Sony | BDP-S370 | Sony BDP-S370 Käyttöohjeet

4-169-143-93(1)
Tämän soittimen ohjelmistoa voidaan päivittää tulevaisuudessa. Tietoja saatavina
olevista päivityksistä on seuraavassa osoitteessa: http://support.sony-europe.com/
z
Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä,
vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct/
Käyttöohjeet
Blu-ray Disc™ / DVD Player
BDP-S370/S373
4-169-143-93(1)
Printed in Hungary
© 2010 Sony Corporation
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran
estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Vain pätevä huoltopalvelu saa
vaihtaa virtajohdon.
Paristoja tai laitteita, joissa on
paristot, ei saa altistaa
voimakkaalle kuumuudelle kuten
auringonvalolle, avotulelle tms.
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä
tämän tuotteen kanssa lisää
silmävaurioiden vaaraa. Koska
tässä Blu-ray Disc/DVDsoittimessa käytettävä lasersäde on
haitallinen silmille, älä yritä
purkaa koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Tämä tarra on kotelon sisällä
laserin suojarasiassa.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN
1 LASER laitteeksi. LUOKAN 1
LASERLAITE -MERKINTÄ on
lasersuojakotelossa laitteen sisällä.
Käytöstä poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan yhteisön ja
muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen
pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite
hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos
paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
2
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC- ja turvallisuushyväksyjä on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
tuotteen huolto- tai takuuasioissa
ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
Varotoimet
• Tämän yksikön käyttöjännite on
220 V – 240 V AC, 50 Hz/
60 Hz. Tarkista, että laitteen
käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
• Älä aseta nestettä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
• Asenna tämä yksikkö siten, että
virtakytkin voidaan
hätätapauksessa irrottaa
pistorasiasta välittömästi.
Huomautuksia levyistä
• Käsittele levyjä niiden
reunoista pitääksesi ne
puhtaina. Älä kosketa pintaa.
Levyllä oleva pöly,
sormenjäljet ja naarmut voivat
aiheuttaa virheellisen
toiminnan.
• Älä altista levyä suoralle
auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten kuumille
ilmakanaville. Älä myöskään
jätä sitä suoraan
auringonvaloon pysäköityyn
autoon, koska lämpötila voi
kohota auton sisällä.
• Säilytä levy kotelossaan
toiston jälkeen.
• Puhdista levy
puhdistusliinalla. Pyyhi levyä
keskeltä ulospäin.
• Älä käytä liuottimia kuten
bensiiniä, tinneriä, kaupoista
saatavia levyn/linssin
puhdistusaineita äläkä
vinyylilevyille tarkoitettuja
antistaattisia suihkeita.
• Jos olet tulostanut levyn
etiketin, kuivaa etiketti ennen
soittamista.
• Älä käytä seuraavia levyjä.
– Linssinpuhdistuslevy.
– Epätavallisen muotoinen
(esim. kortti, sydän) levy.
– Levy, jossa on etiketti tai
tarra.
– Levy, jonka pinnassa on
teippiä tai tarran liimaa.
• Älä pinnoita levyn soittopuolta
uudelleen pintanaarmujen
poistamiseksi.
Varotoimet
Tämän järjestelmän on testein
todettu vastaavan EMCdirektiivissä asetettuja rajoja
käytettäessä alle 3 metrin
liitäntäjohtoa.
Laitteen sijoittaminen
• Estä lämmön kertyminen
soittimeen sijoittamalla se
paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto.
• Älä sijoita soitinta pehmeälle
alustalle kuten matolle, joka
voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
• Älä asenna tätä soitinta
suljettuun tilaan, esimerkiksi
kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Älä sijoita soitinta
lämpölähteiden tuntumaan
äläkä altista sitä suoralle
auringonvalolle, runsaalle
pölylle tai mekaanisille
iskuille.
• Älä sijoita soitinta ulos,
ajoneuvoihin, laivoihin tai
muihin aluksiin.
• Jos soitin tuodaan suoraan
kylmästä lämpimään
huoneeseen tai se sijoitetaan
erittäin kosteaan huoneeseen,
soittimen sisällä oleviin
linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Jos näin tapahtuu,
soitin ei ehkä toimi oikein. Jos
näin tapahtuu, poista levy ja
jätä soittimen virta kytketyksi
noin puolen tunnin ajaksi,
kunnes kosteus haihtuu.
• Älä asenna soitinta kaltevaan
asentoon. Se on suunniteltu
käytettäväksi vain
vaakasuorassa asennossa.
• Älä aseta raskaita tai
epävakaita esineitä soittimen
päälle.
• Älä laita levykelkkaan muita
esineitä kuin levyjä. Se voi
vahingoittaa soitinta tai
esinettä.
• Kun siirrät soitinta, poista
kaikki levyt. Jos et tee näin,
levy voi vaurioitua.
• Kun siirrät soitinta, irrota
virtajohto ja kaikki muut
kaapelit soittimesta.
,jatkuu
3
Virtalähteet
• Soitinta ei kytketä irti
verkkovirrasta niin kauan kuin
se on liitettynä pistorasiaan,
vaikka soitin sammutettaisiin
virtakytkimestä.
• Irrota soitin pistorasiasta, jos
soitinta ei aiota käyttää pitkän
aikaan. Irrota virtajohto
pistorasiasta tarttumalla itse
pistotulppaan. Älä koskaan
vedä johdosta.
• Noudata seuraavia ohjeita,
jotta virtajohto ei vahingoitu.
Älä käytä virtajohtoa, jos se on
vahingoittunut, sillä
seurauksena voi olla sähköisku
tai tulipalo.
– Älä jätä virtajohtoa
puristuksiin soittimen ja
seinän, hyllyn tms. väliin.
– Älä laita mitään raskasta
virtajohdon päälle tai vedä
johdosta.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Älä nosta äänenvoimakkuutta
kuunnellessasi erittäin hiljaista
tai äänetöntä kohtaa. Muuten
korvasi ja kaiuttimet voivat
vahingoittua, kun toistetaan
erittäin voimakas kohta.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja
säätimet pehmeällä liinalla. Älä
käytä mitään hiomatyynyä,
hankausjauhetta äläkä liuotinta
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Levyjen puhdistaminen,
levyn/linssin
puhdistusaineet
Älä käytä puhdistuslevyä äläkä
levyn/linssin puhdistajia
(mukaan lukien märkä- tai
suihketyyppiset). Nämä voivat
aiheuttaa laitteessa
toimintahäiriön.
Osien vaihtaminen
Jos tämä yksikkö vaatii
korjausta, korjatut osat voidaan
kerätä uudelleenkäyttöä tai
kierrätystä varten.
4
HDMI OUT -liittimen
liittäminen
Noudata seuraavia ohjeita, sillä
sopimaton käsittely voi
vahingoittaa HDMI OUT
-liitintä ja pistukkaa.
• Kohdista huolellisesti HDMI
OUT -liitin soittimen takana ja
HDMI-pistukka tarkistamalla
niiden muodot. Varmista, ettei
pistukka ole ylösalaisin tai
vinossa.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä soitin voi
pitää pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäytön
televisioruudulla rajattoman
ajan. Jos pysäytyskuva tai
kuvaruutunäyttö jätetään
televisioruudulle pitkäksi
aikaa, televisioruutu voi
vioittua pysyvästi.
Plasmanäytöt ja
projektiotelevisiot ovat
herkkiä tälle.
Jos sinulla on soitinta koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, kysy
neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
• Muista irrottaa HDMI-kaapeli,
kun siirrät soitinta.
• Pidä HDMI-liitin suorassa,
kun liität tai irrotat HDMIkaapelia. Älä kierrä tai pakota
HDMI-liitintä HDMI OUT
-liittimeen.
Sisällysluettelo
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Osat ja ohjaimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Liitännät ja asetukset
Vaihe 1: Soittimen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vaihe 2: Soittimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vaihe 3: Pika-asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Liitäntä verkkoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Toisto
Levyn toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Toistaminen USB-laitteesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Toistaminen verkon kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Käytettävissä olevat vaihtoehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Asetukset ja säädöt
Asetusnäyttöjen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Verkkopäivitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Näyttöasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ääniasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BD/DVD-katseluasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Käytönvalvonta-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Musiikkiasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Järjestelmäasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Verkkoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pika-asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nollaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lisätietoja
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5
Osat ja ohjaimet
Etupaneeli
z
N-painikkeessa on tuntopiste. Käytä tuntopistettä viitteenä, kun käytät soitinta.
A Levykelkka
F x (seis)
B Virran merkkivalo
G N (toisto)
Syttyy valkoisena, kun soitin
käynnistetään.
C Kaukosäätimen vastaanotin
H Z (auki/kiinni)
I [/1 (päällä/valmiustila)
Käynnistää soittimen tai asettaa sen
valmiustilaan.
