Sony | BDP-S360 | Sony BDP-S360 Käyttöohjeet

4-135-583-51(1)
Tämän soittimen ohjelmistoa voidaan päivittää tulevaisuudessa. Tietoja saatavina
olevista päivityksistä on seuraavassa osoitteessa: http://support.sony-europe.com/
z
Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä
vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct
TM
Käyttöohjeet
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S360/S363
4-135-583-51(1)
Printed in Hungary
© 2009 Sony Corporation
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran
estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Paristoja tai laitteita, joissa on
paristot, ei saa altistaa
voimakkaalle kuumuudelle kuten
auringonvalolle, avotulelle tms.
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä
tämän tuotteen kanssa lisää
silmävaurioiden vaaraa. Koska
tässä Blu-ray Disc/DVDsoittimessa käytettävä lasersäde on
haitallinen silmille, älä yritä
purkaa koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Tämä tarra on kotelon sisällä
laserin suojarasiassa.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN
1 LASER laitteeksi. LUOKAN 1
LASERLAITE -MERKINTÄ on
lasersuojakotelossa laitteen sisällä.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan
maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen
epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos
paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
2
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC- ja turvallisuushyväksyjä on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
tuotteen huolto- tai takuuasioissa
ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
• Puhdista levy
puhdistusliinalla. Pyyhi levyä
keskeltä ulospäin.
Varotoimet
• Älä käytä liuottimia kuten
bensiiniä, tinneriä, kaupoista
saatavia levyn/linssin
puhdistusaineita äläkä
vinyylilevyille tarkoitettuja
antistaattisia suihkeita.
• Jos olet tulostanut levyn
etiketin, kuivaa etiketti ennen
soittamista.
• Älä käytä seuraavia levyjä.
– Linssinpuhdistuslevy.
– Epätavallisen muotoinen
(esim. kortti, sydän) levy.
– Levy, jossa on etiketti tai
tarra.
– Levy, jonka pinnassa on
teippiä tai tarran liimaa.
• Älä pinnoita levyn soittopuolta
uudelleen pintanaarmujen
poistamiseksi.
• Tämän yksikön käyttöjännite on
220 V – 240 V AC, 50 Hz/
60 Hz. Tarkista, että laitteen
käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
• Älä aseta nestettä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
• Asenna tämä yksikkö siten, että
virtakytkin voidaan
hätätapauksessa irrottaa
pistorasiasta välittömästi.
Huomautuksia levyistä
• Käsittele levyjä niiden
reunoista pitääksesi ne
puhtaina. Älä kosketa pintaa.
Levyllä oleva pöly,
sormenjäljet ja naarmut voivat
aiheuttaa virheellisen
toiminnan.
• Älä altista levyä suoralle
auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten kuumille
ilmakanaville. Älä myöskään
jätä sitä suoraan
auringonvaloon pysäköityyn
autoon, koska lämpötila voi
kohota auton sisällä.
• Säilytä levy kotelossaan
toiston jälkeen.
Varotoimet
Turvallisuus
• Tulipalon tai sähköiskun
välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä,
kuten maljakkoja, soittimen
päälle tai sijoita soitinta lähelle
vettä, esimerkiksi
kylpyammeen tai -huoneen
lähelle. Jos koteloon joutuu
kiinteä esine tai nestettä, irrota
soitin pistorasiasta ja
tarkistusta se huoltoliikkeessä
ennen käytön jatkamista.
• Älä koske virtajohtoon märin
käsin. Se voi aiheuttaa
sähköiskun.
Laitteen sijoittaminen
• Estä lämmön kertyminen
soittimeen sijoittamalla se
paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto.
• Älä sijoita soitinta pehmeälle
alustalle kuten matolle, joka
voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
• Älä asenna tätä soitinta
suljettuun tilaan, esimerkiksi
kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Älä sijoita soitinta
lämpölähteiden tuntumaan
äläkä altista sitä suoralle
auringonvalolle, runsaalle
pölylle tai mekaanisille
iskuille.
• Älä sijoita soitinta ulos,
ajoneuvoihin, laivoihin tai
muihin aluksiin.
• Jos soitin tuodaan suoraan
kylmästä lämpimään
huoneeseen tai se sijoitetaan
erittäin kosteaan huoneeseen,
soittimen sisällä oleviin
linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Jos näin tapahtuu,
soitin ei ehkä toimi oikein. Jos
näin tapahtuu, poista levy ja
jätä soittimen virta kytketyksi
noin puolen tunnin ajaksi,
kunnes kosteus haihtuu.
• Älä asenna soitinta kaltevaan
asentoon. Se on suunniteltu
käytettäväksi vain
vaakasuorassa asennossa.
,jatkuu
3
• Pidä soitin ja levyt etäällä
voimakkaita magneetteja
sisältävistä laitteista, kuten
mikroaaltouuneista ja suurista
kaiuttimista.
• Älä aseta raskaita tai
epävakaita esineitä soittimen
päälle.
• Älä laita levykelkkaan muita
esineitä kuin levyjä. Se voi
vahingoittaa soitinta tai
esinettä.
• Kun siirrät soitinta, poista
kaikki levyt. Jos et tee näin,
levy voi vaurioitua.
• Kun siirrät soitinta, irrota
virtajohto ja kaikki muut
kaapelit soittimesta.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja
säätimet pehmeällä liinalla. Älä
käytä mitään hiomatyynyä,
hankausjauhetta äläkä liuotinta
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Levyjen puhdistaminen,
levyn/linssin
puhdistusaineet
Älä käytä puhdistuslevyä äläkä
levyn/linssin puhdistajia
(mukaan lukien märkä- tai
suihketyyppiset). Nämä voivat
aiheuttaa laitteessa
toimintahäiriön.
Osien vaihtaminen
Virtalähteet
• Soitinta ei kytketä irti
verkkovirrasta niin kauan kuin
se on liitettynä pistorasiaan,
vaikka soitin sammutettaisiin
virtakytkimestä.
• Jos soitinta ei aiota käyttää
pitkään aikaan, irrota soitin
pistorasiasta. Irrota virtajohto
pistorasiasta tarttumalla itse
pistotulppaan. Älä koskaan
vedä johdosta.
• Noudata seuraavia ohjeita,
jotta virtajohto ei vahingoitu.
Älä käytä virtajohtoa, jos se on
vahingoittunut, sillä
seurauksena voi olla sähköisku
tai tulipalo.
– Älä jätä virtajohtoa
puristuksiin soittimen ja
seinän, hyllyn tms. väliin.
– Älä laita mitään raskasta
virtajohdon päälle tai vedä
johdosta.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Älä nosta äänenvoimakkuutta
kuunnellessasi erittäin hiljaista
tai äänetöntä kohtaa. Muutoin
kaiuttimet voivat vioittua, kun
toistetaan huipputehon kohta.
4
Jos tämä yksikkö vaatii
korjausta, korjatut osat voidaan
kerätä uudelleenkäyttöä tai
kierrätystä varten.
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
• Tämä tuote sisältää
Yhdysvaltalaisten patenttien ja
muiden
immateriaalioikeuksien
suojaamaa tekijänoikeuksien
suojaustekniikkaa.
Tämän tekijänoikeuksien
suojaustekniikan käyttämiseen
tulee olla Macrovisionin:n
lupa, ja se on tarkoitettu
kotikäyttöön ja muuhun
rajoitettuun katselukäyttöön,
ellei Macrovisionin:n
antamasta luvasta muuta
johdu.
Käänteinen suunnittelu tai
purkaminen on kielletty.
• ”AVCHD” ja ”AVCHD”-logo
ovat Panasonic Corporation:n
ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Java ja kaikki Java-pohjaiset
tavaramerkit ja logot ovat Sun
Microsystems, Inc.:n
tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
•
, ”XMB” ja ”xross media
bar” ovat Sony Corporationin
ja Sony Computer
Entertainment Inc.:n
tavaramerkkejä.
• Tämä tuote sisältää HDMI™
(High-Definition Multimedia
Interface) -tekniikkaa. HDMI,
HDMI-logo ja HighDefinition Multimedia
Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• ”Blu-ray Disc” on
tavaramerkki.
• ”Blu-ray Disc”-,
”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-,
”DVD+R”-, ”DVD-R”-,
”DVD VIDEO”- ja ”CD”logot ovat tavaramerkkejä.
• ”BD-LIVE”, ”BD-LIVE”logo ja ”BONUSVIEW” ovat
Blu-ray Disc Associationin
tavaramerkkejä.
• ”x.v.Colour” ja ”x.v.Colour”logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• ”BRAVIA Sync” ja
”BRAVIA Sync” -logo ovat
Sony Corporation -yhtiön
tavaramerkkejä.
• ”PhotoTV HD” ja ”PhotoTV
HD” -logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• Muut järjestelmä- ja
tuotenimet ovat yleensä
valmistajiensa tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tässä
asiakirjassa ei ole osoitettu
merkkejä ™ ja ®.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä soitin voi
pitää pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäytön
televisioruudulla rajattoman
ajan. Jos pysäytyskuva tai
kuvaruutunäyttö jätetään
televisioruudulle pitkäksi
aikaa, televisioruutu voi
vioittua pysyvästi.
Plasmanäytöt ja
projektiotelevisiot ovat
herkkiä tälle.
Jos sinulla on soitinta koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, kysy
neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
Tästä ohjekirjasta
• Tässä ohjekirjassa sanaa
”levy” käytetään yleisenä
viittauksena BD-, DVD- tai
CD-levyihin, ellei tekstissä tai
kuvissa toisin mainita.
• Kunkin selityksen yläpuolella
luetellut kuvakkeet kuten
BD osoittavat,
minkälaisia tietovälineitä
voidaan käyttää selityksen
kohteena olevan toiminnon
kanssa.
Katso lisätietoja kohdasta
”Levyt, joita voidaan toistaa”
(sivu 61).
• Tämän ohjekirjan ohjeissa
kuvataan kaukosäätimen
käyttö. Voit käyttää myös
soittimen ohjaimia, jos niillä
on samankaltaiset symbolit
kuin kaukosäätimessä.
• Ohjekirjassa käytetyt
kuvaruutunäytön kuvat voivat
poiketa oman televisioruutusi
kuvista.
• Mallia BDP-S363 käytetään
kuvitustarkoituksessa.
• VÄLTTÄMÄTTÖMÄT
tiedot (väärän käytön
estämiseksi) on lueteltu
kuvakkeen b kohdalla.
HYÖDYLLISET tiedot
(vinkit ja muut käytännölliset
tiedot) on lueteltu kuvakkeen
z kohdalla.
5
Sisällysluettelo
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Osat ja ohjaimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Liitännät ja asetukset
Soittimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vaihe 1: Liitäntä televisioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Liitäntä HDMI-liittimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tietoja BRAVIA Sync -ominaisuuksista (vain HDMI-liitännät) . . . . . . . 16
Liitäntä komponenttivideoliittimiin (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . . . . . . . . . 17
Liitäntä ääni-/videoliittimiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vaihe 2: Liitäntä AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Liitäntä HDMI-liittimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Liitäntä digitaalisiin liittimiin (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Liitäntä audioliittimiin (L/R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vaihe 3: Ulkoisen muistin asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vaihe 4: Liitäntä verkkoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kun liitetään suoraan laajakaistareitittimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kun liitetään WLAN-reitittimen kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vaihe 5: Virtajohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vaihe 6: Kaukosäätimen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Televisioiden ohjaaminen kaukosäätimellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vaihe 7: Pika-asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Toisto
BD-/DVD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
BD- tai DVD-levyn valikon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
BONUSVIEW/BD-LIVE-ominaisuuden käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nimikkeen/jakson haku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Toistoajan ja toistotietojen näyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Videoiden kuvan ja äänen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Musiikki-CD-levyjen ja MP3-ääniraitojen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Valokuvatiedostojen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Asetukset ja säädöt
Asetusnäyttöjen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Verkkopäivitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Videoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ääniasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
BD/DVD-katseluasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Valokuva-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Järjestelmäasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Verkkoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pika-asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nollaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6
Lisätietoja
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Itsediagnoositoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Levyt, joita voidaan toistaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Videolähdön tarkkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Äänilähtösignaalit ja soittimen asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kielikoodiluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Käytönvalvonta-/aluekoodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7
A THEATRE (sivu 16)
Osat ja ohjaimet
Katso lisätietoja sulkeissa olevilta sivuilta.
Kaukosäädin
Vaihtaa automaattisesti optimaaliseen
videotilaan elokuvien katsomista varten.
HDMI-kaapelilla AV-vahvistimeen
(vastaanottimeen) kytkettynä myös
kaiutinlähtö kytkeytyy automaattisesti.
HDMI-kaapelilla Teatteritilayhteensopivaan televisioon TV:n
videotilaksi vaihtuu Teatteritila.
b
THEATRE-painike toimii vain liitettynä Sony
Theatre Mode -yhteensopivaan AVvahvistimeen (vastaanottimeen) tai Sony
Theatre Mode -yhteensopivaan televisioon.
TV t (TV:n tulon valinta)
(sivu 26)
Vaihtaa TV:n ja muiden tulolähteiden
välillä.
TV [/1 (päällä/valmiustila)
(sivu 26)
Käynnistää television tai asettaa sen
valmiustilaan.
[/1 (päällä/valmiustila) (sivu 28)
Käynnistää soittimen tai asettaa sen
valmiustilaan.
B Numeropainikkeet (sivu 34, 53)
Syöttää nimikkeen/jakson numeroita jne.
2 (äänenvoimakkuus) +/–
(sivu 26)
Säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
TIME (sivu 11)
Näyttää kuluneen/jäljellä olevan
toistoajan etupaneelin näytössä. Aina
kun painiketta painetaan, näyttöön
vaihtuu joko kulunut toistoaika tai
jäljellä oleva toistoaika.
AUDIO (sivu 48)
Numerossa 5 sekä painikkeissa AUDIO, 2 + ja
N on tuntopiste. Käytä tuntopistettä viitteenä, kun
käytät soitinta.
Valitsee kieliääniraidan, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä ääniraitoja.
Valitsee CD-levyjen ääniraidan.
SUBTITLE (sivu 48)
Valitsee tekstityskielen, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä tekstityksiä.
ANGLE
Vaihtaa muihin kuvakulmiin, jos BDROM-/DVD VIDEO -levylle on
tallennettu useita kuvakulmia.
8
C Väripainikkeet (punainen/vihreä/
keltainen/sininen)
Toistosuunta
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
Suunta taaksepäin
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Kun pidät painiketta painettuna,
pikakelaus eteen-/taaksepäin jatkuu
valitulla nopeudella, kunnes vapautat
painikkeen.
Pikanäppäimet, joilla valitaan eräiden
BD-valikkojen kohteita (voidaan käyttää
myös BD-levyjen interaktiivisiin Javatoimintoihin).
D TOP MENU (sivu 33)
Avaa tai sulkee BD- tai DVD-levyn
päävalikon.
POP UP/MENU (sivu 33)
* Hakunopeus ei vaihdu CD-levyjä ja MP3ääniraitoja toistettaessa.
Nopeuskertoimet ovat likiarvoja.
Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn
avattavan valikon tai DVD-levyn
valikon.
– Voit palata normaaliin toistoon
painamalla N.
OPTIONS (sivu 33, 38)
Valittavissa olevien vaihtoehtojen
valikko tulee ruutuun.
Toistaminen hidastetusti/pysäytyskuva
(vain toistosuunta)
Toistaa BD-/DVD-levyjä hidastetusti,
kun painiketta M painetaan yli
sekunnin ajan taukotilassa.
Toistaa ruudun kerrallaan, kun painiketta
M painetaan lyhyesti taukotilassa.
– Voit palata normaaliin toistoon
painamalla N.
HOME (sivu 31, 40)
Avaa soittimen kotivalikon.
Sulkee kotivalikon, kun CD asetetaan
laitteeseen.
RETURN
Palaa edelliseen näyttöön.
</M/m/,
N (toisto) (sivu 31)
Siirtää korostusta näytetyn kohteen
valitsemista varten.
Aloittaa toiston tai aloittaa sen uudelleen.
Jatkaa toistoa kohdasta, jossa painettiin
x (jatka toistoa).
Toistaa diaesityksen, kun JPEGkuvatiedostoja sisältävä levy on asetettu.
Keskipainike (ENTER)
Valitsee valitun kohteen.
E ./> (edellinen/seuraava)
Siirtyy edelliseen/seuraavaan lukuun/
raitaan tai tiedostoon.
Jos haluat siirtyä edellisen raidan alkuun,
paina . kaksi kertaa.
DISPLAY (sivu 35)
/
(pikauusinta/nopeasti
eteenpäin)
Keskeyttää toiston tai aloittaa sen
uudelleen.
Toistaa kohtauksen/siirtää kohtausta
nopeasti hieman eteenpäin.
Aina kun
-painiketta painetaan,
pikakelaa kohtausta eteenpäin 15
sekuntia.
Aina kun
-painiketta painetaan,
toistaa nykyistä kohtausta uudelleen 10
sekuntia.
x (seis)
m/M (pikakelaus taakse-/
eteenpäin)
Kelaa levyä nopeasti taakse-/eteenpäin,
kun sitä painetaan toiston aikana.
Aina kun painiketta painetaan,
hakunopeus vaihtuu seuraavasti*:
Näyttää toistotiedot kuvaruudussa.
X (tauko)
Pysäyttää toiston ja muistaa
pysäytyskohdan (palautuspiste)
(sivu 32, 37).
Nimikkeen/raidan palautuspiste on
viimeksi toistettu kohta tai
valokuvakansion viimeinen valokuva.
F
(valo) (vain BDP-S363)
Sytyttää valon painikkeisiin 4 ja 5
(paitsi </M/m/, ja ENTER), mikä
helpottaa käyttöä pimeässä.
,jatkuu
9
Etupaneeli
N-painikkeessa on tuntopiste. Käytä tuntopistettä viitteenä, kun käytät soitinta.
A [/1 (päällä/valmiustila) (sivu 28)
Käynnistää soittimen tai asettaa sen
valmiustilaan.
B Levykelkka (sivu 31)
C Blu-ray Disc -merkkivalo
Syttyy valkoisena, kun soitin
käynnistetään.
Syttyy sinisenä, kun toistetaan BDlevyjä.
D Etupaneelin näyttö (sivu 11)
E Kaukosäätimen vastaanotin
(sivu 26)
F N (toisto), x (seis) (sivu 31)
Aloittaa tai pysäyttää toiston.
G Z (auki/kiinni) (sivu 31)
Avaa tai sulkee levykelkan.
10
Levykelkan lukitus (Lapsilukko)
Voit lukita levykelkan, jotta sitä ei voi avata
vahingossa.
Kun soitin on käynnistetty, pidä soittimen
N-painike painettuna vähintään 10
sekuntia, kunnes etupaneelin näytössä näkyy
” LOCKED”. Levykelkka on lukittu.
Voit vapauttaa levykelkan pitämällä
soittimen N-painikkeen painettuna, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”UNLOCK”.
Etupaneelin näyttö
A N, X
Syttyy toiston tai tauon aikana.
B HD (sivu 43)
Syttyy, kun lähetetään 720p/1080i/
1080p-videosignaaleja HDMI OUT
-liittimestä tai 720p/1080ivideosignaaleja COMPONENT VIDEO
OUT -liittimistä.
F Verkkoyhteyden merkkivalo
Syttyy, kun käytetään verkkoa ja
ladataan soittimen ohjelmistoa.
Jos haluat lisätietoja soittimen
ohjelmiston lataamisesta, katso sivu 41.
C HDMI (sivu 15)
Syttyy, kun HDMI-laite tunnistetaan.
D EXT (sivu 23)
Syttyy, kun ulkoinen muisti tunnistetaan.
E Toistotiedot
Voit tarkistaa aikatiedot.
Painele TIME toiston aikana.
Näyttö vaihtuu seuraavasti:
BD-ROM/DVD VIDEO -levyä
toistettaessa
Nykyisen nimikkeen kulunut aika
r
Nykyisen nimikkeen jäljellä oleva
aika
CD-levyä toistettaessa
Nykyisen raidan kulunut aika
r
Nykyisen raidan jäljellä oleva aika
r
Nykyisen levyn kulunut aika*
r
Nykyisen levyn jäljellä oleva aika*
* Paitsi MP3-ääniraidat
z
”T” (nimike tai raita), ”C” (jakso) tai ”D”
(levy) saattaa näkyä levystä riippuen.
,jatkuu
11
Takapaneeli
A DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitin
(sivu 21)
F EXT-paikka (sivu 23)
B LINE OUT (R-AUDIO-L) -liittimet
(sivu 17, 18, 22)
H COMPONENT VIDEO OUT (Y,
PB/CB, PR/CR) -liittimet (sivu 17)
C LINE OUT (VIDEO) -liitin (sivu 18)
I HDMI OUT -liitin (sivu 15, 20)
D DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitin
(sivu 21)
J LAN (100)-liitin (sivu 24)
E Ilmanvaihtoaukot
Ilmanvaihtotuuletin on soittimen sisällä.
12
G AC IN-liitin (sivu 25)
Soittimen liittäminen
Liitä soitin ja tee sen asetukset noudattamalla
vaiheita 1–7. Älä kytke virtajohtoa ennen
kohtaa ”Vaihe 5: Virtajohdon liittäminen”
(sivu 25).
Liitännät ja asetukset
Tarkista, että sinulla on seuraavat tarvikkeet.
• Virtajohto (1)
• Kaukosäädin (1)
• R6-paristot (AA-koko) (2)
Liitännät ja asetukset
13
Vaihe 1: Liitäntä televisioon
Tietoja video/HDMI OUT -liittimistä
Soittimessa on seuraavat videoliittimet. Liitä soitin televisioon sen tuloliittimien mukaan.
Kun soitin liitetään televisioon HDMI-kaapelilla, voit nauttia korkealaatuisista digitaalisista
kuvista ja äänestä HDMI OUT -liittimen kautta.
Liitintyyppi
Korkea
laatu
Videon tarkkuus
Liitäntä
Digitaalinen
Teräväpiirto: 1080/
24p, 1080p, 1080i,
720p
Normaalitarkkuus:
576p/480p, 576i/
480i
Katso ”Liitäntä
HDMI-liittimeen”
(sivu 15).
Analoginen
Teräväpiirto: 1080i,
720p
Normaalitarkkuus:
576p/480p, 576i/
480i
Katso ”Liitäntä
komponenttivideoliittimiin (Y, Pb/Cb, Pr/
Cr)” (sivu 17).
Normaalitarkkuus:
576i/480i
Katso ”Liitäntä ääni-/
videoliittimiin”
(sivu 18).
Vakiolaatu
14
b
Liitäntä televisioon, jossa on DVI-tulo
• Kytke kaapelit kunnolla ei-toivotun kohinan
ehkäisemiseksi.
• Katso liitettävien komponenttien mukana tulleita
käyttöohjeita.
• Et voi liittää tätä soitinta televisioon, jossa ei ole
videotuloliitintä.
• Älä käytä liikaa voimaa liitäntäkaapeleihin.
Työntäminen kaapin seinää vasten tms. voi
vahingoittaa kaapeleita tai liittimiä.
Käytä HDMI-DVI-muunninkaapelia (ei
kuulu toimitukseen). DVI-liitin ei hyväksy
äänisignaaleja, joten joudut käyttämään toista
ääniliitäntää tämän liitännän lisäksi (sivu 19).
Et myöskään voi liittää HDMI OUT -liitintä
DVI-liittimiin, jotka eivät ole HDCPyhteensopivia (esim. PC-näyttöjen DVIliittimet).
Liitäntä HDMI-liittimeen
Blu-ray Disc/DVD-soitin
Liitännät ja asetukset
Liitä soitin ja televisio HDMI-kaapelilla, niin voit nauttia korkealaatuisesta digitaalisesta
kuvasta ja äänestä HDMI OUT -liittimen kautta.
Jos liität ”HDMI-Ohjaus” -toiminnon kanssa yhteensopivan Sony-television (sivu 16), katso
television mukana toimitettuja käyttöohjeita.
Jos liität 1080/24p- tai 1080p-yhteensopivan television, käytä nopeaa HDMI-kaapelia.
HDMI-kaapeli (ei kuulu toimitukseen)
TV
Huomautuksia HDMI OUT -liittimen
liitännästä
Noudata seuraavia ohjeita, sillä sopimaton
käsittely voi vahingoittaa HDMI OUT
-liitintä ja pistukkaa.
• Kohdista huolellisesti HDMI OUT -liitin
soittimen takana ja HDMI-pistukka
tarkistamalla niiden muodot. Varmista,
ettei pistukka ole ylösalaisin tai vinossa.
• Muista irrottaa HDMI-kaapeli, kun siirrät
soitinta.
• Jos sijoitat soittimen kaappiin, kun HDMIkaapeli on liitetty, älä kohdista liikaa
painetta kaapin seinään. Se voi vahingoittaa
HDMI OUT -liitäntää tai HDMI-kaapelia.
• Kun liität tai irrotat, älä ruuvaa tai kierrä
HDMI-pistukkaa.
Tietoja HDMI-liitännän merkkivaloista
Kun liitetty HDMI-yhteensopiva
komponentti tunnistetaan, etupaneelin
näytön HDMI-merkkivalo syttyy.
,jatkuu
15
b
• Kaikki teräväpiirtotelevisiot eivät ole täysin
yhteensopivia tämän tuotteen kanssa ja voivat
aiheuttaa kuvaan näkyviä virheitä. Jos kyseessä
on 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080pskannauskuvaongelmia, liitäntä kannattaa vaihtaa
LINE OUT VIDEO -liittimeen. Jos sinulla on
kysyttävää TV-vastaanottimemme
yhteensopivuudesta tämän 480i/576i/480p/576p/
720p/1080i/1080p Blu-ray Disc/DVDsoitinmallin kanssa, ota yhteys
asiakaspalvelukeskukseemme.
• Jos kuva ei ole kirkas, luonnollinen tai
tyydyttävä, vaihda videolähtötarkkuus kohdan
”Videokuvan esitysmuoto” vaiheessa 3
”Videoasetukset-kohdassa” (sivu 43).
• Käytä vain HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
Tietoja BRAVIA Sync
-ominaisuuksista (vain HDMIliitännät)
Liittämällä ”HDMI-Ohjaus” -toiminnon
kanssa yhteensopivia Sony-laitteita HDMIkaapelilla (ei kuulu toimitukseen), käyttö
tulee yksinkertaisemmaksi seuraavasti:
• Yhden painikkeen toisto
Yhdellä seuraavien painikkeiden
painalluksella liitetty TV käynnistyy
automaattisesti, ja TV:n tuloksi vaihtuu
soitin.
– [/1
– HOME: Kotivalikko tulee automaattisesti
näkyviin (sivu 9, 31, 40).
– N: Toisto käynnistyy automaattisesti
(sivu 32).
• Järjestelmän sammutus
Kun TV sammutetaan sen kaukosäätimen
virtapainikkeella TV [/1, soitin ja HDMIyhteensopivat laitteet sammuvat
automaattisesti.
• Teatteri
Kun THEATRE-painiketta painetaan,
soitin vaihtaa automaattisesti optimaaliseen
videotilaan elokuvien katsomista varten.
HDMI-kaapelilla Sonyn AV-vahvistimeen
(-vastaanottimeen) kytkettynä myös
kaiutinlähtö kytkeytyy automaattisesti.
HDMI-kaapelilla Teatteritilayhteensopivaan televisioon TV:n
videotilaksi vaihtuu Teatteritila. Palaa
alkuperäiseen asetukseen painamalla
painiketta uudelleen.
16
• Kielen seuranta
Kun TV:n ruutunäytön kieli vaihdetaan,
myös soittimen ruutunäytön kieli vaihtuu,
kun soitin on sammutettu ja käynnistetty
uudelleen.
Valmistautuminen BRAVIA Sync
-ominaisuuksia varten
Valitse ”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi
”Päällä” ”Järjestelmäasetukset”-valikossa
(sivu 51).
Lisätietoja TV:n tai muiden liitettyjen
laitteiden asetuksista on TV:n tai laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
z
• Liitettäessä Sony-televisiota, joka on
yhteensopiva helpon ”HDMI-Ohjaus”-asetuksen
kanssa, käyttämällä HDMI-kaapelia, soittimen
”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi vaihtuu
automaattisesti ”Päällä”, jos liitetyn TV:n
”HDMI-Ohjaus”-asetus on ”Päällä”. Katso TV:n
mukana toimitetut käyttöohjeet.
• Kun BRAVIA Sync -asetuksen kanssa
yhteensopiva Sony-televisio liitetään HDMIkaapelilla, voit ohjata soittimen perustoimintoja
TV:n kaukosäätimellä, jos liitetyn TV:n ”HDMIOhjaus”-asetus on ”Päällä”. Katso TV:n mukana
toimitetut käyttöohjeet.
b
Liitetystä laitteesta riippuen ”HDMI-Ohjaus”toiminto ei välttämättä toimi. Katso laitteen
mukana tulleet käyttöohjeet.
Liitäntä komponenttivideoliittimiin (Y, PB/CB, PR/CR)
Liitä soittimen COMPONENT VIDEO OUT -liittimet ja TV komponenttivideokaapelilla
(ei mukana). Voit nauttia korkealaatuisesta kuvasta.
Muista liittää LINE OUT (R-AUDIO-L) -liittimet ääni/videokaapelilla (ei kuulu toimitukseen).
(vihreä)
(sininen)
(punainen)
Komponenttivideokaapeli (ei kuulu
toimitukseen)
(vihreä)
(sininen)
(punainen)
(punainen)
Liitännät ja asetukset
Blu-ray Disc/DVD-soitin
(valkoinen)
Ääni/videokaapeli
(ei kuulu
toimitukseen)
(punainen)
(valkoinen)
Sovita pistokkeen väri liittimen
väriin.
Sovita pistokkeen väri liittimen
väriin.
TV
: Signaalivirta
b
Kun soitin ja TV liitetään
komponenttivideokaapelilla, irrota ääni/
videokaapelin (keltainen) videopistoke (ei kuulu
toimitukseen).
,jatkuu
17
Liitäntä ääni-/videoliittimiin
Liitä soittimen ja TV:n LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) -liittimet ääni/videokaapelilla (ei
kuulu toimitukseen). Voit nauttia normaalilaatuisesta kuvasta ja äänestä.
Blu-ray Disc/DVD-soitin
(punainen)
(valkoinen)
(keltainen)
Ääni/videokaapeli
(ei kuulu
toimitukseen)
(punainen)
(valkoinen)
(keltainen)
Sovita pistokkeen väri liittimen
väriin.
TV
: Signaalivirta
18
Vaihe 2: Liitäntä AV-vahvistimeen
(vastaanottimeen)
Tietoja ääni/HDMI OUT -liittimistä
Liitintyyppi
Liitäntä
Digitaalinen
Katso ”Liitäntä HDMI-liittimeen” (sivu 20).
Liitännät ja asetukset
Soittimessa on seuraavat ääniliittimet. Liitä soitin AV-vahvistimeen (-vastaanottimeen) sen
tuloliittimien mukaan.
Katso ”Liitäntä digitaalisiin liittimiin (OPTICAL/
COAXIAL)” (sivu 21).
Analoginen
Katso ”Liitäntä audioliittimiin (L/R)” (sivu 22).
z
Katso järjestelmään liitettyjen laitteiden mukana
toimitetuista käyttöohjeista tietoja kaiuttimien
oikeasta sijoittamisesta.
,jatkuu
19
Liitäntä HDMI-liittimeen
Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on HDMI-tulo, käytä tätä liitäntää. Voit nauttia
parempilaatuisesta äänestä liitetyn AV-vahvistimen (vastaanottimen) kautta.
Jos haluat nauttia 7.1-kanavaisesta äänestä, käytä High Speed HDMI -kaapelia.
Jos liität ”HDMI-Ohjaus” -toiminnon (sivu 16) kanssa yhteensopivan Sony AV-vahvistimen
(vastaanottimen), katso AV-vahvistimen (vastaanottimen) mukana toimitettuja käyttöohjeita.
Blu-ray Disc/DVD-soitin
HDMI-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
AV-vahvistin (vastaanotin)
HDMI-kaapeli (ei kuulu toimitukseen)
TV
1
Liitä soittimen HDMI OUT -liitin AVvahvistimeen (-vastaanottimeen).
2
Valitse ”BD-ääniasetus”-asetukseksi
”Suora” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 46).
Jos haluat kuunnella toissijaista ääntä
(kommenttiraitaa), valitse ”BDääniasetus” -asetukseksi ”Sekoita”.
20
b
z
Tarkista seuraavat asetukset:
– ”Aänilähdön ensisijaisuus” -asetukseksi on
valittu ”HDMI” ”Ääniasetukset” -valikossa
(sivu 46).
– ”Ääni (HDMI)” -asetukseksi on valittu
”Automaattinen” ”Ääniasetukset” -valikossa
(sivu 46).
Kaikki HDMI-yhteensopivat AV-vahvistimet
(vastaanottimet) eivät hyväksy 8-kanavaisia,
lineaarisia PCM-signaaleja. Katso myös liitetyn
AV-vahvistimen (vastaanottimen) mukana
toimitetut käyttöohjeet.
Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on Dolby*1 Digital-, Dolby Pro Logic- tai DTS*2dekooderi ja digitaalinen tuloliitin, voit nauttia Dolby Digital (5.1-kan.)-, Dolby Pro Logic (4.0kan.)- tai DTS (5.1-kan.) Surround-tehosteista.
Liitännät ja asetukset
Liitäntä digitaalisiin liittimiin (OPTICAL/COAXIAL)
Blu-ray Disc/DVD-soitin
tai
Koaksiaalinen
digitaalikaapeli (ei
kuulu toimitukseen)
Optinen digitaalikaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
AV-vahvistin
(vastaanotin)
: Signaalivirta
1
Liitä soittimen ja AV-vahvistimen
(vastaanottimen) digitaaliliittimet.
2
Valitse ”Aänilähdön ensisijaisuus”asetukseksi ”Koaks./optinen”
”Ääniasetukset”-valikossa (sivu 46).
,jatkuu
21
3
Tee asianmukaiset ”Dolby Digital”- ja
”DTS”-asetukset kohdassa
”Ääniasetukset” (sivu 46).
*2
Muussa tapauksessa kaiuttimista ei kuulu
ääntä tai niistä kuuluu voimakasta
kohinaa.
*1
Liitäntä audioliittimiin (L/R)
Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on vain L- ja R-äänituloliittimet, käytä tätä liitäntää.
Blu-ray Disc/DVD-soitin
(punainen)
(valkoinen)
Ääni/videokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
(punainen)
(valkoinen)
Sovita pistokkeen väri
liittimen väriin.
AV-vahvistin
(vastaanotin)
: Signaalivirta
22
b
Vaihe 3: Ulkoisen
muistin asettaminen
Aseta ulkoinen muisti V -suunnassa EXTpaikkaan niin pitkälle kuin se menee.
Tarkista, että EXT-merkkivalo syttyy
etupaneelin näytössä, kun soitin
käynnistetään.
