Sony | DVP-S325 | Sony DVP-S325 Käyttöohjeet

3-866-504-72(1)
CD/DVD Player
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DVP-S325
 1999 by Sony Corporation
ADVARSEL
Undlad at udsætte
apparatet for regn eller
fugt, så risiko for brand
eller stød undgås. Undlad
at åbne kabinettet for at
undgå elektrisk stød.
Overlad alt
reparationsarbejde til
kvalificeret
servicepersonale.
Netledningen må kun
skiftes af en kvalificeret
forhandler.
Velkommen!
Forholdsregler
Sikkerhed
• Denne enhed fungerer ved 220-240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller, at
enhedens driftsspænding er den samme
som den lokale strømforsyning.
• Hvis der tabes noget i kabinettet, skal
strømmen afbrydes, og enheden bør
kontrolleres af faguddannet personale,
før den tages i brug igen.
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så
længe den er tilsluttet stikkontakten,
heller ikke hvis selve enheden er blevet
slukket.
• Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du
ikke vil bruge enheden i en længere
periode. Du skal tage stikket ud ved at
trække i stikket, aldrig i ledningen.
Installation
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt. KLASSE
1 LASER PRODUKTMÆRKATEN
findes på bagsiden.
ADVARSEL!
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt forøger risikoen for
øjenskader. Da den laserstråle, der bruges i
denne CD/DVD-afspiller, er skadelig for
øjnene, bør du undgå at skille kabinettet
ad.
Overlad alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Denne etiket findes på den
laserbeskyttende afskærmning.
2DK
• Sørg for rigelig luftcirkulation for at
forhindre, at produktet bliver
overophedet.
• Placer ikke enheden på overflader
(tæpper o.lign.) eller tæt på materialer
(gardiner o.lign.), der kan blokere
ventilationsspalterne.
• Anbring ikke enheden tæt på
varmekilder, f.eks. radiatorer eller
ventilationskanaler, eller på steder med
direkte sollys, meget støv, mekaniske
vibrationer eller rystelser.
• Anbring ikke enheden i skrå stilling.
Den er kun beregnet til at blive betjent i
vandret stilling.
• Anbring ikke enheden og pladerne i
nærheden af udstyr med stærke
magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller
store højttalere.
• Placer ikke tunge genstande på enheden.
• Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt
til et varmt sted, kan der dannes
kondens i CD/DVD-afspilleren, hvilket
beskadiger linserne. Når du installerer
enheden første gang, eller når du flytter
den fra et koldt til et varmt sted, bør du
vente ca. en time, før du tager den i brug.
Tak, fordi du har købt en Sony CD/DVDafspiller. Før du tager enheden i brug, bør
du læse denne vejledning grundigt og
beholde den til fremtidig brug.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om denne manual 4
Denne afspiller kan afspille følgende plader:
Forholdsregler 6
Bemærkninger om plader 6
4
Introduktion 7
Udpakning 7
TV-tilslutninger 8
Tilslutninger til modtager (forstærker) 11
Tilslutninger til 5.1-kanals surround 13
Valg af sprog til displayet på skærmen 15
Afspilning af plader 16
Afspilning af plader 16
Søgning efter et bestemt punkt på en plade 18
Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du
har stoppet pladen (Genoptag afspilning) 19
Brug af menuen for hver DVD 20
Afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
(PBC-afspilning) 21
Brug af displayet på frontpanelet 22
Indstillinger og justeringer
40
Brug af klargøringsmenuen 40
Liste over elementer i klargøringsmenuen 42
Angivelse af sproget for display og lyd
(SPROG-INDSTILLING) 43
Indstillinger for skærm
(SKÆRMINDSTILLING) 44
Brugerdefinerede indstillinger
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING) 45
Indstillinger for lyd (LYDINDSTILLING) 48
Fjernbetjening af TV eller AV-modtager (forstærker)
med den medfølgende fjernbetjening 51
Yderligere oplysninger 54
Fejlfinding 54
Selvdiagnose-funktion 57
Specifikationer 58
Ordliste 59
Liste over sprogkoder 61
Stikordsregister til dele og knapper
Stikordsregister 65
DK
62
Brug af forskellige funktioner i
kontrolmenuen 24
Brug af kontrolmenuen 24
Liste over elementer i kontrolmenuen 26
Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/
sekvens 27
Kontrol af spilletid og resterende tid 28
Valg af et startpunkt ved hjælp af tidskoden 28
Kontrol af oplysningerne på pladen 29
Ændring af lydene 30
Visning af undertekster 31
Ændring af vinkler 32
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning) 33
Afspilning i tilfældig rækkefølge
(Tilfældig afspilning) 35
Afspilning flere gange (Gentaget afspilning) 36
Gentagelse af en bestemt del (A˜B Gentag) 37
Kontrol af afspilningsoplysningerne 38
3DK
Om denne manual
Retningslinjer
Ikon
• Instruktionerne i denne vejledning beskriver knapperne på
afspilleren.
Du kan også bruge knapperne på fjernbetjeningen, hvis de har
de samme eller lignende navne som dem på afspilleren.
• Ikonerne til højre bruges i denne vejledning.
Betydning
Angiver, at du kun kan bruge
fjernbetjeningen til at udføre opgaven.
Z
Angiver tip, der gør opgaven nemmere.
z
Angiver funktionerne for DVD-video’er.
Angiver funktionerne for video-cd’er.
Angiver funktionerne for lyd-cd’er.
Denne afspiller kan afspille følgende plader:
DVD-video’er
Video-cd’er
Lyd-cd’er
Lyd + video
Lyd + video
Lyd
Pladelogo
Indhold
Pladestørrelse
Spilletid
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
(cd-single)
Ca. 4 t (for
enkeltsidet
DVD)/ca. 8 t
(for
dobbeltsidet
DVD)
Ca. 80 min. (for
enkeltsidet
DVD)/ca. 160
min. (for
dobbeltsidet
DVD)
74 min.
20 min.
74 min.
20 min.
Logoet “DVD VIDEO” er et varemærke.
Når du afspiller en NTSC-plade, udsender denne afspiller kun videosignalet i NTSC-systemet. I det tilfælde forekommer der billedstøj,
hvis TV’et har et PAL-system.
Områdekode for de DVD’er, du kan afspille på denne enhed
En områdekode er angivet på bagsiden af DVD-afspilleren, og der kan kun afspilles DVD’er,
der er mærket med den tilsvarende områdekode.
DVD’er med mærket
ALL
kan også afspilles på denne enhed.
X
MODEL NO.
Områdekode
DVP–8306
CD/DVD PLAYER
AC 110V 60Hz
NO.
22W
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
3-444-464-01
Hvis du forsøger at afspille andre DVD’er, vises meddelelsen “Afspilning af denne plade ikke
mulig i denne geografiske region” på TV-skærmen.
Afhængigt af DVD’en er der muligvis ikke angivet nogen områdekode, selvom afspilning af DVD’en ikke er mulig i den pågældende
geografiske region.
Bemærkning om afspillefunktioner for DVD’er og video-cd’er
Nogle afspilningsfunktioner på DVD’er og video-cd’er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Da denne afspiller afspiller
DVD’er og video-cd’er i overensstemmelse med det pladeindhold, softwareproducenterne har udviklet, er nogle af
afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også i de instruktioner, der fulgte med DVD’erne eller video-cd’erne.
4DK
Udtryk i forbindelse med plader
• Titel
De længste sektioner i et billede eller et musikstykke på en
DVD, en film osv. til en billeddel i et videoprogram eller et
album osv. til et musikstykke i et lydprogram. Hver enkelt titel
tildeles et titelnummer, der gør det let for dig at finde den
ønskede titel.
Plader, afspilleren ikke kan afspille
Afspilleren kan ikke afspille andre plader end dem, der er
angivet i tabellen på side 4. CD-R, cd-rom’er, der indeholder
PHOTO CD’er, datasektioner i CD-EXTRA’er, DVD-ROM’er osv.
kan ikke afspilles.
• Kapitel
Sektioner i et billede eller et musikstykke, der er mindre end
titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel tildeles et
kapitelnummer, der gør det let for dig at finde det ønskede
kapitel. Afhængigt af pladen er der muligvis ingen kapitler
indspillet.
• Spor
Sektioner i et billede eller et musikstykke på en video-cd eller
cd. Hver enkelt spor tildeles et spornummer, der gør det let for
dig at finde det ønskede spor.
DVDstruktur
Plade
Titel
Kapitel
Video-cdeller cdstruktur
Plade
Spor
Indeks
• Indeks (cd) / Video-indeks (video-cd)
Et nummer, der inddeler et spor i nogle sekvenser, så det er
nemt at finde det ønskede punkt på en video-cd eller cd.
Afhængigt af pladen er der muligvis ingen indekser indspillet.
• Sekvens
På en video-cd med PBC-funktioner inddeles
menuskærmbillederne, de levende billeder og still-billederne i
sektioner, der kaldes “sekvenser”. Hver enkelt sekvens tildeles
et sekvensnummer, der gør det let for dig at finde den ønskede
sekvens.
Bemærkning om PBC (Afspilningsstyring) (video-cd’er)
Denne afspiller stemmer overens med ver. 1.1 og ver. 2.0 i videocd-standarderne. Du kan bruge to typer afspilning afhængig af
pladetypen.
Pladetype
Du kan
Video-cd’er uden
PBC-funktioner
(ver. 1.1-plader)
Bruge videoafspilning (levende billeder)
samt musik.
Video-cd’er med
PBC-funktioner
(ver. 2.0-plader)
Afspille interaktiv software ved hjælp af
menuer, der vises på TV-skærmen (PBCafspilning) og desuden bruge
videoafspilningsfunktionerne på ver. 1.1plader. Endvidere kan du afspille stillbilleder med en høj opløsning, hvis de
findes på pladen.
Når der afspilles DTS*-kodede cd’er, høres der meget støj fra de
analoge stereoudgange. Brugeren skal tage de nødvendige
forholdsregler, når DVD-afspillerens analoge stereoudgange er
tilsluttet en forstærker, for at undgå eventuel skade på
lydsystemet. Et eksternt 5.1-kanals dekodersystem af typen DTS
Digital Surround™ skal tilsluttes den digitale udgang på DVDafspilleren, hvis du vil bruge DTS Digital Surround™-afspilning.
Dette produkt omfatter teknologi til beskyttelse af ophavsret, der
er beskyttet af metodekrav i bestemte amerikanske patenter og
andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af Macrovision
Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne teknologi
til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af Macrovision
Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former
for begrænset visningsbrug, medmindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Reverse engineering eller
demontering er forbudt.
* “DTS” er et varemærke tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
5DK
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Advarsel ! Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt øger risikoen for øjenskader.
• Hvis en genstand eller væske tabes ned i kabinettet, skal
strømmen afbrydes, og afspilleren kontrolleres af
faguddannet personale, før den tages i brug igen.
Om strømkilder
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe den
er tilsluttet stikkontakten, heller ikke hvis selve
afspilleren er blevet slukket.
• Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, skal
du sørge for at tage stikket til afspilleren ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage strømledningen ud
(netledningen), skal du tage fat om selve stikket - træk
aldrig i ledningen.
• Hvis strømledningen (netledningen) skal udskiftes, skal
det foretages hos en kvalificeret forhandler.
Om placering
• Placer afspilleren, hvor der er tilstrækkelig ventilation,
for at forhindre, at afspilleren bliver overophedet
• Placer ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks. et
tæppe, der kan blokere ventilationshullerne i bunden.
• Placer ikke afspilleren i nærheden af varmekilder eller
på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, meget
støv eller mekaniske rystelser.
Om betjeningen
• Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan
der dannes kondensvand på linserne i afspilleren. Hvis
dette forekommer, fungerer afspilleren muligvis ikke
korrekt. I dette tilfælde skal du fjerne pladen og lade
afspilleren stå tændt i en halv time, indtil fugten er
fordampet.
Om justering af lydstyrken
• Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en del med
meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du gør det, kan
højttalerne beskadiges, når du spiller en del med
kraftige lydsignaler.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en
blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Brug ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit og rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med
afspilleren, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
6DK
VIGTIG BEMÆRKNING
Advarsel! Den indbyggede DVD-afspiller kan vise et
still-videobillede eller et billede på displayet på TVskærmen uendeligt. Hvis du viser still-videobilledet
eller billedet på displayet på TV-skærmen gennem
længere tid, risikerer du at beskadige TV-skærmen
permanent. Projektionsfjernsyn er meget
modtagelige.
Bemærkninger om plader
Om håndtering af plader
• Tag fat i pladens kant for ikke at tilsmudse den. Berør
ikke cd’ens overflade.
• Sæt ikke papir eller tape fast på pladen.
Hvis der kommer lim (eller lignende) på pladen, skal
du fjerne det helt, inden du igen bruger pladen.
• Udsæt ikke pladen for direkte sollys eller varmekilder,
f.eks. varmluftkanaler, og efterlad den ikke i en bil
parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige betydeligt.
• Anbring pladen i hylsteret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør pladen med en renseklud før afspilning. Aftør
den fra midten og ud.
• Undlad at bruge opløsningsmidler, såsom rensebenzin,
fortynder, rensemidler eller antistatisk spray beregnet til
LP’er.
Introduktion
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lyd-/videokabel (1)
• S-videokabel (1)
• Fjernbetjening RMT-D109P (1)
• R6-batterier (størrelse AA)
Introduktion
I dette afsnit beskrives, hvordan CD/
DVD-afspilleren tilsluttes til et TV
(med lyd/video-indgangsbøsninger)
og/eller en AV-modtager (forstærker).
Du kan ikke tilslutte denne afspiller til
et TV uden et videoindgangsstik.
Sørg for at slukke for strømmen til
hver enkelt komponent, før
tilslutningerne foretages.
Udpakning
Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6-batterier
(størrelse AA), så + og - passer til batterierne. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod
fjernbetjeningsmodtageren g på afspilleren.
z Du kan fjernbetjene fjernsyn og AV-forstærkere ved hjælp af
den medfølgende fjernbetjening
Se side 51.
Bemærk!
• Placer ikke fjernbetjeningen et meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer i fjernbetjeningens batterirum, f.eks.
under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller
lysapparaturer, da det kan medføre fejlfunktion.
• Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge
den i en længere periode, for at undgå, at de beskadiges som
følge af batterilækage og -ætsning.
7DK
TV-tilslutninger
Introduktion
Med denne tilslutning lytter du til lyden gennem TVhøjttalere (2k - V,H). Læs nærmere i vejledningen til den
komponent, der skal tilsluttes. Du kan ikke tilslutte
denne afspiller til et TV uden et EURO AV-stik (SCART)
eller et videoindgangsstik.
Nødvendige ledninger
EURO-AV-kabel (SCART) (medfølger ikke) (2)
Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og
støj. Læs nærmere i vejledningen til det TV, der skal tilsluttes.
Bemærk!
• Når du indstiller “SCART-UDGANG” til “S-VIDEO” eller
“RGB” under “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i
klargøringsmenuen, skal du bruge det EURO AV (SCART)kabel, der er tilpasset hvert signal.
• Når tilslutningen foretages med EURO-AV-kablet, skal du
kontrollere, at TV’et er tilpasset S VIDEO eller RGB. Se i
vejledningen til det TV, der skal tilsluttes.
CD/DVD-afspiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
LINE OUT
DIGITAL OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Til et vekselstrømsstik
Videobåndoptager
Til Ú EURO
AV1 (RGB)-TV
Til : EURO
AV2
Til EURO AV-udgang
(SCART)
TV
Til EURO AV-indgang
(SCART)
: Signalretning
8DK
Hvis dit TV ikke har noget EURO AV-stik (SCART)
CD/DVD-afspiller
Du kan tilslutte afspilleren til et TV (med lyd/videoindgangsbøsninger) ved hjælp af det medfølgende lyd-/
videokabel. Hvis dit TV har et S-videoindgangsstik, skal du
tilslutte komponenten via S VIDEO OUT-stikket ved hjælp af det
medfølgende S-videokabel i stedet for videokablet. Du får et
bedre billede. Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for, at
den farvekodede ledning passer sammen med de rette bøsninger
på komponenterne. Gul (video) til gul, rød (højre) til rød og hvid
(venstre) til hvid.
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
Lyd-/videokabel (medfølger)
Gul
Hvid (V)
Rød (H)
Videobåndoptager
EURO AV
Gul
Hvid (V)
Rød (H)
S-videokabel (medfølger)
p Sådan lytter du til lyden gennem TV-højttalere
TV
CD/DVD-afspiller
TV
S VIDEO IN
LINE OUT
R–AUDIO–L
EURO AV
VIDEO
S VIDEO
OUT
EURO AV
Til EURO AV
1-indgang
(SCART)
INPUT
L
AUDIO
R
Til EURO AV
2-indgang
(SCART)
p Hvis dit TV ikke har et S-videoindgangsstik
Tilslut komponenten via VIDEO INPUT-stikket ved hjælp af
videokablet (medfølger ikke) i stedet for S-videokablet.
Videokabel (medfølger ikke)
CD/DVD-afspiller
LINE OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
TV
INPUT
9DK
Introduktion
Hvis dit TV har to EURO AV-stik (SCART)
TV-tilslutninger
Bemærk!
Introduktion
• Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal
tilsluttes.
• Undlad at tilslutte afspilleren til en videobåndoptager. Hvis du
ser billederne på dit TV, når du har oprettet de tilslutninger, der
vises herunder, opstår der muligvis billedstøj.
VCR
CD/DVDafspiller
TV
Tilslut direkte
• Afhængigt af TV’et eller modtageren (forstærkeren) opstår der
muligvis lydforvrængning, fordi niveauet for lydudgangen er
højt. Angiv i dette tilfælde “LYDINDSTILLING” i “LYD
SETUP” til “TIL” på klargøringsdisplayet. Yderligere
oplysninger findes på side 48.
• Hvis du ikke kan se billederne fra en videobåndoptager
gennem denne afspiller, som er tilsluttet til et TV med RGB,
skal du indstille
til … (lyd/video) på dit TV. Når du
vælger
(RGB), kan TV’et ikke modtage signalet fra
videobåndoptageren.
• Hvis du vil bruge en SmartLink-funktion på en
videobåndoptager, skal du tilslutte videobåndoptageren til et
TV med det stik, der passer til SmartLink-funktionen, og
tilslutte CD/DVD-afspilleren til TV’et med et andet stik.
Indstillinger for afspilleren
Visse indstillinger er nødvendige for afspilleren,
afhængigt af TV’et eller andre komponenter, der skal
tilsluttes.
Brug klargøringsmenuen til at ændre de forskellige
indstillinger.
Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsmenuen
findes på side 40.
• Sådan tilsluttes afspiller
en til et TV med bredformat
Angiv “TV TYPE” i “SKÆRMINDSTILLING” til “16:9”
(standardindstilling) i klargøringsmenuen. Yderligere
oplysninger findes på side 44.
• Tilslutning af afspiller
en til et normalt TV
Angiv “TV TYPE” i “ SKÆRMINDSTILLING “ til “4:3
LETTER BOX” eller “4:3 BESKÅRET” i
klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på
side 44.
• Sådan tilsluttes afspiller
en til et TV eller en
videobåndoptager via et EUROAV-stik, der passer til
S video- eller RGB-signalerne
Angiv “SCART-UDGANG” i “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” til “S-VIDEO” eller “RGB” i
klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på
side 45.
10DK
Denne afspiller er tilpasset PAL-farvesystemet.
Når du spiller en plade optaget med NTSCfarvesystemet, udsender afspilleren
videosignalet eller klargøringsmenuen osv. i
NTSC-farvesystemet, og billedet vises
muligvis ikke på TV-skærmen. I dette tilfælde
skal du åbne pladeskuffen og fjerne pladen.
Tilslutninger til modtager (forstærker)
Nødvendige ledninger
Lydkabel (medfølger ikke) (1)
Hvid (V)
Hvid (V)
Rød (H)
Rød (H)
S-videokabel (medfølger) (1)
Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for, at den
farvekodede ledning passer sammen med de rette bøsninger på
komponenterne. Rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid.
Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og
støj.
CD/DVD-afspiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
DIGITAL OUT
EURO AV 2
LINE OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Til et vekselstrømsstik
Til
AUDIO
OUT
Til
S VIDEO
OUT
Til
S-videoindgang
TV
INPUT
S VIDEO
Modtager (forstærker)
Til lydindgang
CD
L
R
: Signalretning
Bemærk!
Du kan ikke se billedet med S-videosignalet, hvis dit TV ikke er
tilpasset S-videosignalet. Hvis dit TV ikke har S-videoindgang,
skal du tilslutte komponenten via videoindgangsstikket ved
hjælp af videokablet (medfølger ikke) i stedet for S-videokablet.
Yderligere oplysninger findes på side 9.
Se i brugervejledningen til dit TV.
11DK
Introduktion
Denne tilslutning bruges, hvis du vil lytte til lyden
gennem højttalere, der er tilsluttet en modtager.
Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til den
komponent, der skal tilsluttes.
Tilslutninger til modtager (forstærker)
Introduktion
Hvis du har en digital komponent, f.eks. en
receiver (forstærker) med et digitalt stik, en DAT
eller MD
Tilslut komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksial
digitalledning (medfølger ikke).
Når du afspiller en DVD, skal du angive “DIGITAL UDGANG” i
“LYDINDSTILLING” til “TIL” og der efter angive “DOLBY
DIGIT AL” til “D-PCM”, “MPEG” til “PCM” og “DTS” til “FRA” i
klargøringsdisplayet. (side 50)
Optisk digitalledning
(medfølger ikke)
Fjern dækslet, og tilslut den optiske digitalledning.
DIGITAL OUT
Modtager (forstærker)
med digitalstik, MDafspiller, DAT-afspiller
osv.
DIGITAL IN
OPTICAL
OPTICAL
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
p Ved brug af en koaksial digitalledning
Koaksial digitalledning
(medfølger ikke)
CD/DVD-afspiller
DIGITAL OUT
Modtager (forstærker)
med digitalstik, MDafspiller, DAT-afspiller
osv.
DIGITAL IN
COAXIAL
OPTICAL
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Bemærk!
• Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal
tilsluttes.
• Du kan ikke optage lyd digitalt fra plader optaget i surroundformat med flere kanaler, direkte ved hjælp af en MD- eller
DAT-afspiller.
Når du foretager ovennævnte tilslutninger
, skal du ikke
angive “DOLBY DIGIT AL” til “DOLBY DIGIT AL”, “MPEG” til
“MPEG” og “DTS” til “TIL”. Hvis du gør det, kommer der
pludselig en høj lyd fra højttalerne, som kan påvirke
ørerne eller beskadige højttalerne.
12DK
kan du lytte til multikanal-surround-lyd ved at tilslutte
komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIALstikket ved hjælp af en optisk eller koaksial digitalledning
(medfølger ikke). Yderligere oplysninger om tilslutninger finder
du på side 13.
Indstillinger for afspilleren
Visse indstillinger er nødvendige for afspilleren,
afhængigt af, hvilke komponenter der skal tilsluttes.
Brug klargøringsmenuen til at ændre de forskellige
indstillinger.
Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsmenuen
findes på side 40.
p Ved brug af en optisk digitalledning
CD/DVD-afspiller
z Hvis du har en digital komponent med indbygget DTS-, Dolby
Digital- eller MPEG-dekoder,
• Sådan lytter du til lyden gennem højttalere, der er
forbundet til en modtager (forstærker) med et
digitalstik, eller sender lyden til en digital
komponent, f.eks. en DAT- eller MD-afspiller
Når du afspiller en DVD, skal du angive “DIGITAL
UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til “TIL” og derefter
angive “DOLBY DIGITAL” til “D-PCM”, “MPEG” til
“PCM” og “DTS” til “FRA” i klargøringsmenuen (side
50). Dette er standardindstillingerne.
Tilslutninger til 5.1-kanals surround
Bemærk!
Når en DVD har et lydspor med 7.1-kanaler optaget i MPEG lydformat, er udgangslydsignalerne blandet til 5.1 kanaler.
Nødvendige ledninger
Lydkabler (medfølger ikke)
Indstillinger til afspilleren
Visse indstillinger er nødvendige for afspilleren,
afhængigt af, hvilke komponenter der skal tilsluttes.
Brug klargøringsdisplayet til at ændre de forskellige
indstillinger.
Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsmenuen
findes på side 40.
• Når du afspiller en DVD, der er indspillet i DTSformat
Angiv “DIGITAL UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til
“TIL”, og angiv derefter “DTS” til “TIL” på
klargøringsdisplayet. (side 50)
En til LINE OUT AUDIO-bøsningerne
Hvid (V)
Rød (H)
Hvid (V)
Rød (H)
Optisk eller koaksial digitalledning (medfølger ikke)
• Når du afspiller en DVD, der er indspillet i Dolby
Digital-format
Angiv “DIGITAL UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til
“TIL”, og angiv derefter “DOLBY DIGITAL” til
“DOLBY DIGITAL” på klargøringsdisplayet. (side 50)
En til DIGITAL OUT-bøsningerne
eller
• Når du afspiller en DVD, der er indspillet i MPEGformat
Angiv “DIGITAL UDGANG” i “LYDINDSTILLING” til
“TIL”, og angiv derefter “MPEG” til “MPEG” på
klargøringsdisplayet. (side 50)
S-videokabel (medfølger)
To til S VIDEO OUT-bøsningerne
Bemærk!
Tilslut komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksial
digitalledning (medfølger ikke). Det er ikke nødvendigt at
tilslutte begge disse ledninger. Se illustrationen på næste
side.
• Læs vejledningen, der leveres med den komponent, der skal
tilsluttes.
• Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget DTSdekoder, skal du ikke angive “DTS” til “TIL.”
• Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget
DOLBY DIGIT AL-dekoder, skal du ikke angive “DOLBY
DIGIT AL” til “DOLBY DIGIT AL.”
• Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget
MPEG-dekoder, skal du ikke angive “MPEG” til “MPEG.”
Bemærk!
• Tilslut ikke netledningen til en stikkontakt, og tryk ikke på
POWER-knappen, før alle tilslutninger er foretaget.
• Læs vejledningen, der leveres med den komponent, der skal
tilsluttes.
• Stikkene på ledningerne skal skubbes helt ind i bøsningerne.
Løse forbindelser kan forårsage summen og støj.
• Ledningernes stik og bøsninger er farvekodet på følgende
måde:
Røde stik og bøsninger: Højre lydkanal
Hvide stik og bøsninger: Venstre lydkanal
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “AC-3”, “Pro Logic” og det dobbelte-D-symbol a er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Fortroligt ikke offentliggjort produkt. ©1992-1997 Dolby
Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
13DK
Introduktion
I DVD’er med DTS-, Dolby*- eller MPEG AUDIO-lyd kan
du lytte til surround-lyd og skabe biograf- eller
koncertsalseffekt ved hjælp af en digital komponent med
indbygget DTS-, Dolby Digital- eller MPEG-dekoder
(medfølger ikke). Afspilleren udsender surround-lyden
fra DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
Tilslutninger til 5.1-kanals surround
TV
S VIDEO IN
Introduktion
S-videokabel
CD/DVD-afspiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
LINE OUT
DIGITAL OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Koaksial
digitalledning*
(medfølger ikke)
Lydkabel (medfølger ikke)
Optisk
digitalledning*
(medfølger ikke)
* Det er ikke
nødvendigt at
tilslutte begge
disse ledninger.
DIGITAL
TV/LD
DVD
VIDEO 2
VIDEO 1
MONITOR S-LINK
AC OUTLET
CTRL A1
TV/LD IN
AC-3 RF
DVD IN
COAX
DVD IN
S-VIDEO
IN
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
IN
VIDEO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
REAR
FRONT
CENTER
L
L
R
R
REAR
WOOFER
CENTER
OPT
AUDIO
IN
TV/LD IN OPT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
WOOFER
AUDIO
IN
SPEAKERS
L
AV-modtager
(forstærker) med
indbygget DTSdekoder, DOLBY
DIGITAL-dekoder
eller MPEG-dekoder
PRE OUT
5.1 INPUT
FRONT
B
FRONT
A
REAR
CENTER
CD IN OPT
MD/DAT IN OPT
+
R
SIGNAL
GND
IN
IN
IN
REC OUT
IN
REC OUT
IN
R
L
R
L
R
L
L
MD/DAT OUT OPT
–
y
R
PHONO TUNER
CD
MD/DAT
TAPE
}
}
]
]
}
]
Centerhøjttaler
INPUT
}
]
Baghøjttaler (H)
14DK
Fronthøjttaler
(H)
Subwoofer
(aktiv type)
Fronthøjttaler
(V)
}
]
Baghøjttaler (V)
Valg af sprog til displayet på skærmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Vælg “FRANÇAIS” ved hjælp af >/ ., og tryk
derefter på ENTER.
CHOIX DE LA LANGUE
ECRANS:
MENU DVD :
AUDIO:
SOUS-TITRE:
SET UP
Introduktion
Du kan vælge sproget til klargøringsmenuen,
kontrolmenuen eller til de meddelelser, der vises på
skærmen. Standardindstillingen er “ENGLISH”
FRANÇAIS
ENGLISH
ORIGINAL
IDEM AUDIO
0
ENTER
Pour le réglage, appuyez sur
, puis
sur ENTER . Pour quitter, appuyez sur SETUP .
?/>/.//
Sådan annulleres brugen af klargøringsmenuen
undervejs
Tryk på SET UP.
Bemærk!
1
Tryk på SET UP, og vælg “LANGUAGE SETUP” ved
hjælp af>/ ., og tryk derefter på ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
2
, then
SETUP
De sprog, du kan vælge, er vist i trin 2. Flere oplysninger findes
på side 43.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
ENTER
.
.
Vælg “OSD” ved hjælp af>/ ., og tryk derefter på
/ eller ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
, then
SETUP
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
ENTER
.
.
15DK
Afspilning af
plader
I dette kapitel beskrives, hvordan en
DVD/cd/video-cd afspilles.
Denne afspiller er tilpasset PAL-farvesystemet.
Når du spiller en plade optaget med NTSCfarvesystemet, udsender afspilleren
videosignalet eller klargøringsmenuen osv. i
NTSC-farvesystemet, og billedet vises
muligvis ikke på TV-skærmen. I dette tilfælde
skal du åbne pladeskuffen og fjerne pladen.
Afspilning af plader
Afhængigt af DVD’en eller video-cd’en er nogle af
handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede.
Se i vejledningen til pladen.
1/u (POWER)
1
§ ·
Indstil TV’et.
Tænd for TV’et, og vælg videoindgangen for at se
billederne fra afspilleren.
Når du bruger en modtager (forstærker)
Tænd for modtageren (forstærkeren), og vælg den
korrekte indstilling for at høre lyden fra afspilleren.
2
Tryk på 1 /u(POWER) for at tænde for afspilleren.
Den røde indikator over 1 /u(POWER)-knappen
ændres til grøn, og displayet på frontpanelet lyser.
3
Tryk på §, og placer pladen i pladeskuffen.
Med afspilningssiden
nedad
4
Tryk på ·
.
Pladeskuffen lukkes, og afspilleren starter
afspilningen (Fortsat afspilning). Juster lydstyrken på
TV’et eller modtageren (forstærkeren).
Efter trin 4
pVed afspilning af en DVD
Der vises muligvis en DVD-menu eller titelmenu på TVskærmen (se side 20).
pVed afspilning af en video-cd
Menuskærmen vises muligvis på TV-skærmen,
afhængigt af video-cd’en. Du kan afspille pladen
interaktivt ved at følge vejledningen på
menuskærmbilledet. (oplysninger om PBC-afspilning
finder du på side 21).
16DK
Hvis du vil
Betjening
Tryk på 1 /u(POWER), når indikatoren over 1 /u(POWER)knappen på frontpanelet lyser rødt.
Stoppe
Tryk på p.
Holde pause
Tryk på P.
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på P eller ·.
Gå til næste kapitel,
spor eller sekvens med
funktionen Fortsat
afspilning
Tryk på +.
Gå til det foregående
kapitel, spor eller den
foregående sekvens med
funktionen Fortsat
afspilning
Tryk på =.
Stoppe afspilningen,
og fjerne pladen
Tryk på 6.
Bemærk!
• Hvis du lader afspilleren eller fjernbetjeningen være i pauseeller stopindstilling i 15 minutter, vises pauseskærmen
automatisk. Tryk på ·
for at fjerne pausebilledet.
(Oplysninger om slukning af pauseskærmen finder du på side
44).
• Indikatoren over 1 /u(POWER)-knappen lyser rødt, når der er
slukket for strømmen.
• Hvis du ikke bruger afspilleren eller fjernbetjeningen i mere
end 30 minutter, når en plade ikke afspilles, slukkes afspilleren
automatisk. (Auto Power Off-funktion)
§
1/u (POWER)
=/+
Afspilning af plader
z Du kan tænde for afspilleren ved hjælp af fjernbetjeningen
Du kan afspille plader i forskellige tilstande, f.eks.
Programmeret afspilning, ved hjælp af menuen på
skærmen (kontrolmenuen). Oplysninger om betjening af
kontrolmenuen findes på side 24.
· P
p
1/u (POWER)
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=/+
·
p
P
17DK
Søgning efter et bestemt punkt på en plade
Z
Du kan finde et bestemt punkt på en plade ved at se på
billedet, afspille langsomt eller afspille billede for billede.
7
8
Langsom søgning efter et punkt ved at se
på skærmen (afspilning i slow motion)
9
0
/
Afspilning af plader
/
3/#
Du kan kun bruge denne funktion til DVD’er eller videocd’er.
Tryk på
eller
under afspilning af en plade. Når du
finder det ønskede punkt, skal du trykke på ·
for at
vende tilbage til normal hastighed.
Hver gang du trykker på knappen
eller
under
afspilning i slow motion, ændres afspilningshastigheden.
Der findes to hastigheder. Ved hvert tryk ændres
retningen på følgende måde:
1
1
, 2
, 2
(afspilningsretning)
(modsat retning - kun DVD)
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en/video-cd’en kan du måske ikke udføre
alle de beskrevne handlinger.
Hurtig søgning efter et punkt ved hjælp
af hurtig fremspoling eller hurtig
tilbagespoling (speed scan)
Tryk på 3eller #under afspilningen af en plade. Når du
finder det ønskede punkt, skal du trykke på ·
for at
vende tilbage til normal hastighed.
Hver gang du trykker på knappen 3eller #under speed
scan, ændres afspilningshastigheden. Der findes to
hastigheder. Ved hvert tryk ændres retningen på følgende
måde:
1),
10,
2)(afspilningsretning)
20(modsat retning)
Afspilningshastigheden for 2)/20 er hurtigere end for
1)/10.
18DK
Afspilningshastigheden for 2
1
/1
.
/2
er langsommere end for
Afspilning af en plade billede for billede
Du kan kun bruge denne funktion til DVD’er eller videocd’er.
Tryk på
eller
under afspilning af en plade. Tryk på
·
for at vende tilbage til normal hastighed.
Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du har
stoppet pladen (Genoptag afspilning)
Afspilleren lagrer det punkt, hvor du stoppede pladen, og
hvis “RESUME” vises på displayet på frontpanelet. Du
kan genoptage afspilning fra det pågældende punkt.
Så længe du ikke åbner pladeskuffen, kan Genoptag
afspilning anvendes, selv hvis du slukker for afspilleren.
– du ændrer indstillingerne af “TV TYPE” i
“SKÆRMINDSTILLING” i klargøringsmenuen
– du ændrer indstillingerne af “BØRNESIKRING” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” i
klargøringsdisplayet
Afspilning af plader
·p
·
p
1
Tryk på p for at stoppe afspilningen, mens du
afspiller en plade.
“RESUME” vises på displayet på frontpanelet og “Ved
næste afspilning starter pladen fra det punkt, hvor du
stoppede.”.
Hvis “RESUME” ikke vises, er Genoptag afspilning
ikke tilgængelig.
2
Tryk på ·
Afspilleren starter afspilningen fra det punkt, hvor du
stoppede pladen i trin 1.
z Sådan afspilles fra begyndelsen af pladen
Når afspilningstiden vises på displayet på frontpanelet, før du
starter afspilningen, skal du trykke på pfor at genindstille
afspilningstiden. Tryk derefter på ·
.
Bemærk!
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke genoptage
afspilningen.
• Genoptag afspilning er ikke tilgængelig med funktionen
Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret
afspilning.
• Afhængigt af hvor du stoppede pladen, kan afspilleren
muligvis genoptage afspilningen fra et andet punkt.
• Det punkt, hvor du har stoppet afspilningen, slettes, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du tager netledningen ud
– du ændrer afspilningsfunktionen
– du starter afspilningen efter valg af titel, kapitel eller spor
19DK
Brug af menuen for hver DVD
Brug af titelmenuen
Brug af DVD-menuen
En DVD er inddelt i lange afsnit med et billede eller et
musikstykke kaldet “titler”. Når du afspiller en DVD, der
indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel ved
hjælp af titelmenuen.
Afspilning af plader
ENTER ?/>/.//
TITLE
TITLE
Med nogle DVD’er kan du vælge indholdet af pladen ved
hjælp af menuen. Når du afspiller disse DVD’er, kan du
vælge sproget for underteksterne og lyden osv. ved hjælp
af DVD-menuen.
1
Tryk på DVD-MENU.
DVD-menuen vises på TV-skærmen. Indholdet af
menuen varierer fra plade til plade.
2
Tryk på ?/>/.// for at vælge det element, du vil
ændre.
Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne
til at vælge elementet.
3
Gentag trin 2 for at ændre andre elementer.
4
Tryk på ENTER.
DVD MENU
DVD MENU
ENTER
z Hvis du vil vælge sprog for DVD-menuen
?/>/.//
Skift indstillingen ved hjælp af “SPROG-INDSTILLING” i
klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 43.
Bemærk!
1
Tryk på TITLE.
Titelmenuen vises på TV-skærmen. Indholdet af
menuen varierer fra plade til plade.
2
Tryk på ?/>/.// for at vælge den ønskede titel.
Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne
til at vælge titlen.
3
Tryk på ENTER.
Afspilleren begynder at afspille den valgte titel.
Bemærk!
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke vælge titlen.
• Afhængigt af DVD’en kaldes en “titelmenu”evt. blot en
“menu” eller “titel” i vejledningen til pladen. “Tryk på ENTER”
kaldes evt. også “Tryk på SELECT.”
20DK
Afhængigt af DVD’en kaldes en “DVD-menu” muligvis bare en
“menu” i vejledningen til pladen.
Afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
(PBC-afspilning)
=/+
>/.
ENTER
ˆ(RETURN)
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sådan vender du tilbage til menuskærmbilledet
Tryk på ˆ
, =
eller +
z Ved afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner,
Starter PBC-afspilning automatisk.
z Sådan annulleres PBC-afspilning af en video-cd med PBCfunktioner, og sådan afspilles pladen med funktionen Fortsat
afspilning
Du kan gøre det på to måder.
• Før du begynder at afspille, skal du vælge det ønskede spor
ved hjælp af =
eller +
og derefter trykke på ENTER eller
·.
• Før du begynder at afspille, skal du vælge spornummeret ved
hjælp af nummerknapperne på fjernbetjeningen og derefter
trykke på ENTER eller ·
.
“Afspilning uden PBC” vises på TV-skærmen, og afspilleren
starter Fortsat afspilning. Du kan ikke afspille still-billeder,
f.eks. et menuskærmbillede.
Tryk på p to gange, og tryk derefter på ·
for at vende tilbage
til PBC-afspilning.
Bemærk!
Afhængigt af video-cd’en står der “Tryk på ENTER” eller “Tryk
på SELECT” i trin 3 i den medfølgende vejledning.
0
=/+
>/.
ENTER
ˆ(RETURN)
1
Start afspilningen af en video-cd med PBCfunktioner ved at følge trin 1 til 4 i “Afspilning af
plader” på side 16.
2
Vælg det ønskede emnenummer.
På afspilleren
Tryk på >/. for at vælge emnenummeret.
På fjernbetjeningen
Tryk på nummerknappen for det ønskede emne.
3
Tryk på ENTER.
4
Følg vejledningen på menuskærmbilledet, når du
skal udføre interaktive handlinger.
Se i vejledningen til pladen, da fremgangsmåden kan
variere afhængig af video-cd’en.
21DK
Afspilning af plader
Ved afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
(version 2.0-plader) kan du udføre simple interaktive
handlinger, handlinger med søgefunktioner osv.
Med PBC-afspilning er det muligt at afspille video-cd’er
interaktivt ved at følge menuskærmbilledet på TV-skærmen.
På denne afspiller kan du bruge nummerknapperne,
ENTER, =
,+
, > /. og ˆ
(RETURN) under PBCafspilning.
Brug af displayet på frontpanelet Z
Du kan kontrollere oplysninger om pladen, f.eks. det
samlede antal titler eller spor eller den resterende tid ved
hjælp af displayet på frontpanelet.
Spilletid og nummer for
det aktuelle kapitel
VIDEO CD
DVD
CD
0
Afspilning af plader
TIME/TEXT
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Resterende tid for
det aktuelle kapitel
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Spilletid og nummer
for den aktuelle titel
VIDEO CD
DVD
CD
Oplysninger på displayet mens pladen afspilles
Aktuelt surroundformat
Lyser, når afspilleren
udsender NTSCAktuelt
Afspilningssignalet.
status
kapitelnummer
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Aktuelt
Plade- Aktuel
type afspilnings- titelnummer
funktion
Lyser, når du kan
skifte vinkel
Spilletid
Kontrol af den resterende tid
Tryk på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT under afspilning af
pladen, ændres visningen som vist nedenfor.
22DK
VIDEO CD
DVD
CD
Tryk på TIME/
TEXT
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Tryk på TIME/
TEXT
Tekst
VIDEO CD
DVD
CD
Tryk på TIME/
TEXT
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Resterende tid for
den aktuelle titel
Ved afspilning af en DVD
Tryk på TIME/
TEXT
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Tryk på TIME/TEXT
Bemærk!
• Afhængigt af DVD’en vises kapitelnummeret eller tiden
muligvis ikke, eller du kan måske ikke ændre displayet på
frontpanelet.
• Mens du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning, vises spilletiden og den resterende
tid for pladen ikke.
Ved afspilning af en cd/video-cd
Oplysninger på displayet, mens pladen afspilles
Musikkalender*
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Pladetype Aktuel
Aktuelt Aktuelt
Spilletid
afspilnings- sporindeksnummer
funktion nummer
* Spornumrene vises i Musikkalenderen. Hvis der er mere end 15
tegn,vises et ”efter “15.” Spornummeret forsvinder efter
afspilning.
z Ved afspilning af video-cd’er med PBC-funktioner
Det aktuelle sekvensnummer vises i stedet for det aktuelle
spornummer og det aktuelle indeksnummer. I dette tilfælde
ændres displayet på frontpanelet ikke, når du trykker på TIME/
TEXT. Hvis der indspilles en TEXT på pladen, ændres displayet
på frontpanelet til et tekstdisplay, når du trykker på TIME/TEXT
(se side 29).
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
HOUR
MIN
SEC
Tryk på TIME/
TEXT
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Tryk på TIME/
TEXT
Tekst
VIDEO CD
DVD
CD
SEC
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Resterende tid for pladen
VIDEO CD
DVD
CD
MIN
Tryk på TIME/
TEXT
Pladens spilletid
VIDEO CD
DVD
CD
SEC
Tryk på TIME/
TEXT
Resterende tid for
det aktuelle spor
VIDEO CD
DVD
CD
MIN
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Tryk på TIME/TEXT
Bemærk!
Når du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge,
Programmeret afspilning eller PBC-afspilning, vises spilletiden
og den resterende tid for pladen ikke.
23DK
Afspilning af plader
VIDEO CD
DVD
CD
Lyser, når afspilleren
udsender NTSC-signalet.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT under afspilning af en
plade, ændres displayet som vist nedenfor.
Spilletid og nummer for
det aktuelle spor
Lyser under PBC-afspilning
(kun video-cd)
Afspilningsstatus
Kontrol af den resterende tid
Tryk på TIME/TEXT.
Brug af
forskellige
funktioner i
kontrolmenuen
Brug af kontrolmenuen
Z
Ved hjælp af kontrolmenudisplayet kan du vælge
startpunktet, afspille i din foretrukne rækkefølge, ændre
vinklerne etc.
Elementerne i menuen er forskellige afhængigt af
pladetypen.
Oplysninger om hvert element på kontrolmenudisplayet
finder du på side 27 til 39.
I dette kapitel beskrives, hvordan
plader afspilles med forskellige
funktioner, samt hvordan de praktiske
funktioner i menuen på skærmen
bruges (kontrolmenu).
ENTER
DISPLAY
1
?/ > / ./ /
Tryk på DISPLAY for at få vist kontr
olmenuen på
TV-skærmen.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg:
24DK
ENTER
DVD
2
Vælg det ønskede element ved hjælp >/
af ., og
tryk derefter på/ eller ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
ENTER
DVD
1: ENGELSK
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
3
ENTER
/Kontrolmenu
.
ADVANCED-menu (se side 38)
.
Kontrolmenu deaktiveret
z Du kan vise visse elementer ved hjælp af fjernbetjeningen
annuller: RETURN
Visse elementer kan vises ved at trykke på knappen på
fjernbetjeningen. I dette tilfælde er det kun det valgte element,
der vises. Yderligere oplysninger om elementet og betjening med
fjernbetjeningen findes under de respektiver emner.
Vælg det ønskede element ved hjælp >/
af ., og
tryk derefter på ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Aktuelt valgt
element
1: ENGELSK
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
Vælg:
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Elementer
annuller: RETURN
DVD
FRA
Vælg:
ENTER
25DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Sådan får du vist andre elementer
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
kontrolmenudisplayet på følgende måde:
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg:
For nogle elementer i kontrolmenuen er det nødvendigt med
andre handlinger end valg af indstillingen. Yderligere
oplysninger om disse elementer findes under de respektive
emner.
Sådan annulleres brugen af
kontrolmenudisplayet undervejs
Tryk på ˆRETURN.
1: ENGELSK
Elementer
Vælg:
Bemærk!
Liste over elementer i kontrolmenuen
TITLE
(kun DVD) (side 27)
CHAPTER
(kun DVD) (side 27)
TRACK
(kun video-cd/cd) (side 27)
INDEX
(kun video-cd/cd) (side 27)
SCENE
(video-cd kun under PBC-afspilning) (side
REPEAT
(side 36)
Du kan spille alle titlerne/sporene på en plade eller en
enkelt titel/et enkelt kapitel/et enkelt spor flere gange.
A-B
REPEAT
(side 37)
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et kapitel eller et
spor flere gange.
27)
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Du kan søge ved at vælge titel/kapitel/spor/indeks/
sekvens.
TIME/TEXT
(side 28, 29)
Du kan kontrollere spilletiden og den resterende tid for
den aktuelle titel/det aktuelle kapitel/det aktuelle spor
og pladens samlede, resterende spilletid.
Du kan søge ved at indtaste tidskoden.
Du kan kontrollere pladens DVD-tekst eller cd-tekst på
TV-skærmen og displayet på frontpanelet.
AUDIO
(side 30)
På DVD’er, hvor der er indspillet flersprogede lyde, kan
du vælge det ønskede sprog, når du afspiller DVD’en.
På multiplex-cd’er og video-cd’er kan du vælge lyden fra
højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte
kanal gennem både højre og venstre højttaler.
SUBTITLE
(kun DVD) (side 31)
På DVD’er, hvor flersprogede undertekster er optaget,
kan du ændre sproget for underteksten på ethvert
tidspunkt, mens du afspiller DVD’en og aktivere eller
deaktivere det, når du vil.
ANGLE
(kun DVD) (side 32)
På DVD’er, hvor der er optaget flere vinkler, kan du
ændre vinklerne i den sekvens, der er optaget flere vinkler
til.
PROGRAM
(side 33)
Du kan afspille pladens indhold i den ønskede
rækkefølge ved at arrangere rækkefølgen af titlerne,
kapitlerne eller sporene på pladen for at oprette dit eget
program.
SHUFFLE
(side 35)
Afspilleren kan indstilles til at springe mellem titler,
kapitler eller spor og afspille dem i tilfældig rækkefølge.
Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end den
tidligere afspilning i tilfældig rækkefølge.
26DK
ADVANCED
(kun DVD) (side 38)
Du kan kontrollere afspilningsoplysningerne om bithastigheden, oversigten over bit-hastigheden, den
position, hvor pladen afspilles (lag), eller lydniveauet.
Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/sekvens
Z
Du kan søge ved at vælge titel/kapitel/spor/indeks/
sekvens.
Tryk på DISPLAY, og vælg “TITLE”, “CHAPTER”,
“TRACK”, “INDEX” eller “SCENE”.
Når du afspiller en DVD, vises “TITLE” og “CHAPTER”.
Når du afspiller en video-cd/cd, vises “TRACK” og
“INDEX”. Når du afspiller en video-cd med PBCfunktioner, vises “SCENE”.
2
Tryk på / eller ENTER.
“
” ændres til”— —
12(27)
– –(34)
C 01:32:55
“.
DVD
TITLE
Nummerknapper
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SCENE
DVD
INDEX
CHAPTER
Vælg:
1
Vælg “TITLE”, “CHAPTER”, “TRACK”, “INDEX” eller
“SCENE” ved hjælp af >/ ..
“
” fremhæves. (
betyder valgfrit
nummer i denne vejledning.) Nummer i parentes
angiver det samlede antal titler, kapitler, spor,
indekser og sekvenser.
Vælg:
Vælg nummeret for den titel, det kapitel, spor
,
indeks eller sekvens, du vil søge efter ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk dernæst på ENTER.
Afspilleren starter søgningen.
Tryk på CLEAR, før du trykker på ENTER, hvis du vil
annullere nummeret.
Sådan annulleres valg
Tryk på ˆRETURN.
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
3
ENTER
Bemærk!
• Det antal titler, kapitler eller spor, der vises, er antallet af
indspillede titler, kapitler eller spor på pladen.
• Indeksnumrene vises ikke under PBC-afspilning af video-cd’er.
DVD
ENTER
27DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
TRACK
Kontrol af spilletid og
resterende tid
Z
Valg af et startpunkt ved
hjælp af tidskoden Z
Du kan kontrollere spilletiden og den resterende tid for
den aktuelle titel/det aktuelle kapitel/det aktuelle spor
og pladens samlede resterende spilletid.
Tryk på DISPLAY. Tryk derefter på TIME/TEXT på
fjernbetjeningen for at ændre oplysningerne om tid.
Du kan også kontrollere DVD-teksten eller cd-teksten. Se
side 29.
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
TIME/TEXT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Du kan foretage søgninger ved at indtaste tidskoden.
Vælg “TIME/TEXT”, når du har trykket på DISPLAY.
Tidskoden svarer til den omtrentlige faktiske spilletid.
Hvis du f.eks vil søge efter en sekvens 2 timer 30 minutter
og 20 sekunder efter begyndelsen, skal du indtaste
2:30:20.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
TIME/TEXT
DVD
Vælg:
Vælg:
ENTER
1
Ved afspilning af en DVD
p TIME/TEXT
• C–
: Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–
: Resterende tid for det aktuelle
kapitel
• T–
: Spilletid for den aktuelle titel
• T–
: Resterende tid for den aktuelle titel
Når du afspiller en video-cd (under PBCafspilning)
pTIME
•
: Spilletid for den aktuelle sekvens
Når du afspiller en video-cd (Fortsat afspilning)
eller cd
pTIME/TEXT
• T–
: Spilletid for det aktuelle spor
• T–
: Resterende tid for det aktuelle spor
• D–
: Spilletid for den aktuelle plade
• D–
: Resterende tid for den aktuelle plade
ENTER
Vælg “C
” (spilletid for det aktuelle
kapitel) ved afspilning af en DVD.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vælg:
2
Tryk på TIME/TEXT på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker
på knappen, ændres tidsoplysningerne.
DVD
ENTER
Tryk på / eller ENTER.
Tidskoden ændres til “T– – : – – : – –”.
12(27)
18(34)
T – –:– –:– –
z Du kan få vist “TIME/TEXT”-displayet ved hjælp af
fjernbetjeningen
28DK
DVD
Nummerknapper
ENTER
DVD
3
Indtast tidskoden ved hjælp af nummerknapperne,
og tryk dernæst på ENTER.
Afspilleren starter søgningen.
Tryk på CLEAR, før du trykker på ENTER, hvis du vil
annullere nummeret.
Sådan annulleres valg
Tryk på ˆRETURN.
zDu kan få vist “TIME/TEXT”-displayet ved hjælp af
Kontrol af oplysningerne
på pladen
Z
Du kan kontrollere pladens DVD-tekst eller cd-tekst på
TV-skærmen og displayet på frontpanelet.
DVD TEXT og CD TEXT er oplysninger, der er lagret på
pladen, og som du ikke kan ændre.
Tryk på DISPLAY. Tryk derefter på TIME/TEXT på
fjernbetjeningen, indtil DVD/CD TEXT vises.
Oplysningerne vises nederst på displayet.
fjernbetjeningen
Note
Når du indtaster tidskoden, skal du indtaste titlens spilletid.
TIME/TEXT
DVD/CDTEKST
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
z Du kan få vist “TIME/TEXT”-displayet ved hjælp af
fjernbetjeningen
Tryk på TIME/TEXT på fjernbetjeningen. Hvis du vil have vist
DVD/cd-tekst, skal du trykke på TIME/TEXT, indtil DVD/CD
TEXT vises.
Bemærk!
DVD TEXT vises kun på engelsk.
29DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Tryk på TIME/TEXT på fjernbetjeningen.
Ændring af lydene Z
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
På DVD’er, hvor der er indspillet flersprogede lyde, kan
du vælge det ønskede sprog, når du afspiller DVD’en.
På multiplex-cd’er eller -video-cd’er kan du vælge lyden
fra højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den
valgte kanal gennem både højre og venstre højttaler. I
dette tilfælde mister lyden stereoeffekten. På en plade, der
indeholder en sang, kan højre kanal f.eks. udsende
stemmerne og venstre kanal instrumenterne. Hvis du kun
vil høre instrumenterne, kan du vælge venstre kanal og
høre dem fra begge højttalere.
Vælg “AUDIO”, når du har trykket på DISPLAY.
AUDIO
12(27)
18(34)
DVD
C 01:32:55
1: ENGELSK
1: ENGELSK
2: FRANSK
PROGRAM FORMAT
3: SPANSK
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
Visning af pladens lydoplysninger
Når du vælger “AUDIO”, vises afspilningskanalerne på
skærmen.
I Dolby Digital-format kan signalerne fra monolyd til 5.1kanaler optages på en DVD. Afhængigt af DVD’en kan
antallet af optagne kanaler variere.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGELSK
DVD
Aktuelt
audioformat*
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Vælg:
RS
ENTER
Aktuelt
afspilningsprogramformat**
LFE
Vælg:
ENTER
LS
RS
annuller: RETURN
pAUDIO
Ved afspilning af en DVD
Vælg sproget. Du kan vælge forskellige sprog, afhængigt
af DVD’en. Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Vælg sprogkoden på listen på side 61.
Ved afspilning af en video-cd eller en cd.
• STEREO : Standardstereolyden
• 1/V (1/L) : Lyden fra venstre kanal (monolyd)
• 2/H (2/R) : Lyden fra højre kanal (monolyd)
* “PCM” , “DTS”, “DOLBY DIGITAL” eller “MPEG”
vises. Hvis “DOLBY DIGITAL” vises, vises kanalerne i
afspilningssporet efter nummer på følgende måde:
For Dolby Digital 5.1 k:
Bageste komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1
Forreste komponent 2
+ centerkomponent 1
LFE-komponent (Low
Frequency Effect lavfrekvenseffekt) 1
z Du kan vise “AUDIO”-displayet ved hjælp af fjernbetjeningen
Tryk på AUDIO på fjernbetjeningen.
Bemærk!
• Afhængigt af DVD’en, kan du muligvis ikke ændre sprogene,
selvom der er indspillet flersprogede lyde på DVD’en.
• Når cd/video-cd’en afspilles, genoptages
standardstereoafspilningen, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du slukker for strømmen
• Når DVD’en afspilles, ændres lyden muligvis, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du ændrer titlen
• Se sprogkodelisten på side 61, hvis sproget vises som et 4-cifret
tal.
30DK
** Bogstaverne i programformatdisplayet betyder
følgende:
V:
Front (V)
H: Front (H)
C:
Center (monolyd)
LS: Bag (V)
RS: Bag (H)
S:
Bag (monolyd) – den bageste komponent i det
Dolby Surround-behandlede stereosignal og
Dolby Digital-signalet.
LFE: – LFE (Low Frequency Effects lavfrekvenseffekt)
Visning af undertekster
Z
Displayeksemplerne er følgende:
•PCM (stereo)
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bits
Vælg:
ENTER
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SUBTITLE
S
Vælg:
ENTER
DVD
1: ENGELSK
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
•Dolby Digital 5.1k
Vælg:
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Vælg:
RS
ENTER
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
ENTER
•MPEG
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
Vælg:
annuller: RETURN
pSUBTITLE
Vælg sproget. Du kan vælge forskellige sprog afhængigt
af DVD’en. Når der vises 4 cifre, repræsenterer de
sprogkoden. Vælg sprogkoden på listen på side 61.
z Du kan vise “SUBTITLE”-displayet ved hjælp af
fjernbetjeningen
Tryk på SUBTITLE på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på
knappen, ændres emnet.
•DTS
Vælg:
ENTER
L
R
LS
RS
ENTER
Bemærk
• Når du afspiller en DVD, hvor der ikke er indspillet nogen
undertekster, vises der ingen undertekster.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke aktivere
underteksterne, selvom de er indspillet på DVD’en.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke deaktivere
underteksterne.
• Se sprogkodelisten på side 61, hvis sproget vises som et 4-cifret
tal.
• Hvilken type sprog og hvor mange sprog, der kan vælges til
undertekster, varierer fra plade til plade.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
underteksterne, selvom der er indspillet flersprogede
undertekster på DVD’en.
• Mens DVD’en spiller, kan underteksten ændres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du ændrer titlen
z Du kan finde Dolby Surround-kodet software ved at se på
indpakningen
Anvend plader med
-logoet. Du skal bruge plader med
dette logo for at kunne lytte til Dolby Digital-afspilning.
31DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
•Dolby Surround
På DVD’er, hvor der er indspillet undertekster, kan du slå
underteksterne til og fra når som helst, mens du afspiller
DVD’en.
På DVD’er, hvor flersprogede undertekster er optaget,
kan du ændre sproget for underteksten, når du vil, mens
du afspiller DVD’en, og aktivere eller deaktivere det, når
du vil. Du kan f.eks. vælge det sprog, du gerne vil
beherske, og aktivere undertitlerne for at få en bedre
forståelse.
Vælg “SUBTITLE”, når du har trykket på DISPLAY.
Ændring af vinkler Z
På DVD’er, hvor der er indspillet flere vinkler (multivinkler) til en sekvens, kan du ændre vinklerne. Mens du
f.eks. afspiller en sekvens med et tog i bevægelse, kan du
vise billedet enten af toget forfra, fra togets venstre
vindue eller fra højre vindue, uden at togets bevægelse
afbrydes.
Vælg “ANGLE”, når du har trykket på DISPLAY. Når
vinklerne kan ændres, lyser indikatoren for “ANGLE”
grønt.
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
3
Vælg antal vinkler ved hjælp af nummerknapperne
eller >/ ., og tryk derefter på ENTER.
Vinklen ændres til den valgte vinkel.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
5(9)
DVD
Vælg:
1(9)
ANGLE
Vælg:
1
• Antallet af vinkler varierer fra plade til plade eller fra sekvens
til sekvens. Antallet af vinkler, der kan ændres i en sekvens, er
det antal vinkler, der er indspillet for den pågældende sekvens.
• Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre vinklerne,
selv om der er indspillet flere vinkler på DVD’en.
ENTER
z Du kan angive vinklen på forhånd
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
ENTER
Tryk på /.
Vinklens nummer ændres til “–.” Nummeret i parentes
angiver det samlede antal vinkler.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
–(9)
Nummerknapper
32DK
ENTER
Angiv vinklen, når “ANGLE” ikke vises på displayet på
frontpanelet. Når der kommer en sekvens, hvor der er indspillet
flere vinkler, vælges vinklen automatisk.
z Du kan vælge vinklen ved hjælp af fjernbetjeningen.
Tryk på ANGLE på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på
knappen, ændres vinklen.
1(9)
Vælg:
2
ENTER
Bemærk
Vælg “ANGLE”.
ANGLE
DVD
DVD
Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning)
Z
2
Du kan afspille pladens indhold i den ønskede rækkefølge
ved at ordne rækkefølgen af titlerne, kapitlerne eller
sporene på pladen og skabe dit eget program. Ét program
kan gemmes i afspilleren og indeholde op til 99 titler,
kapitler og spor.
Vælg “PROGRAM”, når du har trykket på DISPLAY. Når
du vælger “TIL”, lyser indikatoren for “PROGRAM”
grønt.
PROGRAM
Titel
PROGRAM
DVD
Indstil:
Start: PLAY
FRA
FRA
START
TIL
3
Vælg:
ENTER
annuller: RETURN
pPROGRAM
• FRA: spiller normalt.
• START/: giver dig mulighed for at oprette dit eget
program.
• TIL: afspiller Programmeret afspilning.
Oprettelse af programmet
1
Vælg “START/” i “PROGRAM”.
Programmeringsmenuen vises.
“SPOR” vises, når du afspiller en
video-cd eller en cd.
PROGRAM
T
SLET ALLE
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Indstil:
Start: PLAY
ENTER
––
01
02
03
04
05
Afslut:
PROGRAM
T
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
ENTER
––
01
02
03
04
05
Afslut:
Kapitel
C
++
01
02
03
04
05
06
PROGRAM
Vælg den titel, det kapitel eller det spor
, du vil
programmere, ved hjælp af>/ ., og tryk derefter
på ENTER.
Vælg f.eks. titel eller spor 2.
(Du kan også bruge nummerknapperne og knappen
ENTER til at vælge. I det tilfælde vises det valgte
nummer på skærmen).
pVed afspilning af en DVD
Når både titler og kapitler er indspillet på pladen,
skal du vælge titlen og derefter kapitlet. “++”
betyder “alle.”
PROGRAM
T
SLET ALLE
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Indstil:
Start: PLAY
ENTER
––
01
02
03
04
05
Afslut:
PROGRAM
SLET ALLE
1. TITEL 0 1 – 0 2
2. TITEL
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Indstil:
Start: PLAY
ENTER
Afslut:
C
++
01
02
03
04
05
06
PROGRAM
T
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
33DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Tryk på /.
“01” fremhæves. Den er klar til at indstille den første
titel eller det første spor til programmet.
Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning)
pVed afspilning af en video-cd eller cd
Vælg det spor, du vil programmere.
Samlet tid for de
programmerede spor
0:15:30
T
PROGRAM
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
SLET ALLE
1. SPOR 0 2
2. SPOR
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
Indstil:
Start: PLAY
VIDEO CD
DVD
CD
ENTER
––
01
02
03
04
05
Afslut:
Annullering af den programmerede rækkefølge
Hvis du vil annullere alle titlerne, kapitlerne eller sporene
i den programmerede rækkefølge, skal du vælge “SLET
ALLE” i trin 2.
Hvis du vil annullere det valgte program, skal du vælge
programmet ved hjælp af >/. i trin 2 og derefter trykke
på CLEAR eller vælge “- -” i trin 3 og derefter trykke på
ENTER.
z Programmet forbliver uændret, når Programmeret afspilning
slutter
Når du trykker på ·, kan du afspille det samme program igen.
z Du kan anvende Gentaget afspilning eller Afspilning i
tilfældig rækkefølge af de programmerede titler, kapitler eller
spor
PROGRAM
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Under Programmeret afspilning skal du trykke på REPEAT eller
SHUFFLE på fjernbetjeningen, eller du skal angive “REPEAT”
eller “SHUFFLE” til “TIL” på kontrolmenudisplayet.
z Du kan vise “PROGRAM”-menuen ved hjælp af
fjernbetjeningen
Tryk på PROGRAM på fjernbetjeningen.
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
Programmeret spor
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Programmeret rækkefølge
4
Hvis du vil programmere andre titler, kapitler eller
spor, skal du gentage trin 3.
De programmerede titler, kapitler eller spor vises fra 2
i rækkefølge.
5
Tryk på · for at starte Pr
ogrammeret afspilning.
Annullering af Programmeret afspilning
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
Annullering af programmering
Tryk på PROGRAM på fjernbetjeningen.
Ændring af programmering
1 Vælg i trin 2 programnummeret for den titel, det kapitel
eller det spor, du vil ændre, ved hjælp af >/..
2 Følg trin 3, hvis du vil foretage ny programmering.
34DK
Bemærk!
• Det antal titler, kapitler eller spor, der vises, er det antal titler,
kapitler eller spor, der er indspillet på en plade.
• Programmet annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du slukker for strømmen
• Du kan muligvis ikke anvende Programmeret afspilning,
afhængigt af DVD’en.
• Når du anvender PBC-afspilning, kan du ikke indstille et
program, medmindre du stopper afspilningen én gang.
Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig afspilning)
Z
z Du kan indstille afspilning i tilfældig rækkefølge under stop
Afspilleren kan indstilles til at springe mellem titler eller
spor og afspille dem i vilkårlig rækkefølge.
Afspilningsrækkefølgen kan være forskellig fra den
tidligere afspilning i tilfældig rækkefølge.
Vælg “SHUFFLE”, når du har trykket på DISPLAY. Når
du vælger “TIL”, lyser indikatoren for “SHUFFLE” grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
ENTER
Tryk på SHUFFLE på fjernbetjeningen.
Bemærk!
DVD
KAPITEL
FRA
TITEL
KAPITEL
Vælg:
z Du kan få vist “SHUFFLE”-displayet ved hjælp af
fjernbetjeningen
• Afspilning i tilfældig rækkefølge annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du slukker for strømmen
• Du kan muligvis ikke anvende Afspilning i tilfældig
rækkefølge, afhængigt af DVD’en.
• Op til 200 kapitler på en plade kan afspilles i tilfældig
rækkefølge, når “KAPITEL” er valgt.
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
SHUFFLE
Når du har valgt elementet for “SHUFFLE”, skal du trykke på
·.
Afspilleren starter Afspilning i tilfældig rækkefølge.
annuller: RETURN
pSHUFFLE
Vælger indstillinger for Afspilning i tilfældig rækkefølge.
Når du afspiller en DVD, og når Programmeret
afspilning er indstillet til FRA
• FRA: afspiller ikke en plade i tilfældig rækkefølge.
• TITEL: har afspilleren “shuffle”-titler og afspiller dem i
vilkårlig rækkefølge.
• KAPITEL: har afspilleren “shuffle”-kapitler og afspiller
dem i vilkårlig rækkefølge.
Når du afspiller en video-cd, cd eller DVD (når
Programmeret afspilning er indstillet til TIL)
• FRA: afspiller ikke en plade i tilfældig rækkefølge.
• TIL: har afspilleren “shuffle”-titler eller -spor og
afspiller dem i tilfældig rækkefølge.
Når du afspiller en video-cd eller cd (når
Programmeret afspilning er indstillet til FRA)
• FRA: afspiller ikke en plade i tilfældig rækkefølge.
• SPOR: har afspilleren “shuffle”-spor og afspiller dem i
vilkårlig rækkefølge.
Annullering af Afspilning i tilfældig rækkefølge
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
35DK
Afspilning flere gange (Gentaget afspilning)
Z
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Du kan afspille alle titlerne/sporene på en plade eller en
enkelt titel, et enkelt kapitel/spor.
Med funktionen Afspilning i tilfældig rækkefølge eller
Programmeret afspilning gentages titlerne eller sporene i
den tilfældige eller programmerede rækkefølge.
Du kan ikke anvende funktionen Gentaget afspilning
under PBC-afspilning af video-cd’er (side 21).
Du kan muligvis ikke anvende Gentaget afspilning,
afhængigt af DVD’en.
Vælg “REPEAT”, når du har trykket på DISPLAY. Hvis
du vælger en anden gentage-tilstand end “FRA”, lyser
indikatoren for “REPEAT “ grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
REPEAT
DVD
FRA
PLADE
TITEL
KAPITEL
PLADE
Vælg:
ENTER
annuller: RETURN
pREPEAT
Vælger indstillingen for Gentaget afspilning.
Når du afspiller en DVD, og når Programmeret
afspilning og Afspilning i tilfældig rækkefølge er
indstillet til FRA
• FRA: spiller ikke flere gange.
• PLADE: gentager alle titlerne.
• TITEL: gentager den aktuelle titel
• KAPITEL: gentager det aktuelle kapitel
Når du afspiller en video-cd/cd, og når
Programmeret afspilning og Afspilning i
tilfældig rækkefølge er indstillet til FRA
• FRA: spiller ikke flere gange.
• PLADE: gentager alle spor på en plade.
• SPOR: gentager det aktuelle spor.
Når Programmeret afspilning eller Afspilning i
tilfældig rækkefølge er indstillet til TIL
• FRA: spiller ikke flere gange.
• TIL: gentager Programmeret afspilning eller Afspilning
i tilfældig rækkefølge.
Sådan annulleres Gentaget afspilning
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
36DK
z Du kan indstille Gentaget afspilning under stop
Når du har valgt punktet under “REPEAT”, skal du trykke på
·.
