Sony | CMT-U1 | Sony CMT-U1 Käyttöohjeet

2-683-473-12 (1)
Micro HI-FI
Component
System
Brugsanvisning___________________________________DK
Käyttöohjeet_____________________________________FI
CMT-U1
© 2006 Sony Corporation
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand
og elektrisk stød, må dette apparat
ikke udsættes for regn eller fugt.
Af hensyn til brandrisiko må apparatets
ventilation ikke tildækkes med aviser, dug,
gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere
tændte stearinlys på apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød må du ikke placere genstande fyldt med
væske, f.eks. vaser, på apparatet.
Apparatet er ikke koblet fra strømforsyningen, så
længe det er tilsluttet en stikkontakt på væggen.
Dette gælder også, selvom selve apparatet er
blevet slukket.
Tilslut apparatet til en lettilgængelig stikkontakt
i væggen. Hvis du konstaterer noget unormalt i
apparatets funktion, skal du straks trække stikket
ud af stikkontakten.
Enheden må ikke installeres på et indelukket
sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Undtagen for kunder i USA og Canada
Dette apparat
er et CLASS 1
LASER produkt.
Denne etikette er
anbragt udvendigt
på bagsiden af
apparatet.
DK
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden. Da materialet på
lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med
cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning
på dette produkt ikke garanteres.
Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e,
der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger
cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles
på dette produkt.
• "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• MICROVAULT er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og deres
logoer er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• SonicStage og SonicStage-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og
patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og
Thomson.
DK
DK
Indholdsfortegnelse
Guide til dele og kontrolelementer.................5
Oplysninger på displayet.......................................7
Kom i gang
Sikker tilslutning af anlægget..............................8
Indstilling af uret...................................................... 10
Grundlæggendebetjening
Afspilning af en CD/ATRAC/MP3-disk......... 11
Radiolytning................................................................ 13
Lytning til musik fra enUSB-enhed............... 14
Brug af ekstra lydkomponenter...................... 15
Justering af lyden..................................................... 16
Ændring af displayet.............................................. 16
Andre betjeninger
Oprettelse af dit eget program
(Programafspilning)................................................ 18
Forudindstilling af radiostationer................... 19
Brug af timerne......................................................... 20
DK
Andet
Fejlfinding..................................................................... 21
Meddelelser................................................................. 24
Forholdsregler............................................................ 25
Specifikationer........................................................... 27
USB-enheder, der kan afspilles........................ 28
Denne vejledning beskriver især betjening vha.
fjernbetjeningen, men de samme handlinger kan
også udføres med knapperne på apparatet, som
har de samme eller tilsvarende navne.
Guide til dele og
kontrolelementer
/ (strøm)-knap (side 10, 17, 20,
23, 24)
Apparat
STANDBY-indikator (side 16, 21)
Lyser, når der slukkes for anlægget.
VOLUME +/– -knap (side 11, 13, 14,
15)
Tryk for at justere lydstyrken.
USB
Lydknapper (side 16)
Apparat: DSGX-knap
Fjernbetjening: EQ-knap
Tryk for at vælge lyden.
Fjernbetjeningssensor (side 21)
Guide til dele og kontrolelementer
Tryk for at tænde for anlægget.
 (hovedtelefonerne)-jackstik
Tilslut hovedtelefonerne.
AUDIO IN-jackstik (side 15)
Fjernbetjening
Tilslut til en valgfri lydkomponent.
 (USB)-port (side 14, 28)
Tilslut til en valgfri USB-enhed (digital
musikafspiller eller USB-lagringsmedie).
Apparat:  CANCEL (stop/
annuller)-knap (side 11, 13, 14)
Fjernbetjening:  (stop)-knap
(side 11, 13, 14)
Tryk for at stoppe afspilningen.
Tryk for at annullere søgningen.
SEARCH-knap (side 11, 14, 17)
Tryk for at aktivere eller afslutte
søgetilstand. Tryk, når anlægget er slukket,
for at aktivere teksttilstand.
Fortsættes

DK
ENTER-knap (side 10, 17, 18, 19, 20)
Tryk for at angive indstillingerne.
/ (gå tilbage/gå fremad)knap (side 11, 14, 18)
Tryk for at vælge et musiknummer eller
en fil.
Apparat: TUNE +/– (indstilling)knap (side 13)
Fjernbetjening: +/– (indstilling)knap (side 13)
Tryk for at stille ind på den ønskede
station.
Apparat: / (mappe- og
filsøgning)-knap (side 11, 14)
Tryk for at vælge en mappe og en fil.
Fjernbetjening:
+/– (vælg
mappe)-knap (side 11, 14, 18)
Tryk for at vælge en mappe.
/ (tilbage/hurtigt fremad)knap (side 11, 14)
Tryk for finde et punkt i et musiknummer
eller en fil.
Indikatorer
USB-indikator
Lyser, når en valgfri USB-enhed (digital
musikafspiller eller USB-lagringsmedie) er
tilsluttet.
 (afspil)-indikator
Lyser, når et musiknummer eller en fil
afspilles.
 (pause)-indikator
Lyser, når et musiknummer eller en fil
afbrydes midlertidigt.
(tilstedeværelse af disk)indikator
Lyser, når en disk er ilagt.
DK
Afspilningsknapper og
funktionsknapper
Apparat: USB  (afspil/pause)knap (side 14)
Tryk for at vælge USB-funktionen.
Tryk for at starte eller midlertidigt stoppe
afspilningen af en valgfri USB-enhed
(digital musikafspiller eller USBlagringsmedie).
Fjernbetjening: USB-knap (side 14)
Tryk for at vælge USB-funktionen.
Apparat: CD  (afspil/pause)knap (side 11)
Tryk for at vælge CD-funktionen.
Tryk for at starte eller midlertidigt stoppe
afspilningen af en disk.
Fjernbetjening: CD-knap (side 11)
Tryk for at vælge CD-funktionen.
Fjernbetjening:  (afspil)-knap,
 (pause)-knap
Tryk for at begynde eller midlertidigt
stoppe afspilningen.
TUNER/BAND-knap (side 13)
Tryk for at vælge TUNER-funktionen. Tryk
for at vælge modtagelse via FM eller AM.
AUDIO IN-knap (side 15)
Tryk for at vælge AUDIO IN-funktionen.
FUNCTION-knap
Tryk for at vælge funktionen.
 (skub ud)-knap (side 11)
Tryk for at skubbe en disk ud.
Diskåbning
CLOCK/TIMER SELECT-knap
(side 20)
CLOCK/TIMER SET-knap (side 10,
20)
Oplysninger på displayet
Tryk for at indstille uret og timerne.
Tryk for at lytte flere gange til en disk, et
enkelt musiknummer eller en fil. Tryk
for at vælge FM-modtagelse (mono eller
stereo).
Låg til batterirum (side 10)
CLEAR-knap (side 18)
Tryk for at slette et forprogrammeret
musiknummer eller en fil.
TUNER MEMORY-knap (side 19)
Tryk for at forindstille radiostationen.
PLAY MODE/TUNING MODE-knap
(side 12, 13, 15, 18, 19)
Tryk for at vælge afspilningstilstanden for
en CD, "ATRAC"-disk, MP3-disk eller en
valgfri USB-enhed (digital musikafspiller
eller USB-lagringsmedie).
Tryk for at vælge indstilling af stationer.
Tekstinformation
Timer (side 20)
Tuner-modtagelsesindstilling
(side 13)
Tuner-modtagelse (side 13)
Guide til dele og kontrolelementer
REPEAT/FM MODE-knap (side 11,
13, 14)
Afspilningstilstand (side 12, 15)
Lydformat
DSGX (side 16)
DISPLAY-knap (side 16)
Tryk for at ændre oplysningerne på
displayet.
SLEEP-knap (side 20)
Tryk for at indstille sleeptimeren.
DK
Kom i gang
Sikker tilslutning af anlægget
Højttalere
Venstre højttaler
Højre højttaler
Antenner
Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op.
Hold antennerne væk fra højttalerkablerne
netledningen og USB-kablerne for at undgå,
at der opfanges støj.
FM-stueantenne
(Træk den ud vandret.)
eller
Brun side til andre områder
Hvid side til modellen til
Nordamerika og Brasilien
DK
Kom i gang
Strøm
På modeller med en
spændingsvælger skal VOLTAGE
SELECTOR indstilles til den lokale
strømspænding.
Tilslut netledningen til en
stikkontakt i væggen.
Hvis stikket ikke passer
til stikkontakten, skal den
medfølgende lysnetadapter tages af
(kun for modeller, som er udstyret
med en adapter).
*Brasiliansk model: 127 V eller 220 V
Til stikkontakt
AM-rammeantenne
Fortsættes

DK
Sådan bruges fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet  til side, og fjern
det. Indsæt derefter de to medfølgende R6batterier (størrelse AA) med enden mærket 
først, så de passer til polerne som vist nedenfor.
Indstilling af uret
1 Tryk på / (tænd/sluk)  for at
tænde for anlægget.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET .
Hvis den aktuelle funktion vises i displayet,
skal du trykke flere gange på /
 for at vælge "CLOCK SET?" og derefter
trykke på ENTER .
3 Tryk flere gange på /  for
Bemærkninger
•Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks
måneder.
•Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af
forskellige typer samtidig.
•Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal
du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som
følge af batterilækage og korrosion.
10DK
at indstille timetallet, og tryk derefter
på ENTER .
4 Anvend samme fremgangsmåde for
at indstille minuttallet.
Når du slukker for anlægget efter at have
indstillet uret, vises urdisplayet i stedet for
demonstrationsdisplayet.
Urindstillingerne mistes, hvis du trækker
stikket ud af stikkontakten, eller hvis der
opstår strømsvigt.
Grundlæggende
betjening
Afspilning af en CD/ATRAC/
MP3-disk
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk på CD .
2 Placèr en diske i diskåbningen 
med etiketten vendt fremad.
Bemærkninger
• Når du tænder for anlægget, trækkes disken ikke
ind i diskåbningen, før "No Disc" vises i displayet.
Forsøg ikke at skubbe disken ind, før "No Disc"
vises.
• Indsæt ikke en disk, som ikke har standardfacon
(f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet).
Disken kan falde ind i anlægget og forårsage
uoprettelig skade.
• Når du trykker på   på apparatet og derefter igen
indsætter den disk, som kommer frem i diskåbningen,
må du ikke blot skubbe disken ind. Fjern disken fra
diskåbningen, og sæt den i igen.
• Sluk ikke for anlægget, når en disk er halvvejs indsat
i diskåbningen. Hvis du gør det, kan det bevirke, at
disken falder ud.
• Der må ikke benyttes diske med tape, klistermærker
eller klister på, da dette kan forårsage funktionsfejl.
• Når du tager disken ud, skal du holde omkring dens
kanter. Du må ikke berøre overfladen.
• Du må ikke skubbe en disk ind i diskåbningen, når
anlægget er slukket. Hvis du gør det, kan det bevirke, at
systemet ikke fungerer korrekt.
• Isæt ikke en 8 cm-disk med en adapter. Hvis du gør
det, kan det bevirke, at systemet ikke fungerer korrekt.
Tryk på  (eller på CD  på
apparatet) .
4 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/– .
Andre betjeninger
For at
Tryk på
Stoppe
afspilning
midlertidigt
 (eller på CD 
på apparatet) . Tryk
på knappen igen for at
genoptage afspilningen.
Stoppe
afspilning
 .
Vælge en mappe
+/– (eller på / på
på en "ATRAC"- apparatet) .
disk eller en
MP3-disk
Vælge et
musiknummer
eller en fil
/ .
Vælge en mappe
og en fil på
en "ATRAC"disk eller en
MP3-disk vha.
knapperne på
apparatet
SEARCH . Tryk på /
 for at vælge den ønskede
mappe, og tryk derefter på
ENTER . Tryk på /
 for at vælge den ønskede
fil, og tryk derefter på
ENTER .
Finde et
punkt i et
musiknummer
eller en fil
Hold /  nede
under afspilning, og slip
knappen ved det ønskede
punkt.
Vælge gentaget
afspilning
REPEAT  flere gange,
indtil "REP" eller "REP1"
vises.
Skubbe en disk
ud
  på apparatet.
Fortsættes

