Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Hifijärjestelmä, jossa Wi-Fi®/Bluetooth® Käyttöohjeet

Henkilökohtainen
äänijärjestelmä
Alkutoimet
CD-levyn kuunteleminen
Radion kuunteleminen
Käyttöohjeet
USB-laitteessa olevan tiedoston
kuunteleminen
Musiikin kuunteleminen
valinnaisista äänilaitteista
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-yhteyden kautta
Musiikin kuunteleminen
langattoman verkon kautta
Lisätietoja
Tietoja “SongPal”-sovelluksesta
Vianmääritys
Varotoimet / Tekniset tiedot
CMT-X7CD / CMT-X7CDB
VAROITUS
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi
palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä
sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä
helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse
laitteen virta olisi katkaistu.
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan
EMC-direktiivin rajoitusten mukainen, kun käytössä
on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Nimilaatta on laitteen pohjassa.
HUOMIO
Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen
kanssa voi vahingoittaa silmiä.
Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE.
Tämä merkintä on laitteen pohjassa.
HUOMIO
Pariston virheellinen vaihto voi aiheuttaa
räjähdysvaaraan.
Vaihda paristo ainoastaan samanlaiseen
tai vastaavaan paristoon.
2FI
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa
direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia
ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite
on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Vain Eurooppa
Käytöstä poistettujen akkujen
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa
oleva merkki tarkoittaa, että laitteen mukana
toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty
elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit,
jos akku/paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun
vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi.
Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen
käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo
käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston
kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Ennen järjestelmän
käyttöä
Sony korjaa järjestelmän normaalin
käytön aikana ilmenneet toimintahäiriöt
tämän järjestelmän rajoitetussa takuussa
määritettyjen ehtojen mukaisesti.
Sony ei kuitenkaan vastaa mistään
seuraamuksista, jotka aiheutuvat toiston
epäonnistumisesta vaurioituneella tai
viallisesti toimivalla järjestelmällä.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut musiikkilevyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä
voi välttämättä toistaa tällä laitteella.
Huomautus DualDisc-levyistä
DualDisc on kaksipuolinen levy,
jonka toiselle puolelle on tallennettu
DVD-materiaalia ja toiselle puolelle
digitaalista äänimateriaalia. Koska
äänimateriaalipuoli ei noudata Compact
Disc (CD) -standardia, tuotteen toimintaa
ei voida taata.
3FI
Sisällys
Ennen järjestelmän käyttöä ................................................................... 3
Alkutoimet
Säätimien sijainti ja toiminta.................................................................. 7
Kellonajan asettaminen ........................................................................10
CD-levyn kuunteleminen
CD-DA/MP3-levyn toistaminen ............................................................ 11
Toistotilan vaihtaminen .................................................................. 11
Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu soitto) ....................................13
Radion kuunteleminen
Radioaseman virittäminen ...................................................................14
Radioasemien esivalinta.......................................................................14
Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti
(vain CMT-X7CDB) ......................................................................15
USB-laitteessa olevan tiedoston
kuunteleminen
USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen ......................................16
Musiikin kuunteleminen valinnaisista
äänilaitteista
Musiikin toistaminen valinnaisista äänilaitteista..................................18
4FI
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-yhteyden kautta
Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
välille ja musiikin kuunteleminen...................................................... 19
Musiikin kuunteleminen rekisteröidyn laitteen kautta ....................... 20
Musiikin kuunteleminen yhden painalluksen toiminnolla (NFC).......... 21
Äänen toistaminen laadukkaalla koodekilla (AAC/aptX) .....................22
Musiikin kuunteleminen langattoman
verkon kautta
Valmistelu: verkon asettaminen ..........................................................23
Liittäminen tietokoneeseen ............................................................23
Liittäminen kiinteään verkkoon .......................................................25
Musiikin kuunteleminen Xperia™- / Xperia Tablet -laitteella
(WALKMAN®-sovellus).......................................................................25
Musiikin kuunteleminen iPhonesta, iPadista, iPodista tai iTunesista
(AirPlay) ............................................................................................ 26
Musiikin kuunteleminen Windows 8- / Windows 7 -järjestelmässä
(kotiverkko)........................................................................................27
Musiikin suoratoisto Internetistä (musiikkipalvelut) ........................... 28
Lisätietoja
Automaattisen valmiustilatoiminnon määrittäminen ........................ 29
BLUETOOTH-valmiustilan / verkon valmiustilan määrittäminen ........ 30
Langattoman BLUETOOTH-signaalin kytkeminen päälle
ja pois päältä .................................................................................... 30
Äänen säätäminen................................................................................ 31
Ajastimien käyttäminen........................................................................ 31
Uniajastimen asettaminen .............................................................. 31
Toistoajastimen asettaminen ..........................................................32
Ohjelmiston päivittäminen...................................................................33
Pariston vaihtaminen............................................................................33
5FI
Tietoja “SongPal”-sovelluksesta .................................... 35
Vianmääritys
Vianmääritys ........................................................................................ 36
Ilmoitukset ........................................................................................... 40
Varotoimet / Tekniset tiedot
Varotoimet ........................................................................................... 42
Yhteensopivat etälaitteet ja versiot ..................................................... 43
iPhone / iPad / iPod touch .............................................................. 43
DLNA-laite .................................................................................... 43
USB-laite ...................................................................................... 43
Langaton BLUETOOTH-tekniikka ......................................................... 44
Tekniset tiedot...................................................................................... 45
Tärkeitä tietoja ohjelmistosta .............................................................. 49
6FI
Alkutoimet
Säätimien sijainti ja toiminta
Huomautus
Alkutoimet
Tässä käyttöohjeessa kuvataan pääasiassa toimintojen käyttäminen kaukosäätimen avulla.
Samat toiminnot ovat käytettävissä myös laitteessa olevilla painikkeilla, joilla on samat tai
samantapaiset nimet.
Laite (edestä/ylhäältä)
Ylhäältä
Edestä
 FUNCTION-painikkeet
Vaihda lähde painamalla tätä. Jokainen
painallus vaihtaa seuraavaan lähteeseen
tässä järjestyksessä:
CD  USB  BT AUDIO  DAB* 
FM  AUDIO IN  NETWORK
* DAB-toiminto on saatavilla vain mallissa
CMT-X7CDB.
  (toisto/tauko) -painike
Aloittaa tai keskeyttää toiston.
 / (pikasiirto taaksepäin/
eteenpäin) / TUNING +/– -painikkeet
 Käytetään siirtymiseen kappaleen
tai tiedoston alkuun tai siirtymiseen
kappaleessa tai tiedostossa nopeasti
eteen- tai taaksepäin.
 Käytetään halutun radioaseman
virittämiseen.
 VOL +/– -painike
Käytetään äänenvoimakkuuden
säätämiseen.
 Valmiustilan ilmaisin
Palaa vihreänä, kun virta on kytketty
päälle.
Palaa punaisena, kun virta katkaistaan.
Merkkivalo vilkkuu punaisena, kun laite
toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla
(sivu 36).
Kun järjestelmä on BLUETOOTHvalmiustilassa tai verkon valmiustilassa,
ilmaisin palaa oranssina.
 / (virta) -painike
Käytetään järjestelmän virran
kytkemiseen tai katkaisemiseen.
 Näyttöikkuna
7FI
  (poisto) -painike
Käytetään CD-levyn poistamiseen.
 Levypaikka
Aseta CD-levy.
 N-Mark
Aseta NFC-toimintoa tukeva älypuhelin
tai tablet-laite tämän merkin lähelle
ja suorita BLUETOOTH-rekisteröinti ja
muodosta tai katkaise yhteys yhdellä
painalluksella (sivu 21).
 Etäanturi
Laitteessa ei ole IR-merkkiä
.
Kaukosäädin
+/–-painike
Käytetään MP3-levyllä tai USB-laitteessa
olevan kansion (albumin) valitsemiseen.
 CLEAR-painike
Käytetään ohjelmoidun kappaleen tai
kansion poistamiseen (sivu 13).
  (toisto/tauko) -painike
Aloittaa tai keskeyttää toiston.
 / (edellinen/seuraava)/
PRESET +/– -painikkeet
 Käytetään siirtymiseen kappaleen
tai tiedoston alkuun.
 Voit valita viritetyn radioaseman
esiasetusnumeron.
/ (pikasiirto taaksepäin /
eteenpäin) /TUNING +/– -painikkeet
 Käytetään siirtymiseen kappaleessa
tai tiedostossa nopeasti eteen- tai
taaksepäin.
 Käytetään halutun radioaseman
virittämiseen.
 VOL +/– -painike
Käytetään äänenvoimakkuuden
säätämiseen.
  (pysäytys) -painike
Pysäyttää toiston.
 RETURN-painike
Käytetään edelliseen tilaan palaamiseen.
 MENU-painike
Näyttää valikon. Valitse valikko
painamalla /-painikkeita.
 / (virta) -painike
Käytetään järjestelmän virran
kytkemiseen tai katkaisemiseen.
 SOUND-painike
Käytetään äänenlaadun ohjaamiseen
(sivu 31).
 TIMER-painike
Käytetään kellonajan tai toistoajastimen
asettamiseen (sivu 10, 32).
 // (enter) -painike
Valitse kohde painamalla /-painiketta
ja vahvista valinta painamalla .
8FI
 FUNCTION –/+ -painikkeet
Vaihda toiminnot painamalla tätä.
Jokainen +-painikkeen painallus
vaihtaa seuraavaan toimintoon tässä
järjestyksessä:
CD  USB  BT AUDIO  DAB* 
FM  AUDIO IN  NETWORK
* DAB-toiminto on saatavilla vain mallissa
CMT-X7CDB.
 DISPLAY-painike
Käytetään näyttöikkunassa näkyvien
tietojen vaihtamiseen virran ollessa
kytkettynä. Tunnistamattoman merkin
kohdalla näkyy alaviiva “_”.
Jos painat tätä painiketta virran ollessa
katkaistuna, näytössä näkyy kello.
Kaukosäätimen käytön
aloittaminen
 Kaukosäätimeen on tehtaalla asennettu paristo.
Ennen kaukosäätimen käytön aloittamista poista
suojakalvo paristopidikkeestä. Lisätietoja on
kohdassa Pariston vaihtaminen (sivu 33).
Alkutoimet
Laite (takaa)
 Langattoman lähiverkon antenni
Jos käytät langatonta verkkoa, aseta
antenni kuvan mukaisella tavalla.
 ~ AC IN (220–240 V AC) -tulo
Liitä virtajohto (vakiovaruste)
pistorasiaan.
 Lähiverkkoliitin
Liitä verkkolaite verkkokaapelilla
(lisävaruste) (sivu 25).
 FM ANTENNA
(vain CMT-X7CD)/

(USB) -liitäntä
Liitä USB-laite (sivu 16).
Huomautus
 Voit käyttää iPhone-/iPod-laitetta tämän
laitteen kanssa vain Bluetooth- tai AirPlayyhteydellä.
 AUDIO IN -liitäntä (ulkoinen tulo)
Liitä valinnaiset ulkoiset laitteet
äänikaapelilla (lisävaruste).
DAB/FM ANTENNA
(vain CMT-X7CDB)
Liitä FM- tai DAB/FM-antenni.
* Kuvassa on malli CMT-X7CD.
Huomautus
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton, ja asenna sitten antennit tukevalle
pinnalle (esimerkiksi ikkunaan tai seinälle).
 Kiinnitä FM-johtoantennin pää teipillä.
9FI
Kellonajan
asettaminen
1
Kytke virta järjestelmään
painamalla /-painiketta.
2
Paina TIMER-painiketta.
3
Aseta tunti painamalla
/-painiketta ja paina sitten
.
4
Aseta minuutit painamalla
/-painiketta ja paina sitten
.
Jos näytössä näkyy “PLAY SET”, valitse
/-painikkeella “CLOCK” ja paina
sitten .
Päättää kellonajan asettamisen.
Huomautus
 Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto
irrotetaan tai jos sähköt katkeavat.
Kellonajan näyttäminen
järjestelmän ollessa poissa päältä
Paina toistuvasti DISPLAY-painiketta, kunnes
kellonaika tulee näkyviin. Kello on näkyvissä
noin 8 sekuntia.
Jos järjestelmä on BLUETOOTH-valmiustilassa
tai verkon valmiustilassa, kello ei tule
näkyviin DISPLAY-painiketta painettaessa.
10FI
CD-levyn poistaminen
Paina laitteen  (poisto) -painiketta.
CD-levyn kuunteleminen
Huomautus
CD-DA/MP3-levyn
toistaminen
Valitsee CD-toiminto painamalla
FUNCTION painiketta.
2
Aseta CD-levy laitteen yläosassa
olevaan levypaikkaan.
CD-levyn kuunteleminen
1
 Tässä järjestelmässä ei voi käyttää 8 cm:n
CD-levyjä.
 Älä aseta laitteeseen epätavallisen (kuten
sydämen, neliön, tähden) muotoisia CD-levyjä.
Tämä voi aiheuttaa järjestelmässä pysyviä
vaurioita.
 Älä käytä CD-levyjä, joissa on teippiä, tarroja tai
liimaa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 Kun poistat levyn, älä kosketa levyn pintaa.
Toistotilan vaihtaminen
Aseta CD-levy laitteeseen niin, että
levyn etikettipuoli (painettu puoli)
osoittaa itseesi päin.
Toistotilassa voi toistaa samaa musiikkia
toistuvasti tai satunnaistoistona.
Toistotila
Etikettipuoli
(painettu puoli)
1
Lopeta toisto painamalla .
2
Paina MENU.
3
Valitse /-painikkeella
“CD MENU” ja paina sitten
4
Valitse /-painikkeella
“PLAYMODE” tai “REPEAT”
ja paina sitten .
5
Valitse toistotila painamalla
/-painiketta ja paina sitten
Jos valitset vaiheessa 4 “REPEAT”,
toistoa ei tarvitse lopettaa.
 (poisto)
Automaattinen toisto.
Jos vaihdat toisesta toiminnosta
CD-toimintoon, kun CD-levy on
jo asetettu levypaikkaan, paina
-painiketta, kun “READING”-teksti
on poistunut näyttöikkunasta.
Kaukosäätimen tai laitteen painikkeella
voi pikakelata eteen- tai taaksepäin,
valita kappaleen, tiedoston tai kansion
(MP3-levyt) jne.
.
.
Voit valita seuraavat toistotilat.
11FI
Huomautus MP3-levyjen toistamisesta
PLAYMODE
Toistotila
Vaikutus
NORMAL
Toistaa kappaleen tai
tiedoston.
 Järjestelmä ei tunnista MP3-tiedostoja
FOLDER*
Toistaa kaikki valitun
kansion kappaleet. “FLDR”
tulee näyttöikkunaan.
 Järjestelmä kykenee toistamaan vain
SHUFFLE
Toistaa kaikki kappaleet tai
tiedostot satunnaisessa
järjestyksessä. “SHUF”
tulee näyttöikkunaan.
FLDR.SHUF*
Toistaa kaikki valitun
kansion kappaleet tai
tiedostot satunnaisessa
järjestyksessä. “FLDR.
SHUF” tulee
näyttöikkunaan.
PROGRAM
Toistaa ohjelmoidut
kappaleet tai tiedostot.
“PGM” tulee
näyttöikkunaan.
Lisätietoja on kohdassa
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu soitto)
(sivu 13).
* Tämä toistotila soveltuu vain MP3-levyjen
toistoon.
REPEAT
12FI
 Älä tallenna tarpeettomia kansioita tai
Toistotila
Vaikutus
ALL (Toistaa
kaikki kappaleet
toistuvasti)
Järjestelmä toistaa
levyn tai kansion kaikki
kappaleet toistuvasti.
“ ” tulee
näyttöikkunaan.
ONE (Toistaa
yhtä kappaletta
toistuvasti)
Järjestelmä toistaa valittua
kappaletta toistuvasti.
“
1” tulee
näyttöikkunaan.
OFF
Peruuttaa toistuvan
toiston.
tiedostoja levylle, jolla on MP3-tiedostoja.
sisältämättömiä kansioita.
sellaiset MP3-tiedostot, joiden
tiedostopääte on .mp3.
Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3,
vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto,
tällaisen tiedoston toistaminen voi
aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi
vahingoittaa järjestelmää.
 Tämän järjestelmän kanssa
yhteensopivien MP3-kansioiden
ja -tiedostojen enimmäismäärä:
 999* kansiota (pääkansio mukaan
lukien)
 999 tiedostoa
 250 tiedostoa yhdessä kansiossa
 8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole
yhtään MP3-tiedostoa tai muita tiedostoja.
Kansiorakenteen mukaan järjestelmän
tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla
pienempi kuin todellisten kansioiden määrä.
 Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien
MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien,
CD-R/RW-asemien ja tallennusvälineiden
kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt
voivat tuottaa kohinaa tai katkonaista
ääntä, tai niistä ei ehkä kuulu lainkaan
ääntä.
Ohjelmoidun kappaleen
tai tiedoston poistaminen
Oman ohjelman
luominen
(Ohjelmoitu soitto)
Paina CLEAR-painiketta, kun toisto
on pysäytettynä. Aina kun painat tätä
painiketta, viimeksi ohjelmoitu kappale
tai tiedosto poistetaan.
Kun kaikki ohjelmoidut kappaleet tai
tiedostot on poistettu, “NO STEP” tulee
näkyviin.
Toistaa ohjelmoidun kappaleen tai
tiedoston CD-levyltä.
Valitse vaiheessa 5 “PROGRAM”
(Toistotilan vaihtaminen (sivu 11))
ja paina sitten .
2
Jos käytät MP3-levyä, valitse
ohjelmoitavat kappaleet tai
tiedostot sisältävä kansio
painamalla
+/–.
Huomautus
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa
olevat kappaleet tai tiedostot, paina
3
CD-levyn kuunteleminen
1
Vihje
 Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta tai
tiedostoa. Jos yrität ohjelmoida enemmän
kuin 25 kappaletta tai tiedostoa, näkyviin tulee
“FULL”. Tässä tapauksessa poista tarpeettomat
kappaleet.
 Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen,
paina -painiketta.
 Jos levy poistetaan tai virtajohto irrotetaan
ohjelmoinnin jälkeen, kaikki ohjelmoidut
kappaleet ja tiedostot poistetaan.
.
Valitse haluttu kappale
tai tiedosto painamalla
/-painiketta ja
valitse sitten .
Valitun kappaleen
tai tiedoston
numero
Valitun kappaleen
tai tiedoston
kokonaistoistoaika
Ohjelmoi muita kappaleita tai
tiedostoja toistamalla edellä olevat
vaiheet.
4
Paina .
Kappaleista tai tiedostoista koostuvan
ohjelman toisto käynnistyy.
Ohjelmoidun toiston
peruuttaminen
Valitse vaiheessa 1 “PROGRAM”-asetukseksi
“NORMAL” ja paina sitten .
13FI
Radion kuunteleminen
Radioaseman
virittäminen
1
2
Valitse “FM” tai “DAB*”
(CMT-X7CDB) painamalla
FUNCTION.
Pidä PRESET +/– -painiketta
painettuna, kunnes
näyttöikkunassa oleva taajuuden
osoitin alkaa muuttua, ja vapauta
sitten painike.
Viritys pysähtyy automaattisesti, kun
laite vastaanottaa FM-stereolähetyksen
(Automaattinen haku).
“ST” tulee näyttöikkunaan.
* DAB-toiminto on saatavilla vain mallissa
CMT-X7CDB.
Radioasemien
esivalinta
Voit esivalita haluamasi radioasemat.
1
Viritä haluttu asema ja paina
sitten MENU.
2
Valitse “TUNE:MENU” painamalla
/ ja paina sitten .
3
Valitse “MEMORY” painamalla
/ ja paina sitten .
4
Valitse “OK” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
5
Valitse haluttu esivalintanumero
painamalla / ja paina sitten .
Manuaalinen viritys
Esivalintanumero
Viritä haluamasi asema painamalla
PRESET +/– -painiketta toistuvasti.
DAB/DAB+-asemiin liittyviä huomautuksia
(vain CMT-X7CDB)
Näyttöön tulee näkyviin “COMPLETE”,
ja radioasema rekisteröityy valitulle
esivalintanumerolle.
Rekisteröi muut radioasemat
toistamalla edellä olevat vaiheet.
 Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja,
tiedot, kuten palvelun tai aseman nimi,
näkyvät lähetyksen yhteydessä.
 Kun DAB/DAB+-asema viritetään,
äänen kuulumiseen voi kulua
muutamia sekunteja.
 Ensisijainen palvelu vastaanotetaan
automaattisesti, kun toissijainen
palvelu päättyy.
 Tämä viritin ei tue datapalveluita.
Vihje
 Jos FM-stereolähetyksessä on kohinaa,
valitse monovastaanotto painamalla MENU
ja valitsemalla “TUNE:MENU”, “FM MODE”
ja “MONO”. Tämä vähentää kohinaa.
14FI
.
6
Kytke virta pois painamalla
/-painiketta ja kytke sitten
virta takaisin painamalla
/-painiketta uudelleen.
Vihje
 Voit esivirittää enintään 20 FM-asemaa tai DAB/
DAB+-asemaa ja 20 FM-asemaa (CMT-X7CDB).
 Jos valitset jo rekisteröidyn esivalintanumeron
vaiheessa 5, esivalittu radioasema korvautuu
nyt viritettynä olevalla radioasemalla.
Esivalitun radioaseman
virittäminen
Valitse haluamasi esivalintanumero
painamalla PRESET +/– -painiketta.
Automaattisen
DAB-haun suorittaminen
manuaalisesti
(vain CMT-X7CDB)
Radion kuunteleminen
Tee DAB-aloitushaku ennen
DAB-/DAB+-asemien virittämistä.
Jos muutat toiselle alueelle, päivitä
DAB/DAB+-palvelutiedot tekemällä
DAB-aloitushaku manuaalisesti.
1
Paina MENU.
2
Valitse “TUNE:MENU” painamalla
/ ja paina sitten .
3
Valitse “INIT:SCAN” painamalla
/ ja paina sitten .
4
Valitse “OK” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
.
Haku käynnistyy. Haun edistyminen
osoitetaan tähdillä (*******). Haku voi
kestää joitakin minuutteja käyttöalueen
saatavilla olevien DAB/DAB+-palvelujen
mukaan.
Huomautus
 Jos DAB/DAB+-lähetykset eivät ole tuettuja
käyttömaassa tai -alueella, näkyviin tulee
NO SERV.
 Tämä toimenpide poistaa kaikki aiemmin
tallennetut esiviritykset.
 Varmista ennen DAB/FM-antennin irrottamista,
että järjestelmän virta on katkaistu, jotta omat
DAB/DAB+-asetukset säilyvät.
15FI
USB-laitteessa olevan tiedoston
kuunteleminen
USB-laitteessa
olevan tiedoston
toistaminen
Voit toistaa USB-laitteeseen (esimerkiksi
WALKMAN® tai digitaalinen mediasoitin)
tallennettuja äänitiedostoja kytkemällä
järjestelmään USB-laitteen.
Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista
on kohdassa Yhteensopivat etälaitteet ja
versiot (sivu 43).
1
Valitsee USB-toiminto painamalla
FUNCTION-painiketta.
2
Kytke USB-laite tämän laitteen
takaosassa olevaan
(USB)
-liitäntään.
Liitä USB-laite suoraan tai USB-laitteen
mukana toimitetulla USB-kaapelilla
laitteen
(USB) -liitäntään.
Odota, kunnes “READING” katoaa
näytöstä.
3
Paina .
Käynnistää toiston.
Voit kaukosäätimellä tai laitteen
painikkeella pikakelata taaksepäin/
eteenpäin ja valita kappaleen tai
tiedoston tai valita kansion.
Vihje
 Toistotila on valittavissa silloin, kun toistetaan
USB-laitetta. Paina MENU-painiketta ja valitse
sitten “USB MENU”. Valitse “PLAYMODE” tai
“REPEAT”.
Lisätietoja on kohdassa Toistotilan vaihtaminen
(sivu 11). Ohjelmoitua toistoa ei voi toistaa
samalla, kun USB-laitteessa olevaa tiedostoa
toistetaan.
16FI
 Akun lataus käynnistyy automaattisesti,
kun USB-laite kytketään tähän laitteeseen.
USB-laitetta voi ladata, vaikka järjestelmän
virta on katkaistu.
 Jos USB-laite ei lataudu, irrota se ja liitä
uudelleen. Lisätietoja USB-laitteiden
lataustilasta on niiden mukana toimitetuissa
käyttöoppaissa.
Huomautus
 Järjestelmän toistojärjestys saattaa erota
liitetyn digitaalisen musiikkisoittimen
toistojärjestyksestä.
 Katkaise järjestelmästä virta, ennen kuin irrotat
USB-laitteen. Jos USB-laite irrotetaan, kun
järjestelmän virta on kytketty, USB-laitteen
tiedot voivat vahingoittua.
 Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä
liitettävän USB-laitteen mukana toimitettua
USB-kaapelia. Lisätietoja liitännöistä on
liitettävän USB-laitteen mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
 Liitetyn USB-laitteen tyypin mukaan saattaa
kestää hetki, ennen kuin READING-ilmoitus
tulee liittämisen jälkeen näkyviin.
 Älä liitä USB-laitetta USB-keskittimen kautta.
 Kun USB-laite on kytketty, järjestelmä lukee
kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos
USB-laitteissa on useita kansioita ja tiedostoja,
USB-laitteen lukeminen voi kestää kauan.
 Joidenkin järjestelmään kytkettyjen
USB-laitteiden tapauksessa signaalien
siirtäminen järjestelmästä tai USB-laitteen
lukemisen suorittaminen voi kestää kauan.
 Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien
koodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa.
Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun perin
koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla,
tällaiset tiedostot voivat tuottaa kohinaa tai
aiheuttaa toimintahäiriön.
 Tämän järjestelmän kanssa yhteensopivassa
USB-laitteessa olevien kansioiden ja tiedostojen
enimmäismäärä:
 1 000* kansiota (pääkansio mukaan lukien)
 3 000 tiedostoa
 250 tiedostoa yhdessä kansiossa
 8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole
toistettavissa olevia äänitiedostoja tai
jotka ovat tyhjiä. Kansiorakenteen mukaan
järjestelmän tunnistamien kansioiden
määrä saattaa olla pienempi kuin todellisten
kansioiden määrä.
 Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn
USB-laitteen toimintoja.
 Äänitiedostoja sisältämättömiä kansioita
ei tunnisteta.
 Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia
äänimuotoja:
 MP3: tiedostotunniste .mp3
 WMA**: tiedostotunniste .wma.
 AAC**: tiedostotunniste .m4a, mp4 tai .3gp
Huomaa, että vaikka tiedostonimessä olisi oikea
tunniste, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai siinä
voi esiintyä toimintahäiriöitä, jos itse tiedosto
on poikkeava.
** Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien
suojaamia DRM (Digital Rights Management)
-tiedostoja tai online-musiikkipalvelusta
ladattuja tiedostoja. Jos yrität toistaa tällaista
tiedostoa, järjestelmä toistaa seuraavan
suojaamattoman äänitiedoston.
USB-laitteessa olevan tiedoston kuunteleminen
17FI
Musiikin kuunteleminen valinnaisista
äänilaitteista
Musiikin toistaminen
valinnaisista
äänilaitteista
Voit toistaa laitteeseen liitetyistä
valinnaisista äänilaitteista kappaleen.
Huomautus
 Paina ensin VOL – -painikkeella
äänenvoimakkuus pieneksi.
1
Valitse “AUDIO IN” painamalla
FUNCTION-painiketta.
2
Liitä äänijohto laitteen etuosassa
olevaan AUDIO IN -liitäntään
ja valinnaisen ulkoisen
laitteen lähtöliitäntään.
3
Käynnistä liitetyn laitteen toisto.
4
Voit säätää äänenvoimakkuutta
kaukosäätimen VOL +/–
-painikkeella.
Säädä liitetyn laitteen
äänenvoimakkuutta toiston aikana.
Huomautus
 Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti
valmiustilaan, jos liitetyn laitteen
äänenvoimakkuustaso on liian alhainen.
Lisätietoja on kohdassa Automaattisen
valmiustilatoiminnon määrittäminen (sivu 29).
18FI
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-yhteyden kautta
Pariliitoksen
muodostaminen
järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen
välille ja musiikin
kuunteleminen
5
6
7
2
Paina MENU.
3
Valitse “BT MENU” painamalla
/ ja paina sitten .
4
Valitse “PAIRING” painamalla /
ja paina sitten .
Valitse [SONY:CMT-X7CD] tai
[SONY:CMT-X7CDB] (tämä
järjestelmä).
Jos BLUETOOTH-laite pyytää salasanaa,
kirjoita 0000.
Jos tätä järjestelmää ei näy laitteen
näyttöikkunassa, aloita uudelleen
vaiheesta 1.
Kun pariliitos on tehty, näytössä
oleva teksti PAIRING muuttuu liitetyn
BLUETOOTH-laitteen nimeksi ja
BLUETOOTH-ilmaisimeen syttyy valo.
8
9
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-yhteyden kautta
Valitse “BT AUDIO” painamalla
FUNCTION-painiketta.
Etsi tämä laite BLUETOOTHlaitteella.
BLUETOOTH-laitteen näyttöön voi
ilmestyä löydettyjen laitteiden luettelo.
Huomautus
1
.
Kun “PAIRING” alkaa vilkkua
näyttöikkunassa, järjestelmä
siirtyy pariliitostilaan.
Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTHlaitteesta langattoman yhteyden avulla.
Rekisteröi BLUETOOTH-laite suorittamalla
pariliitos ennen BLUETOOTH-toiminnon
käyttöä.
 Aseta liitettävä BLUETOOTH-laite korkeintaan
yhden metrin etäisyydelle järjestelmästä.
 Jos BLUETOOTH-laitteessa on kosketustoiminto
(NFC), ohita seuraava ohje. Katso lisätietoja
kohdasta “Musiikin kuunteleminen yhden
painalluksen toiminnolla (NFC)” (sivu 21).
Valitse “OK” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
Paina .
Käynnistää toiston.
BLUETOOTH-laitteen mukaan
-painiketta on ehkä painettava
uudelleen. Lisäksi on mahdollisesti
käynnistettävä BLUETOOTH-laitteen
musiikkisoitin.
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla VOL +/–.
Jos äänenvoimakkuutta ei voi muuttaa
järjestelmässä, säädä sitä BLUETOOTHlaitteessa.
Pikakelauksen taaksepäin/eteenpäin,
musiikin valinnan ja kansion valinnan
sekä muita vastaavia toimintoja voi
tehdä kaukosäätimellä tai laitteen
painikkeella.
19FI
Vihje
 Voit suorittaa pariliitostoiminnon tai yrittää
muodostaa BLUETOOTH-yhteyden toiseen
BLUETOOTH-laitteeseen, kun BLUETOOTHyhteys on muodostettu yhteen BLUETOOTHlaitteeseen. Käytössä oleva BLUETOOTH-yhteys
katkaistaan, kun BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen toiseen laitteeseen onnistuu.
Huomautus
 Edellä kuvatut toiminnot eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikissa BLUETOOTH-laitteissa.
Lisäksi todelliset toiminnot saattavat poiketa
tässä kuvatuista liitetyn BLUETOOTH-laitteen
mukaan.
 Kun pariliitostoiminto on tehty, sitä ei tarvitse
suorittaa uudelleen. Seuraavissa tapauksissa
pariliitostoiminto on kuitenkin suoritettava
uudelleen:
 Pariliitostiedot poistettiin, kun BLUETOOTHlaite korjattiin.
 Yrität muodostaa pariliitoksen järjestelmästä
yli kymmeneen BLUETOOTH-laitteeseen.
Järjestelmästä voi muodostaa pariliitoksen
enintään yhdeksän BLUETOOTH-laitteen
kanssa. Jos muodostat pariliitoksen uuteen
BLUETOOTH-laitteeseen sen jälkeen,
kun olet jo muodostanut pariliitoksen
yhdeksän laitteen kanssa, järjestelmän
kanssa ensimmäiseksi pariliitoksen
muodostaneen laitteen pariliitostiedot
korvataan uuden laitteen pariliitostiedoilla.
 Tämän järjestelmän pariliitoksen
rekisteröintitiedot poistetaan yhdistetystä
laitteesta.
 Jos alustat järjestelmän tai poistat
järjestelmän pariliitoshistorian, kaikki
pariliitostiedot poistetaan.
 Tämän järjestelmän ääntä ei voi lähettää
BLUETOOTH-kaiuttimeen.
 Salausavainta voidaan laitteessa sanoa
esimerkiksi salauskoodiksi, PIN-koodiksi,
PIN-numeroksi tai salasanaksi.
Liitetyn BLUETOOTH-laitteen
osoitteen tarkistaminen
Paina DISPLAY-painiketta, kun
yhdistetyssä BLUETOOTH-laitteessa
määritetty BLUETOOTH-laitenimi näkyy
näyttöikkunassa. BLUETOOTH-laitteen
osoite näkyy näyttöikkunassa kahdella
rivillä 8 sekunnin ajan.
BLUETOOTH-laitteen yhteyden
peruuttaminen
Katkaise BLUETOOTH-yhteys
BLUETOOTH-laitteesta.
Näyttöikkunassa näkyy “BT AUDIO”.
20FI
Pariliitosten rekisteröintitietojen
poistaminen
1 Valitse “DEL LINK” vaiheen 3 jälkeen
(Pariliitoksen muodostaminen
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välille
ja musiikin kuunteleminen (sivu 19)) ja
paina sitten .
2 Valitse “OK” painamalla /-painiketta
ja paina sitten
.
“COMPLETE”-teksti tulee näyttöikkunaan, ja
kaikki pariliitosten rekisteröintitiedot poistetaan.
Huomautus
 Jos olet poistanut pariliitostiedot, et voi
muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä, ennen
kuin pariliitos on muodostettu uudelleen.
Musiikin kuunteleminen
rekisteröidyn laitteen
kautta
Kun olet suorittanut vaiheen 1 kohdassa
“Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille ja musiikin
kuunteleminen”, liitä BLUETOOTH-laite
järjestelmään ja aloita sitten toisto
painamalla laitteen -painiketta.
Musiikin
kuunteleminen
yhden painalluksen
toiminnolla (NFC)
NFC on lyhyen kantaman langaton
tiedonsiirtotekniikka, jolla voi välittää tietoja
erilaisten laitteiden, kuten matkapuhelimen,
ja IC-merkinnän välillä.
Kosketa älypuhelimella/tablet-laitteella
järjestelmää. Järjestelmä käynnistyy
automaattisesti sekä muodostaa
pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden.
Ota ensin NFC-asetukset käyttöön.
 Jos älypuhelin/tablet-laite ei vastaa, vaikka
kosketat sillä laitetta, lataa “NFC Easy Connect”
-sovellus älypuhelimeen/tablet-laitteeseen ja
käynnistä se. Kosketa sitten laitetta uudelleen.
“NFC Easy Connect” on Android™käyttöjärjestelmään tarkoitettu maksuton
sovellus. Skannaa seuraava 2D Code.
 Kun kosketat NFC-yhteensopivalla
älypuhelimella/tablet-laitteella laitetta,
kun järjestelmään on yhdistetty toinen
BLUETOOTH-laite, yhteys BLUETOOTHlaitteeseen katkaistaan ja järjestelmästä
muodostetaan yhteys älypuhelimeen/
tablet-laitteeseen.
Huomautus
 Joissakin maissa ja joillakin alueilla
NFC-sovellusta ei ehkä voi ladata.
1
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-yhteyden kautta
Kosketa älypuhelimella/tabletlaitteella laitteen N-merkintää.
Kosketa älypuhelimella/tablet-laitteella
laitetta ja odota, kunnes älypuhelin/
tablet-laite värisee.
Lisätietoja kosketusyhteyden
muodostamiseen käytettävästä
älypuhelimen/tablet-laitteen kohdasta
on älypuhelimen/tablet-laitteen
käyttöoppaassa.
2
Kun yhteys on valmis, paina .
Käynnistää toiston.
Voit katkaista muodostetun yhteyden
koskettamalla älypuhelimella/
tablet-laitteella laitteen N-merkintää.
Vihje
 Yhteensopivat älypuhelimet on
varustettu NFC-toiminnolla (yhteensopiva
käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai sitä
uudemmat versiot, lukuun ottamatta
versiota Android 3.x).
Tarkista yhteensopivia laitteita koskevat tiedot
seuraavasta verkkosivustosta.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
21FI
Äänen toistaminen
laadukkaalla
koodekilla
(AAC/aptX)
Voit vastaanottaa tietoja BLUETOOTHlaitteesta AAC- tai aptX-koodekkimuodossa.
Toistettava äänenlaatu on tällöin korkeampi.
“BT AAC” ja “BT APTX” ovat
tehdasasetuksena “ON”-tilassa.
1
Paina MENU.
2
Valitse “BT MENU” painamalla
/ ja paina sitten .
3
Valitse “BT AAC” (AAC-koodekki)
tai “BT APTX” (aptX-koodekki)
painamalla /-painiketta ja
paina sitten .
4
Valitse “ON” painamalla / ja
paina sitten .
Huomautus
 Jos käynnistät asetusten määrityksen
BLUETOOTH-yhteyden ollessa käytössä,
yhteys katkaistaan.
 Jos ääni katkeilee tietoja AAC-koodekkimuodossa
vastaanotettaessa, valitse vaiheessa 4 asetusten
peruuttamiseksi ”OFF”. Tässä tapauksessa
järjestelmä vastaanottaa SBC-koodekin.
22FI
Liittäminen
tietokoneeseen
Musiikin kuunteleminen langattoman
verkon kautta
Huomautus
Valmistelu: verkon
asettaminen
Liittämällä tämän järjestelmän verkkoon
voit nauttia siitä useilla tavoin. Asetustapa
vaihtelee verkkoympäristön mukaan.
Tarkista verkkoympäristö etukäteen.
 Ota huomioon, että Wi-Fi-verkko ei ole suojattu,
ennen kuin asennus on valmis. Kun asennus on
valmis, Wi-Fi-verkko suojataan uudelleen, kun
määrität langattoman lähiverkon suojauksen.
1
Vihje
 Käytä kiinteää IP-osoitetta asetettaessa
näyttöä, joka on esitetty kohdan Liittäminen
tietokoneeseen (sivu 23) vaiheessa 6.
Pidä langattoman lähiverkon
nimi (SSID) ja langattoman
lähiverkon reitittimen/
tukiaseman suojausavain
helposti saatavilla.
SSID (langattoman verkon nimi)
Huomautus
 Yhdistäminen langattomaan ja kiinteään
verkkoon samanaikaisesti ei ole mahdollista.
Jos käytät langatonta verkkoa, irrota
lähiverkkokaapeli järjestelmästä.
 Kun määrität langatonta verkkoa, saatat tarvita
SSID-tunnuksen (langattoman verkon nimi)
ja suojausavaimen (WEP- tai WPA-avain).
Salausavain (tai verkkoavain) rajoittaa yhteyden
muodostamista laitteiden välillä salaamalla
yhteyden. Avain parantaa langattoman
reitittimen tai tukiaseman kautta liitettyjen
laitteiden tietoturvaa.
Käytä älypuhelimen/tablet-laitteen
kanssa SongPal-sovellusta. Lisätietoja
on Pika-aloitusoppaassa.
WPS-toimintoa tukevan
tukiaseman käyttäminen
WPS-painikkeen käyttö yhdistämisessä.
Katso Pika-aloitusopas.
Käyttäminen tietokoneella
Lisätietoja on kohdassa Liittäminen
tietokoneeseen (sivu 23).
Kiinteän verkon käyttäminen
Lisätietoja on kohdassa Liittäminen
kiinteään verkkoon (sivu 25).
Lisätietoja SSID-tunnuksesta ja
suojausavaimesta on langattoman
lähiverkon reitittimen/tukiaseman
käyttöohjeissa.
2
Kytke virta järjestelmään
painamalla /-painiketta.
3
Liitä laite Mac- tai
PC-tietokoneeseen.
Windows 8 (Windows UI)
 Kytke virta tietokoneeseen.
 Siirrä hiiriosoitin käynnistysnäytön
oikeaan yläkulmaan (tai oikeaan
alakulmaan), jotta oikopolut tulevat
näkyviin, ja valitse [Asetukset].
Jos käytät kosketusnäyttöä, tuo
oikopolut näkyviin pyyhkäisemällä
käynnistysnäytön oikeasta reunasta,
ja valitse [Asetukset].
 Valitse
- tai
-kuvake tai
napauta sitä.
 Valitse verkkoluettelosta
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Langattomat Sony-ääniasetukset).
Musiikin kuunteleminen langattoman verkon kautta
Käyttäminen älypuhelimella
tai tablet-laitteella
Suojausavain (WEP- tai WPA-avain)
23FI
Windows 8 / Windows 7
 Kytke virta tietokoneeseen.
 Napsauta tai napauta työpöytää
käynnistysnäytössä.
 Valitse näytön alareunasta
- tai
-kuvake.
 Valitse verkkoluettelosta
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Langattomat Sony-ääniasetukset).
Windows Vista
 Kytke virta tietokoneeseen.
 Napsauta
-kuvaketta näytön
alareunassa.
 Valitse [Yhdistä verkkoon].
 Valitse verkkoluettelosta
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Langattomat Sony-ääniasetukset).
6
Valitse valikosta [Network
Settings] (Verkkoasetukset).
Verkkoasetukset
7
Valitse langattoman lähiverkon
reitittimen/tukiaseman SSID ja
valitse sitten [Apply] (Käytä).
Anna tarvittaessa suojausavain.
Mac OS X -käyttöjärjestelmä
 Kytke virta Mac-tietokoneeseen.
 Valitse näytön yläreunasta
-kuvake.
 Valitse verkkoluettelosta
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Langattomat Sony-ääniasetukset).
SSID
4
Avaa [Sony Network Device
Setting] (Sony-verkkolaitteen
asetukset) -näyttö.
PC-ympäristössä
Käynnistä selain ja kirjoita jokin
seuraavista URL-osoitteista selaimen
osoiteriville.
http://192.168.100.1
Mac-ympäristössä
Käynnistä Safari ja valitse
([Kirjanmerkit]) -kohdassa [Bonjour]
ja valitse sitten [SONY:CMT-X7CD]
tai [SONY:CMT-X7CDB].
Kun vahvistusnäyttö avautuu,
paina [OK].
8
Kytke virta pois painamalla
/-painiketta ja kytke sitten
virta takaisin painamalla
/-painiketta uudelleen.
9
Kytke Mac- tai PC-tietokone
käytettävään langattoman
lähiverkon reitittimeen/
tukiasemaan.
Huomautus
5
24FI
Valitse haluttu kieli, kun
[Language Setup] (Kieliasetus)
-näyttö tulee näkyviin.
 Tämä toimenpide on suoritettava 10 minuutin
kuluessa. Jos et pysty suorittamaan
toimenpidettä ajallaan, käynnistä
tietokone uudelleen (sivu 40).
Liittäminen kiinteään
verkkoon
Tavallisesti DHCP-asetus on käytössä,
kun tietokone yhdistetään verkkoon.
Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.
1
Tarkista, että tietokoneeseen ja
reitittimeen on kytketty virta.
2
Kytke järjestelmä ja reititin
lähiverkkokaapelin avulla
(lisävaruste).
3
Kytke reititin ja tietokone
käyttämällä toista
lähiverkkokaapelia (lisävaruste)
tai langatonta lähiverkkoyhteyttä.
4
Kytke järjestelmään virta.
Musiikin
kuunteleminen
Xperia™- / Xperia
Tablet -laitteella
(WALKMAN®sovellus)
WALKMAN®-sovellusta käyttämällä voit
toistaa Xperia™- / Xperia Tablet -laitteeseen
tallennettua musiikkia.
Huomautus
 Varmista, että Xperia-laite on liitetty verkkoon,
ja päivitä sen Android-käyttöjärjestelmä
uusimpaan versioon, ennen kuin käytät
sitä tässä järjestelmässä.
Liitä järjestelmä verkkoon.
2
Käynnistä WALKMAN®-sovellus
Xperia-laitteessa.
3
Valitse
-kuvake Xperialaitteen oikeasta yläkulmasta.
syttyy näyttöikkunassa, kun yhteys
on muodostettu.
Lisätietoja on kohdassa Valmistelu:
verkon asettaminen (sivu 23).
Näyttöön avautuu luettelo laitteista,
jotka voidaan liittää järjestelmään.
4
Valitse [SONY:CMT-X7CD] tai
[SONY:CMT-X7CDB] (tämä
järjestelmä).
Musiikin kuunteleminen langattoman verkon kautta
1
25FI
5
Käynnistä äänisisällön toisto
Xperia-laitteessa.
Järjestelmä siirtyy “HOME NET”
-toimintotilaan ja toistaa valitun
äänisisällön.
Jos toisto ei käynnisty, toista toimet
alkaen vaiheesta 1.
Vihje
 Lisätietoja on Xperia-laitteen käyttöoppaassa.
 Lisätietoja Android-käyttöjärjestelmän
käyttämisestä on Android-käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
 Tämän järjestelmän Music Throw -toiminnolla
voi toistaa joihinkin WALKMAN®-malleihin
tallennettua musiikkia. Lisätietoja Music Throw
-toiminnosta on WALKMAN®-laitteen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.
Musiikin
kuunteleminen
iPhonesta, iPadista,
iPodista tai
iTunesista (AirPlay)
Voit toistaa iPhoneen, iPad, iPod touchiin tai
Mac-tietokoneeseen tai iTunesia käyttävään
tietokoneeseen tallennettua sisältöä
AirPlayn avulla.
Lisätietoja yhteensopivista iPhone-, iPadja iPod touch -laitteista tai iTunesista on
kohdassa Yhteensopivat etälaitteet ja
versiot (sivu 43).
Huomautus
 Liitä iPhone / iPad / iPod touch tai iTunesia
käyttävä tietokone verkkoon ja päivitä iOS tai
iTunes uusimpaan versioon, ennen kuin käytät
sitä tässä järjestelmässä.
1
Liitä järjestelmä verkkoon.
2
Käynnistä iPhonen, iPadin tai
iPod touchin sovellus tai iTunes.
3
Valitse iPhonen, iPadin tai
iPod touchin kosketusnäytön
ohjauskeskuksesta tai iTunesin
ikkunasta
-kuvake.
Lisätietoja on kohdassa Valmistelu:
verkon asettaminen (sivu 23).
Näyttöön avautuu luettelo laitteista,
jotka voidaan liittää järjestelmään.
4
26FI
Valitse [SONY:CMT-X7CD] tai
[SONY:CMT-X7CDB] (tämä
järjestelmä).
5
Käynnistä äänisisällön toisto
iPhonessa, iPadissa, iPod
touchissa tai iTunesissa.
Järjestelmä siirtyy AirPlaytoimintotilaan ja toistaa valitun
äänisisällön.
Jos toisto ei käynnisty, toista toimet
alkaen vaiheesta 1.
Vihje
 Järjestelmä saattaa tuottaa erittäin voimakkaan
äänen, kun sitä käytetään iPhonen, iPadin,
iPod touchin tai iTunesin kanssa, jos
äänenvoimakkuus on säädetty liian
voimakkaaksi.
 iPhonen, iPadin, iPod touchin tai iTunesin
äänenvoimakkuuden tasoa ei välttämättä voi
yhdistää järjestelmän äänenvoimakkuuteen.
 Lisätietoja iPhonen, iPadin, iPod touchin tai
iTunesin tai AirPlayn käyttämisestä on käytössä
olevan laitteen käyttöoppaassa.
Musiikin
kuunteleminen
Windows 8- /
Windows 7
-järjestelmässä
(kotiverkko)
Voit toistaa DLNA-yhteensopivissa
palvelimissa (esimerkiksi tietokoneen Media
Go- tai Windows Media Player-sovellus)
olevia kappaleita tällä järjestelmällä.
Lisätietoja on seuraavassa verkkosivustossa.
http://www.sony.jp/support/netjuke/
index.html
Vihje
 Musiikin toistaminen Windows Vista- tai
Windows XP -tietokoneesta tarvitsee ohjaimen.
Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.
Huomautus
 Järjestelmä voi toistaa palvelimeen tallennettua
äänisisältöä, joka on jossain seuraavista
muodoista: MP3, Linear PCM, WMA, AAC, WAV,
FLAC, ALAC tai AIFF. (Järjestelmä voi toistaa vain
niitä AAC-tiedostoja, joiden tiedostotunniste
on .m4a, .mp4 tai .3gp.)
Langatonta yhteyttä käytettäessä järjestelmä
ei välttämättä voi toistaa kaikkia äänitiedostoja.
 Tämä järjestelmä ei voi toistaa WMA-muotoisia
tiedostoja, joissa on DRM-tekijänoikeussuojaus.
Jos WMA-tiedostoa ei voi toistaa tässä
järjestelmässä, napsauta tiedostoa tietokoneen
hiiren kakkospainikkeella. Jos tiedostoon liittyy
Käyttöoikeus-välilehti, se on DRM-suojattu.
 Usein DLNA-yhteensopivan laitteen
tunnistaminen saattaa kestää hetken, kun
äänisisältöä toistetaan kotiverkon kautta.
 Joissakin tapauksissa sisällön toistaminen
DLNA CERTIFIED -tuotteilla ei onnistu.
Musiikin kuunteleminen langattoman verkon kautta
Voit käyttää älypuhelinta/tablet-laitetta
SongPal-sovelluksen ohjaimena.
Lisätietoja yhteensopivista DLNA-laitteista
on kohdassa Yhteensopivat etälaitteet ja
versiot (sivu 43).
27FI
Musiikin suoratoisto
Internetistä
(musiikkipalvelut)
Voit kuunnella Internetissä olevia musiikin
suoratoistopalveluita ilman tietokonetta,
kun käytät älypuhelimeen/tablet-laitteeseen
asennettua SongPal-sovellusta ohjaimena.
Toimintatapa vaihtelee älypuhelimen/
tablet-tietokoneen mukaan. Lisätietoja
on älypuhelimen/tablet-laitteen
käyttöohjeissa.
1
Lataa SongPal älypuhelimeen/
tablet-laitteeseen ja käynnistä
SongPal.
SongPal on älypuhelimeen/tabletlaitteeseen tarkoitettu sovellus.
Google Play™ ja App Store sisältävät
kyseiseen ympäristöön tarkoitetun
sovelluksen, joka asennetaan
älypuhelimeen/tablet-laitteeseen
tulevien ohjeiden mukaisesti.
2
Noudata älypuhelimeen/
tablet-laitteeseen tulevia ohjeita
ja liitä järjestelmä verkkoon.
Lisätietoja on Pika-aloitusoppaassa.
3
Valitse musiikkipalvelu SongPaln
lähdeluettelosta.
Valittu musiikkipalvelu käynnistyy.
Sen jälkeen näyttöön avautuu luettelo
toistettavissa olevasta musiikista.
28FI
4
Valitse haluttu toistettava sisältö
ja aloita toisto.
Valitse toistettava musiikki.
Kun toisto käynnistyy, valittu
musiikkipalvelu näkyy näyttöikkunassa.
Jos toisto ei käynnisty, toista toimet
alkaen vaiheesta 3.
Vihje
 Musiikkipalvelu saattaa sisään kirjauduttaessa
kysyä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnus ja
salasana poistetaan nollaamalla laite (sivu 40).
 Laite saattaa tuottaa erittäin voimakkaan
äänen, jos äänenvoimakkuus on säädetty liian
voimakkaaksi älypuhelimessa/tablet-laitteessa
tai iOS-laitteessa.
 Lisätietoja Android- tai iOS-käyttöjärjestelmän
käyttämisestä on kunkin käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
 Lisätietoja SongPal-sovelluksen käyttämisestä
saat napauttamalla/napsauttamalla sovelluksen
ohje- tai asetuskuvaketta.
Huomautus
 Saatavilla olevat palvelut ja käytettävyysjaksot
voivat vaihdella maan tai alueen mukaan.
Osa palveluista vaatii erillisen rekisteröitymisen.
Laitteen saattaa joutua päivittämään.
Lisätietoja
Automaattisen
valmiustilatoiminnon
määrittäminen
 Seuraavissa tapauksissa järjestelmä
aloittaa valmiustilaan siirtymisen laskennan
(noin 15 minuuttia) uudelleen, vaikka
automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä:
 USB-laite on liitetty USB-toiminnossa
 kaukosäätimen tai laitteen painiketta
painetaan
* DAB-toiminto on saatavilla vain mallissa
CMT-X7CDB.
Järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua,
jos mitään toimintoa ei käytetä eikä
äänisignaalia lähetetä (automaattinen
valmiustilatoiminto).
Automaattinen valmiustilatoiminto
on oletusarvoisesti käytössä.
Paina MENU.
2
Valitse “STBY:MODE” painamalla
/ ja paina sitten .
3
Valitse “AUTO:STBY” painamalla
/ ja paina sitten .
4
Valitse “ON” tai “OFF” painamalla
/-painiketta ja paina sitten .
Lisätietoja
1
Vihje
 “AUTOSTBY” tulee näyttöikkunaan 2 minuuttia
ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
Huomautus
 Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi
viritintoiminnon (FM/DAB* kanssa), vaikka
se olisi otettu käyttöön.
 Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan
automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 kun käytössä on FM- tai DAB*-toiminto
 äänisignaali havaitaan
 ääniraitoja tai tiedostoja toistetaan
 toistoajastin tai uniajastin on käynnissä.
29FI
BLUETOOTHvalmiustilan / verkon
valmiustilan
määrittäminen
Langattoman
BLUETOOTH-signaalin
kytkeminen päälle
ja pois päältä
Kun BLUETOOTH-valmiustila / verkon
valmiustila on käytössä, järjestelmä
siirtyy BLUETOOTH- tai verkkoyhteyden
odotustilaan, vaikka järjestelmän virta olisi
katkaistuna. Tämä tila on oletusarvoisesti
poistettu käytöstä.
Kun laitteen virta on kytkettynä, voit
ohjata langattoman verkon tai BLUETOOTHyhteyden signaalia. Oletusasetus on ON.
1
Paina MENU.
2
Valitse “STBY:MODE” painamalla
/ ja paina sitten .
3
Valitse “BTNW:STBY” painamalla
/ ja paina sitten .
4
Valitse “ON” tai “OFF” painamalla
/-painiketta ja paina sitten .
5
Katkaise järjestelmän virta
painamalla /-painiketta.
Vihje
 Jos järjestelmä on “ON”-tilassa, se kytkeytyy
päälle automaattisesti ja voit kuunnella
musiikkia tai toistaa musiikkipalveluita
aktivoimalla BLUETOOTH-toiminnon yhdistetystä
komponentista tai verkkolaitteesta, kuten
DLNA-laite tai yhteensopiva AirPlay-laite.
30FI
1
Kytke laitteeseen virta.
2
Jos näyttöikkunassa vilkkuu
pidä laitteen - ja
/-painikkeita painettuna.
3
Kun näyttöikkunaan tulee
“RF OFF” (langaton BLUETOOTHsignaali on poissa käytöstä) tai
“RF ON” (langaton BLUETOOTHsignaali on käytössä), vapauta
painikkeet.
,
Vihje
 Kun tässä asetuksessa on valittuna OFF,
langaton verkko ja BLUETOOTH-toiminto
eivät ole käytettävissä.
 Jos tämä asetus on poissa käytöstä, laite on
kytketty päälle älypuhelimesta/tablet-laitteesta
laitteen yhden painalluksen toiminnolla (NFC).
 Kun tämä asetus on poissa käytöstä,
BLUETOOTH-valmiustilaa /verkon
valmiustilaa ei voida asettaa.
 Kun BLUETOOTH-valmiustila / verkon valmiustila
on käytössä ja laitteen virta ei ole kytkettynä,
BLUETOOTH-odotustila / verkkoyhteyden
odotustila kytkeytyy pois käytöstä.
 Kun tämä asetus on poissa käytöstä, laitteen
ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voida tehdä
pariliitosta.
 Vaikka tämä asetus olisi poissa käytöstä, kiinteä
yhteys on silti käytettävissä.
Äänen säätäminen
Voit määrittää basso- ja diskanttitason tai
säätää äänensävyä mieltymystesi mukaan.
1
Ajastimien
käyttäminen
Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa,
uniajastin ja toistoajastin.
Paina SOUND.
Huomautus
 Uniajastin on etusijalla toistoajastimeen nähden.
2
Valitse “CA+”, “P-EQ”
(äänitehoste) tai “WIDE ST”
(stereovaikutelma) painamalla
/-painiketta ja paina sitten .
CA+: Asetettu Sonyn suosittelemaksi
äänenlaaduksi.
P-EQ (EQUALIZER): Valitse haluttu ääni
seuraavista tyyleistä:
“R AND B/HIP HOP”, “ROCK”, “POPS”,
“CLASSIC”, “JAZZ”, “FLAT”, “CUSTOM”
WIDE ST (WIDE STEREO): Valitse
“HIGH” tai “NORMAL” ja paina
sitten -painiketta. Jos haluat
luonnollisemman stereoäänen,
valitse “NORMAL”.
Uniajastimen asettaminen
Katkaisee järjestelmän virran automaattisesti
määritettyyn aikaan.
Paina MENU.
2
Valitse “SLEEP” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
3
Valitse aika painelemalla / ja
paina sitten .
.
Lisätietoja
1
Voit valita ajan vaihtoehtojen “10MIN”
(10 minuuttia) ja “90MIN” (90 minuuttia)
väliltä 10 minuutin askelin.
Vihje
 Voit tarkistaa uniajastimeen jäljellä olevan ajan
suorittamalla edellä olevat vaiheet 1 ja 2.
 Uniajastin on käytettävissä, vaikka kellonaikaa
ei olisi asetettu.
Uniajastimen peruuttaminen
Valitse “OFF” vaiheessa 3 kuvatulla tavalla.
31FI
Vihje
Toistoajastimen
asettaminen
Huomautus
 Muista asettaa kellonaika ennen ajastimen
asettamista (sivu 10).
Toistoajastin
Voit kuunnella CD-levyä, USB-laitetta
tai radiota esiasetettuna aikana.
Toistoajastimen asetus säilyy, kunnes asetus
peruutetaan.
1
Valmistele äänilähde.
2
Paina TIMER-painiketta.
3
Valitse “PLAY SET” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
Valitse aika painamalla
/-painiketta ja paina sitten
.
.
Aseta vastaavalla tavalla käytön
aloitusajan “MINUTE” ja sen jälkeen
käytön lopetusajan “HOUR” ja “MINUTE”.
5
Valitse haluttu äänilähde
painamalla /-painiketta
ja paina sitten .
Esiin tulee Toistoajastin-toiminnon
vahvistusnäyttö.
* DAB-toiminto on saatavilla vain mallissa
CMT-X7CDB.
Huomautus
Aloitusaika vilkkuu näyttöikkunassa.
4
 Järjestelmä käynnistyy automaattisesti ennen
valittua aikaa.
 FM tai DAB*: noin 15 sekuntia ennen ennalta
valittua aikaa
 CD- tai USB-laite: noin 90 sekuntia ennen
ennalta valittua aikaa
 Jos äänilähteenä on CD, voit ohjelmoida
toistoajastimen. Lisätietoja on kohdassa Oman
ohjelman luominen (Ohjelmoitu soitto) (sivu 13).
 Jos äänilähteenä on radio, muista virittää
radioasema valmiiksi (sivu 14).
 Voit muuttaa ajastimen asetusta suorittamalla
toimet alusta alkaen uudelleen.
 Toistoajastin ei toimi, jos järjestelmään on jo
kytketty virta määritettynä aikana. Älä käytä
järjestelmää, ennen kuin sen virta on kytketty
ja ajastettu toisto alkaa.
 Jos toistoajastimen äänilähteenä on radioasema,
joka asetettiin automaattisella haulla (AUTO)
tai manuaalisella virityksellä (MANUAL),
radioaseman taajuuden tai kaistan vaihtaminen
ajastimen asettamisen jälkeen muuttaa myös
ajastimen radioasema-asetuksen.
 Jos toistoajastimen äänilähteenä on
esiasetetuista radioasemista valittu radioasema,
radioaseman taajuuden tai kaistan vaihtaminen
ajastimen asettamisen jälkeen ei muuta
ajastimen radioasema-asetusta. Ajastimen
radioasema-asetus säilyy muistissa taajuuden
mukaan.
Asetuksen tarkastaminen
1 Paina TIMER-painiketta.
2 Valitse “SELECT” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
.
3 Valitse “TIMER SEL” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
.
4 Valitse “PLAY SEL” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
.
Ajastinasetus ilmestyy näyttöikkunaan.
Ajastimen peruuttaminen
6
32FI
Katkaise järjestelmän virta
painamalla /-painiketta.
Valitse vaiheen 3 jälkeen kohdassa “To check
the setting” (sivu 32) asetukseksi “OFF”
ja paina sitten .
Ohjelmiston
päivittäminen
Pariston vaihtaminen
Jos järjestelmä havaitsee uuden
ohjelmistoversion, kun se on yhteydessä
Internetiin, näyttöikkunaan tulee “UPDATE”.
Päivitä tässä tapauksessa uusimpaan
versioon seuraavalla tavalla.
1
Paina MENU.
2
Valitse “NETWORK” painamalla
/-painiketta ja paina sitten .
3
Valitse “UPDATE” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
Kaukosäätimen toimintaetäisyys lyhenee,
kun pariston teho heikkenee. Jos laitetta
ei enää voi ohjata kaukosäätimellä,
vaihda kaukosäätimen paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon (lisävaruste).
1
Paina ja pidä kiinni kohdasta 
kaukosäätimen takaosassa ja
vedä sitten paristopidike ulos
nuolen suunnassa.
.

4
Valitse “OK” painamalla
/-painiketta ja paina sitten
.
Lisätietoja
Päivitys käynnistyy.
Kun päivitys on valmis, näkyviin
tulee “COMPLETE”. Kytke virta pois
painamalla /-painiketta ja kytke
sitten virta takaisin painamalla sitä
uudelleen.
Huomautus
 Järjestelmällä kestää tavallisesti 3–10 minuuttia,
että päivitys on valmis. Verkkoympäristön
mukaan voidaan tarvita enemmän aikaa.
 Älä käytä laitetta tai kaukosäädintä päivityksen
aikana. Älä myöskään katkaise järjestelmästä
virtaa tai irrota virtajohtoa päivityksen aikana.
2
Aseta uusi paristo +-puoli
ylöspäin ja työnnä paristopidike
takaisin paikalleen.
+-puoli ylöspäin
Paristopidike
33FI
Huomautus
 Pyyhi paristo kuivalla liinalla, jotta pariston
kosketuspinnat toimivat tehokkaasti.
 Älä tartu paristoon metallisilla pinseteillä,
koska ne saattavat aiheuttaa oikosulun.
 Muiden paristojen kuin CR2025:n käyttäminen
saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
34FI
Kotinäyttö
Tietoja “SongPal”-sovelluksesta
Näyttää valitun laitteen toiminnot,
musiikkipalvelut ja älypuhelimeen/iPhoneen
asennetut sovellukset
Ääniasetukset
Voit helposti mukauttaa ääntä tai käyttää
Sonyn suosittelemia asetuksia “CA+”.
Musiikkipalvelu
Voit nauttia eri musiikkipalveluista.
Laitteiden ohjaaminen kotiverkossa
Voit toistaa tietokoneeseen tai
DLNA-palvelimeen tallennettua
musiikkia kotiverkkosi kautta.
Laitteeseen asetetun CD-levyn tai
USB-laitteen ohjaaminen
Voit toistaa laitteeseen asetetun CD-levyn
tai USB-laitteen musiikkia.
Minisoitin
Valitun toiminnon ohjain.
“SongPal”-sovelluksella tapahtuvan
ohjauksen mahdollisuudet vaihtelevat
liitetyn laitteen mukaan.
Sovelluksen tekniset ominaisuudet ja
ulkonäkö voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
Device Select (Laitteen valinta)
Valitse “SongPal”-yhteensopiva laite.
Tietoja “SongPal”-sovelluksesta
Liitetyn laitteen asetukset
Näyttää eri ääni- ja verkkoasetuksia. Tämän näytön
saa näkyviin jokaisesta näytöstä sipaisemalla
oikealle.
35FI
Yleistä
Vianmääritys
Järjestelmän virta ei kytkeydy.
Vianmääritys
 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla
Jos järjestelmän käytön aikana ilmenee
ongelmia, kokeile tässä kuvattuja vaiheita,
ennen kuin otat yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään. Jos virheviesti tulee
näkyviin, merkitse muistiin viestin sisältö.
Järjestelmä on odottamatta siirtynyt
valmiustilaan.
1
Tarkista, onko ongelma osiossa
Vianmääritys olevassa luettelossa.
2
Tutustu seuraaviin asiakastuen
verkkosivustoihin.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
Uusimmat tukitiedot ja usein kysytyt
kysymykset ovat saatavilla näissä
sivustoissa.
3
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet
tehnyt vaiheet 1 ja 2, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos ongelma jatkuu, vaikka olet tehnyt
kaikki edellä mainitut asiat, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kun toimitat tuotteen huoltoon, muista
toimittaa koko järjestelmä (pääyksikkö
ja kaukosäädin).
Tämä tuote on järjestelmätuote, joten
koko järjestelmää tarvitaan huoltoa
edellyttävän osan määrittämiseen.
pistorasiaan.
 Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy
automaattisesti valmiustilaan noin
15 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa
ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Lisätietoja on kohdassa Automaattisen
valmiustilatoiminnon määrittäminen (sivu 29).
Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta
on peruutettu odottamatta.
 Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin
minuutin kuluessa, kellon asetus tai
toistoajastimen asetus peruutetaan
automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen
alusta.
Ääntä ei kuulu.
 Säädä laitteen äänenvoimakkuutta
suuremmalle.
 Varmista, että ulkoinen komponentti on
kytketty oikein AUDIO IN -liitäntään, ja aseta
toiminnon asetukseksi AUDIO IN.
 Valitun aseman lähetys on saattanut
keskeytyä väliaikaisesti.
Huomattava surina tai kohina.
 Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
 Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
 Suosittelemme verkkovirtajohdon
kohinanvaimentimen käyttöä (lisävaruste).
Jos valmiustilan merkkivalo vilkkuu
Irrota välittömästi virtajohto pistorasiasta
ja varmista, ettei virtajohtoa ole liitetty
muuhun kuin 220 V:n pistorasiaan.
 Kun valmiustilan ilmaisin lakkaa
vilkkumasta, liitä virtajohto takaisin
ja kytke virta järjestelmään.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
36FI
Kaukosäädin ei toimi.
 Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan
kaukosäätimen etätunnistimen välissä olevat
esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
 Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
etätunnistimeen.
 Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
 Vaihda tilalle uudet paristot.
CD-DA/MP3-levy
Ääntä ei kuulu.
 USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise
Näyttöikkunassa lukee “LOCKED” eikä levyä
voi poistaa levypaikasta.
 Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään
tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
virta järjestelmästä ja liitä USB-laite sitten
uudelleen.
Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
 On kytketty USB-laite, jota ei tueta.
Levyä tai tiedostoa ei voi toistaa.
 Levyä ei ole viimeistelty (kyseessä on CD-R- tai
CD-RW-levy, johon voi lisätä tietoja).
Liitä yhteensopiva USB-laite.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite
uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään
uudelleen.
 Musiikkitiedot sisältävät kohinaa tai
Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
 Levy voi olla likainen tai naarmuinen. Jos levy
on likainen, pyyhi se puhtaaksi.
 Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta tai
tiedostosta.
 Varmista, että nykyinen toistotila on oikea.
Jos toistotilana on “SHUFFLE” tai “PROGRAM”,
vaihda asetusta (sivu 11).
Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen
voi kestää tavallista kauemmin:
 monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy
 multisession-muodossa tallennettu levy
 useita kansioita sisältävä levy.
äänessä on säröä. Kohina on voinut
syntyä musiikkitietojen luonnin yhteydessä
tietokoneen olosuhteiden takia. Poista tällöin
tiedosto ja lähetä musiikkitiedot uudelleen.
 Tiedostojen koodauksessa käytetty
bittinopeus on ollut pieni. Lähetä
USB-laitteeseen suuremmalla
bittinopeudella koodattuja tiedostoja.
READING näkyy pitkään tai toiston
alkaminen kestää kauan.
 Seuraavissa tapauksissa tietojen lukeminen
voi kestää pitkään.
 USB-laitteessa on paljon kansioita tai
tiedostoja.
 Tiedostorakenne on erittäin monimutkainen.
 Laitteessa ei ole riittävästi vapaata muistia.
 Sisäinen muisti on sirpaloitunut.
Tiedoston tai kansion nimi (albumin nimi)
ei näy oikein.
USB-laite
Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista
on kohdassa Yhteensopivat etälaitteet ja
versiot (sivu 43).
On kytketty USB-laite, jota ei tueta.
koska USB-laitteelle tallennetut tiedot ovat
ehkä vioittuneet.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat
merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 numerot (0–9)
 symbolit (< > * +, [ ] @ \ _).
Vianmääritys
 Lähetä musiikkidata uudelleen USB-laitteelle,
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”.
 Seuraavanlaisia ongelmia voi ilmetä.
 USB-laitetta ei tunnisteta.
 Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy
järjestelmässä.
 Toistaminen ei ole mahdollista.
 Ääni hyppii.
 Kuuluu kohinaa.
 Lähtevä ääni on säröinen.
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite
uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään
uudelleen.
 Yhteensopimaton USB-laite voi olla liitettynä.
 USB-laite ei toimi kunnolla. Katso ohjeet
tämän ongelman selvittämiseen USB-laitteen
mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
37FI
Toisto ei käynnisty.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite
uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään
uudelleen.
 Yhteensopimaton USB-laite voi olla liitettynä.
 Jos olet siirtynyt toiselle alueelle, jotkin
palvelut/taajuudet ovat saattaneet muuttua,
joten virittäminen tavallisesti käyttämiisi
lähetyksiin ei ehkä onnistu. Rekisteröi
lähetysten sisältö uudelleen tekemällä
automaattinen DAB-haku. (Tämän
toimenpiteen tekeminen poistaa kaikki
aiemmin tallennetut esiviritykset.)
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
 Aseta toistotilaksi “NORMAL”.
USB-laitetta ei voi ladata.
DAB/DAB+-lähetys on keskeytetty.
 Tarkista järjestelmän paikka tai säädä
antennien suuntausta, jotta signaalin
laatu paranee.
 Varmista, että USB-laite on kytketty kunnolla
USB-liitäntään.
 Järjestelmä ei ehkä tue USB-laitetta.
 Irrota USB-laite ja liitä se uudelleen. Lisätietoja
USB-laitteiden lataustilasta on niiden mukana
toimitetuissa käyttöoppaissa.
Viritin
Huomattava surina tai kohina
(näyttöikkunassa vilkkuu STEREO)
tai lähetyksiä ei voi vastaanottaa.
 Liitä antenni oikein.
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton, ja liitä antenni uudelleen.
 Pidä antennit loitolla laitteesta ja muista
AV-komponenteista välttääksesi kohinan
vastaanoton.
 Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
Useita radiolähetyksiä kuuluu
samanaikaisesti.
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton, ja liitä antenni uudelleen.
 Niputa antennikaapelit erikseen myytävillä
johtopidikkeillä ja säädä kaapelien pituutta.
DAB/DAB+-radioasema ei kuulu kunnolla.
 Tarkista kaikki antenniliitännät ja suorita sitten
automaattinen DAB-hakutoiminto. Katso
”Automaattisen DAB-haun suorittaminen
manuaalisesti (vain CMT-X7CDB)” (sivu 15).
 Nykyinen DAB/DAB+-palvelu ei ehkä ole
saatavilla.
Valitse toinen palvelu painamalla
TUNING +/– -painiketta.
Verkkoyhteys
Järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä
verkkoon. (Muut verkossa olevat laitteet
eivät löydä tai tunnista järjestelmää.)
palaa näyttöikkunassa.
 Varmista, että
 Laitteen IP-osoitteen noutaminen saattaa
kestää noin minuutin verran, jos järjestelmä
käynnistetään verkkoympäristössä ilman
reititintä.
 Kun käytössä on kiinteä IP-osoite, jokin toinen
laite saattaa käyttää samaa IP-osoitetta. Käytä
toista IP-osoitetta.
Järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä
verkkoon langattoman lähiverkkoyhteyden
avulla.
 Jos järjestelmään on kytketty
lähiverkkokaapeli, järjestelmä yrittää
automaattisesti muodostaa kiinteän
lähiverkkoyhteyden. Jos haluat käyttää
langatonta lähiverkkoyhteyttä, älä kytke
järjestelmään langatonta lähiverkkokaapelia.
 Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen/
tukiaseman asetukset. Jos tukiaseman
SSID-piilotustila on “ON”-tilassa, aseta se
“OFF”-tilaan. Katso lisätietoja langattoman
reitittimen tukiaseman asetuksista
tukiaseman käyttöoppaasta.
Järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä
verkkoon WPS-toiminnon avulla.
 Asenna verkko, kun olet suorittanut
tukiaseman haun käyttäen tukiaseman
etsintää.
 WPS-yhteyttä ei voi muodostaa, kun
tukiaseman asetuksena on WEP.
 Päivitä langattoman lähiverkon reitittimen /
tukiaseman laiteohjelmisto uusimpaan
versioon.
38FI
Musiikkipalvelut
Viritys tai toisto ei onnistu.
 Varmista, ettei palvelimessa oleva
Järjestelmä ei pysty muodostamaan
yhteyttä musiikkipalveluihin.
 Varmista, että langattoman lähiverkon reititin/
tukiasema on käynnissä.
 Varmista, että
tulee näyttöikkunaan. Jos
näin ei käy, määritä langaton verkko uudelleen.
Lisätietoja on Pika-aloitusoppaassa.
 Kun järjestelmä on yhteydessä langattomaan
verkkoon, siirrä langattoman lähiverkon
reititin/tukiasema ja järjestelmä lähemmäksi
toisiaan ja määritä asetukset uudelleen.
 Jotkin palveluntarjoajat sallivat vain yhden
Internet-yhteyden käytön. Tällöin järjestelmää
ei voi yhdistää, jos yhteys on varattu. Ota
yhteyttä operaattoriin tai palveluntarjoajaan.
äänitiedosto ole vaurioitunut tai ettei
sitä ole poistettu palvelimelta. Lisätietoja
on palvelimen käyttöoppaassa.
 Palvelin yrittää toistaa äänitiedoston
äänimuodossa, jota järjestelmä ei tue.
Tarkista äänimuototiedot palvelimelta.
 Poista langattoman lähiverkon reitittimen/
tukiaseman monilähetysasetus käytöstä.
Jos se on käytössä, äänen toiston alkamisessa
voi kestää useita minuutteja. Lisätietoja on
langattoman lähiverkon reitittimen/
tukiaseman käyttöoppaassa.
 Palvelin ei salli käyttöä tästä järjestelmästä.
Muuta palvelimen asetuksia sallimaan käyttö
tästä järjestelmästä. Lisätietoja on palvelimen
käyttöoppaassa.
 Kun käynnistät matkapuhelimen
(Android-laitteen, Xperia-laitteen tai
iPhonen / iPod touchin), kun se on ollut
hetken sammutettuna, yritä käynnistää
“SongPal”-sovellus uudelleen.
Kotiverkko
Ohjain (käyttölaite) ei löydä tätä
järjestelmää. (Ohjain ei pysty
selaamaan järjestelmän sisältöä.)
 Varmista, että ohjain on yhdistetty
kotiverkkoon.
 Tukiaseman monilähetysasetus on käytössä.
Musiikin toisto käynnistyi automaattisesti.
järjestelmää. Hylkää ohjaus poistamalla
BLUETOOTH-valmiustila / verkon valmiustila
käytöstä (sivu 30).
Ääni katkeilee.
 DLNA-palvelin on ylikuormitettu. Sulje kaikki
käynnissä olevat sovellukset.
 Langaton signaali on heikko. Lopeta
mikroaaltouunin käyttö.
 Langattoman lähiverkon siirtonopeus hidastuu
joissakin IEEE802.11n-yhteensopivissa
langattoman lähiverkon reitittimissä/
tukiasemissa, jos suojaustavaksi asetetaan
WEP tai WPA/WPA2-PSK (TKIP). Jos nopeus
hidastuu, vaihda suojaustavaksi WPA/
WPA2-PSK (AES).
Salauskäytäntö (suojauskäytäntö) vaihtelee
laitekohtaisesti. Lisätietoja on reitittimen/
tukiaseman käyttöoppaassa.
Lisätietoja yhteensopivista iPhone-, iPadja iPod touch -laitteista on kohdassa
Yhteensopivat etälaitteet ja versiot (sivu 43).
Järjestelmä ei löydy iPhonessa / iPadissa /
iPod Touchissa.
 Katso “Verkkoyhteys – Järjestelmä ei voi
muodostaa verkkoyhteyttä” (sivu 38).
 Varmista, että iPhone / iPad / iPod touch tai
tietokone, jossa on iTunes, on yhdistetty
kotiverkkoon.
 Päivitä iOS tai iTunes uusimpaan versioon,
ennen kuin käytät laitetta tässä järjestelmässä.
Musiikin toisto käynnistyi automaattisesti.
 Jokin toinen komponentti voi ohjata
järjestelmää. Hylkää ohjaus poistamalla
BLUETOOTH-valmiustila / verkon valmiustila
käytöstä (sivu 30).
Vianmääritys
 Jokin toinen komponentti voi ohjata
AirPlay
Ääni katkeilee toiston aikana.
 Palvelin on ylikuormitettu. Sulje kaikki
käynnissä olevat sovellukset.
Järjestelmää ei voi ohjata.
 Päivitä iPhonen / iPadin / iPod touchin
ohjelmisto tai iTunes uusimpaan versioon.
39FI
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein,
palauta järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta järjestelmän tehdasasetukset
laitteen painikkeiden avulla.
1 Irrota virtajohto ja varmista, että
valmiustilan ilmaisin ei pala. Liitä
sitten virtajohto takaisin ja kytke
virta järjestelmään.
2 Pidä FUNCTION-painiketta ja laitteen
/-painiketta painettuna, kunnes
“ALL RESET” tulee näyttöikkunaan.
Kaikki käyttäjän asetukset, kuten radioasemien
esiasetukset, kellonaika, ajastin ja verkko,
poistetaan. Myös Internetin musiikin
suoratoiston kirjautumistunnus ja salasana
(musiikkipalvelut) poistetaan.
Jos ongelma jatkuu, vaikka olet tehnyt kaikki
edellä mainitut asiat, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Huomautus
 Jos hävität laitteen tai annat sen toiselle
henkilölle, nollaa laite turvallisuussyistä.
Ilmoitukset
Seuraavat viestit saattavat näkyvä tai vilkkua
laitteen käytön aikana.
CANNOT DOWNLOAD
Järjestelmä ei onnistunut lataamaan
päivitystietoja ohjelmiston päivityksen
aikana. Avaa asetusvalikko ja päivitä
ohjelmisto uudelleen.
CAN’T PLAY
Järjestelmään on asetettu levy, kuten
CD-ROM- tai DVD-levy, jota järjestelmä
ei voi toistaa.
COMPLETE
Asemien esiasetustoiminto päättyi
normaalisti.
DATA ERROR
Yritit toistaa tiedostoa, jota ei voi toistaa.
ERROR
Käytit järjestelmää alustuksen aikana. Odota,
kunnes alustus on suoritettu loppuun.
FULL
Yritit ohjelmoida enemmän kuin
25 kappaletta tai tiedostoa.
INITIAL
Järjestelmä käynnistää verkkoasetusten
määrittämisen. Joitakin järjestelmän
painikkeita ei voi käyttää tämän prosessin
aikana.
LOCKED
Levypaikka on lukittu, eikä levyä voi
poistaa. Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
NO CONNECT
Järjestelmä ei pysty muodostamaan
yhteyttä verkkoon.
NO DEVICE
USB-laite ei ole liitettynä, tai liitettynä ollut
USB-laite on irrotettu.
NO DISC
Soittimessa ei ole levyä, tai olet asettanut
soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
40FI
NO MEMORY
USB-laitteessa ei ole tallennusvälinettä, tai
järjestelmä ei tunnista tallennusvälinettä.
NO STEP
Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO SUPPORT
Järjestelmä ei tue yhdistettyä USB-laitetta.
NO TRACK
USB-laitteessa tai levyllä ei ole
toistokelpoisia tiedostoja.
NOT IN USE
Painoit painiketta, joka ei ole käytössä.
OVER CURRENT
Irrota USB-laite liitännästä, katkaise
järjestelmän virta ja kytke virta sitten
järjestelmään uudelleen.
PUSH STOP
Yritit vaihtaa toistotilaa CD- tai
USB-toiminnon toiston aikana.
READING
Järjestelmä lukee tietoja CD-levyltä tai
USB-laitteesta. Jotkin painikkeet eivät
toimi lukemisen aikana.
TIME NG
Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on
asetettu samaksi.
Vianmääritys
UPDATE ERROR
Järjestelmä ei voi päivittää ohjelmistoa.
Katkaise järjestelmän virta ja kytke virta
sitten uudelleen. Järjestelmä yrittää
päivittää ohjelmiston. Jos sama viesti
tulee näkyviin, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
41FI
 Älä altista levyjä suoralle
Varotoimet / Tekniset tiedot
Varotoimet
Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa
 CD-DA-äänilevyt
 CD-R/CD-RW (CD-DA-kappaleiden
äänitiedot ja MP3-tiedostot)
Älä käytä CD-R- tai CD-RW-levyä, johon ei ole
tallennettu tietoja. Tämä voi vaurioittaa levyä.
Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa
 CD-ROM
 Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka









on tallennettu musiikki-CD-formaatissa
tai ISO9660 Level 1/Level 2- tai
Joliet-yhteensopivassa formaatissa
Multisession-tallennettu CD-R/CD-RW,
jota ei ole päätetty sulkemalla istuntoa
Tallennuslaadultaan huono CD-R/CD-RW,
naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä
tallennettu CD-R/CD-RW
Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3) -tiedostoja sisältävät
CD-R-/CD-RW-levyt
8 cm:n levy
Epätavallisen (esimerkiksi sydämen,
neliön, tähden) muotoiset levyt
Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia
tai tarra
Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on
kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu
sinetin ulkopuolelle
Levyt, joiden etiketin painamisessa
on käytetty mustetta, joka tuntuu
koskettaessa tahmealta.
Huomautus CD-DA-levyistä
 Pyyhi levy ennen toistamista
puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
 Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten
bensiinillä, tinnerillä tai myynnissä
olevilla puhdistusaineilla tai vinyylilevyille
tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
42FI
auringonvalolle äläkä lämpölähteille
kuten lämpöilmakanaville. Älä myöskään
jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
Turvallisuus
 Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta,
jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Kun irrotat järjestelmän virtajohdon, tartu
aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse
johdosta.
 Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä
esine tai nestettä, irrota järjestelmä
pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
 Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoliike.
Laitteen sijoittaminen
 Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon
äläkä tilaan, joka on erityisen kuuma,
kylmä, pölyinen, likainen tai kostea tai
jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa
laite joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle
auringonvalolle tai kirkkaille valoille.
 Ole varovainen sijoittaessasi järjestelmää
erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille,
öljytyille, kiillotetuille) pinnoille, koska
pinta voi tahraantua tai muuttaa väriään.
 Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä
tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan
erityisen kosteaan tilaan, CD-soittimen
linssin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta,
jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä
järjestelmä päälle noin tunniksi, kunnes
kosteus on haihtunut. Jos järjestelmä ei
toimi, vaikka olet odottanut pitkään, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Lämmön kertyminen
 Laitteen lämpeneminen latauksen ja
pitkäaikaisen käytön aikana on normaalia
eikä anna aihetta huoleen.
 Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
koska kotelo on saattanut kuumentua.
 Älä tuki tuuletusaukkoja.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä tai
hiontajauhetta äläkä liuotinta, kuten
tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.
Yhteensopivat
etälaitteet ja versiot
iPhone / iPad / iPod touch
Päivitetty luettelo yhteensopivien laitteiden
tuetuista versioista on seuraavissa
verkkosivustoissa:
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
Yhteensopivat
mallit
Bluetooth®
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad Air*


iPad mini Retinanäytöllä*


iPad
(4. sukupolvi)*


iPad mini*


iPad
(3. sukupolvi)*


iPad 2*


iPad*


iPod touch
(5. sukupolvi)


iPod touch
(4. sukupolvi)


iPod touch
(3. sukupolvi)*


iPod nano
(7. sukupolvi)*
Bluetooth-tekniikka toimii iPhone 5s-,
iPhone 5c-, iPhone 5-, iPhone 4s-,
iPhone 4-, iPhone 3GS-, iPod touch(5. sukupolvi) sekä iPod touch -laitteiden
(4. sukupolvi) kanssa.
DLNA-laite
Päivitetty luettelo yhteensopivien laitteiden
tuetuista versioista on seuraavissa
verkkosivustoissa:
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
USB-laite
Päivitetty luettelo yhteensopivien laitteiden
tuetuista versioista on seuraavissa
verkkosivustoissa:
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
Varotoimet / Tekniset tiedot
AirPlay
AirPlay toimii sellaisten iPhone-, iPad- ja
iPod touch -laitteiden kanssa, joissa on
iOS 4.3.3 tai uudempi käyttöjärjestelmä,
OS X Mountain Lion -käyttöjärjestelmää
käyttävien Mac-laitteiden kanssa sekä
sellaisten Mac- ja PC-laitteiden kanssa,
joissa on iTunes 10.2.2 tai uudempi versio.

* “SongPal” ei tue iPod touch- (3. sukupolvi),
iPod classic- ja iPod nano -laitteita.
“SongPal” ei tue iPadia (tilanne
tammikuussa 2014).
43FI
Tehokas yhteysalue
Langaton
BLUETOOTHtekniikka
Langaton BLUETOOTH-tekniikka on
lyhyen kantaman langaton tekniikka,
jolla digitaaliset laitteet, kuten tietokoneet
ja digikamerat, voivat kommunikoida
keskenään. Langattoman BLUETOOTHtekniikan avulla voit käyttää liitettyjä laitteita
yhdessä noin 10 metrin etäisyydellä.
Langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa
käytetään yleensä kahden laitteen väliseen
yhteyteen, mutta yksi laite voidaan myös
yhdistää useaan laitteeseen.
Yhteyden muodostamiseen ei tarvita
johtoja, kuten USB-yhteydessä, eikä
laitteita tarvitse asettaa vierekkäin,
kuten langattomassa infrapunatekniikassa.
BLUETOOTH-tekniikan avulla voit esimerkiksi
pitää yhtä laitetta laukussa ja toista taskussa.
Langaton BLUETOOTH-tekniikka
on tuhansien valmistajien tukema
maailmanlaajuinen standardi. Nämä
yritykset valmistavat tuotteita, jotka
täyttävät maailmanlaajuiset standardit.
Tuetut BLUETOOTH-versiot ja -profiilit
Profiilit määrittävät BLUETOOTH-tuotteiden
käytettävissä olevat standardiominaisuudet.
Lisätietoja tuetuista BLUETOOTH-versioista
ja -profiileista on kohdassa Tekniset tiedot
(sivu 45).
Huomautus
 Jos haluat käyttää tähän järjestelmään
yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta, laitteen
on oltava yhteensopiva järjestelmän tukeman
profiilin kanssa. Huomaa, että BLUETOOTHlaitteen toiminnot saattavat vaihdella laitteen
teknisten ominaisuuksien vuoksi, vaikka laite
tukisi järjestelmän kanssa samaa profiilia.
 Langattoman BLUETOOTH-tekniikan
ominaisuuksien vuoksi järjestelmän
äänentoistossa on hieman viivettä
lähettävän laitteen äänentoistoon nähden.
44FI
BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
etäisyydellä toisistaan (esteetön etäisyys).
Tehokas yhteysalue voi olla lyhyempi
seuraavissa tilanteissa.
 Kun BLUETOOTH-yhteydellä
käytettävien laitteiden välissä
on henkilö, metalliesine, seinä
tai muu este.
 Kun laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
 Kun lähellä oleva mikroaaltouuni on
käytössä.
 Kun lähellä on muita sähkömagneettisia
aaltoja.
Muiden laitteiden vaikutukset
BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE802.11b/g) käyttävät
samaa taajuusaluetta (2,4 GHz).
Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen lähellä,
sähkömagneettista häiriötä voi esiintyä.
Seurauksena voi olla tiedonsiirtonopeuden
hidastuminen, kohina tai yhteyshäiriöt.
Jos näin tapahtuu, kokeile seuraavia
ratkaisuehdotuksia:
 Yritä muodostaa yhteys järjestelmän
ja BLUETOOTH-matkapuhelimen tai
BLUETOOTH-laitteen välillä, kun olet
vähintään 10 metrin etäisyydellä
langattomasta lähiverkkolaitteesta.
 Katkaise langattoman lähiverkkolaitteen
virta, kun käytät BLUETOOTH-laitetta
alle 10 metrin etäisyydellä siitä.
Vaikutukset muihin laitteisiin
Tämän järjestelmän lähettämät radioaallot
saattavat häiritä joidenkin lääkinnällisten
laitteiden toimintaa. Koska tällainen
häiriö voi johtaa toimintavikaan, katkaise
aina tämän järjestelmän, BLUETOOTHmatkapuhelimen ja BLUETOOTH-laitteen
virta, kun olet seuraavissa ympäristöissä:
 sairaaloissa, junissa ja lentokoneissa
 automaattisten ovien ja
palohälyttimien läheisyydessä.
Huomautus
 Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTH-määritysten
mukaisia suojaustoimintoja, joilla voidaan
suojata tiedonsiirto BLUETOOTH-tekniikan
käytön aikana. Suojaus ei kuitenkaan
välttämättä ole riittävä asetuksista ja muista
tekijöistä johtuen, joten noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan avulla.
 Sony ei ole vastuussa vahingoista tai muista
menetyksistä, jotka johtuvat BLUETOOTHtekniikan avulla tehdyn tiedonsiirron aikana
tapahtuneista tietovuodoista.
 BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei voida
taata kaikkien tämän järjestelmän kanssa
samaa profiilia käyttävien BLUETOOTH-laitteiden
kanssa.
 Järjestelmään liitettyjen BLUETOOTH-laitteiden
on oltava BLUETOOTH SIG, Inc. -yhtiön
ilmoittamien BLUETOOTH-määritysten
mukainen, ja niillä on oltava asianmukainen
hyväksyntä. Joissakin tapauksissa BLUETOOTHmääritysten mukaista laitetta ei voi yhdistää
tähän järjestelmään tai yhdistetyn laitteen
ohjausmenetelmät, näyttö tai hallinta saattavat
poiketa tavallisesta johtuen BLUETOOTH-laitteen
ominaisuuksista tai määrityksistä.
 Liitetyn BLUETOOTH-laitteen, yhteysympäristön
tai ympäröivien tekijöiden vuoksi äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
Lähtöteho (nimellinen):
16 wattia + 16 wattia (8 ohmia, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-lähtöteho (viitteellinen):
20 wattia + 20 wattia (8 ohmia/kanava, 1 kHz)
Tulot/lähdöt
AUDIO IN:
AUDIO IN (ulkoinen tulo) -liitäntä:
Stereominiliitäntä, herkkyys 700 mV,
impedanssi 47 kilo-ohmia
USB:
USB-liitäntä: tyyppi A, 5 V DC 1,5 A
CD-DA/MP3-soitinosio
Järjestelmä:
CD ja digitaalinen äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet:
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 μW
* Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta
Optical Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.
Taajuusvaste:
20 Hz – 20 kHz
yli 90 dB
Dynaaminen alue:
yli 90 dB
Viritinosio
FM-viritinosio:
FM stereo, FM-supervastaanottoviritin
Viritysalue:
87,5 kHz – 108,0 MHz (50 kHz:n välein)
Antenni:
FM-johtoantenni
Antenniliitännät:
75 ohmia, tasapainottamaton
Varotoimet / Tekniset tiedot
Signaali-kohinasuhde:
45FI
DAB/DAB+-viritinosio (vain CMT-X7CDB):
FM stereo, DAB/FM-supervastaanottoviritin
Taajuusalue:
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antenni:
DAB/FM-johtoantenni:
DAB/DAB+-taajuustaulukko (Band-III):
Taajuus
Nimi
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
Taajuus
Nimi
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
näköetäisyydellä noin 10 m*1
211,648 MHz
10B
Taajuusalue:
213,360 MHz
10C
2,4 GHz:n taajuusalue
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
215,072 MHz
10D
* Tämä järjestelmä näyttää taajuudet kahden
desimaalin tarkkuudella.
Kaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä:
Täysaluekaiutin
Passiivielementti
Nimellisimpedanssi:
8 ohmia
BLUETOOTH-osio
Tietoliikennejärjestelmä:
BLUETOOTH-standardin versio 3.0
Lähtö:
BLUETOOTH-standardin teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue:
46
FI
Modulaatiomenetelmä:
Yleistä
FHSS
*2
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit :
Tehontarve:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
220–240 V AC, 50/60 Hz
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä
27 wattia
SCMS-T-menetelmä
Mitat (L/K/S) (ulkonevat osat mukaan lukien):
Tuettu koodekki
noin 385 mm × 178 mm × 81 mm
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Paino:
Lähetyksen kaistanleveys
noin 2,7 kg
20 Hz – 20 000 Hz
(näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
Vakiovarusteet:
*1
Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat useat
tekijät, kuten laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys,
antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellus jne.
*2
BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät
laitteiden välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron
käyttötilan.
Verkko-osio
Virrankulutus:
Kaukosäädin (RM-AMU197) (1),
CR2025-litiumparisto (1), verkkovirtajohto (1),
FM-johto (1), DAB/FM-johtoantenni (1)
(vain CMT-X7CDB), pika-asennusopas ),
käyttöohjeet (tämä käyttöopas) (1)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Valmiustilan virrankulutus: 0,5 W (kaikki
langattoman verkon portit poissa käytöstä)
Verkossa valmiustilassa: 6 W (kaikki
langattoman verkon portit käytössä)
Lähiverkkoliitäntä:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Siirtonopeus voi vaihdella verkkoyhteyden
mukaan. Järjestelmä ei takaa 10BASE-T/
100BASE-TX-yhteyden siirtonopeutta
ja laatua.
Langaton lähiverkko:
Varotoimet / Tekniset tiedot
Yhteensopivat standardit:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64-bittinen,
WEP 128-bittinen)
Taajuuskaista: 2,4 GHz:n taajuusalue
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Käytettävissä olevat kanavat: 1–13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
47FI
Tavaramerkit ja muut
tekijänoikeudet
 Windows, Windows-logo ja Windows Media
ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Tätä tuotetta suojaavat tietyt
Microsoft Corporation -yhtiön
immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan
käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella
on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
 Apple, Apple-logo, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes,
Mac, iOS ja OS X ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa
ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
 “Made for iPod”-, “Made for iPhone”- ja
“Made for iPad” -merkinnät tarkoittavat,
että elektroninen lisälaite on suunniteltu
käytettäväksi erityisesti iPod-, iPhone- tai
iPad-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä
takaa, että laite on Applen suorituskykyä
koskevien standardien mukainen. Apple
ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä,
että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden
lakisääteisten standardien mukainen Huomaa,
että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod-, iPhonetai iPad-laitteen kanssa voi vaikuttaa
langattomaan suorituskykyyn.
 “
” on Wi-Fi Alliancen merkki.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance®
ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä merkkejä.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi
Protected Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen
rekisteröityjä merkkejä.
 DLNA™, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED™ ovat
Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä,
palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä.
 “WALKMAN” ja “WALKMAN”-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
 MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
 © 2013 CSR plc ja sen konserniyritykset.
aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n
tai jonkin sen konserniyrityksen tavaramerkkejä,
jotka on voitu rekisteröidä jollakin
oikeustoimialueella.
 BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat
BLUETOOTH SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Sony Corporation käyttää
niitä lisenssillä.
 N Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki
tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
 Android ja Google Play ovat Google Inc:n
tavaramerkkejä.
 “Xperia” ja “Xperia Tablet” ovat Sony Mobile
Communications AB:n tavaramerkkejä.
48FI
 Tässä julkaisussa käytetyt järjestelmien nimet
tai tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tässä julkaisussa ei käytetä merkintöjä ™ ja ®.
 Tämä tuote sisältää Spotify-ohjelmiston, joka
on kolmansien osapuolten lisenssien alainen
seuraavalla sivulla kuvatusti:
http://www.spotify.com/connect/third-partylicenses
 Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify Groupin
tavaramerkkejä.
Tärkeitä tietoja ohjelmistosta
Tämä osio kattaa tässä järjestelmässä
käytetyt ohjelmistot.
ALAC
Apache-lisenssi
Versio 2.0, tammikuu 2004
http://www.apache.org/licenses/
KÄYTTÖEHDOT, KOPIOINTI JA JAKELU
1. Määritelmät.
“Käyttöoikeus” tarkoittaa käyttöön, kopiointiin ja jakeluun liittyviä
ehtoja siten kuin tämän asiakirjan osioissa 1–9 kuvataan.
“Käyttöoikeuden myöntäjä” tarkoittaa tekijänoikeuden omistajaa
tai tekijänoikeuden omistajan valtuuttamaa kolmatta osapuolta,
joka myöntää Käyttöoikeuden.
“Oikeushenkilö” tarkoittaa kahden tai useamman osapuolen
muodostamaa yhteisöä, jossa yksi osapuoli voi ohjata muita
osapuolia tai olla näiden ohjattavana. Tässä määritelmässä
sanalla “ohjata” tarkoitetaan (i) oikeutta, suoraa tai välillistä,
johtaa kyseessä olevaa osapuolta joko sopimuksellisesti tai
muulla tavoin, tai (ii) vähintään 50 prosentin (50 %) osakeomistusta,
tai (iii) tällaisen osapuolen todellista omistajuutta.
Sanalla “Sinä” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai Oikeushenkilöä,
joka käyttää tämän Käyttöoikeuden mukaisia oikeuksia.
Sanalla “Lähde” (-muoto) tarkoitetaan tarkoitetaan ensisijaista
lähdettä, johon muutokset tehdään, sisältäen rajoittamatta
ohjelmiston lähdekoodin, dokumentaation ja määritystiedostot.
Sanalla “Objekti” (-muoto) tarkoitetaan niitä muotoja, jotka syntyvät
Lähdemuodon mekaanisen muuntamisen tai kääntämisen tuloksena,
sisältäen rajoittamatta käännetyn objektikoodin, muodostuneen
dokumentaation ja muunnokset muihin mediatyyppeihin.
Sanalla “Teos” tarkoitetaan laadittua teosta, joko Lähde- tai
Objektimuotoista, joka on luotu Käyttöoikeuden mukaisena ja
jonka Käyttöoikeus ilmaistaan tekijänoikeusilmoituksena teoksessa
tai toimitetaan sen mukana (esimerkki liitteessä jäljempänä).
Sanoilla “Johdetut teokset” tarkoitetaan sellaisia teoksia, joko
Lähde- tai Objektimuotoisia, jotka perustuvat Teokseen (tai on
johdettu Teoksesta) ja joiden kanssa uudet versiot, huomautukset,
parannukset vai muut muutokset muodostavat, kokonaisuutena,
alkuperäisen teoksen. Tämä Käyttöoikeus edellyttää, että Johdetut
teokset eivät saa sisältää sellaisia teoksia, jotka ovat erillään tai
ainoastaan linkitettynä (tai nimellä sidottuna) Teoksen tai
Johdettujen teosten liittymiin.
Sanalla “Avustus” tarkiotetaan kaikkia teoksen lopputuloksia,
sisältäen Teoksen alkuperäisen version sekä kaikki muutokset
ja lisäykset tähän Teokseen tai siitä Johdettuihin teoksiin, jotka
tekijänoikeuden omistaja tai luonnollinen henkilö tai Oikeushenkilö,
joka on oikeutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta,
on tarkoituksella lähettänyt Käyttöoikeuden myöntäjälle liitetäväksi
Teokseen. Tässä määritelmässä sanalla “lähetetty” tarkoitetaan
mitä tahansa sähköistä, sanallista tai kirjallista viestintää, joka
on osoitettu Käyttöoikeuden myöntäjälle tai tämän edustajille,
sisältäen rajoittumatta viestinnän sähköisillä postituslistoilla,
lähdekoodin hallintajärjestelmissä ja seurantajärjestelmissä, joita
Käyttöoikeuden myötäjä itse tai edustajansa välityksellä hallitsee,
ja joissa tarkoituksena on keskustella Teoksesta ja parantaa sitä,
mutta poissulkien viestinnän, jonka tekijänoikeuden omistaja on
selvästi merkitty tai muuten ilmaissut ”muuksi kuin Avustamiseksi”.
Sanalla “Avustaja” tarkoitetaan Käyttöoikeuden myöntäjää ja
kaikkia luonnollisia henkilöitä tai Oikeushenkilöitä, joiden puolesta
Käyttöoikeuden myöntäjä on vastaanottanut Avustuksen ja joka
on liitetty Teokseen.
2. Tekijänoikeusluvan myöntäminen. Tämän Käyttöoikeuden
ehtojen mukaisesti jokainen Avustaja myöntää Sinulle
ikuisen, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman,
tekijänoikeusvapaan, peruuttamattoman tekijänoikeusluvan
toistaa, valmistaa Johdettuja teoksia, esittää julkisesti, suorittaa
julkisesti, myöntää alikäyttöoikeuden ja jakaa Teosta ja Johdettuja
teoksia Lähde- ja Objektimuodossa.
3. Patenttikäyttöoikeuden myöntäminen Tämän Käyttöoikeuden
ehtojen mukaisesti jokainen Avustaja myöntää Sinulle
ikuisen, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman,
tekijänoikeusvapaan, peruuttamattoman (tässä osiossa
kuvatut poikkeukset pois lukien) patenttikäyttöoikeuden
valmistaa, valmistuttaa, käyttää, tarjota myyntiin, myydä,
viedä tai muutoin siirtää Teos, jossa tällainen käyttöoikeus
koskee vain niitä patenttivaatimuksia, joihin Avustajalla on
oikeus myöntää käyttöoikeus ja joita on välttämätäntä käyttää
Avustuksissa tai Avustusten yhdistelmässä Teoksessa, johon
tällainen Avustus on lähetetty. Jos panet vireille patenttiriidan
mitä tahansa osapuolta vastaan (sisältäen risti- tai vastakanteen
oikeusistuimessa) väittäen, että Teos tai Teokseen liittyvä Avustus
muodostaa suoran tai myötävaikuttavan patenttirikkomuksen,
kaikki Sinulle tämän Käyttöoikeuden myötä Teosta varten
myönnetyt patenttikäyttöoikeudet kumoutuvat sillä päivämäärällä
kun tällainen asia riitautetaan.
4. Uudelleenjakelu. Sinulla on lupa kopioida ja jakaa Teoksen
tai Johdettujen teosten kopioita millä tahansa tietovälineellä,
muokattuna tai muokkaamattomana, sekä Lähde- että
Kohdemuodoissa, olettaen, että täytät seuraavat ehdot:
(a) Sinuun on annettava jokaiselle Teoksen tai Johdetun teksen
vastaanottajalle kopio tästä Käyttöoikeudesta; ja
(b) Sinun on liitettävä jokaiseen muokattuun tiedostoon selkeä
ilmoitus siitä, että olet muuttanut tiedostoa; ja
(c) Sinun on säilytettävä, jokaisen jakamasi Johdetun teoksen
Lähdemuodossa, kaikki tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkkija jakeluilmoitukset, jotka ovat Teoksen Lähdemuodossa,
lukuunottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity Johdettujen
teosten mihinkään osiin; ja
(d) Jos Teos sisältää “NOTICE”-nimisen tekstitiedoston osana
sen jakelua, jokaisessa Johdetussa teoksessa, jonka Sinä jaat,
on oltava luettavassa muodossa kopio jakeluilmoituksista,
jotka ovat NOTICE-tiedostossa, pois lukien ne ilmoitukset, jotka
eivät liity Johdettujen teosten mihinkään osiin, ainakin yhdessä
seuraavista kohteista: osana Johdettujen teosten mukana
toimitettavaa NOTICE-nimistä tekstitiedostoa; Lähdemuodossa
tai dokumentaatiossa, jos sellainen toimitetaan Johdettujen
teosten mukana; tai, Johdettujen teosten muodostamassa
näytössä, jos kolmannen osapuolen ilmoitukset jossain
normaalisti ovat esillä. NOTICE-tiedoston sisältö on tarkoitettu
yksinomaan informatiiviseksi eikä se muuta Käyttöoikeutta. Saat
lisätä Sinun omia jakeluilmoituksiasi Johdettuihin teoksiin, joita
jaat, joko Johdettuihin teoksiin tai lisähuomautukseksi Teoksen
NOTICE-tekstiin, edellyttäen, että näitä lisähuomautuksia voi
käsittää Käyttöoikeuden muutokseksi.
Sinä saat lisätä oman tekijänoikeusilmoituksesi tekemiisi muutoksiin
ja saat toimittaa uusia tai aiemmasta poikkeavia käyttöoikeusehtoja
tekemiesi muutosten käyttöön, kopiointiin tai jakeluun, tai mihin
tahansa sellaiseen Johdettuun teokseen kokonaisuutena, edellyttäen,
että tapasi käyttää, kopioida ja jakaa Teosta muutoin täyttää
Käyttöoikeudessa määritetyt ehdot.
5. Avustusten jättäminen. Ellet Sinä erikseen toisin ilmoita, kaikkien
tarkoituksellisesti jätettyjen Avustusten, jotka olet toimittanut
Käyttöoikeuden haltijalle Teokseen lisättäväksi, tulee noudattaa
tämän Käyttöoikeuden ehtoja, ilman mitään lisäehtoja.
Edellä mainitusta huolimatta mikään tässä ei kumoa tai muuta
minkään erillisen käyttöoikeussopimuksen ehtoja, jotka olet voinut
sopia Käyttöoikeuden myöntäjän kanssa koskien tällaisia Avustuksia.
6. Tavaramerkit. Tämä Käyttöoikeus ei oikeuta käyttämään
Käyttöoikeuden myöntäjän kauppanimiä, kauppamerkkejä,
palvelumerkkejä tai tuotenimiä, ellei se ole kohtuullisella ja
tavanomaisella tarpeen tavalla kuvattaessaTeoksen alkuperää
ja kopioitaessa NOTICE-tiedoston sisältöä.
7. Takuun rajoitus. Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus
toisin määrää, Käyttöoikeuden myöntäjä toimittaa Teoksen
(ja jokainen Avustaja tarjoaa sen Avustukset) “SELLAISENAAN”,
ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI EHTOJA, suoraa tai epäsuoraa,
sisältäen rajoittamatta kaikki takuut tai ehdot, jotka koskevat
OMISTUSOIKEUTTA, OMISTUSOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUTTA,
KAUPALLISTETTAVUUTTA tai SOVELTUVUUTTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. Sinä yksin vastaat Teoksen asianmukaisuuden
määrittämisestä käyttöön tai kopiointiin ja kaikista riskeistä, jotka
liittyvät tämän Käyttöoikeuden myöntämien oikeuksien käyttöösi.
49FI
8. Vastuunrajoitus. Missään olosuhteissa, vahingonkorvaukseen
(sisältäen laiminlyönnin), sopimukseen tai muuhun syyhyn
perustuen, ellei sovellettava laki (kuten tahallinen tai
tuottamuksellinen menettely) tai kirjallinen sopimus toisin
määrää, ketään Avustajaa ei voi pitää vastuullisena mistään suorista,
epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai
mistään muista vahingoista, jotka aiheutuvat tästä Käyttöoikeudesta,
Teoksen olemisesta poissa käytöstä tai jos sitä ei ole voitu käyttää
(sisältäen rajoittamatta goodwillarvon menetykset, työn
keskeytymisen, tietokoneen vauriot tai virhetoiminnot ja kaikki
muut kaupalliset vahingot tai tappiot), vaikka Avustaja olisi
ilmoittanut tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
9. Takuun tai lisävastuun hyväksyminen. Teosta tai Johdettuja teoksia
jaettaessa Sinä voit halutessasi tarjota erillistä maksua vastaan
tukea, takuun, tai muita vastuusitoumuksia ja/tai oikeuksia,
jotka ovat sopusoinnussa tämän käyttöoikeuden kanssa.
Tällaisia velvollisuuksia hyväksyessäsi voit kuitenkin toimia
vain omasta puolestasi ja yksinomaisella vastuullasi, et kenenkään
muun Avustajan puolesta, ja vain, jos sitoudut korvaamaan ja
puolustamaan jokaista Avustajaa kaikkia vaateita vastaan, jotka
aiheutuvat mainitun takuun tai lisävastuun hyväksymisestä.
EHDOT PÄÄTTYVÄT
LIITE: Apache-lisenssin käyttäminen teoksessasi.
Jos käytät teoksessasi Apache-lisenssiä, liitä siihen seuraavan mallin
mukainen ilmoitus, jossa korvaat hakasuluissa ”[]” olevan tekstin
omilla tiedoillasi. (Poista hakasulut tekstistä!) Tekstissä on käytettävä
tiedostomuodon mukaista kommenttisyntaksia. Lisäksi suosittelemme,
että tiedoston tai luokan nimi ja käyttötarkoituksen kuvaus liitetään
samalle “tulostetulle sivulle” tekijänoikeusilmoituksen kanssa, jolloin
se on helppo tunnistaa eri arkistoissa.
Copyright [vvvv] [tekijänoikeuden omistajan nimi]
Lisensoitu Apache-lisenssillä, version 2.0 (”Käyttöoikeus”), et saa
käyttää tätä tiedostoa muuten kuin Käyttöoikeuden mukaisesti.
Voit hakea kopion Käyttöoikeudesta osoitteesta
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus toisin määrää,
Käyttöoikeuden alainen ohjelmisto toimitetaan “SELLAISENAAN”,
ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI EHTOJA, suoraa tai epäsuoraa.
Katso haluamasi kieliset Käyttöoikeudet, joissa kuvataan kyseisen
Käyttöoikeuden oikeudet ja rajoitukset.
mDNSResponder
Apache-lisenssi
Versio 2.0, tammikuu 2004
http://www.apache.org/licenses/
KÄYTTÖEHDOT, KOPIOINTI JA JAKELU
1. Määritelmät.
“Käyttöoikeus” tarkoittaa käyttöön, kopiointiin ja jakeluun liittyviä
ehtoja siten kuin tämän asiakirjan osioissa1–9 edellytetään.
“Käyttöoikeuden myöntäjä” tarkoittaa tekijänoikeuden omistajaa
tai tekijänoikeuden omistajan valtuuttamaa kolmatta osapuolta.
“Oikeushenkilö” tarkoittaa kahden tai useamman osapuolen
muodostamaa yhteisöä, joka voi panna oikeusjutun vireille jotakuta
vastaan tai joka voidaan haastaa oikeuteen. Tässä määritelmässä
sanalla “ohjata” tarkoitetaan (i) oikeutta, suoraa tai välillistä, johtaa
kyseessä olevaa osapuolta joko sopimuksellisesti tai muulla tavoin,
tai (ii) vähintään 50 prosentin (50 %) osakeomistusta, tai (iii) tällaisen
osapuolen todellista omistajuutta.
Sanalla “Sinä” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai Oikeushenkilöä,
joka käyttää tämän Käyttöoikeuden mukaisia oikeuksia.
Sanalla “Lähde” (-muoto) tarkoitetaan tarkoitetaan ensisijaista
lähdettä, johon muutokset tehdään, sisältäen rajoittamatta
ohjelmiston lähdekoodin, dokumentaation ja määritystiedostot.
Sanalla “Objekti” (-muoto) tarkoitetaan niitä muotoja, jotka syntyvät
Lähdemuodon mekaanisen muuntamisen tai kääntämisen tuloksena,
sisältäen rajoittamatta käännetyn objektikoodin, muodostuneen
dokumentaation ja muunnokset muihin mediatyyppeihin.
Sanalla “Teos” tarkoitetaan laadittua teosta, joko Lähde- tai
Objektimuotoista, joka on luotu Käyttöoikeuden mukaisena ja
jonka Käyttöoikeus ilmaistaan tekijänoikeusilmoituksena teoksessa
tai toimitetaan sen mukana (esimerkki liitteessä jäljempänä).
50FI
Sanoilla “Johdetut teokset” tarkoitetaan sellaista teosta, joko Lähdetai Objektimuotoista, joka perustuu Teokseen (tai on johdettu
Teoksesta) ja joiden kanssa uudet versiot, huomautukset,
parannukset vai muut muutokset muodostavat, kokonaisuutena,
alkuperäisen teoksen. Tämä Käyttöoikeus edellyttää, että Johdetut
teokset eivät saa sisältää sellaisia teoksia, jotka ovat erillään tai
ainoastaan linkitettynä (tai nimellä sidottuna) Teoksen tai
Johdettujen teosten liittymiin.
Sanalla “Avustus” tarkiotetaan kaikkia teoksen lopputuloksia,
sisältäen Teoksen alkuperäisen version sekä kaikki muutokset
ja lisäykset tähän Teokseen tai siitä Johdettuihin teoksiin, jotka
tekijänoikeuden omistaja tai luonnollinen henkilö tai Oikeushenkilö,
joka on oikeutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta,
on tarkoituksella lähettänyt Käyttöoikeuden myöntäjälle liitetäväksi
Teokseen. Tässä määritelmässä sanalla “lähetetty” tarkoitetaan
mitä tahansa sähköistä, sanallista tai kirjallista viestintää, joka
on osoitettu Käyttöoikeuden myöntäjälle tai tämän edustajille,
sisältäen rajoittumatta viestinnän sähköisillä postituslistoilla,
lähdekoodin hallintajärjestelmissä ja seurantajärjestelmissä, joita
Käyttöoikeuden myötäjä itse tai edustajansa välityksellä hallitsee, ja
joissa tarkoituksena on keskustella Teoksesta ja parantaa sitä, mutta
poissulkien viestinnän, jonka tekijänoikeuden omistaja on selvästi
merkitty tai muuten ilmaissut ”muuksi kuin Avustamiseksi”.
Sanalla “Avustaja” tarkoitetaan Käyttöoikeuden myöntäjää ja
kaikkia luonnollisia henkilöitä tai Oikeushenkilöitä, joiden puolesta
Käyttöoikeuden myöntäjä on vastaanottanut Avustuksen ja joka
on liitetty Teokseen.
2. Tekijänoikeusluvan myöntäminen. Tämän Käyttöoikeuden
ehtojen mukaisesti jokainen Avustaja myöntää Sinulle
ikuisen, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman,
tekijänoikeusvapaan, peruuttamattoman tekijänoikeusluvan toistaa,
valmistaa Johdettuja teoksia, esittää julkisesti, suorittaa julkisesti,
myöntää alikäyttöoikeuden ja jakaa Teosta ja Johdettuja teoksia
Lähde- ja Objektimuodossa.
3. Patenttikäyttöoikeuden myöntäminen Tämän Käyttöoikeuden
ehtojen mukaisesti jokainen Avustaja myöntää Sinulle
ikuisen, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman,
tekijänoikeusvapaan, peruuttamattoman (tässä osiossa kuvatut
poikkeukset pois lukien) patenttikäyttöoikeuden valmistaa,
valmistuttaa, käyttää, tarjota myyntiin, myydä, viedä tai
muutoin siirtää Teos, missä tällainen käyttöoikeus koskee vain
niitä patenttivaatimuksia, joihin Avustajalla on oikeus myöntää
käyttöoikeus ja joita on välttämätäntä käyttää Avustuksissa
tai Avustusten yhdistelmässä Teoksessa, johon tällainen
Avustus on lähetetty. Jos Sinä panet vireille patenttiriidan
mitä tahansa osapuolta vastaan (sisältäen risti- tai vastakanteen
oikeusistuimessa) väittäen, että Teos tai Teokseen liittyvä Avustus
muodostaa suoran tai myötävaikuttavan patenttirikkomuksen,
kaikki Sinulle tämän Käyttöoikeuden myötä Teosta varten
myönnetyt patenttikäyttöoikeudet kumoutuvat sillä päivämäärällä
kun tällainen asia riitautetaan.
4. Uudelleenjakelu. Sinulla on lupa kopioida ja jakaa Teoksen
tai Johdettujen teosten kopioita millä tahansa tietovälineellä,
muokattuna tai muokkaamattomana, sekä Lähde- että
Kohdemuodoissa, olettaen, että täytät seuraavat ehdot:
(a) Sinuun on annettava jokaiselle Teoksen tai Johdetun teksen
vastaanottajalle kopio tästä Käyttöoikeudesta; ja
(b) Sinun on liitettävä jokaiseen muokattuun tiedostoon selkeä
ilmoitus siitä, että olet muuttanut tiedostoa; ja
(c) Sinun on säilytettävä, jokaisen jakamasi Johdetun teoksen
Lähdemuodossa, kaikki tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkkija jakeluilmoitukset, jotka ovat Teoksen Lähdemuodossa,
lukuunottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity Johdettujen
teosten mihinkään osiin; ja
(d) Jos Teos sisältää “NOTICE”-nimisen tekstitiedoston osana sen
jakelua, jokaisessa Johdetussa teoksessa, jonka Sinä jaat, on
oltava luettavassa muodossa kopio jakeluilmoituksista, jotka
ovat NOTICE-tiedostossa, pois lukien ne ilmoitukset, jotka
eivät liity Johdettujen teosten mihinkään osiin, ainakin yhdessä
seuraavista kohteista: osana Johdettujen teosten mukana
toimitettavaa NOTICE-nimistä tekstitiedostoa; Lähdemuodossa
tai dokumentaatiossa, jos sellainen toimitetaan Johdettujen
teosten mukana; tai, Johdettujen teosten muodostamassa
näytössä, jos kolmannen osapuolen ilmoitukset jossain
normaalisti ovat esillä. NOTICE-tiedoston sisältö on tarkoitettu
yksinomaan informatiiviseksi eikä se muuta Käyttöoikeutta. Saat
lisätä Sinun omia jakeluilmoituksiasi Johdettuihin teoksiin, joita
jaat, joko Johdettuihin teoksiin tai lisähuomautukseksi Teoksen
NOTICE-tekstiin, edellyttäen, että näitä lisähuomautuksia voi
käsittää Käyttöoikeuden muutokseksi.
Sinä saat lisätä oman tekijänoikeusilmoituksesi tekemiisi muutoksiin
ja saat toimittaa uusia tai aiemmasta poikkeavia käyttöoikeusehtoja
tekemiesi muutosten käyttöön, kopiointiin tai jakeluun, tai mihin
tahansa sellaiseen Johdettuun teokseen kokonaisuutena, edellyttäen,
että tapasi käyttää, kopioida ja jakaa Teosta muutoin täyttää
Käyttöoikeudessa määritetyt ehdot.
5. Avustusten jättäminen. Ellet Sinä erikseen toisin ilmoita, kaikkien
tarkoituksellisesti jätettyjen Avustusten, jotka olet toimittanut
Käyttöoikeuden haltijalle Teokseen lisättäväksi, tulee noudattaa
tämän Käyttöoikeuden ehtoja, ilman mitään lisäehtoja.
Edellä mainitusta huolimatta mikään tässä ei kumoa tai muuta
minkään erillisen käyttöoikeussopimuksen ehtoja, jotka olet voinut
sopia Käyttöoikeuden myöntäjän kanssa koskien tällaisia Avustuksia.
6. Tavaramerkit. Tämä Käyttöoikeus ei oikeuta käyttämään
Käyttöoikeuden myöntäjän kauppanimiä, kauppamerkkejä,
palvelumerkkejä tai tuotenimiä, ellei se ole kohtuullisella ja
tavanomaisella tarpeen tavalla kuvattaessaTeoksen alkuperää
ja kopioitaessa NOTICE-tiedoston sisältöä.
7. Takuun rajoitus. Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus
toisin määrää, Käyttöoikeuden myöntäjä toimittaa Teoksen
(ja jokainen Avustaja tarjoaa sen Avustukset) “SELLAISENAAN”,
ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI EHTOJA, suoraa tai epäsuoraa,
sisältäen rajoittamatta kaikki takuut tai ehdot, jotka koskevat
OMISTUSOIKEUTTA, OMISTUSOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUTTA,
KAUPALLISTETTAVUUTTA tai SOVELTUVUUTTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. Sinä yksin vastaat Teoksen asianmukaisuuden
määrittämisestä käyttöön tai kopiointiin ja kaikista riskeistä, jotka
liittyvät tämän Käyttöoikeuden myöntämien oikeuksien käyttöösi.
8. Vastuunrajoitus. Missään olosuhteissa, vahingonkorvaukseen
(sisältäen laiminlyönnin), sopimukseen tai muuhun syyhyn
perustuen, ellei sovellettava laki (kuten tahallinen tai
tuottamuksellinen menettely) tai kirjallinen sopimus toisin
määrää, ketään Avustajaa ei voi pitää vastuullisena mistään suorista,
epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai mistään
muista vahingoista, jotka aiheutuvat tästä Käyttöoikeudesta, Teoksen
olemisesta poissa käytöstä tai jos sitä ei ole voitu käyttää (sisältäen
rajoittamatta goodwillarvon menetykset, työn keskeytymisen,
tietokoneen vauriot tai virhetoiminnot ja kaikki muut kaupalliset
vahingot tai tappiot), vaikka Avustaja olisi ilmoittanut tällaisten
vahinkojen mahdollisuudesta.
9. Takuun tai lisävastuun hyväksyminen. Teosta tai Johdettuja
teoksia jaettaessa Sinä voit halutessasi tarjota erillistä maksua
vastaan tukea, takuun, tai muita vastuusitoumuksia ja/tai oikeuksia,
jotka ovat sopusoinnussa tämän käyttöoikeuden kanssa. Tällaisia
velvollisuuksia hyväksyessäsi voit kuitenkin toimia vain omasta
puolestasi ja yksinomaisella vastuullasi, et kenenkään muun
Avustajan puolesta, ja vain, jos sitoudut korvaamaan ja
puolustamaan jokaista Avustajaa kaikkia vaateita vastaan,
jotka aiheutuvat mainitun takuun tai lisävastuun hyväksymisestä.
EHDOT PÄÄTTYVÄT
LIITE: Apache-lisenssin käyttäminen teoksessasi.
Jos käytät teoksessasi Apache-lisenssiä, liitä siihen seuraavan mallin
mukainen ilmoitus, jossa korvaat hakasuluissa ”[]” olevan tekstin
omilla tiedoillasi. (Poista hakasulut tekstistä!) Tekstissä on käytettävä
tiedostomuodon mukaista kommenttisyntaksia. Lisäksi suosittelemme,
että tiedoston tai luokan nimi ja käyttötarkoituksen kuvaus liitetään
samalle “tulostetulle sivulle” tekijänoikeusilmoituksen kanssa, jolloin
se on helppo tunnistaa eri arkistoissa.
Copyright [vvvv] [tekijänoikeuden omistajan nimi]
Lisensoitu Apache-lisenssillä, version 2.0 (”Käyttöoikeus”), et saa
käyttää tätä tiedostoa muuten kuin Käyttöoikeuden mukaisesti.
Voit hakea kopion Käyttöoikeudesta osoitteesta
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus toisin määrää,
Käyttöoikeuden alainen ohjelmisto toimitetaan “SELLAISENAAN”,
ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI EHTOJA, suoraa tai epäsuoraa.
Katso haluamasi kieliset Käyttöoikeudet, joissa kuvataan kyseisen
Käyttöoikeuden oikeudet ja rajoitukset.
libFLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Josh Coalson
Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana
tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot
täyttyvät:
 Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä
oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke.
 Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä
oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke on liitettävä jakelun mukana
toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.
 Xiph.org Foundationin nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei
saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA
TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA
TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ TAI
SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA
MISTÄÄN MILLÄ TAHANSA TAVALLA AIHEUTUNEISTA TAI
TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN,
ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN
(MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT VASTAAVAT SYYT),
PERUSTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ,
ESIMERKINOMAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN
HANKKIMINEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN
MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA
LIITTYVÄT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI TIEDOTETTU.
WPA Supplicant
==============
Copyright (c) 2003-2013, Jouni Malinen <j@w1.fi> ja osallistujat
Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä ohjelma on julkaistu BSD-lisenssillä (siitä on poistettu mainosehto).
Jos lähetät projektiin muutoksia, katso lisäohjeita
CONTRIBUTIONS-tiedostosta.
Käyttöoikeus
------Tätä ohjelmistoa jaetaan, käytetään ja muokataan BSD-lisenssin
ehtojen mukaisesti:
Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana
tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot
täyttyvät:
1. Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava
edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke.
2. Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä
oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke on liitettävä jakelun mukana
toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.
3. Edellä mainittujen tekijänoikeuksien haltijoiden nimeä tai
sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta
johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä
kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA
TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN
HALTIJA TAI SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA
VASTAA MISTÄÄN MILLÄ TAHANSA TAVALLA AIHEUTUNEISTA TAI
TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN,
ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN
(MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT VASTAAVAT SYYT),
PERUSTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ,
ESIMERKINOMAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN
HANKKIMINEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN
MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA
LIITTYVÄT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI TIEDOTETTU.
51FI
Expat
FastDelegate
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
ja Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat-ylläpitäjät.
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
Käyttöoikeus myöntää maksuttoman luvan kenelle tahansa hankkia
kopio tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä dokumentaatiotiedostoista
(Ohjelmisto), kaupata Ohjelmistoa rajoituksetta, sisältäen rajoittamatta
oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa,
myöntää alikäyttöoikeus ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita sekä
myöntää Ohjelmiston hankkijalle lupa tehdä samoin seuraavien
ehtojen mukaisesti:
Edellä kuvattu tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus on liitettävä
jokaiseen kopioon tai Ohjelmiston merkittäviin osiin.
OHJELMISTO TARJOTAAN “SELLAISENA KUIN SE ON”, ILMAN
MITÄÄN TAKUITA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN
RAJOITTAMATTA TAKUUT TUOTTEEN KAUPALLISTETTAVUUDESTA,
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OMISTUSOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, VAHINGONKORVAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI
MUUHUN SYYHYN PERUSTUEN, KETÄÄN TEKIJÄÄ TAI TEKIJÄNOIKEUDEN
HALTIJAA EI VOI PITÄÄ VASTUULLISENA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA
LIITTYVÄT OHJELMISTOON, SEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN ESTYMISEEN TAI
JOTKA JOTENKIN MUUTEN LIITTYVÄT OHJELMISTOON.
Tämä tuote sisältää Spotify-ohjelmiston, joka on kolmansien
osapuolten lisenssien alainen seuraavalla sivulla kuvatusti:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Boost
http://www.boost.org/
Boost-ohjelmiston käyttöoikeussopimus - versio 1.0 – 17. elokuuta 2003
Käyttöoikeus myöntää maksuttoman luvan henkilöille tai
organisaatioille hankkia kopion tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä
dokumentaatiotiedostoista (Ohjelmisto), käyttää, kopioida, esittää,
jakaa, suorittaa ja lähettää Ohjelmistoa rajoituksetta ja valmistaa
ohjelmistosta johdettuja teoksia sekä myöntää Ohjelmiston
hankkineille kolmansille osapuolille lupa tehdä samoin seuraavien
ehtojen mukaisesti:
Ohjelmistossa oleva tekijänoikeusilmoitus ja koko tämä lausunto,
sisältäen edellä olevan käyttöoikeusluvan, tämän rajoituksen ja
seuraavan vastuuvapauslausekkeen, on liitettävä Ohjelmiston kaikkiin
kopioihin, kokonaan tai osittain, ja kaikkiin Ohjelmistosta johdettuihin
teoksiin, elleivät tällaiset kopiot tai johdetut teokset ole yksinomaan
suoritettavana objektikoodina, joka on muodostettu lähdekielisestä
versiosta.
OHJELMISTO TARJOTAAN “SELLAISENA KUIN SE ON”, ILMAN MITÄÄN
TAKUITA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA
TAKUUT TUOTTEEN KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OMISTUSOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KETÄÄN TEKIJÄÄ
TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAA TAI KETÄÄN OHJELMISTOA JAKAVAA
EI VOI PITÄÄ VASTUULLISENA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT
OHJELMISTOON, SEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN ESTYMISEEN TAI JOTKA
JOTENKIN MUUTEN LIITTYVÄT OHJELMISTOON.
Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Expat-käyttöoikeus. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd
Käyttöoikeus myöntää maksuttoman luvan kenelle tahansa hankkia
kopio tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä dokumentaatiotiedostoista
(Ohjelmisto), kaupata Ohjelmistoa rajoituksetta, sisältäen rajoittamatta
oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa,
myöntää alikäyttöoikeus ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita sekä
myöntää Ohjelmiston hankkijalle lupa tehdä samoin seuraavien
ehtojen mukaisesti:
Edellä kuvattu tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus on liitettävä
jokaiseen kopioon tai Ohjelmiston merkittäviin osiin.
OHJELMISTO TARJOTAAN “SELLAISENA KUIN SE ON”, ILMAN
MITÄÄN TAKUITA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN
RAJOITTAMATTA TAKUUT TUOTTEEN KAUPALLISTETTAVUUDESTA,
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OMISTUSOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA,
VAHINGONKORVAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI MUUHUN SYYHYN
PERUSTUEN, KETÄÄN TEKIJÄÄ TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAA EI
VOI PITÄÄ VASTUULLISENA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT
OHJELMISTOON, SEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN ESTYMISEEN TAI JOTKA
JOTENKIN MUUTEN LIITTYVÄT OHJELMISTOON.
52FI
TEOS (KUTEN JÄLJEMPÄNÄ KUVATAAN) TOIMITETAAN TÄMÄN
KOODIPROJEKTIN AVOIMEN KÄYTTÖEHDON (KÄYTTÖEHTO)
MUKAISENA. TÄMÄ TEOS ON SUOJATTU TEKIJÄNOIKEUDELLA JA/TAI
MUULLA SOVELTUVALLA LAILLA. TEOKSEN MUUNLAINEN KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOIKEUDESSA TAI TEKIJÄNOIKEUSLAISSA KUVATTU TAPA
KÄYTTÄÄ SITÄ ON ON KIELLETTYÄ.
KÄYTTÄMÄLLÄ MITÄ TAHANSA TÄSSÄ KÄYTTÖOIKEUDESSA TEOKSEEN
MYÖNNETTYÄ OIKEUTTA HYVÄKSYT TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUDEN EHDOT.
TEKIJÄ MYÖNTÄÄ SINULLE TÄSSÄ ESITETYT OIKEUDET, KUN HYVÄKSYT
NÄMÄ EHDOT. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUDEN EHTOJA,
ET MILLÄÄN TAVOIN SAA KÄYTTÄÄ TEOSTA.
Määritelmät.
“Artikkelit” tarkoittavat, yhdessä, kaikkia Tekijän kirjoittamia artikkeleita,
joissa kuvataan, miten käyttäjä voi käyttää Teoksen Lähdekoodia ja
Suoritettavia tiedostoja.
“Tekijä” tarkoittaa yksittäistä henkilöä tai osapuolta, joka tarjoaa
Teoksen tämän Käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti.
“Johdettu teos” tarkoittaa teosta, joka perustuu Teokseen tai Teokseen
ja muihin olemassa oleviin Teoksiin.
“Suoritettavat tiedostot” tarkoittavat suoritettavia tiedostoja,
binaaritiedostoja, määritystiedostoja ja muita Teokseen kuuluvia
datatiedostoja.
“Julkaisija” tarkoittaa sivuston, lehden, CD-ROM-levyn, DVD-levyn
tai muun tietovälineen tarjoajaa, jonka kautta tarjoat Teoksen.
“Lähdekoodi” tarkoittaa Suoritettavien tiedostojen luonnissa
käytettävän lähdekoodin ja määritystiedostojen kokoelmaa.
“Perusversio” tarkoittaa Teoksen muokkaamatonta versiota tai sellaista
versiota, jota on muokattu Tekijän hyväksymällä tavalla ja Tekijän
harkintavallan mukaisesti.
“Teos” tarkoittaa niiden tiedostojen kokoelmaa, jotka Julkaisija jakaa,
sisältäen Lähdekoodin, Suoritettavat tiedostot, binaaritiedostot,
datatiedostot, dokumentaation, raportit ja Artikkelit.
Sanalla “Sinä” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai osapuolta, joka
käyttää Teosta ja tämän Käyttöoikeuden mukaisia oikeuksia.
Hyväksyttävä käyttö / Hyväksyttävän käytön oikeudet. Minkään
tässä Käyttöoikeudessa esitetyn ei ole tarkoitus vähentää, rajoittaa
tai estää mitään oikeuksia, jotka liittyvät hyväksyttävään käyttöön,
hyväksyttävään jakamiseen, ensimyyntiin tai tekijänoikeuslain tai
muiden sovellettavien lakien mukaisiin tekijänoikeuden omistajan
yksinomaisiin oikeuksiin.
Käyttöoikeuden myöntäminen. Tämän Käyttöoikeuden ehtojen
mukaisesti Tekijä myöntää Sinulle maailmanlaajuisen, maksuttoman,
ei-yksinomaisen, ikuisen (tekijänoikeuslain määräämissä rajoissa)
käyttöoikeuden Teokseen, kuten seuraavassa on kuvattu.
Sinulla on oikeus käyttää Lähdekoodin tai suoritettavien tiedostojen
perusversioita omissa sovelluksissasi.
Sinulla on oikeus korjata virheitä ja tehdä muita muutoksia,
siirrettävyyskorjauksia ja muita muutoksia, jotka on saatu yleisistä
lähteistä tai Tekijältä. Tällä tavoin muokattua Teosta pidetään edelleen
perusversiona ja tämän Käyttöoikeuden alaisena.
Sinulla on oikeus muulla tavoin muokata omaa Teoksen kopiotasi
(paitsi Artikkeleita) luodessasi Johdetun teoksen edellyttäen, että
lisäät selkeän ilmoituksen jokaiseen muutettuun tiedostoon niin,
että ilmoituksen alusta selviää miten, milloin ja missä muutit kyseistä
tiedostoa.
Sinulla on oikeus jakaa suoritettavien tiedostojen ja Lähdekoodin
perusversiota tai Johdettua teosta muiden (mahdollisesti kaupallisten)
ohjelmien yhteydessä osana laajempaa (mahdollisesti kaupallista)
ohjelmistotoimitusta.
Artikkeleita, joissa tekijä käsittelee julkaistua Teosta millä tahansa
tavalla, ei saa millään tavoin julkaista ilman Tekijän lupaa. Tekijä
pidättää itsellään tekijänoikeuden tällaisiin Artikkeleihin. Sinulla
on oikeus käyttää Suoritettavia tiedostoja ja Lähdekoodia Tämän
Käyttöoikeuden mukaisesti, mutta et saa lähettää tai julkaista tai
muuten jakaa tai esittää Artikkeleita ilman Tekijän etukäteen
myöntämää kirjallista lupaa.
Kaikki toimittamasi alirutiinit ja moduulit, jotka on linkitetty tämän
Teoksen Lähdekoodiin tai Suoritettaviin tiedostoihin ovat osa tätä
Teosta, eivätkä ne kuulu tämän Käyttöoikeuden piiriin.
Patenttikäyttöoikeus. Tämän Käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti
jokainen Tekijä myöntää Sinulle ikuisen, maailmanlaajuisen, eiyksinomaisen, maksuttoman, tekijänoikeusvapaan, peruuttamattoman
(tässä osiossa kuvatut poikkeukset pois lukien) patenttikäyttöoikeuden
Teoksen valmistamiseen, käyttöön, vientiin ja muuhun siirtoon.
Rajoitukset. Edellä kohdassa 3 myönnetty käyttöoikeus on voimassa
seuraavin rajoituksin:
Et saa poistaa alkuperäisiä, Lähdekoodissa tai Suoritettavissa
tiedostoissa mahdollisesti esiintyviä tekijänoikeus-, patentti-,
tavaramerkki- ja jakeluilmoituksia ja liittyviä vastuuvapauslausekkeita.
Et saa mainostaa tai muuten väittää, että tämä Teos on oma tuotteesi.
Tekijän nimeä ei saa käyttää Teoksen pohjalta johdettujen tuotteiden
markkinoinnissa ilman Tekijän ennalta myöntämää kirjallista lupaa.
Teoksen mitään osaa ei saa myydä tai vuokrata (sisältäen
myös leasingvuokrauksen). Tämä ei rajoita Teoksen tai sen osan
sisällyttämistä laajempaan ohjelmistojakeluun, joka myydään.
Teosta itsessään ei saa myydä tai vuokrata (sisältäen myös
leasingvuokrauksen).
Sinulla on oikeus jakaa Suoritettavia tiedostoja ja Lähdekoodia vain
tämän Käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti, ja Sinun on liitettävä kopio
tästä Käyttöoikeudesta tai tai sen URI-tunnus jokaiseen Suoritettavaan
tiedostoon tai Lähdekoodiin, jonka jaat, ja varmistettava, että jokainen
tällaisen Suoritettavan tiedoston tai Lähdekoodin vastaanottaja
hyväksyy, että tämän Käyttöoikeuden ehdot koskevat kyseisiä
Suoritettavia tiedostoja ja/tai Lähdekoodia. Et saa tarjota tai esittää
Teokseen mitään sellaisia ehtoja, jotka muuttavat tai rajoittavat
tämän Käyttöoikeuden ehtoja tai vastaanottajille myönnettyjä
oikeuksia. Teoksen alikäyttöoikeuden myöntäminen on kiellettyä.
Kaikki ilmoitukset, jotka viittaavat tähän Käyttöoikeuteen ja takuiden
vastuuvapauslausekkeeseen, on säilytettävä sellaisenaan. Et saa jakaa
Suoritettavia tiedostoja tai Lähdekoodia millään sellaisella tavalla, joka
rajoittaa Teoksen käyttöä tämän Käyttöoikeuden ehtojen vastaisesti.
Hyväksyt, että et käytä Teosta laittomiin, moraalittomiin tai
sopimattomiin tarkoituksiin tai sellaisilla sivuilla, jotka sisältävät
laitonta, moraalitonta tai sopimatonta materiaalia. Teos on
sovellettavien maahantuontilakien alainen. Sitoudut Teoksen
vastaanottamisen jälkeen noudattamaan kaikkia tällaisia lakeja
ja säädöksiä, jotka voivat kohdistua Teokseen.
Edustukset, Takuut ja Vastuuvapauslauseke. TÄMÄ TEOS
TOIMITETAAN “SELLAISENAAN”, “MISSÄ ON” JA “SELLAISENA KUIN
SAATAVILLA”, ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI
EHTOJA. SINÄ, KÄYTTÄJÄ, OLET YKSIN VASTUUSSA SEN KÄYTÖSTÄ,
SISÄLTÄEN TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUKSEN, PATENTTILOUKKAUKSEN,
SOVELTUVUUDEN JNE. TEKIJÄ NIMENOMAISESTI SANOUTUU IRTI
KAIKESTA, OLETETUISTA TAI LAINMUKAISISTA TAKUISTA TAI
EHDOISTA, SISÄLTÄEN RAJOITTAMATTA TAKUUT JA EHDOT
KAUPALLISTETTAVUUDESTA, KAUPALLISTETTAVUUDEN MÄÄRÄSTÄ
TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TAI KAIKISTA
OMISTUSOIKEUDEN TAI OMISTUSOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUDEN
TAKUISTA TAI SIITÄ, ETTÄ TEOS (TAI MIKÄ TAHANSA SEN OSA) ON
OIKEIN, KÄYTTÖKELPOINEN, VIRHEETÖN TAI VIRUKSETON. SINUN
ON TOIMITETTAVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE, JOS JAAT TEOSTA TAI
JOHDETTUJA TEOKSIA.
Vahingonkorvaus. Sitoudut puolustamaan Tekijää ja Julkaisijaa kaikkia
vaateita, kanteita, menetyksiä, vahinkoja, vastuita, kustannuksia ja
kuluja vastaan (sisältäen kohtuulliset asianajokulut), jotka liittyvät
Teoksen käyttöösi.
Vastuunrajoitus. LAIN EDELLYTTÄMÄÄ ENIMMÄISLAAJUUTTA LUKUUN
OTTAMATTA TEKIJÄ JA JULKAISIJA EIVÄT MISSÄÄN TILANTEESSA
OLE VASTUUSSA SINULLE MISTÄÄN ERITYISESTÄ, VAHINGOSSA
TAPAHTUVASTA, SEURAAMUKSELLISESTA, RANGAISTUKSELLISESTA
TAI OSOITTAVISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ
KÄYTTÖOIKEUDESTA TAI TEOKSEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUTOIN, VAIKKA
TEKIJÄ TAI JULKAISIJA OLISIVAT TIETOISIA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA.
Irtisanominen.
Käyttöoikeus ja siinä myönnetyt oikeudet päättyvät automaattisesti,
jos rikot tämän Käyttöoikeuden mitä tahansa ehtoa. Luonnolliset
henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ovat vastaanottaneet sinulta
tämän Käyttöoikeuden alaisia Johdettuja teoksia, eivät menetä
käyttöoikeuttaan, mikäli toimivat käyttöoikeuden mukaisesti. Osiot 1, 2,
6, 7, 8, 9, 10 ja 11 estävät tämän Käyttöoikeuden kaiken irtisanomisen.
Jos asetat tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai patenttirikkomusvaateen
tai minkä tahansa muun rikkomusvaateen ketä tahansa avustajaa
vastaan väitetyistä Teoksessa olevista rikkomuksista, kyseiseltä
avustajalta Teokseen saamasi Käyttöoikeus kumoutuu automaattisesti.
Edellä olevien ehtojen mukaisesti tämä Käyttöoikeus on ikuinen
(Teoksen tekijänoikeuden keston mukaan). Edellä mainitusta huolimatta
Tekijä pidättää itsellään oikeuden julkaista Teos eri käyttöehdoilla tai
lopettaa Teoksen levittämisen koska tahansa edellyttäen kuitenkin,
että kyseisen valinnan tarkoituksena ei ole kumota tätä Käyttöoikeutta
(tai muuta Käyttöoikeutta, joka on julkaistu tai vaadittu julkaistavaksi
tämän Käyttöoikeuden ehtojen mukaisena), ja tämä Käyttöoikeus
jatkuu täysin voimassa, kunnes se irtisanotaan kuten edellä todettiin.
Julkaisija. Osapuolet vahvistavat, että Julkaisija ei missään olosuhteissa
ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään tämän Käyttöoikeuden
perusteella. Julkaisija ei anna mitään takuuta Teokseen eikä ole
velvollinen korvaamaan Sinulle tai millekään osapuolelle minkään
lainsäädännön mukaan mitään vahinkoa, mukaan lukien rajoituksetta
kaikki yleiset, erityiset, vahingossa tapahtuvat tai välilliset vahingot,
jotka liittyvät tähän käyttöoikeuteen. Julkaisija pidättää itsellään
oikeuden keskeyttää Teoksen tarjoamisen Sinulle milloin tahansa
ilman ilmoitusta
Muuta
Tähän Käyttöoikeuteen sovelletaan Tekijän pääkonttorin sijaintipaikan
lakeja, tai jos Tekijä on luonnollinen henkilö, Tekijän ensisijaisen
asuinpaikan lakeja.
Jos joku Käyttöoikeuden ehto on virheellinen tai paikallisen lain
perusteella pätemätön, se ei vaikuta Käyttöoikeuden muiden ehtojen
voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja tällainen ehto
tulee ilman Käyttöoikeuden osapuolien erillisiä toimenpiteitä muuttaa
siten, että se mahdollisimman pienin muutoksin on hyväksyttävä ja
täytäntöönpanokelpoinen.
Mitään tämän Käyttöoikeuden sääntöä tai ehtoa ei voida pitää
mitättömänä eikä mitään loukkausta hyväksyttynä, ellei tällaista
luopumista tai suostumista ole olemassa kirjallisena ja osapuolten
allekirjoittamana.
Tämä Käyttöoikeus muodostaa osapuolten välille koko sopimuksen
koskien Teosta, jonka käyttöoikeus tässä myönnetään. Teokseen ei liity
mitään sellaisia sopimuksia tai esityksiä, joita ei ole tässä määritelty.
Tekijän ei voida katsoa sitoutuneena mihinkään lisäsäädökseen, joka
voi esiintyä Sinulta tulleessa viestinnässä. Tätä Käyttöoikeutta ei saa
muuttaa ilman Tekijän ja Sinun välistä yhteistä kirjallista sopimusta.
libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org-säätiö
Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana
tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot
täyttyvät:
Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke.
Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke
on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai
muihin materiaaleihin.
Xiph.org Foundationin nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä
ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA
TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA
TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ TAI
SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA
MISTÄÄN MILLÄ TAHANSA TAVALLA AIHEUTUNEISTA TAI TEOREETTISEN
VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, ANKARAAN
VASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN (MUKAAN
LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT VASTAAVAT SYYT),
PERUSTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ,
ESIMERKINOMAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN
HANKKIMINEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN
MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA
LIITTYVÄT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI TIEDOTETTU.
libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org-säätiö
Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa
muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä,
että seuraavat ehdot täyttyvät:
Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke.
Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke
on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai
muihin materiaaleihin.
Xiph.org Foundationin nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei
saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA
TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA
TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ TAI
SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA
MISTÄÄN MILLÄ TAHANSA TAVALLA AIHEUTUNEISTA TAI TEOREETTISEN
VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, ANKARAAN
VASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN (MUKAAN
LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT VASTAAVAT SYYT),
PERUSTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ,
ESIMERKINOMAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN
HANKKIMINEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN
MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA LIITTYVÄT
TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA OLISI TIEDOTETTU.
53FI
Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002–2009 Xiph.org-säätiö Muutokset:
Copyright (C) 2009–2010 Robin Watts, Pinknoise Productions Ltd
Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana
tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot
täyttyvät:
 Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava
edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke.
 Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä
oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke on liitettävä jakelun mukana
toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.
 Xiph.org Foundationin nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä
ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA
TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA
TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ TAI
SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA
MISTÄÄN MILLÄ TAHANSA TAVALLA AIHEUTUNEISTA TAI
TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN,
ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN
(MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT VASTAAVAT SYYT),
PERUSTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ,
ESIMERKINOMAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN
HANKKIMINEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN
MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA
LIITTYVÄT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI TIEDOTETTU.
Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org-säätiö
Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana
tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot
täyttyvät:
 Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava
edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke.
 Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä
oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava
vastuuvapautuslauseke on liitettävä jakelun mukana
toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.
 Xiph.org Foundationin nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei
saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA
TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA
TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ TAI
SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA
MISTÄÄN MILLÄ TAHANSA TAVALLA AIHEUTUNEISTA TAI
TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN,
ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN
(MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT VASTAAVAT SYYT),
PERUSTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ,
ESIMERKINOMAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN
HANKKIMINEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN
MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA
LIITTYVÄT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI TIEDOTETTU.
Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/
mt19937ar.c
Copyright (C) 1997–2002, Makoto Matsumoto ja Takuji Nishimura,
Kaikki oikeudet pidätetään.
54FI
Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana
tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot
täyttyvät:
Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke.
Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä oleva
tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke
on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai
muihin materiaaleihin.
Sen sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta
johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä
kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA
TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN
HALTIJA TAI SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA
VASTAA MISTÄÄN MILLÄ TAHANSA TAVALLA AIHEUTUNEISTA TAI
TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN,
ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN
(MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT VASTAAVAT SYYT),
PERUSTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ,
ESIMERKINOMAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN
HANKKIMINEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN
MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA
LIITTYVÄT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI TIEDOTETTU.
zlib
http://www.zlib.net/
zlib.h -- ‘zlib’ yleiskäyttöisen pakkauskirjaston liittymän versio 1.2.3,
18. heinäkuuta 2005
Copyright (C) 1995–2004 Jean-loup Gailly jaMark Adler
Ohjelmisto toimitetaan ”sellaisenaan” ilman suoria tai epäsuoria
takuita. Tekijät eivät missään olosuhteissa vastaa mistään vahingoista,
jotka aiheutuvat tämän ohjelmiston käytöstä.
Kaikille myönnetään lupa tämän ohjelmiston käyttöön mihin tahansa
tarkoitukseen, sisältäen kaupalliset sovellukset, ja sen vapaaseen
muuttamiseen ja jakamiseen, seuraavien rajoitusten mukaisesti:
Tämän ohjelmiston alkuperä on pidettävä näkyvissä; et saa väittää,
että olet itse kirjoittanut alkuperäisen ohjelmiston. Jos käytät tätä
ohjelmistoa jossain tuotteessa, maininta tuotteen dokumentaatiossa
on suotava mutta ei pakollinen.
Muutetut lähdeversiot on selvästi merkittävä sellaisiksi, eikä niitä
saa virheellisesti väittää alkuperäiseksi ohjelmistoksi.
Tätä ilmoitusta ei saa poistaa tai muuttaa missään lähdejakelussa.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
cURL
http://curl.haxx.se
TEKIJÄNOIKEUS- JA LUPAILMOITUS
Copyright (c) 1996–2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston käyttöön, kopiointiin,
muokkaamiseen ja jakelemiseen mihin tahansa tarkoitukseen
maksullisena tai maksuttomana edellyttäen, että kaikki kappaleet
sisältävät edellä esitetyn tekijänoikeusilmoituksen ja tämän
lupailmoituksen.
OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAAN
MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA,
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KOLMANNEN
OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MISSÄÄN
OLOSUHTEISSA, VAHINGONKORVAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI MUUHUN
SYYHYN PERUSTUEN, KETÄÄN TEKIJÄÄ TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAA
EI VOI PITÄÄ VASTUULLISENA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT
OHJELMISTOON, SEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN ESTYMISEEN TAI JOTKA
JOTENKIN MUUTEN LIITTYVÄT OHJELMISTOON.
Tätä ilmoitusta lukuun ottamatta tekijänoikeuksien omistajan nimeä
ei saa käyttää mainostamisessa, muussa tämän ohjelmiston myynnin
tai käytön edistämisessä tai muissa ohjelmistoon liittyvissä toimissa
ilman tekijäoikeuksien omistajan etukäteistä kirjallista suostumusta.
c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology.
Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston käyttöön, kopiointiin,
muokkaamiseen ja jakelemiseen mihin tahansa tarkoitukseen
maksullisena tai maksuttomana edellyttäen, että kaikki kappaleet
sisältävät edellä esitetyn tekijänoikeusilmoituksen, että
tukidokumentaatio sisältää sekä tekijänoikeusilmoituksen että
tämän lupailmoituksen ja että MIT:n nimeä ei käytetä ohjelmiston
mainostamisessa tai jakeluun liittyvässä mainonnassa ilman
nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. MIT ei anna
mitään lupauksia tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään
tarkoitukseen. Ohjelmisto toimitetaan ”sellaisenaan” ilman suoria
tai epäsuoria takuita.
55FI
©2014 Sony Corporation
4-528-297-11(1) (FI)
Download PDF

advertising