Sony CMT-V11iP User's guide

Sony CMT-V11iP User's guide
4-462-381-11 (1) (FI)
Toimintojen sijainnit
Toiminnot
Laite (ylhäältä)
Kaukosäädin
CD-/MP3-levyn toistaminen
1 Valitse CD-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
Henkilökohtainen
äänijärjestelmä
2 Avaa CD-luukku.
Käyttöohjeet
 Näyttö
Kun laitteeseen kytketään virta, asetuksen tila tulee näkyviin näyttöön.
Kun laite siirtyy valmiustilaan, asetuksen tila katoaa näytöstä.
* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole yhtään MP3-tiedostoa
tai muita tiedostoja. Kansiorakenteen mukaan järjestelmän
tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla pienempi kuin
todellisten kansioiden määrä.
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu toisto)
USB-laitteessa olevan tiedoston
toistaminen
1 Valitse CD-toiminto.
Tässä järjestelmässä voi toistaa MP3-/WMA-muodossa
olevaa ääntä.*
* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia
2 Valitse toistotila.
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 
-painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.
Laite (edestä)
Etäanturi
©2013 Sony Corporation
3 Valitse kansio (vain MP3-levyt).
Kaukosäätimen merkkivalo
Valitse haluttu kansio painamalla toistuvasti
3 Aseta levy laitteeseen.
CMT-V11iP
Paina levyn keskikohtaa kahdella sormella,
kunnes levy napsahtaa paikalleen soittimeen.
Aseta levy niin, että
levyn etikettipuoli
osoittaa eteenpäin.
CD-luukku
(CD-tila)
Vain Eurooppa
Käytöstä poistettujen
akkujen/paristojen
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa
on erilliset keräysjärjestelmät)
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla
tai verhoilla. Älä myöskään aseta laitteen päälle palavia
kynttilöitä tai muita avotulen lähteitä.
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista
laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nesteellä
täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn
tai suljettuun kaappiin.
Verkkolaite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
verkkolaitteen pistoke pistorasiasta. Verkkolaite tulee
siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos
verkkolaite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota
se pistorasiasta välittömästi.
Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisältävää
laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle
tai tulelle.
Verkkolaitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse päälaitteen
virta olisi katkaistu.
Nimilaatta on päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen
yläpinnassa.
HUOMIO
Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa
voi vahingoittaa silmiä.
Tämä laite on LUOKAN 1
LASERLAITE. Tämä
merkintä on päälaitteen
pohjassa.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin
osoitteisiin.
Euroopassa ja Australiassa asuvat
asiakkaat
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Soveltuva lisälaite: kaukosäädin
Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 1–6,
radioasema viritetään painamalla TUNER MEMORY
NUMBER (1–6)  -painiketta, kun FM- tai
AM-toiminto on valittuna järjestelmässä.
Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 7 tai sitä
suurempaan numeroon, paina ensin TUNING MODE 
-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä lukee PRESET,
ja valitse sitten haluttu esiasetusnumero painamalla +/ 
toistuvasti.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
VAROITUS
Esiasetetun radioaseman virittäminen
Paina laitteen  (avaa/sulje)  -painiketta.
 (avaa/sulje) 
FI
Enimmäismäärät:
255 kansiota* (pääkansio mukaan lukien)
512 MP3-tiedostoa
512 MP3-tiedostoa yhdessä kansiossa
9 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/
kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa.
Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista
ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.
Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva
merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua
akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg)
tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto
on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta,
miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/
pariston kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Tässä käyttöohjeessa kuvataan pääasiassa toimintojen
käyttäminen kaukosäätimen avulla. Samat toiminnot ovat
käytettävissä myös laitteessa olevien painikkeiden avulla,
joilla on samat tai samantapaiset nimet.
Irrota paristotilan kansi ja aseta kaksi mukana tulevaa
R6-paristoa (AA-kokoista) paikalleen -puoli edellä
siten, että napaisuus on kuten alla.
Syttyy oranssina, kun kaukosäätimen signaali vastaanotetaan.
Paina laitteen  (avaa/sulje)  -painiketta.
READING tulee näkyviin.
Paristot kestävät normaalikäytössä noin 6 kuukautta.
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä
eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot,
jotta vältyt paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.
5 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimessä   tai paina laitteessa  .
Levyn poistaminen
Paina laitteen  (avaa/sulje)  -painiketta ja poista levy
painamalla pyöritintä sormella ja vetämällä samalla levyn
reunaa ulospäin.
Huomautuksia
Alkutoimet
iPod-/iPhone-laitteen liittäminen
Liitä iPod-/iPhone
(USB) -liitäntään 
iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetulla
USB-kaapelilla.
Kellonajan asettaminen
Muut toiminnot
1 Kytke virta järjestelmään painamalla
Kun haluat
Paina
Keskeyttää toiston   (tai   laitteessa).
Kun haluat jatkaa toistamista,
paina painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston  .
