Sony | BDP-S580 | Sony BDP-S580 S580 3D Blu-ray Disc™/DVD player Käyttöohjeet

F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_FI_COV\FI_010COV.fm
master page=Right
4-261-097-51(1)
Tämän soittimen ohjelmistoa voidaan päivittää tulevaisuudessa. Tietoja saatavina
olevista päivityksistä on seuraavassa osoitteessa: http://support.sony-europe.com/
z
Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä,vihjeitä
ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct/
Käyttöohjeet
Blu-ray Disc™ / DVD Player
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
Printed in Malaysia
© 2011 Sony Corporation
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_020WAR.fm
master page=left
specdef20090918
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta sähköisku- ja
tulipalovaaran estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Vain pätevä huoltopalvelu saa vaihtaa virtajohdon.
Paristoja tai laitteita, joissa on paristot, ei saa altistaa
voimakkaalle kuumuudelle kuten auringonvalolle,
avotulelle tms.
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän tuotteen
kanssa lisää silmävaurioiden vaaraa. Koska tässä
Blu-ray Disc/DVD-soittimessa käytettävä lasersäde on
haitallinen silmille, älä yritä purkaa koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on
ostettu.
Tämä tarra on kotelon sisällä laserin suojarasiassa.
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys
(koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASER laitteeksi.
LUOKAN 1 LASERLAITE -MERKINTÄ on laitteen
takana.
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä
(Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
2
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_020WAR.fm
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten
paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
Varotoimet
• Tämän yksikön käyttöjännite on 220–240V AC,
50/60Hz. Tarkista, että laitteen käyttöjännite ja
paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan.
• Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten
maljakoita, laitteen päälle tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
• Asenna tämä yksikkö siten, että virtakytkin voidaan
hätätapauksessa irrottaa pistorasiasta välittömästi.
Varotoimet
Tämän järjestelmän on testein todettu vastaavan
EMC-direktiivissä asetettuja rajoja käytettäessä
alle 3 metrin liitäntäjohtoa.
Laitteen sijoittaminen
• Estä lämmön kertyminen soittimeen sijoittamalla
se paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
• Älä sijoita soitinta pehmeälle alustalle kuten
matolle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
• Älä asenna tätä soitinta suljettuun tilaan,
esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Älä sijoita soitinta lämpölähteiden tuntumaan
äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle,
runsaalle pölylle tai mekaanisille iskuille.
• Älä sijoita soitinta ulos, ajoneuvoihin, laivoihin
tai muihin aluksiin.
• Jos soitin tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
huoneeseen tai se sijoitetaan erittäin kosteaan
huoneeseen, soittimen sisällä oleviin linsseihin
voi tiivistyä kosteutta. Jos näin tapahtuu, soitin ei
ehkä toimi oikein. Jos näin tapahtuu, poista levy
ja jätä soittimen virta kytketyksi noin puolen
tunnin ajaksi, kunnes kosteus haihtuu.
• Älä asenna soitinta kaltevaan asentoon. Se on
suunniteltu käytettäväksi vain vaakasuorassa
asennossa.
• Älä aseta metalliesineitä etupaneelin eteen. Se voi
rajoittaa radioaaltojen vastaanottoa.
• Älä sijoita soitinta paikkaan, jossa käytetään
lääketieteellisiä laitteita. Se voi aiheuttaa
lääketieteellisten laitteiden toimintahäiriön.
• Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta
lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa lääkäriltä tai
lääketieteellisen laitteen valmistajalta ennen
WLAN-toiminnon käyttämistä.
• Soitin tulee asentaa ja sitä tulee käyttää niin, että
sen ja henkilön vartalon välinen etäisyys on
vähintään 20 cm (lukuunottamatta raajoja: kädet,
ranteet, jalat ja nilkat).
• Älä aseta raskaita tai epävakaita esineitä
soittimen päälle.
• Älä laita levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
Se voi vahingoittaa soitinta tai esinettä.
• Kun siirrät soitinta, poista kaikki levyt. Jos et tee
näin, levy voi vaurioitua.
• Kun siirrät soitinta, irrota virtajohto ja kaikki
muut kaapelit soittimesta.
,jatkuu
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
3
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_020WAR.fm
Virtalähteet
• Soitinta ei kytketä irti verkkovirrasta niin kauan
kuin se on liitettynä pistorasiaan, vaikka soitin
sammutettaisiin virtakytkimestä.
• Irrota soitin pistorasiasta, jos soitinta ei aiota
käyttää pitkän aikaan. Irrota virtajohto
pistorasiasta tarttumalla itse pistotulppaan. Älä
koskaan vedä johdosta.
• Noudata seuraavia ohjeita, jotta virtajohto ei
vahingoitu. Älä käytä virtajohtoa, jos se on
vahingoittunut, sillä seurauksena voi olla
sähköisku tai tulipalo.
– Älä jätä virtajohtoa puristuksiin soittimen ja
seinän, hyllyn tms. väliin.
– Älä laita mitään raskasta virtajohdon päälle tai
vedä johdosta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Älä nosta äänenvoimakkuutta kuunnellessasi
erittäin hiljaista tai äänetöntä kohtaa. Muuten
korvasi ja kaiuttimet voivat vahingoittua, kun
toistetaan erittäin voimakas kohta.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet pehmeällä
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hankausjauhetta äläkä liuotinta kuten alkoholia tai
bensiiniä.
Levyjen puhdistaminen, levyn/linssin
puhdistusaineet
Älä käytä puhdistuslevyä äläkä levyn/linssin
puhdistajia (mukaan lukien märkä- tai
suihketyyppiset). Nämä voivat aiheuttaa laitteessa
toimintahäiriön.
master page=left
specdef20090918
• Muista irrottaa HDMI-kaapeli, kun siirrät
soitinta.
• Pidä HDMI-liitin suorassa, kun liität tai irrotat
HDMI-kaapelia. Älä kierrä tai pakota HDMIliitintä HDMI OUT-liittimeen.
Tietoja 3D-videokuvien katselusta
Jotkut ihmiset voivat kokea epämukavuutta (kuten
silmien rasittumista, uupumusta tai pahoinvointia)
3D-videokuvien katselun aikana. Sony suosittelee,
että kaikki katsojat pitävät säännöllisesti taukoja
3D-videokuvien katselun aikana. Tarvittavien
taukojen pituus ja taajuus vaihtelee eri henkilöillä.
Sinun täytyy päättää, mikä toimii parhaiten. Jos
koet epämukavuutta, lopeta 3D-videokuvien
katselu, kunnes olo menee ohi. Ota yhteys
lääkäriin, jos uskot sen olevan tarpeen. Katso myös
uusimpia tietoja (i) muun käytettävän laitteen
käyttöoppaasta ja/tai varoitusviestistä tai tällä
tuotteella toistettavan Blu-ray Disc-levyn sisällöstä
ja (ii) sivustostamme (http://www.sonyeurope.com/myproduct/). Nuorten lasten (etenkin
alle kuusivuotiaiden) näkökyky ei ole vielä täysin
kehittynyt. Neuvottele lääkärin (kuten
lastenlääkärin tai silmälääkärin) kanssa, ennen kuin
annat nuorten lasten katsella 3D-videokuvia.
Aikuisten tulee valvoa nuoria lapsia, jotta
varmistetaan, että he noudattavat yllä mainittuja
suosituksia.
,jatkuu sivulla 6
Osien vaihtaminen
Jos tämä yksikkö vaatii korjausta, korjatut osat
voidaan kerätä uudelleenkäyttöä tai kierrätystä
varten.
HDMI OUT -liittimen liittäminen
Noudata seuraavia ohjeita, sillä sopimaton käsittely
voi vahingoittaa HDMI OUT-liitintä ja pistukkaa.
• Kohdista huolellisesti HDMI OUT -liitin
soittimen takana ja HDMI-pistukka tarkistamalla
niiden muodot. Varmista, ettei pistukka ole
ylösalaisin tai vinossa.
4
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_010COVTOC.fm
master page=right
specdef20090918
Sisällysluettelo
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Osat ja ohjaimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Liitännät ja asetukset
Vaihe 1: Soittimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vaihe 2: Pika-asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Liitäntä verkkoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Toisto
Levyn toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Toistaminen USB-laitteesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Toistaminen verkon kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Käytettävissä olevat vaihtoehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Internet
Internet-sivustojen selaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Asetukset ja säädöt
Asetusnäyttöjen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Verkkopäivitys] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Näyttöasetukset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Ääniasetukset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[BD/DVD-katseluasetukset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Käytönvalvonta-asetukset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
[Musiikkiasetukset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
[Järjestelmäasetukset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
[Verkkoasetukset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[Pika-asetus] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
[Nollaus] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lisätietoja
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_010COVTOC.fm
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä soitin voi pitää pysäytyskuvan
tai kuvaruutunäytön televisioruudulla
rajattoman ajan. Jos pysäytyskuva tai
kuvaruutunäyttö jätetään televisioruudulle
pitkäksi aikaa, televisioruutu voi vioittua
pysyvästi. Plasmanäytöt ja projektiotelevisiot
ovat herkkiä tälle.
Jos sinulla on soitinta koskevia kysymyksiä tai
ongelmia, kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
Kopiosuojaus
Huomaa, että Blu-ray-™ ja DVD-levyissä on
käytössä edistyksellisiä
sisällönsuojausjärjestelmiä. Nämä AACS(Advanced Access Content System) ja CSSjärjestelmät (Content Scramble System), saattavat
rajoittaa toistoa, analogista ulostuloa ja muita
samankaltaisia toimintoja. Tuotteen käyttäminen ja
käytössä olevat rajoitukset saattavat riippua
ostopäivästä, koska AACS-järjestelmää hallinnoiva
elin saattaa ottaa käyttöön uusia rajoituksia tai
muuttaa olemassa olevia rajoituksia ostopäivän
jälkeen.
master page=left
specdef20090918
• Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft
Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen
tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen
ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai
valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
• Musiikin ja videoiden tunnistustekniikan ja
liittyvät tiedot tarjoaa Gracenote®. Gracenote on
musiikin tunnistustekniikan ja liittyvän sisällön
toimituksen alan standardi. Lisätietoja on
osoitteessa www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- sekä musiikki- ja
videotiedot toimittaa Gracenote, Inc., copyright
© 2000–tämä päivä Gracenote. Gracenote
Ohjelmisto, copyright © 2000–tämä päivä
Gracenote. Tätä tuotetta ja palvelua koskee yksi
tai useampi patentti, jonka omistaa Gracenote.