D Etupaneelin näyttö
N, X: Syttyy toiston tai tauon aikana.
: Syttyy, kun toistoasetus otetaan
käyttöön.
: Syttyy, kun lähetetään 720p/1080i/
1080p-videosignaaleja.
E
(USB) -liitin
Liitä USB-laite tähän liittimeen.
Levykelkan lukitus (Lapsilukko)
Voit lukita levykelkan, jotta sitä ei voi avata
vahingossa.
Kun soitin käynnistetään, pidä sen Npainike painettuna vähintään 10 sekuntia.
Levykelkka lukitaan tai avataan lukituksesta.
Takapaneeli
6
A LINE OUT (R-AUDIO-L) -liittimet
F
B LINE OUT (VIDEO) -liitin
G HDMI OUT -liitin
C DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitin
D DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitin
H COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR) -liittimet
E Ilmanvaihtoaukot
I LAN (100) -liitin
(USB) -liitin
Kaukosäädin
Kaukosäätimen käytettävissä olevat
toiminnot vaihtelevat levyn tai tilanteen
mukaan.
A Z (auki/kiinni)
Avaa tai sulkee levykelkan.
-TV- t (TV:n tulon valinta)
Vaihtaa TV:n ja muiden tulolähteiden
välillä.
-TV- [/1 (TV päällä/
valmiustilassa)
Käynnistää television tai asettaa sen
valmiustilaan.
[/1 (päällä/valmiustila)
Käynnistää soittimen tai asettaa sen
valmiustilaan.
B Numeropainikkeet (0 - 9)
Syöttää nimikkeen/jakson numeroita jne.
2 (äänenvoimakkuus) +/–
Säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
THEATRE (sivu 30)
Vaihtaa automaattisesti optimaaliseen
videotilaan elokuvien katsomista varten.
THEATRE-painike toimii vain liitettynä
Sony Theatre Mode -yhteensopivaan
AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) tai
Sony Theatre Mode -yhteensopivaan
televisioon.
AUDIO (sivu 21)
Valitsee kieliääniraidan, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä ääniraitoja.
Valitsee CD-levyjen ääniraidan.
SUBTITLE (sivu 21)
Valitsee tekstityskielen, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä tekstityksiä.
(suosikit) (sivu 17)
z
Numerossa 5 sekä painikkeissa AUDIO, 2 + ja
N on tuntopiste. Käytä tuntopistettä viitteenä, kun
käytät soitinta.
Näyttää Suosikit-luetteloon lisätyn
Internet-sisällön. Voit tallentaa enintään
18 Internet-sisältöä sisältävää
suosikkiohjelmaa.
C Väripainikkeet (punainen/vihreä/
keltainen/sininen)
Interaktiivisten toimintojen
pikanäppäimet.
,jatkuu
7
D TOP MENU
x (seis)
Avaa tai sulkee BD- tai DVD-levyn
päävalikon.
Pysäyttää toiston ja muistaa
pysäytyskohdan (palautuspiste).
Nimikkeen/raidan palautuspiste on
viimeksi toistettu kohta tai
valokuvakansion viimeinen valokuva.
POP UP/MENU
Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn
avattavan valikon tai DVD-levyn
valikon.
OPTIONS (sivu 16)
Valittavissa olevien vaihtoehtojen
valikko tulee ruutuun.
F
(valo) (Vain BDP-S373)
Sytyttää valon painikkeisiin 4 ja 5
(paitsi </M/m/, ja ENTER), mikä
helpottaa käyttöä pimeässä.
HOME
Avaa soittimen kotivalikon.
Näyttää taustakuvan, kun kotivalikon
luokkakuvaketta painetaan.
RETURN
Palaa edelliseen näyttöön.
</M/m/,
Siirtää korostusta näytetyn kohteen
valitsemista varten.
Kotivalikon näyttö
Kotivalikko saadaan esiin painamalla
HOME-painiketta. Valitse luokka painamalla
</,. Valitse kohde painamalla M/m ja
paina ENTER.
Kohde
Luokka
Keskipainike (ENTER)
Valitsee valitun kohteen.
E ./> (edellinen/seuraava)
Siirtyy edelliseen/seuraavaan lukuun/
raitaan tai tiedostoon.
/
(uudelleentoisto/
eteenpäin)
Toistaa lyhyesti nykyistä kohtausta
10 sekuntia/siirtää eteenpäin nykyistä
kohtausta 15 sekuntia.
m/M (pikakelaus taakse-/
eteenpäin)
• Kelaa levyä nopeasti taakse-/eteenpäin,
kun sitä painetaan toiston aikana. Aina
kun painiketta painetaan videon
katselun aikana, hakunopeus vaihtuu.
• Toistaa hidastetusti, kun painiketta
painetaan yli sekunnin ajan
taukotilassa.
• Toistaa ruudun kerrallaan, kun sitä
painetaan lyhyesti taukotilassa.
N (toisto)
Aloittaa toiston tai aloittaa sen uudelleen.
DISPLAY (sivu 15)
Näyttää toistotiedot kuvaruudussa.
X (tauko)
Keskeyttää toiston tai aloittaa sen
uudelleen.
8
(Asetukset): Säätää soittimen asetuksia.
(Valokuva): Näyttää valokuvia.
(Musiikki): Toistaa musiikkia.
(Video): Toistaa videoita.
(Verkko): Näyttää verkkokohteita.
Vaihe 1: Soittimen
valmistelu
Liitännät ja asetukset
Toimitettujen tarvikkeiden
tarkistaminen
Tarkista, että sinulla on seuraavat tarvikkeet:
• Kaukosäädin (1)
• R6-paristot (AA-koko) (2)
Kaukosäätimen valmistelu
Aseta kaksi R6-paristoa (koko AA)
kohdistamalla paristojen 3- ja # -merkit
paristotilassa olevien merkkien kanssa.
Liitännät ja asetukset
9
Vaihe 2: Soittimen liittäminen
Älä liitä virtajohtoa, ennen kuin olet tehnyt kaikki liitännät.
Liitäntä televisioon
Valitse jokin seuraavista liitäntätavoista television tuloliittimien mukaan.
Sovita liittäessäsi pistokkeen väri liittimen väriin.
HDMI-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Korkea laatu
Ääni/videokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Komponenttivideokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Ääni/videokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Vakiolaatu
b
Älä liitä soitinta videonauhurin kautta. Tekijänoikeuksien suojausjärjestelmät voivat vaikuttaa
videonauhurin kautta syötettyihin videosignaaleihin, ja kuva näkyy vääristyneenä televisiossa.
10
Liitäntä AV-vahvistimeen (-vastaanottimeen)
Valitse jokin seuraavista liitäntätavoista AV-vahvistimen (-vastaanottimen) tuloliittimien
mukaan. Jos valitaan A tai B, tee tarvittavat asetukset ”Ääniasetukset” -asetuksissa (sivu 20).
Liitännät ja asetukset
HDMI-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
HDMI-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
t Aseta ”BD-äänen MIX-asetus” (sivu 20).
Koaksiaalinen digitaalikaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
tai
Optinen digitaalikaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
t Aseta ”Dolby Digital (koaks. / optinen)*1” (sivu 20)
ja ”DTS (koaksiaalinen / optinen)*2” (sivu 21).
Ääni/videokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
,jatkuu
11
*1
Vaihe 3: Pika-asetus
*2
Käynnistettäessä ensimmäistä kertaa
Odota hetki, kun soitin käynnistyy ja
käynnistää ”Pika-asetus”-toiminnon.
1
Kytke soitin verkkovirtaan.
pistorasiaan
2
Käynnistä soitin painamalla [/1.
3
Käynnistä TV ja aseta sen tulovalitsin
siten, että soittimen signaali näkyy
kuvaruudussa.
4
Suorita ”Pika-asetus”.
Tee asetukset noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita ja käyttämällä
kaukosäätimen painikkeita </M/m/,
ja ENTER.
</M/m/,
ENTER
12
Liitäntä verkkoon
Lankamääritykset
LAN-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Liitännät ja asetukset
Käytä LAN-kaapelia soittimen LAN (100)
-liittimen liittämiseen.
Laajakaistareititin ADSL-/
Internet
kaapelimodeemi
Verkkoasetusten tekeminen
Valitse ”Verkkoasetukset”, ”Internetasetukset”, sitten ”Lankamääritykset”
(sivu 24) ja tee asetukset noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
USB:n langattomat määritykset
Sammuta soitin ja liitä sitten langaton USB
LAN liitin (UWA-BR100 saatavana vasta
tammikuusta 2010 alkaen) soittimen etu- tai
takaosassa olevaan USB-liittimeen.
b
Langaton USB LAN liitin ei ehkä ole saatavana
eräillä alueilla/eräissä maissa.
