Sony | ZS-PE60 | Sony ZS-PE60 CD-soitin Käyttöohjeet

4-596-224-91(1)
Virtalähteet
Äänilevyn toistaminen
1
2
Liitä virtajohto  tai aseta kuusi LR6-paristoa (koko AA) (ei toimitettu) paristolokeroon .
Ota CD-toiminto käyttöön painamalla CD .
Liu’uta CD OPEN   -kytkintä oikealle ja
aseta levy CD-tilaan etikettipuoli eteenpäin.
Esimerkki kansiorakenteesta ja
toistojärjestyksestä
Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on
seuraava. Toistojärjestys voi kuitenkin poiketa levyn
alkuperäisestä järjestyksestä käytetyn
tallennusmenetelmän mukaan.
Kansio
MP3/WMA-tiedosto
Paina levyn keskiosaa varovasti, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Personal Audio System
Käyttöohjeet
Kun USB-laitetta irrotetaan, pidä   painettuna, kunnes
”no DEV” tulee näkyviin, ja sammuta sitten yksikkö tai vaihda
muuhun toimintoon etukäteen. USB-laitteen poistaminen
ilman näitä vaiheita voi vioittaa USB-laitteessa olevaa dataa
tai itse laitetta.
Esimerkki kansiorakenteesta ja
toistojärjestyksestä
Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on
seuraava. Toistojärjestys voi kuitenkin poiketa
USB-laitteen alkuperäisestä järjestyksestä käytetyn
tallennusmenetelmän mukaan.
USB-laite
 Pistorasiaan
Aseta se kunnolla AC IN ‑liittimeen.
Huomautus
Radion kuuntelu
1
2
Käynnistä radiotoiminto ja valitse FM- tai
AM-taajuusalue painelemalla painiketta
FM/AM .
Paranna vastaanottoa säätämällä antennia.
FM
Kansio
MP3/WMA-tiedosto
Vedä FM-antenni 
ulos ja säädä sen
pituus ja kulma
parasta vastaanottoa
varten.
 AC IN -liittimeen
 Virtajohto (sisältyy toimitukseen)
Etikettipuoli eteenpäin.
3
Sulje CD-osaston luukku.
Huomautuksia
Alaosa
©2016 Sony Corporation
Printed in China
ZS-PE60
Huomautuksia MP3/WMA-levyistä
Paina paristotilan kantta
alas kohdasta  ja liu’uta
sitä nuolen  suuntaan.
Paristot asetetaan eri suuntiin. Aseta ne oikeaan
suuntaan paristotilassa olevan kuvan mukaisesti.
Paina tilan luukun oikeaa yläosaa lujasti.
Levy ladataan, ja levyn tiedot ilmestyvät
näyttöön.
Huomautuksia
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä
saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon vaaran pienentämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoa sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tms. Älä altista laitetta avotulelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä
esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa
palo- tai sähköiskuvaaran.
Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla
verkkopistoke, kytke laite pistorasiaan, johon pääsee
helposti käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin
epänormaalia, irrota välittömästi verkkopistoke
pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan (verkkovirtaan),
laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laitteesta
olisi katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine voi
aiheuttaa huonokuuloisuutta.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna)
pitkäksi ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos sitä käytetään
väärin. Älä lataa, pura tai hävitä polttamalla.
Arvokilpi on ulkopohjassa.
VARO
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen, syntyy
räjähdysvaara. Korvaa paristo ainoastaan
samanlaisella tai vastaavalla paristolla.
Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen
kanssa voi vahingoittaa silmiä.
Koska CD-soitinosassa käytettävä laser on
haitallinen silmille, älä yritä avata koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
VARO
SÄHKÖISKUN VAARA.
EI SAA AVATA.
Eurooppa
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat vain EU:n direktiivejä
noudattaviin maihin myytäviä laitteita
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin
puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japani. Tämän tuotteen Euroopan
Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta
koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle
edustajalle, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt
pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai
huolto dokumenteissa mainituille edustajille.
Käytöstä poistettujen paristojen ja
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävitys
(koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä).
Tämä symboli laitteessa, paristossa tai
pakkauksessa tarkoittaa, ettei laitetta ja
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat
symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005
% elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että nämä laitteet ja paristot poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, autat estämään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita näiden tuotteiden väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu paristo
käsitellään asianmukaisesti, tulee nämä tuotteet
viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo poistetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
kierrätyksestä huolehtivaan vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote tai paristo on ostettu.
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi
seuraaviin tarkoituksiin:
 musiikkilähteiden toistaminen levyiltä tai
USB-laitteista
 radioasemien kuunteleminen
 äänen kuunteleminen liitetystä valinnaisesta
laitteesta
Kun säädät FM-antennia , pidä
kiinni sen alaosasta. Antenni voi
vaurioitua, jos liikutat sitä pitämällä
kiinni yläosasta ja käyttämällä liikaa
voimaa.
Kun FM-antennia  säädetään kiertämällä kuten alla,
älä kierrä antennia enää, kun se on osunut yksikön
ulkonevaan osaan. Muuten antenni saattaa vaurioitua.
Aseta aina pariston
-puoli ensin.
 Kun yksikköä käytetään paristoilla ja paristojen varaus laskee tietylle tasolle, OPR/BATT  ‑ilmaisin himmenee tai yksikön virta
voi katketa toiston aikana. Jos näin tapahtuu, vaihda kaikki paristot uusiin. Kun OPR/BATT  -merkkivalo himmenee, voit jatkaa
radio- ja AUDIO IN -toimintojen käyttämistä jonkin aikaa, mutta et voi enää käyttää CD- tai USB-toimintoja. Ennen paristojen
vaihtamista muista poistaa CD-levy ja kytkeä kaikki USB-laitteet tai valinnaiset komponentit irti yksiköstä ja laittaa FM-antenni 
alkuperäiseen asentoonsa, jos se on vedetty ulos.
 Jos haluat käyttää yksikköä paristovirralla, irrota virtajohto  pistorasiasta ja yksiköstä (järjestyksessä   ).
