Sony | CMT-DV2D | Sony CMT-DV2D Käyttöohjeet

filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK+01COV-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 1 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
2-634-076-11(1)
Micro Hi-Fi
Component
System
DK
Brugsanvisning ____________________________________
FI
Käyttöohjeet ______________________________________
CMT-DV2D
CMT-SV2D
©2005 Sony Corporation
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK02REG-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 2 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og
anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på apparatet.
Dette system er udstyret med Dolby1) Digital og DTS2)
Digital Surround Systemet.
1) Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
2)
Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems,
Inc. "DTS" og "DTS 2.0 + Digital Out" er registrede
varemærker for Digital Theater Systems, Inc.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette
er anbragt udvendigt på
bagsiden af apparatet.
Smid ikke batteriet ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaf batteriet i henhold til
gældende regler for kemisk affald.
Bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (gælder i
EU og andre europæiske lande
med egne
indsamlingssystemer)
Hvis dette symbol findes på produktet eller på
emballagen betyder det, at det pågældende produkt
ikke må bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald. Du skal i stedet aflevere det på et
indsamlingssted, så det elektriske og elektroniske
udstyr kan blive genbrugt. Når du bortskaffer
produktet korrekt, hjælper du med at forhindre de
mulige negative påvirkninger af miljøet eller
sundheden, der kan opstå, hvis produktet bortskaffes
på upassende vis. Genbrug af materialer er med at
bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om
genbrug af produktet fås på kommunen, på
genbrugscentralen eller i den butik, hvor du købte
produktet.
2DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 3 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Indholdsfortegnelse
Hvordan denne brugsvejledning
anvendes ........................................... 5
Disks, som kan afspilles.......................... 5
Klargøring
Tilslutning af systemet ............................ 8
Indstilling af uret................................... 11
Valg af sprog......................................... 12
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG
– Afspilning
Isætning af en disk ................................ 13
Afspilning af en disk ............................. 13
— Normal afspilning/Afspilning i
tilfældig rækkefølge
Afspilning af DVD'er med brug af
menuen............................................ 16
Afspilning af VIDEO CD'er med PBC
funktioner (Ver. 2.0) ....................... 16
— PBC afspilning
Gentagelse af afspilning........................ 17
— Gentaget afspilning
Fremstilling af dit eget program ........... 18
— Programafspilning
Anvendelse af on-screen displayet til
søgning............................................ 19
DVD – Forskellige funktioner
Skift af lyd/undertitel/vinkel ................. 21
Ændring af sprog................................... 22
— Sprog
Justering af billed- og
lydindstillinger................................ 23
— AV
Restriktioner for diskafspilning ............ 24
— Beskyttelsesindstillinger
(forældrekontrol)
Liste over systemklargøringsposter ...... 26
Tuner
Indstilling af faste radiostationer .......... 27
Lytning til radioen ................................ 28
— Indstilling på faste stationer
— Manual afstemning
Anvendelse af Radio Data System
(RDS) ............................................. 29
(Kun den europæiske model)
Bånd – Afspilning
Isætning af et bånd................................ 30
Afspilning af et bånd ............................ 30
Bånd – Optagelse
Optagelse af dine favorit CD-spor på et
bånd ................................................ 30
— CD-TAPE-synkroniseret
optagelse
Manuel optagelse på et bånd ................ 31
— Manuel optagelse
DK
Lydjustering
Valg af lydeffekt................................... 32
Syng med: Karaoke .............................. 32
Timer
Fald i søvn til musik ............................. 34
— Sleeptimer
Opvågning til musik ............................. 34
— Afspilningstimer
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer ............................ 35
— Optagetimer
fortsættes
3DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 4 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Display
Slukning af displayet............................. 36
— Strømbesparende indstilling
Justering af lysstyrken på
indikatorerne................................... 36
Visning af information om disken på
displayet.......................................... 37
Visning af information om disken på
on-screen displayet ......................... 38
Visning af tuneroplysninger i
displayet.......................................... 38
Ekstra komponenter
Tilslutning af ekstra komponenter ........ 39
Lytning til lyd fra en tilsluttet
komponent ...................................... 40
Afspilning af 5.1-kanallyd med
forstærkeren (ekstraudstyr)............. 40
Optagelse af lyd fra en tilsluttet
komponent ...................................... 41
Optagelse på en tilsluttet komponent.... 41
Fejlfinding
Problemer og afhjælpninger.................. 42
Meddelelser........................................... 46
Yderligere information
Forsigtighedsregler ............................... 47
Tekniske data ........................................ 49
Ordforklaring ........................................ 51
Liste over knappernes placering og
henvisningssider ............................. 54
4DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK04PRE-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 5 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Hvordan denne
brugsvejledning anvendes
• Denne brugsvejledning forklarer
hovedsagligt betjeninger med
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger
kan også foretages med de knapper på selve
apparatet, som har de samme eller lignende
navne.
• On-screen displayet (OSD) kan variere,
afhængigt af modellerne til de forskellige
lande.
• Den engelske OSD-skærm (on-screen
display) anvendes udelukkende til
illustrationsformål.
• De følgende symboler anvendes i
brugsvejledningen.
Symbol
Disks, som kan afspilles
Følgende disks kan afspilles i dette system.
Andre disks kan ikke afspilles.
Liste over disks, som kan
afspilles
Diskformat
Disklogo
DVD VIDEO'er
VIDEO CD'er
Audio CD'er
Betydning
Funktioner, som kan anvendes
med DVD'er
Funktioner, som kan anvendes
med VIDEO CD'er
CD-R/CD-RW
(lyddata/
MP3-filer/
JPEG-filer)
Funktioner, som kan anvendes
med audio CD'er
Funktioner, som kan anvendes
med MP3-lydspor
Funktioner disponible for JPEGfiler
"DVD VIDEO" logoet er et varemærke.
Regionskoder for DVD'er, som
kan afspilles i dette system
Dit system er forsynet med en regionskode, som
er trykt på bagsiden af apparatet, og det kan kun
afspille DVD'er, der er mærket med den samme
regionskode.
DVD'er, forsynet med ALL mærket, kan også
afspilles på dette system.
Hvis man forsøger at afspille andre typer
DVD'er, vil meddelelsen "Playback prohibited
by area limitations." (Afspilning forbudt pga.
regionsbegrænsninger) komme frem på TVskærmen. Det kan ske, at en DVD ikke er
forsynet med nogen regionskodeangivelse,
uanset om afspilning af DVD'en er forhindret
pga. områdebegrænsninger.
fortsættes
5DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK04PRE-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 6 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Disks, som systemet ikke kan
afspille
• CD-ROM'er (med undtagelse af
filtypenavnene ".MP3", ".JPG" og ".JPEG")
• Alle andre CD-R'er/CD-RW'er end dem, der
er optaget i følgende formater:
– musik CD format
– video CD format
– MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEGformat, som er i overensstemmelse med
ISO9660* niveau 1/ niveau 2 eller Joliet
• Datadele på CD-Extras
• Super-lyd-cd'er
• DVD-ROM'er
• DVD-RAM'er
• DVD lyddisks
• En DVD med en regionskode, der ikke svarer
til systemets.
• 8 cm DVD'er
• DVD+R DL-diske (dobbeltlagsdiske)
• DVD-RW'er, som er optaget i VR-tilstand
(Video Recording-format)
• Fotofilm, som oprettes efter optagelse på en
DVD-camcorder i VR-tilstand (Video
Recording format)
• Disks med unormal facon (f.eks. hjerte,
firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på dette
apparat. Forsøg herpå kan beskadige
apparatet. Anvend ikke sådanne disks.
• En disk, hvorpå der er anbragt papir eller
mærkater.
• En disk, hvorpå der sidder rester af lim, tape,
eller en mærkat.
* Et logisk format for filer og mapper på en CD-ROM,
defineret af ISO (International Organization for
standardization).
Bemærkninger om CD-R/CDRW/DVD-R/DVD-RW (Videotilstand)/DVD+R/DVD+RW
• I nogle tilfælde kan CD-R'er, CD-RW'er,
DVD-R'er, DVD-RW'er (Video-tilstand)
(DVD-RW'er, som oprettes i videotilstand,
har samme format som en DVD VIDEO),
DVD+R eller DVD+RW ikke afspilles på
dette system, afhængigt af diskens kvalitet
eller fysiske tilstand eller af optageenhedens
egenskaber. Desuden vil disken ikke spille,
hvis den ikke er blevet korrekt
færdigbehandlet. Se brugsanvisningen til
indspilningsenheden for mere information.
• En disk optaget i "packet write" format kan
ikke afspilles.
Bemærkning om
afspilningsbetjeninger for
DVD'er og VIDEO CD'er
Visse afspilningsbetjeninger for DVD'er og
VIDEO CD'er kan med fortsæt være fastsat af
software-producenterne. Eftersom dette system
afspiller DVD'er og VIDEO CD'er i henhold til
det af software-producenternes konstruerede
indhold, kan det ske, at nogle af
afspilningsfunktionerne ikke er disponible. Se
også brugsanvisningen, der følger med
DVD'erne eller VIDEO CD'erne.
Musikdisc'e kodet med
teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e,
der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger
cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles
på dette produkt.
6DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK04PRE-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 7 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Bemærkninger om DualDiscs
Dette produkt er udviklet til afspilning af disks,
der understøtter cd-standarden (Compact Disc).
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden. Bemærk, at du
muligvis ikke kan afspille lydsiden på en
DualDisc, da disse disks ikke understøtter cdstandarden. "DualDisc" er et varemærke
tilhørende Recording Industry Association of
America (RIAA).
Forsigtighedsregler ved
afspilning af en disk, som er
optaget i Multi Session
• Ved afspilning af en disk, som indeholder
lydspor i musik-CD-format, MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler, kan kun lydsporene i musikCD-format afspilles.
• CD-R- og CD-RW-disks, som er optaget i
multi-session, og ikke er afsluttet ved
"lukning af sessionen", understøttes ikke.
Ophavsret
Dette produkt indeholder teknologi til
beskyttelse af ophavsrettigheder, og er beskyttet
af USA patenter og andre intellektuelle
ophavsrettigheder. Anvendelse af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder
skal være autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til hjemmebrug og
anden begrænset fremvisning, med mindre
Macrovision har givet tilladelse til andet.
Reverse engineering og disassemblering er
forbudt.
7DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 8 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Klargøring
Tilslutning af systemet
Udfør de følgende procedurer 1 til 6 for at tilslutte dit system ved hjælp af de medfølgende
ledninger og andet tilbehør. Stikkene på bagsiden kan variere afhængigt af landemodellen. Sørg for at
kontrollere tilslutningsproceduren.
AM-rammeantenne
FM-antenne
Fronthøjttaler (højre)
1 Tilslut højttalerne.
Tilslut det højre og venstre højttalerkabel til
SPEAKER jackstikkene som vist herunder.
Fronthøjttaler (venstre)
2 Tilslut FM og AM antennerne.
Opsæt og tilslut AM-rammeantennen.
Indsæt kun den afisolerede del
Stiktype A
AM-rammeantenne
Grå/Ensfarvet (3)
Sort/Stribet (#)
Udstræk FM ledningsantennen vandret
8DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 9 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Stiktype
B
Udstræk FM ledningsantennen vandret
Når du opretter forbindelse med et SCARTkabel, skal du kontrollere, at tv-apparatet er
kompatibelt med RGB-signaler. Hvis tvapparatet er kompatibelt med RGBsignaler, skal du ændre tv-apparatets
inputtilstand til RGB-signaler. Se
betjeningsvejledningen, der følger med det
tv, som skal tilsluttes.
Klargøring
3 (For europæiske og russiske modeller)
Forbind t INPUT-stikket på dit tv med
T LINE-TV-stikket vha. SCART-kablet
(medfølger ikke).
AM-rammeantenne
Stiktype C
AM-rammeantenne
(For andre modeller)
Forbind videoindgangs-jackstikket på
dit fjernsyn til VIDEO OUT-jackstikket
med det medfølgende videokabel*
Udstræk FM
ledningsantennen
vandret
Nordamerikansk model:
Tilslut den hvide side.
Andre modeller:
Tilslut den brune side.
Bemærk
Hold antennerne på afstand af højttalerledningerne.
* Undtagen europæiske og russiske modeller
fortsættes
9DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 10 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Når der anvendes et tv
Tænd for tv'et og vælg videoudgang, således at du kan
se billederne fra dette system.
Ved tilslutning af en videobåndoptager
Tilslut tv'et og videobåndoptageren ved hjælp af videoog audiokabler (medfølger ikke) som vist herunder.
TV
Videobåndoptager
System
Tilslut ikke direkte.
Hvis du tilslutter en videobåndoptager mellem dette
system og tv'et, kan du komme ud for videolækage, når
du ser videosignaler fra dette system. Tilslut ikke en
videobåndoptager mellem dette system og tv'et.
Bemærk
Anbring ikke tv'et ovenpå dette system.
4 På modeller med spændingsvælger,
skal VOLTAGE SELECTOR sættes i
den stilling, der modsvarer den lokale
spænding.
Afhængigt af modellen kan VOLTAGE
SELECTOR se anderledes ud.
110–120V
6 (Kun modeller til Asien og Oceanien)
Indstil farvesystemet til PAL eller
NTSC, så det passer med
farvesystemet på dit fjernsyn.
Farvesystemet er fra fabrik indstillet til
NTSC for modeller med regionskode 3, og
til PAL for modeller med anden
regionskode. Hver gang man udfører
nedenstående procedure, skifter
farvesystemet som følger:
NTSC y PAL
1 Tryk på DVD N (eller DVD NX på
apparatet) for at skifte funktionen til
DVD.
2 Tryk på x for at stoppe afspilning.
3 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
4 Tryk på ?/1 på apparatet, mens du
holder x på apparatet nede.
Systemet tænder, og farvesystemet er
ændret.
Bemærk
• Der kan forekomme forstyrrelser på tv-skærmen i et
øjeblik, når farvesystemet ændres som beskrevet
ovenfor.
• Når man afspiller en VIDEO CD, der er optaget i et
andet farvesystem end det, som man har indstillet
systemet til, kan billedet være forvrænget.
• For oplysninger om indstilling af VCDfarvesystemet se side 23.
220–240V
Tilslutning af ekstraudstyr
5 Sæt netledningen i en stikkontakt i
væggen.
Se side 39.
Hvis den medfølgende stikadapter, der
sidder på netstikket, ikke passer i
vægstikkontakten, skal adapteren tages af
(kun relevant for modeller forsynet med en
adapter).
Tænd systemet ved at trykke på ?/1.
10DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 11 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Indstilling af uret
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne
betjening.
1
2
3
Bemærk
4
5
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Tryk gentagne gange på . eller >
for at indstille timetallet.
Tryk på ENTER.
Tryk gentagne gange på . eller >
for at indstille minuttallet.
Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid,
bør du tage batterierne ud for at undgå risiko for
beskadigelse forårsaget af batterilækage og korrosion.
6
Tip
Justering af uret
Ved normal anvendelse skulle batterierne kunne holde
cirka seks måneder. Skift begge batterier ud med nye,
når fjernbetjeningen ikke længere kan styre systemet.
Klargøring
Isætning af to R6 (størrelse
AA) batterier i
fjernbetjeningen
Tryk på ENTER.
Uret begynder at gå.
1 Tryk på CLOCK/TIMER SET.
2 Tryk på . eller > for at vælge "CLOCK
SET", og tryk derefter på ENTER.
Montering af højttalerpuderne
3 Udfør samme procedure som i punkt 3 til 6
Montér de medfølgende højttalerpuder på
undersiden af højttalerne, således at højttalerne
stabiliseres og forhindres i at glide.
Bemærk
ovenfor.
• Urindstillingerne forsvinder, når man tager
netledningen ud, eller der indtræffer en
strømafbrydelse.
• Du kan ikke indstille uret i den strømbesparende
indstilling (side 36).
11DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 12 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Valg af sprog
Du kan ændre sproget for displayvisningen på
skærmen.
1
Tænd for fjernsynet og vælg
videoindgangen.
2
3
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
4
5
Tryk på x for at stoppe afspilning.
6
Tryk gentagne gange på < eller , for
at vælge "Language", og tryk derefter
på ENTER.
7
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "OSD'', og tryk derefter på
ENTER.
8
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge et sprog fra den viste liste, og
tryk derefter på ENTER.
9
Tryk på DVD N (eller DVD NX på
apparatet) for at skifte funktionen til
DVD.
Tryk på DVD SETUP under
stopindstilling.
Tryk på DVD SETUP for at slå
opsætningsdisplayet fra.
Bemærk
Det har ingen virkning at trykke på DVD SETUP i trin
5, når du bruger en JPEG-disk. Skub disken ud, før du
foretager indstillingen.
12DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 13 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG –
Afspilning
Afspilning af en disk
— Normal afspilning/Afspilning i
tilfældig rækkefølge
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
Tryk på Z.
Anbring en disk med mærkatsiden op i
diskbakken.
Før afspilning af en DVD, VIDEO CD eller
JPEG skal du tænde for dit TV og vælge
videoindgang. Afhængigt af den pågældende
DVD eller VIDEO CD kan nogle betjeninger
være anderledes eller begrænsede. Se
brugsanvisningen, der følger med disken.
Eksempel: Ved afspilning af en DVD
Kapitelnummer
Når du afspiller en 8 cm CD*, skal den
lægges på den indre cirkel på bakken.
* Bemærk, at 8 cm DVD'er ikke kan afspilles på
dette system.
3
Titelnummer
Spilletid
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG – Afspilning
Isætning af en disk
Eksempel: Ved afspilning af en CD
Tryk på Z igen for at lukke diskbakken.
Bemærk
• Anvend ikke en disk, hvorpå der er anbragt tape,
mærkater eller sidder limrester, da dette kan medføre
fejlfunktion.
• Brug aldrig fingrene til at lukke diskbakken med
magt, da dette kan give anledning til fejlfunktion.
Spornummer
Spilletid
Tryk på DVD N (eller DVD NX på
apparatet).
Funktionen skifter til DVD, og afspilningen
begynder automatisk.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stoppe
afspilning
Tryk på x.
holde pause
Tryk på DVD X (eller DVD NX
på apparatet). 1)
Tryk på DVD X igen for at gå til
næste billede (kun DVD/VIDEO
CD).
Tryk på DVD N (eller DVD NX
på apparatet) for at genoptage
afspilningen.
fortsættes
13DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 14 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
For at
Udfør følgende
vælge et spor, Tryk gentagne gange på . eller
et billede eller > under afspilning eller pause.
et kapitel
Tryk én gang på . under
afspilning eller pause for at vende
tilbage til begyndelsen af det aktuelle
spor (undtagen ved MP3/JPEG).
finde et punkt
hurtigt under
hurtig fremad
eller hurtig
baglæns
afspilning
(Låssøgning)
(Med
undtagelse af
MP3/JPEG)2)
Tryk på m eller M under
afspilning.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres søgehastigheden.
For at vende tilbage til normal
afspilning trykker man på DVD N
(eller DVD NX på apparatet).
afspille alle
spor på disken
i tilfældig
rækkefølge
(Shuffleafspilning)3)
Tryk gentagne gange på PLAY
MODE, når apparatet er stoppet,
indtil "SHUF" vises i displayet, og
tryk derefter på DVD N (eller
DVD NX på apparatet).
se billede-forbillede
(Slowmotionafspilning)
(kun DVD/
VIDEO
CD)1)2)
Under afspilning trykker man på
SLOW y. Hver gang der trykkers
på knappen, ændres
afspilningshastigheden.
For at vende tilbage til normal
afspilning trykker man på DVD N
(eller DVD NX på apparatet).
rotere det
aktuelle
billede
(kun JPEG)
Tryk på < eller ,.
Hver gang du trykker på ,, drejes
billedet 90º med uret.
Hver gang du trykker på <, drejes
billedet 90º mod uret.
skifte til
DVD-funktion
fra en anden
kilde
Tryk på DVD N (eller DVD NX
på apparatet) (automatisk kildevalg).
Afspilning begynder automatisk, når
en disk er ilagt.
afbryde lyden Tryk på MUTING.
Tryk på MUTING igen eller på
VOLUME + for at gendanne lyden.
tage en disk ud Tryk på Z på apparatet.
1)
2)
3)
Der kan optræde forstyrrelser i videobilledet.
Der høres ingen lyd for DVD'er og VIDEO CD'er.
Du kan ikke udføre Shuffle-afspilning på DVD'er og
VIDEO CD'er med PBC-funktion.
Bemærk
• Afhængigt af DVD'en eller VIDEO CD'en kan der
være restriktioner på nogle former for anvendelse.
• Maksimalt antal album på en disk: 90 (Det
maksimale antal MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler,
som kan opbevares på en disk, er 999.)
Hvis der findes et stort antal filer, som ikke er af
typen MP3/JPEG, kan det maksimale antal album,
spor og filer dog være lavere.
• Afspilning op til 15 niveauer er mulig.
• Systemet understøtter MP3-lydspor, som er optaget
med en bithastighed på 32 til 320 kbps og en
samplingfrekvens på 32/44,1/48 kHz for MPEG1
Audio Layer-3.
• Et album, som ikke indeholder et MP3-lydspor eller
en JPEG-fil, vil blive sprunget over.
• Hvis du tilføjer filtypenavnet ".MP3" til data, der
ikke er i MP3 format, kan systemet ikke genkende
dataene korrekt, og vil frembringe en kraftig støj, der
kan beskadige dit højttalersystem.
• I forbindelse med de følgende disks tager det længere
tid, inden afspilning starter.
– en disk, der er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i Multi Session.
– en disk, på hvilken der kan tilføjes data (ikkefærdigbehandlet disk).
• Nogle CD-R'er og CD-RW'er kan ikke afspilles på
dette system afhængigt af filformatet.
Tip
Ved afspilning af en datadisk, som indeholder MP3lydspor og JPEG-billedfiler, skal du indstille "Data CD
Priority" (side 24).
Genoptagelse af afspilning fra
det punkt, hvor disken blev
stoppet
— Genoptaget afspilning
Systemet husker det punkt, hvor man stoppede
disken, således at man kan fortsætte fra det
pågældende punkt.
1 Mens der afspilles en disk, trykker man på x
for at stoppe afspilningen.
"RESUME" vises på displayet. Hvis
''RESUME'' ikke vises, er genoptaget
afspilning ikke til disposition.
2 Tryk på DVD N (eller DVD NX
apparatet).
Afspilleren starter afspilning fra det punkt,
hvor du stoppede disken i punkt 1.
14DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 15 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Bemærk
• Du kan ikke udføre genoptaget afspilning under
afspilning i tilfældig rækkefølge eller
programafspilning.
• Afhængigt af, hvor du stoppede disken, kan det ske,
at systemet genoptager afspilning fra et andet punkt.
• Genoptaget afspilning annulleres, når:
– du trykker på x i stopindstilling.
– du slukker for systemet.
– du åbner diskbakken.
– du ændrer afspilningsmåden.
• På tv-skærmen kan der vises op til 8 tegn for
albumnavne og 12 tegn for navne på spor/filer. Hvis
flere albumnavne består af de samme første 8 tegn,
vises sporene og filerne i disse album sammen i en
enkelt mappe.
• Kun bogstaver og tal kan bruges til album- eller
filnavne. Alt andet vises som ''_''.
• Hvis et MP3-lydspor afspilles, kan den viste forløbne
afspilningstid være forskellige fra den faktiske
afspilningstid.
Afspilning af et spor ved at
indtaste spornummeret i
tilstanden normal afspilning (kun
på fjernbetjeningen)
Tryk på talknappen (knapperne) for at indtaste
nummeret på det spor, som du ønsker at afspille.
For at indtaste et spornummer over 10
1 Indtast de modsvarende cifre.
2 Tryk på ENTER.
Eksempel:
For at afspille spornummer 30 trykker man på 3 og 0,
og trykker derefter på ENTER.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG – Afspilning
Bemærk
Valg af et album/et spor/en fil vha.
on-screen displayet (kun MP3/
JPEG)
1 Tryk DVD TOP MENU under stopindstilling.
Listen over album på disken vises på tvskærmen.
2 Tryk gentagne gange på M/m/</, for at
vælge det album, du vil afspille, og tryk
derefter på ENTER.
Listen over spor eller filer på det aktuelle
album vises.
3 Tryk gentagne gange på M/m/</, for at
vælge et spor eller en fil, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilningen af det valgte spor eller den
valgte fil begynder.
15DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 16 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Afspilning af DVD'er med
brug af menuen
Nogle DVD'er er forsynede med menuer, der
giver flere muligheder for at nyde DVD'erne.
Det er muligt at afspille DVD'er med brug af
disse menuer på fjernsynsskærmen.
• Anvendelse af DVD-topmenuen
En DVD er opdelt i lange sektioner, bestående af
billeder eller musikstykker, kaldet "titler". Når
man afspiller en DVD, der indeholder flere
titler, kan man vælge den ønskede titel ved at
anvende menuen.
Afspilning af VIDEO CD'er
med PBC funktioner
(Ver. 2.0)
— PBC afspilning
Du kan anvende PBC* menuer på tv-skærmen
til at afspille diskens interaktive software.
Menuformatet og -strukturen kan variere,
afhængigt af hver disk.
* PBC: Afspilningskontrol
1
• Anvendelse af DVD'ens menu
Nogle DVD'er giver dig mulighed for at vælge
mellem diskens indhold ved hjælp af en menu.
Når du afspiller disse DVD'er, kan du vælge
emner, såsom sproget for undertitlerne og
sproget for lyden, ved hjælp af DVD-menuen.
1
Tryk på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
PBC-menuen kommer frem på tv-skærmen.
2
3
4
Menuen vises på TV-skærmen. Indholdet af
menuen er forskelligt fra disk til disk.
2
3
Tryk på M/m/</, eller talknapperne
for at vælge den ønskede titel eller
emne.
Tryk på ENTER.
Tryk på DVD N (eller DVD NX på
apparatet) for at starte afspilning af en
VIDEO CD med PBC funktioner
(Ver. 2.0).
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede postnummer.
Tryk på ENTER.
Fortsæt afspilning i henhold til
instruktionerne i menuerne for at
udnytte den interaktive afspilning.
Se betjeningsvejledningen, der følger med
disken, da betjeningsprocedurerne kan være
forskellige afhængigt af VIDEO CD'en.
For at gå tilbage til en foregående
menu
Tryk på O RETURN.
Bemærk
Afhængigt af VIDEO CD'en, kan ''Tryk på ENTER'' i
punkt 3 vises som ''Tryk på DVD N'' i
brugsanvisningen, der følger med disken. I et sådant
tilfælde, press på DVD N (eller DVD NX på
apparatet).
Tip
Du kan annullere afspilning med PBC-funktioner ved
at trykke flere gange på DVD MENU, når apparatet er
stoppet, indtil "PBC Off" vises på tv-skærmen.
Afspilningen begynder fra det valgte spor.
Stillbilleder, såsom menuskærme, vil ikke blive vist.
Du kan vende tilbage til afspilning med PBCfunktioner ved at trykke flere gange på DVD MENU,
når apparatet er stoppet, indtil "PBC On" vises på tvskærmen.
16DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 17 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Gentagelse af afspilning
— Gentaget afspilning
Anvendelse af
displayskærmen på forsiden
Tryk på REPEAT under afspilning, indtil
"REP" eller "REP1" kommer frem.
REP: For alle spor/filer på disken op til fem
gange.
REP1: For en enkelt titel*/et kapitel*/et spor/en
fil.
* Du kan kontrollere, om en titel eller et kapitel
afspilles flere gange på tv-skærmen.
Annullering af gentaget
afspilning
Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil både
"REP" og "REP1" forsvinder.
Bemærk
• Afhængigt af DVD'en, kan det ske, at du ikke kan
udføre gentaget afspilning.
• Du kan ikke udføre gentaget afspilning under PBCafspilning af VIDEO CD'er (side 16).
• Når du vælger "REP1", afspilles den valgte titel/
kapitlet/sporet/filen i det uendelige, indtil "REP1"
annulleres.
Tryk gentagne gange på REPEAT under
afspilning.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indstillingen efter følgende mønster:
x Ved afspilning af en DVD
• Off: afspilles ikke gentagne gange.
• Title: gentager den aktuelle titel på en disk.
• Chapter: gentager det aktuelle kapitel.
x Ved afspilning af en VIDEO CD/CD/MP3/
JPEG
• Off: afspilles ikke gentagne gange.
• All: gentager alle sporene/filerne på en disk.
• Track (med undtagelse af JPEG): gentager det
aktuelle spor.
• File (kun JPEG): gentager den aktuelle fil.
Annullering af gentaget
afspilning
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG – Afspilning
Du kan afspille alle sporene/filerne eller en
enkelt titel/et kapitel/et spor/en fil på en disk
flere gange.
Anvendelse af on-screen
displayet
Vælg "Off".
Bemærk
• Afhængigt af DVD'en, kan det ske, at du ikke kan
udføre gentaget afspilning.
• Du kan ikke udføre gentaget afspilning under PBCafspilning af VIDEO CD'er (side 16).
• Hvis du vælger "All", gentages programmet op til
fem gange.
• Gentaget afspilning annulleres, når:
– du slukker for systemet.
– du åbner diskbakken.
– du skifter til andre funktioner, undtagen DVD.
Tip
Man kan indstille gentaget afspilning, mens afspilning
er stoppet. Tryk gentagne gange på REPEAT for at
vælge indstillingen, og tryk derefter på DVD N (eller
DVD NX på apparatet) for at starte gentaget
afspilning.
17DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 18 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Fremstilling af dit eget
program
6
7
— Programafspilning
Gentag punkt 4 og 5 for at
indprogrammere yderligere spor.
Tryk gentagne gange på M/m/</, for
at vælge "Play Program", og tryk
derefter på DVD N (eller DVD NX på
apparatet).
Programafspilning starter.
Man kan fremstille et program bestående af op
til 12 punkter.
Man kan lave synkroniseret optagelse af de
programmerede spor til et kassettebånd
(side 31).
Programbetjeningen kan kun indstilles på tvskærmen.
1
Tryk på DVD N (eller DVD NX på
apparatet) for at skifte til DVD.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
afbryde
programafspilning
Tryk gentagne gange på
PLAY MODE i
stopindstilling, indtil
"Continue" vises.
slette et programmeret
trin
Tryk gentagne gange på
M/m/</, for at vælge
trinnet, og tryk derefter på
CLEAR, når apparatet er
stoppet.
slette alle de
programmerede trin
Tryk gentagne gange på
M/m/</, for at vælge
"All Clear", og tryk derefter
på ENTER.
Afspilningen begynder.
2
3
Tryk to gange på x for at stoppe
afspilning.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE,
når apparatet er stoppet, indtil
programdisplayet vises på tvskærmen.