Langaton USB
LAN liitin
LAN-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Langaton LAN- ADSL-/
Internet
reititin
kaapelimodeemi
Verkkoasetusten tekeminen
Valitse ”Verkkoasetukset”, ”Internetasetukset”, sitten ”USB:n langattomat
määritykset” (sivu 24) ja tee asetukset
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
13
Levyn toistaminen
Katso tietoja toistokelpoisista levyistä
kohdasta ”Levyt, joita voidaan toistaa”
(sivu 29).
1
Aseta TV:n tulovalitsin siten, että
soittimen signaali näkyy
kuvaruudussa.
2
Paina Z ja aseta levy levykelkkaan.
Toistettava puoli alaspäin
3
Sulje levykelkka painamalla Z.
näkyy kotivalikossa, ja toisto
käynnistyy.
Jos toisto ei käynnisty automaattisesti,
valitse
luokasta
(Video),
(Musiikki) tai
(Valokuva) ja
paina ENTER.
Toisto
BONUSVIEW-/BD-LIVEominaisuuden käyttäminen
Eräissä ”BD-LIVE”-logolla* varustetuissa
BD-ROM-levyissä on bonussisältöä ja muita
tietoja, jotka voidaan ladata käytettäväksi.
*
1
Liitä USB-muisti soittimen takana
olevaan USB-liittimeen (sivu 6).
Käytä paikallisena tallennusvälineenä
vähintään 1 Gt:n USB-muistia.
2
Valmistaudu BONUSVIEW/BD-LIVEtoimintoa varten.
• Liitä soitin verkkoon (sivu 13).
• Valitse ”BD-Internet-yhteys”asetukseksi ”Salli” (sivu 21).
14
3
Aseta BD-ROM, jossa on BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Toimintatapa vaihtelee levystä riippuen.
Lue levyn mukana tullut käyttöopas.
Voit toistaa liitetyssä USB-laitteessa olevia
video/musiikki/valokuvatiedostoja.
Katso tietoja toistokelpoisista USB-laitteista
kohdasta ”Toistokelpoiset tiedostotyypit”
(sivu 29).
1
Toistotietojen näyttäminen
Liitä USB-laite soittimen USBliittimeen.
Toisto
z
Jos haluat poistaa tietoja USB-muistista, valitse
”Pyyhi BD-tiedot” kohdassa
(Video) ja paina
ENTER. Kaikki kansioon buda/budb tallennetut
tiedot poistetaan.
Toistaminen USBlaitteesta
Lue USB-laitteen mukana toimitetut
käyttöohjeet ennen liittämistä.
Voit tarkistaa toistotiedot jne. painamalla
DISPLAY.
Näytetyt tiedot vaihtelevat levyn tyypistä tai
soittimen tilasta riippuen.
Esimerkki: BD-ROM-levyä toistettaessa
USB-laite
2
Valitse kotivalikosta
(Video),
(Musiikki) tai
(Valokuva)
painamalla </,.
3
Valitse
(USB-laite) painamalla
M/m ja paina ENTER.
A Valittu kuvakulma
B Nimikkeen numero tai nimi
C Valittu ääniasetus
D Käytettävissä olevat toiminnot
(
kuvakulma,
ääni,
tekstitys)
E Toistotiedot
Näyttää toistotilan, toistotilapalkin,
levyn tyypin, videokoodekin,
bittinopeuden ja
uudelleentoistotyypin.
F Luvun numero
G Lähdön tarkkuus/videotaajuus
15
Toistaminen verkon
kautta
BRAVIA Internet-video
-suoratoisto
Toimii yhdyskäytävänä, joka toimittaa
valitun Internet-sisällön ja erilaista ondemand-viihdettä suoraan soittimeen.
1
Toistaa video/musiikki/valokuvatiedostoja
kotipalvelimelta, kuten DLNA-sertifioidulta
tietokoneelta, liittämällä soittimen
kotiverkkoon.
1
Valmistele DLNA-palvelimella
olevien tiedostojen toistaminen.
• Liitä soitin verkkoon (sivu 13).
• Aseta ”Yhteyspalvelimen asetukset”
(sivu 24).
BRAVIA Internet-video -valmistelu.
Liitä soitin verkkoon (sivu 13).
2
2
Valitse kotivalikosta
(Video),
(Musiikki) tai
(Valokuva)
painamalla </,.
Valitse kotivalikosta
(Video),
(Musiikki) tai
(Valokuva)
painamalla </,.
3
3
Valitse Internet-sisällöntarjoajan
kuvake painamalla M/m ja paina
ENTER.
Valitse DLNA-palvelin painamalla M/
m ja paina ENTER.
Jos Internet-sisältöluetteloa ei ole haettu,
näytetään hakematon kuvake tai uusi
kuvake.
Ohjauspaneelin käyttäminen
Ohjauspaneeli tulee näkyviin, kun
videotiedoston toisto alkaa. Näytetyt kohteet
voivat vaihdella Internet-sisällöntarjoajien
mukaan.
Tuo uudelleen näkyviin painamalla
DISPLAY.
A Ohjausnäyttö
Käytä toistotoimintoja painamalla </
M/m/, tai ENTER.
B Toistotilapalkki
Tilapalkki, nykyisen sijainnin
osoittava kohdistin, toistoaika,
videotiedoston kesto
C Seuraavan videotiedoston nimi
D Valitun videotiedoston nimi ja luokitus
16
DLNA-palvelimella olevien
tiedostojen toistaminen
Tiedosto- tai kansioluettelo tulee
näkyviin.
Käytettävissä olevat
vaihtoehdot
Eri asetuksia ja toistotoimintoja voidaan
käyttää painamalla OPTIONS. Käytettävissä
olevat kohteet vaihtelevat tilanteen mukaan.
Yleiset vaihtoehdot
Toiminnot
Tiedot
Toistohistoria
Näyttää otsikon BD-ROM-/
DVD-ROM-/CD-DA-levyn
toistohistoriasta
Gracenote-tekniikan
perusteella.
Toista asetus
Asettaa uudelleentoistotilan.
Suosikitluettelo
Näyttää Suosikit-luettelon.
Toista/Lopeta
Aloittaa tai pysäyttää
toiston.
Toista alusta
Toistaa kohteen alusta.
Tietonäyttö
Näyttää tietoja BD-ROM-/
DVD-ROM-/CD-DA-levyn
tietoja Gracenote-tekniikan
perusteella.
Toiminnot
Tiedot
Hae
historiasta
Hakee liittyviä tietoja
Gracenotesta saatujen
avainsanojen perusteella
”Tietonäyttö”.
Hae sisällöstä Hakee BRAVIA Internetvideo -sisältöä Gracenotesta
saatujen avainsanojen
perusteella ”Tietonäyttö”.
Lisää Internet-sisältöä
Suosikit-luetteloon.
Poista
Suosikeista
Poistaa Internet-sisältöä
Suosikit-luettelosta.
Vain
(Video)
Toiminnot
Tiedot
AV SYNC
Säätää kuvan ja äänen
välistä eroa viivästyttämällä
äänilähtöä suhteessa
kuvalähtöön (0–120
millisekuntia).
Videoasetukset
• Kuvalaatutila: Valitsee
kuvan asetukset eri
valaistusympäristöjä
varten.
• FNR: Vähentää kuvassa
näkyvää kohinaa.
• BNR: Vähentää kuvassa
näkyvää palikoitumista.
• MNR: Vähentää vähäistä
kohinaa kuvan
ääriviivojen ympärillä.
Toisto/tauko
Aloittaa tai keskeyttää
toiston.
Päävalikko
Näyttää BD- tai DVD-levyn
päävalikon.
Valikko/
Avattava
valikko
Näyttää BD-ROM-levyn
avattavan valikon tai DVDlevyn valikon.
Nimikehaku
Etsii BD-ROM-/DVD
VIDEO -levyn nimikettä ja
aloittaa toiston alusta.
Jaksohaku
Etsii jaksoa ja aloittaa
toiston alusta.
Kulma
Vaihtaa muihin
kuvakulmiin, jos BD-ROM/DVD VIDEO -levylle on
tallennettu useita
kuvakulmia.
(Musiikki)
Toiminnot
Tiedot
Lisää diaes.
taustam.
Rekisteröi USB-muistissa
olevat musiikkitiedostot
diaesityksen
taustamusiikiksi.
Vain
(Valokuva)
Toiminnot
Tiedot
Diaesitysnopeus
Muuttaa diaesityksen
nopeutta.
Diaesit.
tehoste
Asettaa diaesitysten
tehosteen.
Diaesit.
taustam.
• Pois: Poistaa toiminnon
käytöstä.
