Sony | CMT-GS10 | Sony CMT-GS10 Käyttöohjeet

2-899-572-12(1)
Micro HI-FI
Component System
Brugsanvisning
DK
Käyttöohjeet
FI
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Grundlæggende betjening
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
ADVARSEL
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER produkt.
Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden af
apparatet.
For at reducere risikoen for brand og
elektrisk stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke
tildækkes med aviser, dug, gardiner eller andet. Undlad
ligeledes at placere tændte stearinlys på apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må
du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vaser,
på apparatet.
Tilslut apparatet til en lettilgængelig stikkontakt
i væggen. Hvis du konstaterer noget unormalt i
apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af
stikkontakten.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i
en bogreol eller i et indbygget skab.
Undlad at udsætte batteriet for kraftig varme som f.eks.
direkte sollys, ild eller lignende.
Kun den europæiske model
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan
medføre tab af hørelsen.
1 Vælg "FM" eller "AM".
For at
Generere en mere dynamisk
lyd (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Indstille lydeffekten
Tryk på
DSGX  på apparatet.
2 Ilæg en disk.
Tryk på  (åbn/luk)  på apparatet, og ilæg en disk
med etiketten opad i diskskuffen.
Tryk på +/ på fjernbetjeningen (eller på TUNING
+ eller  på apparatet) . Søgningen stopper
automatisk, når der findes en station, og derefter vises
"TUNED" og "STEREO" (kun for stereoprogrammer).
Tryk på  (stop) .
Sådan stiller du ind på en station med et svagt
signal
Hvis "TUNED" ikke vises, og søgningen ikke stopper,
skal du trykke flere gange på TUNING MODE ,
indtil "MANUAL" vises, og trykke flere gange på +/
på fjernbetjeningen (eller på TUNING + eller  på
apparatet)  for at stille ind på den ønskede station.
Sådan reduceres statisk støj fra en FMstereostation med et svagt signal
Tryk flere gange på FM MODE  på fjernbetjeningen,
indtil "MONO" vises, for at slå stereomodtagelse fra.
Tryk på  (åbn/luk)  på apparatet for at lukke
diskskuffen.
Diskskuffen må ikke tvinges i med fingrene, da dette
kan beskadige apparatet.
MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter givet
i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
3 Start afspilningen.
Tryk på  (afspil) (eller CD  (afspil/pause) på
apparatet) .
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti
henvises til de adresser, der er angivet i separate
dokumenter vedrørende service og garanti.
Før anlægget tages i brug
Sådan bruges fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet  til side, og fjern det, og
indsæt de to medfølgende R6-batterier (størrelse AA)
med enden mærket  først, så polerne passer som vist
nedenfor.
Sikker tilslutning af anlægget
Stoppe afspilning
Vælge en mappe på
en MP3-disk
Vælge et
musiknummer eller
en fil
Finde et punkt i et
musiknummer eller
en fil
Vælge gentaget
afspilning
Tryk på
 (pause) på fjernbetjeningen
(eller CD  på apparatet) .
Tryk på knappen igen for at
genoptage afspilningen.
 (stop) .
+/ .
/ (gå tilbage/gå fremad)
på fjernbetjeningen (/
på apparatet) .
Hold / (tilbage/hurtigt
fremad)  nede under
afspilning, og slip knappen ved
det ønskede punkt.
REPEAT  på fjernbetjeningen
flere gange, indtil "REP" eller
"REP1" vises.
Sådan ændres afspilningstilstanden
FM-stueantenne
(Træk den ud vandret.)
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Antenner
Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op.
Hold antennerne væk fra højttalerkablerne og
netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og
korrosion.
Sådan indstilles uret
Tryk på  (til/standby) .
Tryk på CLOCK/TIMER SET  på fjernbetjeningen.
Hvis den aktuelle funktion vises på displayet,
skal du trykke flere gange på /  på
fjernbetjeningen for at vælge "CLOCK" og derefter
trykke på ENTER  på fjernbetjeningen.
Ensfarvet (Rød/)
Venstre højttaler
Ensfarvet (sort/)
Højre højttaler
Højttalerpuder
Monter de medfølgende højttalerpuder i bunden af
højttalerne for at forhindre, at de glider.
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens afspilleren
er stoppet. Du kan vælge normal afspilning (" " for
alle MP3-filer i mappen på disken), blandet afspilning
("SHUF" eller "
SHUF*") eller programafspilning
("PGM").
*Når en CD-DA-disk afspilles, har
(SHUF)-afspilning den
samme funktion som normal (blandet)-afspilning.
Bemærkninger om gentaget afspilning
Alle musiknumre eller filer på en disk afspilles igen op til fem gange.
"REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt musiknummer eller en
enkelt fil gentages, indtil du stopper den.
Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
1 Tænd for anlægget.
2 Vælg indstillingsfunktion for ur.
Indsæt kun den blottede del
af kablet.
3 Stil ind på den ønskede station.
For at stoppe automatisk søgning
Tryk på CD på fjernbetjeningen (eller tryk flere gange
på FUNCTION på fjernbetjeningen) .
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger
cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber
har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e
kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der
ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
Højttalere
Tryk flere gange på TUNING MODE , indtil
"AUTO" vises.
EQ .
1 Vælg CD-funktionen.
Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiver er gældende
AM-rammeantenne
Tryk flere gange på TUNER/BAND .
2 Vælg indstilling af stationer.
Afspilning af en CD/MP3-disk
Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Undtagen for kunder i USA og
Canada
Sådan justeres lydstyrken
Sådan tilføjes en lydeffekt
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvdindhold på den ene side med digitalt lydindhold på
den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc),
kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.
© 2007 Sony Corporation
Radiolytning
Tryk på VOLUME +/ på fjernbetjeningen (eller drej på
VOLUME-knappen på apparatet) .
Bemærkninger om DualDiscs
CMT-GS10
Justering af lyden
3 Indstil klokkeslættet.
Tryk flere gange på /  på fjernbetjeningen
for at indstille timetallet, og tryk på ENTER  på
fjernbetjeningen. Anvend samme fremgangsmåde for
at indstille minuttallet.
