Sony | CMT-CPZ3 | Sony CMT-CPZ3 CMT-CPZ3 Mikrohifilaitteet Käyttöohjeet

Micro HI-FI
Component System
Brugsanvisning
DK
Käyttöohjeet
FI
© 2010 Sony Corporation
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner
osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte
stearinlys, på apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må
du ikke udsætte apparatet for dryp eller tilstænkning,
og du må ikke placere væskefyldte genstande som f.eks.
vaser, oven på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i
en bogreol eller i et indbygget skab.
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til
apparatet, skal du slutte apparatet til en lettilgængelig
stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved
apparatet, skal du med det samme tage stikket ud af
stikkontakten.
Undlad at udsætte batterier eller apparater med batterier
isat for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller
lignende.
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvdindhold på den ene side med digitalt lydindhold på
den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc),
kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
Grundlæggende betjening
Valg af en musikkilde
Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på
FUNCTION ).
Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
For at vælge
CD
Tuner
Kassettebånd
Komponent (tilsluttet
med et lydkabel)
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger
cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber
har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e
kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der
ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter givet
i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter sammen med dette
produkt medfører risiko for øjenskader.
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER produkt.
Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden af
apparatet.
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der sælges i lande, hvor EU’s
direktiver er gældende.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte
garantidokument.
Sådan justeres lydstyrken
Tryk på VOLUME +/ på fjernbetjeningen (eller drej på
VOLUME-knappen på apparatet) .
Sådan tilføjes en lydeffekt
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette
symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning
af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet
personale. For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.
For at
Generere en mere
dynamisk lyd (Dynamic
Sound Generator X-tra)
Indstille lydeffekten
at beskytte CD-mekanismen.
3 Hold  (stop)/CANCEL  nede, og tryk derefter
på DSGX  og
+ , indtil "STANDBY" holder
op med at blinke.
Højttalere
4 Tag stikket ud af stikkontakten.
Højttalerpuder
Sort
Monter de medfølgende højttalerpuder i bunden af
højttalerne for at forhindre, at de glider.
Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og
korrosion.
Sådan indstilles uret
Tryk på  (strøm) .
2 Vælg indstillingsfunktion for ur.
Finde et punkt i et
musiknummer eller
en fil
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på
 (pause)  på fjernbetjeningen
(eller på CD  (afspil/pause)
 på apparatet). Tryk på
knappen igen for at genoptage
afspilningen.
 (stop) .
CD  (skub ud)  på apparatet.
+/ . Eller drej på jogdrejeknappen  på apparatet,
og tryk på PUSH ENTER 
på apparatet (drej på jogdrejeknappen  på apparatet
under afspilning, indtil "GROUP"
vises, og tryk derefter på PUSH
ENTER  på apparatet for at
vælge den ønskede gruppe).
/ (gå tilbage/gå fremad)
. Eller drej jog-drejeknappen
 på apparatet, og tryk på PUSH
ENTER  på apparatet. Tryk på
CANCEL  på apparatet for at
annullere.
Hold / (tilbage/hurtigt
fremad)  nede under
afspilning, og slip knappen ved
det ønskede punkt.
REPEAT  flere gange, indtil
"REP" eller "REP 1" vises.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens afspilleren
er stoppet. Du kan vælge normal afspilning (" " for
alle MP3-filer i gruppen på disken), blandet afspilning
("SHUF" eller "
SHUF*"), eller programafspilning
("PGM").
Venstre højttaler
AM-rammeantenne
Antenner
Vælge et
musiknummer eller
en fil
3 Indstil klokkeslættet.
Tryk flere gange på /  på fjernbetjeningen
for at indstille timetallet, og tryk på ENTER  på
fjernbetjeningen. Anvend samme fremgangsmåde for
at indstille minuttallet.
Urindstillingerne mistes, hvis du trækker stikket ud af
stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
Rød
Stoppe afspilning
Fjerne en disk
Vælge en gruppe på
en MP3-disk
1 Tænd for anlægget.
Tryk på CLOCK/TIMER SET  på fjernbetjeningen.
Hvis den aktuelle funktion vises på displayet,
skal du trykke flere gange på /  på
fjernbetjeningen for at vælge "CLOCK SET" og
derefter trykke på ENTER  på fjernbetjeningen.
Hvis du vælger "", stopper båndoptageren automatisk, når
sekvensen er blevet gentaget fem gange.
Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige grupper på en
disk med MP3-filer.
Grupper, der ikke indeholder nogen MP3-filer, bliver sprunget over.
MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".MP3".
Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavnet ".MP3", men
som ikke er MP3-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan
opstå funktionsfejl.
Det maksimale antal:
grupper er 256 (inklusive rodmappen).
MP3-filer er 511.
MP3-filer og -grupper, der kan være på en enkelt disk, er 512.
mappeniveauer (træstrukturen af filer) er 8.
Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og
optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive
afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
Ændring af displayet
Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
Bemærkninger om displayoplysningerne
Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3-session),
genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og andre
sessioner afspilles ikke.
En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk
(lyd).
Tryk flere gange på TUNER/BAND .
2 Vælg indstilling af stationer.
Tryk flere gange på TUNING MODE , indtil
"AUTO" vises.
For at
Ændre
oplysninger i
displayet1)
Kontrollere uret,
når der er slukket
for systemet
Tryk på
DISPLAY  flere gange, når
anlægget er tændt.
DISPLAY  når anlægget er
slukket2). Uret vises i cirka 8
sekunder.
Du kan f.eks. få vist CD/MP3-diskoplysninger, f.eks. spor- eller
filnummer eller gruppenavn under normal afspilning eller den
samlede afspilningstid, mens afspilleren er stoppet.
2)
STANDBY-indikatoren  på apparatet lyser, når anlægget er
slukket.
1)
Følgende vises ikke:
Samlet spilletid for en CD-DA-disk afhængigt af
afspilningstilstanden.
Samlet spilletid for en MP3-disk.
Resterende spilletid for en MP3-fil.
Følgende vises ikke korrekt:
Forløbet spilletid for en MP3-fil, der er kodet med en VBR
(variabel bithastighed).
Gruppe- og filnavne, der ikke overholder hverken ISO9660 niveau
1, niveau 2 eller Joliet i ekspansionsformat.
Følgende vises:
Oplysninger om ID3 tag for MP3-filer, når ID3 version 1- og
version 2-tags anvendes.
Op til 124 tegn af ID3 tag-oplysninger med store bogstaver
(A til Z), tal (0 til 9) og symboler (’< > * + ,  / @ [ \ ] _).
Brug af ekstra lydkomponenter
Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket  på
apparatet.
Når du stiller ind på en station, som sender RDStjenester, vises stationens navn på displayet.
For at stoppe automatisk søgning
Tryk på  (stop)  på fjernbetjeningen.
Sådan stiller du ind på en station med et svagt
signal
Hvis "TUNED" ikke vises og søgningen ikke stoppe
trykker du på TUNING MODE , indtil "AUTO" og
"PRESET" forsvinder, og derefter flere gange på +/ på
fjernbetjeningen (eller på TUNING +/ på apparatet)
 for at stille ind på den ønskede station.
Tilslut en ekstra analog komponent til ANALOG INstikket  på apparatet ved hjælp af en analog lydledning
(medfølger ikke). Skru ned for lydstyrken på systemet, og
tryk flere gange på FUNCTION  for at vælge "MD".
Sådan tilsluttes en ekstra digital komponent
Slut en komponent med et digitalt optisk indgangsstik
til CD DIGITAL OUT-stikket  på apparatet vha. en
digital optisk ledning (firkantet, medfølger ikke). Du
kan optage digitalt fra en CD-DA-disk til den tilsluttede
komponent.
Bemærk
Du kan ikke foretage en digital optagelse af kopibeskyttede diske og
MP3-spor ved hjælp af en digital komponent, der er tilsluttet dette
system.
Sådan reduceres statisk støj fra en FMstereostation med et svagt signal
Tryk flere gange på FM MODE , indtil "MONO" vises,
for at slå stereomodtagelse fra.
Afspilning af et bånd
1 Vælg båndfunktionen.
Tryk på TAPE  på fjernbetjeningen.
2 Indsæt et bånd.
Tryk på TAPE  (skub ud)  på apparatet, og indsæt
et TYPE I (normal) bånd i kassetteholderen, så den
side, du vil afspille, vender fremad. Se efter, at der ikke
er løst bånd, for at undgå at beskadige båndet eller
båndoptageren.