Soittimen takaosa
Sony USM2GL
(ei mukana)
Logopuoli ylöspäin
Liitännät ja asetukset
Jotta voisit nauttia tiettyjen Blu-ray Disc
-nimikkeiden lisäsisällöstä (esim.
BONUSVIEW/BD-LIVE), sinun täytyy
käyttää ulkoista muistia (ei mukana).
Aseta ulkoinen muistilaite (1 Gt:n tai
suurempi USB-flash-muisti, kuten Sony
USM2GL, USM4GL tai USM1GH) EXTpaikkaan paikalliseksi tallennusvälineeksi.
• Aseta ulkoinen muisti suoraan. Jos ulkoinen
muisti pakotetaan paikkaansa, sekä ulkoinen
muisti että soitin vahingoittuvat.
• Pidä ulkoinen muisti poissa pienten lasten
ulottuvilta, jotta he eivät vahingossa nielaise sitä.
• Älä paina ulkoista muistia paikalleen liian
voimakkaasti, sillä se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
• Suosittelemme huhtikuussa 2009 saataville
tulevan Sonyn USM2GL-muistin käyttämistä.
• Muut USB-flash-laitteet voivat tukea tätä
toimintoa. Emme kuitenkaan takaa
yhteensopivuutta kaikkien USB-flash-muistien
kanssa.
• Kun asetat muuta USB-flash-muistia kuin Sony
USM2GL, tarkista ensin asetussuunta.
• USB-flash-muistin mukaan se voi pistää ulos
EXT-paikasta. Älä pakota muistia paikkaansa tai
kohdista voimaa USB-flash-muistin ulkonevaan
osaan.
• Älä liitä EXT-paikkaan mitään muuta kuin USBflash-muisteja.
• Tietojen vaurioitumisen tai ulkoisen muistin
vahingoittumisen estämiseksi sammuta soitin,
kun asetat tai irrotat ulkoista muistia.
• Jos EXT-merkkivalo ei syty, sammuta soitin,
irrota ulkoinen muisti, aseta se takaisin ja
käynnistä sitten soitin uudelleen.
• Älä aseta ulkoista muistia, joka sisältää valokuvatai musiikkitiedostoja, jotta ulkoisen muistin
tiedot eivät vahingoitu.
• Kun USB-flash-muisti alustetaan uudelleen,
käytä FAT16- tai FAT32-muotoa.
Ulkoisen muistin poistaminen
1
2
Sammuta soitin painamalla [/1.
Vedä ulkoinen muisti pois EXT-paikasta.
23
Vaihe 4: Liitäntä
verkkoon
Liitä soittimen LAN (100) -liitin Internetlähteeseen LAN-kaapelilla, niin voit päivittää
soittimen ohjelmiston. Voit käyttää myös
BD-LIVE-toimintoa (sivu 33).
1
Blu-ray Disc/DVD-soitin
Liitä soittimen LAN (100) -liitin
Internet-lähteeseen.
Internet-lähteeseen yhdistämistapoja
ovat:
• Yhdistäminen laajakaistareitittimeen
suoraan
• Yhdistäminen WLAN-reitittimen
kautta
Katso myös laajakaista- tai WLANreitittimen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
2
Kun liitetään suoraan
laajakaistareitittimeen
Tee asianmukaiset ”Internetasetukset” kohdassa
”Verkkoasetukset” (sivu 53).
LAN-kaapeli
(ei mukana)
Laajakaistareititin
Tietokoneeseen
LAN-kaapeli
(ei mukana)
Soittimen ohjelmiston päivitys verkon
kautta
Katso ”Verkkopäivitys” (sivu 41) ja
”Ohjelmiston päivitysilmoitus” (sivu 52).
ADSL-/
kaapelimodeemi
b
Älä liitä puhelinkaapelia LAN (100) -liitäntään,
sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
BD-LIVE-toiminnon käyttäminen
Katso ”BONUSVIEW/BD-LIVEominaisuuden käyttäminen” (sivu 33).
b
BD-LIVE-toiminnon käyttämiseen suositellaan
Internet-yhteyttä, jonka tehollinen nopeus on
vähintään 1 Mb/s, yhteysympäristön ja verkon
kunnon mukaan.
24
Internet
Tietoja LAN-kaapeleista
LAN-kaapelin tyyppi (suora tai
ristiinkytketty) vaihtelee modeemin tai
reitittimen mukaan. Lisätietoja LANkaapeleista on modeemin tai reitittimen
toimitukseen kuuluvissa käyttöohjeissa.
Kun liitetään WLAN-reitittimen
kautta
Blu-ray Disc/DVD-soitin
Kun kaikki muut liitännät on tehty, liitä
toimitukseen kuuluva virtajohto soittimen
AC IN -liittimeen. Liitä sitten soittimen ja
TV:n virtajohdot pistorasiaan.
1
Liitännät ja asetukset
LAN-kaapeli
(ei mukana)
Vaihe 5: Virtajohdon
liittäminen
AC IN -liittimeen
2
pistorasiaan
Ethernet/langaton
LAN -mediamuunnin
Tietokoneeseen
WLAN-reititin
(liitäntäpiste)
LAN-kaapeli
(ei mukana)
ADSL-/kaapelimodeemi
Internet
b
Älä liitä soittimen LAN-liitintä tietokoneen LANliittimeen.
25
Vaihe 6: Kaukosäätimen
valmistelu
Voit ohjata soitinta käyttämällä toimitukseen
kuuluvaa kaukosäädintä. Aseta kaksi R6paristoa (koko AA) kohdistamalla paristojen
3- ja # -merkit paristotilassa olevien
merkkien kanssa. Kun käytät kaukosäädintä,
suuntaa se soittimen kaukosäätimen
vastaanottimeen
(sivu 10).
Televisioiden ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit ohjata Sony-television
äänenvoimakkuutta, tulolähdettä ja
virtakytkintä toimitukseen kuuluvalla
kaukosäätimellä.
b
Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, koodinumero
saattaa palautua oletusasetukseen. Aseta oikea
koodinumero uudelleen.
TV t
TV [/1
2 +/–
Numeropainikkeet
b
• Käytä paristoja oikein mahdollisen vuodon ja
korroosion välttämiseksi. Jos vuotoa esiintyy, älä
kosketa nestettä paljain käsin. Ota huomioon
seuraavat seikat:
– Älä käytä uutta paristoa vanhan pariston kanssa
tai eri valmistajien paristoja.
– Älä yritä ladata paristoja uudelleen.
– Poista paristot, jos kaukosäädintä ei tulla
käyttämään pitkään aikaan.
– Jos paristo vuotaa, pyyhi pois paristotilassa
oleva neste ja aseta uudet paristot.
• Älä altista kaukosäätimen vastaanotinta
(merkintä etupaneelissa
) voimakkaalle
valolle, kuten suoralle auringonvalolle tai
valaisimelle. Soitin ei välttämättä tottele
kaukosäädintä.
Käytettävissä olevat painikkeet
Liitetystä laitteesta riippuen et ehkä voi
ohjata televisioita joillakin seuraavista
painikkeista (TV [/1, TV t, ja 2 +/–).
Painikkeet
Toiminnot
TV [/1
Avaa ja sulkee TV:n.
TV t (TV:n
tulon valinta)
Vaihtaa TV:n tulolähteen
TV:n ja muiden
tulolähteiden välillä.
2 (äänenvoimakkuus) +/–
Säätää TV:n
äänenvoimakkuutta.
Muiden televisioiden ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit ohjata myös muiden kuin Sonytelevisioiden äänenvoimakkuutta,
tulolähdettä ja virtakytkintä.
Jos televisiosi on mainittu alla olevassa
luettelossa, aseta asianmukainen valmistajan
koodi.
b
Jos syötät uuden koodinumeron, se korvaa aiemmin
syötetyn.
26
1
BDP-S363
Pidä TV [/1 -painike painettuna ja syötä
TV:n valmistajan koodi
numeropainikkeilla.
Jos esimerkiksi haluat syöttää ”09”,
paina ensin ”0” ja sitten ”9”.
Jos luettelossa on useampi kuin yksi
koodinumero, syötä ne yksitellen,
kunnes löydät sen, joka toimii television
kanssa.
BDP-S360
Koodinumero
Sony
01 (oletus)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Valmistaja
Koodinumero
Panasonic
17, 49
Sony
01 (oletus)
Philips
06, 07, 08, 72
Hitachi
24
Saba
12, 13, 74
JVC
33
Samsung
22, 23, 71
LG/Goldstar
76
Sanyo
25
Panasonic
17, 49
Sharp
29
Philips
06, 08, 72
Telefunken
36
Samsung
71
Thomson
43, 75
Sharp
29
Toshiba
38
Toshiba
38
2
Liitännät ja asetukset
Ohjattavien televisioiden
koodinumerot
Valmistaja
Vapauta TV [/1.
27
Vaihe 7: Pika-asetus
4
Valitse kuvaruutunäyttöjen kieli
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
Noudata alla olevia vaiheita, kun soittimen
käyttöön täytyy tehdä perusmuutoksia. Jos et
suorita Pika-asetusta loppuun, se tulee
näkyviin aina kun soitin käynnistetään.
Tee asetukset seuraavassa järjestyksessä.
Käynnistettäessä ensimmäistä kertaa
Odota hetki, kun soitin käynnistyy ja
käynnistää Pika-asetuksen.
TV [/1
Alkuasetusviesti tulee näkyviin.
5
Valitse ”Käynnistä” ja paina ENTER.
6
Valitse soittimen ja TV:n liittämiseen
käytettävä kaapelityyppi ja paina
ENTER.
[/1
</M/m/,,
ENTER
HOME
1
2
Kytke virta televisioon.
Käynnistä soitin painamalla [/1.
Soitin käynnistyy hetken kuluttua.
3
Aseta TV:n tulovalitsin siten, että
soittimen signaali näkyy
kuvaruudussa.
Näyttökielen valintanäyttö tulee
näkyviin.
• Jos näyttökielen valintanäyttö ei tule
näkyviin
Paina HOME ja valitse ”Pika-asetus”
kohdassa ”Asetukset” (sivu 54).
Valitse sitten ”Käynnistä” ja paina
ENTER.
28
b
Jos liität HDMI OUT-liittimen ja muita
videolähtöliittimiä samalla kertaa, valitse
”Komponenttivideo”.
7
b
Tee asianmukaiset asetukset
televisioon liitettyjen kaapeleiden
mukaisesti.
Jos kuvaa ei tule näkyviin, palaa edelliseen
näyttöön painamalla RETURN ja muuta
tarkkuusasetusta.
2 Valitse ”Lopeta” ja paina ENTER.
Näyttö pyytää vahvistusta.
Jos valittiin ”HDMI” vaiheessa 6
3 Valitse ”OK” tai ”Peruuta” ja paina
ENTER.
Jos valittiin ”Video” vaiheessa 6
Valitse TV:tä vastaava kuvasuhde ja
paina ENTER.
Liitännät ja asetukset
1 Valitse ”Käynnistä” ja paina ENTER.
Testikuva tulee näkyviin noin 30
sekunnin ajaksi.
Esimerkki: kun videon
lähtötarkkuudeksi on valittu 1080i
Videon nykyinen lähtötarkkuusasetus
Valitse ”16:9”, jos liitetään
laajakuvatelevisioon tai televisioon,
jossa on laajakuvatoiminto.
Valitse ”4:3”, jos liitetään 4:3kuvaruutuiseen televisioon, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
b
Jos kuvaa ei tule näkyviin, palaa
vaiheeseen 6 painamalla RETURN ja
valitse ”Komponenttivideo”.
2 Valitse ”Lopeta” ja paina ENTER.
Näyttö pyytää vahvistusta.
3 Valitse ”OK” tai ”Peruuta” ja paina
ENTER.
8
Salli Internet-yhteydet BD-sisällöstä
valitsemalla ”Salli” ja paina ENTER.
Jos valittiin ”Komponenttivideo”
vaiheessa 6
1 Valitse videolähdön tarkkuus liitettyä
TV:tä varten ja paina ENTER.
Lisätietoja videolähdön tarkkuudesta
on sivulla 44.
Estä Internet-yhteydet BD-sisällöstä
valitsemalla ”Älä salli”.
Testikuva tulee näkyviin noin 30
sekunnin ajaksi. Katso testikuvaa
varten kohtaa ”Jos valittiin ”HDMI”
vaiheessa 6” (yllä).
,jatkuu
29
9
Aseta ”Pikakäynnistystila”asetukseksi ”Päällä” tai ”Pois” ja
paina ENTER.
Jos haluat lisätietoja
”Pikakäynnistystila”-ominaisuudesta,
katso sivu 51.
10 Valitse ”Lopeta” ja paina ENTER.
z
• Voit palauttaa asetusten tehdasarvot (sivu 55).
• Voit suorittaa ”Pika-asetus”-toiminnon uudelleen
”Pika-asetus”-kohdasta ”Asetukset”-valikossa
(sivu 54).
30
BD-/DVD-levyjen
toistaminen
BD
DVD
Toisto
Numeropainikkeet
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
x
X
Toisto
1
Aseta TV:n tulovalitsin siten, että
soittimen signaali näkyy
kuvaruudussa.
2
Paina soittimessa Z ja aseta levy
levykelkkaan.
Toistettava puoli alaspäin
3
Sulje levykelkka painamalla
soittimessa Z.
• Kun asetetaan kaupallisesti saatavana
oleva BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levy, toisto alkaa automaattisesti levyn
mukaan.
,jatkuu
31
4
5
6
Paina HOME.
Valitse ”Video” painamalla </,.
Valitse
painamalla M/m ja paina
N tai ENTER.
b
• Toiston pysäytyskohta poistetaan muistista, kun:
– levykelkka avataan,
– toistetaan toinen nimike,
– soittimen asetuksia muutetaan tai
– ulkoinen muisti poistetaan (BD-ROM-levyt).
• Soitin ei ehkä voi jatkaa toistoa levystä tai
pysäytyskohdasta riippuen.
Rajoitettujen BD- tai DVD-levyjen
toistaminen (käytönvalvonta)
Kaupallisesti saatavana olevien BDROM- tai DVD VIDEO -levyjen toisto
alkaa.
Muilla laitteilla tallennettujen BD- tai
DVD-levyjen nimikeluettelo tulee
näkyviin. Valitse nimike painikkeilla M/
m ja paina N tai ENTER.
Toisto alkaa.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Toiston keskeyttäminen
Kun toistat rajoitettua BD-levyä, vaihda
”BD-käytönvalvonta”-asetus ”BD/DVDkatseluasetukset”-valikossa (sivu 49).
Kun toistetaan rajoitettua DVD-levyä,
kuvaruutuun tulee salasanan syöttönäyttö.
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten ENTER.
Toisto alkaa.
Jos haluat rekisteröidä tai vaihtaa salasanan,
katso ”Salasana” (sivu 50).
Rajoitettujen BD-RE- tai BD-R-levyjen
toistaminen (levyn lukitus)
Kun toistetaan levyn lukitustoiminnolla
rajoitettua BD-RE- tai BD-R-levyä,
kuvaruutuun tulee salasanan syöttönäyttö.
Paina X.
1
z
Nimikeluettelossa näkyy ”PL” (Soittoluettelo)
sellaisten nimikkeiden nimen vieressä, jotka on
luotu ja muokattu alkuperäisistä.
Syötä levyä luotaessa rekisteröity
nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
ENTER.
2
Valitse nimike ja paina N tai ENTER.
Toisto alkaa.
b
• Levystä riippuen et ehkä voi suorittaa eräitä
toistotoimenpiteitä. Lue levyn mukana tullut
käyttöopas.
• Muilla laitteilla tallennettujen BD- tai DVDlevyjen mukaan nimikeluetteloita tai nimikkeiden
nimiä ei ehkä näytetä.
Toiston jatkaminen kohdasta, jossa se
lopetettiin (jatka toistoa)
Kun toisto on pysäytetty, valitse
painamalla M/m ja paina N tai ENTER.
Soitin jatkaa toistoa kohdasta, jossa painettiin
x.
Jos haluat aloittaa alusta, valitse ”Toista
alusta” painamalla OPTIONS ja paina
ENTER. Toisto alkaa nimikkeen alusta.
32
Yhden painikkeen toisto (vain HDMIliitäntä)
Paina N.
Soitin ja liitetty TV käynnistyvät
automaattisesti, ja TV:n tuloksi vaihtuu
soitin. Sen jälkeen toisto alkaa
automaattisesti.
b
• HDMI-liitäntää käytettäessä saattaa esiintyä viive
ennen toistokuvan ilmestymistä kuvaruutuun,
eikä toistokuvan alkuosa ehkä näy.
• Jos haluat käyttää yhden painikkeen
toistotoimintoa, valitse ”HDMI-Ohjaus”asetukseksi ”Päällä” ”Järjestelmäasetukset”valikossa (sivu 51).
Käytettävissä olevat asetukset
1
Paina OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat
levyn tyypin tai soittimen tilan mukaan.
Tiedot
Videoasetukset
Säätää kuvan asetuksia
(sivu 35).
Audioasetukset
Säätää äänen asetuksia
(sivu 36).
Nimikeluettelo Näyttää
nimikeluettelon.
Toista
Toistaa nimikkeen
kohdasta, jossa
painettiin x.
Toista alusta
Toistaa nimikkeen
alusta.
Päävalikko
Näyttää levyn
päävalikon (sivu 33).
Valikko/
Avattava
valikko
Näyttää BD-ROMlevyn avattavan valikon
tai DVD-levyn valikon
(sivu 33).
Lopeta
Lopettaa toiston.
Nimikehaku
Etsii nimikettä ja
aloittaa toiston alusta
(sivu 34).
Jaksohaku
Etsii jaksoa ja aloittaa
toiston alusta (sivu 34).
