Sony | CMT-WS2D | Sony CMT-WS2D Käyttöohjeet

filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK+01COV-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 1 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Micro Hi-Fi
Component
System
DK
Brugsanvisning ____________________________________
FI
Käyttöohjeet_______________________________________
CMT-WS2D
©2005 Sony Corporation
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK02REG-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 2 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende.
Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på apparatet.
Dette system er udstyret med Dolby1) og DTS2) Digital
Surround Systemet.
1) Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
2)
Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems,
Inc. "DTS" og "DTS 2.0 + Digital Out" er registrede
varemærker for Digital Theater Systems, Inc.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette
er anbragt udvendigt på
bagsiden af apparatet.
Smid ikke batteriet ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaf batteriet i henhold til
gældende regler for kemisk affald.
Bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (gælder i
EU og andre europæiske lande
med egne
indsamlingssystemer)
Hvis dette symbol findes på produktet eller på
emballagen betyder det, at det pågældende produkt
ikke må bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald. Du skal i stedet aflevere det på et
indsamlingssted, så det elektriske og elektroniske
udstyr kan blive genbrugt. Når du bortskaffer
produktet korrekt, hjælper du med at forhindre de
mulige negative påvirkninger af miljøet eller
sundheden, der kan opstå, hvis produktet bortskaffes
på upassende vis. Genbrug af materialer er med at
bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om
genbrug af produktet fås på kommunen, på
genbrugscentralen eller i den butik, hvor du købte
produktet.
2DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 3 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Indholdsfortegnelse
Hvordan denne brugsvejledning
anvendes ........................................... 5
Disks, som kan afspilles.......................... 5
Klargøring
Tilslutning af systemet ............................ 8
Indstilling af uret................................... 11
Udførelse af hurtig klargøring .............. 11
DVD/VIDEO CD/CD/Super
Audio CD/MP3/JPEG –
Afspilning
Isætning af en disk ................................ 13
Afspilning af en disk ............................. 13
Fremstilling af dit eget program ........... 16
— Programafspilning
Afspilning i tilfældig rækkefølge.......... 18
— Afspilning i tilfældig
rækkefølge
Gentagelse af afspilning........................ 19
— Gentaget afspilning
Afspilning af DVD'er med brug af
menuen............................................ 20
Valg af "ORIGINAL" eller "PLAY LIST"
på en DVD-RW .............................. 21
Afspilning af VIDEO CD'er med PBC
funktioner (Ver. 2.0) ....................... 21
— PBC afspilning
Om MP3-lydspor og JPEGbilledfiler ........................................ 22
Afspilning af DATA CD'er med MP3lydspor og JPEG-billedfiler ............ 24
Afspilning af lydspor og billeder som
dias-visning med lyd....................... 27
Anvendelse af on-screen displayet til
søgning............................................ 29
Søgning ved hjælp af scene................... 30
— Billednavigation
DVD/VIDEO CD/CD/Super
Audio CD/MP3/JPEG –
Forskellige funktioner
Ændring af lyden .................................. 32
Justering af forsinkelsen mellem billedet
og lyden .......................................... 33
— A/V SYNC
Anvendelse af indstillingsdisplayet ...... 34
Indstilling af sproget til displayet eller
lydsporet ......................................... 35
— SPROGOPSÆTNING
Indstillinger for displayet...................... 35
— SKÆRMOPSÆTNING
Brugertilpassede indstillinger ............... 38
— BRUGEROPSÆTNING
Restriktioner for diskafspilning ............ 39
— BRUGERTILPASSET
FORÆLDREKONTROL/
FORÆLDREKONTROL
Ændringer af vinklerne......................... 44
Visning af underteksterne..................... 44
DK
Tuner
Indprogrammering af faste
radiostationer .................................. 45
Lytning til radioen ................................ 46
— Indstilling på faste stationer
— Manual afstemning
Anvendelse af Radio Data System
(RDS) ............................................. 47
(Kun den europæiske model)
Lydjustering
Justering af lyden.................................. 48
Valg af surroundeffekt.......................... 48
Syng med: Karaoke .............................. 49
fortsættes
3DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 4 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Timer
Indslumring til musik............................ 51
— Sleeptimer
Opvågning til musik.............................. 51
— Afspilningstimer
Display
Slukning af displayet............................. 52
— Strømbesparende indstilling
Regulering af displayets lysstyrke ........ 52
Visning af information om disken på
displayet.......................................... 53
Visning af information om disken på
on-screen displayet ......................... 54
Kontrol af datoinformation ................... 56
Visning af tuneroplysninger i
displayet.......................................... 56
Yderligere information
Forsigtighedsregler ............................... 67
Tekniske data........................................ 68
Liste over sprogkoder ........................... 70
Liste over emner, der kan vises og vælges
i henhold til disktype ...................... 71
Liste over systemklargøringsposter ...... 73
Ordforklaring ........................................ 73
Liste over knappernes placering og
henvisningssider ............................. 77
Ekstra komponenter
Styring af fjernsynet med
fjernbetjeningen .............................. 57
Anvendelse af THEATRE SYNCfunktionen....................................... 57
Tilslutning af ekstra komponenter ........ 58
Lytning til audio fra en tilsluttet
komponent ...................................... 59
Afspilning af 5.1-kanallyd med
forstærkeren (ekstraudstyr)............. 60
Optagelse på en tilsluttet komponent.... 60
Fejlfinding
Problemer og afhjælpninger.................. 61
Meddelelser........................................... 66
Selvdiagnosefunktion............................ 66
(Hvis bogstaver/tal kommer frem
på displayet)
4DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK04PRE-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 5 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Hvordan denne
brugsvejledning anvendes
• Denne brugsvejledning forklarer
hovedsagligt betjeninger med
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger
kan også foretages med de knapper på selve
apparatet, som har de samme eller lignende
navne.
• On-screen displayet (OSD) kan variere,
afhængigt af modellerne til de forskellige
lande.
• Den engelske OSD-skærm (on-screen
display) anvendes udelukkende til
illustrationsformål.
• Kontrolmenuposterne kan variere, afhængigt
af disktypen (side 71).
• De valgbare poster på indstilingsdisplayet kan
variere, afhængigt af området (side 34).
• "DVD" kan være anvendt som et generelt
udtryk for DVD VIDEO'er, DVD+RW'er/
DVD+R'er og DVD-RW'er/DVD-R'er.
• De følgende symboler anvendes i denne
brugsvejledning.
Symbol
Disks, som kan afspilles
Følgende disks kan afspilles i dette system.
Andre disks kan ikke afspilles.
Liste over disks, som kan
afspilles
Diskformat
Disklogo
DVD VIDEO'er
DVD-RW'er
Super Audio CD'er
VIDEO CD'er
Audio CD'er
Betydning
Funktioner, som er til rådighed for
DVD VIDEO'er, DVD-R'er/DVDRW'er i videoindstilling, og
DVD+R'er/DVD+RW'er
CD-R/CD-RW
(lyddata/MP3-filer/
JPEG-filer)
Funktioner, som er til rådighed for
DVD-RW'er i VR (videooptagelses) indstilling
Funktioner, som er til rådighed for
VIDEO CD'er (inklusive Super
VCD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i
video CD-format eller Super VCDformat)
"DVD VIDEO"-logoet og "DVD-RW"-logoet er
varemærker.
Funktioner, som er til rådighed for
musik-CD'er eller CD-R'er/CDRW'er i musik-CD-format eller
Super Audio CD
Funktioner, som er til rådighed for
DATA CD'er (CD-ROM'er/CDR'er/CD-RW'er, som indeholder
MP3* lydspor og JPEG-billedfiler)
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et
standardformat defineret af ISO/MPEG, som
komprimerer lyddata.
fortsættes
5DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK04PRE-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 6 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Regionskoder for DVD'er, som
kan afspilles i dette system
Dette system er forsynet med en regionskode,
som er trykt på bagsiden af apparatet, og det kan
kun afspille DVD'er, der er mærket med den
samme regionskode.
DVD'er, forsynet med ALL mærket, kan også
afspilles på dette system.
Hvis man forsøger at afspille andre typer
DVD'er, vil meddelelsen "Playback prohibited
by area limitations." (Afspilning forbudt pga.
regionsbegrænsninger) komme frem på TVskærmen. Det kan ske, at en DVD ikke er
forsynet med nogen regionskodeangivelse,
uanset om afspilning af DVD'en er forhindret
pga. områdebegrænsninger.
Regionskode
MODEL NO. HCD–WS2D
X
DVD RECEIVER
AC: 00V
00Hz 00W
SERIAL NO.
Disks, som systemet ikke kan
afspille
• Alle andre CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er
end dem, der er optaget i følgende formater:
– musik CD format
– video CD format
– MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEGformat, som er i overensstemmelse med
ISO9660* Level 1/Level 2 eller Joliet
• CD-ROM'er, som er optaget i PHOTO CD
format
• Datadele på CD-Extras
• Multikanal-område på Super Audio CD'er,
som har 2-kanals område og multikanals
område.
• DVD-ROM'er/DVD-R'er/DVD-RW'er/
DVD+R'er/DVD+RW'er, som er optaget i
DivX-format
• DVD-ROM'er/DVD-R'er/DVD-RW'er/
DVD+R'er/DVD+RW'er, som er optaget i
Multi Session
• DVD-RAM'er
• DVD lyddisks
• En DVD med en regionskode, der ikke svarer
til systemets.
• Disks med unormal facon (f.eks. hjerte,
firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på dette
apparat. Forsøg herpå kan beskadige
apparatet. Anvend ikke sådanne disks.
• En disk, hvorpå der er anbragt papir eller
mærkater.
• En disk, hvorpå der sidder rester af lim, tape,
eller en mærkat.
* Et logisk format for filer og mapper på en CD-ROM,
defineret af ISO (International Organization for
standardization)
Bemærkninger om CD-R/CDRW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW
• I nogle tilfælde kan CD-R'er, CD-RW'er,
DVD-R'er, DVD-RW'er, DVD+R og
DVD+RW ikke afspilles på dette system på
grund af optagekvaliteten eller fysiske
forhold ved disken eller optageapparatets
egenskaber. Desuden vil disken ikke spille,
hvis den ikke er blevet korrekt
færdigbehandlet. Se brugsanvisningen til
indspilningsenheden for mere information.
• En disk optaget i "packet write" format kan
ikke afspilles.
Bemærkning om
afspilningsoperationer for
DVD'er og VIDEO CD'er
Visse afspilningsoperationer for DVD'er og
VIDEO CD'er kan med fortsæt være fastsat af
software-producenterne. Eftersom dette system
afspiller DVD'er og VIDEO CD'er i henhold til
det af software-producenternes konstruerede
indhold, kan det ske, at nogle af
afspilningsfunktionerne ikke er disponible. Se
også brugsanvisningen, der følger med
DVD'erne eller VIDEO CD'erne.
6DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK04PRE-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 7 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Musikdisc'e kodet med
teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e,
der følger cd-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har her på det seneste
lanceret forskellige musikdisc'e kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disc'e er
nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan
muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Ophavsret
Dette produkt indeholder teknologi til
beskyttelse af ophavsrettigheder, og er beskyttet
af USA patenter og andre intellektuelle
ophavsrettigheder. Anvendelse af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder
skal være autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til hjemmebrug og
anden begrænset fremvisning, med mindre
Macrovision har givet tilladelse til andet.
Reverse engineering og disassemblering er
forbudt.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact
Disc), kan afspilning på dette produkt ikke
garanteres.
Forsigtighedsregler ved
afspilning af en disk, som er
optaget i Multi Session
• Dette system kan afspille Multi Session
CD'er, såfremt den første session indeholder
et MP3 lydspor. Ethvert efterfølgende MP3
lydspor, optaget i senere sessioner, kan også
afspilles.
• Dette system kan afspille Multi Session
CD'er, såfremt den første session indeholder
en JPEG billedfil. Enhver efterfølgende JPEG
billedfil, optaget i senere sessioner, kan også
afspilles.
• Hvis der er optaget lydspor og billeder i musik
CD-format eller video CD-format i den første
session, er det kun den første session, der vil
blive afspillet.
• CD-R- og CD-RW-disks, som er optaget i
multi-session, og ikke er afsluttet ved
"lukning af sessionen", understøttes ikke.
7DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 8 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Klargøring
Tilslutning af systemet
Udfør de følgende procedurer 1 til 6 for at tilslutte dit system ved hjælp af de medfølgende
ledninger og andet tilbehør.
AM-rammeantenne
FM-antenne
Fronthøjttaler (højre)
1 Tilslut højttalerne.
Sæt det højre og venstre højttalerkabel i
SPEAKER udgangene på apparatet og i
indgangene på bagsiden af højttalerne som
vist på illustrationen herunder.
Fronthøjttaler (venstre)
Højttalere
Indsæt kun den afisolerede del
Hovedenhed
Sort (#)
NT L
NT R
FRO
FRO
Sort (#)
R
AKE
SPE
8DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 9 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
2 Tilslut FM og AM antennerne.
Bemærk
Opsæt og tilslut AM-rammeantennen.
Anbring ikke TV'et ovenpå dette system.
Udstræk FMledningsantennen vandret
Indsæt kun den
afisolerede del*
FM
CO
75
AXIA
L
AM
AM-rammeantenne
* Fjern kabelisolationen i enden af ledningen.
Bemærk
Hold antennerne på afstand af højttalerledningerne.
3 Forbind videoindgangs-jackstikket på
dit fjernsyn til VIDEO OUT-jackstikket
med det medfølgende videokabel.
Sådan opnås videobilleder af endnu højere kvalitet:
– Anvend et komponentvideokabel (ekstraudstyr) til at
tilslutte COMPONENT VIDEO
indgangsjackstikkene på dit TV til COMPONENT
VIDEO OUT jackstikkene på dette system. Hvis dit
fjernsyn er kompatibelt med progressive
formatfilsignaler, anvendes denne tilslutning og
"PROGRESSIVE AUTO" eller "PROGRESSIVE
VIDEO" indstilles, afhængigt af dit fjernsyn. For
detaljer, se "Ændring af signaludgangstypen fra
systemet" (side 37).
– Et S-videokabel (ekstraudstyr) kan anvendes til at
forbinde S VIDEO-indgangsjackstikket på dit
fjernsyn til S VIDEO OUT jackstikket.
Klargøring
Tip
4 På modeller med spændingsvælger,
skal VOLTAGE SELECTOR sættes i
den stilling, der modsvarer den lokale
spænding.
Afhængigt af modellen kan VOLTAGE
SELECTOR se anderledes ud.
220-240V
120V
VIDEO OU
T
S VIDEO
OUT
Når der anvendes et fjernsyn
Tænd for fjernsynet og vælg videoudgang, således at
du kan se billederne fra dette system.
Ved tilslutning af en videobåndoptager
Tilslut TV'et og videobåndoptageren ved hjælp af
video- og audiokabler (medfølger ikke) som vist
herunder.
TV
Videobåndoptager
VOLTAGE
SELECTOR
5 Tilslut netledningen til en
vægstikkontakt.
Demonstrationen vises på displayet. Når
man trykker på ?/1, tændes systemet, og
demonstrationen slutter automatisk.
Hvis den medfølgende stikadapter, der
sidder på netstikket, ikke passer i
vægstikkontakten, skal adapteren tages af
(kun relevant for modeller forsynet med en
adapter).
System
Hvis billedet indeholder forstyrrelser eller lyden er
behæftet med støj, når et fjernsyn, en
videobåndoptager og dette system alle er tilsluttet
samtidigt, skal et af apparaterne tages ud af fobindelse.
fortsættes
9DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 10 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
6 (Gælder kun modellerne til Asien og
Mellemøsten)
Indstil farvesystemet til PAL eller
NTSC, så det passer med
farvesystemet på dit fjernsyn.
Farvesystemet er fra fabrik indstillet til
NTSC for modeller med regionskode 3, og
til PAL for modeller med anden
regionskode. Hver gang man udfører
nedenstående procedure, skifter
farvesystemet som følger:
NTSC y PAL
1 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
2 Tryk på ?/1 på apparatet, mens du
holder X på apparatet nede.
Systemet tænder, og farvesystemet er
ændret.
Bemærk
Når man afspiller en VIDEO CD, der er optaget i et
andet farvesystem end det, som man har indstillet
systemet til, kan billedet være forvrænget.
Tilslutning af ekstraudstyr
Montering af højttalerpuderne
Montér de medfølgende højttalerpuder på
undersiden af højttalerne, således at højttalerne
stabiliseres og forhindres i at glide.
Når systemet skal bæres
Udfør følgende procedure for at beskytte
DVD-mekanismen.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1 Tryk på ?/1 for at tænde systemet, og
tryk derefter på DVD.
2 Forvis dig om, at der ikke er sat nogen
disk i apparatet og kontroller, at "No Disc"
vises.
Se side 58.
Sæt to R6 (størrelse AA)
batterier i fjernbetjeningen
3 Tryk på ?/1 for at slukke for systemet og
kontroller, at "STANDBY" er forsvundet.
4 Tag netledningen ud.
e
E
e
E
Bemærk
Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid,
bør du tage batterierne ud for at undgå risiko for
beskadigelse forårsaget af batterilækage og korrosion.
Tip
Ved normal anvendelse skulle batterierne kunne holde
cirka seks måneder. Skift begge batterier ud med nye,
når fjernbetjeningen ikke længere kan styre systemet.
10DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 11 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Indstilling af uret
1
2
3
4
5
6
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Tryk på TIMER MENU.
Tryk gentagne gange på M eller m for at
indstillet timetallet.
Tryk på ENTER.
Tryk gentagne gange på M eller m for at
indstille minuttallet.
Tryk på ENTER.
Uret begynder at gå.
Du kan foretage de indledende indstillinger af
"OSD", "TV TYPE" trin for trin.
Når hurtig klargøring er udført, er systemet klar
til at afspille film, musik-CD'er etc.
Modellen til Europa anvendes kun til
illustrationsformål.
1
2
3
Justering af uret
Tænd for fjernsynet og vælg
videoindgangen.
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Tryk på FUNCTION + eller – gentagne
gange (eller på DVD på apparatet) for at
skifte til DVD.
Guidemeddelelsen kommer frem på
fjernsynsskærmen.
1 Tryk på TIMER MENU.
2 Tryk på M eller m for at vælge "CLOCK
Bemærk
SET?" og tryk derefter på ENTER.
• Når der er en disk i systemet eller diskbakken
åbner, vil guidemeddelelsen ikke komme frem
på fjernsynsskærmen. Tag disken ud.
• Når du trykker på CLEAR, forsvinder
guidemeddelelsen. Når du vil udføre hurtig
klargøring, se "Fremkaldning af displayet til
hurtig klargøring" (side 12).
3 Udfør samme procedure som i punkt 3 til 6
ovenfor.
Bemærk
• Urindstillingerne annulleres, når man tager
netledningen ud, eller hvis der indtræffer en
strømafbrydelse.
• Du kan ikke indstille uret i den strømbesparende
indstilling (side 52).
Klargøring
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne
betjening.
Udførelse af hurtig
klargøring
4
Tryk på ENTER.
"LANGUAGE SETUP" kommer frem.
Det sprog, du vælger i "LANGUAGE
SETUP" er for "OSD", "MENU" og
"SUBTITLE" (side 35).
5
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge et sprog, som anvendes på onscreen displayet.
Hvilke sprog, der kan vælges, afhænger af
området.
fortsættes
11DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 12 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
6
Tryk på ENTER.
Indstillingen vælges, og "SCREEN
SETUP" kommer frem.
7
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge den indstilling, som svarer til
typen af dit fjernsyn.
x Når et almindeligt 4:3 fjernsyn
anvendes
"4:3 LETTER BOX" eller "4:3 PAN
SCAN" (side 35)
x Når et fjernsyn med
bredformatskærm eller et almindeligt
4:3 fjernsyn med
bredformatskærmfunktion anvendes
"16:9" (side 35)
8
Tryk på ENTER.
Hurtig klargøring er fuldført.
Hvis der begås en fejl
Tryk på ., og vælg derefter posten igen.
Afslutning af hurtig klargøring
Tryk på
DISPLAY.
Fremkaldning af displayet til
hurtig klargøring
1 Tryk på
DISPLAY under stopindstilling.
Kontrolmenuen vises.
2 Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge "SETUP", og tryk derefter på ENTER.
Mulighederne for "SETUP" vises.
3 Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge "QUICK", og tryk derefter på ENTER.
Displayet til hurtig klargøring kommer frem.
Bemærk
Hvis du vil ændre hver indstilling, se "Anvendelse af
indstillingsdisplayet" (side 34).
12DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 13 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/
MP3/JPEG – Afspilning
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Før afspilning af en DVD, VIDEO CD eller
JPEG skal du tænde for dit TV og vælge
videoindgang. Afhængigt af den pågældende
DVD eller VIDEO CD kan nogle betjeninger
være anderledes eller begrænsede. Se
brugsanvisningen, der følger med disken.
Tryk på Z.
Eksempel: Når en DVD-disk er lagt i
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
3
Anbring en CD med mærkatsiden op i
diskbakken.
Titel- eller kapitelnummer
TITLE
DVD
Spilletid
Eksempel: Når en CD-disk er lagt i
Spornummer
Når du afspiller en 8 cm-CD/DVD,
skal den lægges på den indre cirkel
på bakken.
4
Tryk på Z igen for at lukke diskbakken.
Spilletid
1
Bemærk
• Anvend ikke en disk, hvorpå der er anbragt tape,
mærkater eller sidder limrester, da dette kan medføre
fejlfunktion.
• Brug aldrig fingrene til at lukke diskskuffen med
magt, da dette kan give anledning til fejlfunktion.
• Når du tager disken ud, skal du holde omkring dens
kanter. Du må ikke berøre overfladen.
• Der må ikke lægges to disks på diskbakken.
2
Tryk på FUNCTION + eller – gentagne
gange (eller på DVD på apparatet) for at
skifte til DVD.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
Isætning af en disk
Afspilning af en disk
Tryk på H.
Tip
Afhængigt af hvilken disk, du lægger i, kan afspilning
af disken begynde automatisk.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stoppe afspilning
Tryk på x.
holde pause
Tryk på X.1)
Tryk X igen eller tryk på H
for at genoptage afspilning.
vælge et kapitel, en
scene eller et spor
(med undtagelse af
JPEG)
Tryk gentagne gange på .
eller > under afspilning eller
pause.
Eller tryk på talknapperne i
stopindstilling, og tryk derefter
på ENTER2).
fortsættes
13DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 14 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
For at
Udfør følgende
vælge et album med Tryk på ALBUM + eller –
MP3/JPEG
gentagne gange under
afspilning eller pause.
finde et punkt
hurtigt i hurtig
fremspoling eller
hurtig
tilbagespoling
(Scan) (med
undtagelse af
JPEG)3)
Tryk på m eller M under
afspilning.
Ved hvert tryk på knappen
skifter afspilningshastigheden
cyklisk som vist herunder:
Afspilningsretning4)
t × 2B5) t 1M t 2M
t 3M6)
Modsat retning4)
t × 2b7) t 1m t 2m
t 3m6)
Tryk på H for at vende tilbage
til normal afspilning.
se billede-forbillede
(Slowmotionafspilning)
(gælder kun DVD
VIDEO/DVD-RW/
VIDEO CD)3)
Tryk X under afspilning, og
tryk derefter på
SLOW eller
SLOW y. Ved hvert tryk på
knappen skifter
afspilningshastigheden cyklisk
som vist herunder:
Afspilningsretning8)
2yy1y
Modsat retning (gælder kun
DVD VIDEO/DVD-RW)8)
2
y1
Tryk på H for at vende tilbage
til normal afspilning.
afspille et enkelt
billede ad gangen
(frysning af
billedet)
(gælder kun DVD
VIDEO/DVD-RW/
VIDEO CD)
Tryk på X under afspilning, og
tryk derefter på STEP C for at
gå til det næste billede eller tryk
på c STEP for at gå til det
foregående billede (gælder kun
DVD VIDEO/DVD-RW).
afspille den
Tryk på
foregående scene
afspilning.
igen (Instant Replay
= Øjeblikkelig
afspilning) (gælder
kun DVD VIDEO/
DVD-RW)
REPLAY under
fremspole kort den Tryk på ADVANCE
afspilning.
aktuelle scene
(Instant Advance =
Øjeblikkelig
fremspoling)
(gælder kun DVD
VIDEO/DVD-RW)
For at
Udfør følgende
skifte til DVDfunktion fra en
anden kilde
Tryk på DVD på apparatet.
tage en disk ud
Tryk på Z på apparatet.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Der kan optræde forstyrrelser i videobilledet.
Med undtagelse af MP3/JPEG
Det afhænger af lydkilden, om der høres nogen lyd.
× 2B/× 2b afspilningshastigheden er omkring to
gange den normale hastighed. 3M/3m
afspilningshastigheden er hurtigere end 2M/2m
og 2M/2m afspilningshastigheden er hurtigere
end 1M/1m.
Gælder kun DVD VIDEO/CD/Super Audio CD
Gælder kun DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD
Kun DVD VIDEO
2 y/2
afspilningshastigheden er langsommere
end 1 y/1
.
Bemærk
• Det er ikke muligt at udføre øjeblikkelig afspilning
(Instant Replay) og øjeblikkelig fremspoling (Instant
Advance) i funktionen for gentagelsesafspilning
(side 19).
• Det er ikke muligt at søge efter et stillbillede på en
DVD-RW i VR-indstilling.
• Afhængigt af DVD'en eller VIDEO CD'en kan der
være restriktioner på nogle former for anvendelse.
• I forbindelse med de følgende disks tager det længere
tid, inden afspilning starter.
– en disk, der er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i Multi Session.
– en disk, på hvilken der kan tilføjes data (ikkefærdigbehandlet disk).
• Ikke alle DVD-R'er/DVD-RW'er/DVD+R'er/DVDRW'er eller CD-R'er/CD-RW'er kan afspilles i dette
system. Det afhænger af filformatet.
Tips
under
• Funktionen for øjeblikkelig afspilning (Instant
Replay) er nyttig, hvis du vil se en scene eller en høre
en dialog igen, som du gik glip første gang.
• Funktionen for øjeblikkelig fremspoling (Instant
Advance) er nyttig, hvis du vil springe en scene, som
du ikke vil se, over.
• Det er ikke sikkert, at funktionerne for øjeblikkelig
afspilning (Instant Replay) og øjeblikkelig
fremspoling (Instant Advance) kan anvendes med
alle scener.
14DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 15 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Valg af et afspilningslag på en
hybrid Super Audio CD
Nogle Super Audio CD'er består af et HD-lag og
et CD-lag. Du kan vælge det afspilningslag, du
vil lytte til.
Ved hvert tryk på knappen vælges et HD-lag
eller et CD-lag skiftevis. Når et CD-lag afspilles,
lyser "CD"-indikatoren på displayet på forsiden.
Bemærk
• For detaljer om Super Audio CD'er, se side 75.
• Hver afspilningsmådefunktion fungerer kun indenfor
det valgte lag.
• Når en 2-kanals+multikanals Super Audio CD
afspilles, vil kun 2-kanals afspilningsområdet blive
afspillet.
• Når en multikanals Super Audio CD afspilles, vil
multikanalslyden automatisk blive nedmikset til 2kanals stereo.
Genoptagelse af afspilning fra
det punkt, hvor man stoppede
disken
— Genoptaget afspilning
Systemet husker det punkt, hvor man stoppede
disken, således at man kan fortsætte fra det
pågældende punkt. Genoptaget afspilning
annulleres ikke, når du slukker for systemet
(med undtagelse af MP3/JPEG).
1
Mens der afspilles en disk, trykkes på
x for at stoppe afspilningen.
"Resume" vises på displayet. Hvis
''Resume'' ikke vises, er genoptaget
afspilning ikke til disposition.
2
Tryk på H.
Systemet starter afspilning fra det punkt,
hvor du stoppede disken i punkt 1.
• Du kan ikke udføre genoptaget afspilning under
afspilning i tilfældig rækkefølge eller
programafspilning.
• Det er ikke sikkert, at genoptaget afspilning fungerer
med nogle disks.
• Afhængigt af, hvor du stoppede disken, kan det ske,
at systemet genoptager afspilning fra et andet punkt.
• Punktet for genoptaget afspilning annulleres, når:
– du trykker på x i stopindstilling.
– du tager netledningen ud af forbindelse.
– du åbner diskbakken (med undtagelse af DVD
VIDEO/VIDEO CD, når "MULTI-DISC
RESUME" i "CUSTOM SETUP" er sat til "ON").
– du ændrer afspilningsmåden.
– du slukker for systemet (kun MP3/JPEG).
– du skifter funktion (undtagen for DVD VIDEO/
VIDEO CD, når "MULTI-DISC RESUME" i
"CUSTOM SETUP" er sat til "ON").
Afspilning af en disk, som er
afspillet tidligere, med
genoptaget afspilning
— Multi-disk genoptaget afspilning (gælder
kun DVD VIDEO/VIDEO CD)
Dette system gemmer det punkt, hvor du
stoppede disken, i hukommelsen for op til 40
disks og fortsætter afspilningen, næste gang du
lægger den samme disk i. Hvis du gemmer en
punktet for genoptaget afspilning i
hukommelsen for disk nr. 41, vil punktet for
genoptaget afspilning af den første disk blive
annulleret.
For at aktivere denne funktion, skal du sætte
"MULTI-DISC RESUME" i "CUSTOM
SETUP" til "ON" (side 39).
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
Tryk på SA-CD/CD på apparatet under
stopindstilling.
Bemærk
Bemærk
• Hvis "MULTI-DISC RESUME" i "CUSTOM
SETUP" er sat til "OFF" (side 39), vil
genoptagelsespunktet blive annulleret, når du skifter
funktion.
• Hvis "MULTI-DISC RESUME" i "CUSTOM
SETUP" er sat til "ON" (side 39) og du afspiller en
optaget disk, som for eksempel en DVD-RW, vil
systemet muligvis afspille andre optagne disks fra
det samme genoptagelsespunkt. For at afspille fra
begyndelsen, skal du trykke to gange på x og
derefter trykke på H.
15DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 16 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Fremstilling af dit eget
program
4
Tryk på ,.
Markøren flytter til sporlisten (i dette
tilfælde "01").
— Programafspilning
Man kan fremstille et program bestående af op
til 99 punkter.
1
Tryk på
DISPLAY under
stopindstilling.
5
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "PROGRAM'', og tryk derefter på
ENTER.
Tryk gentagne på M eller m for at vælge
det spor, du vil programmere, og tryk
derefter på ENTER.
Det valgte spor programmeres, og
markøren flytter til programlisten.
Vælg eksempelvis "02".
Spornummeret kan blive vist med 3 cifre
for en Super Audio CD.
Mulighederne for "PROGRAM" vises.
Valgt spor
3
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "SET t'', og tryk derefter på
ENTER.
Samlet spilletid for de programmerede spor
Samlet spilletid for de
programmerede spor
6
Gentag trin 4 og 5, hvis du vil
programmere flere spor.
De programmerede spor vises i den valgte
rækkefølge.
7
Tryk på H.
Programafspilning starter.
Programliste
Sporliste på disken
16DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 17 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Andre betjeninger
Bemærk
1 Tryk efter trin 3 på M eller m gentagne gange
Tips
Udfør følgende
slukke program
skærmvisningen
Tryk på
DISPLAY.
kontrollere programmet Udfør punkt 1 til 3.
Annullering af programafspilning
Tryk på CLEAR eller vælg "OFF" i trin 3. For at
afspille det samme program igen, skal du vælge
"ON" i trin 3 og derefter trykke på ENTER.
for at vælge det programmerede spor, du vil
udskifte, og tryk derefter på ,.
2 Tryk gentagne på M eller m for at vælge det
spor, du vil programmere, og tryk derefter på
ENTER.
Det valgte spor i programlisten erstattes af
den nye, valgte spor.
Fravalg af et programmeret spor
• Det fremstillede program bevares i hukommelsen,
efter at programafspilning er færdig. For at afspille
det samme program igen, skal du sørge for at vælge
"ON" i trin 3 og derefter trykke på H.
• Det er muligt at udføre gentaget afspilning eller
afspilning i tilfældig rækkefølge af programmerede
spor. Følg under programafspilning trinene i
gentaget afspilning (side 19) eller afspilning i
tilfældig rækkefølge (side 18).
1 Tryk efter trin 3 på M eller m for at vælge det
programmerede spor, du vil annullere fra
programlisten.
2 Tryk på CLEAR.
Eller tryk på ,, og tryk derefter gentagne
gange på M for at vælge "– –" i sporlisten, og
tryk derefter på ENTER.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
Udskiftning af et pogrammeret
spor
• Programafspilning kan ikke udføres med DVD, MP3
og JPEG.
• Det er ikke muligt at udføre programafspilning under
PBC-afspilning af VIDEO CD'er og Super VCD'er
(side 21).
• Når du skifter afspilningsmåde til
programafspilning, mens en anden "REPEAT"mulighed end "OFF" er valgt, indstilles "REPEAT"
automatisk til "ON" (side 20).
• Programmet annulleres, når:
– du slukker for systemet.
– du åbner diskskuffen.
– du skifter funktion.
For at
Annullering af alle de
programmerede spor
Tryk i trin 4 gentagne gange på M for at vælge
"ALL CLEAR" i programlisten, og tryk derefter
på ENTER.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk gentagne gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen forsvinder.
17DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 18 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Bemærk
Afspilning i tilfældig
rækkefølge
— Afspilning i tilfældig rækkefølge
Det er muligt at afspille spor i tilfældig
rækkefølge ved at anvende kontrolmenuen på
on-screen displayet.
1
Tryk på
Det er ikke muligt at udføre afspilning i tilfældig
rækkefølge under PBC-afspilning af VIDEO CD'er og
Super VCD'er (side 21).
Tip
Det er muligt at indstille afspilning i tilfældig
rækkefølge i stopindstilling. Tryk, når du har valgt
"SHUFFLE"-muligheden, på H for at begynde
afspilning i tilfældig rækkefølge.
DISPLAY under afspilning.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "SHUFFLE'', og tryk derefter på
ENTER.
Mulighederne for "SHUFFLE" vises.
3
Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge den post, som skal "blandes".
x Når disken er i normal afspilning
TRACK: afspiller sporene på disken i
tilfældig rækkefølge.
x Når disken er i programafspilning
ON: afspiller de programmede spor i
tilfældig rækkefølge.
4
Tryk på ENTER.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
Annullering af afspilning i
tilfældig rækkefølge
Tryk på CLEAR eller vælg "OFF" i trin 3.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk gentagne gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen forsvinder.
18DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 19 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Gentagelse af afspilning
— Gentaget afspilning
Anvendelse af on-screen
displayet
1
Tryk på
DISPLAY under afspilning.
Du kan afspille en hel disk eller et valgt album
gentagne gange eller du kan også afspille en
enkelt titel/kapitel/spor gentagne gange.
Du kan anvende en kombination af funktionerne
afspilning i tilfældig rækkefølge og
programafspilning.
2
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "REPEAT'', og tryk derefter på
ENTER.
Mulighederne for "REPEAT" vises.
Anvendelse af displayet på
forsiden
Tryk gentagne gange på REPEAT under
afspilning, indtil "REP" eller "REP1" vises.
REP: Gentager en hel disk eller et valgt album1).
REP1: Gentager kun en enkelt titel2)/kapitel2)/
spor.
1)
2)
Med JPEG: Kun under dias-visning
Med DVD: Du kan kontrollere, om en titel eller et
kapitel afspilles gentagne gange på
fjernsynsskærmen.
Annullering af gentaget
afspilning
Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil både
"REP" og "REP1" er forsvundet, eller tryk på
CLEAR.
Bemærk
• Det er ikke sikkert, at gentaget afspilning og
afspilning i tilfældig rækkefølge kan udføres. Det
afhænger af DVD'en.
• Det er ikke muligt at udføre gentaget afspilning
under PBC-afspilning af VIDEO CD'er og Super
VCD'er (side 21).
• Det er ikke muligt at vælge "REP1" under
programafspilning og afspilning i tilfældig
rækkefølge.
• Når du vælger "REP1", gentages den pågældende
titel/kapitel/spor uophørligt, indtil "REP1"
annulleres.
3
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge den post, som skal gentages.
Standardindstillingen er understreget.
x Når en DVD VIDEO/DVD-RW afspilles
• OFF: afspilles ikke gentagne gange.
• DISC*: gentager alle titlerne på disken.
• TITLE: gentager den aktuelle titel på
disken.
• CHAPTER: gentager det aktuelle
kapitel.
* Når en DVD-RW afspilles i VR-indstilling, vil
"DISC" gentage alle titlerne på den valgte type
(side 21).
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
Kontrolmenuen vises.
x Når en CD/Super Audio CD/VIDEO
CD afspilles
• OFF: afspilles ikke gentagne gange.
• DISC: gentager alle sporene på en disk.
• TRACK: gentager det aktuelle spor.
x Når en DATA CD afspilles
• OFF: afspilles ikke gentagne gange.
• DISC: gentager alle albummerne på
disken.
• ALBUM: gentager det aktuelle album.
• TRACK*: gentager det aktuelle spor.
* Gælder kun MP3-lydspor.
fortsættes
19DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 20 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
x Når en CD/Super Audio CD/VIDEO
CD er i indstillingen til afspilning i
tilfældig rækkefølge eller
programafspilning
• OFF: afspilles ikke gentagne gange.
• ON: gentager afspilning i tilfældig
rækkefølge eller programafspilning.
4
Tryk på ENTER.
Gentaget afspilning starter.
Annullering af gentaget
afspilning
Afspilning af DVD'er med
brug af menuen
Nogle DVD'er er forsynede med menuer, der
giver flere muligheder for at nyde DVD'erne.
Det er muligt at afspille DVD'er med brug af
disse menuer på fjernsynsskærmen.
• Anvendelse af DVD-topmenuen
Tryk gentagne gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen forsvinder.
En DVD er opdelt i lange sektioner, bestående af
et billeder eller musikstykker, kaldet "titler".
Når du afspiller en DVD, som indeholder flere
titler, kan du vælge den ønskede titel med brug
af DVD-topmenuen.
Bemærk
• Anvendelse af DVD'ens menu
Tryk på CLEAR eller vælg "OFF" i trin 3.
Sådan lukkes kontrolmenuen
• Afhængigt af DVD'en, kan det ske, at du ikke kan
udføre gentaget afspilning.
• Det er ikke muligt at udføre gentaget afspilning
under PBC-afspilning af VIDEO CD'er og Super
VCD'er (side 21).
• Når der afspilles en disk, som indeholder MP3lydspor og JPEG-billedfiler, og deres afspilningstid
ikke er den samme, vil audiolyden ikke modsvare
billedet.
• Når "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til "IMAGE
(JPEG)" (side 27), er det ikke muligt at vælge
"TRACK".
Nogle DVD'er giver dig mulighed for at vælge
mellem diskens indhold ved hjælp af en menu.
Når du afspiller disse DVD'er, kan du vælge
emner, såsom sproget for undertitlerne og
sproget for lyden, ved hjælp af DVD-menuen.
1
Menuen vises på TV-skærmen. Indholdet af
menuen er forskelligt fra disk til disk.
2
Tips
• Det er muligt at indstille gentaget afspilning i
stopindstilling. Tryk, når "REPEAT"-muligheden er
valgt, på H for at begynde gentaget afspilning.
• Det er muligt hurtigt at vise "REPEAT" status ved at
trykke på REPEAT. Ved hvert tryk på REPEAT,
skifter "REPEAT"-muligheden.
Tryk på TOP MENU eller MENU.
3
Tryk på M/m/</, eller på
talknapperne for at vælge den titel eller
den post, du vil afspille.
Tryk på ENTER.
20DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 21 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Valg af "ORIGINAL" eller
"PLAY LIST" på en DVD-RW
1
2
— PBC afspilning
Du kan anvende PBC* menuer på dit fjernsyn til
at afspille diskens interaktive software.
Menuformatet og -strukturen kan variere,
afhængigt af hver disk.
Tryk på
DISPLAY under
stopindstilling.
* PBC: Afspilningskontrol
Kontrolmenuen vises.
1
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "ORIGINAL/PLAY LIST'', og tryk
derefter på ENTER.
Mulighederne for "ORIGINAL/PLAY
LIST" vises.
PBC-menuen kommer frem på
fjernsynsskærmen.
2
3
4
3
Tryk på M eller på m gentagne gange
for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på ENTER.
• PLAY LIST: afspiller de titler, som er
lavet fra "ORIGINAL" til redigering.
• ORIGINAL: afspiller de titler, som
oprindeligt er optaget.
Tryk på H for at starte afspilning af en
VIDEO CD med PBC funktioner
(Ver. 2.0).
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede postnummer.
Tryk på ENTER.
Fortsæt afspilning i henhold til
instruktionerne i menuerne for at
udnytte den interaktive afspilning.
Se betjeningsvejledningen, der følger med
disken, da betjeningsprocedurerne kan være
forskellige afhængigt af VIDEO CD'en.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
Nogle DVD-RW'er i VR (video-optagelse)
indstilling har to typer titler til afspilning:
oprindeligt optagne titler ("ORIGINAL") og
titler, som kan laves på optagbare DVDafspillere til redigering ("PLAY LIST"). Du kan
vælge den type titel, som skal afspilles.
Afspilning af VIDEO CD'er
med PBC funktioner
(Ver. 2.0)
For at gå tilbage til en foregående
menu
Tryk på O RETURN.
Bemærk
• Det er ikke sikkert, at menuen kommer frem i trin 1.
Det afhænger af VIDEO CD'en.
• Afhængigt af VIDEO CD'en, kan ''Tryk på ENTER''
i punkt 3 vises som ''Tryk på SELECT'' i
brugsanvisningen, der følger med disken. I et sådant
tilfælde, tryk på H.
fortsættes
21DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 22 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Tip
Du kan annullere afspilning med PBC funktioner.
1 Tryk i stopindstilling på . eller > på
talknapperne gentagne gange for at vælge et spor.
2 Tryk på H.
"Play without PBC" vises på TV-skærmen, og
afspilning starter fra det valgte spor. Stillbilleder,
såsom menuskærme, vil ikke blive vist.
For at gå tilbage til PBC-afspilning, skal du trykke på
x to gange og derefter trykke på H.
Om MP3-lydspor og JPEGbilledfiler
Hvad er MP3/JPEG?
MP3 er en lydkompressionsteknologi, som er i
overensstemmelse med ISO/MPEGbestemmelserne. JPEG er en
billedkompressionsteknologi.
Disks, som systemet kan
afspille
Det er muligt at afspille DATA CD'er (CDROM'er/CD-R'er/CD-RW'er), som er optaget i
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) og JPEG-format.
Diskene skal imidlertid være optaget i
overensstemmelse med ISO9660 Level 1-,
Level 2- eller Joliet-format, for at systemet kan
genkende sporene (eller filerne). Du kan også
afspille disks, der er optaget som Multi Session.
Vi henviser til de instruktioner, som følger med
CD-R/CD-RW-drevene og optagelsessoftwaren
(medfølger ikke) angående detaljer om
optagelsesformatet.
Om multi-session-disks
Hvis MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler er
optaget i den første session, vil systemet også
afspille MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler i
andre sessioner. Hvis lydspor og billeder i lydCD-format eller video CD-format er optaget i
den første session, vil kun den første session
blive afspillet.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at systemet kan afspille visse
DATA CD'er, som er lavet i Packet Write-format. I
dette tilfælde kan du ikke se de optagne JPEG-billeder.
22DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 23 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Afspilningsrækkefølgen for
MP3-lydspor og JPEGbilledfiler
Systemet kan afspille MP3-lydspor og JPEGbilledfiler:
• som har tilføjelsen ".MP3" (MP3-lydspor)
eller ".JPG"/".JPEG" (JPEG-billedfil)
• som er i overensstemmelse med DCF*
billedfilformatet
Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler, som er optaget på en DATA
CD, er som vist herunder:
* "Design rule for Camera File system":
Billedstandarder for digitale kameraer fra Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
x Diskindholdets struktur
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
ROOT
Bemærk
• Systemet kan afspille enhver data med tilføjelsen
".MP3", ".JPG" eller ".JPEG", selv hvis de ikke er i
MP3- eller JPEG-format. Afspilning af denne data
kan frembringe kraftig støj, som kan beskadige dit
højttalersystem.
