Sony | CMT-DH30 | Sony CMT-DH30 Käyttöohjeet

4-136-657-11(1)
Micro HI-FI
Component System
Brugsanvisning _____________________________ DK
Käyttöohjeet _______________________________ FI
CMT-DH30
© 2009 Sony Corporation
CMT-DH30.DKFI.4-136-657-11(1)
CMT-DH30.DKFI.4-136-657-11(1)
ADVARSEL
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter sammen
med dette produkt medfører risiko for
øjenskader.
Dette apparat er et CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden af apparatet.
Kun den europæiske model
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og
hovedtelefoner kan medføre tab af
hørelsen.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
Lisätietoja
For at reducere risikoen for brand må du
ikke dække apparatets ventilationsåbning
med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke
placere kilder med åben ild, f.eks. tændte
stearinlys, på apparatet.
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke udsætte
apparatet for dryp eller tilstænkning, og
du må ikke placere væskefyldte genstande
som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Eftersom stikket bruges til at afbryde
strømmen til apparatet, skal du slutte
apparatet til en lettilgængelig stikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved
apparatet, skal du med det samme tage
stikket ud af stikkontakten.
Enheden må ikke installeres på et
indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et
indbygget skab.
Undlad at udsætte batterier eller apparater
med batterier isat for kraftig varme som
f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der sælges i lande, hvor EU’s
direktiver er gældende.
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For service eller
garanti henvises til de adresser, der er
angivet i separate dokumenter vedrørende
service og garanti.
2DK
105FI
CMT-DH30.DKFI.4-136-657-11(1)
CMT-DH30.DKFI.4-136-657-11(1)
de
styr,
y
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union
samt europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
og
nd
7
r
rende
te
niske
e
r)
e
ld.
il
riske
t,
ljø- og
m en
ktet
erialer
m
n
vor
ening
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan
dette symbol anvendes i kombination
med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er
anført hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved
at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet
til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Om denne manual
 Ikoner som f.eks.
, der vises
øverst i hver forklaring, angiver,
hvilke medier der kan benyttes til den
funktion, der forklares.
 De engelske skærmmeddelelser er kun
til illustration.
 Punkterne på kontrolmenuen kan være
variere afhængigt af disken.
 Punkterne på opsætningsmenuen kan
være variere afhængigt af disken.
 Frontpanelet kan være anderledes
afhængigt af området.
DK
3DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Indholdsfortegnelse
Om denne manual............................... 3
Disks, som kan afspilles...................... 6
Guide til dele og
kontrolelementer ...............................11
Tuner
Yde
Lytning til radioen..............................60
Fejlfi
Fors
Spec
Vejle
kont
Liste
USBOrdf
Inde
USB-enhed
Klargøring
Tilslutning af systemet .....................18
Tilslutning af fjernsynet ...................20
Indstilling af uret ................................22
Udførelse af QUICK SETUP ..............23
Anvendelse af THEATRE SYNCfunktionen ............................................25
Lytning til musik fra en
USB-enhed ...........................................62
Oprettelse af dit eget program med
USB-enheden ......................................65
 Programafspilning
Lydjustering
Justering af lyden...............................67
Disk
Afspilning af en disk ..........................27
 Normal afspilning
Brug af afspilningstilstand ..............33
Søgning efter/valg af en disk.........38
Afspilning af MP3/JPEG-diske .......41
Afspilning af DivX®-videofiler ........47
Justering af forsinkelsen mellem
billedet og lyden ................................49
 A/V SYNC
Begrænsning af afspilning af
disken .....................................................50
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Brug af
DVD-opsætningsmenuen ...............55
Andre betjeninger
Brug af timeren ...................................68
Ændring af displayet .........................70
Visning af information om
disken ....................................................70
Tilslutning af ekstra
komponenter ......................................74
4DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Yderligere oplysninger
.....60
.....62
med
.....65
Fejlfinding .............................................76
Forsigtighedsregler ...........................88
Specifikationer ....................................89
Vejledning til
kontrolmenuvisningen ....................92
Liste over sprogkoder.......................95
USB-enheder, der kan afspilles .....97
Ordforklaring .......................................98
Indeks .................................................. 102
.....67
.....68
.....70
.....70
.....74
5DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Type
Disks, som kan afspilles
Type
DVD VIDEO
Karakteristika
VIDEO CD
 DVD-R/-RW
i VR-tilstand (Video Recording)
System
 VIDEO CD
 Super VCD*
 CD-ROM*/-R*/-RW*
* i VIDEO CD- eller Super VCD-format
CD
DATA
Logo
 DVD VIDEO
 DVD-R*/-RW*/+R/+RW
i DVD VIDEO-format
* også i videotilstand
VR-tilstand
Ikon i denne
manual
 AUDIO CD*
 CD-R*/-RW*
1)
2)
* i AUDIO CD-format
DATA CD
 CD-ROM/-R/-RW
i DATA CD-format, der indeholder
MP3-lydspor1), JPEG-billedfiler2)
eller DivX-videofiler3), og som
overholder ISO 96604) niveau
1 eller niveau 2 eller Joliet
(ekspansionsformat).
3)
4)
MP3
lydda
JPEG
Billed
Asso
DivX
Et log
for St
"DVD
varem
6DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Type
DATA DVD
Karakteristika
Ikon i denne
manual
Logo
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
i DATA DVD-format, der
indeholder MP3-lydspor1), JPEGbilledfiler2) eller DivX-videofiler3),
og som overholder UDF (Universal
Disk Format).
Systemet kan også afspille diske med følgende disklogoer:
1)
2)
3)
4)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret af ISO/MPEG, som komprimerer
lyddata. MP3-lydspor skal være i MPEG 1 Audio Layer 3-format.
JPEG-billedfiler skal overholde DCF-billedfilformatet. (DCF "Design rule for Camera File System":
Billedstandarder for digitale kameraer fra Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA)).
DivX-videofiler skal være optaget i DivX-format med filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX".
Et logisk format for filer og mapper på CD-ROM'er, defineret af ISO (International Organization
for Standardization).
"DVD+RW"-, "DVD-RW"-, "DVD+R"-, "DVD VIDEO"- og "CD"-logoerne er
varemærker.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

7DK
Diske, der ikke kan afspilles
 CD-ROM'er, som er optaget i PHOTO
CD-format
 DATA CD'er, der er optaget i MP3
PRO-format
 Datadele på CD-Extras1)
 Datadele af blandede CD'er2)
 Super Audio CD'er
 DVD lyddisks
 DVD-RAM'er
 En DVD VIDEO med en regionskode,
der ikke svarer til systemets.
 Diske, som ikke har standardfacon
(f.eks. hjerte, firkant, stjerne).
 Diske med klæbende cellofantape eller
klistermærker på.
1)
2)
CD-Extra: Dette format optager lyd
(AUDIO-CD-data) på sporene i session 1 og
data på sporene i session 2.
Blandede CD: Dette format optager data på
det første spor og lyd (AUDIO-CD-data)
på det andet spor og efterfølgende spor i en
session.
Regionskode på DVD VIDEO'er,
der kan afspilles på systemet
Bem
og D
Dit system er forsynet med en
regionskode, som er trykt på bagsiden
af apparatet, og det kan kun afspille
DVD VIDEO'er, der er mærket med den
samme regionskode.
DVD VIDEO'er, forsynet med
mærket, kan også afspilles på dette
system.
Hvis du prøver at afspille DVD
VIDEO'er med andre regionskoder,
vises meddelelsen "Playback prohibited
by area limitations." (Afspilning
forbudt pga. regionsbegrænsninger)
på TV-skærmen. Det kan ske, at en
DVD VIDEO ikke er forsynet med
nogen regionskodeangivelse, uanset
om afspilning af DVD VIDEO'en er
forhindret pga. områdebegrænsninger.
 Det
R/-R
på s
eller
eller
og o
Disk
den
færd
til in
info
 Bem
mul
DVD
korr
du s
 Disk
form
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der
kombinerer dvd-indhold på den ene side
med digitalt lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden
(Compact Disc), kan afspilning på dette
produkt ikke garanteres.
Bem
afsp
VIDE
Visse a
VIDEO
med fo
produ
Efterso
VIDEO
til det
konstr
nogle
dispon
der føl
VIDEO
8DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
er,
et
den
d den
ited
)
t
r
ger.
cs
e side
en.
d ikke
en
dette
Bemærkninger om CD-R/-RW
og DVD-R/-RW/+R/+RW
 Det kan ske, at CD-R/-RW'er og DVDR/-RW/+R/+RW'er ikke kan afspilles
på systemet pga. optagekvaliteten
eller den fysiske tilstand af disken
eller på grund af optagelsesenhedens
og optagelsessoftwarens egenskaber.
Disken kan ikke afspilles, hvis
den ikke er blevet korrekt
færdiggjort. Se brugsanvisningen
til indspilningsenheden for mere
information.
 Bemærk, at nogle afspilningsfunktioner
muligvis ikke virker sammen med visse
DVD+R'er/+RW'er, selvom de er blevet
korrekt færdiggjort. I dette tilfælde skal
du se disken under normal afspilning.
 Diske, der er oprettet i Packet Writeformat, kan ikke afspilles.
Bemærkning om
afspilningsbetjeninger for DVD
VIDEO’er og VIDEO CD’er
Visse afspilningsbetjeninger for DVD
VIDEO'er og VIDEO CD'er kan
med fortsæt være fastsat af softwareproducenterne.
Eftersom dette system afspiller DVD
VIDEO'er og VIDEO CD'er i henhold
til det af software-producenternes
konstruerede indhold, kan det ske, at
nogle af afspilningsfunktionerne ikke er
disponible. Se også brugsanvisningen,
der følger med DVD VIDEO'erne eller
VIDEO CD'erne.
Musikdisc’e kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille
disc'e, der følger cd-standarden
(Compact Disc). Nogle pladeselskaber
har her på det seneste lanceret forskellige
musikdisc'e kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disc'e
er nogle, der ikke følger cd-standarden,
og de kan muligvis ikke afspilles på dette
produkt.
Bemærkninger om Multi
Session-disk
 Systemet kan afspille Multi Sessiondiske, når der findes et MP3-lydspor,
en JPEG-billedfil eller en DivX-videofil
i den første session. Efterfølgende
MP3-lydspor, billedfiler eller DivXvideofiler, der er optaget i senere
sessioner, kan også afspilles.
 Hvis den første session er optaget i
AUDIO CD- eller VIDEO CD-format,
bliver kun den første session afspillet.
 Systemet genkender en Multi Sessiondisk som en AUDIO CD, hvis der
findes en session på disken, som er
optaget i AUDIO CD-format. Systemet
kan imidlertid kun afspille disken, hvis
den første session er optaget i AUDIO
CD-format.
 For DATA CD eller DATA DVD vil
systemet kun afspille DivX-videofiler,
også selvom disken indeholder MP3lydspor eller JPEG-billedfiler.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

9DK
Ophavsret
Dette produkt indeholder teknologi
til beskyttelse af ophavsrettigheder,
og er beskyttet af USA patenter og
andre intellektuelle ophavsrettigheder.
Anvendelse af denne teknologi til
beskyttelse af ophavsrettigheder skal
være autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til hjemmebrug
og anden begrænset fremvisning, med
mindre Macrovision har givet tilladelse
til andet. Reverse engineering og
disassemblering er forbudt.
 Dette system er udstyret med Dolby*
Digital og DTS** Digital Surround
Systemet.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
** "DTS" er et registreret varemærke
tilhørende DTS, Inc., og "DTS 2.0 + Digital
Out" er et varemærke tilhørende DTS, Inc.
 Patentrettigheder i USA og andre
lande benyttes med licens fra Dolby
Laboratories.
 DivX er en komprimeringsteknologi,
der bruges til komprimering af
videofiler. Teknologien er udviklet
af DivX, Inc. DivX, DivX Certified
og tilknyttede logoer er varemærker
tilhørende DivX, Inc. og bruges under
licens.
 ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og
deres logoer er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
 MPEG Layer-3audiokodningsteknologi og patenter
givet i licens af Fraunhofer IIS og
Thomson.
®
10DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER
THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE MPEG-4
VISUAL STANDARD (“MPEG-4
VIDEO”)
AND/OR
(ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT
WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED BY
MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4
VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL
BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION
INCLUDING THAT RELATING
TO PROMOTIONAL, INTERNAL
AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED
FROM MPEG LA, LLC. SEE http://www.
mpegla.com/
Denne brugsvejledning forklarer hovedsagligt betjeninger med fjernbetjeningen, men
de samme betjeninger kan også foretages med de knapper på selve apparatet, som har de
samme eller lignende navne.
Frontpanel
Guide til dele og kontrolelementer
Guide til dele og kontrolelementer
Toppanel
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

11DK
Fjernbetjening


STANDBY-indikator (76)
PRES
Lyser, når der slukkes for anlægget.
Tryk f

USB MEMORY-indikator
Lyser, når en valgfri USB-enhed (digital
musikafspiller eller USB-lagringsmedie)
er tilsluttet.
/
(28, 4
Tryk f
en fil.
Fjern
Tryk f
Fjern

 (skub ud) (29)
Tryk for at skubbe disken ud.

Tryk f
Fjern
Tryk f
station
Diskskuffe
/
(28, 6

Tryk f
musik
+/ (25, 28, 63, 66)
Tryk for at vælge et album.

AUDI

Tilslut
(USB)-port (62)
Tilslut til en valgfri USB-enhed (Digital
musikafspiller eller USB-lagermedier).

PHON
Tilslut


DISPL
Apparat:  (til/standby) (22,
23, 69, 84)
Fjernbetjening: TV 1) (til/
standby) (22)
Tryk f
uret på
Tryk for at tænde for anlægget.
Tryk for at tænde for TV'et.
12DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-

PRESET +/ (61)
PROGRESSIVE (21, 75)
Tryk for at vælge den faste station.
Tryk for at ændre udgangsvideoformatet
(interlaced eller progressivt format).
/ (gå tilbage/fremad)
(28, 43, 48, 63, 66)
gital
edie)
Tryk for at vælge et musiknummer eller
en fil.
Fjernbetjening: TV CH +/1) (22)
Tryk for at skifte TV-kanal.
Fjernbetjening: SLOW
/
(28)
Tryk for at afspille i slowmotion.
Fjernbetjening: TUNING +/ (60)
Tryk for at stille ind på den ønskede
station.
/ (tilbage/hurtigt fremad)
(28, 63)
Tryk for finde et punkt i et
musiknummer eller en fil.

AUDIO IN-jackstik (75)
Tilslut til en valgfri lydkomponent.
gital
er).

DSGX (67)
Tryk for at forstærke bassen.

IR-modtager

Apparat: DVD  (afspil) (21, 27)
Tryk for at vælge DVD-funktionen.
Tryk for at starte afspilning af en disk.
Guide til dele og kontrolelementer

Apparat: USB  (afspil) (63, 66)
Tryk for at vælge USB-funktionen.
Tryk for at starte afspilning af en valgfri
USB-enhed (Digital musikafspiller eller
USB-lagermedier).

PHONES-jackstik
Tilslut hovedtelefonerne.

DISPLAY (63, 70)
Tryk for at få vist diskoplysninger eller
uret på displayet på frontpanelet.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

13DK
Apparat: TUNER/BAND (60)


Tryk for at vælge TUNER-funktionen.
Tryk for at skifte mellem FM- og AMbåndet.
VOLUME +/2) (27, 63)
ANGL
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk f
DVD V
Apparat: AUDIO IN
Tryk for at vælge AUDIO IN-funktionen.
FUNCTION +/ (21, 27, 60, 62,
65)
Tryk for at vælge funktionen.

REPEAT (37, 63)
Tryk for at lytte flere gange til en disk, et
enkelt musiknummer eller en fil.

 (stop) (28, 60, 63)
 (pause) (28, 63)
Tryk for at stoppe afspilningen eller
afbryde den midlertidigt.
Fjernbetjening: 2) (afspil) (27,
34, 42, 48, 53, 63, 66)
Tryk for at begynde afspilningen.
TV VOL +/1)2) (22)
Tryk for at justere TV'ets lydstyrke.


DVD/
TIMER MENU (22, 68)
Tryk f
TV-sk
Tryk f
brug a
Tryk for at indstille uret og timerne.

PICTURE NAVI (40)

Tryk for at vælge VIEWER-formatet til
søgning i kapitler, titler og spor.
Tryk for at få vist miniaturebillederne.
EQ (6

AUDIO (30, 73)
Tryk for at få vist det aktuelle lydsignal på
TV-skærmen.

SUBTITLE (29)
Tryk for at skifte sprog i underteksterne
(DVD VIDEO).
Tryk f

DIS
55, 74
Tryk f
TV-sk

TV1) (
Tryk f
14DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-

ANGLE (29)
ADVANCE
Tryk for at ændre kameravinklen (kun
DVD VIDEO med flere kameravinkler).
Tryk for at gå fremad i den aktuelle scene
under afspilning.

DVD/USB MENU (38, 45)
.
Tryk for at få vist MENU-punkterne på
TV-skærmen.
Tryk for at vælge afspilningstilstand ved
brug af en valgfri USB-enhed.
ne.
nal på
 STEP/ STEP  (28)
Tryk for at afspille ét billede ad gangen,
når afspilningen er stoppet midlertidigt.
Tryk for at vælge lydeffekten.


DISPLAY (24, 33, 38, 45, 49, 50,
55, 74, 85)
/// (22, 24, 33, 35, 36, 38,
42, 63, 65, 68)
Tryk for at få vist kontrolmenuen på
TV-skærmen.
Tryk for at vælge MENU-punkterne.
EQ (67)

erne
(28)
Tryk for at gå tilbage til den forrige scene
under afspilning.

 RETURN (32)
Tryk for at gå tilbage til den forrige menu
på TV-skærmen.

t til
REPLAY
(28)
Guide til dele og kontrolelementer

ENTER (22, 41, 61, 65)
Tryk for at angive indstillingerne.
TV1) (22)

Tryk for at benytte TV-funktionerne.
DVD TOP MENU (38)
Tryk for at få vist DVD-titlen på TVskærmen.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

15DK


CLEAR (34, 40, 66)
TIME/TEXT (70)
Tryk for at slette et forprogrammeret
musiknummer eller en fil.
Tryk for at ændre oplysningerne i
displayet på frontpanelet.
-/--1)
Tryk for at indtaste et etcifret eller
tocifret tal.

Talknapper2) (22, 28, 31, 38, 52)
Tryk for at vælge et musiknummer eller
en fil.
Tryk for at indtaste en adgangskode eller
et kodeord.
10/01)
Tryk for at indtaste et tocifret tal.


TV/VIDEO1) (22)
Tryk for at skifte inputkilderne.
SLEEP (68)
Tryk for at indstille sleeptimeren.

THEATRE SYNC (26)
Tryk for at aktivere THEATRE SYNCfunktionen.
1)
FM MODE (60)
Tryk for at vælge FM-modtagelse (mono
eller stereo).

TUNER MEMORY (61)
Tryk for at forindstille radiostationen.

DIMMER (70)
Tryk for at justere lysstyrken i displayet.
Displa
2)
Denne knap benyttes til at betjene et SonyTV. For oplysninger henvises til "Betjening af
et Sony TV" (side 22).
Talknappen 5, TV VOL +, VOLUME + 
og  -knapperne har et justeringspunkt.
Brug justeringspunktet som reference ved
betjening af systemet.
 An
 An
(33
 Lys
 Lys
sta
 Lys
 An
 Lys
 Lys
 Lys
er
16DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Display
Guide til dele og kontrolelementer
NC-
onyning af
+
punkt.
ved
 Angiver den valgte funktion.
 Angiver den valgte afspilningstilstand.
(33)
 Lyser, når timeren er indstillet. (68)
 Lyser, når der er stillet ind på en
station. (60)
 Lyser, når DSGX er aktiveret. (67)
 Angiver status for afspilning.
 Lyser, når DTS er valgt. (58)
 Lyser, når Dolby Digital er valgt. (58)
 Lyser, når "P AUTO" eller "P VIDEO"
er valgt. (21)
 Lyser, når udgangsvideosignalet er
NTSC.
 Lyser, når der afspilles VIDEO CD
med PBC. (31)
 Angiver lydformatets type.
 Viser oplysninger om sporet/
albummet.
 Lyser, når kapitel- eller titelnummeret
vises.
 Angiver den type disk, der afspilles.
(27)
 Viser tekstoplysninger.
17DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
 Af
Klargøring
Tilslut
vægge
Hvis d
ikke p
fjerne
er fors
Tilslutning af systemet
Isæt
batt
Skub l
og fjer
medfø
med e
til pole
eller
Højre højttaler
Til stikkontakt
Venstre højttaler
 AM-rammeantenne
 Hvid side til den nordamerikanske model
 Brun side til andre områder
 FM-ledningsantenne (Træk den ud vandret.)
 FM/AM-antenner
Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op.
Hold antennerne væk fra
højttalerkablerne og netledningen for at
undgå, at der opfanges støj.
 Højttalere
Bemæ
Hvis du
længere
undgå r
batteril
Tip
Ved no
kunne
batterie
længere
18DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
 Afbryder
Montering af højttalerpuderne
Sæt de medfølgende højttalerpuder i
hvert hjørne under højttalerne for at
støtte højttalerne og forhindre, at de
glider.
Klargøring
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
Hvis den medfølgende adapter på stikket
ikke passer til stikkontakten, skal du
fjerne den fra stikket (kun modeller, der
er forsynet med en adapter).
Isætning af to R6 (størrelse AA)
batterier i fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet til side,
og fjern det. Indsæt derefter de to
medfølgende R6-batterier (størrelse AA)
med enden mærket  først, så de passer
til polerne som vist nedenfor.
Når systemet skal bæres
Udfør følgende procedure for at
beskytte DVD-mekanismen.
Benyt knapperne på apparatet til
denne betjening.
1 Tryk på /  for at tænde
systemet, og tryk derefter på
DVD  .
2 Forvis dig om, at der ikke er
sat nogen disk i apparatet og
kontroller, at "No Disc" vises.
Bemærk
g, som
er
Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i
længere tid, bør du tage batterierne ud for at
undgå risiko for beskadigelse forårsaget af
batterilækage og korrosion.
or at
Tip
3 Tryk på /  for at slukke
for systemet, og kontroller, at
"STANDBY" forsvinder.
4 Tag netledningen ud.
Ved normal anvendelse skulle batterierne
kunne holde cirka seks måneder. Skift begge
batterier ud med nye, når fjernbetjeningen ikke
længere kan styre systemet.
19DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Tilslutning af
fjernsynet
Slut videoindgangsstikket på TV'et
til VIDEO OUT-stikket med den
medfølgende videoledning.
Ved tilslutning af en
videobåndoptager
Slut videobåndoptageren til TV'et med
en videoledning (medfølger ikke). Du
må ikke slutte dette apparat til TV'et via
videobåndoptageren. Hvis du gør dette,
kan du komme ud for videolækage, når
der afspilles videobilleder fra systemet.
Slut apparatet direkte til TV'et som vist
nedenfor.
TV
Videobåndoptager
Apparat
Tilslut ikke direkte
Ænd
vide
COM
stikk
Progre
TV-bi
gør bil
denne
til et T
signale
Du ka
COMP
interla
1
Try
+/
(el
ap
2
Try
PR
Tip
Sådan får du bedre videobilleder:
 Brug de valgfri komponentvideoledninger
til at slutte COMPONENT VIDEOindgangsstikkene på TV'et til
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på
dette apparat. Hvis TV'et er kompatibelt
med filsignaler i progressivt format, skal du
benytte denne forbindelse og trykke flere
gange på PROGRESSIVE  på apparatet,
indtil "P AUTO" eller "P VIDEO" vises på
displayet (side 21).
 Du kan benytte en valgfri S Video-ledning
til at slutte S VIDEO-indgangsstikket på
TV'et til S VIDEO OUT-stikket på dette
apparat.
Væ
hv
sig
CO
stik
"IN
PA
Sys
soft
ko
PV
Sys
ko
PR
vid
Væ
tyd
20DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
rat
nger
ne på
elt
kal du
flere
ratet,
s på
dning
på
tte
Progressiv er en metode til visning af
TV-billeder, som reducerer flimren og
gør billedet skarpere. Hvis du vil benytte
denne metode, skal du slutte apparatet
til et TV, der kan modtage progressive
signaler.
Du kan sende videosignaler fra
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene i
interlaced eller progressivt format.
1
Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "DVD"
(eller tryk på DVD   på
apparatet).
2
Tryk flere gange på
PROGRESSIVE  på apparatet.
Vælg "P AUTO" eller "P VIDEO",
hvis TV'et kan modtage progressive
signaler, og TV'et er tilsluttet via
COMPONENT VIDEO OUTstikkene. Ellers skal du vælge
"INTERLACE".
Om DVD VIDEO-softwaretyper og
konversionsmetoden
DVD VIDEO-software kan opdeles i 2
typer:
 Filmbaseret software
Filmbaseret software stammer fra film
og viser billeder med 24 rammer i
sekundet.
 Videobaseret software
Video-baseret software stammer fra
fjernsynet, som for eksempel serier og
underholdningsprogrammer, og viser
billeder med 30 rammer eller 60 felter
i sekundet.
Klargøring
med
Du
t via
ette,
når
met.
vist
Ændring af formatet for
videosignaludgangen fra
COMPONENT VIDEO OUTstikkene
Nogle DVD VIDEO'er indeholder
begge typer software. For at disse
billeder kan vises naturligt på TV'et, når
videoudgangen er i progressivt format,
skal progressive signaler konverteres, så
de passer til DVD VIDEO-softwaren.
Bemærk
Der vises ikke noget billede på TV'et, eller
billedet er utydeligt, hvis indstillingen ikke
svarer til TV'et eller forbindelsen.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
Systemet finder automatisk
softwaretypen og vælger den korrekte
konverteringsmetode.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
Systemet ændrer
konverteringsmetoden til
PROGRESSIVE VIDEO for
videobaseret software.
Vælg dette, hvis billedet ikke er
tydeligt, når du vælger "P AUTO".
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

21DK
Når der anvendes et fjernsyn
Tænd for fjernsynet og vælg
videoudgang, således at du kan se
billederne fra dette system.
Betjening af et Sony TV
Du kan benytte følgende knapper til
at betjene et Sony TV. Knapperne er
markeret med orange farve.
For at
tænde og slukke
for fjernsynet
skifte TV’ets
indgangskilde
mellem TV
og andre
indgangskilder
vælge TVkanalerne
justere lydstyrken
på fjernsynets
højttaler(e)
Tryk på
TV /  mens du
holder TV  nede.
TV/VIDEO 
mens du holder TV
 nede.
TV CH +/ 
eller taltasterne *
mens du holder TV
 nede.
TV VOL +/ 
mens du holder TV
 nede.
* For tocifrede tal skal du holde TV  nede og
trykke på -/--  og derefter trykke på tallet.
(Hold f.eks. TV  nede, tryk på -/-- , og
tryk derefter på 2 og 5 for at indtaste 25.)
Bemæ
Indstilling af uret
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
indstille uret.
1
Tryk på /  for at tænde
systemet.
2
Urinds
netledn
strøma
Visnin
system
Tryk p
Uret v
Tryk på TIMER MENU .
Timeangivelsen blinker på displayet.
Hvis "PLAY SET?" blinker på
displayet, skal du trykke flere gange
på  eller   for at vælge "CLOCK
SET?" og derefter trykke på ENTER
.
3
Tryk gentagne gange på  eller
  for at indstille timetallet.
4
Tryk på ENTER .
Minutangivelsen blinker på displayet.
5
Tryk gentagne gange på  eller
  for at indstille minuttallet.
6
Tryk på ENTER .
Uret begynder at fungere.
22DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Bemærk
Urindstillingerne forsvinder, når man tager
netledningen ud, eller der indtræffer en
strømafbrydelse.
n til at
Tryk på DISPLAY .
Uret vises i cirka 8 sekunder.
ayet.
nge
OCK
TER
Før du benytter systemet, kan du foretage
grundlæggende justeringer i QUICK
SETUP. Hvis du ikke vil udføre QUICK
SETUP, skal du trykke på CLEAR  i
trin 3. Guidemeddelelsen forsvinder fra
TV-skærmen.
1
Tænd for fjernsynet og vælg
videoindgangen.
2
Tryk på /  for at tænde
systemet.
eller
et.
Klargøring
e
Visning af uret, når der er slukket for
systemet
Udførelse af QUICK
SETUP
Bemærk
Sørg for, at der ikke sidder en disk i
apparatet. Ellers vises guidemeddelelsen
ikke. Hvis du vil udføre QUICK SETUP,
skal du trykke på   på apparatet for at
fjerne disken.
playet.
3
eller
llet.
Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "DVD"
(eller tryk på DVD   på
apparatet).
Guidemeddelelsen vises nederst på
TV-skærmen.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

23DK
4
Tryk på ENTER  uden at
indsætte en disk.
6
"LANGUAGE SETUP" vises på TVskærmen.
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge den indstilling,
som svarer til typen af dit
fjernsyn.
Hvis du har et standard-TV med
bredde-højde-formatet 4:3:
Vælg "4:3 LETTER BOX" eller "4:3
PAN SCAN" (side 57)
Hvis du har et widescreen-TV
eller et almindeligt 4:3-TV med
widescreen-tilstand:
Vælg "16:9" (side 57)
5
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge et sprog, og tryk
derefter på ENTER .
Indstillingen vælges, og "SCREEN
SETUP" vises på TV-skærmen.
Tips
 Det valgte sprog gælder for "OSD",
"MENU" og "SUBTITLE".
 Hvilke sprog, der kan vælges, afhænger
af området.
7
Tryk på ENTER .
Indstillingen vælges, og "QUICK
SETUP is complete." vises på TVskærmen.
Systemet er nu parat til afspilning.
Hvis du vil ændre indstillingerne hver
for sig, skal du se "Brug af DVDopsætningsmenuen" (side 55).
Sådan
displa
1 Tryk
afsp
Kon
skæ
2 Tryk
for
der
3 Tryk
for
på E
Bemæ
Guidem
skærme
gang, e
(side 84
Afslutning af QUICK SETUP
Tryk på
DISPLAY .
24DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
eller
illing,
Sådan gendannes QUICK SETUP
displayet
med
4:3
V
ed
2 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge
(SETUP), og tryk
dernæst på ENTER .
THEATRE SYNC gør det muligt at
tænde for dit Sony-TV og dette system,
ændre systemets funktion til "DVD" og
derefter skifte TV'ets indgangskilde, som
du har angivet, med blot én knap.
3 Tryk gentagne gange på  eller  
Forberedelse af brug af
THEATRE SYNC-funktionen
for at vælge "QUICK", og tryk dernæst
på ENTER .
K
Vng.
e hver
-
Bemærk
Guidemeddelelsen vises nederst på TVskærmen, når du tænder for systemet for første
gang, eller efter at du har udført "RESET"
(side 84).
Klargøring
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
1 Tryk på
Anvendelse af THEATRE
SYNC-funktionen
Registrer TV'ets indgangskilde, der er
sluttet til systemet.
Sådan vælges TV'ets indgang
Tryk på følgende knapper, mens du
holder SLEEP  nede.
Tryk på
0
1 til 8
9
CLEAR 
Fjernsynets
indgangskilde
Ingen indgangskilde
(Standard)
VIDEO 1 til VIDEO 8
COMPONENT 1
COMPONENT 2

COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
Den valgte TV-indgangskilde registreres i
fjernbetjeningen.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

25DK
Brug af THEATRE SYNCfunktionen
Ret fjernbetjeningen mod TV'et,
indtil der tændes for TV'et, og
indgangskilden er ændret korrekt,
og tryk derefter på THEATRE
SYNC .
Ændr overførelsestiden, hvis denne
funktion ikke virker. Overførelsestiden
varierer, afhængigt af fjernsynet.
Ændring af overførelsestiden
Tryk derefter på følgende knapper, mens
du holder   nede.
Tryk på
1
2
3
4
5
6
7
8
Overførelsestiden
0,5 (Standard)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
26DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
2
Disk
Sæt en disk i diskskuffen  med
etiketsiden vendt opad.
Hvis afspilningen ikke begynder
automatisk, skal du trykke på  
(eller på DVD   på apparatet).
Afspilning af en disk
 Normal afspilning
Disk
Afhængigt af den pågældende DVD
VIDEO eller VIDEO CD kan nogle
betjeninger være anderledes eller
begrænsede. Se brugsanvisningen, der
følger med disken.
Eksempel: Ved afspilning af en DVD
VIDEO
3
Tryk på VOLUME +/  for at
indstille lydstyrken.
Bemærk
Titelnummer
1
Forløbet spilletid
Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "DVD"
(eller tryk på DVD   på
apparatet).
 Afhængigt af systemets status vises
lydstyrkeniveauet muligvis ikke på TVskærmen.
 Når du tænder for systemet, trækkes disken
ikke ind i diskskuffen , før "No Disc" vises
i displayet. Forsøg ikke at skubbe disken ind,
før "No Disc" vises.
 Isæt ikke en 8 cm-disk med en adapter. Hvis
du gør det, kan det bevirke, at systemet ikke
fungerer korrekt.
 Når du tager en disk ud, skal du tage fat
i kanten af disken og trække den lige ud
af diskskuffen . Du må ikke berøre
overfladen.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

27DK
Andre betjeninger
For at
stoppe
afspilning
pausestoppe
afspilning
Tryk på
 .
 . Tryk på  
igen eller på  
(eller på DVD  
på apparatet) for at
genoptage afspilningen.
vælge et spor1),  eller   flere
et kapitel eller gange under afspilning.
en videofil
Eller tryk på taltasterne
, når kontrolmenuen
er deaktiveret, og tryk
derefter på ENTER
2).
vælge et
+/  flere gange
album3)
under afspilning,
eller når afspilning er
midlertidigt afbrudt.
finde et punkt  eller   under
hurtigt i hurtig afspilning. Hver gang
du trykker på 
fremspoling
eller hurtig
eller  , ændres
tilbagespoling afspilningshastigheden
4)5)
(Lås søgning) cyklisk.
For at komme tilbage til
normal afspilning skal
du trykke på  
(eller på DVD  
på apparatet).
For at
se billedramme
efter
billedramme
(Slowmotionafspilning)6)
Tryk på
SLOW
eller
,
SLOW
mens afspilning er
midlertidigt afbrudt.
Hver gang du trykker
på SLOW
eller
, ændres
SLOW
afspilningshastigheden.
For at komme tilbage til
normal afspilning skal
du trykke på  
(eller på DVD  
på apparatet).
STEP   for at gå
afspile et
enkelt billede til det næste billede, når
afspilning er afbrudt.
ad gangen
Tryk på  STEP 7)
(Frysning af
for at gå til det forrige
billedet)6)
billede, når afspilning
er afbrudt.
For at komme tilbage til
normal afspilning skal
du trykke på  
(eller på DVD  
på apparatet).
 under
afspile den
REPLAY
afspilning. (Øjeblikkelig
forrige scene
afspilning)7)
igen

spole den
ADVANCE
aktuelle scene under afspilning.
kortvarigt frem (Øjeblikkelig
fremadspoling)7)
For at
skifte t
funkti
anden
tage di
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Du k
låsesø
Kun
tilsta
video
Kun M
video
Undt
Den
afhæn
Kun
tilsta
Kun
tilsta
Bemæ
 Det e
på en
 Du k
Øjebl
frema
nogle
28DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
For at
skifte til DVDfunktion fra en
anden kilde
dt.
ker
1)
2)


3)
t gå
e, når
dt.
7)
rige
ing
age til
skal


nder
kkelig
4)
5)
6)
7)
Du kan ikke vælge et lydspor under
låsesøgning i MP3-lydspor.
Kun DVD VIDEO, DVD-R/-RW i VRtilstand, VIDEO CD, AUDIO CD og DivXvideofiler.
Kun MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler.
Undtagen JPEG-billedfiler.
Den faktiske hastighed kan være anderledes
afhængigt af disken.
Kun DVD VIDEO, DVD-R/-RW i VRtilstand, DivX-videofiler og VIDEO CD.
Kun DVD VIDEO og DVD-R/-RW i VRtilstand.
Bemærk
 Det er ikke muligt at søge efter et stillbillede
på en DVD-R/-RW i VR-tilstand.
 Du kan muligvis ikke bruge funktionen
Øjeblikkelig afspilning eller Øjeblikkelig
fremadspoling i gentaget afspilning eller med
nogle scener.

Visning af flere kameravinkler
og undertekster
Ændringer af vinklerne
(Kun DVD VIDEO)
Du kan ændre kameravinklen under
afspilning af en DVD VIDEO, hvor der
er optaget forskellige synsvinkler (flere
kameravinkler) for en scene.
Disk
dres
eden.
age til
skal
Tryk på
FUNCTION +/ 
flere gange (eller tryk
på DVD   på
apparatet) (Automatisk
kildevalg).
tage disken ud  .
Tryk på ANGLE  flere gange under
afspilning. Ved hvert tryk på ANGLE ,
ændres vinklen.
Bemærk
Afhængigt af DVD VIDEO'en, er det ikke
sikkert, at du vil kunne ændre vinklen, selv
hvis der er optaget multi-vinkler på DVD
VIDEO'en.
Visning af underteksterne
(Kun DVD VIDEO, DVD-R/-RW i VRtilstand og DivX-videofiler)
Du kan slå undertekster til eller fra, mens
du afspiller DVD VIDEO, DVD-R/-RW
i VR-tilstand eller DivX-videofiler, hvor
der er optaget undertekster. Du kan også
ændre sproget i underteksterne med
DVD VIDEO, DVD-R/-RW i VR-tilstand
eller DivX-videofiler, hvor der er optaget
undertekster på flere sprog.
Tryk på SUBTITLE  flere gange under
afspilning. Hver gang du trykker på
SUBTITLE , ændres underteksternes
sprog, eller de bliver slået fra.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

29DK
Bemærk
 Afhængigt af DVD VIDEO'en, er det ikke
sikkert, at du vil kunne skifte undertekster,
selv hvis der er optaget multi-undertekster på
DVD VIDEO'en. Det er heller ikke sikkert, at
du vil kunne deaktivere underteksterne.
 Du kan ændre underteksterne, hvis DivXvideofilen har filtypenavnet ".AVI" eller
".DivX" og indeholder oplysninger om
undertekster i den samme fil.
Andre nyttige funktioner
Ændring af lyden
Når du afspiller en DVD VIDEO eller
en DivX-videofil, der er optaget i flere
lydformater, kan du vælge det lydformat,
du vil have. Hvis DVD VIDEO'en er
optaget med spor på flere sprog, er det
også muligt at skifte sprog.
Ved afspilning af VIDEO CD, AUDIO
CD eller MP3-lydspor kan du vælge
lyden fra højre eller venstre kanal og lytte
til lyden fra den valgte kanal gennem
både højre og venstre højttaler. Hvis du
f.eks. afspiller et spor med vokalerne i
højre kanal og instrumenterne i venstre
kanal, kan du afspille instrumenterne
i begge højttalere ved at vælge venstre
kanal.
Standardindstillingerne er understregede.
Ved afspilning af en DVD VIDEO:
Udvalget af sprog og lydformater varierer
afhængigt af DVD VIDEO'en.
Når der vises et firecifret tal, svarer
tallene til en sprogkode (se "Liste over
sprogkoder" (side 95)). Hvis det samme
spog vises to eller flere gange, er DVD
VIDEO'en optaget i multi-lydformat.
Bemærk, at lyden ændres automatisk
afhængigt af disken.
Når en DVD-R/-RW afspilles i VRtilstand:
Antallet af lydspor, der er optaget på en
disk, vises.
Eksempel:
 1: MAIN: hovedlyden på lydspor 1.
 1: SUB: sekundærlyden på lydspor 1.
 1: MAIN+SUB: hoved- og
sekundærlyden på lydspor 1.
 2: MAIN*: hovedlyden på lydspor 2.
 2: SUB*: sekundærlyden på lydspor 2.
 2: MAIN+SUB*: hoved- og
sekundærlyden på lydspor 2.
Ved a
Valgm
afhæn
Ved a
CD ell
 STE
 1/L:
(mo
 2/R:
(mo
Når en
 1: ST
 1: 1/
lyds
 1: 2/
lyds
 2: ST
 2: 1/
lyds
 2: 2/
lyds
* Disse punkter vises ikke, hvis der kun
er optaget én lydstrøm på den disk, der
afspilles.
Tryk flere gange på AUDIO  under
afspilningen for at vælge det ønskede
lydsignal.
30DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
egede.
:
arierer
å en
1.
r 1.
r 2.
or 2.
Afspilning af VIDEO CD'er med PBCfunktioner (Version 2.0)  PBCafspilning
Ved afspilning af VIDEO CD, AUDIO
CD eller et MP3-lydspor:
 STEREO: standard-stereolyden.
 1/L: lyden fra den venstre kanal
(monofonisk).
 2/R: lyden fra den højre kanal
(monofonisk).
(Kun VIDEO CD)
Du kan anvende PBC (Playback Control
- Afspilningskontrol) menuer på dit
fjernsyn til at afspille diskens interaktive
software. Menuformatet og -strukturen
kan variere, afhængigt af hver disk.
Når en Super VCD afspilles:
 1: STEREO: stereolyden på lydspor 1.
 1: 1/L: lyden fra den venstre kanal på
lydspor 1 (monofonisk).
 1: 2/R: lyden fra den højre kanal på
lydspor 1 (monofonisk).
 2: STEREO: stereolyden på lydspor 2.
 2: 1/L: lyden fra den venstre kanal på
lydspor 2 (monofonisk).
 2: 2/R: lyden fra den højre kanal på
lydspor 2 (monofonisk).
r
Disk
ver
mme
VD
at.
sk
Ved afspilning af en DivX-videofil:
Valgmulighederne for lydformat varierer
afhængigt af DivX-videofilen.
1 Tryk på   (eller på DVD  
på apparatet) for at starte afspilning
af en VIDEO CD med PBC funktioner
(Version 2.0).
PBC-menuen kommer frem på
fjernsynsskærmen. Menuen vises
muligvis ikke, afhængigt af VIDEO
CD'en.
2 Tryk på talknapperne  for at vælge
den ønskede post.
3 Tryk på ENTER .
Afhængigt af VIDEO CD'en, kan
''Tryk på ENTER'' vises som ''Tryk
på SELECT'' i brugsanvisningen, der
følger med disken. I et sådant tilfælde,
tryk på   (eller på DVD  
på apparatet).
4 Fortsæt afspilningen i
overensstemmelse med
instruktionerne i menuerne.
Se i betjeningsvejledningen, der fulgte
med VIDEO CD'en, da betjeningen
kan variere afhængigt af VIDEO
CD'en.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

