Sony | CMT-DH5BT | Sony CMT-DH5BT Käyttöohjeet

3-097-197-13(1)
Micro HI-FI
Component System
Brugsanvisning______________________________ DK
Käyttöohjeet________________________________ FI
CMT-DH5BT
© 2007 Sony Corporation
ADVARSEL
For at reducere risikoen for
brand og elektrisk stød, må
dette apparat ikke udsættes for
regn eller fugt.
Af hensyn til brandrisiko må apparatets
ventilation ikke tildækkes med aviser, dug,
gardiner eller andet. Undlad ligeledes at
placere tændte stearinlys på apparatet.
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke placere
genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på
apparatet.
Tilslut apparatet til en lettilgængelig
stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer
noget unormalt i apparatets funktion,
skal du straks trække stikket ud af
stikkontakten.
Enheden må ikke installeres på et
indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et
indbygget skab.
Undlad at udsætte batteriet for kraftig
varme som f.eks. direkte sollys, ild eller
lignende.
Undtagen for kunder i USA og
Canada
Dette apparat er et CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden af apparatet.
Kun den europæiske model
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og
hovedtelefoner kan medføre tab af
hørelsen.
DK
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiver er gældende
I henhold til EU-direktivet, der omhandler
produktsikkerhed, EMC og R&TTE,
er producenten af dette produkt Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan.
Den autoriserede repræsentant er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For service eller garanti henvises til
de adresser, der er angivet i separate
dokumenter vedrørende service og garanti.
Undertegnede Sony Corp. erklærer
herved, at følgende udstyr overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Brug af dette radioudstyr er ikke tilladt i
det geografiske område inden for en radius
på 20 km. fra centrum af Ny-Ålesund,
Svalbard i Norge.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
DK
DK
Om denne manual
Ikoner som f.eks.
, der vises
øverst i hver forklaring, angiver,
hvilke medier der kan benyttes til den
funktion, der forklares.
De engelske skærmmeddelelser er kun
til illustration.
Punkterne på kontrolmenuen kan være
variere afhængigt af disken.
Punkterne på opsætningsmenuen kan
være variere afhængigt af disken.
DK
Indholdsfortegnelse
Om denne manual................................ 4
Disks, som kan afspilles....................... 7
Guide til dele og
kontrolelementer................................12
Klargøring
Tilslutning af systemet......................19
Tilslutning af fjernsynet....................21
Indstilling af uret.................................24
Udførelse af QUICK SETUP...............25
Anvendelse af THEATRE SYNCfunktionen.............................................27
Disk
Afspilning af en disk...........................28
 Normal afspilning
Brug af afspilningstilstand...............34
Søgning efter/valg af en disk..........39
Afspilning af MP3/JPEG-diske........42
Afspilning af DivX®-videofiler.........48
Justering af forsinkelsen mellem
billedet og lyden.................................50
 A/V SYNC
Begrænsning af afspilning af
disken......................................................51
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Brug af
DVD-opsætningsmenuen................56
Tuner
Lytning til radioen..............................61
Bluetooth-enhed
Brug af Bluetooth-funktionen........63
USB-enhed
Lytning til musik fra en
USB-enhed............................................70
Oprettelse af dit eget program med
USB-enheden.......................................73
 Programafspilning
Lydjustering
Justering af lyden................................75
Syng med: Karaoke.............................75
Andre betjeninger
Brug af timeren....................................81
Ændring af displayet..........................83
Visning af information om
disken . ...................................................83
Tilslutning af ekstra
komponenter.......................................87
Fortsættes

DK
Yderligere oplysninger
Fejlfinding..............................................89
Forsigtighedsregler......................... 102
Specifikationer.................................. 104
Vejledning til
kontrolmenuvisningen.................. 107
Liste over sprogkoder..................... 111
Bluetooth trådløs teknologi......... 113
USB-enheder, der kan afspilles, og
Bluetooth-enheder.......................... 115
Ordforklaring..................................... 116
Indeks................................................... 120
DK
Disks, som kan afspilles
Type
DVD VIDEO
Karakteristika
Ikon i denne
manual
Logo
DVD VIDEO
DVD-R*/-RW*/+R/+RW
i DVD VIDEO-format
* også i videotilstand
VR-tilstand
VIDEO CD
DVD-R/-RW
i VR-tilstand (Video Recording)
VIDEO CD
Super VCD*
CD-ROM*/-R*/-RW*
* i VIDEO CD- eller Super VCD-format
CD
AUDIO CD*
CD-R*/-RW*
* i AUDIO CD-format
DATA CD
CD-ROM/-R/-RW
i DATA CD-format, der indeholder
MP3-lydspor1), JPEG-billedfiler2)
eller DivX-videofiler3), og som
overholder ISO 96604) niveau
1 eller niveau 2 eller Joliet
(ekspansionsformat).
Fortsættes

DK
Type
DATA DVD
Karakteristika
Ikon i denne
manual
Logo
DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
i DATA DVD-format, der
indeholder MP3-lydspor1), JPEGbilledfiler2) eller DivX-videofiler3),
og som overholder UDF (Universal
Disk Format).
Systemet kan også afspille diske med følgende disklogoer:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret af ISO/MPEG, som komprimerer
lyddata. MP3-lydspor skal være i MPEG 1 Audio Layer 3-format.
2)
JPEG-billedfiler skal overholde DCF-billedfilformatet. (DCF "Design rule for Camera File System":
Billedstandarder for digitale kameraer fra Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA)).
3)
DivX-videofiler skal være optaget i DivX-format med filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX".
4)
Et logisk format for filer og mapper på CD-ROM'er, defineret af ISO (International Organization
for Standardization).
1)
"DVD+RW"-, "DVD-RW"-, "DVD+R"-, "DVD VIDEO"- og "CD"-logoerne er
varemærker.
DK
Diske, der ikke kan afspilles
CD-ROM'er, som er optaget i PHOTO
CD-format
DATA CD'er, der er optaget i MP3
PRO-format
Datadele på CD-Extras1)
Datadele af blandede CD'er2)
Super Audio CD'er
DVD lyddisks
DVD-RAM'er
En DVD VIDEO med en regionskode,
der ikke svarer til systemets.
Diske, som ikke har standardfacon
(f.eks. hjerte, firkant, stjerne).
Diske med klæbende cellofantape eller
klistermærker på.
CD-Extra: Dette format optager lyd
(AUDIO-CD-data) på sporene i session 1 og
data på sporene i session 2.
2)
Blandede CD: Dette format optager data på
det første spor og lyd (AUDIO-CD-data)
på det andet spor og efterfølgende spor i en
session.
1)
Regionskode på DVD VIDEO'er,
der kan afspilles på systemet
Dit system er forsynet med en
regionskode, som er trykt på bagsiden
af apparatet, og det kan kun afspille
DVD VIDEO'er, der er mærket med den
samme regionskode.
DVD VIDEO'er, forsynet med
mærket, kan også afspilles på dette
system.
Hvis du prøver at afspille DVD
VIDEO'er med andre regionskoder,
vises meddelelsen "Playback prohibited
by area limitations." (Afspilning
forbudt pga. regionsbegrænsninger)
på TV-skærmen. Det kan ske, at en
DVD VIDEO ikke er forsynet med
nogen regionskodeangivelse, uanset
om afspilning af DVD VIDEO'en er
forhindret pga. områdebegrænsninger.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der
kombinerer dvd-indhold på den ene side
med digitalt lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden
(Compact Disc), kan afspilning på dette
produkt ikke garanteres.
Fortsættes

DK
Bemærkninger om CD-R/-RW
og DVD‑R/-RW/+R/+RW
Det kan ske, at CD-R/-RW'er og DVDR/-RW/+R/+RW'er ikke kan afspilles
på systemet pga. optagekvaliteten
eller den fysiske tilstand af disken
eller på grund af optagelsesenhedens
og optagelsessoftwarens egenskaber.
Disken kan ikke afspilles, hvis
den ikke er blevet korrekt
færdiggjort. Se brugsanvisningen
til indspilningsenheden for mere
information.
Bemærk, at nogle afspilningsfunktioner
muligvis ikke virker sammen med visse
DVD+R'er/+RW'er, selvom de er blevet
korrekt færdiggjort. I dette tilfælde skal
du se disken under normal afspilning.
Diske, der er oprettet i Packet Writeformat, kan ikke afspilles.
Bemærkning om
afspilningsbetjeninger for DVD
VIDEO’er og VIDEO CD’er
Visse afspilningsbetjeninger for DVD
VIDEO'er og VIDEO CD'er kan
med fortsæt være fastsat af softwareproducenterne.
Eftersom dette system afspiller DVD
VIDEO'er og VIDEO CD'er i henhold
til det af software-producenternes
konstruerede indhold, kan det ske, at
nogle af afspilningsfunktionerne ikke er
disponible. Se også brugsanvisningen,
der følger med DVD VIDEO'erne eller
VIDEO CD'erne.
10DK
Musikdisc’e kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille
disc'e, der følger cd-standarden
(Compact Disc). Nogle pladeselskaber
har her på det seneste lanceret forskellige
musikdisc'e kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disc'e
er nogle, der ikke følger cd-standarden,
og de kan muligvis ikke afspilles på dette
produkt.
Bemærkninger om Multi
Session-disk
Systemet kan afspille Multi Sessiondiske, når der findes et MP3-lydspor,
en JPEG-billedfil eller en DivX-videofil
i den første session. Efterfølgende
MP3-lydspor, billedfiler eller DivXvideofiler, der er optaget i senere
sessioner, kan også afspilles.
Hvis den første session er optaget i
AUDIO CD- eller VIDEO CD-format,
bliver kun den første session afspillet.
Systemet genkender en Multi Sessiondisk som en AUDIO CD, hvis der
findes en session på disken, som er
optaget i AUDIO CD-format. Systemet
kan imidlertid kun afspille disken, hvis
den første session er optaget i AUDIO
CD-format.
For DATA CD eller DATA DVD vil
systemet kun afspille DivX-videofiler,
også selvom disken indeholder MP3lydspor eller JPEG-billedfiler.
Ophavsret
Dette produkt indeholder teknologi
til beskyttelse af ophavsrettigheder,
og er beskyttet af USA patenter og
andre intellektuelle ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsrettigheder skal
være autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til hjemmebrug
og anden begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet tilladelse
til andet. Reverse engineering og
disassemblering er forbudt.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet
er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
MICROVAULT er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og
deres logoer er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
MPEG Layer-3audiokodningsteknologi og patenter
givet i licens af Fraunhofer IIS og
Thomson.
Dette system er udstyret med Dolby*
Digital og DTS** Digital Surround
Systemet.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
**"DTS" er et registreret varemærke
tilhørende DTS, Inc., og "DTS 2.0 + Digital
Out" er et varemærke tilhørende DTS, Inc.
Patentrettigheder i USA og andre
lande benyttes med licens fra Dolby
Laboratories.
DivX er en komprimeringsteknologi,
der bruges til komprimering af
videofiler. Teknologien er udviklet af
DivX, Inc.
DivX, DivX Certified og tilknyttede
logoer er varemærker tilhørende DivX,
Inc. og bruges under licens.
Ordet Bluetooth og logoerne tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og al brug af disse
varemærker af Sony Corporation sker
under licens. Andre varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive
ejere.
®
11DK
Guide til dele og kontrolelementer
Denne brugsvejledning forklarer hovedsagligt betjeninger med fjernbetjeningen, men
de samme betjeninger kan også foretages med de knapper på selve apparatet, som har de
samme eller lignende navne.
Frontpanel
Toppanel
12DK
Fjernbetjening

Lyser, når der slukkes for anlægget.

BLUETOOTH-indikator (68, 69)
Lyser, når Bluetooth-funktionen er aktiv.

BLUETOOTH OPR (66, 68, 69)
Tryk for at oprette forbindelse, afbryde en
forbindelse eller parre med en Bluetoothenhed.

 (skub ud) (30)
Tryk for at skubbe disken ud.
Guide til dele og kontrolelementer
STANDBY-indikator (89)

Diskskuffe

+/ (27, 29, 64, 71, 74)
Tryk for at vælge et album.

(USB)-port (70)

Tilslut til en valgfri USB-enhed (Digital
musikafspiller eller USB-lagermedier).
Apparat:  (til/standby) (24,
25, 61, 82, 98)
Fjernbetjening: TV 1) (til/
standby) (23)
Tryk for at tænde for anlægget.
Tryk for at tænde for TV'et.
Fortsættes

13DK


PRESET +/ (62)
PHONES-jackstik
Tryk for at vælge den faste station.
/ (gå tilbage/fremad)
(29, 44, 49, 66, 71, 74)
Tryk for at vælge et musiknummer eller
en fil.
Fjernbetjening: TV CH +/1) (23)
Tryk for at skifte TV-kanal.
Fjernbetjening: SLOW
/
(29)
Tryk for at afspille i slowmotion.
Fjernbetjening: TUNING +/ (61)
Tryk for at stille ind på den ønskede
station.
/ (tilbage/hurtigt fremad)
(29, 66, 71)

DISPLAY (71, 83)
Tryk for at få vist diskoplysninger eller
uret på displayet på frontpanelet.

PROGRESSIVE (22, 88)
Tryk for at ændre udgangsvideoformatet
(interlaced eller progressivt format).

DSGX (75)
Tryk for finde et punkt i et
musiknummer eller en fil.
Tryk for at forstærke bassen.

IR-modtager
ECHO LEVEL2) (75)

Drej for at justere mikrofonens ekko.

MIC LEVEL (75)
Drej for at justere mikrofonens lydstyrke.
Tryk for at vælge DVD-funktionen.
Tryk for at starte afspilning af en disk.
MIC-jackstik (75)
Apparat: USB  (afspil) (71, 74)
Tilslut til en mikrofon.

AUDIO IN-jackstik (88)
Tilslut til en valgfri lydkomponent.
14DK
Tilslut hovedtelefonerne.
Apparat: DVD  (afspil) (22, 28)
Tryk for at vælge USB-funktionen.
Tryk for at starte afspilning af en valgfri
USB-enhed (Digital musikafspiller eller
USB-lagermedier).

Tryk for at vælge Bluetooth-funktionen.
Tryk for at starte afspilningen af musik
på Bluetooth-enheden (Bluetoothmobiltelefon osv.).
Tryk for at justere lysstyrken i displayet.
Apparat: TUNER/BAND (61)
Tryk for at vælge TUNER-funktionen.
Tryk for at skifte mellem FM- og AMbåndet.
Apparat: AUDIO IN
Tryk for at vælge AUDIO IN-funktionen.
FUNCTION +/ (22, 28, 61, 64, 65,
67, 69, 70, 73, 75)
Tryk for at vælge funktionen.
DIMMER (83)

PICTURE NAVI (41)
Tryk for at vælge VIEWER-formatet til
søgning i kapitler, titler og spor.
Tryk for at få vist miniaturebillederne.

REPEAT/FM MODE (38, 62, 71)
Tryk for at lytte flere gange til en disk, et
enkelt musiknummer eller en fil.
Tryk for at vælge FM-modtagelse (mono
eller stereo).

Guide til dele og kontrolelementer
Apparat: BLUETOOTH  (64, 65)
AUDIO (31, 76, 77, 86)

 (stop) (29, 61, 66, 71)
 (pause) (29, 66, 71)
Tryk for at få vist det aktuelle lydsignal på
TV-skærmen.
Tryk for at stoppe afspilningen eller
afbryde den midlertidigt.

Fjernbetjening:  (afspil) (28,
35, 43, 49, 54, 65, 71, 74)
3)
Tryk for at begynde afspilningen.
SUBTITLE (30)
Tryk for at skifte sprog i underteksterne
(DVD VIDEO).

VOLUME +/3) (28, 66, 69, 71)
Tryk for at justere lydstyrken.
TV VOL +/1)3) (23)
Tryk for at justere TV'ets lydstyrke.
Fortsættes

15DK


ANGLE (30)
ADVANCE
Tryk for at gå fremad i den aktuelle scene
under afspilning.

Tryk for at gå tilbage til den forrige scene
under afspilning.
DVD/USB/TUNER MENU (39, 46,
62)
Tryk for at få vist MENU-punkterne på
TV-skærmen.
Tryk for at forindstille radiostationen.
Tryk for at vælge afspilningstilstand ved
brug af en valgfri USB-enhed.

EQ (75)
Tryk for at vælge lydeffekten.

DISPLAY (26, 34, 39, 46, 50, 51,
56, 78, 87, 99)
REPLAY
(29)
 STEP/ STEP  (29)
Tryk for at afspille ét billede ad gangen,
når afspilningen er stoppet midlertidigt.

 RETURN (33)
Tryk for at gå tilbage til den forrige menu
på TV-skærmen.

/// (24, 25, 34, 36, 37, 39,
43, 71, 73, 81)
Tryk for at vælge MENU-punkterne.
ENTER (24, 42, 62, 73)
Tryk for at få vist kontrolmenuen på
TV-skærmen.
Tryk for at angive indstillingerne.

DVD TOP MENU (39)
TV1) (23)
Tryk for at benytte TV-funktionerne.
16DK
(29)
Tryk for at ændre kameravinklen (kun
DVD VIDEO med flere kameravinkler).

Tryk for at få vist DVD-titlen på TVskærmen.

CLEAR (35, 41, 65, 68, 74)
TIME/TEXT (83)
Tryk for at slette et forprogrammeret
musiknummer eller en fil.
Tryk for at slette
registreringsoplysningerne om parringen
på Bluetooth-enheden.
Tryk for at ændre oplysningerne i
displayet på frontpanelet.
-/--1)
Tryk for at indtaste et etcifret eller
tocifret tal.

Talknapper3) (23, 29, 32, 39, 53,
64)
Tryk for at vælge et musiknummer eller
en fil.
Tryk for at indtaste en adgangskode eller
et kodeord.
10/01)
Tryk for at indtaste et tocifret tal.

KEY CONTROL / (80)
Tryk for at ændre tonearten, så den
passer til dit stemmeleje.
SCORE (79)
Tryk for at vælge sværhedsgraden for
scoringstilstanden.

TV/VIDEO1) (23)
Tryk for at skifte inputkilderne.
SLEEP (81)
Tryk for at indstille sleeptimeren.

TIMER MENU (24, 81)
Tryk for at indstille uret og timerne.

THEATRE SYNC (27)
Guide til dele og kontrolelementer

Tryk for at aktivere THEATRE SYNCfunktionen.
Denne knap benyttes til at betjene et SonyTV. For oplysninger henvises til "Betjening af
et Sony TV" (side 23).
2)
Undtagen europæiske og russiske modeller.
3)
Talknappen 5, TV VOL +, VOLUME + 
og  -knapperne har et justeringspunkt.
Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af systemet.
1)
KARAOKE MODE (76)
Tryk for at vælge karaoke-tilstanden.
KARAOKE PON (80)
Tryk for at aktivere KARAOKE PONfunktionen.
Fortsættes

17DK
Display
Angiver den valgte funktion.
Angiver den valgte afspilningstilstand.
(34)
Lyser, når timeren er indstillet. (81)
Lyser, når der er stillet ind på en
station. (61)
Lyser, når DSGX er aktiveret. (75)
Angiver status for afspilning.
Lyser, når DTS er valgt. (59)
Lyser, når Dolby Digital er valgt. (59)
Lyser, når der er tilsluttet en valgfri
USB-enhed. (70)
Lyser, når "P AUTO" eller "P VIDEO"
er valgt. (22)
18DK
Lyser, når udgangsvideosignalet er
NTSC. (22)
Lyser, når der afspilles VIDEO CD
med PBC. (32)
Angiver lydformatets type.
Viser oplysninger om sporet/
albummet.
Lyser, når kapitel- eller titelnummeret
vises.
Angiver den type disk, der afspilles.
(28)
Viser tekstoplysninger.
Klargøring
Klargøring
Tilslutning af systemet
eller
Højre højttaler
Til stikkontakt
Venstre højttaler
 AM-rammeantenne
 Hvid side til den nordamerikanske model
 Brun side til andre områder
 FM-ledningsantenne (Træk den ud vandret.)
 FM/AM-antenner
Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op.
Hold antennerne væk fra
højttalerkablerne og netledningen for at
undgå, at der opfanges støj.
 Højttalere
Fortsættes

19DK
 Afbryder
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
Hvis den medfølgende adapter på stikket
ikke passer til stikkontakten, skal du
fjerne den fra stikket (kun modeller, der
er forsynet med en adapter).
Montering af højttalerpuderne
Sæt de medfølgende højttalerpuder i
hvert hjørne under højttalerne for at
støtte højttalerne og forhindre, at de
glider.
Isætning af to R6 (størrelse AA)
batterier i fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet til side,
og fjern det. Indsæt derefter de to
medfølgende R6-batterier (størrelse AA)
med enden mærket  først, så de passer
til polerne som vist nedenfor.
Når systemet skal bæres
Udfør følgende procedure for at
beskytte DVD-mekanismen.
Benyt knapperne på apparatet til
denne betjening.
1 Tryk på /  for at tænde
systemet, og tryk derefter på
DVD  .
2 Forvis dig om, at der ikke er
Bemærk
Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i
længere tid, bør du tage batterierne ud for at
undgå risiko for beskadigelse forårsaget af
batterilækage og korrosion.
Tip
Ved normal anvendelse skulle batterierne
kunne holde cirka seks måneder. Skift begge
batterier ud med nye, når fjernbetjeningen ikke
længere kan styre systemet.
20DK
sat nogen disk i apparatet og
kontroller, at "No Disc" vises.
3 Tryk på /  for at slukke
for systemet, og kontroller, at
"STANDBY" forsvinder.
4 Tag netledningen ud.
Tilslutning af
fjernsynet
Slut videobåndoptageren til TV'et med
en videoledning (medfølger ikke). Du
må ikke slutte dette apparat til TV'et via
videobåndoptageren. Hvis du gør dette,
kan du komme ud for videolækage, når
der afspilles videobilleder fra systemet.
Slut apparatet direkte til TV'et som vist
nedenfor.
Klargøring
Slut videoindgangsstikket på TV'et
til VIDEO OUT-stikket med den
medfølgende videoledning.
Ved tilslutning af en
videobåndoptager
TV
Videobåndoptager
Apparat
Tilslut ikke direkte
Tip
Sådan får du bedre videobilleder:
 Brug de valgfri komponentvideoledninger
til at slutte COMPONENT VIDEOindgangsstikkene på TV'et til
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på
dette apparat. Hvis TV'et er kompatibelt
med filsignaler i progressivt format, skal du
benytte denne forbindelse og trykke flere
gange på PROGRESSIVE  på apparatet,
indtil "P AUTO" eller "P VIDEO" vises på
displayet (side 22).
 Du kan benytte en valgfri S Video-ledning
til at slutte S VIDEO-indgangsstikket på
TV'et til S VIDEO OUT-stikket på dette
apparat.
Fortsættes

21DK
Ændring af farvesystemet
(Undtagen europæiske og russiske
modeller)
Indstil farvesystemet til PAL eller NTSC,
så det passer med farvesystemet på dit
fjernsyn.
Standardindstillingen for farvesystem
varierer afhængigt af området.
Hver gang nedenstående procedure
udføres, skifter farvesystemet som følger:
NTSC  PAL
1 Tryk flere gange på FUNCTION
+/–  for at vælge "DVD" (eller tryk
på DVD   på apparatet).
2 Tryk på /  for at slukke systemet.
3 Tryk på DISPLAY  for at få vist uret.
4 Når uret vises, skal du holde  
nede og trykke på / .
Systemet tændes automatisk, og
farvesystemet ændres.
"COLOR NTSC" eller "COLOR PAL"
vises i displayet.
Bemærk
"––:––" vises i displayet, hvis du ikke har
indstillet uret.
Ændring af formatet for
videosignaludgangen fra
COMPONENT VIDEO OUTstikkene
Progressiv er en metode til visning af
TV-billeder, som reducerer flimren og
gør billedet skarpere. Hvis du vil benytte
denne metode, skal du slutte apparatet
til et TV, der kan modtage progressive
signaler.
Du kan sende videosignaler fra
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene i
interlaced eller progressivt format.
1 Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "DVD"
(eller tryk på DVD   på
apparatet).
2 Tryk flere gange på
PROGRESSIVE  på apparatet.
Vælg "P AUTO" eller "P VIDEO",
hvis TV'et kan modtage progressive
signaler, og TV'et er tilsluttet via
COMPONENT VIDEO OUTstikkene. Ellers skal du vælge
"INTERLACE".
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
Systemet finder automatisk
softwaretypen og vælger den korrekte
konverteringsmetode.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
Systemet ændrer
konverteringsmetoden til
PROGRESSIVE VIDEO for
videobaseret software.
Vælg dette, hvis billedet ikke er
tydeligt, når du vælger "P AUTO".
22DK
Om DVD VIDEO-softwaretyper og
konversionsmetoden
Nogle DVD VIDEO'er indeholder
begge typer software. For at disse
billeder kan vises naturligt på TV'et, når
videoudgangen er i progressivt format,
skal progressive signaler konverteres, så
de passer til DVD VIDEO-softwaren.
Bemærk
Der vises ikke noget billede på TV'et, eller
billedet er utydeligt, hvis indstillingen ikke
svarer til TV'et eller forbindelsen.
Tænd for fjernsynet og vælg
videoudgang, således at du kan se
billederne fra dette system.
Betjening af et Sony TV
Du kan benytte følgende knapper til
at betjene et Sony TV. Knapperne er
markeret med orange farve.
For at
tænde og slukke
for fjernsynet
skifte TV’ets
indgangskilde
mellem TV
og andre
indgangskilder
vælge TVkanalerne
justere lydstyrken
på fjernsynets
højttaler(e)
Klargøring
DVD VIDEO-software kan opdeles i 2
typer:
Filmbaseret software
Filmbaseret software stammer fra film
og viser billeder med 24 rammer i
sekundet.
Videobaseret software
Video-baseret software stammer fra
fjernsynet, som for eksempel serier og
underholdningsprogrammer, og viser
billeder med 30 rammer eller 60 felter
i sekundet.
Når der anvendes et fjernsyn
Tryk på
TV /  mens du
holder TV  nede.
TV/VIDEO 
mens du holder TV
 nede.
TV CH +/ 
eller taltasterne *
mens du holder TV
 nede.
TV VOL +/ 
mens du holder TV
 nede.
* For tocifrede tal skal du holde TV  nede og
trykke på -/--  og derefter trykke på tallet.
(Hold f.eks. TV  nede, tryk på -/-- , og
tryk derefter på 2 og 5 for at indtaste 25).
23DK
Indstilling af uret
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
indstille uret.
1 Tryk på /  for at tænde
systemet.
2 Tryk på TIMER MENU .
Timeangivelsen blinker på displayet.
Hvis "PLAY SET?" blinker på
displayet, skal du trykke flere gange
på  eller   for at vælge "CLOCK
SET?" og derefter trykke på ENTER
.
3 Tryk gentagne gange på  eller
  for at indstille timetallet.
4 Tryk på ENTER .
Minutangivelsen blinker på displayet.
5 Tryk gentagne gange på  eller
  for at indstille minuttallet.
6 Tryk på ENTER .
Uret begynder at fungere.
24DK
Bemærk
Urindstillingerne forsvinder, når man tager
netledningen ud, eller der indtræffer en
strømafbrydelse.
Visning af uret, når der er slukket for
systemet
Tryk på DISPLAY .
Uret vises i cirka 8 sekunder.
Udførelse af QUICK
SETUP
4 Tryk på ENTER  uden at
indsætte en disk.
"LANGUAGE SETUP" vises på TVskærmen.
Klargøring
Før du benytter systemet, kan du foretage
grundlæggende justeringer i QUICK
SETUP. Hvis du ikke vil udføre QUICK
SETUP, skal du trykke på CLEAR  i
trin 3. Guidemeddelelsen forsvinder fra
TV-skærmen.
1 Tænd for fjernsynet og vælg
videoindgangen.
2 Tryk på /  for at tænde
systemet.
Bemærk
Sørg for, at der ikke sidder en disk i
apparatet. Ellers vises guidemeddelelsen
ikke. Hvis du vil udføre QUICK SETUP,
skal du trykke på   på apparatet for at
fjerne disken.
3 Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "DVD"
(eller tryk på DVD   på
apparatet).
5 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge et sprog, og tryk
derefter på ENTER .
Indstillingen vælges, og "SCREEN
SETUP" vises på TV-skærmen.
Tips
Det valgte sprog gælder for "OSD",
"MENU" og "SUBTITLE".
Hvilke sprog, der kan vælges, afhænger
af området.
Guidemeddelelsen vises nederst på
TV-skærmen.
Fortsættes

25DK
6 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge den indstilling,
som svarer til typen af dit
fjernsyn.
Hvis du har et standard-TV med
bredde-højde-formatet 4:3:
Vælg "4:3 LETTER BOX" eller "4:3
PAN SCAN" (side 58)
Hvis du har et widescreen-TV
eller et almindeligt 4:3-TV med
widescreen-tilstand:
Vælg "16:9" (side 58)
7 Tryk på ENTER .
Indstillingen vælges, og "QUICK
SETUP is complete." vises på TVskærmen.
Systemet er nu parat til afspilning.
Hvis du vil ændre indstillingerne hver
for sig, skal du se "Brug af DVDopsætningsmenuen" (side 56).
Afslutning af QUICK SETUP
Tryk på
26DK
DISPLAY .
Sådan gendannes QUICK SETUP
displayet
1 Tryk på
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge
(SETUP), og tryk
dernæst på ENTER .
3 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge "QUICK", og tryk dernæst
på ENTER .
Bemærk
Guidemeddelelsen vises nederst på TVskærmen, når du tænder for systemet for første
gang, eller efter at du har udført "RESET"
(side 98).
Anvendelse af THEATRE
SYNC-funktionen
Forberedelse af brug af
THEATRE SYNC-funktionen
Registrer TV'ets indgangskilde, der er
sluttet til systemet.
Sådan vælges TV'ets indgang
Tryk på følgende knapper, mens du
holder SLEEP  nede.
Tryk på
0
1 til 8
9
CLEAR 
Fjernsynets
indgangskilde
Ingen indgangskilde
(Standard)

VIDEO 1 til VIDEO 8
COMPONENT 1
COMPONENT 2
COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
Ret fjernbetjeningen mod TV'et,
indtil der tændes for TV'et, og
indgangskilden er ændret korrekt,
og tryk derefter på THEATRE
SYNC .
Klargøring
THEATRE SYNC gør det muligt at
tænde for dit Sony-TV og dette system,
ændre systemets funktion til "DVD" og
derefter skifte TV'ets indgangskilde, som
du har angivet, med blot én knap.
Brug af THEATRE SYNCfunktionen
Ændr overførelsestiden, hvis denne
funktion ikke virker. Overførelsestiden
varierer, afhængigt af fjernsynet.
Ændring af overførelsestiden
Tryk derefter på følgende knapper, mens
du holder   nede.
Tryk på
1
2
3
4
5
6
7
8
Overførelsestiden
0,5 (Standard)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Den valgte TV-indgangskilde registreres i
fjernbetjeningen.
27DK
2 Sæt en disk i diskskuffen  med
Disk
etiketsiden vendt opad.
Afspilning af en disk
 Normal afspilning
Hvis afspilningen ikke begynder
automatisk, skal du trykke på  
(eller på DVD   på apparatet).
Afhængigt af den pågældende DVD
VIDEO eller VIDEO CD kan nogle
betjeninger være anderledes eller
begrænsede. Se brugsanvisningen, der
følger med disken.
Eksempel: Ved afspilning af en DVD
VIDEO
3 Tryk på VOLUME +/  for at
indstille lydstyrken.
Bemærk
Titelnummer
Forløbet spilletid
1 Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "DVD"
(eller tryk på DVD   på
apparatet).
28DK
Afhængigt af systemets status vises
lydstyrkeniveauet muligvis ikke på TVskærmen.
Når du tænder for systemet, trækkes disken
ikke ind i diskskuffen , før "No Disc" vises
i displayet. Forsøg ikke at skubbe disken ind,
før "No Disc" vises.
Isæt ikke en 8 cm-disk med en adapter. Hvis
du gør det, kan det bevirke, at systemet ikke
fungerer korrekt.
Når du tager en disk ud, skal du tage fat
i kanten af disken og trække den lige ud
af diskskuffen . Du må ikke berøre
overfladen.
Andre betjeninger
For at
stoppe
afspilning
pausestoppe
afspilning
Tryk på
 .
Tryk på
SLOW
eller
,
SLOW
mens afspilning er
midlertidigt afbrudt.
Hver gang du trykker
på SLOW
eller
, ændres
SLOW
afspilningshastigheden.
For at komme tilbage til
normal afspilning skal
du trykke på  
(eller på DVD  
på apparatet).
afspile et
STEP   for at gå
enkelt billede til det næste billede, når
ad gangen
afspilning er afbrudt.
(Frysning af
Tryk på  STEP 7)
billedet)6)
for at gå til det forrige
billede, når afspilning
er afbrudt.
For at komme tilbage til
normal afspilning skal
du trykke på  
(eller på DVD  
på apparatet).
 under
afspile den
REPLAY
forrige scene
afspilning. (Øjeblikkelig
igen
afspilning)7)

spole den
ADVANCE
aktuelle scene under afspilning.
kortvarigt frem (Øjeblikkelig
fremadspoling)7)
Fortsættes

Disk
 . Tryk på  
igen eller på  
(eller på DVD  
på apparatet) for at
genoptage afspilningen.
vælge et spor1),  eller   flere
et kapitel eller gange under afspilning.
en videofil
Eller tryk på taltasterne
, når kontrolmenuen
er deaktiveret, og tryk
derefter på ENTER
2).
vælge et
+/  flere gange
album3)
under afspilning,
eller når afspilning er
midlertidigt afbrudt.
finde et punkt  eller   under
hurtigt i hurtig afspilning. Hver gang
fremspoling
du trykker på 
eller hurtig
eller  , ændres
tilbagespoling afspilningshastigheden
4)5)
(Lås søgning) cyklisk.
For at komme tilbage til
normal afspilning skal
du trykke på  
(eller på DVD  
på apparatet).
For at
se billedramme
efter
billedramme
(Slowmotionafspilning)6)
29DK
For at
skifte til DVDfunktion fra en
anden kilde
Tryk på
FUNCTION +/ 
flere gange (eller tryk
på DVD   på
apparatet) (Automatisk
kildevalg).
tage disken ud   på apparatet.
Du kan ikke vælge et lydspor under
låsesøgning i MP3-lydspor.
Kun DVD VIDEO, DVD-R/-RW i VRtilstand, VIDEO CD, AUDIO CD og DivXvideofiler.
3)
Kun MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler.
4)
Undtagen JPEG-billedfiler.
5)
Den faktiske hastighed kan være anderledes
afhængigt af disken.
6)
Kun DVD VIDEO, DVD-R/-RW i VRtilstand, DivX-videofiler og VIDEO CD.
7)
Kun DVD VIDEO og DVD-R/-RW i VRtilstand.
1)
2)
Bemærk
Det er ikke muligt at søge efter et stillbillede
på en DVD-R/-RW i VR-tilstand.
Du kan muligvis ikke bruge funktionen
Øjeblikkelig afspilning eller Øjeblikkelig
fremadspoling i gentaget afspilning eller med
nogle scener.
Visning af flere kameravinkler
og undertekster
Ændringer af vinklerne
(Kun DVD VIDEO)
Du kan ændre kameravinklen under
afspilning af en DVD VIDEO, hvor der
er optaget forskellige synsvinkler (flere
kameravinkler) for en scene.
Tryk på ANGLE  flere gange under
afspilning. Ved hvert tryk på ANGLE ,
ændres vinklen.
Bemærk
Afhængigt af DVD VIDEO'en, er det ikke
sikkert, at du vil kunne ændre vinklen, selv
hvis der er optaget multi-vinkler på DVD
VIDEO'en.
Visning af underteksterne
(Kun DVD VIDEO, DVD-R/-RW i VRtilstand og DivX-videofiler)
Du kan slå undertekster til eller fra, mens
du afspiller DVD VIDEO, DVD-R/-RW
i VR-tilstand eller DivX-videofiler, hvor
der er optaget undertekster. Du kan også
ændre sproget i underteksterne med
DVD VIDEO, DVD-R/-RW i VR-tilstand
eller DivX-videofiler, hvor der er optaget
undertekster på flere sprog.
Tryk på SUBTITLE  flere gange under
afspilning. Hver gang du trykker på
SUBTITLE , ændres underteksternes
sprog, eller de bliver slået fra.
30DK
Bemærk
Andre nyttige funktioner
Ændring af lyden
Når du afspiller en DVD VIDEO eller
en DivX-videofil, der er optaget i flere
lydformater, kan du vælge det lydformat,
du vil have. Hvis DVD VIDEO'en er
optaget med spor på flere sprog, er det
også muligt at skifte sprog.
Ved afspilning af VIDEO CD, AUDIO
CD eller MP3-lydspor kan du vælge
lyden fra højre eller venstre kanal og lytte
til lyden fra den valgte kanal gennem
både højre og venstre højttaler. Hvis du
f.eks. afspiller et spor med vokalerne i
højre kanal og instrumenterne i venstre
kanal, kan du afspille instrumenterne
i begge højttalere ved at vælge venstre
kanal.
Standardindstillingerne er understregede.
Ved afspilning af en DVD VIDEO:
Udvalget af sprog og lydformater varierer
afhængigt af DVD VIDEO'en.
Når der vises et firecifret tal, svarer
tallene til en sprogkode (se “Liste over
sprogkoder” (side 111)). Hvis det samme
spog vises to eller flere gange, er DVD
VIDEO'en optaget i multi-lydformat.
Bemærk, at lyden ændres automatisk
afhængigt af disken.
Disk
Afhængigt af DVD VIDEO'en, er det ikke
sikkert, at du vil kunne skifte undertekster,
selv hvis der er optaget multi-undertekster på
DVD VIDEO'en. Det er heller ikke sikkert, at
du vil kunne deaktivere underteksterne.
Du kan ændre underteksterne, hvis DivXvideofilen har filtypenavnet ".AVI" eller
".DivX" og indeholder oplysninger om
undertekster i den samme fil.
Når en DVD-R/-RW afspilles i VRtilstand:
Antallet af lydspor, der er optaget på en
disk, vises.
Eksempel:
1: MAIN: hovedlyden på lydspor 1.
1: SUB: sekundærlyden på lydspor 1.
1: MAIN+SUB: hoved- og
sekundærlyden på lydspor 1.
2: MAIN*: hovedlyden på lydspor 2.
2: SUB*: sekundærlyden på lydspor 2.
2: MAIN+SUB*: hoved- og
sekundærlyden på lydspor 2.
* Disse punkter vises ikke, hvis der kun
er optaget én lydstrøm på den disk, der
afspilles.
Tryk flere gange på AUDIO  under
afspilningen for at vælge det ønskede
lydsignal.
Fortsættes

31DK
Ved afspilning af en DivX-videofil:
Valgmulighederne for lydformat varierer
afhængigt af DivX-videofilen.
Afspilning af VIDEO CD'er med PBCfunktioner (Version 2.0)  PBCafspilning
Ved afspilning af VIDEO CD, AUDIO
CD eller et MP3-lydspor:
STEREO: standard-stereolyden.
1/L: lyden fra den venstre kanal
(monofonisk).
2/R: lyden fra den højre kanal
(monofonisk).
(Kun VIDEO CD)
Du kan anvende PBC (Playback Control
- Afspilningskontrol) menuer på dit
fjernsyn til at afspille diskens interaktive
software. Menuformatet og -strukturen
kan variere, afhængigt af hver disk.
Når en Super VCD afspilles:
1: STEREO: stereolyden på lydspor 1.
1: 1/L: lyden fra den venstre kanal på
lydspor 1 (monofonisk).
1: 2/R: lyden fra den højre kanal på
lydspor 1 (monofonisk).
2: STEREO: stereolyden på lydspor 2.
2: 1/L: lyden fra den venstre kanal på
lydspor 2 (monofonisk).
2: 2/R: lyden fra den højre kanal på
lydspor 2 (monofonisk).
1 Tryk på   (eller på DVD  
på apparatet) for at starte afspilning
af en VIDEO CD med PBC funktioner
(Version 2.0).
PBC-menuen kommer frem på
fjernsynsskærmen. Menuen vises
muligvis ikke, afhængigt af VIDEO
CD'en.
2 Tryk på talknapperne  for at vælge
den ønskede post.
3 Tryk på ENTER .
Afhængigt af VIDEO CD'en, kan
''Tryk på ENTER'' vises som ''Tryk
på SELECT'' i brugsanvisningen, der
følger med disken. I et sådant tilfælde,
tryk på   (eller på DVD  
på apparatet).
4 Fortsæt afspilningen i
overensstemmelse med
instruktionerne i menuerne.
Se i betjeningsvejledningen, der fulgte
med VIDEO CD'en, da betjeningen
kan variere afhængigt af VIDEO
CD'en.
32DK
Sådan kommer du tilbage til den
forrige menu
Tryk på  RETURN .
Bemærk
PBC-afspilning annulleres, når afspilning i
tilfældig rækkefølge, programafspilning eller
gentaget afspilning aktiveres.
1 Tryk flere gange på  eller 
, eller tryk på taltasterne  for
at vælge et spor, mens afspilning er
stoppet.
2 Tryk på   (eller på DVD  
på apparatet) eller på ENTER .
Afspilningen begynder fra det valgte
spor. Stillbilleder, såsom menuskærme,
vil ikke blive vist.
Hvis du vil genoptage PBC-afspilning,
skal du trykke to gange på   og
derefter trykke på   (eller på
DVD   på apparatet).
Genoptagelse af afspilning fra det
punkt, hvor man stoppede disken
 Genoptaget afspilning
Systemet gemmer det sted, hvor du
stoppede disken, så du kan genoptage
afspilningen fra dette sted. Genoptaget
afspilning bliver ikke annulleret, når
du slukker for systemet, undtagen for
MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler.
man på   for at stoppe
afspilningen.
"Resume" vises på displayet.
Hvis ''Resume'' ikke vises, er
genoptaget afspilning ikke til
disposition.
2 Tryk på   (eller på DVD  
på apparatet).
Systemet starter afspilningen fra det
sted, hvor du stoppede disken i trin 1.
Disk
Sådan annulleres afspilning med
PBC-funktioner
1 Mens der afspilles en disk, trykker
Bemærk
Du kan ikke udføre genoptaget afspilning
under afspilning i tilfældig rækkefølge eller
programafspilning.
Denne funktion vil muligvis ikke fungere
korrekt med visse diske.
Genoptaget afspilning annulleres, når
 du trykker på  , mens afspilning er
stoppet.
 du skubber disken ud.
 du skifter funktion.
 du ændrer indstillingerne i
opsætningsmenuen.
Afhængigt af hvor du stoppede disken,
vil systemet muligvis ikke genoptage
afspilningen fra nøjagtigt det samme sted.
Hvis "MULTI-DISC RESUME" er indstillet
til "ON", bliver genoptaget afspilning ikke
annulleret for DVD VIDEO og VIDEO
CD, når du skubber disken ud eller ændrer
funktionen.
Tip
Hvis du vil afspille fra starten af disken, skal du
trykke to gange på   og derefter trykke på
  (eller på DVD   på apparatet).
Fortsættes

33DK
Genoptagelse af afspilning af en disk,
der er stoppet  Genoptagelse af
flere diske
(Kun DVD VIDEO og VIDEO CD)
Systemet kan gemme det sted, hvor
afspilningen af disken blev stoppet for op
til 40 diske og genoptager afspilningen,
når den samme disk indsættes igen. Hvis
du gemmer et genoptagelsessted for den
41. disk, bliver genoptagelsesstedet for
den første disk slettet.
For at aktivere denne funktion, skal
du sætte "MULTI-DISC RESUME" i
"CUSTOM SETUP" til "ON" (side 59).
Bemærk
Hvis "MULTI-DISC RESUME" i "CUSTOM
SETUP" er angivet til "ON", og du afspiller en
optaget disk som f.eks. en DVD-R, vil systemet
muligvis afspille en anden optaget disk fra det
samme genoptagelsessted. Hvis du vil starte
afspilningen fra begyndelsen af disken, skal du
trykke to gange på   og derefter trykke på
  (eller på DVD   på apparatet).
Brug af
afspilningstilstand
Hvordan man laver sit eget
program
 Programafspilning
Du kan oprette et program med op til 99
trin i den rækkefølge, de skal afspilles.
1 Tryk på
DISPLAY .
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge
(PROGRAM), og tryk dernæst på
ENTER .
Valgmulighederne for "PROGRAM"
vises på TV-skærmen.
3 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "SET", og
tryk dernæst på ENTER .
Spornummer
34DK
4 Tryk på  .
Markøren flyttes til sporlisten "T" (i
dette tilfælde "01").
5 Vælg det spor, som du ønsker at
programmere.
Vælg eksempelvis "02".
Tryk flere gange på  eller   for at
vælge "02" under "T", og tryk derefter
på ENTER .
Sådan ændres et programmeret
trin:
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge det programmerede
trinnummer, du vil ændre. Tryk
derefter på  .
Sådan slettes et programmeret
trin:
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge det programmerede
trinnummer, du vil ændre. Tryk
derefter på CLEAR .
Sådan slettes alle de
programmerede trin på
programlisten:
Tryk på   for at markere "ALL
CLEAR". Tryk på dernæst på ENTER
.
Disk
Valgt spor
Samlet tid for de programmerede spor
6 Gentag trin 4 til 5 for at
programmere andre spor.
7 Tryk på   (eller på DVD 
 på apparatet).
Programafspilning starter.
Når programafspilningen slutter, kan
du genstarte det samme program ved
at trykke på   (eller på DVD
  på apparatet).
Fortsættes

35DK
Annullering af programafspilning
Tryk på CLEAR , eller vælg "OFF"
i trin 3. Hvis du vil afspille det samme
program igen, skal du vælge "ON" i trin 3
og trykke på ENTER .
Afspilning i tilfældig
rækkefølge
 Afspilning i tilfældig rækkefølge
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen forsvinder fra TVskærmen.
Bemærk
Når programafspilning er aktiveret, ændres
indstillingen "REPEAT" automatisk til "ON",
hvis den aktuelle indstilling er "DISC" eller
"TRACK".
Du kan ikke udføre programafspilning af
VIDEO CD'er under PBC-afspilning.
Tip
Programafspilningen annulleres, og
programlisten ryddes, når
 du skubber disken ud.
 du slukker for systemet.
 du skifter funktion.
Du kan afspille numrene på den
aktuelle disk i vilkårlig rækkefølge.
Afspilningsrækkefølgen kan variere, hver
gang du udfører afspilning i tilfældig
rækkefølge.
1 Tryk på
DISPLAY  under
afspilning.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge
(SHUFFLE), og tryk dernæst på
ENTER .
Valgmulighederne for "SHUFFLE"
vises på TV-skærmen.
3 Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling.
Ved afspilning af en VIDEO CD
eller AUDIO CD:
TRACK: alle spor på disken
afspilles i tilfældig rækkefølge.
Når programafspilning er
aktiveret:
ON: alle spor på programlisten
afspilles i tilfældig rækkefølge.
36DK
4 Tryk på ENTER .
Afspilning i tilfældig rækkefølge
starter.
Hvis du vil annullere afspilning i
tilfældig rækkefølge, skal du trykke på
CLEAR  eller vælge "OFF" i trin 3.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen forsvinder fra TVskærmen.
Bemærk
Afspilning i tilfældig rækkefølge annulleres,
når
 du skubber disken ud.
 du slukker for systemet.
 du skifter funktion.
 du udfører spor- eller indekssøgning.
Du kan ikke udføre afspilning i tilfældig
rækkefølge af VIDEO CD'er under PBCafspilning.
Den samme sang kan blive afspillet flere
gange for MP3-lydspor.
Gentagelse af afspilning
 Gentaget afspilning
Du kan afspille alle titler, spor, filer eller
en enkelt titel, et kapitel, et spor eller en
fil på en disk flere gange.
Du kan vælge afspilning i tilfældig
rækkefølge og programafspilning
samtidig.
Disk
Ved afspilning af en DATA CD/DVD
(undtagen for DivX-videofiler):
ON: alle MP3-lydspor i det valgte
album på disken afspilles i tilfældig
rækkefølge.
Hvis der ikke er valgt et album,
afspilles det første album i tilfældig
rækkefølge.
1 Tryk på
DISPLAY  under
afspilning.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge
(REPEAT), og tryk dernæst på
ENTER .
Valgmulighederne for "REPEAT"
vises på TV-skærmen.
3 Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
Når en DVD VIDEO eller DVD-R/
DVD-RW afspilles i VR-tilstand:
OFF: afspilles ikke gentagne gange.
DISC: gentager alle titlerne på
disken.
TITLE: gentager den aktuelle titel.
CHAPTER: gentager det aktuelle
kapitel.
Fortsættes