• Systemet er ikke i overensstemmelse med lyd i
MP3PRO-format.
Album
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler, som systemet kan
afspille
Spor (MP3-lyd) eller
Fil (JPEG-billede)
Når du sætter en DATA CD i og trykker på H,
vil de nummerede spor (eller filer) blive afspillet
i rækkefølge fra 1 til og med 7. Alle underalbummer/spor (eller filer), som indeholdes på
et aktuelt valgt album, har forrang for det næste
album i det samme træ. (Eksempel: C
indeholder D, så 4 vil blive afspillet inden 5.)
Når du trykker på MENU og listen med
albumnavne kommer frem (side 25), vil
albumnavnene blive arrangeret i nedenstående
rækkefølge:
A t B t C t D t F t G.
Albummer, som ikke indeholder nogen spor
(eller filer) (som for eksempel album E)
figurerer ikke på listen.
fortsættes
23DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 24 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Bemærk
• Afhængigt af den software, der anvendes til at lave
DATA CD'en, kan afspilningsrækkefølgen afvige fra
den på illustrationen angivne rækkefølge.
• Det er ikke sikkert, at ovenstående
afspilningsrækkefølge kan anvendes, hvis der er flere
end 200 albummer og 300 filer i hvert album.
• Systemet kan genkende op til 200 albummer
(systemet medregner kun albummer, inklusive
albummer, som ikke indeholder MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler). Systemet afspiller ikke albummer
efter album nr. 200.
• Det kan tage længere tid for systemet at afspille, når
det går videre til det følgende album eller springer til
et andet album.
• Visse typer JPEG-filer kan ikke afspilles.
Tips
• Hvis du tilføjer tallene (01, 02, 03 osv.) foran spor/
filnavnene, når du gemmer sporene (eller filerne) på
en disk, vil sporene og filerne blive afspillet i den
rækkefølge.
• Da det tager længere tid for en disk med mange træer
at begynde afspilning, anbefales det at lave
albummer, som ikke indeholder flere end to træer.
Afspilning af DATA CD'er
med MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler
MP3-lydspor og JPEG-billedfiler, som er
optaget på DATA CD'er (CD-ROM'er/CD-R'er/
CD-RW'er) kan afspelles på dette system.
Bemærk
• Når "MODE (MP3, JPEG)" er sat til "AUTO", kan
systemet genkende op til 300 MP3-spor og 300
JPEG-filer på et enkelt album. Når "MODE (MP3,
JPEG)" er sat til "AUDIO (MP3)" eller "IMAGE
(JPEG)", kan systemet genkende op til 600 MP3spor og 600 JPEG-filer på et enkelt album.
Maksimalt 200 albummer kan genkendes, uanset den
valgte indstilling.
• Afspilning op til 8 niveauer er mulig.
• Et album, som ikke indeholder et MP3-lydspor eller
en JPEG-billedfil, vil blive sprunget over.
• Hvis du tilføjer filtypenavnet ".MP3" til data, der
ikke er i MP3 format, kan systemet ikke genkende
dataene korrekt, og vil frembringe en kraftig støj, der
kan beskadige dit højttalersystem.
Tips
• Du kan se diskinformationen, mens MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler afspilles (side 53).
• Du kan vælge gentaget afspilning (Repeat Play),
mens du afspille MP3-lydspor og JPEG-billedfiler
(side 19) og "AUDIO", mens du afspiller et MP3lydspor (side 32).
24DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 25 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Valg af et album
Valg af et MP3-lydspor
1
1
Isæt en DATA CD.
Albumlisten kommer frem. Når et album er
under afspilning, vil dets titel være tonet.
Isæt en DATA CD.
Albumlisten kommer frem. Når et album er
under afspilning, vil dets titel være tonet.
Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge et album, og tryk derefter på
ENTER.
Sporlisten kommer frem.
2
Tryk på M eller på m gentagne gange
for at vælge det ønskede album, og tryk
derefter på H.
Med MP3 begynder systemet at afspille det
valgte album.
Med JPEG begynder systemet at afspille en
dias-visning af billeder i det valgte album.
Ind- og udkobling af albumlisten
Tryk på MENU.
Standsning af afspilning
Tryk på x.
Bemærk
Dias-visningen stopper, når du trykker på M eller m.
Tip
Det er muligt at ændre varigheden af dias-visningen
(side 28) og effekten (side 28), mens JPEG-billedfilen
er under afspilning.
3
Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge det ønskede spor, og tryk
derefter på ENTER.
Systemet begynder at afspille det valgte
spor.
Standsning af afspilning
Tryk på x.
Afspilning af det næste eller
foregående MP3-lydspor
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
2
Tryk på . eller >. Du kan vælge det første
spor i det næste album ved at trykke på >
under afspilning af det sidste spor i det aktuelle
album. Bemærk, at det ikke er muligt at gå
tilbage til det foregående album ved at trykke på
.. For at gå tilbage til det foregående album,
skal du vælge albummet fra albumlisten.
Hvordan man går tilbage til det
foregående display
Tryk på O RETURN.
Ind- og udkobling af displayet
Tryk på MENU.
fortsættes
25DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 26 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Valg af en JPEG-billedfil
1
Isæt en DATA CD.
Albumlisten kommer frem. Når et album er
under afspilning, vil dets titel være tonet.
2
Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge et album, og tryk derefter på
PICTURE NAVI.
Filbilleder i albummet vises på 16
underskærme.
Afspilning af den næste eller
foregående JPEG-billedfil
Tryk på < eller ,, når kontrolmenuen ikke
vises. Du kan vælge det første billede i det næste
album ved at trykke på , under afspilning af
det sidste billede i det aktuelle album. Bemærk,
at det ikke er muligt at gå tilbage til det
foregående album ved at trykke på <. For at gå
tilbage til det foregående album, skal du vælge
albummet fra albumlisten.
Drejning af et JPEG-billede
Når en JPEG-billedfil vises på skærmen, kan
man dreje billedet 90 grader.
Tryk på M eller m, mens du betragter et billede.
Ved hvert tryk på M, drejer billedet 90 grader i
retningen mod uret.
Tryk på CLEAR for at gå tilbage til normal
visning.
For at vise de skjulte billedfiler, skal du
vælge det nederste billede, og derefter
trykke på m. For at gå tilbage til det
foregående billede, skal du vælge det
øverste billede, og derefter trykke på M.
3
Eksempel: Når du trykker en gang på M
Rotationsretning
Tryk på M/m/</, gentagne gange for
at vælge det billede, du vil se, og tryk
derefter på ENTER.
Bemærk
Standsning af afspilning
• Der sker ikke noget, når du trykker på < under
afspilning af den første billedfil i albummet.
• Hvis du trykker på < eller på , for at gå til det
næste eller foregående billede, vil "JPEGbilleddrejning" funktionen blive annulleret.
Tryk på x.
Bemærk
PICTURE NAVI fungerer ikke, når "MODE (MP3,
JPEG)" er sat til "AUDIO (MP3)" (side 27).
26DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 27 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Ind- og udkobling af albumlisten
Tryk på MENU.
Standsning af afspilning
Tryk på x.
Annullering af dias-visning med
lyd
Det er muligt at afspille dias-visning med lyd
ved først at indsætte både MP3- og JPEG-filer i
det samme album på en DATA CD.
Vælg "AUDIO (MP3)" eller "IMAGE (JPEG)" i
trin 4.
1
• Det er ikke muligt at afspille JPEG-billedfiler og
MP3-lydspor samtidigt, hvis de ikke er indeholdt i
det samme album.
• Hvis varigheden af JPEG-billedfilens afspilningstid
er længere end MP3-lydsporet, vil dias-visningen
fortsætte uden lyd.
• Hvis MP3-lydsporet er længere end varigheden af
JPEG-billedfilens afspilningstid, vil lydsporet
fortsætte uden nogen dias-visning.
• Hvis der ikke er nogen MP3-lydspor og JPEGbilledfiler på DATA CD'en, vil meddelelserne "No
audio data" og "No image data" komme frem på
skærmen.
• PICTURE NAVI fungerer ikke, når "MODE (MP3,
JPEG)" er sat til "AUDIO (MP3)".
• Hvis du afspiller store MP3-lyddata og JPEGbilleddata samtidigt, kan der forekomme lydudfald.
Det anbefales, at du indstiller MP3-bithastigheden til
128 kbps eller lavere, når du opretter en fil. Hvis der
stadig er lydudfald, skal du reducere størrelsen af
JPEG-filen.
Isæt en DATA CD.
Albumlisten kommer frem.
2
Tryk gentagne gange på
DISPLAY,
indtil kontrolmenuen er forsvundet, og
tryk derefter en gang på
DISPLAY.
Kontrolmenuen for MP3 kommer frem.
3
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "MODE (MP3, JPEG)'', og tryk
derefter på ENTER.
Mulighederne for "MODE (MP3, JPEG)"
vises.
4
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "AUTO'', og tryk derefter på
ENTER.
Standardindstillingen er understreget.
• AUTO: afspiller både JPEG-billedfilerne
og MP3-lydfilerne i det samme album
som en dias-visning.
• AUDIO (MP3): afspiller kun MP3lydspor kontinuerligt.
• IMAGE (JPEG): afspiller kun JPEGbilledfiler som en dias-visning.
5
Tryk på MENU.
Albumlisten kommer frem.
6
Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge det ønskede album, og tryk
derefter på H.
Bemærk
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
Afspilning af lydspor og
billeder som dias-visning
med lyd
Tips
• Det er også muligt at ændre varigheden af diasvisningen (side 28) og effekten (side 28) under
afspilning af JPEG-billedfiler.
• Hvis du vil afspille en dias-visning til det samme
lydspor, skal du indstille sporet til gentaget
afspilning (Repeat Play) (side 19).
• Når "MODE (MP3, JPEG)" er sat til "AUTO", kan
systemet genkende op til 300 MP3-spor og 300
JPEG-filer på et enkelt album. Når "MODE (MP3,
JPEG)" er sat til "AUDIO (MP3)" eller "IMAGE
(JPEG)", kan systemet genkende op til 600 MP3spor og 600 JPEG-filer på et enkelt album.
Maksimalt 200 albummer kan genkendes, uanset den
valgte indstilling.
• Alle kontrolmenu-posterne kan ikke vises ved at man
trykker en gang på
DISPLAY. Tryk i dette
tilfælde to gange eller mere på knappen, indtil den
ønskede post vises.
Systemet begynder dias-visning med lyd.
fortsættes
27DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 28 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Specikation af varigheden af
dias-visning (gælder kun
JPEG)
Valg af en effekt til billedfiler
i dias-visningen (gælder kun
JPEG)
Når du afspiller JPEG-billedfiler med
anvendelse af dias-visning, kan du specificere,
hvor længe billederne skal vises på skærmen.
Når du afspiller en JPEG-billedfil, kan du vælge
den effekt, der skal anvendes, når du ser diasvisningen.
1
1
Tryk på
DISPLAY gentagne gange,
indtil kontrolmenuen er forsvundet, og
tryk derefter på
DISPLAY to gange.
Kontrolmenuen for JPEG kommer frem.
2
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "INTERVAL'', og tryk derefter på
ENTER.
Kontrolmenuen for JPEG kommer frem.
2
Mulighederne for "INTERVAL" vises.
3
Tryk på M eller på m gentagne gange
for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på ENTER.
Standardindstillingen er understreget.
• NORMAL: indstiller varigheden til
omking 6 til 9 sekunder. (Billeder, som
har fire millioner pixels eller flere, vil
øge varigheden.)
• FAST: indstiller varigheden til kortere
end "NORMAL".
• SLOW1: indstiller varigheden til
længere end "NORMAL".
• SLOW2: indstiller varigheden til
længere end "SLOW1".
Bemærk
Det kan tage længere tid at vise nogle JPEG-filer end
andre, hvilket kan få varigheden til at synes længere
end den mulighed, du har valgt. Specielt progressive
JPEG-filer eller JPEG-filer med flere end
3.000.000 pixels.
Tryk på
DISPLAY gentagne gange,
indtil kontrolmenuen er forsvundet, og
tryk derefter på
DISPLAY to gange.
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "EFFECT'', og tryk derefter på
ENTER.
Mulighederne for "EFFECT" vises.
3
Tryk på M eller på m gentagne gange
for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på ENTER.
Standardindstillingen er understreget.
• MODE1: Billedet kommer ind fra toppen
til bunden.
• MODE2: Billedet strækkes ud fra venstre
til højre på skærmen.
• MODE3: Billedet strækkes ud fra midten
af skærmen.
• MODE4: Billederne gennemløber
effekterne i tilfældig rækkefølge.
• MODE5: Det næste billede glider
henover det foregående billede.
• OFF: Deaktiverer denne funktion.
28DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 29 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Eksempel: Når du vælger "CHAPTER", er
"** (**)" valgt (** angiver et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede antal
titler, kapitler, spor, indekser, scener,
albummer eller filer.
Anvendelse af on-screen
displayet til søgning
1
Valgt række
3
Tryk på ENTER.
"** (**)" skifter til "– – (**)".
Tryk på
DISPLAY.
For DATA CD med JPEG-filer, skal du
trykke på
DISPLAY to gange.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge søgemetoden.
x Når du afspiller en DVD VIDEO/DVDRW
4
"TITLE", "CHAPTER" eller
"TIME/TEXT"
Vælg "TIME/TEXT" for at søge efter et
startpunkt ved at indtaste tidskoden.
Hvis du laver en fejl, trykker du på CLEAR
for at annullere tallet, og vælger derefter et
andet tal.
x Når du afspiller en VIDEO CD uden
PBC-funktion
"TRACK" eller "INDEX"
x Når du afspiller en VIDEO CD med
PBC-funktion
"SCENE"
x Når du afspiller en CD
Tryk på m eller på M gentagne gange,
eller tryk på talknapperne for at vælge
nummeret på titlen, kapitlet, sporet,
indekset, scenen etc., som du vil søge
efter.
5
Tryk på ENTER.
Afspilningen begynder fra det valgte
nummer.
Sådan lukkes kontrolmenuen
"TRACK"
Tryk gentagne gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen forsvinder.
x Når du afspiller en Super Audio CD
Annullering af søgning
"TRACK" eller "INDEX"
x Når du afspiller en DATA CD (MP3lydspor)
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
Det er muligt at søge efter en DVD efter titel
eller kapitel, og du kan søge efter en VIDEO
CD/CD/Super Audio CD/DATA CD efter spor,
fil, album, indeks eller scene. Alle titler og spor
er tildelt entydige numre på disken, og man kan
vælge en ønsket titel eller et spor ved at indtaste
det tilsvarende nummer. Eller du kan søge efter
et bestemt punkt ved hjælp af tidskoden
(Tidssøgning).
Tryk på <.
"ALBUM" eller "TRACK"
x Når du afspiller en DATA CD (JPEGbilledfil)
"ALBUM" eller "FILE"
fortsættes
29DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 30 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Søgning efter et bestemt punkt
med anvendelse af tidskoden
(gælder kun DVD)
— Tidssøgning
Søgning ved hjælp af
scene
— Billednavigation
1 Vælg "TIME/TEXT" i trin 2.
"T **:**:**" (afspilningstid for den aktuelle
titel) vælges.
2 Tryk på ENTER.
"T **:**:**" skifter til "T – –:– –:– –".
3 Indtast tidskoden ved hjælp af talknapperne,
Du kan inddele skæmen i 9 underskærme og
hurtigt finde den ønskede scene.
1
Tryk på PICTURE NAVI under
afspilning.
og tryk derefter på ENTER.
For for eksempel at finde scenen ved 2
timer, 10 minutter og 20 sekunder efter
begyndelsen, behøver du blot at indtaste
"2:10:20".
Bemærk
• Det er ikke muligt at søge efter en scene på en
DVD+RW med brug af tidskoden.
• Det titel-, kapitel- eller spornummer, som vises på
fjernsynsskærmen, er optaget data på disken.
2
x Når du afspiller en DVD VIDEO
TITLE VIEWER: viser den første scene i
hver titel.
CHAPTER VIEWER: viser den første
scene i hvert kapitel.
Tips
• Når kontrolmenudisplayet kobles ud, kan du søge
efter et kapitel (DVD VIDEO/DVD-RW) eller et
spor (CD, Super Audio CD) ved at trykke på
talknapperne og ENTER.
• Det er muligt at se afspilningstiden eller den
tilbageværende tid på disken. For detaljer, se
"Visning af information om disken på on-screen
displayet" på side 54.
Tryk på PICTURE NAVI gentagne
gange for at vælge en post.
x Når du afspiller en VIDEO CD
TRACK VIEWER: viser den første scene i
hvert spor.
3
Tryk på ENTER.
Den første scene i hvert kapitel, titel eller
spor vises som følger.
Hvis der er flere end 9 titler, kapitler eller
spor, vil "V" komme frem nederst til højre
på fjernsynsskærmen.
For at vise de skjulte titler, kapitler eller
spor, skal du vælge den nederste scene og
derefter trykke på m. For at gå tilbage til
den foregående scene, skal du vælge de
øverste scener og derefter trykke på M.
30DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 31 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
4
Tryk på M/m/</, gentagne gange for
at vælge et kapitel, en titel eller et spor,
og tryk derefter på ENTER.
Afspilningen begynder fra den valgte
scene.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Afspilning
Hvordan man går tilbage til
normal afspilning
Tryk på O RETURN eller
DISPLAY.
Bemærk
Afhængigt af disken, vil nogle poster muligvis ikke
kunne vælges.
31DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 32 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
x Når en DVD-RW afspilles
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/
MP3/JPEG – Forskellige funktioner
Ændring af lyden
Når du afspiller en DVD VIDEO, kan du ændre
lydformatet. Hvis DVD VIDEO'en er optaget
med spor med flere sprog, er det også muligt at
skifte sprog.
Med VIDEO CD'er, CD'er eller DATA CD'er
(MP3), kan du vælge lyden fra den højre eller
venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte
kanal gennem både den højre og venstre
højttaler. Hvis der for eksempel afspilles en
disk, som indeholder en sang med stemmerne på
den højre kanal og instrumenterne på den
venstre kanal, kan du høre instrumenterne fra
begge højttalere ved at vælge den venstre kanal.
1
Tryk på AUDIO under afspilning.
Den følgende skærmvisning kommer frem.
2
Tryk på AUDIO gentagne gange for at
vælge det ønskede lydsignal.
De typer lydspor, som er optaget på en disk,
vises. Standardindstillingen er understreget.
Eksempel:
• 1: MAIN (hovedlyd)
• 1: SUB (sekundærlyd)
• 1: MAIN+SUB (hoved- og sekundærlyd)
• 2: MAIN
• 2: SUB
• 2: MAIN+SUB
x Når en VIDEO CD/CD/DATA CD
(MP3-lydspor) afspilles
Standardindstillingen er understreget.
• STEREO: standard-stereolyden
• 1/L: lyden fra den venstre kanal
(monofonisk)
• 2/R: lyden fra den højre kanal
(monofonisk)
x Når en Super VCD afspilles
Standardindstillingen er understreget.
• 1:STEREO: stereolyden på lydspor 1
• 1:1/L: lyden fra den venstre kanal på
lydspor 1 (monofonisk)
• 1:2/R: lyden fra den højre kanal på
lydspor 1 (monofonisk)
• 2:STEREO: stereolyden på lydspor 2
• 2:1/L: lyden fra den venstre kanal på
lydspor 2 (monofonisk)
• 2:2/R: lyden fra den højre kanal på
lydspor 2 (monofonisk)
x Når en DVD VIDEO afspilles
Bemærk
Udvalget af sprog varierer, afhængigt af
DVD VIDEO'en.
Hvis der vises 4 cifre, indikerer de en
sprogkode (se "Liste over sprogkoder"
(side 70)). Hvis det samme spog vises to
eller flere gange, er DVD VIDEO'en
optaget i multi-lydformat.
• Når du afspiller en DVD-RW, på hvilken lydstrøm 2
ikke er optaget, er det ikke sikkert, at du kan vælge
"2: MAIN", "2: SUB" eller "2: MAIN+SUB".
• Når du afspiller en Super VCD, på hvilken lydspor 2
ikke er optaget, vil der ikke høres nogen lyd, når du
vælger "2:STEREO", "2:1/L" eller "2:2/R".
• Det er ikke muligt at ændre lyden for Super Audio
CD'er og DTS CD'er ved at trykke på AUDIO.
32DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 33 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Bekræftelse af
lydsignalformatet (gælder kun
DVD)
x Når en DVD VIDEO afspilles
Eksempel: Dolby Digital 5.1 ch
Surround (V/H)
LFE
(lavfrekvenseffekt)
— A/V SYNC
Hvis lyden ikke modsvarer billederne på
skærmen, kan du justere forsinkelsen mellem
billedet og lyden.
1
Tryk på
DISPLAY under
stopindstilling.
Kontrolmenuen vises.
2
Front (V/H)
+ Center
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "A/V SYNC'', og tryk derefter på
ENTER.
Mulighederne for "A/V SYNC" vises.
Eksempel: Dolby Digital 3 ch
Front (V/H)
Surround
(monfonisk)
3
Om lydsignaler
Lydsignaler, som er optaget på en disk,
indeholder de herunder viste lydelementer
(kanaler).
• Front (V)
• Front (H)
• Center
• Surround (V)
• Surround (H)
• Surround (monfonisk): Dette signal kan være
enten Dolby surroundlyd-behandlede signaler
eller Dolby digitallydens monofoniske
surroundlydsignaler.
• LFE (lavfrekvenseffekt) signal
Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge indstillingen.
• OFF: justerer ikke.
• ON: justerer forskellen mellem billedet
og lyden.
Bemærk
Afhængigt af indgangsstrømmen, er det ikke sikkert, at
denne funktion fungerer.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Forskellige funktioner
Hvis du trykker på AUDIO gentagne gange
under afspilning, vil formatet af det aktuelle
lydsignal (PCM, Dolby Digital, DTS etc.) blive
vist herunder.
Justering af forsinkelsen
mellem billedet og lyden
33DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 34 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Anvendelse af
indstillingsdisplayet
4
Indstillingsposten vælges.
Eksempel: "SCREEN SETUP"
Ved at anvende indstillingsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af emner, såsom
billede og lyd. Man kan også indstille et sprog til
brug for undertitlerne og indstillingsdisplayet,
med mere. For detaljer on hver enkelt post på
indstillingsdisplayet, se siderne 35 til 39. For en
generel liste med poster på indstillingsdisplayet,
se side 73.
Modellen til Europa anvendes kun til
illustrationsformål.
Bemærk
Valgte post
Indstillingspost
5
Afspilningsindstillinger, som findes på disken, har
forrang for indstillinger på indstillingsdisplayet og det
er ikke sikkert, at alle de beskrevne funktioner
fungerer.
1
Tryk på M eller på m gentagne gange
for at vælge indstillingsposten fra den
viste liste, og tryk derefter på ENTER.
Tryk på M eller på m gentagne gange
for at vælge en post, og tryk derefter på
ENTER.
Mulighederne for det valgte emne vises.
Eksempel: "TV TYPE"
Tryk på
DISPLAY under
stopindstilling.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge "SETUP", og tryk derefter på
ENTER.
Mulighed
Mulighederne for "SETUP" vises.
6
Tryk på M eller på m gentagne gange
for at vælge en indstilling, og tryk
derefter på ENTER.
Indstillingen vælges og er nu fuldført.
Valgte indstilling
3
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "CUSTOM'', og tryk derefter på
ENTER.
Indstillingsdisplayet vises.
Tip
Du kan nulstille alle DVD indstillingerne med
undtagelse af Parental Control ved at udføre de
nedenfor beskrevne anvendelser "For at sætte DVD'en
tilbage til standardindstillingerne*, skal du udføre
nulstilling som vist herunder:" (side 65).
* Gælder ikke indstilling af forældrestyret kontrol.
34DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 35 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Indstilling af sproget til
displayet eller lydsporet
— SPROGOPSÆTNING
Vælg "LANGUAGE SETUP" på
indstillingsdisplayet.
Angående anvendelse af indstillingsdisplayet, se
"Anvendelse af indstillingsdisplayet" (side 34).
x OSD (på-skærm visning)
Skifter displaysproget på skærmen.
Vælg sproget i den viste liste.
x MENU (kun DVD VIDEO)
Du kan vælge det ønskede sprog til diskens
menu.
— SKÆRMOPSÆTNING
Vælg indstillinger, som passer til det fjernsyn,
der skal tilsluttes.
Modellen til Europa anvendes til
illustrationsformål.
Vælg "SCREEN SETUP" på
indstillingsdisplayet.
Angående anvendelse af indstillingsdisplayet, se
"Anvendelse af indstillingsdisplayet" (side 34).
x TV TYPE
Vælger det tilsluttede fjernsyns
skærmformatforhold.
Standardindstillingen varierer, afhængigt af
modellen til de forskellige lande.
16:9
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et bredformat fjernsyn
eller et fjernsyn med en bredformat
indstillingsfunktion.
4:3 LETTER
BOX
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et fjernsyn med 4:3
billedformat. Denne indstilling
viser et bredformat-billede med
striber øverst og nederst på
skærmen.
4:3 PAN SCAN
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et fjernsyn med 4:3
billedformat. Denne indstilling
viser automatisk bredformatbilledet på hele skærmen og skærer
de dele af, som ikke passer til
skærmen.
x AUDIO (kun DVD VIDEO)
Skifter sproget på lydsporet.
Hvis du vælger "ORIGINAL", vil det sprog, der
har prioritet på disken, blive valgt.
x SUBTITLE (kun DVD VIDEO)
Skifter sprog for de undertekster, som er optaget
på DVD VIDEO'en.
Hvis du vælger "AUDIO FOLLOW", skifter
undertekstsproget til det sprog, du har valgt til
lydsporet.
Bemærk
Hvis du vælger et sprog i "MENU", "AUDIO" eller
"SUBTITLE", som ikke er optaget på DVD
VIDEO'en, vil et af de optagne sprog automatisk blive
valgt (afhængigt af disken, er det ikke sikkert, at
sproget vælges automatisk).
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Forskellige funktioner
"LANGUAGE SETUP" giver dig mulighed for
at indstille forskellige sprog til brug for påskærm visninger eller lydspor.
Indstillinger for displayet
Tip
Hvis du vælger "OTHERS t" i "MENU", "AUDIO"
og "SUBTITLE", skal du vælge og indtaste en
sprogkode fra "Liste over sprogkoder" (side 70) med
talknapperne.
fortsættes
35DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 36 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
x SCREEN SAVER
• 16:9
• 4:3 LETTER BOX
• 4:3 PAN SCAN
Bemærk
Afhængigt af DVD'en kan "4:3 LETTER BOX"
automatisk blive valgt i stedet for "4:3 PAN SCAN" og
omvendt.
x COLOR SYSTEM (gælder kun
modellerne til Asien og Mellemøsten)
Vælg farvesystemet, når du vil afspille en
VIDEO CD.
Standardindstillingen er understreget.
Aktiverer og deaktiverer pauseskærmen. Hvis
du aktiverer fjernsynets pauseskærm, vil
pauseskærmens billede komme frem, hvis du
efterlader systemet i pause- eller stopindstilling
i 15 minutter, eller hvis du afspiller en CD,
Super Audio CD eller DATA CD (MP3lydspor) i mere end 15 minutter. Pauseskærmen
bidrager til at forhindre, at din skærmanordning
tager skade (spøgelsesbillede). Tryk på H, hvis
du vil deaktivere pauseskærmen.
Standardindstillingen er understreget.
ON
Slår pauseskærmen til.
OFF
Slår pauseskærmen fra.
x BACKGROUND
Vælger baggrundsfarven eller billedet på
fjernsynsskærmen i stopindstilling eller under
afspilning af en CD, Super Audio CD eller
DATA CD (MP3-lydspor).
Standardindstillingen er understreget.
JACKET
PICTURE
Jacketbilledet (stillbillede) vises i
baggrunden, men kun når
jacketbilledet allerede er optaget
på disken (CD-EXTRA etc.). Hvis
disken ikke indeholder et
omslagsbillede, vises
"GRAPHICS" billedet.
Ændrer en NTSC-disks
videosignal og sender det ud i
PAL-systemet.
GRAPHICS
Er forvalgt billede, som er gemt i
systemet, kommer frem.
BLUE
Baggrundsfarven er blå.
Ændrer en PAL-disks videosignal
og sender det ud i NTSCsystemet.
BLACK
Baggrundsfarven er sort.
AUTO
Udsender videosignalet i det
samme system, som disken er
fremstillet i, enten PAL eller
NTSC. Hvis dit fjernsyn betjener
sig af et DUAL-system, skal du
vælge "AUTO".
PAL
NTSC
Bemærk
• Man kan ikke ændre selve diskens farvesystem.
• På modellerne til Asien og Mellemøsten kan man
ændre dette apparats farvesystem, så det passer til det
tilsluttede fjernsyn.
36DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 37 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
x 4:3 OUTPUT
Denne indstilling er kun effektiv, når:
– du indstiller "TV TYPE" i "SCREEN SETUP" til
"16:9" (side 35).
– signaludgangstypen fra systemet er indstillet til
"PROGRESSIVE AUTO" eller "PROGRESSIVE
VIDEO" (side 37).
FULL
Vælges, hvis du kan ændre
skærmformatforholdet på dit
fjernsyn.
NORMAL
Vælges, hvis du ikke kan ændre
skærmformatforholdet på dit
fjernsyn. Viser et signal med 16:9
formatforhold med sorte striber i
venstre og højre side af billedet.
Progressiv er en metode til visning af
fjernsynsbilleder, som reducerer flimmer og gør
billedet skarpere. For visning ved hjælp af
denne metode, skal du foretage tilslutning til et
fjernsyn, som accepterer progressive signaler.
1 Tryk på FUNCTION + eller – gentagne
gange (eller på DVD på apparatet) for at
skifte til DVD.
2 Tryk på PROGRESSIVE på apparatet.
Ved hvert tryk på PROGRESSIVE på
apparatet, skifter displayet som vist
herunder:
PROGRESSIVE AUTO* t
PROGRESSIVE VIDEO* t
NORMAL (INTERLACE)
* "P AUTO" eller "P VIDEO" kommer frem på
displayet på forpladen, når systemet sender
progressive signaler.
x PROGRESSIVE AUTO
Fjernsyn med 16:9
formatforhold
Vælg denne indstilling, hvis dit fjernsyn
accepterer progressive signaler og fjernsynet er
sluttet til COMPONENT VIDEO OUT
jackstikkene.
Vælg normalt denne indstilling ved de
ovennævnte forhold. Denne indstilling
registrerer automatisk softwaretypen og vælger
den rigtige konversionsmetode.
Bemærk, at billedet ikke vil være klart eller at
der ikke vil komme noget billede frem, hvis du
vælger disse indstillinger, selvom en af de
ovennævnte betingelser ikke er opfyldt.
x PROGRESSIVE VIDEO
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Forskellige funktioner
Indstil dette for at se progressive signaler med
4:3 skærmformatforhold. Hvis du kan ændre
skærmformatforholdet på dit fjernsyn, som er
kompatibelt med progressivt format (525p/
625p), skal du ændre indstillingen på fjernsynet,
ikke på systemet.
Standardindstillingen er understreget.
Ændring af signaludgangstypen
fra systemet
— PROGRESSIVE
Vælg denne indstilling, hvis dit fjernsyn
accepterer progressive signaler og fjernsynet er
sluttet til COMPONENT VIDEO OUT
jackstikkene og du vil fastsætte
konversionsmetoden til PROGRESSIVE
VIDEO for video-baseret software.
Vælg denne indstilling, selvom billedet ikke er
klart, når du har valgt "PROGRESSIVE
AUTO".
Bemærk, at billedet ikke vil være klart eller at
der ikke vil komme noget billede frem, hvis du
vælger disse indstillinger, selvom en af de
ovennævnte betingelser ikke er opfyldt.
fortsættes
37DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 38 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
x NORMAL (INTERLACE)
Vælg denne indstilling, hvis dit fjernsyn ikke
accepterer progressive signaler eller dit fjernsyn
er sluttet til VIDEO OUT jackstikkene.
Om DVD-softwaretyper og
konversionsmetoden
DVD-software kan inddeles i 2 typer: filmbaseret software og video-baseret software.
Video-baseret software stammer fra fjernsynet,
som for eksempel dramaer og situationsstykker,
og viser billeder med 30 rammer/60 felter i
sekundet. Film-baseret software stammer fra
film og viser billeder med 24 rammer i sekundet.
Nogen DVD-software indeholder både video og
film.
For at disse billeder kan komme til at se
naturlige ud på din fjernsynsskærm, når de
sendes i progressivt format, skal de progressive
signaler ændres, så de modsvarer den type
DVD-software, du ser.
Bemærk
Når du afspiller video-baseret software i progressivt
signalformat, kan nogle dele af visse typer billeder se
unaturlige ud på grund af konversionsprocessen, når de
sendes gennem COMPONENT VIDEO OUT
jackstikkene. Selv om du indstiller til
"PROGRESSIVE AUTO" eller "PROGRESSIVE
VIDEO", vil billeder fra VIDEO OUT jackstikket ikke
blive påvirkede, da de sendes i liniespringformat.
Brugertilpassede
indstillinger
— BRUGEROPSÆTNING
Anvend "CUSTOM SETUP" til at indstille
afspilningsrelaterede og andre indstillinger.
Vælg "CUSTOM SETUP" på
indstillingsdisplayet.
Angående anvendelse af indstillingsdisplayet, se
"Anvendelse af indstillingsdisplayet" (side 34).
x PAUSE MODE (kun DVD VIDEO/DVDRW)
Vælger billedet i pauseindstilling.
Standardindstillingen er understreget.
AUTO
Billedet, inklusive motiver, som
bevæger sig dynamisk, sendes
uden dirren. Vælg normalt denne
position.
FRAME
Billedet, inklusive motiver, som
ikke bevæger sig dynamisk,
sendes i høj opløsning.
x TRACK SELECTION (kun DVD VIDEO)
Prioriterer det lydspor, som indeholder det
største antal kanaler, når du afspiller en DVD
VIDEO, på hvilken der er optaget flere
lydformater (PCM, DTS, MPEG-lyd, eller
Dolby Digital-format).
Standardindstillingen er understreget.
OFF
Ingen forrang tildelt.
AUTO
Forrang tildelt.
38DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 39 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Bemærk
x MULTI-DISC RESUME (kun DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Aktiverer og deaktiverer multi-disk genoptaget
indstilling. Punktet for genoptaget afspilning
kan gemmes på op til 40 forskellige DVD
VIDEO/VIDEO CD-disks (side 15).
Standardindstillingen er understreget.
ON
Gemmer
genoptagelsesindstillingerne i
hukommelsen for op til 40 disks.
OFF
Gemmer ikke
genoptagelsesindstillingerne i
hukommelsen. Afspilningen
begynder kun ved
genoptagelsespunktet for den
aktuelle disk i systemet.
x AUDIO DRC
(Dynamikområdekompression) (gælder
kun DVD VIDEO/DVD-RW)
Indsnævrer lydsporets dynamikområde. Nyttig,
når du ser film ved lav lydstyrke sent om natten.
Standardindstillingen er understreget.
OFF
Ingen kompression af
dynamikområdet.
STANDARD
Gengiver lydsporet med den type
dynamikområde, som
lydteknikeren har tænkt sig.
MAX
Komprimerer dynamikområdet til
det maksimale.
Restriktioner for
diskafspilning
— BRUGERTILPASSET
FORÆLDREKONTROL/
FORÆLDREKONTROL
Forhindring af afspilning af
bestemte disks
— BRUGERTILPASSET
FORÆLDREKONTROL
Man kan indstille afspilningsbegrænsningerne
således, at systemet ikke vil være i stand til at
afspille uønskede disks. Man kan anvende den
samme adgangskode til brugertilpasset
forældrekontrol for op til 40 disks. Når du
indstiller disk nr. 41, vil
afspilningsrestriktionerne for den første disk
blive annulleret.
1
Isæt den disk, der skal låses.
Hvis disken er under afspilning, skal du
trykke på x for at stoppe afspilningen.
2
Tryk på
DISPLAY under
stopindstilling.
Kontrolmenuen vises.
3
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "PARENTAL CONTROL'', og tryk
derefter på ENTER.
Mulighederne for "PARENTAL
CONTROL" vises.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Forskellige funktioner
• Når du indstiller posten til "AUTO", kan sproget
skifte. "TRACK SELECTION"-indstillingen har
større prioritet end "AUDIO"-indstillingerne i
"LANGUAGE SETUP" (side 35). (Afhængigt af
disken, er det ikke sikkert, at denne funktion
fungerer.)
• Hvis PCM, DTS, Dolby Digitallyd og MPEGlydspor har det samme antal kanaler, vælger
systemet PCM, DTS, Dolby Digitallyd og MPEGlydspor i denne rækkefølge.
Bemærk
"AUDIO DRC" gælder kun Dolby Digital-kilder.
fortsættes
39DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 40 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
4
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "ONt'', og tryk derefter på
ENTER.
x Hvis der ikke er indtastet et kodeord
Skærmen til registrering af ny adgangskode
vises.
Deaktivering af funktionen for
brugertilpasset forældrekontrol
1 Vælg "OFFt" i trin 4, og tryk derefter på
ENTER.
2 Indtast din 4-cifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Ændring af adgangskoden
1 Vælg ''PASSWORDt'' i punkt 4 og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til indtastning af kodeordet
kommer frem.
Indtast et 4-cifret kodeord med
talknapperne, og tryk derefter på ENTER.
Skærmen til bekræftelse af adgangskoden
vises.
x Hvis der allerede er indtastet et
kodeord
Displayet til indtastning af kodeordet
kommer frem.
2 Indtast din 4-cifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
3 Indtast et nyt 4-cifret kodeord med
talknappene, og tryk derefter på ENTER.
4 For at bekræfte kodeordet, skal du
genindtaste det med talknapperne og
derefter trykke på ENTER.
Afspilning af en disk, for hvilken
brugertilpasset forældrekontrol
er indstillet
1 Isæt den disk, for hvilken brugertilpasset
forældrekontrol er indstillet.
"CUSTOM PARENTAL CONTROL"
skærmen vises.
5
Indtast eller genindtast et 4-cifret
kodeord med talknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
''Custom parental control is set.'' vises, og
skærmen vender tilbage til kontrolmenuen.
Hvis du laver en fejl under indtastning
af din adgangskode
Tryk på < gentagne gange for at vælge det
forkerte nummer, inden du trykker på
ENTER, og indtaster det korrekte nummer.
2 Indtast din 4-cifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Systemet er nu parat til afspilning.
Tip
Hvis du har glemt kodeordet, skal du indtaste det 6cifrede tal "199703" med talknapperne, når "CUSTOM
PARENTAL CONTROL"-displayet beder dig om dit
kodeord og derefter trykke på ENTER. Skærmen beder
dig om at indtaste en ny 4-cifret adgangskode.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk gentagne gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen forsvinder.
40DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 41 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Begrænsning af afspilning
udført af børn (gælder kun
DVD VIDEO)
— FORÆLDREKONTROL
1
Tryk på
DISPLAY under
stopindstilling.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "PARENTAL CONTROL'', og tryk
derefter på ENTER.
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "PLAYERt'', og tryk derefter på
ENTER.
x Hvis der ikke er indtastet et kodeord
Displayet til registrering af et nyt kodeord
kommer frem.
Indtast et 4-cifret kodeord med
talknapperne, og tryk derefter på ENTER.
Skærmen til bekræftelse af adgangskoden
vises.
x Hvis der allerede er indtastet et
kodeord
Displayet til indtastning af kodeordet
kommer frem.
Mulighederne for "PARENTAL
CONTROL" vises.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Forskellige funktioner
Det er muligt at begrænse afspilningen af visse
DVD VIDEO'er i henhold til et forudbestemt
niveau, som for eksempel brugernes alder. Den
samme adgangskode anvendes for både
brugertilpasset forældrekontrol og
forældrekontrol.
Når der afspilles en scene, der er pålagt
restriktioner, vil den pågældende scene blive
skåret ud eller erstattet af en anden, forindstillet
scene.
3
fortsættes
41DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 42 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
4
Indtast eller genindtast et 4-cifret
kodeord med talknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
7
Skærmen til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsninger og ændring af
adgangskoden vises.
Mulighederne for "LEVEL" vises.
8
Hvis du laver en fejl under indtastning
af din adgangskode
Tryk på < gentagne gange for at vælge det
forkerte nummer, inden du trykker på
ENTER, og indtast det korrekte nummer.
5
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "LEVEL'', og tryk derefter på
ENTER.
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge det ønskede niveau, og tryk
derefter på ENTER.
Indstilling af forældrekontrol er fuldført.
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "STANDARD'', og tryk derefter
på ENTER.
Mulighederne for "STANDARD" vises.
Jo lavere værdi, desto strengere er
begrænsningen.
Deaktivering af funktionen for
forældrekontrol
Indstil "LEVEL" til "OFF" i punkt 8.
6
Ændring af adgangskoden
Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge et geografisk område som
niveauet for afspilningsbegrænsning,
og tryk derefter på ENTER.
Området er nu valgt.
Når du vælger "OTHERSt", skal du
vælge og indtaste standardkoden i
oversigten på side 43 med talknapperne.
1 Vælg ''PASSWORDt'' i punkt 3 og tryk
derefter på ENTER.
Displayet til indtastning af kodeordet
kommer frem.
2 Følg punkt 3 for at indtaste en ny
adgangskode.
Afspilning af en disk, for hvilken
forældrekontrol er indstillet
1 Isæt en disk, for hvilken forældrekontrol er
indstillet.
2 Tryk på H.
''PARENTAL CONTROL'' skærmen vises.
3 Indtast din 4-cifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilningen begynder.
42DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 43 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Bemærk
Tip
Hvis du har glemt dit kodeord, skal du tage disken ud
og gentage trin 1 til og med 3 i afsnittet "Begrænsning
af afspilning udført af børn (gælder kun DVD
VIDEO)" (side 41). Når du bliver bedt om at indtaste
din adgangskode, skal du indtaste "199703" ved hjælp
af talknapperne, og derefter trykke på ENTER.
Skærmen beder dig om at indtaste en ny 4-cifret
adgangskode. Når du har indtastet et nyt 4-cifret
kodeord, skal du sætte disken i systemet igen og trykke
på H. Når "PARENTAL CONTROL" skærmen
vises, skal du indtaste din nye adgangskode.
Områdekode
Standard
Kodenummer
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Canada
2079
Chile
2090
Danmark
2115
Filippinerne
2424
Finland
2165
Frankrig
2174
Holland
2376
Indien
2248
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Mexico
2362
New Zealand
2390
Norge
2379
Østrig
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Thailand
2528
Tyskland
2109
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Forskellige funktioner
• Kontrolmenuen viser forskellige poster, afhængigt af
disktypen.
• Når man afspiller DVD'er, der ikke er udstyret med
funktionen til forældrekontrol, kan der ikke
fastsættes begrænsninger for afspilning på dette
system.
• Afhængigt af DVD'en kan det ske, at du bliver bedt
om at ændre niveauet på forældrekontrollen, mens
disken afspilles. I så tilfælde indtaster du din
adgangskode, og ændrer derefter niveauet. Hvis
indstillingen med genoptaget afspilning annulleres,
vender niveauet tilbage til det oprindelige niveau.
43DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 44 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Ændringer af vinklerne
Hvis der er optaget forskellige vinkler (multivinkler) for en scene på en DVD VIDEO, kan du
ændre visningsvinklen.
For eksempel kan du, når en scene med et
kørende tog afspilles, vise billedet af toget enten
forfra, fra det venstre vindue i toget, eller fra det
højre vindue, uden at togets bevægelse afbrydes.
Tryk på ANGLE under afspilning.