31DK
Sådan kommer du tilbage til den
forrige menu
Tryk på  RETURN .
Bemærk
PBC-afspilning annulleres, når afspilning i
tilfældig rækkefølge, programafspilning eller
gentaget afspilning aktiveres.
Sådan annulleres afspilning med
PBC-funktioner
1 Tryk flere gange på  eller 
, eller tryk på taltasterne  for
at vælge et spor, mens afspilning er
stoppet.
2 Tryk på   (eller på DVD  
på apparatet) eller på ENTER .
Afspilningen begynder fra det valgte
spor. Stillbilleder, såsom menuskærme,
vil ikke blive vist.
Hvis du vil genoptage PBC-afspilning,
skal du trykke to gange på   og
derefter trykke på   (eller på
DVD   på apparatet).
Genoptagelse af afspilning fra det
punkt, hvor man stoppede disken
 Genoptaget afspilning
Systemet gemmer det sted, hvor du
stoppede disken, så du kan genoptage
afspilningen fra dette sted. Genoptaget
afspilning bliver ikke annulleret, når
du slukker for systemet, undtagen for
MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler.
1 Mens der afspilles en disk, trykker
man på   for at stoppe
afspilningen.
"Resume" vises på displayet.
Hvis ''Resume'' ikke vises, er
genoptaget afspilning ikke til
disposition.
2 Tryk på   (eller på DVD  
på apparatet).
Systemet starter afspilningen fra det
sted, hvor du stoppede disken i trin 1.
Bemærk
 Du kan ikke udføre genoptaget afspilning
under afspilning i tilfældig rækkefølge eller
programafspilning.
 Denne funktion vil muligvis ikke fungere
korrekt med visse diske.
 Genoptaget afspilning annulleres, når
 du trykker på  , mens afspilning er
stoppet.
 du skubber disken ud.
 du skifter funktion.
 du ændrer indstillingerne i
opsætningsmenuen.
 Afhængigt af hvor du stoppede disken,
vil systemet muligvis ikke genoptage
afspilningen fra nøjagtigt det samme sted.
 Hvis "MULTI-DISC RESUME" er indstillet
til "ON", bliver genoptaget afspilning ikke
annulleret for DVD VIDEO og VIDEO
CD, når du skubber disken ud eller ændrer
funktionen.
Genop
der er
flere d
(Kun D
System
afspiln
til 40 d
når de
du gem
41. dis
den fø
For at
du sæt
"CUST
Bemæ
Hvis "M
SETUP
optaget
muligv
samme
afspilni
trykke

Tip
Hvis du vil afspille fra starten af disken, skal du
trykke to gange på   og derefter trykke på
  (eller på DVD   på apparatet).
32DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
er
det
rin 1.
ing
eller
ere
g er
(Kun DVD VIDEO og VIDEO CD)
Systemet kan gemme det sted, hvor
afspilningen af disken blev stoppet for op
til 40 diske og genoptager afspilningen,
når den samme disk indsættes igen. Hvis
du gemmer et genoptagelsessted for den
41. disk, bliver genoptagelsesstedet for
den første disk slettet.
For at aktivere denne funktion, skal
du sætte "MULTI-DISC RESUME" i
"CUSTOM SETUP" til "ON" (side 58).
Bemærk
Hvis "MULTI-DISC RESUME" i "CUSTOM
SETUP" er angivet til "ON", og du afspiller en
optaget disk som f.eks. en DVD-R, vil systemet
muligvis afspille en anden optaget disk fra det
samme genoptagelsessted. Hvis du vil starte
afspilningen fra begyndelsen af disken, skal du
trykke to gange på   og derefter trykke på
  (eller på DVD   på apparatet).
Brug af
afspilningstilstand
Hvordan man laver sit eget
program
 Programafspilning
Disk

Genoptagelse af afspilning af en disk,
der er stoppet  Genoptagelse af
flere diske
Du kan oprette et program med op til 99
trin i den rækkefølge, de skal afspilles.
1
Tryk på
2
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge
(PROGRAM), og tryk dernæst på
ENTER .
DISPLAY .
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
Valgmulighederne for "PROGRAM"
vises på TV-skærmen.
3
ted.
tillet
kke
O
drer
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "SET", og
tryk dernæst på ENTER .
skal du
kke på
et).
Spornummer
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

33DK
4
Tryk på  .
5
Markøren flyttes til sporlisten "T" (i
dette tilfælde "01").
Vælg det spor, som du ønsker at
programmere.
Vælg eksempelvis "02".
Tryk flere gange på  eller   for at
vælge "02" under "T", og tryk derefter
på ENTER .
Valgt spor
Annul
Tryk p
i trin 3
progra
og tryk
Sådan
Tryk fl
indtil k
skærm
Bemæ
 Når p
indst
hvis d
"TRA
 Du k
VIDE
Sådan ændres et programmeret
trin:
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge det programmerede
trinnummer, du vil ændre. Tryk
derefter på  .
Sådan slettes et programmeret
trin:
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge det programmerede
trinnummer, du vil ændre. Tryk
derefter på CLEAR .
Sådan slettes alle de
programmerede trin på
programlisten:
Tryk på   for at markere "ALL
CLEAR". Tryk på dernæst på ENTER
.
Samlet tid for de programmerede spor
Tip
6
Gentag trin 4 til 5 for at
programmere andre spor.
7
Tryk på   (eller på DVD 
 på apparatet).
Program
program
 du s
 du s
 du s
Programafspilning starter.
Når programafspilningen slutter, kan
du genstarte det samme program ved
at trykke på   (eller på DVD
  på apparatet).
34DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
ker at
for at
refter
Annullering af programafspilning
Tryk på CLEAR , eller vælg "OFF"
i trin 3. Hvis du vil afspille det samme
program igen, skal du vælge "ON" i trin 3
og trykke på ENTER .
Afspilning i tilfældig
rækkefølge
 Afspilning i tilfældig rækkefølge
Sådan lukkes kontrolmenuen
Bemærk
 Når programafspilning er aktiveret, ændres
indstillingen "REPEAT" automatisk til "ON",
hvis den aktuelle indstilling er "DISC" eller
"TRACK".
 Du kan ikke udføre programafspilning af
VIDEO CD'er under PBC-afspilning.
Du kan afspille numrene på den
aktuelle disk i vilkårlig rækkefølge.
Afspilningsrækkefølgen kan variere, hver
gang du udfører afspilning i tilfældig
rækkefølge.
1
D
Programafspilningen annulleres, og
programlisten ryddes, når
 du skubber disken ud.
 du slukker for systemet.
 du skifter funktion.
2
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge
(SHUFFLE), og tryk dernæst på
ENTER .
Valgmulighederne for "SHUFFLE"
vises på TV-skærmen.
3
r, kan
m ved
VD
Tryk på DISPLAY  under
afspilning.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
ede spor
Tip
Disk
Tryk flere gange på DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen forsvinder fra TVskærmen.
Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling.
Ved afspilning af en VIDEO CD
eller AUDIO CD:
 TRACK: alle spor på disken
afspilles i tilfældig rækkefølge.
Når programafspilning er
aktiveret:
 ON: alle spor på programlisten
afspilles i tilfældig rækkefølge.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

35DK
Ved afspilning af en DATA CD/DVD
(undtagen for DivX-videofiler):
 ON: alle MP3-lydspor i det valgte
album på disken afspilles i tilfældig
rækkefølge.
Hvis der ikke er valgt et album,
afspilles det første album i tilfældig
rækkefølge.
4
Tryk på ENTER .
Afspilning i tilfældig rækkefølge
starter.
Hvis du vil annullere afspilning i
tilfældig rækkefølge, skal du trykke på
CLEAR  eller vælge "OFF" i trin 3.
 Gentaget afspilning
Du kan afspille alle titler, spor, filer eller
en enkelt titel, et kapitel, et spor eller en
fil på en disk flere gange.
Du kan vælge afspilning i tilfældig
rækkefølge og programafspilning
samtidig.
1
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen forsvinder fra TVskærmen.
Nå
DA
O
D
d
A
a
T
s
F
Tryk på DISPLAY  under
afspilning.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2
Bemærk
 Afspilning i tilfældig rækkefølge annulleres,
når
 du skubber disken ud.
 du slukker for systemet.
 du skifter funktion.
 du udfører spor- eller indekssøgning.
 Du kan ikke udføre afspilning i tilfældig
rækkefølge af VIDEO CD'er under PBCafspilning.
 Den samme sang kan blive afspillet flere
gange for MP3-lydspor.
Ve
ell
O
D
d
T
Gentagelse af afspilning
1)
2)
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge
(REPEAT), og tryk dernæst på
ENTER .
Nå
afs
er
O
O
e
r
Valgmulighederne for "REPEAT"
vises på TV-skærmen.
3
Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
Når en DVD VIDEO eller DVD-R/
DVD-RW afspilles i VR-tilstand:
 OFF: afspilles ikke gentagne gange.
 DISC: gentager alle titlerne på
disken.
 TITLE: gentager den aktuelle titel.
 CHAPTER: gentager det aktuelle
kapitel.
G
K
4
Try
Ge
Hv
afs
CL
36DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Ved afspilning af en VIDEO CD
eller AUDIO CD:
 OFF: afspilles ikke gentagne gange.
 DISC: gentager alle sporene på en
disk.
 TRACK: gentager det aktuelle spor.
Når du afspiller en DATA CD eller
DATA DVD:
 OFF: afspilles ikke gentagne gange.
 DISC: gentager alle albummerne på
disken.
 ALBUM: gentager det aktuelle
album.
 TRACK1): gentager det aktuelle
spor.
 FILE2): gentager det aktuelle fil.
er
1)
2)
eller
Når programafspilning eller
afspilning i tilfældig rækkefølge
er aktiveret:
 OFF: afspilles ikke gentagne gange.
 ON: gentager programafspilning
eller afspilning i tilfældig
rækkefølge.
på
T"

e
treget.
-R/
d:
ange.
å
Gælder kun MP3-lydspor.
Kun DivX-videofiler.
4
Tryk på ENTER .
Tryk flere gange på DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen forsvinder fra TVskærmen.
Bemærk
 Du kan også ændre indstillingen for gentaget
afspilning ved at trykke flere gange på
REPEAT .
 "REP" lyser på displayet, når gentaget
afspilning er indstillet til "DISC", "ALBUM"
eller "ON".
 "REP1" lyser på displayet, når gentaget
afspilning er indstillet til "TITLE",
"CHAPTER", "TRACK" eller "FILE".
 Afhængigt af DVD VIDEO'en kan det ske, at
du ikke kan udføre gentaget afspilning.
 Du kan ikke udføre gentaget afspilning af
VIDEO CD'er under PBC-afspilning.
 Ved afspilning af en DATA CD/DVD, der
indeholder MP3-lydspor og JPEG-billedfiler,
vil lyden ikke svare til billederne, hvis
afspilningstiderne er forskellige.
 Du kan ikke vælge "TRACK", når "MODE
(MP3, JPEG)" er indstillet til "IMAGE
(JPEG)" (side 45).
 Gentaget afspilning annulleres, når
 du skubber disken ud.
 du slukker for systemet.
 du skifter funktion.
Disk
eller
r en
Sådan lukkes kontrolmenuen
Gentaget afspilning starter.
Hvis du vil annullere gentaget
afspilning, skal du trykke på
CLEAR  eller vælge "OFF" i trin 3.
titel.
elle
37DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Søgning efter/valg af
en disk
Afspilning af DVD VIDEO’er med
brug af menuen
Nogle DVD VIDEO'er er forsynede med
menuer, der giver flere muligheder for at
nyde DVD VIDEO'erne. Det er muligt
at afspille DVD VIDEO'er med brug af
disse menuer på fjernsynsskærmen.
Brug af DVD TOP MENU
En DVD VIDEO indeholder en række
sektioner med billed- eller musikstykker,
der kaldes "titler". Når du afspiller en
DVD VIDEO, der indeholder flere titler,
kan du vælge den ønskede titel ved hjælp
af DVD TOP MENU .
Brug af DVD MENU
Nogle DVD VIDEO'er giver dig
mulighed for at vælge mellem diskens
indhold ved hjælp af en menu. Når du
afspiller disse DVD VIDEO'er, kan du
vælge elementer som f.eks. sprog til
undertitlerne og lydsprog ved hjælp af
DVD/USB MENU .
1
Tryk på DVD TOP MENU  eller
DVD/USB MENU .
2
Menuen vises på TV-skærmen.
Menuens indhold varierer afhængigt
af disken.
2
Tryk på ///  eller på
taltasterne  for at vælge den
titel eller det element, du vil
afspille.
3
Denne funktion er kun tilgængelig for
DVD-R'er/-RW'er i VR-tilstand, hvor der
er oprettet en afspilningsliste.
1
Va
PL
3
Tryk på DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Try

ind
P
o
a
d
O
o
o
Tryk på ENTER .
Valg af "ORIGINAL" eller "PLAY
LIST" på en DVD-R/-RW i VRtilstand
Try
ell
(O
de
4
Try
Brug
søge
en s
albu
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
Du ka
der er
spor o
entydi
vælge
ønsker
søge e
af tids
VIDEO
38DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
eller
2
ngigt
1
Valgmulighederne for "ORIGINAL/
PLAY LIST" vises på TV-skærmen.
3
Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2
 PLAY LIST: afspilning i
overensstemmelse med den
afspilningsliste, der er oprettet på
disken.
 ORIGINAL: afspilning i
overensstemmelse med den
oprindeligt optagede rækkefølge.
AY
-
4
Tryk på DISPLAY . (Ved
afspilning af en DATA CD/
DVD med JPEG-billedfiler
skal du trykke to gange på
DISPLAY ).
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge søgeelementet.
Disk
å
den
l
Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(ORIGINAL/PLAY LIST), og tryk
dernæst på ENTER .
Eksempel: når du vælger
(CHAPTER)
"** (**)" er valgt (** angiver et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor, indekser,
scener, albummer eller filer.
Tryk på ENTER .
Valgt række
for
or der
s
Brug skærmdisplayet til at
søge efter en titel, et kapitel,
en scene, et spor, et indeks, et
album eller en fil
Du kan søge på forskellige oplysninger,
der er optaget på en disk, f.eks. titel,
spor og album. Hvert element tildeles et
entydigt nummer på disken, og du kan
vælge det nummererede element, du
ønsker, fra kontrolmenuen. Du kan også
søge efter et bestemt punkt ved hjælp
af tidskoden (Tidssøgning) (kun DVD
VIDEO og DVD-R/-RW i VR-tilstand).
3
Tryk på ENTER .
"** (**)" ændres til "– – (**)".
4
Tryk flere gange på  eller 
 eller på taltasterne  for at
vælge titel, spor, album osv. eller
filnummer.
Hvis du taster forkert, kan du trykke
på CLEAR  for at annullere
nummeret.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

39DK
5
Tryk på ENTER .
4 Indtast tidskoden ved hjælp af
talknapperne , og tryk derefter på
ENTER .
For eksempelvis at finde scenen ved
2 timer, 10 minutter, og 20 sekunder
efter begyndelsen, indtaster man
"2:10:20".
Hvis du taster forkert, kan du trykke
på CLEAR  for at annullere
nummeret.
Systemet starter afspilningen fra den
valgte titel, sporet, albummet osv.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk gentagne gange på DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen forsvinder.
Tip
Når visningen af kontrolmenuen er deaktiveret,
kan du søge efter et kapitel (DVD VIDEO
og DVD-R/-RW i VR-tilstand) eller et spor
(AUDIO CD og VIDEO CD) eller en fil (DivXvideofiler i DATA CD/DVD) ved at trykke på
taltasterne  og ENTER .
Søgning efter et bestemt punkt ved
hjælp af tidskoden  Tidssøgning
(Kun DVD VIDEO og DVD-R/-RW i
VR-tilstand)
1 Tryk på
2
De
titl
en
"
Bemærk
Afhængigt af disken kan du ikke udføre
tidssøgning.
Søgning ved hjælp af scene
3
 Billednavigation
for at vælge
(TIME/TEXT).
"T **:**:**" (forløbet afspilningstid for
den aktuelle titel) vælges.
3 Tryk på ENTER .
"T **:**:**" skifter til "T--:--:--".
Try
et
og
Sys
val
DISPLAY .
2 Tryk gentagne gange på  eller  
Try
1
Tryk flere gange på PICTURE
NAVI  for at vælge det
VIEWER-format, du vil søge i.
 CHAPTER VIEWER (DVD
VIDEO)
 TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
 TRACK VIEWER (VIDEO CD
eller Super VCD)
Annul
Tryk p
DIS
Bemæ
Afhæng
ikke ku
Tip
Hvis du
titler el
nederst
gå tilba
scene i
40DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
er på
2
Tryk på ENTER .
Den første scene i de første 9 kapitler,
titler eller spor vises. Hvis der er mere
end 9 kapitler, titler eller spor, vises
"" nederst til højre på skærmen.
ved
der
Bemærk
3
Tryk på ///  for at vælge
et kapitel, en titel eller et spor,
og tryk derefter på ENTER .
Systemet starter afspilningen fra den
valgte scene.
E
i.
Annullering af søgning
Tryk på  RETURN  eller
DISPLAY .
Bemærk
EO)
D
Afhængigt af disken vil nogle poster muligvis
ikke kunne vælges.
 Afhængigt af den software, du har benyttet til
at oprette DATA CD'en eller DATA DVD'en,
kan afspilningsrækkefølgen muligvis variere.
 Systemet kan afspille op til 200 albummer,
herunder albummer, der ikke indeholder
MP3-lydspor og JPEG-billedfiler. Systemet
afspiller ikke albummer efter album nr. 200.
 Det maksimale antal MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler på et album, som systemet
kan genkende, er:
 600 når "MODE (MP3, JPEG)" er
indstillet til "AUDIO (MP3)" eller
"IMAGE (JPEG)".
 300 når "MODE (MP3, JPEG)" er
indstillet til "AUTO".
 Systemet kan afspille MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler. Systemet kan afspille enhver
data med tilføjelsen ".MP3", ".JPG" eller
".JPEG", selv hvis de ikke er i MP3- eller
JPEG-format. Afspilning af denne data kan
frembringe kraftig støj, som kan beskadige
dit højttalersystem.
Disk
kke
Afspilning af MP3/
JPEG-diske
Tip
Hvis du vil have vist de resterende kapitler,
titler eller spor, skal du vælge en scene i
nederste række og trykke på  . Hvis du vil
gå tilbage til den forrige scene, skal du vælge en
scene i øverste række og trykke på  .
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

41DK
 Afhængigt af kodnings- og
skrivningsprogrammet, optageenheden eller
optagemediet, der blev benyttet til at optage
et MP3-lydspor, kan der opstå problemer,
f.eks. at afspilning ikke er mulig, lydudfald og
støj.
 Følgende diske og situationer kan forøge den
tid, det tager at starte afspilningen:
 En disk, som er optaget med en
kompliceret træstruktur.
 en disk, som er optaget i Multi Session.
 en disk, på hvilken der kan tilføjes data
(ikke-færdig disk).
 når spor eller filer på et andet album lige
er afspillet.
 Nogle CD-R'er/-RW'er eller DVD-R'er/RW'er/+R'er/+RW'er kan ikke afspilles på
systemet, afhængigt af filformatet.
 Når der afspilles en DATA CD eller DATA
DVD, der både indeholder MP3-lydspor
og JPEG-billedfiler, skal du vælge "MODE
(MP3, JPEG)" i kontrolmenuen, når
læsningen af diskens indholdsfortegnelse er
færdig. Hvis du vil afspille
 både MP3-lydspor og JPEG-billedfiler,
skal "MODE (MP3, JPEG)" indstilles til
"AUTO".
 kun MP3-lydspor, skal "MODE (MP3,
JPEG)" indstilles til "AUDIO (MP3)".
 kun JPEG-billedfiler, skal "MODE (MP3,
JPEG)" indstilles til "IMAGE (JPEG)".
 Systemet kan højst afspille til en mappedybde
på 8 niveauer.
Valg af et MP3-lydspor eller
-album
1
Af
1
Indsæt en disk i diskskuffen .
Systemet starter afspilningen af det
første album.
2
Tryk på DVD/USB MENU .
Albumlisten vises på TV-skærmen.
2
3
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge et album.
Afspilning af et album:
Tryk på   (eller DVD   på
apparatet).
Systemet starter afspilningen fra det
første spor på det valgte album.
Hvis du vil stoppe afspilningen, skal
du trykke på  .
Sådan
sporli
Tryk fl
sporlis
Sådan
MP3-l
Du ka
trykke
det sid
derefte
første
Du ka
album

album
album
42DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Afspilning af et spor:
1 Tryk på ENTER .
Listen over MP3-lydspor på det
valgte album vises.
.
det
Sådan kommer du tilbage til
albumlisten, når sporlisten vises
Tryk på  RETURN .
Sådan aktiveres eller deaktiveres
albumlisten eller sporlisten
.
men.
2 Tryk flere gange på  eller  

 på
a det
skal
for at vælge ønskede det MP3lydspor, og tryk derefter på ENTER
.
Systemet starter afspilningen af det
valgte MP3-lydspor.
Hvis du vil stoppe afspilningen,
skal du trykke på  .
Sådan vises næste eller forrige side af
sporlisten eller albumlisten
Tryk flere gange på  eller  , når
sporlisten eller albumlisten vises.
Sådan afspilles det næste album med
MP3-lydspor
Du kan vælge det næste album ved at
trykke flere gange på   indtil
det sidste spor i det aktuelle album og
derefter trykke én gang på  . Det
første spor i det næste album markeres.
Du kan imidlertid ikke vælge det forrige
album ved at trykke flere gange på
 . Hvis du vil vælge det forrige
album, skal du vælge albummet på
albumlisten.
Valg af en JPEG-billedfil eller
et album
1
Indsæt en disk i diskskuffen .
Systemet starter afspilningen af det
første album.
2
Tryk på DVD/USB MENU .
Albumlisten vises på TV-skærmen.
3
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge et album.
Afspilning af et album:
Tryk på   (eller DVD   på
apparatet).
Systemet starter et diasshow fra den
første billedfil i det valgte album.
Hvis du vil stoppe afspilningen, skal
du trykke på  .
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Disk
Tryk flere gange på DVD/USB MENU
.

43DK
Afspilning af en billedfil:
1 Tryk på PICTURE NAVI .
Miniaturebillede for de første 16
JPEG-billedfiler i det valgte album
vises.
Sådan vises den næste eller forrige
side i albumlisten
Tryk flere gange på  eller  , når
albumlisten vises.
Sådan vises den næste eller forrige
JPEG-billedfil
Tryk flere gange på  eller   under
diasshowet.
Sådan afspilles det næste album med
JPEG-billedfiler
Hvis der er mere end 16 billedfiler i
det valgte album, vises rullepanelet
til højre.
2 Tryk på ///  for at vælge
det billede, du vil have vist, og
tryk derefter på   (eller på
DVD   på apparatet).
Diasshowet starter fra den valgte
billedfil.
Hvis du vil stoppe afspilningen,
skal du trykke på  .
Du kan vælge det næste album ved at
trykke flere gange på   indtil den
sidste fil i det aktuelle album, og derefter
trykke én gang på  . Den første fil
i det næste album markeres. Du kan
imidlertid ikke vælge det forrige album
ved at trykke flere gange på  . Hvis
du vil vælge det forrige album, skal du
vælge albummet på albumlisten.
Sådan aktiveres eller deaktiveres
visningen af albumlisten
Tryk flere gange på DVD/USB MENU
.
Sådan
Når en
skærm
Tryk fl
billede
Tryk p
til den
Bemæ
 Knap
når "M
"AUD
 Når d
det n
tilbag
selvo
 Diass

Afsp
og J
dias
Du ka
først b
MP3-l
DATA
1
Ind
Sys
før
44DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
ge
r
ge
med
at
n
refter
fil
n
bum
Hvis
du
s
Når en JPEG-billedfil vises på TVskærmen, kan du dreje billedet 90 grader.
Tryk flere gange på  eller  , mens et
billede vises.
Tryk på CLEAR  for at komme tilbage
til den oprindelige visning.
Bemærk
 Knappen PICTURE NAVI  fungerer ikke,
når "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
"AUDIO (MP3)".
 Når du trykker på  eller   for at vælge
det næste eller forrige billede, vender billedet
tilbage til den oprindelige visning, også
selvom du tidligere har drejet billedet.
 Diasshowet stopper, når du trykker på  eller
 .
2
Tryk på   for at stoppe
afspilningen.
3
Tryk på
4
Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(MODE (MP3, JPEG)), og tryk
dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "MODE (MP3,
JPEG)" vises på TV-skærmen.
Standardindstillingen er understreget.
 AUTO: Afspiller både JPEGbilledfiler og MP3-lydspor i det
samme album som et diasshow
med lyd.
 AUDIO (MP3): Afspiller MP3lydspor kontinuerligt.
 IMAGE (JPEG): Afspiller JPEGbilledfiler som et diasshow.
Afspilning af MP3-lydspor
og JPEG-billedfiler som et
diasshow med lyd
NU
Du kan afspille et diasshow med lyd ved
først både at gemme JPEG-billedfiler og
MP3-lydspor i det samme album på en
DATA CD/DVD.
1
Indsæt en disk i diskskuffen .
DISPLAY .
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
Disk
der
Sådan drejes en JPEG-billedfil
5
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "AUTO", og
tryk dernæst på ENTER .
6
Tryk på DVD/USB MENU .
Albumlisten vises på TV-skærmen.
Systemet starter afspilningen af det
første album.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

45DK
7
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge det ønskede album,
og tryk derefter på   (eller
DVD   på apparatet).
Diasshowet med lyd starter fra det
valgte album.
Hvis du vil stoppe afspilningen, skal
du trykke på  .
Sådan aktiveres eller deaktiveres
visningen af albumlisten
Tryk flere gange på DVD/USB MENU
.
Annullering af diasshow med lyd
Vælg "AUDIO (MP3)" eller "IMAGE
(JPEG)" i trin 4.
Bemærk
 I nogle tilfælde kan du ikke ændre
indstillingen "MODE (MP3, JPEG)", når
"MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til
 "IMAGE (JPEG)", og den valgte disk kun
indeholder MP3-lydspor.
 "AUDIO (MP3)", og den valgte disk kun
indeholder JPEG-billedfiler.
 Hvis der ikke er nogen MP3-lydspor på
disken, vises "No audio data" på TVskærmen, og disken kan ikke afspilles.
 Hvis der ikke er nogen JPEG-billedfiler
på disken, vises "No image data" på TVskærmen, og disken kan ikke afspilles.
 Hvis du afspiller en stor mængde data med
MP3-lydspor og JPEG-billedfiler samtidigt,
kan der forekomme lydudfald.
Specificering af diasshowets
hastighed
Valg a
billed
(Kun JPEG-billedfiler)
(Kun J
1 Tryk flere gange på
DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen for JPEGbilledfiler vises på TV-skærmen.
1 Tryk
ind
bille
2 Tryk gentagne gange på  eller  
2 Tryk
for at vælge
(INTERVAL), og
tryk dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "INTERVAL"
vises på TV-skærmen.
for
tryk
Valg
på T
3 Tryk flere gange på  eller   for at
3 Tryk
vælge det ønskede overgangsinterval.
Standardindstillingen er understreget.
 NORMAL: Angiv længden til
cirka 6 til 9 sekunder (billeder med
4.000.000 pixel eller mere forlænger
længden).
 FAST: Indstiller længden til kortere
end NORMAL.
 SLOW 1: Indstiller længden til
længere end NORMAL.
 SLOW 2: Indstiller længden til
længere end SLOW 1.
4 Tryk på ENTER .
Den valgte indstilling træder i kraft.
Bemærk
væl
Stan
M
ø
M
v
M
m
M
e
M
i
O
4 Tryk
Den
Nogle JPEG-billedfiler (især progressive JPEGbilledfiler eller JPEG-billedfiler med 3.000.000
pixel eller mere) er muligvis længere om at
blive vist end andre, hvilket kan få overgangene
til at virke længere end den valgte indstilling.
46DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Valg af en overgangseffekt for
billedfiler i diasshowet
(Kun JPEG-billedfiler)
1 Tryk flere gange på

L), og
2 Tryk gentagne gange på  eller  
AL"
for at
terval.
reget.
r med
ænger
ortere
il
il
aft.
DISPLAY ,
indtil kontrolmenuen for JPEGbilledfiler vises på TV-skærmen.
for at vælge
(EFFECT), og
tryk dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "EFFECT" vises
på TV-skærmen.
3 Tryk flere gange på  eller   for at
vælge den ønskede indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
 MODE 1: Billedet glider ind fra
øverst til nederst på skærmen.
 MODE 2: Billedet glider ind fra
venstre mod højre på skærmen.
 MODE 3: Billedet strækkes ud fra
midten af skærmen.
 MODE 4: Billederne gennemløber
effekterne i tilfældig rækkefølge.
 MODE 5: Det næste billede glider
ind over det aktuelle billede.
 OFF: Deaktiverer denne funktion.
4 Tryk på ENTER .
Disk
,
Afspilning af DivX®videofiler
Om DivX-videofiler
®
DivX er en teknologi til komprimering
af videofiler, som er udviklet af DivX,
Inc. Dette produkt er et officielt DivX certificeret produkt.
Systemet kan afspille filer med
filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", der
indeholder data i DivX-format.
®
Bemærk
 Systemet kan muligvis ikke afspille en DivXvideofil, hvis filen er kombineret ud fra to
eller flere DivX-videofiler.
 Systemet kan ikke afspille en DivX-videofil,
der er mere end 720 (bredde) × 576
(højde)/2 GB.
 Afhængigt af DivX-videofilen kan billedet
være utydeligt, eller der kan forekomme
lydudfald.
 Systemet kan ikke afspille visse DivXvideofiler med en varighed på mere end
3 timer.
Den valgte indstilling træder i kraft.
JPEG0.000
at
angene
ling.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

47DK
Afspilning af et album med
DivX-videofiler eller en DivXvideofil
1
Afspilning af en DivX-videofil:
1 Tryk på ENTER .
Listen over DivX-videofiler på det
valgte album vises.
Tryk fl
.
Bemæ
Tryk på DVD/USB MENU .
Albumlisten vises på TV-skærmen.
2 Tryk flere gange på  eller  
for at vælge den DivX-videofil, du
ønsker, og tryk derefter på ENTER
.
Systemet starter afspilningen af de
valgte DivX-videofiler.
Hvis du vil stoppe afspilningen,
skal du trykke på  .
3
Tryk p
Ind- o
Indsæt en DATA CD/DVD med
DivX-videofiler i diskskuffen .
Systemet starter afspilningen af det
første album.
2
Sådan
album
Tryk flere gange på  eller  
for at vælge et album.
Afspilning af et album:
Tryk på   (eller DVD   på
apparatet).
Systemet starter afspilningen af
den første DivX-videofil på det
valgte album. Hvis du vil stoppe
afspilningen, skal du trykke på  .
Sådan vises næste eller forrige side af
fillisten eller albumlisten
Tryk flere gange på  eller  , når
fillisten eller albumlisten vises.
Sådan afspilles det næste album med
DivX-videofiler
Du kan vælge det næste album ved at
trykke flere gange på   indtil den
sidste fil i det aktuelle album, og derefter
trykke én gang på  . Den første
fil i det næste album markeres. Du kan
imidlertid ikke vælge det forrige album
ved at trykke flere gange på  .
Hvis du vil vælge det forrige album, skal
du vælge albummet på albumlisten.
 Afhæ
blive
I så fa
med
stadig
anbef
ikke o
Medi
 På gr
der a
et sty
billed
 Afhæ
mulig
Tip
Hvis an
forudin
så man
numme
med:
 når
 når
48DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
l:
Sådan kommer du tilbage til
albumlisten, når fillisten vises
å det
Tryk på  RETURN .
Ind- og udkobling af albumlisten
Tryk flere gange på DVD/USB MENU
.

fil, du
NTER
af de
en,
de af
 Afhængigt af DivX-videofilen kan billedet
blive midlertidigt afbrudt eller utydeligt.
I så fald anbefales det, at du opretter filen
med en lavere bithastighed. Hvis der
stadig forekommer støj i lyden, er MP3 det
anbefalede lydformat. Bemærk, at systemet
ikke overholder WMA-formatet (Windows
Media Audio).
 På grund af den komprimeringsteknologi,
der anvendes til DivX-videofiler, kan det tage
et stykke tid, fra du trykker på  , til
billedet vises.
 Afhængigt af DivX-videofilen svarer lyden
muligvis ikke til billederne på skærmen.
 A/V SYNC
Hvis lyden ikke er synkroniseret med
billederne på skærmen, kan du justere
forsinkelsen mellem billedet og lyden.
A/V SYNC fungerer ikke for MP3lydspor og JPEG-billedfiler på DATA
CD/DVD.
1
med
at
den
refter
ste
kan
bum
.
skal
Hvis antallet af gange, filen kan vises, er
forudindstillet, kan du afspille DivX-videofiler
så mange gange, som det forudindstillet
nummer angiver. Følgende betjeninger tælles
med:
 når der slukkes for systemet.
 når en anden DivX-videofil afspilles.
Tryk på DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2
Tip
r
Disk
Bemærk
Justering af
forsinkelsen mellem
billedet og lyden
Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(A/V SYNC), og tryk dernæst på
ENTER .
Valgmulighederne for "A/V SYNC"
vises på TV-skærmen.
3
Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
 OFF: Justerer ikke.
 ON: Justerer forskellen mellem
billedet og lyden.
4
Tryk på ENTER .
Bemærk
Afhængigt af indgangsstrømmen, er det ikke
sikkert, at denne funktion fungerer.
49DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Begrænsning af
afspilning af disken
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Du kan angive 2 typer af
afspilningsbegrænsning på den ønskede
disk.
Brugertilpasset forældrekontrol
Man kan indstille
afspilningsbegrænsningerne således,
at systemet ikke vil være i stand til at
afspille uønskede disks.
Forældrekontrol
Det er muligt at begrænse afspilningen
af visse DVD VIDEO'er i henhold til et
forudbestemt niveau, som for eksempel
brugernes alder. Når en begrænset scene
afspilles, bliver scenen muligvis sprunget
over eller erstattet med andre scener.
Hv
ad
Skæ
adg
Forhindring af afspilning af
bestemte disks
 CUSTOM PARENTAL CONTROL
Man kan anvende den samme
adgangskode til brugertilpasset
forældrekontrol for op til 40 disks.
Når du indstiller disk nr. 41, vil
afspilningsrestriktionerne for den første
disk blive annulleret.
1
Indsæt den disk, hvor du vil
indstille afspilningsbegrænsning.
Ind
hjæ
der
Di
adg
Hvis disken spiller, trykker man på 
 for at stoppe afspilningen.
2
Tryk på DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Nå
ad
Di
vis
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
3
Den samme adgangskode anvendes for
både brugertilpasset forældrekontrol og
forældrekontrol.
Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(PARENTAL CONTROL), og tryk
dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "PARENTAL
CONTROL" vises på TV-skærmen.
4
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "ON ", og
tryk dernæst på ENTER .
5
Ind
cif
af
de
"Cu
på
tilb
50DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Hvis der ikke er indtastet nogen
adgangskode:
Skærmen til registrering af ny
adgangskode vises.
f
ROL
Hvis du laver en fejl ved indtastning af
adgangskoden
Tryk flere gange på   for at slette det
indtastede tal, og angiv adgangskoden
igen.
ørste
Disk
Deaktivering af funktionen for
brugertilpasset, forældrestyret
afspilningskontrol
1 Følg trin 1 til 3 under "Forhindring
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
Displayet til bekræftelse af
adgangskode vises på TV-skærmen.
sning.
på 
s
Når der allerede er registreret en
adgangskode:
Displayet til angivelse af adgangskode
vises på TV-skærmen.
5
ryk
TAL
men.
eller
og
Indtast eller genindtast din 4cifrede adgangskode ved hjælp
af talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
"Custom parental control is set." vises
på TV-skærmen, og skærmen går
tilbage til kontrolmenuen.
af afspilning af bestemte disks"
(side 50).
2 Tryk gentagne gange på  eller 
 for at vælge "OFF ", og tryk
dernæst på ENTER .
3 Indtast din 4-cifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne , og
tryk derefter på ENTER .
Afspilning af en disk, for hvilken
brugertilpasset, forældrestyret
afspilningskontrol er indstillet
1 Isæt den disk, for hvilke
brugertilpasset forældrekontrol er
blevet indstillet.
"CUSTOM PARENTAL CONTROL"
skærmen vises.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

51DK
2 Indtast din 4-cifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne , og
tryk derefter på ENTER .
Systemet er nu parat til afspilning.
Tip
Hvis du glemmer din adgangskode, skal
du indtaste det 6-cifrede tal "199703" ved
hjælp af talknapperne , når "CUSTOM
PARENTAL CONTROL" skærmen beder om
din adgangskode, og derefter trykke på ENTER
. Skærmen beder dig om at indtaste en ny
4-cifret adgangskode.
Begrænsning af afspilning
for børn der kan udføres af
mindreårige
 PARENTAL CONTROL
(Kun DVD VIDEO)
Det er muligt at begrænse afspilningen
af visse DVD VIDEO'er i henhold til et
forudbestemt niveau, som for eksempel
brugernes alder.
1
Tryk på DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge
(PARENTAL CONTROL), og tryk
dernæst på ENTER .
3
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "PLAYER ",
og tryk dernæst på ENTER .
4
Hvis man ikke har indtastet nogen
adgangskode:
Skærmen til registrering af ny
adgangskode vises.
Indtast en 4-cifret adgangskode ved
hjælp af talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
Displayet til bekræftelse af
adgangskode vises på TV-skærmen.
Når man allerede har registreret
en adgangskode:
Displayet til angivelse af adgangskode
vises på TV-skærmen.
Ind
cif
af
de
Di
afs
5
Try

og
Va
vis
6
Try

om
afs
de
Om
Hv
ska
det
ove
om
(si
Valgmulighederne for "PARENTAL
CONTROL" vises på TV-skærmen.
52DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
eller
",
.
4
nogen
Displayet til angivelse af niveau for
afspilningsbegrænsning vises.
5
Valgmulighederne for "STANDARD"
vises på TV-skærmen.
men.
eret
skode
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "STANDARD",
og tryk dernæst på ENTER .
6
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge et geografisk
område som niveauet for
afspilningsbegrænsning, og tryk
derefter på ENTER .
Området er nu valgt.
Hvis du vælger "OTHERS ",
skal du angive områdekoden for
det ønskede geografiske område i
overensstemmelse med "Liste over
områdekoder til forældrekontrol"
(side 96) ved hjælp af taltasterne .
7
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "LEVEL", og
tryk dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "LEVEL" vises
på TV-skærmen.
8
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge det ønskede
niveau, og tryk derefter på
ENTER .
Indstilling af forældrekontrol er
fuldført.
Jo lavere værdi, desto strengere er
begrænsningen.
Hvis du vil deaktivere funktionen
til forældrekontrol, skal du indstille
"LEVEL" til "OFF".
Hvis du laver en fejl ved indtastning af
adgangskoden
Tryk flere gange på   for at slette det
indtastede tal, og angiv adgangskoden
igen.
Afspilning af en disk, for hvilken
forældrekontrol er indstillet
1 Isæt disken og tryk på   (eller
DVD   på apparatet).
Displayet til angivelse af adgangskoden
vises på TV-skærmen.
2 Indtast din 4-cifrede adgangskode
ved hjælp af talknapperne , og
tryk derefter på ENTER .
Systemet starter afspilningen.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Disk
ved
yk
Indtast eller genindtast din 4cifrede adgangskode ved hjælp
af talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .

53DK
Bemærk
 Kontrolmenuen viser muligvis andre
elementer afhængigt af disken.
 Når man afspiller DVD VIDEO'er, der
ikke er udstyret med funktionen til
forældrekontrol, kan der ikke fastsættes
begrænsninger for afspilning på dette system.
 Afhængigt af DVD VIDEO'en kan det ske,
at du bliver bedt om at ændre niveauet på
forældrekontrollen, mens disken afspilles. I
så tilfælde indtaster du din adgangskode, og
ændrer derefter niveauet. Hvis genoptaget
afspilning annulleres, nulstilles niveauet til
det oprindelige niveau.
Tip
Hvis du glemmer adgangskoden, skal du
tage disken ud og gentage trin 1 til 3 under
"Begrænset afspilning for børn". Når du bliver
bedt om at indtaste din adgangskode, skal du
indtaste "199703" ved hjælp af talknapperne
, og derefter trykke på ENTER . Skærmen
beder dig om at indtaste en ny 4-cifret
adgangskode. Når du har angivet en ny 4-cifret
adgangskode, skal du indsætte disken igen og
trykke på  . Når displayet til indtastning
af adgangskoden vises, skal du indtaste den nye
adgangskode.
Ændring af adgangskoden
1
Tryk på DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2
3
4
5
6
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "PASSWORD
", og tryk dernæst på
ENTER .
Bru
ops
Displayet til angivelse af adgangskode
vises på TV-skærmen.
Med D
du for
elemen
Indtast din 4-cifrede
adgangskode ved hjælp af
talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
Indtast en ny 4-cifret
adgangskode ved hjælp af
talknapperne , og tryk
derefter på ENTER .
For at bekræfte din
adgangskode skal du
genindtaste den ved hjælp af
talknapperne , og derefter
trykke på ENTER .
Hvis du laver en fejl ved indtastning af
adgangskoden
Tryk flere gange på   for at slette det
indtastede tal, og angiv adgangskoden
igen.
Bemæ
Indstill
disken,
opsætn
i DVDmuligv
1
Try
afs
Ko
skæ
2
Try
ell
(SE
EN
Va
på
3
Try

try
Op
skæ
Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(PARENTAL CONTROL), og tryk
dernæst på ENTER .
Valgmulighederne for "PARENTAL
CONTROL" vises på TV-skærmen.
54DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
eller
RD
skode
Brug af DVDopsætningsmenuen
4
Med DVD-opsætningsmenuen kan
du foretage forskellige justeringer til
elementer som f.eks. billede og lyd.
Indstillinger for afspilning, der er gemt på
disken, går forud for indstillingerne i DVDopsætningsmenuen. Nogle af indstillingerne
i DVD-opsætningsmenuen bliver derfor
muligvis ikke udført.
Valgt emne
Tryk på DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TVskærmen.
2
af
er
e det
en
Tryk gentagne gange på 
eller   for at vælge
(SETUP), og tryk dernæst på
ENTER .
Valgmulighederne for "SETUP" vises
på TV-skærmen.
ing af
3
Disk
Indstillingsposten vælges.
Eksempel: SCREEN SETUP
Bemærk
1
Tryk flere gange på  eller   for
at vælge konfigurationselementet
på den liste, der vises: "LANGUAGE
SETUP", "SCREEN SETUP" eller
"CUSTOM SETUP". Tryk på
dernæst på ENTER .
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "CUSTOM", og
tryk dernæst på ENTER .
Opsætningsemner
5
Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge det ønskede
element, og tryk derefter på
ENTER .
Valgmulighederne for det valgte
element vises på TV-skærmen.
Eksempel: TV TYPE
Opsætningsmenuen vises på TVskærmen.
Muligheder
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

55DK
6
Tryk flere gange på  eller 
 for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på
ENTER .
Indstillingen vælges, og opsætningen
er fuldført.
OSD
(Skærmdisplay) Ændrer sproget i
skærmdisplayet.
MENU*
(Kun DVD VIDEO) Vælg sproget for
DVD menuen.
AUDIO*
(Kun DVD VIDEO) Skifter sproget på
lydsporet.
Hvis du vælger "ORIGINAL", vil det
sprog, der har prioritet på disken, blive
valgt.
Valgte indstilling
Liste med punkter i DVDopsætningsmenuen
SUBTITLE*
(Kun DVD VIDEO) Skifter sproget på
undertitlen.
Hvis du vælger "AUDIO FOLLOW",
skifter undertekstsproget til det sprog, du
har valgt til lydsporet.
* Når du vælger et sprog i "MENU",
Standardindstillingerne er understregede.
Indstilling af sprog  LANGUAGE
SETUP
Angiv de forskellige sprog til
skærmdisplay eller lydspor.
"SUBTITLE" eller "AUDIO", som ikke er
optaget på DVD VIDEO'en, vælges et af de
optagede sprog automatisk. Afhængigt af
disken bliver sproget dog muligvis ikke valgt
automatisk.
Hvis du vælger "OTHERS " i "MENU",
"SUBTITLE" og "AUDIO", skal du angive
en sprogkode fra "Liste over sprogkoder"
(side 95) ved hjælp af taltasterne .
Indsti
SETUP
Vælg i
med d
TV TY
(Kun D
16:9: V
du tils
eller et
indstil
4:3 LE
indstil
med 4
viser e
øverst
4:3 PA
når du
billedf
et bred
skærm
indpas
SCREE
Pauses
at din
(spøge
på DV
deakti
ON: P
afspiln
afbrud
afspille
lydspo
OFF: P
56DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Indstilling af TV-skærmen  SCREEN
SETUP
Vælg indstillinger i overensstemmelse
med det TV, du har tilsluttet.
or
t
live
på
",
og, du
er
af de
af
e valgt
U",
ive
er"
TV TYPE1)
(Kun DVD VIDEO)
16:9: Vælg denne indstilling, når
du tilslutter et bredformat fjernsyn
eller et fjernsyn med en bredformat
indstillingsfunktion.
4:3 LETTER BOX: Vælg denne
indstilling, når du tilslutter et fjernsyn
med 4:3 billedformat. Denne indstilling
viser et bredformat-billede med striber
øverst og nederst på skærmen.
4:3 PAN SCAN2): Vælg denne indstilling,
når du tilslutter et fjernsyn med 4:3
billedformat. Denne indstilling viser
et bredformat billede, der fylder hele
skærmen, med de dele, der ikke kan
indpasses, skåret væk.
SCREEN SAVER
Pauseskærmen bidrager til at forhindre,
at din skærmanordning tager skade
(spøgelsesbillede). Tryk på   (eller
på DVD   på apparatet) for at
deaktivere pauseskærmen.
ON: Pauseskærmbilledet vises, når
afspilningen har været stoppet eller
afbrudt i 15 minutter, eller når du har
afspillet en AUDIO CD eller MP3lydspor i mere end 15 minutter.
OFF: Pauseskærmen vises ikke.
4:3 OUTPUT3)
Skift denne indstilling, hvis du vil se
progressive signaler i bredde-højdeforholdet 4:3. Hvis du kan ændre
bredde-højde-forholdet på dit TV, der
er kompatibelt med progressivt format
(525p/625p), skal du ændre indstillingen
på TV'et.
FULL: Vælges, hvis du kan ændre
skærmformatforholdet på dit fjernsyn.
NORMAL: Vælges, hvis du ikke kan
ændre skærmformatforholdet på dit
fjernsyn. Viser et signal med 16:9
formatforhold med sorte striber i venstre
og højre side af billedet.
Fjernsyn med 16:9
formatforhold
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Disk
på
BACKGROUND
Vælger den baggrundsfarve eller det
billede, der skal vises på TV-skærmen.
Baggrundsfarven eller billedet vises, når
afspilningen er stoppet, eller når der
afspilles en AUDIO CD og MP3-lydspor.
JACKET PICTURE: Jacketbilledet
(stillbillede) vises i baggrunden, men
kun når jacketbilledet allerede er optaget
på disken (DVD VIDEO, CD-EXTRA
etc.). Hvis disken ikke indeholder et
omslagsbillede, vises "GRAPHICS"
billedet.
GRAPHICS: Det i systemet på forhånd
lagrede billede vises i baggrunden.
BLUE: Baggrundsfarven er blå.
BLACK: Baggrundsfarven er sort.