37DK
Ved afspilning af en VIDEO CD
eller AUDIO CD:
OFF: afspilles ikke gentagne gange.
DISC: gentager alle sporene på en
disk.
TRACK: gentager det aktuelle spor.
Når du afspiller en DATA CD eller
DATA DVD:
OFF: afspilles ikke gentagne gange.
DISC: gentager alle albummerne på
disken.
ALBUM: gentager det aktuelle
album.
TRACK1): gentager det aktuelle
spor.
FILE2): gentager det aktuelle fil.
Gælder kun MP3-lydspor.
Kun DivX-videofiler.
1)
2)
Når programafspilning eller
afspilning i tilfældig rækkefølge
er aktiveret:
OFF: afspilles ikke gentagne gange.
ON: gentager programafspilning
eller afspilning i tilfældig
rækkefølge.
4 Tryk på ENTER .
Gentaget afspilning starter.
Hvis du vil annullere gentaget
afspilning, skal du trykke på
CLEAR  eller vælge "OFF" i trin 3.
38DK
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen forsvinder fra TVskærmen.
Bemærk
Du kan også ændre indstillingen for gentaget
afspilning ved at trykke flere gange på
REPEAT/FM MODE .
"REP" lyser på displayet, når gentaget
afspilning er indstillet til "DISC", "ALBUM"
eller "ON".
"REP1" lyser på displayet, når gentaget
afspilning er indstillet til "TITLE",
"CHAPTER", "TRACK" eller "FILE".
Afhængigt af DVD VIDEO'en kan det ske, at
du ikke kan udføre gentaget afspilning.
Du kan ikke udføre gentaget afspilning af
VIDEO CD'er under PBC-afspilning.
Ved afspilning af en DATA CD/DVD, der
indeholder MP3-lydspor og JPEG-billedfiler,
vil lyden ikke svare til billederne, hvis
afspilningstiderne er forskellige.
Du kan ikke vælge "TRACK", når "MODE
(MP3, JPEG)" er indstillet til "IMAGE
(JPEG)" (side 46).
Gentaget afspilning annulleres, når
 du skubber disken ud.
 du slukker for systemet.
 du skifter funktion.
Søgning efter/valg af
en disk
Nogle DVD VIDEO'er er forsynede med
menuer, der giver flere muligheder for at
nyde DVD VIDEO'erne. Det er muligt
at afspille DVD VIDEO'er med brug af
disse menuer på fjernsynsskærmen.
Brug af DVD TOP MENU
En DVD VIDEO indeholder en række
sektioner med billed- eller musikstykker,
der kaldes "titler". Når du afspiller en
DVD VIDEO, der indeholder flere titler,
kan du vælge den ønskede titel ved hjælp
af DVD TOP MENU .
Brug af DVD MENU
Nogle DVD VIDEO'er giver dig
mulighed for at vælge mellem diskens
indhold ved hjælp af en menu. Når du
afspiller disse DVD VIDEO'er, kan du
vælge elementer som f.eks. sprog til
undertitlerne og lydsprog ved hjælp af
DVD/USB/TUNER MENU .
DVD/USB/TUNER MENU .
Menuen vises på TV-skærmen.
Menuens indhold varierer afhængigt
af disken.
2 Tryk på ///  eller på
taltasterne  for at vælge den
titel eller det element, du vil
afspille.
Disk
Afspilning af DVD VIDEO’er med
brug af menuen
1 Tryk på DVD TOP MENU  eller
3 Tryk på ENTER .
Valg af "ORIGINAL" eller "PLAY
LIST" på en DVD-R/-RW i VRtilstand
Denne funktion er kun tilgængelig for
DVD-R'er/-RW'er i VR-tilstand, hvor der
er oprettet en afspilningsliste.
1 Tryk på
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
Fortsættes

39DK
2 Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(ORIGINAL/PLAY LIST), og tryk
dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "ORIGINAL/
PLAY LIST" vises på TV-skærmen.
3 Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling.
PLAY LIST: afspilning i
overensstemmelse med den
afspilningsliste, der er oprettet på
disken.
ORIGINAL: afspilning i
overensstemmelse med den
oprindeligt optagede rækkefølge.
1 Tryk på
DISPLAY . (Ved
afspilning af en DATA CD/
DVD med JPEG-billedfiler
skal du trykke to gange på
DISPLAY ).
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge søgeelementet.
Eksempel: når du vælger
(CHAPTER)
"** (**)" er valgt (** angiver et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor, indekser,
scener, albummer eller filer.
4 Tryk på ENTER .
Valgt række
Brug skærmdisplayet til at
søge efter en titel, et kapitel,
en scene, et spor, et indeks, et
album eller en fil
3 Tryk på ENTER .
"** (**)" ændres til "– – (**)".
4 Tryk flere gange på  eller 
 eller på taltasterne  for at
Du kan søge på forskellige oplysninger,
der er optaget på en disk, f.eks. titel,
spor og album. Hvert element tildeles et
entydigt nummer på disken, og du kan
vælge det nummererede element, du
ønsker, fra kontrolmenuen. Du kan også
søge efter et bestemt punkt ved hjælp
af tidskoden (Tidssøgning) (kun DVD
VIDEO og DVD-R/-RW i VR-tilstand).
40DK
vælge titel, spor, album osv. eller
filnummer.
Hvis du taster forkert, kan du trykke
på CLEAR  for at annullere
nummeret.
5 Tryk på ENTER .
Systemet starter afspilningen fra den
valgte titel, sporet, albummet osv.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk gentagne gange på DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen forsvinder.
Når visningen af kontrolmenuen er deaktiveret,
kan du søge efter et kapitel (DVD VIDEO
og DVD-R/-RW i VR-tilstand) eller et spor
(AUDIO CD og VIDEO CD) eller en fil (DivXvideofiler i DATA CD/DVD) ved at trykke på
taltasterne  og ENTER .
Søgning efter et bestemt punkt ved
hjælp af tidskoden  Tidssøgning
(Kun DVD VIDEO og DVD-R/-RW i
VR-tilstand)
1 Tryk på
DISPLAY .
2 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge
(TIME/TEXT).
"T **:**:**" (forløbet afspilningstid for
den aktuelle titel) vælges.
3 Tryk på ENTER .
"T **:**:**" skifter til "T--:--:--".
talknapperne , og tryk derefter på
ENTER .
For eksempelvis at finde scenen ved
2 timer, 10 minutter, og 20 sekunder
efter begyndelsen, indtaster man
"2:10:20".
Hvis du taster forkert, kan du trykke
på CLEAR  for at annullere
nummeret.
Disk
Tip
4 Indtast tidskoden ved hjælp af
Bemærk
Afhængigt af disken kan du ikke udføre
tidssøgning.
Søgning ved hjælp af scene
 Billednavigation
1 Tryk flere gange på PICTURE
NAVI  for at vælge det
VIEWER-format, du vil søge i.
CHAPTER VIEWER (DVD
VIDEO)
TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
TRACK VIEWER (VIDEO CD
eller Super VCD)
Fortsættes

41DK
2 Tryk på ENTER .
Den første scene i de første 9 kapitler,
titler eller spor vises. Hvis der er mere
end 9 kapitler, titler eller spor, vises
"" nederst til højre på skærmen.
Afspilning af MP3/
JPEG-diske
Bemærk
3 Tryk på ///  for at vælge
et kapitel, en titel eller et spor,
og tryk derefter på ENTER .
Systemet starter afspilningen fra den
valgte scene.
Annullering af søgning
Tryk på  RETURN  eller
DISPLAY .
Bemærk
Afhængigt af disken vil nogle poster muligvis
ikke kunne vælges.
Tip
Hvis du vil have vist de resterende kapitler,
titler eller spor, skal du vælge en scene i
nederste række og trykke på  . Hvis du vil
gå tilbage til den forrige scene, skal du vælge en
scene i øverste række og trykke på  .
42DK
Afhængigt af den software, du har benyttet til
at oprette DATA CD'en eller DATA DVD'en,
kan afspilningsrækkefølgen muligvis variere.
Systemet kan afspille op til 200 albummer,
herunder albummer, der ikke indeholder
MP3-lydspor og JPEG-billedfiler. Systemet
afspiller ikke albummer efter album nr. 200.
Det maksimale antal MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler på et album, som systemet
kan genkende, er:
 600 når "MODE (MP3, JPEG)" er
indstillet til "AUDIO (MP3)" eller
"IMAGE (JPEG)".
 300 når "MODE (MP3, JPEG)" er
indstillet til "AUTO".
Systemet kan afspille MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler. Systemet kan afspille enhver
data med tilføjelsen ".MP3", ".JPG" eller
".JPEG", selv hvis de ikke er i MP3- eller
JPEG-format. Afspilning af denne data kan
frembringe kraftig støj, som kan beskadige
dit højttalersystem.
Valg af et MP3-lydspor eller
-album
1 Indsæt en disk i diskskuffen .
Systemet starter afspilningen af det
første album.
2 Tryk på DVD/USB/TUNER MENU
.
Albumlisten vises på TV-skærmen.
Disk
Afhængigt af kodnings- og
skrivningsprogrammet, optageenheden eller
optagemediet, der blev benyttet til at optage
et MP3-lydspor, kan der opstå problemer,
f.eks. at afspilning ikke er mulig, lydudfald og
støj.
Følgende diske og situationer kan forøge den
tid, det tager at starte afspilningen:
 En disk, som er optaget med en
kompliceret træstruktur.
 en disk, som er optaget i Multi Session.
 en disk, på hvilken der kan tilføjes data
(ikke-færdig disk).
 når spor eller filer på et andet album lige
er afspillet.
Nogle CD-R'er/-RW'er eller DVD-R'er/RW'er/+R'er/+RW'er kan ikke afspilles på
systemet, afhængigt af filformatet.
Når der afspilles en DATA CD eller DATA
DVD, der både indeholder MP3-lydspor
og JPEG-billedfiler, skal du vælge "MODE
(MP3, JPEG)" i kontrolmenuen, når
læsningen af diskens indholdsfortegnelse er
færdig. Hvis du vil afspille
 både MP3-lydspor og JPEG-billedfiler,
skal "MODE (MP3, JPEG)" indstilles til
"AUTO".
 kun MP3-lydspor, skal "MODE (MP3,
JPEG)" indstilles til "AUDIO (MP3)".
 kun JPEG-billedfiler, skal "MODE (MP3,
JPEG)" indstilles til "IMAGE (JPEG)".
Systemet kan højst afspille til en mappedybde
på 8 niveauer.
3 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge et album.
Afspilning af et album:
Tryk på   (eller DVD   på
apparatet).
Systemet starter afspilningen fra det
første spor på det valgte album.
Hvis du vil stoppe afspilningen, skal
du trykke på  .
Fortsættes

43DK
Afspilning af et spor:
1 Tryk på ENTER .
Listen over MP3-lydspor på det
valgte album vises.
Sådan kommer du tilbage til
albumlisten, når sporlisten vises
Tryk på  RETURN .
Sådan aktiveres eller deaktiveres
albumlisten eller sporlisten
Tryk flere gange på DVD/USB/TUNER
MENU .
2 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge ønskede det MP3lydspor, og tryk derefter på ENTER
.
Systemet starter afspilningen af det
valgte MP3-lydspor.
Hvis du vil stoppe afspilningen,
skal du trykke på  .
Sådan vises næste eller forrige side af
sporlisten eller albumlisten
Tryk flere gange på  eller  , når
sporlisten eller albumlisten vises.
Sådan afspilles det næste album med
MP3-lydspor
Du kan vælge det næste album ved at
trykke flere gange på   indtil
det sidste spor i det aktuelle album og
derefter trykke én gang på  . Det
første spor i det næste album markeres.
Du kan imidlertid ikke vælge det forrige
album ved at trykke flere gange på
 . Hvis du vil vælge det forrige
album, skal du vælge albummet på
albumlisten.
44DK
Valg af en JPEG-billedfil eller
et album
1 Indsæt en disk i diskskuffen .
Systemet starter afspilningen af det
første album.
2 Tryk på DVD/USB/TUNER MENU
.
Albumlisten vises på TV-skærmen.
3 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge et album.
Afspilning af et album:
Tryk på   (eller DVD   på
apparatet).
Systemet starter et diasshow fra den
første billedfil i det valgte album.
Hvis du vil stoppe afspilningen, skal
du trykke på  .
Afspilning af en billedfil:
1 Tryk på PICTURE NAVI .
Miniaturebillede for de første 16
JPEG-billedfiler i det valgte album
vises.
Sådan vises den næste eller forrige
side i albumlisten
Tryk flere gange på  eller  , når
albumlisten vises.
Sådan vises den næste eller forrige
JPEG-billedfil
Disk
Tryk flere gange på  eller   under
diasshowet.
Sådan afspilles det næste album med
JPEG-billedfiler
Hvis der er mere end 16 billedfiler i
det valgte album, vises rullepanelet
til højre.
2 Tryk på ///  for at vælge
det billede, du vil have vist, og
tryk derefter på   (eller på
DVD   på apparatet).
Diasshowet starter fra den valgte
billedfil.
Hvis du vil stoppe afspilningen,
skal du trykke på  .
Du kan vælge det næste album ved at
trykke flere gange på   indtil den
sidste fil i det aktuelle album, og derefter
trykke én gang på  . Den første fil
i det næste album markeres. Du kan
imidlertid ikke vælge det forrige album
ved at trykke flere gange på  . Hvis
du vil vælge det forrige album, skal du
vælge albummet på albumlisten.
Sådan aktiveres eller deaktiveres
visningen af albumlisten
Tryk flere gange på DVD/USB/TUNER
MENU .
Fortsættes

45DK
Sådan drejes en JPEG-billedfil
Når en JPEG-billedfil vises på TVskærmen, kan du dreje billedet 90 grader.
Tryk flere gange på  eller  , mens et
billede vises.
Tryk på CLEAR  for at komme tilbage
til den oprindelige visning.
Bemærk
Knappen PICTURE NAVI  fungerer ikke,
når "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"AUDIO (MP3)".
Når du trykker på  eller   for at vælge
det næste eller forrige billede, vender billedet
tilbage til den oprindelige visning, også
selvom du tidligere har drejet billedet.
Diasshowet stopper, når du trykker på  eller
 .
Afspilning af MP3-lydspor
og JPEG-billedfiler som et
diasshow med lyd
2 Tryk på   for at stoppe
afspilningen.
3 Tryk på
DISPLAY .
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
4 Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(MODE (MP3, JPEG)), og tryk
dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "MODE (MP3,
JPEG)" vises på TV-skærmen.
Standardindstillingen er understreget.
AUTO: Afspiller både JPEGbilledfiler og MP3-lydspor i det
samme album som et diasshow
med lyd.
AUDIO (MP3): Afspiller MP3lydspor kontinuerligt.
IMAGE (JPEG): Afspiller JPEGbilledfiler som et diasshow.
5 Tryk gentagne gange på  eller
Du kan afspille et diasshow med lyd ved
først både at gemme JPEG-billedfiler og
MP3-lydspor i det samme album på en
DATA CD/DVD.
1 Indsæt en disk i diskskuffen .
Systemet starter afspilningen af det
første album.
46DK
  for at vælge "AUTO", og
tryk dernæst på ENTER .
6 Tryk på DVD/USB/TUNER MENU
.
Albumlisten vises på TV-skærmen.
7 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge det ønskede album,
og tryk derefter på   (eller
DVD   på apparatet).
Sådan aktiveres eller deaktiveres
visningen af albumlisten
Tryk flere gange på DVD/USB/TUNER
MENU .
Annullering af diasshow med lyd
Vælg "AUDIO (MP3)" eller "IMAGE
(JPEG)" i trin 4.
Bemærk
I nogle tilfælde kan du ikke ændre
indstillingen "MODE (MP3, JPEG)", når
"MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
 "IMAGE (JPEG)", og den valgte disk kun
indeholder MP3-lydspor.
 "AUDIO (MP3)", og den valgte disk kun
indeholder JPEG-billedfiler.
Hvis der ikke er nogen MP3-lydspor på
disken, vises "No audio data" på TVskærmen, og disken kan ikke afspilles.
Hvis der ikke er nogen JPEG-billedfiler
på disken, vises "No image data" på TVskærmen, og disken kan ikke afspilles.
Hvis du afspiller en stor mængde data med
MP3-lydspor og JPEG-billedfiler samtidigt,
kan der forekomme lydudfald.
(Kun JPEG-billedfiler)
1 Tryk flere gange på
DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen for JPEGbilledfiler vises på TV-skærmen.
2 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge
(INTERVAL), og
tryk dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "INTERVAL"
vises på TV-skærmen.
Disk
Diasshowet med lyd starter fra det
valgte album.
Hvis du vil stoppe afspilningen, skal
du trykke på  .
Specificering af diasshowets
hastighed
3 Tryk flere gange på  eller   for at
vælge det ønskede overgangsinterval.
Standardindstillingen er understreget.
NORMAL: Angiv længden til
cirka 6 til 9 sekunder (billeder med
4.000.000 pixel eller mere forlænger
længden).
FAST: Indstiller længden til kortere
end NORMAL.
SLOW 1: Indstiller længden til
længere end NORMAL.
SLOW 2: Indstiller længden til
længere end SLOW 1.
4 Tryk på ENTER .
Den valgte indstilling træder i kraft.
Bemærk
Nogle JPEG-billedfiler (især progressive JPEGbilledfiler eller JPEG-billedfiler med 3.000.000
pixel eller mere) er muligvis længere om at
blive vist end andre, hvilket kan få overgangene
til at virke længere end den valgte indstilling.
Fortsættes

47DK
Valg af en overgangseffekt for
billedfiler i diasshowet
(Kun JPEG-billedfiler)
1 Tryk flere gange på
DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen for JPEGbilledfiler vises på TV-skærmen.
2 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge
(EFFECT), og
tryk dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "EFFECT" vises
på TV-skærmen.
3 Tryk flere gange på  eller   for at
vælge den ønskede indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
MODE 1: Billedet glider ind fra
øverst til nederst på skærmen.
MODE 2: Billedet glider ind fra
venstre mod højre på skærmen.
MODE 3: Billedet strækkes ud fra
midten af skærmen.
MODE 4: Billederne gennemløber
effekterne i tilfældig rækkefølge.
MODE 5: Det næste billede glider
ind over det aktuelle billede.
OFF: Deaktiverer denne funktion.
4 Tryk på ENTER .
Den valgte indstilling træder i kraft.
48DK
Afspilning af DivX®videofiler
Om DivX-videofiler
®
DivX er en teknologi til komprimering
af videofiler, som er udviklet af DivX,
Inc. Dette produkt er et officielt DivX certificeret produkt.
Systemet kan afspille filer med
filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", der
indeholder data i DivX-format.
®
Bemærk
Systemet kan muligvis ikke afspille en DivXvideofil, hvis filen er kombineret ud fra to
eller flere DivX-videofiler.
Systemet kan ikke afspille en DivX-videofil,
der er mere end 720 (bredde) × 576
(højde)/2 GB.
Afhængigt af DivX-videofilen kan billedet
være utydeligt, eller der kan forekomme
lydudfald.
Systemet kan ikke afspille visse DivXvideofiler med en varighed på mere end
3 timer.
Afspilning af et album med
DivX-videofiler eller en DivXvideofil
Afspilning af en DivX-videofil:
1 Tryk på ENTER .
Listen over DivX-videofiler på det
valgte album vises.
1 Indsæt en DATA CD/DVD med
DivX-videofiler i diskskuffen .
Disk
Systemet starter afspilningen af det
første album.
2 Tryk på DVD/USB/TUNER MENU
.
Albumlisten vises på TV-skærmen.
3 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge et album.
Afspilning af et album:
Tryk på   (eller DVD   på
apparatet).
Systemet starter afspilningen af
den første DivX-videofil på det
valgte album. Hvis du vil stoppe
afspilningen, skal du trykke på  .
2 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge den DivX-videofil, du
ønsker, og tryk derefter på ENTER
.
Systemet starter afspilningen af de
valgte DivX-videofiler.
Hvis du vil stoppe afspilningen,
skal du trykke på  .
Sådan vises næste eller forrige side af
fillisten eller albumlisten
Tryk flere gange på  eller  , når
fillisten eller albumlisten vises.
Sådan afspilles det næste album med
DivX-videofiler
Du kan vælge det næste album ved at
trykke flere gange på   indtil den
sidste fil i det aktuelle album, og derefter
trykke én gang på  . Den første
fil i det næste album markeres. Du kan
imidlertid ikke vælge det forrige album
ved at trykke flere gange på  .
Hvis du vil vælge det forrige album, skal
du vælge albummet på albumlisten.
Fortsættes

49DK
Sådan kommer du tilbage til
albumlisten, når fillisten vises
Tryk på  RETURN .
Ind- og udkobling af albumlisten
Tryk flere gange på DVD/USB/TUNER
MENU .
Bemærk
Afhængigt af DivX-videofilen kan billedet
blive midlertidigt afbrudt eller utydeligt.
I så fald anbefales det, at du opretter filen
med en lavere bithastighed. Hvis der
stadig forekommer støj i lyden, er MP3 det
anbefalede lydformat. Bemærk, at systemet
ikke overholder WMA-formatet (Windows
Media Audio).
På grund af den komprimeringsteknologi,
der anvendes til DivX-videofiler, kan det tage
et stykke tid, fra du trykker på  , til
billedet vises.
Afhængigt af DivX-videofilen svarer lyden
muligvis ikke til billederne på skærmen.
Tip
Hvis antallet af gange, filen kan vises, er
forudindstillet, kan du afspille DivX-videofiler
så mange gange, som det forudindstillet
nummer angiver. Følgende betjeninger tælles
med:
 når der slukkes for systemet.
 når en anden DivX-videofil afspilles.
Justering af
forsinkelsen mellem
billedet og lyden
 A/V SYNC
Hvis lyden ikke er synkroniseret med
billederne på skærmen, kan du justere
forsinkelsen mellem billedet og lyden.
A/V SYNC fungerer ikke for MP3lydspor og JPEG-billedfiler på DATA
CD/DVD.
1 Tryk på
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(A/V SYNC), og tryk dernæst på
ENTER .
Valgmulighederne for "A/V SYNC"
vises på TV-skærmen.
3 Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
OFF: Justerer ikke
ON: Justerer forskellen mellem
billedet og lyden.
4 Tryk på ENTER .
Bemærk
Afhængigt af indgangsstrømmen, er det ikke
sikkert, at denne funktion fungerer.
50DK
Forhindring af afspilning af
bestemte disks
 CUSTOM PARENTAL CONTROL
Du kan angive 2 typer af
afspilningsbegrænsning på den ønskede
disk.
Man kan anvende den samme
adgangskode til brugertilpasset
forældrekontrol for op til 40 disks.
Når du indstiller disk nr. 41, vil
afspilningsrestriktionerne for den første
disk blive annulleret.
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Brugertilpasset forældrekontrol
Man kan indstille
afspilningsbegrænsningerne således,
at systemet ikke vil være i stand til at
afspille uønskede disks.
Forældrekontrol
Det er muligt at begrænse afspilningen
af visse DVD VIDEO'er i henhold til et
forudbestemt niveau, som for eksempel
brugernes alder. Når en begrænset scene
afspilles, bliver scenen muligvis sprunget
over eller erstattet med andre scener.
Den samme adgangskode anvendes for
både brugertilpasset forældrekontrol og
forældrekontrol.
Disk
Begrænsning af
afspilning af disken
1 Indsæt den disk, hvor du vil
indstille afspilningsbegrænsning.
Hvis disken spiller, trykker man på 
 for at stoppe afspilningen.
2 Tryk på
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
3 Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(PARENTAL CONTROL), og tryk
dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "PARENTAL
CONTROL" vises på TV-skærmen.
4 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "ON ", og
tryk dernæst på ENTER .
Fortsættes

51DK
Hvis der ikke er indtastet nogen
adgangskode:
Skærmen til registrering af ny
adgangskode vises.
Hvis du laver en fejl ved indtastning af
adgangskoden
Tryk flere gange på   for at slette det
indtastede tal, og angiv adgangskoden
igen.
Deaktivering af funktionen for
brugertilpasset, forældrestyret
afspilningskontrol
1 Følg trin 1 til 3 under "Forhindring
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
Displayet til bekræftelse af
adgangskode vises på TV-skærmen.
Når der allerede er registreret en
adgangskode:
Displayet til angivelse af adgangskode
vises på TV-skærmen.
5 Indtast eller genindtast din 4-
cifrede adgangskode ved hjælp
af talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
"Custom parental control is set." vises
på TV-skærmen, og skærmen går
tilbage til kontrolmenuen.
52DK
af afspilning af bestemte disks"
(side 51).
2 Tryk gentagne gange på  eller  for
at vælge "OFF ", og tryk dernæst
på ENTER .
3 Indtast din 4-cifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne , og
tryk derefter på ENTER .
Afspilning af en disk, for hvilken
brugertilpasset, forældrestyret
afspilningskontrol er indstillet
1 Isæt den disk, for hvilke
brugertilpasset forældrekontrol er
blevet indstillet.
"CUSTOM PARENTAL CONTROL"
skærmen vises.
2 Indtast din 4-cifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne , og
tryk derefter på ENTER .
Systemet er nu parat til afspilning.
Tip
Begrænsning af afspilning
for børn der kan udføres af
mindreårige
 PARENTAL CONTROL
(Kun DVD VIDEO)
Det er muligt at begrænse afspilningen
af visse DVD VIDEO'er i henhold til et
forudbestemt niveau, som for eksempel
brugernes alder.
1 Tryk på
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
  for at vælge "PLAYER ",
og tryk dernæst på ENTER .
Hvis man ikke har indtastet nogen
adgangskode:
Skærmen til registrering af ny
adgangskode vises.
Disk
Hvis du glemmer din adgangskode, skal
du indtaste det 6-cifrede tal "199703" ved
hjælp af talknapperne , når "CUSTOM
PARENTAL CONTROL" skærmen beder om
din adgangskode, og derefter trykke på ENTER
. Skærmen beder dig om at indtaste en ny
4-cifret adgangskode.
3 Tryk gentagne gange på  eller
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
Displayet til bekræftelse af
adgangskode vises på TV-skærmen.
Når man allerede har registreret
en adgangskode:
Displayet til angivelse af adgangskode
vises på TV-skærmen.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge
(PARENTAL CONTROL), og tryk
dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "PARENTAL
CONTROL" vises på TV-skærmen.
Fortsættes

53DK
4 Indtast eller genindtast din 4-
cifrede adgangskode ved hjælp
af talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
Displayet til angivelse af niveau for
afspilningsbegrænsning vises.
7 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "LEVEL", og
tryk dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "LEVEL" vises
på TV-skærmen.
8 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge det ønskede
niveau, og tryk derefter på
ENTER .
5 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "STANDARD",
og tryk dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "STANDARD"
vises på TV-skærmen.
6 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge et geografisk
område som niveauet for
afspilningsbegrænsning, og tryk
derefter på ENTER .
Området er nu valgt.
Hvis du vælger "OTHERS ",
skal du angive områdekoden for
det ønskede geografiske område i
overensstemmelse med "Liste over
områdekoder til forældrekontrol"
(side 112) ved hjælp af taltasterne .
54DK
Indstilling af forældrekontrol er
fuldført.
Jo lavere værdi, desto strengere er
begrænsningen.
Hvis du vil deaktivere funktionen
til forældrekontrol, skal du indstille
"LEVEL" til "OFF".
Hvis du laver en fejl ved indtastning af
adgangskoden
Tryk flere gange på   for at slette det
indtastede tal, og angiv adgangskoden
igen.
Afspilning af en disk, for hvilken
forældrekontrol er indstillet
1 Isæt disken og tryk på   (eller
DVD   på apparatet).
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises på TV-skærmen.
2 Indtast din 4-cifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne , og
tryk derefter på ENTER .
Systemet starter afspilningen.
Bemærk
Tip
Hvis du glemmer adgangskoden, skal du
tage disken ud og gentage trin 1 til 3 under
"Begrænset afspilning for børn". Når du bliver
bedt om at indtaste din adgangskode, skal du
indtaste "199703" ved hjælp af talknapperne
, og derefter trykke på ENTER . Skærmen
beder dig om at indtaste en ny 4-cifret
adgangskode. Når du har angivet en ny 4-cifret
adgangskode, skal du indsætte disken igen og
trykke på  . Når displayet til indtastning
af adgangskoden vises, skal du indtaste den nye
adgangskode.
Ændring af adgangskoden
1 Tryk på
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
3 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "PASSWORD
", og tryk dernæst på
ENTER .
Displayet til angivelse af adgangskode
vises på TV-skærmen.
4 Indtast din 4-cifrede
adgangskode ved hjælp af
talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
Disk
Kontrolmenuen viser muligvis andre
elementer afhængigt af disken.
Når man afspiller DVD VIDEO'er, der
ikke er udstyret med funktionen til
forældrekontrol, kan der ikke fastsættes
begrænsninger for afspilning på dette system.
Afhængigt af DVD VIDEO'en kan det ske,
at du bliver bedt om at ændre niveauet på
forældrekontrollen, mens disken afspilles. I
så tilfælde indtaster du din adgangskode, og
ændrer derefter niveauet. Hvis genoptaget
afspilning annulleres, nulstilles niveauet til
det oprindelige niveau.
5 Indtast en ny 4-cifret
adgangskode ved hjælp af
talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
6 For at bekræfte din
adgangskode skal du
genindtaste den ved hjælp af
talknapperne , og derefter
trykke på ENTER .
Hvis du laver en fejl ved indtastning af
adgangskoden
Tryk flere gange på   for at slette det
indtastede tal, og angiv adgangskoden
igen.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(PARENTAL CONTROL), og tryk
dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "PARENTAL
CONTROL" vises på TV-skærmen.
55DK
Brug af DVDopsætningsmenuen
Med DVD-opsætningsmenuen kan
du foretage forskellige justeringer til
elementer som f.eks. billede og lyd.
Bemærk
Indstillinger for afspilning, der er gemt på
disken, går forud for indstillingerne i DVDopsætningsmenuen. Nogle af indstillingerne
i DVD-opsætningsmenuen bliver derfor
muligvis ikke udført.
4 Tryk flere gange på  eller   for
at vælge konfigurationselementet
på den liste, der vises: “LANGUAGE
SETUP”, “SCREEN SETUP” eller
“CUSTOM SETUP”. Tryk på
dernæst på ENTER .
Indstillingsposten vælges.
Eksempel: SCREEN SETUP
Valgt emne
1 Tryk på
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(SETUP), og tryk dernæst på
ENTER .
Valgmulighederne for "SETUP" vises
på TV-skærmen.
3 Tryk gentagne gange på  eller
Opsætningsemner
5 Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge det ønskede
element, og tryk derefter på
ENTER .
Valgmulighederne for det valgte
element vises på TV-skærmen.
Eksempel: TV TYPE
  for at vælge "CUSTOM", og
tryk dernæst på ENTER .
Opsætningsmenuen vises på TVskærmen.
Muligheder
56DK
6 Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på
ENTER .
Indstillingen vælges, og opsætningen
er fuldført.
Liste med punkter i DVDopsætningsmenuen
Standardindstillingerne er understregede.
Indstilling af sprog  LANGUAGE
SETUP
Angiv de forskellige sprog til
skærmdisplay eller lydspor.
MENU*
(Kun DVD VIDEO) Vælg sproget for
DVD menuen.
AUDIO*
(Kun DVD VIDEO) Skifter sproget på
lydsporet.
Hvis du vælger "ORIGINAL", vil det
sprog, der har prioritet på disken, blive
valgt.
Disk
Valgte indstilling
OSD
(Skærmdisplay) Ændrer sproget i
skærmdisplayet.
SUBTITLE*
(Kun DVD VIDEO) Skifter sproget på
undertitlen.
Hvis du vælger "AUDIO FOLLOW",
skifter undertekstsproget til det sprog, du
har valgt til lydsporet.
* Når du vælger et sprog i "MENU",
"SUBTITLE" eller "AUDIO", som ikke er
optaget på DVD VIDEO'en, vælges et af de
optagede sprog automatisk. Afhængigt af
disken bliver sproget dog muligvis ikke valgt
automatisk.
Hvis du vælger "OTHERS " i "MENU",
"SUBTITLE" og "AUDIO", skal du angive
en sprogkode fra "Liste over sprogkoder"
(side 111) ved hjælp af taltasterne .
Fortsættes

57DK
Indstilling af TV-skærmen  SCREEN
SETUP
SCREEN SAVER
Pauseskærmen bidrager til at forhindre,
at din skærmanordning tager skade
(spøgelsesbillede). Tryk på   (eller
på DVD   på apparatet) for at
deaktivere pauseskærmen.
ON: Pauseskærmbilledet vises, når
afspilningen har været stoppet eller
afbrudt i 15 minutter, eller når du har
afspillet en AUDIO CD eller MP3lydspor i mere end 15 minutter.
OFF: Pauseskærmen vises ikke.
TV TYPE1)
(Kun DVD VIDEO)
16:9: Vælg denne indstilling, når
du tilslutter et bredformat fjernsyn
eller et fjernsyn med en bredformat
indstillingsfunktion.
4:3 LETTER BOX: Vælg denne
indstilling, når du tilslutter et fjernsyn
med 4:3 billedformat. Denne indstilling
viser et bredformat-billede med striber
øverst og nederst på skærmen.
4:3 PAN SCAN2): Vælg denne indstilling,
når du tilslutter et fjernsyn med 4:3
billedformat. Denne indstilling viser
et bredformat billede, der fylder hele
skærmen, med de dele, der ikke kan
indpasses, skåret væk.
BACKGROUND
Vælger den baggrundsfarve eller det
billede, der skal vises på TV-skærmen.
Baggrundsfarven eller billedet vises, når
afspilningen er stoppet, eller når der
afspilles en AUDIO CD og MP3-lydspor.
JACKET PICTURE: Jacketbilledet
(stillbillede) vises i baggrunden, men
kun når jacketbilledet allerede er optaget
på disken (DVD VIDEO, CD-EXTRA
etc.). Hvis disken ikke indeholder et
omslagsbillede, vises "GRAPHICS"
billedet.
GRAPHICS: Det i systemet på forhånd
lagrede billede vises i baggrunden.
BLUE: Baggrundsfarven er blå.
BLACK: Baggrundsfarven er sort.
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Undtagen europæiske og russiske
modeller) Vælg udgangsvideosignalet,
når du afspiller en VIDEO CD.
AUTO: Udsender Videosignalet
i overensstemmelse med diskens
farvesystem, enten PAL eller NTSC.
PAL: Ændrer videosignalet på en NTSCdisks og sender det ud i PAL-systemet.
NTSC: Ændrer videosignalet på en PALdisk og sender det ud i NTSC-systemet.
4:3 OUTPUT3)
Skift denne indstilling, hvis du vil se
progressive signaler i bredde-højdeforholdet 4:3. Hvis du kan ændre
bredde-højde-forholdet på dit TV, der
er kompatibelt med progressivt format
(525p/625p), skal du ændre indstillingen
på TV'et.
Vælg indstillinger i overensstemmelse
med det TV, du har tilsluttet.
58DK
FULL: Vælges, hvis du kan ændre
skærmformatforholdet på dit fjernsyn.
NORMAL: Vælges, hvis du ikke kan
ændre skærmformatforholdet på dit
fjernsyn. Viser et signal med 16:9
formatforhold med sorte striber i venstre
og højre side af billedet.
Angivelse af indstillinger for
afspilning  CUSTOM SETUP
Konfigurer afspilningsrelaterede og andre
indstillinger.
Disk
Fjernsyn med 16:9
formatforhold
1)
Standardindstillingen varierer afhængigt af
land eller område.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Afhængigt af DVD VIDEO'en kan "4:3
LETTER BOX" automatisk blive valgt i stedet
for "4:3 PAN SCAN" og omvendt.
3)
Denne indstilling er kun effektiv, når
 du indstiller "TV TYPE" i "SCREEN
SETUP" til "16:9".
 "P AUTO" eller "P VIDEO" er valgt
(side 22).
2)
PAUSE MODE
(Kun DVD VIDEO og DVD-R/-RW i
VR-tilstand)
AUTO: Billedet, inklusive motiver, som
bevæger sig dynamisk, sendes uden
dirren. Vælg normalt denne position.
FRAME: Billedet, inklusive motiver, som
ikke bevæger sig dynamisk, sendes i høj
opløsning.
TRACK SELECTION
(Kun DVD VIDEO) Giver prioritet til det
lydspor, der indeholder flest kanaler, når
der afspilles en DVD VIDEO, hvor der
er indspillet flere lydsporformater (PCM,
DTS, MPEG-lyd eller Dolby Digital)1).
OFF: Ingen forrang tildelt.
AUTO2): Forrang tildelt.
MULTI-DISC RESUME
(Kun DVD VIDEO og VIDEO CD)
ON: Gemmer genoptagelsesstedet i
hukommelsen for op til 40 diske.
OFF: Gemmer ikke genoptagelsesstedet i
hukommelsen. Afspilningen starter kun
ved genoptagelsesstedet for den aktuelle
disk i systemet.
Fortsættes

59DK
AUDIO DRC3) (Dynamic Range
Compression)
(Kun DVD VIDEO og DVD-R/-RW i
VR-tilstand)
OFF: Ingen kompression af
dynamikområdet.
STANDARD: Gengiver lydsporet
med den type dynamikområde, som
lydteknikeren har tænkt sig. Nyttig, når
du ser film ved lav lydstyrke sent om
natten.
MAX: Indsnævrer dynamikområdet helt.
DivX
Vis systemets registreringskode.
For yderligere oplysninger henvises til
http://www.divx.com på internettet.
Hvis flere lydspor har det samme antal
kanaler, vælger systemet lydspor i
rækkefølgen PCM, DTS, Dolby Digital og
MPEG.
2)
Hvis du indstiller "TRACK SELECTION"
til "AUTO", bliver sproget muligvis ændret.
Indstillingen "TRACK SELECTION" har
højere prioritet end "AUDIO" indstillingerne
i "LANGUAGE SETUP". Afhængigt af disken
bliver funktionen dog muligvis ikke udført.
3)
AUDIO DRC kan kun udføres med Dolby
Digital-kilder.
1)
60DK
Tuner
Lytning til radioen
Du kan lytte til en radiostation enten ved
at vælge en fast station, eller ved manuelt
at stille ind på stationen.
1 Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "TUNER FM"
eller "TUNER AM" (eller tryk flere
gange på TUNER/BAND  på
apparatet for at vælge "FM" eller
"AM").
2 Tryk på TUNING +/ ,
og hold den inde, indtil
frekvensindikatoren ændres, og
slip derefter.
Scanningen stopper automatisk,
når der er indstillet en station, og
"TUNED" lyser på displayet. Når der
er stillet ind på et FM-stereoprogram,
lyser "ST" i displayet.
3 Justér lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ .
For at stoppe automatisk søgning
Tuner
Afspilning af FM eller AM
Hvis "TUNED" ikke vises, og
scanningen ikke stopper, skal du
trykke flere gange på TUNING
+/  for at indstille den ønskede
station.
Når du stiller ind på en station, som
sender RDS-tjenester, vises stationens
navn på displayet (kun europæisk
model).
Tryk på  .
Ændring af AM-afstemningsintervallet
Fabriksindstillingen for AMindstillingsintervallet er 9 kHz (eller
10 kHz i nogle områder, denne funktion
er ikke tilgængelig på modellerne til
Europa og Rusland).
Brug knapperne på apparatet.
1 Tryk flere gange på TUNER/BAND 
på apparatet for at vælge "AM".
2 Tryk på /  for at slukke systemet.
3 Tryk på DISPLAY  for at få vist uret.
4 Mens uret vises, skal du holde
TUNER/BAND  nede og derefter
trykke på /  for at tænde for
systemet.
"AM 9k Step" eller "AM 10k Step" vises
på displayet.
Når afstemningsintervallet ændres,
slettes alle forvalgte AM-stationer.
Fortsættes

61DK
Tips
For at forbedre modtagelse af udsendelser
kan de medfølgende antenner justeres, eller
der kan tilsluttes en ekstern antenne.
Hvis der er statisk støj på et FMstereoprogram, skal du trykke flere gange
på REPEAT/FM MODE , indtil "MONO"
lyser i displayet. Der vil ikke være nogen
stereoeffekt, men modtagningen forbedres.
4 Tryk flere gange på PRESET +/
 for at vælge det ønskede
forvalgsnummer.
5 Tryk på ENTER .
"Complete!" kommer frem på
displayet. Stationen er lagret.
6 Gentag punkterne 1 til 6 for at
Lytning til en fast radiostation
1 Stil ind på den ønskede station
(se "Afspilning af FM eller AM"
(side 61)).
2 Tryk på DVD/USB/TUNER MENU
.
"Memory?" blinker på displayet.
3 Tryk på ENTER .
Et forudindstillet nummer blinker på
displayet.
Stationerne lagres begyndende med
forvalgsnummer 1.
forvælge andre faste stationer.
Man kan forvælge op til 20 FM
stationer og 10 AM stationer som
faste stationer.
De forvalgte stationer bevares i
hukommelsen cirka et halvt døgn,
selv om netledningen tages ud, eller
der forekommer en strømafbrydelse.
7 Hvis du vil lytte til en fast
station, skal du trykke flere
gange på PRESET +/  for
at vælge den ønskede faste
station.
Du kan også trykke på talknapperne
 og derefter trykke på ENTER 
for at vælge en fast station.
Sådan annulleres forudindstilling
Tryk på DVD/USB/TUNER MENU .
Forvalgsnummer
62DK
Bluetooth-enhed
Brug af Bluetoothfunktionen
Du kan lytte til musik fra din Bluetoothmobiltelefon eller Bluetooth-enhed over
en trådløs forbindelse.
Bluetooth-enhed
Systemet understøtter Bluetooth A2DPog AVRCP-profilerne. For oplysninger
om Bluetooth trådløs teknologi henvises
til "Bluetooth trådløs teknologi"
(side 113).
Kontroller webstederne nedenfor for
de nyeste oplysninger om kompatible
enheder.
For kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
For kunder i Canada:
Engelsk <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Fransk <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
For kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
For kunder i Asien eller Oceanien:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Afspilning af musik på en
Bluetooth-mobiltelefon eller
Bluetooth-enhed
Benyt nedenstående fremgangsmåde for
at afspille musik fra Bluetooth-enheder
på systemet.
Parring af systemet med en Bluetoothenhed

Tilslutning af registrerede enheder

Afspilning af musik fra en Bluetoothenhed
For oplysninger om Bluetooth-enhedens
funktioner henvises desuden til den
betjeningsvejledning, der fulgte med
Bluetooth-enheden.
Fortsættes

63DK
Parring af systemet med en
Bluetooth-enhed
Parring er en funktion, hvor Bluetoothenheder registreres med hinanden
på forhånd. Benyt nedenstående
fremgangsmåde til at parre systemet med
Bluetooth-enheden. Når en parring er
udført én gang, er det ikke nødvendigt
at udføre den igen. Hvis parringen
allerede er fuldført, skal du fortsætte til
"Afspilning af musik fra en Bluetoothenhed" (side 65).
1 Placer den Bluetooth-enhed, der
skal sluttes til systemet, inden
for en afstand af 1 meter fra
systemet.
Når der oprettes forbindelse til
systemet, skal du vælge lydprofilen
(A2DP, AVRCP) på Bluetoothenheden. Hvis Bluetooth-enheden
ikke understøtter AVRCP-profilen,
kan du ikke afspille eller udføre andre
handlinger på systemet (side 63).
4 Indtast adgangskoden.
Der skal muligvis indtastes en
adgangskode, afhængigt af typen af
Bluetooth-enheden.
Når "PIN?" vises sammen med
en nedtælling, skal du indtaste
adgangskoden på systemet på
følgende måde:
2 Vælg Bluetooth-funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
 for at vælge "BLUETOOTH" (eller
tryk på BLUETOOTH   på
apparatet).
3 Betjen Bluetooth-enheden, og
udfør parringen.
For oplysninger om Bluetoothenhedens funktioner henvises til den
betjeningsvejledning, der fulgte med
Bluetooth-enheden.
Mens Bluetooth-enheden søger efter
systemet, vises der muligvis en liste
over fundne enheder på displayet
på Bluetooth-enheden, afhængigt af
typen af Bluetooth-enhed.
Dette system vises som
"CMT-DH5BT".
64DK
Tryk på talknapperne  (eller på
+/  og /  på
apparatet) for at indtaste den samme
adgangskode, der blev indtastet på
Bluetooth-enheden, og tryk derefter
på ENTER  (eller på BLUETOOTH
OPR  på apparatet).
Når parringen er udført, og
forbindelsen er oprettet, ændres
systemdisplayet som følger:
"Connect"  Navn på Bluetoothenhed
Sådan annulleres en igangværende
indtastning af adgangskoden
Tryk på  .
Bemærk
"Adgangskode" kaldes muligvis "Kodeord",
"Pinkode", "Kodetal" eller "Password" eller
lignende, afhængigt af enheden.
Systemet understøtter kun numeriske
adgangskoder på op til 4 cifre.
Systemets standby-tilstand for parring
annulleres efter cirka 30 sekunder. Hvis
parringen ikke kan udføres, skal du gentage
fremgangsmåden fra trin 1.
Når systemet er sluttet til en Bluetoothenhed, kan det ikke registreres, og der
kan ikke oprettes forbindelse fra en anden
Bluetooth-enhed.
1 Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "BLUETOOTH"
(eller tryk på BLUETOOTH   på
apparatet).
Når systemet er forbundet med en
Bluetooth-enhed (når Bluetoothenhedsnavnet eller andre oplysninger
vises i systemets display), skal du
trykke på BLUETOOTH OPR  på
apparatet og holde den inde i cirka
2 sekunder for at sætte systemet i
Bluetooth-standbytilstand.
2 Tryk på CLEAR .
"Delete?" vises.
3 Tryk på ENTER .
"Complete!" vises, og alle
parringsoplysningerne slettes.
Hvis du vil oprette forbindelse til en Bluetoothenhed, efter at du har udført denne betjening,
skal du indtaste adgangskoden igen.
Afspilning af musik fra en Bluetoothenhed
Du kan betjene en Bluetooth-enhed ved
at oprette forbindelse mellem systemet
og en Bluetooth-enhed vha. AVRCP.
Hvis systemet ikke er forbundet med en
Bluetooth-enhed vha. AVRCP, vises "Not
In Use", når du betjener systemet.
1 Vælg Bluetooth-funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
 for at vælge "BLUETOOTH" (eller
tryk på BLUETOOTH   på
apparatet).
2 Opreten forbindelse fra
Bluetooth-enheden.
For oplysninger om Bluetoothenhedens funktioner henvises til den
betjeningsvejledning, der fulgte med
Bluetooth-enheden.
Når forbindelsen er oprettet, ændres
systemdisplayet som følger:
"Connect"  Navn på Bluetoothenhed
Bluetooth-enhed
Sådan slettes alle
registreringsoplysninger om parring
Bemærk
3 Start afspilningen.
Tryk på   (eller BLUETOOTH
  på apparatet).
Afhængigt af Bluetooth-enheden skal
du muligvis starte AV-softwaren på
Bluetooth-enheden i forvejen.
Fortsættes

65DK
4 Justér lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ .
Sådan kontrolleres adressen på en
tilsluttet Bluetooth-enhed
Tryk på DISPLAY , mens navnet
på Bluetooth-enheden vises i
systemdisplayet.
Bluetooth-enhedens adresse vises i
8 sekunder.
Sådan annulleres forbindelsen til en
Bluetooth-enhed
Tryk på BLUETOOTH OPR  på
apparatet, og hold den inde i cirka
2 sekunder, indtil "Disconnect" vises,
eller indtil oplysningerne på displayet
(enhedsnavn osv.) forsvinder.
Anden betjening
For at
pausestoppe
afspilning
stoppe
afspilning
vælge en fil
finde et punkt
i en fil
66DK
Tryk på
 .
 .
/ .
Hold / 
nede.
Bemærk
Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige
på visse Bluetooth-enheder. Desuden kan de
faktiske funktioner være anderledes, afhængigt
af den tilsluttede Bluetooth-enhed.
Bemærkninger vedrørende
forbindelser til Bluetooth-enheder
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til en
parret Bluetooth-enhed, skal du udføre
parringen mellem systemet og Bluetoothenheden igen.
Afhængigt af typen af Bluetooth-enhed
kan du indstille lydstyrken ved hjælp af
kontrolknapperne på Bluetooth-enheden.
Når du trykker på BLUETOOTH  
på apparatet, mens der er forbindelse til
Bluetooth-hovedtelefoner, kan det tage et
stykke tid, før der oprettes forbindelse til
systemet fra en anden Bluetooth-enhed.
Afspilning af musik på
systemet med Bluetoothhovedtelefoner
Du kan lytte til musik, der afspilles på
systemet, med Bluetooth-hovedtelefoner
over en trådløs forbindelse.
Parring af systemet med Bluetoothhovedtelefoner
Parring er en funktion, hvor Bluetoothenheder registreres med hinanden
på forhånd. Benyt nedenstående
fremgangsmåde for at parre systemet
med Bluetooth-hovedtelefonerne. Når
en parring er udført én gang, er det ikke
nødvendigt at udføre den igen. Hvis
parringen allerede er fuldført, skal du
fortsætte til "Afspilning af musik på
systemet" (side 69).
Bluetooth-funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
.
2 Placer de Bluetooth-
hovedtelefoner, der skal sluttes
til systemet, inden for en afstand
af 1 meter fra systemet.
Benyt nedenstående fremgangsmåde
for at lytte til musik på systemet med
Bluetooth-hovedtelefoner.
Parring af systemet med Bluetoothhovedtelefoner

Tilslutning af registrerede
hovedtelefoner

Afspilning af musik på systemet
For oplysninger om Bluetoothhovedtelefonernes funktioner henvises
desuden til den betjeningsvejledning, der
fulgte med Bluetooth-hovedtelefonerne.
Bluetooth-enhed
1 Vælg en anden funktion end
3 Sæt Bluetooth-
hovedtelefonerne i
parringstilstand.
For oplysninger om Bluetoothhovedtelefonernes funktioner
henvises til den betjeningsvejledning,
der fulgte med Bluetoothhovedtelefonerne.
Fortsættes