3 Tryk flere gange på DIRECTION  på apparatet for
at vælge "" for at afspille en side. Vælg "" eller
"" for at afspille begge sider.
4 Start afspilningen.
Tryk på  (afspil)  på fjernbetjeningen (eller
på TAPE  (afspil)  på apparatet). Tryk på
knappen igen for at afspille bagsiden.
*Når en CD-DA-disk afspilles, har
(SHUF)-afspilning den
samme funktion som SHUF-afspilning.
Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op.
Hold antennerne væk fra højttalerkablerne
og netledningen for at undgå, at der opfanges
støj.
Til stikkontakt
FM-stueantenne
(Træk den ud vandret.)
eller
Strøm
Tilslut den brune side.
Micro HI-FI
Component System
Käyttöohjeet
FI
Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal den
medfølgende lysnetadapter tages af (kun for modeller, som
er udstyret med en adapter).
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
4-178-677-12(1)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö
ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä
laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä
on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kaukosäädin
CMT-CPZ3
© 2010 Sony Corporation
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän tuotteen kanssa
lisää silmävaurioiden vaaraa.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASER
tuotteeksi. Tämä merkintä
on laitteen takaseinässä.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat
tiedot koskevat vain laitteita, jotka
ovat myynnissä EU-direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys
valtuutettuun Sony huoltoon.
Perustoiminnot
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella
puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella
digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole
Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
Musiikkilähteen valitseminen
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Kun haluat valita
CD:n
Paina seuraavia painikkeita (tai painele FUNCTIONpainiketta ).
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
‑standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
Paina
Kaukosäätimen CDpainiketta .
TUNER/BAND-painiketta
.
Kaukosäätimen TAPEpainiketta .
FUNCTION  toistuvasti,
kunnes ”MD” näkyy.
Virittimen
Kasetin
Laitteen (liitetty
audiokaapelilla)
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys
(koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Äänen säätäminen
Kun haluat säätää ääntä
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa,
ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle,
joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että
käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Paina kaukosäätimen VOLUME +/ -painiketta (tai
käännä laitteen VOLUME-säädintä) .
Äänitehosteen lisääminen
Kun haluat
Paina
Tuottaa dynaamisemman Laitteen DSGX-painiketta .
äänen (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Asettaa äänitehosteen
Kaukosäätimen EQ 
toistuvasti tehdäksesi
valinnan ”BASS” tai
”TREBLE”. Säädä sitten taso
painelemalla kaukosäätimen
+/  (tai kääntämällä
laitteen BASS tai TREBLEsäädintä ).
Kun käynnistät järjestelmän, levy ei vetäydy levyaukkoon ennen
kuin näytössä näkyy ”NO DISC”. Älä yritä painaa levyä sisään ennen
kuin ”NO DISC” näkyy.
Jos asetat soittimeen levyn, jota ei voi soittaa tällä järjestelmällä, se
poistetaan automaattisesti soittimesta.
Älä aseta soittimeen sovittimella varustettua 8 cm:n levyä. Tämä voi
vioittaa järjestelmää.
Kun poistat levyn soittimesta, käsittele levyä varoen reunoista ja
vedä se suoraan ulos levyaukosta. Älä kosketa pintaa.
Säätöpyörää koskeva huomautus
Vain 9 ensimmäistä merkkiä näkyy, kun tehdään ryhmähaku,
kappalehaku tai tiedostohaku.
Huomautuksia uudelleentoistosta
Kaikki levyllä olevat kappaleet tai tiedostot toistetaan enintään viisi
kertaa.
”REP 1” merkitsee, että yksittäistä kappaletta tai tiedostoa toistetaan
uudelleen, kunnes se pysäytetään.
Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
Älä tallenna muun tyyppisiä tiedostoja tai tarpeettomia ryhmiä
levylle, jolla on MP3-tiedostoja.
Soitin hyppää sellaisten ryhmien yli, jotka eivät sisällä MP3tiedostoja.
MP3-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä, missä ne on tallennettu
levylle.
Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joilla
on tiedostopääte ”.MP3”.
Jos levyllä on tiedostoja, joilla on tiedostopääte ”.MP3”, vaikka
ne eivät ole MP3-tiedostoja, laite voi tuottaa kohinaa tai toimia
virheellisesti.
Enimmäismäärä:
ryhmien osalta 256 (juurikansio mukaan lukien).
MP3-tiedostojen osalta on 511.
samalla levyllä olevien MP3-tiedostojen ja ryhmien osalta 512.
hakemistotasojen osalta (tiedostojen puurakenne) 8.
Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/
kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa.
Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista
ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.
Huomautuksia multisession-levyjen toistamisesta
Jos levy alkaa CD-DA (tai MP3) -osiolla, se tunnistetaan CD-DA (tai
MP3) -levyksi, jolloin muita osioita ei toisteta.
CD-sekaformaatin levy tunnistetaan CD-DA (audio) -levyksi.
Radion kuunteleminen
1 Valitse CD-toiminto.
1 Valitse ”FM” tai ”AM”.
2 Aseta levy soittimeen.
Aseta levy levyaukkoon  etikettipuoli ylöspäin.
Ennen järjestelmän käyttämistä
Painele TUNER/BAND-painiketta .
2 Valitse viritysmuoto.
Painele TUNING MODE -painiketta , kunnes
”AUTO” näkyy.
3 Viritä haluamasi asema.
Paina kaukosäätimen +/ -painiketta (tai laitteen
TUNING +/ -painiketta) . Haku loppuu
automaattisesti, kun asema on viritetty. Näytössä
näkyy tällöin ”TUNED” ja ”STEREO” (jos ohjelma on
stereofoninen).
Kaukosäätimen käyttäminen
Liu’uta paristotilan kansi irti  ja aseta kaksi varusteisiin
kuuluvaa R6 (AA-kokoista) paristoa paikalleen  -puoli
edellä siten, että napaisuus vastaa alla esitettyä.
Järjestelmän kytkeminen turvallisesti
Huomautuksia levyn asettamisesta soittimeen
CD/MP3-levyn toistaminen
Paina kaukosäätimen CD-painiketta .
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa
huonokuuloisuutta.
3 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimen  (toisto) -painiketta  (tai
laitteen CD  (toisto/tauko) -painiketta ).
Kun kannat tätä järjestelmää
Tee seuraavat toimenpiteet laitteen painikkeilla.
1 Kytke järjestelmään virta painamalla 
(virta) . Vaihda sitten toiminto muodoksi CD
painelemalla FUNCTION .
2 Varmista CD-mekanismin suojaamiseksi, että
levyaukossa ei ole levyä.
3 Pidä  (pysäytys)/CANCEL  pohjassa ja paina
sitten DSGX  ja
+ , kunnes ”STANDBY”
lakkaa vilkkumasta.
4 Irrota virtajohto pistorasiasta.
Kaiuttimet
Kaiutintassut
Musta
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat kaiutintassut
kaiuttimien pohjaan estääksesi liukumisen.
Punainen
Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli vuotta.
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri
tyyppisiä paristoja yhdessä.
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot
välttyäksesi paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.
Kellonajan asettaminen
1 Käynnistä järjestelmä.
Paina  (virta) -painiketta .
2 Valitse kellonajan asetusmuoto.
Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER SET
‑painiketta . Jos näytössä näkyy valittuna
oleva muoto, valitse ”CLOCK SET” painelemalla
kaukosäätimen / -painiketta . Paina sitten
kaukosäätimen ENTER-painiketta .
Aseta tuntilukema painelemalla kaukosäätimen
/ -painiketta . Paina sitten kaukosäätimen
ENTER-painiketta . Aseta minuuttilukema
tekemällä samat toimet.
Kellonajan asetus katoaa, jos virtajohto irrotetaan tai
jos sattuu sähkökatko.
Paina DISPLAY-painiketta . Kello on näkyvissä noin
8 sekuntia.
Vasen kaiutin
Kun haluat
Pysäyttää
toistamisen
Lopettaa toistamisen
Poistaa levyn
soittimesta
Valita MP3-levyn
ryhmän
3 Aseta kellonaika.
Kellonajan näyttäminen järjestelmän ollessa
pois päältä
Valita kappaleen tai
tiedoston
Hakea kappaleen
tai tiedoston tietyn
kohdan
Valita
uudelleentoiston
Paina
Kaukosäätimen  (tauko)
-painiketta  (tai laitteen CD
 (toisto/tauko) -painiketta
). Kun haluat jatkaa
toistamista, paina painiketta
uudelleen.