Katso Gracenote-sivustosta alustava luettelo
soveltuvista Gracenote-patenteista. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote-logo
ja -logotyyppi sekä ”Powered by Gracenote” logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä, jotka omistaa Gracenote
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
• ”AVCHD” ja ”AVCHD”-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Java, kahvikuppilogo ja kaikki Java-pohjaiset
merkit ja tavaramerkit ovat Sun Microsystems,
Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa
maissa.
•
, ”XMB” ja ”xross media bar” ovat Sony
Corporationin ja Sony Computer Entertainment
Inc.:n tavaramerkkejä.
• Tämä tuote sisältää HDMI™ (High-Definition
Multimedia Interface) -tekniikkaa. HDMI,
HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• ”Blu-ray Disc” on tavaramerkki.
• ”Blu-ray Disc”-, ”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-,
”DVD+R”-, ”DVD-R”-, ”DVD VIDEO”- ja
”CD”-logot ovat tavaramerkkejä.
• ”BD-LIVE”, ”BD-LIVE”-logo ja
”BONUSVIEW” ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
• ”Blu-ray 3D” ja ”Blu-ray 3D”-logo ovat Blu-ray
Disc Associationin tavaramerkkejä.
• ”x.v.Colour” ja ”x.v.Colour”-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• ”BRAVIA” on Sony Corporationin tavaramerkki.
• ”PhotoTV HD” ja ”PhotoTV HD” -logo ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• MPEG Layer 3 -äänikoodausteknologia ja
patentit lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja
Thomsonilta.
• Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliancen
sertifiointimerkki.
• Wi-Fi Protected Setup™ -merkki on Wi-Fi
Alliancen merkki.
• ”Wi-Fi CERTIFIED™” ja ”Wi-Fi Protected
Setup™” ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.
• DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED™
ovat Digital Living Network Alliancen
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai
sertifiointimerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien
tavaramerkkejä.
• Muut järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä
valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei ole osoitettu
merkkejä ™ ja ®.
6
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_030PAR.fm
Osat ja ohjaimet
Etupaneeli
z
N-painikkeessa on tuntopiste. Käytä tuntopistettä viitteenä, kun käytät soitinta.
A Levykelkka
F x (seis)
B Virran merkkivalo
G N (toisto)
Syttyy valkoisena, kun soitin
käynnistetään.
C Kaukosäätimen vastaanotin
H Z (auki/kiinni)
I [/1 (päällä/valmiustila)
Käynnistää soittimen tai asettaa sen
valmiustilaan.
D Etupaneelin näyttö
N, X: Syttyy toiston tai tauon aikana.
: Syttyy, kun toistoasetus otetaan
käyttöön.
:Syttyy, kun lähetetään 720p/1080i/
1080p-videosignaaleja.
E
(USB) -liitin
Liitä USB-laite tähän liittimeen.
Levykelkan lukitus (Lapsilukko)
Voit lukita levykelkan, jotta sitä ei voi avata
vahingossa.
Kun soitin käynnistetään, pidä sen Npainike painettuna vähintään 10 sekuntia.
Levykelkka lukitaan tai avataan lukituksesta.
Takapaneeli
A LINE OUT (R-AUDIO-L) -liittimet
E
B LINE OUT (VIDEO) -liitin
F Ilmanvaihtoaukot
C HDMI OUT -liitin
G DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitin
D LAN (100) -liitin
H COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB,
PR) -liittimet
(USB) -liitin
,jatkuu
BDP-S480/S483/ S580
4-261-097-51(1)
7
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_030PAR.fm
Kaukosäädin
Kaukosäätimen käytettävissä olevat
toiminnot vaihtelevat levyn tai tilanteen
mukaan.
A Z (auki/kiinni)
Avaa tai sulkee levykelkan.
-TV- t (TV:n tulon valinta)
Vaihtaa TV:n ja muiden tulolähteiden
välillä.
-TV- [/1 (TV päällä/
valmiustilassa)
Käynnistää television tai asettaa sen
valmiustilaan.
[/1 (päällä/valmiustila)
Käynnistää soittimen tai asettaa sen
valmiustilaan.
B Numeropainikkeet (0 - 9)
Syöttää nimikkeen/jakson numeroita jne.
2 (äänenvoimakkuus) +/–
Säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
AUDIO (sivu 23)
Valitsee kieliääniraidan, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä ääniraitoja.
Valitsee CD-levyjen ääniraidan.
SUBTITLE (sivu 23)
Valitsee tekstityskielen, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä tekstityksiä.
(mykistys)
Poistaa äänen väliaikaisesti käytöstä.
C Väripainikkeet (punainen/vihreä/
keltainen/sininen)
Interaktiivisten toimintojen
pikanäppäimet.
D TOP MENU
Avaa tai sulkee BD- tai DVD-levyn
päävalikon.
POP UP/MENU
z
• Numerossa 5 sekä painikkeissa AUDIO, 2 +, ja
N on tuntopiste. Käytä tuntopistettä viitteenä,
kun käytät soitinta.
• Harmaalla merkityt painikkeet hohtavat pimeässä
(vain malli BDP-S483).
Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn
avattavan valikon tai DVD-levyn
valikon.
OPTIONS (sivu 17)
Valittavissa olevien vaihtoehtojen
valikko tulee ruutuun.
HOME
Avaa soittimen kotivalikon.
Näyttää taustakuvan, kun kotivalikon
luokkakuvaketta painetaan.
8
BDP-S480/S483/ S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_030PAR.fm
RETURN
Palaa edelliseen näyttöön.
</M/m/,
Siirtää korostusta näytetyn kohteen
valitsemista varten.
Keskipainike (ENTER)
Valitsee valitun kohteen.
Kotivalikon näyttö
Kotivalikko saadaan esiin painamalla
HOME-painiketta. Valitse luokka painamalla
</,. Valitse kohde painamalla M/m ja
paina ENTER.
Kohde
Luokka
E ./> (edellinen/seuraava)
Siirtyy edelliseen/seuraavaan lukuun/
raitaan tai tiedostoon.
X (tauko)
Keskeyttää toiston tai aloittaa sen
uudelleen.
m/M (pikakelaus taakse-/
eteenpäin)
• Kelaa levyä nopeasti taakse-/eteenpäin,
kun sitä painetaan toiston aikana. Aina
kun painiketta painetaan videon
katselun aikana, hakunopeus vaihtuu.
• Toistaa hidastetusti, kun painiketta
painetaan yli sekunnin ajan
taukotilassa.
• Toistaa ruudun kerrallaan, kun sitä
painetaan lyhyesti taukotilassa.
[Asetukset]: Säätää soittimen asetuksia.
[Valokuva]: Näyttää valokuvia.
[Musiikki]: Toistaa musiikkia.
[Video]: Toistaa videoita.
[Verkko]: Näyttää verkkokohteita.
z
Toisto hidastettuna tai ruutu kerrallaan ei
ole käytössä Blu-ray 3D -levyillä
N (toisto)
Aloittaa toiston tai aloittaa sen uudelleen.
(suosikit) (sivu 17)
Näyttää Suosikit-luetteloon lisätyn
Internet-sisällön. Voit tallentaa enintään
18 Internet-sisältöä sisältävää
suosikkiohjelmaa.
x (seis)
Pysäyttää toiston ja muistaa
pysäytyskohdan (palautuspiste).
Nimikkeen/raidan palautuspiste on
viimeksi toistettu kohta tai
valokuvakansion viimeinen valokuva.
DISPLAY (sivu 15)
Näyttää toisto- ja selaustiedot
kuvaruudussa.
9
BDP-S480/S483/ S580
4-261-097-51(1)
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_040BAS.fm
Liitännät ja asetukset
Vaihe 1: Soittimen liittäminen
Älä liitä virtajohtoa, ennen kuin olet tehnyt kaikki liitännät.
Katso vakiovarusteet kohdasta ”Toimitukseen kuuluvat varusteet” (sivu 30).
Liitäntä televisioon
Valitse jokin seuraavista liitäntätavoista television tuloliittimien mukaan.
Sovita liittäessäsi pistokkeen väri liittimen väriin.
HDMI-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Korkea laatu
Ääni/videokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Komponenttivideokaapeli*
(ei kuulu toimitukseen)
Ääni/videokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Vakiolaatu
*
BD-ROM-levyjen suojattu materiaali toistetaan COMPONENT VIDEO OUT-liittimestä resoluutiolla
480i/576i (sivu 6).
b
Älä liitä soitinta videonauhurin kautta. Tekijänoikeuksien suojausjärjestelmät voivat vaikuttaa
videonauhurin kautta syötettyihin videosignaaleihin, ja kuva näkyy vääristyneenä televisiossa.
10
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_040BAS.fm
Liitäntä AV-vahvistimeen (-vastaanottimeen)
Valitse jokin seuraavista liitäntätavoista AV-vahvistimen (-vastaanottimen) tuloliittimien
mukaan. Jos valitaan A tai B, tee tarvittavat asetukset [Ääniasetukset] -asetuksissa (sivu 22).
Liitännät ja asetukset
HDMI-kaapeli (ei kuulu toimitukseen)
HDMI-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
t Aseta [BD-äänen MIX-asetus] (sivu 22).
Koaksiaalinen digitaalikaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
t Aseta [Dolby Digital*1] (sivu 23)
ja [DTS*2] (sivu 23).
Ääni/videokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
*1
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
*2
Valmistettu linsenssillä yhdysvaltalaisten
patenttien 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380;
5 978 762; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872;
7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 ja muiden
yhdysvaltalaisten ja maailmanlaajuisten
myönnettyjen ja haettujen patenttien nojalla.
DTS ja sen symboli ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja DTS-HD ja DTS-HD Master
Audio ja DTS-logot ovat DTS, Inc.:n
tavaramerkkejä. Tuotteessa on ohjelmistoja.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
11
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_040BAS.fm
Vaihe 2: Pika-asetus
Käynnistettäessä ensimmäistä kertaa
Odota hetki, kun soitin käynnistyy ja
käynnistää [Pika-asetus]-toiminnon.
1
Liitäntä verkkoon
Lankamääritykset
Käytä LAN-kaapelia soittimen LAN (100) liittimen liittämiseen.
Aseta kaksi R6-paristoa (koko AA)
kohdistamalla paristojen 3- ja # merkit paristotilassa olevien
merkkien kanssa.
LAN-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Laajakaistareititin
2
Kytke soitin verkkovirtaan.
pistorasiaan
3
ADSL-/
kaapelimodeemi
Internet
z
Suojatun suoran tai ristiinkytketyn liitäntäkaapelin
(LAN-kaapelin) käyttäminen on suositeltavaa.