Afspilleren starter Gentaget afspilning.
z Du kan få vist “REPEAT”-displayet ved hjælp af
fjernbetjeningen
Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen.
Bemærk!
Gentaget afspilning annulleres, når du slukker for afspilleren.
Gentagelse af en bestemt del (A˜B Gentag)
Z
Indstilling af en del til A˜B-gentagelse
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1
Vælg “START/” i “A-B REPEA T”.
Displayet med A˜B GENTAG-indstillingen vises.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
START
FRA
START
DVD
Vælg:
ENTER
annuller: RETURN
12(27)
18(34)
C 01:32:55
A–B
REPEAT
START
FRA
START
Vælg:
PLAY
DVD
A–B GENTAG
Indstil punkt A med
ENTER
z Du kan få vist “A-B REPEAT”-displayet ved hjælp af
Tryk på A˜B på fjernbetjeningen.
.
annuller: RETURN
pA-B REPEAT
• START/: indstiller A- og B-punkterne.
• FRA: afspiller ikke en bestemt del af en titel/et kapitel/
spor flere gange.
fjernbetjeningen
ENTER
Vend tilbage:
2
RETURN
Når du under afspilning finder startpunktet (punkt
A) for den del, der skal gentages, skal du trykke på
ENTER.
Startpunktet (punkt A) er angivet.
C
01:32:55
A–B GENTAG
Indstil punkt B med
ENTER
.
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 01 : 32 : 55
Annuller:
CLEAR
37DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
Du kan afspille en bestemt del af en titel, et kapitel eller et
spor flere gange. Det er en fordel, når du vil lære teksten
udenad.
Ved PBC-afspilning af video-cd’er (side 21) er denne
funktion kun tilgængelig, når der afspilles levende
billeder.
Du kan muligvis ikke anvende A˜B Gentaget
afspilning, afhængigt af DVD’en.
Vælg “A-B REPEAT”, når du har trykket på DISPLAY.
Under A˜B Gentaget afspilning lyser indikatoren for
“A-B REPEAT” grønt.
Gentagelse af en bestemt del
(A˜B Gentag)
3
Når du når slutpunktet (punkt B), skal du trykke på
ENTER igen.
Indstillingspunkterne vises, og afspilleren starter
gentagelsen af denne bestemte del.
“A-B REPEAT” vises på displayet på frontpanelet
under A˜B Gentaget afspilning.
12(27)
18(34)
C 0 1 : 34 : 30
Du kan kontrollere afspilningsoplysningerne om bithastigheden, oversigten over bit-hastighed eller den del,
hvor pladen afspilles (lag).
Når du afspiller en plade, vises den omtrentlige bithastighed for afspilningsbilledet altid i Mbps (Mega bit pr.
sekund) og lyden i Kbps (Kilo bit pr. sekund).
Vælg “ADVANCED”, når du har trykket på DISPLAY.
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
KAPITEL KLOKKEN
A: 18 – 01 : 32 : 55
B: 18 – 01 : 34 : 30
TIL
Vælg:
DVD
Kontrol af
afspilningsoplysningerne
Z
DVD
ENTER
Sådan annulleres A˜B Gentaget afspilning
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
ADVANCED
HISTORIISK BIT-RATE
Vælg:
ENTER
Bemærk!
• Du kan kun indstille A˜B Gentag for én bestemt del.
• A˜B Gentag annulleres, når:
– du åbner eller lukker pladeskuffen
– du slukker for strømmen
• Når du angiver A˜B Gentag, annulleres indstillingerne for
Afspilning i tilfældig rækkefølge og Programmeret afspilning.
• Du kan muligvis ikke angive A˜B Gentag, afhængigt af
sekvensen for DVD’en eller video-cd’en.
pADVANCED
Ved afspilning af en DVD
• BIT-HASTIGHED: viser bit-hastigheden.
• HISTORISK BIT-RATE: viser bit-hastighed og historisk
bit-rate.
• LAG: viser lag og det punkt, der er udvalgt.
• FRA: slukker ADVANCED-displayet.
z Du kan vise ADVANCED-displayet direkte
Tryk på DISPLAY, indtil ADVANCED-displayet vises.
38DK
LAG
Display for hvert element
BIT-HASTIGHED
Vises, når DVD’en har
dobbeltlag
BIT-HASTIGHED
5
Lyd
Video
Angiver, hvor pladen afspilles. Hvis det er en DVD med
dobbeltlag, angiver afspilleren, hvilket lag der læses.
Yderligere oplysninger om lag findes på side 59.
Når du afspiller MPEG AUDIO-lydspor
BIT-HASTIGHED
kbps
1000
Mbps
10
0
0
5
Lyd
Video
Bit-hastighed henviser til mængden af video/lyddata pr.
sekund på en plade. Jo højere bit-hastighed, jo større
mængde data. Når bit-hastighedsniveauet er højt, er der
en stor mængde data. Dette er dog ikke altid
ensbetydende med en højere billed- eller lydkvalitet.
HISTORISK BIT-RATE
Bit-hastighedsinterval
Min. Maks.
Nyeste bithastighedsinterval
0
5
Mbps
10
Angiver ændringer i bit-hastighed for afspilningsbilledet i
en periode op til det aktuelle tidspunkt.
39DK
Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen
0
384 kbps
Mbps
10
Indstillinger
og justeringer
I dette kapitel beskrives, hvordan
indstillinger og justeringer skal
foretages ved hjælp af
klargøringsmenuen på skærmen. De
fleste indstillinger og justeringer skal
udføres, når du bruger afspilleren
første gang.
I dette kapitel beskrives også,
hvordan fjernbetjeningen skal
indstilles til kontrol af TV’et eller AVmodtageren (forstærkeren).
Brug af klargøringsmenuen
Z
Ved hjælp af klargøringsmenuen kan du udføre den
indledende klargøring, justere billed- og lydkvalitet,
indstille de forskellige output osv. Du kan også angive et
sprog til underteksterne og klargøringsmenuen, begrænse
børns afspilning osv.
Yderligere oplysninger om hvert emne på
klargøringsdisplayet findes på side 43-50.
Bemærk!
Du kan kun vise klargøringsmenuen, når afspilleren er i
stoptilstand.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SET UP
0
ENTER
?/>/.//
1
Tryk på SET UP for at få vist klargøringsmenuen på
TV-skærmen.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Tryk på
derefter på
40DK
ENTER
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
for at indstille, og tryk
.
2
Vælg det ønskede hovedelement ved hjælp af >/
., og tryk derefter på ENTER.
Det valgte hovedemne fremhæves.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
hovedelement
4
Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af ?/>/./
/, og tryk derefter på ENTER.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYD
Tryk på
derefter på
Tryk på
derefter på
ENTER
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
3
Tryk på
derefter på
ENTER
ENTER
for at indstille, og tryk
.
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
Sådan annulleres brugen af klargøringsmenuen
undervejs
Tryk på SET UP på fjernbetjeningen.
Bemærk!
For nogle emner på klargøringsmenuen er det nødvendigt med
andre handlinger end valg af indstillingen. Yderligere
oplysninger om disse emner findes under de respektive emner.
for at indstille, og tryk
.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
Tryk på
derefter på
4:3 BESKÅRET
TIL
STILL-BILLEDE
for at indstille, og tryk
.
Vælg det ønskede hovedelement ved hjælp af >/
., og tryk derefter på / eller ENTER.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
ENTER
Indstillinger og justeringer
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
Tryk på
derefter på
ENTER
for at indstille, og tryk
.
for at indstille, og tryk
.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
Tryk på
derefter på
ENTER
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
for at indstille, og tryk
.
41DK
Liste over elementer i klargøringsmenuen
Standardindstillingerne vises understreget.
SPROG-INDSTILLING (side 43)
BRUGERDEFINERET INDSTILLING (side 45)
DISPLAYSPROG
SCART-UDGANG
ENGLISH
FRANÇAIS
S-VIDEO
DEUTSCH
ITALIANO
RGB
AUTO AFSPILNING
FRA
ESPAÑOL
TIMER
NEDERLANDS
DEMO1
DEMO2
DANSK
SVENSKA
DISPLAYLYS
SUOMI
PORTUGUÊS
FRA
PAUSETILSTAND
AUTO
BILLEDE
Indstillinger og justeringer
ENGLISH
FRANÇAIS
LYS
MØRK
NORSK
DVD-MENU
STANDARD
BØRNESIKRING /
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
LYDINDSTILLING (side 48)
NEDERLANDS
DANSK
AUDIO ATT
FRA
AUDIO DRC
STANDARD
TIL
SVENSKA
SUOMI
TV MODE
NORSK
WIDE RANGE
PORTUGUÊS
VALG AF SPOR
CHINESE
JAPANESE
DOWN MIX
ANDRE /
LYD
ORIGINAL
(samme som DVD-MENU)
UNDERTEKST
FØLG LYD
(samme som DVD-MENU)
SKÆRMINDSTILLING (side 44)
TV TYPE
16:9
4:3 LETTERBOX
4:3 BESKÅRET
PAUSESKÆRM
TIL
FRA
BAGGRUND
STILL-BILLEDE
GRAFIK
BLÅ
SORT
42DK
FRA
AUTO
DOLBY SURROUND
NORMAL
DIGITAL UDGANG
TIL
DOLBY DIGITAL
FRA
MPEG
DTS
Angivelse af sproget for display og lyd (SPROGINDSTILLING) Z
Vælg “SPROG-INDSTILLING”, når du har trykket på SET UP.
Med “SPROG-INDSTILLING” kan du indstille forskellige
sprog til menuen på skærmen eller lyden.
Standardindstillingerne vises understreget.
Bemærk!
Når du vælger et sprog, der ikke er indspillet på DVD’en, vælges
automatisk et af de indspillede sprog, “DISPLAYSPROG” undtaget.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
DVD-MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
ENTER
for at indstille, og tryk
.
pDISPLAYSPROG
Ændrer sproget for menuen på skærmen.
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (HOLLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
pDVD-MENU
Ændrer sproget for DVD-menuen.
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (HOLLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
•
(RUSSISK)
• CHINESE (KINESISK)
• JAPANESE (JAPANSK)
• ANDRE/
Når du vælger “ANDRE/”, skal du vælge og indtaste
sprogkoden på listen ved hjælp af nummerknapperne (side 61).
Når du har foretaget et valg, vises sprogkoden (4 cifre).
pUNDERTEKST
Ændrer sproget for underteksterne.
• FØLG LYD*
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (HOLLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
•
(RUSSISK)
• CHINESE (KINESISK)
• JAPANESE (JAPANSK)
• ANDRE/
Når du vælger “ANDRE/”, skal du vælge og indtaste
sprogkoden på listen ved hjælp af nummerknapperne (side 61).
Når du har foretaget et valg, vises sprogkoden (4 cifre).
* Når du vælger “FØLG LYD”, ændres sproget for
underteksterne, så det passer til sproget for den indstilling, du
valgte under “LYD”.
Når du vælger “ANDRE/”, skal du vælge og indtaste
sprogkoden på listen ved hjælp af nummerknapperne (side 61).
Når du har foretaget et valg, vises sprogkoden (4 cifre).
43DK
Indstillinger og justeringer
Tryk på
derefter på
DANSK
ENGLISH
ORIGINAL
FLØG LYD
pLYD
Ændrer sproget for lyden.
• ORIGINAL: det sprog, der prioriteres højest på pladen
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (HOLLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
•
(RUSSISK)
• CHINESE (KINESISK)
• JAPANESE (JAPANSK)
• ANDRE/
Indstillinger for skærm (SKÆRMINDSTILLING)
Z
Vælg “SKÆRMINDSTILLING”, når du har trykket på
SET UP. Med “SKÆRMINDSTILLING” kan du indstille
displayet i forhold til afspilleforholdene.
Standardindstillingerne vises understreget.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUND:
Tryk på
derefter på
ENTER
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
for at indstille, og tryk
.
Indstillinger og justeringer
pTV TYPE
Vælger formatforholdet for det TV, der skal tilsluttes.
• 16:9: ved tilslutning af et TV med bredformat til
afspilleren.
• 4:3 LETTER BOX: ved tilslutning af et normalt TV til
afspilleren. Viser et bredt billede med bånd øverst og
nederst på skærmen.
• 4:3 BESKÅRET: ved tilslutning af et normalt TV til
afspilleren. Viser det brede billede på hele skærmen,
hvor en del automatisk skæres fra.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en kan “4:3 LETTER BOX” automatisk vælges
i stedet for “4:3 BESKÅRET” og omvendt.
44DK
pPAUSESKÆRM
Tænder og slukker pauseskærmen. Hvis du tænder for
pauseskærmen, vises pauseskærmbilledet, når du lader
afspilleren eller fjernbetjeningen stå i pause- eller
stoptilstand i 15 minutter, eller når du afspiller en cd i
mere end 15 minutter. Pauseskærmen forhindrer
beskadigelse af displayet.
• TIL: tænder for pauseskærmen.
• FRA: slukker for pauseskærmen.
pBAGGRUND
Vælger TV-skærmens baggrundsfarve eller billede i
stoptilstand eller under afspilning af en cd.
• STILL-BILLEDE: Still-billedet vises i baggrunden, men
kun når still-billedet allerede er optaget på pladen.
• GRAFIK: Det grafiske billede, der på forhånd er lagret i
hukommelsen i afspilleren, vises i baggrunden.
• BLÅ: Baggrundsfarven er blå.
• SORT: Baggrundsfarven er sort.
Bemærk!
Hvis der afspilles en plade, der ikke indeholder et still-billede,
mens “BAGGRUND” er indstillet til “STILL-BILLEDE”, vil det
grafiske billede, der er lagret i afspilleren, automatisk vises i
baggrunden.
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET
INDSTILLING) Z
Vælg “BRUGERDEFINERET INDSTILLING”, når du har
trykket på SET UP.
Med “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” kan du
indstille afspilningsforholdene.
Standardindstillingerne vises understreget.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
SCART-UDGANG:
STANDARD
AUTO AFSPILNING:
FRA
DISPLAYLYS:
LYS
PAUSETILSTAND:
AUTO
BØRNESIKRING
Tryk på
derefter på
ENTER
pPAUSETILSTAND (kun DVD)
Vælger billedet i pausetilstand.
• AUTO: Et billede med emner, der bevæger sig
dynamisk, udsendes uden vibreren. Vælg denne
indstilling under normale omstændigheder.
• BILLEDE: Et billede med emner, der ikke bevæger sig
dynamisk, udsendes med høj opløsning.
pBØRNESIKRING/
Angiver et kodeord og et begrænsningsniveau for
afspilning, når du afspiller DVD’er med
afspilningsbegrænsning for børn.
Flere oplysninger findes under “Begrænsning af børns
afspilning (Børnesikring)”.
for at indstille, og tryk
.
Indstillinger og justeringer
pSCART-UDGANG
Vælger metoderne til udlæsning af videosignaler fra
EURO AV 1-TV-stikkene (RGB) på afspillerens bagpanel.
• STANDARD: udlæser videosignalerne.
• S-VIDEO: udlæser S-videosignalerne.
• RGB: udlæser RGB-signalerne.
Bemærk!
• Hvis dit TV ikke kan håndtere S-video- eller RGB-signalerne,
vises der ikke noget billede på TV-skærmen, selvom du vælger
“S VIDEO” eller “RGB”. Se i brugervejledningen til dit TV.
• Hvis dit TV kun har ét EURO AV IN-stik, skal du ikke vælge “S
VIDEO.”
pAUTO AFSPILNING
Vælger indstillingen af Auto afspilning, når du forbinder
netledningen til stikkontakten.
• FRA: bruger ikke “TIMER”, “DEMO1” eller “DEMO2”
til at starte afspilning.
• TIMER: starter automatisk afspilningen af en plade, når
du forbinder netledningen til stikkontakten. Du kan
starte afspilningen når som helst ved at tilslutte en
timer (medfølger ikke).
• DEMO1: starter automatisk afspilningen af
demonstration 1.
• DEMO2: starter automatisk afspilningen af
demonstration 2.
pDISPLAYLYS
Justerer oplysningen af displayet på frontpanelet.
• LYS: gør displayet på frontpanelet lysere.
• MØRK: gør displayet på frontpanelet mørkere.
• FRA: deaktiverer oplysningen af displayet på
frontpanelet.
45DK
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
Begrænsning af børns afspilning
(Børnesikring)
2
Vælg “BRUGERDEFINERET INDSTILLING”, når du har
trykket på SET UP.
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses efter brugernes
alder. Funktionen “Børnesikring” giver dig mulighed for
angive et begrænsningsniveau for afspilning.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtast kodeord igen for at
bekræfte og tryk derefter
på ENTER .
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
STANDARD
SCART-UDGANG:
AUTO AFSPILNING:
FRA
LYS
DISPLAYLYS:
AUTO
PAUSETILSTAND:
BØRNESIKRING
Tryk på RETURN for at vende tilbage.
Tryk på SETUP for at annullere.
Indstillinger og justeringer
3
Tryk på
derefter på
1
ENTER
for at indstille, og tryk
.
Vælg “BØRNESIKRING” ved hjælp af >/., og tryk
derefter på ENTER.
ENTER
Det display, hvor du skal indtaste et kodeord, vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtastning af kodeord. Indtast et
firecifret nummer og tryk derefter
på ENTER .
Tryk på RETURN for at vende tilbage.
Tryk på SETUP for at annullere.
pHvis du allerede har indtastet et kodeord
Det display, hvor du skal bekræfte kodeordet, vises.
Spring over trin 2.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter
på ENTER .
Tryk på RETURN for at vende tilbage.
Tryk på SETUP for at annullere.
46DK
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
Tryk på
derefter på
for at indstille, og tryk
.
pHvis du endnu ikke har indtastet et kodeord.
Indtast kodeordet ved hjælp af nummerknapperne,
og tryk derefter på ENTER for at bekræfte det.
Det display, hvor begrænsningsniveauet for afspilning
skal angives og kodeordet ændres, vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
SCART-UDGANG:
STANDARD
AUTO AFSPILNING:
FRA
DISPLAYLYS:
LYS
PAUSETILSTAND:
AUTO
BØRNESIKRING
Tryk på
derefter på
Indtast et kodeord bestående af fire cifre ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter på ENTER.
Tallene ændres til stjerner ( ), og det display, hvor
kodeordet skal bekræftes, vises.
4
ENTER
FRA
USA
for at indstille, og tryk
.
Vælg “STANDARD” ved hjælp af >/., og tryk
derefter på /.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
Tryk på
derefter på
ENTER
for at indstille, og tryk
.
FRA
USA
5
Vælg et område, der skal være standard for
begrænsningsniveauet for afspilning, ved hjælp af
>/., og tryk derefter på/.
Når du vælger “ANDRE/”, skal du vælge og
indtaste standardkoden i tabellen på næste side ved
hjælp af nummerknapperne.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
FRA
USA
USA
ANDRE
Ændring af kodeordet
1 Vælg “SKIFT KODEORD” efter trin 3 ved hjælp af >/
., og tryk derefter på / eller ENTER.
Det display, hvor du skal ændre kodeordet, vises.
2 Følg trin 2 og 3 for at indtaste et nyt kodeord.
z Du kan slukke for børnesikringsfunktionen lige efter, at du
har indsat DVD’en (Børnesikring midlertidig annulleret)
Når du angiver en begrænsning for afspilningsniveauet og
indsætter DVD’en, vises displayet BØRNESIKRING. Indtast
kodeordet for at slukke for børnesikringsfunktionen.
Når du er færdig med at afspille DVD’en, vender niveauet tilbage
til det oprindelige niveau.
z Hvis du har glemt dit kodeord
6
Vælg “NIVEAU” ved hjælp af >/., og tryk derefter
på/.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
Tryk på
derefter på
7
ENTER
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
NC17
R
Bemærk!
• Når du afspiller DVD’er, der ikke har funktionen Børnesikring,
kan afspilningen ikke begrænses på denne afspiller.
• Når du ikke angiver et kodeord, kan indstillingerne for
begrænsning af afspilning ikke ændres.
• Afhængigt af DVD’en bliver du muligvis bedt om at ændre
niveauet for børnesikring under afspilningen af pladen. Indtast
i givet fald kodeordet, og rediger derefter niveauet.
Når du er færdig med at afspille DVD’en, vender niveauet
tilbage til det oprindelige niveau.
for at indstille, og tryk
.
Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af >/., og
tryk derefter på ENTER.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT KODEORD
4:
PG13
USA
Tryk på
for at indstill, og tryk derefter
på ENTER . Tryk på SETUP for at annullere.
Jo lavere værdien er, jo mere restriktiv er
begrænsningen.
Sådan vender du tilbage til den almindelige
skærm
Tryk på SET UP.
Sådan deaktiveres funktionen Børnesikring og
afspilning af DVD’en efter indtastning af
kodeordet
Angiv “NIVEAU” til “FRA” i trin 7, og tryk derefter på
·.
47DK
Indstillinger og justeringer
Indtast det seks-cifrede tal “199703” i trin 2 for at slette det
aktuelle kodeord. Følg fremgangsmåden fra trin 2 igen for at
indtaste et nyt kodeord.
To set,
then ENTER
.
Tryk
påpress
for at, indstille,
og tryk
ENTERSETUP
To cancel,
.
derefter
på press
.
Brugerdefinerede indstillinger
(BRUGERDEFINERET INDSTILLING)
Standard
Kodenummer
Østrig
2046
Belgien
2057
Canada
2079
Kina
2092
Danmark
2115
Finland
2165
Frankrig
2174
Tyskland
2109
Hong Kong
2219
Indstillinger for lyd
(LYDINDSTILLING)
Vælg “LYDINDSTILLING”, når du har trykket på SET UP.
Med “LYDINDSTILLING” kan du indstille lyden i
forhold til afspilleforholdene.
Standardindstillingerne vises understreget.
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
VALG AF SPOR:
FRA
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
TIL
DIGITAL UDGANG:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
Tryk på
derefter på
ENTER
for at indstille, og tryk
.
Indstillinger og justeringer
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Malaysia
2363
Holland
2376
Norge
2379
Filippinerne
2424
Rusland
2489
Bemærk!
Singapore
2501
Indstillingen påvirker ikke udgangssignalet fra DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
Spanien
2149
Sverige
2499
Schweiz
2086
Taiwan
2543
Thailand
2528
Storbritannien
2184
pAUDIO ATT (dæmpning)
Vælger indstillingen for udgangssignalet fra LINE OUTstikket (AUDIO) og EURO AV-stikkene (1, 2) i henhold til
det lydudstyr, der skal tilsluttes.
• FRA: slår lyddæmpningen fra.
• TIL: reducerer lydudgangsniveauet, så der ikke
forekommer lydforvrængning.
pAUDIO DRC (dynamikområdekontrol)
Gør lyden tydelig, når du afspiller en DVD med
lydstyrken skruet ned om aftenen osv. Dette påvirker kun
udgangssignalet fra DIGITAL OUT-stikkene, når “PCM” i
“DIGITAL UDGANG” er angivet til “TIL”. Det påvirker
desuden udgangssignalet fra LINE OUT-stikket (AUDIO)
og EURO AV-stikkene (1, 2).
• STANDARD: Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder.
• TV: gør den lave lyd tydelig, selvom du har skruet ned
for lydstyrken, så den er velegnet ved afspilning om
aftenen. Anbefales særligt, når du lytter til lyden ved
hjælp af TV’ets højttalere.
• WIDE RANGE: Det giver dig fornemmelsen af at være
til live-koncert. Når du anvender højttalere af høj
kvalitet, er de mere effektiv.
Bemærk!
Når du afspiller DVD’er uden AUDIO DRC-funktionen, er der
måske ingen virkning at bemærke på lyden.
48DK
pVALG AF SPOR
Giver lydsporet med det højeste antal kanaler første
prioritet, når du afspiller en DVD, hvor der er indspillet
flere lydformater. Hvis der er indspillet flere lydkanaler i
PCM-, DTS-, MPEG AUDIO- eller Dolby Digital-format,
afspilles lyden i den kanal med det højeste nummer, hvor
der er indspillet i PCM-, DTS-, MPEG AUDIO eller Dolby
Digital-format.
• FRA: Ingen prioritet.
• AUTO : Prioritet.
Bemærk!
Bemærk!
• Når du afspiller lydsporene med 96 kHz samplingsfrekvens,
konverteres udgangssignalerne fra DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL) til 48 kHz (samplingsfrekvens). Når signalerne
udsendes fra LINE OUT-stikkene (AUDIO), forbliver
samplingsfrekvensen på 96 kHz og udgangssignalerne
konverteres til analoge signaler.
• Når du vælger “FRA”, kan du ikke angive “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” og “DTS”.
pDOWN MIX*
Ændrer down mix-måden, når du afspiller en DVD, hvor
der er indspillet mere end tre kanaler i Dolby Digitalformat.
• DOLBY SURROUND: når afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent, der er i overensstemmelse med DolbySurround (Pro Logic).
• NORMAL: når afspilleren er tilsluttet en normal
audiokomponent.
* Indstillingen påvirker følgende stik:
–LINE OUT-stik (AUDIO)
–DIGITAL OUT-stik (OPTICAL, COAXIAL).
49DK
Indstillinger og justeringer
• Når du angiver denne indstilling til “AUTO”, ændres sproget
muligvis afhængigt af “LYD”-indstillingerne i “SPROGINDSTILLING”.
Indstillingen “VALG AF SPOR” har større prioritet end “LYD”indstillingerne i “SPROG-INDSTILLING” (side 43).
• Hvis du angiver “DTS” i “LYDINDSTILLING” til FRA,
afspilles DTS-lydsporet ikke, selvom du angiver denne
indstilling til “AUTO”, og lyden i kanalen med det højeste
nummer indspilles i DTS-format.
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG AUDIO- og Dolby Digital-lydsporene
har samme antal højeste kanaler, vælger afspilleren PCM-, DTS, Dolby Digital- og MPEG AUDIO-lydspor i den pågældende
rækkefølge.
• Afhængigt af DVD’en er den lyd, der har første prioritet,
forudbestemt. I dette tilfælde kan DTS-, MPEG AUDIO- eller
Dolby Digital-formatet ikke få første prioritet, hvis du vælger
“AUTO”.
pDIGITAL UDGANG
Vælger udgangssignaler via DIGITAL OUT OPTICAL- og
COAXIAL-stikkene.
• TIL: Vælg denne indstilling under normale
omstændigheder. Når du vælger “TIL”, skal du angive
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” og “DTS”. Oplysninger
om indstillingerne findes under “Indstilling for signalet
til det digitale output”.
• FRA: når afspilleren ikke udlæser lydsignalerne via
DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene, når
du vælger denne position, bliver det analoge kredsløb
kun minimalt påvirket af det digitale kredsløb.
Indstillinger for lyd (LYDINDSTILLING)
Indstilling for signalet til det digitale
output
Når du vælger “TIL”, skal du angive “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” og “DTS.”
Ændrer output-metoderne for lydsignaler, når du
tilslutter en digital komponent, f.eks. en modtager
(forstærker), der har et digitalt stik, en lydkomponent
med indbygget dekoder (Dolby Digital, MPEG eller DTS),
en DAT eller MD via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksial
digitalledning. Yderligere oplysninger om tilslutningen
finder du på side 12 og 13.
pMPEG
Vælger MPEG AUDIO-udgangssignaler via DIGITAL
OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Du kan ikke
vælge denne indstilling, når du angiver “DIGITAL
UDGANG” til “FRA”.
• PCM: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden
en indbygget MPEG-dekoder. Hvis du afspiller MPEG
AUDIO-lydspor, udsender afspilleren stereosignaler
taget fra MPEG AUDIO-signaler via DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene.
• MPEG: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent
uden en indbygget MPEG-dekoder.
Bemærk!
Indstillinger og justeringer
LYDINDSTILLING
AUDIO ATT:
FRA
AUDIO DRC:
STANDARD
VALG AF SPOR:
FRA
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
TIL
DIGITAL UDGANG:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
FRA
Tryk på
derefter på
for at indstille, og tryk
ENTER .
pDOLBY DIGITAL
Vælger Dolby Digital-udgangssignaler via DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Du kan ikke vælge
denne indstilling, når du angiver “DIGITAL UDGANG”
til “FRA”.
• D-PCM (Downmix PCM): når du afspiller Dolby
Digital-lydspor, mixes udgangslydsignalerne i to
kanaler. Med indstillingerne under “DOWN MIX” i
“LYDINDSTILLING” kan du vælge, om signalerne
passer til Dolby- surround (Pro Logic) eller ej.
• DOLBY DIGITAL: når afspilleren er tilsluttet en
lydkomponent med indbygget Dolby Digital-dekoder
Bemærk!
Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en
indbygget Dolby Digital-dekoder, skal du ikke angive “DOLBY
DIGITAL” i “LYDINDSTILLING” til “DOLBY DIGITAL”. I
givet fald høres en høj lyd fra højttalerne, eller der kommer
ingen lyd, når du afspiller Dolby Digital-lydsporet, hvilket
påvirker ørerne og/eller beskadiger højttalerne.
50DK
Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en
indbygget MPEG-dekoder, skal du ikke angive “MPEG” i
“LYDINDSTILLING” til “MPEG”. I givet fald høres en høj lyd
fra højttalerne, når du afspiller MPEG AUDIO-lydsporet,
hvilket påvirker ørerne og/eller beskadiger højttalerne.
Bemærk!
Afspilleren udsender kun den analoge MPEG-audiolyd fra de
forreste højttalere, når du angiver “DIGITAL UDGANG” i
“LYDINDSTILLING” til “TIL” og derefter angiver “MPEG” til
“MPEG”.
pDTS
Vælger DTS-udgangssignaler via DIGITAL OUT
OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Du kan ikke vælge
denne indstilling, når du angiver “DIGITAL UDGANG”
til “FRA”.
• FRA: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden
en indbygget DTS-dekoder.
• TIL: når afspilleren er tilsluttet en lydkomponent med
indbygget DTS-dekoder.
Bemærk!
Angiv indstillingen korrekt. Ellers kommer der ingen eller
mærkelige lyde fra højttalerne, hvilket påvirker ørerne og/eller
beskadiger højttalerne.
• Afspil ikke DTS-lydspor uden af have tilsluttet
afspilleren til en lydkomponent med indbygget
DTS-dekoder. Du kan ikke høre DTS-lyden uden
af have tilsluttet afspilleren til en lydkomponent
med indbygget DTS-dekoder.
• Når du afspiller DTS-lydsporet på en cd, høres
måske en høj lyd fra LINE OUT-stikkene (AUDIO),
der kan påvirke ørerne eller beskadige
højttalerne.
• Når du afspiller DTS-lydsporet på en DVD, høres
ingen lyd fra LINE OUT-stikkene (AUDIO).
Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en cd
• Afspil ikke DTS-lydsporene uden af have tilsluttet afspilleren
til en lydkomponent med indbygget DTS-dekoder. Afspilleren
udsender DTS-signalet via DIGITAL OUT OPTICAL og
COAXIAL-stikkene, selvom “DTS” i “LYDINDSTILLING” er
angivet til “FRA” i klargøringsmenuen, hvilket påvirker ørerne
og/eller beskadiger højttalerne.
• Indstil lydene til “STEREO”, når du afspiller DTS-lydsporene
på en cd. (Se “Ændring af lydene” på side 30.) Hvis du
indstiller lydene til “1/V” eller “2/H”, kommer der ingen lyde
ud fra DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL-stikkene.
Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en DVD
Hvis du justerer fjernsignalet, kan du fjernbetjene dit
fjernsyn med den medfølgende fjernbetjening.
Standardindstillingen er at fjernbetjene Sony-TV’er med
mærket g.
Når du tilslutter afspilleren til en Sony AV-modtager
(forstærker), kan du også indstille modtagerens
(forstærkerens) indgang til denne afspiller med den
medfølgende fjernbetjening.
TV/DVD•AV CENTERskydeknap
Nummerknapper
1/u (POWER)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indstillinger og justeringer
• Ingen lyd høres fra LINE OUT-stikkene (AUDIO).
• Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en
indbygget DTS-dekoder, skal du ikke angive “DTS” i
“DIGITAL UDGANG” til “TIL” i klargøringsmenuen. I givet
fald høres en høj lyd fra højttalerne, når du afspiller DTSlydsporet, hvilket påvirker ørerne og/eller beskadiger
højttalerne.
• Når du angiver “DTS” i “LYDINDSTILLING” til “FRA”, høres
ingen lyd fra DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL-stikkene,
selvom du afspiller DTS-lydspor på DVD’er.
Fjernbetjening af TV eller
AV-modtager (forstærker)
med den medfølgende
fjernbetjening Z
0
Fjernbetjening af fjernsyn med
fjernbetjeningen
1
Skub TV/DVD•AV CENTER-skydeknappen over på
TV.
2
Hold 1/u (POWER) nede, og indtast TVproducentens kode (se tabellen) ved hjælp af
nummerknapperne. Slip derefter 1/u POWER.
Kodenumre for fjernsyn, der kan fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal du
prøve at indtaste dem ét ad gangen, indtil du finder det,
der kan bruges sammen med dit TV.
Bemærk!
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det tidligere
kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, indstilles
kodenummeret måske automatisk til 01 (Sony). Angiv det
relevante kodenummer igen.
51DK
Fjernbetjening af TV’et eller AV-modtageren (forstærkeren) med den medfølgende fjernbetjening
Producent
Kodenummer
Sony (standard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
45
Når du indstiller TV/DVD•AV CENTER-skydeknappen
på TV, kan du fjernbetjene dit fjernsyn ved hjælp af
tasterne nedenunder.
1/u (POWER)
TV/DVD•AV CENTERskydeknap
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TV/DVD*
WIDE MODE
ENTER
TV/VIDEO
Indstillinger og justeringer
Nokia
15,16,69
Panasonic
17,49
Philips
06,07,08
Saba
12,13
Samsung
22,23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Ved at trykke på
Kan du
Toshiba
38
1/u (POWER)
Tænde eller slukke for TV’et
TV/VIDEO
Vælge indgangskilden til TV’et
mellem TV’et og videobåndoptageren
TV/DVD*
Vælge indgangskilden til TV’et
mellem TV’et og CD/DVD-afspilleren
VOL
Justere lydstyrken på TV’et
TV PROG
Vælge programmernes placering for
TV’et
WIDE MODE
Aktivere eller deaktivere det brede
billede
Nummerknapper
og ENTER
Vælge programmernes placering for
TV’et
?
0
TV PROG
VOL
ENTER
* Hvis du tilslutter afspilleren til TV’et gennem EURO AV OUTstikkene, indstilles indgangskilden for TV’et automatisk til
afspilleren, når du starter afspilning eller trykker på en hvilken
som helst knap undtagen 1/u (POWER). Tryk i givet fald på
TV/DVD for at returnere indgangen til TV’et.
Bemærk!
