Sony | CMT-NEZ50 | Sony CMT-NEZ50 Käyttöohjeet

Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter (Gælder
for den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Micro HI-FI
Component System
Brugsanvisning
DK
Käyttöohjeet
FI
Grundlæggende betjening
CMT-NEZ50
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på
FUNCTION ).
For at vælge
© 2006 Sony Corporation
Trykt på 100% genbrugspapir
med planteoliebaseret
tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in China
Undtagen for kunder i USA og
Canada
ADVARSEL
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette
er anbragt udvendigt på
bagsiden af apparatet.
For at reducere risikoen for brand og
elektrisk stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke
tildækkes med aviser, dug, gardiner eller andet. Undlad
ligeledes at placere tændte stearinlys på apparatet.
• Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3session), genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og
afspilningen fortsætter, indtil en anden session findes.
• En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk
(lyd).
• Følgende vises:
– Oplysninger om ID3 tag for MP3-filer, når ID3 version 1- og
version 2-tags anvendes.
– Op til 30 tegn af ID3 tag-oplysninger med store bogstaver (A til
Z), tal (0 til 9) og symboler (" $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ `
{ | }).
CD
Skal du trykke på
CD  på fjernbetjeningen.
Tuner
TUNER/BAND .
Radiolytning
Brug af ekstra lydkomponenter
Kassettebånd
TAPE  på fjernbetjeningen.
1 Vælg "FM" eller "AM".
Komponent (tilsluttet
med et lydkabel)
FUNCTION  flere gange,
indtil "AUDIO IN" vises.
Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner
Tryk flere gange på TUNER/BAND .
2 Vælg indstilling af stationer.
Tryk flere gange på TUNING MODE , indtil
"AUTO" vises.
Justering af lyden
Bemærkninger om DualDiscs
CMT-NEZ50/NEZ33/
NEZ30
Valg af en musikkilde
Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
3 Stil ind på den ønskede station.
Tryk på +/– på fjernbetjeningen (eller på TUNING
+/– på apparatet) . Søgningen stopper automatisk,
når der findes en station, og derefter vises "TUNED"
og "STEREO" (for stereoprogrammer). Når du stiller
ind på en station, som sender RDS-tjenester, vises
stationens navn på displayet (kun europæisk model).
Sådan justeres lydstyrken
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvdindhold på den ene side med digitalt lydindhold på den
anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer
overens med cd-standarden (Compact Disc), kan
afspilning på dette produkt ikke garanteres.
Tryk på VOLUME +/– på fjernbetjeningen (eller drej på
VOLUME-knappen på apparatet) .
Sådan tilføjes en lydeffekt
CMT-NEZ33/NEZ30
Musikdisc'e kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger
cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber
har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e
kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der
ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter
givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
For at
Skal du trykke på
Generere en mere
dynamisk lyd (Dynamic
Sound Generator X-tra)
DSGX  på apparatet.
Indstille lydeffekten
EQ  på fjernbetjeningen
flere gange for at vælge
"BASS" eller "TREBLE" og
derefter trykke flere gange
på /  for at
justere niveauet.
Afspilning af en CD/MP3-disk
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må
du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vaser,
på apparatet.
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD  på fjernbetjeningen.
2 Ilæg en disk.
Tilslut apparatet til en lettilgængelig stikkontakt
i væggen. Hvis du konstaterer noget unormalt i
apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af
stikkontakten.
Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på apparatet, og
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
*Undtagen for den nordamerikanske model
placer en disk med etiketten opad i CD-rummet.
Tryk igen på  PUSH OPEN/CLOSE  på
apparatet for at lukke CD-rummet.
 PUSH OPEN/CLOSE
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket  på
apparatet.
Sådan tilsluttes en ekstra komponent
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO IN-stikket
 på apparatet med et analogt lydkabel (medfølger
ikke). Skru ned for lyden på anlægget, og tryk derefter
flere gange på FUNCTION  for at vælge funktionen
AUDIO IN.
For at stoppe automatisk søgning
Tryk på  (stop) .
Sådan stiller du ind på en station med et
svagt signal
Hvis "TUNED" ikke vises, og scanningen ikke stopper,
skal du trykke flere gange på TUNING MODE , indtil
"AUTO" og "PRESET" forsvinder, og derefter trykke
flere gange på +/– på fjernbetjeningen (eller TUNING
+/– på apparatet)  for at stille ind på den ønskede
station.
Sådan reduceres statisk støj fra en FMstereostation med et svagt signal
Tryk flere gange på FM MODE  på fjernbetjeningen,
indtil "STEREO" forsvinder for at slå stereomodtagelse
fra.
Afspilning af et bånd
1 Vælg båndfunktionen.
Tryk på TAPE  på fjernbetjeningen.
2 Indsæt et bånd.
Sikker tilslutning af anlægget
3 Start afspilningen.
Tryk på  (afspil)  på fjernbetjeningen (eller tryk
på CD/ (afspil/pause)  på apparatet).
For at
Skal du trykke på
Stoppe afspilning
midlertidigt
 (pause)  på fjernbetjeningen
(eller CD/ (afspil/pause)
 på apparatet). Tryk på
knappen igen for at genoptage
afspilningen.
Stoppe afspilning
Før anlægget tages i brug
Sådan bruges fjernbetjeningen
Ensfarvet (rød/)
Højttalere
Venstre højttaler
Ensfarvet (sort/)
Indsæt kun den blottede del af kablet.
Skub låget til batterirummet  til side, og fjern det.
Indsæt derefter de to medfølgende R6-batterier (størrelse
AA) med enden mærket  først, så de passer til polerne
som vist nedenfor.
Vælge en mappe på
en MP3-disk
Vælge et
musiknummer eller
en fil
Finde et punkt i et
musiknummer eller
en fil
Vælge gentaget
afspilning
 (stop) .
+/– (vælg mappe) .
/ (gå tilbage/gå fremad)
.
Hold / (tilbage/hurtigt
fremad) nede  under
afspilning, og slip knappen ved
det ønskede punkt.
REPEAT  på fjernbetjeningen
flere gange, indtil "REPEAT"
eller "REPEAT 1" vises.
3 Start afspilningen.
Tryk på  (afspil)  på fjernbetjeningen (eller
TAPE/ (afspil/pause)  på apparatet).
For at
Skal du trykke på
Stoppe afspilning  (pause)  på fjernbetjeningen
midlertidigt
(eller TAPE/ (afspil/pause) 
på apparatet). Tryk på knappen igen
for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilning  (stop) .
Spole tilbage/
hurtigt fremad
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens afspilleren
er stoppet. Du kan vælge mellem normal afspilning
(" " for alle MP3-filer i mappen på disken), afspilning
SHUF*") samt
i tilfældig rækkefølge ("SHUF" eller "
programafspilning ("PGM").
Strøm
Antenner
På modeller med en spændingsvælger skal VOLTAGE
SELECTOR indstilles til den lokale strømspænding.
Find en god placering og en retning, som giver
god modtagelse, og sæt derefter antennen op.
Hold antennerne væk fra højttalerkabler og
netledning for at undgå, at der opfanges støj.
Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal den
medfølgende lysnetadapter tages af (kun for modeller, som er
udstyret med en adapter).
FM-stueantenne
(Træk den ud vandret.)
eller
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
• Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
• Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og
korrosion.
Sådan indstilles uret
1 Tænd for anlægget.
Brun side til andre
områder
Tryk på  (strøm) .
Hvid side til modellen til
Nordamerika
2 Vælg indstillingsfunktion for ur.
Tryk på CLOCK/TIMER SET  på fjernbetjeningen.
Hvis den aktuelle funktion vises på displayet,
skal du trykke flere gange på /  på
fjernbetjeningen for at vælge "CLOCK" og derefter
trykke på ENTER  på fjernbetjeningen.
Til stikkontakt
3 Indstil klokkeslættet.
AM-rammeantenne
Tryk flere gange på /  på fjernbetjeningen
for at indstille timetallet, og tryk på ENTER  på
fjernbetjeningen. Anvend samme fremgangsmåde for
at indstille minuttallet.
Indstillingen af uret mistes, hvis du trækker stikket ud
af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden Euroopan
maiden keräysjärjestelmät)
Micro HI-FI
Component System
Käyttöohjeet
FI
CMT-NEZ50/NEZ33/
NEZ30
Painettu 100% kierrätetylle
paperille käyttäen haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä vapaata
kasvisöljypohjaista mustetta.