Urindstillingerne mistes, hvis du trækker stikket ud af
stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
Hvis du vil have vist uret, når der er slukket for
systemet, skal du trykke på DISPLAY . Uret vises i
cirka 8 sekunder.
Undlad at gemme andre typer musiknumre eller filer eller
unødvendige mapper på en disk, som indeholder MP3-filer.
Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".MP3".
Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavnet ".MP3", men
som ikke er MP3-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan
opstå funktionsfejl.
Det maksimale antal:
mapper er 150 (inklusive rodmappen).
MP3-filer er 255.
MP3-filer og mapper, som kan rummes på en enkelt disk, er 300.
mappeniveauer (træstrukturen for filer) er otte.
Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og
optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive
afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
Ændring af displayet
For at
Ændre
oplysninger på
displayet1)
Kontrollere uret,
når der er slukket
for systemet
Tryk på
DISPLAY  flere gange, når
anlægget er tændt.
DISPLAY , når anlægget er
slukket2). Uret vises i 8 sekunder.
1)
Du kan f.eks. få vist oplysninger om CD/MP3-diske, f.eks. spor- eller
filnummer eller mappenavn, under normal afspilning eller den
samlede afspilningstid, mens afspilleren er stoppet.
2)
STANDBY-indikatoren  på apparatet lyser, når anlægget er
slukket.
Bemærkninger om displayoplysningerne
Følgende vises ikke:
Samlet spilletid for en CD-DA-disk afhængigt af
afspilningstilstanden.
Samlet spilletid for en MP3-disk.
resterende afspilningstid for et spor og en MP3-fil.
Følgende vises ikke korrekt:
Forløbet spilletid for en MP3-fil, der er kodet med en VBR
(variabel bithastighed).
Mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken ISO9660 niveau
1- eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat.
Følgende vises:
Oplysninger om ID3 tag for MP3-filer, når ID3 version 1- og
version 2-tags anvendes.
Op til 30 tegn af ID3 tag-oplysninger med store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) og symboler (’< > * + ,  / @ [ \ ] _).
Tegnene vises muligvis ikke korrekt i overensstemmelse med
tegntabellen.
Brug af ekstra lydkomponenter
Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket  på
apparatet.
Sådan tilsluttes en ekstra komponent
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO INstikket  på apparatet ved hjælp af en analog lydledning
(medfølger ikke). Skru ned for lyden på anlægget, og
vælg derefter funktionen AUDIO IN.
Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3-session),
genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og andre
sessioner afspilles ikke.
En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk
(lyd).
Valg af en musikkilde
Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på
FUNCTION  på fjernbetjeningen).
Strøm
På modeller med en spændingsvælger skal
VOLTAGE SELECTOR indstilles til den lokale
strømspænding.
Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal
den medfølgende lysnetadapter tages af (kun for
modeller, som er udstyret med en adapter).
For at vælge
CD
Tuner
Komponent (tilsluttet med et
lydkabel)
Tryk på
CD  på
fjernbetjeningen.
TUNER/BAND .
AUDIO IN .
Til stikkontakt
2-899-572-12(1)
Micro HI-FI
Component System
Käyttöohjeet
FI
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden Euroopan
maiden keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kaukosäädin
Perustoiminnot
Muualla kuin Yhdysvalloissa ja
Kanadassa olevat asiakkaat
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASER
tuotteeksi. Tämä merkintä
on laitteen takaseinässä.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verholla
tms. Älä myöskään aseta kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä aseta
laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita.
Liitä laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi.
Jos laitteen toiminnassa ilmenee jotain tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn
tai umpinaiseen kaappiin.
Paristoa ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten
suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
Vain Euroopan malli
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa
huonokuuloisuutta.
1 Valitse ”FM” tai ”AM”.
Kun haluat
Tuottaa dynaamisemman
äänen (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Asettaa äänitehosteen
Paina
Laitteen DSGXpainiketta .
Paina kaukosäätimen CD-painiketta (tai painele
kaukosäätimen FUNCTION-painiketta) .
2 Aseta levy paikalleen.
Paina laitteen painiketta  (avaa/sulje)  ja aseta
levy etikettipuoli ylöspäin levykelkkaan.
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
Levykelkka suljetaan painamalla laitteen  (avaa/
sulje) -painiketta .
Älä pakota levykelkkaa kiinni sormella, koska tämä
voi vioittaa laitetta.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
3 Aloita toisto.
Paina  (toisto) -painiketta (tai laitteen CD 
(toisto/tauko) -painiketta) .
Kun haluat
Pysäyttää
toistamisen
Ennen järjestelmän käyttämistä
Kaukosäätimen käyttäminen
Vedä paristotilan kansi  irti ja aseta kaksi mukana
tulevaa R6-paristoa (AA-kokoista) paikalleen -puoli
edellä siten, että napaisuus vastaa alla esitettyä.
Järjestelmän kytkeminen turvallisesti
Lopettaa toistamisen
Valita MP3-levyllä
olevan kansion
Valita kappaleen tai
tiedoston
Hakea kappaleen
tai tiedoston tietyn
kohdan
Valita
uudelleentoiston
FM-johtoantenni
(Suorista se vaakasuoraan.)
Paina
Kaukosäätimen  (tauko)
-painiketta (tai laitteen CD )
. Kun haluat jatkaa toistamista,
paina painiketta uudelleen.
 (pysäytys) -painiketta .
+/ .
Kaukosäätimen / (siirry
taakse/siirry eteen) -painiketta tai
(laitteen / -painiketta)
.
Pidä / (pikakelaus
taakse/eteen)  -painike alhaalla
toiston aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
Kaukosäätimen REPEAT 
-painiketta, kunnes ”REP” tai
”REP1” näkyy.
Toistomuodon vaihtaminen
Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli vuotta.
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri
tyyppisiä paristoja yhdessä.
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot
välttyäksesi paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.
Antennit
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä sitten antennit uudelleen.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja
virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.