• Afhængigt af TV’et kan du muligvis ikke fjernbetjene TV’et
eller bruge nogle af knapperne beskrevet ovenfor.
• Hvis du bruger nummerknapperne til at vælge programmernes
placering på TV’et, skal du trykke på ? efterfulgt af
nummerknapperne ved tocifrede tal.
52DK
Fjernbetjening af en AV-modtager
(forstærker) med fjernbetjeningen
1
Skub TV/DVD•AV CENTER-skydeknappen over på
DVD•AV CENTER.
2
Hold 1/u (POWER) nede, og indtast AVmodtagerproducentens kode (se tabellen
nedenfor) ved hjælp af nummerknapperne. Slip
derefter 1/u (POWER).
Kodenummer
Sony
91(standard),
88, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sunsui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
TV Vol
90*
Indstillinger og justeringer
Producent
* Hvis du ikke fjernbetjener en AV-modtager (forstærker) med
fjernbetjeningen, kan du ved hjælp af koden 90 justere TV’ets
lydstyrke, selvom TV/DVD•AV CENTER-skydeknappen står
på DVD•AV CENTER.
Kodenumre for modtagere (forstærkere), der kan
fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal du
prøve at indtaste dem ét ad gangen, indtil du finder det,
der passer til din modtager.
Du kan også ændre lydstyrken på AV-modtageren ved
hjælp af VOL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VOL
Bemærk!
Afhængigt af AV-modtageren (forstærkeren) kan du muligvis
ikke fjernbetjene AV-modtageren (forstærkeren).
53DK
Yderligere
oplysninger
Fejlfinding
Hvis følgende problemer opstår ved afspilning, kan du
bruge denne fejlfindingsvejledning til at udbedre
problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
din Sony-forhandler.
Tænd
Der er ingen strøm.
/ Hvis indikatoren over knappen 1/u (POWER)
ikke er tændt, skal du kontrollere, om
strømledningen er tilsluttet korrekt.
Billede
Der er ikke noget billede.
/ Kontroller, om afspilleren er tilsluttet korrekt.
/ Videostikket er beskadiget. Udskift det med et nyt.
/ Sørg for at tilslutte afspilleren til TV’ets
videoindgangsstik. (side 8)
/ Sørg for at tænde for TV’et.
/ Sørg for at vælge TV’ets videoindgang for at vise
billederne fra afspilleren.
Der forekommer billedstøj.
/ Rengør pladen.
/ Hvis videoen fra DVD-afspilleren skal gennem
videobåndoptageren for at nå TV’et, kan nogle
DVD-programmers kopibeskyttelse påvirke
billedkvaliteten. Hvis du stadig har problemer, når
du har kontrolleret forbindelserne, skal du prøve
at tilslutte DVD-afspilleren direkte til TV’ets Svideoindgangsstik, hvis TV’et har en sådan
indgang. (side 8)
/ Billedstøjen forekommer, når afspilleren er
tilsluttet TV’et via videobåndoptageren.
Undlad at tilslutte afspilleren til
videobåndoptageren. Tilslut afspilleren direkte til
TV’et. (side 9)
Skærmens formatforhold kan ikke ændres,
selvom du angiver “TV TYPE” i
“SKÆRMINDSTILLING” i klargøringsmenuen, når
du afspiller et billede i bredformat.
/ Formatforholdet er fastsat på DVD’en.
/ Hvis du tilslutter afspilleren med S-videokablet,
skal du tilslutte direkte til TV’et. Hvis du ikke gør
det, kan du ikke ændre formatforholdet.
/ Afhængigt af TV’et kan du ikke ændre
formatforholdet.
Der vises fem tegn (tal eller bogstaver) på
displayet på frontpanelet.
/ Selvdiagnose-funktionen blev aktiveret. Se
tabellen på side 57, og sørg for at behandle
afspilleren korrekt.
54DK
Billedet er i sort/hvid.
/ Angiv i klargøringsdisplayet “SCART-UDGANG”
i “BRUGERDEFINERET INDSTILLING” til den
indstilling, der passer til dit TV. (side 45)
/ Afhængigt af TV’et bliver billedet på skærmen
sort/hvidt, når du afspiller en plade, der er
optaget i NTSC-farvesystemet.
Lyd
Der høres lydstøj.
/ Rengør pladen.
/ Når du afspiller DTS-lydsporene på en cd, høres
der støj fra LINE OUT-stikkene. (side 50)
Der opstår lydforvrængning.
/ Angiv i klargøringsmenuen “AUDIO ATT” i
“LYDINDSTILLING” til “TIL”.
Lyden mister stereovirkningen, når du afspiller
en video-cd eller en cd.
/ Angiv “AUDIO” til “STEREO” i
kontrolmenudisplayet. (side 30)
/ Sørg for at tilslutte afspilleren korrekt. (side 8, 11,
13)
Lyden kommer kun fra centerhøjttaleren.
/ Afhængigt af pladen kommer lyden muligvis kun
fra centerhøjttaleren.
Betjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
/ Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
/ Brug fjernbetjeningen i nærheden af afspilleren.
/ Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren g på afspilleren.
/ Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
Pladen spiller ikke.
/ Der er ingen plade i (“llæg plade.” vises på TVskærmen).
Ilæg en plade.
/ Ilæg pladen korrekt med afspilningssiden nedad i
pladeskuffen.
/ Rengør pladen.
/ Afspilleren kan ikke afspille cd-rom’er osv. (side 5)
Ilæg en DVD, video-cd eller cd.
/ Kontroller DVD’ens områdekode. (side 4)
/ Der er fugt på indersiden af afspilleren. Tag pladen
ud, og lad afspilleren stå tændt i ca. en halv time.
(side 6)
Afspilleren afspiller ikke fra starten, når den
afspiller en plade.
/ Der er valgt Gentaget afspilning, Afspilning i
tilfældig rækkefølge eller Programmeret
afspilning. Tryk på CLEAR. (side 33 til 38)
/ Der er valgt Genoptag afspilning.
Tryk på p på frontpanelet eller på
fjernbetjeningen, før du starter afspilningen. (side
19)
/ Der vises automatisk en titelmenu eller en DVDmenu på TV-skærmen, når du afspiller DVD’en,
eller der vises automatisk en klargøringsmenu på
TV-skærmen, når du afspiller video-cd’en med
PBC-funktioner.
55DK
Yderligere oplysninger
Der er ingen lyd.
/ Kontroller, om afspilleren er tilsluttet korrekt.
/ Lydkablet er beskadiget. Udskift det med et nyt.
/ Sørg for at tilslutte afspilleren til modtagerens
(forstærkerens) lydindgangsstik. (side 11)
/ Sørg for at tænde for TV’et og modtageren
(forstærkeren).
/ Sørg for at vælge den korrekte indstilling på
modtageren (forstærkeren) for at høre lyden fra
afspilleren.
/ Afspilleren er i pausetilstand eller i slow motiontilstand. Tryk på · for at vende tilbage til normal
afspilning.
/ Der udføres hurtig fremspoling (1) eller 2))
eller hurtig tilbagespoling (10 eller 20). Tryk
på · for at vende tilbage til normal afspilning.
/ Når du afspiller Dolby Digital/MPEG AUDIOlydsporene og prøver at udsende fra de digitale
udgangsstik, skal du angive “DIGITAL UDGANG”
til “TIL” i klargøringsmenuen. Ellers kommer der
ingen lyd fra de digitale udgangsstik. (side 49)
/ Når du afspiller DTS-lydsporene, høres ingen lyd
fra LINE OUT-stikkene. (side 50)
Surround-effekten er svær at afgøre, når du
afspiller et Dolby Digital-lydspor.
/ Afhængigt at DVD’en udsendes signalet muligvis
ikke over hele 5.1-kanalen, men i mono eller stereo,
selvom lydsporet er optaget i Dolby Digitalformat.
Fejlfinding
Afspilleren begynder automatisk at afspille
DVD’en.
/ DVD’en har automatisk afspilning.
Afspilningen stopper automatisk.
/ Afhængigt af pladen optages det automatiske
pausesignal. Når du afspiller en sådan plade,
stopper afspilleren afspilningen ved signalet.
Du kan ikke stoppe afspilning, udføre Søgning,
Slow motion-afspilning, Gentaget afspilning,
Afspilning i tilfældig rækkefølge, Programmeret
afspilning osv.
/ Afhængigt af pladen kan du ikke udføre nogle af
handlingerne ovenfor.
Yderligere oplysninger
Meddelelserne vises ikke på TV-skærmen på det
ønskede sprog.
/ Vælg sproget til displayet på skærmen i
klargøringsmenuen i “DISPLAYSPROG” under
“SPROG-INDSTILLING”. (side 43)
Sproget for lyden kan ikke ændres, når du
afspiller en DVD.
/ Der optages ikke lyd på flere sprog på DVD’en.
/ Det er ikke tilladt at ændre sproget for lyden på
DVD’en.
Sproget for underteksterne kan ikke ændres, når
du afspiller en DVD.
/ Der optages ikke undertekster på flere sprog på
DVD’en.
/ Det er ikke tilladt at ændre undertekstsproget for
lyden på DVD’en.
Underteksterne kan ikke slås fra, når du afspiller
en DVD.
/ Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke
deaktivere underteksterne.
Vinklerne kan ikke ændres, når du afspiller en
DVD.
/ Der er ikke indspillet multi-vinkler på DVD’en.
/ Du skal ændre vinklerne, når “ANGLE” vises på
displayet på frontpanelet. (side 32)
/ Det er ikke tilladt at ændre vinklerne på DVD’en.
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
/ Statisk elektricitet osv. kan påvirke afspillerens
funktion.
Træk netledningen ud, og sæt den i igen.
56DK
Der vises intet på displayet på frontpanelet.
/ I klargøringsdisplayet er “DISPLAYLYS” i
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING” angivet til
“FRA”.
Angiv “DISPLAYLYS” til “LYS” eller “MØRK”.
(side 45)
Pladeskuffen åbnes ikke, og “LOCKED” vises på
displayet på frontpanelet.
/ Kontakt din Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-servicecenter.
Selvdiagnose-funktion
Hvis selvdiagnose-funktionen fungerer og forhindrer fejlfunktion i afspilleren, blinker et servicenummer på fem tegn (en
kombination af et bogstav og tal) på displayet på frontpanelet. I dette tilfælde skal du kontrollere følgende tabel.
Første tre tegn
Årsag og/eller udbedring
C13
•Pladen er snavset.
/Aftør pladen med en klud. (side 6)
C31
•Pladen er ikke lagt korrekt i.
/Åbn pladeskuffen, og læg pladen korrekt i.
Exx (xx står for et tal)
•Der er udført en selvdiagnose for at undgå en fejlfunktion i afspilleren.
/Når du kontakter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserede Sonyservicecenter, skal du oplyse servicenummeret bestående af fem tegn. (eksempel:
E:61:10)
Yderligere oplysninger
57DK
Specifikationer
CD/DVD-afspiller
Generelt
Laser
Halvlederlaser
Signalformatsystem
PAL /(NTSC)
Strømkrav
220-240 V vekselsstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
16 W
Mål (ca.)
Lydkarakteristika
430 × 95 × 305 mm (b/h/d)
inkl. fremspringende dele
Frekvensgang
Yderligere oplysninger
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz til 44 kHz (±0,5
dB)*
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz (±0,5
dB)
CD: 2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
Signal/støjforhold
Over 110 dB (kun LINE OUT-stik (AUDIO))
Harmonisk forvrængning
Under 0,0025%
Dynamikområde
Over 100 dB (DVD)
Over 98 dB (CD)
Wow og flutter
Under en påviselig værdi
(±0,001% W SPIDSVÆRDI)
Vægt (ca.)
3,3 kg
Betjeningstemperatur
5 °C to 35 °C
Betjeningsluftfugtighed
5% til 90%
Medfølgende tilbehør
Se side 7.
* Signalerne fra LINE OUT-stikkene (AUDIO) måles. Når du afspiller
PCM-lydsporene med en samplingsfrekvens på 96 kHz, konverteres
udgangssignalerne fra DIGITAL OUT (OPTICAL, COAXIAL) til
48 kHz (samplingsfrekvens).
Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.
Udgangs- og indgangssignaler
Bøsnings- Udgangsniveau Belastningsimpedans
type
LINE OUT
(AUDIO)
Phono2 Vrm (ved 50
bøsninger kilohm)
Over 10 kilohm
DIGITAL OUT Optisk
udgangs(OPTICAL)
stik
-18 dBm
Bølgelængde: 660
nm
DIGITAL OUT Phonobøsning
(COAXIAL)
0,5 Vp-p
75 ohm afsluttet
LINE OUT
(VIDEO)
Phono1,0 Vp-p
bøsninger
S VIDEO OUT Mini-DIN- Y: 1,0 Vp-p
stik med 4
ben
C: 0,3 Vp-p
(PAL)
0,286 Vp-p
(NTSC)
58DK
75 ohm, negativ sync
75 ohm, negativ sync
75 ohm afsluttet
Ordliste
Afspilningskontrol (PBC) (side 21)
Signaler, der er indkodet på video-cd’er (version 2.0), til at
kontrollere afspilningen.
Ved hjælp af menuskærmbillederne, der er optaget på
video-cd’er med PBC-funktioner, kan du afspille simple,
interaktive programmer, programmer med
søgefunktioner osv.
Bit-hastighed (side 38)
Værdi, der angiver den mængde videodata, som
komprimeres på en DVD pr. sekund. Enheden er Mbps
(megabit pr. sekund). 1 Mbps angiver, at data pr. sekund
er 1.000.000 bits pr. sekund. Jo højere bit-hastighed, desto
større datamængde. Dette er dog ikke altid ensbetydende
med en højere billedkvalitet.
Dolby Digital (side 13)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet af Dolby
Laboratories Corporation. Denne teknologi stemmer
overens med 5.1-kanals surround-lyd. Bagkanalen er i
stereo, og der er en separat subwoofer-kanal i dette
format. Med Dolby Digital får du de samme 5.1 separate
kanaler med digitallyd af høj kvalitet, som findes i Dolby
Digital-lydsystemerne til brug i biografer. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle kanaldata indspilles
separat og behandles digitalt.
Dolby Pro Logic (side 49)
Teknologi til lydsignalbehandling udviklet af Dolby
Laboratories Corporation til surround-lyd. Når
indgangssignalet har surround-komponenten, udsender
Pro Logic-processen de forreste, midterste og bageste
signaler. Den bageste kanal har monolyd.
DTS (side 13)
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet af Digital
Theater Systems, Inc. Denne teknologi stemmer overens
med 5.1-kanals surround. Bagkanalen er i stereo, og der er
separat subwoofer-kanal i dette format. DTS giver de
samme 5.1-adskilte kanaler med digital lyd af høj kvalitet,
som findes i Dolby Digital-biograflydsystemer. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle kanalernes data
optages separat og behandles digitalt.
Flersproget funktion (side 15, 31, 43)
På nogle DVD’er er lyden eller underteksterne til et
billede optaget på flere sprog.
Kapitel (side 5)
Dele af et billede eller et musikstykke på en DVD, der er
mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert
kapitel tildeles et kapitelnummer, der gør det let for dig at
finde det ønskede kapitel.
MPEG AUDIO (side 13)
Et internationalt standardkodningssystem autoriseret af
ISO/IEC til at komprimere digitale lydsignaler. MPEG 1
passer til op til 2-kanals stereo. MPEG 2 anvendt på
DVD’er passer til op til 7.1-kanals surround.
Multi-vinkelfunktion (side 32)
På nogle DVD’er er sekvenser optaget med
videokameraet fra flere vinkler.
Spor (side 5)
Dele af et billede eller musikstykke på en cd eller videocd. Hver enkelt spor tildeles et spornummer, der gør det
let for dig at finde det ønskede spor.
Titel (side 5)
De længste dele af et billede eller et musikstykke på en
DVD, en film osv. til en billeddel i et videoprogram eller
et album osv. til et musikstykke i et lydprogram. Hver
enkelt titel tildeles et titelnummer, der gør det let for dig
at finde den ønskede titel.
59DK
Yderligere oplysninger
Børnesikring (side 45)
En funktion i DVD’en til at begrænse afspilningen af
pladen efter brugerens alder i forhold til bestemmelserne i
hvert enkelt land. Begrænsningen varierer fra plade til
plade. Når den aktiveres, forbydes afspilningen, voldelige
scener springes over eller erstattes med andre scener osv.
DVD (side 4)
En plade der indeholder op til 8 timers levende billeder,
selvom den har samme diameter som en cd.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med ét lag ved
4,7 GB (gigabyte) er syv gange så stor som for en cd.
Ydermere er datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
to lag 8,5 GB, en dobbeltsidet DVD med ét lag er 9,4 GB,
og en dobbeltsidet DVD med to lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet, der er en af de
mest udbredte standarder for digital
komprimeringsteknologi. Billeddataene komprimeres til
omkring 1/40 af den oprindelige størrelse. DVD’en
anvender også kodningsteknologi med variabel
bithastighed, der ændrer dataene, så de placeres i henhold
til billedets status.
Lyddataene optages i Dolby Digital samt i PCM, der giver
dig mulighed for en mere realistisk lydgengivelse.
Desuden har DVD’en forskellige avancerede funktioner,
f.eks. flere vinkler, flere sprog og børnesikring.
Ordliste
Video-cd (side 4)
En cd der indeholder levende billeder.
Billeddataene anvender MPEG 1-formatet, der er en af de
mest udbredte standarder for digital
komprimeringsteknologi i verden. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den oprindelige
størrelse. En video-cd på 12 cm kan derfor indeholde op
til 74 minutters levende billeder.
Video-cd’er kan også indeholde kompakte lyddata. Lyde
uden for den menneskelige høreevne komprimeres, mens
lyde, der kan høres, ikke komprimeres. Video-cd’er kan
indeholde seks gange så mange lydoplysninger som
almindelige lyd-cd’er.
Der findes to versioner video-cd’er.
• Version 1.1: Du kan kun afspille levende billeder og
lyde.
• Version 2.0: Du kan afspille højopløselige still-billeder
og benytte PBC-funktioner.
Denne afspiller passer til begge versioner.
Yderligere oplysninger
60DK
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 31, 43.
Sprogenes stavemåde er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode
Sprog
Kode Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Afar
1186
Skotsk gælisk
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhasisk
1194
Galisisk
1352
Mongolsk
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavisk
1515
Sudansk
1039
Amharisk
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Svensk
1044
Arabisk
1209
Hausa
1357
Malaysisk
1517
Swahili
1045
Assamesisk
1217
Hindi
1358
Maltesisk
1521
Tamilsk
1051
Aymarisk
1226
Kroatisk
1363
Burmesisk
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Ungarsk
1365
Nauru
1527
Tajikisk
1053
Bashkir
1233
Armensk
1369
Nepalsk
1528
Thai
1057
Hviderussisk
1235
Interlingua
1376
Hollandsk
1529
Tigrinya
1059
Bulgarsk
1239
Interlingue
1379
Norsk
1531
Turkmensk
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitansk
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesisk
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengalsk; Bangla
1253
Islandsk
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetansk
1254
Italiensk
1417
Punjabi
1538
Tyrkisk
1070
Bretonsk
1257
Hebraisk
1428
Polsk
1539
Tsonga
1079
Katalansk
1261
Japansk
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Korsikansk
1269
Yiddisch
1436
Portugisisk
1543
Twi
1097
Tjekkisk
1283
Javanesisk
1463
Quechua
1557
Ukrainsk
1103
Walisisk
1287
Georgisk
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Dansk
1297
Kasakhisk
1482
Kirundi
1572
Uzbekisk
1109
Tysk
1298
Grønlandsk
1483
Romansk
1581
Vietnamesisk
1130
Bhutani
1299
Kambodiansk
1489
Russisk
1587
Volapük
1142
Græsk
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Engelsk
1301
Koreansk
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmirisk
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spansk
1307
Kurdisk
1501
Sangho
1684
Kinesisk
1150
Estisk
1311
Kirgisisk
1502
Serbo-kroatisk
1697
Zulu
1151
Baskisk
1313
Latin
1503
Singhalesisk
1703
Ikke angivet
1157
Persisk
1326
Lingala
1505
Slovakisk
1165
Finsk
1327
Laothianv
1506
Slovensk
1166
Fiji
1332
Litausk
1507
Samoansk
1171
Færøsk
1334
Lettisk
1508
Shona
1174
Fransk
1345
Madegassisk
1509
Somalisk
1181
Frisisk
1347
Maori
1511
Albansk
1183
Irsk
1349
Makedonsk
1512
Serbisk
Yderligere oplysninger
1027
61DK
Stikordsregister til dele og knapper
Yderligere oplysninger finder du ved hjælp af sidetallene i parenteserne.
Frontpanel
Yderligere oplysninger
1 g (fjernbetjeningsmodtager) (7)
Modtager signalerne fra fjernbetjeningen.
2 1/u (POWER)-knap og indikator (16)
Tænder og slukker for afspilleren.
3 Pladeskuffe (16)
Læg en plade i skuffen.
4 §OPEN/CLOSE-knap (16)
Åbner eller lukker pladeskuffen.
5 =/+PREV/NEXT-knapper (17)
Tryk på knapperne for at gå til næste kapitel eller spor
eller for at gå tilbage til foregående kapitel eller spor.
6 ?/>/.// ENTER-knappen
Vælger og udfører elementer eller indstillinger.
7 Displayet på frontpanelet (22)
Angiver spilletiden osv.
8 ·PLAY-knap (16)
Afspiller en plade.
9 PPAUSE-knap (17)
Stopper afspilningen af en plade midlertidigt.
!º pSTOP-knap (17, 19)
Stopper afspilningen af en plade.
!¡ TITLE-knap (20)
Viser titelmenuen på TV-skærmen.
!™ DVD MENU-knap (20)
Viser DVD-menuen på TV-skærmen.
!£ ˆRETURN-knap (21, 25)
Tryk på knappen for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede osv.
62DK
Bagpanel
EURO AV 1 (RGB) – TV
DIGITAL OUT
EURO AV 2
LINE OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Yderligere oplysninger
1 EURO AV 1 (RGB)-TV-stik (8, 45)
Tilsluttes til TV’et med EURO AV-stikket for at udlæse
signalet fra afspilleren. Du kan vælge
videosignalerne, S-VIDEO-signalerne eller RGBsignalerne som format for udgangssignalerne. Vælg
det rette format. (side 45)
2 EURO AV 2-stik (8)
Tilsluttes til videoudstyret med EURO AV-stikket for
at indlæse signalet fra udstyret.
3 DIGITAL OUT (OPTICAL)-stik (12, 13, 14)
Tilsluttes til en lydkomponent ved hjælp af den
optiske digitalledning.
4 DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik (12, 13, 14)
Tilsluttes til en lydkomponent ved hjælp af den
koaksiale digitalledning.
5 LINE OUT (AUDIO)-stik (9, 11)
Tilsluttes til TV’ets eller modtagerens (forstærkerens)
lydindgangsstik.
6 LINE OUT (VIDEO)-stik (9, 11)
Tilsluttes til TV’ets eller skærmens videoindgangsstik.
7 S VIDEO OUT-stik (9, 11)
Tilsluttes til TV’ets eller videobåndoptagerens Svideoindgang.
63DK
Stikordsregister til dele og knapper
Fjernbetjeningen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Yderligere oplysninger
1 TV/DVD•AV CENTER-skydeknap (51)
Fjernbetjen afspilleren eller TV’et med fjernbetjeningen.
2 6OPEN/CLOSE-knap (16)
Åbner eller lukker pladeskuffen.
3 Nummerknapper
Vælger elementerne eller indstillingerne.
4 CLEAR/? (to cifre)-knap (34, 35, 36, 38)
Tryk på knappen for at vende tilbage til fortsat
afspilning osv.
5 REPEAT-knap (36)
Viser “REPEAT”-displayet på TV-skærmen.
6 SHUFFLE-knap (35)
Viser “SHUFFLE”-displayet på TV-skærmen.
7 A˜B-knap (37)
Viser “A-B”-displayet på TV-skærmen.
8 PROGRAM-knap (33)
Viser “PROGRAM”-displayet på TV-skærmen.
9 ANGLE-knap (32)
Ændrer vinklen ved afspilning af en DVD.
64DK
!º AUDIO-knap (30)
Ændrer lyden ved afspilningen af en DVD eller videocd.
!¡
/ STEP-knapper (18)
Afspiller en plade billede for billede
!™ =/+PREV/NEXT-knapper (17)
Tryk på knapperne for at gå til næste kapitel eller spor
eller tilbage til foregående kapitel eller spor.
!£ ·PLAY-knap (16)
Afspiller en plade.
!¢ TITLE-knap (20)
Viser titelmenuen på TV-skærmen.
!∞ DISPLAY-knap (24)
Viser kontrolmenuen på TV-skærmen, så du kan
angive eller indstille elementerne.
!§ ?/>/.// ENTER-knap
Vælger og udfører elementer eller indstillinger.
!¶ 1/u (POWER)-knap (16)
Tænder og slukker for afspilleren og fjernsynet.
!• SET UP-knap (40)
Viser klargøringsmenuen på TV-skærmen, så du kan
angive eller indstille elementerne.
!ª TV/DVD-knap (51)
Tryk for at vælge indgangskilden til TV’et mellem
TV’et og CD/DVD-afspilleren.
@º ENTER-knap
Udfører elementerne eller indstillingerne.
@¡ Betjeningsknapper til TV/modtager (51)
Bruges til fjernbetjening af TV’er eller AV-modtagere
(forstærkere).
@™ SUBTITLE-knap (31)
Viser undertekstmenuen i kontrolmenuen.
@£ TIME/TEXT-knap (22)
Viser pladens afspilningstid osv. på displayet på
frontpanelet.
@¢
/ SLOW-knapper (18)
Afspiller en plade i slow motion.
@∞ 3/# (SCAN)-knapper (18)
Bruges til søgning efter et punkt, mens billedet vises.
@§ pSTOP-knap (17, 19)
Stopper afspilningen af en plade.
@¶ PPAUSE-knap (17)
Stopper afspilningen af en plade midlertidigt.
@• DVD MENU-knap (20)
Viser DVD-menuen på TV-skærmen.
@ª ˆRETURN-knap (21, 25)
Tryk på knappen for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede osv.
Stikordsregister
Tal
F, G
4:3 LETTER BOX 44
4:3 BESKÅRET 44
16:9 44
Fejlfinding 54
Fjernbetjening 7, 51
Fortsat afspilning
Cd/video-cd 16
DVD 16
Genoptagelse af afspilning 19
A
A-B REPEAT 37
A˜B Gentag 37
ADVANCED 38
Afspilning i slow motion 18
Afspilning i tilfældig rækkefølge
35
ANGLE 32
Anvendelige plader 4
AUDIO 30, 43
AUDIO ATT 48
AUDIO DRC 48
AUTO AFSPILNING 45
T, U
Tilslutning 8, 11, 13
TIME/TEXT 28, 29
Titel 5, 27, 59
TITLE 27
Titelmenu 20
TRACK 27
TV TYPE 44
H, I, J, K
Hurtig fremspoling 18
Hurtig tilbagespoling 18
Håndtering af plader 6
INDEX 27
Kapitel 5, 27
Klargøringsmenu 40
Kontrolmenu 24
V, W, X, Y, Z
VALG AF SPOR 49
VIDEO CD 16
Vinkel 32
L
Yderligere oplysninger
LETTER BOX 44
LYDINDSTILLING 48
B
BAGGRUND 44
Batterier 7
BESKÅRET 44
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 45
BØRNESIKRING 45
M, N, O
MPEG 50
OSD 43
P, Q
C
PAUSESKÆRM 44
PBC-afspilning 21, 59
PBC-funktioner 21
PROGRAM 33
Programmeret afspilning 33
Cd 16
CHAPTER 27
D, E
DIGITAL UDGANG 49
Digitalt udgangssignal 12, 13, 49
DISPLAYLYS 45
Display
Kontrolmenu 24
Display på frontpanelet 22
Klargøringsmenu 40
Display på frontpanelet 22
Display på skærmen
Kontrolmenu 24
Klargøringsmenu 40
Dolby Digital 13, 50
DTS 50
DVD 16
DVD-menu 43
R
REPEAT 36
S
S-videoudgang 8, 11
SCENE 27
Sekvens 5
SKÆRMINDSTILLING 44
Spor 5, 27, 60
SPROG-INDSTILLING 43
Søgning
efter et bestemt punkt 17, 18
ved at kigge på TV-skærmen
18
SHUFFLE 35
SUBTITLE 31
65DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Sähköiskuvaaran vuoksi
älä avaa laitteen koteloa.
Jätä laitteen huoltaminen
asiantuntevan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Vain valtuutettu
huoltoliike saa vaihtaa
verkkojohdon.
Tämä laite on luokiteltu 1-luokan
lasertuotteeksi. Tästä kertova etiketti
(CLASS 1 LASER PRODUCT) on
laitteen takaosassa.
VAROITUS
Optisten laitteiden käyttäminen tämän
laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Älä
yritä avata laitteen koteloa, sillä CD/DVDsoittimen laserkomponentti tuottaa
lasersäteilyä, joka on vahingollista silmille.
Jätä laitteen huoltaminen asiantuntevan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Tämä merkintä on lasersäteenkestävässä
kuoressa laitteen kotelon sisällä.
2FI
Tervetuloa!
Varotoimet
Turvallisuus
• Tämä laite toimii 220-240 voltin
vaihtojännitteellä, jonka taajuus on 50/
60 Hz. Tarkista, että laitteen
käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita
esineitä, irrota verkkojohto. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa
laite ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina,
kun verkkojohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
laitteen virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto seinäpistorasiasta, jos
et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
Tartu aina pistokkeeseen, kun irrotat
verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan
vedä johdosta.
Asentaminen
• Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta,
jotta laitteen sisäosat eivät kuumene.
• Älä sijoita laitetta sellaiselle alustalle
(esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai
lähelle sellaista materiaalia (esimerkiksi
verhoja), joka saattaa tukkia laitteen
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita laitetta lämpöpattereiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai
iskuille.
• Älä sijoita laitetta vinolle alustalle. Se on
suunniteltu toimimaan ainoastaan
vaakasuorassa asennossa.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä
mikroaaltouunin, kookkaiden
kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden
lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä laitteen
päälle.
• Jos CD/DVD-soitin tuodaan kylmästä
suoraan lämpimään paikkaan, soittimen
sisään saattaa tiivistyä kosteutta, joka voi
vahingoittaa linssejä. Kun otat laitteen
ensimmäistä kertaa käyttöön tai tuot sen
kylmästä lämpimään, odota noin tunti
ennen kuin alat käyttää laitetta.
Kiitos, että olet hankkinut Sonyn CD/
DVD-soittimen. Lue tämä käyttöohje
huolellisesti ennen laitteen käytön
aloittamista ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
SISÄLLYSLUETTELO
Tästä käyttöoppaasta 4
Tällä soittimella voi soittaa seuraavia levyjä
Varotoimet 6
Huomautuksia levyistä 6
4
Käyttöönotto 7
Pakkauksen avaaminen 7
Liittäminen televisioon 8
Liittäminen vastaanottimeen (vahvistimeen)
5.1-kanavien liittäminen 13
Kuvaruutunäytön kielen valitseminen 15
11
Levyjen soittaminen 16
Levyjen soittaminen 16
Tietyn kohdan etsiminen levyltä 18
Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto) 19
DVD-levyn valikon käyttäminen 20
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen
toisto (PBC-toisto) 21
Etupaneelin näytön käyttäminen 22
Asetukset ja säädöt 40
Asetusnäytön käyttäminen 40
Asetusnäytön vaihtoehtojen luettelo 42
Näytön ja äänen kielen valitseminen (KIELEN
ASETUS) 43
Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET) 44
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT
ASETUKSET) 45
Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET) 48
Television tai AV-vastaanottimen (vahvistimen)
ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä 51
Lisätietoja
54
Vianmääritys 54
Automaattinen vianmääritystoiminto
Tekniset tiedot 58
Sanasto 59
Kielikoodien luettelo 61
Osien ja säätimien hakemisto 62
Hakemisto 65
57
FI
Ohjausvalikon eri toimintojen
käyttäminen 24
Ohjausvalikkonäytön käyttäminen 24
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo 26
Nimikkeen, jakson, raidan, indeksin tai kohtauksen
haku 27
Soittoajan ja jäljellä olevan ajan tarkistaminen 28
Aloituskohdan valitseminen aikakoodin avulla 28
Levyn tietojen tarkistaminen 29
Äänen vaihtaminen 30
Tekstityksen näyttäminen 31
Kuvakulman vaihtaminen 32
Ohjelmien luominen (ohjelmoitu soitto) 33
Soittaminen satunnaisjärjestyksessä
(satunnaissoitto) 35
Soittaminen jatkuvasti (jatkuva soitto) 36
Tietyn osuuden toistuva soitto (A˜B-toisto) 37
Soittotietojen tarkistaminen 38
3FI
Tästä käyttöoppaasta
Merkintätavat
Symboli
• Tämän käyttöoppaan ohjeet koskevat laitteen säätimiä.
Voit käyttää myös kaukosäätimen säätimiä, joiden nimet ovat
samat tai samantapaiset kuin laitteen säätimien nimet.
• Tässä käyttöoppaassa on käytetty oikealla kuvattuja symboleja:
Z
z
Merkitys
Toimintoa voi ohjata vain
kaukosäätimellä.
Toiminnon käyttöä helpottavia vihjeitä.
DVD VIDEO -levyn toiminto.
VIDEO CD -levyn toiminto.
CD-äänilevyn toiminto.
Tällä soittimella voi soittaa seuraavia levyjä
DVD VIDEO -levyt
VIDEO CD -levyt
CD-äänilevyt
Ääni + videokuva
Ääni + videokuva
Ääni
Levyn logo
Sisältö
Levyn koko
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
(CD-single)
Levyn kesto
Noin 4 tuntia
(yksipuoliset
DVD-levyt)/
noin 8 tuntia
(kaksipuoliset
DVD-levyt)
Noin 80
minuuttia
(yksipuoliset
DVD-levyt)/
noin 160
minuuttia
(kaksipuoliset
DVD-levyt)
74 minuuttia
20 minuuttia
74 minuuttia
20 minuuttia
“DVD VIDEO”-logo on tavaramerkki.
Kun toistat NTSC-levyä, tämä soitin antaa videosignaalin vain NTSC-muotoisena. Jos televisio on tällöin PAL-tilassa, kuvassa on häiriöitä.
Tällä soittimella soitettavien DVD-levyjen aluekoodit
DVD-soittimen takaosaan on merkitty aluekoodi. Tällä soittimella voi soittaa vain niitä DVDlevyjä, joissa on sama aluekoodi.
X
MODEL NO.
Aluekoodi
DVP–8306
CD/DVD PLAYER
AC 110V 60Hz
NO.