Grundlæggende betjening
Indsæt en disk
med etiketsiden
fremad.
3 Start afspilningen.
11DK
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE  flere gange, mens
afspilleren er stoppet. Du kan vælge mellem
normal afspilning (" *" for alle "ATRAC"filer og MP3-filer i mappen på disken),
afspilning i tilfældig rækkefølge ("SHUF"
eller "
SHUF*") samt programafspilning
("PGM").
* Når en CD-DA-disk afspilles, har
(SHUF)afspilning den samme funktion som SHUF-afspilning.
Sådan oprettes en "ATRAC"/MP3-disk
Du kan oprette en "ATRAC"-disk og en MP3disk med SonicStage-softwaren. SonicStage kan
downloades gratis fra følgende websteder og
installeres på din computer.
For kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Se vejledningen på webstederne eller se i
SonicStage Help i softwaren for hjælp til at
installere og til at oprette en "ATRAC"/MP3disk.
Bemærkninger om gentaget afspilning
•Alle musiknumre eller filer på en disk afspilles igen op
til fem gange.
•"REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt
musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du
stopper den.
12DK
Bemærkninger om afspilning af "ATRAC"/
MP3-diske
•Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige
mapper på en disk, som indeholder "ATRAC"- og
MP3-filer.
•Mapper, som ikke indeholder "ATRAC"- og MP3-filer,
springes over.
•"ATRAC"- og MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som
de optages på disken.
•Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har
filtypenavnet ".MP3".
•Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavnet
".MP3", men som ikke er MP3-filer, kan apparatet
frembringe støj, eller der kan opstå funktionsfejl.
•Det maksimale antal:
– "ATRAC"-mapper er 255.
– "ATRAC"-filer er 999.
– MP3 mapper er 255 (inklusive rodmappen).
– MP3-filer er 511.
– MP3-filer og mapper, som kan rummes på en enkelt
disk, er 512.
– Mappeniveauer (træstrukturen for filer) er 8.
•Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder
og optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke
garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe
støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis
slet ikke afspilles.
•Hvis "ATRAC"-filer og MP3-filer optages på den
samme disk, afspiller dette anlæg først "ATRAC"filerne.
Bemærkninger om afspilning af
multisession-diske
•Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller
"ATRAC"/MP3-session), genkendes den som en
CD-DA-disk (eller "ATRAC"/MP3-disk), og andre
sessioner afspilles ikke.
•En disk med et blandet CD-format genkendes som en
CD-DA-disk (lyd).
Radiolytning
1 Vælg "FM" eller "AM".
Tryk flere gange på TUNER/BAND .
2 Vælg indstilling af stationer.
Tryk flere gange på TUNING MODE ,
indtil "AUTO" vises.
3 Stil ind på den ønskede station.
Når du stiller ind på en station, som sender
RDS-tjenester, vises stationens navn på
displayet (kun europæisk model).
Hvis "TUNED" ikke vises, og søgningen ikke
stopper, skal du trykke flere gange på TUNING
MODE , indtil "AUTO" og "PRESET"
forsvinder, og derefter trykke flere gange på
+/– (eller på TUNE +/– på apparatet)  for at
stille ind på den ønskede station.
Sådan reduceres statisk støj fra en FMstereostation med et svagt signal
Tryk flere gange på FM MODE , indtil
"MONO" vises, for at slå stereomodtagelse fra.
Grundlæggende betjening
Tryk på +/– (eller på TUNE +/– på
apparatet) . Søgningen stopper
automatisk, når der findes en station, og
derefter vises "TUNED" og "STEREO" (for
stereoprogrammer).
Sådan stiller du ind på en station med et
svagt signal
4 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/– .
For at stoppe automatisk søgning
Tryk på  .
13DK
Lytning til musik fra en
USB-enhed
Du kan tilslutte en valgfri USB-enhed (digital
musikafspiller eller USB-lagringsmedie) til
(USB)-porten  på apparatet og lytte til
musik, der er gemt på USB-enheden. Se "USBenheder, der kan afspilles" (side 28) for at se en
liste over USB-enheder, som kan tilsluttes til
dette anlæg.
De lydformater, som kan afspilles på dette
anlæg, er følgende: ATRAC/MP31)/WMA1)/
AAC1)2)
Filer, som er ophavsretligt beskyttede (Digital Rights
Management), kan ikke afspilles af dette anlæg.
2)
AAC-filer, som overføres til en digital musikafspiller
vha. SonicStage CP, kan ikke afspilles af dette anlæg.
1)
1 Vælg USB-funktionen.
Tryk på USB .
2 Tilslut en valgfri USB-enhed
(digital musikafspiller eller USBlagringsmedie) til (USB)-porten 
som vist nedenfor.
Bemærk
Det kan tage cirka 10 sekunder, før "Detect" vises,
afhængigt af den type USB-enhed, der er tilsluttet.
3 Start afspilningen.
Tryk på  (eller på USB  på
apparatet) .
4 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/– .
Andre betjeninger
For at
Tryk på
Stoppe
afspilning
midlertidigt
 (eller på USB 
på apparatet) . Tryk
på knappen igen for at
genoptage afspilningen.
Stoppe
afspilning
 .
Vælge en mappe
+/– (eller på / på
apparatet) .
Vælge en fil
/ .
Vælge en mappe
og fil vha.
knapperne på
apparatet*
SEARCH . Tryk på /
 for at vælge den ønskede
mappe, og tryk derefter på
ENTER . Tryk på /
 for at vælge den ønskede
fil, og tryk derefter på
ENTER .
Finde et punkt
i en fil
Hold /  nede
under afspilning, og slip
knappen ved det ønskede
punkt.
Vælge gentaget
afspilning
REPEAT  flere gange,
indtil "REP" eller "REP1"
vises.
Fjerne USBenheden
Hold   nede, indtil
"Device Stop" vises, og fjern
derefter USB-enheden.
USB-enhed (digital musikafspiller
eller USB-lagringsmedie)
Når tilslutning med USB-kabel er
nødvendig, skal du tilslutte det USB-kabel,
der fulgte med den USB-enhed, du ønsker
at tilslutte.
Du kan finde oplysninger om betjening
i betjeningsvejledningen, der fulgte med
USB-enheden, der skal tilsluttes.
Når USB-enheden er tilsluttet, ændres
displayet på følgende måde:
"Detect"  "Connecting"  "ATRAC AD"
eller "STORAGE DRIVE"
14DK
* Søgninger på kunstner og gruppe er mulige for nogle
typer USB-enheder.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk flere gange på PLAY MODE , mens
USB-enheden er stoppet. Du kan vælge normal
afspilning (" " for alle filer i mappen på den
digitale musikafspiller), afspilning i tilfældig
rækkefølge ("SHUF" eller "
SHUF") eller
programafspilning ("PGM").
Bemærkninger om USB-enheden
til AUDIO IN-stikket  på apparatet
med et analogt lydkabel (medfølger
ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME – .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk på AUDIO IN  på apparatet.
4 Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
5 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/– .
Grundlæggende betjening
•Med nogle USB-enheder vil der efter en handling være
en forsinkelse, før anlægget udfører handlingen.
•Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis alle de
funktioner, der er til rådighed på en tilsluttet USBenhed.
•Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan være
anderledes end afspilningsrækkefølgen for den
tilsluttede USB-enhed.
•Hold altid   nede, indtil "Device Stop" vises, før du
fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden,
mens "Device Stop" ikke vises, kan det beskadige
dataene eller selve USB-enheden.
•Undlad at gemme andre typer filer eller unødvendige
mapper på en USB-enhed, som indeholder lydfiler.
•Mapper, som ikke indeholder lydfiler, springes over.
•Filer afspilles i den rækkefølge, som de overføres til
USB-enheden.
•Det maksimale antal mapper og filer, som en enkelt
USB-enhed kan rumme, er følgende:
– Digital musikafspiller: 65.535 grupper (højst 999
musiknumre pr. gruppe)/65.535 musiknumre
– USB-lagringsmedie: 512 mapper (inklusive
rodmappen, højst 999 filer pr. mappe, højst 255
mapper pr mappe)/65.535 filer
Det maksimale antal filer og mapper kan variere
afhængigt af fil- og mappestrukturen.
•De lydformater, som du kan lytte til med dette anlæg,
er følgende:
– MP3: filtypenavnet ".mp3"
– Windows Media-fil: filtypenavnet ".wma"
– AAC: filtypenavnet ".m4a"
Bemærk, at selv når filnavnene har de ovennævnte
filtypenavne, kan den faktiske fil være anderledes, og
anlægget kan frembringe støj eller vil ikke fungere.
•Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder
og optagemedier til kodning/skrivning kan ikke
garanteres. Inkompatible USB-enheder kan frembringe
støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis
slet ikke afspilles.
Brug af ekstra
lydkomponenter
1 Tilslut ekstra lydkildekomponenter
15DK
Justering af lyden
Ændring af displayet
Sådan tilføjes en lydeffekt
For at
Tryk på
For at
Tryk på
Generere en mere
dynamisk lyd
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
DSGX  på apparatet.
Ændre
oplysninger i
displayet*
DISPLAY  flere gange,
når anlægget er tændt.
Indstille
lydeffekten
EQ  flere gange for
at vælge "BASS" eller
"TREBLE" og tryk
derefter flere gange på
+/–  for at justere
niveauet.
Ændre
displaytilstand
(Se herunder.)
DISPLAY  flere gange,
når der er slukket for
anlægget.
* Du kan f.eks. få vist diskoplysninger om CD/"ATRAC"/
MP3-diske eller oplysninger om USB-enheden, såsom
nummeret på et musiknummer eller en fil eller navnet
på en mappe under normal afspilning, eller den
samlede spilletid, når afspilleren er stoppet.
Anlægget har følgende displaytilstande:
Displaytilstand
Når anlægget er
slukket1),
Demonstration
Indikatoren for
demonstration vises.
Ur
Uret vises.
Strømbesparende Displayet er slukket for at
tilstand2)
spare strøm. Timeren og
uret fungerer stadig.
STANDBY-indikatoren  på apparatet lyser, når
anlægget er slukket.
2)
Når anlægget er i strømbesparende tilstand, er følgende
funktioner ikke tilgængelige:
–Indstilling af uret.
–Ændring af AM-indstillingsintervallet (undtagen for
europæisk model).
–Ændring af CD-strømstyringsfunktionen.
–Nulstilling af anlægget til fabriksindstillingerne.
–Valg af teksttilstand.
1)
16DK
Sådan vælges teksttilstand
Du kan vælge blandt en række forskellige sprog
til visning af tekstoplysninger på en disk eller
en USB-enhed. Brug knapperne på apparatet til
denne betjening.
1 Tryk på /  for at slukke anlægget.
2 Tryk på SEARCH .
Listen over sprog vises. De sprog, du
kan vælge imellem, varierer afhængigt af
specifikationerne for land eller område.
3 Tryk på /  for at vælge sprog, og tryk
derefter på ENTER .
Bemærkninger om displayoplysningerne
Grundlæggende betjening
•Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som "_".
•Oplysningerne på disken eller USB-enheden vises
muligvis ikke korrekt i den valgte teksttilstand.
•Følgende vises ikke:
–Samlet spilletid for en CD-DA-disk afhængigt af
afspilningstilstanden.
–Samlet spilletid for en "ATRAC"/MP3-disk.
•Følgende vises ikke korrekt:
–Forløbet spilletid for en "ATRAC"-fil eller MP3-fil,
der er kodet med en VBR (variabel bithastighed).
–Mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken
ISO9660 niveau 1- eller niveau 2-standarden eller
Joliet i ekspansionsformat.
•Følgende vises:
–Oplysninger om ID3 tag for "ATRAC"-filer og MP3filer, når ID3 version 1- og version 2-tags anvendes.
–Op til 62 tegn med oplysninger om ID3-tag.
17DK
Andre betjeninger
Oprettelse af dit eget
program
(Programafspilning)
Brug knapper på fjernbetjeningen til at oprette
dit eget program.
1 Vælg den ønskede funktion.
CD
Tryk på CD  for at vælge CD-funktionen.
USB
Tryk på USB  for at vælge USBfunktionen.
2 Tryk flere gange på PLAY MODE ,
indtil "PGM" vises, mens anlægget er
standset.
3 Tryk flere gange på / ,
indtil det ønskede musik- eller
filnummer vises.
4 Tryk på ENTER  for at tilføje
musiknummeret eller filen til
programmet.
CD
Meddelelsen "– –.– –" vises, når
den samlede programtid overstiger
100 minutter for en CD, eller når du vælger
et CD-spor med nummeret 21 eller højere,
eller når du vælger en "ATRAC"-fil eller
MP3-fil.
USB
Den samlede programtid kan ikke vises, så
"– –.– –" vises.
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere
yderligere musiknumre eller filer, op
til i alt 25 musiknumre eller filer.
6 Afspil programmet med musiknumre
eller filer ved at trykke på  .
Programmet vil forblive tilgængeligt, indtil
du fjerner disken eller USB-enheden.
Når en USB-enhed bruges, forsvinder
programmet, når anlægget slukkes. Tryk på
  for at afspille det samme program
igen.
Ved programmering af filer skal du trykke
flere gange på
+/–  for at vælge den
ønskede mappe og derefter vælge den
ønskede fil.
Sådan annulleres programmeret afspilning
F.eks.: Ved programmering af musiknumre
på en CD
Sådan slettes det sidste musiknummer eller
den sidste fil i programmet
Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil
"PGM" forsvinder, mens anlægget er standset.
Tryk på CLEAR , mens anlægget er standset.
Valgte musik- eller filnummer
18DK
Samlede spilletid for
programmet (inklusive valgt
musiknummer eller fil)
Forudindstilling af
radiostationer
Du kan forudindstille dine foretrukne
radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt
ved at vælge det forudindstillede nummer.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
forudindstille stationer.
6 Hvis du vil lytte til en forudindstillet
radiostation, skal du trykke flere
gange på TUNING MODE , indtil
"PRESET" vises, og derefter trykke på
+/–  flere gange for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
1 Stil ind på den ønskede station (se
"Radiolytning" (side 13)).
2 Tryk på TUNER MEMORY .
3 Tryk flere gange på +/–  flere
gange for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Andre betjeninger
Forudindstillet nummer
Hvis en anden station allerede har fået
tildelt det valgte forudindstillede nummer,
erstattes stationen med den nye station.
4 Tryk på ENTER .
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre
stationer.
Du kan forudindstille op til 20 FMstationer og 10 AM-stationer. De forvalgte
stationer bevares i hukommelsen i cirka
en halv dag, selvom netledningen tages ud,
eller der forekommer en strømafbrydelse.
19DK
Brug af timerne
Anlægget indeholder to timer-funktioner. Hvis
du anvender afspilningstimeren sammen med
sleeptimeren, har sleeptimeren første prioritet.
Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion
fungerer også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP . Hvis du vælger
"AUTO", slukkes anlægget automatisk, når
afspilningen af den aktuelle disk afsluttes, eller
efter 100 minutters afspilning.
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, tuneren eller
en valgfri USB-enhed på et forudindstillet
tidspunkt.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at styre
afspilningstimeren. Husk at indstille uret.
1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk på VOLUME
+/–  for at justere lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt CDnummer, en "ATRAC"-fil eller en MP3-fil
på en disk, skal du oprette dit eget program
(side 18).
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET .
3 Tryk flere gange på /  for
at vælge "PLAY SET?", og tryk derefter
på ENTER .
"ON" vises, og indikatoren for timetal
blinker.
4 Indstil det tidspunkt, hvor
afspilningen skal begynde.
Tryk flere gange på / 
for at indstille timetallet, og tryk
derefter på ENTER . Indikatoren for
minuttal blinker. Anvend ovenstående
fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
20DK
5 Brug samme fremgangsmåde som
i trin 4 for at indstille det tidspunkt,
hvor afspilningen skal stoppe.
6 Vælg lydkilden.
Tryk flere gange på / , indtil
den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter
på ENTER . Timerindstillingen vises på
displayet.
7 Tryk på /  for at slukke
anlægget.
Anlægget tændes 15 sekunder før det
forudindstillede tidspunkt. Hvis anlægget
er tændt på det forudindstillede tidspunkt,
aktiveres afspilningstimeren ikke.
Sådan aktiveres eller kontrolleres timeren
igen
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT ,
flere gange på / , indtil "PLAY
SELECT?" vises, og tryk derefter på ENTER .
Sådan annulleres timeren
Gentag fremgangsmåden ovenfor, indtil
"TIMER OFF" vises, og tryk derefter på ENTER
.
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
Bemærk
Du kan ikke udføre programafspilning af filerne på en
USB-enhed vha. afspilningstimeren.
Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe
indstillingen ikke annulleres manuelt.
Andet
Fejlfinding
1 Kontroller, at netledningen og
højttalerkablerne er korrekt og forsvarligt
tilsluttede.
2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og
forsøg at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Generelt
Displayet begynder at blinke, så snart
netledningen er sat i forbindelse, selv hvis
der endnu ikke er tændt for systemet.
• Tryk på DISPLAY , mens anlægget er
slukket. Demonstrationen forsvinder.
CD/"ATRAC"/MP3-afspiller
Lyden hopper, eller disken kan ikke
afspilles.
• Tør disken ren, og læg den i igen.
• Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke
forekommer vibrationer (f.eks. oven på en
stabil stand).
• Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer
dem på separate standere. Ved høj lydstyrke
kan vibrationer fra højttalerne medføre, at
lyden hopper.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
• Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil
både "PGM" og "SHUF" forsvinder, for at
vende tilbage til normal afspilning.
Afspilningen er længere tid end normalt
om at begynde.
• Med følgende diske tager det længere tid end
normalt, før afspilningen begynder.
Andet
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Træk straks stikket ud af stikkontakten, og
kontroller følgende punkter.
• Hvis anlægget har en spændingsvælger,
er den indstillet til den korrekte
strømspænding?
• Anvender du kun de medfølgende
højttalere?
• Er ventilationshullerne oven på eller bag
på anlægget blokeret?
Når STANDBY-indikatoren  holder
op med at blinke, skal du sætte stikket i
kontakten igen og tænde for anlægget.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen
og fjernbetjeningssensoren  på apparatet,
og placer apparatet væk fra fluorescerende
lys.
• Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
• Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
–En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
–En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
–En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor
der kan tilføjes data).
–En disk, som indeholder mange mapper.
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal er
ikke balanceret.
• Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
• Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
• Flyt anlægget væk fra støjkilder.
• Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
• Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på
netledningen.
Fortsættes