Printed in China
Muualla kuin Yhdysvalloissa ja
Kanadassa olevat asiakkaat
VAROITUS
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASER
tuotteeksi. Tämä merkintä
on laitteen takaseinässä.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verholla
tms. Älä myöskään aseta kynttilöitä laitteen päälle.
For at ændre
Skal du trykke på
Oplysninger på
displayet*
DISPLAY  på fjernbetjeningen
flere gange, når der er tændt for
anlægget.
Displaytilstand
(se herunder).
DISPLAY  på fjernbetjeningen
flere gange, når der er slukket for
anlægget.
* Når en CD-DA-disk afspilles, har
(SHUF)-afspilning den
samme funktion som normal (SHUF)-afspilning.
* Du kan f.eks. få vist diskoplysninger om CD/MP3-diske, såsom
nummeret på et musiknummer eller en fil eller navnet på en mappe
under normal afspilning, eller den samlede spilletid, når afspilleren
er stoppet.
Bemærkninger om gentaget afspilning
Anlægget har følgende displaytilstande:
• Alle musiknumre eller filer på en disk afspilles igen op til fem
gange.
• "REPEAT 1" angiver, at afspilningen af et enkelt musiknummer
eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper den.
Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
• Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige mapper på en
disk, som indeholder MP3-filer.
• Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
• MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
• Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".MP3".
• Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavnet ".MP3", men
som ikke er MP3-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan
opstå funktionsfejl.
• Det maksimale antal:
– mapper er 150 (inklusive rodmappen).
– MP3-filer er 255.
– MP3-filer og mapper, som kan rummes på en enkelt disk, er 256.
– mappeniveauer (træstrukturen for filer) er otte.
• Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og
optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive
afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
Displaytilstand
Når anlægget er slukket,1)
Ur
vises uret.
Strømbesparende er displayet slukket for at spare
tilstand2)
strøm. Timeren og uret fungerer
stadig.
1)
2)
STANDBY-indikatoren lyser, når anlægget slukkes.
Når anlægget er i strømbesparende tilstand, er følgende funktioner
ikke tilgængelige:
– Indstilling af uret
– Ændring af AM-indstillingsintervallet
– Ændring af CD-strømstyringsfunktionen
Bemærkninger om displayoplysningerne
• Følgende elementer vises ikke:
– Samlet spilletid for en CD-DA-disk afhængigt af
afspilningstilstanden.
– Samlet spilletid for en MP3-disk.
– Resterende spilletid for en MP3-fil.
• Følgende vises ikke korrekt:
– Forløbet spilletid for en MP3-fil, der er kodet med en VBR
(variabel bithastighed).
– Mappe- eller filnavne, som hverken følger ISO9660 niveau 1eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat.
Perustoiminnot
CMT-NEZ50
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kaukosäädin
Musiikkilähteen valitseminen
Paina seuraavia painikkeita (tai painele FUNCTIONpainiketta ).
Kun haluat valita
Paina
CD:n
Kaukosäätimen CDpainiketta .
TUNER/BAND-painiketta
.
Kaukosäätimen TAPEpainiketta .
Virittimen
Kasetin
FUNCTION-painiketta 
toistuvasti, kunnes ”AUDIO
IN” näkyy.
(Audiokaapelilla
liitetyn) laitteen
• Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/
kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa.
Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista
ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.
Huomautuksia multisession-levyjen toistamisesta
• Jos levy alkaa CD-DA (tai MP3) -osiolla, se tunnistetaan CD-DA
(tai MP3) -levyksi ja toisto jatkuu, kunnes toinen osio tulee vastaan.
• CD-sekaformaatin levy tunnistetaan CD-DA (audio) -levyksi.
Radion kuunteleminen
1 Valitse ”FM” tai ”AM”.
Painele TUNER/BAND-painiketta .
2 Valitse viritysmuoto.
Painele TUNING MODE , kunnes ”AUTO” näkyy.
3 Viritä haluamasi asema.
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
Paina kaukosäätimen +/– -painiketta (tai laitteen
TUNING +/– -painiketta) . Haku loppuu
automaattisesti, kun asema on viritetty. Näytössä
näkyy tällöin ”TUNED” ja ”STEREO” (jos ohjelma
on stereofoninen). Jos viritetty asema tarjoaa
RDS-palveluja, aseman nimi näkyy näytössä (vain
Euroopan malli).
Äänen säätäminen
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella
puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella
digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei
ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
Kun haluat säätää ääntä
CMT-NEZ33/NEZ30
Paina kaukosäätimen VOLUME +/– -painiketta (tai
käännä laitteen VOLUME-säädintä) .
Äänitehosteen lisääminen
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Kun haluat
Paina
Tuottaa dynaamisemman Laitteen DSGX-painiketta
äänen (Dynamic Sound
.
Generator X-tra)
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
Kaukosäätimen EQ 
-painiketta toistuvasti
tehdäksesi valinnan ”BASS”
tai ”TREBLE”. Säädä
sitten tasoa painelemalla
/  -painiketta.
Asettaa äänitehosteen
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä
aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita kuten
maljakoita.
/ (tilbage/hurtigt fremad)
.
Ændring af displayet
Sådan ændres afspilningstilstanden
Højre højttaler
© 2006 Sony Corporation
Tryk på PUSH OPEN/CLOSE   på apparatet, og
indsæt et TYPE I-bånd (normalt) i kassetteholderen,
så den side, som skal afspilles, vender udad. Se efter,
at der ikke er løst bånd, for at undgå at beskadige
båndet eller båndoptageren. Tryk igen på PUSH
OPEN/CLOSE   på apparatet for at lukke
kassetteholderen.
CD/MP3-levyn toistaminen
Liitä laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi.
Jos laitteen toiminnassa ilmenee jotain tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
1 Valitse CD-toiminto.
Paina kaukosäätimen CD-painiketta .
2 Aseta levy paikalleen.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
*Muut kuin Pohjois-Amerikan malli
Paina laitteen  PUSH OPEN/CLOSE  -painiketta.
Aseta levy CD-lokeroon etikettipuoli ylöspäin.
Sulje CD-lokero painamalla laitteen  PUSH OPEN/
CLOSE  -painiketta.
 PUSH OPEN/CLOSE
Kun haluat lopettaa automaattisen haun
Paina  (pysäytys) -painiketta .
Heikkosignaalisen aseman virittäminen
Jos ”TUNED” ei näy ja haku ei lopu, painele TUNING
MODE  -painiketta, kunnes ”AUTO” ja ”PRESET”
katoavat näytöstä. Viritä haluamasi asema painelemalla
kaukosäätimen +/– -painiketta (tai laitteen TUNING
+/– -painiketta) .
Heikon FM-stereoaseman staattisen
kohinan vähentäminen
Jos haluat stereovastaanoton pois käytöstä, painele
kaukosäätimen FM MODE  -painiketta, kunnes
”STEREO” katoaa näytöstä.
Kasetin toistaminen
1 Valitse kasettitoiminto.
Paina kaukosäätimen TAPE-painiketta .
2 Aseta kasetti paikalleen.
Paina laitteen PUSH OPEN/CLOSE   -painiketta
ja aseta kasettipesään TYPE I (normaali) kasetti
siten, että toistettava puoli on itseesi päin. Varmista,
että kasetin nauha ei ole löysällä välttääksesi kasetin
tai kasettidekin vioittumisen. Sulje kasettipesä
painamalla laitteen PUSH OPEN/CLOSE  
-painiketta toistamiseen.
Järjestelmän kytkeminen turvallisesti
3 Aloita toisto.
3 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimen  (toisto) -painiketta  (tai
laitteen TAPE/ (toisto/tauko) -painiketta ).
Paina kaukosäätimen  (toisto)  -painiketta (tai
laitteen CD/ (toisto/tauko)  -painiketta).
Ennen järjestelmän käyttämistä
Kaukosäätimen käyttäminen
Ehjä (Punainen/)
Kaiuttimet
Vasen kaiutin
Työnnä paikalleen vain se osa, josta eriste
on poistettu.
Ehjä (Musta/)
Liu’uta paristotilan kansi irti  ja aseta kaksi
varusteisiin kuuluvaa R6 (AA-kokoista) paristoa
paikalleen  -puoli edellä siten, että napaisuus vastaa
alla esitettyä.
Oikea kaiutin
Virta
Antennit
Jos mallissa on jännitteenvalitsin, aseta VOLTAGE
SELECTOR -säädin paikallisen verkkovirran jännitteen
mukaiseksi.
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton, ja liitä sitten antenni uudelleen.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja
virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, irrota varusteisiin kuuluva
pistokesovitin (vain sovittimella varustetut mallit).