22W
Tällä soittimella voi soittaa myös niitä DVD-levyjä, joissa on ALL -merkintä.
Jos yrität soittaa muita DVD-levyjä, television kuvaruutuun tulee teksti “Playing this disc
prohibited by area limits”.
Aluekoodimerkintä voi puuttua myös joistakin sellaisista DVD-levyistä, joiden toistoa aluekoodit rajoittavat.
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
3-444-464-01
DVD- ja VIDEO CD -levyjen toistoon liittyviä huomautuksia
Ohjelmien valmistajat ovat rajanneet joitakin DVD-levyjen ja VIDEO CD -levyjen toistotoimintoja. Soitin toistaa vain sitä materiaalia,
mitä ohjelmanvalmistajat ovat DVD-levyille ja VIDEO CD -levyille tallentaneet. Tämän vuoksi jotkin toistotoiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä. Katso myös tarvittaessa lisätietoja DVD-levyjen ja VIDEO CD -levyjen käyttöohjeista.
4FI
Levyihin liittyvä käsitteistö
Mitä levyjä tällä soittimella ei voi soittaa
• Nimike
DVD-levyn pisimmät musiikki- tai kuvaosuudet, videoohjelman kuvaosuudet, elokuvat ja ääniohjelman
musiikkikappaleet ovat nimikkeitä. Voit etsiä haluamasi
nimikkeen nimikenumeron perusteella.
Tällä soittimella voi soittaa vain niitä levyjä, jotka on mainittu
sivun 4 taulukossa. Tällä soittimella ei voi toistaa esimerkiksi CDR-levyjä, CD-ROM - ja PHOTO CD -levyjä, CD-EXTRA-levyjen
dataosia eikä DVD ROM -levyjä.
• Jakso
Jaksot ovat nimikkeitä lyhyempiä kuva- tai musiikkiosuuksia.
Nimike koostuu useista jaksoista. Voit etsiä haluamasi jakson
jaksonumeron perusteella. Kaikille levyille ei ehkä ole
tallennettu jaksoja.
• Raita
VIDEO CD -levyjen ja CD-äänilevyjen erotettavissa olevat
kuva- ja musiikkiosuudet ovat raitoja. Voit etsiä haluamasi
raidan raitanumeron perusteella.
DVDlevyn
rakenne
Levy
Nimike
Jakso
VIDEO CD levyn ja CDlevyn
rakenne
Levy
Raita
Indeksi
• Indeksi (CD-levy) ja videoindeksi (VIDEO CD -levy)
CD- ja VIDEO CD -levyjen raidat on jaettu indeksinumeroilla
merkittyihin osuuksiin, minkä ansiosta löydät haluamasi
kohdan helposti. Kaikille levyille ei ehkä ole tallennettu
indeksejä.
• Kohtaus
Jos VIDEO CD -levyssä on PBC-toimintoja, valikkonäytöt,
videokuvat ja pysäytyskuvat on jaettu osuuksiksi, joita
sanotaan kohtauksiksi. Voit etsiä haluamasi kohtauksen
kohtausnumeron perusteella.
Huomautus VIDEO CD -levyjen PBC-toiminnosta
Tämä soitin on VIDEO CD -standardien 1.1 ja 2.0 mukainen.
Käytettävänä on kaksi toistotapaa levyn tyypin mukaan.
Levytyyppi
Levyn käyttö
VIDEO CD -levyt, Voit toistaa videokuvaa (liikkuvaa kuvaa)
joissa ei ole PBCsekä musiikkia.
toimintoja (version
1.1 levyt)
VIDEO CD -levyt,
joissa on PBCtoimintoja (version
2.0 levyt)
Voit toistaa interaktiivisia ohjelmia, joissa
on television kautta näytettäviä
valikkonäyttöjä (PBC-toisto) version 1.1
levyjen videontoistotoimintojen lisäksi.
Tämän lisäksi voit toistaa
suuritarkkuuksisia pysäytyskuvia, jos
niitä on levyllä.
Kun soitat DTS*-koodattuja CD-levyjä, analogisista
stereolähtöliitännöistä kuuluu voimakasta kohinaa.
Äänentoistolaitteiston vahingoittumisen estämiseksi sinun on
syytä tehdä tarvittavat varotoimet, kun liität DVD-soittimen
analogiset stereolähtöliitännät vahvistimeen. Jotta voit käyttää
DTS Digital Surround™ -ääntä, sinun on liitettävä ulkoinen 5.1kanavien DTS Digital Surround™ -dekooderi DVD-soittimen
digitaaliseen lähtöliitäntään.
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen
tarkoitettua tekniikkaa, joka on suojattu Macrovision
Corporationin ja eräiden muiden oikeudenomistajien omistamien
yhdysvaltalaisten patenttien ja muiden
immateriaalioikeudellisten lakien metodivaatein. Tämän
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun tekniikan
käyttäminen edellyttää Macrovision Corporationin lupaa ja on
tarkoitettu vain kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön,
ellei Macrovision Corporation ole nimenomaan myöntänyt tätä
laajempaan käyttöön oikeuttavaa lupaa. Järjestelmän
purkaminen ja aukikoodaus on kielletty.
* “DTS” on Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkki.
5FI
Varotoimet
Turvallisuus
• Varoitus - optisten laitteiden käyttäminen tämän
laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen sisään,
irrota verkkojohto. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkistaa laite ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto seinäpistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun
irrotat verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä
johdosta.
• Jos laitteen verkkojohdot on vaihdettava, anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tehdä se.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita soitin paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa.
• Älä sijoita laitetta matolle tai muulle pehmeälle
alustalle, jotta laitteen pohjassa olevat ilmanvaihtoreiät
eivät tukkeudu.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
Käyttö
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen sisällä
oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Tällöin laite ei
ehkä toimi moitteettomasti. Poista levy ja kytke
laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus
haihtuu.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuunnellessasi hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn kohtaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, kun musiikin äänenvoimakkuus
kasvaa.
Puhdistaminen
• Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
6FI
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: DVD-soitin voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudulla
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäyttökuvan television kuvaruudulle
pitkäksi aikaa, kuvaruutu saattaa vahingoittua
pysyvästi. Projektiotelevisiot ovat erittäin herkkiä.
Huomautuksia levyistä
Levyjen käsittely
• Jotta levy säilyisi puhtaana, tartu siihen vain reunoista.
Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Jos levyn pinnassa on liimaa (tai jotakin muuta
vastaavaa ainetta), poista se kokonaan ennen levyn
käyttämistä.
• Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle,
ilmanvaihtokanaville tai muille lämmönlähteille. Älä
jätä levyjä auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon,
sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
huomattavasti.
• Sijoita levy toiston jälkeen koteloonsa.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat toistaa levyä, puhdista se
puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskustasta reunoja
kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita
liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä LP-levyjen
hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita tai
antistaattisia suihkeita.
Käyttöönotto
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• Audio-/videoliitäntäjohto (1)
• S-videojohto (1)
• Kaukosäädin RMT-D109P (1)
• R6-paristot (koko AA) (2)
Käyttöönotto
Tässä osassa kerrotaan, miten CD/
DVD-soitin liitetään televisioon
(audio- ja videotuloliitäntöihin) sekä
AV-vastaanottimeen (vahvistimeen).
Tätä soitinta ei voi liittää televisioon,
jossa ei ole videotuloliitäntää.
Katkaise kaikista laitteista virta ennen
kuin teet liitännät.
Pakkauksen avaaminen
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Voit ohjata soittimen toimintoja sen mukana toimitetulla
kaukosäätimellä. Asenna kaksi R6-paristoa (koko AA)
paikalleen niin, että paristojen navat ( + ja – ) tulevat
oikein. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se soittimessa
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen g.
z Vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä voit ohjata
televisioita ja AV-vastaanottimia.
Katso sivua 51.
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen
sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle auringonvalolle
tai muille voimakkaille valonlähteille. Muutoin kaukosäätimen
toiminta voi häiriytyä.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot,
jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä aiheutuva
korroosio ei vahingoita kaukosäädintä.
7FI
Liittäminen televisioon
Käyttöönotto
Tässä kuvattua liitäntätapaa käyttämällä ääni kuuluu
television kaiuttimista (kaksi kanavaa, vasen ja oikea).
Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje. Tätä
soitinta ei voi liittää televisioon, jossa ei ole EURO AV
(SCART) -liitäntää tai videotuloliitäntää.
Tarvittavat johdot
EURO-AV (SCART) -liitäntäjohto (ei kuulu varusteisiin) (2)
Liitä johdot tiukasti, sillä löyhät liitännät voivat aiheuttaa ääneen
hurinaa ja kohinaa. Lue liitettävän television mukana tullut
käyttöohje.
Huomautuksia
• Kun valitset asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen EURO AV -LÄHTÖ -asetukseksi vaihtoehdon S VIDEO
tai RGB, käytä signaalien mukaisia EURO AV (SCART) liitäntäkaapeleita.
• Kun liität laitteen EURO-AV-liitäntäjohdolla, varmista, että
televisio pystyy vastaanottamaan S-videosignaaleja tai RGBsignaaleja. Lue liitettävän television mukana tullut käyttöohje.
CD/DVD-soitin
EURO AV 1 (RGB) – TV
DIGITAL OUT
EURO AV 2
LINE OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Pistorasiaan
Kuvanauhuri
Ú EURO
AV1 (RGB) TV-liitäntään
: EURO
AV2 liitäntään
EURO AV
(SCART)liitäntään
Televisio
EURO AV
(SCART)tuloliitäntään
: Signaalin kulku
8FI
CD/DVD-soitin
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
Jos televisiossa ei ole EURO AV (SCART) -liitäntää
Voit liittää soittimen televisioon (audio-/videotuloliitäntöihin)
käyttämällä vakiovarusteisiin kuuluvaa audio-/
videoliitäntäjohtoa. Jos televisiossa on S-videotuloliitäntä, älä
käytä videoliitäntäjohtoa, vaan liitä laite S VIDEO OUT -liitännän
kautta S-videokaapelilla (sisältyy vakiovarusteisiin). Tämä
parantaa kuvan laatua. Noudata värikoodeja tehdessäsi liitännät:
keltainen liitin (video) keltaiseen liitäntään, punainen (oikea)
punaiseen ja valkoinen (vasen) valkoiseen.
Audio-/videoliitäntäjohto (sisältyy vakiovarusteisiin)
Keltainen
Valkoinen (V)
Punainen (O)
Kuvanauhuri
Keltainen
Valkoinen (V)
Punainen (O)
S-videojohto (sisältyy vakiovarusteisiin)
EURO AV
p Äänen kuuntelu television kaiuttimista
Televisio
Televisio
CD/DVD-soitin
S VIDEO IN
S VIDEO
OUT
VIDEO
LINE OUT
R–AUDIO–L
EURO AV
EURO AV
INPUT
EURO AV 1
(SCART)tuloliitäntään
L
AUDIO
R
EURO AV 2
(SCART)tuloliitäntään
p Jos televisiossa ei ole S-videotuloliitäntää
Liitä laite VIDEO INPUT -liitännän kautta käyttämällä
videoliitäntäjohtoa (ei sisälly vakiovarusteisiin) S-videojohdon
sijasta.
Videoliitäntäjohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
CD/DVD-soitin
LINE OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
Televisio
INPUT
9FI
Käyttöönotto
Jos televisiossa on kaksi EURO-AV (SCART) liitäntää
Liittäminen televisioon
Huomautuksia
Käyttöönotto
• Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
• Älä liitä tätä soitinta kuvanauhuriin. Jos teet alla kuvatut
liitännät ja katsot kuvaa televisiosta, kuvaruutuun tulee
häiriöraita.
Kuvanauhuri
Televisio
CD/DVDsoitin
Liitetty
suoraan
• Television tai vastaanottimen (vahvistimen) mukaan voi olla,
että äänessä on säröä, koska äänen tulotaso on liian suuri.
Aseta tällöin asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen
AUDIO VAIMENNUS -asetukseksi KÄYTÖSSÄ. Lisätietoja on
sivulla 48.
• Jos tämä soitin on liitetty TV:n RGB-liitäntään etkä näe
soittimen läpi kuvanauhurista tulevaa kuvaa, muuta TV:stä
-liitännän asetukseksi … (Audio/Video). Jos asetuksena
(RGB), TV ei pysty vastaanottamaan kuvanauhurista
on
tulevaa signaalia.
• Jos haluat käyttää kuvanauhurin SmartLink-toimintoa, liitä
kuvanauhuri SmartLink-toiminnon kanssa yhteensopivaan
TV:n liitäntään ja liitä CD/DVD-soitin TV:n muuhun liitäntään.
Soittimen asetukset
Laitteen käytön edellyttämät asetukset määräytyvät
television ja muiden liitettävien laitteiden mukaan.
Voit muuttaa eri asetuksia asetusnäytössä.
Lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä on sivulla 40.
• Laitteen liittäminen laajakuvatelevisioon
Aseta asetusnäytön NÄYTTÖASETUKSET-vaiheen TVTYYPPI-asetukseksi 16:9 (oletusasetus). Lisätietoja on
sivulla 44.
• Laitteen liittäminen tavalliseen televisioon
Aseta asetusnäytön NÄYTTÖASETUKSET-vaiheen TVTYYPPI-asetukseksi 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN
SCAN. Lisätietoja on sivulla 44.
• Laitteen liittäminen televisioon tai kuvanauhuriin
käyttämällä EURO AV -liitäntää, joka vastaanottaa Svideosignaaleja tai RGB-signaaleja
Aseta asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen EURO AV -LÄHTÖ -asetukseksi S VIDEO tai
RGB. Lisätietoja on sivulla 45.
10FI
Tässä laitteessa käytetään PALvärijärjestelmää. Kun toistat NTSCvärijärjestelmää käyttäen tallennettua levyä,
laite toistaa esimerkiksi videosignaalin tai
asetusnäytön käyttäen NTSC-värijärjestelmää.
Tällöin television kuvaruudussa ei ehkä näy
kuvaa. Avaa levylokero ja poista levy.
Liittäminen vastaanottimeen (vahvistimeen)
Tarvittavat johdot
Audioliitäntäjohto (ei kuulu varusteisiin) (1)
Valkoinen (V)
Valkoinen (V)
Punainen (O)
Punainen (O)
S-videojohto (sisältyy vakiovarusteisiin) (1)
Noudata värikoodeja tehdessäsi liitännät: punainen (oikea)
punaiseen ja valkoinen (vasen) valkoiseen. Liitä johdot tiukasti,
sillä löyhät liitännät voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa.
CD/DVD-soitin
EURO AV 1 (RGB) – TV
DIGITAL OUT
EURO AV 2
LINE OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Pistorasiaan
AUDIO
OUT liitäntään
S VIDEO
OUT liitäntään
S VIDEO tuloliitäntään
Televisio
INPUT
S VIDEO
Vastaanotin (vahvistin)
Audiotuloliitäntään
CD
L
R
: Signaalin kulku
Huomautus
Et voit käyttää S-videosignaalin mukaista kuvaa, jos televisioon
ei voi liittää S-videosignaalia. Jos televisiossa ei ole S VIDEO tuloliitäntää, liitä laite television VIDEO INPUT -tuloliitäntään
videoliitäntäjohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin) Svideokaapelin sijasta. Katso lisätietoja sivulta 9. Katso lisätietoja
myös television käyttöohjeesta.
11FI
Käyttöönotto
Tässä kuvattua liitäntätapaa käyttämällä ääntä voi
kuunnella vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista. Lue
liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
Liittäminen vastaanottimeen (vahvistimeen)
Käyttöönotto
Jos sinulla on digitaalisella liitännällä varustettu
vastaanotin (vahvistin), DAT-dekki tai MD-dekki
z Jos sinulla on digitaalinen laite, jossa on kiinteä DTS-, Dolby
Digital- tai MPEG-dekooderi
Liitä laite liitännän DIGITAL OUT OPTICAL tai COAXIAL
kautta optisella tai koaksiaalisella digitaalisella liitäntäjohdolla
(ei sisälly vakiovarusteisiin).
Voit kuunnella monikanavaista surround-ääntä liittämällä
laitteen DIGITAL OUT OPTICAL- tai COAXIAL-liitännän kautta
optisella tai koaksiaalisella digitaalisella liitäntäjohdolla (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Lisätietoja liitännöistä ja asetuksista on sivulla
13.
Kun toistat DVD-levyä, valitse asetusnäytön AUDIOASETUKSETvaiheen DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten DOLBY
DIGITAL -asetukseksi D-PCM, MPEG-asetukseksi PCM ja DTSasetukseksi EI KÄYT. (sivu 50)
p Optisen digitaalisen liitäntäjohdon käyttäminen
Optinen digitaalinen liitäntäjohto
Soittimen asetukset
Soittimen käytön edellyttämät asetukset määräytyvät
liitettävien laitteiden mukaan.
Voit muuttaa eri asetuksia asetusnäytössä.
Lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä on sivulla 40.
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
Irrota suojus ja liitä optinen digitaalinen liitäntäjohto liitäntään.
CD/DVD-soitin
DIGITAL OUT
Digitaalisella liitännällä
varustettu vastaanotin
(vahvistin), MD-dekki,
DAT-dekki tms.
DIGITAL IN
OPTICAL
OPTICAL
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
p Koaksiaalisen digitaalisen liitäntäjohdon käyttäminen
Koaksiaalinen digitaalinen liitäntäjohto
(ei kuulu varusteisiin)
CD/DVD-soitin
DIGITAL OUT
Digitaalisella liitännällä
varustettu vastaanotin
(vahvistin), MD-dekki,
DAT-dekki tms.
DIGITAL IN
COAXIAL
OPTICAL
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Huomautuksia
• Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
• Monikanavaisista surround-äänitteistä ei voi tehdä digitaalisia
äänityksiä suoraan käyttämällä MD-dekkiä tai DAT-dekkiä.
Kun teet edellä mainitut liitännät, älä valitse DOLBY
DIGITAL -asetukseksi vaihtoehtoa DOLBY DIGITAL, MPEGasetukseksi vaihtoehtoa MPEG ja DTS-asetukseksi
vaihtoehtoa KÄYTÖSSÄ. Jos valitset, kaiuttimista kuuluu
äkillinen voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi
tai kaiuttimia.
12FI
• Äänen kuunteleminen kaiuttimilla, jotka on liitetty
digitaalisella liitännällä varustettuun
vastaanottimeen (vahvistimeen), tai äänen
syöttäminen DAT- tai MD-dekkiin tai muuhun
digitaaliseen laitteeseen
Kun toistat DVD-levyä, valitse asetusnäytön
AUDIOASETUKSET-vaiheen DIGITAALILÄHTÖasetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten DOLBY DIGITAL asetukseksi D-PCM, MPEG-asetukseksi PCM ja DTSasetukseksi EI KÄYT. (sivu 50). Nämä ovat
oletusasetuksia.
5.1-kanavien liittäminen
Huomautus
Jos DVD-levyn ääniraita sisältää MPEG AUDIO -muodossa
olevat 7.1-kanavat, laite muuttaa ne 5.1-kanaviksi.
Tarvittavat johdot
Audiojohdot (eivät kuulu varusteisiin)
Yksi LINE OUT AUDIO -liitäntöjä varten
Valkoinen (V)
Punainen (O)
Valkoinen (V)
Punainen (O)
Optinen tai koaksiaalinen digitaalinen liitäntäjohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Yksi DIGITAL OUT -liitäntöjä varten
tai
S-videojohto (sisältyy vakiovarusteisiin)
Yksi S VIDEO OUT -liitäntöjä varten
Liitä laite liitännän DIGITAL OUT OPTICAL tai
COAXIAL kautta optisella tai koaksiaalisella digitaalisella
liitäntäjohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin). Sinun
tarvitsee liittää vain toinen näistä johdoista. Katso kuvaa
seuraavalla sivulla.
Soittimen asetukset
Soittimen käytön edellyttämät asetukset määräytyvät
liitettävien laitteiden mukaan.
Voit muuttaa eri asetuksia asetusnäytössä.
Lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä on sivulla 40.
• Kun soitat DTS-äänellä varustettua DVD-levyä
Valitse asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen
DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten
DTS-asetukseksi KÄYTÖSSÄ. (sivu 50)
• Kun soitat Dolby Digital -äänellä varustettua DVDlevyä
Valitse asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen
DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten
DOLBY DIGITAL -asetukseksi DOLBY DIGITAL. (sivu
50)
• Kun soitat MPEG-äänellä varustettua DVD-levyä
Valitse asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen
DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten
MPEG-asetukseksi MPEG. (sivu 50)
Huomautuksia
• Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
• Jos et liitä kiinteällä DTS-dekooderilla varustettua
audiolaitetta, älä valitse DTS-asetukseksi vaihtoehtoa
KÄYTÖSSÄ.
• Jos et liitä kiinteällä DOLBY DIGITAL -dekooderilla
varustettua audiolaitetta, älä valitse DOLBY DIGITAL asetukseksi vaihtoehtoa DOLBY DIGITAL.
• Jos et liitä kiinteällä MPEG-dekooderilla varustettua
audiolaitetta, älä valitse MPEG-asetukseksi vaihtoehtoa
MPEG.
Huomautuksia
• Älä liitä verkkojohtoa pistorasiaan äläkä paina POWERkytkintä ennen kuin olet tehnyt kaikki liitännät.
• Lue liitettävän laitteen mukana tullut käyttöohje.
• Työnnä johtojen liittimet pitävästi liitäntöjen pohjaan asti.
Huono liitos voi aiheuttaa hurinaa ja kohinaa.
• Liitäntäjohtojen liittimet on värikoodattu seuraavasti:
Punaiset liittimet: Oikea audiokanava
Valkoiset liittimet: Vasen audiokanava
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
“Dolby”, “AC-3”, “Pro Logic” ja kaksois-D -symboli a ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Confidential Unpublished Works. (c)1992-1997 Dolby
Laboratories, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
13FI
Käyttöönotto
Jos sinulla on DTS-, Dolby* Digital- tai MPEG AUDIO ääntä sisältäviä DVD-levyjä ja kiinteällä DTS-, Dolby
Digital- tai MPEG AUDIO -dekooderilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin) varustettu digitaalinen laite, saat
ääneen elokuvateatterin tai konserttisalin tilavaikutelman.
Laite syöttää näiden järjestelmien äänisignaalit
liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL.
5.1-kanavien liittäminen
Televisio
S VIDEO IN
Käyttöönotto
S-videojohto
CD/DVD-soitin
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
LINE OUT
DIGITAL OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Koaksiaalinen
digitaalinen
liitäntäjohto*
(ei kuulu
vakiovarusteisiin)
Audioliitäntäjohto
(ei kuulu vakiovarusteisiin)
Optinen
digitaalinen
liitäntäjohto*
(ei kuulu
vakiovarusteisiin)
* Sinun tarvitsee
liittää vain toinen
näistä johdoista.
DIGITAL
TV/LD
DVD
VIDEO 2
VIDEO 1
MONITOR S-LINK
AC OUTLET
CTRL A1
TV/LD IN
AC-3 RF
DVD IN
COAX
DVD IN
PRE OUT
5.1 INPUT
FRONT
S-VIDEO
IN
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
IN
VIDEO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
REAR
FRONT
CENTER
L
L
R
R
REAR
WOOFER
CENTER
OPT
AUDIO
IN
TV/LD IN OPT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
WOOFER
AUDIO
IN
SPEAKERS
L
B
FRONT
A
REAR
CENTER
CD IN OPT
AV-vastaanotin
(vahvistin), jossa on
kiinteä DTS-, DOLBY
DIGITAL- tai MPEGdekooderi
MD/DAT IN OPT
+
R
SIGNAL
GND
IN
IN
IN
REC OUT
IN
REC OUT
IN
R
L
R
L
R
L
L
MD/DAT OUT OPT
–
y
R
PHONO TUNER
CD
MD/DAT
TAPE
}
}
]
]
}
]
Keskikaiutin
INPUT
}
]
Takakaiutin (O)
14FI
Etukaiutin (O)
Subwoofer
(aktiivinen)
Etukaiutin (V)
}
]
Takakaiutin (V)
Kuvaruutunäytön kielen valitseminen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SET UP
3
Valitse >/. -painikkeen avulla FRANÇAIS ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
CHOIX DE LA LANGUE
ECRANS:
MENU DVD :
AUDIO:
SOUS-TITRE:
FRANÇAIS
ENGLISH
ORIGINAL
IDEM AUDIO
0
ENTER
Pour le réglage, appuyez sur
, puis
sur ENTER . Pour quitter, appuyez sur SETUP .
?/>/.//
Poistuminen asetusnäytöstä
Paina SET UP -painiketta.
Huomautus
1
Paina SET UP -painiketta ja valitse >/. -painikkeen
avulla kohta LANGUAGE SETUP. Paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
2
, then
SETUP
Valittavissa olevat kielet näkyvät vaiheessa 2. Lisätietoja on
sivulla 43.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
ENTER
.
.
Valitse >/. -painikkeen avulla OSD (On-Screen
Display, kuvaruutunäyttö) ja paina sen jälkeen /tai ENTER-painiketta.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
, then
SETUP
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
ENTER
.
.
15FI
Käyttöönotto
Voit valita asetusnäytön, ohjausvalikkonäytön ja
kuvaruutuun tulevien ilmoitusten kielen. Oletusasetus on
ENGLISH.
Levyjen
soittaminen
Tässä osassa on selostettu DVD-, CDja VIDEO CD -levyjen soittaminen.
Levyjen soittaminen
DVD- tai VIDEO CD -levyn mukaan voi olla, että
jotkut toiminnot poikkeavat tässä esitetyistä tai ovat
rajoitettuja. Katso lisätietoja levyn ohjeesta.
1 /u (POWER)
Tässä laitteessa käytetään PAL-värijärjestelmää.
Kun toistat NTSC-värijärjestelmää käyttäen
tallennettua levyä, laite toistaa esimerkiksi
videosignaalin tai asetusnäytön käyttäen
NTSC-värijärjestelmää.
Tällöin television kuvaruudussa ei ehkä näy
kuvaa. Avaa levylokero ja poista levy.
1
§ ·
Määritä television asetukset.
Kytke virta televisioon ja valitse videotulo, niin että
televisio näyttää tämän laitteen lähettämää kuvaa.
Jos käytät vastaanotinta (vahvistinta)
Kytke vastaanottimeen (vahvistimeen) virta ja valitse
tämän laitteen kuunteluun tarvittava asetus.
2
Kytke soittimeen virta painamalla 1 /u (POWER) painiketta.
1 /u (POWER) -painikkeen yläpuolella oleva punainen
merkkivalo muuttuu vihreäksi, ja etupaneelin
näyttöön syttyy valo.
3
Paina § -painiketta ja aseta levy levylokeroon.
Soitettava puoli
alaspäin
4
Paina · -painiketta.
Levylokero sulkeutuu, ja levyn soitto alkaa (jatkuva
soitto). Säädä television tai vastaanottimen
(vahvistimen) äänenvoimakkuus.
Vaiheen 4 jälkeen
p Toistettaessa DVD-levyä
DVD-valikko tai nimikevalikko voi tulla kuvaruutuun
(katso sivua 20).
p Toistettaessa VIDEO CD -levyä
VIDEO CD -levyn mukaan voi olla, että valikkonäyttö
tulee television kuvaruutuun. Voit toistaa levyä
vuorovaikutteisesti valikkonäytössä näkyvien ohjeiden
avulla. (PBC-toisto, katso sivua 21.)
16FI
z Voit kytkeä laitteeseen virran kaukosäätimen avulla
Kun etupaneelin 1 /u (POWER) -painikkeen yläpuolelle syttyy
punainen merkkivalo, paina 1 /u (POWER) -painiketta.
Huomautuksia
§
1/u (POWER)
=/+
Toimenpide
Pysäyttäminen
Paina p -painiketta.
Tauon kytkeminen
Paina P -painiketta.
Toiston jatkaminen tauon
jälkeen
Paina painiketta P tai ·.
Siirtyminen seuraavaan
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
soitossa
Paina painiketta +.
Siirtyminen edelliseen
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
soitossa
Paina = -painiketta.
Soiton lopettaminen ja
levyn poistaminen
Paina 6 -painiketta.
Levyjen soittaminen
• Jos jätät laitteen tai kaukosäätimen tauko- tai pysäytystilaan
vähintään 15 minuutiksi, näytönsäästökuva tulee näkyviin
automaattisesti. Voit poistaa näytönsäästökuvan näkyvistä
painamalla · -painiketta. (Jos haluat poistaa
näytönsäästötoiminnon käytöstä, katso sivua 44.)
• Kun virta katkaistaan, 1 /u (POWER) -painikkeen yläpuolelle
syttyy punainen merkkivalo.
• Jos et käytä soitinta tai kaukosäädintä 30 minuuttiin eikä soitin
soita mitään levyä, virta katkeaa automaattisesti.
(Automaattinen virrankatkaisutoiminto)
Toiminto
Voit soittaa levyjä eri tiloissa (esimerkiksi ohjelmoitu
soitto) kuvaruutunäytön avulla (ohjausvalikko).
Lisätietoja ohjausvalikon toiminnoista on sivulla 24.
· P
p
1/u (POWER)
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=/+
·
p
P
17FI
Tietyn kohdan etsiminen levyltä Z
Voit etsiä tietyn kohdan levyltä tarkkailemalla kuvaa,
toistamalla levyä hitaasti tai toistamalla sitä kuva
kerrallaan.
7
8
9
0
Levyjen soittaminen
/
/
3/#
Kohdan etsiminen hitaasti tarkkailemalla
kuvaa (hidastustoisto)
Voit käyttää tätä toimintoa vain DVD- tai VIDEO CD levyjen yhteydessä.
Paina levyn toiston aikana
- tai
-painiketta. Kun
löydät kohdan, palaa normaalinopeuteen painamalla ·painiketta.
Toistonopeus muuttuu aina, kun painat
- tai
painiketta hidastustoiston aikana. Käytettävissä on kaksi
nopeutta. Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
1
1
Huomautus
Joissakin DVD-/VIDEO CD -levyissä ei ehkä ole kaikkia tässä
kuvattuja toimintoja.
Kohdan etsiminen nopeasti pikasiirrolla
eteen- tai taaksepäin (pikaselaus)
Paina levyn toiston aikana 3- tai #-painiketta. Kun
löydät kohdan, palaa normaalinopeuteen painamalla ·painiketta.
Toistonopeus muuttuu aina, kun painat 3- tai #painiketta pikaselauksen aikana. Käytettävissä on kaksi
nopeutta. Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
1) , 2) (toistosuunta)
10 , 20 (päinvastainen suunta)
Painikkeiden 2)/20 toistonopeus on suurempi kuin
painikkeiden 1)/10.
18FI
, 2
, 2
Painikkeiden 2
painikkeiden 1
/2
/1
(toistosuunta)
(päinvastainen suunta – vain DVD)
toistonopeus on pienempi kuin
.
Levyn toisto ruutu kerrallaan
Voit käyttää tätä toimintoa vain DVD- tai VIDEO CD levyjen yhteydessä.
Paina levyn toiston aikana
- tai
-painiketta. Palaa
normaaliin toistoon painamalla ·-painiketta.
Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto)
Jos teksti RESUME tulee etupaneelin näyttöön, laitteen
muistiin tallentuu tieto keskeytyskohdasta. Tällöin toistoa
voi jatkaa myöhemmin tästä samasta kohdasta.
Soitonjatkamistoiminto toimii, vaikka laitteesta katkeaisi
virta, kunhan levylokeroa ei välillä avata.
– vaihdat asetusnäytön NÄYTTÖASETUKSET-vaiheen TVTYYPPI-asetusta
– vaihdat asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen KÄYTÖNVALVONTA-asetusta.
Levyjen soittaminen
· p
·
p
1
Lopeta levyn toisto painamalla p -painiketta.
Teksti RESUME tulee näkyviin etupaneelin näyttöön,
ja kuvaruutuun tulee teksti “Seuraavan kerran
soitettaessa levyn toisto jatkuu pysäytyskohdasta”.
Jos RESUME ei tule näyttöön, soitonjatkamistoiminto
ei ole käytettävissä.
2
Paina · -painiketta.
Laite aloittaa levyn toiston siitä kohdasta, mihin se jäi
vaiheessa 1.
z Toiston jatkaminen levyn alusta alkaen
Kun toistoaika tulee näkyviin etupaneelin näyttöön, ennen kuin
aloitat toiston, nollaa toistoaika painamalla p -painiketta ja paina
sitten painiketta ·.
Huomautuksia
• Kaikissa DVD-levyissä ei ole toistonjatkamistoimintoa.
• Toistonjatkamistoimintoa ei voi käyttää satunnaistoistossa ja
ohjelmoidussa toistossa.
• Keskeytyskohdan mukaan levyn toisto voi jatkua eri kohdasta
kuin missä se keskeytettiin.
• Tieto toiston keskeytyskohdasta poistuu muistista, jos:
– avaat tai suljet levylokeron
– irrotat verkkojohdon
– muutat toistotilaa
– aloitat toiston valittuasi nimikkeen, jakson tai raidan
19FI
DVD-levyn valikon käyttäminen
Nimikevalikon käyttäminen
DVD-levyn valikon käyttäminen
DVD-levyt on jaettu pitkiin kuva- tai musiikkiosuuksiin,
joita sanotaan nimikkeiksi. Jos toistat DVD-levyä, jolla on
useita nimikkeitä, voit valita haluamasi nimikkeen
käyttämällä nimikevalikkoa.
Levyjen soittaminen
ENTER ?/>/.//
TITLE
TITLE
Voit valita joidenkin DVD-levyjen sisällön käyttämällä
valikkoa. Tällaisten DVD-levyjen yhteydessä voit valita
DVD-valikon avulla esimerkiksi tekstityskielen ja äänen
kielen.
1
Paina DVD MENU -painiketta.
DVD-valikko tulee kuvaruutuun. Valikon vaihtoehdot
määräytyvät levyn mukaan.
2
Valitse muutettava asetus painamalla ?/>/.// painiketta.
Joidenkin levyjen muutettavat asetukset voi valita
numeropainikkeiden avulla.
3
Jos haluat vaihtaa muita asetuksia, toista vaihetta
2.
4
Paina ENTER-painiketta.
DVD MENU
DVD MENU
ENTER
z Jos haluat valita DVD-valikon kielen
?/>/.//
Vaihda asetus käyttämällä asetusnäytön KIELEN ASETUS vaihtoehtoa. Lisätietoja on sivulla 43.
Huomautus
1
Paina TITLE-painiketta.
Nimikevalikko tulee kuvaruutuun. Valikon
vaihtoehdot määräytyvät levyn mukaan.
2
Valitse toistettava nimike painamalla ?/>/.// painiketta.
Joidenkin levyjen nimikkeitä voi valita
numeropainikkeiden avulla.
