Sony | BDP-S550 | Sony BDP-S550 Käyttöohjeet

3-452-780-51(1)
z
Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä,
vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct
Käyttöohjeet
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S550
3-452-780-51(1)
Printed in Japan
© 2008 Sony Corporation
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran
estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Paristoja tai laitteita, joissa on
paristot, ei saa altistaa
voimakkaalle kuumuudelle kuten
auringonvalolle, avotulelle tms.
Pidä ulkoinen muisti poissa lasten
ulottuvilta. Jos se nielaistaan, ota
välittömästi yhteys lääkäriin.
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä
tämän tuotteen kanssa lisää
silmävaurioiden vaaraa. Koska
tässä Blu-ray Disc/DVDsoittimessa käytettävä lasersäde on
haitallinen silmille, älä yritä
purkaa koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Tämä tarra on kotelon sisällä
laserin suojarasiassa.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan
maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen
epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN
1 LASER laitteeksi. LUOKAN 1
LASERLAITE -MERKINTÄ on
lasersuojakotelossa laitteen sisällä.
2
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC- ja turvallisuushyväksyjä on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
tuotteen huolto- tai takuuasioissa
ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
• Puhdista levy
puhdistusliinalla. Pyyhi levyä
keskeltä ulospäin.
Varotoimet
• Älä käytä liuottimia kuten
bensiiniä, tinneriä, kaupoista
saatavia levyn/linssin
puhdistusaineita äläkä
vinyylilevyille tarkoitettuja
antistaattisia suihkeita.
• Jos olet tulostanut levyn
etiketin, kuivaa etiketti ennen
soittamista.
• Älä käytä seuraavia levyjä.
– Epätavallisen muotoinen
(esim. kortti, sydän) levy.
– Levy, jossa on etiketti tai
tarra.
– Levy, jonka pinnassa on
teippiä tai tarran liimaa.
• Älä pinnoita levyn soittopuolta
uudelleen pintanaarmujen
poistamiseksi.
• Tämän yksikön käyttöjännite on
220 V – 240 V AC, 50 Hz/
60 Hz. Tarkista, että laitteen
käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
• Älä aseta nestettä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
• Asenna tämä yksikkö siten, että
virtakytkin voidaan
hätätapauksessa irrottaa
pistorasiasta välittömästi.
Huomautuksia levyistä
• Käsittele levyjä niiden
reunoista pitääksesi ne
puhtaina. Älä kosketa pintaa.
Levyllä oleva pöly,
sormenjäljet ja naarmut voivat
aiheuttaa virheellisen
toiminnan.
• Älä altista levyä suoralle
auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten kuumille
ilmakanaville. Älä myöskään
jätä sitä suoraan
auringonvaloon pysäköityyn
autoon, koska lämpötila voi
kohota auton sisällä.
• Säilytä levy kotelossaan
toiston jälkeen.
Varotoimet
Turvallisuus
• Tulipalon tai sähköiskun
välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä,
kuten maljakkoja, soittimen
päälle tai sijoita soitinta lähelle
vettä, esimerkiksi
kylpyammeen tai -huoneen
lähelle. Jos koteloon joutuu
kiinteä esine tai nestettä, irrota
soitin pistorasiasta ja
tarkistusta se huoltoliikkeessä
ennen käytön jatkamista.
• Älä koske virtajohtoon märin
käsin. Se voi aiheuttaa
sähköiskun.
Laitteen sijoittaminen
• Estä lämmön kertyminen
soittimeen sijoittamalla se
paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto.
• Älä sijoita soitinta pehmeälle
alustalle kuten matolle, joka
voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
• Älä asenna tätä soitinta
suljettuun tilaan, esimerkiksi
kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Älä sijoita soitinta
lämpölähteiden tuntumaan
äläkä altista sitä suoralle
auringonvalolle, runsaalle
pölylle tai mekaanisille
iskuille.
• Jos soitin tuodaan suoraan
kylmästä lämpimään
huoneeseen tai se sijoitetaan
erittäin kosteaan huoneeseen,
soittimen sisällä oleviin
linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Jos näin tapahtuu,
soitin ei ehkä toimi oikein. Jos
näin tapahtuu, poista levy ja
jätä soittimen virta kytketyksi
noin puolen tunnin ajaksi,
kunnes kosteus haihtuu.
• Älä asenna soitinta kaltevaan
asentoon. Se on suunniteltu
käytettäväksi vain
vaakasuorassa asennossa.
• Pidä soitin ja levyt etäällä
voimakkaita magneetteja
sisältävistä laitteista, kuten
mikroaaltouuneista ja suurista
kaiuttimista.
,jatkuu
3
• Älä aseta raskaita tai
epävakaita esineitä soittimen
päälle.
• Älä laita levykelkkaan muita
esineitä kuin levyjä. Se voi
vahingoittaa soitinta tai
esinettä.
• Kun siirrät soitinta, poista
kaikki levyt. Jos et tee näin,
levy voi vaurioitua.
• Kun siirrät soitinta, irrota
virtajohto ja kaikki muut
kaapelit soittimesta.
Virtalähteet
• Soitinta ei kytketä irti
verkkovirrasta niin kauan kuin
se on liitettynä pistorasiaan,
vaikka soitin sammutettaisiin
virtakytkimestä.
• Jos soitinta ei aiota käyttää
pitkään aikaan, irrota soitin
pistorasiasta. Irrota virtajohto
pistorasiasta tarttumalla itse
pistotulppaan. Älä koskaan
vedä johdosta.
• Noudata seuraavia ohjeita,
jotta virtajohto ei vahingoitu.
Älä käytä virtajohtoa, jos se on
vahingoittunut, sillä
seurauksena voi olla sähköisku
tai tulipalo.
– Älä jätä virtajohtoa
puristuksiin soittimen ja
seinän, hyllyn tms. väliin.
– Älä laita mitään raskasta
virtajohdon päälle tai vedä
johdosta.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Älä nosta äänenvoimakkuutta
kuunnellessasi erittäin hiljaista
tai äänetöntä kohtaa. Muutoin
kaiuttimet voivat vioittua, kun
toistetaan huipputehon kohta.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja
säätimet laimeaan
puhdistusnesteeseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä
mitään hiomatyynyä,
hankausjauhetta äläkä liuotinta
kuten alkoholia tai bensiiniä.
4
Levyjen puhdistaminen,
levyn/linssin
puhdistusaineet
Älä käytä puhdistuslevyä äläkä
levyn/linssin puhdistajia
(mukaan lukien märkä- tai
suihketyyppiset). Nämä voivat
aiheuttaa laitteessa
toimintahäiriön.
Osien vaihtaminen
Jos tämä yksikkö vaatii
korjausta, korjatut osat voidaan
kerätä uudelleenkäyttöä tai
kierrätystä varten.
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
• Tämä tuote sisältää
Yhdysvaltalaisten patenttien ja
muiden
immateriaalioikeuksien
suojaamaa tekijänoikeuksien
suojaustekniikkaa. Tämän
tekijänoikeuksien
suojaustekniikan käyttämiseen
tulee olla Macrovisionin:n
lupa, ja se on tarkoitettu
kotikäyttöön ja muuhun
rajoitettuun katselukäyttöön,
ellei Macrovisionin:n
antamasta luvasta muuta
johdu.
Käänteinen suunnittelu tai
purkaminen on kielletty.
• ”AVCHD” ja ”AVCHD”-logo
ovat Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd.:n ja Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• Java ja kaikki Java-pohjaiset
tavaramerkit ja logot ovat Sun
Microsystems, Inc.:n
tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
•
, ”XMB” ja ”xross media
bar” ovat Sony Corporationin
ja Sony Computer
Entertainment Inc.:n
tavaramerkkejä.
• Tämä tuote sisältää HDMI™
(High-Definition Multimedia
Interface) -tekniikkaa. HDMI,
HDMI-logo ja HighDefinition Multimedia
Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• ”Blu-ray Disc” on
tavaramerkki.
• ”Blu-ray Disc”-,
”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-,
”DVD+R”-, ”DVD-R”-,
”DVD VIDEO”- ja ”CD”logot ovat tavaramerkkejä.
• ”BD-Live” ja ”BonusView”
ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
• ”x.v.Colour” ja ”x.v.Colour”logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• ”BRAVIA Sync” on Sony
Corporationin tavaramerkki.
• ”PhotoTV HD” ja ”PhotoTV
HD” -logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• Muut järjestelmä- ja
tuotenimet ovat yleensä
valmistajiensa tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tässä
asiakirjassa ei ole osoitettu
merkkejä ™ ja ®.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä soitin voi
pitää pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäytön
televisioruudulla rajattoman
ajan. Jos pysäytyskuva tai
kuvaruutunäyttö jätetään
televisioruudulle pitkäksi
aikaa, televisioruutu voi
vioittua pysyvästi.
Plasmanäytöt ja
projektiotelevisiot ovat
herkkiä tälle.
Jos sinulla on soitinta koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, kysy
neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
Tästä ohjekirjasta
• Tässä ohjekirjassa sanaa
”levy” käytetään yleisenä
viittauksena BD-, DVD- tai
CD-levyihin, ellei tekstissä tai
kuvissa toisin mainita.
• Kunkin selityksen yläpuolella
luetellut kuvakkeet kuten
BD osoittavat,
minkälaisia tietovälineitä
voidaan käyttää selityksen
kohteena olevan toiminnon
kanssa.
Katso lisätietoja kohdasta
”Levyt, joita voidaan toistaa”
(sivu 61).
• Tämän ohjekirjan ohjeissa
kuvataan kaukosäätimen
käyttö. Voit käyttää myös
soittimen ohjaimia, jos niillä
on samankaltaiset symbolit
kuin kaukosäätimessä.
• Ohjekirjassa käytetyt
kuvaruutunäytön kuvat voivat
poiketa oman televisioruutusi
kuvista.
• VÄLTTÄMÄTTÖMÄT
tiedot (väärän käytön
estämiseksi) on lueteltu
kuvakkeen b kohdalla.
HYÖDYLLISET tiedot
(vinkit ja muut käytännölliset
tiedot) on lueteltu kuvakkeen
z kohdalla.
5
Sisällysluettelo
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Osat ja ohjaimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Liitännät ja asetukset
Soittimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vaihe 1: Liitäntä televisioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Liitäntä HDMI-liittimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tietoja BRAVIA Sync -ominaisuuksista (vain HDMI liitännät) . . . . . . . . 16
Liitäntä komponenttivideoliittimiin (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . . . . . . . . . 17
Liitäntä ääni/video- tai S VIDEO -liittimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vaihe 2: Liitäntä AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Liitäntä HDMI-liittimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Liitäntä digitaalisiin liittimiin (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Liittäminen 7.1-kanavaliittimiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Liitäntä audioliittimiin (L/R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vaihe 3: Ulkoisen muistin asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vaihe 4: Liitäntä verkkoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kun liitetään suoraan laajakaistareitittimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kun liitetään WLAN-reitittimen kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vaihe 5: Virtajohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vaihe 6: Kaukosäätimen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Televisioiden ohjaaminen kaukosäätimellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vaihe 7: Pika-asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Toisto
BD-/DVD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
BD- tai DVD-levyn valikon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
BonusView-/BD-Live-ominaisuuden käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kohtauksen hakeminen nopeasti (kohtaushaku) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nimikkeen/jakson haku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Toistoajan ja toistotietojen näyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Videoiden kuvan ja äänen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
CD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Valokuvatiedostojen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Asetukset ja säädöt
Asetusnäyttöjen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Verkkopäivitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Videoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ääniasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
BD/DVD-katseluasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Valokuva-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Järjestelmäasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Verkkoasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pika-asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Nollaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6
Lisätietoja
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Itsediagnoositoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Levyt, joita voidaan toistaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Videolähdön tarkkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Äänilähtösignaalit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kielikoodiluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Käytönvalvonta-/aluekoodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7
A Z (auki/kiinni) (sivu 31)
Osat ja ohjaimet
Avaa tai sulkee levykelkan.
THEATRE (sivu 16)
Katso lisätietoja sulkeissa olevilta sivuilta.
Kaukosäädin
Vaihtaa automaattisesti optimaaliseen
videotilaan elokuvien katsomista varten.
HDMI-kaapelilla AV-vahvistimeen
(vastaanottimeen) kytkettynä myös
kaiutinlähtö kytkeytyy automaattisesti.
Palaa alkuperäiseen asetukseen
painamalla painiketta uudelleen.
HDMI-kaapelilla Teatteritilayhteensopivaan televisioon TV:n
videotilaksi vaihtuu Teatteritila.
b
THEATRE-painike toimii vain, kun käytetään
Teatteritila-yhteensopivaa TV:tä.
TV [/1 (päällä/valmiustila)
(sivu 27)
Käynnistää television tai asettaa sen
valmiustilaan.
[/1 (päällä/valmiustila) (sivu 28)
Käynnistää soittimen tai asettaa sen
valmiustilaan.
B Numeropainikkeet (sivu 35, 54)
Syöttää nimikkeen/jakson numeroita jne.
CLEAR
Tyhjentää syöttökentän.
C TIME (sivu 11)
Näyttää kuluneen/jäljellä olevan
toistoajan etupaneelin näytössä. Aina
kun painiketta painetaan, näyttöön
vaihtuu joko kulunut toistoaika tai
jäljellä oleva toistoaika.
AUDIO (sivu 50)
Valitsee kieliääniraidan, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä ääniraitoja.
Valitsee CD-levyjen ääniraidan.
SUBTITLE (sivu 50)
Valitsee tekstityskielen, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä tekstityksiä.
Numerossa 5 sekä painikkeissa AUDIO, PROG +
ja N on tuntopiste. Käytä tuntopistettä viitteenä,
kun käytät soitinta.
ANGLE
Vaihtaa muihin kuvakulmiin, jos BDROM-/DVD VIDEO -levylle on
tallennettu useita kuvakulmia.
DISPLAY (sivu 35)
Näyttää toistotiedot kuvaruudussa.
8
D Väripainikkeet (punainen/vihreä/
keltainen/sininen)
Pikanäppäimet, joilla valitaan eräiden
BD-valikkojen kohteita (voidaan käyttää
myös BD-levyjen interaktiivisiin Javatoimintoihin).
E TOP MENU (sivu 33)
Avaa tai sulkee BD- tai DVD-levyn
päävalikon.
POP UP/MENU (sivu 33)
Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn
avattavan valikon tai DVD-levyn
valikon.
OPTIONS (sivu 33, 39)
Valittavissa olevien vaihtoehtojen
valikko tulee ruutuun.
HOME (sivu 40)
Avaa soittimen kotivalikon.
Sulkee kotivalikon, kun CD asetetaan
laitteeseen.
RETURN
Kun pidät painiketta painettuna,
pikakelaus eteen-/taaksepäin jatkuu
valitulla nopeudella, kunnes vapautat
painikkeen.
* Hakunopeus ei vaihdu CD-levyjä
toistettaessa.
Nopeuskertoimet ovat likiarvoja.
– Voit palata normaaliin toistoon
painamalla N.
N (toisto) (sivu 31)
Aloittaa toiston tai aloittaa sen uudelleen.
Jatkaa toistoa kohdasta, jossa painettiin
x (jatka toistoa).
Toistaa diaesityksen, kun JPEGkuvatiedostoja sisältävä levy on asetettu.
SCENE SEARCH (sivu 34)
Vaihtaa kohtaushakutilaan, jonka avulla
voit siirtyä nopeasti toistettavan
nimikkeen kohtauksesta toiseen.
X (tauko)
Keskeyttää toiston tai aloittaa sen
uudelleen.
Palaa edelliseen näyttöön.
x (seis)
</M/m/,
Pysäyttää toiston ja muistaa
pysäytyskohdan (palautuspiste)
(sivu 32, 38).
Nimikkeen/raidan palautuspiste on
viimeksi toistettu kohta tai
valokuvakansion viimeinen valokuva.
Siirtää korostusta näytetyn kohteen
valitsemista varten.
Keskipainike (ENTER)
Valitsee valitun kohteen.
F ./> (edellinen/seuraava)
Siirtyy edelliseen/seuraavaan lukuun/
raitaan tai tiedostoon.
Jos haluat siirtyä edellisen raidan alkuun,
paina . kaksi kertaa.
G Jos TV:tä voidaan käyttää seuraavilla
painikkeilla, katso sivu 27.
% (mykistys)
Mykistää TV:n äänen.
/
(pikauusinta/nopeasti
eteenpäin)
2 (äänenvoimakkuus) +/–
Toistaa kohtauksen/siirtää kohtausta
nopeasti hieman eteenpäin.
PROG (ohjelma) +/–
m/M
(pikakelaus taakse-/eteenpäin)
Kelaa levyä nopeasti taakse-/eteenpäin,
kun sitä painetaan toiston aikana.
Aina kun painiketta painetaan,
hakunopeus vaihtuu seuraavasti*:
Toistosuunta
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
Suunta taaksepäin
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
Valitsee seuraavan tai edellisen TVkanavan.
t (tulon valinta)
Vaihtaa TV:n ja muiden tulolähteiden
välillä.
(valo)
Sytyttää valon painikkeisiin 5 ja 6
(paitsi </M/m/, ja ENTER), mikä
helpottaa käyttöä pimeässä.
,jatkuu
9
Etupaneeli
A [/1 (päällä/valmiustila) (sivu 28)
Käynnistää soittimen tai asettaa sen
valmiustilaan.
Syttyy, kun BD tunnistetaan.
Voit lukita levykelkan, jotta sitä ei voi avata
vahingossa.
Kun soitin on käynnistetty, pidä soittimen
X-painike painettuna vähintään 10 sekuntia,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy
”LOCKED”. Levykelkka on lukittu.
z
Kun soitin käynnistetään ensimmäisen kerran,
Blu-ray Disc -merkkivalo syttyy ja sammuu
sitten, kun Pika-asetus on suoritettu.
Voit vapauttaa levykelkan pitämällä
soittimen X-painikkeen painettuna, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”UNLOCK”.
B Levykelkka (sivu 31)
C Blu-ray Disc -merkkivalo
D Etupaneelin näyttö (sivu 11)
E Kaukosäätimen vastaanotin
(sivu 27)
F 24P-ilmaisin (sivu 44)
Syttyy, kun lähetetään BD-ROM-levyjen
1080p/24 Hz videosignaaleja.
G N (toisto), X (tauko), x (seis)
(sivu 31)
Aloittaa toiston, keskeyttää sen tai
pysäyttää sen uudelleen.
H A (auki/kiinni) (sivu 31)
Avaa tai sulkee levykelkan.
10
Levykelkan lukitus (lapsilukko)
Etupaneelin näyttö
A N, X
Syttyy toiston tai tauon aikana.
B HD (sivu 43)
Syttyy, kun lähetetään 720p/1080i/
1080p-videosignaaleja HDMI OUT
-liittimestä tai 720p/1080ivideosignaaleja COMPONENT VIDEO
OUT -liittimistä.
F Verkkoyhteyden merkkivalo
Syttyy, kun soittimen ohjelmistoa
ladataan.
