Sony | CMT-SBT20 | Sony CMT-SBT20 Hifijärjestelmä, jossa BLUETOOTH®-tekniikka Käyttöohjeet

Kodin äänijärjestelmä
Käyttöohjeet
Alkutoimet
CD-levyn kuunteleminen
Radion kuunteleminen
USB-laitteessa olevan
tiedoston kuunteleminen
Musiikin kuunteleminen
valinnaisista äänilaitteista
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-yhteyden kautta
Lisätietoja
Vianmääritys
Varotoimet / Tekniset tiedot
CMT-SBT20
VAROITUS
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi
palaville kynttilöille).
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa
direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja
muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä
sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
CE-merkinnän voimassaolo on rajoitettu niihin
maihin, joissa se on lainvoimainen, lähinnä
Euroopan talousalueeseen (EEA) kuuluviin maihin.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä
helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Euroopassa ja Australiassa asuvat
asiakkaat
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen
virta olisi katkaistu.
HUOMIO
Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen
kanssa voi vahingoittaa silmiä.
Euroopassa asuvat asiakkaat
Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä
merkintä on laitteen takapinnalla.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Huoltoa ja takuuta koskevissa
asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä
huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin
osoitteisiin.
2FI
Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen
sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai
pakkauksessa oleva merkki ilmaisee,
että tuotetta ja akkua/paristoa ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä
akuissa/paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan merkin kanssa. Akkuun/paristoon on
lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset
merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä. Huolehtimalla akkujen/paristojen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/
pariston epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai
tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää
akkua, akun vaihto on annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa
akun/pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Muiden akkujen/
paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten
akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen
akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/
pariston kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Tämä järjestelmä on suunniteltu
•• levyillä tai USB-laitteissa olevien
musiikkilähteiden toistamiseen
•• radioasemien kuuntelemiseen
•• BLUETOOTH-laitteissa olevien
musiikkilähteiden toistamiseen.
Ennen järjestelmän
käyttöä
Sony korjaa järjestelmän normaalin
käytön aikana ilmenneet toimintahäiriöt
tämän järjestelmän rajoitetussa takuussa
määritettyjen ehtojen mukaisesti.
Sony ei kuitenkaan vastaa mistään
seuraamuksista, jotka aiheutuvat toiston
epäonnistumisesta vaurioituneella tai
viallisesti toimivalla järjestelmällä.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut musiikkilevyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä toistaa tällä laitteella.
Huomautus DualDisc-levyistä
DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka
yhdelle puolelle on tallennettu DVDmateriaalia ja toiselle puolelle digitaalista
äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli
ei noudata Compact Disc (CD) -standardia,
tuotteen toimintaa ei voida taata.
3FI
Sisällys
Ennen järjestelmän käyttöä.................................................................... 3
Alkutoimet
Säätimien sijainti ja toiminta.................................................................. 6
Kauko-ohjaimen valmistelu...................................................................10
Kaiutintassujen kiinnittäminen..............................................................10
Kellonajan asettaminen.........................................................................10
CD-levyn kuunteleminen
CD-DA-/MP3-/WMA-levyn toistaminen............................................... 12
Toistotilan vaihtaminen.............................................................................12
Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu toisto)..........................................14
Radion kuunteleminen
Radioaseman virittäminen.................................................................... 15
Radioasemien esivalinta....................................................................... 15
Esiasetetun radioaseman valitseminen.....................................................16
USB-laitteessa olevan
tiedoston kuunteleminen
USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen....................................... 17
Toistotilan vaihtaminen.............................................................................18
Musiikin kuunteleminen
valinnaisista äänilaitteista
Valinnaisten äänilaitteiden käyttäminen..............................................19
4FI
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTHyhteyden kautta
Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille ja musiikin kuunteleminen................... 20
Pariliitoksen muodostaminen
NFC-toimintoa tukemattoman laitteen kanssa....................................21
Pariliitoksen muodostaminen NFC-toimintoa tukevan laitteen kanssa.... 22
Pariliitostietojen poistaminen.................................................................. 23
Pariliitoksen muodostaminen muihin laitteisiin....................................... 24
Lisätietoja
Automaattisen valmiustilan asettaminen............................................ 25
BLUETOOTH-valmiustilan asettaminen................................................ 25
Langattoman BLUETOOTH-signaalin
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä..................................... 26
Äänen säätäminen................................................................................ 26
Ajastimien käyttäminen........................................................................27
Uniajastimen asettaminen....................................................................... 27
Toistoajastimen asettaminen................................................................... 27
Näytön vaihtaminen............................................................................. 28
Vianmääritys
Vianmääritys......................................................................................... 29
Ilmoitukset............................................................................................ 33
Varotoimet / Tekniset tiedot
Varotoimet............................................................................................ 34
Yhteensopivien laitteiden verkkosivustot............................................ 35
Langaton BLUETOOTH-tekniikka.......................................................... 36
Tekniset tiedot.......................................................................................37
5FI
Alkutoimet
Säätimien sijainti ja toiminta
Huomautus
Tämä käyttöopas selittää toiminnot lähinnä kauko-ohjaimen käyttöön, mutta samat
toiminnot voidaan suorittaa myös niillä laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantyyliset
nimet.
Laite (edestä/ylhäältä)
6FI
Kauko-ohjain
Laite:  (toisto/tauko)* -painike
Kauko-ohjain:  (toisto)*/ (toisto/
tauko) -painike
Käytetään toiston käynnistämiseen tai
keskeyttämiseen.
 (pysäytys) -painike
Käytetään toiston pysäyttämiseen.
N-merkki
Alkutoimet
Aseta NFC-toimintoa tukeva älypuhelin
tai tablet-laite tämän merkinnän lähelle
ja suorita BLUETOOTH-rekisteröinti ja
muodosta tai katkaise yhteys yhdellä
painalluksella (sivu 22).
 / (edellinen/seuraava)
-painikkeet
Käytetään kappaleen tai tiedoston
valitsemiseen.
TUNING +/– -painikkeet
Käytetään halutun radioaseman
virittämiseen.
Kauko-ohjain: / (pikasiirto
taaksepäin/eteenpäin) -painikkeet
Käytetään siirtymiseen kappaleessa
tai tiedostossa nopeasti eteen- tai
taaksepäin.
 / (virta/valmiustila) -painike
Käytetään järjestelmän virran
kytkemiseen tai järjestelmän
asettamiseen valmiustilaan.
 Kauko-ohjaimen tunnistin
 (BLUETOOTH) -ilmaisin
Palaa tai vilkkuu BLUETOOTH-yhteyden
tilan mukaan.
 Laite: FUNCTION/PAIRING-painike
•• Käytetään lähteen valintaan. Jokainen
painallus vaihtaa seuraavaan
lähteeseen tässä järjestyksessä:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
•• Siirry BLUETOOTH-pariliitostilaan
pitämällä painiketta painettuna.
Kauko-ohjain: FUNCTION-painikkeet
(CD, USB, BLUETOOTH, FM, AUDIO IN)
Käytetään lähteen valintaan.
Kauko-ohjain: PRESET +/– -painikkeet
Käytetään esiviritettyjen radioasemien
valitsemiseen.
  (avaa/sulje) -painike
Käytetään levykelkan  avaamiseen ja
sulkemiseen.
Näyttö
Levykelkka
Käytetään levyn asettamiseen
(sivu 12).
 Laite: VOLUME-säädin
Kauko-ohjain: VOLUME +*/– -painike
Käytetään äänenvoimakkuuden
säätämiseen.
 (USB) -portti
Käytetään USB-laitteen liittämiseen
(sivu 17).
7FI
 BLUETOOTH MENU -painike
Käytetään BLUETOOTH-valikon
avaamiseen tai sulkemiseen
(sivu 21, 24, 25).
EQ-painike
Käytetään äänitehosteen valitsemiseen
(sivu 26).
 MEGA BASS -painike
Käytetään basson lisäämiseen
(sivu 26).
MUTING-painike
Käytetään äänen mykistämiseen tai
mykistyksen poistamiseen.
 PLAY MODE/TUNING MODE -painike
•• Käytetään toistotilan valitsemiseen
(sivu 13).
•• Käytetään viritystilan valitsemiseen
(sivu 15).
 REPEAT/FM MODE -painike
•• Käytetään toistuvan toistotilan
valitsemiseen (sivu 13).
•• Käytetään FM-stereo- tai
-monolähetyksen valitsemiseen
(sivu 15).
CLEAR-painike
Käytetään ohjelmoidun kappaleen tai
tiedoston poistamiseen (sivu 14).
RETURN-painike
Käytetään edelliseen tilaan palaamiseen.

(enter) -painike
Käytetään kohteen vahvistamiseen.
 /// -painikkeet
Käytetään kohteen valitsemiseen.
+/– -painikkeet
Käytetään MP3- tai WMA-levyllä tai
USB-laitteessa olevan kansion (albumin)
valitsemiseen.
 TUNER MEMORY -painike
Käytetään radioasemien esivirittämiseen
(sivu 15).
 TUNER MEMORY
-numeropainikkeet (1–4)
Käytetään neljän rekisteröidyn
FM-aseman virittämiseen.
8FI
 TIMER MENU -painike
Käytetään kellonajan tai toistoajastimen
asettamiseen (sivu 10, 27).
SLEEP-painike
Käytetään uniajastimen asettamiseen
(sivu 27).
DISPLAY-painike
Käytetään näytössä  näkyvien tietojen
vaihtamiseen (sivu 28).
Tunnistamattoman merkin kohdalla
näkyy alaviiva ”_”.
Jos painat tätä painiketta virran ollessa
katkaistuna, näytössä näkyy kello.
* Laitteen -painikkeessa sekä kauko-ohjaimen
- ja VOLUME +-painikkeissa on kosketuspiste.
Käytä kosketuspistettä apunasi, kun käytät
järjestelmää.
Laite (takaa)
 FM-johtoantenni
 Oikeaan kaiuttimeen
 Vasempaan kaiuttimeen
 Kaiutinjohto (punainen/)
 Kaiutinjohto (musta/)
 Pistorasiaan
Alkutoimet
 FM (ULA) -antenni
Liitä FM-antenni.
•• Asenna järjestelmä sellaiseen paikkaan ja
suuntaan, jossa on hyvä vastaanotto.
•• Kiinnitä FM-johtoantennin pää esimerkiksi
nastalla tai teipillä.
Alueet, joilla on heikko
vastaanotto:
kaukana ikkunoista jne.
•• Pidä antenni loitolla kaiutinjohdoista,
verkkovirtajohdosta ja USB-kaapelista
välttääksesi kohinan vastaanoton.
•• Varmista ennen FM-antennin irrottamista,
että järjestelmän virta on katkaistu, jotta
omat FM-asetukset säilyvät.
Alueet, joilla on hyvä
vastaanotto:
ikkunoiden lähellä jne.
•• Vältä seuraavan tyyppisiä sijainteja.
Rakennusten välissä
Matkapuhelimien ja
sähkölaitteiden
lähellä
Terästasoilla tai
-pöydillä
Äänituloliitäntä
Liitä valinnaiset ulkoiset laitteet
äänikaapelilla (lisävaruste).
Kaiuttimet
Liitä kaiuttimet.
Vasen ja oikea kaiutin ovat samanlaisia.
Voit liittää molemmat kaiuttimet kumpaan
tahansa kaiutinliitäntään liitäntöjen
yläpuolella oleviin L- ja R-merkintöihin
katsomatta.
Virta
Liitä virtajohto pistorasiaan.
9FI
Kauko-ohjaimen
valmistelu
Kellonajan
asettaminen
Aseta yksi R6 (koko AA) -paristo (lisävaruste)
paristolokeroon niin, että sen napaisuus
vastaa alla esitettyä.
Huomautuksia kauko-ohjaimen käytöstä
•• Paristo kestää normaalikäytössä noin puoli
vuotta.
•• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristo, jotta kauko-ohjain ei vioitu
mahdollisen paristovuodon ja syöpymisen
seurauksena.
1
Kytke virta järjestelmään
painamalla / .
2
Siirry kellonajan asetustilaan
painamalla TIMER MENU .
Tunnin ilmaisin alkaa vilkkua
näytössä .
Kaiutintassujen
kiinnittäminen
Jos ”SELECT” tai ”PLAY SET” tulee
näkyviin, valitse ”CLOCK” painamalla
/  ja paina sitten .
Kiinnitä mukana toimitetut kaiutintassut
kaiuttimien pohjaan kaiuttimien liukumisen
estämiseksi.
3
Aseta tunti painamalla / 
ja paina sitten .
Minuuttien ilmaisin alkaa vilkkua
näytössä .
10FI
4
Aseta minuutit painamalla
/  ja paina sitten .
Huomautus
Alkutoimet
•• Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto
irrotetaan tai jos sähköt katkeavat.
Kellonajan näyttäminen, kun
järjestelmän virta on katkaistu
Paina DISPLAY . Kello on näkyvissä noin
8 sekuntia.
11FI
Muut toiminnot
CD-levyn kuunteleminen
CD-DA-/MP3-/
WMA-levyn
toistaminen
1
Paina CD .
2
Avaa levykelkka  painamalla
laitteen   -painiketta ja aseta
siihen levy.
Aseta CD-levy laitteeseen niin, että
levyn etikettipuoli (painettu puoli) on
ylöspäin.
Kun haluat
Keskeyttää toiston
Pysäyttää toiston
Valita MP3-/
WMA-levyllä olevan
kansion
Paina
 . Voit jatkaa toistoa
painamalla  .
 . Voit jatkaa toistoa
painamalla  *.
Voit peruuttaa toiston
jatkamisen painamalla
  uudelleen.
+/
–  toistuvasti.
Valita kappaleen tai / .
tiedoston
Pidä / 
Hakea kappaleen
tai tiedoston tietyn painettuna toiston aikana
ja vapauta painike
kohdan
haluamassasi kohdassa.
* Kun toistetaan VBR MP3-/WMA-tiedostoa,
järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri kohdasta.
CD-levyn poistaminen
Paina laitteen   -painiketta.
Huomautus
•• Älä aseta laitteeseen epätavallisen (kuten
sydämen, neliön, tähden) muotoisia levyjä.
Tämä voi aiheuttaa järjestelmässä pysyviä
vaurioita.
•• Älä käytä levyjä, joissa on teippiä tai tarroja.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
•• Kun poistat levyn, älä kosketa sen pintaa.
Etikettipuoli (painettu puoli)
3
4
12FI
Sulje levykelkka  painamalla
laitteen   -painiketta.
Paina  .
Toisto käynnistyy.
Toistotilan vaihtaminen
Toistotilassa voi toistaa samaa musiikkia
toistuvasti tai satunnaistoistona.
1
Lopeta toisto painamalla  .
2
Valitse toistotila painamalla
toistuvasti PLAY MODE .
Voit valita seuraavat toistotilat.
Toistotila
Vaikutus
FLDR* (Kansio)
Toistaa kaikki valitun
kansion tiedostot.
Toistotila
Vaikutus
REP OFF
Poistaa toistuvan toiston
(Toisto pois) käytöstä.
* Tämä toistotila soveltuu vain USB-laitteessa
olevan sisällön tai MP3-/WMA-levyjen toistoon.
Huomautus
SHUF
Toistaa kaikki
(Satunnaistoisto) kappaleet tai
tiedostot
satunnaisessa
järjestyksessä.
•• Kun virtajohto irrotetaan, toistotila poistetaan
automaattisesti käytöstä.
FLDRSHUF*
(Kansion
satunnaistoisto)
Toistaa kaikki valitun
kansion tiedostot
satunnaisessa
järjestyksessä.
PROGRAM
(Ohjelmoitu
toisto)
Toistaa ohjelmoidut
kappaleet tai
tiedostot. Lisätietoja
on kohdassa ”Oman
ohjelman luominen
(Ohjelmoitu toisto)”
(sivu 14).
OFF (Normaali
toisto)
Toistaa kaikki
kappaleet tai
tiedostot
peräkkäisessä
järjestyksessä.
•• Älä tallenna tarpeettomia kansioita tai
tiedostoja levylle, jolla on MP3-/
WMA-tiedostoja.
•• Järjestelmä ei tunnista MP3-/
WMA-tiedostoja sisältämättömiä
kansioita.
•• Järjestelmä kykenee toistamaan vain
sellaiset MP3-/WMA-tiedostot, joiden
tiedostopääte on .mp3 tai .wma.
Jos tiedostopäätteenä on .mp3 tai
.wma, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-/
WMA-tiedosto, sen toistaminen
voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi
vahingoittaa järjestelmää.
•• Järjestelmän tunnistamien kansioiden ja
tiedostojen enimmäismäärä:
–– 256* kansiota (pääkansio mukaan lukien)
–– 999 tiedostoa
–– 999 tiedostoa yhdessä kansiossa
–– 8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
Kun ”PLS STOP” tulee näkyviin
Toistotilaa ei voi vaihtaa toiston aikana.
Pysäytä toisto, kun vaihdat toistotilaa.
Toistuvan toistotilan käyttäminen
Voit siirtyä toistuvaan toistotilaan
painamalla toistuvasti REPEAT . Toistuvat
toistotilat ovat valittavissa sekä toiston
ollessa pysäytettynä että toiston aikana.
Voit valita seuraavat toistotilat.
Toistotila
Vaikutus
REP ONE
(Toista yksi)
Toistaa valittua kappaletta tai
tiedostoa toistuvasti.
REP FLDR*
(Toista
kansio)
Toistaa kaikki valitun kansion
tiedostot toistuvasti.
REP ALL
(Toista
kaikki)
Toistaa kaikki kappaleet tai
tiedostot toistuvasti.
CD-levyn kuunteleminen
* Tämä toistotila soveltuu vain USB-laitteessa
olevan sisällön tai MP3-/WMA-levyjen
toistoon.
Huomautus MP3-/WMA-levyjen
toistamisesta
* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole yhtään
MP3-/WMA-tiedostoa tai muita tiedostoja.
Kansiorakenteen mukaan järjestelmän
tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla
pienempi kuin todellisten kansioiden määrä.
•• Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien
MP3-/WMA-koodaus-/kirjoitusohjelmien,
CD-R/RW-asemien ja tallennusvälineiden
kanssa. Yhteensopimattomat MP3-/
WMA-levyt voivat tuottaa kohinaa,
katkonaista ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu
lainkaan.
13FI
Huomautus multisession-levyjen
toistamisesta
Järjestelmä pystyy toistamaan levyllä olevat
peräkkäiset istunnot, jos ne tallennetaan
ensimmäistä istuntoa vastaavassa
muodossa. Jos järjestelmä kohtaa toisessa
istuntomuodossa tallennetun istunnon,
kyseistä istuntoa ja sitä seuraavia istuntoja
ei voi toistaa. Huomaa, että vaikka istunnot
tallennetaan samassa muodossa, joitakin
istuntoja ei ehkä voi toistaa.
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu toisto)
5
Ohjelmoi toistamalla vaihe
4 (CD-DA-kappaleiden
tapauksessa) tai vaiheet
3–4 (MP3-/WMA-tiedostojen
tapauksessa).
Voit ohjelmoida yhteensä enintään
64 kappaletta tai tiedostoa.
6
Paina  .
Kappaleista tai tiedostoista koostuvan
ohjelman toisto käynnistyy.
Ohjelmoidun toiston
peruuttaminen
Toistaa ohjelmoidun kappaleen tai
tiedoston.
Valitse ”OFF” painamalla toistuvasti
PLAY MODE .
1
Ohjelmoidun kappaleen tai
tiedoston poistaminen
Lopeta toisto painamalla  .
2
Valitse ”PROGRAM” painamalla
toistuvasti PLAY MODE .
3
Jos toistat MP3-/WMA-levyä,
valitse ohjelmoitavat kappaleet
tai tiedostot sisältävä kansio
painamalla +/– .
4
Vihje
•• Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen,
paina  .
Huomautus
Valitse haluttu kappale tai
tiedosto painamalla / 
ja paina sitten .
Valitun kappaleen
tai tiedoston
numero
Valitun kappaleen
kokonaistoistoaika
(vain CD-DA-levy)
MP3-/WMA-tiedoston tapauksessa
näyttöön  ilmestyy ensin valitun
tiedoston nimi, eikä kokonaistoistoaikaa
näytetä.
14FI
Paina CLEAR , kun toisto on pysäytetty.
Aina kun painat tätä painiketta, viimeksi
ohjelmoitu kappale tai tiedosto poistetaan.
Kun kaikki ohjelmoidut kappaleet tai
tiedostot on poistettu, ”NO STEP” tulee
näkyviin.
•• Voit ohjelmoida enintään 64 kappaletta tai
tiedostoa. Jos yrität ohjelmoida enemmän kuin
64 kappaletta tai tiedostoa, näkyviin tulee ”FULL”.
•• Jos suoritat jonkin seuraavista toiminnoista
ohjelmoinnin jälkeen, kaikki ohjelmoidut
kappaleet ja tiedostot poistetaan:
–– muutat toimintoa
–– katkaiset virran järjestelmästä
–– irrotat virtajohdon
–– avaat levykelkan.
Radion kuunteleminen
Radioaseman
virittäminen
1
Paina FM .
2
Tee viritys.
Radioasemien
esivalinta
Voit esivalita haluamasi radioasemat.
Jos FM-aseman haku ei pääty, lopeta
haku painamalla   -painiketta ja tee
manuaalinen viritys.
Manuaalinen viritys
Paina TUNING MODE  toistuvasti,
kunnes ”MANUAL” tulee näkyviin, ja
viritä sitten haluttu asema painamalla
TUNING +/– . Aina kun painat
TUNING +/– , taajuus vaihtuu
asteittain. Jos pidät TUNING +/–
-painiketta  painettuna, taajuus
vaihtuu jatkuvasti, kunnes painike
vapautetaan.
1
Viritä haluttuun asemaan.
2
Paina TUNER MEMORY .
3
Valitse esivalintanumero
painamalla toistuvasti PRESET +/–
 ja paina sitten .
Radion kuunteleminen
Automaattinen haku
Paina TUNING MODE  toistuvasti,
kunnes ”AUTO” tulee näkyviin, ja paina
sitten TUNING +/– . Haku päättyy
automaattisesti, kun asema löydetään.
Voit valita esivalintanumeron myös
painamalla TUNER MEMORY -numeroa
(1–4)  tai /// .
Esivalintanumero
Vihje
•• Jos viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja,
palvelun tai aseman nimi näkyy näytössä
(vain Euroopan malli).
•• Jos FM-stereolähetyksessä on kohinaa, valitse
”MONO” ja käytä monovastaanottoa painamalla
toistuvasti FM MODE . Tämä vähentää kohinaa.
Näyttöön  tulee teksti ”COMPLETE”,
ja radioasema rekisteröityy valitulle
esivalintanumerolle.
Rekisteröi muut radioasemat
toistamalla edellä olevat vaiheet.
Vihje
•• Voit esivalita enintään 20 FM-asemaa.
•• Jos valitset jo rekisteröidyn esivalintanumeron
vaiheessa 3, esivalittu radioasema korvautuu nyt
viritettynä olevalla radioasemalla.
15FI
Esiasetetun radioaseman
valitseminen
Esivalintanumeroon 1–4
rekisteröidyn radioaseman
valitseminen
1 Paina FM .
2 Paina TUNER MEMORY -numeroa (1–4) .
Esivalintanumeroon 5 tai sitä
suurempaan esivalintanumeroon
rekisteröidyn radioaseman
valitseminen
1 Paina FM .
2 Valitse ”PRESET” painamalla toistuvasti
TUNING MODE .
3 Valitse haluamasi esivalintanumero
painamalla toistuvasti PRESET +/– 
tai /// .
16FI
USB-laitteessa olevan tiedoston
kuunteleminen
USB-laitteessa
olevan tiedoston
toistaminen
1
Paina USB .
2
Kytke USB-laite tämän laitteen
etuosassa olevaan (USB)
-liitäntään .
Liitä USB-laite suoraan tai USB-laitteen
mukana toimitetulla USB-kaapelilla
laitteen (USB) -liitäntään .
Odota, kunnes ”SEARCH” katoaa
näytöstä.
Paina  .
Toisto käynnistyy.
Muut toiminnot
Kun haluat
Keskeyttää toiston
Pysäyttää toiston
Valita kansion
Valita tiedoston
Paina
 . Voit jatkaa toistoa
painamalla  .
 . Voit jatkaa toistoa
painamalla  *. Voit
peruuttaa toiston
jatkamisen painamalla 
 uudelleen.
+/
–  toistuvasti.
/ .
Pidä / 
Hakea kappaleen
tai tiedoston tietyn painettuna toiston aikana
ja vapauta painike
kohdan
haluamassasi kohdassa.
* Kun toistetaan VBR MP3-/WMA-tiedostoa,
järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri kohdasta.
USB-laitteen irrottamista koskeva huomautus
Katkaise järjestelmästä virta, ennen kuin
irrotat USB-laitteen. Jos USB-laite irrotetaan,
kun järjestelmän virta on kytketty, USBlaitteen tiedot voivat vahingoittua.
Järjestelmän käyttäminen akun
latauslaitteena
Ladattavalla akulla varustetut USB-laitteet
voidaan ladata tässä järjestelmässä.
Akun lataus käynnistyy, kun USB-laite
liitetään laitteen (USB) -liitäntään .
Jos laite ei lataudu, irrota ja liitä se uudelleen.
Tietoja lataustilan tarkistamisesta on
USB-laitteen käyttöohjeessa.
USB-laitteiden tällä järjestelmällä tapahtuvaa
lataamista koskevia huomautuksia
•• Järjestelmää ei voi käyttää akkulaturina,
kun järjestelmästä on katkaistu virta.
•• USB-laitteen ominaisuuksista riippuen
akun lataaminen ei ehkä ole mahdollista.
17FI
USB-laitteessa olevan tiedoston kuunteleminen
Voit toistaa USB-laitteeseen (esimerkiksi
WALKMAN® tai digitaalinen mediasoitin)
tallennettuja äänitiedostoja kytkemällä
järjestelmään USB-laitteen.
Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista
on kohdassa ”Yhteensopivien laitteiden
verkkosivustot” (sivu 35).
3
Toistotilan vaihtaminen
Voit vaihtaa toistotilaa, kun USB-toiminto on
valittuna. Lisätietoja on kohdassa ”Toistotilan
vaihtaminen” (sivu 12).
Huomautus
•• Järjestelmän toistojärjestys saattaa erota
liitetyn digitaalisen musiikkisoittimen
toistojärjestyksestä.
•• Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä
liitettävän USB-laitteen mukana toimitettua
USB-kaapelia. Lisätietoja liitännöistä on
liitettävän USB-laitteen mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
•• Liitetyn USB-laitteen tyypin mukaan saattaa
kestää hetken, ennen kuin ”SEARCH” tulee
liittämisen jälkeen näkyviin.
•• Älä liitä USB-laitetta USB-keskittimen kautta.
•• Kun USB-laite on kytketty, järjestelmä lukee
kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot.
Jos USB-laitteessa on useita kansioita ja
tiedostoja, USB-laitteen lukeminen voi kestää
kauan.
•• Joidenkin järjestelmään kytkettyjen laitteiden
toimintojen suorittamisessa voi esiintyä viiveitä.
•• Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien
koodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa.
Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun perin
koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla,
tällaiset tiedostot voivat tuottaa kohinaa tai
aiheuttaa toimintahäiriön.
•• Järjestelmän tunnistamien kansioiden ja
tiedostojen enimmäismäärä:
–– 256* kansiota (pääkansio mukaan lukien)
–– 999 tiedostoa
–– 999 tiedostoa yhdessä kansiossa
–– 8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole
toistettavissa olevia äänitiedostoja tai jotka
ovat tyhjiä. Kansiorakenteen mukaan
järjestelmän tunnistamien kansioiden määrä
saattaa olla pienempi kuin todellisten
kansioiden määrä.
•• Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn
USB-laitteen toimintoja.
•• Äänitiedostoja sisältämättömiä kansioita ei
tunnisteta.
18FI
•• Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia
äänimuotoja:
–– MP3: tiedostotunniste .mp3
–– WMA**: tiedostotunniste .wma.
Huomaa, että vaikka tiedostonimessä olisi oikea
tunniste, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai siinä
voi esiintyä toimintahäiriöitä, jos itse tiedosto ei
ole tunnisteen mukainen.
** Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien
suojaamia DRM (Digital Rights Management)
-tiedostoja tai online-musiikkikaupasta ladattuja
tiedostoja. Jos yrität toistaa tällaista tiedostoa,
järjestelmä toistaa seuraavan suojaamattoman
äänitiedoston.
Musiikin kuunteleminen valinnaisista
äänilaitteista
Valinnaisten
äänilaitteiden
käyttäminen
Voit kuunnella järjestelmään liitetyn
valinnaisen äänilaitteen ääntä.
Huomautus
•• Vähennä järjestelmän äänenvoimakkuutta ennen
toiston aloittamista painamalla VOLUME – ,
jotta kaiuttimista ei yllättäen toisteta voimakasta
ääntä.
Paina AUDIO IN .
2
Liitä valinnainen äänilaite
analogisella äänijohdolla
(lisävaruste) laitteen AUDIO IN
-liitäntään .
3
Käynnistä liitetyn laitteen toisto.
4
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla VOLUME +/– .
Musiikin kuunteleminen valinnaisista äänilaitteista
1
Säädä liitetyn laitteen
äänenvoimakkuutta toiston aikana.
Huomautus
•• Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti
valmiustilaan, jos liitetyn laitteen
äänenvoimakkuustaso on liian alhainen.
Lisätietoja on kohdassa ”Automaattisen
valmiustilan asettaminen” (sivu 25).
19FI
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-yhteyden kautta
Pariliitoksen muodostaminen
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välille
ja musiikin kuunteleminen
Voit nauttia BLUETOOTH-laitteeseen tallennettujen kappaleiden langattomasta toistosta.
NFC-toimintoa tukevista laitteista (esimerkiksi älypuhelimista ja tablet-laitteista)
BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa helposti koskettamalla laitteella järjestelmää.
Aloita pariliitoksella!
Kun haluat yhdistää kaksi BLUETOOTH-laitetta, niiden on rekisteröitävä toisensa etukäteen.
Tätä kutsutaan ”pariliitoksen muodostamiseksi”. Pariliitos on muodostettava, kun yhdistät
kaksi laitetta ensimmäisen kerran. Kun laite on rekisteröity pariliitoksen avulla, siitä ei enää
tarvitse muodostaa pariliitosta, kun se yhdistetään samaan laitteeseen.
Pariliitos voidaan muodostaa kahdella tavalla: NFC-toiminnolla tai manuaalisesti
BLUETOOTH-toiminnolla. Valitse pariliitoksen muodostamistapa laitteen mukaan.
 Pariliitoksen muodostaminen NFC-toimintoa tukemattoman laitteen kanssa
(sivu 21)
Pariliitostila!
CMT-SBT20
Kun järjestelmä on asetettu pariliitostilaan, hae se
BLUETOOTH-laitteesta pariliitoksen muodostamisen aloittamista
varten.
Yhteys muodostettu!
 Pariliitoksen muodostaminen NFC-toimintoa tukevan laitteen kanssa (sivu 22)
Jos käytät NFC-toimintoa tukevaa älypuhelinta/tabletlaitetta, kosketa laitteella järjestelmää. Järjestelmä käynnistyy
automaattisesti ja aloittaa pariliitoksen muodostamisen.
Yhteys muodostettu!
20FI
Pariliitoksen
muodostaminen NFCtoimintoa tukemattoman
laitteen kanssa
3
Jos sinua pyydetään antamaan
salasana, kirjoita ”0000”. Jos järjestelmä
ei ilmesty laitteiden luetteloon, aloita
uudelleen vaiheesta 1.
Pidä BLUETOOTH-laitetta ja järjestelmää
tämän toiminnon suorittamisen aikana
enintään 1 metrin etäisyydellä toisistaan.
1
Kun pariliitos on muodostettu, näyttöön
 tulee ”BT AUDIO”, ja (BLUETOOTH)
-ilmaisin  lakkaa vilkkumasta.
Paina BLUETOOTH .
Jos järjestelmässä ei ole pariliitostietoja,
esimerkiksi silloin, kun
BLUETOOTH-laitetta käytetään
ensimmäisen kerran järjestelmän
ostamisen jälkeen, järjestelmä siirtyy
automaattisesti pariliitostilaan.
Ota BLUETOOTH-toiminto
BLUETOOTH-laitteessa käyttöön
(aktivoi se).
Lisätietoja on BLUETOOTH-laitteen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
BLUETOOTH-laitteen näyttöön voi
ilmestyä löydettyjen laitteiden luettelo.
4
Paina  .
5
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla VOLUME +/– .
Toisto käynnistyy.
Järjestelmän tai kauko-ohjaimen
painikkeilla voit hallita toisto/tauko(/ ) ja edellinen/seuraavatoimintoa (/ ). Toiston
pysäyttämistä ja muita toimintoja
voidaan hallita BLUETOOTH-laitteella.
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-yhteyden kautta
Näytössä  vilkkuu ”PAIRING”, ja
(BLUETOOTH) -ilmaisin  vilkkuu
nopeasti.
2
Valitse [CMT-SBT20] (tämä
järjestelmä).
Pariksi liitetyssä laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
Paina BLUETOOTH .
Viimeisin yhdistetty laite yhdistetään
automaattisesti. Jos yhteyttä ei voi muodostaa,
varmista, että BLUETOOTH-laitteen
BLUETOOTH-toiminto on otettu käyttöön, ja
valitse sitten järjestelmä (”CMT-SBT20”) yhteyden
muodostamisprosessin käynnistämistä varten.
Pariliitoksen muodostamisen
peruuttaminen
Paina BLUETOOTH MENU , BLUETOOTH 
tai vaihda lähdettä.
BLUETOOTH-yhteyden
katkaiseminen
1 Paina BLUETOOTH MENU .
2 Valitse ”DISCONNECT” painamalla / 
ja paina sitten
.
21FI
Huomautus
•• Jos toisto ei käynnisty, kun olet painanut
  kohdan ”Pariliitoksen muodostaminen
NFC-toimintoa tukemattoman laitteen kanssa”
vaiheessa 4 (sivu 21), paina   uudelleen
tai käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa.
•• Toimintatapa voi vaihdella BLUETOOTH-laitteen
mukaan.
•• Järjestelmästä voi muodostaa pariliitoksen
enintään kahdeksan BLUETOOTH-laitteen
kanssa. Jos muodostat pariliitoksen uuteen
laitteeseen sen jälkeen, kun olet jo muodostanut
pariliitoksen kahdeksan laitteen kanssa,
järjestelmän kanssa ensimmäiseksi pariliitoksen
muodostaneen laitteen pariliitostiedot korvataan
uuden laitteen pariliitostiedoilla.
•• Kun pariliitostoiminto on tehty, sitä ei tarvitse
suorittaa uudelleen. Seuraavissa tapauksissa
pariliitostoiminto on kuitenkin suoritettava
uudelleen:
–– Pariliitostiedot poistettiin esimerkiksi
korjauksen vuoksi.
–– Tämän järjestelmän pariliitoksen
rekisteröintitiedot poistetaan
BLUETOOTH-laitteesta.
–– Jos palautat järjestelmän tehdasasetukset
(sivu 32), kaikki pariliitostiedot poistetaan.
•• Tämän järjestelmän ääntä ei voi lähettää
BLUETOOTH-kaiuttimeen.
•• Salausavainta voidaan laitteessa sanoa
esimerkiksi salauskoodiksi, PIN-koodiksi,
PIN-numeroksi tai salasanaksi.
•• BLUETOOTH-yhteyttä ei voi muodostaa toiseen
BLUETOOTH-laitteeseen, kun BLUETOOTH-yhteys
on muodostettu yhteen BLUETOOTH-laitteeseen.
Katkaise ensin yhteys ja muodosta sitten yhteys
uuteen laitteeseen.
•• Ainoa tuettu pakkausmuoto on Sub Band Codec
(SBC).
Pariliitoksen
muodostaminen NFCtoimintoa tukevan laitteen
kanssa
Yhteensopivat älypuhelimet on
varustettu NFC-toiminnolla (yhteensopiva
käyttöjärjestelmä: Android™ 2.3.3 tai
sitä uudemmat versiot, lukuun ottamatta
versiota Android 3.x).
Lisätietoja on kohdassa ”Yhteensopivien
laitteiden verkkosivustot” (sivu 35).
22FI
Mikä NFC on?
NFC (Near Field Communication) on lyhyen
kantaman langaton tiedonsiirtotekniikka,
jolla välitetään tietoja erilaisten laitteiden,
kuten matkapuhelimien ja IC-merkintöjen,
välillä. NFC-toiminnolla tietoja voidaan siirtää
kätevästi koskettamalla NFC-yhteensopivan
laitteen toimintoa vastaavaa symbolia tai tähän
tarkoitettua kohtaa.
1
Ota älypuhelimen/tablet-laitteen
NFC-toiminto käyttöön.
Lisätietoja on älypuhelimen/tabletlaitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
2
Kosketa älypuhelimella/tabletlaitteella laitteen N-merkkiä .
Älypuhelin/tablet-laite
reagoi heti, kun
järjestelmä tunnistetaan.
Muodosta yhteys noudattamalla
näytössä näkyviä ohjeita. Kun
BLUETOOTH-yhteys on muodostettu,
laitteen näyttöön  tulee ”BT AUDIO”.
3
Paina  .
Toisto käynnistyy.
Järjestelmän tai kauko-ohjaimen
painikkeilla voit hallita toisto/tauko(/ ) ja edellinen/seuraavatoimintoa (/ ). Toiston
pysäyttämistä ja muita toimintoja
voidaan hallita BLUETOOTH-laitteella.
4
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla VOLUME +/– .
Pariksi liitetyssä laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
Paina BLUETOOTH .
Viimeisin yhdistetty laite yhdistetään
automaattisesti. Jos yhteyttä ei voi muodostaa,
varmista, että BLUETOOTH-laitteen
BLUETOOTH-toiminto on otettu käyttöön, ja
valitse sitten järjestelmä (”CMT-SBT20”) yhteyden
muodostamisprosessin käynnistämistä varten.
BLUETOOTH-yhteyden
katkaiseminen
Kosketa älypuhelimella/tablet-laitteella
laitteen N-merkkiä  uudelleen.
Vihje
Pariliitostietojen
poistaminen
Jos haluat poistaa pariliitostiedot,
järjestelmän tehdasasetukset on
palautettava toimimalla seuraavien
ohjeiden mukaan.
1
•• Jos kosketat NFC-toimintoa tukevalla
älypuhelimella/tablet-laitteella
järjestelmää, kun se on jo yhdistetty toiseen
BLUETOOTH-laitteeseen, yhteys siirtyy
kosketettuun älypuhelimeen/tablet-laitteeseen.
•• Jos kosketat laitteella N-merkkiä , kun
järjestelmä lukee tietoja CD-levyltä tai
USB-laitteesta, BLUETOOTH-yhteys voi katketa.
Kosketa laitteella järjestelmää, kun tietojen
lukeminen on päättynyt.
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-yhteyden kautta
•• Jos älypuhelin/tablet-laite ei vastaa, vaikka
kosketat sillä laitetta, lataa NFC Easy Connect
-sovellus älypuhelimeen/tablet-laitteeseen
ja käynnistä se. Kosketa sitten laitetta
uudelleen. NFC Easy Connect on Androidkäyttöjärjestelmään tarkoitettu maksuton
sovellus. Skannaa seuraava 2D Code.
Huomautus
•• Jos toisto ei käynnisty, kun olet painanut  
kohdan ”Pariliitoksen muodostaminen NFCtoimintoa tukevan laitteen kanssa” vaiheessa 3
(sivu 22), paina   uudelleen tai käynnistä
toisto BLUETOOTH-laitteessa.
•• Joissakin maissa ja joillakin alueilla
NFC-sovellusta ei ehkä voi ladata.
•• NFC-toimintoa käytettäessä pariliitoksen
muodostaminen, järjestelmän käynnistäminen
ja BLUETOOTH-yhteyksien muodostaminen
suoritetaan automaattisesti koskettamalla
laitetta. Jos NFC-toimintoa käytettäessä
järjestelmä on kuitenkin sammutettu, toistettu
kappale ei ehkä kuulu kappaleen alusta. Voit
käynnistää toiston alusta valitsemalla kappaleen
uudelleen painamalla   tai sammuttamalla
järjestelmän ja koskettamalla älypuhelimella/
tablet-laitteella N-merkkiä  järjestelmän
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Pidä laitteen FUNCTION - ja
  -painikkeita painettuina
yhtä aikaa, kunnes näyttöön 
tulee ”RESET”.
Huomautus
•• Jos pariksi liitetyn laitteen pariliitostiedot
poistetaan, kyseistä laitetta ei voi käyttää, ennen
kuin pariliitos muodostetaan uudelleen.
•• Jos palautat järjestelmän tehdasasetukset,
pariliitostietojen lisäksi myös kaikki käyttäjän
määrittämät asetukset, kuten esiviritetyt
radioasemat sekä ajastimen ja kellon asetukset,
poistetaan.
23FI
Pariliitoksen
muodostaminen muihin
laitteisiin
Järjestelmästä voi muodostaa pariliitoksen
enintään kahdeksan BLUETOOTH-laitteen
kanssa sekä säilyttää niiden pariliitostiedot.
Jos laite ei tue NFC-toimintoa:
1 Paina BLUETOOTH MENU , valitse
”PAIRING” painamalla /  ja paina
sitten .
2 Muodosta pariliitos toimimalla
kohdan ”Pariliitoksen muodostaminen
NFC-toimintoa tukemattoman laitteen
kanssa” vaiheiden 2–3 mukaan
(sivu 21).
Pariliitoksen muodostaminen painamalla
laitteessa olevaa painiketta
1 Valitse ”BT AUDIO” painamalla
toistuvasti FUNCTION .
2 Pidä FUNCTION  -painiketta
painettuna, kunnes (BLUETOOTH)
-ilmaisin  alkaa vilkkua nopeasti.
3 Muodosta pariliitos toimimalla kohdan
”Pariliitoksen muodostaminen
NFC-toimintoa tukemattoman laitteen
kanssa” vaiheiden 2–3 mukaan
(sivu 21).
Vihje
•• Jos haluat muodostaa BLUETOOTH-yhteyden
juuri pariksi liitettyyn laitteeseen, kun järjestelmä
on yhteydessä toiseen laitteeseen, katkaise
ensin BLUETOOTH-yhteys juuri käytössä olevaan
laitteeseen ja muodosta sitten yhteys uuteen
laitteeseen.
Jos laite tukee NFC-toimintoa:
Muodosta pariliitos uuteen laitteeseen
toimimalla kohdan ”Pariliitoksen
muodostaminen NFC-toimintoa tukevan
laitteen kanssa” (sivu 22) ohjeiden
mukaan.
24FI
Lisätietoja
Automaattisen
valmiustilan
asettaminen
Järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua,
jos mitään toimintoa ei käytetä eikä
äänisignaalia lähetetä (automaattinen
valmiustilatoiminto).
Automaattinen valmiustilatoiminto on
oletusarvoisesti käytössä.
1
Kytke virta järjestelmään
painamalla / .
Paina /  yli 3 sekunnin ajan.
3
Vapauta painikkeet, kun näyttöön
tulee ”AUTO STANDBY OFF”
(automaattinen valmiustilatoiminto käytössä) tai
”AUTO STANDBY ON” (automaattinen valmiustilatoiminto poistettu käytöstä).
Vihje
•• Kun järjestelmä siirtyy valmiustilaan, näyttöön
tulee ”STANDBY”, joka välähtää näytössä 
kahdeksan kertaa.
Huomautus
•• Järjestelmä ei välttämättä siirry automaattisesti
valmiustilaan, kun
–– viritintoiminto on käytössä
–– äänisignaali havaitaan
–– ääniraitoja tai tiedostoja toistetaan
–– toistoajastin tai uniajastin on käynnissä.
•• Järjestelmä nollaa valmiustilaan siirtymisen
15 minuutin takaisinlaskenta-ajan, kun
–– USB-laite on liitetty USB-toiminnolla
–– kaukosäätimen tai laitteen painiketta
painetaan.
Kun BLUETOOTH-valmiustila on käytössä,
järjestelmä siirtyy BLUETOOTH-yhteyden
odotustilaan, vaikka järjestelmän virta olisi
katkaistuna. Tämä tila on oletusarvoisesti
poistettu käytöstä.
1
Paina BLUETOOTH MENU .
2
Valitse ”BT: STBY” painamalla
/  ja paina sitten .
3
Valitse ”ON” tai ”OFF” painamalla
/  ja paina sitten .
4
Katkaise järjestelmän virta
painamalla / .
Lisätietoja
2
BLUETOOTHvalmiustilan
asettaminen
Kun järjestelmän virta on katkaistu,
(BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu
hitaasti.
Vihje
•• Kun tilan asetuksena on ”ON”, järjestelmä
käynnistyy automaattisesti, ja voit kuunnella
musiikkia muodostamalla BLUETOOTH-laitteesta
BLUETOOTH-yhteyden.
•• Poistamalla BLUETOOTH-valmiustilan käytöstä
voit vähentää virrankulutusta valmiustilassa.
Huomautus
•• Kun järjestelmässä ei ole pariliitostietoja,
tämä tila ei ole käytettävissä. Jos haluat
käyttää tätä tilaa, järjestelmän on oltava
yhteydessä laitteeseen ja sillä on oltava laitteen
pariliitostiedot.
25FI
Langattoman
Äänen säätäminen
BLUETOOTHsignaalin ottaminen Halutun äänen valitseminen
käyttöön tai
poistaminen
käytöstä
Voit valita haluamasi äänen eri tyyleistä ja
muuttaa bassoäänen tehokkuutta.
Paina toistuvasti EQ  -painiketta ja valitse
haluamasi ääni seuraavista tyyleistä:
”R AND B/HIP HOP”, ”FLAT”, ”POP”, ”JAZZ”,
”ROCK”, ”CLASSIC”.
Vihje
•• Oletusasetus on ”R AND B/HIP HOP”.
Kun järjestelmän virta on kytkettynä, voit
ohjata BLUETOOTH-yhteyden signaalia.
BLUETOOTH-signaali on oletusarvoisesti
käytössä.
1
Kytke virta järjestelmään
painamalla / .
Bassoäänen tehokkuuden
muuttaminen
Paina MEGA BASS .
Jokaisella painalluksella toiminto vuorotellen
otetaan käyttöön (”BASS ON”) ja poistetaan
käytöstä (”BASS OFF”).
Vihje
2
Pidä laitteen  - ja  
-painikkeita painettuna
samanaikaisesti viiden sekunnin
ajan.
3
Vapauta painikkeet, kun näyttöön
tulee ”BT OFF” (langaton
BLUETOOTH-signaali ei ole
käytössä) tai ”BT ON” (langaton
BLUETOOTH-signaali on
käytössä).
Vihje
•• Kun asetuksena on ”BT OFF”,
BLUETOOTH-toiminto ei ole käytettävissä.
•• Jos laitetta kosketetaan NFC-toimintoa tukevalla
älypuhelimella/tablet-laitteella, kun tämä asetus
on poissa käytöstä, järjestelmä käynnistetään ja
asetukseksi vaihdetaan ”BT ON”.
•• Kun tämä asetus on poissa käytöstä,
BLUETOOTH-valmiustilaa ei voi asettaa.
•• Kun tämä asetus on poissa käytöstä, järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa
pariliitosta.
26FI
•• Oletusasetus on ”BASS ON”.
Ajastimien
käyttäminen
Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa:
uniajastin ja toistoajastin.
Huomautus
•• Uniajastin on etusijalla toistoajastimeen nähden.
Toistoajastimen
asettaminen
Voit kuunnella CD-levyä, USB-laitetta tai
radiota esiasetettuna aikana.
Huomautus
•• Muista asettaa kellonaika ennen ajastimen
asettamista (sivu 10).
1
Valmistele äänilähde ja säädä
sitten äänenvoimakkuutta
painamalla VOLUME +/– .
2
Siirry ajastimen asetustilaan
painamalla TIMER MENU .
3
Valitse ”PLAY SET” painamalla
/  ja paina sitten .
Uniajastimen asettaminen
Katkaisee järjestelmän virran
automaattisesti määritettyyn aikaan.
1
Valitse aika painamalla toistuvasti
SLEEP .
Vihje
Näyttöön tulee ”ON TIME”, ja tunnin
ilmaisin alkaa vilkkua näytössä .
4
•• Voit tarkistaa uniajastimeen jäljellä olevan ajan
painamalla SLEEP  uudelleen.
•• Uniajastin on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei
olisi asetettu.
Uniajastimen peruuttaminen
Valitse ”OFF” painamalla toistuvasti
SLEEP .
Lisätietoja
Voit valita ajaksi ”SLEEP 90”
(90 minuuttia) – ”SLEEP 10”
(10 minuuttia) tai ”AUTO”. Uniajastimen
aika vähenee jokaisella painikkeen
painalluksella 10 minuuttia. Jos valitset
”AUTO”, järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti, kun CD-levyn tai
USB-laitteen toisto päättyy tai kun on
kulunut 100 minuuttia.
Aseta tunti painamalla / 
ja paina sitten .
Minuuttien ilmaisin alkaa vilkkua
näytössä .
5
Aseta minuutit painamalla
/  ja paina sitten .
Näyttöön tulee ”OFF TIME”, ja tunnin
ilmaisin alkaa vilkkua näytössä .
Aseta toistoajastimen pysäytysajan
tunti ja minuutit samalla tavalla.
6
Valitse haluttu äänilähde
painamalla /  ja paina
sitten .
Esiin tulee Toistoajastin-toiminnon
vahvistusnäyttö.
27FI
7
Katkaise järjestelmän virta
painamalla / .
Vihje
•• Jos äänilähteenä on radio, muista virittää
radioasema valmiiksi, ennen kuin katkaiset
järjestelmän virran (sivu 15).
•• Voit muuttaa ajastimen asetusta suorittamalla
toimet alusta alkaen uudelleen.
•• Toistoajastimen asetus säilyy, kunnes asetus
peruutetaan manuaalisesti.
Huomautus
•• Järjestelmä käynnistyy tarkasti toistoajastimella
asetettuna aikana. Kun äänilähteenä on
CD-levy, MP3-/WMA-levy tai USB-laite, toiston
aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.
•• Toistoajastin ei toimi, jos järjestelmään on jo
kytketty virta määritettynä aikana.
•• Jos toistoajastimen äänilähteenä on radioasema,
toistoajastin käyttää viimeksi viritettyä
taajuutta. Jos vaihdat radioaseman taajuutta
toistoajastimen asettamisen jälkeen, myös
toistoajastimen radioaseman asetus vaihtuu.
Asetuksen tarkastaminen
1 Paina TIMER MENU .
2 Valitse ”SELECT” painamalla / 
ja paina sitten
.
3 Valitse ”PLAY SEL” painamalla / 
ja paina sitten
.
Ajastinasetus ilmestyy näyttöön .
Ajastimen peruuttaminen
1 Paina TIMER MENU .
2 Valitse ”SELECT” painamalla / 
ja paina sitten
.
3 Valitse ”OFF” painamalla /  ja paina
sitten
28FI
.
Näytön vaihtaminen
Kun haluat
Paina
Vaihtaa näytön
tietoja*
DISPLAY  toistuvasti,
kun järjestelmään on
kytketty virta.
DISPLAY , kun
järjestelmän virta on
katkaistu. Kello on
näkyvissä 8 sekuntia.
Tarkistaa
kellonajan, kun
järjestelmän virta
on katkaistu
* Voit näyttää esimerkiksi CD-DA-/MP3-/
WMA-levyn tai USB-laitteen tiedot, kuten
kappaleen numeron, tiedoston/kansion nimen,
albumin nimen, esittäjän nimen ja jäljellä olevan
toistoajan.
Huomautuksia näyttötiedoista
•• Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa ”_”.
•• Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
–– MP3-/WMA-levyn ja USB-laitteen
kokonaistoistoaika
–– MP3-/WMA-tiedoston jäljellä oleva toistoaika
–– WMA-tunnistetiedot (kappaleen nimi, albumin
nimi ja esittäjän nimi).
•• Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
–– VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus)
koodatun MP3-/WMA-tiedoston kulunut
toistoaika
–– kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka
eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2 tai
laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia.
•• Seuraavat tiedot näkyvät:
–– kappaleen jäljellä oleva toistoaika
–– MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun
käytössä on ID3-version 1 tai 2 mukaiset
tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näyttö
on etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita
käytetään samassa MP3-tiedostossa)
–– enintään 64 merkkiä ID3-tunnistetiedoista
käyttäen isoja kirjaimia (A–Z), numeroita (0–9)
ja symboleja (< > +, [ ] \ _).
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos järjestelmän käytön aikana ilmenee
ongelmia, kokeile tässä kuvattuja vaiheita,
ennen kuin otat yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään. Jos virheviesti tulee
näkyviin, merkitse muistiin viestin sisältö.
1
2
Tarkista, onko ongelma osiossa
”Vianmääritys” olevassa
luettelossa.
Tutustu seuraaviin asiakastuen
verkkosivustoihin.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony.eu/support
Latinalaisessa Amerikassa asuvat
asiakkaat:
http://esupport.sony.com/LA
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet
tehnyt vaiheet 1 ja 2, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kun toimitat tuotteen huoltoon, muista
toimittaa koko järjestelmä (pääyksikkö,
kaiuttimet ja kauko-ohjain).
Tämä tuote on järjestelmätuote, joten
koko järjestelmää tarvitaan huoltoa
edellyttävän osan määrittämiseen.
Irrota virtajohto heti ja tarkista seuraavat
kohdat, kun ”PROTECT” katoaa näytöstä.
•• Varmista, että kaiutinjohdot + ja – eivät
ole oikosulussa.
•• Varmista, että mikään ei tuki
järjestelmän ilmanvaihtoaukkoja.
Kun olet tarkistanut nämä kohdat ja
todennut kaiken olevan kunnossa,
kiinnitä virtajohto takaisin ja kytke
järjestelmään virta. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Järjestelmän virta ei kytkeydy.
CCVarmista, että virtajohto on kytketty kunnolla
pistorasiaan.
Järjestelmä on odottamatta siirtynyt
valmiustilaan.
CCKyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy
automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin
kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai
äänisignaalia lähetetä. Katso ”Automaattisen
valmiustilan asettaminen” (sivu 25).
Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on
peruutettu odottamatta.
CCJos mitään toimintoa ei suoriteta noin
minuutin kuluessa, kellon asetus tai
toistoajastimen asetus peruutetaan
automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen
alusta.
Ääntä ei kuulu.
CCOvatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
CCOnko käytössä ainoastaan laitteen
vakiokaiuttimet?
CCTukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
CCSäädä laitteen äänenvoimakkuutta
suuremmalle.
CCVarmista, että ulkoinen komponentti on
kytketty oikein AUDIO IN -liitäntään ,
ja aseta toiminnon asetukseksi AUDIO IN.
CCValitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä
väliaikaisesti.
29FI
Vianmääritys
3
Uusimmat tukitiedot ja usein kysytyt
kysymykset ovat saatavilla näissä
sivustoissa.
Jos näytössä  lukee ”PROTECT”
Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai vasen ja
oikea äänenvoimakkuus ovat
epätasapainossa.
CCSijoita kaiuttimet mahdollisimman
symmetrisesti.
CCLiitä laitteeseen ainoastaan sen mukana
toimitetut kaiuttimet.
Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
CCSeuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi
kestää tavallista kauemmin:
•• monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy
•• multisession-muodossa tallennettu levy
•• useita kansioita sisältävä levy.
Huomattava surina tai kohina.
CCSiirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
CCKytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
CCSuosittelemme verkkovirtajohdon
kohinanvaimentimen käyttöä (lisävaruste).
USB-laite
Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista
on kohdassa ”Yhteensopivien laitteiden
verkkosivustot” (sivu 35).
Kauko-ohjain ei toimi.
CCPoista kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan
kauko-ohjaimen tunnistimen  välissä olevat
esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
CCOsoita kauko-ohjaimella laitteessa olevaa
kauko-ohjaimen tunnistinta .
CCSiirrä kauko-ohjain lähemmäs järjestelmää.
CCVaihda paristo uuteen.
Levysoitin
Levyä tai tiedostoa ei voi toistaa.
CCLevyä ei ole viimeistelty (kyseessä on CD-R- tai
CD-RW-levy, johon voi lisätä tietoja).
Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
CCLevy voi olla likainen tai naarmuinen. Jos levy
on likainen, pyyhi se puhtaaksi.
CCSiirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
CCSiirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä tai
sijoita ne erillisille jalustoille. Kovalla
äänenvoimakkuudella kuunneltaessa
kaiutinten tärinä voi aiheuttaa äänen
hyppimisen.
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta tai
tiedostosta.
CCAseta toistotilaksi ”OFF” (normaali toistotila)
(sivu 12).
30FI
On kytketty USB-laite, jota ei tueta.
CCSeuraavanlaisia ongelmia voi ilmetä.
•• USB-laitetta ei tunnisteta.
•• Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy
järjestelmässä.
•• Toistaminen ei ole mahdollista.
•• Ääni hyppii.
•• Kuuluu kohinaa.
•• Lähtevä ääni on säröinen.
Ääntä ei kuulu.
CCUSB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise
virta järjestelmästä ja liitä USB-laite sitten
uudelleen.
Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
CCOn kytketty USB-laite, jota ei tueta. Liitä
yhteensopiva USB-laite.
CCKatkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite
uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään
uudelleen.
CCMusiikkitiedot sisältävät kohinaa tai äänessä
on säröä. Kohina on voinut syntyä
musiikkitietojen luonnin yhteydessä
tietokoneen olosuhteiden takia. Luo
musiikkitiedot uudelleen.
CCTiedostojen koodauksessa käytetty
bittinopeus on ollut pieni. Lähetä USBlaitteeseen suuremmalla bittinopeudella
koodattuja tiedostoja.
”SEARCH” näkyy pitkään tai toiston
alkaminen kestää kauan.
CCSeuraavissa tapauksissa tietojen lukeminen
voi kestää pitkään.
•• USB-laitteessa on paljon kansioita tai
tiedostoja.
•• Tiedostorakenne on erittäin monimutkainen.
•• Laitteessa ei ole riittävästi vapaata muistia.
•• Sisäinen muisti on pirstoutunut.
Tiedoston tai kansion nimi (albumin nimi) ei
näy oikein.
CCJärjestelmä voi näyttää seuraavat
merkkikoodit:
•• isot kirjaimet (A–Z)
•• numerot (0–9)
•• symbolit (< > +, [ ] \ _).
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”.
USB-laitetta ei tunnisteta.
CCKatkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite
uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään
uudelleen.
CCYhteensopimaton USB-laite voi olla liitettynä.
CCUSB-laite ei toimi kunnolla. Katso ohjeet tämän
ongelman selvittämiseen USB-laitteen
mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
”OVER CURRENT” tulee näkyviin.
havaittu ongelma. Sammuta järjestelmä ja
irrota USB-laite (USB) -liitännästä .