FM-johtoantenni
(Suorista se vaakasuoraan.)
tai
Ruskea puoli muita
alueita varten
• Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli vuotta.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri
tyyppisiä paristoja yhdessä.
• Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot
välttyäksesi paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.
Kellonajan asettaminen
1 Käynnistä järjestelmä.
Paina  (virta) -kytkintä .
2 Valitse kellonajan asetusmuoto.
Valkoinen puoli PohjoisAmerikan mallia varten
Pistorasia
AM-kehäantenni
Paina
Asettaa toiston
tauolle
Kaukosäätimen  (tauko) 
-painiketta (tai laitteen CD/
(toisto/tauko)  -painiketta).
Kun haluat jatkaa toistamista,
paina painiketta toistamiseen.
Asettaa toiston
tauolle
Lopettaa toistamisen
 (pysäytys) -painiketta .
Lopettaa
toistamisen
Pikakelata eteen
tai taakse
Valita MP3-levyllä
olevan kansion
Valita kappaleen tai
tiedoston
+/– (valitse kansio) .
/ (siirry taakse/siirry
eteen) -painiketta .
Hakea kappaleen
tai tiedoston tietyn
kohdan
Pidä / (pikakelaus
taakse/eteen) -painike  alhaalla
toiston aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
Valita
uudelleentoiston
Kaukosäätimen REPEAT  painiketta, kunnes ”REPEAT” tai
”REPEAT 1” näkyy.
Toistomuodon vaihtaminen
Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER SET painiketta . Jos näytössä näkyy valittuna oleva
muoto, valitse ”CLOCK” painelemalla kaukosäätimen
/  -painiketta. Paina sitten kaukosäätimen
ENTER-painiketta .
3 Aseta kellonaika.
Aseta tuntilukema painelemalla kaukosäätimen
/  -painiketta. Paina sitten kaukosäätimen
ENTER-painiketta . Aseta minuuttilukema
tekemällä samat toimet.
Kellonajan asetus katoaa, jos virtajohto irrotetaan tai
jos sattuu sähkökatko.
Kun haluat
Kun haluat
Painele PLAY MODE  soittimen ollessa pysäytettynä.
Voit valita normaalin toiston (” ” kaikille levyn
kansiossa oleville MP3-tiedostoille), hajatoiston
(”SHUF” tai ”
SHUF*”) tai ohjelmoidun toiston
(”PGM”).
* Kun toistetaan CD-DA-levyä,
(SHUF) -toisto toimii samalla
tavalla kuin normaali (SHUF) -toisto.
Huomautuksia uudelleentoistosta
• Kaikki levyllä olevat kappaleet tai tiedostot toistetaan enintään viisi
kertaa.
• ”REPEAT 1” merkitsee, että yksittäistä kappaletta tai tiedostoa
toistetaan uudelleen, kunnes se pysäytetään.
Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
• Älä tallenna muun tyyppisiä tiedostoja äläkä tarpeettomia kansioita
levylle, jolla on MP3-tiedostoja.
• MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
• MP3-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä, missä ne on tallennettu
levylle.
• Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joilla
on tiedostopääte ”.MP3”.
• Jos levyllä on tiedostoja, joilla on tiedostopääte ”.MP3”, vaikka
ne eivät ole MP3-tiedostoja, laite voi tuottaa kohinaa tai toimia
virheellisesti.
• Enimmäismäärä:
– kansioiden osalta on 150 (juurikansio mukaan lukien).
– MP3-tiedostojen osalta on 255.
– samalla levyllä olevien MP3-tiedostojen ja kansioiden osalta on
256.
– kansiotasojen (tiedostojen hakemistorakenne) osalta on
kahdeksan.
Paina
Kaukosäätimen  (tauko)
-painiketta  (tai laitteen
TAPE/ (toisto/tauko) -painiketta
). Kun haluat jatkaa toistamista,
paina painiketta uudelleen.
 (pysäytys) -painiketta .
/ (pikakelaus taakse/eteen)
-painike .
Näytön vaihtaminen
Kun haluat
vaihtaa
Paina
Näytöllä olevat
tiedot*
Kaukosäätimen DISPLAYpainiketta  toistuvasti, kun
järjestelmä on kytketty päälle.
Kaukosäätimen DISPLAYpainiketta  toistuvasti, kun
järjestelmä ei ole päällä.
Näyttötilan
(Katso alla.)
* Voit esimerkiksi katsoa CD/MP3-levyn tiedot kuten kappaleiden tai
tiedostojen lukumäärän tai kansion nimen normaalin toiston aikana
tai kokonaistoistoajan soittimen ollessa pysäytettynä.
Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.
Näyttötila
Kun järjestelmä ei ole päällä,1)
Kello
Virransäästötila2)
Kello näkyy.
Näyttö on sammutettu virran
säästämiseksi. Ajastin ja kello
toimivat edelleen.
1)
2)
STANDBY-merkkivalo palaa, kun järjestelmä on sammutettu.
Kun järjestelmä on virransäästötilassa, seuraavia toimintoja ei voi
käyttää:
– kellon asettaminen aikaan
– AM-viritysvälin vaihtaminen
– CD-virranhallintatoiminnon vaihtaminen
Huomautuksia näyttötiedoista
• Seuraavat kohdat eivät näy:
– CD-DA-levyn kokonaistoistoaika toistomuodosta riippuen.
– MP3-levyn kokonaistoistoaika.
– MP3-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
• Seuraavat kohdat eivät näy oikein;
– VBR:llä (muuttuvalla bittinopeudella) koodatun MP3-tiedoston
kulunut toistoaika.
– kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660
Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia.
• Seuraavat kohdat näkyvät;
– MP3-tiedostojen ID3-merkinnät, kun käytetään ID3-version 1 tai
2 mukaisia merkintöjä.
– enintään 30 merkkiä ID3-merkinnän tiedoista, jotka sisältävät
isoja kirjaimia (A – Z), numeroita (0 – 9) ja symboleja (" $ % ’ ( )
* + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | }).
Lisäaudiolaitteiden käyttäminen
Lisäkuulokkeiden liittäminen
Liitä kuulokkeet laitteen PHONES-liittimeen .
Lisälaitteen liittäminen
Liitä audiolisälaite laitteen AUDIO IN -liittimeen 
analogisella audiokaapelilla (ei kuulu varusteisiin).
Vähennä järjestelmän äänenvoimakkuutta ja valitse
AUDIO IN -toiminto painelemalla FUNCTION 
-painiketta.
Fejlfinding
Andre betjeninger
Oprettelse af dit eget CDprogram (Programafspilning)
Optagelse på et kassettebånd
Brug knapper på fjernbetjeningen til at oprette dit eget
program.
Synkroniseret CD-optagelse:
1 Tryk på CD  for at vælge CD-funktionen.
2 Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil
Manuel optagelse:
"PGM" vises, mens afspilleren er standset.
3 Tryk flere gange på / , indtil det
ønskede musiknummer vises.
Ved programmering af MP3-filer skal du trykke flere
gange på
+/– (vælg mappe)  for at vælge den
ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.
Valgte musik- eller filnummer
Du kan optage på et TYPE I-bånd (normalt) på to måder:
Du kan optage en hel CD på et bånd.
Du kan optage lige netop de dele, du ønsker, fra en
lydkilde, inklusive tilsluttede lydkomponenter.
Brug knapperne på apparatet til at styre optagelsen på
båndet.
1 Indsæt et bånd, der kan optages på, i
kassetteholderen, så den side, der skal optages
på, vender udad.
2 Gør optagekilden klar.
Samlede spilletid for programmet
(inklusive valgte spor eller fil)
4 Tryk på ENTER  for at tilføje musiknummeret
eller filen til programmet.
"– –.– –" vises, når den samlede tid overstiger 100
minutter for en CD, eller når du vælger en MP3-fil.
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere flere
musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre
eller filer.
6 Du afspiller programmet med musiknumre eller
filer ved at trykke på  (afspil) .
Programmet vil forblive tilgængeligt, indtil du åbner
CD-rummet. Hvis du vil spille det samme program
igen, skal du vælge CD-funktionen og trykke på 
(afspil) .
Sådan annulleres programmeret afspilning
Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM" og
"SHUF" forsvinder, mens afspilleren er standset.
Sådan slettes det sidste spor eller den
sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR , mens afspilleren er stoppet.
Sådan vises programoplysninger, f.eks. det
samlede antal numre i programmet
Tryk flere gange på DISPLAY .
Forudindstilling af
radiostationer
Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer
og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det
forudindstillede nummer.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at forudindstille
stationer.