Jos haluat lisätietoja soittimen
ohjelmiston lataamisesta, katso sivu 41.
C HDMI (sivu 15)
Syttyy, kun HDMI-laite on kytketty.
D EXT (sivu 24)
Syttyy, kun ulkoinen muisti tunnistetaan.
E Toistotiedot
Voit tarkistaa aikatiedot.
Painele TIME toiston aikana.
Näyttö vaihtuu seuraavasti:
BD-ROM/DVD VIDEO levyä toistettaessa
Nykyisen nimikkeen kulunut aika
r
Nykyisen nimikkeen jäljellä oleva
aika
CD-levyä toistettaessa
Nykyisen raidan kulunut aika
r
Nykyisen raidan jäljellä oleva aika
r
Nykyisen levyn kulunut aika
r
Nykyisen levyn jäljellä oleva aika
z
”T” (nimike tai raita), ”C” (jakso) tai ”D”
(levy) saattaa näkyä levystä riippuen.
,jatkuu
11
Takapaneeli
A COMPONENT VIDEO OUT (Y,
PB/CB, PR/CR) -liittimet (sivu 17)
F Ilmanvaihtoaukot
B LINE OUT (S VIDEO) -liitin
(sivu 18)
G EXT-paikka (sivu 24)
C LINE OUT (AUDIO L/R) -liittimet
(sivu 18, 23)
D MULTI CHANNEL OUTPUT
(FRONT L/R, SURROUND L/R,
SUR BACK L/R, CENTER, SUB
WOOFER) -liittimet (sivu 22)
E AC IN -liitin (sivu 26)
12
Ilmanvaihtotuuletin on soittimen sisällä.
H DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) -liittimet (sivu 21)
I LINE OUT (VIDEO) -liitin (sivu 18)
J HDMI OUT -liitin (sivu 15, 20)
K LAN (100) -liitin (sivu 25)
Soittimen liittäminen
Liitä soitin ja tee sen asetukset noudattamalla
vaiheita 1–7. Älä kytke virtajohtoa ennen
kohtaa ”Vaihe 5: Virtajohdon liittäminen”
(sivu 26).
Liitännät ja asetukset
Tarkista, että sinulla on seuraavat tarvikkeet.
• Ääni/videokaapeli (phono-liitin ×3) (1)
• Virtajohto (1)
• Ulkoinen muisti (1)
• Kaukosäädin (1)
• R6-paristot (AA-koko) (2)
Liitännät ja
asetukset
13
Vaihe 1: Liitäntä televisioon
Tietoja video/HDMI OUT -liittimistä
Soittimessa on seuraavat videoliittimet. Liitä soitin televisioon sen tuloliittimen mukaan.
Kun soitin liitetään televisioon HDMI-kaapelilla, voit nauttia korkealaatuisista digitaalisista
kuvista ja äänestä HDMI OUT -liittimen kautta.
Liitintyyppi
Videon tarkkuus
Liitäntä
Korkea
laatu
Digitaalinen
Teräväpiirto: 1080/
24p, 1080p, 1080i,
720p
Normaalitarkkuus:
576p/480p, 576i/480i
Katso ”Liitäntä HDMIliittimeen” (sivu 15).
Analoginen
Teräväpiirto:
1080i, 720p
Normaalitarkkuus:
576p/480p, 576i/480i
Katso ”Liitäntä
komponenttivideoliittimiin (Y, Pb/Cb, Pr/
Cr)” (sivu 17).
Normaalitarkkuus:
576i/480i
Katso ”Liitäntä ääni/
video- tai S VIDEO
-liittimeen” (sivu 18).
Normaalitarkkuus:
576i/480i
Katso ”Liitäntä ääni/
video- tai S VIDEO
-liittimeen” (sivu 18).
Vakiolaatu
14
b
Liitäntä televisioon, jossa on DVI-tulo
• Kytke kaapelit kunnolla ei-toivotun kohinan
ehkäisemiseksi.
• Katso liitettävien komponenttien mukana tulleita
käyttöohjeita.
• Et voi liittää tätä soitinta televisioon, jossa ei ole
videotuloliitintä.
• Älä käytä liikaa voimaa liitäntäkaapeleihin.
Kaapin työntäminen seinää vasten jne. voi
vahingoittaa kaapelia.
Käytä HDMI-DVI-muunninkaapelia (ei
kuulu toimitukseen). DVI-liitin ei hyväksy
äänisignaaleja, joten joudut käyttämään toista
ääniliitäntää tämän liitännän lisäksi (sivu 19).
Et myöskään voi liittää HDMI OUT -liitintä
DVI-liittimiin, jotka eivät ole HDCPyhteensopivia (esim. PC-näyttöjen DVIliittimet).
Liitäntä HDMI-liittimeen
Blu-ray Disc/DVD-soitin
Liitännät ja asetukset
Liitä soitin ja televisio HDMI-kaapelilla, niin voit nauttia korkealaatuisesta digitaalisesta
kuvasta ja äänestä HDMI OUT -liittimen kautta.
Jos liität ”HDMI-Ohjaus” -toiminnon kanssa yhteensopivan Sony-television (sivu 16), katso
television mukana toimitettuja käyttöohjeita.
Jos liität 1080/24p- tai 1080p-yhteensopivan television, käytä nopeaa HDMI-kaapelia.
HDMI-kaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
TV
Huomautuksia HDMI OUT -liittimen
liitännästä
Noudata seuraavia ohjeita, sillä sopimaton
käsittely voi vahingoittaa HDMI OUT
-liitintä ja pistukkaa.
• Kohdista huolellisesti HDMI OUT -liitin
soittimen takana ja HDMI-pistukka
tarkistamalla niiden muodot. Varmista,
ettei pistukka ole ylösalaisin tai vinossa.
• Muista irrottaa HDMI-kaapeli, kun siirrät
soitinta.
• Jos sijoitat soittimen kaappiin, kun HDMIkaapeli on liitetty, älä kohdista liikaa
painetta kaapin seinään. Se voi vahingoittaa
HDMI OUT -liitäntää tai HDMI-kaapelia.
• Kun liität tai irrotat, älä ruuvaa tai kierrä
HDMI-pistukkaa.
Tietoja HDMI-liitännän merkkivaloista
Liitettäessä HDMI-yhteensopivaan
komponenttiin, etupaneelin näytön HDMImerkkivalo syttyy.
,jatkuu
15
b
• Kuluttajien tulee huomata, että kaikki
teräväpiirtotelevisiot eivät ole täysin
yhteensopivia tämän tuotteen kanssa ja voivat
aiheuttaa kuvaan näkyviä virheitä. Jos kyseessä
on 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080pskannauskuvaongelmia, liitäntä kannattaa vaihtaa
LINE OUT VIDEO- tai S VIDEO -liittimeen. Jos
sinulla on kysyttävää TV-vastaanottimemme
yhteensopivuudesta tämän 480i/576i/480p/576p/
720p/1080i/1080p Blu-ray Disc/DVDsoitinmallin kanssa, ota yhteys
asiakaspalvelukeskukseemme.
• Jos kuva ei ole kirkas, luonnollinen tai
tyydyttävä, vaihda videolähtötarkkuus
”Videoasetukset” -luvun kohdan ”Videokuvan
esitysmuoto” vaiheessa 3 (sivu 43).
• Käytä vain HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
Tietoja BRAVIA Sync
-ominaisuuksista (vain HDMI
liitännät)
Liittämällä ”HDMI-Ohjaus” -toiminnon
kanssa yhteensopivia Sony-laitteita HDMIkaapelilla (ei kuulu toimitukseen), käyttö
tulee yksinkertaisemmaksi seuraavasti:
• Yhden painikkeen toisto
Yhdellä seuraavien painikkeiden
painalluksella liitetty TV käynnistyy
automaattisesti, ja TV:n tuloksi vaihtuu
soitin.
– [/1
– HOME: Kotivalikko tulee automaattisesti
näkyviin (sivu 40).
– N: Toisto käynnistyy automaattisesti
(sivu 32).
• Järjestelmän sammutus
Kun TV sammutetaan sen kaukosäätimen
virtapainikkeella, soitin ja HDMIyhteensopivat laitteet sammuvat
automaattisesti.
• Teatteri
Kun THEATRE-painiketta painetaan,
soitin vaihtaa automaattisesti optimaaliseen
videotilaan elokuvien katsomista varten.
HDMI-kaapelilla AV-vahvistimeen
(vastaanottimeen) kytkettynä myös
kaiutinlähtö kytkeytyy automaattisesti.
HDMI-kaapelilla Teatteritilayhteensopivaan televisioon TV:n
videotilaksi vaihtuu Teatteritila. Palaa
alkuperäiseen asetukseen painamalla
painiketta uudelleen.
16
• Kielen seuranta
Kun TV:n ruutunäytön kieli vaihdetaan,
myös soittimen ruutunäytön kieli vaihtuu,
kun soitin on sammutettu ja käynnistetty
uudelleen.
Valmistautuminen BRAVIA Sync
-ominaisuuksia varten
Valitse ”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi
”Päällä” ”Järjestelmäasetukset”-valikossa
(sivu 52).
Lisätietoja TV:n tai muiden liitettyjen
laitteiden asetuksista on TV:n tai laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
z
• Liitettäessä Sony-televisiota, joka on
yhteensopiva helpon ”HDMI-Ohjaus”-asetuksen
kanssa, käyttämällä HDMI-kaapelia, soittimen
”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi vaihtuu
automaattisesti ”Päällä”, jos liitetyn TV:n
”HDMI-Ohjaus”-asetus on ”Päällä”. Katso TV:n
mukana toimitetut käyttöohjeet.
• Liitettäessä Sony-televisiota, joka on
yhteensopiva BRAVIA Sync -asetuksen kanssa,
voit ohjata soittimen perustoimintoja TV:n
kaukosäätimellä, jos liitetyn TV:n ”HDMIOhjaus”-asetus on ”Päällä”. Katso TV:n mukana
toimitetut käyttöohjeet.
b
Liitetystä laitteesta riippuen ”HDMI-Ohjaus”toiminto ei välttämättä toimi. Katso laitteen
mukana tulleet käyttöohjeet.
Liitäntä komponenttivideoliittimiin (Y, PB/CB, PR/CR)
Liitä soittimen ja TV:n COMPONENT VIDEO OUT -liittimet käyttämällä
komponenttivideokaapelia tai kolmea videokaapelia (eivät kuulu toimitukseen), jotka ovat
samantyyppisiä ja yhtä pitkiä. Voit nauttia korkealaatuisesta kuvasta.
Muista liittää LINE OUT (AUDIO L/R) -liittimet ääni/videokaapelilla.
Liitännät ja asetukset
Blu-ray Disc/DVD-soitin
(vihreä)
(sininen)
(punainen)
Komponenttivideokaapeli (ei kuulu
toimitukseen)
(vihreä)
(sininen)
(punainen)
(punainen)
(valkoinen)
Ääni/videokaapeli
(kuuluu
toimitukseen)
(punainen)
(valkoinen)
Sovita pistokkeen väri
liittimen väriin.
Sovita pistokkeen väri
liittimen väriin.
TV
: Signaalivirta
b
Kun soitin ja TV liitetään
komponenttivideokaapelilla, irrota ääni/
videokaapelin videopistoke (keltainen).
,jatkuu
17
Liitäntä ääni/video- tai S VIDEO -liittimeen
Liitä soittimen ja TV:n LINE OUT (VIDEO, AUDIO L/R) -liittimet ääni/videokaapelilla. Voit
nauttia normaalilaatuisesta kuvasta ja äänestä.
Blu-ray Disc/DVD-soitin
tai
(keltainen)
(punainen)
S-videokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
(valkoinen)
Ääni/videokaapeli
(kuuluu toimitukseen)
(keltainen)
(punainen)
(valkoinen)
Sovita pistokkeen väri
liittimen väriin.
TV
: Signaalivirta
b
Kun soitin ja TV liitetään S-videokaapelilla, irrota
ääni/videokaapelin videopistoke (keltainen).
18
Vaihe 2: Liitäntä AV-vahvistimeen
(vastaanottimeen)
Tietoja ääni/HDMI OUT -liittimistä
Liitintyyppi
Liitäntä
Digitaalinen
Katso ”Liitäntä HDMI-liittimeen” (sivu 20).
Liitännät ja asetukset
Soittimessa on seuraavat ääniliittimet. Liitä soitin AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) sen
tuloliittimen mukaan.
Katso ”Liitäntä digitaalisiin liittimiin (OPTICAL/
COAXIAL)” (sivu 21).
Analoginen
Katso ”Liittäminen 7.1-kanavaliittimiin”
(sivu 22).
Katso ”Liitäntä audioliittimiin (L/R)” (sivu 23).
z
Katso järjestelmään liitettyjen laitteiden mukana
toimitetuista käyttöohjeista tietoja kaiuttimien
oikeasta sijoittamisesta.
b
• Jos soitin on liitetty HDMI-kaapelilla AVvahvistimeen (vastaanottimeen), tee jokin
seuraavista:
– Liitä AV-vahvistin (vastaanotin) televisioon
HDMI-kaapelilla tai
– Liitä soitin televisioon muulla videokaapelilla
kuin HDMI-kaapelilla
(komponenttivideokaapeli, S-videokaapeli tai
ääni/videokaapeli).
• Jos liitetään laite, joka ei noudata valittua
äänisignaalia, kaiuttimista kuuluu voimakasta
kohinaa (tai ei ääntä), joka voi vahingoittaa
korvia tai vaurioittaa kaiuttimia.
,jatkuu
19
Liitäntä HDMI-liittimeen
Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on HDMI-tulo, voit nauttia Surround-äänestä.
Jos liität ”HDMI-Ohjaus” -toiminnon (sivu 16) kanssa yhteensopivan Sony AV-vahvistimen
(vastaanottimen), katso AV-vahvistimen (vastaanottimen) mukana toimitettuja käyttöohjeita.
Blu-ray Disc/DVD-soitin
HDMI-kaapeli (ei kuulu toimitukseen)
AV-vahvistin (vastaanotin)
HDMI-kaapeli (ei kuulu toimitukseen)
TV
z
Tee seuraavat asetukset, niin voit nauttia
parempilaatuisesta äänestä liitetystä AVvahvistimesta (vastaanottimesta).
– Valitse ”Aänilähdön ensisijaisuus”-asetukseksi
”HDMI” ”Ääniasetukset”-valikossa (sivu 45).
– Valitse ”Ääni (HDMI)”-asetukseksi
”Automaattinen” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 48).
– Valitse ”BD-ääniasetus”-asetukseksi ”Suora”
”Ääniasetukset”-valikossa (sivu 48).
20
b
Kaikki HDMI-yhteensopivat AV-vahvistimet
(vastaanottimet) eivät hyväksy 8-kanavaisia,
lineaarisia PCM-signaaleja. Katso myös liitetyn
AV-vahvistimen (vastaanottimen) mukana
toimitetut käyttöohjeet.
Liitäntä digitaalisiin liittimiin (OPTICAL/COAXIAL)
Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on Dolby*1 Digital-, Dolby Pro Logic- tai DTS*2dekooderi ja digitaalinen tuloliitin, voit nauttia Dolby Digital (5.1-kan.)-, Dolby Pro Logic
(4.0-kan.)- tai DTS (5.1-kan.) Surround-tehosteista.
Blu-ray Disc/DVD-soitin
Liitännät ja asetukset
tai
Optinen digitaalikaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Koaksiaalinen digitaalikaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
AV-vahvistin (vastaanotin)
: Signaalivirta
1
Liitä soittimen ja AV-vahvistimen
(vastaanottimen) digitaaliliittimet.
2
Valitse ”Aänilähdön ensisijaisuus”asetukseksi ”Koaks./optinen”
”Ääniasetukset”-valikossa (sivu 45).
3
Tee asianmukaiset ”Dolby Digital”- ja
”DTS”-asetukset kohdassa
”Ääniasetukset” (sivu 48).
*1
*2
Muussa tapauksessa kaiuttimista ei kuulu
ääntä tai niistä kuuluu voimakasta
kohinaa.
,jatkuu
21
Liittäminen 7.1-kanavaliittimiin
Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on 7.1-kanavatulot, voit nauttia monikanavaisesta
Surround-äänestä.
Blu-ray Disc/DVD-soitin
Stereoäänikaapeli
(ei kuulu
toimitukseen)
Stereoäänikaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Stereoäänikaapeli
(ei kuulu
toimitukseen)
Monoäänikaapeli
(ei kuulu
toimitukseen)
Monoäänikaapeli
(ei kuulu
toimitukseen)
AV-vahvistin (vastaanotin)
: Signaalivirta
22
1
Liitä soittimen ja AV-vahvistimen
(vastaanottimen) 7.1-kanavaliittimet.
2
Valitse ”Aänilähdön ensisijaisuus”asetukseksi ”Monikan. analog.”
”Ääniasetukset”-valikossa (sivu 45).
3
Tee asianmukaiset
”Kaiutinasetukset” kohdassa
”Ääniasetukset” (sivu 45).
Liitäntä audioliittimiin (L/R)
Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on vain L- ja R-äänituloliittimet, käytä tätä liitäntää.
Blu-ray Disc/DVD-soitin
Liitännät ja asetukset
(punainen)
(valkoinen)
Ääni/videokaapeli (kuuluu toimitukseen)
(punainen)
(valkoinen)
Sovita pistokkeen väri
liittimen väriin.
AV-vahvistin (vastaanotin)
: Signaalivirta
23
b
Vaihe 3: Ulkoisen
muistin asettaminen
Jotta voisit nauttia tiettyjen Blu-ray Disc
-nimikkeiden lisäsisällöstä (esim.
BonusView/BD-Live), sinun täytyy käyttää
toimitukseen kuuluvaa ulkoista muistia.
Aseta ulkoinen muistilaite (1 Gt:n tai
suurempi USB-flash-muisti, kuten Sony
USM1GH) EXT-paikkaan paikalliseksi
tallennusvälineeksi.
Aseta ulkoinen muisti V -suunnassa EXTpaikkaan niin pitkälle kuin se menee.
Tarkista, että EXT-merkkivalo syttyy
etupaneelin näytössä, kun soitin
käynnistetään.
Soittimen takaosa
Ulkoinen muisti
(kuuluu toimitukseen)
Liitinpuoli ylöspäin
Ulkoisen muistin poistaminen
1
2
24
Sammuta soitin painamalla [/1.
Vedä ulkoinen muisti pois EXT-paikasta.
• Älä liitä EXT-paikkaan mitään muuta kuin USBflash-muisti, esimerkiksi kiintolevy jne.
• Aseta ulkoinen muisti suoraan. Jos ulkoinen
muisti pakotetaan paikkaansa, sekä ulkoinen
muisti että soitin vahingoittuvat.
• Pidä ulkoinen muisti poissa pienten lasten
ulottuvilta, jotta he eivät vahingossa nielaise sitä.
• Älä paina ulkoista muistia paikalleen liian
voimakkaasti, sillä se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
• Suosittelemme huhtikuussa 2008 saataville
tulevan Sonyn USM1GH-muistin käyttämistä.