Varmista, että USB-laitteessa ei ole ongelmaa.
Jos tämä näyttö toistuu usein, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Toisto ei käynnisty.
CCVarmista, että USB-laite on kytketty kunnolla
(USB) -liitäntään .
CCJärjestelmä ei ehkä tue USB-laitetta.
CCUSB-laitteen ominaisuuksista riippuen akun
lataaminen ei ehkä ole mahdollista.
CCIrrota USB-laite ja liitä se uudelleen. Lisätietoja
USB-laitteiden lataustilasta on niiden mukana
toimitetuissa käyttöoppaissa.
Tiedostoja ei voi toistaa.
CCÄänitiedostojen tunnisteet ovat ehkä
virheelliset. Järjestelmä tukee seuraavia
tiedostotunnisteita:
– MP3: tiedostotunniste .mp3
– WMA: tiedostotunniste .wma.
CCÄänitiedostot on ehkä luotu muussa kuin
MP3-/WMA-muodossa.
CCUSB-tallennusvälineet, jotka on alustettu
muihin kuin FAT16- tai
FAT32-tiedostojärjestelmiin, eivät ole
yhteensopivia.*
CCJos käytät osioitua USB-tallennusvälinettä,
vain ensimmäisen osion tiedostot voidaan
toistaa.
CCSalattuja tai salasanalla suojattuja yms.
tiedostoja ei voi toistaa.
* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja
FAT32-järjestelmää, mutta jotkin
USB-tallennusvälineet eivät ehkä tue
kaikkia näitä FAT-järjestelmiä. Lisätietoja on
USB-tallennusvälineiden käyttöohjeissa tai niitä
saa valmistajalta.
Viritin
CCKatkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite
Huomattava surina tai kohina tai lähetyksiä
ei voi vastaanottaa.
CCYhteensopimaton USB-laite voi olla liitettynä.
CCLiitä antenni oikein.
CCEtsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään
uudelleen.
Toisto ei ala ensimmäisestä tiedostosta.
CCAseta toistotilaksi ”OFF” (normaali toistotila)
(sivu 12).
Vianmääritys
CC (USB) ‑liitännän  sähkövirran tasossa on
USB-laitetta ei voi ladata.
vastaanoton, ja liitä antenni uudelleen
(sivu 9).
CCPidä antennit loitolla laitteesta ja muista
AV-komponenteista välttääksesi kohinan
vastaanoton.
CCKatkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
31FI
Useita radiolähetyksiä kuuluu
samanaikaisesti.
Toistossa on voimakasta huminaa, kohinaa
tai häiriöääniä.
CCEtsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat
CCJos järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välillä
CCNiputa antennikaapelit erikseen myytävillä
CCJos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä
hyvän vastaanoton, ja liitä antenni uudelleen
(sivu 9).
johtopidikkeillä ja säädä kaapelien pituutta.
BLUETOOTH-laite
Pariliitosta ei voi muodostaa.
on esteitä, poista ne tai siirrä laitteet pois
esteen läheltä.
tuottava laite, kuten langaton lähiverkko,
toinen BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä se pois.
CCVähennä liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta.
CCSiirrä BLUETOOTH-laite lähemmäs
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
CCPariliitoksen muodostaminen ei ehkä onnistu,
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein,
palauta järjestelmän tehdasasetukset.
järjestelmää.
jos laitteen lähellä on muita
BLUETOOTH-laitteita. Sammuta silloin muut
BLUETOOTH-laitteet.
CCVarmista, että annat oikean salasanan, kun
valitset mallinumeron (tämän järjestelmän)
BLUETOOTH-laitteessa (sivu 21).
Yhteyden muodostaminen ei onnistu.
CCBLUETOOTH-laite, johon yritit muodostaa
yhteyden, ei tue A2DP-profiilia, eikä sitä voi
yhdistää järjestelmään.
CCOta BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto
käyttöön.
CCMuodosta yhteys BLUETOOTH-laitteesta.
CCPariliitoksen rekisteröintitiedot on poistettu.
Muodosta pariliitos uudelleen.
CCPoista BLUETOOTH-laitteen pariliitoksen
rekisteröintitiedot (sivu 23) ja muodosta
pariliitos uudelleen (sivu 20).
Ääni hyppii tai aaltoilee, tai yhteys katkeaa.
CCJärjestelmä ja BLUETOOTH-laite ovat liian
kaukana toisistaan.
CCJos järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välillä
on esteitä, poista ne tai siirrä laitteet pois
esteen läheltä.
CCJos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä
tuottava laite, kuten langaton lähiverkko,
toinen BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä se pois.
BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu
järjestelmästä.
CCLisää ensin BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta VOLUME +/–
 -painikkeella.
32FI
1 Kytke virta järjestelmään painamalla
/ .
2 Pidä laitteen FUNCTION - ja  
-painikkeita painettuina yhtä aikaa,
kunnes näyttöön  tulee ”RESET”.
Kaikki käyttäjän asetukset, kuten esiasetetut
radioasemat, ajastimen ja kellon asetukset sekä
BLUETOOTH-laitteiden pariliitostiedot,
poistetaan.
Jos ongelma jatkuu, vaikka olet tehnyt kaikki
edellä mainitut asiat, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Huomautus
•• Jos hävität laitteen tai annat sen toiselle
henkilölle, nollaa laite turvallisuussyistä.
Ilmoitukset
Seuraavat viestit saattavat näkyvä tai vilkkua
laitteen käytön aikana.
COMPLETE
Asemien esiasetustoiminto päättyi
normaalisti.
DISC ERR
SEARCH
Järjestelmä hakee tietoja USB-laitteesta.
Jotkin painikkeet eivät toimi haun aikana.
TIME NG
Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on
asetettu samaksi.
TUNING
Järjestelmä virittää radioasemaa. Jotkin
painikkeet eivät toimi virityksen aikana.
Järjestelmään on asetettu levy, kuten
CD-ROM-levy, jota järjestelmä ei voi toistaa,
tai yritit toistaa tiedostoa, jota ei voi toistaa.
FULL
Yritit ohjelmoida enemmän kuin
64 kappaletta tai tiedostoa.
NO DISC
Soittimessa ei ole levyä, tai olet määrittänyt
levyn, jota ei voi asettaa soittimeen.
NO FILE
USB-laitteessa tai levyllä ei ole
toistokelpoisia tiedostoja.
NO STEP
Vianmääritys
Ohjelmoitua toistoa varten ohjelmoituja
kappaleita tai tiedostoja ei ole tai kaikki
ohjelmoidut kappaleet tai tiedostot on
poistettu.
NO USB
USB-laite ei ole liitettynä, liitettynä ollut
USB-laite on irrotettu tai järjestelmä ei tue
USB-laitetta.
OVER CURRENT
Järjestelmä havaitsee yhdistetyssä
USB-laitteessa ylijännitteen. Irrota USB-laite
liitännästä, katkaise järjestelmän virta ja
kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
PLS STOP
Yritit vaihtaa toistotilaa CD- tai
USB-toiminnon toiston aikana.
READING
Järjestelmä lukee tietoja CD-levyltä. Jotkin
painikkeet eivät toimi lukemisen aikana.
33FI
Huomautus CD-DA-/MP3-/WMA-levyistä
Varotoimet / Tekniset tiedot
Varotoimet
Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa
•• CD-äänilevy
•• CD-R/CD-RW (CD-DA-kappaleiden
äänitiedot ja MP3-/WMA-tiedostot)
•• 8 cm:n levy
Älä käytä CD-R- tai CD-RW-levyä, johon ei ole
tallennettu tietoja. Tämä voi vaurioittaa levyä.
Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa
•• CD-ROM
•• Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on
tallennettu ISO9660 Level 1/Level 2- tai
Joliet-yhteensopivassa musiikki-CDformaatissa
•• Multisession-tallennettu CD-R/CD-RW,
jota ei ole päätetty ”sulkemalla istuntoa”
•• Tallennuslaadultaan huono CD-R/CD-RW,
naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä
tallennettu CD-R/CD-RW
•• Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD‑RW
•• Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3)/WMA -tiedostoja sisältävät
levyt
•• Epätavallisen (esimerkiksi sydämen,
neliön, tähden) muotoiset levyt
•• Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia
tai tarra
•• Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on
kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu
sinetin ulkopuolelle
•• Levyt, joiden etiketin painamisessa
on käytetty mustetta, joka tuntuu
koskettaessa tahmealta
34FI
•• Pyyhi levy ennen toistamista
puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
•• Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten
bensiinillä, tinnerillä tai myynnissä
olevilla puhdistusaineilla tai vinyylilevyille
tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
•• Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle
äläkä lämpölähteille kuten
lämpöilmakanaville. Älä myöskään
jätä levyjä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
Turvallisuus
•• Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta,
jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Kun irrotat järjestelmän virtajohdon, tartu
aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse
johdosta.
•• Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine
tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta
ja tarkastuta laite valtuutetussa huollossa
ennen käyttöä.
•• Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoliike.
Laitteen sijoittaminen
•• Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon
äläkä tilaan, joka on erityisen kuuma,
kylmä, pölyinen, likainen tai kostea tai
jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa
laite joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle
auringonvalolle tai kirkkaille valoille.
•• Älä sijoita järjestelmää valaisimien
lähelle. Valaisimien säteilemä lämpö
voi vahingoittaa koteloa ja aiheuttaa
järjestelmässä toimintahäiriöitä.
•• Ole varovainen sijoittaessasi järjestelmää
erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille,
öljytyille, kiillotetuille) pinnoille, koska
pinta voi tahraantua tai muuttaa väriään.
•• Älä aseta painavia esineitä järjestelmän
päälle.
•• Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä
tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan
erityisen kosteaan tilaan, järjestelmän
linssin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta,
jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä
järjestelmä päälle noin tunniksi, kunnes
kosteus on haihtunut. Jos järjestelmä ei
toimi, vaikka olet odottanut pitkään, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Lämmön kertyminen
•• Laitteen lämpeneminen latauksen ja
pitkäaikaisen käytön aikana on normaalia
eikä anna aihetta huoleen.