57DK
1)
Standardindstillingen varierer afhængigt af
land eller område.
Angivelse af indstillinger for
afspilning  CUSTOM SETUP
Konfigurer afspilningsrelaterede og andre
indstillinger.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
2)
3)
Afhængigt af DVD VIDEO'en kan "4:3
LETTER BOX" automatisk blive valgt i stedet
for "4:3 PAN SCAN" og omvendt.
Denne indstilling er kun effektiv, når
 du indstiller "TV TYPE" i "SCREEN
SETUP" til "16:9".
 "P AUTO" eller "P VIDEO" er valgt
(side 21).
PAUSE MODE
(Kun DVD VIDEO og DVD-R/-RW i
VR-tilstand)
AUTO: Billedet, inklusive motiver, som
bevæger sig dynamisk, sendes uden
dirren. Vælg normalt denne position.
FRAME: Billedet, inklusive motiver, som
ikke bevæger sig dynamisk, sendes i høj
opløsning.
TRACK SELECTION
(Kun DVD VIDEO) Giver prioritet til det
lydspor, der indeholder flest kanaler, når
der afspilles en DVD VIDEO, hvor der
er indspillet flere lydsporformater (PCM,
DTS, MPEG-lyd eller Dolby Digital)1).
OFF: Ingen forrang tildelt.
AUTO2): Forrang tildelt.
AUDIO
Comp
(Kun D
VR-til
OFF: I
dynam
STAN
med d
lydtek
du ser
natten
MAX:
DivX
Vis sys
For yd
http://
1)
Hvis
kanal
rækk
MPE
2)
Hvis
til "A
Indst
højer
i "LA
bliver
3)
AUD
Digit
MULTI-DISC RESUME
(Kun DVD VIDEO og VIDEO CD)
ON: Gemmer genoptagelsesstedet i
hukommelsen for op til 40 diske.
OFF: Gemmer ikke genoptagelsesstedet i
hukommelsen. Afspilningen starter kun
ved genoptagelsesstedet for den aktuelle
disk i systemet.
58DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
andre
som
n.
r, som
i høj
til det
r, når
der
PCM,
)1).
Disk
Wi
AUDIO DRC3) (Dynamic Range
Compression)
(Kun DVD VIDEO og DVD-R/-RW i
VR-tilstand)
OFF: Ingen kompression af
dynamikområdet.
STANDARD: Gengiver lydsporet
med den type dynamikområde, som
lydteknikeren har tænkt sig. Nyttig, når
du ser film ved lav lydstyrke sent om
natten.
MAX: Indsnævrer dynamikområdet helt.
DivX
Vis systemets registreringskode.
For yderligere oplysninger henvises til
http://www.divx.com på internettet.
1)
Hvis flere lydspor har det samme antal
kanaler, vælger systemet lydspor i
rækkefølgen PCM, DTS, Dolby Digital og
MPEG.
2)
Hvis du indstiller "TRACK SELECTION"
til "AUTO", bliver sproget muligvis ændret.
Indstillingen "TRACK SELECTION" har
højere prioritet end "AUDIO" indstillingerne
i "LANGUAGE SETUP". Afhængigt af disken
bliver funktionen dog muligvis ikke udført.
3)
AUDIO DRC kan kun udføres med Dolby
Digital-kilder.
edet i
kun
uelle
59DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Hvis "TUNED" ikke vises, og
scanningen ikke stopper, skal du
trykke flere gange på TUNING
+/  for at indstille den ønskede
station.
Når du stiller ind på en station, som
sender RDS-tjenester, vises stationens
navn på displayet.
Tuner
Lytning til radioen
Du kan lytte til en radiostation enten ved
at vælge en fast station, eller ved manuelt
at stille ind på stationen.
Afspilning af FM eller AM
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION
+/  for at vælge "TUNER FM"
eller "TUNER AM" (eller tryk flere
gange på TUNER/BAND  på
apparatet for at vælge "FM" eller
"AM").
Tryk på TUNING +/ ,
og hold den inde, indtil
frekvensindikatoren ændres, og
slip derefter.
3
Justér lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ .
For at stoppe automatisk søgning
Tryk på  .
Tips
 For at forbedre modtagelse af udsendelser
kan de medfølgende antenner justeres, eller
der kan tilsluttes en ekstern antenne.
 Hvis der er statisk støj på et FMstereoprogram, skal du trykke flere gange
på FM MODE , indtil "MONO" lyser
i displayet. Der vil ikke være nogen
stereoeffekt, men modtagningen forbedres.
Lytn
1
Sti
(se
(si
2
Try
"M
3
Try
Et
dis
Sta
for
Scanningen stopper automatisk,
når der er indstillet en station, og
"TUNED" lyser på displayet. Når der
er stillet ind på et FM-stereoprogram,
lyser "ST" i displayet.
60DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
u
ede
Lytning til en fast radiostation
1
som
onens
2
Stil ind på den ønskede station
(se "Afspilning af FM eller AM"
(side 60)).
Tryk på TUNER MEMORY .
"Memory?" blinker på displayet.
3
Tryk flere gange på PRESET +/
 for at vælge det ønskede
forvalgsnummer.
5
Tryk på ENTER .
"Complete!" kommer frem på
displayet. Stationen er lagret.
6
Tryk på ENTER .
Man kan forvælge op til 20 FM
stationer og 10 AM stationer som
faste stationer.
De forvalgte stationer bevares i
hukommelsen cirka et halvt døgn,
selv om netledningen tages ud, eller
der forekommer en strømafbrydelse.
Et forudindstillet nummer blinker på
displayet.
Stationerne lagres begyndende med
forvalgsnummer 1.
lser
eller
nge
r
7
Forvalgsnummer
dres.
Gentag punkterne 1 til 6 for at
forvælge andre faste stationer.
Tuner
g
4
Hvis du vil lytte til en fast
station, skal du trykke flere
gange på PRESET +/  for
at vælge den ønskede faste
station.
Du kan også trykke på talknapperne
 og derefter trykke på ENTER 
for at vælge en fast station.
Sådan annulleres forudindstilling
Tryk på TUNER MEMORY .
61DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
USB-enhed
2
Lytning til musik fra en
USB-enhed
Du kan tilslutte en valgfri USB-enhed
(Digital musikafspiller eller USBlagringsmedie) til
(USB)-porten 
på apparatet og lytte til musik, der er
gemt på USB-enheden. Se oplysningerne
på webstederne om kompatible USBenheder, der kan tilsluttes til dette system
(side 97).
De lydformater, som kan afspilles på
dette anlæg, er følgende: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*
* Filer, som er ophavsretligt beskyttede
(Digital Rights Management), kan ikke
afspilles af dette anlæg.
Filer, der er downloadet fra en
onlinemusikhandel, kan ikke afspilles på
systemet.
1
Vælg USB-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/  for at vælge "USB".
Tilslut en valgfri USB-enhed
(Digital musikafspiller eller
USB-lagringsmedie) til (USB)porten  som vist nedenfor.
3
Sta
Try
app
4
Ju
Try
Anden
USB-enhed (Digital
musikafspiller eller
USB-lagringsmedie)
Når tilslutning med USB-kabel er
nødvendig, skal du tilslutte det USBkabel, der fulgte med den USB-enhed, du
ønsker at tilslutte.
Du kan finde oplysninger om betjening
i betjeningsvejledningen, der fulgte med
USB-enheden, der skal tilsluttes.
Når USB-enheden er tilsluttet, ændres
displayet på følgende måde:
"Reading"  "ATRAC AD1)" eller
"StorageDrive2)"
1)
2)
Ved tilslutning af en digital musikafspiller.
Ved tilslutning af USB-lagermedier.
Enhedsnavnet vises, hvis det er registreret.
For at
stoppe
afspiln
pauses
afspiln
vælge
vælge
finde e
på et s
vælge
afspiln
fjerne
enhed
Bemærk
Det kan tage cirka 10 sekunder, før "Reading"
vises, afhængigt af den type USB-enhed, der
er tilsluttet.
vise
oplysn
USB-e
* Du k
USB
album
saml
stopp
62DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
d
USB)or.
3
4
Start afspilningen.
1 Tryk på DVD/USB MENU , mens
Justér lydstyrken.
2 Tryk på ENTER .
Tryk på VOLUME +/ .
Anden betjening
Bed, du
ning
med
res
ller.
eret.
ding"
der
For at
stoppe
afspilning
pausestoppe
afspilning
Tryk på
 .
 . Tryk på  
igen eller på  
(eller på USB  
på apparatet) for at
genoptage afspilningen.
+/ .
/ .
Hold /  nede
under afspilning, og
slip knappen ved det
ønskede punkt.
vælge gentaget REPEAT  flere
gange, indtil "REP" eller
afspilning
"REP1" vises.
Hold   nede, indtil
fjerne USB"No Device" vises, og
enheden
fjern derefter USBenheden.
vise
flere gange på DISPLAY
oplysninger om .
USB-enheden*
vælge et album
vælge et spor
finde et punkt
på et spor
USB-enheden er stoppet.
"Play Mode?" vises på displayet.
3 Tryk flere gange på  eller   for at
vælge afspilningstilstand.
Du kan vælge følgende
afspilningstilstande:
 Continue (Normal afspilning):
Afspiller lydsporene på USBenheden i den oprindelige
rækkefølge.
 AlbmContinue:
Afspiller lydsporene på det valgte
album på USB-enheden.
 Shuffle:
Afspiller lydsporene på USBenheden i tilfældig rækkefølge.
USB-enhed
(Digital
er eller
smedie)
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på   (eller USB   på
apparatet).
* Du kan f.eks. få vist oplysninger om
USB-enheden, f.eks. spornummer eller
albumnavn, under afspilningen eller den
samlede afspilningstid, når afspilleren er
stoppet.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

63DK
 Albm Shuffle:
Afspiller lydsporene på det valgte
album på USB-enheden i tilfældig
rækkefølge.
 Program:
Afspiller lydsporene på USBenheden i den rækkefølge, du vil
have dem afspillet i.
Bemærkninger om USB-enheden
 Undgå at forbinde systemet og USB-enheden
via en USB-hub.
 Med nogle USB-enheder vil der efter en
betjening være en forsinkelse, før anlægget
udfører betjeningen.
 Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis
alle de funktioner, der er til rådighed på en
tilsluttet USB-enhed.
 Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan
være anderledes end afspilningsrækkefølgen
for den tilsluttede USB-enhed.
 Hold altid   nede, og sørg for, at "No
Device" vises, før du fjerner USB-enheden.
Hvis du fjerner USB-enheden, mens "No
Device" ikke vises, kan det beskadige dataene
eller selve USB-enheden.
 Undlad at gemme andre typer filer eller
unødvendige mapper på en USB-enhed, som
indeholder lydfiler.
 Mapper, som ikke indeholder lydfiler,
springes over.
 Filer afspilles i den rækkefølge, som de
overføres til USB-enheden.
 Det maksimale antal album og spor, der kan
være på en enkelt USB-enhed, er:
 Digital musikafspiller: 65.535 grupper
(højst 999 spor pr. gruppe)
 USB-lagringsmedie: 999 filer
Det maksimale antal spor og albummer kan
variere, afhængigt af fil- og mappestrukturen.
 De lydformater, som du kan lytte til med
dette anlæg, er følgende:
 MP3: filtypenavnet ".mp3"
 Windows Media Audio-fil: filtypenavnet
".wma"
 AAC: filtypenavnet ".m4a"
Bemærk, at selv når filnavnene har de
ovennævnte filtypenavne, kan den faktiske fil
være anderledes, og anlægget kan frembringe
støj eller vil ikke fungere.
 Kompatibilitet med alle programmer,
optageenheder og optagemedier til kodning/
skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible
USB-enheder kan frembringe støj, eller lyden
kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet
ikke afspilles.
Bemæ
displa
 Tegn
som
 Følge
 Sa
afh
 Sa
en
 Følge
M
hv
ni
ek
 Følge
 ID
be
(o
 ID
be
64DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Bemærkninger om
displayoplysningerne
per
 Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises
som "_".
 Følgende vises ikke:
 Samlet spilletid for en CD-DA-disk
afhængigt af afspilningstilstanden.
 Samlet spilletid og resterende spilletid for
en MP3-disk og USB-enhed.
 Følgende vises ikke korrekt:
 Mappe- eller filnavne, som ikke følger
hverken ISO9660 niveau 1- eller
niveau 2-standarden eller Joliet i
ekspansionsformat.
 Følgende vises:
 ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der
benyttes ID3 version 1- og version 2-tags
(op til 62 tegn for en MP3-disk).
 ID3-kode for "ATRAC"-filer, når der
benyttes ID3 version 2-koder.
r kan
kturen.
ed
avnet
iske fil
mbringe
dning/
atible
r lyden
s slet
Oprettelse af dit eget
program med USBenheden
 Programafspilning
1
Vælg USB-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/  for at vælge "USB".
2
Tryk på DVD/USB MENU ,
mens USB-enheden er stoppet.
"Play Mode?" vises på displayet.
3
4
Tryk på ENTER .
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "Program", og
tryk dernæst på ENTER .
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

USB-enhed
er kan
65DK
5
Tryk flere gange på /
, indtil det ønskede
spornummer vises.
Ved programmering af spor skal du
trykke flere gange på
+/ 
for at vælge det ønskede album og
derefter vælge det ønskede spor.
Eksempel: Ved programmering af
spor på en USB-enhed
8
Tryk på   (eller på USB 
 på apparatet) for at afspille
programmet med sporene.
Programmet forbliver tilgængeligt,
indtil USB-enheden fjernes. Tryk
på   (eller på USB   på
apparatet) for at spille det samme
program igen.
Annullering af programafspilning
Vælg en anden afspilningstilstand end
"Program" i trin 4.
Valgt spornummer
6
Tryk på ENTER  for at føje
sporet til programmet.
Den samlede programtid kan ikke
vises, så " . " vises.
7
Gentag trin 5 til 6 for at
programmere flere spor. Der kan
programmeres op til 25 spor.
66DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Sådan slettes det sidste spor i
programmet
Tryk på CLEAR , mens USB-enheden
er stoppet.
Lydjustering
Justering af lyden
Frembringelse af en mere
dynamisk lyd (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Man kan forstærke bassen og skabe en
kraftigere lyd.
DSGX-indstillingen er velegnet til
musikkilder.
Hvert tryk på knappen skifter displayet
som følger:
DSGX ON  DSGX OFF
Lydjustering
Tryk flere gange på DSGX  på
apparatet.
Tip
Standardindstillingen er "DSGX ON".
Indstilling af lydeffekt
1
Tryk gentagne gange på EQ
 for at vælge "BASS" eller
"TREBLE".
2
Tryk flere gange på PRESET +/
 for at indstille niveauet.
67DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Andre betjeninger
Brug af timeren
Indslumring til musik
 Sleeptimer
Man kan indstille systemet til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum,
således at man kan falde i søvn til musik.
Opvågning til musik
Andre betjeninger
For at
kontrollere
resterende tid
ændre slukketidspunkt
Udfør følgende
Tryk én gang på SLEEP
.
Tryk gentagne gange på
SLEEP  for at vælge
den ønskede tid.
annullere sleep- Tryk gentagne gange
timeren
på SLEEP , indtil
"SLEEP OFF" vises på
displayet.
Ind
sto
sa
tri
7
Væ
 Afspilningstimer
Du kan vågne op til en CD, tuneren
eller en valgfri USB-enhed på et
forudindstillet tidspunkt. Sørg for, at
uret er indstillet (se "Indstilling af uret"
(side 22)).
1
Try
ind
på
EN
vis
Gør lydkilden klar.
 Disk: Indsæt en disk.
 Radio: Indstil på den ønskede faste
station (se "Lytning til radioen"
(side 60)).
 USB-enhed: Tilslut en valgfri USBenhed (side 62).
Tryk flere gange på SLEEP .
Hver gang du trykker på knappen,
ændres displayet cyklisk på følgende
måde:
90min  80min  70min  … 
10min  OFF
6
2
Tryk på VOLUME +/  for at
indstille lydstyrken.
3
4
Tryk på TIMER MENU .
8
Try
an
Andre
For at
kontro
indstil
Tryk gentagne gange på  eller
  for at vælge "PLAY SET?",
og tryk derefter på ENTER .
"ON" vises og timetalsindikatoren
blinker på displayet.
5
Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
Tryk gentagne gange på  eller 
 for at indstille timetallet, og tryk
dernæst på ENTER .
Minutangivelsen blinker på displayet.
Anvend ovenstående fremgangsmåde
for at indstille minuttallet. "OFF"
vises og timetalsindikatoren blinker
på displayet.
ændre
indstil
annull
afspiln
meren
68DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
6
Indstil tiden, til afspilningen
stoppes, ved at følge den
samme fremgangsmåde som i
trin 5.
at
ret"
7
Vælg lydkilden.
faste
n"
8
Tryk på   for at slukke
anlægget.
Bemærk
 Afspilningstimeren aktiveres ikke, hvis
systemet er tændt, eller hvis "STANDBY"
blinker på displayet.
 Systemet tænder 30 sekunder før det
indstillede tidspunkt.
Tryk flere gange på  eller  ,
indtil den ønskede musikkilde vises
på displayet, og tryk derefter på
ENTER . Timerindstillingerne
vises i displayet.
USB-
Andre betjeninger
r at
1 Tryk på TIMER
ændre
indstillingen
annullere
afspilningstimeren
1 Tryk på TIMER
eller
T?",
.
en

tryk
playet.
måde
"
nker
Udfør følgende
MENU .
"TIMER SEL?"
blinker på displayet.
2 Tryk på ENTER .
3 Tryk gentagne
gange på  eller
  for at vælge
"PLAY SELECT?",
og tryk derefter på
ENTER .
Start fra trin 1.
Andre betjeninger
For at
kontrollere
indstillingen
MENU .
"TIMER SEL?"
blinker på displayet.
2 Tryk på ENTER .
3 Tryk gentagne gange
på  eller   for
at vælge "TIMER
OFF?", og tryk
dernæst på ENTER
.
69DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Ændring af displayet
Visning af information
om disken
Kontrol af uret
Tryk på DISPLAY , når der er
slukket for systemet. Uret vises i
8 sekunder.
Visning af oplysninger
om disken i displayet på
frontpanelet
Tryk på DISPLAY .
Regulering af displayets
lysstyrke
Tryk flere gange på DIMMER , når
der er tændt for systemet.
Hver gang man trykker på knappen,
skifter displayet cyklisk som følger:
DIMMER OFF  DIMMER 1 
DIMMER 2*
* DIMMER 2 er mørkest.
Hver gang du trykker på DISPLAY ,
skifter displayet mellem     
…
 Diskoplysninger
 Urdisplay (i 8 sekunder)
Kontrol af den forløbne afspilningstid,
resterende tid og titler
Tryk på TIME/TEXT  under
afspilning.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT ,
skifter displayet mellem     …
…
Når en DVD VIDEO eller DVD-R/-RW
afspilles i VR-tilstand:
 Når menuen eller titlen uden et kapitel
afspilles
 Forløbet tid for menuen eller den
aktuelle titel
 Diskens titel1)
 Når
oven
F
titel
T
aktu
F
kapi
T
aktu
D
Når d
VIDEO
 For
 Til
spor
 For
disk3)
 Til
disk3)
 Dis
Når d
VCD:
 For
aktuel
 Dis
Når d
DATA
på en
 For
spor e
 Spo
70DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
on
,

gstid,
RW
apitel
den
Når der afspilles en AUDIO CD eller
VIDEO CD uden PBC funktioner:
 Forløbet spilletid på det aktuelle spor
 Tilbageværende tid på det aktuelle
spor
 Forløbet spilletid på den aktuelle
disk3)
 Tilbageværende tid på den aktuelle
disk3)
 Diskens titel1)4)
Kontrol af den samlede afspilningstid
og titler
Tryk flere gange på TIME/TEXT , når
afspilning er stoppet.
Hver gang du trykker på TIME/TEXT ,
skifter displayet mellem     
…
DVD VIDEO eller DVD-R/-RW i VRtilstand:
 Samlet antal titler på disken
 Diskens titel1)
VIDEO CD uden PBC-afspilning eller
AUDIO CD:
 Samlet antal spor på disken og diskens
samlede afspilningstid
 Diskens titel1)
VIDEO CD med PBC-afspilning:
 Samlet antal scener på disken
 Diskens titel1)
1)
Når der afspilles en VIDEO CD/Super
VCD:
 Forløbet afspilningstid for den
aktuelle scene eller det aktuelle spor
 Diskens titel1)4)
Når der afspilles MP3-lydspor på en
DATA CD/DVD eller DivX-videofiler
på en DATA CD/DVD:
 Forløbet afspilningstid for det aktuelle
spor eller den aktuelle fil
 Sporets og filens titel5)
2)
3)
"NO TEXT" vises på displayet, hvis DVD
VIDEO'en ikke er en DVD-TEXT-disk, eller
VIDEO CD'en ikke har tekstoplysninger.
Det aktuelle kapitelnummer og det aktuelle
titelnummer vises i 2 sekunder, før displayet
vender tilbage til den forløbne afspilningstid,
når du trykker på TIME/TEXT  under
visning af diskens titel.
Når programafspilning eller afspilning i
tilfældig rækkefølge er aktiveret, vil den
forløbne afspilningstid og den resterende tid
på disken blive sprunget over.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Andre betjeninger
T ,
…
 Når et kapitel, der ikke overholder
ovenstående betingelse, afspilles
 Forløbet spilletid på den aktuelle
titel
 Tilbageværende spilletid på den
aktuelle titel
 Forløbet spilletid på det aktuelle
kapitel
 Tilbageværende spilletid på det
aktuelle kapitel
 Diskens titel1)2)
71DK
4)
5)
Det aktuelle spornummer og det aktuelle
indeksnummer (for en disk uden PBC) eller
det aktuelle scenenummer (for en disk med
PBC) vises i 2 sekunder, før displayet går
tilbage til den forløbne afspilningstid, når du
trykker på TIME/TEXT  under visning af
diskens titel.
Ved afspilning af DivX-videofiler vises det
aktuelle albumnummer og det aktuelle
filnummer i 2 sekunder, før displayet går
tilbage til den forløbne afspilningstid, når du
trykker på TIME/TEXT  under visning af
filens titel.
Bemærk
 Hvis du afspiller en disk, som kun indeholder
JPEG-billedfiler, vil "JPEG" eller "No Audio"
komme frem på displayet.
 Du kan ikke bruge TIME/TEXT  til at
ændre visningen af diskoplysninger, når:
 der afspilles en JPEG-billedfil.
 afspilning er stoppet for en DATA CD/
DVD med MP3-lydspor og/eller JPEGbilledfiler.
 afspilning er stoppet for en DATA CD/
DVD med DivX-videofiler.
 Hvis MP3-lydsportitlen indeholder tegn, der
ikke kan vises, vises tegnene som "*".
 Den forløbne afspilningstid for MP3-lydspor
og DivX-videofiler vises muligvis ikke
korrekt.
Visning af information
om disken gennem
skærmmenuvisningen
Tryk på TIME/TEXT .
Hver gang du trykker på TIME/TEXT ,
mens disken afspilles, skifter displayet
mellem     …    …
Den tidsvisning, der kan vises på TVskærmen, afhænger af den disk, som du
afspiller.
T: titel eller spor
C: kapitel
D: disk
Bithastighed
Når d
VCD:
 For
aktuel
 Dis
Når d
VIDEO
 For
 Til
spor
 For
 Til
disk
 Dis
Når d
Forløb
spor e
Bemæ
Tidsinformation
Albumtitel
Disk-/spor-/filtitel
Når en DVD VIDEO eller DVD-R/-RW
afspilles i VR-tilstand:
 Forløbet spilletid på den aktuelle titel
 Tilbageværende spilletid på den
aktuelle titel
 Forløbet spilletid på det aktuelle
kapitel
 Tilbageværende spilletid på det
aktuelle kapitel
 Diskens titel
 Der k
og no
 Afhæ
begræ
 For M
end I
album
Visnin
(Kun D
Når du
under
aktuel
72DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
XT ,
yet
…
Vm du
Når der afspilles en VIDEO CD/Super
VCD:
 Forløbet afspilningstid for den
aktuelle scene eller det aktuelle spor
 Diskens titel
Ved afspilning af en DVD VIDEO:
I eksempelvis Dolby Digital format kan
flere signaler, rækkende fra mono til
5.1 kanal signaler, være optaget på en
DVD VIDEO.
Når der afspilles en AUDIO CD eller
VIDEO CD uden PBC funktion:
 Forløbet spilletid på det aktuelle spor
 Tilbageværende tid på det aktuelle
spor
 Forløbet spilletid på den aktuelle disk
 Tilbageværende tid på den aktuelle
disk
 Diskens titel
Eksempel:
For Dolby Digital 5.1-kanal:
Når der afspilles en DATA CD/DVD:
Forløbet afspilningstid for det aktuelle
spor eller den aktuelle fil
Bemærk
2 frontkomponenter +
1 centerkomponent
1 LFE (Lavfrekvenseffekt)
komponent
Ved afspilning af en DivX-videofil:
Eksempel:
MP3-lydspor
Andre betjeninger
 Der kan kun vises alfabetiske bogstaver, tal
og nogle symboler.
 Afhængigt af disken kan systemet kun vise et
begrænset antal tegn.
 For MP3-lydspor med andre formater
end ISO 9660 niveau 1 og niveau 2 bliver
albumtitel og sportitel muligvis ikke vist.
2 surround-komponenter
Bithastighed
Visning af diskens information om lyd
RW
e titel
(Kun DVD VIDEO og DivX-videofiler)
Når du trykker flere gange på AUDIO 
under afspilning, vises formatet af det
aktuelle lydsignal på TV-skærmen.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

73DK
Kontrol af datoinformation for
JPEG-billedfiler
Du kan kontrollere datoinformationen
under afspilning, hvis Exif*-mærket er
optaget i JPEG-billedfilerne.
Tryk på DISPLAY  flere gange
under afspilning.
Kontrolmenuen vises.
Tilslutning af ekstra
komponenter
Du kan udvide dit system ved at
tilslutte ekstra komponenter. Se
brugsanvisningen, der følger med hver
komponent.
Frontpanel
Datoinformation
 AU
Til
en
lyd
 CO
jac
Til
vid
pro
sig
ben
fler
på
elle
vid
S V
jac
Til
på
ih
VI
* "Exchangeable Image File Format" er et
billedformat for digitale kameraer defineret
af Japan Electronics & Information
Technology Industries Association (JEITA).
Bemærk
Formatet af datoinformationen varierer
afhængigt af området.
Bagpanel
 DI
Til
ind
ko
kan
tils
Do
Be
Lyd
sys
74DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
 AUDIO IN-jackstik
Tilslut lydudgangsstikket fra
en valgfri komponent (bærbar
lydafspiller osv.).
 COMPONENT VIDEO OUTver
Afspilning af flerkanalslyd med
den valgfri forstærker
1
Se "Tilslutning af ekstra
komponenter" (side 74).
jackstik
Tilslut komponentvideoindgangsstikket fra TV'et eller
projektoren. Hvis TV'et kan modtage
signaler i progressivt format, skal du
benytte denne tilslutning og trykke
flere gange på PROGRESSIVE 
på apparatet for at vælge "P AUTO"
eller "P VIDEO". Du kan nyde
videobilleder af højere kvalitet.
2
Begynd at afspille en
flerkanalskilde som f.eks. en
DVD VIDEO.
4
Vælg det ønskede lydformat.
Se "Ændring af lyden" (side 30).
Andre betjeninger
3
jackstik
 DIGITAL OUT-jackstik
Tilslut det digitale optiske
indgangsstik på en valgfri digital
komponent (f.eks. en forstærker). Du
kan nyde 5.1-kanalers lyd, hvis den
tilsluttede forstærker er udstyret med
Dolby Digital- eller DTS-dekoder.
Tilslut højttalerne til en valgfri
forstærker, der er udstyret med
en dekoder.
Angående højttalerplacering henviser
vi til den brugsvejledning, som følger
med den tilsluttede forstærker.
 S VIDEO OUT/VIDEO OUTTilslut S Video/video-indgangsstikket
på TV'et. Du kan nyde videobilleder
i højere kvalitet, hvis du vælger S
VIDEO.
Sæt lyslederkablet i forbindelse.
Bemærk
Lyden bliver kun afspillet, hvis
systemfunktionen er indstillet til "DVD".
75DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Generelt
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Udfør følgende, hvis du skulle komme ud
for problemer med dit system:
1 Kontroller, at strømledningen og
højttalerledningerne sidder korrekt
og solidt.
2 Find problemet i nedenstående
tjekliste, og foretag den foreskrevne
afhjælpning.
Hvis problemet er vedvarende, efter
at du har udført de ovennævnte
afhjælpningsforanstaltninger, bedes du
rette henvendelse til nærmeste Sonyforhandler.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Tag med det samme netledningen
ud af stikkontakten, og kontroller
følgende.
 Hvis dit system har en
spændingsvælger, er denne da
sat i stillingen for den korrekte
spænding?
 Anvender du kun de medfølgende
højttalere?
 Er der noget som blokerer
ventilationsåbningerne på bagsiden
af systemet?
Uret eller timerindstillingen
annulleres.
 Strømledningen er taget ud, eller der
har været strømafbrydelse. Gentag
"Indstilling af uret" (side 22). Hvis du
har indstillet timeren, skal du gentage
"Opvågning til musik" (side 68).
"– –:– –" vises på displayet.
 Der har været strømafbrydelse. Indstil
uret (side 22) og timerindstillingerne
(side 68) igen.
Der er ingen lyd.
 Tryk flere gange på VOLUME + .
 Hovedtelefonerne er sluttet til
PHONES-stikket .
 Kontrollér højttalertilslutningerne
(side 18).
 Systemet er stoppet midlertidigt,
i slow-motion-tilstand eller i
låsesøgning. Tryk på   (eller på
DVD   på apparatet) for at starte
afspilningen.
Krafti
 Et T
er p
Flyt
vide
 Flyt
 Slut
 Mon
netl
Timer
 Kon
inds
 Ann
(sid
Fjernb
 Fjer
fjern
 Flyt
appa
 Ret
appa
 Uds
 Flyt
fluo
Når STANDBY-indikatoren 
holder op med at blinke, skal du sætte
stikket i kontakten igen og tænde
for anlægget. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet ikke
kan løses.
76DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
der
g
s du
ntage
ndstil
erne
.
e
Timeren fungerer ikke.
 Kontrollér timerindstillingerne og
indstil den korrekte tid (side 68).
 Annullér sleeptimerfunktionen
(side 68).
Fjernbetjeningen virker ikke.
 Fjern forhindringer mellem
fjernbetjeningen og apparatet.
 Flyt fjernbetjeningen tættere på
apparatet.
 Ret fjernbetjeningen mod sensoren på
apparatet.
 Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
 Flyt apparatet væk fra det
fluorescerende lys.
Der er akustisk tilbagekobling.
 Sænk lydstyrken.
Farveuregelmæssigheder på
TV-skærmen bliver ved med at
forekomme.
 Sluk en gang for fjernsynet, og tænd
det igen efter 15 til 30 minutter.
Hvis farveuregelmæssigheder stadig
forekommer, skal højttalerne placeres
længere væk fra fjernsynet.
THEATRE SYNC-funktionen virker
ikke.
 Hvis der er for stor afstand mellem
TV'et og apparatet, virker denne
funktion muligvis ikke. Placer
apparatet i nærheden af TV'et.
Højttalere
Lyden kommer fra en kanal, eller
ubalanceret lydstyrke i venstre og
højre kanal.
 Placér højttalerne så symmetrisk som
muligt.
 Kontroller, at højttalerne er tilsluttet
solidt og korrekt.
 Den afspillede kilde er i mono.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Yderligere oplysninger
r på
starte
Kraftig brum eller støj.
 Et TV eller en videobåndoptager
er placeret for tæt på apparatet.
Flyt apparatet væk fra TV'et eller
videobåndoptageren.
 Flyt apparatet væk fra støjkilden.
 Slut apparatet til en anden stikkontakt.
 Monter et støjfilter (fås i handelen) på
netledningen.
77DK
Diskafspiller
Disken kommer ikke ud.
 Kontakt den nærmeste Sony
forhandler.
Afspilning starter ikke.
 Kontroller, om der er isat en disk.
 Tør disken ren (side 88).
 Indsæt disken igen.
 Indsæt en disk, som dette system er i
stand til at afspille (side 6).
 Placer disken i diskskuffen  med
etiketten opad.
 Tag disken ud og tør fugten af den.
Lad derefter systemet stå tændt i et par
timer, indtil fugten er fordampet.
 Tryk på   (eller på DVD  
på apparatet) for at starte afspilningen.
 Regionskoden på DVD VIDEO'en
passer ikke til systemet.
 Annuller brugertilpasset forældrestyret
afspilning (side 51).
Lyden springer.
 Tør disken ren (side 88).
 Indsæt disken igen.
 Flyt apparatet til et sted, hvor der
ikke er vibrationer (f.eks. på en stabil
stander).
 Flyt højttalerne væk fra apparatet, eller
stil dem på separate standere. Når man
lytter til et spor med baslyd med høj
lydstyrke, kan højttalervibrationer få
lyden til at springe.
Afspilning starter ikke fra første spor.
 Systemet er i tilstand til
programafspilning eller afspilning
i tilfældig rækkefølge. Deaktiver
programafspilning og afspilning i
tilfældig rækkefølge.
 Genoptaget afspilning er blevet valgt.
Tryk to gange på  . Tryk derefter
på   (eller på DVD   på
apparatet) for at starte afspilningen
(side 32).
 Titlen på DVD VIDEO'en eller PBCmenuen vises automatisk på TVskærmen.
Afspilning starter automatisk.
 DVD VIDEO'en er forsynet med
en funktion til automatisk start af
afspilning.
Afspilning stopper automatisk.
 Nogle disks kan indeholde et signal til
automatisk pausestop. Når en sådan
disk afspilles, stopper afspilning ved
det automatisk pausesignal.
Du kan ikke udføre visse funktioner,
f.eks. Stop, Låsesøgning, Slowmotion-afspilning, Gentaget
afspilning, Afspilning i tilfældig
rækkefølge eller Programafspilning.
 Afhængigt af disken kan det ske,
at man ikke kan udføre nogle af
de ovennævnte operationer. Se
brugsanvisningen, der følger med
disken.
DATA
billed
afspil
 DAT
form
nive
(eks
 DAT
form
Disk
 MP3
filna
 Data
form
 MP3
MPE
afsp
 Syst
map
 For
inds
(sid
 Disk
albu
 Albu
spor
 For
albu
hvor
inds
78DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
spor.
g
algt.
efter
på
en
BC-
f
oner,
ning.
 For MP3/JPEG-filer indeholder DATA
CD/DVD'en en DivX-videofil.
 JPEG billedfilen er ikke forsynet med
filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".
 JPEG-billedfilen er større end 3.072
(bredde) × 2.048 (højde) i normal
tilstand eller fylder mere end 2.000.000
pixel i progressiv JPEG-tilstand, der
hovedsageligt benyttes på websteder på
internettet.
 JPEG-billedfiler med en højt breddetil-længde forhold kan ikke afspilles.
 DivX-videofilen har ikke filtypenavnet
".AVI" eller ".DIVX".
 DivX-videofiler med stort breddehøjde-forhold kan ikke afspilles.
MP3-lydsporene tager længere tid at
afspille end andre.
 Når systemet læser alle sporene på
disken, kan afspilningen vare længere,
hvis:
 antallet af albummer eller spor på
disken er meget stort.
 strukturen på den måde album og
spor er ordnet er meget kompleks.
d
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Yderligere oplysninger
nal til
an
ved
DATA CD'en (MP3-lydspor/JPEGbilledfil/DivX-videofil) kan ikke
afspilles.
 DATA CD'en er ikke optaget i et
format, der overholder ISO 9660
niveau 1, niveau 2 eller Joliet
(ekspansionsformat).
 DATA DVD'en er ikke optaget i et
format, der overholder UDF (Universal
Disk Format).
 MP3 lydsporet er ikke forsynet med
filnavnstypen ".MP3".
 Dataene er ikke gemt i det ønskede
format.
 MP3-lydspor i et andet format end
MPEG 1 Audio Layer 3 kan ikke
afspilles.
 Systemet kan højst afspille til en
mappedybde på 8 niveauer.
 For MP3/JPEG-filer skal du kontrollere
indstillingen "MODE (MP3, JPEG)"
(side 41).
 Disken indeholder mere end 200
albummer.
 Albummet indeholder mere end 600
spor/filer.
 For MP3/JPEG-filer indeholder
albummet mere end 300 spor/filer,
hvor "MODE (MP3, JPEG)" er
indstillet til "AUTO".
79DK
Tegnene i disktitlen, albumtitlen,
sportitlen og DVD-TEXT vises ikke
korrekt.
 Brug en disk, der overholder ISO
9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet
(ekspansion).
 Systemet kan vise følgende tegnkoder:
 Store bogstaver (A til Z)
 Små bogstaver (a til z)
 Tal (0 til 9)
 Symboler (< > * +,  / [ ] _)
Andre tegn vises muligvis ikke korrekt.
Surroundeffekten er svær at høre,
når du afspiller et Dolby Digital eller
MPEG lydspor.
 Kontrollér højttalertilslutningerne
(side 18).
 Afhængigt af DVD VIDEO'en kan det
ske, at udgangssignalet ikke indeholder
hele 5.1 kanalen. Det kan være i
mono eller stereo, selv om lydsporet
er optaget i Dolby Digital eller MPEG
lydformat.
Lyden mister stereoeffekten, når du
afspiller en AUDIO CD, en VIDEO CD,
et MP3-lydspor, en DivX-videofil eller
en DVD VIDEO.
 Sørg for, at systemet er korrekt
tilsluttet.
USB-enhed
Bruger du en understøttet USBenhed?
 Hvis du tilslutter en USB-enhed,
der ikke understøttes, kan følgende
problemer opstå. Se oplysningerne på
webstederne om kompatible USBenheder (side 97).
 USB-enheden genkendes ikke.
 Fil- eller mappenavne vises ikke på
dette anlæg.
 Afspilning er ikke mulig.
 Lyden springer.
 Der er støj.
"Over Current" vises.
 Der er registreret et problem med
(USB)-porten
strømniveauet fra
. Sluk for anlægget, og fjern USB(USB)-porten .
enheden fra
Kontroller, at der ikke er noget galt
med USB-enheden. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis dette
displaymønster stadig vises.
Der er ingen lyd.
 USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet.
Sluk for anlægget, tilslut derefter USBenheden igen, og kontroller, om USB
MEMORY-indikatoren  lyser.
Der er
 Sluk
enh
 Selv
støj.
mus
forh
mus
 Når
du k
form
FAT
filer
USB-e
(USB)
 USB
retn
rigti
USB-l
været
funge
 Der
der
skal
filer
kopi
Form
med
og o
lydfi
Lyden er forvrænget.
 Den bithastighed, der blev anvendt til
at kode filerne, var lav. Send filer, der
er kodet med højere bithastigheder, til
USB-enheden.
80DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
de
e på
-
e på
en
Blt
uttet.
USBUSB
USB-enheden kan ikke tilsluttes i
(USB)-porten .
 USB-enheden tilsluttes i forkert
retning. Vend USB-enheden den
rigtige vej ved tilslutning.
USB-lagringsmedier, som har
været anvendt på en anden enhed,
fungerer ikke.
 Der kan være blevet optaget i et format,
der ikke understøttes. I dette tilfælde
skal du først sikkerhedskopiere vigtige
filer på USB-lagringsmediet ved at
kopiere dem til computerens harddisk.
Formater derefter USB-lagringsmediet
med et FAT16- eller FAT32-filsystem,
og overfør de sikkerhedskopierede
lydfiler på USB-lagringsmediet igen.*
"Reading" vises i lang tid.
 Det kan tage lang tid at afslutte
læsningen af USB-enheden, hvis der
er mange mapper eller filer på den.
Derfor anbefales det at følge disse
retningslinjer.
 Samlede antal mapper på USBenheden: 100 eller mindre
 Samlede antal filer pr. mappe: 100
eller mindre
Fejlagtigt display
 Send musikdataene til USB-enheden
igen, da de data, som er gemt på USBenheden, kan være beskadiget.
Afspilning starter ikke.
 Sluk for anlægget, tilslut derefter USBenheden igen.
 Tilslut den USB-enhed, som dette
anlæg kan afspille.
 Tryk på   (eller på USB  
på apparatet) for at starte afspilningen.
Afspilning starter ikke fra første spor.
 Indstil afspilningstilstanden til Normal
afspilning.
dt til
der
er, til
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Yderligere oplysninger
ette
Der er støj, eller lyden falder ud.
 Sluk for anlægget, tilslut derefter USBenheden igen.
 Selve musikdataene indeholder
støj. Der kan være opstået støj, da
musikdataene blev oprettet pga.
forholdene ved computeren. Opret
musikdataene igen.
 Når USB-lagringsmediet bruges, skal
du kopiere filerne til computeren,
formatere USB-lagringsmediet i
FAT16- eller FAT32-format og kopiere
filerne til USB-lagringsmediet igen.*
81DK
Filer kan ikke afspilles.
 USB-lagringsmedier, der er formateret
med andre filsystemer end FAT16 eller
FAT32, understøttes ikke.*
 Hvis du bruger partitionerede USBlagringsmedier, kan kun filer på den
første partition afspilles.
 Filer, som er krypteret eller beskyttet
med adgangskode osv., kan ikke
afspilles.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og
FAT32, men visse USB-lagringsmedier
understøtter muligvis ikke alle disse FATformater. Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til hvert USBlagringsmedie eller ved at kontakte
producenten.
Billede
Der er ikke noget billede.
 Tryk flere gange på FUNCTION +/
 for at vælge "DVD" (eller tryk på
DVD   på apparatet).
 Kontrollér, at systemet er korrekt
tilsluttet.
 Videokablet er beskadiget. Udskift med
et nyt.
 Sørg for at slutte apparatet til
videoindgangsstikket på TV'et
(side 20).
 Sørg for at tænde TV'et og betjene
TV'et korrekt.
 Tryk flere gange på PROGRESSIVE
 på apparatet for at vælge
"INTERLACE", hvis du slutter TV'et
til apparatets COMPONENT VIDEO
OUT-stik, og TV'et ikke kan modtage
progressivt signal.
 Du har indstillet til progressivt
format, men TV'et kan ikke modtage
signalet i progressivt format.
Indstil i så fald til interlaced format
(standardindstillingen) (side 21).
 Selvom tv'et er kompatibelt med
signaler i progressivt format
(525p/625p), kan billedet blive
forringet, når du indstiller til
progressivt format. Indstil i
så fald til interlaced format
(standardindstillingen) (side 21).
 Sørg for at vælge videoindgangen
på fjernsynet, således at billeder fra
systemet kan ses.
 Sørg for at indstille farvesystemet
korrekt i overensstemmelse med TV'ets
farvesystem.
 Sørg for at slutte apparatet og TV'et
sammen med det medfølgende
videokabel.
Der fremkommer støj i billedet.
 Rengør disken.
 Hvis videosignalet fra systemet skal
gå gennem videobåndoptageren til
TV'et, kan kopibeskyttelsen på nogle
DVD VIDEO-programmer påvirke
billedkvaliteten. Hvis der stadig er
problemer, efter at du har kontrolleret
forbindelserne, skal du slutte apparatet
direkte til TV'ets S Video-indgang
(side 20).
 Hold
ante
 Hvis
er o
det,
bille
 Når
VID
vide
sign
bille
konv
 Inds
dit fj
TV-sk
kan ik
"TV TY
opsæ
et bre
 Form
VID
 Hvis
Vide
til T
form
 Afh
man
82DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
VE
V'et
DEO
dtage
tage
at
ra
TV'ets
TV-skærmens bredde-højde-forhold
kan ikke ændres, selvom du indstiller
"TV TYPE" under "SCREEN SETUP" i
opsætningsmenuen, når der afspilles
et bredere billede.
 Formatforholdet er fast på DVD
VIDEO'en.
 Hvis du tilslutter apparatet med S
Video-kablet, skal du slutte det direkte
til TV'et. Ellers kan man ikke ændre
formatforholdet.
 Afhængigt af fjernsynet kan det ske, at
man ikke kan ændre formatforholdet.
kal
il
ogle
ke
r
leret
aratet
g
Meddelelser på TV-skærmen vises
ikke på det ønskede sprog.
 Vælg det ønskede sprog til
skærmmeddelelser i "OSD" under
"LANGUAGE SETUP" i
opsætningsmenuen (side 56).
Sproget for lydsporet kan ikke
ændres.
 Den afspillede DVD VIDEO
indeholder ikke lydspor på flere sprog.
 DVD VIDEO'en forbyder skift af
sproget for lydsporet.
Sproget i undertitlerne kan ikke
ændres.
 Den afspillede DVD VIDEO
indeholder ikke undertekster på flere
sprog.
 DVD VIDEO'en forbyder skift af
sproget for undertekster.
Undertitlerne kan ikke deaktiveres.
 DVD VIDEO'en forbyder fjernelse af
undertekster.
Vinklerne kan ikke ændres.
 Den afspillede DVD VIDEO
indeholder ikke optagelser fra
forskellige vinkler.
 DVD VIDEO'en forbyder skift af
synsvinkel.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Yderligere oplysninger
'et
 Hold højttalerledningerne på afstand af
antennerne.
 Hvis du afspiller en VIDEO CD, der
er optaget i et andet farvesystem end
det, du har indstillet på systemet, kan
billedet være forvrænget.
 Når du slutter TV'et til COMPONENT
VIDEO OUT-stikkene og afspiller
videobaseret software i progressivt
signalformat, kan nogle dele af
billedet se forkerte ud på grund af
konverteringsprocessen.
 Indstil farvesystemet, så det passer til
dit fjernsyn (side 57).
83DK
Tuner
Ekstra komponenter
Radioindstillingerne er annulleret.
 Netledningen har været taget ud, eller
der har været strømafbrydelse i mere
end en halv dag. Gentag "Lytning til en
fast radiostation" (side 61).
Der er ingen lyd.
 Se det generelle punkt "Der er ingen
lyd." (side 76) og kontrollér systemets
tilstand.
 Tilslut komponenten på korrekt måde
(side 74), mens det kontrolleres:
 om kablerne er korrekt forbundne.
 om kabelstikkene er sat helt i.
 Tænd den tilsluttede komponent.
 Se brugsanvisningen til den tilsluttede
komponent og start afspilning.
Kraftig brum eller støj. ("TUNED"
eller "ST" blinker på displayet)
 Indstil på det korrekte bølgebånd og
frekvens (side 60).
 Sørg for at antennen er korrekt
tilsluttet (side 18).
 Find et sted og en retningsorientering,
der giver god modtagning, og sæt
derefter antennen op igen. Hvis god
modtagning ikke kan opnås, anbefales
det at anvende en ekstern antenne, der
fås i handelen.
 Den medfølgende FM-ledningsantenne
modtager signaler i hele dens længde,
så sørg for at strække den helt ud.
 Placer antennerne så langt væk fra
højttalerledningerne, netledningen og
USB-kablet som muligt for at undgå
støj.
 Forsøg at slukke elektrisk udstyr i
nærheden.
En stereo FM-udsendelse kan ikke
modtages i stereo.
 Tryk flere gange på FM MODE ,
indtil "MONO" ikke længere vises på
displayet.
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, efter at du har udført
ovenstående betjeninger, eller der
opstår andre problemer, som ikke er
beskrevet ovenfor, skal du nulstille
systemet på følgende måde:
Brug knapperne på apparatet
til at nulstille anlægget til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Tag netledningen ud.
2 Sæt netledningen i igen.
3 Tryk på   for at tænde
systemet.
System
fabriks
DVDde ind
såsom
timer,
For at
tilbag
du udf
1 Tryk
afsp
Kon
2 Tryk
for
der
3 Tryk
for
på E
4 Tryk
for
ENT
Det
Try
syst
* Gæld
afspi
4 Tryk på  , DISPLAY  og  
samtidigt.
"RESET" vises på displayet.
84DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
gen
mets
måde
dne.
ttede
er
er
e er
lle
Systemet nulstilles til
fabriksindstillingerne med undtagelse af
DVD-indstillingerne. Du skal foretage
de indstillinger, som du selv har lavet,
såsom indstilling af faste stationer, ur og
timer, igen.
For at sætte DVD-indstillingerne
tilbage til standardindstillinger* skal
du udføre nulstilling som følger:
DISPLAY , mens
afspilning er stoppet.
Kontrolmenuen vises på TV-skærmen.
1 Tryk på
2 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge
(SETUP), og tryk
dernæst på ENTER .
3 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge "RESET", og tryk dernæst
på ENTER .
4 Tryk gentagne gange på  eller  
for at vælge "YES", og tryk dernæst på
ENTER .
Det tager nogle få sekunder at fuldføre.
Tryk ikke på  , når du nulstiller
systemet.
* Gælder ikke indstillingerne af forældrestyret
afspilning