• Muut USB-flash-laitteet voivat tukea tätä
toimintoa. Emme kuitenkaan takaa
yhteensopivuutta kaikkien USB-flash-muistien
kanssa.
• Tietojen vaurioitumisen tai ulkoisen muistin
vahingoittumisen estämiseksi sammuta soitin,
kun asetat tai irrotat ulkoista muistia.
• Jos EXT-merkkivalo ei syty, sammuta soitin,
irrota ulkoinen muisti, aseta se takaisin ja
käynnistä sitten soitin uudelleen.
• Älä aseta ulkoista muistia, joka sisältää valokuvatai musiikkitiedostoja, jotta ulkoisen muistin
tiedot eivät vahingoitu.
Vaihe 4: Liitäntä
verkkoon
Kun liitetään suoraan
laajakaistareitittimeen
Blu-ray Disc/DVD-soitin
1
Liitä soittimen LAN (100) -liitin
Internet-lähteeseen.
Internet-lähteeseen yhdistämistapoja
ovat:
• Yhdistäminen laajakaistareitittimeen
suoraan
• Yhdistäminen WLAN-reitittimen
kautta
Katso myös laajakaista- tai WLANreitittimen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
2
Liitännät ja asetukset
Liitä soittimen LAN (100) -liitin Internetlähteeseen verkkokaapelilla, niin voit
päivittää soittimen ohjelmiston. Voit käyttää
myös BD-Live-toimintoa (sivu 34).
Tee asianmukaiset ”Internetasetukset” kohdassa
”Verkkoasetukset” (sivu 53).
Soittimen ohjelmiston päivitys verkon
kautta
Katso ”Verkkopäivitys” (sivu 41) ja
”Ohjelmiston päivitysilmoitus” (sivu 53).
Verkkokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Laajakaistareititin
Tietokoneeseen
Verkkokaapeli
(ei kuulu
toimitukseen)
ADSL-/
kaapelimodeemi
b
Älä liitä puhelinkaapelia LAN (100) -liitäntään,
sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
BD-Live-toiminnon käyttäminen
Katso ”BonusView-/BD-Live-ominaisuuden
käyttäminen” (sivu 34).
Internet
Tietoja verkko (LAN) -kaapeleista
Modeemin tai reitittimen mukaan verkko
(LAN) -kaapelin tyyppi (suora tai
ristiinkytketty) vaihtelee. Lisätietoja verkko
(LAN) -kaapeleista on modeemin tai
reitittimen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
,jatkuu
25
Kun liitetään WLAN-reitittimen
kautta
Blu-ray Disc/DVD-soitin
Verkkokaapeli
(ei kuulu toimitukseen)
Vaihe 5: Virtajohdon
liittäminen
Kun kaikki muut liitännät on tehty, liitä
toimitukseen kuuluva virtajohto soittimen
AC IN -liittimeen. Liitä sitten soittimen ja
TV:n virtajohdot pistorasiaan.
1
AC IN -liittimeen
2
pistorasiaan
Ethernet/langaton
LAN -mediamuunnin
Tietokoneeseen
WLAN-reititin
(liitäntäpiste)
Verkkokaapeli
(ei kuulu
toimitukseen)
ADSL-/kaapelimodeemi
Internet
b
Älä liitä soittimen LAN-liitintä tietokoneen LANliittimeen.
26
Vaihe 6: Kaukosäätimen
valmistelu
Voit ohjata Sony-television
äänenvoimakkuutta, tulolähdettä,
ohjelmapaikkaa ja virtakytkintä toimitukseen
kuuluvalla kaukosäätimellä.
b
Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, koodinumero
saattaa palautua oletusasetukseen. Aseta oikea
koodinumero uudelleen.
Liitännät ja asetukset
Voit ohjata soitinta käyttämällä toimitukseen
kuuluvaa kaukosäädintä. Aseta kaksi R6paristoa (koko AA) kohdistamalla paristojen
3- ja # -merkit paristotilassa olevien
merkkien kanssa. Kun käytät kaukosäädintä,
suuntaa se soittimen kaukosäätimen
vastaanottimeen
(sivu 10).
Televisioiden ohjaaminen
kaukosäätimellä
TV [/1
Numeropainikkeet
b
• Käytä paristoja oikein mahdollisen vuodon ja
korroosion välttämiseksi. Jos vuotoa esiintyy, älä
kosketa nestettä paljain käsin. Ota huomioon
seuraavat seikat:
– Älä käytä uutta paristoa vanhan pariston kanssa
tai eri valmistajien paristoja.
– Älä yritä ladata paristoja uudelleen.
– Poista paristot, jos kaukosäädintä ei tulla
käyttämään pitkään aikaan.
– Jos paristo vuotaa, pyyhi pois paristotilassa
oleva neste ja aseta uudet paristot.
• Älä altista kaukosäätimen vastaanotinta
(merkintä etupaneelissa
) voimakkaalle
valolle, kuten suoralle auringonvalolle tai
valaisimelle. Soitin ei välttämättä tottele
kaukosäädintä.
t
%
2 +/–
PROG +/–
Käytettävissä olevat painikkeet
Liitetystä laitteesta riippuen et ehkä voi
ohjata televisioita joillakin seuraavista
painikkeista (TV [/1, PROG +/–, 2 +/–, %,
ja numeropainikkeet).
Painikkeet
Toiminnot
TV [/1
Avaa ja sulkee TV:n.
2 (äänenvoimakkuus) +/–
Säätää TV:n
äänenvoimakkuutta.
PROG
(ohjelma) +/–
Valitse TV:n
ohjelmapaikan.
t (tulon
valinta)
Vaihtaa TV:n tulolähteen
TV:n ja muiden
tulolähteiden välillä.
% (mykistys)
Mykistää äänen.
,jatkuu
27
Muiden televisioiden ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit ohjata myös muiden kuin Sonytelevisioiden äänenvoimakkuutta,
tulolähdettä, ohjelmapaikkaa ja virtakytkintä.
Jos televisiosi on mainittu alla olevassa
luettelossa, aseta asianmukainen valmistajan
koodi.
Vaihe 7: Pika-asetus
Noudata alla olevia vaiheita, kun soittimen
käyttöön täytyy tehdä perusmuutoksia. Jos et
suorita Pika-asetusta loppuun, se tulee
näkyviin aina kun soitin käynnistetään.
Tee asetukset seuraavassa järjestyksessä.
b
Jos syötät uuden koodinumeron, se korvaa aiemmin
syötetyn.
1
Pidä TV [/1 -painike painettuna ja syötä
TV:n valmistajan koodi
numeropainikkeilla.
Jos esimerkiksi haluat syöttää ”09”,
paina ensin ”0” ja sitten ”9”.
Käynnistettäessä ensimmäistä kertaa
Odota hetki, kun soitin käynnistyy ja
käynnistää Pika-asetuksen.
[/1
TV [/1
Ohjattavien televisioiden
koodinumerot
Jos luettelossa on useampi kuin yksi
koodinumero, syötä ne yksitellen,
kunnes löydät sen, joka toimii television
kanssa.
2
28
Valmistaja
Koodinumero
Sony
01 (oletus)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomsom
43, 75
Toshiba
38
Vapauta TV [/1.
RETURN
</M/m/,,
ENTER
HOME
1
2
Kytke virta televisioon.
Käynnistä soitin painamalla [/1.
Soitin käynnistyy hetken kuluttua.
3
Aseta TV:n tulovalitsin siten, että
soittimen signaali näkyy
kuvaruudussa.
Näyttökielen valintanäyttö tulee
näkyviin.
• Jos näyttökielen valintanäyttö ei tule
näkyviin
Paina HOME ja valitse ”Pika-asetus”
kohdassa ”Asetukset” (sivu 55).
Valitse sitten ”Käynnistä” ja paina
ENTER.
4
Valitse kuvaruutunäyttöjen kieli
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
7
Valitse videolähdön tarkkuus liitettyä
TV:tä varten ja paina ENTER.
Lisätietoja videolähdön tarkkuudesta on
sivulla 44.
Jos valittiin ”HDMI” vaiheessa 6
5
6
Valitse ”Käynnistä” ja paina ENTER.
Valitse soittimen ja TV:n liittämiseen
käytettävä kaapelityyppi ja paina
ENTER.
Valitse vaihtoehdoista ”Automaattinen”,
”480i/576i”, ”480p/576p”, ”720p”,
”1080i” tai ”1080p”.
Jos liitetään HDMI OUT -liitin ja muita
videolähtöliittimiä samalla kertaa,
videosignaaleja ei ehkä lähetetä muista
kuin HDMI OUT -liittimestä, kun
”Automaattinen” tai ”1080p” on valittu.
Jos liitetään muita laitteita samaan
aikaan, palaa vaiheeseen 6 painamalla
RETURN ja muuta ”TV:n liitäntätapa”
asetus.
Liitännät ja asetukset
Alkuasetusviesti tulee näkyviin.
Jos valittiin ”Komponenttivideo”
vaiheessa 6
Valitse ”HDMI”, jos liität TV:n HDMIkaapelilla, ja siirry vaiheeseen 7.
b
Jos liität HDMI OUT-liittimen ja muita
videolähtöliittimiä samalla kertaa, valitse
”Komponenttivideo”.
Valitse ”Komponenttivideo”, jos liität
TV:n komponenttivideokaapelilla, ja
siirry vaiheeseen 7.
Valitse ”Video tai S-video”, jos liität
TV:n video- tai S-videokaapelilla, ja
siirry vaiheeseen 8.
Valitse vaihtoehdoista ”480i/576i”,
”480p/576p”, ”720p” tai ”1080i”.
Jos vaihdat videolähdön tarkkuutta, kuva
näkyy valitulla tarkkuudella noin 30
sekuntia, jonka jälkeen näyttö pyytää
vahvistusta.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja siirry
seuraavaan vaiheeseen.
,jatkuu
29
b
8
10 Salli Internet-yhteydet BD-sisällöstä
Jos kuva on vääristynyt tai kuvaa ei näy, odota
noin 30 sekuntia painamatta mitään painiketta.
Näyttö palaa tarkkuuden asetusnäyttöön.
Jos valittu videolähdön tarkkuus on väärä,
kuvaruudussa ei näy kuvaa, jos painat jotain
painiketta näiden 30 sekunnin kuluessa. Jos
näin tapahtuu, paina soittimen x -painiketta
vähintään 10 sekuntia, niin videolähdön
tarkkuudeksi palautetaan alhaisin tarkkuus.
Jos haluat muuttaa videolähdön tarkkuuden,
tee ”Videokuvan esitysmuoto” -asetus
kohdassa ”Videoasetukset” (sivu 43).
valitsemalla ”Salli” ja paina
”ENTER”.
Valitse TV:tä vastaava kuvasuhde ja
paina ENTER.
Estä Internet-yhteydet BD-sisällöstä
valitsemalla ”Älä salli”.
11 Lyhennä käynnistymisaikaa
valmiustilasta valitsemalla
”Pikakäynnistys” ja paina ENTER.
Valitse ”16:9”, jos liitetään
laajakuvatelevisioon tai televisioon,
jossa on laajakuvatoiminto.
Valitse ”4:3”, jos liitetään 4:3kuvaruutuiseen televisioon, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
9
(Vain liitettäessä TV HDMI-kaapelilla)
Aseta ”HDMI-Ohjaus”-toiminnoksi
”Päällä” tai ”Pois” ja paina ENTER.
Valitse ”Päällä”, kun haluat käyttää
”HDMI-Ohjaus”-toimintoa liitettäessä
Sony-laitteita, jotka ovat yhteensopivia
”HDMI-Ohjaus”-toiminnon kanssa
(sivu 16).
Jos et käytä ”HDMI-Ohjaus”-toimintoa,
valitse ”Pois”.
30
Jos haluat lisätietoja ”Valmiustila”ominaisuudesta, katso sivu 52.
12 Valitse ”Lopeta” ja paina ENTER.
z
• Voit palauttaa asetusten tehdasarvot (sivu 55).
• Voit suorittaa ”Pika-asetus”-toiminnon uudelleen
”Pika-asetus”-kohdasta ”Asetukset”-valikossa
(sivu 55).
BD-/DVD-levyjen
toistaminen
BD
DVD
Z
Toisto
Numeropainikkeet
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
X
Toisto
x
1
Aseta TV:n tulovalitsin siten, että
soittimen signaali näkyy
kuvaruudussa.
2
Paina Z ja aseta levy levykelkkaan.
Toistettava puoli alaspäin
3
Sulje levykelkka painamalla Z.
• Kun asetetaan kaupallisesti saatavana
oleva BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levy, toisto alkaa automaattisesti levyn
mukaan.
b
Toistoa ei voi aloittaa painamalla N, kun
levykelkka on auki.
,jatkuu
31
4
5
6
Paina HOME.
Valitse ”Video” painamalla </,.
Valitse
painamalla M/m ja paina
N tai ENTER.
b
• Toiston pysäytyskohta poistetaan muistista, kun:
– levykelkka avataan,
– toistetaan toinen nimike,
– soittimen asetuksia muutetaan tai
– ulkoinen muisti poistetaan (BD-ROM-levyt).
• Soitin ei ehkä voi jatkaa toistoa levystä tai
pysäytyskohdasta riippuen.
Rajoitettujen BD- tai DVD-levyjen
toistaminen (käytönvalvonta)
Kaupallisesti saatavana olevien BDROM- tai DVD VIDEO -levyjen toisto
alkaa.
Muilla laitteilla tallennettujen BD- tai
DVD-levyjen nimikeluettelo tulee
näkyviin. Valitse nimike painamalla M/
m ja paina N tai ENTER.
Toisto alkaa.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Toiston keskeyttäminen
Kun toistat rajoitettua BD-levyä, vaihda
”BD-käytönvalvonta”-asetus ”BD/DVDkatseluasetukset”-valikossa (sivu 50).
Kun toistetaan rajoitettua DVD-levyä,
kuvaruutuun tulee salasanan syöttönäyttö.
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten ENTER.
Toisto alkaa.
Jos haluat rekisteröidä tai vaihtaa salasanan,
katso ”Salasana” (sivu 51).
Rajoitettujen BD-RE- tai BD-R-levyjen
toistaminen (levyn lukitus)
Kun toistetaan levyn lukitustoiminnolla
rajoitettua BD-RE- tai BD-R-levyä,
kuvaruutuun tulee salasanan syöttönäyttö.
Paina X.
1
z
Nimikeluettelossa näkyy ”PL” (Soittoluettelo)
sellaisten nimikkeiden nimen vieressä, jotka on
luotu ja muokattu alkuperäisistä.
Syötä levyä luotaessa rekisteröity
nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
ENTER.
2
Valitse nimike ja paina N tai ENTER.
Toisto alkaa.
b
• Levystä riippuen et ehkä voi suorittaa eräitä
toistotoimenpiteitä. Lue levyn mukana tullut
käyttöopas.
• Muilla laitteilla tallennettujen BD- tai DVDlevyjen mukaan nimikeluetteloita tai nimikkeiden
nimiä ei ehkä näytetä.
Toiston jatkaminen kohdasta, jossa se
lopetettiin (jatka toistoa)
Kun toisto on pysäytetty, valitse
painamalla M/m ja paina N tai ENTER.
Soitin jatkaa toistoa kohdasta, jossa painettiin
x.
Jos haluat aloittaa alusta, valitse ”Toista
alusta” painamalla OPTIONS ja paina
ENTER. Toisto alkaa nimikkeen alusta.
32
Yhden painikkeen toisto (vain HDMIliitäntä)
Paina N.
Soitin ja liitetty TV käynnistyvät
automaattisesti, ja TV:n tuloksi vaihtuu
soitin. Sen jälkeen toisto alkaa
automaattisesti.
b
• HDMI-liitäntää käytettäessä saattaa esiintyä viive
ennen toistokuvan ilmestymistä kuvaruutuun,
eikä toistokuvan alkuosa ehkä näy.
• Jos haluat käyttää yhden painikkeen
toistotoimintoa, valitse ”HDMI-Ohjaus”asetukseksi ”Päällä” ”Järjestelmäasetukset”valikossa (sivu 52).
Käytettävissä olevat asetukset
1
Paina OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat
levyn tyypin tai soittimen tilan mukaan.
Tiedot
AV-asetukset
Säätää kuvan ja äänen
asetuksia.
• Videoasetukset
(sivu 36)
• Audioasetukset
(sivu 37)
BD
DVD
Päävalikon näyttäminen
BD- tai DVD-levyä toistettaessa voidaan
päävalikko tuoda näkyviin.
1
Paina TOP MENU toiston aikana.
Päävalikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla </M/m/,.
Toisto
Toiminnot
BD- tai DVD-levyn valikon
käyttö
Avattavien valikoiden näyttäminen
Nimikeluettelo Näyttää
nimikeluettelon.
Eräissä BD-ROM-levyissä on avattavia
valikoita, jotka tulevat näkyviin
keskeyttämättä toistoa.
Toista
Toistaa nimikkeen
kohdasta, jossa
painettiin x.
1
Paina POP UP/MENU toiston aikana.
Avattava valikko tulee näkyviin.
2
Toista alusta
Toistaa nimikkeen
alusta.
Valitse kohde painamalla </M/m/,,
väripainikkeita tai numeropainikkeita ja
noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Päävalikko
Näyttää levyn
päävalikon (sivu 33).
Valikko/
Avattava
valikko
Näyttää BD-ROMlevyn avattavan valikon
tai DVD-levyn valikon
(sivu 33).
Lopeta
Lopettaa toiston.
Nimikehaku
Etsii nimikettä ja
aloittaa toiston alusta
(sivu 35).
Jaksohaku
Etsii jaksoa ja aloittaa
toiston alusta (sivu 35).
,jatkuu
33
b
BonusView-/BD-Liveominaisuuden käyttäminen
BD
Eräissä BD-ROM-levyissä on lisäsisältöä ja
muita tietoja, jotka voidaan ladata ulkoiseen
muistiin (paikalliseen tallennusvälineeseen)
käytettäväksi.
1
2
Sammuta soitin.
Aseta ulkoinen muisti (kuuluu
toimitukseen) soittimen takana
olevaan EXT-paikkaan.
Ulkoista muistia käytetään paikallisena
tallennusvälineenä.
Varmista, että ulkoinen muisti on
asetettu oikein soittimeen (sivu 24).
3
4
5
Liitä soitin verkkoon (sivu 25).
6
Aseta BD-ROM, jossa on BonusView/
BD-Live.
BD-ROM-levyn mukaan levyn nimeä ei ehkä
näytetä.
Kohtauksen hakeminen
nopeasti (kohtaushaku)
BD
DVD
Voit siirtyä nopeasti toistettavan nimikkeen
kohtauksesta toiseen.
1
Paina SCENE SEARCH-painiketta
toisto- tai taukotilan aikana.
Toisto keskeytyy ja ruudun alaosaan
ilmestyy palkki, jossa on kohtausilmaisin
(nelikulmainen – osoittaa nykyisen
kohdan).
2
Käynnistä soitin.