Program
1
2
3
All Clear
Track
4
7
5
8
6
9
Play Program
10
11
12
Bemærk
• Du kan ikke udføre programmeret afspilning på
DVD'er og VIDEO CD'er med PBC-funktion.
• Programafspilning annulleres, når:
– du slukker for systemet.
– du åbner diskbakken.
– du skifter til andre funktioner, undtagen DVD.
Tip
4
5
Tryk gentagne gange på M/m/</, for
at vælge det ønskede trinnummer.
Det fremstillede program bevares i hukommelsen,
efter at programafspilning er færdig. Tryk på DVD N
(eller DVD NX på apparatet) for at afspille det
samme program igen.
Tryk på talknapperne for at vælge det
spor, som du ønsker at programmere.
Hvis du laver en fejl, trykker du på CLEAR
for at annullere tallet, og vælger derefter et
andet tal.
Program
13
2
3
All Clear
Track
4
7
5
8
6
9
Play Program
10
11
12
18DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 19 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Anvendelse af on-screen
displayet til søgning
Søgning efter et bestemt
punkt ved hjælp af tidskoden
— Tidssøgning
Du kan søge efter et kapitel (DVD) og et spor
(VIDEO CD, CD). Eftersom kapitler og spor
tildeles et entydigt nummer på disken, kan du
vælge det ønskede kapitel eller spor ved at
angive nummeret. Eller du kan søge efter et
bestemt punkt ved hjælp af tidskoden
(tidssøgning).
Søgning efter et kapitel
1
Tryk på TIME SEARCH.
Søgedisplayet vises.
2
3
4
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "Chapter".
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede kapitelnummer.
3
Søgedisplayet vises.
Tryk flere gange på M eller m for at vælge
"Time".
x Ved afspilning af en VIDEO CD/CD
Sporsøgedisplayet vises.
2
Tryk på talknapperne for at indtaste
tidskoden, og tryk derefter på ENTER.
Når du afspiller en DVD, skal du indtaste
afspilningstiden for den aktuelle titel.
Når du afspiller en VIDEO CD/CD, skal du
indtaste afspilningstiden for det aktuelle
spor.
For eksempelvis at finde scenen ved 2
timer, 10 minutter, og 20 sekunder efter
begyndelsen, indtaster man "2:10:20".
Sådan søger du efter et bestemt
punkt på en VIDEO CD/CD
Tryk på ENTER.
1 Tryk en gang på TIME SEARCH under
Søgning efter et spor
2
x Ved afspilning af en DVD
Hvis du laver en fejl, trykker du på CLEAR
for at annullere tallet, og vælger derefter et
andet tal.
Afspilningen begynder.
1
Tryk på TIME SEARCH.
Tryk gentagne gange på TIME
SEARCH, indtil disksøgedisplayet
vises.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG – Afspilning
1
stopindstilling, eller to gange under
afspilning.
Disksøgedisplayet vises.
2 Tryk flere gange på M eller m for at vælge
"Time".
3 Tryk på talknapperne for at indtaste
tidskoden, og tryk derefter på ENTER.
Indtast tiden fra diskens begyndelsen.
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "Track".
Annullering af søgning
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede spornummer.
Tryk flere gange på TIME SEARCH, indtil
displayet forsvinder.
Hvis du laver en fejl, trykker du på CLEAR
for at annullere tallet, og vælger derefter et
andet tal.
4
Tryk på ENTER.
Afspilningen starter fra det valgte nummer.
fortsættes
19DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 20 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Bemærk
• Du kan ikke søge efter titlen på en DVD eller en
scene og et indeks på en VIDEO CD.
• Du kan ikke bruge tidssøgefunktionen sammen med
en VIDEO CD (når PBC-funktionen er slået til).
• Du kan ikke aktivere tidssøgning og kapitelsøgning
samtidigt i søgedisplayet. Vælg den ønskede
søgemetode, og tryk derefter på ENTER.
• Du kan ikke aktivere tidssøgning og sporsøgning
samtidigt i disksøgedisplayet. Vælg den ønskede
søgemetode, og tryk derefter på ENTER.
Tip
Du kan ændre displayvisningen til at vise spilletid eller
tilbageværende tid. For detaljer, se "Visning af
information om disken på on-screen displayet" på
side 38.
20DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 21 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Bemærk
DVD – Forskellige funktioner
Skift af lyd/undertitel/
vinkel
Hvis en DVD er indspillet med flersprogede
undertekster eller lydformater, kan du vælge det
ønskede sprog eller lydformat, mens du afspiller
DVD'en.
Du kan også sende lyden fra venstre eller højre
kanal fra begge højttalere, mens du afspiller en
VIDEO CD eller CD. Bemærk, at der opnås
monofonisk lyd. Hvis du f.eks. afspiller en
Karaoke-VIDEO CD (disk med vokalerne på én
kanal og instrumenterne på den anden kanal),
kan du skifte lyden for at annullere vokalsporet
og derved kun lytte til instrumenterne.
Visning af diskens
information om lyd (kun DVD)
Når man trykker på AUDIO, vises de kanaler,
der er under afspilning, på tv-skærmen.
I eksempelvis Dolby Digital format kan flere
signaler, rækkende fra mono til 5.1 kanal
signaler, være optaget på en DVD. Afhængigt af
DVD'en kan antallet af de optagne kanaler være
forskelligt.
Tryk på AUDIO gentagne gange under
afspilning.
DVD – Forskellige funktioner
Ændring af lyden
• Når du afspiller en DVD med en anden lyd end
2 kanaler, kanaliseres lyden ud i 2 kanaler og sendes
fra systemhøjttalerne. Lyden sendes dog ikke i
formatet "Flerkanals-PCM"-format.
• Ved disks, der ikke er optaget med flere lydformater,
kan du ikke ændre lyden.
• Afhængigt af DVD'en, kan du muligvis ikke ændre
lyden, heller ikke hvis DVD'en er indspillet i et
format med flere lydspor.
• I forbindelse med VIDEO CD'er og CD'er vender
indstillingen tilbage til "Stereo", når du slukker for
systemet eller åbner diskbakken.
• Under DVD afspilning kan lyden skifte automatisk.
Aktuelle lydformat
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indstillingen efter følgende mønster:
2/2 LPCM 2 Ch
x Ved afspilning af en DVD
Afhængigt af DVD'en kan valgmuligheden for
sprog og lydformat variere.
Når det samme sprog vises to eller flere gange,
er DVD'en optaget med flere lydformater.
x Ved afspilning af en VIDEO CD/CD
• Stereo: Standard stereolyd.
• Left: Lyden fra venstre kanal (mono).
• Right: Lyden fra højre kanal (mono).
Sådan indstiller du det ønskede
lydspor
Du kan indstille systemet til det ønskede lydspor
ved hjælp af de handlinger, der beskrives under
"Ændring af sprog" (side 22).
Skærmeksemplerne er som
følger:
Format
Display
PCM (stereo)
Dolby Digital 2 ch
Dolby Digital 5.1 ch
DTS
MPEG AUDIO
fortsættes
21DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 22 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Visning af underteksterne
(kun DVD)
Ved afspilning af DVD'er, på hvilke der er
optaget undertekster på flere sprog, kan man
ændre sproget for underteksten, mens en DVD
afspilles, eller man kan vise eller skjule
underteksterne, når dette ønskes.
Eksempelvis kan man vælge det sprog, som man
gerne vil lære, og vise underteksterne for at opnå
en bedre forståelse.
Tryk på SUBTITLE gentagne gange under
afspilning.
Ændring af sprog
— Sprog
1
Opsætningsskærmen vises.
2
Tryk gentagne gange på < eller , for
at vælge "Language", og tryk derefter
på ENTER.
3
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge en post, og tryk derefter på
ENTER.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
sproget.
x OSD (on-screen displayet)
Sådan annulleres
undertekstindstillingen
Skifter displaysproget på tv-skærmen.Vælg
sproget i den viste liste.
Tryk gentagne gange på SUBTITLE for at
vælge "Off".
x DVD Menu (kun DVD)
Vælg sproget for DVD menuen.
Bemærk
x Audio (kun DVD)
Afhængigt af DVD'en kan det ske, at man ikke vil være
i stand til at ændre underteksterne, selv om der er
optaget undertekster på flere sprog på DVD'en.
Skifter sproget på lydsporet. Vælg sproget i
den viste liste.
x Subtitle (kun DVD)
Ændring af vinklerne (kun
DVD)
Når du afspiller en DVD, hvorpå der er optaget
flere vinkler (multi-vinkler) for en scene, kan du
ændre visningsvinklen.
Eksempelvis kan man, mens man ser en scene
med et kørende tog, vise billedet enten fra
forenden af toget, fra det venstre togvindue eller
fra det højre togvindue, uden at togets bevægelse
forstyrres.
Tryk på ANGLE gentagne gange under
afspilning.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
vinklen.
Bemærk
Afhængigt af DVD'en kan det ske, at man ikke vil være
i stand til at ændre vinklerne, selv om der er optaget
flere vinkler på DVD'en.
Tryk på DVD SETUP under
stopindstilling.
Skifter sproget på undertitlen. Vælg sproget
i den viste liste.
Hvis der vælges "Auto", vælges automatisk
det sprog, der er standardsproget for disken.
4
5
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge et sprog, og tryk derefter på
ENTER.
Tryk på DVD SETUP for at slå
opsætningsdisplayet fra.
Bemærk
Når det valgte sprog ikke er optaget på DVD'en, vil et
af de optagne sprog automatisk blive valgt (med
undtagelse af sprog for "OSD").
Tip
Du kan nulstille alle DVD indstillingerne med
undtagelse af forældrekontrol ved at udføre
betjeningerne i "For at sætte DVD'en tilbage til
standardindstillingerne*, skal du udføre nulstilling
som vist herunder:" (side 46).
* Gælder ikke indstillingerne af forældrekontrol
22DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 23 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Justering af billed- og
lydindstillinger
• 4:3 Letter Box
— AV
Tryk på DVD SETUP under
stopindstilling.
• 16:9
Opsætningsskærmen vises.
Bemærk
Når en JPEG-disk er i systemet, vises
opsætningsdisplayet ikke.
2
Bemærk
Tryk gentagne gange på < eller , for
at vælge "AV", og tryk derefter på
ENTER.
Afhængigt af DVD'en kan "4:3 Letter Box"
automatisk blive valgt i stedet for "4:3 Pan Scan"
og omvendt.
3
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge en post, og tryk derefter på
ENTER.
x VCD Color Sys (Kun modeller til Asien og
Oceanien)
4
5
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge en indstilling, og tryk derefter på
ENTER.
Tryk på DVD SETUP for at slå
opsætningsdisplayet fra.
Vælg farvesystemet, når du vil afspille en
VIDEO CD. Standardindstillingen er
understreget.
NTSC
Ændrer en PAL-disks videosignal
og sender det ud i NTSC-systemet.
PAL
Ændrer en NTSC-disks
videosignal og sender det ud i
PAL-systemet.
Auto
Udsender videosignalet i det
samme system, som disken er
fremstillet i, enten PAL eller
NTSC. Vælg "Auto", hvis dit
fjernsyn anvender et dobbelt
system.
x TV Type
Vælg samme aspektforhold som på det
tilsluttede fjernsyn.
Standardindstillingen varierer, afhængigt af
modellen til de forskellige lande.
4:3 Pan Scan Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et fjernsyn med 4:3 billedformat.
Denne indstilling viser et bredformat
billede, der fylder hele skærmen, med
de dele, der ikke kan indpasses, skåret
væk.
4:3 Letter
Box
16:9
Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et fjernsyn med 4:3 billedformat.
Denne indstilling viser et bredformat
billede med sorte bånd vist i den øvre
og nedre del af skærmen.
Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et bredformat fjernsyn eller et fjernsyn
med en bredformat
indstillingsfunktion.
DVD – Forskellige funktioner
1
• 4:3 Pan Scan
x Dolby Digital
Indstil Dolby Digital-indstillingerne til 5.1kanallyd, når der er tilsluttet en ekstra forstærker
(se "Afspilning af 5.1-kanallyd med
forstærkeren (ekstraudstyr)" på side 40).
x DTS
Indstil DTS-indstillingerne til 5.1-kanallyd, når
der er tilsluttet en ekstra forstærker (se
"Afspilning af 5.1-kanallyd med forstærkeren
(ekstraudstyr)" på side 40).
fortsættes
23DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 24 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
x Data CD Priority (kun MP3, JPEG)
Indstil prioritetsdata, som du ønsker at afspille,
når du afspiller datadisken (CD-ROM/CD-R/
CD-RW), der indeholder MP3 lydspor og JPEG
billedfiler. Tag disken ud, og læg den i igen, når
du ændrer denne indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
MP3
JPEG
Hvis der findes en MP3 fil på
disken, betragter systemet disken
som en "MP3 Disc". Hvis der kun
findes JPEG filer på disken,
betragter systemet disken som en
"JPEG Disc".
Hvis der findes en JPEG fil på
disken, betragter systemet disken
som en "JPEG Disc". Hvis der kun
findes MP3 filer på disken,
betragter systemet disken som en
"MP3 Disc".
Bemærk
• I forbindelse med modeller til Asien og Oceanien kan
du ændre farvesystemet på apparatet, så det passer til
det tilsluttede tv (side 10).
• Hvis "Dolby Digital" eller "DTS" indstilles til "Bit
Stream", sendes lyden ikke fra de medfølgende
højttalere, og den ekstra hovedtelefon fungerer ikke.
Der indspilles desuden ingen lyd, når der indspilles
på bånd.
Restriktioner for
diskafspilning
— Beskyttelsesindstillinger
(forældrekontrol)
Begrænsning af afspilning der
kan udføres af mindreårige
Man kan begrænse afspilning af visse DVD'er i
henhold til et forudbestemt niveau, defineret
eksempelvis efter brugernes alder.
Når der afspilles en scene, der er pålagt
restriktioner, vil den pågældende scene blive
skåret ud eller erstattet af en anden, forindstillet
scene.
1
Tryk på DVD SETUP under
stopindstilling.
Opsætningsskærmen vises.
2
Tryk gentagne gange på < eller , for
at vælge "Rating", og tryk derefter på
ENTER.
3
Tryk på m for at vælge "Rating".
Indtast adgangskoden på 4 cifre med
talknapperne, og tryk derefter på ENTER,
når der allerede er registreret en
adgangskode på 4 cifre. Derefter kan du
vælge "Rating".
Tip
Du kan nulstille alle DVD indstillingerne med
undtagelse af forældrekontrol ved at udføre
betjeningerne i "For at sætte DVD'en tilbage til
standardindstillingerne*, skal du udføre nulstilling
som vist herunder:" (side 46).
* Undtagelse for beskyttelsesindstillingerne
(forældrekontrol)
Language
Password
Rating
4
AV
Rating
Reset
8
Tryk gentagne gange på ENTER for at
vælge det ønskede niveau.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
niveauet.
Jo lavere værdi, desto strengere er
begrænsningen.
5
Tryk på M for at vælge "Password".
24DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 25 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
6
Indtast eller genindtast den 4-cifrede
adgangskode med talknapperne, og
tryk derefter på ENTER.
Låseikonet lukkes, og indstillingen af
forældrekontrol er gennemført.
Hvis du kommer til at lave en fejl, skal du
trykke på CLEAR, før du trykker på
ENTER, og indtaste det korrekte tal.
AV
Rating
1
Sæt disken i, og tryk på DVD N (eller
DVD NX på apparatet).
Beskyttelsesdisplayet vises.
2
Reset
Indtast din 4-cifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Afspilningen begynder.
1G
Bemærk
Deaktivering af
forældrekontrolfunktionen, og
afspilning af DVD'en efter
indtastning af din adgangskode
Indtast din 4-cifrede adgangskode ved hjælp af
talknapperne, og tryk derefter på ENTER.
Låseikonet åbnes, og funktionen
forældrekontrol er slået fra.
Ændring af adgangskoden
1 Indtast den 4-cifrede adgangskode ved
• Når man afspiller DVD'er, der ikke er udstyret med
funktionen til forældrekontrol, kan der ikke
fastsættes begrænsninger for afspilning på dette
system.
• Afhængigt af DVD'en kan det ske, at du bliver bedt
om at ændre niveauet på forældrekontrollen, mens
disken afspilles. I så tilfælde indtaster du din
adgangskode, og ændrer derefter niveauet. Hvis
indstillingen med genoptaget afspilning annulleres,
vender niveauet tilbage til det oprindelige niveau.
DVD – Forskellige funktioner
Language
Password
Rating
Afspilning af disken, for
hvilken forældrekontrol er
blevet indstillet
Tip
Hvis du har glemt din adgangskode, skal du vælge
"Password" og indtaste "199703" med talknapperne i
beskyttelsesdisplayet og derefter trykke på ENTER.
Derefter kan du indtaste en ny adgangskode på 4 cifre.
hjælp af talknapperne i trin 6, og tryk
derefter på ENTER.
2 Indtast en ny 4-cifret adgangskode med
talknappene, og tryk derefter på ENTER.
25DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 26 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Liste over
systemklargøringsposter
Reset (side 46)
Reset
YES
NO
1)
Når du trykker på DVD SETUP, vises de
følgende indstillinger.
Standardindstillingerne er understregede.
Standardindstillingen varierer, afhængigt af
modellen til de forskellige lande.
2)
Kun modeller til Asien og Oceanien
Language (side 22)
OSD
Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.
DVD Menu
Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.
Audio
Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.
Subtitle
Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.
AV (side 23, 40)
TV Type1)
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
VCD Color Sys2)
NTSC
PAL
Auto
Dolby Digital
PCM
Bit Stream
DTS
PCM
Bit Stream
Data CD Priority
MP3
JPEG
Rating (side 24)
Password
Rating
1G
2
3 PG
4 PG 13
5
6R
7 NC 17
8
26DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK08TUN-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 27 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
3
Et forvalgsnummer blinker.
Udfør trin 4 og 5, mens forvalgsnummeret
blinker.
Tuner
Indstilling af faste
radiostationer
Man kan forvælge op til 20 FM stationer og 10
AM stationer som faste stationer. Du kan
derefter stille ind på enhver af disse stationer ved
ganske enkelt at vælge det tilsvarende
forvalgsnummer.
4
Automatisk forvalg af faste
stationer
5
Du kan automatisk indstille på alle de stationer,
der kan modtages hvor du bor, og derefter lagre
radiofrekvensen for de ønskede stationer.
6
2
Tryk gentagne gange på TUNER BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Tryk på TUNING + eller –, og hold den
nede, indtil frekvensindikatoren
ændres, og slip den derefter.
Frekvensen skifter i takt med at systemet
leder efter en station. Stationssøgningen
stopper automatisk, når en station går
igennem. På dette tidspunkt vises
"TUNED" og "STEREO" (ved en FMstereoudsendelse).
Forvalgsnummer
Tryk gentagne gange på PRESET +
eller – for at vælge det ønskede faste
nummer.
Tuner
1
Tryk på TUNER MEMORY.
Tryk på ENTER.
"COMPLETE" vises.
Gentag trin 1 til og med 5 for at gemme
flere stationer i hukommelsen.
Manuelt forvalg af faste
radiostationer
Du kan manuelt stille ind på og lagre en
radiofrekvens for de ønskede stationer.
1
2
3
Tryk gentagne gange på TUNER BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Tryk gentagne gange på TUNING + eller
– for at stille ind på den ønskede
station.
Tryk på TUNER MEMORY.
Et forvalgsnummer blinker.
Udfør trin 4 og 5, mens forvalgsnummeret
blinker.
4
Hvis "TUNED" ikke vises, og
stationssøgningen ikke standser
Indstil frekvensen på den ønskede
radiostation, som beskrevet i punkt 2 til og
med 6 i "Manuelt forvalg af faste
radiostationer".
5
Tryk gentagne gange på PRESET +
eller – for at vælge det ønskede faste
nummer.
Tryk på ENTER.
"COMPLETE" vises.
6
Gentag trin 1 til og med 5 for at gemme
flere stationer i hukommelsen.
fortsættes
27DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK08TUN-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 28 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stille ind på en
Følg fremgangsmåden
station med et svagt beskrevet i "Manuelt forvalg af
signal
faste radiostationer".
programmere en
anden station på et
eksisterende
forvalgsnummer
Begynd forfra fra trin 1. Efter
trin 3 skal du trykke på
PRESET + eller – gentagne
gange for at vælge det
forvalgsnummer, som du vil
gemme den nye station til.
Ændring af AMafstemningsintervallet (undtagen
modellerne til Europa og
Rusland)
AM-afstemningintervallet er fra fabrik indstillet
til 9 kHz (eller 10 kHz i nogle områder). For at
ændre AM-afstemningsintervallet indstilles
først på en vilkårlig AM-station, hvorefter der
slukkes for systemet. Hold x på apparatet inde
og tryk samtidigt på TUNER/BAND på
apparatet. Når afstemningsintervallet ændres,
slettes alle forvalgte AM-stationer. For at
nulstille intervallet gentages samme procedure.
Lytning til radioen
Du kan lytte til en radiostation enten ved at
vælge en fast station, eller ved manuelt at stille
ind på stationen.
Lytning til en fast station
— Indstilling på faste stationer
Programmer først radiostationer i tunerens
hukommelse (se "Indstilling af faste
radiostationer" på side 27).
1
2
Tryk gentagne gange på TUNER BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Tryk gentagne gange på PRESET +
eller – for at vælge den ønskede faste
station.
Forvalgsnummer
Frekvens
Bemærk
Man kan ikke ændre AM-afstemningsintervallet, mens
den strømbesparende indstilling er aktiveret (side 36).
Tip
For at forbedre modtagning af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der kan
tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr).
28DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK08TUN-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 29 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Lytning til radiostationer, der
ikke er indprogrammeret som
faste
— Manual afstemning
1
2
Tryk gentagne gange på TUNER BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Sådan afbrydes lyden
Tryk på MUTING.
Tryk på MUTING igen eller på VOLUME + for
at gendanne lyden.
Sådan lytter du til et FMstereoprogram uden stereoeffekt
Hvis der forekommer statisk støj under en FMstereoudsendelse, trykkes gentagne gange på
FM MODE, indtil "MONO" vises. Der vil ikke
være nogen stereoeffekt, men modtagningen
forbedres.
(Kun den europæiske model)
Hvad er Radio Data System?
Radio Data System (RDS) er en
udsendelsesform, hvormed radiostationer kan
sende ekstra information sammen med det
normale programsignal. Denne tuner er udstyret
med bekvemme RDS-egenskaber som for
eksempel stationsnavne. RDS findes kun i
forbindelse med FM-stationer.*
Tuner
Tryk gentagne gange på TUNING + eller
– for at stille ind på den ønskede
station.
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
Bemærk
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station,
som man har indstillet på, ikke transmitterer RDSsignalet korrekt, eller hvis signalet er svagt.
* Ikke alle FM-stationer byder på RDS-service,
ligesom de ikke alle tilbyder samme former for
service. Hvis du ikke er bekendt med RDS-systemet,
kan du sikkert få information om RDS-service i dit
geografiske område hos dine lokale radiostationer.
Tips
• For at forbedre modtagning af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der
kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr).
• Hold TUNING + eller – inde. Frekvensangivelsen
skifter og stationssøgningen stopper, når systemet
stiller ind på en station (automatisk indstilling).
• For at optage radioprogrammer skal du anvende
manuel optagelse (side 31 og 35).
Modtagning af RDSudsendelser
Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet.
Når man har indstillet på en station, der byder på
RDS-service, vises stationens navn på displayet.
Kontrol af RDS-information
Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter
displayvisningen cyklisk som følger:
Stationsnavn1) t Fast nummer2) og frekvens
t Urvisning (i nogle få sekunder) t
Effektstatus (i nogle få sekunder)
1)
2)
Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages korrekt, kan
det ske, at stationsnavnet ikke vises på displayet.
Det faste nummer vises kun, hvis du har indstillet
faste radiostationer (side 27).
29DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK09TAP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 30 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Bånd – Afspilning
Bånd – Optagelse
Isætning af et bånd
Optagelse af dine favorit
CD-spor på et bånd
1
2
Tryk på Z PUSH OPEN på apparatet.
Sæt et optaget/optagbart bånd i
kassetteholderen.
Med siden,
som ønskes
spillet/optaget
på, vendende
frem.
— CD-TAPE-synkroniseret optagelse
Du kan optage en hel CD på et bånd.
Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
3
Afspilning af et bånd
4
Isæt et bånd.
Tryk på TAPE N.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stoppe afspilning Tryk på x.
spole hurtigt
Tryk på m eller M.
frem eller tilbage
skifte til TAPEfunktion fra en
anden kilde
Tryk på TAPE N.
Afspilning begynder automatisk,
når et bånd er ilagt.
afbryde lyden
Tryk på MUTING.
Tryk på MUTING igen eller på
VOLUME + for at gendanne
lyden.
tage et bånd ud
Tryk på Z PUSH OPEN på
apparatet under stopindstilling.
Tryk på DVD NX og læg den disk, du
vil optage, i.
Tryk to gange på x for at annullere
genoptaget afspilning.
Tryk på CD SYNC.
Båndoptageren står standby til optagelse.
"REC" blinker.
Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd.
1
2
Isæt et optagbart bånd.
5
Tryk på z REC PAUSE/START.
Optagelsen starter.
Tips
• Hvis båndet når slutningen af forsiden, før
optagelsen afsluttes, stopper båndet automatisk, og
CD/DVD-afspilleren skifter til genoptaget
afspilning.
• Hvis du vil fortsætte optagelsen på den anden side,
skal du trykke to gange på x for først at annullere
genoptaget afspilning, derefter tage båndet ud og
sætte det i igen og derefter udføre trin 1 og 2 under
"Sådan bruges synkroniseret optagelse fra et ønsket
spor" (side 30). Derefter kan du fortsætte
synkroniseret optagelse fra det ønskede spor.
Sådan bruges synkroniseret
optagelse fra et ønsket spor
Du kan vælge det første spor i synkroniseret
optagelse.
1 Tryk gentagne gange på . eller >, når
du har udført trin 1 – 4, for at vælge det
ønskede spornummer.
2 Tryk på z REC PAUSE/START, når det
valgte spornummer blinker.
Optagelsen starter.
30DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK09TAP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 31 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Sådan optager du en CD ved at
angive spornummeret
Du kan nøjes med at optage dine favorit CDspor ved at anvende programafspilning. Mellem
punkt 3 og 4 skal du udføre punkterne 3 til 6 i
"Fremstilling af dit eget program" (side 18).
Stop af optagelsen
Tryk på x.
Bemærk
— Manuel optagelse
Du kan nøjes med at optage bestemte dele af en
disk (DVD, VIDEO CD, CD og MP3) eller et
radioprogram på et bånd.
Det er også muligt at optage fra tilsluttede
komponenter (se "Tilslutning af ekstra
komponenter" på side 39).
Benyt knapperne på apparatet til denne betjening.
1
2
Isæt et optagbart bånd.
Tryk på en af de følgende knapper for
at vælge den kilde, du ønsker at optage
fra.
• DVD NX: For at optage fra dette
systems CD/DVD-afspiller. Tryk to gange
på x for at stoppe afspilning.
• TUNER/BAND: For at optage fra dette
systems tuner.
• TV: For at optage fra den
ekstrakomponent, der er tilsluttet til TV
IN L/R jackstikkene.
3
Tryk på z REC PAUSE/START.
Båndoptageren står standby til optagelse.
"REC" blinker.
4
Bånd – Afspilning/Bånd – Optagelse
• Synkroniseret CD-optagelse er ikke tilgængelig i
forbindelse med DVD-, VIDEO CD-, MP3-lydspor
og JPEG-billedfiler.
• Man kan ikke lytte til en anden kilde, mens der
optages.
• Hvis afspilningsfunktionen er sat til gentaget
afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge,
skifter funktionen automatisk til normal afspilning i
punkt 4.
• Lydeffekten skifter automatisk til "FLAT" i trin 4.
Manuel optagelse på et
bånd
Tryk på z REC PAUSE/START, og start
derefter afspilning af den kilde, som du
ønsker at optage.
Optagelsen starter.
Stop af optagelsen
Tryk på x.
Bemærk
• Man kan ikke lytte til en anden kilde, mens der
optages.
• Hvis der ikke optages en lyd, når du optager fra en
DVD, skal du indstille "Dolby Digital" eller "DTS"
til "PCM" under "AV" i opsætningsdisplayet.
• Lydeffekten skifter automatisk til "FLAT" i trin 3.
Tip
Ved indspilning fra tuneren:
Hvis der høres støj under indspilningen fra tuneren,
kan du flytte den tilhørende antenne for at reducere
støjen.
31DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK09TAP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 32 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Lydjustering
Valg af lydeffekt
Tryk flere gange på PRESET EQ for at
vælge den ønskede forindstilling.
Syng med: Karaoke
Karaoke (sang til musikken fra en disk) kan
anvendes ved at man indstiller systemet til
karaoke-indstilling. Du kan tilslutte en ekstra
mikrofon (kun i forbindelse med CMT-SV2Dmodeller til Asien og Oceanien).
Navnet på forvalget vises på displayet.
Annullering af lydeffekten
Tryk gentagne gange på PRESET EQ , indtil
"FLAT" vises på displayet.
Lydeffektmuligheder
EQ
Effekt
ROCK
Bas og diskant er betydeligt forstærket.
Derved får rock- og dansemusik en
endnu mere effektfuld lyd.
JAZZ
Bas og diskant er en smule forstærket.
Dette giver en levende effekt til liveinstrumentalmusik som f.eks. jazz eller
mindre orkestre, uden at
instrumenterne mister deres
almindelige lyd.
CLASSIC
HALL
LIVE
MOVIE
Uønsket diskant dæmpes, så du kan
nyde musikken på en afslappet måde.
Dette er velegnet til orkestermusik,
klaversoloer og andre typer klassisk
musik.
Ekspansive lyde med efterklang bliver
kunstigt gengivet. Dette giver dig
mulighed for at nyde naturlige
ekspansive lyde og lyde med efterklang
som f.eks. i et stort teater eller et kapel.
Bas og diskant er forstærket, og lyde
med genklang bliver kunstigt gengivet.
Dette giver dig mulighed for at nyde
ekspansive, effektfulde lyde som f.eks.
i en koncertsal.
Ekspansive lyde og lyde med
efterklang bliver kunstigt gengivet, og
bassen forstærkes. Dette giver dig
mulighed for at nyde en film med
følelsen af et stort lydrum, som om du
befinder dig i en biograf.
Justering af mikrofonen (kun
CMT-SV2D-modeller til Asien
og Oceanien)
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
3
4
Tryk gentagne gange på MIC/ECHO,
indtil "MIC" kommer frem.