Verkkoasetusten tekeminen
Valitse [Verkkoasetukset], [Internetasetukset], sitten [Lankamääritykset]
(sivu 25) ja tee asetukset noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
Käynnistä soitin painamalla [/1.
USB:n langattomat määritykset
Sammuta soitin ja liitä sitten langaton USB
LAN liitin (UWA-BR100 saatavana vasta
lokakuun 2010 alkaen) soittimen etu- tai
takaosassa olevaan USB-liittimeen.
4
5
b
Käynnistä TV ja aseta sen tulovalitsin
siten, että soittimen signaali näkyy
kuvaruudussa.
Langaton USB LAN liitin ei ehkä ole saatavana
eräillä alueilla/eräissä maissa.
Langaton USB
LAN liitin
Suorita [Pika-asetus].
Tee asetukset noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita ja käyttämällä
kaukosäätimen painikkeita </M/m/,
ja ENTER.
</M/m/,
LAN-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Langaton
LAN-reititin
ADSL-/
Internet
kaapelimodeemi
ENTER
12
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_040BAS.fm
master page=right
specdef20090918
Verkkoasetusten tekeminen
Valitse [Verkkoasetukset], [Internetasetukset], sitten [USB:n langattomat
määritykset] (sivu 25) ja tee asetukset
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Liitännät ja asetukset
Langattomat asetukset (Vain
BDP-S580)
Käytä soittimen sisäänrakennettua WLANominaisuutta.
LAN-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Langaton
LAN-reititin
ADSL-/
Internet
kaapelimodeemi
Verkkoasetusten tekeminen
Valitse [Verkkoasetukset], [Internetasetukset], sitten [Langattomat asetukset
(sis.rak.)] (sivu 25) ja tee asetukset
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
13
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_050PLY.fm
3
Toisto
1
2
Aseta TV:n tulovalitsin siten, että
soittimen signaali näkyy
kuvaruudussa.
Paina Z ja aseta levy levykelkkaan.
Aseta BD-ROM, jossa on BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Toimintatapa vaihtelee levystä riippuen.
Lue levyn mukana tullut käyttöopas.
Levyn toistaminen
Katso tietoja toistokelpoisista levyistä
kohdasta ”Levyt, joita voidaan toistaa”
(sivu 31).
master page=left
specdef20090918
z
Jos haluat poistaa tietoja USB-muistista, valitse
[Pyyhi BD-tiedot] kohdassa
[Video] ja paina
ENTER. Kaikki kansioon buda tallennetut tiedot
poistetaan.
Blu-ray 3D-levyn katselu
Voit katsella Blu-ray 3D Disc-levyä, jossa on
”Blu-ray 3D”-logo*.
*
1
• Liitä soitin 3D-yhteensopiviin
laitteisiin käyttämällä nopeaa HDMIkaapelia.
• Tee [3D-lähtöasetus]-ja [TV:n
ruutukokoasetus 3D:lle]-asetukset
[Näyttöasetukset]-valikossa (sivu 21).
Toistettava puoli alaspäin
3
Sulje levykelkka painamalla Z.
Toisto käynnistyy.
Jos toisto ei käynnisty automaattisesti,
valitse
luokasta
[Video],
[Musiikki], tai
[Valokuva] ja paina
ENTER.
BONUSVIEW/BD-LIVEominaisuuden käyttäminen
Valmistaudu Blu-ray 3D Disc-toistoa
varten.
2
Aseta Blu-ray 3D Disc-levy.
Toimintatapa vaihtelee levystä riippuen.
Lue levyn mukana tullut käyttöopas.
z
Katso lisätietoja myös TV:n ja liitetyn laitteen
mukana toimitetusta oppaasta.
Eräissä ”BD-LIVE”-logolla* varustetuissa
BD-ROM-levyissä on bonussisältöä ja muita
tietoja, jotka voidaan ladata käytettäväksi.
*
1
Liitä USB-muistia soittimen takana
olevaan USB-liittimeen (sivu 7).
Käytä paikallisena tallennusvälineenä
vähintään 1 Gt:n USB-muistia.
2
Valmistaudu BD-LIVE-toimintoa
varten (Vain BD-LIVE).
• Liitä soitin verkkoon (sivu 12).
• Valitse [BD-Internet-yhteys]asetukseksi [Salli] (sivu 23).
14
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_050PLY.fm
Toistotietojen näyttäminen
Voit tarkistaa toistotiedot jne. painamalla
DISPLAY.
Näytetyt tiedot vaihtelevat levyn tyypistä tai
soittimen tilasta riippuen.
Esimerkki: BD-ROM-levyä toistettaessa
master page=right
specdef20090918
Toistaminen
USB-laitteesta
Voit toistaa liitetyssä USB-laitteessa olevia
video/musiikki/valokuvatiedostoja.
Katso tietoja toistokelpoisista USB-laitteista
kohdasta ”Toistokelpoiset tiedostotyypit”
(sivu 31).
Liitä USB-laite soittimen USBliittimeen.
Toisto
1
Lue USB-laitteen mukana toimitetut
käyttöohjeet ennen liittämistä.
A Lähdön tarkkuus/videotaajuus
B Nimikkeen numero tai nimi
USB-laite
C Valittu ääniasetus
D Käytettävissä olevat toiminnot
(
kuvakulma,
ääni,
tekstitys)
2
Valitse kotivalikosta
[Video],
[Musiikki], tai
[Valokuva]
painamalla </,.
E Toistotiedot
Näyttää toistotilan, toistotilapalkin,
levyn tyypin, videokoodekin,
bittinopeuden, uudelleentoistotyypin,
kuluneen ajan ja kokonaistoistoajan.
3
Valitse
[USB-laite] painamalla
M/m ja paina ENTER.
F Luvun numero
G Valittu kuvakulma
15
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_050PLY.fm
Toistaminen verkon
kautta
BRAVIA Internet-videosuoratoisto
Toimii yhdyskäytävänä, joka toimittaa
valitun Internet-sisällön ja erilaista ondemand- viihdettä suoraan soittimeen.
z
Osaa Internet-sisällöstä ei voi toistaa ennen kuin
rekisteröityminen on tehty tietokoneella.
1
BRAVIA Internet-video -valmistelu.
Liitä soitin verkkoon (sivu 12).
2
Valitse kotivalikosta
[Video],
[Musiikki], tai
[Valokuva]
painamalla </,.
3
Valitse Internet-sisällöntarjoajan
kuvake painamalla M/m ja paina
ENTER.
Jos Internet-sisältöluetteloa ei ole haettu,
näytetään hakematon kuvake tai uusi
kuvake.
Ohjauspaneelin käyttäminen
Ohjauspaneeli tulee näkyviin, kun
videotiedoston toisto alkaa. Näytetyt kohteet
voivat vaihdella Internet-sisällöntarjoajien
mukaan.
Tuo uudelleen näkyviin painamalla
DISPLAY.
C Verkon tila
Symboli
ilmaisee langattoman
yhteyden voimakkuuden.
Symboli
ilmaisee, että yhteys on
luotu verkkokaapelilla.
D Verkon siirtonopeus
E Seuraavan videotiedoston nimi
F Valitun videotiedoston nimi
Kotiverkon DLNA-palvelimella
olevien tiedostojen
toistaminen
DLNA-yhteensopiva laite voi toistaa
lähiverkon kautta video/musiikki/
valokuvatiedostoja, jotka on tallennettu
toiseen DLNA-yhteensopivaan laitteeseen.
Alla on luettelo DLNA-yhteensopivista
laitteista. Laitetta voidaan käyttää soitin- tai
renderer-tilassa.
• Palvelin: Laite, joka lähettää tietoa.
• Soitin: Laite, joka vastaanottaa ja toistaa
tietoa.
• Renderer: Laite, joka vastaanottaa ja toistaa
tietoa.
Voidaan käyttää vain muiden laitteiden
kautta.
• Hallintalaite: Laite, jolla renderer-laitetta
hallitaan.
1
Ennen DLNA-toiminnon käyttöä.
• Liitä soitin verkkoon (sivu 12).
• Tee tarvittavien DLNA-laitteiden
esivalmistelut. Lue laitteen mukana
toimitettu käyttöopas.
Tiedoston toistaminen DLNA-palvelimelta
tämän laitteen kautta (DLNA-soitin)
A Ohjausnäyttö
Käytä toistotoimintoja painamalla
</M/m/, tai ENTER
B Toistotilapalkki
Tilapalkki, nykyisen sijainnin
osoittava kohdistin, toistoaika,
videotiedoston kesto
Tietokone
Tämä
laite
Palvelin
Soitin
Valitse DLNA-palvelimen kuvake valikosta
[Video],
[Musiikki], tai
[Valokuva]. Valitse sitten toistettava
tiedosto.
16
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_050PLY.fm
Tiedoston toistaminen DLNA-palvelimelta
toisen laitteen kautta (Renderer)
Soittimen käyttäminen PARTY
verkkoasema -tilassa
Kun toistat tiedostoja DLNA-palvelimelta
tällä laitteella, voit hallita toistoa DLNAyhteensopivalla laitteella (esimerkiksi
puhelimella).
Valitse raita valikosta
[Musiikki]. Aloita
PARTY-toiminto valitsemalla
asetusvalikosta [Käynnistä Party].
Lopeta PARTY-toiminto painamalla HOME.
Tämä
laite
Palvelin
Renderer
Soittimen käyttäminen PARTY
vastaanottava laite -tilassa
Valitse
[Party] valikosta
[Musiikki]
ja sitten PARTY verkkoaseman kuvake.
b
Puhelin,
jne.
Hallintalaite
Laitteen hallitseminen DLNAhallintalaitteella. Lue DLNA-hallintalaitteen
mukana toimitettu käyttöopas.
Saman musiikin toistaminen eri
huoneissa (PARTY STREAMING)
Voit toistaa musiikkia eri huoneissa
samanaikaisesti, kun yhdistät DLNA- ja
PARTY STREAMING -toiminnon kanssa
yhteensopivat Sony-laitteet.
PARTY STREAMING -toiminnon kanssa
yhteensopivat laitteet ja tuoteryhmät vaihtelevat
alueittain.
Käytettävissä olevat
vaihtoehdot
Eri asetuksia ja toistotoimintoja voidaan
käyttää painamalla OPTIONS. Käytettävissä
olevat kohteet vaihtelevat tilanteen mukaan.
Yleiset vaihtoehdot
Toiminnot
Alla on luettelo PARTY STREAMING toiminnon kanssa yhteensopivista laitteista.
Laitetta voidaan PARTY verkkoasema- tai
PARTY vastaanottava laite -tilassa.