Siirrä kohtausilmaisin etsimääsi
kohtaukseen painamalla </, tai
m/M.
Kohtausilmaisin
Valitse ”BD-Internet-yhteys”asetukseksi ”Salli” ”BD/DVDkatseluasetukset”-valikossa
(sivu 51).
Toimintatapa vaihtelee levystä riippuen.
Lue levyn mukana tullut käyttöopas.
Nykyinen kohta
Palkin kohtausilmaisin näytetään
toistokohdan ympärillä.
Tietojen poistaminen ulkoisesta muistista
Voit poistaa tarpeettomat tiedot.
1
2
3
Paina HOME.
4
5
6
Valitse levyn nimi ja paina OPTIONS.
Valitse ”Video” painamalla </,.
Valitse ”Pyyhi” ja paina ENTER.
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Valitun levyn tiedot poistetaan.
Vapauta painike kohdassa, jota haluat
katsoa.
Kohtaus, jossa painike vapautettiin,
näytetään taukotilassa.
Jos haluat etsiä kohtausta uudelleen,
siirrä kohtausilmaisinta painamalla </
, tai m/M.
Valitse ”BD-tiedot” painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
z
• Jos haluat poistaa kaikki tiedot ulkoisesta
muistista, valitse ”Pyyhi kaikki” vaiheessa 5.
• Paina OPTIONS eikä ENTER vaiheessa 4, jos
haluat ohittaa vaiheen 5.
34
3
4
Paina SCENE SEARCH, ENTER, N tai
X.
Toisto alkaa.
Kohtauksen hakutilan peruuttaminen
Paina SCENE SEARCH, ENTER, N tai X.
Toisto alkaa kohdasta, jossa painiketta
painettiin.
Toistoajan ja toistotietojen
näyttäminen
BD
b
• Kohtaushakutoimintoa voidaan käyttää
nimikkeissä, joiden kesto on yli 100 sekuntia ja
alle 100 tuntia.
• Levyn mukaan kohtaushakutoiminto ei
välttämättä ole käytettävissä.
BD
Voit tarkistaa nimikkeen tiedot, kuten videon
lähetysnopeuden jne.
Paina DISPLAY.
Näytetyt tiedot vaihtelevat levyn tyypistä tai
soittimen tilasta riippuen.
Toisto
Nimikkeen/jakson haku
DVD
Esimerkki: BD-ROM-levyä toistettaessa
DVD
Voit etsiä jaksoa, jos nimikkeessä on
jaksomerkkejä.
1
Paina OPTIONS-painiketta toisto- tai
taukotilan aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse hakumenetelmä painamalla
M/m ja paina ENTER.
”Nimikehaku” (BD-ROM-/DVD
VIDEO levyt)
”Jaksohaku”
A Valittu kuvakulma
Numeron syöttönäyttö tulee näkyviin.
Esimerkki: Jaksohaku
C Valittu ääni- tai tekstitysasetus
B Nimikkeen numero tai nimi
D Käytettävissä olevat toiminnot (
kuvakulma/
ääni/
tekstitys)
E Toistotiedot
Näyttää levyn tyypin/toistotilan/
videokoodekin/bittinopeuden/
toistotilapalkin/toistoajan (jäljellä
olevan ajan*)
3
Anna nimikkeen tai jakson numero
numeropainikkeilla.
F Lähdön tarkkuus/videotaajuus
* Näkyy, kun painellaan TIME.
Jos syötät väärän numeron, paina
CLEAR ja anna oikea numero.
4
Paina ENTER.
Hetken kuluttua soitin aloittaa toiston
valitusta numerosta.
z
• Voit tarkistaa toistotiedot myös etupaneelin
näytöstä (sivu 11).
• Voit tarkistaa eri tietoja painamalla SUBTITLE,
AUDIO tai ANGLE.
,jatkuu
35
b
Videoiden kuvan ja äänen
säätäminen
BD
DVD
Kuvan säätäminen
1
• Valitse TV:n kuva-asetukseksi ”Vakio” ennen
”Kuvalaatutila”-asetusten muuttamista.
• ”Videoasetukset” eivät ole käytettävissä, kun
liitetty TV on teatteritilassa (sivu 16).
• Toistettavan levyn tai kohtauksen mukaan
tehosteita ”FNR”, ”BNR” tai ”MNR” voi olla
vaikea huomata.
Paina OPTIONS toiston aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”AV-asetukset” painikkeilla M/m
ja paina ENTER.
3
Valitse ”Videoasetukset” painikkeilla M/
m ja paina ENTER.
”Videoasetukset”-näyttö tulee näkyviin.
”Videokorjain” -elementit
1
Valitse ”Videokorjain” vaiheessa 4 yllä
ja paina ENTER.
2
Valitse kohde ja paina ENTER.
Toiminnot
Tiedot
Kontrasti
Muuttaa kontrastia.
((heikko) –3 ~
0~3
(voimakas))
Kirkkaus
Muuttaa
((tumma) –3 ~ kokonaiskirkkautta.
0 ~ 3 (kirkas))
4
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Toiminnot
Tiedot
Kuvalaatutila
(Normaali/
Val. huone/
Teatteri/Muisti)
Valitsee kuvan
asetukset eri
valaistusympäristöjä
varten.
Videokorjain
Tämä asetus voidaan
valita, jos
”Kuvalaatutila”vaihtoehdoksi on valittu
”Muisti” (katso
””Videokorjain”
-elementit” sivulla 36).
NR (Kohinan
vähennys)
5
36
Värikylläisyys Syventää syviä värejä
((vaalea) –3 ~ tai vaalentaa vaaleita
0 ~ 3 (syvä))
värejä.
Vähentää kuvassa
näkyvää kohinaa (katso
””NR” -elementit”
sivulla 36).
Valitse tai säädä asetuksia painamalla
</M/m/, ja paina ENTER.
Jos haluat säätää muita kohteita, toista
vaiheet 4 ja 5.
Sävy
Muuttaa
((punainen) –3 kokonaisväritasapainoa.
~0~3
(vihreä))
Terävyys
(0 ~ 3)
Terävöittää tai
pehmentää kuvan
ääriviivoja.
Gamma
Säätää kuvan vaaleiden
ja tummien alueiden
välistä tasapainoa.
”NR” -elementit
1
Valitse ”NR” vaiheessa 4 yllä ja paina
ENTER.
2
Valitse kohde ja paina ENTER.
Toiminnot
Tiedot
FNR
(Pois/Autom.)
Vähentää kuvassa
näkyvää kohinaa.
BNR
(Pois/Autom.)
Vähentää kuvassa
näkyvää palikoitumista.
MNR
(Pois/Autom.)
Vähentää vähäistä
kohinaa kuvan
ääriviivojen ympärillä.
Ääniominaisuuksien säätäminen
CD-levyjen toistaminen
1
Paina OPTIONS toiston aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”AV-asetukset” painikkeilla M/m
ja paina ENTER.
3
Valitse ”Audioasetukset” painikkeilla M/
m ja paina ENTER.
”Audioasetukset”-näyttö tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Raidan valitseminen
CD
1
Aseta CD.
Musiikkisoitin-näyttö tulee näkyviin.
Paina N.
Toisto alkaa.
Toisto
4
Toiminnot
Tiedot
AV SYNC
Säätää kuvan ja äänen
(lyhyt) 0 ~
välistä eroa
120 ms (pitkä) viivästyttämällä
äänilähtöä suhteessa
kuvalähtöön (0 –
120 millisekuntia).
Äänisuodatin
(vain
analogiset
äänisignaalit)
5
• Terävä: Tarjoaa
leveän taajuusalueen
ja tilan tunnun. Valitse
normaalisti tämä.
• Hidas: Tarjoaa
pehmeän ja lämpimän
äänen.
Valitse tai säädä asetuksia painamalla
</M/m/, ja paina ENTER.
Jos haluat säätää muita kohteita, toista
vaiheet 4 ja 5.
1
2
Paina HOME.
3
Valitse
ja paina ENTER.
Musiikkiluettelo tulee näkyviin.
4
Valitse raita painamalla M/m.
Toista valittu raita painamalla N tai
ENTER.
Valitse
,.
(Musiikki) painamalla </
Käytettävissä olevat asetukset
1
Paina OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat
tilanteen mukaan.
b
Toiminnot
Tiedot
• ”Äänisuodatin”-toiminto ei toimi digitaalisissa
äänisignaaleissa, jotka lähetetään HDMI OUT/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
-liittimistä.
• ”Äänisuodatin”-asetuksen muuttamisella ei
välttämättä ole suurta vaikutusta levystä tai
toistoympäristöstä riippuen.
Toista
Toistaa valitun raidan.
Toista alusta
Toistaa nykyisen raidan
alusta.
Lopeta
Pysäyttää valitun raidan
toiston.
,jatkuu
37
Musiikin toistotoimintoja
Painikkeet
Toiminnot
N
Aloittaa toiston kohdasta,
jossa painettiin x.
x
Lopettaa toiston.
X
Keskeyttää toiston.
./>
Siirtyy nykyisen tai
seuraavan raidan alkuun. Jos
haluat siirtyä edelliseen
raitaan, paina . kaksi
kertaa.
m/M
Pikakelaa taakse-/eteenpäin
painettaessa toiston aikana.
TIME
Vaihtaa kuvaruudun ja
etupaneelin näytön
aikatiedot (sivu 11).
Valokuvatiedostojen
toistaminen
BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
*1
JPEG-kuvatiedostoja sisältävät BD-RE-/BD-Rlevyt
*2 JPEG-kuvatiedostoja sisältävät DVD+RW-/
DVD+R-/DVD-RW-/DVD-R-levyt
*3 JPEG-kuvatiedostoja sisältävät CD-RW-/CD-Rlevyt
1
2
Paina HOME.
Valitse
,.
(Valokuva) painamalla </
3
Valitse
ja paina ENTER.
b
Toiston pysäytyskohta (palautuspiste) poistetaan
muistista, kun:
– levykelkka avataan tai
– soitin sammutetaan.
Tiedosto- tai kansioluettelo tulee
näkyviin.
4
Valitse tiedosto tai kansio painamalla
M/m ja paina ENTER.
Jos valitset kansion, valitse kansiosta
tiedosto painamalla M/m ja paina
ENTER.
Valittu valokuvatiedosto näytetään.
• Voit toistaa diaesityksen painamalla
N.
38
Käytettävissä olevat valinnat toiston
aikana
1
Paina OPTIONS toiston aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde painamalla M/m ja paina
ENTER.
Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat
tilanteen mukaan.
Tiedot
Diaesitysnopeus
Muuttaa diaesityksen
nopeutta.
• Nopea
• Norm.
• Hidas
Lopeta
Pysäyttää diaesityksen.
Kierrä
vasemm.
Kiertää valokuvaa 90
astetta vastapäivään.
Kierrä oikealle Kiertää valokuvaa 90
astetta myötäpäivään.
Valokuvien toistotoimintoja
Painikkeet
Toiminnot
x
RETURN
Pysäyttää diaesityksen.
X
Keskeyttää diaesityksen.
./>
</,
Näyttää edellisen tai
seuraavan valokuvan.
DISPLAY
Näyttää tiedoston tiedot.
Toisto
Toiminnot
b
• Jos yrität toistaa seuraavia valokuvatiedostoja,
-merkki tulee näkyviin eikä niitä voi toistaa.
– valokuvatiedostot, joiden koko on yli
8 192 kuvapistettä (leveys tai korkeus)
– valokuvatiedostot, joiden koko on alle
15 kuvapistettä (leveys tai korkeus)
– yli 32 Mt suuret valokuvatiedostot
– valokuvatiedostot, joiden kuvasuhde on
poikkeavan suuri (yli 50:1 tai 1:50)
– valokuvatiedostot, jotka ovat progressiivisessa
JPEG-muodossa
– valokuvatiedostot, joiden tunniste on ”.jpeg” tai
”.jpg” mutta jotka eivät ole JPEG-muodossa
– valokuvatiedostot, joilla on erittäin pitkä nimi
• Seuraavia valokuvatiedostoja ei voi toistaa.
– valokuvatiedostot, jotka on tallennettu BD-Rlevyille muussa kuin UDF (Universal Disk
Format) 2.6 -muodossa
– valokuvatiedostot, jotka on tallennettu BD-RElevyille muussa kuin UDF (Universal Disk
Format) 2.5 -muodossa
• Seuraavia valokuvatiedostoja tai kansioita ei voi
näyttää tiedosto- tai kansioluettelossa.
– valokuvatiedostot, joiden tunniste on muu kuin
”.jpeg” tai ”.jpg”
– valokuvatiedostot, joilla on erittäin pitkä nimi
– valokuvatiedostot, jotka ovat 5. puussa tai
alempana
– 501. tai useampia kansioita, kun yhden puun
kansioiden ja tiedostojen kokonaismäärä on
suurempi kuin 500
• Tietokoneella muokattuja valokuvatiedostoja ei
ehkä voi toistaa.
• Eräiden valokuvatiedostojen pienoiskuvia ei ehkä
voi toistaa.
• Suurten valokuvatiedostojen näyttäminen tai
diaesityksen käynnistäminen voi kestää jonkin
aikaa.
Kuvien katselu parhaalla laadulla
”PhotoTV HD” -yhteensopivaa Sony-TV:tä
käytettäessä saadaan parhaimmanlaatuiset
kuvat käyttämällä seuraavalla liitäntää ja
asetusta.
1
Liitä soitin TV:hen käyttämällä HDMIkaapelia (ei kuulu toimitukseen).
2
Valitse ”HDMI-resoluutio”-asetukseksi
”Videokuvan esitysmuoto”-kohdassa
”Automaattinen”, ”1080i” tai ”1080p”
”Videoasetukset”-valikossa (sivu 44).
3
Valitse TV:n videoasetukseksi [VIDEOA]-tila.
Lisätietoja [VIDEO-A]-tilasta on TV:n
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
39
Asetusnäyttöjen käyttö
Valitse
(Asetukset) kotivalikosta, kun
haluat muuttaa soittimen asetuksia.
1
2
Paina HOME.
3
Valitse muutettavan asetusluokan
kuvake painamalla M/m ja paina
ENTER.
(Asetukset) painamalla
Katso lisätietoja asetusvaihtoehdoista ja
asetusluokkakuvakkeista kohdasta
”Asetusluettelo” (sivu 41).
Esimerkki: Videoasetukset
Asetukset ja säädöt
4
40
Valitse
</,.
Aseta vaihtoehdot.
Asetusluettelo
Verkkopäivitys
Voit asettaa seuraavat vaihtoehdot.
Kuvake
Selite
Verkkopäivitys (sivu 41)
Päivittää soittimen ohjelmiston.
Videoasetukset (sivu 42)
Määrittää videoasetukset
liitintyyppien mukaan.
Ääniasetukset (sivu 45)
Määrittää ääniasetukset
liitintyyppien mukaan.
1
Soitin muodostaa verkkoyhteyden, ja
näyttö pyytää vahvistusta.
2
Verkkoasetukset (sivu 53)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia Internetiä ja verkkoa
varten.
Pika-asetus (sivu 55)
Suorittaa Pika-asetuksen
uudelleen perusasetusten
tekemistä varten.
Nollaus (sivu 55)
Palauttaa soittimen
tehdasasetukset.
Valitse ”OK” painamalla </, ja
paina ENTER.
Soitin aloittaa latauksen ja päivittää
sitten ohjelmiston automaattisesti.
Päivityksen valmistuttua ”FINISH”
näkyy etupaneelin näytössä 5 sekunnin
ajan, jonka jälkeen soitin sammuu
automaattisesti.
Valokuva-asetukset
(sivu 52)
Tekee valokuviin liittyvät
asetukset.
Järjestelmäasetukset
(sivu 52)
Tekee soittimeen liittyvät
asetukset.
Valitse ”Verkkopäivitys” painikkeilla
M/m ja paina ENTER.
3
Asetukset ja säädöt
BD/DVD-katseluasetukset
(sivu 50)
Tekee yksityiskohtaisia
asetuksia BD/DVD-toistoa
varten.
Voit päivittää ja parantaa soittimen
toimintoja.
Tietoja päivitystoiminnoista on seuraavalla
sivustolla:
http://support.sony-europe.com/
Käynnistä soitin painamalla [/1.
Soitin käynnistyy päivitetyllä
ohjelmistolla.
z
• Etupaneelin näytön ”VUP */9”-laskuri (”*”
osoittaa vaihetta) näyttää myös päivityksen
edistymisen.
• Voit tarkistaa nykyisen ohjelmistoversion
valitsemalla ”Järjestelmätiedot” kohdassa
”Järjestelmäasetukset” (sivu 53).
• ”Asetukset” pysyvät voimassa päivityksen
jälkeen.
• Soitin ilmoittaa uudemmista
ohjelmistopäivityksistä, jos ”Ohjelmiston
päivitysilmoitus” -asetukseksi on valittu ”Päällä”
(oletus) (sivu 53).
b
• Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia
ohjelmiston latauksen tai päivityksen aikana.
• Päivityksen aikana mitään toimenpidettä, esim.
levykelkan avaamista, ei voi suorittaa.
• Latausajat voivat vaihdella palveluntarjoajan tai
linjan tilan mukaan.
• Jos verkkoyhteyksien virheilmoituksia tulee
näkyviin, tarkista verkkoasetukset (katso
”Internet-asetukset” sivulla 53).
,jatkuu
41
Ohjelmiston päivitys päivityslevyn avulla
Voit päivittää ja parantaa soittimen
toimintoja käyttämällä Sony-jälleenmyyjän
tai paikallisen valtuutetun Sonyhuoltopalvelun toimittamaa päivityslevyä.
1
Aseta päivityslevy laitteeseen.
Näyttö pyytää vahvistusta.
2
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Ohjelmiston päivitys käynnistyy.
Päivityksen valmistuttua ”FINISH”
näkyy etupaneelin näytössä 5 sekunnin
ajan, jonka jälkeen levykelkka avautuu
automaattisesti.
3
Poista levy.
Soittimen virta katkeaa automaattisesti.
4
Käynnistä soitin painamalla [/1.
Soitin käynnistyy päivitetyllä
ohjelmistolla.
Videoasetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
TV:n tyyppi
Valitse TV:n tyyppi.
16:9
Valitse tämä, jos liitetään
laajakuvatelevisioon tai
televisioon, jossa on
laajakuvatoiminto.
4:3
Valitse tämä, jos liitetään
4:3-kuvaruutuiseen
televisioon, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
Näyttömuoto
z
• Etupaneelin näytön ”VUP */9”-laskuri (”*”
osoittaa vaihetta) näyttää myös päivityksen
edistymisen.
• Voit tarkistaa nykyisen ohjelmistoversion
valitsemalla ”Järjestelmätiedot” kohdassa
”Järjestelmäasetukset” (sivu 53).
• ”Asetukset” pysyvät voimassa päivityksen
jälkeen.
• Tietoja ohjelmiston muista päivitystavoista on
seuraavalla sivustolla. Voit kysyä ohjeita myös
lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä tai paikallisesta
valtuutetusta Sony-huoltopalvelusta.
http://support.sony-europe.com/
b
• Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana.