Tryk gentagne gange på MIC/ECHO
LEVEL –, indtil "MIC OFF" kommer
frem.
Tilslut en mikrofon (ekstraudstyr) i MICjackstikket.
Tryk gentagne gange på MIC/ECHO
LEVEL + eller – for at justere
mikrofonens lydstyrke.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
MIC OFF y MIC 1 y MIC 2
y … y MIC 7
5
6
Tryk gentagne gange på MIC/ECHO,
indtil "ECHO" vises.
Tryk gentagne gange på MIC/ECHO
LEVEL + eller – for at justere niveauet
af ekko.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
ECHO OFF y ECHO 1 y ECHO 2
y … y ECHO 5
32DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK09TAP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 33 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Tip
Brug af karaoke
1
2
Tryk gentagne gange på KARAOKE
PON, indtil "KARA PON" vises.
Hvis du vil synge karaoke fra en multiplex-CD, skal du
trykke flere gange på AUDIO under afspilning for at
vælge "Left" eller "Right" (se "Ændring af lyden" på
side 21).
Start afspilning af musikken.
Andre betjeninger
Udfør følgende
anvende af
VIDEO CD'er
eller DVD'er
Tænd for fjernsynet, og skift til den
passende videoindgang.
annullere
karaoke
indstilling
Gå til trin 3, undtagen i forbindelse
med CMT-SV2D-modeller til
Asien og Oceanien.
1 Tryk gentagne gange på
MIC/ECHO på apparatet, indtil
"MIC" vises.
2 Tryk gentagne gange på
MIC/ECHO LEVEL – på
apparatet, indtil "MIC OFF"
vises, og tag mikrofonen ud af
MIC-stikket.
3 Tryk på KARAOKE PON
gentagne gange, indtil "m" er
forsvundet.
annullere
mikrofonens
ekko*
1 Tryk gentagne gange på
MIC/ECHO på apparatet, indtil
"ECHO" vises.
2 Tryk gentagne gange på
MIC/ECHO LEVEL – på
apparatet, indtil "ECHO OFF"
vises.
* Kun CMT-SV2D-modeller til Asien og Oceanien
Bemærk
• Instrumentallyden kan også blive reduceret sammen
med sangerens stemme, når lyden er optaget i mono.
• Det kan ske, at sangerens stemme ikke reduceres,
når:
– kun få instrumenter spiller.
– der spilles en duet.
– kilden indeholder kraftig ekko eller kor.
– sangerens stemme ikke er placeret midt i
lydbilledet.
– stemmen på kilden synger i høj sopran eller tenor.
• Karaoke-tilstand annulleres, når:
– du skifter disken.
– du skifter funktion.
Mikrofonens lydstyrke ændres dog ikke.
• Ved nogle sange kan det ske, at vokalen ikke
annulleres, når man vælger "KARA PON".
• KARAOKE PON er ikke tilgængelig under
optagelse.
Du kan "mikse" lyd ved at afspille en af
komponenterne og synge eller tale i en mikrofon
(medfølger ikke).
Den miksede lyd kan optages på et bånd.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
3
Klargør den kilde, som du ønsker at
mikse.
Isæt et optagbart bånd.
Tryk på funktionsknappen svarende til
den kilde, som du ønsker at optage
(f.eks. DVD NX).
Lydjustering
For at
Miksning og optagelse af lyd
(kun CMT-SV2D-modeller til
Asien og Oceanien)
Når du vil optage fra en disk, skal du trykke
to gange på x for at standse afspilningen.
4
Tryk på z REC PAUSE/START.
Båndoptageren står standby til optagelse.
"REC" blinker.
5
Tryk på z REC PAUSE/START, og
begynd derefter at synge, tale eller
afspille den ønskede kilde.
Optagelsen starter.
Stop af optagelsen
Tryk på x.
Tips
• Hvis der forekommer akustisk feedback
(mikrofonhylen), skal man flytte mikrofonen væk fra
højttalerne, eller ændre den retning i hvilken
mikrofonen peger.
• Hvis du vil optage din stemme udelukkende ved
hjælp af mikrofonen, kan du gøre det ved at vælge
DVD-funktionen, når disken er lagt i, og der ikke
afspilles en disk.
33DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 34 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Opvågning til musik
Timer
Fald i søvn til musik
— Sleeptimer
Man kan indstille systemet til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum, således at
man kan falde i søvn til musik.
Tryk på SLEEP.
— Afspilningstimer
Man kan blive vækket af musik på et forvalgt
tidspunkt. Sørg for at du har indstillet uret (se
"Indstilling af uret" på side 11).
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne
betjening.
1
Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen
(tid inden systemet slukker) cyklisk som følger:
AUTO* t 90 t 80 t 70 t … t 10 t
OFF
* Systemet slukker automatisk efter 100 minutters
forløb eller når afspilning af den aktuelle disk eller
det aktuelle bånd er færdigt.
• DVD: Læg en disk i.
• Bånd: Isæt et bånd.
• Tuner: Stil ind på den faste radiostation
(se "Lytning til radioen" på side 28).
2
3
Andre betjeninger
For at
Tryk på
kontrollere den
tilbageværende
tid*
én gang på SLEEP.
ændre
slukketidspunkt
gentagne gange på SLEEP for at
vælge det ønskede tidspunkt.
annullere
sleeptimer
funktionen
SLEEP gentagne gange, indtil
"SLEEP OFF" vises.
4
Tryk gentagne gange på . eller >
for at vælge "PLAY SET", og tryk
derefter på ENTER.
Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
Tryk gentagne gange på . eller > for
at indstille timetallet, tryk derefter på
ENTER.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på . eller > for
at indstille minuttallet, og tryk derefter på
ENTER.
5
Indstil ikke til "AUTO" under synkroniseret optagelse
på et bånd.
Tip
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
"ON" vises, og timetalsangivelsen blinker.
* Du kan ikke kontrollere den tilbageværende tid, hvis
du vælger "AUTO".
Bemærk
Klargør den musikkilde, som ønskes
spillet.
6
Du kan anvende sleeptimeren, selv når du ikke har
indstillet uret.
Indstil stoptidspunktet for afspilningen
ved at følge samme fremgangsmåde
som i punkt 4.
Tryk gentagne gange på . eller >,
indtil den ønskede lydkilde vises.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
t TUNER y DVD PLAY T
t TAPE PLAY T
7
Tryk på ENTER.
Timer-typen ("PLAY TIMER"),
starttidspunktet, stoptidspunktet og
lydkilden vises i nævnte rækkefølge, inden
det oprindelige display vises igen.
34DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 35 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
8
9
Tryk på VOLUME + eller – for at indstille
lydstyrken.
Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
kontrollere
indstillingen
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på
. eller >, indtil
"PLAY SELECT" vises, og
tryk derefter på ENTER.
ændre indstillingen Begynd igen fra trin 1.
annullere timeren
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på
. eller >, indtil
"TIMER OFF" vises, og tryk
derefter på ENTER.
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer
— Optagetimer
Man kan optage en fast radiostation startende fra
et specificeret tidspunkt.
For at udføre timerstyret optagelse er det en
betingelse, at du først har forindstillet faste
radiostationer (se "Indstilling af faste
radiostationer" på side 27) og indstillet uret (se
"Indstilling af uret" på side 11).
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne
betjening.
1
2
• Du kan ikke aktivere afspilningstimeren og
optagetimeren på samme tid.
• Hvis du vil bruge afspilningstimeren og sleeptimeren
samtidigt, har indstillingen med den tidligste
afslutningstid højst prioritet.
• Systemet tænder 15 sekunder før det indstillede
tidspunkt. Betjen ikke systemet fra det tidspunkt,
hvor det tænder, indtil afspilningen begynder.
• Hvis systemet aktiveres 15 sekunder før det
forudindstillede tidspunkt, aktiveres
afspilningstimeren ikke.
• Du kan ikke anvende ekstraudstyr, som er sluttet til
TV IN L/R jackstikkene som lydkilde for
afspilningstimeren.
Tryk gentagne gange på . eller >
for at vælge "REC SET", og tryk
derefter på ENTER.
"ON" vises, og timetalsangivelsen blinker.
3
Timer
Bemærk
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Indstil det tidspunkt, hvor optagelsen
skal starte.
Tryk gentagne gange på . eller > for
at indstille timetallet, og tryk derefter på
ENTER.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på . eller > for
at indstille minuttallet, og tryk derefter på
ENTER.
4
Indstil stoptidspunktet for optagelsen
ved at følge samme fremgangsmåde
som i punkt 3.
Timertypen ("REC TIMER"),
starttidspunktet, stoptidspunktet og
"TUNER REC" vises på skift, før det
oprindelige display vender tilbage.
5
6
7
Isæt et optagbart bånd.
Stil ind på den faste radiostation (se
"Lytning til en fast station" på side 28).
Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
fortsættes
35DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 36 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
kontrollere
indstillingen
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på
. eller >, indtil "REC
SELECT" vises, og tryk
derefter på ENTER.
ændre indstillingen Begynd igen fra trin 1.
annullere timeren
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på
. eller >, indtil
"TIMER OFF" vises, og tryk
derefter på ENTER.
Bemærk
• Du kan ikke aktivere afspilningstimeren og
optagetimeren på samme tid.
• Hvis du vil bruge optagetimeren og sleeptimeren
samtidigt, har indstillingen med den tidligste
afslutningstid højst prioritet.
• Systemet tænder 15 sekunder før det indstillede
tidspunkt. Betjen ikke systemet fra det tidspunkt,
hvor det tænder, indtil afspilningen begynder.
• Hvis systemet aktiveres 15 sekunder før det
forudindstillede tidspunkt, aktiveres optagetimeren
ikke.
• Lydstyrken er reduceret til et minimum under
optagelse.
• Bemærk, at hvis optagetimer er indstillet til samme
tidspunkt som afspilningstimer, og kilden er
indstillet til bånd, kan lyd fra optagetimeren blive
optaget på bånd.
Display
Slukning af displayet
— Strømbesparende indstilling
Urvisningen kan slukkes for at minimere
strømforbruget under standby (strømbesparende
indstilling).
Tryk gentagne gange på DISPLAY, mens
systemet er slukket, indtil urvisningen
forsvinder.
Annullering af den strømbesparende
indstilling
Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
visningen som følger:
Urvisning* y Ingen visning (strømbesparende
indstilling)
* Uret vises kun, hvis du har indstillet uret.
Tips
• Timeren fortsætter med at virke i den
strømbesparende indstilling.
• ?/1 indikatoren lyser selv i strømbesparende
indstilling.
Justering af lysstyrken på
indikatorerne
Tryk på DIMMER gentagne gange.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indstillingen efter følgende mønster:
DIMMER OFF t DIMMER 1 t
DIMMER 2*
* DIMMER 2 er mørkest.
36DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 37 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Visning af information om
disken på displayet
Du kan kontrollere spilletiden og den
tilbageværende tid på det aktuelle spor eller
disken.
x Når du trykker på DISPLAY, når
apparatet er stoppet
Det samlede antal titel-/spornumre på disken og
den samlede afspilningstid for den aktuelle
disk3) t Urvisning (i nogle få sekunder) t
Effektstatus (i nogle få sekunder)
1)
2)
Kontrol af diskoplysninger
(DVD/VIDEO CD/CD/MP3/
JPEG)
3)
Disse vises ikke under afspilning i tilfældig
rækkefølge eller programafspilning.
Vises muligvis ikke ved stillbilleder.
Kun VIDEO CD'er og CD'er
Tryk på DISPLAY.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
x Ved afspilning af en DVD
Display
Den forløbne afspilningstid for den aktuelle titel
t Den resterende tid for det aktuelle kapitel t
Den resterende tid for den aktuelle titel t
Urvisning (i nogle få sekunder) t Effektstatus
(i nogle få sekunder)
x Når der afspilles en CD/VIDEO CD uden
PBC funktioner
Den forløbne afspilningstid for det aktuelle spor
t Den resterende tid for det aktuelle spor t
Den resterende tid for disken1) t Urvisning (i
nogle få sekunder) t Effektstatus (i nogle få
sekunder)
x Når der afspilles en VIDEO CD med PBCfunktioner (Ver 2.0)
Den forløbne tid for det aktuelle spor2) t
Urvisning (i nogle få sekunder) t Effektstatus
(i nogle få sekunder)
x Når en MP3 afspilles
Den forløbne tid for det aktuelle spor t
Urvisning (i nogle få sekunder) t Effektstatus
(i nogle få sekunder)
x Ved afspilning af en JPEG
Det aktuelle filnummer t Urvisning (i nogle få
sekunder) t Effektstatus (i nogle få sekunder)
37DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 38 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Visning af information om
disken på on-screen
displayet
Det er muligt at kontrollere afspilningstiden og
den tilbageværende tid for en aktuel titel, et
aktuelt kapitel eller spor.
Tryk på DISPLAY.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
x Ved afspilning af en DVD
Den forløbne afspilningstid for den aktuelle titel
t Den resterende tid for det aktuelle kapitel t
Den resterende tid for den aktuelle titel
Visning af
tuneroplysninger i
displayet
Tryk på DISPLAY, mens du lytter til
radioen.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Stationsnavn1) t Fast nummer2) og frekvens
t Urvisning (i nogle få sekunder) t
Effektstatus (i nogle få sekunder)
1)
Kun den europæiske model
2)
Det faste nummer vises kun, hvis du har indstillet
faste radiostationer (side 27).
x Ved afspilning af en VIDEO CD
Den forløbne afspilningstid for det aktuelle spor
t Den resterende tid for det aktuelle spor* t
Den resterende tid for den aktuelle disk*
x Ved afspilning af en CD
Den forløbne afspilningstid for det aktuelle spor
t Den resterende tid for det aktuelle spor t
Den resterende tid for den aktuelle disk
x Ved afspilning af en MP3
Forløbet spilletid på det aktuelle spor
x Ved afspilning af en JPEG
Det aktuelle filnummer og det samlede antal
filer
* Når der afspilles en VIDEO CD med PBC funktioner
Sådan slukkes visningen
Tryk flere gange på DISPLAY, indtil displayet
forsvinder.
38DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK11OPT-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 39 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Ekstra komponenter
Tilslutning af ekstra komponenter
Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med hver
komponent. Der benyttes en nordamerikansk model til illustrationsformål.
Tv eller videobåndoptager osv.
Fra lydudgangsjackstikket
på det tilsluttede apparat
Anvend et digitalt optisk kabel (firkantet,
medfølger ikke) til at tilslutte en forstærker,
MD-optager, eller DAT-båndoptager med et
digitalt optisk indgangsjackstik. Lyden sendes
derefter ud, når systemfunktionen er indstillet til
DVD. Ved at slutte dette system til det, optiske
indgangsjackstik på forstærkeren (ekstraudstyr),
som er udstyret med en Dolby Digital- eller
DTS-dekoder, kan du opnå 5.1 kanallyd.
Desuden kan du optage digitalt fra dette system
til en MD- eller DAT-enhed, når CD- eller
DVD-lyden er lineær PCM.
Bemærk
• Ved afspilning af en VIDEO CD eller MP3 lydspor
kan der ikke udsendes digital lyd.
• Du kan kun optage digital lyd fra dette system, når
DVD-funktionen vælges.
Til det digitale
indgangsjackstik på det
digitale apparat
• Du kan ikke foretage en digital optagelse af en
kopibeskyttet disk ved hjælp af en digital
komponent, der er tilsluttet dette system. Det er
måske heller ikke muligt at afspille, afhængigt af den
tilsluttede komponent.
• Lineært PCM-output fra DVD udsendes med en
samplingfrekvens på 48 kHz, uanset den afspillede
disk.
• Når du tilslutter en komponent, der ikke understøtter
Dolby Digital eller DTS, i DIGITAL OUT
(OPTICAL)-stikket, og udsender en Dolby Digitaleller DTS-bitstream, høres der muligvis støj fra den
tilsluttede komponent.
Ekstra komponenter
A DIGITAL OUT (OPTICAL)
jackstik
Forstærker eller MD-afspiller
B TV IN L/R jackstik
Anvend audiokabler (medfølger ikke) til at
tilslutte en ekstra analog komponent (tv eller
videobåndoptager, osv.) til disse jackstik. Du
kan nu optage eller lytte til apparatet via dette
system.
39DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK11OPT-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 40 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Lytning til lyd fra en
tilsluttet komponent
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
Sæt audiokabler i forbindelse.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 39.
2
3
Tryk på tv for at ændre funktionen til tv.
Afspilning af 5.1-kanallyd
med forstærkeren
(ekstraudstyr)
1
Tilslut et digitalt lyslederkabel.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 39.
2
Slut 6 højttalere til en AV-forstærker,
som er udstyret med en dekoder.
Angående højttalerplacering henviser vi til
den brugsvejledning, som følger med den
tilsluttede forstærker.
Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
3
Tryk på DVD SETUP under
stopindstilling.
Opsætningsskærmen vises.
4
Tryk gentagne gange på < eller , for
at vælge "AV", og tryk derefter på
ENTER.
5
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "Dolby Digital" eller "DTS", og
tryk derefter på ENTER.
6
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "Bit Stream'', og tryk derefter på
ENTER.
7
8
Tryk på DVD SETUP for at slå
opsætningsdisplayet fra.
Skift udgangen til 5.1-kanals Dolby
digitallyd eller 5.1-kanals DTS-lyd.
Se "Skift af lyd/undertitel/vinkel" på
side 21.
Bemærk
Hvis "Dolby Digital" eller "DTS" indstilles til "Bit
Stream", sendes der ikke lyd fra de medfølgende
højttalere, og den ekstra hovedtelefon fungerer ikke.
40DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK11OPT-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 41 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Optagelse af lyd fra en
tilsluttet komponent
1
Sæt audiokabler i forbindelse.
Optagelse på en tilsluttet
komponent
1
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 39.
2
Start optagelse manuelt.
Se "Manuel optagelse på et bånd" på
side 31.
Tilslut et digitalt lyslederkabel.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 39.
2
Tryk på DVD N (eller DVD NX på
apparatet) for at skifte funktionen til
DVD.
3
Tryk to gange på x for at stoppe
afspilning.
4
Start optagelsen med den tilsluttede
digitale komponent (MD-enhed osv.).
Se brugsanvisningen, der følger med den
tilsluttede komponent.
5
Tryk på DVD N (eller DVD NX på
apparatet) for at starte afspilning.
Bemærk
Ekstra komponenter
• Du kan ikke optage digitalt i følgende tilfælde:
– Kopisikrede DVD'er
– DVD Dolby Digital- eller DTS-bitstream-output
– CD-R'er/CD-RW'er*, der er optaget i musik-CDformat
• Du kan ikke optage, når "Dolby Digital" eller "DTS"
under "AV" er indstillet til "Bit Stream". Indstil
"Dolby Digital" og "DTS" til "PCM".
* Du kan afspille på en tilsluttet digital komponent.
41DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 42 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Generelt
Fejlfinding
Problemer og
afhjælpninger
Udfør følgende, hvis du skulle komme ud for
problemer med dit system:
1 Sørg for at netledningen og højttalerne er
korrekt og fast tilsluttede.
2 Find problemet i nedenstående tjekliste, og
foretag den foreskrevne afhjælpning.
Hvis problemet er vedvarende, efter at du har
udført ovennævnte, bedes du rette henvendelse
til nærmeste Sony-forhandler.
Når ?/1 indikatoren blinker
Tag straks netledningen ud af forbindelse og
kontroller de følgende punkter.
• Hvis dit system har en spændingsvælger, er
denne da sat i stillingen for den korrekte
spænding?
Bekræft spændingen i dit område og
kontroller derefter, at spændingsvælgeren
er sat i den rigtige stilling.
• Er + og – højttalerledningerne
kortsluttede?
• Anvendes de medfølgende højttalere?
• Er der noget som blokerer
ventilationsåbningerne på bagsiden af
systemet?
Kontroller samtlige ovennævnte punkter og
afhjælp de problemer, der måtte findes. Når
?/1 indikatoren er holdt op med at blinke,
sætter du netledningen i forbindelse igen og
tænder for systemet. Ret henvendelse til den
nærmeste Sony forhandler, hvis indikatoren
stadig blinker eller hvis årsagen til problemet
ikke kan findes, selv efter at samtlige
ovenstående punkter er kontrolleret.
"– –:– –" vises på displayet.
• Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret
(side 11) og timerindstillingerne igen (side 34 og
35).
Urindstillinger/forvalg af faste radiostationer/
indstilling af timer er blevet annulleret.
• Udfør følgende igen:
– "Indstilling af uret" (side 11)
– "Indstilling af faste radiostationer" (side 27)
– "Fald i søvn til musik" og "Opvågning til musik"
(side 34)
– "Timerstyret optagelse af radioprogrammer"
(side 35)
Der er ingen lyd.
• Tryk på VOLUME +.
• Sørg for at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Kontrollér højttalertilslutningerne (side 8).
• Der er intet lydoutput, mens optagetimeren er aktiv.
• Systemet er i pause-indstilling eller i slowmotionafspilningsindstilling. Tryk på DVD N (eller
DVD NX på apparatet) for at vende tilbage til
normal afspilning.
• Indstil "Dolby Digital" eller "DTS" under "AV" til
"PCM".
Kraftig brum eller støj.
• Flyt systemet væk fra støjkilden.
• Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
• Monter et støjfilter (fås i handelen) på
netledningen.
Timeren kan ikke indstilles.
• Indstil uret igen (side 11).
Timeren fungerer ikke.
• Kontrollér timerindstillingerne og indstil den
korrekte tid (side 34 og 35).
• Annullér sleeptimer-funktionen (side 34).
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern forhindringen.
• Bring fjernbetjeningen tættere på systemet.
• Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
• Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
• Placér systemet på afstand af
lysstofrørsbelysning.
Der er akustisk tilbagekobling.
• Sænk lydstyrken.
• Flyt mikrofonen væk fra højttalerne, eller skift
mikrofonens retning (kun CMT-SV2D-modeller
til Asien og Oceanien).
42DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 43 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Farveuregelmæssigheder på TV-skærmen
bliver ved med at forekomme.
• Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det igen efter
15 til 30 minutter. Hvis farveuregelmæssigheder
stadig forekommer, skal højttalerne placeres
længere væk fra fjernsynet.
Højttalere
Lyden kommer fra en kanal, eller ubalanceret
lydstyrke i venstre og højre kanal.
• Kontrollér højttalertilslutningerne og højttalernes
placering.
• Den afspillede kilde er i mono.
Lyden mangler bas.
• Kontrollér at højttalerens + og – jackstik er
korrekt tilsluttet.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG
afspiller
Diskbakken åbner ikke, og "LOCKED" vises.
• Kontakt din Sony forhandler eller et autoriseret
Sony serviceværksted.
Disken kommer ikke ud.
• Du kan ikke tage disken ud under CDsynkroniseret optagelse. Tryk på x for at
annullere CD-synkroniseret optagelse, og tryk
derefter på Z på apparatet for at tage disken ud.
• Kontakt den nærmeste Sony forhandler.
Lyden springer.
• Tør disken ren (side 48).
• Udskift disken.
• Forsøg at flytte systemet til et sted, hvor der ikke
er vibrationer (anbring det eksempelvis på et
solidt stativ).
• Forsøg at flytte højttalerne væk fra systemet, eller
anbring dem på separate stativer. Når man lytter til
et spor med baslyd med høj lydstyrke, kan
højttalervibrationer få lyden til at springe.
Afspilning starter ikke fra første spor.
• Tryk gentagne gange på PLAY MODE, indtil
både "PGM" og "SHUF" forsvinder, for at vende
tilbage til normal afspilning.
• Genoptaget afspilning er blevet valgt. Tryk på x
under stopindstilling, og påbegynd afspilningen
(side 14).
• Titel-, DVD- eller PBC-menuen kommer
automatisk frem på tv-skærmen.
Fejlfinding
Diskbakken lukker ikke.
• Læg disken korrekt i.
• Luk altid bakken ved at trykke på Z på apparatet.
Forsøg på at lukke bakken med fingrene kan føre
til problemer med afspilleren.
Afspilning starter ikke.
• Åbn diskbakken og kontrollér, om der er lagt en
en disk i.
• Tør disken ren (side 48).
• Udskift disken.
• Ilæg en disk, som dette system kan afspille
(side 5).
• Læg disken korrekt i.
• Anbring disken i bakken med mærkatsiden op.
• Tag disken ud og tør fugten af den. Lad derefter
systemet stå tændt i et par timer, indtil fugten er
fordampet.
• Tryk på DVD N (eller DVD NX på apparatet)
for at genoptage afspilningen.
• Regionskoden på DVD'en passer ikke til
systemet.
Afspilning starter automatisk.
• DVD'en er forsynet med en funktion til
automatisk start af afspilning.
Afspilning stopper automatisk.
• Nogle disks kan indeholde et signal til automatisk
pausestop. Når en sådan disk afspilles, stopper
afspilning ved det automatisk pausesignal.
Det er ikke muligt at udføre visse funktioner
som for eksempel stop, søgning, slowmotionafspilning, gentaget afspilning, afspilning i
tilfældig rækkefølge og programafspilning.
• Afhængigt af disken kan det ske, at man ikke kan
udføre nogle af de ovennævnte betjeninger. Se
brugsanvisningen, der følger med disken.
fortsættes
43DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 44 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
MP3 lydspor kan ikke afspilles.
• Optagelse blev ikke udført i henhold til ISO9660
niveau 1 eller niveau 2 format, eller Joliet i
ekspansionsformat.
• MP3 lydsporet er ikke forsynet med filnavnstypen
".MP3".
• Dataene er ikke lagret i MP3 format.
• Disks, som indeholder andre filer end MPEG1
Audio Layer-3 filer, kan ikke afspilles.
• Indstil "Data CD Priority" under "AV" til "MP3"
(side 24).
• Afspilning op til 15 niveauer er mulig.
• Albummet indeholder mere end 999 MP3lydspor.
Afspilning af MP3 lydspor tager længere tid
end andre spor.
• Når systemet læser alle spor på diskene, kan
afspilningen vare længere, hvis:
– antallet af albummer eller spor på disken er
meget stort.
– strukturen på den måde album og spor er ordnet
er meget kompleks.
JPEG billedfilen kan ikke afspilles.
• Data-CD'en er ikke optaget i JPEG-format, der
opfylder ISO9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet.
• JPEG billedfilen er ikke forsynet med
filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".
• Dataene er ikke formaterede i JPEG, selv om de
har filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".
• Indstil "Data CD Priority" under "AV" til "JPEG"
(side 24).
• Afspilning op til 15 niveauer er mulig.
• Albummet indeholder mere end 999 JPEGbilledfiler.
Lydens stereoeffekt går tabt, når du afspiller
en VIDEO CD, eller en CD.
• Tryk flere gange på AUDIO under afspilning for
at vælge "Stereo" (se "Ændring af lyden" på
side 21).
• Tryk flere gange på KARAOKE PON for at vælge
"KARA OFF".
• Sørg for, at systemet er tilsluttet korrekt.
Optagelsen blev ikke udført ordentligt, da du
udførte en digital optagelse fra dette systems
CD/DVD-afspiller til et apparat (ekstraudstyr),
som er sluttet til DIGITAL OUT (OPTICAL)
jackstikket.
• Lyddataene sendes fra DIGITAL OUT
(OPTICAL)-stikket uden lydbehandling, så
lyddataene sendes en smule forud for lyden fra
højttalerne. Derfor skal du starte optagelsen på
ekstrakomponenten i forvejen, når du laver en
digital optagelse til en tilsluttet ekstrakomponent
(MD-afspiller, osv.).
Billede
Der er ikke noget billede.
• Tryk på DVD N (eller DVD NX på apparatet).
• Kontrollér, at systemet er korrekt tilsluttet.
• Videokablet er beskadiget. Udskift med et nyt.
• Bekræft, at du har sluttet systemet til
videoindgangsjackstikket på fjernsynet (side 9).
• Sørg for at tænde TV'et og betjene TV'et korrekt.
• Sørg for at vælge videoindgangen på fjernsynet,
således at billeder fra systemet kan ses.
• Når du afspiller en VIDEO CD, skal du sørge for
at indstille farvesystemet korrekt, i
overensstemmelse med tv'ets farvesystem (kun
modeller til Asien og Oceanien).
• Sørg for at tilsluttet systemet og tv'et ved hjælp af
video/SCART-kablet, så du kan se billederne.
Der fremkommer støj i billedet.
• Rengør disken.
• Farvesystemet er anderledes, når du afspiller en
VIDEO CD. Indstil farvesystemet til dit fjernsyn
(side 23) (kun modeller til Asien og Oceanien).
Skærmens formatforhold kan ikke ændres,
selv om man indstiller "TV Type" under "AV"
på opsætningsskærmen, når man afspiller et
bredformat billede.
• Formatforholdet er fast på DVD'en.
• Afhængigt af fjernsynet kan det ske, at man ikke
kan ændre formatforholdet.
Meddelelser på skærmen vises ikke på det
ønskede sprog.
• Vælg det sprog, du vil anvende på on-screendisplayet i "OSD" under "Language" i
indstillingsdisplayet (side 22).
44DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 45 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
• Den afspillede DVD indeholder ikke lydspor på
flere sprog.
• DVD'en forbyder skift af sproget for lydsporet.
Sproget på underteksterne kan ikke ændres.
• Den afspillede DVD indeholder ikke undertekster
på flere sprog.
• DVD'en forbyder skift af sproget for undertekster.
Undertekster kan ikke fjernes.
• DVD'en forbyder fjernelse af undertekster.
Vinklerne kan ikke ændres.
• Den afspillede DVD indeholder ikke optagelser
fra forskellige vinkler.
• DVD'en forbyder skift af synsvinkel.
Tuner
En stereo FM-udsendelse kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk på FM MODE gentagne gange, indtil
"MONO" er forsvundet.
Båndet hverken optager eller afspiller, eller
lydniveauet er sænket.
• Tonehovederne er tilsmudsede. Rens dem
(side 48).
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem
(side 48).
Båndet slettes ikke fuldstændigt.
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem
(side 48).
Kraftig wow eller flutter eller udfald af lyden.
• Kapstan eller trykruller er tilsmudsede. Rens dem
(side 48).
Forøget støj eller sletning af
diskantfrekvenser.
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem
(side 48).
Båndet optager ikke.
• Der er ikke sat nogen kassette i. Isæt en kassette.
• Tappen er fjernet fra kassetten. Dæk hullet efter
den afbrækkede tap med tape (side 48).
• Båndet er spolet helt til slutningen.
• Indstil "Dolby Digital" eller "DTS" under "AV" til
"PCM".
"TAPE ERR" vises i displayet.
• Tryk på ?/1 for at slukke for systemet, og tag evt.
bånd ud af kassetteholderen. Tag derefter
netkablet ud af stikkontakten, og sæt det i igen.