Visning af underteksterne
Ved afspilning af DVD'er, på hvilke der er
optaget undertekster på flere sprog, kan man
ændre sproget for underteksten, mens en DVD
afspilles, eller man kan vise eller skjule
underteksterne, når dette ønskes.
Eksempelvis kan man vælge det sprog, som man
gerne vil lære, og vise underteksterne for at opnå
en bedre forståelse.
Ved hvert tryk på ANGLE, ændres vinklen.
Tryk på SUBTITLE under afspilning.
Bemærk
Ved hvert tryk på SUBTITLE, skifter
undertekstsproget.
Afhængigt af DVD VIDEO'en, er det ikke sikkert, at
du vil kunne ændre vinklen, selv hvis der er optaget
multi-vinkler på DVD VIDEO'en.
Bemærk
Afhængigt af DVD VIDEO'en, er det ikke sikkert, at
du vil kunne skifte undertekster, selv hvis der er
optaget multi-undertekster på DVD VIDEO'en. Det er
heller ikke sikkert, at du vil kunne deaktivere
underteksterne.
44DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK08TUN-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 45 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
4
Tryk på ENTER.
Et forvalgsnummer blinker. Udfør trin 5 og
6, mens forvalgsnummeret blinker.
Tuner
Forvalgsnummer
Indprogrammering af
faste radiostationer
5
6
Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge det ønskede forvalgsnummer.
Tryk på ENTER.
"Complete!" vises.
Automatisk forvalg af faste
stationer
Du kan automatisk indstille på alle de stationer,
der kan modtages hvor du bor, og derefter lagre
radiofrekvensen for de ønskede stationer.
1
2
Tryk på FUNCTION + eller – gentagne
gange (eller tryk på TUNER FM eller
TUNER AM på apparatet) for at vælge
"TUNER FM" eller "TUNER AM".
7
STEREO
TUNED MHz
Gentag trin 1 til og med 6 for at gemme
flere stationer i hukommelsen.
Manuelt forvalg af faste
radiostationer
Du kan manuelt stille ind på og lagre en
radiofrekvens for de ønskede stationer.
1
Hold TUNING + eller – inde, indtil
"AUTO" er kommet frem.
Frekvensen skifter i takt med at systemet
leder efter en station. Stationssøgningen
stopper automatisk, når en station går
igennem. På dette tidspunkt vises
"TUNED" og "STEREO" (ved en FMstereoudsendelse).
Tuner
Man kan forvælge op til 20 FM stationer og 10
AM stationer som faste stationer. Du kan
derefter stille ind på enhver af disse stationer ved
ganske enkelt at vælge det tilsvarende
forvalgsnummer.
2
3
Tryk på FUNCTION + eller – gentagne
gange (eller tryk på TUNER FM eller
TUNER AM på apparatet) for at vælge
"TUNER FM" eller "TUNER AM".
Tryk gentagne gange på TUNING + eller
– for at stille ind på den ønskede
station.
Tryk på MENU.
"Memory?" vises.
4
Tryk på ENTER.
Et forvalgsnummer blinker. Udfør trin 5 og
6, mens forvalgsnummeret blinker.
Hvis "TUNED" ikke vises, og
stationssøgningen ikke standser
Indstil frekvensen på den ønskede
radiostation, som beskrevet i "Manuelt
forvalg af faste radiostationer".
3
Tryk på MENU.
5
6
Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge det ønskede forvalgsnummer.
Tryk på ENTER.
"Complete!" vises.
7
Gentag trin 1 til og med 6 for at gemme
flere stationer i hukommelsen.
"Memory?" vises.
fortsættes
45DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK08TUN-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 46 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stille ind på en
Følg fremgangsmåden
station med et svagt beskrevet i "Manuelt forvalg af
signal
faste radiostationer".
programmere en
anden station på et
eksisterende
forvalgsnummer
Begynd igen fra trin 1. Tryk, når
trin 4 er udført, på M eller m
gentagne gange for at vælge det
forvalgsnummer, du vil gemme
på den nye station.
annullere af
forindstilling
Tryk på MENU i trin 3 eller 4.
Ændring af AMafstemningsintervallet (undtagen
modellerne til Europa og
Rusland)
AM-afstemningintervallet er fra fabrik indstillet
til 9 kHz (eller 10 kHz i nogle områder). For at
ændre AM-afstemningsintervallet indstilles
først på en vilkårlig AM-station, hvorefter der
slukkes for systemet. Hold x på apparatet inde
og tryk samtidigt på ?/1 på apparatet. Når
afstemningsintervallet ændres, slettes alle
forvalgte AM-stationer. For at nulstille
intervallet gentages samme procedure.
Lytning til radioen
Du kan lytte til en radiostation enten ved at
vælge en fast station, eller ved manuelt at stille
ind på stationen.
Lytning til en fast station
— Indstilling på faste stationer
Programmer først radiostationer i tunerens
hukommelse (se "Indprogrammering af faste
radiostationer" på side 45).
1
2
Tryk på FUNCTION + eller – gentagne
gange (eller tryk på TUNER FM eller
TUNER AM på apparatet) for at vælge
"TUNER FM" eller "TUNER AM".
Tryk gentagne gange på PRESET +
eller – for at vælge den ønskede faste
station.
Forvalgsnummer
STEREO
TUNED MHz
Frekvens
Tips
• De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka
en halv dag, selv om netledningen tages ud, eller der
forekommer en strømafbrydelse.
• For at forbedre modtagning af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der
kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr).
Tip
Du kan også vælge den ønskede, faste station ved at
trykke på talknappene og ENTER i trin 2.
46DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK08TUN-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 47 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Lytning til radiostationer, der
ikke er indprogrammeret som
faste
— Manual afstemning
1
Tryk gentagne gange på TUNING + eller
– for at stille ind på den ønskede
station.
Bemærk
On-screen displayet (OSD) kommer ikke frem på
fjernsynsskærmen undtagen for DVD-funktionen.
Tips
• Hvis der forekommer statisk støj under en FMstereoudsendelse, trykkes gentagne gange på FM
MODE, indtil "MONO" vises. Der vil ikke være
nogen stereoeffekt, men modtagningen forbedres.
• Hold TUNING + eller – inde i trin 2 herover.
Frekvensangivelsen skifter og stationssøgningen
stopper, når systemet stiller ind på en station
(automatisk indstilling).
(Kun den europæiske model)
Hvad er Radio Data System?
Radio Data System (RDS) er en
udsendelsesform, hvormed radiostationer kan
sende ekstra information sammen med det
normale programsignal. Denne tuner er udstyret
med bekvemme RDS-egenskaber som for
eksempel stationsnavne. RDS findes kun i
forbindelse med FM-stationer.*
Tuner
2
Tryk på FUNCTION + eller – gentagne
gange (eller tryk på TUNER FM eller
TUNER AM på apparatet) for at vælge
"TUNER FM" eller "TUNER AM".
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
Bemærk
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station,
som man har indstillet på, ikke transmitterer RDSsignalet korrekt, eller hvis signalet er svagt.
* Ikke alle FM-stationer byder på RDS-service,
ligesom de ikke alle tilbyder samme former for
service. Hvis du ikke er bekendt med RDS-systemet,
kan du sikkert få information om RDS-service i dit
geografiske område hos dine lokale radiostationer.
Modtagning af RDSudsendelser
Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet.
Når man har indstillet på en station, der byder på
RDS-service, vises stationens navn på displayet.
Kontrol af RDS-information.
Ved hvert tryk på TIME/TEXT, skifter displayet
som vist herunder:
Stationsnavn1) y Forvalgsnummer2) og
frekvens
1)
2)
Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages korrekt, kan
det ske, at stationsnavnet ikke vises på displayet.
Det faste nummer vises kun, hvis du har indstillet
faste radiostationer (side 45).
47DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK09SOU-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 48 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Valg af surroundeffekt
Lydjustering
Justering af lyden
Frembringelse af en mere
dynamisk lyd (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Tryk på DSGX på apparatet.
Hvert tryk på knappen skifter displayet som
følger:
DSGX ON y DSGX OFF
Justering af bas og diskant
Du kan justere bassen og diskanten for at få en
kraftigere lyd.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
Tryk gentagne gange på
BASS/TREBLE for at vælge "BASS"
eller "TREBLE".
Tryk på . eller > gentagne gange
for at regulere niveauet.
Afslutning af indstillingerne af
bas og diskant
Hvis du ikke angiver nogen indstilling i
fire sekunder, vender skærmvisningen
automatisk tilbage til det oprindelige display.
Tryk på SOUND FIELD for at vælge den
ønskede effekt.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
x Når hovedtelefonerne ikke er tilsluttede
2CH STEREO1) t 2CH SURR t
VIRTUAL A2) t VIRTUAL B2)
x Når hovedtelefonerne er tilsluttede
HP 2CH1) t HP SURR t HP VIRTUAL2)
1)
Når en Super Audio CD afspilles, fastsættes lydfeltet
til "2CH STEREO" eller "HP 2CH".
2)
Disse lydfelter kan vælges i DVD-funktionen,
undtagen når karaoke-indstillingen er valgt.
• HP 2CH: Denne indstilling sender lyden fra
hovedtelefon V/H. Standard 2 kanalkilder
(stereo) går helt udenom lydfeltbehandlingen.
Multikanal-surroundformater nedmikses til to
kanaler.
• HP SURR: Denne indstilling frembringer lyd
med efterklang.
• HP VIRTUAL: Denne indstilling sender
lyden som surround fra hovedtelefon V/H.
• VIRTUAL A: Skaber 3 sæt virtuelle
surroundhøjttalere fra lyden fra de faktiske
fronthøjttalere (V/H).
• VIRTUAL B: Skaber 1 sæt virtuelle
surroundhøjttalere fra lyden fra
fronthøjttalerne (V/H) uden anvendelse af de
faktiske surroundhøjttalere. Denne indstilling
er effektiv, når afstanden mellem den venstre
og højre fronthøjttaler er kort.
• 2CH STEREO: Denne indstilling sender
lyden fra den venstre og højre højttaler.
Standard 2 kanalkilder (stereo) går helt
udenom lydfeltbehandlingen. Multikanalsurroundformater nedmikses til to kanaler.
Dette gør det muligt at afspille en hvilken som
helst kilde med brug af den venstre og højre
højttaler.
• 2CH SURR: Denne indstilling frembringer
lyd med efterklang.
48DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK09SOU-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 49 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Bemærk
For nogle disks vedkommende er surroundeffekten
muligvis ikke så stor som forventet.
Tips
• "VIRTUAL A", "VIRTUAL B" og "HP VIRTUAL"
er kun effektive, når en multikanal-kilde afspilles.
• Eftersom lydfeltet for DVD-funktionen afviger fra
andre funktioners lydfelt, vil du muligvis finde et
andet lydfelt, når du skifter til andre funktioner fra
DVD-funktionen.
Syng med: Karaoke
Karaoke (sang til musikken fra en disk) kan
anvendes ved at man indstiller systemet til
karaoke-indstilling.
Indstilling af systemet til
karaoke-indstilling
1
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
Tryk på KARAOKE MODE.
Karaoke-indstillingen aktiveres og "m"
kommer frem øverst til højre på
fjernsynsskærmen.
3
Tryk på AUDIO gentagne gange for at
vælge lydindstillingen.
Lydjustering
2
For detaljer angående lydindstillingen, se
"Ændring af lyden" (side 32).
Annullering af karaokeindstillingen
Tryk på KARAOKE MODE igen.
Bemærk
• Det er kun muligt at aktivere karaoke-indstillingen i
DVD-funktionen.
• Det er ikke muligt at aktivere karaoke-indstillingen,
når en Super Audio CD afspilles.
• Det er ikke muligt at aktivere karaoke-indstillingen,
når hovedtelefonerne er sluttet til systemet.
• Med DVD'er eller Super VCD'er skal du trykke
gentagne gange på AUDIO for at vælge
lydindstillingen (side 32).
Med CD'er eller VIDEO CD'er vil lydindstillingen
automatisk skifte til "1/L" og sangerens stemme
dæmpes efter trin 2. Hvis sangerens stemme ikke
dæmpes, skal du trykke på AUDIO gentagne gange
for at vælge lydindstillingen (side 32).
fortsættes
49DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK09SOU-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 50 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Anvendelse af karaoke med
en hvilken som helst
stereodisk
Ændring af tonen
— Karaoke Pon
Det er muligt at ændre tonen, så den passer til dit
stemmeområde.
Du kan anvende karaoke med en disk, der er
optaget i stereo, selv hvis det er en ikke-karaoke
disk, ved at sænke stemmernes lydstyrke.
Tryk på KEY CONTROL # eller 2 for at
tilpasse dit stemmeområde i karaokeindstilling.
Tryk på KARAOKE PON i karaokeindstilling.
Det er muligt at indstille tonen højere eller
lavere i 15 trin (27 – #7).
Annullering af Karaoke Ponindstillingen
Bemærk
Tryk på KARAOKE PON igen.
Bemærk
• Det er kun muligt at aktivere Karaoke Pon, når
karaoke-indstillingen er aktiveret.
• Det er ikke sikkert, at denne funktion fungerer godt i
de følgende tilfælde:
– Der er kun få instrumenter
– En duet er i gang
– Stemmerne på disken afviger fra midten
– Monofonisk optagne disks (akkompagnementet
reduceres også)
– Multiplex
• Under anvendelse af Karaoke Pon-indstillingen, vil
stereovirkningen være reduceret.
• Instrumentallyden kan også blive reduceret sammen
med sangerens stemme, når lyden er optaget i mono.
— Tonekontrol
• Det er kun muligt at ændre tonen, når karaokeindstillingen er aktiveret.
• Afhængigt af disken, er det ikke sikkert, at det er
muligt at ændre tonen.
Tips
• Tonen går automatisk tilbage til den oprindelige
tone, når:
– karaoke-indstillingen deaktiveres.
– du slukker for systemet.
– du tager disken ud.
– der skiftes titel eller spor.
• Det er muligt at ændre tonen med brug af "KEY
CONTROL" på kontrolmenuens display (side 71).
Tips
• Karaoke Pon-indstillingen kan aktiveres og
deaktiveres med brug af "KARAOKE PON" på
kontrolmenuens display (side 71).
• Karaoke Pon-indstillingen annulleres automatisk,
når:
– du slukker for systemet.
– du skifter funktion.
– du annullerer karaoke-indstillingen.
– du tager disken ud.
50DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 51 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Opvågning til musik
Timer
Indslumring til musik
— Sleeptimer
Man kan indstille systemet til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum, således at
man kan falde i søvn til musik.
Tryk på SLEEP.
Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen
(tid inden systemet slukker) cyklisk som følger:
90min t 80min t 70min t … t 10min t
OFF
For at
Tryk på
kontrollere
resterende tid
én gang på SLEEP.
ændre
slukketidspunkt
gentagne gange på SLEEP for at
vælge det ønskede tidspunkt.
annullere
sleeptimeren
SLEEP gentagne gange, indtil
"SLEEP OFF" vises.
Man kan blive vækket af musik på et forvalgt
tidspunkt. Sørg for at du har indstillet uret (se
"Indstilling af uret" på side 11).
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne
betjening.
1
Klargør den musikkilde, som ønskes
spillet.
• DVD: Isæt en disk.
• Tuner: Stil ind på den faste radiostation
(se "Lytning til radioen" på side 46).
2
3
4
Tryk på VOLUME + eller – for at indstille
lydstyrken.
Tryk på TIMER MENU.
Timer
Andre betjeninger
— Afspilningstimer
Tryk på M eller på m gentagne gange
for at vælge "PLAY SET?", og tryk
derefter på ENTER.
"ON" vises, og timetalsangivelsen blinker.
5
Tip
Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
Tryk gentagne gange på M eller m for at
indstillet timetallet, og tryk derefter på ,.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på M eller m for at
indstille minuttallet, og tryk derefter på
ENTER.
Du kan anvende sleeptimeren, selv når du ikke har
indstillet uret.
6
7
Indstil stoptidspunktet for afspilningen
ved at følge samme fremgangsmåde
som i punkt 5.
Tryk gentagne gange på M eller m,
indtil den ønskede lydkilde vises.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
TUNER y DVD PLAY
8
Tryk på ENTER.
Timer-typen ("PLAY TIMER"),
starttidspunktet, stoptidspunktet og
lydkilden vises i nævnte rækkefølge, inden
det oprindelige display vises igen.
9
Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
fortsættes
51DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 52 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
kontrollere
indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU.
2 Tryk gentagne gange på M
eller m, indtil "TIMER
SEL?" vises, og tryk derefter
på ENTER.
3 Tryk gentagne gange på M
eller m, indtil "PLAY
SELECT?" vises, og tryk
derefter på ENTER.
ændre indstillingen Begynd igen fra trin 1.
annullere timeren
1 Tryk på TIMER MENU.
2 Tryk gentagne gange på M
eller m, indtil "TIMER
SEL?" vises, og tryk derefter
på ENTER.
3 Tryk gentagne gange på M
eller m, indtil "TIMER
OFF?" vises, og tryk derefter
på ENTER.
Bemærk
• Hvis du anvender afspilningstimeren og
sleeptimeren på samme tid, får sleeptimeren første
prioritet.
• Systemet tænder 30 sekunder før det indstillede
tidspunkt. Betjen ikke systemet fra det tidspunkt,
hvor det tænder, indtil afspilningen begynder.
• Afspilningstimeren vil ikke blive aktiveret, hvis det
følgende sker 30 sekunder inden det forindstillede
tidspunkt.
– Der tændes for.
– "STANDBY" blinker på displayet.
• Du kan ikke anvende ekstraudstyr, som er sluttet til
VIDEO/SAT IN L/R jackstikkene som lydkilde for
afspilningstimeren.
Display
Slukning af displayet
— Strømbesparende indstilling
Demonstrationsdisplayet (displayvindue og
knapper lyser og blinker, selv når strømmen til
systemet er slukket) og urvisningen kan slukkes
for at minimere den mængde strøm, der
forbruges under standby (strømbesparende
indstilling).
Tryk gentagne gange på DISPLAY, mens
der er slukket for systemet, indtil
demonstrationsdisplayet eller uret
forsvinder.
Annullering af den strømbesparende
indstilling
Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayvisningen cyklisk som følger:
Demonstrationsdisplay t Urvisning* t Intet
display (strømbesparende indstilling)
* "– –:– –" vises, hvis du ikke har indstillet uret.
Tips
• Timeren fortsætter med at virke i den
strømbesparende indstilling.
• ?/1 indikatoren lyser selv i strømbesparende
indstilling.
Regulering af displayets
lysstyrke
Tryk på DIMMER på apparatet gentagne
gange for at ind- og udkoble displayet,
mens der er tændt for systemet.
Hvert tryk på knappen skifter displayet som
følger:
DIMMER OFF y DIMMER ON
52DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 53 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
1)
Visning af information om
disken på displayet
Du kan kontrollere spilletiden og den
tilbageværende tid på det aktuelle spor eller
disken.
Når en DVD/CD-TEXT-disk eller en disk med
MP3-lydspor eller JPEG-filer er sat i, kan du
også kontrollere den information, der er optaget
på disken, som for eksempel titlerne.
Kontrol af afspilningstiden,
den tilbageværende tid og
titlerne (DVD/VIDEO CD/CD/
Super Audio CD/MP3/JPEG)
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
x Når en DVD VIDEO/DVD-RW afspilles
Forløbet spilletid for den atuelle titel t
Tilbageværende tid for den aktuelle titel t
Forløbet spilletid for det atuelle kapitel t
Tilbageværende tid for det aktuelle kapitel t
Disknavn1) t Titel- og kapitelnummer2)
x Når en CD/Super Audio CD/VIDEO CD
uden PBC-funktion afspilles
Forløbet spilletid på det atuelle spor t
Tilbageværende tid for det aktuelle spor t
Forløbet spilletid på disken3) t
Resterende tid på disken3) t Disknavn1) t
Spor- og indeksnummer2)4)5)
x Når en VIDEO CD med PBC-funktioner
(Ver 2.0) afspilles
Forløbet spilletid for den aktuelle scene 5) t
Disknavn1) t Aktuelt scenenummer2)
x Når en MP3 afspilles
Forløbet spilletid på det aktuelle spor t
Spornavn1)
3)
4)
5)
Bemærk
• Hvis disken ikke indeholder nogen tekst, vil
disknavnet eller spornavnet blive vist med "NO
TEXT".
• Systemet kan kun vise det første niveau i DVD/CDteksten, som for eksempel disknavnet eller titlen.
• Hvis et MP3-lydspor ikke kan afspilles, vil "*"
komme frem på displayet i stedet.
• Det er ikke sikkert, at afspilningstiden for MP3lydspor vil blive korrekt vist.
• Hvis du afspiller en disk, som kun indeholder JPEGbilledfiler, vil "JPEG" eller "No Audio" komme frem
på displayet.
• Hvis du afspiller en disk, som kun indeholder MP3lydspor, vil "No Image" komme frem på displayet.
Display
Tryk på TIME/TEXT under normal
afspilning.
2)
Det er kun alfabetiske bogstaver og tal, der kan
vises. Andre tegn vises som "*". I tilgift vises "NO
TEXT" for disks uden DVD/CD-tekst og filnavn.
Displayet går tilbage til det øverste billede efter 2
sekunders forløb.
Disse vises ikke under afspilning i tilfældig
rækkefølge eller programafspilning.
Gælder kun Super Audio CD/VIDEO CD uden
PBC-funktion
Vises muligvis ikke ved stillbilleder.
Kontrol af den samlede
spilletid og titlerne (DVD/
VIDEO CD/CD/Super Audio CD)
Tryk på TIME/TEXT under stopindstilling.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
x Når en DVD VIDEO/DVD-RW er i normal
afspilningsindstilling
Samlet antal titler på disken t Disknavn*
x Når en CD/Super Audio CD/VIDEO CD
uden PBC-funktion er i normal
afspilningsindstilling
Total spilletid på disken t Disknavn
x Når en VIDEO CD med PBC-funktioner
(Ver. 2.0) er i normal afspilningsindstilling
Samlet sceneantal på disken t Disknavn*
* Det er kun alfabetiske bogstaver og tal, der kan
vises. Andre tegn vises som "*". I tilgift vises "NO
TEXT" for disks uden DVD/CD-tekst og filnavn.
fortsættes
53DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 54 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Bemærk
• Afhængigt af DVD'en kan det ske, at
diskinformationen ikke vises.
• Afhængigt af disken vil nogen DVD/CDtekstinformation muligvis ikke blive vist.
• Med andre formater end ISO9660 level 1 og 2, er det
ikke sikkert, at mappenavne og filnavne vil blive
korrekt vist.
• Det er ikke sikkert, at afspilningstiden for MP3lydspor vil blive korrekt vist.
• Hvis du afspiller en disk, som kun indeholder JPEGbilledfiler, vil "JPEG" eller "No Audio" komme frem
på displayet.
• Hvis du afspiller en disk, som kun indeholder MP3lydspor, vil "No Image" komme frem på displayet.
Visning af information om
disken på on-screen
displayet
Det er muligt at kontrollere afspilningstiden og
den tilbageværende tid for en aktuel titel, et
aktuelt kapitel eller spor.
Det er også muligt at kontrollere DVD/CD/
Super Audio CD-teksten og det fil/albumnavn,
som er optaget på disken.
1
Det følgende display kommer frem:
Tip
Du kan kontrollere spilletiden på disken ved hjælp af
kontrolmenuen (se "Visning af information om disken
på on-screen displayet" på side 54).
Kontrol af urvisningen og
lydeffekten
Tryk på DISPLAY.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Diskinformation t Urvisning (i et par
sekunder) t Basniveau (i et par sekunder) t
Diskantniveau (i et par sekunder)
Tip
Det er muligt at kontrollerer effektstatus i en hvilken
som helst funktion.
Tryk på TIME/TEXT under afspilning.
Tidsinformation
2
Tryk på TIME/TEXT gentagne gange for
at ændre tidsinformationen.
Visningerne og de typer af tid, som man kan
ændre, afhænger af den disk, som man
afspiller.
x Når en DVD VIDEO/DVD-RW afspilles
• T **:**:**
Forløbet spilletid på den aktuelle titel
• T–**:**:**
Tilbageværende spilletid på den aktuelle
titel
• C **:**:**
Forløbet spilletid på det aktuelle kapitel
• C–**:**:**
Tilbageværende spilletid på det aktuelle
kapitel
x Når en VIDEO CD med PBC-funktioner
(Ver 2.0) afspilles
• **:**
Forløbet spilletid på den aktuelle scene
54DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 55 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
x Når en CD/Super Audio CD/VIDEO CD
uden PBC-funktion afspilles
Kontrol af DATA CD (MP3lydspor)-tekst
• T **:**
Forløbet spilletid på det aktuelle spor
• T–**:**
Tilbageværende spilletid på det aktuelle
spor
• D **:**
Forløbet spilletid på den aktuelle disk
• D–**:**
Tilbageværende tid på den aktuelle disk
Tryk på TIME/TEXT under afspilning af MP3lydspor på en DATA CD. Navnet på albummet/
sporet/filen og lydbithastigheden (mængden af
data pr. sekund i den aktuelle lyd) vises på
fjernsynsskærmen.
Bithastighed
x Når en DATA CD (MP3-lydspor) afspilles
• T **:**
Forløbet spilletid på det aktuelle spor
Bemærk
Kontrol af DVD/CD/Super Audio
CD-tekst
Albumnavn
Spornavn
Bemærk
• Det er kun alfabetiske bogstaver og tal, der kan vises.
Andre tegn vises som "*". I tilgift vises "NO TEXT"
for disks uden DVD/CD/Super Audio CD-tekst og
filnavn.
• ID3-tag-information kan ikke vises med dette
system.
Display
• Det er kun alfabetiske bogstaver og tal, der kan vises.
Andre tegn vises som "*". I tilgift vises "NO TEXT"
for disks uden DVD/CD/Super Audio CD-tekst og
filnavn.
• Afhængigt af den disk, der afspilles, kan systemet
kun vises et begrænset antal tegn. Afhængigt af
disken kan det også ske, at ikke alle teksttegn vises.
• Med andre formater end ISO9660 level 1 og 2, er det
ikke sikkert, at mappenavne og filnavne vil blive
korrekt vist.
Tryk på TIME/TEXT gentagne gange i trin 2 for
at vise den tekst, der er optaget på DVD/CD/
Super Audio CD'en.
DVD/CD/Super Audio CD-teksten vil kun blive
vist, når der er optaget tekst på disken. Det er
ikke muligt at ændre teksten. Hvis disken ikke
ikke indeholder tekst, vil "NO TEXT" blive vist.
55DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 56 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Kontrol af
datoinformation
Du kan kontrollere datoinformation under
afspilning, når Exif* mærket er optaget som en
del af JPEG billeddataene.
Tryk to gange på
afspilning.
DISPLAY under
Kontrolmenuen for JPEG kommer frem.
Datoinformation
Visning af
tuneroplysninger i
displayet
Tryk på DISPLAY, mens du lytter til
radioen.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Stationsnavn1) t Forvalgsnummer 2) og
frekvens t Urvisning (i et par sekunder) t
Basniveau (i et par sekunder) t Diskantniveau
(i et par sekunder)
1)
Kun den europæiske model
2)
Det faste nummer vises kun, hvis du har indstillet
faste radiostationer (side 45).
* "Exchangeable Image File Format" er et billedformat
for digitale kameraer defineret af Japan Electronics
and Information Technology Industries Association
(JEITA).
Bemærk
• Hvis der ikke findes nogen datoinformation, eller
data på disken er beskadiget, kan systemet ikke vise
datoinformationen.
• Datoinformationen er forskellig, afhængigt af
området.
56DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK11OPT-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 57 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Tal
Fjernsynets indgangskilde
Ekstra komponenter
7
VIDEO7
8
VIDEO8
Styring af fjernsynet med
fjernbetjeningen
9
COMPONENT 1 INPUT
Du kan anvende de følgende knapper på
fjernbetjeningen til at betjene et Sony TV.
For at
Tryk på
tænde og slukke for
fjernsynet
TV ?/1, mens TV knappen
holdes nede
skifte TV'ets
indgangskilde mellem
TV og andre
indgangskilder
TV/VIDEO, mens TV
knappen holdes nede
skifte fjernsynskanaler
TV CH +/– eller
talknapperne, mens TV
knappen holdes nede
justere lydstyrken på
fjernsynets højttaler(e)
TV VOL +/–, mens TV
knappen holdes nede
THEATRE SYNC-funktionen giver dig
mulighed for at tænde for dit SONY-fjernsyn og
dette system, ændre systemet til "DVD", og
derefter skifte fjernsynets indgangskilde, som er
indstillet med et tryk på en knap.
Anvend fjernbetjeningen til betjeningen.
1
Tryk og hold TV/VIDEO inde, mens du
indtaster koden for fjernsynets
indgangskilde, som er sluttet til dette
system (se oversigten herunder) med
talknapperne.
COMPONENT 2 INPUT
ALBUM –
COMPONENT 3 INPUT
ALBUM +
COMPONENT 4 INPUT
Tryk og hold TV CH + inde, mens du
indtaster koden for overførelsestiden
(se oversigten herunder) med
talknapperne.
Overførelsestiden fra fjernbetjeningen
vælges.
Tal
Overførelsestid
1
0,5 (standard)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Bemærk
• Denne funktion er kun til SONY fjernsyns-serier,
men nogle fjernsynsprodukter vil muligvis heller
ikke virke.
• Overførelsestiden skal ændres, hvis denne funktion
ikke virker. Overførelsestiden er forskellig
afhængigt af fjernsynet.
• Hvis afstanden mellem fjernsynet og dette system er
for stor, er det ikke sikkert, at denne funktion virker.
Anbring systemet i nærheden af fjernsynet.
• Hold fjernbetjeningen rettet mod fjernsynet og dette
system.
Ekstra komponenter
Anvendelse af THEATRE
SYNC-funktionen
2
CLEAR
Fjernsynets indgangskilde vælges.
Tal
Fjernsynets indgangskilde
0
Ingen indgangskilde (standard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
57DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK11OPT-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 58 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Tilslutning af ekstra komponenter
Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med hver
komponent. Modellen til Europa anvendes kun til illustrationsformål.
TV eller projektor
TV
Til komponentvideoindgangsjackstikket
på TV'et eller projektoren
Til video
indgangsjackstik
på et TV
Til S-video
indgangsjackstikket
på TV'et
Til
lydindgangsjackstikket
på det tilsluttede
apparat
Fra
lydudgangsjackstikket
på det tilsluttede
apparat
Til det digitale
indgangsjackstik
på det digitale
apparat
Forstærker
TV
Videobåndoptageren eller
MD-optager
Videobåndoptager eller
satellit-tuner etc.
A DVD DIGITAL OUT jackstik
B VIDEO/SAT IN L/R jackstik
Anvend et digitalt lyslederkabel (firkantet,
medfølger ikke) til at slutte en forstærker til et
digitalt, optisk indgangsjackstik. Lyden sendes
derefter ud, når systemfunktionen er indstillet til
DVD. Ved at slutte dette system til det digitale,
optiske indgangsjackstik på forstærkeren
(ekstraudstyr), som er udstyret med en Dolby
Digital- eller DTS-dekoder, kan du opnå 5.1
kanallyd. Hvis jackstikket er dækket med en
hætte, aftages denne før anvendelsen.
Anvend lydkabler (medfølger ikke) til at slutte
et analogt apparat (videobåndoptager eller
satellit-tuner etc., ekstraudstyr) til disse jackstik.
Du kan nu lytte til lyden fra apparatet gennem
dette system.
Bemærk
• Hvis du trykker på AUDIO, SOUND FIELD eller på
de knapper, der er relateret til karaoke-indstilling,
eller hvis du tilslutter hovedtelefoner eller tager dem
ud af forbindelse, vil der være et øjebliks lydudfald.
• Digital lyd kan ikke sendes ud, når en Super Audio
CD afspilles.
C VIDEO/SAT OUT L/R jackstik
Anvend lydkabler (medfølger ikke) til at slutte
et analogt apparat (videobåndoptager eller MDdeck etc., ekstraudstyr) til disse jackstik. Du kan
nu sende lyd til apparatet fra dette system.
Bemærk
Hvis du trykker på AUDIO, SOUND FIELD eller på
de knapper, der er relateret til karaoke-indstilling, eller
hvis du tilslutter hovedtelefoner eller tager dem ud af
forbindelse, vil der være et øjebliks lydudfald.
58DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK11OPT-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 59 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
D COMPONENT VIDEO OUT
jackstik
Anvend et videokabel (medfølger ikke) til
tilslutning til et fjernsyn. Hvis dit fjernsyn
accepterer progressive formatfilsignaler, skal du
anvende denne tilslutning og sætte
"PROGRESSIVE" indstillingen til
"PROGRESSIVE AUTO" eller
"PROGRESSIVE VIDEO" (side 37).
E VIDEO OUT jackstik
Anvend et videokabel (medfølger) til at forbinde
videoindgangen på fjernsynet til dette jackstik.
F S VIDEO OUT jackstik
Anvend et S video kabel (medfølger ikke) til at
tilslutte et TV (ekstraudstyr) til dette jackstik.
Du kan nyde videobilleder af højere kvalitet.
Lytning til audio fra en
tilsluttet komponent
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
Sæt audiokabler i forbindelse.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 58.
2
3
Tryk på VIDEO/SAT for at skifte
funktionen til "VIDEO" eller "SAT".
Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
Bemærk
Ekstra komponenter
• Hvis du ikke kan vælge "SAT" ved at trykke på
VIDEO/SAT, skal du holde VIDEO/SAT nede og
derefter trykke på ?/1, mens der er tændt for
systemet. Denne funktion vil skifte fra "VIDEO" til
"SAT", og "SAT" vil komme frem på displayet.
Gentag samme procedure for at skifte tilbage til
"VIDEO".
• Hvis lyden er forvrænget eller for høj, når "VIDEO"
er valgt eller hvis du vil skifte tilbage til "SAT", skal
du gentage den herover beskrevne betjening for at
skifte til "SAT".
59DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK11OPT-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 60 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Afspilning af 5.1-kanallyd
med forstærkeren
(ekstraudstyr)
1
Analog optagelse
Tilslut et digitalt lyslederkabel.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 58.
2
Optagelse på en tilsluttet
komponent
Slut 6 højttalere til en AV-forstærker,
som er udstyret med en dekoder.
1
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 58.
2
Start optagelse.
Se brugsanvisningen, der følger med den
tilsluttede komponent.
Angående højttalerplacering henviser vi til
den brugsvejledning, som følger med den
tilsluttede forstærker.
3
Sæt audiokabler i forbindelse.
Skift udgangen til 5.1-kanals Dolby
digitallyd eller 5.1-kanals DTS-lyd.
Analog optagelse fra en
VIDEO CD til et videobånd
Se "Ændring af lyden" på side 32.
1
Bemærk
Hvis du trykker på AUDIO, SOUND FIELD eller på
de knapper, der er relateret til karaoke-indstilling, eller
hvis du tilslutter hovedtelefoner eller tager dem ud af
forbindelse, vil der være et øjebliks lydudfald.
Tip
Det er ikke muligt at anvende dette systems
surroundeffekt.
2
Slut lydkabler (ekstraudstyr) fra
VIDEO/SAT OUT L/R (lyd) jackstikkene
og det medfølgende videokabel fra
VIDEO OUT-jackstikket til din
videobåndoptager.
Start optagelse.
Se brugsanvisningen, der følger med den
tilsluttede komponent.
Bemærk
Hvis billedet indeholder forstyrrelser eller lyden er
behæftet med støj, når et fjernsyn, en
videobåndoptager og dette system alle er tilsluttet
samtidigt, skal et af apparaterne tages ud af
forbindelse.
60DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 61 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Generelt
Fejlfinding
Problemer og
afhjælpninger
Udfør følgende, hvis du skulle komme ud for
problemer med dit system:
1 Sørg for at netledningen og højttalerne er
korrekt og fast tilsluttede.
2 Find problemet i nedenstående tjekliste, og
foretag den foreskrevne afhjælpning.
Hvis problemet er vedvarende, efter at du har
udført ovennævnte, bedes du rette henvendelse
til nærmeste Sony-forhandler.
Når ?/1 indikatoren blinker
"– –:– –" vises på displayet.
• Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret
(side 11) og udfør timerindstillingerne (side 51)
igen.
Urindstillinger/forvalg af faste radiostationer/
indstilling af timer er blevet annulleret.
• Udfør følgende igen:
– "Indstilling af uret" (side 11)
– "Indprogrammering af faste radiostationer"
(side 45)
– "Indslumring til musik" (side 51) og
"Opvågning til musik" (side 51)
Der er ingen lyd.
• Tryk på VOLUME + eller drej VOLUME
kontrollen på apparatet i retningen med uret.
• Sørg for at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Kontrollér højttalertilslutningerne (side 8).
• Systemet er i pause-indstilling eller i slowmotionafspilningsindstilling. Tryk på H for at gå
tilbage til normal afspilningsindstilling.
• Hurtig fremspoling eller hurtig tilbagespoling
udføres. Tryk på H for at gå tilbage til normal
afspilningsindstilling.
Fejlfinding
Tag straks netledningen ud af forbindelse og
kontroller de følgende punkter.
• Er + og – højttalerledningerne
kortsluttede?
• Anvendes de medfølgende højttalere?
• Er der noget som blokerer
ventilationsåbningerne på bagsiden af
systemet?
Kontroller samtlige ovennævnte punkter og
afhjælp de problemer, der måtte findes. Når
?/1 indikatoren er holdt op med at blinke,
sætter du netledningen i forbindelse igen og
tænder for systemet. Ret henvendelse til den
nærmeste Sony forhandler, hvis indikatoren
stadig blinker eller hvis årsagen til problemet
ikke kan findes, selv efter at samtlige
ovenstående punkter er kontrolleret.
Displayet begynder at blinke, så snart
netledningen er sat i forbindelse, selv hvis der
endnu ikke er tændt for systemet (se punkt 5 i
"Tilslutning af systemet" (side 8)).
• Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket.
Demonstrationen forsvinder.
Kraftig brum eller støj.
• Flyt systemet væk fra støjkilden.
• Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
• Monter et støjfilter (fås i handelen) på
netledningen.
Timeren kan ikke indstilles.
• Indstil uret igen (side 11).
Timeren fungerer ikke.
• Kontroller timerindstillingerne og indstil den
korrekte tid (side 51).
• Annullér sleeptimer-funktionen (side 51).
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern forhindringen.
• Bring fjernbetjeningen tættere på systemet.
• Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
• Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
• Placér systemet på afstand af
lysstofrørsbelysning.
fortsættes
61DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 62 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Der er akustisk tilbagekobling.
• Sænk lydstyrken.
Farveuregelmæssigheder på TV-skærmen
bliver ved med at forekomme.
• Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det igen efter
15 til 30 minutter. Hvis farveuregelmæssigheder
stadig forekommer, skal højttalerne placeres
længere væk fra fjernsynet.
Lyden fra den tilsluttede kilde er forvrænget.
• Hvis "VIDEO" kommer frem på displayet, når du
trykker på VIDEO/SAT på apparatet, skal du
ændre displayet til "SAT" (se "Lytning til audio
fra en tilsluttet komponent" på side 59).
Højttalere
Lyden kommer fra en kanal, eller ubalanceret
lydstyrke i venstre og højre kanal.
• Kontrollér højttalertilslutningerne og højttalernes
placering.
• Den afspillede kilde er i mono.
Lyden mangler bas.
• Kontrollér at højttalerens + og – jackstik er
korrekt tilsluttet.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio
CD/MP3/JPEG-afspiller
Diskbakken åbner ikke, og "LOCKED" vises.
• Kontakt din Sony forhandler eller et autoriseret
Sony serviceværksted.
Diskbakken lukker ikke.
• Læg disken korrekt i.
• Luk altid bakken ved at trykke på Z på apparatet.
Forsøg på at lukke bakken med fingrene kan føre
til problemer med afspilleren.
Disken kommer ikke ud.
• Kontakt den nærmeste Sony forhandler.
Afspilning starter ikke.
• Åbn diskbakken og kontrollér, om der er lagt en
en disk i.
• Tør disken ren (side 68).
• Udskift disken.
• Ilæg en disk, som dette system kan afspille
(side 5).
• Læg disken korrekt i.
• Anbring disken i skuffen med mærkatsiden op.
• Tag disken ud og tør fugten af den. Lad derefter
systemet stå tændt i et par timer, indtil fugten er
fordampet.
• Tryk på H for at begynde afspilningen.
• Regionskoden på DVD'en passer ikke til
systemet.
• Annuller brugertilpasset forældrestyret afspilning
(side 40).
Lyden springer.
• Tør disken ren (side 68).
• Udskift disken.
• Forsøg at flytte systemet til et sted, hvor der ikke
er vibrationer (anbring det eksempelvis på et
solidt stativ).
• Forsøg at flytte højttalerne væk fra systemet, eller
anbring dem på separate stativer. Når man lytter til
et spor med baslyd med høj lydstyrke, kan
højttalervibrationer få lyden til at springe.
Afspilning starter ikke fra første spor.
• Afspilning i tilfældig rækkefølge (side 18),
gentaget afspilning (side 19) eller
programafspilning (side 16) er valgt.
• Genoptaget afspilning er blevet valgt. Tryk på x
under stopindstilling, og påbegynd afspilningen
(side 15).
• Titel-, DVD- eller PBC-menuen kommer
automatisk frem på fjernsynsskæmen.
Afspilning starter automatisk.
• DVD'en er forsynet med en funktion til
automatisk start af afspilning.
Afspilning stopper automatisk.
• Nogle disks kan indeholde et signal til automatisk
pausestop. Når en sådan disk afspilles, stopper
afspilning ved det automatisk pausesignal.
Det er ikke muligt at udføre visse funktioner
som for eksempel stop, søgning, slowmotionafspilning, gentaget afspilning, afspilning i
tilfældig rækkefølge og programafspilning.
• Afhængigt af disken kan det ske, at man ikke kan
udføre nogle af de ovennævnte operationer. Se
brugsanvisningen, der følger med disken.
62DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 63 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Karaoke-indstilling kan ikke aktiveres.
• Når hovedtelefonerne er sluttet til systemet, kan
karaoke-indstillingen ikke indstilles. Tag
hovedtelefonerne ud af forbindelse.
MP3 lydspor kan ikke afspilles.
• DATA CD'en er ikke optaget i et MP3-format,
som er i overensstemmelse med ISO9660 level 1/
level 2 eller Joliet.
• MP3 lydsporet er ikke forsynet med filnavnstypen
".MP3".
• Dataene er ikke lagret i MP3 format.
• Disks, som indeholder andre filer end MPEG1
Audio Layer-3 filer, kan ikke afspilles.
• Systemet kan ikke afspille lydspor i MP3PRO
format.
• "MODE (MP3, JPEG)" er sat til "IMAGE
(JPEG)" (side 27).
• Afspilning op til 8 niveauer er mulig.
• Disken indeholder flere end 200 albummer (det
højeste antal MP3-lydspor, som kan indeholdes på
et album, er 300).
JPEG billedfilen kan ikke afspilles.
• DATA CD'en er ikke optaget i JPEG format, der
er i overensstemmelse med ISO9660 level 1/level
2 eller Joliet.
• JPEG billedfilen er ikke forsynet med
filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".
• Dataene er ikke formaterede i JPEG, selv om de
har filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".
• Den er større end 3.072 (bredde) × 2.048 (højde) i
normal indstilling, eller mere end 3,300,000
pixels i progressiv JPEG.
• Den passer ikke til skærmen (billederne er
reducerede).
• "MODE (MP3, JPEG)" er indstillet til "AUDIO
(MP3)" (side 27).
• Afspilning op til 8 niveauer er mulig.
• JPEG-billedfiler med et højt bredde-til-længde
forhold kan ikke afspilles.
• Disken indeholder flere end 200 albummer (det
højeste antal JPEG-billedfiler, som kan
indeholdes i et album, er 300).
"Data error" kommer frem på
fjernsynsskærmen under afspilning af en
DATA CD.
• Det MP3-lydspor/den JPEG-billedfil, du vil
afspille, er defekt.