 (pysäytys) -painiketta .
Laitteen CD  (poisto)
‑painiketta .
+/ . Tai käännä laitteen
hakupyörää  ja paina laitteen
PUSH ENTER  (käännä
laitteen hakupyörää  toiston
aikana, kunnes ”GROUP” näkyy.
Valitse sitten haluamasi ryhmä
painamalla laitteen PUSH
ENTER ).
/ (siirry taakse/siirry
eteen) . Tai käännä laitteen
säätöpyörää  ja paina laitteen
PUSH ENTER  -painiketta.
Jos haluat peruuttaa, paina
laitteen CANCEL-painiketta .
Pidä / (pikakelaus
taakse/eteen) -painike  alhaalla
toiston aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
REPEAT-painiketta , kunnes
”REP” tai ”REP 1” näkyy.
Toistomuodon vaihtaminen
Antennit
Tryk på
 (pause)  på fjernbetjeningen
(eller TAPE  (pause)  på
apparatet). Tryk på knappen igen
for at genoptage afspilningen.
 (stop)  på fjernbetjeningen
(eller på TAPE  (stop)  på
apparatet).
/ (tilbage/hurtigt fremad)
.
Sådan tilsluttes en ekstra analog komponent
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka 8 sekunder.
Paina kaiuttimen liittimen alapuolella
oleva kieleke alas ja aseta asianmukainen
kaiutinjohto. Varmista, että metallijohtimet
(ei vinyylieristeen peittämä osa) menevät
kunnolla kaiuttimen liittimiin. Aseta
johtimen punaisella viivalla merkityn johdon
pää +-liittimeen ja merkitsemätön johto
-liittimeen.
Sovita yksikön SPEAKER-liittimien
ulkonemat ja kaiutinjohdot ja aseta johdot
kunnolla SPEAKER-liittimiin.
Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
Tryk på +/ på fjernbetjeningen (eller på TUNING
+/ på apparatet) . Søgningen stopper automatisk,
når der findes en station, og derefter vises "TUNED"
og "STEREO" (for stereoprogrammer).
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Visning af uret, når der er slukket for systemet
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta
liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle
tai muulle vastaavalle.
Tip
Alle musiknumre eller filer på en disk afspilles igen op til fem gange.
"REP 1" angiver, at afspilningen af et enkelt musiknummer eller en
enkelt fil gentages, indtil du stopper den.
3 Stil ind på den ønskede station.
Tryk på  (afspil)  på fjernbetjeningen (eller på
CD  (afspil/pause)  på apparatet).
2 Sørg for, at der ikke er sat en disk i diskskuffen, for
Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla
verkkopistoke, kytke laite pistorasiaan, johon pääsee
helposti käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin
epänormaalia, irrota välittömästi verkkopistoke
pistorasiasta.
Bemærkninger om gentaget afspilning
3 Start afspilningen.
og tryk derefter flere gange på FUNCTION  for
at ændre funktionen til CD.
Stoppe afspilning
Spole tilbage/
hurtigt fremad
Kun de første 9 tegn bliver vist, når der udføres gruppesøgning,
sporsøgning eller filsøgning.
1 Vælg "FM" eller "AM".
Skub låget til batterirummet  til side, og fjern det.
Indsæt derefter de to medfølgende R6-batterier (størrelse
AA) med enden mærket  først, så de passer til polerne
som vist nedenfor.
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Bemærkning om jog-drejeknappen
1 Vælg CD-funktionen.
Sådan bruges fjernbetjeningen
1 Tryk på  (strøm)  for at tænde for systemet,
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn
tai umpinaiseen kaappiin.
Når du tænder for anlægget, trækkes disken ikke ind i diskåbningen,
før "NO DISC" vises i displayet. Forsøg ikke at skubbe disken ind, før
"NO DISC" vises.
Hvis du isætter en disk, som ikke kan afspilles af dette system,
skubbes den ud automatisk.
Isæt ikke en 8 cm-disk med en adapter. Hvis du gør det, kan det
bevirke, at systemet ikke fungerer korrekt.
Når du tager en disk ud, skal du tage fat i kanten af disken og trække
den lige ud af diskskuffen. Du må ikke berøre overfladen.
Radiolytning
Før anlægget tages i brug
Brug knapperne på apparatet til at udføre følgende
fremgangsmåde.
Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä
esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai
sähköiskuvaaran.
Bemærkninger om isætning af diske
Afspilning af en CD/MP3-disk
Sæt en disk i diskskuffen  med etiketsiden opad.
Ved transport af anlægget
Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verhoilla tai muulla vastaavalla, sillä ne
voivat aiheuttaa palovaaran. Älä aseta palavia kynttilöitä
tai muita esineitä, joissa on avoliekki, laitteen päälle.
EQ  på fjernbetjeningen
flere gange for at vælge
"BASS" eller "TREBLE", og
tryk derefter flere gange på
+/  på fjernbetjeningen
(eller drej på BASS- eller
TREBLE-knappen  på
apparatet) for at indstille
niveauet.
2 Indsæt en disk.
Sikker tilslutning af anlægget
VAROITUS
Tryk på
DSGX  på apparatet.
Tryk på CD  på fjernbetjeningen.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan
medføre tab af hørelsen.
Tryk ned på tappen under jackstikket
på højttaleren, og indsæt det tilsvarende
højttalerledning. Sørg for, at metallederne
(ikke den del, der er dækket af vinylisolering)
sidder godt fast i højttalerjackstikkene.
Indsæt den ende af kablet, der er mærket
med en rød linje, i +-jackstikket, og kablet
uden mærke i -jackstikket.
Sørg for, at de fremspringende dele på
SPEAKER-jackstikkene på apparatet og
højttalerledningerne stemmer overens, og sæt
kablerne godt fast i SPEAKER-jackstikkene.
Tryk på
CD  på fjernbetjeningen.
TUNER/BAND .
TAPE  på fjernbetjeningen.
FUNCTION  flere gange,
indtil "MD" vises.
Justering af lyden
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union samt
europæiske lande med særskilte
indsamlingssystemer)
CMT-CPZ3
ADVARSEL
Bemærkninger om DualDiscs
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
4-178-677-12(1)
Painele PLAY MODE -painiketta  soittimen ollessa
pysäytettynä. Voit valita normaalin toiston (” ” kaikille
levyn ryhmän MP3-tiedostoille), hajatoiston (”SHUF” tai
”
SHUF*”) tai ohjelmoidun toiston (”PGM”).
AM-kehäantenni
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä sitten antennit uudelleen.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista
ja virtajohdosta välttääksesi kohinan
vastaanoton.
*Kun toistat CD-DA-levyä,
SHUF-toisto.
Pistorasia
FM-johtoantenni
(Suorista se vaakasuoraan.)
tai
Virta
Liitä ruskea puoli.
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, irrota varusteisiin kuuluva
pistokesovitin (vain sovittimella varustetetut mallit).
(SHUF) -toisto toimii samoin kuin
Jos viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, aseman
nimi näkyy näytössä.
Kun haluat
Pysäyttää
toistamisen
Lopettaa
toistamisen
Pikakelata eteen
tai taakse
Paina
Kaukosäätimen  (tauko)
‑painiketta  (tai laitteen TAPE 
(tauko) -painiketta ). Kun haluat
jatkaa toistamista, paina painiketta
uudelleen.
Kaukosäätimen  (pysäytys)
-painiketta  (tai laitteen TAPE 
(pysäytys) -painiketta ).
/ (pikakelaus taakse/eteen)
.
Vihje
Jos teet valinnan ””, kasettidekki pysähtyy automaattisesti
toistettuaan jakson viisi kertaa.
Näytön vaihtaminen
Kun haluat
Vaihtaa näytön
tietoja1)
Tarkastaa
kellonajan
järjestelmän
ollessa pois päältä
Paina
DISPLAY-painiketta  toistuvasti,
kun järjestelmä on päällä.
DISPLAY-painiketta 
järjestelmän ollessa pois päältä2).
Kellonaika näkyy noin 8 sekunnin
ajan.
Voit esimerkiksi katsoa CD/MP3-levytiedot kuten kappaleen tai
tiedoston numeron tai ryhmän nimen normaalin toiston aikana tai
kokonaistoistoajan soittimen ollessa pysäytettynä.