Tryk derefter på ?/1 for at tænde systemet.
Kontakt den nærmeste SONY-forhandler, hvis
"TAPE ERR" stadig vises.
Fejlfinding
Kraftig brum eller støj/stationer kan ikke
modtages. ("TUNED" eller "STEREO" blinker
på displayet)
• Indstil på det korrekte bølgebånd og den korrekte
frekvens (side 27).
• Tilslut antennen korrekt (side 8).
• Find et sted og en retningsorientering, der giver
god modtagning, og sæt derefter antennen op
igen. Hvis god modtagning ikke kan opnås,
anbefales det at anvende en ekstern antenne, der
fås i handelen.
• Den medfølgende FM-ledningsantenne modtager
signaler i hele dens længde, så sørg for at strække
den helt ud.
• Anbring antennerne så langt fra højttalerkablerne
som muligt.
• Konsultér den nærmeste Sony forhandler, hvis
den medfølgende AM-antenne er gået af
plasticstativet.
• Forsøg at slukke elektrisk udstyr i nærheden.
Båndoptager
Ekstra komponenter
Der er ingen lyd.
• Se "Der er ingen lyd." (side 42) i afsnittet
"Generelt" og kontrollér systemets tilstand.
• Tilslut komponenten korrekt (side 39), mens du
kontrollerer:
– om kablerne er korrekt forbundne.
– om kabelstikkene er sat helt i.
• Tænd den tilsluttede komponent.
• Se brugsanvisningen til den tilsluttede komponent
og start afspilning.
fortsættes
45DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 46 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt efter udførelse
af ovenstående afhjælpninger,
nulstilles det som følger:
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
3
4
5
Tag disken ud, hvis den er lagt i.
Tag netledningen ud af forbindelse.
Sæt netledningen korrekt i.
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Tryk på DVD NX for at skifte funktionen til
DVD, og kontroller, at "NO DISC" vises.
6 Tryk på x, PLAY MODE og DVD NX på
Meddelelser
En af følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke på displayet, mens systemet er i brug.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG
CAN’T PLAY
• En disk, der ikke kan afspilles, er blevet sat i.
• En disk med en regionskode, der ikke er
understøttet, er blevet sat i.
NO DISC
Der er ingen disk i systemet.
NOT IN USE
Du har trykket på en ugyldig knap.
samme tid.
Systemet nulstilles til fabriksindstillingerne med
undtagelse af DVD-indstillingerne. Du skal
foretage de indstillinger, som du selv har lavet,
såsom indstilling af faste stationer, ur og timer,
igen.
For at sætte DVD'en tilbage til
standardindstillingerne*, skal du
udføre nulstilling som vist
herunder:
Bånd
NO TAB
Der kan ikke optages på kassetten, fordi tappen er
fjernet fra kassetten.
NO TAPE
Der er intet bånd i båndoptageren.
TAPE ERR
Der er opstået en fejl i båndenheden.
Programbetjeningen kan kun indstilles på tvskærmen.
1 Tryk DVD SETUP under stopindstilling.
2 Tryk gentagne gange på < eller , for at
vælge "Reset", og tryk derefter på ENTER.
3 Tryk gentagne gange på < eller , for at
vælge "YES", og tryk derefter på ENTER.
Det tager nogle få sekunder at fuldføre. Tryk
ikke på ?/1, når du nulstiller systemet.
* Undtagelse for beskyttelsesindstillingerne
(forældrekontrol)
Bemærk
Det har ingen virkning at trykke på DVD SETUP i trin
1, når du bruger en JPEG-disk. Skub disken ud, før du
nulstiller systemet.
46DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 47 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Yderligere information
Forsigtighedsregler
Om driftsspænding
Før systemet tages i anvendelse, skal man kontrollere,
at systemet kører på samme spænding som spændingen
i det lokale lysnet.
Om sikkerhed
I tilfælde af, at der observeres
uregelmæssige farver på en TVskærm i nærheden
Med den magnetisk afskærmede type højttalersystem
kan højttalerne monteres i nærheden af et TV.
Afhængigt af TV'ets type kan der stadig forekomme
uregelmæssige farver på TV-skærmen.
Hvis uregelmæssige farver
observeres...
Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det igen efter 15
til 30 minutter.
• Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt, så
længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt, også selv om der er slukket på apparatets
netafbryder.
• Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, bør
netstikket tages ud af stikkontakten. Når
netledningen tages ud af stikkontakten, skal man
trække i selve stikket. Træk aldrig i ledningen.
• Skulle en genstand eller væske falde eller trænge ind
i systemet, skal strømmen afbrydes, hvorefter
systemet skal efterses af en kvalificeret reparatør, før
det tages i brug igen.
• Netledningen må kun udskiftes på et kvalificeret
værksted.
Hvis uregelmæssige farver
observeres igen...
Om placering
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan fugt
fortættes på linsen inde i CD/DVD-afspilleren. Hvis
dette sker, vil systemet ikke fungere korrekt. Tag
disken ud og efterlad systemet tændt i cirka en time,
indtil fugten fordamper.
• Tag alle disks ud, før du flytter systemet.
VIGTIGT
Forsigtig: Dette system er i stand til af holde et
still-videobillede eller et on-screen-display-billede
på fjernsynsskærmen i det uendelige. Hvis man
lader videostillbilledet eller on-screen displayet stå
på fjernsynsskærmen i længere tid, risikerer man
permanent skade på fjernsynsskærmen.
Projektionsfjernsyn er særligt udsatte for dette.
Om anvendelse
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
der opstår spørgsmål om eller problemer med
systemet.
Om ophedning
• Selv om systemet bliver varmt under anvendelse er
dette ikke nogen fejl.
• Anbring systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning af
systemet.
• Hvis man vedblivende anvender systemet med høj
lydstyrke, vil temperaturen på kabinettets overside,
sider og bund stige betragteligt. For at undgå
forbrændinger, bør man ikke berøre kabinettet.
• For at forebygge fejlfunktion må køleblæserens
ventilationshul ikke tildækkes.
Yderligere information
• Placér ikke systemet, hvor det ikke står vandret.
• Placér ikke systemet på steder, hvor det er udsat for:
– ekstrem kulde eller varme
– støv eller snavs
– meget fugt
– vibrationer og rystelser
– direkte sollys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
Placer højttalerne længere væk fra TV'et.
fortsættes
47DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 48 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Bemærkninger om disks
• Rengør disken med en renseklud, før du afspiller den.
Aftør disken fra midten og ud mod kanten.
• Anvend aldrig opløsningsmidler, såsom rensebenzin,
fortynder, rengøringsmidler eller antistatisk spray
beregnet til vinyl LP-plader.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, såsom udblæsning fra
varmtluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil, der er
parkeret i solen.
• Anvend ikke disks, der er indesluttet i en beskyttende
ring. Det kan få systemet til at fejlfungere.
• Hvis der anvendes disks, hvor der sidder rester af lim
eller andet klæbestof på mærkatsiden af disken, eller
hvor der er anvendt specielt farvestof ved trykning af
mærkaten, kan det ske, at disken eller mærkaten kan
klæbe til dele inde i apparatet. Hvis dette sker, kan
det være umuligt at tage disken ud, og det kan også
få apparatet til at fejlfungere. Sørg for, at
mærkatsiden ikke er klæbrig, før disken anvendes.
Følgende typer disks må ikke anvendes:
– Udlejnings- eller brugte disks med påsatte
mærkater, hvor der stikker lim udenfor mærkaten.
Omkredsen på mærkaten er klæbrig.
– Disks med mærkater, der er trykt med en speciel
farve, der følges klæbrig ved berøring.
Ved anvendelse af et bånd, der er
længere end 90 minutter
Denne slags bånd er meget elastiske. Undgå hyppige
skift af båndbetjeninger, eksempelvis afspilning, stop,
fremspoling osv. Båndet kan blive viklet ind i
båndoptagerdele.
Rengøring af tonehovederne
Rengør tonehovederne efter hver 10 timers brug. Sørg
for at rense tonehovederne før indspilning af særligt
vigtige optagelser, eller efter afspilning af et gammelt
bånd. Anvend en separat solgt rensekassette af tøreller vådtype. Følg brugsanvisningen, der følger med
rensekassetten.
Afmagnetisering af tonehovederne
Afmagnetisér tonehovederne og metaldelene, der
kommer i kontakt med båndet efter hver 20 til 30
timers brug med en separat solgt
afmagnetiseringskassette. Følg brugsanvisningen, der
følger med afmagnetiseringskassetten.
Rengøring af kabinettet
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med
en blød klud, der er let fugtet med en mild
opvaskemiddelopløsning. Anvend ikke nogen former
for skurebørster, skurepulver eller opløsningsmidler
som fortynder, benzin eller alkohol.
Hvordan et bånd sikres permanent
For at forebygge utilsigtet optagelse på et allerede
optaget bånd, brækkes kassettetappen af på side A eller
B, som vist på illustrationen.
Bræk kassettetappen af
Hvis man senere ønsker at optage på båndet igen,
dækkes hullet efter tappen med tape.
Før en kassette anbringes i
båndoptageren
Stram et løst bånd op. Ellers kan båndet blive viklet ind
i båndoptagerdele og blive ødelagt.
48DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 49 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Tekniske data
Forstærker
Nordamerikansk model:
CMT-DV2D/SV2D
Fronthøjttaler
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
50 + 50 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Samlet harmonisk forvrængning
mindre end 0,07% (6 ohm
ved 1 kHz, 25 W)
Europæiske og russiske modeller:
CMT-DV2D
DIN-udgangseffekt (nominel):
40 + 40 watt (6 ohm ved
1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
50 + 50 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Musikeffektudgang (reference):
100 + 100 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Koreansk model:
CMT-DV2D
CMT-DV2D/SV2D
Følgende er målt ved AC 120 V, 240 V, 50/60 Hz
DIN-effektudgang (nominel)
40 + 40 watt (6 ohm ved
1 kHz, DIN)
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
50 + 50 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Indgange
TV IN (phonojackstik):
spænding 1 V,
impedans 47 kilohm
MIC (stort jackstik)
(kun CMT-SV2D-modeller til Asien og Oceanien):
følsomhed 1 mV,
impedans 10 kilohm
Disk-afspiller
System
Compakt disk og digital
lyd- og videosystem
Laser
Halvlederlaser
(DVD: λ=650 nm,
CD: λ=780 nm)
Emissionsvarighed:
kontinuerlig
Frekvensgang
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Video farvesystemformat Panamerikanske modeller:
NTSC
Europæiske og russiske
modeller: PAL
Andre modeller:
NTSC, PAL
Båndoptager
Optagesystem
Frekvensgang
Wow og flutter
4-spors 2-kanal stereo
40 Hz – 13.000 Hz
med Sony TYPE I kassette
±0,15% W.Peak (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W.Peak (DIN)
Yderligere information
Følgende er målt ved AC 220 V, 60 Hz
DIN-effektudgang (nominel)
35 + 35 watt (6 ohm ved
1 kHz, DIN)
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
45 + 45 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Andre modeller:
Udgange
VIDEO OUT (phonojackstik)
(undtagen modeller til Europa og Rusland):
Maks. udgangsniveau
1 Vp-p, ubalanceret,
sync negativ,
belastningsimpedans
75 ohm
LINE-TV (kun europæiske og russiske modeller):
maks. udgangsniveau
1 Vp-p, ubalanceret,
sync negativ,
belastningsimpedans
75 ohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)
(Firkantet optisk tilslutningsjackstik på bagpanel)
Bølgelængde
660 nm
PHONES (stereo-minijackstik):
til hovedtelefoner på
8 ohms eller mere
SPEAKER:
accepterer impedans på
6 ohms
fortsættes
49DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 50 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Tuner
Generelt
FM stereo, FM/AM superheterodynmodtager
FM-tunerdel
Afstemningsområde
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz trin)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneindgange
75 ohm ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
AM-tunerdel
Afstemningsområde
Pan-amerikansk model:
530 – 1.710 kHz
(med intervallet til
stationssøgning indstillet
til 10 kHz)
531 – 1.710 kHz
(med intervallet til
stationssøgning indstillet
til 9 kHz)
Europæiske og russiske modeller:
531 – 1.602 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
Andre modeller:
530 – 1.710 kHz
(med intervallet sat til
10 kHz)
531 – 1.602 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
Antenne
AM-rammeantenne
Antenne-terminaler
Ekstern antenne-terminal
Mellemfrekvens
450 kHz
Strømkrav
Nordamerikansk model: 120 V AC, 60 Hz
Europæiske og russiske modeller:
230 V AC, 50/60 Hz
Australsk model:
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Koreansk model:
220 V AC, 60 Hz
Taiwanesisk model:
120 V AC, 50/60 Hz
Andre modeller:
110 – 120 V, 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
Strømforbrug
USA-model:
110 watt
Canadisk model:
110 watt
Europæiske og russiske modeller:
110 watt
0,3 watt (i
strømbesparende
indstilling)
Andre modeller:
120 watt
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere)
Cirka 191 × 255 × 310 mm
Vægt (ekskl. højttalere) Cirka 6,5 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (1)
R6 (størrelse AA) batterier
(2)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Videokabel (1) (undtagen
modeller til Europa og
Rusland)
Højttalerfødder (8)
Højttaler
Højttalersystem
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
2-vejs- basreflekstype,
magnetisk skærmet type
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
12 cm, keglemembrantype
4 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 175 × 255 × 240 mm
Cirka 3,0 kg netto pr.
højttaler
50DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 51 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Dolby Digital
Ordforklaring
Afspilningskontrol (PBC)
Signaler, der er indkodet på VIDEO CD'er
(Version 2.0) til brug for kontrol af afspilning.
Ved at anvende menuskærme optaget på VIDEO
CD'er med PBC funktioner, kan du afspille
simple interaktive programmer, programmer
med søgefunktioner, og så videre.
Dette system er i overensstemmelse med Ver.
1.1 og Ver. 2.0 i VIDEO CD-standarderne. Du
kan nyde to slags afspilninger afhængigt af
disktypen.
VIDEO CD'er uden PBC funktioner
(Ver. 1.1 disks)
Opnår videoafspilning (levende billeder) såvel
som musik.
VIDEO CD'er med PBC funktioner
(Ver. 2.0 disks)
Afspil interaktiv software ved hjælp af
menuskærme vist på tv-skærmen (PBC
afspilning), i tillæg til
videoafspilningsfunktioner på Ver. 1.1 disks.
Desuden kan du afspille stillbilleder med høj
opløsning, såfremt de er inkluderet på disken.
Album
Automatisk pause
En automatisk pause i henhold til det på disken
kodede signal under afspilning af en VIDEO
CD. Hvis CD/DVD-afspilleren ikke genoptager
afspilning selv efter lang tids forløb, kan man
trykke på DVD N (eller DVD NX på
apparatet) for at genoptage afspilning manuelt.
DTS
Digital lydkompressionsteknologi, udviklet af
Digital Theater Systems, Inc. Denne teknologi
er i overensstemmelse med 5.1-kanal surround.
Surroundkanalen er stereo, og der er en diskret
subwooferkanal i dette format. DTS giver de
samme 5.1 diskrete kanaler med digitallyd af høj
kvalitet. Den gode kanalseparation opnås, fordi
alle kanaldata er optaget diskret og behandlet
digitalt.
DVD
En disk, der rummer op til 8 timer med levende
billeder, skønt dens diameter er den samme som
en CD.
Datakapaciteten på en enkeltlags og enkeltsidet
DVD er 4,7 GB (gigabyte), hvilket er 7 gange
mere end på en CD. Ydermere er
datakapaciteten på en tolags og enkeltsidet DVD
8,5 GB, på en enkeltsidet og dobbeltsidet DVD
er den 9,4 GB, og på en tolags og dobbeltsidet
DVD er den 17 GB.
Billeddataene er i MPEG 2 formatet, en af de
verdensomspændende standarder for digital
kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 af den
oprindelige størrelse. DVD anvender også
kodeteknik med variabel hastighed, der ændrer
de data, der skal allokeres, i henhold til status på
billedet.
Lyddataene optages i både Dolby Digital og i
PCM, hvilket giver dig mulighed for at nyde en
mere realistisk lydpræsens.
Herudover er DVD'er forsynet med forskellige
avancerede funktioner, såsom multi-synsvinkel,
multisprog, og forældrekontrol funktioner.
Yderligere information
Afsnit af et musikstykke på en data-CD med
MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler.
Dette lydformat for biografer er mere avanceret
end Dolby Surround Pro Logic. I dette format
udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der findes en
selvstændig subwoofer-kanal til dyb bas. Dette
format kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen regnes for 0.1 kanal (da den kun
aktiveres, når en dyb baseffekt er påkrævet).
Alle seks kanaler i dette format optages separate
for at opnå ekstrafin kanalseparation. Desuden
forekommer der mindre signalforringelse, da
alle signalerne behandles digitalt.
fortsættes
51DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 52 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Fil
Multi Session
Del af et billede på en data CD, der indeholder
JPEG billedfiler.
Dette er en optagemetode, som muliggør
tilføjelse af data, som anvender Track-At-Oncemetoden. Konventionelle CD'er begynder ved et
CD-kontrolområde kaldet Lead-in og ender ved
et område kaldet Lead-out. En Multi SessionCD er en CD med flere sessioner, hvor hvert
segment fra Lead-in til Lead-out betragtes som
en enkelt session.
CD-Extra: Dette format optager lyd (audio-CDdata) på sporene i session 1 og data på sporene i
session 2.
Filmbaseret software, videobaseret
software
DVD'er kan klassificeres som filmbaseret eller
videobaseret software. Filmbaserede DVD'er
indeholder de samme billeder (24 billedrammer
per sekund), som vises i biografer.
Videobaserede DVD'er, såsom fjernsynsteater
eller situationskomedier, viser billeder med 30
billedrammer (eller 60 felter) per sekund.
Flersprogsfunktion
På nogle DVD'er er lyden eller undertekster på
billedet optaget i flere sprog.
Forældrekontrol
En funktion ved DVD'en, der gør det muligt at
begrænse afspilningen af disken afhængig af
brugerens alder i henhold til
begræsningsniveauet i hvert land/region.
Begrænsningen varierer fra disk til disk; når den
er aktiveret, kan afspilning være fuldstændig
umuliggjort, voldsscener bliver sprunget over
eller erstattes med andre scener osv.
Indeks (CD)/Video Indeks (VIDEO CD)
Et tal, der opdeler et spor i afsnit, således at et
ønsket sted på en VIDEO CD eller en CD hurtigt
kan lokaliseres. Afhængigt af disken kan det
ske, at den ikke er forsynet med
indeksafmærkninger.
Kapitel
Sektioner af et billede eller et musikstykke på en
DVD, som er mindre end titler. En titel består af
flere kapitler. Hvert kapitel forsynes med et
kapitelnummer, som gør det muligt at lokalisere
det ønskede kapitel.
Multi-vinkel funktion
På nogle DVD'er er den samme scene optaget fra
forskellig vinkler, eller videokamerasynsvinkler.
Regionskode
Dette system er anvendt til beskyttelse af
ophavsretten. Hvert DVD-system eller DVD
disk er tildelt et bestemt regionsnummer i
henhold til salgsområdet. Hver regionskode er
angivet på såvel systemet som på diskens
emballage. Systemet kan afspille disks, der
passer til regionskoden. Systemet kan også
afspille disks med " ALL " mærket. Selv hvis
regionskoden ikke er angivet på DVD'en, kan
regionsbegrænsningen alligevel godt være
aktiveret.
Scene
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
(side 16) er menuskærmene, levende billeder,
og stillbilleder opdelt i sektioner kaldet "scener".
Hver scene tildeles et scenenummer, der gør det
muligt for dig at finde en ønsket scene.
Menu afspilning
Afspilning ved hjælp af menuskærme, der er
optaget på VIDEO CD'er med PBC-funktioner.
Ved hjælp af funktionerne for menuafspilning
kan man have fornøjelse af simple interaktive
softwareprogrammer.
52DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 53 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Spor
VIDEO CD
Afsnit af et billede eller et musikstykke på en
CD, VIDEO CD, MP3 eller JPEG. Hvert spor
tildeles et spornummer, der gør det muligt for
dig at finde et ønsket spor.
En compakt disk, der rummer levende billeder.
Billeddataene er i MPEG 1 formatet, en af de
verdensomspændende standarder for digital
kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den
oprindelige størrelse. Som følger heraf kan en
12 cm VIDEO CD rumme op til 74 minutter
med levende billeder.
VIDEO CD'er indeholder også kompakte
lyddata. Lyde, der ligger udenfor det
menneskelige øres høregrænse, komprimeres,
mens de lyde, som vi kan høre, ikke
komprimeres. VIDEO CD'er kan rumme seks
gange den lydinformation, der kan være på
almindelige audio CD'er.
Der findes to versioner af VIDEO CD'er.
• Version 1.1: Man kan kun afspille levende
billeder og lyd.
• Version 2.0: Du kan afspille stillbilleder med
høj opløsning og glæde dig over PBCfunktioner.
Dette system er i overensstemmelse med begge
versioner.
Disk
DVDstruktur
Titel
Kapitel
Disk
VIDEO CDeller CDstruktur
Spor
Indeks
Disk
MP3struktur
Album
Spor
Disk
JPEGstruktur
Album
Fil
Titel
Det længste afsnit på et billede eller et
musikstykke på en DVD; en film, etc., for et
billedafsnit på videosoftware; eller et album,
etc., for et musikstykke på lydsoftware. Hver
titel tildeles et titelnummer, der gør det muligt
for dig at finde en ønsket titel.
Yderligere information
53DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left-3
(3 column)
01DK03REG-CEL.book Page 54 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Hvordan denne side anvendes
Benyt denne side til at finde placeringen på knapperne
og andre dele af systemet, der er nævnt i teksten.
Nummer på illustration
r
TUNER/BAND ws (27, 28, 31)
R
Navn på knap/del
R
Henvisningsside
Hovedenhed
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
ALFABETISK ORDEN
A–O
P–Z
CD SYNC qk (30)
Diskbakke 3 (13)
DISPLAY 5 (29, 36, 37, 38)
Display 2
Fjernbetjeningssensor 4
Kassetterum qh (30)
MIC/ECHO1) qa (32)
MIC/ECHO LEVEL +/–1) w;
(32)
MIC jackstik1) qg (32)
PHONES jackstik qf
PLAY MODE qj (14, 18, 46)
PRESET EQ qd (32)
REPEAT2) qa (17)
TUNER/BAND ws (27, 28, 31)
TUNING +/– w; (27, 29)
TV wa (31, 40)
VOLUME +/– 0 (14, 29, 30)
?/1 (strøm) 1 (10, 46)
Z (åbn/luk) 6 (13)
DVD NX (afspil/stop
midlertidigt) 7 (10, 13, 25,
30, 41, 46)
TAPE N (afspilning) 8 (30)
x (stop) 9 (10, 13, 28, 30, 33,
41, 46)
Z PUSH OPEN (udstød) qs (30)
z REC PAUSE/START (optag)
ql (30, 33)
m/M (tilbagespoling/hurtig
frem) w; (14, 30)
./> (gå tilbage/gå frem)
w; (14, 30)
1)
Kun CMT-SV2D-modeller til
Asien og Oceanien
2)
Undtagen CMT-SV2Dmodeller til Asien og Oceanien
1
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
qg
2
3 4 5 6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
54DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
01DK03REG-CEL.book Page 55 Tuesday, April 19, 2005 3:30 PM
Fjernbetjening
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
ALFABETISK ORDEN
A–J
K–Z
ANGLE qa (22)
AUDIO qa (21, 33)
CLEAR ql (18, 19, 25)
CLOCK/TIMER SELECT 0
(35, 36)
CLOCK/TIMER SET 0 (11, 34,
35)
DIMMER 6 (36)
DISPLAY 8 (36, 37, 38)
DVD MENU 8 (16)
DVD SETUP 8 (12, 22, 23, 24,
26, 40, 46)
DVD TOP MENU 8 (15)
ENTER 8 qs (11, 16, 18, 22, 23,
24, 27, 34, 35, 40, 46)
FM MODE qh (29)
KARAOKE PON qg (33)
MUTING 9 (14, 29, 30)
PLAY MODE 7 (14, 18)
PRESET +/– qk (27, 28)
PRESET EQ qf (32)
REPEAT qj (17)
SLEEP wa (34)
SUBTITLE qa (22)
Talknapper* w; (15, 16, 18, 19,
24)
TIME SEARCH 2 (19)
TUNER BAND qk (27, 28)
TUNER MEMORY 5 (27)
TUNING +/– qk (27, 29)
TV qd
VOLUME +/– 4 (14, 29, 30, 35)
?/1 (strøm) 1 (10, 35, 46)
O RETURN 3 (16)
M/m/</, 8 (12, 14, 22, 40,
46)
TAPE N (afspilning) qk (30)
DVD N (afspilning) qk (10, 13,
25, 41)
./> (gå tilbage/gå frem)
qk (11, 14, 34)
x (stop) qk (10, 13, 30, 41)
m/M (tilbagespoling/hurtig
frem) qk (14, 30)
DVD X (pause) qk (13)
SLOW y qk (14)
* Talknappen 5 har et
justeringspunkt. Brug
justeringspunktet som reference
ved betjening af systemet.
0
9
qa
w;
ql
2
3
qs
8
qk
qj
qh
Yderligere information
1
wa
4
qd
qf
qg
7
6
5
55DK
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] DK
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI02REG-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 2 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tms. estääksesi tulipalon. Älä
sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
Tässä järjestelmässä on Dolby1) Digital ja DTS2)
Digital Surround järjestelmät.
1) Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
2)
Valmistettu Digital Theater Systems, Inc.’n
lisenssillä. ”DTS” ja ”DTS 2.0 + Digital Out” ovat
Digital Theater Systems, Inc.n rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASER
tuotteeksi. Arvokilpi on
ulkopohjassa. Tämä
merkintä on laitteen
takaseinässä.
Älä laita paristoa tavallisten
talousjätteiden sekaan. Hävitä se
oikein kemiallisena jätteenä.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
2FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 3 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Sisällysluettelo
Tämän ohjekirjan käyttäminen ............... 5
Toistettavat levyt..................................... 5
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen .......................... 8
Kellonajan asettaminen ......................... 11
Kielen valitseminen .............................. 12
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG
– Toisto
Levyn asettaminen paikalleen............... 13
Levyn soittaminen................................. 13
— Tavallinen soitto/Hajasoitto
DVD-levyjen toisto valikon avulla ....... 16
PBC-toimintoja sisältävien CDvideolevyjen toistaminen
(versio 2.0)...................................... 16
— PBC-toisto
Toistaminen uudelleen .......................... 17
— Uudelleensoitto
Oman ohjelman luominen..................... 18
— Ohjelmoitu soitto
Kuvaruutunäytön käyttö hakuun........... 19
DVD – Sekalaisia toimintoja
Ääniraidan/tekstityksen/katselukulman
vaihtaminen .................................... 21
Kielen vaihtaminen ............................... 22
— Kieli
Kuva- ja audioasetusten säätäminen ..... 23
— AV
Levyn toiston rajoittaminen ..................24
— Luokitus (lapsilukko)
Järjestelmän asetuskohdeluettelo .......... 26
Viritin
Radioasemien esivirittäminen............... 27
Radion kuunteleminen.......................... 28
— Esiviritys
— Käsiviritys
Radiotietojärjestelmän (RDS)
käyttäminen .................................... 29
(Vain Euroopan malli)
Kasetti – Soittaminen
Kasetin asettaminen paikalleen ............ 30
Kasetin soittaminen .............................. 30
Kasetti – Äänittäminen
Suosikki-CD-kappaleiden äänittäminen
kasetille........................................... 30
— Tahdistettu CD-TAPE-äänitys
Manuaalinen äänittäminen kasetille ..... 31
— Äänittäminen käsin
FI
Äänen säätö
Äänitehosteen valitseminen.................. 32
Laulaminen mukana: Karaoke.............. 32
Ajastin
Nukahtaminen musiikkiin..................... 34
— Uniajastin
Herääminen musiikkiin......................... 34
— Soittoajastin
Radio-ohjelmien ajastinäänitys............. 35
— Äänitysajastin
Jatkuu
3FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 4 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Näyttö
Näytön sammuttaminen ........................ 36
— Virransäästötila
Merkkivalojen kirkkauden
säätäminen ...................................... 36
Levyä koskevien tietojen katselu
näytöllä ........................................... 37
Levyä koskevien tietojen katselu
ruutunäytöllä................................... 38
Virittimen tietojen katsominen
näytöltä ........................................... 38
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen ...................... 39
Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen ................................ 40
5.1-kanavaisen äänen kuuntelu
valinnaisen vahvistimen kanssa...... 40
Äänittäminen liitetyltä laitteelta............ 41
Liitetyn laitteen äänittäminen ............... 41
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden korjaustoimia......... 42
Ilmoitukset ............................................ 46
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 47
Tekniset tiedot....................................... 49
Sanasto .................................................. 51
Painikkeiden sijaintiluettelo ja
sivuviittaukset................................. 54
4FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI04PRE-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 5 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Tämän ohjekirjan
käyttäminen
• Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot
yleensä kaukosäädintä käyttäen. Samat
toiminnot voi kuitenkin tehdä myös laitteen
painikkeilla, joilla on samat tai
samankaltaiset nimet.
• Kuvaruutunäyttö (OSD) saattaa vaihdella
maakohtaisesta mallista riippuen.
• Englanninkielistä kuvaruutunäyttöä
käytetään vain havainnollistamiseen.
• Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia
symboleja.
Symboli
Merkitys
Toistettavat levyt
Järjestelmällä voi toistaa seuraavia levyjä.
Muita levyjä ei voi toistaa.
Toistettavien levyjen luettelo
Levyformaatti
Levyn kuva
DVD-videolevyt
CD-videolevyt
Audio-CD:t
Toiminnot, jotka voi tehdä
DVD-levyillä
Toiminnot, jotka voi tehdä CDvideolevyillä
Toiminnot, jotka voi tehdä audioCD-levyillä
CD-R/CD-RW
(audiodata/
MP3-tiedostot/
JPEG-tiedostot)
MP3-audiokappaleiden kanssa
käytettävissä olevat toiminnot
Toiminnot, joita voi käyttää
JPEG-tiedostojen kanssa
”DVD VIDEO” on tavaramerkki.
Tällä laitteella voi toistaa
seuraavien aluekoodien DVDlevyjä
Laitteen taakse on painettu aluekoodi, ja laite
toistaa vain samalla aluekoodilla varustetut
DVD-levyt.
Tämä laite toistaa myös labeled ALL
-merkinnällä varustetut DVD-levyt.
Jos yrität toistaa muunlaista DVD-levyä,
televisioruudulla näkyy viesti ”Playback
prohibited by area limitations.”. DVD-levystä
riippuen aluekoodia ei ehkä ole merkitty DVDtoiston aluerajoitteista huolimatta.
Jatkuu
5FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI04PRE-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 6 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Tällä laitteella ei voi toistaa
seuraavia levyjä
• CD-ROM-levyt (muut kuin ”.MP3”, ”.JPG”
tai ”.JPEG”-päätteet)
• Kaikki muut CD-R/CD-RW-levyt kuin
seuraavilla muodoilla tallennetut:
– CD-musiikki-muoto
– CD-video-muoto
– MP3- (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEGformaatti, joka on ISO9660* Level 1/
Level 2- tai Joliet-laajennusformaatin
mukainen
• CD-Extra-levyjen tieto-osa
• Super Audio CD-levyt
• DVD-ROM-levyt
• DVD-RAM-levyt
• DVD-äänilevyt
• Eri aluekoodin sisältävä DVD-levy.
• 8 cm:n DVD-levyt
• DVD+R DL (kaksikerroksiset) levyt
• VR (Video Recording formaatti) -muodolla
tallennetut DVD-RW-levyt
• DVD-kameranauhurilla VR (Video
Recording formaatti) -muodolla kuvauksesta
luodut photo-elokuvat
• Tällä laitteella ei voi soittaa epätavallisen
(esim. sydämen, neliön, tähden) muotoisia
levyjä. Tämä voi vioittaa laitetta. Älä käytä
tällaisia levyjä.
• Levy, johon on kiinnitetty paperia tai tarroja.
• Levy, jonka pinnassa on vielä teippiä,
sellofaanikalvo tai tarra.
Huomautuksia CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (Videomuotoisia)/DVD+R/DVD+RWlevyistä
• Joissain tapauksissa CD-R, CD-RW, DVD-R,
(Video-muotoisia) DVD-RW (videomuodolla luoduilla DVD-RW-levyillä on
sama formaatti kuin DVD VIDEO -levyillä),
DVD+R ja DVD+RW-levyjä ei voi toistaa
tällä järjestelmällä johtuen levyn
tallennuslaadusta tai fyysisestä kunnosta tai
tallennuslaitteen ominaisuuksista. Levyä ei
myöskään voi toistaa, jos sen tallennusta ei
ole viimeistelty oikein. Katso tarkemmat
ohjeet tallennuslaitteen käyttöohjeista.
• Pakatussa kirjoitusmuodossa tallennettua
levyä ei voi toistaa.
Huomautus DVD-levyjen ja
CD-videolevyjen
toistamisesta
DVD-levyjen ja CD-videolevyjen tietyt
toistotoiminnot saattavat olla
ohjelmistotuottajien tarkoituksella
määrittelemiä. Koska tämä laite toistaa DVDlevyt ja CD-videolevyt ohjelmistotuottajien
suunnitteleman ohjelmasisällön mukaisesti,
joitakin toistotoimintoja ei ehkä voi käyttää.
Katso myös DVD-levyjen ja CD-videolevyjen
mukana toimitettuja käyttöohjeita.
* CD-ROM-levyjen looginen tiedosto- ja
kansioformaatti, määrittänyt ISO (International
Organization for Standardization).
6FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI04PRE-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 7 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
Tekijänoikeudet
Tämä tuote sisältää Yhdysvaltalaisten patenttien
ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa. Tämän
tekijänoikeuksien suojaustekniikan
käyttämiseen tulee olla Macrovision:n lupa, ja
se on tarkoitettu kotikäyttöön ja muuhun
rajoitettuun katselukäyttöön, ellei
Macrovision:n antamasta luvasta muuta johdu.
Käänteinen suunnittelu tai purkaminen on
kielletty.
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen toistamiseen.
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Huomaa, että DualDisc-levyn äänipuoli ei ehkä
kuulu tässä tuotteessa, koska tällainen levy ei ole
CD-standardin mukainen. ”DualDisc” on
RIAA:n (Recording Industry Association of
America) tavaramerkki.
Multi Session -formaatilla
äänitetyn levyn soittoa
koskevia huomautuksia
• Kun toistetaan musiikki-CD:n formaatissa
olevia audiokappaleita, MP3-audiokappaleita
ja JPEG-kuvatiedostoja sisältävää levyä, vain
CD-formaatissa olevat audiokappaleet
voidaan toistaa.
• Useita istuntoja sisältäviä CD-R ja CD-RW,
joita ei ole viimeistelty ”sulkemalla istunto”,
ei tueta.
7FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 8 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen
Tee liitännät käyttämällä järjestelmän mukana toimitettuja johtoja ja lisävarusteita. Noudata seuraavien
vaiheiden 1 – 6 mukaisia ohjeita. Takana olevat liittimet voivat poiketa eri maiden malleissa.
Tarkista liitäntämenettely.
AM-kehäantenni
FM (ULA) -antenni
Etukaiutin (Oikea)
1 Liitä kaiuttimet.
Liitä oikean ja vasemman kaiuttimen johdot
SPEAKER-liittimiin alla olevan kuvan
osoittamalla tavalla.
Etukaiutin (Vasen)
2 Liitä FM- ja AM-antennit.
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se sitten.
Työnnä vain kuorittu pää sisään
Liitintyyppi A
AM-kehäantenni
Harmaa/
Yksivärinen (3)
Musta/Raidallinen (#)
Suorista FM-johtoantenni vaakasuoraan
8FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 9 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Liitintyyppi
B
Kun liitäntä tehdään SCART-johdolla,
tarkista että televisio on yhteensopiva
RGB-signaalien kanssa. Jos televisio on
yhteensopiva RGB-signaalien kanssa,
vaihda television tulo RGB-signaalille.
Katso liitettävän television mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
Käyttöönotto
3 (Euroopan ja Venäjän mallit)
Liitä television t INPUT-liitin
T LINE-TV -liittimeen SCART-johdolla
(ei kuulu varusteisiin).
AM-kehäantenni
Suorista FM-johtoantenni vaakasuoraan
Liitintyyppi C
AM-kehäantenni
(Muut mallit)
Liitä television videon tuloliitin VIDEO
OUT -liittimeen varusteisiin kuuluvalla
videokaapelilla*.
Suorista FMjohtoantenni
vaakasuoraan
Pohjois-Amerikan malli:
Liitä valkoinen puoli.
Muut mallit:
Liitä ruskea puoli.
Huomautus
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista.
* ei koske Euroopan ja Venäjän mallia
Kun käytät televisiota
Kytke televisioon virta ja valitse videon tulo siten, että
näet tämän laitteen lähettämän kuvan.
Jatkuu
9FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 10 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Liitettäessä videonauhuri
Liitä televisio ja videonauhuri video- ja audiojohtojen
avulla (eivät kuulu varusteisiin) alla osoitetulla tavalla.
Televisio
Videonauhuri
Järjestelmä
Älä liitä suoraan.
Jos liität videonauhurin tämän järjestelmän ja television
väliin, videosignaali saattaa vuotaa katsottaessa tämän
järjestelmän lähettämää videosignaalia. Älä liitä
videonauhuria tämän järjestelmän ja television väliin.
Huomautus
Älä sijoita televisiota tämän järjestelmän päälle.
4 Jos mallissa on jännitteenvalitsin,
aseta VOLTAGE SELECTOR
paikallisen verkkojännitteen
mukaiseksi.
Mallista riippuen VOLTAGE SELECTOR
-kytkin voi olla eri näköinen.
110–120V
220–240V
5 Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos varusteisiin kuuluva pistotulpan sovitin
ei sovi pistorasiaan, irrota se pistotulpasta
(vain mallit, joissa on sovitin).
Kytke virta järjestelmään painamalla ?/1
-painiketta.
6 (Vain Aasian ja Oseanian mallit)
Aseta värijärjestelmäksi PAL tai NTSC
riippuen television värijärjestelmästä.
Aluekoodin 3 mallien värijärjestelmäksi on
tehtaalla asetettu NTSC ja muiden
aluekoodien malleille PAL. Joka kerta kun
teet alla kuvatut toimet, värijärjestelmä
vaihtuu seuraavasti:
NTSC y PAL
1 Paina DVD N -painiketta (tai DVD
NX laitteessa) vaihtaaksesi
toimintomuodoksi DVD.
2 Lopeta toisto painamalla x -painiketta.
3 Sammuta järjestelmä painamalla ?/1
-painiketta.
4 Paina laitteen ?/1 -painiketta samalla,
kun pidät sen x -painikkeen painettuna.
Laite kytkeytyy päälle, ja värijärjestelmä
on vaihdettu.
Huomautuksia
• Televisioruudulla voi esiintyä hetkellisiä häiriöitä,
kun värijärjestelmä on vaihdettu edellä kuvatulla
tavalla.
• Kun toistat muulla kuin laitteen asetusta vastaavalla
värijärjestelmällä tallennettua CD-videolevyä, kuva
voi vääristyä.
• VCD-värijärjestelmän asettaminen, katso sivua 23.
Lisävarusteiden liittäminen
Katso sivu 39.
10FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 11 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Kellonajan asettaminen
Tee toiminto kaukosäätimen painikkeilla.
1
2
3
Huomautus
4
5
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Aseta tuntilukema painelemalla . tai
> -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Aseta minuuttilukema painelemalla
. tai > -painiketta.
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista
paristot välttyäksesi mahdollisen paristovuodon tai
ruostumisen aiheuttamalta vahingolta.
6
Vihje
Kellonajan säätäminen
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun laitteen käyttö kaukosäätimellä
ei enää onnistu, vaihda molemmat paristot uusiin.
Kaiuttimien pehmusteiden
kiinnittäminen
Käyttöönotto
Kahden R6 (AA-kokoisen)
pariston asettaminen
kaukosäätimeen
Paina ENTER-painiketta.
Kello alkaa käydä.
1 Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
2 Valitse ”CLOCK SET” painamalla . tai
> -painiketta. Paina sitten ENTERpainiketta.
3 Tee samat toimet kuin edellä vaiheissa
3 – 6.
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat kaiuttimien
pehmusteet kaiuttimien pohjaan. Tämä
tasapainottaa kaiuttimet ja estää niitä
liukumasta.
Huomautuksia
• Kellonajan asetus katoaa, kun virtajohto irrotetaan
tai sattuu sähkökatko.
• Kellonaikaa ei voi asettaa virransäästötilassa
(sivu 36).
11FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 12 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Kielen valitseminen
Ruutunäytön kielen voi vaihtaa.
1
2
Kytke virta televisioon ja valitse
videotulo.
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
3
Paina DVD N -painiketta (tai laitteen
DVD NX -painiketta) vaihtaaksesi
toimintomuodoksi DVD.
4
5
Lopeta toisto painamalla x -painiketta.
6
Painele < tai , -painiketta valitaksesi
”Language”. Paina sitten ENTERpainiketta.
7
Valitse ”OSD” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
8
9
Paina DVD SETUP -painiketta
pysäytystilassa.
Valitse kieli näytössä olevasta
luettelosta painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Sammuta asetusnäyttö painamalla
DVD SETUP -painiketta.
Huomautus
DVD SETUP -painikkeen painaminen vaiheessa 5 ei
toimi käytettäessä JPEG-levyä. Poista levy laitteesta
ennen asetuksen tekemistä.
12FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 13 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG – Toisto
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
Paina Z -painiketta.
Aseta CD levyalustalle tekstipuoli
ylöspäin.
— Tavallinen soitto/Hajasoitto
Ennen kuin toistat DVD:tä, VIDEO CD:tä tai
JPEG:tä kytke televisio päälle ja valitse
videotulo. DVD-levystä tai CD-videolevystä
riippuen jotkin toiminnot voivat poiketa
esitetystä tai niiden käyttöä on rajoitettu. Katso
levyn mukana toimitettuja käyttöohjeita.
Esimerkki: Kun toistetaan DVD-levyä
Luvun numero
Kun toistat 8 cm:n CD-levyä*, aseta se
kelkan sisempään uraan.
* Huomaa, että 8 cm:n DVD-levyjä ei voi toistaa
tällä järjestelmällä.
3
Nimikkeen numero
Soittoaika
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG – Toisto
Levyn asettaminen
paikalleen
Levyn soittaminen
Esimerkki: Kun toistetaan CD-levyä
Sulje levyalusta painamalla Z
-painiketta toistamiseen.
Huomautuksia
• Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, tarroja tai liimaa,
koska tämä voi vioittaa laitetta.
• Älä työnnä levyalustaa väkisin kiinni sormilla, koska
tämä voi vioittaa laitetta.
Kappalenumero
Soittoaika
Paina DVD N (tai laitteen DVD NX
-painiketta).
Toimintomuodoksi vaihtuu DVD ja toisto alkaa
automaattisesti.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x -painiketta.
Kytkeä tauon
Paina DVD X (tai laitteen DVD
NX -painiketta).1)
Siirry seuraavaan kehykseen
painamalla DVD X -painiketta
toistamiseen (vain DVD/VIDEO
CD).
Jatka toistoa painamalla DVD N
-painiketta (tai laitteen DVD NX
-painiketta) .
Jatkuu
13FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 14 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Kun haluat
Toimi näin
Valita
Painele . tai > -toiston tai
kappaleen,
taukotilan aikana.
kuvan tai jakson Paina . -painiketta kerran
toiston tai tauon aikana palataksesi
valittuna olevan kappaleen alkuun
(muut kuin MP3/JPEG).
Paikantaa
kohdan nopeasti
pikakelauksella
eteen tai taakse
(Lukitusetsintä)
(Paitsi MP3/
JPEG)2)
Paina m tai M -painiketta
toiston aikana.
Hakunopeus vaihtuu jokaisella
painikkeen painalluksella.
Kun haluat palata normaaliin
toistoon, paina DVD N
-painiketta (tai DVD NX
laitteessa).
Toistaa levyn
kaikki kappaleet
satunnaisessa
järjestyksessä
(Hajatoisto)3)
Painele PLAY MODE -painiketta
pysäytystilassa, kunnes ”SHUF”
näkyy näytössä. Paina sitten
DVD N -painiketta (tai laitteen
DVD NX -painiketta).
Katsella ruutu
ruudulta
(Hidastettu
toisto)
(Vain DVD/
CDvideolevy)1)2)
Paina soiton aikana SLOW y.
Toistonopeus vaihtuu jokaisella
painikkeen painalluksella.
Kun haluat palata normaaliin
toistoon, paina DVD N
-painiketta (tai DVD NX
laitteessa).
Pyörittää
valittuna olevaa
kuvaa
(vain JPEG)
Paina < tai , -painiketta.
Joka kerta kun painat ,
-painiketta, kuva kiertyy 90º
myötäpäivään.
Joka kerta kun painat <
-painiketta, kuva kiertyy 90º
vastapäivään.
Vaihtaa toisesta Paina laitteen DVD N -painiketta
lähteestä DVD- (tai DVD NX laitteessa)
toimintoon
(automaattinen lähteen valinta).
Toisto alkaa automaattisesti, kun
levy asetetaan paikalleen.
Katkaista äänen Paina MUTING-painiketta.
Paina MUTING-painiketta
toistamiseen tai VOLUME +
-painiketta palauttaaksesi äänen.
Poistaa levyn
laitteesta
1)
2)
3)
Paina laitteen Z -painiketta.
Videokuvassa voi esiintyä häiriöitä.
DVD ja VIDEO CD -levyillä ei kuulu ääntä.
Hajatoistoa ei voi tehdä PBC-toiminnolla
varustetuilla DVD ja VIDEO CD -levyillä.
Huomautuksia
• Joissakin toiminnoissa voi olla rajoituksia riippuen
DVD:stä tai VIDEO CD:stä.
• Albumien enimmäismäärä levyllä: 90 (Levylle
mahtuvien MP3-audiokappaleiden ja JPEGkuvatiedostojen enimmäismäärä on 999.)
Albumien, kappaleiden ja tiedostojen
enimmäismäärä voi kuitenkin alentua, jos levyllä on
paljon muita kuin MP3/JPEG-tiedostoja.
• Soitto on mahdollista tasolle 15 saakka.
• Järjestelmä tukee MP3-audiokappaleita, jotka on
äänitetty 32 – 320 kbps bittinopeudella ja
32/44,1/48 kHz näytteenottotaajudella, kun kyseessä
on MPEG1 Audio Layer-3.
• Albumi ohitetaan, jos se ei sisällä MP3-audioraitaa ja
JPEG-kuvatiedostoa.
• Jos laitat tiedostopäätteen ”.MP3” tiedostoon, joka ei
ole MP3-formaattia, järjestelmä ei tunnista tietoja
oikein. Tällöin syntyy voimakasta ääntä, joka voi
vahingoittaa kaiutinjärjestelmää.
• Seuraavien levyjen käynnistäminen voi kestää
tavallista kauemmin.
– levy, jolle on tallennettu monimutkainen
puurakenne.
– Multi Session -formaatilla äänitetty levy.
– levy, jolle voi lisätä tietoja (ei viimeistelty levy).
• Joitakin CD-R ja CD-RW-levyjä ei voi toistaa tällä
järjestelmällä tiedostoformaatista johtuen.
Vihje
Kun toistetaan MP3-audiokappaleita ja JPEGkuvatiedostoja sisältävää datalevyä, aseta ”Data CD
Priority” (sivu 24).
Toiston jatkaminen kohdasta,
jossa levy pysäytettiin
— Jatkotoisto
Laite muistaa kohdan, jossa levy pysäytettiin,
minkä ansiosta toistoa voidaan jatkaa
pysäytyskohdasta.
1 Lopeta toistaminen painamalla x
-painiketta toiston aikana.
Näytössä näkyy ”RESUME”. Jos näytössä
ei näy ”RESUME”, jatkotoistoa ei voi
käyttää.
2 Paina DVD N -painiketta (tai laitteen DVD
NX -painiketta).
Soitin aloittaa toiston kohdasta, jossa
pysäytit levyn vaiheessa 1.
14FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 15 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Huomautuksia
• Toiston jatkamista ei voi tehdä hajatoiston eikä
ohjelmoidun toiston aikana.
• Levyn pysäytyskohdasta riippuen järjestelmä voi
jatkaa toistoa eri kohdasta.
• Jatkotoisto poistuu käytöstä, kun:
– painetaan x pysäytystilassa.
– järjestelmä sammutetaan.
– levyalusta avataan.
– toistomuotoa vaihdetaan.
• Televisioruudulla voidaan esittää enintään 8 merkkiä
albumin nimestä, 12 merkkiä kappaleen/tiedoston
nimestä. Jos 8 ensimmäistä merkkiä ovat samat
useammalla albumilla, näiden albumien kappaleet ja
tiedostot esitetään samassa kansiossa yhdessä.
• Albumien ja tiedostojen nimissä voidaan käyttää
vain englanninkielen aakkosia ja numeroita. Kaikki
muu näytetään muodossa ”_”.
• Kun toistetaan MP3-audiokappaletta, osoitettu
kulunut aika voi poiketa todellisesta ajasta.
Kappaleen toistaminen
syöttämällä kappaleen numero
normaalissa toistotilassa (vain
kaukosäätimellä)
Syötä toistettavan kappaleen numero painamalla
numeropainikkeita.
Kun haluat syöttää 10:tä suuremman luvun
1 Syötä vastaavat numerot.
2 Paina ENTER-painiketta.
Esimerkki:
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG – Toisto
Huomautuksia
Kun haluat soittaa kappaleen numero 30, paina 3 ja 0.
Paina sitten ENTER-painiketta.
Albumin/kappaleen/tiedoston
valitseminen ruutunäytön avulla
(vain MP3/JPEG)
1 Paina DVD TOP MENU -painiketta
pysäytystilassa.
Levyllä olevien albumien luettelo näkyy
televisioruudulla.
2 Valitse toistettava albumi painelemalla M/m/
</, -painiketta. Paina sitten ENTER
-painiketta.
Valitulla albumilla olevien kappaleiden tai
tiedostojen luettelo näkyy.
3 Valitse kappale tai tiedosto painelemalla
M/m/</, -painiketta. Paina sitten ENTER
-painiketta.
Valitun kappaleen tai tiedoston toisto alkaa.
15FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 16 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
DVD-levyjen toisto valikon
avulla
Joissakin DVD:issä on valikko käytön
helpottamiseksi. Voit toistaa DVD-levyjä
käyttämällä näitä valikoita TV:n kuvaruudussa.
• DVD-levyn päävalikon
käyttäminen
DVD on jaettu pitkiin kuva- tai musiikkiosiohin,
joita kutsutaan ”nimikkeiksi”. Kun toistat useita
otsikoita sisältävää DVD-levyä, voit valita
haluamasi otsikon valikon avulla.
• DVD-levyjen valikon
käyttäminen
Joissakin DVD-levyissä voit valita levyn
sisällön valikon avulla. Kun toistat tällaista
DVD:tä, voit käyttää DVD-valikkoa esimerkiksi
tekstityksen kielen ja ääniraidan kielen
valitsemiseen.
1
2
3
Paina DVD TOP MENU tai DVD MENU painiketta.
PBC-toimintoja
sisältävien CDvideolevyjen toistaminen
(versio 2.0)
— PBC-toisto
Voit käyttää televisioruudun PBC*-valikoita
nauttiaksesi vuorovaikutteisista ohjelmista.
Valikkojen sisältö ja muoto vaihtelee levystä
riippuen.
* PBC: Toiston hallinta
1
Aloita PBC-toimintoja sisältävän CDvideolevyn (versio 2.0) toistaminen
painamalla DVD N -painiketta (tai DVD
NX laitteessa).
PBC-valikko ilmestyy TV:n kuvaruudulle.
2
3
4
Valitse haluamasi kohteen numero
numeropainikkeilla.
Paina ENTER-painiketta.
Valikko näkyy televisioruudulla. Eri
levyillä on erilaiset valikot.
Jatka toistamista valikon ohjeiden
mukaisesti ja nauti vuorovaikutteisesta
toistosta.
Valitse toistettava otsikko tai kohde
painamalla M/m/</, tai
numeropainikkeita.
Katso levyn mukana toimitettuja ohjeita,
koska toimintatapa voi vaihdella VIDEO
CD:stä riippuen.
Paina ENTER-painiketta.
Palaaminen edelliseen valikkoon
Paina O RETURN -painiketta.
Huomautus
VIDEO CD -levystä riippuen ”Press ENTER”
vaiheessa 3 saattaa näkyä muodossa ”Press DVD N”
levyn mukana tulleissa käyttöohjeissa. Paina tällöin
painiketta DVD N -painiketta (tai laitteen DVD
NX -painiketta).
Vihje
Jos haluat peruuttaa toiston PBC-toiminnoilla, painele
DVD MENU -painiketta pysäytystilassa, kunnes ”PBC
Off” näkyy televisioruudulla. Toisto alkaa valitusta
kappaleesta. Pysäytyskuvia kuten valikkoruutuja ei
näytetä.
Jos haluat palata PBC-toistoon, painele DVD MENU
-painiketta, kunnes ”PBC On” näkyy televisioruudulla.
16FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 17 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Toistaminen uudelleen
— Uudelleensoitto
Ruutunäytön käyttäminen
Paina REPEAT-painiketta ohjelmoidun
soiton aikana.
Levyn kaikki kappaleet/tiedostot tai yksittäinen
nimike/jakso/kappale/tiedosto voidaan toistaa
toistuvasti.
Etupaneelin näytön
käyttäminen
Paina REPEAT-painiketta soiton aikana,
kunnes ”REP” tai ”REP1” näkyy.
x Soitettaessa DVD-levyä
• Off: ei toista uudelleen.
• Title: toistaa levyn nykyisen otsikon
uudelleen.
• Chapter: toistaa valittuna olevan luvun
uudelleen.
x Soitettaessa CD-video/CD/MP3/JPEG
* Televisioruudulta voidaan tarkistaa, toistetaanko
nimikettä tai jaksoa toistuvasti.
• Off: ei toista uudelleen.
• All: toistaa levyn kaikki kappaleet/tiedostot
uudelleen.
• Track (paitsi JPEG): toistaa valittuna olevan
kappaleen uudelleen.
• File (vain JPEG): toistaa valitun tiedoston
toistuvasti.
Uudelleensoiton lopettaminen
Uudelleensoiton lopettaminen
Painele REPEAT-painiketta, kunnes sekä
”REP” että ”REP1” katoavat.
Valitse ”Off”.
REP: Levyn kaikki kappaleet/tiedostot enintään
viisi kertaa.
REP1: Vain yksittäinen nimike*/jakso*/
kappale/tiedosto.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG – Toisto
Asetus vaihtuu seuraavasti jokaisella painikkeen
painalluksella.
Huomautuksia
Huomautuksia
• DVD:stä riippuen uudelleentoistoa ei voi tehdä.
• VIDEO CD -levyjen PBC-toiston aikana ei voi
käyttää perättäistoistoa (sivu 16).
• Jos valitaan ”REP1”, kyseistä nimikettä/jaksoa/
kappaletta/tiedostoa toistetaan loputtomiin, kunnes
”REP1” peruutetaan.
• DVD:stä riippuen uudelleentoistoa ei voi tehdä.
• VIDEO CD -levyjen PBC-toiston aikana ei voi
käyttää perättäistoistoa (sivu 16).
• Jos teet valinnan ”All”, ohjelma toistuu enintään viisi
kertaa.
• uudelleentoisto poistuu käytöstä, kun:
– järjestelmä sammutetaan.
– levyalusta avataan.
– siirrytään muuhun toimintoon kuin DVD.
Vihje
Uudelleentoiston voi asettaa toiston ollessa
pysäytettynä. Valitse asetus painelemalla REPEATpainiketta. Aloita sitten uudelleentoisto painamalla
DVD N (tai DVD NX laitteessa).
17FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 18 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Oman ohjelman luominen
— Ohjelmoitu soitto
Voit tehdä enintään 12 vaiheesta koostuvan
ohjelman.
Voit äänittää ohjelmoidut kappaleet tahdistetusti
kasetille (sivu 31).
Ohjelmatoiminnon voi asettaa vain
televisioruudun avulla.
1
Valitse DVD-toiminto painamalla
DVD N (tai DVD NX laitteessa).
Toisto alkaa.
2
3
5
7
Jos haluat ohjelmoida muita
kappaleita, toista vaiheet 4 ja 5.
Valitse ”Play Program” painelemalla
M/m/</, -painiketta. Paina sitten
DVD N -painiketta (tai laitteen DVD
NX -painiketta).
Ohjelmoitu soitto alkaa.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Lopettaa ohjelmoidun
soiton
Painele PLAY MODE
-painiketta pysäytystilassa,
kunnes ”Continue” näkyy.
Pyyhkiä ohjelmoidun
vaiheen
Valitse vaiheen numero
painelemalla M/m/</,
-painiketta. Paina sitten
CLEAR-painiketta
pysäytystilassa.
Pyyhkiä kaikki
ohjelmoidut vaiheet
Valitse ”All Clear”
painelemalla M/m/</,
-painiketta. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Pysäytä toisto painamalla x -painiketta
kahdesti.
Painele PLAY MODE -painiketta
pysäytystilassa, kunnes ohjelmanäyttö
näkyy televisioruudulla.
Program
1
2
3
All Clear
4
6
Track
4
7
5
8
6
9
Play Program
Huomautuksia
10
11
12
Valitse haluamasi vaiheen numero
painelemalla M/m/</, -painiketta.
Valitse ohjelmoitava kappale
painamalla numeropainikkeita.
Jos teet virheen, peruuta numero
painamalla CLEAR-painiketta ja valitse
sitten toinen numero.
Program
13
2
3
All Clear
Track
4
7
5
8
6
9
Play Program
• Ohjelmoitua toistoa ei voi käyttää PBC-toiminnolla
varustettujen DVD ja VIDEO CD -levyjen kanssa.
• Jatkotoisto poistuu käytöstä, kun:
– järjestelmä sammutetaan.
– levyalusta avataan.
– siirrytään muuhun toimintoon kuin DVD.
Vihje
Tekemäsi ohjelma säilyy muistissa ohjelmoidun soiton
päätyttyä. Jos haluat soittaa saman ohjelman
uudelleen, paina DVD N -painiketta (tai DVD NX
laitteessa).
10
11
12
18FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 19 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Kuvaruutunäytön käyttö
hakuun
Tietyn kohdan hakeminen
aikakoodin avulla
— Aikahaku
x Soitettaessa DVD-levyä
Jaksoa (DVD) ja kappaletta (VIDEO CD, CD)
voidaan hakea. Koska jaksoille ja kappaleille on
levyllä kohdistettu yksilöivät numerot, ne
voidaan valita syöttämällä oikea numero. Voit
myös hakea tietyn kohdan aikakoodin avulla
(aikahaku).
Jakson hakeminen
1
Paina TIME SEARCH -painiketta.
Hakunäyttö näkyy.
2
3
Valitse ”Chapter” painelemalla M tai m
-painiketta.
Valitse haluamasi jakson numero
painamalla numeropainikkeita.
Jos teet virheen, peruuta numero
painamalla CLEAR-painiketta ja valitse
sitten toinen numero.
4
Paina ENTER-painiketta.
Toisto alkaa.
Kappaleen hakeminen
1
2
3
Painele TIME SEARCH -painiketta,
kunnes levyn hakunäyttö näkyy.
Valitse ”Track” painelemalla M tai m
-painiketta.
Valitse haluamasi kappaleen numero
painamalla numeropainikkeita.
Jos teet virheen, peruuta numero
painamalla CLEAR-painiketta ja valitse
sitten toinen numero.
4
Paina TIME SEARCH -painiketta.
Hakunäyttö näkyy.
Valitse ”Time” painelemalla M tai m
-painiketta.
x Soitettaessa CD-video/CD
Kappaleen hakunäyttö näkyy.
2
Syötä aikakoodi painamalla
numeropainikkeita. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Kun toistetaan DVD-levyä, syötä valittuna
olevan nimikkeen toistoaika.
Kun toistetaan VIDEO CD/CD-levyä, syötä
valittuna olevan kappaleen toistoaika.
Kun haluat esimerkiksi etsiä 2 tunnin,
10 minuutin ja 20 sekunnin kuluttua alusta
olevan otoksen, syötä ”2:10:20”.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG – Toisto
1
Tietyn kohdan hakeminen VIDEO
CD/CD-levyltä
1 Paina TIME SEARCH -painiketta kerran
pysäytystilassa tai kaksi kertaa soiton
aikana.
Levyn hakunäyttö näkyy.
2 Valitse ”Time” painelemalla M tai m
-painiketta.
3 Syötä aikakoodi painamalla
numeropainikkeita. Paina sitten ENTERpainiketta.
Syötä levyn alusta kulunut aika.
Haun lopettaminen
Painele TIME SEARCH -painiketta, kunnes
näyttö katoaa.