Valita MP3-levyllä
+/ .
olevan kansion
Valita kappaleen
/ // .
tai tiedoston
Hakea kappaleen Pidä /  (tai / 
tai tiedoston tietyn laitteessa) painettuna toiston aikana
kohdan
ja vapauta painike haluamassasi
kohdassa.
Valita toistuvan
REPEAT  -painiketta toistuvasti,
toiston
tai 1 tulee näkyviin.
kunnes
Poistaa levyn
Laitteen   -painiketta.
  -painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla
TIMER MENU  -painiketta.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt
3
Tämä tuote on tarkoitettu
Compact Disc (CD)-standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat
tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa,
että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin
mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Jos PLAY SET vilkkuu näytössä, valitse CLOCK
painamalla /  toistuvasti ja paina sitten
(enter) .
Aseta tunnit painamalla toistuvasti /  ja paina
(enter) .
sitten
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.
Huomautus
Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos tapahtuu
sähkökatko.
Kellonajan näyttäminen, kun järjestelmän virta
on katkaistu
Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä
koskevia huomautuksia
Järjestelmä sulkee CD-luukun  automaattisesti, jos mitään
toimintoa ei käytetä muutamaan minuuttiin, kun CD-luukku on auki.
Älä aseta laitteeseen epätavallisen (kuten sydämen, neliön, tähden)
muotoisia levyjä. Levy voi pudota järjestelmään ja aiheuttaa pysyviä
vaurioita.
Jos painat /  -painiketta, kun CD-luukku on auki, järjestelmä
sulkee CD-luukun automaattisesti.
Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, sinettejä tai liimaa.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
Kun poistat levyn, tartu levyyn vain sen reunoista. Älä kosketa
levyn pintaa.
Paina DISPLAY  -painiketta. Kello on näkyvissä noin
8 sekuntia.
Toistotilan vaihtaminen
Paina PLAY MODE  -painiketta toistuvasti,
kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan
(Normal tai FLDR kaikille levyn kansiossa oleville
MP3-tiedostoille), satunnaistoistotilan (SHUF tai
FLDR SHUF* kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun
toistotilan (PGM).
* Kun toistetaan CD-DA (ääni) -levyä, FLDR (SHUF) -toisto toimii
samalla tavalla kuin normaali (SHUF)-toisto.
Huomautuksia satunnaistoistotilasta
 Verkkolaitteeseen
 AM-kehäantenni
 FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
 Virta (DC IN 9,5 V)
 Antennit
1 Liitä verkkolaite laitteeseen.
2 Kytke verkkolaite pistorasiaan.
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä sitten AM-antenni.
Pidä antenni loitolla virtajohdosta välttääksesi kohinan
vastaanoton.
 AUDIO IN -liitin
Kytke ulkoinen äänilaite.
Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa
kaikki levyn kappaleet tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
Kun satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä
toistaa kaikki valitun kansion kappaleet ja tiedostot satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila
(SHUF tai FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa
normaaliin toistotilaan (FLDR).
Huomautuksia toistuvasta toistosta
vaiheet 3–5. Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta
tai tiedostoa.
7 Kun haluat toistaa kappaleista tai tiedostoista
koostuvan ohjelman, paina   (tai  
laitteessa).
Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan
levykelkasta  tai virtajohto irrotetaan.
Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen,
paina   (tai   laitteessa).
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 
-painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.
Viimeisen kappaleen tai tiedoston poistaminen
ohjelmasta
Paina CLEAR  -painiketta, kun soitin on pysäytettynä.
Radion kuunteleminen
1 Valitse TUNER-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti TUNER FM/
AM FUNCTION  tai paina laitteessa toistuvasti
FUNCTION .
2 Tee viritys.
Automaattinen haku
Paina TUNING MODE  -painiketta toistuvasti,
kunnes AUTO tulee näkyviin. Paina sitten +/ .
Haku päättyy automaattisesti, kun asema on
viritetty, ja näyttöön ilmestyy TUNED sekä STEREO
(vain stereolähetykset).
Jos näytössä ei näy TUNED eikä haku pääty,
pysäytä haku painamalla   ja tee sitten viritys
manuaalisesti (alla).
Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja
(vain Euroopan malli), tiedot, kuten palvelun
tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen yhteydessä.
Manuaalinen viritys
Paina TUNING MODE  -painiketta toistuvasti,
kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu
asema painamalla +/  -painiketta toistuvasti.
Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa
stereovastaanoton käytöstä painamalla FM MODE  -painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin tulee MONO.
Radioasemien esivalinta
1 Viritä haluamasi asema.
2 Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER
MEMORY  -painiketta.
Esivalittu numero

tarkoittaa, että kaikki kappaleet tai tiedostot toistetaan
uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
 1 tarkoittaa, että yhtä kappaletta tai tiedostoa toistetaan
uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
Älä tallenna muita kappale- tai tiedostotyyppejä tai tarpeettomia
kansioita levylle, jossa on MP3-tiedostoja.
MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden
tiedostopääte on .mp3.
Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei olekaan
MP3-tiedosto, tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka
voi vahingoittaa järjestelmää.
Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Aasiassa asuvat ja muiden maiden/alueiden asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/support>
Paina kaukosäätimessä toistuvasti USB FUNCTION 
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
.
Vahvista valittu kappale tai tiedosto painamalla
Näytössä näkyy ”--.--”, jos CD-levyn
kokonaistoistoaika saavuttaa 100 minuuttia tai jos
ohjelmoit MP3-tiedostoja.
Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia
USB-laitteita koskevat tiedot.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Valitse USB-toiminto.
5 Ohjelmoi valittu kappale tai tiedosto.
4 Sulje CD-luukku.
DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle
on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle
digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli
ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen
toimintaa ei voida taata.
™ ®
Paina /  -painikkeita toistuvasti, kunnes
haluttu kappale tai tiedostonumero tulee näkyviin
6 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja toistamalla
Huomautus DualDisc-levyistä
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch
ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja
käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
Windows Media on Microsoft Corporation
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation
-yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan
käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella
on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä
merkintöjä ja .
4 Valitse haluttu kappale tai tiedosto.
Valitun kappaleen tai
Kokonaistoistoaika
tiedoston numero
Kaikkien ohjelmoitujen kappaleiden tai tiedostojen
(mukaan lukien valitun kappaleen tai tiedoston)
kokonaistoistoaika näkyy näytön oikeassa reunassa.
Kaukosäätimen käyttäminen
 Kaukosäätimen merkkivalo
+/ .
DRM-tiedostoja (Digital Rights Management – digitaalinen
käyttöoikeuksien hallinta). Jos yrität toistaa tällaista tiedostoa,
järjestelmä toistaa seuraavan suojaamattoman äänitiedoston.
3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla
toistuvasti +/  tai /// .
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty
toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Paina  ja rekisteröi asema.
5 Rekisteröi muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.
Enintään 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa voidaan
esivalita.
2 Liitä USB-laite
3 Aloita toisto.
(USB) -liitäntään .
Paina kaukosäätimessä   tai paina laitteessa  .
Muut toiminnot
Kun haluat
Paina
Keskeyttää toiston   (tai   laitteessa).
Kun haluat jatkaa toistamista, paina
painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston  . Kun haluat jatkaa toistamista,
paina  * (tai   laitteessa).
Voit peruuttaa toiston jatkamisen
painamalla   uudelleen.
Valita kansion
+/  toistuvasti.
Valita tiedoston
Löytää tiedoston
kohdan
Valita toistuvan
toiston
/ // .
Pidä /  tai / 
(tai /  laitteessa)
painettuna toiston aikana ja vapauta
painike haluamassasi kohdassa.
REPEAT  -painiketta toistuvasti,
tai 1 tulee näkyviin.
kunnes
* Kun toistetaan VBR MP3-/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa
jatkaa toistoa eri kohdasta.
Toistotilan vaihtaminen
Paina PLAY MODE  -painiketta toistuvasti, kun
soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan
(kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille),
kansiotoistotilan (FLDR kaikille USB-laitteen tietyssä
kansiossa oleville tiedostoille), satunnaistoistotilan
(SHUF tai FLDR SHUF kansion satunnaistoistolle)
tai ohjelmoidun toistotilan (PGM).
Huomautuksia satunnaistoistotilasta
Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa
kaikki USB-laitteen äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
Kun satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä
toistaa kaikki valitun kansion äänitiedostot satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF
tai FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin
toistotilaan (FLDR).
Huomautuksia toistuvasta toistosta
Jos valitset
, kun järjestelmä on normaalissa toistotilassa,
järjestelmä toistaa kaikkia liitettyyn USB-laitteeseen tallennettuja
äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan. Jos valitset
,
kun järjestelmä on kansiotoistotilassa, järjestelmä toistaa kaikkia
valitun kansion äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan.
Jos valitset
1, järjestelmä toistaa valitun tiedoston toistuvasti,
kunnes toisto lopetetaan.
Huomautuksia
Järjestelmän toistojärjestys saattaa erota liitetyn digitaalisen
musiikkisoittimen toistojärjestyksestä.
Katkaise järjestelmästä virta, ennen kuin irrotat USB-laitteen.
Jos USB-laite irrotetaan, kun järjestelmän virta on kytketty,
USB-laitteen tiedot voivat vahingoittua.
Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä liitettävän USB-laitteen
mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso käyttöä koskevat
tarkemmat ohjeet liitettävän USB-laitteen mukana toimitetusta
ohjekirjasta.
Liitetyn USB-laitteen tyypin mukaan saattaa kestää hetki,
ennen kuin READING-ilmoitus tulee näkyviin.
Järjestelmä ei tue USB-keskitintä. Älä liitä USB-laitetta
USB-keskittimen kautta.
Kun USB-laite asetetaan, järjestelmä lukee kaikki USB-laitteessa
olevat tiedostot. Jos USB-laitteissa on useita kansioita ja tiedostoja,
USB-laitteen lukeminen voi kestää kauan.
Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USB-laitteiden toimintojen
suorittamisessa voi esiintyä viiveitä.
Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien koodaus-/
kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen äänitiedostot
on alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset
tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi katkeilla tai niitä
ei voi toistaa ollenkaan.
Järjestelmä ei voi toistaa USB-laitteen äänitiedostoja seuraavissa
tapauksissa:
kansiossa on yhteensä yli 999 äänitiedostoa
USB-laitteessa on yhteensä yli 3 000 äänitiedostoa
USB-laitteessa on yhteensä yli 1 000 kansiota (ROOT-kansio
ja tyhjät kansiot mukaan lukien).
Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen mukaan.
Älä tallenna muita tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita
USB-laitteeseen, jossa on äänitiedostoja.
Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 9 sisäkkäistä kansiota
(ROOT-kansio mukaan lukien).
Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USB-laitteen
toimintoja.
Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia äänimuotoja:
MP3: tiedostotunniste .mp3
WMA: tiedostotunniste .wma.
Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste,
jos itse tiedosto poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa
tai toimintahäiriöitä voi esiintyä.
Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena
Voit käyttää järjestelmää lataustoiminnolla
varustettujen USB-laitteiden paristojen latauslaitteena,
kun järjestelmään on kytketty virta.
(USB) -liitäntään .
Lataus alkaa, kun USB-laite liitetään
Lataustila näkyy USB-laitteen näytössä. Lisätietoja
on USB-laitteen käyttöoppaassa.
USB-laitteen lataamisen lopettaminen
Irrota USB-laite.
USB-laitteen lataamiseen liittyvä huomautus
USB-laitetta ei voi ladata, kun järjestelmän virta on katkaistu.
4 Aseta toiston alkamisaika.
Äänen säätäminen
Kun haluat
Säätää äänenvoimakkuutta
Luoda tavallista
dynaamisemman
äänen
Asettaa
äänitehosteen
Toistaminen iPod-/iPhone-laitteella
Paina
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
SOUND EFFECT  toistuvasti,
kunnes haluttu äänitehoste on
näkyvissä.
Aina kun painat tätä painiketta,
äänitehosteet näytetään
järjestyksessä ROCK  POP 
JAZZ  FLAT.
1 Liitä iPod-/iPhone-laite sen mukana toimitetulla
USB-kaapelilla laitteen
(USB) -liitäntään .
2 Valitse USB-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti USB FUNCTION 
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
3 Käynnistä toisto, kun näyttöön tulee iPod.
Paina kaukosäätimessä   tai paina laitteessa  .
iPod-/iPhone-laitteen ohjaaminen
Kun haluat
Keskeyttää toiston
Aloittaa tauon
Valita äänikirjan/
podcastin
kappaleen tai
jakson
Löytää äänikirjan/
podcastin
kappaleen tai
jakson kohdan
Valita halutun
kohteen
Vierittää iPodvalikoita ylös/alas
Palata edelliseen
valikkoon
Paina
 /  (tai   laitteessa).

/ . Voit kelata eteenpäin
tai taaksepäin pitämällä painiketta
pohjassa.
Pidä /  painettuna
toiston aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.
/  .
/ .
RETURN /  .
Näytön vaihtaminen
Kun haluat
Vaihtaa näytön
tietoja1)
Vaihtaa näyttötilaa
(katso alla.)
1)
Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-laitteen akun
lataukseen, kun järjestelmä on päällä.
Voit tarkistaa latauksen tilan iPod-/iPhone-laitteen
näytön akkukuvakkeesta. Luettelo tämän järjestelmän
kanssa yhteensopivista iPod-/iPhone-malleista on osion
Tekniset tiedot kohdassa iPod-/iPhone-osio.
iPod-/iPhone-laitteen lataamisen lopettaminen
Irrota liitetty iPod/iPhone laitteesta.
Huomautuksia
Järjestelmän toiminta voi vaihdella käytössä olevan
iPod-/iPhone-laitteen ominaisuuksien mukaan.
Kun iPod-/iPhone-laitetta ladataan laitteella USB-liitännän kautta,
näyttöön tulee ensin CONNECT ja sitten iPod.
Älä kanna järjestelmää, kun iPod/iPhone on liitettynä järjestelmään.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Kun liität tai irrotat iPod-/iPhone-laitetta, tue järjestelmää toisella
kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-/iPhone-laitteen
säätimiä.
Katso iPod-/iPhone-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen
käyttöoppaasta.
Sony ei vastaa siitä, jos iPod-/iPhone-laitteeseen tallennetut tiedot
katoavat tai vaurioituvat, kun iPod/iPhone-laitetta käytetään tämän
järjestelmän kanssa.
Valinnaisten äänilaitteiden
käyttäminen
1 Valmistele äänilähde.
Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN -liittimeen 
analogisella äänijohdolla (lisävaruste).
2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME  .
3 Valitse AUDIO IN -toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti AUDIO IN
FUNCTION  tai paina laitteessa toistuvasti
FUNCTION .
4 Aloita toisto.
Käynnistä liitetyn laitteen toisto ja säädä
äänenvoimakkuutta.
Huomautus
Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn
laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen
äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen
valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.
Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD-/MP3-levyn tai USB-laitteen
tiedot:
kappaleen jäljellä oleva toistoaika
jäljellä oleva kokonaistoistoaika.
MP3-levy/USB-laite
kappaleen tai tiedoston nimi (
esittäjän nimi ( )
albumin nimi (
)
Virransäästötila1)
Kello2)
1)
kuin vaiheessa 4.
Paina toistuvasti /  -painiketta, kunnes haluttu
.
äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten
7 Katkaise järjestelmän virta.
Paina  . Järjestelmä käynnistyy automaattisesti
ennen valittua aikaa.
Jos järjestelmään on kytketty virta määritettynä
aikana, toistoajastin ei käynnisty. Älä käytä
järjestelmää sen käynnistymisen jälkeen, ennen
kuin toisto alkaa.
Jos ajastimen äänilähteenä on FM-/AM-asema,
järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen asetettua
aikaa. Jos äänilähteenä on CD/USB, järjestelmä
käynnistyy 30 sekuntia ennen asetettua aikaa.
Asetuksen tarkastaminen
1 Paina TIMER MENU  -painiketta.
2 Valitse SELECT painamalla /  -painiketta
toistuvasti ja paina sitten
Kun järjestelmän virta
on katkaistu
Näyttö on sammutettu virran
säästämiseksi. Ajastin ja kello
toimivat edelleen.
Kello näkyy.
Et voi asettaa kelloa virransäästötilassa.
Kellonäyttö siirtyy 8 sekunnin kuluttua automaattisesti
virransäästötilaan.
Huomautuksia näyttötiedoista
Jos tiedoissa on kaksitavuisia merkkejä, jokainen kaksitavuinen
merkki vie kaksi tavua.
Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa ”_”.
Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
MP3-levyn ja USB-laitteen kokonaissoittoaika
MP3-levyn ja USB-laitteen jäljellä oleva kokonaissoittoaika
MP3-levyn MP3-tiedoston tai USB-laitteen
MP3-/WMA-tiedoston jäljellä oleva soittoaika.
Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston
kulunut toistoaika
kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660
Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia.
Seuraavat tiedot näkyvät:
CD-DA-levyn kokonaissoittoaika (paitsi silloin, kun PGM-tila
on valittu ja soitin on pysäytetty)
CD-DA-levyn kappaleen jäljellä oleva toistoaika
CD-DA-levyn jäljellä oleva soittoaika (ainoastaan kun normaali
toistotila on valittu ja toisto on käynnissä)
MP3-tiedostojen ID3-merkinnät, kun käytetään ID3-version
1 tai 2 mukaisia merkintöjä (ID3-version 2 merkintöjen näytöllä
on etusija, kun sekä ID3-version 1 että 2 merkintöjä käytetään
samassa MP3-tiedostossa)
enintään 64 merkkiä ID3-tunnisteista, joissa sallittuja
merkkejä ovat isot kirjaimet (A–Z), pienet kirjaimet (a–z)
(pienet kirjaimet näytetään isoina), numerot (0–9) ja symbolit
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `).
Ajastimien käyttäminen
Järjestelmässä on 2 ajastintoimintoa. Jos käytät molempia
ajastimia, uniajastin on etusijalla.
Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto
on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Paina SLEEP  -painiketta toistuvasti.
Kukin SLEEP  -painikkeen painaminen vähentää
asetusaikaa 10 minuutilla 90 minuutin enimmäisajasta
10 minuutin vähimmäisaikaan.
Peruuta uniajastin valitsemalla OFF.
Toistoajastin:
Voit herätä CD:n, FM-/AM-lähetyksen, USB-laitteen
tai iPod-/iPhone-laitteen ääneen valittuna aikana.
Muista asettaa kellonaika.
1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/  -painiketta. Voit asettaa
äänilähteeksi CD-, USB- (mukaan lukien
iPod/iPhone), FM- tai AM-toiminnon.
Jos haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta,
äänitiedostosta tai radioasemasta, luo oma ohjelma.
2 Valitse ajastimen asetusmuoto.
Paina TIMER MENU  -painiketta.
3 Aseta toistoajastin.
Valitse PLAY SET painamalla /  -painiketta
.
toistuvasti ja paina sitten
CD-/MP3-levy
iPod/iPhone
Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
Ääntä ei kuulu.
 Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
 Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
 Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
 Varmista, että iPod/iPhone soittaa musiikkia.
 Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto
on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole,
päivitä iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä
järjestelmän kanssa.
 Säädä äänenvoimakkuutta.
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
6 Valitse äänilähde.
.
3 Valitse PLAY SEL painamalla /  -painiketta
.
Ajastimen peruuttaminen
Toista yllä kuvatut toimet, kunnes OFF tulee näkyviin
.
vaiheessa 3, ja paina sitten
)
Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.
Näyttötila
5 Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin
toistuvasti ja paina sitten
CD-DA-levy
2)
Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena
Paina
DISPLAY  -painiketta toistuvasti,
kun järjestelmään on kytketty virta.
DISPLAY  -painiketta toistuvasti,
kun järjestelmän virta on katkaistu.
Aseta tunti painamalla /  -painiketta toistuvasti
. Aseta minuuttilukema edellä
ja paina sitten
kuvatulla tavalla.
Asetuksen muuttaminen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Huomautuksia
Jos valitset USB-laitteen ajastimeksi ja laitteessa on useita tiedostoja
tai kansioita, tietojen lukeminen voi kestää jonkin aikaa, mikä saattaa
aiheuttaa viiveen ajastimen käynnistämän toiston aloittamisessa.
Jos toistoajastimen äänilähteenä on FM-/AM-asema, joka viritettiin
automaattisella tai manuaalisella haulla, radioaseman vaihtaminen
toistoajastimen asettamisen jälkeen vaihtaa myös toistoajastimen
radioaseman viritystä.
Jos toistoajastimen äänilähteenä on rekisteröity esiasetusnumero
valittu FM-/AM-asema, toistoajastimen radioasema-asetus säilyy
muistissa. Toistoajastimen radioaseman asetus ei vaihdu, vaikka
vaihtaisit radioasemaa toistoajastimen asettamisen jälkeen.
Huomautuksia iPod-/iPhone-laitteen käyttäjälle
Varmista, että iPod/iPhone ei toista, kun käytät toistoajastinta.
Toistoajastinta ei ehkä voi ottaa käyttöön liitettynä olevan
iPod-/iPhone-laitteen tilan mukaan.
Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin asetusta ei peruuteta
käsin ja kellonaika on asetettuna.
Vianmääritys
1 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta
ja tee siinä mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Järjestelmän virta ei kytkeydy.
 Onko virtajohto kiinnitetty kunnolla?
Järjestelmä on odottamatta siirtynyt
valmiustilaan.
 Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään
toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon
poistaminen käytöstä.
Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta
on peruutettu odottamatta.
 Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin
kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus
peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen
alusta.
Ääntä ei kuulu.
 Lisää äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +  -painiketta.
 Varmista, että lisä-äänilaitteet on kytketty kunnolla.
 Varmista, että toiminnon asetuksena on AUDIO IN.
 Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
 Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä
väliaikaisesti.
Huomattava surina tai kohina.
 Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
 Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
 Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (lisävaruste).
Kaukosäädin ei toimi.
 Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan
kaukosäätimen tunnistimen  välissä olevat esteet.
Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
 Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen .
 Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
 Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE 
-painiketta toistuvasti, kunnes sekä PGM että SHUF
katoavat näytöstä.
Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää
tavallista kauemmin:
 monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy
 useita kansioita sisältävä levy.
Virheellinen näyttö.
 CD-DA-/MP3-levylle tallennetut tiedot saattavat olla
vioittuneet. Tee siirto uudelleen.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 pienet kirjaimet (a–z) (pienet kirjaimet näytetään
isoina kirjaimina)
 numerot (0–9)
 symbolit (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `).
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”.
USB-laite
Käytätkö tuettua USB-laitetta?
 Jos liitetään ei-tuettu USB-laite, seuraavia ongelmia voi
esiintyä. Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista
USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdassa
”USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen”.
 USB-laitetta ei tunnisteta.
 Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy
järjestelmässä.
 Toistaminen ei ole mahdollista.
 Ääni hyppii.
 Kohinaa.
 Lähtevä ääni on säröinen.
Ääntä ei kuulu.
 USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise virta
järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
 Käytössä on yhteensopimaton USB-laite. Lisätietoja
yhteensopivista USB-laitteista on verkkosivustoissa.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
 Musiikkitiedot sisältävät kohinaa tai äänessä on säröä.
Melua on saattanut muodostua tiedostoon siirtämisen
aikana. Poista tiedosto ja yritä siirtää tiedosto
uudelleen.
 Äänitiedostojen koodauksessa käytetty bittinopeus
on ollut pieni. Lähetä USB-laitteeseen äänitiedostoja,
joiden bittinopeus on suuri.
READING näkyy pitkään tai toiston alkaminen
kestää kauan.
 Lukuprosessi voi kestää kauan seuraavissa tapauksissa:
 USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja.
 Tiedostorakenne on erittäin monimutkainen.
 Muistikapasiteetti on liian suuri.
 Sisäinen muisti on sirpaloitunut.
Virheellinen näyttö.
 USB-laitteen tiedot saattavat olla vioittuneet. Tee siirto
uudelleen.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 pienet kirjaimet (a–z) (pienet kirjaimet näytetään
isoina kirjaimina)
 numerot (0–9)
 symbolit (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `).
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”.
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
 Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on
verkkosivustoissa.
 USB-laite ei toimi kunnolla. Lisätietoja tämän
ongelman selvittämisestä on USB-laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
Toisto ei käynnisty.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
 Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on
verkkosivustoissa.
Toisto ei ala ensimmäisestä tiedostosta.
 Aseta toistomuodoksi normaali toisto.
Äänitiedostoja ei voi toistaa.
 MP3 PRO -muotoisia MP3-tiedostoja ei voi toistaa.
 Windows Media Audio Lossless- ja Professionalmuotoisia WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Muilla kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmillä
alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
 Jos käytettävässä USB-laitteessa on useita osioita,
tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
 Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 9 sisäkkäistä
kansiota.
 Salattuja tai salasanalla suojattuja yms. tiedostoja ei voi
toistaa.
 Järjestelmä ei toista tekijänoikeussuojattuja (Digital
Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien
hallinta) tiedostoja.
* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmää, mutta
jotkin USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä.
Lisätietoja saat USB-laitteen käyttöohjeesta tai laitteen valmistajalta.
Ääni on vääristynyt.
 Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
 Valitse iPod-/iPhone-laitteen EQ-asetukseksi Off
tai Flat.
iPod/iPhone ei toimi.
 Sulje kaikki muut iPod-/iPhone-laitteessa
käynnissä olevat iOS-sovellukset. Lisätietoja
on iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
 Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
 Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto
on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole,
päivitä iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä
järjestelmän kanssa.
 Koska järjestelmän ja iPod-/iPhone-laitteen toiminnot
ovat erilaiset, et ehkä voi käyttää iPod-/iPhonelaitetta käyttämällä kaukosäätimen tai tämän laitteen
painikkeita. Käytä tällöin iPod-/iPhone-laitteen
ohjauspainikkeita.
iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata.
 Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
 Varmista, että järjestelmään on kytketty virta.
 Jos iPod-/iPhone-laitetta ei pysty lataamaan täyteen,
poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä
ja yritä uudelleen.
Viritin
Järjestelmästä kuuluu huomattava surina
tai kohina, tai asemia ei voi vastaanottaa.
(TUNED tai STEREO vilkkuu näytössä.)
 Liitä antenni oikein.
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton, ja liitä antenni uudelleen.
 Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi
kohinan vastaanoton.
 Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
Useita radiolähetyksiä kuuluu samanaikaisesti.
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton, ja liitä antenni uudelleen.
 Niputa antennikaapelit esimerkiksi erikseen myytävillä
johtopidikkeillä ja säädä kaapelien pituutta.
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta
järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta järjestelmän tehdasasetukset laitteen
painikkeiden avulla.
1 Irrota virtajohto ja liitä se takaisin pistorasiaan.
Kytke sitten virta järjestelmään.
2 Pidä laitteen  - ja /  -painiketta
painettuna, kunnes näytössä lukee RESET.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien
esivalinnat, ajastin ja kellonaika poistetaan.
Automaattisen valmiustilatoiminnon
poistaminen käytöstä
Tässä järjestelmässä on automaattinen
valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla järjestelmä
siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin
kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia
lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti
käytössä.
Poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä
laitteen painikkeiden avulla.
Kun järjestelmään on kytketty virta, pidä  
-painiketta painettuna, kunnes AUTO. STBY OFF
tulee näkyviin.
Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimen,
kunnes AUTO. STBY ON tulee näkyviin.
Huomautuksia
AUTO. STBY tulee näkyviin 2 minuuttia ennen kuin järjestelmä
siirtyy valmiustilaan.
Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoiminnon
(FM/AM) kanssa, vaikka se olisi otettu käyttöön.
Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti
seuraavissa tapauksissa:
äänisignaali havaitaan
ääniraitoja tai tiedostoja toistetaan
esiasetettu uniajastin tai toistoajastin on käynnissä.
Seuraavissa tapauksissa järjestelmä aloittaa valmiustilaan siirtymisen
laskennan uudelleen, vaikka automaattinen valmiustilatoiminto
on käytössä:
kun USB-laite tai iPod/iPhone on liitetty
kun kaukosäätimen tai laitteen painiketta painetaan
kun esiasetettu uni- tai toistoajastin käynnistyy.
Ilmoitukset
COMPLETE: Esiasetustoiminto päättyi normaalisti.
CONNECT: Liitetty iPod/iPhone suorittaa todennusta.
DEVICE ERROR: Odottamaton tila (tai kytkettynä on
tunnistamaton laite).
FULL: Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän kuin
25 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
NO DEVICE: USB-laitetta tai iPod-/iPhone-laitetta
ei ole liitetty.
NO DISC: Soittimessa ei ole levyä, tai olet asettanut
soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO SUPPORT: On kytketty USB-laite, jota ei tueta.
NO TRACK: USB-laitteessa tai CD-levyllä ei ole
toistettavia tiedostoja.
NOT USED: Yritit suorittaa tiettyä toimintoa
olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on kielletty.
OVER CURRENT: Järjestelmä on havainnut virtahäiriön
liitetyssä USB-laitteessa tai iPod-/iPhone-laitteessa.
Irrota USB-laite tai iPod/iPhone järjestelmästä, katkaise
järjestelmän virta ja kytke virta sitten uudelleen.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
PROTECT: Järjestelmä on havainnut virtahäiriön. Irrota
verkkolaite pistorasiasta. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
PUSH STOP: Painoit PLAY MODE  -painiketta CDtai USB-toiminnon toiston aikana.
READING: Järjestelmä lukee tietoja levyltä, USBlaitteesta tai iPod-/iPhone-laitteesta. Jotkin painikkeet
eivät toimi lukemisen aikana.
REMOVED: Liitetty USB-laite tai iPod-/iPhone-laite on
irrotettu.
TIME NG: Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on
asetettu samaksi.
Varotoimet
Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa
 CD-äänilevy
 CD-R/CD-RW (äänitiedot/MP3-tiedostot)
Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa
 CD-ROM
 Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu
musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1- /
Level 2- tai Joliet-yhteensopivassa MP3-formaatissa
 Tallennuslaadultaan huono CD-R/CD-RW, naarmuinen
tai likainen CD-R/CD-RW tai yhteensopimattomalla
tallennusvälineellä tallennettu CD-R/CD-RW
 Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
 Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
-tiedostoja sisältävät levyt
 Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden)
muotoiset levyt
 Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
 Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty
sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
 Levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty
mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta.
Huomautuksia levyistä
 Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä
reunoja kohti.
 Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten bensiinillä,
tinnerillä tai myynnissä olevilla puhdistusaineilla tai
vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
 Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille, kuten lämpöilmakanaville.
Älä myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
Turvallisuus
 Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos laitetta
ei aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat järjestelmän
virtajohdon, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä
itse johdosta.
 Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä,
irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
 Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
Laitteen sijoittaminen
 Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan,
joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai
kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa
laite joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle
tai kirkkaille valoille.
 Ole varovainen sijoittaessasi järjestelmää
erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua
tai muuttaa väriään.
 Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta
lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan
tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä
kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä järjestelmä
päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.
Lämmön kertyminen
 Laitteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia
eikä anna aihetta huoleen.
 Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty jatkuvasti
suurella äänenvoimakkuudella, koska kotelo
on saattanut kuumentua.
 Älä tuki tuuletusaukkoja.
Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti,
joten lähellä olevan television kuva voi vääristyä
magneettisesti. Jos näin käy, katkaise television virta,
odota 15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin päälle.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla.
Älä käytä mitään hiomatyynyä tai hiontajauhetta äläkä
liuotinta, kuten tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
Lähtöteho (nimellinen): 4 wattia + 4 wattia (8 ohmia, 1 kHz, 1 % THD)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 5 wattia + 5 wattia (8 ohmia, 1 kHz,
10 % THD)
Tulo
AUDIO IN (stereo-miniliitin): Herkkyys 900 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia
CD-soitinosio
Järjestelmä: CD ja digitaalinen äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 μW
* Teho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen lukupään linssin pinnasta
käyttäen 7 mm:n aukkoa.
Taajuusvaste: 20 Hz  20 kHz
Signaali-kohinasuhde: yli 80 dB
Dynaaminen alue: yli 80 dB
Viritinosio
Antenni: FM-johtoantenni
AM-kehäantenni
FM-viritinosio
Viritysalue:
87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz:n välein)
AM-viritinosio
Viritysalue:
Euroopan malli:
531 kHz  1 602 kHz (9 kHz:n välein)
Latinalaisen Amerikan ja Australian mallit:
530 kHz  1 710 kHz (10 kHz:n välein)
531 kHz  1 710 kHz (9 kHz:n välein)
Muut mallit:
531 kHz  1 602 kHz (9 kHz:n välein)
530 kHz  1 610 kHz (10 kHz:n välein)
USB-osio
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s  192 kb/s, VBR
Näytteenottotaajuudet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB) -liitäntä: tyyppi A, enimmäisvirta 500 mA
iPod-/iPhone-osio
Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit:
 iPod touch (5. sukupolvi)
 iPod touch (4. sukupolvi)
 iPod touch (3. sukupolvi)
 iPod nano (7. sukupolvi)*
 iPod nano (6. sukupolvi)
 iPod nano (5. sukupolvi)
 iPod nano (4. sukupolvi)
 iPod classic
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
* iPod nanoa (7. sukupolvi) ei voi ohjata kaukosäätimellä, kun komentoja
TOOL MENU, , , , ,
ja RETURN painetaan.
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat, että elektroninen
lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien
standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä,
että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien
mukainen. Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen
kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
Kaiutinosio
Täysaluekaiutin: 80 mm, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 8 ohmia
Yleistä
Tehontarve:
Australian malli:
Verkkolaite
Tulo: 120 V  240 V AC, 50/60 Hz
Lähtö: DC 9,5 V, 1,8 A
Muut mallit:
Verkkolaite
Tulo: 110 V  240 V AC, 50/60 Hz
Lähtö: DC 9,5 V, 1,8 A
Virrankulutus: 13 wattia
Mitat (L/K/S):
noin 400 mm × 197 mm × 114 mm
Paino: noin 2,4 kg
Päälaitteen määrä: 1 kappale
Vakiovarusteet: kaukosäädin (1), verkkolaite (1), AM-kehäantenni (1),
R6-paristot (koko AA) (2), pistotulpan sovitin
(vain Latinalaisen Amerikan mallit) (1)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Valmiustilan virrankulutus: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement