Sony | CMT-CP100 | Sony CMT-CP100 Käyttöohjeet

4-233-755-12 (2)
Micro Hi-Fi
Component
System
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
CMT-CP100
© 2001 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke
udsættes for regn eller kraftig fugt.
For at undgå elektrisk stød, må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alle reparationer til kvalificeret personale.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et
indbygget skab.
Dette apparat er et CLASS
1 LASER produkt.
Advarselsetiketten CLASS
1 LASER PRODUCT er
anbragt på bagsiden af
apparatet.
For at forhindre brand, må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på apparatet.
Smid ikke batteriet ud sammen
med almindeligt
husholdningsaffald. Bortskaf
batteriet i henhold til gældende
regler for kemisk affald.
2DK
Indholdsfortegnelse
Delenes betegnelse
Hovedapparat ......................................... 4
Fjernbetjeningen .................................... 5
Lydregulering
Justering af lyden ................................. 16
Andre egenskaber
Til at begynde med
Tilslutning af musikanlægget ................ 6
Isætning af to størrelse-AA (R6) batterier
i fjernbetjeningen ............................ 7
Indstilling af uret ................................... 7
Hvis du vil falde i søvn til musik
— Afbryderautomatik ................... 16
Hvis du vil vågne til musik
— Daglig timer ............................. 16
Ekstra apparater
CD
Isætning af CD-pladen ........................... 8
CD-afspilning
–– almindelig afspilning/afspilning i
tilfældig rækkefølge/gentaget
afspilning ......................................... 8
Programmering af CD-sporene
–– Programmeret afspilning ............ 9
Anvendelse af CD-displayet .................. 9
Tilslutning af de ekstra apparater ........ 18
DK
Anden information
Regler for anvendelse .......................... 19
Fejlfinding ........................................... 20
Specifikationer ..................................... 21
* Gælder kun modellen til Europa
Tuner
Indstilling af faste radiostationer ......... 10
Radiomodtagning
–– Faste stationer .......................... 10
Anvendelse af Radio Data Systemet
(RDS)* .......................................... 11
Bånd
Isætning af et bånd .............................. 12
Båndafspilning ..................................... 12
Optagelse på et bånd
–– CD-synkroniseret optagelse/
manuel optagelse/programredigering ...................................... 13
Timerstyret optagelse af
radioudsendelser ............................ 14
3DK
Delenes betegnelse
Punkterne er arrangeret i alfabetisk rækkefølge.
Se siderne i parentes ( ) angående detaljer.
Hovedapparat
1 2 3
4 5 6 78
Z
Y
x
m
M
z
X
9
q;
qa
qs
qd
?/1
A
qf
wf
qg
qh
qj
qk
ql
Z
wd
BASS 3 (16)
CD EJECT Z qj (8)
CD SYNC qs (13, 14)
CD u ws (8, 9)
CD x qk (8, 9, 21)
CD ./> ql (8, 9)
CD m/M ql (8)
DSG 5 (16, 18)
Fjernbstjeningssensor 2
4DK
u
x
.
>
m
M
ws wa w;
FUNCTION wf (8~10, 12, 13, 18)
PHONES-jackstik wd
PLAY MODE wa (8, 9, 14)
REPEAT w; (8)
TAPE EJECT Z 8 (12)
TAPE REC z 6 (13)
TAPE Y 7 (12~14)
TAPE X qa (12~14)
TAPE x 9 (12~14, 21)
TAPE m/M 0 (12)
TREBLE 4 (16)
TUNER BAND qd (10, 21)
TUNING MODE qg (10, 11)
TUNING +/– qf (10, 11)
VOLUME qh (17)
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
@/1 (tænd/sluk) 1 (7, 10, 14, 17,
18)
Fjernbetjeningen
Delenes betegnelse
1 2 3
ws
4
5
wa
6
w;
7
ql
8
9
qk
qj
qh
qg
qf
0
qa
qd qs
CD REPEAT qk (8)
CD N ws (8, 9)
DIR MODE ql (12~14)
DISPLAY 2 (9, 11)
DSG 1 (16)
ENTER qd (7, 10, 14, 17)
MEMORY qh (10)
PLAY MODE 9 (8, 9, 14)
SLEEP qf (16)
STEREO/MONO qj (11)
TAPE Y w; (12~14)
TIMER SELECT qs (15, 17)
TIMER SET qg (7, 14, 17)
TUNER/BAND wa (10)
TUNING MODE q; (10, 11)
VOL +/– qa (17)
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
X 4 (8, 12~14)
x 5 (8, 9, 12~14)
./> 6 (7~10, 14, 17)
m/M 7 (8, 10~12)
@/1 (tænd/sluk) 3 (7, 10, 14, 17)
z REC 8 (13)
5DK
Til at begynde med
Tilslutning af musikanlægget
Følg trin 1 til og med 4 i nedenstående procedure for at tilslutte musikanlægget ved hjælp af de
medfølgende ledninger og det medfølgende tilbehør.
AM-rammeantenne
FM-antenne
Højre højttaler
Venstre højttaler
2
1
3
4
1 Tilslut højttalerne.
Sæt den højre og venstre højttalerledning i
SPEAKER-klemterminalerne som vist
herunder.
3
R
#
3
L
#
Jackstiktype A
Stræk FMledningsantennen
AMud i vandret retning
rammeantenne
Grå (3)
ENN
ANT
A
Sort (#)
U
AM
75Ω
FM
Sæt denne del ind
Jackstiktype B
2 Tilslut FM- og AM-antennerne.
Gør AM-rammeantennen klar, inden du
tilslutter den.
75Ω
FM
AM
6DK
A
ENN
ANT
U
U
Stræk FMledningsantennen
ud i vandret
AMretning
rammeantenne
3 På modeller med spændingsvælger
skal spændingsvælgeren (VOLTAGE
SELECTOR) sættes i stillingen for den
lokale spænding.
1 Tænd for musikanlægget.
2 Tryk på TIMER SET på fjernbetjeningen.
Gå til trin 5, hvis du stiller uret for første
gang.
3 Tryk gentagne gange på ./> på
220V-240V
VOLTAGE
SELECTOR
fjernbetjeningen, indtil “SET CLOCK”
er kommet frem i displayet.
4 Sæt netledningen i en stikkontakt i
væggen.
Fjern den medfølgende stikadapter (kun for
modeller med adaptor), hvis stikket ikke
passer til stikkontakten i væggen.
Tryk på @/1 for at tænde for systemet.
Isætning af to størrelseAA (R6) batterier i
fjernbetjeningen
4 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
Timeangivelsen begynder at blinke.
Til at begynde med
110V-120V
Indstilling af uret
5 Tryk gentagne gange på ./> på
fjernbetjeningen for at indstille
timeangivelsen.
6 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
Minutangivelsen begynder at blinke.
7 Tryk gentagne gange på ./> på
fjernbetjeningen for at indstille
minutangivelsen.
8 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
Uret begynder at gå.
Fornyet indstilling af Systemets ur
Begynd forfra fra trin 1.
e
E
e
E
Et tip
Skift begge batterier ud med nye, hvis
fjernbetjeningen ikke mere er istand til at styre
musikanlægget.
Bemærk
Tag batterierne ud for at forhindre risiko for
beskadigelse forårsaget af batteriudsivning og
korrosion, hvis du ikke agter at bruge
fjernbetjeningen i længere tid.
7DK
CD
2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE,
indtil den ønskede afspilningsmåde er
kommet frem i displayet.
Isætning af CD-pladen
1 Tryk på CD EJECT Z.
Vælg
For at afspille
Intet display
CD-pladen i den oprindelige
sporrækkefølge
SHUFFLE
Sporene på CD-pladen i tilfældig
rækkefølge.
PGM
Sporene på CD-pladen i en
hvilken som helst ønsket
rækkefølge (se “Programmering
af CD-sporene” på side 9).
Pladeskuffen kommer ud.
2 Læg en CD-plade i pladeskuffen.
?/1
Z
Læg CD-pladen i
pladeskuffen med
mærkatsiden
opad. Hvis du
spiller en singleCD (8 cm CD),
skal den lægges
på pladeskuffens
indvendige cirkel.
x
u
>
.
M
m
3 Tryk på CD u (eller på CD N på
fjernbetjeningen).
Anden anvendelse
For at
Gør følgende
Stoppe afspilningen
Trykke på CD x.
Bemærk
Stoppe afspilningen
midlertidigt
• CD-pladen kan ikke ses gennem frontvinduet, hvis
det drejer sig om en single-CD (8 cm-CD).
• Bogstaverne på CD-pladen ser ud til at vende på
hovedet, når de ses gennem frontvinduet.
Trykke på CD u (eller på
X på fjernbetjeningen).
Tryk igen for at fortsætte
afspilningen.
Vælge et bestemt spor
Trykke gentagne gange på
CD ./> under
afspilning eller pause, eller
indtil det ønskede spor er
fundet.
Finde en bestemt
passage på et spor
Holde CD m/M inde
under afspilning, indtil det
ønskede punkt er fundet.
Tage CD-pladen ud
Trykke på CD EJECT Z.
Gentage afspilning
(Repeat Play)
Tryk gentagne gange på
REPEAT under afspilning,
indtil “REPEAT” eller
“REPEAT 1” er kommet
frem i displayet.
REPEAT: For alle sporene
på CD-pladen
REPEAT 1: For kun det
spor, der spilles.
For at annullere den
gentagne afspilning, skal du
trykke gentagne gange på
REPEAT, indtil “REPEAT”
eller “REPEAT 1” er
forsvundet fra displayet.
3 Tryk på CD EJECT Z igen for at lukke
pladeskuffen.
CD-afspilning
–– almindelig afspilning/afspilning i
tilfældig rækkefølge/gentaget
afspilning
Med dette system er det muligt at afspille CDplader i forskellige afspilningsmåder.
1
Spornummer
005
Spilletid
1 Drej FUNCTION, indtil “CD” er kommet
frem i displayet.
Indikatoren omkring CD u og CD x
knapperne begynder at lyse.
8DK
Programmering af CDsporene
–– Programmeret afspilning
1 Drej FUNCTION, indtil “CD” er kommet
frem i displayet.
2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE,
indtil “PGM” er kommet frem i
displayet.
3 Tryk gentagne gange på CD ./>,
indtil det ønskede spornummer er
kommet frem i displayet.
Tryk gentagne gange på DISPLAY på
fjernbetjeningen.
Displayets visning skifter som vist herunder:
Under almindelig afspilning
CD
Det er muligt at lave et program med op til 24
spor på en CD-plade i en hvilken som helst
ønsket rækkefølge.
Anvendelse af CDdisplayet
Det aktuelle spornummer og den forløbne
spilletid på sporet t Det aktuelle spornummer
og den resterende spilletid på sporet t Den
resterende spilletid på hele CD-pladen t
Urvisning t Det aktuelle spornummer og den
forløbne spilletid på sporet t ......
Mens CD-pladen er stoppet
Total spilletid t Urvisning t Visning af
aktuel lydkilde t Total spilletid t ......
PGM
3
243
Valgt Spornummer
Total spilletid
Bemærk
Hvis der er 25 eller flere spor på CD-pladen, vil den
resterende spilletid på det aktuelle spor blive vist som
“--.--” for hvert spor begyndende med spor 25.
4 Tryk på PLAY MODE.
Det valgte spor programmeres.
Det valgte sporrnummer kommer frem i
displayet.
5 Gentag trin 3 og 4, hvis du vil
programmere flere spor.
6 Tryk på CD u (eller CD N på
fjernbetjeningen).
For at
Gør følgende
Annullere
programmeret
afspilning
Trykke gentagne gange på
PLAY MODE, indtil “PGM”
er forsvundet fra displayet.
Tilføje et spor til
slutningen af
programmet
Udføre trin 3 og 4 med den
programmerede afspilning
stoppet.
Annullere hele
programmet
Trykke på CD x med den
programmerede afspilning
stoppet.
Et par tips
• Det program, du har lavet, vil blive bevaret, efter at
programafspilningen er færdig. Hvis du vil afspille
programmet igen, skal du skifte funktion til CD og
derefeter trykke på CD u (eller på CD N på
fjernbetjeningen).
• “--.--” kommer frem i displayet, hvis den totale
programtid overstiger 100 minutter.
9DK
Tuner
Ændring af et forvalgsnummer
Indstilling af faste
radiostationer
Begynd forfra fra trin 2.
Et tip
Musikanlæggets hukommelse kan rumme ialt
30 faste radiostationer (20 FM-stationer og 10
AM-stationer).
1 Drej FUNCTION, indtil “TUNER” er
kommet frem i displayet.
Indikatoren omkring TUNER BANDknappen begynder at lyse.
2 Tryk på TUNER BAND for at vælge FM
eller AM.
3 Tryk gentagne gange på TUNING
MODE, indtil “AUTO” er kommet frem i
displayet.
4 Tryk på TUNING +/– (eller på m/M på
fjernbetjeningen).
Frekvensen skifter, mens musikanlægget
søger efter en station. Afsøgningen stopper,
så snart en station går igennem. På dette
tidspunkt kommer “TUNED” og
“STEREO” (kun for stereoudsendelser)
frem i displayet.
5 Tryk på MEMORY på fjernbetjeningen.
Et forvalgsnummer begynder at blinke.
PRESET
STEREO
1FM1005
TUNED
MHz
De faste radiostationer gemmes i musikanlæggets
hukommelse i ca. en dag, uanset om netledningen
tages ud forbindelse eller en strømafbrydelse
indtræffer.
Ændring af AMstationsindstillingsintervallet (ikke
muligt på modellen til Europa,
Mellemøsten og Filippinerne)
AM-stationsindstillingsintervallet er på fabrikken
forindstillet til 9 kHz (eller 10 kHz for nogle
områder). Hvis du vil ændre AM
stationsindstillingsintervallet, skal du først stille ind
på en hvilken som helst AM-station, og derefter
slukke for musikanlægget. Hvis TUNING + holdes
nede, vil musikanlægget tænde igen. For at gå tilbage
til det oprindelige interval, skal du først stille ind på
en hvilken som helst AM-station og derefter slukke
for musikanlægget. Hvis TUNING – holdes nede vil
musikanlægget tænde igen.
Radiomodtagning
–– Faste stationer
Programmering af faste radiostationer i
musikanlæggets hukommelse gør det nemt at
stille ind på disse stationer senere (se
“Indstilling af faste radiostationer” på denne
side).
1 Drej FUNCTION, indtil “TUNER” er
kommet frem i displayet.
Forvalgsnummer
Frekvens
6 Tryk gentagne gange på ./> på
fjernbetjeningen for at vælge det
forvalgsnummer, du vil anvende.
7 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
Stationen indprogrammeres under det valgte
forvalgsnummer.
8 Gentag trin 2 til og med 7 for at
indprogrammere flere faste stationer.
Indstiling på en station med svagt
signal
Tryk gentagne gange på TUNING MODE i trin
3, indtil “AUTO” og “PRESET” er forsvundet
fra displayet, og tryk derefter gentagne gange
på TUNING +/– (eller på m/M på
fjernbetjeningen) for at stille ind på en
radiostation.
10DK
2 Tryk på TUNER BAND for at vælge FM
eller AM.
3 Tryk gentagne på TUNING MODE, indtil
“PRESET” er kommet frem i displayet.
4 Tryk gentagne gange på TUNING +/–
(eller på m/M på fjernbetjeningen)
for at få den ønskede stations
forvalgsnummer frem.
Hvordan man slukker for radioen
Tryk på ?/1.
Indstilling på en station, som ikke er
programmeret som fast station
Tryk gentagne gange på TUNING MODE i trin
3, indtil “AUTO” og “PRESET” er forsvundet
fra displayet, og tryk derefter gentagne gange
på TUNING +/– (eller på m/M på
fjernbetjeningen) for at stille ind på den
ønskede station (manuel stationsindstilling).
Kontrol af RDS-informationen
Ved hvert tryk på DISPLAY på
fjernbetjeningen, skifter displayet som vist
herunder:
Stationsnavn* t Frekvens t Urvisning t
Stationsnavn* t .......
* Hvis RDS-udsendelsen ikke går godt igennem, er
det ikke sikkert, at stationsnavnet vises på displayet.
Et par tips
Tuner
• Tryk på STEREO/MONO på fjernbetjeningen,
indtil “MONO” er kommet frem i displayet, hvis en
FM-udsendelse er behæftet med støj. Når “MONO”
er rullet henover skærmen, vil frekvensen komme
frem. Udsendelsen vil nu ikke mere være i stereo,
men modtagningen vil derimod være bedre.
• For at opnå en bedre modtagning, kan du justere de
medfølgende antenner eller tilslutte en udvendig
antenne.
Anvendelse af Radio Data
Systemet (RDS)
(gælder kun modellen til Europa)
Hvad er Radio Data Systemet?
Radio Data Systemet (RDS)* er en
radioservice, som giver radiostationer mulighed
for at sende ekstra information i tilgift til det
ordinære programsignal.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at RDS virker efter hensigten,
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-signalet på korrekt vis, eller hvis signalet er for
svagt.
* Ikke alle FM-stationer yder RDS-service, og de
yder heller ikke samme type service. Få oplysninger
hos din lokale radiostation om detaljer for RDSservice i dit område, hvis du ikke er bekendt med
RDS-systemet.
Modtagning af RDSudsendelser
Vælg ganske enkelt en radiostation på FMbåndet.
Stationsnavnet vises i displayet, når du har
stillet ind på en radiostation, som yder RDSservice.
11DK
Bånd
Anden anvendelse
Isætning af et bånd
1 Tryk på TAPE EJECT Z.
2 Sæt en optaget/optagbart bånd i
kassetteholderen.
Med den side, der skal afspilles/
optages på, udad
Z
Y
x
m
M
z
X
?/1
Båndafspilning
Der kan anvendes Type I (normale) bånd.
1 Sæt et indspillet bånd i
kassetteholderen.
2 Drej FUNCTION, indtil “TAPE” er
kommet frem i displayet.
Indikatoren omkring TAPE Y og
TAPE x knapperne begynder at lyse.
3 Tryk gentagne gange på DIR MODE på
fjernbetjeningen for at vælge “ ” for at
afspille af den ene side af båndet, på
“
” for at afspille af begge sider af
båndet eller på “
”* for at afspille af
begge sider af båndet gentagne gange.
* Båndet stopper automatisk, når det er afspillet
fem gange.
4 Tryk på TAPE Y.
Tryk på TAPE Y igen for at afspille
bagsiden af båndet. Afspilningen af båndet
begynder.
12DK
For at
Gør følgende
Stoppe afspilningen
Trykke på TAPE x.
Stoppe afspilningen
midlertidigt
Trykke på TAPE X. Tryk igen
for at fortsætte afspilningen.
Spole frem eller
tilbage
Trykke på TAPE m/M,
mens båndet er stoppet.
Tage båndet ud
Trykke på TAPE EJECT Z.
Optagelse på et bånd
–– CD-synkroniseret optagelse/manuel optagelse/program-redigering
Der kan optages fra en CD-plade, fra radioen eller fra et hvilket som helst af de tilsluttede apparater.
Der kan anvendes Type I (normale) bånd.
Optagelse fra en CD-plade (CDsynkroniseret optagelse)
Trin
Manuel optagelse
Sæt et optagbart bånd i kassetteholderen.
2
Sæt en CD-plade i pladeskuffen.
Drej FUNCTION for at vælge den kilde,
der skal optages fra.
3
Drej FUNCTION, indtil “CD” er kommet
frem i displayet.
Sæt en CD-plade i eller stil ind på den
ønskede radiostation.
4
Tryk på CD SYNC.
Tryk på TAPE REC z (eller på z REC på
fjernbetjeningen).
Bånd
1
Båndet står standby til optagelse.
“
” og “B” (eller “b”) kommer frem.
Tryk på TAPE Y, indtil “
” skifter til “
side af båndet, der vender indad.
”, for at begynde optagelse på den
5
Tryk gentagne gange på DIR MODE på fjernbetjeningen for at vælge “ ”, hvis du
” eller “
”, hvis du vil optage
vil optage på den ene side af båndet, eller på “
på begge sider.
6
Tryk på TAPE X.
Tryk på TAPE X og begynd derefter
optagelse af den ønskede kilde.
Standsning af optagelsen
Tryk på TAPE x.
Et tip
Manuel optagelse:
Tryk på TAPE X, hvis du vil stoppe optagelsen
midlertidigt.
fortsættes
13DK
Optagelse på et bånd (fortsat)
Optagelse af CD-spor i ønsket
rækkefølge
–– Program-redigering
1 Sæt et optagbart bånd i
kassetteholderen.
2 Læg en CD-plade i pladeskuffen.
3 Udfør trin 1 til og med 5 i afsnittet
“Programmeret afspilning” (side 9).
4 Tryk på CD SYNC.
Båndet står standby til optagelse, og CDpladen står standby til afspilning.
“ ” og “B” (eller “b“ ) kommer frem, og
CD SYNC-indikatoren begynder at lyse.
Tryk på TAPE Y, indtil “
” skifter til
“
”, hvis du vil begynde at optage på
den side af båndet, der vender indad.
5 Tryk gentagne gange på DIR MODE på
fjernbetjeningen for at vælge “ ”, hvis
du vil optage på den ene side af båndet,
eller på “
” eller “
”, hvis du vil
optage på begge sider.
6 Tryk på TAPE X.
For at
Gør følgende
Stoppe optagelsen
Trykke på TAPE x.
Annullere program- Trykke gentagne gange på
redigering.
PLAY MODE, indtil “PGM” er
forsvundet fra displayet.
Et tip
Du kan vælge, hvilke spor der skal optages på hver
side af båndet under CD-synkroniseret optagelse.
Tryk på X på fjernbetjeningen i trin 3, efter at du har
programmeret sporene til den første side. Du kan
derefter programmere sporene til den anden side.
”
Forvis dig i dette tilfælde om, at du har valgt “
eller “
” i trin 5.
Timerstyret optagelse af
radioudsendelser
Forvis dig om, at systemets ur er korrekt
indstillet (se “Indstilling af uret” på side 7) og
programmer radiostationen (se “Indstilling af
faste radiostationer” på side 10), inden du
begynder at udføre timerstyret optagelse.
1 Stil ind på den ønskede, faste
radiostation (se “Radiomodtagning” på
side 10).
2 Sæt et optagbart bånd i.
3 Tryk på TIMER SET på fiernbetjeningen.
4 Tryk gentagne gange på ./>, på
fjernbetjeningen, indtil “SET REC” er
kommet frem i displayet.
“SET REC” ruller henover displayet og
“c REC” kommer frem i displayet.
5 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
“ON TIME” kommer frem i displayet,
hvorefter timeangivelsen begynder at
blinke.
6 Indstil starttidspunktet.
Tryk gentagne gange på ./> på
fjernbetjeningen for at indstille
timeangivelsen, og tryk derefter på ENTER
på fjernbetjeningen.
Minutangivelsen begynder derefter at
blinke.
Tryk gentagne gange på ./> på
fjernbetjeningen for at indstille
minutangivelsen, og tryk derefter på
ENTER på fjernbetjeningen.
“OFF TIME” kommer frem i displayet,
hvorefter timeangivelsen begynder at blinke
igen.
7 Indstil stoptidspunktet ved at gentage
trin 6.
Starttidspunktet, stoptidspunktet, “TUNER”
og den faste station kommer frem efter
hinanden, hvorefter det oprindelige display
kommer frem igen.
8 Tryk på @/1 for at slukke for
musikanlægget.
Når optagelsen begynder, vil lydstyrken
automatisk blive indstillet til minimum.
14DK
For at
Gør følgende
Kontrollere
indstillingerne
Tryk gentagne gange på
TIMER SELECT på
fjernbetjeningen, indtil
“c REC” er kommet frem i
displayet. De forindstillede
punkter kommer frem i
rækkefølge.
Slukke for timeren
Tryk på gentagne gange
TIMER SELECT på
fjernbetjeningen, indtil
“c REC” er forsvundet fra
displayet.
Når først timeren er indstillet, vil tidsindstillingerne
blive bevaret i musikanlæggets hukommelse, indtil de
ændres næste gang. Dette gælder også, hvis der
slukkes for musikanlægget eller hvis timerfunktionen
annulleres. De sidst anvendte indstillinger vil stadig
være gældende, når du igen aktiverer timeren.
Bånd
Et tip
Bemærk
• Musikanlægget vil tænde 15 sekunder inden det
valgte starttidspunkt.
• Hvis der er tændt for systemet på det specificerede
starttidspunkt, vil optagelsen ikke finde sted.
• Når afbryderautomatikken er indstillet, vil
timeroptagelse ikke virke, før afbryderautomatikken
er koblet ud.
15DK
Lydregulering
Andre egenskaber
Justering af lyden
Hvis du vil falde i søvn til
musik
Hvordan en mere dynamisk lyd
opnås (Dynamisk lydgenerator)
Tryk på DSG.
Try på DSG, hvis du vil annullere DSGfunktionen.
Regulering af bassen
Drej BASS.
— Afbryderautomatik
Afbryderautomatikken giver dig mulighed for
at specificere et tidsrum, efter hvilket
musikanlægget stopper afspilningen og slukker
automatisk. Du kan således falde i søvn vel
vidende, at musikanlægget slukker af sig selv.
Bassen kan reguleres i 7 trin.
Tryk gentagne gange på SLEEP på
fjernbetjeningen.
Regulering af diskanten
Minutindikatoren som vist herunder:
Drej TREBLE.
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN t
… t 10MIN t OFF t AUTO* t …
Diskanten kan reguleres i 7 trin.
* Musikanlægget slukker, når CD-pladen eller båndet
er færdigspillet (op til 100 minutter).
Musikanlægget slukker ligeledes, hvis CD-pladen
eller båndet stoppes manuelt.
For at
Tryk på
Bekræfte den
resterende tid
SLEEP på fjernbetjeningen
en gang.
Ændre den resterende
tid
SLEEP på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil den
ønskede tidsangivelse er
kommet frem.
Annullere
afbryderautomatikken
SLEEP på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil
“OFF” er kommet frem.
Hvis du vil vågne til musik
— Daglig timer
Ved at indstille den daglige timer kan du få
musikanlægget til at tænde eller slukke på
bestemte tidspunkter. Hvis du vil anvende
denne funktion, skal du først forvisse dig om, at
du har stillet musikanlæggets ur korrekt (se
“Indstilling af uret” på side 7).
16DK
1 Klargør den musikkilde, du vil lytte til,
når musikanlægget tænder.
• CD: Læg en CD-plade i. Hvis du vil
afspille fra et bestemt spor, skal du lave et
program (se “Programmering af CDsporene” på side 9).
• Bånd: Sæt et bånd i med den side, der skal
afspilles, vendende udad mod dig.
• Radio: Stil ind på den faste radiostation,
du vil høre (se “Radiomodtagning” på side
10).
2 Reguler lydstyrken.
3 Tryk på TIMER SET på fjernbetjeningen.
4 Tryk gentagne gange på ./>, på
8 Tryk gentagne gange på ./> på
fjernbetjeningen, indtil den ønskede
musikkilde er kommet frem i displayet.
Displayets visning skifter som vist
herunder:
t TUNER y CD T
t TAPE T
9 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
Starttidspunktet, stoptidspunktet og
musikkilden kommer frem i nævnte
rækkefølge, hvorefter det oprindelige
display kommer frem igen.
10 Tryk på @/1 for at slukke for
musikanlægget.
For at
Gør følgende
“SET DAILY” ruller henover displayet og
“c DAILY” kommer frem i displayet.
Bekræfte
indstillingerne
Tryk gentagne gange på
TIMER SELECT på
fjernbetjeningen, indtil
“c DAILY” er kommet frem i
displayet. De forindstillede
punkter kommer frem i
rækkefølge.
Slukke for timeren
Tryk gentagne gange på
TIMER SELECT på
fjernbetjeningen, indtil
“c DAILY” er forsvundet fra
displayet.
5 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
“ON TIME” kommer frem i displayet,
hvorefter timeangivelsen begynder at
blinke.
6 Indstil starttidspunktet.
Tryk gentagne gange på ./> på
fjernbetjeningen for at indstille
timeangivelsen, og tryk derefter på ENTER.
Minutangivelsen begynder derefter at
blinke.
Tryk gentagne gange på ./> på
fjernbetjeningen for at indstille
minutangivelsen, og tryk derefter på
ENTER på fjernbetjeningen.
“OFF TIME” kommer frem i displayet,
hvorefter timeangivelsen begynder at blinke
igen.
7 Indstil stoptidspunktet ved at gentage
trin 6.
Andre egenskaber
fjermbetjeningen, indtil “SET DAILY” er
kommet frem i displayet.
Et tip
Når først timeren er indstillet, vil tidsindstillingerne
blive bevaret i musikanlæggets hukommelse, indtil de
ændres næste gang. Dette gælder også, hvis der
slukkes for musikanlægget eller timeren annulleres.
De sidst anvendte indstillinger vil stadig være
aktiveret, når du igen aktiverer timeren.
Bemærk
• Musikanlægget vil tænde 15 sekunder inden det
valgte starttidspunkt.
• Når afbryderautomatikken er indstillet, vil den
daglige timer ikke virke, før afbryderautomatikken
er koblet ud.
17DK
Ekstra apparater
Et tip
Tilslutning af de ekstra
apparater
Det er muligt at tilslutte diverse apparater til dit
system, så dette bliver endnu bedre. Sørg for, at
farven på stikkene stemmer overens med farven
på kontakterne.
Til lydudgangsjackstikkene på
MD-afspiller/videobåndoptager
Til den digitale indgang på
MD-afspilleren*
* Hvis jackstikket er dækket med en hætte, skal denne
tages af inden brug.
18DK
For at
Gør følgende
Udføre en digital
optagelse fra CD
til MD
Sæt lyslederkablet i
forbindelse.
Lytte til den
tilsluttede MDafspiller
Drej FUNCTION, indtil “MD”
er kommet frem i displayet.
Lytte til den
tilsluttede
videobåndoptager
Drej FUNCTION, indtil
“VIDEO” er kommet frem i
displayet.
Hvis du ikke kan vælge “VIDEO” ved at dreje
FUNCTION, skal du trykke på @/1, mens du holder
DSG nede i standby-indstilling. Funktionen skifter fra
“MD” til “VIDEO”, og “VIDEO” kommer frem i
displayet. Gentag dette, hvis du vil skifte tilbage til
“MD”.
Anden information
Bemærkninger vedrørende CD-plader
Regler for anvendelse
Om driftsspændingen
Kontroller, at musikanlæggets driftsspænding er
identisk med den lokale spænding, før du begynder at
bruge musikanlægget.
Om sikkerheden
Om placeringen
• Anbring ikke musikanlægget i hældende stilling.
• Anbring ikke musikanlægget:
— hvor der er meget varmt eller koldt
— hvor der er støvet eller snavset
— hvor der er fugtigt
— hvor der er vibrationer
— hvor det er udsat for direkte sol
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
Om varmedannelse
• Apparatet bliver varmt under brugen, men dette er
normalt.
• Anbring musikanlægget på et sted med tilstrækkelig
luftcirkulation for at forhindre, at der dannes varme
indeni musikanlægget.
Hvis musikanlægget anvendes i længere tid ved stor
lydstyrke, vil dets overside, sider og underside blive
overordentligt varme. Rør ikke ved apparatet, så du
undgår forbrændinger.
For at forhindre fejlfunktion, bør man ikke dække
ventilationsåbningen til ventilatoren.
Om brugen
• Hvis musikanlægget bringes fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt værelse, kan
der danne sig kondensvand på linsen indeni CDafspilleren. Hvis dette sker, vil musikanlægget ikke
kunne fungere efter hensigten. Tag CD-pladen ud
og lad musikanlægget stå tændt i ca. en time, indtil
fugten er fordampet.
• Flyt ikke musikanlægget, hvis der ligger en plade i
pladeskuffen. Tag altid pladen ud først.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis
du har spørgsmål om eller problemer med dit
musikanlæg.
Rengøring af musikanlægget
udvendigt
Rengør kabinettet, panelet og kontrollerne med en
blød klud, som er fugtet en smule med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen former for
ridsende svampe, skurepulver eller opløsningsmidler
som for eksempel fortynder, benzin eller alkohol.
Beskyttelse af et indspillet bånd
Bræk tapperne af for side A eller side B på kassetten
som vist på illustrationen, hvis du vil forhindre
utilsigtet optagelse på båndet.
Bræk
kassetetappen
af
Hvis du vil optage på båndet igen senere, behøver du
blot at dække hullerne, ved hjælp af hvilke båndtypen
automatisk registreres.
Anden information
• Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt,
sálænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt-ogsá selvom der er slukket pá apparatets
netafbryder.
• Tag musikanlæggets netledning ud af stikkontakten
i væggen, hvis musikanlægget ikke skal anvendes i
længere tid. Tag fat i stikket, når du tager
netledningen ud af forbindelse. Træk aldrig i
ledningen.
• Hvis et fremmedlegeme eller væske skulle komme
ind i musikanlægget, skal dette tages ud af
forbindelse og undersøges af en fagmand, før det
bruges igen.
• Netledning må kun udskiftes af autoriseret
serviceværksted.
• Rengør CD-pladen med en renseklud før
afspilningen. Tør CD-pladen af fra midten og
udefter mod randen.
• Afspil ikke CD-plader med tape, klæbemærkater
eller lignende på overfladen, da dette kan beskadige
musikanlægget.
• Anvend ikke opløsningsmidler.
• Udsæt ikke CD-plader for direkte sol eller
varmekilder.
Før du sætter et kassettebånd i
båndoptageren
Drej spolerne, så båndet strammes op. Hvis båndet er
løst, kan det nemt blive viklet ind i båndoptagerens
afspilningsmekanisme og derved ødelægges.
Anvendelse af et bånd, der er
længere end 90 minutter
Denne type bånd er meget elastiske. Skift ikke
båndfunktioner oftere end nødvendigt. Der tænkes her
på afspilning, stop, spoling osv. Båndet kan i så fald
blive viklet ind i kassettebåndoptagerens
afspilningsmekanisme.
Rengøring af tonehovederne
Rengør tonehovederne efter hver 10 timers brug.
Sørg for at rengøre tonehovederne før en vigtig
optagelse eller når du har afspillet et gammelt bånd.
Anvend et rensebånd af enten den våde eller tørre
type. De fås i handelen. Vi henviser til
brugsanvisningen for den pågældende rensekassette
angående yderligere detaljer om rengøring.
Afmagnetisering af tonehovederne
Afmagnetiser tonehovederne og de metaldele, der er i
kontakt med båndet, efter 20 - 30 timers brug med et
afmagnetiserende bånd, som fås i handelen. Vi
henviser til brugsanvisningen for båndet angående
yderligere detaljer om afmagnetisering.
19DK
Fejlfinding
Følg nedenstående anvisninger, hvis der skulle
opstå problemer med musikanlægget:
1 Kontroller først, at netledningen er sat i
forbindelse og at højttalerne er ordentligt
tilsluttede.
2 Find problemet i fejlfindingsoversigten
herunder og afhjælp situationen ved at gå
frem som beskrevet.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony
forhandler, hvis problemet ikke kan løses ved
hjælp af nedenstående
afhjælpningsanvisninger.
Generelt
Der er ingen lyd fra højttalerne.
• Reguler lydstyrken.
• Hovedtelefonerne er sat i forbindelse.
• Kontroller højttalertilslutningerne.
Højttalerne
Der er kun lyd fra den ene kanal, eller
stereobalancen er forkert.
• Kontrolller højttalertilslutningen og
højttalerplaceringen.
CD-afspilleren
CD-pladen kan ikke spilles.
•
•
•
•
CD-pladen er snavset.
CD-pladen er ridset. Læg en anden CD-plade i.
CD-pladen er sat i med mærkatsiden nedad.
Der er dannet kondensvand indeni
musikanlægget. Tag CD-pladen ud og lad
musikanlægget stå tændt i omkring en time,
indtil fugten er fordampet.
Afspilningen begynder ikke fra det første spor.
• Afspilleren er indstillet til programmeret
afspilning eller tilfældig afspilning. Tryk
gentagne gange på PLAY MODE, indtil “PGM”
og “SHUFFLE” er forsvundet fra displayet.
Der er kraftig brum eller støj.
• Et fjernsyn eller en videobåndoptager står for tæt
på musikanlægget. Flyt musikanlægget længere
væk fra fjernsynet eller videobåndoptageren.
“0:00” (eller “AM 12:00”) blinker i displayet.
• En strømafbrydelse er indtruffet. Stil uret (se
side 7) og indstil timeren (se side 14 og 16) igen.
Timeren virker ikke.
• Kontroller, at uret er rigtigt indstillet (se side 7).
• Det er ikke muligt at anvende den daglige timer
og udføre timerstyret optagelse samtidigt.
“c DAILY” og “c REC” kommer ikke frem i
displayet, når du trykker på TIMER SELECT på
fjernbetjeningen.
• Kontroller, at hver timer er korrekt indstillet (se
side 14 og 16).
• Kontroller, at uret er korrekt indstillet (se side 7).
Farverne på fjernsynsskærmen er
uregelmæssige.
• Flyt højttalerne længere væk fra fjernsynet.
Fjernbetjeningen virker ikke.
20DK
• Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og
musikanlægget.
• Fjernbetjeningen er ikke rettet mod sensoren på
musikanlægget.
• Batterierne i fjernbetjeningen er udtjente. Skift
dem ud med nye.
• Kontroller, at batterierne er sat i med
polariteterne i rigtig retning.
Kassetttebåndoptageren
Optagelse er ikke mulig.
• Der er ikke noget bånd i kassetteholderen.
• Optagebeskyttelsestappen er fjernet fra kassetten
(se side 19).
• Båndet har nået slutningen.
Optagelse og/eller afspilning af båndet er ikke
mulig, eller lydstyrken er reduceret.
• Tonehovederne er snavsede. Rengør dem (se
side 19).
• Indspille-/afspillehovederne er magnetiserede.
Afmagnetiser dem (se side 19).
Båndet kan ikke slettes helt.
• Indspille-/afspillehovederne er magnetiserede.
Afmagnetiser dem (se side 19).
Der er kraftig wow og flutter, eller der er
lydudfald.
• Kapstanakslerne og/eller trykrullerne er
snavsede. Rengør dem (se side 19).
Tiltagende støj eller manglende diskant.
• Indspille-/afspillehovederne er magnetiserede.
Afmagnetiser dem (se side 19).
Tuneren
Der er kraftig brum eller støj (“TUNED” eller
“STEREO” blinker i displayet).
• Juster antennen.
• Signalstyrken er for svag. Sæt en udvendig
antenne i forbindelse.
• Sørg for, at antennen er sat ordentligt i
forbindelse.
• Undlad at bøje antennen eller rulle den sammen.
• De to ledninger, der udgør FM-antennen er
trukket endnu længere fra hinanden, efter at du
anskaffede musikanlægget. Reparer eller anskaf
en ny FM-antenne.
• AM-antennen er faldet af holderen.
• Hold antennerne så langt væk fra
højttalerledningerne som muligt.
En FM-stereoudsendelse kan ikke modtages i
stereo.
Genindstilling af musikanlægget
Tryk, mens der er tændt for systemet, på
TAPE x, CD x og TUNER BAND samtidigt.
Musikanlægget indstilles nu til
fabriksindstillingerne igen. Alle de tidligere
indstillinger annulleres og skal udføres igen.
Messages
En af de følgende meddelelser kan komme
frem eller blinke i displayet under
operationerne.
NO DISC
• Der er ingen CD-plade i pladeskuffen.
Forstærkeren
Model til Europa:
DIN-udgangseffekt (nominel):
30 + 30 W
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS udgangseffekt (reference):
35 + 35 W
(6 ohm ved 1 kHz, 10%
total harmonisk
forvrængning)
Musikudgangseffekt (reference):
85 + 85 W
Andre modeller:
Det følgende er målt ved 230 V AC, 60 Hz
DIN-udgangseffekt (nominel):
27 + 27 W
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS udgangseffekt (reference):
32 + 32 W
(6 ohm ved 1 kHz, 10%
total harmonisk
forvrængning)
Det følgende er målt ved 220 V AC, 60 Hz
DIN-udgangseffekt (nominel):
23 + 23 W
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS udgangseffekt (reference):
26 + 26 W
(6 ohm ved 1 kHz, 10%
total harmonisk
forvrængning)
Indgange
AUDIO IN MD (VIDEO) (phono-jackstik):
Følsomhed 500/250 mV,
impedans 47 kiloohm
Udgange
OPTICAL DIGITAL OUT (CD):
Optisk
PHONES:
Accepterer hovedtelefoner
med en impedans på
8 ohm eller mere
SPEAKER:
6 ohm
Anden information
• Tryk på STEREO/MONO på fjernbetjeningen, så
“STEREO” kommer frem i displayet.
Specifikationer
PGM FULL
• Du forsøger at programmere 25 spor eller
derover.
fortsættes
21DK
Specifikationer (fortsat)
Højtttalerne
Højttalersystem
Højttalerenheder
CD-afspilleren
System
Laser
Bølgelængde
Frekvensgang
Compact disc og digitalt
lydsystem
Halvlederlaser
(λ = 780 nm)
Udstrålingsvarighed:
kontinuerlig
780 - 790 nm
2 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Kassettebåndoptageren
Optagesystem
Frekvensgang
Wow og flutter
4-spors, 2-kanals stereo
50 - 13.000 Hz (±3 dB)
med brug af en Sony
TYPE I kassette
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Tuneren
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Generelt
Strømforsyning
Model til Europa:
Andre modeller:
Effektforbrug
Modellen til Europa:
Andre modeller:
FM-stereo, FM/AM superheterodyn tuner
Antenne
Antenneterminaler
Mellemfrekvens
87,5 - 108,0 MHz
(50 kHz trin)
FM-ledningsantenne
75 ohm ubalanceret
10,7 MHz
AM-tuner
Modtageområde
Model til Europa:
Andre modeller:
Antenne
Mellemfrekvens
22DK
531 - 1.602 kHz
(med afstemningsinterval
ved 9 kHz)
530 - 1.710 kHz
(med afstemningsinterval
ved 10 kHz)
531 - 1.602 kHz
(med afstemningsinterval
ved 9 kHz)
AM-rammeantenne,
ekstern antenneterminal
450 kHz
230 V AC, 50/60 Hz
110 - 120 V eller 220 240 V AC, 50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
Se navnepladen
0,5 W
(i standbyindstilling)
Se navnepladen
Mål (b/h/d)
Ca. 190 × 252 × 345 mm,
inkl. fremspringende dele
og kontroller
Vægt
Ca. 5,6 kg
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (1)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Batterier (2)
FM-tuner
Modtageområde
To-vejs, basrefleks system
12 cm diam. bashøjttaler,
keglemembran-type
2,5 cm diam.
diskanthøjttaler, semidome type
6 ohms
Ca. 150 × 252 × 255 mm
Ca. 2,6 kg netto pr.
højttaler
Vi forbeholder os ret til ændring af design og
specifikationer uden varsel.
Anden information
23DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jäättää
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa avata. Jätä
kaikki huoltotyöt ammattihenkilön suoritettavaksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
LUOKAN 1
LASERLAITE -merkki
sijaitsee laitteen
takaseinässä.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä laita paristoa tavallisten
talousjätteiden sekaan. Hävitä se
oikein kemiallisena jätteenä.
2FI
Sisältö
Osien tunnistus
Päälaite .................................................. 4
Kauko-ohjain ......................................... 5
Äänen säätö
Äänen säätö ......................................... 16
Muut ominaisuudet
Aloittaminen
Järjestelmän liittäminen ......................... 6
Kahden AA-kokoisen (R6) pariston
asettaminen kauko-ohjaimeen ......... 7
Kellon säätäminen aikaan ...................... 7
Nukahtaminen musiikin soidessa
— Uniajastin ................................. 16
Herääminen musiikin soittoon
— Päivittäinen ajastin ................... 16
Valinnaiset laitteet
CD
CD-levyn asettaminen ........................... 8
CD-levyn soitto
–– Tavallinen soitto/hajasoitto/
uudelleensoitto ................................ 8
CD-raitojen ohjelmointi
–– Ohjelmoitu soitto ........................ 9
CD-näytön käyttö .................................. 9
Valinnaisten laitteiden liittäminen ....... 18
Lisätietoja
Huomautuksia ...................................... 19
Vianetsintä ........................................... 20
Tekniset ominaisuudet ......................... 21
FI
* Vain Euroopan malli
Viritin
Radioasemien esivirittäminen ............. 10
Radion kuunteleminen
–– Esiviritettyjen asemien
kuuntelu ......................................... 10
Radiotietojärjestelmän käyttö
(RDS)* .......................................... 11
Nauha
Nauhan asettaminen ............................ 12
Nauhan soitto ....................................... 12
Äänitys nauhalle
–– Tahdistettu CD-äänitys/äänitys
käsin/ohjelmoitu editointi ............. 13
Radio-ohjelmien ajastinäänitys ........... 14
3FI
Osien tunnistus
Osat on järjestetty aakkosjärjestykseen.
Katso tarkemmat tiedot suluissa () näkyviltä sivuilta.
Päälaite
1 2 3
4 5 6 78
Z
Y
x
m
M
z
X
9
q;
qa
qs
qd
?/1
A
qf
wf
qg
qh
qj
qk
ql
Z
wd
BASS 3 (16)
CD EJECT Z qj (8)
CD SYNC qs (13, 14)
CD u ws (8, 9)
CD x qk (8, 9, 21)
CD ./> ql (8, 9)
CD m/M ql (8)
DSG 5 (16, 18)
FUNCTION wf (8~10, 12, 13, 18)
4FI
u
x
.
>
m
M
ws wa w;
Kauko-ohjaimen tunnistin 2
PHONES-liitin (kuulokkeet) wd
PLAY MODE wa (8, 9, 14)
REPEAT w; (8)
TAPE EJECT Z 8 (12)
TAPE REC z 6 (13)
TAPE Y 7 (12~14)
TAPE X qa (12~14)
TAPE x 9 (12~14, 21)
TAPE m/M 0 (12)
TREBLE 4 (16)
TUNER BAND qd (10, 21)
TUNING MODE qg (10, 11)
TUNING +/– qf (10, 11)
VOLUME qh (17)
Painikkeiden kuvaus
@/1 (virta) 1 (7, 10, 14, 17, 18)
Kauko-ohjain
Osien tunnistus
1 2 3
ws
4
5
wa
6
w;
7
ql
8
9
qk
qj
qh
qg
qf
0
qa
qd qs
CD REPEAT qk (8)
CD N ws (8, 9)
DIR MODE ql (12~14)
DISPLAY 2 (9, 11)
DSG 1 (16)
ENTER qd (7, 10, 14, 17)
MEMORY qh (10)
PLAY MODE 9 (8, 9, 14)
SLEEP qf (16)
STEREO/MONO qj (11)
TAPE Y w; (12~14)
TIMER SELECT qs (15, 17)
TIMER SET qg (7, 14, 17)
TUNER/BAND wa (10)
TUNING MODE q; (10, 11)
VOL +/– qa (17)
Painikkeiden kuvaus
X 4 (8, 12~14)
x 5 (8, 9, 12~14)
./> 6 (7~10, 14, 17)
m/M 7 (8, 10~12)
@/1 (virta) 3 (7, 10, 14, 17)
z REC 8 (13)
5FI
Aloittaminen
Järjestelmän liittäminen
Liitä järjestelmä varusteisiin kuuluvilla johdoilla ja varusteilla suorittamalla alla olevien
toimenpiteiden vaiheet 1-4.
AM-kehäantenni
FM-antenni
Oikea kaiutin
Vasen kaiutin
2
1
3
4
1 Liitä kaiuttimet.
Liitä oikean ja vasemman kaiuttimen johdot
SPEAKER-liittimiin alla näkyvällä tavalla.
3
R
#
3
L
#
Harmaa (3)
Liitintyyppi A
A
ENN
ANT
Suorista FM (ULA)johtoantenni
AMvaakasuoraan
kehäantenni
Musta (#)
AM
75Ω
FM
U
Aseta tämä osa
Liitintyyppi B
Suorista FM
(ULA)johtoantenni AMvaakasuoraan kehäantenni
2 Liitä FM (ULA)- ja AM-antennit.
Kokoa AM-kehäantenni ennen sen
liittämistä.
NA
EN
ANT
75Ω
FM
AM
6FI
U
U
3 Malleissa, joissa on jännitteenvalitsin,
aseta VOLTAGE SELECTOR paikallista
verkkojännitettä vastaavaan asentoon.
Kellon säätäminen aikaan
Aloittaminen
1 Kytke järjestelmän virta.
2 Paina painiketta TIMER SET kauko-
110V-120V
ohjaimesta.
Jos kello säädetään aikaan ensimmäistä
kertaa, siirry vaiheeseen 5.
220V-240V
VOLTAGE
SELECTOR
3 Paina painiketta ./> kauko-
4 Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.
Jos pistoke ei sovi seinäpistorasiaan, irrota
varusteisiin kuuluva pistokesovitin (vain
malleille, joiden varusteisiin se kuuluu).
Kytke virta laitteeseen painamalla painiketta
@/1.
Kahden AA-kokoisen (R6)
pariston asettaminen
kauko-ohjaimeen
ohjaimesta toistuvasti, kunnes "SET
CLOCK" tulee näkyviin näyttöön.
4 Paina painiketta ENTER kaukoohjaimesta.
Tuntilukeman merkintä alkaa vilkkua.
5 Säädä tuntilukema painelemalla
painiketta ./> kauko-ohjaimesta
toistuvasti.
6 Paina painiketta ENTER kaukoohjaimesta.
Minuuttilukeman merkintä alkaa vilkkua.
7 Säädä minuuttilukema painelemalla
painiketta ./> kauko-ohjaimesta
toistuvasti.
8 Paina painiketta ENTER.
e
E
e
E
Kello alkaa käydä.
Järjestelmän kellon nollaus
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Vihje
Tavallisessa käytössä paristot kestävät noin kuusi
kuukautta. Kun kauko-ohjain ei enää säädä laitteen
toimintoja, vaihda kumpikin paristo.
Huomaus
Jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää pitkään aikaan, ota
paristot pois, jotta saadaan vältettyä mahdolliset
paristovuodon aiheuttamat vauriot ja syöpyminen.
7FI
CD
2 Paina painiketta PLAY MODE
toistuvasti, kunnes haluttu muoto tulee
näkyviin näyttöön.
CD-levyn asettaminen
1 Paina painiketta CD EJECT Z.
Valitse
Kun haluat soittaa
Ei näyttöä
CD-levyn alkuperäisessä
järjestyksessä.
SHUFFLE
CD-levyn raidat
hajajärjestyksessä.
PGM
CD-levyn raidat halutussa
järjestyksessä (katso “CDraitojen ohjelmointi” sivulta 9).
Levyalusta työtyy esiin.
2 Aseta CD-levy levyalustalle.
Aseta levy niin,
että
etikettipuoli
tulee ylöspäin.
Kun asetat
levylautaselle
single-CDlevyn (8 cm
CD), aseta se
alustan
sisimmälle
ympyrälle.
?/1
Z
x
u
>
.
M
m
3 Paina painiketta CD u (tai CD N
kauko-ohjaimesta).
Muut toiminnot
3 Sulje levyalusta painamalla painiketta
CD EJECT Z uudelleen.
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää soiton
Paina painiketta CD x.
Kytkeä tauon
Paina painiketta CD u
(tai X kauko-ohjaimesta).
Paina painiketta uudelleen,
kun haluat jatkaa soittoa.
Valita raidan
Paina soiton tai tauon
aikana painiketta CD ./
> toistuvasti, kunnes
haluttu raita löytyy.
Etsiä halutun kohdan
raidalta
Paina toiston aikana
painiketta CD m/M
kunnes haluttu kohta
löytyy.
Ottaa CD-levyn pois
tai vaihtaa sen
Paina painiketta CD EJECT
Z.
Paina toistuvasti
(uudelleensoitto)
Paina painiketta REPEAT
toistuvasti toiston aikana,
kunnes “REPEAT” tai
“REPEAT 1” tulee
näkyviin näyttöön.
REPEAT: Kaikki CD-levyn
raidat.
REPEAT 1: Vain
parhaillaan soiva raita.
Uudelleensoitto lopetetaan
painamalla painiketta
REPEAT toistuvasti,
kunnes “REPEAT” tai
“REPEAT 1” katoaa
näytöstä.
Huomautuksia
• Jos paikalleen on asetettu CD-singlelevy (8 cm
CD), se ei näy etuikkunasta.
• Levylle painettu kirjoitus näkyy ylösalaisin
katsottaessa etuikkunasta.
CD-levyn soitto
–– Tavallinen soitto/hajasoitto/
uudelleensoitto
Tällä soittimella CD-levyt voidaan soittaa
monella eri tavalla.
1
005
Raitanumero
Soittoaika
1 Käännä säädintä FUNCTION, kunnes
“CD” tulee näkyviin näyttöön.
Painikkeiden CD u ja CD x ympärillä
oleva ilmaisin syttyy palamaan.
8FI
CD-raitojen ohjelmointi
–– Ohjelmoitu soitto
CD-levyltä voidaan ohjelmoida jopa 24 raitaa
soimaan halutussa järjestyksessä.
“CD” tulee näkyviin näyttöön.
2 Painele painiketta PLAY MODE
toistuvasti, kunnes “PGM” tulee
näkyviin häyttöön.
3 Painele painiketta CD ./>
toistuvasti, kunnes haluttu raitanumero
tulee näkyviin.
PGM
3
243
Paina painiketta DISPLAY kaukoohjaimesta toistuvasti.
Näyttö muuttuu seuraavalla tavalla:
Tavallisen toiston aikana
CD
1 Käännä säädintä FUNCTION, kunnes
CD-näytön käyttö
Parhaillaan soivan raidan numero ja kulunut
soittoaika t parhaillaan soivan raidan numero
ja raidalla jäljellä oleva soittoaika t koko CDlevyn jäljellä oleva soittoaika t kellonäyttö
t Parhaillaan soivan raidan numero ja kulunut
soittoaika t ......
Kun CD-levy on pysäytetty
Kokonaissoittoaika t kellonäyttö t
parhaillaan voimassa oleva lähdenäyttö t
Kokonaissoittoaika t ......
HUOM!
Valittu
raitanumero
Kokonaissoittoaika
4 Paina painiketta PLAY MODE.
Jos CD-levyllä on 25 raitaa tai enemmän, parhaillaan
soivan raidan jäljellä oleva aika näkyy merkintänä
“---.--” alkaen raitanumerosta 25.
Valittu raita on ohjelmoitu.
Kappalenumero tulee näkyviin näyttöön.
5 Jos haluat ohjelmoida muitakin raitoja,
toista vaiheita 3 ja 4.
6 Paina painiketta CD u (tai CD N
kauko-ohjaimesta).
Kun haluat
Toimi näin
Lopettaa ohjelmoidun
soiton
Painele painiketta PLAY
MODE toistuvasti, kunnes
“PGM” katoaa näytöstä.
Lisätä raidan
ohjelman loppuun
Suorita vaiheet 3 ja 4
ohjelmoidun soiton ollessa
pysäytettynä.
Poistaa koko
ohjelman
Paina painiketta CD x
ohjelmoidun soiton ollessa
pysäytettynä.
Vihjeitä
• Tehty ohjelma pysyy tallessa ohjelmoidun soiton
loputtuakin. Kun haluat soittaa ohjelman uudelleen,
kytke toiminto CD:lle ja paina sitten painiketta
CD u (tai CD N kauko-ohjaimesta).
• “--.--” näkyy näytössä, kun ohjelmoitu kokonaisaika
ylittää 100 minuuttia.
9FI
Viritin
Heikon aseman virittäminen
Radioasemien
esivirittäminen
Järjestelmän muistiin voidaan tallentaa
yhteensä 30 esiviritettyä asemaa (20 FM
(ULA):lta ja 10 AM:lta).
1 Käännä säädintä FUNCTION, kunnes
“TUNER” tulee näkyviin näyttöön.
Painikkeen TUNER BAND ympärillä oleva
ilmaisin syttyy palamaan.
2 Valitse painiketta TUNER BAND
painamalla FM tai AM.
3 Painele painiketta TUNING MODE
toistuvasti, kunnes “AUTO” tulee
näkyviin.
4 Paina painiketta TUNING +/– (tai
m/M kauko-ohjaimesta).
Taajuus muuttuu järjestelmän selatessa
asemia. Selaus loppuu automaattisesti, kun
jokin asema virittyy kohdalle. Merkkivalo
“TUNED” ja “STEREO” (vain
stereolähetyksille) näkyy tällöin näytössä.
5 Paina painiketta MEMORY kauko-
Painele vaiheessa 3 painiketta TUNING
MODE toistuvasti, kunnes “AUTO” ja
“PRESET” katoavat häytöstä, ja viritä asema
sitten painelemalla toistuvasti painiketta
TUNING +/– (tai m/M kauko-ohjaimesta).
Esiviritysnumeron muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 2.
Vihje
Esiviritetyt asemat pysyvät tallessa järjestelmän
muistissa noin päivän, vaikka virtajohto irrotetaan tai
esiintyy virtakatko.
AM-viritysjakson muuttaminen (ei
koske Euroopan, Keski-Idän ja
Filippiinien malleja)
AM-viritysjakso on tehtaalla säädetty 9 kHz:iin (tai
10 kHz:iin joidenkin alueiden malleissa). Jos joudut
muuttamaan AM-viritysjaksoa, viritä ensin jollekin
AM-asemalle ja katkaise sitten virta. Kytke virta
uudelleen pitämällä painike TUNING + painettuna.
Kun muutat jakson, kaikki esiviritetyt AM-asemat
pyyhkiytyvät pois. Kun haluat palauttaa alkuperäisen
jakson, viritä ensin jollekin AM-asemalle ja katkaise
sitten virta. Paina painike TUNING – painettuna ja
kytke järjestelmän virta uudelleen.
Radion kuunteleminen
ohjaimesta.
–– Esiviritettyjen asemien kuuntelu
Esiviritysnumero vilkkuu.
PRESET
STEREO
1FM1005
Esiviritysnumero
TUNED
MHz
Taajuus
6 Valitse painiketta ./> kaukoohjaimesta toistuvasti painelemalla
haluamasi esiviritysnumero.
7 Paina painiketta ENTER kaukoohjaimesta.
Asema on nyt tallennettu valitulle
esiviritysnumerolle.
8 Esiviritä muut asemat toistamalla
vaiheita 2-7.
Kun radioasemat esiviritetään järjestelmän
muistiin etukäteen, näiden asemien viritys
myöhemmin käy helposti (katso
“Radioasemien esivirittäminen” tältä sivulta).
1 Käännä säädintä FUNCTION, kunnes
“TUNER” tulee näkyviin näyttöön.
2 Valitse painiketta TUNER BAND
painamalla FM tai AM.
3 Painele painiketta TUNING MODE
toistuvasti, kunnes “PRESET” tulee
näkyviin näyttöön.
4 Ota painiketta TUNING +/– (tai m/M
kauko-ohjaimesta) painamalla esille
halutun aseman esiviritysnumero.
Virran katkaiseminen radiosta
Paina painiketta ?/1.
10FI
Sellaisen aseman virittäminen, jota
ei ole esiviritetty laitteen muistiin
Radiotietojärjestelmän tietojen
katsominen
Paina vaiheessa 3 painiketta TUNING MODE
toistuvasti, kunnes “AUTO” ja “PRESET”
katoavat näytöstä, ja viritiä sitten painiketta
TUNING +/– (tai m/M kauko-ohjaimesta)
toistuvasti painelemalla halutulle asemalle
(manuaalinen viritys).
Joka kerta, kun painat kauko-ohjaimen
painiketta DISPLAY, näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
Vihjeitä
* Jos radiotietojärjestelmän lähetystä ei oteta vastaan
oikein, aseman nimi ei näy näytössä.
Viritin
• Jos FM (ULA)-lähetyksessä on staattista kohinaa,
paina kauko-ohjaimen painiketta STEREO/MONO,
kunnes “MONO” tulee näkyviin. Sen jälkeen, kun
“MONO” on vierinyt näytön läpi, taajuus tulee
näkyviin. Lähetys ei kuulu enää stereofonisena,
mutta sen laatu paranee.
• Säädä vastaanoton parantamiseksi varusteisiin
kuuluvia antenneja tai liitä erillinen antenni.
Aseman nimi* t Taajuus t Kellonäyttö
t Aseman nimi* t ......
Radiotietojärjestelmän
käyttö (RDS)
(Vain Euroopan malli)
Mikä on radiotietojärjestelmä?
Radiotietojärjestelmä (RDS)* on
lähetyspalvelu, jonka avulla radioasemat voivat
lähettää tavallisen ohjelmasignaalin ohessa
lisätietoja.
HUOM!
Radiotietojärjestelmä ei toimi oikein, jos kohdalle
viritetty asema ei välitä radiotietosignaalia oikein tai
jos tämä signaali on heikko.
* Kaikilla FM (ULA)-asemilla ei ole
radiotietojärjestelmäpalvelua eikä kaikilla asemilla
ole samoja palvelumuotoja. Jos et ole perillä
radiotietojärjestelmästä, kysy paikallisilta
radioasemilta tarkat tiedot alueellasi toimivista
radiotietojärjestelmän palvelumuodoista.
Radiotietojärjestelmän
lähetysten vastaanotto
Valitse asema FM (ULA)-kaistalta.
Kun virität sellaiselle asemalle, jolla on
radiotietojärjestelmäpalvelu, aseman nimi tulee
näkyviin näyttöön.
11FI
Nauha
Muut toiminnot
Nauhan asettaminen
1 Paina painiketta TAPE EJECT Z.
2 Aseta äänitetty/äänitettävä nauha
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää toiston
Paina painiketta TAPE x.
Kytkeä tauon
Paina painiketta TAPE X.
Toistoa jatketaan painamalla
painiketta uudelleen.
Kelata nopeasti
eteen tai taakse
Kun nauha on pysäytetty,
paina painiketta TAPE
m/M.
Ottaa nauhan pois
Paina painiketta TAPE EJECT
Z.
kasetinpitimeen.
Se puoli itseesi päin, joka
halutaan toistaa/äänittää
Z
Y
x
m
M
z
X
?/1
Nauhan soitto
On mahdollista käyttää tyypin I (normaali)
nauhoja.
1 Aseta äänitetty kasetti kasetinpitimeen.
2 Käännä säädintä FUNCTION, kunnes
“TAPE” tulee näkyviin näyttöön.
Painikkeiden TAPE Y ja TAPE x
ympärillä oleva ilmaisin syttyy palamaan.
3 Paina kauko-ohjaimen painiketta DIR
MODE toistuvasti painamalla “ ”, kun
haluat toistaa kasetin yhden puolen,
“
” kun haluat toistaa kummankin
puolen tai “
”*, kun haluat toistaa
kummankin puolen toistuvasti.
* Nauha pysähtyy automaattisesti toistuttuaan
viisi kertaa.
4 Paina painiketta TAPE Y.
Paina painiketta TAPE Y uudelleen
kääntöpuolen soittoa varten. Nauha alkaa
toistua.
12FI
Äänitys nauhalle
–– Tahdistettu CD-äänitys/äänitys käsin/ohjelmoitu editointi
On mahdollista äänittää CD-levyltä, radiosta tai mistä muusta tahansa liitetystä laitteesta. On
mahdollista käyttää tyypin I (normaali) nauhoja.
Äänitys CD-levyltä
(tahdistettu CD-äänitys)
Vaiheet
Äänitys käsin
Aseta kasetinpitimeen sellainen kasetti, jolle voidaan äänittää.
2
Aseta CD-levy levyalustalle.
Käännä säädintä FUNCTION ja valitse
lähde, jolta halutaan äänittää.
3
Käännä säädintä FUNCTION, kunnes
“CD” tulee näkyviin näyttöön.
Aseta CD-levy paikalleen tai viritä
halutulle asemalle.
4
Paina painiketta CD SYNC.
Paina painiketta TAPE REC z (tai z
REC kauko-ohjaimesta).
Nauha
1
Nauha on valmis äänitykseen.
“
” ja “B” (tai “b” ) näkyvät.
Aloita äänitys itseesi päin osoittavalta puolelta painamalla painiketta TAPE Y,
” muuttuu merkinnälle “
”.
kunnes “
5
Paina kauko-ohjaimen painiketta DIR MODE toistuvasti ja valitse “ ”, kun haluat
” tai “
”, kun haluat äänittää
äänittää nauhan yhdelle puolelle tai “
kummallekin puolelle.
6
Paina painiketta TAPE X.
Paina TAPE X ja aloita halutun lähteen
soitto.
Äänityksen pysäyttäminen
Paina painiketta TAPE x.
Vihje
Käsin tapahtuvaa äänitystä varten:
Äänitys kytketään tauolle painamalla painiketta
TAPE X.
jatkuu
13FI
Äänitys nauhalle (jatkuu)
CD-raitojen äänitys halutussa
järjestyksessä
–– ohjelmoitu editointi
1 Aseta kasetinpitimeen sellainen kasetti,
jolle voidaan äänittää.
2 Aseta CD-levy levylautaselle.
3 Suorita ohjelmoidun soiton vaiheet 1-5
(katso s. 9).
4 Paina painiketta CD SYNC.
Nauha on valmis äänitykseen ja CD-levy
soittoon.
“ ” ja “B” (tai “b”) näkyvät ja CD
SYNC -ilmaisin syttyy palamaan.
Kun äänitys halutaan aloittaa puolelta, joka
osoittaa itsestäsi pois päin, paina painiketta
TAPE Y kunnes “
” muuttuu
merkinnälle “
”.
5 Paina kauko-ohjaimen painiketta DIR
MODE toistuvasti ja valitse “ ”, kun
haluat äänittää nauhan yhdelle puolelle
tai “
” tai “
”, kun haluat äänittää
kummallekin puolelle.
6 Paina painiketta TAPE X.
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
äänityksen
Paina painiketta TAPE x.
Peruuttaa
ohjelmoidun
editoinnin
Paina painiketta PLAY MODE
toistuvasti, kunnes “PGM”
katoaa näytöstä.
Vihje
On mahdollista määrittää mitkä raidat nauhoitetaan
nauhan kullekin puolelle tahdistetun CD-äänityksen
aikana. Paina vaiheessa 3 ensimmäisen puolen
raitojen ohjelmoinnin jälkeen painiketta X kaukoohjaimesta. Voit sitten ohjelmoida raidat toiselle
puolelle. Valitse tässä tapauksessa “
” tai “
”
vaiheessa 5.
Radio-ohjelmien
ajastinäänitys
Varmista ajastinäänitystä varten, että
järjestelmän kello on säädetty oikein (katso
“Kellon säätäminen aikaan” sivulta 7) ja
esiviritä radioasema (katso “Radioasemien
esivirittäminen” sivulta 10).
1 Viritä halutulle esiviritetylle asemalle,
(katso “Radion kuunteleminen” sivulta
10).
2 Aseta paikalleen sellainen kasetti, jolle
voidaan äänittää.
3 Paina painiketta TIMER SET kaukoojaimesta.
4 Painele painiketta ./> kaukoohjaimesta toistuvasti, kunnes “SET
REC” tulee näkyviin näyttöön.
“SET REC” vierii näytön poikki ja
“c REC” tulee näkyviin näyttöön.
5 Paina painiketta ENTER kaukoohjaimesta.
“ON TIME” tulee näkyviin ja tuntilukeman
merkintä vilkkuu.
6 Säädä aloitusaika.
Painele painiketta ./> kaukoohjaimesta toistuvasti tuntilukeman
säätämiseksi ja paina sitten painiketta
ENTER kauko-ohjaimesta.
Minuuttilukeman merkintä alkaa vilkkua
seuraavaksi.
Säädä minuuttilukema painelemalla
painiketta ./> kauko-ohjaimesta
toistuvasti ja paina sitten painiketta ENTER
kauko-ohjaimesta.
“OFF TIME” tulee näkyviin, minkä jälkeen
tuntilukeman merkintä vilkkuu jälleen.
7 Säädä lopetusaika toistamalla vaihe 6.
Aloitusaika, lopetusaika, “TUNER” ja
esiviritetty asema näkyvät vuorotellen,
minkä jälkeen alkuperäinen näyttö palautuu.
8 Katkaise järjestelmän virta painamalla
painiketta @/1.
Kun äänitys alkaa, äänenvoimakkuuden taso
säätyy automaattisesti minimiin.
14FI
Kun haluat
Toimi näin
Tarkastaa säädöt
Paina kauko-ohjaimen
painiketta TIMER SELECT
toistuvasti, kunnes “c REC”
tulee näkyviin näyttöön.
Esisäädetyt kohdat tulevat
näkyviin perätysten.
Katkaista
ajastimen virran
Paina kauko-ohjaimen
painiketta TIMER SELECT
toistuvasti, kunnes “c REC”
katoaa näytöstä.
Vihje
Nauha
Kun ajastin on säädetty, aikasäädöt pysyvät
järjestelmän muistissa, kunnes ne muutetaan, vaikka
järjestelmän virta katkaistaan tai ajastin sammutetaan.
Viimeksi käytetyt säädöt tulevat taas voimaan, kun
ajastin kytketään jälleen.
HUOM!
• Järjestelmän virta kytkeytyy 15 sekuntia ennen
säädettyä aloitusaikaa.
• Jos järjestelmän virta on kytkettynä aloitusaikana,
äänitystä ei tapahdu.
• Kun uniajastin on säädetty, ajastin ei toimi ennen
kuin uniajastimen toiminta lopetetaan.
15FI
Äänen säätö
Muut ominaisuudet
Äänen säätö
Nukahtaminen musiikin
soidessa
Dynaamisemman äänen säätö
(Dynaaminen äänigeneraattori)
Paina painiketta DSG.
Dynaamisen äänen säätäjän toiminnan
lopettaminen. Paina painiketta DSG uudelleen.
Basson säätö
Käännä säädintä BASS.
Bassoa voidaan säätää 7 vaiheessa.
Diskantin säätö
Käännä säädintä TREBLE.
Diskanttia voidaan säätää 7 vaiheessa.
— Uniajastin
Uniajastimen avulla voidaan määrittää aika,
jonka jälkeen järjestelmä lopettaa soiton ja
katkaisee virran automaattisesti. Tällä tavalla
voit nukahtaa musiikin soidessa.
Paina painiketta SLEEP kauko-ohjaimesta
toistuvasti.
Aika muuttuu seuraavalla tavalla:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN t
… t 10MIN t OFF t AUTO* t …
* Järjestelmän virta katkeaa, kun parhaillaan soiva
CD-levy tai nauha loppuu (korkeintaan 100
minuuttia). Järjestelmän virta katkeaa myös, jos
CD-levy tai nauha pysäytetään käsin.
Kun haluat
Paina
Tarkastaa jäljellä
olevan uniajan
SLEEP kauko-ohjaimesta
kerran.
Muuttaa uniaikaa
SLEEP kauko-ohjaimesta
toistuvasti kunnes haluttu
aika tulee näkyviin.
Peruuttaa uniajastimen
toiminnan
SLEEP kauko-ohjaimesta
toistuvasti, kunnes “OFF”
tulee näkyviin.
Herääminen musiikin
soittoon
— Päivittäinen ajastin
Säätämällä päivittäinen ajastin on mahdollista
säätää järjestelmän virta kytkeytymään ja
katkeamaan automaattisesti haluttuna aikana.
Varmista tämän toiminnon käyttöä varten, että
järjestelmän kello on säädetty oikeaan aikaan
(katso “Kellon säätäminen aikaan” sivulta 7).
16FI
1 Valmistele se musiikkilähde, jonka
8 Painele painiketta ./> kauko-
halutaan kuuluvan järjestelmän
kytkiessä virran.
ohjaimesta toistuvasti, kunnes
haluamasi musiikkilähde tulee näkyviin.
• CD: Aseta CD-levy paikalleen. Jos haluat
aloittaa soiton joltakin tietyltä raidalta,
ohjelmoi raidat (katso “CD-raitojen
ohjelmointi” sivulta 9).
• Nauha: Aseta paikalleen nauha niin, että
soitettava puoli osoittaa itseesi päin.
• Radio: Viritä kohdalle haluttu
esiviritysasema (katso “Radion
kuunteleminen” sivulta 10).
Näyttö muuttuu seuraavalla tavalla:
2 Säädä äänenvoimakkuus.
3 Paina painiketta TIMER SET kauko4 Painele painiketta ./> kauko-
t TAPE T
9 Paina painiketta ENTER kaukoohjaimesta.
Aloitusaika, lopetusaika ja musiikkilähde
tulevat näkyviin vuorotellen, minkä jälkeen
alkuperäinen näyttö palautuu.
10Katkaise järjestelmän virta painamalla
painiketta @/1.
Kun haluat
Toimi näin
Tarkastaa säädöt
Paina painiketta TIMER
SELECT kauko-ohjaimesta
toistuvasti, kunnes
“c DAILY” tulee näkyviin
näyttöön. Esiviritetyt säädöt
tulevat näkyviin vuorotellen.
Katkaista ajastimen
virran
Paina painiketta TIMER
SELECT kauko-ohjaimesta
toistuvasti, kunnes
“c DAILY” katoaa näytöstä.
ohjaimesta toistuvasti, kunnes “SET
DAILY” tulee näkyviin näyttöön.
“SET DAILY” vierii näytön poikki ja,
“c DAILY” tulee näkyviin näyttöön.
5 Paina painiketta ENTER kaukoohjaimesta.
“ON TIME” tulee näkyviin, minkä jälkeen
tuntilukeman merkintä alkaa vilkkua.
6 Säädä aloitusaika.
Säädä tuntilukema painelemalla painiketta
./> toistuvasti ja paina sitten kaukoohjaimen painiketta ENTER kaukoohjaimesta.
Minuuttilukeman merkintä alkaa vilkkua
seuraavaksi.
Säädä minuuttilukema painelemalla
painiketta ./> kauko-ohjaimesta
toistuvasti ja paina sitten painiketta ENTER.
“OFF TIME” tulee näkyviin, minkä jälkeen
tuntilukeman merkintä alkaa jälleen
vilkkua.
Muut ominaisuudet
ohjaimesta.
t TUNER y CD T
Vihje
Kun ajastin on säädetty, aikasäädöt pysyvät
järjestelmän muistissa kunnes ne muutetaan, vaikka
järjestelmän virta katkaistaan tai ajastin sammutetaan.
Viimeksi voimassa olleet säädöt tulevat voimaan, kun
ajastin kytketään uudelleen.
HUOM!
• Järjestelmän virta kytkeytyy 15 sekuntia ennen
määritettyä aloitusaikaa.
• Jos olet säätänyt uniajastimen, päivittäinen ajastin ei
toimi ennen kuin uniajastimen toiminta on lopetettu.
7 Säädä lopetusaika toistamalla vaihe 6.
17FI
Valinnaiset laitteet
Vihje
Valinnaisten laitteiden
liittäminen
Järjestelmään voidaan liittää monia laitteita
toiminnan monipuolistamiseksi. Varmista, että
samanväriset pistokkeet ja liittimet tulevat
liitetyiksi.
MD-dekin/kuvanauhurin
äänen lähtöliittimiin
MD-dekin digitaalitulon
liittimeen*
* Jos liittimessä on suojus, ota se pois ennen käyttöä.
18FI
Kun haluat
Toimi näin
Tehdä
digitaaliäänityksen
CD-levystä MDlevylle.
Liitä optinen johto.
Kuunnella
liitettyä MDdekkiä.
Käännä säädintä FUNCTION,
kunnes “MD” tulee näkyviin
näyttöön.
Kuunnella
liitettyä
kuvanauhuria.
Käännä säädintä FUNCTION,
kunnes “VIDEO” tulee
näkyviin näyttöön.
Jos asentoa “VIDEO” ei voi valita kääntämällä
säädintä FUNCTION, paina painiketta @/1 samalla,
kun painat painiketta DSG alas. Toiminto muuttuu
“MD” “VIDEO” ja “VIDEO” tulee näkyviin
näyttöön. “MD” kytketään takaisin toistamalla
toimenpide.
Lisätietoja
Huomautuksia CD-levyistä
Huomautuksia
Käyttöjännitteestä
Ennen kuin aloitat järjestelmän käytön, varmista, että
sen käyttöjännite on sama kuin paikallinen
verkkojännite.
Turvallisuudesta
Pintojen puhdistaminen
Puhdista pinnat ja säätimet pehmeällä kankaalla, joka
on kostutettu mietoon pesuliuokseen. Älä käytä
hankaavia puhdistuslappuja, pulvereita tai liuottimia
kuten tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.
Nauhan sisällön tallennus pysyvästi
Jotta nauhoitusta ei voi pyyhkiä pois vahingossa
äänittämällä sen päälle, irrota liuskat A- ja B-puolelta
kuvassa näytetyllä tavalla.
Irrota liuska
Sijoituksesta
• Älä sijoita laitetta kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita laitetta seuraavanlaisiin paikkoihin:
— Erittäin kuumiin tai kylmiin paikkoihin
— Pölyisiin tai likaisiin paikkoihin
— Hyvin kosteisiin paikkoihin
— Paikkoihin, joissa on värinää
— Paikkoihin, joihin aurinko paistaa suoraan
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä,
kiillotusaineella jne.), koska pintaan saattaa syntyä
tahtoja tai sen väri saattaa lähteä.
Kuumuuden kertymisestä
• Laitteen kuumeneminen käytön aikana on
normaalia.
• Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee
vaihtumaan riittävästi, jotta kuumuutta ei pääse
kertymään järjestelmään.
Jos järjestelmää käytetään jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, laitteen ylä- ja alapinnan ja
sivujen lämpötila nousee huomattavasti. Älä kosketa
laitteen pintoja, jotta et polta itseäsi.
Epäkuntoon menemisen estämiseksi älä peitä
viilennystä varten olevan puhaltimen
ilmanvaihtoaukkoa.
Käytöstä
• Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä paikasta
lämpimään tai sijoitetaan hyvin kosteaan
huoneeseen, kosteutta saattaa muodostua CDsoittimen sisälle. Jos näin käy, järjestelmä ei toimi
oikein. Ota CD-levy pois ja anna järjestelmän olla
virta kytkettynä noin tunnin, jotta kosteus haihtuu.
• Kun laitetta joudutaan kuljettamaan, ota CD-levy
pois levyalustalta.
Jos järjestelmän suhteen ilmenee kysyttävää tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään
Sony-liikkeeseen.
Lisätietoja
• Laite ei katkeaa vaihtovirtalähteestä (verkosta) niin
kauan kuin se on liitetty seinäpistorasiaan, itse
laitteen virta olisi katkaistu.
• Irrota laite seinäpistorasiasta (verkosta), jos sitä ei
aiota käyttää pitkähköön aikaan. Irrota virtajohto
(verkkojohto) ottamalla kiinni pistokkeesta. Älä
vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa tai kaatuu jotakin,
irrota se verkosta ja tarkastuta ammattihenkilöllä
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Virtajohto on vaihdatutettava aina asiantuntevassa
huolto liikkeessä.
• Ennen kuin aloitat CD-levyn soiton, pyyhi sen pinta
kankaalla. Pyyhi CD-levyt keskeltä reunoille päin.
• Älä soita CD-levyä, jonka pinnalle on liimattu
tarroja, teippiä tms., sillä tällaisen levyn soittaminen
saattaa vahingoittaa järjestelmää.
• Älä käytä liuottimia.
• Älä jätä CD-levyjä auringonpaisteeseentai lämmönlähteiden lähettyville.
Jos haluat myöhemmin käyttää nauhaa äänitykseen,
peitä liuskan jättämä aukko teipillä.
Ennen kuin asetat kasetin
kasettidekkiin
Kiristä nauha. Muuten nauha saattaa tarttua kiinni
dekin soittomekanismiin ja vahingoittua.
Kun käytetään yli 90 minuutin
pituista nauhaa
Tällaiset nauhat venyvät helposti. Älä muuta
toimintoa, esim. soitolta pysäytykselle tai
eteenkelaukselle jne. usein. Nauha saattaa tarttua
kiinni soittomekanismiin.
Nauhapäiden puhdistaminen
Puhdista nauhapäät joka 10. käyttötunti.
Puhdista nauhapäät ennen tärkeän äänityksen
tekemistä ja vanhan nauhan soittamisen jälkeen.
Käytä alan liikkeistä saatavaa kuiva- tai
märkätyyppistä puhdistuskasettia. Katso tarkat ohjeet
puhdistuskasetin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Nauhapäiden demagnetointi
Demagnetoi nauhapäät ja nauhan kanssa kosketuksiin
joutuvat metalliosat joka 20. tai 30. käyttötunti alan
liikkeistä saatavalla demagnetointikasetilla. Katso
tarkemmat tiedot demagnetointikasetin mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
19FI
Vianetsintä
Jos järjestelmän toiminnassa on ongelmia,
suorita seuraavat toimenpiteet:
Kaiuttimet
Ääni tulee vain yhdestä kanavasta tai vasen ja
oikea äänenvoimakkuus on epätasapainossa.
• Tarkasta kaiuttimien liitännät ja sijoitus.
1 Varmista, että virtajohto ja kaiuttimien
johdot on liitetty oikein ja lujasti.
2 Etsi ongelma alla olevasta
vianetsintäoppaasta ja korjaa mainitulla
tavalla.
Jos ongelmaa ei saada ratkaistua edellä
mainitulla tavalla, pyydämme ottamaan
yhteyden lähimpään Sony-liikkeeseen.
Yleistä
CD-soitin
CD-levy ei soi.
• CD-levy on likainen.
• CD-levyn pinta on naarmuttunut. Vaihda CDlevy.
• CD-levy on asetettu etikettipuoli alaspäin.
• Järjestelmään on muodostunut kosteutta. Ota
CD-levy pois ja anna laitteen olla virta
kytkettynä noin tunnin, jotta kosteus haihtuu.
Ei ääntä kaiuttimista.
• Säädä ääneuvoimakkuus.
• Kuulokkeet on liitetty.
• Tarkasta kaiuttimien liitännät.
Soitto ei ala ensimmäiseltä raidalta.
• Soitin on ohjelmoidulla soitolla tai hajasoitolla.
Painele painiketta PLAY MODE toistuvasti,
kunnes “PGM” ja “SHUFFLE” katoavat.
Huomattava kohina tai humina.
• TV tai videonauhuri on sijoitettu liian lähelle
laitetta. Siirrä laite pois TV:n tai videonauhurin
läheisyydestä.
“0:00” (tai “AM 12:00”) vilkkuu näytössä.
• On ollut virtakatko. Säädä kello (katso s. 7) ja
ajastinsäädöt (katso s. 14 ja 16) uudelleen.
Ajastin ei toimi.
• Varmista, että kello on säädetty oikein (katso s.
7).
• Päivittäistä ajastinta ja ajastinäänitystä ei voi
käyttää samanaikaisesti.
“c DAILY” ja “c REC” eivät näy painettaessa
kauko-ohjaimen painiketta TIMER SELECT.
• Varmista, että kukin ajastin on säädetty oikein
(katso s. 14 ja 16).
• Varmista, että kello on säädetty oikein (katso s.
7).
TV-ruudun väri on huono.
• Siirrä kaiuttimet kauemmas TVvastaanottimesta.
Kauko-ohjain ei toimi.
• Kauko-ohjaimen ja laitteen välissä on jokin este.
• Kauko-ohjainta ei kohdisteta järjestelmän kaukoohjaimen tunnistimeen.
• Kauko-ohjaimen paristot ovat kuluneet. Vaihda
paristot.
• Varmista, että paristot asetetaan oikein päin.
20FI
Kasettidekki
Äänitys ei onnistu.
• Kasetinpitimessä ei ole nauhaa.
• Äänityksensuojaliuska on irrotettu kasetista
(katso s. 19).
• Nauha on kelutunut loppuun.
Nauha ei äänity tai toistu tai äänen taso laskee.
• Nauhapäät ovat likaiset. Puhdista ne (katso s.
19).
• Äänitys/toistopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetoi ne (katso s. 19).
Nauhan sisältö ei pyyhkiydy pois kokonaan.
• Äänitys/toistopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetoi ne (katso s. 19).
Huomattava kohina tai värinä tai ääni jää pois.
• Vetoakselit tai vastarullat ovat likaiset. Puhdista
ne (katso s. 19).
Kohina lisääntyy tai korkeat taajuudet jäävät
pois.
• Äänitys/toistopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetoi ne (katso s. 19).
Viritin
Huomattava kohina tai humina (“TUNED” tai
“STEREO” vilkkuu).
• Säädä antennia.
• Signaalin voimakkuus on liian heikko. Liitä
erillinen antenni.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein.
• Älä taita antennia äläkä kierrä sitä vyyhdelle.
• FM (ULA)-antennin muodostavat kaksi johtoa
ovat vetäytyneet kauemmas toisistaan kuin mitä
oli laite ostettaessa. Korjaa tai vaihda.
• AM-antenni on irronnut jalustalta.
• Pidä antennit mahdollisimman kaukana
kaiutinjohdoista.
Stereofoninen FM (ULA)-ohjelma ei kuulu
stereona.
Järjestelmän säätäminen
alkusäädöille
Kun järjestelmän virta on kytketty, paina
painikettaita TAPE x, CD x ja TUNER
BAND yhtäaikaa.
Järjestelmä on nyt säädetty tehdassäädöille.
Kaikki tehdyt säädöt ovat pyyhkiytyneet pois ja
ne on säädettävä uudelleen.
Viestit
Jokin seuraavista viesteistä saattaa tulla
näkyviin tai vilkkua näytössä toiminnan aikana.
NO DISC
Vahvistinosa
Euroopan malli:
DIN-teholähtö (nimellinen):
30 + 30 W
(6 ohmia 1 kHz:llä, DIN)
Jatkuva RMS-teholähtö (viite):
35 + 35 W
(6 ohmia 1 kHz:llä, 10 %
harmoninen kokonaissärö)
Musiikkiteholähtö (viite): 85 + 85 W
Muut mallit:
Seuraava on mitattu 230 V:lla vaihtovirtaa, 60 Hz:llä
DIN-teholähtö (nimellinen):
27 + 27 W
(6 ohmia 1 kHz:llä, DIN)
Jatkuva RMS-teholähtö (viite):
32 + 32 W
(6 ohmia 1 kHz:llä, 10 %
harmoninen kokonaissärö)
Seuraava on mitattu 220 V:lla vaihtovirtaa, 60 Hz:llä
DIN-teholähtö (nimellinen):
23 + 23 W
(6 ohmia 1 kHz:llä, DIN)
Jatkuva RMS-teholähtö (viite):
26 + 26 W
(6 ohmia 1 kHz:llä, 10 %
harmoninen kokonaissärö)
Tulot
AUDIO IN MD (VIDEO) (phonoliittimet):
Herkkyys 500/250 mV,
impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähdöt
OPTICAL DIGITAL OUT (CD):
Optinen
PHONES:
Ottaa vastaan
impedanssiltaan 8 ohmin
tai suuremmat kuulokkeet
SPEAKER:
6 ohmia
Lisätietoja
• Paina kauko-ohjaimen painiketta STEREO/
MONO, kunnes “STEREO” tulee näkyviin
näyttöön.
Tekniset ominaisuudet
• Levyalustalla ei ole CD-levyä.
PGM FULL
• Yritetään ohjelmoida 25 raitaa tai enemmän.
jatkuu
21FI
Tekniset ominaisuudet (jatkuu)
Kaiuttimet
Kaiutinjärjestelmä:
CD-soitinjärjestelmä
Järjestelmä:
Laser:
Aallon pituus:
Taajuusvaste:
Digitaalinen CDaudiojärjestelmä
Puolijohdelaser
(λ = 780 nm)
Välityskesto: jatkuva
780 - 790 nm
2 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Taajuusvaste:
Värinä ja huojunta:
Nimellisimpedanssi:
Mitat (l/k/s):
Paino:
Yleistä
Kasettisoitinosa
Äänitysjärjestelmä:
Kaiutinyksiköt:
4-raitainen, 2-kanavainen
stereo
50 - 13000 Hz (±3 dB)
käytettäessä tyypin I
Sony-kasettia
±0,15% huipulla (IEC)
0,1 % RMS (NAB)
±0,2% huipulla (DIN)
Virtavaatimukset
Euroopan malli:
Muut mallit:
Virrankulutus
Euroopan malli:
Viritinosa
FM-stereo, FM/AM superheterodyneviritin
Muut mallit:
FM-viritinosa
Viritysala:
Antenni:
Antenniliittimet:
Välitaajuus:
87,5 - 108,0 MHz
(50 kHz vaihe)
FM (ULA)-johtoantenni
75 ohmin
epätasapainottamaton
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysala
Euroopan malli:
Muut mallit:
Antenni:
Välitaajuus:
Sony Corporation
kaksitie,
bassorefleksijärjestelmä
12 cm halk., kartiomainen
bassokaiutin
2,5 cm halk.
puolikupolimainen
diskanttikaiutin
6 ohmia
Noin 150 × 252 × 255 mm
Noin 2,6 kg per kaiutin
531 - 1602 kHz
(viritysvaihe säädettynä
9 kHz:iin)
530 - 1710 kHz
(viritysvaihe säädettynä
10 kHz:iin)
531 - 1602 kHz
(viritysvaihe säädettynä
9 kHz:iin)
AM-kehäantenni, ulkoisen
antennin liitin
450 kHz
230 V vaihtovirta,
50/60 Hz
110 - 120 V tai
220 - 240 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Säädettävissä
jännitteenvalitsimella
Katso arvokilvestä
0,5 W (valmiustilassa)
Katso arvokilvestä
Mitat (l/k/s):
Noin 190 × 252 × 345 mm
mukaanlukien
esiintyöntyvät osat ja
säätimet
Paino:
Noin 5,6 kg
Vakiovarusteet:
Kauko-ohjain (1)
AM-kehäantenni (1)
FM (ULA)-johtoantenni
(1)
Paristot (2)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Download PDF

advertising