 Yksikön muistiin tallennetut asetukset säilyvät myös silloin, kun virtajohto irrotetaan tai paristot poistetaan.
 Valmiustilassa virtajohto kytkettynä näytössä näkyy ”STANDBY”.
 Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
CD-äänilevy
(Raitojen kokonaismäärä ja kokonaistoistoaika
näkyvät vuorotellen.)
Raitojen kokonaismäärä
Virranhallintatoiminnon käyttö (vain Euroopan mallit)
Yksikössä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla yksikkö siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä äänisignaalia lähetetä.
Jos haluat kytkeä valmiustilatoiminnon päälle tai pois päältä, paina VOLUME –  samalla, kun pidät TUNE/ +
 painettuna, kun yksikkö on valmiustilassa ja virtajohto on kytketty. Automaattisen valmiustilatoiminnon
asetusta ei voi muuttaa, kun yksikkö on päällä. Aina kun painikkeita painetaan, ”STANDBY” vilkkuu 2 sekunnin ajan
ja näyttöön ilmestyy ”ON” tai ”OFF”.
Kokonaistoistoaika
Huomautuksia
MP3/WMA-levy
 Näytön sisältö alkaa vilkkua noin 2 minuuttia ennen valmiustilaan siirtymistä.
 Automaattinen valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä FM/AM-toiminnon kanssa.
 Kun levy asetetaan, yksikkö lukee kaikki levyllä olevat
tiedostot. Tämän aikana teksti ”READ” vilkkuu. Jos levyllä
on useita kansioita tai muita kuin MP3/WMA-tiedostoja,
toiston alkaminen tai seuraavan MP3/WMA-tiedoston
toiston alkaminen voi kestää pitkään.
 MP3/WMA-levyjä luotaessa muut kuin MP3/WMAtiedostot ja tarpeettomat kansiot kannattaa jättää pois.
 Toiston aikana muut kuin MP3- ja WMA-audiotiedostot
ohitetaan, vaikka niitä olisikin kansiossa.
 Tämän yksikön tukemat äänimuodot ovat:
MP3: tiedostotunniste ”.mp3”
WMA: tiedostotunniste ”.wma”
Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste
mutta itse tiedosto on luotu eri äänimuodossa, tämä
yksikkö voi tuottaa kohinaa tai toimia väärin.
 MP3 PRO -muotoa ei tueta.
 WMA DRM-, WMA Lossless- ja WMA PRO -muodossa
koodattuja WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Tämä yksikkö ei voi toistaa levyn äänitiedostoja
seuraavissa tapauksissa:
Kun äänitiedostoja on yli 999.
Kun yhdellä levyllä on yhteensä yli 255 kansiota
(mukaan lukien ”ROOT”-kansio).
Kun hakemistotaso (kansioiden syvyys) on yli 9*
(mukaan lukien ”ROOT”-kansio).
* Tiedostojen, joiden hakemistotaso on yli 9, toisto on
mahdollista mutta sitä ei taata.
(Kansioiden ja tiedostojen kokonaismäärät
tulevat näkyviin.)
Musiikin kuuntelu USB-laitteesta
Kansioiden
kokonaismäärä*1
Perustoiminnot
4
Tiedostojen
kokonaismäärä
Käynnistä toisto painamalla  .
Voit kuunnella USB-laitteeseen (digitaaliseen
musiikkisoittimeen tai USB-tallennusvälineeseen)
tallennettuja äänitiedostoja.
Yksiköllä voidaan toistaa MP3- ja WMA-muotoisia*
äänitiedostoja.
* Yksiköllä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM
(Digital Rights Management) -tiedostoja.
Yhteensopivat USB-laitteet
*2
USB-laitteiden yhteensopivuusvaatimukset ovat
seuraavat. Tarkista ennen laitteen käyttämistä
tämän yksikön kanssa, että laite täyttää vaatimukset.
Toistoaika*2, 3
*1 Jos MP3/WMA-tiedostoja on vain juurihakemistossa,
näytössä näkyy ”001”.
*2Jos toistoaika on yli 100 minuuttia, näytössä näkyy
”--:--”.
*3Kun painetaan DISPLAY , toistonäyttö näyttää
vuorotellen toiminnon nimen, toistoajan ja nykyisen
raidan numeron (tai nykyisen kansion ja tiedoston
numeron (MP3/WMA)).
Muut toiminnot
*1
*1
 OPERATE -painike
 OPR/BATT -ilmaisin
 USB -painike
 CD -painike
 FM/AM -painike
 AUDIO IN -painike
 PLAY/FM MODE -painike
 (siirry taaksepäin)/
PRESET – -painike
 (siirry eteenpäin)/
PRESET + -painike
TUNE/ (kansio) – -painike
TUNE/ (kansio) + -painike
 (USB) -portti
 AUDIO IN -liitin
 (kuulokkeet) -liitin
 VOLUME – -painike
VOLUME + -painike*1
 CD OPEN  -kytkin
 (toisto/tauko) -painike*1
 (pysäytys) -painike
 DISPLAY (ENTER) -painike
Ennen yksikön käyttämistä
Virran kytkeminen päälle tai pois
Paina OPERATE . Voit kytkeä yksikön virran päälle
myös käyttämällä suoraa virrankytkentätoimintoa
(alla).
Tässä oppaassa toiminnot selitetään pääasiassa
suoraa virrankytkentätoimintoa käyttäen.
Suoran virrankytkentätoiminnon
käyttäminen
Kun haluat
Toimi näin
Keskeyttää
toiston
Paina  . Palaa toistoon
painamalla painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston Paina  . Jos painetaan 
 toiston pysäyttämisen
jälkeen, toisto käynnistyy
viimeksi toistetun raidan/
tiedoston alusta (jatka toistoa).
SLEEP-painike
 FAVORITE RADIO STATION
(–SET) -painikkeet
FM-antenni*2
Valita MP3/
WMA-levyn
kansion
Paina TUNE/
*1Painikkeissa  , VOLUME +  on
Valita raidan/
tiedoston
Paina  tai  . Voit
ohittaa raitoja/tiedostoja yksi
kerrallaan.