• Päivityksen aikana mitään toimenpidettä, esim.
levykelkan avaamista, ei voi suorittaa.
42
Valitsee näyttökokoonpanon 4:3 kuvaa
varten 16:9 laajakuvatelevisiossa.
Alkuperäinen
Valitse tämä, jos liitetään
televisioon, jossa on
laajakuvatoiminto. Näyttää
4:3 kuvan kuvasuhteessa
16:9 myös
laajakuvatelevisiossa.
Kiinteä
kuvasuhde
Muuttaa kuvakoon näytön
kokoon sopivaksi ja säilyttää
alkuperäisen kuvasuhteen.
DVD:n kuvasuhde
Valitsee näyttökokoonpanon, jolla toistetaan
16:9 kuvia 4:3 kuvaruudussa (voidaan valita,
kun ”TV:n tyyppi” -asetuksena on ”4:3” ja
”Näyttömuoto”-asetuksena on ”Kiinteä
kuvasuhde”).
Näyttää leveän kuvan, jonka
ylä- ja alapuolella on mustat
palkit.
Pan & Scan
Näyttää täyskorkean kuvan
koko näytössä reunat
leikattuina.
Valitsee videosignaalien lähdön liitintyypin
(”TV:n liitäntätapa”) ja lähdön tarkkuuden
(”HDMI-resoluutio”/
”Komponenttitarkkuus”).
1
Valitse ”Videokuvan esitysmuoto”
kohdassa ”Videoasetukset” ja paina
ENTER.
2
Valitse videosignaalien lähdön
liitintyyppi painamalla M/m ja paina
ENTER.
b
Letterbox
Jos liität HDMI OUT-liittimen ja muita
videolähtöliittimiä samalla kertaa, valitse
”Komponenttivideo”.
TV:n liitäntätapa
Pan & Scan
HDMI
Lähettää signaalit
HDMI OUT -liittimestä
alla olevan ”HDMIresoluutio”-asetuksen
mukaan.
b
Komponenttivideo
Lähettää signaalit
COMPONENT VIDEO
OUT -liittimestä alla
olevan
”Komponenttitarkkuus”
-asetuksen mukaan.
Video tai
S-video
Lähettää signaalit LINE
OUT VIDEO- tai
S VIDEO-liittimestä.
DVD-levyn mukaan voidaan ”Letterbox”
-vaihtoehto valita automaattisesti ”Pan & Scan”
-vaihtoehdon sijasta tai päinvastoin.
Elokuvamuunnostila
Asettaa videomuunnostavan HDMI OUT
-liittimen tai COMPONENT VIDEO OUT
-liittimien 480p/576p-, 720p-, 1080i- tai
1080p*-signaaleja varten.
* vain HDMI
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Soitin tunnistaa
automaattisesti, onko
materiaali videopohjaista tai
filmipohjaista, ja vaihtaa
vastaavaan muunnostapaan.
Video
Videopohjaiselle
materiaalille sopiva
muunnostapa valitaan aina
materiaalista riippumatta.
3
Asetukset ja säädöt
Letterbox
Videokuvan esitysmuoto
(Vain kun valitaan ”HDMI” tai
”Komponenttivideo”)
Valitse HDMI OUT -liittimen tai
COMPONENT VIDEO OUT -liittimien
signaalityyppi painamalla M/m ja paina
ENTER.
Jos vaihdat videolähdön tarkkuutta, kuva
näkyy valitulla tarkkuudella noin 30
sekuntia, jonka jälkeen näyttö pyytää
vahvistusta.
Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
HD-merkkivalo syttyy lähetettäessä
720p/1080i/1080p-videosignaaleja.
,jatkuu
43
b
• Jos kuva on vääristynyt tai kuvaa ei näy,
odota noin 30 sekuntia painamatta mitään
painiketta. Näyttö palaa tarkkuuden
asetusnäyttöön.
Jos valittu videolähdön tarkkuus on väärä,
kuvaruudussa ei näy kuvaa, jos painat jotain
painiketta näiden 30 sekunnin kuluessa. Jos
näin tapahtuu, paina soittimen x -painiketta
vähintään 10 sekuntia, niin videolähdön
tarkkuudeksi palautetaan alhaisin tarkkuus.
• Jos liitetään HDMI OUT -liitin ja muita
videolähtöliittimiä samalla kertaa,
videosignaaleja ei ehkä lähetetä muista kuin
HDMI OUT -liittimestä, kun
”Automaattinen” tai ”1080p” on valittu.
Jos liitetään muita laitteita samaan aikaan,
palaa vaiheeseen 2 painamalla RETURN ja
muuta ”TV:n liitäntätapa” -asetus.
HDMI-resoluutio/Komponenttitarkkuus
Automaattinen Valitse normaalisti
(vain HDMI)
tämä.
Soitin lähettää
signaaleja alkaen
korkeimmasta TV:n
hyväksymästä
tarkkuudesta:
1080p > 1080i > 720p >
480p > 480i
Jos tuloksena saatava
kuvamuoto ei ole
sopiva, kokeile toista
asetusta, joka sopii
TV:lle.
44
480i/576i
Lähettää 480i/576ivideosignaaleja.
480p/576p
Lähettää 480p/576pvideosignaaleja.
720p
Lähettää 720pvideosignaaleja.
1080i
Lähettää 1080ivideosignaaleja.
1080p (vain
HDMI)
Lähettää 1080pvideosignaaleja.
BD-ROM 1080/24p -lähtö
Asettaa lähtömuodoksi 1920 × 1080p/24 Hz
-videosignaalin toistettaessa filmipohjaista
materiaalia BD-ROM-levyiltä (720p/24 Hz
tai 1080p/24 Hz).
1920 × 1080p/24 Hz -videosignaaleja
voidaan lähettää, kun kaikki seuraavat ehdot
täyttyvät.
– Liitetään 1080/24p-yhteensopiva TV
käyttämällä HDMI OUT -liitintä,
– ”Videokuvan esitysmuoto” -asetukseksi on
valittu ”HDMI” ja
– ”HDMI-resoluutio”-asetukseksi on valittu
”Automaattinen” tai ”1080p”.
24P-merkkivalo syttyy lähetettäessä 1920 ×
1080p/24 Hz -videosignaaleja.
Automaattinen Lähettää 1920 × 1080p/
24 Hz -videosignaaleja vain,
kun liitetään 1080/24pyhteensopiva TV
käyttämällä HDMI OUT
-liitintä.
Päällä
Lähettää 1920 × 1080p/
24 Hz -videosignaaleja
liitetyn TV:n tyypistä
riippumatta.
Pois
Valitse tämä, jos TV ei ole
yhteensopiva 1080/24pvideosignaalien kanssa.
b
BD-ROM-kuvaa ei näy, jos liitetty TV ei ole 1080/
24p-yhteensopiva ja ”BD-ROM 1080/24p -lähtö”
-asetukseksi on valittu ”Päällä”. Tuo tässä
tapauksessa kotivalikko näkyviin painamalla
HOME ja muuta ”BD-ROM 1080/24p -lähtö”
-asetusta.
YCbCr/RGB (HDMI)
Asettaa HDMI OUT -liittimestä lähetettävien
videosignaalien väriasetuksen. Valitse
asetus, joka vastaa liitetyn TV:n tyyppiä.
Automaattinen Tunnistaa automaattisesti
liitetyn TV:n tyypin ja
vaihtaa vastaavaan
väriasetukseen.
YCbCr (4:2:2) Lähettää YCbCr 4:2:2
-videosignaaleja.
RGB (16-235) Valitse tämä liitettäessä
laite, joka tukee vain
rajoitettua RGB-aluetta.
RGB (0-255)
Valitse tämä liitettäessä
RGB (0-255) -laitteeseen.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Aänilähdön ensisijaisuus
Valitsee äänisignaalien lähetyksen
liitintyypin.
2-kanavaiset lineaariset PCM-signaalit
lähetetään enintään 48 kHz:n taajuudella
muista kuin ensisijaisista liittimistä.
HDMI
Lähettää äänisignaalit
HDMI OUT -liittimestä.
Koaks./
optinen
Lähettää äänisignaalit
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) -liittimestä.
Monikan.
analog.
Valitse tämä liitettäessä AVvahvistin (vastaanotin)
MULTI CHANNEL
OUTPUT -liittimien kautta.
Stereo
analoginen
Lähettää äänisignaalit LINE
OUT (AUDIO L/R)
-liittimistä.
x.v-värilähtö
Valitsee, lähetetäänkö xvYCC-tietoja
liitettyyn televisioon.
Yhdistämällä xvYCC-yhteensopiva video
x.v.Colour-näyttöä tukevaan televisioon
voidaan toistaa kohteen luonnolliset värit
tarkemmin.
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Pois
Valitse tämä, jos kuva on
epävakaa tai värit näyttävät
luonnottomilta.
Taukomuoto
Asettaa kuvatilan DVD-toiston taukotilaa
varten. BD-ROM-levyillä tai AVCHDtiedostoja sisältävillä levyillä
”Taukomuoto”-asetukseksi vaihtuu
automaattisesti ”Automaattinen”.
Asetukset ja säädöt
YCbCr (4:4:4) Lähettää YCbCr 4:4:4
-videosignaaleja.
Ääniasetukset
Kaiutinasetukset
Parhaan Surround-äänen saamiseksi aseta
liitetyt kaiuttimet ja niiden etäisyys
kuuntelupisteestä.
Säädä sitten testiäänen avulla kaiuttimien
äänenvoimakkuus ja tasapaino samalle
tasolle.
Tämä asetus voidaan valita, jos ”Aänilähdön
ensisijaisuus”-vaihtoehdoksi on valittu
”Monikan. analog.”.
Kaiuttimien asettaminen
1
Valitse ”Kaiutinasetukset” kohdassa
”Ääniasetukset” ja paina ENTER.
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Dynaamiset liikkuvat kuvat
näkyvät ilman
epäterävyyttä.
Ruutu
Näyttää paikallaan pysyvät
kuvat suurella tarkkuudella.
,jatkuu
45
2
Valitse ”Koko”, ”Etäisyys” ja paina
ENTER.
3
Valitse asetuskohde painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
4
Valitse tai määritä asetus painikkeilla M/
m ja paina ENTER.
• Subwoofer
Kyllä
Valitse tämä, jos liitetään
subwoofer matalataajuisten
LFE-tehostesignaalien
toistamista varten.
Ei mit.
Valitse tämä, jos
subwooferia ei liitetä.
Koko
Valitsee kaiutinten koon.
• Etu
b
Suuri
Valitse normaalisti tämä
asento.
Pieni
Valitse tämä, jos kaiuttimet
eivät pysty toistamaan
riittävästi matalia
taajuuksia.
• Keski
Suuri
Valitse normaalisti tämä
asento.
Pieni
Valitse tämä, jos kaiutin ei
pysty toistamaan riittävästi
matalia taajuuksia.
Ei mit.
Valitse tämä, jos
keskikaiutinta ei liitetä.
• Surround
Suuri
Valitse normaalisti tämä
asento.
Pieni
Valitse tämä, jos kaiuttimet
eivät pysty toistamaan
riittävästi matalia
taajuuksia.
Ei mit.
Valitse tämä, jos Surroundkaiuttimia ei liitetä.
• Surround taka
46
Suuri
Valitse normaalisti tämä
asento.
Pieni
Valitse tämä, jos kaiuttimet
eivät pysty toistamaan
riittävästi matalia
taajuuksia.
Ei mit.
Valitse tämä, jos Surroundtakakaiuttimia ei liitetä.
• Muiden kaiutinten asetusten mukaan subwoofer
voi tuottaa liikaa ääntä.
• Toistettaessa BD- tai DVD-levyä, johon ei ole
tallennettu subwooferlähtöä, subwooferista ei
kuulu ääntä, vaikka ”Subwoofer”-asetukseksi
olisi valittu ”Kyllä”.
• Koska subwooferin käyttö on asetettu soittimen
oletusasetukseksi, ”Subwoofer”-asetukseksi ei
voi valita ”Ei mit.”, jos ”Etu”-asetukseksi on
valittu ”Pieni”.
• Jos liitetään etukaiuttimet, jotka eivät pysty
toistamaan riittävästi matalia taajuuksia eikä
subwooferia ole liitetty, valitse ”Etu”-asetukseksi
”Suuri” ja ”Subwoofer”-asetukseksi ”Ei mit.”.
Etäisyys
Asettaa kuuntelupisteen ja kaiuttimien
välisen etäisyyden.
Aseta etäisyys etukaiuttimiin kohdassa ”Etu”
ensin (A = 1,0 m – 15,0 m). Säädä sitten
arvoja kohdissa ”Keski” (keskikaiutin B),
”Surround” (Surround-kaiuttimet C),
”Surround taka” (Surround-takakaiuttimet
D) ja ”Subwoofer” (E) siten, että ne
osoittavat todellisen etäisyyden
keskikaiuttimeen, Surround-kaiuttimiin,
Surround-takakaiuttimiin ja subwooferiin.
Muuta ”Etäisyys”-asetusta aina, kun
kaiuttimia siirretään. Aloita etukaiuttimista.
Etu
Keski
Aseta tämä –1,6 metrin –
+0,6 metrin sisälle ”Etu”asetuksesta 0,2 metrin
portain. Jos esimerkiksi
”Etu”-asetukseksi on valittu
1,6 metriä, ”Keski”asetukseksi voidaan asettaa
0–2,2 metriä.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Aseta tämä –5,0 metrin –
+0,6 metrin sisälle ”Etu”asetuksesta 0,2 metrin
portain. Jos esimerkiksi
”Etu”-asetukseksi on valittu
5,0 metriä, ”Surround”asetukseksi voidaan asettaa
0–5,6 metriä.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Surround taka Aseta tämä –5,0 metrin –
+0,6 metrin sisälle ”Etu”asetuksesta 0,2 metrin
portain. Jos esimerkiksi
”Etu”-asetukseksi on valittu
5,0 metriä, ”Surround taka”asetukseksi voidaan asettaa
0–5,6 metriä.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Subwoofer
Aseta tämä –1,6 metrin –
+0,6 metrin sisälle ”Etu”asetuksesta 0,2 metrin
portain. Jos esimerkiksi
”Etu”-asetukseksi on valittu
1,6 metriä, ”Subwoofer”asetukseksi voidaan asettaa
0–2,2 metriä.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Säädä kuuntelupaikassa ”Taso”-arvoa
painamalla </M/m/,.
Testiääni kuuluu valitusta kaiuttimesta.
5
6
Paina ENTER, kun säädöt on tehty.
7
Valitse ”Testiääni” painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Valitse ”Pois” painikkeilla M/m ja paina
ENTER.
z
Jos haluat säätää tasoa ilman testiäänen kuuntelua,
valitse ”Taso” vaiheessa 2, paina ENTER, säädä
sitten tasoa painamalla M/m ja paina ENTER.
Taso
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen tasoa.
Muista valita ”Testiääni”-asetukseksi
”Päällä” säädön helpottamiseksi.
Etu
Vas.
Etu
Oik.
Säädä etukaiuttimien tasoa
(–12 dB – 0 dB, 0,5 dB:n
portain). (0 [dB])
Keski
Säädä keskikaiuttimen
tasoa (–12 dB – 0 dB,
0,5 dB:n portain). (0 [dB])
Surround
Vas.
Surround
Oik.
Säädä Surroundkaiuttimien tasoa (–12 dB
– 0 dB, 0,5 dB:n portain).
(0 [dB])
Surround taka
Vas.
Surround taka
Oik.
Säädä Surroundtakakaiuttimien tasoa
(–12 dB – 0 dB, 0,5 dB:n
portain). (0 [dB])
Subwoofer
Säädä subwooferin tasoa
(–12 dB – 0 dB, 0,5 dB:n
portain). (0 [dB])
Asetukset ja säädöt
Surround
Aseta arvoksi
1,0 – 15,0 metriä 0,2 metrin
portain.
(1,0 ~ 3,0 ~ 15,0 [m])
4
Kaiuttimen tason säätö
1
Valitse ”Kaiutinasetukset” kohdassa
”Ääniasetukset” ja paina ENTER.
2
Valitse ”Testiääni” painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
3
Valitse ”Päällä” painikkeilla M/m ja
paina ENTER.
Testiääni kuuluu jokaisesta kaiuttimesta
vuorotellen.
,jatkuu
47
Testiääni
Päällä
Pois
Soitin lähettää testiäänen
järjestyksessä MULTI
CHANNEL OUTPUT
-liittimistä kunkin
kaiuttimen äänentason
säätämistä varten. Kun jokin
”Kaiutinasetukset”kohteista valitaan, testiääni
kuuluu valitusta
kaiuttimesta.
Testiääntä ei kuulu
kaiuttimista.
Audiovaimennus
Laskee äänen lähtötasoa äänen särön
pienentämiseksi.
Päällä
Ottaa käyttöön
audiovaimennuksen.
Pois
Poistaa käytöstä
audiovaimennuksen.
b
”Audiovaimennus” ei vaikuta HDMI OUT
-liittimen ja DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) -liittimen lähtöön.
Ääni (HDMI)
Valitsee HDMI OUT -liittimen
signaalityypin.
Automaattinen Valitse normaalisti tämä.
Lähettää äänisignaalit
liitetyn HDMI-laitteen tilan
mukaan.
2-kan. PCM
Dolby Digital
Valitsee äänisignaalien lähdön toistettaessa
Dolby Digital -levyjä.
Tämä asetus vaikuttaa DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL) -liittimen lähtöön.
Sekoita PCM
Muuntaa lähdön
lineaarisiksi PCMsignaaleiksi. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei
ole sisäänrakennettua Dolby
Digital -dekooderia.
Dolby Digital
Valitse tämä liitettäessä
äänilaite, jossa on
sisäänrakennettu Dolby
Digital -dekooderi.
Yhdistää 2-kanavaisiksi
lineaarisiksi PCMsignaaleiksi ennen
lähettämistä HDMI OUT
-liittimestä.
b
Valitse ”2-kan. PCM” liitettäessä televisioon tai
AV-vahvistimeen (vastaanottimeen), joka ei tue
Dolby Digital- tai DTS-järjestelmää. Muuten
seurauksena voi olla kohinaa tai ei ääntä.
DTS
BD-ääniasetus
Valitsee, yhdistetäänkö interaktiivinen ääni
ja toissijainen ääni (kommenttiraita),
toistettaessa tällaista ääntä sisältävää BDlevyä.
Sekoita
Lähettää ääntä, joka saadaan
yhdistämällä interaktiivinen
ääni ja toissijainen ääni
ensisijaiseen ääneen.
Suora
Lähettää vain ensisijaisen
äänen.
b
PCM 96 kHz:n ja PCM 192 kHz:n äänisignaalit
lähetetään PCM 48 kHz:n äänisignaaleina, jos
”BD-ääniasetus”-vaihtoehdoksi on valittu
”Sekoita”.
48
Valitsee äänisignaalien lähdön toistettaessa
DTS-levyjä. Tämä asetus vaikuttaa
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)
-liittimen lähtöön.
Sekoita PCM
Muuntaa lähdön
lineaarisiksi PCMsignaaleiksi. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei
ole sisäänrakennettua DTSdekooderia.
DTS
Valitse tämä liitettäessä
äänilaite, jossa on
sisäänrakennettu DTSdekooderi.
b
48kHz/96kHz PCM
Valitsee DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) -liittimestä lähetettävien PCMsignaalien suurimman
näytteenottotaajuuden.
Lähettää 96 kHz
-näytteenottotaajuuden
äänisignaalit muodossa
48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit
Lähettää 96 kHz
-näytteenottotaajuuden
äänisignaalit muodossa
96 kHz/24 bit. Signaalit
lähetetään kuitenkin
muodossa 48 kHz/16 bit, jos
lähde on kopiosuojattu.
b
• Jos valitaan ”96kHz/24bit”, kun on liitetty AVvahvistin (vastaanotin), joka ei tue taajuutta
96 kHz, seurauksena voi olla ei ääntä tai
voimakas ääni.
• Valinnalla ”48kHz/96kHz PCM” ei ole
vaikutusta, jos ”Aänilähdön ensisijaisuus”
-asetukseksi on valittu ”HDMI”, ”Monikan.
analog.” tai ”Stereo analoginen”.
Sekoita
Asettaa monikanavaisen äänen
sekoitustavaksi kaksikanavaisen äänen.
Dolby
Surround
Lähettää Dolby Surround
(Pro Logic) -signaalit 2
kanavalla. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa on
Dolby Surround (Pro Logic)
-tuki.
Normaali
Lähettää äänisignaalit ilman
Dolby Surround (Pro Logic)
-tehostetta. Valitse tämä
liitettäessä äänilaite, jossa ei
ole Dolby Surround (Pro
Logic) -tukea.
Audio DRC
Valitsee dynamiikka-alueen (äänen
pakkaustason) asetuksen, toistettaessa BDtai DVD-levyä, joka on ”Audio DRC”
-yhteensopiva.
Automaattinen Suorittaa toiston levyn
määrittämällä dynamiikkaalueella (vain BD-ROM).
Muut levyt toistetaan
”Vakio”-tasolla.
Vakio
Suorittaa toiston
pakkaustasolla ”TVmuoto”–”Laaja”.
TV-muoto
Ääntä pakataan
voimakkaasti. Matalia ääniä
on helpompi kuulla.
Laaja
Pakkausta ei käytetä.
Tuloksena on dynaamisempi
ääni.
Asetukset ja säädöt
48kHz/16bit
• ”Audio DRC” vaikuttaa vain toistettaessa Dolby
Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby TrueHD
-äänisignaaleja.
• Jos ”Dolby Digital” -asetukseksi on valittu
”Dolby Digital” ”Ääniasetukset” -valikossa
(sivu 48), ”Audio DRC” ei vaikuta DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL) -liittimen
äänilähtöön. Tämä ei kuitenkaan koske seuraavia
tapauksia:
– kun ”BD-ääniasetus” vaihtoehdoksi on valittu
”Sekoita” toistettaessa BD-levyä.
– kun ”Aänilähdön ensisijaisuus” -vaihtoehdoksi
on valittu ”HDMI”, ”Monikan. analog.” tai
”Stereo analoginen”.
b
”Sekoita” ei vaikuta bittivirtaäänilähtöön
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI
OUT -liittimestä.
49
BD/DVDkatseluasetukset
4
Valitse ikärajoitus ja paina ENTER.
Mitä pienempi arvo, sitä tiukempi
rajoitus.
Jos valitset ”Valitse ikärajoitus”, voit
valita iäksi ”0”–”255” painamalla </M/
m/, ja numeropainikkeita.
• Voit peruuttaa käytönvalvontaasetuksen valitsemalla ”Ei rajoituksia”.
Oletusasetukset on alleviivattu.
BD/DVD-valikko
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levyjen oletusvalikkokielen.
Jos valitaan ”Valitse kielikoodi”, kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Katso
”Kielikoodiluettelo” (sivu 67) ja syötä
kielikoodi.
Audio
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levyjen ääniraidan oletuskielen.
Jos valitaan ”Alkuperäinen”, levyn
ensisijainen kieli valitaan.
Jos valitaan ”Valitse kielikoodi”, kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Katso
”Kielikoodiluettelo” (sivu 67) ja syötä
kielikoodi.
Tekstitys
Valitsee BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levyjen oletustekstityskielen.
Jos valitaan ”Valitse kielikoodi”, kielikoodin
syöttönäyttö avautuu. Katso
”Kielikoodiluettelo” (sivu 67) ja syötä
kielikoodi.
BD-käytönvalvonta
Eräiden BD-ROM-levyjen toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan. Kohtauksia
voidaan jättää pois tai korvata muilla
kohtauksilla.
1
50
Valitse ”BD-käytönvalvonta”
kohdassa ”BD/DVD-katseluasetukset”
ja paina ENTER.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
3
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
z
Voit vaihtaa salasanan (katso ”Salasana”
sivulla 51).
b
• Jos unohdat salasanan, nollaa soitin (sivu 55) ja
aseta uusi salasana (katso ”Salasana” sivulla 51).
• Kun toistetaan levyjä, joissa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, tällä soittimella ei voi
rajoittaa toistoa.
• Levystä riippuen sinua voidaan pyytää
vaihtamaan käytönvalvontatasoa levyn toiston
aikana. Jos näin tapahtuu, syötä salasana ja
vaihda sitten tasoa.
• Jos ”Valitse ikärajoitus” -kohdassa valitaan
”255”, käytönvalvonta-asetus peruutetaan.
DVD-käytönvalvonta
Eräiden DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
Kohtauksia voidaan jättää pois tai korvata
muilla kohtauksilla.
1
Valitse ”DVD-käytönvalvonta”
kohdassa ”BD/DVD-katseluasetukset”
ja paina ENTER.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
3
4
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Valitse taso ja paina ENTER.
Mitä pienempi arvo, sitä tiukempi
rajoitus.
• Voit peruuttaa käytönvalvontaasetuksen valitsemalla ”Ei rajoituksia”.
z
Voit vaihtaa salasanan (katso ”Salasana”
sivulla 51).
b
• Jos unohdat salasanan, nollaa soitin (sivu 55) ja
aseta uusi salasana (katso ”Salasana” sivulla 51).
• Kun toistetaan levyjä, joissa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, tällä soittimella ei voi
rajoittaa toistoa.
• Levystä riippuen sinua voidaan pyytää
vaihtamaan käytönvalvontatasoa levyn toiston
aikana. Jos näin tapahtuu, syötä salasana ja
vaihda sitten tasoa.
Käytönvalvonnan aluekoodi
1
Valitse ”Käytönvalvonnan aluekoodi”
kohdassa ”BD/DVD-katseluasetukset”
ja paina ENTER.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
3
4
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Valitse aluerajoitus ja paina ENTER.
Jos valitaan ”Valitse aluekoodi”,
aluekoodin syöttönäyttö avautuu. Katso
”Käytönvalvonta-/aluekoodi” (sivu 67)
ja syötä aluerajoituksen koodi.
z
Voit vaihtaa salasanan (katso ”Salasana”
sivulla 51).
Asettaa tai vaihtaa käytönvalvontatoiminnon
salasanan. Salasanan avulla voit asettaa BDROM- tai DVD VIDEO -levyn
toistorajoituksen. Tarvittaessa voit määrittää
eri rajoitustasot BD-ROM- ja DVD VIDEO
-levyille.
1
Valitse ”Salasana” kohdassa ”BD/
DVD-katseluasetukset” ja paina
ENTER.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
3
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Salasanan vaihtaminen
1
Syötä vaiheen 3 jälkeen uusi salasana
numeropainikkeilla.
2
Valitse ”OK” ja paina ENTER.
Asetukset ja säädöt
Eräiden BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
toistoa voidaan rajoittaa maatieteellisen
alueen mukaan. Kohtauksia voidaan jättää
pois tai korvata muilla kohtauksilla.
Salasana
Hybridilevyn toistokerros
Valitsee kerroksen ensisijaisuuden
toistettaessa hybridilevyä. Jos haluat vaihtaa
asetuksen, sammuta soitin ja käynnistä se
uudelleen.
BD
Toistaa BD-kerroksen.
DVD/CD
Toistaa DVD- tai CDkerroksen.
b
• Jos unohdat salasanan, nollaa soitin (sivu 55) ja
aseta uusi salasana (katso ”Salasana” sivulla 51).
• Kun toistetaan levyjä, joissa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, tällä soittimella ei voi
rajoittaa toistoa.
• Levystä riippuen sinua voidaan pyytää
vaihtamaan käytönvalvontatasoa levyn toiston
aikana. Jos näin tapahtuu, syötä salasana ja
vaihda sitten tasoa.
BD-Internet-yhteys
Valitsee, sallitaanko Internet-yhteydet
soitettavan BD-levyn (BDMV-tilassa)
sisällöstä. Tämän toiminnon käyttöön
tarvitaan verkkoyhteys ja asetukset (sivu 53).
Salli
Valitse normaalisti tämä.
Älä salli
Estää Internet-yhteyden.
51
Valokuva-asetukset
Oletusasetus on alleviivattu.
Diaesitysnopeus
Muuttaa diaesityksen nopeutta.
Nopea
Valokuvat vaihtuvat
nopeasti.
Norm.
Valokuvat vaihtuvat
normaalinopeudella.
Hidas
Valokuvat vaihtuvat hitaasti.
Järjestelmäasetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
OSD
Valitsee soittimen kuvaruutunäyttöjen
kielen.
Himmennin
Säätää etupaneelin näytön valaistusta.
Kirkas
Kirkas valaistus.
Tumma
Tumma valaistus.
Ei käytössä
Sammuttaa valaistuksen
toiston ajaksi. Tumma
valaistus muulloin kuin
toiston aikana.
HDMI-Ohjaus
Päällä
Sallii ”HDMI-Ohjaus”toiminnon (sivu 16) käytön.
Pois
Poistaa toiminnon käytöstä.
Valmiustila
Pikakäynnistys Lyhentää käynnistymisaikaa
valmiustilasta. Voit käyttää
soitinta nopeasti sen
käynnistämisen jälkeen.
Norm.
Oletusasetus.
b
Kun ”Valmiustila” -asetukseksi on valittu
”Pikakäynnistys”,
– virrankulutus on suurempi kuin silloin, kun
”Valmiustila”-asetuksena on ”Norm.” ja
– ilmanvaihtotuuletin voi käynnistyä ympäristön
lämpötilan mukaan.
52
Autom. näyttö
Päällä
Pois
Näyttää automaattisesti
tietoja kuvaruudussa, kun
nimikkeiden katselua,
kuvatiloja, äänisignaaleja
jne. muutetaan.
Näyttää tietoja vain, kun
painetaan DISPLAY.
Näytönsäästäjä
Päällä
Ottaa
näytönsäästäjätoiminnon
käyttöön.
Pois
Poistaa toiminnon käytöstä.
Internet-asetukset
Näitä kohteita tarvitaan muodostettaessa
Internet-yhteys verkkokaapelin kautta. Syötä
laajakaistareitittimen tai WLAN-reitittimen
(aakkosnumeeriset) arvot. Tarvittavat
asetuskohteet voivat vaihdella Internetpalveluntarjoajan tai reitittimen mukaan.
Katso lisätietoja Internet-palveluntarjoajan
tai reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.
1
Valitse ”Internet-asetukset” kohdassa
”Verkkoasetukset” ja paina ENTER.
2
Valitse ”IP-osoitteen hakeminen” ja
paina ENTER.
3
Valitse kohde ja paina ENTER.
Käytä
DHCP:tä
Valitse tämä, jos DHCP
(Dynamic Host
Configuration Protocol)
-palvelimen asetukset
ovat saatavana Internetpalveluntarjoajalta.
Soittimen tarvitsemat
verkkoasetukset
määritetään
automaattisesti.
Käytä staatt.
IP-osoit.
Aseta IP-osoite
manuaalisesti
verkkoympäristösi
mukaisesti.
Ohjelmiston päivitysilmoitus
Ilmoittaa uudemmasta ohjelmistoversiosta.
Tämän toiminnon käyttöön tarvitaan
verkkoyhteys ja asetukset (sivu 53).
Päällä
Asettaa soittimen
ilmoittamaan uudemmasta
ohjelmistoversiosta
(sivu 41).
Pois
Poistaa toiminnon käytöstä.
Järjestelmätiedot
Näyttää soittimen ohjelmistoversion tiedot ja
MAC-osoitteen.
Asetukset ja säädöt
Näytönsäästäjä tulee näkyviin, jos et käytä
soitinta yli 15 minuuttiin, kun
kuvaruutunäyttö, esimerkiksi kotivalikko,
näkyy TV:n kuvaruudussa. Näytönsäästäjä
auttaa estämään näyttölaitetta
vahingoittumasta (haamukuva).
Verkkoasetukset
• Kun valitaan ”Käytä DHCP:tä”
Jos ”DNS-palvelimen autom. haku”
-asetukseksi valitaan ”Pois”, aseta
seuraava kohde:
– DNS-palvelin (ensisijainen)/DNSpalvelin (toissijainen)
• Kun valitaan ”Käytä staatt. IP-osoit.”
Aseta seuraavat kohteet:
– IP-osoite
– Aliverkon peite
– Oletusyhdyskäytävä
– DNS-palvelin (ensisijainen)/DNSpalvelin (toissijainen)
,jatkuu
53
b
1
Valitse merkki painelemalla
numeropainiketta.
Esimerkki:
Syötä ”D” painamalla numeropainiketta
3 kerran.
Syötä ”F” painamalla numeropainiketta
3 kolme kertaa.
2
3
Paina , ja syötä seuraava merkki.
Jos ”DNS-palvelin (ensisijainen)”/“DNSpalvelin (toissijainen)”-osoitteet asetetaan
manuaalisesti, syötä ”DNS-palvelin
(ensisijainen)”-osoite. Muussa tapauksessa
”Internet-asetukset” asetetaan väärin.
4
Jos ISP:llä on määrätty
välityspalvelinasetus, valitse
”Välityspalvelinasetukset”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
”Välityspalvelinasetukset”-näyttö tulee
näkyviin.
Jos välityspalvelimella ei ole määrättyä
asetusta, siirry vaiheeseen 8.
5
Valitse ”Välityspalvelimen käyttö”
-asetukseksi ”Päällä”.
6
Valitse ”Välityspalvelin” ja ”Portti” ja
syötä asetukset.
Kun haluat syöttää välityspalvelimen,
katso ”Merkkien syöttäminen” (sivu 54).
7
8
Paina RETURN.
Valitse ”Verkon vianmääritys”
painikkeilla M/m ja paina ENTER.
9 Valitse ”Käynnistä” ja paina ENTER.
10 Tarkista, että ilmoitus
”Verkkoyhteydet toimivat.” tulee
näkyviin.
Asennus on valmis. Jos ilmoitus ei tule
näkyviin, noudata näyttöön tulevia
ilmoituksia.
Merkkien syöttäminen
Merkkien syöttönäyttö tulee näkyviin, kun
valitaan ”Välityspalvelin” kohdassa
”Välityspalvelinasetukset”.
54
Lopeta painamalla sinistä painiketta
(”Lopeta”).
Käytettävissä olevat painikkeet
Painikkeet
Tiedot
Punainen
painike
(Kirj.tyyppi)
Vaihtaa näppäimistön
aakkosten ja numeroiden
välillä.
Vihreä painike
(A/a)
Vaihtaa näppäimistön
isojen ja pienten kirjainten
välillä.
Keltainen
Näyttää
painike (Merkki) symbolinäppäimistön.
Sininen painike
(Lopeta)
Syöte lisätään ja soitin
palaa edelliseen näyttöön.
CLEAR
Poistaa valitun merkin.
(Tyhjennä/Tyhj. Jos haluat pyyhkiä pois
kaikki)
kaikki näkyvissä olevat
merkit, paina CLEARpainiketta vähintään 2
sekunnin ajan.
RETURN
(Peruuta)
Palaa edelliseen näyttöön
ja peruuttaa syötön.
</M/m/,,
ENTER
• Valitse tulotoiminto
painamalla </M/m/,
ja paina ENTER.
• Syötä merkkejä
seuraavasti: 1Valitse
merkinvalintapaneeli
painamalla </M/m/,
ja paina ENTER.
2Valitse merkki
painamalla </, ja
paina ENTER.
Pika-asetus
Suorittaa Pika-asetuksen uudelleen
perusasetusten tekemistä varten.
1
Valitse ”Pika-asetus” ja paina
ENTER.
Valitse ”Käynnistä” painamalla </
, ja paina ENTER.
3
Noudata kohdan ”Vaihe 7: Pikaasetus” (sivu 28) ohjeita alkaen
vaiheesta 4.
Voit nollata soittimen asetukset tehtaan
oletusasetuksiksi valitsemalla asetusryhmän.
Kaikki ryhmän asetukset nollataan.
1
2
Valitse ”Nollaus” ja paina ENTER.
3
Valitse asetukset, joiden oletusarvot
haluat palauttaa, ja paina ENTER.
Valitse ”Palauta oletusasetukset” ja
paina ENTER.
Näyttö pyytää vahvistusta.
Voit nollata seuraavat asetukset:
– Videoasetukset
– Ääniasetukset
– BD/DVD-katseluasetukset
– Valokuva-asetukset
– Järjestelmäasetukset
– Verkkoasetukset
– Kaikki asetukset
4
Asetukset ja säädöt
2
Nollaus
Valitse ”Käynnistä” painamalla </
, ja paina ENTER.
b
Jos ”Kaikki asetukset” valitaan vaiheessa 3,
– Blu-ray Disc -merkkivalo syttyy ja sammuu
sitten, kun Pika-asetus on suoritettu.
– Kaikki kohdan
(Asetukset) asetukset
nollataan.
– ”AV-asetukset” -vaihtoehtoja, joita säädetään
painamalla OPTIONS toiston aikana (sivu 36), ei
nollata.
55
Vianmääritys
Jos soittimen käytön aikana esiintyy
seuraavia ongelmia, yritä korjata ne tämän
vianmääritysoppaan avulla, ennen kuin
pyydät korjausta. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Virta
Virta ei kytkeydy.
, Varmista, että virtajohto on liitetty
kunnolla.
, Soittimen käynnistyminen kestää jonkin
aikaa.
Ilmoitus ”Uusi ohjelmistoversio on
löytynyt verkosta. Suorita päivitys
kohdasta ”Verkkopäivitys”.” näkyy
kuvaruudussa, kun soitin käynnistetään.
, Katso ”Verkkopäivitys” (sivu 41) ja päivitä
soittimeen uudempi ohjelmistoversio.
Lisätietoja
Levy
Levyä ei voi toistaa.
, Levy on likainen.
, Levy on ylösalaisin. Käännä levy oikein
päin.
, Levy on kiero.