21DK
USB-enhed
Bruger du en understøttet USB-enhed?
• Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke
understøttes, kan følgende problemer opstå.
Se "USB-enheder, der kan afspilles" (side 28)
for understøttede typer af USB-enheder.
–USB-enheden genkendes ikke.
–Fil- eller mappenavne vises ikke på dette anlæg.
–Afspilning er ikke mulig.
–Lyden falder ud.
–Der er støj.
"Over Current" vises.
• Der er registreret et problem med
strømniveauet fra
(USB)-porten . Sluk
for anlægget, og fjern USB-enheden fra
(USB)-porten . Kontroller, at der ikke
er noget galt med USB-enheden. Kontakt
den nærmeste Sony-forhandler, hvis dette
displaymønster stadig vises.
Der er ingen lyd.
• USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk
for anlægget, tilslut derefter USB-enheden
igen, og kontroller, om USB-indikatoren 
lyser.
22DK
USB-enheden kan ikke tilsluttes i
(USB)porten .
• USB-enheden tilsluttes i forkert retning.
Vend USB-enheden den rigtige vej ved
tilslutning.
USB-lagringsmedier, som har været
anvendt på en anden enhed, fungerer
ikke.
• Der kan være blevet optaget i et format,
der ikke understøttes. I dette tilfælde skal
du først sikkerhedskopiere vigtige filer
på USB-lagringsmediet ved at kopiere
dem til computerens harddisk. Formater
derefter USB-lagringsmediet med et
FAT16- eller FAT32-filsystem, og overfør
de sikkerhedskopierede lydfiler på USBlagringsmediet igen.*
"Connecting" vises i lang tid.
• Det kan tage lang tid at afslutte læsningen
af USB-enheden, hvis der er mange mapper
eller filer på den. Derfor anbefales det at følge
disse retningslinjer.
–Samlede antal mapper på USB-enheden: 100 eller
mindre
–Samlede antal filer pr. mappe: 100 eller mindre
Lyden er forvrænget.
• Den bithastighed, der blev anvendt til at kode
filerne, var lav. Send filer, der er kodet med
højere bithastigheder, til USB-enheden.
Fejlagtigt display
• Send musikdataene til USB-enheden igen, da
de data, som er gemt på USB-enheden, kan
være beskadiget.
Der er støj, eller lyden falder ud.
• Sluk for anlægget, tilslut derefter USBenheden igen.
• Selve musikdataene indeholder støj. Der
kan være opstået støj, da musikdataene blev
oprettet pga. forholdene ved computeren.
Opret musikdataene igen.
• Når USB-lagringsmediet bruges, skal du
kopiere filerne til computeren, formatere
USB-lagringsmediet i FAT16- eller
FAT32-format og kopiere filerne til USBlagringsmediet igen.*
Afspilningen begynder ikke.
• Sluk for anlægget, tilslut derefter USBenheden igen.
• Tilslut den USB-enhed, som dette anlæg kan
afspille.
• Tryk på  (eller på USB  på
apparatet)  for at starte afspilningen.
Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.
• Indstil afspilningstilstanden til Normal
afspilning.
Filer kan ikke afspilles.
• USB-lagringsmedier, der er formateret med
andre filsystemer end FAT16 eller FAT32,
understøttes ikke.*
• Hvis du bruger partitionerede USBlagringsmedier, kan kun filer på den første
gyldige partition afspilles.
• Filer, som er krypteret eller beskyttet med
adgangskode osv., kan ikke afspilles.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og FAT32, men visse
USB-lagringsmedier understøtter muligvis ikke alle
disse FAT-formater. Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til hvert USB-lagringsmedie
eller ved at kontakte producenten.
Tuner
AM-indstillingsintervallet er fabriksindstillet
til 9 kHz (eller 10 kHz i visse områder;
denne funktion er ikke tilgængelig på
europæiske modeller). Du kan ikke ændre
AM-indstillingsintervallet i strømbesparende
tilstand.
Brug knapperne på apparatet til at ændre AMindstillingsintervallet.
1 Stil ind på en AM-station, og sluk derefter
anlægget.
2 Hold TUNER/BAND  nede, og tryk på /
.
Alle forudindstillede AM-stationer slettes.
Gentag denne fremgangsmåde for at
gendanne det fabriksindstillede interval.
Sådan forbedres tunerens modtagelse
Sluk for strømmen til CD-afspilleren vha.
funktionen til CD-strømstyring. Som standard
er CD-strøm tændt. Du kan ikke ændre
indstillingen i strømbesparende tilstand.
Brug knapperne på apparatet til at slukke for
strømmen til CD-afspilleren.
1 Tryk flere gange på FUNCTION  for at
vælge CD-funktionen, og sluk derefter
anlægget.
Andet
Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller
"STEREO" blinker på displayet.)
• Tilslut antennen korrekt.
• Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op igen.
• Hold antennerne væk fra højttalerkabler
netledning og USB-kabler for at undgå, at der
opfanges støj.
• Tilslut en ekstern antenne, der fås i handlen.
• Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
den medfølgende AM-antenne er gået løs fra
plastikfoden.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Sådan ændres AM-indstillingsintervallet
2 Når "STANDBY" holder op med at blinke,
skal du trykke på / , mens du holder
  nede.
"CD POWER OFF" vises. Når strømmen til
CD-afspilleren er slukket, øges adgangstiden
til disken. Gentag fremgangsmåden, indtil
"CD POWER ON" vises, for at slå strømmen
til CD-afspilleren til.
Fortsættes