• Dataen er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-billedfilen er ikke i overensstemmelse med
DCF.
• JPEG-billedfilen har tilføjelsen ".JPG" eller
".JPEG", men er ikke i JPEG-format.
Disktitlen, albumtitlen og sportitlen vises ikke
korrekt.
• Anvend en disk, som er i overensstemmelse med
ISO9660 level 1/level 2, eller Joliet i
ekspansionsformatet.
• De tegnkoder, der kan vises på dette system, er
begrænset til tal og alfabet. Andre tegn vises som
"*".
• ID3-tag information kan ikke vises på dette
system.
Lyden taber stereovirkningen, når en DVD,
VIDEO CD, CD, Super Audio CD eller MP3
afspilles.
• Tryk på KARAOKE PON for at annullere
Karaoke Pon-indstillingen (side 50).
• Sørg for, at systemet er tilsluttet korrekt.
Fejlfinding
Afspilning af MP3 lydspor tager længere tid
end andre spor.
• Når systemet læser alle spor på diskene, kan
afspilningen vare længere, hvis:
– antallet af albummer eller spor på disken er
meget stort.
– strukturen på den måde album og spor er ordnet
er meget kompleks.
MP3-lydspor og JPEG-billedfilen begynder
afspilning samtidigt.
• "AUTO" vælges i "MODE (MP3, JPEG)".
Optagelsen blev ikke udført ordentligt, da du
udførte en digital optagelse fra dette systems
CD/DVD-afspiller til et apparat (ekstraudstyr),
som er sluttet til DVD DIGITAL OUT
jackstikket.
• DVD DIGITAL OUT Jackstikket på dette system
er ikke beregnet til at blive brugt til optagelse.
Udfør en analog optagelse på et apparat
(ekstraudstyr), som er sluttet til VIDEO/SAT
OUT L/R jackstikkene.
fortsættes
63DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 64 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Billede
Der er ikke noget billede.
• Tryk på FUNCTION + eller – gentagne gange
(eller på DVD på apparatet) for at skifte til DVD.
• Kontrollér, at systemet er korrekt tilsluttet.
• Videokablet er beskadiget. Udskift med et nyt.
• Bekræft, at du har sluttet systemet til
videoindgangsjackstikket på TV'et (side 9).
• Sørg for at tænde TV'et og betjene TV'et korrekt.
• Sørg for at vælge videoindgangen på fjernsynet,
således at billeder fra systemet kan ses.
• Når du afspiller en VIDEO CD, skal du forvisse
dig om, at du har indstillet farvesystemet korrekt,
i overensstemmelse med dit fjernsyns (farve)
system (gælder kun modellerne til Asien og
Mellemøsten).
• Sørg for kun at tilslutte systemet og fjernsynet
med brug af det medfølgende videokabel, således
at du kan se billederne.
• Du har indstillet progressivt format, men dit
fjernsyn kan ikke accepterer signalerne i
progressivt format. Ændr i dette tilfælde
indstillingen til liniespringformat
(standardindstilling) (side 37).
• Selv hvis dit fjernsyn er kompatibelt med signaler
i progressive format (525p/625p), kan billedet
blive påvirket, når det progressive format er
indstillet. Ændr i dette tilfælde indstillingen til
liniespringformat (standardindstilling) (side 37).
Der fremkommer støj i billedet.
• Rengør disken.
• Hvis video fra dette system skal gå gennem din
videobåndoptager for at komme til fjernsynet, kan
den koipspærring, som omfatter nogle DVDprogrammer, påvirke billedkvaliteten. Hvis der
stadig er problemer, efter at du har kontrolleret
tilslutningerne, bedes du forsøge at slutte dette
system direkte til fjernsynets S videoindgang,
hvis fjernsynet er udstyret med denne indgang
(side 59).
• Farvesystemet er anderledes, når du afspiller en
VIDEO CD. Indstil farvesystemet til dit fjernsyn
(side 36) (gælder kun modellerne til Asien og
Mellemøsten).
Skærmens formatforhold kan ikke ændres,
selv om man indstiller "TV TYPE" i "SCREEN
SETUP" på indstillingsdisplayet, når man
afspiller et bredformat billede.
• Formatforholdet er fast på DVD'en.
• Hvis du tilslutter dette system med S-videokabket,
skal der sluttes direkte til fjernsynet. Ellers kan
man ikke ændre formatforholdet.
• Afhængigt af fjernsynet kan det ske, at man ikke
kan ændre formatforholdet.
Meddelelser på skærmen vises ikke på det
ønskede sprog.
• Vælg det sprog, du vil anvende på on-screendisplayet i "OSD" under "LANGUAGE SETUP"
i indstillingsdisplayet (side 35).
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
• Den afspillede DVD indeholder ikke lydspor på
flere sprog.
• DVD'en forbyder skift af sproget for lydsporet.
Sproget på underteksterne kan ikke ændres.
• Den afspillede DVD indeholder ikke undertekster
på flere sprog.
• DVD'en forbyder skift af sproget for undertekster.
Undertekster kan ikke fjernes.
• DVD'en forbyder fjernelse af undertekster.
Vinklerne kan ikke ændres.
• Den afspillede DVD indeholder ikke optagelser
fra forskellige vinkler.
• DVD'en forbyder skift af synsvinkel.
64DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 65 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Tuner
Kraftig brum eller støj/stationer kan ikke
modtages. ("TUNED" eller "STEREO" blinker
på displayet)
• Indstil på det korrekte bølgebånd og den korrekte
frekvens (side 45).
• Tilslut antennen korrekt (side 9).
• Find et sted og en retningsorientering, der giver
god modtagning, og sæt derefter antennen op
igen. Hvis god modtagning ikke kan opnås,
anbefales det at anvende en ekstern antenne, der
fås i handelen.
• Den medfølgende FM-ledningsantenne modtager
signaler i hele dens længde, så sørg for at strække
den helt ud.
• Anbring antennerne så langt fra højttalerkablerne
som muligt.
• Konsultér den nærmeste Sony forhandler, hvis
den medfølgende AM-antenne er gået af
plasticstativet.
• Forsøg at slukke elektrisk udstyr i nærheden.
Ekstra komponenter
Der er ingen lyd.
• Se "Der er ingen lyd." (side 61) i afsnittet
"Generelt" og kontrollér systemets tilstand.
• Tilslut komponenten korrekt (side 58), mens du
kontrollerer:
– om kablerne er korrekt forbundne.
– om kabelstikkene er sat helt i.
• Tænd den tilsluttede komponent.
• Se brugsanvisningen til den tilsluttede komponent
og start afspilning.
Benyt knapperne på apparatet til denne
betjening.
1
2
3
4
Tag netledningen ud af forbindelse.
Sæt netledningen korrekt i.
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Tryk på x, SOUND FIELD, og ?/1
samtidigt.
Systemet nulstilles til fabriksindstillingerne med
undtagelse af DVD-indstillingerne. Du skal
foretage de indstillinger, som du selv har lavet,
såsom indstilling af faste stationer, ur og timer,
igen.
For at sætte DVD'en tilbage til
standardindstillingerne*, skal du
udføre nulstilling som vist
herunder:
1 Tryk på DISPLAY under stopindstilling.
2 Tryk på M eller m gentagne gange for at
vælge "SETUP", og tryk derefter på ENTER.
3 Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "RESET'', og tryk derefter på ENTER.
Fejlfinding
En stereo FM-udsendelse kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk på FM MODE gentagne gange, indtil
"MONO" er forsvundet.
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt efter udførelse
af ovenstående afhjælpninger,
nulstilles det som følger:
4 Tryk gentagne gange på M eller m for at
vælge "YES'', og tryk derefter på ENTER.
Det tager nogle få sekunder at fuldføre. Tryk
ikke på ?/1, når du nulstiller systemet.
* Gælder ikke indstillingerne af forældrestyret
afspilning
65DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 66 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Meddelelser
Selvdiagnosefunktion
En af følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke på displayet, mens systemet er i brug.
(Hvis bogstaver/tal kommer frem på
displayet)
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio
CD/MP3/JPEG
Når selvdiagnosefunktionen er aktiveret for at
forhindre systemet i at fungere forkert, vil der
komme et servicenummer på 5 tegn frem (for
eksempel C 13 50) med en kombination af et
enkelt bogstav og 4 cifre på skærmen og
displayet på forpladen. Kontrollér i så tilfælde
den følgende tabel.
Cannot Play
• Der er sat en disk i, som ikke kan afspilles (side 6).
• En disk med en regionskode, der ikke er
understøttet, er blevet sat i.
Data Error
• Det MP3-lydspor/den JPEG-billedfil, du vil
afspille, er defekt.
• Dataen er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-billedfilen er ikke i overensstemmelse med
DCF.
• JPEG-billedfilen har tilføjelsen ".JPG" eller
".JPEG", men er ikke i JPEG-format.
No Disc
Der er ingen disk i systemet.
De første 3
tegn i
servicenummeret.
Årsag og/eller afhjælpning
C 13
Disken er snavset.
,Rengør systemet med en blød
klud.
C 31
Disken er ikke sat korrekt i.
,Start systemet igen, og sæt
disken i igen på korrekt vis.
E XX
(xx er et
nummer)
For at forhindre fejlfunktion har
systemet udført selvdiagnosefunktionen.
,Ret henvendelse til nærmeste
Sony forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony
serviceværksted, og oplys
servicenummeret bestående af
de fem tegn.
Eksempel: E 61 10
Not in Use
Du har trykket på en ugyldig knap.
PASSWORD
Brugertilpasset forældrekontrol er indstillet.
Please Wait
Systemet initialiserer sig selv.
Push STOP!
Du har trykket på en ugyldig knap.
Reading
Systemet læser oplysninger om disken. Nogle
knapper er ikke tilgængelige.
INVALID
Du har trykket på DISC SKIP eller på en ugyldig
knap.
Tuner
Complete!
Forvalgsoperationen blev afsluttet normalt.
Timer
OFF TIME NG!
Afspilningstimerens start- og sluttidspunkter er
indstillet til det samme tidspunkt.
66DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 67 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Yderligere information
Forsigtighedsregler
Om driftsspænding
Før systemet tages i anvendelse, skal man kontrollere,
at systemet kører på samme spænding som spændingen
i det lokale lysnet.
Om sikkerhed
I tilfælde af, at der observeres
uregelmæssige farver på en TVskærm i nærheden
Med den magnetisk afskærmede type højttalersystem
kan højttalerne monteres i nærheden af et TV.
Afhængigt af TV'ets type kan der stadig forekomme
uregelmæssige farver på TV-skærmen.
Hvis uregelmæssige farver
observeres...
Sluk for fjernsynet og tænd for det igen efter 15 til 30
minutters forløb.
• Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt, så
længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt, også selv om der er slukket på apparatets
netafbryder.
• Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, bør
netstikket tages ud af stikkontakten. Når
netledningen tages ud af stikkontakten, skal man
trække i selve stikket. Træk aldrig i ledningen.
• Skulle en genstand eller væske falde eller trænge ind
i systemet, skal strømmen afbrydes, hvorefter
systemet skal efterses af en kvalificeret reparatør, før
det tages i brug igen.
• Netledningen må kun udskiftes på et kvalificeret
værksted.
Hvis uregelmæssige farver
observeres igen...
Om placering
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan fugt
fortættes på linsen inde i CD/DVD-afspilleren. Hvis
dette sker, vil systemet ikke fungere korrekt. Tag
disken ud og efterlad systemet tændt i cirka en time,
indtil fugten fordamper.
• Tag alle disks ud, før du flytter systemet.
VIGTIGT
Forsigtig: Dette system er i stand til at holde et stillvideobillede eller et on-screen-display-billede på
fjernsynsskærmen i det uendelige. Hvis man lader
videostillbilledet eller på-skærm visningen stå på
fjernsynsskærmen i længere tid, risikerer man
permanent skade på fjernsynsskærmen.
Projektionsfjernsyn er særligt udsatte for dette.
Om anvendelse
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
der opstår spørgsmål om eller problemer med
systemet.
Yderligere information
• Placér ikke systemet, hvor det ikke står vandret.
• Placér ikke systemet på steder, hvor det er udsat for:
– ekstrem kulde eller varme
– støv eller snavs
– meget fugt
– vibrationer og rystelser
– direkte sollys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
Placer højttalerne længere væk fra TV'et.
Om ophedning
• Selv om systemet bliver varmt under anvendelse er
dette ikke nogen fejl.
• Anbring systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning af
systemet.
• Hvis man vedblivende anvender systemet med høj
lydstyrke, vil temperaturen på kabinettets overside,
sider og bund stige betragteligt. For at undgå
forbrændinger, bør man ikke berøre kabinettet.
• For at forebygge fejlfunktion må køleblæserens
ventilationshul ikke tildækkes.
fortsættes
67DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 68 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Bemærkninger om disks
• Rengør disken med en renseklud, før du afspiller den.
Aftør disken fra midten og ud mod kanten.
• Anvend aldrig opløsningsmidler, såsom rensebenzin,
fortynder, rengøringsmidler eller antistatisk spray
beregnet til vinyl LP-plader.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, såsom udblæsning fra
varmtluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil, der er
parkeret i solen.
• Anvend ikke disks, der er indesluttet i en beskyttende
ring. Det kan få systemet til at fejlfungere.
• Hvis der anvendes disks, hvor der sidder rester af lim
eller andet klæbestof på mærkatsiden af disken, eller
hvor der er anvendt specielt farvestof ved trykning af
mærkaten, kan det ske, at disken eller mærkaten kan
klæbe til dele inde i apparatet. Hvis dette sker, kan
det være umuligt at tage disken ud, og det kan også
få apparatet til at fejlfungere. Sørg for, at
mærkatsiden ikke er klæbrig, før disken anvendes.
Følgende typer disks må ikke anvendes:
– Udlejnings- eller brugte disks med påsatte
mærkater, hvor der stikker lim udenfor mærkaten.
Omkredsen på mærkaten er klæbrig.
– Disks med mærkater, der er trykt med en speciel
farve, der følges klæbrig ved berøring.
Rengøring af kabinettet
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med
en blød klud, der er let fugtet med en mild
opvaskemiddelopløsning. Anvend ikke nogen former
for skurebørster, skurepulver eller opløsningsmidler
som fortynder, benzin eller alkohol.
Tekniske data
Hovedenhed
Forstærker
Europæiske og russiske modeller:
DIN udgangseffekt (nominel):
55 + 55 watt (4 ohm ved
1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
75 + 75 watt (4 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Andre modeller:
Følgende er målt ved AC 120 V, 220 – 240 V, 50/60 Hz
DIN udgangseffekt (nominel)
55 + 55 watt (4 ohms ved
1 kHz, DIN)
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
75 + 75 watt (4 ohms ved
1 kHz, 10% THD)
Indgange
VIDEO/SAT IN (phonojackstik):
spænding 250/450 mV,
impedans 47 kilohm
Udgange
VIDEO/SAT OUT (phonojackstik):
spænding 250 mV,
impedans 1 kilohm
VIDEO OUT (phonojackstik):
Maks. udgangsniveau
1 Vp-p, ubalanceret,
sync negativ,
belastningsimpedans
75 ohms
S VIDEO OUT (4-polet/mini-DIN jackstik):
Y: 1 Vp-p, ubalanceret,
sync negativ,
C: 0,286 Vp-p,
belastningsimpedans
75 ohms
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohms
PB, PR: 0,7 Vp-p, 75 ohms
DVD DIGITAL OUT (Firkantet optisk
tilslutningsjackstik på bagpanel)
Bølgelængde:
660 nm
PHONES (stereo-minijackstik):
til hovedtelefoner på
8 ohms eller mere
SPEAKER:
Anvend kun den
medfølgende SS-WS2D
højttaler
68DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 69 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Disk-afspiller
Generelt
System
Compact disk og digital
lyd- og videosystem
Laser
Halvlederlaser
(DVD: λ=650 nm,
CD: λ=790 nm)
Emmissionsvarighed:
kontinuerlig
Frekvensgang
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Video farvesystemformat Europæiske og russiske
modeller: PAL
Andre modeller:
NTSC, PAL
Strømkrav
Europæiske og russiske modeller:
230 V AC, 50/60 Hz
Andre modeller:
120 V eller 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
Strømforbrug
50 watt
0,3 watt (i
strømbesparende
indstilling)
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere)
Cirka 254,5 × 136 ×
346,5 mm
Tuner
Vægt
Cirka 3,4 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (1)
R6 (størrelse AA) batterier
(2)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Videokabel (1)
Højttalerfødder (8)
Højttalerkabler (2)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Yderligere information
FM stereo, FM/AM superheterodynmodtager
FM-tunerdel
Afstemningsområde
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz trin)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneindgange
75 ohm ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
AM-tunerdel
Afstemningsområde
Europæiske og russiske modeller:
531 – 1.602 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
Andre modeller:
531 – 1.602 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
530 – 1.710 kHz
(med intervallet sat til
10 kHz)
Antenne
AM-rammeantenne
Antenneindgange
Ekstern antenneterminal
Mellemfrekvens
450 kHz
Højttaler
Højttalersystem
Højttalerenheder
Woofer:
Tweeter:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
2-vejs, basrefleks type,
magnetisk afskærmet type
15 cm, keglemembrantype
2,5 cm, balanceretdometype
4 ohms
Cirka 180 × 305 × 265 mm
Cirka 3,5 kg netto per
højttaler
69DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 70 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Liste over sprogkoder
For detaljer, se side 35.
Stavning af sprogene er i overensstemmelse med ISO639: 1988 (E/F) standard.
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Ikke specificeret
70DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 71 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Liste over emner, der kan vises og vælges i henhold til
disktype
Når du trykker på
DISPLAY, vises de følgende kontrolmenupunkter.
Funktion
TITLE (gælder kun DVD
VIDEO eller DVD-RW)
SCENE (gælder kun VIDEO
CD i PBC-afspilning)
TRACK (gælder kun VIDEO
CD)
Vælger den titel (DVD) eller det spor (VIDEO CD), der skal
afspilles. Viser scenen (VIDEO CD i PBC-afspilning).
CHAPTER (gælder kun DVD
VIDEO eller DVD-RW)
INDEX (gælder kun VIDEO
CD)
Vælger det kapitel (DVD) eller det indeks (VIDEO CD), som skal
afspilles.
INDEX (gælder kun Super
Audio CD)
Vælger det indeks, der skal afspilles.
TRACK (gælder kun CD,
Super Audio CD eller MP3)
Vælger det spor, der skal afspilles.
ORIGINAL/PLAY LIST
(gælder kun DVD-RW)
Vælg den type titler (DVD-RW), der skal afspilles, den originale
afspilningsliste ("ORIGINAL") eller en redigeret afspilningsliste
("PLAY LIST").
TIME/TEXT
Kontrollerer den forløbne tid og den tilbageværende
afspilningstid.
Indtast tidskoden for billed- og musiksøgning.
Viser DVD/CD/Super Audio CD-teksten eller MP3-spornavnet.
PROGRAM (gælder kun
VIDEO CD, CD eller Super
Audio CD)
Vælger sporene til afspilning i den ønskede rækkefølge.
SHUFFLE (gælder kun
VIDEO CD, CD eller Super
Audio CD)
Afspiller sporene i tilfældig rækkefølge.
REPEAT
Afspiller hele disken eller et valgt album gentagne gange eller
afspiller et enkelt titel/kapitel/spor/album gentagne gange.
Afspiller også indholdet af et program gentagne gange.
A/V SYNC (gælder kun DVD
VIDEO eller DVD-RW eller
VIDEO CD)
Indstiller forsinkelsen mellem billedet og lyden.
PARENTAL CONTROL
(gælder kun DVD VIDEO,
VIDEO CD, CD eller Super
Audio CD)
Indstiller til at forbyde afspilning på dette system.
Yderligere information
Kontrolmenupunkter
fortsættes
71DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 72 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Kontrolmenupunkter
Funktion
SETUP
Hurtig klargøring ("QUICK")
Anvend hurtig klargøring til at vælge de ønskede sprog på onscreen-displayet og fjernsynets skærmformatforhold.
Brugertilpasset klargøring ("CUSTOM")
I tilgift til hurtig klargøring-indstillingen, kan du indstille
forskellige andre indstillinger.
"RESET"
Sætter indstillingerne i "SETUP" tilbage til standardindstillingen.
ALBUM (gælder kun DATA
CD)
Vælger det album (MP3 eller JPEG), der skal afspilles.
FILE (gælder kun JPEG)
Vælger den JPEG-billedfil, der skal afspilles.
DATE (gælder kun JPEG)
Viser den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
INTERVAL (gælder kun
JPEG)
Specificerer det tidsrum, hvor dias-billederne vises på skærmen.
EFFECT (gælder kun JPEG)
Vælger de effekter, der skal anvendes til at skifte dias-billeder
under dias-visning.
MODE (MP3, JPEG) (gælder
kun DATA CD)
Vælger den datatype, der skal afspilles, når en DATA CD
afspilles: MP3-lydspor ("AUDIO"), JPEG-billedfil ("IMAGE")
eller begge ("AUTO").
KEY CONTROL (undtagen
for Super Audio CD og JPEG)
Ændrer tonen. så den passer til dit stemmeområde.
KARAOKE PON (undtagen
for Super Audio CD og JPEG)
Opnår karaoke med en disk, som er optaget i stereo, selv hvis det
er en ikke-karaoke disk, ved at reducere lyden af stemmerne.
Bemærk
Alle kontrolmenu-posterne kan ikke vises ved at man trykker en gang på
eller mere på knappen, indtil den ønskede post er forsvundet.
DISPLAY. Tryk i dette tilfælde to gange
Tips
• Kontrolmenuens punkter varierer med disken.
• De følgende indikatorer begynder at lyse grønt, når du vælger en hvilken som helst anden post end "OFF":
"PROGRAM"/"SHUFFLE"/"REPEAT"/"A/V SYNC"/"KARAOKE PON"
• "ORIGINAL/PLAY LIST"-indikatoren begynder kun at lyse grønt, når du vælger "PLAY LIST"
(standardindstilling).
72DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 73 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Liste over
systemklargøringsposter
Standardindstillingerne er understregede.
LANGUAGE SETUP (side 35)
OSD
Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.
MENU
Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.
AUDIO
Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.
SUBTITLE
Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.
SCREEN SETUP (side 35)
TV TYPE1)
COLOR
SYSTEM2)
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
AUTO
PAL
NTSC
SCREEN SAVER ON
OFF
4:3 OUTPUT
JACKET PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
FULL
NORMAL
CUSTOM SETUP (side 38)
PAUSE MODE
AUTO
FRAME
TRACK
SELECTION
OFF
AUTO
MULTI-DISC
RESUME
ON
OFF
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
1)
2)
Afspilningskontrol (PBC)
Signaler, der er indkodet på VIDEO CD'er
(Version 2.0) til brug for kontrol af afspilning.
Ved at anvende menuskærme optaget på VIDEO
CD'er med PBC funktioner, kan du afspille
simple interaktive programmer, programmer
med søgefunktioner, og så videre.
Dette system er i overensstemmelse med
Ver. 1.1 og Ver. 2.0 i VIDEO CD-standarderne.
Du kan nyde to slags afspilninger afhængigt af
disktypen.
VIDEO CD'er uden PBC funktioner
(Ver. 1.1 disks)
Opnår videoafspilning (levende billeder) såvel
som musik.
VIDEO CD'er med PBC funktioner
(Ver. 2.0 disks)
Afspil interaktiv software ved hjælp af
menuskærme vist på TV-skærmen (PBC
afspilning), i tillæg til
videoafspilningsfunktioner på Ver. 1.1 disks.
Desuden kan du afspille stillbilleder med høj
opløsning, såfremt de er inkluderet på disken.
Album
Afsnit af et musikstykke på en data-CD med
MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler.
Automatisk pause
En automatisk pause i henhold til det på disken
kodede signal under afspilning af en VIDEO
CD. Hvis CD/DVD-afspilleren ikke genoptager
afspilningen i længere tid, skal du trykke på H
for at genoptage afspilningen manuelt.
Yderligere information
BACKGROUND
Ordforklaring
Standardindstillingerne er forskellige, afhængigt af
modellen til de forskellige lande.
Gælder kun modellerne til Asien og Mellemøsten.
fortsættes
73DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 74 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Dolby Digital
DVD-RW
Dette biograf-lydformat er mere avanceret end
Dolby Surround Pro Logic. I dette format
udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og en subwooferkanal
til dyb bas findes særskilt. Dette format kaldes
også "5.1", fordi subwoofer-kanalen regnes for
0.1 kanal (da den kun aktiveres, når en dyb
baseffekt er påkrævet). Alle seks kanaler i dette
format optages separate for at opnå ekstrafin
kanalseparation. Desuden forekommer der
mindre signalforringelse, da alle signalerne
behandles digitalt.
En DVD-RW er en optagbar og rewritable disk
af samme størrelse som en DVD VIDEO. DVDRW'en har to forskellige indstillinger: VRindstilling og Video-indstilling. DVD-RW'er,
som er lavet i Video-indstilling, har det samme
format som en DVD VIDEO, mens disks, som er
lavet i VR (video-optagelse) indstilling, tillader
at indholdet programmeres eller redigeres.
DTS
Digital lydkompressionsteknologi, udviklet af
Digital Theatre Systems, Inc. Denne teknologi
er i overensstemmelse med 5.1-kanal surround.
Surroundkanalen er stereo, og der er en diskret
subwooferkanal i dette format. DTS giver de
samme 5.1 diskrete kanaler med digitallyd af høj
kvalitet. Den gode kanalseparation opnås, fordi
alle kanaldata er optaget diskret og behandlet
digitalt.
DVD
En disk, der rummer op til 8 timer med levende
billeder, skønt dens diameter er den samme som
en CD.
Datakapaciteten på en enkeltlags og enkeltsidet
DVD er 4,7 GB (gigabyte), hvilket er 7 gange
mere end på en CD. Ydermere er
datakapaciteten på en tolags og enkeltsidet DVD
8,5 GB, på en enkeltsidet og dobbeltsidet DVD
er den 9,4 GB, og på en tolags og dobbeltsidet
DVD er den 17 GB.
Billeddataene er i MPEG 2 formatet, en af de
verdensomspændende standarder for digital
kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 af den
oprindelige størrelse. DVD anvender også
kodeteknik med variabel hastighed, der ændrer
de data, der skal allokeres, i henhold til status på
billedet.
Lyddataene optages i både Dolby Digital og i
PCM, hvilket giver dig mulighed for at nyde en
mere realistisk lydpræsens.
Herudover er DVD'er forsynet med forskellige
avancerede funktioner, såsom multi-synsvinkel,
multisprog, og forældrekontrol funktioner.
DVD+RW
En DVD+RW (plus RW) er en optagbar disk,
som kan overskrives. DVD+RW'er betjener sig
af et optageformat, som er kompatibelt med
DVD VIDEO-formatet.
Fil
Et JPEG-billede, som er optaget på en DATA
CD. En enkelt fil består af en enkelt billede.
Filmbaseret software, videobaseret
software
DVD'er kan klassificeres som filmbaseret eller
videobaseret software. Filmbaserede DVD'er
indeholder de samme billeder (24 billedrammer
per sekund), som vises i biografer.
Videobaserede DVD'er, såsom fjernsynsteater
eller situationskomedier, viser billeder med 30
billedrammer (eller 60 felter) per sekund.
Flersprogsfunktion
På nogle DVD'er er lyden eller undertekster på
billedet optaget på flere sprog.
Forældrekontrol
En funktion ved DVD'en, der gør det muligt at
begrænse afspilningen af disken afhængig af
brugerens alder i henhold til
begræsningsniveauet i hvert land/region.
Begrænsningen varierer fra disk til disk; når den
er aktiveret, kan afspilning være fuldstændig
umuliggjort, voldsscener bliver sprunget over
eller erstattes med andre scener osv.
Indeks (CD, Super Audio CD)/Video
Indeks (VIDEO CD)
Et tal, der opdeler et spor i afsnit, således at et
ønsket sted på en VIDEO CD, CD eller en Super
Audio CD hurtigt kan lokaliseres. Afhængigt af
disken kan det ske, at den ikke er forsynet med
indeksafmærkninger.
74DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK03REG-CEL.book Page 75 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Kapitel
Regionskode
Sektioner af et billede eller et musikstykke på en
DVD, som er mindre end titler. En titel består af
flere kapitler. Hvert kapitel forsynes med et
kapitelnummer, som gør det muligt at lokalisere
det ønskede kapitel.
Dette system er anvendt til beskyttelse af
ophavsretten. Hvert DVD-system eller DVD
disk er tildelt et bestemt regionsnummer i
henhold til salgsområdet. Hver regionskode er
angivet på såvel systemet som på diskens
emballage. Systemet kan afspille disks, der
passer til regionskoden. Systemet kan også
afspille disks med " ALL " mærket. Selv hvis
regionskoden ikke er angivet på DVD'en, kan
regionsbegrænsningen alligevel godt være
aktiveret.
Liniespringformat
(Liniespringsskandering)
Liniespringformatet er NTSC-standardmetoden
til visning af fjernsynsbilleder med 30 rammer i
sekundet. Hver ramme skanderes to gange –
skiftevis mellem skanderingslinierne med lige
tal og skanderingslinierne med ulige tal ved 60
gange i sekundet.
Menu afspilning
Afspilning ved hjælp af menuskærme, der er
optaget på VIDEO CD'er med PBC-funktioner.
Ved hjælp af menuafspilningsfunktionerne kan
man have fornøjelse af simple interaktive
softwareprogrammer.
Multi-vinkel funktion
På nogle DVD'er er den samme scene optaget fra
forskellig vinkler, eller videokamerasynsvinkler.
Multi Session
Progressivt format
(fortløbende skandering)
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
(side 21) er menuskærmene, levende billeder,
og stillbilleder opdelt i sektioner kaldet
"scener". Hver scene tildeles et scenenummer,
der gør det muligt for dig at finde en ønsket
scene.
Spor
Afsnit af et billede eller et musikstykke på en
CD, VIDEO CD, MP3 eller JPEG. Hvert spor
tildeles et spornummer, der gør det muligt for
dig at finde et ønsket spor.
Disk
DVDstruktur
Titel
Yderligere information
Dette er en optagemetode, som muliggør
tilføjelse af data, som anvender Track-At-Oncemetoden. Konventionelle CD'er begynder ved et
CD-kontrolområde kaldet Lead-in og ender ved
et område kaldet Lead-out. En Multi SessionCD er en CD med flere sessioner, hvor hvert
segment fra Lead-in til Lead-out betragtes som
en enkelt session.
CD-Extra: Dette format optager lyd (audio-CDdata) på sporene i session 1 og data på sporene i
session 2.
Scene
Kapitel
VIDEO
CD/CD/
Super
Audio CDstruktur
Disk
Spor
Indeks
Disk
MP3struktur
Album
Spor
Disk
JPEGstruktur
Album
Fil
I modsætning til liniespringformatet kan det
progressive format gengive 50 til 60 rammer i
sekundet ved at gengive alle skanderingslinierne
(525 linier i NTSC-systemet, 625 linier i PALsystemet). Den generelle billedkvalitet
forbedres, og stillbilleder, tekst, og vandrette
linier fremtræder skarpere. Dette format er
kompatibelt med 525 eller 625 progressiv
formatet.
fortsættes
75DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK03REG-CEL.book Page 76 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Super Audio CD
VIDEO CD
Super Audio CD er en ny lyddisk-standard af høj
kvalitet, som optager med brug af DSD (Direct
Stream Digital)-formatet i stedet for PCMformatet, som anvendes til de nuværende CD'er
etc. DSD-formatet har en samplingfrekvens,
som er 64 gange større end aktuelle CD'er og
betjener sig af 1-bits kvantisering, som sikrer et
tilstrækkeligt dynamikområde og på en mere
naturtro måde gengiver den originale lyd over et
langt større afspilningsområde og hørbart
område end på aktuelle CD'er.
Der er forskellige typer Super Audio CD som
beskrevet herunder.
• Super Audio CD (disks med et enkelt lag)
Disks med kun et enkelt HD (high density =
høj densitet) lag (højdensitets signallag for
Super Audio CD)
• Super Audio CD (disk med dobbeltlag)
Disks med to HD-lag, som muliggør lang tids
afspilning. Disse disks har en struktur med to
lag, men kun den ene side læses, så der er
ingen grund til at vende disken.
• Super Audio CD+CD (hybrid disk)
Disks med to lag, nemlig et HD-lag og et CDlag. Disse disks har en struktur med to lag,
men kun den ene side læses, så der er ingen
grund til at vende disken om. Derudover kan
indholdet i CD-laget afspilles selv af en
almindelig CD-afspiller.
• To-kanalers + multikanals Super Audio CDdisks
Super Audio CD-disks med både et to-kanals
område og et multikanals område, som er
optaget i HD-laget.
En kompakt disk, der rummer levende billeder.
Billeddataene er i MPEG 1 formatet, en af de
verdensomspændende standarder for digital
kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den
oprindelige størrelse. Som følger heraf kan en
12 cm VIDEO CD rumme op til 74 minutter
med levende billeder.
VIDEO CD'er rummer også kompakt
lydinformation. Lyde, der ligger udenfor det
menneskelige øres høregrænse, komprimeres,
mens de lyde, som vi kan høre, ikke
komprimeres. VIDEO CD'er kan rumme seks
gange den lydinformation, der kan være på
almindelige audio CD'er.
Der findes 2 versioner af VIDEO CD'er.
• Version 1.1: Man kan kun afspille levende
billeder og lyd.
• Version 2.0: Du kan afspille stillbilleder med
høj opløsning og glæde dig over PBCfunktioner.
Dette system er i overensstemmelse med begge
versioner.
Titel
Det længste afsnit på et billede eller et
musikstykke på en DVD; en film, etc., for et
billedafsnit på videosoftware; eller et album,
etc., for et musikstykke på lydsoftware. Hver
titel tildeles et titelnummer, der gør det muligt
for dig at finde en ønsket titel.
76DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
01DK03REG-CEL.book Page 77 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Hvordan denne side anvendes
Benyt denne side til at finde placeringen på knapperne
og andre dele af systemet, der er nævnt i teksten.
Nummer på illustration
r
SA-CD/CD qa (15)
R
Navn på knap/del
R
Henvisningsside
Hovedenhed
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
ALFABETISK ORDEN
A–R
S–Z
BASS/TREBLE 8 (48)
DIMMER qj (52)
Diskbakke 2 (13)
DISPLAY qg (52, 56)
Displayrude 9
DSGX 6 (48)
DVD qf (10, 13, 37)
Fjernbetjeningssensor 4
Hovedtelefonjackstik qd
PRESET +/– qs (46)
PROGRESSIVE 0 (37)
SA-CD/CD qa (15)
SOUND FIELD 7 (48, 65)
TIME/TEXT qh (47, 53, 54)
TUNER AM qf (45, 46)
TUNER FM qf (45, 46)
VIDEO/SAT qf (59)
VOLUME-kontrolknap 5
?/1 (strøm) 1 (9, 46, 65)
Z (åbn/luk) 3 (13)
H (afspilning) qs (13, 42)
X (pause) qs (10, 13)
x (stop) qs (13, 39, 65)
./> (gå tilbage/gå frem)
qs (12, 13, 48)
Yderligere information
fortsættes
77DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Left-3
(3 column)
01DK03REG-CEL.book Page 78 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
Fjernbetjening
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
ALFABETISK ORDEN
A–Q
R–Z
ALBUM +/– wf (14)
ANGLE 5 (44)
AUDIO 4 (32, 49)
CLEAR es (17, 18, 20, 26, 29)
DISC SKIP1) w;
DISPLAY qj (52, 56)
ENTER qs (11, 12, 16, 18, 19, 20,
21, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 39,
45, 46, 51)
FM MODE ws (47)
FUNCTION +/– 2 (13, 37, 45,
46)
KARAOKE MODE qg (49)
KARAOKE PON qh (50)
MENU 6 (20, 25, 27)
PICTURE NAVI 3 (26, 30)
PRESET + wh (46)
PRESET – e; (46)
REPEAT ws (19)
SLEEP qk (51)
SOUND FIELD wa (48)
SUBTITLE wd (44)
Talknapper2) qf (20, 21, 29, 35,
40, 46, 57)
THEATRE SYNC ql (57)
TIMER MENU eg (11, 51)
TIME/TEXT ef (47, 53, 54)
TOP MENU qd (20)
TUNING + 9 (45, 47)
TUNING – qa (45, 47)
TV wk (57)
TV CH + wh (57)
TV CH – e; (57)
TV/VIDEO qk (57)
TV VOL +/–2) 7 (57)
VOLUME +/–2) 7 (51)
?/1 (strøm) 1 (9, 51)
TV ?/1 1 (57)
REPLAY/ADVANCE
8 (14)
c STEP/STEP C 8 (14)
SLOW y 9 (14)
M (hurtig fremad) 9 (14)
X (pause) q; (13)
SLOW qa (14)
m (tilbagespoling) qa (14)
M/m/</, qs (11, 18, 33, 51)
DISPLAY wg (12, 18, 33, 49,
56)
> (fremad) wh (13, 48)
x (stop) wj (13, 39)
H (afspilning)2) wl (13, 42)
. (tilbage) e; (12, 13, 48)
O RETURN ea (21)
-/-- es
KEY CONTROL #/2 ed (50)
1)
DISC SKIP knappen findes ikke
på denne model.
2)
H, nummer 5 og VOLUME +
(TV VOL +) knapperne har
berøringspunkter. Anvend
berøringspunkterne som
reference, når du betjener
systemet.
78DK
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\01DK13INF-CEL.fm]
masterpage:Blank-right
01DK03REG-CEL.book Page 79 Thursday, April 14, 2005 3:24 PM
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] DK
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI02REG-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 2 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tms. estääksesi tulipalon. Älä
sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
Tässä järjestelmässä on Dolby1) Digital ja DTS2)
Digital Surround järjestelmät.
1) Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
2)
Valmistettu Digital Theater Systems, Inc.’n
lisenssillä. ”DTS” ja ”DTS 2.0 + Digital Out” ovat
Digital Theater Systems, Inc.n rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASER
tuotteeksi. Tämä
merkintä on laitteen
takaseinässä.
Älä laita paristoa tavallisten
talousjätteiden sekaan. Hävitä se
oikein kemiallisena jätteenä.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja
muidenEuroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
2FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 3 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Sisällysluettelo
Tämän ohjekirjan käyttäminen ............... 5
Toistettavat levyt..................................... 5
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen .......................... 8
Kellonajan asettaminen ......................... 11
Pika-asetuksen tekeminen ..................... 11
DVD/VIDEO CD/CD/Super
Audio CD/MP3/JPEG –
Toistaminen
Levyn asettaminen paikalleen............... 13
Levyn soittaminen................................. 13
Oman ohjelman luominen..................... 16
— Ohjelmoitu soitto
Toisto satunnaisessa järjestyksessä....... 18
— Hajasoitto
Toistaminen uudelleen .......................... 19
— Uudelleensoitto
DVD-levyjen toisto valikon avulla ....... 20
”ORIGINAL”- tai ”PLAY LIST” -valinta
DVD-RW-levyllä............................ 21
PBC-toimintoja sisältävien CDvideolevyjen toistaminen
(versio 2.0)...................................... 21
— PBC-toisto
Tietoja MP3-audioraidoista ja JPEGkuvatiedostoista .............................. 22
MP3-audioraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja
sisältävien DATA CD -levyjen
toistaminen...................................... 24
Audioraitojen ja kuvien toistaminen
diaesityksenä äänen kanssa............. 26
Kuvaruutunäytön käyttö hakuun........... 28
Haku kohtauksittain .............................. 30
— Kuvanavigointi
DVD/VIDEO CD/CD/Super
Audio CD/MP3/JPEG – Erilaisia
toimintoja
Äänen vaihtaminen ............................... 31
Kuvan ja äänen välisen viiveen säätö ... 32
— A/V SYNC
Asetusnäytön käyttö ............................. 33
Näytön tai ääniraidan kielen asetus ...... 34
— KIELIVALINNAT
Näytön asetukset................................... 34
— RUUDUN ASETUKSET
Mukautetut asetukset ............................ 37
— KÄYTTÄJÄKOHTAISET
ASETUKSET
Levyn toiston rajoittaminen.................. 38
— ITSE MÄÄRITETTÄVÄ
VANHEMPIEN VALVONTA/
VANHEMPIEN VALVONTA
Katselukulman vaihtaminen ................. 42
Tekstityksen näyttö............................... 42
FI
Viritin
Radioasemien esiviritys........................ 43
Radion kuunteleminen.......................... 44
— Esiviritys
— Käsiviritys
Radiotietojärjestelmän (RDS)
käyttäminen .................................... 45
(Vain Euroopan malli)
Äänen säätö
Äänen säätäminen................................. 46
Surround-tehosteen käyttäminen .......... 46
Laulaminen yksin: Karaoke.................. 47
Ajastin
Nukahtaminen musiikin soittoon.......... 49
— Uniajastin
Herääminen musiikkiin......................... 49
— Soittoajastin
Jatkuu
3FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI03REG-CELTOC.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 4 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Näyttö
Näytön sammuttaminen ........................ 50
— Virransäästötila
Näytön kirkkauden säätäminen............. 50
Levyä koskevien tietojen katselu
näytöltä ........................................... 51
Levyä koskevien tietojen katselu
ruutunäytöllä................................... 52
Päivämäärätietojen tarkistaminen ......... 54
Virittimen tietojen katsominen
näytöltä ........................................... 54
Lisälaitteet
TV:n ohjaaminen kaukosäätimellä ....... 55
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen .................................... 55
Lisälaitteiden liittäminen ...................... 56
Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen ................................ 57
5.1-kanavaisen äänen kuuntelu
valinnaisen vahvistimen kanssa...... 58
Liitetyn laitteen äänittäminen ............... 58
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden korjaustoimia......... 59
Ilmoitukset ............................................ 64
Itsediagnoositoiminto............................ 64
(kun näytöllä näkyy kirjaimia/
numeroita)
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 65
Tekniset tiedot....................................... 66
Kielikoodiluettelo ................................. 68
Näytettävissä ja valittavissa olevat kohdat
levytyypeittäin ................................ 69
Järjestelmän asetuskohdeluettelo .......... 71
Sanasto .................................................. 71
Painikkeiden sijaintiluettelo ja
sivuviittaukset................................. 75
4FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI04PRE-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 5 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Tämän ohjekirjan
käyttäminen
• Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot
yleensä kaukosäädintä käyttäen. Samat
toiminnot voi kuitenkin tehdä myös laitteen
painikkeilla, joilla on samat tai
samankaltaiset nimet.
• Kuvaruutunäyttö (OSD) saattaa vaihdella
maakohtaisesta mallista riippuen.
• Englanninkielistä kuvaruutunäyttöä
käytetään vain havainnollistamiseen.
• Ohjausvalikon kohdat voivat vaihdella levyn
tyypistä riippuen (sivu 69).
• Asetusnäytöstä valittavat kohdat voivat
vaihdella alueesta riippuen (sivu 33).
• Termiä ”DVD” voidaan käyttää yleisterminä
DVD VIDEO-, DVD+RW/DVD+R- ja
DVD-RW/DVD-R-levyistä.
• Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia
symboleja.
Symboli
Merkitys
Toiminnot, jotka ovat
käytettävissä DVD VIDEO-,
DVD-R/DVD-RW-levyillä
videotilassa ja DVD+R/
DVD+RW-levyillä
Toiminnot, jotka ovat
käytettävissä DVD-RW-levyillä
VR- (videotallennus) tilassa.
Toiminnot, jotka ovat
käytettävissä VIDEO CD
-levyillä (mukaan lukien Super
VCD -levyt tai video-CD- tai
Super VCD -formaatin CD-R/
CD-RW-levyt)
Toistettavat levyt
Järjestelmällä voi toistaa seuraavia levyjä.
Muita levyjä ei voi toistaa.
Toistettavien levyjen luettelo
Levyformaatti
Levyn kuva
DVD-videolevyt
DVD-RW-levyt
Super Audio CD
-levyt
CD-videolevyt
Audio-CD:t
CD-R/CD-RW
(audiodata/MP3tiedostot/JPEGtiedostot)
”DVD VIDEO” -logo ja ”DVD-RW”-logo ovat
tavaramerkkejä.
Toiminnot, jotka ovat
käytettävissä musiikki-CDlevyillä tai musiikki-CDformaatin CD-R/CD-RW-levyillä
tai Super Audio CD -levyillä
Toiminnot, jotka ovat
käytettävissä DATA CD -levyillä
(CD-ROM/CD-R/CD-RW-levyt,
joilla on MP3*-audioraitoja ja
JPEG-kuvatiedostoja)
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on ISO/MPEG:n
määrittämä audiodatan pakkausformaatti.
Jatkuu
5FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI04PRE-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 6 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Tällä laitteella voi toistaa
seuraavien aluekoodien DVDlevyjä
Laitteen taakse on painettu aluekoodi, ja laite
toistaa vain samalla aluekoodilla varustetut
DVD-levyt.
Tämä laite toistaa myös labeled ALL merkinnällä varustetut DVD-levyt.
Jos yrität toistaa muunlaista DVD-levyä,
televisioruudulla näkyy viesti ”Playback
prohibited by area limitations.” DVD-levystä
riippuen aluekoodia ei ehkä ole merkitty DVDtoiston aluerajoitteista huolimatta.
Aluekoodi
MODEL NO. HCD–WS2D
X
DVD RECEIVER
AC: 00V
00Hz 00W
SERIAL NO.
Tällä laitteella ei voi toistaa
seuraavia levyjä
• Kaikki muut CD-ROM/CD-R/CD-RW-levyt
kuin seuraavilla muodoilla tallennetut:
– CD-musiikki-muoto
– CD-video-muoto
– MP3- (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEGformaatti, joka on ISO9660* Level 1/Level
2- tai Joliet-laajennusformaatin mukainen
• PHOTO CD -formaatissa tallennetut CDROM-levyt
• CD-Extra-levyjen tieto-osa
• Monikanava-alue Super Audio CD -levyillä,
joilla on 2 kanava-aluetta ja monikanavaalue.
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW-levyt, jotka on tallennettu DivXformaatissa
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW-levyt, jotka on tallennettu Multi
Session -formaatissa
• DVD-RAM-levyt
• DVD-äänilevyt
• Eri aluekoodin sisältävä DVD-levy.
• Tällä laitteella ei voi soittaa epätavallisen
(esim. sydämen, neliön, tähden) muotoisia
levyjä. Tämä voi vioittaa laitetta. Älä käytä
tällaisia levyjä.
• Levy, johon on kiinnitetty paperia tai tarroja.
• Levy, jonka pinnassa on vielä teippiä,
sellofaanikalvo tai tarra.
* CD-ROM-levyjen looginen tiedosto- ja
kansioformaatti, määrittänyt ISO (International
Organization for Standardization)
Huomautuksia CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW-levyistä
• Joitakin CD-R-, CD-RW-, DVD-R-, DVDRW-, DVD+R- tai DVD+RW -levyjä ei voi
toistaa tällä järjestelmällä levyn
tallennuslaadusta tai fyysisestä kunnosta tai
tallennuslaitteen ominaisuuksista johtuen.
Levyä ei myöskään voi toistaa, jos sen
tallennusta ei ole viimeistelty oikein. Katso
tarkemmat ohjeet tallennuslaitteen
käyttöohjeista.
• Pakatussa kirjoitusmuodossa tallennettua
levyä ei voi toistaa.
Huomautus DVD-levyjen ja
CD-videolevyjen
toistamisesta
DVD-levyjen ja CD-videolevyjen tietyt
toistotoiminnot saattavat olla
ohjelmistotuottajien tarkoituksella
määrittelemiä. Koska tämä laite toistaa DVDlevyt ja CD-videolevyt ohjelmistotuottajien
suunnitteleman ohjelmasisällön mukaisesti,
joitakin toistotoimintoja ei ehkä voi käyttää.
Katso myös DVD-levyjen ja CD-videolevyjen
mukana toimitettuja käyttöohjeita.
6FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI04PRE-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 7 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
Tekijänoikeudet
Tämä tuote sisältää Yhdysvaltalaisten patenttien
ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa. Tämän
tekijänoikeuksien suojaustekniikan
käyttämiseen tulee olla Macrovision:n lupa, ja
se on tarkoitettu kotikäyttöön ja muuhun
rajoitettuun katselukäyttöön, ellei
Macrovision:n antamasta luvasta muuta johdu.
Käänteinen suunnittelu tai purkaminen on
kielletty.
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
Multi Session -formaatilla
äänitetyn levyn soittoa
koskevia huomautuksia
• Järjestelmä voi toistaa Multi Session CD
-levyt, jos ensimmäisessä osiossa on MP3audiokappale. Myös myöhempiin osioihin
tallennetut MP3-audiokappaleet voi toistaa.
• Järjestelmä voi toistaa Multi Session CD
-levyt, jos ensimmäisessä osioissa on JPEGkuvatiedosto. Myös myöhempiin osioihin
tallennetut JPEG-kuvatiedostot voi toistaa.
• Jos ensimmäiseen osioon on tallennettu
audiokappaleita ja kuvia CD-kuvaformaatissa
tai CD-videoformaatissa, vain ensimmäinen
osio toistetaan.
• Useita istuntoja sisältäviä CD-R ja CD-RW,
joita ei ole viimeistelty ”sulkemalla istunto”,
ei tueta.
7FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 8 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen
Tee liitännät käyttämällä järjestelmän mukana toimitettuja johtoja ja lisävarusteita. Noudata seuraavien
vaiheiden 1 – 6 mukaisia ohjeita.
AM-kehäantenni
FM (ULA) -antenni
Etukaiutin (Oikea)
1 Liitä kaiuttimet.
Liitä oikean ja vasemman kaiuttimen johdot
laitteen SPEAKER-liittimiin ja kaiuttimien
takana oleviin liittimiin alla olevan kuvan
mukaisesti.
Etukaiutin (Vasen)
Kaiuttimet
Työnnä vain kuorittu pää sisään
Pääyksikkö
Musta (#)
NT L
NT R
FRO
FRO
Musta (#)
R
AKE
SPE
8FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 9 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
2 Liitä FM- ja AM-antennit.
Vihje
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se sitten.
FM
75
CO
AXIA
L
AM
AM-kehäantenni
* Kuori pois eriste johdon päästä.
Käyttöönotto
Työnnä vain
kuorittu pää
sisään*
Suorista FM-johtoantenni
vaakasuoraan
Videokuvan laadun kohottamiseksi edelleen:
– Liitä television COMPONENT VIDEO -tuloliittimet
tämän järjestelmän COMPONENT VIDEO OUT
-liittimiin lisävarusteena saatavalla
komponenttivideojohdolla. Jos TV on yhteensopiva
progressiivisten tiedostosignaalien kanssa, käytä tätä
liitäntää ja valitse ”PROGRESSIVE AUTO” tai
”PROGRESSIVE VIDEO” TV:stä riippuen.
Tarkempia tietoja on kohdassa ”Järjestelmän
signaalilähtötyypin vaihtaminen” (sivu 36).
– Voit käyttää lisävarusteena saatavaa S-videojohtoa,
jolla TV:n S VIDEO -tuloliitin yhdistetään S VIDEO
OUT -liittimeen.
4 Jos mallissa on jännitteenvalitsin,
aseta VOLTAGE SELECTOR
paikallisen verkkojännitteen
mukaiseksi.
Mallista riippuen VOLTAGE SELECTOR
-kytkin voi olla eri näköinen.
Huomautus
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista.
3 Liitä television videon tuloliitin VIDEO
OUT -liittimeen varusteisiin kuuluvalla
videokaapelilla.
220-240V
120V
VOLTAGE
SELECTOR
VIDEO OU
T
S VIDEO
OUT
Kun käytät televisiota
Kytke televisioon virta ja valitse videon tulo siten, että
näet tämän laitteen lähettämän kuvan.
5 Liitä virtajohto pistorasiaan.
Näytössä näkyy esittely. Kun painat ?/1
-painiketta, virta kytkeytyy järjestelmään ja
esittely päättyy automaattisesti.
Jos varusteisiin kuuluva pistotulpan sovitin
ei sovi pistorasiaan, irrota se pistotulpasta
(vain mallit, joissa on sovitin).
Liitettäessä videonauhuri
Liitä televisio ja videonauhuri video- ja audiojohtojen
avulla (eivät kuulu varusteisiin) alla osoitetulla tavalla.
Televisio
Videonauhuri
Järjestelmä
Jos kuvassa on häiriöitä tai äänessä on kohinaa, kun
TV, videolaite ja tämä järjestelmä ovat kaikki
liitettyinä yhtä aikaa, kytke yksi niistä irti.
Huomautus
Älä sijoita televisiota tämän järjestelmän päälle.
Jatkuu
9FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 10 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
6 (vain Aasian ja Lähi-Idän mallit)
Aseta värijärjestelmäksi PAL tai NTSC
riippuen television värijärjestelmästä.
Aluekoodin 3 mallien värijärjestelmäksi on
tehtaalla asetettu NTSC ja muiden
aluekoodien malleille PAL. Joka kerta kun
teet alla kuvatut toimet, värijärjestelmä
vaihtuu seuraavasti:
NTSC y PAL
Kaiuttimien pehmusteiden
kiinnittäminen
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat kaiuttimien
pehmusteet kaiuttimien pohjaan. Tämä
tasapainottaa kaiuttimet ja estää niitä
liukumasta.
1 Katkaise järjestelmästä virta painamalla
?/1 -painiketta.
2 Paina laitteen ?/1 -painiketta samalla,
kun pidät sen X -painikkeen painettuna.
Laite kytkeytyy päälle, ja värijärjestelmä
on vaihdettu.
Huomautus
Kun toistat muulla kuin laitteen asetusta vastaavalla
värijärjestelmällä tallennettua CD-videolevyä, kuva
voi vääristyä.
Järjestelmän kantaminen
Lisävarusteiden liittäminen
Tee seuraavat toimet suojataksesi DVDmekanismia.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
Katso sivu 56.
1 Kytke laitteeseen virta painamalla ?/1
-painiketta ja paina sitten DVD-painiketta.
Kahden R6 (AA-kokoisen)
pariston asettaminen
kaukosäätimeen
2 Varmista, ettei laitteessa ole levyä, ja
varmista, että ”No Disc” näkyy.
3 Sammuta järjestelmä painamalla ?/1
-painiketta, ja tarkista, että ”STANDBY”
katoaa näkyvistä.
4 Irrota virtajohto pistorasiasta.
e
E
e
E
Huomautus
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista
paristot välttyäksesi mahdollisen paristovuodon tai
ruostumisen aiheuttamalta vahingolta.
Vihje
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun laitteen käyttö kaukosäätimellä
ei enää onnistu, vaihda molemmat paristot uusiin.
10FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 11 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Kellonajan asettaminen
1
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
2
3
Paina TIMER MENU -painiketta.
Painele M tai m -painiketta asettaaksesi
tuntilukeman.
4
5
Paina ENTER-painiketta.
Painele M tai m -painiketta asettaaksesi
minuuttilukeman.
6
Voit tehdä ”OSD” - ja ”TV TYPE” -asetukset
vaiheittain.
Pika-asetuksen jälkeen järjestelmä on valmis
toistamaan elokuvia, musiikki-CD-levyjä jne.
Eurooppalaista mallia käytetään vain
havainnollistamiseen.
1
2
Paina ENTER-painiketta.
Kello alkaa käydä.
3
Kellonajan säätäminen
1 Paina TIMER MENU -painiketta.
2 Valitse ”CLOCK SET?” painamalla M tai m
Kytke virta televisioon ja valitse
videotulo.
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
Valitse DVD-toiminto painamalla
FUNCTION + tai – useita kertoja (tai
DVD laitteessa).
Ohjeviesti ilmestyy TV:n kuvaruutuun.
Huomautuksia
-painiketta. Paina sitten ENTER-painiketta.
• Jos järjestelmässä on levy tai levykelkka
avautuu, ohjeviesti ei tule näkyviin. Poista levy.
• Jos painat CLEAR, ohjeviesti katoaa
kuvaruudusta. Kun Pika-asetus täytyy suorittaa,
katso ”Pika-asetusnäytön palauttaminen”
(sivu 12).
3 Tee samat toimet kuin edellä vaiheissa 3 –
6.
Huomautuksia
• Kellonajan asetus katoaa, kun virtajohto irrotetaan
tai sattuu sähkökatko.
• Kellonaikaa ei voi asettaa virransäästötilassa
(sivu 50).
Käyttöönotto
Tee toiminto kaukosäätimen painikkeilla.
Pika-asetuksen
tekeminen
4
Paina ENTER-painiketta.
”LANGUAGE SETUP” tulee näkyviin.
”LANGUAGE SETUP” -kohdassa valittua
kieltä käytetään kohdissa ”OSD”, ”MENU”
ja ”SUBTITLE” (sivu 34).
5
Valitse kuvaruutunäytössä käytettävä
kieli painelemalla M tai m -painiketta.
Valittavissa oleva kieli vaihtelee alueesta
riippuen.
Jatkuu
11FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI05CON-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 12 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
6
Paina ENTER-painiketta.
Asetus valitaan, ja ”SCREEN SETUP”
tulee näkyviin.
7
Valitse TV-vastaanottimen tyyppiä
vastaava asetus painelemalla M tai m
-painiketta.
x Liitettäessä tavalliseen 4:3 TVvastaanottimeen
”4:3 LETTER BOX” tai ”4:3 PAN SCAN”
(sivu 34)
x Liitettäessä laajakuva TVvastaanottimeen tai tavalliseen 4:3 TVvastaanottimeen, jossa on
laajakuvatila
”16:9” (sivu 34)
8
Paina ENTER-painiketta.
Pika-asetus on suoritettu.
Jos teet virheen
Paina ., ja valitse sitten kohta uudelleen.
Pika-asetuksesta poistuminen
Paina
DISPLAY -painiketta.
Pika-asetusnäytön
palauttaminen
1 Paina
DISPLAY -painiketta
pysäytystilassa.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse ”SETUP” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kohdan ”SETUP” vaihtoehdot näkyvät.
3 Valitse ”QUICK” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Pika-asetusnäyttö tulee näkyviin.
Huomautus
Jos haluat muuttaa jokaista asetusta, katso
”Asetusnäytön käyttö” (sivu 33).
12FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 13 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/
MP3/JPEG – Toistaminen
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
3
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
Ennen kuin toistat DVD:tä, VIDEO CD:tä tai
JPEG:tä, kytke televisio päälle ja valitse
videotulo. DVD-levystä tai CD-videolevystä
riippuen jotkin toiminnot voivat poiketa
esitetystä tai niiden käyttöä on rajoitettu. Katso
levyn mukana toimitettuja käyttöohjeita.
Esimerkki: Kun DVD-levy on ladattu
Paina Z -painiketta.
Otsikon tai kappaleen numero
Aseta levy etikettipuoli ylöspäin
levyalustalle.
TITLE
DVD
Soittoaika
Esimerkki: Kun CD-levy on ladattu
Kappalenumero
Kun toistat 8 cm:n CD/DVD-levyä,
aseta se kelkan sisempään uraan.
4
Soittoaika
1
Sulje levyalusta painamalla Z painiketta toistamiseen.
Huomautuksia
• Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, tarroja tai liimaa,
koska tämä voi vioittaa laitetta.
• Älä työnnä levyalustaa väkisin kiinni sormilla, koska
tämä voi vioittaa laitetta.
• Kun poistat levyn soittimesta, tartu levyyn sen
reunoilta. Älä kosketa pintaa.
• Älä laita kahta levyä kerrallaan levykelkkaan.
2
Valitse DVD-toiminto painamalla
FUNCTION + tai – useita kertoja (tai
DVD laitteessa).
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Toistaminen
Levyn asettaminen
paikalleen
Levyn soittaminen
Paina H -painiketta.
Vihje
Ladattavasta levystä riippuen levyn toisto voi alkaa
automaattisesti.
Jatkuu
13FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 14 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Muut toiminnot
Kun haluat
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x.
Kytkeä tauon
Paina X.1)
Jatka toistoa painamalla X
uudelleen tai paina H.
Valita kappaleen,
kohtauksen tai
raidan (paitsi
JPEG)
Painele . tai > toiston tai
taukotilan aikana.
Tai paina numeropainikkeita
pysäytystilassa, ja paina sitten
ENTER2).
Toistaa nykyistä Paina ADVANCE
kohtausta
-painiketta soiton aikana.
nopeasti
eteenpäin (Instant
Advance) (vain
DVD VIDEO/
DVD-RW)
Valita MP3/
JPEG-albumin
Painele ALBUM + tai – toiston
tai taukotilan aikana.
Etsiä kohdan
nopeasti
pikakelauksen
eteen- tai
taaksepäin (Scan)
aikana (paitsi
JPEG)3)
Paina m tai M -painiketta
toiston aikana.
Aina kun painiketta painetaan,
toistonopeus vaihtuu
järjestyksessä seuraavasti:
Toistosuunta4)
t × 2B5) t 1M t 2M
t 3M6)
Vastakkainen suunta4)
t × 2b7) t 1m t 2m
t 3m6)
Kun haluat palata normaaliin
toistoon, paina H -painiketta.
Katsella ruutu
ruudulta
(Hidastettu toisto)
(vain DVD
VIDEO/DVDRW/VIDEO
CD)3)
Paina toiston aikana X, ja paina
sitten
SLOW tai SLOW y.
Aina kun painiketta painetaan,
toistonopeus vaihtuu seuraavasti:
Toistosuunta8)
2yy1y
Vastakkainen suunta (vain
DVD VIDEO/DVD-RW)8)
2
y1
Kun haluat palata normaaliin
toistoon, paina H -painiketta.
Toistaa yhden
ruudun kerrallaan
(pysäytyskuva)
(vain DVD
VIDEO/DVDRW/VIDEO CD)
Paina X toiston aikana, ja siirry
seuraavaan ruutuun painamalla
STEP C tai palaa edelliseen
ruutuun painamalla c STEP
(vain DVD VIDEO/DVD-RW).
Toistaa edellisen Paina
REPLAY -painiketta
kohtauksen
soiton aikana.
uudelleen (Instant
Replay) (vain
DVD VIDEO/
DVD-RW)
Toimi näin
Vaihtaa toisesta
lähteestä DVDtoimintoon
Paina laitteen DVD-painiketta.
Poistaa levyn
laitteesta
Paina laitteen Z -painiketta.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Videokuvassa voi esiintyä häiriöitä.
Paitsi MP3/JPEG
Audiolähteestä riippuen ääntä ei välttämättä kuulu.
× 2B/× 2b -toistonopeus on noin kaksi kertaa
normaalinopeus. 3M/3m -toistonopeus on
nopeampi kuin 2M/2m, ja 2M/2m
-toistonopeus on nopeampi kuin 1M/1m.
vain DVD VIDEO/CD/Super Audio CD
vain DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD
vain DVD VIDEO
The 2 y/2
-toistonopeus on hitaampi kuin 1 y/
1
.
Huomautuksia
• Instant Replay- ja Instant Advance -toimintoa ei voi
käyttää Repeat Play -tilassa (sivu 19).
• Pysäytyskuvaa ei voi hakea DVD-RW-levyltä VRtilassa.
• Joissakin toiminnoissa voi olla rajoituksia riippuen
DVD:stä tai VIDEO CD:stä.
• Seuraavien levyjen käynnistäminen voi kestää
tavallista kauemmin.
– levy, jolle on tallennettu monimutkainen
puurakenne.
– Multi Session -formaatilla äänitetty levy.
– levy, jolle voi lisätä tietoja (ei viimeistelty levy).
• Joitakin DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD-RW- tai
CD-R/CD-RW-levyjä ei voi toistaa tällä
järjestelmällä tiedostomuodosta riippuen.
Vihjeitä
• Instant Replay -toiminto on hyödyllinen, kun haluat
katsoa uudelleen kohtauksen tai dialogin, joka jäi
näkemättä.
• Instant Advance -toiminto on hyödyllinen, kun
haluat ohittaa kohtauksen, jota et halua katsoa.
• Instant Replay- tai Instant Advance -toimintoa ei
välttämättä voi käyttää kaikissa kohtauksissa.
14FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 15 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Super Audio -hybridi-CD:n
toistokerroksen valitseminen
Eräillä Super Audio CD -levyillä on HD-kerros
ja CD-kerros. Voit valita toistokerroksen, jota
haluat kuunnella.
Aina kun painat painiketta, valitaan
vuorotelleen HD-kerros tai CD-kerros. CDkerrosta toistettaessa etupaneelin näytön ”CD”
-ilmaisin syttyy.
Huomautuksia
• Lisätietoja Super Audio CD -levyistä, katso sivua 74.
• Kaikki toistotilan toiminnot toimivat vain valitulla
kerroksella.
• Kun toistetaan 2-kanavaista + monikanavaista Super
Audio CD -levyä, vain 2-kanavainen toistoalue
toistetaan.
• Kun toistetaan monikanavaista Super Audio CD
-levyä, monikanavainen audio yhdistetään
automaattisesti 2-kanavaiseksi stereoääneksi.
Toiston jatkaminen kohdasta,
jossa levy pysäytettiin
— Jatkotoisto
Laite muistaa kohdan, jossa levy pysäytettiin,
minkä ansiosta toistoa voidaan jatkaa
pysäytyskohdasta. Resume Play -toimintoa ei
peruuteta, kun laitteen virta katkaistaan (paitsi
MP3/JPEG).
1
Lopeta toistaminen painamalla x
-painiketta toiston aikana.
Näytössä näkyy ”Resume”. Jos näytössä ei
näy ”Resume”, jatkotoistoa ei voi käyttää.
2
Paina H -painiketta.
Jo toistetun levyn kuuntelu
Resume Playback -toiminnon
avulla
— Multi-Disc Resume (vain DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Järjestelmä tallentaa muistiin kohdan, jossa levy
pysäytettiin, korkeintaan 40 levylle ja jatkaa
toistoa, kun levy seuraavan kerran asetetaan
laitteeseen. Kun toiston jatkamiskohta
tallennetaan 41. levylle, ensimmäisen levyn
jatkamiskohta poistetaan muistista.
Ota tämä toiminto käyttöön valitsemalla
”CUSTOM SETUP” -kohdassa ”MULTI-DISC
RESUME” -asetukseksi ”ON” (sivu 37).
Huomautuksia
• Jos ”CUSTOM SETUP” -kohdan ”MULTI-DISC
RESUME” -asetuksena on ”OFF” (sivu 37),
jatkamiskohta poistetaan muistista, kun vaihdat
toimintoa.
• Jos ”CUSTOM SETUP” -kohdan ”MULTI-DISC
RESUME” -asetuksena on ”ON” (sivu 37) ja
toistetaan tallennettua levyä, kuten esimerkiksi
DVD-RW, järjestelmä saattaa toistaa muita
tallennettuja levyjä samasta jatkamiskohdasta
alkaen. Kun haluat aloittaa toiston alusta, paina kaksi
kertaa x, ja paina sitten H.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Toistaminen
Paina laitteen SA-CD/CD-painiketta
pysäytystilassa.
• Resume Play -piste poistetaan kun:
– painetaan x pysäytystilassa.
– virtajohto irrotetaan pistorasiasta.
– levykelkka avataan (paitsi DVD VIDEO/VIDEO
CD -levy, kun ”CUSTOM SETUP” -kohdan
”MULTI-DISC RESUME” -asetuksena on ”ON”).
– toistomuotoa vaihdetaan.
– järjestelmä sammutetaan (vain MP3/JPEG).
– toimintoa vaihdetaan (paitsi DVD VIDEO/
VIDEO CD -levy, kun ”CUSTOM SETUP”
-kohdan ”MULTI-DISC RESUME” -asetuksena
on ”ON”).
Soitin aloittaa toiston kohdasta, jossa
pysäytit levyn vaiheessa 1.
Huomautuksia
• Toiston jatkamista ei voi tehdä hajatoiston eikä
ohjelmoidun toiston aikana.
• Resume Play ei ehkä toimi kaikissa levyissä.
• Levyn pysäytyskohdasta riippuen järjestelmä voi
jatkaa toistoa eri kohdasta.
15FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 16 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Oman ohjelman luominen
4
Paina , -painiketta.
Kohdistin siirtyy kappaleluetteloon (tässä
tapauksessa ”01”).
— Ohjelmoitu soitto
Voit tehdä enintään 99 vaiheesta koostuvan
ohjelman.
1
Paina
DISPLAY -painiketta
pysäytystilassa.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”PROGRAM” painelemalla M tai
m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
5
Valitse ohjelmoitava kappale
painelemalla M tai m, ja paina sitten
ENTER.
Valittu kappale ohjelmoidaan, ja kohdistin
siirtyy ohjelmaluetteloon.
Valitse esimerkiksi kappale ”02”.
Kappaleen numero voi näkyä 3numeroisena Super Audio CD -levyllä.
Kohdan ”PROGRAM” vaihtoehdot
näkyvät.
Valittu kappale
3
Valitse ”SET t” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Ohjelmoitujen kappaleiden
kokonaistoistoaika
Ohjelmoitujen kappaleiden kokonaistoistoaika
6
Ohjelmoi muita kappaleita toistamalla
vaiheet 4 – 5.
Ohjelmoidut kappaleet näytetään valitussa
järjestyksessä.
7
Paina H -painiketta.
Ohjelmoitu soitto alkaa.
Ohjelmaluettelo
Levyn kappaleluettelo
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Kytkeä
ohjemointinäytön pois
käytöstä
Paina
DISPLAY
-painiketta.
Tarkistaa ohjelman
Tee vaiheet 1 – 3.
16FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 17 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Ohjelmoidun soiton
peruuttaminen
Paina CLEAR tai valitse ”OFF” vaiheessa 3.
Toista sama ohjelma uudelleen valitsemalla
”ON” vaiheessa 3 ja painamalla sitten ENTER.
1 Vaiheen 3 jälkeen valitse muutettava
• Tekemäsi ohjelma säilyy muistissa ohjelmoidun
soiton päätyttyä. Jos haluat toistaa saman ohjelman
uudelleen, muista valita ”ON” vaiheessa 3 ja paina
sitten H.
• Voit suorittaa ohjelmoitujen kappaleiden
uudelleentoisto- tai hajatoistotoiminnon. Noudata
ohjelmoidun toiston aikana toimintojen
Uudelleentoisto (sivu 19) tai Hajatoisto (sivu 18)
vaiheita.
ohjelmoitu kappale painelemalla M tai m, ja
paina sitten ,.
2 Valitse ohjelmoitava kappale painelemalla
M tai m, ja paina sitten ENTER.
Ohjelmaluettelon valittu raita korvataan
valitulla kappaleella.
Ohjelmoidun kappaleen
poistaminen
1 Vaiheen 3 jälkeen valitse ohjelmaluettelosta
ohjelmoitu kappale, jonka haluat poistaa,
painelemalla M tai m.
2 Paina CLEAR-painiketta.
Tai paina ,, painele sitten M ja valitse
”– –” kappaleluettelosta, ja paina sitten
ENTER.
Kaikkien ohjelmoitujen
kappaleiden peruuttaminen
Painele vaiheessa 4 painiketta M ja valitse
ohjelmaluettelosta ”ALL CLEAR”, ja paina
sitten ENTER.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Toistaminen
Ohjelmoidun kappaleen
vaihtaminen
Vihjeitä
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Painele
DISPLAY -painiketta, kunnes
ohjausvalikko näkyy.
Huomautuksia
• Ohjelmoitu toisto ei ole käytettävissä DVD-, MP3- ja
JPEG-levyillä.
• Ohjelmoitua toistoa ei voi suorittaa VIDEO CD
-levyjen ja Super VCD -levyjen PBC-toiston aikana
(sivu 21).
• Kun toistotilaksi valitaan Ohjelmoitu toisto, kun
”REPEAT” -asetuksena on muu kuin ”OFF”,
”REPEAT” -asetukseksi valitaan automaattisesti
”ON” (sivu 20).
• Ohjelma poistetaan, kun:
– järjestelmä sammutetaan.
– levyalusta avataan.
– toiminto vaihdetaan.
17FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 18 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä
— Hajasoitto
Satunnaissoiton peruuttaminen
Paina CLEAR tai valitse ”OFF” vaiheessa 3.
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Painele
DISPLAY -painiketta, kunnes
ohjausvalikko näkyy.
Voit toistaa kappaleita satunnaisessa
järjestyksessä käyttämällä kuvaruutunäytön
Ohjausvalikkoa.
Huomautus
1
Vihje
Paina
aikana.
DISPLAY -painiketta soiton
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Hajatoistoa ei voi suorittaa VIDEO CD -levyjen ja
Super VCD -levyjen PBC-toiston aikana (sivu 21).
Hajatoisto voidaan valita pysäytystilassa. Kun olet
valinnut ”SHUFFLE” -vaihtoehdon, käynnistä
hajatoisto painamalla H.
Valitse ”SHUFFLE” painelemalla M tai
m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Kohdan ”SHUFFLE” vaihtoehdot näkyvät.
3
Valitse hajatoistettava kappale
painelemalla M tai m -painiketta.
x Kun levy on vakiotoistotilassa
TRACK: toistaa levyn kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä.
x Kun levy on ohjelmoidussa
toistotilassa
ON: toistaa ohjelmoidut kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä.
4
Paina ENTER-painiketta.
Satunnaissoitto alkaa.
18FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 19 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Toistaminen uudelleen
— Uudelleensoitto
Ruutunäytön käyttäminen
1
Paina
aikana.
DISPLAY -painiketta soiton
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
Valitse ”REPEAT” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Kohdan ”REPEAT” vaihtoehdot näkyvät.
Etupaneelin näytön
käyttäminen
Painele REPEAT-painiketta, kunnes
näytössä näkyy ”REP” tai ”REP1”.
REP: Toistaa koko levyn tai valitun albumin1).
REP1: Toistaa vain yksittäisen otsikon2)/
kappaleen2)/raidan.
1)
JPEG, vain diaesityksen aikana
2)
DVD, voit tarkistaa, toistetaanko otsikkoa tai
kappaletta toistuvasti TV:n kuvaruudulla.
Uudelleensoiton lopettaminen
Painele REPEAT-painiketta, kunnes sekä
”REP” että ”REP1” katoavat, tai paina CLEAR.
Huomautuksia
• DVD:stä riippuen uudelleentoistoa ja hajatoistoa ei
ehkä voi suorittaa.
• Uudelleentoistoa ei voi suorittaa VIDEO CD levyjen ja Super VCD -levyjen PBC-toiston aikana
(sivu 21).
• ”REP1” -valintaa ei voi tehdä ohjelmoidun toiston ja
hajatoiston aikana.
• Kun teet valinnan ”REP1”, kyseistä nimikettä/lukua/
kappaletta toistetaan, kunnes ”REP1” peruutetaan.
3
Valitse toistettava kohde painelemalla
M tai m.
Oletusasetukset on alleviivattu.
x Kun toistetaan DVD VIDEO/DVD-RW
-levyä
• OFF: ei toista uudelleen.
• DISC*: toistaa kaikki levyn otsikot
uudelleen.
• TITLE: toistaa levyn nykyisen otsikon
uudelleen.
• CHAPTER: toistaa valittuna olevan
luvun uudelleen.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Toistaminen
Voit toistaa koko levyn tai valitun albumin
toistuvasti tai toistaa yhden otsikon/kappaleen/
raidan toistuvasti.
Voit käyttää hajatoiston tai ohjelmoidun toiston
tilojen yhdistelmiä.
2
* Kun toistetaan DVD-RW-levyä VR-tilassa,
”DISC” toistaa kaikki valitun tyyppiset otsikot
uudelleen (sivu 21).
x Kun toistetaan CD/Super Audio CD/
VIDEO CD -levyä
• OFF: ei toista uudelleen.
• DISC: toistaa kaikki levyn raidat
uudelleen.
• TRACK: toistaa valittuna olevan
kappaleen uudelleen.
Jatkuu
19FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 20 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
x Soitettaessa DATA CD -levyä
• OFF: ei toista uudelleen.
• DISC: toistaa kaikki levyn albumit
uudelleen.
• ALBUM: toistaa nykyisen albumin
uudelleen.
• TRACK*: toistaa valittuna olevan
kappaleen uudelleen.
* Vain MP3-audioraidat.
4
DVD-levyjen toisto valikon
avulla
Joissakin DVD:issä on valikko käytön
helpottamiseksi. Voit toistaa DVD-levyjä
käyttämällä näitä valikoita TV:n kuvaruudussa.
x Kun CD/Super Audio CD/VIDEO CD
on hajatoisto- tai ohjelmoitu toisto
-tilassa
• DVD-levyn päävalikon
käyttäminen
• OFF: ei toista uudelleen.
• ON: toistaa hajatoiston tai ohjelmoidun
toiston uudelleen.
DVD on jaettu pitkiin kuva- tai musiikkiosiohin,
joita kutsutaan ”nimikkeiksi”. Kun toistat useita
otsikoita sisältävää DVD-levyä, voit valita
haluamasi otsikon DVD-päävalikon avulla.
Paina ENTER-painiketta.
Uudelleentoisto alkaa.
Uudelleensoiton lopettaminen
Paina CLEAR tai valitse ”OFF” vaiheessa 3.
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Painele
DISPLAY -painiketta, kunnes
ohjausvalikko näkyy.
• DVD-levyjen valikon
käyttäminen
Joissakin DVD-levyissä voit valita levyn
sisällön valikon avulla. Kun toistat tällaista
DVD:tä, voit käyttää DVD-valikkoa esimerkiksi
tekstityksen kielen ja ääniraidan kielen
valitsemiseen.
1
Valikko näkyy televisioruudulla. Eri
levyillä on erilaiset valikot.
Huomautuksia
• DVD:stä riippuen uudelleentoistoa ei voi tehdä.
• Uudelleentoistoa ei voi suorittaa VIDEO CD
-levyjen ja Super VCD -levyjen PBC-toiston aikana
(sivu 21).
• Kun toistetaan levyä, joka sisältää MP3-audioraitoja
ja JPEG-kuvatiedostoja, joiden toistoajat eivät ole
samat, ääni ja kuva eivät vastaa toisiaan.
• Kun ”MODE (MP3, JPEG)” -asetukseksi on valittu
”IMAGE (JPEG)” (sivu 26), valintaa ”TRACK” ei
voi tehdä.
Paina TOP MENU tai MENU-painiketta.
2
3
Valitse toistettava otsikko tai kohde
painamalla M/m/</, tai
numeropainikkeita.
Paina ENTER-painiketta.
Vihjeitä
• Uudelleentoisto voidaan valita pysäytystilassa. Kun
olet valinnut ”REPEAT” -vaihtoehdon, käynnistä
uudelleentoisto painamalla H.
• Voit näyttää nopeasti ”REPEAT” -tilan painamalla
REPEAT. Aina kun painetaan REPEAT, ”REPEAT”
-asetus vaihtuu.
20FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 21 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Eräillä VR (Video Recording) -tilan DVD-RWlevyillä on kahdenlaisia otsikoita toistoa varten:
alkuperäistallennettuja otsikoita
(”ORIGINAL”) ja otsikoita, joita voidaan luoda
tallentavilla DVD-soittimilla muokkausta varten
(”PLAY LIST”). Voit valita toistettavan
otsikkotyypin.
1
Paina
DISPLAY -painiketta
pysäytystilassa.
PBC-toimintoja
sisältävien CDvideolevyjen toistaminen
(versio 2.0)
— PBC-toisto
Kuvaruudun PBC*-valikoiden avulla voit
nauttia levyn interaktiivisesta ohjelmistosta.
Valikkojen sisältö ja muoto vaihtelee levystä
riippuen.
* PBC: Toiston hallinta
1
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”ORIGINAL/PLAY LIST”
painelemalla M tai m -painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Kohdan ”ORGINAL/PLAY LIST”
vaihtoehdot näkyvät.
Aloita PBC-toimintoja sisältävän CDvideolevyn (versio 2.0) toistaminen
painamalla H -painiketta.
PBC-valikko ilmestyy TV:n kuvaruudulle.
2
3
4
Valitse haluamasi kohteen numero
numeropainikkeilla.
Paina ENTER-painiketta.
Jatka toistamista valikon ohjeiden
mukaisesti ja nauti vuorovaikutteisesta
toistosta.
Katso levyn mukana toimitettuja ohjeita,
koska toimintatapa voi vaihdella VIDEO
CD:stä riippuen.
3
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Toistaminen
”ORIGINAL”- tai ”PLAY
LIST” -valinta DVD-RWlevyllä
Palaaminen edelliseen valikkoon
Valitse haluamasi asetus painelemalla
M tai m, ja paina sitten ENTER.
Paina O RETURN -painiketta.
• PLAY LIST: toistaa otsikot, jotka on
luotu alkuperäisestä (ORIGINAL)
muokkausta varten.
• ORIGINAL: toistaa alkuperäiset
tallennetut otsikot.
Huomautuksia
• VIDEO CD -levystä riippuen valikko ei tule
näkyviin vaiheessa 1.
• VIDEO CD -levystä riippuen ”Press ENTER”
vaiheessa 3 saattaa näkyä muodossa ”Press
SELECT” levyn mukana tulleissa käyttöohjeissa.
Paina siinä tapauksessa H.
Vihje
Voit lopettaa toiston PBC-toiminnoilla.
1 Valitse raita pysäytystilassa painelemalla . tai
> tai numeropainikkeilla.
2 Paina H -painiketta.
”Toisto ilman PBC:tä” näkyy television ruudulla ja
toisto alkaa valitusta kappaleesta. Pysäytyskuvia
kuten valikkoruutuja ei näytetä.
Palaa PBC-toistoon painamalla kaksi kertaa x ja sitten
H.
21FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 22 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Tietoja MP3audioraidoista ja JPEGkuvatiedostoista
Mikä on MP3/JPEG?
MP3 on audiopakkausteknologia, joka täyttää
ISO/MPEG-määräykset. JPEG on
kuvanpakkausteknologia.
MP3-audioraita tai JPEGkuvatiedosto, jonka
järjestelmä osaa toistaa
Järjestelmä osaa toistaa MP3-audioraidat tai
JPEG-kuvatiedostot:
• joilla on tunniste ”.MP3” (MP3-audioraita) tai
”.JPG”/”.JPEG” (JPEG-kuvatiedosto)
• joka noudattaa DCF*-kuvatiedostoformaattia
* ”Design rule for Camera File system”: digitaalisten
kameroiden kuvastandardit, joita ohjaa Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Huomautuksia
Levyt, joita järjestelmällä
voidaan toistaa
Voit toistaa MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)- ja
JPEG-muodossa tallennettuja DATA CD
-levyjä (CD-ROM/CD-R/CD-RW). Levyt
täytyy kuitenkin tallentaa ISO9660 Level 1-,
Level 2- tai Joliet-formaatissa, jotta järjestelmä
tunnistaa raidat (tai tiedostot). Voit toistaa myös
Multi Session -muodossa tallennettuja levyjä.
Katso tietoja tallennusformaatista CD-R/CDRW-asemien ja tallennusohjelmiston (eivät
sisälly toimitukseen) mukana toimitetuista
ohjeista.
• Järjestelmä toistaa mitä tahansa dataa, jonka tunniste
on ”.MP3”, ”.JPG” tai ”.JPEG”, vaikka se ei
olisikaan MP3- tai JPEG-muodossa. Tällaisen datan
toistaminen voi synnyttää voimakasta melua, joka
voi vaurioittaa kaiutinjärjestelmää.
• Järjestelmä ei noudata MP3PRO-muotoista audiota.
Tietoja Multi Session -levystä
Jos ensimmäisessä istunnossa tallennettiin
MP3-audioraitoja tai JPEG-kuvatiedostoja,
järjestelmä toistaa myös muiden istuntojen
MP3-audioraitoja tai JPEG-kuvatiedostoja. Jos
ensimmäisessä istunnossa tallennetaan
audioraitoja ja kuvia audio-CD-muodossa tai
video-CD-muodossa, vain ensimmäinen istunto
toistetaan.
Huomautus
Järjestelmä ei välttämättä osaa lukea kaikkia
pakettikirjoitusformaatissa luotuja DATA CD -levyjä.
Tässä tapauksessa et voi katsella tallennettuja JPEGkuvia.
22FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 23 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
MP3-audioraitojen tai JPEGkuvatiedostojen
toistojärjestys
x Levyn sisällön rakenne
Puu 1
Puu 2
Puu 3
Puu 4
ROOT
Puu 5
Kun painat MENU ja albumien nimiluettelo
tulee näkyviin (sivu 24), albumien nimet on
järjestetty seuraavasti:
A t B t C t D t F t G. Albumit,
jotka eivät sisällä raitoja (tai tiedostoja) (kuten
albumi E), eivät näy luettelossa.
Huomautuksia
• DATA CD:n luontiin käytetystä ohjelmistosta
riippuen toistojärjestys saattaa erota kuvan
järjestyksestä.
• Yllä olevaa toistojärjestystä ei ehkä voi soveltaa, jos
albumeita on yli 200 ja jokaisessa albumissa on yli
300 tiedostoa.
• Järjestelmä tunnistaa korkeintaan 200 albumia (se
laskee vain albumit, myös sellaiset, jotka eivät sisällä
MP3-audioraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja).
Järjestelmä ei toista albumeja, joiden numero on yli
200.
• Järjestelmä saattaa käyttää toistoon enemmän aikaan
siirtyessään seuraavaan albumiin tai hypätessään
toiseen albumiin.
• Eräitä JPEG-tiedostojen tyyppejä ei voida toistaa.
Vihjeitä
Albumi
Raita (MP3-audio) tai
tiedosto (JPEG-kuva)
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Toistaminen
DATA CD -levylle tallennettujen MP3audioraitojen the JPEG-kuvatiedostojen
toistojärjestys on seuraava:
Kun laitteeseen asetetaan DATA CD ja
painetaan H, numeroidut raidat (tai tiedostot)
toistetaan järjestyksessä 1 – 7. Kaikki
valitussa albumissa olevat alialbumit/raidat (tai
tiedostot) ovat etusijalla saman puun seuraavaan
albumiin nähden. (Esimerkki: C sisältää D:n
joten 4 toistetaan ennen kuin 5.)
• Jos lisäät numerot (01, 02, 03 jne.) raidan/tiedoston
nimen eteen, kun tallennat raitoja (tai tiedostoja)
levylle, raidat ja levyt toistetaan tässä järjestyksessä.
• Koska useita puita sisältävän levyn toiston
käynnistyminen kestää pidempään, on suositeltavaa
luoda albumeja, joissa on enintään kaksi puuta.
23FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 24 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
MP3-audioraitoja ja JPEGkuvatiedostoja
sisältävien DATA CD
-levyjen toistaminen
Albumin valitseminen
1
Aseta DATA CD paikalleen.
Albumiluettelo tulee näkyviin. Kun
albumia toistetaan, sen otsikko näkyy
varjostettuna.
DATA CD -levyille (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
tallennettuja MP3-audioraitoja ja JPEGkuvatiedostoja voidaan toistaa tällä
järjestelmällä.
Huomautuksia
• Kun ”MODE (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUTO”, järjestelmä tunnistaa korkeintaan 300
MP3-raitaa ja 300 JPEG-tiedostoa yhdessä
albumissa. Kun ”MODE (MP3, JPEG)” -asetuksena
on ”AUDIO (MP3)” tai ”IMAGE (JPEG)”,
järjestelmä tunnistaa korkeintaan 600 MP3-raitaa ja
600 JPEG-tiedostoa yhdessä albumissa. Valitusta
tilasta riippumatta voidaan tunnistaa korkeintaan 200
albumia.
• Soitto on mahdollista tasolle 8 saakka.
• Albumi ohitetaan, jos se ei sisällä MP3-audioraitaa ja
JPEG-kuvatiedostoa.
• Jos laitat tiedostopäätteen ”.MP3” tiedostoon, joka ei
ole MP3-formaattia, järjestelmä ei tunnista tietoja
oikein. Tällöin syntyy voimakasta ääntä, joka voi
vahingoittaa kaiutinjärjestelmää.
Vihjeitä
• Voit katsella levyn tietoja MP3-audioraitojen ja
JPEG-kuvatiedostojen toiston aikana (sivu 51).
• Voit valita uudelleentoiston MP3-audioraitojen ja
JPEG-kuvatiedostojen toiston aikana (sivu 19) ja
”AUDIO”-asetuksen MP3-audioraidan toiston
aikana (sivu 31).
2
Valitse haluamasi albumi painelemalla
M tai m, ja paina sitten H.
MP3: järjestelmä alkaa toistaa valittua
albumia.
JPEG: järjestelmä aloittaa valitun albumin
kuvien diaesityksen.
Albumiluettelon ottaminen
käyttöön/poistaminen käytöstä
Paina MENU-painiketta.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Huomautus
Diaesitys loppuu, kun painat M tai m.
Vihje
Voit muuttaa diaesityksen kestoa (sivu 27) ja
tehostetta (sivu 28) JPEG-kuvatiedoston toiston
aikana.
24FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 25 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
MP3-audioraidan
valitseminen
JPEG-kuvatiedoston
valitseminen
1
1
Aseta DATA CD paikalleen.
2
Valitse albumi painelemalla M tai m, ja
paina sitten ENTER.
Albumiluettelo tulee näkyviin. Kun
albumia toistetaan, sen otsikko näkyy
varjostettuna.
2
Raitaluettelo tulee näkyviin.
3
Kun haluat näyttää piilotetut kuvatiedostot,
valitse alin kuva ja paina sitten m. Kun
haluat palata edelliseen kuvaan, valitse ylin
kuva ja paina sitten M.
Järjestelmä alkaa toistaa valittua raitaa.
Toiston pysäyttäminen
Seuraavan tai edellisen MP3audioraidan toistaminen
Valitse albumi painelemalla M tai m, ja
paina sitten PICTURE NAVI.
Albumissa olevien tiedostojen kuvat
näkyvät 16 alinäytöllä.
Valitse haluamasi raita painelemalla M
tai m, ja paina sitten ENTER.
Paina x.
Aseta DATA CD paikalleen.
3
Valitse kuva, jota haluat katsella,
painelemalla M/m/</,, ja paina sitten
ENTER.
Paina . tai > -painiketta. Voit valita
seuraavan albumin ensimmäisen raidan
painamalla > nykyisen albumin viimeisen
raidan toiston aikana. Huomaa, että et voi palata
edelliseen albumiin painamalla .. Jos haluat
palata edelliseen albumiin, valitse se
albumiluettelosta.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina O RETURN-painiketta.
Näytön ottaminen käyttöön/
poistaminen käytöstä
Paina MENU-painiketta.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Toistaminen
Albumiluettelo tulee näkyviin. Kun
albumia toistetaan, sen otsikko näkyy
varjostettuna.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Huomautus
PICTURE NAVI ei toimi, kun ”MODE (MP3, JPEG)”
-asetuksena on ”AUDIO (MP3)” (sivu 26).
Jatkuu
25FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 26 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Seuraavan tai edellisen JPEGkuvatiedoston toistaminen
Paina < tai ,, kun Ohjausvalikko ei ole
näkyvissä. Voit valita seuraavan albumin
ensimmäisen kuvan painamalla , nykyisen
albumin viimeisen kuvan toiston aikana.
Huomaa, että et voi palata edelliseen albumiin
painamalla <. Jos haluat palata edelliseen
albumiin, valitse se albumiluettelosta.
JPEG-kuvan pyörittäminen
Kun JPEG-kuvatiedosto näkyy kuvaruudulla,
voit pyörittää sitä 90 astetta.
Paina kuvan katselun aikana M tai m. Aina kun
painat M, kuva pyörii vastapäivään 90 astetta.
Palaa normaalinäkymään painamalla CLEAR.
Esimerkki: Kun painetaan M kerran
Audioraitojen ja kuvien
toistaminen
diaesityksenä äänen
kanssa
Voit toistaa diaesityksen äänen kanssa
sijoittamalla ensin sekä MP3- että JPEGtiedostoja samaan albumiin DATA CD -levyllä.
1
Aseta DATA CD paikalleen.
Albumiluettelo tulee näkyviin.
2
Pyörityssuunta
Painele
DISPLAY, kunnes
Ohjausvalikko katoaa, ja paina sitten
DISPLAY kerran.
MP3-ohjausvalikko tulee näkyviin.
3
Valitse ”MODE (MP3, JPEG)”
painelemalla M tai m -painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Kohdan ”MODE (MP3, JPEG)”
vaihtoehdot näkyvät.
Huomautuksia
• Mitään ei tapahdu, kun painetaan < albumin
ensimmäisen kuvatiedoston toiston aikana.
• Jos siirryt seuraavaan tai edelliseen kuvaan
painamalla < tai ,, JPEG-kuvan pyöritystoiminto
peruutetaan.
4
Valitse ”AUTO” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Oletusasetus on alleviivattu.
• AUTO: toistaa sekä JPEG-kuvatiedostot
että MP3-audioraidat samasta albumista
diaesityksenä.
• AUDIO (MP3): toistaa vain MP3audioraitoja jatkuvasti.
• IMAGE (JPEG): toistaa vain JPEGtiedostot diaesityksenä.
5
Paina MENU-painiketta.
Albumiluettelo tulee näkyviin.
26FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 27 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
6
Valitse haluamasi albumi painelemalla
M tai m, ja paina sitten H.
Järjestelmä käynnistää diaesityksen äänen
kanssa.
Diaesityksen keston
määrittäminen (vain JPEG)
Kun toistat JPEG-kuvatiedostoja diaesityksenä,
voit määrittää ajan, jonka diat näkyvät
kuvaruudussa.
Paina MENU-painiketta.
1
Toiston pysäyttäminen
Painele
DISPLAY, kunnes
Ohjausvalikko katoaa, ja paina sitten
DISPLAY kaksi kertaa.
Paina x.
JPEG-ohjausvalikko tulee näkyviin.
Diaesityksen ja äänen
peruuttaminen
2
Valitse ”AUDIO (MP3)” tai ”IMAGE (JPEG)”
vaiheessa 4.
Kohdan ”INTERVAL” vaihtoehdot
näkyvät.
Huomautuksia
• JPEG-kuvatiedostoja ja MP3-audioraitoja ei voi
toistaa yhtä aikaa, jos ne eivät ole samassa albumissa.
• Jos JPEG-kuvatiedoston kesto on pidempi kuin
MP3-audioraidan kesto, diaesitys jatkuu ilman ääntä.
• Jos MP3-audioraidan kesto on pidempi kuin JPEGkuvatiedoston kesto, audioraita jatkuu ilman
diaesitystä.
• Jos DATA CD -levyllä ei ole MP3-audioraitoja ja
JPEG-kuvatiedostoja, kuvaruutuun tulevat
ilmoitukset, ”No audio data” ja ”No image data”.
• PICTURE NAVI ei toimi, kun ”MODE (MP3,
JPEG)” -asetuksena on ”AUDIO (MP3)”.
• Jos toistat suuria MP3-audioraitatietoja ja JPEGkuvatietoja yhtä aikaa, ääni saattaa hyppiä. On
suositeltavaa asettaa MP3-bittinopeudeksi 128 kb/s
tai vähemmän tiedostoa luotaessa. Jos ääni hyppii
edelleen, pienennä JPEG-tiedoston kokoa.
Vihjeitä
• Voit myös muuttaa diaesityksen kestoa (sivu 27) ja
tehostetta (sivu 28) JPEG-kuvatiedostojen toiston
aikana.
• Jos haluat toistaa diaesityksen saman audioraidan
kanssa, aseta raita uudelleentoistoon (sivu 19).
• Kun ”MODE (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUTO”, järjestelmä tunnistaa korkeintaan 300
MP3-raitaa ja 300 JPEG-tiedostoa yhdessä
albumissa. Kun ”MODE (MP3, JPEG)” -asetuksena
on ”AUDIO (MP3)” tai ”IMAGE (JPEG)”,
järjestelmä tunnistaa korkeintaan 600 MP3-raitaa ja
600 JPEG-tiedostoa yhdessä albumissa. Valitusta
tilasta riippumatta voidaan tunnistaa korkeintaan 200
albumia.
• Kaikkia Ohjausvalikon kohteita ei voi näyttää
painamalla
DISPLAY kerran. Paina tällöin
painiketta kahdesti tai useammin, kunnes haluttu
kohde tulee näkyviin.
Valitse ”INTERVAL” painelemalla M tai
m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
3
Valitse haluamasi asetus painelemalla
M tai m, ja paina sitten ENTER.
Oletusasetus on alleviivattu.
• NORMAL: asettaa kestoksi noin 6 – 9
sekuntia. (Kuvat, joissa on vähintään
neljä miljoonaa pikseliä, pidentävät
kestoa.)
• FAST: asettaa keston lyhyemmäksi kuin
”NORMAL”.
• SLOW1: asettaa keston pidemmäksi
kuin ”NORMAL”.
• SLOW2: asettaa keston pidemmäksi
kuin ”SLOW1”.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Toistaminen
Albumiluettelon ottaminen
käyttöön/poistaminen käytöstä
Huomautus
Eräiden JPEG-tiedostojen näyttäminen voi kestää
kauemmin kuin muiden, joka voi saada keston
vaikuttamaan valittua vaihtoehtoa pidemmältä.
Erityisesti progressiiviset JPEG-tiedostot tai JPEGtiedostot, joissa on vähintään 3 000 000 kuvapistettä.
Jatkuu
27FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 28 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Diaesityksen kuvatiedostojen
tehosteen valitseminen (vain
JPEG)
Kun toistat JPEG-kuvatiedostoa, voit valita
tehosteen, jota käytetään diaesityksen katselun
aikana.
1
Painele
DISPLAY, kunnes
Ohjausvalikko katoaa, ja paina sitten
DISPLAY kaksi kertaa.
JPEG-ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”EFFECT” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Kohdan ”EFFECT” vaihtoehdot näkyvät.
Kuvaruutunäytön käyttö
hakuun
Voit etsiä DVD-levyltä otsikkoa tai kappaletta
ja VIDEO CD/CD/Super Audio CD/DATA CD
-levyltä raitaa, tiedostoa, albumia, hakemistoa
tai kohtausta. Koska levyn nimikkeille ja
kappaleille on kohdistettu yksilöivät numerot,
voit valita haluamasi syöttämällä sen numeron.
Voit myös hakea tietyn kohdan aikakoodin
avulla (aikahaku).
1
Paina
DISPLAY -painiketta.
Jos kyseessä on JPEG-kuvatiedostoja
sisältävä DATA CD, paina
DISPLAY
kaksi kertaa.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse hakumenetelmä painelemalla M
tai m -painiketta.
x Kun toistetaan DVD VIDEO/DVD-RW
-levyä
3
Valitse haluamasi asetus painelemalla
M tai m, ja paina sitten ENTER.
Oletusasetus on alleviivattu.
• MODE1: Kuva avautuu ylhäältä alas.
• MODE2: Kuva avautuu kuvaruudun
vasemmasta reunasta oikealle.
• MODE3: Kuva avautuu kuvaruudun
keskeltä.
• MODE4: Kuvat vaihtelevat tehosteita
satunnaisesti.
• MODE5: Seuraava kuva liukuu edellisen
kuvan päälle.
• OFF: Poistaa tämän toiminnon käytöstä.
”TITLE”, ”CHAPTER” tai ”TIME/TEXT”
Jos haluat etsiä alkukohdan syöttämällä
aikakoodin, valitse ”TIME/TEXT”.
x Kun toistetaan VIDEO CD -levyä
ilman PBC-toimintoa
”TRACK” tai ”INDEX”
x Kun toistetaan VIDEO CD -levyä
PBC-toiminnolla
”SCENE”
x Soitettaessa CD-levyä
”TRACK”
x Kun toistetaan Super Audio CD -levyä
”TRACK” tai ”INDEX”
x Kun toistetaan DATA CD -levyä
(MP3-audioraita)
”ALBUM” tai ”TRACK”
x Kun toistetaan DATA CD -levyä
(JPEG-kuvatiedosto)
”ALBUM” tai ”FILE”
28FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 29 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Määrätyn kohdan haku
aikakoodin avulla (vain DVD)
— Aikahaku
1 Valitse vaiheessa 2 ”TIME/TEXT”.
”T **:**:**” (nykyisen otsikon toistoaika)
valitaan.
2 Paina ENTER-painiketta.
”T **:**:**” vaihtuu muotoon ”T – –:– –:– –”.
3 Syötä aikakoodi numeropainikkeilla, ja
Valittu rivi
3
Paina ENTER-painiketta.
”** (**)” vaihtuu muotoon ”– – (**)”.
paina sitten ENTER.
Jos esimerkiksi haluat löytää kohtauksen,
joka alkaa 2 tuntia, 10 minuuttia ja 20
sekuntia alun jälkeen, syötä ”2:10:20”.
Huomautuksia
• Et voi hakea kohtausta DVD+RW-levyltä
aikakoodin avulla.
• Kuvaruudussa näkyvä otsikon, kappaleen tai raidan
numero on levylle tallennettua tietoa.
Vihjeitä
4
Valitse sen otsikon, kappaleen, raidan,
hakemiston, kohtauksen jne. numero,
jonka haluat hakea, painelemalla m tai
M.
• Kun Ohjausvalikko on poistettu käytöstä, voit etsiä
kappaletta (DVD VIDEO/DVD-RW) tai raitaa (CD,
Super Audio CD) painamalla numeropainikkeita ja
ENTER.
• Voit tarkastella levyn toistoaikaa tai jäljellä olevaa
aikaa. Tarkempia tietoja on kohdassa ”Levyä
koskevien tietojen katselu ruutunäytöllä” (sivu 52).
Jos teet virheen, peruuta numero
painamalla CLEAR-painiketta ja valitse
sitten toinen numero.
5
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Toistaminen
Esimerkki: Kun valitaan ”CHAPTER”
”** (**)” on valittu (** viittaa numeroon).
Sulkeissa oleva luku ilmoittaa otsikoiden,
kappaleiden, raitojen, hakemistojen,
kohtausten, albumien tai tiedostojen
kokonaismäärän.
Paina ENTER-painiketta.
Toisto alkaa valitusta kappaleesta.
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Painele
DISPLAY -painiketta, kunnes
ohjausvalikko katoaa.
Haun lopettaminen
Paina < -painiketta.
29FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI06CDP-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 30 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Haku kohtauksittain
— Kuvanavigointi
4
Valitse kappale, otsikko tai raita
painelemalla M/m/</,, ja paina sitten
ENTER.
Toisto alkaa valitusta kohtauksesta alkaen.
Paluu normaaliin toistoon
Voit jakaa kuvaruudun 9 aliruutuun ja löytää
haluamasi kohtauksen nopeasti.
Paina O RETURN tai
-painiketta.
1
Huomautus
2
Paina PICTURE NAVI -painiketta soiton
aikana.
DISPLAY
Levystä riippuen et ehkä voi valita eräitä kohteita.
Valitse kohde painelemalla PICTURE
NAVI.
x Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä
TITLE VIEWER: näyttää kunkin otsikon
ensimmäisen kohtauksen.
CHAPTER VIEWER: näyttää kunkin
kappaleen ensimmäisen kohtauksen.
x Kun toistetaan VIDEO CD -levyä
TRACK VIEWER: näyttää kunkin raidan
ensimmäisen kohtauksen.
3
Paina ENTER-painiketta.
Kunkin kappaleen, otsikon tai raidan
ensimmäinen kohtaus näkyy seuraavasti.
Kun otsikoita, kappaleita tai raitoja on yli 9,
kuvaruudun oikeassa alakulmassa näkyy
”V”.
Kun haluat näyttää piilotetut otsikot,
kappaleet tai raidat, valitse alin kohtaus ja
paina sitten m. Kun haluat palata edelliseen
kohtaukseen, valitse ylin kohtaus ja paina
sitten M.
30FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 31 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
x Kun toistetaan DVD-RW-levyä
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/
MP3/JPEG – Erilaisia toimintoja
Äänen vaihtaminen
1
Paina AUDIO-painiketta soiton aikana.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
2
Valitse haluamasi audiosignaali
painelemalla AUDIO.
x Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä
DVD VIDEO -levystä riippuen kielivalinta
vaihtelee.
Kun näkyvissä on 4 numeroa, ne osoittavat
kielikoodin (katso ”Kielikoodiluettelo”
(sivu 68)). Jos sama kieli näkyy kaksi
kertaa tai useammin, DVD VIDEO on
tallennettu useammissa audioformaateissa.
x Kun toistetaan VIDEO CD/CD/DATA
CD -levyä (MP3-audioraidat)
Oletusasetus on alleviivattu.
• STEREO: normaali stereoääni
• 1/L: vasemman kanavan ääni (mono)
• 2/R: oikean kanavan ääni (mono)
x Kun toistetaan Super VCD -levyä
Oletusasetus on alleviivattu.
• 1:STEREO: ääniraidan 1 stereoääni
• 1:1/L: ääniraidan 1 vasemman kanavan
ääni (mono)
• 1:2/R: ääniraidan 1 oikean kanavan ääni
(mono)
• 2:STEREO: ääniraidan 2 stereoääni
• 2:1/L: ääniraidan 2 vasemman kanavan
ääni (mono)
• 2:2/R: ääniraidan 2 oikean kanavan ääni
(mono)
Huomautuksia
• Kun toistetaan DVD-RW-levyä, jolle ei ole
tallennettu audiovirtaa 2, et voi valita ”2: MAIN”,
”2: SUB” tai ”2: MAIN+SUB”.
• Kun toistetaan Super VCD -levyä, jolle ei ole
tallennettu ääniraitaa 2, ääntä ei kuulu, kun valitaan
”2:STEREO”, ”2:1/L” tai ”2:2/R”.
• Super Audio CD- ja DTS CD -levyjen ääntä ei voi
vaihtaa painamalla AUDIO.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Erilaisia toimintoja
DVD VIDEO -levyn toiston aikana
audioformaatti voidaan vaihtaa. Jos DVD
VIDEO -levylle on tallennettu erikielisiä raitoja,
myös kieli voidaan vaihtaa.
VIDEO CD-, CD- tai DATA CD (MP3) -levyllä
ääneksi voidaan valita oikea tai vasen kanava ja
kuunnella valittua kanavaa sekä oikeasta että
vasemmasta kaiuttimesta. Kun esimerkiksi
toistetaan levyltä musiikkiesitystä, jossa laulut
ovat oikealla kanavalla ja soittimet vasemmalla,
valitsemalla vasen kanava voidaan kuunnella
soittimia kummastakin kaiuttimesta.
Levylle tallennettujen ääniraitojen tyypit
näkyvät. Oletusasetus on alleviivattu.
Esimerkki:
• 1: MAIN (pää-ääni)
• 1: SUB (aliääni)
• 1: MAIN+SUB (pää- ja aliääni)
• 2: MAIN
• 2: SUB
• 2: MAIN+SUB
Jatkuu
31FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 32 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Audiosignaalin formaatin
tarkistaminen (vain DVD)
Kun painellaan toiston aikana AUDIO,
nykyisen audiosignaalin formaatti (PCM, Dolby
Digital, DTS jne.) näytetään seuraavasti.
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätö
— A/V SYNC
x Kun toistetaan DVD VIDEO -levyä
Esimerkki: Dolby Digital 5.1 ch
Surround (V/O)
LFE (Low Frequency Effect,
matalataajuuksinen
tehostekanava)
Kun kuva ja ääni tulevat eri aikaan, niiden
välistä viivettä voidaan säätää.
1
Paina
DISPLAY -painiketta
pysäytystilassa.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Etu (V/O) +
keski
Valitse ”A/V SYNC” painelemalla M tai
m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Kohdan ”A/V SYNC” vaihtoehdot näkyvät.
Esimerkki: Dolby Digital 3 ch
Etu (V/O)
Surround
(mono)
3
Tietoja audiosignaaleista
Levylle tallennetut audiosignaalit sisältävät alla
esitetyt äänielementit (kanavat).
• Etu (V)
• Etu (O)
• Keski
• Surround (V)
• Surround (O)
• Surround (mono): Signaali voi olla joko
Dolby Surround Sound -käsitelty signaali tai
Dolby Digital -äänen monofoninen Surroundaudiosignaali.
• LFE (Low Frequency Effect,
matalataajuuksinen tehostekanava) -signaali
Valitse asetus painelemalla M tai m.
• OFF: ei säätöä.
• ON: säätää kuvan ja äänen välistä eroa.
Huomautus
Tulovirrasta riippuen tällä toiminnolla ei ehkä ole
vaikutusta.
32FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 33 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Asetusnäytön käyttö
4
Valitse asetusvaihtoehto luettelosta
painelemalla M tai m, ja paina sitten
ENTER.
Asetusvaihtoehto valitaan.
Esimerkki: ”SCREEN SETUP”
Asetusnäytön avulla voit säätää eri toimintoja
kuten kuvaa ja ääntä. Voit myös valita
esimerkiksi tekstityskielen ja asetusnäytön
kielen. Lisätietoja Asetusnäytön vaihtoehdoista
on sivuilla 34 – 37. Yleisluettelo Asetusnäytön
vaihtoehdoista, katso sivua 71.
Eurooppalaista mallia käytetään vain
havainnollistamiseen.
Valittu kohta
Levylle tallennetut toistoasetukset ohittavat
Asetusnäytön asetuksen, ja kaikki kuvatut toiminnot
eivät välttämättä toimi.
1
Paina
DISPLAY -painiketta
pysäytystilassa.
Asetettavat kohdat
5
Valitun kohdan vaihtoehdot tulevat
näkyviin.
Esimerkki: ”TV TYPE”
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse vaihtoehto painelemalla M tai m,
ja paina sitten ENTER.
Valitse ”SETUP” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Kohdan ”SETUP” vaihtoehdot näkyvät.
Vaihtoehdot
6
3
Valitse asetus painelemalla M tai m, ja
paina sitten ENTER.
Asetus valitaan, ja asetukset on suoritettu.
Valitse ”CUSTOM” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Valittu säätö
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Erilaisia toimintoja
Huomautus
Vihje
Kaikki DVD-asetukset Parental Control -asetusta
lukuun ottamatta voi palauttaa alkutilaan tekemällä
kohdassa ”Palauta DVD-oletusasetukset*
suorittamalla nollaus seuraavasti:” (sivu 63).
* Lapsilukkoasetusta lukuun ottamatta
33FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 34 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Näytön tai ääniraidan
kielen asetus
— KIELIVALINNAT
”LANGUAGE SETUP” -toiminnon avulla voit
valita ruutunäytön ja ääniraidan kielen.
Näytön asetukset
— RUUDUN ASETUKSET
Valitse asetukset liitettävän TV:n mukaan.
Eurooppalaista mallia käytetään
havainnollistamiseen.
Valitse asetusnäytössä ”SCREEN SETUP”.
Valitse asetusnäytössä ”LANGUAGE
SETUP”.
Kun haluat käyttää Asetusnäyttöä, katso
”Asetusnäytön käyttö” (sivu 33).
Kun haluat käyttää Asetusnäyttöä, katso
”Asetusnäytön käyttö” (sivu 33).
x TV TYPE
x OSD (ruutunäyttö)
Vaihtaa ruudun näyttökieltä.
Valitse kieli näkyvästä listasta.
Valitsee liitetyn TV:n kuvasuhteen.
Oletusasetus vaihtelee maakohtaisesta mallista
riippuen.
16:9
Tee tämä valinta, jos liität
laajakulmatelevision tai television,
jossa on laajakuvatoiminto.
4:3 LETTER
BOX
Tee tämä valinta, jos liität 4:3
kuvasuhdetta käyttävän television.
Tämä asetus näyttää leveän kuvan,
jonka ruudun ylä- ja alaosassa on
palkit.
4:3 PAN SCAN
Tee tämä valinta, jos liität 4:3
kuvasuhdetta käyttävän television.
Tämä asetus näyttää
automaattisesti leveän kuvan koko
ruudussa ja leikkaa pois osat, jotka
eivät mahdu ruutuun.
x MENU (vain DVD VIDEO)
Voit valita levyn valikolle haluamasi kielen.
x AUDIO (vain DVD VIDEO)
Vaihtaa ääniraidan kieltä.
Jos valitset ”ORIGINAL”, levyn ensisijainen
kieli valitaan.
x SUBTITLE (vain DVD VIDEO)
Vaihtaa DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kielen.
Jos valitaan ”AUDIO FOLLOW”, tekstityskieli
vaihtuu ääniraidaksi valitun kielen mukaan.
Huomautus
Jos kohdassa ”MENU”, ”AUDIO” tai ”SUBTITLE”
valitaan kieli, jota ei ole tallennettu DVD VIDEO
-levylle, jokin tallennetuista kielistä valitaan
automaattisesti (levystä riippuen kieltä ei välttämättä
valita automaattisesti).
• 16:9
• 4:3 LETTER BOX
Vihje
Jos valitaan ”OTHERS t” kohdassa ”MENU”,
”AUDIO” ja ”SUBTITLE”, valitse ja syötä kielikoodi
kohdasta ”Kielikoodiluettelo” (sivu 68)
numeropainikkeilla.
• 4:3 PAN SCAN
34FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 35 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Huomautus
x BACKGROUND
DVD-levystä riippuen ”4:3 LETTER BOX” voi tulla
valituksi automaattisesti ”4:3 PAN SCAN” asemesta
tai päinvastoin.
Valitsee kuvaruudun taustavärin tai -kuvan
pysäytystilassa tai toistettaessa CD-, Super
Audio CD- tai DATA CD -levyä (MP3ääniraidat).
Oletusasetus on alleviivattu.
x COLOR SYSTEM (vain Aasian ja LähiIdän mallit)
AUTO
JACKET
PICTURE
Kansikuva (pysäytyskuva) näkyy
taustalla vain, jos kansikuva on jo
tallennettu levylle (CD-EXTRA
jne.). Jos levyllä ei ole kotelon
kuvaa, ”GRAPHICS” -kuva
näkyy.
GRAPHICS
Järjestelmään ennalta tallennettu
kuva tulee näkyviin.
Muuntaa NTSC-levyn
videosignaalin PAL-järjestelmän
mukaiseksi.
BLUE
Taustaväri on sininen.
BLACK
Taustaväri on musta.
Muuntaa PAL-levyn
videosignaalin NTSCjärjestelmän mukaiseksi.
x 4:3 OUTPUT
Antaa levyn järjestelmän
mukaisen videosignaalin; joko
PAL tai NTSC. Jos TV käyttää
DUAL-järjestelmää, valitse
”AUTO”.
PAL
NTSC
Huomautuksia
• Itse levyn järjestelmää ei voi vaihtaa.
• Aasian ja Lähi-Idän malleissa tämän laitteen
värijärjestelmä voidaan vaihtaa liitetyn TV:n
mukaisesti.
x SCREEN SAVER
Ottaa näytönsäästäjän käyttöön ja poistaa sen
käytöstä. Jos TV:n näytönsäästäjä otetaan
käyttöön, sen kuva tulee näkyviin, kun
järjestelmä jätetään tauko- tai pysäytystilaan
15 minuutin ajaksi tai kun toistetaan CD-, Super
Audio CD- tai DATA CD -levyä (MP3ääniraidat) yli 15 minuutin ajan. Näytönsäästäjä
ehkäisee näyttölaitteen vioittumista
(haamukuva). Sammuta näytönsäästäjä
painamalla H.
Oletusasetus on alleviivattu.
ON
Kytkee näytönsäästäjän päälle.
OFF
Kytkee näytönsäästäjän pois päältä.
Tämä asetus on voimassa vain, jos:
– ”TV TYPE” -asetukseksi kohdassa ”SCREEN
SETUP” on valittu ”16:9” (sivu 34).
– järjestelmän signaalilähdön tyypiksi on valittu
”PROGRESSIVE AUTO” tai ”PROGRESSIVE
VIDEO” (sivu 36).
Säädä tätä, kun haluat katsella kuvasuhteen 4:3
progressiivisia signaaleja. Jos progressiivisen
formaatin (525p/625p) kanssa yhteensopivan
TV:n kuvasuhdetta voi vaihtaa, vaihda asetus
TV:ssä, ei järjestelmässä.
Oletusasetus on alleviivattu.
FULL
Valitse tämä, kun voit vaihtaa
TV:n kuvasuhteen.
NORMAL
Valitse tämä, kun et voi vaihtaa
TV:n kuvasuhdetta. Näyttää
kuvasuhteen 16:9 signaalin niin,
että kuvan vasemmalla ja oikealla
puolella on mustat palkit.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Erilaisia toimintoja
Valitse CD-videolevyjen toistamiseen
käytettävä värijärjestelmä.
Oletusasetus on alleviivattu.
TV:n kuvasuhde on 16:9
Jatkuu
35FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 36 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Järjestelmän signaalilähtötyypin
vaihtaminen
— PROGRESSIVE
Progressiivinen on TV-kuvien
näyttämismenetelmä, joka vähentää välkyntää ja
terävöittää kuvaa. Tämän menetelmän
käyttäminen näytössä edellyttää, että laite
liitetään TV-vastaanottimeen, joka hyväksyy
progressiiviset signaalit.
1 Valitse DVD-toiminto painamalla
FUNCTION + tai – useita kertoja (tai DVD
laitteessa).
2 Paina laitteen PROGRESSIVE-painiketta.
Aina kun yksikössä painetaan
PROGRESSIVE, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
PROGRESSIVE AUTO* t
PROGRESSIVE VIDEO* t
NORMAL (INTERLACE)
* Etupaneelin näytössä näkyy ”P AUTO” tai
”P VIDEO”, kun järjestelmä lähettää
progressiivisia signaaleja.
x PROGRESSIVE AUTO
Valitse tämä asetus, kun TV hyväksyy
progressiivisia signaaleja ja se on liitetty
COMPONENT VIDEO OUT -liittimiin.
Valitse yleensä tämä asetus yllä mainitun ehdon
täyttyessä. Tämä asetus tunnistaa
automaattisesti ohjelmistotyypin ja valitsee
sopivan muunnostavan.
Huomaa, että kuva ei ole terävä tai sitä ei näy
lainkaan, jos valitaan nämä asetukset, kun
jompikumpi edellä mainituista ehdoista ei täyty.
x NORMAL (INTERLACE)
Valitse tämä asetus, kun TV ei hyväksy
progressiivisia signaaleja tai se on liitetty
VIDEO OUT -liittimeen.
Tietoja DVD-ohjelmistotyypeistä
ja muunnostavasta
DVD-ohjelmistot voidaan jakaa 2 luokkaan:
filmipohjainen ohjelmisto ja videopohjainen
ohjelmisto.
Videopohjainen ohjelmisto on peräisin TV:stä,
esimerkiksi näytelmistä ja tilannekomedioista,
ja se näyttää kuvia 30 ruutua/60 kenttää
sekunnissa. Filmipohjainen ohjelmisto on
peräisin filmiltä, ja se näyttää kuvia 24 ruutua
sekunnissa. Eräät DVD-ohjelmistot sisältävät
sekä videota että filmiä.
Jotta nämä kuvat näyttäisivät luonnollisilta
kuvaruudulla, kun lähtö on progressiivisessa
formaatissa, progressiiviset signaalit täytyy
muuntaa katseltavan DVD-ohjelmiston tyyppiä
vastaaviksi.
Huomautus
Kun katsellaan videopohjaista ohjelmistoa
progressiivisessa signaaliformaatissa, tietyntyyppisten
kuvien osat voivat näyttää muunnosprosessista johtuen
epäluonnollisilta, kun ne lähetetään COMPONENT
VIDEO OUT -liittimien kautta. Vaikka valittaisiin
”PROGRESSIVE AUTO” tai ”PROGRESSIVE
VIDEO”, sillä ei ole vaikutusta VIDEO OUT
-liittimestä lähteviin kuviin, sillä ne lähetetään
lomitetussa formaatissa.
x PROGRESSIVE VIDEO
Valitse tämä asetus, kun TV hyväksyy
progressiivisia signaaleja, se on liitetty
COMPONENT VIDEO OUT -liittimiin ja
haluat vaihtaa muunnosmenetelmäksi
PROGRESSIVE VIDEO -menetelmän
videopohjaista ohjelmistoa varten.
Valitse tämä asetus, jos kuva ei ole terävä, kun
”PROGRESSIVE AUTO” on valittu.
Huomaa, että kuva ei ole terävä tai sitä ei näy
lainkaan, jos valitaan nämä asetukset, kun
jompikumpi edellä mainituista ehdoista ei täyty.
36FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 37 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Mukautetut asetukset
x MULTI-DISC RESUME (vain DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Valitse asetusnäytössä ”CUSTOM SETUP”.
ON
Tallentaa muistiin
jatkamisasetukset korkeintaan 40
levyä varten.
OFF
Ei tallenna jatkamisasetuksia
muistiin. Toisto käynnistyy
uudelleen jatkamiskohdasta vain
järjestelmässä olevalla levyllä.
Kun haluat käyttää Asetusnäyttöä, katso
”Asetusnäytön käyttö” (sivu 33).
x AUDIO DRC (Dynamic Range
Compression, dynamiikka-alueen
kompressointi) (vain DVD VIDEO/DVD-RW)
Valitsee kuvan taukotilassa.
Oletusasetus on alleviivattu.
Kaventaa ääniraidan dynamiikka-aluetta. Tämä
on hyödyksi katseltaessa elokuvia alhaisella
äänenvoimakkuudella yöaikaan.
Oletusasetus on alleviivattu.
AUTO
OFF
Ei dynamiikka-alueen
kompressointia.
STANDARD
Toistaa ääniraidan sellaisella
dynamiikka-alueella, jota
äänitysteknikko tarkoitti.
MAX
Kompressoi dynamiikka-aluetta
mahdollisimman paljon.
x PAUSE MODE (vain DVD VIDEO/DVDRW)
FRAME
Kuva, myös dynaamisesti
liikkuvat kohteet, lähetetään ilman
värinää. Valitse normaalisti tämä
asento.
Kuva, myös kohteet, jotka eivät
liiku dynaamisesti, lähetetään
korkealla tarkkuudella.
x TRACK SELECTION (vain DVD VIDEO)
Huomautus
Antaa etusijan ääniraidalle, joka sisältää eniten
kanavia, kun toistetaan DVD VIDEO -levyä,
jolle on tallennettu useita audioformaatteja
(PCM-, DTS-, MPEG audio- tai Dolby Digital
-formaatti)
Oletusasetus on alleviivattu.
”AUDIO DRC” koskee vain Dolby Digital -lähteitä.
OFF
Ei etusijaa.
AUTO
Etusija annetaan.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Erilaisia toimintoja
Tee toistoon liittyviä ja muita asetuksia
”CUSTOM SETUP” -valikossa.
Ottaa Multi-Disc Resume -asetuksen käyttöön
tai poistaa sen käytöstä. Toiston jatkamiskohta
voidaan tallentaa muistiin korkeintaan 40 eri
DVD VIDEO/VIDEO CD -levyä varten
(sivu 15).
Oletusasetus on alleviivattu.
— KÄYTTÄJÄKOHTAISET
ASETUKSET
Huomautuksia
• Kun asetukseksi valitaan ”AUTO”, kieli voi vaihtua.
”TRACK SELECTION” -asetuksella on etusija
”AUDIO” -asetuksiin nähden kohdassa
”LANGUAGE SETUP” (sivu 34). (Levystä riippuen
tämä toiminto ei ehkä toimi.)
• Jos PCM-, DTS-, Dolby Digital -äänellä ja MPEGaudioraidoilla on yhtä monta kanavaa, järjestelmä
valitsee PCM-, DTS-, Dolby Digital -äänen ja
MPEG-audioraidat tässä järjestyksessä.
37FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 38 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Levyn toiston
rajoittaminen
4
Valitse ”ONt” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
x Jos salasanaa ei ole syötetty
— ITSE MÄÄRITETTÄVÄ
VANHEMPIEN VALVONTA/
VANHEMPIEN VALVONTA
Uuden salasanan rekisteröintinäyttö tulee
näkyviin.
Määrättyjen levyjen toiston
estäminen
— ITSE MÄÄRITETTÄVÄ
VANHEMPIEN VALVONTA
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla, ja paina sitten ENTER.
Salasanan vahvistusnäyttö tulee näkyviin.
Voi rajoittaa toistoa siten, että laite ei toista
sopimattomia levyjä. Voit asettaa saman itse
määritettävän vanhempien valvonnan salasanan
enintään 40 levylle. Kun asetetaan 41. levy,
ensimmäisen levyn toistorajoitus peruutetaan.
1
x Jos salasana on jo rekisteröity
Salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin.
Lataa lukittava levy.
Jos levyä toistetaan, pysäytä toisto
painamalla x.
2
Paina
DISPLAY -painiketta
pysäytystilassa.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
3
Valitse ”PARENTAL CONTROL”
painelemalla M tai m -painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Kohdan ”PARENTAL CONTROL”
vaihtoehdot näkyvät.
5
Syötä tai syötä uudelleen
4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla, ja paina sitten
ENTER.
Näytössä näkyy ”Custom parental control is
set.”, minkä jälkeen näyttö palautuu
säätövalikkoon.
Jos teet virheen salasanan syötössä
Valitse väärä numero painelemalla <
ennen kuin painat ENTER, ja syötä oikea
numero.
Säätövalikon kytkeminen pois
käytöstä
Painele
DISPLAY -painiketta, kunnes
ohjausvalikko katoaa.
38FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 39 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Mukautetun lapsilukkotoiminnon
poistaminen käytöstä
1 Valitse ”OFFt” vaiheessa 4, ja paina sitten
ENTER.
2 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden avulla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
1 Tee vaiheessa 4 valinta ”PASSWORDt”.
Paina sitten ENTER-painiketta.
Salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin.
2 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden avulla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3 Syötä uusi 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla, ja paina sitten ENTER.
— VANHEMPIEN VALVONTA
Eräiden DVD VIDEO -levyjen toistoa voidaan
rajoittaa ennalta määritetyn tason, kuten
käyttäjien iän, perusteella. Samaa salasanaa
käytetään sekä itse määritettävään vanhempien
valvontaan että vanhempien valvontaan.
Kun rajoitettu kohtaus toistetaan, kyseinen
kohtaus leikataan tai korvataan ennalta
määrätyllä kohtauksella.
1
Paina
DISPLAY -painiketta
pysäytystilassa.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
4 Vahvista salasana syöttämällä se
numeropainikkeilla uudelleen, ja paina
sitten ENTER.
Valitse ”PARENTAL CONTROL”
painelemalla M tai m -painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Kohdan ”PARENTAL CONTROL”
vaihtoehdot näkyvät.
Mukautetulla lapsilukolla lukitun
levyn toistaminen
1 Aseta laitteeseen levy, joka on lukittu
mukautetulla lapsilukolla.
”CUSTOM PARENTAL CONTROL” -näyttö
tulee näkyviin.
2 Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeiden avulla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Järjestelmä on valmis toistoa varten.
Vihje
Jos unohdit salasanan, syötä 6-numeroinen luku
”199703” numeropainikkeilla, kun ”CUSTOM
PARENTAL CONTROL” -näyttö kysyy salasanaa, ja
paina sitten ENTER. Näyttö kehottaa syöttämään
uuden 4-numeroisen salasanan.
3
Valitse ”PLAYERt” painelemalla M tai
m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
x Jos salasanaa ei ole syötetty
Uuden salasanan rekisteröintinäyttö tulee
näkyviin.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Erilaisia toimintoja
Salasanan muuttaminen
Lasten katselun rajoittaminen
(vain DVD VIDEO)
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla, ja paina sitten ENTER.
Salasanan vahvistusnäyttö tulee näkyviin.
Jatkuu
39FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 40 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
x Jos salasana on jo rekisteröity
6
Salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin.
Valitse toistorajoituksen tasoksi
maantieteellinen alue painelemalla M
tai m -painiketta. Paina sitten ENTERpainiketta.
Alue on valittu.
Jos valitset ”OTHERSt”, valitse ja syötä
vakiokoodi taulukosta (sivu 41)
numeropainikkeilla.
7
4
Syötä tai syötä uudelleen
4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla, ja paina sitten
ENTER.
Valitse ”LEVEL” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Kohdan ”LEVEL” vaihtoehdot näkyvät.
Toistorajoituksen tason ja salasanan
muuttamisen näyttö tulee näkyviin.
8
Jos teet virheen salasanan syötössä
Valitse haluamasi taso painelemalla M
tai m -painiketta. Paina sitten ENTERpainiketta.
Vanhempien valvonnan asetukset ovat
valmiit.
Valitse väärä numero painelemalla <
ennen kuin painat ENTER, ja syötä oikea
numero.
5
Valitse ”STANDARD” painelemalla M
tai m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Kohdan ”STANDARD” vaihtoehdot
näkyvät.
Mitä alhaisempi arvo, sitä rajoitetumpaa on
käyttö.
Lapsilukkotoiminnon
poistaminen käytöstä
Aseta vaiheessa 8 ”LEVEL” asentoon ”OFF”.
Salasanan muuttaminen
1 Tee vaiheessa 3 valinta ”PASSWORDt”.
Paina sitten ENTER-painiketta.
Salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin.
2 Syötä uusi salasana tekemällä vaiheen 3
toimenpiteet.
40FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 41 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Lapsilukolla lukitun levyn
toistaminen
Aluekoodi
1 Aseta laitteeseen levy, joka on lukittu
Alankomaat
2376
Argentiina
2044
Australia
2047
lapsilukolla.
2 Paina H -painiketta.
”PARENTAL CONTROL” -näyttö tulee
näkyviin.
numeropainikkeiden avulla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Toisto alkaa.
Huomautuksia
• Ohjausvalikossa näkyvät kohdat voivat vaihdella
levyn tyypistä riippuen.
• Kun toistat DVD-levyjä, joissa ei ole vanhempien
valvontatoimintoa, toistoa tällä laitteella ei voi
rajoittaa.
• DVD-levystä riippuen se voi pyytää vaihtamaan
lapsilukkotasoa levyn toiston aikana. Jos näin
tapahtuu, syötä salasana ja vaihda sitten tasoa. Jos
jatkotoisto peruutetaan, taso palautuu alkuperäiseksi.
Koodinumero
Belgia
2057
Brasilia
2070
Chile
2090
Espanja
2149
Filippiinit
2424
Indonesia
2238
Intia
2248
Italia
2254
Itävalta
2046
Japani
2276
Kanada
2079
Kiina
2092
Korea
2304
Malesia
2363
Vihje
Meksiko
2362
Jos salasana on unohtunut, poista levy ja toista vaiheet
1 – 3 kohdasta ”Lasten katselun rajoittaminen (vain
DVD VIDEO)” (sivu 39). Kun laite pyytää syöttämään
salasanan, syötä ”199703” numeropainikkeiden avulla.
Paina sitten ENTER-painiketta. Näyttö kehottaa
syöttämään uuden 4-numeroisen salasanan. Kun olet
syöttänyt uuden 4-numeroisen salasanan, aseta levy
takaisin laitteeseen ja paina H. Syötä uusi salasana,
kun ”PARENTAL CONTROL” -näyttö näkyy.
Norja
2379
Pakistan
2427
Portugali
2436
Ranska
2174
Ruotsi
2499
Saksa
2109
Singapore
2501
Suomi
2165
Sveitsi
2086
Tanska
2115
Thaimaa
2528
Uusi-Seelanti
2390
Venäjä
2489
Yhdistynyt kuningaskunta
2184
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio CD/MP3/JPEG – Erilaisia toimintoja
3 Syötä 4-numeroinen salasana
Standardi
41FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI07SET-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 42 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Katselukulman
vaihtaminen
Jos kohtaus on tallennettu DVD VIDEO -levylle
useista kuvakulmista, kuvakulmaa voidaan
vaihtaa.
Kun esimerkiksi toistetaan kohtausta liikkuvasta
junasta, näkymä voidaan näyttää joko junan
edestä, sen vasemmasta ikkunasta tai oikeasta
ikkunasta ilman, että junan liike keskeytyy.
Paina ANGLE-painiketta soiton aikana.
Aina kun painetaan ANGLE, kuvakulma
vaihtuu.
Huomautus
DVD VIDEO-levystä riippuen kuvakulmaa ei ehkä voi
vaihtaa, vaikka DVD VIDEO -levylle olisi tallennettu
useita kuvakulmia.
Tekstityksen näyttö
Jos DVD-levylle on tallennettu monikielinen
tekstitys, voit vaihtaa tekstityskieltä DVDtoiston aikana ja voit koska tahansa kytkeä
tekstityksen päälle tai pois päältä.
Voit esimerkiksi valita kielen, jota haluat
opiskella ja kytkeä tekstityksen päälle
ymmärtämisen helpottamiseksi.
Paina SUBTITLE-painiketta soiton aikana.
Aina kun painetaan SUBTITLE, tekstityskieli
vaihtuu.
Huomautus
DVD VIDEO -levystä riippuen tekstityskieltä ei ehkä
voi vaihtaa, vaikka DVD VIDEO -levylle olisi
tallennettu useita tekstityskieliä. Lisäksi tekstitystä ei
ehkä voi poistaa käytöstä.
42FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI08TUN-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 43 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
5
Viritin
6
Radioasemien esiviritys
Voit esivirittää enintään 20 FM (ULA) -asemaa
ja 10 AM -asemaa. Voit virittää minkä tahansa
näistä asemista yksinkertaisesti valitsemalla
vastaavan esivalintanumeron.
Voit virittää automaattisesti kaikki alueellasi
vastaanotettavissa olevat asemat ja tallentaa
haluamiesi asemien radiotaajuudet.
1
2
Valitse ”TUNER FM” tai ”TUNER AM”
painelemalla FUNCTION + tai – (tai
paina yksikössä TUNER FM tai TUNER
AM).
Pidä TUNING + tai – painettuna, kunnes
”AUTO” tulee näkyviin.
Taajuus muuttuu, kun järjestelmä hakee
asemaa. Haku päättyy automaattisesti, kun
asema on viritetty. Tällöin näytössä näkyy
”TUNED” ja ”STEREO” (FM-stereoohjelmalle).
Paina ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”Complete!”.
7
Tallenna lisää asemia toistamalla
vaiheet 1 – 6.
Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla
Voit virittää haluamiesi asemien radiotaajuudet
manuaalisesti ja tallentaa ne.
1
2
3
Viritin
Esivalintojen tekeminen
automaattisen virityksen
avulla
Valitse haluamasi esiviritysnumero
painelemalla M tai m -painiketta.
Valitse ”TUNER FM” tai ”TUNER AM”
painelemalla FUNCTION + tai – (tai
paina yksikössä TUNER FM tai TUNER
AM).
Viritä haluamasi asema painelemalla
TUNING + tai – -painiketta.
Paina MENU-painiketta.
”Memory?” näkyy.
4
Paina ENTER-painiketta.
Esiviritysnumero vilkkuu. Tee vaiheet 5 ja
6 esivalintanumeron vilkkuessa.
5
6
Valitse haluamasi esiviritysnumero
painelemalla M tai m -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”Complete!”.
STEREO
TUNED MHz
Jos näytössä ei näy ”TUNED” eikä
haku pääty
3
Tallenna lisää asemia toistamalla
vaiheet 1 – 6.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Aseta haluamasi radioaseman taajuus
kohdassa ”Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla” kuvatulla
tavalla.
Virittää
heikkosignaalisen
aseman
Toimi kohdassa ”Esivalintojen
tekeminen manuaalisen
virityksen avulla” annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Paina MENU-painiketta.
Asettaa toisen
aseman olemassa
olevalle
esivalintanumerolle
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Vaiheen 4 jälkeen valitse
esiviritysnumero, johon asema
tallennetaan, painelemalla M tai
m.
Peruuttaa
esivirityksen
Paina MENU vaiheessa 3 tai 4.
”Memory?” näkyy.
4
7
Paina ENTER-painiketta.
Esiviritysnumero vilkkuu. Tee vaiheet 5 ja
6 esivalintanumeron vilkkuessa.
Esivalintanumero
Jatkuu
43FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI08TUN-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 44 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
AM-viritysvälin vaihtaminen
(paitsi Euroopan ja Venäjän
mallit)
AM-viritysväli on tehtaalla asetettu 9 kHz:iin
(tai joillakin alueilla 10 kHz:iin). Voit muuttaa
AM-viritysväliä virittämällä ensin jonkin AMaseman ja katkaisemalla sitten virran laitteesta.
Pidä yksikön painike x painettuna, ja paina
yksikön painiketta ?/1. Kun muutat
viritysväliä, kaikki AM-esiviritysasemat
pyyhkiytyvät muistista. Kun haluat palauttaa
välin, toista samat toimenpiteet.
Vihjeitä
• Esiviritetyt asemat säilyvät muistissa noin puoli
vuorokautta, vaikka virtajohto irrotetaan tai sattuu
sähkökatko.
• Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla varusteisiin kuuluvat antennit
uudelleen tai liittämällä lisävarusteena saatava
ulkoinen antenni.
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa joko valitsemalla
esiviritysaseman tai virittämällä aseman käsin.
Esiviritysaseman
kuunteleminen
— Esiviritys
Esiviritä radioasemat ensin virittimen muistiin
(katso kohtaa ”Radioasemien esiviritys”
sivulla 43).
1
2
Valitse ”TUNER FM” tai ”TUNER AM”
painelemalla FUNCTION + tai – (tai
paina yksikössä TUNER FM tai TUNER
AM).
Valitse haluamasi esiviritetty asema
painelemalla PRESET + tai –
-painiketta.
Esivalintanumero
STEREO
TUNED MHz
Taajuus
Vihje
Voit myös valita haluamasi esiviritysaseman
painamalla vaiheessa 2 numeropainikkeita ja ENTER.
44FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI08TUN-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 45 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Muun kuin esiviritetyn
radioaseman kuunteleminen
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
— Käsiviritys
1
2
(Vain Euroopan malli)
Valitse ”TUNER FM” tai ”TUNER AM”
painelemalla FUNCTION + tai – (tai
paina yksikössä TUNER FM tai TUNER
AM).
Huomautus
Kuvaruutunäyttö näkyy kuvaruudussa vain DVDtoiminnon aikana.
Vihjeitä
• Jos FM-stereo-ohjelmassa on staattista kohinaa,
painele FM MODE -painiketta, kunnes ”MONO”
näkyy. Tämän jälkeen lähetyksessä ei ole
stereoääntä, mutta kuuluvuus paranee.
• Pidä TUNING + tai – painettuna edellä olevan
vaiheen 2 aikana. Taajuusosoitin muuttuu ja haku
pysähtyy, kun järjestelmä virittyy aseman kohdalle
(Automaattinen virittäminen).
Radiotietojärjestelmä (RDS) on lähetyspalvelu,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin ohella lisätietoja.
Viritin tarjoaa tarkoituksenmukaisia RDSominaisuuksia kuten aseman nimen. RDS on
saatavilla vain FM (ULA) -asemilla.*
Viritin
Viritä haluamasi asema painelemalla
TUNING + tai – -painiketta.
Mikä radiotietojärjestelmä
on?
Huomautus
RDS saattaa toimia puutteellisesti, jos kuuntelet
asemaa, joka ei lähetä oikeanlaista RDS-signaalia tai
jos signaali on heikko.
* Kaikki FM (ULA) -asemat eivät tarjoa RDSpalvelua. Ne eivät myöskään tarjoa samoja palveluja.
Jos et tunne RDS-järjestelmää, kysy paikallisilta
radioasemilta tietoja oman alueesi RDS-palveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse yksinkertaisesti jokin asema FM
(ULA) -taajuusalueella.
Kun virität radion asemalle, joka tarjoaa RDSpalveluja, asemanimi näkyy näytössä.
RDS-tietojen tarkistaminen
Aina kun painetaan TIME/TEXT, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
Aseman nimi1) y Esiviritysnumero2) ja taajuus
1)
2)
Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta oikein, aseman
nimi ei ehkä näy näytöllä.
Esiviritysnumero näkyy vain jos radioasemat on
esiviritetty (sivu 43).
45FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI09SOU-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 46 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Surround-tehosteen
käyttäminen
Äänen säätö
Äänen säätäminen
Dynaamisemman äänen
tuottaminen (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Paina laitteen DSGX-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö muuttuu
seuraavasti:
DSGX ON y DSGX OFF
Valitse haluamasi tehoste painamalla
SOUND FIELD.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
x Kun kuulokkeita ei ole liitetty
2CH STEREO1) t 2CH SURR t
VIRTUAL A2) t VIRTUAL B2)
x Kun kuulokkeet on liitetty
HP 2CH1) t HP SURR t HP VIRTUAL2)
1)
Basson ja diskantin
säätäminen
Voit voimistaa ääntä säätämällä bassoa ja
diskanttia.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
Valitse ”BASS” tai ”TREBLE”
painelemalla BASS/TREBLEpainiketta.
Säädä tasoa painelemalla . tai >.
Poistuminen basson ja diskantin
asetuksista
Jos et tee mitään toimintoa 4 sekuntiin, näyttö
palautuu automaattisesti alkuperäiseen tilaan.
Kun toistetaan Super Audio CD -levyä,
äänikenttävalinta on kiinteä ”2CH STEREO” tai
”HP 2CH”.
2)
Nämä äänikentät voidaan valita DVD-toiminnon
aikana, ellei karaoketilaa ole valittu.
• HP 2CH: Tämä tila lähettää äänen vasempaan
ja oikeaan kuulokkeeseen. Tavalliset 2kanavaiset (stereo) lähteet ohittavat kokonaan
äänikenttäprosessoinnin. Monikanavaiset
surround-formaatit yhdistetään kahdelle
kanavalle.
• HP SURR: Tämä tila lähettää äänen
kaiutettuna.
• HP VIRTUAL: Tämä tila lähettää äänen
surround-muodossa vasempaan ja oikeaan
kuulokkeeseen.
• VIRTUAL A: Luo 3 virtuaalisten surroundkaiuttimien sarjaa todellisten etukaiuttimien
äänestä (V/O).
• VIRTUAL B: Luo 1 virtuaalisten surroundkaiuttimien sarjan todellisten etukaiuttimien
äänestä (V/O) ilman varsinaisia surroundkaiuttimia. Tämä tila on tehokas, kun vasen ja
oikea etukaiutin ovat lähellä toisiaan.
• 2CH STEREO: Tämä tila lähettää äänen
vasemmasta ja oikeasta kaiuttimesta.
Tavalliset 2-kanavaiset (stereo) lähteet
ohittavat kokonaan äänikenttäprosessoinnin.
Monikanavaiset surround-formaatit
yhdistetään kahdelle kanavalle.
Tällä tavalla voidaan toistaa mikä tahansa
lähde vasemmasta ja oikeasta kaiuttimesta.
• 2CH SURR: Tämä tila lähettää äänen
kaiutettuna.
46FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI09SOU-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 47 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Huomautus
Eräillä levyillä surround-tehoste ei ehkä ole niin
voimakas kuin odotettiin.
Vihjeitä
• ”VIRTUAL A”, ”VIRTUAL B” ja ”HP VIRTUAL”
ovat käytössä vain silloin, kun toistetaan
monikanavaista lähdettä.
• Koska DVD-toiminnon äänikenttä eroaa muiden
toimintojen äänikentästä, saatat havaita erilaisen
äänikentän, kun vaihdat muista toiminnoista DVDtoimintoon.
Laulaminen yksin:
Karaoke
Voit nauttia karaokesta (levyn mukana
laulamisesta) asettamalla järjestelmän
karaoketilaan.
Järjestelmän asettaminen
karaoketilaan
1
Paina
DISPLAY -painiketta.
2
Paina KARAOKE MODE -painiketta.
Karaoketila otetaan käyttöön, ja
kuvaruudun oikeaan yläkulmaan ilmestyy
”m”.
3
Äänen säätö
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
Valitse audioasetus painelemalla
AUDIO.
Lisätietoja audioasetuksesta on kohdassa
”Äänen vaihtaminen” (sivu 31).
Karaoketilan peruuttaminen
Paina KARAOKE MODE -painiketta
uudelleen.
Huomautuksia
• Karaoketila voidaan ottaa käyttöön vain DVDtoiminnossa.
• Karaoketilaa ei voi ottaa käyttöön Super Audio CD
-levyn toiston aikana.
• Karaoketilaa ei voi ottaa käyttöön, kun järjestelmään
on liitetty kuulokkeet.
• Valitse DVD- tai Super VCD -levyjen audioasetus
painelemalla AUDIO (sivu 31).
CD- tai VIDEO CD -levyillä audioasetukseksi tulee
automaattisesti ”1/L” ja laulajan ääni vaimentuu
vaiheen 2 jälkeen. Jos laulajan ääni ei vaimene,
valitse audioasetus painelemalla AUDIO (sivu 31).
Jatkuu
47FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI09SOU-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 48 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Karaoketoisto millä tahansa
stereolevyllä
Sävellajin vaihtaminen
— Key Control
— Karaoke Pon
Voit vaihtaa sävellajia äänialueeseesi sopivaksi.
Voit nauttia karaokesta stereotallennetun levyn
kanssa, vaikkei se olisikaan karaokelevy,
pienentämällä lauluäänen voimakkuutta.
Vaihda sävellaji äänialueesi mukaiseksi
karaoketilassa painamalla KEY CONTROL
# tai 2.
Paina KARAOKE PON karaoketilassa.
Sävellajia voidaan muuttaa korkeammaksi tai
alemmaksi 15 portaassa (27 – #7).
Karaoke Pon -tilan
peruuttaminen
Paina KARAOKE PON -painiketta uudelleen.
Huomautuksia
• Karaoke Pon voidaan valita vain silloin, kun
karaoketila on käytössä.
• Tämä toiminto ei ehkä toimi hyvin seuraavissa
tapauksissa:
– Vain muutama soitin soi
– Duetto soittaa
– Laulu ei ole levyllä keskellä
– Monofonisesti äänitetyt levyt (myös säestys
vaimentuu)
– Multiplex
• Karaoke Pon -tilassa stereovaikutelma heikkenee.
• Myös instrumenttiosuus voi vaimentua yhdessä
laulajan äänen kanssa, jos äänitys on tehty
monofonisesti.
Huomautuksia
• Sävellaji voidaan vaihtaa vain silloin, kun
karaoketila on käytössä.
• Levystä riippuen et ehkä voi vaihtaa sävellajia.
Vihjeitä
• Sävellaji palaa automaattisesti alkuperäiseksi, kun:
– karaoketila poistetaan käytöstä.
– järjestelmä sammutetaan.
– levy poistetaan soittimesta.
– otsikko tai raita vaihdetaan.
• Voit vaihtaa sävellajia Ohjausvalikko-näytön
asetuksella ”KEY CONTROL” (sivu 69).
Vihjeitä
• Voit ottaa Karaoke Pon -tilan käyttöön ja poistaa sen
käytöstä Ohjausvalikko-näytön ”KARAOKE PON”
-valinnalla (sivu 69).
• Karaoke Pon -tila peruutetaan automaattisesti, kun:
– järjestelmä sammutetaan.
– toiminto vaihdetaan.
– karaoketilan peruutetaan.
– levy poistetaan soittimesta.
48FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 49 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Herääminen musiikkiin
Ajastin
Nukahtaminen musiikin
soittoon
— Uniajastin
Voit säätää järjestelmän katkaisemaan virran
haluamasi ajan kuluttua ja nukahtaa musiikin
soittoon.
— Soittoajastin
Voit järjestää itsellesi musiikkiherätyksen
ennalta määrättynä aikana. Varmista, että
kellonaika on asetettu (katso kohtaa ”Kellonajan
asettaminen” sivulla 11).
Tee toiminto kaukosäätimen painikkeilla.
1
• DVD: Aseta levy paikalleen.
• Viritin: Viritä esiviritetty radioasema
(katso kohtaa ”Radion kuunteleminen”
sivulla 44).
Paina SLEEP-painiketta.
Muut toiminnot
2
3
4
Säädä äänenvoimakkuus painamalla
VOLUME + tai – -painiketta.
Paina TIMER MENU -painiketta.
Kun haluat
Paina
Tarkistaa jäljellä
olevan ajan
SLEEP-painiketta kerran.
Valitse ”PLAY SET?” painelemalla M
tai m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Muuttaa
sammutusaikaa
SLEEP toistamiseen valitaksesi
haluamasi ajan.
Näytössä näkyy ”ON” ja tuntimerkintä
vilkkuu.
Peruuttaa
SLEEP-painiketta, kunnes
uniajastintoiminnon näytössä näkyy ”SLEEP OFF”.
5
Ajastin
Joka kerta kun painat painiketta, minuuttinäyttö
(sammutusaika) muuttuu seuraavasti:
90min t 80min t 70min t … t 10min t
OFF
Valmistele soitettava äänilähde.
Aseta soiton aloitusaika.
Painele M tai m -painiketta asettaaksesi
tuntilukeman. Paina sitten , -painiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
Painele M tai m -painiketta asettaaksesi
minuuttilukeman. Paina sitten ENTERpainiketta.
Vihje
Uniajastinta voi käyttää, vaikka kellonaikaa ei olisi
asetettu.
6
7
Aseta soiton lopetusaika tekemällä
samat toimet kuin vaiheessa 5.
Painele M tai m -painiketta, kunnes
haluamasi äänilähde näkyy näytössä.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
muuttuu seuraavasti:
TUNER y DVD PLAY
8
Paina ENTER-painiketta.
Ajastintyyppi (”PLAY TIMER”),
aloitusaika, lopetusaika ja äänilähde
näkyvät vuorotellen, minkä jälkeen näyttö
palaa alkuperäiseen tilaansa.
9
Katkaise järjestelmästä virta
painamalla ?/1 -painiketta.
Jatkuu
49FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 50 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Tarkistaa asetuksen 1 Paina TIMER MENU
-painiketta.
2 Painele M tai m -painiketta,
kunnes näytössä näkyy
”TIMER SEL?”. Paina sitten
ENTER-painiketta.
3 Painele M tai m -painiketta,
kunnes näytössä näkyy
”PLAY SELECT?”. Paina
sitten ENTER-painiketta.
Muuttaa asetuksen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Lopettaa ajastimen 1 Paina TIMER MENU
-painiketta.
käytön
2 Painele M tai m -painiketta,
kunnes näytössä näkyy
”TIMER SEL?”. Paina sitten
ENTER-painiketta.
3 Painele M tai m -painiketta,
kunnes näytössä näkyy
”TIMER OFF?”. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Jos soittoajastinta ja uniajastinta käytetään
samanaikaisesti, uniajastimella on etusija.
• Järjestelmä käynnistyy 30 sekuntia ennen
määritettyä aikaa. Älä käytä järjestelmää sen
käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.
• Toistoajastin ei käynnisty, kun tapahtuu seuraavaa
30 sekuntia ennen asetettua aikaa.
– Järjestelmä käynnistetään.
– ”STANDBY” vilkkuu näytössä.
• VIDEO/SAT IN L/R -liittimiin kytkettyä valinnaista
komponenttia ei voi käyttää toistoajastimen
äänilähteenä.
Näyttö
Näytön sammuttaminen
— Virransäästötila
Esittelymuoto (näyttöikkuna ja painikkeet
palavat ja vilkkuvat, vaikka järjestelmän virta on
katkaistu) ja kellonäyttö voidaan kytkeä pois
käytöstä virrankulutuksen minimoimiseksi
valmiustilan aikana (Virransäästötila).
Painele DISPLAY-painiketta järjestelmän
virran ollessa katkaistu, kunnes
esittelynäyttö tai kellonäyttö katoaa.
Virransäästötilan käytön
lopettaminen
Paina DISPLAY-painiketta järjestelmän ollessa
poissa päältä. Joka kerta kun painat painiketta,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Esittelynäyttö t Kellonäyttö* t Ei näyttöä
(Virransäästötila)
* ”– –:– –” näkyy, jos kellonaikaa ei ole vielä asetettu.
Vihjeitä
• Ajastin toimii myös virransäästötilassa.
• ?/1 -merkkivalo palaa myös virransäästötilassa.
Näytön kirkkauden
säätäminen
Ota näyttö käyttöön tai poista se käytöstä
painelemalla yksikön DIMMER-painiketta,
kun järjestelmä on käynnissä.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö muuttuu
seuraavasti:
DIMMER OFF y DIMMER ON
50FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 51 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
1)
Levyä koskevien tietojen
katselu näytöltä
Voit tarkistaa valitun kappaleen tai levyn
soittoajan ja jäljellä olevan ajan.
Kun laitteeseen on asetettu DVD/CD-TEXTlevy tai MP3-audioraitoja ja JPEGkuvatiedostoja sisältävä levy, voit myös
tarkistaa levylle tallennetut tiedot, esimerkiksi
otsikot.
Toistoajan, jäljellä olevan
ajan ja otsikoiden tarkistus
(DVD/VIDEO CD/CD/Super
Audio CD/MP3/JPEG)
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
x Kun toistetaan DVD VIDEO/DVD-RW levyä
Nykyisen otsikon kulunut toistoaika t
Nykyisen otsikon jäljellä oleva aika t
Nykyisen kappaleen kulunut toistoaika t
Nykyisen kappaleen jäljellä oleva aika t
Levyn nimi1) t Otsikon ja kappaleen numero2)
x Kun toistetaan CD/Super Audio CD/
VIDEO CD -levyä ilman PBC-toimintoa
Nykyisen raidan kulunut toistoaika t
Nykyisen raidan jäljellä oleva aika t
Levyn kulunut toistoaika3) t
Levyn jäljellä oleva aika3) t Levyn nimi1) t
Raidan ja hakemiston numero2)4)5)
x Kun toistetaan VIDEO CD -levyä PBCtoiminnolla (ver. 2.0)
Nykyisen kohtauksen kulunut toistoaika5) t
Levyn nimi1) t Nykyisen kohtauksen numero2)
x Kun toistetaan MP3-tiedostoa
Nykyisen raidan kulunut toistoaika t Raidan
nimi1)
3)
4)
5)
Huomautuksia
• Jos levy ei sisällä tekstiä, sen tai raidan nimenä
näytetään ”NO TEXT”.
• Järjestelmä näyttää vain DVD/CD-tekstin
ensimmäisen tason, kuten levyn nimen tai otsikon.
• Jos MP3-audioraidan nimeä ei voi näyttää, näytössä
näkyy ”*” sen sijasta.
• MP3-audioraitojen toistoaikaa ei välttämättä näytetä
oikein.
• Jos toistetaan vain JPEG-kuvatiedostoja sisältävää
levyä, näytössä näkyy ”JPEG” tai ”No Audio”.
• Jos toistetaan vain MP3-audioraitoja sisältävää
levyä, näytössä näkyy ”No Image”.
Näyttö
Paina TIME/TEXT-painiketta normaalin
soiton aikana.
2)
Vain englanninkielen aakkosia ja numeroita voidaan
näyttää. Muut merkit korvataan merkillä ”*”.
Lisäksi levyille, joilla ei ole DVD/CD-tekstiä ja
tiedostonimeä, näytetään ilmoitus ”NO TEXT”.
Näyttö palaa yläkuvaan 2 sekunnin jälkeen.
Nämä eivät näy hajatoiston eivätkä ohjelmoidun
toiston aikana.
Vain Super Audio CD/VIDEO CD ilman PBCtoimintoa
Ei ehkä näy pysäytyskuville.
Kokonaistoistoajan ja
otsikoiden tarkistus (DVD/
VIDEO CD/CD/Super Audio CD)
Paina TIME/TEXT-painiketta
pysäytystilassa.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
x Kun DVD VIDEO/DVD-RW on normaali
toisto -tilassa
Levyn otsikoiden kokonaismäärä t Levyn
nimi*
x Kun toistetaan CD/Super Audio CD/
VIDEO CD -levyä ilman PBC-toimintoa
normaali toisto -tilassa
Levyn kokonaistoistoaika t Levyn nimi*
x Kun PBC-toiminnoilla (ver. 2.0)
varustettu VIDEO CD on normaali toisto
-tilassa
Levyn kohtauksien kokonaismäärä t Levyn
nimi*
* Vain englanninkielen aakkosia ja numeroita voidaan
näyttää. Muut merkit korvataan merkillä ”*”.
Lisäksi levyille, joilla ei ole DVD/CD-tekstiä ja
tiedostonimeä, näytetään ilmoitus ”NO TEXT”.
Jatkuu
51FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 52 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Huomautuksia
• Levytiedot eivät ehkä näy DVD:stä riippuen.
• Levystä riippuen kaikki DVD/CD-tekstitiedot eivät
välttämättä näy.
• Muissa kuin ISO9660 Level 1- ja 2-formaateissa
kansioiden tai tiedostojen nimet eivät välttämättä näy
oikein.
• MP3-audioraitojen toistoaikaa ei välttämättä näytetä
oikein.
• Jos toistetaan vain JPEG-kuvatiedostoja sisältävää
levyä, näytössä näkyy ”JPEG” tai ”No Audio”.
• Jos toistetaan vain MP3-audioraitoja sisältävää
levyä, näytössä näkyy ”No Image”.
Levyä koskevien tietojen
katselu ruutunäytöllä
Voit tarkistaa nykyisen otsikon, kappaleen tai
raidan toistoajan ja jäljellä olevan ajan.
Voit tarkistaa myös DVD/CD/Super Audio CD
-tekstin ja levylle tallennetun tiedoston/albumin
nimen.
1
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
Vihje
Levyn toistoajan voi tarkistaa ohjausvalikon avulla
(katso kohtaa ”Levyä koskevien tietojen katselu
ruutunäytöllä” sivulla 52).
Kellon näytön ja
äänitehosteen tarkistus
Paina DISPLAY-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Levyn tiedot t Kellon näyttö (muutaman
sekunnin ajan) t Bassotaso (muutaman
sekunnin ajan) t Diskanttitaso (muutaman
sekunnin ajan)
Vihje
Tehosteiden tila voidaan tarkistaa missä tahansa
toiminnossa.
Paina TIME/TEXT-painiketta soiton
aikana.
Aikatiedot
2
Vaihda aikatietoja painelemalla
TIME/TEXT.
Näyttö ja käytettävissä olevat aikatyypit
riippuvat toistettavasta levystä.
x Kun toistetaan DVD VIDEO/DVD-RW
-levyä
• T **:**:**
Valitun nimikkeen kulunut toistoaika
• T–**:**:**
Valitun nimikkeen jäljellä oleva aika
• C **:**:**
Valitun luvun kulunut toistoaika
• C–**:**:**
Valitun luvun jäljellä oleva aika
x Kun toistetaan VIDEO CD -levyä PBCtoiminnolla (ver. 2.0)
• **:**
Valittuna olevan kohtauksen kulunut aika
x Kun toistetaan CD/Super Audio CD/
VIDEO CD -levyä ilman PBC-toimintoa
• T **:**
Valitun kappaleen kulunut soittoaika
• T–**:**
Valitun kappaleen jäljellä oleva aika
• D **:**
Nykyisen levyn kulunut toistoaika
• D–**:**
Valittuna olevan levyn jäljellä oleva aika
52FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 53 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
x Kun toistetaan DATA CD -levyä (MP3audioraidat)
DATA CD -levyn (MP3-audioraita)
tekstin tarkistaminen
• T **:**
Valitun kappaleen kulunut soittoaika
Paina TIME/TEXT, kun toistat MP3audioraitoja DATA CD -levyltä. Albumin/
raidan/tiedoston nimi ja audion bittinopeus
(nykyinen audion datan määrä sekunnissa)
näkyvät kuvaruudussa.
Huomautuksia
• Vain englanninkielen aakkosia ja numeroita voidaan
näyttää. Muut merkit korvataan merkillä ”*”. Lisäksi
levyille, joilla ei ole DVD/CD/Super Audio CD
-tekstiä ja tiedostonimeä, näytetään ilmoitus ”NO
TEXT”.
• Toistettavasta levystä riippuen järjestelmä voi
näyttää vain rajoitetun määrän merkkejä. Niinikään
levystä riippuen kaikkia tekstimerkkejä ei näytetä.
• Muissa kuin ISO9660 Level 1- ja 2-formaateissa
kansioiden tai tiedostojen nimet eivät välttämättä näy
oikein.
Bittinopeus
DVD/CD/Super Audio CD -tekstin
tarkistaminen
Albumin nimi
Raidan nimi
Huomautuksia
Näyttö
Näytä DVD/CD/Super Audio CD -levylle
tallennettu teksti painelemalla TIME/TEXT
vaiheessa 2.
DVD/CD/Super Audio CD -teksti näkyy vain,
jos levylle on tallennettu tekstiä. Tekstiä ei voi
muuttaa. Jos levyllä ei ole tekstiä, näkyviin tulee
”NO TEXT”.
• Vain englanninkielen aakkosia ja numeroita voidaan
näyttää. Muut merkit korvataan merkillä ”*”. Lisäksi
levyille, joilla ei ole DVD/CD/Super Audio CD
-tekstiä ja tiedostonimeä, näytetään ilmoitus ”NO
TEXT”.
• Tällä järjestelmällä ei voi näyttää ID3tuntomerkkitietoja.
53FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI10TIM-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 54 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Päivämäärätietojen
tarkistaminen
Virittimen tietojen
katsominen näytöltä
Paina DISPLAY-painiketta radion
kuuntelun aikana.
Voit tarkistaa päivämäärätiedot toiston aikana,
jos JPEG-kuvatietoihin on tallennettu
Exif*-merkintä.
Paina
aikana.
DISPLAY kaksi kertaa toiston
JPEG-ohjausvalikko tulee näkyviin.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Aseman nimi1) t Esiviritysnumero2) ja taajuus
t Kellon näyttö (muutaman sekunnin ajan) t
Bassotaso (muutaman sekunnin ajan) t
Diskanttitaso (muutaman sekunnin ajan)
1)
vain Euroopan malli
2)
Esiviritysnumero näkyy vain jos radioasemat on
esiviritetty (sivu 43).
Päivämäärätiedot
* ”Exchangeable Image File Format” digitaalisten
kameroiden kuvaformaatti, jonka on määrittänyt
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Huomautuksia
• Jos levyllä ei ole päivämäärätietoja tai ne ovat
vioittuneet, järjestelmä ei voi näyttää
päivämäärätietoja.
• Päivämäärätieto vaihtelee alueesta riippuen.
54FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI11OPT-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 55 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Numero
TV:n tulolähde
Lisälaitteet
7
VIDEO7
8
VIDEO8
TV:n ohjaaminen
kaukosäätimellä
9
COMPONENT 1 INPUT
Voit ohjata Sony-televisiota käyttämällä
seuraavia kaukosäätimen painikkeita.
Kun haluat
Paina
Kytkeä tai katkaista
television virran
TV ?/1 samalla, kun pidät
TV-painikkeen painettuna
2
CLEAR
COMPONENT 2 INPUT
ALBUM –
COMPONENT 3 INPUT
ALBUM +
COMPONENT 4 INPUT
Pidä TV CH + painettuna samalla, kun
syötät lähetysajan koodin (katso alla
oleva taulukko) numeropainikkeilla.
Kaukosäätimen lähetysaika on valittu.
Numero
Lähetysaika
1
0,5 (oletus)
2
1
Vaihtaa
televisiokanavia
TV CH +/– tai
numeropainikkeita samalla,
kun pidät TV-painikkeen
painettuna
3
1,5
4
2
5
2,5
TV VOL +/– samalla, kun
pidät TV-painikkeen
painettuna
6
3
7
3,5
8
4
Säätää
televisiokaiuttimien
äänenvoimakkuutta
Huomautuksia
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen
THEATRE SYNC -toiminnon avulla voit
käynnistää SONY TV:n ja tämän järjestelmän,
vaihtaa järjestelmän tilaksi ”DVD” -tilan ja
valita TV:n tulolähteen oikeaksi yhdellä
painikkeella.
Käytä toimintoihin kaukosäädintä.
1
• Tämä toiminto on vain SONY TV -sarjaa varten,
eräät muut TV-tuotteet eivät välttämättä toimi.
• Jos tämä toiminto ei toimi, vaihda lähetysaikaa.
Lähetysaika vaihtelee TV:stä riippuen.
• Jos TV:n ja tämän järjestelmän välinen etäisyys on
liian suuri, tämä toiminto ei välttämättä toimi.
Asenna järjestelmä lähelle TV:tä.
• Pidä kaukosäädin suunnattuna kohti TV:tä ja tätä
järjestelmää.
Lisälaitteet
Vaihtaa television tulon TV/VIDEO samalla, kun
television ja muun tulon pidät TV-painikkeen
välillä
painettuna
Pidä TV/VIDEO painettuna samalla, kun
syötät järjestelmään liitetyn TV:n
tulolähteen koodin (katso alla oleva
taulukko) numeropainikkeilla.
TV:n tulolähde on valittu.
Numero
TV:n tulolähde
0
Ei tulolähdettä (oletus)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
55FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI11OPT-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 56 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Lisälaitteiden liittäminen
Voit laajentaa järjestelmää liittämällä lisälaitteita. Katso kunkin laitteen mukana toimitettua ohjekirjaa.
Eurooppalaista mallia käytetään vain havainnollistamiseen.
Televisio tai projektori
TV:n tai projektorin
komponenttivideotuloliittimeen
Digitaalisen
komponentin
digitaalituloliittimeen
Vahvistin
Televisio
Television video
-tuloliittimeen
Televisio
TV:n S-videotuloliittimeen
Liitetyn komponentin
audiotuloliittimeen
Videonauhuri tai MD-soitin
Liitetyn komponentin
audiolähtöliittimestä
Videonauhuri,
satelliittiviritin tms.
A DVD DIGITAL OUT -liittimeen
B VIDEO/SAT IN L/R -liittimet
Käytä digitaalista optista johtoa (nelikulmainen,
ei kuulu toimitukseen) liittämiseen
vahvistimeen, jossa on digitaalinen optinen
tuloliitin. Ääntä lähetetään, kun järjestelmän
toiminnoksi on asetettu DVD. Kun tämä
järjestelmä liitetään valinnaisen, Dolby Digitaltai DTS-dekooderilla varustetun vahvistimen
optiseen tuloliittimeen, voit nauttia 5.1kanavaisesta äänestä. Jos liittimen kansi on
paikallaan, irrota se ennen käyttöä.
Käytä audiojohtoja (eivät kuulu toimitukseen)
valinnaisen analogisen komponentin
(videonauhuri, satelliittiviritin tms.) liittämiseen
näihin liittimiin. Sen jälkeen voit kuunnella
komponentin ääntä tämän järjestelmän kautta.
Huomautuksia
• Jos painat AUDIO, SOUND FIELD tai karaoketilaan
liittyviä painikkeita tai kytket tai irrotat kuulokkeet,
ääni katkeaa hetkeksi.
• Digitaalista audiota ei voi lähettää Super Audio CD
-toiston aikana.
C VIDEO/SAT OUT L/R -liittimet
Käytä audiojohtoja (eivät kuulu toimitukseen)
valinnaisen analogisen komponentin
(videonauhuri, MD-laite tms.) liittämiseen
näihin liittimiin. Näin voit ohjata tämän
järjestelmän äänen laitteeseen.
Huomautus
Jos painat AUDIO, SOUND FIELD tai karaoketilaan
liittyviä painikkeita tai kytket tai irrotat kuulokkeet,
ääni katkeaa hetkeksi.
56FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI11OPT-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 57 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
D COMPONENT VIDEO OUT
-liittimet
Käytä videojohtoa (ei kuulu toimitukseen) TV:n
liittämiseen. Jos TV hyväksyy progressiivisia
tiedostosignaaleja, sinun täytyy käyttää tätä
liitäntää ja valita ”PROGRESSIVE”
-asetukseksi ”PROGRESSIVE AUTO” tai
”PROGRESSIVE VIDEO” (sivu 36).
E VIDEO OUT -liitin
Liitä (toimitukseen kuuluvalla) videokaapelilla
TV:n videotulo tähän liittimeen.
F S VIDEO OUT -liittimeen
Liitä mahdollinen televisio tähän liittimeen S
video -johdolla (ei kuulu varusteisiin). Voit
katsella paremman tasoisia videokuvia.
Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
Liitä audiojohdot.
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 56.
2
3
Vaihda toiminnoksi ”VIDEO” tai ”SAT”
painamalla VIDEO/SAT.
Aloita liitetyn laitteen toistaminen.
Huomautuksia
Lisälaitteet
• Jos et voi valita vaihtoehtoa ”SAT” painamalla
VIDEO/SAT, pidä VIDEO/SAT painettuna, ja paina
sitten ?/1, kun virta on kytketty. Toiminto vaihtuu
”VIDEO” -asetuksesta ”SAT” -asetukseksi, ja
”SAT” näkyy näytössä. Jos haluat palata
toimintomuotoon ”VIDEO”, toista samat toimet.
• Jos ääni säröytyy tai on liian voimakas, kun
”VIDEO” on valittu, tai jos haluat valita ”SAT”
-asetuksen uudelleen, valitse ”SAT” toistamalla
edellä kerrottu toimenpide.
57FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI11OPT-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 58 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
5.1-kanavaisen äänen
kuuntelu valinnaisen
vahvistimen kanssa
1
2
Liitä digitaalinen optinen johto.
Analogisen äänityksen
tekeminen
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 56.
1
Liitä 6 kaiutinta dekooderilla
varustettuun AV-vahvistimeen.
Katso järjestelmään liitetyn vahvistimen
käyttöohjeista tietoja kaiuttimien
sijoittamisesta.
3
Liitetyn laitteen
äänittäminen
Valitse lähdöksi 5.1-kanavainen Dolby
Digital -ääni tai 5.1-kanavainen
DTS-ääni.
Katso kohtaa ”Äänen vaihtaminen”
sivulla 31.
Huomautus
Jos painat AUDIO, SOUND FIELD tai karaoketilaan
liittyviä painikkeita tai kytket tai irrotat kuulokkeet,
ääni katkeaa hetkeksi.
Vihje
Tämän järjestelmän surround-tehostetta ei voi käyttää.
Liitä audiojohdot.
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 56.
2
Aloita äänittäminen.
Katso kunkin laitteen mukana toimitettua
ohjekirjaa.
Analogisen äänityksen
tekeminen CD-videolevyltä
videokasetille
1
2
Liitä valinnaiset audiojohdot VIDEO/
SAT OUT L/R (audio) -liittimistä ja
toimitukseen kuuluva videojohto
VIDEO OUT -liittimestä videonauhuriin.
Aloita äänittäminen.
Katso kunkin laitteen mukana toimitettua
ohjekirjaa.
Huomautus
Jos kuvassa on häiriöitä tai äänessä on kohinaa, kun
TV, videolaite ja tämä järjestelmä ovat kaikki
liitettyinä yhtä aikaa, kytke yksi niistä irti.
58FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 59 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Yleistä
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden
korjaustoimia
Jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia,
toimi seuraavasti:
1 Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot on
liitetty oikein ja liitännät ovat lujat.
2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistuslistasta
ja tee tarvittavat korjaavat toimet.
Jos ongelma ei poistu tekemällä kaikki yllä
mainitut toimet, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos ?/1 -merkkivalo vilkkuu
Näytössä näkyy ”– –:– –”.
• On tapahtunut sähkökatko. Tee kellon (sivu 11) ja
ajastimen asetukset (sivu 49) uudelleen.
Kellonajan asetus/radion esiviritys/
ajastinasetus on kadonnut.
• Tee seuraavat toimet uudelleen:
– ”Kellonajan asettaminen” (sivu 11)
– ”Radioasemien esiviritys” (sivu 43)
– ”Nukahtaminen musiikin soittoon” (sivu 49) ja
”Herääminen musiikkiin” (sivu 49)
Ei ääntä.
• Paina VOLUME + -painiketta tai käännä laitteen
VOLUME-säädintä myötäpäivään.
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Tarkista kaiutinliitännät (sivu 8).
• Järjestelmä on taukotilassa tai hidastettu toisto
-tilassa. Palaa normaaliin toistotilaan painamalla
H.
• Pikakelaus eteen- tai taaksepäin on käynnissä.
Palaa normaaliin toistotilaan painamalla H.
Huomattava surina tai kohina.
• Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteestä.
• Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
• Asenna virtajohtoon kohinasuodatin (saatavilla
alan liikkeistä).
Vianetsintä
Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista
seuraavat seikat.
• Onko kaiuttimien + ja – johdot kytketty
oikosulkuun?
• Käytätkö varusteisiin kuuluvia kaiuttimia?
• Tukkiiko jokin järjestelmän takana olevat
tuuletusaukot?
Tarkista kaikki edellä mainitut seikat ja tee
tarvittavat korjaukset. Kun ?/1 -merkkivalo
lakkaa vilkkumasta, liitä virtajohto takaisin ja
kytke virta järjestelmään. Jos merkkivalo
vilkkuu edelleen tai jos vikaa ei löydy yllä
mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Näyttö alkaa vilkkua heti kun virtajohto
kytketään, vaikka järjestelmään ei ole kytketty
virtaa (katso vaihe 5 kohdassa ”Järjestelmän
liittäminen” (sivu 8)).
• Paina DISPLAY-painiketta järjestelmän ollessa
poissa päältä. Esittely katoaa näytöstä.
Ajastinta ei voida asettaa.
• Aseta kellonaika uudelleen (sivu 11).
Ajastin ei toimi.
• Tarkista ajastimen asetus, ja aseta oikea aika
(sivu 49).
• Lopeta uniajastimen käyttö (sivu 49).
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista este.
• Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
• Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
• Vaihda paristot uusiin (R6/AA-koko).
• Sijoita järjestelmä kauemmas loisteputkista.
Jatkuu
59FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 60 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Esiintyy akustista takaisinsyöttöä.
• Vähennä äänenvoimakkuutta.
Häiriöt television väreissä jatkuvat.
• Sammuta televisio kertaalleen ja kytke se takaisin
päälle 15 – 30 minuutin kuluttua. Jos värihäiriöt
eivät poistu, sijoita kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
Liitetyn lähteen ääni on säröytynyt.
• Jos näyttöön ilmestyy ”VIDEO”, kun laitteessa
painetaan VIDEO/SAT, vaihda näytöksi ”SAT”
(katso kohtaa ”Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen” 57).
Kaiuttimet
Ääni kuuluu yhdestä kanavasta tai vasemman
ja oikean kaiuttimen äänenvoimakkuus on
epätasapainossa.
• Tarkista kaiutinliitännät ja kaiuttimien sijainti.
• Toistettava lähde on monofoninen.
Äänessä ei ole bassoa.
• Varmista, että kaiuttimien + ja – -liittimet ovat
oikein liitetyt.
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio
CD/MP3/JPEG-soitin
Levyalusta ei aukea ja näytössä näkyy
”LOCKED”.
• Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Levyalusta ei sulkeudu.
• Aseta levy oikein.
• Sulje alusta aina painamalla laitteen Z
-painiketta. Alustan sulkeminen sormin voi
aiheuttaa soittimen toimintahäiriön.
Levy ei tule ulos soittimesta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitto ei ala.
• Avaa levyalusta ja tarkista, onko levyä asetettu
paikalleen.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 66).
• Vaihda levy.
• Aseta levy, jota voi soittaa tällä järjestelmällä
(sivu 5).
• Aseta levy oikein.
• Aseta levy alustalle tekstipuoli ylöspäin.
• Poista levy soittimesta ja pyyhi levyllä oleva
kosteus pois. Anna sitten järjestelmän olla virta
kytkettynä muutaman tunnin ajan, kunnes kosteus
on haihtunut.
• Käynnistä soitto painamalla H -painiketta.
• DVD-levyn aluekoodi ei vastaa laitteen koodia.
• Peruuta mukautettu lapsilukkotoiminto (sivu 39).
Ääni hyppää.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 66).
• Vaihda levy.
• Yritä siirtää järjestelmä värinättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevalle pöydälle).
• Yritä siirtää kaiuttimet kauemmas järjestelmästä
tai sijoittaa ne erillisille jalustoille. Kun kuuntelet
bassoääntä sisältävää kappaletta suurella
äänenvoimakkuudella, kaiuttimien värinä voi
aiheuttaa äänen hyppäämisen.
Soitto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Hajatoisto (sivu 18), uudelleentoisto (sivu 19) tai
ohjelmoitu toisto (sivu 16) on valittu.
• On valittu jatkotoisto. Paina x -painiketta
pysäytystilassa. Aloita sitten toistaminen
(sivu 15).
• Otsikko-, DVD- tai PBC-valikko ilmestyy
automaattisesti kuvaruutuun.
Toisto alkaa automaattisesti.
• DVD-levyllä on automaattinen toistotoiminto.
Toisto päättyy automaattisesti.
• Joillakin levyillä voi olla automaattinen
taukosignaali. Kun toistat tällaista levyä, toisto
keskeytyy automaattisen taukosignaalin kohdalla.
Eräitä toimintoja, kuten pysäytys, haku,
hidastettu toisto, uudelleentoisto, hajatoisto
tai ohjelmoitu toisto, ei voi suorittaa.
• Levystä riippuen joitakin edellä mainittuja
toimintoja ei voi käyttää. Katso levyn mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
Karaoketilaa ei voi ottaa käyttöön.
• Kun järjestelmään on liitetty kuulokkeet,
karaoketilaa ei voi valita. Irrota kuulokkeet.
60FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 61 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
MP3-kappaletta ei voi toistaa.
• DATA CD -levyä ei ole tallennettu MP3formaatissa, joka on ISO9660 Level 1/Level 2- tai
Joliet-laajennusformaatin mukainen.
• MP3-audiokappaleella ei ole tiedostopäätettä
”.MP3”.
• Tietoja ei ole tallennettu MP3-muodossa.
• Muita kuin MPEG1 Audio Layer-3 -tiedostoja
sisältäviä levyjä ei voi toistaa.
• Järjestelmä ei voi toistaa MP3PRO-formaatin
audiokappaleita.
• ”MODE (MP3, JPEG)” -tilaksi on valittu
”IMAGE (JPEG)” (sivu 26).
• Soitto on mahdollista tasolle 8 saakka.
• Levyllä on yli 200 albumia (albumilla olevien
MP3-audioraitojen enimmäismäärä on 300).
MP3-kappaleiden toistaminen kestää
kauemmin kuin muiden.
• Kun järjestelmä on lukenut kaikki levyn
kappaleet, soitto voi kestää tavallista kauemmin,
jos:
– levyllä on hyvin paljon albumeita tai kappaleita.
– albumien ja kappaleiden muodostama rakenne
on hyvin monimutkainen.
”Data error” näkyy kuvaruudussa, kun
toistetaan DATA CD -levyä.
• Toistettava MP3-audioraita/JPEG-kuvatiedosto
on rikki.
• Data ei ole MPEG1 Audio Layer 3 -dataa.
• JPEG-kuvatiedostoformaatti ei ole DCF:n
mukainen.
• JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG” tai
”.JPEG”, mutta se ei ole JPEG-formaatissa.
Levyn otsikkoa, albumin otsikkoa ja raidan
otsikkoa ei näytetä oikein.
• Käytä levyä, joka noudattaa ISO9660 Level 1/
Level 2- tai Joliet-laajennusformaattia.
• Tämä laite voi näyttää vain numeroita ja aakkosia.
Muut merkit korvataan merkillä ”*”.
• Tällä järjestelmällä ei voi näyttää ID3tuntomerkkitietoja.
Äänen stereovaikutelma katoaa, kun
toistetaan DVD:tä, VIDEO CD:tä, CD:tä, Super
Audio CD:tä tai MP3-tiedostoa.
• Peruuta Karaoke Pon -tila painamalla KARAOKE
PON (sivu 48).
• Varmista, että järjestelmä on kytketty oikein.
Tallennusta ei suoritettu oikein, kun tehtiin
digitaalinen tallennus tämän järjestelmän
CD/DVD-soittimelta valinnaiselle, DVD
DIGITAL OUT -liittimeen liitetylle
komponentilla.
• Tämän järjestelmän DVD DIGITAL OUT -liitintä
ei saa käyttää tallennukseen. Tallenna analogisesti
valinnaiselle komponentille, joka on liitetty
VIDEO/SAT OUT L/R -liittimiin.
Vianetsintä
JPEG-kuvatiedostoa ei voi toistaa.
• DATA CD:tä ei ole tallennettu JPEG-formaatilla,
joka on yhteensopiva ISO9660 Level 1/Level 2 tai
Joliet kanssa.
• JPEG-kuvatiedostolla ei ole tiedostopäätettä
”.JPG” tai ”.JPEG”.
• Kuva ei ole JPEG-muotoinen, vaikka sillä on
tiedostopääte ”.JPG” tai ”.JPEG”.
• Sen koko normaalitilassa on yli 3 072 (leveys) ×
2 048 (korkeus) kuvapistettä tai yli 3 300 000
kuvapistettä Progressive JPEG -tilassa.
• Se ei mahdu kuvaruutuun (tällaiset kuvat
pienennetään).
• ”MODE (MP3, JPEG)” -tilaksi on valittu
”AUDIO (MP3)” (sivu 26).
• Soitto on mahdollista tasolle 8 saakka.
• JPEG-kuvatiedostoja, joilla on suuri leveyden
suhde korkeuteen, ei voi toistaa.
• Levyllä on yli 200 albumia (albumilla olevien
JPEG-kuvatiedostojen enimmäismäärä on 300).
MP3-audioraitojen ja JPEG-kuvatiedoston
toisto alkaa yhtä aikaa.
• ”MODE (MP3, JPEG)” -tilaksi on valittu
”AUTO”.
Jatkuu
61FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 62 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Kuva
Kuvaa ei näy.
• Valitse DVD-toiminto painamalla FUNCTION +
tai – useita kertoja (tai DVD laitteessa).
• Varmista, että laite on liitetty oikein.
• Videokaapeli on vioittunut. Vaihda se uuteen.
• Varmista, että liität järjestelmän TV:n
videotuloliittimeen (sivu 9).
• Varmista, että televisio on kytketty päälle ja että
käytät televisiota oikein.
• Varmista, että olet valinnut television videotulon
siten, että voit nähdä laitteen lähettämän kuvan.
• Kun toistat VIDEO CD -levyä, varmista, että
värijärjestelmä on asetettu oikein TV:n
värijärjestelmän mukaisesti (vain Aasian ja LähiIdän mallit).
• Muista liittää järjestelmä ja TV vain toimitukseen
kuuluvalla videokaapelilla, jotta voit katsella
kuvia.
• Progressiivinen formaatti on valittu, mutta TV ei
hyväksy sellaisia signaaleja. Palauta tässä
tapauksessa asetukseksi lomitettu formaatti
(oletusasetus) (sivu 36).
• Vaikka TV olisi yhteensopiva progressiivisen
formaatin (525p/625p) signaalien kanssa, kuvassa
voi olla häiriöitä, kun valitaan progressiivinen
formaatti. Palauta tässä tapauksessa asetukseksi
lomitettu formaatti (oletusasetus) (sivu 36).
Kuvassa on kohinaa.
• Puhdista levy.
• Jos tämän järjestelmän videon täytyy kulkea
videonauhurin läpi päästäkseen TVvastaanottimeen, eräiden DVD-ohjelmien
käyttämä kopiosuojaus voi vaikuttaa
kuvanlaatuun. Jos ongelmia esiintyy edelleen
liitäntöjen tarkistamisen jälkeen, yritä liittää tämä
järjestelmä suoraan TV:n S videotuloon, jos
TV:ssä on tällainen tulo (sivu 57).
• Kun toistetaan VIDEO CD -levyä, värijärjestelmä
ei ole sama. Aseta värijärjestelmä TV:tä
vastaavaksi (sivu 35) (vain Aasian ja Lähi-Idän
mallit).
Ruudun kuvasuhdetta ei voi vaihtaa
toistettaessa leveää kuvaa, vaikka olet tehnyt
asetusvalikossa ”SCREEN SETUP” valinnan
”TV TYPE”.
• Kuvasuhde on asetettu kiinteästi DVD-levyllä.
• Jos järjestelmä liitetään S-videokaapelilla, liitä se
suoraan TV-vastaanottimeen. Muutoin
kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
• Televisiosta riippuen kuvasuhdetta ei ehkä voi
muuttaa.
Viestit eivät näy ruudulla haluamallasi kielellä.
• Valitse kuvaruutunäytön kieli Asetusnäytön
kohdan ”LANGUAGE SETUP” asetuksella
”OSD” (sivu 34).
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä raitaa.
• DVD-levy ei salli ääniraidan kielen vaihtamista.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä tekstitystä.
• DVD-levy ei salli tekstityskielen vaihtamista.
Tekstitystä ei kytkeä pois päältä.
• DVD-levy estää tekstityksen kytkemisen pois
päältä.
Katselukulmaa ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
useaa katselukulmaa.
• DVD-levy ei salli katselukulman vaihtamista.
62FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 63 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Viritin
Huomattavaa surinaa tai kohinaa/asemien
vastaanotto ei onnistu. (Näytöllä vilkkuu
”TUNED” tai ”STEREO”)
• Aseta oikea taajuusalue ja taajuus (sivu 43).
• Liitä antenni oikein (sivu 9).
• Hae parhaan vastaanoton tuottava sijainti ja
asento ja asenna antenni uudelleen. Jos
vastaanottoa ei saada hyväksi, suosittelemme alan
liikkeissä myytävän ulkoisen antennin
hankkimista.
• Varusteisiin kuuluva FM-johtoantenni
vastaanottaa signaaleja koko pituudeltaan, joten
vedä se mahdollisimman pitkäksi.
• Sijoita antennit mahdollisimman kauas
kaiutinjohdosta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos
varusteisiin kuuluva AM-antennijohto on irronnut
muovisesta jalustasta.
• Katkaise ympärillä olevista sähkölaitteista virta.
FM (ULA) -ohjelmaa ei voida vastaanottaa
stereona.
• Painele FM MODE, kunnes ”MONO” katoaa.
Ei ääntä.
• Katso kohtaa Yleistä ”Ei ääntä.” (sivu 59) ja
tarkista järjestelmän tila.
• Liitä laite oikein (sivu 56) ja tarkista:
– että johdot on liitetty oikein.
– että johdon pistokkeet on työnnetty kokonaan
tiukasti paikoilleen.
• Kytke virta järjestelmään.
• Katso liitetyn laitteen mukana toimitettuja
käyttöohjeita ja aloita soitto.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1 Irrota virtajohto.
2 Liitä virtajohto uudelleen.
3 Kytke järjestelmään virta painamalla ?/1
-painiketta.
4 Paina yhtä aikaa x, SOUND FIELD ja ?/1
-painiketta.
Laite on palautettu tehdasasetuksiin DVDasetuksia lukuun ottamatta. Tehdyt asetukset
kuten esiviritysasemat, kellonaika ja ajastin on
tehtävä uudelleen.
Palauta DVD-oletusasetukset*
suorittamalla nollaus
seuraavasti:
1 Paina
DISPLAY -painiketta
pysäytystilassa.
2 Valitse ”SETUP” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
3 Valitse ”RESET” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Vianetsintä
Lisälaitteet
Jos järjestelmä ei toimi oikein
näiden toimenpiteiden tekemisen
jälkeenkään, palauta järjestelmä
alkutilaan seuraavasti:
4 Valitse ”YES” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Tekeminen kestää joitakin sekunteja. Älä
paina ?/1 -painiketta järjestelmän alkutilaan
asettamisen aikana.
* Lapsilukkoasetuksia lukuun ottamatta
63FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI12TRB-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 64 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Ilmoitukset
Itsediagnoositoiminto
Käytön aikana näytössä voi näkyä tai vilkkua
jokin seuraavista ilmoituksista.
(kun näytöllä näkyy kirjaimia/
numeroita)
DVD/VIDEO CD/CD/Super Audio
CD/MP3/JPEG
Kun itsediagnoositoiminto aktivoituu estämään
järjestelmän toimintahäiriöt, kuvaruudussa ja
etupaneelin näytössä näkyy 5-merkkinen
huoltonumero (esim. C 13 50), joka muodostuu
kirjaimesta ja 4 numerosta. Tarkista tällöin
seuraava taulukko.
Cannot Play
• Laitteeseen asetettiin levy, jota ei voida toistaa
(sivu 6).
• Laitteeseen asetettiin levy, jonka aluekoodia ei
tueta.
Data Error
• Toistettava MP3-audioraita/JPEG-kuvatiedosto
on rikki.
• Data ei ole MPEG1 Audio Layer 3 -dataa.
• JPEG-kuvatiedostoformaatti ei ole DCF:n
mukainen.
• JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG” tai
”.JPEG”, mutta se ei ole JPEG-formaatissa.
Huoltonumeron Syy ja/tai korjaava toimenpide
3 ensimmäistä
merkkiä
C 13
Levy on likainen.
,Puhdista levy pehmeällä
liinalla.
C 31
Levyä ei ole asetettu oikein
paikalleen.
,Käynnistä järjestelmä
uudelleen, ja aseta levy oikein
paikalleen.
E XX
(xx on numero)
Laite on tehnyt itsediagnoosin
estääkseen virhetoiminnon.
,Ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai Sonyn
valtuuttamaan huoltoon ja
toimita heille 5-merkkinen
huoltonumero.
Esimerkki: E 61 10
No Disc
Laitteessa ei ole levyä.
Not in Use
Painettiin virheellistä painiketta.
PASSWORD
Mukautettu lapsilukko on asetettu.
Please Wait
Järjestelmä alustaa itseään.
Push STOP!
Painettiin virheellistä painiketta.
Reading
Järjestelmä lukee levyn tietoja. Joitakin painikkeita
ei voi käyttää.
INVALID
Painettiin DISC SKIP tai väärää painiketta.
Viritin
Complete!
Ennalta asetettu toiminto on päättynyt normaalisti.
Ajastin
OFF TIME NG!
Toistoajastimen alku- ja loppuajat ovat samat.
64FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 65 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Jos televisioruudun lähellä esiintyy
värien epätasaisuutta
Lisätietoja
Varotoimet
Käyttöjännite
Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että sen käyttämä
jännite on sama kuin paikallisen sähköverkon.
Turvallisuus
• Järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun se
on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
laitteen virtakytkimellä.
• Irrota järjestelmä pistorasiasta, jos sitä ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Irrota virtajohto vetämällä
pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa jotakin tai kaatuu
nestettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkastuta
järjestelmä ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
laitteen käyttöä.
• Virtajohdon vaihtaminen on jätettävä aina alan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Sijoitus
Jos värien epäsäännöllisyyttä
esiintyy…
Sammuta TV-vastaanotin, ja käynnistä se uudelleen
15 – 30 minuutin kuluttua.
Jos värien epäsäännöllisyyttä
esiintyy edelleen…
Sijoita kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Tärkeä huomautus
Varoitus: Järjestelmä pystyy näyttämään
pysäytysvideokuvaa tai kuvaruudun näyttökuvaa
television kuvaruudussa loputtomiin. Jos
paikallaan pysyvä videokuva tai näyttöruudun
kuva jätetään TV-ruutuun pitkäksi aikaa,
televisioruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot vahingoittuvat herkästi.
Käyttö
• Jos järjestelmä tuodaan kylmistä tiloista suoraan
lämpimiin tiloihin tai jos se sijoitetaan hyvin
kosteaan tilaan, CD/DVD-soittimen sisällä olevan
linssin pinnalle saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin
käy, järjestelmä ei toimi oikein. Poista levy
soittimesta ja anna järjestelmän olla virta kytkettynä
noin tunnin ajan, kunnes kosteus on haihtunut.
• Poista kaikki levyt soittimesta, kun siirrät
järjestelmää.
Lisätietoja
• Älä sijoita järjestelmää kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita järjestelmää tiloihin, joissa se joutuu
alttiiksi;
– Äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle
– Pölylle tai lialle
– Huomattavalle kosteudelle
– Tärinälle
– Suoralle auringonvalolle.
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä,
kiillotusaineella jne.), koska pintaan saattaa syntyä
tahroja tai sen väri saattaa lähteä.
Kaiuttimet voidaan sijoittaa television lähelle, koska
kaiutinjärjestelmä on magneettisesti suojattua tyyppiä.
Televisioruudulla voi silti näkyä värivirheitä riippuen
television tyypistä.
Jos järjestelmän käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kuumeneminen
• Vaikka järjestelmä kuumenee käytön aikana,
kyseessä ei ole vika.
• Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto estääksesi järjestelmän kuumenemisen.
• Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä- sivu- ja
pohjapinnat lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa
koteloa välttyäksesi palamiselta.
• Älä peitä tuulettimen ilma-aukkoja estääksesi
vikatilan.
Jatkuu
65FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 66 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Huomautuksia levyistä
• Puhdista levy ennen soittoa puhdistusliinalla. Pyyhi
levy keskeltä reunoille päin.
• Älä käytä liuottimia kuten bentseeniä, tinneriä,
liikkeissä myytäviä puhdistusaineita äläkä
vinyylisille LP-levyille tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
• Suojaa levy suoralta auringonvalolta ja
lämpölähteiltä kuten lämminilmakanavilta. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
• Älä käytä suojarenkaalla ympäröityjä levyjä. Tämä
voi vioittaa järjestelmää.
• Jos käytät levyä, jonka tekstipuolella on liimaa tai
vastaavaa tahmeaa ainetta tai levyä, jonka etiketin
painatuksessa on käytetty erikoismustetta, levy tai
etiketti voi tarttua laitteen sisällä oleviin osiin. Jos
näin käy, levyä ei ehkä voi poistaa soittimesta.
Seurauksena voi olla myös laitteen vioittuminen.
Tarkista ennen levyn käyttöä, että sen tekstipuoli ei
ole tahmea.
Seuraavan tyyppisilevyjei tule käyttää:
– Vuokrattua tai käytettyä levyä, jossa tarran
kiinnittämiseen käytetty liima ulottuu tarran
reunan yli. Levyllä olevan tarran reuna on tahmea.
– Levy, jossa on erikoismusteella tehty painatus,
joka tuntuu tahmealle.
Pintojen puhdistaminen
Puhdista kotelo, pinnat ja säätimet pehmeällä laimeaan
pesuliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
mitään hankaustyynyä, tahranpoistoainetta tai liuotinta
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Tekniset tiedot
Pääyksikkö
Vahvistinosa
Euroopan ja Venäjän mallit:
DIN-lähtöteho (nimellinen):
55 + 55 wattia
(4 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
75 + 75 wattia (4 ohmia/
1 kHz, 10% THD)
Muut mallit:
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120 V,
220 – 240 V, 50/60 Hz
DIN-lähtöteho (nimellinen)
55 + 55 wattia
(4 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
75 + 75 wattia
(4 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
Tuloliitännät
VIDEO/SAT IN (phono-liittimet):
jännite 250/450 mV,
impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähtöliitännät
VIDEO/SAT OUT (phono-liittimet):
jännite 250 mV,
impedanssi 1 kilo-ohmi
VIDEO OUT (phono-liittin):
maks. lähtötaso 1 Vp-p,
tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus,
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
S VIDEO OUT (4-nastainen/mini-DIN-liitin):
Y: 1 Vp-p,
tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus,
C: 0,286 Vp-p,
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB, PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
66FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 67 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
DVD DIGITAL OUT (Neliömäinen optinen liitin,
takapaneeli)
Aallonpituus:
660 nm
PHONES (stereominiliitin):
ottaa vastaan 8 ohmin tai
sitä suuremmat kuulokkeet
SPEAKER:
Käytä vain varusteisiin
kuuluvaa kaiutinta
SS-WS2D
Levysoitinosa
Järjestelmä
Laser
Taajuusvaste
Videon värijärjestelmä
CD ja digitaalinen audioja videojärjestelmä
Puolijohdelaser
(DVD: λ=650 nm,
CD: λ=790 nm)
Välityskesto: jatkuva
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Euroopan ja Venäjän
mallit: PAL
Muut mallit: NTSC, PAL
Viritinosa
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
2-teinen,
bassorefleksityyppinen,
magneettisesti eristetty
tyyppi
15 cm, kartiomainen
2,5 cm, tasapainotettu
kalottityyppi
4 ohmia
Noin 180 × 305 × 265 mm
Noin 3,5 kg netto/kaiutin
Yleistä
Virtalähde
Euroopan ja Venäjän mallit:
Vaihtovirta 230 V,
50/60 Hz
Muut mallit:
Vaihtovirta 120 V tai
220 V – 240 V, 50/60 Hz
Säädettävissä jännitteen
valitsimella
Tehonkulutus
50 wattia
0,3 wattia
(virransäästötilassa)
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet)
Noin 254,5 × 136 ×
346,5 mm
Paino
Noin 3,4 kg
Vakiovarusteet:
Kaukosäädin (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot
(2)
AM-kehäantenni (1)
FM (ULA) -johtoantenni
(1)
Videokaapeli (1)
Kaiuttimien pehmusteet
(8)
Kaiutinjohdot (2)
Lisätietoja
FM (ULA) -stereo, FM (ULA)/AM -superheterodyneviritin
FM (ULA) -viritinosa
Viritysala
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz askelvälein)
Antenni
FM (ULA) -johtoantenni
Antenniliittimet
75 ohmia,
tasapainottamaton
Välitaajuus
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysala
Euroopan ja Venäjän mallit:
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Muut mallit:
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
530 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa
10 kHz)
Antenni
AM-kehäantenni
Antenniliittimet
Ulkoisen antennin liitin
Välitaajuus
450 kHz
Kaiutin
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
67FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 68 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Kielikoodiluettelo
Katso tarkempia tietoja sivulta 34.
Kielten kirjoitusasu vastaa standardia ISO639: 1988 (E/F).
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Ei määritetty
68FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 69 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Näytettävissä ja valittavissa olevat kohdat levytyypeittäin
Kun painat
DISPLAY -painiketta, seuraavat valikkokohdat näkyvät.
Asetusvalikon kohdat
Toiminto
TITLE (vain DVD VIDEO tai
DVD-RW)
SCENE (vain VIDEO CD
PBC-toistossa)
TRACK (vain VIDEO CD)
Valitsee toistettavan otsikon (DVD) tai raidan (VIDEO CD).
Näyttää kohtauksen (VIDEO CD PBC-toistossa)
CHAPTER (vain DVD
VIDEO tai DVD-RW)
INDEX (vain VIDEO CD)
Valitsee toistettavan kappaleen (DVD) tai hakemiston (VIDEO
CD).
INDEX (vain Super Audio CD) Valitsee toistettavan hakemiston.
Valitsee toistettavan kappaleen.
ORIGINAL/PLAY LIST (vain
DVD-RW)
Valitsee toistettavien otsikoiden tyypin (DVD-RW),
”ORIGINAL” (alkuperäinen) tai muokattu ”PLAY LIST”.
TIME/TEXT
Tarkistaa kuluneen ajan ja jäljellä olevan ajan.
Syötä aikakoodi kuva- ja musiikkihakua varten.
Näyttää DVD/CD/Super Audio CD -levyn tekstin tai MP3-raidan
nimen.
PROGRAM (vain VIDEO
CD, CD tai Super Audio CD)
Valitsee toistettavan raidan haluamassasi järjestyksessä.
SHUFFLE (vain VIDEO CD,
CD tai Super Audio CD)
Toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä.
REPEAT
Toistaa koko levyn tai valitun albumin toistuvasti, tai toistaa
yhden otsikon/kappaleen/raidan/albumin toistuvasti. Toistaa
myös ohjelman sisällön toistuvasti.
A/V SYNC (vain DVD
VIDEO tai DVD-RW tai
VIDEO CD)
Säätää kuvan ja äänen välistä viivettä.
PARENTAL CONTROL
(vain DVD VIDEO, VIDEO
CD, CD tai Super Audio CD)
Valitsee toiston estämisen tällä järjestelmällä.
SETUP
”QUICK”-pika-asetus
Valitse Quick-asetuksella haluamasi kuvaruutunäytön kieli ja
TV:n kuvasuhde.
”CUSTOM” -asetus
Quick-pika-asetusten lisäksi voidaan muuttaa useita muita
asetuksia.
“RESET”
Palauttaa ”SETUP” -asetukset oletusasetuksiksi.
ALBUM (vain DATA CD)
Valitsee toistettavan albumin (MP3 tai JPEG).
FILE (vain JPEG)
Valitsee toistettavan JPEG-kuvatiedoston.
DATE (vain JPEG)
Näyttää päivämäärän, jolloin kuva otettiin digitaalisella
kameralla.
Lisätietoja
TRACK (vain CD, Super
Audio CD tai MP3)
Jatkuu
69FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 70 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Asetusvalikon kohdat
Toiminto
INTERVAL (vain JPEG)
Määrittää, miten kauan dioja näytetään kuvaruudulla.
EFFECT (vain JPEG)
Valitsee diaesityksessä diojen vaihtamisen aikana käytettävät
tehosteet.
MODE (MP3, JPEG) (vain
DATA CD)
Valitsee datatyypin: MP3-audioraita (”AUDIO”), JPEGkuvatiedosto (”IMAGE”) tai molemmat (”AUTO”) toistetaan
DATA CD -levyä toistettaessa.
KEY CONTROL (paitsi Super
Audio CD ja JPEG)
Vaihtaa sävellajin äänialueeseesi sopivaksi.
KARAOKE PON (paitsi
Super Audio CD ja JPEG)
Nauti karaokesta stereotallennetun levyn kanssa, vaikkei se
olisikaan karaokelevy, pienentämällä lauluäänen voimakkuutta.
Huomautus
Kaikkia Ohjausvalikon kohteita ei voi näyttää painamalla
useammin, kunnes haluttu kohde tulee näkyviin.
DISPLAY kerran. Paina tällöin painiketta kahdesti tai
Vihjeitä
• Asetusvalikon kohdat vaihtelevat levyn mukaan.
• Seuraavat ilmaisimet syttyvät vihreinä, kun valitset minkä tahansa kohteen paitsi ”OFF”:
”PROGRAM”/”SHUFFLE”/”REPEAT”/”A/V SYNC”/”KARAOKE PON”
• ”ORIGINAL/PLAY LIST” -ilmaisin syttyy vihreänä vain silloin, kun valitaan ”PLAY LIST” (oletusasetus).
70FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 71 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Järjestelmän
asetuskohdeluettelo
Sanasto
Albumi
LANGUAGE SETUP (sivu 34)
MP3-audiotiedostoja tai JPEG-kuvatiedostoja
sisältävän DATA CD -levyn musiikkikappaleen
osa.
OSD
Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.
Aluekoodi
MENU
Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.
AUDIO
Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.
SUBTITLE
Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.
Oletusasetukset on alleviivattu.
SCREEN SETUP (sivu 34)
TV TYPE1)
COLOR
SYSTEM2)
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
AUTO
PAL
NTSC
SCREEN SAVER ON
OFF
JACKET PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
4:3 OUTPUT
FULL
NORMAL
CUSTOM SETUP (sivu 37)
PAUSE MODE
AUTO
FRAME
TRACK
SELECTION
OFF
AUTO
MULTI-DISC
RESUME
ON
OFF
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
1)
2)
Oletusasetukset vaihtelevat maakohtaisesta mallista
riippuen.
Vain Aasian ja Lähi-Idän mallit
Automaattinen tauko
Automaattinen tauko levylle koodatun signaalin
mukaan VIDEO CD -levyä toistettaessa. Jos
CD/DVD-soitin ei käynnistä toistoa uudelleen
pitkään aikaan, jatka toistoa manuaalisesti
painamalla H.
CD-videolevy (VIDEO CD)
Liikkuvaa kuvaa sisältävä CD-levy.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 1 -muotoa, joka on
eräs maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaamisen standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/140-osaan alkuperäisestä
koostaan. Tämän ansiosta 12 cm:n CDvideolevy voi sisältää jopa 74 minuuttia
liikkuvaa kuvaa.
CD-videolevyt voivat sisältää myös pakattua
äänitietoa. Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset
taajuudet pakataan, kun taas ihmiskorvin
kuultavia ääniä ei pakata. CD-videolevyt voivat
sisältää kuusinkertaisen määrän äänitietoa
perinteiseen CD-levyyn verrattuna.
CD-videolevyjä on kahta eri versiota.
• Versio 1.1: Voit toistaa vain liikkuvaa kuvaa
ja ääntä.
• Versio 2.0: Voit toistaa korkean resoluution
kiintokuvia ja käyttää PBC-toimintoja.
Tämä järjestelmä sopii yhteen molempien
versioiden kanssa.
Lisätietoja
BACKGROUND
Tätä järjestelmää käytetään tekijänoikeuksien
suojaamiseen. Kullekin DVD-laitteelle ja DVDlevylle on annettu myyntialuetta vastaava
aluekoodi. Aluekoodi esitetään laitteessa ja
levyn pakkauksessa. Laitteella voi toistaa levyt,
joiden aluekoodi on sama kuin laitteen.
Laitteella voi toistaa myös levyt, joissa on
merkintä ” ALL ”. Aluekoodirajoitus voi olla
käytössä, vaikka DVD-levyssä ei näkyisi
aluekoodia.
Jatkuu
71FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 72 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Dolby Digital
DVD-RW
Tämä elokuvateattereiden ääniformaatti on
edistyneempi kuin Dolby Surround Pro Logic.
Tässä formaatissa surround-kaiuttimet
lähettävät stereoääntä laajennetulla
taajuusalueella, ja siinä on erillinen subwooferkanava matalien bassoäänien toistoa varten.
Tätä muotoa kutsutaan myös nimellä ”5.1”,
koska keskiäänikaiutin lasketaan 0,1 kanavaksi
(koska se toimii vain tarvittaessa matalaa
bassotehostetta). Tässä muodossa kaikki kuusi
kanavaa on tallennettu erikseen ylivertaisen
kanavaerottelun aikaansaamiseksi. Lisäksi
kaikki signaalit käsitellään digitaalisesti, joten
signaalin heikkeneminen on vähäistä.
DVD-RW on uudelleentallennettava levy, joka
on samankokoinen kuin DVD VIDEO -levy.
DVD-RW-levyllä on kaksi eri tilaa: VR-tila ja
Videotila. Video-tilassa luotujen DVD-RWlevyjen formaatti on sama kuin DVD VIDEO
-levyjen, kun taas VR (Video Recording) tilassa luotujen levyjen sisältöä voidaan
ohjelmoida tai muokata.
DTS
Digital Theatre Systems Incin kehittämä
Digitaalinen äänenpakkaustekniikka. Tämä
tekniikka on yhteensopiva 5.1-kanavaisen
surroundin kanssa. Tässä formaatissa surroundkanava on stereofoninen, ja siinä on erillinen
subwoofer-kanava. Myös DTS tuottaa erilliset
korkealaatuiset 5.1 digitaaliset äänikanavat.
Tuloksena on hyvä kanavaerottelu, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erikseen ja ne
käsitellään digitaalisesti.
DVD-levy
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy,
vaikka sen läpimitta on sama kuin CD-levyllä.
Yksikerroksisen ja yksipuolisen DVD-levyn
tietokapasiteetti on 4,7 GB (gigatavua) eli 7
kertaa CD-levyn verran. Kaksikerroksisen ja
yksipuolisen DVD-levyn tietokapasiteetti on
8,5 GB, yksikerroksisen ja kaksipuolisen DVD
-levyn 9,4 GB ja kaksikerroksisen ja
kaksipuolisen DVD-levyn 17 GB.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 2 -muotoa, joka on
eräs maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaamisen standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/40 -osaan alkuperäisestä
koostaan. DVD-levy käyttää myös
muuttuvanopeuksista koodaustekniikkaa, joka
muuttaa tietojen jakoa kuvan tilan mukaisesti.
Audiotiedot tallennetaan Dolby Digitalina ja
PCM:nä, mikä mahdollistaa todentuntuisemman
äänen läsnäolon.
Lisäksi DVD-levyillä on useita edistyneitä
toimintoja kuten monikulma-, monikieli- ja
vanhempien valvontatoiminnot.
DVD+RW
DVD+RW on tallennettava ja
uudelleenkirjoitettava levy. DVD+RW-levyt
käyttävät tallennusformaattia, joka on
verrattavissa DVD VIDEO -formaattiin.
Elokuvapohjainen ohjelma,
videopohjainen ohjelma
DVD:t voidaan jakaa elokuva- ja
videopohjaisiin ohjelmiin. Elokuvapohjaisilla
DVD:illä on sama kuvamäärä (24 kehystä
sekunnissa) kuin elokuvateattereissa.
Videopohjaisilla DVD:illä kuten
televisiosarjoissa ja keskusteluohjelmissa
esitetään 30 kehystä (eli 60 kenttää) sekunnissa.
Hakemisto (CD, Super Audio CD) /
Videohakemisto (VIDEO CD)
Kappaleen osiin jakava numero, jonka avulla
voit helposti paikantaa haluamasi kohdan CDvideolevyllä, CD-levyllä tai Super Audio CD
-levyllä. Levystä riippuen indeksiä ei ehkä ole
tallennettu.
72FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 73 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Kappale
Multi Session
CD, CD-video, MP3 -levyn tai JPEG-levyn
musiikin kuva- tai musiikkiosa. Kullekin
kappaleelle on kohdistettu kappalenumero, joka
mahdollistaa halutun kappaleen paikantamisen.
Tämä äänitysmenetelmä mahdollistaa tietojen
lisäämisen Track-At-Once-menetelmällä.
Perinteisten CD:iden alussa on tulouraksi
kutsuttu ja lopussa lähtöuraksi kutsuttu
ohjausalue. Multi Session CD on CD, joka
sisältää useita istuntoja, jolloin kukin tulouran ja
lähtöuran välinen osa muodostaa yhden
istunnon.
CD-Extra: Tällä formaatilla tallennetaan ääntä
(CD-audiotietoja) istunnon 1 raidoille ja dataa
istunnon 2 raidoille.
Levy
DVD-levyn
rakenne
Nimike
Luku
VIDEO
CD/CD/
Super
Audio CD
-rakenne
Levy
Kappale
Indeksi
Levy
MP3-levyn
rakenne
Albumi
Kappale
Levy
JPEGrakenne
Albumi
Tiedosto
Lomitettu formaatti
(Lomitettu skannaus)
Luku
DVD-levyllä olevan kuvan tai musiikin
nimikettä pienempi osa. Nimike koostuu useasta
luvusta. Jokaiselle kappaleelle on annettu
kappaleen numero halutun kappaleen
löytämisen helpottamiseksi.
Monikieli-toiminto
Joillekin DVD-levyille on tallennettu useita eri
kielisiä ääniraitoja tai tekstityksiä.
Pisimmät DVD-levyllä olevat kuvan tai
musiikin osat; elokuva tms. video-ohjelman
kuvaosassa tai albumi tms. ääniohjelman
musiikkiosassa. Kullekin nimikkeelle on
kohdistettu nimikenumero, joka mahdollistaa
halutun nimikkeen paikantamisen.
Otos
PBC-toiminnoilla varustetulla CD-videolevyllä
(sivu 21) valikkoruudut, liikkuva kuva ja
pysäytyskuvat on jaettu ”otoksiksi” kutsuttuihin
osiin. Kullekin kohtaukselle on kohdistettu
kohtausnumero, joka mahdollistaa halutun
kohtauksen paikantamisen.
Progressiivinen formaatti
(sarjaskannaus)
Toisin kuin lomitetussa formaatissa,
progressiivinen formaatti voi toistaa 50 – 60
ruutua sekunnissa toistamalla kaikki
skannausjuovat (525 juovaa NTSCjärjestelmässä, 625 juovaa PAL-järjestelmässä).
Kuvan kokonaislaatu paranee ja kiintokuvat,
teksti ja vaakaviivat näkyvät terävämpinä. Tämä
formaatti on yhteensopiva 525 tai 625
progressiivisen formaatin kanssa.
Lisätietoja
Lomitettu formaatti on NTSC-vakioformaatti
TV-kuvien näyttämiseen 30 ruutua sekunnissa.
Jokainen ruutu skannataan kaksi kertaa —
vuorotellen parilliset ja parittomat
skannausjuovat, 60 kertaa sekunnissa.
Nimike
Monikulma-toiminto
Joillekin DVD-levyille on tallennettu otoksesta
useita eri katselukulmia.
Jatkuu
73FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 74 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Super Audio CD
Toiston hallinta (PBC)
Super Audio CD on uusi, korkealaatuinen
audiolevystandardi, joka käyttää tallennukseen
DSD (Direct Stream Digital) -formaattia
nykyisen CD-levyjen yms. käyttämän PCMformaatin sijasta. DSD-formaatin
näytteenottotaajuus on 64 kertaa parempi kuin
nykyisten CD-levyjen, ja se käyttää 1-bittistä
kvantisointimenetelmää riittävän dynamiikkaalueen varmistamiseksi ja alkuperäisen äänen
uskollisempaa toistoa varten huomattavasti
laajemmalla toisto- ja äänialueella kuin nykyiset
CD-levyt.
Super Audio CD -levyistä on seuraavanlaisia
tyyppejä.
• Super Audio CD (yksikerroksinen levy)
Levyt, joissa on vain yksi HD(korkeatiheyksinen) kerros (Super Audio CD
-levyn korkeatiheyksinen signaalikerros)
• Super Audio CD (kaksikerroksinen levy)
Levyt, joissa on kaksi HD-kerrosta, joilla on
pitkä toistoaika. Näillä levyillä on
kaksikerroksinen rakenne, mutta vain yksi
puoli luetaan, joten levyä ei tarvitse kääntää.
• Super Audio CD+CD (hybridilevy)
Kaksikerroksiset levyt, joilla on HD-kerros ja
CD-kerros. Näillä levyillä on
kaksikerroksinen rakenne, mutta vain yksi
puoli luetaan, joten levyä ei tarvitse kääntää.
Lisäksi CD-kerroksen sisältö voidaan toistaa
myös tavallisella CD-soittimella.
• Kaksikanavaiset + monikanavaiset Super
Audio CD -levyt
Super Audio CD -levyt, joiden HDkerrokseen on tallennettu sekä
kaksikanavainen alue että monikanavainen
alue.
Toiston hallintaa varten CD-videolevyille
(versio 2.0) tallennetut signaalit. Käyttämällä
VIDEO CD:ille tallennettuja valikkoruutuja
PBC-toimintojen kanssa on mahdollista toistaa
yksinkertaisia vuorovaikutteisia ohjelmia,
hakutoiminnoilla varustettuja ohjelmia ja niin
edelleen.
Tämä järjestelmä noudattaa VIDEO CD
-standardeja ver. 1.1 ja 2.0. Voit käyttää kahta
eri toistotapaa levystä riippuen.
Tiedosto
DATA CD -levylle tallennettu JPEG-kuva. Yksi
tiedosto muodostuu yhdestä kuvasta.
CD-videolevyt ilman PBC-toimintoja
(versio 1.1 levyt)
Nauti videotoistosta (liikkuvista kuvista) sekä
musiikista.
PBC-toiminnoilla varustetut CD-videolevyt
(versio 2.0 levyt)
Toista vuorovaikutteisia ohjelmia
televisioruudulla näkyvien valikkoruutujen
avulla (PBC-toisto) version 1.1 levyjen
videotoistotoimintojen lisäksi. Lisäksi voit
toistaa korkean resoluution kiintokuvia, jos
sellaisia on levyllä.
Vanhempien valvonta
DVD:n toiminto, jolla rajoitetaan levyn
toistamista käyttäjän iän perusteella kunkin
maan/alueen rajoitusten mukaisesti. Rajoitus
vaihtelee levyittäin. Kun rajoitus on otettu
käyttöön, toisto voi olla kokonaan kielletty,
väkivaltaiset kohtaukset ohitetaan tai korvataan
toisilla kohtauksilla ja niin edelleen.
Valikkotoisto
Toistaminen PBC-toiminnoilla varustetulle CDvideolevylle tallennettujen valikkoruutujen
avulla. Voit hyödyntää yksinkertaista
vuorovaikutteista ohjelmaa käyttämällä
valikkotoistotoimintoa.
74FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
02FI03REG-CEL.book Page 75 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaukset
Tämän sivun käyttäminen
Käytä tätä sivua tekstissä mainittujen painikkeiden ja
muiden osien sijainnin etsimiseen.
Kuvan numero
r
SA-CD/CD qa (15)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Sivuviittaus
Pääyksikkö
PAINIKKEIDEN KUVAUS
AAKKOSJÄRJESTYS
A–R
S–Z
BASS/TREBLE 8 (46)
DIMMER qj (50)
DISPLAY qg (50, 54)
DSGX 6 (46)
DVD qf (10, 13, 36)
Kaukosäätimen tunnistin 4
Kuulokeliitin qd
Levyalusta 2 (13)
Näyttöikkuna 9
PRESET +/– qs (44)
PROGRESSIVE 0 (36)
SA-CD/CD qa (15)
SOUND FIELD 7 (46, 63)
TIME/TEXT qh (45, 51, 52)
TUNER AM qf (43, 44)
TUNER FM qf (43, 44)
VIDEO/SAT qf (57)
VOLUME-säädin 5
?/1 (virta) 1 (9, 44, 63)
Z (avaa/sulje) 3 (13)
H (toisto) qs (13, 41)
X (tauko) qs (10, 14)
x (pysäytys) qs (14, 38, 63)
./> (siirry taakse/siirry
eteen) qs (12, 14, 46)
Lisätietoja
Jatkuu
75FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI13INF-CEL.fm]
masterpage:Left-3
(3 column)
02FI03REG-CEL.book Page 76 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Kaukosäädin
PAINIKKEIDEN KUVAUS
AAKKOSJÄRJESTYS
A–Q
R–Z
ALBUM +/– wf (14)
ANGLE 5 (42)
AUDIO 4 (31, 47)
CLEAR es (17, 18, 20, 26, 29)
DISC SKIP1) w;
DISPLAY qj (50, 54)
ENTER qs (11, 12, 16, 18, 19, 20,
21, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 38,
43, 44, 49)
FM MODE ws (45)
FUNCTION +/– 2 (13, 36, 43,
44)
KARAOKE MODE qg (47)
KARAOKE PON qh (48)
MENU 6 (20, 24, 27)
Numeropainikkeet2) qf (20, 21,
29, 34, 38, 44, 55)
PICTURE NAVI 3 (25, 30)
PRESET + wh (44)
PRESET – e; (44)
REPEAT ws (19)
SLEEP qk (49)
SOUND FIELD wa (46)
SUBTITLE wd (42)
THEATRE SYNC ql (55)
TIMER MENU eg (11, 49)
TIME/TEXT ef (45, 51, 52)
TOP MENU qd (20)
TUNING + 9 (43, 45)
TUNING – qa (43, 45)
TV wk (55)
TV CH + wh (55)
TV CH – e; (55)
TV/VIDEO qk (55)
TV VOL +/–2) 7 (55)
VOLUME +/–2) 7 (49)
?/1 (virta) 1 (9, 49)
TV ?/1 1 (55)
REPLAY/ADVANCE
8 (14)
c STEP/STEP C 8 (14)
SLOW y 9 (14)
M (pikakelaus eteenpäin) 9
(14)
X (tauko) q; (14)
SLOW qa (14)
m (pikakelaus taaksepäin) qa
(14)
M/m/</, qs (11, 18, 32, 49)
DISPLAY wg (12, 18, 32, 47,
54)
> (siirry eteen) wh (14, 46)
x (pysäytys) wj (14, 38)
H (toisto)2) wl (13, 41)
. (siirry taakse) e; (12, 14,
46)
O RETURN ea (21)
-/-- es
KEY CONTROL #/2 ed (48)
1)
DISC SKIP -painike ei ole
käytössä tässä mallissa.
H, numero 5 ja
VOLUME + (TV VOL +) on
tuntopisteet. Käytä tuntopisteitä
viitteinä, kun käytät
järjestelmää.
2) Painikkeissa
76FI
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI14BKC-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI03REG-CEL.book Page 77 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
model name[CMT-WS2D]
[2-635-336-11(1)] FI
filename[C:\2635336111\2635336111CMTWS2DCEL\02FI14BKC-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI03REG-CEL.book Page 78 Thursday, April 14, 2005 3:23 PM
Download PDF

advertising