67DK
4 Tryk på BLUETOOTH OPR 
på apparatet, og hold den
nede i cirka 7 sekunder, indtil
BLUETOOTH-indikatoren 
blinker.
Lyden fra højttalerne stoppes.
5 Indtast adgangskoden.
Benyt den samme fremgangsmåde
som i trin 4 under "Parring af
systemet med en Bluetooth-enhed"
(side 64).
Når parringen er udført, og
forbindelsen er oprettet, ændres
systemdisplayet som følger:
"Connect"  Navn på Bluetoothenhed
Sådan annulleres en igangværende
indtastning af adgangskoden
Tryk på  .
Bemærk
"Adgangskode" kaldes muligvis "Kodeord",
"Pinkode", "Kodetal" eller "Password" eller
lignende, afhængigt af enheden.
Systemet understøtter kun numeriske
adgangskoder på op til 4 cifre.
Systemets standby-tilstand for parring
annulleres efter cirka 30 sekunder. Hvis
parringen ikke kan udføres, skal du gentage
fremgangsmåden fra trin 1.
Når systemet er sluttet til en Bluetoothenhed, kan det ikke registreres, og der
kan ikke oprettes forbindelse fra en anden
Bluetooth-enhed.
Parring er muligvis ikke mulig, hvis der
er andre Bluetooth-enheder i nærheden
af systemet. Sluk i så fald for de andre
Bluetooth-enheder.
68DK
Sådan slettes alle
registreringsoplysninger om parring
1 Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "BLUETOOTH"
(eller tryk på BLUETOOTH   på
apparatet).
Når systemet er forbundet med en
Bluetooth-enhed (når Bluetoothenhedsnavnet eller andre oplysninger
vises i systemets display), skal du
trykke på BLUETOOTH OPR  på
apparatet og holde den inde i cirka
2 sekunder for at sætte systemet i
Bluetooth-standbytilstand.
2 Tryk på CLEAR .
"Delete?" vises.
3 Tryk på ENTER .
"Complete!" vises, og alle
parringsoplysningerne slettes.
Bemærk
For at oprette forbindelse til Bluetoothhovedtelefoner, efter at du har udført denne
betjening, skal du indtaste adgangskoden igen.
Afspilning af musik på systemet
Du kan betjene systemet fra Bluetoothhovedtelefonerne ved at forbinde
systemet og Bluetooth-hovedtelefonerne
ved hjælp af AVRCP.
1 Vælg en anden funktion end
Bluetooth-funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
.
2 Opret forbindelse med
Bluetooth-hovedtelefonerne.
den funktion, der er valgt i trin
1.
Afhængigt af typen af Bluetoothhovedtelefoner kan du betjene
systemet (afspilning, lydstyrkekontrol
osv.) ved hjælp af kontrolknapperne
på hovedtelefonerne.
For oplysninger om Bluetoothhovedtelefonernes funktioner
henvises til den betjeningsvejledning,
der fulgte med Bluetoothhovedtelefonerne.
4 Justér lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ .
Sådan annulleres forbindelsen til
Bluetooth-hovedtelefonerne
Tryk på BLUETOOTH OPR  på
apparatet, og hold den nede i cirka
2 sekunder, indtil BLUETOOTHindikatoren  slukkes.
Bluetooth-enhed
Tryk på BLUETOOTH OPR  på
apparatet, og hold den nede i cirka
2 sekunder, indtil BLUETOOTHindikatoren  blinker, og slip
derefter knappen.
Hvis flere Bluetooth-enheder,
som tidligere har været tilsluttet,
befinder sig i nærheden af systemet,
vil systemet forsøge at oprette
forbindelse til de 3 senest tilsluttede
enheder. (Systemet forsøger at oprette
forbindelse til op til 3 enheder i
rækkefølge fra den senest tilsluttede
enhed, og forsøgene slutter, når der er
oprettet forbindelse.)
Når forbindelsen er oprettet, ændres
systemdisplayet som følger:
"Connect"  Navn på Bluetoothenhed
3 Start afspilningen af musik for
Bemærk
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til
parrede Bluetooth-hovedtelefoner, skal
du udføre parringen mellem systemet og
Bluetooth-hovedtelefonerne igen.
Når systemet er indstillet til en anden
funktion end Bluetooth-funktionen, og
der trykkes på BLUETOOTH OPR 
på apparatet, mens det er sluttet til en
Bluetooth-enhed, kan det tage et stykke tid,
før der oprettes forbindelse til Bluetoothhovedtelefonerne.
Systemet gemmer forskellige
lydstyrkeindstillinger for afspilning gennem
højttalerne eller PHONES-stikket  på
apparatet, eller når der lyttes gennem
Bluetooth-hovedtelefoner.
69DK
USB-enhed
2 Tilslut en valgfri USB-enhed
(Digital musikafspiller eller
USB-lagringsmedie) til (USB)porten  som vist nedenfor.
Lytning til musik fra en
USB-enhed
Du kan tilslutte en valgfri USB-enhed
(Digital musikafspiller eller USBlagringsmedie) til
(USB)-porten 
på apparatet og lytte til musik, der er
gemt på USB-enheden. Se "USB-enheder,
der kan afspilles, og Bluetooth-enheder"
(side 115) for at se en liste over USBenheder, som kan tilsluttes til dette
anlæg.
De lydformater, som kan afspilles på
dette anlæg, er følgende: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*
* Filer, som er ophavsretligt beskyttede
(Digital Rights Management), kan ikke
afspilles af dette anlæg.
Filer, der er downloadet fra en
onlinemusikhandel, kan ikke afspilles på
systemet.
1 Vælg USB-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/  for at vælge "USB".
USB-enhed (Digital
musikafspiller eller
USB-lagringsmedie)
Når tilslutning med USB-kabel er
nødvendig, skal du tilslutte det USBkabel, der fulgte med den USB-enhed, du
ønsker at tilslutte.
Du kan finde oplysninger om betjening
i betjeningsvejledningen, der fulgte med
USB-enheden, der skal tilsluttes.
Når USB-enheden er tilsluttet, ændres
displayet på følgende måde:
"Reading"  "ATRAC AD1)" eller
"StorageDrive2)"
Ved tilslutning af en digital musikafspiller.
Ved tilslutning af USB-lagermedier.
Enhedsnavnet vises, hvis det er registreret.
1)
2)
Bemærk
Det kan tage cirka 10 sekunder, før "Reading"
vises, afhængigt af den type USB-enhed, der
er tilsluttet.
70DK
3 Start afspilningen.
Tryk på   (eller USB   på
apparatet).
4 Justér lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ .
Anden betjening
For at
stoppe
afspilning
pausestoppe
afspilning
 . Tryk på  
igen eller på  
(eller på USB  
på apparatet) for at
genoptage afspilningen.
+/ .
/ .
Hold /  nede
under afspilning, og
slip knappen ved det
ønskede punkt.
vælge gentaget REPEAT/FM MODE
 flere gange, indtil
afspilning
"REP" eller "REP1"
vises.
vælge et spor
finde et punkt
på et spor
Hold   nede, indtil
"No Device" vises, og
fjern derefter USBenheden.
vise
flere gange på DISPLAY
oplysninger om .
USB-enheden*
* Du kan f.eks. få vist oplysninger om
USB-enheden, f.eks. spornummer eller
albumnavn, under afspilningen eller den
samlede afspilningstid, når afspilleren er
stoppet.
Sådan ændres afspilningstilstanden
1 Tryk på DVD/USB/TUNER MENU ,
mens USB-enheden er stoppet.
"Play Mode?" vises på displayet.
2 Tryk på ENTER .
3 Tryk flere gange på  eller   for at
vælge afspilningstilstand.
Du kan vælge følgende
afspilningstilstande:
Continue (Normal afspilning):
Afspiller lydsporene på USBenheden i den oprindelige
rækkefølge.
AlbmContinue:
Afspiller lydsporene på det valgte
album på USB-enheden.
Shuffle:
Afspiller lydsporene på USBenheden i tilfældig rækkefølge.
Fortsættes

USB-enhed
vælge et album
Tryk på
 .
fjerne USBenheden
71DK
Albm Shuffle:
Afspiller lydsporene på det valgte
album på USB-enheden i tilfældig
rækkefølge.
Program:
Afspiller lydsporene på USBenheden i den rækkefølge, du vil
have dem afspillet i.
Bemærkninger om USB-enheden
Undgå at forbinde systemet og USB-enheden
via en USB-hub.
Med nogle USB-enheder vil der efter en
betjening være en forsinkelse, før anlægget
udfører betjeningen.
Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis
alle de funktioner, der er til rådighed på en
tilsluttet USB-enhed.
Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan
være anderledes end afspilningsrækkefølgen
for den tilsluttede USB-enhed.
Hold altid   nede, og sørg for, at "No
Device" vises, før du fjerner USB-enheden.
Hvis du fjerner USB-enheden, mens "No
Device" ikke vises, kan det beskadige dataene
eller selve USB-enheden.
Undlad at gemme andre typer filer eller
unødvendige mapper på en USB-enhed, som
indeholder lydfiler.
Mapper, som ikke indeholder lydfiler,
springes over.
Filer afspilles i den rækkefølge, som de
overføres til USB-enheden.
72DK
Det maksimale antal album og spor, der kan
være på en enkelt USB-enhed, er:
 Digital musikafspiller: 65.535 grupper
(højst 999 spor pr. gruppe)
 USB-lagringsmedie: 999 filer
Det maksimale antal spor og albummer kan
variere, afhængigt af fil- og mappestrukturen.
De lydformater, som du kan lytte til med
dette anlæg, er følgende:
 MP3: filtypenavnet ".mp3"
 Windows Media Audio-fil: filtypenavnet
".wma"
 AAC: filtypenavnet ".m4a"
Bemærk, at selv når filnavnene har de
ovennævnte filtypenavne, kan den faktiske fil
være anderledes, og anlægget kan frembringe
støj eller vil ikke fungere.
Kompatibilitet med alle programmer,
optageenheder og optagemedier til kodning/
skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible
USB-enheder kan frembringe støj, eller lyden
kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet
ikke afspilles.
Bemærkninger om
displayoplysningerne
Oprettelse af dit eget
program med USBenheden
 Programafspilning
1 Vælg USB-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/  for at vælge "USB".
2 Tryk på DVD/USB/TUNER MENU
, mens USB-enheden er
stoppet.
"Play Mode?" vises på displayet.
3 Tryk på ENTER .
4 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "Program", og
tryk dernæst på ENTER .
Fortsættes

USB-enhed
Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises
som "_".
Følgende vises ikke:
 Samlet spilletid for en CD-DA-disk
afhængigt af afspilningstilstanden.
 Samlet spilletid og resterende spilletid for
en MP3-disk og USB-enhed.
Følgende vises ikke korrekt:
 Mappe- eller filnavne, som ikke følger
hverken ISO9660 niveau 1- eller
niveau 2-standarden eller Joliet i
ekspansionsformat.
Følgende vises:
 ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der
benyttes ID3 version 1- og version 2-tags
(op til 62 tegn for en MP3-disk).
 ID3-kode for "ATRAC"-filer, når der
benyttes ID3 version 2-koder.
73DK
5 Tryk flere gange på /
, indtil det ønskede
8 Tryk på   (eller på USB 
 på apparatet) for at afspille
spornummer vises.
programmet med sporene.
Ved programmering af spor skal du
trykke flere gange på
+/ 
for at vælge det ønskede album og
derefter vælge det ønskede spor.
Programmet forbliver tilgængeligt,
indtil USB-enheden fjernes. Tryk
på   (eller på USB   på
apparatet) for at spille det samme
program igen.
Eksempel: Ved programmering af
spor på en USB-enhed
Annullering af programafspilning
Vælg en anden afspilningstilstand end
"Program" i trin 4.
Valgt spornummer
6 Tryk på ENTER  for at føje
sporet til programmet.
Den samlede programtid kan ikke
vises, så " . " vises.
7 Gentag trin 5 til 6 for at
programmere flere spor. Der kan
programmeres op til 25 spor.
74DK
Sådan slettes det sidste spor i
programmet
Tryk på CLEAR , mens USB-enheden
er stoppet.
Lydjustering
Syng med: Karaoke
Justering af lyden
Frembringelse af en mere
dynamisk lyd (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Man kan forstærke bassen og skabe en
kraftigere lyd.
DSGX-indstillingen er velegnet til
musikkilder.
Tryk flere gange på DSGX  på
apparatet.
Tip
Standardindstillingen er "DSGX ON".
Indstilling af lydeffekt
1 Tryk gentagne gange på EQ
 for at vælge "BASS" eller
"TREBLE".
2 Tryk flere gange på PRESET +/
Forberedelse til karaoke
(Kun DVD VIDEO, DVD-R/-RW i
VR-tilstand, VIDEO CD, AUDIO CD,
MP3-lydspor og DivX-videofiler)
1 Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "DVD"
(eller tryk på DVD   på
apparatet).
2 Drej MIC LEVEL  på apparatet
til "MIN" for at reducere
mikrofonlydstyrken, og drej
ECHO LEVEL * på apparatet
til "MIN" for at annullere
ekkoeffekten.
Lydjustering
Hvert tryk på knappen skifter displayet
som følger:
DSGX ON  DSGX OFF
Du kan synge med på enhver multiplexAUDIO CD, multiplex-VIDEO CD eller
DVD VIDEO i Dolby Digital Karaokeformat.
3 Tilslut en valgfri mikrofon til
MIC-stikket  på apparatet.
 for at indstille niveauet.
Fortsættes

75DK
4 Tryk på KARAOKE MODE .
"KARAOKE MODE: ON" vises på
TV-skærmen.
5 Start afspilning af musikken, og
justér lydstyrken.
Kun DVD VIDEO, DVD-R/-RW i VRtilstand eller DivX-videofiler:
Systemet afspiller det lydformat, du
har valgt.
AUDIO CD, VIDEO CD eller MP3lydspor:
Lydindstillingen skifter automatisk
til "1/L", og systemet afspiller lyden
i venstre kanal på både front- og
surroundkanalerne.
Hvis du vil høre vokal:
Tryk flere gange på AUDIO  for at
vælge en anden lydkanal.
6 Begynd at synge til musikken.
76DK
Andre betjeninger
For at
justere mikrofonlydstyrken
justere
mikrofonekko
annullere
ekkoeffekten
Drej
MIC LEVEL  på
apparatet.
ECHO LEVEL * på
apparatet.
ECHO LEVEL * på
apparatet til "MIN".
* Undtagen for modeller til Europa og
Rusland.
Sådan deaktiveres Karaoke-tilstand
Tag mikrofonen ud, eller tryk på
KARAOKE MODE . "KARAOKE
MODE: OFF" vises på TV-skærmen.
Bemærk
Karaoke-tilstand kan ikke aktiveres i trin 4,
hvis guidemeddelelsen QUICK SETUP vises
på TV-skærmen.
Karaoke-tilstand deaktiveres automatisk, hvis
du:
 slukker for systemet.
 skifter funktion.
 tilslutter hovedtelefonerne.
Dolby Digital Karaoke-format
(Kun DVD VIDEO)
Dolby Digital-formatet, der reproducerer
surroundlyd med 5 kanaler, kan også
indeholde "Dolby Digital Karaoke"formatet, der er specielt udviklet til
karaoke. På diske i Dolby Digital
Karaoke-format optages spor med
guidemelodi og guidevokal ud over
akkompagnementet. Du kan vælge dem,
når karaoke-tilstand aktiveres.
Højttalerudgang i normalt Dolby
Digital-format (5.1-kanal)
Center
Front (V)
Surround (V)
Du kan kontrollere lydoplysningerne ved
at trykke på AUDIO  (side 31). Når
der afspilles en Dolby Digital Karaokedisk, vises "" ved det aktuelle lydformat
(side 86).
Eksempel:
2/0: Optaget med kun akkompagnement.
3/0: Optaget med guidemelodi.
3/1: Optaget med guidemelodi og én guidevokal.
3/2: Optaget med guidemelodi og to guidevokaler.
Front (H)
Surround (H)
Lydjustering
Højttalerudgang i Dolby Digital
Karaoke-format
Akkompagnement
Akkompagnement
Front (V)
Center
Front (H)
Guidemelodi
Surround (V)
Guidevokal 1
Surround (H)
Guidevokal 2
Du kan vælge en af disse.
Fortsættes

77DK
Afspilning af karaoke med
kontrolmenuen
1 Tryk en eller to gange på
DISPLAY , når Karaoketilstand er aktiveret, mens der
afspilles en disk.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge punktet Karaoke
på den liste, der vises, og tryk
derefter på ENTER .
Punktet Karaoke vælges.
3 Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på
ENTER .
78DK
Indstilling af karaoke-tilstand
Standardindstillingerne er understregede.
KARAOKE PON1)
ON: Afspil karaoke med enhver disk,
også selvom det ikke er en karaoke- eller
multiplex-disk, ved at reducere lyden af
vokalen.
OFF: Annuller effekten "KARAOKE
PON".
KEY CONTROL2)
Indstil musikkens tonehøjde, så den
passer til dit stemmeleje.
Vælg "" for at annullere effekten "KEY
CONTROL".
VOCAL SELECT3)
(Kun DVD VIDEO, VIDEO CD, AUDIO
CD)
Ved afspilning af en DVD VIDEO:
OFF (Deaktiver guidevokalen)

1+2 (Guidevokal 1+2)

1 (Guidevokal 1)

2 (Guidevokal 2)
Ved afspilning af en VIDEO CD eller
AUDIO CD:
OFF (Deaktiver vokalen)

L+R (Den samme lyd afspilles fra
begge højttalerne)

STEREO (Standard stereolyden)
SCORE MODE5)
Du kan vælge dette, når karaoke-tilstand
er aktiveret.
Din præstation beregnes ved at
sammenligne din stemme med stemmen
på musikken.
NORMAL: Avanceret eller professionelt
niveau.
EASY: Begynder- eller mellemniveau.
DEMO: Demonstrationsindstilling. Viser
altid en høj præstation for alle sange.
1 Tryk på SCORE , før du synger en
sang i karaoke-tilstand.
Den tidligere bedste præstation vises
på TV-skærmen.
2 Når du har sunget i mindst ét minut,
skal du trykke på SCORE  igen for
at få vist din præstation.
Præstationen beregnes på en skala fra
0 til 99.
Fortsættes

Lydjustering
Når en Super VCD afspilles:
OFF (Deaktiver vokalen)

1: L+R

1: STEREO (Stereolyden på
lydspor 1)

2: L+R

2: STEREO (Stereolyden på
lydspor 2)
GUIDE MELODY4)
(Kun DVD VIDEO)
ON: Aktiver guidemelodien.
OFF: Deaktiver guidemelodien.
79DK
Det kan ske, at sangerens stemme ikke
reduceres, når:
 kun få instrumenter spiller.
 der spilles en duet.
 kilden indeholder kraftig ekko eller kor.
 sangerens stemme ikke er placeret midt i
lydbilledet.
 stemmen på kilden synger i høj sopran
eller tenor.
Du kan også ændre indstillingen "KARAOKE
PON" ved at trykke på KARAOKE PON ,
når karaoke-tilstand er aktiveret.
Indstillingen "KARAOKE PON" skifter
automatisk til "OFF", når "VOCAL" indstilles
til "ON".
2)
Du kan også ændre indstillingen "KEY
CONTROL" ved at trykke på KEY
CONTROL   for at reducere tonehøjden
og KEY CONTROL   for at forøge
tonehøjden, når karaoke-tilstanden er
aktiveret.
Indstillingen "KEY CONTROL" skifter
automatisk til standardindstillingen, når du
skifter spor eller titel.
Afhængigt af disken kan du muligvis ikke
udføre ovennævnte handling.
3)
Indstillingen "VOCAL" skifter automatisk til
"OFF", når "KARAOKE PON" indstilles til
"ON".
For DVD VIDEO'er uden guidevokal kan
vokalen ikke aktiveres. Når der afspilles en
DVD VIDEO, fungerer funktionen kun for
Dolby Digital Karaoke-format. For DVD
VIDEO'er med én guidevokal kan vokalen
ikke skiftes.
Afhængigt af disken kan du muligvis ikke
skifte vokalen.
1)
80DK
Når der afspilles en DVD VIDEO, fungerer
funktionen kun for Dolby Digital Karaokeformat.
For DVD VIDEO'er uden guidemelodi
kan du ikke høre guidemelodien, selvom
indstillingen angives til "ON".
5)
Den højeste score nulstilles, når der slukkes
for systemet.
Hvis du trykker på andre knapper på
fjernbetjeningen, kan beregningen af
præstationen blive annulleret.
I nogle tilfælde kan du muligvis ikke benytte
præstationstilstanden.
4)
Bemærk
Hver Karaoke-indstilling i ovenstående
tabel skifter automatisk til "OFF" eller til
standardindstillingen, når du:
 slukker for systemet.
 skifter funktion.
 tilslutter hovedtelefonerne.
 deaktiverer Karaoke-tilstand.
 skubber disken ud.
Andre betjeninger
Brug af timeren
Indslumring til musik
 Sleeptimer
Man kan indstille systemet til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum,
således at man kan falde i søvn til musik.
Tryk flere gange på SLEEP .
Hver gang du trykker på knappen,
ændres displayet cyklisk på følgende
måde:
90min  80min  70min  … 
10min  OFF
Andre betjeninger
Udfør følgende
Tryk én gang på SLEEP
.
Tryk gentagne gange på
SLEEP  for at vælge
den ønskede tid.
annullere sleep- Tryk gentagne gange
timeren
på SLEEP , indtil
"SLEEP OFF" vises på
displayet.
 Afspilningstimer
Du kan vågne op til en CD, tuneren
eller en valgfri USB-enhed på et
forudindstillet tidspunkt. Sørg for, at
uret er indstillet (se "Indstilling af uret"
(side 24)).
1 Gør lydkilden klar.
Disk: Indsæt en disk.
Radio: Indstil på den ønskede faste
station (se "Lytning til radioen"
(side 61)).
USB-enhed: Tilslut en valgfri USBenhed (side 70).
2 Tryk på VOLUME +/  for at
indstille lydstyrken.
3 Tryk på TIMER MENU .
4 Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "PLAY SET?",
og tryk derefter på ENTER .
"ON" vises og timetalsindikatoren
blinker på displayet.
5 Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
Andre betjeninger
For at
kontrollere
resterende tid
ændre slukketidspunkt
Opvågning til musik
Tryk gentagne gange på  eller 
 for at indstille timetallet, og tryk
dernæst på ENTER .
Minutangivelsen blinker på displayet.
Anvend ovenstående fremgangsmåde
for at indstille minuttallet. "OFF"
vises og timetalsindikatoren blinker
på displayet.
Fortsættes

81DK
6 Indstil tiden, til afspilningen
stoppes, ved at følge den
samme fremgangsmåde som i
trin 5.
7 Vælg lydkilden.
Tryk flere gange på  eller  ,
indtil den ønskede musikkilde vises
på displayet, og tryk derefter på
ENTER . Timerindstillingerne
vises i displayet.
8 Tryk på   for at slukke
anlægget.
Andre betjeninger
For at
kontrollere
indstillingen
ændre
indstillingen
annullere
afspilningstimeren
82DK
Udfør følgende
1 Tryk på TIMER
MENU .
"TIMER SEL?"
blinker på displayet.
2 Tryk på ENTER .
3 Tryk gentagne
gange på  eller
  for at vælge
"PLAY SELECT?",
og tryk derefter på
ENTER .
Start fra trin 1.
1 Tryk på TIMER
MENU .
"TIMER SEL?"
blinker på displayet.
2 Tryk på ENTER .
3 Tryk gentagne gange
på  eller   for
at vælge "TIMER
OFF?", og tryk
dernæst på ENTER
.
Bemærk
Afspilningstimeren aktiveres ikke, hvis
systemet er tændt, eller hvis "STANDBY"
blinker på displayet.
Systemet tænder 30 sekunder før det
indstillede tidspunkt.
Hvis der er oprettet forbindelse til Bluetoothhovedtelefoner, kan lyde, der afspilles af
afspilningstimeren, blive sendt til Bluetoothhovedtelefonerne, før der slukkes for
systemet.
Ændring af displayet
Kontrol af uret
Tryk på DISPLAY , når der er
slukket for systemet. Uret vises i
8 sekunder.
Visning af information
om disken
Visning af oplysninger
om disken i displayet på
frontpanelet
Tryk på DISPLAY .
Regulering af displayets
lysstyrke
Tryk flere gange på DIMMER , når
der er tændt for systemet.
* DIMMER 2 er mørkest.
Kontrol af den forløbne afspilningstid,
resterende tid og titler
Tryk på TIME/TEXT  under
afspilning.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT ,
skifter displayet mellem     …
…
Når en DVD VIDEO eller DVD-R/-RW
afspilles i VR-tilstand:
Når menuen eller titlen uden et kapitel
afspilles
 Forløbet tid for menuen eller den
aktuelle titel
 Diskens titel1)
Fortsættes

Andre betjeninger
Hver gang man trykker på knappen,
skifter displayet cyklisk som følger:
DIMMER OFF  DIMMER 1 
DIMMER 2*
Hver gang du trykker på DISPLAY ,
skifter displayet mellem     
…
 Diskoplysninger
 Urdisplay (i 8 sekunder)
83DK
Når et kapitel, der ikke overholder
ovenstående betingelse, afspilles
 Forløbet spilletid på den aktuelle
titel
 Tilbageværende spilletid på den
aktuelle titel
 Forløbet spilletid på det aktuelle
kapitel
 Tilbageværende spilletid på det
aktuelle kapitel
 Diskens titel1)2)
Kontrol af den samlede afspilningstid
og titler
Når der afspilles en AUDIO CD eller
VIDEO CD uden PBC funktioner:
 Forløbet spilletid på det aktuelle spor
 Tilbageværende tid på det aktuelle
spor
 Forløbet spilletid på den aktuelle
disk3)
 Tilbageværende tid på den aktuelle
disk3)
 Diskens titel1)4)
VIDEO CD uden PBC-afspilning eller
AUDIO CD:
 Samlet antal spor på disken og diskens
samlede afspilningstid
 Diskens titel1)
Når der afspilles en VIDEO CD/Super
VCD:
 Forløbet afspilningstid for den
aktuelle scene eller det aktuelle spor
 Diskens titel1)4)
Når der afspilles MP3-lydspor på en
DATA CD/DVD eller DivX-videofiler
på en DATA CD/DVD:
 Forløbet afspilningstid for det aktuelle
spor eller den aktuelle fil
 Sporets og filens titel5)
84DK
Tryk flere gange på TIME/TEXT , når
afspilning er stoppet.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT ,
skifter displayet mellem     
…
DVD VIDEO eller DVD-R/-RW i VRtilstand:
 Samlet antal titler på disken
 Diskens titel1)
VIDEO CD med PBC-afspilning:
 Samlet antal scener på disken
 Diskens titel1)
"NO TEXT" vises på displayet, hvis DVD
VIDEO'en ikke er en DVD-TEXT-disk, eller
VIDEO CD'en ikke har tekstoplysninger.
2)
Det aktuelle kapitelnummer og det aktuelle
titelnummer vises i 2 sekunder, før displayet
vender tilbage til den forløbne afspilningstid,
når du trykker på TIME/TEXT  under
visning af diskens titel.
3)
Når programafspilning eller afspilning i
tilfældig rækkefølge er aktiveret, vil den
forløbne afspilningstid og den resterende tid
på disken blive sprunget over.
1)
Det aktuelle spornummer og det aktuelle
indeksnummer (for en disk uden PBC) eller
det aktuelle scenenummer (for en disk med
PBC) vises i 2 sekunder, før displayet går
tilbage til den forløbne afspilningstid, når du
trykker på TIME/TEXT  under visning af
diskens titel.
5)
Ved afspilning af DivX-videofiler vises det
aktuelle albumnummer og det aktuelle
filnummer i 2 sekunder, før displayet går
tilbage til den forløbne afspilningstid, når du
trykker på TIME/TEXT  under visning af
filens titel.
4)
Bemærk
Tryk på TIME/TEXT .
Hver gang du trykker på TIME/TEXT ,
mens disken afspilles, skifter displayet
mellem     …    …
Den tidsvisning, der kan vises på TVskærmen, afhænger af den disk, som du
afspiller.
T: titel eller spor
C: kapitel
D: disk
Bithastighed
Tidsinformation
Albumtitel
Disk-/spor-/filtitel
Når en DVD VIDEO eller DVD-R/-RW
afspilles i VR-tilstand:
 Forløbet spilletid på den aktuelle titel
 Tilbageværende spilletid på den
aktuelle titel
 Forløbet spilletid på det aktuelle
kapitel
 Tilbageværende spilletid på det
aktuelle kapitel
 Diskens titel
Fortsættes

Andre betjeninger
Hvis du afspiller en disk, som kun indeholder
JPEG-billedfiler, vil "JPEG" eller "No Audio"
komme frem på displayet.
Du kan ikke bruge TIME/TEXT  til at
ændre visningen af diskoplysninger, når:
 der afspilles en JPEG-billedfil.
 afspilning er stoppet for en DATA CD/
DVD med MP3-lydspor og/eller JPEGbilledfiler.
 afspilning er stoppet for en DATA CD/
DVD med DivX-videofiler.
Hvis MP3-lydsportitlen indeholder tegn, der
ikke kan vises, vises tegnene som "*".
Den forløbne afspilningstid for MP3-lydspor
og DivX-videofiler vises muligvis ikke
korrekt.
Visning af information
om disken gennem
skærmmenuvisningen
85DK
Når der afspilles en VIDEO CD/Super
VCD:
 Forløbet afspilningstid for den
aktuelle scene eller det aktuelle spor
 Diskens titel
Ved afspilning af en DVD VIDEO:
I eksempelvis Dolby Digital format kan
flere signaler, rækkende fra mono til
5.1 kanal signaler, være optaget på en
DVD VIDEO.
Når der afspilles en AUDIO CD eller
VIDEO CD uden PBC funktion:
 Forløbet spilletid på det aktuelle spor
 Tilbageværende tid på det aktuelle
spor
 Forløbet spilletid på den aktuelle disk
 Tilbageværende tid på den aktuelle
disk
 Diskens titel
Eksempel:
For Dolby Digital 5.1-kanal:
Når der afspilles en DATA CD/DVD:
Forløbet afspilningstid for det aktuelle
spor eller den aktuelle fil
Bemærk
Der kan kun vises alfabetiske bogstaver, tal
og nogle symboler.
Afhængigt af disken kan systemet kun vise et
begrænset antal tegn.
For MP3-lydspor med andre formater
end ISO 9660 niveau 1 og niveau 2 bliver
albumtitel og sportitel muligvis ikke vist.
Visning af diskens information om lyd
(Kun DVD VIDEO og DivX-videofiler)
Når du trykker flere gange på AUDIO 
under afspilning, vises formatet af det
aktuelle lydsignal på TV-skærmen.
86DK
2 surround-komponenter
2 frontkomponenter +
1 centerkomponent
1 LFE (Lavfrekvenseffekt)
komponent
Ved afspilning af en DivX-videofil:
Eksempel:
MP3-lydspor
Bithastighed
Kontrol af datoinformation for
JPEG-billedfiler
Du kan kontrollere datoinformationen
under afspilning, hvis Exif*-mærket er
optaget i JPEG-billedfilerne.
Tryk på DISPLAY  flere gange
under afspilning.
Kontrolmenuen vises.
Tilslutning af ekstra
komponenter
Du kan udvide dit system ved at
tilslutte ekstra komponenter. Se
brugsanvisningen, der følger med hver
komponent.
Frontpanel
Datoinformation
Bemærk
Andre betjeninger
* "Exchangeable Image File Format" er et
billedformat for digitale kameraer defineret
af Japan Electronics & Information
Technology Industries Association (JEITA).
Bagpanel
Formatet af datoinformationen varierer
afhængigt af området.
Fortsættes

87DK
AUDIO IN-jackstik
Tilslut lydudgangsstikket fra
en valgfri komponent (bærbar
lydafspiller osv.).
COMPONENT VIDEO OUT-
jackstik
Tilslut komponentvideoindgangsstikket fra TV'et eller
projektoren. Hvis TV'et kan modtage
signaler i progressivt format, skal du
benytte denne tilslutning og trykke
flere gange på PROGRESSIVE 
på apparatet for at vælge "P AUTO"
eller "P VIDEO". Du kan nyde
videobilleder af højere kvalitet.
S VIDEO OUT/VIDEO OUT-
jackstik
Tilslut S Video/video-indgangsstikket
på TV'et. Du kan nyde videobilleder
i højere kvalitet, hvis du vælger S
VIDEO.
DIGITAL OUT-jackstik
Tilslut det digitale optiske
indgangsstik på en valgfri digital
komponent (f.eks. en forstærker). Du
kan nyde 5.1-kanalers lyd, hvis den
tilsluttede forstærker er udstyret med
Dolby Digital- eller DTS-dekoder.
Bemærk
Lyden bliver kun afspillet, hvis
systemfunktionen er indstillet til "DVD".
88DK
Afspilning af flerkanalslyd med
den valgfri forstærker
1 Sæt lyslederkablet i forbindelse.
Se "Tilslutning af ekstra
komponenter" (side 87).
2 Tilslut højttalerne til en valgfri
forstærker, der er udstyret med
en dekoder.
Angående højttalerplacering henviser
vi til den brugsvejledning, som følger
med den tilsluttede forstærker.
3 Begynd at afspille en
flerkanalskilde som f.eks. en
DVD VIDEO.
4 Vælg det ønskede lydformat.
Se "Ændring af lyden" (side 31).
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Udfør følgende, hvis du skulle komme ud
for problemer med dit system:
1 Kontroller, at strømledningen og
højttalerledningerne sidder korrekt
og solidt.
2 Find problemet i nedenstående
tjekliste, og foretag den foreskrevne
afhjælpning.
Hvis problemet er vedvarende, efter
at du har udført de ovennævnte
afhjælpningsforanstaltninger, bedes du
rette henvendelse til nærmeste Sonyforhandler.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Uret eller timerindstillingen
annulleres.
Strømledningen er taget ud, eller der
har været strømafbrydelse. Gentag
"Indstilling af uret" (side 24). Hvis du
har indstillet timeren, skal du gentage
"Opvågning til musik" (side 81).
"– –:– –" vises på displayet.
Der har været strømafbrydelse. Indstil
uret (side 24) og timerindstillingerne
(side 81) igen.
Der er ingen lyd.
Tryk flere gange på VOLUME + .
Hovedtelefonerne er sluttet til
PHONES-stikket .
Kontrollér højttalertilslutningerne
(side 19).
Systemet er stoppet midlertidigt,
i slow-motion-tilstand eller i
låsesøgning. Tryk på   (eller på
DVD   på apparatet) for at starte
afspilningen.
Yderligere oplysninger
Tag med det samme netledningen
ud af stikkontakten, og kontroller
følgende.
Hvis dit system har en
spændingsvælger, er denne da
sat i stillingen for den korrekte
spænding?
Anvender du kun de medfølgende
højttalere?
Er der noget som blokerer
ventilationsåbningerne på bagsiden
af systemet?
Generelt
Når STANDBY-indikatoren 
holder op med at blinke, skal du sætte
stikket i kontakten igen og tænde
for anlægget. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet ikke
kan løses.
Fortsættes

89DK
Hvis BLUETOOTH-indikatoren 
lyser eller blinker, når der vælges
en anden funktion end Bluetoothfunktionen, afspilles der ingen lyd
gennem højttalerne eller PHONESstikket . Tryk på BLUETOOTH
OPR , og hold den nede i cirka
2 sekunder, indtil BLUETOOTHindikatoren  slukkes.
Der er ikke nogen mikrofonlyd.
Tryk flere gange på VOLUME +
, eller drej MIC LEVEL  på
apparatet med uret for at justere
mikrofonlydstyrken.
Sørg for, at mikrofonen er sluttet
korrekt til MIC-stikket .
Kraftig brum eller støj.
Et TV eller en videobåndoptager
er placeret for tæt på apparatet.
Flyt apparatet væk fra TV'et eller
videobåndoptageren.
Flyt apparatet væk fra støjkilden.
Slut apparatet til en anden stikkontakt.
Monter et støjfilter (fås i handelen) på
netledningen.
Timeren fungerer ikke.
Kontrollér timerindstillingerne og
indstil den korrekte tid (side 81).
Annullér sleeptimerfunktionen
(side 81).
90DK
Fjernbetjeningen virker ikke.
Fjern forhindringer mellem
fjernbetjeningen og apparatet.
Flyt fjernbetjeningen tættere på
apparatet.
Ret fjernbetjeningen mod sensoren på
apparatet.
Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
Flyt apparatet væk fra det
fluorescerende lys.
Der er akustisk tilbagekobling.
Sænk lydstyrken.
Flyt mikrofonen væk fra højttalerne
eller lad den pege i en anden retning.
Farveuregelmæssigheder på
TV-skærmen bliver ved med at
forekomme.
Sluk en gang for fjernsynet, og tænd
det igen efter 15 til 30 minutter.
Hvis farveuregelmæssigheder stadig
forekommer, skal højttalerne placeres
længere væk fra fjernsynet.
THEATRE SYNC-funktionen virker
ikke.
Hvis der er for stor afstand mellem
TV'et og apparatet, virker denne
funktion muligvis ikke. Placer
apparatet i nærheden af TV'et.
Højttalere
Lyden kommer fra en kanal, eller
ubalanceret lydstyrke i venstre og
højre kanal.
Placér højttalerne så symmetrisk som
muligt.
Kontroller, at højttalerne er tilsluttet
solidt og korrekt.
Den afspillede kilde er i mono.
Diskafspiller
Disken kommer ikke ud.
Kontakt den nærmeste Sony
forhandler.
Afspilning starter ikke fra første spor.
Systemet er i tilstand til
programafspilning eller afspilning
i tilfældig rækkefølge. Deaktiver
programafspilning og afspilning i
tilfældig rækkefølge.
Genoptaget afspilning er blevet valgt.
Tryk to gange på  . Tryk derefter
på   (eller på DVD   på
apparatet) for at starte afspilningen
(side 33).
Titlen på DVD VIDEO'en eller PBCmenuen vises automatisk på TVskærmen.
Afspilning starter automatisk.
DVD VIDEO'en er forsynet med
en funktion til automatisk start af
afspilning.
Afspilning stopper automatisk.
Nogle disks kan indeholde et signal til
automatisk pausestop. Når en sådan
disk afspilles, stopper afspilning ved
det automatisk pausesignal.
Fortsættes

Yderligere oplysninger
Afspilning starter ikke.
Kontroller, om der er isat en disk.
Tør disken ren (side 102).
Indsæt disken igen.
Indsæt en disk, som dette system er i
stand til at afspille (side 7).
Placer disken i diskskuffen  med
etiketten opad.
Tag disken ud og tør fugten af den.
Lad derefter systemet stå tændt i et par
timer, indtil fugten er fordampet.
Tryk på   (eller på DVD  
på apparatet) for at starte afspilningen.
Regionskoden på DVD VIDEO'en
passer ikke til systemet.
Annuller brugertilpasset forældrestyret
afspilning (side 52).
Lyden springer.
Tør disken ren (side 102).
Indsæt disken igen.
Flyt apparatet til et sted, hvor der
ikke er vibrationer (f.eks. på en stabil
stander).
Flyt højttalerne væk fra apparatet, eller
stil dem på separate standere. Når man
lytter til et spor med baslyd med høj
lydstyrke, kan højttalervibrationer få
lyden til at springe.
91DK
Du kan ikke udføre visse funktioner,
f.eks. Stop, Låsesøgning, Slowmotion-afspilning, Gentaget
afspilning, Afspilning i tilfældig
rækkefølge eller Programafspilning.
Afhængigt af disken kan det ske,
at man ikke kan udføre nogle af
de ovennævnte operationer. Se
brugsanvisningen, der følger med
disken.
DATA CD'en (MP3-lydspor/JPEGbilledfil/DivX-videofil) kan ikke
afspilles.
DATA CD'en er ikke optaget i et
format, der overholder ISO 9660
niveau 1, niveau 2 eller Joliet
(ekspansionsformat).
DATA DVD'en er ikke optaget i et
format, der overholder UDF (Universal
Disk Format).
MP3 lydsporet er ikke forsynet med
filnavnstypen ".MP3".
Dataene er ikke gemt i det ønskede
format.
MP3-lydspor i et andet format end
MPEG 1 Audio Layer 3 kan ikke
afspilles.
Systemet kan højst afspille til en
mappedybde på 8 niveauer.
For MP3/JPEG-filer skal du kontrollere
indstillingen "MODE (MP3, JPEG)"
(side 42).
Disken indeholder mere end 200
albummer.
Albummet indeholder mere end 600
spor/filer.
92DK
For MP3/JPEG-filer indeholder
albummet mere end 300 spor/filer,
hvor "MODE (MP3, JPEG)" er
indstillet til "AUTO".
For MP3/JPEG-filer indeholder DATA
CD/DVD'en en DivX-videofil.
JPEG billedfilen er ikke forsynet med
filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".
JPEG-billedfilen er større end 3.072
(bredde) × 2.048 (højde) i normal
tilstand eller fylder mere end 2.000.000
pixel i progressiv JPEG-tilstand, der
hovedsageligt benyttes på websteder på
internettet.
JPEG-billedfiler med en højt breddetil-længde forhold kan ikke afspilles.
DivX-videofilen har ikke filtypenavnet
".AVI" eller ".DIVX".
DivX-videofiler med stort breddehøjde-forhold kan ikke afspilles.
MP3-lydsporene tager længere tid at
afspille end andre.
Når systemet læser alle sporene på
disken, kan afspilningen vare længere,
hvis:
 antallet af albummer eller spor på
disken er meget stort.
 strukturen på den måde album og
spor er ordnet er meget kompleks.
Tegnene i disktitlen, albumtitlen,
sportitlen og DVD-TEXT vises ikke
korrekt.
Brug en disk, der overholder ISO
9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet
(ekspansion).
Systemet kan vise følgende tegnkoder:
 Store bogstaver (A til Z)
 Små bogstaver (a til z)
 Tal (0 til 9)
 Symboler (< > * +,  / [ ] _)
Andre tegn vises muligvis ikke korrekt.
Surroundeffekten er svær at høre,
når du afspiller et Dolby Digital eller
MPEG lydspor.
Kontrollér højttalertilslutningerne
(side 19).
Afhængigt af DVD VIDEO'en kan det
ske, at udgangssignalet ikke indeholder
hele 5.1 kanalen. Det kan være i
mono eller stereo, selv om lydsporet
er optaget i Dolby Digital eller MPEG
lydformat.
Parring kan ikke udføres.
Flyt Bluetooth-enheden tættere på
systemet.
Parring er muligvis ikke mulig, hvis
der er andre Bluetooth-enheder i
nærheden af systemet. Sluk i så fald for
de andre Bluetooth-enheder.
Forbindelse er ikke mulig.
Den Bluetooth-enhed, du forsøgte at
oprette forbindelse til, understøtter
ikke A2DP- og AVRCP-profilerne og
kan ikke sluttes til systemet.
Aktiver Bluetooth-funktionen på
Bluetooth-enheden.
Registreringsoplysningerne om parring
er slettet. Udfør parringen igen.
Når systemet er sluttet til en Bluetoothenhed, kan det ikke registreres, og der
kan ikke oprettes forbindelse fra en
anden Bluetooth-enhed.
Lyden springer eller varierer, eller
forbindelsen går tabt.
Systemet og Bluetooth-enheden er for
langt fra hinanden.
Hvis der er forhindringer mellem
systemet og Bluetooth-enheden, skal
du fjerne eller omgå forhindringerne.
Hvis der er udstyr, der udsender
elektromagnetisk stråling, f.eks.
et trådløst LAN, andre Bluetoothenheder eller en mikrobølgeovn i
nærheden, skal du flytte dem væk.
Fortsættes

Yderligere oplysninger
Lyden mister stereoeffekten, når du
afspiller en AUDIO CD, en VIDEO CD,
et MP3-lydspor, en DivX-videofil eller
en DVD VIDEO.
Sørg for, at systemet er korrekt
tilsluttet.
Tag mikrofonen ud, eller tryk flere
gange på KARAOKE MODE , indtil
"KARAOKE MODE: OFF" vises på
TV-skærmen.
Bluetooth-enhed
93DK
Lyden på Bluetooth-enheden høres
ikke på systemet.
Skru først op for lydstyrken på
Bluetooth-enheden, og juster derefter
lydstyrken vha. VOLUME +/ .
Kraftig brummen eller støj
Hvis der er forhindringer mellem
systemet og Bluetooth-enheden, skal
du fjerne eller omgå forhindringerne.
Hvis der er udstyr, der udsender
elektromagnetisk stråling, f.eks.
et trådløst LAN, andre Bluetoothenheder eller en mikrobølgeovn i
nærheden, skal du flytte dem væk.
Skru ned for lyden på den tilsluttede
Bluetooth-enhed.
Lyden fra Bluetoothhovedtelefonerne er forvrænget.
Skru ned for lyden på systemet
vha. VOLUME  . Hvis
hovedtelefonerne har en lydstyrkeknap,
skal du også justere lydstyrken med
lydstyrkeknappen på hovedtelefonerne.
Tryk gentagne gange på DSGX  på
apparatet, indtil "DSGX OFF" kommer
frem.
Tryk flere gange på EQ  for at
vælge "BASS" eller "TREBLE", og tryk
derefter flere gange på PRESET  
for at skrue ned for lyden.
USB-enhed
Bruger du en understøttet USBenhed?
Hvis du tilslutter en USB-enhed,
der ikke understøttes, kan følgende
problemer opstå. Se "USB-enheder, der
kan afspilles, og Bluetooth-enheder"
(side 115) for understøttede typer
enheder.
USB-enheden genkendes ikke.
Fil- eller mappenavne vises ikke på
dette anlæg.
Afspilning er ikke mulig.
Lyden springer.
Der er støj.
"Over Current" vises.
Der er registreret et problem med
strømniveauet fra
(USB)-porten
. Sluk for anlægget, og fjern USBenheden fra
(USB)-porten .
Kontroller, at der ikke er noget galt
med USB-enheden. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis dette
displaymønster stadig vises.
Der er ingen lyd.
USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet.
Sluk for systemet, tilslut USBenheden igen, og kontroller, om "USB
MEMORY" vises.
Lyden er forvrænget.
Den bithastighed, der blev anvendt til
at kode filerne, var lav. Send filer, der
er kodet med højere bithastigheder, til
USB-enheden.
94DK
Der er støj, eller lyden falder ud.
Sluk for anlægget, tilslut derefter USBenheden igen.
Selve musikdataene indeholder
støj. Der kan være opstået støj, da
musikdataene blev oprettet pga.
forholdene ved computeren. Opret
musikdataene igen.
Når USB-lagringsmediet bruges, skal
du kopiere filerne til computeren,
formatere USB-lagringsmediet i
FAT16- eller FAT32-format og kopiere
filerne til USB-lagringsmediet igen.*
USB-enheden kan ikke tilsluttes i
(USB)-porten .
USB-enheden tilsluttes i forkert
retning. Vend USB-enheden den
rigtige vej ved tilslutning.
Fejlagtigt display
Send musikdataene til USB-enheden
igen, da de data, som er gemt på USBenheden, kan være beskadiget.
Afspilning starter ikke.
Sluk for anlægget, tilslut derefter USBenheden igen.
Tilslut den USB-enhed, som dette
anlæg kan afspille.
Tryk på   (eller på USB  
på apparatet) for at starte afspilningen.
Afspilning starter ikke fra første spor.
Indstil afspilningstilstanden til Normal
afspilning.
Fortsættes