BD
DVD
Päävalikon näyttäminen
BD- tai DVD-levyä toistettaessa voidaan
päävalikko tuoda näkyviin.
1
Paina TOP MENU toiston aikana.
Päävalikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla </M/m/,.
Toisto
Toiminnot
BD- tai DVD-levyn valikon
käyttö
Avattavien valikoiden näyttäminen
Eräissä BD-ROM-levyissä on avattavia
valikoita, jotka tulevat näkyviin
keskeyttämättä toistoa.
1
Paina POP UP/MENU toiston aikana.
Avattava valikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla </M/m/,,
väripainikkeita tai numeropainikkeita ja
noudata näyttöön tulevia ohjeita.
BONUSVIEW/BD-LIVEominaisuuden käyttäminen
BD
Eräissä ”BD-LIVE-logolla*” varustetuissa
BD-ROM-levyissä on bonussisältöä ja muita
tietoja, jotka voidaan ladata ulkoiseen
muistiin (paikalliseen tallennusvälineeseen)
käytettäväksi.
*
1
2
3
Jos soittimessa on levy, poista se.
Sammuta soitin.
Aseta ulkoinen muisti (ei kuulu
toimitukseen) soittimen takana
olevaan EXT-paikkaan.
Ulkoista muistia käytetään paikallisena
tallennusvälineenä.
Varmista, että ulkoinen muisti on
asetettu oikein soittimeen (sivu 23).
4
5
Liitä soitin verkkoon (sivu 24).
Käynnistä soitin.
,jatkuu
33
6
7
Valitse ”BD-Internet-yhteys”asetukseksi ”Salli” ”BD/DVDkatseluasetukset”-valikossa
(sivu 50).
Nimikkeen/jakson haku
BD
DVD
Aseta BD-ROM, jossa on BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Voit etsiä jaksoa, jos nimikkeessä on
jaksomerkkejä.
Toimintatapa vaihtelee levystä riippuen.
Lue levyn mukana tullut käyttöopas.
1
Paina OPTIONS-painiketta toisto- tai
taukotilan aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
Tietojen poistaminen ulkoisesta muistista
2
Voit poistaa tarpeettomat tiedot.
1
2
3
4
5
6
7
”Nimikehaku”(BD-ROM-/DVD VIDEO
levyt)
”Jaksohaku”
Jos soittimessa on levy, poista se.
Paina HOME.
Valitse ”Video” painamalla </,.
Numeron syöttönäyttö tulee näkyviin.
Esimerkki: Jaksohaku
Valitse ”BD-tiedot” painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Valitse levyn nimi ja paina OPTIONS.
Valitse ”Pyyhi” ja paina ENTER.
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Valitun levyn tiedot poistetaan.
z
• Jos haluat poistaa kaikki tiedot ulkoisesta
muistista, valitse ”Pyyhi kaikki” vaiheessa 6.
• Paina OPTIONS eikä ENTER vaiheessa 5, jos
haluat ohittaa vaiheen 6.
3
• Ladattua sisältöä ei välttämättä näytetä levyn
mukaan, jos jaetut välimuistitiedot poistetaan.
• BD-ROM-levyn mukaan levyn nimeä ei ehkä
näytetä.
Anna nimikkeen tai jakson numero
numeropainikkeilla.
Jos teet virheen, poista annettu numero
painelemalla ”0”-painiketta ja anna sitten
toinen numero.
b
34
Valitse hakumenetelmä painamalla
M/m ja paina ENTER.
4
Paina ENTER.
Hetken kuluttua soitin aloittaa toiston
valitusta numerosta.
Toistoajan ja toistotietojen
näyttäminen
BD
Videoiden kuvan ja äänen
säätäminen
DVD
Voit tarkistaa nimikkeen tiedot, kuten videon
lähetysnopeuden jne.
Paina DISPLAY.
DVD
Kuvan säätäminen
1
Paina OPTIONS toiston aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”Videoasetukset” painikkeilla M/
m ja paina ENTER.
”Videoasetukset”-näyttö tulee näkyviin.
3
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Toisto
Näytetyt tiedot vaihtelevat levyn tyypistä tai
soittimen tilasta riippuen.
BD
Esimerkki: BD-ROM-levyä toistettaessa
Toiminnot
A Valittu kuvakulma
B Nimikkeen numero tai nimi
C Valittu ääni- tai tekstitysasetus
D Käytettävissä olevat toiminnot (
kuvakulma/
ääni/
tekstitys)
E Toistotiedot
Näyttää levyn tyypin/toistotilan/
videokoodekin/bittinopeuden/
toistotilapalkin/toistoajan (jäljellä
olevan ajan*)
Tiedot
Kuvalaatutila Valitsee kuvan
(Normaali/Val. asetukset eri
huone/Teatteri) valaistusympäristöjä
varten.
4
F Lähdön tarkkuus/videotaajuus
* Näkyy, kun painellaan TIME.
FNR
(Pois/Autom.)
Vähentää kuvassa
näkyvää kohinaa.
BNR
(Pois/Autom.)
Vähentää kuvassa
näkyvää palikoitumista.
MNR
(Pois/Autom.)
Vähentää vähäistä
kohinaa kuvan
ääriviivojen ympärillä.
Valitse tai säädä asetuksia painamalla
</M/m/, ja paina ENTER.
Jos haluat säätää muita kohteita, toista
vaiheet 3 ja 4.
b
z
• Voit tarkistaa toistotiedot myös etupaneelin
näytöstä (sivu 11).
• Voit tarkistaa eri tietoja painamalla SUBTITLE,
AUDIO tai ANGLE.
• Valitse TV:n kuva-asetukseksi ’Vakio’ ennen
”Kuvalaatutila”-asetusten muuttamista.
• ”Videoasetukset” eivät ole käytettävissä, kun
liitetty TV on teatteritilassa (sivu 16).
• Toistettavan levyn tai kohtauksen mukaan
tehosteita ”FNR”, ”BNR” tai ”MNR” voi olla
vaikea huomata.
,jatkuu
35
Ääniominaisuuksien säätäminen
1
Paina OPTIONS toiston aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”Audioasetukset” painikkeilla M/
m ja paina ENTER.
”Audioasetukset”-näyttö tulee näkyviin.
Musiikki-CD-levyjen ja
MP3-ääniraitojen
toistaminen
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
CD
DATA CD
*3
*1
*2
MP3-ääniraitoja sisältävät BD-RE-/BD-R-levyt
MP3-ääniraitoja sisältävät DVD-ROM- ja
DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/DVD-R-levyt
*3 MP3-ääniraitoja sisältävät CD-ROM- ja CDRW/CD-R-levyt
1
3
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Toiminnot
Aseta musiikki-CD.
Musiikkisoitin-näyttö tulee näkyviin.
2
Paina N.
Toisto alkaa.
Tiedot
Säätää kuvan ja äänen
AV SYNC
välistä eroa
(lyhyt) 0 ~
120 ms (pitkä) viivästyttämällä
äänilähtöä suhteessa
kuvalähtöön (0 –
120 millisekuntia).
Äänisuodatin
(vain
analogiset
äänisignaalit)
4
• Terävä: Tarjoaa
leveän taajuusalueen
ja tilan tunnun. Valitse
normaalisti tämä.
• Hidas: Tarjoaa
pehmeän ja lämpimän
äänen.
Valitse tai säädä asetuksia painamalla
</, ja paina ENTER.
Jos haluat säätää muita kohteita, toista
vaiheet 3 ja 4.
b
• ”Äänisuodatin”-toiminto ei toimi digitaalisissa
äänisignaaleissa, jotka lähetetään HDMI OUT/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
-liittimistä.
• ”Äänisuodatin”-asetuksen muuttamisella ei
välttämättä ole suurta vaikutusta levystä tai
toistoympäristöstä riippuen.
Musiikki-CD:n raidan valitseminen
1
2
Valitse
,.
(Musiikki) painamalla </
3
Valitse
ja paina ENTER.
Musiikkiluettelo tulee näkyviin.
4
Valitse raita painikkeilla M/m ja paina
N tai ENTER.
MP3-albumin tai raidan valitseminen
1
2
3
36
Paina HOME.
Aseta MP3-ääniraitoja sisältävä levy.
Valitse
,.
(Musiikki) painamalla </
Valitse
ja paina ENTER.
Albumien ja raitojen luettelo tulee
näkyviin.
4
Valitse albumi tai raita painikkeilla M/m
ja paina ENTER.
Jos valitset albumin, valitse sen raita
painikkeilla M/m ja paina N tai
ENTER.
Jos haluat toistaa koko albumin, valitse
albumi ja paina N.
Käytettävissä olevat asetukset
Paina OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat
tilanteen mukaan.
Toiminnot
Tiedot
Toista
Toistaa valitun raidan.
Toista alusta
Toistaa nykyisen raidan
alusta (vain musiikkiCD:t).
Lopeta
Pysäyttää valitun raidan
toiston.
Musiikin toistotoimintoja
Painikkeet
Toiminnot
N
Aloittaa toiston tai aloittaa
sen uudelleen. Jatkaa toistoa
kohdasta, jossa painettiin x
(paitsi MP3-ääniraidat).
x
Lopettaa toiston.
X
Keskeyttää toiston.
./>
Siirtyy nykyisen tai
seuraavan raidan alkuun. Jos
haluat siirtyä edelliseen
raitaan, paina . kaksi
kertaa.
m/M
Pikakelaa taakse-/eteenpäin
painettaessa toiston aikana.
TIME
Vaihtaa kuvaruudun ja
etupaneelin näytön
aikatiedot (sivu 11).
AUDIO
Valitsee stereo- tai
monoraidat (paitsi MP3ääniraidat).
Toisto
1
b
• Toiston pysäytyskohta (palautuspiste) poistetaan
muistista, kun:
– levykelkka avataan tai
– soitin sammutetaan.
• Soitin voi toistaa seuraavia MP3-ääniraitoja.
– Muoto: MPEG-1 Audio Layer 3
– Näytteenottotaajuus: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
– Kanavien lukumäärä: 2 kanavaa
– Bittinopeus: 64–320 kb/s
– Tiedostokoko: Enintään 1 Gt
– Toistoaika: 1–9 000 s
– Tunniste: .mp3/.MP3
– Raitojen lukumäärä: Enintään 500 raitaa (sis.
albumit, jos on)
• Soitin ei tunnista seuraavia MP3-albumeita/
-raitoja.
– MP3-albumit/-raidat, joilla on erittäin pitkät
nimet
– MP3-albumit, jotka sisältävät MP3-ääniraitoja,
joilla on erittäin pitkät nimet
– MP3-albumit/-raidat, jotka ovat 5. puussa tai
alempana
• Soitin ei voi toistaa seuraavia MP3-albumeita/raitoja.
– Monofonisina tallennetut MP3-ääniraidat
– MP3-albumit/-raidat, jotka on tallennettu BDR-levyille muussa kuin UDF (Universal Disk
Format) 2.6 -muodossa
– MP3-albumit/-raidat, jotka on tallennettu BDRE-levyille muussa kuin UDF (Universal Disk
Format) 2.5 -muodossa
• Eräiden MP3-ääniraitojen kulunutta aikaa ei
välttämättä näytetä oikein.
37
Valokuvatiedostojen
toistaminen
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
Käytettävissä olevat valinnat toiston
aikana
1
Paina OPTIONS toiston aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat
tilanteen mukaan.
*1
JPEG-kuvatiedostoja sisältävät BD-RE-/BD-Rlevyt
*2 JPEG-kuvatiedostoja sisältävät DVD-ROM- ja
DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/DVD-R-levyt
*3 JPEG-kuvatiedostoja sisältävät CD-ROM- ja
CD-RW/CD-R-levyt
1
2
Toiminnot
Tiedot
Diaesitysnopeus
Muuttaa diaesityksen
nopeutta.
• Nopea
• Norm.
• Hidas
Lopeta
Pysäyttää diaesityksen.
Kierrä
vasemm.
Kiertää valokuvaa 90
astetta vastapäivään.
Paina HOME.
Valitse
,.
(Valokuva) painamalla </
Kierrä oikealle Kiertää valokuvaa 90
astetta myötäpäivään.
Valokuvien toistotoimintoja
3
Valitse
ja paina ENTER.
Tiedosto- tai kansioluettelo tulee
näkyviin.
4
Valitse tiedosto tai kansio painamalla
M/m ja paina ENTER.
Jos valitset kansion, valitse kansiosta
tiedosto painamalla M/m ja paina
ENTER.
Valittu valokuvatiedosto näytetään.
• Voit toistaa diaesityksen painamalla
N.
38
Painikkeet
Toiminnot
x
RETURN
Pysäyttää diaesityksen.
X
Keskeyttää diaesityksen.
./>
</,
Näyttää edellisen tai
seuraavan valokuvan.
DISPLAY
Näyttää tiedoston tiedot.
b
Toisto
• Jos yrität toistaa seuraavia valokuvatiedostoja,
-merkki tulee näkyviin eikä niitä voi toistaa.
– valokuvatiedostot, joiden koko on yli 8 192
kuvapistettä (leveys tai korkeus)
– valokuvatiedostot, joiden koko on alle 15
kuvapistettä (leveys tai korkeus)
– yli 32 Mt suuret valokuvatiedostot
– valokuvatiedostot, joiden kuvasuhde on
poikkeavan suuri (yli 50:1 tai 1:50)
– valokuvatiedostot, jotka ovat progressiivisessa
JPEG-muodossa
– valokuvatiedostot, joiden tunniste on ”.jpeg” tai
”.jpg” mutta jotka eivät ole JPEG-muodossa
– valokuvatiedostot, joilla on erittäin pitkä nimi
• Seuraavia valokuvatiedostoja ei voi toistaa.
– valokuvatiedostot, jotka on tallennettu BD-Rlevyille muussa kuin UDF (Universal Disk
Format) 2.6 -muodossa
– valokuvatiedostot, jotka on tallennettu BD-RElevyille muussa kuin UDF (Universal Disk
Format) 2.5 -muodossa
• Seuraavia valokuvatiedostoja tai kansioita ei voi
näyttää tiedosto- tai kansioluettelossa.
– valokuvatiedostot, joiden tunniste on muu kuin
”.jpeg” tai ”.jpg”
– valokuvatiedostot, joilla on erittäin pitkä nimi
– valokuvatiedostot, jotka ovat 5. puussa tai
alempana
– 501. tai useampia kansioita, kun yhden puun
kansioiden ja tiedostojen kokonaismäärä on
suurempi kuin 500
• Tietokoneella muokattuja valokuvatiedostoja ei
ehkä voi toistaa.
• Eräiden valokuvatiedostojen pienoiskuvia ei ehkä
voi toistaa.
• Suurten valokuvatiedostojen näyttäminen tai
diaesityksen käynnistäminen voi kestää jonkin
aikaa.
Kuvien katselu parhaalla laadulla
”PhotoTV HD” -yhteensopivaa Sony-TV:tä
käytettäessä saadaan parhaimmanlaatuiset
kuvat käyttämällä seuraavalla liitäntää ja
asetusta.
1
Liitä soitin TV:hen käyttämällä HDMIkaapelia (ei kuulu toimitukseen).
2
Valitse TV:n videoasetukseksi [VIDEOA]-tila.
Lisätietoja [VIDEO-A]-tilasta on TV:n
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
b
Voit nauttia ”PhotoTV HD” -ominaisuudesta vain,
jos soittimen ”HDMI-resoluutio”-asetukseksi on
valittu ”Automaattinen”, ”1080i”, tai ”1080p”
”Videoasetukset”-valikossa (sivu 44).
39
Asetusnäyttöjen käyttö
Valitse
(Asetukset) kotivalikosta, kun
haluat muuttaa soittimen asetuksia.
1
2
Paina HOME.
3
Valitse muutettavan asetusluokan
kuvake painamalla M/m ja paina
ENTER.
(Asetukset) painamalla
Katso lisätietoja asetusvaihtoehdoista ja
asetusluokkakuvakkeista kohdasta
”Asetusluettelo” (sivu 41).
Esimerkki: Videoasetukset
Asetukset ja säädöt
4
40
Valitse
</,.
Aseta vaihtoehdot.
Asetusluettelo
Verkkopäivitys
Voit asettaa seuraavat vaihtoehdot.
Kuvake
Selite
Verkkopäivitys (sivu 41)
Päivittää soittimen ohjelmiston.
Videoasetukset (sivu 42)
Määrittää videoasetukset
liitintyyppien mukaan.
Ääniasetukset (sivu 46)
Määrittää ääniasetukset
liitintyyppien mukaan.
1
Soitin muodostaa verkkoyhteyden, ja
näyttö pyytää vahvistusta.
2
Verkkoasetukset (sivu 53)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia Internetiä ja verkkoa
varten.
Pika-asetus (sivu 54)
Suorittaa Pika-asetuksen
uudelleen perusasetusten
tekemistä varten.
Nollaus (sivu 55)
Palauttaa soittimen
tehdasasetukset.
Valitse ”OK” painamalla </, ja
paina ENTER.
Soitin aloittaa latauksen ja päivittää
sitten ohjelmiston automaattisesti.
Päivityksen valmistuttua ”FINISH”
näkyy etupaneelin näytössä 5 sekunnin
ajan, jonka jälkeen soitin sammuu
automaattisesti.
Valokuva-asetukset
(sivu 51)
Tekee valokuviin liittyvät
asetukset.
Järjestelmäasetukset
(sivu 51)
Tekee soittimeen liittyvät
asetukset.
Valitse ”Verkkopäivitys” painikkeilla
M/m ja paina ENTER.
3
Asetukset ja säädöt
BD/DVD-katseluasetukset
(sivu 48)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia BD/DVD-toistoa
varten.