, Yrität toistaa levyä, joka on muodossa, jota
ei voi toistaa tällä soittimella (sivu 62).
, BD- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa
soittimen koodia.
, Soitin ei voi toistaa tallennettua levyä, jota
ei ole viimeistelty oikein (sivu 62).
56
Kuva
Katso myös ”Liitäntä HDMI-liittimeen”
(sivu 15), kun liität laitteita HDMIkaapelilla.
Ei kuvaa/kuvassa on kohinaa.
Ei kuvaa, kun kohdassa ”Videokuvan
esitysmuoto” valittu videolähdön tarkkuus
on väärä.
, Paina soittimen x-painiketta vähintään 10
sekuntia, niin videolähdön tarkkuudeksi
palautetaan alhaisin tarkkuus.
Kuva ei täytä näyttöä, vaikka kuvasuhde
on asetettu ”DVD:n kuvasuhde”
-kohdassa ”Videoasetukset”-valikossa.
, Levyn kuvasuhde on kiinteä DVD:llä
(sivu 43).
Videosignaaleja ei lähetetä muista kuin
HDMI OUT -liittimestä, kun liitetään HDMI
OUT -liitin ja muita videolähtöliittimiä
samaan aikaan.
, Valitse ”Videokuvan esitysmuoto”asetukseksi ”Komponenttivideo”
”Videoasetukset”-valikossa (sivu 43).
Kuvan tumma alue on liian tumma/kirkas
alue on liian kirkas tai epäluonnollinen.
, Valitse ”Kuvalaatutila”-asetukseksi
”Normaali” (oletus) (katso ”Videoiden
kuvan ja äänen säätäminen” sivulla 36).
Kuvaa ei lähetetä oikein.
, Tarkista ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukset ”Videoasetukset”-valikosta
(sivu 43).
, Tarkista ”BD-ROM 1080/24p -lähtö”
-asetus ”Videoasetukset”-valikosta
(sivu 44).
Ääni
Katso myös ”Liitäntä HDMI-liittimeen”
(sivu 20), kun liität laitteita HDMIkaapelilla.
Ei ääntä.
, Tarkista, että liitäntäkaapelit on kytketty
kunnolla.
, Tarkista, ovatko liitäntäkaapelit
vahingoittuneet.
, Tarkista liitäntä AV-vahvistimeen
(vastaanottimeen) (sivu 19) ja vaihda AVvahvistimen (vastaanottimen) tulovalitsin
niin, että soittimen äänisignaalit lähetetään
AV-vahvistimesta (vastaanottimesta).
, Soitin on skannaustilassa.
, Jos äänisignaalia ei tule DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT
-liittimestä, tarkista ääniasetukset (sivu 45).
Lisätietoja
, Tarkista, että liitäntäkaapelit on kytketty
kunnolla.
, Tarkista, ovatko liitäntäkaapelit
vahingoittuneet.
, Tarkista liitäntä televisioon (sivu 14) ja
aseta TV:n tulovalitsin siten, että soittimen
signaali näkyy kuvaruudussa.
, Kaksikerroksista DVD-levyä toistettaessa
kuva ja ääni voivat pysähtyä hetkeksi
kohdassa, jossa kerros vaihtuu.
Ei BD-ROM-kuvaa.
Ääntä ei lähetetä oikein.
, Tarkista ”Aänilähdön ensisijaisuus” -asetus
”Ääniasetukset”-valikosta (sivu 45).
, Tarkista kaiutinasetukset (sivu 45).
Äänenvoimakkuus on alhainen.
, Eräiden BD- tai DVD-levyjen
äänenvoimakkuus on alhainen.
, Kokeile vaihtaa ”Audio DRC” -asetukseksi
”TV-muoto” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 49).
, Valitse ”Audiovaimennus”-asetukseksi
”Pois” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 48).
HD-ääntä (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja
DTS-HD Master Audio) ei lähetetä
bittivirtana.
, Valitse ”BD-ääniasetus”-asetukseksi
”Suora” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 48).
, Tarkista, että liitetty AV-vahvistin
(vastaanotin) on yhteensopiva eri HDäänimuotojen kanssa.
,jatkuu
57
Interaktiivista ääntä ei lähetetä.
, Valitse ”BD-ääniasetus”-asetukseksi
”Sekoita” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 48).
HDMI
Ei kuvaa tai ääntä, kun liitäntä on tehty
HDMI OUT -liittimeen.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta soitin ja
käynnistä se uudelleen. 2Sammuta liitetty
laite ja käynnistä se uudelleen. 3Irrota
HDMI-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Ei kuvaa tai kuvassa on kohinaa, kun
liitäntä on tehty HDMI OUT -liittimeen.
, HDMI OUT -liitin on liitetty DVIlaitteeseen, joka ei tue
kopiosuojaustekniikkaa.
, Jos HDMI OUT -liitintä käytetään
videolähtönä, videolähdön tarkkuuden
muuttaminen voi ratkaista ongelman
(sivu 43).
Ääntä ei lähetetä HDMI OUT -liittimestä.
, HDMI OUT -liitin on liitetty DVIlaitteeseen (DVI-liittimet eivät hyväksy
äänisignaaleja).
Ääntä ei lähetetä oikein, kun liitäntä on
tehty HDMI OUT -liittimeen.
, HDMI OUT -liittimeen liitetty laite ei tue
soittimen äänimuotoa. Tarkista
ääniasetukset (sivu 45).
”HDMI-Ohjaus”-toiminto ei toimi
(BRAVIA Sync).
, Varmista, että liitetyn laitteen virtajohto on
liitetty kunnolla.
, Jos HDMI-merkkivaloa ei näy etupaneelin
näytössä, tarkista HDMI-liitäntä (sivu 15,
20).
, Valitse ”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi
”Päällä” (sivu 52).
, Varmista, että liitetty laite on yhteensopiva
”HDMI-Ohjaus”-toiminnon kanssa. Katso
lisätietoja laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
, Tarkista liitetyn laitteen ”HDMI-Ohjaus”toiminnon asetus. Katso lisätietoja laitteen
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
, Jos HDMI-liitäntää muutetaan, sammuta
soitin ja käynnistä se uudelleen.
, Jos tapahtuu sähkökatkos, valitse ”HDMIOhjaus”-asetukseksi ”Pois” ja valitse sitten
”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi ”Päällä”
(sivu 52).
, Lisätietoja ”HDMI-Ohjaus”-toiminnosta
on kohdassa ”Tietoja BRAVIA Sync
-ominaisuuksista (vain HDMI liitännät)”
(sivu 16).
, Jos liität soittimen televisioon AVvahvistimen (vastaanottimen) kautta, joka
ei ole yhteensopiva ”HDMI-Ohjaus”toiminnon kanssa, et ehkä voi ohjata TV:tä
soittimesta.
Ulkoinen muisti (paikallinen
tallennusväline)
Ulkoista muistia ei tunnisteta.
Kuvaruudussa näkyvä kieli vaihtuu
automaattisesti, kun liitäntä on tehty
HDMI OUT -liittimeen.
, Jos ”HDMI-Ohjaus”-asetukseksi on valittu
”Päällä” (sivu 52), näyttökieli vaihtuu
automaattisesti liitetyn TV:n kieliasetuksen
mukaan (jos TV:n asetusta vaihdetaan jne.).
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta soitin.
2Kohdista EXT-paikan V-merkki
ulkoisen muistin V-merkin kanssa ja aseta
ulkoinen muisti (sivu 24). 3Käynnistä
soitin. 4Tarkista, että EXT-merkkivalo
syttyy etupaneelin näytössä.
BD-ROM-levyn lisäsisältöä tai muita
tietoja ei voi toistaa.
, Kokeile seuraavaa: 1Poista levy.
2Sammuta soitin. 3Irrota ulkoinen muisti
ja aseta se uudelleen (sivu 24). 4Käynnistä
soitin. 5Tarkista, että EXT-merkkivalo
syttyy etupaneelin näytössä. 6Aseta BDROM, jossa on BonusView/BD-Live.
58
Kuvaruutuun tulee ilmoitus siitä, ettei
paikallisessa tallennusvälineessä ole
tarpeeksi tilaa.
, Poista tarpeettomat tiedot ulkoisesta
muistista (sivu 34).
Käyttö
Kaukosäädin ei toimi.
, Kaukosäätimen paristot ovat heikot
(sivu 27).
, Kaukosäädin on liian kaukana soittimesta.
, Kaukosäädintä ei ole suunnattu soittimen
kaukosäätimen vastaanottimeen.
Levykelkka ei aukea ja etupaneelin
näytössä näkyy ”LOCKED” tai ”TLK ON”.
, Jos ”LOCKED” näkyy, soitin on lukittu.
Voit peruuttaa lapsilukon pitämällä
soittimen X-painikkeen painettuna, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”UNLOCK”
(sivu 10).
, Jos ”TLK ON” tulee näkyviin, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltopalveluun.
Levykelkka ei aukea eikä levyä voi poistaa
vaikka painettaisiin A.
Levyn toisto ei ala alusta.
Soitin ei tottele mitään painiketta.
, Toiston jatkaminen on käytössä (sivu 32).
, Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta
(sivu 3).
, Pidä soittimen [/1-painike painettuna yli
10 sekuntia, kunnes etupaneelin näytön
merkkivalot sammuvat.
Jos soitin ei vieläkään tottele mitään
painiketta, irrota virtajohto ja liitä se sitten
uudelleen.
Tiedostonimeä ei näytetä oikein.
Eräitä toimintoja, kuten Seis tai Haku ei
voi suorittaa.
, Levystä riippuen et ehkä voi suorittaa eräitä
yllä oleva toimenpiteitä. Lue levyn mukana
toimitettu käyttöopas.
Lisätietoja
, Soitin voi näyttää vain ISO 8859-1yhteensopivia merkkimuotoja. Muut
merkkimuodot voidaan näyttää eri tavalla.
, Käytetyn kirjoitusohjelmiston mukaan
syötetyt merkit voidaan näyttää eri tavalla.
, Kokeile seuraavaa: 1Sammuta soitin ja
irrota virtajohto. 2Liitä virtajohto
uudelleen samalla, kun pidät soittimen Apainikkeen painettuna. 3Pidä soittimen Apainike painettuna, kunnes kelkka aukeaa.
4Poista levy. 5Jos ”WAIT” näkyy
etupaneelin näytössä, pidä soittimen [/1painike painettuna yli 10 sekuntia, kunnes
soitin käynnistyy uudelleen.
Ääniraidan/tekstityksen kieltä tai
kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
, Yritä käyttää BD- tai DVD-levyn valikkoa
kaukosäätimen suoravalintapainikkeen
sijasta (sivu 33).
, Toistettavalla BD- tai DVD-levylle ei ole
tallennettu monikielisiä ääniraitoja/
tekstityksiä tai kuvakulmia.
, BD tai DVD kieltää ääniraidan/tekstityksen
kielen tai kuvakulman vaihtamisen.
59
Itsediagnoositoiminto
Kun itsediagnoositoiminto aktivoituu
estämään soittimen toimintahäiriön,
etupaneelin näyttöön ilmestyy virhekoodi, tai
ilmestyy koko näyttöön ilman
ilmoituksia.
Jos näin tapahtuu, tarkista seuraavat seikat.
Kun etupaneelin näytössä näkyy
virhekoodi
Virhekoodi
Korjaava toimenpide
Exxxx
SYS ERR
Ota yhteys Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sonyhuoltopalveluun ja ilmoita
virhekoodi.
FAN ERR
• Tarkista, että soittimen takana
olevia ilmanvaihtoaukkoja ei
ole tukittu.
• Estä lämmön kertyminen
soittimeen sijoittamalla se
paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto.
Jos koko näytössä näkyy vain
viestejä
Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltopalveluun.
60
ilman
Levyt, joita voidaan toistaa
Tyyppi
Levyn
logo
Tässä
oppaassa
käytetty
kuvake
Ominaisuudet
BD-ROM- ja BD-RE-/BD-R-levyt
BDMV- ja BDAV-tilassa, mukaan
lukien 8 cm:n levyt (yksi kerros) ja DLlevyt
BD
DVD VIDEO
DVD
Levyt kuten ostettavat tai vuokrattavat
elokuvat
DVD
DVD+RW-/DVD+R-levyt +VR-tilassa
tai DVD-RW-/DVD-R-levyt video- ja
VR-tilassa, mukaan lukien 8 cm:n levyt
(yksi kerros) ja DVD+R DL-/DVD-R
DL -levyt
DVD
DATA DVD
DATA DVD
CD
DATA CD
—
JPEG*-kuvatiedostoja sisältävät
DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/
DVD-R-levyt
CD
Musiikki-CD:t tai CD-R-/CD-RW-levyt
musiikki-CD-muodossa
DATA CD
JPEG*-kuvatiedostoja sisältävät CD-R-/
CD-RW-levyt
* UDF (Universal Disk Format) muotoinen JPEGmuoto.
Lisätietoja
Blu-ray Disc
Huomautuksia BD-ROMyhteensopivuudesta
Koska Blu-ray Disc -määritykset ovat uusia
ja kehittyviä, eräitä levyjä ei ehkä voi toistaa
levy tyypin ja version mukaan.
Äänilähtö vaihtelee lähteen, liitetyn
lähtöliittimen ja valittujen ääniasetusten
mukaan. Katso tarkempia tietoja sivulta 65.
,jatkuu
61
Levyt, joita ei voida toistaa
b
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Huomautuksia BD-RE/BD-R-, DVD+RW/
DVD+R-, DVD-RW/DVD-R- ja CD-R/CDRW-levyistä
Joitakin BD-RE/BD-R-, DVD+RW/DVD+R-,
DVD-RW/DVD-R- tai CD-R/CD-RW-levyjä ei
voi toistaa tällä soittimella levyn
tallennuslaadusta tai fyysisestä kunnosta tai
tallennuslaitteen ja kirjoitusohjelmiston
ominaisuuksista johtuen.
CD- tai DVD-levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole
viimeistelty oikein. Katso lisätietoja
tallennuslaitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista. Huomaa, että jotkut
toistotoiminnot eivät välttämättä toimi tietyillä
DVD+RW/DVD+R-levyillä, vaikka ne olisi
viimeistelty oikein. Katsele tällaisissa tapauksissa
levyä käyttäen normaalia toistoa.
• Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä
levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä
niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.
• DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
• Huomautus kaksikerroksisista DVDlevyistä
Toistettava kuva ja ääni voi pysähtyä hetkeksi,
kun kerros vaihtuu.
• Huomautus 8 cm:n BD-RE- /8 cm:n BD-Rlevyistä
Eräitä 8 cm:n BD-RE- /8 cm:n BD-R-levyjä ei voi
toistaa tällä soittimella.
• Huomautus BD-RE/BD-R-levyistä
Tämä soitin tukee version 2.1 BD-RE- ja
version 1.1 sekä 1.2 BD-R-levyjä mukaan lukien
orgaaninen pigmenttityyppi BD-R (LTH-tyyppi).
• Huomautus DTS 5.1 MUSIC DISC
Tällä soittimella voidaan soittaa DTS 5.1 MUSIC
DISC. Äänisignaalit lähetetään muodoissa, jotka
on määritetty ”Äänilähtösignaalit”-taulukossa
sivulla 65.
Kasetissa olevat BD-levyt
DVD-RAM-levyt
HD DVD -levyt
DivX-levyt
DVD Audio -levyt
PHOTO CD -levyt
CD-Extra-levyjen dataosa
VCD-/Super VCD -levyt
Super Audio CD -levyjen HD-kerros
Ääniaineistopuoli DualDisc-levyillä
BD-ROM-/DVD VIDEO -levyt, joilla on
eri aluekoodi (sivu 62).
Huomautuksia BD-/DVD-levyjen
toistotoiminnoista
Ohjelmistovalmistajat ovat voineet
tarkoituksella ohjelmoida joitain BD-/DVDlevyjen toistotoimintoja. Koska tämä soitin
toistaa BD-/DVD-levyjä
ohjelmistovalmistajien suunnitteleman
levysisällön mukaan, eräät toistotoiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä. Lue BD-/
DVD-levyjen mukana toimitetut
käyttöohjeet.
Aluekoodi (vain BD-ROM/DVD VIDEO)
Soittimessa on aluekoodi, joka on painettu
yksikön taakse, ja se toistaa vain BD-ROM-/
DVD VIDEO -levyjä (vain toisto), joissa on
samat aluekoodit. Tällä järjestelmällä
suojataan tekijänoikeuksia.
Tällä soittimella voidaan toistaa myös DVD
VIDEO -levyjä, joissa on merkintä ALL .
BD-ROM-/DVD VIDEO levyn mukaan
mitään aluekoodia ei näytetä, vaikka
aluerajoitukset estävät BD-ROM-/DVD
VIDEO -levyn toistamisen.
Aluekoodi
62
Tietoja AVCHD-muodossa tallennettujen
levyjen toistosta
Tämä soitin toistaa AVCHD-muotoisia
levyjä.
TM
Mikä AVCHD-muoto on?
Lisätietoja
AVCHD-muoto on digitaalisen videokameran
teräväpiirtomuoto, jolla tallennetaan SD(tavallisia) tai HD (teräväpiirto) -signaaleja joko
1080i-määrityksen*1 tai 720p-määrityksen*2
mukaisesti DVD-levylle käyttäen tehokasta tietojen
pakkauskoodaustekniikkaa. MPEG-4 AVC/H.264muoto pakkaa videotietoja, ja Dolby Digital- tai
lineaarinen PCM-järjestelmä pakkaa äänitietoja.
MPEG-4 AVC/H.264-muoto pystyy pakkaamaan
kuvia tehokkaammin kuin perinteinen
kuvanpakkausmuoto. MPEG-4 AVC/H.264muodon avulla voidaan tallentaa digitaalisella
videokameralla kuvattua teräväpiirtoista (HD)
videosignaalia DVD-levyille samalla tavalla kuin
tavallista (SD) televisiosignaalia.
*1
Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 1080
tehollista skannausjuovaa ja
lomitusjärjestelmää.
*2 Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 720 tehollista
skannausjuovaa ja progressiivista järjestelmää.
b
• Eräitä AVCHD-muotoisia levyjä ei välttämättä
voi toistaa tallennusolosuhteen mukaan.
• AVCHD-muotoista levyä ei voi toistaa, jos sitä ei
ole viimeistelty oikein.
63
Videolähdön tarkkuus
Lähdön tarkkuus vaihtelee ”Videoasetukset”-valikon ”Videokuvan esitysmuoto” -asetuksen
mukaan (sivu 42).
Kun ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukseksi on valittu ”HDMI”
Tarkkuusasetus
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
-liitin
COMPONENT
VIDEO -liitin
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
1080i
480i/576i
ei kuvaa
1080p
HDMI OUT
-liitin
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
-liitin
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
ei kuvaa
1080p
ei
valittavissa
ei
valittavissa
ei
valittavissa
* DVD-levyjen suojattu sisältö lähetetään
tarkkuudella 480p/576p. BD-levyjen suojattu
sisältö lähetetään tarkkuudella 576p.