Yderligere oplysninger
USB-lagringsmedier, som har
været anvendt på en anden enhed,
fungerer ikke.
Der kan være blevet optaget i et format,
der ikke understøttes. I dette tilfælde
skal du først sikkerhedskopiere vigtige
filer på USB-lagringsmediet ved at
kopiere dem til computerens harddisk.
Formater derefter USB-lagringsmediet
med et FAT16- eller FAT32-filsystem,
og overfør de sikkerhedskopierede
lydfiler på USB-lagringsmediet igen.*
"Reading" vises i lang tid.
Det kan tage lang tid at afslutte
læsningen af USB-enheden, hvis der
er mange mapper eller filer på den.
Derfor anbefales det at følge disse
retningslinjer.
Samlede antal mapper på USBenheden: 100 eller mindre
Samlede antal filer pr. mappe: 100
eller mindre
95DK
Filer kan ikke afspilles.
USB-lagringsmedier, der er formateret
med andre filsystemer end FAT16 eller
FAT32, understøttes ikke.*
Hvis du bruger partitionerede USBlagringsmedier, kan kun filer på den
første partition afspilles.
Filer, som er krypteret eller beskyttet
med adgangskode osv., kan ikke
afspilles.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og
FAT32, men visse USB-lagringsmedier
understøtter muligvis ikke alle disse FATformater. Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til hvert USBlagringsmedie eller ved at kontakte
producenten.
Billede
Der er ikke noget billede.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
 for at vælge "DVD" (eller tryk på
DVD   på apparatet).
Kontrollér, at systemet er korrekt
tilsluttet.
Videokablet er beskadiget. Udskift med
et nyt.
Sørg for at slutte apparatet til
videoindgangsstikket på TV'et
(side 21).
Sørg for at tænde TV'et og betjene
TV'et korrekt.
96DK
Tryk flere gange på PROGRESSIVE
 på apparatet for at vælge
"INTERLACE", hvis du slutter TV'et
til apparatets COMPONENT VIDEO
OUT-stik, og TV'et ikke kan modtage
progressivt signal.
Du har indstillet til progressivt
format, men TV'et kan ikke modtage
signalet i progressivt format.
Indstil i så fald til interlaced format
(standardindstillingen) (side 22).
Selvom tv'et er kompatibelt med
signaler i progressivt format
(525p/625p), kan billedet blive
forringet, når du indstiller til
progressivt format. Indstil i
så fald til interlaced format
(standardindstillingen) (side 22).
Sørg for at vælge videoindgangen
på fjernsynet, således at billeder fra
systemet kan ses.
Sørg for at indstille farvesystemet
korrekt i overensstemmelse med TV'ets
farvesystem.
Sørg for at slutte apparatet og TV'et
sammen med det medfølgende
videokabel.
Der fremkommer støj i billedet.
Rengør disken.
Hvis videosignalet fra systemet skal
gå gennem videobåndoptageren til
TV'et, kan kopibeskyttelsen på nogle
DVD VIDEO-programmer påvirke
billedkvaliteten. Hvis der stadig er
problemer, efter at du har kontrolleret
forbindelserne, skal du slutte apparatet
direkte til TV'ets S Video-indgang
(side 21).
Hold højttalerledningerne på afstand af
antennerne.
Hvis du afspiller en VIDEO CD, der
er optaget i et andet farvesystem end
det, du har indstillet på systemet, kan
billedet være forvrænget.
Når du slutter TV'et til COMPONENT
VIDEO OUT-stikkene og afspiller
videobaseret software i progressivt
signalformat, kan nogle dele af
billedet se forkerte ud på grund af
konverteringsprocessen.
Indstil farvesystemet, så det passer til
dit fjernsyn (side 58).
Sproget for lydsporet kan ikke
ændres.
Den afspillede DVD VIDEO
indeholder ikke lydspor på flere sprog.
DVD VIDEO'en forbyder skift af
sproget for lydsporet.
TV-skærmens bredde-højde-forhold
kan ikke ændres, selvom du indstiller
"TV TYPE" under "SCREEN SETUP" i
opsætningsmenuen, når der afspilles
et bredere billede.
Formatforholdet er fast på DVD
VIDEO'en.
Hvis du tilslutter apparatet med S
Video-kablet, skal du slutte det direkte
til TV'et. Ellers kan man ikke ændre
formatforholdet.
Afhængigt af fjernsynet kan det ske, at
man ikke kan ændre formatforholdet.
Undertitlerne kan ikke deaktiveres.
DVD VIDEO'en forbyder fjernelse af
undertekster.
Vinklerne kan ikke ændres.
Den afspillede DVD VIDEO
indeholder ikke optagelser fra
forskellige vinkler.
DVD VIDEO'en forbyder skift af
synsvinkel.
Tuner
Radioindstillingerne er annulleret.
Netledningen har været taget ud, eller
der har været strømafbrydelse i mere
end en halv dag. Gentag "Lytning til en
fast radiostation" (side 62).
Fortsættes

Yderligere oplysninger
Meddelelser på TV-skærmen vises
ikke på det ønskede sprog.
Vælg det ønskede sprog til
skærmmeddelelser i "OSD" under
"LANGUAGE SETUP" i
opsætningsmenuen (side 57).
Sproget i undertitlerne kan ikke
ændres.
Den afspillede DVD VIDEO
indeholder ikke undertekster på flere
sprog.
DVD VIDEO'en forbyder skift af
sproget for undertekster.
97DK
Kraftig brum eller støj. ("TUNED"
eller "ST" blinker på displayet)
Indstil på det korrekte bølgebånd og
frekvens (side 61).
Sørg for at antennen er korrekt
tilsluttet (side 19).
Find et sted og en retningsorientering,
der giver god modtagning, og sæt
derefter antennen op igen. Hvis god
modtagning ikke kan opnås, anbefales
det at anvende en ekstern antenne, der
fås i handelen.
Den medfølgende FM-ledningsantenne
modtager signaler i hele dens længde,
så sørg for at strække den helt ud.
Placer antennerne så langt væk fra
højttalerledningerne, netledningen og
USB-kablet som muligt for at undgå
støj.
Forsøg at slukke elektrisk udstyr i
nærheden.
En stereo FM-udsendelse kan ikke
modtages i stereo.
Tryk flere gange på REPEAT/FM
MODE , indtil "MONO" ikke
længere vises på displayet.
Ekstra komponenter
Der er ingen lyd.
Se det generelle punkt "Der er ingen
lyd." (side 89) og kontrollér systemets
tilstand.
Tilslut komponenten på korrekt måde
(side 87), mens det kontrolleres:
 om kablerne er korrekt forbundne.
 om kabelstikkene er sat helt i.
Tænd den tilsluttede komponent.
Se brugsanvisningen til den tilsluttede
komponent og start afspilning.
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, efter at du har udført
ovenstående betjeninger, eller der
opstår andre problemer, som ikke er
beskrevet ovenfor, skal du nulstille
systemet på følgende måde:
Brug knapperne på apparatet
til at nulstille anlægget til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Tag netledningen ud.
2 Sæt netledningen i igen.
3 Tryk på   for at tænde
systemet.
4 Tryk på  , DISPLAY  og  
samtidigt.
"RESET" vises på displayet.
98DK
Systemet nulstilles til
fabriksindstillingerne med undtagelse af
DVD-indstillingerne. Du skal foretage
de indstillinger, som du selv har lavet,
såsom indstilling af faste stationer, ur og
timer, igen.
For at sætte DVD-indstillingerne
tilbage til standardindstillinger* skal
du udføre nulstilling som følger:
1 Tryk på
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TV-skærmen.
2 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge
(SETUP), og tryk
dernæst på ENTER .
3 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge "RESET", og tryk dernæst
på ENTER .
4 Tryk gentagne gange på  eller  
* Gælder ikke indstillingerne af forældrestyret
afspilning
(Hvis bogstaver/tal kommer frem på
displayet)
Når funktionen til selvdiagnosticering
aktiveres for at forhindre fejlfunktion
i systemet, vises der et servicenummer
med 5 tegn (f.eks. C 13 50) bestående
af et bogstav og 4 cifre på TV-skærmen
og i frontdisplaypanelet. Kontrollér i så
tilfælde den følgende tabel.
De første 3
Årsag og afhjælpning
tegn i servicenummeret
C 13
Disken er snavset.
Rengør disken
med en blød klud
(side 102).
C 31
Disken er ikke sat
korrekt i.
Genstart systemet,
og indsæt disken
korrekt.
E XX
For at forhindre
(XX er et
fejlfunktion har
nummer)
systemet udført
selvdiagnosefunktionen.
Ret henvendelse
til nærmeste
Sony forhandler
eller et lokalt,
autoriseret Sony
serviceværksted,
og oplys
servicenummeret
bestående af de fem
tegn.
Eksempel: E 61 10
Fortsættes

Yderligere oplysninger
for at vælge "YES", og tryk dernæst på
ENTER .
Det tager nogle få sekunder at fuldføre.
Tryk ikke på  , når du nulstiller
systemet.
Selvdiagnosefunktion
99DK
Når versionsnummeret vises på TVskærmen
Når du tænder for systemet, vises
versionsnummeret [VER.X.XX] (X er et
tal) muligvis på TV-skærmen. Selvom
dette ikke er en fejl og kun er beregnet
til brug for Sony-servicering, vil normal
brug af systemet ikke være mulig. Sluk
for systemet, og tænd derefter systemet
igen for at benytte det.
Meddelelser
En af følgende meddelelser vises
eller blinker muligvis på displayet i
frontpanelet under betjening.
DVD-afspiller, Tuner
Cannot Play
En disk, der ikke kan afspilles, er blevet
sat i.
Der blev indsat en DVD VIDEO med
en regionskode, som ikke understøttes.
Data Error
Det MP3-lydspor, den JPEG-billedfil
eller den DivX-videofil, du vil afspille,
er beskadiget.
MP3-lydsporet overholder ikke MPEG
1 Audio Layer 3-formatet.
JPEG-billedfilen overholder ikke DCFformatet.
DivX-videofilen overholder ikke DivXcertificerede profiler.
MP3-lydsporet har filtypenavnet
".MP3", men er ikke i MP3-format.
JPEG-billedfilen har tilføjelsen ".JPG"
eller ".JPEG", men er ikke i JPEGformat.
DivX-videofilen har filtypenavnet
".AVI" eller ".DIVX", men er ikke i
DivX-format.
100DK
No Disc
Der er ikke nogen disk i diskskuffen .
Not In Use
Du har trykket på en knap, hvis betjening
ikke er tilladt, eller er ugyldig, på dette
tidspunkt.
OFF TIME NG!
Starttidspunktet og sluttidspunktet for
afspilningstimeren er det samme.
PASSWORD
Brugertilpasset forældrekontrol eller
forældrekontrol er indstillet.
Please Wait
Systemet er i gang med
initialiseringsprocessen.
Reading
Systemet læser oplysninger om disken.
Nogle knapper er ikke tilgængelige.
Bluetooth-enhed
Connect
Bluetooth-kommunikation blev etableret.
Not In Use
Systemet er ikke sluttet til en Bluetoothenhed vha. AVRCP.
PIN?
Systemet beder om adgangskoden.
For oplysninger henvises til "Brug af
Bluetooth-funktionen" (side 63).
Please Wait
Systemet gøres klar til brug af en
Bluetooth-enhed.
USB-enhed
ATRAC AD
En ATRAC-lydenhed (ATRAC Audio
Device) er tilsluttet.
Device Error
USB-enheden blev ikke genkendt.
No Device
Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller
den tilsluttede USB-enhed er stoppet.
No Step
Alle de programmerede musiknumre
eller filer er blevet slettet.
Not Connect
Forbindelse var ikke mulig.
Fortsættes

Yderligere oplysninger
Disconnect
Kommunikationen med en Bluetoothenhed blev afbrudt af en eller anden
årsag, eller Bluetooth-kommunikationen
blev afbrudt.
No Device
Der blev ikke fundet en Bluetooth-enhed,
som kunne parres, eller der kunne ikke
oprettes forbindelse.
101DK
No Track
Der er ikke indlæst en fil, som kan
afspilles, i anlægget.
Not Supported
En USB-enhed, der ikke understøttes, er
tilsluttet.
Please Wait
Anlægget gør sig klar til at bruge en
USB-enhed.
Reading
Anlægget genkender USB-enheden.
Removed
USB-enheden er blevet fjernet.
Step Full!
Du forsøgte at programmere mere end 26
musiknumre eller filer (trin).
StorageDrive
Et USB-lagringsmedie er tilsluttet.
Forsigtighedsregler
Diske, som dette anlæg IKKE KAN
afspille
Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
Diske, som har selvklæbende tape, papir eller
etiketter påklistret
Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor limen strækker sig
uden for mærkaten
Diske, som har mærkater, der er trykt med
blæk, som føles klæbrigt, når det berøres
Bemærkninger om disks
Tør disken af fra midten og udad med en
blød klud, inden den afspilles.
Rengør ikke diske med opløsningsmidler
som rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til vinylplader.
Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i
direkte sollys.
Anvend ikke diskes, der er indesluttet i en
beskyttende ring. Det kan få systemet til at
fejlfungere.
Om driftsspænding
Før systemet betjenes, skal du kontrollere,
om apparatets driftsspænding svarer til
spændingen fra den lokale el-leverandør.
102DK
Om sikkerhed
Om ophedning
Apparatet er ikke koblet fra
strømforsyningen, så længe det er tilsluttet
en stikkontakt på væggen. Dette gælder også,
selvom selve apparatet er blevet slukket.
Træk stikket ud af stikkontakten i væggen,
hvis apparatet ikke skal bruges i et længere
stykke tid. Tag altid fat om stikket, når
det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i
ledningen.
Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller
hvis der er faldet genstande ned i det, skal du
afbryde strømforsyningen og lade anlægget
efterse af kvalificerede teknikere, inden du
anvender det igen.
Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede
teknikere.
Opbygning af varme på apparatet under
brug er normalt, og der er ingen grund til
bekymring.
Berør ikke kabinettet, hvis det har været
brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da
kabinettet kan være blevet meget varmt.
Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om placering
Fronthøjttaleren er magnetisk skærmet og
kan placeres tæt på et TV-apparat. Der kan
dog stadig forekomme farveforstyrrelser på
visse typer TV-skærme. I dette tilfælde skal
du slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter
og tænde for TV'et igen. Placer højre højttaler
på højre side af apparatet og venstre højttaler
på venstre side af apparatet. Hvis situationen
ikke er blevet bedre, skal du flytte højttalerne
længere væk fra TV'et.
VIGTIGT
Forsigtig: Hvis du lader et
stillvideobillede eller skærmbilledet
forblive på TV-skærmen via dette anlæg i
lang tid, kan TV-skærmen blive permanent
beskadiget. Projektions-TV-apparater er
særligt udsatte.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet
med en mild renseopløsning. Anvend ikke
nogen form for slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. fortynder, alkohol
eller rensebenzin.
Yderligere oplysninger
Anlægget må ikke placeres hældende eller
på et sted, som er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke
er tilstrækkelig ventilation eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
placeres på overflader, som er blevet
specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller
politur), da der kan forekomme pletter eller
misfarvning af overfladen.
Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til
varme omgivelser, eller hvis det placeres i et
meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres
på linsen inde i DVD afspilleren, hvilket
kan medføre, at anlægget ikke fungerer. I så
fald skal du tage disken ud og lade anlægget
stå tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
Om højttalersystemet
103DK
Specifikationer
Hovedenhed
Forstærker-del
DIN-strømudgang (klassificeret)
40 W + 40 W (6 ohm ved 1 kHz,
DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference)
50 W + 50 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Indgange:
AUDIO IN (stereo-minijackstik):
Spænding 620 mV, impedans
47 kilohm
MIC (minijackstik):
Følsomhed 0,8 mV, impedans
10 kilohm
(USB)-port:
Type A, maksimal strøm 500 mA
Udgange:
DIGITAL OUT (firkantet optisk stik):
Bølgelængde 660 nm
VIDEO OUT (phonojackstik):
Maks. udgangsniveau 1 Vp‑p,
ubalanceret, sync. negativ,
belastningsimpedans 75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohm
S VIDEO OUT (4-polet/mini-DIN
jackstik):
Y: 1 Vp-p, ubalanceret, sync. negativ
C: 0,286 Vp-p, belastningsimpedans
75 ohm
PHONES (stereo-minijackstik):
til hovedtelefoner på 8 ohms eller
mere
104DK
Bluetooth-del
Kommunikationssystem:
Bluetooth Standard version 2.0
Output:
Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Inden for synsvidde ca. 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz-båndet (2,4000 GHz 
2,4835 GHz)
Modulationsmetode:
FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttede codecs:
Modtag: SBC (Sub Band Codec), MP3
Send: SBC (Sub Band Codec)
Den faktiske rækkevidde kan
variere afhængigt af faktorer
som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagerfølsomhed, antennens
effektivitet, operativsystem,
softwareprogrammer osv.
2)
Bluetooth-standardprofiler
angiver formålet med Bluetoothkommunikation mellem enheder.
1)
USB-del
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Samplingsfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Disk-afspiller
System:
Compakt disk og digital lyd- og
videosystem
Laser:
Egenskaber for laserdiode:
Emmissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 1000 µW
*Dette resultat er målet i en afstand
af 200 mm fra objektivets overflade
på Optical Pick-up Block med 7 mm
blænde.
Halvlederlaser:
(DVD: λ=650 nm, CD: λ=790 nm)
Svarfrekvens:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz  22 kHz
(±1 dB)
CD: 2 Hz  20 kHz (±0,5 dB)
Video farvesystemformat:
Europæiske og russiske modeller: PAL
Andre modeller: NTSC og PAL
FM stereo, FM/AM
superheterodynmodtager
FM-tuner-del
Afstemningsområde:
87,5  108,0 MHz (50 kHz trin)
Antenne:
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler:
75 ohm ubalanceret
Mellemfrekvens:
10,7 MHz
Højttaler (SS-CDH5)
Højttalersystem:
2-vejs, basreflekstype, magnetisk
afskærmet
Højttalerenheder:
Woofer: 12 cm, keglemembrantype
Tweeter: 2,5 cm, soft dome-typen
Nominel impedans:
6 ohm
Mål (b/h/d):
Cirka 140 × 283 × 240 mm
Vægt:
Cirka 2,7 kg netto per højttaler
Fortsættes

Yderligere oplysninger
Tuner-del
AM-tunerdel
Afstemningsområde:
Europæiske og russiske modeller:
531  1.602 kHz (med intervallet sat
til 9 kHz)
Andre modeller:
530  1.710 kHz (med intervallet sat
til 10 kHz)
531  1.602 kHz (med intervallet sat
til 9 kHz)
Antenne:
AM-rammeantenne
Antenneterminaler:
Ekstern antenneterminal
Mellemfrekvens:
450 kHz
105DK
Generelt
Strømkrav:
Model til Taiwan: 120 V AC, 50/60 Hz
Thailandsk model: 220 V AC,
50/60 Hz
Andre modeller: 220  240 V AC,
50/60 Hz
Strømforbrug:
45 W
Mål (b/h/d) (Cirka):
190 × 141 × 273 mm
Vægt (cirka):
2,8 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Videokabel (1)
Højttalerpuder (8)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
• Standby strømforbrug:
0,5 W
• Der er ikke anvendt
halogene flammehæmmere i
visse printkort.
106DK
Vejledning til kontrolmenuvisningen
Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion og få vist relaterede oplysninger. Tryk
flere gange på DISPLAY  for at aktivere, deaktivere eller ændre kontrolmenuen på
følgende måde:
Kontrolmenuvisning 1  Kontrolmenuvisning 2 (vises kun for visse diske) 
Kontrolmenuvisning fra  Kontrolmenuvisning 1  …
Kontrolmenuvisning
Kontrolmenuvisning 1 og 2 indeholder forskellige elementer afhængigt af disktypen.
Eksempel: Kontrolmenuvisning 1, når der afspilles en DVD VIDEO
Aktuelt afspillet titelnummer
Aktuelt afspillet kapitelnummer
Samlet antal af titler
Samlet antal kapitler
Kontrolmenupunkter
Afspilningsstatus ( Afspil, 
Afbryd midlertidigt,  Stop, osv.)
Den disktype, der afspilles
Forløbet spilletid
Aktuel indstilling
Muligheder
Funktionsnavn
for det markerede
kontrolmenupunkt
Betjeningsmeddelelse
Fortsættes

Yderligere oplysninger
Valgte emne
107DK
Oversigt over kontrolmenupunkter
Element
Elementnavn, relevant disktype, funktion
TITLE/SCENE/TRACK
Vælger den titel, den scene eller det spor, der skal afspilles.
CHAPTER/INDEX
Vælger det kapitel eller indeks, der skal afspilles.
TRACK
Vælger det spor, der skal afspilles.
ORIGINAL/PLAY LIST
Indstiller afspilningsrækkefølgen til den oprindeligt optagede
rækkefølge eller til den afspilningsliste, der er oprettet på disken.
TIME/TEXT
Kontrollerer den forløbne afspilningstid og den resterende tid.
Indlæser tidskoden for billede- og musikssøgning.
Viser tekstinformationen på DVD-TEXT-diske og MP3-lydspor.
PROGRAM
Afspiller sporet i den ønskede rækkefølge.
SHUFFLE
Afspiller sporene i tilfældig rækkefølge.
REPEAT
Afspiller en disk i løkke, hele disken (alle titler/alle spor/alle album) i
løkke eller en titel/et kapitel/et spor/et album/en fil i løkke.
108DK
Element
Elementnavn, relevant disktype, funktion
A/V SYNC
Indstiller forsinkelsen mellem lyden og visningen.
PARENTAL CONTROL
Indstiller til at forbyde afspilning på dette system.
SETUP
QUICK klargøring
Brug QUICK SETUP til at vælge sproget til skærmmeddelelser samt
TV'ets bredde-højde-forhold.
CUSTOM klargøring
Ud over QUICK SETUP-indstillingen kan du ændre andre
indstillinger.
RESET
Sætter indstillingerne i "SETUP" tilbage til standardindstillingen.
ALBUM
Vælger det album, der skal afspilles.
FILE
Vælger den JPEG-billedfil eller DivX-videofil, der skal afspilles.
DATE
Viser den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
EFFECT
Vælger de overgangseffekter, der skal benyttes til at skifte dias under et
diasshow.
Fortsættes

Yderligere oplysninger
INTERVAL
Angiver, hvor længe dias vises på TV-skærmen.
109DK
Element
Elementnavn, relevant disktype, funktion
MODE (MP3, JPEG)
Vælger datatypen: MP3-lydspor (AUDIO), JPEG-billedfil (IMAGE)
eller begge dele (AUTO), der skal afspilles, når der afspilles en DATA
CD/DVD.
KEY CONTROL*
Ændrer tonen så den passer til dit stemmeområde.
SCORE MODE*
Vælger niveau til præstationstilstanden.
KARAOKE PON*
Afspiller karaoke med en disk, der er optaget i stereo, ved at dæmpe
lyden af vokalerne.
VOCAL SELECT*
Vælger guidevokalen, der er optaget på en disk i Dolby Digital
Karaoke-format (kun DVD VIDEO).
Vælger den vokaltype, der er optaget på disken (kun VIDEO CD,
AUDIO CD).
Deaktiverer vokalen (kun VIDEO CD, AUDIO CD).
GUIDE MELODY*
Aktiverer eller deaktiverer guidemelodien for en disk i Dolby Digital
Karaoke-format.
* Denne funktion er kun tilgængelig i karaoke-tilstand.
110DK
Liste over sprogkoder
Stavning af sprogene er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standarden.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ikke specificeret
Fortsættes

Yderligere oplysninger
Kode Sprog
111DK
Liste over områdekoder til forældrekontrol
112DK
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
2362
2390
2379
2046
2427
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Danmark
Filippinerne
Finland
Frankrig
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
New Zealand
Norge
Østrig
Pakistan
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Bluetooth trådløs
teknologi
Profil henviser til et standardsæt af
funktioner for forskellige Bluetoothproduktfunktioner. Dette system
understøtter følgende Bluetooth-version
og -profiler.
Understøttet Bluetooth-version:
Bluetooth Standard version 2.0
Understøttede Bluetooth-profiler:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Effektiv kommunikationsrækkevidde
Bluetooth-enheder bør benyttes inden
for cirka 10 meter (uden forhindringer)
mellem enhederne. Den effektive
kommunikationsrækkevidde kan være
kortere under følgende forhold.
Når der er personer, metalgenstande,
vægge eller andre forhindringer
mellem enheder med Bluetoothforbindelse
Steder, hvor der er installeret et trådløst
LAN
Omkring mikrobølgeovne, som er i
brug
Steder, hvor der kan være anden
elektromagnetisk stråling
Fortsættes

Yderligere oplysninger
Bluetooth trådløs teknologi er en
trådløs teknologi til på korte afstande
til at oprette forbindelse mellem digitale
enheder som f.eks. pc'er og digitale
stillkameraer. Med Bluetooth trådløs
teknologi kan du benytte de pågældende
enheder inden for en afstand af cirka
10 meter.
Bluetooth trådløs teknologi benyttes som
regel mellem to enheder, men en enkelt
enhed kan være sluttet til flere enheder.
Du behøver ikke ledninger til at oprette
forbindelse som med en USB-forbindelse,
og det er ikke nødvendigt at placere
enhederne, så de står mod hinanden,
som det er tilfældet med trådløs infrarød
teknologi. Du kan benytte teknologien,
selvom du har den ene Bluetooth-enhed i
tasken eller i lommen.
Bluetooth trådløs teknologi er en global
standard, der understøttes af tusindvis
af firmaer. Disse firmaer udvikler
produkter, der overholder den globale
standard.
Understøttet Bluetooth-version og
profiler
113DK
Betydningen af andre enheder
Bluetooth-enheder og trådløse LAN
(IEEE 802.11b/g) benytter det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når Bluetoothenheden benyttes i nærheden af en
enhed med trådløs LAN-funktionalitet,
kan der opstå elektromagnetisk
interferens. Dette kan medføre lavere
dataoverførselshastighed, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Prøv følgende, hvis dette sker:
Prøv at oprette forbindelse mellem
systemet og Bluetooth-mobiltelefonen
eller Bluetooth-enheden på mindst
10 meters afstand fra det trådløse
LAN-udstyr.
Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger Bluetoothenheden inden for 10 meters afstand.
Betydningen for andre enheder
De radiobølger, som systemet udsender,
kan forstyrre funktionaliteten i visse
typer af medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan medføre fejlfunktion, skal
du altid slukke for strømmen til systemet,
Bluetooth-mobiltelefonen og Bluetoothenheden på følgende steder:
På hospitaler, i tog, i fly, på
benzinstationer og alle steder, hvor der
kan være brændbare gasser
I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
114DK
Bemærk
Systemet understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder Bluetooth-specifikationen, for
at garantere sikkerheden ved kommunikation
vha. Bluetooth-teknologi. Denne sikkerhed
kan imidlertid være utilstrækkelig, afhængigt
af indstillingerne og andre faktorer. Vær
derfor altid forsigtig ved kommunikation
vha. Bluetooth-teknologi.
Sony frasiger sig enhver form for
erstatningsansvar for skade eller andet
tab, der følger af informationslækager i
forbindelse med kommunikation vha.
Bluetooth-teknologi.
Bluetooth-kommunikation kan ikke
nødvendigvis garanteres med alle Bluetoothenheder, der har den samme profil som dette
system.
Bluetooth-enheder, der er sluttet til dette
system, skal overholde den Bluetoothspecifikation, som er angivet af Bluetooth
SIG, Inc. og skal være certificeret som
kompatibel. Selvom en enhed overholder
Bluetooth-specifikationen kan der
være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens
karakteristika eller specifikationer gør det
umuligt at oprette forbindelse, eller det kan
medføre andre kontrolmetoder, visninger
eller betjeninger.
Der kan opstå støj, eller lyden kan blive
afbrudt, afhængigt af den Bluetoothenhed, der er sluttet til systemet,
kommunikationsmiljøet eller omgivelserne.
USB-enheder, der kan
afspilles, og Bluetoothenheder
USB-enheder
Du kan afspille følgende Sony USBenheder på dette anlæg. Andre USBenheder kan ikke afspilles på anlægget.
Bekræftede Sony digitale
musikafspillere (pr. januar 2007)
®
Produktnavn Modelnavn
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Kontroller webstederne nedenfor for
de nyeste oplysninger om kompatible
enheder.
For kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
For kunder i Canada:
Engelsk <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Fransk <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
For kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
For kunder i Asien eller Oceanien:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Fortsættes

Yderligere oplysninger
Produktnavn Modelnavn
Walkman
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Bekræftede Sony USB-lagringsmedier
(pr. januar 2007)
115DK
Bemærk
Brug ikke andre USB-enheder end disse.
Driften af modeller, som ikke er vist her,
garanteres ikke.
Driften kan ikke altid garanteres, selv når
disse USB-enheder bruges.
 Nogle af disse USB-enheder kan muligvis
ikke købes i nogle områder.
Bemærkninger til Walkman
Du kan ikke afspille Lineær PCM-lyd på
dette system.
Du kan ikke afspille ATRAC Advanced
Lossless-lydformatet på dette system.
Du kan ikke afspille musik, der er optaget
direkte til en Walkman, uden brug af en
computer på dette system.
Bluetooth-enheder
Se nedenstående websteder for
oplysninger om Bluetooth-kompatible
enheder.
For kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
For kunder i Canada:
Engelsk <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Fransk <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
For kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
For kunder i Asien eller Oceanien:
<http://www.css.ap.sony.com/>
116DK
Ordforklaring
Afspilningskontrol (PBC)
Signaler, der er indkodet på VIDEO
CD'er (Version 2.0) til brug for kontrol af
afspilning. Ved at anvende menuskærme
optaget på VIDEO CD'er med PBC
funktioner, kan du afspille simple
interaktive programmer, programmer
med søgefunktioner, og så videre.
Album
Afsnit af et musik- eller billedstykke på
en DATA CD eller DATA DVD med
MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller
DivX-billedfiler.
DivX®
Digital videoteknologi, der er udviklet
af DivX, Inc. Videoer, der er kodet
med DivX-teknologi, har noget nær
den bedste kvalitet med en relativt lille
filstørrelse.
Dolby Digital
Dette lydformat for biografer er
mere avanceret end Dolby Surround
Pro Logic. I dette format udsender
surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der findes
en selvstændig subwoofer-kanal til dyb
bas. Dette format kaldes også "5.1",
fordi subwoofer-kanalen regnes for
0.1 kanal (da den kun aktiveres, når en
dyb baseffekt er påkrævet). Alle seks
kanaler i dette format optages separate
for at opnå ekstrafin kanalseparation.
Desuden forekommer der mindre
signalforringelse, da alle signalerne
behandles digitalt.
DTS
Digital lydkompressionsteknologi,
udviklet af Digital Theater Systems, Inc.
Denne teknologi er i overensstemmelse
med 5.1-kanal surround. Surroundkanalen er i stereo, og der er en separat
subwoofer-kanal i dette format. DTS
giver de samme 5.1 diskrete kanaler
med digitallyd af høj kvalitet. Den
gode kanalseparation opnås, fordi alle
kanaldata er optaget diskret og behandlet
digitalt.
DVD VIDEO
DVD-RW
En DVD-RW er en optagbar og
genskrivningsbar disk af samme størrelse
som en DVD VIDEO. DVD-RW'en har
to forskellige indstillinger: VR-indstilling
og Video-indstilling. DVD-RW'er, som er
lavet i Video-indstilling, har det samme
format som en DVD VIDEO, mens disks,
som er lavet i VR (Video Recording)
indstilling, tillader at indholdet
programmeres eller redigeres.
DVD+RW
En DVD+RW (plus RW) er en optagbar
og genskrivningsbar disk. DVD+RW'er
betjener sig af et optageformat, som er
kompatibelt med DVD VIDEO-formatet.
Fil
En JPEG-billedfil eller en DivX-videofil,
der er optaget på en DATA CD eller
DATA DVD. ("Fil" er en eksklusiv
definition for dette system.) En enkelt fil
består af et enkelt billede eller en enkelt
film.
Fortsættes

Yderligere oplysninger
En disk, der rummer op til 8 timer med
levende billeder, skønt dens diameter er
den samme som en AUDIO CD.
Datakapaciteten på en enkeltlags og
enkeltsidet DVD VIDEO er 4,7 GB
(gigabyte), hvilket er 7 gange mere
end på en AUDIO CD. Ydermere
er datakapaciteten på en tolags og
enkeltsidet DVD VIDEO 8,5 GB, på
en enkeltsidet og dobbeltsidet DVD
VIDEO er den 9,4 GB, og på en tolags og
dobbeltsidet DVD VIDEO er den 17 GB.
Billeddataene er i MPEG 2 formatet, en af
de verdensomspændende standarder for
digital kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 af den
oprindelige størrelse. DVD VIDEO
anvender også kodeteknik med variabel
hastighed, der ændrer de data, der skal
allokeres, i henhold til status på billedet.
Lyddataene optages i både Dolby Digital
og i PCM, hvilket giver dig mulighed for
at nyde en mere realistisk lydpræsens.
Herudover er DVD VIDEO'er forsynet
med forskellige avancerede funktioner,
såsom multi-synsvinkel, multisprog, og
forældrekontrol funktioner.
117DK
Filmbaseret software, videobaseret
software
DVD VIDEO'er kan klassificeres som
filmbaseret eller videobaseret software.
Filmbaserede DVD VIDEO'er indeholder
de samme billeder (24 billedrammer
per sekund), som vises i biografer.
Videobaserede DVD VIDEO'er, såsom
serier eller situationskomedier, viser
billeder med 30 billedrammer (eller 60
felter) per sekund.
Flersprogsfunktion
På nogle DVD VIDEO'er er lyden eller
undertekster på billedet optaget i flere
sprog.
Forældrekontrol
En DVD VIDEO-funktion, der
forhindrer afspilning af DVD VIDEO'en i
henhold til brugerens alder, og som følger
restriktionsniveauet fastsat i hvert land.
Begrænsningen varierer fra disk til disk;
når den er aktiveret, kan afspilning være
fuldstændig umuliggjort, voldsscener
bliver sprunget over eller erstattes med
andre scener osv.
118DK
Interlaced format (Interlaced
scanning)
Liniespringformatet er NTSCstandardmetoden til visning af
fjernsynsbilleder med 30 rammer i
sekundet. Hver ramme skanderes
to gange – skiftevis mellem
skanderingslinierne med lige tal og
skanderingslinierne med ulige tal ved 60
gange i sekundet.
Kapitel
Underopdeling af en titel på en DVD
VIDEO. En titel består af flere kapitler.
Multi-vinkel funktion
På nogle DVD VIDEO'er er den samme
scene optaget fra forskellig vinkler, eller
videokamera-synsvinkler.
Progressivt format (sekventiel
scanning)
I modsætning til interlaced format kan
progressivt format reproducere 50  60
billeder i sekundet ved at reproducere
alle scanningslinjerne (525 linjer i NTSCsystemet, 625 linjer i PAL-systemet).
Den generelle billedkvalitet forbedres,
og stillbilleder, tekst og vandrette linier
fremtræder skarpere. Dette format er
kompatibelt med 525 eller 625 progressiv
formatet.
Regionskode
Dette system er anvendt til beskyttelse af
ophavsretten.
Der tildeles en regionskode på hvert
DVD-system eller hver DVD VIDEO i
overensstemmelse med salgsregionen.
Hver regionskode vises på apparatet
samt på diskindpakningen. Systemet kan
afspille disks, der passer til regionskoden.
Systemet kan også afspille disks med
"
" mærket. Selv hvis regionskoden
ikke er angivet på DVD VIDEO'en, kan
regionsbegrænsningen alligevel godt
være aktiveret.
Scene
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
er menuskærmene, levende billeder,
og stillbilleder opdelt i sektioner kaldet
"scener".
Spor
Del af et billede eller et musikstykke på
en VIDEO CD, CD eller MP3. Et album
består af flere spor (kun MP3).
Det længste afsnit af et billede eller et
musikstykke på en DVD VIDEO, en fil
osv., for en billeddel på videosoftware
eller hele albummet i lydsoftware.
En compact disc, der rummer levende
billeder.
Billeddataene er i MPEG 1 formatet, en af
de verdensomspændende standarder for
digital kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den
oprindelige størrelse. Som følger heraf
kan en 12 cm VIDEO CD rumme op til
74 minutter med levende billeder.
VIDEO CD'er rummer også kompakt
lydinformation.
Lyde uden for det frekvensområde, som
mennesker kan høre, komprimeres,
mens de lyde, som vi kan høre,
ikke komprimeres. VIDEO CD'er
kan indeholde 6 gange så meget
lydinformation som konventionelle
AUDIO CD'er.
Der findes to versioner af VIDEO CD'er:
Version 1.1: Man kan kun afspille
levende billeder og lyd.
Version 2.0: Du kan afspille stillbilleder
med høj opløsning og glæde dig over
PBC-funktioner.
Dette system er i overensstemmelse med
begge versioner.
Yderligere oplysninger
Titel
VIDEO CD
119DK
Indeks
Tal
D
K
16:9 58
4:3 LETTER BOX 58
4:3 OUTPUT 58
4:3 PAN SCAN 58
DATA CD 7
DATA DVD 8
Diasshow 44, 46
DIMMER 83
DISPLAY 24
Displayet på frontpanel 18
DivX 48, 116
Dolby Digital 116
DTS 117
DVD 7
DVD’ens menu 39
DVD+RW 7, 117
DVD-RW 7, 117
Kapitel 29, 118
Karaoke 75
ECHO 75, 76
KARAOKE PON 78, 110
KEY CONTROL 78, 110
SCORE MODE 79, 110
VOCAL SELECT 78, 110
Vokal 76
Kodeord 65
Kold nulstilling 98
Konfiguration af display 25
Kontrolmenuvisning 107
A
A/V SYNC 50, 109
A2DP 63, 113
AAC 70, 72
Adgangskode 64
Afspilning af andre
komponenter 88
Afspilning af en disk 28
Afspilning i tilfældig
rækkefølge 36
Afspilningskontrol (PBC) 116
Afspilningstimer 81
ALBUM 109
Album 29, 116
ANGLE 30
ATRAC 70, 73
ATRAC AD 70
AUDIO 57
AUDIO DRC 60
AVRCP 63, 65, 69, 113
B
BACKGROUND 58
Bagpanel 87
Batterier 20
Bluetooth-enhedsadresse 66
BLUETOOTH OPR 64, 65,
68, 69
Brugbare diske 7
C
CHAPTER 40, 108
COLOR SYSTEM (VIDEO
CD) 58
COMPONENT VIDEO OUT
22, 88
CUSTOM 56
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 51
CUSTOM SETUP 59
120DK
E
EFFECT 48, 109
F
L
LANGUAGE SETUP 25, 57
Liste over sprogkoder 111
Lytning til radioen 61
M
Fejlfinding 89
Fil 117
FILE 109
Filmbaseret software 118
Fjernbetjening 13
Flersprogsfunktion 118
Forældrekontrol 118
Frontpanel 87
Frysning af billedet 29
MENU 57
Mikrofon 75, 76
MODE (MP3, JPEG) 110
MP3 7
MULTI-DISC RESUME
34, 59
Multi-vinkel funktion 30, 118
Multi Session-CD 10
G
O
Genoptaget afspilning 33
Gentaget afspilning 37
ORIGINAL 39, 108
OSD 57
H
P
Hurtigt baglæns 29
Hurtigt fremad 29
Håndtering af diske 28
PARENTAL CONTROL
53, 109
Parring 64, 65, 67, 68
PAUSE MODE 59
PBC-afspilning 32
PICTURE NAVI 41, 45
PIN 64
PLAY LIST 39, 108
Programafspilning 34
PROGRESSIVE AUTO 22
PROGRESSIVE VIDEO 22
Progressivt format 118
I
INDEX 108
INTERLACE 22
Interlaced format 118
INTERVAL 109
J
JPEG 42, 44, 46
R
Ø
Radio 61
Radiostationer 62
Regionskode 119
RESET 98, 109
Øjeblikkelig afspilning 29
Øjeblikkelig fremadspoling
29
S
Scanne 26, 58
SCENE 108
Scene 119
SCREEN SAVER 58
SCREEN SETUP 25
SETUP 109
SLEEP 27, 81
Sleeptimer 81
Slowmotion-afspilning 29
Søgning 39
Søgning efter et bestemt sted
ved at se på TV-skærmen
40
Spor 7, 8
Styring af fjernsynet 23
SUBTITLE 57
S VIDEO 88
T
U
Yderligere oplysninger
THEATRE SYNC 27
Tilslutning af andre
komponenter 87
Tilslutning af fjernsynet 21
TIME/TEXT 108
Timer 81
Titel 39, 119
TITLE 37, 108
TRACK 108
TRACK SELECTION 59
TV TYPE 58
USB 70
USB-lager 70, 115
USB MEMORY 94
V
Valg 39
Vedvarende afspilning 46
VIDEO CD 7, 119
W
WMA 70, 72
121DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä
laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verholla tms. Älä myöskään
aseta kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä aseta laitteen päälle
nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita.
Liitä laite pistorasiaan, johon pääsee
helposti käsiksi. Jos laitteen toiminnassa
ilmenee jotain tavallisesta poikkeavaa,
irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen
kaappiin.
Paristoa ei saa altistaa liialliselle
kuumuudelle, kuten suoralle
auringonvalolle, tulelle tai muulle
vastaavalle.
Muualla kuin Yhdysvalloissa ja
Kanadassa olevat asiakkaat
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASER tuotteeksi. Tämä merkintä on
laitteen takaseinässä.
Vain Euroopan malli
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine
voi aiheuttaa huonokuuloisuutta.
FI
Huomautus EU-direktiivejä
noudattavissa maissa oleville
asiakkaille
Tuoteturvallisuutta koskevan EUdirektiivin (EMC ja R&TTE) mukaisesti
tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japani.
Valtuutettu edustaja on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa.
Kaikissa huoltoa tai takuuta koskevissa
asioissa tulee ottaa yhteys erillisissä
huolto- tai takuuasiakirjoissa mainittuun
osoitteeseen.
Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua
20 km:n säteellä Norjan Huippuvuorilla
olevan Ny-Ålesundin keskustasta.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys
(Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet:
Kaukosäädin
FI
FI
Tästä käyttöohjeesta
Kunkin selityksen alussa oleva kuvake,
esimerkiksi
, osoittaa, mitä
tallennusvälinettä voidaan käyttää
käsiteltävän toiminnon yhteydessä.
Englanninkielistä kuvaruutunäyttöä
käytetään vain havainnollistamiseen.
Ohjausvalikon sisältö voi vaihdella
levyn mukaan.
Asetusvalikon sisältö voi vaihdella
laitteen ostomaan mukaan.
FI
Sisällysluettelo
Tästä käyttöohjeesta............................ 4
Toistettavat levyt................................... 7
Osat ja ohjaimet..................................12
Viritin
Radion kuunteleminen.....................61
Aloittaminen
Bluetooth-laite
Järjestelmän liittäminen...................19
Television liittäminen........................21
Kellon asettaminen aikaan..............24
Pika-asetuksen (QUICK SETUP)
tekeminen.............................................25
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen..........................................27
Bluetooth-toiminnon
käyttäminen..........................................63
Levy
Levyn soittaminen..............................28
 Normaali soitto
Toistomuodon käyttäminen...........34
Levyn etsiminen ja
valitseminen.........................................39
MP3- ja JPEG-levyjen
soittaminen...........................................42
DivX®-videotiedostojen
katseleminen........................................48
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätö........................................................50
 A/V SYNC
Levyn toiston rajoittaminen............51
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
DVD-asetusvalikon
käyttäminen..........................................56
USB-laite
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteelta........................................70
Oman ohjelman tekeminen
USB-laitteen avulla.............................73
 Ohjelmoitu soitto
Äänen säätö
Äänen säätäminen..............................75
Laulaminen mukana: Karaoke........75
Muut toiminnot
Ajastimen käyttäminen....................81
Näytön vaihtaminen..........................83
Levytietojen katseleminen .............83
Lisälaitteiden liittäminen.................87
Jatkuu

FI
Lisätietoja
Vianetsintä.............................................89
Varotoimet.......................................... 102
Tekniset tiedot.................................. 104
Ohjausvalikon näytön esittely..... 107
Kielikoodiluettelo............................. 111
Langaton Bluetooth-tekniikka.... 113
Toistettavissa olevat USB-laitteet ja
Bluetooth-laitteet............................ 115
Sanasto................................................ 116
Indeksi.................................................. 120
FI
Toistettavat levyt
Tyyppi
DVD VIDEO
Ominaisuudet
Tässä
oppaassa
käytetty
kuvake
Logo
DVD VIDEO
DVD-R*/-RW*/+R/+RW
DVD VIDEO -muodossa
* myös videotilassa
VR-tila
VIDEO CD
DVD-R/-RW
VR (Video Recording) -tilassa
VIDEO CD
Super VCD*
CD-ROM*/-R*/-RW*
* VIDEO CD- tai Super VCD
‑muodossa
CD
AUDIO CD*
CD-R*/-RW*
* AUDIO CD -muodossa
DATA CD
CD-ROM/-R/-RW
DATA CD -muodossa, sisältää
MP3-audioraitoja1), JPEGkuvatiedostoja2) tai DivXvideotiedostoja3) ja noudattaa
ISO 96604) Level 1- tai Level 2
-standardia tai Joliet-standardia
(laajennusmuoto).
Jatkuu

FI
Tyyppi
DATA DVD
Ominaisuudet
Tässä
oppaassa
käytetty
kuvake
Logo
DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
DATA DVD -muodossa,
sisältää MP3-audioraitoja1),
JPEG-kuvatiedostoja2) tai DivXvideotiedostoja3) ja noudattaa UDFstandardia (Universal Disk Format).
Tällä järjestelmällä voidaan soittaa levyjä, joissa on jokin seuraavista logoista:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) on ISO/MPEG:n määrittämä audiodatan pakkausformaatti. MP3audioraitojen on oltava MPEG 1 Audio Layer 3 -muodon mukaisia.
2)
JPEG-kuvatiedostojen on oltava DCF-muodon mukaisia. (DCF ”Design rule for Camera File
System”: digitaalisten kameroiden kuvastandardit, joita ohjaa Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA)).
3)
DivX-videotiedostojen on oltava DivX-muotoisia, ja niiden tunnisteen täytyy olla ”.AVI” tai
”.DIVX”.
4)
ISO (International Organization for Standardization) määrittämä CD-ROM-levyllä oleva
tiedostojen ja kansioiden looginen muoto.
1)
Logot ”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD VIDEO” ja ”CD” ovat
tavaramerkkejä.
FI
Levyt, joita ei voi toistaa
PHOTO CD -formaatissa tallennetut
CD-ROM-levyt
MP3 PRO -muodossa tallennetut
DATA CD -levyt
CD-Extra-levyjen tieto-osa1)
Mixed CD-levyjen dataosat2)
Super Audio CD -levyt
DVD-äänilevyt
DVD-RAM-levyt
Eri aluekoodin sisältävä DVD VIDEO
-levy.
Levy, jonka muoto ei ole standardin
mukainen (esimerkiksi sydän, neliö tai
tähti).
Levy, johon on kiinnitetty teippi tai
tarra.
CD-Extra: Tässä muodossa ääni (AUDIO CD
-data) tallentuu istunnon 1 raidoille ja data
istunnon 2 raidoille.
2)
Mixed CD: Tällä formaatilla tallennetaan
dataa ensimmäisen istunnon raidoille
ja ääntä (AUDIO CD -data) toisen ja
myöhempien istuntojen raidoille.
1)
Tällä järjestelmällä
toistettavien DVD VIDEO
-levyjen aluekoodi
Laitteen taakse on painettu aluekoodi,
ja laite toistaa vain samalla aluekoodilla
varustetut DVD VIDEO -levyt.
Tämä laite toistaa myös
-merkinnällä
varustetut DVD VIDEO -levyt.
Jos yrität toistaa jonkin toisen aluekoodin
sisältävän DVD VIDEO -levyn, television
kuvaruutuun tulee teksti ”Playback
prohibited by area limitations.”. DVD
VIDEO -levystä riippuen aluekoodia ei
ehkä ole merkitty DVD VIDEO -levyyn
aluerajoitteista huolimatta.
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy,
jonka toisella puolella on tallennettu
DVD-aineisto ja toisella puolella
digitaalinen ääniaineisto. Koska
ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
Jatkuu

FI
Huomautuksia CD-R/-RW ja
DVD‑R/-RW/+R/+RW-levyistä
Eräiden CD-R/-RW-levyjen ja
DVD-R/-RW/+R/+RW-levyjen
tallennuslaatu, kunto tai niiden
luomiseen käytetyn ohjelmiston
ja laitteiston ominaisuudet ovat
sellaiset, ettei levyjä voi toistaa tällä
järjestelmällä. Levyä ei voi toistaa,
ellei sitä ole viimeistelty oikein. Katso
tarkemmat ohjeet tallennuslaitteen
käyttöohjeista.
Huomaa, että eräitä toistotoimintoja
ei voi käyttää tiettyjen DVD+R/+RWlevyjen yhteydessä, vaikka levyt
olisi viimeistelty oikein. Käytä tässä
tilanteessa levyn normaalia toistoa.
Packet Write -muotoista levyä ei voi
toistaa.
Huomautus DVD VIDEO -levyjen
ja VIDEO CD -levyjen
DVD VIDEO -levyjen ja VIDEO CD
-levyjen tietyt toistotoiminnot saattavat
olla ohjelmistotuottajien tarkoituksella
määrittelemiä.
Koska tämä laite toistaa DVD
VIDEO -levyt ja VIDEO CD -levyt
ohjelmistotuottajien suunnitteleman
ohjelmasisällön mukaisesti, joitakin
toistotoimintoja ei ehkä voi käyttää.
Katso myös DVD VIDEO -levyjen ja
VIDEO CD -levyjen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
10FI
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin
levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että
jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Huomautuksia Multi Session
-levyistä
Tällä järjestelmällä voidaan toistaa
Multi Session -levyjä, jos MP3audioraita, JPEG-kuvatiedosto tai
DivX-videotiedosto on ensimmäisessä
istunnossa. Myös seuraaviin
istuntoihin tallennettuja MP3audioraitoja, kuvatiedostoja tai DivXvideotiedostoja voidaan toistaa.
Jos ensimmäinen istunto on tallennettu
käyttäen AUDIO CD- tai VIDEO CD
-muotoa, vain se toistetaan.
Järjestelmä tunnistaa Multi Session
-levyn AUDIO CD -levyksi, jos sille on
tallennettu AUDIO CD -muotoinen
istunto. Järjestelmä toistaa levyn vain
siinä tapauksessa, että ensimmäinen
istunto on AUDIO CD -muotoinen.
Jos kyseessä on DATA CD- tai DATA
DVD -levy, järjestelmä toistaa vain
DivX-videotiedostot, vaikka levyllä
olisi MP3-audioraitoja tai JPEGkuvatiedostoja.
Tekijänoikeudet
Tämä tuote sisältää yhdysvaltalaisten
patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa.
Tämän tekijänoikeuksien
suojaustekniikan käyttämiseen tulee olla
Macrovisionin lupa, ja se on tarkoitettu
kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun
katselukäyttöön, ellei
Macrovisionin antamasta luvasta muuta
johdu. Käänteinen suunnittelu tai
purkaminen on kielletty.
”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo
ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
MICROVAULT on Sony Corporationin
tavaramerkki.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja
niiden logot ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat
lisensoineet MPEG Layer-3
äänenkoodaustekniikan ja patentit.
Tässä järjestelmässä on Dolby* Digital
ja DTS** Digital Surround järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä.
”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
**”DTS” on DTS, Inc:n rekisteröity
tavaramerkki, ja ”DTS 2.0 + Digital Out”
on DTS, Inc:n tavaramerkki.
Dolby Laboratories on myöntänyt
lisenssin yhdysvaltalaisiin ja muun
maalaisiin patentteihin.
DivX on DivX Inc:n kehittämä
videotiedostojen pakkaustekniikka.
DivX, DivX Certified ja näihin liittyvät
logot ovat DivX Inc:n tavaramerkkejä,
joita käytetään lisenssillä.
Bluetooth-tavaramerkki ja -logot
ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta,
ja Sony Corporation käyttää niitä
lisenssillä. Muut tavaramerkit
ja mallinimet ovat haltijoidensa
omaisuutta.
®
11FI
Osat ja ohjaimet
Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot
voidaan tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.
Etupaneeli
Yläpaneeli
12FI
Kaukosäädin

Palaa, kun järjestelmä on sammutettu.