Voit päivittää ja parantaa soittimen
toimintoja.
Tietoja päivitystoiminnoista on seuraavalla
sivustolla:
http://support.sony-europe.com/
Käynnistä soitin painamalla [/1.
Soitin käynnistyy päivitetyllä
ohjelmistolla.
z
• Etupaneelin näytön ”VUP */9”-laskuri (”*”
osoittaa vaihetta) näyttää myös päivityksen
edistymisen.
• Voit tarkistaa nykyisen ohjelmistoversion
valitsemalla ”Järjestelmätiedot” kohdassa
”Järjestelmäasetukset” (sivu 52).
• ”Asetukset” pysyvät voimassa päivityksen
jälkeen.
• Soitin ilmoittaa uudemmista
ohjelmistopäivityksistä, jos ”Ohjelmiston
päivitysilmoitus” -asetukseksi on valittu ”Päällä”
(oletus) (sivu 52).
b
• Älä irrota virtajohtoa tai LAN-kaapelia
ohjelmiston latauksen tai päivityksen aikana.
• Päivityksen aikana mitään toimenpidettä, esim.
levykelkan avaamista, ei voi suorittaa.
• Latausajat voivat vaihdella palveluntarjoajan tai
linjan tilan mukaan.
• Jos verkkoyhteyksien virheilmoituksia tulee
näkyviin, tarkista verkkoasetukset (katso
”Internet-asetukset” sivu 53).
,jatkuu
41
Ohjelmiston päivitys päivityslevyn avulla
Voit päivittää ja parantaa soittimen
toimintoja käyttämällä Sony-jälleenmyyjän
tai paikallisen valtuutetun Sonyhuoltopalvelun toimittamaa päivityslevyä.
1
Aseta päivityslevy laitteeseen.
Näyttö pyytää vahvistusta.
2
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Ohjelmiston päivitys käynnistyy.
Päivityksen valmistuttua ”FINISH”
näkyy etupaneelin näytössä 5 sekunnin
ajan, jonka jälkeen levykelkka avautuu
automaattisesti.
3
Poista levy.
Soittimen virta katkeaa automaattisesti.
4
Käynnistä soitin painamalla [/1.
Soitin käynnistyy päivitetyllä
ohjelmistolla.
Videoasetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
TV:n tyyppi
Valitsee TV:n tyypin.
16:9
Valitse tämä, jos liitetään
laajakuvatelevisioon tai
televisioon, jossa on
laajakuvatoiminto.
4:3
Valitse tämä, jos liitetään
4:3-kuvaruutuiseen
televisioon, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
Näyttömuoto
z
• Etupaneelin näytön ”VUP */9”-laskuri (”*”
osoittaa vaihetta) näyttää myös päivityksen
edistymisen.
• Voit tarkistaa nykyisen ohjelmistoversion
valitsemalla ”Järjestelmätiedot” kohdassa
”Järjestelmäasetukset” (sivu 52).
• ”Asetukset” pysyvät voimassa päivityksen
jälkeen.
• Tietoja ohjelmiston muista päivitystavoista on
seuraavalla sivustolla. Voit kysyä ohjeita myös
lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä tai paikallisesta
valtuutetusta Sony-huoltopalvelusta.
http://support.sony-europe.com/
b
• Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana.
• Päivityksen aikana mitään toimenpidettä, esim.
levykelkan avaamista, ei voi suorittaa.
42
Valitsee näyttökokoonpanon 4:3 kuvaa
varten 16:9 laajakuvatelevisiossa.
Alkuperäinen
Valitse tämä, jos liitetään
televisioon, jossa on
laajakuvatoiminto. Näyttää
4:3 kuvan kuvasuhteessa
16:9 myös
laajakuvatelevisiossa.
Kiinteä
kuvasuhde
Muuttaa kuvakoon näytön
kokoon sopivaksi ja säilyttää
alkuperäisen kuvasuhteen.
DVD:n kuvasuhde
Valitsee näyttökokoonpanon, jolla toistetaan
16:9 kuvia 4:3 kuvaruudussa (voidaan valita,
kun ”TV:n tyyppi” -asetuksena on ”4:3” ja
”Näyttömuoto”-asetuksena on ”Kiinteä
kuvasuhde”).
Näyttää leveän kuvan, jonka
ylä- ja alapuolella on mustat
palkit.
Pan & Scan
Näyttää täyskorkean kuvan
koko näytössä reunat
leikattuina.
Valitsee videosignaalien lähdön liitintyypin
(”TV:n liitäntätapa”) ja lähdön tarkkuuden
(”HDMI-resoluutio”/
”Komponenttitarkkuus”).
1
Valitse ”Videokuvan esitysmuoto”
kohdassa ”Videoasetukset” ja paina
ENTER.
2
Valitse videosignaalien lähdön
liitintyyppi painamalla M/m ja paina
ENTER.
b
Letterbox
Jos liität HDMI OUT-liittimen ja muita
videolähtöliittimiä samalla kertaa, valitse
”Komponenttivideo”.
TV:n liitäntätapa
Pan & Scan
HDMI
Lähettää signaaleja
HDMI OUT -liittimestä
”HDMI-resoluutio”
-asetuksen mukaisesti
(sivu 44).
b
Komponenttivideo
Lähettää signaaleja
COMPONENT VIDEO
OUT -liittimistä
”Komponenttitarkkuus”
-asetuksen mukaisesti
(sivu 44).
Video
Lähettää signaaleja
LINE OUT VIDEO
-liittimestä.
DVD-levyn mukaan voidaan ”Letterbox”
-vaihtoehto valita automaattisesti ”Pan & Scan”
-vaihtoehdon sijasta tai päinvastoin.
Elokuvamuunnostila
Asettaa videomuunnostavan HDMI OUT
-liittimen tai COMPONENT VIDEO OUT
-liittimien 480p/576p-, 720p-, 1080i- tai
1080p*-signaaleja varten.
* vain HDMI
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Soitin tunnistaa
automaattisesti, onko
materiaali videopohjaista tai
filmipohjaista, ja vaihtaa
vastaavaan muunnostapaan.
Video
Videopohjaiselle
materiaalille sopiva
muunnostapa valitaan aina
materiaalista riippumatta.
3
Asetukset ja säädöt
Letterbox
Videokuvan esitysmuoto
(Vain kun valitaan ”HDMI” tai
”Komponenttivideo”)
1 Valitse HDMI OUT -liittimen tai
COMPONENT VIDEO OUT
-liittimien signaalityyppi painamalla
M/m ja paina ENTER.
Kun videolähdön tarkkuutta
muutetaan, testikuva tulee näkyviin
noin 30 sekunnin ajaksi.
b
Jos kuvaa ei tule näkyviin, palaa edelliseen
näyttöön painamalla RETURN ja muuta
tarkkuusasetusta.
2 Valitse ”Lopeta” ja paina ENTER.
Näyttö pyytää vahvistusta.
,jatkuu
43
3 Valitse ”OK” tai ”Peruuta” ja paina
ENTER.
Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
HD-merkkivalo syttyy lähetettäessä
720p/1080i/1080p-videosignaaleja.
b
Jos liitetään HDMI OUT -liitin ja muita
videolähtöliittimiä samalla kertaa,
videosignaaleja ei ehkä lähetetä muista kuin
HDMI OUT -liittimestä, kun ”Automaattinen”
tai ”1080p” on valittu (sivu 64).
Jos liitetään muita laitteita samaan aikaan,
palaa vaiheeseen 2 painamalla RETURN ja
muuta ”TV:n liitäntätapa” -asetus.
HDMI-resoluutio/Komponenttitarkkuus
Automaattinen Valitse normaalisti
(vain HDMI)
tämä.
Soitin lähettää
signaaleja alkaen
korkeimmasta TV:n
hyväksymästä
tarkkuudesta:
1080p > 1080i > 720p >
480p/576p > 480i/576i
Jos tuloksena saatava
kuvamuoto ei ole
sopiva, kokeile toista
asetusta, joka sopii
TV:lle.
44
480i/576i
Lähettää 480i/576ivideosignaaleja.
480p/576p
Lähettää 480p/576pvideosignaaleja.
720p
Lähettää 720pvideosignaaleja.
1080i
Lähettää 1080ivideosignaaleja.
1080p (vain
HDMI)
Lähettää 1080pvideosignaaleja.
BD-ROM 1080/24p -lähtö
Asettaa lähtömuodoksi 1920 × 1080p/24 Hz
-videosignaalin toistettaessa filmipohjaista
materiaalia BD-ROM-levyiltä (720p/24 Hz
tai 1080p/24 Hz).
1920 × 1080p/24 Hz -videosignaaleja
voidaan lähettää, kun kaikki seuraavat ehdot
täyttyvät.
– Liitetään 1080/24p-yhteensopiva TV
käyttämällä HDMI OUT -liitintä,
– ”Videokuvan esitysmuoto” -asetukseksi on
valittu ”HDMI” ja
– ”HDMI-resoluutio”-asetukseksi on valittu
”Automaattinen” tai ”1080p”.
Automaattinen Lähettää 1920 × 1080p/
24 Hz -videosignaaleja vain,
kun liitetään 1080/24pyhteensopiva TV
käyttämällä HDMI OUT
-liitintä.
Päällä
Lähettää 1920 × 1080p/
24 Hz -videosignaaleja
liitetyn TV:n tyypistä
riippumatta.
Pois
Valitse tämä, jos TV ei ole
yhteensopiva 1080/24pvideosignaalien kanssa.
b
BD-ROM-kuvaa ei näy, jos liitetty TV ei ole 1080/
24p-yhteensopiva ja ”BD-ROM 1080/24p -lähtö”
-asetukseksi on valittu ”Päällä”. Tuo tässä
tapauksessa kotivalikko näkyviin painamalla
HOME ja muuta ”BD-ROM 1080/24p -lähtö”
-asetusta.
YCbCr/RGB (HDMI)
Asettaa HDMI OUT -liittimestä lähetettävien
videosignaalien väriasetuksen. Valitse
asetus, joka vastaa liitetyn TV:n tyyppiä.
Automaattinen Tunnistaa automaattisesti
liitetyn TV:n tyypin ja
vaihtaa vastaavaan
väriasetukseen.
YCbCr (4:2:2) Lähettää YCbCr 4:2:2
-videosignaaleja.
x.v-värilähtö
Valitsee, lähetetäänkö xvYCC-tietoja
liitettyyn televisioon.
Yhdistämällä xvYCC-yhteensopiva video
x.v.Colour-näyttöä tukevaan televisioon
voidaan toistaa kohteen luonnolliset värit
tarkemmin.
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Pois
RGB (16-235) Valitse tämä liitettäessä
laite, joka tukee vain
rajoitettua RGB-aluetta.
RGB (0-255)
Valitse tämä liitettäessä
RGB (0-255) -laitteeseen.
HDMI-syvävärilähtö
Asettaa HDMI OUT -liittimestä lähetettävien
videosignaalien syväväri- (värisyvyys-)
asetuksen.
Värisyvyys osoitetaan bittien määrällä, ja
arvon kasvaessa voidaan tuottaa enemmän
värejä. Soitin tukee enintään 12 bitin
värisyvyyttä. Liittämällä soitin ja syväväriä
tukeva TV saadaan tarkempi värien toisto
kuin liittämällä soitin televisioon, joka ei tue
syväväriä.
Taukomuoto
Asettaa kuvatilan DVD-toiston taukotilaa
varten. BD-ROM-levyillä tai AVCHDtiedostoja sisältävillä levyillä
”Taukomuoto”-asetukseksi vaihtuu
automaattisesti ”Automaattinen”.
Asetukset ja säädöt
YCbCr (4:4:4) Lähettää YCbCr 4:4:4
-videosignaaleja.
Valitse tämä, jos kuva on
epävakaa tai värit näyttävät
luonnottomilta.
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Dynaamiset liikkuvat kuvat
näkyvät ilman
epäterävyyttä.
Ruutu
Näyttää paikallaan pysyvät
kuvat suurella tarkkuudella.
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
12 bittiä
Lähettää 12 bitin
videosignaaleja.
10 bittiä
Lähettää 10 bitin
videosignaaleja.
Pois
Valitse tämä, jos kuva on
epävakaa tai värit näyttävät
luonnottomilta.
45
Ääniasetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
Aänilähdön ensisijaisuus
Valitsee äänisignaalien lähetyksen
liitintyypin.
2-kanavaiset lineaariset PCM-signaalit
lähetetään enintään 48 kHz:n taajuudella
muista kuin ensisijaisista liittimistä.
HDMI
Lähettää äänisignaalit
HDMI OUT -liittimestä.
Koaks./
optinen
Lähettää äänisignaalit
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) -liittimestä.
Stereo
analoginen
Lähettää äänisignaalit LINE
OUT (R-AUDIO-L)
-liittimistä.
Valitsee HDMI OUT -liittimen
signaalityypin.
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Lähettää äänisignaalit
liitetyn HDMI-laitteen tilan
mukaan.
Yhdistää 2-kanavaisiksi
lineaarisiksi PCMsignaaleiksi ennen
lähettämistä HDMI OUT
-liittimestä.
b
Valitse ”2-kan. PCM” liitettäessä televisioon tai
AV-vahvistimeen (vastaanottimeen), joka ei tue
Dolby Digital- tai DTS-järjestelmää. Muuten
seurauksena voi olla kohinaa tai ei ääntä.
46
Valitsee, yhdistetäänkö interaktiivinen ääni
ja toissijainen ääni (kommenttiraita),
toistettaessa tällaista ääntä sisältävää BDlevyä.
Sekoita
Lähettää ääntä, joka saadaan
yhdistämällä interaktiivinen
ääni ja toissijainen ääni
ensisijaiseen ääneen.
Suora
Lähettää vain ensisijaisen
äänen.
b
PCM 96 kHz:n ja PCM 192 kHz:n äänisignaalit
lähetetään PCM 48 kHz:n äänisignaaleina, jos
”BD-ääniasetus”-vaihtoehdoksi on valittu
”Sekoita”.
Audiovaimennus
Laskee äänen lähtötasoa äänen särön
pienentämiseksi.
Ääni (HDMI)
2-kan. PCM
BD-ääniasetus
Päällä
Ottaa käyttöön
audiovaimennuksen.
Pois
Poistaa käytöstä
audiovaimennuksen.
b
”Audiovaimennus” ei vaikuta HDMI OUT
-liittimen ja DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) -liittimen lähtöön.
Dolby Digital
Valitsee äänisignaalien lähdön toistettaessa
Dolby Digital -levyjä.
Tämä asetus vaikuttaa DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL) -liittimen lähtöön.
Sekoita PCM
Muuntaa lähdön
lineaarisiksi PCMsignaaleiksi. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei
ole sisäänrakennettua Dolby
Digital -dekooderia.
Dolby Digital
Valitse tämä liitettäessä
äänilaite, jossa on
sisäänrakennettu Dolby
Digital -dekooderi.
DTS
Audio DRC
Valitsee äänisignaalien lähdön toistettaessa
DTS-levyjä. Tämä asetus vaikuttaa
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)
-liittimen lähtöön.
Muuntaa lähdön
lineaarisiksi PCMsignaaleiksi. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei
ole sisäänrakennettua DTSdekooderia.
DTS
Valitse tämä liitettäessä
äänilaite, jossa on
sisäänrakennettu DTSdekooderi.
48kHz/96kHz PCM
Valitsee DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) -liittimestä lähetettävien PCMsignaalien suurimman
näytteenottotaajuuden.
48kHz/16bit
Lähettää 96 kHz
-näytteenottotaajuuden
äänisignaalit muodossa
48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit
Lähettää 96 kHz
-näytteenottotaajuuden
äänisignaalit muodossa
96 kHz/24 bit. Signaalit
lähetetään kuitenkin
muodossa 48 kHz/16 bit, jos
lähde on kopiosuojattu.
Automaattinen Suorittaa toiston levyn
määrittämällä dynamiikkaalueella (vain BD-ROM).
Muut levyt toistetaan
”Vakio”-tasolla.
Vakio
Suorittaa toiston
pakkaustasolla ”TVmuoto”–”Laaja”.
TV-muoto
Ääntä pakataan
voimakkaasti. Matalia ääniä
on helpompi kuulla.
Laaja
Pakkausta ei käytetä.
Tuloksena on dynaamisempi
ääni.
Asetukset ja säädöt
Sekoita PCM
Valitsee dynamiikka-alueen (äänen
pakkaustason) asetuksen, toistettaessa BDtai DVD-levyä, joka on ”Audio DRC”
-yhteensopiva.
b
• ”Audio DRC” vaikuttaa vain toistettaessa Dolby
Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby TrueHD
-äänisignaaleja.
• Jos ”Dolby Digital” -asetukseksi on valittu
”Dolby Digital” ”Ääniasetukset” -valikossa
(sivu 46), ”Audio DRC” ei vaikuta DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL) -liittimen
äänilähtöön. Tämä ei kuitenkaan koske seuraavia
tapauksia:
– kun ”BD-ääniasetus” vaihtoehdoksi on valittu
”Sekoita” toistettaessa BD-levyä.
– kun ”Aänilähdön ensisijaisuus” vaihtoehdoksi
on valittu ”HDMI” tai ”Stereo analoginen”.
b
• Jos valitaan ”96kHz/24bit”, kun on liitetty AVvahvistin (-vastaanotin), joka ei tue taajuutta
96 kHz, seurauksena voi olla ei ääntä tai
voimakas ääni.
• Valinnalla ”48kHz/96kHz PCM” ei ole
vaikutusta, jos ”Aänilähdön ensisijaisuus”
-asetukseksi on valittu ”HDMI” tai ”Stereo
analoginen”.
,jatkuu
47
Sekoita
Asettaa monikanavaisen äänen
sekoitustavaksi kaksikanavaisen äänen.