(Hvis bogstaver/tal kommer frem på
displayet)
Når funktionen til selvdiagnosticering
aktiveres for at forhindre fejlfunktion
i systemet, vises der et servicenummer
med 5 tegn (f.eks. C 13 50) bestående
af et bogstav og 4 cifre på TV-skærmen
og i frontdisplaypanelet. Kontrollér i så
tilfælde den følgende tabel.
De første 3
Årsag og afhjælpning
tegn i servicenummeret
C 13
Disken er snavset.
 Rengør disken
med en blød klud
(side 88).
C 31
Disken er ikke sat
korrekt i.
 Genstart systemet,
og indsæt disken
korrekt.
E XX
For at forhindre
(XX er et
fejlfunktion har
nummer)
systemet udført
selvdiagnosefunktionen.
 Ret henvendelse
til nærmeste
Sony forhandler
eller et lokalt,
autoriseret Sony
serviceværksted,
og oplys
servicenummeret
bestående af de fem
tegn.
Eksempel: E 61 10
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Yderligere oplysninger
n.
Selvdiagnosefunktion
85DK
Når versionsnummeret vises på TVskærmen
Når du tænder for systemet, vises
versionsnummeret [VER.X.XX] (X er et
tal) muligvis på TV-skærmen. Selvom
dette ikke er en fejl og kun er beregnet
til brug for Sony-servicering, vil normal
brug af systemet ikke være mulig. Sluk
for systemet, og tænd derefter systemet
igen for at benytte det.
Meddelelser
En af følgende meddelelser vises
eller blinker muligvis på displayet i
frontpanelet under betjening.
DVD-afspiller, Tuner
Cannot Play
 En disk, der ikke kan afspilles, er blevet
sat i.
 Der blev indsat en DVD VIDEO med
en regionskode, som ikke understøttes.
Data Error
 Det MP3-lydspor, den JPEG-billedfil
eller den DivX-videofil, du vil afspille,
er beskadiget.
 MP3-lydsporet overholder ikke MPEG
1 Audio Layer 3-formatet.
 JPEG-billedfilen overholder ikke DCFformatet.
 DivX-videofilen overholder ikke DivXcertificerede profiler.
 MP3-lydsporet har filtypenavnet
".MP3", men er ikke i MP3-format.
 JPEG-billedfilen har tilføjelsen ".JPG"
eller ".JPEG", men er ikke i JPEGformat.
 DivX-videofilen har filtypenavnet
".AVI" eller ".DIVX", men er ikke i
DivX-format.
No Di
Der er
Not In
Du ha
ikke er
tidspu
OFF T
Startti
afspiln
PASSW
Bruger
foræld
Please
System
initiali
Readi
System
Nogle
USB-e
ATRAC
En AT
Device
Devic
USB-e
No De
Der er
den til
No Ste
Alle de
eller fi
86DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
No Disc
Der er ikke nogen disk i diskskuffen .
Not In Use
Du har trykket på en knap, hvis betjening
ikke er tilladt, eller er ugyldig, på dette
tidspunkt.
No Track
Der er ikke indlæst en fil, som kan
afspilles, i anlægget.
Not Supported
En USB-enhed, der ikke understøttes, er
tilsluttet.
OFF TIME NG!
Starttidspunktet og sluttidspunktet for
afspilningstimeren er det samme.
Please Wait
Anlægget gør sig klar til at bruge en
USB-enhed.
med
tøttes.
PASSWORD
Brugertilpasset forældrekontrol eller
forældrekontrol er indstillet.
Reading
Anlægget genkender USB-enheden.
dfil
pille,
Please Wait
Systemet er i gang med
initialiseringsprocessen.
blevet
MPEG
Reading
Systemet læser oplysninger om disken.
Nogle knapper er ikke tilgængelige.
DCF-
at.
PG"
t
i
ATRAC AD
En ATRAC-lydenhed (ATRAC Audio
Device) er tilsluttet.
Device Error
USB-enheden blev ikke genkendt.
No Device
Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller
den tilsluttede USB-enhed er stoppet.
Step Full!
Du forsøgte at programmere mere end 26
musiknumre eller filer (trin).
StorageDrive
Et USB-lagringsmedie er tilsluttet.
Yderligere oplysninger
USB-enhed
DivX-
Removed
USB-enheden er blevet fjernet.
No Step
Alle de programmerede musiknumre
eller filer er blevet slettet.
87DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Forsigtighedsregler
Diske, som dette anlæg IKKE KAN
afspille
 Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
 Diske, som har selvklæbende tape, papir eller
etiketter påklistret
 Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor limen strækker sig
uden for mærkaten
 Diske, som har mærkater, der er trykt med
blæk, som føles klæbrigt, når det berøres
Bemærkninger om disks
 Tør disken af fra midten og udad med en
blød klud, inden den afspilles.
 Rengør ikke diske med opløsningsmidler
som rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i
direkte sollys.
 Anvend ikke diskes, der er indesluttet i en
beskyttende ring. Det kan få systemet til at
fejlfungere.
Om driftsspænding
Før systemet betjenes, skal du kontrollere,
om apparatets driftsspænding svarer til
spændingen fra den lokale el-leverandør.
Om sikkerhed
Om op
 Apparatet er ikke koblet fra
strømforsyningen, så længe det er tilsluttet
en stikkontakt på væggen. Dette gælder også,
selvom selve apparatet er blevet slukket.
 Træk stikket ud af stikkontakten i væggen,
hvis apparatet ikke skal bruges i et længere
stykke tid. Tag altid fat om stikket, når
det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i
ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller
hvis der er faldet genstande ned i det, skal du
afbryde strømforsyningen og lade anlægget
efterse af kvalificerede teknikere, inden du
anvender det igen.
 Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede
teknikere.
 Opby
brug
bekym
 Berør
brugt
kabin
 Venti
Om placering
 Anlægget må ikke placeres hældende eller
på et sted, som er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke
er tilstrækkelig ventilation eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
placeres på overflader, som er blevet
specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller
politur), da der kan forekomme pletter eller
misfarvning af overfladen.
 Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til
varme omgivelser, eller hvis det placeres i et
meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres
på linsen inde i DVD afspilleren, hvilket
kan medføre, at anlægget ikke fungerer. I så
fald skal du tage disken ud og lade anlægget
stå tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
Om hø
Fronth
kan pla
dog sta
visse ty
du sluk
og tænd
på højr
på vens
ikke er
længere
VIGT
Fors
stillv
forbl
lang
beska
særli
Rengø
Rengør
med en
nogen f
opløsni
eller ren
88DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Om ophedning
uttet
r også,
t.
gen,
gere
rig i
 Opbygning af varme på apparatet under
brug er normalt, og der er ingen grund til
bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har været
brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da
kabinettet kan være blevet meget varmt.
 Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
et, eller
kal du
ægget
n du
ficerede
eller
dt,
ke
et
eller
eller
eller
til
es i et
eres
et
r. I så
ægget
er
VIGTIGT
Forsigtig: Hvis du lader et
stillvideobillede eller skærmbilledet
forblive på TV-skærmen via dette anlæg i
lang tid, kan TV-skærmen blive permanent
beskadiget. Projektions-TV-apparater er
særligt udsatte.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet
med en mild renseopløsning. Anvend ikke
nogen form for slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. fortynder, alkohol
eller rensebenzin.
Hovedenhed
Forstærker-del
DIN-strømudgang (klassificeret)
40 W + 40 W (6 ohm ved 1 kHz,
DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference)
50 W + 50 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Indgange:
AUDIO IN (stereo-minijackstik):
Spænding 620 mV, impedans
47 kilohm
(USB)-port:
Type A, maksimal strøm 500 mA
Udgange:
DIGITAL OUT (firkantet optisk stik):
Bølgelængde 660 nm
VIDEO OUT (phonojackstik):
Maks. udgangsniveau 1 Vp-p,
ubalanceret, sync. negativ,
belastningsimpedans 75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohm
S VIDEO OUT (4-polet/mini-DIN
jackstik):
Y: 1 Vp-p, ubalanceret, sync. negativ
C: 0,286 Vp-p, belastningsimpedans
75 ohm
PHONES (stereo-minijackstik):
til hovedtelefoner på 8 ohm eller mere
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Yderligere oplysninger
lerne
Fronthøjttaleren er magnetisk skærmet og
kan placeres tæt på et TV-apparat. Der kan
dog stadig forekomme farveforstyrrelser på
visse typer TV-skærme. I dette tilfælde skal
du slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter
og tænde for TV'et igen. Placer højre højttaler
på højre side af apparatet og venstre højttaler
på venstre side af apparatet. Hvis situationen
ikke er blevet bedre, skal du flytte højttalerne
længere væk fra TV'et.
Specifikationer
89DK
USB-del
Tuner-del
Gener
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Samplingsfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
FM stereo, FM/AM
superheterodynmodtager
FM-tuner-del
Afstemningsområde:
87,5  108,0 MHz (50 kHz trin)
Antenne:
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler:
75 ohm ubalanceret
Mellemfrekvens:
10,7 MHz
AM-tunerdel
Afstemningsområde:
531  1.602 kHz (med intervallet sat
til 9 kHz)
Antenne:
AM-rammeantenne
Antenneterminaler:
Ekstern antenneterminal
Mellemfrekvens:
450 kHz
Strømk
2
Strømf
4
Mål (b
1
Vægt (
2
Medfø
F
R
A
F
V
H
Disk-afspiller
System:
Compakt disk og digital lyd- og
videosystem
Laser:
Egenskaber for laserdiode
Emmissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 1000 μW
* Dette resultat er målet i en afstand
af 200 mm fra objektivets overflade
på Optical Pick-up Block med 7 mm
blænde.
Halvlederlaser:
(DVD: =650 nm, CD: =790 nm)
Svarfrekvens:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz  22 kHz
(±1 dB)
CD: 2 Hz  20 kHz (±0,5 dB)
Video farvesystemformat:
PAL
Højttaler
Højttalersystem:
Hele lydområdet, basreflekstype,
magnetisk afskærmet
Højttalerenheder:
120 mm, keglemembrantype
Nomineret impedans:
6 ohm
Mål (b/h/d):
Cirka 141 × 141 × 225 mm
Vægt:
Cirka 1,5 kg
Design
varsel.
• Stan
• Der
flam
90DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Generelt
)
et sat
Strømkrav:
220  240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug:
45 W
Mål (b/h/d) (Cirka):
190 × 141 × 273 mm
Vægt (cirka):
2,8 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Videokabel (1)
Højttalerpuder (8)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
• Standby strømforbrug: 0,5 W
• Der er ikke anvendt halogene
flammehæmmere i visse printkort.
Yderligere oplysninger
e,
91DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Ove
Vejledning til kontrolmenuvisningen
Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion og få vist relaterede oplysninger. Tryk
flere gange på DISPLAY  for at aktivere, deaktivere eller ændre kontrolmenuen på
følgende måde:
Kontrolmenuvisning 1  Kontrolmenuvisning 2 (vises kun for visse diske) 
Kontrolmenuvisning fra  Kontrolmenuvisning 1  …
Eleme
Kontrolmenuvisning
Kontrolmenuvisning 1 og 2 indeholder forskellige elementer afhængigt af disktypen.
Eksempel: Kontrolmenuvisning 1, når der afspilles en DVD VIDEO
Aktuelt afspillet titelnummer
Aktuelt afspillet kapitelnummer
Samlet antal af titler
Samlet antal kapitler
Kontrolmenupunkter
Afspilningsstatus ( Afspil,
 Afbryd midlertidigt,  Stop, osv.)
Den disktype, der afspilles
Valgte emne
Forløbet spilletid
Aktuel indstilling
Muligheder
Funktionsnavn
for det markerede
kontrolmenupunkt
Betjeningsmeddelelse
92DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Oversigt over kontrolmenupunkter
k
en på
Element
Elementnavn, relevant disktype, funktion
TITLE/SCENE/TRACK
Vælger den titel, den scene eller det spor, der skal afspilles.
CHAPTER/INDEX
Vælger det kapitel eller indeks, der skal afspilles.
TRACK
Vælger det spor, der skal afspilles.
n.
ORIGINAL/PLAY LIST
Indstiller afspilningsrækkefølgen til den oprindeligt optagede
rækkefølge eller til den afspilningsliste, der er oprettet på disken.
TIME/TEXT
Kontrollerer den forløbne afspilningstid og den resterende tid.
Indlæser tidskoden for billede- og musikssøgning.
Viser tekstinformationen på DVD-TEXT-diske og MP3-lydspor.
afspilles
PROGRAM
Afspiller sporet i den ønskede rækkefølge.
SHUFFLE
Afspiller sporene i tilfældig rækkefølge.
REPEAT
Afspiller en disk i løkke, hele disken (alle titler/alle spor/alle album) i
løkke eller en titel/et kapitel/et spor/et album/en fil i løkke.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Yderligere oplysninger
op, osv.)
93DK
Element
Elementnavn, relevant disktype, funktion
A/V SYNC
Indstiller forsinkelsen mellem lyden og visningen.
PARENTAL CONTROL
Indstiller til at forbyde afspilning på dette system.
SETUP
QUICK klargøring
Brug QUICK SETUP til at vælge sproget til skærmmeddelelser samt
TV'ets bredde-højde-forhold.
CUSTOM klargøring
Ud over QUICK SETUP-indstillingen kan du ændre andre
indstillinger.
RESET
Sætter indstillingerne i "SETUP" tilbage til standardindstillingen.
ALBUM
Vælger det album, der skal afspilles.
FILE
Vælger den JPEG-billedfil eller DivX-videofil, der skal afspilles.
DATE
Viser den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
INTERVAL
Angiver, hvor længe dias vises på TV-skærmen.
EFFECT
Vælger de overgangseffekter, der skal benyttes til at skifte dias under et
diasshow.
MODE (MP3, JPEG)
Vælger datatypen: MP3-lydspor (AUDIO), JPEG-billedfil (IMAGE)
eller begge dele (AUTO), der skal afspilles, når der afspilles en DATA
CD/DVD.
List
Stavni
Kode
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
94DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Liste over sprogkoder
Stavning af sprogene er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) standarden.
mt
E)
ATA
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ikke specificeret
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Yderligere oplysninger
der et
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
95DK
Liste over områdekoder til forældrekontrol
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
2362
2390
2379
2046
2427
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Danmark
Filippinerne
Finland
Frankrig
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
New Zealand
Norge
Østrig
Pakistan
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
USB
afsp
Se ned
oplysn
enhed
For ku
<http:
For ku
Engels
Electro
Fransk
Electro
For ku
<http:
For ku
<http:
For ku
<http:
96DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
e
nien
USB-enheder, der kan
afspilles
Se nedenstående websteder for at få
oplysninger om kompatible USBenheder.
For kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
For kunder i Canada:
Engelsk <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Fransk <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
For kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
For kunder i Asien eller Oceanien:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Yderligere oplysninger
97DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Ordforklaring
Afspilningskontrol (PBC)
Signaler, der er indkodet på VIDEO
CD'er (Version 2.0) til brug for kontrol af
afspilning. Ved at anvende menuskærme
optaget på VIDEO CD'er med PBC
funktioner, kan du afspille simple
interaktive programmer, programmer
med søgefunktioner, og så videre.
Album
Afsnit af et musik- eller billedstykke på
en DATA CD eller DATA DVD med
MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller
DivX-billedfiler.
DivX®
Digital videoteknologi, der er udviklet
af DivX, Inc. Videoer, der er kodet
med DivX-teknologi, har noget nær
den bedste kvalitet med en relativt lille
filstørrelse.
Dolby Digital
Dette lydformat for biografer er
mere avanceret end Dolby Surround
Pro Logic. I dette format udsender
surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der findes
en selvstændig subwoofer-kanal til dyb
bas. Dette format kaldes også "5.1",
fordi subwoofer-kanalen regnes for
0.1 kanal (da den kun aktiveres, når en
dyb baseffekt er påkrævet). Alle seks
kanaler i dette format optages separate
for at opnå ekstrafin kanalseparation.
Desuden forekommer der mindre
signalforringelse, da alle signalerne
behandles digitalt.
DTS
Digital lydkompressionsteknologi,
udviklet af Digital Theater Systems, Inc.
Denne teknologi er i overensstemmelse
med 5.1-kanal surround. Surroundkanalen er i stereo, og der er en separat
subwoofer-kanal i dette format. DTS
giver de samme 5.1 diskrete kanaler
med digitallyd af høj kvalitet. Den
gode kanalseparation opnås, fordi alle
kanaldata er optaget diskret og behandlet
digitalt.
DVD VIDEO
En disk, der rummer op til 8 timer med
levende billeder, skønt dens diameter er
den samme som en AUDIO CD.
Datakapaciteten på en enkeltlags og
enkeltsidet DVD VIDEO er 4,7 GB
(gigabyte), hvilket er 7 gange mere
end på en AUDIO CD. Ydermere
er datakapaciteten på en tolags og
enkeltsidet DVD VIDEO 8,5 GB, på
en enkeltsidet og dobbeltsidet DVD
VIDEO er den 9,4 GB, og på en tolags og
dobbeltsidet DVD VIDEO er den 17 GB.
Billeddataene er i MPEG 2 formatet, en af
de verdensomspændende standarder for
digital kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 af den
oprindelige størrelse. DVD VIDEO
anvender også kodeteknik med variabel
hastighed, der ændrer de data, der skal
allokeres, i henhold til status på billedet.
Lydda
og i PC
at nyd
Herud
med fo
såsom
foræld
DVD-R
En DV
genskr
som en
to fors
og Vid
lavet i
format
som er
indstil
progra
DVD+
En DV
og gen
betjen
kompa
Fil
En JPE
der er
DATA
definit
består
film.
98DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
Inc.
else
arat
S
r
lle
andlet
med
er er
g
Lyddataene optages i både Dolby Digital
og i PCM, hvilket giver dig mulighed for
at nyde en mere realistisk lydpræsens.
Herudover er DVD VIDEO'er forsynet
med forskellige avancerede funktioner,
såsom multi-synsvinkel, multisprog, og
forældrekontrol funktioner.
DVD-RW
En DVD-RW er en optagbar og
genskrivningsbar disk af samme størrelse
som en DVD VIDEO. DVD-RW'en har
to forskellige indstillinger: VR-indstilling
og Video-indstilling. DVD-RW'er, som er
lavet i Video-indstilling, har det samme
format som en DVD VIDEO, mens disks,
som er lavet i VR (Video Recording)
indstilling, tillader at indholdet
programmeres eller redigeres.
DVD+RW
abel
skal
edet.
En DVD+RW (plus RW) er en optagbar
og genskrivningsbar disk. DVD+RW'er
betjener sig af et optageformat, som er
kompatibelt med DVD VIDEO-formatet.
Fil
En JPEG-billedfil eller en DivX-videofil,
der er optaget på en DATA CD eller
DATA DVD. ("Fil" er en eksklusiv
definition for dette system.) En enkelt fil
består af et enkelt billede eller en enkelt
film.
DVD VIDEO'er kan klassificeres som
filmbaseret eller videobaseret software.
Filmbaserede DVD VIDEO'er indeholder
de samme billeder (24 billedrammer
per sekund), som vises i biografer.
Videobaserede DVD VIDEO'er, såsom
serier eller situationskomedier, viser
billeder med 30 billedrammer (eller 60
felter) per sekund.
Flersprogsfunktion
På nogle DVD VIDEO'er er lyden eller
undertekster på billedet optaget i flere
sprog.
Forældrekontrol
En DVD VIDEO-funktion, der
forhindrer afspilning af DVD VIDEO'en i
henhold til brugerens alder, og som følger
restriktionsniveauet fastsat i hvert land.
Begrænsningen varierer fra disk til disk;
når den er aktiveret, kan afspilning være
fuldstændig umuliggjort, voldsscener
bliver sprunget over eller erstattes med
andre scener osv.
Fortsættes
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)

Yderligere oplysninger
å
D
ags og
7 GB.
t, en af
er for
ataene
n
Filmbaseret software, videobaseret
software
99DK
Kapitel
Regionskode
VIDEO
Underopdeling af en titel på en DVD
VIDEO. En titel består af flere kapitler.
Dette system er anvendt til beskyttelse af
ophavsretten.
Der tildeles en regionskode på hvert
DVD-system eller hver DVD VIDEO i
overensstemmelse med salgsregionen.
Hver regionskode vises på apparatet
samt på diskindpakningen. Systemet kan
afspille disks, der passer til regionskoden.
Systemet kan også afspille disks med
" mærket. Selv hvis regionskoden
"
ikke er angivet på DVD VIDEO'en, kan
regionsbegrænsningen alligevel godt
være aktiveret.
En com
billede
Billedd
de ver
digital
kompr
oprind
kan en
74 min
VIDEO
lydinfo
Lyde u
menne
mens d
ikke k
kan in
lydinfo
AUDI
Der fin
 Vers
leve
 Vers
med
PBC
Dette
begge
Multi-vinkel funktion
På nogle DVD VIDEO'er er den samme
scene optaget fra forskellig vinkler, eller
videokamera-synsvinkler.
Progressivt format (sekventiel
scanning)
I modsætning til interlaced format kan
progressivt format reproducere 50  60
billeder i sekundet ved at reproducere
alle scanningslinjerne (525 linjer i NTSCsystemet, 625 linjer i PAL-systemet).
Den generelle billedkvalitet forbedres,
og stillbilleder, tekst og vandrette linier
fremtræder skarpere. Dette format er
kompatibelt med 525 eller 625 progressiv
formatet.
Scene
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
er menuskærmene, levende billeder,
og stillbilleder opdelt i sektioner kaldet
"scener".
Spor
Del af et billede eller et musikstykke på
en VIDEO CD, CD eller MP3. Et album
består af flere spor (kun MP3).
Titel
Det længste afsnit af et billede eller et
musikstykke på en DVD VIDEO, en fil
osv., for en billeddel på videosoftware
eller hele albummet i lydsoftware.
100DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
VIDEO CD
lse af
t
Oi
en.
t
et kan
koden.
d
en
kan
dt
oner
,
ldet
et
n fil
re
Yderligere oplysninger
e på
bum
En compact disc, der rummer levende
billeder.
Billeddataene er i MPEG 1 formatet, en af
de verdensomspændende standarder for
digital kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den
oprindelige størrelse. Som følger heraf
kan en 12 cm VIDEO CD rumme op til
74 minutter med levende billeder.
VIDEO CD'er rummer også kompakt
lydinformation.
Lyde uden for det frekvensområde, som
mennesker kan høre, komprimeres,
mens de lyde, som vi kan høre,
ikke komprimeres. VIDEO CD'er
kan indeholde 6 gange så meget
lydinformation som konventionelle
AUDIO CD'er.
Der findes to versioner af VIDEO CD'er:
 Version 1.1: Man kan kun afspille
levende billeder og lyd.
 Version 2.0: Du kan afspille stillbilleder
med høj opløsning og glæde dig over
PBC-funktioner.
Dette system er i overensstemmelse med
begge versioner.
101DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
Indeks
Tal
D
K
S
16:9 57
4:3 LETTER BOX 57
4:3 OUTPUT 57
4:3 PAN SCAN 57
DATA CD 6
DATA DVD 7
Diasshow 43, 45
DIMMER 70
DISPLAY 23
Displayet på frontpanel 17
DivX 47, 98
Dolby Digital 98
DTS 98
DVD 6
DVD+RW 6, 99
DVD’ens menu 38
DVD-RW 6, 99
Kapitel 28, 100
Kold nulstilling 84
Konfiguration af display 23
Kontrolmenuvisning 92
S VIDE
Scanne
SCENE
Scene
SCREE
SCREE
SETUP
SLEEP
Sleeptim
Slowmo
Søgnin
Søgnin
ved a
39
Spor 6
Styring
SUBTIT
A
A/V SYNC 49, 94
AAC 62, 64
Afspilning af andre
komponenter 75
Afspilning af en disk 27
Afspilning i tilfældig
rækkefølge 35
Afspilningskontrol (PBC) 98
Afspilningstimer 68
ALBUM 94
Album 28, 98
ANGLE 29
ATRAC 62, 65
ATRAC AD 62
AUDIO 56
AUDIO DRC 59
B
BACKGROUND 57
Bagpanel 74
Batterier 19
Brugbare diske 6
C
CHAPTER 39, 93
COMPONENT VIDEO OUT
21, 75
CUSTOM 55
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 50
CUSTOM SETUP 58
E
EFFECT 47, 94
F
Fejlfinding 76
Fil 99
FILE 94
Filmbaseret software 99
Fjernbetjening 12
Flersprogsfunktion 99
Forældrekontrol 99
Frontpanel 74
Frysning af billedet 28
G
Genoptaget afspilning 32
Gentaget afspilning 36
H
Håndtering af diske 27
Hurtigt baglæns 28
Hurtigt fremad 28
I
INDEX 93
INTERLACE 21
INTERVAL 94
L
LANGUAGE SETUP 24, 56
Liste over sprogkoder 95
Lytning til radioen 60
M
MENU 56
MODE (MP3, JPEG) 94
MP3 6
Multi Session-CD 9
MULTI-DISC RESUME
33, 58
Multi-vinkel funktion 29, 100
O
ORIGINAL 38, 93
OSD 56
P
PARENTAL CONTROL
52, 94
PAUSE MODE 58
PBC-afspilning 31
PICTURE NAVI 40, 44
PLAY LIST 38, 93
Programafspilning 33
PROGRESSIVE AUTO 21
PROGRESSIVE VIDEO 21
Progressivt format 100
R
Radio 60
Radiostationer 61
Regionskode 100
RESET 84, 94
T
THEAT
Tilslutn
komp
Tilslutn
TIME/
Timer
Titel 3
TITLE
TRACK
TRACK
TV TY
U
USB 62
USB M
USB-la
V
Valg 38
Vedvar
VIDEO
W
J
WMA
JPEG 41, 43, 45
Ø
Øjeblik
Øjeblik
28
102DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
CMT-
S
y 23
2
4, 56
95
4
E
29, 100
4
21
O 21
T
THEATRE SYNC 25
Tilslutning af andre
komponenter 74
Tilslutning af fjernsynet 20
TIME/TEXT 93
Timer 68
Titel 38, 100
TITLE 36, 93
TRACK 93
TRACK SELECTION 58
TV TYPE 57
U
USB 62
USB MEMORY 80
USB-lager 62
Yderligere oplysninger
L
S VIDEO 75
Scanne 24, 57
SCENE 93
Scene 100
SCREEN SAVER 57
SCREEN SETUP 24
SETUP 94
SLEEP 25, 68
Sleeptimer 68
Slowmotion-afspilning 28
Søgning 38
Søgning efter et bestemt sted
ved at se på TV-skærmen
39
Spor 6, 7
Styring af fjernsynet 22
SUBTITLE 56
V
Valg 38
Vedvarende afspilning 45
VIDEO CD 6, 101
W
WMA 62, 64
Ø
Øjeblikkelig afspilning 28
Øjeblikkelig fremadspoling
28
103DK
CMT-DH30.DK.4-136-657-11(1)
VAROITUS
Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja
sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhoilla tai
muulla vastaavalla, sillä ne voivat aiheuttaa
palovaaran. Älä aseta palavia kynttilöitä tai
muita esineitä, joissa on avoliekki, laitteen
päälle.
Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita
nesteillä täytettyjä esineitä laitteen
päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai
sähköiskuvaaran.
Koska laite kytketään irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkopistoke, kytke laite
pistorasiaan, johon pääsee helposti
käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin
epänormaalia, irrota välittömästi
verkkopistoke pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen
kaappiin.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää
laitetta liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle, tulelle tai muulle
vastaavalle.
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän
tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden
vaaraa.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASER tuotteeksi. Tämä merkintä on
laitteen takaseinässä.
Vain Euroopan malli
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine
voi aiheuttaa huonokuuloisuutta.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat
tiedot koskevat vain laitteita, jotka
ovat myynnissä EU-direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokio, 108-0075 Japani.
Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskeva valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksa.
Kaikissa huoltoa tai takuuta koskevissa
asioissa tulee ottaa yhteys erillisissä
huolto- tai takuuasiakirjoissa mainittuun
osoitteeseen.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys
(Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet:
Kaukosäädin
Tämä
pakkau
lasketa
Tietyis
käyttää
symbo
kemik
ilmaise
enemm
tai ene
Varmi
käytös
mahdo
luonno
paristo
aiheutt
säästäm
Mikäli
tai tiet
on kiin
paristo
huollo
Jotta v
tuote k
tulee tu
sähkövastaan
Muide
käyttö
tuottee
käytös
vastaan
Lisätie
kierrät
virano
josta tu
2FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
vat
otka
u,
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
ja
tu
H,
art,
sa
tuun
ähköen
aiden
en
ä
än
n
en
en
s
etoja
.
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa
tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky
tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo
on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Tästä käyttöohjeesta
 Kunkin selityksen alussa oleva kuvake,
esimerkiksi
, osoittaa, mitä
tallennusvälinettä voidaan käyttää
käsiteltävän toiminnon yhteydessä.
 Englanninkielistä kuvaruutunäyttöä
käytetään vain havainnollistamiseen.
 Ohjausvalikon sisältö voi vaihdella
levyn mukaan.
 Asetusvalikon sisältö voi vaihdella
laitteen ostomaan mukaan.
 Etupaneeli voi olla erilainen eri alueilla.
FI
3FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Sisällysluettelo
Tästä käyttöohjeesta ........................... 3
Toistettavat levyt .................................. 6
Osat ja ohjaimet .................................11
Viritin
Lisä
Radion kuunteleminen ....................60
Vian
Varo
Tekn
Ohja
Kieli
Toist
USBSana
Inde
Aloittaminen
USB-laite
Järjestelmän liittäminen ..................18
Television liittäminen .......................20
Kellon asettaminen aikaan .............22
Pika-asetuksen (QUICK SETUP)
tekeminen.............................................23
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen .........................................25
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteelta .......................................62
Oman ohjelman tekeminen
USB-laitteen avulla ............................65
 Ohjelmoitu soitto
Äänen säätö
Äänen säätäminen.............................67
Levy
Levyn soittaminen .............................27
 Normaali soitto
Toistomuodon käyttäminen ..........33
Levyn etsiminen ja
valitseminen ........................................38
MP3- ja JPEG-levyjen
soittaminen ..........................................41
DivX®-videotiedostojen
katseleminen .......................................47
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätö .......................................................49
 A/V SYNC
Levyn toiston rajoittaminen...........50
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
DVD-asetusvalikon
käyttäminen .........................................55
Muut toiminnot
Ajastimen käyttäminen....................68
Näytön vaihtaminen .........................70
Levytietojen katseleminen ............70
Lisälaitteiden liittäminen ................74
4FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Lisätietoja
.....60
.....62
.....65
Vianetsintä ............................................76
Varotoimet............................................88
Tekniset tiedot ....................................89
Ohjausvalikon näytön esittely .......92
Kielikoodiluettelo...............................95
Toistettavissa olevat
USB-laitteet ..........................................97
Sanasto ..................................................98
Indeksi ................................................. 102
.....67
.....68
.....70
.....70
.....74
5FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Toistettavat levyt
Tyyppi
DVD VIDEO
Ominaisuudet
VIDEO CD
 DVD-R/-RW
VR (Video Recording) -tilassa
 AUDIO CD*
 CD-R*/-RW*
* AUDIO CD -muodossa
DATA CD
Logo
DATA
Tällä j
 VIDEO CD
 Super VCD*
 CD-ROM*/-R*/-RW*
* VIDEO CD- tai Super VCD
-muodossa
CD
Tässä
oppaassa
käytetty
kuvake
 DVD VIDEO
 DVD-R*/-RW*/+R/+RW
DVD VIDEO -muodossa
* myös videotilassa
VR-tila
Tyypp
 CD-ROM/-R/-RW
DATA CD -muodossa, sisältää
MP3-audioraitoja1), JPEGkuvatiedostoja2) tai DivXvideotiedostoja3) ja noudattaa
ISO 96604) Level 1- tai Level 2
-standardia tai Joliet-standardia
(laajennusmuoto).
1)
2)
3)
4)
MP3
audio
JPEG
Syste
Techn
DivX
”.DIV
ISO (
tiedo
Logot
tavara
6FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Tyyppi
DATA DVD
Ominaisuudet
Tässä
oppaassa
käytetty
kuvake
Logo
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
DATA DVD -muodossa,
sisältää MP3-audioraitoja1),
JPEG-kuvatiedostoja2) tai DivXvideotiedostoja3) ja noudattaa UDFstandardia (Universal Disk Format).
Tällä järjestelmällä voidaan soittaa levyjä, joissa on jokin seuraavista logoista:
1)
2)
3)
4)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) on ISO/MPEG:n määrittämä audiodatan pakkausformaatti. MP3audioraitojen on oltava MPEG 1 Audio Layer 3 -muodon mukaisia.
JPEG-kuvatiedostojen on oltava DCF-muodon mukaisia. (DCF ”Design rule for Camera File
System”: digitaalisten kameroiden kuvastandardit, joita ohjaa Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA)).
DivX-videotiedostojen on oltava DivX-muotoisia, ja niiden tunnisteen täytyy olla ”.AVI” tai
”.DIVX”.
ISO (International Organization for Standardization) määrittämä CD-ROM-levyllä oleva
tiedostojen ja kansioiden looginen muoto.
Logot ”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD VIDEO” ja ”CD” ovat
tavaramerkkejä.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

7FI
Levyt, joita ei voi toistaa
 PHOTO CD -formaatissa tallennetut
CD-ROM-levyt
 MP3 PRO -muodossa tallennetut
DATA CD -levyt
 CD-Extra-levyjen tieto-osa1)
 Mixed CD-levyjen dataosat2)
 Super Audio CD -levyt
 DVD-äänilevyt
 DVD-RAM-levyt
 Eri aluekoodin sisältävä DVD VIDEO
-levy.
 Levy, jonka muoto ei ole standardin
mukainen (esimerkiksi sydän, neliö tai
tähti).
 Levy, johon on kiinnitetty teippi tai
tarra.
1)
2)
CD-Extra: Tässä muodossa ääni (AUDIO CD
-data) tallentuu istunnon 1 raidoille ja data
istunnon 2 raidoille.
Mixed CD: Tällä formaatilla tallennetaan
dataa ensimmäisen istunnon raidoille
ja ääntä (AUDIO CD -data) toisen ja
myöhempien istuntojen raidoille.
Tällä järjestelmällä
toistettavien DVD VIDEO
-levyjen aluekoodi
Laitteen taakse on painettu aluekoodi,
ja laite toistaa vain samalla aluekoodilla
varustetut DVD VIDEO -levyt.
-merkinnällä
Tämä laite toistaa myös
varustetut DVD VIDEO -levyt.
Jos yrität toistaa jonkin toisen aluekoodin
sisältävän DVD VIDEO -levyn, television
kuvaruutuun tulee teksti ”Playback
prohibited by area limitations.”. DVD
VIDEO -levystä riippuen aluekoodia ei
ehkä ole merkitty DVD VIDEO -levyyn
aluerajoitteista huolimatta.
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy,
jonka toisella puolella on tallennettu
DVD-aineisto ja toisella puolella
digitaalinen ääniaineisto. Koska
ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
Huo
DVD
 Eräi
DVD
talle
luom
ja la
sella
järje
ellei
tark
käyt
 Huo
ei vo
levy
olisi
tilan
 Pack
toist
Huo
ja VI
DVD V
-levyje
olla oh
määrit
Koska
VIDEO
ohjelm
ohjelm
toistot
Katso
VIDEO
käyttö
8FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Huomautuksia CD-R/-RW ja
DVD-R/-RW/+R/+RW-levyistä
di,
dilla
nnällä
koodin
vision
D
ia ei
vyyn
vy,
u
Disc
voi
 Eräiden CD-R/-RW-levyjen ja
DVD-R/-RW/+R/+RW-levyjen
tallennuslaatu, kunto tai niiden
luomiseen käytetyn ohjelmiston
ja laitteiston ominaisuudet ovat
sellaiset, ettei levyjä voi toistaa tällä
järjestelmällä. Levyä ei voi toistaa,
ellei sitä ole viimeistelty oikein. Katso
tarkemmat ohjeet tallennuslaitteen
käyttöohjeista.
 Huomaa, että eräitä toistotoimintoja
ei voi käyttää tiettyjen DVD+R/+RWlevyjen yhteydessä, vaikka levyt
olisi viimeistelty oikein. Käytä tässä
tilanteessa levyn normaalia toistoa.
 Packet Write -muotoista levyä ei voi
toistaa.
Huomautus DVD VIDEO -levyjen
ja VIDEO CD -levyjen
DVD VIDEO -levyjen ja VIDEO CD
-levyjen tietyt toistotoiminnot saattavat
olla ohjelmistotuottajien tarkoituksella
määrittelemiä.
Koska tämä laite toistaa DVD
VIDEO -levyt ja VIDEO CD -levyt
ohjelmistotuottajien suunnitteleman
ohjelmasisällön mukaisesti, joitakin
toistotoimintoja ei ehkä voi käyttää.
Katso myös DVD VIDEO -levyjen ja
VIDEO CD -levyjen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin
levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että
jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Huomautuksia Multi Session
-levyistä
 Tällä järjestelmällä voidaan toistaa
Multi Session -levyjä, jos MP3audioraita, JPEG-kuvatiedosto tai
DivX-videotiedosto on ensimmäisessä
istunnossa. Myös seuraaviin
istuntoihin tallennettuja MP3audioraitoja, kuvatiedostoja tai DivXvideotiedostoja voidaan toistaa.
 Jos ensimmäinen istunto on tallennettu
käyttäen AUDIO CD- tai VIDEO CD
-muotoa, vain se toistetaan.
 Järjestelmä tunnistaa Multi Session
-levyn AUDIO CD -levyksi, jos sille on
tallennettu AUDIO CD -muotoinen
istunto. Järjestelmä toistaa levyn vain
siinä tapauksessa, että ensimmäinen
istunto on AUDIO CD -muotoinen.
 Jos kyseessä on DATA CD- tai DATA
DVD -levy, järjestelmä toistaa vain
DivX-videotiedostot, vaikka levyllä
olisi MP3-audioraitoja tai JPEGkuvatiedostoja.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

9FI
Tekijänoikeudet
Tämä tuote sisältää yhdysvaltalaisten
patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa.
Tämän tekijänoikeuksien
suojaustekniikan käyttämiseen tulee olla
Macrovisionin lupa, ja se on tarkoitettu
kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun
katselukäyttöön, ellei
Macrovisionin antamasta luvasta muuta
johdu. Käänteinen suunnittelu tai
purkaminen on kielletty.
 Tässä järjestelmässä on Dolby* Digital
ja DTS** Digital Surround järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä.
”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** ”DTS” on DTS, Inc:n rekisteröity
tavaramerkki, ja ”DTS 2.0 + Digital Out”
on DTS, Inc:n tavaramerkki.
 Dolby Laboratories on myöntänyt
lisenssin yhdysvaltalaisiin ja muun
maalaisiin patentteihin.
 DivX on DivX Inc:n kehittämä
videotiedostojen pakkaustekniikka.
DivX, DivX Certified ja näihin liittyvät
logot ovat DivX Inc:n tavaramerkkejä,
joita käytetään lisenssillä.
 ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja
niiden logot ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
 Fraunhofer IIS ja Thomson ovat
lisensoineet MPEG Layer-3
äänenkoodaustekniikan ja patentit.
®
10FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER
THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE MPEG-4
VISUAL STANDARD (“MPEG-4
VIDEO”)
AND/OR
(ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT
WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED BY
MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4
VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL
BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION
INCLUDING THAT RELATING
TO PROMOTIONAL, INTERNAL
AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED
FROM MPEG LA, LLC. SEE http://www.
mpegla.com/
Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot
voidaan tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.
Etupaneeli
Osat ja ohjaimet
Osat ja ohjaimet
Yläpaneeli
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

11FI
Kaukosäädin


STANDBY-merkkivalo (76)
PRES
Palaa, kun järjestelmä on sammutettu.
Valitse

/
(28, 4
USB MEMORY -merkkivalo
Paina
Palaa, kun lisävarusteena hankittava
USB-laite (Digitaalinen soitin tai USBtallennusväline) on liitetty.
Kauk

Näytä
Vaihda
Kauk
 (poisto) (29)
Kauk
Poista levy painamalla tätä.
/
eteen

Levyaukko

+/ (25, 28, 63, 66)
Valitse albumi painamalla tätä.

(USB) -portti (62)
Liitä lisävarusteena hankittavaan USBlaitteeseen (Digitaalinen soitin tai USBtallennusväline).
Paina
Paina
kohda

AUDI
Liitä li
audiol

PHON
Liitä k


Laite:  (päällä/valmiustila)
(22, 23, 69, 84)
Kaukosäädin: TV 1) (päällä/
valmiustila) (22)
DISPL
Tuo et
kellon
Paina kytkeäksesi virran järjestelmään.
Kytke televisioon virta painamalla tätä.
12FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
a
SB-

PRESET +/ (61)
PROGRESSIVE (21, 75)
Valitse esiviritetty asema painamalla tätä.
Vaihda näytettävän videokuvan muoto
(lomitettu tai progressiivinen) painamalla
tätä.
Paina valitaksesi kappaleen tai tiedoston.

/ (siirry taakse/eteen)
(28, 43, 48, 63, 66)
Kaukosäädin: TV CH +/1) (22)
Vaihda televisiokanavaa painamalla tätä.
Kaukosäädin: SLOW
/
(28)
Näytä kuva hidastettuna painamalla tätä.
Kaukosäädin: TUNING +/ (60)
Paina virittääksesi haluamasi aseman.
/ (pikakelaus taakse/
eteen) (28, 63)
Paina hakeaksesi kappaleen tai tiedoston
kohdan.

AUDIO IN -liitin (75)
Liitä lisävarusteena hankittavaan
audiolaitteeseen.

SBUSB-
PHONES-liitin
DSGX (67)
Korosta bassoa painamalla tätä.
Osat ja ohjaimet
tu.


IR-vastaanotin

Laite: DVD  (toisto) (21, 27)
Valitse DVD-toiminto painamalla tätä.
Aloita levyn toistaminen painamalla tätä.
Laite: USB  (toisto) (63, 66)
Paina valitaksesi USB-toiminnon.
Aloita lisävarusteena saatavalla
USB-laitteella (digitaalisella
musiikkisoittimella tai USBtallennuslaitteella) toistaminen
painamalla tätä.
Liitä kuulokkeet.

DISPLAY (63, 70)
Tuo etupaneelin näyttöön levyn tiedot tai
kellonaika painamalla tätä.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

13FI
Laite: TUNER/BAND (60)


Paina valitaksesi TUNER-toiminnon.
Valitse FM- tai AM-aaltoalue painamalla
tätä.
VOLUME +/2) (27, 63)
ANGL
Paina säätääksesi äänenvoimakkuutta.
Laite: AUDIO IN
Säädä television äänenvoimakkuutta
painamalla tätä.
Vaihda
useast
-levy).
Paina valitaksesi AUDIO IN -toiminnon.
FUNCTION +/ (21, 27, 60, 62,
65)
TV VOL +/1)2) (22)


DVD/
TIMER MENU (22, 68)
Tuo M
painam
Valitse
käytät
laitetta
Paina valitaksesi toiminnon.
Paina asettaaksesi kellonajan ja ajastimet.


REPEAT (37, 63)
PICTURE NAVI (40)
Paina kuunnellaksesi levyn, yksittäisen
kappaleen tai tiedoston toistuvasti.
Valitse VIEWER-muoto lukujen,
nimikkeiden ja raitojen etsimistä varten
painamalla tätä.
Tuo pienoiskuvat näkyviin painamalla
tätä.


DIS
55, 74

 (pysäytys) (28, 60, 63)
 (tauko) (28, 63)
Keskeytä tai pysäytä toisto painamalla
tätä.
AUDIO (30, 73)
Kaukosäädin: 2) (toisto) (27, 34,
42, 48, 53, 63, 66)
Näytä nykyinen äänisignaali television
kuvaruudussa painamalla tätä.
Aloita toisto painamalla tätä.

SUBTITLE (29)
Vaihda tekstityksen kieli painamalla tätä
(DVD VIDEO -levy).
EQ (6
Valitse

Tuo oh
kuvaru

TV1) (
Ohjaa
tätä.
14FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
a

ANGLE (29)
ADVANCE
Vaihda kuvakulma painamalla tätä (vain
useasta kulmasta kuvattu DVD VIDEO
-levy).
Siirry nykyisessä kohtauksessa eteenpäin
painamalla tätä toiston aikana.

timet.
alla
 STEP/ STEP  (28)
Tuo MENU television kuvaruutuun
painamalla tätä.
Valitse toistotila painamalla tätä, kun
käytät lisävarusteena saatavaa USBlaitetta.
Näytä yksi ruutu kerrallaan painamalla
tätä, kun toisto on taukotilassa.
EQ (67)


/// (22, 24, 33, 35, 36, 38,
42, 63, 65, 68)
Tuo ohjausvalikko television
kuvaruutuun painamalla tätä.

TV1) (22)
a tätä

 RETURN (32)
Palaa edelliseen television kuvaruudussa
näytettyyn valikkoon painamalla tätä.
Valitse äänitehoste painamalla.
DISPLAY (24, 33, 38, 45, 49, 50,
55, 74, 85)
ion
(28)
Näytä edellinen kohtaus uudelleen
painamalla tätä toiston aikana.
DVD/USB MENU (38, 45)

arten
REPLAY
(28)
Ohjaa television toimintoja painamalla
tätä.
Valitse MENU painamalla tätä.
ENTER (22, 41, 61, 65)
Paina syöttääksesi asetukset.

DVD TOP MENU (38)
Tuo DVD-levyn nimi television
kuvaruutuun painamalla tätä.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Osat ja ohjaimet
ta.


15FI


CLEAR (34, 40, 66)
TIME/TEXT (70)
Paina pyyhkiäksesi esiohjelmoidun
kappaleen tai tiedoston.
Vaihda etupaneelin näytön sisältö
painamalla tätä.
-/--1)
Paina tätä ja syötä yksi tai kaksi numeroa.

Numeropainikkeet2) (22, 28, 31,
38, 52)

TV/VIDEO1) (22)
Vaihda tulosignaalin lähde painamalla
tätä.
SLEEP (68)
Paina valitaksesi kappaleen tai tiedoston.
Syötä salasana tai pääsykoodi painamalla
tätä.
Paina asettaaksesi uniajastimen.
10/01)
THEATRE SYNC (26)
Syötä kaksi numeroa painamalla tätä.
Valitse THEATRE SYNC -toiminto
painamalla tätä.


1)
FM MODE (60)
Paina valitaksesi FM-vastaanottomuodon
(monofoninen tai stereo).

TUNER MEMORY (61)
Paina esivirittääksesi radioaseman.

DIMMER (70)
Säädä näytön kirkkautta painamalla tätä.
Näytt
2)
Tämä painike on tarkoitettu Sony-television
ohjaamiseen. Lisätietoja on kohdassa ”Sonytelevision ohjaaminen” (sivulla 22).
Numeropainikkeessa 5 sekä, TV VOL +,
VOLUME +  - ja   -painikkeissa
on kohouma. Käytä kohoumia apuna, kun
ohjaat järjestelmää.
 Ilm
 Ilm
 Pal
 Pal
 Pal
käy
 Ilm
 Pal
(58
 Pal
val
 Pal
on
16FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Näyttö
Osat ja ohjaimet
alla
vision
Sony+,
sa
kun
 Ilmaisee valitun toiminnon.
 Ilmaisee valitun toistotilan. (33)
 Palaa, kun ajastin on asetettu. (68)
 Palaa, kun asema on viritetty. (60)
 Palaa, kun DSGX-toiminto on
käytössä. (67)
 Ilmaisee toistotilan.
 Palaa, kun DTS-toiminto on valittu.
(58)
 Palaa, kun Dolby Digital -toiminto on
valittu. (58)
 Palaa, kun ”P AUTO” tai ”P VIDEO”
on valittu. (21)
 Palaa, kun lähtevä videosignaali on
NTSC-muotoinen.
 Palaa, kun toistetaan PBCtoiminnolla varustettua VIDEO CD
-levyä. (31)
 Ilmaisee äänen muodon.
 Näyttää raidan tai albumin tiedot.
 Palaa, kun luvun tai nimikkeen
numero on näkyvissä.
 Ilmaisee toistettavan levyn tyypin.
(27)
 Näyttää tekstitiedot.
17FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
 Vi
Aloittaminen
Liitä v
Jos vak
sovi pi
(vain m
Järjestelmän liittäminen
Kah
pari
kau
Liu’uta
kaksi v
kokois
edellä
esitetty
tai
Oikea kaiutin
Pistorasia
Vasen kaiutin
Huom
 AM-kehäantenni
 Valkoinen puoli Pohjois-Amerikan mallia varten
 Ruskea puoli muita alueita varten
 FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
 FM- ja AM-antennit
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat
hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennit
uudelleen.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista
ja virtajohdosta välttääksesi kohinan
vastaanoton.
 Kaiuttimet
Jos et k
poista p
paristov
vahingo
Vihje
Paristo
vuotta.
ei enää
uusiin.
18FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
 Virta
Kahden R6 (AA-kokoisen)
pariston asettaminen
kaukosäätimeen
Kaiuttimien pehmusteiden
kiinnittäminen
Kiinnitä vakiovarusteisiin kuuluvat
pehmusteet kunkin kaiuttimen pohjan
kulmiin, jotta kaiuttimet pysyvät
tukevammin pystyssä eivätkä siirry
paikaltaan.
Aloittaminen
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos vakiovarusteisiin kuuluva sovitin ei
sovi pistorasiaan, irrota se pistotulpasta
(vain malleissa, joihin kuuluu sovitin).
Liu’uta paristotilan kansi irti ja aseta
kaksi varusteisiin kuuluvaa R6 (AAkokoista) paristoa paikalleen  -puoli
edellä siten, että napaisuus vastaa alla
esitettyä.
Kun kannat tätä järjestelmää
Tee seuraavat toimet suojataksesi
DVD-mekanismia.
Tee toiminto laitteen painikkeilla.
1 Kytke laitteeseen virta painamalla
/  -painiketta ja paina sitten
DVD-painiketta  .
Huomautus
vat
ennit
sta
n
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot välttyäksesi mahdollisen
paristovuodon tai ruostumisen aiheuttamalta
vahingolta.
Vihje
Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli
vuotta. Kun laitteen käyttö kaukosäätimellä
ei enää onnistu, vaihda molemmat paristot
uusiin.
2 Varmista, ettei laitteessa ole levyä,
ja varmista, että ”No Disc” näkyy.
3 Katkaise järjestelmästä virta
painamalla /  ja varmista,
että teksti ”STANDBY” katoaa.
4 Irrota virtajohto pistorasiasta.
19FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Television liittäminen
Liitä television videotuloliitin VIDEO
OUT -liittimeen vakiovarusteisiin
kuuluvalla videokaapelilla.
Liitettäessä videonauhuri
Liitä videonauhuri televisioon
videokaapelilla (ei kuulu
vakiovarusteisiin). Älä kuitenkaan liitä
tätä laitetta televisioon videonauhurin
kautta. Muuten voi ilmetä videosignaalin
vuotoa katseltaessa videokuvaa tällä
järjestelmällä. Liitä tämä laite suoraan
televisioon seuraavan kuvan mukaisesti.
TV
Videonauhuri
Laite
Älä liitä suoraan
COM
-liitt
vide
vaih
Progre
muodo
välkky
menet
sitä, et
progre
COMP
lähtev
lomite
1
Va
to
-p
DV
2
Pa
PR
Vihje
Voit parantaa videokuvan laatua näin:
 Liitä television COMPONENT VIDEO
-liittimet tämän laitteen COMPONENT
VIDEO OUT -liittimiin lisävarusteena
saatavalla komponenttivideokaapelilla. Jos
televisio on yhteensopiva progressiivisen
videosignaalin kanssa, käytä tätä liitäntää
ja paina laitteen PROGRESSIVE 
-painiketta niin monta kertaa, että näyttöön
tulee teksti ”P AUTO” tai ”P VIDEO”
(sivu 21).
 Voit liittää television S VIDEO -tuloliittimen
tämän laitteen S VIDEO OUT -liittimeen
lisävarusteena saatavalla S-videokaapelilla.
Va
VI
pro
liit
OU
”IN
PA
Jär
tyy
sop
PV
Jär
mu
PR
kys
ohj
Va
ase
20FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
te
O
NT
a
a. Jos
sen
ntää
yttöön
ittimen
meen
elilla.
Progressiivinen tarkoittaa televisiokuvan
muodostusmenetelmää, joka vähentää
välkkymistä ja lisää terävyyttä. Tämän
menetelmän käyttäminen edellyttää
sitä, että liitettävä televisio hyväksyy
progressiivisen signaalin.
COMPONENT VIDEO OUT -liittimistä
lähtevä videosignaali voi olla muodoltaan
lomitettu tai progressiivinen.
1
Valitse ”DVD” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
DVD  -painiketta ).
2
Paina toistuvasti laitteen
PROGRESSIVE-painiketta .
Valitse ”P AUTO” tai ”P
VIDEO”, jos televisio hyväksyy
progressiiviset signaalit ja se on
liitetty COMPONENT VIDEO
OUT -liittimiin. Muuten valitse
”INTERLACE”.
Tietoja DVD VIDEO -ohjelmistotyypeistä
ja muunnostavasta
DVD VIDEO -ohjelmistot voidaan jakaa
kahteen tyyppiin:
 Filmipohjaiset ohjelmistot
Filmipohjainen ohjelmisto on peräisin
filmiltä, ja se näyttää kuvia 24 ruutua
sekunnissa.
 Videopohjaiset ohjelmistot
Videopohjainen ohjelmisto on peräisin
TV:stä, esimerkiksi näytelmistä ja
tilannekomedioista, ja se näyttää kuvia
30 ruutua tai 60 kenttää sekunnissa.
Aloittaminen
iitä
rin
naalin
ä
an
sesti.
COMPONENT VIDEO OUT
-liittimistä lähtevän
videosignaalin muodon
vaihtaminen
Eräät DVD VIDEO -levyt sisältävät
kummankintyyppisiä ohjelmistoja.
Progressiivinen signaali pitää muuntaa
DVD VIDEO -ohjelmistolle sopivaksi,
jotta nämä kuvat näyttäisivät televisiossa
luonnollisilta progressiivista videotuloa
käytettäessä.
Huomautus
Televisiossa ei näy kuvaa tai kuva on epäselvä,
jos valitsemasi asetus ei sovi televisiolle tai
liitännälle.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
Järjestelmä tunnistaa ohjelmiston
tyypin automaattisesti ja valitsee
sopivan muunnosmenetelmän.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
Järjestelmä valitsee
muunnosmenetelmäksi
PROGRESSIVE VIDEO:n, jos
kyseessä on videopohjainen
ohjelmisto.
Valitse tämä, jos kuva on epäselvä
asetusta ”P AUTO” käytettäessä.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

21FI
Kun käytät televisiota
Kytke televisioon virta ja valitse videon
tulo siten, että näet tämän laitteen
lähettämän kuvan.
Huom
Kellon asettaminen
aikaan
Kellona
irroteta
Aseta kello kaukosäätimen painikkeilla.
Kellon
olless
Sony-television ohjaaminen
1
Paina
Kello o
Voit ohjata Sony-televisiota seuraavilla
painikkeilla. Nämä painikkeet on
merkitty oranssilla värillä.
Kytke järjestelmään virta
painamalla / -painiketta .
2
Paina TIMER MENU -painiketta
.
Kun haluat
Kytkeä tai katkaista
television virran
Vaihtaa television
tulon television ja
muun tulon välillä
Paina
TV / , kun TV
 on painettuna.
TV/VIDEO ,
kun TV  on
painettuna.
TV CH +/ 
tai numeropainikkeet *,
kun TV  on
painettuna.
Säätää televisioTV VOL +/
kaiuttimien äänen- , kun  on
painettuna.
voimakkuutta
Valita
televisiokanavat
* Jos haluat syöttää kaksi numeroa, pidä 
-painiketta painettuna, paina -/--  ja anna
sitten numerot. (Syötä esimerkiksi luku 25
pitämällä  -painiketta painettuna,
painamalla -/--  ja antamalla numerot 2
ja 5.)
Tunnit vilkkuvat näytössä.
Jos näytössä vilkkuu ”PLAY SET?”,
valitse ”CLOCK SET?” painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta  ja
paina sitten ENTER-painiketta .
3
Aseta tuntilukema painelemalla
 tai  -painiketta .
4
Paina ENTER-painiketta .
Minuutit vilkkuvat näytössä.
5
Aseta minuuttilukema
painelemalla  tai  -painiketta
.
6
Paina ENTER-painiketta .
Kello alkaa toimia.
22FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Huomautus
Kellonajan asetus katoaa, kun virtajohto
irrotetaan tai sattuu sähkökatko.
Kellonajan näyttäminen järjestelmän
ollessa pois päältä
Paina DISPLAY-painiketta .
Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.
.
tta
T?”,
lla
 ja
.
Ennen kuin otat järjestelmän käyttöön,
voit määrittää perusasetukset pikaasetustoiminnolla (QUICK SETUP). Jos
et halua käyttää pika-asetustoimintoa,
paina vaiheessa 3 CLEAR . Ohjeteksti
katoaa television kuvaruudusta.
1
Kytke virta televisioon ja valitse
videotulo.
2
Kytke järjestelmään virta
painamalla / -painiketta .
Aloittaminen
eilla.
Pika-asetuksen (QUICK
SETUP) tekeminen
Huomautus
malla
Varmista, ettei laitteessa ole levyä. Muuten
ohjeteksti ei tule näkyviin. Jos haluat
käyttää pika-asetustoimintoa, poista levy
painamalla laitteen   -painiketta.
3
ketta
Valitse ”DVD” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
DVD  -painiketta ).
Ohjeteksti näkyy television
kuvaruudun alaosassa.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

23FI
4
Paina ENTER-painiketta 
asettamatta ensin levyä.
6
”LANGUAGE SETUP” näkyy
television kuvaruudussa.
Valitse TV-vastaanottimen
tyyppiä vastaava asetus
painelemalla  tai  -painiketta
.
Jos sinulla on tavallinen 4:3kuvasuhteen televisio:
Valitse ”4:3 LETTER BOX” tai
”4:3 PAN SCAN” (sivu 57)
5
Valitse kieli painamalla
toistuvasti  tai   ja paina
sitten ENTER-painiketta .
Asetus muuttuu valituksi, ja television
kuvaruutuun tulee teksti ”SCREEN
SETUP”.
Vihjeitä
 Valittu kieli koskee asetuksia ”OSD”,
”MENU” ja ”SUBTITLE”.
 Valittavissa oleva kieli vaihtelee alueesta
riippuen.
7
Palaa
-näytt
1 Pain
tois
Ohj
kuv
2 Vali
 ta
ENT
Jos sinulla on laajakuvatelevisio
tai 4:3-kuvasuhteen televisio,
jossa on laajakuvatila:
Valitse ”16:9” (sivu 57)
3 Vali
Paina ENTER-painiketta .
Huom
Asetus muuttuu valituksi, ja television
kuvaruutuun tulee teksti ”QUICK
SETUP is complete.”.
Järjestelmä on valmis toistoa varten.
Jos haluat määrittää kunkin asetuksen
erikseen, katso kohtaa ”DVDasetusvalikon käyttäminen” (sivu 55).
-pa
pain
Televisi
ohjetek
ensimm
alkutila
Poistuminen pika-asetuksesta (QUICK
SETUP)
Paina
DISPLAY -painiketta .
24FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Palaaminen pika-asetus (QUICK SETUP)
-näyttöön
ketta
2 Valitse
isio
o,
(SETUP) painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
3 Valitse ”QUICK” painelemalla  tai 
-painiketta  ja paina sitten ENTERpainiketta .
Huomautus
vision
K
rten.
tuksen
Television kuvaruudun alaosaan tulee
ohjeteksti, kun kytket järjestelmään virran
ensimmäisen kerran tai palautat järjestelmän
alkutilaan ”RESET”-toiminnolla (sivu 84).
THEATRE SYNC -toiminto kytkee virran
Sony-televisioon ja tähän järjestelmään,
valitsee järjestelmätoiminnoksi ”DVD”
ja sitten valitsee televisiota varten
määrittämäsi tulosignaalin lähteen
yhdellä painalluksella.
Aloittaminen
DISPLAY-painiketta , kun
toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
1 Paina
THEATRE SYNC
-toiminnon
käyttäminen
THEATRE SYNC -toiminnon
käytön valmistelut
Määritä tähän järjestelmään liitetty
television tulosignaalin lähde.
Television tulosignaalin valitseminen
u 55).
Pidä SLEEP-painiketta  painettuna,
kun painat yhtä seuraavista painikkeista.
UICK
Paina
0

TV:n tulolähde
Ei tulosignaalin
lähdettä
(Oletus)
VIDEO 1 – VIDEO 8
COMPONENT 1
COMPONENT 2
COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
1–8
9
CLEAR 
Valittu television tulosignaalin lähde
tallentuu kaukosäätimeen.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

25FI
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen
Pidä kaukosäädin televisiota kohti
suunnattuna, kunnes television
virta kytkeytyy ja tulosignaalin
lähde muuttuu oikeaksi. Paina
sitten THEATRE SYNC -painiketta
.
Jos tämä toiminto ei toimi, vaihda
siirtoaikaa. Siirtoaika vaihtelee TV:stä
riippuen.
Siirtoajan muuttaminen
Paina yhtä seuraavista painikkeista
samalla, kun pidät  -painiketta 
painettuna.
Paina
1
2
3
4
5
6
7
8
Siirtoaika
0,5 (oletus)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
26FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
2
Levy
Aseta levy levyalustalle 
etikettipuoli ylöspäin.
Ellei toisto ala automaattisesti, paina
 -painiketta  (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
Levyn soittaminen
 Normaali soitto
Levy
DVD VIDEO -levystä tai VIDEO CD
-levystä riippuen jotkin toiminnot voivat
poiketa esitetystä tai niiden käyttöä
on rajoitettu. Katso levyn mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
Esimerkki: Kun toistetaan DVD VIDEO
-levyä
3
Säädä äänenvoimakkuus
painamalla VOLUME +/
-painiketta .
Huomautuksia
Nimikkeen numero
1
Kulunut toistoaika
Valitse ”DVD” painamalla
toistuvasti FUNCTION +/
-painiketta  (tai paina laitteen
DVD  -painiketta ).
 Järjestelmä voi olla sellaisessa tilassa, että
äänenvoimakkuustaso ei tule television
kuvaruutuun.
 Kun käynnistät järjestelmän, levy ei vetäydy
levyaukkoon  ennen kuin näytössä näkyy
”No Disc”. Älä yritä painaa levyä sisään
ennen kuin ”No Disc” näkyy.
 Älä aseta soittimeen sovittimella varustettua
8 cm:n levyä. Tämä voi vioittaa järjestelmää.
 Kun poistat levyn soittimesta, käsittele levyä
varoen reunoista ja vedä se suoraan ulos
levyaukosta . Älä kosketa pintaa.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

27FI
Muut toiminnot
Kun haluat
Lopettaa
toistamisen
Pysäyttää
toistamisen
Paina
 .
 . Jatka toistoa
painamalla uudelleen
 -painiketta  tai
 -painiketta 
(laitteen DVD 
-painiketta ).
1)
Valita raidan , toistuvasti  tai
luvun tai
  toiston aikana.
videotiedoston Tai paina
numeropainikkeita
, kun ohjausvalikko
ei ole näkyvissä, ja
paina sitten ENTERpainiketta 2).
Valita albumin3) toistuvasti
+/ ,
kun toisto on kesken tai
taukotilassa.
 tai   toiston
Paikantaa
kohdan nopeasti aikana. Toistonopeus
pikakelauksella vaihtuu syklisesti joka
eteen tai taakse kerta painaessasi 
(Lukitushaku)4)5) tai  -painiketta .
Kun haluat palata
normaaliin toistoon,
paina  -painiketta
 (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
Kun haluat
Katsoa kehys
kehykseltä
(Hidastettu
toisto)6)
Paina
SLOW
tai
, kun
SLOW
toisto on taukotilassa.
Toistonopeus vaihtuu
joka kerta painaessasi
SLOW
tai
.
SLOW
Kun haluat palata
normaaliin toistoon,
paina  -painiketta
 (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
Toistaa yhden STEP   siirtää
seuraavaan ruutuun,
ruudun
kun toisto on
kerrallaan
(Pysäytyskuva)6) taukotilassa. Paina
 STEP -painiketta
7), kun haluat palata
edelliseen ruutuun ja
toisto on taukotilassa.
Kun haluat palata
normaaliin toistoon,
paina  -painiketta
 (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
 toiston
Näyttää
REPLAY
aikana. (Pikauusinta)7)
uudelleen
edellisen
kohtauksen
Siirtyä
ADVANCE
nopeasti vähän  toiston aikana.
eteenpäin
(Pikaohitus)7)
nykyisessä
kohtauksessa
Kun h
Vaihta
lähtees
toimin
Poista
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Et vo
audio
Vain
DVD
AUD
Vain
ja Div
Ei ko
Tode
muka
Vain
DVD
VIDE
Vain
DVD
Huom
 Pysäy
levylt
 Pikau
mahd
joide
28FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
ssa.
tuu
sasi
Kun haluat
Vaihtaa toisesta
lähteestä DVDtoimintoon
n,
tta
VD
).
ää
n,
1)
2)
3)
4)
etta
alata
ja
ssa.
5)
6)
7)
n,
etta
VD
).
oiston
ta)7)
Et voi valita audioraitaa, jos MP3audioraitojen lukitusetsintä on kesken.
Vain DVD VIDEO -levyt, VR-muotoiset
DVD-R/-RW-levyt, VIDEO CD -levyt,
AUDIO CD -levyt ja DivX-videotiedostot.
Vain MP3-audioraidat, JPEG-kuvatiedostot
ja DivX-videotiedostot.
Ei koske JPEG-kuvatiedostoja.
Todellinen nopeus voi vaihdella levyn
mukaan.
Vain DVD VIDEO -levyt, VR-muotoiset
DVD-R/-RW-levyt, DivX-videotiedostot ja
VIDEO CD -levyt.
Vain DVD VIDEO -levyt ja VR-muotoiset
DVD-R/-RW-levyt.
Huomautuksia
 Pysäytyskuvaa ei voi hakea DVD-R/-RWlevyltä VR-tilassa.
 Pikauusinta tai pikaohitus ei ehkä ole
mahdollinen jatkuvassa toistotilassa tai
joidenkin kohtausten osalta.
Kuvakulman ja tekstityksen
vaihtaminen
Katselukulman vaihtaminen
(Vain DVD VIDEO)
Voit vaihtaa kuvakulmaa toistaessasi
DVD VIDEO -levyä, jolle on tallennettu
kohtaus eri kulmista kuvattuna.
Levy
Poistaa levyn
Paina
FUNCTION +/ 
toistuvasti (tai paina
laitteen DVD 
-painiketta )
(automaattinen lähteen
valinta).
 .
Painele ANGLE-painiketta  toiston
aikana. Aina kun painetaan ANGLE ,
kuvakulma vaihtuu.
Huomautus
DVD VIDEO -levystä riippuen kuvakulmaa ei
ehkä voi vaihtaa, vaikka DVD VIDEO -levylle
olisi tallennettu useita kuvakulmia.
Tekstityksen näyttö
(Vain DVD VIDEO -levyt, VRmuotoiset DVD-R/-RW-levyt ja DivXvideotiedostot)
Voit valita, näkyykö tekstitys toistaessasi
DVD VIDEO -levyä, VR-muotoista
DVD-R/-RW-levyä tai DivXvideotiedostoa, johon on tallennettu
tekstitys. Voit myös vaihtaa tekstityksen
kielen toistaessasi DVD VIDEO -levyä,
VR-muotoista DVD-R/-RW-levyä
tai DivX-videotiedostoa, johon on
tallennettu monikielinen tekstitys.
Painele SUBTITLE-painiketta  toiston
aikana. Tekstityksen kieli vaihtuu tai
tekstitys häviää näkyvistä, kun painat
SUBTITLE .
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

29FI
Huomautuksia
 DVD VIDEO -levystä riippuen tekstityskieltä
ei ehkä voi vaihtaa, vaikka DVD VIDEO
-levylle olisi tallennettu useita tekstityskieliä.
Lisäksi tekstitystä ei ehkä voi poistaa
käytöstä.
 Voit vaihtaa tekstityksen, jos DivXvideotiedoston tunniste on ”.AVI” tai ”.DivX”
ja tekstitys on tallennettu samaan tiedostoon.
Muita hyödyllisiä toimintoja
Äänen vaihtaminen
Kun toistat DVD VIDEO -levyä tai
DivX-videotiedostoa, jonka ääni on
tallennettu useassa muodossa, voit valita
niistä haluamasi. Jos DVD VIDEO
-levylle on tallennettu erikielisiä raitoja,
myös kieli voidaan vaihtaa.
Kun toistat VIDEO CD -levyä, AUDIO
CD -levyä tai MP3-audioraitaa, voit
valita vasemman tai oikean kanavan ja
kuunnella sen kanavan ääntä vasemmasta
ja oikeasta kaiuttimesta. Kun esimerkiksi
toistat raitaa, jossa laulu on oikeassa
kanavassa ja soittimet vasemmassa
kanavassa, voit kuunnella soittimia
molemmista kaiuttimista valitsemalla
vasemman kanavan.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä:
Käytettävissä olevat kielet ja äänimuodot
vaihtelevat DVD VIDEO -levyn mukaan.
Kun näyttöön tulee nelinumeroinen luku,
se tarkoittaa kielikoodia (katso kohtaa
”Kielikoodiluettelo” (sivu 95)). Jos sama
kieli näkyy kaksi kertaa tai useammin,
DVD VIDEO on tallennettu useammissa
audioformaateissa. Huomaa, että ääni
vaihtuu automaattisesti levyn mukaan.
Kun toistetaan VR-muotoista DVD-R/
-RW-levyä:
Levylle tallennettujen ääniraitojen määrä
tulee näkyviin.
Esimerkki:
 1: MAIN: ääniraidan 1 ensisijainen
ääni.
 1: SUB: ääniraidan 1 toissijainen ääni.
 1: MAIN+SUB: ääniraidan 1 ensi- ja
toissijainen ääni.
 2: MAIN*: ääniraidan 2 ensisijainen
ääni.
 2: SUB*: ääniraidan 2 toissijainen ääni.
 2: MAIN+SUB*: ääniraidan 2 ensi- ja
toissijainen ääni.
Kun to
Äänim
vaihtel
Kun to
AUDIO
audio
 STE
 1/L:
 2/R:
Kun to
 1: ST
 1: 1/
kana
 1: 2/
ääni
 2: ST
 2: 1/
kana
 2: 2/
ääni
* Näitä vaihtoehtoja ei näy, jos toistettavalle
levylle on tallennettu vain yksi äänisignaali.
Valitse haluamasi äänisignaali painamalla
toiston aikana toistuvasti AUDIO .
30FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
VD-R/
määrä
en
ääni.
- ja
PBC-toimintoja (versio 2.0) sisältävien
VIDEO CD -levyjen toistaminen
 PBC-toisto
Kun toistetaan VIDEO CD -levyä,
AUDIO CD -levyä tai MP3audioraitaa:
 STEREO: normaali stereoääni.
 1/L: vasemman kanavan ääni (mono).
 2/R: oikean kanavan ääni (mono).
(Vain VIDEO CD)
Voit käyttää televisioruudulla nälyviä
PBC (Playback Control  valikoita
nauttiaksesi levyjen vuorovaikuttei) sista
ohjelmista. Valikkojen sisältö ja muoto
vaihtelee levystä riippuen.
Kun toistetaan Super VCD -levyä:
 1: STEREO: ääniraidan 1 stereoääni.
 1: 1/L: ääniraidan 1 vasemman
kanavan ääni (mono).
 1: 2/R: ääniraidan 1 oikean kanavan
ääni (mono).
 2: STEREO: ääniraidan 2 stereoääni.
 2: 1/L: ääniraidan 2 vasemman
kanavan ääni (mono).
 2: 2/R: ääniraidan 2 oikean kanavan
ääni (mono).
Levy
ä:
uodot
ukaan.
n luku,
taa
ama
in,
missa
ni
an.
Kun toistetaan DivX-videotiedostoa:
Äänimuotoa koskevat vaihtoehdot
vaihtelevat DivX-videotiedoston mukaan.
1 Aloita PBC-toimintoja
(versio 2.0) sisältävän VIDEO CD
-levyn toistaminen painamalla 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
PBC-valikko ilmestyy TV:n
kuvaruudulle. Valikko ei ehkä tule
näkyviin joitakin VIDEO CD -levyjä
toistettaessa.
2 Valitse haluamasi kohteen numero
numeropainikkeilla .
3 Paina ENTER-painiketta .
nen
Joidenkin VIDEO CD -levyjen
käyttöohjeessa voi olla ”Paina ENTER”
eikä ”Paina SELECT”. Paina tässä
tapauksessa   (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
ääni.
i- ja
valle
naali.
4 Jatka toistamista valikoissa näkyvien
ohjeiden mukaan.
Katso VIDEO CD -levyn mukana
toimitettua käyttöohjetta, sillä eri
VIDEO CD -levyjä toistetaan eri
tavoin.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

31FI
Paluu edelliseen valikkoon
Paina  RETURN -painiketta .
Huomautus
PBC-toisto keskeytyy, kun valitaan satunnais-,
ohjelmoitu tai jatkuva toisto.
PBC-toiston keskeyttäminen
1 Kun olet lopettanut toiston, valitse
raita painamalla toistuvasti  tai
 -painiketta  tai painamalla
numeropainikkeita .
2 Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ) tai ENTERpainiketta .
Toisto alkaa valitusta kappaleesta.
Pysäytyskuvia kuten valikkoruutuja ei
näytetä.
Jos haluat palata PBC-toistoon, paina
kahdesti  -painiketta  ja sitten 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
Toiston jatkaminen kohdasta, jossa
levy pysäytettiin  Jatkotoisto
Järjestelmä muistaa kohdan, jossa
pysäytit levyn, joten voit jatkaa toistoa
suoraan siitä. Toistoa voidaan jatkaa,
vaikka virta katkaistaisiin välillä, ellei
ole kyseessä MP3-audioraita, JPEGkuvatiedosto tai DivX-videotiedosto.
1 Lopeta toistaminen painamalla 
-painiketta  toiston aikana.
Näytössä näkyy ”Resume”.
Jos näytössä ei näy ”Resume”,
jatkotoistoa ei voi käyttää.
2 Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ).
Järjestelmä jatkaa toistoa kohdasta,
jossa pysäytit levyn vaiheessa 1.
Huomautuksia
 Toiston jatkamista ei voi tehdä hajatoiston
eikä ohjelmoidun toiston aikana.
 Tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla
joidenkin levyjen kanssa.
 Jatkotoisto poistuu käytöstä, kun
 painat   ja toisto on pysäytetty.
 poistat levyn.
 toiminto vaihdetaan.
 muutat asetusvalikon asetuksia.
 Pysäytyskohdasta riippuu, pystyykö
järjestelmä jatkamaan toistoa täsmälleen
samasta paikasta.
 Jos ”MULTI-DISC RESUME” -asetus on
”ON” ja kyseessä on DVD VIDEO- tai
VIDEO CD -levy, toiston jatkaminen on
mahdollista myös levyn poistamisen tai
toiminnon vaihtamisen jälkeen.
Pysäy
 Mo
(Vain
Järjest
levyltä
ja jatk
aseteta
levyn p
levyn p
Ota tä
”CUST
DISC
(sivu 5
Huom
Jos ”CU
DISC R
DVD-R
järjeste
levyn to
haluat a
kahdes
-painik
-painik
Vihje
Jos haluat aloittaa toiston levyn alusta, paina
kahdesti  -painiketta  ja sitten 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
32FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-

teen
ton
(Vain DVD VIDEO ja VIDEO CD)
Järjestelmä pystyy tallentamaan 40
levyltä kohdan, jossa toisto pysäytettiin,
ja jatkamaan toistoa, kun sama levy
asetetaan uudelleen. Kun tallennat 41.
levyn pysäytyskohdan, ensimmäisen
levyn pysäytyskohta katoaa muistista.
Ota tämä toiminto käyttöön valitsemalla
”CUSTOM SETUP” -kohdassa ”MULTIDISC RESUME” -asetukseksi ”ON”
(sivu 58).
Huomautus
en
Jos ”CUSTOM SETUP” -valikon ”MULTIDISC RESUME” -asetus on ”ON” ja toistat
DVD-R-levyä tai muuta tallennettua levyä,
järjestelmä saattaa jatkaa toisen tallennetun
levyn toistoa samasta pysäytyskohdasta. Jos
haluat aloittaa toiston levyn alusta, paina
kahdesti  -painiketta  ja sitten 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
Toistomuodon
käyttäminen
Oman ohjelman luominen
 Ohjelmoitu soitto
Levy
ta,
Pysäytetyn levyn toiston jatkaminen
 Monen levyn toiston jatkaminen
Voit tallentaa jopa 99 vaihetta sisältävän
ohjelman siinä järjestyksessä, jossa haluat
toistaa ne.
1
Paina
DISPLAY-painiketta .
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2
on
Valitse
(PROGRAM)
painelemalla  tai  -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”PROGRAM”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
on
ai
3
aina
Valitse ”SET ” painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
Kappalenumero
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

33FI
4
Paina  -painiketta .
5
Kohdistin siirtyy raitaluetteloon ”T”
(tässä tapauksessa kohtaan ”01”).
Valitse ohjelmoitava kappale.
Valitse esimerkiksi kappale ”02”.
Valitse luettelosta ”T” vaihtoehto
”02” painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten ENTERpainiketta .
Valittu kappale
Ohjelm
Paina
vaihee
saman
ja pain
Säätö
käytö
Paina
monta
televis
Huom
Ohjelmoidun vaiheen
muuttaminen:
Valitse muutettava ohjelmoidun
vaiheen numero painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta .
Paina sitten  -painiketta .
Ohjelmoidun vaiheen
poistaminen:
Valitse muutettava ohjelmoidun
vaiheen numero painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta .
Paina sitten CLEAR-painiketta .
Kaikkien ohjelmoitujen vaiheiden
poistaminen ohjelmaluettelosta:
Valitse ”ALL CLEAR” painamalla 
-painiketta . Paina sitten ENTERpainiketta .
Ohjelmoitujen raitojen kokonaisaika
6
Jos haluat ohjelmoida lisää
raitoja, toista vaiheita 4 ja 5.
7
Paina  -painiketta  (tai
laitteen DVD  -painiketta ).
 Ohjel
asetu
asetu
 Ohjel
CD -
Vihje
Ohjelm
tyhjene
 pois
 järje
 toim
Ohjelmoitu soitto alkaa.
Kun ohjelmoitu toisto päättyy, voit
aloittaa saman ohjelman alusta
painamalla   (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
34FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
e.
o
i
NTER-
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Paina CLEAR-painiketta  tai valitse
vaiheessa 3 ”OFF”. Jos haluat toistaa
saman ohjelman, valitse vaiheessa 3 ”ON”
ja paina ENTER-painiketta .
Paina DISPLAY -painiketta  niin
monta kertaa, että ohjausvalikko häviää
television kuvaruudusta.
Huomautuksia
onaisaika
 Ohjelmoitua toistoa käytettäessä ”REPEAT”asetukseksi vaihtuu automaattisesti ”ON”, jos
asetus on ”DISC” tai ”TRACK”.
 Ohjelmoitu toisto ei ole mahdollinen VIDEO
CD -levyn ja PBC-toiston kanssa.
 Hajasoitto
Voit toistaa nykyisen levyn raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Toistojärjestys voi olla erilainen joka
kerta valitessasi satunnaistoiston.
1
i
a ).
Ohjelmoitu toisto keskeytyy ja ohjelmaluettelo
tyhjenee, kun
 poistat levyn.
 järjestelmä sammutetaan.
 toiminto vaihdetaan.
oit
DVD
Paina DISPLAY -painiketta 
soiton aikana.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2
Vihje
.
Levy
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä
Valitse
(SHUFFLE)
painelemalla  tai  -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”SHUFFLE”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
3
Valitse haluamasi asetus
painamalla  tai  -painiketta
.
Toistettaessa VIDEO CD -levyä tai
AUDIO CD -levyä:
 TRACK: kaikki levyn raidat
toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun ohjelmoitu toisto on
käytössä:
 ON: kaikki ohjelmaluettelon
raidat toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

35FI
Kun toistetaan DATA CD/DVD
-levyä (ei DivX-videotiedostoja):
 ON: kaikki levyltä valitun albumin
MP3-audioraidat toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
Ellei albumia ole valittu,
ensimmäinen albumi toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
4
Paina ENTER-painiketta .
Satunnaissoitto alkaa.
Voit pysäyttää satunnaistoiston
painamalla CLEAR-painiketta  tai
valitsemalla ”OFF” vaiheessa 3.
 Uudelleentoisto
Voit toistaa kaikki nimikkeet, raidat ja
tiedostot tai yhden nimikkeen, luvun,
raidan tai tiedoston yhä uudelleen.
Voit valita satunnaistoiston ja
ohjelmoidun toiston samanaikaisesti.
1
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Paina DISPLAY -painiketta  niin
monta kertaa, että ohjausvalikko häviää
television kuvaruudusta.
Ku
DV
O
D
u
A
u
T
k
F
k
Paina DISPLAY -painiketta 
toiston aikana.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2
Huomautuksia
 Satunnaistoisto keskeytyy, kun
 poistat levyn.
 järjestelmä sammutetaan.
 toiminto vaihdetaan.
 valitaan raita- tai indeksihaku.
 Satunnaistoisto ei ole mahdollinen VIDEO
CD -levyn ja PBC-toiston kanssa.
 Sama kappale toistetaan ehkä yhä uudelleen,
jos kyseessä on MP3-audioraita.
To
AU
O
D
u
T
k
Toistaminen uudelleen
Valitse
(REPEAT)
painelemalla  tai  -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
1)
2)
Ku
sat
O
O
s
”REPEAT”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
3
Valitse haluamasi asetus
painelemalla  tai  -painiketta
.
Oletusasetus on alleviivattu.
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä
tai VR-muotoista DVD-R/DVD-RWlevyä:
 OFF: ei toista uudelleen.
 DISC: toistaa kaikki levyn otsikot
uudelleen.
 TITLE: toistaa senhetkisen
nimikkeen.
 CHAPTER: toistaa valittuna olevan
luvun uudelleen.
V
V
4
Pa
Uu
Ku
pai
”O
36FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Toistettaessa VIDEO CD -levyä tai
AUDIO CD -levyä:
 OFF: ei toista uudelleen.
 DISC: toistaa kaikki levyn raidat
uudelleen.
 TRACK: toistaa valittuna olevan
kappaleen uudelleen.
Kun toistetaan DATA CD- tai DATA
DVD -levyä:
 OFF: ei toista uudelleen.
 DISC: toistaa kaikki levyn albumit
uudelleen.
 ALBUM: toistaa nykyisen albumin
uudelleen.
 TRACK1): toistaa valittuna olevan
kappaleen uudelleen.
 FILE2): toistaa valittuna olevan
kappaleen uudelleen.
ti.
a
ketta
1)
2)
Kun ohjelmoitu tai
satunnaistoisto on valittu:
 OFF: ei toista uudelleen.
 ON: toistaa ohjelmoidun tai
satunnaistoiston.
ketta
4
evyä
D-RW-
Vain MP3-audioraidat.
Vain DivX-videotiedostot.
Paina ENTER-painiketta .
Paina DISPLAY -painiketta  niin
monta kertaa, että ohjausvalikko häviää
television kuvaruudusta.
Huomautuksia
 Voit muuttaa jatkuvan toiston asetusta myös
painamalla toistuvasti REPEAT .
 Näyttöön tulee ”REP”, kun jatkuvaksi
toistoksi on valittu ”DISC”, ”ALBUM” tai
”ON”.
 Näyttöön tulee ”REP1”, kun jatkuvaksi
toistoksi on valittu ”TITLE”, ”CHAPTER”,
”TRACK” tai ”FILE”.
 DVD VIDEO:sta riippuen uudelleentoistoa ei
voi tehdä.
 Jatkuva toisto ei ole mahdollinen VIDEO CD
-levyn ja PBC-toiston kanssa.
 Toistettaessa DATA CD- tai DVD-levyä,
joka sisältää MP3-audioraitoja ja JPEGkuvatiedostoja, ääni ei vastaa kuvaa, jos
niiden toistoajat ovat erilaiset.
 Et voi valita vaihtoehtoa ”TRACK”, kun
”MODE (MP3, JPEG)” -asetus on ”IMAGE
(JPEG)” (sivu 45).
 Uudelleentoisto keskeytyy, kun
 poistat levyn.
 järjestelmä sammutetaan.
 toiminto vaihdetaan.
Levy
t ja
n,
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Uudelleentoisto alkaa.
Kun haluat lopettaa jatkuvan toiston,
paina CLEAR-painiketta  tai valitse
”OFF” vaiheessa 3.
ikot
olevan
37FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Levyn etsiminen ja
valitseminen
DVD VIDEO -levyjen toisto
valikon avulla
Joissakin DVD VIDEO:issa on valikko
käytön helpottamiseksi. Voit toistaa
DVD VIDEO -levyjä käyttämällä näitä
valikoita TV:n kuvaruudussa.
DVD TOP MENU:n käyttäminen
DVD VIDEO -levyn kuvat tai musiikki
on jaettu useaan osaan, joita sanotaan
”nimikkeiksi”. Kun toistat useita
nimikkeitä sisältävää DVD VIDEO
-levyä, voit valita haluamasi nimikkeen
DVD TOP MENU:sta .
DVD MENU:n käyttäminen
Joissakin DVD VIDEO -levyissä voit
valita levyn sisällön valikon avulla. Kun
toistat tällaisia DVD VIDEO -levyjä, voit
valita esimerkiksi tekstityksen ja äänen
kielen DVD/USB MENU .
1
Paina DVD TOP MENU  tai
DVD/USB MENU -painiketta .
2
Valikko näkyy televisioruudulla.
Valikon sisältö vaihtelee levyn
mukaan.
2
3
Valitse toistettava nimike tai
vaihtoehto painamalla ///
 tai numeropainikkeita .
Tämä toiminto on mahdollinen vain, jos
kyseessä on VR-muotoinen DVD-R/RW-levy ja toistoluettelo on luotu.
1
”O
tul
3
Va
pa

Paina ENTER-painiketta .
Vaihtoehdon ”ORIGINAL” tai
”PLAY LIST” valitseminen
VR-muotoiselta DVD-R/-RWlevyltä
Pa
va
PL
pa
P
t
O
t
4
Pa
Nim
raid
tied
avul
Paina DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
Voit et
tai mu
perust
osalla
valita h
Voit et
perust
VIDEO
RW-le
38FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
i
a .
2
.
”ORIGINAL/PLAY LIST”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
3
n, jos
R/-
Valitse haluamasi asetus
painelemalla  tai  -painiketta
.
4
2
Nimikkeen, luvun, kohtauksen,
raidan, indeksin, albumin tai
tiedoston etsiminen näytön
avulla
Valittu rivi
3
Voit etsiä nimikkeen, raidan, albumin
tai muiden levylle tallennettujen tietojen
perusteella. Kullakin levyn sisältämällä
osalla on yksilöllinen numero, ja voit
valita haluamasi osan ohjausvalikosta.
Voit etsiä myös tiettyä kohtaa aikakoodin
perusteella (aikahaku) (vain DVD
VIDEO -levyt ja VR-muotoiset DVD-R/RW-levyt).
Valitse etsittävä kohde
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta .
Esimerkki: kun valitaan
(CHAPTER)
”** (**)” on valittu (** viittaa
numeroon). Sulkeissa oleva luku
ilmoittaa otsikoiden, kappaleiden,
raitojen, hakemistojen, kohtausten,
albumien tai tiedostojen
kokonaismäärän.
Paina ENTER-painiketta .
a ,
Paina DISPLAY -painiketta
. (Kun toistetaan JPEGkuvatiedostoja sisältävää DATA
CD/DVD-levyä, paina kahdesti
DISPLAY -painiketta .)
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
 PLAY LIST: toisto levylle luodun
toistoluettelon mukaan.
 ORIGINAL: toisto alkuperäisessä
tallennusjärjestyksessä.
i
-
1
Paina ENTER-painiketta .
Merkinnän ”** (**)” tilalle tulee
”– – (**)”.
4
Valitse nimike, raita, albumi tms.
tai tiedostonumero painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta 
tai numeropainikkeita .
Jos teit virheen, poista numero
painamalla CLEAR-painiketta .
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Levy
i
//
.
Painele  tai  -painiketta 
valitaksesi
(ORIGINAL/
PLAY LIST). Paina sitten ENTERpainiketta .

39FI
5
Paina ENTER-painiketta .
4 Syötä aikakoodi numeropainikkeiden
 avulla. Paina sitten ENTERpainiketta .
Järjestelmä aloittaa toiston valitun
nimikkeen, raidan, albumin tms.
kohdalta.
Painele DISPLAY -painiketta ,
kunnes ohjausvalikko häviää näytöstä.
Huomautus
Vihje
Aikahaku ei ole mahdollinen kaikkia levyjä
toistettaessa.
Tietyn kohdan hakeminen aikakoodin
avulla  Aikahaku
(Vain DVD VIDEO -levyt ja VRmuotoiset DVD-R/-RW-levyt)
1 Paina
DISPLAY -painiketta .
2 Valitse
(TIME/TEXT)
painelemalla  tai  -painiketta .
”T **:**:**” (nykyisen nimikkeen
kulunut toistoaika) on valittu.
3 Paina ENTER-painiketta .
”T **:**:**” muuttuu merkinnäksi
”T--:--:--”.
Pa
En
ens
tai
nim
ku
näk
Kun haluat esimerkiksi etsiä 2 tunnin,
10 minuutin ja 20 sekunnin kuluttua
alusta olevan otoksen, syötä ”2:10:20”.
Jos teit virheen, poista numero
painamalla CLEAR-painiketta .
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Kun ohjausvalikko on poistettu näkyvistä,
voit etsiä lukua (DVD VIDEO -levy tai VRmuotoinen DVD-R/-RW-levy), raitaa (AUDIO
CD- tai VIDEO CD -levy) tai tiedostoa
(DATA CD/DVD-levyn DivX-videotiedostot)
painamalla numeropainikkeita  ja ENTER
-painiketta .
2
Haku kohtauksittain
 Kuvanavigointi
3
1
Valitse etsinnässä käytettävä
VIEWER-muoto painamalla
toistuvasti PICTURE NAVI
-painiketta .
 CHAPTER VIEWER (DVD
VIDEO)
 TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
 TRACK VIEWER (VIDEO CD tai
Super VCD)
Va
pa

pa
Jär
ko
Haun
Paina
DIS
Huom
Levystä
kohteit
Vihje
Jos halu
tai raid
ja paina
edellise
ylimmä
40FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
eiden
2
Paina ENTER-painiketta .
Ensimmäinen kohtaus 9
ensimmäisestä luvusta, nimikkeestä
tai raidasta tulee näkyviin. Jos lukuja,
nimikkeitä tai raitoja on enemmän
kuin 9, näytön oikeassa alakulmassa
näkyy ””.
nnin,
ttua
0:20”.
yjä
3
ä
Valitse luku, nimike tai raita
painamalla /// -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
Järjestelmä aloittaa toiston valitusta
kohtauksesta.
Haun lopettaminen
EO)
D tai
Paina  RETURN -painiketta  tai
DISPLAY -painiketta .
Huomautuksia
 Toistojärjestys voi vaihdella sen mukaan,
millä ohjelmalla DATA CD- tai DATA DVD
-levy on tehty.
 Järjestelmä toistaa enintään 200 albumia,
mukaan lukien albumit, jotka eivät sisällä
MP3-audioratoja ja JPEG-kuvatiedostoja.
Järjestelmä ei toista albumeja, joiden numero
on yli 200.
 Tämän järjestelmän tunnistama albumin
MP3-audioraitojen tai JPEG-kuvatiedostojen
enimmäismäärä on:
 600, kun asetus ”MODE (MP3, JPEG)” on
”AUDIO (MP3)” tai ”IMAGE (JPEG)”.
 300, kun asetus ”MODE (MP3, JPEG)” on
”AUTO”.
 Järjestelmä pystyy toistamaan MP3audioraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja.
Järjestelmä toistaa mitä tahansa dataa, jonka
tunniste on ”.MP3”, ”.JPG” tai ”.JPEG”, vaikka
se ei olisikaan MP3- tai JPEG-muodossa.
Tällaisen datan toistaminen voi synnyttää
voimakasta melua, joka voi vaurioittaa
kaiutinjärjestelmää.
Levy
.
MP3- ja JPEG-levyjen
soittaminen
Huomautus
Levystä riippuen et ehkä voi valita eräitä
kohteita.
Vihje
Jos haluat nähdä jäljellä olevat luvut, nimikkeet
tai raidat, valitse kohtaus alimmalta riviltä
ja paina  -painiketta . Jos haluat palata
edelliseen kohtaukseen, valitse kohtaus
ylimmältä riviltä ja paina  -painiketta .
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

41FI
 Koodaus- tai kirjoitusohjelmisto,
tallennuslaite tai levy, jolle MP3-audioraita
on tallennettu, voi olla sellainen, että
toistaminen ei onnistu tai ääni katkeilee tai
kohisee.
 Seuraavanlaiset levyt ja tilanteet voivat
hidastaa toiston aloittamista:
 monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy.
 Multi Session -formaatilla äänitetty levy.
 levy, jolle voi lisätä tietoja (ei viimeistelty
levy).
 kun toisen albumin raidat tai tiedostot on
juuri toistettu.
 Eräiden CD-R/-RW-levyjen ja DVD-R/RW/+R/+RW-levyjen tiedostomuoto on
sellainen, että näitä levyjä ei voi toistaa tällä
järjestelmällä.
 Kun toistat DATA CD- tai DATA DVD
-levyä, jolla on sekä MP3-audioraitoja että
JPEG-kuvatiedostoja, valitse ohjausvalikosta
”MODE (MP3, JPEG)” sen jälkeen, kun
levyn sisällysluettelo on luettu. Jos haluat
toistaa
 sekä MP3-audioraidat että JPEGkuvatiedostot, valitse ”MODE (MP3,
JPEG)” -asetukseksi ”AUTO”.
 vain MP3-audioraidat, valitse ”MODE
(MP3, JPEG)” -asetukseksi ”AUDIO
(MP3)”.
 vain JPEG-kuvatiedostot, valitse ”MODE
(MP3, JPEG)” -asetukseksi ”IMAGE
(JPEG)”.
 Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 8
sisäkkäistä kansiota.
MP3-audioraidan tai -albumin
valitseminen
1
Ra
1
Aseta levy levyalustalle .
Järjestelmä alkaa toistaa ensimmäistä
albumia.
2
Paina DVD/USB MENU
-painiketta .
Albumiluettelo tulee television
kuvaruutuun.
2
3
Valitse albumi painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta
.
Albumin toistaminen:
Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ).
Järjestelmä aloittaa toiston valitun
albumin ensimmäisestä raidasta.
Voit pysäyttää toiston painamalla 
-painiketta .
Raitatai seu
Paina
, ku
näkyv
Seura
toista
Voit va
niin m
pääset
raidan
kerran
ensim
kuiten
painam
haluat
album
42FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
min
Raidan toistaminen:
1 Paina ENTER-painiketta .
Valitun albumin MP3audioraitojen luettelo tulee
näkyviin.
mäistä
Palaaminen raitaluettelosta
albumiluetteloon
Paina  RETURN -painiketta .
Albumi- tai raitaluettelon
näyttäminen tai piilottaminen
Levy
Paina toistuvasti DVD/USB MENU
-painiketta .
JPEG-kuvatiedoston tai
-albumin valitseminen
2 Valitse haluamasi MP3-audioraita
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Järjestelmä alkaa toistaa valittua
MP3-audioraitaa.
Voit pysäyttää toiston painamalla
 -painiketta .
ta
tteen
un
a.
a
Raita- tai albumiluettelon edellisen
tai seuraavan sivun näyttäminen
Paina toistuvasti  tai  -painiketta
, kun raita- tai albumiluettelo on
näkyvissä.
Seuraavan MP3-audioraitojen albumin
toistaminen
Voit valita seuraavan albumin painamalla
niin monta kertaa  , että
pääset nykyisen albumin viimeisen
raidan kohdalle, ja painamalla sitten
kerran  . Seuraavan albumin
ensimmäinen raita on valittu. Et
kuitenkaan voi valita edellistä albumia
painamalla toistuvasti  . Jos
haluat valita edellisen albumin, käytä
albumiluetteloa.
1
Aseta levy levyalustalle .
Järjestelmä alkaa toistaa ensimmäistä
albumia.
2
Paina DVD/USB MENU
-painiketta .
Albumiluettelo tulee television
kuvaruutuun.
3
Valitse albumi painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta
.
Albumin toistaminen:
Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ).
Järjestelmä aloittaa diaesityksen
valitun albumin ensimmäisestä
kuvatiedostosta.
Voit pysäyttää toiston painamalla 
-painiketta .
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

43FI
Kuvatiedoston toistaminen:
1 Paina PICTURE NAVI -painiketta
.
Valitun albumin 16 ensimmäisen
JPEG-kuvatiedoston pienoiskuvat
tulevat näkyviin.
Albumiluettelon seuraavan tai
edellisen sivun näyttäminen
Paina toistuvasti  tai  -painiketta ,
kun albumiluettelo on näkyvissä.
Seuraavan tai edellisen JPEGkuvatiedoston näyttäminen
Paina diaesityksen aikana toistuvasti 
tai  .
Seuraavan JPEG-kuvatiedostojen
albumin toistaminen
Jos valitussa albumissa on
enemmän kuin 16 kuvatiedostoa,
oikealla näkyy vierityspalkki.
2 Valitse näytettävä kuva
painamalla /// -painiketta
 ja paina sitten  -painiketta
 (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
Diaesitys alkaa valitusta
kuvatiedostosta.
Voit pysäyttää toiston painamalla
 -painiketta .
Voit valita seuraavan albumin painamalla
niin monta kertaa  , että pääset
nykyisen albumin viimeisen tiedoston
kohdalle, ja painamalla sitten kerran 
. Seuraavan albumin ensimmäinen
tiedosto on valittu. Et kuitenkaan voi
valita edellistä albumia painamalla
toistuvasti  -painiketta . Jos
haluat valita edellisen albumin, käytä
albumiluetteloa.
Albumiluettelon näyttäminen tai
piilottaminen
JPEG-k
Kun JP
kuvaru
astetta
Paina
kun ka
Palaa a
painam
Huom
 PICT
”MO
”AUD
 Kun v
paina
alkup
olisi a
 Diaes
-pain
MP3
kuva
ään
diae
Paina toistuvasti DVD/USB MENU
-painiketta .
Voit n
diaesit
kuvati
samaa
-levyll
1
As
Jär
alb
44FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
JPEG-kuvatiedoston kiertäminen
,
2
Pysäytä äänitys painamalla 
-painiketta .
3
Paina
4
Huomautuksia
amalla
on
n
en
oi
tä
i
 PICTURE NAVI -painike  ei toimi, kun
”MODE (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUDIO (MP3)”.
 Kun valitset edellisen tai seuraavan kuvan
painamalla  tai  -painiketta , kuva palaa
alkuperäisen näkymän mukaiseksi, vaikka se
olisi aikaisemmin kierretty.
 Diaesitys loppuu, kun painat  tai 
-painiketta .
MP3-audioraitojen ja JPEGkuvatiedostojen toistaminen
äänellä varustettuna
diaesityksenä
Voit näyttää äänellä varustetun
diaesityksen sijoittamalla JPEGkuvatiedostot ja MP3-audioraidat
samaan albumiin DATA CD/DVD
-levyllä.
1
DISPLAY -painiketta .
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
Valitse
(MODE (MP3,
JPEG)) painelemalla  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Levy
ti 
Kun JPEG-kuvatiedosto näkyy television
kuvaruudussa, sitä voidaan kiertää 90
astetta.
Paina toistuvasti  tai  -painiketta ,
kun katselet kuvaa.
Palaa alkuperäiseen näkymään
painamalla CLEAR-painiketta .
”MODE (MP3, JPEG)”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
Oletusasetus on alleviivattu.
 AUTO: Näyttää saman albumin
JPEG-kuvatiedostot ja MP3audioraidat äänellä varustettuna
diaesityksenä.
 AUDIO (MP3): Toistaa MP3audioraidat peräkkäin.
 IMAGE (JPEG): Näyttää JPEGkuvatiedostot diaesityksenä.
5
Valitse ”AUTO” painelemalla 
tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
6
Paina DVD/USB MENU
-painiketta .
Albumiluettelo tulee television
kuvaruutuun.
Aseta levy levyalustalle .
Järjestelmä alkaa toistaa ensimmäistä
albumia.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

45FI
7
Valitse haluamasi albumi
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten 
-painiketta  (tai laitteen DVD
 -painiketta ).
Äänellä varustettu diaesitys alkaa
valitusta albumista.
Voit pysäyttää toiston painamalla 
-painiketta .
Albumiluettelon näyttäminen tai
piilottaminen
Paina toistuvasti DVD/USB MENU
-painiketta .
Diaesityksen ja äänen peruuttaminen
Valitse ”AUDIO (MP3)” tai ”IMAGE
(JPEG)” vaiheessa 4.
Huomautuksia
 Eräissä tilanteissa ”MODE (MP3, JPEG)”
-asetusta ei voi muuttaa, kun sen arvoksi on
valittu
 ”IMAGE (JPEG)” ja valittu levy sisältää
vain MP3-audioraitoja.
 ”AUDIO (MP3)” ja valittu levy sisältää
vain JPEG-kuvatiedostoja.
 Jos levyllä ei ole MP3-audioraitoja, television
kuvaruutuun tulee teksti ”No audio data”
eikä levyä voi toistaa.
 Jos levyllä ei ole JPEG-kuvatiedostoja,
television kuvaruutuun tulee teksti ”No
image data” eikä levyä voi toistaa.
 Jos toistat suuria MP3-audioraitoja ja JPEGkuvatiedostoja samanaikaisesti, ääni voi
katkeilla.
Diaesityksen nopeuden muuttaminen
(Vain JPEG-kuvatiedostot)
1 Paina toistuvasti
DISPLAY
-painiketta , kunnes JPEGkuvatiedostojen ohjausvalikko tulee
television kuvaruutuun.
2 Valitse
(INTERVAL)
painelemalla  tai  -painiketta  ja
paina sitten ENTER-painiketta .
”INTERVAL”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
3 Valitse haluamasi katseluaika
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta .
Oletusasetus on alleviivattu.
 NORMAL: Määrittää kestoksi noin
6–9 sekuntia (jos kuvassa on yli
4 miljoonaa pikseliä, aika pitenee).
 FAST: Asettaa keston lyhyemmäksi
kuin NORMAL.
 SLOW 1: Asettaa keston
pidemmäksi kuin NORMAL.
 SLOW 2: Asettaa keston
pidemmäksi kuin SLOW 1.
4 Paina ENTER-painiketta .
Valittu asetus tulee voimaan.
Huomautus
Eräiden (varsinkin progressiivisten ja yli
3 miljoonaa pikseliä sisältävien) JPEGkuvatiedostojen näyttäminen voi kestää
kauemmin kuin muiden kuvatiedostojen,
ja tämän vuoksi katseluaika voi tuntua
pitemmältä kuin valitun asetuksen mukainen
aika.
Diaesi
vaihto
(Vain
1 Pain
-pa
kuv
tele
2 Vali
pain
pain
”EF
kuv
3 Vali
 ta
Ole
M
k
M
k
o
M
k
M
t
M
n
O
4 Pain
Vali
46FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
minen
Diaesityksen kuvatiedostojen
vaihtotehosteiden valitseminen
(Vain JPEG-kuvatiedostot)
1 Paina toistuvasti
tulee
2 Valitse
(EFFECT)
painelemalla  tai  -painiketta  ja
paina sitten ENTER-painiketta .
”EFFECT”-asetukset tulevat television
kuvaruutuun.
3 Valitse haluamasi asetus painamalla
i noin
yli
nee).
mäksi
 tai  -painiketta .
Oletusasetus on alleviivattu.
 MODE 1: Kuva avautuu
kuvaruudun yläreunasta alas.
 MODE 2: Kuva avautuu
kuvaruudun vasemmasta reunasta
oikealle.
 MODE 3: Kuva avautuu
kuvaruudun keskeltä.
 MODE 4: Kuvat vaihtelevat
tehosteita satunnaisesti.
 MODE 5: Seuraava kuva liukuu
nykyisen kuvan päälle.
 OFF: Poista tämä toiminto käytöstä.
Tietoja DivX-videotiedostoista
Levy
 ja
.
DISPLAY
-painiketta , kunnes JPEGkuvatiedostojen ohjausvalikko tulee
television kuvaruutuun.
DivX®-videotiedostojen
katseleminen
®
DivX on videotiedostojen
pakkaustekniikka, jonka on kehittänyt
DivX, Inc. Tämä järjestelmä on virallinen
DivX -sertifioitu tuote.
Tämä järjestelmä pystyy toistamaan
DivX-muotoisia tiedostoja, joiden
tunniste on ”.AVI” tai ”.DIVX”.
®
Huomautuksia
 Järjestelmä ei ehkä toista DivXvideotiedostoa, jos se on koottu kahdesta tai
useammasta DivX-videotiedostosta.
 Järjestelmä ei pysty toistamaan DivXvideotiedostoa, jonka kuvissa on yli 720
(leveys) × 576 (korkeus) pikseliä tai jonka
koko on yli 2 gigatavua.
 Eräitä DivX-videotiedostoja toistettaessa
kuva on ehkä epäselvä tai ääni katkeilee.
 Järjestelmä ei pysty toistamaan eräitä DivXvideotiedostoja, joiden kesto on yli 3 tuntia.
4 Paina ENTER-painiketta .
Valittu asetus tulee voimaan.
n,
ainen
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

47FI
DivX-videotiedostoja
sisältävän albumin tai DivXtiedoston toistaminen
1
DivX-videotiedoston toistaminen:
1 Paina ENTER-painiketta .
Valitun albumin sisältämien DivXvideotiedostojen luettelo tulee
näkyviin.
Aseta DivX-videotiedostoja
sisältävä DATA CD/DVD-levy
levyalustalle .
Paina DVD/USB MENU
-painiketta .
Albumiluettelo tulee television
kuvaruutuun.
3
Valitse albumi painamalla
toistuvasti  tai  -painiketta
.
Albumin toistaminen:
Paina  -painiketta  (tai laitteen
DVD  -painiketta ).
Järjestelmä alkaa toistaa valitun
albumin ensimmäistä DivXvideotiedostoa. Voit pysäyttää toiston
painamalla  -painiketta .
Paina
Album
poista
Paina
-painik
Järjestelmä alkaa toistaa ensimmäistä
albumia.
2
Paluu
tiedos
Huom
2 Valitse haluamasi DivX-tiedosto
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Järjestelmä alkaa toistaa valittuja
DivX-videotiedostoja.
Voit pysäyttää toiston painamalla
 -painiketta .
Tiedosto- tai albumiluettelon
seuraavan tai edellisen sivun
näyttäminen
Paina toistuvasti  tai  -painiketta
, kun tiedosto- tai albumiluettelo on
näkyvissä.
 Eräit
kuva
Tässä
tiedo
Jos ää
äänim
järjes
Audi
 DivX
takia
kulut
 Eräid
kuvar
Vihje
Jos kats
voit toi
monta
huomio
 järje
 toin
Seuraavan DivX-videotiedostojen
albumin toistaminen
Voit valita seuraavan albumin painamalla
niin monta kertaa  , että pääset
nykyisen albumin viimeisen tiedoston
kohdalle, ja painamalla sitten kerran 
. Seuraavan albumin ensimmäinen
tiedosto on valittu. Et kuitenkaan voi
valita edellistä albumia painamalla
toistuvasti  -painiketta . Jos
haluat valita edellisen albumin, käytä
albumiluetteloa.
48FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
inen:
DivXe
Paluu albumiluetteloon, kun
tiedostoluettelo on näkyvissä
Paina  RETURN -painiketta .
Albumiluettelon ottaminen käyttöön/
poistaminen käytöstä
Huomautuksia
osto

n
tuja
malla
 Eräitä DivX-videotiedostoja toistettaessa
kuva voi pysähdellä tai näyttää epäselvältä.
Tässä tilanteessa sinun kannattaa luoda
tiedosto käyttäen pienempää bittinopeutta.
Jos ääni kohisee edelleen, valitse
äänimuodoksi MP3. Huomaa, että tämä
järjestelmä ei tue WMA (Windows Media
Audio) -muotoa.
 DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan
takia kuva tulee näkyviin ehkä vasta hetken
kuluttua   -painikkeen painamisesta.
 Eräiden DivX-videotiedostojen ääni ei vastaa
kuvaruudussa näkyviä kuvia.
 A/V SYNC
Jos ääni on eri tahdissa kuin
kuvaruudussa näkyvä kuva, voit säätää
kuvan ja äänen välistä viivettä.
A/V SYNC -toiminto ei koske DATA
CD/DVD-levyn MP3-audioraitoja ja
JPEG-kuvatiedostoja.
1
on
Paina DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2
Vihje
Jos katselukertojen määrä on määritetty,
voit toistaa DivX-videotiedoston vain niin
monta kertaa. Seuraavat tapahtumat otetaan
huomioon:
 järjestelmästä katkaistaan virta.
 toinen DivX-videotiedosto toistetaan.
Levy
Paina toistuvasti DVD/USB MENU
-painiketta .
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätö
Valitse
(A/V SYNC)
painelemalla  tai  -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”A/V SYNC”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
3
n
Valitse haluamasi asetus
painelemalla  tai  -painiketta
.
Oletusasetus on alleviivattu.
 OFF: Ei säätöä.
 ON: Säätää kuvan ja äänen välistä
eroa.
amalla
set
on
n
en
oi
4
Paina ENTER-painiketta .
Huomautus
Tulovirrasta riippuen tällä toiminnolla ei ehkä
ole vaikutusta.
tä
49FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Levyn toiston
rajoittaminen
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Voit määrittää levyn toistolle
kahdenlaisia rajoituksia.
Itse määritettävä vanhempien
valvonta
Voi rajoittaa toistoa siten, että laite ei
toista sopimattomia levyjä.
Vanhempien valvonta
Eräiden DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa ennalta määritetyn
tason, kuten käyttäjien iän, perusteella.
Kun rajoitettu kohtaus yritetään toistaa,
järjestelmä ohittaa sen tai korvaa sen
toisella kohtauksella.
Samaa salasanaa käytetään sekä itse
määritettävään vanhempien valvontaan
että vanhempien valvontaan.
Jo
Uu
tul
Määrättyjen levyjen toiston
estäminen
 CUSTOM PARENTAL CONTROL
Voit asettaa saman itse määritettävän
vanhempien valvonnan salasanan
enintään 40 levylle. Kun asetetaan 41.
levy, ensimmäisen levyn toistorajoitus
peruutetaan.
1
Aseta levy, jonka toistoa haluat
rajoittaa.
Syö
nu
sitt
Sal
tel
Jos levyä toistetaan, lopeta
toistaminen painamalla  -painiketta
.
2
Paina DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Jo
sa
Sal
tel
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
3
Valitse
(PARENTAL
CONTROL) painelemalla  tai
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
”PARENTAL CONTROL”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
4
Valitse ”ON ” painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
5
Sy
4-m
nu
Pa

Tel
”C
ohj
50FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Jos et ole syöttänyt salasanaa:
Uuden salasanan rekisteröintinäyttö
tulee näkyviin.
n
ROL
Jos teit virheen salasanaa
kirjoittaessasi
Poista virheellinen numero painamalla
toistuvasti  -painiketta  ja kirjoita
salasana uudelleen.
än
1 Suorita kohdan ”Määrättyjen levyjen
luat
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla. Paina
sitten ENTER-painiketta .
Salasanan vahvistusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
niketta
a ,
Jos olet jo rekisteröinyt
salasanan:
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
5
ai
ten
ukset
a
na
Syötä tai syötä uudelleen
4-merkkinen salasana
numeropainikkeiden  avulla.
Paina sitten ENTER-painiketta
.
Television kuvaruutuun tulee teksti
”Custom parental control is set.”, ja
ohjausvalikko palaa näkyviin.
toiston estäminen” vaiheet 1–3
(sivu 50).
2 Valitse ”OFF ” painelemalla  tai 
-painiketta  ja paina sitten ENTERpainiketta .
3 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla ja
paina sitten ENTER-painiketta .
Mukautetulla lapsilukolla lukitun
levyn toistaminen
1 Aseta soittimeen levy, jolle
on asetettu itse määritettävä
vanhempien valvonta.
”CUSTOM PARENTAL CONTROL”
-näyttö tulee näkyviin.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Levy
Mukautetun lapsilukkotoiminnon
poistaminen käytöstä
41.
tus

51FI
2 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla ja
paina sitten ENTER-painiketta .
Järjestelmä on valmis toistoa varten.
Vihje
Jos unohdat salasanan, syötä 6-numeroinen
tunnus ”199703” numeropainikkeiden
 avulla, kun ”CUSTOM PARENTAL
CONTROL” -näyttö pyytää syöttämään
salasanan. Paina sitten ENTER-painiketta
. Näyttö kehottaa syöttämään uuden 4numeroisen salasanan.
3
Valitse ”PLAYER ”
painelemalla  tai  -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
4
Sy
4-m
nu
Pa

To
tul
Jos et ole syöttänyt salasanaa:
Uuden salasanan rekisteröintinäyttö
tulee näkyviin.
Lapsilukon asettaminen
 PARENTAL CONTROL
(Vain DVD VIDEO)
Eräiden DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa ennalta määritetyn
tason, kuten käyttäjien iän, perusteella.
1
Paina DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2
Valitse
(PARENTAL
CONTROL) painelemalla  tai
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
”PARENTAL CONTROL”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla. Paina
sitten ENTER-painiketta .
Salasanan vahvistusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
Jos olet jo rekisteröinyt
salasanan:
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
5
Va
pa

pa
”ST
tel
6
Va
tas
pa

pa
Alu
Jos
hal
alu
alu
se
52FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
4
ketta
a:
äyttö
Syötä tai syötä uudelleen
4-merkkinen salasana
numeropainikkeiden  avulla.
Paina sitten ENTER-painiketta
.
7
Toiston rajoitustason määritysnäyttö
tulee esiin.
8
Valitse ”LEVEL” painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
”LEVEL”-asetukset tulevat television
kuvaruutuun.
Levy
Valitse haluamasi taso
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Vanhempien valvonnan asetukset
ovat valmiit.
Mitä alhaisempi arvo, sitä
rajoitetumpaa on käyttö.
Jos haluat poistaa lapsilukon käytöstä,
valitse ”LEVEL”-asetukseksi ”OFF”.
Paina
5
Valitse ”STANDARD”
painelemalla  tai  -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”STANDARD”-asetukset tulevat
television kuvaruutuun.
6
Valitse toistorajoituksen
tasoksi maantieteellinen alue
painelemalla  tai  -painiketta
. Paina sitten ENTERpainiketta .
Alue on valittu.
Jos valitsit ”OTHERS ”, etsi
haluamasi maantieteellisen alueen
aluekoodi kohdasta ”Lapsilukon
aluekoodiluettelo” (sivu 96) ja syötä
se numeropainikkeilla .
Jos teit virheen salasanaa
kirjoittaessasi
Poista virheellinen numero painamalla
toistuvasti  -painiketta  ja kirjoita
salasana uudelleen.
Lapsilukolla lukitun levyn toistaminen
1 Aseta levy soittimeen ja paina 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
2 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla ja
paina sitten ENTER-painiketta .
Järjestelmä alkaa toistaa levyä.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

53FI
Huomautuksia
 Ohjausvalikon sisältö vaihtelee levyn tyypin
mukaan.
 Kun toistat DVD VIDEO -levyjä, joissa ei ole
vanhempien valvontatoimintoa, toistoa tällä
laitteella ei voi rajoittaa.
 DVD VIDEO -levystä riippuen se voi pyytää
vaihtamaan lapsilukkotasoa levyn toiston
aikana. Jos näin tapahtuu, syötä salasana ja
vaihda sitten tasoa. Jos toiston jatkaminen
keskeytetään, taso palautuu alkuperäiseksi.
3
4
Vihje
Jos olet unohtanut salasanan, poista levy
ja toista kohdan ”Lapsilukon asettaminen”
vaiheet 1–3. Kun laite pyytää syöttämään
salasanan, syötä ”199703” numeropainikkeiden
 avulla. Paina sitten ENTER-painiketta
. Näyttö kehottaa syöttämään uuden 4numeroisen salasanan. Kun olet antanut uuden
nelinumeroisen salasanan, aseta levy takaisin
ja paina  -painiketta . Kun salasanan
kirjoitusnäyttö tulee esiin, anna uusi salasana.
Salasanan vaihtaminen
1
Paina DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2
Valitse
(PARENTAL
CONTROL) painelemalla  tai
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
5
6
Valitse ”PASSWORD ”
painelemalla  tai  -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
DVD
käy
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee
television kuvaruutuun.
DVDerilais
vaikut
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden  avulla
ja paina sitten ENTER-painiketta
.
Syötä uusi 4-numeroinen
salasana numeropainikkeiden
 avulla. Paina sitten ENTERpainiketta .
Vahvista salasana syöttämällä se
uudelleen numeropainikkeiden
 avulla. Paina sitten ENTERpainiketta .
Jos teit virheen salasanaa
kirjoittaessasi
Poista virheellinen numero painamalla
toistuvasti  -painiketta  ja kirjoita
salasana uudelleen.
Huom
Levylle
etusijal
nähden
asetuks
1
Pa
ku
Oh
kuv
2
Va
pa

pa
”SE
kuv
3
Va

sit
As
kuv
”PARENTAL CONTROL”-asetukset
tulevat television kuvaruutuun.
54FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
ketta
DVD-asetusvalikon
käyttäminen
4
DVD-asetusvalikon avulla muutetaan
erilaisia, esimerkiksi kuvaan ja ääneen
vaikuttavia asetuksia.
en
Rllä se
iden
R-
Levylle tallennetut toistoasetukset ovat
etusijalla DVD-asetusvalikon asetuksiin
nähden. Siksi eräät DVD-asetusvalikon
asetukset eivät ehkä vaikuta.
1
Valittu kohta
Paina DISPLAY -painiketta ,
kun toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
2
Valitse
(SETUP)
painelemalla  tai  -painiketta
 ja paina sitten ENTERpainiketta .
”SETUP”-asetukset tulevat television
kuvaruutuun.
alla
ita
Asetusvaihtoehto valitaan.
Esimerkki: SCREEN SETUP
Huomautus
3
Levy
na
ulla
ketta
Valitse luettelosta alivalikko
painamalla toistuvasti  tai
 : ”LANGUAGE SETUP”,
”SCREEN SETUP” tai ”CUSTOM
SETUP”. Paina sitten ENTERpainiketta .
Valitse ”CUSTOM” painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
Asetettavat kohdat
5
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Valitun asetuksen arvot tulevat
television kuvaruutuun.
Esimerkki: TV TYPE
Asetusvalikko tulee television
kuvaruutuun.
Vaihtoehdot
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

55FI
6
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti  tai 
-painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Asetus on nyt valittu ja määritetty.
OSD
(Kuvaruutunäyttö) Vaihtaa
kuvaruutunäytön kielen.
MENU*
(Vain DVD VIDEO) Valitse DVDvalikon kieli.
AUDIO*
(Vain DVD VIDEO) Vaihtaa ääniraidan
kieltä.
Jos valitset ”ORIGINAL”, levyn
ensisijainen kieli valitaan.
Valittu säätö
DVD-asetusvalikon
asetusluettelo
SUBTITLE*
(Vain DVD VIDEO) Vaihtaa
tekstityskieltä.
Jos valitaan ”AUDIO FOLLOW”,
tekstityskieli vaihtuu ääniraidaksi valitun
kielen mukaan.
* Jos valitset kohdasta ”MENU”, ”SUBTITLE”
Oletusasetukset on alleviivattu.
Kielen valitseminen  LANGUAGE
SETUP
Voit valita kuvaruutunäytön tai
ääniraidan kielen.
tai ”AUDIO” kielen, jota ei ole tallennettu
DVD VIDEO -levylle, järjestelmä valitsee
automaattisesti yhden tallennetuista kielistä.
Automaattinen kielen valinta ei toimi kaikilla
levyillä.
Jos valitset kohdasta ”MENU”, ”SUBTITLE”
tai ”AUDIO” vaihtoehdon ”OTHERS ”,
etsi kielikoodi kohdasta ”Kielikoodiluettelo”
(sivu 95) ja syötä se numeropainikkeilla .
Televi
 SCR
Valitse
asetuk
TV TY
(Vain
16:9: T
laajaku
on laaj
4:3 LE
jos liit
televis
kuvan
palkit.
4:3 PA
jos liit
televis
laajaku
jolloin
SCREE
Näytön
vioittu
näytön
 -p
-painik
ON: N
näkyv
lopete
AUDI
on tois
OFF: N
56FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Television asetusten määrittäminen
 SCREEN SETUP
Valitse liitettävälle televisiolle sopivat
asetukset.
alitun
TLE”
ttu
see
elistä.
kaikilla
TLE”
”,
ettelo”
a .
TV TYPE1)
(Vain DVD VIDEO)
16:9: Tee tämä valinta, jos liität
laajakulmatelevision tai television, jossa
on laajakuvatoiminto.
4:3 LETTER BOX: Tee tämä valinta,
jos liität 4:3 kuvasuhdetta käyttävän
television. Tämä asetus näyttää leveän
kuvan, jonka ruudun ylä- ja alaosassa on
palkit.
4:3 PAN SCAN2): Tee tämä valinta,
jos liität 4:3 kuvasuhdetta käyttävän
television. Tätä säätöä käytettäessä
laajakulmakuva peittää koko ruudun,
jolloin ylimenevät osat eivät näy.
SCREEN SAVER
Näytönsäästäjä ehkäisee näyttölaitteen
vioittumista (haamukuva). Voit poistaa
näytönsäästäjän käytöstä painamalla
 -painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
ON: Näytönsäästäjän kuva tulee
näkyviin, kun toisto on pysäytetty tai
lopetettu 15 minuuttia sitten tai kun
AUDIO CD -levyä tai MP3-audioraitaa
on toistettu pitempään kuin 15 minuuttia.
OFF: Näytönsäästäjä ei tule näkyviin.
4:3 OUTPUT3)
Vaihda tämä asetus, jos haluat katsella
4:3-kuvasuhteen progressiivisen
signaaleja. Vaihda progressiiviseen
muodon (525p/625p) kanssa
yhteensopivan television kuvasuhde, jos
se on mahdollista.
FULL: Valitse tämä, kun voit vaihtaa
TV:n kuvasuhteen.
NORMAL: Valitse tämä, kun et voi
vaihtaa TV:n kuvasuhdetta. Näyttää
kuvasuhteen 16:9 signaalin niin, että
kuvan vasemmalla ja oikealla puolella on
mustat palkit.
TV:n kuvasuhde on 16:9
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Levy
idan
BACKGROUND
Valitsee television kuvaruudussa
näytettävän taustavärin tai kuvan.
Taustaväri tai kuva tulee näkyviin, kun
AUDIO CD -levyn tai MP3-audioraidan
toisto lopetetaan.
JACKET PICTURE: Kansikuva
(pysäytyskuva) näkyy taustalla vain, jos
kansikuva on jo tallennettu levylle (DVD
VIDEO, CD-EXTRA jne.). Jos levyllä ei
ole kotelon kuvaa, ”GRAPHICS”-kuva
näkyy.
GRAPHICS: Laitteeseen ennalta
tallennettu kuva näkyy taustalla.
BLUE: Taustaväri on sininen.
BLACK: Taustaväri on musta.

57FI
1)
Oletusasetus vaihtelee maan tai alueen
mukaan.
Toistoasetusten määrittäminen
 CUSTOM SETUP
Määritä toistoon liittyvät ja muut
asetukset.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
2)
3)
DVD VIDEO -levystä riippuen ”4:3 LETTER
BOX” voi tulla valituksi automaattisesti ”4:3
PAN SCAN” asemesta tai päinvastoin.
Tämä asetus on voimassa vain, jos
 ”TV TYPE” -asetukseksi kohdassa
”SCREEN SETUP” on valittu ”16:9”.
 ”P AUTO” tai ”P VIDEO” on valittu
(sivu 21).
PAUSE MODE
(Vain DVD VIDEO -levyt ja VRmuotoiset DVD-R/-RW-levyt)
AUTO: Kuva, myös dynaamisesti
liikkuvat kohteet, lähetetään ilman
värinää. Valitse normaalisti tämä asento.
FRAME: Kuva, myös kohteet, jotka eivät
liiku dynaamisesti, lähetetään korkealla
tarkkuudella.
TRACK SELECTION
(Vain DVD VIDEO) Valitsee eniten
kanavia sisältävän ääniraidan toistettaessa
DVD VIDEO -levyä, jolle on tallennettu
erityyppisiä ääniraitoja (PCM, DTS,
MPEG tai Dolby Digital)1).
OFF: Ei etusijaa.
AUTO2): Etusija annetaan.
MULTI-DISC RESUME
(Vain DVD VIDEO ja VIDEO CD)
ON: Tallentaa muistiin toiston
jatkamiskohdan jopa 40 levyn osalta.
OFF: Ei tallenna toiston jatkamiskohtaa
muistiin. Toisto alkaa jatkamiskohdasta
vain järjestelmässä sillä hetkellä olevalla
levyllä.
AUDIO
Comp
(Vain
muoto
OFF: E
kompr
STAN
sellaise
äänity
hyödy
äänenv
MAX:
DivX
Näyttä
rekiste
Lisätie
www.d
1)
Jos jo
kanav
järjes
MPE
2)
Kun v
-asetu
”TRA
etusij
”LAN
kuite
yhtey
3)
AUD
Dolb
58FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
ento.
eivät
ealla
n
ttaessa
nettu
,
Levy
AUDIO DRC3) (Dynamic Range
Compression)
(Vain DVD VIDEO -levyt ja VRmuotoiset DVD-R/-RW-levyt)
OFF: Ei dynamiikka-alueen
kompressointia.
STANDARD: Toistaa ääniraidan
sellaisella dynamiikka-alueella, jota
äänitysteknikko tarkoitti. Tämä on
hyödyksi katseltaessa elokuvia alhaisella
äänenvoimakkuudella yöaikaan.
MAX: Kaventaa dynaamisen alan täysin.
DivX
Näyttää tämän järjestelmän
rekisteröintikoodin.
Lisätietoja on Internet-sivustossa http://
www.divx.com.
1)
Jos jokainen ääniraita sisältää yhtä monta
kanavaa, järjestelmä valitsee ääniraidan
järjestyksessä PCM, DTS, Dolby Digital tai
MPEG.
2)
Kun valitset ”TRACK SELECTION”
-asetukseksi ”AUTO”, kieli voi vaihtua.
”TRACK SELECTION” -asetuksella on
etusija ”AUDIO”-asetuksiin nähden kohdassa
”LANGUAGE SETUP”. Tätä toimintoa ei
kuitenkaan voi käyttää kaikkien levyjen
yhteydessä.
3)
AUDIO DRC -toiminto on mahdollinen vain
Dolby Digital -lähteiden kanssa.
a.
htaa
asta
valla
59FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Jos näyttöön ei syty ilmaisinta
”TUNED” eikä etsintä pysähdy,
viritä haluamasi asema painamalla
toistuvasti TUNING +/ -painiketta
.
Jos viritetty asema tarjoaa RDSpalveluja, aseman nimi näkyy
näytössä.
Viritin
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa joko
valitsemalla esiviritysaseman tai
virittämällä aseman käsin.
FM- tai AM-aseman
kuunteleminen
1
Valitse ”TUNER FM” tai ”TUNER
AM” painamalla toistuvasti
FUNCTION +/ -painiketta
 (tai valitse ”FM” tai ”AM”
painamalla toistuvasti laitteen
TUNER/BAND -painiketta ).
2
Pidä TUNING +/ -painiketta 
painettuna, kunnes taajuuden
ilmaiseva numero muuttuu, ja
vapauta painike.
3
Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/ -painiketta .
Kun haluat lopettaa automaattisen
haun
Paina  -painiketta .
Vihjeitä
 Voit parantaa vastaanoton laatua siirtämällä
vakiovarusteisiin kuuluvaa antennia tai
kytkemällä ulkoisen antennin.
 Jos FM-stereolähetyksessä on kohinaa, paina
toistuvasti FM MODE -painiketta , kunnes
näyttöön syttyy ilmaisin ”MONO”. Tämän
jälkeen lähetyksessä ei ole stereoääntä, mutta
kuuluvuus paranee.
Esiv
kuu
1
Vir
(ka
ku
2
Pa
-p
Nä
3
Pa
Esi
As
esi
Kun asema on viritetty, etsintä
pysähtyy automaattisesti ja näytössä
syttyy ilmaisin ”TUNED”. Kun FMstereo-ohjelma on viritetty, näytössä
syttyy ilmaisin ”ST”.
60FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
alla
ketta
1
a .
2
Viritä haluamasi asema
(katso ”FM- tai AM-aseman
kuunteleminen” (sivu 60)).
5
Paina ENTER-painiketta .
Paina TUNER MEMORY
-painiketta .
6
”Complete!” näkyy näytössä. Asema
on tallennettu.
Voit esivirittää enintään 20 FM
(ULA) -asemaa ja 10 AM -asemaa.
Esiviritetyt asemat säilyvät muistissa
noin puoli vuorokautta, vaikka
verkkojohto irrotetaan pistorasiasta
tai sattuu sähkökatko.
Paina ENTER-painiketta .
Esivalinnan numero vilkkuu näytössä.
Asemat tallennetaan alkaen
esiviritysnumerosta 1.
7
Esivalintanumero
Tallenna muut asemat
toistamalla vaiheet 1 – 6.
Viritin
3
paina
kunnes
män
mutta
Valitse haluamasi esivalinta
painamalla toistuvasti
PRESET +/ -painiketta .
Näytössä vilkkuu teksti ”Memory?”.
sen
mällä
i
4
Esiviritetyn radioaseman
kuunteleminen
Kun haluat kuunnella
esiviritettyä asemaa, valitse
se painamalla toistuvasti
PRESET +/ -painiketta .
Voit valita esiviritetyn aseman myös
painamalla numeropainikkeita  ja
sitten ENTER-painiketta .
Esivirityksen peruuttaminen
Paina TUNER MEMORY -painiketta .
61FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
USB-laite
2
Musiikin
kuunteleminen USBlaitteelta
Voit liittää lisävarusteena hankittavan
USB-laitteen (digitaalisen
musiikkisoittimen tai USBtallennuslaitteen) laitteen
(USB)
-porttiin  ja kuunnella USBlaitteelle tallennettua musiikkia. Katso
verkkosivustoista tietoja yhteensopivista
USB-laitteista, jotka voidaan liittää tähän
järjestelmään (sivu 97).
Järjestelmä voi toistaa seuraavia
audioformaatteja: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*
* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien
suojaamia (Digital Rights Management)
tiedostoja.
Järjestelmällä ei voi toistaa onlinemusiikkikaupasta ladattuja tiedostoja.
1
Valitse USB-toiminto.
Valitse ”USB” painamalla toistuvasti
FUNCTION +/ -painiketta .
Liitä (USB) -porttiin 
lisävarusteena hankittava USBlaite (digitaalinen musiikkisoitin
tai USB-tallennuslaite) alla
kuvatulla tavalla.
3
Alo
Pai
US
4
Sä
Pai
Muut
USB-laite (Digitaalinen
soitin tai USBtallennusväline)
Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää,
käytä liitettävän USB-laitteen mukana
toimitettua USB-kaapelia.
Katso käyttöä koskevat tarkemmat
ohjeet liitettävän USB-laitteen mukana
toimitetusta ohjekirjasta.
Kun USB-laite on liitetty, näyttö muuttuu
seuraavasti:
”Reading”  ”ATRAC AD1)” tai
”StorageDrive2)”
1)
2)
Kun liitetään digitaalinen soitin.
Kun liitetään USB-tallennusväline.
Seuraavaksi näkyviin tulee aseman nimi, jos
se on tallennettu.
Kun h
Lopett
toistam
Pysäyt
toistam
Valita
Valita
kappal
Hakea
kappal
tietyn
Valita
uudell
toiston
Poista
laitteen
Huomautus
Liitetyn USB-laitteen tyypistä riippuen
merkinnän ”Reading” näkymiseen voi kulua
noin 10 sekuntia.
Katsel
laitteen
* Voit
esim
nime
koko
62FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
3
SBoitin
4
Aloita toisto.
Toistomuodon vaihtaminen
Paina  -painiketta  (tai laitteen
USB  -painiketta ).
1 Paina DVD/USB MENU -painiketta ,
Säädä äänenvoimakkuutta.
2 Paina ENTER-painiketta .
Paina VOLUME +/ -painiketta .
kun USB-laite on pysäytetty.
Näytössä näkyy ”Play Mode?”.
3 Valitse toistotila painamalla
Muut toiminnot
e)
na
Valita albumin
ana
Valita
kappaleen
Hakea
kappaleen
tietyn kohdan
uuttuu
mi, jos
ulua
Valita
uudelleentoiston
Poistaa USBlaitteen
Katsella USBlaitteen tietoja*
Paina
 .
 . Jatka toistoa
painamalla uudelleen
  tai  
(laitteen USB 
-painiketta ).
+/ .
/ .
USB-laite
taalinen
Kun haluat
Lopettaa
toistamisen
Pysäyttää
toistamisen
toistuvasti  tai  -painiketta .
Voit valita seuraavat toistotilat:
 Continue (Normaali toisto):
Toistaa USB-laitteen audioraidat
alkuperäisessä järjestyksessä.
 AlbmContinue:
Toistaa USB-laitteen valitun
albumin audioraidat.
 Shuffle:
Toistaa USB-laitteen audioraidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Pidä / -painike
 alhaalla toiston
aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
REPEAT -painiketta
, kunnes ”REP” tai
”REP1” näkyy.
Pidä   alas
painettuna, kunnes ”No
Device” näkyy. Poista
sitten USB-laite.
DISPLAY .
* Voit tuoda näyttöön USB-laitteen tiedot,
esimerkiksi raidan numeron tai albumin
nimen, normaalin toiston aikana tai
kokonaistoistoajan, kun soitin on pysäytetty.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

63FI
 Albm Shuffle:
Toistaa USB-laitteen valitun
albumin audioraidat satunnaisessa
järjestyksessä.
 Program:
Toistaa USB-laitteen audioraidat
haluamassasi järjestyksessä.
Huomautuksia USB-laitteesta
 Älä liitä järjestelmää ja USB-laitetta USBjakajan kautta.
 Joillakin USB-laitteilla toiminnon
suorittamista voi seurata pieni viive, ennen
kuin järjestelmä tekee toiminnon.
 Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia
kytketyn USB-laitteen toimintoja.
 Järjestelmän toistojärjestys voi poiketa
kytketyn USB-laitteen toistojärjestyksestä.
 Pidä aina  -painike  painettuna ja
varmista, että näytössä näkyy ”No Device”,
ennen kuin poistat USB-laitteen. USBlaitteen poistaminen, kun ”No Device” ei näy,
voi tuhota laitteella olevat tiedot ja vioittaa
itse USB-laitetta.
 Älä tallenna audiotiedostoja sisältävälle USBlaitteelle muun tyyppisiä tiedostoja äläkä
tarpeettomia kansioita.
 Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot
ohitetaan.
 Tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä kuin
ne on siirretty USB-laitteelle.
 Yhden USB-laitteen albumeiden ja raitojen
enimmäismäärät ovat seuraavat:
 Digitaalinen soitin: 65 535 ryhmää
(enintään 999 kappaletta/ryhmä)
 USB-tallennusväline: 999 tiedostoa
Albumien ja raitojen enimmäismäärä voi
vaihdella tiedostojen ja kansioiden rakenteen
mukaan.
 Järjestelmällä voi toistaa seuraavia
audioformaatteja:
 MP3: tiedostopääte ”.mp3”
 Windows Media Audio-tiedostot:
tiedostopääte ”.wma”
 AAC: tiedostopääte ”.m4a”
Huomaa, että vaikka tiedostonimessä olisi
edellä mainittu pääte, järjestelmä saattaa
tuottaa kohinaa tai toimia väärin, jos
tiedoston muoto poikkeaa tästä.
 Yhteensopivuutta kaikkien koodaus/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja
tallennusvälineiden välillä ei voida taata.
Yhteensopimaton USB-laite voi aiheuttaa
kohinaa ja pätkivää ääntä tai ei ehkä toistu
lainkaan.
Huom
 Merk
muod
 Seura
 CD
to
M
ko
 Seura
 ka
eiv
ta
sta
 Seura
M
kä
(M
 ”A
ku
64FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
tojen
voi
enteen
 Merkit, joita ei voida esittää, näkyvät
muodossa ”_”.
 Seuraavat kohdat eivät näy:
 CD-DA-levyn kokonaistoistoaika
toistomuodosta riippuen.
 MP3-levyn tai USB-laitteen
kokonaistoistoaika ja jäljellä oleva aika.
 Seuraavat kohdat eivät näy oikein:
 kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka
eivät noudata ISO 9660 Level 1, Level 2
tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia.
 Seuraavat kohdat näkyvät:
 MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun
käytetään ID3-versioiden 1 ja 2 tunnisteita
(MP3-levyllä enintään 62 merkkiä).
 ”ATRAC”-tiedostojen ID3-merkinnät,
kun käytössä on ID3-version 2 merkinnät.
n ja
ta.
taa
istu
Oman ohjelman
tekeminen USBlaitteen avulla
 Ohjelmoitu soitto
1
Valitse USB-toiminto.
Valitse ”USB” painamalla toistuvasti
FUNCTION +/ -painiketta .
2
Paina DVD/USB MENU
-painiketta , kun USB-laite on
pysäytetty.
Näytössä näkyy ”Play Mode?”.
3
4
Paina ENTER-painiketta .
Valitse ”Program” painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina
sitten ENTER-painiketta .
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
USB-laite
olisi
aa
Huomautuksia näyttötiedoista

65FI
5
Painele / -painiketta
, kunnes haluamasi
kappaleen numero näkyy.
Kun ohjelmoit raitoja, valitse
haluamasi albumi painamalla
toistuvasti
+/ -painiketta  ja
valitse sitten raita.
Esimerkki: Kun ohjelmoit USBlaitteen raitoja
8
Kun haluat toistaa raidat
sisältävän ohjelman, paina 
-painiketta  (tai laitteen USB
 -painiketta ).
Ohjelma on käytettävissä siihen asti,
kun USB-laite irrotetaan. Kun haluat
toistaa saman ohjelman uudelleen,
paina  -painiketta  (tai laitteen
USB  -painiketta ).
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Valitse vaiheessa 4 toistotilaksi jokin muu
kuin ”Program”.
Valittu kappalenumero
6
Lisää raita ohjelmaan
painamalla ENTER-painiketta .
Kokonaistoistoaikaa ei voi näyttää,
joten ” . ” näkyy.
7
Ohjelmoi lisää raitoja toistamalla
vaiheita 5 ja 6. Raitoja voi olla
enintään 25.
66FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Kun haluat pyyhkiä ohjelman
viimeisenkappaleen
Paina CLEAR-painiketta , kun USBlaite on pysäytetty.
Äänen säätö
Äänen säätäminen
Dynaamisemman äänen
tuottaminen (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Voit vahvistaa bassoa ja voimistaa ääntä.
DSGX-asetus sopii parhaiten
musiikkilähteille.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
muuttuu seuraavasti:
DSGX ON  DSGX OFF
Vihje
Äänen säätö
Paina toistuvasti laitteen DSGXpainiketta .
Oletusasetus on ”DSGX ON”.
Äänitehosteen valitseminen
1
Valitse ”BASS” tai ”TREBLE”
painelemalla EQ-painiketta .
2
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla toistuvasti
PRESET +/ -painiketta .
67FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Muut toiminnot
Ajastimen
käyttäminen
Nukahtaminen musiikin
soittoon
Herääminen musiikkiin
Voit herätä CD:hen, virittimeen tai
USB-lisälaitteeseen ennalta asetettuna
aikana. Varmista, että kello on asetettu
aikaan (katso ”Kellonajan asettaminen”
(sivu 22)).
1
Kun haluat
Tarkistaa
jäljellä olevan
ajan
Muuttaa
sammutusaikaa
Peruuttaa
uniajastimen
Toimi näin
Paina SLEEP-painiketta
 kerran.
Valitse haluamasi aika
painelemalla SLEEPpainiketta .
Paina SLEEP-painiketta
, kunnes näytössä
näkyy ”SLEEP OFF”.
Valmistele äänilähde.
 Levy: Aseta levy.
 Radio: Hae haluamasi
esiviritysasema (katso ”Radion
kuunteleminen” (sivu 60)).
 USB-laite: Liitä lisävarusteena
saatava USB-laite (sivu 62).
Voit säätää järjestelmän katkaisemaan
virran haluamasi ajan kuluttua ja
nukahtaa musiikin soittoon.
Muut toiminnot
As
sa
7
Va
 Soittoajastin
 Uniajastin
Painele SLEEP-painiketta .
Minuuttinäyttö muuttuu jokaisella
painikkeen painalluksella seuraavasti:
90min  80min  70min  … 
10min  OFF
6
2
Paina VOLUME +/
-painiketta  säätääksesi
äänenvoimakkuutta.
3
Paina TIMER MENU -painiketta
.
4
Valitse ”PLAY SET?” painelemalla
 tai  -painiketta . Paina
sitten ENTER-painiketta .
Näytössä näkyy ”ON” ja
tuntimerkintä vilkkuu näytössä.
5
Aseta soiton alkamisaika.
Aseta tuntilukema painelemalla 
tai  -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Minuutit vilkkuvat näytössä. Aseta
minuuttilukema tekemällä yllä
kuvatut toimet. Näytössä näkyy
”OFF” ja tuntimerkintä vilkkuu
näytössä.
Pai

näk
EN
sis
8
Ka
pa
Muut
Kun h
Tarkis
asetuk
Muutt
asetuk
Peruut
toistoa
68FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
6
Aseta toiston päättymisaika
samoin kuin vaiheessa 5.
7
Valitse äänilähde.
na
ttu
nen”
8
n
a
malla
a

en
eta
 Toistoajastin ei aktivoidu, jos järjestelmän
virta kytketään tai jos näytössä vilkkuu
”STANDBY”.
 Järjestelmä kytkeytyy päälle 30 sekuntia
ennen ennalta määrättyä aikaa.
Katkaise järjestelmästä virta
painamalla  -painiketta .
Muut toiminnot
Kun haluat
Tarkistaa
asetuksen
Toimi näin
1 Paina TIMER MENU
-painiketta .
”TIMER SEL?”
vilkkuu näytössä.
2 Paina ENTERpainiketta .
3 Valitse ”PLAY
SELECT?”
painelemalla  tai
  ja paina sitten
ENTER-painiketta
.
Aloita vaiheesta 1.
Muut toiminnot
tta
Paina toistuvasti  tai  -painiketta
, kunnes haluamasi musiikkilähde
näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER-painiketta . Tämä näyttö
sisältää ajastinasetukset.
Huomautuksia
Muuttaa
asetuksen
Peruuttaa
1 Paina TIMER MENU
toistoajastimen
-painiketta .
”TIMER SEL?”
vilkkuu näytössä.
2 Paina ENTERpainiketta .
3 Valitse ”TIMER
OFF?” painelemalla
 tai   ja paina
sitten ENTERpainiketta .
69FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Näytön vaihtaminen
Levytietojen
katseleminen
Kellonajan tarkistaminen
Paina DISPLAY-painiketta , kun
järjestelmän virta on katkaistu.
Kello näkyy kahdeksan sekunnin
ajan.
Näytön kirkkauden
säätäminen
Paina toistuvasti DIMMER
-painiketta , kun järjestelmän
virta on kytketty.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
DIMMER OFF  DIMMER 1 
DIMMER 2*
* DIMMER 2 on tummin.
Levyn tietojen näyttäminen
etupaneelin näytössä
Paina DISPLAY-painiketta .
Joka kerta, kun painat DISPLAY ,
näytön sisältö vaihtuu     
…
 Levyn tiedot
 Kellonäyttö (8 sekunnin ajan)
Kuluneen toistoajan, jäljellä olevan
ajan ja nimikkeiden tarkistaminen
Paina toiston aikana TIME/TEXT
-painiketta .
Joka kerta, kun painat TIME/TEXT ,
näytön sisältö vaihtuu     …
…
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä tai
VR-muotoista DVD-R/-RW-levyä:
 Kun katsellaan valikkoa tai toistetaan
nimikettä, jossa ei ole lukua
 Valikon tai nykyisen nimikkeen
jäljellä oleva toistoaika
 Levyn nimike1)
 Kun
edel
V
toist
V
V
V
L
Kun to
tai VID
toimin
 Val
 Val
oleva a
 Ny
 Val
aika3)
 Lev
Kun to
VCD-l
 Ny
kulunu
 Lev
Kun to
MP3-a
-levyn
 Ny
toistoa
 Rai
70FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
n
,

van
en
…
ä tai
:
taan
en
Kun toistetaan AUDIO CD -levyä
tai VIDEO CD -levyä ilman PBCtoimintoa:
 Valitun kappaleen kulunut soittoaika
 Valittuna olevan kappaleen jäljellä
oleva aika
 Nykyisen levyn kulunut toistoaika3)
 Valittuna olevan levyn jäljellä oleva
aika3)
 Levyn nimike1)4)
Kun toistetaan VIDEO CD/Super
VCD-levyä:
 Nykyisen kohtauksen tai raidan
kulunut toistoaika
 Levyn nimike1)4)
Kokonaistoistoajan ja nimien
tarkistaminen
Paina toistuvasti TIME/TEXT , kun
toisto on pysäytetty.
Joka kerta, kun painat TIME/TEXT ,
näytön sisältö vaihtuu     
…
DVD VIDEO- tai VR-muotoinen DVDR/-RW-levy:
 Levyn nimikkeiden kokonaismäärä
 Levyn nimike1)
VIDEO CD -levy ilman PBC-toistoa tai
AUDIO CD -levy:
 Levyn raitojen kokonaismäärä ja
levyn kokonaistoistoaika
 Levyn nimike1)
VIDEO CD -levy ja PBC-toisto:
 Levyn kohtausten kokonaismäärä
 Levyn nimike1)
1)
2)
Kun toistetaan DATA CD/DVD-levyn
MP3-audioraitoja tai DATA CD/DVD
-levyn DivX-videotiedostoja:
 Nykyisen raidan tai tiedoston kulunut
toistoaika
 Raidan tai tiedoston nimike5)
3)
Näytössä lukee ”NO TEXT”, jos DVD
VIDEO -levy ei ole DVD-TEXT-levy tai
VIDEO CD -levy ei sisällä tekstitietoja.
Nykyisen luvun numero ja nykyisen
nimikkeen numero näkyvät 2 sekunnin
ajan ennen kuin kulunut toistoaika palaa
näkyviin, kun painetaan TIME/TEXT  ja
levyn nimike on näytössä.
Kun ohjelmoitu tai satunnaistoisto on valittu,
kulunut toistoaika ja levyn jäljellä oleva aika
eivät tule näkyviin.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

Muut toiminnot
,
 Kun toistetaan muunlaista lukua kuin
edellä on mainittu
 Valitun nimikkeen kulunut
toistoaika
 Valitun nimikkeen jäljellä oleva aika
 Valitun luvun kulunut toistoaika
 Valitun luvun jäljellä oleva aika
 Levyn nimike1)2)
71FI
4)
5)
Nykyisen raidan numero, nykyinen
indeksinumero (jos levyllä ei ole PBC:tä) tai
nykyisen kohtauksen numero (jos levyllä
on PBC) näkyvät 2 sekunnin ajan ennen
kuin kulunut toistoaika palaa näkyviin, kun
painetaan TIME/TEXT  ja levyn nimike
on näytössä.
Kun toistetaan DivX-videotiedostoa,
nykyisen albumin numero ja nykyisen
tiedoston numero näkyvät 2 sekunnin
ajan ennen kuin kulunut toistoaika palaa
näkyviin, kun painetaan TIME/TEXT  ja
levyn nimike on näytössä.
Huomautuksia
 Jos toistetaan vain JPEG-kuvatiedostoja
sisältävää levyä, näytössä näkyy ”JPEG” tai
”No Audio”.
 Et voi muuttaa levyn tietojen näyttöä
painamalla TIME/TEXT , kun:
 JPEG-kuvatiedostoa toistetaan.
 toisto on pysäytetty ja käytössä on DATA
CD/DVD-levy, joka sisältää MP3audioraitoja ja/tai JPEG-kuvatiedostoja.
 toisto on pysäytetty ja käytössä on DATA
CD/DVD -levy, joka sisältää DivXvideotiedostoja.
 Jos MP3-audioraidan nimike sisältää
merkkejä, joita ei voi näyttää, niiden tilalla
on ”*”.
 Näytössä oleva MP3-audioraitojen tai DivXvideotiedostojen kulunut toistoaika ei ehkä
ole oikea.
Levyä koskevien tietojen
katselu ruutunäytöllä
Paina TIME/TEXT .
Joka kerta, kun painat levyn toiston
aikana TIME/TEXT , näyttö vaihtuu
……
Television kuvaruudussa näkyvä
kellonaika vaihtelee toistettavan levyn
mukaan.
T: nimike tai raita
C: kappale
D: levyn
Bittinopeus
Aikatiedot
Kun to
-levyä
 Ny
kulunu
 Lev
Kun to
tai VID
toimin
 Val
aika
 Val
oleva a
 Ny
 Val
aika
 Lev
Kun to
Nykyi
toistoa
Huom
Albumin nimike
Levyn/raidan/tiedoston nimi
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä tai
VR-muotoista DVD-R/-RW-levyä:
 Valitun nimikkeen kulunut toistoaika
 Valitun nimikkeen jäljellä oleva aika
 Valitun luvun kulunut toistoaika
 Valitun luvun jäljellä oleva aika
 Levyn nimike
 Vain
voida
 Levys
rajoit
 Jos M
Level
nimik
Levyn
(Vain
videot
Kun p
AUDI
muoto
72FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
htuu
yn
Kun toistetaan VIDEO CD/Super VCD
-levyä:
 Nykyisen kohtauksen tai raidan
kulunut toistoaika
 Levyn nimike
Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä:
Esimerkiksi Dolby Digital -muodossa
DVD VIDEO -levylle voidaan tallentaa
useita signaaleja alkaen monofonisesta
aina 5.1 -kanavan signaaliin saakka.
Kun toistetaan AUDIO CD -levyä
tai VIDEO CD -levyä ilman PBCtoimintoa:
 Valittuna olevan kappaleen kulunut
aika
 Valittuna olevan kappaleen jäljellä
oleva aika
 Nykyisen levyn kulunut toistoaika
 Valittuna olevan levyn jäljellä oleva
aika
 Levyn nimike
Esimerkki:
Dolby Digital 5.1 -kanava:
Kun toistetaan DATA CD/DVD-levyä:
Nykyisen raidan tai tiedoston kulunut
toistoaika
nimi
ä tai
:
oaika
aika
a
 Vain kirjaimet, numerot ja eräät symbolit
voidaan näyttää.
 Levystä riippuen laite voi näyttää vain
rajoitetun määrän merkkejä.
 Jos MP3-audioraitojen muoto ei ole ISO 9660
Level 1 tai Level 2, albumin nimike ja raidan
nimike eivät ehkä näy.
2 etukomponenttia +
1 keskikomponentti
1 LFE (matalataajuinen
tehoste) -komponentti
Kun toistetaan DivX-videotiedostoa:
Esimerkki:
MP3-audioraita
Muut toiminnot
Huomautuksia
2 surround-komponenttia
Bittinopeus
Levyn äänitietojen näyttäminen
(Vain DVD VIDEO -levyt ja DivXvideotiedostot)
Kun painat toiston aikana toistuvasti
AUDIO , lähtevän äänisignaalin
muoto näkyy television kuvaruudussa.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

73FI
JPEG-kuvatiedostojen
päivämäärätietojen
tarkistaminen
Voit tarkistaa päivämäärätiedot toiston
aikana, jos JPEG-kuvatiedostoihin on
tallennettu Exif*-tunniste.
Painele DISPLAY -painiketta 
toiston aikana.
Lisälaitteiden
liittäminen
Voit laajentaa järjestelmää liittämällä
lisälaitteita. Katso kunkin laitteen
mukana toimitettua ohjekirjaa.
Etupaneeli
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
 AU
Lii
lait
ään
 CO
-lii
Lii
ko
tel
sig
liit
VI
lait

vid
Päivämäärätiedot
S V
-lii
* ”Exchangeable Image File Format” on
digitaalisten kameroiden kuvaformaatti,
jonka on määrittänyt Japan Electronics
& Information Technology Industries
Association (JEITA).
Huomautus
Päivämäärän muoto vaihtelee alueen mukaan.
Takapaneeli
Lii
vid
par
VI
 DI
Lii
saa
(es
dig
5.1
vah
DT
Hu
Ään
järj
74FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
 AUDIO IN -liitin
Liitä tähän lisävarusteena saatavan
laitteen (kannettavan soittimen tms.)
äänilähtöliitin.
lä
 COMPONENT VIDEO OUT
-liittimet
Liitä tähän television tai videotykin
komponenttivideotuloliittimet. Jos
televisio hyväksyy progressiivisen
signaalin, sinun täytyy käyttää tätä
liitäntää ja valita ”P AUTO” tai ”P
VIDEO” painamalla toistuvasti
laitteen PROGRESSIVE-painiketta
. Voit katsella paremman tasoisia
videokuvia.
 S VIDEO OUT/VIDEO OUT
Monikanavaäänen
kuunteleminen lisävarusteena
saatavasta vahvistimesta
1
Katso ”Lisälaitteiden liittäminen”
(sivu 74).
2
3
Aloita monikanavalähteen,
esimerkiksi DVD VIDEO -levyn
toisto.
4
Valitse haluamasi äänimuoto.
Katso ”Äänen vaihtaminen” (sivu 30).
Muut toiminnot
 DIGITAL OUT -liitin
Liitä tähän lisävarusteena
saatavan digitaalisen laitteen
(esimerkiksi vahvistimen) optinen
digitaalituloliitin. Voit kuunnella
5.1-kanavaista ääntä, jos liitetyssä
vahvistimessa on Dolby Digital- tai
DTS-dekooderi.
Liitä kaiuttimet lisävarusteena
saatavaan vahvistimeen, jossa
on dekooderi.
Katso järjestelmään liitetyn
vahvistimen käyttöohjeista tietoja
kaiuttimien sijoittamisesta.
-liittimet
Liitä näihin television S-video- tai
videotuloliittimet. Videokuvan laatu
paranee, kun valitset vaihtoehdon S
VIDEO.
Liitä digitaalinen valokaapeli.
Huomautus
Ääni kuuluu vain, jos
järjestelmätoiminnoksi on valittu ”DVD”.
75FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Yleistä
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos järjestelmän käytössä ilmenee
ongelmia, toimi seuraavasti:
1 Varmista, että virtajohto ja
kaiutinkaapelit on kiinnitetty oikein
ja huolellisesti.
2 Etsi ongelma alla olevasta
tarkistuslistasta ja tee tarvittavat
korjaavat toimet.
Jos ongelma ei poistu tekemällä
kaikki yllä mainitut toimet, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi ja
tarkista seuraavat seikat.
 Jos järjestelmässä on
jännitteenvalitsin, onko
jännitteenvalitsin asetettuna
oikealle jännitteelle?
 Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia
kaiuttimia?
 Tukkiiko jokin järjestelmän takana
olevat tuuletusaukot?
Kellon tai ajastimen asetus on
hävinnyt.
 Virtajohto on irrotettu tai on
tapahtunut virtakatkos. Suorita kohta
”Kellon asettaminen aikaan” uudelleen
(sivu 22). Jos olet asettanut ajastimen,
suorita kohta ”Herääminen musiikkiin”
uudelleen (sivu 68).
Huom
 Tele
lähe
telev
 Siirr
läht
 Liitä
 Asen
(saa
Näytössä näkyy ”– –:– –”.
 On tapahtunut virtakatkos. Aseta kello
(sivu 22) ja ajastin (sivu 68) uudelleen.
Ajasti
 Tark
kello
 Pois
Ääntä ei kuulu.
 Paina VOLUME + -painiketta .
 Kuulokkeet on liitetty PHONESliittimeen .
 Tarkista kaiutinliitännät (sivu 18).
 Järjestelmä on taukotilassa,
hidastustilassa tai lukitusetsintätilassa.
Aloita toisto painamalla 
-painiketta  (tai laitteen DVD 
-painiketta ).
Kauko
 Pois
välis
 Siirr
 Suu
vast
 Vaih
 Siirr
Kun STANDBY-merkkivalo 
lakkaa vilkkumasta, liitä virtajohto
takaisin ja kytke virta järjestelmään.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
76FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
ohta
elleen
men,
kkiin”
kello
lleen.
.
.
lassa.
Ajastin ei toimi.
 Tarkista ajastinasetus ja aseta oikea
kellonaika (sivu 68).
 Poista uniajastin käytöstä (sivu 68).
Kaukosäädin ei toimi.
 Poista esteet kaukosäätimen ja laitteen
välistä.
 Siirrä kaukosäädin lähemmäksi laitetta.
 Suuntaa kaukosäädin kohti laitteen
vastaanotinta.
 Vaihda paristot uusiin (R6/AA-koko).
 Siirrä laite kauemmas loistelampusta.
Esiintyy akustista takaisinsyöttöä.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Häiriöt television väreissä jatkuvat.
 Sammuta televisio kertaalleen ja kytke
se takaisin päälle 15 – 30 minuutin
kuluttua. Jos värihäiriöt eivät
poistu, sijoita kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
THEATRE SYNC -toiminto ei toimi.
 Jos television ja tämän laitteen välinen
etäisyys on liian suuri, toimintoa ei
ehkä voi käyttää. Sijoita laite television
lähelle.
Kaiuttimet
Ääni kuuluu yhdestä kanavasta
tai vasemman ja oikean
kaiuttimen äänenvoimakkuus on
epätasapainossa.
 Sijoita kaiuttimet mahdollisimman
symmetrisesti.
 Tarkista, että kaiuttimet on liitetty
oikein ja huolellisesti.
 Toistettava lähde on monofoninen.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

Lisätietoja

Huomattava surina tai kohina.
 Televisio tai kuvanauhuri on liian
lähellä laitetta. Siirrä laite kauemmas
televisiosta tai kuvanauhurista.
 Siirrä laite kauemmas kohinan
lähteestä.
 Liitä laite toiseen pistorasiaan.
 Asenna virtajohtoon kohinasuodatin
(saatavilla alan liikkeistä).
77FI
Levysoitin
Levy ei tule ulos soittimesta.
 Ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Toisto ei käynnisty.
 Tarkista, onko soittimessa levyä.
 Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 88).
 Aseta levy uudelleen.
 Aseta soittimeen tällä järjestelmällä
soitettavissa oleva levy (sivu 6).
 Aseta levy levyalustalle  etikettipuoli
ylöspäin.
 Poista levy soittimesta ja pyyhi levyllä
oleva kosteus pois. Anna sitten
järjestelmän olla virta kytkettynä
muutaman tunnin ajan, kunnes
kosteus on haihtunut.
 Aloita toisto painamalla 
-painiketta  (tai laitteen DVDpainiketta  ).
 DVD VIDEO -levyn aluekoodi ei
vastaa laitteen koodia.
 Peruuta mukautettu lapsilukkotoiminto
(sivu 51).
Ääni hyppää.
 Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 88).
 Aseta levy uudelleen.
 Siirrä laite pinnalle, joka ei tärise
(esimerkiksi tukevalle jalustalle).
 Siirrä kaiuttimet kauemmas
laitteesta tai aseta ne erillisille
jalustoille. Kun kuuntelet bassoääntä
sisältävää kappaletta suurella
äänenvoimakkuudella, kaiuttimien
värinä voi aiheuttaa äänen
hyppäämisen.
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
 Järjestelmä on ohjelmoidussa
tai satunnaistoistotilassa. Poista
ohjelmoitu tai satunnaistoisto käytöstä.
 On valittu jatkotoisto. Paina 
-painiketta  kaksi kertaa. Aloita
sitten toisto painamalla  -painiketta
 (tai laitteen DVD  -painiketta
) (sivu 32).
 DVD VIDEO-levyn nimi tai PBCvalikko tulee automaattisesti television
kuvaruutuun.
Toisto alkaa automaattisesti.
 DVD VIDEO-levyllä on automaattinen
toistotoiminto.
Toisto päättyy automaattisesti.
 Joillakin levyillä voi olla automaattinen
taukosignaali. Kun toistat tällaista
levyä, toisto keskeytyy automaattisen
taukosignaalin kohdalla.
Et voi käyttää eräitä toimintoja,
kuten pysäytys, lukitusetsintä,
hidastettu toisto, jatkuva toisto,
satunnaistoisto tai ohjelmoitu toisto.
 Levystä riippuen joitakin edellä
mainittuja toimintoja ei voi käyttää.
Katso levyn mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
DATA
JPEGvideo
 DAT
9660
tai J
(laaj
 DAT
(Un
muk
 MP3
tied
 Tiet
muo
 Mui
-mu
toist
 Järje
8 sis
 Jos k
tark
(sivu
 Levy
 Albu
tied
 Jos k
albu
tied
-ase
78FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
ytöstä.
a
iketta
etta
Cvision
attinen
ttinen
a
isen
ää.
 Jos kyseessä ovat MP3/JPEG-tiedostot,
DATA CD/DVD-levy sisältää DivXvideotiedoston.
 JPEG-kuvatiedostolla ei ole
tiedostopäätettä ”.JPG” tai ”.JPEG”.
 JPEG-kuvatiedostossa on yli 3 072
(leveys) × 2 048 (korkeus) pikseliä
normaalitilassa tai yli 2 miljoonaa
pikseliä Progressive JPEG -tilassa, jota
käytetään lähinnä Internet-sivustoissa.
 JPEG-kuvatiedostoja, joilla on suuri
leveyden suhde korkeuteen, ei voi
toistaa.
 DivX-videotiedoston tunniste ei ole
”.AVI” tai ”.DIVX”.
 DivX-videotiedostoa ei voi toistaa, jos
kuvan leveyden suhde pituuteen on
hyvin suuri.
MP3-audioraitojen toistaminen
kestää kauemmin kuin muiden
raitojen.
 Laitteen luettua levyn kaikki kappaleet,
toisto voi kestää tavanomaista
kauemmin, jos:
 levyllä on hyvin paljon albumeita tai
kappaleita.
 albumien ja kappaleiden
muodostama rakenne on hyvin
monimutkainen.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

Lisätietoja
oisto.
DATA CD -levyä (MP3-audioraita/
JPEG-kuvatiedosto/DivXvideotiedosto) ei voi toistaa.
 DATA CD -levyn sisältö ei ole ISO
9660 Level 1- tai Level 2 -standardin
tai Joliet-standardin mukainen
(laajennusmuoto).
 DATA DVD -levyn sisältö ei ole UDF
(Universal Disk Format) -standardin
mukainen.
 MP3-audiokappaleella ei ole
tiedostopäätettä ”.MP3”.
 Tietoja ei ole tallennettu oikeassa
muodossa.
 Muita kuin MPEG 1 Audio Layer 3
-muotoisia MP3-audioraitoja ei voi
toistaa.
 Järjestelmä pystyy toistamaan enintään
8 sisäkkäistä kansiota.
 Jos kyseessä on MP3/JPEG-tiedosto,
tarkista ”MODE (MP3, JPEG)” -asetus
(sivu 41).
 Levyllä on yli 200 albumia.
 Albumissa on yli 600 raitaa tai
tiedostoa.
 Jos kyseessä ovat MP3/JPEG-tiedostot,
albumi sisältää yli 300 raitaa tai
tiedostoa ja ”MODE (MP3, JPEG)”
-asetus on ”AUTO”.
79FI
Levyn nimike, albumin nimike,
raidan nimike ja DVD-TEXT -merkit
eivät näy oikein.
 Käytä levyä, joka noudattaa ISO 9660
Level 1- tai Level 2 -standardia tai
Joliet-standardia (laajennus).
 Tämä järjestelmä pystyy näyttämään
seuraavat merkit:
 Isot kirjaimet (A–Z)
 Pienet kirjaimet (a–z)
 Numerot (0 – 9)
 Symbolit (< > * +,  / [ ] _)
Muita merkkejä ei ehkä voi näyttää
oikein.
Surround-tehostetta on vaikea kuulla
toistettaessa Dolby Digital tai MPEGaudiokappaletta.
 Tarkista kaiutinliitännät (sivu 18).
 DVD VIDEO:sta riippuen lähtösignaali
ei ehkä kata täyttä 5.1 kanavaa. Se voi
olla monofoninen tai stereofoninen,
vaikka ääniraita on tallennettu Dolby
Digital tai MPEG-audioformaatissa.
Äänen stereovaikutelma katoaa, kun
toistetaan AUDIO CD-, VIDEO CD- tai
DVD VIDEO -levyä, MP3-audioraitaa
tai DivX-videotiedostoa.
 Varmista, että järjestelmän kaapelit on
liitetty oikein.
USB-laite
Käytätkö tuettua USB-laitetta?
 Seuraava ongelma saattaa esiintyä,
jos kytket USB-laitteen, jota ei tueta.
Katso verkkosivustoista tietoja
yhteensopivista USB-laitteista (sivu 97).
 USB-laitetta ei tunnisteta.
 tiedostojen ja kansioiden nimet eivät
näy järjestelmässä.
 toistaminen ei ole mahdollista.
 Ääni hyppää.
 kohinaa.
”Over Current” näkyy.
(USB) -portista  tulevan

sähkövirran tasossa on havaittu
ongelma. Sammuta järjestelmä ja
(USB) -portista
irrota USB-laite
. Varmista, että USB-laitteessa ei
ole ongelmaa. Jos tämä näyttö toistuu
usein, ota yhteys lähimpään Sonyn
jälleenmyyjään.
Ei ääntä.
 USB-laitetta ei ole kytketty oikein.
Kytke sitten USB-laite uudelleen ja
tarkista, palaako USB MEMORY
-merkkivalo .
Ääni on vääristynyt.
 Tiedostoja koodattaessa käytetty
bittinopeus on ollut pieni. Lähetä
USB-laitteeseen suuremmalla
bittinopeudella koodattuja tiedostoja.
Kohin
 Sam
USB
 Mus
koh
mus
valli
seur
uud
 Kun
kopi
USB
form
USB
USB-l
-portt
 USB
Kytk
Toises
tallen
 Se s
jota
varm
olev
kopi
kova
USB
FAT
varm
taka
80FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
,
ta.
vu 97).
t eivät
ta
ei
stuu
n
(USB)
USB-laitetta ei voi kytkeä
-porttiin .
 USB-laite on kytketty väärin päin.
Kytke USB-laite oikein päin.
Toisessa laitteessa käytetty USBtallennusväline ei toimi.
 Se saattaa olla tallennettu formaatissa,
jota ei tueta. Ota tällöin ensin
varmuuskopio USB-tallennusvälineellä
olevista tärkeistä tiedostoista
kopioimalla ne tietokoneen
kovalevylle. Alusta seuraavaksi
USB-tallennusväline FAT16 tai
FAT32-tiedostojärjestelmään ja siirrä
varmuuskopioidut äänitiedostot
takaisin USB-tallennusvälineelle.*
”Reading” näkyy pitkään.
 USB-laitteen lukemisen valmistuminen
voi kestää jonkin aikaa, jos sillä on
paljon kansioita tai tiedostoja. Niinpä
suosittelemme seuraavien rajojen
pitämistä.
 kansioiden kokonaismäärä USBlaitteella: 100 tai vähemmän
 tiedostojen kokonaismäärä/kansio:
100 tai vähemmän
Virheellinen näyttö
 Lähetä musiikkidata uudelleen
USB-laitteelle, koska USB-laitteelle
tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet.
Toisto ei käynnisty.
 Sammuta järjestelmä. Kytke sitten
USB-laite uudelleen.
 Kytke USB-laite, jota järjestelmä pystyy
soittamaan.
 Käynnistä toisto painamalla 
-painiketta  (tai laitteen USB 
-painiketta ).
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
 Aseta toistomuodoksi normaali toisto.
Lisätietoja
a
Kohinaa tai ääni pätkii.
 Sammuta järjestelmä. Kytke sitten
USB-laite uudelleen.
 Musiikkidata itsessään sisältää
kohinaa. Kohina on voinut syntyä
musiikkidataan sitä luotaessa
vallinneen tietokoneen tilan
seurauksena. Luo musiikkidata
uudelleen.
 Kun käytät USB-tallennusvälinettä,
kopioi tiedostot tietokoneelle, alusta
USB-tallennusväline FAT16 tai FAT32formaattiin ja kopioi tiedostot takaisin
USB-tallennusvälineelle.*
toja.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

81FI
Tiedostoja ei voi toistaa.
 Muulla tiedostojärjestelmällä kuin
FAT16 tai FAT32 alustettua USBtallennusvälinettä ei tueta.*
 Jos käytät osioitua USBtallennusvälinettä, vain ensimmäisen
osion tiedostot voidaan toistaa.
 Salattuja tai salasanalla suojattuja yms.
tiedostoja ei voi toistaa.
* Järjestelmä tukee FAT16:ta ja FAT32:ta,
mutta jotkin USB-tallennusvälineet eivät
tue kaikkia näitä FAT-formaatteja. Katso
tarkemmat tiedot kunkin USB-laitteen
käyttöohjeista tai ota yhteys valmistajaan.
Kuva
Kuvaa ei näy.
 Valitse ”DVD” painamalla toistuvasti
FUNCTION +/ -painiketta  (tai
paina laitteen DVD  -painiketta
).
 Varmista, että laite on liitetty oikein.
 Videokaapeli on vahingoittunut.
Vaihda se uuteen.
 Muista liittää laite television
videotuloliittimeen (sivu 20).
 Varmista, että televisio on kytketty
päälle ja että käytät televisiota oikein.
 Valitse ”INTERLACE” painamalla
toistuvasti laitteen PROGRESSIVEpainiketta , jos liität television
laitteen COMPONENT VIDEO
OUT -liittimiin eikä televisio hyväksy
progressiivista signaalia.
 Olet valinnut progressiivisen
muodon, mutta televisio ei hyväksy
progressiivista signaalia. Valitse
tässä tilanteessa lomitettu muoto
(oletusasetus) (sivu 21).
 Vaikka televisio olisi yhteensopiva
progressiivisen signaalin (525p/625p)
kanssa, progressiivisen muodon
valitseminen voi heikentää kuvan
laatua. Valitse tässä tilanteessa
lomitettu muoto (oletusasetus)
(sivu 21).
 Varmista, että olet valinnut television
videotulon siten, että voit nähdä
laitteen lähettämän kuvan.
 Muista valita oikea värijärjestelmä
television värijärjestelmän mukaisesti.
 Käytä laitteen ja television liittämiseen
vain vakiovarusteisiin kuuluvaa
videokaapelia.
Kuvassa on kohinaa.
 Puhdista levy.
 Jos järjestelmän videosignaalin täytyy
kulkea televisioon videonauhurin
kautta, eräiden DVD VIDEO
-ohjelmien kopiointisuojaus voi
heikentää kuvan laatua. Jos ongelmia
ilmenee liitäntöjen tarkistamisen
jälkeenkin, liitä laite suoraan television
S-videotuloon (sivu 20).
 Älä
lähe
 Kun
jota
värij
valit
 Kun
VID
toist
käyt
muu
kuva
 Aset
muk
Et voi
kuvas
”SCRE
TYPE”
laajak
 Kuv
VID
 Jos k
laite
kuva
 Tele
ehkä
82FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
sy
a
25p)
sion
ä
sesti.
iseen
Et voi muuttaa television
kuvasuhdetta, mutta voit määrittää
”SCREEN SETUP” -valikossa ”TV
TYPE” -asetuksen toistaessasi
laajakuvaa.
 Kuvasuhde on asetettu kiinteästi DVD
VIDEO -levyllä.
 Jos käytät S-videokaapelia, liitä
laite suoraan televisioon. Muutoin
kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
 Televisiosta riippuen kuvasuhdetta ei
ehkä voi muuttaa.
mia
Tekstit eivät tule television
kuvaruutuun haluamasi kielen
mukaisina.
 Valitse kieli asetusvalikon
”LANGUAGE SETUP” -valikon ”OSD”
-asetuksella (sivu 56).
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.
 Toistettavalle DVD VIDEO -levylle ei
ole tallennettu monikielistä raitaa.
 DVD VIDEO -levy ei salli ääniraidan
kielen vaihtamista.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa.
 Toistettavalle DVD VIDEO -levylle ei
ole tallennettu monikielistä tekstitystä.
 DVD VIDEO -levy ei salli
tekstityskielen vaihtamista.
Tekstitystä ei voi poistaa näkyvistä.
 DVD VIDEO -levy estää tekstityksen
kytkemisen pois päältä.
Katselukulmaa ei voi vaihtaa.
 Toistettavalle DVD VIDEO -levylle ei
ole tallennettu useaa katselukulmaa.
 DVD VIDEO -levy ei salli
katselukulman vaihtamista.
Lisätietoja
ytyy
n
 Älä sijoita kaiutinkaapeleita antennien
lähelle.
 Kun toistat VIDEO CD -levyä,
jota tallennettaessa on käytetty eri
värijärjestelmää kuin järjestelmässä on
valittu, kuva voi vääristyä.
 Kun liität television COMPONENT
VIDEO OUT -liitäntöihin ja
toistat progressiivista signaalia
käyttävää videopohjaista ohjelmistoa
muunnosprosessi voi muuttaa osan
kuvasta luonnottoman näköiseksi.
 Aseta värijärjestelmä television
mukaiseksi (sivu 57).
vision
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

83FI
Viritin
Lisälaitteet
Radion esiviritetyt asemat ovat
kadonneet.
 Virtajohto oli irti tai virtakatkos kesti
kauemmin kuin puoli vuorokautta.
Suorita kohta ”Esiviritetyn
radioaseman kuunteleminen” (sivu 61)
Ääntä ei kuulu.
 Katso yleistä kohtaa ”Ääntä ei kuulu.”
(sivu 76) ja tarkista järjestelmän tila.
 Liitä laite oikein (sivu 74) ja tarkista:
 että johdot on liitetty oikein.
 että johdon pistokkeet on työnnetty
kokonaan tiukasti paikoilleen.
 Kytke virta järjestelmään.
 Katso liitetyn laitteen mukana
toimitettuja käyttöohjeita ja aloita
soitto.
Huomattava surina tai kohina.
(Näytöllä vilkkuu ”TUNED” tai ”ST”)
 Valitse oikea kaista ja taajuus (sivu 60).
 Liitä antenni oikein (sivu 18).
 Hae parhaan vastaanoton tuottava
sijainti ja asento ja asenna antenni
uudelleen. Jos vastaanottoa ei
saada hyväksi, suosittelemme alan
liikkeissä myytävän ulkoisen antennin
hankkimista.
 Varusteisiin kuuluva FMjohtoantenni vastaanottaa signaaleja
koko pituudeltaan, joten vedä se
mahdollisimman pitkäksi.
 Sijoita antennit mahdollisimman kauas
kaiutinkaapeleista, virtajohdosta ja
USB-kaapelista kohinan välttämiseksi.
 Katkaise ympärillä olevista
sähkölaitteista virta.
FM (ULA) -ohjelmaa ei voida
vastaanottaa stereona.
 Paina niin monta kertaa FM MODE
, että teksti ”MONO” häviää
näytöstä.
Jos järjestelmä ei toimi oikein
edellä esitettyjen toimenpiteiden
jälkeenkään tai huomaat ongelman,
jota ei ole mainittu edellä, palauta
järjestelmä alkutilaan seuraavasti:
Palauta järjestelmä tehdasasetuksiin
laitteen painikkeiden avulla.
1 Irrota virtajohto pistorasiasta.
2 Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan.
3 Kytke järjestelmään virta painamalla
 -painiketta .
Laite o
DVDTehdy
kellon
Kun h
oletus
1 Pain
tois
Ohj
kuv
2 Vali
 ta
ENT
3 Vali
 -p
ENT
4 Vali
 -p
ENT
Tek
Älä
järj
aika
* Laps
4 Paina  -painiketta , DISPLAY-
painiketta  ja  -painiketta 
samaan aikaan.
Näytössä näkyy ”RESET”.
84FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
ulu.”
ila.
sta:
netty
a
Laite on palautettu tehdasasetuksiin
DVD-asetuksia lukuun ottamatta.
Tehdyt asetukset kuten esiviritysasemat,
kellonaika ja ajastin on tehtävä uudelleen.
Kun haluat palauttaa DVD-asetukset
oletusarvoihin*, toimi seuraavasti:
DISPLAY -painiketta , kun
toisto on pysäytetty.
Ohjausnäyttö tulee television
kuvaruutuun.
1 Paina
2 Valitse
(SETUP) painelemalla
 tai  -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
n
man,
ta
ti:
n
malla
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
(Kun näytöllä näkyy kirjaimia/
numeroita)
Kun järjestelmän toimintahäiriöitä
ehkäisevä itsetestaustoiminto on
aktiivinen, television kuvaruutuun
ja etupaneelin näyttöön tulee
viisimerkkinen huoltokoodi, jossa on
kirjain ja neljä numeroa (esimerkiksi
C 13 50). Tarkista tällöin seuraava
taulukko.
Huoltonumeron 3
ensimmäistä
merkkiä
C 13
4 Valitse ”YES” painelemalla  tai
 -painiketta  ja paina sitten
ENTER-painiketta .
Tekeminen kestää joitakin sekunteja.
Älä paina  -painiketta 
järjestelmän alkutilaan asettamisen
aikana.
* Lapsilukkoasetuksia lukuun ottamatta
Y-

C 31
E XX
(XX on
numero)
Syy ja
korjausehdotus
Tämä levy on likainen.
 Puhdista levy
pehmeällä liinalla
(sivu 88).
Levyä ei ole asetettu
oikein paikalleen.
 Käynnistä
järjestelmä uudelleen
ja aseta levy oikein.
Laite on tehnyt
itsediagnoosin
estääkseen
virhetoiminnon.
 Ota yhteys
lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai
Sonyn valtuuttamaan
huoltoon ja toimita
heille 5-merkkinen
huoltonumero.
Esimerkki: E 61 10
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

Lisätietoja
siaan.
3 Valitse ”RESET” painelemalla  tai
Itsediagnoositoiminto
85FI
Kun versionumero näkyy television
kuvaruudussa
Kun kytket järjestelmään virran,
television kuvaruutuun saattaa tulla
versionumero [VER.X.XX] (X tarkoittaa
numeroa). Numero on tarkoitettu vain
Sony-huoltoa varten. Se ei ole merkki
toimintahäiriöstä, mutta järjestelmän
normaali toiminta ei ole mahdollista.
Katkaise järjestelmästä virta ja kytke se
takaisin.
Ilmoitukset
No Di
Levyal
Jokin seuraavista ilmoituksista voi näkyä
tai vilkkua etupaneelin näytössä käytön
aikana.
Not In
Painoi
sallittu
DVD-soitin, viritin
OFF T
Toisto
päätty
Cannot Play
 Laitteeseen asetettiin levy, jota ei voi
toistaa.
 Laitteeseen on asetettu DVD VIDEO
-levy, jonka aluekoodia ei tueta.
Data Error
 Toistettava MP3-audioraita, JPEGkuvatiedosto tai DivX-videotiedosto on
vaurioitunut.
 MP3-audioraita ei ole MPEG 1 Audio
Layer 3 -muodon mukainen.
 JPEG-kuvatiedosto ei ole DCFmuodon mukainen.
 DivX-videotiedosto ei ole DivX
Certified -profiilin mukainen.
 MP3-audioraita ei ole MP3muotoinen, vaikka sen tunniste on
”.MP3”.
 JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG”
tai ”.JPEG”, mutta se ei ole JPEGformaatissa.
 DivX-videotiedosto ei ole DivXmuotoinen, vaikka sen tunniste on
”.AVI” tai ”.DIVX”.
PASSW
Mukau
asetett
Please
Järjest
Readi
Järjest
painik
USB-la
ATRAC
Kytket
(ATRA
Devic
USB-l
onnist
No De
USB-l
laite on
86FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
No Disc
Levyalustalla ei ole levyä .
näkyä
ytön
Not In Use
Painoit painiketta, jonka toiminto ei ole
sallittu tai mahdollinen juuri nyt.
OFF TIME NG!
Toistoajastimen alkamisaika ja
päättymisaika ovat samat.
voi
DEO
Gsto on
udio
”.JPG”
No Track
Järjestelmään ei ole ladattu
toistokelpoista tiedostoa.
Not Supported
On kytketty USB-laite, jota ei tueta.
PASSWORD
Mukautettu lapsilukko tai lapsilukko on
asetettu.
Please Wait
Järjestelmä valmistelee USB-laitteen
käyttöä.
Please Wait
Järjestelmän alustaminen on kesken.
Reading
Järjestelmä tunnistaa USB-laitetta.
Reading
Järjestelmä lukee levyn tietoja. Joitakin
painikkeita ei voi käyttää.
Removed
USB-laite on irrotettu.
USB-laite
Step Full!
On yritetty ohjelmoida enemmän kuin
26 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
ATRAC AD
Kytkettynä on ATRAC-audiolaite
(ATRAC Audio Device).
StorageDrive
USB-tallennusväline on kytketty.
Device Error
USB-laitteen tunnistaminen ei
onnistunut.
Lisätietoja
n
No Step
Kaikki ohjelmoidut kappaleet ja tiedostot
on pyyhitty.
No Device
USB-laite ei ole liitettynä tai liitetty USBlaite on pysäytetty.
n
87FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Varotoimet
Levyt, joita tällä järjestelmällä EI VOI
toistaa
 Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön,
tähden) muotoiset levyt
 Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai
tarra
 Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on
kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu
sinetin ulkopuolelle
 Levyt, joiden etiketin painamisessa on
käytetty mustetta, joka tuntuu koskettaessa
tahmealta
Turvallisuus
Lämm
 Laite ei irtoa verkkovirrasta ennen kuin
virtajohto irrotetaan pistorasiasta, vaikka itse
laitteesta olisi katkaistu virta.
 Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta,
jos sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, tartu
aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse
johdosta.
 Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine
tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja
tarkastuta laite valtuutetussa huollossa ennen
käyttöä.
 Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoliike.
 Laitte
norm
 Älä k
jatku
koska
 Älä tu
Laitteen sijoittaminen
Huomautuksia levyistä
 Pyyhi levy ennen toistamista
puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
 Älä puhdista levyä liuottimilla kuten
bensiinillä, tinnerillä äläkä liikkeissä
myytävillä puhdistusaineilla tai vinyylilevyille
tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
 Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle
äläkä lämpölähteille kuten
lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä
suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
 Älä käytä suojarenkaalla ympäröityjä levyjä.
Tämä voi vioittaa järjestelmää.
Käyttöjännite
Ennen kuin otat järjestelmän käyttöön,
varmista, että laitteen käyttöjännite on sama
kuin paikallinen verkkojännite.
 Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon
äläkä tilaan, joka on erityisen kuuma, kylmä,
pölyinen, likainen tai kostea tai jossa on
riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite joutuu
alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaille valoille.
 Ole varovainen sijoittaessasi laitetta tai
kaiuttimia erityiskäsitellyille (esimerkiksi
vahatuille, öljytyille, kiillotetuille) pinnoille,
koska pinta voi tahraantua tai muuttaa
väriään.
 Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä
tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan
erityisen kosteaan tilaan, DVD-soittimen
linssin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta,
jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä
järjestelmä päälle noin tunniksi, kunnes
kosteus on haihtunut.
Kaiuti
Etukaiu
sen voi
televisi
virheell
virta, o
takaisin
oikealle
vasemm
kaiuttim
TÄR
Varo
tai ru
aikaa
Erity
tälle.
Kotelo
Puhdis
puhdist
liinalla
hiontaj
alkohol
88FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Lämmön kertyminen
n
ka itse
a,
artu
tse
 Laitteen lämpeneminen käytön aikana on
normaalia eikä anna aihetta huoleen.
 Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
koska kotelo on saattanut kuumentua.
 Älä tuki tuuletusaukkoja.
Kaiutinjärjestelmästä
sine
asta ja
ennen
tu
n
kylmä,
n
outuu
olle tai
stä
en
ta,
n.
ätä
es
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varo: Jos jätät järjestelmän pysäytyskuvan
tai ruutunäytön kuvan televisioon pitkäksi
aikaa, televisioruutu voi vioittua pysyvästi.
Erityisesti projektiotelevisiot ovat alttiina
tälle.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten tinneriä,
alkoholia tai bensiiniä.
Keskusyksikkö
Vahvistinosa
DIN-lähtöteho (nimellinen)
40 wattia + 40 wattia (6 ohmia/1 kHz,
DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
50 wattia + 50 wattia (6 ohmia/1 kHz,
10% THD)
Tulot:
AUDIO IN (stereo-miniliitin):
Jännite 620 mV, impedanssi
47 kilo-ohmia
(USB)-portti:
Tyyppi A, enimmäisvirta 500 mA
Lähdöt:
DIGITAL OUT (neliömäinen optinen
liitin):
Aallonpituus 660 nm
VIDEO OUT (phono-liitin):
Maks. lähtötaso 1 Vp-p,
tasapainottamaton, negatiivinen
tahdistus, kuormitusimpedanssi
75 ohmia
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
S VIDEO OUT (4-nastainen/mini-DINliitin):
Y: 1 Vp-p, tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus
C: 0,286 Vp-p, kuormitusimpedanssi
75 ohmia
PHONES (stereo-miniliitin):
vastaanottaa 8 ohmin kuulokkeet tai
suuremmat
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

Lisätietoja
ksi
noille,
Etukaiutin on magneettisesti suojattu ja
sen voi asentaa television lähelle. Eräiden
televisiotyyppien värit voivat silti näkyä
virheellisinä. Jos näin käy, katkaise television
virta, odota 15 – 30 minuuttia ja kytke virta
takaisin päälle. Sijoita oikea kaiutin laitteen
oikealle puolelle ja vasen kaiutin laitteen
vasemmalle puolelle. Jos kuva ei parane, siirrä
kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Tekniset tiedot
89FI
USB-osa
Viritinosa
Yleistä
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Näytteenottotaajuus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
FM stereo, FM/AM superheterodyne
-viritin
FM (ULA) -viritinosa
Viritysala:
87,5  108,0 MHz (50 kHz
askelvälein)
Antenni:
FM-johtoantenni
Antenniliitännät:
75 ohmia, tasapainottamaton
Välitystaajuus:
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysala:
531  1 602 kHz (askelväli säädetty
9 kHz:iin)
Antenni:
AM-kehäantenni
Antenniliitännät:
Ulkoinen antenniliitin
Välitystaajuus:
450 kHz
Virtalä
V
Virran
4
Mitat (
1
Paino
2
Vakiov
K
R
A
F
V
K
Levysoitinosa
Järjestelmä:
CD ja digitaalinen audio- ja
videojärjestelmä
Laser:
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle 1000 μW
* Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta
Optical Pick-up Blockin 7 mm:n
aukolla.
Puolijohdelaser:
(DVD: =650 nm, CD: =790 nm)
Taajuusvaste:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz  22 kHz
(± 1dB)
CD: 2 Hz  20 kHz (±0,5 dB)
Videon värijärjestelmä:
PAL
Kaiutin
Ulkonä
muuttu
• Virr
• Erä
halo
Kaiutinjärjestelmä:
Täysi alue, bassorefleksityyppi,
magneettisuojattu
Kaiutinyksiköt:
120 mm, kartiomainen
Nimellisimpedanssi:
6 ohmia
Mitat (l/k/s):
Noin 141 × 141 × 225 mm
Paino:
Noin 1,5 kg
90FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Yleistä
detty
Virtalähdevaatimukset:
Vaihtovirta 220  240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus:
45 wattia
Mitat (l/k/s) (Noin):
190 × 141 × 273 mm
Paino (Noin):
2,8 kg
Vakiovarusteet:
Kaukosäädin (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot (2)
AM-kehäantenni (1)
FM (ULA) -johtoantenni (1)
Videokaapeli (1)
Kaiutintyynyt (8)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman eri ilmoitusta.
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W
• Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty
halogenoituja palonestoaineita.
Lisätietoja
91FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Ohja
Ohjausvalikon näytön esittely
Käytä ohjausvalikkoa, kun haluat valita toiminnon ja katsella siihen liittyviä tietoja.
Voit näyttää tai piilottaa ohjausvalikon tai muuttaa sen sisältöä painamalla toistuvasti
DISPLAY :
Ohjausvalikon näyttö 1  Ohjausvalikon näyttö 2 (vain tiettyjen levyjen yhteydessä) 
Ohjausvalikko ei näy  Ohjausvalikon näyttö 1  …
Vaihto
Asetusvalikon näyttö
Ohjausvalikon näytöissä 1 ja 2 näkyy levyn tyypin mukaan erilaisia tietoja.
Esimerkki: Ohjausvalikon näyttö 1 DVD VIDEO -levyä toistettaessa
Nyt toistettavan nimikkeen numero
Nyt toistettavan luvun numero
Nimikkeiden kokonaismäärä
Lukujen kokonaismäärä
Asetusvalikon
kohdat
Toiston tila ( toisto,  tauko,
 pysäytys jne.)
Toistettavan levyn tyyppi
Valittu kohta
Kulunut toistoaika
Nykyinen asetus
Vaihtoehdot
Ohjausvalikosta
valitun toiminnon
nimi
Toimintailmoitus
92FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Ohjausvalikon vaihtoehtojen luettelo
.
sti
sä) 
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, vastaava levytyyppi, toiminto
TITLE/SCENE/TRACK
Valitsee toistettavan nimikkeen, kohtauksen tai raidan.
CHAPTER/INDEX
Valitsee toistettavan luvun tai indeksin.
TRACK
Valitsee toistettavan kappaleen.
ORIGINAL/PLAY LIST
Valitsee joko alkuperäisen tallennusjärjestyksen tai levylle luodun
toistoluettelon mukaisen toistojärjestyksen.
uko,
a
PROGRAM
Toistaa raidat haluamassasi järjestyksessä.
Lisätietoja
n tyyppi
TIME/TEXT
Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan.
Syöttää kuvan ja musiikin etsinnän aikakoodin.
Näyttää DVD TEXT -levyjen ja MP3-audioraitojen tekstitiedot.
SHUFFLE
Toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä.
REPEAT
Toistaa koko levyn (kaikki nimikkeet, raidat tai albumit) tai yhden
nimikkeen, luvun, raidan, albumin tai tiedoston yhä uudelleen.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

93FI
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, vastaava levytyyppi, toiminto
A/V SYNC
Asettaa äänen ja kuvan välisen viiveen.
PARENTAL CONTROL
Valitsee toiston estämisen tällä järjestelmällä.
SETUP
QUICK-pika-asetus
Valitse pika-asetustoiminnolla näytön kieli ja television kuvasuhde.
CUSTOM-asetus
Voit muuttaa pika-asetusten (QUICK SETUP) lisäksi muita asetuksia.
RESET
Palauttaa ”SETUP”-asetukset oletusasetuksiksi.
ALBUM
Valitsee toistettavan albumin.
FILE
Valitsee toistettavan JPEG-kuvatiedoston tai DivX-videotiedoston.
DATE
Näyttää päivän, jona kuva otettiin digitaalikameralla.
INTERVAL
Määrittää, kuinka kauan kukin kuva näkyy television kuvaruudussa.
EFFECT
Valitsee tehosteet, joita käytetään vaihdettaessa kuvaa diaesityksen
aikana.
MODE (MP3, JPEG)
Valitsee tietotyypin: DATA CD/DVD-levyltä toistettava MP3audioraita (AUDIO), JPEG-kuvatiedosto (IMAGE) tai kumpi tahansa
(AUTO).
Kiel
Kielten
Koodi
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
94FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Kielikoodiluettelo
Kielten kirjoitusasu vastaa standardia ISO 639: 1988 (E/F).
e.
ksia.
.
n
ansa
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ei määritetty
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

Lisätietoja
sa.
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
95FI
Lapsilukon aluekoodiluettelo
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2376
2044
2047
2057
2070
2090
2149
2424
2238
2248
2254
2046
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2379
2427
2436
2174
2499
2109
2501
2165
2086
2115
2528
2390
2489
2184
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Filippiinit
Indonesia
Intia
Italia
Itävalta
Japani
Kanada
Kiina
Korea
Malesia
Meksiko
Norja
Pakistan
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Sveitsi
Tanska
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Venäjä
Yhdistynyt
kuningaskunta
Tois
USB
Tarkis
tietoja
Yhdys
<http:
Kanad
Englan
Electro
Ransk
Electro
Euroo
<http:
Latina
<http:
Aasian
<http:
96FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Toistettavissa olevat
USB-laitteet
anti
t
kunta
Tarkista alla olevista verkkosivustoista
tietoja yhteensopivista USB-laitteista.
Yhdysvalloissa oleville asiakkaille:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Kanadassa oleville asiakkaille:
Englanniksi <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Ranskaksi <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Euroopan asiakkaat:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Latinalaisen Amerikan asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Aasian ja Oseanian asiakkaat:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Lisätietoja
97FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Sanasto
Albumi
Musiikkikappale tai kuva DATA CD- tai
DATA DVD -levyllä, joka sisältää MP3audioraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai
DivX-videotiedoston.
Aluekoodi
Tätä järjestelmää käytetään
tekijänoikeuksien suojaamiseen.
Jokainen DVD-järjestelmä ja DVD
VIDEO -levy sisältää ostomaan mukaisen
aluekoodin. Aluekoodi näkyy laitteessa
ja levyn pakkauksessa. Laitteella
voi toistaa levyt, joiden aluekoodi
on sama kuin laitteen. Laitteella voi
toistaa myös levyt, joissa on merkintä
”
”. Aluekoodirajoitus voi olla
käytössä, vaikka DVD VIDEO -levyssä ei
näkyisi aluekoodia.
DivX®
DivX, Inc:n kehittämä
digitaalivideotekniikka. DivXtekniikalla koodatut videot ovat erittäin
hyvälaatuisia ja tiedostokooltaan
suhteellisen pieniä.
Dolby Digital
DVD V
Tämä elokuvateattereille tarkoitettu
äänimuoto on kehittyneempi versio
kuin Dolby Surround Pro Logic. Tässä
formaatissa surround-kaiuttimet
lähettävät stereoääntä laajennetulla
taajuusalueella, ja siinä on erillinen
subwoofer-kanava matalien
bassoäänien toistoa varten. Tätä muotoa
kutsutaan myös nimellä ”5.1”, koska
keskiäänikaiutin lasketaan 0.1 kanavaksi
(koska se toimii vain tarvittaessa matalaa
bassotehostetta). Tässä muodossa
kaikki kuusi kanavaa on tallennettu
erikseen ylivertaisen kanavaerottelun
aikaansaamiseksi. Lisäksi kaikki signaalit
käsitellään digitaalisesti, joten signaalin
heikkeneminen on vähäistä.
Jopa 8
levy, v
AUDI
Yksike
VIDEO
4,7 GB
CD -le
yksipu
-levyn
yksike
VIDEO
ja kaks
17 GB
Kuvati
joka o
digitaa
standa
pakata
koosta
käyttä
kooda
jakoa k
Audio
Digita
todent
Lisäks
useita
monik
valvon
DTS
Digital Theatre Systems Incin kehittämä
Digitaalinen äänenpakkaustekniikka.
Tämä tekniikka on yhteensopiva
5.1-kanavaisen surroundin kanssa.
Tähän muotoon kuuluu stereofoninen
surround-kanava ja erillinen
lisäbassokanava. Myös DTS tuottaa
erilliset korkealaatuiset 5.1 digitaaliset
äänikanavat. Tuloksena on hyvä
kanavaerottelu, koska kaikki kanavatiedot
tallennetaan erikseen ja ne käsitellään
digitaalisesti.
DVD-R
DVDlevy, jo
DVD V
on kak
Video
forma
-levyje
-tilassa
ohjelm
98FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
ssä
uotoa
a
vaksi
atalaa
un
naalit
alin
tämä
a.
set
atiedot
än
DVD+RW
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä
levy, vaikka sen läpimitta on sama kuin
AUDIO CD -levyllä.
Yksikerroksisen ja yksipuolisen DVD
VIDEO -levyn tietokapasiteetti on
4,7 GB (gigatavua) eli 7 kertaa AUDIO
CD -levyn verran. Kaksikerroksisen ja
yksipuolisen DVD VIDEO
-levyn tietokapasiteetti on 8,5 GB,
yksikerroksisen ja kaksipuolisen DVD
VIDEO -levyn 9,4 GB ja kaksikerroksisen
ja kaksipuolisen DVD VIDEO -levyn
17 GB.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 2 -muotoa,
joka on eräs maailmanlaajuisista
digitaalisen pakkaamisen
standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/40 -osaan alkuperäisestä
koostaan. DVD VIDEO -levy
käyttää myös muuttuvanopeuksista
koodaustekniikkaa, joka muuttaa tietojen
jakoa kuvan tilan mukaisesti.
Audiotiedot tallennetaan Dolby
Digitalina ja PCM:nä, mikä mahdollistaa
todentuntuisemman äänen läsnäolon.
Lisäksi DVD VIDEO -levyillä on
useita edistyneitä toimintoja kuten
monikulma-, monikieli- ja vanhempien
valvontatoiminnot.
DVD+RW on tallennettava ja
uudelleenkirjoitettava levy. DVD+RWlevyt käyttävät tallennusformaattia,
joka on verrattavissa DVD VIDEO
-formaattiin.
Elokuvapohjainen ohjelma,
videopohjainen ohjelma
DVD VIDEO:t voidaan jakaa
elokuva- ja videopohjaisiin ohjelmiin.
Elokuvapohjaisilla DVD VIDEO:illa on
sama kuvamäärä (24 kehystä sekunnissa)
kuin elokuvateattereissa. Videopohjaisilla
DVD VIDEO:illa kuten televisiosarjoissa
ja keskusteluohjelmissa esitetään 30
kehystä (eli 60 kenttää) sekunnissa.
Kappale
Kuvan tai musiikkikappaleen osa VIDEO
CD- levyllä tai CD-levyllä tai MP3audioraidalla. Albumi koostuu useasta
raidasta (vain MP3).
Lisätietoja
nen
DVD VIDEO
DVD-RW
DVD-RW on uudelleentallennettava
levy, joka on samankokoinen kuin
DVD VIDEO -levy. DVD-RW-levyllä
on kaksi eri tilaa: VR-tila ja Videotila.
Video-tilassa luotujen DVD-RW-levyjen
formaatti on sama kuin DVD VIDEO
-levyjen, kun taas VR (Video Recording)
-tilassa luotujen levyjen sisältöä voidaan
ohjelmoida tai muokata.
Jatkuu
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)

99FI
Luku
Otos
VIDEO
DVD VIDEO:n nimikkeen osa. Nimike
koostuu useasta luvusta.
PBC-toiminnoilla varustetulla VIDEO
CD -levyllä valikkoruudut, liikkuva kuva
ja pysäytyskuvat on jaettu ”otoksiksi”
kutsuttuihin osiin.
Liikku
Kuvati
joka o
digitaa
standa
pakata
alkupe
12 cm
jopa 7
VIDEO
pakatt
Ihmise
pakata
pakata
kertaa
AUDI
CD-vi
 Vers
kuva
 Vers
reso
PBC
Tämä
molem
Monikieli-toiminto
Joillekin DVD VIDEO -levyille on
tallennettu useita eri kielisiä ääniraitoja
tai tekstityksiä.
Tiedosto
Joillekin DVD VIDEO -levyille
on tallennettu otoksesta useita eri
katselukulmia.
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennettu JPEG-kuvatiedosto tai
DivX-videotiedosto. (”Tiedosto”
on yksikäsitteisesti määritelty tässä
järjestelmässä.) Yksi tiedosto sisältää
yhden kuvan tai elokuvan.
Nimike
Toiston hallinta (PBC)
Kuvan tai musiikkikappaleen pisin osa
DVD VIDEO -levyllä, elokuva tms.,
video-ohjelman kuvaosa tai ääniohjelman
koko albumi.
Toiston hallintaa varten CDvideolevyille (versio 2.0) tallennetut
signaalit. Käyttämällä VIDEO CD:ille
tallennettuja valikkoruutuja PBCtoimintojen kanssa on mahdollista toistaa
yksinkertaisia vuorovaikutteisia ohjelmia,
hakutoiminnoilla varustettuja ohjelmia ja
niin edelleen.
Monikulma-toiminto
Progressiivinen muoto
(peräkkäisskannaus)
Lomitetusta muodosta poiketen
progressiivinen muoto pystyy
tuottamaan 50  60 ruutua sekunnissa
muodostamalla kaikki skannausjuovat
(NTSC-järjestelmässä 525 juovaa ja
PAL-järjestelmässä 625 juovaa). Kuvan
kokonaislaatu paranee ja kiintokuvat,
teksti ja vaakaviivat näkyvät terävämpinä.
Tämä formaatti on yhteensopiva 525 tai
625 progressiivisen formaatin kanssa.
Vanhempien valvonta
DVD VIDEO -levyillä käytettävä
toiminto, jolla rajoitetaan levyjen toistoa
käyttäjien iän perusteella maakohtaisen
rajoitustason mukaisesti. Rajoitus
vaihtelee levyittäin. Kun rajoitus on
otettu käyttöön, toisto voi olla kokonaan
kielletty, väkivaltaiset kohtaukset
ohitetaan tai korvataan toisilla
kohtauksilla ja niin edelleen.
100FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
VIDEO CD
EO
kuva
i”
ä
t
lle
toistaa
elmia,
mia ja
istoa
isen
Lisätietoja
Liikkuvaa kuvaa sisältävä CD-levy.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 1 -muotoa,
joka on eräs maailmanlaajuisista
digitaalisen pakkaamisen
standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/140 -osaan
alkuperäisestä koostaan. Tämän ansiosta
12 cm:n VIDEO CD -levy voi sisältää
jopa 74 minuuttia liikkuvaa kuvaa.
VIDEO CD -levyt voivat sisältää myös
pakattua äänitietoa.
Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset äänet
pakataan, kun taas kuultavia ääniä ei
pakata. VIDEO CD -levyille mahtuu 6
kertaa enemmän ääntä kuin perinteisille
AUDIO CD -levyille.
CD-videolevyjä on kahta eri versiota.
 Versio 1.1: Voit toistaa vain liikkuvaa
kuvaa ja ääntä.
 Versio 2.0: Voit toistaa korkean
resoluution kiintokuvia ja käyttää
PBC-toimintoja.
Tämä järjestelmä sopii yhteen
molempien versioiden kanssa.
naan
101FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
Indeksi
Numerot
E
M
S
16:9 57
4:3 LETTER BOX 57
4:3 OUTPUT 57
4:3 PAN SCAN 57
EFFECT 47, 94
Elokuvapohjainen ohjelma 99
Etsiminen 38
Etupaneeli 74
Etupaneelin näyttö 17
MENU 56
MODE (MP3, JPEG) 94
Monikieli-toiminto 100
Monikulma-toiminto 29, 100
MP3 6
Muiden laitteiden
kuunteleminen 75
Muiden laitteiden liittäminen
74
MULTI-DISC RESUME
33, 58
Multi Session -CD-levy 9
SCENE
SCREE
SCREE
SETUP
Skanna
SLEEP
Soittoaj
SUBTIT
S VIDE
A
A/V SYNC 49, 94
AAC 62, 64
Ajastin 68
Akut 19
ALBUM 94
Albumi 28, 98
Aluekoodi 98
ANGLE 29
Asetusnäyttö 23
ATRAC 62, 65
ATRAC AD 62
AUDIO 56
AUDIO DRC 59
B
F
FILE 94
H
Hajasoitto 35
Halutun kohdan etsiminen
katsomalla television
kuvaruutua 39
Hidastettu toisto 28
I
INDEX 93
INTERLACE 21
INTERVAL 94
BACKGROUND 57
J
C
Jatkotoisto 32
Jatkuva toisto 45
JPEG 41, 43, 45
CHAPTER 39, 93
COMPONENT VIDEO OUT
21, 75
CUSTOM 55
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 50
CUSTOM SETUP 58
D
DATA CD 6
DATA DVD 7
Diaesitys 43, 45
DIMMER 70
DISPLAY 23
DivX 47, 98
Dolby Digital 98
DTS 98
DVD 6
DVD+RW 6, 99
DVD-levyn valikko 38
DVD-RW 6, 99
K
Kappale 6, 7
Kaukosäädin 12
Kielikoodiluettelo 95
Käyttökelpoiset levyt 6
L
LANGUAGE SETUP 24, 56
Levyjen käsitteleminen 27
Levyn soittaminen 27
Luku 28, 100
N
Nimike 38, 100
Nopea siirtyminen eteenpäin
28
Nopea siirtyminen taaksepäin
28
O
Ohjausvalikon näyttö 92
Ohjelmoitu soitto 33
ORIGINAL 38, 93
OSD 56
Otos 100
P
Palautus alkutilaan 84
PARENTAL CONTROL
52, 94
PAUSE MODE 58
PBC-toisto 31
PICTURE NAVI 40, 44
Pikaohitus 28
Pikauusinta 28
PLAY LIST 38, 93
Progressiivinen muoto 100
PROGRESSIVE AUTO 21
PROGRESSIVE VIDEO 21
Pysäytyskuva 28
T
Takapa
Televisi
Televisi
THEAT
Tiedost
TIME/
TITLE
Toiston
TRACK
TRACK
TV TY
U
Uniajas
USB 62
USB-ta
USB M
Uudelle
V
Valitsem
Vanhem
Vianets
VIDEO
W
WMA
R
Radio 60
Radioasemat 61
Radion kuunteleminen 60
RESET 84, 94
102FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
S
4
0
29, 100
minen
E
y 9
npäin
ksepäin
T
Takapaneeli 74
Television liittäminen 20
Television ohjaaminen 22
THEATRE SYNC 25
Tiedosto 100
TIME/TEXT 93
TITLE 36, 93
Toiston hallinta (PBC) 100
TRACK 93
TRACK SELECTION 58
TV TYPE 57
U
Uniajastin 68
USB 62
USB-tallennin 62
USB MEMORY 80
Uudelleensoitto 36
L
Lisätietoja
92
SCENE 93
SCREEN SAVER 57
SCREEN SETUP 24
SETUP 94
Skannaus 24, 57
SLEEP 25, 68
Soittoajastin 68
SUBTITLE 56
S VIDEO 75
V
Valitseminen 38
Vanhempien valvonta 100
Vianetsintä 76
VIDEO CD 6, 101
4
W
100
21
O 21
WMA 62
60
103FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
104FI
CMT-DH30.FI.4-136-657-11(1)
CMT-
Download PDF