Paina ENTER-painiketta.
Toisto alkaa valitusta numerosta.
Jatkuu
19FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 20 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Huomautuksia
• DVD:n nimikkeen sekä VIDEO CD:n kohtauksen ja
hakemiston hakeminen ei ole mahdollista.
• Aikahaku ei toimi VIDEO CD:llä (kun PBCtoiminto on käytössä).
• Aikahakua ja jakson hakua ei voi aktivoida yhtä
aikaa hakunäytössä. Valitse haluamasi
hakumenetelmä. Paina sitten ENTER-painiketta.
• Aikahakua ja kappaleen hakua ei voi aktivoida yhtä
aikaa hakunäytössä. Valitse haluamasi
hakumenetelmä. Paina sitten ENTER-painiketta.
Vihje
Voit muuttaa näytön osoittamaan toistoajan tai jäljellä
olevan ajan. Tarkempia tietoja on kohdassa ”Levyä
koskevien tietojen katselu ruutunäytöllä” sivulla 38.
20FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 21 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Huomautuksia
DVD – Sekalaisia toimintoja
Äänen vaihtaminen
Jos DVD:lle on tallennettu monikielinen
tekstitys tai ääniraita, voit valita haluamasi
kielen tai ääniraidan DVD:n toistoa varten.
Haluttaessa voidaan molemmista kaiuttimista
kuunnella joko vasenta tai oikeaa kanavaa
toistettaessa VIDEO CD tai CD-levyä. Huomaa,
että tämä aiheuttaa äänen monofonisuuden.
Toistettaessa esimerkiksi Karaoke VIDEO CD
-levyä (levy, jolla laulu on toisella kanavalla ja
soittimet toisella kanavalla) voidaan laulun
sisältävä raita poistaa käytöstä ja kuunnella
pelkkiä soittimia.
Levyn äänitietojen
näyttäminen (vain DVD)
Jos painat AUDIO, toistettavat kanavat näkyvät
ruudulla.
Esimerkiksi Dolby Digital -muodossa DVDlevylle voidaan tallentaa useita signaaleja alkaen
monofonisesta aina 5.1-kanavan signaaliin
saakka. Tallennettujen kanavien määrä riippuu
DVD-levystä.
DVD – Sekalaisia toimintoja
Ääniraidan/tekstityksen/
katselukulman
vaihtaminen
• Kun toistetaan DVD:tä, jolla on muu määrä kanavia
kuin 2, ääni koostetaan 2:lle kanavalle ja annetaan
järjestelmän kaiuttimille. Ääntä ei kuitenkaan anneta
”Multi Channel PCM” -formaatissa.
• Ilman useita audioformaatteja tallennetun levyn
ääniraitaa ei voi vaihtaa.
• DVD:stä riippuen ääntä ei voida vaihtaa, vaikka
DVD:lle olisi tallennettu useita ääniraitoja.
• VIDEO CD ja CD-levyillä asetukseksi palautuu
”Stereo”, kun järjestelmä sammutetaan tai levyalusta
avataan.
• Ääni voi muuttua automaattisesti DVD-toiston
aikana.
Nykyinen äänimuoto
Painele AUDIO-painiketta soiton aikana.
Asetus vaihtuu seuraavasti jokaisella painikkeen
painalluksella.
2/2 LPCM 2 Ch
x Soitettaessa DVD-levyä
Kieli- ja audioformaattivalinnat vaihtelevat
DVD:stä riippuen.
Jos sama kieli näkyy kaksi tai useampia kertoja,
DVD on tallennettu useilla audioformaateilla.
Näytön esimerkit ovat seuraavat:
x Soitettaessa CD-video/CD
Formaatti
• Stereo: Standardi stereoääni.
• Left: Vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• Right: Oikean kanavan ääni (monofoninen).
Halutun audiokappaleen
esivalitseminen
Järjestelmään voidaan esivalita haluttu
audiokappale kohdassa ”Kielen vaihtaminen”
(sivu 22) selostetulla tavalla.
Näyttö
PCM (stereo)
Dolby Digital 2 ch
Dolby Digital 5.1 ch
DTS
MPEG AUDIO
Jatkuu
21FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 22 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Tekstityksen näyttö (vain
DVD)
Jos DVD-levylle on tallennettu monikielinen
tekstitys, voit vaihtaa tekstityskieltä DVDtoiston aikana ja voit koska tahansa kytkeä
tekstityksen päälle tai pois päältä.
Voit esimerkiksi valita kielen, jota haluat
opiskella ja kytkeä tekstityksen päälle
ymmärtämisen helpottamiseksi.
Painele SUBTITLE-painiketta soiton
aikana.
Joka kerta kun painat painiketta, kieli vaihtuu.
Kielen vaihtaminen
— Kieli
1
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
2
Painele < tai , -painiketta valitaksesi
”Language”. Paina sitten ENTERpainiketta.
3
Valitse vaihtoehto painelemalla M tai m,
ja paina sitten ENTER.
Tekstitysasetuksen
peruuttaminen
x OSD (ruutunäyttö)
Vaihtaa ruudun näyttökieltä. Valitse kieli
näkyvästä listasta.
Valitse ”Off” painelemalla SUBTITLEpainiketta.
x DVD Menu (Vain DVD)
Huomautus
Valitse DVD-valikon kieli.
DVD-levystä riippuen tekstitystä ei ehkä voi vaihtaa,
vaikka DVD-levylle olisi tallennettu monikielinen
tekstitys.
x Audio (Vain DVD)
Vaihtaa ääniraidan kieltä. Valitse kieli
näkyvästä listasta.
Katselukulman vaihtaminen
(vain DVD)
Toistettaessa DVD:tä, jossa kohtaukselle on
tallennettu useita kuvakulmia, kuvakulmaa
voidaan vaihtaa.
Jos esimerkiksi toistat otosta liikkuvasta junasta,
voit katsella joko junan edestä, vasemmasta
ikkunasta tai oikeasta ikkunasta aukeavaa
näkymää keskeyttämättä junan liikettä.
Paina DVD SETUP -painiketta
pysäytystilassa.
x Subtitle (Vain DVD)
Vaihtaa tekstityskieltä. Valitse kieli
näkyvästä listasta.
Jos ”Auto” on valittuna, levyn
oletuskieleksi määritetty kieli valitaan
automaattisesti.
4
Valitse kieli painelemalla M tai m
-painiketta. Paina sitten ENTERpainiketta.
Painele ANGLE-painiketta soiton aikana.
5
Joka kerta kun painat painiketta, katselukulma
vaihtuu.
Huomautus
Huomautus
DVD-levystä riippuen katselukulmaa ei ehkä voi
muuttaa, vaikka DVD-levylle olisi tallennettu useita
katselukulmia.
Sammuta asetusnäyttö painamalla
DVD SETUP -painiketta.
Jos DVD:llä ei ole valittua kieltä, jokin tallennetuista
kielistä valitaan automaattisesti (paitsi ”OSD”).
Vihje
Kaikki DVD-asetukset Parental Control -asetusta
lukuun ottamatta voi palauttaa alkutilaan tekemällä
kohdassa ”Kun haluat palauttaa DVD-asetukset
oletusarvoihin*, toimi seuraavasti:” (sivu 46)
selostetut toimet.
* Lapsilukkoasetuksia lukuun ottamatta
22FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 23 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Kuva- ja audioasetusten
säätäminen
• 4:3 Letter Box
— AV
Paina DVD SETUP -painiketta
pysäytystilassa.
• 16:9
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
Huomautus
Asetusnäyttö ei näy, kun järjestelmässä on JPEGlevy.
2
Painele < tai , -painiketta valitaksesi
”AV”. Paina sitten ENTER-painiketta.
3
Valitse vaihtoehto painelemalla M tai m,
ja paina sitten ENTER.
4
Valitse asetus painelemalla M tai m, ja
paina sitten ENTER.
5
Sammuta asetusnäyttö painamalla
DVD SETUP -painiketta.
Huomautus
DVD-levystä riippuen ”4:3 Letter Box” voi tulla
valituksi automaattisesti ”4:3 Pan Scan” asemesta
tai päinvastoin.
x VCD Color Sys (Vain Aasian ja Oseanian
mallit)
Valitse CD-videolevyjen toistamiseen
käytettävä värijärjestelmä. Oletusasetus on
alleviivattu.
NTSC
Muuntaa PAL-levyn
videosignaalin NTSCjärjestelmän mukaiseksi.
PAL
Muuntaa NTSC-levyn
videosignaalin PAL-järjestelmän
mukaiseksi.
Auto
Antaa levyn järjestelmän
mukaisen videosignaalin; joko
PAL tai NTSC. Jos televisiossa on
DUAL-monijärjestelmä, tee
valinta ”Auto”.
x TV Type
Valitse liitetyn television käyttämä kuvasuhde.
Oletusasetus vaihtelee maakohtaisesta mallista
riippuen.
4:3 Pan Scan Tee tämä valinta, jos liität 4:3
kuvasuhdetta käyttävän television.
Tätä säätöä käytettäessä
laajakulmakuva peittää koko ruudun,
jolloin ylimenevät osat eivät näy.
4:3 Letter
Box
16:9
Tee tämä valinta, jos liität 4:3
kuvasuhdetta käyttävän television.
Tätä säätöä käytettäessä
laajakulmakuva näkyy siten, että
ruudun ylä- ja alareunassa on raidat.
Tee tämä valinta, jos liität
laajakulmatelevision tai television,
jossa on laajakuvatoiminto.
DVD – Sekalaisia toimintoja
1
• 4:3 Pan Scan
x Dolby Digital
Kun lisävahvistin on liitettynä, voit nauttia 5.1kanavaisesta äänestä tekemällä Dolby Digital
-asetukset (katso kohtaa ”5.1-kanavaisen äänen
kuuntelu valinnaisen vahvistimen kanssa”
sivulla 40).
x DTS
Kun lisävahvistin on liitettynä, voit nauttia 5.1kanavaisesta äänestä tekemällä DTS-asetukset
(katso kohtaa ”5.1-kanavaisen äänen kuuntelu
valinnaisen vahvistimen kanssa” sivulla 40).
Jatkuu
23FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 24 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
x Data CD Priority (vain MP3, JPEG)
Aseta etusijalla oleva tieto toistettaessa
datalevyä (CD-ROM/CD-R/CD-RW), joka
sisältää MP3-audiokappaleita ja JPEGkuvatiedostoja. Kun muutat tätä asetusta, poista
levy soittimesta ja aseta takaisin paikalleen.
Oletusasetus on alleviivattu.
MP3
JPEG
Jos levyllä on MP3-tiedosto,
järjestelmä tunnistaa levyn ”MP3levyksi”. Jos levyllä on vain
JPEG-tiedostoja, järjestelmä
tunnistaa levyn ”JPEG-levyksi”.
Jos levyllä on JPEG-tiedosto,
järjestelmä tunnistaa levyn
”JPEG-levyksi”. Jos levyllä on
vain MP3-tiedostoja, järjestelmä
tunnistaa levyn ”MP3-levyksi”.
Levyn toiston
rajoittaminen
— Luokitus (lapsilukko)
Lasten käytön rajoittaminen
Voit rajoittaa joidenkin DVD-levyjen toistoa
ennalta määritetylle tasolle esimerkiksi
käyttäjän iän mukaan.
Kun rajoitettu kohtaus toistetaan, kyseinen
kohtaus leikataan tai korvataan ennalta
määrätyllä kohtauksella.
1
Huomautuksia
• Aasian ja Oseanian malleissa tämän laitteen
värijärjestelmää voidaan muuttaa liitetyn television
mukaisesti (sivu 10).
• Jos ”Dolby Digital” tai ”DTS”-asetuksena on ”Bit
Stream”, varusteisiin kuuluvista kaiuttimista ei kuulu
ääntä ja lisävarustekuulokkeet eivät toimi eikä
kasetille tallennu ääntä äänityksen yhteydessä.
Paina DVD SETUP -painiketta
pysäytystilassa.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
2
Painele < tai , -painiketta valitaksesi
”Rating”. Paina sitten ENTERpainiketta.
3
Valitse ”Rating” painamalla m
-painiketta.
Vihje
Jos 4-numeroinen salasana on jo
rekisteröity, syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla. Paina sitten ENTERpainiketta. ”Rating” voidaan valita tässä
vaiheessa.
Kaikki DVD-asetukset Parental Control -asetusta
lukuun ottamatta voi palauttaa alkutilaan tekemällä
kohdassa ”Kun haluat palauttaa DVD-asetukset
oletusarvoihin*, toimi seuraavasti:” (sivu 46)
selostetut toimet.
* Ei koske luokituksen (lapsilukon) asetuksia
Language
Password
Rating
4
AV
Rating
Reset
8
Valitse haluamasi taso painelemalla
ENTER-painiketta.
Taso vaihtuu jokaisella painikkeen
painalluksella.
Mitä alhaisempi arvo, sitä rajoitetumpaa on
käyttö.
5
Valitse ”Password” painamalla M
-painiketta.
24FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 25 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
6
Syötä tai syötä uudelleen 4numeroinen salasana
numeropainikkeilla, ja paina sitten
ENTER.
Language
Password
Rating
AV
Rating
Reset
1G
Vanhempien valvonnan
kytkeminen ja DVD-levyn
toistaminen salasanan syötön
jälkeen
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden avulla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Lukkokuvake avautuu ja lapsilukko kytkeytyy
pois päältä.
1
Aseta levy paikalleen ja paina DVD N
-painiketta (tai laitteen DVD NX
-painiketta).
Luokitusnäyttö näkyy.
2
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden avulla ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Toisto alkaa.
Huomautuksia
• Kun toistat DVD-levyjä, joissa ei ole vanhempien
valvontatoimintoa, toistoa tällä laitteella ei voi
rajoittaa.
• DVD-levystä riippuen se voi pyytää vaihtamaan
lapsilukkotasoa levyn toiston aikana. Jos näin
tapahtuu, syötä salasana ja vaihda sitten tasoa. Jos
jatkotoisto peruutetaan, taso palautuu alkuperäiseksi.
DVD – Sekalaisia toimintoja
Lukkokuvake sulkeutuu ja lapsilukon
asetus on valmis.
Jos teet virheen salasanan syötössä, paina
CLEAR-painiketta ennen ENTERpainikkeen painamista ja syötä oikea
numero.
Levyn toistaminen, kun itse
määritettävä vanhempien
valvonta on asetettu
Vihje
Jos salasana pääsee unohtumaan, valitse ”Password” ja
syötä luokitusnäytössä ”199703” numeropainikkeiden
avulla. Paina sitten ENTER-painiketta. Tämän jälkeen
voit syöttää uuden 4-numeroisen salasanan.
Salasanan muuttaminen
1 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden avulla vaiheessa 6.
Paina sitten ENTER-painiketta.
2 Syötä uusi 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla, ja paina sitten ENTER.
25FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 26 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Järjestelmän
asetuskohdeluettelo
Reset (sivu 46)
Reset
YES
NO
1)
Kun painat DVD SETUP -painiketta, seuraavat
asetukset näkyvät.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Oletusasetus vaihtelee maakohtaisesta mallista
riippuen.
2)
Vain Aasian ja Oseanian mallit
Language (sivu 22)
OSD
Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.
DVD Menu
Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.
Audio
Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.
Subtitle
Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.
AV (sivujen 23, 40)
TV Type1)
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
VCD Color Sys2)
NTSC
PAL
Auto
Dolby Digital
PCM
Bit Stream
DTS
PCM
Bit Stream
Data CD Priority
MP3
JPEG
Rating (sivu 24)
Password
Rating
1G
2
3 PG
4 PG 13
5
6R
7 NC 17
8
26FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI08TUN-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 27 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
3
Esiviritysnumero vilkkuu.
Tee vaiheet 4 ja 5 esivalintanumeron
vilkkuessa.
Viritin
Radioasemien
esivirittäminen
Voit esivirittää enintään 20 FM (ULA) -asemaa
ja 10 AM -asemaa. Voit virittää minkä tahansa
näistä asemista yksinkertaisesti valitsemalla
vastaavan esivalintanumeron.
Esivalintanumero
5
Valitse haluamasi esiviritysnumero
painelemalla PRESET + tai –
-painiketta.
Viritin
4
Esivalintojen tekeminen
automaattisen virityksen
avulla
Paina TUNER MEMORY -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”COMPLETE”.
Voit virittää automaattisesti kaikki alueellasi
vastaanotettavissa olevat asemat ja tallentaa
haluamiesi asemien radiotaajuudet.
1
2
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER BAND -painiketta.
Pidä TUNING + tai – -painike
painettuna, kunnes taajuusmerkintä
alkaa muuttua ja vapauta se sitten.
Taajuus muuttuu, kun järjestelmä hakee
asemaa. Haku päättyy automaattisesti, kun
asema on viritetty. Tällöin näytössä näkyy
”TUNED” ja ”STEREO” (FM-stereoohjelmalle).
6
Tallenna lisää asemia toistamalla
vaiheet 1 – 5.
Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla
Voit virittää haluamiesi asemien radiotaajuudet
manuaalisesti ja tallentaa ne.
1
2
3
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER BAND -painiketta.
Viritä haluamasi asema painelemalla
TUNING + tai – -painiketta.
Paina TUNER MEMORY -painiketta.
Esiviritysnumero vilkkuu.
Tee vaiheet 4 ja 5 esivalintanumeron
vilkkuessa.
4
Jos näytössä ei näy ”TUNED” eikä
haku pääty
Aseta haluamasi radioaseman taajuus
kohdan ”Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla” vaiheissa
2 – 6 selostetulla tavalla.
5
Valitse haluamasi esiviritysnumero
painelemalla PRESET + tai –
-painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”COMPLETE”.
6
Tallenna lisää asemia toistamalla
vaiheet 1 – 5.
Jatkuu
27FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI08TUN-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 28 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Virittää
heikkosignaalisen
aseman
Toimi kohdassa ”Esivalintojen
tekeminen manuaalisen
virityksen avulla” annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Asettaa toisen
aseman olemassa
olevalle
esivalintanumerolle
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Valitse esiviritysasema, jolle
haluat tallentaa toisen aseman
painelemalla vaiheen 3 jälkeen
PRESET + tai – -painiketta.
AM-viritysvälin vaihtaminen
(paitsi Euroopan ja Venäjän
mallit)
AM-viritysväli on tehtaalla asetettu 9 kHz:iin
(tai joillakin alueilla 10 kHz:iin). Voit muuttaa
AM-viritysväliä virittämällä ensin jonkin AMaseman ja katkaisemalla sitten virran laitteesta.
Pidä yksikön painike x painettuna, ja paina
yksikön painiketta TUNER/BAND. Kun muutat
viritysväliä, kaikki AM-esiviritysasemat
pyyhkiytyvät muistista. Kun haluat palauttaa
välin, toista samat toimenpiteet.
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa joko valitsemalla
esiviritysaseman tai virittämällä aseman käsin.
Esiviritetyn aseman
kuunteleminen
— Esiviritys
Esiviritä radioasemat ensin virittimen muistiin
(katso kohtaa ”Radioasemien esivirittäminen”
sivulla 27).
1
2
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER BAND -painiketta.
Valitse haluamasi esiviritysasema
painelemalla PRESET + tai –
-painiketta.
Huomautus
AM-viritysväliä ei voi muuttaa virransäästötilassa
(sivu 36).
Esivalintanumero
Taajuus
Vihje
Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa suuntaamalla
varusteisiin kuuluvat antennit uudelleen tai liittämällä
lisävarusteena saatava ulkoinen antenni.
28FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI08TUN-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 29 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Muun kuin esiviritetyn
radioaseman kuunteleminen
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
— Käsiviritys
1
2
(Vain Euroopan malli)
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER BAND -painiketta.
Viritä haluamasi asema painelemalla
TUNING + tai – -painiketta.
Paina MUTING-painiketta.
Paina MUTING-painiketta toistamiseen tai
VOLUME + -painiketta palauttaaksesi äänen.
FM-stereo-ohjelman
kuunteleminen ilman
stereotehostetta
Jos FM-stereo-ohjelmassa on staattista kohinaa,
painele FM MODE -painiketta, kunnes
”MONO” näkyy. Tämän jälkeen lähetyksessä ei
ole stereoääntä, mutta kuuluvuus paranee.
Vihjeitä
• Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla varusteisiin kuuluvat antennit
uudelleen tai liittämällä lisävarusteena saatava
ulkoinen antenni.
• Pidä TUNING + tai – -painike painettuna.
Taajuusosoitin muuttuu ja haku pysähtyy, kun
järjestelmä virittyy aseman kohdalle (Automaattinen
virittäminen).
• Kun haluat äänittää radio-ohjelmia, käytä
manuaalista äänitystä (sivut 31 ja 35).
Radiotietojärjestelmä (RDS) on lähetyspalvelu,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin ohella lisätietoja.
Viritin tarjoaa tarkoituksenmukaisia RDSominaisuuksia kuten aseman nimen. RDS on
saatavilla vain FM (ULA)-asemilla.*
Viritin
Äänen katkaiseminen
Mikä radiotietojärjestelmä
on?
Huomautus
RDS saattaa toimia puutteellisesti, jos kuuntelet
asemaa, joka ei lähetä oikeanlaista RDS-signaalia tai
jos signaali on heikko.
* Kaikki FM (ULA)-asemat eivät tarjoa RDSpalvelua. Ne eivät myöskään tarjoa samoja palveluja.
Jos et tunne RDS-järjestelmää, kysy paikallisilta
radioasemilta tietoja oman alueesi RDS-palveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse yksinkertaisesti jokin asema FM
(ULA)-taajuusalueella.
Kun virität radion asemalle, joka tarjoaa RDSpalveluja, asemanimi näkyy näytössä.
RDS-tietojen tarkistaminen
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Aseman nimi1) t Esiviritysnumero2) ja taajuus
t Kellonäyttö (muutaman sekunnin ajan) t
Tehostetila (muutaman sekunnin ajan)
1)
2)
Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta oikein, aseman
nimi ei ehkä näy näytöllä.
Esiviritysnumero näkyy vain jos radioasemat on
esiviritetty (sivu 27).
29FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI09TAP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 30 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Kasetti – Soittaminen
Kasetti – Äänittäminen
Kasetin asettaminen
paikalleen
Suosikki-CD-kappaleiden
äänittäminen kasetille
1
2
Paina laitteen Z PUSH OPEN
-painiketta.
Aseta kasetinpitimeen äänitetty/
äänityskelpoinen kasetti.
— Tahdistettu CD-TAPE-äänitys
Voit äänittää kokonaisen CD:n kasetille.
Voit käyttää TYPE I (normaaleja) kasetteja.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
Soitettava/
äänitettävä
puoli
eteenpäin.
2
Paina DVD NX -painiketta ja aseta
paikalleen äänitettävä levy.
3
Paina x -painiketta kaksi kertaa, jos
haluat peruuttaa toiston jatkamisen.
4
1
2
Aseta kasetti paikalleen.
Paina TAPE N -painiketta.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x -painiketta.
Pikakelata
eteenpäin tai
taaksepäin
Paina m tai M -painiketta.
Vaihtaa toisesta Paina TAPE N -painiketta.
lähteestä TAPE- Toisto alkaa automaattisesti, kun
kasetti on asetettu paikalleen.
toimintoon
Katkaista äänen
Paina MUTING-painiketta.
Paina MUTING-painiketta
toistamiseen tai VOLUME +
-painiketta palauttaaksesi äänen.
Poistaa kasetin
Paina laitteen Z PUSH OPEN
-painiketta pysäytystilassa.
Paina CD SYNC -painiketta.
Kasettinauhuri asettuu äänityksen
valmiustilaan.
”REC” vilkkuu.
Kasetin soittaminen
Voit käyttää TYPE I (normaaleja) kasetteja.
Aseta soittimeen äänityskelpoinen
kasetti.
5
Paina z REC PAUSE/START
-painiketta.
Äänitys alkaa.
Vihjeitä
• Jos kasetti saavuttaa etupuolen lopun ennen
äänityksen päättymistä, kasetti pysähtyy
automaattisesti ja CD/DVD-soitin siirtyy toiston
jatkamisen tilaan.
• Jos haluat jatkaa äänitystä kääntöpuolelle, paina
ensin x -painiketta kaksi kertaa peruuttaaksesi
toiston jatkamisen. Poista kasetti ja aseta se takaisin
paikalleen ja tee sitten vaiheet 1 ja 2 kohdasta
”Tahdistetun äänityksen tekeminen haluamastasi
kappaleesta”(sivu 31). Tämän jälkeen voit jatkaa
tahdistettua äänitystä haluamastasi kappaleesta.
30FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI09TAP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 31 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Tahdistetun äänityksen
tekeminen haluamastasi
kappaleesta
Tahdistetun äänityksen ensimmäinen kappale
voidaan valita.
1 Painele vaiheiden 1 – 4 tekemisen jälkeen
. tai > -painiketta valitaksesi
haluamasi kappaleen numeron.
2 Paina z REC PAUSE/START -painiketta,
kun valitun kappaleen numero vilkkuu.
Äänitys alkaa.
Manuaalinen
äänittäminen kasetille
— Äänittäminen käsin
Voit äänittää kasetille pelkästään haluamasi osat
levyltä (DVD, VIDEO CD, CD tai MP3) tai
radio-ohjelmasta.
Voit äänittää myös liitetyltä laitteelta (katso
kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen” sivulla 39).
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
Voit äänittää pelkät CD-suosikkikappaleesi
ohjelmoidun soiton avulla. Tee vaiheiden 3 ja 4
välissä kohdan ”Oman ohjelman
luominen”(sivu 18) vaiheet 3 – 6.
2
Valitse haluamasi äänityslähde
painamalla jotain seuraavista
painikkeista.
• DVD NX: Äänittäminen tämän
järjestelmän CD/DVD-soittimelta.
Pysäytä toisto painamalla x -painiketta
kahdesti.
• TUNER/BAND: Äänittäminen tämän
järjestelmän virittimeltä.
• TV: Kun haluat tallentaa TV IN L/R
-liittimeen liitetyltä lisälaitteelta.
Äänityksen lopettaminen
Paina x -painiketta.
Huomautuksia
• Tahdistettua CD-äänitystä ei voi käyttää DVD:ille,
VIDEO CD:ille, MP3-audiokappaleille eikä JPEGkuvatiedostoille.
• Äänityksen aikana ei voida kuunnella muita lähteitä.
• Jos soittotilaksi on valittu uudelleensoitto tai
hajasoitto, soittotila vaihtuu automaattisesti
tavalliseksi soitoksi vaiheessa 4.
• Vaiheessa 4 äänitehosteeksi vaihtuu automaattisesti
”FLAT”.
Aseta soittimeen äänityskelpoinen
kasetti.
3
Paina z REC PAUSE/START
-painiketta.
Kasettinauhuri asettuu äänityksen
valmiustilaan.
”REC” vilkkuu.
4
Kasetti – Soittaminen/Kasetti – Äänittäminen
CD:n äänittäminen määrätyssä
kappalejärjestyksessä
Paina z REC PAUSE/START
-painiketta, ja aloita sitten haluamasi
äänityslähteen toistaminen.
Äänitys alkaa.
Äänityksen lopettaminen
Paina x -painiketta.
Huomautuksia
• Äänityksen aikana ei voida kuunnella muita lähteitä.
• Jos ääni ei äänity äänitettäessä DVD:ltä, aseta
asetusnäytön ”AV”-kohdassa ”Dolby Digital” tai
”DTS” -valinnaksi ”PCM”.
• Vaiheessa 3 äänitehosteeksi vaihtuu automaattisesti
”FLAT”.
Vihje
Äänitettäessä virittimeltä:
Jos virittimeltä tallentamisen aikana kuuluu kohinaa,
siirrä antennia vähentääksesi kohinaa.
31FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI09TAP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 32 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Äänen säätö
Äänitehosteen
valitseminen
Valitse haluamasi esiviritys painelemalla
PRESET EQ -painiketta.
Näytössä näkyy valinnan nimi.
Laulaminen mukana:
Karaoke
Voit nauttia karaokesta (levyn mukana
laulamisesta) asettamalla järjestelmän
karaoketilaan. Voit liittää lisämikrofonin (vain
CMT-SV2D Aasian ja Oseanian mallit).
Äänitehosteen käytön
lopettaminen
Mikrofonin säätäminen (vain
CMT-SV2D Aasian ja Oseanian
mallit)
Painele PRESET EQ -painiketta, kunnes
näytössä näkyy ”FLAT”.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
Äänitehostevalinnat
EQ
Tehoste
ROCK
Basso ja diskantti voimistuvat
huomattavasti. Näin rock- ja
tanssimusiikkikappaleet soivat
tavallistakin voimakkaammin.
JAZZ
CLASSIC
HALL
Basso ja diskantti voimistuvat hieman.
Näin elävä instrumentaaliesitys kuten
jazz tai muu pienen yhtyeen musiikki
säkenöi menettämättä instrumenttien
luonnollista sointia.
Ylimääräinen diskantti vaimennetaan,
jolloin musiikista voidaan nauttia
rentoutuen. Tämä muoto sopii
orkesterille, pianosoololle ja muulle
klassiselle musiikille.
Tuotetaan keinotekoisesti laaja-alaisia,
kaikuvia ääniä. Näin voidaan
kuunnella luonnollista laaja-alaista
ääntä ja kaikuja, jotka ovat
luonteenomaisia suurelle teatterille ja
kirkolle.
LIVE
Bassoa ja diskanttia vahvistetaan ja
kaikuäänet tuotetaan keinotekoisesti.
Näin voidaan kuunnella laaja-alaista,
upeaa ja voimakasta ääntä
konserttisalin tapaan.
MOVIE
Tuotetaan laaja-alaista, kaikuvaa ääntä
ja bassoa vahvistetaan. Näin voidaan
nauttia elokuvista täydellä
ääniavaruudella elokuvateatterin
tapaan.
1
2
3
4
Painele MIC/ECHO-painiketta, kunnes
”MIC” näkyy.
Painele MIC/ECHO LEVEL – -painiketta,
kunnes ”MIC OFF” näkyy.
Liitä lisävarusteena saatava mikrofoni
MIC-liittimeen.
Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta
painelemalla MIC/ECHO LEVEL + tai –
-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
MIC OFF y MIC 1 y MIC 2
y … y MIC 7
5
6
Painele MIC/ECHO-painiketta, kunnes
näytössä näkyy ”ECHO”.
Säädä kaikutasoa painelemalla MIC/
ECHO LEVEL + tai – -painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
ECHO OFF y ECHO 1 y ECHO 2
y … y ECHO 5
32FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI09TAP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 33 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Vihje
Karaoken käyttäminen
1
2
Painele KARAOKE PON -painiketta,
kunnes ”KARA PON” näkyy.
Jos haluat laulaa karaokea multiplex CD:n kanssa,
valitse ”Left” tai ”Right” painelemalla AUDIOpainiketta toiston aikana (katso kohtaa ”Äänen
vaihtaminen” sivulla 21).
Aloita musiikin soitto.
Muut toiminnot
Toimi näin
Käyttää CDvideolevyjä tai
DVD-levyjä
Käynnistä televisio ja valitse
oikea videotulokanava.
Lopettaa
karaoken
käyttämisen
Jos käytössä on muu kuin
CMT-SV2D Aasian ja Oseanian
malli, siirry vaiheeseen 3.
1 Painele laitteen MIC/ECHOpainiketta, kunnes ”MIC”
näkyy.
2 Painele laitteen MIC/ECHO
LEVEL – -painiketta, kunnes
”MIC OFF” näkyy. Irrota sitten
mikrofoni MIC-liittimestä.
3 Painele KARAOKE PON,
kunnes ”m” katoaa.
Peruuttaa
mikrofonin
kaiun*
1 Painele laitteen MIC/ECHOpainiketta, kunnes ”ECHO”
näkyy.
2 Painele laitteen MIC/ECHO
LEVEL – -painiketta, kunnes
”ECHO OFF” näkyy.
* Vain CMT-SV2D Aasian ja Oseanian mallit
Huomautuksia
• Myös instrumenttiosuus voi vaimentua yhdessä
laulajan äänen kanssa, jos äänitys on tehty
monofonisesti.
• Laulajan ääni ei ehkä vaimene, kun:
– soittimia on vain vähän.
– soitetaan duettoa.
– lähteessä on voimakkaita kaikuja tai kuoro.
– laulajan ääni poikkeaa keskeltä.
– lähteen lauluääni on korkea sopraano tai tenori.
• Karaoke-muoto peruuntuu, kun:
– levyä vaihdetaan.
– toiminto vaihdetaan.
Mikrofonin äänenvoimakkuus ei kuitenkaan muutu.
• Joidenkin kappaleiden lauluosuus ei poistu, kun
valitset ”KARA PON”.
• KARAOKE PON ei ole käytettävissä äänityksen
aikana.
Voit ”miksata” ääniä toistamalla jotakin laitetta
ja laulamalla tai puhumalla mikrofoniin (ei
kuulu varusteisiin).
Miksatun äänen voi tallentaa kasetille.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
3
Valmistele haluamasi miksauslähde.
Aseta soittimeen äänityskelpoinen
kasetti.
Paina äänitettävän lähteen
toimintopainiketta (esim. DVD NX).
Äänen säätö
Kun haluat
Äänien miksaaminen ja
äänittäminen (vain CMT-SV2D
Aasian ja Oseanian mallit)
Jos haluat äänittää levyltä, pysäytä toisto
painamalla x -painiketta kaksi kertaa.
4
Paina z REC PAUSE/START
-painiketta.
Kasettinauhuri asettuu äänityksen
valmiustilaan.
”REC” vilkkuu.
5
Paina z REC PAUSE/START
-painiketta. Aloita sitten laulaminen,
puhuminen tai haluamasi lähteen
toistaminen.
Äänitys alkaa.
Äänityksen lopettaminen
Paina x -painiketta.
Vihjeitä
• Jos ilmenee akustista takaisinsyöttöä (kiertoa), siirrä
mikrofonia kauemmas kaiuttimista tai muuta
mikrofonin suuntausta.
• Jos haluat äänittää äänesi vain mikrofonin kautta,
voit tehdä tämän valitsemalla DVD-toiminnon, kun
levy on soittimessa ja levyä ei toisteta.
33FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 34 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Herääminen musiikkiin
Ajastin
Nukahtaminen musiikkiin
— Uniajastin
Voit säätää järjestelmän katkaisemaan virran
haluamasi ajan kuluttua ja nukahtaa musiikin
soittoon.
Paina SLEEP-painiketta.
— Soittoajastin
Voit järjestää itsellesi musiikkiherätyksen
ennalta määrättynä aikana. Varmista, että
kellonaika on asetettu (katso kohtaa ”Kellonajan
asettaminen” sivulla 11).
Tee toiminto kaukosäätimen painikkeilla.
1
• DVD: Aseta levy paikalleen.
• Kasetti: Aseta kasetti paikalleen.
• Viritin: Viritä esiviritetty radioasema
(katso kohtaa ”Radion kuunteleminen”
sivulla 28).
Joka kerta kun painat painiketta, minuuttinäyttö
(sammutusaika) muuttuu seuraavasti:
AUTO* t 90 t 80 t 70 t … t 10 t
OFF
* Järjestelmä sammuu automaattisesti 100 minuutin
kuluttua tai kun valittu levy tai kasetti lakkaa
soimasta.
2
3
Muut toiminnot
Kun haluat
Paina
Tarkistaa jäljellä SLEEP-painiketta kerran.
olevan ajan*
Muuttaa
sammutusaikaa
SLEEP toistamiseen valitaksesi
haluamasi ajan.
Lopettaa
uniajastimen
käytön
SLEEP-painiketta, kunnes
näytössä näkyy ”SLEEP OFF”.
Älä tee valintaa ”AUTO” äänittäessäsi tahdistetusti
kasetille.
Vihje
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Valitse ”PLAY SET” painelemalla .
tai > -painiketta. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”ON” ja tuntimerkintä
vilkkuu.
4
Aseta soiton aloitusaika.
Aseta tuntilukema painelemalla . tai
> -painiketta. Paina sitten ENTERpainiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
Painele . tai > -painiketta
asettaaksesi minuuttilukeman. Paina sitten
ENTER-painiketta.
* Jos teet valinnan ”AUTO”, jäljellä olevaa aikaa ei
voi tarkistaa.
Huomautus
Valmistele soitettava äänilähde.
5
6
Uniajastinta voi käyttää, vaikka kellonaikaa ei olisi
asetettu.
Aseta soiton lopetusaika tekemällä
samat toimet kuin vaiheessa 4.
Painele . tai > -painiketta, kunnes
haluamasi äänilähde näkyy näytössä.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
muuttuu seuraavasti:
t TUNER y DVD PLAY T
t TAPE PLAY T
7
Paina ENTER-painiketta.
Ajastintyyppi (”PLAY TIMER”),
aloitusaika, lopetusaika ja äänilähde
näkyvät vuorotellen, minkä jälkeen näyttö
palaa alkuperäiseen tilaansa.
34FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 35 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
8
9
Säädä äänenvoimakkuus painamalla
VOLUME + tai – -painiketta.
Sammuta järjestelmä painamalla ?/1
-painiketta.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Tarkistaa asetuksen 1 Paina CLOCK/TIMER
SELECT -painiketta.
2 Painele . tai >
-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”PLAY SELECT”.
Paina sitten ENTERpainiketta.
Muuttaa asetuksen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Huomautuksia
• Soittoajastinta ja äänitysajastinta ei voi käynnistää
samaan aikaan.
• Jos toistoajastinta ja uniajastinta käytetään yhtä
aikaa, aiemmalla lopetusajan asetuksella on etusija.
• Järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen
määritettyä aikaa. Älä käytä järjestelmää sen
käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.
• Jos järjestelmä on päällä 15 sekuntia ennen
määritettyä aikaa, toistoajastin ei aktivoidu.
• TV IN L/R -liittimiin kytkettyä valinnaista
komponenttia ei voi käyttää toistoajastimen
äänilähteenä.
— Äänitysajastin
Voit äänittää esiviritettyjä radioasemia ennalta
määrättynä aikana.
Ajastinäänityksen tekemistä varten radioasema
on ensin esiviritettävä (katso kohtaa
”Radioasemien esivirittäminen” sivulla 27) ja
kellonaika asetettava (katso kohtaa ”Kellonajan
asettaminen” sivulla 11).
Tee toiminto kaukosäätimen painikkeilla.
1
2
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Valitse ”REC SET” painelemalla .
tai > -painiketta. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”ON” ja tuntimerkintä
vilkkuu.
3
Ajastin
Lopettaa ajastimen 1 Paina CLOCK/TIMER
käytön
SELECT -painiketta.
2 Painele . tai >
-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”TIMER OFF”. Paina
sitten ENTER-painiketta.
Radio-ohjelmien
ajastinäänitys
Aseta äänityksen aloitusaika.
Painele . tai > -painiketta
asettaaksesi tuntilukeman. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
Painele . tai > -painiketta
asettaaksesi minuuttilukeman. Paina sitten
ENTER-painiketta.
4
Aseta soiton lopetusaika tekemällä
samat toimet kuin vaiheessa 3.
Ajastimen tyyppi (”REC TIMER”),
aloitusaika, lopetusaika ja ”TUNER REC”
näkyvät vuorotellen, minkä jälkeen näyttö
palautuu alkuperäiseen tilaansa.
5
6
7
Aseta soittimeen äänityskelpoinen
kasetti.
Viritä esiviritetty radioasema (katso
kohtaa ”Esiviritetyn aseman
kuunteleminen” sivulla 28).
Katkaise järjestelmästä virta
painamalla ?/1 -painiketta.
Jatkuu
35FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 36 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Tarkistaa asetuksen 1 Paina CLOCK/TIMER
SELECT -painiketta.
2 Painele . tai >
-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”REC SELECT”.
Paina sitten ENTERpainiketta.
Muuttaa asetuksen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Lopettaa ajastimen 1 Paina CLOCK/TIMER
käytön
SELECT -painiketta.
2 Painele . tai >
-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”TIMER OFF”. Paina
sitten ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Soittoajastinta ja äänitysajastinta ei voi käynnistää
samaan aikaan.
• Jos tallennusajastinta ja uniajastinta käytetään yhtä
aikaa, aiemmalla lopetusajan asetuksella on etusija.
• Järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen
määritettyä aikaa. Älä käytä järjestelmää sen
käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.
• Jos järjestelmä on päällä 15 sekuntia ennen
määritettyä aikaa, äänitysajastin ei aktivoidu.
• Äänenvoimakkuus vaimenee äänityksen ajaksi
pienimpään arvoon.
• Huomaa, että jos äänitysajastin on asetettu samaan
aikaan kuin toistoajastimen äänilähde on asetettu
nauhoittamaan äänitysajastimen ääni ehkä tallentuu
kasetille.
Näyttö
Näytön sammuttaminen
— Virransäästötila
Kellonäyttö voidaan kytkeä pois valmiustilan
aikaisen virrankulutuksen minimoimiseksi
(virransäästötila).
Painele DISPLAY-painiketta järjestelmän
ollessa poissa päältä, kunnes kellonäyttö
katoaa.
Virransäästötilan käytön
lopettaminen
Paina DISPLAY-painiketta järjestelmän ollessa
poissa päältä. Joka kerta kun painat painiketta,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Kellonäyttö* y Ei näyttöä (virransäästötila)
* Kello näkyy vain, jos olet asettanut kellonajan.
Vihjeitä
• Ajastin toimii myös virransäästötilassa.
• ?/1 -merkkivalo palaa myös virransäästötilassa.
Merkkivalojen kirkkauden
säätäminen
Paina DIMMER-painiketta.
Asetus vaihtuu seuraavasti jokaisella painikkeen
painalluksella.
DIMMER OFF t DIMMER 1 t
DIMMER 2*
* DIMMER 2 on tummin.
36FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 37 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Levyä koskevien tietojen
katselu näytöllä
Voit tarkistaa valitun kappaleen tai levyn
soittoajan ja jäljellä olevan ajan.
Levytietojen tarkistaminen
(DVD/VIDEO CD/CD/MP3/
JPEG)
x Painettaessa DISPLAY-painiketta
pysäytystilassa
Levyn nimikkeiden/kappaleiden kokonaismäärä
ja valitun levyn toiston kokonaisaika3) t
Kellonäyttö (muutaman sekunnin ajan) t
Tehostetila (muutaman sekunnin ajan)
1)
2)
3)
Nämä eivät näy hajatoiston eivätkä ohjelmoidun
toiston aikana.
Ei ehkä näy pysäytyskuville.
Vain VIDEO CD ja CD-levyt
Paina DISPLAY-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
x Soitettaessa DVD-levyä
Näyttö
Valitun nimikkeen kulunut toistoaika t
Valitun jakson jäljellä oleva aika t Valitun
nimikkeen jäljellä oleva aika t Kellonäyttö
(muutaman sekunnin ajan) t Tehostetila
(muutaman sekunnin ajan)
x Kun toistetaan CD/VIDEO CD -levyä
ilman PBC-toimintoa
Valitun kappaleen kulunut toistoaika t Valitun
kappaleen jäljellä oleva aika t Levyn jäljellä
oleva aika1) t Kellonäyttö (muutaman
sekunnin ajan) t Tehostetila (muutaman
sekunnin ajan)
x Kun toistetaan VIDEO CD -levyä PBCtoiminnolla (ver. 2.0)
Valitun kappaleen kulunut toistoaika2) t
Kellonäyttö (muutaman sekunnin ajan) t
Tehostetila (muutaman sekunnin ajan)
x Kun toistetaan MP3-tiedostoa
Valitun kappaleen kulunut toistoaika t
Kellonäyttö (muutaman sekunnin ajan) t
Tehostetila (muutaman sekunnin ajan)
x Soitettaessa JPEG-levyä
Valitun tiedoston numero t Kellonäyttö
(muutaman sekunnin ajan) t Tehostetila
(muutaman sekunnin ajan)
37FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 38 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Levyä koskevien tietojen
katselu ruutunäytöllä
Virittimen tietojen
katsominen näytöltä
Voit tarkistaa nykyisen otsikon, kappaleen tai
raidan toistoajan ja jäljellä olevan ajan.
Paina DISPLAY-painiketta radion
kuuntelun aikana.
Paina DISPLAY-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Aseman nimi1) t Esiviritysnumero2) ja taajuus
t Kellonäyttö (muutaman sekunnin ajan) t
Tehostetila (muutaman sekunnin ajan)
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
x Soitettaessa DVD-levyä
Valitun nimikkeen kulunut toistoaika t
Valitun jakson jäljellä oleva aika t Valitun
nimikkeen jäljellä oleva aika
1)
vain Euroopan malli
2)
Esiviritysnumero näkyy vain jos radioasemat on
esiviritetty (sivu 27).
x Soitettaessa CD-video
Valitun kappaleen kulunut toistoaika t Valitun
kappaleen jäljellä oleva aika* t Valitun levyn
jäljellä oleva aika*
x Soitettaessa CD-levyä
Valitun kappaleen kulunut toistoaika t Valitun
kappaleen jäljellä oleva aika t Valitun levyn
jäljellä oleva aika
x Kun toistetaan MP3-tiedostoa
Valitun kappaleen kulunut soittoaika
x Soitettaessa JPEG-levyä
Valitun tiedoston numero ja tiedostojen
kokonaismäärä
* Kun toistetaan VIDEO CD -levyä ilman PBCtoimintoa
Näytön sammuttaminen
Painele DISPLAY-painiketta, kunnes näyttö
katoaa.
38FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI11OPT-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 39 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen
Voit laajentaa järjestelmää liittämällä lisälaitteita. Katso kunkin laitteen mukana toimitettua ohjekirjaa.
Kuvissa käytetään Pohjois-Amerikan mallia.
Televisio, videonauhuri tms.
Liitetyn komponentin
audiolähtöliittimestä
Vahvistin tai MD-soitin
Digitaalisen komponentin
digitaalituloliittimeen
Lisälaitteet
A DIGITAL OUT (OPTICAL)
-liitin
Liitä optisella digitaalituloliittimellä
varustettuun vahvistimeen, MD-soittimeen tai
DAT-soittimeen valokaapelilla (neliömäinen, ei
kuulu vakiovarusteisiin). Ääntä lähetetään, kun
järjestelmän toiminnoksi on asetettu DVD. Kun
tämä järjestelmä liitetään valinnaisen, Dolby
Digital- tai DTS-dekooderilla varustetun
vahvistimen optiseen tuloliittimeen, voit nauttia
5.1-kanavaisesta äänestä.
Lisäksi jos CD tai audio-DVD käyttää
lineaarista PCM:ää, tästä järjestelmästä voi
äänittää digitaalisesti MD- tai DAT-soittimelle.
Huomautuksia
• Digitaalista ääntä ei voi johtaa ulos toistettaessa
VIDEO CD tai MP3-audiokappaleita.
• Tästä järjestelmästä voi äänittää digitaalista ääntä
vain, jos DVD-toiminto on valittuna.
• Kopiosuojatusta levystä ei voi tehdä digitaalista
tallennetta tähän järjestelmään liitetyllä digitaalisella
laitteella. Myös toisto voi olla estetty riippuen
liitetystä laitteesta.
• DVD:n lineaarinen PCM annetaan toistettavasta
levystä riippumatta ulos 48 kHz
näytteenottotaajuudella.
• Jos DIGITAL OUT (OPTICAL) -liittimeen liitetään
laite, jossa ei ole Dolby Digital tai DTS-tukea ja ulos
annetaan Dolby Digital tai DTS-bittivirtaa, liitetystä
laitteesta voi kuulua kohinaa.
B TV IN L/R -liittimet
Liitä analoginen lisälaite (televisio,
videonauhuri tms.) näihin liittimiin
audiojohdoilla (eivät kuulu vakiovarusteisiin).
Näin voit äänittää laitteelta ja kuunnella laitetta
tämän järjestelmän kautta.
39FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI11OPT-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 40 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
Liitä audiojohdot.
5.1-kanavaisen äänen
kuuntelu valinnaisen
vahvistimen kanssa
1
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 39.
2
3
Vaihda toimintomuodoksi TV
painamalla TV-painiketta.
Liitä digitaalinen optinen johto.
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 39.
2
Liitä 6 kaiutinta dekooderilla
varustettuun AV-vahvistimeen.
Katso järjestelmään liitetyn vahvistimen
käyttöohjeista tietoja kaiuttimien
sijoittamisesta.
Aloita liitetyn laitteen toistaminen.
3
Paina DVD SETUP -painiketta
pysäytystilassa.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
4
5
6
7
8
Painele < tai , -painiketta valitaksesi
”AV”. Paina sitten ENTER-painiketta.
Valitse ”Dolby Digital” tai ”DTS”
painelemalla M tai m -painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Valitse ”Bit Stream” painelemalla M tai
m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Sammuta asetusnäyttö painamalla
DVD SETUP -painiketta.
Valitse lähdöksi 5.1-kanavainen Dolby
Digital -ääni tai 5.1-kanavainen DTSääni.
Katso kohtaa ”Ääniraidan/tekstityksen/
katselukulman vaihtaminen” sivulla 21.
Huomautus
Jos ”Bit Stream” -asetuksena on ”Dolby Digital” tai
”DTS”, varusteisiin kuuluvista kaiuttimista ei kuulu
ääntä ja lisäkuulokkeet eivät toimi.
40FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI11OPT-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 41 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Äänittäminen liitetyltä
laitteelta
1
Liitä audiojohdot.
Liitetyn laitteen
äänittäminen
1
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 39.
2
Aloita äänittäminen manuaalisesti.
Katso kohtaa ”Manuaalinen äänittäminen
kasetille” sivulla 31.
Liitä digitaalinen optinen johto.
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 39.
2
Paina DVD N -painiketta (tai laitteen
DVD NX -painiketta vaihtaaksesi
toimintomuodoksi DVD.
3
Pysäytä toisto painamalla x -painiketta
kahdesti.
4
Aloita äänitys liitetyllä laitteella (MDsoitin tms.).
Katso kunkin laitteen mukana toimitettua
ohjekirjaa.
5
Aloita soittaminen painamalla DVD N
-painiketta (tai laitteen DVD NX
-painiketta).
Huomautuksia
Lisälaitteet
• Digitaalinen äänitys ei onnistu seuraavissa
tapauksissa.
– Kopioinnin estävät DVD:t
– DVD Dolby Digital tai DTS-bittivirran lähtö
– Musiikki-CD:n formaatissa äänitetyt CD-R/CDRW-levyt
• Äänitystä ei voi tehdä, jos ”AV”-kohdan ”Dolby
Digital” tai ”DTS” -asetuksena on ”Bit Stream”.
Valitse ”Dolby Digital” ja ”DTS” -asetukseksi
”PCM”.
* Toisto on mahdollista liitetyllä digitaalisella
laitteella.
41FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 42 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Yleistä
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden
korjaustoimia
Jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia,
toimi seuraavasti:
1 Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot on
liitetty oikein ja liitännät ovat lujat.
2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistuslistasta
ja tee tarvittavat korjaavat toimet.
Jos ongelma ei poistu tekemällä kaikki yllä
mainitut toimet, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos ?/1 -merkkivalo vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista
seuraavat seikat.
• Jos järjestelmässä on jännitteen valitsin,
onko se oikeassa asennossa?
Tarkista alueellasi käytettävä jännite ja
varmista sitten, että jännitteen valitsin on
oikeassa asennossa.
• Onko kaiuttimien + ja – johdot kytketty
oikosulkuun?
• Käytätkö varusteisiin kuuluvia kaiuttimia?
• Tukkiiko jokin järjestelmän takana olevat
tuuletusaukot?
Tarkista kaikki edellä mainitut seikat ja tee
tarvittavat korjaukset. Kun ?/1 -merkkivalo
lakkaa vilkkumasta, liitä virtajohto takaisin ja
kytke virta järjestelmään. Jos merkkivalo
vilkkuu edelleen tai jos vikaa ei löydy yllä
mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Näytössä näkyy ”– –:– –”.
• On tapahtunut sähkökatko. Aseta kellonaika
(sivu 11) ja ajastin (sivut 34 ja 35) uudelleen.
Kellonajan asetus/radion esiviritys/
ajastinasetus on kadonnut.
• Tee seuraavat toimet uudelleen:
– ”Kellonajan asettaminen” (sivu 11)
– ”Radioasemien esivirittäminen” (sivu 27)
– ”Nukahtaminen musiikkiin” ja ”Herääminen
musiikkiin” (sivu 34)
– ”Radio-ohjelmien ajastinäänitys” (sivu 35)
Ei ääntä.
• Paina VOLUME + -painiketta.
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Tarkista kaiutinliitännät (sivu 8).
• Äänitysajastimen aikana ei kuulu ääntä.
• Järjestelmä on taukotilassa tai hidastettu toisto
-tilassa. Palaa normaaliin toistoon painamalla
DVD N -painiketta (tai laitteen DVD NX
-painiketta).
• Valitse ”AV”-kohdan ”Dolby Digital” tai ”DTS”
-asetukseksi ”PCM”.
Huomattava surina tai kohina.
• Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteestä.
• Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
• Asenna virtajohtoon kohinasuodatin (saatavilla
alan liikkeistä).
Ajastinta ei voida asettaa.
• Aseta kellonaika uudelleen (sivu 11).
Ajastin ei toimi.
• Tarkista ajastinasetus ja aseta oikea kellonaika
(sivut 34 ja 35).
• Lopeta uniajastimen käyttö (sivu 34).
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista este.
• Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
• Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
• Vaihda paristot uusiin (R6/AA-koko).
• Sijoita järjestelmä kauemmas loisteputkista.
Esiintyy akustista takaisinsyöttöä.
• Vähennä äänenvoimakkuutta.
• Siirrä mikrofoni kauemmas kaiuttimista tai muuta
mikrofonin suuntausta (vain CMT-SV2D Aasian
ja Oseanian mallit).
42FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 43 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Häiriöt television väreissä jatkuvat.
• Sammuta televisio kertaalleen ja kytke se takaisin
päälle 15 – 30 minuutin kuluttua. Jos värihäiriöt
eivät poistu, sijoita kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
Kaiuttimet
Ääni kuuluu yhdestä kanavasta tai vasemman
ja oikean kaiuttimen äänenvoimakkuus on
epätasapainossa.
• Tarkista kaiutinliitännät ja kaiuttimien sijainti.
• Toistettava lähde on monofoninen.
Äänessä ei ole bassoa.
• Varmista, että kaiuttimien + ja – -liittimet ovat
oikein liitetty.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEGsoitin
Levyalusta ei aukea ja näytössä näkyy
”LOCKED”.
• Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Levy ei tule ulos soittimesta.
• Levyä ei voi poistaa soittimesta tahdistetun CDäänityksen aikana. Lopeta tahdistettu CD-äänitys
painamalla x -painiketta. Poista sitten levy
soittimesta painamalla laitteen Z -painiketta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitto ei ala.
• Avaa levyalusta ja tarkista, onko levyä asetettu
paikalleen.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 48).
• Vaihda levy.
• Aseta levy, jonka voi soittaa tällä järjestelmällä
(sivu 5).
• Aseta levy oikein.
• Aseta levy alustalle tekstipuoli ylöspäin.
• Poista levy soittimesta ja pyyhi levyllä oleva
kosteus pois. Anna sitten järjestelmän olla virta
kytkettynä muutaman tunnin ajan, kunnes kosteus
on haihtunut.
Ääni hyppää.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 48).
• Vaihda levy.
• Yritä siirtää järjestelmä värinättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevalle pöydälle).
• Yritä siirtää kaiuttimet kauemmas järjestelmästä
tai sijoittaa ne erillisille jalustoille. Kun kuuntelet
bassoääntä sisältävää kappaletta suurella
äänenvoimakkuudella, kaiuttimien värinä voi
aiheuttaa äänen hyppäämisen.
Soitto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Palaa tavalliseen soittoon painelemalla PLAY
MODE -painiketta, kunnes sekä ”PGM” että
”SHUF” katoavat näytöstä.
• On valittu jatkotoisto. Paina x -painiketta
pysäytystilassa. Aloita sitten toistaminen
(sivu 14).
• Otsikko-, DVD- tai PBC-valikko ilmestyy
automaattisesti kuvaruutuun.
Toisto alkaa automaattisesti.
• DVD-levyllä on automaattinen toistotoiminto.
Toisto päättyy automaattisesti.
• Joillakin levyillä voi olla automaattinen
taukosignaali. Kun toistat tällaista levyä, toisto
keskeytyy automaattisen taukosignaalin kohdalla.
Eräitä toimintoja, kuten pysäytys, haku,
hidastettu toisto, uudelleentoisto, hajatoisto
tai ohjelmoitu toisto, ei voi suorittaa.
• Levystä riippuen joitakin edellä mainittuja
toimintoja ei voi käyttää. Katso levyn mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
Vianetsintä
Levyalusta ei sulkeudu.
• Aseta levy oikein.
• Sulje alusta aina painamalla laitteen Z
-painiketta. Alustan sulkeminen sormin voi
aiheuttaa soittimen toimintahäiriön.
• Aloita soittaminen painamalla DVD N
-painiketta (tai laitteen DVD NX
-painiketta).
• DVD-levyn aluekoodi ei vastaa laitteen koodia.
MP3-kappaletta ei voi toistaa.
• Äänitystä ei ole tehty ISO9660 Level 1 tai Level
2, tai laajennetun Joliet-formaatin mukaisessa
muodossa.
• MP3-audiokappaleella ei ole tiedostopäätettä
”.MP3”.
• Tietoja ei ole tallennettu MP3-muodossa.
• Muita kuin MPEG1 Audio Layer-3 -tiedostoja
sisältäviä levyjä ei voi toistaa.
• Valitse ”AV”-kohdan ”Data CD Priority”
-valinnaksi ”MP3” (sivu 24).
• Soitto on mahdollista tasolle 15 saakka.
• Albumi sisältää enemmän kuin 999 MP3audiokappaletta.
Jatkuu
43FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 44 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
MP3-kappaleiden toistaminen kestää
kauemmin kuin muiden.
• Kun järjestelmä on lukenut kaikki levyn
kappaleet, soitto voi kestää tavallista kauemmin,
jos:
– levyllä on hyvin paljon albumeita tai kappaleita.
– albumien ja kappaleiden muodostama rakenne
on hyvin monimutkainen.
JPEG-kuvatiedostoa ei voi toistaa.
• Data-CD:tä ei ole tallennettu ISO9660 Level 1/
Level 2 tai Joliet-yhteensopivassa JPEGformaatissa.
• JPEG-kuvatiedostolla ei ole tiedostopäätettä
”.JPG” tai ”.JPEG”.
• Kuva ei ole JPEG-muotoinen, vaikka sillä on
tiedostopääte ”.JPG” tai ”.JPEG”.
• Valitse ”AV”-kohdan ”Data CD Priority”
-valinnaksi ”JPEG” (sivu 24).
• Soitto on mahdollista tasolle 15 saakka.
• Albumi sisältää enemmän kuin 999 JPEGkuvatiedostoa.
Ääni menettää stereotehosteen toistettaessa
VIDEO CD:tä tai CD:tä.
• Valitse ”Stereo” painelemalla AUDIO-painiketta
toiston aikana (katso kohtaa ”Äänen vaihtaminen”
sivulla 21).
• Valitse ”KARA OFF” painelemalla KARAOKE
PON -painiketta.
• Varmista, että järjestelmä on kytketty oikein.
Tallennusta ei suoritettu oikein, kun tehtiin
digitaalinen tallennus tämän järjestelmän CD/
DVD-soittimelta valinnaiselle, DIGITAL OUT
(OPTICAL) -liittimeen liitetylle komponentilla.
• Audiodata annetaan ulos DIGITAL OUT
(OPTICAL) -liittimestä ilman äänen käsittelyä
siten, että audiodata tulee ulos hieman ennen
kaiuttimien ääntä. Käynnistä tämän vuoksi
lisälaitteen tallennus etukäteen tehdessäsi
digitaalista tallennusta liitetylle lisälaitteelle
(MD-soitin tms.).
Kuva
Kuvaa ei näy.
• Paina DVD N -painiketta (tai laitteen DVD
NX -painiketta).
• Varmista, että laite on liitetty oikein.
• Videokaapeli on vioittunut. Vaihda se uuteen.
• Varmista, että liität järjestelmän TV:n
videotuloliittimeen (sivu 9).
• Varmista, että televisio on kytketty päälle ja että
käytät televisiota oikein.
• Varmista, että olet valinnut television videotulon
siten, että voit nähdä laitteen lähettämän kuvan.
• Kun toistat VIDEO CD:tä, varmista että
värijärjestelmä on asetettu oikein television
(väri)järjestelmän mukaan (vain Aasian ja
Oseanian mallit).
• Varmista, että järjestelmä ja televisio on liitetty
video/SCART-kaapelilla siten, että kuvat
näkyvät.
Kuvassa on kohinaa.
• Puhdista levy.
• Kun toistetaan VIDEO CD -levyä, värijärjestelmä
ei ole sama. Aseta värijärjestelmä TV:tä
vastaavaksi (sivu 23) (vain Aasian ja Oseanian
mallit).
Ruudun kuvasuhdetta ei voi vaihtaa
toistettaessa leveää kuvaa, vaikka olet tehnyt
asetusvalikossa ”AV” valinnan ”TV Type”.
• Kuvasuhde on asetettu kiinteästi DVD-levyllä.
• Televisiosta riippuen kuvasuhdetta ei ehkä voi
muuttaa.
Viestit eivät näy ruudulla haluamallasi kielellä.
• Valitse kuvaruutunäytön kieli Asetusnäytön
kohdan ”Language” asetuksella ”OSD” (sivu 22).
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä raitaa.
• DVD-levy ei salli ääniraidan kielen vaihtamista.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä tekstitystä.
• DVD-levy ei salli tekstityskielen vaihtamista.
Tekstitystä ei voi kytkeä pois päältä.
• DVD-levy estää tekstityksen kytkemisen pois
päältä.
44FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 45 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Katselukulmaa ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
useaa katselukulmaa.
• DVD-levy ei salli katselukulman vaihtamista.
Viritin
Huomattavaa surinaa tai kohinaa/asemien
vastaanotto ei onnistu. (Näytöllä vilkkuu
”TUNED” tai ”STEREO”)
• Aseta oikea taajuusalue ja taajuus (sivu 27).
• Liitä antenni oikein (sivu 8).
• Hae parhaan vastaanoton tuottava sijainti ja
asento ja asenna antenni uudelleen. Jos
vastaanottoa ei saada hyväksi, suosittelemme alan
liikkeissä myytävän ulkoisen antennin
hankkimista.
• Varusteisiin kuuluva FM-johtoantenni
vastaanottaa signaaleja koko pituudeltaan, joten
vedä se mahdollisimman pitkäksi.
• Sijoita antennit mahdollisimman kauas
kaiutinjohdosta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos
varusteisiin kuuluva AM-antennijohto on irronnut
muovisesta jalustasta.
• Katkaise ympärillä olevista sähkölaitteista virta.
Näytössä näkyy ”TAPE ERR”.
• Sammuta järjestelmä painamalla ?/1 -painiketta.
Poista kasetit kasetinpitimestä. Irrota sitten
virtajohto ja liitä se takaisin paikalleen. Kytke
sitten järjestelmään virta painamalla ?/1
-painiketta.
Jos ”TAPE ERR” näkyy vieläkin, ota yhteys
lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
Lisälaitteet
Ei ääntä.
• Katso kohtaa Yleistä ”Ei ääntä.” (sivu 42) ja
tarkista järjestelmän tila.
• Liitä laite oikein (sivu 39) ja tarkista:
– että johdot on liitetty oikein.
– että johdon pistokkeet on työnnetty kokonaan
tiukasti paikoilleen.
• Kytke virta järjestelmään.
• Katso liitetyn laitteen mukana toimitettuja
käyttöohjeita ja aloita soitto.
Kasettisoitin
Vianetsintä
FM (ULA)-ohjelmaa ei voida vastaanottaa
stereona.
• Painele FM MODE, kunnes ”MONO” katoaa.
Kasetille ei voida äänittää.
• Soittimessa ei ole kasettia. Aseta kasetti
soittimeen.
• Kasetin kieleke on irrotettu. Peitä murrettu
kieleke teipillä (sivu 48).
• Kasetti on kelautunut loppuun.
• Valitse ”AV”-kohdan ”Dolby Digital” tai ”DTS”
-asetukseksi ”PCM”.
Kasetti ei äänity eikä soi tai äänentaso laskee.
• Päät ovat likaiset. Puhdista ne (sivu 48).
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 48).
Kasetti ei pyyhkiydy kokonaan.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 48).
Huomattavaa värinää tai huojuntaa tai ääni
katoaa.
• Vetoakselit tai vastarullat ovat likaiset. Puhdista
ne (sivu 48).
Kohina lisääntyy tai korkeat taajuudet
katoavat.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 48).
Jatkuu
45FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 46 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Jos järjestelmä ei toimi oikein
näiden toimenpiteiden tekemisen
jälkeenkään, palauta järjestelmä
alkutilaan seuraavasti:
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
3
4
Jos soittimessa on levy, poista se.
Irrota virtajohto.
Liitä virtajohto uudelleen.
Kytke järjestelmään virta painamalla ?/1
-painiketta.
5 Vaihda toimintomuodoksi DVD painamalla
DVD NX -painiketta. Varmista, että ”NO
DISC” näkyy.
6 Paina x, PLAY MODE ja DVD NX
Ilmoitukset
Käytön aikana näytössä voi näkyä tai vilkkua
jokin seuraavista ilmoituksista.
DVD/CD-video/CD/MP3/JPEG
CAN’T PLAY
• Laitteeseen asetettiin levy, jota ei voi toistaa.
• Laitteeseen asetettiin levy, jonka aluekoodia ei
tueta.
NO DISC
Laitteessa ei ole levyä.
NOT IN USE
Painettiin virheellistä painiketta.
-painiketta samanaikaisesti.
Laite on palautettu tehdasasetuksiin DVDasetuksia lukuun ottamatta. Tehdyt asetukset
kuten esiviritysasemat, kellonaika ja ajastin on
tehtävä uudelleen.
Kasetti
Kun haluat palauttaa DVDasetukset oletusarvoihin*, toimi
seuraavasti:
NO TAPE
Kasettisoittimessa ei ole kasettia.
Toiminnon voi asettaa vain televisioruudun
avulla.
NO TAB
Kasetille ei voida äänittää, koska kasetin kieleke on
poistettu.
TAPE ERR
Kasettidekissä on ilmennyt vika.
1 Paina DVD SETUP -painiketta
pysäytystilassa.
2 Painele < tai , -painiketta valitaksesi
”Reset”. Paina sitten ENTER-painiketta.
3 Painele < tai , -painiketta valitaksesi
”YES”. Paina sitten ENTER-painiketta.
Tekeminen kestää joitakin sekunteja. Älä
paina ?/1 -painiketta järjestelmän alkutilaan
asettamisen aikana.
* Ei koske luokituksen (lapsilukon) asetuksia
Huomautus
DVD SETUP -painikkeen painaminen vaiheessa 1 ei
toimi käytettäessä JPEG-levyä. Poista levy ennen
järjestelmän asetusten nollaamista.
46FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 47 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Jos televisioruudun lähellä esiintyy
värien epätasaisuutta
Lisätietoja
Varotoimet
Käyttöjännite
Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että sen käyttämä
jännite on sama kuin paikallisen sähköverkon.
Turvallisuus
• Järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun se
on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
laitteen virtakytkimellä.
• Irrota järjestelmä pistorasiasta, jos sitä ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Irrota virtajohto vetämällä
pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa jotakin tai kaatuu
nestettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkastuta
järjestelmä ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
laitteen käyttöä.
• Virtajohdon vaihtaminen on jätettävä aina alan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Sijoitus
Jos värien epäsäännöllisyyttä
esiintyy…
Sammuta televisio kertaalleen ja kytke se takaisin
päälle 15 – 30 minuutin kuluttua.
Jos värien epäsäännöllisyyttä
esiintyy edelleen…
Sijoita kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Tärkeä huomautus
Varoitus: Järjestelmä pystyy näyttämään
pysäytysvideokuvaa tai kuvaruudun näyttökuvaa
television kuvaruudussa loputtomiin. Jos
paikallaan pysyvä videokuva tai näyttöruudun
kuva jätetään TV-ruutuun pitkäksi aikaa,
televisioruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot vahingoittuvat herkästi.
Käyttö
• Jos järjestelmä tuodaan kylmistä tiloista suoraan
lämpimiin tiloihin tai jos se sijoitetaan hyvin
kosteaan tilaan, CD/DVD-soittimen sisällä olevan
linssin pinnalle saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin
käy, järjestelmä ei toimi oikein. Poista levy
soittimesta ja anna järjestelmän olla virta kytkettynä
noin tunnin ajan, kunnes kosteus on haihtunut.
• Poista kaikki levyt soittimesta, kun siirrät
järjestelmää.
Jos järjestelmän käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Lisätietoja
• Älä sijoita järjestelmää kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita järjestelmää tiloihin, joissa se joutuu
alttiiksi;
– Äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle
– Pölylle tai lialle
– Huomattavalle kosteudelle
– Tärinälle
– Suoralle auringonvalolle.
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä,
kiillotusaineella jne.), koska pintaan saattaa syntyä
tahroja tai sen väri saattaa lähteä.
Kaiuttimet voidaan sijoittaa television lähelle, koska
kaiutinjärjestelmä on magneettisesti suojattua tyyppiä.
Televisioruudulla voi silti näkyä värivirheitä riippuen
television tyypistä.
Kuumeneminen
• Vaikka järjestelmä kuumenee käytön aikana,
kyseessä ei ole vika.
• Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto estääksesi järjestelmän kuumenemisen.
• Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä- sivu- ja
pohjapinnat lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa
koteloa välttyäksesi palamiselta.
• Älä peitä tuulettimen ilma-aukkoja estääksesi
vikatilan.
Jatkuu
47FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 48 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Huomautuksia levyistä
Käytettäessä yli 90 minuutin kasettia
• Puhdista levy ennen soittoa puhdistusliinalla. Pyyhi
levy keskeltä reunoille päin.
• Älä käytä liuottimia kuten bentseeniä, tinneriä,
liikkeissä myytäviä puhdistusaineita äläkä
vinyylisille LP-levyille tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
• Suojaa levy suoralta auringonvalolta ja
lämpölähteiltä kuten lämminilmakanavilta. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
• Älä käytä suojarenkaalla ympäröityjä levyjä. Tämä
voi vioittaa järjestelmää.
• Jos käytät levyä, jonka tekstipuolella on liimaa tai
vastaavaa tahmeaa ainetta tai levyä, jonka etiketin
painatuksessa on käytetty erikoismustetta, levy tai
etiketti voi tarttua laitteen sisällä oleviin osiin. Jos
näin käy, levyä ei ehkä voi poistaa soittimesta.
Seurauksena voi olla myös laitteen vioittuminen.
Tarkista ennen levyn käyttöä, että sen tekstipuoli ei
ole tahmea.
Seuraavan tyyppisiä levyjä ei tule käyttää:
– Vuokrattua tai käytettyä levyä, jossa tarran
kiinnittämiseen käytetty liima ulottuu tarran
reunan yli. Levyllä olevan tarran reuna on tahmea.
– Levy, jossa on erikoismusteella tehty painatus,
joka tuntuu tahmealle.
Nauha on hyvin joustavaa. Älä vaihda usein
nauhatoimintoja kuten soitto, pysäytys ja pikakelaus.
Nauha voi sotkeutua kasettinauhuriin.
Nauhapäiden puhdistaminen
Puhdista nauhapäät aina 10 käyttötunnin jälkeen.
Puhdista nauhapäät aina ennen tärkeän nauhoituksen
aloittamista ja soitettuasi vanhaa kasettia. Käytä
erikseen myytävää kuivatyyppistä tai märkätyyppistä
puhdistuskasettia. Katso tarkat ohjeet puhdistuskasetin
käyttöohjeista.
Nauhapäiden demagnetointi
Demagnetoi nauhapäät ja nauhan kanssa kosketuksiin
joutuvat metalliosat aina 20 – 30 käyttötunnin jälkeen
erikseen myytävällä demagnetointikasetilla. Katso
tarkat ohjeet demagnetointikasetin käyttöohjeista.
Pintojen puhdistaminen
Puhdista kotelo, pinnat ja säätimet pehmeällä laimeaan
pesuliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
mitään hankaustyynyä, tahranpoistoainetta tai liuotinta
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Kasetin tallentaminen pysyvästi
Murra kasetin A- tai B-puolen kieleke kuvan
osoittamalla tavalla tahattoman päälleäänityksen
estämiseksi.
Irrota kasetin
kieleke
Jos haluat myöhemmin äänittää kasetille, peitä
murrettu kieleke teipillä.
Ennen kasetin asettamista
kasettinauhuriin
Poista nauhan löysyys. Muutoin nauha voi sotkeutua
kasettinauhurin osiin ja vioittua.
48FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 49 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Pohjois-Amerikan malli:
CMT-DV2D/SV2D
Etukaiutin
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
50 + 50 wattia (6 ohmia
1 kHz, 10% THD)
Harmoninen kokonaissärö alle 0,07% (6 ohmia,
1 kHz, 25 W)
Euroopan ja Venäjän mallit:
CMT-DV2D
DIN-lähtöteho (nimellinen):
40 + 40 wattia (6 ohmia
1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
50 + 50 wattia (6 ohmia
1 kHz, 10% THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
100 + 100 wattia (6 ohmia
1 kHz, 10% THD)
Korean malli:
Tuloliitännät
TV IN (phono-liittimet):
jännite 1 V,
impedanssi 47 kilo-ohmia
MIC (phono-liitin) (Vain CMT-SV2D Aasian ja
Oseanian mallit):
herkkyys 1 mV,
impedanssi 10 kilo-ohmia
Lähtöliitännät
VIDEO OUT (phono-liitin) (muut kuin Euroopan ja
Venäjän mallit):
maks. lähtötaso 1 Vp-p,
tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus,
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
LINE-TV (Vain Euroopan ja Venäjän mallit):
maks. lähtötaso 1 Vp-p,
tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus,
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
DIGITAL OUT (OPTICAL) (Neliömäinen optinen
liitin, takapaneeli)
Aallonpituus
660 nm
PHONES (stereominiliitin):
ottaa vastaan 8 ohmin tai
sitä suuremmat kuulokkeet
SPEAKER:
sallii 6 ohmin impedanssin
Levysoitinosa
Seuraavat mittaustulokset tehty 220 V, 60 Hz
vaihtovirralla
DIN-lähtöteho (nimellinen)
35 + 35 wattia
(6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
45 + 45 wattia
(6 ohmia, 1 kHz, 10%
THD)
Muut mallit:
Järjestelmä
Laser
Taajuusvaste
Videon värijärjestelmä
CMT-DV2D/SV2D
Seuraavat mittaustulokset tehty 120 V, 240 V,
50/60 Hz vaihtovirralla
DIN-lähtöteho (nimellinen)
40 + 40 wattia
(6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
50 + 50 wattia
(6 ohmia, 1 kHz, 10%
THD)
CD ja digitaalinen audioja videojärjestelmä
Puolijohdelaser
(DVD: λ=650 nm,
CD: λ=780 nm)
Välityskesto: jatkuva
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Yleis-amerikkalaiset
mallit: NTSC
Euroopan ja Venäjän
mallit: PAL
Muut mallit: NTSC, PAL
Lisätietoja
CMT-DV2D
Kasettinauhuriosa
Äänitysjärjestelmä
Taajuusvaste
Huojunta ja värinä
4-raitainen, 2-kanavainen
stereo
40 – 13 000 Hz,
käytettäessä Sony TYPE I
kasettia
±0,15% W.Peak (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W.Peak (DIN)
Jatkuu
49FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 50 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Viritinosa
Yleistä
FM (ULA)-stereo, FM (ULA)/AM-superheterodyneviritin
FM (ULA)-viritinosa
Viritysalue
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz askelvälein)
Antenni
FM (ULA)-johtoantenni
Antenniliittimet
75 ohmia,
tasapainottamaton
Välitaajuus
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysala
Yleis-Amerikkalaiset mallit:
530 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa
10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Euroopan ja Venäjän mallit:
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Muut mallit:
530 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa
10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Antenni
AM-kehäantenni
Antenniliittimet
Ulkoinen antenniliitin
Välitaajuus
450 kHz
Virtalähde
Pohjois-Amerikan malli:
Kaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
2-teinen, bassorefleksityyppinen, magneettisesti
suojattu
12 cm, kartiomainen
4 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 175 × 255 × 240 mm
Noin 3,0 kg per kaiutin
Vaihtovirta 120 V,
60 Hz
Euroopan ja Venäjän mallit:
Vaihtovirta 230 V,
50/60 Hz
Australian malli:
Vaihtovirta 230 – 240 V,
50/60 Hz
Korean mallit:
Vaihtovirta 220 V, 60 Hz
Taiwanin malli:
Vaihtovirta 120 V,
50/60 Hz
Muut mallit:
Vaihtovirta 110 – 120 V,
220 – 240 V, 50/60 Hz
Säädettävissä jännitteen
valitsimella
Tehonkulutus
USA:n malli:
110 wattia
Kanadan malli:
110 wattia
Euroopan ja Venäjän mallit:
110 wattia
0,3 wattia
(virransäästötilassa)
Muut mallit:
120 wattia
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet)
Noin 191 × 255 × 310 mm
Paino (pl. kaiuttimet)
Noin 6,5 kg
Vakiovarusteet:
Kaukosäädin (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot
(2)
AM-kehäantenni (1)
FM-johtoantenni (1)
Videokaapeli (1) (muut
kuin Euroopan ja Venäjän
mallit)
Kaiuttimien pehmusteet
(8)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
50FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 51 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Dolby Digital
Sanasto
Albumi
MP3-audiotiedostoja tai JPEG-kuvatiedostoja
sisältävän DATA CD -levyn musiikkikappaleen
osa.
Aluekoodi
Tätä järjestelmää käytetään tekijänoikeuksien
suojaamiseen. Kullekin DVD-laitteelle ja DVDlevylle on annettu myyntialuetta vastaava
aluekoodi. Aluekoodi esitetään laitteessa ja
levyn pakkauksessa. Laitteella voi toistaa levyt,
joiden aluekoodi on sama kuin laitteen.
Laitteella voi toistaa myös levyt, joissa on
merkintä ” ALL ”. Aluekoodirajoitus voi olla
käytössä, vaikka DVD-levyssä ei näkyisi
aluekoodia.
Tämä elokuvateattereille tarkoitettu äänimuoto
on kehittyneempi versio kuin Dolby Surround
Pro Logic. Tässä formaatissa surroundkaiuttimet lähettävät stereoääntä laajennetulla
taajuusalueella, ja siinä on erillinen subwooferkanava matalien bassoäänien toistoa varten.
Tätä muotoa kutsutaan myös nimellä ”5.1”,
koska keskiäänikaiutin lasketaan 0,1 kanavaksi
(koska se toimii vain tarvittaessa matalaa
bassotehostetta). Tässä muodossa kaikki kuusi
kanavaa on tallennettu erikseen ylivertaisen
kanavaerottelun aikaansaamiseksi. Lisäksi
kaikki signaalit käsitellään digitaalisesti, joten
signaalin heikkeneminen on vähäistä.
DTS
CD-videolevy
DVD-levy
Liikkuvaa kuvaa sisältävä CD-levy.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 1 -muotoa, joka on
eräs maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaamisen standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/140-osaan alkuperäisestä
koostaan. Tämän ansiosta 12 cm:n CDvideolevy voi sisältää jopa 74 minuuttia
liikkuvaa kuvaa.
VIDEO CD:t sisältävät myös pakattua
audiodataa. Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset
taajuudet pakataan, kun taas ihmiskorvin
kuultavia ääniä ei pakata. CD-videolevyt voivat
sisältää kuusinkertaisen määrän äänitietoa
perinteiseen CD-levyyn verrattuna.
CD-videolevyjä on kahta eri versiota:
• Versio 1.1: Voit toistaa vain liikkuvaa kuvaa
ja ääntä.
• Versio 2.0: Voit toistaa korkean resoluution
kiintokuvia ja käyttää PBC-toimintoja.
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy,
vaikka sen läpimitta on sama kuin CD-levyllä.
Yksikerroksisen ja yksipuolisen DVD-levyn
tietokapasiteetti on 4,7 GB (gigatavua) eli 7
kertaa CD-levyn verran. Kaksikerroksisen ja
yksipuolisen DVD-levyn tietokapasiteetti on
8,5 GB, yksikerroksisen ja kaksipuolisen DVDlevyn 9,4 GB ja kaksikerroksisen ja
kaksipuolisen DVD-levyn 17 GB.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 2 -muotoa, joka on
eräs maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaamisen standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/40-osaan alkuperäisestä
koostaan. DVD-levy käyttää myös
muuttuvanopeuksista koodaustekniikkaa, joka
muuttaa tietojen jakoa kuvan tilan mukaisesti.
Audiotiedot tallennetaan Dolby Digitalina ja
PCM:nä, mikä mahdollistaa todentuntuisemman
äänen läsnäolon.
Lisäksi DVD-levyillä on useita edistyneitä
toimintoja kuten monikulma-, monikieli- ja
vanhempien valvontatoiminnot.
Automaattinen tauko
Tämä järjestelmä sopii yhteen molempien
versioiden kanssa.
Lisätietoja
Automaattinen tauko levylle koodatun signaalin
mukaan VIDEO CD -levyä toistettaessa. Jos
CD/DVD-soitin ei jatka toistamista pitkän ajan
kuluttua, käynnistä toisto uudelleen
manuaalisesti painamalla DVD N -painiketta
(tai laitteen DVD NX -painiketta).
Digital Theatre Systems Incin kehittämä
Digitaalinen äänenpakkaustekniikka. Tämä
tekniikka on yhteensopiva 5.1-kanavaisen
surroundin kanssa. Tässä formaatissa surroundkanava on stereofoninen, ja siinä on erillinen
subwoofer-kanava. Myös DTS tuottaa erilliset
korkealaatuiset 5.1 digitaaliset äänikanavat.
Tuloksena on hyvä kanavaerottelu, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erikseen ja ne
käsitellään digitaalisesti.
Jatkuu
51FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 52 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Elokuvapohjainen ohjelma,
videopohjainen ohjelma
DVD:t voidaan jakaa elokuva- ja
videopohjaisiin ohjelmiin. Elokuvapohjaisilla
DVD:illä on sama kuvamäärä (24 kehystä
sekunnissa) kuin elokuvateattereissa.
Videopohjaisilla DVD:illä kuten
televisiosarjoissa ja keskusteluohjelmissa
esitetään 30 kehystä (eli 60 kenttää) sekunnissa.
Hakemisto (CD)/Videohakemisto
(VIDEO CD)
Kappaleen osiin jakava numero, jonka avulla
voit helposti paikantaa haluamasi kohdan CDvideolevyllä tai CD-levyllä. Levystä riippuen
indeksiä ei ehkä ole tallennettu.
Luku
DVD-levyllä olevan kuvan tai musiikin
nimikettä pienempi osa. Nimike koostuu useasta
luvusta. Jokaiselle kappaleelle on annettu
kappaleen numero halutun kappaleen
löytämisen helpottamiseksi.
Kappale
CD, CD-video, MP3 tai JPEG-levyn musiikin
kuva- tai musiikkiosa. Kullekin kappaleelle on
kohdistettu kappalenumero, joka mahdollistaa
halutun kappaleen paikantamisen.
Levy
DVDlevyn
rakenne
Nimike
CDvideolevyn
tai CDlevyn
rakenne
Kappale
MP3levyn
rakenne
Albumi
JPEGrakenne
Albumi
Luku
Levy
Monikieli-toiminto
Joillekin DVD-levyille on tallennettu useita eri
kielisiä ääniraitoja tai tekstityksiä.
Monikulma-toiminto
Joillekin DVD-levyille on tallennettu otoksesta
useita eri katselukulmia.
Multi Session
Tämä äänitysmenetelmä mahdollistaa tietojen
lisäämisen Track-At-Once-menetelmällä.
Perinteisten CD:iden alussa on tulouraksi
kutsuttu ja lopussa lähtöuraksi kutsuttu
ohjausalue. Multi Session CD on CD, joka
sisältää useita istuntoja, jolloin kukin tulouran ja
lähtöuran välinen osa muodostaa yhden
istunnon.
CD-Extra: Tällä formaatilla tallennetaan ääntä
(CD-audiotietoja) istunnon 1 raidoille ja dataa
istunnon 2 raidoille.
Nimike
Pisimmät DVD-levyllä olevat kuvan tai
musiikin osat; elokuva tms. video-ohjelman
kuvaosassa tai albumi tms. ääniohjelman
musiikkosassa. Kullekin nimikkeelle on
kohdistettu nimikenumero, joka mahdollistaa
halutun nimikkeen paikantamisen.
Otos
PBC-toiminnoilla varustetulla CD-videolevyllä
(sivu 16) valikkoruudut, liikkuva kuva ja
pysäytyskuvat on jaettu ”otoksiksi” kutsuttuihin
osiin. Kullekin kohtaukselle on kohdistettu
kohtausnumero, joka mahdollistaa halutun
kohtauksen paikantamisen.
Tiedosto
Indeksi
Levy
JPEG-kuvatiedostoja sisältävällä data-CD:llä
oleva kuvaosa.
Kappale
Levy
Tiedosto
52FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 53 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Toiston hallinta (PBC)
Toiston hallintaa varten CD-videolevyille
(versio 2.0) tallennetut signaalit. Käyttämällä
VIDEO CD:ille tallennettuja valikkoruutuja
PBC-toimintojen kanssa on mahdollista toistaa
yksinkertaisia vuorovaikutteisia ohjelmia,
hakutoiminnoilla varustettuja ohjelmia ja niin
edelleen.
Tämä järjestelmä noudattaa VIDEO CD
-standardeja ver. 1.1 ja 2.0. Voit käyttää kahta
eri toistotapaa levystä riippuen.
CD-videolevyt ilman PBC-toimintoja
(Versio 1.1 levyt)
Nauti videotoistosta (liikkuvista kuvista) sekä
musiikista.
PBC-toiminnoilla varustetut CD-videolevyt
(Versio 2.0 levyt)
Toista vuorovaikutteisia ohjelmia
televisioruudulla näkyvien valikkoruutujen
avulla (PBC-toisto) version 1.1 levyjen
videotoistotoimintojen lisäksi. Lisäksi voit
toistaa korkean resoluution kiintokuvia, jos
sellaisia on levyllä.
Valikkotoisto
Lisätietoja
Toistaminen PBC-toiminnoilla varustetulle CDvideolevylle tallennettujen valikkoruutujen
avulla. Voit hyödyntää yksinkertaista
vuorovaikutteista ohjelmaa käyttämällä
valikkotoistotoimintoa.
Vanhempien valvonta
DVD:n toiminto, jolla rajoitetaan levyn
toistamista käyttäjän iän perusteella kunkin
maan/alueen rajoitusten mukaisesti. Rajoitus
vaihtelee levyittäin. Kun rajoitus on otettu
käyttöön, toisto voi olla kokonaan kielletty,
väkivaltaiset kohtaukset ohitetaan tai korvataan
toisilla kohtauksilla ja niin edelleen.
53FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left-3
(3 column)
02FI03REG-CEL.book Page 54 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaukset
Tämän sivun käyttäminen
Käytä tätä sivua tekstissä mainittujen painikkeiden ja
muiden osien sijainnin etsimiseen.
Kuvan numero
r
TUNER/BAND ws (27, 28, 31)
R
R
Painikkeen/osan nimi Sivuviittaus
Pääyksikkö
PAINIKKEIDEN KUVAUS
AAKKOSJÄRJESTYS
A–O
P–Z
CD SYNC qk (30)
DISPLAY 5 (29, 36, 37, 38)
Kasettipesä qh (30)
Kaukosäätimen tunnistin 4
Levyalusta 3 (13)
MIC-liitin1) qg (32)
MIC/ECHO1) qa (32)
MIC/ECHO LEVEL +/–1) w;
(32)
Näyttöikkuna 2
PHONES liitin qf
PLAY MODE qj (14, 18, 46)
PRESET EQ qd (32)
REPEAT2) qa (17)
TUNER/BAND ws (27, 28, 31)
TUNING +/– w; (27, 29)
TV wa (31, 40)
VOLUME +/– 0 (14, 29, 30)
?/1 (virta) 1 (10, 46)
Z (avaa/sulje) 6 (13)
DVD NX (toisto/tauko) 7 (10,
13, 25, 30, 41, 46)
TAPE N (toistaminen) 8 (30)
x (pysäytys) 9 (10, 13, 28, 30,
33, 41, 46)
Z PUSH OPEN (poista) qs (30)
z REC PAUSE/START
(tallennus) ql (30, 33)
m/M (pikakelaus taaksepäin/
pikakelaus eteen) w; (14, 30)
./> (siirry taakse/siirry
eteen) w; (14, 31)
1)
Vain CMT-SV2D Aasian ja
Oseanian mallit
2) Muut kuin CMT-SV2D Aasian
ja Oseanian mallit
1
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
qg
2
3 4 5 6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
54FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
02FI03REG-CEL.book Page 55 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Kaukosäädin
PAINIKKEIDEN KUVAUS
AAKKOSJÄRJESTYS
A–J
K–Z
ANGLE qa (22)
AUDIO qa (21, 33)
CLEAR ql (18, 19, 25)
CLOCK/TIMER SELECT 0
(35, 36)
CLOCK/TIMER SET 0 (11, 34,
35)
DIMMER 6 (36)
DISPLAY 8 (36, 37, 38)
DVD MENU 8 (16)
DVD SETUP 8 (12, 22, 23, 24,
26, 40, 46)
DVD TOP MENU 8 (15)
ENTER 8 qs (11, 16, 18, 22, 23,
24, 27, 34, 35, 40, 46)
FM MODE qh (29)
KARAOKE PON qg (33)
MUTING 9 (14, 29, 30)
Numeropainikkeet* w; (15, 16,
18, 19, 24)
PLAY MODE 7 (14, 18)
PRESET +/– qk (27, 28)
PRESET EQ qf (32)
REPEAT qj (17)
SLEEP wa (34)
SUBTITLE qa (22)
TIME SEARCH 2 (19)
TUNER BAND qk (27, 28)
TUNER MEMORY 5 (27)
TUNING +/– qk (27, 29)
TV qd
VOLUME +/– 4 (14, 29, 30, 35)
?/1 (virta) 1 (10, 35, 46)
O RETURN 3 (16)
M/m/</, 8 (12, 14, 22, 40,
46)
TAPE N (toistaminen) qk (30)
DVD N (toistaminen) qk (10,
13, 25, 41)
./> (siirry taakse/siirry
eteen) qk (11, 14, 34)
x (pysäytys) qk (10, 13, 30, 41)
m/M (pikakelaa taakse/
pikakelaa eteen) qk (14, 30)
DVD X (tauko) qk (13)
SLOW y qk (14)
* Numeron 5 painikkeessa on
nysty. Käytä nystyä apuna
ohjatessasi järjestelmää.
0
9
qa
w;
ql
2
Lisätietoja
1
wa
3
qs
8
qk
qj
qh
4
qd
qf
qg
7
6
5
55FI
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:BlankLeft
02FI03REG-CEL.book Page 56 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:BlankRight
02FI03REG-CEL.book Page 57 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
filename[C:\2634076111\2634076111CMTDV2DCEL\02FI14BKC-CEL.fm]
masterpage:BackCover
02FI03REG-CEL.book Page 58 Tuesday, April 19, 2005 2:51 PM
Sony Corporation
model name1 [CMT-DV2D]
model name2 [CMT-SV2D]
[2-634-076-11(1)] FI
Download PDF