BLUETOOTH-merkkivalo (68, 69)
Palaa, kun Bluetooth-toiminto on päällä.

Osat ja ohjaimet
STANDBY-merkkivalo (89)
BLUETOOTH OPR (66, 68, 69)
Paina, kun haluat yhdistää tai pariuttaa
Bluetooth-välineen kanssa tai katkaista
Bluetooth-yhteyden.

 (poisto) (30)
Poista levy painamalla tätä.

Levyaukko

+/ (27, 29, 64, 71, 74)
Valitse albumi painamalla tätä.

(USB) -portti (70)

Laite:  (päällä/valmiustila)
(24, 25, 61, 82, 98)
Kaukosäädin: TV 1) (päällä/
valmiustila) (23)
Liitä lisävarusteena hankittavaan USBlaitteeseen (Digitaalinen soitin tai USBtallennusväline)
Paina kytkeäksesi virran järjestelmään.
Kytke televisioon virta painamalla tätä.
Jatkuu

13FI


PRESET +/ (62)
PHONES-liitin
Valitse esiviritetty asema painamalla tätä.
/ (siirry taakse/eteen)
(29, 44, 49, 66, 71, 74)
Paina valitaksesi kappaleen tai tiedoston.
Kaukosäädin: TV CH +/1) (23)
Vaihda televisiokanavaa painamalla tätä.
Kaukosäädin: SLOW
/
(29)
Näytä kuva hidastettuna painamalla tätä.
Kaukosäädin: TUNING +/ (61)

DISPLAY (71, 83)
Tuo etupaneelin näyttöön levyn tiedot tai
kellonaika painamalla tätä.

PROGRESSIVE (22, 88)
Paina virittääksesi haluamasi aseman.
Vaihda näytettävän videokuvan muoto
(lomitettu tai progressiivinen) painamalla
tätä.
Paina hakeaksesi kappaleen tai tiedoston
kohdan.


Korosta bassoa painamalla tätä.
ECHO LEVEL2) (75)

/ (pikakelaus taakse/
eteen) (29, 66, 71)
Säädä mikrofonin kaikua kääntämällä
tätä.
MIC LEVEL (75)
Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta
kääntämällä tätä.
MIC-liitin (75)
Liitä tähän mikrofoni.

AUDIO IN -liitin (88)
Liitä lisävarusteena hankittavaan
audiolaitteeseen.
14FI
Liitä kuulokkeet.
DSGX (75)
IR-vastaanotin

Laite: DVD  (toisto) (22, 28)
Valitse DVD-toiminto painamalla tätä.
Aloita levyn toistaminen painamalla tätä.
Laite: USB  (toisto) (71, 74)
Paina valitaksesi USB-toiminnon.
Aloita lisävarusteena saatavalla
USB-laitteella (digitaalisella
musiikkisoittimella tai USBtallennuslaitteella) toistaminen
painamalla tätä.

Paina valitaksesi Bluetooth-toiminnon.
Paina valitaksesi Bluetooth-laitteeseen
(Bluetooth-matkapuhelimeen tms.)
tallennetun musiikin soittamisen.
Säädä näytön kirkkautta painamalla tätä.
Laite: TUNER/BAND (61)
Paina valitaksesi TUNER-toiminnon.
Valitse FM- tai AM-aaltoalue painamalla
tätä.
Laite: AUDIO IN
Paina valitaksesi AUDIO IN -toiminnon.
FUNCTION +/ (22, 28, 61, 64, 65,
67, 69, 70, 73, 75)
Paina valitaksesi toiminnon.

 (pysäytys) (29, 61, 66, 71)
 (tauko) (29, 66, 71)
Keskeytä tai pysäytä toisto painamalla
tätä.
Kaukosäädin: 3) (toisto) (28, 35,
43, 49, 54, 65, 71, 74)
Aloita toisto painamalla tätä.

DIMMER (83)

PICTURE NAVI (41)
Valitse VIEWER-muoto lukujen,
nimikkeiden ja raitojen etsimistä varten
painamalla tätä.
Tuo pienoiskuvat näkyviin painamalla
tätä.
Osat ja ohjaimet
Laite: BLUETOOTH  (64, 65)

REPEAT/FM MODE (38, 62, 71)
Paina kuunnellaksesi levyn, yksittäisen
kappaleen tai tiedoston toistuvasti.
Paina valitaksesi FM-vastaanottomuodon
(monofoninen tai stereo).

AUDIO (31, 76, 77, 86)
Näytä nykyinen äänisignaali television
kuvaruudussa painamalla tätä.

SUBTITLE (30)
Vaihda tekstityksen kieli painamalla tätä
(DVD VIDEO -levy).
VOLUME +/3) (28, 66, 69, 71)
Paina säätääksesi äänenvoimakkuutta.
TV VOL +/1)3) (23)
Säädä television äänenvoimakkuutta
painamalla tätä.
Jatkuu

15FI


ANGLE (30)
ADVANCE
Vaihda kuvakulma painamalla tätä (vain
useasta kulmasta kuvattu DVD VIDEO
-levy).
REPLAY

DVD/USB/TUNER MENU (39, 46,
62)
Tuo MENU television kuvaruutuun
painamalla tätä.
Paina esivirittääksesi radioaseman.
Valitse toistotila painamalla tätä, kun
käytät lisävarusteena saatavaa USBlaitetta.

EQ (75)
Valitse äänitehoste painamalla.

DISPLAY (26, 34, 39, 46, 50, 51,
56, 78, 87, 99)
Tuo ohjausvalikko television
kuvaruutuun painamalla tätä.

TV1) (23)
Ohjaa television toimintoja painamalla
tätä.
16FI
(29)
Siirry nykyisessä kohtauksessa eteenpäin
painamalla tätä toiston aikana.
(29)
Näytä edellinen kohtaus uudelleen
painamalla tätä toiston aikana.
 STEP/ STEP  (29)
Näytä yksi ruutu kerrallaan painamalla
tätä, kun toisto on taukotilassa.

 RETURN (33)
Palaa edelliseen television kuvaruudussa
näytettyyn valikkoon painamalla tätä.

/// (24, 25, 34, 36, 37, 39,
43, 71, 73, 81)
Valitse MENU painamalla tätä.
ENTER (24, 42, 62, 73)
Paina syöttääksesi asetukset.

DVD TOP MENU (39)
Tuo DVD-levyn nimi television
kuvaruutuun painamalla tätä.

CLEAR (35, 41, 65, 68, 74)
TIME/TEXT (83)
Paina pyyhkiäksesi esiohjelmoidun
kappaleen tai tiedoston.
Paina pyyhkiäksesi Bluetooth-laitteen
pariuttamisrekisteritiedot.
Vaihda etupaneelin näytön sisältö
painamalla tätä.
-/--1)
Paina tätä ja syötä yksi tai kaksi numeroa.

Numeropainikkeet3) (23, 29, 32,
39, 53, 64)

TV/VIDEO1) (23)
Vaihda tulosignaalin lähde painamalla
tätä.
SLEEP (81)
Paina asettaaksesi uniajastimen.
Paina valitaksesi kappaleen tai tiedoston.
Syötä salasana tai pääsykoodi painamalla
tätä.

Syötä kaksi numeroa painamalla tätä.

10/0
1)

KEY CONTROL / (80)
Vaihda sävellaji omalle äänialallesi
sopivaksi painamalla tätä.
SCORE (79)
Valitse pisteidenlaskentatilan vaikeustaso
painamalla tätä.
KARAOKE MODE (76)
Valitse karaoketila painamalla tätä.
KARAOKE PON (80)
Osat ja ohjaimet

TIMER MENU (24, 81)
Paina asettaaksesi kellonajan ja ajastimet.
THEATRE SYNC (27)
Valitse THEATRE SYNC -toiminto
painamalla tätä.
Tämä painike on tarkoitettu Sony-television
ohjaamiseen. Lisätietoja on kohdassa ”Sonytelevision ohjaaminen” (sivulla 23).
2)
Ei koske eurooppalaisia ja venäläisiä malleja.
3)
Numeropainikkeessa 5 sekä, TV VOL +,
VOLUME +  - ja   -painikkeissa
on kohouma. Käytä kohoumia apuna, kun
ohjaat järjestelmää.
1)
Valitse KARAOKE PON -toiminto
painamalla tätä.
Jatkuu

17FI
Näyttö
Ilmaisee valitun toiminnon.
Ilmaisee valitun toistotilan. (34)
Palaa, kun ajastin on asetettu. (81)
Palaa, kun asema on viritetty. (61)
Palaa, kun DSGX-toiminto on
käytössä. (75)
Ilmaisee toistotilan.
Palaa, kun DTS-toiminto on valittu.
(59)
Palaa, kun Dolby Digital -toiminto on
valittu. (59)
Palaa, kun valinnainen USB-laite on
kytkettynä. (70)
Palaa, kun ”P AUTO” tai ”P VIDEO”
on valittu. (22)
18FI
Palaa, kun lähtevä videosignaali on
NTSC-muotoinen. (22)
Palaa, kun toistetaan PBCtoiminnolla varustettua VIDEO CD
-levyä. (32)
Ilmaisee äänen muodon.
Näyttää raidan tai albumin tiedot.
Palaa, kun luvun tai nimikkeen
numero on näkyvissä.
Ilmaisee toistettavan levyn tyypin.
(28)
Näyttää tekstitiedot.
Aloittaminen
Aloittaminen
Järjestelmän liittäminen
tai
Oikea kaiutin
Pistorasia
Vasen kaiutin
 AM-kehäantenni
 Valkoinen puoli Pohjois-Amerikan mallia varten
 Ruskea puoli muita alueita varten
 FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
 FM- ja AM-antennit
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat
hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennit
uudelleen.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista
ja virtajohdosta välttääksesi kohinan
vastaanoton.
 Kaiuttimet
Jatkuu

19FI
 Virta
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos vakiovarusteisiin kuuluva sovitin ei
sovi pistorasiaan, irrota se pistotulpasta
(vain malleissa, joihin kuuluu sovitin).
Kahden R6 (AA-kokoisen)
pariston asettaminen
kaukosäätimeen
Kaiuttimien pehmusteiden
kiinnittäminen
Kiinnitä vakiovarusteisiin kuuluvat
pehmusteet kunkin kaiuttimen pohjan
kulmiin, jotta kaiuttimet pysyvät
tukevammin pystyssä eivätkä siirry
paikaltaan.
Liu’uta paristotilan kansi irti ja aseta
kaksi varusteisiin kuuluvaa R6 (AAkokoista) paristoa paikalleen  -puoli
edellä siten, että napaisuus vastaa alla
esitettyä.
Kun kannat tätä järjestelmää
Tee seuraavat toimet suojataksesi
DVD-mekanismia.
Tee toiminto laitteen painikkeilla.
1 Kytke laitteeseen virta painamalla
Huomautus
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot välttyäksesi mahdollisen
paristovuodon tai ruostumisen aiheuttamalta
vahingolta.
Vihje
Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli
vuotta. Kun laitteen käyttö kaukosäätimellä
ei enää onnistu, vaihda molemmat paristot
uusiin.
20FI
/  -painiketta ja paina sitten
DVD-painiketta  .
2 Varmista, ettei laitteessa ole levyä,
ja varmista, että ”No Disc” näkyy.
3 Katkaise järjestelmästä virta
painamalla /  ja varmista,
että teksti ”STANDBY” katoaa.
4 Irrota virtajohto pistorasiasta.
Television liittäminen
Liitä videonauhuri televisioon
videokaapelilla (ei kuulu
vakiovarusteisiin). Älä kuitenkaan liitä
tätä laitetta televisioon videonauhurin
kautta. Muuten voi ilmetä videosignaalin
vuotoa katseltaessa videokuvaa tällä
järjestelmällä. Liitä tämä laite suoraan
televisioon seuraavan kuvan mukaisesti.
TV
Videonauhuri
Aloittaminen
Liitä television videotuloliitin VIDEO
OUT -liittimeen vakiovarusteisiin
kuuluvalla videokaapelilla.
Liitettäessä videonauhuri
Laite
Älä liitä suoraan
Vihje
Voit parantaa videokuvan laatua näin:
 Liitä television COMPONENT VIDEO
-liittimet tämän laitteen COMPONENT
VIDEO OUT -liittimiin lisävarusteena
saatavalla komponenttivideokaapelilla. Jos
televisio on yhteensopiva progressiivisen
videosignaalin kanssa, käytä tätä liitäntää
ja paina laitteen PROGRESSIVE 
-painiketta niin monta kertaa, että näyttöön
tulee teksti ”P AUTO” tai ”P VIDEO”
(sivu 22).
 Voit liittää television S VIDEO -tuloliittimen
tämän laitteen S VIDEO OUT -liittimeen
lisävarusteena saatavalla S-videokaapelilla.
Jatkuu

21FI
Värijärjestelmän vaihtaminen
(Ei koske eurooppalaisia ja venäläisiä
malleja)
Aseta värijärjestelmäksi PAL tai NTSC
riippuen television värijärjestelmästä.
Värijärjestelmän oletusasetus vaihtelee
ostomaan mukaan.
Joka kerta kun teet alla kuvatut toimet,
värijärjestelmä vaihtuu seuraavasti:
NTSC  PAL
1 Valitse ”DVD” painamalla toistuvasti
FUNCTION +/– -painiketta 
(tai painamalla laitteen DVD 
-painiketta ).
2 Sammuta järjestelmä painamalla /
­-painiketta .
3 Tuo kello esiin painamalla
DISPLAY-painiketta .
4 Kun kellonaika on näkyvissä, pidä 
-painiketta  painettuna ja paina
/ .
Järjestelmän virta kytkeytyy
automaattisesti, ja värijärjestelmä
vaihtuu.
Näyttöön tulee ”COLOR NTSC” tai
”COLOR PAL”.
Huomautus
Näyttöön tulee ”––:––”, jos et ole asettanut
kelloa aikaan.
COMPONENT VIDEO OUT
-liittimistä lähtevän
videosignaalin muodon
vaihtaminen
Progressiivinen tarkoittaa televisiokuvan
muodostusmenetelmää, joka vähentää
välkkymistä ja lisää terävyyttä. Tämän
menetelmän käyttäminen edellyttää
sitä, että liitettävä televisio hyväksyy
progressiivisen signaalin.
COMPONENT VIDEO OUT -liittimistä
lähtevä videosignaali voi olla muodoltaan
lomitettu tai progressiivinen.
1 Valitse ”DVD” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
DVD  -painiketta ).
2 Paina toistuvasti laitteen
PROGRESSIVE-painiketta .
Valitse ”P AUTO” tai ”P
VIDEO”, jos televisio hyväksyy
progressiiviset signaalit ja se on
liitetty COMPONENT VIDEO
OUT -liittimiin. Muuten valitse
”INTERLACE”.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
Järjestelmä tunnistaa ohjelmiston
tyypin automaattisesti ja valitsee
sopivan muunnosmenetelmän.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
Järjestelmä valitsee
muunnosmenetelmäksi
PROGRESSIVE VIDEO:n, jos
kyseessä on videopohjainen
ohjelmisto.
Valitse tämä, jos kuva on epäselvä
asetusta ”P AUTO” käytettäessä.
22FI
Tietoja DVD VIDEO -ohjelmistotyypeistä
ja muunnostavasta
Eräät DVD VIDEO -levyt sisältävät
kummankintyyppisiä ohjelmistoja.
Progressiivinen signaali pitää muuntaa
DVD VIDEO -ohjelmistolle sopivaksi,
jotta nämä kuvat näyttäisivät televisiossa
luonnollisilta progressiivista videotuloa
käytettäessä.
Huomautus
Televisiossa ei näy kuvaa tai kuva on epäselvä,
jos valitsemasi asetus ei sovi televisiolle tai
liitännälle.
Kytke televisioon virta ja valitse videon
tulo siten, että näet tämän laitteen
lähettämän kuvan.
Sony-television ohjaaminen
Voit ohjata Sony-televisiota seuraavilla
painikkeilla. Nämä painikkeet on
merkitty oranssilla värillä.
Kun haluat
Kytkeä tai katkaista
television virran
Vaihtaa television
tulon television ja
muun tulon välillä
Aloittaminen
DVD VIDEO -ohjelmistot voidaan jakaa
kahteen tyyppiin:
Filmipohjaiset ohjelmistot
Filmipohjainen ohjelmisto on peräisin
filmiltä, ja se näyttää kuvia 24 ruutua
sekunnissa.
Videopohjaiset ohjelmistot
Videopohjainen ohjelmisto on peräisin
TV:stä, esimerkiksi näytelmistä ja
tilannekomedioista, ja se näyttää kuvia
30 ruutua tai 60 kenttää sekunnissa.
Kun käytät televisiota
Paina
TV / , kun TV
 on painettuna.
TV/VIDEO ,
kun TV  on
painettuna.
TV CH +/ 
tai numero­
painikkeet *,
kun TV  on
painettuna.
Säätää televisio­
TV VOL +/
kaiuttimien äänen­ , kun  on
voimakkuutta
painettuna.
Valita
televisiokanavat
* Jos haluat syöttää kaksi numeroa, pidä 
-painiketta painettuna, paina -/--  ja anna
sitten numerot. (Syötä esimerkiksi luku 25
pitämällä  -painiketta painettuna,
painamalla -/--  ja antamalla numerot 2
ja 5.)
23FI
Kellon asettaminen
aikaan
Aseta kello kaukosäätimen painikkeilla.
1 Kytke järjestelmään virta
painamalla / -painiketta .
2 Paina TIMER MENU -painiketta
.
Tunnit vilkkuvat näytössä.
Jos näytössä vilkkuu ”PLAY SET?”,
valitse ”CLOCK SET?” painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta  ja
paina sitten ENTER-painiketta .
3 Aseta tuntilukema painelemalla
 tai  -painiketta .
4 Paina ENTER-painiketta .
Minuutit vilkkuvat näytössä.
5 Aseta minuuttilukema
painelemalla  tai  -painiketta
.
6 Paina ENTER-painiketta .
Kello alkaa toimia.
24FI
Huomautus
Kellonajan asetus katoaa, kun virtajohto
irrotetaan tai sattuu sähkökatko.
Kellonajan näyttäminen järjestelmän
ollessa pois päältä
Paina DISPLAY-painiketta .
Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.
Pika-asetuksen (QUICK
SETUP) tekeminen
4 Paina ENTER-painiketta 
asettamatta ensin levyä.
”LANGUAGE SETUP” näkyy
television kuvaruudussa.
Aloittaminen
Ennen kuin otat järjestelmän käyttöön,
voit määrittää perusasetukset pikaasetustoiminnolla (QUICK SETUP). Jos
et halua käyttää pika-asetustoimintoa,
paina vaiheessa 3 CLEAR . Ohjeteksti
katoaa television kuvaruudusta.
1 Kytke virta televisioon ja valitse
videotulo.
2 Kytke järjestelmään virta
painamalla / -painiketta .
Huomautus
Varmista, ettei laitteessa ole levyä. Muuten
ohjeteksti ei tule näkyviin. Jos haluat
käyttää pika-asetustoimintoa, poista levy
painamalla laitteen   -painiketta.
3 Valitse ”DVD” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
DVD  -painiketta ).
5 Valitse kieli painamalla
toistuvasti  tai   ja paina
sitten ENTER-painiketta .
Asetus muuttuu valituksi, ja television
kuvaruutuun tulee teksti ”SCREEN
SETUP”.
Vihjeitä
Valittu kieli koskee asetuksia ”OSD”,
”MENU” ja ”SUBTITLE”.
Valittavissa oleva kieli vaihtelee alueesta
riippuen.
Ohjeteksti näkyy television
kuvaruudun alaosassa.
Jatkuu

25FI
6 Valitse TV-vastaanottimen
tyyppiä vastaava asetus
painelemalla  tai  ‑painiketta
.
Jos sinulla on tavallinen 4:3kuvasuhteen televisio:
Valitse ”4:3 LETTER BOX” tai
”4:3 PAN SCAN” (sivu 58)
Jos sinulla on laajakuvatelevisio
tai 4:3-kuvasuhteen televisio,
jossa on laajakuvatila:
Valitse ”16:9” (sivu 58)
7 Paina ENTER-painiketta .
Asetus muuttuu valituksi, ja television
kuvaruutuun tulee teksti ”QUICK
SETUP is complete.”.
Järjestelmä on valmis toistoa varten.
Jos haluat määrittää kunkin asetuksen
erikseen, katso kohtaa ”DVDasetusvalikon käyttäminen” (sivu 56).
Poistuminen pika-asetuksesta (QUICK
SETUP)
Paina
26FI
DISPLAY -painiketta .
Palaaminen pika-asetus (QUICK SETUP)
-näyttöön
1 Paina
DISPLAY-painiketta , kun
toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse
(SETUP) painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
3 Valitse ”QUICK” painelemalla  tai 
-painiketta  ja paina sitten ENTERpainiketta .
Huomautus
Television kuvaruudun alaosaan tulee
ohjeteksti, kun kytket järjestelmään virran
ensimmäisen kerran tai palautat järjestelmän
alkutilaan ”RESET”-toiminnolla (sivu 98).
THEATRE SYNC -toiminto kytkee virran
Sony-televisioon ja tähän järjestelmään,
valitsee järjestelmätoiminnoksi ”DVD”
ja sitten valitsee televisiota varten
määrittämäsi tulosignaalin lähteen
yhdellä painalluksella.
THEATRE SYNC -toiminnon
käytön valmistelut
Määritä tähän järjestelmään liitetty
television tulosignaalin lähde.
Television tulosignaalin valitseminen
Pidä SLEEP-painiketta  painettuna,
kun painat yhtä seuraavista painikkeista.
Paina
0

TV:n tulolähde
Ei tulosignaalin
lähdettä
(Oletus)
VIDEO 1 – VIDEO 8
COMPONENT 1
COMPONENT 2
COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
1–8
9
CLEAR 
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen
Pidä kaukosäädin televisiota kohti
suunnattuna, kunnes television
virta kytkeytyy ja tulosignaalin
lähde muuttuu oikeaksi. Paina
sitten THEATRE SYNC -painiketta
.
Aloittaminen
THEATRE SYNC
-toiminnon
käyttäminen
Jos tämä toiminto ei toimi, vaihda
siirtoaikaa. Siirtoaika vaihtelee TV:stä
riippuen.
Siirtoajan muuttaminen
Paina yhtä seuraavista painikkeista
samalla, kun pidät  -painiketta 
painettuna.
Paina
1
2
3
4
5
6
7
8
Siirtoaika
0,5 (oletus)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Valittu television tulosignaalin lähde
tallentuu kaukosäätimeen.
27FI
2 Aseta levy levyalustalle 
Levy
etikettipuoli ylöspäin.
Levyn soittaminen
 Normaali soitto
Ellei toisto ala automaattisesti, paina
 -painiketta  (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
DVD VIDEO -levystä tai VIDEO CD
-levystä riippuen jotkin toiminnot voivat
poiketa esitetystä tai niiden käyttöä
on rajoitettu. Katso levyn mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
Esimerkki: Kun toistetaan DVD VIDEO
-levyä
3 Säädä äänenvoimakkuus
painamalla VOLUME +/
‑painiketta .
Nimikkeen numero
Kulunut toistoaika
1 Valitse ”DVD” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
DVD  -painiketta ).
28FI
Huomautuksia
Järjestelmä voi olla sellaisessa tilassa, että
äänenvoimakkuustaso ei tule television
kuvaruutuun.
Kun käynnistät järjestelmän, levy ei vetäydy
levyaukkoon  ennen kuin näytössä näkyy
”No Disc”. Älä yritä painaa levyä sisään
ennen kuin ”No Disc” näkyy.
Älä aseta soittimeen sovittimella varustettua
8 cm:n levyä. Tämä voi vioittaa järjestelmää.
Kun poistat levyn soittimesta, käsittele levyä
varoen reunoista ja vedä se suoraan ulos
levyaukosta . Älä kosketa pintaa.
Muut toiminnot
Kun haluat
Lopettaa
toistamisen
Pysäyttää
toistamisen
Paina
 .
Paina
SLOW
tai
, kun
SLOW
toisto on taukotilassa.
Toistonopeus vaihtuu
joka kerta painaessasi
SLOW
tai
.
SLOW
Kun haluat palata
normaaliin toistoon,
paina  -painiketta
 (tai laitteen DVD
 -painiketta  ).
Toistaa yhden STEP   siirtää
ruudun
seuraavaan ruutuun,
kerrallaan
kun toisto on
6)
(Pysäytyskuva) taukotilassa. Paina
 STEP -painiketta
7), kun haluat palata
edelliseen ruutuun ja
toisto on taukotilassa.
Kun haluat palata
normaaliin toistoon,
paina  -painiketta
 (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
 toiston
Näyttää
REPLAY
uudelleen
aikana. (Pikauusinta)7)
edellisen
kohtauksen
Siirtyä
ADVANCE
nopeasti vähän  toiston aikana.
eteenpäin
(Pikaohitus)7)
nykyisessä
kohtauksessa
Jatkuu

Levy
 . Jatka toistoa
painamalla uudelleen
 -painiketta  tai
 -painiketta 
(laitteen DVD 
-painiketta ).
1)
Valita raidan , toistuvasti  tai
luvun tai
  toiston aikana.
videotiedoston Tai paina
numeropainikkeita
, kun ohjausvalikko
ei ole näkyvissä, ja
paina sitten ENTERpainiketta 2).
Valita albumin3) toistuvasti
+/ ,
kun toisto on kesken tai
taukotilassa.
Paikantaa
 tai   toiston
kohdan nopeasti aikana. Toistonopeus
pikakelauksella vaihtuu syklisesti joka
eteen tai taakse kerta painaessasi 
(Lukitushaku)4)5) tai  -painiketta .
Kun haluat palata
normaaliin toistoon,
paina  -painiketta
 (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
Kun haluat
Katsoa kehys
kehykseltä
(Hidastettu
toisto)6)
29FI
Kun haluat
Vaihtaa toisesta
lähteestä DVDtoimintoon
Poistaa levyn
Paina
FUNCTION +/ 
toistuvasti (tai paina
laitteen DVD 
-painiketta )
(automaattinen lähteen
valinta).
laitteen  .
Et voi valita audioraitaa, jos MP3audioraitojen lukitusetsintä on kesken.
2)
Vain DVD VIDEO -levyt, VR-muotoiset
DVD-R/-RW-levyt, VIDEO CD -levyt,
AUDIO CD -levyt ja DivX-videotiedostot.
3)
Vain MP3-audioraidat, JPEG-kuvatiedostot
ja DivX-videotiedostot.
4)
Ei koske JPEG-kuvatiedostoja.
5)
Todellinen nopeus voi vaihdella levyn
mukaan.
6)
Vain DVD VIDEO -levyt, VR-muotoiset
DVD-R/-RW-levyt, DivX-videotiedostot ja
VIDEO CD -levyt.
7)
Vain DVD VIDEO -levyt ja VR-muotoiset
DVD-R/-RW-levyt.
1)
Huomautuksia
Pysäytyskuvaa ei voi hakea DVD-R/-RWlevyltä VR-tilassa.
Pikauusinta tai pikaohitus ei ehkä ole
mahdollinen jatkuvassa toistotilassa tai
joidenkin kohtausten osalta.
Kuvakulman ja tekstityksen
vaihtaminen
Katselukulman vaihtaminen
(Vain DVD VIDEO)
Voit vaihtaa kuvakulmaa toistaessasi
DVD VIDEO -levyä, jolle on tallennettu
kohtaus eri kulmista kuvattuna.
Painele ANGLE-painiketta  toiston
aikana. Aina kun painetaan ANGLE ,
kuvakulma vaihtuu.
Huomautus
DVD VIDEO -levystä riippuen kuvakulmaa ei
ehkä voi vaihtaa, vaikka DVD VIDEO -levylle
olisi tallennettu useita kuvakulmia.
Tekstityksen näyttö
(Vain DVD VIDEO -levyt, VRmuotoiset DVD-R/-RW-levyt ja DivXvideotiedostot)
Voit valita, näkyykö tekstitys toistaessasi
DVD VIDEO -levyä, VR-muotoista
DVD-R/-RW-levyä tai DivXvideotiedostoa, johon on tallennettu
tekstitys. Voit myös vaihtaa tekstityksen
kielen toistaessasi DVD VIDEO -levyä,
VR-muotoista DVD-R/-RW-levyä
tai DivX-videotiedostoa, johon on
tallennettu monikielinen tekstitys.
Painele SUBTITLE-painiketta  toiston
aikana. Tekstityksen kieli vaihtuu tai
tekstitys häviää näkyvistä, kun painat
SUBTITLE .
30FI
Huomautuksia
Muita hyödyllisiä toimintoja
Äänen vaihtaminen
Kun toistat DVD VIDEO -levyä tai
DivX-videotiedostoa, jonka ääni on
tallennettu useassa muodossa, voit valita
niistä haluamasi. Jos DVD VIDEO
-levylle on tallennettu erikielisiä raitoja,
myös kieli voidaan vaihtaa.
Kun toistat VIDEO CD -levyä, AUDIO
CD -levyä tai MP3-audioraitaa, voit
valita vasemman tai oikean kanavan ja
kuunnella sen kanavan ääntä vasemmasta
ja oikeasta kaiuttimesta. Kun esimerkiksi
toistat raitaa, jossa laulu on oikeassa
kanavassa ja soittimet vasemmassa
kanavassa, voit kuunnella soittimia
molemmista kaiuttimista valitsemalla
vasemman kanavan.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä:
Käytettävissä olevat kielet ja äänimuodot
vaihtelevat DVD VIDEO -levyn mukaan.
Kun näyttöön tulee nelinumeroinen luku,
se tarkoittaa kielikoodia (katso kohtaa
”Kielikoodiluettelo” (sivu 111)). Jos sama
kieli näkyy kaksi kertaa tai useammin,
DVD VIDEO on tallennettu useammissa
audioformaateissa. Huomaa, että ääni
vaihtuu automaattisesti levyn mukaan.
Levy
DVD VIDEO -levystä riippuen tekstityskieltä
ei ehkä voi vaihtaa, vaikka DVD VIDEO
-levylle olisi tallennettu useita tekstityskieliä.
Lisäksi tekstitystä ei ehkä voi poistaa
käytöstä.
Voit vaihtaa tekstityksen, jos DivXvideotiedoston tunniste on ”.AVI” tai ”.DivX”
ja tekstitys on tallennettu samaan tiedostoon.
Kun toistetaan VR-muotoista DVD-R/
-RW-levyä:
Levylle tallennettujen ääniraitojen määrä
tulee näkyviin.
Esimerkki:
1: MAIN: ääniraidan 1 ensisijainen
ääni.
1: SUB: ääniraidan 1 toissijainen ääni.
1: MAIN+SUB: ääniraidan 1 ensi- ja
toissijainen ääni.
2: MAIN*: ääniraidan 2 ensisijainen
ääni.
2: SUB*: ääniraidan 2 toissijainen ääni.
2: MAIN+SUB*: ääniraidan 2 ensi- ja
toissijainen ääni.
* Näitä vaihtoehtoja ei näy, jos toistettavalle
levylle on tallennettu vain yksi äänisignaali.
Valitse haluamasi äänisignaali painamalla
toiston aikana toistuvasti AUDIO .
Jatkuu

31FI
Kun toistetaan DivX-videotiedostoa:
Äänimuotoa koskevat vaihtoehdot
vaihtelevat DivX-videotiedoston mukaan.
PBC-toimintoja (versio 2.0) sisältävien
VIDEO CD -levyjen toistaminen
 PBC-toisto
Kun toistetaan VIDEO CD -levyä,
AUDIO CD -levyä tai MP3audioraitaa:
STEREO: normaali stereoääni.
1/L: vasemman kanavan ääni (mono).
2/R: oikean kanavan ääni (mono).
(Vain VIDEO CD)
Voit käyttää televisioruudulla nälyviä
PBC (Playback Control  valikoita
nauttiaksesi levyjen vuorovaikuttei) sista
ohjelmista. Valikkojen sisältö ja muoto
vaihtelee levystä riippuen.
Kun toistetaan Super VCD -levyä:
1: STEREO: ääniraidan 1 stereoääni.
1: 1/L: ääniraidan 1 vasemman
kanavan ääni (mono).
1: 2/R: ääniraidan 1 oikean kanavan
ääni (mono).
2: STEREO: ääniraidan 2 stereoääni.
2: 1/L: ääniraidan 2 vasemman
kanavan ääni (mono).
2: 2/R: ääniraidan 2 oikean kanavan
ääni (mono).
1 Aloita PBC-toimintoja (versio
2.0) sisältävän VIDEO CD -levyn
toistaminen painamalla 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
PBC-valikko ilmestyy TV:n
kuvaruudulle. Valikko ei ehkä tule
näkyviin joitakin VIDEO CD -levyjä
toistettaessa.
2 Valitse haluamasi kohteen numero
numeropainikkeilla .
3 Paina ENTER-painiketta .
Joidenkin VIDEO CD -levyjen
käyttöohjeessa voi olla ”Paina ENTER”
eikä ”Paina SELECT”. Paina tässä
tapauksessa   (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
4 Jatka toistamista valikoissa näkyvien
ohjeiden mukaan.
Katso VIDEO CD -levyn mukana
toimitettua käyttöohjetta, sillä eri
VIDEO CD -levyjä toistetaan eri
tavoin.
32FI
Paluu edelliseen valikkoon
Paina  RETURN -painiketta .
Huomautus
PBC-toisto keskeytyy, kun valitaan satunnais-,
ohjelmoitu tai jatkuva toisto.
PBC-toiston keskeyttäminen
raita painamalla toistuvasti  tai
 -painiketta  tai painamalla
numeropainikkeita .
2 Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ) tai ENTERpainiketta .
Toisto alkaa valitusta kappaleesta.
Pysäytyskuvia kuten valikkoruutuja ei
näytetä.
Jos haluat palata PBC-toistoon, paina
kahdesti  -painiketta  ja sitten 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
Toiston jatkaminen kohdasta, jossa
levy pysäytettiin  Jatkotoisto
Järjestelmä muistaa kohdan, jossa
pysäytit levyn, joten voit jatkaa toistoa
suoraan siitä. Toistoa voidaan jatkaa,
vaikka virta katkaistaisiin välillä, ellei
ole kyseessä MP3-audioraita, JPEGkuvatiedosto tai DivX-videotiedosto.
-painiketta  toiston aikana.
Näytössä näkyy ”Resume”.
Jos näytössä ei näy ”Resume”,
jatkotoistoa ei voi käyttää.
2 Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ).
Järjestelmä jatkaa toistoa kohdasta,
jossa pysäytit levyn vaiheessa 1.
Levy
1 Kun olet lopettanut toiston, valitse
1 Lopeta toistaminen painamalla 
Huomautuksia
Toiston jatkamista ei voi tehdä hajatoiston
eikä ohjelmoidun toiston aikana.
Tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla
joidenkin levyjen kanssa.
Jatkotoisto poistuu käytöstä, kun
 painat   ja toisto on pysäytetty.
 poistat levyn.
 toiminto vaihdetaan.
 muutat asetusvalikon asetuksia.
Pysäytyskohdasta riippuu, pystyykö
järjestelmä jatkamaan toistoa täsmälleen
samasta paikasta.
Jos ”MULTI-DISC RESUME” -asetus on
”ON” ja kyseessä on DVD VIDEO- tai
VIDEO CD -levy, toiston jatkaminen on
mahdollista myös levyn poistamisen tai
toiminnon vaihtamisen jälkeen.
Vihje
Jos haluat aloittaa toiston levyn alusta, paina
kahdesti  -painiketta  ja sitten 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
Jatkuu

33FI
Pysäytetyn levyn toiston jatkaminen
 Monen levyn toiston jatkaminen
(vain DVD VIDEO ja VIDEO CD)
Järjestelmä pystyy tallentamaan 40
levyltä kohdan, jossa toisto pysäytettiin,
ja jatkamaan toistoa, kun sama levy
asetetaan uudelleen. Kun tallennat 41.
levyn pysäytyskohdan, ensimmäisen
levyn pysäytyskohta katoaa muistista.
Ota tämä toiminto käyttöön valitsemalla
”CUSTOM SETUP” -kohdassa ”MULTIDISC RESUME” -asetukseksi ”ON”
(sivu 59).
Huomautus
Jos ”CUSTOM SETUP” -valikon ”MULTIDISC RESUME” -asetus on ”ON” ja toistat
DVD-R-levyä tai muuta tallennettua levyä,
järjestelmä saattaa jatkaa toisen tallennetun
levyn toistoa samasta pysäytyskohdasta. Jos
haluat aloittaa toiston levyn alusta, paina
kahdesti  -painiketta  ja sitten 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
Toistomuodon
käyttäminen
Oman ohjelman luominen
 Ohjelmoitu soitto
Voit tallentaa jopa 99 vaihetta sisältävän
ohjelman siinä järjestyksessä, jossa haluat
toistaa ne.
1 Paina
DISPLAY-painiketta .
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse
(PROGRAM)
painelemalla  tai  ‑painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”PROGRAM”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
3 Valitse ”SET ” painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
Kappalenumero
34FI
4 Paina  -painiketta .
Kohdistin siirtyy raitaluetteloon ”T”
(tässä tapauksessa kohtaan ”01”).
5 Valitse ohjelmoitava kappale.
Valitse esimerkiksi kappale ”02”.
Valitse luettelosta ”T” vaihtoehto
”02” painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten ENTERpainiketta .
Ohjelmoidun vaiheen
muuttaminen:
Valitse muutettava ohjelmoidun
vaiheen numero painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta .
Paina sitten  -painiketta .
Ohjelmoidun vaiheen
poistaminen:
Valitse muutettava ohjelmoidun
vaiheen numero painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta .
Paina sitten CLEAR-painiketta .
Kaikkien ohjelmoitujen vaiheiden
poistaminen ohjelmaluettelosta:
Valitse ”ALL CLEAR” painamalla 
-painiketta . Paina sitten ENTERpainiketta .
Levy
Valittu kappale
Ohjelmoitujen raitojen kokonaisaika
6 Jos haluat ohjelmoida lisää
raitoja, toista vaiheita 4 ja 5.
7 Paina   -painiketta (tai
laitteen DVD  ‑painiketta ).
Ohjelmoitu soitto alkaa.
Kun ohjelmoitu toisto päättyy, voit
aloittaa saman ohjelman alusta
painamalla   (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
Jatkuu

35FI
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Paina CLEAR-painiketta  tai valitse
vaiheessa 3 ”OFF”. Jos haluat toistaa
saman ohjelman, valitse vaiheessa 3 ”ON”
ja paina ENTER-painiketta .
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Paina DISPLAY -painiketta  niin
monta kertaa, että ohjausvalikko häviää
television kuvaruudusta.
Huomautuksia
Ohjelmoitua toistoa käytettäessä ”REPEAT”asetukseksi vaihtuu automaattisesti ”ON”, jos
asetus on ”DISC” tai ”TRACK”.
Ohjelmoitu toisto ei ole mahdollinen VIDEO
CD -levyn ja PBC-toiston kanssa.
Vihje
Ohjelmoitu toisto keskeytyy ja ohjelmaluettelo
tyhjenee, kun
 poistat levyn.
 järjestelmä sammutetaan.
 toiminto vaihdetaan.
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä
 Hajasoitto
Voit toistaa nykyisen levyn raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Toistojärjestys voi olla erilainen joka
kerta valitessasi satunnaistoiston.
1 Paina
DISPLAY -painiketta 
soiton aikana.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse
(SHUFFLE)
painelemalla  tai  ‑painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”SHUFFLE”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
3 Valitse haluamasi asetus
painamalla  tai  -painiketta
.
Toistettaessa VIDEO CD -levyä tai
AUDIO CD -levyä:
TRACK: kaikki levyn raidat
toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun ohjelmoitu toisto on
käytössä:
ON: kaikki ohjelmaluettelon
raidat toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
36FI
4 Paina ENTER-painiketta .
Satunnaissoitto alkaa.
Voit pysäyttää satunnaistoiston
painamalla CLEAR-painiketta  tai
valitsemalla ”OFF” vaiheessa 3.
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Paina DISPLAY -painiketta  niin
monta kertaa, että ohjausvalikko häviää
television kuvaruudusta.
Huomautuksia
Satunnaistoisto keskeytyy, kun
 poistat levyn.
 järjestelmä sammutetaan.
 toiminto vaihdetaan.
 valitaan raita- tai indeksihaku.
Satunnaistoisto ei ole mahdollinen VIDEO
CD -levyn ja PBC-toiston kanssa.
Sama kappale toistetaan ehkä yhä uudelleen,
jos kyseessä on MP3-audioraita.
Toistaminen uudelleen
 Uudelleentoisto
Voit toistaa kaikki nimikkeet, raidat ja
tiedostot tai yhden nimikkeen, luvun,
raidan tai tiedoston yhä uudelleen.
Voit valita satunnaistoiston ja
ohjelmoidun toiston samanaikaisesti.
Levy
Kun toistetaan DATA CD/DVD
-levyä (ei DivX-videotiedostoja):
ON: kaikki levyltä valitun albumin
MP3-audioraidat toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
Ellei albumia ole valittu,
ensimmäinen albumi toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
1 Paina
DISPLAY -painiketta 
toiston aikana.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse
(REPEAT)
painelemalla  tai  ‑painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”REPEAT”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
3 Valitse haluamasi asetus
painelemalla  tai  -painiketta
.
Oletusasetus on alleviivattu.
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä
tai VR-muotoista DVD-R/DVD-RWlevyä:
OFF: ei toista uudelleen.
DISC: toistaa kaikki levyn otsikot
uudelleen.
TITLE: toistaa senhetkisen
nimikkeen.
CHAPTER: toistaa valittuna olevan
luvun uudelleen.
Jatkuu

37FI
Toistettaessa VIDEO CD -levyä tai
AUDIO CD -levyä:
OFF: ei toista uudelleen.
DISC: toistaa kaikki levyn raidat
uudelleen.
TRACK: toistaa valittuna olevan
kappaleen uudelleen.
Kun toistetaan DATA CD- tai DATA
DVD -levyä:
OFF: ei toista uudelleen.
DISC: toistaa kaikki levyn albumit
uudelleen.
ALBUM: toistaa nykyisen albumin
uudelleen.
TRACK1): toistaa valittuna olevan
kappaleen uudelleen.
FILE2): toistaa valittuna olevan
kappaleen uudelleen.
Vain MP3-audioraidat.
Vain DivX-videotiedostot.
1)
2)
Kun ohjelmoitu tai
satunnaistoisto on valittu:
OFF: ei toista uudelleen.
ON: toistaa ohjelmoidun tai
satunnaistoiston.
4 Paina ENTER-painiketta .
Uudelleentoisto alkaa.
Kun haluat lopettaa jatkuvan toiston,
paina CLEAR-painiketta  tai valitse
”OFF” vaiheessa 3.
38FI
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Paina DISPLAY -painiketta  niin
monta kertaa, että ohjausvalikko häviää
television kuvaruudusta.
Huomautuksia
Voit muuttaa jatkuvan toiston asetusta
myös painamalla toistuvasti REPEAT/FM
MODE .
Näyttöön tulee ”REP”, kun jatkuvaksi
toistoksi on valittu ”DISC”, ”ALBUM” tai
”ON”.
Näyttöön tulee ”REP1”, kun jatkuvaksi
toistoksi on valittu ”TITLE”, ”CHAPTER”,
”TRACK” tai ”FILE”.
DVD VIDEO:sta riippuen uudelleentoistoa ei
voi tehdä.
Jatkuva toisto ei ole mahdollinen VIDEO CD
-levyn ja PBC-toiston kanssa.
Toistettaessa DATA CD- tai DVD-levyä,
joka sisältää MP3-audioraitoja ja JPEGkuvatiedostoja, ääni ei vastaa kuvaa, jos
niiden toistoajat ovat erilaiset.
Et voi valita vaihtoehtoa ”TRACK”, kun
”MODE (MP3, JPEG)” -asetus on ”IMAGE
(JPEG)” (sivu 46).
Uudelleentoisto keskeytyy, kun
 poistat levyn.
 järjestelmä sammutetaan.
 toiminto vaihdetaan.
Levyn etsiminen ja
valitseminen
Joissakin DVD VIDEO:issa on valikko
käytön helpottamiseksi. Voit toistaa
DVD VIDEO -levyjä käyttämällä näitä
valikoita TV:n kuvaruudussa.
DVD TOP MENU:n käyttäminen
DVD VIDEO -levyn kuvat tai musiikki
on jaettu useaan osaan, joita sanotaan
”nimikkeiksi”. Kun toistat useita
nimikkeitä sisältävää DVD VIDEO
-levyä, voit valita haluamasi nimikkeen
DVD TOP MENU:sta .
DVD MENU:n käyttäminen
Joissakin DVD VIDEO -levyissä voit
valita levyn sisällön valikon avulla. Kun
toistat tällaisia DVD VIDEO -levyjä, voit
valita esimerkiksi tekstityksen ja äänen
kielen DVD/USB/TUNER MENU .
tai DVD/USB/TUNER MENU
-painiketta .
Valikko näkyy televisioruudulla.
Valikon sisältö vaihtelee levyn
mukaan.
2 Valitse toistettava nimike tai
vaihtoehto painamalla ///
 tai numeropainikkeita .
Levy
DVD VIDEO -levyjen toisto
valikon avulla
1 Paina DVD TOP MENU 
3 Paina ENTER-painiketta .
Vaihtoehdon ”ORIGINAL” tai
”PLAY LIST” valitseminen
VR-muotoiselta DVD-R/-RWlevyltä
Tämä toiminto on mahdollinen vain, jos
kyseessä on VR-muotoinen DVD-R/RW-levy ja toistoluettelo on luotu.
1 Paina
DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
Jatkuu

39FI
2 Painele  tai  -painiketta 
valitaksesi
(ORIGINAL/
PLAY LIST). Paina sitten ENTERpainiketta .
”ORIGINAL/PLAY LIST”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
3 Valitse haluamasi asetus
painelemalla  tai  -painiketta
.
PLAY LIST: toisto levylle luodun
toistoluettelon mukaan.
ORIGINAL: toisto alkuperäisessä
tallennusjärjestyksessä.
4 Paina ENTER-painiketta .
Nimikkeen, luvun, kohtauksen,
raidan, indeksin, albumin tai
tiedoston etsiminen näytön
avulla
1 Paina
DISPLAY -painiketta
. (Kun toistetaan JPEG-
kuvatiedostoja sisältävää DATA
CD/DVD-levyä, paina kahdesti
DISPLAY -painiketta .)
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse etsittävä kohde
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta .
Esimerkki: kun valitaan
(CHAPTER)
”** (**)” on valittu (** viittaa
numeroon). Sulkeissa oleva luku
ilmoittaa otsikoiden, kappaleiden,
raitojen, hakemistojen, kohtausten,
albumien tai tiedostojen
kokonaismäärän.
Valittu rivi
3 Paina ENTER-painiketta .
Voit etsiä nimikkeen, raidan, albumin
tai muiden levylle tallennettujen tietojen
perusteella. Kullakin levyn sisältämällä
osalla on yksilöllinen numero, ja voit
valita haluamasi osan ohjausvalikosta.
Voit etsiä myös tiettyä kohtaa aikakoodin
perusteella (aikahaku) (vain DVD
VIDEO -levyt ja VR-muotoiset DVD-R/RW-levyt).
40FI
Merkinnän ”** (**)” tilalle tulee
”– – (**)”.
4 Valitse nimike, raita, albumi tms.
tai tiedostonumero painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta 
tai numeropainikkeita .
Jos teit virheen, poista numero
painamalla CLEAR-painiketta .
5 Paina ENTER-painiketta .
Järjestelmä aloittaa toiston valitun
nimikkeen, raidan, albumin tms.
kohdalta.
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Vihje
Kun ohjausvalikko on poistettu näkyvistä,
voit etsiä lukua (DVD VIDEO -levy tai VRmuotoinen DVD-R/-RW-levy), raitaa (AUDIO
CD- tai VIDEO CD -levy) tai tiedostoa
(DATA CD/DVD-levyn DivX-videotiedostot)
painamalla numeropainikkeita  ja ENTER
-painiketta .
Tietyn kohdan hakeminen aikakoodin
avulla  Aikahaku
(Vain DVD VIDEO -levyt ja VRmuotoiset DVD-R/-RW-levyt)
1 Paina
DISPLAY -painiketta .
2 Valitse
(TIME/TEXT)
painelemalla  tai  ‑painiketta .
”T **:**:**” (nykyisen nimikkeen
kulunut toistoaika) on valittu.
3 Paina ENTER-painiketta .
 avulla. Paina sitten ENTERpainiketta .
Kun haluat esimerkiksi etsiä 2 tunnin,
10 minuutin ja 20 sekunnin kuluttua
alusta olevan otoksen, syötä “2:10:20”.
Jos teit virheen, poista numero
painamalla CLEAR-painiketta .
Huomautus
Aikahaku ei ole mahdollinen kaikkia levyjä
toistettaessa.
Levy
Painele DISPLAY -painiketta ,
kunnes ohjausvalikko häviää näytöstä.
4 Syötä aikakoodi numeropainikkeiden
Haku kohtauksittain
 Kuvanavigointi
1 Valitse etsinnässä käytettävä
VIEWER-muoto painamalla
toistuvasti PICTURE NAVI painiketta .
CHAPTER VIEWER (DVD
VIDEO)
TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
TRACK VIEWER (VIDEO CD tai
Super VCD)
”T **:**:**” muuttuu merkinnäksi
”T--:--:--”.
Jatkuu