• PARTY verkkoasema: Laite, joka tallentaa
ja lähettää musiikkia.
• PARTY vastaanottava laite: Laite, joka
vastaanottaa ja toistaa musiikkia.
1
Ennen PARTY STREAMING toiminnon käyttöä:
• Liitä soitin verkkoon (sivu 12).
• Yhdistä PARTY STREAMING toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet
lähiverkkoon.
Toisto
Tietokone
Tiedot
[Toista asetus] Asettaa uudelleentoistotilan.
[3D-valikko]
[3D-syvyyden säätö]: Säätää
3D-kuvan syvyyttä.
[Suosikitluettelo]
Näyttää Suosikit-luettelon.
[Toista/
Lopeta]
Aloittaa tai pysäyttää
toiston.
[Toista alusta] Toistaa kohteen alusta.
[Lisää
Suosikkeihin]
Lisää Internet-sisältöä
Suosikit-luetteloon.
[Poista
Suosikeista]
Poistaa Internet-sisältöä
Suosikit-luettelosta.
,jatkuu
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
17
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_050PLY.fm
Vain
[Video]
Vain
[Musiikki]
Toiminnot
Tiedot
Toiminnot
Tiedot
[3Dlähtöasetus]
Määrittää, lähetetäänkö 3Dvideota automaattisesti vai
ei.
[Lisää diaes.
taustam.]
[A/V SYNC]
Säätää kuvan ja äänen
välistä eroa viivästyttämällä
äänilähtöä suhteessa
kuvalähtöön (0–120
millisekuntia).
Rekisteröi USB-muistissa
olevat musiikkitiedostot
diaesityksen
taustamusiikiksi.
[Käynnistä
Party]
Aloittaa PARTY-toiminnon
valitun lähteen kanssa.
Kohta ei välttämättä ole
näkyvissä lähteestä riippuen.
[Poistu
Partysta]
Lopettaa PARTYtoiminnon, johon soitin on
liitetty. PARTY
STREAMING -toiminto
jatkuu muissa liitetyissä
laitteissa.
[Sulje Party]
Lopettaa PARTYtoiminnon, johon soitin on
liitetty. PARTY
STREAMING -toiminto
loppuu myös muissa
liitetyissä laitteissa
[Videoasetuk- • [Kuvalaatutila]: Valitsee
set]
kuvan asetukset eri
valaistusympäristöjä
varten.
• [FNR]: Vähentää kuvassa
näkyvää kohinaa.
• [BNR]: Vähentää kuvassa
näkyvää palikoitumista.
• [MNR]: Vähentää vähäistä
kohinaa kuvan
ääriviivojen ympärillä.
[Tauko]
Keskeyttää toiston.
[Päävalikko]
Näyttää BD- tai DVD-levyn
päävalikon.
[Valikko/
Avattava
valikko]
Näyttää BD-ROM-levyn
avattavan valikon tai DVDlevyn valikon.
[Nimikehaku]
Etsii BD-ROM-/DVD
VIDEO -levyn nimikettä ja
aloittaa toiston alusta.
[Jaksohaku]
Etsii jaksoa ja aloittaa
toiston alusta.
[Kulma]
Vaihtaa muihin
kuvakulmiin, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on
tallennettu useita
kuvakulmia.
[IP-sisällön
Säätää Internet-sisällön
kohinanpoisto] kuvanlaatua.
[Videohaku]
Näyttää tietoja BD-ROM/
DVD-ROM-levyn tietoja
Gracenote-tekniikan
perusteella. Hakee
musiikkiin liittyviä tietoja
Gracenotesta saatujen
avainsanojen perusteella,
kun [Video] tai [Osajako] on
valittu. Näyttää
nimikeluettelon, kun
[Toistohistoria] tai
[Hakuhistoria] on valittu.
[Musiikkihaku] Näyttää äänilevyn (CD-DA)
tietoja Gracenote-tekniikan
perusteella. Hakee
musiikkiin liittyviä tietoja
Gracenotesta saatujen
avainsanojen perusteella,
kun [Albumi], [Raita], tai
[Esittäjä] on valittu. Näyttää
nimikeluettelon, kun
[Toistohistoria] tai
[Hakuhistoria] on valittu.
Vain
[Valokuva]
Toiminnot
Tiedot
[Diaesitysnopeus]
Muuttaa diaesityksen
nopeutta.
[Diaesit.
tehoste]
Asettaa diaesitysten
tehosteen.
[Diaesit.
taustam.]
• [Pois]: Poistaa toiminnon
käytöstä.
• [Musiikki USB:ltä]:
Asettaa kohdassa [Lisää
diaes. taustam.]
rekisteröidyt
musiikkitiedostot.
• [Toista CD-äänilevyltä]:
Asettaa CD-DA-levyjen
raidat.
[Diaesitys]
Toistaa diaesityksen.
[Kierrä
vasemm.]
Kiertää valokuvaa 90 astetta
vastapäivään.
[Kierrä
oikealle]
Kiertää valokuvaa 90 astetta
myötäpäivään.
18
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_060INT.fm
master page=right
specdef20090918
Internet-selaimen näyttö
Internet
Internet-sivustojen
selaaminen
Voit tarkistaa sivuston tiedot painamalla
DISPLAY.
Näytetyt tiedot vaihtelevat sivustosta ja sivun
tilasta riippuen.
Voit katsella soittimella Internet-sivustoja.
1
Ennen Internet-selaimen käyttöä.
Liitä soitin verkkoon (sivu 12).
Valitse
[Verkko] kotivalikosta
painamalla </,.
3
Valitse
[Internet-selain]
painamalla M/m ja paina ENTER.
z
Joidenkin sivustojen toiminnot eivät ole käytössä
tässä selaimessa. Jotkin sivustot eivät näy oikein tai
eivät aukea.
URL-osoitteen antaminen
Valitse asetusvalikosta [URL-syöte]. Anna
URL-osoite ohjelmiston näppäimistöllä ja
valitse [Enter].
Aloitussivun asettaminen
Valitse asetusvalikosta [Aseta
aloitussivuksi], kun haluamasi sivu on
näkyvissä.
Internet-selaimen sulkeminen
Paina HOME.
Internet
2
A Sivun otsikko
B Kohdistin
Siirry painamalla </M/m/,. Pane
kohdistin avattavan linkin kohdalle ja
paina ENTER. Linkitetty sivu aukeaa.
C Sivun osoite
D SSL-kuvake
Näyttää, onko Internet-sivusto suojattu
ja onko yhteys turvallinen.
E Signaalin voimakkuuden ilmaisin
Näkyy, kun soitin on liitetty
langattomaan lähiverkkoon.
F Edistyspalkki/latauskuvake
Näkyy, kun sivua luetaan tai tiedostoa
ladataan/siirretään.
G Tekstinsyöttökenttä
Avaa ohjelmiston näppäimistö
painamalla ENTER ja valitsemalla
[Tulo].
H Vierityspalkki
Siirrä sivua vasemmalle, ylös, alas tai
oikealle painamalla </M/m/,.
,jatkuu
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
19
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_060INT.fm
Käytettävissä olevat
vaihtoehdot
Eri asetuksia ja toimintoja voidaan käyttää
painamalla OPTIONS.
Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat
tilanteen mukaan.
\
Toiminnot
Tiedot
[Selaimen
asetukset]
Näyttää Internet-selaimen
asetukset.
• [Zoomaus]: Suurentaa tai
pienentää näytetyn sisällön
kokoa.
• [JavaScript-asetukset]:
Ottaa JavaScriptin
käyttöön tai pois käytöstä.
• [Evästeasetukset]:
Määrittää, hyväksytäänkö
evästeitä vai ei.
• [SSL-hälytysnäyttö]:
Ottaa SSL käyttöön tai
pois käytöstä.
[Tulo]
Näyttää ohjelmiston
näppäimistön merkkien
antamista varten, kun selaat
Internet-sivustoa.
[Katkaisu]
Siirtää kohdistimen
tekstinsyöttökentän
seuraavalle riville.
[Poista]
Poistaa kohdistimen
vasemmalta puolelta yhden
merkin tekstiä syötettäessä.
[Ikkunaluettelo]
Näyttää luettelon avatuista
sivuista.
Palaa aiemmin avatulle
sivustolle valitsemalla
ikkuna.
Toiminnot
Tiedot
[Lisää
kirjanmerkki]
Lisää avoinna olevan sivun
kirjanmerkkiluetteloon.
[Aseta
Asettaa avoinna olevan
aloitussivuksi] sivun aloitussivuksi.
[Avaa uut.
ikkunaan]
Avaa linkin uudessa
ikkunassa.
[Näytä
sertifikaatti]
Näyttää SSL-protokollaa
tukevien palvelimien
sertifikaatit.
[Kirjanmerkki- Näyttää
luettelo]
kirjanmerkkiluettelon.
[Merkkikoodaus]
Asettaa merkkikoodin.
[Edellinen
Siirtyy edelliselle/
sivu/Seuraava seuraavalle sivulle.
sivu]
[Peruuta
lataus]
Lopettaa sivun lataamisen.
[Lataa
uudelleen]
Lataa saman sivun
uudelleen.
[URL-syöte]
Voit syöttää URL-osoitteen,
kun ohjelmiston
näppäimistö on auki.
20
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_070ADJ.fm
Kuvake
Asetukset ja säädöt
Asetusnäyttöjen käyttö
Valitse
[Asetukset] kotivalikosta, kun
haluat muuttaa soittimen asetuksia.
Oletusasetukset on alleviivattu.
1
Valitse
[Asetukset] kotivalikosta
painamalla </,.
2
Valitse asetusluokan kuvake
painamalla M/m ja paina ENTER.
Selite
[Verkkopäivitys] (sivu 21)
Päivittää soittimen ohjelmiston.
[Näyttöasetukset] (sivu 21)
Määrittää videoasetukset
liitintyyppien mukaan.
[Ääniasetukset] (sivu 22)
Määrittää ääniasetukset
liitintyyppien mukaan.
[BD/DVDkatseluasetukset] (sivu 23)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia BD/DVD-toistoa
varten.
[Käytönvalvontaasetukset] (sivu 24)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia
Käytönvalvontatoimintoa
varten.
[Musiikkiasetukset]
(sivu 24)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia Super Audio CD toistoa varten.
[Järjestelmäasetukset]
(sivu 24)
Tekee soittimeen liittyvät
asetukset.
[Verkkoasetukset]
(sivu 25)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia Internetiä ja verkkoa
varten.
[Pika-asetus] (sivu 26)
Suorittaa Pika-asetuksen
uudelleen perusasetusten
tekemistä varten.
[Nollaus] (sivu 26)
Palauttaa soittimen
tehdasasetukset.