Kellonajan asettaminen
1 Käynnistä järjestelmä.
Paina  (päällä/valmiustila) -painiketta .
2 Valitse kellonajan asetusmuoto.
Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER SET
‑painiketta . Jos näytössä näkyy valittuna oleva
muoto, valitse ”CLOCK” painelemalla kaukosäätimen
/  -painiketta. Paina sitten kaukosäätimen
ENTER-painiketta .
Työnnä paikalleen vain se osa,
josta eriste on poistettu.
3 Aseta kellonaika.
Ehjä (Punainen/)
Vasen kaiutin
Ehjä (Musta/)
Oikea kaiutin
Aseta tuntilukema painelemalla kaukosäätimen
/  -painiketta. Paina sitten kaukosäätimen
ENTER-painiketta . Aseta minuuttilukema
tekemällä samat toimet.
Kellonajan asetus katoaa, jos virtajohto irrotetaan tai
jos sattuu sähkökatko.
Kellonajan saa näkyviin järjestelmän ollessa pois
päältä painamalla DISPLAY . Kello on näkyvissä
noin 8 sekuntia.
Kaiutintassut
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat kaiutintassut kaiuttimien
pohjaan estääksesi liukumisen.
Musiikkilähteen valitseminen
Paina seuraavia painikkeita (tai painele kaukosäätimen
FUNCTION-painiketta ).
Virta
Jos mallissa on jännitteenvalitsin, aseta VOLTAGE
SELECTOR paikallisen verkkovirran mukaiselle
jännitteelle.
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, irrota varusteisiin
kuuluva pistokesovitin (vain sovittimella
varustetetut mallit).
Pistorasia
Painele TUNING MODE -painiketta , kunnes
”AUTO” näkyy.
3 Viritä haluamasi asema.
Paina kaukosäätimen +/ -painiketta (tai laitteen
TUNING + tai  -painiketta) . Haku loppuu
automaattisesti, kun asema on viritetty. Näytössä
näkyy tällöin ”TUNED” ja ”STEREO” (jos ohjelma on
stereofoninen).
Kun haluat lopettaa automaattisen haun
Paina  (pysäytys) -painiketta .
Heikkosignaalisen aseman virittäminen
Jos ”TUNED” ei näy ja haku ei lopu, painele TUNING
MODE -painiketta , kunnes ”MANUAL” tulee
näkyviin, ja viritä haluamasi asema painelemalla
kaukosäätimen +/ (tai laitteen TUNING + tai )
-painiketta .
Heikon FM-stereoaseman staattisen kohinan
vähentäminen
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075
Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskeva valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa huoltoa tai takuuta
koskevissa asioissa tulee ottaa yhteys erillisissä huolto- tai
takuuasiakirjoissa mainittuun osoitteeseen.
Kaiuttimet
2 Valitse viritysmuoto.
EQ .
1 Valitse CD-toiminto.
Huomautus EU-direktiivejä
noudattavissa maissa oleville
asiakkaille
AM-kehäantenni
Painele TUNER/BAND-painiketta .
CD/MP3-levyn toistaminen
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
VAROITUS
Kun haluat säätää ääntä
Äänitehosteen lisääminen
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella
puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella
digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole
Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
© 2007 Sony Corporation
Radion kuunteleminen
Paina kaukosäätimen VOLUME +/ -painiketta (tai
käännä laitteen VOLUME-säädintä) .
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
CMT-GS10
Äänen säätäminen
Kun haluat valita
CD:n
Virittimen
Laitteen (liitetty
audiokaapelilla)
Paina
Kaukosäätimen CDpainiketta .
TUNER/BANDpainiketta .
AUDIO IN .
Painele PLAY MODE -painiketta  soittimen ollessa
pysäytettynä. Voit valita normaalin toiston (” ” kaikille
levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille), hajatoiston
(”SHUF” tai ”
SHUF*”) tai ohjelmoidun toiston
(”PGM”).
*Kun toistetaan CD-DA-levyä,
(SHUF) -toisto toimii samalla
tavalla kuin normaali (shuffle) -toisto.
Huomautuksia uudelleentoistosta
Kaikki levyllä olevat kappaleet tai tiedostot toistetaan enintään viisi
kertaa.
”REP1” merkitsee, että yksittäistä kappaletta tai tiedostoa toistetaan
uudelleen, kunnes se pysäytetään.
Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
Älä tallenna MP3-tiedostoja sisältävälle levylle muun tyyppisiä
kappaleita tai tiedostoja äläkä tarpeettomia kansioita.
MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
MP3-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä, missä ne on tallennettu
levylle.
Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joilla
on tiedostopääte ”.MP3”.
Jos levyllä on tiedostoja, joilla on tiedostopääte ”.MP3”, vaikka
ne eivät ole MP3-tiedostoja, laite voi tuottaa kohinaa tai toimia
virheellisesti.
Enimmäismäärä:
kansioiden osalta on 150 (juurikansio mukaan lukien).
MP3-tiedostojen osalta on 255.
samalla levyllä olevien MP3-tiedostojen ja kansioiden osalta on
300.
kansiotasojen (tiedostojen hakemistorakenne) osalta on
kahdeksan.
Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/
kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa.
Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista
ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.
Huomautuksia multisession-levyjen toistamisesta
Jos levy alkaa CD-DA (tai MP3) -osiolla, se tunnistetaan CD-DA (tai
MP3) -levyksi, jolloin muita osioita ei toisteta.
CD-sekaformaatin levy tunnistetaan CD-DA (audio) -levyksi.
Jos haluat stereovastaanoton pois käytöstä, painele
kaukosäätimen FM MODE -painiketta , kunnes
”MONO” tulee näkyviin.
Näytön vaihtaminen
Kun haluat
Vaihtaa näytön
tietoja1)
Tarkastaa
kellonajan
järjestelmän
ollessa pois päältä
Paina
DISPLAY-painiketta  toistuvasti
järjestelmän ollessa päällä.
DISPLAY-painiketta 
järjestelmän ollessa pois päältä2).
Kello näkyy kahdeksan sekunnin
ajan.
1)
Voit esimerkiksi katsoa CD/MP3-levyn tiedot, kuten kappaleen tai
tiedoston numeron tai kansion nimen, normaalin toiston aikana tai
kokonaistoistoajan soittimen ollessa pysäytettynä.
2)
Laitteen STANDBY-merkkivalo  syttyy, kun järjestelmä on pois
päältä.
Huomautuksia näyttötiedoista
Seuraavat kohdat eivät näy;
CD-DA-levyn kokonaistoistoaika toistomuodosta riippuen.
MP3-levyn kokonaistoistoaika.
kappaleen ja MP3-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
Seuraavat kohdat eivät näy oikein;
VBR:llä (muuttuvalla bittinopeudella) koodatun MP3-tiedoston
kulunut toistoaika.
kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level
1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista standardia.
Seuraavat kohdat näkyvät;
MP3-tiedostojen ID3-merkinnät, kun käytetään ID3-version 1 tai
2 mukaisia merkintöjä.
enintään 30 merkkiä ID3-merkinnän tiedoista, jotka sisältävät
isoja kirjaimia (A – Z), numeroita (0 – 9) ja symboleja (’< > * + , 
/ @ [ \ ] _).
Merkit eivät ehkä näy oikein merkkikoodin mukaisesti.
Lisäaudiolaitteiden käyttäminen
Lisäkuulokkeiden liittäminen
Liitä kuulokkeet laitteen PHONES-liittimeen .
Lisälaitteen liittäminen
Liitä lisävarusteena käytettävät audiolähdelaitteet laitteen
AUDIO IN -liittimeen  analogisella audiokaapelilla (ei
mukana). Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta ja valitse
AUDIO IN -toiminto.
Andre betjeninger
Fejlfinding
Oprettelse af dit eget CD-program
Brug af timerne
(Programafspilning)
Anlægget indeholder to timer-funktioner. Hvis du
anvender begge timere, har sleeptimeren første prioritet.
1 Tryk på CD  for at vælge CD-funktionen.
2 Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM"
vises, mens afspilleren er standset.
3 Tryk flere gange på / (eller på /
på apparatet) , indtil det ønskede spor- eller
filnummer vises.
Ved programmering af MP3-filer skal du trykke flere
gange på
+/  for at vælge den ønskede mappe
og derefter vælge den ønskede fil.
Valgte musik- eller filnummer
Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP . Hvis du vælger "AUTO",
slukkes anlægget automatisk, når afspilningen af den
aktuelle disk afsluttes, eller efter 100 minutters afspilning.
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD eller tuneren på et
forudindstillet tidspunkt.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at styre
afspilningstimeren. Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
4 Tryk på ENTER  for at tilføje musiknummeret eller
filen til programmet.
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere
musiknumre eller filer, op til i alt 15 musiknumre
eller filer.
6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved
at trykke på  (eller CD  på apparatet) .
Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du åbner
diskskuffen. Programmet afspilles igen ved at vælge
CD-funktionen og trykke på  (eller på CD  på
apparatet) .
Sådan annulleres programmeret afspilning
Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM"
forsvinder, mens afspilleren er standset.
Sådan slettes det sidste musiknummer eller
den sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR  på fjernbetjeningen, mens afspilleren
er standset.
Sådan vises programoplysninger, f.eks. det
samlede antal musiknumre i programmet
Tryk flere gange på DISPLAY .
Forudindstilling af radiostationer
Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer
og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det
forudindstillede nummer.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at forudindstille
stationer.
1 Stil ind på den ønskede station (Se under
"Radiolytning").
Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME +/
 for at indstille lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt nummer på CD'en
eller MP3 filen, skal du oprette dit eget CD-program.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET .
3 Tryk flere gange på /  for at vælge
"PLAY", og tryk derefter på ENTER .
"ON TIME" vises, og indikatoren for timetal blinker.
4 Indstil det tidspunkt, hvor afspilningen skal
begynde.
Tryk flere gange på /  for at indstille
timetallet, og tryk derefter på ENTER .
Indikatoren for minuttal blinker. Anvend ovenstående
fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
5 Brug samme fremgangsmåde som i trin 4 for at
indstille det tidspunkt, hvor afspilningen skal
stoppe.
6 Vælg lydkilden.
Tryk flere gange på /  , indtil den ønskede
lydkilde vises, og tryk derefter på ENTER .
Timerindstillingen vises på displayet.
7 Tryk på   for at slukke anlægget.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke.
Sådan aktiveres eller kontrolleres timeren igen
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT , tryk flere gange på
/  , indtil "PLAY" vises, og tryk derefter på
ENTER .
Sådan annulleres timeren
Gentag fremgangsmåden ovenfor, indtil "OFF" vises, og
tryk derefter på ENTER .
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
2 Tryk på TUNER MEMORY .
Forudindstillet nummer
Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke
annulleres manuelt.
1 Kontroller, at netledningen og højttalerkablerne er
korrekt og forsvarligt tilsluttede.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at
løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Træk straks stikket ud af stikkontakten, og kontroller
følgende punkter.
Hvis anlægget har en spændingsvælger, er den
indstillet til den korrekte strømspænding?
Når STANDBY-indikatoren  på apparatet holder
op med at blinke, skal du sætte strømledningen i igen
og tænde for systemet. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet ikke kan løses.
Generelt
Der slukkes uventet for systemet under
betjening.
Er højttalerkablerne til + og  kortsluttede?
Sørg for, at højttalerledningerne er tilsluttet korrekt.
Der er ingen lyd.
Er højttalerkablerne til + og  kortsluttede?
Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal er ikke
balanceret.
Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
Flyt anlægget væk fra støjkilder.
Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på apparatet, og placer
apparatet væk fra fluorescerende lys.
Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
CD/MP3-afspiller
Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
Tør disken ren, og læg den i igen.
Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på
separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.
Sådan forbedres tunerens modtagelse
Sluk for strømmen til CD-afspilleren vha. funktionen til
CD-strømstyring. Som standard er CD-strøm tændt.
1 Tryk på CD (eller flere gange på FUNCTION)  for at
vælge CD-funktionen.
2 Tryk på   for at slukke anlægget.
3 Tryk på DISPLAY  for at få vist uret, når "STANDBY"
holder op med at blinke, og tryk på   på
apparatet, mens du holder   nede på apparatet.
"CD POWER OFF" vises. Når strømmen til CDafspilleren er slukket, øges adgangstiden til disken.
Gentag fremgangsmåden, indtil "CD POWER ON"
vises, for at slå strømmen til CD-afspilleren til.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen,
og tænd derefter for anlægget.
2 Tryk på  , DSGX , op   samtidigt.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Meddelelser
COMPLETE : Den forudindstillede betjening blev
afsluttet normalt.
FULL : Du forsøgte at programmere mere end
15 musiknumre eller filer (trin).
NO DISC : Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NO STEP : Alle de programmerede musiknumre er blevet
slettet.
OVER : Du er nået til slutningen af disken, mens du har
trykket på   under afspilning eller pause.
PUSH SELECT : Du forsøgte at indstille uret eller
timeren, mens timeren var aktiveret.
PUSH STOP : Du har trykket på PLAY MODE  under
afspilning.
READING : Anlægget læser oplysninger fra disken. Nogle
knapper er ikke tilgængelige.
SET CLOCK : Du forsøgte at vælge timeren, uden at uret
var indstillet.
SET TIMER : Du forsøgte at vælge timeren, uden at
afspilningstimeren var indstillet.
TIME NG : Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.
 på apparatet)  flere gange for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Hvis en anden station allerede har fået tildelt det
valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen
med den nye station.
4 Tryk på ENTER .
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og
10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares
i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom
netledningen tages ud, eller der forekommer en
strømafbrydelse.
CD-ROM
CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musikCD-format eller MP3-format og er kompatible med
ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet eller multisession
CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke
er afsluttet ved at "lukke sessionen"
CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller
snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som
er optaget med en ukompatibel optageenhed
CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter
påklistret
Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som
føles klæbrigt, når det berøres
Bemærkninger om diske
Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
Rengør ikke diske med opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays beregnet til
vinylplader.
Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.
A
Diskskuffen åbner ikke, og "LOCKED" vises.
O
Opbygning af varme på apparatet under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere
tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet
meget varmt.
Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Q
Om højttalersystemet
M
R
S
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO"
blinker på displayet.)
Z
|
Tilslut antennen korrekt.
Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
Hold antennen væk fra højttalerkablerne og
nedledningen for at undgå, at der opfanges støj.
Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
”
$
%
,
.
?
Sådan ændres AM-indstillingsintervallet
AM-indstillingsintervallet er fabriksindstillet til 9 kHz
eller 10 kHz (i visse områder: denne funktion er ikke
tilgængelig på europæiske eller russiske modeller).
Brug knapperne på apparatet til at ændre AMindstillingsintervallet.
@
^
Tuner-del
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
Antenne:
FM-stueantenne
AM-rammeantenne
FM-tuner-del:
Indstillingsområde
Canadisk model: 87,5  108,0 MHz (100 kHz-trin)
Andre modeller: 87,5  108,0 MHz (50 kHz-trin)
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
AM-tuner-del:
Indstillingsområde
Canadisk model: 530  1.710 kHz (med 10 kHz indstillingsinterval)
531  1.710 kHz (med 9 kHz indstillingsinterval)
Europæiske og russiske modeller: 531 1.602 (med 9 kHz
indstillingsinterval)
Andre modeller: 530  1.710 kHz (med 10 kHz indstillingsinterval)
531  1.602 kHz (med 9 kHz indstillingsinterval)
Mellemfrekvens: 450 kHz
Højttaler
Højttalersystem: Fuldt lydområde, 12 cm dia., konisk type
Nominel impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d): Ca. 160 × 246 × 211 mm
Vægt: Ca. 1,9 kg netto pr. højttaler
Generelt
Strømkrav:
Canadisk model: AC 120 V, 60 Hz
Europæiske og russiske modeller: AC 230 V, 50/60 Hz
Australsk model: AC 230  240 V, 50/60 Hz
Koreansk model: AC 220 V, 60 Hz
Argentinsk model: AC 220 V, 50/60 Hz
Mexicansk model: AC 127 V, 60 Hz
Andre modeller: AC 120 V, 220 V eller 230  240 V, 50/60 Hz,
kan justeres med spændingsvælger
Strømforbrug:
Canadisk model: 100 W
Europæisk model: 110 W
Andre modeller: 110 W
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere): Ca. 170 × 246 × 307,5 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Ca. 4,0 kg
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1)/FM stue-/AM-rammeantenne
(1)/R6-batterier (størrelse AA) (2)/Højttalerpuder (8)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Standby strømforbrug: 0,5 W
Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i visse
printkort.
Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i
kabinet.
Om placering
B
K
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 44,6 µW
*Dette resultat er målet i en afstand af 200 mm fra objektivets overflade på
Optical Pick-up Block med 7 mm blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
Apparatet er ikke koblet fra strømforsyningen, så længe
det er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Dette gælder
også, selvom selve apparatet er blevet slukket.
Træk stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis
apparatet ikke skal bruges i et længere stykke tid. Tag
altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten.
Træk aldrig i selve ledningen.
Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.
Med følgende diske tager det længere tid end normalt,
før afspilningen begynder.
En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der
kan tilføjes data).
En disk, som indeholder mange mapper.
H
CD-afspiller-del
Om sikkerhed
Om opbygning af varme
0 (nul)
Tuner
skal du trykke flere gange på TUNING MODE ,
indtil "PRESET" vises, og derefter trykke på +/ (eller
på TUNING + eller  på apparatet)  flere gange
for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
G
8 (otte)
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
6 Hvis du vil lytte til en forudindstillet radiostation,
Lyd-CD
CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
D
6 (seks)
Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke flere
gange på PLAY MODE , indtil både "PGM" og
"SHUF" forsvinder.
Afspilningen er længere tid end normalt om at
begynde.
3 Tryk flere gange på +/ (eller på TUNING + eller
angiver
2 (to)
5 (fem)
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
Diske, som dette anlæg KAN afspille
Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på
overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter
eller misfarvning af overfladen.
Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke
fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade
anlægget stå tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
Displayeksempler
Display
Forholdsregler
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte
højttalerne længere væk fra tv'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
alkohol eller rensebenzin.
Specifikationer
Hovedenhed
Forstærker-del
Canadisk model:
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 50 + 50 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Europæiske og russiske modeller:
DIN-strømudgang (klassificeret): 45 + 45 W (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 50 + 50 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Musik-strømudgang (reference): 75 + 75 W
Andre modeller:
Følgende er målt ved AC 240 V, 50/60 Hz (australsk model), AC 220 V, 60 Hz
(koreansk model), AC 220 V, 50/60 Hz (argentinsk model), AC 127 V, 60 Hz
(mexicansk model), AC 120, eller 240 V, 50/60 Hz (andre modeller)
DIN-strømudgang (klassificeret): 45 + 45 W (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 50 + 50 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
1 Stil ind på en AM-station, og sluk derefter anlægget.
2 Tryk på DISPLAY  for at få vist uret.
3 Hold TUNING +  nede, og tryk på  .
Alle forudindstillede AM-stationer slettes. Gentag denne
fremgangsmåde for at gendanne det fabriksindstillede
interval.
Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik): Følsomhed 775 mV, impedans 22 kilohm
Udgange
PHONES (stereo-minijackstik): Til tilslutning af hovedtelefoner med en
impedans på 8 ohm eller mere
SPEAKER: Til tilslutning med en impedans på 6 ohm
Muut toiminnot
Vianetsintä
Oman CD-ohjelman luominen
Ajastimien käyttäminen
(Ohjelmoitu toisto)
Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa. Jos käytät
molempia ajastimia, uniajastimella on etusija.
1 Valitse CD-toiminto painamalla CD-painiketta .
2 Painele PLAY MODE -painiketta  soittimen ollessa
pysäytettynä, kunnes ”PGM” näkyy.
3 Painele / (tai laitteen /
‑painiketta) , kunnes haluttu kappaleen tai
tiedoston numero tulee näkyviin.
Kun ohjelmoit MP3-tiedostoja, valitse haluttu kansio
painelemalla
+/  ja valitse sitten toistettava
tiedosto.
Valitun kappaleen tai tiedoston numero
Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on
käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Painele SLEEP-painiketta . Jos teet valinnan ”AUTO”,
järjestelmä sammuu automaattisesti, kun valittuna oleva
levy pysähtyy tai 100 minuuttia on kulunut.
Toistoajastin:
Voit herätä CD:n tai virittimen ääneen ennalta
määrättynä aikana.
Ohjaa toistoajastinta kaukosäätimen painikkeiden avulla.
Muista asettaa kellonaika.
1 Valmistele äänilähde.
4 Lisää kappale tai tiedosto ohjelmaan painamalla
ENTER-painiketta .
5 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja toistamalla
vaiheet 3 – 4. Enintään 15 kappaletta tai tiedostoa
voidaan ohjelmoida.
6 Kun haluat toistaa kappaleista tai tiedostoista
koostuvan ohjelman, paina  -painiketta (tai
laitteen CD  -painiketta) .
Ohjelma on käytettävissä, kunnes levykelkka avataan.
Jos haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, valitse
CD-toiminto ja paina  ‑painiketta (tai laitteen CD
 ‑painiketta) .
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Painele PLAY MODE -painiketta  soittimen ollessa
pysäytettynä, kunnes ”PGM” katoaa näytöstä.
Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen
kappaleen tai tiedoston
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta  soittimen
ollessa pysäytettynä.
Kun haluat katsoa ohjelmatietoja kuten
ohjelman kappaleiden kokonaismäärä
Painele DISPLAY-painiketta .
Radioasemien esivalinta
Voit esivalita suosikkiradioasemasi ja virittää ne
välittömästi valitsemalla vastaavan esivalintanumeron.
Esivalitse asemat kaukosäätimen painikkeiden avulla.
1 Viritä haluamasi asema (Katso kohtaa ”Radion
kuunteleminen”) .
2
Paina TUNER MEMORY -painiketta .
Esivalintanumero
Valmistele äänilähde ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/
‑painiketta .
Kun haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta tai MP3tiedostosta, luo oma CD-ohjelma.
2 Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta .
3 Valitse ”PLAY” painelemalla / ‑painiketta
. Paina sitten ENTER-painiketta .
”ON TIME” näkyy ja tuntilukema vilkkuu.
4 Aseta toiston aloitusaika.
Aseta tuntilukema painelemalla /
‑painiketta . Paina sitten ENTER-painiketta .
Minuuttilukema vilkkuu. Aseta minuuttilukema edellä
kuvatulla tavalla.
5 Aseta toiston lopetusaika tekemällä samat toimet
kuin vaiheessa 4.
6 Valitse äänilähde.
Painele / -painiketta , kunnes haluamasi
äänilähde näkyy. Paina sitten ENTER-painiketta .
Ajastinasetukset näkyvät näytössä.
7 Katkaise järjestelmästä virta painamalla 
‑painiketta .
Jos järjestelmä on päällä määritettynä aikana,
toistoajastin ei käynnisty.
Kun haluat aktivoida tai tarkistaa ajastimen
uudelleen
Paina CLOCK/TIMER SELECT -painiketta  ja
painele / -painiketta , kunnes ”PLAY” tulee
näkyviin. Paina sitten ENTER-painiketta .
Kun haluat peruuttaa ajastimen
Toista samat toimet kuin edellä, kunnes ”OFF” näkyy.
Paina sitten ENTER-painiketta .
Kun haluat muuttaa asetusta
Aloita alusta vaiheesta 1.
Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin asetusta ei peruuteta
käsin.
3 Valitse haluamasi esivalintanumero painelemalla
+/ -painiketta (tai laitteen TUNING + tai 
‑painiketta) .
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo kohdistettu
toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Paina ENTER-painiketta .
5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 1 – 4.
Enintään 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa voidaan
esivalita. Esivalinta-asemat pysyvät tallessa noin puoli
vuorokautta, vaikka virtajohto irrotettaisiin tai sattuisi
sähkökatko.
6 Kun haluat käyttää esivalittua radioasemaa, painele
TUNING MODE -painiketta , kunnes ”PRESET”
näkyy. Valitse sitten haluamasi esivalintanumero
painelemalla +/ -painiketta (tai laitteen TUNING +
tai  -painiketta) .
1 Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot ovat oikein
ja tiukasti kiinnitetyt.
2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee
siinä mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja tarkista
seuraavat kohdat.
Jos järjestelmässä on jännitteenvalitsin, onko
jännitteenvalitsin asetettuna oikealle jännitteelle?
Kun laitteessa olevan STANDBY-merkkivalon 
vilkkuminen päättyy, liitä verkkojohto uudelleen
ja kytke laite päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Järjestelmä kytkeytyy yllättäen pois päältä
kesken toiminnan.
Ovatko kaiutinjohdot + ja  oikosulussa?
Varmista, että kaiuttimien johdot on liitetty oikein.
Ääntä ei kuulu.
Ovatko kaiutinjohdot + ja  oikosulussa?
Liitä vain varusteisiin kuuluvat kaiuttimet.
Älä tuki tuuletusaukkoja.
Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai vasen ja oikea
äänenvoimakkuus ovat epätasapainossa.
Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
Liitä vain varusteisiin kuuluvat kaiuttimet.
Huomattava surina tai kohina.
Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (myydään
erikseen).
Kaukosäädin ei toimi.
Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan
kaukosäätimen tunnistimen  välissä olevat esteet.
Sijoita laite loitolle loistevalaisimista.
Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen.
Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
CD/MP3-soitin
Ääni hyppää tai levyä ei voi toistaa.
Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä tai sijoita ne
erillisille jalustoille. Kovalla äänenvoimakkuudella
kuunneltaessa kaiutinten tärinä voi aiheuttaa äänen
hyppäämisen.
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
Palaa normaaliin toistoon painelemalla PLAY MODE
-painikettaa , kunnes sekä ”PGM” että ”SHUF”
katoavat näytöstä.
Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
Seuraavien levyjen toiston aloittaminen voi kestää
kauan.
monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu
levy.
multisession-muodolla tallennettu levy.
viimeistelemätön levy (levy, jolle voidaan lisätä
tietoja).
useita kansioita sisältävä levy.
Levykelkka ei aukea ja ”LOCKED” näkyy.
Virittimen vastaanoton parantaminen
Katkaise virta CD-soittimesta CD:n
virranhallintatoiminnon avulla. CD:n virta on
oletusarvoisesti kytkettynä päälle.
1 Valitse CD-toiminto painamalla kaukosäätimen CDpainiketta (tai painelemalla FUNCTION-painiketta)
.
2 Katkaise järjestelmästä virta painamalla 
‑painiketta .
3 Kun ”STANDBY” lakkaa vilkkumasta, tuo kello
näyttöön painamalla DISPLAY-painiketta . Paina
sitten laitteen  -painiketta  samalla kun pidät
 -painikkeen  alhaalla.
”CD POWER OFF” näkyy. Kun CD-soittimen virta on
katkaistuna, levyn hakuaika kasvaa. Kun haluat kytkeä
CD-soittimen virran päälle, toista toimenpide, kunnes
”CD POWER ON” näkyy.
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta
järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta laitteen tehdasasetukset laitteen painikkeiden
avulla.
1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin pistorasiaan. Kytke
sitten virta järjestelmään.
2 Paina  , DSGX-painiketta , ja   samaan
aikaan.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien
esivalinnat, ajastin ja kellonaika pyyhkiytyvät.
Ilmoitukset
COMPLETE : Esivalintatoiminto päättyi normaalisti.
FULL : On yritetty ohjelmoida enemmän kuin
15 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
NO DISC : Soittimessa ei ole levyä tai soittimeen on
asetettu levy, jota ei voi toistaa.
NO STEP : Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
OVER : Saavutettiin levyn loppu painettaessa 
‑painiketta  toiston tai tauon aikana.
PUSH SELECT : On yritetty asettaa kellonaika tai ajastin
ajastintoiminnon aikana.
PUSH STOP : On painettu PLAY MODE -painiketta 
toiston aikana.
READING : Järjestelmä lukee tietoja levyltä. Jotkin
painikkeet eivät ole käytettävissä.
SET CLOCK : On yritetty valita ajastin, kun kellonaikaa ei
ole asetettu.
SET TIMER : Yritettiin valita ajastin, kun toistoajastinta ei
ole asetettu.
TIME NG : Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on
asetettu samaksi.
Esimerkkejä näytöstä
Näyttö
merkitys
2 (kaksi)
5 (viisi)
6 (kuusi)
8 (kahdeksan)
0 (nolla)
A
B
D
G
H
Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen Sonyn
valtuuttamaan huoltoon.
K
Viritin
O
Huomattava surina tai kohina tai asemia ei voi
vastaanottaa. (”TUNED” tai ”STEREO” vilkkuu
näytössä.)
Q
M
R
Liitä antenni oikein.
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
Pidä antenni loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta
välttääksesi kohinan vastaanoton.
Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
S
Kun haluat vaihtaa AM-viritysväliä
%
AM-viritysväliksi on tehtaalla asetettu 9 kHz tai 10 kHz
(tätä toimintoa ei ole Euroopan eikä Venäjän malleissa).
Vaihda AM-viritysväliä laitteen painikkeilla.
1 Viritä jokin AM-asema ja sammuta sitten järjestelmä.
2 Tuo kello esiin painamalla DISPLAY-painiketta .
3 Pidä TUNING + -painiketta  alhaalla ja paina 
-painiketta .
Kaikki AM-esivalinta-asemat pyyhkiytyvät. Jos haluat
palauttaa viritysvälin tehdasasetukseen, toista samat
toimet.
Z
|
”
$
,
.
?
@
^
Varotoimet
Levyt, jotka tällä järjestelmällä VOIDAAN
toistaa
Audio CD
CD-R/CD-RW (audio data/MP3-tiedostot)
Levyt, joita tällä järjestelmällä EI VOI toistaa
CD-ROM
Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu
musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level
2-, Joliet- tai multisession-yhteensopivassa MP3formaatissa
Multisession-tallennettu CD-R/CD-RW, jota ei ole
päätetty ”sulkemalla osiota”
Tallennukseltaan huonolaatuiset CD-R/CD-RWlevyt, naarmuiset tai likaiset CD-R/CD-RW-levyt tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennetut
CD-R/CD-RW-levyt
Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
-tiedostoja sisältävät levyt
Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden)
muotoiset levyt
Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty
sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
Levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty
mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta
Huomautuksia levyistä
Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä
reunoja kohti.
Älä puhdista levyä liuottimilla kuten bensiinillä,
tinnerillä äläkä liikkeissä myytävillä puhdistusaineilla
tai vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
Turvallisuus
Laite ei irtoa verkkovirrasta ennen kuin virtajohto
irrotetaan pistorasiasta, vaikka itse laitteesta olisi
katkaistu virta.
Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos sitä ei
aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon
pistorasiasta, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan
vedä itse johdosta.
Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä,
irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
Laitteen sijoittaminen
Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan,
joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai
kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite
joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaille valoille.
Ole varovainen sijoittaessasi laitetta tai kaiuttimia
erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai
muuttaa väriään.
Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta
lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan
tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä
kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä järjestelmä
päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.
Lämmön kertyminen
Laitteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia
eikä anna aihetta huoleen.
Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty jatkuvasti
suurella äänenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.
Älä tuki tuuletusaukkoja.
Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti,
joten lähellä olevan television kuva voi vääristyä
magneettisesti. Jos näin käy, katkaise television virta,
odota 15 – 30 minuuttia ja kytke virta takaisin päälle.
Jos kuva ei parane, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä
käytä mitään hiomatyynyä, hiontajauhetta äläkä liuotinta
kuten tinneriä, alkoholia tai bensiiniä.
Tekniset tiedot
Keskusyksikkö
Vahvistinosa
Kanadan malli:
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 50 + 50 W (6 ohmia, 1 kHz, 10%
harmoninen särö)
Euroopan ja Venäjän mallit:
DIN-lähtöteho (nimellinen): 45 + 45 W (6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 50 + 50 W (6 ohmia, 1 kHz, 10%
harmoninen särö)
Musiikin lähtöteho (viitteellinen): 75 + 75 W
Muut mallit:
Seuraavat mittaustulokset on saatu 240 V, 50/60 Hz vaihtovirralla (Australian
malli), 220 V, 60 Hz vaihtovirralla (Korean malli), 220 V, 50/60 Hz
vaihtovirralla (Argentiinan malli), 127 V, 60 Hz vaihtovirralla (Meksikon
malli), 120 V, tai 240 V, 50/60 Hz vaihtovirralla (muut mallit)
DIN-lähtöteho (nimellinen): 45 + 45 W (6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 50 + 50 W (6 ohmia, 1 kHz, 10%
harmoninen särö)
Tulot
AUDIO IN (stereo-miniliitin): Herkkyys 775 mV, impedanssi 22 kilo-ohmia
Lähdöt
PHONES (stereo-miniliitin): Vastaanottaa 8 ohmin tai suuremman
impedanssin kuulokkeet
SPEAKER: Vastaanottaa 6 ohmin impedanssin
CD-soitinosa
Järjestelmä: CD ja digitaalinen audiojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle 44,6 µW
*Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n etäisyydellä objektiivin linssin
pinnasta Optical Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.
Taajuusvaste: 20 Hz  20 kHz
Signaali-kohinasuhde: Yli 90 dB
Dynaaminen ala: Yli 90 dB
Viritinosa
FM stereo, FM/AM superheterodyne -viritin
Antenni:
FM-johtoantenni
AM-kehäantenni
FM-viritinosa:
Viritysala
Kanadan malli: 87,5  108,0 MHz (100 kHz askelin)
Muut mallit: 87,5  108,0 MHz (50 kHz askelin)
Välitystaajuus: 10,7 MHz
AM-viritinosa:
Viritysala
Kanadan malli:530  1 710 kHz (10 kHz viritysvälillä)
531  1 710 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Euroopan ja Venäjän mallit: 531  1 602 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Muut mallit: 530  1 710 kHz (10 kHz viritysvälillä)
531  1 602 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Välitystaajuus: 450 kHz
Kaiutin
Kaiutinjärjestelmä: Täysialainen, 12 cm halkaisija, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s): Noin 160 × 246 × 211 mm
Paino: Noin 1,9 kg netto per kaiutin
Yleistä
Virtalähdevaatimukset:
Kanadan malli: Vaihtovirta 120 V, 60 Hz
Euroopan ja Venäjän mallit: 230 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Australian malli: 230  240 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Korean malli: Vaihtovirta 220 V, 60 Hz
Argentiinan malli: 220 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Meksikon malli: Vaihtovirta 127 V, 60 Hz
Muut mallit: Vaihtovirta 120 V, 220 V, tai 230  240 V, 50/60 Hz,
säädettävissä jännitteenvalitsimella
Virrankulutus:
Kanadan malli: 100 W
Euroopan malli: 110 W
Muut mallit: 110 W
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet): Noin 170 × 246 × 307,5 mm
Paino (pl. kaiuttimet): Noin 4,0 kg
Vakiovarusteet: Kaukosäädin (1)/FM-johtoantenni/AM-kehäantenni (1)/R6paristot (koko AA) (2)/Kaiutintyynyt (8)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W
Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty halogenoituja
palonestoaineita.
Koteloissa ole käytetty halogenoituja palonestoaineita.
Download PDF

advertising