• Musiikki USB:ltä: Asettaa
kohdassa ”Lisää diaes.
taustam.” rekisteröidyt
musiikkitiedostot. Jos
musiikkitiedostoja ei ole
rekisteröity, esiin tulee
”(Ei rekisteröity)”.
• Toista levyltä: Asettaa
CD-DA-levyjen raidat.
Diaesitys
Toistaa diaesityksen.
Kierrä
vasemm.
Kiertää valokuvaa 90 astetta
vastapäivään.
Toisto
Lisää
Suosikkeihin
Vain
Kierrä oikealle Kiertää valokuvaa 90 astetta
myötäpäivään.
17
Asetusnäyttöjen käyttö
Valitse
(Asetukset) kotivalikosta, kun
haluat muuttaa soittimen asetuksia.
Oletusasetukset on alleviivattu.
1
Valitse
(Asetukset) kotivalikosta
painamalla </,.
2
Valitse asetusluokan kuvake
painamalla M/m ja paina ENTER.
Kuvake Selite
Verkkopäivitys (sivu 19)
Päivittää soittimen
ohjelmiston.
Näyttöasetukset (sivu 19)
Määrittää videoasetukset
liitintyyppien mukaan.
Ääniasetukset (sivu 20)
Määrittää ääniasetukset
liitintyyppien mukaan.
Asetukset ja säädöt
BD/DVD-katseluasetukset
(sivu 21)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia BD/DVD-toistoa
varten.
Käytönvalvonta-asetukset
(sivu 22)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia Käytönvalvontatoimintoa varten.
Musiikkiasetukset
(sivu 22)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia Super Audio CD
-toistoa varten.
Järjestelmäasetukset
(sivu 23)
Tekee soittimeen liittyvät
asetukset.
Verkkoasetukset (sivu 24)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia Internetiä ja verkkoa
varten.
Pika-asetus (sivu 24)
Suorittaa Pika-asetuksen
uudelleen perusasetusten
tekemistä varten.
Nollaus (sivu 24)
Palauttaa soittimen
tehdasasetukset.
18
DVD:n kuvasuhde
Verkkopäivitys
Letterbox
Näyttää leveän kuvan, jonka
ylä- ja alapuolella on mustat
palkit.
Pan & Scan
Näyttää täyskorkean kuvan
koko näytössä reunat
leikattuina.
Päivitä soittimen ohjelmisto verkon kautta
valitsemalla ”OK”.
z
• Verkkopäivitystä suositellaan noin 2 kuukauden
välein.
• Tietoja päivitystoiminnoista on seuraavalla
sivustolla:
http://support.sony-europe.com/
Asetukset ja säädöt
Näyttöasetukset
TV:n tyyppi
16:9
4:3
Valitse tämä, jos liitetään
laajakuvatelevisioon tai
televisioon, jossa on
laajakuvatoiminto.
Valitse tämä, jos liitetään
4:3-kuvaruutuiseen
televisioon, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
Elokuvamuunnostila
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Soitin tunnistaa
automaattisesti, onko
materiaali videopohjaista tai
filmipohjaista, ja vaihtaa
vastaavaan muunnostapaan.
Video
Näyttömuoto
Alkuperäinen
Kiinteä
kuvasuhde
Valitse tämä, jos liitetään
televisioon, jossa on
laajakuvatoiminto. Näyttää
4:3 kuvan kuvasuhteessa
16:9 myös
laajakuvatelevisiossa.
Videopohjaiselle
materiaalille sopiva
muunnostapa valitaan aina
materiaalista riippumatta.
Videokuvan esitysmuoto
HDMI
Valitse tavallisesti
”Automaattinen”.
Valitse ”Alkuperäinen
tarkkuus”, kun haluat
lähettää levylle tallennetun
tarkkuuden. Jos tarkkuus on
alhaisempi kuin SDtarkkuus, se skaalataan
ylöspäin SD-tarkkuuteen.
Komponenttivideo
Valitse TV:lle sopiva
tarkkuus.
Video
Asettaa automaattisesti
alhaisimman tarkkuuden.
Muuttaa kuvakoon näytön
kokoon sopivaksi ja säilyttää
alkuperäisen kuvasuhteen.
z
• Jos liität HDMI OUT -liittimen ja muita
videolähtöliittimiä samalla kertaa, valitse
”Komponenttivideo”.
• Jos kuvaa ei näy, kun ”HDMI”- tai
”Komponenttivideo”-tarkkuus on asetettu,
kokeile jotain muuta tarkkuusasetusta.
,jatkuu
19
BD/DVD-ROM 1080/24p -lähtö
Automaattinen Lähettää 1920 × 1080p/
24 Hz -videosignaaleja vain,
kun liitetään 1080/24pyhteensopiva TV
käyttämällä HDMI OUT
-liitintä.
Pois
Valitse tämä, jos TV ei ole
yhteensopiva 1080/24pvideosignaalien kanssa.
Ääniasetukset
Ääni (HDMI)
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Lähettää äänisignaalit
liitetyn HDMI-laitteen tilan
mukaan.
PCM
Lähettää PCM-signaaleja
HDMI OUT -liittimestä.
YCbCr/RGB (HDMI)
Automaattinen Tunnistaa automaattisesti
liitetyn TV:n tyypin ja
vaihtaa vastaavaan
väriasetukseen.
DSD-lähtötila
Päällä
Lähettää DSD-signaaleja
HDMI OUT -liittimestä, kun
toistetaan Super Audio CD
-levyä. Jos valitaan ”Päällä”,
signaalia ei lähetetä muista
liittimistä.
Pois
Lähettää PCM-signaaleja
HDMI OUT -liittimestä, kun
toistetaan Super Audio CD
-levyä.
YCbCr (4:2:2) Lähettää YCbCr 4:2:2
-videosignaaleja.
YCbCr (4:4:4) Lähettää YCbCr 4:4:4
-videosignaaleja.
RGB
Lähettää RGBvideosignaaleja.
HDMI-syvävärilähtö
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
12 bittiä
10 bittiä
Pois
Lähettää 12bit-/10bitvideosignaaleja, kun liitetty
TV on Deep Colour
-yhteensopiva.
BD-äänen MIX-asetus
Päällä
Lähettää ääntä, joka saadaan
yhdistämällä interaktiivinen
ja toissijainen ääni
ensisijaiseen ääneen.
Pois
Lähettää vain ensisijaisen
äänen. Valitse tämä, kun
haluat lähettää HDäänisignaalit AVvahvistimeen
(-vastaanottimeen).
Valitse tämä, jos kuva on
epävakaa tai värit näyttävät
luonnottomilta.
Taukomuoto
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Dynaamiset liikkuvat kuvat
näkyvät ilman
epäterävyyttä.
Ruutu
20
Dolby Digital (koaks. / optinen)
Sekoita PCM
Muuntaa lähdön
lineaarisiksi PCMsignaaleiksi. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei
ole sisäänrakennettua Dolby
Digital -dekooderia.
Dolby Digital
Valitse tämä liitettäessä
äänilaite, jossa on
sisäänrakennettu Dolby
Digital -dekooderi.
Näyttää paikallaan pysyvät
kuvat suurella tarkkuudella.
DTS (koaksiaalinen / optinen)
Sekoita
Sekoita PCM
Muuntaa lähdön
lineaarisiksi PCMsignaaleiksi. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei
ole sisäänrakennettua DTSdekooderia.
Surround
Lähettää äänisignaaleja
surround-tehosteiden
kanssa. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa on
Dolby Surround (Pro
Logic)- tai DTS Neo 6 -tuki.
DTS
Valitse tämä liitettäessä
äänilaite, jossa on
sisäänrakennettu DTSdekooderi.
Stereo
Lähettää äänisignaaleja
ilman surround-tehosteita.
Valitse tämä liitettäessä
äänilaite, jossa ei ole Dolby
Surround (Pro Logic) tai
DTS Neo 6 -tukea.
DTS Neo:6
Music
Pois
Suorittaa ”DTS Neo:6
Cinema” -tilan
dekoodauksen. 2kanavamuodossa tallennettu
lähde dekoodataan
7 kanavaan.
Suorittaa ”DTS Neo:6
Music” -tilan dekoodauksen.
2-kanavamuodossa
tallennettu lähde
dekoodataan 7 kanavaan.
Tämä asetus on
ihanteellinen normaaleille
stereolähteille, kuten CDlevyille.
Poistaa ”DTS Neo:6”
-dekoodauksen käytöstä.
Audio DRC
Automaattinen Suorittaa toiston levyn
määrittämällä dynamiikkaalueella (vain BD-ROM).
Muut levyt toistetaan
”Vakio”-tasolla.
Vakio
Suorittaa toiston normaalilla
pakkaustasolla.
Laaja
Pakkausta ei käytetä.
Tuloksena on dynaamisempi
ääni.
BD/DVDkatseluasetukset
Asetukset ja säädöt
Cinema
BD/DVD-valikko
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levyjen oletusvalikkokielen.
Jos valitaan ”Valitse kielikoodi”, kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Syötä kielikoodi
kohdan ”Kielikoodiluettelo” (sivu 33) avulla.
Audio
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levyjen ääniraidan oletuskielen.
Jos valitaan ”Alkuperäinen”, levyn
ensisijainen kieli valitaan.
Jos valitaan ”Valitse kielikoodi”, kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Syötä kielikoodi
kohdan ”Kielikoodiluettelo” (sivu 33) avulla.
Tekstitys
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levyjen oletustekstityskielen.
Jos valitaan ”Valitse kielikoodi”, kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Syötä kielikoodi
kohdan ”Kielikoodiluettelo” (sivu 33) avulla.
BD-hybridilevyn toistokerros
BD
Toistaa BD-kerroksen.
DVD/CD
Toistaa DVD- tai CDkerroksen.
BD-Internet-yhteys
Salli
Valitse normaalisti tämä.
Älä salli
Estää Internet-yhteyden.
21
Käytönvalvontaasetukset
Salasana
Asettaa tai vaihtaa käytönvalvontatoiminnon
salasanan. Salasanan avulla voit asettaa BDROM- tai DVD VIDEO -levyn tai Internetvideon toistorajoituksen. Tarvittaessa voit
määrittää eri rajoitustasot BD-ROM- ja DVD
VIDEO -levyille sekä Internet-videoille.
Käytönvalvonnan aluekoodi
Eräiden BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
tai Internet-videon toistoa voidaan rajoittaa
maatieteellisen alueen mukaan. Kohtauksia
voidaan jättää pois tai korvata muilla
kohtauksilla. Noudata näyttöön tulevia
ohjeita ja syötä nelinumeroinen salasana.
BD-käytönvalvonta
Eräiden BD-ROM-levyjen toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan. Kohtauksia
voidaan jättää pois tai korvata muilla
kohtauksilla. Noudata näyttöön tulevia
ohjeita ja syötä nelinumeroinen salasana.
DVD-käytönvalvonta
Eräiden DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
Kohtauksia voidaan jättää pois tai korvata
muilla kohtauksilla. Noudata näyttöön
tulevia ohjeita ja syötä nelinumeroinen
salasana.
Internetvideoiden käytönvalvonta
Eräiden Internet-videoiden toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan. Kohtauksia
voidaan jättää pois tai korvata muilla
kohtauksilla. Noudata näyttöön tulevia
ohjeita ja syötä nelinumeroinen salasana.
Luokittelematon internetvideo
22
Salli
Sallii luokittelemattomien
Internet-videoiden toiston.
Estä
Estää luokittelemattomien
Internet-videoiden toiston.
Musiikkiasetukset
Super Audio CD:n toistokerros
Super Audio
CD
Toistaa Super Audio CD
-kerroksen.
CD
Toistaa CD-kerroksen.
Super Audio CD:n toistokanavat
DSD 2ch
Toistaa 2-kanavaisen
alueen.
DSD Multi
Toistaa monikanavaisen
alueen.
Autom. näyttö
Järjestelmäasetukset
Päällä
Näyttää automaattisesti
tietoja kuvaruudussa, kun
nimikkeiden katselua,
kuvatiloja, äänisignaaleja
jne. muutetaan.
Pois
Näyttää tietoja vain, kun
painetaan DISPLAY.
OSD
Valitsee soittimen kuvaruutunäyttöjen
kielen.
Himmennin
Kirkas valaistus.
Tumma valaistus.
Ei käytössä
Sammuttaa valaistuksen
toiston ajaksi. Tumma
valaistus muulloin kuin
toiston aikana.
Näytönsäästäjä
Päällä
Ottaa
näytönsäästäjätoiminnon
käyttöön. Näytönsäästäjä
tulee näkyviin, jos soitinta ei
käytetä yli 10 minuuttiin,
kun kuvaruutunäyttö on
näkyvissä.
Pois
Poistaa toiminnon käytöstä.
HDMI-Ohjaus
Päällä
Sallii ”HDMI-Ohjaus”toiminnon (sivu 30) käytön.
Pois
Poistaa toiminnon käytöstä.
Ohjelmiston päivitysilmoitus
Päällä
Asettaa soittimen
ilmoittamaan uudemmasta
ohjelmistoversiosta
(sivu 19).
Pois
Poistaa toiminnon käytöstä.
Pikakäynnistystila
Päällä
Pois
Lyhentää
käynnistymisaikaa, kun
soittimeen kytketään virta.
Vähentää valmiustilan
virrankulutusta.
Automaattinen virrankatkaisu
Päällä
Pois
Ottaa käyttöön
”Automaattinen
virrankatkaisu” -toiminnon.
Palaa automaattisesti
valmiustilaan, jos mitään
soittimen tai kaukosäätimen
painiketta ei paineta yli
30 minuuttiin.
Poistaa toiminnon käytöstä.
Asetukset ja säädöt
Kirkas
Tumma
Gracenote-asetukset
Automaattinen Lataa automaattisesti levyn
tiedot, kun levyn toisto
pysähtyy. Muodosta
verkkoyhteys latausta
varten.
Manuaalinen
Lataa levyn tiedot, kun
”Toistohistoria” tai
”Tietonäyttö” on valittu
asetusvalikosta.
DivX(R) VOD
Lisätietoja on seuraavalla sivustolla:
vod.divx.com
Järjestelmätiedot
Näyttää soittimen ohjelmistoversion tiedot ja
MAC-osoitteen.
23
Verkkoasetukset
Internet-asetukset
Liitä soitin verkkoon etukäteen. Katso
lisätietoja kohdasta ”Liitäntä verkkoon”
(sivu 13).
Näytä verkon
tila
Näytä verkon nykyinen
tila.
Lankamääritykset
Valitse tämä, kun liität
suoraan
laajakaistareitittimeen.
USB:n
langattomat
määritykset
Valitse tämä, kun käytät
langatonta USB-LANliitinta.
Jos haluat lisätietoja, mene
seuraavaan sivustoon ja
tarkista FAQ-sisältö:
http://support.sonyeurope.com/
Verkkoyhteyden vianmääritys
Voit suorittaa verkon vianmäärityksen ja
tarkistaa, onko verkkoyhteys muodostettu
oikein.
Yhteyspalvelimen asetukset
Valitsee, näytetäänkö liitetty palvelin vai ei.
BD Remote -laitteen rekisteröinti
Rekisteröi ”BD Remote” -laitteen.
Rekisteröidyt BD Remote -laitteet
Näyttää rekisteröityjen ”BD Remote”
-laitteiden luettelon.
24
Pika-asetus
Suorittaa ”Pika-asetus”-toiminnon uudelleen
perusasetusten tekemistä varten. Noudata
ruutuun tulevia ohjeita.
Nollaus
Palauta oletusasetukset
Voit nollata soittimen asetukset tehtaan
oletusasetuksiksi valitsemalla asetusryhmän.
Kaikki ryhmän asetukset nollataan.
Alusta henkilökohtaiset tiedot
Voit poistaa soittimeen tallennetut
henkilökohtaiset tiedot.
Vianmääritys
Jos soittimen käytön aikana esiintyy
seuraavia ongelmia, yritä korjata ne tämän
vianmääritysoppaan avulla, ennen kuin
pyydät korjausta. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Kuva
Ei kuvaa tai kuvaa ei lähetetä oikein.
Lisätietoja
Lisätietoja
, Tarkista, että kaikki liitäntäkaapelit on
kytketty kunnolla (sivu 10).
, Vaihda TV:n tulovalitsin näyttämään
soittimen signaali.
, Palauta videolähtötarkkuus alhaisimpaan
tarkkuuteen painamalla soittimen xpainiketta yli 10 sekuntia.
, Kokeile HDMI-liitännöissä seuraavaa:
1Sammuta soitin ja käynnistä se
uudelleen. 2Sammuta liitetty laite ja
käynnistä se uudelleen. 3Irrota HDMIkaapeli ja liitä se uudelleen.
, HDMI OUT -liitin on liitetty DVIlaitteeseen, joka ei tue
kopiosuojaustekniikkaa.
, Tarkista HDMI-liitännöissä ”Videokuvan
esitysmuoto” -asetukset ”Näyttöasetukset”valikosta (sivu 19).
, Jos lähetetään myös analogisia signaaleja,
valitse ”BD/DVD-ROM 1080/24p -lähtö”
-asetukseksi ”Pois” ”Näyttöasetukset”
-valikossa (sivu 20).
, Tarkista BD-ROM-levyjen ”BD/DVDROM 1080/24p -lähtö” -asetukset
”Näyttöasetukset”-valikosta (sivu 20).
Kuvaruudussa näkyvä kieli vaihtuu
automaattisesti, kun liitäntä on tehty
HDMI OUT -liittimeen.
, Jos ”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi on valittu
”Päällä” (sivu 23), näyttökieli vaihtuu
automaattisesti liitetyn TV:n kieliasetuksen
mukaan (jos TV:n asetusta vaihdetaan jne.).
,jatkuu
25
Ääni
Ei ääntä tai ääntä ei lähetetä oikein.
Levyä ei voi toistaa.
, Tarkista, että kaikki liitäntäkaapelit on
kytketty kunnolla (sivu 10).
, Vaihda AV-vahvistimen (-vastaanottimen)
tulovalitsin niin, että soittimen äänisignaalit
lähetetään AV-vahvistimesta
(-vastaanottimesta).
, Jos äänisignaalia ei tule DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT
-liittimestä, tarkista ääniasetukset (sivu 20).
, Kokeile HDMI-liitännöissä seuraavaa:
1Sammuta soitin ja käynnistä se
uudelleen. 2Sammuta liitetty laite ja
käynnistä se uudelleen. 3Irrota HDMIkaapeli ja liitä se uudelleen.
, Jos HDMI-liitäntöjä käytettäessä soitin
liitetään televisioon AV-vahvistimen
(-vastaanottimen) kautta, kokeile liittää
HDMI-kaapeli suoraan televisioon. Lue
myös AV-vahvistimen (-vastaanottimen)
mukana toimitetut käyttöohjeet.
, HDMI OUT -liitin on liitetty DVIlaitteeseen (DVI-liittimet eivät hyväksy
äänisignaaleja).
, HDMI OUT -liittimeen liitetty laite ei tue
soittimen äänimuotoa. Tarkista
ääniasetukset (sivu 20).
, Levy on likainen tai kiero.
, Levy on ylösalaisin. Käännä levy oikein
päin.
, Tällä levyllä on muoto, jota ei voi toistaa
tällä soittimella (sivu 29).
, Soitin ei voi toistaa tallennettua levyä, jota
ei ole viimeistelty oikein.
, BD- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa
soittimen koodia.
HD-ääntä (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja
DTS-HD Master Audio) ei lähetetä
bittivirtana.
26
Levy
USB-laite
Soitin ei tunnista siihen liitettyä USBlaitetta.
, Varmista, että USB-laite on liitetty
kunnolla USB-liittimeen.
, Tarkista, onko USB-laite tai -kaapeli
vaurioitunut.
, Tarkista, onko USB-laite päällä.
, Jos USB-laite on liitetty USB-keskittimen
kautta, liitä USB-laite suoraan soittimeen.
BRAVIA Internet-video
Kuva/ääni on huono/joistakin ohjelmista
puuttuu yksityiskohtia, etenkin nopeiden
liikkeiden tai tummien kohtausten aikana.
, Valitse ”BD-äänen MIXasetus”-asetukseksi ”Pois”
”Ääniasetukset”-valikossa (sivu 20).
, Tarkista, että liitetty AV-vahvistin
(vastaanotin) on yhteensopiva eri HDäänimuotojen kanssa.
, Kuvan/äänen laatu voi olla heikko Internetsisällöntarjoajien mukaan.
, Kuvan/äänen laatu voi parantua, kun
yhteysnopeutta muutetaan. Suositeltava
yhteysnopeus normaalipiirtovideolle on
vähintään 2,5 Mb/s (teräväpiirtovideolle
10 Mb/s).
, Kaikissa videoissa ei ole ääntä.
Interaktiivista ääntä ei lähetetä.
Kuva on pieni.
, Valitse ”BD-äänen MIXasetus”-asetukseksi ”Päällä”
”Ääniasetukset”-valikossa (sivu 20).
, Lähennä painamalla M.
Verkkoyhteys
Muut
Soitin ei voi muodostaa verkkoyhteyttä.
Toisto ei käynnisty sisällön alusta.
, Tarkista verkkoyhteys (sivu 13) ja
verkkoasetukset (sivu 24).
, Paina OPTIONS ja valitse ”Toista alusta”.
Ilmoitus ”Uusi ohjelmistoversio on
löytynyt verkosta. Suorita päivitys
kohdasta "Verkkopäivitys".” tulee
näkyviin, kun soitin käynnistetään.
, Katso ”Verkkopäivitys” (sivu 19) ja päivitä
soittimeen uudempi ohjelmistoversio.
”HDMI-Ohjaus”-toiminto ei toimi
(BRAVIA Sync).
, Tarkista, että ”HDMI-Ohjaus”-asetuksena
on ”Päällä” (sivu 23).
, Jos HDMI-liitäntää muutetaan, sammuta
soitin ja käynnistä se uudelleen.
, Jos tapahtuu sähkökatkos, valitse ”HDMIOhjaus”-asetukseksi ”Pois” ja valitse sitten
”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi ”Päällä”
(sivu 23).
, Tarkista seuraavat seikat ja katso lisätietoja
laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
– liitetty laite on yhteensopiva ”HDMIOhjaus”-toiminnon kanssa.
– liitetyn laitteen ”HDMI-Ohjaus”toiminnon asetus on oikea.
, Kun soitin liitetään televisioon AVvahvistimen (-vastaanottimen kautta),
– jos AV-vahvistin (-vastaanotin) ei ole
yhteensopiva ”HDMI-Ohjaus”toiminnon kanssa, et ehkä voi ohjata
TV:tä soittimesta.
– Jos HDMI-liitäntää muutetaan,
virtajohto irrotetaan ja kytketään
uudelleen tai tapahtuu sähkökatkos,
kokeile seuraavaa: 1Vaihda AVvahvistimen (-vastaanottimen)
tulovalitsin niin, että soittimesta tuleva
kuva näkyy TV-ruudussa. 2Valitse
”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi ”Pois” ja
valitse sitten ”HDMI-Ohjaus”asetukseksi ”Päällä” (sivu 23). Lue AVvahvistimen (-vastaanottimen) mukana
toimitetut käyttöohjeet.
, Palautuspiste voidaan poistaa muistista
levyn mukaan, kun
– levykelkka avataan.
– USB-laite irrotetaan.
– toistetaan muuta sisältöä.
– soitin sammutetaan.
Levykelkka ei avaudu ja etupaneelin
näytössä näkyy ”LOCKED” tai ”TLK ON”.
, Jos ”LOCKED” näkyy, soitin on lukittu.
Voit poistaa lapsilukon pitämällä soittimen
painikkeen N painettuna, kunnes
etupaneelin näyttöön tulee ilmoitus
”UNLOCK” (sivu 6).
, Jos ”TLK ON” tulee näkyviin, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltopalveluun.
Lisätietoja
BRAVIA Sync (”HDMI-Ohjaus”)
Toisto ei käynnisty palautuspisteestä,
johon toisto viimeksi lopetettiin.
Levykelkka ei aukea eikä levyä voi poistaa
vaikka painettaisiin Z.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta soitin ja
irrota virtajohto. 2Liitä virtajohto
uudelleen samalla, kun pidät soittimen
Z-painikkeen painettuna. 3Pidä soittimen
Z-painike painettuna, kunnes kelkka
aukeaa. 4Poista levy. 5Jos ”OPEN”
näkyy etupaneelin näytössä, pidä soittimen
[/1-painike painettuna yli 10 sekuntia,
kunnes soitin sammuu.
”Exxxxx” tai ”FAN ERR” näkyy
etupaneelin näytössä.
, Jos ”Exxxxx” näkyy, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltopalveluun ja
ilmoita virhekoodi.
, Jos ”FAN ERR” näkyy, kokeile seuraavaa:
1Tarkista, että soittimen takana olevia
ilmanvaihtoaukkoja ei ole tukittu. 2Estä
lämmön kertyminen soittimeen
sijoittamalla se paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto.
,jatkuu
27
Soitin ei tottele mitään painiketta.
, Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta
(sivu 3).
, Pidä soittimen painike [/1 painettuna
vähintään 10 sekuntia, kunnes etupaneelin
näytön merkkivalot sammuvat.
Jos soitin ei vieläkään tottele mitään
painiketta, irrota virtajohto ja liitä se sitten
uudelleen.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Laser: Puolijohdelaser
Tulot ja lähdöt
(Liittimen nimi:
Liitintyyppi/lähtötaso/kuormaimpedanssi)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono-liitin/2 Vrms/10 kilohmia
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optinen lähtöliitin/–18 dBm
(aallonpituus 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono-liitin/0,5 Vp-p/75 ohmia
HDMI OUT:
19-napainen HDMI-vakioliitin
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
Phono-liitin/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 ohmia
LINE OUT VIDEO:
Phono-liitin/1,0 Vp-p/75 ohmia
LAN (100):
100BASE-TX-liitin
USB:
USB-liitin Type A (USB-muistin,
muistikortinlukijan, digitaalikameran ja
digitaalisen videokameran liittämistä
varten)
Yleiset
Tehovaatimukset:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus:
22 W
Mitat (noin):
430 mm × 219 mm × 36 mm
(leveys/syvyys/korkeus) ml. ulkonevat osat
Paino (noin):
2,0 kg
Käyttölämpötila:
5 – 35 ºC
Käyttökosteus:
25 – 80 %
Toimitukseen kuuluvat varusteet
Katso sivu 9.
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin
ilman eri ilmoitusta.
28
Levyt, joita voidaan toistaa
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (musiikki-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Levyt, joita ei voida toistaa
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasetissa olevat BD-levyt
DVD-RAM-levyt
HD DVD -levyt
DVD Audio -levyt
PHOTO CD -levyt
CD-Extra-levyjen dataosa
VCD-/Super VCD -levyt
Ääniaineistopuoli DualDisc-levyillä
Ohjelmistovalmistajat ovat voineet
tarkoituksella ohjelmoida joitakin BD-/
DVD-levyjen toistotoimintoja. Koska tämä
soitin toistaa BD-/DVD-levyjä
ohjelmistovalmistajien suunnitteleman
levysisällön mukaan, eräät toistotoiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä.
Huomautus kaksikerroksisista BD-/DVDlevyistä
Toistettava kuva ja ääni voi pysähtyä
hetkeksi, kun kerros vaihtuu.
Aluekoodi (vain BD-ROM/DVD VIDEO)
Soittimessa on aluekoodi, joka on painettu
yksikön taakse, ja se toistaa vain BD-ROM-/
DVD-ROM-levyjä, joissa on samat
aluekoodit tai ALL
.
Aluekoodi
Toistokelpoiset tiedostotyypit
Video
Tiedostomuoto
Tunnisteet
MPEG-1 Video/
PS*1*5
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
”.mpg”, ”.mpeg”,
”.m2ts”, ”.mts”
DivX*2
”.avi”, ”.divx”
MPEG-4 AVC*1*5
”.mkv”, ”.mp4”,
”.m4v”, ”.m2ts”,
”.mts”
Huomautus levyistä
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. DualDisc-levyt ja eräät
tekijänoikeuksien suojausmenetelmillä
koodatut musiikkilevyt eivät noudata
Compact Disc (CD) -standardia. Siksi näitä
levyjä ei ehkä voi toistaa tällä laitteella.
Lisätietoja
Koska Blu-ray Disc -määritykset ovat uusia ja
kehittyviä, eräitä levyjä ei ehkä voi toistaa
levytyypin ja version mukaan.
Äänilähtö vaihtelee lähteen, liitetyn
lähtöliittimen ja valittujen ääniasetusten
mukaan.
*2 BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 mukaan lukien
orgaaninen pigmenttityyppi BD-R (LTH-tyyppi)
Tietokoneella tallennettuja BD-R-levyjä ei voi
toistaa, jos jälkikirjoitus on mahdollista.
*3 CD- tai DVD-levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole
viimeistelty oikein. Katso lisätietoja
tallennuslaitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
Huomautuksia BD-/DVD-levyjen
toistotoiminnoista
WMV9*1*5
AVCHD
*5
”.wmv”, ”.asf”
*3
Musiikki
Tiedostomuoto
Tunnisteet
MP3 (MPEG-1 Audio ”.mp3”
Layer III)
AAC*1*4*5
”.m4a”
WMA9
Standard*1*4*5
”.wma”
LPCM
”.wav”
,jatkuu
29
Valokuva
Tiedostomuoto
Tunnisteet
JPEG
”.jpg”, ”.jpeg”
*1
*2
*3
*4
*5
*6
Soitin ei toista koodattuja tiedostoja, kuten
DRM.
TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX,
Inc:n luoma digitaalinen videotiedostomuoto.
Tämä on virallinen DivX Certified -laite, jolla
voidaan toistaa DivX-videoita. Osoitteessa
www.divx.com on lisätietoja ja
ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit muuntaa
tiedostosi DivX-videoiksi.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND
-TOIMINNOSTA: Tämä DivX Certified® -laite
täytyy rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa
DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Voit
luoda rekisteröintitunnuksen laitteen
asennusvalikon DivX VOD -osassa. Suorita
rekisteröinti loppuun koodin avulla osoitteessa
vod.divx.com, niin saat lisätietoja DivX VOD
-palvelusta.
Soitin toistaa AVCHD-muotoisia tiedostoja,
jotka on tallennettu digitaalisella videokameralla
jne. AVCHD-muotoista levyä ei toisteta, ellei
sitä ole viimeistelty oikein.
Soitin ei toista koodattuja tiedostoja, kuten
Lossless.
Soitin ei toista tätä tiedostomuotoa DLNApalvelimelta.
Soitin voi toistaa vain normaalipiirtovideota
DLNA-palvelimelta.
b
• Eräitä tiedostoja ei välttämättä toisteta
tiedostomuodon, tiedoston koodauksen,
tallennustilan tai DLNA-palvelimen tilan
mukaan.
• Kaikkia tietokoneella muokattuja tiedostoja ei
ehkä voi toistaa.
• Soitin tunnistaa seuraavat tiedostot tai kansiot
BD-, DVD- ja CD-levyiltä sekä USB-laitteista:
– enintään 5. puun kansiot
– enintään 500 tiedostoa yhdessä puussa
• Soitin tunnistaa seuraavat DLNA-palvelimeen
tallennetut tiedostot tai kansiot:
– enintään 20. puun kansiot
– enintään 999 tiedostoa yhdessä puussa
• Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän
soittimen kanssa.
• Soitin tunnistaa Mass Storage Class (MSC)
-laitteet (kuten flash-muisti tai kiintolevy), jotka
ovat FAT-yhteensopivia ja osioimattomia, Still
Image Capture Device (SICD) -luokan laitteet ja
101-näppäimistön (vain etuosan USB-liitin).
30
• Tietojen vaurioitumisen tai USB-muistin tai
laitteiden vahingoittumisen estämiseksi sammuta
soitin, kun liität tai irrotat USB- muistia tai
laitteita.
• Soitin ei välttämättä toista pehmeästi DATA CD
-levyillä olevia videotiedostoja, joilla on suuri
bittinopeus. Tällaiset tiedostot kannattaa toistaa
käyttämällä DATA DVD -levyjä.
Tietoja BRAVIA Sync
-ominaisuuksista (vain HDMIliitännät)
Liittämällä ”HDMI-Ohjaus” -toiminnon
kanssa yhteensopivia Sony-laitteita HDMIkaapelilla (ei kuulu toimitukseen), käyttö
tulee yksinkertaisemmaksi seuraavasti:
• Yhden painikkeen toisto
Yhdellä seuraavien painikkeiden
painalluksella liitetty TV käynnistyy
automaattisesti, ja TV:n tuloksi vaihtuu
soitin.
– [/1
– HOME: Kotivalikko tulee automaattisesti
näkyviin (sivu 8, 14, 18).
– N: Toisto alkaa automaattisesti.
• Järjestelmän sammutus
Kun TV sammutetaan painamalla -TV- [/1
tai TV:n kaukosäätimen virtapainikkeella,
soitin ja HDMI-yhteensopivat laitteet
sammuvat automaattisesti.
• Teatteri
Kun THEATRE-painiketta painetaan,
soitin vaihtaa automaattisesti optimaaliseen
videotilaan elokuvien katsomista varten.
HDMI-kaapelilla Sonyn AV-vahvistimeen
(-vastaanottimeen) kytkettynä myös
kaiutinlähtö kytkeytyy automaattisesti.
HDMI-kaapelilla Teatteritilayhteensopivaan televisioon TV:n
videotilaksi vaihtuu Teatteritila. Palaa
alkuperäiseen asetukseen painamalla
painiketta uudelleen.
• Kielen seuranta
Kun TV:n ruutunäytön kieli vaihdetaan,
myös soittimen ruutunäytön kieli vaihtuu,
kun soitin on sammutettu ja käynnistetty
uudelleen.
Valmistautuminen BRAVIA Sync
-ominaisuuksia varten
Valitse ”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi
”Päällä” ”Järjestelmäasetukset”-valikossa
(sivu 23).
Lisätietoja TV:n tai muiden liitettyjen
laitteiden asetuksista on TV:n tai laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
b
Liitetystä laitteesta riippuen ”HDMI-Ohjaus”toiminto ei välttämättä toimi. Lue laitteen mukana
toimitettu käyttöopas.
Tietoja WLAN-suojauksesta
Koska tiedonsiirtoon WLAN-toiminnon
avulla käytetään radioaaltoja, langatonta
signaalia voidaan salakuunnella.
Langattoman tiedonsiirron suojaamiseksi
tämä soitin tukee eri suojaustoimintoja.
Muista määrittää suojausasetukset
verkkoympäristön mukaisesti.
Ei suojausta
Vaikka asetukset on helppo tehdä, kuka
tahansa voi salakuunnella langatonta
tiedonsiirtoa tai tunkeutua langattomaan
verkkoosi, myös ilman hienostuneita
työkaluja. Muista, että on olemassa
luvattoman käytön tai tietojen salakuuntelun
vaara.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES on suojaustekniikka, joka käyttää
edistynyttä suojaustapaa, joka poikkeaa
WEP- ja TKIP-menetelmistä.
AES varmistaa korkeamman suojaustason
kuin WEP tai TKIP.
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
• ”AVCHD” ja ”AVCHD”-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ja
logot ovat Sun Microsystems, Inc.:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
•
, ”XMB” ja ”xross media bar” ovat Sony
Corporationin ja Sony Computer Entertainment
Inc.:n tavaramerkkejä.
• Tämä tuote sisältää HDMI™ (High-Definition
Multimedia Interface) -tekniikkaa. HDMI,
HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• ”Blu-ray Disc” on tavaramerkki.
• ”Blu-ray Disc”-, ”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-,
”DVD+R”-, ”DVD-R”-, ”DVD VIDEO”- ja
”CD”-logot ovat tavaramerkkejä.
• ”BD-LIVE”, ”BD-LIVE”-logo ja
”BONUSVIEW” ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
• ”x.v.Colour” ja ”x.v.Colour”-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• ”BRAVIA” on Sony Corporationin tavaramerkki.
• ”PhotoTV HD” ja ”PhotoTV HD” -logo ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• MPEG Layer 3 -äänikoodausteknologia ja
patentit lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja
Thomsonilta.
Lisätietoja
z
• Liitettäessä Sony-televisiota, joka on
yhteensopiva helpon ”HDMI-Ohjaus”-asetuksen
kanssa, käyttämällä HDMI-kaapelia, soittimen
”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi vaihtuu
automaattisesti ”Päällä”, jos liitetyn TV:n
”HDMI-Ohjaus”-asetus on ”Päällä”. Lue
television mukana toimitettu käyttöopas.
• Kun BRAVIA Sync -asetuksen kanssa
yhteensopiva Sony-televisio liitetään HDMIkaapelilla, voit ohjata soittimen perustoimintoja
TV:n kaukosäätimellä, jos liitetyn TV:n ”HDMIOhjaus”-asetus on ”Päällä”. Lue television
mukana toimitettu käyttöopas.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP on suojaustekniikka, joka kehitettiin
korvaamaan WEP:n puutteet. TKIP
varmistaa korkeamman suojaustason kuin
WEP.
WEP
WEP käyttää tiedonsiirron suojausta, joka
estää ulkopuolisia salakuuntelemasta
tiedonsiirtoa tai tunkeutumasta langattomaan
verkkoosi. WEP on perinnetekniikka, jonka
avulla voidaan yhdistää vanhempia laitteita,
jotka eivät tue TKIP/AES-suojausta.
,jatkuu
31
• DivX®, DivX Certified® ja liittyvät logot ovat
DivX, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä,
käyttöoikeus myönnetty.
• Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft
Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen
tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen
ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai
valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
• Musiikin ja videoiden tunnistustekniikan ja
liittyvät tiedot tarjoaa Gracenote®. Gracenote on
musiikin tunnistustekniikan ja liittyvän sisällön
toimituksen alan standardi. Lisätietoja on
osoitteessa www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- sekä musiikki- ja
videotiedot toimittaa Gracenote, Inc., copyright
© 2000–tämä päivä Gracenote. Gracenote
Ohjelmisto, copyright © 2000–tämä päivä
Gracenote. Tätä tuotetta ja palvelua koskee yksi
tai useampi patentti, jonka omistaa Gracenote.
Katso Gracenote-sivustosta alustava luettelo
soveltuvista Gracenote-patenteista. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote-logo
ja -logotyyppi sekä ”Powered by Gracenote”
-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä, jotka omistaa Gracenote
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
®,
• DLNA DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED™
ovat Digital Living Network Alliancen
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai
sertifiointimerkkejä.
• Muut järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä
valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei ole osoitettu
merkkejä ™ ja ®.
32
Ohjattavien televisioiden
koodinumerot
Pidä -TV- [/1 -painike painettuna ja syötä
TV:n valmistajan koodi numeropainikkeilla.
Jos luettelossa on useampi kuin yksi
koodinumero, syötä ne yksitellen, kunnes
löydät sen, joka toimii television kanssa.
Valmistaja
Koodinumero
Sony
01 (oletus)
Grundig*1
11
Hitachi
24
ITT*1
15, 16
JVC
*1
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia*1
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips*2
06, 07, 08, 72
*1
12, 13, 74
Samsung*3
22, 23, 71
Saba
Sanyo*1
25
Sharp
29
Telefunken*1
36
Thomson*1
43, 75
Toshiba
38
*1
*2
Vain BDP-S373
Mallissa BDP-S370 voidaan valita vain 06, 08
tai 72.
*3 Mallissa BDP-S370 voidaan valita vain 71.
Kielikoodiluettelo
Katso lisätietoja kohdasta ”BD/DVD-katseluasetukset” (sivu 21).
Kielten oikeinkirjoitukset noudattavat standardia ISO 639: 1988 (E/F).
Koodi Kieli
Lisätietoja
ei määritetty
Käytönvalvonta-/aluekoodi
Katso lisätietoja kohdasta ”Käytönvalvonnan aluekoodi” (sivu 22).
Numero, alue (koodi)
2044, Argentiina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Itävalta (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brasilia (br)
2090, Chile (cl)
2092, Kiina (cn)
2093, Kolumbia (co)
2115, Tanska (dk)
2165, Suomi (fi)
2174, Ranska (fr)
2109, Saksa (de)
2200, Kreikka (gr)
2219, Hongkong (hk)
2248, Intia (in)
2238, Indonesia (id)
2239, Irlanti (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japani (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malesia (my)
2362, Meksiko (mx)
2376, Alankomaat (nl)
2390, Uusi-Seelanti (nz)
2379, Norja (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filippiinit (ph)
2428, Puola (pl)
2436, Portugali (pt)
2489, Venäjä (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Espanja (es)
2499, Ruotsi (se)
2086, Sveitsi (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thaimaa (th)
2184, Iso-Britannia (gb)
33
H
P
Lainausmerkeissä olevat
sanat näkyvät
ruutunäytöissä.
HDMI 19, 20
”HDMI-Ohjaus” 23, 27,
31
”Himmennin” 23
HOME 8, 18
Paristot 9
”Pika-asetus” 12, 24
”Pikakäynnistystila” 23
POP UP/MENU 8
Päivitä 19
Symbolit
I
S
Internet-sisältö 7, 16
Soittimen nollaus 24
SUBTITLE 7
Syväväri 20
Hakemisto
(suosikit) 7
A
J
Aluekoodi 29
”Asetukset” 18
AUDIO 7
”Automaattinen
virrankatkaisu” 23
Jatka 8, 27
”Järjestelmäasetukset” 23
Järjestelmän sammutus 30
B
”BD/DVDkatseluasetukset” 21
BD-LIVE 14
BD-R 29
BD-RE 29
Bittivirta 26
Blu-ray Disc 29
BONUSVIEW 14
BRAVIA Internet-video
16
BRAVIA Sync 27, 30
C
CD 29
D
DISPLAY 8
DLNA 16, 24
Dolby Digital 20
”DSD-lähtötila” 20
DTS 21
DVD 29
G
”Gracenote-asetukset” 23
K
Kaukosäädin 7, 9
Kielen seuranta 30
Kotivalikko 18
Käytönvalvonta 22
”Käytönvalvontaasetukset” 22
L
Lapsilukko 6, 27
Levyt, joita voidaan toistaa
29
Liittäminen
AV-vahvistin
(-vastaanotin)
11
TV 10
Verkko 13
THEATRE 7, 30
Toistotiedot 15
TOP MENU 8
”TV:n tyyppi” 19
U
USB 15
V
”Verkkoasetukset” 24
”Verkkopäivitys” 19
Vianmääritys 25
Väripainikkeet 7
W
WEP 31
WPA2-PSK (AES) 31
WPA2-PSK (TKIP) 31
WPA-PSK (AES) 31
WPA-PSK (TKIP) 31
M
Y
MAC-osoite 23
”Musiikkiasetukset” 22
Yhden painikkeen toisto
30
N
Ä
”Nollaus” 24
”Näyttöasetukset” 19
”Ääniasetukset” 20
O
Ohjelmistopäivitys 19, 23
OPTIONS 8
”OSD” 23
34
T
35
Download PDF