3
Paina ENTER-painiketta.
Valitsemasi nimikkeen toisto alkaa.
Huomautuksia
• Joissakin DVD-levyissä ei ole nimikkeenvalitsemistoimintoa.
• Joidenkin DVD-levyjen käyttöohjeissa “nimikevalikkoa”
nimitetään “valikoksi” tai “nimikkeeksi”. “Paina ENTERpainiketta” voi tarkoittaa samaa kuin “Paina SELECTpainiketta”.
20FI
Joidenkin DVD-levyjen käyttöohjeissa “DVD-valikkoa”
nimitetään “valikoksi”.
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toisto
(PBC-toisto)
=/+
>/.
ENTER
ˆ(RETURN)
Palaaminen valikkonäyttöön
Paina painiketta ˆ, = tai +.
z Toistettaessa PBC-toiminnoilla varustettuja VIDEO CD -levyjä
PBC-toisto alkaa automaattisesti.
z VIDEO CD -levyn PBC-toiston peruuttaminen ja levyn
soittaminen jatkuvasti
Tähän on kaksi tapaa.
• Valitse ennen toiston aloittamista haluamasi raita painamalla
=- tai +-painiketta ja paina sitten ENTER- tai · painiketta.
• Valitse ennen toiston aloittamista haluamasi raidan numero
painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita ja paina sitten
ENTER- tai · -painiketta.
“Soitto ilman PBC-toimintoa” tulee television kuvaruutuun, ja
soitin aloittaa jatkuvan soiton. Et voi näyttää pysäytyskuvia,
esimerkiksi valikkonäyttöä.
Voit palata PBC-toistoon painamalla p -painiketta kahdesti ja
painamalla sitten · -painiketta.
Huomautus
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi vaiheessa 3
olevaa ilmaisua “Paina ENTER-painiketta” vastata ilmaisu
“Paina SELECT-painiketta”.
0
=/+
>/.
ENTER
ˆ(RETURN)
1
Aloita PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD levyjen toistaminen noudattaen sivulla 16
kohdassa “Levyjen soittaminen” vaiheissa 1-4
mainittuja ohjeita.
2
Valitse haluamasi kohteen numero.
Laitteesta
Valitse kohteen numero painamalla >/. -painiketta.
Kaukosäätimestä
Paina haluamasi kohteen numeropainiketta.
3
Paina ENTER-painiketta.
4
Noudata valikkonäytön vuorovaikutteisia
toimintoja koskevia ohjeita.
Noudata levyn käyttöohjetta, koska VIDEO CD levyjen käyttötavat vaihtelevat.
21FI
Levyjen soittaminen
Kun toistat VIDEO CD -levyjä, joissa on PBC-toimintoja
(version 2.0 levyjä), voit käyttää esimerkiksi yksinkertaisia
vuorovaikutteisia toimintoja ja hakutoimintoja.
PBC-toistotoiminnon ansiosta voit toistaa VIDEO CD levyjä vuorovaikutteisesti käyttämällä kuvaruudussa
näkyvää valikkonäyttöä.
Tässä laitteessa voit käyttää numeropainikkeita sekä
painikkeita ENTER, =, +, >/. ja ˆ(RETURN)
PBC-toiston aikana.
Etupaneelin näytön käyttäminen Z
Voit tarkistaa nimikkeiden tai raitojen kokonaismäärän,
levyn jäljellä olevan soittoajan sekä muita levyä koskevia
tietoja etupaneelin näytön avulla.
Parhaillaan soitettavan
jakson kesto ja numero
VIDEO CD
DVD
CD
0
Levyjen soittaminen
TIME/TEXT
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Parhaillaan soitettavan jakson
jäljellä oleva aika
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Parhaillaan soitettavan
nimikkeen kesto ja numero
VIDEO CD
DVD
CD
VIDEO CD
DVD
CD
Näytön tiedot levyä toistettaessa
Käytössä
oleva
äänitila
Palaa, kun soitin
syöttää NTSCsignaalia
Soittotila
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
Levytyyppi Käytössä
oleva
soittotila
Parhaillaan soitettavan
nimikkeen numero
Soittoaika
Syttyy, jos kulmaa
voi muuttaa
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Aina painaessasi TIME/TEXT-painiketta levyn soiton aikana
näyttö muuttuu seuraavassa olevan kaavion mukaisesti.
22FI
VIDEO CD
DVD
CD
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Teksti
Parhaillaan
soitettavan
jakson numero
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Parhaillaan soitettavan
nimikkeen jäljellä oleva aika
DVD-levyn toistaminen
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Huomautuksia
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa jakson numero tai kesto ei
ehkä tule näkyviin tai et ehkä pysty muuttamaan etupaneelin
näyttöä.
• Kun käytät satunnaissoittoa tai ohjelmoitua soittoa, nimikkeen
kesto ja jäljellä oleva aika eivät tule näkyviin.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Paina TIME/TEXT-painiketta.
CD- ja VIDEO CD -levyn soittaminen
Painaessasi TIME/TEXT-painiketta levyn toiston aikana näyttö
muuttuu seuraavassa olevan kaavion mukaisesti.
Näytön tiedot levyä toistettaessa
Soittotila
Palaa, kun soitin
syöttää NTSCsignaalia
Parhaillaan soitettavan
raidan kesto ja numero
Musiikkikalenteri*
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
REPEAT
1
DVD
PGM A–B
CD SHUFFLE
Levytyyppi Käytössä Parhaillaan Parhaillaan
oleva
soitettavan soitettava
soittotila raidan
indeksinumero
numero
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
* Raitojen numerot näkyvät musiikkikalenterissa. Jos levyllä on
yli 15 raitaa, numeron 15 perässä näkyy ”. Raidan numero
katoaa soittamisen jälkeen.
z Toistettaessa PBC-toiminnoilla varustettuja VIDEO CD -levyjä
Parhaillaan soitettavan raidan numeron ja indeksinumeron sijasta
näytössä näkyy parhaillaan soitettavan kohtauksen numero.
Tällöin etupaneelin näyttö ei muutu painaessasi TIME/TEXTpainiketta. Jos levylle on tallennettu tekstitietoja ja painat TIME/
TEXT-painiketta, etupaneeliin tulee Text-näyttö (katso sivua 29).
Levyn kesto
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
HOUR
MIN
SEC
Paina TIME/
TEXT-painiketta
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Teksti
VIDEO CD
DVD
CD
SEC
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Levyn jäljellä oleva aika
VIDEO CD
DVD
CD
MIN
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Soittoaika
VIDEO CD
DVD
CD
SEC
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Parhaillaan soitettavan
raidan jäljellä oleva aika
VIDEO CD
DVD
CD
MIN
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Paina TIME/
TEXT-painiketta
Huomautus
Kun käytät satunnaissoittoa, ohjelmoitua soittoa tai PBC-toistoa,
levyn kesto ja jäljellä oleva aika eivät tule näkyviin.
23FI
Levyjen soittaminen
Syttyy PBC-toiston aikana
(vain VIDEO CD -levyt)
Ohjausvalikon
eri toimintojen
käyttäminen
Tässä luvussa on kuvattu, miten voit
soittaa levyjä eri tiloissa ja käyttää
kuvaruutunäytön (ohjausvalikon)
käteviä toimintoja.
Ohjausvalikkonäytön
käyttäminen
Z
Ohjausvalikkonäytön avulla voit valita aloituskohdan,
toistaa levyn haluamassasi järjestyksessä, muuttaa
kuvakulmaa jne.
Vaihtoehdot vaihtelevat levyn mukaan.
Lisätietoja ohjausvalikkonäytön jokaisesta vaihtoehdosta
on sivuilla 27-39.
ENTER
DISPLAY
1
?/ > / . / /
Tuo ohjausvalikkonäyttö television kuvaruutuun
painamalla DISPLAY-painiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse:
24FI
ENTER
DVD
2
Valitse haluamasi vaihtoehto >/. -painikkeen
avulla ja paina sen jälkeen /
- tai ENTERpainiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Huomautus
Joidenkin ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen kohdalla täytyy
tehdä muutakin kuin vain valita asetus. Katso lisätietoja näistä
vaihtoehdoista sivuilta, joilla ne on käsitelty.
Poistuminen ohjausvalikkonäytöstä
Paina ˆ RETURN.
1: ENGLANTI
Muiden vaihtoehtojen tuominen näkyviin
Aina DISPLAY-painiketta painaessasi ohjausvalikkonäyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
Vaihtoehdot
/Ohjausvalikkonäyttö
.
ADVANCED-näyttö (katso sivua 38)
.
Ohjausvalikkonäyttö pois käytöstä
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Valitse:
3
z Voit näyttää joitakin vaihtoehtoja kaukosäätimen avulla.
Saat näkyviin joitakin vaihtoehtoja painamalla kaukosäätimen
painiketta. Tällöin vain valitsemasi vaihtoehto tulee näkyviin.
Tietoja kustakin vaihtoehdosta ja kaukosäätimen käyttämisestä
on asianomaista vaihtoehtoa käsittelevällä sivulla.
1: ENGLANTI
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
ENTER
Peruuta: RETURN
Valitse haluamasi vaihtoehto >/. -painikkeen
avulla ja paina ENTER-painiketta.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Valittuna oleva
vaihtoehto
1: ENGLANTI
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
Valitse:
Vaihtoehdot
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Peruuta: RETURN
DVD
EI KÄYT.
Valitse:
ENTER
25FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Valitse:
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo
TITLE
(vain DVD) (sivu 27)
CHAPTER
(vain DVD) (sivu 27)
TRACK
(vain VIDEO CD/CD) (sivu 27)
INDEX
(vain VIDEO CD/CD) (sivu 27)
SCENE
(vain VIDEO CD PBC-toiston aikana) (sivu
REPEAT
(sivu 36)
Voit soittaa jatkuvasti levyn kaikkia nimikkeitä, jaksoja tai
raitoja tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa.
A-B
REPEAT
(sivu 37)
Voit soittaa jatkuvasti haluamaasi nimikkeen, jakson tai
raidan osuutta.
27)
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Voit tehdä haun valitsemalla nimikkeen, jakson, raidan,
indeksin tai kohtauksen.
TIME/TEXT
(sivu 28, 29)
Voit tarkistaa parhaillaan soitettavan nimikkeen, jakson
tai raidan kestoajan ja jäljellä olevan ajan sekä koko levyn
jäljellä olevan ajan.
Voit tehdä haun antamalla aikakoodin.
Saat levyn DVD TEXT- tai CD TEXT -tiedot television
kuvaruudulle ja etupaneelin näyttöön.
AUDIO
(sivu 30)
Jos DVD-levylle on äänitetty ääntä usealla kielellä, voit
valita haluamasi kielen DVD-levyn toiston aikana.
Monikielisiä CD- tai VIDEO CD -levyjä toistaessasi voit
valita oikean tai vasemman kanavan kielen ja kuunnella
valitun kanavan ääntä sekä oikealla että vasemmalla
kaiuttimella.
SUBTITLE
(vain DVD) (sivu 31)
Jos DVD-levylle on tallennettu tekstitys usealla kielellä,
voit muuttaa tekstityksen kieltä milloin tahansa DVDlevyn toiston aikana sekä näyttää ja piilottaa tekstityksen
milloin haluat.
ANGLE
(vain DVD) (sivu 32)
Kun toistat DVD-levyä, jolle on tallennettu useita
kuvakulmia (monikulmatoiminto), voit vaihtaa
kuvakulmaa useita kuvakulmia sisältävien kohtauksien
aikana.
PROGRAM
(sivu 33)
Voit luoda ohjelmia asettamalla levyn nimikkeet, jaksot tai
raidat haluamaasi järjestykseen.
SHUFFLE
(sivu 35)
Voit antaa laitteen sekoittaa nimikkeet, jaksot tai raidat
satunnaisjärjestykseen. Soittojärjestys voi poiketa
edellisen satunnaissoiton järjestyksestä.
26FI
ADVANCED
(vain DVD) (sivu 38)
Saat näkyviin tiedot bittinopeudesta,
bittinopeushistoriasta tai levyn soittokohdasta
(kerroksesta).
Nimikkeen, jakson, raidan, indeksin tai kohtauksen haku
Z
Voit tehdä haun valitsemalla nimikkeen, jakson, raidan,
indeksin tai kohtauksen.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse “TITLE” (nimike),
“CHAPTER” (jakso), “TRACK” (raita), “INDEX” (indeksi)
tai “SCENE” (kohtaus).
Kun toistat DVD-levyä, vaihtoehdot ovat “TITLE” ja
“CHAPTER”.
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä, vaihtoehdot ovat
“TRACK” ja “INDEX”. Kun toistat VIDEO CD -levyä,
jossa on PBC-toimintoja, ainoa vaihtoehto on “SCENE”.
2
Press /
- tai ENTER-painiketta.
“
” -näyttö vaihtuu “— —
näytöksi.
12(27)
– –(34)
C 01:32:55
“-
DVD
Numeronäpp.: ENTER
TRACK
3
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SCENE
DVD
INDEX
CHAPTER
Valitse numeropainikkeilla sen nimikkeen, jakson,
raidan, indeksin tai kohtauksen numero, jonka
haluat hakea, ja paina sitten ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa haun.
Jos haluat peruuttaa numeron, paina CLEARpainiketta ennen kuin painat ENTER-painiketta.
Valinnan peruuttaminen
Paina ˆ RETURN-painiketta.
Valitse:
ENTER
Huomautuksia
1
Paina “TITLE” (nimike), “CHAPTER” (jakso),
“TRACK” (raita), “INDEX” (indeksi) tai “SCENE”
(kohtaus) painamalla
>/. -painiketta.
“
” näkyy korostettuna. (
• Soittimen näyttämä nimikkeiden, jaksojen tai raitojen määrä on
sama kuin levylle tallennettujen nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen määrä.
• Indeksinumerot eivät näy VIDEO CD -levyjen PBC-toiston
aikana.
tarkoittaa
valinnaista lukua tässä oppaassa.) Suluissa näkyvä
luku ilmaisee nimikkeiden, jaksojen, raitojen,
indeksien tai kohtausten kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse:
DVD
ENTER
27FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
TITLE
Soittoajan ja jäljellä olevan
ajan tarkistaminen
Z
Aloituskohdan
valitseminen aikakoodin
avulla Z
Voit tarkistaa parhaillaan soitettavan nimikkeen, jakson
tai raidan kestoajan ja jäljellä olevan ajan sekä koko levyn
jäljellä olevan ajan.
Paina DISPLAY-painiketta. Voit sitten muuttaa aikatietoja
painamalla kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta.
Voit myös tarkistaa DVD TEXT- tai CD TEXT -tiedot.
Katso sivua 29.
Voit tehdä haun antamalla aikakoodin.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse TIME/TEXT.
Aikakoodi vastaa suurin piirtein todellista soittoaikaa. Jos
esimerkiksi haluat hakea kohtauksen, joka on 2 tuntia 30
minuuttia 20 sekuntia alkukohdan jälkeen, anna aika
2:30:20.
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
TIME/TEXT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse:
DVD
Valitse:
DVD
ENTER
ENTER
Toistettaessa DVD-levyä
pTIME/TEXT
•C
: Parhaillaan soitettavan jakson
kestoaika
• C: Parhaillaan soitettavan jakson jäljellä
oleva aika
•T
: Parhaillaan soitettavan nimikkeen
kestoaika
• T: Parhaillaan soitettavan nimikkeen
jäljellä oleva aika
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (PBC-toiston
aikana)
pTIME/TEXT
•
: Parhaillaan toistettavan kohtauksen
kestoaika
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (jatkuvan soiton
aikana) tai CD-levyä
pTIME/TEXT
•T
: Parhaillaan soitettavan raidan kestoaika
• T: Parhaillaan soitettavan raidan jäljellä
oleva aika
•D
: Parhaillaan soitettavan levyn kestoaika
• D: Parhaillaan soitettavan levyn jäljellä
oleva aika
z Saat TIME/TEXT-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Paina kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta. Joka kerta kun
painat painiketta, aikatiedot muuttuvat.
28FI
TIME/TEXT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1
Kun toistat DVD-levyä, valitse “C
(parhaillaan soitettavan jakson kestoaika).
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse:
2
DVD
ENTER
Press /
- tai ENTER-painiketta.
Aikakoodi muuttuu muotoon “T- - : - - : - -”.
12(27)
18(34)
T – –:– –:– –
Numeronäpp.: ENTER
DVD
”
Levyn tietojen tarkistaminen
Z
3
Anna aikakoodi kirjoittamalla se
numeropainikkeiden avulla ja paina ENTERpainiketta.
Soitin aloittaa haun.
Jos haluat peruuttaa numeron, paina CLEARpainiketta ennen kuin painat ENTER-painiketta.
Poistuminen syötöstä
Paina ˆ RETURN-painiketta.
Saat levyn DVD TEXT- tai CD TEXT -tiedot television
kuvaruudulle ja etupaneelin näyttöön.
DVD TEXT- ja CD TEXT -tiedot on tallennettu levylle,
etkä voi muuttaa niitä.
Paina DISPLAY-painiketta. Paina sitten kaukosäätimen
TIME/TEXT-painiketta, kunnes DVD/CD TEXT -tiedot
tulevat näkyviin.
Tiedot näkyvät näytön alareunassa.
Paina kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta.
Huomautus
TIME/TEXT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Kun syötät aikakoodin, syötä nimikkeen soittoaika.
DVD/CD
TEXT
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
z Saat TIME/TEXT-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Paina kaukosäätimen TIME/TEXT-painiketta. Kun haluat nähdä
DVD/CD TEXT -tiedot, paina TIME/TEXT-painiketta, kunnes
DVD/CD TEXT -tiedot tulevat näkyviin.
Huomautus
DVD TEXT -tiedot näkyvät vain englanninkielisinä.
29FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
z Saat TIME/TEXT-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Äänen vaihtaminen Z
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Jos DVD-levylle on äänitetty ääntä usealla kielellä, voit
valita haluamasi kielen DVD-levyn toiston aikana.
Monikielisiä CD- tai VIDEO CD -levyjä toistaessasi voit
valita oikean tai vasemman kanavan kielen ja kuunnella
valitun kanavan ääntä sekä oikealla että vasemmalla
kaiuttimella. Tällöin äänen stereovaikutelma katoaa. Jos
levyllä on esimerkiksi musiikkikappale, laulu voi kuulua
oikeasta kanavasta ja soittimet vasemmasta. Jos haluat
kuulla vain soittimet, voit valita vasemman kanavan ja
kuunnella sitä kummastakin kaiuttimesta.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse AUDIO.
AUDIO
Levyn äänitietojen näyttäminen
Jos valitset AUDIO-vaihtoehdon, soitettavat kanavat
näkyvät kuvaruudussa.
Dolby Digital -muodossa 5.1-kanavien monosignaalit voi
tallentaa DVD-levylle. DVD -levystä riippuen voi olla,
että tallennettujen kanavien määrä poikkeaa tässä
esitetystä.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGLANTI
DVD
12(27)
18(34)
DVD
C 01:32:55
1: ENGLANTI
1: ENGLANTI
2: RANSKA
PROGRAM FORMAT
3: ESPANJA
DOLBY DIGITAL 3/2.1
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Valitse:
L
C
RS
Käytössä
oleva
audiomuoto*
Parhaillaan
toistettava
ohjelmamuoto**
ENTER
R
LFE
Valitse:
ENTER
LS
RS
Peruuta: RETURN
pAUDIO
Toistettaessa DVD-levyä
Valitse kieli. Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVDlevystä toiseen. Kun neljä numeroa on näkyvissä, ne
edustavat kielen koodia. Valitse kielikoodi sivulla 61
olevasta luettelosta.
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä
• STEREO : Normaali stereoääni.
• 1/V (1/L) : Vasemman kanavan ääni (mono)
• 2/O (2/R) : Oikean kanavan ääni (mono)
z Saat AUDIO-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Paina kaukosäätimen AUDIO-painiketta.
Huomautuksia
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kieltä ei voi vaihtaa, vaikka
levylle olisi äänitetty ääntä usealla kielellä.
• CD- ja VIDEO CD -levyn vakiostereotoisto palautuu, jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– laitteesta katkaistaan virta.
• Parhaillaan toistettavan DVD-levyn ääni saattaa muuttua, jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– nimike vaihdetaan.
• Jos kieli on ilmaistu nelinumeroisena lukuna, etsi vastaava luku
sivulla 61 olevasta kielikoodiluettelosta.
30FI
* Näkyviin tulee PCM-, DTS-, DOLBY DIGITAL -tai
MPEG -ilmaisin. Kun näkyvissä on DOLBY DIGITAL ilmaisin, soitettavan raidan kanavat näkyvät numeroina
seuraavasti:
Dolby Digital 5.1-kanavaäänen yhteydessä:
Takakanavat 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1
Etukanavat 2 +
keskikanava 1
LFE (Low Frequency
Effect) -kanava 1
** Ohjelmamuodon näytössä olevien kirjainten merkitys
on seuraava:
L:
Vasen etukanava
R:
Oikea etukanava
C:
Keskikanava (mono)
LS: Vasen takakanava
RS: Oikea takakanava
S:
Takakanava (mono): Dolby Surround -koodatun
stereosignaalin ja Dolby Digital -signaalin
takakanava.
LFE: - LFE (Low Frequency Effect, matalat
tehosteäänet) -kanava
Tekstityksen näyttäminen
Z
Esimerkkinäytöt ovat seuraavat:
•PCM (stereo)
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bits
Valitse:
ENTER
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SUBTITLE
S
Valitse:
ENTER
DVD
1: ENGLANTI
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
•Dolby Digital 5.1-kan.
Valitse:
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Valitse:
RS
ENTER
pSUBTITLE
Valitse kieli. Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVDlevystä toiseen. Kun neljä numeroa on näkyvissä, ne
ilmaisevat kielen koodin. Valitse kielikoodi sivulla 61
olevasta luettelosta.
Paina kaukosäätimen SUBTITLE-painiketta. Joka kerta kun
painat painiketta, kohde muuttuu.
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
ENTER
•MPEG
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
Valitse:
Peruuta: RETURN
z Saat SUBTITLE-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla.
•DTS
Valitse:
ENTER
L
R
LS
RS
Huomautuksia
• Jos toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu tekstitystä,
mitään tekstitystä ei tule näkyviin.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi näyttää,
vaikka tekstitys olisikin tallennettu levylle.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi piilottaa.
• Jos kieli on ilmaistu nelinumeroisena lukuna, etsi vastaava luku
sivulla 61 olevasta kielikoodiluettelosta.
• Kuvatekstikielet ja niiden määrä vaihtelevat eri levyjen välillä.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi muuttaa,
vaikka monikielinen tekstitys olisikin tallennettu levylle.
• Parhaillaan toistettavan DVD-levyn tekstitys saattaa muuttua,
jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– nimike vaihdetaan.
ENTER
z Tunnistat Dolby Surround -koodatun tallenteen sen
pakkauksessa olevasta vastaavasta tunnuksesta.
Käytä levyjä, joissa on
-logo. Jotta voit käyttää Dolby
Digital -ääntä, sinun on käytettävä levyjä, joissa on tämä logo.
31FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
•Dolby Surround
Jos DVD-levylle on tallennettu tekstitys, voit näyttää ja
piilottaa tekstityksen milloin tahansa DVD-levyn toiston
aikana.
Jos DVD-levylle on tallennettu tekstitys usealla kielellä,
voit muuttaa tekstityksen kieltä milloin tahansa DVDlevyn toiston aikana sekä näyttää ja piilottaa tekstityksen
milloin haluat. Voit esimerkiksi valita kielen, jota haluat
opiskella, ja näyttää tekstityksen ymmärtämisen
helpottamiseksi.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse SUBTITLE.
Kuvakulman vaihtaminen Z
Kun toistat DVD-levyä, jonka kohtauksia on tallennettu
useista kuvakulmista (monikulmatoiminto), voit vaihtaa
kuvakulmaa. Jos esimerkiksi toistat kohtausta, jossa on
liikkuva juna, voit katsella näkymää junan edestä tai
junan vasemmasta tai oikeasta ikkunasta, ilman että junan
liike keskeytyy.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse ANGLE. Jos kulmaa
voi vaihtaa, ANGLE-ilmaisin syttyy vihreäksi.
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Valitse kuvakulma numeropainikkeilla tai
painikkeella >/.. ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kuvakulma vaihtuu valitsemaksesi kulmaksi.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
5(9)
DVD
Valitse:
1(9)
ANGLE
3
ENTER
Huomautuksia
Valitse:
1
• Kuvakulmien määrä vaihtelee levyn ja kohtauksen mukaan.
Kohtauksen vaihdettavien kuvakulmien määrä on sama kuin
kohtaukseen tallennettujen kuvakulmien määrä.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kuvakulmaa ei ehkä voi
vaihtaa, vaikka levylle olisikin tallennettu useita kuvakulmia.
ENTER
Valitse ANGLE.
z Voit määrittää kulman etukäteen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
ANGLE
DVD
1(9)
Määritä haluamasi kulma, kun ANGLE ei näy etupaneelin
näytössä. Kun tullaan kohtaukseen, jonka tallennuksessa on
käytetty useita kuvakulmia, laite valitsee määrittämäsi kulman
automaattisesti.
z Voit valita kulman kaukosäätimen avulla
Paina kaukosäätimen ANGLE-painiketta. Joka kerta kun painat
painiketta, kuvakulma muuttuu.
Valitse:
2
ENTER
Paina /-painiketta.
Kulman numero muuttuu muotoon “–”. Suluissa
näkyvä luku ilmaisee kulmien kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
–(9)
Numeronäpp.: ENTER
32FI
DVD
Ohjelmien luominen (ohjelmoitu soitto)
Z
Voit luoda ohjelmia asettamalla levyn nimikkeet, jaksot tai
raidat haluamaasi järjestykseen. Laitteeseen voi tallentaa
yhden ohjelman, ja ohjelma voi koostua jopa 99
nimikkeestä, jaksosta tai raidasta.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse PROGRAM. Jos
valitset vaihtoehdon KÄYTÖSSÄ, PROGRAM-ilmaisin
syttyy vihreäksi.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Peruuta: RETURN
pPROGRAM
• EI KÄYT.: normaali soitto.
• ASETA/
: voit luoda oman ohjelman.
• KÄYTÖSSÄ: ohjelmoitu soitto.
Ohjelman luominen
1
Valitse PROGRAM-kohdasta ASETA/
.
Ohjelmointinäyttö tulee esille.
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
3
ENTER
Aseta:
Aloita:
ENTER
Lopeta:
C
Lopeta:
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
PROGRAM
Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai raita >/. painikkeen avulla ja paina ENTER-painiketta.
Valitse esimerkiksi nimike tai raita 2.
(Voit tehdä valinnan myös käyttämällä
numeropainikkeita ja ENTER-painiketta. Tällöin
valittu numero näkyy kuvaruudussa.)
pKun toistat DVD-levyä
Jos levylle on tallennettu sekä nimikkeitä että
jaksoja, valitse ensin nimike ja sen jälkeen jakso.
“++” tarkoittaa “kaikki”.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
T
––
01
02
03
04
05
T
PLAY
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä,
tässä lukee RAITA.
OHJELMOITU
Jakso
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Aseta:
Aloita:
ENTER
Nimike
OHJELMOITU
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
Valitse:
Paina /-painiketta.
“01” näkyy korostettuna. Laite on valmiina
ensimmäisen nimikkeen tai raidan ohjelmointiin.
Aseta:
Aloita:
ENTER
Lopeta:
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
PROGRAM
PLAY
PROGRAM
PLAY
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE 0 1 – 0 2
2. NIMIKE
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Aseta:
Aloita:
ENTER
Lopeta:
T
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
PLAY
33FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
PROGRAM
2
Ohjelmien luominen (ohjelmoitu soitto)
pKun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä
Valitse ohjelmoitava raita.
Ohjelmoitujen raitojen
kesto yhteensä
OHJELMOITU
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
KAIKKI TYHJENNETTY
1. RAITA 0 2
2. RAITA
3. RAITA – –
4. RAITA – –
5. RAITA – –
6. RAITA – –
7. RAITA – –
Aseta:
Aloita:
ENTER
Lopeta:
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Ohjelmointijärjestyksen peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa kaikki nimikkeet, jaksot tai raidat
ohjelmointijärjestyksessä, valitse vaiheessa 2 KAIKKI
TYHJENNETTY.
Kun haluat peruuttaa valitun ohjelman, valitse ohjelma
painamalla vaiheessa 2 >/. -painiketta ja paina CLEARpainiketta tai valitse vaiheessa 3 “- -” ja paina ENTERpainiketta.
z Ohjelma säilyy laitteen muistissa ohjelmoidun soiton
päätyttyäkin.
Voit toistaa saman ohjelman uudelleen painamalla · painiketta.
z Voit toistaa ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai raidat
jatkuvassa soitossa tai satunnaissoitossa.
PROGRAM
PLAY
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
REPEAT
1
DVD
PGM A–B
CD SHUFFLE
Paina ohjelmoidun soiton aikana kaukosäätimen REPEAT- tai
SHUFFLE-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit valita
ohjausvalikkonäytössä REPEAT- tai SHUFFLE-asetukseksi
KÄYTÖSSÄ.
z Saat OHJELMOITU-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Paina kaukosäätimen PROGRAM-painiketta.
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
Ohjelmoitu raita
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
Ohjelmoitu järjestys
4
Jos haluat ohjelmoida lisää nimikkeitä, jaksoja tai
raitoja, toista vaihetta 3.
Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot ja raidat näkyvät
järjestyksessä 2:sta alkaen.
5
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla · -painiketta.
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
Poistuminen ohjelmoinnista
Paina kaukosäätimen PROGRAM-painiketta.
Muutosten tekeminen ohjelmaan
1 Valitse vaiheessa 2 muutettavan nimikkeen, jakson tai
raidan numero >/. -painikkeen avulla.
2 Tee uusi ohjelma noudattaen ohjeita alkaen vaiheesta 3.
34FI
Huomautuksia
• Soittimen näyttämät nimikkeiden, jaksojen tai raitojen numerot
ovat samat kuin levylle tallennetut nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen numerot.
• Ohjelma peruuntuu, jos:
- levylokero avataan tai suljetaan
- laitteesta katkaistaan virta.
• Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä ohjelmoitua soittoa ei ehkä
voi käyttää.
• PBC-toiston aikana ohjelmia voi luoda vain, jos toisto
keskeytetään kerran.
Soittaminen satunnaisjärjestyksessä (satunnaissoitto)
Z
Voit antaa laitteen sekoittaa nimikkeet tai raidat
satunnaisjärjestykseen. Soittojärjestys voi poiketa
edellisen satunnaissoiton järjestyksestä.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse SHUFFLE. Jos valitset
vaihtoehdon KÄYTÖSSÄ, SHUFFLE-ilmaisin syttyy
vihreäksi.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
ENTER
z Saat SHUFFLE-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Paina kaukosäätimen SHUFFLE-painiketta.
Huomautuksia
• Satunnaissoitto peruuntuu, jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– laitteesta katkaistaan virta.
• Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä satunnaissoittoa ei
ehkä voi käyttää.
• Kun JAKSO on valittuna asetukseksi, laite voi soittaa
satunnaissoitossa enintään 200 levyllä olevaa nimikettä.
JAKSO
EI KÄYT.
NIMIKE
JAKSO
Valitse:
Kun olet valinnut SHUFFLE-kohdan asetuksen, paina · painiketta.
Laite aloittaa satunnaissoiton.
Peruuta: RETURN
pSHUFFLE
Valitsee satunnaissoiton asetuksen.
Kun soitat DVD-levyä ja ohjelmoidun soiton
asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: levyn satunnaissoitto ei ole käytössä.
• NIMIKE: ohjaa laitteen soittamaan nimikkeet
satunnaisessa järjestyksessä.
• JAKSO: ohjaa laitteen soittamaan jaksot satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun soitat VIDEO CD-, CD- tai DVD-levyä (kun
ohjelmoidun soiton asetuksena on KÄYTÖSSÄ)
• EI KÄYT.: levyn satunnaissoitto ei ole käytössä.
• KÄYTÖSSÄ: ohjaa laitteen soittamaan nimikkeet tai
raidat satunnaisessa järjestyksessä.
Kun soitat VIDEO CD- tai CD-levyä (kun
ohjelmoidun soiton asetuksena on EI KÄYT.)
• EI KÄYT.: levyn satunnaissoitto ei ole käytössä.
• RAITA: ohjaa laitteen soittamaan raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
Satunnaissoiton peruuttaminen
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
35FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
SHUFFLE
DVD
z Voit asettaa satunnaissoiton keskeytystilan aikana
Soittaminen jatkuvasti (jatkuva soitto) Z
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Voit soittaa jatkuvasti levyn kaikkia nimikkeitä, tai raitoja
tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa.
Satunnaissoitossa ja ohjelmoidussa soitossa laite soittaa
nimikkeet tai raidat satunnaisessa tai ohjelmoidussa
järjestyksessä.
VIDEO CD -levyn PBC-toistossa ei voi käyttää jatkuvaa
soittoa (sivu 21).
Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä jatkuvaa soittoa ei ehkä
voi käyttää.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse REPEAT. Jos valitset
muun vaihtoehdon kuin EI KÄYT., REPEAT-ilmaisin
syttyy vihreäksi.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
REPEAT
DVD
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
LEVY
Valitse:
ENTER
Peruuta: RETURN
pREPEAT
Valitsee toistuvan soiton asetuksen.
Kun soitat DVD-levyä ja ohjelmoidun soiton ja
satunnaissoiton asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: toistuva soitto ei ole käytössä.
• LEVY: laite soittaa toistuvasti kaikkia nimikkeitä.
• NIMIKE: laite soittaa toistuvasti nykyistä nimikettä.
• JAKSO: laite soittaa toistuvasti nykyistä jaksoa.
Kun soitat VIDEO CD- tai CD-levyä ja ohjelmoidun
soiton ja satunnaissoiton asetuksena on EI KÄYT.
• EI KÄYT.: toistuva soitto ei ole käytössä.
• LEVY: laite soittaa toistuvasti levyn kaikkia raitoja.
• RAITA: laite soittaa toistuvasti nykyistä raitaa.
Kun ohjelmoidun soiton tai satunnaissoiton
asetuksena on KÄYTÖSSÄ.
• EI KÄYT.: toistuva soitto ei ole käytössä.
• KÄYTÖSSÄ: laite soittaa toistuvasti ohjelmoitua soittoa
tai satunnaissoittoa.
Toistuvan soiton peruuttaminen
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
36FI
z Voit asettaa jatkuvan soiton keskeytystilan aikana
Kun olet valinnut REPEAT-kohdan asetuksen, paina · painiketta.
Laite aloittaa jatkuvan soiton.
z Saat REPEAT-näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Huomautus
Jatkuva soitto peruuntuu, kun laitteesta katkaistaan virta.