41FI
2 Paina ENTER-painiketta .
Ensimmäinen kohtaus 9
ensimmäisestä luvusta, nimikkeestä
tai raidasta tulee näkyviin. Jos lukuja,
nimikkeitä tai raitoja on enemmän
kuin 9, näytön oikeassa alakulmassa
näkyy ””.
3 Valitse luku, nimike tai raita
painamalla /// -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
Järjestelmä aloittaa toiston valitusta
kohtauksesta.
Haun lopettaminen
Paina  RETURN -painiketta  tai
DISPLAY -painiketta .
Huomautus
Levystä riippuen et ehkä voi valita eräitä
kohteita.
Vihje
Jos haluat nähdä jäljellä olevat luvut, nimikkeet
tai raidat, valitse kohtaus alimmalta riviltä
ja paina  -painiketta . Jos haluat palata
edelliseen kohtaukseen, valitse kohtaus
ylimmältä riviltä ja paina  -painiketta .
42FI
MP3- ja JPEG-levyjen
soittaminen
Huomautuksia
Toistojärjestys voi vaihdella sen mukaan,
millä ohjelmalla DATA CD- tai DATA DVD
-levy on tehty.
Järjestelmä toistaa enintään 200 albumia,
mukaan lukien albumit, jotka eivät sisällä
MP3-audioratoja ja JPEG-kuvatiedostoja.
Järjestelmä ei toista albumeja, joiden numero
on yli 200.
Tämän järjestelmän tunnistama albumin
MP3-audioraitojen tai JPEG-kuvatiedostojen
enimmäismäärä on:
 600, kun asetus ”MODE (MP3, JPEG)” on
”AUDIO (MP3)” tai ”IMAGE (JPEG)”.
 300, kun asetus ”MODE (MP3, JPEG)” on
”AUTO”.
Järjestelmä pystyy toistamaan MP3audioraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja.
Järjestelmä toistaa mitä tahansa dataa, jonka
tunniste on ”.MP3”, ”.JPG” tai ”.JPEG”, vaikka
se ei olisikaan MP3- tai JPEG-muodossa.
Tällaisen datan toistaminen voi synnyttää
voimakasta melua, joka voi vaurioittaa
kaiutinjärjestelmää.
MP3-audioraidan tai -albumin
valitseminen
1 Aseta levy levyalustalle .
Järjestelmä alkaa toistaa ensimmäistä
albumia.
2 Paina DVD/USB/TUNER MENU
-painiketta .
Levy
Koodaus- tai kirjoitusohjelmisto,
tallennuslaite tai levy, jolle MP3-audioraita
on tallennettu, voi olla sellainen, että
toistaminen ei onnistu tai ääni katkeilee tai
kohisee.
Seuraavanlaiset levyt ja tilanteet voivat
hidastaa toiston aloittamista:
 monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy.
 Multi Session -formaatilla äänitetty levy.
 levy, jolle voi lisätä tietoja (ei viimeistelty
levy).
 kun toisen albumin raidat tai tiedostot on
juuri toistettu.
Eräiden CD-R/-RW-levyjen ja DVD-R/RW/+R/+RW-levyjen tiedostomuoto on
sellainen, että näitä levyjä ei voi toistaa tällä
järjestelmällä.
Kun toistat DATA CD- tai DATA DVD
-levyä, jolla on sekä MP3-audioraitoja että
JPEG-kuvatiedostoja, valitse ohjausvalikosta
”MODE (MP3, JPEG)” sen jälkeen, kun
levyn sisällysluettelo on luettu. Jos haluat
toistaa
 sekä MP3-audioraidat että JPEGkuvatiedostot, valitse ”MODE (MP3,
JPEG)” -asetukseksi ”AUTO”.
 vain MP3-audioraidat, valitse ”MODE
(MP3, JPEG)” -asetukseksi ”AUDIO
(MP3)”.
 vain JPEG-kuvatiedostot, valitse ”MODE
(MP3, JPEG)” -asetukseksi ”IMAGE
(JPEG)”.
Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 8
sisäkkäistä kansiota.
Albumiluettelo tulee television
kuvaruutuun.
3 Valitse albumi painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta
.
Albumin toistaminen:
Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ).
Järjestelmä aloittaa toiston valitun
albumin ensimmäisestä raidasta.
Voit pysäyttää toiston painamalla 
-painiketta .
Jatkuu

43FI
Raidan toistaminen:
1 Paina ENTER-painiketta .
Valitun albumin MP3audioraitojen luettelo tulee
näkyviin.
Palaaminen raitaluettelosta
albumiluetteloon
Paina  RETURN -painiketta .
Albumi- tai raitaluettelon
näyttäminen tai piilottaminen
Paina toistuvasti DVD/USB/TUNER
MENU -painiketta .
JPEG-kuvatiedoston tai
-albumin valitseminen
2 Valitse haluamasi MP3-audioraita
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten ENTERpainiketta .
Järjestelmä alkaa toistaa valittua MP3audioraitaa.
Voit pysäyttää toiston painamalla 
-painiketta .
Raita- tai albumiluettelon edellisen
tai seuraavan sivun näyttäminen
Paina toistuvasti  tai  -painiketta
, kun raita- tai albumiluettelo on
näkyvissä.
Seuraavan MP3-audioraitojen albumin
toistaminen
Voit valita seuraavan albumin painamalla
niin monta kertaa  , että
pääset nykyisen albumin viimeisen
raidan kohdalle, ja painamalla sitten
kerran  . Seuraavan albumin
ensimmäinen raita on valittu. Et
kuitenkaan voi valita edellistä albumia
painamalla toistuvasti  . Jos
haluat valita edellisen albumin, käytä
albumiluetteloa.
44FI
1 Aseta levy levyalustalle .
Järjestelmä alkaa toistaa ensimmäistä
albumia.
2 Paina DVD/USB/TUNER MENU
-painiketta .
Albumiluettelo tulee television
kuvaruutuun.
3 Valitse albumi painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta
.
Albumin toistaminen:
Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ).
Järjestelmä aloittaa diaesityksen
valitun albumin ensimmäisestä
kuvatiedostosta.
Voit pysäyttää toiston painamalla 
-painiketta .
Kuvatiedoston toistaminen:
1 Paina PICTURE NAVI -painiketta .
Valitun albumin 16 ensimmäisen
JPEG-kuvatiedoston pienoiskuvat
tulevat näkyviin.
Albumiluettelon seuraavan tai
edellisen sivun näyttäminen
Paina toistuvasti  tai  -painiketta ,
kun albumiluettelo on näkyvissä.
Seuraavan tai edellisen JPEGkuvatiedoston näyttäminen
Levy
Paina diaesityksen aikana toistuvasti 
tai  .
Seuraavan JPEG-kuvatiedostojen
albumin toistaminen
Jos valitussa albumissa on
enemmän kuin 16 kuvatiedostoa,
oikealla näkyy vierityspalkki.
2 Valitse näytettävä kuva painamalla
/// -painiketta  ja paina
sitten  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ).
Diaesitys alkaa valitusta
kuvatiedostosta.
Voit pysäyttää toiston painamalla 
-painiketta .
Voit valita seuraavan albumin painamalla
niin monta kertaa  , että pääset
nykyisen albumin viimeisen tiedoston
kohdalle, ja painamalla sitten kerran 
. Seuraavan albumin ensimmäinen
tiedosto on valittu. Et kuitenkaan voi
valita edellistä albumia painamalla
toistuvasti  -painiketta . Jos
haluat valita edellisen albumin, käytä
albumiluetteloa.
Albumiluettelon näyttäminen tai
piilottaminen
Paina toistuvasti DVD/USB/TUNER
MENU -painiketta .
Jatkuu

45FI
JPEG-kuvatiedoston kiertäminen
Kun JPEG-kuvatiedosto näkyy television
kuvaruudussa, sitä voidaan kiertää 90
astetta.
Paina toistuvasti  tai  -painiketta ,
kun katselet kuvaa.
Palaa alkuperäiseen näkymään
painamalla CLEAR-painiketta .
Huomautuksia
PICTURE NAVI -painike  ei toimi, kun
”MODE (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUDIO (MP3)”.
Kun valitset edellisen tai seuraavan kuvan
painamalla  tai  -painiketta , kuva palaa
alkuperäisen näkymän mukaiseksi, vaikka se
olisi aikaisemmin kierretty.
Diaesitys loppuu, kun painat  tai  -painiketta .
MP3-audioraitojen ja JPEGkuvatiedostojen toistaminen
äänellä varustettuna
diaesityksenä
Voit näyttää äänellä varustetun
diaesityksen sijoittamalla JPEGkuvatiedostot ja MP3-audioraidat
samaan albumiin DATA CD/DVD
-levyllä.
1 Aseta levy levyalustalle .
Järjestelmä alkaa toistaa ensimmäistä
albumia.
46FI
2 Pysäytä äänitys painamalla 
-painiketta .
3 Paina
DISPLAY -painiketta .
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
4 Valitse
(MODE (MP3,
JPEG)) painelemalla  tai 
 -painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta .
”MODE (MP3, JPEG)”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
Oletusasetus on alleviivattu.
AUTO: Näyttää saman albumin
JPEG-kuvatiedostot ja MP3audioraidat äänellä varustettuna
diaesityksenä.
AUDIO (MP3): Toistaa MP3audioraidat peräkkäin.
IMAGE (JPEG): Näyttää JPEGkuvatiedostot diaesityksenä.
5 Valitse ”AUTO” painelemalla 
tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
6 Paina DVD/USB/TUNER MENU
-painiketta .
Albumiluettelo tulee television
kuvaruutuun.
7 Valitse haluamasi albumi
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten 
-painiketta  (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
Albumiluettelon näyttäminen tai
piilottaminen
Paina toistuvasti DVD/USB/TUNER
MENU -painiketta .
Diaesityksen ja äänen peruuttaminen
Valitse ”AUDIO (MP3)” tai ”IMAGE
(JPEG)” vaiheessa 4.
Huomautuksia
Eräissä tilanteissa ”MODE (MP3, JPEG)”
-asetusta ei voi muuttaa, kun sen arvoksi on
valittu
 ”IMAGE (JPEG)” ja valittu levy sisältää
vain MP3-audioraitoja.
 ”AUDIO (MP3)” ja valittu levy sisältää
vain JPEG-kuvatiedostoja.
Jos levyllä ei ole MP3-audioraitoja, television
kuvaruutuun tulee teksti ”No audio data”
eikä levyä voi toistaa.
Jos levyllä ei ole JPEG-kuvatiedostoja,
television kuvaruutuun tulee teksti ”No
image data” eikä levyä voi toistaa.
Jos toistat suuria MP3-audioraitoja ja JPEGkuvatiedostoja samanaikaisesti, ääni voi
katkeilla.
(Vain JPEG-kuvatiedostot)
1 Paina toistuvasti
DISPLAY
-painiketta , kunnes JPEGkuvatiedostojen ohjausvalikko tulee
television kuvaruutuun.
2 Valitse
(INTERVAL)
painelemalla  tai  -painiketta  ja
paina sitten ENTER-painiketta .
”INTERVAL”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
Levy
Äänellä varustettu diaesitys alkaa
valitusta albumista.
Voit pysäyttää toiston painamalla 
-painiketta .
Diaesityksen nopeuden muuttaminen
3 Valitse haluamasi katseluaika
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta .
Oletusasetus on alleviivattu.
NORMAL: Määrittää kestoksi noin
6–9 sekuntia (jos kuvassa on yli 4
miljoonaa pikseliä, aika pitenee).
FAST: Asettaa keston lyhyemmäksi
kuin NORMAL.
SLOW 1: Asettaa keston
pidemmäksi kuin NORMAL.
SLOW 2: Asettaa keston
pidemmäksi kuin SLOW 1.
4 Paina ENTER-painiketta .
Valittu asetus tulee voimaan.
Huomautus
Eräiden (varsinkin progressiivisten ja yli
3 miljoonaa pikseliä sisältävien) JPEGkuvatiedostojen näyttäminen voi kestää
kauemmin kuin muiden kuvatiedostojen,
ja tämän vuoksi katseluaika voi tuntua
pitemmältä kuin valitun asetuksen mukainen
aika.
Jatkuu

47FI
Diaesityksen kuvatiedostojen
vaihtotehosteiden valitseminen
(Vain JPEG-kuvatiedostot)
1 Paina toistuvasti
DISPLAY
-painiketta , kunnes JPEGkuvatiedostojen ohjausvalikko tulee
television kuvaruutuun.
2 Valitse
(EFFECT)
painelemalla  tai  -painiketta  ja
paina sitten ENTER-painiketta .
”EFFECT”-asetukset tulevat television
kuvaruutuun.
3 Valitse haluamasi asetus painamalla
 tai  -painiketta .
Oletusasetus on alleviivattu.
MODE 1: Kuva avautuu
kuvaruudun yläreunasta alas.
MODE 2: Kuva avautuu
kuvaruudun vasemmasta reunasta
oikealle.
MODE 3: Kuva avautuu
kuvaruudun keskeltä.
MODE 4: Kuvat vaihtelevat
tehosteita satunnaisesti.
MODE 5: Seuraava kuva liukuu
nykyisen kuvan päälle.
OFF: Poista tämä toiminto käytöstä.
4 Paina ENTER-painiketta .
Valittu asetus tulee voimaan.
48FI
DivX®-videotiedostojen
katseleminen
Tietoja DivX-videotiedostoista
®
DivX on videotiedostojen
pakkaustekniikka, jonka on kehittänyt
DivX, Inc. Tämä järjestelmä on virallinen
DivX -sertifioitu tuote.
Tämä järjestelmä pystyy toistamaan
DivX-muotoisia tiedostoja, joiden
tunniste on ”.AVI” tai ”.DIVX”.
®
Huomautuksia
Järjestelmä ei ehkä toista DivXvideotiedostoa, jos se on koottu kahdesta tai
useammasta DivX-videotiedostosta.
Järjestelmä ei pysty toistamaan DivXvideotiedostoa, jonka kuvissa on yli 720
(leveys) × 576 (korkeus) pikseliä tai jonka
koko on yli 2 gigatavua.
Eräitä DivX-videotiedostoja toistettaessa
kuva on ehkä epäselvä tai ääni katkeilee.
Järjestelmä ei pysty toistamaan eräitä DivXvideotiedostoja, joiden kesto on yli 3 tuntia.
DivX-videotiedostoja
sisältävän albumin tai DivXtiedoston toistaminen
1 Aseta DivX-videotiedostoja
DivX-videotiedoston toistaminen:
1 Paina ENTER-painiketta .
Valitun albumin sisältämien DivXvideotiedostojen luettelo tulee
näkyviin.
Levy
sisältävä DATA CD/DVD-levy
levyalustalle .
Järjestelmä alkaa toistaa ensimmäistä
albumia.
2 Paina DVD/USB/TUNER MENU
-painiketta .
Albumiluettelo tulee television
kuvaruutuun.
3 Valitse albumi painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta
.
Albumin toistaminen:
Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ).
Järjestelmä alkaa toistaa valitun
albumin ensimmäistä DivXvideotiedostoa. Voit pysäyttää toiston
painamalla  -painiketta .
2 Valitse haluamasi DivX-tiedosto
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Järjestelmä alkaa toistaa valittuja
DivX-videotiedostoja.
Voit pysäyttää toiston painamalla
 -painiketta .
Tiedosto- tai albumiluettelon
seuraavan tai edellisen sivun
näyttäminen
Paina toistuvasti  tai  -painiketta
, kun tiedosto- tai albumiluettelo on
näkyvissä.
Seuraavan DivX-videotiedostojen
albumin toistaminen
Voit valita seuraavan albumin painamalla
niin monta kertaa  , että pääset
nykyisen albumin viimeisen tiedoston
kohdalle, ja painamalla sitten kerran 
. Seuraavan albumin ensimmäinen
tiedosto on valittu. Et kuitenkaan voi
valita edellistä albumia painamalla
toistuvasti  -painiketta . Jos
haluat valita edellisen albumin, käytä
albumiluetteloa.
Jatkuu

49FI
Paluu albumiluetteloon, kun
tiedostoluettelo on näkyvissä
Paina  RETURN -painiketta .
Albumiluettelon ottaminen käyttöön/
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti DVD/USB/TUNER
MENU -painiketta .
Huomautuksia
Eräitä DivX-videotiedostoja toistettaessa
kuva voi pysähdellä tai näyttää epäselvältä.
Tässä tilanteessa sinun kannattaa luoda
tiedosto käyttäen pienempää bittinopeutta.
Jos ääni kohisee edelleen, valitse
äänimuodoksi MP3. Huomaa, että tämä
järjestelmä ei tue WMA (Windows Media
Audio) -muotoa.
DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan
takia kuva tulee näkyviin ehkä vasta hetken
kuluttua   -painikkeen painamisesta.
Eräiden DivX-videotiedostojen ääni ei vastaa
kuvaruudussa näkyviä kuvia.
Vihje
Jos katselukertojen määrä on määritetty,
voit toistaa DivX-videotiedoston vain niin
monta kertaa. Seuraavat tapahtumat otetaan
huomioon:
 järjestelmästä katkaistaan virta.
 toinen DivX-videotiedosto toistetaan.
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätö
 A/V SYNC
Jos ääni on eri tahdissa kuin
kuvaruudussa näkyvä kuva, voit säätää
kuvan ja äänen välistä viivettä.
A/V SYNC -toiminto ei koske DATA
CD/DVD-levyn MP3-audioraitoja ja
JPEG-kuvatiedostoja.
1 Paina
DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse
(A/V SYNC)
painelemalla  tai  ‑painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”A/V SYNC”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
3 Valitse haluamasi asetus
painelemalla  tai  -painiketta
.
Oletusasetus on alleviivattu.
OFF: Ei säätöä.
ON: Säätää kuvan ja äänen välistä
eroa.
4 Paina ENTER-painiketta .
Huomautus
Tulovirrasta riippuen tällä toiminnolla ei ehkä
ole vaikutusta.
50FI
Määrättyjen levyjen toiston
estäminen
 CUSTOM PARENTAL CONTROL
Voit määrittää levyn toistolle
kahdenlaisia rajoituksia.
Voit asettaa saman itse määritettävän
vanhempien valvonnan salasanan
enintään 40 levylle. Kun asetetaan 41.
levy, ensimmäisen levyn toistorajoitus
peruutetaan.
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Itse määritettävä vanhempien
valvonta
Voi rajoittaa toistoa siten, että laite ei
toista sopimattomia levyjä.
Vanhempien valvonta
Eräiden DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa ennalta määritetyn
tason, kuten käyttäjien iän, perusteella.
Kun rajoitettu kohtaus yritetään toistaa,
järjestelmä ohittaa sen tai korvaa sen
toisella kohtauksella.
Samaa salasanaa käytetään sekä itse
määritettävään vanhempien valvontaan
että vanhempien valvontaan.
Levy
Levyn toiston
rajoittaminen
1 Aseta levy, jonka toistoa haluat
rajoittaa.
Jos levyä toistetaan, lopeta
toistaminen painamalla  -painiketta
.
2 Paina
DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
3 Valitse
(PARENTAL
CONTROL) painelemalla  tai
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
”PARENTAL CONTROL”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
4 Valitse ”ON ” painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
Jatkuu

51FI
Jos et ole syöttänyt salasanaa:
Uuden salasanan rekisteröintinäyttö
tulee näkyviin.
Jos teit virheen salasanaa
kirjoittaessasi
Poista virheellinen numero painamalla
toistuvasti  -painiketta  ja kirjoita
salasana uudelleen.
Mukautetun lapsilukkotoiminnon
poistaminen käytöstä
1 Suorita kohdan ”Määrättyjen levyjen
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla. Paina
sitten ENTER-painiketta .
Salasanan vahvistusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
Jos olet jo rekisteröinyt
salasanan:
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
5 Syötä tai syötä uudelleen
4-merkkinen salasana
numeropainikkeiden  avulla.
Paina sitten ENTER-painiketta
.
Television kuvaruutuun tulee teksti
”Custom parental control is set.”, ja
ohjausvalikko palaa näkyviin.
52FI
toiston estäminen” vaiheet 1–3
(sivu 51).
2 Valitse ”OFF ” painelemalla  tai 
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta .
3 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla ja
paina sitten ENTER-painiketta .
Mukautetulla lapsilukolla lukitun
levyn toistaminen
1 Aseta soittimeen levy, jolle
on asetettu itse määritettävä
vanhempien valvonta.
”CUSTOM PARENTAL CONTROL”
-näyttö tulee näkyviin.
2 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla ja
paina sitten ENTER-painiketta .
Järjestelmä on valmis toistoa varten.
Vihje
painelemalla  tai  ‑painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
Jos et ole syöttänyt salasanaa:
Uuden salasanan rekisteröintinäyttö
tulee näkyviin.
Levy
Jos unohdat salasanan, syötä 6-numeroinen
tunnus “199703” numeropainikkeiden
 avulla, kun “CUSTOM PARENTAL
CONTROL” -näyttö pyytää syöttämään
salasanan. Paina sitten ENTER-painiketta
. Näyttö kehottaa syöttämään uuden 4numeroisen salasanan.
3 Valitse ”PLAYER ”
Lapsilukon asettaminen
 PARENTAL CONTROL
(Vain DVD VIDEO)
Eräiden DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa ennalta määritetyn
tason, kuten käyttäjien iän, perusteella.
1 Paina
DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla. Paina
sitten ENTER-painiketta .
Salasanan vahvistusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
Jos olet jo rekisteröinyt
salasanan:
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
2 Valitse
(PARENTAL
CONTROL) painelemalla  tai
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
”PARENTAL CONTROL”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
Jatkuu

53FI
4 Syötä tai syötä uudelleen
4-merkkinen salasana
numeropainikkeiden  avulla.
Paina sitten ENTER-painiketta
.
Toiston rajoitustason määritysnäyttö
tulee esiin.
5 Valitse “STANDARD”
painelemalla  tai  ‑painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”STANDARD”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
6 Valitse toistorajoituksen
tasoksi maantieteellinen alue
painelemalla  tai  -painiketta
. Paina sitten ENTERpainiketta .
Alue on valittu.
Jos valitsit ”OTHERS ”, etsi
haluamasi maantieteellisen alueen
aluekoodi kohdasta ”Lapsilukon
aluekoodiluettelo” (sivu 112) ja syötä
se numeropainikkeilla .
54FI
7 Valitse “LEVEL” painelemalla 
tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
”LEVEL”-asetukset tulevat television
kuvaruutuun.
8 Valitse haluamasi taso
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Vanhempien valvonnan asetukset
ovat valmiit.
Mitä alhaisempi arvo, sitä
rajoitetumpaa on käyttö.
Jos haluat poistaa lapsilukon käytöstä,
valitse ”LEVEL”-asetukseksi ”OFF”.
Jos teit virheen salasanaa
kirjoittaessasi
Poista virheellinen numero painamalla
toistuvasti  -painiketta  ja kirjoita
salasana uudelleen.
Lapsilukolla lukitun levyn toistaminen
1 Aseta levy soittimeen ja paina 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
2 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla ja
paina sitten ENTER-painiketta .
Järjestelmä alkaa toistaa levyä.
Huomautuksia
Vihje
Jos olet unohtanut salasanan, poista levy
ja toista kohdan ”Lapsilukon asettaminen”
vaiheet 1–3. Kun laite pyytää syöttämään
salasanan, syötä ”199703” numeropainikkeiden
 avulla. Paina sitten ENTER-painiketta
. Näyttö kehottaa syöttämään uuden 4numeroisen salasanan. Kun olet antanut uuden
nelinumeroisen salasanan, aseta levy takaisin
ja paina  -painiketta . Kun salasanan
kirjoitusnäyttö tulee esiin, anna uusi salasana.
Salasanan vaihtaminen
1 Paina
DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse
3 Valitse ”PASSWORD ”
painelemalla  tai  ‑painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
4 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla
ja paina sitten ENTER-painiketta
.
Levy
Ohjausvalikon sisältö vaihtelee levyn tyypin
mukaan.
Kun toistat DVD VIDEO -levyjä, joissa ei ole
vanhempien valvontatoimintoa, toistoa tällä
laitteella ei voi rajoittaa.
DVD VIDEO -levystä riippuen se voi pyytää
vaihtamaan lapsilukkotasoa levyn toiston
aikana. Jos näin tapahtuu, syötä salasana ja
vaihda sitten tasoa. Jos toiston jatkaminen
keskeytetään, taso palautuu alkuperäiseksi.
5 Syötä uusi 4-numeroinen
salasana numeropainikkeiden
 avulla. Paina sitten ENTERpainiketta .
6 Vahvista salasana syöttämällä se
uudelleen numeropainikkeiden
 avulla. Paina sitten ENTERpainiketta .
Jos teit virheen salasanaa
kirjoittaessasi
Poista virheellinen numero painamalla
toistuvasti  -painiketta  ja kirjoita
salasana uudelleen.
(PARENTAL
CONTROL) painelemalla  tai
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
”PARENTAL CONTROL”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
55FI
DVD-asetusvalikon
käyttäminen
DVD-asetusvalikon avulla muutetaan
erilaisia, esimerkiksi kuvaan ja ääneen
vaikuttavia asetuksia.
Huomautus
Levylle tallennetut toistoasetukset ovat
etusijalla DVD-asetusvalikon asetuksiin
nähden. Siksi eräät DVD-asetusvalikon
asetukset eivät ehkä vaikuta.
4 Valitse luettelosta alivalikko
painamalla toistuvasti  tai
 : ”LANGUAGE SETUP”,
”SCREEN SETUP” tai ”CUSTOM
SETUP”. Paina sitten ENTERpainiketta .
Asetusvaihtoehto valitaan.
Esimerkki: SCREEN SETUP
Valittu kohta
1 Paina
DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse
(SETUP)
painelemalla  tai  ‑painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”SETUP”-asetukset tulevat television
kuvaruutuun.
3 Valitse “CUSTOM” painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
Asetettavat kohdat
5 Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Valitun asetuksen arvot tulevat
television kuvaruutuun.
Esimerkki: TV TYPE
Asetusvalikko tulee television
kuvaruutuun.
Vaihtoehdot
56FI
6 Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Asetus on nyt valittu ja määritetty.
DVD-asetusvalikon
asetusluettelo
Oletusasetukset on alleviivattu.
Kielen valitseminen  LANGUAGE
SETUP
Voit valita kuvaruutunäytön tai
ääniraidan kielen.
MENU*
(Vain DVD VIDEO) Valitse DVDvalikon kieli.
AUDIO*
(Vain DVD VIDEO) Vaihtaa ääniraidan
kieltä.
Jos valitset ”ORIGINAL”, levyn
ensisijainen kieli valitaan.
Levy
Valittu säätö
OSD
(Kuvaruutunäyttö) Vaihtaa
kuvaruutunäytön kielen.
SUBTITLE*
(Vain DVD VIDEO) Vaihtaa
tekstityskieltä.
Jos valitaan ”AUDIO FOLLOW”,
tekstityskieli vaihtuu ääniraidaksi valitun
kielen mukaan.
* Jos valitset kohdasta ”MENU”, ”SUBTITLE”
tai ”AUDIO” kielen, jota ei ole tallennettu
DVD VIDEO -levylle, järjestelmä valitsee
automaattisesti yhden tallennetuista kielistä.
Automaattinen kielen valinta ei toimi kaikilla
levyillä.
Jos valitset kohdasta ”MENU”, ”SUBTITLE”
tai ”AUDIO” vaihtoehdon ”OTHERS ”,
etsi kielikoodi kohdasta ”Kielikoodiluettelo”
(sivu 111) ja syötä se numeropainikkeilla .
Jatkuu

57FI
Television asetusten määrittäminen
 SCREEN SETUP
Valitse liitettävälle televisiolle sopivat
asetukset.
TV TYPE1)
(Vain DVD VIDEO)
16:9: Tee tämä valinta, jos liität
laajakulmatelevision tai television, jossa
on laajakuvatoiminto.
4:3 LETTER BOX: Tee tämä valinta,
jos liität 4:3 kuvasuhdetta käyttävän
television. Tämä asetus näyttää leveän
kuvan, jonka ruudun ylä- ja alaosassa on
palkit.
4:3 PAN SCAN2): Tee tämä valinta,
jos liität 4:3 kuvasuhdetta käyttävän
television. Tätä säätöä käytettäessä
laajakulmakuva peittää koko ruudun,
jolloin ylimenevät osat eivät näy.
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Muut kuin Euroopan ja Venäjän mallit)
Valitse lähtevä videosignaali, kun toistat
VIDEO CD -levyä.
AUTO: Valitsee videosignaalin sen
mukaan, onko levyn värijärjestelmä PAL
vai NTSC.
PAL: Muuntaa NTSC-levyn
videosignaalin PAL-järjestelmän
mukaiseksi.
NTSC: Muuntaa PAL-levyn
videosignaalin NTSC-järjestelmän
mukaiseksi.
58FI
SCREEN SAVER
Näytönsäästäjä ehkäisee näyttölaitteen
vioittumista (haamukuva). Voit poistaa
näytönsäästäjän käytöstä painamalla
 -painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
ON: Näytönsäästäjän kuva tulee
näkyviin, kun toisto on pysäytetty tai
lopetettu 15 minuuttia sitten tai kun
AUDIO CD -levyä tai MP3-audioraitaa
on toistettu pitempään kuin 15 minuuttia.
OFF: Näytönsäästäjä ei tule näkyviin.
BACKGROUND
Valitsee television kuvaruudussa
näytettävän taustavärin tai kuvan.
Taustaväri tai kuva tulee näkyviin, kun
AUDIO CD -levyn tai MP3-audioraidan
toisto lopetetaan.
JACKET PICTURE: Kansikuva
(pysäytyskuva) näkyy taustalla vain, jos
kansikuva on jo tallennettu levylle (DVD
VIDEO, CD-EXTRA jne.). Jos levyllä ei
ole kotelon kuvaa, ”GRAPHICS”-kuva
näkyy.
GRAPHICS: Laitteeseen ennalta
tallennettu kuva näkyy taustalla.
BLUE: Taustaväri on sininen.
BLACK: Taustaväri on musta.
4:3 OUTPUT3)
Vaihda tämä asetus, jos haluat katsella
4:3-kuvasuhteen progressiivisen
signaaleja. Vaihda progressiiviseen
muodon (525p/625p) kanssa
yhteensopivan television kuvasuhde, jos
se on mahdollista.
FULL: Valitse tämä, kun voit vaihtaa
TV:n kuvasuhteen.
NORMAL: Valitse tämä, kun et voi
vaihtaa TV:n kuvasuhdetta. Näyttää
kuvasuhteen 16:9 signaalin niin, että
kuvan vasemmalla ja oikealla puolella on
mustat palkit.
Toistoasetusten määrittäminen
 CUSTOM SETUP
Määritä toistoon liittyvät ja muut
asetukset.
Levy
TV:n kuvasuhde on 16:9
1)
Oletusasetus vaihtelee maan tai alueen
mukaan.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
DVD VIDEO -levystä riippuen ”4:3 LETTER
BOX” voi tulla valituksi automaattisesti ”4:3
PAN SCAN” asemesta tai päinvastoin.
3)
Tämä asetus on voimassa vain, jos
 ”TV TYPE” -asetukseksi kohdassa
”SCREEN SETUP” on valittu ”16:9”.
 ”P AUTO” tai ”P VIDEO” on valittu
(sivu 22).
2)
PAUSE MODE
(Vain DVD VIDEO -levyt ja VRmuotoiset DVD-R/-RW-levyt)
AUTO: Kuva, myös dynaamisesti
liikkuvat kohteet, lähetetään ilman
värinää. Valitse normaalisti tämä asento.
FRAME: Kuva, myös kohteet, jotka eivät
liiku dynaamisesti, lähetetään korkealla
tarkkuudella.
TRACK SELECTION
(Vain DVD VIDEO) Valitsee eniten
kanavia sisältävän ääniraidan toistettaessa
DVD VIDEO -levyä, jolle on tallennettu
erityyppisiä ääniraitoja1) (PCM, DTS,
MPEG tai Dolby Digital).
OFF: Ei etusijaa.
AUTO2): Etusija annetaan.
MULTI-DISC RESUME
(Vain DVD VIDEO ja VIDEO CD)
ON: Tallentaa muistiin toiston
jatkamiskohdan jopa 40 levyn osalta.
OFF: Ei tallenna toiston jatkamiskohtaa
muistiin. Toisto alkaa jatkamiskohdasta
vain järjestelmässä sillä hetkellä olevalla
levyllä.
Jatkuu

59FI
AUDIO DRC3) (Dynamic Range
Compression)
(Vain DVD VIDEO -levyt ja VRmuotoiset DVD-R/-RW-levyt)
OFF: Ei dynamiikka-alueen
kompressointia.
STANDARD: Toistaa ääniraidan
sellaisella dynamiikka-alueella, jota
äänitysteknikko tarkoitti. Tämä on
hyödyksi katseltaessa elokuvia alhaisella
äänenvoimakkuudella yöaikaan.
MAX: Kaventaa dynaamisen alan täysin.
DivX
Näyttää tämän järjestelmän
rekisteröintikoodin.
Lisätietoja on Internet-sivustossa http://
www.divx.com.
Jos jokainen ääniraita sisältää yhtä monta
kanavaa, järjestelmä valitsee ääniraidan
järjestyksessä PCM, DTS, Dolby Digital tai
MPEG.
2)
Kun valitset ”TRACK SELECTION”
-asetukseksi ”AUTO”, kieli voi vaihtua.
”TRACK SELECTION” -asetuksella on
etusija ”AUDIO”-asetuksiin nähden kohdassa
”LANGUAGE SETUP”. Tätä toimintoa ei
kuitenkaan voi käyttää kaikkien levyjen
yhteydessä.
3)
AUDIO DRC -toiminto on mahdollinen vain
Dolby Digital -lähteiden kanssa.
1)
60FI
Viritin
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa joko
valitsemalla esiviritysaseman tai
virittämällä aseman käsin.
Jos näyttöön ei syty ilmaisinta
”TUNED” eikä etsintä pysähdy,
viritä haluamasi asema painamalla
toistuvasti TUNING +/ -painiketta
.
Jos viritetty asema tarjoaa RDSpalveluja, aseman nimi näkyy
näytössä (Vain Euroopan malli).
3 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/ -painiketta .
1 Valitse ”TUNER FM” tai ”TUNER
AM” painamalla toistuvasti
FUNCTION +/ -painiketta
 (tai valitse ”FM” tai ”AM”
painamalla toistuvasti laitteen
TUNER/BAND -painiketta ).
2 Pidä TUNING +/ -painiketta 
painettuna, kunnes taajuuden
ilmaiseva numero muuttuu, ja
vapauta painike.
Kun asema on viritetty, etsintä
pysähtyy automaattisesti ja näytössä
syttyy ilmaisin ”TUNED”. Kun FMstereo-ohjelma on viritetty, näytössä
syttyy ilmaisin ”ST”.
Kun haluat lopettaa automaattisen
haun
Viritin
FM- tai AM-aseman
kuunteleminen
Paina  -painiketta .
Kun haluat vaihtaa AM-viritysväliä
AM-virityksen tarkkuuden tehdasasetus
on 9 kHz (tai eräillä alueilla 10 kHz; tätä
toimintoa ei ole eurooppalaisissa eikä
venäläisissä malleissa).
Käytä laitteen painikkeita.
1 Valitse ”AM” painamalla toistuvasti
laitteen TUNER/BAND -painiketta .
2 Katkaise järjestelmästä virta
painamalla / -painiketta .
3 Tuo kello esiin painamalla DISPLAYpainiketta .
4 Kun kellonaika on näkyvissä,
pidä TUNER/BAND -painiketta
 painettuna ja kytke sitten
järjestelmään virta painamalla /
-painiketta .
Näytössä näkyy ”AM 9k Step” tai ”AM
10k Step”.
Kun muutat viritysväliä, kaikki
AM-esiviritysasemat pyyhkiytyvät
muistista.
Jatkuu

61FI
Vihjeitä
Voit parantaa vastaanoton laatua siirtämällä
vakiovarusteisiin kuuluvaa antennia tai
kytkemällä ulkoisen antennin.
Jos FM-stereolähetyksessä on kohinaa, paina
toistuvasti REPEAT/FM MODE -painiketta
, kunnes näyttöön syttyy ilmaisin
”MONO”. Tämän jälkeen lähetyksessä ei ole
stereoääntä, mutta kuuluvuus paranee.
4 Valitse haluamasi esivalinta
painamalla toistuvasti
PRESET +/ -painiketta .
5 Paina ENTER-painiketta .
”Complete!” näkyy näytössä. Asema
on tallennettu.
6 Tallenna muut asemat
Esiviritetyn radioaseman
kuunteleminen
1 Viritä haluamasi asema
(katso ”FM- tai AM-aseman
kuunteleminen” (sivu 61)).
2 Paina DVD/USB/TUNER MENU
-painiketta .
Näytössä vilkkuu teksti ”Memory?”.
3 Paina ENTER-painiketta .
Esivalinnan numero vilkkuu näytössä.
Asemat tallennetaan alkaen
esiviritysnumerosta 1.
toistamalla vaiheet 1 – 6.
Voit esivirittää enintään 20 FM
(ULA) -asemaa ja 10 AM -asemaa.
Esiviritetyt asemat säilyvät muistissa
noin puoli vuorokautta, vaikka
verkkojohto irrotetaan pistorasiasta
tai sattuu sähkökatko.
7 Kun haluat kuunnella
esiviritettyä asemaa, valitse
se painamalla toistuvasti
PRESET +/ -painiketta .
Voit valita esiviritetyn aseman myös
painamalla numeropainikkeita  ja
sitten ENTER-painiketta .
Esivirityksen peruuttaminen
Paina DVD/USB/TUNER MENU
-painiketta .
Esivalintanumero
62FI
Bluetooth-laite
Bluetooth-toiminnon
käyttäminen
Voit kuunnella musiikkia Bluetoothmatkapuhelimesta tai Bluetooth-laitteesta
langatonta yhteyttä käyttäen.
Bluetooth-laite
Tämä järjestelmä tukee Bluetooth
A2DP- ja AVRCP-profiileja. Lisätietoja
langattomasta Bluetooth-tekniikasta on
kohdassa ”Langaton Bluetooth-tekniikka”
(sivu 113).
Tarkista alla olevilta webbisivuilta
viimeiset tiedot yhteensopivista laitteista.
Yhdysvalloissa oleville asiakkaille:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Kanadassa oleville asiakkaille:
Englanninkielinen<http://www.sony.
ca/ElectronicsSupport/>
Ranskankielinen <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Euroopan asiakkaat:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Latinalaisen Amerikan asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Aasian ja Oseanian asiakkaat:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Bluetooth-matkapuhelimen
tai Bluetooth-laitteen musiikin
kuunteleminen
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat
kuunnella Bluetooth-laitteen lähettämää
musiikkia tällä järjestelmällä.
Tämän järjestelmän pariuttaminen
Bluetooth-laitteen kanssa

Yhteyden muodostaminen
rekisteröityihin laitteisiin

Bluetooth-laitteen musiikin
soittaminen
Lisätietoja Bluetooth-laitteen
toiminnoista on kyseisen laitteen
käyttöoppaassa.
Jatkuu

63FI
Tämän järjestelmän pariuttaminen
Bluetooth-laitteen kanssa
Pariuttaminen tarkoittaa sitä, että
Bluetooth-laitteet rekisteröivät toisensa
ennen käyttöä. Toimi seuraavasti,
kun pariutat tämän järjestelmän ja
Bluetooth-laitteen. Kun pariuttaminen
on suoritettu, sitä ei tarvitse toistaa. Jos
pariuttaminen on jo suoritettu, siirry
kohtaan ”Bluetooth-laitteen musiikin
soittaminen” (sivu 65).
1 Aseta pariutettava Bluetooth-
Kun muodostat yhteyden
järjestelmään, valitse Bluetoothlaitteessa ääniprofiili (A2DP, AVRCP).
Jos Bluetooth-laite ei tue AVRCPprofiilia, järjestelmän toisto- ja muut
toiminnot eivät toimi (sivu 63).
4 Anna salasana.
Eräät Bluetooth-laitteet vaativat
salasanan.
Kun näkyviin tulee ”PIN?” ja
laskuri käynnistyy, anna salasanasi
seuraavasti:
laite enintään 1 metrin
etäisyydelle tästä järjestelmästä.
2 Valitse Bluetooth-toiminto.
Valitse ”BLUETOOTH” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
BLUETOOTH  -painiketta ).
3 Suorita pariuttaminen
Bluetooth-laitteen toiminnoilla.
Lisätietoja Bluetooth-laitteen
toiminnoista on kyseisen laitteen
käyttöoppaassa.
Kun tätä järjestelmää etsitään
tietynlaisen Bluetooth-laitteen
toiminnoilla, laitteen näyttöön voi
tulla löydettyjen laitteiden luettelo.
Tämän järjestelmän nimi on
”CMT-DH5BT”.
64FI
Anna numeropainikkeilla  (tai
laitteen
+/ - ja /
 -painikkeilla) Bluetooth-laitteelle
määritetty salasana ja paina sitten
ENTER-painiketta  (tai laitteen
BLUETOOTH OPR -painiketta ).
Kun pariuttaminen on suoritettu ja
yhteys muodostettu, järjestelmän
näyttöön tulee seuraavat tiedot:
”Connect”  Bluetooth-laitteen nimi
Salasanan kirjoittamisen
keskeyttäminen
Paina  -painiketta .
Huomautuksia
Huomautus
Laite voi käytää ”salasanasta” esimerkiksi
nimiä ”salasana”, ”PIN-koodi”, ”PINnumero” tai ”salakoodi”.
Tässä järjestelmässä salasana voi sisältää
enintään 4 numeroa.
Järjestelmä keskeyttää pariuttamisen noin
30 sekunnin kuluttua. Jos pariuttaminen ei
onnistunut, aloita uudelleen vaiheesta 1.
Kun tämä järjestelmä on yhteydessä
Bluetooth-laitteeseen, toinen Bluetooth-laite
ei voi havaita sitä eikä muodostaa yhteyttä
siihen.
Jos tämän jälkeen haluat muodostaa Bluetoothyhteyden laitteeseen, sinun on annettava
salasana uudelleen.
Pariuttamisrekisteritietojen
poistaminen
1 Valitse Bluetooth-toiminto.
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
BLUETOOTH  -painiketta ).
Kun järjestelmä on muodostanut
yhteyden Bluetooth-laitteeseen (kun
Bluetooth-laitteen nimi tai muita
tietoja tulee järjestelmän näyttöön),
pidä laitteessa olevaa BLUETOOTH
OPR-painiketta  painettuna noin
2 sekuntia asettaaksesi järjestelmän
Bluetooth-valmiustilaan.
2 Paina CLEAR-painiketta .
Teksti ”Delete?” tulee näyttöön.
3 Paina ENTER-painiketta .
Teksti ”Complete!” tulee näyttöön, ja
kaikki pariuttamistiedot katoavat.
Voit ohjata Bluetooth-laitetta
kytkemällä järjestelmän ja Bluetoothlaitteen toisiinsa AVRCP:n avulla. Jos
järjestelmällä ei ole yhteyttä AVRCP:
tä käyttävään Bluetooth-laitteeseen, sen
näyttöön tulee teksti ”Not In Use”.
Valitse ”BLUETOOTH” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
BLUETOOTH  -painiketta ).
2 Muodosta yhteys Bluetoothlaitteeseen.
Bluetooth-laite
1 Valitse ”BLUETOOTH” painamalla
Bluetooth-laitteen musiikin
soittaminen
Lisätietoja Bluetooth-laitteen
toiminnoista on kyseisen laitteen
käyttöoppaassa.
Kun yhteys on muodostettu,
järjestelmän näyttöön tulee seuraavat
tiedot:
”Connect”  Bluetooth-laitteen nimi
3 Aloita toisto.
Paina  -painiketta  (tai laitteen
BLUETOOTH  -painiketta ).
Eräät Bluetooth-laitteet vaativat,
että AV-ohjelmisto käynnistetään
etukäteen.
Jatkuu

65FI
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/ -painiketta .
Yhdistetyn Bluetooth-laitteen
osoitteen tarkistaminen
Paina DISPLAY-painiketta , kun
Bluetooth-laitteen nimi on järjestelmän
näytössä.
Bluetooth-laitteen osoite tulee näyttöön
8 sekunniksi.
Yhteyden katkaiseminen Bluetoothlaitteeseen
Pidä laitteessa olevaa BLUETOOTH
OPR -painiketta  painettuna noin
2 sekuntia, kunnes näkyviin tulee
”Disconnect” tai kunnes näytössä olevat
tiedot (laitteen nimi jne.) katoavat.
Muut toiminnot
Kun haluat
Pysäyttää
toistamisen
Lopettaa
toistamisen
Valita tiedoston
Löytää
tiedoston
kohdan
66FI
Paina
 .
 .
/ .
Pidä /
‑painiketta  alhaalla.
Huomautus
Tietyissä Bluetooth-laitteissa ei ole näitä
toimintoja. Lisäksi toiminnot voivat olla
erilaisia kytkettynä olevan Bluetooth-laitteen
mukaan.
Bluetooth-laitteiden kytkemistä
koskevia huomautuksia
Jos et saa yhteyttä pariutettuun Bluetoothlaitteeseen, suorita järjestelmän ja Bluetoothlaitteen pariuttaminen uudelleen.
Joitakin Bluetooth-laitteita käytettäessä
äänenvoimakkuutta voidaan säätää
Bluetooth-laitteessa olevilla säätimillä.
Kun laitteessa olevaa BLUETOOTH 
-painiketta  painetaan oltaessa yhteydessä
Bluetooth-kuulokkeisiin, yhteyden
muodostaminen toisesta Bluetooth-laitteesta
järjestelmään voi kestää jonkin aikaa.
Musiikin kuuntelu tällä
järjestelmällä Bluetoothkuulokkeita käyttäen
Voit kuunnella tällä järjestelmällä
soitettua musiikkia Bluetoothkuulokkeilla langatonta yhteyttä käyttäen.
Tämän järjestelmän pariuttaminen
Bluetooth-kuulokkeiden kanssa
Pariuttaminen tarkoittaa sitä, että
Bluetooth-laitteet rekisteröivät toisensa
ennen käyttöä. Pariuta järjestelmäsi
Bluetooth-kuulokkeiden kanssa
seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kun
pariuttaminen on suoritettu, sitä ei
tarvitse toistaa. Jos pariuttaminen on
jo suoritettu, siirry kohtaan ”Musiikin
toistaminen tällä järjestelmällä” (sivu 69).
1 Valitse jokin muu toiminto kuin
Paina FUNCTION +/ -painiketta
 toistuvasti.
2 Aseta järjestelmän kanssa
pariutettavat Bluetoothkuulokkeet enintään metrin
päähän järjestelmästä.
Voit kuunnella musiikkia tällä
järjestelmällä Bluetooth-kuulokkeita
käyttäen noudattamalla seuraavia ohjeita.
Tämän järjestelmän pariuttaminen
Bluetooth-kuulokkeiden kanssa

Yhteyden muodostaminen
rekisteröityihin kuulokkeisiin

Musiikin toistaminen tällä
järjestelmällä
Katso lisätietoja Bluetooth-kuulokkeiden
käyttämisestä myös kuulokkeiden
mukana tulleesta käyttöoppaasta.
Bluetooth-laite
Bluetooth-toiminto.
3 Aseta Bluetooth-kuulokkeet
pariutustilaan.
Katso lisätietoja Bluetoothkuulokkeiden käyttämisestä
kuulokkeiden mukana tulleesta
käyttöoppaasta.
Jatkuu

67FI
4 Pidä laitteen BLUETOOTH OPR
-painiketta  painettuna noin
7 sekuntia, kunnes BLUETOOTHmerkkivalo  vilkkuu.
Kaiuttimista ei tule enää ääntä.
5 Anna salasana.
Noudata samaa menetelmää kuin
kohdan ”Tämän järjestelmän
pariuttaminen Bluetooth-laitteen
kanssa” vaiheessa 4 (sivu 64).
Kun pariuttaminen on suoritettu ja
yhteys muodostettu, järjestelmän
näyttöön tulee seuraavat tiedot:
”Connect”  Bluetooth-laitteen nimi
Salasanan kirjoittamisen
keskeyttäminen
Paina  -painiketta .
Huomautuksia
Laite voi käytää ”salasanasta” esimerkiksi
nimiä ”salasana”, ”PIN-koodi”, ”PINnumero” tai ”salakoodi”.
Tässä järjestelmässä salasana voi sisältää
enintään 4 numeroa.
Järjestelmä keskeyttää pariuttamisen noin
30 sekunnin kuluttua. Jos pariuttaminen ei
onnistunut, aloita uudelleen vaiheesta 1.
Kun tämä järjestelmä on yhteydessä
Bluetooth-laitteeseen, toinen Bluetooth-laite
ei voi havaita sitä eikä muodostaa yhteyttä
siihen.
Pariuttaminen ei ehkä ole mahdollista, jos
järjestelmän lähellä on muita Bluetoothlaitteita. Kytke tässä tapauksessa muut
Bluetooth-laitteet pois päältä.
68FI
Pariuttamisrekisteritietojen
poistaminen
1 Valitse ”BLUETOOTH” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
‑painiketta  (tai paina laitteen
BLUETOOTH  -painiketta ).
Kun järjestelmä on muodostanut
yhteyden Bluetooth-laitteeseen (kun
Bluetooth-laitteen nimi tai muita
tietoja tulee järjestelmän näyttöön),
pidä laitteessa olevaa BLUETOOTH
OPR -painiketta  painettuna noin
2 sekuntia asettaaksesi järjestelmän
Bluetooth-valmiustilaan.
2 Paina CLEAR-painiketta .
Teksti ”Delete?” tulee näyttöön.
3 Paina ENTER-painiketta .
Teksti ”Complete!” tulee näyttöön, ja
kaikki pariuttamistiedot katoavat.
Huomautus
Sinun on annettava salasana uudelleen, jotta
voit luoda yhteyden Bluetooth-kuulokkeisiin
tämän toimenpiteen suorittamisen jälkeen.
Musiikin toistaminen tällä
järjestelmällä
Voit käyttää tätä järjestelmää Bluetoothkuulokkeista käsin yhdistämällä
järjestelmän ja Bluetooth-kuulokkeet
AVRCP:tä käyttäen.
1 Valitse jokin muu toiminto kuin
Bluetooth-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta
.
2 Muodosta yhteys BluetoothPidä laitteen BLUETOOTH OPR
-painiketta  painettuna noin 2
sekuntia, kunnes BLUETOOTHmerkkivalo  syttyy, ja vapauta
sitten painike.
Jos järjestelmän lähellä on useampi
kuin yksi aiemmin yhteydessä ollut
Bluetooth-laite, järjestelmä pyrkii
luomaan yhteyden enintään kolmeen
viimeksi yhteydessä olleeseen
laitteeseen. (Yhteyden muodostamista
yritetään enintään kolmen laitteen
kanssa järjestyksessä viimeisimpänä
yhteydessä olleesta laitteesta alkaen,
ja yritykset päättyvät, kun yhteys on
muodostettu.)
Kun yhteys on muodostettu,
järjestelmän näyttöön tulee seuraavat
tiedot:
”Connect”  Bluetooth-laitteen nimi
vaiheessa 1 valitun toiminnon
mukaisesti.
Joitakin Bluetooth-kuulokkeita
käytettäessä järjestelmää voidaan
käyttää (toisto, äänenvoimakkuus
jne.) kuulokkeissa olevilla säätimillä.
Katso lisätietoja Bluetoothkuulokkeiden käyttämisestä
kuulokkeiden mukana tulleesta
käyttöoppaasta.
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/ -painiketta .
Bluetooth-kuulokkeiden yhteyden
peruuttaminen
Pidä laitteen BLUETOOTH OPR
‑painiketta  painettuna noin 2
sekuntia, kunnes BLUETOOTHmerkkivalo  sammuu.
Bluetooth-laite
kuulokkeiden kanssa.
3 Käynnistä musiikin toisto
Huomautuksia
Jos et voi luoda yhteyttä pariutettuihin
Bluetooth-kuulokkeisiin, suorita järjestelmän
ja Bluetooth-kuulokkeiden välinen pariutus
uudelleen.
Kun järjestelmä siirretään johonkin
muuhun toimintoon kuin Bluetoothtoimintoon ja laitteessa olevaa BLUETOOTH
OPR -painiketta  painetaan oltaessa
yhteydessä Bluetooth-laitteeseen, yhteyden
muodostaminen Bluetooth-kuulokkeiden
kanssa voi kestää jonkin aikaa.
Järjestelmä tallentaa erilliset
äänenvoimakkuusasetukset kaiuttimilla
ja laitteessa olevan PHONES-liittimen 
kautta tapahtuvaa kuuntelua ja Bluetoothkuulokkeilla kuuntelua varten.
69FI
USB-laite
2 Liitä
(USB) -porttiin 
lisävarusteena hankittava USBlaite (digitaalinen musiikkisoitin
tai USB-tallennuslaite) alla
kuvatulla tavalla.
Musiikin
kuunteleminen USBlaitteelta
Voit liittää lisävarusteena hankittavan
USB-laitteen (digitaalisen
musiikkisoittimen tai USBtallennuslaitteen) laitteen
(USB)
-porttiin  ja kuunnella USB-laitteelle
tallennettua musiikkia. Katso kohdasta
”Toistettavissa olevat USB-laitteet ja
Bluetooth-laitteet” (sivu 115) luetteloa
USB-laitteista, jotka voidaan liittää
järjestelmään.
Järjestelmä voi toistaa seuraavia
audioformaatteja: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*
* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien
suojaamia (Digital Rights Management)
tiedostoja.
Järjestelmällä ei voi toistaa onlinemusiikkikaupasta ladattuja tiedostoja.
1 Valitse USB-toiminto.
Valitse ”USB” painamalla toistuvasti
FUNCTION +/ -painiketta .
USB-laite (Digitaalinen
soitin tai USBtallennusväline)
Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää,
käytä liitettävän USB-laitteen mukana
toimitettua USB-kaapelia.
Katso käyttöä koskevat tarkemmat
ohjet liitettävän USB-laitteen mukana
toimitetusta ohjekirjasta.
Kun USB-laite on liitetty, näyttö muuttuu
seuraavasti:
”Reading”  ”ATRAC AD1)” tai
”StorageDrive2)”
Kun liitetään digitaalinen soitin.
Kun liitetään USB-tallennusväline.
Seuraavaksi näkyviin tulee aseman nimi, jos
se on tallennettu.
1)
2)
Huomautus
Liitetyn USB-laitteen tyypistä riippuen
merkinnän ”Reading” näkymiseen voi kulua
noin 10 sekuntia.
70FI
3 Aloita toisto.
Paina  -painiketta  (tai laitteen
USB  -painiketta ).
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/ -painiketta .
Muut toiminnot
Kun haluat
Lopettaa
toistamisen
Pysäyttää
toistamisen
Valita
kappaleen
Hakea
kappaleen
tietyn kohdan
Valita
uudelleen­
toiston
 . Jatka toistoa
painamalla uudelleen
  tai  
(laitteen USBpainiketta  ).
+/ .
/ .
Pidä / -painike
 alhaalla toiston
aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
REPEAT/FM MODEpainiketta , kunnes
”REP” tai ”REP1”
näkyy.
Pidä   alas
painettuna, kunnes ”No
Device” näkyy. Poista
sitten USB-laite.
Katsella USB- DISPLAY .
laitteen tietoja*
* Voit tuoda näyttöön USB-laitteen tiedot,
esimerkiksi raidan numeron tai albumin
nimen, normaalin toiston aikana tai
kokonaistoistoajan, kun soitin on pysäytetty.
Toistomuodon vaihtaminen
1 Paina DVD/USB/TUNER MENU
-painiketta , kun USB-laite on
pysäytetty.
Näytössä näkyy ”Play Mode?”.
2 Paina ENTER-painiketta .
3 Valitse toistotila painamalla
USB-laite
Valita albumin
Paina
 .
Poistaa USBlaitteen
toistuvasti  tai  -painiketta .
Voit valita seuraavat toistotilat:
Continue (Normaali toisto):
Toistaa USB-laitteen audioraidat
alkuperäisessä järjestyksessä.
AlbmContinue:
Toistaa USB-laitteen valitun
albumin audioraidat.
Shuffle:
Toistaa USB-laitteen audioraidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Jatkuu

71FI
Albm Shuffle:
Toistaa USB-laitteen valitun
albumin audioraidat satunnaisessa
järjestyksessä.
Program:
Toistaa USB-laitteen audioraidat
haluamassasi järjestyksessä.
Huomautuksia USB-laitteesta
Älä liitä järjestelmää ja USB-laitetta USBjakajan kautta.
Joillakin USB-laitteilla toiminnon
suorittamista voi seurata pieni viive, ennen
kuin järjestelmä tekee toiminnon.
Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia
kytketyn USB-laitteen toimintoja.
Järjestelmän toistojärjestys voi poiketa
kytketyn USB-laitteen toistojärjestyksestä.
Pidä aina  -painike  painettuna ja
varmista, että näytössä näkyy ”No Device”,
ennen kuin poistat USB-laitteen. USBlaitteen poistaminen, kun ”No Device” ei näy,
voi tuhota laitteella olevat tiedot ja vioittaa
itse USB-laitetta.
Älä tallenna audiotiedostoja sisältävälle USBlaitteelle muun tyyppisiä tiedostoja äläkä
tarpeettomia kansioita.
Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot
ohitetaan.
Tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä kuin
ne on siirretty USB-laitteelle.
72FI
Yhden USB-laitteen albumeiden ja raitojen
enimmäismäärät ovat seuraavat:
 Digitaalinen soitin: 65 535 ryhmää
(enintään 999 kappaletta/ryhmä)
 USB-tallennusväline: 999 tiedostoa
Albumien ja raitojen enimmäismäärä voi
vaihdella tiedostojen ja kansioiden rakenteen
mukaan.
Järjestelmällä voi toistaa seuraavia
audioformaatteja:
 MP3: tiedostopääte ”.mp3”
 Windows Media Audio-tiedostot:
tiedostopääte ”.wma”
 AAC: tiedostopääte ”.m4a”
Huomaa, että vaikka tiedostonimessä olisi
edellä mainittu pääte, järjestelmä saattaa
tuottaa kohinaa tai toimia väärin, jos
tiedoston muoto poikkeaa tästä.
Yhteensopivuutta kaikkien koodaus/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja
tallennusvälineiden välillä ei voida taata.
Yhteensopimaton USB-laite voi aiheuttaa
kohinaa ja pätkivää ääntä tai ei ehkä toistu
lainkaan.
Huomautuksia näyttötiedoista
Oman ohjelman
tekeminen USBlaitteen avulla
 Ohjelmoitu soitto
1 Valitse USB-toiminto.
Valitse ”USB” painamalla toistuvasti
FUNCTION +/ -painiketta .
2 Paina DVD/USB/TUNER MENU
-painiketta , kun USB-laite on
pysäytetty.
Näytössä näkyy ”Play Mode?”.
3 Paina ENTER-painiketta .
4 Valitse “Program” painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
Jatkuu

USB-laite
Merkit, joita ei voida esittää, näkyvät
muodossa ”_”.
Seuraavat kohdat eivät näy:
 CD-DA-levyn kokonaistoistoaika
toistomuodosta riippuen.
 MP3-levyn tai USB-laitteen
kokonaistoistoaika ja jäljellä oleva aika.
Seuraavat kohdat eivät näy oikein:
 kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka
eivät noudata ISO 9660 Level 1, Level 2
tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia.
Seuraavat kohdat näkyvät:
 MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun
käytetään ID3-versioiden 1 ja 2 tunnisteita
(MP3-levyllä enintään 62 merkkiä)
 ATRAC-tiedostojen ID3-merkinnät, kun
käytössä on ID3-version 2 merkinnät.
73FI
5 Painele / -painiketta
, kunnes haluamasi
kappaleen numero näkyy.
Kun ohjelmoit raitoja, valitse
haluamasi albumi painamalla
toistuvasti
+/ -painiketta  ja
valitse sitten raita.
Esimerkki: Kun ohjelmoit USBlaitteen raitoja
8 Kun haluat toistaa raidat
sisältävän ohjelman, paina
  (tai laitteen USB 
-painiketta ).
Ohjelma on käytettävissä siihen asti,
kun USB-laite irrotetaan. Kun haluat
toistaa saman ohjelman uudelleen,
paina  -painiketta  (tai laitteen
USB  -painiketta ).
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Valitse vaiheessa 4 toistotilaksi jokin muu
kuin ”Program”.
Valittu kappalenumero
6 Lisää raita ohjelmaan
painamalla ENTER-painiketta .
Kokonaistoistoaikaa ei voi näyttää,
joten “ . ” näkyy.
7 Ohjelmoi lisää raitoja toistamalla
vaiheita 5 ja 6. Raitoja voi olla
enintään 25.
74FI
Kun haluat pyyhkiä ohjelman
viimeisenkappaleen
Paina CLEAR-painiketta , kun USBlaite on pysäytetty.
Äänen säätö
Äänen säätäminen
Dynaamisemman äänen
tuottaminen (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Voit vahvistaa bassoa ja voimistaa ääntä.
DSGX-asetus sopii parhaiten
musiikkilähteille.
Paina toistuvasti laitteen DSGXpainiketta .
Vihje
Oletusasetus on ”DSGX ON”.
Äänitehosteen valitseminen
1 Valitse ”BASS” tai ”TREBLE”
painelemalla EQ-painiketta .
2 Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla toistuvasti
PRESET +/ -painiketta .
Voit laulaa mukana, kun toistat mitä
tahansa Multiplex-muotoista AUDIO
CD- tai VIDEO CD -levyä tai Dolby
Digital Karaoke -muotoista DVD VIDEO
-levyä.
Karaoken valmistelut
(Vain DVD VIDEO -levyt, VR-muotoiset
DVD-R/-RW-levyt, VIDEO CD -levyt,
AUDIO CD -levyt, MP3-audioraidat tai
DivX-videotiedostot)
1 Valitse ”DVD” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
DVD  -painiketta ).
Äänen säätö
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
muuttuu seuraavasti:
DSGX ON  DSGX OFF
Laulaminen mukana:
Karaoke
2 Pienennä mikrofonin
äänenvoimakkuutta siirtämällä
laitteen MIC LEVEL-säädin
 asentoon ”MIN” ja poista
kaikutehoste käytöstä
siirtämällä laitteen ECHO LEVEL
-säädin * asentoon ”MIN”.
3 Liitä lisävarusteena saatava
mikrofoni laitteen MIC-liittimeen
.
Jatkuu

75FI
4 Paina KARAOKE MODE
‑painiketta .
”KARAOKE MODE: ON” tulee
television kuvaruutuun.
5 Aloita musiikin soitto ja säädä
äänenvoimakkuutta.
DVD VIDEO -levyt, VR-muotoiset
DVD-R/-RW-levyt tai DivXvideotiedostot:
Järjestelmä tuottaa valitsemasi
muotoisen äänen.
AUDIO CD -levyt, VIDEO CD -levyt
tai MP3-audioraidat:
Ääniasetukseksi vaihtuu
automaattisesti ”1/L”, ja järjestelmä
ohjaa vasemman kanavan äänen sekä
etu- että surround-kaiuttimiin.
Jos haluat kuulla laulun:
Valitse toinen äänikanava painamalla
toistuvasti AUDIO .
6 Aloita laulaminen musiikin
mukana.
76FI
Muut toiminnot
Kun haluat
Säätää
mikrofonin
äänen­
voimakkuutta
Säätää
mikrofonin
kaikua
Poistaa
kaikutehosteen
käytöstä
Käännä-säädintä
Laitteen MIC LEVELsäädintä .
Laitteen ECHO LEVEL
*.
Laitteen ECHO LEVEL
-asetukseksi *
”MIN”.
* Ei koske eurooppalaisia ja venäläisiä malleja.
Karaoketilan poistaminen käytöstä
Irrota mikrofoni tai paina KARAOKE
MODE . ”KARAOKE MODE: OFF”
tulee television kuvaruutuun.
Huomautuksia
Et voi valita karaoketilaa vaiheessa 4, jos
television kuvaruudussa on QUICK SETUP
-ohjeteksti.
Järjestelmä ei enää ole karaoketilassa, kun:
 laitteen virta katkaistaan.
 toiminto vaihdetaan.
 liitetään kuulokkeet.
Dolby Digital Karaoke -muoto
(Vain DVD VIDEO)
Viisikanavaisen surround-äänen tuottava
Dolby Digital -muoto voi sisältää myös
”Dolby Digital Karaoke” -muodon, joka
on tarkoitettu erityisesti karaokea varten.
Dolby Digital Karaoke -muotoisille
levyille on tallennettu säestyksen lisäksi
ohjemelodia ja ohjelauluraidat. Voit valita
ne, kun karaoketila on käytössä.
Kaiutinkuuntelu normaalissa Dolby
Digital -muodossa (5.1 kanavaa)
Keski
Etu (V)
Surround (V)
Voit tarkistaa äänitiedot painamalla
AUDIO  (sivu 31). Dolby Digital
Karaoke -levyä toistettaessa äänimuodon
nimenä näkyy ”” (sivu 86).
Esimerkki:
2/0: Vain säestys tallennettu.
3/0: Ohjemelodia tallennettu.
3/1: Ohjemelodia ja yksi ohjelauluraita tallennettu.
3/2: Ohjemelodia ja kaksi ohjelauluraitaa tallennettu.
Etu (O)
Surround (O)
Äänen säätö
Kaiutinkuuntelu Dolby Digital
Karaoke -muodossa
Säestys
Säestys
Etu (V)
Keski
Etu (O)
Ohjemelodia
Surround (V)
Surround (O)
Ohjelauluraidat 1 Ohjelauluraidat 2
Voit valita minkä tahansa näistä.
Jatkuu

77FI
Karaoken käyttäminen
ohjausvalikon avulla
1 Paina kerran tai kahdesti
DISPLAY -painiketta , kun
karaoketila on valittu ja levy soi.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse Karaoke-vaihtoehto
luettelosta painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta 
ja paina sitten ENTER-painiketta
.
Karaoke-vaihtoehto on valittu.
3 Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
78FI
Karaoketilan valitseminen
Oletusasetukset on alleviivattu.
KARAOKE PON1)
ON: Voit käyttää karaokessa muutakin
kuin Multiplex-muotoista tai
karaokelevyä, jos pienennät lauluäänen
voimakkuutta.
OFF: Poista ”KARAOKE PON” -tehoste
käytöstä.
KEY CONTROL2)
Säädä musiikin sävellaji äänialallesi
sopivaksi.
Poista ”KEY CONTROL” -tehoste
käytöstä valitsemalla ””.
VOCAL SELECT3)
(Vain DVD VIDEO, VIDEO CD, AUDIO
CD)
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä:
OFF (Vaimenna ohjelauluraita)

1+2 (Ohjelauluraidat 1+2)

1 (Ohjelauluraidat 1)

2 (Ohjelauluraidat 2)
Toistettaessa VIDEO CD -levyä tai
AUDIO CD -levyä
OFF (Vaimenna lauluääni)

L+R (Sama ääni kuuluu
molemmista kaiuttimista)

STEREO (Standardi stereoääni)
SCORE MODE5)
Voit valita tämän, kun karaoketila on
käytössä.
Pistemäärä lasketaan vertaamalla sinun
lauluasi musiikin lähteeseen.
NORMAL: Edistynyt tai ammattilaistaso.
EASY: Lähtö- tai keskitaso.
DEMO: Esittelytila. Näyttää korkeimman
pistemäärän jokaisen laulun osalta.
1 Paina SCORE-painiketta  ennen
kuin laulat karaoketilassa.
Edellinen korkein pistemäärä tulee
television kuvaruutuun.
2 Kun olet laulanut pitempään kuin
minuutin, tuo pistemäärä takaisin
näkyviin painamalla SCOREpainiketta .
Laskettu pistemäärä on 0–99.
Jatkuu

Äänen säätö
Kun toistetaan Super VCD -levyä:
OFF (Vaimenna lauluääni)

1:L+R

1:STEREO (Ääniraidan 1
stereoääni)

2:L+R

2:STEREO (Ääniraidan 2
stereoääni 2)
GUIDE MELODY4)
(Vain DVD VIDEO)
ON: Ota ohjemelodia käyttöön.
OFF: Poista ohjemelodia käytöstä.
79FI
Laulajan ääni ei ehkä vaimene, kun:
 soittimia on vain vähän.
 soitetaan duettoa.
 lähteessä on voimakkaita kaikuja tai
kuoro.
 laulajan ääni poikkeaa keskeltä.
 lähteen lauluääni on korkea sopraano tai
tenori.
Voit muuttaa ”KARAOKE PON” -asetusta
myös painamalla KARAOKE PON , kun
karaoketila on käytössä.
”KARAOKE PON” -asetukseksi vaihtuu
automaattisesti ”OFF”, kun ”VOCAL”asetukseksi valitaan ”ON”.
2)
Kun karaoketila on käytössä, voit muuttaa
”KEY CONTROL” -asetusta myös
painamalla KEY CONTROL  , jolloin
sävellaji muuttuu matalammaksi, tai KEY
CONTROL  , jolloin sävellaji muuttuu
korkeammaksi.
”KEY CONTROL” -asetus palautuu
automaattisesti oletusarvoon, kun raita tai
nimike vaihdetaan.
Edellä kuvattu toiminto ei ole mahdollinen
kaikkia levyjä soitettaessa.
3)
”VOCAL”-asetus saa automaattisesti arvon
”OFF”, kun ”KARAOKE PON” -asetukseksi
valitaan ”ON”.
Et voi ottaa ohjelauluraitaa käyttöön, jos
se puuttuu DVD VIDEO -levyltä. Kun
toistetaan DVD VIDEO -levyä, toiminto on
mahdollinen vain Dolby Digital Karaoke
-muodossa. Et voi vaihtaa ohjelauluraitaa, jos
DVD VIDEO -levylle on tallennettu vain yksi
ohjelauluraita.
Ohjelauluraitaa ei voi vaihtaa kaikkia levyjä
käytettäessä.
1)
80FI
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä, toiminto
on mahdollinen vain Dolby Digital Karaoke
-muodossa.
Jos DVD VIDEO -levyllä ei ole ohjemelodiaa,
et voi kuunnella sitä, vaikka valitsisit
asetukseksi ”ON”.
5)
Suurin pistemäärä nollautuu, kun
järjestelmästä katkaistaan virta.
Jos painat kaukosäätimen muita painikkeita,
pistemäärän laskenta lakkaa ehkä
toimimasta.
Eräissä tilanteissa pistelaskenta ei toimi.
4)
Huomautus
Jokainen edellisessä taulukossa mainittu
karaokeasetus saa arvon ”OFF” tai oletusarvon,
kun:
 laitteesta katkaistaan virta.
 toiminto vaihdetaan.
 liitetään kuulokkeet.
 karaoketila poistetaan käytöstä.
 levy poistetaan.
Muut toiminnot
Ajastimen
käyttäminen
Nukahtaminen musiikin
soittoon
 Uniajastin
Voit säätää järjestelmän katkaisemaan
virran haluamasi ajan kuluttua ja
nukahtaa musiikin soittoon.
Painele SLEEP-painiketta .
Minuuttinäyttö muuttuu jokaisella
painikkeen painalluksella seuraavasti:
90min  80min  70min  … 
10min  OFF
Kun haluat
Tarkistaa
jäljellä olevan
ajan
Muuttaa
sammutusaikaa
Peruuttaa
uniajastimen
Toimi näin
Paina SLEEP-painiketta
 kerran.
Valitse haluamasi aika
painelemalla SLEEPpainiketta .
Paina SLEEP-painiketta
, kunnes näytössä
näkyy ”SLEEP OFF”.
 Soittoajastin
Voit herätä CD:hen, virittimeen tai
USB-lisälaitteeseen ennalta asetettuna
aikana. Varmista, että kello on asetettu
aikaan (katso ”Kellonajan asettaminen”
(sivu 24)).
1 Valmistele äänilähde.
Levy: Aseta levy.
Radio: Hae haluamasi
esiviritysasema (katso ”Radion
kuunteleminen” (sivu 61)).
USB-laite: Liitä lisävarusteena
saatava USB-laite (sivu 70).
2 Paina VOLUME +/
‑painiketta  säätääksesi
äänenvoimakkuutta.
3 Paina TIMER MENU -painiketta
.
4 Valitse ”PLAY SET?” painelemalla
 tai  -painiketta . Paina
sitten ENTER-painiketta .
Näytössä näkyy ”ON” ja
tuntimerkintä vilkkuu näytössä.
Muut toiminnot
Muut toiminnot
Herääminen musiikkiin
5 Aseta soiton alkamisaika.
Aseta tuntilukema painelemalla 
tai  -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Minuutit vilkkuvat näytössä. Aseta
minuuttilukema tekemällä yllä
kuvatut toimet. Näytössä näkyy
”OFF” ja tuntimerkintä vilkkuu
näytössä.
Jatkuu

81FI
6 Aseta toiston päättymisaika
samoin kuin vaiheessa 5.
7 Valitse äänilähde.
Paina toistuvasti  tai  -painiketta
, kunnes haluamasi musiikkilähde
näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER-painiketta . Tämä näyttö
sisältää ajastinasetukset.
8 Katkaise järjestelmästä virta
painamalla  -painiketta .
Muut toiminnot
Kun haluat
Tarkistaa
asetuksen
Toimi näin
1 Paina TIMER MENU
-painiketta .
”TIMER SEL?”
vilkkuu näytössä.
2 Paina ENTERpainiketta .
3 Valitse ”PLAY
SELECT?”
painelemalla  tai
  ja paina sitten
ENTER-painiketta
.
Aloita vaiheesta 1.
Muuttaa
asetuksen
Peruuttaa
1 Paina TIMER MENU
toistoajastimen
-painiketta .
”TIMER SEL?”
vilkkuu näytössä.
2 Paina ENTERpainiketta .
3 Valitse ”TIMER
OFF?” painelemalla
 tai   ja paina
sitten ENTERpainiketta .
82FI
Huomautuksia
Toistoajastin ei aktivoidu, jos järjestelmän
virta kytketään tai jos näytössä vilkkuu
”STANDBY”.
Järjestelmä kytkeytyy päälle 30 sekuntia
ennen ennalta määrättyä aikaa.
Jos järjestelmä on yhteydessä Bluetoothkuulokkeisiin, toistoajastimen äänimerkki
saattaa kuulua kuulokkeista ennen kuin
järjestelmä kytkeytyy pois päältä.
Näytön vaihtaminen
Kellonajan tarkistaminen
Paina DISPLAY-painiketta , kun
järjestelmän virta on katkaistu.
Kello näkyy kahdeksan sekunnin
ajan.
Näytön kirkkauden
säätäminen
Paina toistuvasti DIMMER painiketta , kun järjestelmän
virta on kytketty.
* DIMMER 2 on tummin.
Levyn tietojen näyttäminen
etupaneelin näytössä
Paina DISPLAY-painiketta .
Joka kerta, kun painat DISPLAY ,
näytön sisältö vaihtuu     
…
 Levyn tiedot
 Kellonäyttö (8 sekunnin ajan)
Kuluneen toistoajan, jäljellä olevan
ajan ja nimikkeiden tarkistaminen
Paina toiston aikana TIME/TEXT
-painiketta .
Joka kerta, kun painat TIME/TEXT ,
näytön sisältö vaihtuu     …
…
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä tai
VR-muotoista DVD-R/-RW-levyä:
Kun katsellaan valikkoa tai toistetaan
nimikettä, jossa ei ole lukua
 Valikon tai nykyisen nimikkeen
jäljellä oleva toistoaika
 Levyn nimike1)
Jatkuu

Muut toiminnot
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
DIMMER OFF  DIMMER 1 
DIMMER 2*
Levytietojen
katseleminen
83FI
Kun toistetaan muunlaista lukua kuin
edellä on mainittu
 Valitun nimikkeen kulunut
toistoaika
 Valitun nimikkeen jäljellä oleva aika
 Valitun luvun kulunut toistoaika
 Valitun luvun jäljellä oleva aika
 Levyn nimike1)2)
Kun toistetaan AUDIO CD -levyä
tai VIDEO CD -levyä ilman PBCtoimintoa:
 Valitun kappaleen kulunut soittoaika
 Valittuna olevan kappaleen jäljellä
oleva aika
 Nykyisen levyn kulunut toistoaika3)
 Valittuna olevan levyn jäljellä oleva
aika3)
 Levyn nimike1)4)
Kun toistetaan VIDEO CD/Super
VCD-levyä:
 Nykyisen kohtauksen tai raidan
kulunut toistoaika
 Levyn nimike1)4)
Kun toistetaan DATA CD/DVD-levyn
MP3-audioraitoja tai DATA CD/DVD
-levyn DivX-videotiedostoja:
 Nykyisen raidan tai tiedoston kulunut
toistoaika
 Raidan tai tiedoston nimike5)
84FI
Kokonaistoistoajan ja nimien
tarkistaminen
Paina toistuvasti TIME/TEXT , kun
toisto on pysäytetty.
Joka kerta, kun painat TIME/TEXT ,
näytön sisältö vaihtuu     
…
DVD VIDEO- tai VR-muotoinen DVDR/-RW-levy:
 Levyn nimikkeiden kokonaismäärä
 Levyn nimike1)
VIDEO CD -levy ilman PBC-toistoa tai
AUDIO CD -levy:
 Levyn raitojen kokonaismäärä ja
levyn kokonaistoistoaika
 Levyn nimike1)
VIDEO CD -levy ja PBC-toisto:
 Levyn kohtausten kokonaismäärä
 Levyn nimike1)
Näytössä lukee ”NO TEXT”, jos DVD
VIDEO -levy ei ole DVD-TEXT-levy tai
VIDEO CD -levy ei sisällä tekstitietoja.
2)
Nykyisen luvun numero ja nykyisen
nimikkeen numero näkyvät 2 sekunnin
ajan ennen kuin kulunut toistoaika palaa
näkyviin, kun painetaan TIME/TEXT  ja
levyn nimike on näytössä.
3)
Kun ohjelmoitu tai satunnaistoisto on valittu,
kulunut toistoaika ja levyn jäljellä oleva aika
eivät tule näkyviin.
1)
Nykyisen raidan numero, nykyinen
indeksinumero (jos levyllä ei ole PBC:tä) tai
nykyisen kohtauksen numero (jos levyllä
on PBC) näkyvät 2 sekunnin ajan ennen
kuin kulunut toistoaika palaa näkyviin, kun
painetaan TIME/TEXT  ja levyn nimike
on näytössä.
5)
Kun toistetaan DivX-videotiedostoa,
nykyisen albumin numero ja nykyisen
tiedoston numero näkyvät 2 sekunnin
ajan ennen kuin kulunut toistoaika palaa
näkyviin, kun painetaan TIME/TEXT  ja
levyn nimike on näytössä.
4)
Huomautuksia
Paina TIME/TEXT .
Joka kerta, kun painat levyn toiston
aikana TIME/TEXT , näyttö vaihtuu
……
Television kuvaruudussa näkyvä
kellonaika vaihtelee toistettavan levyn
mukaan.
T: nimike tai raita
C: kappale
D: levyn
Bittinopeus
Aikatiedot
Albumin nimike
Levyn/raidan/tiedoston nimi
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä tai
VR-muotoista DVD-R/-RW-levyä:
 Valitun nimikkeen kulunut toistoaika
 Valitun nimikkeen jäljellä oleva aika
 Valitun luvun kulunut toistoaika
 Valitun luvun jäljellä oleva aika
 Levyn nimike
Jatkuu

Muut toiminnot
Jos toistetaan vain JPEG-kuvatiedostoja
sisältävää levyä, näytössä näkyy ”JPEG” tai
”No Audio”.
Et voi muuttaa levyn tietojen näyttöä
painamalla TIME/TEXT , kun:
 JPEG-kuvatiedostoa toistetaan.
 toisto on pysäytetty ja käytössä on DATA
CD/DVD-levy, joka sisältää MP3audioraitoja ja/tai JPEG-kuvatiedostoja.
 toisto on pysäytetty ja käytössä on DATA
CD/DVD -levy, joka sisältää DivXvideotiedostoja.
Jos MP3-audioraidan nimike sisältää
merkkejä, joita ei voi näyttää, niiden tilalla
on ”*”.
Näytössä oleva MP3-audioraitojen tai DivXvideotiedostojen kulunut toistoaika ei ehkä
ole oikea.
Levyä koskevien tietojen
katselu ruutunäytöllä
85FI
Kun toistetaan VIDEO CD/Super VCD
-levyä:
 Nykyisen kohtauksen tai raidan
kulunut toistoaika
 Levyn nimike
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä:
Esimerkiksi Dolby Digital -muodossa
DVD VIDEO -levylle voidaan tallentaa
useita signaaleja alkaen monofonisesta
aina 5.1 -kanavan signaaliin saakka.
Kun toistetaan AUDIO CD -levyä
tai VIDEO CD -levyä ilman PBCtoimintoa:
 Valittuna olevan kappaleen kulunut
aika
 Valittuna olevan kappaleen jäljellä
oleva aika
 Nykyisen levyn kulunut toistoaika
 Valittuna olevan levyn jäljellä oleva
aika
 Levyn nimike
Esimerkki:
Dolby Digital 5.1 -kanava:
Kun toistetaan DATA CD/DVD-levyä:
Nykyisen raidan tai tiedoston kulunut
toistoaika
Huomautuksia
Vain kirjaimet, numerot ja eräät symbolit
voidaan näyttää.
Levystä riippuen laite voi näyttää vain
rajoitetun määrän merkkejä.
Jos MP3-audioraitojen muoto ei ole ISO 9660
Level 1 tai Level 2, albumin nimike ja raidan
nimike eivät ehkä näy.
Levyn äänitietojen näyttäminen
(Vain DVD VIDEO -levyt ja DivXvideotiedostot)
Kun painat toiston aikana toistuvasti
AUDIO , lähtevän äänisignaalin
muoto näkyy television kuvaruudussa.
86FI
2 surround-komponenttia
2 etukomponenttia +
1 keskikomponentti
1 LFE (matalataajuinen
tehoste) -komponentti
Kun toistetaan DivX-videotiedostoa:
Esimerkki:
MP3-audioraita
Bittinopeus
JPEG-kuvatiedostojen
päivämäärätietojen
tarkistaminen
Voit tarkistaa päivämäärätiedot toiston
aikana, jos JPEG-kuvatiedostoihin on
tallennettu Exif*-tunniste.
Painele DISPLAY -painiketta 
toiston aikana.
Lisälaitteiden
liittäminen
Voit laajentaa järjestelmää liittämällä
lisälaitteita. Katso kunkin laitteen
mukana toimitettua ohjekirjaa.
Etupaneeli
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
Päivämäärätiedot
Takapaneeli
Muut toiminnot
* ”Exchangeable Image File Format” on
digitaalisten kameroiden kuvaformaatti,
jonka on määrittänyt Japan Electronics
& Information Technology Industries
Association (JEITA).
Huomautus
Päivämäärän muoto vaihtelee alueen mukaan.
Jatkuu

87FI
AUDIO IN -liitin
Liitä tähän lisävarusteena saatavan
laitteen (kannettavan soittimen tms.)
äänilähtöliitin.
COMPONENT VIDEO OUT
-liittimet
Liitä tähän television tai videotykin
komponenttivideotuloliittimet. Jos
televisio hyväksyy progressiivisen
signaalin, sinun täytyy käyttää tätä
liitäntää ja valita ”P AUTO” tai ”P
VIDEO” painamalla toistuvasti
laitteen PROGRESSIVE-painiketta
. Voit katsella paremman tasoisia
videokuvia.
S VIDEO OUT/VIDEO OUT
-liittimet
Liitä näihin television S-video- tai
videotuloliittimet. Videokuvan laatu
paranee, kun valitset vaihtoehdon S
VIDEO.
DIGITAL OUT -liitin
Liitä tähän lisävarusteena
saatavan digitaalisen laitteen
(esimerkiksi vahvistimen) optinen
digitaalituloliitin. Voit kuunnella
5.1-kanavaista ääntä, jos liitetyssä
vahvistimessa on Dolby Digital- tai
DTS-dekooderi.
Huomautus
Ääni kuuluu vain, jos
järjestelmätoiminnoksi on valittu ”DVD”.
88FI
Monikanavaäänen
kuunteleminen lisävarusteena
saatavasta vahvistimesta
1 Liitä digitaalinen valokaapeli.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen”
(sivu 87).
2 Liitä kaiuttimet lisävarusteena
saatavaan vahvistimeen, jossa
on dekooderi.
Katso järjestelmään liitetyn
vahvistimen käyttöohjeista tietoja
kaiuttimien sijoittamisesta.
3 Aloita monikanavalähteen,
esimerkiksi DVD VIDEO -levyn
toisto.
4 Valitse haluamasi äänimuoto.
Katso ”Äänen vaihtaminen” (sivu 31).
Lisätietoja
Yleistä
1 Varmista, että virtajohto ja
Kellon tai ajastimen asetus on
hävinnyt.
Virtajohto on irrotettu tai on
tapahtunut virtakatkos. Suorita kohta
”Kellon asettaminen aikaan” uudelleen
(sivu 24). Jos olet asettanut ajastimen,
suorita kohta ”Herääminen musiikkiin”
uudelleen (sivu 81).
2 Etsi ongelma alla olevasta
Näytössä näkyy ”– –:– –”.
On tapahtunut virtakatkos. Aseta kello
(sivu 24) ja ajastin (sivu 81) uudelleen.
Vianetsintä
Jos järjestelmän käytössä ilmenee
ongelmia, toimi seuraavasti:
kaiutinkaapelit on kiinnitetty oikein
ja huolellisesti.
tarkistuslistasta ja tee tarvittavat
korjaavat toimet.
Jos ongelma ei poistu tekemällä
kaikki yllä mainitut toimet, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Lisätietoja
Irrota virtajohto välittömästi ja
tarkista seuraavat seikat.
Jos järjestelmässä on
jännitteenvalitsin, onko
jännitteenvalitsin asetettuna
oikealle jännitteelle?
Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia
kaiuttimia?
Tukkiiko jokin järjestelmän takana
olevat tuuletusaukot?
Ääntä ei kuulu.
Paina VOLUME + -painiketta .
Kuulokkeet on liitetty PHONESliittimeen .
Tarkista kaiutinliitännät (sivu 19).
Järjestelmä on taukotilassa,
hidastustilassa tai lukitusetsintätilassa.
Aloita toisto painamalla 
‑painiketta  (tai laitteen DVD 
‑painiketta ).
Kun STANDBY-merkkivalo 
lakkaa vilkkumasta, liitä virtajohto
takaisin ja kytke virta järjestelmään.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jatkuu

89FI
Jos BLUETOOTH-merkkivalo 
palaa tai vilkkuu, kun valitaan jokin
muu toiminto kuin Bluetoothtoiminto, kuulokkeiden tai PHONESliittimen  kautta ei kuulu ääntä.
Pidä BLUETOOTH OPR -painiketta
 painettuna noin 2 sekuntia,
kunnes BLUETOOTH-merkkivalo 
sammuu.
Kaukosäädin ei toimi.
Poista esteet kaukosäätimen ja laitteen
välistä.
Siirrä kaukosäädin lähemmäksi laitetta.
Suuntaa kaukosäädin kohti laitteen
vastaanotinta.
Vaihda paristot uusiin (R6/AA-koko).
Siirrä laite kauemmas loistelampusta.
Mikrofoniääni ei kuulu.
Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta
painamalla toistuvasti VOLUME
+ -painiketta  tai kääntämällä
laitteen MIC LEVEL -säädintä 
myötäpäivään.
Varmista, että mikrofoni on liitetty
MIC-liittimeen  oikein.
Esiintyy akustista takaisinsyöttöä.
Vähennä äänenvoimakkuutta.
Siirrä mikrofoni kauemmas
kaiuttimista tai muuta mikrofonin
suuntausta.
Huomattava surina tai kohina.
Televisio tai kuvanauhuri on liian
lähellä laitetta. Siirrä laite kauemmas
televisiosta tai kuvanauhurista.
Siirrä laite kauemmas kohinan
lähteestä.
Liitä laite toiseen pistorasiaan.
Asenna virtajohtoon kohinasuodatin
(saatavilla alan liikkeistä).
Ajastin ei toimi.
Tarkista ajastinasetus ja aseta oikea
kellonaika (sivu 81).
Poista uniajastin käytöstä (sivu 81).
90FI
Häiriöt television väreissä jatkuvat.
Sammuta televisio kertaalleen ja kytke
se takaisin päälle 15 – 30 minuutin
kuluttua. Jos värihäiriöt eivät
poistu, sijoita kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
THEATRE SYNC -toiminto ei toimi.
Jos television ja tämän laitteen välinen
etäisyys on liian suuri, toimintoa ei
ehkä voi käyttää. Sijoita laite television
lähelle.
Kaiuttimet
Ääni kuuluu yhdestä kanavasta
tai vasemman ja oikean
kaiuttimen äänenvoimakkuus on
epätasapainossa.
Sijoita kaiuttimet mahdollisimman
symmetrisesti.
Tarkista, että kaiuttimet on liitetty
oikein ja huolellisesti.
Toistettava lähde on monofoninen.
Levysoitin
Levy ei tule ulos soittimesta.
Ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
Järjestelmä on ohjelmoidussa
tai satunnaistoistotilassa. Poista
ohjelmoitu tai satunnaistoisto käytöstä.
On valittu jatkotoisto. Paina 
-painiketta  kaksi kertaa. Aloita
sitten toisto painamalla  -painiketta
 (tai laitteen DVD  -painiketta
) (sivu 33).
DVD VIDEO-levyn nimi tai PBCvalikko tulee automaattisesti television
kuvaruutuun.
Toisto alkaa automaattisesti.
DVD VIDEO-levyllä on automaattinen
toistotoiminto.
Toisto päättyy automaattisesti.
Joillakin levyillä voi olla automaattinen
taukosignaali. Kun toistat tällaista
levyä, toisto keskeytyy automaattisen
taukosignaalin kohdalla.
Jatkuu

Lisätietoja
Toisto ei käynnisty.
Tarkista, onko soittimessa levyä.
Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 102).
Aseta levy uudelleen.
Aseta soittimeen tällä järjestelmällä
soitettavissa oleva levy (sivu 7).
Aseta levy levyalustalle  etikettipuoli
ylöspäin.
Poista levy soittimesta ja pyyhi levyllä
oleva kosteus pois. Anna sitten
järjestelmän olla virta kytkettynä
muutaman tunnin ajan, kunnes
kosteus on haihtunut.
Aloita toisto painamalla 
-painiketta  (tai laitteen DVDpainiketta  ).
DVD VIDEO -levyn aluekoodi ei
vastaa laitteen koodia.
Peruuta mukautettu lapsilukkotoiminto
(sivu 52).
Ääni hyppää.
Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 102).
Aseta levy uudelleen.
Siirrä laite pinnalle, joka ei tärise
(esimerkiksi tukevalle jalustalle).
Siirrä kaiuttimet kauemmas
laitteesta tai aseta ne erillisille
jalustoille. Kun kuuntelet bassoääntä
sisältävää kappaletta suurella
äänenvoimakkuudella, kaiuttimien
värinä voi aiheuttaa äänen
hyppäämisen.
91FI
Et voi käyttää eräitä toimintoja,
kuten pysäytys, lukitusetsintä,
hidastettu toisto, jatkuva toisto,
satunnaistoisto tai ohjelmoitu toisto.
Levystä riippuen joitakin edellä
mainittuja toimintoja ei voi käyttää.
Katso levyn mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
DATA CD -levyä (MP3-audioraita/
JPEG-kuvatiedosto/DivXvideotiedosto) ei voi toistaa.
DATA CD -levyn sisältö ei ole ISO
9660 Level 1- tai Level 2 -standardin
tai Joliet-standardin mukainen
(laajennusmuoto).
DATA DVD -levyn sisältö ei ole UDF
(Universal Disk Format) -standardin
mukainen.
MP3-audiokappaleella ei ole
tiedostopäätettä ”.MP3”.
Tietoja ei ole tallennettu oikeassa
muodossa.
Muita kuin MPEG 1 Audio Layer 3
-muotoisia MP3-audioraitoja ei voi
toistaa.
Järjestelmä pystyy toistamaan enintään
8 sisäkkäistä kansiota.
Jos kyseessä on MP3/JPEG-tiedosto,
tarkista ”MODE (MP3, JPEG)” -asetus
(sivu 42).
Levyllä on yli 200 albumia.
Albumissa on yli 600 raitaa tai
tiedostoa.
92FI
Jos kyseessä ovat MP3/JPEG-tiedostot,
albumi sisältää yli 300 raitaa tai
tiedostoa ja ”MODE (MP3, JPEG)”
-asetus on ”AUTO”.
Jos kyseessä ovat MP3/JPEG-tiedostot,
DATA CD/DVD-levy sisältää DivXvideotiedoston.
JPEG-kuvatiedostolla ei ole
tiedostopäätettä ”.JPG” tai ”.JPEG”.
JPEG-kuvatiedostossa on yli 3 072
(leveys) × 2 048 (korkeus) pikseliä
normaalitilassa tai yli 2 miljoonaa
pikseliä Progressive JPEG -tilassa, jota
käytetään lähinnä Internet-sivustoissa.
JPEG-kuvatiedostoja, joilla on suuri
leveyden suhde korkeuteen, ei voi
toistaa.
DivX-videotiedoston tunniste ei ole
”.AVI” tai ”.DIVX”.
DivX-videotiedostoa ei voi toistaa, jos
kuvan leveyden suhde pituuteen on
hyvin suuri.
MP3-audioraitojen toistaminen
kestää kauemmin kuin muiden
raitojen.
Laitteen luettua levyn kaikki kappaleet,
toisto voi kestää tavanomaista
kauemmin, jos:
 levyllä on hyvin paljon albumeita tai
kappaleita.
 albumien ja kappaleiden
muodostama rakenne on hyvin
monimutkainen.
Levyn nimike, albumin nimike,
raidan nimike ja DVD-TEXT -merkit
eivät näy oikein.
Käytä levyä, joka noudattaa ISO 9660
Level 1- tai Level 2 -standardia tai
Joliet-standardia (laajennus).
Tämä järjestelmä pystyy näyttämään
seuraavat merkit:
 Isot kirjaimet (A–Z)
 Pienet kirjaimet (a–z)
 Numerot (0 – 9)
 Symbolit (< > * +,  / [ ] _)
Muita merkkejä ei ehkä voi näyttää
oikein.
Surround-tehostetta on vaikea kuulla
toistettaessa Dolby Digital tai MPEGaudiokappaletta.
Tarkista kaiutinliitännät (sivu 19).
DVD VIDEO:sta riippuen lähtösignaali
ei ehkä kata täyttä 5.1 kanavaa. Se voi
olla monofoninen tai stereofoninen,
vaikka ääniraita on tallennettu Dolby
Digital tai MPEG-audioformaatissa.
Pariuttaminen ei onnistu.
Siirrä Bluetooth-laite lähemmäksi
järjestelmää.
Pariuttaminen ei ehkä ole mahdollista,
jos järjestelmän lähellä on muita
Bluetooth-laitteita. Kytke tässä
tapauksessa muut Bluetooth-laitteet
pois päältä.
Yhteyden muodostaminen ei
onnistu.
Bluetooth-laite, johon yrität muodostaa
yhteyden, ei tue A2DP- ja AVRCPprofiileja eikä siksi saa yhteyttä
järjestelmään.
Ota Bluetooth-laitteen Bluetoothtoiminto käyttöön.
Pariuttamisrekisteritiedot on poistettu.
Suorita pariuttaminen uudelleen.
Kun tämä järjestelmä on yhteydessä
Bluetooth-laitteeseen, toinen
Bluetooth-laite ei voi havaita sitä eikä
muodostaa yhteyttä siihen.
Ääni katkeilee tai huojuu tai yhteys
katkeaa.
Järjestelmä ja Bluetooth-laite ovat liian
kaukana toisistaan.
Poista mahdolliset esteet järjestelmän
ja Bluetooth-laitteen välistä.
Jos lähellä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, esimerkiksi
langaton lähiverkko, toinen Bluetoothlaite tai mikroaaltouuni, siirrä ne
kauemmaksi.
Jatkuu

Lisätietoja
Äänen stereovaikutelma katoaa, kun
toistetaan AUDIO CD-, VIDEO CD- tai
DVD VIDEO -levyä, MP3-audioraitaa
tai DivX-videotiedostoa.
Varmista, että järjestelmän kaapelit on
liitetty oikein.
Irrota mikrofonikaapeli tai paina
KARAOKE MODE  niin monta
kertaa, että television kuvaruutuun
tulee teksti ”KARAOKE MODE: OFF”.
Bluetooth-laite
93FI
Bluetooth-laitteen ääntä ei kuuluu
järjestelmässä.
Suurenna ensin Bluetooth-laitteen
äänenvoimakkuutta ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta VOLUME +/
-säätimellä .
Voimakasta hurinaa tai kohinaa
Poista mahdolliset esteet järjestelmän
ja Bluetooth-laitteen välistä.
Jos lähellä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, esimerkiksi
langaton lähiverkko, toinen Bluetoothlaite tai mikroaaltouuni, siirrä ne
kauemmaksi.
Pienennä kytketyn Bluetooth-laitteen
äänenvoimakkuutta.
Bluetooth-kuulokkeista tuleva ääni
on vääristynyt.
Pienennä järjestelmän
äänenvoimakkuutta VOLUME 
-säätimellä . Jos kuulokkeissa
on äänenvoimakkuuden säätö,
säädä äänenvoimakkuutta myös
kuulokkeiden säätimellä.
Painele laitteen DSGX-painiketta ,
kunnes ”DSGX OFF” näkyy.
Valitse ”BASS” tai ”TREBLE”
painelemalla EQ-painiketta  ja
pienennä sitten tasoa painelemalla
PRESET  -painiketta .
94FI
USB-laite
Käytätkö tuettua USB-laitetta?
Seuraava ongelma saattaa esiintyä,
jos kytket USB-laitteen, jota ei tueta.
Katso tuetut USB-laitetyypit kohdasta
”Toistettavissa olevat USB-laitteet ja
Bluetooth-laitteet” (sivu 115).
USB-laitetta ei tunnisteta.
tiedostojen ja kansioiden nimet eivät
näy järjestelmässä.
toistaminen ei ole mahdollista.
Ääni hyppää.
kohinaa.
”Over Current” näkyy.
 (USB) -portista  tulevan
sähkövirran tasossa on havaittu
ongelma. Sammuta järjestelmä ja
irrota USB-laite
(USB) -portista
. Varmista, että USB-laitteessa ei
ole ongelmaa. Jos tämä näyttö toistuu
usein, ota yhteys lähimpään Sonyn
jälleenmyyjään.
Ei ääntä.
USB-laitetta ei ole kytketty oikein.
Kytke virta pois järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen ja tarkasta, tuleeko
”USB MEMORY” näkyviin.
Ääni on vääristynyt.
Tiedostoja koodattaessa käytetty
bittinopeus on ollut pieni. Lähetä
USB-laitteeseen suuremmalla
bittinopeudella koodattuja tiedostoja.
Kohinaa tai ääni pätkii.
Sammuta järjestelmä. Kytke sitten
USB-laite uudelleen.
Musiikkidata itsessään sisältää
kohinaa. Kohina on voinut syntyä
musiikkidataan sitä luotaessa
vallinneen tietokoneen tilan
seurauksena. Luo musiikkidata
uudelleen.
Kun käytät USB-tallennusvälinettä,
kopioi tiedostot tietokoneelle, alusta
USB-tallennusväline FAT16 tai FAT32formaattiin ja kopioi tiedostot takaisin
USB-tallennusvälineelle.*
USB-laitetta ei voi kytkeä
(USB)
-porttiin .
USB-laite on kytketty väärin päin.
Kytke USB-laite oikein päin.
Virheellinen näyttö
Lähetä musiikkidata uudelleen
USB-laitteelle, koska USB-laitteelle
tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet.
Toisto ei käynnisty.
Sammuta järjestelmä. Kytke sitten
USB-laite uudelleen.
Kytke USB-laite, jota järjestelmä pystyy
soittamaan.
Käynnistä toisto painamalla 
-painiketta  (tai laitteen USB 
-painiketta ).
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
Aseta toistomuodoksi normaali toisto.
Jatkuu

Lisätietoja
Toisessa laitteessa käytetty USBtallennusväline ei toimi.
Se saattaa olla tallennettu formaatissa,
jota ei tueta. Ota tällöin ensin
varmuuskopio USB-tallennusvälineellä
olevista tärkeistä tiedostoista
kopioimalla ne tietokoneen
kovalevylle. Alusta seuraavaksi
USB-tallennusväline FAT16 tai
FAT32-tiedostojärjestelmään ja siirrä
varmuuskopioidut äänitiedostot
takaisin USB-tallennusvälineelle.*
”Reading” näkyy pitkään.
USB-laitteen lukemisen valmistuminen
voi kestää jonkin aikaa, jos sillä on
paljon kansioita tai tiedostoja. Niinpä
suosittelemme seuraavien rajojen
pitämistä.
kansioiden kokonaismäärä USBlaitteella: 100 tai vähemmän
tiedostojen kokonaismäärä/kansio:
100 tai vähemmän
95FI
Tiedostoja ei voi toistaa.
Muulla tiedostojärjestelmällä kuin
FAT16 tai FAT32 alustettua USBtallennusvälinettä ei tueta.*
Jos käytät osioitua USBtallennusvälinettä, vain ensimmäisen
osion tiedostot voidaan toistaa.
Salattuja tai salasanalla suojattuja yms.
tiedostoja ei voi toistaa.
* Järjestelmä tukee FAT16:ta ja FAT32:ta,
mutta jotkin USB-tallennusvälineet eivät
tue kaikkia näitä FAT-formaatteja. Katso
tarkemmat tiedot kunkin USB-laitteen
käyttöohjeista tai ota yhteys valmistajaan.
Kuva
Kuvaa ei näy.
Valitse ”DVD” painamalla toistuvasti
FUNCTION +/ -painiketta  (tai
paina laitteen DVD  -painiketta
).
Varmista, että laite on liitetty oikein.
Videokaapeli on vahingoittunut.
Vaihda se uuteen.
Muista liittää laite television
videotuloliittimeen (sivu 21).
Varmista, että televisio on kytketty
päälle ja että käytät televisiota oikein.
96FI
Valitse ”INTERLACE” painamalla
toistuvasti laitteen PROGRESSIVEpainiketta , jos liität television
laitteen COMPONENT VIDEO
OUT -liittimiin eikä televisio hyväksy
progressiivista signaalia.
Olet valinnut progressiivisen
muodon, mutta televisio ei hyväksy
progressiivista signaalia. Valitse
tässä tilanteessa lomitettu muoto
(oletusasetus) (sivu 22).
Vaikka televisio olisi yhteensopiva
progressiivisen signaalin (525p/625p)
kanssa, progressiivisen muodon
valitseminen voi heikentää kuvan
laatua. Valitse tässä tilanteessa
lomitettu muoto (oletusasetus)
(sivu 22).
Varmista, että olet valinnut television
videotulon siten, että voit nähdä
laitteen lähettämän kuvan.
Muista valita oikea värijärjestelmä
television värijärjestelmän mukaisesti.
Käytä laitteen ja television liittämiseen
vain vakiovarusteisiin kuuluvaa
videokaapelia.
Kuvassa on kohinaa.
Puhdista levy.
Jos järjestelmän videosignaalin täytyy
kulkea televisioon videonauhurin
kautta, eräiden DVD VIDEO
-ohjelmien kopiointisuojaus voi
heikentää kuvan laatua. Jos ongelmia
ilmenee liitäntöjen tarkistamisen
jälkeenkin, liitä laite suoraan television
S-videotuloon (sivu 21).
Älä sijoita kaiutinkaapeleita antennien
lähelle.
Kun toistat VIDEO CD -levyä,
jota tallennettaessa on käytetty eri
värijärjestelmää kuin järjestelmässä on
valittu, kuva voi vääristyä.
Kun liität television COMPONENT
VIDEO OUT -liitäntöihin ja
toistat progressiivista signaalia
käyttävää videopohjaista ohjelmistoa
muunnosprosessi voi muuttaa osan
kuvasta luonnottoman näköiseksi.
Aseta värijärjestelmä television
mukaiseksi (sivu 58).
Tekstit eivät tule television
kuvaruutuun haluamasi kielen
mukaisina.
Valitse kieli asetusvalikon
”LANGUAGE SETUP” -valikon ”OSD”
-asetuksella (sivu 57).
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa.
Toistettavalle DVD VIDEO -levylle ei
ole tallennettu monikielistä tekstitystä.
DVD VIDEO -levy ei salli
tekstityskielen vaihtamista.
Tekstitystä ei voi poistaa näkyvistä.
DVD VIDEO -levy estää tekstityksen
kytkemisen pois päältä.
Katselukulmaa ei voi vaihtaa.
Toistettavalle DVD VIDEO -levylle ei
ole tallennettu useaa katselukulmaa.
DVD VIDEO -levy ei salli
katselukulman vaihtamista.
Viritin
Radion esiviritetyt asemat ovat
kadonneet.
Virtajohto oli irti tai virtakatkos kesti
kauemmin kuin puoli vuorokautta.
Suorita kohta ”Esiviritetyn
radioaseman kuunteleminen” (sivu 62)
Jatkuu

Lisätietoja
Et voi muuttaa television
kuvasuhdetta, mutta voit määrittää
”SCREEN SETUP” -valikossa ”TV
TYPE” -asetuksen toistaessasi
laajakuvaa.
Kuvasuhde on asetettu kiinteästi DVD
VIDEO -levyllä.
Jos käytät S-videokaapelia, liitä
laite suoraan televisioon. Muutoin
kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
Televisiosta riippuen kuvasuhdetta ei
ehkä voi muuttaa.
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.
Toistettavalle DVD VIDEO -levylle ei
ole tallennettu monikielistä raitaa.
DVD VIDEO -levy ei salli ääniraidan
kielen vaihtamista.
97FI
Huomattava surina tai kohina.
(Näytöllä vilkkuu ”TUNED” tai ”ST”)
Valitse oikea kaista ja taajuus (sivu 61).
Liitä antenni oikein (sivu 19).
Hae parhaan vastaanoton tuottava
sijainti ja asento ja asenna antenni
uudelleen. Jos vastaanottoa ei
saada hyväksi, suosittelemme alan
liikkeissä myytävän ulkoisen antennin
hankkimista.
Varusteisiin kuuluva FMjohtoantenni vastaanottaa signaaleja
koko pituudeltaan, joten vedä se
mahdollisimman pitkäksi.
Sijoita antennit mahdollisimman kauas
kaiutinkaapeleista, virtajohdosta ja
USB-kaapelista kohinan välttämiseksi.
Katkaise ympärillä olevista
sähkölaitteista virta.
Lisälaitteet
FM (ULA) -ohjelmaa ei voida
vastaanottaa stereona.
Paina niin monta kertaa REPEAT/FM
MODE , että teksti ”MONO” häviää
näytöstä.
Palauta järjestelmä tehdasasetuksiin
laitteen painikkeiden avulla.
Ääntä ei kuulu.
Katso yleistä kohtaa “Ääntä ei kuulu.”
(sivu 89) ja tarkista järjestelmän tila.
Liitä laite oikein (sivu 87) ja tarkista:
 että johdot on liitetty oikein.
 että johdon pistokkeet on työnnetty
kokonaan tiukasti paikoilleen.
Kytke virta järjestelmään.
Katso liitetyn laitteen mukana
toimitettuja käyttöohjeita ja aloita
soitto.
Jos järjestelmä ei toimi oikein
edellä esitettyjen toimenpiteiden
jälkeenkään tai huomaat ongelman,
jota ei ole mainittu edellä, palauta
järjestelmä alkutilaan seuraavasti:
1 Irrota virtajohto pistorasiasta.
2 Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan.
3 Kytke järjestelmään virta painamalla
 -painiketta .
4 Paina  -painiketta , DISPLAY-
painiketta  ja  -painiketta 
samaan aikaan.
Näytössä näkyy ”RESET”.
98FI
Laite on palautettu tehdasasetuksiin
DVD-asetuksia lukuun ottamatta.
Tehdyt asetukset kuten esiviritysasemat,
kellonaika ja ajastin on tehtävä uudelleen.
Kun haluat palauttaa DVD-asetukset
oletusarvoihin*, toimi seuraavasti:
1 Paina
DISPLAY -painiketta , kun
toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2 Valitse
(SETUP) painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
3 Valitse ”RESET” painelemalla  tai
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER‑painiketta .
Itsediagnoositoiminto
(Kun näytöllä näkyy kirjaimia/
numeroita)
Kun järjestelmän toimintahäiriöitä
ehkäisevä itsetestaustoiminto on
aktiivinen, television kuvaruutuun
ja etupaneelin näyttöön tulee
viisimerkkinen huoltokoodi, jossa on
kirjain ja neljä numeroa (esimerkiksi
C 13 50). Tarkista tällöin seuraava
taulukko.
Huolto­
numeron 3
ensimmäistä
merkkiä
C 13
4 Valitse ”YES” painelemalla  tai
* Lapsilukkoasetuksia lukuun ottamatta
C 31
E XX
(XX on
numero)
Tämä levy on likainen.
Puhdista levy
pehmeällä liinalla
(sivu 102).
Levyä ei ole asetettu
oikein paikalleen.
Käynnistä
järjestelmä uudelleen
ja aseta levy oikein.
Laite on tehnyt
itsediagnoosin
estääkseen
virhetoiminnon.
Ota yhteys
lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai
Sonyn valtuuttamaan
huoltoon ja toimita
heille 5-merkkinen
huoltonumero.
Esimerkki: E 61 10
Jatkuu

Lisätietoja
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER‑painiketta .
Tekeminen kestää joitakin sekunteja.
Älä paina  -painiketta 
järjestelmän alkutilaan asettamisen
aikana.
Syy ja
korjausehdotus
99FI
Kun versionumero näkyy television
kuvaruudussa
Kun kytket järjestelmään virran,
television kuvaruutuun saattaa tulla
versionumero [VER.X.XX] (X tarkoittaa
numeroa). Numero on tarkoitettu vain
Sony-huoltoa varten. Se ei ole merkki
toimintahäiriöstä, mutta järjestelmän
normaali toiminta ei ole mahdollista.
Katkaise järjestelmästä virta ja kytke se
takaisin.
Ilmoitukset
Jokin seuraavista ilmoituksista voi näkyä
tai vilkkua etupaneelin näytössä käytön
aikana.
DVD-soitin, viritin
Cannot Play
Laitteeseen asetettiin levy, jota ei voi
toistaa.
Laitteeseen on asetettu DVD VIDEO
-levy, jonka aluekoodia ei tueta.
Data Error
Toistettava MP3-audioraita, JPEGkuvatiedosto tai DivX-videotiedosto on
vaurioitunut.
MP3-audioraita ei ole MPEG 1 Audio
Layer 3 -muodon mukainen.
JPEG-kuvatiedosto ei ole DCFmuodon mukainen.
DivX-videotiedosto ei ole DivX
Certified -profiilin mukainen.
MP3-audioraita ei ole MP3muotoinen, vaikka sen tunniste on
”.MP3”.
JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG”
tai ”.JPEG”, mutta se ei ole JPEGformaatissa.
DivX-videotiedosto ei ole DivXmuotoinen, vaikka sen tunniste on
”.AVI” tai ”.DIVX”.
100FI
No Disc
Levyalustalla ei ole levyä .
Not In Use
Painoit painiketta, jonka toiminto ei ole
sallittu tai mahdollinen juuri nyt.
OFF TIME NG!
Toistoajastimen alkamisaika ja
päättymisaika ovat samat.
PASSWORD
Mukautettu lapsilukko tai lapsilukko on
asetettu.
Please Wait
Järjestelmän alustaminen on kesken.
Reading
Järjestelmä lukee levyn tietoja. Joitakin
painikkeita ei voi käyttää.
Bluetooth-laite
Connect
Bluetooth-yhteys on muodostettu.
Not Connect
Yhteyttä ei voitu muodostaa.
Not In Use
Järjestelmällä ei ole yhteyttä Bluetoothlaitteeseen AVRCP:n avulla.
PIN?
Järjestelmä pyytää salasanaa. Lisätietoja
on kohdassa ”Bluetooth-toiminnon
käyttäminen” (sivu 63).
Please Wait
Järjestelmä valmistautuu käyttämään
Bluetooth-laitetta.
USB-laite
ATRAC AD
Kytkettynä on ATRAC-audiolaite
(ATRAC Audio Device).
Device Error
USB-laitteen tunnistaminen ei
onnistunut.
No Device
USB-laite ei ole liitettynä tai liitetty USBlaite on pysäytetty.
No Step
Kaikki ohjelmoidut kappaleet ja tiedostot
on pyyhitty.
Jatkuu

Lisätietoja
Disconnect
Yhteys Bluetooth-laitteeseen katkesi
jostain syystä tai Bluetooth-yhteys
katkaistiin.
No Device
Pariutettavaa Bluetooth-laitetta ei
löytynyt tai yhteyden muodostaminen ei
ollut mahdollista.
101FI
No Track
Järjestelmään ei ole ladattu
toistokelpoista tiedostoa.
Varotoimet
Not Supported
On kytketty USB-laite, jota ei tueta.
Levyt, joita tällä järjestelmällä EI VOI
toistaa
Please Wait
Järjestelmä valmistelee USB-laitteen
käyttöä.
Reading
Järjestelmä tunnistaa USB-laitetta.
Removed
USB-laite on irrotettu.
Step Full!
On yritetty ohjelmoida enemmän kuin
26 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
StorageDrive
USB-tallennusväline on kytketty.
Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön,
tähden) muotoiset levyt
Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai
tarra
Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on
kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu
sinetin ulkopuolelle
Levyt, joiden etiketin painamisessa on
käytetty mustetta, joka tuntuu koskettaessa
tahmealta
Huomautuksia levyistä
Pyyhi levy ennen toistamista
puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
Älä puhdista levyä liuottimilla kuten
bensiinillä, tinnerillä äläkä liikkeissä
myytävillä puhdistusaineilla tai vinyylilevyille
tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle
äläkä lämpölähteille kuten
lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä
suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
Älä käytä suojarenkaalla ympäröityjä levyjä.
Tämä voi vioittaa järjestelmää.
Käyttöjännite
Ennen kuin otat järjestelmän käyttöön,
varmista, että laitteen käyttöjännite on sama
kuin paikallinen verkkojännite.
102FI
Turvallisuus
Lämmön kertyminen
Laite ei irtoa verkkovirrasta ennen kuin
virtajohto irrotetaan pistorasiasta, vaikka itse
laitteesta olisi katkaistu virta.
Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta,
jos sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, tartu
aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse
johdosta.
Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine
tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja
tarkastuta laite valtuutetussa huollossa ennen
käyttöä.
Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoliike.
Laitteen lämpeneminen käytön aikana on
normaalia eikä anna aihetta huoleen.
Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
koska kotelo on saattanut kuumentua.
Älä tuki tuuletusaukkoja.
Laitteen sijoittaminen
Etukaiutin on magneettisesti suojattu ja
sen voi asentaa television lähelle. Eräiden
televisiotyyppien värit voivat silti näkyä
virheellisinä. Jos näin käy, katkaise television
virta, odota 15 – 30 minuuttia ja kytke virta
takaisin päälle. Sijoita oikea kaiutin laitteen
oikealle puolelle ja vasen kaiutin laitteen
vasemmalle puolelle. Jos kuva ei parane, siirrä
kaiuttimet kauemmas televisiosta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varo: Jos jätät järjestelmän pysäytyskuvan
tai ruutunäytön kuvan televisioon pitkäksi
aikaa, televisioruutu voi vioittua pysyvästi.
Erityisesti projektiotelevisiot ovat alttiina
tälle.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten tinneriä,
alkoholia tai bensiiniä.
Lisätietoja
Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon
äläkä tilaan, joka on erityisen kuuma, kylmä,
pölyinen, likainen tai kostea tai jossa on
riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite joutuu
alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaille valoille.
Ole varovainen sijoittaessasi laitetta tai
kaiuttimia erityiskäsitellyille (esimerkiksi
vahatuille, öljytyille, kiillotetuille) pinnoille,
koska pinta voi tahraantua tai muuttaa
väriään.
Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä
tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan
erityisen kosteaan tilaan, DVD-soittimen
linssin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta,
jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä
järjestelmä päälle noin tunniksi, kunnes
kosteus on haihtunut.
Kaiutinjärjestelmästä
103FI
Tekniset tiedot
Keskusyksikkö
Vahvistinosa
DIN-lähtöteho (nimellinen)
40 wattia + 40 wattia (6 ohmia/1 kHz,
DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
50 wattia + 50 wattia (6 ohmia 1 kHz,
10% THD)
Tulot:
AUDIO IN (stereo-miniliitin):
Jännite 620 mV, impedanssi
47 kilo-ohmia
MIC (miniliitin):
Herkkyys 0,8 mV, impedanssi
10 kilo-ohmia
(USB)-portti:
Tyyppi A, enimmäisvirta 500 mA
Lähdöt:
DIGITAL OUT (neliömäinen optinen
liitin):
Aallonpituus 660 nm
VIDEO OUT (phono-liitin):
Maks. lähtötaso 1 Vp-p,
tasapainottamaton, negatiivinen
tahdistus, kuormitusimpedanssi
75 ohmia
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
S VIDEO OUT (4-nastainen/mini-DINliitin):
Y: 1 Vp-p, tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus,
C: 0,286 Vp-p, kuormitusimpedanssi
75 ohmia
PHONES (stereo-miniliitin):
vastaanottaa 8 ohmin kuulokkeet tai
suuremmat
104FI
Bluetooth-osa
Tiedonsiirtojärjestelmä:
Bluetooth Standard version 2.0
Lähtö:
Bluetooth Standard Power Class 2
Pisin toimintaetäisyys:
Näköetäisyys, noin 10 m1)
Taajuuskaista:
2,4 GHz (2 4000  2 4835 GHz)
Modulointimenetelmä:
FHSS
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Tuetut pakkauksenhallintatavat:
Vastaanotto: SBC (Sub Band Codec),
MP3
Lähetys: SBC (Sub Band Codec)
Todellinen toimintaetäisyys
vaihtelee esimerkiksi seuraavien
tekijöiden mukaan: esteet laitteiden
välissä, mikroaaltouunin tuottama
magneettikenttä, staattinen sähkö,
vastaanottimen herkkyys, antennin
suorituskyky, käyttöjärjestelmä ja
sovellusohjelma.
2)
Bluetooth-standardiprofiilit ilmaisevat
laitteiden välisen Bluetooth-yhteyden
käyttötarkoituksen.
1)
USB-osa
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Näytteenottotaajuus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Levysoitinosa
Järjestelmä:
CD ja digitaalinen audio- ja
videojärjestelmä
Laser:
Laserdiodin ominaisuudet:
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle 1000 µW
*Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta
Optical Pick-up Blockin 7 mm:n
aukolla.
Puolijohdelaser:
(DVD: λ=650 nm, CD: λ=790 nm)
Taajuusvaste:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz  22 kHz
(± 1dB)
CD: 2 Hz  20 kHz (±0,5 dB)
Videon värijärjestelmä:
Euroopan ja Venäjän mallit: PAL
Muut mallit: NTSC ja PAL
FM stereo, FM/AM superheterodyne
-viritin
FM (ULA) -viritinosa
Viritysala:
87,5  108,0 MHz (50 kHz
askelvälein)
Antenni:
FM-johtoantenni
Antenniliitännät:
75 ohmia, tasapainottamaton
Välitystaajuus:
10,7 MHz
Kaiutin (SS-CDH5)
Kaiutinjärjestelmä:
2-teinen bassorefleksityyppinen,
magneettisuojattu
Kaiutinyksiköt:
Bassokaiutin: 12 cm, kartiomainen
Diskanttikaiutin: 2,5 cm, pehmeä
kalotti -tyyppinen
Nimellisimpedanssi:
6 ohmia
Mitat (l/k/s):
Noin 140 × 283 × 240 mm
Paino:
Noin 2,7 kg netto per kaiutin
Jatkuu

Lisätietoja
Viritinosa
AM-viritinosa
Viritysala:
Euroopan ja Venäjän mallit:
531  1 602 kHz (askelväli säädetty
9 kHz:iin)
Muut mallit:
530  1 710 kHz (askelväli säädetty
10 kHz:iin)
531  1 602 kHz (askelväli säädetty
9 kHz:iin)
Antenni:
AM-kehäantenni
Antenniliitännät:
Ulkoinen antenniliitin
Välitystaajuus:
450 kHz
105FI
Yleistä
Virtalähdevaatimukset:
Taiwanin malli: Vaihtovirta 120 V,
50/60 Hz
Thaimaan malli: Vaihtovirta 220 V,
50/60 Hz
Muut mallit:
Vaihtovirta 220  240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus:
45 wattia
Mitat (l/k/s) (Noin):
190 × 141 × 273 mm
Paino (noin):
2,8 kg
Vakiovarusteet:
Kaukosäädin (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot (2)
AM-kehäantenni (1)
FM (ULA) -johtoantenni (1)
Videokaapeli (1)
Kaiutintyynyt (8)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman eri ilmoitusta.
• Virrankulutus
valmiustilassa: 0,5 W
• Eräissä piirilevyissä ei ole
käytetty halogenoituja
palonestoaineita.
106FI
Ohjausvalikon näytön esittely
Käytä ohjausvalikkoa, kun haluat valita toiminnon ja katsella siihen liittyviä tietoja.
Voit näyttää tai piilottaa ohjausvalikon tai muuttaa sen sisältöä painamalla toistuvasti
DISPLAY :
Ohjausvalikon näyttö 1  Ohjausvalikon näyttö 2 (vain tiettyjen levyjen yhteydessä) 
Ohjausvalikko ei näy  Ohjausvalikon näyttö 1  …
Asetusvalikon näyttö
Ohjausvalikon näytöissä 1 ja 2 näkyy levyn tyypin mukaan erilaisia tietoja.
Esimerkki: Ohjausvalikon näyttö 1 DVD VIDEO -levyä toistettaessa
Nyt toistettavan nimikkeen numero
Nyt toistettavan luvun numero
Nimikkeiden kokonaismäärä
Lukujen kokonaismäärä
Asetusvalikon
kohdat
Toiston tila ( toisto,  tauko,
 pysäytys jne.)
Toistettavan levyn tyyppi
Kulunut toistoaika
Nykyinen asetus
Vaihtoehdot
Lisätietoja
Valittu kohta
Ohjausvalikosta
valitun toiminnon
nimi
Toimintailmoitus
Jatkuu

107FI
Ohjausvalikon vaihtoehtojen luettelo
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, vastaava levytyyppi, toiminto
TITLE/SCENE/TRACK
Valitsee toistettavan nimikkeen, kohtauksen tai raidan.
CHAPTER/INDEX
Valitsee toistettavan luvun tai indeksin.
TRACK
Valitsee toistettavan kappaleen.
ORIGINAL/PLAY LIST
Valitsee joko alkuperäisen tallennusjärjestyksen tai levylle luodun
toistoluettelon mukaisen toistojärjestyksen.
TIME/TEXT
Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan.
Syöttää kuvan ja musiikin etsinnän aikakoodin.
Näyttää DVD TEXT -levyjen ja MP3-audioraitojen tekstitiedot.
PROGRAM
Toistaa raidat haluamassasi järjestyksessä.
SHUFFLE
Toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä.
REPEAT
Toistaa koko levyn (kaikki nimikkeet, raidat tai albumit) tai yhden
nimikkeen, luvun, raidan, albumin tai tiedoston yhä uudelleen.
108FI
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, vastaava levytyyppi, toiminto
A/V SYNC
Asettaa äänen ja kuvan välisen viiveen.
PARENTAL CONTROL
Valitsee toiston estämisen tällä järjestelmällä.
SETUP
QUICK-pika-asetus
Valitse pika-asetustoiminnolla näytön kieli ja television kuvasuhde.
CUSTOM-asetus
Voit muuttaa pika-asetusten (QUICK SETUP) lisäksi muita asetuksia.
RESET
Palauttaa ”SETUP”-asetukset oletusasetuksiksi.
ALBUM
Valitsee toistettavan albumin.
FILE
Valitsee toistettavan JPEG-kuvatiedoston tai DivX-videotiedoston.
DATE
Näyttää päivän, jona kuva otettiin digitaalikameralla.
EFFECT
Valitsee tehosteet, joita käytetään vaihdettaessa kuvaa diaesityksen
aikana.
Jatkuu

Lisätietoja
INTERVAL
Määrittää, kuinka kauan kukin kuva näkyy television kuvaruudussa.
109FI
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, vastaava levytyyppi, toiminto
MODE (MP3, JPEG)
Valitsee tietotyypin: DATA CD/DVD-levyltä toistettava MP3audioraita (AUDIO), JPEG-kuvatiedosto (IMAGE) tai kumpi tahansa
(AUTO).
KEY CONTROL*
Vaihtaa sävellajin äänialueeseesi sopivaksi.
SCORE MODE*
Valitsee pistelaskentatilan tason.
KARAOKE PON*
Mahdollistaa stereolevyn käyttämisen karaokessa vaimentamalla
lauluäänen voimakkuutta.
VOCAL SELECT*
Valitsee Dolby Digital Karaoke -muotoiselle levylle tallennetun
ohjelauluraidan (vain DVD VIDEO).
Valitsee levylle tallennetun lauluäänityypin (vain VIDEO CD, AUDIO
CD).
Vaimentaa lauluäänen (vain VIDEO CD, AUDIO CD).
GUIDE MELODY*
Valitsee, kuuluuko Dolby Digital Karaoke -muotoiselle levylle
tallennettu ohjemelodia.
* Tämä toiminto on mahdollinen vain karaoketilassa.
110FI
Kielikoodiluettelo
Kielten kirjoitusasu vastaa standardia ISO 639: 1988 (E/F).
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ei määritetty
Jatkuu

Lisätietoja
Koodi Kieli
111FI
Lapsilukon aluekoodiluettelo
112FI
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2376
2044
2047
2057
2070
2090
2149
2424
2238
2248
2254
2046
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2379
2427
2436
2174
2499
2109
2501
2165
2086
2115
2528
2390
2489
2184
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Filippiinit
Indonesia
Intia
Italia
Itävalta
Japani
Kanada
Kiina
Korea
Malesia
Meksiko
Norja
Pakistan
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Sveitsi
Tanska
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Venäjä
Yhdistynyt
kuningaskunta
Langaton Bluetoothtekniikka
Bluetooth on lyhyen etäisyyden
langatonta tekniikkaa, jolla liitetään
toisiinsa digitaalilaitteita, esimerkiksi
mikrotietokoneita ja digitaalikameroita.
Langattoman Bluetooth-tekniikan
ansiosta laitteita voidaan käyttää noin
10 metrin etäisyydellä toisistaan.
Langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käytetään yleensä kahden laitteen
välillä, mutta sama laite voidaan kytkeä
useaankin laitteeseen.
Kaapeleita ei tarvita, toisin kuin USByhteydessä. Laitteiden ei tarvitse olla
vastakkain, toisin kuin infrapunayhteyttä
käytettäessä. Bluetooth-yhteys toimii,
vaikka laite olisi laukussa tai taskussa.
Langaton Bluetooth-teniikka on
maailmanlaajuinen standardi, jolla on
tuhansien yritysten tuki. Nämä yritykset
valmistavat tuotteita, jotka noudattavat
maailmanlaajuista standardia.
Tuettu Bluetooth-versio ja -profiilit
Profiili tarkoittaa Bluetooth-tuotteen
ominaisuuksien standardoitua joukkoa.
Tämä järjestelmä tukee seuraavaa
Bluetooth-versiota ja -profiileja.
Tuettu Bluetooth-versio:
Bluetooth Standard version 2.0
Tuetut Bluetooth-profiilit:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Toimintaetäisyys
Jatkuu

Lisätietoja
Bluetooth-laitteiden pitäisi olla enintään
noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan (ei
näköesteitä välissä). Toimintaetäisyys voi
lyhentyä seuraavissa tilanteissa.
Bluetooth-yhteyttä käyttävien
laitteiden välissä on henkilö,
metalliesine, seinä tai muu este
Tilaan on asennettu langaton
lähiverkko
Lähellä on toimivia mikroaaltouuneja
Tilassa on muuta sähkömagneettista
säteilyä
113FI
Lähellä on muita laitteita
Bluetooth-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE 802.11b/g) käyttävät
samaa taajuuskaistaa (2,4 GHz).
Kun Bluetooth-laitetta käytetään
langattomalla lähiverkkoyhteydellä
varustetun laitteen lähellä,
sähkömagneettisia häiriöitä voi ilmetä.
Ne voivat hidastaa tiedonsiirtonopeutta,
aiheuttaa kohinaa tai estää yhteyden
muodostamisen. Jos näin käy, kokeile
seuraavia menetelmiä:
Yritä muodostaa tämän järjestelmän
ja Bluetooth-matkapuhelimen tai
Bluetooth-laitteen välinen yhteys,
kun ne ovat vähintään 10 metrin
etäisyydellä langattomasta lähiverkosta.
Katkaise langattoman lähiverkon
laitteista virta, kun käytät Bluetoothlaitetta alle 10 metrin etäisyydellä
niistä.
Vaikutukset muihin laitteisiin
Tämän järjestelmän säteilemät radioaallot
voivat häiritä eräiden lääketieteellisten
laitteiden toimintaa. Koska häiriöt voivat
johtaa virhetoimintoihin, katkaise aina
virta tästä järjestelmästä, Bluetoothmatkapuhelimesta ja Bluetooth-laitteesta
seuraavissa paikoissa:
Sairaalassa, junassa, lentokoneessa sekä
huoltoasemalla ja muissa paikoissa,
joissa on tulenarkoja kaasuja
Automaattisten ovien ja
palohälyttimien lähellä
114FI
Huomautuksia
Tämä järjestelmä tukee Bluetoothmäärityksen mukaisia suojauksia,
jotka varmistavat Bluetooth-tekniikalla
suoritettavan tiedonsiirron turvallisuuden.
Nämä suojaukset eivät ehkä riitä valittujen
asetusten tai muiden tekijöiden takia, joten
sinun on syytä olla varovainen siirtäessäsi
tietoja Bluetooth-tekniikalla.
Sony ei ota minkäänlaista vastuuta
vahingoista eikä muista menetyksistä, joita
saattaa aiheutua Bluetooth-tiedonsiirron
käyttämisen aikana syntyvistä tietovuodoista.
Bluetooth-tiedonsiirto ei välttämättä toimi
kaikkien sellaisten Bluetooth-laitteiden
kanssa, joissa on sama profiili kuin tässä
järjestelmässä.
Järjestelmään kytkettyjen Bluetoothlaitteiden on täytettävä Bluetooth-määritys,
jonka on laatinut Bluetooth SIG, Inc.
Määrityksen täyttämisestä on oltava todistus.
Vaikka laite olisi Bluetooth-määrityksen
mukainen, eräissä tilanteissa Bluetoothlaitteen ominaisuudet tai määritykset estävät
yhteyden muodostamisen tai voivat vaikuttaa
ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
Kohinaa voi ilmetä tai ääni voi katkeilla
sen mukaan, millaiseen Bluetoothlaitteeseen tämä järjestelmä on kytketty
ja millaisia tiedonsiirtoympäristö ja muut
ympäristötekijät ovat.
Toistettavissa olevat
USB-laitteet ja
Bluetooth-laitteet
USB-laitteet
Voit toistaa järjestelmällä seuraavia Sony
USB-laitteita. Järjestelmällä ei voi toistaa
muita USB-laitteita.
Varmennettu Sonyn digitaalinen
musiikkisoitin (tilanne tammikuussa
2007)
®
Tuotteen nimi Mallin nimi
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Tarkista alla olevilta webbisivuilta
viimeiset tiedot yhteensopivista laitteista.
Yhdysvalloissa oleville asiakkaille:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Kanadassa oleville asiakkaille:
Englanniksi <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Ranskaksi <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Euroopan asiakkaat:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Latinalaisen Amerikan asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Aasian ja Oseanian asiakkaat:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Jatkuu

Lisätietoja
Tuotteen nimi Mallin nimi
Walkman
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Varmennettu Sonyn USBtallennusväline (tilanne tammikuussa
2007)
115FI
Huomautuksia
Älä käytä muita USB-laitteita kuin näitä. Jos
mallia ei ole lueteltu tässä, toimivuutta ei
voida taata.
Käytettävyyttä ei voida aina taata, vaikka
käyttäisit näitä USB-laitteita.
 Joitain USB-laitteita ei ehkä voi ostaa joillain
alueilla.
Walkman-soitinta koskevia
huomautuksia
Tällä järjestelmällä ei voi toistaa lineaarista
PCM-ääntä.
Tällä järjestelmällä ei voi toistaa lineaarista
ATRAC Advanced Lossless -äänimuotoa.
Tällä järjestelmällä ei voi toistaa suoraan
Walkman-soittimeen tallennettua musiikkia
ilman tietokonetta.
Bluetooth-laitteet
Katso yhteensopivat Bluetooth-laitteet
seuraavilta webbisivuilta.
Yhdysvalloissa oleville asiakkaille:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Kanadassa oleville asiakkaille:
Englanniksi <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Ranskaksi <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Euroopan asiakkaat:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Latinalaisen Amerikan asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Aasian ja Oseanian asiakkaat:
<http://www.css.ap.sony.com/>
116FI
Sanasto
Albumi
Musiikkikappale tai kuva DATA CD- tai
DATA DVD -levyllä, joka sisältää MP3audioraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai
DivX-videotiedoston.
Aluekoodi
Tätä järjestelmää käytetään
tekijänoikeuksien suojaamiseen.
Jokainen DVD-järjestelmä ja DVD
VIDEO -levy sisältää ostomaan mukaisen
aluekoodin. Aluekoodi näkyy laitteessa
ja levyn pakkauksessa. Laitteella
voi toistaa levyt, joiden aluekoodi
on sama kuin laitteen. Laitteella voi
toistaa myös levyt, joissa on merkintä
”
”. Aluekoodirajoitus voi olla
käytössä, vaikka DVD VIDEO -levyssä ei
näkyisi aluekoodia.
DivX®
DivX, Inc:n kehittämä
digitaalivideotekniikka. DivXtekniikalla koodatut videot ovat erittäin
hyvälaatuisia ja tiedostokooltaan
suhteellisen pieniä.
Dolby Digital
Tämä elokuvateattereille tarkoitettu
äänimuoto on kehittyneempi versio
kuin Dolby Surround Pro Logic. Tässä
formaatissa surround-kaiuttimet
lähettävät stereoääntä laajennetulla
taajuusalueella, ja siinä on erillinen
subwoofer-kanava matalien
bassoäänien toistoa varten. Tätä muotoa
kutsutaan myös nimellä ”5.1”, koska
keskiäänikaiutin lasketaan 0,1 kanavaksi
(koska se toimii vain tarvittaessa matalaa
bassotehostetta). Tässä muodossa
kaikki kuusi kanavaa on tallennettu
erikseen ylivertaisen kanavaerottelun
aikaansaamiseksi. Lisäksi kaikki signaalit
käsitellään digitaalisesti, joten signaalin
heikkeneminen on vähäistä.
DTS
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä
levy, vaikka sen läpimitta on sama kuin
AUDIO CD -levyllä.
Yksikerroksisen ja yksipuolisen DVD
VIDEO -levyn tietokapasiteetti on
4,7 GB (gigatavua) eli 7 kertaa AUDIO
CD -levyn verran. Kaksikerroksisen ja
yksipuolisen DVD VIDEO
-levyn tietokapasiteetti on 8,5 GB,
yksikerroksisen ja kaksipuolisen DVD
VIDEO -levyn 9,4 GB ja kaksikerroksisen
ja kaksipuolisen DVD VIDEO -levyn
17 GB.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 2 -muotoa,
joka on eräs maailmanlaajuisista
digitaalisen pakkaamisen
standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/40 -osaan alkuperäisestä
koostaan. DVD VIDEO -levy
käyttää myös muuttuvanopeuksista
koodaustekniikkaa, joka muuttaa tietojen
jakoa kuvan tilan mukaisesti.
Audiotiedot tallennetaan Dolby
Digitalina ja PCM:nä, mikä mahdollistaa
todentuntuisemman äänen läsnäolon.
Lisäksi DVD VIDEO -levyillä on
useita edistyneitä toimintoja kuten
monikulma-, monikieli- ja vanhempien
valvontatoiminnot.
DVD-RW
Lisätietoja
Digital Theatre Systems Incin kehittämä
Digitaalinen äänenpakkaustekniikka.
Tämä tekniikka on yhteensopiva
5.1-kanavaisen surroundin kanssa.
Tähän muotoon kuuluu stereofoninen
surround-kanava ja erillinen
lisäbassokanava. Myös DTS tuottaa
erilliset korkealaatuiset 5.1 digitaaliset
äänikanavat. Tuloksena on hyvä
kanavaerottelu, koska kaikki kanavatiedot
tallennetaan erikseen ja ne käsitellään
digitaalisesti.
DVD VIDEO
DVD-RW on uudelleentallennettava
levy, joka on samankokoinen kuin
DVD VIDEO -levy. DVD-RW-levyllä
on kaksi eri tilaa: VR-tila ja Videotila.
Video-tilassa luotujen DVD-RW-levyjen
formaatti on sama kuin DVD VIDEO
-levyjen, kun taas VR (Video Recording)
-tilassa luotujen levyjen sisältöä voidaan
ohjelmoida tai muokata.
Jatkuu

117FI
DVD+RW
DVD+RW on tallennettava ja
uudelleenkirjoitettava levy. DVD+RWlevyt käyttävät tallennusformaattia,
joka on verrattavissa DVD VIDEO
-formaattiin.
Elokuvapohjainen ohjelma,
videopohjainen ohjelma
DVD VIDEO:t voidaan jakaa
elokuva- ja videopohjaisiin ohjelmiin.
Elokuvapohjaisilla DVD VIDEO:illa on
sama kuvamäärä (24 kehystä sekunnissa)
kuin elokuvateattereissa. Videopohjaisilla
DVD VIDEO:illa kuten televisiosarjoissa
ja keskusteluohjelmissa esitetään 30
kehystä (eli 60 kenttää) sekunnissa.
Kappale
Kuvan tai musiikkikappaleen osa VIDEO
CD- levyllä tai CD-levyllä tai MP3audioraidalla. Albumi koostuu useasta
raidasta (vain MP3).
Lomitettu muoto (lomitettu
skannaus)
Lomitettu formaatti on NTSCvakioformaatti TV-kuvien näyttämiseen
30 ruutua sekunnissa. Jokainen ruutu
skannataan kaksi kertaa — vuorotellen
parilliset ja parittomat skannausjuovat,
60 kertaa sekunnissa.
118FI
Luku
DVD VIDEO:n nimikkeen osa. Nimike
koostuu useasta luvusta.
Monikieli-toiminto
Joillekin DVD VIDEO -levyille on
tallennettu useita eri kielisiä ääniraitoja
tai tekstityksiä.
Monikulma-toiminto
Joillekin DVD VIDEO -levyille
on tallennettu otoksesta useita eri
katselukulmia.
Nimike
Kuvan tai musiikkikappaleen pisin osa
DVD VIDEO -levyllä, elokuva tms.,
video-ohjelman kuvaosa tai ääniohjelman
koko albumi.
Progressiivinen muoto
(peräkkäisskannaus)
Lomitetusta muodosta poiketen
progressiivinen muoto pystyy
tuottamaan 50  60 ruutua sekunnissa
muodostamalla kaikki skannausjuovat
(NTSC-järjestelmässä 525 juovaa ja
PAL-järjestelmässä 625 juovaa). Kuvan
kokonaislaatu paranee ja kiintokuvat,
teksti ja vaakaviivat näkyvät terävämpinä.
Tämä formaatti on yhteensopiva 525 tai
625 progressiivisen formaatin kanssa.
Otos
PBC-toiminnoilla varustetulla VIDEO
CD -levyllä valikkoruudut, liikkuva kuva
ja pysäytyskuvat on jaettu ”otoksiksi”
kutsuttuihin osiin.
Tiedosto
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennettu JPEG-kuvatiedosto tai
DivX-videotiedosto. (”Tiedosto”
on yksikäsitteisesti määritelty tässä
järjestelmässä.) Yksi tiedosto sisältää
yhden kuvan tai elokuvan.
Toiston hallinta (PBC)
Toiston hallintaa varten CDvideolevyille (versio 2.0) tallennetut
signaalit. Käyttämällä VIDEO CD:ille
tallennettuja valikkoruutuja PBCtoimintojen kanssa on mahdollista toistaa
yksinkertaisia vuorovaikutteisia ohjelmia,
hakutoiminnoilla varustettuja ohjelmia ja
niin edelleen.
Vanhempien valvonta
Liikkuvaa kuvaa sisältävä CD-levy.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 1 -muotoa,
joka on eräs maailmanlaajuisista
digitaalisen pakkaamisen
standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/140 -osaan
alkuperäisestä koostaan. Tämän ansiosta
12 cm:n VIDEO CD -levy voi sisältää
jopa 74 minuuttia liikkuvaa kuvaa.
VIDEO CD -levyt voivat sisältää myös
pakattua äänitietoa.
Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset äänet
pakataan, kun taas kuultavia ääniä ei
pakata. VIDEO CD -levyille mahtuu 6
kertaa enemmän ääntä kuin perinteisille
AUDIO CD -levyille.
CD-videolevyjä on kahta eri versiota.
Versio 1.1: Voit toistaa vain liikkuvaa
kuvaa ja ääntä.
Versio 2.0: Voit toistaa korkean
resoluution kiintokuvia ja käyttää
PBC-toimintoja.
Tämä järjestelmä sopii yhteen
molempien versioiden kanssa.
Lisätietoja
DVD VIDEO -levyillä käytettävä
toiminto, jolla rajoitetaan levyjen toistoa
käyttäjien iän perusteella maakohtaisen
rajoitustason mukaisesti. Rajoitus
vaihtelee levyittäin. Kun rajoitus on
otettu käyttöön, toisto voi olla kokonaan
kielletty, väkivaltaiset kohtaukset
ohitetaan tai korvataan toisilla
kohtauksilla ja niin edelleen.
VIDEO CD
119FI
Indeksi
Numerot
D
K
16:9 58
4:3 LETTER BOX 58
4:3 OUTPUT 58
4:3 PAN SCAN 58
DATA CD 7
DATA DVD 8
Diaesitys 44, 46
DIMMER 83
DISPLAY 24
DivX 48, 116
Dolby Digital 117
DTS 117
DVD 7
DVD+RW 7, 118
DVD-levyn valikko 39
DVD-RW 7, 117
Kappale 7, 8
Karaoke 75
ECHO 75, 76
KARAOKE PON 78, 110
KEY CONTROL 78, 110
Lauluääni 76
SCORE MODE 79, 110
VOCAL SELECT 78, 110
Kaukosäädin 13
Kielikoodiluettelo 111
Käyttökelpoiset levyt 7
A
A/V SYNC 50, 109
A2DP 63, 113
AAC 70, 72
Ajastin 81
Akut 20
ALBUM 109
Albumi 29, 116
Aluekoodi 116
ANGLE 30
Asetusnäyttö 25
ATRAC 70, 73
ATRAC AD 70
AUDIO 57
AUDIO DRC 60
AVRCP 63, 65, 69, 113
B
BACKGROUND 58
Bluetooth-laitteen osoite 66
BLUETOOTH OPR 64, 65,
68, 69
C
CHAPTER 40, 108
COLOR SYSTEM (VIDEO
CD) 58
COMPONENT VIDEO OUT
22, 88
CUSTOM 56
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 51
CUSTOM SETUP 59
120FI
E
EFFECT 48, 109
Elokuvapohjainen ohjelma
118
Etsiminen 39
Etupaneeli 87
Etupaneelin näyttö 18
F
FILE 109
H
Hajasoitto 36
Halutun kohdan etsiminen
katsomalla television
kuvaruutua 40
Hidastettu toisto 29
I
INDEX 108
INTERLACE 22
INTERVAL 109
J
Jatkotoisto 33
Jatkuva toisto 46
JPEG 42, 44, 46
L
LANGUAGE SETUP 25, 57
Levyjen käsitteleminen 28
Levyn soittaminen 28
Lomitettu formaatti 118
Luku 29, 118
M
MENU 57
Mikrofoni 75, 76
MODE (MP3, JPEG) 110
Monikieli-toiminto 118
Monikulma-toiminto 30, 118
MP3 7
Muiden laitteiden
kuunteleminen 88
Muiden laitteiden liittäminen
87
MULTI-DISC RESUME
34, 59
Multi Session -CD-levy 10
N
Nimike 39, 118
Nopea siirtyminen eteenpäin
29
Nopea siirtyminen taaksepäin
29
O
T
Ohjausvalikon näyttö 107
Ohjelmoitu soitto 34
ORIGINAL 39, 108
OSD 57
Otos 119
Takapaneeli 87
Television liittäminen 21
Television ohjaaminen 23
THEATRE SYNC 27
Tiedosto 119
TIME/TEXT 108
TITLE 37, 108
Toiston hallinta (PBC) 119
TRACK 108
TRACK SELECTION 59
TV TYPE 58
P
Palautus alkutilaan 98
PARENTAL CONTROL
53, 109
Pariuttaminen 64, 65, 67, 68
PAUSE MODE 59
PBC-toisto 32
PICTURE NAVI 41, 45
Pikaohitus 29
Pikauusinta 29
PIN 64
PLAY LIST 39, 108
Progressiivinen muoto 118
PROGRESSIVE AUTO 22
PROGRESSIVE VIDEO 22
Pysäytyskuva 29
R
S
Salakoodi 65
Salasana 64
SCENE 108
SCREEN SAVER 58
SCREEN SETUP 25
SETUP 109
Skannaus 26, 58
SLEEP 27, 81
Soittoajastin 81
SUBTITLE 57
S VIDEO 88
Uniajastin 81
USB 70
USB-tallennin 70, 115
USB MEMORY 94
Uudelleensoitto 37
V
Valitseminen 39
Vanhempien valvonta 119
Vianetsintä 89
VIDEO CD 7, 119
W
WMA 70
Lisätietoja
Radio 61
Radioasemat 62
Radion kuunteleminen 61
RESET 98, 109
U
121FI
122FI
Lisätietoja
123FI
Download PDF

advertising