Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7 Hifijärjestelmä, jossa Wi-Fi®/BLUETOOTH®-tekniikka Wi-Fi-yhteys -opas

4-567-666-11(1) (FI)
Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten voit toistaa musiikkia, kun olet yhdistänyt tämän laitteen Wi-Fi-verkkoon.
Toimitukseen sisältyvät asiakirjat
Wi-Fi-verkon avulla voit helposti nauttia kotisi langattomiin laitteisiin, kuten tietokoneeseen tai älypuhelimeen/iPhoneen, tallennetusta musiikista. Lisätietoja muista yhteys- tai kuuntelutavoista saat käyttöohjeista tai käyttöoppaasta (osoitettu oikealla).
Wi-Fi-aloitusopas (tämä asiakirja)
Valitse Wi-Fi-yhteystapa laitteen mukaan ja siirry sitten alla
olevaan kohtaan ” Laitteen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon”.
Ensin Valmistele laite ja kauko-ohjain.
Kodin äänijärjestelmä
Wi-Fi-aloitusopas
4 Aseta kaksi
paristoa
kaukoohjaimeen.
1 Liitä kaiuttimet
laitteeseen, ennen kuin
kytket laitteen virran.
Musiikin kuunteleminen Wi-Fi-verkon kautta
Tietokone (Media Go)
iPhone
Määritä laitteen Wi-Fi-asetukset käyttämällä iPhone/
iPad/iPod touch -laitetta, johon on asennettu SongPal
(maksuton sovellus).
Tietokone (iTunes)
WPS
Määritä laitteen Wi-Fi-asetukset yhdellä painalluksella
käyttämällä WPS (AOSS) -painikkeella varustettua
langatonta reititintä.
Käyttöopas (verkossa oleva asiakirja tietokoneita ja
älypuhelimia varten)
Tietokone (Windows Media Player)
Määritä Wi-Fi-asetukset käyttämällä tietokoneen selainta.
Lisätietoja saat erillisestä asiakirjasta ”Musiikin kuunteleminen
Wi-Fi-verkon kautta”.
PC
pistorasiaan.
Sisältää tietoja muun muassa kellon asettamisesta sekä CD-levyn,
radion tai esimerkiksi BLUETOOTH- ja USB-laitteisiin tai muihin
laitteisiin tallennetun musiikin kuuntelemisesta.
Määritä tietokoneeseen tallennettu musiikki jaettavaksi
Media Golla ja käytä sitä älypuhelimeen asennetulla
SongPalilla*1.
Sisältää tietoja siitä, miten voit kuunnella tietokoneessa tai
älypuhelimessa olevaa musiikkia langattoman tai kiinteän
verkon kautta.
Kuuntele älypuhelimessa tai iPhone/iPad/iPod touch
-laitteessa olevaa musiikkia SongPalilla.
Älypuhelin (SongPal-sovellus)
Varmista, että lähiverkkokaapelia
ei ole liitetty. Kiinteää ja langatonta
yhteyttä ei voi käyttää samaan aikaan.
Sisältää tietoja siitä, miten voit kuunnella tietokoneeseen tai
muuhun laitteeseen tallennettua musiikkia Wi-Fi-verkon kautta.
Käyttöohjeet (erillinen asiakirja)
Määritä laitteen Wi-Fi-asetukset käyttämällä Androidälypuhelinta, johon on asennettu SongPal (maksuton
sovellus).
Xperia
2 Käännä antenni pystyasentoon.
3 Liitä laite
Valitse laite tai ohjelmisto musiikin toistamista varten ja siirry sitten
kääntöpuolella olevaan kohtaan ” Musiikin kuunteleminen
laitteen avulla”.
Xperia (WALKMAN®-sovellus)
CMT-SX7/SX7B
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
*1 Jos käytät Media Gota tietokoneella suoraan ilman älypuhelinta, sinun on käytettävä muuta yhteystapaa kuin verkkoa
(esimerkiksi BLUETOOTH-yhteyttä).
 Laitteen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon
Xperia
Määritä laitteen Wi-Fi-asetukset
käyttämällä Android-älypuhelinta,
kuten Xperiaa, johon on asennettu
SongPal (maksuton sovellus).
Tämä vaatii Wi-Fi-yhteyden
älypuhelimeen ja BLUETOOTHyhteyden älypuhelimen ja laitteen
välille. Wi-Fi-asetustiedot lähetetään
älypuhelimesta laitteeseen
BLUETOOTH-yhteyden kautta.
Tarvittavat välineet: Xperia™ tai muu Android-älypuhelin, langaton reititin
1
2
3
4
5
6
Valmistelut:
Kytke laitteeseen virta painamalla
/ (virta) -painiketta.
Muodosta laitteen ja älypuhelimen välille BLUETOOTH-yhteys.
Tarkista, että (BLUETOOTH) -ilmaisin
syttyy näyttöikkunaan.
Määritä Wi-Fi-asetukset toimimalla
SongPalin ohjeiden mukaan.
Odota, kunnes näyttöikkunaan
syttyy , ja käynnistä sitten
laite uudelleen.
 Yhdistä älypuhelin Wi-Fi-verkkoon.
Jos älypuhelin ei tue NFC-toimintoa,
katso – oikealla.
 Kirjoita sen reitittimen SSID-tunnus ja salasana,
johon älypuhelin on muodostamassa yhteyttä,
seuraaviin tiloihin.
 Napauta ja käynnistä [SongPal]
älypuhelimessa.
Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeissa.
 Aseta laite pariliitostilaan.
Vilkkuu
Paina, kunnes
älypuhelin
vastaa.
//ENTER
MENU
 Asenna SongPal älypuhelimeen.
Käynnistä SongPal
napauttamalla sitä
ja napauta sitten
[Open the Bluetooth
setting screen].
FUNCTION
Paina MENU kerran.
Valitse [Bluetooth Menu] painamalla /
ja paina sitten ENTER.
Hae SongPal Google Play™
-sivustosta.
Valitse [Pairing] painamalla / ja paina
sitten ENTER.
Valmiustilan ilmaisin syttyy keltavihreänä, ja sitten
alkaa vilkkua näyttöikkunassa noin 1 minuutin kuluttua.
Pariliitos muodostetaan noin 1 minuutissa.
Palaa
Ota BLUETOOTH-toiminto älypuhelimessa
käyttöön.
Valitse [BLUETOOTH] painamalla toistuvasti
FUNCTION-painiketta.
 Kosketa laitteen N-merkkiä älypuhelimella.
Salasana:
 Hae laite älypuhelimella 5 minuutin
kuluessa.
Voit tarkistaa laitteen tilan asetuksen aikana näyttöikkunasta kauko-ohjaimen avulla.
Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
SSID:
• Joillakin langattomilla reitittimillä
on useita SSID-tunnuksia.
Yhdistä laite ja Android-älypuhelin
samaan SSID-tunnukseen.
NFC-toimintoa tukematon älypuhelin
Jos näytössä vaaditaan
salasanan antamista,
valitse SSID-tunnus ja anna
vaiheessa 1 -  tallennettu
salasana.
Kun olet tarkistanut,
syttyy,
että
sammuta laite
ja käynnistä se
uudelleen.
Oikealla oleva näyttö avautuu.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu,
älypuhelimen nimi tulee ja (BLUETOOTH)
syttyy näyttöikkunaan.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Voi kestää yli 1 minuutin, ennen kuin
syttyy
näyttöikkunaan. Käynnistä tämän jälkeen laite
uudelleen. Wi-Fi-yhteys muodostetaan, kun
syttyy uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Napauta
[CMT-SX7xx].
Valitse [Ok] painamalla / ja paina
sitten ENTER.
Palaa
[Pairing]-ilmaisin vilkkuu.
Lisätietoja toistosta on kääntöpuolella
iPhone
Määritä laitteen Wi-Fi-asetukset
käyttämällä iPhonea, johon on
asennettu SongPal (maksuton
sovellus).
Tämä vaatii Wi-Fi-yhteyden iPhonen
ja BLUETOOTH-yhteyden iPhonen ja
laitteen välille. Wi-Fi-asetustiedot
lähetetään iPhonesta laitteeseen
BLUETOOTH-yhteyden kautta.
Tarvittavat välineet: iPhone/iPad/iPod touch, langaton reititin
1
2
3
4
5
6
Valmistelut:
Kytke laitteeseen virta painamalla
/ (virta) -painiketta.
Muodosta laitteen ja iPhonen välille BLUETOOTH-yhteys.
Tarkista, että (BLUETOOTH) -ilmaisin
syttyy näyttöikkunaan.
Määritä Wi-Fi-asetukset toimimalla SongPalin ohjeiden mukaan.
Odota, kunnes näyttöikkunaan
syttyy , ja käynnistä sitten
laite uudelleen.
 Varmista, että iPhone on
yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
 Aseta laite pariliitostilaan.
 Hae laite iPhonella 5 minuutin kuluessa.
Voit tarkistaa laitteen tilan asetuksen aikana näyttöikkunasta kauko-ohjaimen avulla.
 Napauta ja käynnistä [SongPal]
iPhonessa.
 Jos näyttöön tulee [Share Wi-Fi settings?],
napauta [Allow].
Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
Oikealla oleva näyttö avautuu.
Napauta [Settings] 
[Bluetooth].
Valitse [BLUETOOTH] painamalla toistuvasti
FUNCTION-painiketta.
• Joillakin langattomilla reitittimillä on
useita SSID-tunnuksia. Yhdistä laite
ja iPhone samaan SSID-tunnukseen.
Vilkkuu
FUNCTION
Paina MENU kerran.
MENU
Valitse [Pairing] painamalla / ja paina
sitten ENTER.
Hae SongPal App Storesta.
Valmiustilan ilmaisin syttyy keltavihreänä, ja sitten
alkaa vilkkua näyttöikkunassa noin 1 minuutin kuluttua.
Kun olet tarkistanut,
että
syttyy,
sammuta laite
ja käynnistä se
uudelleen.
Palaa
//ENTER
Valitse [Bluetooth Menu] painamalla /
ja paina sitten ENTER.
 Asenna SongPal iPhoneen.
Palaa
 Kun oikealla oleva näyttö
avautuu, napauta [OK].
Ota BLUETOOTH käyttöön.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen
nimi tulee ja (BLUETOOTH) syttyy näyttöikkunaan.
Valitse [Ok] painamalla / ja paina
sitten ENTER.
Voi kestää yli 1 minuutin, ennen kuin
syttyy
näyttöikkunaan. Käynnistä tämän jälkeen laite
uudelleen. Wi-Fi-yhteys muodostetaan, kun
syttyy uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
[Pairing]-ilmaisin vilkkuu.
Napauta [CMT-SX7xx].
Lisätietoja toistosta on kääntöpuolella
WPS
Määritä laitteen Wi-Fi-asetukset
painamalla sekä langattoman
reitittimen että laitteen WPS
(AOSS) -painiketta.
• Voit tarkistaa langattoman reitittimen
yhteensopivuuden WPS (Wi-Fi
Protected Setup™) -toiminnon
kanssa reitittimen käyttöohjeista.
Tarvittava väline: WPS (AOSS) -painikkeella varustettu langaton reititin
1
2
3
4
Kytke laitteeseen virta painamalla
/ (virta) -painiketta.
Aseta laite WPS-tilaan.
Paina 2 minuutin kuluessa reitittimen
WPS-painiketta*2.
Varmista, että
Voit tarkistaa laitteen tilan asetuksen aikana näyttöikkunasta kauko-ohjaimen avulla.
syttyy näyttöikkunaan.
Jos Wi-Fi-yhteys katkeaa
Voit määrittää laitteen Wi-Fi-asetukset käyttämällä tietokoneen selainta. Liitä laite tietokoneeseen erikseen
myytävällä verkkokaapelilla (lähiverkkokaapelilla).
 Paina MENU kerran.
Palaa
 Valitse [WPS Setting] painamalla /
ja paina sitten ENTER.
Vilkkuu
 Valitse [Ok] painamalla / ja paina
sitten ENTER.
//ENTER
MENU
[WPS]-ilmaisin vilkkuu.
WPS Setting  Ok
Lisätietoja on käyttöohjeiden kohdassa ”Musiikin kuunteleminen Wi-Fi-verkon kautta”.
Paina langattoman reitittimen mukaan WPS-painiketta
muutaman sekunnin ajan. Lisätietoja on reitittimen
käyttöohjeissa.
Valmiustilan ilmaisin syttyy keltavihreänä, ja sitten
alkaa vilkkua näyttöikkunassa noin 1 minuutin kuluttua.
Tila vaihtuu järjestyksessä [WPS]  [Connecting] 
[Complete!]. Wi-Fi-yhteys on muodostettu,
syttyy.
kun
*2 Joissakin langattomissa reitittimissä WPS-painiketta
voidaan kutsua AOSS-painikkeeksi.
Lisätietoja toistosta on kääntöpuolella
Jatkuu: ”  Musiikin kuunteleminen laitteen avulla” kääntöpuolella
 Musiikin kuunteleminen laitteen avulla
Sovelluksen lataamisesta tai käyttöoppaan selaamisesta voidaan periä tiedonsiirtomaksu. Sovelluksen ulkoasu ja näytöt voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
©2015 Sony Corporation
Tietokoneeseen tallennettu musiikki
Älypuhelimeen/iPhoneen tallennettu musiikki
Tarvittavat välineet: tietokone, johon on asennettu Media Go, älypuhelin tai iPhone/iPad/iPod touch -laite, johon on
asennettu SongPal
Tietokone (Media Go)
Voit kuunnella tietokoneeseen tallennettua
musiikkia laitteen avulla käyttämällä
Media Go -sovellusta. Media Go vaatii
ohjaimeksi älypuhelimen/iPhonen, johon
on asennettu SongPal (maksuton sovellus).
1
2
3
Yhdistä laite, tietokone ja älypuhelin/iPhone
Wi-Fi-verkkoon.
Valitse NETWORK painamalla toistuvasti
FUNCTION-painiketta.
Valmistele Media Go.
Älypuhelin (SongPal-sovellus)
Voit kuunnella älypuhelimeen/iPhoneen
tallennettua musiikkia SongPalilla
(maksuton sovellus).
 Käynnistä [Media Go] tietokoneessa.
• Lisätietoja SongPalista on käyttöohjeiden
kohdassa ”Tietoja SongPalista”.
Tarvittava väline: älypuhelin tai iPhone/iPad/iPod touch -laite, johon on asennettu SongPal
1
2
3
Yhdistä laite ja älypuhelin/iPhone
Wi-Fi-verkkoon.
Määritä laite SongPalissa.
Toista älypuhelimessa/iPhonessa olevaa
musiikkia käyttämällä SongPalia.
 Asenna SongPal älypuhelimeen/iPhoneen.
 Valitse [Tools]-valikosta [Preferences...].
• Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja
asenna Media Go (maksuton ohjelmisto)
tietokoneeseen ennakkoon.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony.eu/support
Yhdysvalloissa asuvat asiakkaat:
http://esupport.sony.com/US
Kanadassa asuvat asiakkaat:
http://esupport.sony.com/CA/
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
Jos SongPal on jo asennettu, ohita tämä vaihe
ja siirry kohtaan .
NETWORK
 Napauta älypuhelinta/iPhonea.
Hae SongPal Google Play- tai App Store
-sivustosta.
FUNCTION
 Napauta ja käynnistä [SongPal].
Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
 Kun oikealla oleva näyttö
avautuu, napauta [CMT-SX7xx].
Preferences
Laite siirtyy NETWORK-tilaan.
Yhdistä laite ja kaikki laitteet samaan reitittimen
SSID-tunnukseen.
Lue lisää laitteen yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon
kääntöpuolelta ja varmista, että näyttöikkunaan syttyy
Yhdistä laite ja älypuhelin/iPhone samaan reitittimen
SSID-tunnukseen.
Lue lisää laitteen yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon
kääntöpuolelta ja varmista, että näyttöikkunaan syttyy
.
 Valitse toistettava kappale ja säädä
äänenvoimakkuutta.
.
Musiikki toistetaan.
4
5
Määritä Media Go tietokoneella
palvelimeksi.
Toista tietokoneella olevaa musiikkia käyttämällä älypuhelinta/iPhonea.
Xperia (WALKMAN®-sovellus)
 Asenna SongPal älypuhelimeen/iPhoneen.
 Valitse [Media Sharing] ja sitten [Library name].
 Kun oikealla oleva näyttö
avautuu, napauta [CMT-SX7xx].
Jos SongPal on jo asennettu, ohita tämä vaihe
ja siirry kohtaan .
[Library name] voidaan muuttaa miksi tahansa nimeksi.
Voit kuunnella Xperiaan tallennettua
musiikkia esiasennetulla WALKMAN®sovelluksella.
 Valitse [Library name], joka
on valittu vaiheessa 4 - .
Library name
 Napauta ja käynnistä [SongPal].
 Napauta [Music].
Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
1
2
Yhdistä laite ja Xperia Wi-Fi-verkkoon.
Toista Xperiassa olevaa musiikkia käyttämällä WALKMAN®-sovellusta.
• Joissakin Xperia-malleissa WALKMAN®-sovellusta
ei ehkä ole esiasennettu. Toimintoa ei tällöin
voi käyttää.
• Päivitä Xperian Android-käyttöjärjestelmä
uusimpaan versioon ennakkoon.
• Xperian [Throw settings] -kohdan [Auto-select
wireless option] -asetus on ehkä poistettava
käytöstä. Lisätietoja on Xperian käyttöoppaassa.
Hae SongPal Google Play- tai App Store
-sivustosta.
Media Sharing
Tarvittava väline: WALKMAN®-sovellusta tukeva Xperia
Videoita ja valokuvia ei voi toistaa.
 Napauta ja käynnistä
([WALKMAN®])
Xperiassa.
 Toista musiikkia ja säädä äänenvoimakkuutta.
 Napauta [Home Network].
Varmista, että kaikki kolme [Media Sharing] -kohdan
asetusta on merkitty valintamerkillä.
Yhdistä laite ja Xperia samaan reitittimen SSID-tunnukseen.
Lue lisää laitteen yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon
.
kääntöpuolelta ja varmista, että näyttöikkunaan syttyy
 Valitse näytön vahvistamisen jälkeen [OK].
 Valitse luettelosta kappale ja toista se.
 Napauta ja sitten
[CMT-SX7xx].
Säädä äänenvoimakkuutta SongPalilla.
Musiikki toistetaan.
Musiikki toistetaan.
Tietokone (iTunes)
Voit kuunnella tietokoneessa olevaa
iTunes-musiikkia laitteen avulla käyttämällä
AirPlay-toimintoa.
Tarvittava väline: tietokone, johon on asennettu iTunes
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Yhdistä laite ja tietokone Wi-Fi-verkkoon.
Toista musiikkia käyttämällä iTunesia tietokoneella.
• Päivitä iTunes uusimpaan versioon ennakkoon.
 Käynnistä iTunes tietokoneessa.
 Valitse iTunes-ikkunassa
 Valitse iTunesin AirPlay-valikossa [CMT-SX7xx].
Voit kuunnella iPhone/iPad/iPod touch
-laitteeseen tallennettua musiikkia
käyttämällä AirPlay-toimintoa.
• Päivitä iPhone/iPad/iPod touch uusimpaan
versioon ennakkoon.
• Näyttökuvat ovat esimerkkejä iOS 8:sta.
(AirPlay).
Tarvittava väline: iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Yhdistä laite ja iPhone/iPad/iPod touch
Wi-Fi-verkkoon.
Toista musiikkia käyttämällä iPhone/iPad/iPod touch -laitetta.
 Avaa ohjauskeskus
pyyhkäisemällä
näytössä ylöspäin.
 Napauta [CMT-SX7xx].
 Valitse toistettava kappale ja säädä
äänenvoimakkuutta.
Yhdistä laite ja tietokone samaan reitittimen
SSID-tunnukseen.
Lue lisää laitteen yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon
kääntöpuolelta ja varmista, että näyttöikkunaan syttyy
 Toista musiikkia ja säädä äänenvoimakkuutta.
 Napauta
(AirPlay).
.
Yhdistä laite ja iPhone/iPad/iPod touch samaan reitittimen
SSID-tunnukseen.
Lue lisää laitteen yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon
.
kääntöpuolelta ja varmista, että näyttöikkunaan syttyy
Musiikki toistetaan.
Musiikki toistetaan.
Tietokone (Windows Media Player)
Voit kuunnella tietokoneessa olevaa musiikkia laitteen avulla
käyttämällä Windows Media Playeria.
• Lisätietoja on käyttöoppaassa.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
SongPal Link:
Lisätietoja laitteesta saat muista asiakirjoista.
Nauti musiikista missä tahansa huoneessa Wi-Fi-yhteyden kautta.
Voit kuunnella tietokoneisiin tai matkapuhelimiin tallennettua
suosikkimusiikkiasi ja suoratoistopalveluista toistettavaa
musiikkia eri huoneissa erittäin hyvälaatuisena.
Käyttöohjeet (erillinen asiakirja)
Voit hallita toimintoa älypuhelimeen/iPhoneen asennetulla
SongPal-sovelluksella.
Jos käytät useita SongPal Link -toimintoa tukevia laitteita, kaikki
laitteet on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon. Lisätietoja on
oikealla olevassa käyttöoppaassa tai kunkin laitteen mukana
toimitetussa Wi-Fi-aloitusoppaassa.
•
•
•
•
•
Turvallisuustiedot
Säätimien sijainti ja toiminta
Kellon asettaminen
CD-levyjen ja radion kuunteleminen
BLUETOOTH-, USB- tai muiden laitteiden
yhteys- ja toistotavat
• Tietoja NFC-toiminnosta
Käyttöopas (verkossa oleva asiakirja tietokoneita ja älypuhelimia varten)
•
•
•
•
•
•
Wi-Fi-verkkoyhteys tietokoneella
Käytettävissä oleva asetusvalikko
Ohjelmistopäivitys
Yhteys SongPal-sovellukseen
Vianmääritys
Tekniset tiedot
jne.
• Wi-Fi-verkkoyhteyden tiedot
• Yhteys SongPal-sovellukseen
• Käyttöjärjestelmien ja laitteiden verkkoyhteysja toistotavat
jne.
Käyttöoppaan URL-osoite:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Download PDF

advertising