•• Älä kosketa koteloa, jos järjestelmää
on käytetty jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, koska kotelo
on saattanut kuumentua.
•• Älä tuki tuuletusaukkoja.
Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu
magneettisesti, joten lähellä olevan
television kuva voi vääristyä magneettisesti.
Jos näin käy, katkaise television virta, odota
15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin
päälle. Jos kuva ei parane, siirrä kaiuttimet
kauemmas televisiosta.
Kotelon puhdistaminen
Yhteensopivien
laitteiden
verkkosivustot
Seuraavista verkkosivustoista voit katsoa
uusimmat tiedot yhteensopivista USB- ja
BLUETOOTH-laitteista.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony.eu/support
Latinalaisessa Amerikassa asuvat
asiakkaat:
http://esupport.sony.com/LA
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä tai
hiontajauhetta äläkä liuotinta, kuten tinneriä,
bensiiniä tai alkoholia.
Laitteen siirtäminen
Varmista ennen järjestelmän siirtämistä,
että sisällä ei ole levyä, ja irrota virtajohto
pistorasiasta.
Levyjen käsittely
Varotoimet / Tekniset tiedot
•• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
•• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
•• Älä jätä levyjä suoraan auringonvaloon
äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyjä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon,
sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
hyvin korkeaksi.
35FI
Langaton
BLUETOOTHtekniikka
Langaton BLUETOOTH-tekniikka on lyhyen
kantaman langaton tekniikka, jonka avulla
voidaan lähettää tietoja digitaalisten
laitteiden, kuten tietokoneen ja digikameran,
välillä langattomasti. Langattoman
BLUETOOTH-tekniikan kantama on noin
10 metriä.
Kahden laitteen yhdistäminen on yleistä,
mutta jotkin laitteet voidaan yhdistää
useisiin laitteisiin samaan aikaan.
Yhteyden muodostamiseen ei tarvita
kaapelia, eikä laitteita tarvitse suunnata
toisiaan kohti, kuten infrapunatekniikkaa
käytettäessä. Voit esimerkiksi pitää laitetta
laukussa tai taskussa.
BLUETOOTH-standardi on tuhansien,
eri puolilla maailmaa toimivien yritysten
tukema kansainvälinen standardi, jota
yritykset käyttävät ympäri maailmaa.
Tuetut BLUETOOTH-versiot ja -profiilit
Profiilit määrittävät BLUETOOTH-tuotteiden
käytettävissä olevat standardiominaisuudet.
Lisätietoja tuetuista BLUETOOTH-versioista
ja -profiileista on kohdassa ”Tekniset tiedot”
(sivu 37).
Huomautus
•• Jos haluat käyttää tähän järjestelmään
yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta, laitteen
on oltava yhteensopiva järjestelmän
tukeman profiilin kanssa. Huomaa, että
BLUETOOTH-laitteen toiminnot saattavat
vaihdella laitteen teknisten ominaisuuksien
vuoksi, vaikka laite tukisi järjestelmän kanssa
samaa profiilia.
•• Langattoman BLUETOOTH-tekniikan
ominaisuuksien vuoksi järjestelmän
äänentoistossa on hieman viivettä lähettävän
laitteen äänentoistoon nähden.
36FI
Tehokas yhteysalue
BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
etäisyydellä toisistaan (esteetön etäisyys).
Tehokas yhteysalue voi olla lyhyempi
seuraavissa tilanteissa.
–– Kun BLUETOOTH-yhteydellä käytettävien
laitteiden välissä on henkilö, metalliesine,
seinä tai muu este.
–– Kun laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
–– Kun lähellä oleva mikroaaltouuni on
käytössä.
–– Kun lähellä on muita sähkömagneettisia
aaltoja.
Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt
BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE802.11b/g) käyttävät
samaa taajuusaluetta (2,4 GHz).
Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen lähellä,
sähkömagneettista häiriötä voi esiintyä.
Seurauksena voi olla tiedonsiirtonopeuden
hidastuminen, kohina tai yhteyshäiriöt.
Jos näin tapahtuu, kokeile seuraavia
ratkaisuehdotuksia:
–– Yritä muodostaa yhteys järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille, kun
olet vähintään 10 metrin etäisyydellä
langattomasta lähiverkkolaitteesta.
–– Katkaise langattoman lähiverkkolaitteen
virta, kun käytät BLUETOOTH-laitetta alle
10 metrin etäisyydellä siitä.
Muihin laitteisiin aiheutetut häiriöt
Tämän järjestelmän lähettämät radioaallot
saattavat häiritä joidenkin lääkinnällisten
laitteiden toimintaa. Koska tällainen häiriö
voi johtaa toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen virta
seuraavissa ympäristöissä:
–– sairaaloissa, junissa ja lentokoneissa
–– automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
Huomautus
•• Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTH-määritysten
mukaisia suojaustoimintoja, joilla voidaan
suojata tiedonsiirto BLUETOOTH-tekniikan käytön
aikana. Suojaus ei kuitenkaan välttämättä ole
riittävä asetuksista ja muista tekijöistä johtuen,
joten noudata varovaisuutta tiedonsiirrossa
BLUETOOTH-tekniikan avulla.
•• Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn tiedonsiirron
aikana tapahtuneista tietovuodoista.
•• BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei voida
taata kaikkien tämän järjestelmän kanssa samaa
profiilia käyttävien BLUETOOTH-laitteiden kanssa.
•• Järjestelmään liitettyjen BLUETOOTH-laitteiden
on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön ilmoittamien
BLUETOOTH-määritysten mukaisia, ja niillä on
oltava asianmukainen hyväksyntä. Joissakin
tapauksissa BLUETOOTH-määritysten mukaista
laitetta ei voi yhdistää tähän järjestelmään tai
yhdistetyn laitteen ohjausmenetelmät, näyttö
tai hallinta saattavat poiketa tavallisesta johtuen
BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksista tai
määrityksistä.
•• Liitetyn BLUETOOTH-laitteen, yhteysympäristön
tai ympäröivien tekijöiden vuoksi äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
Lähtöteho (nimellinen):
5,2 wattia + 5,2 wattia (8 ohmia, 1 kHz, harm.
kokonaissärö 1 %)
RMS-lähtöteho (viitteellinen):
6 wattia + 6 wattia (8 ohmia/kanava, 1 kHz)
Tulot/lähdöt
AUDIO IN:
AUDIO IN (ulkoinen tulo) -liitäntä:
stereominiliitäntä, herkkyys 1 V, impedanssi
12 kilo-ohmia
USB:
USB-liitäntä: tyyppi A, 5 V DC, 500 mA
SPEAKERS:
vastaanottaa 8 ohmin impedanssin
CD-DA-/MP3-/WMA-soitinosio
Järjestelmä:
CD ja digitaalinen äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet:
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 μW
Varotoimet / Tekniset tiedot
* Teho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupään linssin pinnalta käyttäen 7 mm:n
aukkoa.
Taajuusvaste:
20 Hz – 20 kHz
Signaali-kohinasuhde:
yli 90 dB
Dynaaminen alue:
yli 90 dB
Viritinosio
FM stereo, FM-supervastaanottoviritin
Antenni:
FM-johtoantenni
Viritysalue:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n välein)
37FI
BLUETOOTH-osio
Yleistä
Tietoliikennejärjestelmä:
Tehontarve:
BLUETOOTH-standardin versio 4.0
Lähtö:
BLUETOOTH-standardin teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue:
näköetäisyydellä noin 10 m*1
Taajuusalue:
Korean malli: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Muut mallit: 120–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus:
24 wattia
Mitat (L/K/S) (ulkonevat osat mukaan lukien):
noin 170 mm × 133 mm × 222 mm
2,4 GHz:n taajuusalue
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Paino:
Modulaatiomenetelmä:
Vakiovarusteet:
FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä
SCMS-T-menetelmä
Tuettu koodekki
SBC (Sub Band Codec)
Lähetyksen kaistanleveys
20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
*1 Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat useat
tekijät, kuten laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys,
antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellus jne.
*2 BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät
laitteiden välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron
käyttötilan.
Kaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä:
täysialainen, 8 cm:n halkaisija,
kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi:
8 ohmia
Mitat (L/K/S):
noin 148 mm × 240 mm × 127 mm
Paino:
noin 1,2 kg netto per kaiutin
Määrä:
2 kappaletta
38FI
noin 1,3 kg
Kauko-ohjain (RM-AMU212) (1),
FM-johtoantenni (1), kaiutintassut (8),
verkkopistokesovitin (1) (vain Latinalaisen
Amerikan mallit, paitsi Argentiinan ja
Meksikon mallit), käyttöohjeet (tämä
käyttöopas) (1)
Säilytysolosuhteet:
Laitteita on säilytettävä
pahvipakkauksessaan pimeässä, kuivassa ja
hyvin ilmastoidussa tilassa, happamista ja
emäksisistä aineista erillään.
Säilytyslämpötila: –10 °C – +45 °C
Säilytysympäristön kosteus: 30–70 %
Käyttölämpötila: 5–35 °C
Käyttöympäristön kosteus: 30–70 %
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Valmiustilan virrankulutus:
Kun BLUETOOTH-valmiustila ei ole käytössä:
0,3 W
Kun BLUETOOTH-valmiustila on käytössä: 2,5 W
Tavaramerkit ja muut
tekijänoikeudet
•• Windows Media on Microsoft Corporation
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
•• Tätä tuotetta suojaavat tietyt
Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu
tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön
suostumusta.
•• MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
•• ”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
•• BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Sony Corporation käyttää niitä
lisenssillä.
•• N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki
tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
•• Android™ on Google Inc:n tavaramerkki.
•• Tässä julkaisussa käytetyt järjestelmien nimet
tai tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tässä julkaisussa ei käytetä merkintöjä ™ ja .
®
Varotoimet / Tekniset tiedot
39FI
© 2015 Sony Corporation
4-583-746-11(2) (FI)
Download PDF

advertising