[Verkkopäivitys]
Päivitä soittimen ohjelmisto verkon kautta
valitsemalla [OK].
z
• Verkkopäivitystä suositellaan noin 2 kuukauden
välein.
• Tietoja päivitystoiminnoista on seuraavalla
sivustolla: http://support.sony-europe.com/
Asetukset ja säädöt
Kuvake
Selite
[Näyttöasetukset]
x [3D-lähtöasetus]
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
[Pois]: Valitse tämä, jos haluat näyttää
kaiken sisällön 2D-muodossa.
x [TV:n ruutukokoasetus 3D:lle]
Asettaa 3D-yhteensopivan TV:n ruutukoon.
x [TV:n tyyppi]
[16:9]: Valitse tämä, jos liitetään
laajakuvatelevisioon tai televisioon, jossa on
laajakuvatoiminto.
[4:3]: Valitse tämä, jos liitetään 4:3kuvaruutuiseen televisioon, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
x [Näyttömuoto]
[Alkuperäinen]: Valitse tämä, jos liitetään
televisioon, jossa on laajakuvatoiminto.
Näyttää 4:3 kuvan kuvasuhteessa 16:9 myös
laajakuvatelevisiossa.
[Kiinteä kuvasuhde]: Muuttaa kuvakoon
näytön kokoon sopivaksi ja säilyttää
alkuperäisen kuvasuhteen.
,jatkuu
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
21
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_070ADJ.fm
x [DVD:n kuvasuhde]
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Letterbox]: Näyttää leveän kuvan, jonka
ylä- ja alapuolella on mustat palkit.
[Automaattinen]: Tunnistaa automaattisesti
liitetyn TV:n tyypin ja vaihtaa vastaavaan
väriasetukseen.
[YCbCr (4:2:2)]: Lähettää YCbCr 4:2:2 videosignaaleja.
[YCbCr (4:4:4)]: Lähettää YCbCr 4:4:4 videosignaaleja.
[RGB]: Lähettää RGB-videosignaaleja.
[Pan & Scan]: Näyttää täyskorkean kuvan
koko näytössä reunat leikattuina.
x [HDMI-syvävärilähtö]
x [Elokuvamuunnostila]
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
Soitin tunnistaa automaattisesti, onko
materiaali videopohjaista tai filmipohjaista,
ja vaihtaa vastaavaan muunnostapaan.
[Video]: Videopohjaiselle materiaalille
sopiva muunnostapa valitaan aina
materiaalista riippumatta.
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
[16 bittiä], [12 bittiä], [10 bittiä]: Lähettää
16bit-/12bit-/10bit-videosignaaleja, kun
liitetty TV on Deep Colour -yhteensopiva.
[Pois]: Valitse tämä, jos kuva on epävakaa
tai värit näyttävät luonnottomilta.
x [Taukomuoto]
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
Dynaamiset liikkuvat kuvat näkyvät ilman
epäterävyyttä.
[Ruutu]: Näyttää paikallaan pysyvät kuvat
suurella tarkkuudella.
x [Videokuvan esitysmuoto]
[HDMI]: Valitse tavallisesti
[Automaattinen].
Valitse [Alkuperäinen tarkkuus], kun haluat
lähettää levylle tallennetun tarkkuuden. Jos
tarkkuus on alhaisempi kuin SD-tarkkuus, se
skaalataan ylöspäin SD-tarkkuuteen.
[Komponenttivideo]: Valitse TV:lle sopiva
tarkkuus.
[Video]: Asettaa automaattisesti
alhaisimman tarkkuuden.
z
• Jos liität HDMI OUT -liittimen ja muita
videolähtöliittimiä samalla kertaa, valitse
[Komponenttivideo].
• Jos kuvaa ei näy, kun [HDMI] tai
[Komponenttivideo]-tarkkuus on asetettu,
kokeile jotain muuta tarkkuusasetusta.
• BD-ROM-levyjen suojattu materiaali
toistetaanvain resoluutiolla 480i/576i, kun laite
on liitetty COMPONENT VIDEO OUT liittimeen ja [Komponenttivideo] on valittu
(sivu 6).
x [BD/DVD-ROM 1080/24p -lähtö]
[Automaattinen]: Lähettää 1920 × 1080p/
24 Hz -videosignaaleja vain, kun liitetään
1080/24p-yhteensopiva TV käyttämällä
HDMI OUT -liitintä.
[Pois]: Valitse tämä, jos TV ei ole
yhteensopiva 1080/24p-videosignaalien
kanssa.
[Ääniasetukset]
x [Ääni (HDMI)]
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
Lähettää äänisignaalit liitetyn HDMIlaitteen tilan mukaan.
[PCM]: Lähettää PCM-signaaleja HDMI
OUT -liittimestä.
x [DSD-lähtötila]
[Päällä]: Lähettää DSD-signaaleja HDMI
OUT -liittimestä, kun toistetaan Super Audio
CD -levyä. Jos valitaan [Päällä], signaalia ei
lähetetä muista liittimistä.
[Pois]: Lähettää PCM-signaaleja HDMI
OUT -liittimestä, kun toistetaan Super Audio
CD -levyä.
x [BD-äänen MIX-asetus]
[Päällä]: Lähettää ääntä, joka saadaan
yhdistämällä interaktiivinen ja toissijainen
ääni ensisijaiseen ääneen.
[Pois]: Lähettää vain ensisijaisen äänen.
Valitse tämä, kun haluat lähettää HDäänisignaalit AV-vahvistimeen
(-vastaanottimeen).
22
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_070ADJ.fm
x [Dolby Digital]
[Sekoita PCM]: Muuntaa lähdön
lineaarisiksi PCM-signaaleiksi. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei ole
sisäänrakennettua Dolby Digital dekooderia.
[Dolby Digital]: Valitse tämä liitettäessä
äänilaite, jossa on sisäänrakennettu Dolby
Digital -dekooderi.
x [DTS]
x [DTS Neo:6]
[Cinema]: Toistaa simuloitua
monikanavaääntä kahdesta kanavalähteestä
HDMI OUT -liittimen kautta liitetyn laitteen
kapasiteetin mukaisesti käyttäen DTS Neo:6
Cinema -tilaa.
[Music]: Toistaa simuloitua
monikanavaääntä kahdesta kanavalähteestä
HDMI OUT -liittimen kautta liitetyn laitteen
kapasiteetin mukaisesti käyttäen DTS Neo:6
Music -tilaa.
[Pois]: Toistaa ääntä alkuperäisen
kanavamäärän mukaisesti HDMI OUT liittimestä.
x [Audio DRC]
[Automaattinen]: Suorittaa toiston levyn
määrittämällä dynamiikkaalueella (vain BDROM). Muut levyt toistetaan [Päällä]tasolla.
[Päällä]: Suorittaa toiston normaalilla
pakkaustasolla.
[Pois]: Pakkausta ei käytetä. Tuloksena on
dynaamisempi ääni.
x [BD/DVD-valikko]
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO levyjen oletusvalikkokielen.
Jos valitaan [Valitse kielikoodi], kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Syötä kielikoodi
kohdan ”Kielikoodiluettelo” (sivu 33)
avulla.
x [Audio]
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO levyjen ääniraidan oletuskielen.
Jos valitaan [Alkuperäinen], levyn
ensisijainen kieli valitaan.
Jos valitaan [Valitse kielikoodi], kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Syötä kielikoodi
kohdan ”Kielikoodiluettelo” (sivu 33)
avulla.
Asetukset ja säädöt
[Sekoita PCM]: Muuntaa lähdön
lineaarisiksi PCM-signaaleiksi. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei ole
sisäänrakennettua DTS-dekooderia.
[DTS]: Valitse tämä liitettäessä äänilaite,
jossa on sisäänrakennettu DTS-dekooderi.
[BD/DVDkatseluasetukset]
x [Tekstitys]
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO levyjen oletustekstityskielen.
Jos valitaan [Valitse kielikoodi], kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Syötä kielikoodi
kohdan ”Kielikoodiluettelo” (sivu 33)
avulla.
x [BD-hybridilevyn toistokerros]
[BD]: Toistaa BD-kerroksen.
[DVD/CD]: Toistaa DVD- tai CDkerroksen.
x [BD-Internet-yhteys]
[Salli]: Valitse normaalisti tämä.
[Älä salli]: Estää Internet-yhteyden.
x [Sekoita]
[Surround]: Lähettää äänisignaaleja
surround-tehosteiden kanssa. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa on Dolby
Surround (Pro Logic)- tai DTS Neo:6 -tuki.
[Stereo]: Lähettää äänisignaaleja ilman
surround-tehosteita. Valitse tämä liitettäessä
äänilaite, jossa ei ole Dolby Surround (Pro
Logic) tai DTS Neo:6 -tukea.
23
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=left
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_070ADJ.fm
[Käytönvalvontaasetukset]
x [Salasana]
Asettaa tai vaihtaa käytönvalvontatoiminnon
salasanan. Salasanan avulla voit asettaa BDROM- tai DVD VIDEO -levyn tai
Internetvideon toistorajoituksen.
Tarvittaessa voit määrittää eri rajoitustasot
BD-ROM- ja DVD VIDEO -levyille sekä
Internet-videoille.
[Musiikkiasetukset]
x [Super Audio CD:n toistokerros]
[Super Audio CD]: Toistaa Super Audio CD
-kerroksen.
[CD]: Toistaa CD-kerroksen.
x [Super Audio CD:n toistokanavat]
[DSD 2ch]: Toistaa 2-kanavaisen alueen.
[DSD Multi]: Toistaa monikanavaisen
alueen.
x [Käytönvalvonnan aluekoodi]
Eräiden BD-ROM- tai DVD VIDEO levyjen tai Internet-videon toistoa voidaan
rajoittaa maatieteellisen alueen mukaan.
Kohtauksia voidaan jättää pois tai korvata
muilla kohtauksilla. Noudata näyttöön
tulevia ohjeita ja syötä nelinumeroinen
salasana.
x [BD-käytönvalvonta]
Eräiden BD-ROM-levyjen toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan. Kohtauksia
voidaan jättää pois tai korvata muilla
kohtauksilla. Noudata näyttöön tulevia
ohjeita ja syötä nelinumeroinen salasana.
x [DVD-käytönvalvonta]
Eräiden DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
Kohtauksia voidaan jättää pois tai korvata
muilla kohtauksilla. Noudata näyttöön
tulevia ohjeita ja syötä nelinumeroinen
salasana.
x [Internetvideoiden käytönvalvonta]
Eräiden Internet-videoiden toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan. Kohtauksia
voidaan jättää pois tai korvata muilla
kohtauksilla. Noudata näyttöön tulevia
ohjeita ja syötä nelinumeroinen salasana.
x [Luokittelematon internetvideo]
[Salli]: Sallii luokittelemattomien Internetvideoiden toiston.