2)
Laitteen STANDBY-merkkivalo  syttyy, kun järjestelmä on pois
päältä.
1)
Huomautuksia näyttötiedoista
Seuraavat kohdat eivät näy;
CD-DA-levyn kokonaistoistoaika toistomuodosta riippuen.
MP3-levyn kokonaistoistoaika.
MP3-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
Seuraavat kohdat eivät näy oikein;
VBR:llä (muuttuvalla bittinopeudella) koodatun MP3-tiedoston
kulunut toistoaika.
ryhmien ja tiedostojen nimet, jotka eivät ole joko ISO9660 Level 1,
Level 2 tai Joliet-laajennusformaatin mukaisia.
Seuraavat kohdat näkyvät;
MP3-tiedostojen ID3-merkinnät, kun käytetään ID3-version 1 tai
2 mukaisia merkintöjä.
enintään 124 merkkiä ID3-merkinnän tiedoista, jotka sisältävät
isoja kirjaimia (A – Z), numeroita (0 – 9) ja symboleja (’< > * + ,
 / @ [ \ ] _).
Lisäaudiolaitteiden käyttäminen
Lisäkuulokkeiden liittäminen
Liitä kuulokkeet laitteen PHONES-liittimeen .
Analogisen lisälaitteen liittäminen
Liitä analoginen lisälaite laitteen ANALOG IN -liittimeen
 analogisella audiojohdolla (ei kuulu varusteisiin).
Säädä järjestelmän äänenvoimakkuus pienelle ja painele
FUNCTION  tehdäksesi valinnan ”MD”.
Digitaalisen lisälaitteen liittäminen
Paina kaukosäätimen  (pysäytys) -painiketta .
Liitä digitaalisella optisella tuloliittimellä varustettu
komponentti laitteen CD DIGITAL OUT -liittimeen 
digitaalisen valokaapelin avulla (neliömäinen, ei kuulu
varusteisiin). Voit tallentaa digitaalisesti CD-DA-levyltä
liitetylle laitteelle.
Heikkosignaalisen aseman virittäminen
Huomautus
Kun haluat lopettaa automaattisen haun
Jos ”TUNED” ei näy ja haku ei lopu, painele TUNING
MODE  -painiketta, kunnes ”AUTO” ja ”PRESET”
katoavat näytöstä. Viritä haluamasi asema painelemalla
kaukosäätimen +/ (tai laitteen TUNING +/)
‑painiketta .
Heikon FM-stereoaseman staattisen kohinan
vähentäminen
Painele FM MODE , kunnes ”MONO” näkyy
kytkeäksesi stereovastaanoton pois käytöstä.
Kasetin toistaminen
1 Valitse kasettitoiminto.
Paina kaukosäätimen TAPE-painiketta .
2 Aseta kasetti paikalleen.
Paina laitteen TAPE  (Poisto)  ja aseta
kasetinpitimeen TYPE I (normaali) kasetti siten,
että toistettava puoli tulee eteen. Varmista, että
kasetin nauha ei ole löysällä välttääksesi kasetin tai
kasettidekin vioittumisen.
3 Painele laitteen DIRECTION  tehdäksesi valinnan
””, kun haluat toistaa yhden puolen. Valitse ””
tai ””, kun haluat toistaa molemmat puolet.
4 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimen  (toisto) -painiketta 
(tai laitteen TAPE  (toisto) -painiketta ).
Paina painiketta toistamiseen, kun haluat toistaa
kääntöpuolen.
Järjestelmään liitetyllä digitaalisella laitteella ei voi tehdä digitaalista
tallennusta kopiosuojatusta levystä eikä MP3-kappaleista.
Andre betjeninger
Fejlfinding
Oprettelse af dit eget CD-program
Optagelse på et kassettebånd
Brug af timerne
(Programafspilning)
Du kan optage på et TYPE I-bånd (normalt) på to måder:
Brug knapper på fjernbetjeningen til at oprette dit eget
program.
Synkroniseret CD-optagelse:
1 Tryk på CD  for at vælge CD-funktionen.
2 Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM"
Du kan optage en hel CD på et bånd.
Anlægget indeholder tre timer-funktioner. Du kan ikke
aktivere både afspilningstimeren og optagetimeren på
samme tid. Hvis du anvender en anden timer sammen
med sleeptimeren, har sleeptimeren første prioritet.
Manuel optagelse:
Sleeptimer:
vises, mens afspilleren er standset.
3
Tryk flere gange på / , indtil det ønskede
musiknummer vises.
Ved programmering af MP3-filer skal du trykke flere
gange på
+/  for at vælge den ønskede gruppe
og derefter vælge den ønskede fil.
Valgte musik- eller
filnummer
Samlede spilletid for programmet
(inklusive valgt musiknummer eller fil)
4 Tryk på ENTER  for at tilføje musiknummeret eller
filen til programmet.
Meddelelsen "  . " vises, når den samlede
spilletid overstiger 100 minutter for en disk, eller når
du vælger et CD-spor hvis nummer er 21 eller højere,
eller når du vælger en MP3-fil.
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere
musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre
eller filer.
6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved
at trykke på  (afspil) .
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil disken
skubbes ud. Hvis du vil spille det samme program
igen, skal du vælge CD-funktionen og trykke på
 (afspil) .
Sådan annulleres programmeret afspilning
Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM"
forsvinder, mens afspilleren er standset.
Sådan slettes det sidste musiknummer eller
den sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR , mens afspilleren er stoppet.
Sådan vises programoplysninger, f.eks. det
samlede antal musiknumre i programmet
Tryk flere gange på DISPLAY .
Tip
Du kan også bruge jog-drejeknappen  på apparatet til at vælge filer
i trin 3. Drej med jog-drejeknappen , og tryk på PUSH ENTER 
på apparatet for at vælge den ønskede gruppe, og vælg derefter den
ønskede fil.
Forudindstilling af radiostationer
Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer
og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det
forudindstillede nummer.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at forudindstille
stationer.
1 Stil ind på den ønskede station (se "Radiolytning").
2 Tryk på TUNER MEMORY .
Du kan optage lige netop de dele, du ønsker, fra en
lydkilde, inklusive tilsluttede lydkomponenter.
Brug knapperne på apparatet til at styre optagelsen på
båndet.
1 Indsæt et bånd, der kan optages på, så den side, der
skal optages på, vender udad.
2 Gør båndoptageren klar til overspilning.
Tryk flere gange på FUNCTION  for at vælge
båndoptagerfunktionen.
Tryk flere gange på DIRECTION  på apparatet, og
vælg "" for at optage på den ene side, eller vælg
"" eller "" for at optage på begge sider.
Hvis du vil skifte optageside på båndet, skal du trykke
flere gange på TAPE  (afspil)  ("" vises for
optagelse på forsiden, og "" vises for bagsiden) og
derefter trykke på TAPE  (stop) .
3 Gør optagekilden klar.
Ved synkroniseret CD-optagelse:
Tryk flere gange på FUNCTION  for at vælge CDfunktionen.
Ilæg den disk, som du vil optage.
Når der optages en gruppe fra en MP3-disk, skal du
trykke flere gange på PLAY MODE  for at vælge
" " og derefter trykke flere gange på
+/  for
at vælge den ønskede gruppe.
Hvis du kun vil optage dine foretrukne CD-numre
i en bestemt rækkefølge, skal du udføre trin 2 til 5
under "Oprettelse af dit eget CD-program".
Ved manuel optagelse:
Vælg den kilde, der skal optages fra.
4 Sæt båndoptageren standby til optagelse.
Ved synkroniseret CD-optagelse:
Tryk på CD SYNCHRO .
Ved manuel optagelse:
Tryk på TAPE  REC .
5 Start optagelse.
Under optagelse kan du ikke lytte til andre lydkilder.
Ved synkroniseret CD-optagelse:
Tryk på TAPE  (pause) . Når optagelsen er
afsluttet, stopper CD-afspilleren og båndoptageren
automatisk. Hvis der optages på begge sider af båndet,
og båndet når slutningen af forsiden halvvejs gennem
et spor, optages hele sporet fra begyndelsen på
bagsiden.
Ved manuel optagelse:
Tryk på TAPE  (pause) , og start derefter
afspilningen af den ønskede optagekilde.
Hvis der høres støj under optagelsen fra tuneren, skal
du flytte på antennen for at reducere støjen.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på TAPE  (stop)  eller CD  (stop)  (kun for
CD-synkronoptagelse).
Sådan afbrydes optagelsen midlertidig (kun for
manuel optagelse)
Tryk på TAPE  (pause) .
Bemærkninger
Optagelsen standser, hvis du skifter til en anden funktion.
Du kan ikke skubbe disken ud under synkroniseret CD-optagelse.
Forudindstillet nummer
3 Tryk flere gange på +/  for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
valgte forvalgsnummer, bliver stationen erstattet med
den nye station.
Tips
Hvis du stopper CD-synkronoptagelsen ved at trykke på CD 
(stop) , stopper båndet, efter at der er oprettet et tomt (ikkeoptaget) område på 4 sekunder, før der stoppes.
Hvis du optager på begge sider, skal du sørge for at starte på
forsiden. Hvis du starter på bagsiden, stoppes optagelsen ved
afslutningen af bagsiden.
4 Tryk på ENTER .
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP  på fjernbetjeningen. Hvis
du vælger "AUTO", slukkes anlægget automatisk, når
afspilningen af den aktuelle disk eller det aktuelle bånd
afsluttes, eller efter 100 minutters afspilning.
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, et bånd eller tuneren på et
forudindstillet tidspunkt.
Optagetimer:
Du kan optage en forudindstillet radiostation på et
angivet tidspunkt.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at styre
afspilningstimeren og optagetimeren. Husk at indstille
uret.
1 Gør lydkilden klar.
Ved afspilningstimer:
Gør lydkilden klar, og tryk på VOLUME +/  for
at justere lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt nummer på CD'en
eller MP3 filen, skal du oprette dit eget CD-program.
Ved optagetimer:
Stil ind på den forudindstillede radiostation.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET .
3 Tryk flere gange på /  for at vælge "PLAY
SET" eller "REC SET", og tryk derefter på ENTER .
"ON TIME" vises, og indikatoren for timetal blinker.
4 Indstil det tidspunkt, hvor afspilningen eller
optagelsen skal begynde.
Tryk flere gange på /  for at indstille
timetallet, og tryk derefter på ENTER .
Indikatoren for minuttal blinker. Anvend ovenstående
fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
5 Brug samme fremgangsmåde som i trin 4 for at
indstille det tidspunkt, hvor afspilningen eller
optagelsen skal stoppe.
6 Vælg lydkilden, eller gør båndet klar.
Ved afspilningstimer:
Tryk flere gange på / , indtil den ønskede
lydkilde vises, og tryk derefter på ENTER .
Timerindstillingen vises på displayet.
Ved optagetimer:
Indsæt et bånd, der kan optages på, og tryk på TAPE
 for at vælge båndoptagerfunktionen.
Tryk flere gange på DIRECTION  på apparatet, og
vælg "" for at optage på den ene side, eller vælg
"" eller "" for at optage på begge sider.
Hvis du vil skifte optageside på båndet, skal du trykke
flere gange på  (afspil)  ("" vises for optagelse
på forsiden, og "" vises for bagsiden) og derefter
trykke på  (stop) .
7 Tryk på  (strøm)  for at slukke anlægget.
Anlægget tændes 15 sekunder før det forudindstillede
tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren eller
optagetimeren ikke.
Sådan aktiveres eller kontrolleres timeren igen
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT , flere gange på
/ , indtil "PLAY SEL" eller "REC SEL" vises,
og tryk derefter på ENTER .
Sådan annulleres timeren
Gentag fremgangsmåden ovenfor, indtil "TIMER OFF"
vises, og tryk derefter på ENTER .
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
Tips
Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og
10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares
i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom
netledningen tages ud, eller der forekommer en
strømafbrydelse.
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen
ikke annulleres manuelt.
Optagetimeren annulleres automatisk, efter den er blevet anvendt.
Lydstyrken er skruet ned til minimum, når optagetimeren er aktiv.
1 Kontroller, at netledningen og højttalerkablerne er
korrekt og forsvarligt tilsluttede.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at
løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Træk straks stikket ud af stikkontakten, og kontroller
følgende punkter.
Hvis anlægget har en spændingsvælger, er den
indstillet til den korrekte strømspænding?
Er højttalerkablerne til + og  kortsluttede?
Anvender du kun de medfølgende højttalere?
Er ventilationshullerne bag på anlægget blokeret?
Når STANDBY-indikatoren  holder op med at
blinke, skal du sætte stikket i kontakten igen og tænde
for anlægget. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet ikke kan løses.
Sådan forbedres tunerens modtagelse
Sluk for strømmen til CD-afspilleren vha. funktionen til
CD-strømstyring. Som standard er CD-strøm tændt.
1 Tryk flere gange på FUNCTION  for at vælge CDfunktionen.
2 Tryk på  (strøm)  for at slukke anlægget.
3 Når "STANDBY" holder op med at blinke, skal du
trykke på DISPLAY  for at få vist uret og derefter
trykke på  (strøm) , mens du holder CD 
(stop)  nede.
"CD POWER" og "OFF" vises. Når strømmen til CDafspilleren er slukket, øges adgangstiden til disken.
Gentag fremgangsmåden, indtil "CD POWER" og
"ON" vises, for at slå strømmen til CD-afspilleren til.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen,
og tænd derefter for anlægget.
Generelt
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal er ikke
balanceret.
Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
Flyt anlægget væk fra støjkilder.
Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på apparatet, og placer
apparatet væk fra fluorescerende lys.
Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
CD/MP3-afspiller
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
Tør disken ren, og læg den i igen.
Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på
separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke flere
gange på PLAY MODE , indtil både "PGM" og
"SHUF" forsvinder.
Afspilningen er længere tid end normalt om at
begynde.
Med følgende diske tager det længere tid end normalt,
før afspilningen begynder.
En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der
kan tilføjes data).
en disk med mange grupper.
2 Tryk på TAPE  (stop) , DISPLAY  og 
(strøm)  samtidig.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
Lyd-CD
CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
CD-ROM
CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musikCD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet
CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke
er afsluttet ved at "lukke sessionen"
CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller
snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som
er optaget med en ukompatibel optageenhed
CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter
påklistret
Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som
føles klæbrigt, når det berøres
En 8 cm-disk med adapter
Bemærkninger om diske
Meddelelser
COMPLETE : Den forudindstillede betjening blev
afsluttet normalt.
LOCKED : Kontakt en Sony-forhandler.
NO DISC : Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NO STEP : Alle de programmerede musiknumre er blevet
slettet.
NO TAB : Du kan ikke optage, fordi
skrivebeskyttelsestappen er fjernet fra kassettebåndet.
NO TAPE : Der er ikke noget bånd i båndoptageren.
NOT IN USE : Du har trykket på en ugyldig knap.
OVER : Du er nået til slutningen af disken, mens du har
trykket på  (hurtig fremad)  under afspilning
eller pause.
PUSH SELECT : Du forsøgte at indstille uret eller
timeren, mens timeren var aktiveret.
PUSH STOP : Du har trykket på PLAY MODE  under
afspilning.
SET CLOCK : Du forsøgte at vælge timeren, uden at uret
var indstillet.
SET TIMER : Du har forsøgt at vælge timeren, mens
afspilningstimeren eller optagetimeren ikke var
indstillet.
STEP FULL : Du forsøgte at programmere mere end
25 musiknumre eller filer (trin).
TIME NG : Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren eller optagetimeren er angivet til
samme tidspunkt.
Om opbygning af varme
H
Opbygning af varme på apparatet under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere
tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet
meget varmt.
Ventilationshullerne må ikke blokeres.
K
Om højttalersystemet
B
D
G
Tilslut antennen korrekt.
Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
Tilslut en ekstern antenne, der fås i handlen.
Hold antennen væk fra højttalerkablerne og
nedledningen for at undgå, at der opfanges støj.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis den
medfølgende AM-antenne er gået løs fra plastikfoden.
Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
R
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte
højttalerne længere væk fra tv'et.
S eller 5 (fem)
Rengøring af kabinettet
M
O eller 0 (nul)
Q
Båndoptager
Lyden udviser overdrevet wow og flutter, eller
der forekommer lydudfald.
Z
,
Rengør båndtransportaksler, trykruller og
båndhoveder. Se "Forholdsregler" for flere oplysninger.
Om placering
A
6 (seks)
Kraftig brummen eller støj, eller stationer kan
ikke modtages.
Apparatet er ikke koblet fra strømforsyningen, så længe
det er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Dette gælder
også, selvom selve apparatet er blevet slukket.
Træk stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis
apparatet ikke skal bruges i et længere stykke tid. Tag
altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten.
Træk aldrig i selve ledningen.
Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.
8 (otte)
angiver
2 (to)
Tuner
Om sikkerhed
Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på
overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter
eller misfarvning af overfladen.
Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade
anlægget stå tændt i et par timer, indtil fugten er
fordampet.
Displayeksempler
Display
Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er
beregnet til vinylplader.
Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
@
6 Hvis du vil lytte til en forudindstillet radiostation,
skal du trykke flere gange på TUNING MODE
, indtil "PRESET" vises, og derefter trykke på
+/  flere gange for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Om bånd, som er længere end 90 minutter
Brug af bånd med spilletid på mere end 90 minutter
anbefales ikke, undtagen til lange, kontinuerlige
optagelser eller afspilninger.
Rengøring af båndhovederne
Brug en rensekassette af tør- eller vådtypen (ekstraudstyr)
for hver 10 timers brug, før du starter en vigtig
optagelse eller efter afspilning af et gammelt bånd. Hvis
båndhovederne ikke renses, kan det medføre forringet
lydkvalitet, eller det kan betyde, at apparatet ikke er i
stand til at optage eller afspille bånd. Se instruktionerne
til rensekassetten for at få flere oplysninger.
Specifikationer
Hovedenhed
Forstærker-del
DIN-strømudgang (klassificeret): 60 W + 60 W (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 75 W + 75 W (4 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Udgange
CD DIGITAL OUT: Optisk bølgelængde: 660 nm
PHONES (stereo-minijackstik): Til tilslutning af hovedtelefoner med en
impedans på 8 ohm eller mere
SPEAKER: Til tilslutning med en impedans på 4 ohm
CD-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 44,6 µW
*Dette resultat er målt i en afstand af 200 mm fra objektivets overflade på
Optical Pick-up Block med 7 mm blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)
Bølgelængde: 770 nm  810 nm
Båndoptager-del
Optagesystem: 4 spor, 2 kanaler, stereo
Tuner-del
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
FM-tuner-del:
Indstillingsområde: 87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz-trin)
Antenne: FM-stueantenne
Antenneterminaler: 75 ohm ikke-balanceret
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
AM-tuner-del:
Indstillingsområde: 531 kHz 1.602 kHz (9 kHz-trin)
Antenne: AM-rammeantenne
Antenneterminaler: Ekstern antennetilslutning
Mellemfrekvens: 450 kHz
Højttaler
Højttalersystem: 2-vejs, basreflekstype
Højttalerenheder
Woofer: 13 cm diam., glasfiber, konisk type
Tweeter: 2,5 cm diam., hard-dome-type
Nominel impedans: 4 ohm
Mål (b/h/d): Ca. 178 mm × 240 mm × 280 mm
Vægt: Ca. 3,7 kg netto pr. højttaler
Generelt
Strømkrav: AC 230 V, 50/60 Hz
Strømforbrug: 60 watt
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere): Ca. 175 mm × 240 mm × 295 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Ca. 3,8 kg
Tilbehør: Fjernbetjening (1)/R6-batterier (størrelse AA) (2)/AMrammeantenne (1)/FM-stueantenne (1)/Højttalerkabler (2)/Højttalerpuder (8)
Patentrettigheder i USA og andre lande benyttes med licens fra Dolby
Laboratories.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Standby strømforbrug: 0,3 W
Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i visse printkort.
Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i kabinet.
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
alkohol eller rensebenzin.
Sådan forhindres, at der ved et uheld optages
hen over indholdet på et kassettebånd
Bræk tappen på kassettebåndets side A eller B af, som
vist, for at skrivebeskytte båndet.
Bræk
kassettetappen af
Dæk den afbrækkede tap med tape, hvis der senere skal
optages på båndet igen.
Muut toiminnot
Vianetsintä
Oman CD-ohjelman luominen
Tallentaminen kasetille
Ajastimien käyttäminen
(Ohjelmoitu toisto)
Voit äänittää TYPE I (normaalille)- kasetille kahdella
tavalla:
Järjestelmässä on kolme ajastintoimintoa. Toistoajastinta
ja tallennusajastinta ei voi käyttää samanaikaisesti.
Jos käytät jompaakumpaa uniajastimen kanssa,
uniajastimella on etusija.
Luo oma ohjelma kaukosäätimen painikkeilla.
1 Valitse CD-toiminto painamalla CD-painiketta .
2 Painele PLAY MODE -painiketta  soittimen ollessa
Tahdistettu CD-tallennus:
3 Painele / -painiketta , kunnes haluamasi
Voit tallentaa pelkästään haluamasi osat äänilähteestä
mukaan lukien liitetyt audiolaitteet.
pysäytettynä, kunnes ”PGM” näkyy.
kappaleen numero näkyy.
Kun ohjelmoit MP3-tiedostoja, valitse haluamasi
ryhmä painelemalla
+/ . Valitse sitten
haluamasi tiedosto.
Voit äänittää kokonaisen CD:n kasetille.
Manuaalinen tallennus:
Ohjaa kasetille tallennusta laitteen painikkeilla.
1 Aseta äänityskelpoinen kasetti paikalleen siten, että
äänitettävä puoli tulee eteen.
2 Valmistele kasettidekki tallennusta varten.
Valitun kappaleen tai
tiedoston numero
Ohjelman kokonaistoistoaika (valittu
kappale tai tiedosto mukaan lukien)
4 Lisää kappale tai tiedosto ohjelmaan painamalla
ENTER-painiketta .
”  . ” näkyy, jos levyn kokonaisaika ylittää
100 minuuttia tai jos valitaan CD-kappale, jonka
numero on 21 tai suurempi tai kun valitaan MP3tiedosto.
5 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja toistamalla
vaiheet 3 – 4. Enintään 25 kappaletta tai tiedostoa
voidaan ohjelmoida.
6 Kun haluat toistaa kappaleista tai tiedostoista
koostuvan ohjelman, paina  (toisto) .
Ohjelma säilyy, kunnes levy poistetaan soittimesta. Jos
haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, valitse CDtoiminto ja paina  (toisto) -painiketta .
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Painele PLAY MODE -painiketta  soittimen ollessa
pysäytettynä, kunnes ”PGM” katoaa näytöstä.
Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen
kappaleen tai tiedoston
Paina CLEAR-painiketta  soittimen ollessa
pysäytettynä.
Kun haluat katsoa ohjelmatietoja kuten
ohjelman kappaleiden kokonaismäärä
Painele DISPLAY-painiketta .
Vihje
Tiedostot voidaan valita vaiheessa 3 myös laitteen hakupyörän
avulla . Valitse haluamasi ryhmä kääntämällä hakupyörää 
ja painamalla laitteen PUSH ENTER . Valitse sitten haluamasi
tiedosto.
Radioasemien esivalinta
Voit esivalita suosikkiradioasemasi ja virittää ne
välittömästi valitsemalla vastaavan esivalintanumeron.
Esivalitse asemat kaukosäätimen painikkeiden avulla.
1 Viritä haluamasi asema (katso ”Radion
kuunteleminen”).
2 Paina TUNER MEMORY -painiketta .
Valitse kasettitoiminto painelemalla FUNCTION .
Painele laitteen DIRECTION  ja valitse ””, kun
haluat tallentaa toiselle puolelle tai ”” tai ””,
kun haluat tallentaa molemmille puolille.
Kun haluat vaihtaa kasetin tallennuspuolta, painele
TAPE  (toisto)  (”” näkyy etupuolen ja ””
kääntöpuolen tallennukselle). Paina sitten TAPE 
(pysäytys) .
3 Valmistele tallennuslähde.
Tahdistettu CD-äänitys:
Valitse CD-toiminto painelemalla FUNCTION .
Aseta äänitettävä levy paikalleen.
Kun tallennat MP3-levyn ryhmää, painele PLAY
MODE  tehdäksesi valinnan ” ”. Valitse sitten
haluamasi ryhmä painelemalla
+/ .
Kun haluat äänittää vain suosikkikappaleesi CD:ltä
haluamassasi järjestyksessä, tee kohdan ”Oman CDohjelman luominen” vaiheet 2 – 5.
Manuaalinen äänitys:
Valitse lähde, jolta tallennetaan.
4 Aseta kasettisoitin äänityksen valmiustilaan.
Tahdistettu CD-äänitys:
Paina CD SYNCHRO -painiketta .
Manuaalinen äänitys:
Paina TAPE  REC -painiketta .
5 Aloita tallentaminen.
Tallentamisen aikana ei voi kuunnella muita lähteitä.
Tahdistettu CD-äänitys:
Paina TAPE  (tauko) -painiketta . Kun äänitys
on valmis, CD-soitin ja kasettisoitin pysähtyvät
automaattisesti. Jos tallennetaan kasetin molemmille
puolille ja jos kasetti saavuttaa etupuolen lopun
kesken kappaletta, koko kappale tallennetaan
kääntöpuolelle uudelleen alusta.
Manuaalinen äänitys:
Paina TAPE  (tauko) -painiketta . Aloita sitten
haluamasi tallennuslähteen toistaminen.
Jos virittimeltä tallentamisen aikana esiintyy
kohinaa, vähennä kohinaa sijoittamalla oikea antenni
uudelleen.
Kun haluat lopettaa äänittämisen
Paina TAPE  (pysäytys)  tai CD  (pysäytys) 
(vain tahdistettu CD-tallennus).
Tallennuksen asettaminen tauolle (vain
manuaalinen tallennus)
Paina TAPE  (tauko) -painiketta .
Huomautuksia
Esivalintanumero
3 Valitse haluamasi esivalintanumero painelemalla
+/ .
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty
toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Paina ENTER-painiketta .
5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 1 – 4.
Enintään 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa voidaan
esivalita. Esivalinta-asemat pysyvät tallessa noin puoli
vuorokautta, vaikka virtajohto irrotettaisiin tai sattuisi
sähkökatko.
6 Kun haluat hakea esivalitun radiokanavan,
painele TUNING MODE -painiketta , kunnes
”PRESET” tulee näkyviin, ja valitse sitten haluamasi
esivalintanumero painelemalla +/ -painiketta .
Äänitys loppuu, jos siirryt toiseen toimintoon.
Levyä ei voi poistaa soittimesta kesken tahdistetun CD-äänityksen.
Vihjeitä
Jos tahdisttettu CD-tallennus pysäytetään painamalla CD 
(pysäytys) , kasetti pysähtyy tehtyään ensin noin 4 sekunnin
tyhjän (tallentamattoman) kohdan.
Kun tallennat molemmille puolille, muista aloittaa etupuolelta. Jos
aloitat kääntöpuolelta, tallennus pysähtyy kääntöpuolen loppuun.
Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on
käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Painele kaukosäätimen SLEEP-painiketta . Jos valitaan
”AUTO”, järjestelmästä katkeaa automaattisesti virta,
kun valittuna oleva levy tai kasetti pysähtyy tai kun on
kulunut 100 minuuttia.
Toistoajastin:
Voit herätä CD:n, kasetin tai virittimen soittoon ennalta
määrättynä aikana.
Tallennusajastin:
Voit tallentaa esiviritettyä radioasemaa ennalta
määrättynä aikana.
Ohjaa toistoajastinta ja tallennusajastinta kaukosäätimen
painikkeilla. Muista asettaa kellonaika.
1 Valmistele äänilähde.
Toistoajastin:
Valmistele äänilähde. Säädä sitten äänenvoimakkuutta
painamalla VOLUME +/  -painiketta.
Kun haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta tai MP3tiedostosta, luo oma CD-ohjelma.
Tallennusajastin:
Valitse esiviritetty radioasema.
2 Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta .
3 Valitse ”PLAY SET” tai ”REC SET” painelemalla
/ -painiketta . Paina sitten ENTERpainiketta .
”ON TIME” näkyy ja tuntilukema vilkkuu.
4 Aseta toiston tai tallennuksen alkamisaika.
Aseta tuntilukema painelemalla /
‑painiketta . Paina sitten ENTER-painiketta .
Minuuttilukema vilkkuu. Aseta minuuttilukema
tekemällä yllä kuvatut toimet.
5 Aseta toiston tai tallennuksen lopettamisaika
tekemällä samat toimet kuin vaiheessa 4.
6 Valitse äänilähde tai valmistele kasetti.
Toistoajastin:
Painele / -painiketta , kunnes haluamasi
äänilähde näkyy. Paina sitten ENTER-painiketta .
Ajastinasetukset näkyvät näytössä.
Tallennusajastin:
Aseta soittimeen tallennuskelpoinen kasetti ja valitse
kasettitoiminto painamalla TAPE .
Painele laitteen DIRECTION  ja valitse ””, kun
haluat tallentaa toiselle puolelle tai ”” tai ””,
kun haluat tallentaa molemmille puolille.
Kun haluat vaihtaa kasetin tallennuspuolta,
painele  (toisto)  (”” näkyy etupuolen ja
”” kääntöpuolen tallennukselle). Paina sitten 
(pysäytys) .
7 Katkaise järjestelmästä virta painamalla  (virta)
-painiketta .
Järjestelmä kytkeytyy päälle 15 sekuntia ennen ennalta
määrättyä aikaa.
Jos järjestelmä on päällä ennalta määrättynä aikana,
toistoajastin ja tallennusajastin eivät käynnistä toistoa/
tallennusta.
Kun haluat aktivoida tai tarkistaa ajastimen
uudelleen
Paina CLOCK/TIMER SELECT -painiketta  ja painele
/ -painiketta , kunnes ”PLAY SEL” tai ”REC
SEL” näkyy. Paina sitten ENTER-painiketta .
Kun haluat peruuttaa ajastimen
Toista edellä kuvatut toimet, kunnes ”TIMER OFF”
näkyy. Paina sitten ENTER-painiketta .
Kun haluat muuttaa asetusta
1 Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot ovat oikein
ja tiukasti kiinnitetyt.
2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee
siinä mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja tarkista
seuraavat kohdat.
Jos järjestelmässä on jännitteenvalitsin, onko
jännitteenvalitsin asetettuna oikealle jännitteelle?
Ovatko kaiutinjohdot + ja  oikosulussa?
Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia kaiuttimia?
Tukkiiko jokin järjestelmän takana olevat
tuuletusaukot?
Kun STANDBY-merkkivalo  lakkaa vilkkumasta,
liitä virtajohto takaisin ja kytke virta järjestelmään.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Virittimen vastaanoton parantaminen
Katkaise virta CD-soittimesta CD:n
virranhallintatoiminnon avulla. CD:n virta on
oletusarvoisesti kytkettynä päälle.
1 Valitse CD-toiminto painelemalla FUNCTION .
2 Katkaise järjestelmästä virta painamalla  (virta)
-painiketta .
3 Kun ”STANDBY” lakkaa vilkkumasta, tuo kello
näkyviin painamalla DISPLAY  ja paina sitten
 (virta) -painiketta  samalla, kun pidät CD 
(pysäytys)  -painikkeen alhaalla.
”CD POWER” ja ”OFF” näkyvät. Kun CD-soittimen
virta on katkaistuna, levyn hakuaika kasvaa. Kun
haluat kytkeä CD-soittimeen virran, toista edellä
olevat toimet, kunnes ”CD POWER” ja ”ON” näkyvät.
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta
järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta laitteen tehdasasetukset laitteen painikkeiden
avulla.
1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin pistorasiaan. Kytke
sitten virta järjestelmään.
Yleistä
Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai vasen ja oikea
äänenvoimakkuus ovat epätasapainossa.
Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
Liitä vain varusteisiin kuuluvat kaiuttimet.
Huomattava surina tai kohina.
Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (myydään
erikseen).
Kaukosäädin ei toimi.
Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan
kaukosäätimen tunnistimen  välissä olevat esteet.
Sijoita laite loitolle loistevalaisimista.
Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen.
Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
CD/MP3-soitin
Ääni hyppää tai levyä ei voi toistaa.
Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä tai sijoita ne
erillisille jalustoille. Kovalla äänenvoimakkuudella
kuunneltaessa kaiutinten tärinä voi aiheuttaa äänen
hyppäämisen.
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
Palaa normaaliin toistoon painelemalla PLAY MODE
-painikettaa , kunnes sekä ”PGM” että ”SHUF”
katoavat näytöstä.
Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
2 Paina TAPE (pysäytys) , DISPLAY  ja 
(virta)  -painiketta samaan aikaan.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien
esivalinnat, ajastin ja kellonaika pyyhkiytyvät.
Ilmoitukset
COMPLETE : Esivalintatoiminto päättyi normaalisti.
LOCKED : Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
NO DISC : Soittimessa ei ole levyä tai soittimeen on
asetettu levy, jota ei voi toistaa.
NO STEP : Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO TAB : Tallennus ei ole mahdollista, koska
päällekirjoituksen suojauskieleke on irrotettu kasetista.
NO TAPE : Kasettisoittimessa ei ole kasettia.
NOT IN USE : On painettu väärää painiketta.
OVER : Olet saavuttanut levyn lopun painaessasi 
(pikakelaus eteen)  toiston tai tauon aikana.
PUSH SELECT : On yritetty asettaa kellonaika tai ajastin
ajastintoiminnon aikana.
PUSH STOP : On painettu PLAY MODE -painiketta 
toiston aikana.
SET CLOCK : On yritetty valita ajastin, kun kellonaikaa ei
ole asetettu.
SET TIMER : On yritetty valita ajastin, kun toistoajastinta
tai tallennusajastinta ei ole asetettu.
STEP FULL : On yritetty ohjelmoida enemmän kuin
25 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
TIME NG : Toistoajastimen tai tallennusajastimen aloitusja lopetusajaksi on asetettu sama aika.
Levyt, joita tällä järjestelmällä EI VOI toistaa
CD-ROM
Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu
musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level
2- tai Joliet-yhteensopivassa MP3-formaatissa
Multisession-tallennettu CD-R/CD-RW, jota ei ole
päätetty ”sulkemalla osiota”
Tallennukseltaan huonolaatuiset CD-R/CD-RWlevyt, naarmuiset tai likaiset CD-R/CD-RW-levyt tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennetut
CD-R/CD-RW-levyt
Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
-tiedostoja sisältävät levyt
Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden)
muotoiset levyt
Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty
sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
Levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty
mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta
Sovittimella varustettu 8 cm:n levy
Näyttö
Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä
reunoja kohti.
Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten bensiinillä,
tinnerillä tai myynnissä olevilla puhdistusaineilla tai
vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
Turvallisuus
Laite ei irtoa verkkovirrasta ennen kuin virtajohto
irrotetaan pistorasiasta, vaikka itse laitteesta olisi
katkaistu virta.
Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos sitä ei
aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon
pistorasiasta, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan
vedä itse johdosta.
Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä,
irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
Laitteen sijoittaminen
B
D
Lämmön kertyminen
Esimerkkejä näytöstä
merkitys
2 (kaksi)
Viritin
G
Huomattava surina tai kohina tai asemia ei voi
vastaanottaa.
H
6 (kuusi)
8 (kahdeksan)
A
M
Laitteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia
eikä anna aihetta huoleen.
Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty jatkuvasti
suurella äänenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.
Älä tuki tuuletusaukkoja.
O tai 0 (nolla)
Kaiutinjärjestelmästä
K
Q
R
S tai 5 (viisi)
Z
Kasettidekki
,
Vihjeitä
Äänessä on paljon huojuntaa tai värinää.
@
Puhdista vetoakselit, vastarullat ja äänipäät. Katso
tarkemmat tiedot kohdasta ”Varotoimet”.
Audio CD
CD-R/CD-RW (audio data/MP3-tiedostot)
Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan,
joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai
kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite
joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaille valoille.
Ole varovainen sijoittaessasi laitetta tai kaiuttimia
erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai
muuttaa väriään.
Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta
lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan
tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä
kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan. Jos
näin käy, poista kasetti soittimesta ja jätä järjestelmä
päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.
Aloita alusta vaiheesta 1.
Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan, kunnes se peruutetaan
käsin.
Tallennusajastin peruuntuu automaattisesti, kun tallennusajastin on
aktivoitunut.
Äänenvoimakkuus pienenee minimiarvoon tallennusajastuksen
ajaksi.
Levyt, jotka tällä järjestelmällä VOIDAAN
toistaa
Huomautuksia levyistä
Seuraavien levyjen toiston aloittaminen voi kestää
kauan.
monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu
levy.
multisession-muodolla tallennettu levy.
viimeistelemätön levy (levy, jolle voidaan lisätä
tietoja).
levy, jolla on monta ryhmää.
Liitä antenni oikein.
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
Liitä erikseen myytävä ulkoinen antenni.
Pidä antenni loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta
välttääksesi kohinan vastaanoton.
Jos AM-antenni irtoaa muovisesta jalustasta, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
Varotoimet
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti,
joten lähellä olevan television kuva voi vääristyä
magneettisesti. Jos näin käy, katkaise television virta,
odota 15 – 30 minuuttia ja kytke virta takaisin päälle.
Jos kuva ei parane, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä
käytä mitään hiomatyynyä, hiontajauhetta äläkä liuotinta
kuten tinneriä, alkoholia tai bensiiniä.
Kasetin tahattoman päällenauhoituksen
estäminen
Irrota kasetin päällekirjoituksen suojauskieleke A- tai
B-puolelta kuvan osoittamalla tavalla.
Irrota kasetin
kieleke
Jos haluat myöhemmin käyttää kasettia nauhoittamiseen,
peitä rikottu kieleke teipillä.
Yli 90 minuutin pituiset kasetit
Toistoajaltaan yli 90 minuutin pituisten kasettien käyttöä
ei suositella kuin pitkään, yhtäjaksoiseen tallennukseen
ja toistoon.
Äänipäiden puhdistaminen
Käytä kuiva- tai märkätyyppistä puhdistuskasettia
(myydään erikseen) aina 10 tunnin käytön jälkeen,
ennen tärkeän nauhoituksen tekemistä ja vanhan
kasetin toistamisen jälkeen. Jos äänipäitä ei puhdisteta,
äänen laatu saattaa heiketä tai laite ei ehkä enää kykene
nauhoittamaan tai toistamaan kasetteja. Katso tarkemmat
tiedot puhdistuskasetin ohjeista.
Tekniset tiedot
Keskusyksikkö
Vahvistinosa
DIN-lähtöteho (nimellinen): 60 W + 60 W (4 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 75 W + 75 W (4 ohmia, 1 kHz, 10%
harmoninen särö)
Lähdöt
CD DIGITAL OUT: Optinen aallonpituus: 660 nm
PHONES (stereo-miniliitin): Vastaanottaa 8 ohmin tai suuremman
impedanssin kuulokkeet
SPEAKER: Vastaanottaa 4 ohmin impedanssin
CD-soitinosa
Järjestelmä: CD ja digitaalinen audiojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: Jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle 44,6 µW
*Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n etäisyydellä objektiivin linssin
pinnasta Optical Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.
Taajuusvaste: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)
Aallonpituus: 770 nm  810 nm
Kasettidekkiosa
Tallennusjärjestelmä: 4-raitainen, 2-kanavainen, stereo
Viritinosa
FM stereo, FM/AM superheterodyne -viritin
FM-viritinosa:
Viritysala: 87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz askelin)
Antenni: FM-johtoantenni
Antenniliitännät: 75 ohmia, tasapainottamaton
Välitystaajuus: 10,7 MHz
AM-viritinosa:
Viritysala: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz askelin)
Antenni: AM-kehäantenni
Antenniliitännät: Ulkoinen antenniliitin
Välitystaajuus: 450 kHz
Kaiutin
Kaiutinjärjestelmä: 2-tie, bassorefleksityyppinen
Kaiutinyksiköt
Bassokaiutin: 13 cm halk., lasikuitukartio
Diskanttikaiutin: 2,5 cm halk, kova kalottityyppinen
Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
Mitat (l/k/s): Noin 178 mm × 240 mm × 280 mm
Paino: Noin 3,7 kg netto per kaiutin
Yleistä
Virtalähdevaatimukset: Vaihtovirta 230 V, 50/60 Hz
Virrankulutus: 60 W
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet): Noin 175 mm × 240 mm × 295 mm
Paino (pl. kaiuttimet): Noin 3,8 kg
Vakiovarusteet: Kaukosäädin (1)/R6 (AA-kokoiset) paristot (2)/AMkehäantenni (1)/FM-johtoantenni (1)/Kaiutinjohdot (2)/Kaiutintyynyt (8)
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin yhdysvaltalaisiin ja muun
maalaisiin patentteihin.
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty halogenoituja palonestoaineita.
Koteloissa ole käytetty halogenoituja palonestoaineita.
Download PDF

advertising