Etsiä raidan/
tiedoston
kohdan
Pidä  tai   painettuna
toiston aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa. Jos etsit
kohtaa taukotilassa, aloita toisto
painamalla  , kun haluttu
kohta on löytynyt.
tuntopiste.
*2Vedä FM-antenni  ulos vain
FM-radiota kuunneltaessa (yksikön
sisällä on ferriittitankoantenni
AM-radiota varten).
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina VOLUME + tai – .
Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta jatkuvasti,
pidä painike painettuna ja vapauta se haluamallasi
tasolla.
Kuuntelu kuulokkeilla
Liitä kuulokkeet  (kuulokkeet) -liittimeen .
Vältä kuuntelemista liian suurella
äänenvoimakkuudella kuulosi suojaamiseksi, kun
käytät kuulokkeita.
 USB 2.0 (Full Speed) ;yhdenmukaisuus
 Mass Storage -tilan tuki*
* Mass Storage -tila on tila, jonka avulla USB-laite tulee
isäntälaitteen käytettäväksi ja mahdollistaa tiedostojen
siirtämisen. Useimmat USB-laitteet tukevat Mass Storage
-tilaa.
1
2
Liitä USB-laite  (USB) -porttiin .
Ota USB-toiminto käyttöön painamalla
USB .
Voit peruuttaa toiston jatkamisen painamalla  , kun CD
on pysäytetty.
Huomautus
Toiston jatkaminen peruutetaan seuraavissa tapauksissa:
Kun CD-tila avataan.
Kun virta katkaistaan.
Yksikköä voidaan käyttää lataustoiminnolla
varustettujen USB-laitteiden akun lataukseen, kun
yksikön virta on kytketty.
Muista ottaa USB-toiminto ensin käyttöön. Lataus on
käytettävissä vain, kun USB-toiminto on käytössä.
AM
Suuntaa yksikkö
uudelleen parasta
vastaanottoa varten
(ferriittitankoantenni
on yksikön sisällä).
3
Pidä TUNE/ + tai –  painettuna, kunnes
taajuusnumerot alkavat vaihtua näytössä.
Yksikkö hakee automaattisesti radiotaajuuksia ja
pysähtyy, kun se löytää hyvin kuuluvan aseman.
Jos aseman virittäminen automaattisesti ei
onnistu, painele painiketta TUNE/ + tai – ,
niin taajuus muuttuu portaittain.
Kun vastaanotetaan FM-stereolähetystä, näytössä
näkyy ”ST”.
Vihjeitä
Viritettyjen asemien taajuusyksikkö on MHz FMtaajuusalueella ja kHz AM-taajuusalueella.
Jos FM-stereovastaanotossa on kohinaa, painele
painiketta PLAY/FM MODE , kunnes näyttöön ilmestyy
”Mono”. Stereovaikutelma katoaa, mutta vastaanotto
paranee.
Radiovastaanoton parantaminen
Käytä radiota paikassa, jossa radiosignaalit voidaan
vastaanottaa helposti, esimerkiksi lähellä ikkunaa.
Lisäksi säädä antennia (FM) tai suuntaa yksikkö
uudelleen (AM) hyvää vastaanottoa varten.
Kun USB-laitetta ladataan, kytke yksikkö virtajohdolla
pistorasiaan, jotta paristot eivät tyhjenisi.
Kansioiden kokonaismäärä
3
Käynnistä toisto painamalla  .
Huomautus akun lataamisesta (vain Euroopan
mallit)
Jos automaattisen valmiustilan asetukseksi on valittu ON,
lataus loppuu, kun yksikkö siirtyy valmiustilaan, vaikka akkua
ei olisi ladattu täyteen. Voit estää tätä tapahtumasta
asettamalla automaattisen valmiustilan asetukseksi OFF.
Kohdassa ”Virranhallintatoiminnon käyttö (vain Euroopan
mallit)” on lisätietoja automaattisen valmiustilatoiminnon
kytkemisestä pois päältä.
Alueet, joissa on huono
vastaanotto:
kaukana ikkunoista yms.
Alueet, joissa on hyvä
vastaanotto:
lähellä ikkunoita yms.
Jos vastaanotto-ongelma ei poistunut, kokeile
vaihtaa asennuspaikkaa.
Vältä seuraavankaltaisia paikkoja:
Toistoaika*1, 2
*1 Jos toistoaika on yli 100 minuuttia, näytössä näkyy
”--:--”.
*2Kun painetaan DISPLAY , toistonäyttö näyttää
vuorotellen toiminnon nimen, toistoajan ja nykyisen
kansion ja tiedoston numeron.
Rakennusten välissä
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Keskeyttää
toiston
Paina  . Palaa toistoon
painamalla painiketta
uudelleen*.
Pysäyttää toiston Paina  . Jos painetaan 
 toiston pysäyttämisen
jälkeen, toisto käynnistyy
viimeksi toistetun raidan/
tiedoston alusta (jatka toistoa).
+ tai – .
Valita kansion
Paina TUNE/
Valita tiedoston
Paina  tai  . Voit
ohittaa tiedostoja yksi kerrallaan.
Paina CD , USB , FM/AM , AUDIO IN  tai
FAVORITE RADIO STATION (–SET) , kun yksikkö on
sammutettu. Virta kytkeytyy kyseinen toiminto
valittuna. Suora virrankytkentätoiminto ei ole
käytettävissä, kun yksikkö saa virtaa vain paristoista
eikä virtajohtoa ole kytketty.
Löytää tiedoston Pidä  tai   painettuna
toiston aikana ja vapauta painike
kohdan
haluamassasi kohdassa. Jos etsit
kohtaa taukotilassa, aloita toisto
painamalla  , kun haluttu
kohta on löytynyt.
Huomautus
* Kun toistetaan VBR MP3-/WMA-tiedostoa, toisto saattaa
alkaa uudelleen eri kohdasta.
Yksikön käynnistyminen kestää jonkin aikaa, jos painetaan
CD  heti sen jälkeen, kun yksikkö sammutettiin
CD-toiminnon ollessa aktiivisena.