[Estä]: Estää luokittelemattomien Internetvideoiden toiston.
[Järjestelmäasetukset]
x [OSD]
Valitsee soittimen kuvaruutunäyttöjen
kielen.
x [Himmennin]
[Kirkas]: Kirkas valaistus.
[Tumma]: Tumma valaistus.
[Ei käytössä]: Sammuttaa valaistuksen
toiston ajaksi. Tumma valaistus muulloin
kuin toiston aikana.
x [HDMI-Ohjaus]
[Päällä]: Seuraavat BRAVIA Sync toiminnot ovat käytössä:
–Yhden painikkeen toisto
–Järjestelmän sammutus
–Kielen seuranta
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
z
Lisätietoja on television tai laitteen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.
x [HDMI: linkitys TV-off]
[Päällä]: Sammuttaa automaattisesti
soittimen ja HDMI-yhteensopivat laitteet,
kun niihin liitetty TV menee valmiustilaan
(BRAVIA Sync).
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
x [Pikakäynnistystila]
[Päällä]: Lyhentää käynnistymisaikaa, kun
soittimeen kytketään virta.
[Pois]: Vähentää valmiustilan
virrankulutusta.
24
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_070ADJ.fm
x [Automaattinen virrankatkaisu]
[Päällä]: Ottaa käyttöön [Automaattinen
virrankatkaisu] -toiminnon. Palaa
automaattisesti valmiustilaan, jos mitään
soittimen tai kaukosäätimen painiketta ei
paineta yli 30 minuuttiin.
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
x [Autom. näyttö]
[Päällä]: Näyttää automaattisesti tietoja
kuvaruudussa, kun nimikkeiden katselua,
kuvatiloja, äänisignaaleja jne. muutetaan.
[Pois]: Näyttää tietoja vain, kun painetaan
DISPLAY.
x [Näytönsäästäjä]
x [Internet-asetukset]
Liitä soitin verkkoon etukäteen. Katso
lisätietoja kohdasta ”Liitäntä verkkoon”
(sivu 12).
[Näytä verkon tila]: Näytä verkon nykyinen
tila.
[Lankamääritykset]: Valitse tämä, kun liität
soittimen laajakaistareitittimeen LANkaapelilla.
[Langattomat asetukset (sis.rak.)] (Vain
BDP-S580): Käytä, kun yhdistät
lähiverkkoon langattomasti soittimessa
olevan WLAN-liittimen avulla.
[USB:n langattomat määritykset]: Valitse
tämä, kun yhdistät lähiverkkoon USBWLAN-liittimen avulla.
x [Ohjelmiston päivitysilmoitus]
[Päällä]: Asettaa soittimen ilmoittamaan
uudemmasta ohjelmistoversiosta (sivu 21).
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
x [Gracenote-asetukset]
[Automaattinen]: Lataa automaattisesti
levyn tiedot, kun levyn toisto pysähtyy.
Muodosta verkkoyhteys latausta varten.
[Manuaalinen]: Lataa levyn tiedot, kun
[Videohaku] tai [Musiikkihaku] on valittu.
z
Jos haluat lisätietoja, mene seuraavaan sivustoon ja
tarkista FAQ-sisältö:
http://support.sony-europe.com/
Asetukset ja säädöt
[Päällä]: Ottaa näytönsäästäjätoiminnon
käyttöön. Näytönsäästäjä tulee näkyviin, jos
soitinta ei käytetä yli 10 minuuttiin, kun
kuvaruutunäyttö on näkyvissä.
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
[Verkkoasetukset]
x [Verkkoyhteyden vianmääritys]
Voit suorittaa verkon vianmäärityksen ja
tarkistaa, onko verkkoyhteys muodostettu
oikein.
x [Yhteyspalvelimen asetukset]
x [Järjestelmätiedot]
Valitsee, näytetäänkö liitetty palvelin vai ei.
Näyttää soittimen ohjelmistoversion tiedot ja
MAC-osoitteen.
x [Renderer-perusasetukset]
[Automaattinen käyttöoikeus]: Asettaa,
annetaanko juuri löydettyyn DLNA renderer
-yhteensopivaan laitteeseen yhdistää
automaattisesti.
[Renderer-nimi]: Näyttää soittimen nimen
sellaisena kuin se näkyy muissa lähiverkon
DLNA-laitteissa.
x [Renderer-käyttöoikeudet]
Näyttää luettelon DLNA-yhteensopivista
laitteista ja asettaa, voidaanko laitetta
käyttää tämän soittimen avulla.
x [Party-automaattikäynnistys]
[Päällä]: Aloittaa PARTY-toiminnon tai
liittää laitteen jo perustettuun PARTYlaiteryhmään, kun PARTY STREAMING toiminnon kanssa yhteensopiva laite pyytää
sitä.
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
,jatkuu
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
25
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\426109
7511_FI\FI_070ADJ.fm
master page=left
specdef20090918
x [Media Remote -laitteen rekisteröinti]
Rekisteröi ”Media Remote” -laitteen.
x [Rekisteröidyt Media Remote -laitteet]
Näyttää rekisteröityjen ”Media Remote” laitteiden luettelon.
[Pika-asetus]
Suorittaa [Pika-asetus]-toiminnon uudelleen
perusasetusten tekemistä varten. Noudata
ruutuun tulevia ohjeita.
[Nollaus]
x [Palauta oletusasetukset]
Voit nollata soittimen asetukset tehtaan
oletusasetuksiksi valitsemalla asetusryhmän.
Kaikki ryhmän asetukset nollataan.
x [Alusta henkilökohtaiset tiedot]
Voit poistaa soittimeen tallennetut
henkilökohtaiset tiedot.
26
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_080ADD.fm
master page=right
specdef20090918
Ääni
Lisätietoja
Ei ääntä tai ääntä ei lähetetä oikein.
Vianmääritys
Jos soittimen käytön aikana esiintyy
seuraavia ongelmia, yritä korjata ne tämän
vianmääritysoppaan avulla, ennen kuin
pyydät korjausta. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Kuva
Ei kuvaa tai kuvaa ei lähetetä oikein.
Kuvaruudussa näkyvä kieli vaihtuu
automaattisesti, kun liitäntä on tehty
HDMI OUT -liittimeen.
Lisätietoja
, Tarkista, että kaikki liitäntäkaapelit on
kytketty kunnolla (sivu 10).
, Vaihda TV:n tulovalitsin näyttämään
soittimen signaali.
, Palauta videolähtötarkkuus alhaisimpaan
tarkkuuteen painamalla soittimen xpainiketta yli 10 sekuntia.
, Kokeile HDMI-liitännöissä seuraavaa:
1Sammuta soitin ja käynnistä se
uudelleen. 2Sammuta liitetty laite ja
käynnistä se uudelleen. 3Irrota HDMIkaapeli ja liitä se uudelleen.
, HDMI OUT -liitin on liitetty DVIlaitteeseen, joka ei tue
kopiosuojaustekniikkaa.
, Tarkista HDMI-liitännöissä [Videokuvan
esitysmuoto] -asetukset [Näyttöasetukset]valikosta (sivu 22).
, Jos lähetetään myös analogisia signaaleja,
valitse [BD/DVD-ROM 1080/24p -lähtö] asetukseksi [Pois] [Näyttöasetukset]valikossa (sivu 22).
, Tarkista BD-ROM-levyjen [BD/DVDROM 1080/24p -lähtö] -asetukset
[Näyttöasetukset]-valikosta (sivu 22).
, Tarkista, että kaikki liitäntäkaapelit on
kytketty kunnolla (sivu 10).
, Vaihda AV-vahvistimen (-vastaanottimen)
tulovalitsin niin, että soittimen äänisignaalit
lähetetään AV-vahvistimesta
(-vastaanottimesta).
, Jos äänisignaalia ei tule DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT -liittimestä,
tarkista ääniasetukset (sivu 22).
, Kokeile HDMI-liitännöissä seuraavaa:
1Sammuta soitin ja käynnistä se
uudelleen. 2Sammuta liitetty laite ja
käynnistä se uudelleen. 3Irrota HDMIkaapeli ja liitä se uudelleen.
, Jos HDMI-liitäntöjä käytettäessä soitin
liitetään televisioon AV-vahvistimen
(-vastaanottimen) kautta, kokeile liittää
HDMI-kaapeli suoraan televisioon. Lue
myös AV-vahvistimen (-vastaanottimen)
mukana toimitetut käyttöohjeet.
, HDMI OUT -liitin on liitetty DVIlaitteeseen (DVI-liittimet eivät hyväksy
äänisignaaleja).
, HDMI OUT -liittimeen liitetty laite ei tue
soittimen äänimuotoa. Tarkista
ääniasetukset (sivu 22).
HD-ääntä (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
ja DTS-HD Master Audio) ei lähetetä
bittivirrassa.
, Valitse [BD-äänen MIX-asetus]asetukseksi [Pois]-valikossa
[Ääniasetukset] (sivu 22).
, Tarkista, että liitetty AV-vahvistin
(vastaanotin) on yhteensopiva eri HDäänimuotojen kanssa.
Interaktiivista ääntä ei lähetetä.
, Valitse [BD-äänen MIX-asetus]asetukseksi [Päällä]-valikossa
[Ääniasetukset] (sivu 22).
, Jos [HDMI-Ohjaus] -asetukseksi on valittu
[Päällä] (sivu 24), näyttökieli vaihtuu
automaattisesti liitetyn TV:n kieliasetuksen
mukaan (jos TV:n asetusta vaihdetaan jne.).
,jatkuu
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
27
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_080ADD.fm
Levy
master page=left
specdef20090918
Verkkoyhteys
Levyä ei voi toistaa.
Soitin ei voi muodostaa verkkoyhteyttä.
, Levy on likainen tai kiero.
, Levy on ylösalaisin. Käännä levy oikein
päin.
, Tällä levyllä on muoto, jota ei voi toistaa
tällä soittimella (sivu 31).
, Soitin ei voi toistaa tallennettua levyä, jota
ei ole viimeistelty oikein.
, BD- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa
soittimen koodia.
, Tarkista verkkoyhteys (sivu 12) ja
verkkoasetukset (sivu 25).
USB-laite
Soitin ei tunnista siihen liitettyä USBlaitetta.
, Varmista, että USB-laite on liitetty
kunnolla USB-liittimeen.
, Tarkista, onko USB-laite tai -kaapeli
vaurioitunut.
, Tarkista, onko USB-laite päällä.
, Jos USB-laite on liitetty USB-keskittimen
kautta, liitä USB-laite suoraan soittimeen.
BRAVIA Internet-video
Kuva/ääni on huono/joistakin ohjelmista
puuttuu yksityiskohtia, etenkin nopeiden
liikkeiden tai tummien kohtausten aikana.
, Kuvan/äänen laatu voi olla heikko
Internetsisällöntarjoajien mukaan.
, Kuvan/äänen laatu voi parantua, kun
yhteysnopeutta muutetaan. Suositeltava
yhteysnopeus normaalipiirtovideolle on
vähintään 2,5 Mb/s (teräväpiirtovideolle
10 Mb/s).
, Kaikissa videoissa ei ole ääntä.
Kuva on pieni.
, Lähennä painamalla M.
Tietokoneella ei voi muodostaa Internetyhteyttä, kun [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] on suoritettu.
, Reitittimen langattomat asetukset voivat
muuttua automaattisesti, jos Wi-Fi
Protected Setup -toiminto suoritetaan ennen
reitittimen asetusten muuttamista. Tällöin
tietokoneen langattomat asetukset täytyy
muuttaa vastaavasti.
Soittimella ei saada yhteyttä WLANreitittimeen.
, Tarkista, onko WLAN-reititin päällä.
, Ympäristön, kuten seinämateriaalin,
radioaaltojen vastaanotto-olosuhteiden tai
soittimen ja WLAN-reitittimen välisten
esteiden, takia tiedonsiirtoetäisyys voi olla
lyhyempi. Siirrä soitin ja WLAN-reititin
lähemmäs toisiaan.
, 2,4 GHz:n taajuuskaistaa käyttävät laitteet,
kuten mikroaalto-, Bluetooth- tai
digitaaliset langattomat laitteet, voivat
keskeyttää tiedonsiirron. Siirrä soitin
kauemmas tällaisista laitteista tai sammuta
tällaiset laitteet.
Haluttua langatonta reititintä ei havaita,
vaikka [Hae] on suoritettu.
, Palaa edelliseen näyttöön painamalla
RETURN, ja kokeile [Hae] -toimintoa
uudelleen. Jos haluttua langatonta reititintä
ei vieläkään havaita, valitse [Manuaal.
rekisteröinti] painamalla RETURN.
Ilmoitus [Uusi ohjelmistoversio on
löytynyt verkosta. Suorita päivitys
kohdasta "Verkkopäivitys".] tulee
näkyviin, kun soitin käynnistetään.
, Katso [Verkkopäivitys] (sivu 21) ja päivitä
soittimeen uudempi ohjelmistoversio.
PARTY STREAMING -toiminto ei ala.
, Tarkista, että [Party-automaattikäynnistys]asetuksena on [Päällä] [Verkkoasetukset]
(sivu 25).
28
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_080ADD.fm
HDMI-Ohjaus (BRAVIA Sync)
[HDMI-Ohjaus]-toiminto ei toimi (BRAVIA
Sync).
Järjestelmän sammutus-toiminto ei toimi
(BRAVIA Sync).
, Tarkista, että kohtien [HDMI-Ohjaus] ja
[HDMI: linkitys TV-off] asetuksena on
[Päällä] (sivu 24).
Muut
Toisto ei käynnisty sisällön alusta.
, Paina OPTIONS ja valitse [Toista alusta].
Toisto ei käynnisty palautuspisteestä,
johon toisto viimeksi lopetettiin.
, Palautuspiste voidaan poistaa muistista
levyn mukaan, kun
– levykelkka avataan.
– USB-laite irrotetaan.
– toistetaan muuta sisältöä.
– soitin sammutetaan.
Levykelkka ei avaudu ja etupaneelin
näytössä näkyy ”LOCKED” tai ”TLK ON”.
, Jos ”LOCKED” näkyy, soitin on lukittu.
Voit poistaa lapsilukon pitämällä soittimen
painikkeen N painettuna, kunnes
etupaneelin näyttöön tulee ilmoitus
”UNLOCK” (sivu 7).
, Jos ”TLK ON” tulee näkyviin, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltopalveluun.
Levykelkka ei aukea eikä levyä voi poistaa
vaikka painettaisiin Z.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta soitin ja
irrota virtajohto. 2Liitä virtajohto
uudelleen samalla, kun pidät soittimen Zpainikkeen painettuna. 3Pidä soittimen Zpainike painettuna, kunnes kelkka aukeaa.
4Poista levy. 5Jos ”OPEN” näkyy
etupaneelin näytössä, pidä soittimen
[/1-painike painettuna yli 10 sekuntia,
kunnes soitin sammuu.
Lisätietoja
, Tarkista, että [HDMI-Ohjaus]-asetuksena
on [Päällä] (sivu 24).
, Jos HDMI-liitäntää muutetaan, sammuta
soitin ja käynnistä se uudelleen.
, Jos tapahtuu sähkökatkos, valitse [HDMIOhjaus]-asetukseksi [Pois] ja valitse sitten
[HDMI-Ohjaus]-asetukseksi [Päällä]
(sivu 24).
, Tarkista seuraavat seikat ja katso lisätietoja
laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
– liitetty laite on yhteensopiva [HDMIOhjaus]-toiminnon kanssa.
– liitetyn laitteen [HDMI-Ohjaus]toiminnon asetus on oikea.
, Kun soitin liitetään televisioon AVvahvistimen (-vastaanottimen kautta),
– jos AV-vahvistin (-vastaanotin) ei ole
yhteensopiva [HDMI-Ohjaus]toiminnon kanssa, et ehkä voi ohjata
TV:tä soittimesta.
– jos HDMI-liitäntää muutetaan, virtajohto
irrotetaan ja kytketään uudelleen tai
tapahtuu sähkökatkos, kokeile
seuraavaa: 1Vaihda AV-vahvistimen
(-vastaanottimen) tulovalitsin niin, että
soittimesta tuleva kuva näkyy TVruudussa. 2Valitse [HDMI-Ohjaus]asetukseksi [Pois] ja valitse sitten
[HDMI-Ohjaus]-asetukseksi [Päällä]
(sivu 24). Lue AV-vahvistimen
(-vastaanottimen) mukana toimitetut
käyttöohjeet.
master page=right
specdef20090918
”Exxxx” tai ”FAN ERR” näkyy etupaneelin
näytössä.
, Jos ”Exxxx” näkyy, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltopalveluun ja
ilmoita virhekoodi.
, Jos ”FAN ERR” näkyy, kokeile seuraavaa:
1Tarkista, että soittimen takana olevia
ilmanvaihtoaukkoja ei ole tukittu. 2Estä
lämmön kertyminen soittimeen
sijoittamalla se paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto.
Soitin ei tottele mitään painiketta.
, Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta
(sivu 3).
, Pidä soittimen painike [/1 painettuna
vähintään 10 sekuntia, kunnes etupaneelin
näytön merkkivalot sammuvat.
Jos soitin ei vieläkään tottele mitään
painiketta, irrota virtajohto ja liitä se sitten
uudelleen.
29
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_080ADD.fm
master page=left
specdef20090918
Toimitukseen kuuluvat varusteet
Tekniset tiedot
• Kaukosäädin (1)
• R6-paristot (AA-koko) (2)
Järjestelmä
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin
ilman eri ilmoitusta.
Laser: Puolijohdelaser
Tulot ja lähdöt
(Liittimen nimi:
Liitintyyppi/lähtötaso/kuormaimpedanssi)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono-liitin/2 Vrms/10 kilohmia
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono-liitin/0,5 Vp-p/75 ohmia
HDMI OUT:
19-napainen HDMI-vakioliitin
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Phono-liitin/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 ohmia
LINE OUT VIDEO:
Phono-liitin/1,0 Vp-p/75 ohmia
LAN (100):
100BASE-TX-liitin
USB:
USB-liitin Type A (USB-muistin,
muistikortinlukijan, digitaalikameran ja
digitaalisen videokameran liittämistä
varten)
Langaton (Vain BDP-S580)
Huomautuksia levyistä
• Käsittele levyjä niiden reunoista pitääksesi
ne puhtaina. Älä kosketa pintaa.
Levyllä oleva pöly, sormenjäljet ja naarmut
voivat aiheuttaa virheellisen toiminnan.
• Älä altista levyä suoralle auringonvalolle
äläkä lämpölähteille kuten kuumille
ilmakanaville. Älä myöskään jätä sitä
suoraan auringonvaloon pysäköityyn
autoon, koska lämpötila voi kohota auton
sisällä.
• Säilytä levy kotelossaan toiston jälkeen.
• Puhdista levy puhdistusliinalla. Pyyhi levyä
keskeltä ulospäin.
WLAN-standardi:
IEEE 802.11 b/g/n
Taajuusalue:
2,4 GHz:n kaista: Kanavat 1-13
Modulaatio:
DSSS ja OFDM
Yleiset
Tehovaatimukset:
220–240V AC, 50/60Hz
Tehonkulutus:
BDP-S480/S483: 20 W
BDP-S580: 22 W
Mitat (noin):
430 mm × 199 mm × 36 mm
(leveys/syvyys/korkeus) ml. ulkonevat osat
Paino (noin):
1,7 kg
Käyttölämpötila:
5 ºC - 35 ºC
Käyttökosteus:
25 % - 80 %
• Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä,
tinneriä, kaupoista saatavia levyn/linssin
puhdistusaineita äläkä vinyylilevyille
tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.
• Jos olet tulostanut levyn etiketin, kuivaa
etiketti ennen soittamista.
• Älä käytä seuraavia levyjä.
– Linssinpuhdistuslevy.
– Epätavallisen muotoinen (esim. kortti,
sydän) levy.
– Levy, jossa on etiketti tai tarra.
– Levy, jonka pinnassa on teippiä tai tarran
liimaa.
• Älä pinnoita levyn soittopuolta uudelleen
pintanaarmujen poistamiseksi.
30
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_080ADD.fm
Levyt, joita voidaan toistaa
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (musiikki-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*3
Levyt, joita ei voida toistaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasetissa olevat BD-levyt
BDXL-levyt
DVD-RAM-levyt
HD DVD -levyt
DVD Audio -levyt
PHOTO CD-levyt
CD-Extra-levyjen dataosa
Super VCD -levyt
Ääniaineistopuoli DualDisc-levyillä
Huomautus levyistä
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. DualDisc-levyt ja eräät
tekijänoikeuksien suojausmenetelmillä
koodatut musiikkilevyt eivät noudata
Compact Disc (CD) -standardia. Siksi näitä
levyjä ei ehkä voi toistaa tällä laitteella.