Tietyn osuuden toistuva soitto (A˜B-toisto)
Z
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Toistuvan soiton A˜B -osuuden
asettaminen
1
Valitse A-B REPEAT-kohdan asetukseksi ASETA/.
AB̃ TOISTUVA -asetusnäyttö tulee kuvaruutuun.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
ASETA
EI KÄYT.
ASETA
DVD
Valitse:
A–B
REPEAT
ENTER
Peruuta: RETURN
12(27)
18(34)
C 01:32:55
ASETA
EI KÄYT.
ASETA
Valitse:
DVD
ENTER
pA-B REPEAT
• ASETA/
: asettaa A- ja B-kohdan.
• EI KÄYT.: nimikkeen, jakson tai raidan tietyn osan
toistuva soitto ei ole käytössä.
Paina kaukosäätimen A˜B -painiketta.
DVD
A–B TOISTUVA
Aseta kohta A painamalla
Peruuta: RETURN
z Saat A-B REPEAT -näytön näkyviin kaukosäätimen avulla
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
Voit toistaa haluamaasi nimikkeen, jakson tai raidan
osuutta. Tämän toiminnon avulla voit vaikkapa opetella
laulujen sanoja.
Toistettaessa VIDEO CD -levyjä PBC-toistolla (sivu 21)
tätä toimintoa voi käyttää vain liikkuvan kuvan toiston
aikana.
Kaikkien DVD-levyjen yhteydessä AB̃-toistoa ei ehkä
voi käyttää.
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse A-B REPEAT.
Toistuvan AB̃ -soiton aikana A-B REPEAT-ilmaisin
palaa vihreänä.
Paluu:
2
ENTER
.
RETURN
Kun soiton aikana saavutat toistuvasti soitettavan
osuuden aloituskohdan (kohta A), paina ENTERpainiketta.
Aloituskohta (kohta A) on asetettu.
C
01:32:55
A–B TOISTUVA
Aseta kohta B painamalla
ENTER
.
JAKSO
AIKA
A: 18 – 01 : 32 : 55
Peruuta:
CLEAR
37FI
Tietyn osuuden toistuva soitto
(A˜B-toisto)
3
Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B), paina
ENTER-painiketta uudelleen.
Asetetetut kohdat näkyvät näytössä, ja soitin alkaa
soittaa kyseistä osuutta toistuvasti.
AB̃ REPEAT -osuuden toistuvan soiton aikana
etupaneelin näytössä näkyy A-B-ilmaisin.
12(27)
18(34)
C 0 1 : 34 : 30
Voit tarkistaa tiedot bittinopeudesta,
bittinopeushistoriasta tai levyn soittokohdasta
(kerroksesta).
Kun soitat levyä, kuvan keskimääräinen bittinopeus
näkyy aina megabitteinä sekunnissa (Mbps) ja äänen
kilobitteinä sekunnissa (kbps).
Paina DISPLAY-painiketta ja valitse ADVANCED.
DVD
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
ENTER
ADVANCED
BITTINOPEUSHISTORIA
Valitse:
A˜
B-toiston peruuttaminen
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
Huomautuksia
• Voit asettaa vain yhden soitettavan A˜B -osuuden.
• A˜B-toisto peruuntuu, jos:
– levylokero avataan tai suljetaan
– laitteesta katkaistaan virta.
• Satunnaissoiton ja ohjelmoidun soiton asetukset peruuntuvat,
kun valitset A˜B-toiston.
• Joidenkin DVD- ja VIDEO CD -levyjen kohtausten aikana
A˜B-toistoa ei ehkä voi valita.
38FI
DVD
JAKSO
AIKA
A: 18 – 01 : 32 : 55
B: 18 – 01 : 34 : 30
KÄYTÖSSÄ
Valitse:
Soittotietojen
tarkistaminen Z
ENTER
pADVANCED
Toistettaessa DVD-levyä
• BITTINOPEUS: näyttää bittinopeuden.
• BITTINOPEUSHISTORIA: näyttää bittinopeuden ja
bittinopeushistorian.
• KERROS: näyttää kerroksen ja luettavan kohdan.
• EI KÄYT.: Poistaa ADVANCED-näytön näkyvistä.
z Saat ADVANCED-näytön näkyviin suoraan
Paina DISPLAY-painiketta, kunnes ADVANCED-näyttö tulee
näkyviin.
KERROS
Asetusten näytöt
BITTINOPEUS
Tulee näkyviin, jos DVD-levy on
kaksikerroksinen
BITTINOPEUS
5
Audio
Video
Soitettaessa MPEG AUDIO -ääniraitoja
Ilmaisee levyn soittokohdan suurin piirtein.
Jos kyseessä on kaksikerroksinen DVD-levy, soitin näyttää
luettavan kerroksen.
Lisätietoja kerroksista on sivulla 59.
BITTINOPEUS
kbps
1000
Mbps
10
0
0
5
Audio
Video
Bittinopeudella tarkoitetaan levyllä olevien video- ja
audiotietojen määrää sekunnissa. Mitä suurempi
bittinopeus, sitä suurempi tietojen määrä. Kun bittinopeus
on suuri, tietoja on paljon. Tämä ei kuitenkaan aina
merkitse sitä, että kuvan tai äänen laatu olisi vastaavasti
parempi.
BITTINOPEUSHISTORIA
Bittinopeusalue
Min. Maks.
Uusin
bittinopeusalue
0
5
Mbps
10
Ilmaisee toistokuvan bittinopeuden muuttumisen tiettynä
aikana nykyhetkeen asti.
39FI
Ohjausvalikon eri toimintojen käyttäminen
0
384 kbps
Mbps
10
Asetukset ja
säädöt
Tässä luvussa on kuvattu, miten voit
tehdä asetuksia ja säätöjä käyttämällä
kuvaruutuun tulevaa asetusnäyttöä.
Sinun on tehtävä useimmat asetukset
ja säädöt, kun käytät soitinta
ensimmäistä kertaa.
Tässä luvussa on kuvattu myös, miten
voit asettaa kaukosäätimen
ohjaamaan televisiota tai AVvastaanotinta (vahvistinta).
Asetusnäytön käyttäminen
Z
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi määrittää
alkuasetukset, säätää kuvaa ja ääntä sekä tehdä
lähtöliitäntöjen asetukset jne. Lisäksi voit esimerkiksi
valita tekstityskielen, asetusnäytön kielen ja rajoitetun
käytön lapsia varten.
Lisätietoja asetusnäytön jokaisesta vaihtoehdosta on
sivuilla 43-50.
Huomautus
Saat asetusnäytön näkyviin vain, kun soitin on pysäytettynä.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SET UP
0
ENTER
?/>/.//
1
Tuo asetusnäyttö kuvaruutuun painamalla SET UP painiketta.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
40FI
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
SETUP
ja sitten
.
2
Valitse haluamasi pääkohta >/. -painikkeen avulla
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Valittu pääkohta näkyy kor ostettuna.
Pääkohta
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
4
Valitse haluamasi asetus ?/>/.// -painikkeen
avulla ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SETUP
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
3
SETUP
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
SETUP
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
SETUP
ja sitten
.
ja sitten
.
Valitse haluamasi kohta >/. -painikkeen avulla ja
paina sen jälkeen /- tai ENTER-painiketta.
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
ja sitten
.
ja sitten
.
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SETUP
Asetukset ja säädöt
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Poistuminen asetusnäytöstä
Paina kaukosäätimen SET UP -painiketta.
Huomautus
Joidenkin asetusnäytön vaihtoehtojen kohdalla täytyy tehdä
muutakin kuin vain valita asetus. Katso lisätietoja näistä
vaihtoehdoista sivuilta, joilla ne on käsitelty.
ja sitten
.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SETUP
ja sitten
.
41FI
Asetusnäytön vaihtoehtojen luettelo
Oletusasetukset on alleviivattu.
KIELEN ASETUS (sivu 43)
MUKAUTETUT ASETUKSET (sivu 45)
NÄYTTÖ
EURO AV-LÄHTÖ
ENGLISH
VIDEO
FRANÇAIS
S VIDEO
DEUTSCH
ITALIANO
RGB
AUTOM. TOISTO
EI KÄYT.
ESPAÑOL
AJASTIN
NEDERLANDS
DEMO1
DEMO2
DANSK
SVENSKA
NÄYTÖNKIRKKAUS
KIRKAS
SUOMI
TUMMA
NORSK
PORTUGUÊS
Asetukset ja säädöt
DVD VALIKKO
EI KÄYT.
TAUKOTILA
AUTO
RUUTU
ENGLISH
FRANÇAIS
KÄYTÖNVALVONTA /
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
AUDIOASETUKSET (sivu 48)
NEDERLANDS
DANSK
AUDIO VAIMENNUS
SVENSKA
SUOMI
AUDIO DRC
NORSK
LAAJA ALUE
RAIDAN VALINTA
ÄÄNIMIKSAUS
MUUT /
ALKUPERÄINEN
(sama kuin DVD-VALIKKO)
TEKSTITYS
ÄÄNEN MUKAAN
(sama kuin DVD-VALIKKO)
NÄYTTÖASETUKSET (sivu 44)
TV TYYPPI
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
TAUSTA
KANSIKUVA
GRAFIIKKAKUVA
SININEN
MUSTA
42FI
EI KÄYT.
AUTO
CHINESE
AUDIO
VAKIO
TV MODE
PORTUGUÊS
JAPANESE
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
DOLBY SURROUND
NORMAALI
DIGITAALILÄHTÖ
KÄYTÖSSÄ
DOLBY DIGITAL
EI KÄYT.
MPEG
DTS
Näytön ja äänen kielen valitseminen (KIELEN ASETUS)
Z
Paina SET UP -painiketta ja valitse KIELEN ASETUS.
KIELEN ASETUS -toiminnon avulla voit valita
kuvaruudulla näytettävän tekstin sekä äänen kielen.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Huomautus
Jos valitset kielen, jota DVD-levylle ei ole tallennettu, laite
valitsee automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä muihin
käyttötarkoituksiin kuin kuvaruutunäyttöön (NÄYTTÖ).
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
SETUP
ja sitten
.
pNÄYTTÖ
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa kuvar uutunäytön
kielen.
• ENGLISH (ENGLISH)
• FRANÇAIS (FRENCH)
• DEUTSCH (GERMAN)
• ITALIANO (IT
A LIAN)
• ESPAÑOL (SPANISH)
• NEDERLANDS (DUTCH)
• DANSK (DANISH)
• SVENSKA (SWEDISH)
• SUOMI (FINNISH)
• NORSK (NORWEGIAN)
• PORTUGUÊS (PORTUGUESE)
pDVD-VALIKKO
Vaihtaa DVD-valikon kielen.
• ENGLISH (ENGLISH)
• FRANÇAIS (FRENCH)
• DEUTSCH (GERMAN)
• ITALIANO (IT
A LIAN)
• ESPAÑOL (SPANISH)
• NEDERLANDS (DUTCH)
• DANSK (DANISH)
• SVENSKA (SWEDISH)
• SUOMI (FINNISH)
• NORSK (NORWEGIAN)
• PORTUGUÊS (PORTUGUESE)
•
(RUSSIAN)
• CHINESE (CHINESE)
• JAPANESE (JAPANESE)
• MUUT/
Jos valitset MUUT/, valitse luettelosta kielen koodi ja kirjoita
se numeropainikkeiden avulla (sivu 61).
Kun olet valinnut kielen koodin (4 numeroa) kerran, se tulee
myöhemmin näkyviin.
pTEKSTITYS
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa tekstityksen kielen.
• ÄÄNEN MUKAAN*
• ENGLISH (ENGLISH)
• FRANÇAIS (FRENCH)
• DEUTSCH (GERMAN)
• ITALIANO (IT
A LIAN)
• ESPAÑOL (SPANISH)
• NEDERLANDS (DUTCH)
• DANSK (DANISH)
• SVENSKA (SWEDISH)
• SUOMI (FINNISH)
• NORSK (NORWEGIAN)
• PORTUGUÊS (PORTUGUESE)
•
(RUSSIAN)
• CHINESE (CHINESE)
• JAPANESE (JAPANESE)
• MUUT/
Jos valitset MUUT/, valitse luettelosta kielen koodi ja kirjoita
se numeropainikkeiden avulla (sivu 61).
Kun olet valinnut kielen koodin (4 numeroa) kerran, se tulee
myöhemmin näkyviin.
* Jos valitset ÄÄNEN MUKAAN, tekstityskieli muuttuu
AUDIO-asetuksella valituksi kieleksi.
Jos valitset MUUT/, valitse luettelosta kielen koodi ja kirjoita
se numeropainikkeiden avulla (sivu 61).
Kun olet valinnut kielen koodin (4 numeroa) kerran, se tulee
myöhemmin näkyviin.
43FI
Asetukset ja säädöt
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SUOMI
ENGLISH
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
pAUDIO
Vaihtaa äänen kielen.
• ALKUPERÄINEN: levyn ensisijainen kieli
• ENGLISH (ENGLISH)
• FRANÇAIS (FRENCH)
• DEUTSCH (GERMAN)
• ITALIANO (IT
A LIAN)
• ESPAÑOL (SPANISH)
• NEDERLANDS (DUTCH)
• DANSK (DANISH)
• SVENSKA (SWEDISH)
• SUOMI (FINNISH)
• NORSK (NORWEGIAN)
• PORTUGUÊS (PORTUGUESE)
•
(RUSSIAN)
• CHINESE (CHINESE)
• JAPANESE (JAPANESE)
• MUUT/
Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET) Z
Paina SET UP -painiketta ja valitse NÄYTTÖASETUKSET.
NÄYTTÖASETUKSET
-näytön avulla voit muuttaa näytön
asetuksia toiston mukaan.
Oletusasetukset on alleviivattu.
NÄYTTÖASETUKSET
TV TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
SETUP
ja sitten
.
Asetukset ja säädöt
pTV-TYYPPI
Tällä toiminnolla voit valita liitettävän television
kuvasuhteen.
• 16:9: kun liität soittimeen laajakuvatelevision.
• 4:3 LETTER BOX: kun liität soittimeen tavallisen
television. Näyttää kuvan laajana siten, että
kuvaruudun ala- ja ylälaitaan jää musta raita.
• 4:3 PAN SCAN: kun liität soittimeen tavallisen
television. Näyttää laajan kuvan siten, että osa kuvasta
rajautuu pois.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen yhteydessä 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN
SCAN valitaan automaattisesti.
44FI
pNÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
Ottaa näytönsäästäjän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Jos näytönsäästäjä on käytössä, näytönsäästökuva tulee
näkyviin, jos jätät laitteen tai kaukosäätimen tauko- tai
pysäytystilaan vähintään 15 minuutiksi tai soitat CDlevyä yli 15 minuuttia. Näytönsäästäjä suojaa näyttöä
vahingoittumiselta.
• KÄYTÖSSÄ: ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
• EI KÄYT.: poistaa näytönsäästäjän käytöstä.
pTAUSTA
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee television
kuvaruutuun, kun soitin on pysäytystilassa tai soittaa CDlevyä.
• KANSIKUVA: Kansikuva tulee näkyviin taustalle,
mutta vain, jos kansikuva on jo tallennettu levylle.
• GRAFIIKKAKUV
A: Soittimen muistiin ennakolta
tallennettu grafiikkakuva tulee näkyviin taustalle.
• SININEN: T
austaväri on sininen.
• MUSTA: Taustaväri on musta.
Huomautus
Jos soitat levyä, joka ei sisällä kansikuvaa, ja TAUSTA-asetuksena
on KANSIKUVA, soittimeen tallennettu grafiikkakuva tulee
automaattisesti näkyviin taustalle.
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET)
Z
Paina SET UP -painiketta ja valitse MUKAUTETUT
ASETUKSET.
MUKAUTETUT ASETUKSET -näytön avulla voit asettaa
soittoasetuksia.
Oletusasetukset on alleviivattu.
MUKAUTETUT ASETUKSET
EURO AV-LÄHTÖ:
AUTOM. TOISTO:
NÄYTÖNKIRKKAUS:
TAUKOTILA:
KÄYTÖNVALVONTA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SETUP
VIDEO
EI KÄYT.
KIRKAS
AUTO
pTAUKOTILA (vain DVD)
Valitsee taukotilan kuvan tyypin.
• AUTO: Dynaamisesti liikkuvia kohteita sisältävä kuva
toistuu värinättömänä. V alitse nor maalisti tämä asetus.
• RUUTU: Kuva, joka ei sisällä dynaamisesti liikkuvia
kohteita, toistuu suuritarkkuuksisena.
pKÄYTÖNVALVONTA/
Voit asettaa salasanan ja rajoitustason, joka on käytössä
toistaessasi sellaisia DVD-levyjä, jotka sisältävät
toistorajoituksia lapsia varten.
Katso lisätietoja kohdasta “Rajoitettu käyttö lapsia varten
(Käytönvalvonta)”.
ja sitten
.
Asetukset ja säädöt
pEURO AV -LÄHTÖ
Valitsee menetelmän, jota käytetään videosignaalien
lähettämiseen soittimen takapaneelissa olevista EURO AV
1 (RGB)-TV -liitännöistä.
• VIDEO: lähettää videosignaaleja.
• S VIDEO: lähettää S-videosignaaleja.
• RGB: lähettää RGB-signaaleja.
Huomautuksia
• Jos televisio ei pysty ottamaan vastaan S video- tai RGB-signaaleja,
television kuvaruudulla ei näy kuvaa, vaikka valitsisit S VIDEOtai RGB-asetuksen. Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
• Jos televisiossa on vain yksi EURO AV IN -liitäntä, älä valitse
asetukseksi S VIDEO -vaihtoehtoa.
pAUTOM. TOISTO
Valitsee automaattisen toiston tilan, kun kytket
verkkojohdon pistorasiaan.
• EI KÄYT.: ottaa automaattisen toiston aloittavat asetukset
“AJASTIN”, “DEMO1” ja “DEMO2” pois käytöstä.
• AJASTIN: aloittaa levyn toiston automaattisesti, kun kytket
verkkojohdon pistorasiaan. Liittämällä ajastimen (ei sisälly
vakiovarusteisiin) voit aloittaa toiston milloin haluat.
• DEMO1: aloittaa esittelyn 1 toiston automaattisesti.
• DEMO2: aloittaa esittelyn 2 toiston automaattisesti.
pNÄYTÖNKIRKKAUS
Säätää etupaneelin näytön kirkkautta.
• KIRKAS: muuttaa etupaneelin näytön kirkkaaksi.
• TUMMA: muuttaa etupaneelin näytön tummaksi.
• EI KÄYT.: ottaa etupaneelin valaistuksen pois käytöstä.
45FI
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET)
2
Rajoitettu käyttö lapsia varten
(Käytönvalvonta)
Paina SET UP -painiketta ja valitse MUKAUTETUT
ASETUKSET.
Joidenkin DVD-levyjen soittamista voidaan rajoittaa
käyttäjien iän per usteella. V oit määrittää toiston
rajoitukset käytönvalvontatoiminnon avulla.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Vahvista salasana antamalla se
uudelleen ja paina sitten ENTER .
MUKAUTETUT ASETUKSET
EURO AV-LÄHTÖ:
AUTOM. TOISTO:
NÄYTÖNKIRKKAUS:
TAUKOTILA:
KÄYTÖNVALVONTA
VIDEO
EI KÄYT.
KIRKAS
AUTO
Palaa painamalla RETURN .
Peruuta painamalla SETUP .
Asetukset ja säädöt
3
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
1
SETUP
Kirjoita numeropainikkeiden avulla salasana, jossa
on neljä merkkiä, ja paina ENTER-painiketta.
Merkit muuttuvat tähdiksi ( ), ja näkyviin tulee
ikkuna, jossa voit vahvistaa salasanan.
ja sitten
.
Valitse >/. -painikkeen avulla KÄYTÖNVALVONTA
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Vahvista salasana kirjoittamalla se
numeropainikkeiden avulla ja paina ENTERpainiketta.
Näkyviin tulee ikkuna, jonka avulla voit määrittää
toiston rajoitukset ja vaihtaa salasanan.
MUKAUTETUT ASETUKSET
MUKAUTETUT ASETUKSET
EURO AV-LÄHTÖ:
AUTOM. TOISTO:
NÄYTÖNKIRKKAUS:
TAUKOTILA:
KÄYTÖNVALVONTA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana. Anna nelinumeroinen
salasana ja paina sitten ENTER .
p Jos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan. Ohita vaihe 2.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
4
ENTER
.
EI KÄYT.
USA
ja sitten
.
SETUP
Valitse VAKIO >/. -painikkeen avulla ja paina sen
jälkeen / -painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
Palaa painamalla RETURN .
Peruuta painamalla SETUP .
Palaa painamalla RETURN .
Peruuta painamalla SETUP .
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
ja sitten
SETUP .
p Jos et ole vielä asettanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit asettaa
salasanan.
46FI
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
VIDEO
EI KÄYT.
KIRKAS
AUTO
EI KÄYT.
USA
ja sitten
.
SETUP
5
Valitse toistonrajoitustason vakioksi haluamasi
alue >/. -painikkeen avulla ja paina sen jälkeen
/ -painiketta.
Jos valitset MUUT /, valitse vakion koodinumer o
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta ja kirjoita se
numeropainikkeiden avulla.
Salasanan muuttaminen
1 Valitse vaiheessa 3 MUUT A SALASANA>/. painikkeen avulla. Paina sen jälkeen /- tai ENTERpainiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit vaihtaa salasanan.
2 Toimi vaiheissa 2 ja 3 annettujen ohjeiden mukaan ja
kirjoita uusi salasana.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
6
ja sitten
.
SETUP
Valitse TASO >/. -painikkeen avulla ja paina sen
jälkeen / -painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
7
Kun asetat toistorajoitustason ja asetat soittimeen DVD-levyn,
KÄYTÖNVALVONTA-näyttö tulee näkyviin. Poista
käytönvalvonta käytöstä antamalla salasana.
Taso palaa alkuperäisten asetusten mukaiseksi, kun lopetat DVDlevyn toiston.
z Jos olet unohtanut salasanan
Poista nykyinen salasana vaiheessa 2 antamalla 6-numeroinen
luku “199703”. Anna uusi salasana toimimalla vaiheen 2 ohjeiden
mukaisesti.
Huomautuksia
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
z Voit ottaa käytönvalvonnan pois käytöstä, kun olet asettanut
DVD-levyn soittimeen (Käytönvalvonta peruutettu tilapäisesti)
EI KÄYT.
EI KÄYT.
8:
7: NC17
6:
R
5:
ja sitten
.
SETUP
• Jos toistat DVD-levyä, jossa ei ole käytönvalvontatoimintoa,
levyn toistoa ei voi rajoittaa tämän soittimen avulla.
• Jos et määritä salasanaa, et voi muuttaa toiston rajoituksen
asetuksia.
• Järjestelmä voi antaa kehotuksen vaihtaa käytönvalvontatasoa
joidenkin DVD-levyjen toiston aikana. Anna tällöin salasana ja
vaihda tasoa.
Taso palaa alkuperäisten asetusten mukaiseksi, kun lopetat
DVD-levyn toiston.
Valitse haluamasi taso >/. -painikkeen avulla ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
4:
PG13
USA
ja sitten
.
SETUP
Mitä pienemmän arvon määrität, sitä tarkemmat ovat
rajoitukset.
Normaaliin näytön palauttaminen
Paina SET UP -painiketta.
Käytönvalvonnan poistaminen käytöstä ja DVDlevyn toistaminen salasanan antamisen jälkeen
Aseta TASO-kohtaan vaihtoehto EI KÄYT . vaiheessa 7 ja
paina · -painiketta.
47FI
Asetukset ja säädöt
Aseta painamalla ensin
ENTER . Peruuta painamalla
EI KÄYT.
USA
USA
MUUT
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT
ASETUKSET)
Äänen asetukset
(AUDIOASETUKSET)
Paina SET UP -painiketta ja valitse AUDIOASETUKSET.
AUDIOASETUKSET
-näytön avulla voit muuttaa äänen
asetuksia toiston mukaan.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Asetukset ja säädöt
Vakio
Koodinumero
Itävalta
2046
Belgia
2057
Kanada
2079
Kiina
2092
Tanska
2115
Suomi
2165
Ranska
2174
Saksa
2109
Hong Kong
2219
Indonesia
2238
Italia
2254
Japani
2276
Malesia
2363
Alankomaat
2376
Norja
2379
pAUDIO VAIMENNUS
Valitsee LINE OUT (AUDIO)- ja EURO AV (1, 2) liitäntöjen lähtötason asetuksen liitettävän äänilaitteen
mukaisesti.
• EI KÄYT.: poistaa äänenvaimennuksen käytöstä.
• KÄYTÖSSÄ: vähentää äänen lähtötasoa niin, ettei ääni
säröydy.
Filippiinit
2424
Huomautus
Venäjä
2489
Tämä asetus ei vaikuta liitäntöjen DIGITAL OUT OPTICAL ja
COAXIAL lähtötasoon.
Singapore
2501
Espanja
2149
Ruotsi
2499
Sveitsi
2086
Taiwan
2543
Thaimaa
2528
Iso-Britannia
2184
AUDIOASETUKSET
AUDIO VAIMENNUS:
EI KÄYT.
AUDIO DRC:
VAKIO
RAIDAN VALINTA:
EI KÄYT.
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
KÄYTÖSSÄ
DIGITAALILÄHTÖ:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SETUP
ja sitten
.
pAUDIO DRC (Dynamic Range Control)
Tekee DVD-levyn äänestä selkeän, vaikka säätäisit
äänenvoimakkuuden hyvin matalaksi esimerkiksi illalla.
Tämä toiminto vaikuttaa DIGIT AL OUT -liitännöistä
saatavaan signaaliin vain silloin, kun DIGIT AALILÄHTÖvaiheen PCM-asetuksena on KÄYTÖSSÄ. T oiminto
vaikuttaa myös liitännöistä LINE OUT (AUDIO) ja EURO
AV (1, 2) saatavaan signaaliin.
• VAKIO: Tämä on nor maali asetus.
• TV: Tekee matalista äänistä selkeitä, vaikka
äänenvoimakkuus olisi pieni, ja parantaa äänentoistoa
esimerkiksi kuunneltaessa yöllä. Tämä asetus on
erityisen hyödyllinen, jos kuuntelet ääntä television
kaiuttimista.
• LAAJA ALUE: T
uottaa elävän esityksen
tilavaikutelman. Jos kaiuttimet ovat laadukkaat,
asetuksen vaikutus on erityisen tehokas.
Huomautus
Jos toistat DVD-levyjä, joissa ei ole AUDIO DRC -toimintoa,
saattaa olla, että ääneen ei voi vaikuttaa.
48FI
pRAIDAN VALINTA
Määrittää eniten kanavia sisältävän ääniraidan
ensisijaiseksi, kun toistat DVD-levyä, jota äänitettäessä on
käytetty useita äänimuotoja. Jos monia äänikanavia on
äänitetty PCM-, DTS-, MPEG AUDIO- tai Dolby Digital muotoon, soitetaan suurinumer oisinta PCM-, DTS-,
MPEG AUDIO- tai Dolby Digital -muotoon äänitettyä
kanavaa.
• EI KÄYT.: Ensisijaisuutta ei ole määritetty .
• AUTO: Ensisijaisuus on määritetty .
pDIGITAALILÄHTÖ
Valitsee liitännöistä DIGIT AL OUT OPTICAL ja
COAXIAL lähtevät signaalit.
• KÄYTÖSSÄ: Valitse nor maalisti tämä asetus. Jos valitset
asetukseksi KÄYTÖSSÄ, valitse kohtien DOLBY
DIGITAL, MPEG ja DTS asetukset. Katso asetusohjeet
kohdasta “Digitaalisen lähdön signaalin valitseminen”.
• EI KÄYT.: kun soitin ei syötä äänisignaaleja liitännöistä
DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL ja valitset tämän
asetuksen, digitaalisen piirin vaikutus analogiseen on
mahdollisimman pieni.
Huomautuksia
Huomautuksia
• Soitettaessa ääniraitoja 96 kHz:n näytteenottotaajuudella
DIGITAL OUT (OPTICAL, COAXIAL) -liitännästä lähtevät
signaalit muunnetaan 48 kHz:n (näytteenottotaajuus)
signaaleiksi. Jos signaalit tulevat LINE OUT (AUDIO) liitännästä, näytteenottotaajuus pysyy 96 kHz:nä, ja liitännästä
lähtevät signaalit muuttuvat analogisiksi signaaleiksi.
• Jos valitset asetukseksi EI KÄYT., et voi valita kohtien DOLBY
DIGITAL, MPEG ja DTS asetuksia.
pÄÄNIMIKSAUS*
Vaihtaa miksaustapaa, kun toistat DVD-levyä, jolle on
tallennettu vähintään 3-kanavainen Dolby Digital -ääni.
• DOLBY SURROUND: kun soitin on liitetty
äänilaitteeseen, jossa on Dolby Digital (Pr o Logic).
• NORMAALI: kun soitin on liitetty tavalliseen
äänilaitteeseen.
* Asetus vaikuttaa seuraaviin liitäntöihin:
–LINE OUT (AUDIO ) -liitännät
–DIGITAL OUT (OPTICAL, COAXIAL) -liitännät.
49FI
Asetukset ja säädöt
• Jos tämän vaihtoehdon arvoksi asetetaan AUTO, kieli saattaa
vaihtua KIELEN ASETUS -näytön AUDIO-asetuksen vuoksi.
RAIDAN VALINTA -asetus on ensisijainen KIELEN ASETUS näytön AUDIO-asetukseen verrattuna (sivu 43).
• Jos asetat AUDIOASETUKSET-vaiheen DTS-asetukseksi EI
KÄYT., DTS-ääniraitaa ei toisteta, vaikka asettaisit tämän
vaihtoehdon arvoksi AUTO ja suurinumeroisin kanava olisi
äänitetty DTS-muotoon.
• Jos PCM-, DTS-, MPEG AUDIO- ja Dolby Digital -ääniraitojen
suurimpien kanavien numerot ovat samat, soitin valitsee
PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEG AUDIO -ääniraidat tässä
järjestyksessä.
• Joissakin DVD-levyissä ensisijainen ääni on ennalta määritetty.
Tällöin DTS-, MPEG AUDIO- tai Dolby Digital -muotoa ei voi
määrittää ensisijaiseksi AUTO-asetuksen avulla.
Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET)
Digitaalisen lähdön signaalin
valitseminen
Jos valitset asetukseksi KÄYTÖSSÄ, valitse kohtien
DOLBY DIGITAL, MPEG ja DTS asetukset.
Voit vaihtaa audiosignaalien lähtötavan, kun liität
digitaalisella liitännällä var ustetun vastaanottimen
(vahvistimen), kiinteällä dekooderilla (Dolby Digital,
MPEG tai DTS) varustetun äänilaitteen tai DA T- tai MDdekin DIGITAL OUT OPTICAL- tai COAXIAL -liitännän
kautta käyttämällä optista tai koaksiaalista digitaalista
liitäntäjohtoa. Lisätietoja liittämisestä on sivuilla 12 ja 13.
Asetukset ja säädöt
AUDIOASETUKSET
AUDIO VAIMENNUS:
EI KÄYT.
AUDIO DRC:
VAKIO
RAIDAN VALINTA:
EI KÄYT.
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
KÄYTÖSSÄ
DIGITAALILÄHTÖ:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
Aseta painamalla ensin
ENTER . Lopeta painamalla
SETUP
ja sitten
.
pDOLBY DIGITAL
Valitsee Dolby Digital -signaalit liitännöistä DIGIT AL
OUT OPTICAL ja COAXIAL lähteviksi signaaleiksi. Et voi
valita tätä asetusta, jos valitset DIGIT AALILÄHTÖasetukseksi EI KÄYT.
• D-PCM (äänimiksaus-PCM): kun toistat Dolby Digital ääniraitoja, äänilähtösignaalit yhdistyvät 2 kanavalle.
AUDIOASETUKSET
-näytön ÄÄNIMIKSAUSasetuksilla voit valita, ovatko signaalit Dolby (Pr o
Logic) -järjestelmän mukaisia vai eivät.
• DOLBY DIGIT
AL: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen,
jossa on kiinteä Dolby Digital -dekooderi.
Huomautus
Jos liität soittimen audiolaitteeseen, jossa ei ole kiinteää Dolby
Digital -dekooderia, älä aseta AUDIOASETUKSET-vaiheen
DOLBY DIGITAL -asetukseksi vaihtoehtoa DOLBY DIGITAL.
Muutoin käy niin, että kun toistat Dolby Digital -ääniraitaa,
kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu voimakas ääni,
joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.
50FI
pMPEG
Valitsee MPEG AUDIO -signaalit liitännöistä DIGIT AL
OUT OPTICAL ja COAXIAL lähteviksi signaaleiksi. Et voi
valita tätä asetusta, jos valitset DIGIT AALILÄHTÖasetukseksi EI KÄYT.
• PCM: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa ei ole
kiinteää MPEG-dekooderia. Jos toistat MPEG AUDIO ääniraitoja, soitin syöttää MPEG AUDIO -signaaleista
saadut ster eosignaalit liitännöistä DIGIT AL OUT
OPTICAL ja COAXIAL.
• MPEG: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa on
kiinteä MPEG-dekooderi.
Huomautus
Jos liität soittimen audiolaitteeseen, jossa ei ole kiinteää MPEGdekooderia, älä aseta AUDIOASETUKSET-vaiheen MPEGasetukseksi vaihtoehtoa MPEG. Muutoin käy niin, että kun
toistat MPEG AUDIO -ääniraitaa, kaiuttimista kuuluu
voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
Huomautus
Jos valitset AUDIOASETUKSET-vaiheen DIGITAALILÄHTÖasetukseksi KÄYTÖSSÄ ja sitten MPEG-asetukseksi MPEG,
soitin soittaa analogisen MPEG-äänen vain etukaiuttimista.
pDTS
Valitsee DTS-signaalit liitännöistä DIGIT AL OUT
OPTICAL ja COAXIAL lähteviksi signaaleiksi. Et voi
valita tätä asetusta, jos valitset DIGIT AALILÄHTÖasetukseksi EI KÄYT.
• EI KÄYT.: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole kiinteää DTS-dekooderia.
• KÄYTÖSSÄ: kun soitin on liitetty äänilaitteeseen, jossa
on kiinteä DTS-dekooderi.
Huomautus
Valitse asetus oikein. Muutoin kaiuttimista ei kuulu ääntä tai
niistä kuuluu ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
• Älä toista DTS-ääniraitoja liittämättä soitinta
audiolaitteeseen, jossa on kiinteä DTS-dekooderi.
Et kuule DTS-ääntä, jos et liitä soitinta
audiolaitteeseen, jossa on kiinteä DTS-dekooderi.
• Kun toistat CD-levyllä olevaa DTS-ääniraitaa, LINE
OUT (AUDIO) -liitännöistä voi kuulua voimakas
ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi sekä
kaiuttimia.
• Kun toistat DVD-levyllä olevaa DTS-ääniraitaa,
LINE OUT (AUDIO) -liitännöistä ei kuulu ääntä.
Huomautuksia CD-levyllä olevien DTS-ääniraitojen soittamisesta
• Älä soita DTS-ääniraitoja liittämättä soitinta audiolaitteeseen,
jossa on kiinteä DTS-dekooderi. Soitin syöttää DTS-signaalin
liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL, vaikka
asetusnäytön AUDIOASETUKSET-vaiheen DTS-asetuksena
olisi EI KÄYT., mikä saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
• Valitse audioasetukseksi STEREO, kun soitat CD-levyllä olevia
DTS-ääniraitoja. (Katso “Äänen vaihtaminen” sivulla 30.) Jos
valitset äänien asetukseksi V tai O, liitännöistä DIGITAL OUT
OPTICAL ja COAXIAL ei tule ääntä.
Huomautuksia DVD-levyllä olevien DTS-ääniraitojen
soittamisesta
Jos muutat kaukosäätimen signaalin asetusta, voit ohjata
televisiota vakiovar usteisiin kuuluvalla kaukosäätimellä.
Oletusasetus on, että kaukosäätimellä voi ohjata Sonytelevisioita, joissa on g-merkintä.
Jos liität soittimen Sony-A V -vastaanottimeen
(vahvistimeen), voit säätää myös vastaanottimen
(vahvistimen) äänenvoimakkuutta vakiovar usteisiin
sisältyvällä kaukosäätimellä.
TV/DVD•AV CENTERkytkin
Numeropainikkeet
1/u (POWER)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Television ohjaaminen kaukosäätimellä
1
Liu’uta TV/DVD•AV CENTER-kytkin asentoon TV.
2
Pidä 1/u (POWER) -painiketta alhaalla ja kirjoita
television valmistajakoodi (katso taulukkoa)
numeropainikkeiden avulla. Vapauta sitten 1/u
(POWER) -painike.
Ohjattavien televisioiden koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi koodinumer o, yritä
kirjoittaa ne yksi kerrallaan, kunnes löydät koodin, joka
toimii televisiosi kanssa.
Huomautuksia
• Aiemmin määritetty koodi poistuu, kun kirjoitat uuden
koodinumeron.
• Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, koodinumero voi
palautua arvoon 01 (Sony). Aseta oikea koodinumero
uudelleen.
51FI
Asetukset ja säädöt
• LINE OUT (AUDIO) -liitännöistä ei kuulu ääntä.
• Jos liität soittimen audiolaitteeseen, jossa ei ole kiinteää DTSdekooderia, älä aseta asetusnäytön DIGITAALILÄHTÖvaiheen DTS-asetukseksi vaihtoehtoa KÄYTÖSSÄ. Muutoin
käy niin, että kun toistat DTS-ääniraitaa, kaiuttimista kuuluu
voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.
• Kun asetat AUDIOASETUKSET-vaiheen DTS-asetukseksi EI
KÄYT., liitännöistä DIGITAL OUT OPTICAL ja COAXIAL ei
tule ääntä, vaikka toistat DVD-levyillä olevia DTS-ääniraitoja.
Television tai AVvastaanottimen
(vahvistimen) ohjaaminen
vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä Z
Television tai AV-vastaanottimen (vahvistimen) ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä
Voit ohjata televisiota alla mainituilla painikkeilla, kun
asetat TV/DVD•AV CENTER-kytkimen asentoon TV.
Valmistaja
Koodinumero
Sony (oletus)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
TV PROG
Philips
06, 07, 08
VOL
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Painike
Toiminto
Thomson
43
1/u (POWER)
Toshiba
38
Television virran kytkeminen ja
katkaiseminen
TV/VIDEO
Television tulolähteen (televisio tai
kuvanauhuri) valitseminen
TV/DVD*
Television tulolähteen (televisio tai CD-/
DVD-soitin) valitseminen
VOL
Television äänenvoimakkuuden säätäminen
TV PROG
Television kanavapaikan valitseminen
WIDE MODE
Laajakuvatoiminnon valitseminen ja
poistaminen käytöstä
Numeropainikkeet
ja ENTERpainike
Television kanavapaikan valitseminen
TV/DVD•AV CENTERkytkin
Numeropainikkeet
?
1/u (POWER)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV/DVD*
WIDE MODE
ENTER
TV/VIDEO
ENTER
Asetukset ja säädöt
* Jos liität soittimen televisioon EURO AV OUT -liittimen avulla,
soitin muuttuu automaattisesti television tulolähteeksi, kun
aloitat soiton tai painat jotakin muuta kuin 1/u (POWER) painiketta. Palauta tällöin televisio tulolähteeksi painamalla
TV/DVD-painiketta.
Huomautuksia
• Joitakin televisioita ei ehkä voi ohjata kaukosäätimellä tai
kaikkia yllä olevia painikkeita ei ehkä voi käyttää.
• Jos valitset television kanavapaikan numeropainikkeilla, paina
ensin ? -painiketta ja sen jälkeen kanavapaikan numeron
mukaisia numeropainikkeita.
52FI
AV-vastaanottimen (vahvistimen)
ohjaaminen kaukosäätimellä
1
Liu’uta TV/DVD•AV CENTER-kytkin asentoon
DVD•AV CENTER.
2
Pidä painiketta 1/u (POWER) alhaalla ja kirjoita AVvahvistimen valmistajan koodi (katso alla olevaa
taulukkoa) numeropainikkeiden avulla. Vapauta
sitten painike 1/u (POWER).
Koodinumero
Sony
91 (oletus), 88, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sunsui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
TV Vol
90*
Asetukset ja säädöt
Valmistaja
* Kun asetat koodinumeron 90, voit säätää television
äänenvoimakkuutta, vaikka TV/DVD•AV CENTER -kytkin
olisi DVD•AV CENTER -puolella, jos et ohjaa AV-vastaanotinta
(vahvistinta) kaukosäätimellä.
Ohjattavien vastaanottimien (vahvistimien)
koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi koodinumer o, yritä
kirjoittaa ne yksi kerrallaan, kunnes löydät koodin, joka
toimii vahvistimesi kanssa.
Voit myös muuttaa A V-vastaanottimen
äänenvoimakkuutta VOL -painikkeella.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VOL
Huomautus
Kaikkia AV-vastaanottimia (vahvistimia) ei ehkä voi ohjata
kaukosäätimellä.
53FI
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista ongelmista
käyttäessäsi tätä soitinta, yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virta
Virta ei ole kytkettynä.
/ Jos 1/u (POWER) -painikkeen yläpuolella oleva
merkkivalo ei pala, tarkista, onko verkkojohto
kytketty pitävästi.
Kuva
Kuvaa ei näy.
/ Tarkista, että soitin on liitetty pitävästi.
/ Videoliitäntäjohto on vioittunut. Vaihda se uuteen.
/ Varmista, että soitin on liitetty television
videotuloliitäntään. (sivu 8)
/ Varmista, että televisioon on kytketty virta.
/ Valitse televisiosta videotulo, niin että televisio
näyttää tämän laitteen lähettämää kuvaa.
Kuvaan tulee kohinaa.
/ Puhdista levy.
/ Jos DVD-soittimesta tulevan kuvan on kuljettava
kuvanauhurin kautta ennen kuin se näkyy
television kuvaruudussa, joihinkin DVD-ohjelmiin
liitetty kopiointisuojaus saattaa huonontaa kuvan
laatua. Jos kuvan laatu ei parane tarkastettuasi
laitteen liitännät, yritä liittää DVD-soitin suoraan
television S-videotuloliitäntään (jos televisiossasi
on tämä liitäntä). (sivu 8)
/ Kuvaan tulee kohinaa, kun soitin on liitetty
televisioon kuvanauhurin kautta. Älä liitä soitinta
kuvanauhuriin. Liitä DVD- soitin suoraan
televisioon. (sivu 9)
Kuvaruudun kuvasuhdetta ei voi muuttaa
laajakuvan ollessa käytössä, vaikka asetusnäytön
NÄYTTÖASETUKSET-vaiheessa asetukseksi olisi
valittu TV-TYYPPI.
/ DVD-levyn kuvasuhde on määritetty valmiiksi.
/ Liitä soitin suoraan televisioon, jos käytät
liitäntään S-videokaapelia. Muutoin kuvasuhdetta
ei voi vaihtaa.
/ Kaikkien televisioiden kuvasuhdetta ei ehkä voi
muuttaa.
Etupaneelin näytössä näkyy 5 merkin (kirjaimia
tai numeroita) pituinen teksti.
/ Automaattinen vianmääritystoiminto on
aktivoitunut. Toimi sivulla 57 olevan taulukon
ohjeiden mukaan.
54FI
Kuva näkyy mustavalkoisena.
/ Aseta asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen asetus EURO AV -LÄHTÖ televisiosi
mukaan sopivaksi. (sivu 45)
/ Joidenkin televisioiden yhteydessä kuva saattaa
muuttua mustavalkoiseksi NTSC-värijärjestelmällä
tallennettua levyä toistettaessa.
Ääni
Kuuluu kohinaa.
/ Puhdista levy.
/ Kun soitat CD-levyllä olevia DTS-ääniraitoja, LINE
OUT -liitännöistä kuuluu kohinaa. (sivu 50)
Äänessä on säröä.
/ Valitse tällöin asetusnäytön AUDIOASETUKSETvaiheen AUDIO VAIMENNUS -asetukseksi
KÄYTÖSSÄ.
Äänen stereovaikutelma katoaa, kun soitat
VIDEO CD- tai CD-levyä.
/ Valitse ohjausvalikkonäytön AUDIO-asetukseksi
STEREO. (sivu 30)
/ Varmista, että soitin on liitetty oikein. (sivut 8, 11,
13)
Ääni kuuluu vain keskikaiuttimesta.
/ Joidenkin levyjen yhteydessä ääni saattaa kuulua
vain keskikaiuttimesta.
Toiminta
Kaukosäädin ei toimi.
/ Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja soittimen
välistä.
/ Käytä kaukosäädintä soittimen lähellä.
/ Suuntaa kaukosäädin soittimen g -tunnistimeen.
/ Jos kaukosäätimen paristot alkavat heikentyä,
vaihda ne kaikki uusiin.
Levy ei soi.
/ Laitteessa ei ole levyä (television kuvaruudussa
näkyy teksti “Aseta levy.”).
Aseta laitteeseen levy.
/ Aseta levy lokeroon niin, että sen toistettava puoli
on alaspäin.
/ Puhdista levy.
/ Soittimella ei voi toistaa esimerkiksi CD ROM tietolevyjä. (sivu 5) Aseta soittimeen DVD-, VIDEO
CD- tai CD-levy.
/ Tarkista DVD-levyn aluekoodi. (sivu 4)
/ Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta. Poista
levy ja kytke soittimeen virta noin puoleksi
tunniksi. (sivu 6)
Soitin ei aloita levyjen soittoa alusta.
/ Laitteessa on valittu jatkuva soitto, satunnaissoitto
tai ohjelmoitu soitto. Paina CLEAR-painiketta.
(sivut 33-38)
/ Laitteesta on valittu toistonjatkamistoiminto. Paina
etupaneelin tai kaukosäätimen p
-painiketta
ennen levyn soiton aloittamista. (sivu 19)
/ Kun soitat DVD-levyä, television kuvaruutuun
tulee automaattisesti nimikevalikko tai DVDvalikko, ja kun soitat VIDEO CD -levyä PBCtoiminnoilla, television kuvaruutuun tulee
automaattisesti asetusnäyttö.
55FI
Lisätietoja
Ääntä ei kuulu.
/ Tarkista, että soitin on liitetty pitävästi.
/ Audioliitäntäjohto on vioittunut. Vaihda se uuteen.
/ Varmista, että soitin on liitetty vastaanottimen
(vahvistimen) audiotuloliitäntöihin. (sivu 11)
/ Varmista, että televisioon ja vastaanottimeen
(vahvistimeen) on kytketty virta.
/ Varmista, että olet valinnut soittimen kuunteluun
tarvittavan asetuksen vastaanottimesta
(vahvistimesta).
/ Soitin on taukotilassa tai hidastussoittotilassa.
Palaa normaalisoittotilaan painamalla · painiketta.
/ Laite tekee pikasiirron eteenpäin (1) tai 2))
tai taaksepäin (10 tai 20). Palaa
normaalisoittotilaan painamalla · -painiketta.
/ Kun soitat Dolby Digital- tai MPEG AUDIO ääniraitaa ja haluat saada lähtösignaalin DIGITAL
OUT -liitännöistä, valitse asetusnäytön
DIGITAALILÄHTÖ-asetukseksi vaihtoehto
KÄYTÖSSÄ. Muutoin DIGITAL OUT -liitännöistä
ei tule signaalia. (sivu 49)
/ Kun toistat DTS-ääniraitoja, LINE OUT (AUDIO) liitännöistä ei kuulu ääntä. (sivu 50)
Surround-äänen tilavaikutelmaa on vaikea
kuulla, kun soitat Dolby Digital -ääniraitaa.
/ DVD-levyn mukaan voi olla, että lähtösignaali ei
ole täydellinen 5.1-kanavasignaali, vaan mono- tai
stereosignaali, vaikka ääniraita olisikin Dolby
Digital -muodossa.
Vianmääritys
Soitin aloittaa DVD-levyn toiston
automaattisesti.
/ DVD-levyssä on automaattinen toistotoiminto.
Toisto keskeytyy automaattisesti.
/ Automaattinen taukosignaali saattaa olla
tallennettu levylle. Kun tällaista levyä soitetaan,
soitin lopettaa toiston signaalin kohdalla.
Soiton pysäytystä, hakua, hidastussoittoa,
jatkuvaa soittoa, satunnaissoittoa, ohjelmoitua
soittoa jne. ei voi käyttää.
/ Joissakin levyissä ei ehkä ole kaikkia yllä
mainittuja toimintoja.
Television kuvaruutuun tulevat viestit eivät ole
haluamaasi kieltä.
/ Valitse asetusnäytössä haluamasi
kuvaruutunäytön kieli KIELEN ASETUS -vaiheen
NÄYTTÖ-kohdassa. (sivu 43)
Lisätietoja
Äänen kieltä ei voi vaihtaa DVD-levyn toiston
aikana.
/ DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä ääntä.
/ Äänen kielen vaihtaminen ei ole sallittua kyseisellä
DVD-levyllä.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa DVD-levyn
toiston aikana.
/ DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä
tekstitystä.
/ Tekstityksen kielen vaihtaminen ei ole sallittua
kyseisellä DVD-levyllä.
Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä DVD-levyn
toiston aikana.
/ Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä kaikissa DVDlevyissä.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa DVD-levyn toiston
aikana.
/ DVD-levylle ei ole tallennettu eri kulmia.
/ Vaihda kulmaa, kun etupaneelin näyttöön tulee
teksti ANGLE. (sivu 32)
/ Kuvakulmien vaihtaminen ei ole sallittua
kyseisellä DVD-levyllä.
Soitin ei toimi kunnolla.
/ Soittimen toimintaa saattaa häiritä esimerkiksi
staattinen sähkö tms.
Irrota verkkojohto ja liitä se uudelleen.
56FI
Etupaneelin näytössä ei näy mitään.
/ Asetusnäytön MUKAUTETUT ASETUKSET vaiheen NÄYTÖNKIRKKAUS-asetuksena on EI
KÄYT.
Valitse NÄYTÖNKIRKKAUS-asetukseksi KIRKAS
tai TUMMA. (sivu 45)
Levylokero ei avaudu, ja etupaneelin näytössä on
sana “LOCKED”.
/ Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Automaattinen vianmääritystoiminto
Automaattinen vianmääritystoiminto ehkäisee soittimen virheellistä toimintaa tuomalla etupaneelin näyttöön viisi merkkiä
sisältävän vilkkuvan huoltokoodin (kirjaimen ja numeroiden yhdistelmä). Jos etupaneelin näytössä näkyy tällainen koodi,
toimi seuraavan taulukon ohjeiden mukaan.
Kolme ensimmäistä merkkiä
Syy ja/tai korjaustoimenpide
C13
•Levy on likainen.
/Puhdista levy puhdistusliinalla. (sivu 6)
C31
•Levyä ei ole asetettu soittimeen oikein.
/Avaa levylokero ja aseta levy oikein.
Exx (xx on mikä tahansa numero)
•Automaattinen vianmääritystoiminto on estänyt soitinta toimimasta virheellisesti.
/Kun otat yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoliikkeeseen, ilmoita tämä viisi merkkiä sisältävä huoltokoodi. (esimerkki: E:61:10)
Lisätietoja
57FI
Tekniset tiedot
CD/DVD-soitin
Yleistä
Laser
Puolijohdelaser
Signaalijärjestelmä
PAL /(NTSC)
Käyttöjännite
220-240V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
16 W
Mitat (noin)
Ääniominaisuudet
430 x 95 x 305 mm (l/k/s) ulkonevat osat
mukaan lukien
Taajuusvaste
Lisätietoja
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz - 44 kHz (±0,5
dB)*
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz - 22 kHz (±0,5
dB)
CD-soitin: 2 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Häiriöetäisyys
Yli 110 dB (vain LINE OUT (AUDIO) liitännät)
Harmoninen särö
Alle 0,0025 %
Dynamiikka
Yli 100 dB (DVD)
Yli 98 dB (CD)
Huojunta ja värinä
Alle mitattavan arvon (±0,001% W PEAK)
Liitäntätyyppi Lähtötaso
Kuormitusimpedanssi
LINE OUT
(AUDIO)
RCAliitännät
Yli 10 kilo-ohmia
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Optinen
-18 dBm
lähtöliitäntä
Aallonpituus:
660 nm
DIGITAL OUT
(COAXIAL)
RCAliitäntä
0,5 Vp-p
75 ohmia,
terminoitu
LINE OUT
(VIDEO)
RCAliitännät
1,0 Vp-p
75 ohmia,
negatiivinen
synkronointi
S VIDEO OUT
4-nastainen
mini-DINliitäntä
Y: 1,0 Vp-p
75 ohmia,
negatiivinen
synkronointi
75 ohmia,
terminoitu
C: 0,3 Vp-p
(PAL)
C: 0,286 Vp-p
(NTSC)
58FI
3,3 kg
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C
Käyttöympäristön kosteus
5 % - 90 %
Vakiovarusteet
Katso sivua 7.
* Mitattu LINE OUT (AUDIO) -liitännöistä. Soitettaessa PCMääniraitoja 96 kHz:n näytteenottotaajuudella DIGITAL OUT
(OPTICAL, COAXIAL) -liitännästä lähtevät signaalit muunnetaan
48 kHz:n (näytteenottotaajuus) signaaleiksi.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Lähtö- ja tuloliitännät
2 Vrms (50
kilo-ohmia)
Paino (noin)
Sanasto
Bittinopeus (sivu 38)
Arvo, joka ilmaisee DVD-levylle pakatun videodatan
määrän sekunnissa. Yksikkö on Mbps (megabittiä
sekunnissa). 1 Mbps merkitsee sitä, että tiedonsiirron
nopeus sekunnissa on 1 000 000 bittiä. Mitä suurempi
bittinopeus, sitä suurempi tietojen määrä. Tämä ei
kuitenkaan aina merkitse sitä, että kuvan laatu olisi
parempi.
Dolby Digital (sivut 13)
Dolby Laboratories Corporation -yhtiön kehittämä
digitaalinen äänenpakkaustekniikka. Tämä tekniikka
toimii 5.1-kanavaympäristössä. Takakanava on
stereofoninen, ja lisäksi tekniikka sisältää erillisen
subwoofer-kanavan. Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja käsitellään
digitaalisesti. Dolby Digital -järjestelmässä on samat
laadukkaat digitaaliset 5.1-kanavat kuin
elokuvateattereiden Dolby Digital -audiojärjestelmissä.
DTS (sivu 13)
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on Digital
Theater Systems, Inc:n kehittämä. Tämä tekniikka toimii
5.1-kanavaympäristössä. Takakanava on stereofoninen, ja
lisäksi tekniikka sisältää erillisen subwoofer-kanavan.
DTS-järjestelmässä on samat laadukkaat digitaaliset 5.1kanavat kuin elokuvateattereiden Dolby Digital audiojärjestelmissä. Kanavien erottelu on tehokasta, koska
kaikki kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja käsitellään
digitaalisesti.
DVD (sivu 4)
Jopa 8 tuntia elävää kuvaa sisältävä levy, vaikka se ei ole
tavallista CD-levyä suurempi.
Yksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn tietojen
tallennuskapasiteetti on 4,7 Gb (gigabittiä), eli sille
mahtuu seitsemän kertaa tavalliselle CD-levylle mahtuva
tietomäärä. Kaksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tietojen tallennuskapasiteetti on 8,5 Gb, yksikerroksisen
kaksipuolisen DVD-levyn 9,4 Gb ja kaksikerroksisen
kaksipuolisen DVD-levyn 17 Gb.
Jakso (sivu 5)
Jaksot ovat nimikkeitä lyhyempiä DVD-levylle
tallennettuja kuva- tai musiikkiosuuksia. Nimike koostuu
useista jaksoista. Voit etsiä haluamasi jakson
jaksonumeron perusteella.
Käytönvalvontatoiminnot (sivu 45)
DVD-laitteessa on toiminto, jolla levyjen soittoa voi
rajoittaa käyttäjän iän perusteella. Käytettävät rajoitukset
ovat kussakin maassa voimassa olevien rajoitusten
mukaisia. Eri levyjen rajoitukset ovat erilaisia. Kun
rajoitus aktivoituu, levyn soitto saattaa esimerkiksi estyä
kokonaan tai väkivaltaiset kohtaukset saatetaan ohittaa tai
korvata muilla kohtauksilla.
Monikielitoiminto (sivut 15, 31, 43)
Joissakin DVD-levyissä on mahdollisuus valita ohjelman
ääni tai tekstityksen kieli.
Monikulmatoiminto (sivu 32)
Joillekin DVD-levyille on tallennettu useita kuvakulmia
tietyistä kohtauksista.
MPEG AUDIO (sivu 13)
ISO/IEC-valtuutettu kansainvälinen
koodausjärjestelmästandardi äänisignaalien
pakkaamiseen. MPEG 1 toimii enintään kaksikanavaisessa
stereojärjestelmässä. DVD-levyissä käytettävä MPEG 2 tekniikka toimii enintään 7.1-kanavaympäristössä.
Nimike (sivu 5)
DVD-levyn pisimmät musiikki- tai kuvaosuudet, videoohjelman kuvaosuudet, elokuvat ja ääniohjelman
musiikkikappaleet ovat nimikkeitä. Voit etsiä haluamasi
nimikkeen nimikenumeron perusteella.
59FI
Lisätietoja
Dolby Pro Logic (sivu 49)
Dolby Laboratories Corporation -yhtiön surroundäänentoistoa varten kehittämä äänisignaalin
käsittelytekniikka. Jos tulosignaalissa on surroundkomponentti, Pro Logic -prosessori erottaa siitä etu-,
keski- ja takakanavien signaalit. Takakanava on
monoääninen.
Kuvatiedot ovat MPEG 2 -muodossa, joka on yksi
maailmanlaajuisista digitaalisen pakkaustekniikan
standardeista. Pakattujen kuvatietojen koko on noin 1/40
niiden alkuperäisestä koosta. DVD-järjestelmä käyttää
myös muuttuvanopeuksista koodaustekniikkaa, joka
muuttaa siirrettäviä tietoja kuvan tilan perusteella.
Äänitiedot tallennetaan Dolby Digital -muodossa sekä
PCM-muodossa, jolloin äänentoisto on entistä
todenmukaisempaa.
Lisäksi DVD-levyissä on useita muita kehittyneitä
toimintoja, kuten useita kuvakulma- ja kielivaihtoehtoja
sekä käytönvalvontatoimintoja.
Sanasto
PBC (Playback Control) (sivu 21)
VIDEO CD -levyille (versio 2.0) koodatut toistoa ohjaavat
signaalit.
Käyttämällä PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD levyjen valikkonäyttöjä voit toistaa yksinkertaisia
vuorovaikutteisia ohjelmia, hakutoiminnoilla varustettuja
ohjelmia jne.
Raita (sivu 5)
VIDEO CD- ja CD-levyjen kuva- ja musiikkiosuudet ovat
raitoja. Voit etsiä haluamasi raidan raitanumeron
perusteella.
Lisätietoja
VIDEO CD (sivu 4)
CD-levy, joka sisältää liikkuvaa kuvaa.
Kuvatiedot ovat MPEG 1 -muodossa, joka on yksi
maailmanlaajuisista digitaalisen pakkaustekniikan
standardeista. Pakattujen kuvatietojen koko on noin 1/
140 niiden alkuperäisestä koosta. Tämä merkitsee sitä, että
12 cm:n VIDEO CD -levy voi sisältää jopa 74 minuuttia
liikkuvaa kuvaa.
Lisäksi VIDEO CD -levyllä voi olla CD-äänitietoja.
Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset äänet ovat pakattuja,
mutta ihmisen kuultavissa olevia ääniä ei ole pakattu.
VIDEO CD -levyt voivat sisältää kuusi kertaa tavalliselle
CD-levylle mahtuvan määrän äänitietoja.
VIDEO CD -levyjä on kahta eri versiota.
• Versio 1.1: tällä versiolla voi toistaa vain liikkuvaa
kuvaa ja ääntä.
• Versio 2.0: tällä versiolla voi toistaa suuritarkkuuksisia
pysäytyskuvia ja käyttää PBC-toimintoja.
Tällä soittimella voi toistaa kummankin version levyjä.
60FI
Kielikoodien luettelo
Katso lisätietoja sivuilta 31 ja 43.
Kielten kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) -standardin mukainen.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
AbkhazianYleistä
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Ei määritetty
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothianv
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Lisätietoja
Koodi Kieli
61FI
Osien ja säätimien hakemisto
Yksityiskohtaisempia tietoja on suluissa ilmoitetuilla sivuilla.
Etupaneeli
Lisätietoja
1 g (kaukosäätimen tunnistin) (7)
Tunnistaa kaukosäätimestä tulevat signaalit.
2 1 /u (POWER) -painike ja -merkkivalo (16)
Kytkee ja katkaisee soittimen virran.
3 Levylokero (16)
Aseta levy levylokeroon.
4 §OPEN/CLOSE-painike (16)
Avaa tai sulkee levylokeron.
5=
/+
PREV/NEXT -painikkeet (17)
Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä seuraavaan
jaksoon tai raitaan tai palata edelliseen jaksoon tai
raitaan.
6 ?/>/.// ENTER-painike
Tällä painikkeella voit valita ja toteuttaa säätökohteet
ja asetukset.
7 Etupaneelin näyttö (22)
Ilmaisee esimerkiksi soittoajan.
8·
PLAY-painike (16)
Aloittaa levyn soiton.
9P
PAUSE-painike(17)
Kytkee levyn soiton taukotilaan.
!º p
STOP-painike(17,19)
Lopettaa levyn soiton.
!¡ TITLE-painike (20)
Tuo nimikevalikon television kuvaruutuun.
!™ DVD MENU -painike (20)
Tuo DVD-valikon television kuvaruutuun.
!£ ˆ RETURN-painike (21, 25)
Painamalla painiketta voit palata edelliseen näyttöön
jne.
62FI
Takapaneeli
EURO AV 1 (RGB) – TV
DIGITAL OUT
EURO AV 2
LINE OUT
R–AUDIO–L
VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Lisätietoja
1 EURO AV 1 (RGB)-TV -liitäntä (8, 45)
Soittimen lähtösignaali liitetään EURO AV -liitännällä
varustettuun televisioon tämän liitännän kautta. Voit
valita lähtösignaalin muodoksi tavallisen
videosignaalin, S VIDEO -signaalin tai RGB-signaalin.
Valitse oikea vaihtoehto. (sivu 45)
2 EURO AV 2 -liitäntä (8)
Soittimen lähtösignaali liitetään EURO AV -liitännällä
varustettuun videolaitteeseen tämän liitännän kautta.
3 DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntä (12, 13, 14)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään
audiolaitteeseen optisen digitaalisen liitäntäjohdon
avulla.
4 DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä (12, 13, 14)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään
audiolaitteeseen koaksiaalisen digitaalisen
liitäntäjohdon avulla.
5 LINE OUT (AUDIO) -liitännät (9, 11)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään television tai
vastaanottimen (vahvistimen) audiotuloliitäntään.
6 LINE OUT (VIDEO) -liitännät (9, 11)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään television tai
monitorin videotuloliitäntään.
7 S VIDEO OUT -liitännät (9, 11)
Tämän liitännän kautta soitin liitetään television tai
näytön S-videotuloliitäntään.
63FI
Osien ja säätimien hakemisto
Kaukosäädin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Lisätietoja
1 TV/DVD•AV CENTER-kytkin (51)
Tällä kytkimellä voit valita, ohjaako kaukosäädin tätä
soitinta vai televisiota.
2 6OPEN/CLOSE-painike (16)
Avaa tai sulkee levylokeron.
3 Numeropainikkeet
Näillä painikkeilla valitaan säätökohteet tai asetukset.
4 CLEAR/? (kymmenluvut) -painike (34, 35, 36, 38)
Painamalla painiketta voit palata toistuvaan soittoon
jne.
5 REPEAT-painike (36)
Tuo TOISTUVA-näytön television kuvaruutuun.
6 SHUFFLE-painike (35)
Tuo SATUNNAIS-näytön television kuvaruutuun.
7 A˜B-painike (37)
Tuo A-B-näytön television kuvaruutuun.
8 PROGRAM-painike (33)
Tuo OHJELMOITU-näytön television kuvaruutuun.
9 ANGLE-painike (32)
Voit vaihtaa kuvakulmia soittaessasi DVD-levyä.
64FI
!º AUDIO-painike (30)
Voit vaihtaa ääntä soittaessasi DVD- tai VIDEO CD levyä.
!¡
/ STEP-painikkeet (18)
Toistaa levyä ruutu kerrallaan.
!™ =
/+PREV/NEXT -painikkeet (17)
Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä seuraavaan
jaksoon tai raitaan tai takaisin edelliseen jaksoon tai
raitaan.
!£ ·PLAY-painike (16)
Aloittaa levyn soiton.
!¢ TITLE-painike (20)
Tuo nimikevalikon television kuvaruutuun.
!∞ DISPLAY-painike (24)
Tuo television kuvaruutuun ohjausvalikkonäytön,
jonka avulla voi tehdä tai muuttaa asetuksia.
!§ ?/>/.// ENTER-painike
Tällä painikkeella voit valita ja toteuttaa säätökohteet
ja asetukset.
!¶ 1 /u (POWER) -painike (16)
Kytkee ja katkaisee soittimen ja television virran.
!• SET UP -painike (40)
Tuo television kuvaruutuun asetusnäytön, jonka
avulla voi asettaa tai muuttaa asetuksia.
!ª TV/DVD-painike (51)
Tällä painikkeella voit valita television tulolähteen
(televisio tai CD-/DVD-soitin).
@º ENTER-painike
Tällä painikkeella vahvistetaan säädöt ja asetukset.
@¡ Television/vastaanottimen käyttöpainikkeet (51)
Ohjaavat televisioita tai AV-vastaanottimia
(vahvistimia).
@™ SUBTITLE-painike (31)
Tuo TEKSTITYS-valikon näkyviin
ohjausvalikkonäyttöön.
@£ TIME/TEXT-painike (22)
Näyttää levyn kestoajan yms. etupaneelin näytössä.
@¢
/ SLOW-painikkeet (18)
Toistavat levyä hidastettuna.
@∞ 3/# (SCAN) -painikkeet (18)
Voit etsiä kohdan tarkkailemalla kuvaa.
@§ p
STOP-painike(17,19)
Lopettaa levyn soiton.
@¶ P
PAUSE-painike(17)
Kytkee levyn soiton taukotilaan.
@• DVD MENU -painike (20)
Tuo DVD-valikon television kuvaruutuun.
@ª ˆRETURN-painike (21, 25)
Painamalla painiketta voit palata edelliseen näyttöön
jne.
Hakemisto
Numerot
K
4:3 LETTER BOX 44
4:3 PAN SCAN 44
16:9 44
A, B
A-B REPEAT 37
A˜B-toisto 37
ADVANCED 38
ANGLE 32
Asetusnäyttö 40
AUDIO 30, 43
AUDIO DRC 48
AUDIO VAIMENNUS 48
AUDIOASETUKSET 48
AUTOM. TOISTO 45
C
S
Kaukosäädin 7, 51
KIELEN ASETUS 43
Kohtaus 5
Kuvakulma 32
Kuvaruutunäyttö
asetusnäyttö 40
ohjausvalikkonäyttö 24
Kytkeminen 8, 11, 13
Käytettävät levyt 4
KÄYTÖNVALVONTA 45
L
LETTER BOX 44
Levyjen käsitteleminen 6
Liittäminen 8, 11, 13
M
CD-levyt 16
CHAPTER 27
T, U
TAUSTA 44
TIME/TEXT-painike 28, 29
TITLE 27
TRACK 27
TV-TYYPPI 44
V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö
MPEG 50
MUKAUTETUT ASETUKSET 45
Vianmääritys 54
VIDEO CD 16
Lisätietoja
D
S-videolähtöliitäntä 8, 11
Satunnaissoitto 35
SCENE 27
SHUFFLE 35
Siirto eteenpäin 18
Siirto taaksepäin 18
Soiton jatkaminen 19
SUBTITLE 31
N
DIGITAALILÄHTÖ 49
Digitaalinen lähtöliitäntä 12, 13,
49
Dolby Digital (AC-3) 13, 50
DTS 50
DVD 16
DVD-valikko 43
Nimike 5, 27, 59
Nimikevalikko 20
Näyttö 43
Näyttö
asetusnäyttö 40
etupaneelin näyttö 22
ohjausvalikkonäyttö 24
NÄYTTÖASETUKSET 44
NÄYTÖNKIRKKAUS 45
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 44
E, F, G
Etsiminen
television kuvaruutua
tarkkaillen 18
tietty kohta 17, 18
Etupaneelin näyttö 22
H
O
Ohjausvalikkonäyttö 24
Ohjelmoitu soitto 33
P, Q
Hakeminen. Katso Etsiminen.
Hidastustoisto 18
PAN SCAN 44
Paristot 7
PBC-toiminnot 21
PBC-toisto 21, 59
PROGRAM 33
I
INDEX 27
R
J
Jakso 5, 27
Jatkuva soitto
CD/VIDEO CD 16
DVD 16
RAIDAN VALINTA 49
Raita 5, 27, 60
REPEAT 36
65FI
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising