknologi er tilpasset 5.1kanals surround-lyd. Bagkanalen er i stereo, og der er en
separat subwoofer-kanal i dette format. Med DTS får du
de samme 5.1 separate kanaler med digitallyd af høj
kvalitet. Den gode kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data indspilles separat og behandles digitalt.
DVD (side 4)
En plade, der indeholder op til 8 timers levende billeder,
selvom den har samme diameter som en cd.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med ét lag ved
4,7 GB (gigabyte) er syv gange så stor som for en cd.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med to lag er 8,5
GB, en dobbeltsidet DVD med ét lag er 9,4 GB, og
dobbeltsidet DVD med to lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet, der er en af de
mest udbredte standarder for digital komprimering.
Billeddataene komprimeres til omkring 1/40 af den
oprindelige størrelse. DVD’en anvender også
komprimering med variabel bithastighed, der ændrer
dataene, så de placeres i henhold til billedets status.
Lyddataene optages i Dolby Digital samt i PCM, hvilket
giver mulighed for en mere realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD’en forskellige avancerede funktioner,
f.eks. flere vinkler, flere sprog og børnesikring.
Flersproget funktion (side 15, 34, 50)
På nogle DVD’er er lyden eller underteksterne til et
billede optaget på flere sprog.
Kapitel (side 5)
Dele af et billede eller et musikstykke på en DVD, der er
mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert
kapitel tildeles et kapitelnummer, der gør det let for dig at
finde det ønskede kapitel.
MPEG-lyd (side 12)
Et internationalt standardkodningssystem, der bruges til
at komprimere de digitale lydsignaler, godkendt af ISO/
ICE. MPEG 1 passer til op til 2-kanals stereo. MPEG 2
anvendt på DVD’er passer til op til 7.1-kanals surround.
Multi-vinkelfunktion (side 34)
Forskellige vinkler for sekvensen (videokameraets
synsvinkler) er optaget på visse DVD’er.
Spor (side 5)
Dele af et billede eller musikstykke på en cd eller videocd. Hver enkelt spor tildeles et spornummer, der gør det
let for dig at finde det ønskede spor.
Titel (side 5)
Den længste del af et film- eller et musikstykke på en
DVD, en spillefilm osv. til en filmstump i et videoprogram
eller et album osv., eller til et musikstykke i et
lydprogram. Hver enkelt titel tildeles et titelnummer, der
gør det let for dig at finde den ønskede titel.
Yderligere oplysninger
Video-cd (side 4)
En cd, der indeholder levende billeder.
Billeddataene anvender MPEG 1-formatet, der er en af de
mest udbredte standarder for digital
komprimeringsteknologi i verden. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den oprindelige
størrelse. En video-cd på 12 cm kan derfor indeholde op
til 74 minutters levende billeder.
Video-cd’er kan også indeholde kompakte lyddata. Lyde
uden for den menneskelige høreevne komprimeres, mens
lyde, der kan høres, ikke komprimeres. Video-cd’er kan
indeholde seks gange så mange lydoplysninger som
almindelige lyd-cd’er.
Der findes to versioner video-cd’er.
• Version 1.1: Du kan kun afspille levende billeder og
lyde.
• Version 2.0: Du kan afspille højopløselige still-billeder
og benytte PBC-funktioner.
Denne afspiller passer til begge versioner.
69DK
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 34, 50.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Yderligere oplysninger
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Ikke angivet
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
70DK
Stikordsregister til dele og knapper
Yderligere oplysninger finder du ved hjælp af sidetallene i parentes.
Frontpanel
1
2 3 4 5
qs
qd
qf
qg
qh
7
qj
8
qk ql
9 q;
qa
w; wa
qa </M/m/,/ENTER-knap
Vælger og udfører elementer eller indstillinger.
qs PHONES-stik (17)
Slut hovedtelefonerne til dette stik.
qd PHONES LEVEL-knap (17)
Regulerer hovedtelefonernes lydstyrke.
qf
(fjernbetjeningsmodtager) (7)
Modtager signalerne fra fjernbetjeningen.
qg MULTICHANNEL-indikator
Lyser når:
– der afspilles et Dolby Digital-lydspor på DVD’en
– der afspilles et MPEG-lydspor på DVD’en
– pladen ikke er lagt i
qh Displayet på frontpanelet (23)
Angiver spilletiden osv.
qj H (afspil)-knap (17)
Afspiller en plade.
qk X (pause)-knap (18)
Stopper afspilningen af en plade midlertidigt.
ql x (stop)-knap (18, 20)
Stopper afspilningen af en plade.
w; DISPLAY-knap (25)
Viser klargøringsdisplayet på TV-skærmen, så du kan
indstille eller regulere punkterne på
betjeningsmenuen.
wa ORETURN (retur)-knap (22, 25)
Tryk på knappen for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede osv.
71DK
Yderligere oplysninger
1 ! (tænd)-knap og indikator (17)
Afbryder strømmen til afspilleren, eller sæt den
standby.
2 SHUFFLE-knap (43)
Viser “SHUFFLE”-displayet på TV-skærmen.
3 REPEAT (gentag)-knap (44)
Viser “GENTAG”-displayet på TV-skærmen.
4 DVE (Digital Video Enhancer) -knap og indikator
(46)
Tryk her for at vælge et DVE-niveau (Digital
Videoforbedring).
Indikatoren lyser, hver gang der vælges et andet punkt
end “FRA”.
5 VIRTUAL 3D SURROUND-knap og indikator (37)
Tryk her for at vælge det ønskede “VIRTUEL 3D
SURROUND”-punkt.
Indikatoren lyser, hver gang der vælges et punkt,
undtagen “FRA”.
6 Pladeskuffe (17)
Læg en plade i skuffen.
7 AOPEN/CLOSE (åbn/luk)-knap (17)
Åbner eller lukker pladeskuffen.
8 ./>PREV/NEXT (forrige/næste)-knapper (18)
Tryk på knapperne for at gå til næste kapitel eller spor
eller for at gå tilbage til foregående kapitel eller spor.
9 TITLE (titel)-knap (21)
Viser titelmenuen på TV-skærmen.
0 DVD MENU-knap (21)
Viser DVD-menuen på TV-skærmen.
6
Stikordsregister til dele og knapper
Bagpanel
1
2
LINE-1 (RGB) - TV
5.1CH OUTPUT
AUDIO OUT
FRONT REAR CENTER
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
R
LINE-2
DIGITAL OUT
L
COAXIAL OPTICAL
VIDEO OUT
S VIDEO OUT
5 6
7
8
WOOFER
3
4
Yderligere oplysninger
1 LINE-1 (RGB)-TV (line-1 (RGB)-television)-stik (8, 52)
Tilsluttes til TV’et med LINE-1-stikket for at udsende
signalet fra afspilleren. Du kan vælge
videosignalerne, S-VIDEO-signalerne eller RGBsignalerne som formatet for udgangssignalerne.
2 LINE-2-stik (8)
Tilsluttes til videoudstyret med LINE-2-stikket for at
indlæse signalet fra udstyret.
3 5.1CH OUTPUT-stik (14)
Tilsluttes til en modtager (forstærker) med 5.1-kanals
indgangsstik.
4 AUDIO OUT R/L (audio out højre/venstre)-stik (9,
11)
Tilsluttes til TV’ets eller receiverens (forstærkerens)
lydindgang.
5 DIGITAL OUT COAXIAL-stik (11)
Tilsluttes til en lydkomponent, der bruger en koaksial
digitalledning.
6 DIGITAL OUT OPTICAL-stik (11)
Tilsluttes til en lydkomponent, der bruger en optisk
digitalledning. Tag dækslet af.
7 VIDEO OUT-stik (9)
Tilsluttes til TV’ets eller skærmens videoindgang.
8 S VIDEO OUT-stik (9, 11)
Tilsluttes til TV’ets eller skærmens S-videoindgang.
72DK
Fjernbetjeningen
qf
TV
1
qg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
0
4
qh
qj
5
qk
6
ql
7
w;
8
l
L
wa
ws
q;
wd
wf
qa
wg
qs
qd
wh
1 ZOPEN/CLOSE (åbn/luk)-knap (18)
Åbner eller lukker pladeskuffen.
2 Nummer/ENTER-knapper
Vælger og udfører punkter eller indstillinger.
3 CLEAR (slet)-knap (41 til 45)
Tryk på knappen for at vende tilbage til fortsat
afspilning osv.
4 ANGLE (vinkel)-knap (35)
Ændrer vinklen ved afspilning af en DVD.
5 AUDIO (lyd)-knap (32)
Ændrer lyden ved afspilningen af en DVD eller videocd.
6 PROGRAM-knap (42)
Viser “PROGRAM”-displayet på TV-skærmen.
7 SHUFFLE-knap (43)
Viser “SHUFFLE”-displayet på TV-skærmen.
73DK
Yderligere oplysninger
9
8 ./>PREV/NEXT (forrige/næste)-knapper (18)
Tryk på knapperne for at gå til næste kapitel eller spor
eller tilbage til foregående kapitel eller spor.
9 '3/#7 SEARCH/STEP (søg/hop)-knapper (19)
Tryk på denne, mens billedet betragtes, for hurtigt at
finde et punkt, eller tryk flere gange for at afspille en
plade billede for billede.
0 HPLAY (afspil)-knap (17)
Afspiller en plade.
qa TITLE (titel)-knap (21)
Viser titelmenuen på TV-skærmen.
qs </M/m/,/ENTER-knapper
Vælger og udfører elementer eller indstillinger.
qd DISPLAY-knap (25)
Viser kontrolmenuen på TV-skærmen, så du kan
angive eller indstille elementerne.
qf TV @/1 (television tændt/standby) -knap (61)
Tænder og slukker TV’et.
qg @/1 (tænd/standby)-knap (17)
Tryk her for at sætte afspilleren i standby-tilstand eller
aktivere den, når den er tændt ved hjælp af et tryk på
! på afspilleren.
qh TV (television)/AV-modtager (forstærker) betjeningsknapper (62)
Styrer TV eller AV-modtager (forstærker).
qj SUBTITLE (undertekst)-knap (34)
Ændrer underteksterne under afspilning af en DVD.
qk REPEAT (gentag)-knap (44)
Viser displayet “GENTAG” på TV-skærmen.
ql DVE (Digital Video Enhancer)-knap (46)
Tryk her for at vælge et DVE-niveau (Digital
Videoforbedring).
w; TV/DVD (television/DVD)-knap (10, 62)
Tryk på knappen for at returnere TV’ets indgang fra
CD/DVD-afspilleren til TV’et, når du tilslutter
afspilleren til TV’et via SCART (EURO AV)-stikkene.
wa TIME/TEXT (klokken/tekst)-knap (23)
Viser pladens afspilningstid osv. på displayet på
frontpanelet.
ws
/
SCAN/SLOW-knapper (19)
Finder hurtigt et sted, mens billedet vises eller en
plade afspilles i slowmotion.
wd xSTOP-knap (18, 20)
Stopper afspilningen af en plade.
wf XPAUSE-knap (18)
Stopper afspilningen af en plade midlertidigt.
wg DVD MENU-knap (21)
Viser DVD-menuen på TV-skærmen.
wh ORETURN (retur)-knap (22, 25)
Tryk på knappen for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede osv.
Indeks
DTS 12, 58
DVD 17
DVD-menu 21
DVD-MENU 50
DIGITAL VIDEOFORBEDRING
46
Tal
4:3 LETTER BOX 51
4:3 BESKÅRET 51
5.1-kanals surround 13
16:9 51
48kHz/96kHz PCM 58
P, Q, R
PAUSESKÆRM 52
PAUSE TILSTAND 53
PBC-afspilning 22, 68
PBC-funktioner 22
PRO LOGIC 36, 57
PROGRAM 40
Programmeret afspilning 40
F
A
A-B GENTAG 44
Afspilning i slowmotion 19
Afspilning i tilfældig rækkefølge
42
AFSTAND 60
ANGIV HUKOMMELSE 56
Anvendelige plader 4
AUDIO ATT 56
AUDIO DRC 56
AUTO AFSPILNING 52
AVANCERET 38
Fejlfinding 63
Fjernbetjening 7, 61
Fortsat afspilning
Cd/video-cd 17
DVD 17
Genoptagelse af afspilning 20
GENTAG 43
H
Yderligere oplysninger
Hurtig fremspoling 19
Hurtig tilbagespoling 19
Højttalere
tilslutning 13
indstilling 59
HØJTTALEROPSÆTNING 59
Håndtering af plader 6
Indeks 5, 28
INDEKS 28
D, E
74DK
TESTTONE 60
Tilslutning 8, 11, 13
Titel 5, 28, 69
TITEL 28
Titelmenu 21
TV TYPE 51
U
UNDERTEKST 34
Kapitel 5, 28, 68
KAPITEL 28
Klargøringsdisplay 47
KLOKKEN/TEKST 29, 30, 31
Kontrolmenudisplay 25
cd 4, 17
CENTERHØJTTALER-EQ
(equalizer) 57
DIGITAL UDGANG 57
Digital udgang 12, 57
Display
Display på frontpanelet 23
Klargøringsdisplay 47
Kontrolmenudisplay 25
Display på frontpanelet 23
Display på skærmen
Kontrolmenudisplay 25
Klargøringsdisplay 47
DISPLAYLYS 53
DISPLAYSPROG 50
DOLBY DIGITAL 12, 57
DOWN MIX 57
T
I, J
K
C
Sekvens 5
SEKVENS 28
SHUFFLE 42
SKÆRMINDSTILLING 51
Spor 5, 28, 68
SPOR 28
SPROG-INDSTILLING 50
STØRRELSE 59
S-videoudgang 9, 11
Søgning. Se Lokalisering
G
B
BAGGRUNDS 52
BALANCE 60
Batterier 7
BESKÅRET 51
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 52
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 39
BØRNESIKRING 53
S
L
LETTER BOX 51
LINE 52
Lokalisering
af et bestemt sted 19
ved at se på TV-skærmen 19
LYD 31, 50
LYDINDSTILLING 56
M, N, O
MPEG 58
NIVEAU 60
V, W, X, Y, Z
VALG AF SPOR 56
VIDEO-CD 4, 17, 69
VIDEOEQUALIZER 46
Vinkel 34
VINKEL 34
VIRTUEL 3D SURROUND 35
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Sähköiskuvaaran vuoksi
älä avaa laitteen koteloa.
Jätä laitteen huoltaminen
asiantuntevan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Vain valtuutettu
huoltoliike saa vaihtaa
verkkojohdon.
Tämä laite on luokiteltu 1 luokan
lasertuotteeksi. Tästä kertova etiketti
(CLASS 1 LASER PRODUCT) on
laitteen takaosassa.
VAROITUS
Optisten laitteiden käyttäminen tämän
laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Älä
yritä avata laitteen koteloa, sillä CD/DVDsoittimen laserkomponentti tuottaa
lasersäteilyä, joka on vahingollista silmille.
Jätä laitteen huoltaminen asiantuntevan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Tämä merkintä on lasersäteenkestävässä
kuoressa laitteen kotelon sisällä.
2FI
Tervetuloa!
Varotoimet
Turvallisuus
• Tämä laite toimii 220–240 voltin
vaihtojännitteellä, jonka taajuus on 50/
60 Hz. Tarkista, että laitteen
käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita
esineitä, irrota verkkojohto. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa
laite ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina,
kun verkkojohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
laitteen virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto seinäpistorasiasta, jos
et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
Tartu aina pistokkeeseen, kun irrotat
verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan
vedä johdosta.
Asentaminen
• Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta,
jotta laitteen sisäosat eivät kuumene.
• Älä sijoita laitetta sellaiselle alustalle
(esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai
lähelle sellaista materiaalia (esimerkiksi
verhoja), joka saattaa tukkia laitteen
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita laitetta lämpöpattereiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai
iskuille.
• Älä sijoita laitetta vinolle alustalle. Se on
suunniteltu toimimaan ainoastaan
vaakasuorassa asennossa.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä
mikroaaltouunin, kookkaiden
kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden
lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä laitteen
päälle.
• Jos CD/DVD-soitin tuodaan kylmästä
suoraan lämpimään paikkaan, soittimen
sisään saattaa tiivistyä kosteutta, joka voi
vahingoittaa linssejä. Kun asennat
laitteen ensimmäisen kerran tai siirrät
sen kylmästä lämpimään paikkaan,
odota noin 30 minuuttia ennen kuin
aloitat laitteen käytön.
Kiitos, että olet hankkinut Sonyn CD/
DVD-soittimen. Lue tämä käyttöohje
huolellisesti ennen laitteen käytön
aloittamista ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
SISÄLLYSLUETTELO
Tästä käyttöoppaasta 4
Tällä soittimella voi soittaa seuraavia levyjä 4
Varotoimet 6
Tietoja levyistä 6
Käyttöönotto 7
Pakkauksen avaaminen 7
Liittäminen televisioon 8
Liittäminen vastaanottimeen (vahvistimeen) 11
5.1-kanavien liittäminen 13
Kuvaruutunäytön kielen valitseminen 15
Toimintojen äänimerkit (toiminnon suorituksen
merkki) 16
Levyjen soittaminen 17
Levyjen soittaminen 17
Tietyn kohdan etsiminen levyltä
19
Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto) 20
DVD-levyn valikon käyttäminen 21
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen
toisto (PBC-toisto) 22
Etupaneelin näytön käyttäminen 23
Ohjausvalikon eri toimintojen
käyttäminen 25
Ohjausvalikkonäytön käyttäminen 25
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo
27
Nimikkeen, jakson, raidan, indeksin tai kohtauksen
haku 28
Soittoajan ja jäljellä olevan ajan tarkistaminen 29
Aloituskohdan valitseminen aikakoodin
avulla 30
Levyn tietojen näyttäminen 31
Äänen vaihtaminen
31
Tekstityksen näyttäminen 34
Kuvakulman vaihtaminen 34
Digital Cinema Sound -asetukset
35
Soittotietojen tarkistaminen 38
Levyjen lukitseminen (mukautettu
käytönvalvonta) 39
Ohjelmien luominen (ohjelmoitu soitto) 40
Soittaminen satunnaisjärjestyksessä
(satunnaissoitto) 42
Soittaminen jatkuvasti (jatkuva soitto) 43
Tietyn osuuden toistuva soitto (A-B-toisto) 44
Toistokuvan säätäminen (kuvan säätö) 46
Toistokuvan parantaminen (digitaalinen
kuvanparannus)
46
Asetukset ja säädöt 47
Asetusnäytön käyttäminen 47
Asetusnäytön vaihtoehtojen luettelo 49
Näytön ja ääniraidan kielen valitseminen (KIELEN
ASETUS) 50
Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET) 51
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT
ASETUKSET) 52
Ääniasetukset (AUDIOASETUKSET) 56
Kaiuttimien asetukset (KAIUTINASETUKSET) 59
Television tai AV-vastaanottimen (vahvistimen)
ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä 61
Lisätietoja
63
Vianmääritys 63
Automaattinen vianmääritystoiminto
Tekniset tiedot 67
Sanasto 68
Kielikoodien luettelo 70
Osien ja säätimien hakemisto 71
Hakemisto 74
FI
66
3FI
Tästä käyttöoppaasta
Merkintätavat
Symboli
• Tämän käyttöoppaan ohjeet koskevat laitteen säätimiä.
Voit käyttää myös kaukosäätimen säätimiä, joiden nimet ovat
samat tai samantapaiset kuin laitteen säätimien nimet.
• Tässä käyttöoppaassa on käytetty oikealla kuvattuja symboleja.
Z
z
Merkitys
Toimintoa voi ohjata vain
kaukosäätimellä.
Toiminnon käyttöä helpottavia vihjeitä.
DVD VIDEO -levyjen toiminto.
VIDEO CD -levyjen toiminto.
Ääni-CD-levyjen toiminto.
Tällä soittimella voi soittaa seuraavia levyjä
DVD VIDEO -levyt
VIDEO CD -levyt
CD-äänilevyt
Ääni + videokuva
Ääni + videokuva
Ääni
Levyn logo
Sisältö
Levyn koko
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
(CD-single)
Levyn kesto
Noin 4 tuntia
(yksipuoliset
DVD-levyt)/
noin 8 tuntia
(kaksipuoliset
DVD-levyt)
Noin 80
minuuttia
(yksipuoliset
DVD-levyt)/
noin 160
minuuttia
(kaksipuoliset
DVD-levyt)
74 minuuttia
20 minuuttia
74 minuuttia
20 minuuttia
"DVD VIDEO" -logo on tavaramerkki.
Kun toistat NTSC-levyä, tämä soitin antaa videosignaalin vain NTSC-muotoisena. Jos televisio on PAL-järjestelmän mukainen, kuvassa on
tällöin häiriöitä.
Tällä soittimella soitettavien DVD-levyjen aluekoodit
X
MODEL NO.
DVD-soittimen takaosaan on merkitty aluekoodi. Tällä soittimella voi soittaa vain niitä DVDlevyjä, joissa on sama aluekoodi.
Aluekoodi
DVP–8306
CD/DVD PLAYER
AC 00V 00Hz
NO.
22W
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
3-444-464-01
Tällä soittimella voi soittaa myös niitä DVD-levyjä, joissa on merkintä ALL .
Jos yrität toistaa muita DVD-levyjä, television kuvaruutuun tulee teksti "Aluekoodit rajoittavat tämän levyn toistoa".
Aluekoodimerkintä voi puuttua myös joistakin sellaisista DVD-levyistä, joiden toistoa aluekoodit rajoittavat.
DVD- ja VIDEO CD -levyjen toistoon liittyviä huomautuksia
Ohjelmien valmistajat ovat rajanneet joitakin DVD-levyjen ja VIDEO CD -levyjen toistotoimintoja. Soitin toistaa vain sitä materiaalia,
mitä ohjelmanvalmistajat ovat DVD-levyille ja VIDEO CD -levyille tallentaneet. Tämän vuoksi jotkin toistotoiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä. Katso myös tarvittaessa lisätietoja DVD-levyjen ja VIDEO CD -levyjen käyttöohjeista.
4FI
Levyihin liittyvä käsitteistö
Mitä levyjä tällä soittimella ei voi soittaa
• Nimike
DVD-levyn pisin kuva- tai musiikkiosuus, esimerkiksi elokuva
video-tallenteessa tai albumin nimi äänitallenteessa.
• Jakso
Tällä soittimella voi toistaa vain niitä levyjä, jotka on mainittu
sivun 4 taulukossa. Tällä soittimella ei voi toistaa esimerkiksi CDR-levyjä, CD-ROM-levyjä, PHOTO CD -levyjä, CD-EXTRAlevyjen dataosia, DVD ROM -levyjä eikä Super Audio CD-levyjen
HD (high density) -kerrosta.
Elokuvan tai musiikkikappaleen osat, jotka ovat nimikkeitä
lyhyempiä. Nimike koostuu useista jaksoista. Jokaisella jaksolla
on jaksonumero, jonka avulla voit etsiä kyseisen jakson.
Kaikille levyille ei ehkä ole tallennettu jaksoja.
• Raita
VIDEO CD -levyn tai CD-äänilevyllä oleva kuva- tai
musiikkiosuus. Jokaisella raidalla on raitanumero, jonka avulla
voit etsiä kyseisen raidan.
DVDlevyn
rakenne
Levy
Nimike
Jakso
VIDEO CD
-levyn ja
CD-levyn
rakenne
Levy
Raita
Indeksi
• Indeksi (CD-levy) ja videoindeksi (VIDEO CD -levy)
CD- ja VIDEO CD -levyjen raidat on jaettu indeksinumeroilla
merkittyihin osuuksiin, minkä ansiosta löydät haluamasi
kohdan helposti. Kaikille levyille ei ehkä ole tallennettu
indeksejä.
• Kohtaus
Jos VIDEO CD -levyssä on PBC (playback control, toiston
ohjaus) -toimintoja, valikkonäytöt, videokuvat ja
pysäytyskuvat on jaettu osuuksiksi, joita sanotaan
kohtauksiksi. Jokaisella kohtauksella on kohtausnumero, jonka
avulla voit etsiä kyseisen kohtauksen.
Huomautus VIDEO CD -levyjen PBC-toiminnosta
Tämä soitin on VIDEO CD -standardien 1.1 ja 2.0 mukainen.
Käytettävänä on kaksi toistotapaa levyn tyypin mukaan.
Levytyyppi
Levyn käyttö
VIDEO CD -levyt, Voit toistaa videokuvaa (liikkuvaa kuvaa)
sekä musiikkia.
joissa ei ole PBCtoimintoja (version
1.1 levyt)
VIDEO CD -levyt,
joissa on PBCtoimintoja (version
2.0 levyt)
Voit toistaa vuorovaikutteisia ohjelmia
television kuvaruudussa näkyvien
valikkonäyttöjen avulla (PBC-toisto)
version 1.1 levyjen videotoistotoimintojen
lisäksi. Tämän lisäksi voit toistaa
suuritarkkuuksisia pysäytyskuvia, jos
levy sisältää niitä.
Kun soitat DTS*-koodattuja CD-levyjä, analogisista
stereolähtöliitännöistä kuuluu voimakasta kohinaa.
Äänentoistolaitteiston vahingoittumisen estämiseksi sinun on
syytä tehdä tarvittavat varotoimet, kun liität DVD-soittimen
analogiset stereolähtöliitännät vahvistimeen. Jotta voit käyttää
DTS Digital Surround™ -ääntä, sinun on liitettävä ulkoinen 5.1kanavien DTS Digital Surround™ -dekooderi DVD-soittimen
digitaaliseen lähtöliitäntään.
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen
tarkoitettua tekniikkaa, joka on suojattu Macrovision
Corporationin ja eräiden muiden oikeudenomistajien omistamien
yhdysvaltalaisten patenttien ja muiden
immateriaalioikeudellisten lakien metodivaatein. Tämän
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun tekniikan
käyttäminen edellyttää Macrovision Corporationin lupaa ja on
tarkoitettu vain kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön,
ellei Macrovision Corporation ole nimenomaan myöntänyt tätä
laajempaan käyttöön oikeuttavaa lupaa. Järjestelmän
purkaminen ja aukikoodaus on kielletty.
* "DTS" on Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkki.
5FI
Varotoimet
Turvallisuus
• Varoitus: optisten laitteiden käyttäminen tämän laitteen
kanssa voi vahingoittaa silmiä.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen sisään,
irrota verkkojohto. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkistaa laite ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto seinäpistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun
irrotat verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä
johdosta.
• Jos laitteen verkkojohdot on vaihdettava, anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tehdä se.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita soitin paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa.
• Älä sijoita laitetta matolle tai muulle pehmeälle
alustalle, jotta laitteen pohjassa olevat ilmanvaihtoreiät
eivät tukkeudu.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
Käyttö
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen sisällä
oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Tällöin laite ei
ehkä toimi moitteettomasti. Poista levy ja kytke
laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus
haihtuu.
• Poista levy soittimesta ennen kuin siirrät soitinta.
Muutoin levy voi vahingoittua.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuunnellessasi hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, jos musiikissa saavutetaankin osa,
jonka äänenvoimakkuus on suuri.
Puhdistaminen
• Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: DVD-soitin voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäyttökuvan television kuvaruutuun
pitkäksi ajaksi, kuvaruutu saattaa vahingoittua
pysyvästi. Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä
tälle.
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Jotta levy säilyisi puhtaana, tartu siihen vain reunoista.
Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Jos levyn pinnassa on liimaa (tai jotakin muuta
vastaavaa ainetta), poista se kokonaan ennen levyn
käyttämistä.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden lämmönlähteiden
lähelle. Älä jätä levyä auringonpaisteeseen pysäköityyn
autoon, sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
hyvin korkeaksi.
• Sijoita levy toiston jälkeen koteloonsa.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat toistaa levyä, puhdista se
puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskustasta reunoja
kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita
liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä LP-levyjen
hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita tai
antistaattisia suihkeita.
Muodoltaan poikkeavat levyt
• Älä käytä muodoltaan tavallisista poikkeavia,
esimerkiksi sydämen tai tähden muotoisia CD-levyjä.
Ne voivat vahingoittaa soitinta.
6FI
Käyttöönotto
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• Audio-/videoliitäntäjohto (1)
• S-videojohto (1)
• Kaukosäädin RMT-D116P (1)
• R6-paristot (koko AA) (2).
Käyttöönotto
Tässä osassa kerrotaan, miten CD/
DVD-soitin liitetään televisioon
(audio- ja videotuloliitäntöihin) sekä
AV-vastaanottimeen (vahvistimeen).
Tätä soitinta ei voi liittää televisioon,
jossa ei ole videotuloliitäntää.
Katkaise kaikista laitteista virta ennen
kuin teet liitännät.
Pakkauksen avaaminen
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Voit ohjata soitinta sen vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä. Aseta kaksi AA-kokoista R6-paristoa
paristolokeroon niin, että niiden plus- (+) ja miinusnavat
(–) tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien
merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä,
suuntaa se soittimessa olevaan kaukosäätimen
tunnistimeen .
z Vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä voit ohjata
televisioita ja AV-vastaanottimen (vahvistimen)
Katso sivua 61.
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen
sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle auringonvalolle
tai muille voimakkaille valonlähteille. Muutoin kaukosäätimen
toiminta voi häiriytyä.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot,
jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä aiheutuva
korroosio ei vahingoita kaukosäädintä.
7FI
Liittäminen televisioon
Käyttöönotto
Tässä kuvattua liitäntätapaa käyttämällä ääni kuuluu
television kaiuttimista (L: vasen ja R: oikea). Lue
liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje. Tätä soitinta
ei voi liittää televisioon, jossa ei ole SCART (EURO AV)
-liitäntää tai videotuloliitäntää.
Tarvittavat johdot
SCART (EURO AV) -liitäntäjohto (ei kuulu varusteisiin) (2)
Liitä johdot tiukasti, sillä löyhät liitännät voivat aiheuttaa ääneen
hurinaa ja kohinaa. Lue liitettävän television mukana tullut
käyttöohje.
z Voit kuunnella tilaääntä käyttämällä pelkästään television
sisäisiä kaiuttimia
3D-äänikentän avulla voit luoda television sisäisten kaiuttimien
äänestä virtuaaliset takakaiuttimet käyttämättä todellisia
takakaiuttimia (VES TV: Virtual Enhanced Surround TV).
Lisätietoja on sivulla 35.
Huomautuksia
• Kun valitset asetusnäytön "MUKAUTETUT ASETUKSET"
-vaiheen "LINE-asetukseksi" vaihtoehdon S VIDEO tai RGB,
käytä näiden signaalien siirtoon sopivia SCART (EURO AV)
-liitäntäkaapeleita.
• Kun liität laitteen SCART (EURO AV) -liitäntäjohdolla,
varmista, että televisio pystyy vastaanottamaan S VIDEO- tai
RGB-signaaleja. Lue liitettävän television vakiovarusteisiin
sisältyvä käyttöohje.
CD/DVD-soitin
LINE-1 (RGB) - TV
5.1CH OUTPUT
AUDIO OUT
FRONT REAR CENTER
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
R
LINE-2
DIGITAL OUT
L
COAXIAL OPTICAL
VIDEO OUT
S VIDEO OUT
WOOFER
Pistorasiaan
Kuvanauhuri
T LINE-1
(RGB)
-TV-liitäntään
i LINE-2
-liitäntään
SCART (EURO AV)
-lähtöliitäntään
Televisio
SCART (EURO AV)
-tuloliitäntään
8FI
: Signaalin kulku
CD/DVD-soitin
LINE–1 (RGB) – TV
LINE–2
Kuvanauhuri
Jos televisiossa ei ole SCART (EURO AV) -liitäntää
Voit liittää soittimen televisioon (audio-/videotuloliitäntöihin)
käyttämällä vakiovarusteisiin sisältyvää audio-/
videoliitäntäjohtoa. Jos televisiossa on S-videotuloliitäntä, älä
käytä videoliitäntäjohtoa, vaan liitä laite S VIDEO OUT -liitännän
kautta vakiovarusteisiin sisältyvällä S-videokaapelilla. Siten saat
tavallista paremman kuvan. Noudata värikoodeja liittäessäsi
johtoja laitteisiin: keltainen liitin (video) keltaiseen liitäntään,
punainen (oikea kanava) punaiseen ja valkoinen (vasen kanava)
valkoiseen.
Audio-/videoliitäntäjohto (sisältyy vakiovarusteisiin) (1)
Keltainen
Valkoinen (L)
Punainen (R)
SCART (EURO AV)
-tuloliitäntään
Keltainen
Valkoinen (L)
Punainen (R)
x Äänen kuuntelu television kaiuttimista
CD/DVD-soitin
INPUT
AUDIO OUT
R
i
L
Televisio
VIDEO
VIDEO OUT
L
i
AUDIO
R
Televisio
SCART (EURO AV)
-tuloliitäntään
x Jos televisiossa on S-videotuloliitäntä
S-videojohto (sisälly vakiovarusteisiin) (1)
Televisio
CD/DVD-soitin
S VIDEO IN
AUDIO OUT
R
L
S VIDEO OUT
INPUT
L
AUDIO
R
9FI
Käyttöönotto
Jos televisiossa on kaksi SCART (EURO-AV)
-liitäntää
Liittäminen televisioon
Huomautuksia
Käyttöönotto
• Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
• Älä liitä tätä soitinta kuvanauhuriin. Muutoin kuvassa voi olla
kohinaa.
Kuvanauhuri
CD/DVDsoitin
Soittimen joitakin asetuksia voi olla tarpeen muuttaa
television tai muiden liitettävien laitteiden mukaan.
Voit muuttaa eri asetuksia asetusnäytössä.
Lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä on sivulla 47.
Televisio
Liitetty
suoraan
• Television tai vastaanottimen (vahvistimen) mukaan voi olla,
että äänessä on säröä, koska äänen tulotaso on liian suuri.
Aseta tällöin asetusnäytön "AUDIOASETUKSET"-vaiheen
"AUDIO VAIMENNUS" -asetukseksi "KÄYTÖSSÄ". Lisätietoja
on sivulla 56.
• Jos tämä soitin on liitetty television RGB-liitäntään etkä näe
soittimen läpi kuvanauhurista tulevaa kuvaa, muuta
televisiosta
-liitännän asetukseksi t (Audio/Video). Jos
(RGB), televisio ei pysty vastaanottamaan
asetuksena on
kuvanauhurista tulevaa signaalia.
• Jos haluat käyttää kuvanauhurin SmartLink-toimintoa, liitä
kuvanauhuri television SmartLink-liitäntään ja liitä CD/DVDsoitin television muuhun liitäntään.
• Jos liität soittimen televisioon SCART (EURO AV) -liitännän
kautta ja aloitat levyn toiston tai painat jotakin muuta kuin
soittimen painiketta ! tai kaukosäätimen painiketta @/1,
televisio valitsee soittimen automaattisesti tulosignaalin
lähteeksi. Palauta tällöin TV-kanavan kuva tulolähteeksi
painamalla kaukosäätimen TV/DVD-painiketta.
10FI
Soittimen asetukset
• Laitteen liittäminen laajakuvatelevisioon
Aseta asetusnäytön "NÄYTTÖASETUKSET"-vaiheen
"TV-TYYPPI"-asetukseksi "16:9" (oletusasetus).
Lisätietoja on sivulla 51.
• Laitteen liittäminen tavalliseen televisioon
Aseta asetusnäytön "NÄYTTÖASETUKSET"-vaiheen
"TV-TYYPPI"-asetukseksi "4:3 LETTER BOX" tai "4:3
PAN SCAN". Lisätietoja on sivulla 51.
• Soittimen liittäminen televisioon tai kuvanauhuriin
käyttämällä SCART (EURO AV) -liitäntää, joka
vastaanottaa S-videosignaaleja tai RGB-signaaleja
Valitse asetusnäytön "MUKAUTETUT ASETUKSET"
-vaiheen "LINE"-asetukseksi "S VIDEO" tai "RGB".
Lisätietoja on sivulla 52.
Kun toistat NTSC-värijärjestelmää käyttäen
tallennettua levyä, soitin toistaa esimerkiksi
videosignaalin tai asetusnäytön NTSCvärijärjestelmän mukaisena. Siksi voi olla, että kuva ei
näy PAL-värijärjestelmän mukaisissa televisioissa. Jos
näin käy, avaa levylokero ja poista levy.
Liittäminen vastaanottimeen (vahvistimeen)
Noudata värikoodeja tehdessäsi liitännät: punainen (oikea)
punaiseen ja valkoinen (vasen) valkoiseen. Liitä johdot tiukasti,
sillä löyhät liitännät voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa.
Jos sinulla on digitaalinen laite, esimerkiksi digitaalisella
liitännällä varustettu vastaanotin (vahvistin), DAT-nauhuri tai
minilevysoitin, liitä kyseinen laite DIGITAL OUT OPTICAL- tai
COAXIAL-liitännän kautta joko optisella tai koaksiaalisella
digitaalisella liitäntäjohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin).
z Voit kuunnella tilaääntä, vaikka liittäisit pelkät etukaiuttimet
Voit luoda 3D-äänikentän avulla vasemman ja oikean
etukaiuttimen äänestä virtuaaliset takakaiuttimet ilman todellisia
takakaiuttimia (VES: Virtual Enhanced Surround ja VIRTUAL
SEMI MULTI DIMENSION). Lisätietoja on sivulla 35.
Optinen digitaalinen liitäntäjohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin) (1)
Tarvittavat johdot
Koaksiaalinen digitaalinen liitäntäjohto (ei kuulu
varusteisiin) (1)
Audioliitäntäjohto (ei kuulu varusteisiin) (1)
Valkoinen (L)
Valkoinen (L)
Punainen (R)
Punainen (R)
Älä liitä verkkojohtoa kytkimellä varustettuun
virtalähteeseen, esimerkiksi vastaanottimessa
(vahvistimessa) olevaan virtaliitäntään. Muutoin tilamuisti
ja valikkoasetukset voivat tyhjentyä, kun katkaiset
vastaanottimesta virran.
S-videojohto (kuulu varusteisiin) (1)
CD/DVD-soitin
LINE-1 (RGB) - TV
5.1CH OUTPUT
AUDIO OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
R
LINE-2
DIGITAL OUT
FRONT REAR CENTER
L
L
COAXIAL OPTICAL
VIDEO OUT
S VIDEO OUT
WOOFER
Pistorasiaan
AUDIO OUT
(R, L)
-liitäntään
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
-liitäntään
Poista
suojus.
DIGITAL
OUT
(COAXIAL)
-liitäntään
S VIDEO
OUT
-liitäntään
Televisio
INPUT
S VIDEO
S VIDEO
-tuloliitäntään
Optiseen digitaaliseen
tuloliitäntään
tai
DIGITAL IN
OPTICAL
COAXIAL
tai
Koaksiaaliseen digitaaliseen
tuloliitäntään
Digitaalisella liitännällä
varustettu vastaanotin
(vahvistin),
minilevysoitin, DATdekki tms.
Vastaanotin
(vahvistin)
CD
L
R
: Signaalin kulku
Audiotuloliitäntään
11FI
Käyttöönotto
Liitä vastaanotin (vahvistin) seuraavassa kuvatulla
tavalla.
Lue myös liitettävän laitteen vakiovarusteisiin sisältyvä
käyttöohje.
Liittäminen vastaanottimeen (vahvistimeen)
Huomautus
Käyttöönotto
Et voi katsella S-videosignaalin mukaista kuvaa, jos televisio ei
pysty näyttämään S-videosignaalia. Jos televisiossa ei ole S
VIDEO -tuloliitäntää, liitä laite television VIDEO INPUT
-tuloliitäntään videoliitäntäjohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin)
S-videokaapelin sijasta. Lisätietoja on sivulla 9.
Katso lisätietoja myös television vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
Soittimen asetukset käytettäessä
digitaalisia liitäntäjohtoja
Liitä laite liitännän DIGITAL OUT OPTICAL tai
COAXIAL kautta optisella tai koaksiaalisella digitaalisella
liitäntäjohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin). Sinun ei
tarvitse käyttä audioliitäntäjohtoa.
Soittimen joitakin asetuksia voi olla tarpeen muuttaa
liitettävien laitteiden mukaan.
Voit muuttaa eri asetuksia asetusnäytössä.
Lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä on sivulla 47.
Jos vastaanottimessa (vahvistimessa) ei ole
kiinteää Dolby* Digital-, MPEG- tai DTSdekooderia
• Äänen kuunteleminen kaiuttimista, jotka on liitetty
vastaanottimeen (vahvistimeen), tai äänen
syöttäminen DAT- tai MD-dekkiin tai muuhun
digitaaliseen laitteeseen
Valitse asetusnäytön "AUDIOASETUKSET"-vaiheen
(sivu 56) asetukset alla olevan kuvan mukaisesti. Nämä
ovat tehdasasetukset.
AUDIOASETUKSET
AUDIO VAIMENNUS:
EI KÄYT.
AUDIO DRC:
VAKIO
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ:
TASAINEN
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
KÄYTÖSSÄ
DIGITAALILÄHTÖ:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
• Kun liität äänilaitteen, jossa on kiinteä Dolby Digital
-dekooderi A
Valitse asetusnäytön "AUDIOASETUKSET"-vaiheen
"DIGITAALILÄHTÖ"-asetukseksi "KÄYTÖSSÄ" ja
sitten "DOLBY DIGITAL"-asetukseksi "DOLBY
DIGITAL" (sivu 57).
• Kun liität äänilaitteen, jossa on kiinteä MPEGdekooderi B
Valitse asetusnäytön "AUDIOASETUKSET"-vaiheen
"DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi "KÄYTÖSSÄ" ja sitten
"MPEG"-asetukseksi "MPEG" (sivu 57).
• Kun liität äänilaitteen, jossa on kiinteä DTSdekooderi C
Valitse asetusnäytön "AUDIOASETUKSET"-vaiheen
"DIGITAALILÄHTÖ"-asetukseksi "KÄYTÖSSÄ" ja
sitten "DTS"-asetukseksi "KÄYTÖSSÄ" (sivu 57).
AUDIOASETUKSET
AUDIO VAIMENNUS:
EI KÄYT.
AUDIO DRC:
VAKIO
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ:
TASAINEN
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
KÄYTÖSSÄ
DIGITAALILÄHTÖ:
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
MPEG
DTS:
KÄYTÖSSÄ
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
ja sitten
.
DISPLAY
Huomautuksia
Tee asetukset
oheisen kuvan
mukaan
ja sitten
.
DISPLAY
Kun olet liittänyt laitteet optisella tai koaksiaalisella
liitäntäjohdolla, älä valitse "DOLBY DIGITAL" -asetukseksi
vaihtoehtoa "DOLBY DIGITAL", "MPEG"-asetukseksi
vaihtoehtoa "MPEG", "DTS"-asetukseksi vaihtoehtoa
"KÄYTÖSSÄ" äläkä "48kHz/96kHz PCM"-asetukseksi
vaihtoehtoa "96kHz/24bit". Jos valitset, kaiuttimista
kuuluu äkillinen voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa
korviasi tai kaiuttimia..
Huomautus
Monikanavaisista surround-äänitteistä ei voi tehdä digitaalisia
äänityksiä suoraan käyttämällä MD-dekkiä tai DAT-dekkiä.
12FI
Jos sinulla on audiolaite, jossa on kiinteä Dolby
Digital-, MPEG-, tai DTS-dekooderi
• Jos et liitä kiinteällä Dolby Digital -dekooderilla
varustettua audiolaitetta, älä valitse "DOLBY DIGITAL"
-asetukseksi vaihtoehtoa "DOLBY DIGITAL".
• Jos et liitä kiinteällä MPEG-dekooderilla varustettua
audiolaitetta, älä valitse "MPEG"-asetukseksi vaihtoehtoa
"MPEG".
• Jos et liitä kiinteällä DTS-dekooderilla varustettua
audiolaitetta, älä valitse "DTS"-asetukseksi vaihtoehtoa
"KÄYTÖSSÄ".
• Kun liität laitteen DIGITAL OUT OPTICAL- tai COAXIALliitännän kautta, Virtual 3D Enhanced Surround -toiminnon
vaikutus ei ole kuultavissa.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntällä lisenssillä. Dolby,
Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä. Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä.
©1992-1997 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.
5.1-kanavien liittäminen
Huomautus
Jos DVD-levyn ääniraita sisältää MPEG-äänimuotoon tallennetut
7.1-kanavat, laite muuttaa ne 5.1-kanaviksi.
Kaiuttimien sijoittaminen
Noudata seuraavia suosituksia, jotta saat parhaan
mahdollisen tilaäänen.
• Käytä laadukkaita kaiuttimia.
• Käytä kooltaan ja laadultaan toisiaan vastaavia taka- ja
keskikaiuttimia.
• Sijoita lisäbassokaiutin vasemman ja oikean
etukaiuttimen väliin, jos se on mahdollista.
Noudata värikoodeja liittäessäsi johtoja: liitä punainen liitin
(oikea) punaiseen liitäntään ja valkoinen (vasen) valkoiseen. Liitä
johdot tiukasti, sillä löysät liitännät voivat aiheuttaa ääneen
hurinaa ja kohinaa.
Älä liitä verkkojohtoa kytkimellä varustettuun
virtalähteeseen, esimerkiksi vastaanottimessa
(vahvistimessa) olevaan virtaliitäntään. Muutoin tilamuisti
ja valikkoasetukset voivat tyhjentyä, kun katkaiset
vastaanottimesta virran.
Huomautuksia
• Älä liitä verkkojohtoa pistorasiaan äläkä paina POWERkytkintä, ennen kuin olet tehnyt kaikki liitännät.
• Lue liitettävän laitteen vakiovarusteisiin sisältyvä käyttöohje.
• Työnnä johtojen liittimet pitävästi liitäntöjen pohjaan asti.
Löysästi liitetty johto voi aiheuttaa hurinaa ja kohinaa.
• Jos haluat liittää laitteen DIGITAL OUT OPTICAL- tai
COAXIAL-liitännän kautta optisella tai koaksiaalisella
digitaalisella liitäntäjohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin), katso
sivua 11.
Soittimen asetukset
Soittimen joitakin asetuksia voi olla tarpeen muuttaa
liitettävien laitteiden mukaan.
Voit muuttaa eri asetuksia asetusnäytössä.
Lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä on sivulla 47.
• Voit käyttää Dolby Digital -tilaääntä liittämällä
soittimen 5.1-kanavien tuloliitännöillä varustettuun
vastaanottimeen (vahvistimeen)
Säädä kunkin kaiuttimen toisto oikein
kuuntelupaikaltasi (sivu 59).
Huomautus
Älä sijoita takakaiuttimia etukaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta.
Tarvittavat johdot
Audiojohdot (eivät sisälly vakiovarusteisiin) (2)
5.1CH OUTPUT FRONT- ja REAR-liitäntöjä varten
Valkoinen (L)
Valkoinen (L)
Punainen (R)
Punainen (R)
Monoääniset audiojohdot (eivät sisälly vakiovarusteisiin) (2)
5.1CH OUTPUT CENTER- ja WOOFER-liitäntöjä varten
S-videojohto (sisältyy vakiovarusteisiin) (1)
S VIDEO OUT -liitäntää varten
13FI
Käyttöönotto
Joidenkin DVD-levyjen ääniraita sisältää 5.1kanavaäänen, joka on äänitetty Dolby Digital- tai MPEGmuotoon. Käyttämällä vastaanotinta (vahvistinta), jossa
on 5.1-kanavien tuloliitännät ja johon on liitetty 6
kaiutinta, saat äänentoistoon tavallista paremman
tilavaikutelman.
5.1-kanavilla tarkoitetaan kahta etukaiutinta (vasen ja
oikea), kahta takakaiutinta (vasen ja oikea), yhtä
keskikaiutinta sekä lisäbassokaiutinta.
Vaikka käytössäsi olisikin vähemmän kuin 6 kaiutinta,
soitin jakaa lähtösignaalin kaiuttimiin oikein.
Tässä soittimessa on VIRTUAL 3D SURROUND -tila. Saat
kolmiulotteisen 3D-äänikuvan siirtämällä takakaiuttimien
äänen poispäin itse kaiuttimista (VIRTUAL REAR SHIFT).
Voit myös luoda yhdestä todellisesta takakaiutinparista
kolme virtuaalista takakaiutinparia (esimerkiksi
VIRTUAL MULTI REAR). Lisätietoja VIRTUAL 3D
SURROUND -tilasta on sivulla 35.
5.1-kanavien liittäminen
Televisio
Käyttöönotto
S VIDEO -tuloliitäntään
S VIDEO OUT -liitäntään
CD/DVD-soitin
LINE-1 (RGB) - TV
5.1CH OUTPUT
AUDIO OUT
LINE-2
DIGITAL OUT
FRONT REAR CENTER
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
R
S VIDEO IN
L
COAXIAL OPTICAL
VIDEO OUT
S VIDEO OUT
WOOFER
5.1CH OUTPUT -liitäntään
Pistorasiaan
5.1CH -tuloliitäntään
AV-vastaanotin
(vahvistin), jossa
on 5.1-kanavien
tuloliitännät
DIGITAL
TV/LD
DVD
VIDEO 2
VIDEO 1
MONITOR S-LINK
AC OUTLET
CTRL A1
TV/LD IN
AC-3 RF
DVD IN
PRE OUT
5.1 INPUT
FRONT
DVD IN
COAX
S-VIDEO
IN
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
IN
VIDEO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
REAR
FRONT
CENTER
L
L
R
R
REAR
WOOFER
CENTER
OPT
AUDIO
IN
TV/LD IN OPT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
WOOFER
AUDIO
IN
SPEAKERS
L
B
FRONT
A
REAR
CENTER
CD IN OPT
MD/DAT IN OPT
+
R
SIGNAL
GND
IN
IN
IN
REC OUT
IN
REC OUT
IN
R
L
R
L
R
L
L
MD/DAT OUT OPT
–
R
PHONO TUNER
CD
MD/DAT
TAPE
Keskikaiutin
Etukaiutin (R)
INPUT
Etukaiutin (L)
Subwoofer
(aktiivinen)
Takakaiutin (R)
14FI
: Signaalin kulku
Takakaiutin (L)
Kuvaruutunäytön kielen valitseminen
3
Valitse M/m-painikkeiden avulla kohta "LANGUAGE
SETUP" ja paina ENTER-painiketta.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENTER
0
To set, press
To quit, press
4
</M/m/,
DISPLAY
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina DISPLAYpainiketta ja valitse M/m-painikkeita painamalla
"SETUP".
Kuvaruutuvalikon kohdat ovat erilaisia sen mukaan,
onko soittimessa levy vai ei.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
5
2
SETUP
Select:
Paina ENTER-painiketta.
Asetusnäyttö tulee television kuvaruutuun.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
DISPLAY
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
, then ENTER .
.
, then
.
ENTER
.
ENGLISH
ENGLISH
ESPAÑOL
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
, then
SETUP
ENTER
.
.
Valitse haluamasi kieli painamalla M/m-painikkeita
ja paina ENTER-painiketta.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
ENTER
DISPLAY
Valitse M/m-painikkeen avulla "OSD" (On-Screen
Display, kuvaruutunäyttö) ja paina sen jälkeen ,tai ENTER-painiketta.
Valittavissa olevat kielet näkyvät kuvaruudussa.
Kielivaihtoehdot vaihtelevat soittimen mallin mukaan.
To set, press
To quit, press
Valittu
kohta
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
ja sitten
.
DISPLAY
6
Paina DISPLAY-painiketta.
Asetusnäyttö katoaa kuvaruudusta.
7
Poista kuvaruutunäyttö käytöstä painamalla
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
15FI
Käyttöönotto
Voit valita asetusnäytön, ohjausvalikkonäytön ja
kuvaruutuun tulevien ilmoitusten kielen. Oletusasetus on
"ENGLISH".
Kuvaruutunäytön kielen valitseminen
Käyttöönotto
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina painiketta ORETURN.
Valintatilan peruuttaminen
Paina DISPLAY-painiketta.
Huomautus
Valittavissa olevat kielet näkyvät vaiheessa 4. Lisätietoja on
sivulla 50.
Toimintojen äänimerkit
(toiminnon suorituksen
merkki)
Soitin antaa äänimerkin, kun suoritat seuraavat
toimenpiteet.
Äänimerkkitoiminnon tehdasasetus on, että se on poissa
käytöstä.
Toimenpide
Äänimerkit
Virran kytkentä
Yksi äänimerkki
Virran katkaisu
Kaksi äänimerkkiä
H-painikkeen painaminen
Yksi äänimerkki
X-painikkeen painaminen
Kaksi äänimerkkiä
Soiton pysäyttäminen
Yksi pitkä äänimerkki
Toimintoa ei voi suorittaa
Kolme äänimerkkiä
A
!
X
TV
@/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
Paina soittimen !-painiketta ja sitten
kaukosäätimen @/1-painiketta.
Vihreä virran merkkivalo syttyy.
Jos soittimessa on levy, paina A-painiketta ja poista
levy. Sulje sitten levylokero painamalla uudelleen Apainiketta.
2
Pidä soittimen X-painiketta alhaalla yli kaksi
sekuntia.
Soitin antaa yhden äänimerkin, ja äänimerkkitoiminto
on otettu käyttöön.
Äänimerkin poistaminen käytöstä
Kun soittimessa ei ole levyä, paina soittimen X-painiketta
ja pidä sitä alhaalla yli kaksi sekuntia. Kun soitin antaa
kaksi äänimerkkiä, äänimerkkitoiminto on poistettu
käytöstä.
16FI
Levyjen
soittaminen
Kun toistat NTSC-värijärjestelmää käyttäen
tallennettua levyä, soitin toistaa esimerkiksi
videosignaalin tai asetusnäytön NTSCvärijärjestelmän mukaisena. Siksi voi olla, että
kuva ei näy PAL-värijärjestelmän mukaisissa
televisioissa. Jos näin käy, avaa levylokero ja
poista levy.
DVD- tai VIDEO CD -levystä riippuen voi olla, että
jotkut toiminnot poikkeavat tässä esitetyistä tai ovat
rajoitettuja. Katso lisätietoja levyn ohjeesta.
!
H
Virran merkkivalo
A
Levyjen soittaminen
Tässä osassa on selostettu DVD-, CDja VIDEO CD -levyjen soittaminen.
Levyjen soittaminen
Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
Liitä kuulokkeet.
TV
@/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
Kytke televisioon virta.
Kytke virta televisioon ja valitse sen ohjelmalähteeksi
oikea videotulo, niin että näet tämän laitteen
lähettämän kuvan televisiosta.
Jos käytät vastaanotinta (vahvistinta)
Kytke vastaanottimeen (vahvistimeen) virta ja valitse
tämän laitteen kuunteluun tarvittava asetus.
2
Paina soittimen !-painiketta.
Soitin kytkeytyy valmiustilaan, ja punainen virran
merkkivalo syttyy.
3
Paina soittimen A-painiketta ja aseta levylokeroon
levy.
Soittimeen kytkeytyy automaattisesti virta, ja vihreä
virran merkkivalo syttyy.
Soitettava puoli alaspäin
4
Paina H-painiketta.
Levylokero sulkeutuu, ja levyn soitto alkaa (jatkuva
soitto). Säädä television tai vastaanottimen
(vahvistimen) äänenvoimakkuus.
Vaiheen 4 jälkeen
xToistettaessa DVD-levyä
DVD-valikko tai nimikevalikko voi tulla kuvaruutuun
(katso sivua 21).
xToistettaessa VIDEO CD -levyä
VIDEO CD -levyn mukaan voi olla, että television
kuvaruutuun tulee valikko. Voit toistaa levyä
vuorovaikutteisesti valikossa näkyvien ohjeiden avulla
(PBC-toisto, katso sivua 22).
17FI
Levyjen soittaminen
Levyjen soittaminen
Virran kytkeminen soittimeen
Paina soittimen !-painiketta. Soitin kytkeytyy
valmiustilaan, ja punainen virran merkkivalo syttyy.
Paina kaukosäätimen @/1-painiketta. Soittimeen
kytkeytyy virta, ja vihreä virran merkkivalo syttyy. Kun
soitin on valmiustilassa, voit kytkeä siihen virran myös
painamalla soittimen A-painiketta tai H-painiketta.
Virran katkaiseminen soittimesta
Paina kaukosäätimen @/1-painiketta. Soitin kytkeytyy
valmiustilaan, ja punainen virran merkkivalo syttyy.
Voit katkaista virran soittimesta painamalla soittimen !painiketta.
• Kun toistat levyä, älä katkaise soittimesta virtaa painamalla !painiketta. Muutoin valikon asetukset eivät välttämättä
tallennu. Kun katkaiset virran soittimesta, pysäytä toisto ensin
painamalla x-painiketta ja paina sitten kaukosäätimen @/1painiketta. Kun punainen virran merkkivalo on syttynyt ja
soitin siirtynyt valmiustilaan, paina soittimen !-painiketta.
Lisätoimintoja
A ./<
Huomautuksia CD-levyllä olevien DTS-ääniraitojen soittamisesta
• Älä soita DTS-ääniraitoja ennen kuin olet liittänyt soittimen
audiolaitteeseen, jossa on kiinteä DTS-dekooderi.
Muutoin korvasi tai kaiuttimet saattavat vahingoittua, sillä
soitin syöttää DTS-signaalin liitännöistä DIGITAL OUT
OPTICAL ja COAXIAL, vaikka asetusnäytön
"AUDIOASETUKSET"-vaiheen "DTS"-asetuksena olisi "EI
KÄYT.".
• Valitse audioasetukseksi "STEREO", jos haluat soittaa CDlevyllä olevia DTS-ääniraitoja. (Katso "Äänen vaihtaminen"
sivulla 31.) Jos valitset audioasetukseksi "1/V" tai "2/O",
liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL ei tule ääntä.
• Kun soitat DTS-äänellä varustettua CD-levyä, AUDIO OUT
-liitännöistä voi kuulua voimakas ääni, joka saattaa
vahingoittaa korviasi sekä kaiuttimia.
H
X x
TV
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
H
x
X
Huomautuksia DVD-levyllä olevien DTS-ääniraitojen
soittamisesta
Laite syöttää DTS-ääniraitojen signaalit vain liitännöistä
DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL. AUDIO OUT -liitännöistä
tule mitään äänisignaalia.
• Jos liität soittimen audiolaitteeseen, jossa ei ole kiinteää DTSdekooderia, älä aseta asetusnäytön "DIGITAALILÄHTÖ"vaiheen DTS-asetukseksi vaihtoehtoa KÄYTÖSSÄ. Muutoin
käy niin, että kun toistat DTS-ääniraitaa, kaiuttimista kuuluu
voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.
• Kun asetat "AUDIOASETUKSET"-vaiheen "DTS"-asetukseksi
"EI KÄYT.", liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL
ei tule ääntä, vaikka toistat DVD-levyillä olevia DTSääniraitoja.
Huomautuksia
• Jos jätät laitteen tai kaukosäätimen tauko- tai pysäytystilaan
vähintään 15 minuutiksi, näytönsäästökuva tulee näkyviin
automaattisesti. Se tulee näkyviin myös, jos soitat CD-levyä yli
15 minuuttia. Voit poistaa näytönsäästökuvan näkyvistä
painamalla H-painiketta. (Jos haluat poistaa
näytönsäästötoiminnon käytöstä, katso sivua 52.)
• Jos et käytä soitinta tai kaukosäädintä 30 minuuttiin eikä soitin
soita mitään levyä, virta katkeaa automaattisesti.
(Automaattinen virrankatkaisutoiminto)
18FI
Toiminto
Toimenpide
Pysäyttäminen
Paina x-painiketta
Tauon kytkeminen
Paina X-painiketta
Toiston jatkaminen tauon
jälkeen
Paina painiketta X tai H
Siirtyminen seuraavaan
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
soitossa
Paina >-painiketta
Siirtyminen edelliseen
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
soitossa
Paina .-painiketta
Soiton lopettaminen ja
levyn poistaminen
Paina Z-painiketta
Voit soittaa levyjä eri toimintatiloissa (esimerkiksi
ohjelmoitu soitto) kuvaruutunäytön (ohjausvalikon)
avulla. Lisätietoja ohjausvalikon toiminnoista on sivulla
25.
Tietyn kohdan etsiminen levyltä Z
Voit etsiä täsmälleen haluamasi kohdan levyltä
haluamallasi nopeudella tarkkailemalla kuvaa.
Vastakkainen suunta
x2b (vain DVD) t 1m t 2m
R
TV
2
3
4
5
6
8
9
7
Soittonopeus x2B/x2b on noin kaksinkertainen
normaalinopeuteen verrattuna.
Soittonopeus 2M/2m on suurempi kuin nopeus 1M/1m.
0
'3/#7
/
Huomautus
Joissakin DVD-/VIDEO CD -levyissä ei ehkä ole kaikkia tässä
kuvattuja toimintoja.
Siirtyminen haluttuun kohtaan nopeasti
(haku)
Kun soitat levyä, pidä #7-painiketta alas painettuna,
niin voit etsiä haluamasi kohdan soittokohdasta eteenpäin
nopeudella 1M*. Jos haluat etsiä kohdan soittokohdasta
taaksepäin nopeudella 1m*, pidä '3-painiketta alas
painettuna. Kun löydät haluamasi kohdan, palauta soitin
normaalinopeuteen vapauttamalla painike.
* Soittonopeus 1M/1m on sama kuin alla kuvattu
selausnopeus.
Kohdan etsiminen nopeasti pikasiirrolla
eteen- tai taaksepäin (selaus)
Kun soitat levyä, paina
-painiketta, niin voit etsiä
haluamasi kohdan soittokohdasta eteenpäin. Jos haluat
etsiä kohdan soittokohdasta taaksepäin, paina
painiketta. Kun löydät haluamasi kohdan, palaa
normaalinopeuteen painamalla H-painiketta.
Soittonopeus muuttuu aina, kun painat painiketta
tai
pikaselauksen aikana. Käytettävissä on kolme
nopeutta. Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
muuttuu seuraavasti:
Kohdan etsiminen hitaasti katsomalla
kuvaa (hidastussoitto)
Voit käyttää tätä toimintoa vain DVD- tai VIDEO CD
-levyjen yhteydessä.
Kun soitat levyä, paina
-painiketta, niin voit etsiä
haluamasi kohdan soittokohdasta eteenpäin. Jos haluat
etsiä kohdan soittokohdasta taaksepäin, paina
painiketta. Kun löydät haluamasi kohdan, palaa
normaalinopeuteen painamalla H-painiketta.
Soittonopeus muuttuu aina, kun painat
- tai
painiketta hidastussoiton aikana. Käytettävissä on kaksi
nopeutta. Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
muuttuu seuraavasti:
Soittosuunta
1
y 2
Vastakkainen suunta (vain DVD)
1
y 2
Soittonopeus 2
/2
on pienempi kuin nopeus 1
/1
.
Levyn soitto kuva kerrallaan
Voit käyttää tätä toimintoa vain DVD- tai VIDEO CD
-levyjen yhteydessä.
Kun soitin on pysäytettynä, siirry seuraavaan kuvaan
painamalla #7-painiketta. Voit siirtyä edelliseen
kuvaan painamalla '3-painiketta (vain DVD). Palaa
normaaliin soittoon painamalla H-painiketta.
Soittosuunta
x2B (vain DVD/CD) 1M t 2M
R
19FI
Levyjen soittaminen
1
Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto)
Levyjen soittaminen
Tieto levyn toiston keskeytyskohdasta tallentuu soittimen
muistiin. Kun teksti "RESUME" tulee etupaneelin
näyttöön, voit jatkaa toistoa kyseisestä kohdasta.
Jos et avaa levylokeroa, soitonjatkamistoiminto toimii,
vaikka kytkisit soittimen valmiustilaan painamalla
kaukosäätimen @/1-painiketta.
H
H
x
x
1
Lopeta levyn toisto painamalla x-painiketta.
Teksti "RESUME" tulee näkyviin etupaneelin näyttöön,
ja kuvaruutuun tulee teksti "Levyn toisto alkaa
uudelleen nykyisestä kohdasta. Voit aloittaa alusta
painamalla [STOP] uudelleen".
Jos "RESUME" ei tule näyttöön,
soitonjatkamistoiminto ei ole käytettävissä.
2
Paina H-painiketta.
Laite aloittaa levyn toiston siitä kohdasta, mihin se jäi
vaiheessa 1.
z Toiston aloittaminen levyn alusta
Kun toistoaika tulee näkyviin etupaneelin näyttöön ennen toiston
aloittamista, nollaa toistoaika painamalla x-painiketta ja paina
sitten painiketta H.
20FI
Huomautuksia
• Kaikissa DVD-levyissä ei ole soitonjatkamistoimintoa.
• Soitonjatkamistoimintoa ei voi käyttää satunnaistoistossa ja
ohjelmoidussa toistossa.
• Keskeytyskohdan mukaan levyn toisto voi jatkua eri kohdasta
kuin se keskeytettiin.
• Tieto toiston keskeytyskohdasta poistuu muistista, jos
– avaat tai suljet levylokeron
– katkaiset virran painamalla soittimen !-painiketta
– muutat toistotilaa
– aloitat toiston valittuasi nimikkeen, jakson tai raidan
– muutat asetuksia asetusnäytössä.
DVD-levyn valikon käyttäminen
Joissakin DVD-levyissä on nimikevalikko tai DVDvalikko. Valikko voi olla vain DVD-levyissä.
Nimikevalikon käyttäminen
Voit valita joidenkin DVD-levyjen sisällön käyttämällä
valikkoa. Tällaisten DVD-levyjen yhteydessä voit valita
DVD-valikon avulla esimerkiksi tekstityskielen ja äänen
kielen.
DVD MENU
TITLE
</M/m/,
ENTER
</M/m/,
ENTER
DVD MENU
ENTER
TITLE
</M/m/,
ENTER
</M/m/,
1
2
3
1
Paina DVD MENU -painiketta.
DVD-valikko tulee kuvaruutuun. Valikon vaihtoehdot
määräytyvät levyn mukaan.
Paina TITLE-painiketta.
Nimikevalikko tulee kuvaruutuun. Valikon
vaihtoehdot määräytyvät levyn mukaan.
2
Valitse toistettava nimike painamalla </M/m/,painiketta.
Joidenkin levyjen nimikkeitä voi valita
numeropainikkeiden avulla.
Valitse muutettava asetus painamalla </M/m/,painiketta.
Joidenkin levyjen muutettavat asetukset voi valita
numeropainikkeiden avulla.
3
Jos haluat vaihtaa muita asetuksia, toista vaihetta
2.
4
Paina ENTER-painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Valitsemasi nimikkeen toisto alkaa.
Huomautuksia
• Kaikista levyistä ei voi valita nimikettä.
• Joidenkin DVD-levyjen käyttöohjeissa nimikevalikkoa
kutsutaan vain valikoksi (Menu) tai nimikkeeksi ("nimike").
Kehotus "Press ENTER." (Paina ENTER-painiketta.) woi olla
myös muodossa "Press SELECT." (Paina SELECT-painiketta.).
z Jos haluat valita DVD-valikon kielen
Vaihda kieli asetusnäytön "KIELEN ASETUS" -kohdan "DVDVALIKKO"-toiminnolla. Lisätietoja on sivulla 50.
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen käyttöohjeissa "DVD-valikkoa"
nimitetään "valikoksi".
21FI
Levyjen soittaminen
DVD-levyt on jaettu pitkiin kuva- tai musiikkiosuuksiin,
joita sanotaan nimikkeiksi ("nimike"). Jos toistat DVDlevyä, jolla on useita nimikkeitä, voit valita haluamasi
nimikkeen käyttämällä nimikevalikkoa.
DVD-levyn valikon käyttäminen
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toisto
(PBC-toisto)
Levyjen soittaminen
Kun toistat VIDEO CD -levyjä, joissa on PBC (Play Back
Control, toiston ohjaus) -toimintoja (version 2.0 levyjä),
voit käyttää esimerkiksi yksinkertaisia vuorovaikutteisia
toimintoja ja hakutoimintoja.
PBC-toistotoiminnon ansiosta voit toistaa VIDEO CD
-levyjä vuorovaikutteisesti kuvaruudussa näkyvän
valikon avulla.
Voit käyttää PBC-toiston aikana tämän soittimen
numeropainikkeita sekä painikkeita ENTER, ., >,
M/m ja ORETURN.
./>
ENTER
Palaaminen valikkoon
Paina painiketta ORETURN, . tai >.
z VIDEO CD -levyn PBC-toiston peruuttaminen ja levyn
soittaminen jatkuvasti
Tähän on kaksi tapaa.
• Valitse ennen toiston aloittamista haluamasi raita painamalla
.- tai >-painiketta ja paina sitten ENTER- tai Hpainiketta.
• Valitse ennen toiston aloittamista haluamasi raidan numero
painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita ja paina sitten
ENTER- tai H-painiketta.
Ilmoitus "Soitto ilman PBC-toimintoa" tulee television
kuvaruutuun, ja soitin aloittaa jatkuvan soiton. Et voi näyttää
pysäytyskuvia, esimerkiksi valikkoa.
Voit palata PBC-toistoon painamalla x-painiketta kahdesti ja
painamalla sitten H-painiketta.
Huomautus
H
ORETURN M/m
TV
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
H
M/m
ENTER
ORETURN
1
Aloita PBC-toiminnoilla varustetun VIDEO CD levyn toistaminen. Noudata sivulla 17 kohdassa
"Levyjen soittaminen" vaiheissa 1-4 mainittuja
ohjeita.
2
Valitse haluamasi kohteen numero.
Valitse kohteen numero painamalla M/m-painiketta.
Voit valita haluamasi vaihtoehdon numeron myös
kaukosäätimen vastaavalla numeropainikkeella.
3
Paina ENTER-painiketta.
4
Noudata valikossa näkyviä ohjeita, jotka koskevat
vuorovaikutteisten toimintojen käyttöä.
Noudata levyn käyttöohjetta, koska VIDEO CD
-levyjen käyttötavat vaihtelevat.
22FI
Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi vaiheessa 3
olevaa ilmaisua "Press ENTER" (Paina ENTER-painiketta.)
vastata ilmaisu "Press SELECT" (Paina SELECT-painiketta.).
Paina tällöin H-painiketta.
Etupaneelin näytön käyttäminen Z
Voit tarkistaa nimikkeiden tai raitojen kokonaismäärän,
jäljellä olevan ajan sekä muita levyä koskevia tietoja
etupaneelin näytön avulla.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Aina painaessasi TIME/TEXT-painiketta levyn soiton aikana
näyttö muuttuu seuraavassa olevan kaavion mukaisesti.
TIME/TEXT
TITLE
CHAP
HOUR
MIN
SEC
DVD
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Parhaillaan soitettavan jakson
jäljellä oleva aika
TITLE
CHAP
HOUR
MIN
SEC
DVD
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Parhaillaan soitettavan
nimikkeen kesto ja numero
TITLE
HOUR
Tietojen näyttö levyn toiston aikana
DVD
NTSC
MPEG PGM SHUFFLE
DTS ANGLE REPEAT1
Digital A-B
Käytössä Käytössä
oleva
oleva
äänitila
soittotila
TITLE
CHAP
SEC
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Parhaillaan soitettavan
nimikkeen jäljellä oleva aika
Syttyy, kun
soittimesta
Levytyyppi Soittotila lähtee NTSCsignaali
MIN
DVD
DVD-levyn toistaminen
TITLE
HOUR
MIN
SEC
DVD
Parhaillaan
soitettavan
jakson numero
HOUR
MIN
Paina TIME/
TEXT-painiketta
SEC
Teksti
DVD
Parhaillaan
soitettavan
nimikkeen numero
Soittoaika
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Huomautuksia
Syttyy, jos kulmaa
voi muuttaa
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa jakson numero tai kesto ei
ehkä tule näkyviin tai et ehkä pysty muuttamaan etupaneelin
näyttöä.
• Kun käytät satunnaissoittoa tai ohjelmoitua soittoa, nimikkeen
kesto ja jäljellä oleva aika eivät tule näkyviin.
23FI
Levyjen soittaminen
Parhaillaan soitettavan
jakson kesto ja numero
Etupaneelin näytön käyttäminen
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Paina TIME/TEXT-painiketta.
CD- ja VIDEO CD -levyn soittaminen
Painaessasi TIME/TEXT-painiketta levyn toiston aikana näyttö
muuttuu seuraavassa olevan kaavion mukaisesti.
Tietojen näyttö levyn toiston aikana
Levyjen soittaminen
Syttyy, kun
soittimesta
lähtee NTSCSoittotila signaali
VIDEO CD
CD
NTSC
PGM SHUFFLE
REPEAT1
A-B PBC
TRACK
Soittoaika ja parhaillaan
soivan raidan numero
TRACK
Parhaillaan soitettava
indeksinumero
INDEX
MIN
SEC
Parhaillaan soitettavan
raidan numero
MIN
SEC
Soittoaika
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Parhaillaan soitettavan
raidan jäljellä oleva aika
TRACK
Levytyyppi Käytössä
oleva
soittotila
INDEX
CD
INDEX
MIN
SEC
CD
Levyn kesto
Syttyy PBC-toiston aikana
(vain VIDEO CD -levyt)
Paina TIME/
TEXT-painiketta
MIN
SEC
CD
z Toistettaessa PBC-toiminnoilla varustettuja VIDEO CD -levyjä
Parhaillaan soitettavan raidan numeron ja indeksinumeron sijasta
näytössä näkyy parhaillaan soitettavan kohtauksen numero.
Tällöin etupaneelin näyttö ei muutu painaessasi TIME/TEXTpainiketta. Jos levylle on tallennettu tekstitietoja ja painat TIME/
TEXT-painiketta, etupaneeliin tulee Text-näyttö (katso sivua 31).
Levyn jäljellä oleva aika
Paina TIME/
TEXT-painiketta
MIN
SEC
CD
Teksti
Paina TIME/
TEXT-painiketta
CD
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Huomautus
Kun käytät satunnaissoittoa tai ohjelmoitua soittoa, levyn
soittoaika ja jäljellä oleva aika eivät tule näkyviin.
24FI
Ohjausvalikon
eri toimintojen
käyttäminen
Ohjausvalikkonäytön avulla voit esimerkiksi valita
aloituskohdan, soittaa kohtaukset haluamassasi
järjestyksessä, muuttaa kuvakulmaa ja tehdä Digital
Cinema Sound -äänen asetukset.
Toimintovaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan,
minkätyyppinen levy on.
Lisätietoja ohjausvalikkonäytön jokaisesta vaihtoehdosta
on sivuilla 27–46.
DISPLAY ENTER
ORETURN
</M/m/,
ENTER
</M/m/,
ORETURN
DISPLAY
1
Tuo ohjausvalikkonäyttö television kuvaruutuun
painamalla DISPLAY-painiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Nykyinen
vaihtoehto
NIMIKE
Valitse:
DVD
ENTER
25FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Tässä luvussa on kuvattu, miten voit
soittaa levyjä eri tiloissa ja käyttää
kuvaruutunäytön (ohjausvalikon)
käteviä toimintoja.
Ohjausvalikkonäytön
käyttäminen
Ohjausvalikkonäytön käyttäminen
2
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla M/mpainikkeita.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGLANTI
Vaihtoehdot
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Valittu
vaihtoehto
3
DVD
TEKSTITYS
Valitse:
Paina ENTER-painiketta.
DVD
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehdot vaihtelevat levyn
mukaan.
1: ENGLANTI
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
TEKSTITYS
Valitse:
4
z Voit valita joitakin vaihtoehtoja suoraan
ENTER
Peruuta: RETURN
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla M/mpainikkeita.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valittu
vaihtoehto
5
Vaihtoehdot
ENTER
Peruuta: RETURN
Paina ENTER-painiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
EI KÄYT.
TEKSTITYS
Valitse:
26FI
ENTER
DVD
Voit valita joitakin vaihtoehtoja painamalla vastaavaa
kaukosäätimen painiketta. Tällöin vain valitsemasi vaihtoehto
tulee näkyviin. Tietoja kaukosäätimen käyttämisestä on kutakin
vaihtoehtoa käsittelevällä sivulla.
Huomautus
Joidenkin ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen kohdalla täytyy
tehdä muutakin kuin vain valita asetus. Katso lisätietoja näistä
vaihtoehdoista sivuilta, joilla ne on käsitelty.
DVD
1: ENGLANTI
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
TEKSTITYS
Valitse:
Muiden vaihtoehtojen tuominen näkyviin
Aina DISPLAY-painiketta painaessasi ohjausvalikkonäyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
,Ohjausvalikkonäyttö 1
m
Ohjausvalikkonäyttö 2
(Vaihtoehdot muuttuvat toisiksi kolmea ensimmäistä
lukuun ottamatta.)
m
LISÄTIEDOT-näyttö (katso sivua 38)
m
Ohjausvalikkonäyttö pois käytöstä
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valintatilan peruuttaminen
Paina ORETURN.
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo
NIMIKE (vain DVD) (sivu 28)/
KOHTAUS (vain VIDEO CD PBC-toiston
aikana) (sivu 28) /
RAITA (vain VIDEO CD) (sivu 28)
JAKSO (vain DVD) (sivu 28)/
INDEKSI (vain VIDEO CD) (sivu 28)
RAITA (vain CD) (sivu 28)
Voit etsiä DVD-levyltä haluamasi kohdan valitsemalla
nimikkeen, jakson, raidan, indeksin tai kohtauksen.
AIKA/TEKSTI (sivu 29, 30, 31)
Voit tarkistaa parhaillaan soitettavan nimikkeen, jakson
tai raidan kestoajan ja jäljellä olevan ajan sekä koko levyn
kestoajan ja jäljellä olevan ajan.
Voit etsiä haluamasi kohdan myös antamalla aikakoodin.
Saat levyn DVD TEXT- tai CD TEXT -tiedot television
kuvaruutuun ja etupaneelin näyttöön.
Valitse jokin tilaäänitila, niin voit kuunnella
monikanavaisella Dolby Digital- ja MPEG-tilaäänellä
varustettuja DVD-levyjä, vaikka käytössäsi olisi vain
kaksi tai neljä kaiutinta.
Jos liität vain kaksi etukaiutinta, voit Virtual Enhanced
Surround (VES)- ja VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION
-toimintojen ansiosta kuunnella kolmiulotteista 3D-ääntä.
Ne luovat vasemman ja oikean etukaiuttimen äänestä
virtuaaliset takakaiuttimet käyttämättä todellisia
takakaiuttimia.
Jos liität kaksi etukaiutinta ja kaksi takakaiutinta, voit
tämän toiminnon 3D-äänikuvan ansiosta siirtää
takakaiuttimien äänen poispäin itse kaiuttimista
(VIRTUAL REAR SHIFT). Voit myös luoda yhdestä
todellisesta takakaiutinparista kolme virtuaalista
takakaiutinparia (esimerkiksi VIRTUAL MULTI REAR).
LISÄTIEDOT (vain DVD) (sivu 38)
Voit tarkistaa bittinopeutta tai levyn soittokohtaa
(kerrosta) koskevat tiedot.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
AUDIO (sivu 31)
Jos DVD-levylle on tallennettu monikieliset ääniraidat,
voit valita haluamasi kielen DVD-levyn toiston aikana.
Jos DVD-levyn ääni on tallennettu eri järjestelmiä (PCM,
Dolby Digital, MPEG tai DTS) käyttäen, voit valita
haluamasi äänijärjestelmän DVD-levyn toiston aikana.
CD- tai VIDEO CD -levyjä toistaessasi voit valita oikean
tai vasemman kanavan äänen ja kuunnella valitun
kanavan ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta.
TEKSTITYS (vain DVD) (sivu 34)
Jos DVD-levylle on tallennettu tekstitys usealla kielellä,
voit muuttaa tekstityksen kieltä milloin tahansa DVDlevyn toiston aikana sekä näyttää ja piilottaa tekstityksen
milloin haluat.
KULMA (vain DVD) (sivu 34)
Kun toistat DVD-levyä, jolle on tallennettu useita
kuvakulmia (monikulmatoiminto), voit vaihtaa
kohtauksen kuvakulmaa.
(sivu 39)
Voit asettaa haluamaasi levyyn toistorajoituksen
käyttämällä aiemmin asetettua salasanaa.
Samaa salasanaa käytetään sekä käytönvalvonnassa (sivu
53) että mukautetussa käytönvalvonnassa.
ASETUKSET (sivu 47)
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi tehdä alkuasetukset,
muuttaa kuvan ja äänen asetuksia ja tehdä lähtösignaalien
asetukset. Voit myös esimerkiksi asettaa tekstityksen ja
asetusnäytön kielen sekä rajoittaa lasten
katselumahdollisuuksia. Lisätietoja asetusnäytöstä on
sivulla 47.
OHJELMOITU (sivu 40)
Voit luoda ohjelmia asettamalla levyn nimikkeet, jaksot tai
raidat haluamaasi järjestykseen.
SATUNNAIS (sivu 42)
Voit antaa laitteen sekoittaa nimikkeet, jaksot tai raidat
satunnaiseen toistojärjestykseen. Jos käytät
satunnaissoittotoimintoa uudelleen, toistojärjestys
muuttuu uudelleen.
27FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
INDEKSI (vain CD) (sivu 28)
VIRTUAL 3D SURROUND (sivu 35)
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo
TOISTUVA (sivu 43)
Voit soittaa jatkuvasti levyn kaikkia nimikkeitä, jaksoja tai
raitoja tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa.
Nimikkeen, jakson, raidan,
indeksin tai kohtauksen
haku Z
Voit tehdä haun levyltä nimikkeen, jakson, raidan,
indeksin tai kohtauksen perusteella.
A-B TOISTUVA (sivu 44)
Voit soittaa jatkuvasti haluamaasi nimikkeen, jakson tai
raidan osuutta.
KUVAN SÄÄTÖ (vain DVD, VIDEO CD)
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
(sivu 46)
Voit säätää DVD- tai VIDEO CD -levyn kuvan laadun
haluamaksesi soittimesta, et televisiosta.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "NIMIKE", "JAKSO",
"RAITA", "INDEKSI" tai "KOHTAUS".
Kun toistat DVD-levyä, vaihtoehdot ovat "NIMIKE" ja
"JAKSO".
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä, vaihtoehdot ovat
"RAITA" ja "INDEKSI". Kun toistat VIDEO CD -levyä,
jossa on PBC-toimintoja, ainoa vaihtoehto on
"KOHTAUS".
DIGITAALINEN KUVANPARANNUS
12(27)
18(34)
C 01:32:55
(vain DVD, VIDEO CD) (sivu 46)
Voit selkeyttää kuvaa korostamalla television
kuvaruudussa näkyvän kuvan ääriviivoja.
NIMIKE
Valitse:
1
DVD
ENTER
Paina "NIMIKE", "JAKSO", "RAITA", "INDEKSI" tai
"KOHTAUS" painamalla M/m-painiketta.
"
" näkyy korostettuna (
edustaa
lukua). Suluissa näkyvä luku ilmaisee nimikkeiden,
jaksojen, raitojen, indeksien tai kohtausten
kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
JAKSO
Valitse:
28FI
ENTER
DVD
2
Paina ,- tai ENTER-painiketta.
"
" muuttuu muotoon "– –
12(27)
– –(34)
C 01:32:55
3
".
DVD
Voit tarkistaa parhaillaan soitettavan nimikkeen, jakson
tai raidan soittoajan ja jäljellä olevan ajan sekä koko levyn
soittoajan tai jäljellä olevan ajan.
Paina DISPLAY-painiketta. Voit sitten muuttaa aikatietoja
painamalla kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta.
Voit myös tarkistaa DVD TEXT- tai CD TEXT -tiedot.
Katso sivua 31.
ENTER
Peruuta: RETURN
Valitse numeropainikkeilla sen nimikkeen, jakson,
raidan, indeksin tai kohtauksen numero, jonka
haluat hakea, ja paina sitten ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa soiton valitsemastasi numerosta.
Jos haluat peruuttaa numeron, paina CLEARpainiketta ennen kuin painat ENTER-painiketta.
Valintatilan peruuttaminen
Paina ORETURN-painiketta.
Huomautuksia
• Kuvaruudussa näkyvä nimikkeen tai raidan numero on sama
kuin levylle on tallennettu.
• Indeksinumerot eivät näy VIDEO CD -levyjen PBC-toiston
aikana.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
AIKA/TEKSTI
Valitse:
DVD
ENTER
Toistettaessa DVD-levyä
x AIKA/TEKSTI
•C
: Parhaillaan soitettavan jakson
kestoaika
• C–
: Parhaillaan soitettavan jakson
jäljellä oleva aika
•T
: Parhaillaan soitettavan nimikkeen
kestoaika
• T–
: Parhaillaan soitettavan nimikkeen
jäljellä oleva aika
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (PBC-toiston
aikana)
x AIKA/TEKSTI
•
: Parhaillaan toistettavan kohtauksen
kestoaika
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (jatkuvan soiton
aikana) tai CD-levyä
x AIKA/TEKSTI
•T
: Parhaillaan soitettavan raidan kestoaika
• T–
: Parhaillaan soitettavan raidan jäljellä
oleva aika
•D
: Parhaillaan soitettavan levyn kestoaika
• D–
: Parhaillaan soitettavan levyn jäljellä
oleva aika
z Voit valita "AIKA/TEKSTI"-vaihtoehdon suoraan
Paina kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta. Joka kerta kun
painat painiketta, aikatiedot muuttuvat.
29FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
JAKSO
Numeronäpp.
Soittoajan ja jäljellä olevan
ajan tarkistaminen
Z
Aloituskohdan valitseminen aikakoodin avulla Z
3
Voit hakea aloituskohdan antamalla aikakoodin.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "AIKA/TEKSTI".
Aikakoodi vastaa suurin piirtein todellista soittoaikaa. Jos
esimerkiksi haluat hakea kohtauksen, joka on 2 tuntia 10
minuuttia 20 sekuntia alkukohdan jälkeen, anna aika
2:10:20.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Anna aikakoodi kirjoittamalla se
numeropainikkeiden avulla ja paina ENTERpainiketta.
Soitin aloittaa soiton valitsemasi aikakoodin
mukaisesta kohdasta.
Jos haluat peruuttaa numeron, paina CLEARpainiketta ennen kuin painat ENTER-painiketta.
Valintatilan peruuttaminen
Paina ORETURN-painiketta.
DVD
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Huomautus
Kun syötät aikakoodin, syötä nimikkeen soittoaika, älä siis jakson
tai raidan soittoaikaa.
AIKA/TEKSTI
Valitse:
1
Kun toistat DVD-levyä, valitse "C
(parhaillaan soitettavan jakson kestoaika).
12(27)
18(34)
C 01:32:55
AIKA/TEKSTI
Valitse:
2
ENTER
DVD
ENTER
Paina ,- tai ENTER-painiketta.
Aikakoodi muuttuu muotoon "T – – : – – : – –".
12(27)
18(34)
T – –:– –:– –
AIKA/TEKSTI
Numeronäpp.
30FI
ENTER
DVD
Peruuta: RETURN
"
Äänen vaihtaminen
Saat levyn DVD TEXT- tai CD TEXT -tiedot television
kuvaruudulle ja etupaneelin näyttöön.
DVD TEXT- ja CD TEXT -tiedot on tallennettu levylle,
etkä voi muuttaa niitä.
Jos DVD-levylle on tallennettu monikieliset ääniraidat,
voit valita haluamasi kielen DVD-levyn toiston aikana.
Jos DVD-levyn ääni on tallennettu eri järjestelmiä (PCM,
Dolby Digital, MPEG tai DTS) käyttäen, voit valita
haluamasi äänijärjestelmän DVD-levyn toiston aikana.
Monikanavaisia CD- tai VIDEO CD -levyjä toistaessasi
voit valita oikean tai vasemman kanavan äänen ja
kuunnella valitun kanavan ääntä sekä oikeasta että
vasemmasta kaiuttimesta. Tällöin äänen stereovaikutelma
katoaa.
Jos levyllä on esimerkiksi musiikkikappale, laulu voi
kuulua oikeasta kanavasta ja soittimet vasemmasta. Jos
haluat kuulla vain soittimet, voit valita vasemman
kanavan ja kuunnella sitä kummastakin kaiuttimesta.
Paina DISPLAY-painiketta. Paina sitten kaukosäätimen
TIME/TEXT-painiketta, kunnes DVD/CD TEXT -tiedot
tulevat näkyviin.
Tiedot näkyvät näytön alareunassa.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "AUDIO".
DVD/CD
TEXT
AIKA/TEKSTI
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
12(27)
DVD
18(34)
C 01:32:55
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
1: ENGLANTI
DOLBY DIGITAL 3/2.1
2: ENGLANTI
3: RANSKA
L
C
R
z Voit valita "AIKA/TEKSTI"-vaihtoehdon suoraan
Paina kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta. Kun haluat nähdä
DVD/CD TEXT -tiedot, paina TIME/TEXT-painiketta, kunnes
DVD/CD TEXT -tiedot tulevat näkyviin.
z Saat näkyviin kaikki levylle tallennetut DVD/CD TEXT -tiedot
DVD/CD TEXT -tiedot vierivät etupaneelin näytössä.
Huomautuksia
• DVD TEXT -tiedot näkyvät vain englanniksi.
• Jos levylle ei ole tallennettu DVD/CD TEXT -tietoja, "NO
TEXT" -ilmoitus tulee näkyviin.
• Tämä soitin pystyy näyttämään DVD/CD TEXT -tiedoista vain
ensimmäisen tason.
LFE
LS
AUDIO
Valitse:
ENTER
RS
Peruuta: RETURN
x AUDIO
Toistettaessa DVD-levyä
Valitse kieli. Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVDlevystä toiseen. Näkyviin saattaa tulla neljä numeroa,
jotka edustavat kielen koodia. Valitse kielikoodi sivulla 70
olevasta luettelosta.
Jos sama kieli näkyy useita kertoja, DVD-levyn ääni on
tallennettu eri äänijärjestelmiä käyttäen. Käytössä oleva
äänijärjestelmä näkyy "PROGRAM FORMAT" -kohdassa.
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• STEREO : Normaali stereoääni.
• 1/V : Vasemman kanavan ääni (mono).
• 2/O : Oikean kanavan ääni (mono).
31FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Levyn tietojen näyttäminen
Z
Äänen vaihtaminen
zVoit valita "AUDIO"-vaihtoehdon suoraan
Paina kaukosäätimen AUDIO-painiketta. Joka kerta kun painat
painiketta, asetus muuttuu.
Huomautuksia
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kieltä ei voi vaihtaa, vaikka
levylle olisi tallennettu monikielinen ääni.
• CD- ja VIDEO CD -levyn vakiostereotoisto palautuu, jos
– levylokero avataan tai suljetaan
– soitin kytkeytyy valmiustilaan eli jos painat kaukosäätimen
@/1-painiketta
– katkaiset virran painamalla soittimen !-painiketta.
• Parhaillaan toistettavan DVD-levyn ääni saattaa muuttua, jos
– levylokero avataan tai suljetaan
– nimike vaihdetaan.
• Jos asetat "AUDIOASETUKSET"-vaiheen "DTS"-asetukseksi "EI
KÄYT.", DTS-vaihtoehtoa ei tule kuvaruutuun, vaikka levyllä
olisikin DTS-raitoja.
Levyn äänitietojen näyttäminen
Jos valitset "AUDIO"-vaihtoehdon, soitettavat kanavat
näkyvät kuvaruudussa.
Dolby Digital -järjestelmässä DVD-levylle voi tallentaa
monia äänisignaaleja monoäänestä aina 5.1-kanavien
signaaleihin. Eri DVD-levyillä voi olla eri määrä
tallennettuja kanavia.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGLANTI
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
AUDIO
Valitse:
RS
Käytössä
oleva
audiomuoto*
Parhaillaan
toistettava
ohjelmamuoto**
ENTER
* Näkyviin tulee "PCM"-, "DTS"-, "DOLBY DIGITAL"- tai
"MPEG"-ilmaisin. Kun näkyvissä on "DOLBY DIGITAL"
-ilmaisin, soitettavan raidan kanavat näkyvät
numeroina seuraavasti:
5.1-kan. Dolby Digital:
Takakanavat 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Etukanavat 2 +
keskikanava 1
LFE (matalat
tehosteäänet) -kanava 1
** Ohjelmamuodon näytössä olevien kirjainten merkitys
on seuraava:
L:
Vasen etukanava
R:
Oikea etukanava
C:
Keskikanava (mono)
LS: Vasen takakanava
RS: Oikea takakanava
S:
Takakanava (mono): Dolby Surround -koodatun
stereosignaalin ja Dolby Digital -signaalin
takakanava.
LFE: LFE (matalat tehosteäänet) -kanava
32FI
Esimerkkinäytöt ovat seuraavat:
•PCM (stereo)
•DTS
LFE-ilmaisin näkyy aina yhtenäisen viivan
ympäröimänä riippumatta siitä, syöttääkö soitin LFEsignaalikomponenttia.
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
AUDIO
Valitse:
C
R
LFE
ENTER
LS
•Dolby Surround
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
RS
ENTER
Huomautus
Jos signaalissa on takakanavien ääniosat (LS, RS tai S), Virtual 3D
Surround -toiminnon vaikutus on kuultavissa (sivu 35).
S
AUDIO
Valitse:
ENTER
•Dolby Digital 5.1-kan.
Kun soitin syöttää LFE-kanavan signaalia, LFE-ilmaisin
näkyy yhtenäisen viivan ympäröimänä. Kun soitin ei
syötä LFE-kanavan signaalia, LFE-ilmaisin näkyy
katkoviivan ympäröimänä.
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
AUDIO
Valitse:
RS
ENTER
•MPEG
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
AUDIO
Valitse:
L
R
LS
RS
ENTER
33FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
AUDIO
Valitse:
Tekstityksen näyttäminen
Kuvakulman vaihtaminen
Z
Jos DVD-levylle on tallennettu tekstitys, voit näyttää ja
piilottaa tekstityksen milloin tahansa DVD-levyn toiston
aikana.
Jos DVD-levylle on tallennettu monikieliset tekstitykset,
voit muuttaa tekstityksen kieltä milloin tahansa DVDlevyn toiston aikana sekä näyttää ja piilottaa tekstityksen
milloin haluat. Voit esimerkiksi valita kielen, jota haluat
opiskella, ja ymmärtämisen helpottamiseksi näyttää
tekstityksen.
Kun toistat DVD-levyä, jonka kohtauksia on tallennettu
useista kuvakulmista (monikulmatoiminto), voit vaihtaa
kuvakulmaa. Jos esimerkiksi toistat kohtausta, jossa on
liikkuva juna, voit katsella näkymää junan edestä tai
junan vasemmasta tai oikeasta ikkunasta ilman, että junan
liike keskeytyy.
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "KULMA". Jos
kuvakulmaa voi vaihtaa, vihreä "KULMA"-ilmaisin
syttyy.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "TEKSTITYS".
12(27)
18(34)
C 01:32:55
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
DVD
1(9)
1: ENGLANTI
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
Ilmaisin
KULMA
Valitse:
TEKSTITYS
Valitse:
ENTER
Peruuta: RETURN
1
ENTER
Valitse "KULMA".
x TEKSTITYS
Valitse kieli. Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVDlevystä toiseen. Näkyviin saattaa tulla neljä numeroa,
jotka edustavat kielen koodia. Valitse kielikoodi sivulla 70
olevasta luettelosta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
1(9)
z Voit valita "TEKSTITYS"-vaihtoehdon suoraan
Paina kaukosäätimen SUBTITLE-painiketta. Joka kerta kun
painat painiketta, kohde muuttuu.
KULMA
Valitse:
Huomautuksia
• Jos toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu tekstitystä,
mitään tekstitystä ei tule näkyviin.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi näyttää,
vaikka tekstitys olisikin tallennettu levylle.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi piilottaa.
• Kuvatekstikielet ja niiden määrä vaihtelevat eri levyjen välillä.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi muuttaa,
vaikka monikielinen tekstitys olisikin tallennettu levylle.
• Parhaillaan toistettavan DVD-levyn tekstitys saattaa muuttua,
jos
– levylokero avataan tai suljetaan
– nimike vaihdetaan.
2
Paina ,-painiketta.
Kulman numero muuttuu muotoon "–". Suluissa
näkyvä luku ilmaisee kulmien kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
(9)
KULMA
Numeronäpp.
34FI
ENTER
ENTER
Peruuta: RETURN
Digital Cinema Sound
-asetukset
3
Valitse kuvakulma numeropainikkeilla tai
painikkeella M/m ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kuvakulma vaihtuu valitsemaksesi kulmaksi.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
5(9)
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "VIRTUAL 3D
SURROUND". Jos valitset muun vaihtoehdon kuin "EI
KÄYT.", vihreä "VIRTUAL 3D SURROUND" -ilmaisin
syttyy.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
ENTER
DVD
z Voit valita kuvakulma suoraan
Paina kaukosäätimen ANGLE-painiketta. Joka kerta kun painat
painiketta, kuvakulma muuttuu.
Huomautuksia
• Kuvakulmien määrä vaihtelee levyn ja kohtauksen mukaan.
Kohtauksen vaihdettavien kuvakulmien määrä on sama kuin
kohtaukseen tallennettujen kuvakulmien määrä.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kuvakulmaa ei ehkä voi
vaihtaa, vaikka levylle olisikin tallennettu useita kuvakulmia.
VES TV
Ilmaisin
VES TV
VES A
VES B
VIRTUAL 3D SURROUND
ENTER Peruuta: RETURN
Valitse:
x VIRTUAL 3D SURROUND
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• EI KÄYT.
Kahden kaiuttimen järjestelmä
• VES TV
• VES A
• VES B
• VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION
Neljän (tai useamman) kaiuttimen järjestelmä
• NORMAL SURROUND
• ENHANCED SURROUND
• VIRTUAL REAR SHIFT
• VIRTUAL MULTI REAR
• VIRTUAL MULTI DIMENSION
Valitse haluamasi vaihtoehto. Seuraavassa on lisätietoja
näistä vaihtoehdoista.
Huomautuksia
• Jos liität vain kaksi etukaiutinta, voit valita vain asetuksen VES
TV, VES A, VES B tai VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION. Jos
liität vähintään neljä kaiutinta, on suositeltavaa, että valitset
jonkin muun kuin yllä mainitun asetuksen.
• Jos haluat kuunnella alkuperäistä Dolby Digital -ääntä 5.1CH
OUTPUT -liitännöistä, aseta kunkin kaiuttimen sijainti ja
etäisyys oikein. Lisätietoja kaiuttimien asetuksista on sivulla 59.
35FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
KULMA
Valitse:
Voit kuunnella kolmiulotteista 3D-ääntä soittaessasi Dolby
Digital- ja MPEG-tilaäänellä varustettuja DVD-levyjä,
vaikka käytössäsi olisi vain kaksi tai neljä kaiutinta.
Valitse se tilaäänitila, joka sopii käytössäsi oleville
kaiuttimille parhaiten.
Digital Cinema Sound -asetukset
Kahden kaiuttimen järjestelmä
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Vaikka liittäisit vain kaksi etukaiutinta, voit Virtual
Enhanced Surround -toiminnon 3D-äänikentän ansiosta
kuunnella tilaääntä. Toiminto luo etukaiuttimien (L:
vasen, R: oikea) äänestä virtuaaliset takakaiuttimet ilman
todellisia takakaiuttimia. Valitse jokin seuraavista tiloista:
VES TV, VES A, VES B, VIRTUAL SEMI MULTI
DIMENSION.
Jos soitin on asetettu antamaan signaali DIGITAL OUT
(OPTICAL tai COAXIAL) -liitännästä, äänen
tilavaikutelma kuuluu vain, kun "AUDIOASETUKSET"vaiheen "DOLBY DIGITAL" -asetuksena on "D-PCM" ja
"MPEG"-asetuksena "PCM".
EI KÄYT.
Ottaa käyttöön kaikki levylle tallennetut kanavasignaalit.
Esimerkiksi 2-kanavasignaalit tulevat käyttöön CD-levyn
stereoääntä varten tai 5.1-kanavasignaalit DVD-levyn
Dolby Digital- ja MPEG-ääntä varten. Jos liität vähemmän
kuin 6 kaiutinta, soitin jakaa puuttuvien kaiuttimien
lähtösignaalit muihin kaiuttimiin oikein.
VES (Virtual Enhanced Surround) B
Luo 3D-äänikentän avulla etukaiuttimien (L, R) äänestä
virtuaaliset takakaiuttimet ilman todellisia takakaiuttimia.
Virtuaalikaiuttimet tuotetaan alla olevan kuvan
mukaisesti.
L
R
VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION
Luo 3D-äänikentän avulla etukaiuttimien (L, R) äänestä
virtuaaliset takakaiuttimet ilman todellisia takakaiuttimia.
Tämä tila luo viisi paria virtuaalikaiuttimia, jotka
ympäröivät kuuntelijaa 30 asteen korkeudella.
L
R
VES (Virtual Enhanced Surround) TV
Luo 3D-äänikentän avulla etukaiuttimien (L, R) äänestä
virtuaaliset takakaiuttimet ilman todellisia takakaiuttimia.
Tämä tila on tehokas silloin, kun vasemman (L) ja oikean
(R) etukaiuttimen etäisyys on pieni (esimerkiksi
stereoäänisen television sisäiset kaiuttimet).
L: Etukaiutin (vasen)
R: Etukaiutin (oikea)
: Virtuaalikaiutin
TV
Neljän (tai useamman) kaiuttimen
järjestelmä
VES (Virtual Enhanced Surround) A
Luo 3D-äänikentän avulla etukaiuttimien (L, R) äänestä
virtuaaliset takakaiuttimet ilman todellisia takakaiuttimia.
Virtuaalikaiuttimet tuotetaan alla olevan kuvan
mukaisesti.
L
R
Jos liität kaksi etukaiutinta ja kaksi takakaiutinta, voit
kuunnella Dolby Surround (Pro Logic) -ääntä tai siirtää
3D-äänikuvan avulla takakaiuttimien äänen poispäin itse
kaiuttimista. Voit myös luoda yhdestä todellisesta
takakaiutinparista useita virtuaalisia takakaiutinpareja.
Valitse jokin seuraavista tiloista:
NORMAL SURROUND, ENHANCED SURROUND,
VIRTUAL REAR SHIFT, VIRTUAL MULTI REAR,
VIRTUAL MULTI DIMENSION.
EI KÄYT.
Ottaa käyttöön kaikki levylle tallennetut kanavasignaalit.
Esimerkiksi 2-kanavasignaalit tulevat käyttöön CD-levyn
stereoääntä varten tai 5.1-kanavasignaalit DVD-levyn
Dolby Digital- ja MPEG-ääntä varten. Jos liität vähemmän
kuin 6 kaiutinta, soitin jakaa puuttuvien kaiuttimien
lähtösignaalit muihin kaiuttimiin oikein.
36FI
NORMAL SURROUND
Laite purkaa 2-kanavaisilla äänisignaaleilla varustetun
ohjelman äänen Dolby Surround (Pro Logic) -tilaääneksi.
Takakaiuttimet soittavat samaa monoääntä. Jos käytössä
on keskikaiutin, Dolby Surround (Pro Logic) -dekooderi
luo myös keskikaiuttimelle oikeat äänet.
L
R
VIRTUAL MULTI DIMENSION
Luo 3D-äänikentän avulla yhdestä todellisesta
takakaiutinparista useita virtuaalisia takakaiuttimia, jotka
sijaitsevat kuuntelijaa korkeammalla. Tämä tila luo viisi
paria virtuaalikaiuttimia, jotka ympäröivät kuuntelijaa
noin 30 asteen korkeudella. Siirtymän näennäinen sijainti
riippuu takakaiuttimien sijainnin asetuksesta (sivu 59).
SIVU
TAKA
L
VIRTUAL REAR SHIFT
Luo 3D-äänikentän siirtämällä takakaiuttimien äänen
poispäin itse kaiuttimista. Virtuaalikaiuttimet tuotetaan
alla olevan kuvan mukaisesti. Siirtymän näennäinen
sijainti riippuu takakaiuttimien sijainnin asetuksesta (sivu
59).
SIVU
TAKA
R
RS
LS
RS
VIRTUAL MULTI REAR
Luo 3D-äänikentän avulla yhdestä todellisesta
takakaiutinparista useita virtuaalisia takakaiuttimia.
Virtuaalikaiuttimet tuotetaan alla olevan kuvan
mukaisesti. Virtuaalisten takakaiuttimien näennäinen
sijainti riippuu takakaiuttimien sijainnin asetuksesta (sivu
59).
SIVU
TAKA
L
LS
L
R
LS
RS
L: Etukaiutin (vasen
R: Etukaiutin (oikea)
LS: Takakaiutin (vasen)
RS: Takakaiutin (oikea)
: Virtuaalikaiutin
z Saat "VIRTUAL 3D SURROUND" -näytön näkyviin suoraan
Paina soittimessa olevaa VIRTUAL 3D SURROUND -painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, tila muuttuu.
Huomautuksia
L
R
LS
RS
RS
ENHANCED SURROUND
Tuottaa tavallista paremman tilavaikutelman Dolby
Surround (Pro Logic) -lähteestä monoäänisen
takakanavasignaalin avulla. Tuottaa stereomaisen
vaikutelman takakanavista.
L
R
R
• Kun valitset asetuksen, ääni katkeaa hetkeksi.
• Jos soitettava signaali ei sisällä takakaiuttimien signaalia, 3Dtilatehosteita voi olla vaikea kuulla.
• Sijoita etukaiuttimet siten, että ne muodostavat tasasivuisen
kolmion kuuntelupaikan kanssa niin, että kuuntelupaikka on
kolmion kärjessä. Muutoin asetusten “VES A”, “VES B” tai
“VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION” vaikutusta voi olla
vaikea kuulla.
• Jos liität keskikaiuttimen ja bassokaiuttimen, kuulet äänen
myös keskikaiuttimesta ja bassokaiuttimesta. Kun valitset
vaihtoehdon VES TV, VES A, VES B tai VIRTUAL SEMI MULTI
DIMENSION, soitin ei ohjaa ääntä keskikaiuttimeen.
• Kun valitset jonkin VIRTUAL 3D SURROUND -tilan, aseta
liitettyjen laitteiden (esimerkiksi vahvistimen) surroundtilaääniasetukseksi OFF (ei käytössä).
• Kun valitset jonkin VIRTUAL 3D SURROUND -tilan,
näytteenottotaajuudeksi tulee 48 kHz.
• Jos soitin on asetettu antamaan signaali DIGITAL OUT
(OPTICAL tai COAXIAL) -liitännöistä, äänen tilavaikutelma ei
kuulu, kun soitat CD-levyä.
• Kun liität 4 kaiutinta, tilaääntä ei kuulu, jos käytät DIGITAL
OUT (OPTICAL tai COAXIAL) -liitäntöjä.
RS
LS
RS
37FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
LS
LS
L
R
Soittotietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa esimerkiksi bittinopeutta tai soitettavan
levyn kerrosta koskevat tiedot.
Kun soitat levyä, toistettavan kuvan keskimääräinen
bittinopeus näkyy aina megabitteinä sekunnissa (Mbps) ja
äänen bittinopeus kilobitteinä sekunnissa (kbps).
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "LISÄTIEDOT".
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
BITTINOPEUS
Painamalla DISPLAY-painiketta toistuvasti saat näkyviin
"BITTINOPEUS"- tai "KERROS"-tiedot sen mukaan, mitä
olet valinnut "LISÄTIEDOT"-näytössä.
BITTINOPEUS
DVD
BITTINOPEUS
0
0
LISÄTIEDOT
Valitse:
Asetusten näytöt
5
BITTINOPEUS
kbps
1000
Mbps
10
384kbps
0
5
10
Mbps
Audio
Video
ENTER
x LISÄTIEDOT
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
Soitettaessa MPEG -tilaääniraitoja
Toistettaessa DVD-levyä
• BITTINOPEUS: näyttää bittinopeuden.
• KERROS: näyttää kerroksen ja luettavan kohdan.
• EI KÄYT.: poistaa LISÄTIEDOT-näytön näkyvistä.
BITTINOPEUS
0
0
5
kbps
1000
Audio
Mbps
Video
10
Bittinopeudella tarkoitetaan levyllä olevien video- ja
audiotietojen määrää sekunnissa. Mitä suurempi
bittinopeus, sitä suurempi tietojen määrä. Kun bittinopeus
on suuri, tietoja on paljon. Tämä ei kuitenkaan aina
merkitse sitä, että kuvan tai äänen laatu olisi vastaavasti
parempi.
KERROS
Tulee näkyviin, jos DVD-levy on
kaksikerroksinen
Ilmaisee levyn soittokohdan suurin piirtein.
Jos kyseessä on kaksikerroksinen DVD-levy, soitin näyttää
luettavan kerroksen ("Layer 0" tai "Layer 1").
Lisätietoja kerroksista on sivulla 68 (DVD).
38FI
Levyjen lukitseminen (mukautettu käytönvalvonta)
Z
Voit asettaa haluamaasi DVD- tai VIDEO CD -levyyn
soittorajoituksen käyttämällä asetettua salasanaa.
Voit asettaa mukautetun käytönvalvonnan salasanan
enintään 50 levyä varten. Jos yrität asettaa sen 51:selle
levylle, ensimmäinen levy peruuntuu.
Samaa salasanaa käytetään sekä käytönvalvonnassa (sivu
53) että mukautetussa käytönvalvonnassa.
3
x Jos et ole antanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit asettaa
salasanan.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA".
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
DVD
Palaa painamalla
EI KÄYT.
RETURN
.
x Jos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit vahvistaa
salasanan. Ohita vaihe 4.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
ENTER
Valitse:
Mukautetun käytönvalvonnan
asettaminen levyä varten
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
1
Aseta suojattava levy soittimeen.
Jos soitin toistaa levyä, lopeta toisto painamalla xpainiketta.
2
Valitse "MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA"
painamalla M/m-painikkeita ja paina ENTERpainiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Palaa painamalla
4
DVD
RETURN
ENTER
.
.
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina ENTERpainiketta.
Merkit muuttuvat tähdiksi ( ), ja kuvaruutuun tulee
näyttö, jossa voit vahvistaa salasanan.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
SALASANA
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
ENTER Peruuta: RETURN
Valitse:
Vahvista salasana antamalla se
uudelleen ja paina sitten ENTER .
Palaa painamalla
5
RETURN
.
Anna numeropainikkeita painamalla sama
nelinumeroinen salasana ja paina ENTERpainiketta.
Ilmoitus "Mukautettu käytönvalvonta on asetettu."
tulee näyttöön, ja ohjausvalikkonäyttö palaa
kuvaruutuun.
Palaaminen normaaliin näyttöön
Paina ORETURN-painiketta.
39FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse M/m-painikkeita painamalla asetukseksi
"KÄYTÖSSÄ," ja paina ENTER-painiketta.
Levyjen lukitseminen (mukautettu
käytönvalvonta)
Mukautetun käytönvalvonnan poistaminen
käytöstä
1 Valitse "MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA"
painamalla M/m-painikkeita ja paina ENTERpainiketta.
2 Valitse M/m-painikkeita painamalla asetukseksi "EI
KÄYT.," ja paina ENTER-painiketta.
3 Anna numeropainikkeita painamalla nelinumeroinen
salasana ja paina ENTER-painiketta.
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Salasanan muuttaminen
1 Valitse "MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA"
painamalla M/m-painikkeita ja paina ENTERpainiketta.
2 Valitse M/m-painikkeita painamalla "SALASANA," ja
paina ENTER-painiketta.
3 Anna numeropainikkeita painamalla nelinumeroinen
salasana ja paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit vaihtaa salasanan.
4 Anna numeropainikkeita painamalla uusi
nelinumeroinen salasana ja paina ENTER-painiketta.
5 Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen
numeropainikkeita painamalla ja paina ENTERpainiketta.
Mukautetulla käytönvalvonnalla suojatun
levyn soittaminen
1
Aseta soittimeen levy.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA -näyttö tulee
näkyviin.
Ohjelmien luominen
(ohjelmoitu soitto)
Voit luoda toisto-ohjelmia asettamalla levyn nimikkeet,
jaksot tai raidat haluamaasi järjestykseen. Laitteeseen voi
tallentaa yhden ohjelman, ja ohjelma voi koostua jopa 99
nimikkeestä, jaksosta tai raidasta.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "OHJELMOITU". Kun
valitset vaihtoehdon "KÄYTÖSSÄ", vihreä
"OHJELMOITU"-ilmaisin syttyy.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
Ilmaisin
OHJELMOITU
Valitse:
Valitse "OHJELMOITU"-kohdasta "ASETA,".
Ohjelmointinäyttö tulee esille.
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä,
tässä lukee RAITA.
OHJELMOITU
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina ENTERpainiketta.
Soitin aloittaa soiton.
z Jos unohdat salasanan
Anna 6-numeroinen luku 199703 aina, kun MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA -näyttö pyytää salasanaa, ja paina sitten
ENTER-painiketta. Näyttö pyytää sinua syöttämään
nelinumeroisen salasanan.
Huomautus
Mukautetulla käytönvalvonnalla suojattua levyä ei voi toistaa
syöttämättä salasanaa. Jos et tiedä salasanaa, paina A-painiketta
ja poista levy.
40FI
Peruuta: RETURN
Ohjelman luominen
Mukautettu käytönvalvonta on jo
asetettu. Anna salasana ja paina
sitten ENTER .
2
ENTER
x OHJELMOITU
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• EI KÄYT.: normaali toisto.
• ASETA,: voit luoda oman ohjelman.
• KÄYTÖSSÄ: ohjelmoitu soitto.
1
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
DVD
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Aseta:
Aloita:
ENTER
PLAY
T
––
01
02
03
04
05
Lopeta:
DISPLAY
2
Nimike
ENTER
T
C
––
01
02
03
04
05
KAIKKI TYHJENNETTY
1. RAITA 0 2
2. RAITA
3. RAITA – –
4. RAITA – –
5. RAITA – –
6. RAITA – –
7. RAITA – –
++
01
02
03
04
05
06
Lopeta:
Aseta:
Aloita:
DISPLAY
PLAY
ENTER
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Lopeta:
DISPLAY
PLAY
Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai raita M/mpainikkeen avulla ja paina ENTER-painiketta.
Valitse esimerkiksi nimike tai raita 2.
(Voit tehdä valinnan myös painamalla
numeropainikkeita ja ENTER-painiketta. Tällöin
valittu numero näkyy kuvaruudussa.)
4
Jos haluat ohjelmoida lisää nimikkeitä, jaksoja tai
raitoja, toista vaihetta 3.
Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot ja raidat näkyvät
valitussa järjestyksessä.
5
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla H-painiketta.
x Kun toistat DVD-levyä
Jos levylle on tallennettu sekä nimikkeitä että
jaksoja, valitse ensin nimike ja sen jälkeen jakso.
Ohjelmoidun soiton keskeyttäminen
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Aseta:
Aloita:
ENTER
––
01
02
03
04
05
Lopeta:
C
++
01
02
03
04
05
06
DISPLAY
PLAY
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE 0 1 – 0 2
2. NIMIKE
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Aseta:
Aloita:
T
Poistuminen ohjelmoinnista
Paina kaukosäätimen PROGRAM-painiketta.
ENTER
T
––
01
02
03
04
05
Lopeta:
Ohjelman muuttaminen
1 Valitse vaiheessa 2 muutettavan nimikkeen, jakson tai
raidan numero M/m-painikkeen avulla.
2 Tee uusi ohjelma noudattaen ohjeita alkaen vaiheesta 3.
Ohjelmointijärjestyksen peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa kaikki nimikkeet, jaksot tai raidat
ohjelmointijärjestyksessä, valitse vaiheessa 2 "KAIKKI
TYHJENNETTY".
Kun haluat peruuttaa valitun ohjelman, valitse ohjelma
painamalla vaiheessa 2 M/m-painiketta ja paina CLEARpainiketta tai valitse vaiheessa 3 "– –" ja paina ENTERpainiketta.
DISPLAY
PLAY
41FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Aseta:
Aloita:
Ohjelmoitujen raitojen
kesto yhteensä
Jakso
OHJELMOITU
OHJELMOITU
3
x Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä
Valitse ohjelmoitava raita.
Paina ,-painiketta.
"01" näkyy korostettuna. Soitin on valmiina
ensimmäisen nimikkeen tai raidan ohjelmointiin.
Ohjelmien luominen (ohjelmoitu soitto)
z Ohjelma säilyy laitteen muistissa ohjelmoidun soiton
päätyttyäkin
Soittaminen
satunnaisjärjestyksessä
(satunnaissoitto)
Voit toistaa saman ohjelman uudelleen painamalla H-painiketta.
z Voit toistaa ohjelmoituja nimikkeitä, jaksoja tai raitoja
jatkuvassa soitossa tai satunnaissoitossa
Paina ohjelmoidun soiton aikana kaukosäätimen REPEAT- tai
SHUFFLE-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit valita
ohjausvalikkonäytössä "TOISTUVA"- tai "SATUNNAIS"asetukseksi "KÄYTÖSSÄ".
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
z Saat "OHJELMOITU"-näytön näkyviin suoraan
Paina kaukosäätimen PROGRAM-painiketta.
Voit antaa laitteen sekoittaa nimikkeet tai raidat
satunnaisjärjestykseen. Jos käytät
satunnaissoittotoimintoa uudelleen, soittojärjestys
muuttuu uudelleen.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "SATUNNAIS". Jos
valitset muun satunnaissoittotilan kuin "EI KÄYT.", vihreä
"SATUNNAIS"-ilmaisin syttyy.
z Voit valita levyt, nimikkeet, jaksot ja raidat ohjelmaa varten
katsomalla etupaneelin näyttöä
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Voit luoda ohjelman katsomalla etupaneelin näyttöä käyttämättä
television kuvaruudulla näkyvää ohjelmointinäyttöä.
Kun valitset ohjelmaan 1 VIDEO CD -levyn raidan 3, etupaneelin
näyttö näyttää seuraavalta:
Ilmaisin
VIDEO CD
DVD
JAKSO
EI KÄYT.
NIMIKE
JAKSO
PGM
SATUNNAIS
Valitse:
Ohjelman numero
ENTER
Peruuta: RETURN
x SATUNNAIS
Valitsee satunnaissoiton asetuksen.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
VIDEO CD
PGM
Raidan numero
VIDEO CD
PGM
Huomautuksia
• Soittimen näyttämät nimikkeiden, jaksojen tai raitojen numerot
ovat samat kuin levylle tallennetut nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen numerot.
• Ohjelma peruuntuu, jos
– levylokero avataan tai suljetaan
– soitin kytkeytyy valmiustilaan eli jos painat kaukosäätimen
@/1-painiketta
– katkaiset virran painamalla soittimen !-painiketta.
• DVD-levyn mukaan voi olla, ettei ohjelmoitu soitto ole
mahdollista.
• Jos käytät PBC-toistotoimintoa, sinun on keskeytettävä levyn
toisto ennen kuin voit aloittaa ohjelmoinnin.
Kun soitat DVD-levyä ja ohjelmoidun soiton
asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: levyn satunnaissoitto ei ole käytössä.
• NIMIKE: ohjaa soittimen soittamaan nimikkeet
satunnaisessa järjestyksessä.
• JAKSO: ohjaa soittimen soittamaan jaksot satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun soitat VIDEO CD- tai CD-levyä (kun
ohjelmoidun soiton asetuksena on EI KÄYT.)
• EI KÄYT.: levyn satunnaissoitto ei ole käytössä.
• RAITA: ohjaa laitteen soittamaan raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun soitat VIDEO CD-, CD- tai DVD-levyä (kun
ohjelmoidun soiton asetuksena on KÄYTÖSSÄ)
• EI KÄYT.: levyn satunnaissoitto ei ole käytössä.
• KÄYTÖSSÄ: ohjaa soittimen soittamaan ohjelmoitua
soittoa varten valitut nimikkeet tai raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
Satunnaissoiton keskeyttäminen
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
42FI
Soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto)
z Voit asettaa satunnaissoiton, kun levyn soitto on
keskeytettynä.
Valitse "SATUNNAIS" ja paina H-painiketta.
Soitin aloittaa satunnaissoiton.
z Saat "SATUNNAIS"-näytön näkyviin suoraan
Paina soittimen tai kaukosäätimen SHUFFLE-painiketta. Joka
kerta kun painat painiketta, asetus muuttuu.
Huomautuksia
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "TOISTUVA". Jos
valitset muun jatkuvan soittotilan kuin "EI KÄYT.", vihreä
"TOISTUVA"-ilmaisin syttyy.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Ilmaisin
DVD
LEVY
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
TOISTUVA
Valitse:
ENTER
Peruuta: RETURN
x TOISTUVA
Valitsee jatkuvan soiton asetuksen.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
Kun soitat DVD-levyä ja ohjelmoidun soiton ja
satunnaissoiton asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: toistuva soitto ei ole käytössä.
• LEVY: laite soittaa toistuvasti kaikkia nimikkeitä.
• NIMIKE: laite soittaa toistuvasti nykyistä nimikettä.
• JAKSO: laite soittaa toistuvasti nykyistä jaksoa.
Kun soitat VIDEO CD- tai CD-levyä ja ohjelmoidun
soiton ja satunnaissoiton asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: toistuva soitto ei ole käytössä.
• LEVY: laite soittaa toistuvasti levyn kaikkia raitoja.
• RAITA: laite soittaa toistuvasti nykyistä raitaa.
Kun ohjelmoitu soitto tai satunnaissoitto on
käytössä
• EI KÄYT.: toistuva soitto ei ole käytössä.
• KÄYTÖSSÄ: laite soittaa toistuvasti ohjelmoitua soittoa
tai satunnaissoittoa.
Jatkuvan soiton keskeyttäminen
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
43FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
• Satunnaissoitto peruuntuu, jos
– levylokero avataan tai suljetaan
– soitin kytkeytyy valmiustilaan eli jos painat kaukosäätimen
@/1-painiketta
– katkaiset virran painamalla soittimen !-painiketta.
• DVD-levyn mukaan voi olla, ettei satunnaissoitto ole
mahdollista.
• Kun JAKSO on valittuna asetukseksi, soitin voi soittaa
satunnaissoitossa enintään 200 levyllä olevaa jaksoa.
• VIDEO CD -levyn PBC-soiton aikana ei voi käyttää
satunnaissoittoa (sivu 22).
Voit soittaa jatkuvasti levyn kaikkia nimikkeitä tai raitoja
tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa.
Satunnaissoitossa ja ohjelmoidussa soitossa soitin soittaa
nimikkeet tai raidat satunnaisessa tai ohjelmoidussa
järjestyksessä.
VIDEO CD -levyn PBC-toistossa ei voi käyttää jatkuvaa
soittoa (sivu 22).
Soittaminen jatkuvasti (jatkuva soitto)
Tietyn osuuden toistuva
soitto (A-B-toisto)
z Voit asettaa jatkuvan soiton, kun levyn soitto on
keskeytettynä
Valitse "TOISTUVA" ja paina H-painiketta.
Soitin aloittaa jatkuvan soiton.
z Saat "TOISTUVA"-näytön näkyviin suoraan
Paina soittimen tai kaukosäätimen REPEAT-painiketta. Joka kerta
kun painat painiketta, asetus muuttuu.
Huomautuksia
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
• Toistuva soitto peruuntuu, jos
– levylokero avataan tai suljetaan
– soitin kytkeytyy valmiustilaan eli jos painat kaukosäätimen
@/1-painiketta
– katkaiset virran painamalla soittimen !-painiketta.
• DVD-levyn mukaan voi olla, ettei toistuva soitto ole
mahdollista.
Voit soittaa jatkuvasti haluamaasi nimikkeen, jakson tai
raidan tiettyä osuutta. Tämän toiminnon avulla voit
vaikkapa opetella laulujen sanoja.
Toistettaessa VIDEO CD -levyjä PBC-toistolla (sivu 22)
tätä toimintoa voi käyttää vain liikkuvan kuvan toiston
aikana.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "A-B TOISTUVA".
Toistuvan A-B-soiton aikana vihreä "A-B TOISTUVA"
-ilmaisin palaa.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
EI KÄYT.
ASETA
EI KÄYT.
Ilmaisin
A–B TOISTUVA
Valitse:
ENTER
Peruuta: RETURN
x A-B TOISTUVA
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• ASETA,: asettaa A- ja B-kohdan.
• EI KÄYT.: nimikkeen, jakson tai raidan tietyn osan
toistuva soitto ei ole käytössä.
44FI
Toistuvan soiton A-B-osuuden
asettaminen
1
Valitse “A-B TOISTUVA” ja paina ENTER-painiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B), paina
ENTER-painiketta uudelleen.
Asetetetut kohdat näkyvät näytössä, ja soitin alkaa
soittaa kyseistä osuutta toistuvasti.
"A-B"-osuuden toistuvan soiton aikana etupaneelin
näytössä näkyy A-B-ilmaisin.
DVD
12(27)
18(34)
C 0 1 : 34 : 30
KÄYTÖSSÄ
ENTER
JAKSO
AIKA
A: 18 – 01 : 32 : 55
B: 18 – 01 : 34 : 30
Peruuta: RETURN
A–B TOISTUVA
Valitse:
2
Valitse “ASETA,” ja paina ENTER-painiketta.
A-B TOISTUVA -asetusnäyttö tulee kuvaruutuun.
C 01:32:55
A–B TOISTUVA
Aseta kohta A painamalla
Paluu:
3
DVD
ENTER .
RETURN
Kun soiton aikana saavutat toistuvasti soitettavan
osuuden aloituskohdan (kohta A), paina ENTERpainiketta.
Aloituskohta (kohta A) on asetettu.
ENTER
A-B-osuuden toistuvan soiton keskeyttäminen
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
Huomautuksia
• Voit asettaa vain yhden soitettavan A-B-osuuden.
• A-B-toisto peruuntuu, jos
– levylokero avataan tai suljetaan
– soitin kytkeytyy valmiustilaan eli jos painat kaukosäätimen
@/1-painiketta
– katkaiset virran painamalla soittimen !-painiketta.
• Satunnaissoiton ja ohjelmoidun soiton asetukset peruuntuvat,
kun valitset A-B-toiston.
• Kaikkien DVD-levyjen tai VIDEO CD -levyjen kohtausten
yhteydessä toistuvaa A-B-soittoa ei ehkä voi käyttää.
C 01:32:55
A–B TOISTUVA
Aseta kohta B painamalla
ENTER
.
JAKSO
AIKA
A: 18 – 01 : 32 : 55
Peruuta:
CLEAR
45FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
EI KÄYT.
ASETA
EI KÄYT.
A–B TOISTUVA
Valitse:
4
Toistokuvan säätäminen
(kuvan säätö)
Voit säätää DVD- tai VIDEO CD -levyn kuvan laadun
haluamaksesi soittimesta, et televisiosta. Valitse
katselemaasi ohjelmaan parhaiten sopiva videotila.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "KUVAN SÄÄTÖ".
Jos valitset muun asetuksen kuin "VAKIO", vihreä
"KUVAN SÄÄTÖ" -ilmaisin syttyy.
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
VAKIO
DYNAAMINEN 1
DYNAAMINEN 2
DVD
Toistokuvan parantaminen
(digitaalinen
kuvanparannus)
Digitaalinen kuvanparannus selkeyttää kuvaa
korostamalla television kuvaruudussa näkyvän kuvan
ääriviivoja.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "DIGITAALINEN
KUVANPARANNUS". Jos valitset muun vaihtoehdon
kuin "EI KÄYT.", vihreä "DIGITAALINEN
KUVANPARANNUS" -ilmaisin syttyy.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
VAKIO
Ilmaisin
KUVAN SÄÄTÖ
Valitse:
ENTER
EI KÄYT.
1
2
3
EI KÄYT.
Peruuta: RETURN
x KUVAN SÄÄTÖ
Valitsee kuvansäädön asetuksen.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• VAKIO: näyttää vakiokuvan.
• DYNAAMINEN 1: tuottaa dynaamisen kuvan
lisäämällä kuvan kontrasteja ja värikylläisyyttä.
• DYNAAMINEN 2: tuottaa DYNAAMINEN 1 -asetusta
dynaamisemman kuvan lisäämällä kuvan kontrasteja ja
värikylläisyyttä vielä enemmän.
• ELOKUVA 1: selkeyttää tummien alueiden
yksityiskohtia lisäämällä mustan tasoa.
• ELOKUVA 2: muuttaa valkoiset alueet kirkkaammiksi,
mustat alueet täyteläisemmiksi ja värikontrastit
suuremmiksi.
z Kun katsot elokuvaa
ELOKUVA 1 tai ELOKUVA 2 on suositeltava asetus.
Ilmaisin
DIGITAALINEN KUVANPARANNUS
ENTER Peruuta: RETURN
Valitse:
x DIGITAALINEN KUVANPARANNUS
Valitsee parannuksen tason. Kun arvo suurenee, television
kuvaruudussa näkyvän kuvan ääriviivat terävöityvät.
Valitse taso, joka saa television kuvaruudussa olevan
kuvan näyttämään parhaalta.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• EI KÄYT.: poistaa digitaalisen
kuvanparannustoiminnon käytöstä.
• 1: terävöittää ääriviivoja.
• 2: terävöittää ääriviivoja enemmän kuin taso 1.
• 3: terävöittää ääriviivoja enemmän kuin taso 2.
z Saat "DIGITAALINEN KUVANPARANNUS" -näytön näkyviin
suoraan
Paina soittimen tai kaukosäätimen DVE-painiketta. Joka kerta
kun painat painiketta, taso muuttuu.
Huomautus
DVD/Video CD -levyn tai soitettavan kohtauksen mukaan voi
olla, ett‚ûlevyllä oleva kohina tulee näkyviin selvästi. Jos näin
käy, laske digitaalisen kuvanparannuksen tasoa.
46FI
Asetukset ja
säädöt
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi tehdä alkuasetukset,
muuttaa kuvan ja äänen asetuksia ja tehdä lähtösignaalien
asetukset. Voit myös esimerkiksi asettaa tekstityksen ja
asetusnäytön kielen sekä rajoittaa lasten
katselumahdollisuuksia.
Lisätietoja asetusnäytön jokaisesta vaihtoehdosta on
sivuilla 49–61.
Huomautus
Saat asetusnäytön näkyviin vain, kun soitin on pysäytettynä.
DISPLAY ENTER
ORETURN
</M/m/,
ENTER
</M/m/,
ORETURN
DISPLAY
1
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse "ASETUKSET"
painamalla M/m-painikkeita.
12(1)
18(34)
C 00:00:00
Valittu
vaihtoehto
2
ASETUKSET
Valitse:
DVD
ENTER
Paina ENTER-painiketta.
Asetusnäyttö tulee kuvaruutuun.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
ja sitten
.
DISPLAY
47FI
Asetukset ja säädöt
Tässä luvussa on kuvattu, miten voit
muuttaa soittimen asetuksia ja säätöjä
käyttämällä kuvaruutuun tulevaa
asetusnäyttöä. Sinun on tehtävä
useimmat asetukset ja säädöt, kun
käytät soitinta ensimmäistä kertaa.
Tässä jaksossa on myös kuvattu,
miten voit ohjata televisiota
vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä.
Asetusnäytön käyttäminen
Asetusnäytön käyttäminen
3
Valitse haluamasi pääkohta painamalla M/mpainikkeita.
Pääkohta
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
4
Asetukset ja säädöt
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
5
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
ja sitten
.
DISPLAY
8
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
ja sitten
DISPLAY .
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
ja sitten
.
DISPLAY
Paina ENTER-painiketta.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
Valitse haluamasi kohta painamalla M/mpainikkeita.
Valitse haluamasi asetus painamalla </M/m/,painikkeita.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
Paina ENTER-painiketta.
Valittu pääkohta näkyy korostettuna.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
7
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
ja sitten
.
DISPLAY
9
Paina DISPLAY-painiketta.
Asetusnäyttö katoaa kuvaruudusta.
10
Poista kuvaruutunäyttö käytöstä painamalla
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina ORETURN-painiketta.
Valintatilan peruuttaminen
Paina DISPLAY-painiketta.
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
6
ja sitten
.
DISPLAY
Joidenkin asetusnäytön vaihtoehtojen kohdalla täytyy tehdä
muutakin kuin vain valita asetus. Katso lisätietoja näistä
vaihtoehdoista sivuilta, joilla ne on käsitelty.
Paina ENTER-painiketta.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
48FI
Huomautus
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
ja sitten
.
DISPLAY
Asetusnäytön vaihtoehtojen luettelo
Oletusasetukset on alleviivattu.
MUKAUTETUT ASETUKSET (sivu 52)
LINE
VIDEO
S VIDEO
KIELEN ASETUS (sivu 50)
RGB
NÄYTTÖ
ENGLISH
AUTOM. TOISTO
EI KÄYT.
FRANÇAIS
AJASTIN
DEUTSCH
DEMO1
ITALIANO
NEDERLANDS
tai
DEMO2
NÄYTÖNKIRKKAUS
KIRKAS
ENGLISH
TUMMA
ESPAÑOL
DANSK
EI KÄYT.
TAUKOTILA
AUTO
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
ENGLISH
FRANÇAIS
KÄYTÖNVALVONTA ,
TILAMUISTI
KÄYTÖSSÄ
RAIDAN VALINTA
EI KÄYT.
Asetukset ja säädöt
DVD-VALIKKO
RUUTU
EI KÄYT.
AUTO
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
AUDIOASETUKSET (sivu 56)
AUDIO VAIMENNUS
EI KÄYT.
DANSK
SVENSKA
SUOMI
KÄYTÖSSÄ
AUDIO DRC
VAKIO
TV
NORSK
PORTUGUÊS
LAAJA ALUE
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ
TASAINEN
KORJATTU
CHINESE
JAPANESE
PEHMEÄ
ÄÄNIMIKSAUS
DOLBY SURROUND
MUUT ,
AUDIO
ALKUPERÄINEN
NORMAALI
DIGITAALILÄHTÖ
(sama kuin DVD-VALIKKO)
TEKSTITYS
KÄYTÖSSÄ
ÄÄNEN MUKAAN
DOLBY DIGITAL
(sama kuin DVD-VALIKKO)
D-PCM
DOLBY DIGITAL
EI KÄYT.
MPEG
PCM
MPEG
NÄYTTÖASETUKSET (sivu 51)
DTS
TV-TYYPPI
48kHz/96kHz PCM
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
16:9
4:3 LETTER BOX
48kHz/16bit
96kHz/24bit
4:3 PAN SCAN
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
TAUSTA
KAIUTINASETUKSET (sivu 59)
KOKO
ETUKAIUTTIMET
KANSIKUVA
KESKIKAIUTIN
GRAFIIKKAKUVA
TAKAKAIUTTIMET(TAKA/SIVU)
SININEN
BASSOKAIUTIN
MUSTA
ETÄISYYS
ETUKAIUTTIMET
KESKIKAIUTIN
TAKAKAIUTTIMET
BALANSSI
ETUKAIUTTIMET
TAKAKAIUTTIMET
TASO
KESKIKAIUTIN
TAKAKAIUTTIMET
BASSOKAIUTIN
TESTIÄÄNI
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
49FI
Näytön ja ääniraidan kielen valitseminen (KIELEN ASETUS)
"KIELEN ASETUS" -toiminnon avulla voit valita
kuvaruudulla näytettävän tekstin sekä ääniraidan kielen.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
Valitse asetusnäytöstä "KIELEN ASETUS".
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
Asetukset ja säädöt
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
ja sitten
.
DISPLAY
Huomautuksia
• Jos valitset kielen, jota ei ole tallennettu DVD-levylle, soitin
valitsee automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä DVD
"VALIKKO"-, "AUDIO"- ja "TEKSTITYS"-asetuksia varten.
• DVD-levyn mukaan voi olla, että soitin ei aloita soittoa
valitsemaasi kieltä käyttäen, vaikka valitsisit kielen DVD"VALIKKO"-, "AUDIO"- tai "TEKSTITYS"-asetuksella.
x NÄYTTÖ
Voit valita kuvaruutunäytön kielen.
Valittavissa olevat kielet vaihtelevat soittimen mallin
mukaan.
Tyyppi A
• ENGLISH (englanti)
• FRANÇAIS (ranska)
• DEUTSCH (saksa)
• ITALIANO (italia)
• NEDERLANDS (hollanti)
Tyyppi B
• ENGLISH (englanti)
• ESPAÑOL (espanja)
• DANSK (tanska)
• SVENSKA (ruotsi)
• SUOMI (suomi)
• NORSK (norja)
• PORTUGUÊS (portugali)
50FI
x DVD-VALIKKO
Voit valita DVD-valikon kielen. Kielten järjestys vaihtelee
soittimen mallin mukaan.
• ENGLISH (englanti)
• FRANÇAIS (ranska)
• DEUTSCH (saksa)
• ITALIANO (italia)
• ESPAÑOL (espanja)
• NEDERLANDS (hollanti)
• DANSK (tanska)
• SVENSKA (ruotsi)
• SUOMI (suomi)
• NORSK (norja)
• PORTUGUÊS (portugali)
•
(venäjä)
• CHINESE (kiina)
• JAPANESE (japani)
• MUUT,
Jos valitset "MUUT,", valitse luettelosta kielen koodi ja
kirjoita se numeropainikkeiden avulla (sivu 70).
Kun olet tehnyt valinnan, kielen koodi (4 numeroa) tulee
näkyviin.
x AUDIO
Voit valita ääniraidan kielen. Kielten järjestys vaihtelee
soittimen mallin mukaan.
• ALKUPERÄINEN: levyn ensisijainen kieli
• ENGLISH (englanti)
• FRANÇAIS (ranska)
• DEUTSCH (saksa)
• ITALIANO (italia)
• ESPAÑOL (espanja)
• NEDERLANDS (hollanti)
• DANSK (tanska)
• SVENSKA (ruotsi)
• SUOMI (suomi)
• NORSK (norja)
• PORTUGUÊS (portugali)
•
(venäjä)
• CHINESE (kiina)
• JAPANESE (japani)
• MUUT,
Jos valitset "MUUT,", valitse luettelosta kielen koodi ja
kirjoita se numeropainikkeiden avulla (sivu 70).
Kun olet tehnyt valinnan, kielen koodi (4 numeroa) tulee
näkyviin.
Näytön asetukset
(NÄYTTÖASETUKSET)
x TEKSTITYS
Voit valita tekstityksen kielen. Kielten järjestys vaihtelee
soittimen mallin mukaan.
ÄÄNEN MUKAAN*
ENGLISH (englanti)
FRANÇAIS (ranska)
DEUTSCH (saksa)
ITALIANO (italia)
ESPAÑOL (espanja)
NEDERLANDS (hollanti)
DANSK (tanska)
SVENSKA (ruotsi)
SUOMI (suomi)
NORSK (norja)
PORTUGUÊS (portugali)
(venäjä)
CHINESE (kiina)
JAPANESE (japani)
MUUT,
Jos valitset "MUUT,", valitse luettelosta kielen koodi ja
kirjoita se numeropainikkeiden avulla (sivu 70).
Kun olet tehnyt valinnan, kielen koodi (4 numeroa) tulee
näkyviin.
* Jos valitset asetukseksi "ÄÄNEN MUKAAN", tekstityskieli
muuttuu ääniraitaa varten valitsemasi kielen mukaiseksi.
"NÄYTTÖASETUKSET"-toiminnon avulla voit muuttaa
näytön asetuksia soittotilan mukaan.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
Valitse asetusnäytöstä "NÄYTTÖASETUKSET".
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
ja sitten
.
DISPLAY
x TV-TYYPPI
Tällä toiminnolla voit valita liitettävän television
kuvasuhteen.
• 16:9: valitse tämä, jos liität soittimeen
laajakuvatelevision.
• 4:3 LETTER BOX: valitse tämä, jos liität soittimeen
tavallisen television. Näyttää kuvan laajana siten, että
kuvaruudun ala- ja ylälaitaan jää musta alue.
• 4:3 PAN SCAN: valitse tämä, jos liität soittimeen
tavallisen television. Näyttää laajakuvan koko
kuvaruudulla siten, että osa kuvasta rajautuu pois.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen yhteydessä "4:3 LETTER BOX" tai "4:3
PAN SCAN" valitaan automaattisesti.
51FI
Asetukset ja säädöt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET)
x NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
Ottaa näytönsäästäjän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Jos näytönsäästäjä on käytössä, näytönsäästökuva tulee
näkyviin, jos kytket laitteen etupaneelista tai
kaukosäätimestä tauko- tai pysäytystilaan vähintään 15
minuutiksi tai soitat CD-levyä yli 15 minuuttia.
Näytönsäästäjä suojaa näyttölaitetta vahingoittumiselta.
• KÄYTÖSSÄ: ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
• EI KÄYT.: poistaa näytönsäästäjän käytöstä.
Asetukset ja säädöt
x TAUSTA
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee television
kuvaruutuun, kun laite on pysäytettynä tai kun se soittaa
CD-levyä.
• KANSIKUVA: Kansikuva tulee näkyviin taustalle,
mutta vain, jos kansikuva on jo tallennettu levylle.
• GRAFIIKKAKUVA: Soittimeen esitallennettu kuva
tulee näkyviin taustalle.
• SININEN: Taustaväri on sininen.
• MUSTA: Taustaväri on musta.
Huomautus
Jos soitat levyä, joka ei sisällä kansikuvaa, ja "TAUSTA"asetuksena on "KANSIKUVA", soittimeen tallennettu kuva tulee
automaattisesti näkyviin taustalle.
Asetusten mukauttaminen
(MUKAUTETUT ASETUKSET)
"MUKAUTETUT ASETUKSET" -toiminnon avulla voit
muuttaa soittoasetuksia.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
Valitse asetusnäytöstä "MUKAUTETUT ASETUKSET".
MUKAUTETUT ASETUKSET
LINE:
VIDEO
AUTOM. TOISTO:
EI KÄYT.
NÄYTÖNKIRKKAUS:
KIRKAS
TAUKOTILA:
AUTO
KÄYTÖNVALVONTA
KÄYTÖSSÄ
TILAMUISTI:
EI KÄYT.
RAIDAN VALINTA:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
ja sitten
.
DISPLAY
x LINE
Valitsee menetelmän, jota käytetään videosignaalien
lähettämiseen soittimen takapaneelissa olevista LINE-1
(RGB)–TV -liitännöistä.
• VIDEO: lähettää videosignaaleja.
• S VIDEO: lähettää S-videosignaaleja.
• RGB: lähettää RGB-signaaleja.
Huomautuksia
• Jos televisio ei pysty ottamaan vastaan S-video- tai RGBsignaaleja, television kuvaruudulla ei näy kuvaa, vaikka
valitsisit "S VIDEO"- tai "RGB"-asetuksen. Katso lisätietoja
television vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
• Jos televisiossa on vain yksi SCART (EURO AV) -liitäntä, älä
valitse asetukseksi "S VIDEO" -vaihtoehtoa.
x AUTOM. TOISTO
Valitsee automaattisen toiston tilan, kun kytket
verkkojohdon pistorasiaan.
• EI KÄYT.: ottaa automaattisen toiston aloittavat
asetukset "AJASTIN", "DEMO1" ja "DEMO2" pois
käytöstä.
• AJASTIN: aloittaa levyn soiton haluttuna ajankohtana,
jos soittimeen on liitetty ajastin (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Tee ajastimen asetukset, kun soitin
on valmiustilassa (punainen virran merkkivalo palaa).
• DEMO1: aloittaa ensimmäisen esittelyn automaattisesti.
• DEMO2: aloittaa toisen esittelyn automaattisesti.
52FI
x NÄYTÖNKIRKKAUS
Säätää etupaneelin näytön kirkkautta.
• KIRKAS: muuttaa etupaneelin näytön kirkkaaksi.
• TUMMA: muuttaa etupaneelin näytön tummaksi.
• EI KÄYT.: ottaa etupaneelin valaistuksen pois käytöstä.
x TAUKOTILA (vain DVD)
Valitsee taukotilan kuvan tyypin.
• AUTO: Dynaamisesti liikkuvia kohteita sisältävä kuva
toistuu värinättömänä. Valitse normaalisti tämä asetus.
• RUUTU: Kuva, joka ei sisällä dynaamisesti liikkuvia
kohteita, toistuu suuritarkkuuksisena.
Joidenkin DVD-levyjen soittamista voidaan rajoittaa
käyttäjien iän perusteella. Voit määrittää toiston
rajoitukset käytönvalvontatoiminnon avulla.
Valitse asetusnäytöstä "MUKAUTETUT ASETUKSET".
MUKAUTETUT ASETUKSET
LINE:
VIDEO
AUTOM. TOISTO:
EI KÄYT.
NÄYTÖNKIRKKAUS:
KIRKAS
TAUKOTILA:
AUTO
KÄYTÖNVALVONTA
KÄYTÖSSÄ
TILAMUISTI:
EI KÄYT.
RAIDAN VALINTA:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
1
ja sitten
.
DISPLAY
Valitse M/m-painikkeen avulla
"KÄYTÖNVALVONTA" ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
LINE:
VIDEO
AUTOM. TOISTO:
EI KÄYT.
KIRKAS
NÄYTÖNKIRKKAUS:
TAUKOTILA:
AUTO
KÄYTÖNVALVONTA
KÄYTÖSSÄ
TILAMUISTI:
EI KÄYT.
RAIDAN VALINTA:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
ja sitten
.
DISPLAY
x Jos et ole vielä asettanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit asettaa salasanan.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
Palaa painamalla RETURN .
Peruuta painamalla DISPLAY .
x Jos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit antaa salasanan.
Ohita vaihe 2.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
Palaa painamalla RETURN .
Peruuta painamalla DISPLAY .
ENTER
.
53FI
Asetukset ja säädöt
x KÄYTÖNVALVONTA,
Voit asettaa salasanan ja rajoitustason, joka on käytössä
soittaessasi sellaisia DVD-levyjä, jotka sisältävät
soittorajoituksen lapsia varten.
Samaa salasanaa käytetään sekä käytönvalvonnassa että
mukautetussa käytönvalvonnassa (sivu 39).
Katso lisätietoja kohdasta "Rajoitettu käyttö lapsia varten
(Käytönvalvonta)".
Rajoitettu käyttö lapsia varten
(Käytönvalvonta)
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET)
2
Kirjoita numeropainikkeiden avulla salasana, jossa
on neljä merkkiä, ja paina ENTER-painiketta.
Merkit muuttuvat tähdiksi ( ), ja näkyviin tulee
ikkuna, jossa voit vahvistaa salasanan.
5
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Valitse toistonrajoitustason vakioksi haluamasi
maantieteellinen alue M/m-painikkeiden avulla ja
paina sitten painiketta ,.
Jos valitset "MUUT,", valitse vakion koodinumero
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta ja kirjoita se
numeropainikkeiden avulla.
MUKAUTETUT ASETUKSET
Vahvista salasana antamalla se
uudelleen ja paina sitten ENTER .
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
USA
USA
MUUT
Palaa painamalla RETURN .
Peruuta painamalla DISPLAY .
Asetukset ja säädöt
3
Vahvista salasana antamalla se uudelleen
numeropainikkeita painamalla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Näkyviin tulee ikkuna, jonka avulla voit määrittää
toiston rajoitukset ja vaihtaa salasanan.
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
6
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
4
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
USA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
ja sitten
DISPLAY .
Valitse "VAKIO" M/m-painikkeen avulla ja paina sen
jälkeen ,-painiketta.
7
EI KÄYT.
EI KÄYT.
8:
7: NC17
6:
R
5:
ja sitten
.
DISPLAY
Valitse haluamasi taso M/m-painikkeen avulla ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
Valitse "TASO" M/m-painikkeen avulla ja paina sen
jälkeen ,-painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
MUKAUTETUT ASETUKSET
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
ja sitten
DISPLAY .
EI KÄYT.
USA
ja sitten
.
DISPLAY
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
4:
PG13
USA
ja sitten
.
DISPLAY
Mitä pienemmän arvon määrität, sitä tarkemmat ovat
rajoitukset.
Normaaliin näytön palauttaminen
Paina DISPLAY -painiketta.
Käytönvalvonnan poistaminen käytöstä ja DVDlevyn toistaminen salasanan antamisen jälkeen
Aseta "TASO"-kohtaan vaihtoehto "EI KÄYT." vaiheessa 7
ja paina H-painiketta.
54FI
Salasanan muuttaminen
1 Valitse vaiheessa 3 "MUUTA SALASANA" M/mpainikkeen avulla. Paina sen jälkeen ,- tai ENTERpainiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit vaihtaa salasanan.
2 Toimi vaiheissa 2 ja 3 annettujen ohjeiden mukaan ja
kirjoita uusi salasana.
z Jos unohdat salasanan
Anna 6-numeroinen luku 199703 aina, kun
KÄYTÖNVALVONTA-näyttö pyytää salasanaa, ja paina sitten
ENTER-painiketta. Näyttö pyytää sinua syöttämään
nelinumeroisen salasanan.
Huomautuksia
• Jos toistat DVD-levyä, jossa ei ole käytönvalvontatoimintoa,
levyn toistoa ei voi rajoittaa tämän soittimen avulla.
• Jos et aseta salasanaa, et voi muuttaa toiston rajoituksen
asetuksia.
• Järjestelmä voi antaa kehotuksen vaihtaa käytönvalvontatasoa
joidenkin DVD-levyjen toiston aikana. Anna tällöin salasana ja
vaihda tasoa.
Taso palaa alkuperäisten asetusten mukaiseksi, kun lopetat
DVD-levyn toiston.
• Samaa salasanaa käytetään sekä käytönvalvonnassa että
mukautetussa käytönvalvonnassa (sivu 39).
Koodinumero
Alankomaat
2376
Argentiina
2044
Australia
2047
Belgia
2057
Brasilia
2070
Chile
2090
Espanja
2149
Etelä-Korea
2304
Filippiinit
2424
Hongkong
2219
Indonesia
2238
Intia
2248
Iso-Britannia
2184
Italia
2254
Itävalta
2046
Japani
2276
Kanada
2079
Kiina
2092
Malesia
2363
Meksiko
2362
Norja
2379
Pakistan
2427
Portugali
2436
Ranska
2174
Ruotsi
2499
Saksa
2109
Singapore
2501
Suomi
2165
Sveitsi
2086
Taiwan
2543
Tanska
2115
Thaimaa
2528
Uusi-Seelanti
2390
Venäjä
2489
Asetukset ja säädöt
Toistonrajoitustasolla suojatun levyn toistaminen
1 Aseta levy soittimeen ja paina H-painiketta.
KÄYTÖNVALVONTA-näyttö tulee näkyviin.
2 Anna numeropainikkeita painamalla nelinumeroinen
salasana ja paina ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa toiston.
Taso palaa alkuperäisten asetusten mukaiseksi, kun
lopetat DVD-levyn toiston.
Vakio
55FI
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT
ASETUKSET)
x TILAMUISTI
Soitin voi tallentaa muistiin TEKSTITYS-, KUVAN
SÄÄTÖ- ja muut asetukset enintään 50:tä levyä varten
(tilamuisti).
Aseta tilamuistitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
• KÄYTÖSSÄ: tallentaa asetukset muistiin, kun poistat
levyn.
• EI KÄYT.: ei tallenna asetuksia muistiin.
Asetukset ja säädöt
Tilamuistitoiminto tallentaa seuraavassa luetellut
asetukset.
– AUDIO (sivu 31)*
– TEKSTITYS (sivu 34)*
– KULMA (sivu 34)*
– VIRTUAL 3D SURROUND (sivu 35)
– KUVAN SÄÄTÖ (sivu 46)
– DIGITAALINEN KUVANPARANNUS (sivu 46)
* vain DVD
Huomautuksia
• Soitin pystyy tallentamaan muistiin enintään 50 levyn
asetukset. Jos yrität tallentaa 51. levyn asetukset, ensimmäisen
levyn asetukset katoavat muistista.
• DVD-levyn mukaan voi olla, että levylle tallennetut tiedot
kumoavat tilamuistiasetukset eikä toiminnon asetuksilla ole
tällöin vaikutusta.
• Älä katkaise soittimesta virtaa painamalla !-painiketta.
Muutoin asetukset voivat kadota muistista. Kun katkaiset
virran soittimesta, pysäytä toisto ensin painamalla xpainiketta ja paina sitten kaukosäätimen !/1-painiketta. Kun
punainen virran merkkivalo on syttynyt ja soitin siirtynyt
valmiustilaan, paina soittimen !-painiketta.
x RAIDAN VALINTA
Määrittää eniten kanavia sisältävän ääniraidan
ensisijaiseksi, kun toistat DVD-levyä, jota äänitettäessä on
käytetty useita äänijärjestelmiä (PCM, DTS, MPEG audio
tai Dolby Digital).
• EI KÄYT.: Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
• AUTO: Ensisijaisuus on määritetty.
Huomautuksia
• Jos tämän vaihtoehdon arvoksi asetetaan "AUTO", kieli saattaa
vaihtua "KIELEN ASETUS" -näytön "AUDIO"-asetuksen
vuoksi.
"RAIDAN VALINTA" -asetus on ensisijainen "KIELEN
ASETUS"-näytön "AUDIO"-asetukseen verrattuna (sivu 50).
• Jos asetat "AUDIOASETUKSET"-vaiheen "DTS"-asetukseksi "EI
KÄYT.", DTS-ääniraitaa ei toisteta, vaikka asettaisit tämän
vaihtoehdon arvoksi "AUTO" ja suurinumeroisin kanava olisi
äänitetty DTS-muotoon.
• Jos PCM-, DTS-, MPEG audio- ja Dolby Digital -ääniraidoissa
on yhtä monta kanavaa, soitin valitsee PCM-, DTS-, Dolby
Digital- ja MPEG audio -ääniraidat tässä järjestyksessä.
• Joissakin DVD-levyissä ensisijainen ääni on ennalta määritetty.
Tällöin DTS-, MPEG audio- tai Dolby Digital -järjestelmää ei
voi määrittää ensisijaiseksi "AUTO"-asetuksen avulla.
Ääniasetukset
(AUDIOASETUKSET)
"AUDIOASETUKSET"-näytön avulla voit muuttaa äänen
asetuksia toiston mukaan.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Valitse asetusnäytöstä "AUDIOASETUKSET".
AUDIOASETUKSET
AUDIO VAIMENNUS:
EI KÄYT.
AUDIO DRC:
VAKIO
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ:
TASAINEN
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
KÄYTÖSSÄ
DIGITAALILÄHTÖ:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
ja sitten
.
DISPLAY
x AUDIO VAIMENNUS
Jos ääni säröytyy, aseta tämän kohdan asetukseksi
"KÄYTÖSSÄ".
Soitin pienentää lähtötasoa.
Valitsee AUDIO OUT- ja LINE-1, 2 -liitäntöjen lähtötason
asetuksen liitettävän äänilaitteen mukaisesti.
• EI KÄYT.: poistaa äänen vaimennuksen käytöstä.
Valitse normaalisti tämä asetus.
• KÄYTÖSSÄ: vähentää äänen lähtötasoa niin, ettei ääni
säröydy. Valitse tämä asetus, jos kuuntelet ääntä
television sisäisistä kaiuttimista ja äänessä on säröä.
Huomautus
Tämä asetus ei vaikuta liitäntöjen DIGITAL OUT OPTICAL ja
COAXIAL lähtötasoon.
x AUDIO DRC (Dynamic Range Control) (vain
DVD)
Tekee DVD-levyn äänestä selkeän, vaikka säätäisit
äänenvoimakkuuden hyvin pieneksi. Tämä toiminto
toimii vain, kun soitat AUDIO DRC -toiminnolla
varustettua DVD-levyä. Tämä toiminto vaikuttaa
DIGITAL OUT -liitännöistä saatavaan signaaliin vain
silloin, kun "DIGITAALILÄHTÖ"-vaiheen "DOLBY
DIGITAL" -asetuksena on "D-PCM" ja "MPEG"-asetuksena
"PCM".
• VAKIO: Tämä on normaali asetus.
• TV: tekee äänestä selkeän, vaikka säätäisit
äänenvoimakkuuden hyvin pieneksi. Tämä asetus on
erityisen hyödyllinen, jos kuuntelet ääntä television
kaiuttimista.
• LAAJA ALUE: Tuottaa elävän esityksen
tilavaikutelman. Tämä toiminto toimii vain, kun soitat
Dolby Digital -levyä. Toiminnon vaikutus on tehokkain,
jos liität kuusi kaiutinta 5.1-kanavien liitäntöihin. Jos
kaiuttimet ovat laadukkaat, toiminnon vaikutus on
erityisen tehokas.
Huomautus
56FI
Jos toistat DVD-levyjä, joissa ei ole AUDIO DRC -toimintoa,
saattaa olla, että ääneen ei voi vaikuttaa.
x KESKIKANAVAN SÄÄTÖ
Selkeyttää puheraitaa muuttamalla taajuusvastetta niissä
kohdissa, joissa puhetta on muuten vaikea kuulla.
Keskikaiuttimen on oltava liitettynä 5.1CH OUTPUT
-liitäntöjen CENTER-liitäntään, jotta tämä toiminto toimii.
• TASAINEN: puheraita toistuu sellaisena kuin se on
äänitetty.
• KORJATTU: korjaa vain puheraitaa.
• PEHMEÄ.: muuttaa ääntä pehmeämmäksi
vaimentamalla yli 8 kHz:n taajuuksia. Valitse tämä
asetus, jos puheraita kuulostaa liian terävältä.
x DIGITAALILÄHTÖ
Valitsee liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja
COAXIAL lähtevät signaalit.
• KÄYTÖSSÄ: Valitse normaalisti tämä asetus. Jos valitset
asetukseksi "KÄYTÖSSÄ", valitse kohtien "DOLBY
DIGITAL", "MPEG", "DTS" ja "48kHz/96kHz PCM"
asetukset.
Katso asetusohjeet kohdasta "Digitaalisen lähdön
signaalin valitseminen".
• EI KÄYT.: kun soitin ei syötä äänisignaaleja liitännöistä
DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL, digitaalisen
piirin vaikutus analogiseen piiriin on mahdollisimman
pieni.
Voit vaihtaa audiosignaalien lähtötavan, kun liität a)
digitaalisella liitännällä varustetun digitaalisen laitteen,
kuten vastaanottimen (vahvistimen), b) kiinteällä
dekooderilla (Dolby Digital, MPEG tai DTS) varustetun
audiolaitteen tai c) DAT-nauhurin tai minilevysoittimen
DIGITAL OUT OPTICAL- tai COAXIAL -liitännän kautta
käyttämällä optista tai koaksiaalista digitaalista
liitäntäjohtoa. Lisätietoja liittämisestä on sivu 11.
Jos "DIGITAALILÄHTÖ"-asetuksena on "EI KÄYT.", et
voi muuttaa kohtien "DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS"
ja "48kHz/96kHz PCM" asetuksia.
AUDIOASETUKSET
AUDIO VAIMENNUS:
EI KÄYT.
AUDIO DRC:
VAKIO
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ:
TASAINEN
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
KÄYTÖSSÄ
DIGITAALILÄHTÖ:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
Asetukset ja säädöt
x ÄÄNIMIKSAUS
Vaihtaa miksaustapaa, kun toistat DVD-levyä, jolle on
tallennettu Dolby Digital -äänen takakanavien (LS, RS tai
S) signaalit. Tietoja takakanavien signaaleista on kohdassa
"Levyn äänitietojen näyttäminen" (sivu 32).
Tämä toiminto vaikuttaa DIGITAL OUT -liitännöistä
saatavaan signaaliin vain silloin, kun
"DIGITAALILÄHTÖ" -vaiheen "DOLBY DIGITAL"
-asetuksena on "D-PCM".
• DOLBY SURROUND: kun soitin on liitetty
äänilaitteeseen, jossa on Dolby Surround (Pro Logic)
-dekooderi. Dolby Surround (Pro Logic) -tehosteen
tuottavat lähtösignaalit yhdistetään kahdeksi
kanavaksi.
• NORMAALI: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa
ei ole Dolby Surround (Pro Logic) -dekooderia. Soitin
syöttää signaalit ilman Dolby Surround (Pro Logic)
-tehosteita.
Digitaalisen lähdön signaalin
valitseminen
ja sitten
.
DISPLAY
x DOLBY DIGITAL
Valitsee Dolby Digital -signaalit liitännöistä DIGITAL
OUT OPTICAL ja COAXIAL lähteviksi signaaleiksi.
• D-PCM (äänimiksaus-PCM): kun soitin on liitetty
audiolaitteeseen, jossa ei ole kiinteää Dolby Digital dekooderia. Jos soitat Dolby Digital -ääntä,
audiolähtösignaalit yhdistyvät kahdelle kanavalle.
"AUDIOASETUKSET"-näytön "ÄÄNIMIKSAUS"asetuksilla voit valita, ovatko signaalit Dolby Surround
(Pro Logic) -järjestelmän mukaisia vai eivät.
• DOLBY DIGITAL: kun soitin on liitetty
audiolaitteeseen, jossa on kiinteä Dolby Digital
-dekooderi.
Jos soitin on liitetty audiolaitteeseen, jossa ei ole
kiinteää Dolby Digital -dekooderia, älä valitse tätä.
Muutoin käy niin, että kun toistat Dolby Digital
-ääniraitaa, kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu
voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
Huomautus
Jos valitset asetukseksi "EI KÄYT.", et voi valita kohtien "DOLBY
DIGITAL", "MPEG", "DTS" ja "48 kHz/96 kHz PCM" asetuksia.
57FI
Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET)
x MPEG
Valitsee MPEG audio -signaalit liitännöistä DIGITAL OUT
OPTICAL ja COAXIAL lähteviksi signaaleiksi.
• PCM: kun soitin on liitetty audiolaitteeseen, jossa ei ole
kiinteää MPEG-dekooderia. Jos toistat MPEG audio
-ääniraitoja, soitin syöttää stereosignaalit liitännöistä
DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL.
• MPEG: kun soitin on liitetty audiolaitteeseen, jossa on
kiinteä MPEG-dekooderi.
Jos soitin on liitetty audiolaitteeseen, jossa ei ole
kiinteää MPEG-dekooderia, älä valitse tätä. Muutoin
käy niin, että kun toistat MPEG audio -ääniraitaa,
kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu voimakas
ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.
Asetukset ja säädöt
x DTS
Valitsee DTS-signaalit liitännöistä DIGITAL OUT
OPTICAL ja COAXIAL lähteviksi signaaleiksi.
• EI KÄYT.: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole kiinteää DTS-dekooderia.
• KÄYTÖSSÄ: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa
on kiinteä DTS-dekooderi.
Jos soitin on liitetty audiolaitteeseen, jossa ei ole
kiinteää DTS-dekooderia, älä valitse tätä asetusta.
Muutoin käy niin, että kun toistat DTS-ääniraitaa,
kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu voimakas
ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.
58FI
x 48kHz/96kHz PCM (vain DVD)
Valitsee liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja
COAXIAL lähtevien audiosignaalien
näytteenottotaajuuden.
• 48kHz/16bit: Soitin muuntaa DVD-levyjen
audiosignaalien näytteenottotaajuuden aina arvoon 48
kHz/16 bittiä.
• 96kHz/24bit: Soitin säilyttää kaikkien signaalien
näytteenottotaajuuden (myös 96 kHz/24 bittiä)
alkuperäisenä. Jos signaali on salattu tekijänoikeuksien
suojaamiseksi, soitin muuttaa näytteenottotaajuuden
kuitenkin arvoon 48 kHz/16 bittiä.
Huomautuksia
• Jos valitset vaihtoehdon "96kHz/24bit" eikä soittimeen liitetty
vastaanotin (vahvistin) pysty käsittelemään 96 kHz:n
näytteenottotaajuutta, kaiuttimista ei kuulu mitään ääntä tai
niistä kuuluu voimakas häiriöääni.
• Vaikka valitsisit "AUDIOASETUKSET"-vaiheen "48kHz/96kHz
PCM" -asetukseksi vaihtoehdon "96kHz/24bit", soitin muuttaa
näytteenottotaajuuden arvoon 48 kHz/16 bit, kun valitset
jonkin VIRTUAL 3D SURROUND -tilan.
• Tämä asetus ei vaikuta AUDIO OUT -liitännöistä saatavaan
analogiseen audiosignaaliin, vaan sen alkuperäinen
näytteenottotaajuus säilyy.
Kaiuttimien asetukset (KAIUTINASETUKSET)
Saadaksesi parhaan mahdollisen tilaäänen käyttäessäsi
5.1CH OUTPUT -liitäntöjä sinun on ensin asetettava
liitettyjen kaiuttimien koko ja niiden etäisyys
kuuntelupaikasta KAIUTINASETUKSET-näytössä. Aseta
sitten kaiuttimien balanssi ja taso. Aseta kaiuttimien
äänenvoimakkuus samaksi testiäänen avulla.
Katso kaiuttimien liitäntäohjeet sivulta 13.
Oletusasetukset on alleviivattu.
• BASSOKAIUTIN
— EI MITÄÄN: Jos et liitä bassokaiutinta, valitse tämä
asetus. Asetus aktivoi Dolby Digital -ohjauspiirin,
joka ohjaa LFE-signaalit etukaiuttimiin, jos valittuna
oleva etukaiuttimien koko on "SUURI".
— KYLLÄ: Jos liität bassokaiuttimen, valitse tämä
asetus, niin LFE (Low Frequency Effects, matalat
tehosteäänet) -kanavan signaalit ohjautuvat
bassokaiuttimeen.
Valitse asetusnäytöstä "KAIUTINASETUKSET".
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SUURI
SUURI
SUURI(TAKA)
KYLLÄ
ja sitten
.
DISPLAY
x KOKO
Valitsee liitettävien kaiuttimien koon.
• ETUKAIUTTIMET
— SUURI: Valitse normaalisti tämä asetus.
— PIENI: Jos äänessä on häiriöitä tai tilavaikutelmaa on
vaikea kuulla, valitse tämä asetus. Asetus aktivoi
Dolby Digital -ohjauspiirin, joka ohjaa kaiuttimien
bassotaajuudet bassokaiuttimeen.
• KESKIKAIUTIN
— EI MITÄÄN: Jos et liitä keskikaiutinta, valitse tämä
asetus.
— SUURI: Valitse normaalisti tämä asetus.
— PIENI: Jos äänessä on häiriöitä, valitse tämä asetus.
Asetus aktivoi Dolby Digital -ohjauspiirin, joka ohjaa
keskikaiuttimen bassotaajuudet muihin kaiuttimiin.
• TAKAKAIUTTIMET
— EI MITÄÄN: Jos et liitä takakaiuttimia, valitse tämä
asetus.
— SUURI (TAKA/SIVU): Valitse normaalisti
jompikumpi näistä takakaiuttimien sijainnin
mukaan*.
— PIENI (TAKA/SIVU): Jos äänessä on häiriöitä tai
tilavaikutelmaa on vaikea kuulla, valitse jompikumpi
näistä takakaiuttimien sijainnin mukaan*. Asetukset
aktivoivat Dolby Digital -ohjauspiirin, joka ohjaa
takakaiuttimien bassotaajuudet muihin kaiuttimiin.
* Takakaiuttimien sijainti
Määritä takakaiuttimien sijainti, jotta VIRTUAL REAR
SHIFT-, VIRTUAL MULTI REAR- ja VIRTUAL MULTI
DIMENSION -tilan vaikutelma on oikea. Nämä tilat ovat
ohjausvalikkonäytön VIRTUAL 3D SURROUND asetuksen alaisuudessa.
• SIVU: Jos takakaiuttimet ovat alla olevan kuvan
mukaisessa lohkossa A.
• TAKA: Jos takakaiuttimet ovat alla olevan kuvan
mukaisessa lohkossa B.
Tämä asetus vaikuttaa vain VIRTUAL REAR SHIFT-,
VIRTUAL MULTI REAR ja VIRTUAL MULTI
DIMENSION -tiloihin.
90°
A
A
45°
B
B
20°
Huomautuksia
• Rajataajuus bassokaiutinta varten on kiinteä 120 Hz.
• Jos kaiuttimet ovat liian pienet voidakseen toistaa matalia
bassotaajuuksia, valitse kaikkien kaiuttimien asetukseksi
"PIENI" ja käytä bassokaiutinta matalien taajuuksien toistoon.
59FI
Asetukset ja säädöt
KAIUTINASETUKSET
KOKO:
ETÄISYYS:
BALANSSI:
TASO:
TESTIÄÄNI: EI KÄYT.
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
TAKAKAIUTTIMET:
BASSOKAIUTIN:
Kaiuttimien asetukset (KAIUTINASETUKSET)
x ETÄISYYS
Alla olevassa kuvassa on esitetty kaiuttimien etäisyyden
oletusasetukset suhteessa kuuntelupaikkaan.
3.6m
3.6m
3.0m
3.6m
x BALANSSI
Voit muuttaa vasemman ja oikean etukaiuttimen balanssia
seuraavassa kuvatulla tavalla. Valitse "TESTIÄÄNI" asetukseksi "KÄYTÖSSÄ" säädön helpottamiseksi (katso
x TESTIÄÄNI alla). Oletusasetukset on mainittu
sulkeissa.
• ETUKAIUTTIMET (0dB)
Säädä vasemman ja oikean etukaiuttimen välistä
balanssia (–6dB [L] - +6dB [R], 0,5 dB:n askelin).
• TAKAKAIUTTIMET (0dB)
Säädä vasemman ja oikean takakaiuttimen välistä
balanssia (–6dB [L] - +6dB [R], 0,5 dB:n askelin).
3.0m
Oletusasetuksen palauttaminen
Valitse haluamasi asetus ja paina CLEAR-painiketta.
Asetukset ja säädöt
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen etäisyyttä seuraavassa
kuvatulla tavalla. Oletusasetukset on mainittu sulkeissa.
Muuta asetusnäytössä olevia arvoja, jos siirrät kaiuttimia.
• ETUKAIUTTIMET (3,6m)
Etukaiuttimien etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin
välille 1-15 metriä. Etäisyys mitataan etukaiuttimista
kuuntelupaikkaan.
• KESKIKAIUTIN (3,6m)
Keskikaiuttimen etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin
askelin. Aseta keskikaiutin etukaiuttimien väliin
keskelle. Tarvittaessa voit siirtää sitä 0,6 metriä
taaksepäin tai 1,6 metriä eteenpäin.
• TAKAKAIUTTIMET (3,0m)
Takakaiuttimien etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin
askelin. Sijoita kaiuttimet kuuntelupaikan taakse
samalle etäisyydelle kuin etukaiuttimet. Tarvittaessa
voit siirtää takakaiuttimia jopa 5 metriä lähemmäs
kuuntelupaikkaa.
Oletusasetuksen palauttaminen
Valitse haluamasi asetus ja paina CLEAR-painiketta.
Huomautuksia
• Jos molemmat etukaiuttimet tai molemmat takakaiuttimet eivät
ole yhtä kaukana kuuntelupaikasta, aseta etäisyys lähemmän
kaiuttimen mukaan.
• Älä sijoita takakaiuttimia etukaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta.
x TASO
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen äänenvoimakkuutta
seuraavassa kuvatulla tavalla. Etukaiuttimien taso toimii
muiden kaiuttimien tasonsäädön vertailutasona. Valitse
"TESTIÄÄNI" -asetukseksi "KÄYTÖSSÄ" säädön
helpottamiseksi (katso x TESTIÄÄNI alla).
Oletusasetukset on mainittu sulkeissa.
• KESKIKAIUTIN (0dB)
Säädä keskikaiuttimen tasoa (–6dB - +6dB, 0,5 dB:n
askelin).
• TAKAKAIUTTIMET (0dB)
Säädä takakaiuttimien tasoa (–6dB - +6dB, 0,5 dB:n
askelin).
• BASSOKAIUTIN (0dB)
Säädä bassokaiuttimen tasoa (–10dB - +10dB, 0,5 dB:n
askelin).
Oletusasetuksen palauttaminen
Valitse haluamasi asetus ja paina CLEAR-painiketta.
x TESTIÄÄNI
Kaiuttimista kuuluu testiääni. Käytä testiääntä, kun
käytät 5.1CH OUTPUT -liitäntöjä ja säädät BALANSSI ja
TASO.
• EI KÄYT.: Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
• KÄYTÖSSÄ: Testiääni kuuluu vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta. Kun valitset asetuksia
"KAIUTINASETUKSET" -näytössä, testiääni kuuluu
samanaikaisesti sekä vasemmasta että oikeasta
kaiuttimesta.
Huomautus
Kun muutat kaiutinasetuksia, ääni katkeaa hetkeksi.
60FI
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden
säätäminen
1
Kun soitin on pysäytettynä, valitse asetusnäytöstä
"KAIUTINASETUKSET".
2
Valitse "TESTIÄÄNI" ja valitse "TESTIÄÄNI"asetukseksi "KÄYTÖSSÄ".
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
3
Istu kuuntelupaikallasi, valitse "BALANSSI" tai
"TASO" ja muuta "BALANSSI"-asetusta painamalla
</,-painikkeita tai "TASO"-asetusta painamalla
M/m-painikkeita.
Testiääni kuuluu samanaikaisesti sekä vasemmasta
että oikeasta kaiuttimesta.
Television tai AVvastaanottimen
(vahvistimen) ohjaaminen
vakiovarusteisiin
sisältyvällä
kaukosäätimellä Z
Jos muutat kaukosäätimen signaalin asetusta, voit ohjata
televisiota tai AV-vastaanotinta (vahvistinta)
vakiovarusteisiin kuuluvalla kaukosäätimellä.
Oletusasetus on, että kaukosäätimellä voi ohjata Sonytelevisioita, joissa on g-tunnus.
TV
4
Poista testiääni käytöstä valitsemalla "TESTIÄÄNI"
ja valitsemalla "TESTIÄÄNI"-asetukseksi "EI KÄYT.".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Asetukset ja säädöt
Nummerknapper
TV ?/1
0
Kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuuden
säätäminen samanaikaisesti
Käytä vastaanottimen (vahvistimen) äänenvoimakkuuden
säädintä.
Television tai AV-vastaanottimen
(vahvistimen) ohjaaminen
kaukosäätimellä
Pidä TV ?/1 -painiketta alas painettuna ja syötä
television tai AV-vastaanottimen valmistajan koodi
(katso seuraavalla sivulla olevaa taulukkoa)
painamalla numeropainikkeita. Vapauta sitten TV ?/1
-painike.
Ohjattavien televisioiden ja AV-vastaanottimien
(vahvistimien) koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi koodinumero, syötä
ne yksi kerrallaan, kunnes löydät koodin, joka toimii
televisiosi tai AV-vastaanottimesi kanssa.
Huomautuksia
• Aiemmin määritetty koodinumero poistuu muistista, kun
annat uuden koodinumeron.
• Koodinumero voi palautua oletusasetuksen mukaiseksi, kun
vaihdat kaukosäätimen paristot. Aseta oikea koodinumero
uudelleen.
61FI
Television tai AV-vastaanottimen (vahvistimen) ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä
Televisio
Television ohjaaminen
Valmistaja
Koodinumero
Sony (oletusasetus)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
Voit ohjata televisiota painamalla alla mainittuja
painikkeita.
TV ?/1
TV
WIDE MODE
45
1
2
3
4
5
6
8
9
7
TV/VIDEO
VOL
0
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
TV/DVD*
Asetukset ja säädöt
Painike
Toiminto
TV ?/1
Television virran kytkeminen ja
katkaiseminen.
TV/VIDEO
Television ohjelmalähteen vaihtaminen
TV-kanavaksi tai muuksi lähteeksi.
TV/DVD*
Television ohjelmalähteen vaihtaminen
TV-kanavaksi tai CD/DVD-soittimeksi.
VOL
Television äänenvoimakkuuden
säätäminen.
WIDE MODE
Sony-laajakuvatelevision kytkeminen
laajakuva- tai normaalitilaan.
AV-vastaanotin (vahvistin)
Valmistaja
Koodinumero
Sony
91, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
* Jos liität soittimen televisioon SCART (EURO AV) -liitännän
kautta, soitin muuttuu automaattisesti television
ohjelmalähteeksi, kun aloitat soiton tai painat jotakin muuta
kuin TV ?/1 -painiketta. Tällöin voit palauttaa TV-kanavan
television ohjelmalähteeksi painamalla TV/DVD-painiketta.
Technics
97, 98
Huomautus
Yamaha
94, 95, 96
Joitakin televisioita ei ehkä voi ohjata kaukosäätimellä, tai
kaikkia yllä olevia painikkeita ei ehkä voi käyttää.
AV-vastaanottimen (vahvistimen)
ohjaaminen
Voit muuttaa AV-vastaanottimen (vahvistimen)
äänenvoimakkuutta painamalla VOL-painiketta.
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VOL
Huomautus
Kaikkia AV-vastaanottimia (vahvistimia) ei ehkä voi ohjata
kaukosäätimellä.
62FI
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista ongelmista
käyttäessäsi tätä soitinta, yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virta
Virta ei ole kytkettynä.
, Tarkista, että verkkovirtajohto on liitetty pitävästi.
Kuva
Kuvaa ei näy.
, Tarkista, että soitin on liitetty pitävästi.
, Videoliitäntäjohto on vioittunut. Vaihda se uuteen.
, Varmista, että soitin on liitetty television
videotuloliitäntään (sivu 8).
, Varmista, että televisioon on kytketty virta.
, Valitse televisiosta videotulo niin, että televisio
näyttää tämän soittimen lähettämää kuvaa.
Vaikka valitsisit kuvasuhteen asetusnäytön
"NÄYTTÖASETUKSET"-vaiheen "TV-TYYPPI"asetuksella, kuva ei täytä kuvaruutua kokonaan.
, DVD-levyn kuvasuhde on määritetty valmiiksi.
Kuva näkyy mustavalkoisena.
, Aseta asetusnäytön "MUKAUTETUT
ASETUKSET" -vaiheen asetus "LINE" televisiosi
mukaan sopivaksi (sivu 52).
, Joidenkin televisioiden yhteydessä kuva saattaa
muuttua mustavalkoiseksi NTSC-värijärjestelmällä
tallennettua levyä toistettaessa.
63FI
Lisätietoja
Kuvaan tulee kohinaa.
, Puhdista levy.
, Jos DVD-soittimesta tulevan videosignaalin on
kuljettava kuvanauhurin kautta, ennen kuin se
näkyy television kuvaruudussa, joihinkin DVDohjelmiin liitetty kopiointisuojaus saattaa
huonontaa kuvan laatua.
Jos kuvan laatu ei parane tarkastettuasi laitteen
liitännät, yritä liittää DVD-soitin suoraan television
S VIDEO -tuloliitäntään (jos televisiossasi on tämä
liitäntä) (sivu 9).
Vianmääritys
Ääni
Lisätietoja
Ääntä ei kuulu.
, Tarkista, että soitin on liitetty pitävästi.
, Audioliitäntäjohto on vioittunut. Vaihda se uuteen.
, Varmista, että soitin on liitetty vastaanottimen
(vahvistimen) audiotuloliitäntöihin (sivu 11).
, Varmista, että televisioon ja vastaanottimeen
(vahvistimeen) on kytketty virta.
, Varmista, että olet valinnut soittimen kuunteluun
tarvittavan asetuksen vastaanottimesta
(vahvistimesta).
, Soitin on taukotilassa tai hidastussoittotilassa.
Palaa normaalisoittotilaan painamalla Hpainiketta.
, Soitin on eteenpäin tai taaksepäin suuntautuvassa
pikasiirtotilassa. Palaa normaaliin soittotilaan
painamalla H-painiketta.
, Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 13, 59).
Katso lisätietoja vastaanottimen (vahvistimen)
käyttöohjeesta.
, Jos käytät DIGITAL OUT -liitäntöjä, valitse
asetusnäytön "DIGITAALILÄHTÖ"-asetukseksi
"KÄYTÖSSÄ". Muutoin DIGITAL OUT liitännöistä ei tule signaalia (sivu 57).
, Kun soitat DTS-ääniraitoja, ääni kuuluu vain
DIGITAL OUT OPTICAL- tai COAXIALliitännöistä (sivu 18).
Äänessä on kohinaa.
, Puhdista levy.
, Kun soitat CD-levyä, jolla on DTS-ääniraitoja,
DIGITAL OUT OPTICAL- ja COAXIAL-liitäntöjä
lukuun ottamatta kaikista liitännöistä kuuluu
kohinaa (sivu 18).
Äänessä on säröä.
, Valitse tällöin asetusnäytön "AUDIOASETUKSET"vaiheen "AUDIO VAIMENNUS" -asetukseksi
"KÄYTÖSSÄ" (sivu 56).
Äänen stereovaikutelma katoaa, kun soitat
VIDEO CD- tai CD-levyä.
, Valitse ohjausvalikkonäytön "AUDIO"-asetukseksi
"STEREO" (sivu 31).
, Varmista, että soitin on liitetty oikein (sivut 8, 11,
13).
64FI
Surround-äänen tilavaikutelmaa on vaikea
kuulla, kun soitat Dolby Digital -ääniraitaa.
, Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 13, 59).
Katso lisätietoja vastaanottimen (vahvistimen)
käyttöohjeesta.
, DVD-levyn mukaan voi olla, että lähtösignaali ei
sisällä kaikkia 5.1-kanavia. Signaali voi olla monotai stereoääninen, vaikka ääniraita olisikin Dolby
Digital, MPEG tai DTS -järjestelmän mukainen.
Ääni kuuluu vain keskikaiuttimesta.
, Joidenkin levyjen ääni saattaa kuulua vain
keskikaiuttimesta.
, Valitse ohjausvalikkonäytön "VIRTUAL 3D
SURROUND" -asetukseksi "EI KÄYT." (sivu 35).
Toiminta
Kaukosäädin ei toimi.
, Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja soittimen
välistä.
, Käytä kaukosäädintä soittimen lähellä.
, Suuntaa kaukosäädin soittimen -tunnistimeen.
, Jos kaukosäätimen paristot alkavat heikentyä,
vaihda ne kaikki uusiin.
Levy ei soi.
, Laitteessa ei ole levyä (television kuvaruudussa
näkyy teksti "Aseta levy.").
Aseta laitteeseen levy.
, Aseta levy lokeroon niin, että sen toistettava puoli
on alaspäin.
, Puhdista levy.
, Soittimella ei voi toistaa esimerkiksi CD ROM
-tietolevyjä (sivu 5). Aseta soittimeen DVD-,
VIDEO CD- tai CD-levy.
, Tarkista DVD-levyn aluekoodi (sivu 4).
, Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta. Poista
levy ja kytke soittimeen virta noin puoleksi
tunniksi (sivu 6).
Soitin ei aloita levyjen soittoa alusta.
, Laitteessa on valittu ohjelmoitu soitto,
satunnaissoitto, jatkuva soitto tai A-B-toisto. Paina
CLEAR-painiketta (sivut 41–45).
, Laitteesta on valittu toistonjatkamistoiminto. Paina
etupaneelin tai kaukosäätimen x-painiketta ennen
levyn soiton aloittamista (sivu 20).
, Kun soitat DVD-levyä, television kuvaruutuun
tulee automaattisesti nimikevalikko tai DVDvalikko, ja kun soitat VIDEO CD -levyä PBCtoiminnoilla, television kuvaruutuun tulee
automaattisesti asetusnäyttö.
Soitin aloittaa DVD-levyn toiston
automaattisesti.
, DVD-levyssä on automaattinen toistotoiminto.
Esimerkiksi soiton keskeytystä, hakua,
hidastussoittoa, toistuvaa soittoa,
satunnaissoittoa tai ohjelmoitua soittoa ei voi
käyttää.
, Joissakin levyissä ei ehkä ole kaikkia yllä
mainittuja toimintoja.
Television kuvaruutuun tulevat viestit eivät ole
haluamaasi kieltä.
, Valitse asetusnäytössä haluamasi
kuvaruutunäytön kieli "KIELEN ASETUS"
-vaiheen "NÄYTTÖ"-kohdassa (sivu 50).
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa DVD-levyn
toiston aikana.
, DVD-levylle ei ole tallennettu monikielisiä
ääniraitoja.
, Raidan kielen vaihtaminen ei ole sallittua
kyseisellä DVD-levyllä.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa DVD-levyn toiston
aikana.
, DVD-levylle ei ole tallennettu eri kulmia.
, Vaihda kulmaa, kun etupaneelin näyttöön tulee
teksti "ANGLE" (sivu 34).
, Kuvakulmien vaihtaminen ei ole sallittua
kyseisellä DVD-levyllä.
Soitin ei toimi kunnolla.
, Soittimen toimintaa saattaa häiritä esimerkiksi
staattinen sähkö tms.
Katkaise soittimesta virta painamalla soittimen !painiketta. Kytke sitten virta takaisin painamalla
samaa painiketta.
Etupaneelin näytössä ei näy mitään.
, Asetusnäytön "MUKAUTETUT ASETUKSET"
-vaiheen "NÄYTÖNKIRKKAUS"-asetuksena on
"EI KÄYT."
Valitse "NÄYTÖNKIRKKAUS"-asetukseksi
"KIRKAS" tai "TUMMA" (sivu 53).
Kuvaruudussa ja etupaneelin näytössä näkyy
viiden numeron tai kirjaimen pituinen teksti.
, Automaattinen vianmääritystoiminto on
aktivoitunut. Katso taulukkoa sivulla 66.
Levylokero ei avaudu, ja etupaneelin näytössä on
sana "LOCKED".
, Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa DVD-levyn
toiston aikana.
, DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä
tekstitystä.
, Tekstityksen kielen vaihtaminen ei ole sallittua
kyseisellä DVD-levyllä.
65FI
Lisätietoja
Toisto keskeytyy automaattisesti.
, Levy voi sisältää automaattisen taukosignaalin.
Kun tällaista levyä soitetaan, soitin lopettaa toiston
signaalin kohdalla.
Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä DVD-levyn
toiston aikana.
, Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä kaikissa DVDlevyissä.
Automaattinen vianmääritystoiminto
Kun soittimen virheellisen toiminnan estävä automaattinen vianmääritystoiminto
kytkeytyy käyttöön, kuvaruutuun ja etupaneelin näyttöön tulee viisi merkkiä sisältävä
vilkkuva huoltokoodi (kirjaimen ja numeroiden yhdistelmä). Jos etupaneelin näytössä
näkyy tällainen koodi, toimi seuraavan taulukon ohjeiden mukaan.
C:13:00
Kolme ensimmäistä merkkiä
Syy ja/tai korjaustoimenpide
C13
•Levy on likainen.
, Puhdista levy puhdistusliinalla (sivu 6).
C31
•Levyä ei ole asetettu soittimeen oikein.
, Avaa levylokero ja aseta levy oikein.
Exx (xx on mikä tahansa numero)
•Automaattinen vianmääritystoiminto on estänyt soitinta toimimasta virheellisesti.
, Kun otat yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoliikkeeseen, ilmoita tämä viisi merkkiä sisältävä huoltokoodi (esimerkki:
E:61:10).
Lisätietoja
66FI
Tekniset tiedot
CD/DVD-soitin
Yleistä
Laser
Puolijohdelaser
Signaalijärjestelmä
PAL/(NTSC)
Ääniominaisuudet
Taajuusvaste DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz–44 kHz (±1 dB)
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz–22 kHz (±0,5 dB)
CD-soitin: 2 Hz–20 kHz (±0,5 dB)
Häiriöetäisyys
Yli 110 dB (vain AUDIO OUT -liitännät)
Harmoninen särö
Alle 0,003 %
Dynamiikka Yli 100 dB (DVD)
Yli 97 dB (CD)
Huojunta ja värinä
Alle mitattavan arvon (±0,001 % W PEAK)
Käyttöjännite 220–240V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus 17 W
Mitat (noin) 430 × 69 × 260 mm (l/k/s) ulkonevat osat
mukaan lukien
Paino (noin) 2,9 kg
Käyttölämpötila
5 °C–35 °C
Käyttöympäristön kosteus
25 %–80 %
Vakiovarusteet
Katso sivua 7.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Lisätietoja
Lähtöliitännät
Liitäntätyyppi
Lähtötaso
Kuormitusimpedanssi
AUDIO OUT
(R, L)
RCAliitännät
2 Vrms (50
kilo-ohmia)
Yli 10 kilo-ohmia
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Optinen
–18 dBm
lähtöliitäntä
Aallonpituus:
660 nm
DIGITAL OUT
(COAXIAL)
RCAliitäntä
0,5 Vp-p
75 ohmia,
terminoitu
VIDEO OUT
RCAliitäntä
1,0 Vp-p
75 ohmia,
negatiivinen
synkronointi
S VIDEO OUT
4-nastainen
mini-DINliitäntä
Y: 1,0 Vp-p
75 ohmia,
negatiivinen
synkronointi
75 ohmia,
terminoitu
C: 0,3 Vp-p
(PAL)
C: 0,286 Vp-p
(NTSC)
5.1CH
OUTPUT
RCAliitäntä
2 Vrms
Yli 10 kilo-ohmia
(50 kilo-ohmia)
PHONES
Kuulokeliitäntä
12 mW
32 ohmia
67FI
Sanasto
Bittinopeus (sivu 38)
Arvo, joka ilmaisee DVD-levylle pakatun videodatan
määrän sekunnissa. Yksikkö on Mbps (megabittiä
sekunnissa). 1 Mbps merkitsee sitä, että tiedonsiirron
nopeus sekunnissa on 1 000 000 bittiä. Mitä suurempi
bittinopeus, sitä suurempi tietojen määrä. Tämä ei
kuitenkaan aina merkitse sitä, että kuvan laatu olisi
parempi.
Digital Cinema Sound (DCS) (sivu 35)
Yleisnimitys Sonyn kehittämälle tekniikalle, jonka avulla
tilaäänentoistoa voidaan käyttää kotona. Sen ansiosta voit
nauttia elokuvateatterin tilaäänestä kotonasi, sillä se
jäljittelee elokuvastudion äänimaailmaa tavallisen
konserttisalin sijasta. DCS-ohjelmien sisältämä VES
(Virtual Enhanced Surround) -järjestelmä luo vasemman
ja oikean etukaiuttimen äänestä virtuaalisten
takakaiuttimien äänikentän ilman todellisia
takakaiuttimia.
Lisätietoja
Dolby Digital (sivut 12, 57)
Dolby Laboratories -yhtiön kehittämä digitaalinen
äänenpakkaustekniikka. Tämä tekniikka toimii 5.1kanavaympäristössä. Takakanavat ovat stereoäänisiä, ja
lisäksi järjestelmä sisältää erillisen bassokanavan. Dolby
Digital -järjestelmässä on samat laadukkaat digitaaliset
5.1-kanavat kuin elokuvateattereiden Dolby Digital audiojärjestelmissä. Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja käsitellään
digitaalisesti.
Dolby Pro Logic (sivut 37, 57)
Dolby Laboratories -yhtiön surround-äänentoistoa varten
kehittämä äänisignaalin käsittelytekniikka. Jos
tulosignaali sisältää tilaäänikomponentin, Pro Logic prosessori erottaa siitä etu-, keski- ja takakanavien
signaalit. Takakanava on monoääninen.
DTS (sivut 12, 58)
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on Digital
Theater Systems, Inc.:n kehittämä. Tämä tekniikka toimii
5.1-kanavaympäristössä. Takakanavat ovat stereoäänisiä,
ja lisäksi järjestelmä sisältää erillisen bassokanavan. DTS
tuottaa laadukkaan 5.1-kanavien digitaalisen
äänentoiston. Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja käsitellään
digitaalisesti.
68FI
DVD (sivu 4)
Jopa kahdeksan tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy, joka
ei ole tavallista CD-levyä suurempi.
Yksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tiedontallennuskapasiteetti on 4,7 Gb (gigabittiä), eli sille
mahtuu seitsemän kertaa tavalliselle CD-levylle mahtuva
tietomäärä. Kaksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tiedontallennuskapasiteetti on 8,5 Gb, yksikerroksisen
kaksipuolisen DVD-levyn 9,4 Gb ja kaksikerroksisen
kaksipuolisen DVD-levyn 17 Gb.
Kuvatiedot ovat MPEG 2 -muodossa, joka on yksi
maailmanlaajuisista digitaalisen pakkaustekniikan
standardeista. Pakattujen kuvatietojen koko on noin 1/40
niiden alkuperäisestä koosta. DVD-levyissä käytetään
myös muuttuvanopeuksista koodaustekniikkaa, joka
muuttaa siirrettäviä tietoja kuvan tilan perusteella.
Äänitiedot tallennetaan Dolby Digital -järjestelmän sekä
PCM-järjestelmän mukaisina, joten äänentoisto on erittäin
luonnollista.
Lisäksi DVD-levyissä on useita muita kehittyneitä
toimintoja, kuten useita kuvakulma- ja kielivaihtoehtoja
sekä käytönvalvontatoimintoja.
Jakso (sivu 5)
Jaksot ovat nimikkeitä lyhyempiä DVD-levylle
tallennettuja kuva- tai musiikkiosuuksia. Nimike koostuu
useista jaksoista. Voit etsiä haluamasi jakson
jaksonumeron perusteella.
Käytönvalvonta (sivu 53)
DVD-levyihin liittyvä on toiminto, jolla levyjen soittoa voi
rajoittaa käyttäjän iän perusteella. Käytettävät rajoitukset
ovat kussakin maassa voimassa olevien rajoitusten
mukaisia. Eri levyjen rajoitukset ovat erilaisia. Kun
rajoitus aktivoituu, levyn soitto saattaa esimerkiksi estyä
kokonaan tai väkivaltaiset kohtaukset saatetaan ohittaa tai
korvata muilla kohtauksilla.
Monikielitoiminto (sivut 15, 34, 50)
Joissakin DVD-levyissä on mahdollisuus valita ohjelman
ääniraidan tai tekstityksen kieli.
Monikulmatoiminto (sivu 34)
Joillekin DVD-levyille on tallennettu samasta
kohtauksesta useita kulmia (kamerakulmia).
MPEG audio (sivu 12)
ISO/IEC:n hyväksymä kansainvälinen
koodausjärjestelmästandardi, jota käytetään digitaalisten
äänisignaalien pakkaamiseen. MPEG 1 toimii enintään
kaksikanavaisessa stereojärjestelmässä. DVD-levyissä
käytettävä MPEG 2 -tekniikka toimii enintään 7.1kanavaympäristössä.
Nimike (sivu 5)
DVD-levyn pisin musiikki- tai kuvaosuus, videoohjelman kuvaosuus, elokuva ja ääniohjelman
musiikkikappale ovat nimikkeitä. Voit etsiä haluamasi
nimikkeen nimikenumeron perusteella.
Lisätietoja
PBC (Playback Control) (sivu 22)
VIDEO CD -levyille (versio 2.0) koodatut toistoa ohjaavat
signaalit.
Käyttämällä PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD
-levyjen valikkoja voit toistaa esimerkiksi yksinkertaisia
vuorovaikutteisia ohjelmia ja hakutoiminnoilla
varustettuja ohjelmia jne.
Raita (sivu 5)
VIDEO CD- ja CD-levyjen kuva- ja musiikkiosuudet ovat
raitoja. Voit etsiä haluamasi raidan raitanumeron
perusteella.
VIDEO CD (sivu 4)
CD-levy, joka sisältää liikkuvaa kuvaa.
Kuvatiedot ovat MPEG 1 -muodossa, joka on yksi
maailmanlaajuisista digitaalisen pakkaustekniikan
standardeista. Pakattujen kuvatietojen koko on noin
1/140 niiden alkuperäisestä koosta. Tämä merkitsee sitä,
että 12 cm:n VIDEO CD -levy voi sisältää jopa 74
minuuttia liikkuvaa kuvaa.
Lisäksi VIDEO CD -levyllä voi olla CD-äänitietoja.
Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset äänet ovat pakattuja,
mutta ihmisen kuultavissa olevia ääniä ei ole pakattu.
VIDEO CD -levyt voivat sisältää kuusi kertaa tavalliselle
CD-levylle mahtuvan määrän äänitietoja.
VIDEO CD -levyjä on kahta eri versiota.
• Versio 1.1: tällä versiolla voi toistaa vain liikkuvaa
kuvaa ja ääntä.
• Versio 2.0: tällä versiolla voi toistaa suuritarkkuuksisia
pysäytyskuvia ja käyttää PBC-toimintoja.
Tällä soittimella voi toistaa kummankin version levyjä.
69FI
Kielikoodien luettelo
Katso lisätietoja sivuilta 34 ja 50.
Kielten kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) -standardin mukainen.
Lisätietoja
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Ei määritetty
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothianv
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
70FI
Osien ja säätimien hakemisto
Yksityiskohtaisempia tietoja on suluissa ilmoitetuilla sivuilla.
Etupaneeli
1
2 3 4 5
qs
qd
qf
qg
6
qh
7
qj
8
qk ql
9 q;
qa
w; wa
Lisätietoja
1 ! (virta) -painike ja -merkkivalo (17)
Kytkee ja katkaisee soittimen virran.
2 SHUFFLE (satunnais) -painike (43)
Tuo SATUNNAIS-näytön television kuvaruutuun.
3 REPEAT (toistuva) -painike (44)
Tuo TOISTUVA-näytön television kuvaruutuun.
4 DVE (Digital Video Enhancer) -painike ja -ilmaisin
(46)
Painamalla tätä painiketta voit valita digitaalisen
kuvanparannuksen tason.
Ilmaisin syttyy kaikkien vaihtoehtojen valinnan
yhteydessä vaihtoehtoa EI KÄYT. lukuun ottamatta.
5 VIRTUAL 3D SURROUND -painike ja -ilmaisin (37)
Painamalla tätä painiketta voit valita haluamasi
VIRTUAL 3D SURROUND -asetuksen.
Ilmaisin syttyy kaikkien vaihtoehtojen valinnan
yhteydessä vaihtoehtoa EI KÄYT. lukuun ottamatta.
6 Levylokero (17)
Aseta levy levylokeroon.
7 AOPEN/CLOSE (avaus/sulkeminen) -painike (17)
Avaa tai sulkee levylokeron.
8 ./>PREV/NEXT (edellinen/seuraava)
-painikkeet (18)
Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä seuraavaan
jaksoon tai raitaan tai palata edelliseen jaksoon tai
raitaan.
9 TITLE (nimike) -painike (21)
Tuo nimikevalikon television kuvaruutuun.
0 DVD MENU (DVD-valikko) -painike (21)
Tuo DVD-valikon television kuvaruutuun.
qa </M/m/,/ENTER (syöttö) -painike
Tällä painikkeella voit valita ja toteuttaa säätökohteet
ja asetukset.
qs PHONES-liitäntä (17)
Liitä kuulokkeet tähän liitäntään.
qd PHONES LEVEL -säädin (17)
Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
qf
(kaukosäätimen tunnistin) (7)
Tunnistaa kaukosäätimestä tulevat signaalit.
qg MULTICHANNEL (monikanavaäänen ilmaisin)
Syttyy, kun
– soitat DVD-levyllä olevaa Dolby Digital
-ääniraitaa
– soitat DVD-levyllä olevaa MPEG-ääniraitaa
– soittimessa ei ole levyä.
qh Etupaneelin näyttö (23)
Ilmaisee esimerkiksi soittoajan.
qj H (soitto) -painike (17)
Aloittaa levyn soiton.
qk X (tauko) -painike (18)
Kytkee levyn soiton taukotilaan.
ql x (keskeytys) -painike (18, 20)
Lopettaa levyn soiton.
w; DISPLAY (näyttö) -painike (25)
Tuo television kuvaruutuun ohjausvalikkonäytön,
jonka avulla voi tehdä tai muuttaa ohjausvalikon
asetuksia.
wa ORETURN (paluu) -painike (22, 25)
Painamalla painiketta voit palata edelliseen näyttöön
jne.
71FI
Osien ja säätimien hakemisto
Takapaneeli
1
2
LINE-1 (RGB) - TV
5.1CH OUTPUT
AUDIO OUT
FRONT REAR CENTER
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
R
LINE-2
DIGITAL OUT
L
COAXIAL OPTICAL
VIDEO OUT
S VIDEO OUT
5 6
7
8
WOOFER
3
4
Lisätietoja
1 LINE-1 (RGB)-TV (linja-1 (RGB) - televisio) -liitäntä
(8, 52)
Liitä soittimen lähtösignaali LINE-1 -liitännällä
varustettuun televisioon tämän liitännän kautta. Voit
valita lähtösignaaliksi tavallisen videosignaalin, S
VIDEO -signaalin tai RGB-signaalin.
2 LINE-2 (linja-2) -liitäntä (8)
Soittimen lähtösignaali liitetään LINE-2 -liitännällä
varustettuun videolaitteeseen tämän liitännän kautta.
3 5.1CH OUTPUT -liitännät (14)
Näiden liitäntöjen kautta soitin liitetään 5.1-kanavien
tuloliitännöillä varustettuun vastaanottimeen
(vahvistimeen).
4 AUDIO OUT R/L (audiolähtö vasen/oikea) -liitännät
(9, 11)
Liitä television tai vastaanottimen (vahvistimen)
audiotuloliitäntään.
5 DIGITAL OUT COAXIAL -liitäntä (11)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään
audiolaitteeseen koaksiaalisen digitaalisen
liitäntäjohdon avulla.
6 DIGITAL OUT OPTICAL -liitäntä (11)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään
audiolaitteeseen optisen digitaalisen liitäntäjohdon
avulla. Poista suojus.
7 VIDEO OUT (videolähtö) -liitäntä (9)
Liitä television tai monitorin videotuloliitäntään.
8 S VIDEO OUT (S-videolähtö) -liitäntä (9, 11)
Liitä television tai monitorin S-videotuloliitäntään.
72FI
Kaukosäädin
qf
TV
1
qg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
0
4
qh
qj
5
qk
6
ql
7
w;
8
l
L
wa
9
ws
q;
wd
qa
wg
qs
qd
wh
1 ZOPEN/CLOSE (avaus/sulkeminen) -painike (18)
Avaa tai sulkee levylokeron.
2 Numeropainikkeet/ENTER (syöttö) -painike
Tällä painikkeella voit valita ja toteuttaa säätökohteet
ja asetukset.
3 CLEAR (tyhjennä) -painike (41-45)
Painamalla painiketta voit palata toistuvaan soittoon
jne.
4 ANGLE (kulma) -painike (35)
Voit vaihtaa kuvakulmia soittaessasi DVD-levyä.
5 AUDIO-painike (32)
Voit vaihtaa ääntä soittaessasi DVD- tai VIDEO CD
-levyä.
6 PROGRAM (ohjelmoitu) -painike (42)
Tuo OHJELMOITU-näytön television kuvaruutuun.
7 SHUFFLE (satunnais) -painike (43)
Tuo SATUNNAIS-näytön television kuvaruutuun.
8 ./>PREV/NEXT (edellinen/seuraava)
-painikkeet (18)
Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä seuraavaan
jaksoon tai raitaan tai takaisin edelliseen jaksoon tai
raitaan.
73FI
Lisätietoja
wf
9 '3/#7 SEARCH/STEP (haku/askellus)
-painikkeet (19)
Voit tarkkailla kuvaa ja etsiä haluamasi kohdan
nopeasti pitämällä painikkeita alas painettuina.
Painamalla painikkeita toistuvasti voit soittaa levyä
kuva kerrallaan.
0 HPLAY (soitto) -painike (17)
Aloittaa levyn soiton.
qa TITLE (nimke) -painike (21)
Tuo nimikevalikon television kuvaruutuun.
qs </M/m/,/ENTER (syöttö) -painikkeet
Tällä painikkeella voit valita ja toteuttaa säätökohteet
ja asetukset.
qd DISPLAY (näyttö) -painike (25)
Tuo television kuvaruutuun ohjausvalikkonäytön,
jonka avulla voi tehdä tai muuttaa ohjausvalikon
asetuksia.
qf TV @/1 (television virta/valmiustila) -painike (61)
Kytkee ja katkaisee television virran.
qg @/1 (virta/valmiustila) -painike (17)
Kun olet ensin kytkenyt soittimeen virran painamalla
etupaneelin !-painiketta, voit kytkeä soittimen
valmiustilaan ja kytkeä sen toimintaan painamalla tätä
painiketta.
qh Television/AV-vastaanottimen (vahvistimen)
käyttöpainikkeet (62)
Ohjaavat televisioita tai AV-vastaanottimia
(vahvistimia).
qj SUBTITLE (tekstitys) -painike (34)
Vaihtaa tekstitystä DVD-levyn soiton aikana.
qk REPEAT (toistuva) -painike (44)
Tuo TOISTUVA-näytön television kuvaruutuun.
ql DVE (Digital Video Enhancer) -painike (46)
Painamalla tätä painiketta voit valita digitaalisen
kuvanparannuksen tason.
w; TV/DVD (televisio/DVD) -painike (10, 62)
Painamalla tätä voit palauttaa television
tulosignaaliksi TV-kanavan CD/DVD-soittimen tilalle,
jos televisio on liitetty soittimeen SCART (EURO AV)
-liitännän kautta.
wa TIME/TEXT (aika/teksti) -painike (23)
Näyttää levyn kestoajan yms. etupaneelin näytössä.
ws
/
SCAN/SLOW (selaus/hidastus)
-painikkeet (19)
Voit etsiä tietyn kohdan nopeasti tarkkailemalla kuvaa
tai soittamalla levyä hitaasti.
wd xSTOP (pysäytys) -painike (18, 20)
Lopettaa levyn soiton.
wf XPAUSE (tauko) -painike (18)
Kytkee levyn soiton taukotilaan.
wg DVD MENU (DVD-valikko) -painike (21)
Tuo DVD-valikon television kuvaruutuun.
wh ORETURN (paluu) -painike (22, 25)
Painamalla painiketta voit palata edelliseen näyttöön
jne.
Hakemisto
Numerot
J
4:3 LETTER BOX 51
4:3 PAN SCAN 51
5.1-kanavaääni 13
16:9 51
48kHz/96kHz PCM 58
A, B
KAIUTINASETUKSET 59
kaiuttimet
liittäminen 13
asetukset 59
kaukosäädin 7, 61
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ 57
KIELEN ASETUS 50
kohtaus 5
KOHTAUS 28
KOKO 59
kuvaruutunäyttö
asetusnäyttö 47
ohjausvalikkonäyttö 25
KULMA 34
kuvakulma 34
KUVAN SÄÄTÖ 46
kytkeminen 8, 11, 13
käytettävät levyt 4
KÄYTÖNVALVONTA 53
C
Lisätietoja
CD-levyt 4, 17
D
DIGITAALILÄHTÖ 57
DIGITAALINEN
KUVANPARANNUS 46
digitaalinen lähtö 12, 57
DOLBY DIGITAL 12, 57
DTS 12, 58
DVD-levyt 17
DVD-valikko 21
DVD-VALIKKO 50
L
LETTER BOX 51
levyjen käsitteleminen 6
liittäminen 8, 11, 13
LINE 52
LISÄTIEDOT 38
E, F, G
etsiminen
television kuvaruutua
tarkkaillen 19
tietty kohta 19
etupaneelin näyttö 23
ETÄISYYS 60
M
P, Q
PAN SCAN 51
paristot 7
PBC-toiminnot 22
PBC-toisto 22, 68
PRO LOGIC 36, 57
hakeminen. Katso etsiminen.
hidastustoisto 19
I
indeksi 5, 28
INDEKSI 28
Printed in Malaysia
R
RAIDAN VALINTA 56
raita 5, 28, 69
RAITA 28
S
SATUNNAIS 42
satunnaissoitto 42
siirto eteenpäin 19
siirto taaksepäin 19
soiton jatkaminen 20
S-videolähtöliitäntä 9, 11
T, U
TASO 60
TAUKOTILA 53
TAUSTA 52
TEKSTITYS 34
TESTIÄÄNI 60
TILAMUISTI 56
TOISTUVA 43
TV-TYYPPI 51
V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö
MPEG 58
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA 39
MUKAUTETUT ASETUKSET 52
N
H
FI
Sony Corporation
ohjausvalikkonäyttö 25
OHJELMOITU 40
ohjelmoitu soitto 40
K
A-B TOISTUVA 44
AIKA/TEKSTI 29, 30, 31
asetusnäyttö 47
AUDIO 31, 50
AUDIO VAIMENNUS 56
AUDIO DRC 56
AUDIOASETUKSET 56
AUTOM. TOISTO 52
ÄÄNIMIKSAUS 57
BALANSSI 60
74
O
jakso 5, 28, 68
JAKSO 28
jatkuva soitto
CD-/VIDEO CD -levyt 17
DVD-levyt 17
nimike 5, 28, 69
NIMIKE 28
nimikevalikko 21
näyttö
asetusnäyttö 47
etupaneelin näyttö 23
ohjausvalikkonäyttö 25
NÄYTTÖ 50
NÄYTTÖASETUKSET 51
NÄYTÖNKIRKKAUS 53
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 52
vianmääritys 63
VIDEO CD -levyt 4, 17, 69
VIRTUAL 3D SURROUND 35
Download PDF

advertising