Ohjelmistovalmistajat ovat voineet
tarkoituksella ohjelmoida joitakin BD-/
DVD-levyjen toistotoimintoja. Koska tämä
soitin toistaa BD-/DVD-levyjä
ohjelmistovalmistajien suunnitteleman
levysisällön mukaan, eräät toistotoiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä.
Huomautus kaksikerroksisista BD-/DVDlevyistä
Toistettava kuva ja ääni voi pysähtyä
hetkeksi, kun kerros vaihtuu.
Aluekoodi (vain BD-ROM/DVD VIDEO)
Soittimessa on aluekoodi, joka on painettu
laitteen taakse, ja se toistaa vain BD-ROM-/
DVD-VIDEO-levyjä, joissa on samat
aluekoodit tai ALL .
Aluekoodi
Lisätietoja
*2
Koska Blu-ray Disc -määritykset ovat uusia ja
kehittyviä, eräitä levyjä ei ehkä voi toistaa
levytyypin ja version mukaan.
Äänilähtö vaihtelee lähteen, liitetyn
lähtöliittimen ja valittujen ääniasetusten
mukaan.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 mukaan lukien
orgaaninen pigmenttityyppi BD-R (LTH-tyyppi)
Tietokoneella tallennettuja BD-R-levyjä ei voi
toistaa, jos jälkikirjoitus on mahdollista.
CD- tai DVD-levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole
viimeistelty oikein. Katso lisätietoja
tallennuslaitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
Huomautuksia BD-/DVD-levyjen
toistotoiminnoista
Toistokelpoiset tiedostotyypit
Video
Tiedostomuoto
Tunnisteet
*1*2
MPEG-1 Video/PS
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*3
”.mpg,” ”.mpeg,”
”.m2ts,” ”.mts”
MPEG-4 AVC*1*2
”.mkv,” ”.mp4,”
”.m4v,” ”.m2ts,”
”.mts”
WMV9*1*2
”.wmv,” ”.asf”
AVCHD*2
*4
Xvid
”.avi”
Musiikki
Tiedostomuoto
Tunnisteet
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
”.mp3”
AAC*1*2*5
”.m4a”
WMA9 Standard*1*2*5 ”.wma”
LPCM
”.wav”
,jatkuu
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
31
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_080ADD.fm
Valokuva
Tiedostomuoto
Tunnisteet
JPEG
”.jpg,” ”.jpeg”
*1
*2
*3
*4
*5
Soitin ei toista koodattuja tiedostoja, kuten
DRM.
Soitin ei toista tätä tiedostomuotoa DLNApalvelimelta.
Soitin voi toistaa vain normaalipiirtovideota
DLNA-palvelimelta.
Soitin toistaa AVCHD-muotoisia tiedostoja,
jotka on tallennettu digitaalisella videokameralla
jne. AVCHD-muotoista levyä ei toisteta, ellei
sitä ole viimeistelty oikein.
Soitin ei toista koodattuja tiedostoja, kuten
Lossless.
b
• Eräitä tiedostoja ei välttämättä toisteta
tiedostomuodon, tiedoston koodauksen,
tallennustilan tai DLNA-palvelimen tilan
mukaan.
• Kaikkia tietokoneella muokattuja tiedostoja ei
ehkä voi toistaa.
• Soitin tunnistaa seuraavat tiedostot tai kansiot
BD-, DVD- ja CD-levyiltä sekä USB-laitteista:
– enintään 5. puun kansiot
– enintään 500 tiedostoa yhdessä puussa
• Soitin tunnistaa seuraavat DLNA-palvelimeen
tallennetut tiedostot tai kansiot:
– enintään 20. puun kansiot
– enintään 999 tiedostoa yhdessä puussa
• Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän
soittimen kanssa.
• Soitin tunnistaa Mass Storage Class (MSC) laitteet (kuten flash-muisti tai kiintolevy), Still
Image Capture Device (SICD) -luokan laitteet ja
101-näppäimistön (vain etuosan USB-liitin).
• Tietojen vaurioitumisen tai USB-muistin tai
laitteiden vahingoittumisen estämiseksi sammuta
soitin, kun liität tai irrotat USB- muistia tai
laitteita.
• Soitin ei välttämättä toista pehmeästi DATA CD
-levyillä olevia videotiedostoja, joilla on suuri
bittinopeus. Tällaiset tiedostot kannattaa toistaa
käyttämällä DATA DVD -levyjä.
master page=left
specdef20090918
Tietoja WLAN-suojauksesta
Koska tiedonsiirtoon WLAN-toiminnon
avulla käytetään radioaaltoja, langatonta
signaalia voidaan salakuunnella.
Langattoman tiedonsiirron suojaamiseksi
tämä soitin tukee eri suojaustoimintoja.
Muista määrittää suojausasetukset
verkkoympäristön mukaisesti.
Ei suojausta
Vaikka asetukset on helppo tehdä, kuka
tahansa voi salakuunnella langatonta
tiedonsiirtoa tai tunkeutua langattomaan
verkkoosi, myös ilman hienostuneita
työkaluja. Muista, että on olemassa
luvattoman käytön tai tietojen salakuuntelun
vaara.
WEP
WEP käyttää tiedonsiirron suojausta, joka
estää ulkopuolisia salakuuntelemasta
tiedonsiirtoa tai tunkeutumasta langattomaan
verkkoosi. WEP on perinnetekniikka, jonka
avulla voidaan yhdistää vanhempia laitteita,
jotka eivät tue TKIP/AES-suojausta.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP on suojaustekniikka, joka kehitettiin
korvaamaan WEP:n puutteet. TKIP
varmistaa korkeamman suojaustason kuin
WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES on suojaustekniikka, joka käyttää
edistynyttä suojaustapaa, joka poikkeaa
WEP- ja TKIP-menetelmistä.
AES varmistaa korkeamman suojaustason
kuin WEP tai TKIP.
32
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_080ADD.fm
Ohjattavien televisioiden
koodinumerot
Pidä -TV- [/1 -painike painettuna ja syötä
TV:n valmistajan koodi numeropainikkeilla.
Jos luettelossa on useampi kuin yksi
koodinumero, syötä ne yksitellen, kunnes
löydät sen, joka toimii television kanssa.
Koodinumero
Sony
01 (oletus)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Katso lisätietoja kohdasta [BD/DVDkatseluasetukset] (sivu 23).
Kielten oikeinkirjoitukset noudattavat
standardia ISO 639: 1988 (E/F).
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani;
Dzongkha
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic;
Kalaallisut
Cambodian;
Khmer
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian; Lao
Lithuanian
Latvian
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Malese;
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
Oromo
Oriya
Punjabi;
Panjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi; Rundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho;
Sango
,jatkuu
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
Lisätietoja
Valmistaja
Kielikoodiluettelo
33
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_080ADD.fm
master page=left
specdef20090918
Koodi Kieli
1502 Serbo1531
Croatian
1532
1503 Singhalese;
1534
Sinhalese
1505 Slovak
1535
1506 Slovenian
1507 Samoan
1538
1508 Shona
1539
1509 Somali
1540
1511 Albanian
1543
1512 Serbian
1557
1513 Siswati; Swati 1564
1514 Sesotho;
1572
Sotho southern1581
1515 Sundanese
1587
1516 Swedish
1613
1517 Swahili
1632
1521 Tamil
1665
1525 Telugu
1684
1527 Tajik
1697
1528 Thai
1703
1529 Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana;
Tswana
Tonga; Tonga
islands
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
ei määritetty
Käytönvalvonta-/aluekoodi
Katso lisätietoja kohdasta [Käytönvalvonnan
aluekoodi] (sivu 24).
Koodi Alue
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
Argentiina
Australia
Itävalta
Belgia
Brasilia
Chile
Kiina
Kolumbia
Tanska
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Hongkong
Intia
Indonesia
Irlanti
Italia
Japani
Korea
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Luxemburg
Malesia
Meksiko
Alankomaat
Uusi-Seelanti
Norja
Pakistan
Filippiinit
Puola
Portugali
Venäjä
Singapore
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Taiwan
Thaimaa
Iso-Britannia
34
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
master page=right
specdef20090918
F:\SD0002_B1\DATABDPS480\4261097511_FI\4261097511\4261097511_
FI\FI_010COVIX.fm
Hakemisto
Symbolit
(suosikit) 9
Numerot
3D 14
3D-lähtöasetus 21
A
Ääniasetukset 22
Aluekoodi 31
Asetukset 21
AUDIO 8
Automaattinen
virrankatkaisu 25
B
BD/DVD-katseluasetukset
23
BD-LIVE 14
BD-R 31
BD-RE 31
Bittivirta 27
Blu-ray Disc 31
BONUSVIEW 14
BRAVIA Internet-video
16
BRAVIA Sync 29
D
DISPLAY 9
DLNA 16, 25
Dolby Digital 23
DSD-lähtötila 22
DTS 23
G
Gracenote-asetukset 25
H
O
HDMI 22
HDMI: linkitys TV-off 24
HDMI-Ohjaus 24, 29
Himmennin 24
HOME 8
Ohjelmistopäivitys 21, 25
OPTIONS 8
OSD 24
P
Internet-selain 19
Internet-sisältö 9, 16
IP-sisällön kohinanpoisto
18
Päivitä 21
PARTY STREAMING
17, 25
Pika-asetus 12, 26
Pikakäynnistystila 24
POP UP/MENU 8
J
S
Järjestelmäasetukset 24
Järjestelmän sammutus 24
Jatka 9, 29
Soittimen nollaus 26
SUBTITLE 8
Syväväri 22
K
T
Kaukosäädin 8
Käytönvalvonta 24
Käytönvalvontaasetukset
24
Kielen seuranta 24
Kotivalikko 21
Toistotiedot 15
TOP MENU 8
TV:n ruutukokoasetus
3D:lle 21
TV:n tyyppi 21
I
L
Lapsilukko 7, 29
Levyt, joita voidaan toistaa
31
Liittäminen
AV-vahvistin (vastaanotin) 11
TV 10
Verkko 12
M
MAC-osoite 25
Musiikkiasetukset 24
N
Näyttöasetukset 21
Nollaus 26
U
USB 15
V
Väripainikkeet 8
Verkkoasetukset 25
Verkkopäivitys 21
Vianmääritys 27
W
WEP 32
WPA2-PSK (AES) 32
WPA2-PSK (TKIP) 32
WPA-PSK (AES) 32
WPA-PSK (TKIP) 32
Y
Yhden painikkeen toisto
24
35
BDP-S480/S483/S580
4-261-097-51(1)
Download PDF