Kun ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukseksi on valittu ”Video tai S-video”
480i/576i-videosignaalit lähetetään LINE
OUT VIDEO/S VIDEO- tai COMPONENT
VIDEO -liittimestä, ja 480p/576p-videosignaalit lähetetään HDMI OUT -liittimestä.
64
Kun ”Videokuvan esitysmuoto”
-asetukseksi on valittu
”Komponenttivideo”
COMPONENT
VIDEO -liitin
HDMI OUT
-liitin
Äänilähtösignaalit
Äänilähtö vaihtelee seuraavasti lähteen, lähtöliittimen ja valittujen asetusten mukaan.
Liittimet/
asetukset*1
Levy/lähde
BD
CD
Automaatti- 2-kan.
nen*3
PCM*3
DIGITAL OUT (OPTICAL/ MULTI
COAXIAL) -liittimet *2
CHANNEL
OUTPUT
Bittivirta*4 PCM
-liittimet*2
LINE OUT
(AUDIO
L/R)
-liittimet
LPCM 2ch
LPCM
2-kan.
LPCM
2-kan.
LPCM 2-kan.
LPCM
2-kan.
2-kan.
2-kan.
LPCM 5.1ch
LPCM
5.1-kan.
LPCM
2-kan.
LPCM 2-kan.
LPCM
2-kan.
5.1-kan.
2-kan.
LPCM 7.1ch
LPCM
7.1-kan.
LPCM
2-kan.
LPCM 2-kan.
LPCM
2-kan.
7.1-kan.
2-kan.
Dolby Digital
LPCM
5.1-kan.*5
LPCM
2-kan.
Dolby Digital/
LPCM
LPCM
2-kan.
2-kan.*6
5.1-kan.
2-kan.
Dolby Digital
Plus
LPCM
7.1-kan.*5
LPCM
2-kan.
Dolby Digital/
LPCM
LPCM
2-kan.
2-kan.*6
7.1-kan.
2-kan.
Dolby TrueHD
LPCM
7.1-kan.*5
LPCM
2-kan.
Dolby Digital/
LPCM
LPCM
2-kan.
2-kan.*6
7.1-kan.
2-kan.
DTS
LPCM
5.1-kan.*5
LPCM
2-kan.
DTS/LPCM
2-kan.*6
LPCM
2-kan.
5.1-kan.
2-kan.
DTS-HD High
Resolution
Audio
LPCM
7.1-kan.*5
LPCM
2-kan.
DTS/LPCM
2-kan.*6
LPCM
2-kan.
7.1-kan.
2-kan.
DTS-HD
LPCM
Master Audio 7.1-kan.*5
LPCM
2-kan.
DTS/LPCM
2-kan.*6
LPCM
2-kan.
7.1-kan.
2-kan.
LPCM
LPCM
2-kan.
LPCM
2-kan.
LPCM 2-kan. LPCM
2-kan.
2-kan.
2-kan.
Dolby Digital
Dolby Digital LPCM
2-kan.
Dolby Digital LPCM
2-kan.
5.1-kan.
2-kan.
DTS
DTS
LPCM
2-kan.
DTS
LPCM
2-kan.
5.1-kan.
2-kan.
MPEG
LPCM
2-kan.
LPCM
2-kan.
LPCM 2-kan. LPCM
2-kan.
2-kan.
2-kan.
LPCM
LPCM
2-kan.
LPCM
LPCM 2-kan. 2-kan.
2-kan.
2-kan.
DTS
LPCM
2-kan.
DTS
5.1-kan.
2-kan.
LPCM
DTS 5.1 MUSIC DISC
*1
Analoginen
HDMI OUT -liitin*2
Jos ”Aänilähdön ensisijaisuus” -asetukseksi on
valittu ”Stereo analoginen”, LPCM 2-kan.
signaalit lähetetään kummastakin liittimestä.
*2 Jos ”Aänilähdön ensisijaisuus” asetukseksi on
valittu ”HDMI”, ”Koaks./optinen” tai
”Monikan. analog.”, LPCM 2-kan. -signaalit
lähetetään muista kuin valitusta liittimestä.
LPCM
2-kan.
Lisätietoja
DVD
Digitaalinen
*3
Automaattinen: jos ”Ääni (HDMI)” -asetukseksi
on valittu ”Automaattinen” ”Ääniasetukset”valikossa (sivu 48).
2-kan. PCM: jos ”Ääni (HDMI)” -asetukseksi on
valittu ”2-kan. PCM” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 48).
*4 Bittivirta: jos ”Dolby Digital” -asetukseksi on
valittu ”Dolby Digital” tai ”DTS”-asetukseksi
on valittu ”DTS” ”Ääniasetukset”-valikossa
(sivu 45).
,jatkuu
65
*5
Jos ”BD-ääniasetus”-asetukseksi on valittu
”Suora”, lähteen tallentama ääni lähetetään
bittivirtana. Tämä ääni voidaan kuitenkin
lähettää seuraavasti AV-vahvistimen
(vastaanottimen) tukemien äänimuotojen
mukaan.
– Jos AV-vahvistin (vastaanotin) ei tue HD
Audio -muotoa (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja
DTS-HD Master Audio) mutta tukee
monikanavaista LPCM-muotoa, lähetetään
enintään LPCM 7.1-kan. -signaaleja.
– Jos AV-vahvistin (vastaanotin) ei tue HD
Audio- tai monikanavaista LPCM-muotoa
mutta tukee Dolby Digital-/DTS-muotoa,
lähetetään Dolby Digital- tai DTS-bittivirtaa.
– Jos AV-vahvistin (vastaanotin) ei tue HD
Audio-, monikanavaista LPCM- tai Dolby
Digital-/DTS-muotoa, lähetetään LPCM
2-kan. -signaaleja.
*6 Äänisignaalit, joissa on 2 kanavaa tai
vähemmän, lähetetään LPCM 2-kan.
-signaaleina.
b
Kun lähetetään 480i/576i- tai 480p/576pvideosignaaleja HDMI OUT -liittimestä, Dolby
TrueHD ja DTS-HD Master Audio lähetetään
LPCM-, Dolby Digital- tai DTSbittivirtasignaaleina, vaikka ”BD-ääniasetus”
-asetukseksi olisi valittu ”Suora” ”Ääniasetukset”valikossa (sivu 48).
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Laser: Puolijohdelaser
Tulot ja lähdöt
(Liittimen nimi:
Liitintyyppi/lähtötaso/kuormaimpedanssi)
LINE OUT AUDIO L/R:
Phono-liitin/2 Vrms/10 kilohmia
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optinen lähtöliitin/–18 dBm
(aallonpituus 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono-liitin/0,5 Vp-p/75 ohmia
MULTI CHANNEL OUTPUT:
Phono-liitin/2 Vrms/10 kilohmia
HDMI OUT:
19-napainen HDMI-vakioliitin
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-liitin/Y: 1,0 Vp-p/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohmia
LINE OUT VIDEO:
Phono-liitin/1,0 Vp-p/75 ohmia
LINE OUT S VIDEO:
4-napainen mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p/75 ohmia
LAN (100):
100BASE-TX-liitin
EXT:
Ulkoinen muistipaikka (ulkoisen muistin
liittämistä varten)
DC-lähtö: 5 V maks. 500 mA
Yleiset
Tehovaatimukset:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus:
28 W
Mitat (noin):
430 mm × 220 mm × 70 mm
(leveys/syvyys/korkeus) ml. ulkonevat osat
Paino (noin):
3,3 kg
Käyttölämpötila:
5–35 ºC
Käyttökosteus:
25–80 %
Toimitukseen kuuluvat varusteet
Katso sivu 13.
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin
ilman eri ilmoitusta.
66
Kielikoodiluettelo
Katso tarkempia tietoja sivulta 50.
Kielten oikeinkirjoitukset noudattavat standardia ISO 639: 1988 (E/F).
Numero, kieli (BD-kielikoodi/DVD-kielikoodi)
Lisätietoja
ei määritetty
Käytönvalvonta-/aluekoodi
Katso tarkempia tietoja sivulta 50.
Numero, alue (koodi)
2044, Argentiina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Itävalta (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brasilia (br)
2079, Kanada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, Kiina (cn)
2093, Kolumbia (co)
2115, Tanska (dk)
2165, Suomi (fi)
2174, Ranska (fr)
2109, Saksa (de)
2200, Kreikka (gr)
2219, Hongkong (hk)
2248, Intia (in)
2238, Indonesia (id)
2239, Irlanti (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japani (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malesia (my)
2362, Meksiko (mx)
2376, Alankomaat (nl)
2390, Uusi-Seelanti (nz)
2379, Norja (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filippiinit (ph)
2428, Puola (pl)
2436, Portugali (pt)
2489, Venäjä (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Espanja (es)
2499, Ruotsi (se)
2086, Sveitsi (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thaimaa (th)
2184, Iso-Britannia (gb)
67
BD-RE (sivu 61)
Sanasto
AACS
”Advanced Access Content System” on
määritys, jolla hallitaan esitallennettujen ja
tallennettujen optisten tallennusvälineiden
seuraavaan sukupolveen tallennettua
digitaalista viihdesisältöä. Määrityksen
avulla kuluttajat voivat nauttia digitaalisesta
viihdesisällöstä mukaan lukien
teräväpiirtosisältö.
AVCHD (sivu 63)
AVCHD-muoto on digitaalisen
videokameran teräväpiirtomuoto, jolla
tallennetaan SD- (tavallista) tai HD
(teräväpiirto) -signaaleja joko 1080imäärityksen *1 tai 720p-määrityksen*2
mukaisesti DVD-levylle käyttäen tehokasta
tietojen pakkauskoodaustekniikkaa. MPEG4 AVC/H.264-muoto pakkaa videotietoja, ja
Dolby Digital- tai lineaarinen PCMjärjestelmä pakkaa äänitietoja. MPEG-4
AVC/H.264-muoto pystyy pakkaamaan
kuvia tehokkaammin kuin perinteinen
kuvanpakkausmuoto. MPEG-4 AVC/H.264muodon avulla voidaan tallentaa
digitaalisella videokameralla kuvattua
teräväpiirtoista (HD) videosignaalia DVDlevyille samalla tavalla kuin tavallista (SD)
televisiosignaalia.
*1
Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 1080
tehollista skannausjuovaa ja
lomitusjärjestelmää.
*2 Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 720 tehollista
skannausjuovaa ja progressiivista järjestelmää.
BD-J-sovellus
BD-ROM-muoto tukee Javaa interaktiivisia
toimintoja varten.
”BD-J” antaa sisällöntarjoajille lähes
rajoittamattomat toiminnot luotaessa
interaktiivisia BD-ROM-nimikkeitä.
BD-R (sivu 61)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) on
tallentava, kertakirjoittuva Blu-ray Disc,
josta on saatavana samat kapasiteetit kuin
BD-levyistä jäljempänä. Koska sisältö
voidaan tallentaa mutta ei korvata, BD-Rlevyä voidaan käyttää arvokkaiden tietojen
arkistointiin ja videomateriaalin jakeluun.
68
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) on
tallentava, päällekirjoitettava Blu-ray Disc,
josta on saatavana samat kapasiteetit kuin
BD-levyistä jäljempänä.
Päällekirjoitusominaisuus mahdollistaa
kattavat muokkaus- ja ajansiirtosovellukset.
BD-ROM (sivu 61)
BD-ROM-levyt (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) ovat kaupallisesti tuotettuja levyjä,
joista on saatavana samat kapasiteetit kuin
BD-levyistä jäljempänä. Perinteisten
elokuva- ja videosisältöjen lisäksi näillä
levyillä on lisäominaisuuksia, kuten
interaktiivinen sisältö, valikoiden käyttö
avattavien valikoiden kautta, tekstitysnäytön
valinta ja diaesitys. Vaikka BD-ROM voi
sisältää minkä tahansa muotoisia tietoja,
useimmat BD-ROM-levyt sisältävät
teräväpiirtomuodossa olevia elokuvia
toistettaviksi Blu-ray Disc/DVD-soittimissa.
Blu-ray Disc (BD) (sivu 61)
Levymuoto, joka kehitettiin
teräväpiirtovideon (HD) tallentamista/
toistamista (teräväpiirto-TV:t jne.) ja suurten
tietomäärien tallentamista varten.
Yksikerroksiselle Blu-ray Disc mahtuu
25 Gt, kaksikerroksiselle 50 Gt tietoa.
Dolby Digital Plus (sivu 65)
Dolby Digitalin laajennukseksi suunniteltu
äänikoodaustekniikka tukee monikanavaista
7.1-Surround-ääntä.
Dolby TrueHD (sivu 65)
Dolby TrueHD on häviötön
koodaustekniikka, joka tukee jopa 8:aa
monikanavaisen Surround-äänen kanavaa
seuraavan sukupolven optisilla levyillä.
Toistettava ääni on joka bitiltään identtinen
alkuperäisen lähteen kanssa.
DTS-HD High Resolution Audio (sivu 65)
Kehitetty DTS Digital Surround -muodon
laajennukseksi. Se tukee enintään 96 kHz:n
näytteenottotaajuutta ja 7.1monikanavaääntä.
DTS-HD High Resolution Audion suurin
siirtonopeus on 6 Mb/s häviöllisellä
pakkauksella (Häviöllinen).
DTS-HD Master Audio (sivu 65)
24p True Cinema (sivu 44)
DTS-HD Master Audion suurin siirtonopeus
on 24,5 Mb/s ja se käyttää häviötöntä
pakkausta (Häviötön). Sen suurin
näytteenottotaajuus on 192 kHz ja kanavien
enimmäismäärä on 7.1.
Filmikameralla kuvatuissa elokuvissa on 24
ruutua sekunnissa.
Koska perinteiset televisiot (sekä kuvaputkiettä litteät televisiot) näyttävät ruutuja joko
1/60 tai 1/50 sekunnin välein, nämä 24 ruutua
eivät tule näkyviin tasaisella nopeudella.
Jos soitin liitetään 24p-ominaisuuksin
varustettuun televisioon, se näyttää ruudut
1/24 sekunnin välein – sama väli kuin alun
perin filmikameralla kuvattaessa – ja toistaa
näin alkuperäisen kuvan uskollisesti.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (sivu 15)
Lisätietoja
HDMI on rajapinta, joka tukee sekä kuvaa
että ääntä yhdessä digitaaliliitännässä.
HDMI-liitäntä siirtää tavallisia ja
teräväpiirtovideosignaaleja ja
monikanavaisia äänisignaaleita AVlaitteisiin, kuten HDMI-liitännällä
varustettuihin televisioihin, digitaalisessa
muodossa ilman laadun huonontumista.
HDMI-määritys tukee HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection)
-kopiosuojaustekniikkaa digitaalisessa
HDMI-viihdesisällössä.
LTH (Low to High (matalasta korkeaan))
(sivu 62)
LTH on tallennusjärjestelmä, joka tukee
orgaanista pigmenttityyppiä BD-R.
PhotoTV HD (sivu 39)
”PhotoTV HD” sallii erittäin tarkat kuvat
sekä hienojen kuvioiden ja värien
valokuvamaisen ilmaisun. Liittämällä Sonyn
”PhotoTV HD” -yhteensopivia laitteita
HDMI-kaapelilla voidaan valokuvia katsella
hämmästyttävällä Full HD -laadulla.
Esimerkiksi ihon, kukkien ja aaltojen herkkä
rakenne voidaan nyt näyttää suuressa
kuvaruudussa valokuvalaatuisina.
Avattava valikko (sivu 33)
BD-ROM-levyjen tehostettu
valikkotoiminto. Avattava valikko tulee
näkyviin, kun toiston aikana painetaan POP
UP/MENU, ja sitä voidaan käyttää toiston
ollessa käynnissä.
x.v.Colour (sivu 45)
x.v.Colour on Sonyn ehdottaman xvYCCstandardin tuttu termi.
xvYCC on videon väritilan kansainvälinen
standardi.
Tämä standardi voi ilmaista laajemman
värialueen kuin nykyään käytetty
lähetysstandardi.
69
Hakemisto
Lainausmerkeissä olevat
sanat näkyvät
ruutunäytöissä.
Numerot
24p True Cinema 69
A
AACS 68
Aluekoodi 62
ANGLE 8
”Asetukset” 40
AUDIO 8
”Audioasetukset” 37
”AV-asetukset” 36
AVCHD 63, 68
”Aänilähdön ensisijaisuus”
45
B
”BD/DVDkatseluasetukset” 50
BD-Live 24, 34
BD-R 61, 68
BD-RE 61, 68
”BD-tiedot” 34, 59
Bittivirta 65
Blu-ray Disc 61, 68
BonusView 34
BRAVIA Sync 16, 58
C
CD 61
D
Diaesitys 38
DISPLAY 8
Dolby Digital 21, 48
Dolby Digital Plus 65, 68
Dolby TrueHD 65, 68
DTS 21, 48
DTS-HD 65, 68
DVD 61
E
O
Etupaneelin näyttö 11
Ohjelmistopäivitys 25, 41,
53
OPTIONS 9, 33, 37, 39
”OSD” 52
H
Hakeminen 34, 35
HDMI 15, 20, 29, 43, 45,
48, 58, 69
”HDMI-Ohjaus” 16, 32,
52, 58
”Himmennin” 52
HOME 9
I
Itsediagnoositoiminto 60
J
Jakso 35
Jatka 9, 32, 38
”Järjestelmäasetukset” 52
Järjestelmän sammutus 16
K
Paikallinen tallennusväline
24, 34, 58
Paristot 27
PhotoTV HD 39, 69
Pika-asetus 28, 55
”Pikakäynnistys” 52
POP UP/MENU 9, 33
Päivitä 25, 41
S
SCENE SEARCH 9
Soittimen nollaus 55
SUBTITLE 8
Syötä merkkejä 54
T
”Kaiutinasetukset” 45
Kaukosäädin 8, 27, 28
Kielen seuranta 16
Kotivalikko 37, 38, 40
Käytönvalvonta 32, 50
THEATRE 8, 16
TOP MENU 9
”TV:n tyyppi” 42
L
Ulkoinen muisti 24, 34, 58
Lapsilukko 10, 59
Levyn lukitus 32
Levyn tiedot 35
Levyt, joita voidaan toistaa
61
Liittäminen
AV-vahvistin
(vastaanotin) 19
TV 14
LTH 69
M
MULTI CHANNEL
OUTPUT 22, 45
”Musiikki” 37
U
V
”Valmiustila” 52
”Valokuva” 38
”Valokuva-asetukset” 52
”Verkkoasetukset” 53
”Verkkopäivitys” 25, 41
”Verkon vianmääritys” 54
Vianmääritys 56
”Video” 31
”Videoasetukset” 36, 42
Videolähdön tarkkuus 64
Väripainikkeet 9
X
x.v.Colour 45, 69
N
Nimike 35
”Nollaus” 55
70
P
Y
Yhden painikkeen toisto
16, 32
Ä
”Ääniasetukset” 45
Äänilähtösignaalit 65
71
Download PDF

advertising