Yksikön käyttö akkulaturina
Ulkoneva osa
Huomautus
+ tai – .
Vihje
Nosta antennia
kulmaan, kun kierrät sitä
eri asentoon, jotta se ei
osu ulkonevaan osaan.
USB-laitetta koskevia huomautuksia
 Toiston käynnistyminen voi kestää pitkään, kun:
kansiorakenne on monimutkainen.
USB-laite on lähes täynnä.
 Kun USB-laite liitetään, yksikkö lukee kaikki laitteessa
olevat tiedostot. Jos yksikössä on useita kansioita ja
tiedostoja, niiden lukeminen voi kestää kauan.
 Älä liitä USB-laitetta yksikköön USB-keskittimen kautta.
 Joillakin liitetyillä USB-laitteilla toiminnon suorittamista voi
seurata pieni viive, ennen kuin tämä yksikkö suorittaa
toiminnon.
 Tämä yksikkö ei välttämättä tue kaikkia liitetyn
USB-laitteen toimintoja.
 Älä tallenna MP3-/WMA-tiedostoja sisältävälle
USB-laitteelle tarpeettomia kansioita tai muita kuin MP3-/
WMA-tiedostoja.
 Toiston aikana muut kuin MP3- ja WMA-audiotiedostot
ohitetaan, vaikka niitä olisikin kansiossa.
 Tämän yksikön tukemat äänimuodot ovat:
MP3: tiedostotunniste ”.mp3”
WMA: tiedostotunniste ”.wma”
Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste
mutta itse tiedosto on luotu eri äänimuodossa, tämä
yksikkö voi tuottaa kohinaa tai toimia väärin.
 MP3 PRO -muotoa ei tueta.
 WMA DRM-, WMA Lossless- ja WMA PRO -muodossa
koodattuja WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Tämä yksikkö ei voi toistaa USB-laitteen äänitiedostoja
seuraavissa tapauksissa:
Yhdessä kansiossa on yhteensä yli 999 äänitiedostoa.
Yksittäisessä USB-laitteessa on yhteensä yli
4 000 äänitiedostoa.
Yksittäisessä USB-laitteessa on yhteensä yli
255 kansiota (mukaan lukien ”ROOT”-kansio).
Hakemistotaso (kansioiden syvyys) on yli 9 (mukaan
lukien ”ROOT”-kansio).
Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen
mukaan.
 Yhteensopivuutta kaikkien koodaus/kirjoitusohjelmistojen
kanssa ei taata. Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun
perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla,
tällaiset tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi
katkeilla tai niitä ei voida toistaa ollenkaan.
Matkapuhelinten
ja sähkölaitteiden
lähistö
Teräksiset pöydät
Asemien esivalinta FAVORITE
RADIO STATION ‑painikkeisiin
Voit esivalita enintään kolme suosikkiasemaa
FAVORITE RADIO STATION (–SET)  ‑painikkeisiin.
Määritä yksi FM- tai AM-ohjelma kuhunkin
painikkeeseen.
1
2
3
Käynnistä radiotoiminto ja valitse FM- tai
AM-taajuusalue painelemalla painiketta
FM/AM .
Viritä esivalinnaksi haluamasi asema.
Pidä haluamaasi FAVORITE RADIO STATION
(–SET)  ‑painiketta painettuna, kunnes
kuulet äänimerkin.
Viritetty asema tallennetaan valittuun FAVORITE
RADIO STATION (–SET)  ‑painikkeeseen, ja
kyseisen painikkeen numero syttyy näytössä.
(Esimerkki: taajuuden FM 87,50 MHz
tallentaminen numeroon )
Uudelleen-toisto Toimi näin
1 Ohjelmoi raidat/tiedostot
Ohjelmoidut
(katso ”Oman ohjelman
raidat/tiedostot
luominen (ohjelmoitu toisto)”).
2 Painele PLAY/FM MODE 
‑painiketta, kunnes ”PGM” ja
” ” tulevat näkyviin.
3 Paina  .
Uudelleentoiston peruuttaminen
Pysäytä toisto painamalla   ja painele sitten
PLAY/FM MODE  ‑painiketta, kunnes ” ” (tai
” 1”) katoaa näytöstä.
Raitojen/tiedostojen toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaistoisto)
Voit asettaa yksikön toistamaan CD-äänilevyn
CD-DA-raitoja tai CD-R/CD-RW-levyn tai USBlaitteen MP3-/WMA-tiedostoja satunnaisessa
järjestyksessä.
1
2
Esivalitun aseman vaihtaminen
Toista vaiheet 1–3.
Painikkeen esivalittu asema korvataan uudella.
Esivalittujen asemien kuuntelu
FAVORITE RADIO STATION
‑painikkeilla
Paina haluamaasi FAVORITE RADIO STATION (–SET)
 ‑painiketta.
3
Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla
CD  tai USB .
Painele PLAY/FM MODE  ‑painiketta,
kunnes ” ” ilmestyy näyttöön.
Käynnistä satunnaistoisto painamalla  .
Satunnaistoiston peruuttaminen
Pysäytä toisto painamalla   ja painele sitten
PLAY/FM MODE  ‑painiketta, kunnes ” ” katoaa
näytöstä.
Radioasemien esivalinta
Voit tallentaa radioasemia yksikön muistiin. Enintään
30 radioasemaa voidaan esivalita: 20 FM-asemaa ja
10 AM-asemaa.
1
2
3
Muut toiminnot
Oman ohjelman luominen (ohjelmoitu
toisto)
Asemat tallennetaan muistiin alhaisimmasta
taajuudesta alkaen.
Jos asemaa ei voi esivalita
automaattisesti
Asema, jonka signaali on heikko, täytyy esivalita
manuaalisesti.
1
2
3
Voit asettaa laitteen toistamaan raitoja tai tiedostoja
toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä, kun
levy/USB-laite on pysäytetty.
Jos toistotilaa yritetään asettaa tai vaihtaa levyn tai
USB-laitteen toisto- tai taukotilan aikana, ”PUSH
STOP” ilmestyy näyttöön. Paina  , kun ilmoitus
on tullut esiin.