1 Stil ind på den ønskede station (se
"Radiolytning").
2 Tryk på TUNER MEMORY .
Forudindstillet nummer
Ved synkroniseret CD-optagelse:
Tryk på CD  på fjernbetjeningen for at vælge CDfunktionen.
Ilæg den disk, som du vil optage.
Hvis du vil optage en mappe fra en MP3-disk, skal du
trykke flere gange på PLAY MODE  for at vælge
" " og derefter trykke flere gange på
+/– (vælg
mappe)  for at vælge den ønskede mappe.
Hvis du kun vil optage dine foretrukne CD-numre i en
bestemt rækkefølge, skal du udføre trin 2 til 5 under
"Oprettelse af dit eget CD-program".
Ved manuel optagelse:
Vælg den kilde, der skal optages fra.
3 Indstil båndoptageren til standby til optagelse.
6 Vælg lydkilden, eller gør båndet klar.
Ved afspilningstimer:
Tryk flere gange på / , indtil den ønskede
lydkilde vises, og tryk derefter på ENTER .
Timerindstillingen vises på displayet.
Ved optagetimer:
Indsæt et bånd, der kan optages på. Timerindstillingen
vises på displayet.
7 Tryk på  (strøm)  for at slukke anlægget.
Anlægget tændes 15 sekunder før det
forudindstillede tidspunkt. Hvis anlægget er
tændt på det forudindstillede tidspunkt, aktiveres
afspilningstimeren eller optagetimeren ikke.
Sådan aktiveres eller kontrolleres timeren
igen
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT , flere gange på
/ , indtil "PLAY SEL" eller "REC SEL"
vises, og tryk derefter på ENTER .
Sådan annulleres timeren
ønskede forudindstillede nummer.
Hvis en anden station allerede har fået tildelt det
valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen
med den nye station.
4 Tryk på ENTER .
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og
10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares
i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom
netledningen tages ud, eller der forekommer en
strømafbrydelse.
6 Hvis du vil lytte til en forudindstillet radiostation,
skal du trykke flere gange på TUNING MODE
, indtil "PRESET" vises, og derefter trykke på
+/–  for at vælge det forudindstillede nummer.
er korrekt og forsvarligt tilsluttede.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg
at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Træk straks stikket ud af stikkontakten, og kontroller
følgende punkt.
• Hvis anlægget har en spændingsvælger, kontrollerer,
om den er indstillet til den korrekte strømspænding?
• Er højttalerkablerne til + og – kortsluttede?
• Anvender du kun de medfølgende højttalere?
• Er ventilationshullerne bag på anlægget blokeret?
Når STANDBY-indikatoren  holder op med at
blinke, skal du sætte stikket i kontakten igen og tænde
for anlægget. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet ikke kan løses.
Gentag fremgangsmåden ovenfor, indtil "OFF" vises, og
tryk derefter på ENTER .
Generelt
Sådan ændres indstillingen
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal er ikke
balanceret.
Begynd forfra fra trin 1.
Tip
• Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen
ikke annulleres manuelt.
• Lydstyrken er skruet ned til minimum, når optagetimeren er aktiv.
• Optagetimeren annulleres automatisk, efter optagetimeren er blevet
aktiveret.
Ved synkroniseret CD-optagelse:
Tryk på CD SYNC .
• Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
• Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
• Flyt anlægget væk fra støjkilder.
• Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
• Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Ved manuel optagelse:
Tryk på  PAUSE/START .
• Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på apparatet, og placer
apparatet væk fra fluorescerende lys.
• Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
• Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
4 Start optagelse.
Under optagelse kan du ikke lytte til andre lydkilder.
Ved synkroniseret CD-optagelse:
Tryk på  PAUSE/START . Når optagelsen er
afsluttet, stopper CD-afspilleren og båndoptageren
automatisk. Hvis du optager på et bånd, og båndet når
slutningen af forsiden, før optagelsen af et spor eller
en fil er færdig, vises "TURN TAPE". Vend båndet
om, og indsæt det igen, hvorefter "PUSH REC" vises.
Tryk derefter på  PAUSE/START .
CD/MP3-afspiller
Lyden hopper, eller disken kan ikke
afspilles.
• Tør disken ren, og læg den i igen.
• Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
• Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på
separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.
Ved manuel optagelse:
Tryk på  PAUSE/START , og begynd derefter
afspilningen af den ønskede lydkilde.
Hvis der høres støj under optagelsen fra tuneren, skal
du flytte på antennen for at reducere støjen.
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne. Du kan
ikke nulstille anlægget til fabriksindstillingerne i
strømbesparende tilstand.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det i
igen, og tænd derefter for anlægget.
2 Tryk på  (stop)  og  (strøm) , og drej
samtidig VOLUME-knappen  mod venstre.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Meddelelser
COMPLETE : Den forudindstillede betjening blev
afsluttet normalt.
FULL : Du forsøgte at programmere mere end 26 spor
eller filer (trin).
NO DISC : Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NO STEP : Alle de programmerede musiknumre er
blevet slettet.
NO TAB : Du kan ikke optage, fordi skrivebeskyttelsestappen er fjernet fra kassettebåndet.
NO TAPE : Der er ikke noget bånd i båndoptageren.
NOT USED : Du har trykket på en ugyldig knap.
OVER : Du er nået til slutningen af disken, mens du har
trykket på  (hurtigt fremad)  under afspilning
eller pause.
PUSH SELECT : Du forsøgte at indstille uret eller
timeren, mens timeren var i funktion.
PUSH STOP : Du har trykket på PLAY MODE 
under afspilning.
SET CLOCK : Du forsøgte at vælge timeren, uden at
uret var indstillet.
SET TIMER : Du har forsøgt at vælge timeren, mens
afspilningstimeren eller optagetimeren ikke var
indstillet.
TIME NG : Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren eller optagetimeren er angivet til
samme tidspunkt.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på  (stop) .
Bemærk
Optagelsen standser, hvis du skifter til en anden funktion.
Anlægget indeholder tre timer-funktioner. Du kan ikke
aktivere både afspilningstimeren og optagetimeren på
samme tid. Hvis du anvender en af dem sammen med
sleeptimeren, har sleeptimeren første prioritet.
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP � på fjernbetjeningen. Hvis
du vælger "AUTO", slukkes anlægget automatisk, når
afspilningen af den aktuelle disk eller det aktuelle bånd
afsluttes, eller efter 100 minutters afspilning.
Vælg ikke "AUTO" under synkroniseret optagelse af et
bånd.
Optagetimer:
Du kan optage en forudindstillet radiostation på et
angivet tidspunkt.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at styre
afspilningstimeren og optagetimeren. Husk at indstille
uret.
5 (fem)
6 (seks)
Om højttalersystemet
Afspilningen er længere tid end normalt om at
begynde.
D
G
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte
højttalerne længere væk fra tv'et.
H
Rengøring af kabinettet
B
K
M
O
Q
R
S
Tryk flere gange på /  for at indstille
timetallet, og tryk derefter på ENTER .
Indikatoren for minuttal blinker. Anvend ovenstående
fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
Z
Dæk den afbrækkede tap med tape, hvis der senere skal
optages på båndet igen.
Båndoptager
.
Om bånd, som er længere end 90 minutter
Lyden udviser overdrevet wow og flutter,
eller der forekommer lydudfald.
@
Brug af bånd med spilletid på mere end 90 minutter
anbefales ikke, undtagen til lange, kontinuerlige
optagelser eller afspilninger.
(strøm) .
Alle forudindstillede AM-stationer slettes. Gentag
denne fremgangsmåde for at gendanne det
fabriksindstillede interval. Du kan ikke ændre AMindstillingsintervallet i strømbesparende tilstand.
optagelsen skal begynde.
Bræk tappen på kassettebåndets side A eller B af, som
vist, for at skrivebeskytte båndet.
,
2 Hold TUNER/BAND  nede, og tryk på 
4 Indstil det tidspunkt, hvor afspilningen eller
Sådan forhindres, at der ved et uheld
optages hen over indholdet på et
kassettebånd
|
anlægget.
"PLAY SET" eller "REC SET", og tryk derefter på
ENTER .
"ON TIME" vises, og indikatoren for timetal blinker.
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
alkohol eller rensebenzin.
• Tilslut antennen korrekt.
• Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
• Hold antennerne væk fra højttalerkabler og netledning
for at undgå, at der opfanges støj.
• Tilslut en ekstern antenne, der fås i handlen.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
1 Stil ind på en AM-station, og sluk derefter
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET .
3 Tryk flere gange på /  for at vælge
8 (otte)
• Opbygning af varme på apparatet under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
• Du må ikke berøre kabinettet, hvis det har været brugt
uafbrudt ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være
blevet meget varmt.
• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
A
AM-indstillingsintervallet er fabriksindstillet til 9 kHz
(eller 10 kHz i visse områder; denne funktion er ikke
tilgængelig på europæiske modeller).
Brug knapperne på apparatet til at skifte AMindstillingsintervallet.
Ved optagetimer:
Stil ind på den forudindstillede radiostation.
Om placering
0 (nul)
Sådan ændres AMindstillingsintervallet
Ved afspilningstimer:
Gør lydkilden klar, og tryk på VOLUME +/–  for at
justere lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt nummer på CD'en
eller MP3 filen, skal du oprette dit eget CD-program.
• Apparatet er ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe det er tilsluttet en stikkontakt
på væggen. Dette gælder også, selvom selve apparatet
er blevet slukket.
• Træk stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis
apparatet ikke skal bruges i et længere stykke tid. Tag
altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten.
Træk aldrig i selve ledningen.
• Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
• Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede
teknikere.
• Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke flere
gange på PLAY MODE , indtil både "PGM" og
"SHUF" forsvinder.
• Rengør kapstanrullerne og trykrullerne. Rengør og
afmagnetiser også båndhovederne. Se "Forholdsregler"
for flere oplysninger.
1 Gør lydkilden klar.
Om sikkerhed
Om opbygning af varme
angiver
2 (to)
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages.
Du kan vågne til en CD, et bånd eller tuneren på et
forudindstillet tidspunkt.
• Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
• Rengør ikke diske med opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays beregnet til
vinylplader.
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
Display
Tuner
Afspilningstimer:
Bemærkninger om diske
Displayeksempler
• Det tager længere tid end normalt, før afspilningen
begynder med følgende diske.
– En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
– En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der
kan tilføjes data).
– En disk, som indeholder mange mapper.
Brug af timer-funktionerne
• Nogle diske, som har selvklæbende tape, papir eller
etiketter påklistret
• Visse udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
• Visse diske, som har mærkater, der er trykt med blæk,
som føles klæbrigt, når det berøres
• Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på
overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter
eller misfarvning af overfladen.
• Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde omgivelser til
varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget
fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde
i afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade
anlægget stå tændt i et par timer, indtil fugten er
fordampet.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
Sleeptimer:
3 Tryk flere gange på +/–  for at vælge det
1 Kontroller, at netledningen og højttalerkablerne
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Bræk
kassettetappen af
”
$
%
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
• Lyd-CD
• CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musikCD-format eller MP3-format og er kompatible med
ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet eller multisession
• CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke
er afsluttet ved at "lukke sessionen"
• CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller
snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som
er optaget med en ukompatibel optageenhed
• CD-R/CD-RW, som ikke er "færdigbehandlet" korrekt
• Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
• Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
Rengøring af båndhovederne
Brug en rensekassette af tør- eller vådtypen
(ekstraudstyr) for hver 10 timers brug, før du starter
en vigtig optagelse eller efter afspilning af et gammelt
bånd. Hvis båndhovederne ikke renses, kan det
medføre forringet lydkvalitet, eller det kan betyde,
at apparatet ikke er i stand til at optage eller afspille
bånd. Se instruktionerne til rensekassetten for at få flere
oplysninger.
Afmagnetisering af båndhovederne
Specifikationer
Hovedenhed
Forstærker-del
CMT-NEZ50
Europæisk model:
DIN-strømudgang (klassificeret): 18 + 18 W (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 25 + 25 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Musik-strømudgang (reference): 38 + 38 W
Følgende er målt ved AC 220 V, 50/60 Hz (argentinsk model), AC 120 V,
60 Hz (mexicansk model), AC 120, 220 eller 230 – 240 V, 50/60 Hz (andre
modeller)
DIN-strømudgang (klassificeret): 14 + 14 W (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 20 + 20 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Indgange
AUDIO IN: Følsomhed 250 mV, impedans 47 kilohm
Udgange
PHONES: Til tilslutning af hovedtelefoner med en impedans på 8 ohm
eller mere
SPEAKER: Til tilslutning med impedanser på 6 til 16 ohm
CMT-NEZ33
Følgende er målt ved AC 230 – 240 V, 50/60 Hz (australsk model), AC 220 V,
60 Hz (koreansk model), AC 120 V, 50/60 Hz (taiwanesisk model), AC 120,
220 eller 230 – 240 V, 50/60 Hz (andre modeller)
DIN-strømudgang (klassificeret): 14 + 14 W (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 20 + 20 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Indgange
AUDIO IN: Følsomhed 250 mV, impedans 47 kilohm
Udgange
PHONES: Til tilslutning af hovedtelefoner med en impedans på 8 ohm
eller mere
SPEAKER: Til tilslutning med impedanser på 6 til 16 ohm
CMT-NEZ30
Nordamerikansk model:
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 15 + 15 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Følgende er målt ved AC 220 V, 50/60 Hz (argentinsk model), AC 120 V,
60 Hz (mexicansk model), AC 120, 220 eller 230 – 240 V, 50/60 Hz (andre
modeller)
DIN-strømudgang (klassificeret): 11 + 11 W (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 15 + 15 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Indgange
AUDIO IN: Følsomhed 250 mV, impedans 47 kilohm
Udgange
PHONES: Til tilslutning af hovedtelefoner med en impedans på 8 ohm
eller mere
SPEAKER: Til tilslutning med impedanser på 6 til 16 ohm
CD-afspiller-del
System: Compact disc- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 44,6 µW
* Dette resultat er målet i en afstand af 200 mm fra objektivets overflade på
Optical Pick-up Block med 7 mm blænde.
Båndoptager-del
Optagesystem: 4 spor, 2 kanaler, stereo
Tuner-del
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
FM-tuner-del:
Indstillingsområde
Nordamerikansk model: 87,5 – 108,0 MHz (100 kHz-trin)
Andre modeller: 87,5 – 108,0 MHz (50 kHz-trin)
Antenne: FM-stueantenne
Antenneterminaler: 75 ohms ikke-balanceret
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
AM-tuner-del:
Indstillingsområde
Panamerikansk model: 530 – 1.710 kHz (med 10 kHz indstillingsinterval)
531 – 1.710 kHz (med 9 kHz indstillingsinterval)
Europæisk model:
531 – 1.602 kHz (med 9 kHz indstillingsinterval)
Andre modeller:
530 – 1.710 kHz (med 10 kHz indstillingsinterval)
531 – 1.602 kHz (med 9 kHz indstillingsinterval)
Antenne: AM-rammeantenne, ekstern antenneterminal
Mellemfrekvens: 450 kHz
Højttaler
CMT-NEZ50
Højttalersystem: 2-vejs, basreflekstype
Højttalerenheder
Woofer: 10 cm dia., konisk type
Tweeter: 4 cm dia., konisk type
Nominel impedans: 6 ohm
Dimensioner (b/h/d): Ca. 145 × 235 × 175 mm
Vægt: Ca. 1,9 kg netto pr. højttaler
CMT-NEZ33/NEZ30
Højttalersystem: Højttalersystem til hele lydområdet
Højttalerenheder
Nordamerikansk model: 8 cm dia., konisk type
Andre modeller: 10 cm dia., konisk type
Nominel impedans: 6 ohm
Dimensioner (b/h/d): Ca. 145 × 235 × 155 mm
Vægt:
Nordamerikansk model: Ca. 1,4 kg netto pr. højttaler
Andre modeller: Ca. 1,5 kg netto pr. højttaler
Generelt
Strømkrav
Nordamerikansk model: AC 120 V, 60 Hz
Mexicansk model: AC 120 V, 60 Hz
Europæisk model: AC 230 V, 50/60 Hz
Australsk model: AC 230 – 240 V, 50/60 Hz
Koreansk model: AC 220 V, 60 Hz
Taiwanesisk model: AC 120 V, 50/60 Hz
Argentinsk model: AC 220 V, 50/60 Hz
Andre modeller: AC 120, 220 eller 230 – 240 V, 50/60 Hz
Kan justeres med spændingsvælger
Strømforbrug:
CMT-NEZ50
Europæisk model: 60 watt
0,5 watt (i strømbesparende tilstand)
Andre modeller: 50 watt
CMT-NEZ33: 50 watt
CMT-NEZ30
Nordamerikansk model: 45 watt
Andre modeller: 45 watt
Dimensioner (b/h/d) (ekskl. højttalere):
CMT-NEZ50
Ca. 164 × 235 × 267 mm
CMT-NEZ33/NEZ30
Ca. 164 × 235 × 265 mm
Vægt (ekskl. højttalere):
CMT-NEZ50
Ca. 3,7 kg
CMT-NEZ33
Ca. 3,6 kg
CMT-NEZ30
Nordamerikansk model: Ca. 3,2 kg
Andre modeller: Ca. 3,3 kg
Tilbehør: Fjernbetjening (1)/R6-batterier (størrelse AA) (2)/AMrammeantenne (1)/FM-stueantenne (1)
Brug en afmagnetiseringskassette (ekstraudstyr) for
hver 20 til 30 timers brug. Hvis båndhovederne ikke
afmagnetiseres, kan det medføre mere støj, tab af
højfrekvente lyde og manglende evne til at slette bånd.
Se instruktionerne til afmagnetiseringskassetten for at få
flere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
• Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
CMT-NEZ33
Seuraavat mittaustulokset on saatu 230 – 240 V, 50/60 Hz vaihtovirralla
(Australian malli), 220 V, 60 Hz vaihtovirralla (Korean malli), 120 V, 50/60
Hz vaihtovirralla (Taiwanin malli), 120, 220 tai 230 – 240 V, 50/60 Hz
vaihtovirralla (muut mallit)
DIN-lähtöteho (nimellinen): 14 + 14 W (6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 20 + 20 W (6 ohmia, 1 kHz,
10% harmoninen särö)
Tulot
AUDIO IN: Herkkyys 250 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähdöt
PHONES: Vastaanottaa 8 ohmin tai suuremman impedanssin kuulokkeet
SPEAKER: Vastaanottaa 6 – 16 ohmin impedanssin
• Standby strømforbrug: 0,5 W
• Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i visse
printkort.
• Blyfrit loddemateriale er anvendt til lodning af visse
dele.
• Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i
kabinet.
5 Brug samme fremgangsmåde som i trin 4 for
at indstille det tidspunkt, hvor afspilningen eller
optagelsen skal stoppe.
Vianetsintä
Muut toiminnot
Oman CD-ohjelman luominen
Tallentaminen kasetille
(Ohjelmoitu toisto)
Voit äänittää TYPE I (normaalille) kasetille kahdella
tavalla:
Luo oma ohjelma kaukosäätimen painikkeiden avulla.
1 Valitse CD-toiminto painamalla CD-painiketta .
2 Painele PLAY MODE -painiketta  soittimen
ollessa pysäytettynä, kunnes ”PGM” näkyy.
3 Painele / -painiketta, kunnes
haluamasi kappaleen numero näkyy.
Kun ohjelmoit MP3-tiedostoja, valitse haluamasi
kansio painelemalla
+/– -painiketta (valitse
kansio) . Valitse sitten halumasi tiedosto.
Valitun kappaleen tai tiedoston numero
Ohjelman kokonaistoistoaika (valittu
kappale tai tiedosto mukaan lukien)
4 Lisää kappale tai tiedosto ohjelmaan painamalla
ENTER-painiketta .
”– –.– –” näkyy, jos CD:n kokonaistoistoaika ylittää
100 minuuttia tai jos valitaan MP3-tiedosto.
5 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja
toistamalla vaiheet 3 – 4. Enintään 25 kappaletta
tai tiedostoa voidaan ohjelmoida.
6 Kun haluat toistaa kappaleista tai tiedostoista
koostuvan ohjelman, paina  (toisto) -painiketta
.
Ohjelma on käytettävissä, kunnes CD-lokero avataan.
Jos haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, valitse
CD-toiminto ja paina  (toisto)  -painiketta.
Tahdistettu CD-äänitys:
Voit äänittää kokonaisen CD:n kasetille.
Manuaalinen äänitys:
Voit tallentaa pelkästään haluamasi osat äänilähteestä
mukaan lukien liitetyt audiolaitteet.
Ohjaa kasetille tallennusta laitteen painikkeilla.
1 Aseta äänityskelpoinen kasetti paikalleen siten,
että äänitettävä puoli tulee eteen.
2 Valmistele tallennuslähde.
Tahdistettu CD-äänitys:
Valitse CD-toiminto painamalla kaukosäätimen CDpainiketta .
Aseta äänitettävä levy paikalleen.
Kun tallennat kansion MP3-levyltä, valitse ” ”
painelemalla PLAY MODE  -painiketta. Valitse sitten
+/– (valitse kansio)
haluamasi kansio painelemalla
 -painiketta.
Kun haluat äänittää vain suosikkikappaleesi CD:ltä
haluamassasi järjestyksessä, tee kohdan ”Oman CDohjelman luominen” vaiheet 2 – 5.
Manuaalinen äänitys:
Valitse lähde, jolta tallennetaan.
3 Aseta kasettisoitin äänityksen valmiustilaan.
Tahdistettu CD-äänitys:
Paina CD SYNC -painiketta .
Manuaalinen äänitys:
Paina  PAUSE/START -painiketta .
4 Aloita tallentaminen.
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Tallentamisen aikana ei voi kuunnella muita lähteitä.
Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen
kappaleen tai tiedoston
Tahdistettu CD-äänitys:
Paina  PAUSE/START -painiketta . Kun äänitys
on valmis, CD-soitin ja kasettisoitin pysähtyvät
automaattisesti. Jos äänität kasetille ja kasetti
saavuttaa etupuolen lopun kesken kappaletta tai
tiedostoa, ”TURN TAPE” näkyy. Käännä kasetti
ympäri kääntöpuolelle, aseta se takaisin paikalleen,
jolloin ”PUSH REC” näkyy. Paina sitten  PAUSE/
START  -painiketta.
Painele PLAY MODE  -painiketta soittimen ollessa
pysäytettynä, kunnes ”PGM” ja ”SHUF” katoavat
näytöstä.
Paina CLEAR  -painiketta soittimen ollessa
pysäytettynä.
Kun haluat katsoa ohjelmatietoja kuten
ohjelman kappaleiden kokonaismäärä
Painele DISPLAY-painiketta .
Radioasemien esivalinta
Manuaalinen äänitys:
Paina  PAUSE/START  -painiketta ja aloita sitten
haluamasi äänityslähteen toistaminen.
Jos virittimeltä tallentamisen aikana esiintyy
kohinaa, vähennä kohinaa sijoittamalla oikea antenni
uudelleen.
Voit esivalita suosikkiradioasemasi ja virittää ne
välittömästi valitsemalla vastaavan esivalintanumeron.
Esivalitse asemat kaukosäätimen painikkeiden avulla.
Kun haluat lopettaa äänittämisen
1 Viritä haluamasi asema (katso ”Radion
Huomautus
kuunteleminen”).
Paina  (pysäytys) -painiketta .
Äänitys loppuu, jos siirryt toiseen toimintoon.
2 Paina TUNER MEMORY -painiketta .
Esivalintanumero
Ajastimien käyttäminen
Järjestelmässä on kolme ajastintoimintoa. Toistoajastinta
ja tallennusajastinta ei voi käyttää samanaikaisesti.
Jos käytät jompaakumpaa uniajastimen kanssa,
uniajastimella on etusija.
3 Valitse haluamasi esivalintanumero painelemalla
+/– -painiketta .
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo kohdistettu
toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Paina ENTER-painiketta .
5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 1 – 4.
Enintään 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa voidaan
esivalita. Esivalinta-asemat pysyvät tallessa noin puoli
vuorokautta, vaikka virtajohto irrotettaisiin tai sattuisi
sähkökatko.
6 Kun haluat käyttää esivalittua radioasemaa,
painele TUNING MODE -painiketta , kunnes
”PRESET” näkyy. Valitse sitten haluamasi
esivalintanumero painelemalla +/– -painiketta .
Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on
käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Painele kaukosäätimen SLEEP-painiketta �. Jos
valitaan ”AUTO”, järjestelmästä katkeaa automaattisesti
virta, kun valittuna oleva levy tai kasetti pysähtyy tai kun
on kulunut 100 minuuttia.
Älä tee valintaa ”AUTO”, kun äänität tahdistetusti
kasetille.
6 Valitse äänilähde tai valmistele kasetti.
Toistoajastin:
Painele / -painiketta , kunnes haluamasi
äänilähde näkyy. Paina sitten ENTER-painiketta .
Ajastinasetukset näkyvät näytössä.
Tallennusajastin:
Aseta paikalleen äänityskelpoinen kasetti.
Ajastinasetukset näkyvät näytössä.
7 Katkaise järjestelmästä virta painamalla 
(virta) -painiketta .
Järjestelmä kytkeytyy päälle 15 sekuntia ennen
ennalta määrättyä aikaa. Jos järjestelmä on
päällä ennalta määrättynä aikana, toistoajastin ja
tallennusajastin eivät käynnistä toistoa/tallennusta.
Kun haluat aktivoida tai tarkistaa ajastimen
uudelleen
Paina CLOCK/TIMER SELECT  -painiketta ja
painele /  -painiketta, kunnes ”PLAY
SEL” tai ”REC SEL” näkyy. Paina sitten ENTER 
-painiketta.
Kun haluat peruuttaa ajastimen
Toista samat toimet kuin edellä, kunnes ”OFF” näkyy.
Paina sitten ENTER  -painiketta.
Kun haluat muuttaa asetusta
Aloita alusta vaiheesta 1.
Vihjeitä
• Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan, kunnes se peruutetaan
käsin.
• Äänenvoimakkuus pienenee minimiarvoon tallennusajastuksen
ajaksi.
• Tallennusajastin peruuntuu automaattisesti, kun tallennusajastin on
aktivoitunut.
1 Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot ovat
oikein ja kunnolla liitetyt.
2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja
ryhdy sen mukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Huomattava surina tai kohina.
Esimerkkejä näytöstä
• Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
• Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
• Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (myydään
erikseen).
Näyttö
Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai vasen
ja oikea äänenvoimakkuus ovat
epätasapainossa.
Toistoajastin:
Valmistele äänilähde. Säädä sitten äänenvoimakkuutta
painamalla VOLUME +/– -painiketta .
Kun haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta tai MP3tiedostosta, luo oma CD-ohjelma.
Tallennusajastin:
Valitse esiviritetty radioasema.
2 Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta .
3 Valitse ”PLAY SET” tai ”REC SET” painelemalla
/  -painiketta. Paina sitten ENTER 
-painiketta.
”ON TIME” näkyy ja tuntilukema vilkkuu.
4 Aseta toiston tai tallennuksen alkamisaika.
Aseta tuntilukema painelemalla / painiketta . Paina sitten ENTER-painiketta .
Minuuttilukema vilkkuu. Aseta minuuttilukema
tekemällä yllä kuvatut toimet.
5 Aseta toiston tai tallennuksen lopettamisaika
tekemällä samat toimet kuin vaiheessa 4.
2 (kaksi)
5 (viisi)
6 (kuusi)
• Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan
kaukosäätimen tunnistimen  välissä olevat esteet.
Sijoita laite loitolle loistevalaisimista.
• Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen.
• Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
8 (kahdeksan)
CD/MP3-soitin
Ääni hyppää tai levyä ei voi toistaa.
• Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
• Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
• Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä tai sijoita ne
erillisille jalustoille. Kovalla äänenvoimakkuudella
kuunneltaessa kaiutinten tärinä voi aiheuttaa äänen
hyppäämisen.
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Palaa normaaliin toistoon painelemalla PLAY MODE
-painikettaa , kunnes sekä ”PGM” että ”SHUF”
katoavat näytöstä.
Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
• Seuraavien levyjen toiston aloittaminen voi kestää
kauan.
– monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu
levy.
– multisession-muodolla tallennettu levy.
– viimeistelemätön levy (levy, jolle voidaan lisätä
tietoja).
– useita kansioita sisältävä levy.
Viritin
Huomattava surina tai kohina tai asemia ei
voi vastaanottaa.
Kasettidekki
1 Valmistele äänilähde.
merkitys
Kaukosäädin ei toimi.
Tallennusajastin:
Ohjaa toistoajastinta ja tallennusajastinta kaukosäätimen
painikkeilla. Muista asettaa kellonaika.
Ilmoitukset
• Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
• Liitä vain varusteisiin kuuluvat kaiuttimet.
Yleistä
Voit herätä CD:n, kasetin tai virittimen soittoon ennalta
määrättynä aikana.
Voit tallentaa esiviritettyä radioasemaa ennalta
määrättynä aikana.
painiketta ja käännä VOLUME -säädintä 
vasemmalle samaan aikaan.
Kaikki käyttäjän tekemät asetukset kuten
radioasemien esivalinnat, ajastin ja kellonaika
pyyhkiytyvät.
COMPLETE : Esivalintatoiminto päättyi normaalisti.
FULL : Yritettiin ohjelmoida enemmän kuin 26
kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
NO DISC : Soittimessa ei ole levyä tai soittimeen on
asetettu levy, jota ei voi toistaa.
NO STEP : Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO TAB : Tallennus ei ole mahdollista, koska
päällekirjoituksen suojauskieleke on irrotettu kasetista.
NO TAPE : Kasettisoittimessa ei ole kasettia.
NOT USED : Painettiin väärää painiketta.
OVER : Saavutettiin levyn loppu painettaessa 
(eteen) -painiketta  toiston tai tauon aikana.
PUSH SELECT : Yritettiin asettaa kellonaika tai ajastin
ajastintoiminnon aikana.
PUSH STOP : Painettiin PLAY MODE -painiketta 
toiston aikana.
SET CLOCK : Yritettiin valita ajastin, kun kellonaikaa
ei ole asetettu.
SET TIMER : Yritettiin valita ajastin, kun toistoajastinta
tai tallennusajastinta ei ole asetettu.
TIME NG : Toistoajastimen tai tallennusajastimen
aloitus- ja lopetusajaksi on asetettu sama aika.
Irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja tarkista
seuraava kohta.
• Jos järjestelmässä on jännitteenvalitsin, onko
jännitteenvalitsin asetettuna oikealle jännitteelle?
• Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
• Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia kaiuttimia?
• Tukkiiko jokin järjestelmän takana olevat
tuuletusaukot?
Kun STANDBY-merkkivalo  lakkaa vilkkumasta,
liitä virtajohto takaisin pistorasiaan ja kytke
järjestelmä päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
• Liitä antenni oikein.
• Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
• Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta
välttääksesi kohinan vastaanoton.
• Liitä erikseen myytävä ulkoinen antenni.
• Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
Toistoajastin:
2 Paina  (pysäytys)  ja  (virta)  -
Äänessä on paljon huojuntaa tai värinää.
• Puhdista vetoakselit ja vastarullat. Puhdista ja demagnetoi
myös äänipäät. Katso tarkemmat tiedot kohdasta
”Varotoimet”.
Kun haluat vaihtaa AM-viritysväliä
AM-viritysväliksi on tehtaalla asetettu 9 kHz (tai joillain
alueilla 10 kHz; tätä toimintoa ei ole Euroopan mallissa).
Vaihda AM-viritysväliä laitteen painikkeilla.
1 Viritä AM-asema ja sammuta sitten järjestelmä.
2 Pidä TUNER/BAND  -painike alhaalla ja paina
 (virta)  -painiketta.
Kaikki AM-esivalinta-asemat pyyhkiytyvät. Jos
haluat palauttaa viritysvälin tehdasasetukseen,
toista samat toimet. AM-viritysväliä ei voi vaihtaa
virransäästötilassa.
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta
järjestelmän tehdasasetukset. Tehdasasetuksia ei voi
palauttaa virransäästötilassa.
Palauta laitteen tehdasasetukset laitteen painikkeiden
avulla.
1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin pistorasiaan. Kytke
sitten virta järjestelmään.
0 (nolla)
A
B
Turvallisuus
• Laite ei irtoa verkkovirrasta ennen kuin virtajohto
irrotetaan pistorasiasta, vaikka itse laitteesta olisi
katkaistu virta.
• Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos sitä ei
aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon
pistorasiasta, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan
vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä,
irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
Laitteen sijoittaminen
• Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan,
joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai
kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa
laite joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle
tai kirkkaille valoille.
• Ole varovainen sijoittaessasi laitetta tai kaiuttimia
erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai
muuttaa väriään.
• Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta
lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan
tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä
kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä järjestelmä
päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.
Lämmön kertyminen
• Laitteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia
eikä anna aihetta huoleen.
• Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty jatkuvasti
suurella äänenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.
• Älä tuki tuuletusaukkoja.
Kaiutinjärjestelmä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti,
joten lähellä olevan television kuva voi vääristyä
magneettisesti. Jos näin käy, katkaise television virta,
odota 15 – 30 minuuttia ja kytke virta takaisin päälle.
Jos kuva ei parane, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
D
Kotelon puhdistaminen
G
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä
käytä mitään hiomatyynyä, hiontajauhetta äläkä liuotinta
kuten tinneriä, alkoholia tai bensiiniä.
H
K
M
O
Q
Kasetin tahattoman päällenauhoituksen
estäminen
Irrota kasetin päällekirjoituksen suojauskieleke A- tai
B-puolelta kuvan osoittamalla tavalla.
R
Irrota kasetin
kieleke
S
Z
|
”
$
Jos haluat myöhemmin käyttää kasettia nauhoittamiseen,
peitä rikottu kieleke teipillä.
%
Yli 90 minuutin pituiset kasetit
.
Toistoajaltaan yli 90 minuutin pituisten kasettien käyttöä
ei suositella kuin pitkään, yhtäjaksoiseen tallennukseen
ja toistoon.
@
Äänipäiden puhdistaminen
,
Varotoimet
Levyt, jotka tällä järjestelmällä VOIDAAN
toistaa
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio data/MP3-tiedostot)
Levyt, joita tällä järjestelmällä EI VOI toistaa
• CD-ROM
• Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu
musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level
2, Joliet- tai multisession-yhteensopivassa MP3formaatissa
• Multisession-formaatissa tallennettu CD-R/CD-RW,
jota ei ole päätetty ”sulkemalla istunto”
• Tallennukseltaan huonolaatuiset CD-R/CD-RWlevyt, naarmuiset tai likaiset CD-R/CD-RW-levyt tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennetut
CD-R/CD-RW-levyt
• Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
• Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
-tiedostoja sisältävät levyt
• Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden)
muotoiset levyt
• Jotkin levyt, joihin on kiinnitetty liimaa, teippiä,
paperia tai tarra
• Jotkin vuokralevyt tai käytetyt levyt, joihin
kiinnitettyjen sinettien liima pursuaa sinetin
ulkopuolelle
• Jotkin levyt, joihin on painettu etiketti, joka tuntuu
koskettaessa tahmealta
Huomautuksia levyistä
• Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä
reunoja kohti.
• Älä puhdista levyä liuottimilla kuten bensiinillä,
tinnerillä äläkä liikkeissä myytävillä puhdistusaineilla
tai vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla
suihkeilla.
Käytä kuiva- tai märkätyyppistä puhdistuskasettia
(myydään erikseen) aina 10 tunnin käytön jälkeen,
ennen tärkeän nauhoituksen tekemistä ja vanhan kasetin
toistamisen jälkeen. Jos äänipäitä ei puhdisteta, äänen
laatu saattaa heiketä tai laite ei ehkä enää kykene
nauhoittamaan tai toistamaan kasetteja. Katso tarkemmat
tiedot puhdistuskasetin ohjeista.
Äänipäiden demagnetointi
Käytä demagnetointikasettia (myydään erikseen)
aina 20 – 30 tunnin käytön jälkeen. Jos äänipäitä
ei demagnetoida, voi tämä lisätä kohinaa ja
korkeataajuisten äänien katoamista. Lisäksi kasetteja
ei ehkä voi pyyhkiä kokonaan. Katso tarkemmat tiedot
demagnetointikasetin ohjeista.
Tekniset tiedot
Keskusyksikkö
Vahvistinosa
CMT-NEZ50
Euroopan malli:
DIN-lähtöteho (nimellinen): 18 + 18 W (6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 25 + 25 W (6 ohmia, 1 kHz, 10%
harmoninen särö)
Musiikin lähtöteho (viitteellinen): 38 + 38 W
Seuraavat mittaustulokset on saatu 220 V, 50/60 Hz vaihtovirralla (Argentiinan
malli), 120 V, 60 Hz vaihtovirralla (Meksikon malli), 120, 220 tai 230 – 240 V,
50/60 Hz vaihtovirralla (muut mallit)
DIN-lähtöteho (nimellinen): 14 + 14 W (6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 20 + 20 W (6 ohmia, 1 kHz, 10%
harmoninen särö)
Tulot
AUDIO IN: Herkkyys 250 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähdöt
PHONES: Vastaanottaa 8 ohmin tai suuremman impedanssin kuulokkeet
SPEAKER: Vastaanottaa 6 – 16 ohmin impedanssin
CMT-NEZ30
Pohjois-Amerikan malli:
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 15 + 15 W (6 ohmia, 1 kHz,
10% harmoninen särö)
Seuraavat mittaustulokset on saatu 220 V, 50/60 Hz vaihtovirralla (Argentiinan
malli), 120 V, 60 Hz vaihtovirralla (Meksikon malli), 120, 220 tai 230 – 240 V,
50/60 Hz vaihtovirralla (muut mallit)
DIN-lähtöteho (nimellinen): 11 + 11 W (6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 15 + 15 W (6 ohmia, 1 kHz,
10% harmoninen särö)
Tulot
AUDIO IN: Herkkyys 250 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähdöt
PHONES: Vastaanottaa 8 ohmin tai suuremman impedanssin kuulokkeet
SPEAKER: Vastaanottaa 6 – 16 ohmin impedanssin
CD-soitinosa
Järjestelmä: CD ja digitaalinen audiojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: Jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle 44,6 µW
* Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n etäisyydellä objektiivin linssin
pinnasta Optical Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.
Kasettidekkiosa
Tallennusjärjestelmä: 4-raitainen, 2-kanavainen, stereo
Viritinosa
FM stereo, FM/AM superheterodyne -viritin
FM-viritinosa:
Viritysala
Pohjois-Amerikan malli: 87,5 – 108,0 MHz (100 kHz askelin)
Muut mallit: 87,5 – 108,0 MHz (50 kHz askelin)
Antenni: FM-johtoantenni
Antenniliitännät: 75 ohmia, tasapainottamaton
Välitystaajuus: 10,7 MHz
AM-viritinosa:
Viritysala
Yleis-amerikkalainen malli: 530 – 1 710 kHz (10 kHz viritysvälillä)
531 – 1 710 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Euroopan malli: 531 – 1 602 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Muut mallit: 530 – 1 710 kHz (10 kHz viritysvälillä)
531 – 1 602 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Antenni: AM-kehäantenni, ulkoinen antenniliitäntä
Välitystaajuus: 450 kHz
Kaiutin
CMT-NEZ50
Kaiutinjärjestelmä: 2-tie, bassorefleksityyppinen
Kaiutinyksiköt
Bassokaiutin: 10 cm halkaisija, kartiotyyppinen
Diskanttikaiutin: 4 cm halkaisija, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s): Noin 145 × 235 × 175 mm
Paino: Noin 1,9 kg netto per kaiutin
CMT-NEZ33/NEZ30
Kaiutinjärjestelmä: Täysialainen kaiutinjärjestelmä
Kaiutinyksiköt
Pohjois-Amerikan malli: 8 cm halkaisija, kartiotyyppinen
Muut mallit: 10 cm halkaisija, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s): Noin 145 × 235 × 155 mm
Paino:
Pohjois-Amerikan malli: Noin 1,4 kg netto per kaiutin
Muut mallit: Noin 1,5 kg netto per kaiutin
Yleistä
Virtalähdevaatimukset
Pohjois-Amerikan malli: 120 V, 60 Hz vaihtovirta
Meksikon malli: 120 V, 60 Hz vaihtovirta
Euroopan malli: 230 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Australian malli: 230 – 240 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Korean malli: 220 V, 60 Hz vaihtovirta
Taiwanin malli: 120 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Argentiinan malli: 220 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Muut mallit: 120, 220 tai 230 – 240 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Säädettävissä jännitteenvalitsimella
Virrankulutus:
CMT-NEZ50
Euroopan malli: 60 wattia
0,5 wattia (virransäästötilassa)
Muut mallit: 50 wattia
CMT-NEZ33: 50 wattia
CMT-NEZ30
Pohjois-Amerikan malli: 45 wattia
Muut mallit: 45 wattia
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet):
CMT-NEZ50
Noin 164 × 235 × 267 mm
CMT-NEZ33/NEZ30
Noin 164 × 235 × 265 mm
Paino (pl. kaiuttimet):
CMT-NEZ50
Noin 3,7 kg
CMT-NEZ33
Noin 3,6 kg
CMT-NEZ30
Pohjois-Amerikan malli: Noin 3,2 kg
Muut mallit: Noin 3,3 kg
Vakiovarusteet: Kaukosäädin (1)/R6 (AA-kokoiset) paristot (2)/
AM-kehäantenni (1)/FM-johtoantenni (1)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W
• Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty halogenoituja
palonestoaineita.
• Eräiden osien juotoksiin on käytetty lyijytöntä
juotosainetta.
• Koteloissa ole käytetty halogenoituja palonestoaineita.
Download PDF

advertising