Dolby
Surround
Normaali
Lähettää Dolby Surround
(Pro Logic) -signaalit 2
kanavalla. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa on
Dolby Surround (Pro Logic)
-tuki.
Lähettää äänisignaalit ilman
Dolby Surround (Pro Logic)
-tehostetta. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei
ole Dolby Surround (Pro
Logic) -tukea.
b
”Sekoita” ei vaikuta bittivirtaäänilähtöön
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI
OUT -liittimestä.
BD/DVDkatseluasetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
BD/DVD-valikko
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levyjen oletusvalikkokielen.
Jos valitaan ”Valitse kielikoodi”, kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Katso
”Kielikoodiluettelo” (sivu 67) ja syötä
kielikoodi.
Audio
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levyjen ääniraidan oletuskielen.
Jos valitaan ”Alkuperäinen”, levyn
ensisijainen kieli valitaan.
Jos valitaan ”Valitse kielikoodi”, kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Katso
”Kielikoodiluettelo” (sivu 67) ja syötä
kielikoodi.
Tekstitys
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levyjen oletustekstityskielen.
Jos valitaan ”Valitse kielikoodi”, kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Katso
”Kielikoodiluettelo” (sivu 67) ja syötä
kielikoodi.
48
BD-käytönvalvonta
DVD-käytönvalvonta
Eräiden DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
Kohtauksia voidaan jättää pois tai korvata
muilla kohtauksilla.
1
Valitse ”BD-käytönvalvonta”
kohdassa ”BD/DVD-katseluasetukset”
ja paina ENTER.
1
Valitse ”DVD-käytönvalvonta”
kohdassa ”BD/DVD-katseluasetukset”
ja paina ENTER.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
3
4
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
3
4
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Valitse ikärajoitus ja paina ENTER.
Mitä pienempi arvo, sitä tiukempi
rajoitus.
Jos valitset ”Valitse ikärajoitus”, voit
valita iäksi ”0”–”255” painamalla </M/
m/, ja numeropainikkeita.
• Voit peruuttaa käytönvalvontaasetuksen valitsemalla ”Ei rajoituksia”.
z
Voit vaihtaa salasanan (katso ”Salasana” sivu 50).
b
• Jos unohdat salasanan, nollaa soitin (sivu 55) ja
aseta uusi salasana (katso ”Salasana” sivu 50).
• Kun toistetaan levyjä, joissa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, tällä soittimella ei voi
rajoittaa toistoa.
• Levystä riippuen sinua voidaan pyytää
vaihtamaan käytönvalvontatasoa levyn toiston
aikana. Jos näin tapahtuu, syötä salasana ja
vaihda sitten tasoa.
• Jos ”Valitse ikärajoitus” -kohdassa valitaan
”255”, käytönvalvonta-asetus peruutetaan.
Valitse taso ja paina ENTER.
Mitä pienempi arvo, sitä tiukempi
rajoitus.
• Voit peruuttaa käytönvalvontaasetuksen valitsemalla ”Ei rajoituksia”.
Asetukset ja säädöt
Eräiden BD-ROM-levyjen toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan. Kohtauksia
voidaan jättää pois tai korvata muilla
kohtauksilla.
z
Voit vaihtaa salasanan (katso ”Salasana” sivu 50).
b
• Jos unohdat salasanan, nollaa soitin (sivu 55) ja
aseta uusi salasana (katso ”Salasana” sivu 50).
• Kun toistetaan levyjä, joissa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, tällä soittimella ei voi
rajoittaa toistoa.
• Levystä riippuen sinua voidaan pyytää
vaihtamaan käytönvalvontatasoa levyn toiston
aikana. Jos näin tapahtuu, syötä salasana ja
vaihda sitten tasoa.
,jatkuu
49
Käytönvalvonnan aluekoodi
Eräiden BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
toistoa voidaan rajoittaa maatieteellisen
alueen mukaan. Kohtauksia voidaan jättää
pois tai korvata muilla kohtauksilla.
1
Valitse ”Käytönvalvonnan aluekoodi”
kohdassa ”BD/DVD-katseluasetukset”
ja paina ENTER.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
3
4
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Valitse aluerajoitus ja paina ENTER.
Jos valitaan ”Valitse aluekoodi”,
aluekoodin syöttönäyttö avautuu. Katso
”Käytönvalvonta-/aluekoodi” (sivu 67)
ja syötä aluerajoituksen koodi.
z
Voit vaihtaa salasanan (katso ”Salasana” sivu 50).
b
• Jos unohdat salasanan, nollaa soitin (sivu 55) ja
aseta uusi salasana (katso ”Salasana” sivu 50).
• Kun toistetaan levyjä, joissa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, tällä soittimella ei voi
rajoittaa toistoa.
• Levystä riippuen sinua voidaan pyytää
vaihtamaan käytönvalvontatasoa levyn toiston
aikana. Jos näin tapahtuu, syötä salasana ja
vaihda sitten tasoa.
Salasana
Asettaa tai vaihtaa käytönvalvontatoiminnon
salasanan. Salasanan avulla voit asettaa BDROM- tai DVD VIDEO -levyn
toistorajoituksen. Tarvittaessa voit määrittää
eri rajoitustasot BD-ROM- ja DVD VIDEO
-levyille.
1
Valitse ”Salasana” kohdassa ”BD/
DVD-katseluasetukset” ja paina
ENTER.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
3
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Salasanan vaihtaminen
1
Syötä vaiheen 3 jälkeen uusi salasana
numeropainikkeilla.
2
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Hybridilevyn toistokerros
Valitsee kerroksen ensisijaisuuden
toistettaessa hybridilevyä. Jos haluat vaihtaa
asetuksen, sammuta soitin ja käynnistä se
uudelleen.
BD
Toistaa BD-kerroksen.
DVD/CD
Toistaa DVD- tai CDkerroksen.
BD-Internet-yhteys
Valitsee, sallitaanko Internet-yhteydet
soitettavan BD-levyn (BDMV-tilassa)
sisällöstä. Tämän toiminnon käyttöön
tarvitaan verkkoyhteys ja asetukset (sivu 53).
50
Salli
Valitse normaalisti tämä.
Älä salli
Estää Internet-yhteyden.
Valokuva-asetukset
Oletusasetus on alleviivattu.
Diaesitysnopeus
Muuttaa diaesityksen nopeutta.
Valokuvat vaihtuvat
nopeasti.
Norm.
Valokuvat vaihtuvat
normaalinopeudella.
Hidas
Valokuvat vaihtuvat hitaasti.
Oletusasetukset on alleviivattu.
OSD
Valitsee soittimen kuvaruutunäyttöjen
kielen.
Himmennin
Säätää etupaneelin näytön valaistusta.
Kirkas
Kirkas valaistus.
Tumma
Tumma valaistus.
Ei käytössä
Sammuttaa valaistuksen
toiston ajaksi. Tumma
valaistus muulloin kuin
toiston aikana.
Asetukset ja säädöt
Nopea
Järjestelmäasetukset
HDMI-Ohjaus
Päällä
Sallii ”HDMI-Ohjaus”toiminnon (sivu 16) käytön.
Pois
Poistaa toiminnon käytöstä.
Pikakäynnistystila
Päällä
Lyhentää
käynnistymisaikaa, kun
soittimeen kytketään virta.
Pois
Oletusasetus.
b
Kun ”Pikakäynnistystila” -asetukseksi on valittu
”Päällä”,
– virrankulutus on suurempi kuin silloin, kun
”Pikakäynnistystila”-asetuksena on ”Pois” ja
– ilmanvaihtotuuletin voi käynnistyä ympäristön
lämpötilan mukaan.
,jatkuu
51
Automaattinen virrankatkaisu
Soitin sammuu automaattisesti, jos mitään
soittimen tai kaukosäätimen painiketta ei
paineta yli 30 minuutin aikana paitsi
toistettaessa BD-/DVD-/CD-levyä tai
valokuvatiedostoja tai ohjelmistopäivityksen
aikana.
Päällä
Pois
Ottaa käyttöön
”Automaattinen
virrankatkaisu” -toiminnon.
Poistaa toiminnon käytöstä.
Autom. näyttö
Päällä
Näyttää automaattisesti
tietoja kuvaruudussa, kun
nimikkeiden katselua,
kuvatiloja, äänisignaaleja
jne. muutetaan.
Pois
Näyttää tietoja vain, kun
painetaan DISPLAY.
Näytönsäästäjä
Näytönsäästäjä tulee näkyviin, jos et käytä
soitinta yli 15 minuuttiin, kun
kuvaruutunäyttö, esimerkiksi kotivalikko,
näkyy TV:n kuvaruudussa. Näytönsäästäjä
auttaa estämään näyttölaitetta
vahingoittumasta (haamukuva).
52
Päällä
Ottaa
näytönsäästäjätoiminnon
käyttöön.
Pois
Poistaa toiminnon käytöstä.
Ohjelmiston päivitysilmoitus
Ilmoittaa uudemmasta ohjelmistoversiosta.
Tämän toiminnon käyttöön tarvitaan
verkkoyhteys ja asetukset (sivu 53).
Päällä
Asettaa soittimen
ilmoittamaan uudemmasta
ohjelmistoversiosta
(sivu 41).
Pois
Poistaa toiminnon käytöstä.
Järjestelmätiedot
Näyttää soittimen ohjelmistoversion tiedot ja
MAC-osoitteen.
b
Verkkoasetukset
Internet-asetukset
1
Valitse ”Internet-asetukset” kohdassa
”Verkkoasetukset” ja paina ENTER.
2
Valitse ”IP-osoitteen hakeminen” ja
paina ENTER.
3
Valitse kohde ja paina ENTER.
Automaattinen Valitse tämä, jos DHCP
(Dynamic Host
haku
Configuration Protocol)
-palvelimen asetukset
ovat saatavana Internetpalveluntarjoajalta.
Soittimen tarvitsemat
verkkoasetukset
määritetään
automaattisesti.
Manuaalinen
Aseta IP-osoite
manuaalisesti
verkkoympäristösi
mukaisesti.
• Kun valitaan ”Automaattinen haku”
Jos ”DNS-palvelimen autom. haku”
-asetukseksi valitaan ”Pois”, aseta
seuraava kohde:
– DNS-palvelin (ensisijainen)/DNSpalvelin (toissijainen)
• Kun valitaan ”Manuaalinen”
Aseta seuraavat kohteet:
– IP-osoite
– Aliverkon peite
– Oletusyhdyskäytävä
– DNS-palvelin (ensisijainen)/DNSpalvelin (toissijainen)
4
Jos ISP:llä on määrätty
välityspalvelinasetus, valitse
”Välityspalvelinasetukset”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
”Välityspalvelinasetukset”-näyttö tulee
näkyviin.
Jos välityspalvelimella ei ole määrättyä
asetusta, siirry vaiheeseen 8.
5
Valitse ”Välityspalvelimen käyttö”
-asetukseksi ”Päällä”.
6
Valitse ”Välityspalvelin” ja ”Portti” ja
syötä asetukset.
Asetukset ja säädöt
Näitä asetuksia tarvitaan muodostettaessa
Internet-yhteys LAN-kaapelin kautta. Syötä
laajakaistareitittimen tai WLAN-reitittimen
(aakkosnumeeriset) arvot. Tarvittavat
asetuskohteet voivat vaihdella Internetpalveluntarjoajan tai reitittimen mukaan.
Katso lisätietoja Internet-palveluntarjoajan
tai reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.
Jos ”DNS-palvelin (ensisijainen)”/”DNSpalvelin (toissijainen)”-osoitteet asetetaan
manuaalisesti, syötä ”DNS-palvelin
(ensisijainen)”-osoite. Muussa tapauksessa
”Internet-asetukset” asetetaan väärin.
Kun haluat syöttää välityspalvelimen,
katso ”Merkkien syöttäminen” (sivu 53).
7
8
Paina RETURN.
Valitse ”Verkon vianmääritys”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
9 Valitse ”Käynnistä” ja paina ENTER.
10 Tarkista, että ilmoitus
”Verkkoyhteydet toimivat.” tulee
näkyviin.
Asennus on valmis. Jos ilmoitus ei tule
näkyviin, noudata näyttöön tulevia
ilmoituksia.
Merkkien syöttäminen
Merkkien syöttönäyttö tulee näkyviin, kun
valitaan ”Välityspalvelin” kohdassa
”Välityspalvelinasetukset”.
,jatkuu
53
1
2
3
Valitse merkki painelemalla
numeropainiketta.
Esimerkki:
Syötä ”D” painamalla numeropainiketta
3 kerran.
Syötä ”F” painamalla numeropainiketta
3 kolme kertaa.
Paina , ja syötä seuraava merkki.
Lopeta painamalla sinistä painiketta
(”Lopeta”).
Käytettävissä olevat painikkeet
Painikkeet
Tiedot
Punainen
painike
(Kirj.tyyppi)
Vaihtaa näppäimistön
aakkosten ja numeroiden
välillä.
Vihreä painike
(A/a)
Vaihtaa näppäimistön
isojen ja pienten kirjainten
välillä.
Keltainen
Näyttää
painike (Merkki) symbolinäppäimistön.
54
Sininen painike
(Lopeta)
Syöte lisätään ja soitin
palaa edelliseen näyttöön.
RETURN
(Peruuta)
Palaa edelliseen näyttöön
ja peruuttaa syötön.
</M/m/,,
ENTER
• Valitse tulotoiminto
painamalla </M/m/,
ja paina ENTER.
• Syötä merkkejä
seuraavasti: 1Valitse
merkinvalintapaneeli
painamalla </M/m/,
ja paina ENTER.
2Valitse merkki
painamalla </, ja
paina ENTER.
Pika-asetus
Suorittaa Pika-asetuksen uudelleen
perusasetusten tekemistä varten.
1
Valitse ”Pika-asetus” ja paina
ENTER.
2
Valitse ”Käynnistä” painamalla </
, ja paina ENTER.
3
Noudata kohdan ”Vaihe 7: Pikaasetus” (sivu 28) ohjeita alkaen
vaiheesta 4.
Nollaus
Voit nollata soittimen asetukset tehtaan
oletusasetuksiksi valitsemalla asetusryhmän.
Kaikki ryhmän asetukset nollataan.
1
2
Valitse ”Nollaus” ja paina ENTER.
3
Valitse asetukset, joiden oletusarvot
haluat palauttaa, ja paina ENTER.
Valitse ”Palauta oletusasetukset” ja
paina ENTER.
4
Asetukset ja säädöt
Näyttö pyytää vahvistusta.
Voit nollata seuraavat asetukset:
– Videoasetukset
– Ääniasetukset
– BD/DVD-katseluasetukset
– Valokuva-asetukset
– Järjestelmäasetukset
– Verkkoasetukset
– Kaikki asetukset
Valitse ”Käynnistä” painamalla </
, ja paina ENTER.
b
Jos ”Kaikki asetukset” valitaan vaiheessa 3,
– kaikki kohdan
(Asetukset) asetukset
nollataan.
– ”Videoasetukset”- ja ”Audioasetukset”
-vaihtoehtoja, joita voidaan säätää painamalla
OPTIONS toiston aikana (sivu 35), ei nollata.
55
Vianmääritys
Jos soittimen käytön aikana esiintyy
seuraavia ongelmia, yritä korjata ne tämän
vianmääritysoppaan avulla, ennen kuin
pyydät korjausta. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Virta
Virta ei kytkeydy.
, Varmista, että virtajohto on liitetty
kunnolla.
, Soittimen käynnistyminen kestää jonkin
aikaa.
Ilmoitus ”Uusi ohjelmistoversio on
löytynyt verkosta. Suorita päivitys
kohdasta "Verkkopäivitys".” tulee
näkyviin, kun soitin käynnistetään.
, Katso ”Verkkopäivitys” (sivu 41) ja päivitä
soittimeen uudempi ohjelmistoversio.
Lisätietoja
Levy
Levyä ei voi toistaa.
, Levy on likainen.
, Levy on ylösalaisin. Käännä levy oikein
päin.
, Levy on kiero.
, Yrität toistaa levyä, joka on muodossa, jota
ei voi toistaa tällä soittimella (sivu 62).
, BD- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa
soittimen koodia.
, Soitin ei voi toistaa tallennettua levyä, jota
ei ole viimeistelty oikein (sivu 62).
56
Kuva
Katso myös ”Liitäntä HDMI-liittimeen”
(sivu 15), kun liität laitteita HDMIkaapelilla.
Ei kuvaa/kuvassa on kohinaa.
Ei kuvaa, kun kohdassa ”Videokuvan
esitysmuoto” valittu videolähdön tarkkuus
on väärä.
, Paina soittimen x-painiketta vähintään 10
sekuntia, niin videolähdön tarkkuudeksi
palautetaan alhaisin tarkkuus.
Kuva ei täytä näyttöä, vaikka kuvasuhde
on asetettu ”DVD:n kuvasuhde”
-kohdassa ”Videoasetukset”-valikossa.
, Levyn kuvasuhde on kiinteä DVD:llä
(sivu 43).
, Tarkista ”BD-ROM 1080/24p -lähtö”
-asetus ”Videoasetukset”-valikosta
(sivu 44).
Ääni
Katso myös ”Liitäntä HDMI-liittimeen”
(sivu 20), kun liität laitteita HDMIkaapelilla.
Ei ääntä.
, Tarkista, että liitäntäkaapelit on kytketty
kunnolla.
, Tarkista, ovatko liitäntäkaapelit
vahingoittuneet.
, Tarkista liitäntä AV-vahvistimeen
(vastaanottimeen) (sivu 19) ja vaihda AVvahvistimen (vastaanottimen) tulovalitsin
niin, että soittimen äänisignaalit lähetetään
AV-vahvistimesta (vastaanottimesta).
, Soitin on skannaustilassa.
, Jos äänisignaalia ei tule DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT
-liittimestä, tarkista ääniasetukset (sivu 46).
Lisätietoja
, Tarkista, että liitäntäkaapelit on kytketty
kunnolla.
, Tarkista, ovatko liitäntäkaapelit
vahingoittuneet.
, Tarkista liitäntä televisioon (sivu 14) ja
aseta TV:n tulovalitsin siten, että soittimen
signaali näkyy kuvaruudussa.
, Kaksikerroksista BD-/DVD-levyä
toistettaessa kuva ja ääni voivat pysähtyä
hetkeksi kohdassa, jossa kerros vaihtuu.
Ei BD-ROM-kuvaa.
Ääntä ei lähetetä oikein.
, Tarkista ”Aänilähdön ensisijaisuus” -asetus
”Ääniasetukset”-valikosta (sivu 46).
Äänenvoimakkuus on alhainen.
Videosignaaleja ei lähetetä muista kuin
HDMI OUT -liittimestä, kun liitetään HDMI
OUT -liitin ja muita videolähtöliittimiä
samaan aikaan.
, Valitse ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukseksi ”Komponenttivideo”
”Videoasetukset”-valikossa (sivu 43).
Kuvan tumma alue on liian tumma/kirkas
alue on liian kirkas tai epäluonnollinen.
, Valitse ”Kuvalaatutila”-asetukseksi
”Normaali” (oletus) (katso ”Videoiden
kuvan ja äänen säätäminen” sivu 35).
Kuvaa ei lähetetä oikein.
, Tarkista ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukset ”Videoasetukset”-valikosta
(sivu 43).
, Eräiden BD- tai DVD-levyjen
äänenvoimakkuus on alhainen.
, Kokeile vaihtaa ”Audio DRC” -asetukseksi
”TV-muoto” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 47).
, Valitse ”Audiovaimennus”-asetukseksi
”Pois” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 46).
HD-ääntä (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja
DTS-HD Master Audio) ei lähetetä
bittivirtana.
, Valitse ”BD-ääniasetus”-asetukseksi
”Suora” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 46).
, Tarkista, että liitetty AV-vahvistin
(vastaanotin) on yhteensopiva eri HDäänimuotojen kanssa.
,jatkuu
57
Interaktiivista ääntä ei lähetetä.
, Valitse ”BD-ääniasetus”-asetukseksi
”Sekoita” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 46).
HDMI
Ei kuvaa tai ääntä, kun liitäntä on tehty
HDMI OUT -liittimeen.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta soitin ja
käynnistä se uudelleen. 2Sammuta liitetty
laite ja käynnistä se uudelleen. 3Irrota
HDMI-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Ei kuvaa tai kuvassa on kohinaa, kun
liitäntä on tehty HDMI OUT -liittimeen.
, HDMI OUT -liitin on liitetty DVIlaitteeseen, joka ei tue
kopiosuojaustekniikkaa.
, Jos HDMI OUT -liitintä käytetään
videolähtönä, videolähdön tarkkuuden
muuttaminen voi ratkaista ongelman
(sivu 43).
Ääntä ei lähetetä HDMI OUT -liittimestä.
, HDMI OUT -liitin on liitetty DVIlaitteeseen (DVI-liittimet eivät hyväksy
äänisignaaleja).
Ääntä ei lähetetä oikein, kun liitäntä on
tehty HDMI OUT -liittimeen.
, HDMI OUT -liittimeen liitetty laite ei tue
soittimen äänimuotoa. Tarkista
ääniasetukset (sivu 46).
Kuvaruudussa näkyvä kieli vaihtuu
automaattisesti, kun liitäntä on tehty
HDMI OUT -liittimeen.
, Jos ”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi on valittu
”Päällä” (sivu 51), näyttökieli vaihtuu
automaattisesti liitetyn TV:n kieliasetuksen
mukaan (jos TV:n asetusta vaihdetaan jne.).
”HDMI-Ohjaus”-toiminto ei toimi
(BRAVIA Sync).
, Varmista, että liitetyn laitteen virtajohto on
liitetty kunnolla.
, Jos HDMI-merkkivaloa ei näy etupaneelin
näytössä, tarkista HDMI-liitäntä (sivu 15,
20).
58
, Tarkista, että ”HDMI-Ohjaus”-asetuksena
on ”Päällä” (sivu 51).
, Varmista, että liitetty laite on yhteensopiva
”HDMI-Ohjaus”-toiminnon kanssa. Katso
lisätietoja laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
, Tarkista liitetyn laitteen ”HDMI-Ohjaus”toiminnon asetus. Katso lisätietoja laitteen
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
, Jos HDMI-liitäntää muutetaan, sammuta
soitin ja käynnistä se uudelleen.
, Jos tapahtuu sähkökatkos, valitse ”HDMIOhjaus”-asetukseksi ”Pois” ja valitse sitten
”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi ”Päällä”
(sivu 51).
, Lisätietoja ”HDMI-Ohjaus”-toiminnosta
on kohdassa ”Tietoja BRAVIA Sync
-ominaisuuksista (vain HDMI-liitännät)”
(sivu 16).
, Jos liität soittimen televisioon AVvahvistimen (-vastaanottimen) kautta, joka
ei ole yhteensopiva ”HDMI-Ohjaus”toiminnon kanssa, et ehkä voi ohjata TV:tä
soittimesta.
, Kun soitin on kytketty televisioon AVvahvistimen (vastaanottimen) kautta, jos
HDMI-liitäntä vaihdetaan, virtajohto
irrotetaan ja kytketään uudelleen tai jos
tapahtuu sähkökato, kokeile seuraavaa:
1Vaihda AV-vahvistimen
(vastaanottimen) tulovalitsin niin, että
soittimesta tuleva kuva näkyy TVruudussa. 2Valitse ”HDMI-Ohjaus”asetukseksi ”Pois” ja valitse sitten ”HDMIOhjaus”-asetukseksi ”Päällä” (sivu 51).
Lue AV-vahvistimen (vastaanottimen)
mukana tulleet käyttöohjeet.
Ulkoinen muisti (paikallinen
tallennusväline)
Ulkoista muistia ei tunnisteta.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta soitin.
2Kohdista EXT-paikan V-merkki
ulkoisen muistin V-merkin kanssa ja aseta
ulkoinen muisti (sivu 23). 3Käynnistä
soitin. 4Tarkista, että EXT-merkkivalo
syttyy etupaneelin näytössä.
BD-ROM-levyn lisäsisältöä tai muita
tietoja ei voi toistaa.
Kuvaruutuun tulee ilmoitus siitä, ettei
paikallisessa tallennusvälineessä ole
tarpeeksi tilaa.
, Poista tarpeettomat tiedot ulkoisesta
muistista (sivu 34).
Käyttö
Kaukosäädin ei toimi.
, Kaukosäätimen paristot ovat heikot
(sivu 26).
, Kaukosäädin on liian kaukana soittimesta.
, Kaukosäädintä ei ole suunnattu soittimen
kaukosäätimen vastaanottimeen.
Tiedostonimeä ei näytetä oikein.
, Soitin voi näyttää vain ISO 8859-1yhteensopivia merkkimuotoja. Muut
merkkimuodot voidaan näyttää eri tavalla.
, Käytetyn kirjoitusohjelmiston mukaan
syötetyt merkit voidaan näyttää eri tavalla.
, Yritä käyttää BD- tai DVD-levyn valikkoa
kaukosäätimen suoravalintapainikkeen
sijasta (sivu 33).
, Toistettavalle BD- tai DVD-levylle ei ole
tallennettu monikielisiä ääniraitoja/
tekstityksiä tai kuvakulmia.
, BD tai DVD kieltää ääniraidan/tekstityksen
kielen tai kuvakulman vaihtamisen.
Levykelkka ei aukea ja etupaneelin
näytössä näkyy ”LOCKED” tai ”TLK ON”.
, Jos ”LOCKED” näkyy, soitin on lukittu.
Voit peruuttaa lapsilukon pitämällä
soittimen N-painikkeen painettuna,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy
”UNLOCK” (sivu 10).
, Jos ”TLK ON” tulee näkyviin, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltopalveluun.
Lisätietoja
, Kokeile seuraavaa: 1Poista levy.
2Sammuta soitin. 3Irrota ulkoinen muisti
ja aseta se uudelleen (sivu 23). 4Käynnistä
soitin. 5Tarkista, että EXT-merkkivalo
syttyy etupaneelin näytössä. 6Aseta BDROM, jossa on BONUSVIEW/BD-LIVE.
Ääniraidan/tekstityksen kieltä tai
kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
Levykelkka ei aukea eikä levyä voi poistaa
vaikka painettaisiin Z.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta soitin ja
irrota virtajohto. 2Liitä virtajohto
uudelleen samalla, kun pidät soittimen Zpainikkeen painettuna. 3Pidä soittimen Zpainike painettuna, kunnes kelkka aukeaa.
4Poista levy. 5Jos ”WAIT” näkyy
etupaneelin näytössä, pidä soittimen [/1painike painettuna yli 10 sekuntia, kunnes
soitin käynnistyy uudelleen.
Soitin ei tottele mitään painiketta.
, Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta
(sivu 3).
, Pidä soittimen [/1-painike painettuna yli
10 sekuntia, kunnes etupaneelin näytön
merkkivalot sammuvat.
Jos soitin ei vieläkään tottele mitään
painiketta, irrota virtajohto ja liitä se sitten
uudelleen.
Levyn toisto ei ala alusta.
, Toiston jatkaminen on käytössä (sivu 32).
Eräitä toimintoja, kuten Seis tai Haku ei
voi suorittaa.
, Levystä riippuen et ehkä voi suorittaa eräitä
yllä oleva toimenpiteitä. Lue levyn mukana
toimitettu käyttöopas.
59
Itsediagnoositoiminto
Kun itsediagnoositoiminto aktivoituu
estämään soittimen toimintahäiriön,
etupaneelin näyttöön ilmestyy virhekoodi tai
ilmestyy koko näyttöön ilman
ilmoituksia.
Jos näin tapahtuu, tarkista seuraavat seikat.
Kun etupaneelin näytössä näkyy
virhekoodi
Virhekoodi
Korjaava toimenpide
Exxxx
SYS ERR
VUP NG
Ota yhteys Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sonyhuoltopalveluun ja ilmoita
virhekoodi.
FAN ERR
• Tarkista, että soittimen takana
olevia ilmanvaihtoaukkoja ei
ole tukittu.
• Estä lämmön kertyminen
soittimeen sijoittamalla se
paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto.
Jos koko näytössä näkyy vain
viestejä
Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltopalveluun.
60
ilman
Levyt, joita voidaan toistaa
Tyyppi
Levyn
logo
Tässä
oppaassa
käytetty
kuvake
BD
Blu-ray Disc
DVD
DATA DVD
CD
DATA CD
—
BD-ROM- ja BD-RE-/BD-R-levyt
BDMV- ja BDAV-tilassa, mukaan
lukien 8 cm:n levyt (yksi kerros) ja DLlevyt
DATA BD
MP3-ääniraitoja* tai JPEGkuvatiedostoja sisältävät BD-RE-/
BD-R-levyt
DVD
Levyt kuten ostettavat tai vuokrattavat
elokuvat
DVD
DVD+RW-/DVD+R-levyt +VR-tilassa
tai DVD-RW-/DVD-R-levyt video- ja
VR-tilassa, mukaan lukien 8 cm:n levyt
(yksi kerros) ja DVD+R DL-/DVD-R
DL -levyt
DATA DVD
MP3-ääniraitoja* tai JPEGkuvatiedostoja sisältävät DVD-ROM- ja
DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/
DVD-R-levyt
CD
Musiikki-CD:t tai CD-R-/CD-RW-levyt
musiikki-CD-muodossa
DATA CD
MP3-ääniraitoja* tai JPEGkuvatiedostoja sisältävät CD-ROM- ja
CD-R/CD-RW-levyt
Lisätietoja
DVD VIDEO
Ominaisuudet
* MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) on ISO:n
(International Organization for Standardization) /
IEC:n (International Electrotechnical
Commission) määrittämä standardimuoto
MPEG, joka pakkaa äänitietoja.
MPEG Layer 3 -äänikoodausteknologia ja
patentit lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja
Thomsonilta.
,jatkuu
61
Huomautuksia BD-ROMyhteensopivuudesta
Koska Blu-ray Disc -määritykset ovat uusia
ja kehittyviä, eräitä levyjä ei ehkä voi toistaa
levytyypin ja version mukaan.
Äänilähtö vaihtelee lähteen, liitetyn
lähtöliittimen ja valittujen ääniasetusten
mukaan. Katso tarkempia tietoja sivu 65.
Levyt, joita ei voida toistaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasetissa olevat BD-levyt
DVD-RAM-levyt
HD DVD -levyt
DivX-levyt
DVD Audio -levyt
PHOTO CD -levyt
CD-Extra-levyjen dataosa
VCD-/Super VCD -levyt
Super Audio CD -levyjen HD-kerros
Ääniaineistopuoli DualDisc- levyillä
BD-ROM-/DVD VIDEO -levyt, joilla on
eri aluekoodi (sivu 62).
Huomautuksia BD-/DVD-levyjen
toistotoiminnoista
Ohjelmistovalmistajat ovat voineet
tarkoituksella ohjelmoida joitakin BD-/
DVD-levyjen toistotoimintoja. Koska tämä
soitin toistaa BD-/DVD-levyjä
ohjelmistovalmistajien suunnitteleman
levysisällön mukaan, eräät toistotoiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä. Lue BD-/
DVD-levyjen mukana toimitetut
käyttöohjeet.
Aluekoodi (vain BD-ROM/DVD VIDEO)
Soittimessa on aluekoodi, joka on painettu
yksikön taakse, ja se toistaa vain BD-ROM-/
DVD VIDEO -levyjä (vain toisto), joissa on
samat aluekoodit. Tällä järjestelmällä
suojataan tekijänoikeuksia.
Tällä soittimella voidaan toistaa myös DVD
VIDEO -levyjä, joissa on merkintä ALL .
BD-ROM-/DVD VIDEO -levyn
mukaan mitään aluekoodia ei näytetä, vaikka
aluerajoitukset estävät BD-ROM-/DVD
VIDEO -levyn toistamisen.
Aluekoodi
62
b
• Huomautuksia BD-RE/BD-R-, DVD+RW/
DVD+R-, DVD-RW/DVD-R- ja CD-R/CDRW-levyistä
Joitakin BD-RE/BD-R-, DVD+RW/DVD+R-,
DVD-RW/DVD-R- tai CD-R/CD-RW-levyjä ei
voi toistaa tällä soittimella levyn
tallennuslaadusta tai fyysisestä kunnosta tai
tallennuslaitteen ja kirjoitusohjelmiston
ominaisuuksista johtuen.
CD- tai DVD-levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole
viimeistelty oikein. Katso lisätietoja
tallennuslaitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista. Huomaa, että jotkut
toistotoiminnot eivät välttämättä toimi tietyillä
DVD+RW/DVD+R-levyillä, vaikka ne olisi
viimeistelty oikein. Katsele tällaisissa tapauksissa
levyä käyttäen normaalia toistoa.
• Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä
levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä
niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.
• DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
• Huomautus kaksikerroksisista BD-/DVDlevyistä
Toistettava kuva ja ääni voi pysähtyä hetkeksi,
kun kerros vaihtuu.
• Huomautus 8 cm:n BD-RE- /8 cm:n BD-Rlevyistä
Eräitä 8 cm:n BD-RE- /8 cm:n BD-R-levyjä ei voi
toistaa tällä soittimella.
• Huomautus BD-RE/BD-R-levyistä
Tämä soitin tukee version 2.1 BD-RE- ja
version 1.1, 1.2 sekä 1.3 BD-R-levyjä mukaan
lukien orgaaninen pigmenttityyppi BD-R (LTHtyyppi).
• Huomautus DTS 5.1 MUSIC DISC
Tällä soittimella voidaan soittaa DTS 5.1 MUSIC
DISC-levyjä. Äänisignaalit lähetetään
muodoissa, jotka on määritetty
”Äänilähtösignaalit ja soittimen asetukset”taulukossa sivulla 65.
Tietoja AVCHD-muodossa tallennettujen
levyjen toistosta
Tämä soitin toistaa AVCHD-muotoisia
levyjä.
TM
Mikä AVCHD-muoto on?
Lisätietoja
AVCHD-muoto on digitaalisen videokameran
teräväpiirtomuoto, jolla tallennetaan SD(tavallista) tai HD (teräväpiirto) -signaaleja joko
1080i-määrityksen *1 tai 720p-määrityksen*2
mukaisesti DVD-levylle käyttäen tehokasta tietojen
pakkauskoodaustekniikkaa. MPEG-4 AVC/H.264muoto pakkaa videotietoja, ja Dolby Digital- tai
lineaarinen PCM-järjestelmä pakkaa äänitietoja.
MPEG-4 AVC/H.264-muoto pystyy pakkaamaan
kuvia tehokkaammin kuin perinteinen
kuvanpakkausmuoto. MPEG-4 AVC/H.264muodon avulla voidaan tallentaa digitaalisella
videokameralla kuvattua teräväpiirtoista (HD)
videosignaalia DVD-levyille samalla tavalla kuin
tavallista (SD) televisiosignaalia.
*1
Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 1080
tehollista skannausjuovaa ja
lomitusjärjestelmää.
*2 Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 720 tehollista
skannausjuovaa ja progressiivista järjestelmää.
b
• Eräitä AVCHD-muotoisia levyjä ei välttämättä
voi toistaa tallennusolosuhteen mukaan.
• AVCHD-muotoista levyä ei voi toistaa, jos sitä ei
ole viimeistelty oikein.
63
Videolähdön tarkkuus
Lähdön tarkkuus vaihtelee ”Videoasetukset”-valikon ”Videokuvan esitysmuoto” -asetuksen
mukaan (sivu 43).
Kun ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukseksi on valittu ”HDMI”
Tarkkuusasetus
LINE OUT
VIDEO
-liitin
COMPONENT
VIDEO
-liittimet
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
1080i
480i/576i
ei kuvaa
1080p
HDMI OUT
-liitin
LINE OUT
VIDEO
-liitin
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
ei kuvaa
1080p
ei
valittavissa
ei
valittavissa
ei
valittavissa
* DVD-levyjen suojattu sisältö lähetetään
tarkkuudella 480p/576p. BD-levyjen suojattu
sisältö lähetetään tarkkuudella 576p.
Kun ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukseksi on valittu ”Video”
480i/576i-videosignaalit lähetetään LINE
OUT VIDEO- tai COMPONENT VIDEO
-liittimestä, ja 480p/576p-video-signaalit
lähetetään HDMI OUT -liittimestä.
64
Kun ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukseksi on valittu
”Komponenttivideo”
COMPONENT
VIDEO
-liittimet
HDMI OUT
-liitin
Äänilähtösignaalit ja soittimen asetukset
Äänen lähtösignaalit vaihtelevat käytettävän lähteen, lähtöliittimen ja AV-vahvistimen
(vastaanottimen) mukaan. Kun haluat kuunnella haluamaasi ääntä, tarkista AV-vahvistimen
(vastaanottimen) tukema äänimuoto, liitäntä AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) ja
”Ääniasetukset”-asetusmalli alla olevien taulukoiden mukaan.
Haluttu äänimuoto
Levy/lähde
HD Audio*2
Äänilähtösignaali
AV-vahvistimen
(vastaanottimen)
tukema äänimuoto
HD Audio*3
HD Audio*2
Enintään LPCM
7.1ch*3
Monikanavainen LPCM
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/ Dolby Digital/DTS
DTS
Enintään LPCM 7.1ch Monikanavainen LPCM
LPCM 7.1ch/
LPCM 5.1ch
Soittimen
ääniliitin*1
”Ääniasetukset”asetusmalli
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
LPCM 7.1ch/
LPCM 5.1ch
Monikanavainen LPCM
HDMI OUT
B
LPCM 2ch
2-kanavainen LPCM
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
Digital/ Dolby Digital/DTS
DVD Dolby
DTS
Dolby Digital/DTS
Lisätietoja
BD
Liitännät ja asetukset
”Ääniasetukset”-asetustaulukko
Asetus- Aänilähdön
ensisijaisuus*5
malli
(sivu 46)
AB
HDMI
Ääni (HDMI)*6
(sivu 46)
Automaattinen
BD-ääniasetus
(sivu 46)
A Suora
B Sekoita tai
DTS*6 (sivu 47)
Dolby Digital*6
(sivu 46)
—
—
DTS
Dolby Digital
Suora
C
*1
*2
*3
*4
*5
Koaks./optinen
—
Kun liitetään LINE OUT (R-AUDIO-L)
-liittimiin, lähetetään 2-kanavaisia signaaleja.
HD Audio sisältää Dolby TrueHD-, Dolby
Digital Plus-, DTS-HD Master Audio- ja DTSHD High Resolution Audio -muodot.
Valitse Dolby TrueHD- ja DTS-HD Master
Audio -asetukseksi ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukset kohdassa ”HDMI-resoluutio” muu
kuin ”480i/576i”, tai ”480p/576p”
”Videoasetukset” -valikossa (sivu 43).
Äänisignaalit, joissa on 2 kanavaa tai
vähemmän, lähetetään 2-kanavaisina LPCM
-signaaleina.
2-kanavaisia LPCM-signaaleja lähetetään
muista kuin ensisijaisista liittimistä.
—
*6
2-kanavaisia LPCM-signaaleja lähetetään
seuraavissa tapauksissa:
– jos ”Ääni (HDMI)” -asetukseksi on valittu ”2kan. PCM” ”Ääniasetukset”-valikossa.
– kun ”Dolby Digital”/”DTS”-asetukseksi on
valittu ”Sekoita PCM” ”Ääniasetukset”valikossa.
– kun toistetaan MPEG-ääntä sisältävää
DVD:tä.
65
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Laser: Puolijohdelaser
Tulot ja lähdöt
(Liittimen nimi:
Liitintyyppi/lähtötaso/kuormaimpedanssi)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono-liitin/2 Vrms/10 kilohmia
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optinen lähtöliitin/–18 dBm
(aallonpituus 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono-liitin/0,5 Vp-p/75 ohmia
HDMI OUT:
19-napainen HDMI-vakioliitin
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-liitin/Y: 1,0 Vp-p/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohmia
LINE OUT VIDEO:
Phono-liitin/1,0 Vp-p/75 ohmia
LAN (100):
100BASE-TX-liitin
EXT:
Ulkoinen muistipaikka (ulkoisen muistin
liittämistä varten)
DC-lähtö: 5 V 500 mA maks.
Yleiset
Tehovaatimukset:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus:
22 W
Mitat (noin):
430 mm × 216 mm × 56 mm
(leveys/syvyys/korkeus) ml. ulkonevat osat
Paino (noin):
2,1 kg
Käyttölämpötila:
5 – 35 ºC
Käyttökosteus:
25 – 80 %
Toimitukseen kuuluvat varusteet
Katso sivu 13.
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin
ilman eri ilmoitusta.
66
Kielikoodiluettelo
Katso tarkempia tietoja sivu 48.
Kielten oikeinkirjoitukset noudattavat standardia ISO 639: 1988 (E/F).
KoodiKieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Lisätietoja
ei määritetty
Käytönvalvonta-/aluekoodi
Katso tarkempia tietoja sivu 50.
Numero, alue (koodi)
2044, Argentiina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Itävalta (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brasilia (br)
2079, Kanada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, Kiina (cn)
2093, Kolumbia (co)
2115, Tanska (dk)
2165, Suomi (fi)
2174, Ranska (fr)
2109, Saksa (de)
2200, Kreikka (gr)
2219, Hongkong (hk)
2248, Intia (in)
2238, Indonesia (id)
2239, Irlanti (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japani (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malesia (my)
2362, Meksiko (mx)
2376, Alankomaat (nl)
2390, Uusi-Seelanti (nz)
2379, Norja (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filippiinit (ph)
2428, Puola (pl)
2436, Portugali (pt)
2489, Venäjä (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Espanja (es)
2499, Ruotsi (se)
2086, Sveitsi (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thaimaa (th)
2184, Iso-Britannia (gb)
67
BD-R (sivu 61)
Sanasto
AACS
”Advanced Access Content System” on
määritys, jolla hallitaan esitallennettujen ja
tallennettujen optisten tallennusvälineiden
seuraavaan sukupolveen tallennettua
digitaalista viihdesisältöä. Määrityksen
avulla kuluttajat voivat nauttia digitaalisesta
viihdesisällöstä mukaan lukien
teräväpiirtosisältö.
Avattava valikko (sivu 33)
BD-ROM-levyjen tehostettu
valikkotoiminto. Avattava valikko tulee
näkyviin, kun toiston aikana painetaan POP
UP/MENU, ja sitä voidaan käyttää toiston
ollessa käynnissä.
AVCHD (sivu 63)
AVCHD-muoto on digitaalisen
videokameran teräväpiirtomuoto, jolla
tallennetaan SD- (tavallista) tai HD
(teräväpiirto) -signaaleja joko 1080imäärityksen*1 tai 720p-määrityksen*2
mukaisesti DVD-levylle käyttäen tehokasta
tietojen pakkauskoodaustekniikkaa. MPEG4 AVC/H.264-muoto pakkaa videotietoja, ja
Dolby Digital- tai lineaarinen PCMjärjestelmä pakkaa äänitietoja. MPEG-4
AVC/H.264-muoto pystyy pakkaamaan
kuvia tehokkaammin kuin perinteinen
kuvanpakkausmuoto. MPEG-4 AVC/H.264muodon avulla voidaan tallentaa
digitaalisella videokameralla kuvattua
teräväpiirtoista (HD) videosignaalia DVDlevyille samalla tavalla kuin tavallista (SD)
televisiosignaalia.
*1
Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 1080
tehollista skannausjuovaa ja
lomitusjärjestelmää.
*2 Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 720 tehollista
skannausjuovaa ja progressiivista järjestelmää.
BD-J-sovellus
BD-ROM-muoto tukee Javaa interaktiivisia
toimintoja varten.
”BD-J” antaa sisällöntarjoajille lähes
rajoittamattomat toiminnot luotaessa
interaktiivisia BD-ROM-nimikkeitä.
68
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) on
tallentava, kertakirjoittuva Blu-ray Disc
-levy, josta on saatavana samat kapasiteetit
kuin BD-levyistä jäljempänä. Koska sisältö
voidaan tallentaa mutta ei korvata, BD-Rlevyä voidaan käyttää arvokkaiden tietojen
arkistointiin ja videomateriaalin jakeluun.
BD-RE (sivu 61)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) on
tallentava, päällekirjoitettava Blu-ray Disc
-levy, josta on saatavana samat kapasiteetit
kuin BD-levyistä jäljempänä.
Päällekirjoitusominaisuus mahdollistaa
kattavat muokkaus- ja ajansiirtosovellukset.
BD-ROM (sivu 61)
BD-ROM-levyt (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) ovat kaupallisesti tuotettuja levyjä,
joista on saatavana samat kapasiteetit kuin
BD-levyistä jäljempänä. Perinteisten
elokuva- ja videosisältöjen lisäksi näillä
levyillä on lisäominaisuuksia, kuten
interaktiivinen sisältö, valikoiden käyttö
avattavien valikoiden kautta, tekstitysnäytön
valinta ja diaesitys. Vaikka BD-ROM voi
sisältää minkä tahansa muotoisia tietoja,
useimmat BD-ROM-levyt sisältävät
teräväpiirtomuodossa olevia elokuvia
toistettaviksi Blu-ray Disc/DVD-soittimissa.
Blu-ray Disc (BD) (sivu 61)
Levymuoto, joka kehitettiin
teräväpiirtovideon (HD) tallentamista/
toistamista (teräväpiirto-TV:t jne.) ja suurten
tietomäärien tallentamista varten.
Yksikerroksiselle Blu-ray Disc -levylle
mahtuu 25 Gt, kaksikerroksiselle 50 Gt
tietoa.
Dolby Digital Plus (sivu 65)
Dolby Digitalin laajennukseksi suunniteltu
äänikoodaustekniikka tukee monikanavaista
7.1-Surround-ääntä.
Dolby TrueHD (sivu 65)
Syväväri (sivu 45)
Dolby TrueHD on häviötön
koodaustekniikka, joka tukee jopa 8:aa
monikanavaisen Surround-äänen kanavaa
seuraavan sukupolven optisilla levyillä.
Toistettava ääni on joka bitiltään identtinen
alkuperäisen lähteen kanssa.
Nämä ovat videosignaaleja, joiden HDMIliittimen läpi kulkevien signaalien
värisyvyyttä on vahvistettu. Käytettäessä
muuta kuin Syväväri-yhteensopivaa soitinta,
1 pikselin ilmaisemien värien määrä on 24
bittiä (16 777 216 väriä). Syväväriyhteensopivaa soitinta käytettäessä 1 pikseli
voi kuitenkin ilmaista enemmän bittejä,
esimerkiksi 36 bittiä. Kun bittejä on
enemmän, värisyvyyden sävyjyrkkyys
voidaan ilmaista tarkemmin ja värin jatkuvat
muutokset näkyvät tasaisemmin.
DTS-HD High Resolution Audio (sivu 65)
Kehitetty DTS Digital Surround -muodon
laajennukseksi. Se tukee enintään 96 kHz:n
näytteenottotaajuutta ja 7.1monikanavaääntä.
DTS-HD High Resolution Audion suurin
siirtonopeus on 6 Mb/s häviöllisellä
pakkauksella (Häviöllinen).
DTS-HD Master Audion suurin siirtonopeus
on 24,5 Mb/s ja se käyttää häviötöntä
pakkausta (Häviötön). Sen suurin
näytteenottotaajuus on 192 kHz ja kanavien
enimmäismäärä on 7.1.
x.v.Colour on Sonyn ehdottaman xvYCCstandardin tuttu termi.
xvYCC on videon väritilan kansainvälinen
standardi.
Tämä standardi voi ilmaista laajemman
värialueen kuin nykyään käytetty
lähetysstandardi.
Lisätietoja
DTS-HD Master Audio (sivu 65)
x.v.Colour (sivu 45)
24p True Cinema (sivu 44)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (sivu 15)
HDMI on rajapinta, joka tukee sekä kuvaa
että ääntä yhdessä digitaaliliitännässä.
HDMI-liitäntä siirtää tavallisia ja
teräväpiirtovideosignaaleja ja
monikanavaisia äänisignaaleita AVlaitteisiin, kuten HDMI-liitännällä
varustettuihin televisioihin, digitaalisessa
muodossa ilman laadun huonontumista.
HDMI-määritys tukee HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection)
-kopiosuojaustekniikkaa digitaalisessa
HDMI-viihdesisällössä.
Filmikameralla kuvatuissa elokuvissa on 24
ruutua sekunnissa.
Koska perinteiset televisiot (sekä kuvaputkiettä litteät televisiot) näyttävät ruutuja joko
1/60 tai 1/50 sekunnin välein, nämä 24 ruutua
eivät tule näkyviin tasaisella nopeudella.
Jos soitin liitetään 24p-ominaisuuksin
varustettuun televisioon, se näyttää ruudut
1/24 sekunnin välein – sama väli kuin alun
perin filmikameralla kuvattaessa – ja toistaa
näin alkuperäisen kuvan uskollisesti.
LTH (Low to High (matalasta korkeaan))
(sivu 62)
LTH on tallennusjärjestelmä, joka tukee
orgaanista pigmenttityyppiä BD-R.
PhotoTV HD (sivu 39)
”PhotoTV HD” sallii erittäin tarkat kuvat
sekä hienojen kuvioiden ja värien
valokuvamaisen ilmaisun. Liittämällä Sonyn
”PhotoTV HD” -yhteensopivia laitteita
HDMI-kaapelilla voidaan valokuvia katsella
hämmästyttävällä Full HD -laadulla.
Esimerkiksi ihon, kukkien ja aaltojen herkkä
rakenne voidaan nyt näyttää suuressa
kuvaruudussa valokuvalaatuisina.
69
Hakemisto
Lainausmerkeissä olevat
sanat näkyvät
ruutunäytöissä.
Numerot
24p True Cinema 69
A
AACS 68
Aluekoodi 62
ANGLE 8
”Asetukset” 40
AUDIO 8
”Audioasetukset” 36
”Automaattinen
virrankatkaisu” 52
AVCHD 63, 68
”Aänilähdön ensisijaisuus”
46
B
BD-LIVE 23, 33
BD-R 61, 68
BD-RE 61, 68
”BD-tiedot” 34
”BD/DVDkatseluasetukset” 48
Bittivirta 57
Blu-ray Disc 61, 68
BONUSVIEW 33
BRAVIA Sync 16, 58
C
CD 61
D
Diaesitys 38
DISPLAY 9
Dolby Digital 21, 46
Dolby Digital Plus 65, 68
Dolby TrueHD 65, 69
DTS 21, 47
DTS-HD 65, 69
DVD 61
70
E
N
Etupaneelin näyttö 11
Nimike 34
”Nollaus” 55
H
Hakeminen 34
HD Audio 65
HDMI 15, 20, 28, 43, 45,
46, 58, 69
”HDMI-Ohjaus” 16, 32,
51, 58
Hidastettu toisto 9
”Himmennin” 51
HOME 9, 31, 40
I
Itsediagnoositoiminto 60
J
Jakso 34
Jatka 9, 32, 37
”Järjestelmäasetukset” 51
Järjestelmän sammutus 16
K
Kaukosäädin 8, 26
Kielen seuranta 16
Kotivalikko 40
Käytönvalvonta 32, 49
L
Lapsilukko 10, 59
Levyn lukitus 32
Levyn tiedot 35
Levyt, joita voidaan toistaa
61
Liittäminen
AV-vahvistin
(vastaanotin) 19
TV 14
LTH 69
M
MAC-osoitteen 52
MP3-ääniraidat 36, 61
”Musiikki” 36
O
Ohjelmistopäivitys 24, 41,
52
OPTIONS 9, 33, 37, 38
”OSD” 51
P
Paikallinen tallennusväline
23, 33, 59
Paristot 26
PhotoTV HD 39, 69
Pika-asetus 28, 54
”Pikakäynnistystila” 51
POP UP/MENU 9, 33
Pysäytyskuva 9
Päivitä 24, 41
S
Soittimen nollaus 55
SUBTITLE 8
Syväväri 45, 69
Syötä merkkejä 53
T
THEATRE 8, 16
TOP MENU 9
”TV:n tyyppi” 42
U
Ulkoinen muisti 23, 33, 59
V
”Valokuva” 38
”Valokuva-asetukset” 51
”Verkkoasetukset” 53
”Verkkopäivitys” 24, 41
”Verkon vianmääritys” 53
Vianmääritys 56
”Video” 31
”Videoasetukset” 35, 42
Videolähdön tarkkuus 64
Väripainikkeet 9
X
x.v.Colour 45, 69
Y
Yhden painikkeen toisto
16, 32
Ä
”Ääniasetukset” 46
Äänilähtösignaalit 65
71
Download PDF

advertising