1
3
4
Painele PLAY/FM MODE  ‑painiketta.
Normaali toisto (ei mitään)

Kertatoisto ( 1)

Kaikkien toisto ( )

Valitun kansion toisto ( )*

Valitun kansion uudelleentoisto ( , )*

Satunnaissoitto ( )

Ohjelmoitu toisto (PGM)

Ohjelmoitu uudelleentoisto ( , PGM)
* Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain toistettaessa
MP3-/WMA-levyn tai USB-laitteen MP3-/WMA-tiedostoja.
Raitojen/tiedostojen toistaminen
toistuvasti (uudelleentoisto)
Voit asettaa laitteen toistamaan toistuvasti
CD-äänilevyn CD-DA-raitoja tai CD-R-/CD-RW-levyn
tai USB-laitteen MP3-/WMA-tiedostoja normaali- ja
ohjelmoitu toisto -tiloissa.
1
2
Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla
CD  tai USB .
Toimi seuraavasti.
Uudelleen-toisto Toimi näin
1 Painele PLAY/FM MODE 
Yksi raita/
‑painiketta, kunnes ” 1” tulee
tiedosto
näkyviin.
2 Valitse uudelleentoistettava
raita/tiedosto painamalla 
tai  . Jos haluat
määrittää MP3-/WMAtiedostoja sisältävän kansion,
valitse ensin kansio
painamalla TUNE/ + tai – 
ja valitse sitten tiedosto
painamalla  tai  .
3 Paina  .
Kaikki raidat/
tiedostot
MP3/WMAlevyltä tai
USB-laitteesta
valittu kansio
1 Painele PLAY/FM MODE 
‑painiketta, kunnes ” ” tulee
näkyviin.
2 Paina  .
1 Painele PLAY/FM MODE 
‑painiketta, kunnes ” ” ja ” ”
tulevat näkyviin.
2 Valitse kansio painamalla
TUNE/ + tai – .
3 Paina  .
Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla
CD  tai USB .
Painele PLAY/FM MODE  -painiketta,
kunnes ”PGM” ilmestyy näyttöön.
Valitse raita/tiedosto painamalla  tai 
.
Jos haluat määrittää MP3-/WMA-tiedostoja
sisältävän kansion, valitse ensin kansio
painamalla TUNE/ + tai –  ja valitse sitten
tiedosto painamalla  tai  .
Paina ENTER .
Raita/tiedosto ohjelmoidaan ja ohjelmoidun
vaiheen numero tulee näkyviin.
(Esimerkki: CD-äänilevy)
Aina kun painiketta painetaan, ilmaisin vaihtuu
seuraavasti:

Valitse taajuusalue painelemalla FM/AM 
‑painiketta.
Viritä haluamasi asema.
Pidä ENTER  ‑painike painettuna, kunnes
näytössä vilkkuu ”FM-xx” tai ”AM-xx”.
(Esimerkki: FM)
4
5
Painele painiketta PRESET + tai – , kunnes
asemalle haluttu esivalintanumero vilkkuu
näytössä.
Tallenna asema painamalla ENTER .
Jos valitulle esivalintanumerolle on jo määritetty
toinen asema, se korvataan uudella.
Voit järjestää enintään 25 raidan/tiedoston
toistojärjestyksen levyllä/USB-laitteessa.
2
Toistotilan valitseminen
Tallenna asema painamalla ENTER .
Vihjeitä
Satunnaistoiston aikana edellistä raitaa/tiedostoa ei voi
valita painamalla  .
Jos painetaan  , kun toisto on pysäytetty painamalla
  satunnaistoiston aikana, toisto käynnistyy
seuraavasta satunnaisesti valitusta raidasta (toiston
jatkaminen ei ole käytettävissä satunnaistoiston aikana).
Vihje
Esivalitut radioasemat säilyvät yksikön muistissa myös
seuraavissa tilanteissa.
Virtajohto irrotetaan.
Paristot poistetaan.
Esivalittujen radioasemien
kuunteleminen
1
2
Käynnistä radiotoiminto ja valitse FM- tai
AM-taajuusalue painelemalla painiketta
FM/AM .
Valitse haluamasi radioaseman tallennettu
esivalintanumero painamalla painiketta
PRESET + tai – .
Vihje
Vaiheen numero
5
6
Ohjelmoi lisää raitoja/tiedostoja toistamalla
vaiheita 3 ja 4.
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla  .
Voit toistaa saman ohjelman uudelleen
painamalla  .
Huomaa, että luotu ohjelma tyhjennetään
seuraavissa tapauksissa:
Kun CD-tila avataan.
Kun USB-laite irrotetaan.
Yksikön virta katkaistaan.
Huomautus
Jos yrität ohjelmoida 26 tai useampia raitoja/tiedostoja,
näytössä vilkkuu ”FULL”.
Kun radiota kuunneltaessa painellaan DISPLAY 
-painiketta, radion tiedot näyttävät vuorotellen
esivalintanumeron ja taajuuden.
Esivalintanumeron näyttö palaa automaattisesti
taajuusnäyttöön, kun 2 sekuntia on kulunut.
Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa yksikön sammumaan automaattisesti,
kun asetettu aika on kulunut.
1
2
Paina SLEEP  ‑painiketta.
Oletusasetus (”90”) tulee näkyviin, ja ”SLEEP”merkkivalo syttyy näytössä.
Valitse haluamasi asetus painelemalla SLEEP
 ‑painiketta.
Ohjelmoitujen raitojen/tiedostojen tietojen
näyttäminen
Kun oma ohjelma on luotu, voit tarkistaa
ohjelmoitujen raitojen/tiedostojen tiedot.
Aina kun painiketta painetaan, kesto
(minuutteina) muuttuu näytössä, ja valittu asetus
vahvistetaan automaattisesti noin 4 sekunnin
kuluttua.
Ennen ohjelmoidun toiston aloittamista
Painele DISPLAY  -painiketta, niin näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Vaiheiden kokonaismäärä  Viimeksi ohjelmoidun raidan/
tiedoston numero
Kun ohjelmoitu toisto on pysäytetty painamalla 

Vihje
Voit tarkistaa yksikön sammumiseen jäljellä olevan ajan
painamalla SLEEP  -painiketta uudelleen uniajastimen
asettamisen jälkeen.
Painele DISPLAY  -painiketta, niin näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Nykyisen vaiheen numero  Nykyisen raidan/tiedoston
numero
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Pysäytä toisto painamalla   ja painele sitten
PLAY/FM MODE  ‑painiketta, kunnes ”PGM”
katoaa näytöstä.
Nykyisen ohjelman kaikkien raitojen/
tiedostojen poistaminen
Pysäytä toisto ja paina sitten  . ”noSTEP” tulee
näkyviin, ja voit luoda uuden ohjelman
noudattamalla kohdan ”Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)” ohjeita.
Levyt, joita laitteella VOIDAAN toistaa
 CD-äänilevy (CD-DA*1-raidat)
 CD-R/CD-RW, joka sisältää MP3/WMA-tiedostoja
ja on viimeistelty*2 oikein.
*1
CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio.
Se on CD-äänilevyjen tallennusstandardi.
*2 Viimeistely on prosessi, joka tekee CD-R/CD-RW-levyistä
toistokelpoisia tavallisissa soittimissa. Viimeistely voidaan
ottaa käyttöön tai pois käytöstä valinnaisena asetuksena
levyn luonnin aikana useimmissa tallennusohjelmistoissa.
Kotelon puhdistaminen
Ääntä ei kuulu.
 Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet laimeaan
puhdistusnesteeseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hankausjauhetta äläkä liuotinta, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
 USB-laite on ehkä liitetty väärin. Sammuta yksikkö
ja liitä USB-laite uudelleen. Käynnistä sitten
yksikkö.
Jos yksikön käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Vianetsintä
Valinnaisten komponenttien
liittäminen
Voit kuunnella ääntä valinnaisesta komponentista,
kuten TV:stä tai kannettavasta digitaalisesta
musiikkisoittimesta, tämän yksikön kaiuttimien
kautta.
Muista sammuttaa kaikkien komponenttien virta
ennen liitäntöjen tekemistä.
Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeista.
1
2
3
Kytke AUDIO IN -liitin  kannettavan
digitaalisen musiikkisoittimen, TV:n tai muun
komponentin linjalähtöliittimeen käyttämällä
ääniliitäntäkaapelia (ei toimitettu).
Käynnistä liitetty komponentti.
Paina AUDIO IN  ‑painiketta ja aloita äänen
toistaminen liitetystä komponentista.
Liitetyn komponentin ääni kuuluu kaiuttimista.
Jos haluat liittää yksikön televisioon tai
videonauhuriin, käytä jatkokaapelia (ei
toimitettu), jonka toisessa päässä on
ministereoliitin ja toisessa päässä kaksi RCAliitintä.
 Muu CD-R/CD-RW-levy kuin sellainen, joka on
tallennettu ääni-CD-formaatissa tai ISO 9660 Level
1/Level 2- tai Romeo-, Joliet- tai UDFyhteensopivassa muodossa
 Tallennuslaadultaan huono CD-R/CD-RW,
naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä
tallennettu CD-R/CD-RW
 Viimeistelemätön tai virheellisesti viimeistelty
CD-R/CD-RW
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM
Levyihin liittyviä huomautuksia
 Puhdista CD-levy puhdistusliinalla,
jos se on likainen. Pyyhi levyä
keskeltä ulospäin. Jos levyllä on
naarmuja, likaa tai sormenjälkiä, voi
tapahtua seurantavirhe.
 Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä,
tinneriä, kaupoista saatavia
puhdistusaineita äläkä vinyylilevyille
tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.
 Älä altista CD:tä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten kuumille ilmakanaville. Älä
myöskään jätä sitä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon, koska lämpötila voi kohota
huomattavasti auton sisällä.
 Älä kiinnitä paperia tai tarraa CD:n päälle tai
naarmuta sen pintaa.
 Säilytä CD kotelossaan toiston jälkeen.
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
 DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella
puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella
puolella digitaalinen ääniaineisto. Koska
ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc (CD)
-standardin mukainen, emme voi taata, että tuote
on toistettavissa.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
 Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa,
että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin
mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä
tuotteella.
Turvallisuus
 Älä pura koteloa, koska CD-soitinosan käyttämä
lasersäde on haitallinen silmille. Huollon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
 Jos yksikköön joutuu kiinteä esine tai nestettä,
irrota yksikkö pistorasiasta ja tarkistuta se
huoltoliikkeessä ennen käytön jatkamista.
 Laitteella ei voi toistaa epätavallisen (esimerkiksi
sydämen, neliön tai tähden) muotoisia levyjä. Jos
sellaisia yritetään toistaa, yksikkö voi vaurioitua.
Älä käytä tällaisia levyjä.
Virtalähteet
 Verkkovirtaa käytettäessä käytä toimitettua
virtajohtoa. Älä käytä muita johtoja.
 Irrota yksikkö pistorasiasta, jos yksikköä ei aiota
käyttää pitkään aikaan.
 Kun paristoja ei käytetä, poista ne niiden
vuotamisen tai syöpymisen aiheuttamien
vaurioiden välttämiseksi.
Laitteen sijoittaminen
 Älä sijoita yksikköä lämmönlähteiden lähelle äläkä
altista sitä suoralle auringonvalolle, runsaalle
pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään jätä
sitä auringonvalossa olevaan autoon.
 Älä aseta yksikköä lähelle lämpöä tuottavia
laitteita, kuten valaisimia tai lämmittimiä.
Tällaisten laitteiden lämpö voi muuttaa kotelon
muotoa ja aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.
 Älä aseta yksikköä kaltevalle tai epävakaalle
pinnalle.
 Älä aseta mitään 10 mm lähemmäs kotelon
takaosaa. Tuuletusaukkojen täytyy olla
esteettömiä yksikön oikeaa toimintaa ja sen
komponenttien käyttöiän pidentämistä varten.
 Koska kaiuttimissa käytetään voimakasta
magneettia, pidä magneettijuovia käyttävät
luottokortit tai jousitoimiset kellot etäällä
yksiköstä, jotta magneetti ei vaurioidu.
Yleistä
Virta ei kytkeydy.
 Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan
kunnolla.
 Varmista, että virtajohdon liitin on asetettu
kunnolla AC IN -pistokkeeseen.
 Tarkista, että paristot on asetettu napaisuus
oikein.
 Vaihda kaikki paristot uusiin, kun OPR/BATT 
‑ilmaisin himmenee.
Ääntä ei kuulu.
 Tarkista, että kuunneltavaa musiikki- tai
äänilähdettä vastaava toiminto on valittu.
 Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimien
kautta.
Äänessä on kohinaa.
 Käyttääkö joku muu matkapuhelinta tai muuta
radioaaltoja lähettävää laitetta yksikön lähellä?
Siirrä tällöin yksikkö etäälle tällaisista laitteista.
Yksiköstä kuuluu vaimeaa huminaa.
 Kyseessä ei ole vika. Radiosta voi kuulua vaimeaa
huminaa virtalähteen tilan mukaan.
CD/MP3/WMA-soitin
CD-soitin ei toista levyä, vaikka CD on
paikallaan.
 Aseta CD etikettipuoli eteenpäin.
 Puhdista CD.
 Ota CD pois ja jätä CD-osasto auki noin tunniksi
kosteuden poistamiseksi.
 CD-R/CD-RW on tyhjä.
 Levyllä ei ole toistettavia MP3/WMA-tiedostoja.
 CD-R/CD-RW-levyn, tallennuslaitteen tai
sovellusohjelmiston kanssa on ongelma.
 Vaihda kaikki paristot uusiin, kun OPR/BATT 
‑ilmaisin himmenee.
”Err” näkyy, kun levy on ladattu.
 CD-levy saattaa olla likainen. Puhdista levy.
 CD-levyllä saattaa olla naarmuja. Vaihda levy.
 CD-levyllä voi olla lukuongelma. Vaihda levy.
 CD-tilaan on ehkä asetettu tyhjä levy.
 On asetettu levy, jota ei voi toistaa (DVD, BD tms.).
Vaihda levy.
 CD-tilaan ei ole asetettu levyä. Aseta levy.
 CD-levy saattaa olla ylösalaisin. Aseta CD
etikettipuoli eteenpäin.
 Ei tuetuissa muodoissa tallennettuja
audiotiedostoja, tai toistettavan tiedoston
tiedostotunnistetta ei tueta.
Ääni lakkaa kuulumasta.
 Pienennä äänenvoimakkuutta.
 Puhdista CD tai vaihda se, jos se on vahingoittunut
pahasti.
 Aseta laite paikkaan, joka ei tärise.
 Puhdista linssi erikseen myytävällä puhaltimella.
 Äänenvoimakkuus voi laskea tai häiriöitä voi
kuulua, jos käytetään heikkolaatuista CD-R/
CD-RW-levyä tai jos tallennuslaitteen tai
sovellusohjelmiston kanssa on ongelma.
Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston alkaminen kestää
pidempään.
Monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy.
Levy, jossa on useita kansioita, tiedostoja tai
muita kuin MP3-/WMA-tiedostoja.
USB-laite
USB-laite ei toimi oikein.
 Jos liitetään yhteensopimaton USB-laite, seuraavia
ongelmia voi esiintyä.
USB-laitetta ei tunnisteta.
Tiedostojen tai kansioiden nimet eivät näy
yksikössä.
Toistaminen ei ole mahdollista.
Ääni hyppii.
Kuuluu kohinaa.
Äänentoisto on vääristynyt.
Käyttö
”Err01” tulee näkyviin.
 Jos laite tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
huoneeseen tai se sijoitetaan erittäin kosteaan
huoneeseen, CD-soittimen sisällä olevaan linssiin
voi tiivistyä kosteutta. Jos näin tapahtuu, laite ei
toimi oikein. Jos näin käy, poista CD ja odota noin
tunti, jotta kosteus haihtuu.
 Ei-tuettu USB-laite on liitetty, ja suoritetaan
toisto- tai taukotoiminto.
Tietoja laitteen käsittelystä
 Älä jätä CD-osastoa auki, jotta sisään ei pääse
pölyä ja roskia.
 Varo roiskuttamasta vettä yksikön päälle. Yksikkö
ei ole vesitiivis.
Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
 Sammuta yksikkö ja liitä USB-laite uudelleen.
Käynnistä sitten yksikkö uudelleen.
 Musiikkidata sisältää kohinaa, tai äänessä on
säröä. Äänitiedostoja luotaessa mukaan on voinut
päästä kohinaa. Kokeile luoda äänitiedostot
uudelleen ja toista ne tällä yksiköllä.
USB-laitetta ei voi liittää  (USB) -porttiin .
 USB-laitteen liitin tai USB-kaapeli on ylösalaisin.
Aseta se  (USB) -porttiin  oikeassa suunnassa.
Levyt, joita laitteella EI VOIDA toistaa
Huomautus
Paina painiketta lyhyesti, jotta esivalintaa ei muutettaisi
erehdyksessä. Jos pidät painikkeen painettuna, sen
esivalinta korvataan viritettynä olevalla asemalla.
Käynnistä radiotoiminto ja valitse FM- tai
AM-taajuusalue painelemalla painiketta
FM/AM .
Pidä FM/AM  ‑painike painettuna, kunnes
”AUTO” vilkkuu näytössä.
Varotoimet
”Err02” tulee näkyviin, ja yksikkö sammuu
automaattisesti.
 On havaittu sähkövirran epänormaali taso  (USB)
‑portista . Jos näin tapahtuu, irrota USB-laite
 (USB) -portista , liitä se uudelleen ja kytke
yksikkö uudelleen päälle. Jos ongelma ei poistu,
kun yksikkö on kytketty päälle, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
”Err C13” näkyy.
 Liitetyssä laitteessa tapahtui odottamaton virhe.
 Tuntematon laite on liitetty.
”READ” näkyy pitkään, tai toiston
alkaminen kestää kauan.
 Lukuprosessi voi kestää kauan seuraavissa
tapauksissa:
USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja.
Tiedostorakenne on monimutkainen.
Muisti on melkein täynnä.
Sisäinen muisti on pirstoutunut.
Yllä olevien ongelmien välttämiseksi on
suositeltavaa noudattaa seuraavia ohjeita:
USB-laitteen kansioiden määrä saa olla enintään
100.
Kansiossa saa olla enintään 100 tiedostoa.
Virheellinen näyttö
 USB-laitteeseen tallennetut tiedot voivat olla
vioittuneita. Lähetä musiikkidata uudelleen
USB-laitteeseen.
 Tämä yksikkö voi näyttää vain numeroita ja
aakkosia. Muut merkit eivät näy oikein.
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Sammuta yksikkö, liitä USB-laite uudelleen ja
käynnistä yksikkö.
 USB-laite ei toimi oikein. Katso USB-laitteen
käyttöoppaasta tietoja ongelman ratkaisemisesta.
Toisto ei käynnisty.
 Sammuta yksikkö ja liitä USB-laite uudelleen.
Toisto ei käynnisty ensimmäisestä raidasta.
 Aseta toistotilaksi normaali toisto.
MP3-/WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Äänitiedostoilla saattaa olla virheelliset
tiedostotunnisteet. Tämän yksikön tukemat
tiedostotunnisteet ovat:
MP3: tiedostotunniste ”.mp3”
WMA: tiedostotunniste ”.wma”
 Äänitiedostot on ehkä luotu muissa kuin MP3-/
WMA-muodoissa.
 USB-tallennuslaitteen tiedostojärjestelmä on muu
kuin FAT16 tai FAT32.*
 Tiedostot on salattu tai suojattu salasanoilla.
* Tämä yksikkö tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmiä, mutta
jotkin USB-tallennusvälineet eivät ehkä tue molempia
tiedostojärjestelmiä.
Katso lisätietoja kyseisen USB-tallennusvälineen
käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.
Radio
Ääni on heikko, tai vastaanoton laatu on
huono.
 Vaihda kaikki paristot uusiin.
 Siirrä yksikkö etäälle lähellä olevasta TV:stä.
 Vedä FM-vastaanottoa varten antenni täysin ulos
ja suuntaa se uudelleen parasta FM-vastaanottoa
varten. Suuntaa AM-vastaanottoa varten yksikkö
uudelleen parhaan vastaanoton löytämiseksi.
 Jos olet rakennuksessa, kuuntele ikkunan lähellä.
 Jos yksikön lähelle asetetaan matkapuhelin,
yksiköstä voi kuulua voimakasta melua. Pidä
puhelin etäällä yksiköstä.
TV:n kuva on epävakaa.
 Jos kuuntelet FM-ohjelmaa lähellä sisäantennilla
varustettua TV:tä, siirrä yksikkö kauemmas TV:stä.
Kun olet kokeillut ehdotettuja korjausmenetelmiä
eikä ongelma poistu, irrota virtajohto tai poista
kaikki paristot. Kun kaikki näytön ilmoitukset ovat
poistuneet, kytke virtajohto uudelleen tai asenna
paristot takaisin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tekniset tiedot
CD-soitinosa
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 μW
(Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n etäisyydellä
objektiivin linssin pinnasta Optical Pick-up Blockin
7 mm:n aukolla.)
Kanavien lukumäärä
2
Taajuusvaste
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värähtely
Ei mitattavissa
Tuettu äänimuoto
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
WMA (Windows Media Audio)
Radio-osa
Taajuusalue
Euroopan mallit
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz:n väli)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz:n väli)
Korean malli
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz:n väli)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz:n väli)
Välitaajuus
FM: 225 kHz
AM: 177,5 kHz
Antennit
FM: Teleskooppiantenni
AM: Sisäinen ferriittitankoantenni
Tulo
AUDIO IN
Stereominiliitin
 (USB) -portti
Tyyppi A, maksimivirta 500 mA, USB 2.0 Full Speed
-yhteensopiva
Lähtö
 (kuulokkeet) -stereominiliitin
Kuulokkeille, joiden impedanssi on 16   32 
Yleistä
Kaiutin
Täysi alue, halk. 5 cm, 8 , kartiotyyppinen (2)
Lähtöteho
1,1 W + 1,1 W (8 , harmoninen särö 10%)
Virtavaatimukset
Euroopan mallit
230 V AC, 50 Hz (vaihtovirtalähde)
9 V DC (kuusi LR6-paristoa (koko AA))
Korean malli
220 V AC, 60 Hz (vaihtovirtalähde)
9 V DC (kuusi LR6-paristoa (koko AA))
Virrankulutus
10 W
0,8 W (valmiustilassa)
Pariston kesto*1, *2
CD:n toisto
Noin 2,5 tuntia
USB-laitteen toistaminen
Noin 3 tuntia (100 mA:n kuormalla)
Noin 0,8 tuntia (500 mA:n kuormalla)
FM-vastaanotto
Noin 15 tuntia
*1 Sony-standardien mukaan mitattuna. Paristojen
todellinen kesto voi vaihdella yksikön olosuhteiden tai
käyttöolosuhteiden mukaan.
*2Käytettäessä Sony-alkaliparistoja.
Mitat
Noin 318 mm × 156 mm × 70 mm (L/K/S) (ulkonevat osat
mukaan lukien)
Määrä
Yksikkö: 1
Paino
Noin 1,6 kg (paristot mukaan lukien)
Toimitetut varusteet
Virtajohto (1)
Käyttöohjeet (1) (tämä opas)
Takuukortti (1) (vain Euroopan mallit)
Ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman
eri ilmoitusta.
Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä
koskevia huomautuksia
 Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
 Windows Media on Microsoft Corporation -yhtiön
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft
Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet.
Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftyhtiön tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön
suostumusta.
 Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat
vastaavien omistajiensa omaisuutta. Tässä
oppaassa ei ole käytetty ™ ja -merkkejä.
®
Download PDF

advertising