23DK
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan
du nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Du kan ikke nulstille anlægget til
fabriksindstillingerne i strømbesparende
tilstand. Brug knapperne på apparatet til at
nulstille anlægget til standardindstillingerne fra
fabrikken.
1 Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt
det i igen, og tænd derefter for anlægget.
2 Tryk på DSGX  og /  samtidigt.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur,
slettes.
24DK
Meddelelser
CD/ATRAC/MP3-afspiller, Tuner
Complete!: Den forudindstillede betjening
blev afsluttet normalt.
LOCKED: Anlægget skubber ikke disken ud.
Kontakt en Sony-forhandler.
No Disc: Der er ingen disk i anlægget, eller du
har ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
No Step: Alle de programmerede musiknumre
eller filer er blevet slettet.
Not in Use: Du har trykket på en ugyldig knap.
OFF TIME NG!: Start- og stoptidspunkterne
for afspilningstimeren er angivet til samme
tidspunkt.
Over: Du er nået til slutningen af disken, mens
du har trykket på   under afspilning
eller pause.
Push SELECT!: Du forsøgte at indstille uret
eller timeren, mens timeren var aktiveret.
Push STOP!: Du har trykket på PLAY MODE
 under afspilning.
Reading: Anlægget læser oplysninger fra
disken. Nogle knapper er ikke tilgængelige.
SET CLOCK!: Du forsøgte at vælge timeren,
uden at uret var indstillet.
SET TIMER!: Du forsøgte at vælge timeren,
uden at afspilningstimeren var indstillet.
Step Full!: Du forsøgte at programmere mere
end 26 musiknumre eller filer (trin).
USB-enhed
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
• Lyd-CD
• CD-R/CD-RW (lyddata "ATRAC" -filer/
MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget
i musik-CD-format, "ATRAC"-format eller
MP3-format og er kompatible med ISO9660
niveau 1/niveau 2, Joliet eller multisession
• CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession,
der ikke er afsluttet ved at "lukke sessionen"
• CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet,
ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er eller
CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en
ukompatibel optageenhed
• CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet
korrekt
• Diske, som indeholder andre filtyper end
MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
• Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
• Diske, som har selvklæbende tape, papir eller
etiketter påklistret
• Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor limen strækker sig
uden for mærkaten
• Diske, som har mærkater, der er trykt med
blæk, som føles klæbrigt, når det berøres
Fortsættes

Andet
ATRAC AD: En ATRAC-lydenhed (ATRAC
Audio Device) er tilsluttet.
Connecting: Anlægget genkender USBenheden.
Detect: En USB-enhed er tilsluttet.
Device Error: USB-enheden kunne ikke
genkendes, eller en ukendt enhed er tilsluttet.
Device Stop: USB-enheden er blevet stoppet.
No Device: Der er ikke tilsluttet en USBenhed.
No Step: Alle de programmerede musiknumre
eller filer er blevet slettet.
Not Supported: En USB-enhed, der ikke
understøttes, er tilsluttet.
No Track: Der er ikke indlæst en fil, som kan
afspilles, i anlægget.
Not in Use: Du har foretaget en ugyldig eller
for øjeblikket forbudt handling.
Please Wait: Anlægget gør sig klar til at bruge
en USB-enhed.
Removed: USB-enheden er blevet fjernet.
Step Full!: Du forsøgte at programmere mere
end 26 musiknumre eller filer (trin).
STORAGE DRIVE: Et USB-lagringsmedie er
tilsluttet.
25DK
Bemærkninger om diske
• Tør disken af fra midten og udad med en
blød klud, inden den afspilles.
• Rengør ikke diske med opløsningsmidler
som rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til vinylplader.
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i
direkte sollys.
Om sikkerhed
• Træk stikket ud af stikkontakten i væggen,
hvis apparatet ikke skal bruges i et længere
stykke tid. Tag altid fat om stikket, når det
trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve
ledningen.
• Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller
hvis der er faldet genstande ned i det, skal du
afbryde strømforsyningen og lade anlægget
efterse af kvalificerede teknikere, inden du
anvender det igen.
• Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede
teknikere.
Om placering
• Anlægget må ikke placeres hældende eller
på et sted, som er ekstremt varmt, koldt,
støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke
er tilstrækkelig ventilation eller hvor det
udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
placeres på overflader, som er blevet
specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller
politur), da der kan forekomme pletter eller
misfarvning af overfladen.
• Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til
varme omgivelser, eller hvis det placeres i et
meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres
på linsen inde i CD afspilleren, hvilket kan
medføre, at anlægget ikke fungerer. I så fald
skal du tage disken ud og lade anlægget
stå tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
26DK
Om opbygning af varme
• Opbygning af varme på apparatet under
brug er normalt, og der er ingen grund til
bekymring.
• Du må ikke berøre kabinettet, hvis det har
været brugt i længere tid ved høj lydstyrke,
da kabinettet kan være blevet meget varmt.
• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk
beskyttet, og billedet på tv-apparater i
nærheden kan blive magnetisk forvrænget. I
dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente 15
til 30 minutter og tænde for tv'et igen. Hvis
situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte
højttalerne længere væk fra tv'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet
med en mild renseopløsning. Anvend ikke
nogen form for slibemidler, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. fortynder, alkohol
eller rensebenzin.
Specifikationer
Hovedenhed
Forstærker-del
USB-del
Understøttet bithastighed
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps (ATRAC3 plus),
66/105/132 kbps (ATRAC3)
WMA: 48 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 44,6 µW
*Dette resultat er målet i en afstand af 200 mm
fra objektivets overflade på Optical Pick-up
Block med 7 mm blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz – 20 kHz
Tuner-del
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
FM-tuner-del:
Indstillingsområde
Brasiliansk model:
87,5 – 108,0 MHz (100 kHz-trin)
Andre modeller:
87,5 – 108,0 MHz (50 kHz-trin)
Antenne: FM-stueantenne
Antenneterminaler: 75 ohms ikke-balanceret
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
AM-tuner-del:
Indstillingsområde
Europæisk model:
531 – 1.602 kHz (med 9 kHz indstillingsinterval)
Latinamerikansk model:
530 – 1.710 kHz (med 10 kHz indstillingsinterval)
531 – 1.710 kHz (med 9 kHz indstillingsinterval)
Andre modeller:
530 – 1.710 kHz (med 10 kHz indstillingsinterval)
531 – 1.602 kHz (med 9 kHz indstillingsinterval)
Antenne: AM-rammeantenne, ekstern
antenneterminal
Mellemfrekvens: 450 kHz
Andet
Europæisk model:
DIN-strømudgang (klassificeret):
20 + 20 W (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang
(reference): 25 + 25 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Musik-strømudgang (reference):
25 + 25 W (6 ohm ved 1 kHz, 10% THD)
Andre modeller:
DIN-strømudgang (klassificeret):
20 + 20 W (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang
(reference): 25 + 25 W (6 ohm ved 1 kHz,
10% THD)
Indgange:
AUDIO IN (stereo-minijackstik):
Spænding 620 mV, impedans 47 kilohm
(USB)-port: Type A, maksimal strøm
500 mA
Udgange:
 (PHONES (stereo-minijackstik)): Til
tilslutning af hovedtelefoner på 8 ohm eller
mere
SPEAKER: Til tilslutning med en impedans
på 6 ohm
CD-afspiller-del
Højttaler
Højttalersystem: 2-vejs, 2 enheder,
basreflekstype
Højttalerenheder: Woofer 10 cm,
Aluminium konisk type, Tweeter 4 cm,
konisk type
Nominel impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d): Ca. 151 × 241 × 211 mm
Vægt: Ca. 2,3 kg netto pr. højttaler
Fortsættes

27DK
Generelt
Strømkrav
Brasiliansk model: 127 eller 220 V
AC, 50/60 Hz, kan justeres med
spændingsvælger
Latinamerikanske modeller undtagen
modeller til Brasilien: 120 – 127 eller
220 – 240 V AC, 50/60 Hz, kan justeres
med spændingsvælger
Andre modeller: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug: 35 W
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere): Ca. 160 × 241 ×
218 mm
Vægt (ekskl. højttalere) 3,2 kg
Tilbehør: Fjernbetjening (1), R6-batterier
(størrelse AA) (2), AM-rammeantenne (1), FMstueantenne (1)
USB-enheder, der kan
afspilles
Du kan afspille følgende Sony USB-enheder
på dette anlæg. Andre USB-enheder kan ikke
afspilles på anlægget.
Bekræftede Sony digitale musikafspillere
(pr. april 2006)
Produktnavn Modelnavn
Walkman
NW-E103 / E105 / E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 / E307
Patentrettigheder i USA og andre lande benyttes
med licens fra Dolby Laboratories.
NW-E403 / E405 / E407
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
NW-E503 / E505 / E507
NW-A605 / A607 / A608
•Standby strømforbrug: 0,5 W
•Der er ikke anvendt halogene
flammehæmmere i visse printkort.
•Blyfrit loddemateriale er anvendt til
lodning af visse dele.
•Der er ikke anvendt halogene
flammehæmmere i kabinet.
NW-E002 / E002F / E003 /
E003F / E005 / E005F
NW-HD5
NW-A1000 / A1200 / A3000
Bemærk
AAC-filer, som overføres til en digital musikafspiller vha.
SonicStage CP, kan ikke afspilles af dette anlæg.
28DK
Bekræftede Sony USB-lagringsmedier
(pr. april 2006)
Produktnavn
Modelnavn
MICROVAULT
USM32D / 64D / 128D /
256D / 512D / 1GD
USM64D/V / 128D/V /
256D/V / 512D/V / 1GD/V
USM128E / 256E / 512E /
1GE / 2GE
USM128E/V / 256E/V /
512E/V / 1GE/V / 2GE/V
USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ
USM512JX / 1GJX / 2GJX /
4GJX
USD2G / 4G / 5G / 8G
Andet
Kontroller webstederne nedenfor for de nyeste
oplysninger om kompatible enheder.
For kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Bemærkninger
•Brug ikke andre USB-enheder end disse. Driften af
modeller, som ikke er vist her, garanteres ikke.
•Driften kan ikke altid garanteres, selv når disse USBenheder bruges.
• Nogle af disse USB-enheder kan muligvis ikke købes i
nogle områder.
29DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä
laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla,
verholla tms. Älä myöskään aseta kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä
aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita
kuten maljakoita.
Laite ei irtoa verkkovirrasta ennen kuin
virtajohto irrotetaan pistorasiasta, vaikka itse
laitteesta olisi katkaistu virta.
Liitä laite pistorasiaan, johon pääsee helposti
käsiksi. Jos laitteen toiminnassa ilmenee
jotain tavallisesta poikkeavaa, irrota pistoke
välittömästi pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Muualla kuin Yhdysvalloissa ja
Kanadassa olevat asiakkaat
Tämä laite
on luokiteltu
LUOKAN 1
LASER tuotteeksi.
Tämä merkintä
on laitteen
takaseinässä.
FI
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö‑ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kaukosäädin
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto. Koska
ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc (CD)
‑standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
• ”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo
ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• MICROVAULT on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja niiden
logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• SonicStage ja SonicStage-logo ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet
MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja
patentit.
FI
FI
Sisällysluettelo
Osat ja ohjaimet...........................................................5
Näytöllä olevat tiedot...............................................7
Aloittaminen
Järjestelmän kytkeminen turvallisesti............8
Kellon asettaminen aikaan................................. 10
Perustoiminnot
CD/ATRAC/MP3-levyn toistaminen.............. 11
Radion kuunteleminen........................................ 13
Musiikin kuunteleminen USB-laitteelta...... 14
Lisäaudiolaitteiden käyttäminen.................... 15
Äänen säätäminen.................................................. 16
Näytön vaihtaminen.............................................. 16
Muut toiminnot
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu toisto).................................................. 18
Radioasemien esivalinta...................................... 19
Ajastimien käyttäminen....................................... 20
FI
Muuta
Vianetsintä.................................................................... 21
Ilmoitukset................................................................... 24
Varotoimet................................................................... 25
Tekniset tiedot........................................................... 27
Toistettavissa oleva USB-laite........................... 28
Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kaukoohjaimen avulla. Samat toiminnot voidaan tehdä
myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai
samantapaiset nimet.
Osat ja ohjaimet
Laite
/ (virta) -painike (sivu 10, 17, 20,
23, 24)
STANDBY-merkkivalo (sivu 16, 21)
Palaa, kun järjestelmä on sammutettu.
VOLUME +/– -painike (sivu 11, 13,
14, 15)
USB
Paina säätääksesi äänenvoimakkuutta.
Osat ja ohjaimet
Paina kytkeäksesi virran järjestelmään.
Äänipainikkeet (sivu 16)
Laite: DSGX-painike
Kaukosäädin: EQ-painike
Paina valitaksesi äänen.
Kaukosäätimen tunnistin (sivu 21)
 (kuuloke) -liitin
Liitä kuulokkeet.
Kaukosäädin
AUDIO IN -liitin (sivu 15)
Liitä lisävarusteena hankittavaan
audiolaitteeseen.
 (USB) -portti (sivu 14, 28)
Liitä lisävarusteena hankittavaan USBlaitteeseen (Digitaalinen soitin tai USBtallennusväline).
Laite:  CANCEL (pysäytys/
peruutus) -painike (sivu 11, 13, 14)
Kaukosäädin:  (pysäytys) -painike
(sivu 11, 13, 14)
Paina pysäyttääksesi toiston.
Paina peruuttaaksesi haun.
SEARCH-painike (sivu 11, 14, 17)
Paina syöttääksesi tai poistuaksesi
hakutilasta. Paina siirtyäksesi tekstitilaan,
kun järjestelmä on sammutettuna.
Jatkuu

FI
ENTER-painike (sivu 10, 17, 18, 19,
20)
Paina syöttääksesi asetukset.
/ (siirry taakse/siirry
eteen) -painike (sivu 11, 14, 18)
Paina valitaksesi kappaleen tai tiedoston.
Laite: TUNE +/– (viritys) -painike
(sivu 13)
Kaukosäädin: +/– (viritys) -painike
(sivu 13)
Paina virittääksesi haluamasi aseman.
Laite: / (kansion ja tiedoston
haku) -painike (sivu 11, 14)
Paina valitaksesi kansion ja tiedoston.
Kaukosäädin:
+/– (valitse
kansio) -painike (sivu 11, 14, 18)
Paina valitaksesi kansion.
/ (pikakelaus taakse/eteen)
-painike (sivu 11, 14)
Paina hakeaksesi kappaleen tai tiedoston
kohdan.
Merkkivalot
USB-merkkivalo
Palaa, kun lisävarusteena hankittava
USB-laite (Digitaalinen soitin tai USBtallennusväline) on liitetty.
 (toisto) -merkkivalo
Palaa, kun kappaletta tai tiedostoa
toistetaan.
 (tauko) -merkkivalo
Palaa, kun kappale tai tiedosto on asetettu
tauolle.
(levy paikallaan) -merkkivalo
Palaa, kun levy on asetettuna paikalleen.
FI
Toistopainikkeet ja
toimintopainikkeet
Laite: USB  (toisto/tauko)
-painike (sivu 14)
Paina valitaksesi USB-toiminnon.
Paina aloittaaksesi lisävarusteena
hankittavan USB-laitteen toiston tai
asettaaksesi sen tauolle (Digitaalinen soitin
tai USB-tallennusväline).
Kaukosäädin: USB-painike (sivu 14)
Paina valitaksesi USB-toiminnon.
Laite: CD  (toisto/tauko)
-painike (sivu 11)
Paina valitaksesi CD-toiminnon.
Paina aloittaaksesi levyn toiston tai
asettaaksesi sen tauolle.
Kaukosäädin: CD-painike (sivu 11)
Paina valitaksesi CD-toiminnon.
Kaukosäädin:  (toisto) -painike,
 (tauko) -painike
Paina käynnistääksesi toiston tai
asettaaksesi sen tauolle.
TUNER/BAND-painike (sivu 13)
Paina valitaksesi TUNER-toiminnon.
Paina valitaksesi FM- tai AMvastaanottomuodon.
AUDIO IN -painike (sivu 15)
Paina valitaksesi AUDIO IN -toiminnon.
FUNCTION-painike
Paina valitaksesi toiminnon.
 (poisto) -painike (sivu 11)
Paina poistaaksesi levyn soittimesta.
Levyaukko
CLOCK/TIMER SELECT -painike
(sivu 20)
CLOCK/TIMER SET -painike (sivu 10,
20)
Näytöllä olevat tiedot
Paina asettaaksesi kellonajan ja ajastimet.
Osat ja ohjaimet
REPEAT/FM MODE -painike (sivu 11,
13, 14)
Paina kuunnellaksesi levyn, yksittäisen
kappaleen tai tiedoston toistuvasti. Paina
valitaksesi FM-vastaanottomuodon
(monofoninen tai stereo).
Paristotilan kansi (sivu 10)
CLEAR-painike (sivu 18)
Paina pyyhkiäksesi esiohjelmoidun
kappaleen tai tiedoston.
TUNER MEMORY -painike (sivu 19)
Paina esivirittääksesi radioaseman.
PLAY MODE/TUNING MODE
‑painike (sivu 12, 13, 15, 18, 19)
Paina valitaksesi CD:n, ”ATRAC”-levyn,
MP3-levyn tai lisävarusteena hankittavan
USB-laitteen toistomuodon (Digitaalinen
soitin tai USB-tallennusväline).
Paina valitaksesi viritysmuodon.
Tekstitiedot
Ajastin (sivu 20)
Virittimen vastaanottomuoto
(sivu 13)
Virittimen vastaanotto (sivu 13)
Toistomuoto (sivu 12, 15)
Audioformaatti
DSGX (sivu 16)
DISPLAY-painike (sivu 16)
Paina vaihtaaksesi näytön tiedot.
SLEEP-painike (sivu 20)
Paina asettaaksesi uniajastimen.
FI
Aloittaminen
Järjestelmän kytkeminen turvallisesti
Kaiuttimet
Vasen kaiutin
Oikea kaiutin
Antennit
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä sitten antenni uudelleen.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista,
virtajohdosta ja USB-kaapelista välttääksesi
kohinan vastaanoton.
FM-johtoantenni
(Suorista se vaakasuoraan.)
tai
Ruskea puoli muita alueita varten
Valkoinen puoli PohjoisAmerikan ja Brasilian malleille
FI
Aloittaminen
Virta
Jos mallissa on jännitteenvalitsin,
aseta VOLTAGE SELECTOR
paikallisen verkkovirran
mukaiselle jännitteelle.
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan,
irrota varusteisiin kuuluva
pistokesovitin (vain sovittimella
varustetetut mallit).
*Brasilian malli: 127 V tai 220 V
Pistorasia
AM-kehäantenni
Jatkuu

FI
Kaukosäätimen käyttäminen
Liu’uta paristotilan kansi irti  ja aseta
kaksi varusteisiin kuuluvaa R6 (AA-kokoista)
paristoa paikalleen  -puoli edellä siten, että
napaisuus vastaa alla esitettyä.
Kellon asettaminen aikaan
1 Kytke järjestelmään virta painamalla
/ (virta) -painiketta .
2 Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta
.
Jos valittuna oleva muoto näkyy näytössä,
painele / -painiketta 
tehdäksesi valinnan ”CLOCK SET?”. Paina
sitten ENTER-painiketta .
Huomautuksia
•Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli vuotta.
•Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä
käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
•Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota
paristot välttyäksesi paristovuodon ja korroosion
aiheuttamilta vahingoilta.
3 Aseta tuntilukema painelemalla
/ -painiketta . Paina sitten
ENTER-painiketta .
4 Aseta minuuttilukema tekemällä
samat toimet.
Kun sammutat järjestelmän kellonajan
asettamisen jälkeen, kellonaika näkyy
esittelynäytön asemesta.
Kellonajan asetus katoaa, jos virtajohto
irrotetaan tai jos sattuu sähkökatko.
10FI
Perustoiminnot
CD/ATRAC/MP3-levyn
toistaminen
1 Valitse CD-toiminto.
Paina CD-painiketta .
2 Työnnä levy levyaukkoon  siten,
3 Aloita toisto.
Paina  (tai laitteen CD )
‑painiketta .
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/– -painiketta .
Muut toiminnot
Paina
Asettaa toiston
tauolle
 (tai laitteen CD )
-painiketta . Kun haluat
jatkaa toistamista, paina
painiketta uudelleen.
Lopettaa
toistamisen
 -painiketta .
Valita ”ATRAC”
‑levyn tai MP3levyn kansion
+/– (tai laitteen /)
-painiketta .
että etikettipuoli tulee eteen.
Aseta paikalleen
levy etikettipuoli
eteenpäin.
Huomautuksia
• Kun käynnistät järjestelmän, levy ei vetäydy
levyaukkoon ennen kuin näytössä näkyy ”No
Disc”. Älä yritä painaa levyä sisään ennen kuin
”No Disc” näkyy.
• Älä aseta soittimeen epätavallisen (esim.
sydämen, neliön, tähden) muotoista levyä. Levy
voi pudota järjestelmän sisään ja aiheuttaa
korjaamatonta vahinkoa.
• Kun painat laitteen  -painiketta  ja asetat takaisin
levyaukkoon ilmestyvän levyn, älä paina levyä heti
sisään. Poista levy levyaukosta ja aseta se sitten takaisin
paikalleen.
• Älä sammuta järjestelmää, kun levy on puolivälissä
levyaukon sisällä. Tämä voi saada levyn putoamaan.
• Älä käytä levyä, jossa on teippiä, sinettejä tai liimaa,
koska tämä voi aiheuttaa laitevian.
• Kun poistat levyn soittimesta, tartu levyyn sen
reunoilta. Älä kosketa pintaa.
• Älä paina levyä levyaukkoon, kun järjestelmä on
sammutettuna. Tämä voi vioittaa järjestelmää.
• Älä aseta paikalleen sovittimella varustettua 8 cm:n
levyä. Tämä voi vioittaa järjestelmää.
Valita kappaleen / -painiketta .
tai tiedoston
Valita ”ATRAC”
‑levyn tai MP3levyn kansion
ja tiedoston
laitteen
painikkeiden
avulla
SEARCH-painiketta .
Paina / -painiketta
 valitaksesi haluamasi
kansion. Paina sitten
ENTER-painiketta .
Paina / -painiketta
 valitaksesi haluamasi
tiedoston. Paina sitten
ENTER-painiketta .
Perustoiminnot
Kun haluat
Hakea kappaleen Pidä / -painike 
tai tiedoston
alhaalla toiston aikana ja
tietyn kohdan
vapauta se haluamassasi
kohdassa.
Valita
REPEAT-painiketta ,
uudelleentoiston kunnes ”REP” tai ”REP1”
näkyy.
Poistaa levyn
soittimesta
Laitteen  -painiketta .
Jatkuu

11FI
Toistomuodon vaihtaminen
Painele PLAY MODE -painiketta  soittimen
ollessa pysäytettynä. Voit valita normaalin
toiston (” *” kaikille levyn kansiossa oleville
”ATRAC”-tiedostoille ja MP3-tiedostoille),
hajatoiston (”SHUF” tai ”
SHUF*”) tai
ohjelmoidun toiston (”PGM”).
* Kun toistat CD-DA-levyä,
samoin kuin SHUF-toisto.
(SHUF) -toisto toimii
”ATRAC”/MP3-levyn luominen
Voit luoda ”ATRAC”-levyn tai MP3-levyn
SonicStage-ohjelmalla. SonicStagen voi ladata
ilmaiseksi seuraavista osoitteista tietokoneelle
asennettavaksi.
Euroopan asiakkaat:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Latinalaisen Amerikan asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Katso kotisivun ohjeita tai SonicStage-ohjelman
ohjetta asentamisesta ja ”ATRAC”/MP3-levyn
luomisesta.
Huomautuksia uudelleentoistosta
•Kaikki levyllä olevat kappaleet tai tiedostot toistetaan
enintään viisi kertaa.
•”REP1” merkitsee, että yksittäistä kappaletta tai
tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes se pysäytetään.
Huomautuksia ”ATRAC”/MP3-levyjen
toistamisesta
•Älä tallenna muun tyyppisiä tiedostoja äläkä
tarpeettomia kansioita levylle, jolla on ”ATRAC”- tai
MP3-tiedostoja.
•Kansiot, joissa ei ole ”ATRAC”- tai MP3-tiedostoja,
ohitetaan.
•”ATRAC”- ja MP3-tiedostot toistetaan siinä
järjestyksessä kuin ne on tallennettu levylle.
•Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3tiedostot, joilla on tiedostopääte ”.MP3”.
•Jos levyllä on tiedostoja, joilla on tiedostopääte ”.MP3”,
vaikka ne eivät ole MP3-tiedostoja, laite voi tuottaa
kohinaa tai toimia virheellisesti.
•Enimmäismäärä:
– ”ATRAC”-kansioiden osalta on 255.
– ”ATRAC”-tiedostojen osalta on 999.
– kansioiden osalta on 255 (juurikansio mukaan
lukien).
– MP3-tiedostojen osalta on 511.
– samalla levyllä olevien MP3-tiedostojen ja
kansioiden osalta on 512.
– kansiotasojen (tiedostojen hakemistorakenne) osalta
on kahdeksan.
•Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3koodaus-/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja
tallennusvälineiden kanssa. Yhteensopimattomat MP3levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista ääntä tai ääntä
ei ehkä kuulu lainkaan.
•Jos ”ATRAC”-tiedostoja ja MP3-tiedostoja tallennetaan
samalle levylle, järjestelmä toistaa ”ATRAC”-tiedostot
ensin.
Huomautuksia multisession-levyjen
toistamisesta
•Jos levy alkaa CD-DA (tai ”ATRAC”/MP3) -osiolla,
se tunnistetaan CD-DA (tai ”ATRAC”/MP3) -levyksi,
jolloin muita osioita ei toisteta.
•CD-sekaformaatin levy tunnistetaan CD-DA (audio)
-levyksi.
12FI
Radion kuunteleminen
1 Valitse ”FM” tai ”AM”.
Painele TUNER/BAND-painiketta .
2 Valitse viritysmuoto.
Painele TUNING MODE -painiketta ,
kunnes ”AUTO” näkyy.
3 Viritä haluamasi asema.
Jos ”TUNED” ei näy ja haku ei pääty, painele
TUNING MODE , kunnes ”AUTO” ja
”PRESET” katoavat. Painele sitten +/– (tai
laitteen TUNE +/–) -painiketta  virittääksesi
haluamasi aseman.
Heikon FM-stereoaseman staattisen kohinan
vähentäminen
Painele FM MODE -painiketta , kunnes
”MONO” näkyy kytkeäksesi stereovastaanoton
pois käytöstä.
Perustoiminnot
Paina +/– (tai laitteen TUNE
+/–) ‑painiketta . Haku loppuu
automaattisesti, kun asema on viritetty.
Näytössä näkyy tällöin ”TUNED” ja
”STEREO” (jos ohjelma on stereofoninen).
Heikkosignaalisen aseman virittäminen
Jos viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja,
aseman nimi näkyy näytössä (vain
Euroopan malli).
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/– -painiketta .
Kun haluat lopettaa automaattisen haun
Paina  -painiketta .
13FI
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteelta
Voit liittää lisävarusteena hankittavan
USB-laitteen (Digitaalinen soitin tai USBtallennusväline) laitteen
(USB) -porttiin
 ja kuunnella USB-laitteelle tallennettua
musiikkia. Katso kohdasta ”Toistettavissa oleva
USB-laite” (sivu 28) luetteloa USB-laitteista,
jotka voidaan liittää järjestelmään.
Järjestelmä voi toistaa seuraavia
audioformaatteja: ATRAC/MP31)/WMA1)/
AAC1)2)
Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia
(Digital Rights Management) tiedostoja.
2)
Järjestelmällä ei voi toistaa digitaaliselle
musiikkisoittimelle SonicStage CP:n avulla siirrettyjä
AAC-tiedostoja.
1)
1 Valitse USB-toiminto.
Paina USB-painiketta .
2 Liitä
(USB) -porttiin 
lisävarusteena hankittava USBlaite (Digitaalinen soitin tai USBtallennusväline) alla kuvatulla tavalla.
USB-laite (Digitaalinen soitin tai
USB-tallennusväline)
Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä
liitettävän USB-laitteen mukana toimitettua
USB-kaapelia.
Katso käyttöä koskevat tarkemmat
ohjet liitettävän USB-laitteen mukana
toimitetusta ohjekirjasta.
Kun USB-laite on liitetty, näyttö muuttuu
seuraavasti:
”Detect”  ”Connecting”  ”ATRAC
AD” tai ”STORAGE DRIVE”
14FI
Huomautus
Liitetyn laitteen tyypistä riippuen merkinnän ”Detect”
näkymiseen voi kulua noin 10 sekuntia.
3 Aloita toisto.
Paina  (tai laitteen USB )
‑painiketta .
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/– -painiketta .
Muut toiminnot
Kun haluat
Paina
Asettaa toiston
tauolle
 (tai laitteen USB )
-painiketta . Kun haluat
jatkaa toistamista, paina
painiketta uudelleen.
Lopettaa
toistamisen
 .
Valita kansion
+/– (tai laitteen /)
-painiketta .
Valita tiedoston
/ .
Valita kansion
ja tiedoston
laitteen
painikkeiden
avulla*
SEARCH-painiketta .
Paina / -painiketta
 valitaksesi haluamasi
kansion. Paina sitten
ENTER-painiketta .
Paina / -painiketta
 valitaksesi haluamasi
tiedoston. Paina sitten
ENTER-painiketta .
Löytää tiedoston Pidä / -painike 
kohdan
alhaalla toiston aikana ja
vapauta se haluamassasi
kohdassa.
Valita
REPEAT-painiketta ,
uudelleentoiston kunnes ”REP” tai ”REP1”
näkyy.
Poistaa USBlaitteen
Pidä   -alas painettuna,
kunnes ”Device Stop”
näkyy. Poista sitten USBlaite.
* Joillakin USB-laitetyypeillä voidaan käyttää esiintyjän
hakua tai ryhmähakua.
Toistomuodon vaihtaminen
Painele PLAY MODE , kun USB-laite on
pysäytettynä. Voit valita normaalin toiston
(” ” digitaalisen soittimen kansion kaikille
tiedostoille (”SHUF” tai ”
SHUF”) tai
ohjelmoidun toiston (”PGM”)).
Huomautuksia USB-laitteesta
IN -liittimeen  analogisella
audiokaapelilla (ei kuulu varusteisiin).
2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME – -painiketta .
3 Valitse AUDIO IN -toiminto.
Paina laitteen AUDIO IN -painiketta .
4 Käynnistä liitetyn laitteen toisto.
5 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/– -painiketta .
Perustoiminnot
•Joillakin USB-laitteilla toiminnon suorittamista voi
seurata pieni viive, ennen kuin järjestelmä tekee
toiminnon.
•Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USBlaitteen toimintoja.
•Järjestelmän toistojärjestys voi poiketa kytketyn USBlaitteen toistojärjestyksestä.
•Paina aina  -painiketta  ja varmista, että ”Device
Stop” näkyy ennen kuin poistat USB-laitteen. USBlaitteen poistaminen, kun ”Device Stop” ei näy, voi
tuhota laitteella olevat tiedot ja vioittaa itse USBlaitetta.
•Älä tallenna audiotiedostoja sisältävälle USB-laitteelle
muun tyyppisiä tiedostoja äläkä tarpeettomia kansioita.
•Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
•Tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä kuin ne on
siirretty USB-laitteelle.
•Yksittäiselle USB-laitteelle mahtuva kansioiden ja
tiedostojen enimmäismäärä on:
– Digitaalinen soitin: 65 535 ryhmää (enintään 999
kappaletta/ryhmä)/65 535 kappaletta
– USB-tallennusväline: 512 kansiota (mukaan lukien
juurikansio, enintään 999 tiedostoa/kansio, enintään
255 kansiota/kansio)/65 535 tiedostoa
Tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärä voi
vaihdella tiedostojen ja kansioiden rakenteesta
riippuen.
•Järjestelmällä voi toistaa seuraavia audioformaatteja:
– MP3: tiedostopääte ”.mp3”
– Windows Media -tiedostot: tiedostopääte ”.wma”
– AAC: tiedostopääte ”.m4a”
Huomaa, että vaikka tiedostonimessä olisi edellä
mainittu pääte, järjestelmä saattaa tuottaa kohinaa tai
toimia väärin, jos tiedoston muoto poikkeaa tästä.
•Yhteensopivuutta kaikkien koodaus/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja
tallennusvälineiden välillä ei voida taata.
Yhteensopimaton USB-laite voi aiheuttaa kohinaa ja
pätkivää ääntä tai ei ehkä toistu lainkaan.
Lisäaudiolaitteiden
käyttäminen
1 Liitä audiolisälaite laitteen AUDIO
15FI
Äänen säätäminen
Näytön vaihtaminen
Äänitehosteen lisääminen
Kun haluat
Paina
Kun haluat
Vaihtaa näytön
tietoja*
DISPLAY-painiketta 
toistuvasti järjestelmän
ollessa päällä.
Vaihtaa
näyttömuotoa
(Katso alla.)
DISPLAY-painiketta 
toistuvasti, kun järjestelmä
on sammutettu.
Paina
Tuottaa
Laitteen DSGX-painiketta
dynaamisemman .
äänen (Dynamic
Sound Generator
X-tra)
Asettaa
äänitehosteen
EQ-painiketta 
toistuvasti tehdäksesi
valinnan ”BASS” tai
”TREBLE”. Säädä sitten
tasoa painelemalla
+/– ‑painiketta .
* Et esimerkiksi voi katsella CD/”ATRAC”/MP3levytietoja tai USB-laitteen tietoja kuten kappaleiden
tai tiedostojen määrää tai kansion nimeä normaalin
toiston aikana tai kokonaistoistoaikaa, kun soitin on
pysäytettynä.
Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.
Näyttötila
Kun järjestelmä ei ole
päällä1),
Esittely
Esittelyn merkkivalo näkyy.
Kello
Kello näkyy.
Virransäästötila2) Näyttö on sammutettu
virran säästämiseksi.
Ajastin ja kello toimivat
edelleen.
Laitteen STANDBY-merkkivalo  syttyy, kun
järjestelmä on pois päältä.
2)
Kun järjestelmä on virransäästötilassa, seuraavia
toimintoja ei voi käyttää:
–kellon asettaminen aikaan.
–AM-viritysvälin vaihtaminen (muut kuin Euroopan
malli).
–CD-virranhallintatoiminnon vaihtaminen.
–järjestelmän palauttaminen tehdasasetuksiin.
–tekstimuodon valitseminen.
1)
16FI
Tekstimuodon valitseminen
Voit valita levyn tai USB-laitteen tekstitietojen
esityskielen useista eri vaihtoehdoista. Tee
toiminto laitteen painikkeilla.
1 Katkaise järjestelmästä virta painamalla
/ -painiketta .
2 Paina SEARCH-painiketta .
Kieliluettelo näkyy. Valittavat kielet
vaihtelevat maasta tai alueesta riippuen.
3 Paina / -painiketta  valitaksesi kielen.
Paina sitten ENTER-painiketta .
Huomautuksia näyttötiedoista
Perustoiminnot
•Merkit, joita ei voida esittää, näkyvät muodossa ”_”.
•Levyn tai USB-laitteen tiedot eivät ehkä näy oikein
valitussa tekstimuodossa.
•Seuraavat kohdat eivät näy:
–CD-DA-levyn kokonaistoistoaika toistomuodosta
riippuen.
–”ATRAC”/MP3-levyn kokonaistoistoaika.
•Seuraavat kohdat eivät näy oikein:
–”ATRAC”-tiedoston tai VBR (muuttuva bittinopeus)
-koodatun MP3-tiedoston kulunut toistoaika.
–kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata
ISO9660 Level 1, Level 2 tai laajennetun Jolietformaatin mukaista standardia.
•Seuraavat kohdat näkyvät:
–”ATRAC”-tiedostojen ja MP3-tiedostojen ID3merkintätiedot, kun käytetään ID3 versiota 1 tai
versiota 2.
–enintään 62 merkkiä ID3-merkintätietoja.
17FI
Muut toiminnot
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu toisto)
Luo oma ohjelma kaukosäätimen painikkeilla.
1 Valitse haluamasi toiminto.
CD
Valitse CD-toiminto painamalla CDpainiketta .
USB
Valitse USB-toiminto painamalla USBpainiketta .
2 Painele PLAY MODE -painiketta ,
kunnes ”PGM” näkyy järjestelmän
ollessa pysäytettynä.
3 Painele / -painiketta ,
kunnes haluamasi kappaleen tai
tiedoston numero näkyy.
Kun ohjelmoit tiedostoja, valitse haluamasi
kansio painelemalla
+/– -painiketta .
Valitse sitten halumasi tiedosto.
Esimerkki: Kun ohjelmoit CD:n kappaleita
4 Lisää kappale tai tiedosto ohjelmaan
painamalla ENTER-painiketta .
CD
”– –.– –” näkyy, jos kokonaisohjelma-aika
ylittää 100 minuuttia CD:lle tai jos valitaan
CD-kappale, jonka numero on 21 tai
suurempi tai jos valitaan ”ATRAC”-tiedosto
tai MP3-tiedosto.
USB
Kokonaistoistoaikaa ei voi näyttää, joten
”– –.– –” näkyy.
5 Ohjelmoi lisää kappaleita tai
tiedostoja toistamalla vaiheet 3 – 4.
Enintään 25 kappaletta tai tiedostoa
voidaan ohjelmoida.
6 Kun haluat toistaa kappaleista tai
tiedostoista koostuvan ohjelman,
paina  -painiketta .
Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy tai
USB-laite poistetaan soittimesta. Kun käytät
USB-laitetta, ohjelma katoaa näkyvistä,
kun järjestelmä sammutetaan. Kun haluat
toistaa saman ohjelman uudelleen, paina
 -painiketta .
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Painele PLAY MODE -painiketta , kunnes
”PGM” katoaa näytöstä, kun järjestelmä on
pysäytettynä.
Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen
kappaleen tai tiedoston
Paina CLEAR-painiketta , kun järjestelmä
on pysäytettynä.
Valitun kappaleen tai
tiedoston numero
18FI
Ohjelman kokonaistoistoaika
(valittu kappale tai tiedosto
mukaan lukien)
Radioasemien esivalinta
Voit esivalita suosikkiradioasemasi ja virittää
ne välittömästi valitsemalla vastaavan
esivalintanumeron.
Esivalitse asemat kaukosäätimen painikkeiden
avulla.
6 Kun haluat käyttää esivalittua
radioasemaa, painele TUNING MODE
-painiketta , kunnes ”PRESET”
näkyy. Valitse sitten haluamasi
esivalintanumero painelemalla
+/– ‑painiketta .
1 Viritä haluamasi asema (katso
”Radion kuunteleminen” (sivu 13)).
2 Paina TUNER MEMORY -painiketta .
3 Valitse haluamasi esivalintanumero
painelemalla +/– -painiketta .
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo
kohdistettu toinen asema, asema korvautuu
uudella asemalla.
Muut toiminnot
Esivalintanumero
4 Paina ENTER-painiketta .
5 Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheet 1 – 4.
Enintään 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa
voidaan esivalita. Esivalinta-asemat
pysyvät tallessa noin puoli vuorokautta,
vaikka virtajohto irrotettaisiin tai sattuisi
sähkökatko.
19FI
Ajastimien käyttäminen
Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa. Jos
käytät toistoajastinta yhdessä uniajastimen
kanssa, uniajastin on etusijalla.
Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä
toiminto on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei
olisi asetettu.
Painele SLEEP-painiketta . Jos teet valinnan
”AUTO”, järjestelmä sammuu automaattisesti,
kun valittuna oleva levy pysähtyy tai
100 minuuttia on kulunut.
Toistoajastin:
Voit herätä CD:hen, virittimeen tai USBlisälaitteeseen ennalta asetettuna aikana.
Ohjaa toistoajastinta kaukosäätimen
painikkeiden avulla. Muista asettaa kellonaika.
1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde. Säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME
+/– -painiketta .
Kun haluat aloittaa levyn tietystä CDkappaleesta, ”ATRAC”-tiedostosta tai MP3tiedostosta, luo oma ohjelma (sivu 18).
2 Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta
.
3 Valitse ”PLAY SET?,” painelemalla
/ -painiketta . Paina sitten
ENTER-painiketta .
”ON” näkyy ja tuntilukema vilkkuu.
4 Aseta toiston aloitusaika.
Aseta tuntilukema painelemalla /
-painiketta . Paina sitten ENTERpainiketta . Minuuttilukema vilkkuu.
Aseta minuuttilukema tekemällä yllä
kuvatut toimet.
20FI
5 Aseta toiston lopetusaika tekemällä
samat toimet kuin vaiheessa 4.
6 Valitse äänilähde.
Painele / -painiketta , kunnes
haluamasi äänilähde näkyy. Paina sitten
ENTER-painiketta . Ajastinasetukset
näkyvät näytössä.
7 Katkaise järjestelmästä virta
painamalla / -painiketta .
Järjestelmä kytkeytyy päälle 15 sekuntia
ennen ennalta määrättyä aikaa. Jos
järjestelmä on päällä määritettynä aikana,
toistoajastin ei käynnisty.
Kun haluat aktivoida tai tarkistaa ajastimen
uudelleen
Paina CLOCK/TIMER SELECT -painiketta 
ja painele / -painiketta , kunnes
”PLAY SELECT?” näkyy. Paina sitten ENTERpainiketta .
Kun haluat peruuttaa ajastimen
Toista edellä kuvatut toimet, kunnes ”TIMER
OFF” näkyy. Paina sitten ENTER-painiketta
.
Kun haluat muuttaa asetusta
Aloita alusta vaiheesta 1.
Huomautus
USB-laitteen tiedostoja ei voi käyttää ohjelmoidussa
toistossa toistoajastimen avulla.
Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin asetusta ei
peruuteta käsin.
Muuta
Vianetsintä
1 Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot
ovat oikein ja tiukasti kiinnitetyt.
2 Etsi ongelma alla olevasta
tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut
korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Näyttö alkaa vilkkua heti kun virtajohto
kytketään pistorasiaan, vaikka
järjestelmää ei olisi kytketty päälle.
• Paina DISPLAY-painiketta , kun
järjestelmä on sammutettuna. Esittely katoaa
näkyvistä.
CD/”ATRAC”/MP3-soitin
Ääni hyppää tai levyä ei voi toistaa.
• Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin
paikalleen.
• Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
• Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä tai
sijoita ne erillisille jalustoille. Kovalla
äänenvoimakkuudella kuunneltaessa
kaiutinten tärinä voi aiheuttaa äänen
hyppäämisen.
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Kun haluat palata normaaliin toistoon,
painele PLAY MODE -painiketta , kunnes
sekä ”PGM” että ”SHUF” katoavat näkyvistä.
Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
• Seuraavien levyjen toiston aloittaminen voi
kestää kauan.
Muuta
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja
tarkista seuraavat kohdat.
• Jos järjestelmässä on jännitteenvalitsin,
onko jännitteenvalitsin asetettuna oikealle
jännitteelle?
• Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia
kaiuttimia?
• Tukkiiko jokin järjestelmän päällä tai
takana olevat ilmanvaihtoaukot?
Kun STANDBY-merkkivalo  lakkaa
vilkkumasta, liitä virtajohto takaisin ja kytke
virta järjestelmään. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan
kaukosäätimen tunnistimen  välissä olevat
esteet. Sijoita laite loitolle loistevalaisimista.
• Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
• Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
–monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu
levy.
–multisession-muodolla tallennettu levy.
–viimeistelemätön levy (levy, jolle voidaan lisätä
tietoja).
–useita kansioita sisältävä levy.
Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai
vasen ja oikea äänenvoimakkuus ovat
epätasapainossa.
• Sijoita kaiuttimet mahdollisimman
symmetrisesti.
• Liitä vain varusteisiin kuuluvat kaiuttimet.
Huomattava surina tai kohina.
• Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
• Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
• Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin
(myydään erikseen).
Jatkuu

21FI
USB-laite
Käytätkö tuettua USB-laitetta?
• Seuraava ongelma saattaa esiintyä, jos kytket
USB-laitteen, jota ei tueta. Katso tuetut USBlaitetyypit kohdasta ”Toistettavissa oleva
USB-laite” (sivu 28).
–USB-laitetta ei tunnisteta.
–tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy
järjestelmässä.
–toistaminen ei ole mahdollista.
–ääni pätkii.
–kohinaa.
”Over Current” näkyy.
•
(USB) -portista  tulevan sähkövirran
tasossa on havaittu ongelma. Sammuta
järjestelmä ja irrota USB-laite
(USB)
-portista . Varmista, että USB-laitteessa ei
ole ongelmaa. Jos tämä näyttö toistuu usein,
ota yhteys lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
Ääntä ei kuulu.
• USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Sammuta
järjestelmä. Kytke sitten USB-laite uudelleen
ja tarkista, palaako USB-merkkivalo .
Ääni on vääristynyt.
• Tiedostoja koodattaessa käytetty bittinopeus
on ollut pieni. Lähetä USB-laitteeseen
suuremmalla bittinopeudella koodattuja
tiedostoja.
Kohinaa tai ääni pätkii.
• Sammuta järjestelmä. Kytke sitten USB-laite
uudelleen.
• Musiikkidata itsessään sisältää kohinaa.
Kohina on voinut syntyä musiikkidataan
sitä luotaessa vallinneen tietokoneen tilan
seurauksena. Luo musiikkidata uudelleen.
• Kun käytät USB-tallennusvälinettä,
kopioi tiedostot tietokoneelle, alusta
USB-tallennusväline FAT16 tai FAT32formaattiin ja kopioi tiedostot takaisin USBtallennusvälineelle.*
22FI
USB-laitetta ei voi kytkeä
(USB)
‑porttiin .
• USB-laite on kytketty väärin päin. Kytke
USB-laite oikein päin.
Toisessa laitteessa käytetty USBtallennusväline ei toimi.
• Se saattaa olla tallennettu formaatissa, jota
ei tueta. Ota tällöin ensin varmuuskopio
USB-tallennusvälineellä olevista
tärkeistä tiedostoista kopioimalla
ne tietokoneen kovalevylle. Alusta
seuraavaksi USB-tallennusväline FAT16
tai FAT32-tiedostojärjestelmään ja siirrä
varmuuskopioidut äänitiedostot takaisin
USB-tallennusvälineelle.*
”Connecting” näkyy pitkään.
• USB-laitteen lukemisen valmistuminen
voi kestää jonkin aikaa, jos sillä on paljon
kansioita tai tiedostoja. Niinpä suosittelemme
seuraavien rajojen pitämistä.
–kansioiden kokonaismäärä USB-laitteella: 100 tai
vähemmän
–tiedostojen kokonaismäärä/kansio: 100 tai
vähemmän
Virheellinen näyttö
• Lähetä musiikkidata uudelleen USB-laitteelle,
koska USB-laitteelle tallennetut tiedot ovat
ehkä vioittuneet.
Toisto ei käynnisty.
• Sammuta järjestelmä. Kytke sitten USB-laite
uudelleen.
• Kytke USB-laite, jota järjestelmä pystyy
soittamaan.
• Käynnistä toisto painamalla  (tai laitteen
USB ) -painiketta .
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Aseta toistomuodoksi normaali toisto.
Tiedostoja ei voi toistaa.
• Muulla tiedostojärjestelmällä kuin FAT16 tai
FAT32 alustettua USB-tallennusvälinettä ei
tueta.*
• Jos käytät osioitua USB-tallennusvälinettä,
vain ensimmäisen kelvollisen osion tiedostot
voidaan toistaa.
• Salattuja tai salasanalla suojattuja yms.
tiedostoja ei voi toistaa.
* Järjestelmä tukee FAT16:ta ja FAT32:ta, mutta jotkin
USB-tallennusvälineet eivät tue kaikkia näitä FATformaatteja. Katso tarkemmat tiedot kunkin USBlaitteen käyttöohjeista tai ota yhteys valmistajaan.
Viritin
AM-viritysväliksi on tehtaalla asetettu 9 kHz
(tai joillain alueilla 10 kHz; tämä toiminto ei
ole käytettävissä Euroopan mallissa). AMviritysväliä ei voi vaihtaa virransäästötilassa.
Vaihda AM-viritysväliä laitteen painikkeilla.
1 Viritä jokin AM-asema ja sammuta sitten
järjestelmä.
2 Pidä TUNER/BAND-painiketta  alhaalla ja
paina / -painiketta .
Kaikki AM-esivalinta-asemat pyyhkiytyvät.
Jos haluat palauttaa viritysvälin
tehdasasetukseen, toista samat toimet.
Virittimen vastaanoton parantaminen
Katkaise virta CD-soittimesta CD:n
virranhallintatoiminnon avulla. CD:n virta on
oletusarvoisesti kytkettynä päälle. Asetusta ei
voi muuttaa virransäästötilassa.
Katkaise CD-soittimen virta laitteen
painikkeiden avulla.
1 Valitse CD-toiminto painelemalla
FUNCTION-painiketta  ja sammuta sitten
järjestelmä.
2 Kun ”STANDBY” lakkaa vilkkumasta, paina
/ -painiketta  samalla kun pidät 
-painiketta  alhaalla.
”CD POWER OFF” näkyy. Kun CDsoittimen virta on katkaistuna, levyn
hakuaika kasvaa. Kun haluat kytkeä CDsoittimen virran päälle, toista toimenpide,
kunnes ”CD POWER ON” näkyy.
Jatkuu

Muuta
Huomattava surina tai kohina tai asemia ei
voi vastaanottaa. (”TUNED” tai ”STEREO”
vilkkuu näytössä.)
• Liitä antenni oikein.
• Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
• Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista,
virtajohdosta ja USB-kaapelista välttääksesi
kohinan vastaanoton.
• Liitä erikseen myytävä ulkoinen antenni.
• Jos AM-antenni irtoaa muovisesta jalustasta,
ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
• Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
Kun haluat vaihtaa AM-viritysväliä
23FI
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein,
palauta järjestelmän tehdasasetukset.
Tehdasasetuksia ei voi palauttaa
virransäästötilassa. Palauta järjestelmä
tehdasasetuksiin laitteen painikkeiden avulla.
1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin
pistorasiaan. Kytke sitten virta
järjestelmään.
2 Paina DSGX-painiketta  ja /
‑painiketta  samaan aikaan.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten
radioasemien esivalinnat, ajastin ja
kellonaika pyyhkiytyvät.
24FI
Ilmoitukset
CD/ATRAC/MP3-soitin, Viritin
Complete!: Esivalintatoiminto päättyi
normaalisti.
LOCKED: Järjestelmä ei poista levyä
soittimesta. Ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
No Disc: Järjestelmässä ei ole levyä tai
paikalleen on asetettu levy, jota ei voi toistaa.
No Step: Kaikki ohjelmoidut kappaleet ja
tiedostot on pyyhitty.
Not in Use: Painettiin väärää painiketta.
OFF TIME NG!: Toistoajastimen aloitus- ja
lopetusaika on asetettu samaksi.
Over: Saavutettiin levyn loppu painettaessa
 -painiketta  toiston tai tauon aikana.
Push SELECT!: Yritettiin asettaa kellonaika tai
ajastin ajastintoiminnon aikana.
Push STOP!: Painettiin PLAY MODE painiketta  toiston aikana.
Reading: Järjestelmä lukee levyn tietoja. Jotkin
painikkeet eivät ole käytettävissä.
SET CLOCK!: Yritettiin valita ajastin, kun
kellonaikaa ei ole asetettu.
SET TIMER!: Yritettiin valita ajastin, kun
toistoajastinta ei ole asetettu.
Step Full!: Yritettiin ohjelmoida enemmän
kuin 26 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
USB-laite
Varotoimet
Levyt, jotka tällä järjestelmällä VOIDAAN
toistaa
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (audio data ”ATRAC”
‑tiedostot/MP3-tiedostot)
Levyt, joita tällä järjestelmällä EI VOI
toistaa
• CD-ROM
• Muunlainen CD-R/CD-RW-levy kuin
musiikki-CD-formaatissa, ”ATRAC”
-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet tai multisession MP3-formaatissa
tallennettu
• Multisession-tallennettu CD-R/CD-RW, jota
ei ole päätetty ”sulkemalla osiota”
• Äänityslaadultaan huono CD-R/CD-RW,
naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä
tallennettu CD-R/CD-RW
• Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
• Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer3 (MP3) -tiedostoja sisältävät levyt
• Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön,
tähden) muotoiset levyt
• Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai
tarra
• Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on
kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu
sinetin ulkopuolelle
• Levyt, joiden etiketin painamisessa on
käytetty mustetta, joka tuntuu koskettaessa
tahmealta
Jatkuu

Muuta
ATRAC AD: Kytkettynä on ATRAC-audiolaite
(ATRAC Audio Device).
Connecting: Järjestelmä tunnistaa USBlaitetta.
Detect: USB-laite on liitetty.
Device Error: USB-laitetta ei tunnisteta tai
kytkettynä on tunnistamaton laite.
Device Stop: USB-laite on pysäytetty.
No Device: USB-laitetta ei ole kytketty.
No Step: Kaikki ohjelmoidut kappaleet ja
tiedostot on pyyhitty.
Not Supported: On kytketty USB-laite, jota
ei tueta.
No Track: Järjestelmään ei ole ladattu
toistokelpoista tiedostoa.
Not in Use: On tehty kelpaamaton tai tällä
hetkellä kielletty toiminto.
Please Wait: Järjestelmä valmistelee USBlaitteen käyttöä.
Removed: USB-laite on irrotettu.
Step Full!: Yritettiin ohjelmoida enemmän
kuin 26 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
STORAGE DRIVE: USB-tallennusväline on
kytketty.
25FI
Huomautuksia levyistä
• Pyyhi levy ennen toistamista
puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
• Älä puhdista levyä liuottimilla kuten
bensiinillä, tinnerillä äläkä liikkeissä
myytävillä puhdistusaineilla tai vinyylilevyille
tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
• Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle
äläkä lämpölähteille kuten
lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä
suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
Turvallisuus
• Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta,
jos sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, tartu
aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse
johdosta.
• Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine
tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja
tarkastuta laite valtuutetussa huollossa ennen
käyttöä.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
huoltoliike.
Laitteen sijoittaminen
• Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon
äläkä tilaan, joka on erityisen kuuma, kylmä,
pölyinen, likainen tai kostea tai jossa on
riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite joutuu
alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaille valoille.
• Ole varovainen sijoittaessasi laitetta tai
kaiuttimia erityiskäsitellyille (esimerkiksi
vahatuille, öljytyille, kiillotetuille) pinnoille,
koska pinta voi tahraantua tai muuttaa
väriään.
• Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä
tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan
erityisen kosteaan tilaan, CD-soittimen
linssin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta,
jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä
järjestelmä päälle noin tunniksi, kunnes
kosteus on haihtunut.
26FI
Lämmön kertyminen
• Laitteen lämpeneminen käytön aikana on
normaalia eikä anna aihetta huoleen.
• Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
koska kotelo on saattanut kuumentua.
• Älä tuki tuuletusaukkoja.
Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu
magneettisesti, joten lähellä olevan television
kuva voi vääristyä magneettisesti. Jos näin
käy, katkaise television virta, odota 15 – 30
minuuttia ja kytke virta takaisin päälle. Jos
kuva ei parane, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten tinneriä,
alkoholia tai bensiiniä.
Tekniset tiedot
Keskusyksikkö
Vahvistinosa
USB-osa
Tuettu bittinopeus
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps (ATRAC3 plus),
66/105/132 kbps (ATRAC3)
WMA: 48 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Näytteenottotaajuus
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Järjestelmä: CD ja digitaalinen audiojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle 44,6 µW
*Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta Optical
Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Viritinosa
FM stereo, FM/AM superheterodyne -viritin
FM-viritinosa:
Viritysala
Brasilian malli:
87,5 – 108,0 MHz (100 kHz askelin)
Muut mallit:
87,5 – 108,0 MHz (50 kHz askelin)
Antenni: FM-johtoantenni
Antenniliitännät: 75 ohmia, tasapainottamaton
Välitystaajuus: 10,7 MHz
AM-viritinosa:
Viritysala
Euroopan malli:
531 – 1 602 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Latinalaisen Amerikan malli:
530 – 1 710 kHz (10 kHz viritysvälillä)
531 – 1 710 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Muut mallit:
530 – 1 710 kHz (10 kHz viritysvälillä)
531 – 1 602 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Antenni: AM-kehäantenni, ulkoinen
antenniliitäntä
Välitystaajuus: 450 kHz
Muuta
Euroopan malli:
DIN-lähtöteho (nimellinen): 20 + 20 W
(6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen):
25 + 25 W (6 ohmia, 1 kHz, 10%
harmoninen särö)
Musiikin lähtöteho (viitteellinen):
25 + 25 W (6 ohmia, 1 kHz, 10%
harmoninen särö)
Muut mallit:
DIN-lähtöteho (nimellinen): 20 + 20 W
(6 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen):
25 + 25 W (6 ohmia, 1 kHz, 10%
harmoninen särö)
Tulot:
AUDIO IN (stereo-miniliitin): jännite
620 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia
(USB) -portti: Tyyppi A, enimmäisvirta
500 mA
Lähdöt:
 (PHONES (stereo-miniliitin)):
vastaanottaa 8 ohmin kuulokkeet tai
suuremmat
SPEAKER: vastaanottaa 6 ohmin
impedanssin
CD-soitinosa
Kaiutin
Kaiutinjärjestelmä: 2-teinen, 2 yksikön,
bassorefleksityyppinen
Kaiutinyksiköt: Bassokaiutin 10 cm,
alumiinikartiotyyppinen, diskanttikaiutin
4 cm, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s): Noin 151 × 241 × 211 mm
Paino: Noin 2,3 kg netto per kaiutin
Jatkuu

27FI
Yleistä
Virtalähdevaatimukset
Brasilian malli: 127 tai 220 V
vaihtovirta, 50/60 Hz, säädettävissä
jännitteenvalitsimella
Latinalaisen Amerikan mallit Brasilian
mallia lukuun ottamatta: 120 – 127
tai 220 – 240 V vaihtovirta, 50/60 Hz,
säädettävissä jännitteenvalitsimella
Muut mallit: 220 – 240 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Virrankulutus: 35 W
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet): Noin 160 × 241 ×
218 mm
Paino (pl. kaiuttimet): 3,2 kg
Toistettavissa oleva USBlaite
Voit toistaa järjestelmällä seuraavia Sony
USB-laitteita. Järjestelmällä ei voi toistaa muita
USB-laitteitta.
Varmennettu Sonyn digitaalinen
musiikkisoitin (tilanne huhtikuussa 2006)
Tuotteen nimi Mallin nimi
Walkman
Vakiovarusteet: Kaukosäädin (1), R6 (AAkokoiset) paristot (2), AM-kehäantenni (1), FMjohtoantenni (1)
NW-E103 / E105 / E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 / E307
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin
yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin patentteihin.
NW-E403 / E405 / E407
NW-E503 / E505 / E507
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua
ilman eri ilmoitusta.
NW-A605 / A607 / A608
NW-E002 / E002F / E003 /
E003F / E005 / E005F
•Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W
•Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty
halogenoituja palonestoaineita.
•Eräiden osien juotoksiin on käytetty
lyijytöntä juotosainetta.
•Koteloissa ole käytetty halogenoituja
palonestoaineita.
NW-HD5
NW-A1000 / A1200 /
A3000
Huomautus
Järjestelmällä ei voi toistaa digitaaliselle
musiikkisoittimelle SonicStage CP:n avulla siirrettyjä
AAC-tiedostoja.
28FI
Varmennettu Sonyn USB-tallennusväline
(tilanne huhtikuussa 2006)
Tuotteen nimi Mallin nimi
MICROVAULT
USM32D / 64D / 128D /
256D / 512D / 1GD
USM64D/V / 128D/V /
256D/V / 512D/V / 1GD/V
USM128E / 256E / 512E /
1GE / 2GE
USM128E/V / 256E/V /
512E/V / 1GE/V / 2GE/V
USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ
USM512JX / 1GJX / 2GJX /
4GJX
USD2G / 4G / 5G / 8G
Muuta
Tarkista alla olevilta webbisivuilta viimeiset
tiedot yhteensopivista laitteista.
Euroopan asiakkaat:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Latinalaisen Amerikan asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Huomautuksia
•Älä käytä muita USB-laitteita kuin näitä. Jos mallia ei
ole lueteltu tässä, toimivuutta ei voida taata.
•Käytettävyyttä ei voida aina taata, vaikka käyttäisit
näitä USB-laitteita.
• Joitain USB-laitteita ei ehkä voi ostaa joillain alueilla.
29FI
30FI
Muuta
31FI
Download PDF

advertising