Sony | CMT-EX5 | Sony CMT-EX5 Käyttöohjeet

4-241-377-11(2)
Micro Hi-Fi
Component
System
Brugsanvisning
DK
Käyttöohjeet
FI
CMT-EX5
© 2002 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Dette apparat er et CLASS 1
LASER produkt. Denne
etikette er anbragt udvendigt
på undersiden af apparatet.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og
anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på apparatet.
Nedenstående advarselsetikette findes indvendig i
komponenten.
Smid ikke batteriet ud sammen
med almindeligt
husholdningsaffald. Bortskaf
batteriet i henhold til gældende
regler for kemisk affald.
2DK
Indholdsfortegnelse
Liste over knappernes
placering og
henvisningssider
Hovedenhed .............................................. 4
Fjernbetjening ........................................... 5
Klargøring
Tilslutning af systemet .............................. 6
Klargøring af fjernbetjeningen .................. 7
Udskiftning af batteriet i
fjernbetjeningen .................................. 8
Indstilling af uret ....................................... 8
Timer
Indslumring til musik
— Sleeptimer .................................... 17
Opvågning til musik
— Afspilningstimer .......................... 18
Display
Slukning af displayet
— Strømbesparende indstilling ........ 19
Ændring af displayets lysstyrke .............. 19
Anvendelse af displayet .......................... 20
Ekstra komponenter
CD
Isætning af en CD ..................................... 9
Afspilning af en CD
— Normal afspilning/
Afspilning i tilfældig rækkefølge/
Gentaget afspilning ............................. 9
Indprogrammering af CD-spor
— Programafspilning ....................... 10
Navngivning af en CD
— Diskmemo ................................... 11
DK
Tilslutning af ekstra komponenter .......... 21
Lytning til audio fra en tilsluttet
komponent ........................................ 22
Optagelse på en tilsluttet komponent ...... 22
Fejlfinding
Problemer og afhjælpninger .................... 23
Selvdiagnose-display .............................. 25
Yderligere oplysninger
Tuner
Indprogrammering af faste, forvalgte
radiostationer .................................... 13
Lytning til radioen
— Indstilling på faste stationer/
Manuel indstilling ............................. 15
Navngivning af faste stationer
— Stationsnavn ................................ 16
Anvendelse af Radio Data System
(RDS)* .............................................. 16
Forsigtighedsregler .................................. 25
Tekniske data .......................................... 27
* Kun den europæiske model
Lydjustering
Justering af lyden
— DSG ............................................. 17
3DK
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Nummer på illustration
r
Hvordan denne side anvendes
Benyt denne side til at finde placeringen på
knapperne og andre dele af systemet, der er nævnt i
teksten.
TUNER/BAND 9 (13 - 15, 24)
R
R
Navn på knap/del Henvisningsside
Hovedenhed
ALFABETISK ORDEN
A–S
Diskindføring 2 (23)
Displayvindue 4
DISPLAY qa (16, 19, 20)
Fjernbetjeningssensor qs
FUNCTION 0 (9 - 13, 15, 22,
24)
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
T–Z
TUNER/BAND 9 (13 - 15, 24)
TUNING +/– 6 (13 - 15)
VOLUME +/– 5 (18)
?/1 (afbryder) 1
Z3
./> 6
m/M 6
x7
NX 8
For at åbne frontlågen trykker
man ned på knappen under
displayvinduet.
4DK
Fjernbetjening
ALFABETISK ORDEN
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
M–Z
A–L
Z1
?/1 (afbryder) 4
./> qa
+/– qa
X ws
x ws
m/M wd
MENU/NO 0 (12 - 14, 16, 22)
NAME EDIT/SELECT 3 (11,
16)
PLAY MODE w; (9 - 11, 13, 23,
25)
REPEAT qd (10)
SCROLL 5 (12, 20)
SLEEP 2 (17)
SURROUND qg (17)
TIME wh (11, 20)
TREBLE +/– qh (17)
TUNER BAND wa (13 - 15)
TUNING MODE w; (13 - 15)
VOL +/– qs (18)
BASS +/– qj (17)
Bogstaver/Talknapper wf (10, 12,
15)
CD N ws (9 - 11, 23)
CLEAR 9 (10 - 12, 16)
CLOCK/TIMER SELECT 6
(19)
CLOCK/TIMER SET 7 (8, 18)
CURSOR T/t wd (8, 12)
DIMMER qk (19)
DISPLAY wg (16, 19, 20)
DSG qf (17)
ENTER/YES 8 (8, 10, 12 - 14,
16, 18, 19, 22)
FM MODE qd (15, 24)
FUNCTION ql (9 - 13, 15, 22,
24)
wh
wg
5
6
7
8
9
0
qa
wf
wd
ws
wa
w;
qs
qd
qf
qg
ql
qk
Liste over knappernes placering og henvisningssider
12 34
qj qh
5DK
Klargøring
Tilslutning af systemet
Udfør følgende procedure 1 til 5 for at tilslutte systemet ved hjælp af de medfølgende ledninger
og tilbehørsdele.
Frontlågen er fremstillet af hærdet glas. Husk at behandle enheden med en vis forsigtighed.
AM-rammeantenne
FM-antenne
Venstre højttaler
Højre højttaler
Bagbeklædning
1 4
2
3
1 Fjern bagbeklædningen.
5
2 Tilslut højttalerne.
Tilslut højttalerkablerne til SPEAKER
bøsningerne som illustreret herunder.
Tryk tappen ind, og træk
bagbeklædningen op
6DK
3 Tilslut FM/AM-antennerne.
4 Montér bagbeklædningen igen.
Sæt AM-rammeantennen op, og tilslut den
dernæst.
Før ledningerne under bagbeklædningen.
AM-antenne
AMrammeantenne
Sort
Hvid
FM-antenne (Jackstiktype A)
Udstræk FM ledningsantennen vandret
5 Tilslut netledningen til en
vægstikkontakt.
Hvis netstikket ikke passer i
vægstikkontakten, skal den medfølgende
stikadapter sættes på netstikket (kun
relevant for modeller, der er forsynet med
en stikadapter).
Tryk på ?/1 for at tænde for systemet.
Bemærkning om frontglasset
Udstræk FM ledningsantennen vandret
Klargøring
FM-antenne (Jackstiktype B)
Frontglasset er fremstillet af hærdet glas. Under
normale forhold er det hærdede glas mindre
modtageligt over for stød og rystelser og kan
holde til en større belastning end almindeligt glas.
Det hærdede glas kan dog knuses, hvis det bliver
udsat for et hårdt slag, eller hvis det ridses.
Bemærk
Afhængigt af de tilsluttede ledninger eller antenner,
kan det ske, at bagbeklædningen ikke kan sættes på
igen.
Klargøring af
fjernbetjeningen
FM-antenne (Jackstiktype C)
Træk det isolerende ark ud for at
muliggøre strømforsyning fra batteriet.
Fjernbetjeningen indeholder allerede et batteri.
Udstræk FM ledningsantennen vandret
7DK
Udskiftning af batteriet i
fjernbetjeningen
1 Skyd ud og fjern batteriholderen.
Indstilling af uret
1 Tænd for systemet.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
Ugedagsindikatoren blinker.
3 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at indstille
ugedagen, og tryk derefter på ENTER/
YES på fjernbetjeningen.
2 Isæt et nyt lithiumbatteri CR2025 med +
siden vendt op.
Lithiumbatteri CR2025
Timetalsindikatoren blinker.
4 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at indstille
timetallet, og tryk derefter på ENTER/
YES på fjernbetjeningen.
Minuttalsindikatoren blinker.
5 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at indstille
minuttallet, og tryk derefter på ENTER/
YES på fjernbetjeningen.
3 Skyd batteriholderen ind og tilbage på
plads.
Tip
Udskift batteriet med et nyt, når fjernbetjeningen ikke
længere kan styre systemet.
Bemærk
Tag batteriet ud for at undgå risikoen for beskadigelse
forårsaget af utæt batteri, hvis du ikke skal anvende
fjernbetjeningen i længere tid og korrosion.
Bemærkninger om lithiumbatteriet
• Hold altid lithiumbatteriet uden for børns
rækkevidde. Søg straks lægehjælp, hvis batteriet
skulle blive slugt.
• Aftør batteriet med en tør klud for at sikre god
kontakt.
• Sørg for at batteriet installeres med polerne vendt
rigtigt.
• Hold ikke ved batteriet med en metalpincet, da dette
kan forårsage kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert.
Undlad at genoplade batteriet, skille det ad eller
brænde det.
8DK
Hvis der begås en fejl
Tryk gentagne gange på TCURSOR eller
CURSORt på fjernbetjeningen, indtil den visningen
(dag, time, minut), som du ønsker at ændre, blinker,
og ændr derefter indstillingen.
Justering af uret
1 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
2 Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge “CLOCK
SET?”, og tryk derefter på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
3 Udfør samme procedure som i punkt 3 til 5
ovenfor.
CD
Isætning af en CD
1 Tryk på Z.
“OPEN” vises, og funktionen skifter til CD.
2 Isæt en CD og tryk let ned på den.
CD’en trækkes ind, og afspilning starter
automatisk.
Afspilning af en CD
— Normal afspilning/
Afspilning i tilfældig rækkefølge/
Gentaget afspilning
Med dette system kan man afspille en CD på
forskellige måder.
Med mærkatsiden vendt fremad.
Spornummer
Spilletid
1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for
at skifte funktionen til CD.
2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE
på fjernbetjeningen under
stopindstilling, indtil den ønskede
indstilling dukker frem.
Tips
For at spille
Sporene på CD’en i
original rækkefølge.
SHUFFLE
Sporene på CD’en i
(Afspilning i
tilfældig rækkefølge.
tilfældig rækkefølge)
PROGRAM
(Programafspilning)
Sporene på CD’en i den
rækkefølge, som du ønsker
dem afspillet (se
“Indprogrammering af CDspor” på side 10).
CD
• For at genindsætte CD’en, tager du først CD’en ud,
og sætter den derefter i igen.
• Du kan isætte en CD single (8 cm CD) uden at
anvende en adapter.
• Afspilning starter automatisk, når du blot isætter
CD’en (Automatisk CD afspilning). Denne funktion
virker dog ikke, når Programafspilning er valgt.
Vælg
Ingen visning
(Normal afspilning)
3 Tryk på NX (eller CD N på
fjernbetjeningen).
fortsættes
9DK
Afspilning af en CD (fortsat)
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stoppe afspilning Tryk på x.
holde pause
Tryk på NX (eller X på
fjernbetjeningen). Tryk igen for at
genoptage afspilning.
vælge et spor
Under afspilning eller pause
trykker du gentagne gange på .
eller >, indtil du finder det
ønskede spor.
finde et sted på
et spor
Hold m eller M inde under
afspilning, og slip knappen på det
ønskede sted.
gentage
afspilning
(Gentaget
afspilning)
Tryk gentagne gange på REPEAT
på fjernbetjeningen under
afspilning, indtil “REPEAT” eller
“REPEAT1” vises.
REPEAT: For alle sporene på
CD’en i op til fem gange.
REPEAT1: Blot et enkelt spor.
For at afbryde gentaget afspilning
trykker du gentagne gange på
REPEAT på fjernbetjeningen,
indtil “REPEAT” og “REPEAT1”
forsvinder.
tage CD’en ud
Tryk på Z for at udtage CD’en, og
tryk derefter på Z igen for at lukke
låget indenfor diskindføringen.
Sådan indtastes spornumre med
fjernbetjeningen
Man kan også vælge det ønskede spor med
fjernbetjeningen under normal afspilning
(ingen visning).
Tryk på talknapperne. Afspilning starter
automatisk.
Indprogrammering af CDspor
— Programafspilning
Man kan fremstille et program bestående af op
til 25 spor på en CD i den rækkefølge, som
man ønsker at afspille dem.
1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for
at skifte funktionen til CD.
2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE
på fjernbetjeningen under
stopindstilling, indtil “PROGRAM”
vises.
3 Tryk gentagne gange på . eller >,
indtil det ønskede spornummer vises.
Valgt spornummer
Spilletid på det
valgte spor
4 Tryk på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
Sporet indprogrammeres.
“Step” vises, efterfulgt af det netop
indprogrammerede spors nummer i
rækkefølgen. Det sidst indprogrammerede
spornummer vises, derefter efterfulgt af den
samlede spilletid på programmet.
Hvis man kommer til at lave en fejl, kan
man fjerne det sidst indprogrammerede spor
fra programmet ved at trykke på CLEAR på
fjernbetjeningen.
Sådan indtastes spornummer 10 eller
højere
1 Tryk på >10.
2 Indtast de modsvarende cifre.
For at indtaste 0 trykker man i stedet for på
10/0.
Eksempel:
For at indtaste spornummer 30 trykker man på >10,
derefter 3 og 10/0.
10DK
Sidst indprogrammerede
spornummer
Samlet spilletid
5 Gentag punkt 3 og 4 for at
indprogrammere yderligere spor.
6 Tryk på NX (eller CD N på
fjernbetjeningen).
Andre betjeninger
For at
tjekke
Tryk gentagne gange på .
programrækkefølgen eller > under
programafspilning.
tjekke det
samlede antal af
programmerede
spor
afbryde
programafspilning
Navngivning af en CD
Udfør følgende
Tryk på TIME på
fjernbetjeningen under
stopindstilling. Det samlede
antal programmerede spor
vises, efterfulgt af
spornummeret på det sidst
indprogrammerede spor og den
samlede spilletid på
programmet.
Tryk gentagne gange på PLAY
MODE på fjernbetjeningen
under stopindstilling, indtil
både “PROGRAM” og
“SHUFFLE” forsvinder.
Udfør punkt 3 og 4.
slette et spor
Tryk på CLEAR på
fjernbetjeningen under
stopindstilling. Hver gang man
trykker på knappen, slettes det
sidst indprogrammerede spor.
Tips
Man kan navngive op til 100 CD’er med titler
bestående af op til 20 symboler og tegn. Hver
gang man isætter en navngivet CD, vises titlen.
1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for
at skifte funktionen til CD.
Hvis “SHUFFLE” eller “PROGRAM”
vises, trykker man gentagne gange på
PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil de
begge forsvinder.
2 Tryk på NAME EDIT/SELECT på
fjernbetjeningen under stopindstilling.
Markøren begynder at blinke.
3 Tryk gentagne gange på NAME EDIT/
SELECT på fjernbetjeningen for at
vælge den ønskede type tegn.
Type af tegn
Vælg
Store bogstaver/
tomt mellemrum/symboler
Selected AB
Små bogstaver/
tomt mellemrum/symboler
Selected ab
Tal
Selected 12
CD
tilføje et spor til
slutningen af
programmet
under
stopindstilling
— Diskmemo
fortsættes
• Det fremstillede program bevares i hukommelsen
efter at programafspilning er færdig. For at afspille
det samme program igen skiftes funktionen til CD,
hvorefter man trykker på NX (eller CD N på
fjernbetjeningen).
• “– –.– –” vises, når den samlede tid på CDprogrammet overstiger 100 minutter, eller når man
vælger et CD-spor, hvis nummer er 21 eller
derover.
11DK
Navngivning af en CD (fortsat)
4 Indtast et tegn.
Type af tegn
Udfør følgende
Store eller små
bogstaver
Tryk gentagne gange på den
tilsvarende bogstavknap på
fjernbetjeningen, indtil det
tegn, der skal indtastes,
blinker. Eller tryk én gang på
knappen, og tryk gentagne
gange på . eller >.
Tryk dernæst på CURSORt
på fjernbetjeningen.
Tal
Tryk på den modsvarende
talknap på fjernbetjeningen.
Tomt mellemrum Tryk på 10/0 på
fjernbetjeningen.
Symboler
(‘ – / , . ( ) : ! ?)
Tryk gentagne gange på
nummer 1 på
fjernbetjeningen.
Symboler
(& + < > _ = ” ;
#$%@
`)
Tryk på nummer 1 på
fjernbetjeningen og tryk
gentagne gange på . eller
>. Tryk dernæst på
CURSORt på
fjernbetjeningen.
5 Gentag punkterne 3 og 4 for at indtaste
resten af navnet.
6 Tryk på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
“Complete!” vises.
For at slette og ændre et bogstav
I punkt 3 eller 4 trykker man gentagne gange
på TCURSOR eller CURSORt på
fjernbetjeningen, indtil det bogstav, som man
ønsker at ændre, begynder at blinke. Tryk på
CLEAR på fjernbetjeningen for at slette tegnet,
og gentag derefter punkterne 3 og 4.
Annullering af navngivning
Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen.
Tilføjning af et bogstav
Efter punkt 2 trykker man gentagne gange på
TCURSOR eller CURSORt på
fjernbetjeningen for at flytte markøren til det
sted, hvor man ønsker at indføje et bogstav.
Fortsæt dernæst til punkt 3.
Kontrol af disktitlerne
1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for
at skifte funktionen til CD.
2 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen
under stopindstilling.
3 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen, indtil “Name
Check?” vises, og tryk dernæst på
ENTER/YES på fjernbetjeningen.
4 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for vælge disktitler
lagret i systemets hukommelse mellem
001 og 100.
Kontrol af den aktuelle disktitel
Tryk på SCROLL på fjernbetjeningen under
stopindstilling.
12DK
Tuner
Sletning af en disktitel
1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for
at skifte funktionen til CD.
Hvis “SHUFFLE” eller “PROGRAM”
vises, trykker man gentagne gange på
PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil de
begge forsvinder.
2 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen
under stopindstilling.
3 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen, indtil “Name
Erase?” vises, og tryk derefter på
ENTER/YES på fjernbetjeningen.
4 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at vælge den
disktitel, som ønskes slettet.
5 Tryk igen på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
“Complete!” vises.
Indprogrammering af
faste, forvalgte
radiostationer
Der kan forvælges samlet 30 faste stationer (20
for FM og 10 for AM) i systemet. Du kan
derefter indstille på enhver af disse stationer
ved ganske enkelt at vælge det tilsvarende
forvalgsnummer.
Der er to måder til at forvælge og lagre faste
stationer.
For at
Metode
stille automatisk ind på alle de
stationer, der kan modtages i dit
område og lagre dem manuelt
Automatisk
indstilling af faste
stationer
stille manuelt ind på
radiofrekvensen på dine
favoritstationer
Manuel indstilling
af faste stationer
Sletning af alle disktitler
Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen, indtil “All Erase?” vises i
punkt 3, og tryk derefter to gange på ENTER/
YES på fjernbetjeningen.
Indstilling af faste stationer
ved hjælp af automatisk
afstemning
Annullering af sletning
1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
Bemærk
Disktitlerne bevares i systemhukommelsen i cirka en
dag, selvom du afbryder netledningen, eller der
indtræffer en strømafbrydelse.
(eller TUNER BAND på
fjernbetjeningen) for at vælge “FM”
eller “AM”.
2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE
Tuner
Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen under
punkt 1 til og med 4.
på fjernbetjeningen, indtil “AUTO”
vises.
3 Tryk på TUNING – eller + (eller – eller +
på fjernbetjeningen).
Frekvensangivelsen skifter, og gennemløbet
stopper, når systemet stiller ind på en
station. “TUNED” og “STEREO” (kun for
et stereoprogram) vises.
Hvis “TUNED” ikke vises, og
gennemløbet ikke standser
Indstil frekvensen på den ønskede
radiostation som beskrevet i punkterne 2 til
og med 8 i “Indstilling af faste stationer ved
hjælp af manuel afstemning”.
fortsættes
13DK
Indprogrammering af faste, forvalgte
radiostationer (fortsat)
4 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen.
5 Tryk gentagne gange på TUNING – eller
+ (eller – eller + på fjernbetjeningen),
indtil “Memory?” vises, og tryk derefter
på ENTER/YES på fjernbetjeningen.
Et forvalgsnummer vises.
Udfør punkterne 6 og 7, mens
forvalgsnummeret blinker.
6 Tryk gentagne gange på TUNING – eller
+ (eller – eller + på fjernbetjeningen) for
at vælge det ønskede forvalgsnummer.
7 Tryk på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
“Complete!” vises.
Stationen er lagret.
8 Gentag punkt 1 til og med 7 for at
indprogrammere flere faste stationer.
3 Tryk gentagne gange på TUNING – eller
+ (eller – eller + på fjernbetjeningen) for
at stille ind på den ønskede station.
4 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen.
5 Tryk gentagne gange på TUNING – eller
+ (eller – eller + på fjernbetjeningen),
indtil “Memory?” vises, og tryk derefter
på ENTER/YES på fjernbetjeningen.
Et forvalgsnummer vises.
Udfør punkterne 6 og 7, mens
forvalgsnummeret blinker.
6 Tryk gentagne gange på TUNING – eller
+ (eller – eller + på fjernbetjeningen) for
at vælge det ønskede forvalgsnummer.
7 Tryk på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
“Complete!” vises.
Stationen er lagret.
8 Gentag punkt 1 til og med 7 for at
indprogrammere flere faste stationer.
Tip
Tryk på TUNING MODE på fjernbetjeningen, når du
ønsker at stoppe gennemløbet.
Indstilling af faste stationer
ved hjælp af manuel
afstemning
1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
(eller TUNER BAND på
fjernbetjeningen) for at vælge “FM”
eller “AM”.
2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE
på fjernbetjeningen, indtil “MANUAL”
vises.
14DK
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
indstilling på en
station med et svagt
signal
Følg fremgangsmåden
beskrevet i “Indstilling af faste
stationer ved hjælp af manuel
afstemning”.
stoppe indstilling af
forvalgte stationer
Tryk på MENU/NO på
fjernbetjeningen i punkt 5
eller 6.
ændre den
forvalgte station
Start igen fra punkt 1.
Ændring af AMafstemningsintervallet (gælder ikke
den europæisk model)
Valg af et ønsket forvalgsnummer
ved hjælp af talknapperne på
fjernbetjeningen
AM-afstemningsintervallet er fra fabrik indstillet til
9 kHz (10 kHz i nogle områder). For at ændre AMafstemningsintervallet indstilles først på en vilkårlig
AM-station, hvorefter der slukkes for systemet. Mens
FUNCTION på systemet holdes inde, tænder du igen
for systemet. Når afstemningsintervallet ændres,
slettes alle forvalgte AM-stationer. Udfør samme
procedure for at sætte intervallet tilbage igen.
Tryk på talknapperne i stedet for at udføre
punkt 3.
For at indtaste forvalgsnummer 10 eller højere
trykker man på >10 og indtaster de
modsvarende cifre. For at indtaste 0 trykker
man i stedet for på 10/0.
Tips
• De forvalgte stationer bevares i hukommelsen cirka
en dag, selv om netledningen tages ud, eller der
forekommer en strømafbrydelse.
• Man kan navngive de forvalgte stationer (se side
16).
• For at forbedre modtagning af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der
kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr).
Lytning til radioen
Du kan lytte til en radiostation enten ved at
vælge en fast station eller ved manuelt at stille
ind på stationen.
Lytning til en fast station
— Indstilling på faste stationer
1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
(eller TUNER BAND på
fjernbetjeningen) for at vælge “FM”
eller “AM”.
2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE
på fjernbetjeningen, indtil “PRESET”
vises.
3 Tryk gentagne gange på TUNING – eller
+ (eller – eller + på fjernbetjeningen) for
at vælge den ønskede forvalgte station
(eller stationsnavn* eller RDS
stationsnavn**).
For at indtaste forvalgsnummer 20 trykker man på
>10, og derefter på 2 og 10/0.
Lytning til radiostationer, der
ikke er indprogrammeret som
faste
— Manuel indstilling
1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
(eller TUNER BAND på
fjernbetjeningen) for at vælge “FM”
eller “AM”.
2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE
på fjernbetjeningen, indtil “MANUAL”
vises.
3 Tryk gentagne gange på TUNING – eller
+ (eller – eller + på fjernbetjeningen) for
at stille ind på den ønskede station.
Tips
• For at forbedre modtagning af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der
kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr).
• Hvis en FM stereoudsendelse er behæftet med støj,
trykker man gentagne gange på FM MODE på
fjernbetjeningen, indtil “MONO” vises. Der vil ikke
være nogen stereoeffekt, men modtagningen
forbedres.
• Tryk gentagne gange på TUNING MODE på
fjernbetjeningen, indtil “AUTO” vises i punkt 2, og
tryk derefter på TUNING – eller + (eller – eller + på
fjernbetjeningen). Frekvensangivelsen skifter, og
gennemløbet stopper, når systemet stiller ind på en
station (Automatisk afstemning).
Tuner
Indprogrammér først faste stationer i tunerens
hukommelse (se “Indprogrammering af faste,
forvalgte radiostationer” på side 13).
Eksempel:
* Stationsnavnet vises kun, såfremt stationen er
navngivet (se “Navngivning af faste stationer”
på side 16).
** Kun den europæiske model.
15DK
Navngivning af faste
stationer
— Stationsnavn
Man kan navngive hver forvalgt station med op
til 10 symboler eller bogstaver (Stationsnavn).
1 Indstil på den forvalgte station, som du
ønsker at navngive (se “Lytning til
radioen” på side 15).
2 Udfør samme procedure som beskrevet
i punkt 2 til og med 6 i “Navngivning af
en CD” på side 11.
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
(Kun den europæiske model)
Hvad er Radio Data System?
Radio Data System (RDS)* er en
udsendelsesform, hvormed radiostationer kan
sende ekstra information sammen med det
normale programsignal.
Bemærk
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station,
som du har indstillet på, ikke transmitterer RDS
signalet på korrekt vis, eller hvis signalet er svagt.
Annullering af navngivning
Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen.
Sletning af stationsnavn
1 Stil ind på stationen.
2 Tryk på NAME EDIT/SELECT på
fjernbetjeningen.
3 Tryk gentagne gange på CLEAR på
fjernbetjeningen for at slette navnet.
4 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen.
* Ikke alle FM stationer byder på RDS service,
ligesom de ikke alle tilbyder samme former for
service. Hvis du ikke er bekendt med RDS
systemet, kan du sikkert få information om RDS
service i dit geografiske område hos dine lokale
radiostationer.
Modtagning af RDS
udsendelser
Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet.
Når man har indstillet på en station, der byder
på RDS service, vises stationens navn på
displayet.
Kontrol af RDS information
Hvert tryk på DISPLAY skifter displayet
cyklisk som følger:
Stationsnavn** t Frekvens t Urvisning t
Lydstyrke
** Hvis RDS udsendelsen ikke går ordentlig igennem,
kan det ske, at stationsnavnet ikke vises.
16DK
Lydjustering
Timer
Justering af lyden
Indslumring til musik
— Sleeptimer
Frembringelse af en mere
dynamisk lyd
— DSG
Man kan indstille systemet til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum, således at
man kan falde i søvn til musik.
Tryk på DSG* på fjernbetjeningen.
Tryk gentagne gange på SLEEP på
fjernbetjeningen.
“DSG” vises.
Tryk igen på DSG på fjernbetjeningen for at slå
DSG fra.
* DSG: Dynamisk lydgenerator
Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen
(tid inden systemet slukker) cyklisk som følger:
AUTO* t 90min t 80min t 70min t …
t 10min t OFF
DSG er fra fabrik indstillet til at være slået til.
* Systemet slukker automatisk efter at den lydkilde,
der aktuelt spiller, stopper (op til 4 timer).
Valg af surroundeffekt
For at
Tryk på
Tryk på SURROUND på fjernbetjeningen.
kontroller den
tilbageværende
sleep-tid**
SLEEP på fjernbetjeningen én
gang.
ændre
slukketidspunkt
SLEEP gentagne gange på
fjernbetjeningen for at vælge
det ønskede tidsrum.
Tip
“SURR” vises.
For at annullere surroundeffekten trykker man
igen på SURROUND på fjernbetjeningen.
Justering af bas og diskant
For at justere
Tryk
bas
gentagne gange på BASS + eller –
på fjernbetjeningen.
diskant
gentagne gange på TREBLE +
eller – på fjernbetjeningen.
• Man kan justere bassen og diskanten i 7 trin (fra –3
til +3).
• Man kan nyde den originale lyd ved at sætte BASS
og TREBLE til “– –”.
** Du kan ikke kontrollere den tilbageværende tid,
når du vælger “AUTO”.
Lydjustering/Timer
Tips
annullere
SLEEP på fjernbetjeningen
sleeptimerfunktionen gentagne gange, indtil “OFF”
vises.
17DK
Opvågning til musik
— Afspilningstimer
Ved at indstille afspilningstimeren kan man få
systemet automatisk til at tænde og slukke på
specificerede dage og tidspunkter. Før man
bruger denne funktion, skal man sikre sig, at
systemets ur er korrekt indstillet (se “Indstilling
af uret” på side 8).
1 Klargør den musikkilde, som ønskes
spillet.
• CD: Isæt en CD. Lav et program, hvis der
skal startes fra et bestemt spor (se
“Indprogrammering af CD-spor” på side
10).
• Radio: Stil ind på den ønskede forvalgte
radiostation (se “Lytning til radioen” på
side 15).
2 Tryk gentagne gange på VOLUME +
Hvis man vælger “PLAY ONCE?” eller
“PLAY WEEKLY?” i punkt 4, trykker man
på . eller > på fjernbetjeningen for at
indstille dagen, hvorefter man trykker på
ENTER/YES på fjernbetjeningen.
Timetalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille timetallet,
og tryk derefter på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille minuttallet,
og tryk derefter på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
Den følgende indikering blinker igen, hvis
man foretog valg i punkt 4:
“PLAY ONCE?” eller “PLAY
WEEKLY?”: Dagindikatoren
“PLAY DAILY?”: Timetalsindikatoren.
eller – (eller VOL + eller – på
fjernbetjeningen) for at justere
lydstyrken.
6 Indstil stoptidspunktet for afspilningen
3 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
7 Tryk gentagne gange på . eller >
fjernbetjeningen.
“PLAY SET?” blinker, hvorefter man
trykker på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
4 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen, indtil den ønskede
type timer vises, og tryk derefter på
ENTER/YES på fjernbetjeningen.
18DK
5 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
For at spille
Vælg
en enkelt gang
PLAY ONCE?
hver dag
PLAY DAILY?
samme dag(e) hver uge
PLAY WEEKLY?
ved at følge fremgangsmåden i punkt 5.
på fjernbetjeningen, indtil den ønskede
lydkilde angives.
Angivelsen skifter som følger:
TUNER y CD PLAY
8 Tryk på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
Typen af timer, starttidspunktet,
stoptidspunktet, lydkilden og lydstyrken
vises i rækkefølge, hvorefter den originale
visning vender tilbage.
9 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Display
For at
Udfør følgende
kontrollere
indstillinger
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT
på fjernbetjeningen, og tryk
derefter på ENTER/YES på
fjernbetjeningen. “PLAY ON?”
vises, hvorefter man trykker på
ENTER/YES på fjernbetjeningen.
aktivere timeren
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT
på fjernbetjeningen, og tryk
gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen, indtil “PLAY
ON?” vises, hvorefter man trykker
på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
ændre
indstillingen
Start igen fra punkt 1.
annullere timeren Tryk på CLOCK/TIMER SELECT
på fjernbetjeningen, og tryk
gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen, indtil “TIMER
OFF?” vises, hvorefter man
trykker på ENTER/YES på
fjernbetjeningen.
Slukning af displayet
— Strømbesparende indstilling
Selvom systemet er slukket, forbruger det
strøm til at vise uret og til at forblive i
indstilling til at reagere på kommandoer fra
fjernbetjeningen. Strømbesparelsesfunktionen
er blevet introduceret for at reducere den
mængde strøm, der forbruges under
standbyindstillingen.
I denne indstilling vises uret ikke.
Tryk på DISPLAY, mens systemet er
slukket, indtil urvisningen forsvinder.
Annullering af den strømbesparende
indstilling
Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket.
Displayet skifter som følger:
Urvisning* y Ingen visning
(Strømbesparende indstilling)
Bemærk
* Uret vises kun, såfremt man har indstillet uret.
• Betjen ikke systemet fra det tidspunkt, hvor
systemet tænder, og indtil afspilning starter (cirka
15 sekunder før det programmerede tidspunkt).
Ellers aktiveres timeren ikke korrekt.
• Hvis man anvender afspilningstimeren samtidigt
med sleeptimeren, har sleeptimeren førsteprioritet.
• Man kan ikke anvende ekstra komponenter, der er
tilsluttet til PC/TAPE/MD IN jackstikket, som
lydkilde for afspilningstimeren.
Tip
Timeren fortsætter med at virke under den
strømbesparende indstilling.
Ændring af displayets
lysstyrke
Man kan ændre displayets lysstyrke.
Lysstyrkeniveuet skifter cyklisk.
Tip
Fra fabrik er lysstyrkeniveuaet sat til høj indstilling.
Display
Tryk gentagne gange på DIMMER på
fjernbetjeningen, mens systemet er tændt.
19DK
Anvendelse af displayet
Man kan kontrollere den tilbageværende tid på
det aktuelle spor eller hele CD’en. Når der
isættes en CD TEXT disk, kan man også
kontrollere den information, der er optaget på
disken, såsom titlerne.
Kontrol af tilbageværende tid
Tryk gentagne gange på TIME på
fjernbetjeningen under normal afspilning.
Displayet skifter cyklisk som følger:
Forløbet tid på det aktuelle spor t
Tilbageværende tid på det aktuelle spor* t
Tilbageværende tid på den aktuelle CD**
* “– –.– –” vises, når man kontrollerer den
tilbageværende tid på et CD-spor, hvis nummer er
21 eller over.
** “– –.– –” vises under gentaget afspilning af en CD,
der har 21 eller flere spor, eller under
programafspilning, når et CD-spor, hvis nummer
er 21 eller over, vælges.
Kontrol af den samlede
spilletid
Tryk på TIME på fjernbetjeningen under
stopindstilling.
Kontrol af en sportitel, en
disktitel (CD)
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Displayet skifter cyklisk som følger:
Urvisning t Lydstyrke*1 t Spilletiden på
CD’en*2 t Sportitel eller disktitel*3
*1 Efter 8 sekunder vises spilletiden på CD’en.
*2 Displayet, der vises, afhænger af den aktuelle
diskstatus:
Hvis disken er stoppet: Den samlede spilletid på
CD’en vises.
Hvis disken spiller: Den forløbne spilletid på
sporet, tilbageværende spilletid på sporet, eller
tilbageværende spilletid på CD’en vises.
*3 Sportitlen vises under afspilning (kun for CD’er
med CD TEXT), og distitlen vises, når disken er
stoppet. Hvis en CD, der ikke har nogen titel,
sættes i, springes sportitlen eller disktitlen over.
20DK
Kontrol af et stationsnavn
(Tuner)
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
Displayet skifter cyklisk som følger:
Stationsnavn* t Frekvens** t Urvisning t
Lydstyrke**
* Stationsnavnet springes over, hvis stationen ikke er
navngivet.
** Efter at have været vist i 8 sekunder, vender
displayet tilbage til stationsnavnet (eller
frekvensen, hvis stationen ikke er navngivet).
For at rulle et langt navn
Tryk på SCROLL på fjernbetjeningen.
Titlen vises som rulletekst.
For at pausestoppe rulleteksten trykker man
igen på SCROLL på fjernbetjeningen.
Tips
• Hvis man trykker på TIME på fjernbetjeningen
under stopindstilling i forbindelse med en CD med
CD TEXT, der indeholder kunstnernavnet, vises
kunstnernavnet som rulletekst.
• Se “Navngivning af en CD” på side 11 for
oplysninger om navngivning af en disktitel på en
CD.
• Se “Navngivning af faste stationer” på side 16 for
oplysninger om navngivning af en forvalgt, fast
station.
Ekstra komponenter
Tilslutning af ekstra komponenter
Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med
hver komponent.
Hovedtelefon
Til lydindgangsjackstikkene på en
ekstrakomponent
Ekstrakomponent
A PC/TAPE/MD OUT jackstik
Anvend et lydkabel (medfølger ikke) til at
tilslutte en ekstrakomponent (såsom en
computer, en kassettebåndoptager eller en
MD-optager) til dette jackstik. Man kan
derefter udsende analog lyd til den
pågældende komponent fra dette system.
Anvend et lydkabel (medfølger ikke) til at
tilslutte en ekstrakomponent (såsom en
computer, en kassettebåndoptager eller en
MD-optager) til dette jackstik. Man kan
derefter lytte til analog lyd fra den
pågældende komponent gennem dette
system.
Ekstrakomponent
Til det digitale
indgangsjackstik på en
digital komponent
Digital ekstrakomponent
C OPTICAL CD DIGITAL OUT
jackstik
Anvend et digitalt optisk kabel (firkantet,
medfølger ikke) til at tilslutte en digital
ekstrakomponent (såsom en MD-optager) til
dette jackstik. Man kan derefter udsende
digital lyd til den pågældende komponent
fra dette system.
D PHONES-jackstik
Man kan tilslutte en hovedtelefon til dette
jackstik.
Ekstra komponenter
B PC/TAPE/MD IN jackstik
Fra lydudgangsstikkene
på en ekstrakomponent
21DK
Lytning til audio fra en
tilsluttet komponent
1 Tilslut lydkablet.
Se “Tilslutning af ekstra komponenter” på
side 21.
2 Tryk gentagne gange på FUNCTION,
indtil “PC”, “MD” eller “TAPE” vises.
Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
Valg af den ønskede tilsluttede
komponent
1 Tænd for systemet.
2 Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil
“PC”, “MD” eller “TAPE” vises.
3 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen.
4 Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge den ønskede,
tilsluttede komponent.
For at lytte til
Vælg
den tilsluttede computer
PC?
den tilsluttede MD-optager
MD?
den tilsluttede båndoptager
TAPE?
5 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen.
22DK
Optagelse på en tilsluttet
komponent
Udførelse af en digital
optagelse på en digital
komponent
1 Tilslut det digitale optiske kabel.
Se “Tilslutning af ekstra komponenter” på
side 21.
2 Start optagelse.
Se brugsanvisningen, der følger med hver
tilsluttet komponent.
Udførelse af en analog
optagelse på en analog
komponent
1 Tilslut lydkablet.
Se “Tilslutning af ekstra komponenter” på
side 21.
2 Start optagelse.
Se brugsanvisningen, der følger med hver
tilsluttet komponent.
Fejlfinding
Fjernbetjeningen virker ikke.
Problemer og
afhjælpninger
Benyt følgende fejlfindingsliste, hvis der opstår
problemer med systemet.
Undersøg først, om netledningen er sat korrekt
i og højttalerne er tilsluttet sikkert og korrekt.
Kontakt venligst den nærmeste Sonyforhandler, hvis et problem ikke kan afhjælpes
med følgende anvisninger.
Generelt
“– –:– –” vises på displayet.
• Indstil uret igen (se side 8).
Der er ingen lyd.
• Justér lydstyrken.
• Sørg for at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Kontrollér højttalertilslutningerne (se side 6).
Lyden kommer fra en kanal, eller ubalanceret
lydstyrke i venstre og højre kanal.
• Tilslut højttalerkablerne korrekt (se side 6).
• Placér højttalerne så symmetrisk som muligt.
• Tilslut de medfølgende højttalere.
Kraftig brum eller støj.
• Flyt systemet væk fra støjkilden.
• Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
• Installér et støjfilter (fås i handelen) på
netledningen.
Timeren kan ikke indstilles.
• Indstil uret igen (se side 8).
Timeren kan ikke indstilles.
Fjern forhindringen.
Bring fjernbetjeningen tættere på systemet.
Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
Udskift CR2025 batteriet.
Placér systemet på afstand af
lysstofrørsbelysning.
CD-afspiller
Låget indenfor diskindføring åbnes ikke, og
“LOCKED” vises.
• Kontakt den nærmeste Sony forhandler.
CD’en udstødes ikke.
• Kontakt den nærmeste Sony forhandler.
Afspilning starter ikke.
•
•
•
•
Isæt en CD.
Tør CD’en ren (se side 26).
Udskift CD’en.
CD’en er blevet sat i med mærkatsiden vendt
indad. Sæt CD’en korrekt i.
• Tag CD’en ud, aftør fugt fra CD’en, og lad
dernæst systemet stå tændt i et par timer, indtil
fugten er fordampet.
• Tryk på NX (eller CD N på fjernbetjeningen)
for at starte afspilning.
Lyden springer.
• Tør CD’en ren (se side 26).
• Udskift CD’en.
• Forsøg at flytte systemet til et sted, hvor der ikke
er vibrationer (anbring det eksempelvis på et
solidt stativ).
• Forsøg at flytte højttalerne væk fra systemet,
eller anbring dem på separate stativer.
Når man lytter til et spor med baslyde med høj
lydstyrke, kan højttalervibrationer få lyden til at
springe.
Afspilning starter ikke fra første spor.
• Mens systemet er stoppet, trykker man gentagne
gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen,
indtil “PROGRAM” og “SHUFFLE” forsvinder
for at vende tilbage til normal afspilning.
Fejlfinding
• Aktivér timeren (se “For at aktivere timeren” på
side 19).
• Kontrollér det indstillede indhold og indstil den
korrekte tid (se side 8 eller 19).
• Efter at du har indstillet timeren, skal du huske at
trykke på ?/1 for at slukke systemet.
• Systemet tændes cirka 15 sekunder før det
forindstillede tidspunkt.
•
•
•
•
•
fortsættes
23DK
Problemer og afhjælpninger (fortsat)
Ekstra komponenter
Der er ingen lyd.
Tuner
Kraftig brum eller støj (“TUNED” eller “STEREO”
blinker).
• Indstil på det korrekte bølgebånd og frekvens (se
side 13).
• Sørg for at antennen er korrekt tilsluttet (se side
7).
• Find et sted og en retningsorientering, der giver
god modtagning, og sæt derefter antennen op
igen.
Hvis god modtagning ikke kan opnås, anbefales
det at anvende en ekstern antenne, der fås i
handelen.
• Den medfølgende FM ledningsantenne modtager
signaler i hele sin længde, så sørg for at strække
den helt ud.
• Anbring antennerne så langt fra højttalerkablerne
som muligt.
• Kontakt den nærmeste Sony forhandler, hvis den
medfølgende AM antenneledning er gået af
plastikstativet.
• Prøv at slukke for elektrisk udstyr i nærheden af
systemet.
En stereo FM-udsendelse kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk på FM MODE på fjernbetjeningen, indtil
“MONO” forsvinder.
• Se “Kraftig brum eller støj (“TUNED” eller
“STEREO” blinker).”, og kontrollér antennens
tilstand.
• Se det generelle punkt “Der er ingen lyd.” på
side 23, og kontrollér systemets tilstand.
• Tilslut komponenten på korrekt måde (se side
21), mens det kontrolleres:
– om kablerne er korrekt forbundne.
– om kabelstikkene er sat helt i.
• Tænd den tilsluttede komponent.
• Se brugsanvisningen, der følger med den
tilsluttede komponent, og start afspilning.
• Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil
“PC” (eller “MD” eller “TAPE”) vises.
Lyden er forvrænget.
• Sænk lydstyrken på den tilsluttede komponent.
• Det eksterne indgangsniveau kan være for højt.
Sæt den eksterne funktion til “MD” (se side 22).
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt efter udførelse af
ovenstående afhjælpninger,
nulstilles det som følger:
Mens systemet er tændt, trykker man
samtidigt på Z, TUNER/BAND og
FUNCTION.
“COLD RESET” vises, og systemet slukker.
Systemet nulstilles til fabriksindstillingerne.
Alle de indstillinger, som man selv har
foretaget, slettes. Sørg for at genetablere alle de
nødvendige indstillinger.
Bemærk
Man kan ikke nulstille systemet, mens det er i
strømbesparende indstilling.
24DK
Yderligere oplysninger
Selvdiagnose-display
Meddelelser
En af følgende meddelelser vises eller blinker
evt. på displayet, mens systemet er i brug.
CD
Complete!
CD redigering (Disc Memo) afsluttet normalt.
File Full
Der er allerede 100 CD-titler lagret i systemet.
Initialize
Systemet bliver initialiseret. Man kan ikke isætte
en CD på dette tidspunkt. Vent indtil “Initialize”
forsvinder.
No Disc
Der er ingen disk i CD-afspilleren.
—OVER—
Du har nået slutningen på CD’en, mens M blev
holdt inde under pause i afspilningen.
Push STOP!
Der er trykket på PLAY MODE på
fjernbetjeningen under afspilning.
Step Full!
Der er forsøgt indprogrammeret 26 eller flere spor
(trin).
Forsigtighedsregler
Mærkeskiltet er placeret på undersiden af anlægget.
FORSIGTIG
Eksplosionsfare ved fejlagtig udskiftning af batteri.
Udskift kun med den af fabrikanten anbefalede eller
tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i henhold
til fabrikantens instruktioner.
Om driftsspænding
Før systemet tages i anvendelse, skal man kontrollere,
at systemet kører på samme spænding som
spændingen i det lokale lysnet.
Om sikkerhed
Om placering
• Placér ikke systemet, hvor det ikke står vandret.
• Placér ikke systemet på steder, hvor det er udsat for:
— ekstrem kulde eller varme
— støv eller snavs
— meget fugt
— vibrationer og rystelser
— direkte sollys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
Yderligere oplysninger
• Frontlågen er fremstillet af hærdet glas. Under
normale forhold er det hærdede glas mindre
modtageligt over for stød og rystelser og kan holde
til en større belastning end almindeligt glas. Det
hærdede glas kan dog knuses, hvis det bliver udsat
for et hårdt slag, eller hvis det ridses.
• Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt, så
længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt, også selv om der er slukket på apparatets
netafbryder.
• Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, bør
netstikket tages ud af stikkontakten. Når
netledningen tages ud af stikkontakten, skal man
trække i selve stikket, aldrig i ledningen. Træk
aldrig i ledningen.
• Skulle en genstand eller væske falde eller trænge
ind i systemet, skal strømmen afbrydes, hvorefter
systemet skal efterses af en kvalificeret reparatør,
før det tages i brug igen.
• Netledningen må kun udskiftes på et kvalificeret
værksted.
fortsættes
25DK
Forsigtighedsregler (fortsat)
Om ophedning
• Selv om enheden bliver varm under brugen, er dette
ikke nogen fejl.
• For at forebygge ophobning af varme i systemet
skal systemet placeres på et sted med tilstrækkelig
ventilation, og der må ikke stilles noget oven på
kabinettet.
Hvis man vedblivende anvender systemet og spiller
højt, vil temperaturen på kabinettets top, bund og
sider stige betragteligt. For at undgå forbrænding bør
man ikke berøre kabinettet.
Tildæk ikke ventilationshullet for at undgå
fejlfunktion.
Om anvendelse
Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan fugt
fortættes på linsen inde i CD-afspilleren. Hvis dette
sker, fungerer systemet ikke korrekt. Tag CD’en ud,
og lad systemet stå tændt i cirka en time, indtil fugten
er fordampet.
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
der opstår spørgsmål om eller problemer med
systemet.
Højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet,
og billeder på et fjernsyn kan blive forstyrret af
magnetiske felter fra systemet. I sådan et tilfælde
slukker man for TV-apparatet, hvorefter man tænder
for det igen efter 15 til 30 minutter.
Hvis det ikke ser ud til at forbedre billedet, bør
højttalersystemet placeres længere væk fra fjernsynet.
Undlad også at placere genstande der indeholder eller
har påsatte magneter nær fjernsynet, eksempelvis
audiohylder, TV-borde og legetøj. Disse kan give
anledning til magnetiske forstyrrelser som følge af
deres vekselvirkning med systemet.
26DK
Bemærkninger om CD’er
• Rengør CD-overfladen med en renseklud, før
CD’en spilles. Aftør CD’en fra midten og ud mod
kanten.
• Afspil aldrig en CD, hvor der sidder tape, etiketter
eller limrester på nogen af siderne, da det kan
beskadige systemet.
• Anvend aldrig opløsningsmidler.
• Udsæt ikke CD’er for direkte sollys eller
varmekilder.
• CD’er med uregelmæssig form (eksempelvis hjerteeller stjerneformet eller firkantede) kan ikke
afspilles på dette system. Forsøg herpå kan
beskadige systemet. Anvend ikke sådanne CD’er.
Bemærkning vedrørende afspilning
af CD-R/CD-RW
Det kan ske, at CD’er optaget på CD-R/CD-RW drev
ikke kan afspilles som følge af ridser, snavs,
optagekvaliteten eller egenskaber ved drevet.
Desuden kan CD’er, der ikke er blevet slutbehandlet
ved afslutningen af optagelsen, ikke afspilles.
Rengøring af kabinettet
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med
en blød klud, der er let fugtet med en mild
opvaskemiddelopløsning. Anvend ikke nogen andre
former for skurebørster, skurepulver eller
opløsningsmidler som fortynder, benzin eller alkohol.
Tekniske data
CD-afspiller
System
Laser
Hovedenhed (HCD-EX5)
Forstærker
Nordamerikansk model:
Kontinuerlig udgangseffekt (reference):
15 + 15 W
(4 ohms ved 1 kHz, 10%
THD)
Europæisk model:
DIN udgangseffekt (nominel):
12 + 12 W
(4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig udgangseffekt (reference):
15 + 15 W
(4 ohms ved 1 kHz, 10%
THD)
Musikudgangseffekt (reference):
15 + 15 W
Andre modeller:
Følgende er målt ved 220 V AC, 60 Hz
DIN udgangseffekt (nominel):
12 + 12 W
(4 ohm ved l kHz, DIN,
110 V – 240 V AC)
Kontinuerlig udgangseffekt (reference):
15 + 15 W
(4 ohm ved l kHz, 10%
THD, 110 V – 240 V AC)
Tuner
FM stereo, FM/AM superheterodynmodtager
FM-tunerdel
Afstemningsområde
Nordamerikansk model:
Andre modeller:
Antenne
Antenneindgange
Mellemfrekvens
87,5 – 108,0 MHz
(100-kHz trin)
87,5 – 108,0 MHz
(50-kHz trin)
FM ledningsantenne
75 ohm ubalanceret
10,7 MHz
AM-tunerdel
Afstemningsområde
Panamerikansk model:
Europæisk model:
Andre modeller:
Antenne
Mellemfrekvens
530 – 1.710 kHz
(med intervallet sat til
10 kHz)
531 – 1.710 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
531 – 1.602 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
530 – 1.710 kHz
(med intervallet sat til
10 kHz)
531 – 1.602 kHz
(med intervallet sat til
9 kHz)
AM-rammeantenne,
ekstern antenneterminal
450 kHz
Højttalerne (SS-CEX5)
Højttalersystem
Højttalerenheder
Woofer
Tweeter
Nominel impedans
Dimensioner (b/h/d)
Vægt
2-vejs, basreflekstype
10 cm diam. kegletype
2,5 cm diam. kuppeltype
4 ohm
Cirka 160 × 235 ×
150 mm
Cirka 1,5 kg netto per
højttaler
Yderligere oplysninger
Indgange
PC/TAPE/MD IN (stereo-minijackstik):
spænding 450 mV (MD)/
250 mV (PC/TAPE),
impedans 47 kiloohm
Udgange
PC/TAPE/MD OUT (stereo-minijackstik):
spænding 250 mV,
impedans 1 kiloohm
PHONES (stereo-minijackstik):
til hovedtelefoner med en
impedans på 8 ohm eller
mere
OPTICAL CD DIGITAL OUT (Understøttet
samplingfrekvens: 44,1 kHz)
Frekvensgang
Compact disc og digitalt
audiosystem
Halvleder laser
(λ = 795 nm)
Emmissionsvarighed:
kontinuerlig
2 Hz – 20 kHz
fortsættes
27DK
Tekniske data (fortsat)
Generelt
Strømkrav
Nordamerikansk model:
Europæisk model:
Mexicansk model:
Australsk model:
Koreansk model:
Kinesisk model:
Andre modeller:
Strømforbrug
Europæisk model:
Andre modeller:
120 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
120 V AC, 60 Hz
220 – 240 V AC,
50/60 Hz
220 V AC, 60 Hz
220 V AC, 50/60 Hz
110 – 240 V AC,
50/60 Hz
Se mærkeskiltet
0,25 W
(i strømbesparende
indstilling)
Se mærkeskiltet
Dimensioner (b/h/d)
Cirka 186 × 235 ×
157 mm inklusive
fremspringende dele og
kontroller
Vægt
Cirka 3,0 kg
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening med
batteri (1)
AM-rammeantenne (1)
FM ledningsantenne (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
28DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASERtuotteeksi. Tämä merkint on
laitteen pohjassa.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tms. estääksesi tulipalon. Älä
sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
Seuraava varoitusmerkintä on laitteen sisällä.
Älä laita paristoa tavallisten
talousjätteiden sekaan. Hävitä se
oikein kemiallisena jätteenä.
2FI
Sisällysluettelo
Painikkeiden sijaintiluettelo
ja sivuviittaus
Pääyksikkö ................................................ 4
Kaukosäädin .............................................. 5
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen ............................ 6
Kaukosäätimen valmistelu ........................ 7
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen ....... 8
Kellonajan asettaminen ............................. 8
CD
CD:n asettaminen paikalleen .................... 9
CD:n soittaminen
— Tavallinen soitto/Hajasoitto/
Uudelleen soitto .................................. 9
CD-kappaleiden ohjelmoiminen
— Ohjelmoitu soitto ......................... 10
CD:n nimeäminen
— Levymuistio ................................. 11
Viritin
Radioasemien esiviritys .......................... 13
Radion kuunteleminen
— Esiviritys/Käsiviritys ................... 15
Esiviritettyjen asemien nimeäminen
— Asemanimi ................................... 16
Radiotietojärjestelmän (RDS)*
käyttäminen ...................................... 16
Ajastin
Nukahtaminen musiikin soittoon
— Uniajastin ..................................... 17
Herääminen musiikkiin
— Soittoajastin ................................. 18
Näyttö
Näytön sammuttaminen
— Virransäästötila ............................ 19
Näytön kirkkauden muuttaminen ............ 19
Näytön käyttäminen ................................ 20
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen ......................... 21
Liitetyn laitteen äänen kuunteleminen .... 22
Liitetyn laitteen äänittäminen .................. 22
FI
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden korjaustoimia ........... 23
Diagnosoiva virhenäyttö ......................... 25
Lisätietoja
Varotoimet .............................................. 25
Tekniset tiedot ......................................... 27
* Vain Euroopan malli
Äänen säätö
Äänen säätäminen
— DSG ............................................. 17
3FI
Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaus
Kuvan numero
r
Tämän sivun käyttäminen
Käytä tätä sivua tekstissä mainittujen painikkeiden ja
muiden osien sijainnin etsimiseen.
TUNER/BAND 9 (13 - 15, 24)
R
R
Painikkeen/osan nimi Sivuviittaus
Pääyksikkö
AAKKOSJÄRJESTYS
A–M
DISPLAY qa (16, 19, 20)
FUNCTION 0 (9 - 13, 15, 22,
24)
Kaukosäätimen tunnistin qs
Levyaukko 2 (23)
PAINIKKEIDEN KUVAUS
N–Z
Näyttöikkuna 4
TUNER/BAND 9 (13 - 15, 24)
TUNING +/– 6 (13 - 15)
VOLUME +/– 5 (18)
?/1 (virtakytkin) 1
Z3
./> 6
m/M 6
x7
NX 8
Kun haluat avata etukannen, paina
näyttöikkunan alla olevaa nuppia
alaspäin.
4FI
Kaukosäädin
AAKKOSJÄRJESTYS
PAINIKKEIDEN KUVAUS
A–J
Z1
?/1 (virtakytkin) 4
./> qa
+/– qa
X ws
x ws
m/M wd
K–Z
Kirjain-/Numeropainikkeet wf
(10, 12, 15)
MENU/NO 0 (12 - 14, 16, 22)
NAME EDIT/SELECT 3 (11,
16)
PLAY MODE w; (9 - 11, 13, 23,
25)
REPEAT qd (10)
SCROLL 5 (12, 20)
SLEEP 2 (17)
SURROUND qg (17)
TIME wh (11, 20)
TREBLE +/– qh (17)
TUNER BAND wa (13 - 15)
TUNING MODE w; (13 - 15)
VOL +/– qs (18)
BASS +/– qj (17)
CD N ws (9 - 11, 23)
CLEAR 9 (10 - 12, 16)
CLOCK/TIMER SELECT 6
(19)
CLOCK/TIMER SET 7 (8, 18)
CURSOR T/t wd (8, 12)
DIMMER qk (19)
DISPLAY wg (16, 19, 20)
DSG qf (17)
ENTER/YES 8 (8, 10, 12 - 14,
16, 18, 19, 22)
FM MODE qd (15, 24)
FUNCTION ql (9 - 13, 15, 22,
24)
12 34
5
6
7
8
9
0
qa
wf
wd
ws
wa
w;
qs
qd
qf
qg
ql
qk
Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaus
wh
wg
qj qh
5FI
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen
Tee liitännät käyttämällä järjestelmän mukana toimitettuja johtoja ja lisävarusteita. Noudata
seuraavien vaiheiden 1 – 5 mukaisia ohjeita.
Etukansi on tehty karkaistusta lasista. Käsittele laitetta varoen.
AM-kehäantenni
FM (ULA) -antenni
Oikea kaiutin
Vasen kaiutin
Takakansi
1 4
2
3
1 Irrota takakansi.
5
2 Liitä kaiuttimet.
Liitä kaiuttimien johdot SPEAKERliittimiin alla kuvatulla tavalla.
Työnnä kiinnikkeiden kohdalta
sisään ja vedä kantta ylöspäin
6FI
3 Liitä FM/AM-antennit.
4 Aseta takakansi takaisin paikalleen.
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se sitten.
Sujauta johdot takakannen alta.
AM-antenni
AM-kehäantenni
Musta
Valkoinen
5 Liitä virtajohto pistorasiaan.
FM (ULA) -antenni (Liitintyyppi A)
Suorista FM-johtoantenni vaakasuoraan
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, kiinnitä
varusteisiin kuuluva pistokesovitin (vain
mallit, joissa on sovitin).
Kytke järjestelmään virta painamalla ?/1
-painiketta.
Huomautus etulasista
Etulasi on tehty karkaistusta lasista.
Normaaliolosuhteissa karkaistu lasi kestää iskuja
ja painoa paremmin kuin tavallinen lasi. Lasi voi
kuitenkin mennä rikki, jos siihen kohdistuu
äkkinäinen isku tai jos se naarmuuntuu.
Huomautus
Suorista FM-johtoantenni vaakasuoraan
Liitetyistä johdoista ja antenneista riippuen takakantta
ei ehkä voi kiinnittää takaisin.
Kaukosäätimen
valmistelu
Käyttöönotto
FM (ULA) -antenni (Liitintyyppi B)
Vedä eristysnauha irti, jotta sähkö pääsee
virtaamaan paristosta.
Kaukosäätimessä on paristo valmiina.
FM (ULA) -antenni (Liitintyyppi C)
Suorista FM-johtoantenni vaakasuoraan
7FI
Kaukosäätimen pariston
vaihtaminen
1 Vedä ulos ja irrota paristokotelo.
Kellonajan asettaminen
1 Kytke virta järjestelmään.
2 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
Päivämerkintä vilkkuu.
3 Aseta päivä painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta
ja paina sitten kaukosäätimen ENTER/
YES-painiketta.
2 Aseta paikalleen uusi litiumparisto
CR2025 + -puoli ylöspäin.
Litiumparisto CR2025
Tuntimerkintä vilkkuu.
4 Aseta tuntilukema painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta
ja paina sitten kaukosäätimen ENTER/
YES-painiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
5 Aseta minuuttilukema painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta
ja paina sitten kaukosäätimen ENTER/
YES-painiketta.
3 Työnnä paristokotelo takaisin
paikalleen.
Vihje
Vaihda paristo uuteen, kun kaukosäätimellä ei voi
enää käyttää järjestelmää.
Huomautus
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, irrota
paristo välttyäksesi mahdollisen paristovuodon tai
ruostumisen aiheuttamalta vahingolta.
Huomautuksia litiumparistosta
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos
paristo niellään, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
• Pyyhi paristo kuivalla liinalla varmistaaksesi hyvän
kosketuksen.
• Varmista ennen pariston kiinnittämistä, että navat
tulevat oikein päin.
• Älä pidä paristoa metallisilla pinseteillä, koska tämä
aiheuttaa oikosulun.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää huolimattoman käsittelyn
seurauksena.
Älä lataa uudelleen, pura osiinsa äläkä hävitä
tulessa.
8FI
Jos teet virheen
Painele kaukosäätimen TCURSOR tai CURSORtpainiketta, kunnes muutettava merkintä (päivä, tunti,
minuutti) vilkkuu, ja muuta sitten asetus.
Kellonajan muuttaminen
1 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER SET
-painiketta.
2 Valitse “CLOCK SET?” painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta ja
paina sitten kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
3 Tee samat toimet kuin edellä vaiheissa
3 – 5.
CD
CD:n asettaminen
paikalleen
1 Paina Z -painiketta.
“OPEN” näkyy ja toiminnoksi tulee CD.
CD:n soittaminen
— Tavallinen soitto/Hajasoitto/
Uudelleen soitto
Tällä järjestelmällä on mahdollista soittaa
CD:tä eri soittomuodoilla.
2 Aseta CD paikalleen ja paina sitä
kevyesti alaspäin.
CD vetäytyy sisään ja soitto alkaa
automaattisesti.
Kappalenumero
Etikettipuoli eteenpäin.
Soittoaika
1 Vaihda toimintomuodoksi CD
painelemalla FUNCTION-painiketta.
2 Painele kaukosäätimen PLAY MODE
-painiketta pysäytystilassa, kunnes
haluamasi muoto näkyy.
Vihjeitä
Kun haluat soittaa
CD:n kaikki kappaleet
alkuperäisessä
järjestyksessä.
SHUFFLE
(Hajasoitto)
CD:n kappaleet
satunnaisessa
järjestyksessä.
PROGRAM
(Ohjelmoitu soitto)
CD:n kappaleet
haluamassasi
soittojärjestyksessä
(katso “CD-kappaleiden
ohjelmoiminen”
sivulla 10).
CD
• Kun haluat ladata CD:n uudelleen, poista se ensin
soittimesta ja aseta se sitten uudelleen paikalleen.
• CD-single (8 cm:n CD) voidaan asettaa paikalleen
ilman sovitinta.
• Soitto alkaa automaattisesti, kun yksinkertaisesti
asetat CD:n paikalleen (automaattinen CD-soitto).
Tämä toiminto ei kuitenkaan toimi, kun ohjelmoitu
soitto on valittuna.
Valitse
Ei näyttöä
(Normaali soitto)
3 Paina NX -painiketta (tai
kaukosäätimen CD N -painiketta).
Jatkuu
9FI
CD:n soittaminen (jatkoa)
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x -painiketta.
Kytkeä tauon
Paina NX -painiketta (tai
kaukosäätimen X -painiketta).
Paina uudelleen, kun haluat jatkaa
soittamista.
Valita kappaleen Painele soiton tai tauon aikana
. tai > -painiketta, kunnes
löydät haluamasi kappaleen.
Etsiä kappaleen
tietyn kohdan
Pidä soiton aikana m tai M
-painike alhaalla, ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
Soittaa
Painele kaukosäätimen REPEATtoistuvasti
painiketta soiton aikana, kunnes
(Uudelleensoitto) näytössä näkyy “REPEAT” tai
“REPEAT1”.
REPEAT: Soittaa CD:n kaikki
kappaleet enintään viisi kertaa.
REPEAT1: Soittaa vain yhden
kappaleen.
Kun haluat lopettaa toistuvan
soiton, painele kaukosäätimen
REPEAT-painiketta, kunnes
“REPEAT” ja “REPEAT1”
katoavat näytöstä.
Poistaa CD:n
soittimesta
Poista CD soittimesta painamalla
Z -painiketta, ja paina Z
-painiketta toistamiseen
sulkeaksesi levyaukon sisällä
olevan kannen.
Kappalenumeron syöttäminen
kaukosäätimellä
Voit valita haluamasi kappaleen myös
kaukosäätimellä normaalin soiton aikana (ei
näyttöä).
Paina numeropainikkeita. Soitto alkaa
automaattisesti.
Kun haluat syöttää kappalenumeron 10 tai
suuremman
1 Paina >10.
2 Syötä vastaavat numerot.
Kun haluat syöttää 0, paina sen sijaan 10/0
-painiketta.
Esimerkki:
Kun haluat syöttää kappalenumeron 30, paina >10,
sitten 3 ja 10/0.
10FI
CD-kappaleiden
ohjelmoiminen
— Ohjelmoitu soitto
Voit soittaa CD:llä olevat kappaleet
haluamassasi järjestyksessä tekemällä niistä
enintään 25 kappaleesta koostuvan ohjelman.
1 Vaihda toimintomuodoksi CD
painelemalla FUNCTION-painiketta.
2 Painele kaukosäätimen PLAY MODE
-painiketta pysäytystilassa, kunnes
näytössä näkyy “PROGRAM”.
3 Painele . tai > -painiketta, kunnes
haluamasi kappalenumero näkyy.
Valittu
kappalenumero
Valitun
kappaleen
soittoaika
4 Paina kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
Kappale on ohjelmoitu.
“Step” näkyy, minkä jälkeen näkyy juuri
ohjelmoidun kappaleen järjestysnumero.
Näytössä näkyy sitten viimeksi ohjelmoitu
kappalenumero ja sen jälkeen ohjelman
kokonaissoittoaika.
Jos teet virheen, voit pyyhkiä viimeksi
ohjelmoidun kappaleen ohjelmasta
painamalla kaukosäätimen CLEARpainiketta.
Viimeksi ohjelmoitu
kappalenumero
Kokonaissoittoaika
5 Jos haluat ohjelmoida lisää kappaleita,
toista vaiheet 3 ja 4.
6 Paina NX -painiketta (tai
kaukosäätimen CD N -painiketta).
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Tarkistaa
ohjelmajärjestyksen
Painele ohjelmoidun soiton
aikana . tai >
-painiketta.
Tarkistaa
ohjelmoitujen
kappaleiden
kokonaismäärän
Paina kaukosäätimen TIMEpainiketta pysäytystilassa.
Näytössä näkyy ohjelmoitujen
vaiheiden kokonaismäärä ja
sen jälkeen viimeksi
ohjelmoidun kappaleen
numero ja ohjelman
kokonaissoittoaika.
Lopettaa
ohjelmoidun
soiton
Painele kaukosäätimen PLAY
MODE -painiketta
pysäytystilassa, kunnes
“PROGRAM” ja “SHUFFLE”
kotoavat näytöstä.
Lisätä kappaleen
ohjelman loppuun
pysäytystilassa
Tee vaiheet 3 ja 4.
Poistaa kappaleen
Paina kaukosäätimen CLEARpainiketta pysäytystilassa. Joka
kerta kun painat painiketta,
viimeksi ohjelmoitu kappale
poistuu.
CD:n nimeäminen
— Levymuistio
Voit antaa jopa 100 CD:lle enintään 20
symbolista ja merkistä koostuvan nimen. Aina
kun soittimessa on nimetty CD, nimi näkyy
näytössä.
1 Vaihda toimintomuodoksi CD
painelemalla FUNCTION-painiketta.
Jos näytössä näkyy “SHUFFLE” tai
“PROGRAM”, painele kaukosäätimen
PLAY MODE -painiketta, kunnes
molemmat katoavat näytöstä.
2 Paina kaukosäätimen NAME EDIT/
SELECT -painiketta pysäytystilassa.
Kohdistin alkaa vilkkua.
3 Valitse haluamasi merkkityyppi
Vihjeitä
Merkkityyppi
Valitse
Isot kirjaimet/välilyönti/
symbolit
Selected AB
Pienet kirjaimet/välilyönti/
symbolit
Numerot
Selected ab
Selected 12
Jatkuu
CD
• Tekemäsi ohjelma säilyy muistissa ohjelmoidun
soiton päätyttyä. Jos haluat soittaa saman ohjelman
uudelleen, vaihda toimintomuodoksi CD, ja paina
sitten NX -painiketta (tai kaukosäätimen CD N
-painiketta).
• Näytössä näkyy “– –.– –”, jos CD-ohjelman
kokonaisaika ylittää 100 minuuttia tai jos valitset
CD-kappaleen, jonka numero on 21 tai suurempi.
painelemalla kaukosäätimen NAME
EDIT/SELECT -painiketta.
11FI
CD:n nimeäminen (jatkoa)
4 Syötä merkki.
Merkkityyppi
Toimi näin
Isot tai pienet
kirjaimet
Painele kaukosäätimen
vastaavaa kirjainpainiketta,
kunnes syötettävä merkki
vilkkuu. Tai paina painiketta
kerran ja painele . tai
> -painiketta. Paina sitten
kaukosäätimen CURSORt
-painiketta.
Merkin poistaminen ja muuttaminen
Painele vaiheessa 3 tai 4 kaukosäätimen
TCURSOR tai CURSORt-painiketta,
kunnes muutettava merkki vilkkuu. Poista
merkki painamalla kaukosäätimen CLEARpainiketta ja toista sitten vaiheet 3 ja 4.
Nimeämisen lopettaminen
Paina kaukosäätimen MENU/NO-painiketta.
Merkin lisääminen
Numerot
Paina kaukosäätimen
vastaavia numeropainikkeita.
Painele vaiheen 2 jälkeen kaukosäätimen
TCURSOR tai CURSORt-painiketta
siirtääksesi kohdistimen kohtaan, johon haluat
lisätä merkin. Siirry sitten vaiheeseen 3.
Välilyönti
Paina kaukosäätimen 10/0
-painiketta.
Levyn nimien tarkistaminen
Symbolit
(‘ – / , . ( ) : ! ?)
Painele kaukosäätimen
numeroa 1.
1 Vaihda toimintomuodoksi CD
Symbolit
Paina kaukosäätimen numeroa
(& + < > _ = ” ; # 1 ja painele . tai >
-painiketta. Paina sitten
$%@
`)
kaukosäätimen CURSORt
-painiketta.
5 Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes olet
kirjoittanut koko nimen.
6 Paina kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
Näytössä näkyy “Complete!”.
painelemalla FUNCTION-painiketta.
2 Paina kaukosäätimen MENU/NOpainiketta pysäytystilassa.
3 Painele kaukosäätimen . tai >
-painiketta, kunnes näytössä näkyy
“Name Check?” ja paina sitten
kaukosäätimen ENTER/YES-painiketta.
4 Valitse järjestelmän muistissa olevat
levyn nimet 001 – 100 painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta.
Valitun levyn nimen tarkistaminen
Paina kaukosäätimen SCROLL-painiketta
pysäytystilassa.
12FI
Viritin
Levyn nimen poistaminen
1 Vaihda toimintomuodoksi CD
painelemalla FUNCTION-painiketta.
Jos näytössä näkyy “SHUFFLE” tai
“PROGRAM”, painele kaukosäätimen
PLAY MODE -painiketta kunnes
molemmat katoavat näytöstä.
2 Paina kaukosäätimen MENU/NOpainiketta pysäytystilassa.
3 Painele kaukosäätimen . tai >
-painiketta, kunnes näytössä näkyy
“Name Erase?” ja paina sitten
kaukosäätimen ENTER/YES-painiketta.
4 Valitse poistettava levyn nimi
painelemalla kaukosäätimen . tai
> -painiketta.
5 Paina kaukosäätimen ENTER/YES-
Radioasemien esiviritys
Järjestelmään voi tallentaa yhteensä 30
esiviritysasemaa (20 FM- ja 10 AM-asemaa).
Voit virittää minkä tahansa näistä asemista
yksinkertaisesti valitsemalla vastaavan
esiviritysnumeron.
Esiviritysasemat voidaan tallentaa kahdella eri
tavalla.
Kun haluat
Menetelmä
Virittää automaattisesti kaikki
alueellasi vastaanotettavissa
olevat asemat ja tallentaa ne
manuaalisesti
Automaattinen
esiviritys
Virittää ja tallentaa
suosikkiasemiesi
radiotaajuudet manuaalisesti
Manuaalinen
esiviritys
painiketta toistamiseen.
Näytössä näkyy “Complete!”.
Kaikkien levyn nimien poistaminen
Painele vaiheessa 3 kaukosäätimen . tai
> -painiketta, kunnes “All Erase?” näkyy.
Paina sitten kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta kaksi kertaa.
Poistamisen peruuttaminen
Paina vaiheiden 1 – 4 aikana kaukosäätimen
MENU/NO-painiketta.
Huomautus
1 Valitse “FM” tai “AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta (tai
kaukosäätimen TUNER BAND
-painiketta).
2 Painele kaukosäätimen TUNING MODE
-painiketta, kunnes näytössä näkyy
“AUTO”.
3 Paina TUNING – tai + -painiketta (tai
kaukosäätimen – tai + -painiketta).
Taajuusmerkintä muuttuu ja haku loppuu,
kun laite virittyy jollekin asemalle.
“TUNED” tai “STEREO” (vain stereoohjelmille) näkyy.
Viritin
Levyn nimet säilyvät järjestelmän muistissa noin
vuorokauden ajan, vaikka virtajohto irrotettaisiin tai
sattuisi virtakatko.
Esivalintojen tekeminen
automaattisen virityksen
avulla
Jos näytössä ei näy “TUNED” eikä
haku pääty
Aseta haluamasi radioaseman taajuus
kohdan “Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla” vaiheissa
2 – 8 selostetulla tavalla.
Jatkuu
13FI
Radioasemien esiviritys (jatkoa)
4 Paina kaukosäätimen MENU/NOpainiketta.
5 Painele TUNING – tai + -painiketta (tai
kaukosäätimen – tai + -painiketta),
kunnes näytössä näkyy “Memory?” ja
paina sitten kaukosäätimen ENTER/
YES-painiketta.
Näytössä näkyy esiviritysnumero.
Tee vaiheet 6 ja 7 esiviritysnumeron
vilkkuessa.
6 Valitse haluamasi esiviritysnumero
painelemalla TUNING – tai + -painiketta
(tai kaukosäätimen – tai + -painiketta).
7 Paina kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
Näytössä näkyy “Complete!”.
Asema on tallennettu.
8 Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheet 1 – 7.
3 Viritä haluamasi kanava painelemalla
TUNING – tai + -painiketta (tai
kaukosäätimen – tai + -painiketta).
4 Paina kaukosäätimen MENU/NOpainiketta.
5 Painele TUNING – tai + -painiketta (tai
kaukosäätimen – tai + -painiketta),
kunnes näytössä näkyy “Memory?” ja
paina sitten kaukosäätimen ENTER/
YES-painiketta.
Näytössä näkyy esiviritysnumero.
Tee vaiheet 6 ja 7 esiviritysnumeron
vilkkuessa.
6 Valitse haluamasi esiviritysnumero
painelemalla TUNING – tai + -painiketta
(tai kaukosäätimen – tai + -painiketta).
7 Paina kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
Näytössä näkyy “Complete!”.
Asema on tallennettu.
8 Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheet 1 – 7.
Vihje
Paina kaukosäätimen TUNING MODE -painiketta,
kun haluat lopettaa haun.
Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla
1 Valitse “FM” tai “AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta (tai
kaukosäätimen TUNER BAND
-painiketta).
2 Painele kaukosäätimen TUNING MODE
-painiketta, kunnes näytössä näkyy
“MANUAL”.
14FI
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Virittää
heikkosignaalisen
aseman
Tee kohdassa “Esivalintojen
tekeminen manuaalisen
virityksen avulla” selostetut
toimet.
Lopettaa
esiviritysten
asettamisen
Paina vaiheessa 5 tai 6
kaukosäätimen MENU/NOpainiketta.
Vaihtaa
esiviritysasemaa
Aloita alusta vaiheesta 1.
AM-viritysvälin muuttaminen (ei
koske Euroopan mallia)
AM-viritysväli on tehtaalla asetettu 9 kHz:iin
(joillakin alueilla 10 kHz:iin). Voit muuttaa AMviritysväliä virittämällä ensin jonkin AM-aseman ja
katkaisemalla sitten virran laitteesta. Pidä
järjestelmän FUNCTION-painike painettuna ja kytke
virta takaisin päälle. Kun muutat viritysväliä, kaikki
AM-esiviritysasemat pyyhkiytyvät muistista. Kun
haluat palauttaa viritysvälin, toista edellä mainitut
toimet.
Halutun esiviritysnumeron
valitseminen kaukosäätimen
numeropainikkeilla
Paina numeropainikkeita vaiheen 3 tekemisen
sijaan.
Kun haluat syöttää luvun 10 tai suuremman,
paina >10 ja syötä vastaavat numerot. Kun
haluat syöttää 0, paina sen sijaan 10/0
-painiketta.
Vihjeitä
Esimerkki:
• Esiviritetyt asemat säilyvät muistissa noin
vuorokauden, vaikka verkkojohto irrotetaan tai
sattuu sähkökatko.
• Esiviritysasemat voi nimetä (katso sivua 16).
• Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla varusteisiin kuuluvat antennit
uudelleen tai liittämällä lisävarusteena saatava
ulkoinen antenni.
Kun haluat syöttää luvun 20, paina >10 sitten 2 ja
10/0.
Muiden kuin esiviritettyjen
radioasemien kuunteleminen
— Käsiviritys
1 Valitse “FM” tai “AM” painelemalla
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa joko valitsemalla
esiviritysaseman tai virittämällä aseman käsin.
Esiviritysaseman
kuunteleminen
— Esiviritys
Esiviritä radioasemat ensin virittimen muistiin
(katso “Radioasemien esiviritys” sivulla 13).
TUNER/BAND-painiketta (tai
kaukosäätimen TUNER BAND
-painiketta).
2 Painele kaukosäätimen TUNING MODE
-painiketta, kunnes näytössä näkyy
“PRESET”.
3 Valitse haluamasi esiviritysasema (tai
asemanimi* tai RDS-asemanimi**)
painelemalla TUNING – tai + -painiketta
(tai kaukosäätimen – tai + -painiketta).
2 Painele kaukosäätimen TUNING MODE
-painiketta, kunnes näytössä näkyy
“MANUAL”.
3 Viritä haluamasi kanava painelemalla
TUNING – tai + -painiketta (tai
kaukosäätimen – tai + -painiketta).
Vihjeitä
• Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla varusteisiin kuuluvat antennit
uudelleen tai liittämällä lisävarusteena saatava
ulkoinen antenni.
• Jos FM-stereo-ohjelmassa on staattista kohinaa,
painele kaukosäätimen FM MODE -painiketta,
kunnes näytössä näkyy “MONO”. Tämän jälkeen
lähetyksessä ei ole stereoääntä, mutta kuuluvuus
paranee.
• Painele kaukosäätimen TUNING MODE
-painiketta vaiheessa 2, kunnes näytössä näkyy
“AUTO”. Paina sitten TUNING – tai + -painiketta
(tai kaukosäätimen – tai + -painiketta).
Taajuusnäyttö muuttuu ja haku päättyy, kun laite on
virittynyt aseman kohdalle (automaattinen viritys).
Viritin
1 Valitse “FM” tai “AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta (tai
kaukosäätimen TUNER BAND
-painiketta).
* Asemanimi näkyy vain, jos olet nimennyt
aseman (katso sivulla 16 olevaa kohtaa
“Esiviritettyjen asemien nimeäminen”).
** Vain Euroopan malli.
15FI
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
— Asemanimi
Esiviritysasemat voi nimetä käyttäen enintään
10 symbolia tai merkkiä (asemannimi).
1 Hae esiviritysasema, jonka haluat
nimetä (katso sivulla 15 olevaa kohtaa
“Radion kuunteleminen”).
2 Tee samat toimet kuin sivulla 11 olevan
kohdan “CD:n nimeäminen” vaiheissa
2 – 6.
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
(Vain Euroopan malli)
Mikä on radiotietojärjestelmä?
Radiotietojärjestelmä (RDS)* on
lähetyspalvelu, jonka avulla radioasemat voivat
lähettää tavallisen ohjelmasignaalin ohella
lisätietoja.
Huomautus
RDS ei ehkä toimi kunnolla, jos virittämäsi kanava ei
lähetä RDS-signaalia tai jos signaali on heikko.
Nimen poistaminen
* Kaikki FM-asemat eivät tuota RDS-palvelua
eivätkä kaikki tuota samoja palveluja. Jos et tunne
RDS-järjestelmää, kysy paikallisilta radioasemilta
tietoja oman alueesi RDS-palveluista.
1 Viritä asema.
2 Paina kaukosäätimen NAME EDIT/
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Nimeämisen lopettaminen
Paina kaukosäätimen MENU/NO-painiketta.
SELECT-painiketta.
3 Poista nimi painelemalla kaukosäätimen
CLEAR-painiketta.
4 Paina kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
Valitse yksinkertaisesti jokin asema FM
(ULA) -taajuusalueella.
Kun virität radion asemalle, joka tarjoaa RDSpalveluja, asemanimi näkyy näytössä.
RDS-tietojen tarkistaminen
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Asemanimi** t Taajuus t Kellonäyttö t
Äänenvoimakkuus
** Jos RDS-lähetystä ei voi vastaanottaa kunnolla,
asemanimi ei ehkä näy.
16FI
Äänen säätö
Ajastin
Äänen säätäminen
Nukahtaminen musiikin
soittoon
Dynaamisemman äänen
luominen
— DSG
Paina kaukosäätimen DSG*-painiketta.
Näytössä näkyy “DSG”.
Kun haluat lopettaa DSG:n käytön, paina
kaukosäätimen DSG-painiketta toistamiseen.
* DSG: Dynamic Sound Generator
Vihje
DSG on tehtaalla asetettu päälle.
Surround-tehosteen
käyttäminen
Paina kaukosäätimen SURROUNDpainiketta.
Näytössä näkyy “SURR”.
Kun haluat poistaa surround-tehosteen
käytöstä, paina kaukosäätimen SURROUNDpainiketta toistamiseen.
Basson ja diskantin
säätäminen
Paina
Bassoa
Kaukosäätimen BASS + tai –
-painiketta toistuvasti.
Diskanttia
Kaukosäätimen TREBLE +
tai – -painiketta toistuvasti.
Vihjeitä
• Bassoa ja diskanttia voi säätää 7-portaisesti (–3 ja
+3 välillä).
• Voit kuunnella alkuperäistä ääntä asettamalla BASS
ja TREBLE-säädön tasolle “– –”.
Voit säätää järjestelmän katkaisemaan virran
haluamasi ajan kuluttua ja nukahtaa musiikin
soittoon.
Painele kaukosäätimen SLEEP-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, minuuttinäyttö
(sammutusaika) muuttuu seuraavasti:
AUTO* t 90min t 80min t 70min t …
t 10min t OFF
* Järjestelmä sammuu automaattisesti valitun
äänilähteen soiton päättyessä (enintään 4 tuntia).
Kun haluat
Paina
Tarkistaa jäljellä
olevan uniajan**
Kaukosäätimen SLEEPpainiketta kerran.
Muuttaa
sammutusaikaa
Kaukosäätimen SLEEPpainiketta toistuvasti
valitaksesi haluamasi ajan.
Lopettaa
uniajastimen käytön
Kaukosäätimen SLEEPpainiketta toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy “OFF”.
** Jäljellä olevaa aikaa ei voi tarkistaa, jos on valittu
“AUTO”.
Äänen säätö/Ajastin
Kun haluat säätää
— Uniajastin
17FI
Herääminen musiikkiin
— Soittoajastin
Asettamalla soittoajastin saadaan järjestelmä
kytkeytymään automaattisesti päälle ja pois
päältä tiettynä päivänä ja kellonaikana.
Varmista tämän toiminnon käyttämiseksi, että
järjestelmän kello on asetettu oikeaan aikaan
(katso sivulla 8 olevaa kohtaa “Kellonajan
asettaminen”).
1 Valmistele soitettava äänilähde.
• CD: Aseta CD paikalleen. Tee ohjelma,
jos haluat aloittaa tietystä kappaleesta
(katso “CD-kappaleiden ohjelmoiminen”
sivulla 10).
• Radio: Hae haluamasi esiviritysasema
(katso sivulla 15 olevaa kohtaa “Radion
kuunteleminen”).
2 Säädä äänenvoimakkuus painelemalla
VOLUME + tai – -painiketta (tai
kaukosäätimen VOL + tai – -painiketta).
3 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
“PLAY SET?” vilkkuu. Paina sitten
kaukosäätimen ENTER/YES-painiketta.
4 Painele kaukosäätimen . tai >
-painiketta, kunnes haluamasi
ajastintyyppi näkyy. Paina sitten
kaukosäätimen ENTER/YES-painiketta.
Kun haluat soittaa
Valitse
Vain kerran
PLAY ONCE?
Joka päivä
PLAY DAILY?
Samoina päivinä joka viikko PLAY WEEKLY?
5 Aseta soiton aloitusaika.
Jos valitsit “PLAY ONCE?” tai “PLAY
WEEKLY?” vaiheessa 4, aseta päivä
painamalla kaukosäätimen . tai >
-painiketta. Paina sitten kaukosäätimen
ENTER/YES-painiketta.
Tuntimerkintä vilkkuu.
Aseta tuntilukema painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta ja
paina sitten kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
Aseta minuuttilukema painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta ja
paina sitten kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
Seuraava merkintä vilkkuu uudelleen, jos
valitsit vaiheessa 4:
“PLAY ONCE?” tai “PLAY WEEKLY?”:
Päivämerkinnän
“PLAY DAILY?”: Tuntimerkinnän.
6 Aseta soiton lopetusaika tekemällä
vaiheen 5 toimet.
7 Painele kaukosäätimen . tai >
-painiketta, kunnes haluamasi
äänilähde näkyy näytössä.
Merkintä muuttuu seuraavasti:
TUNER y CD PLAY
8 Paina kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
Ajastintyyppi, aloitusaika, lopetusaika,
äänilähde ja äänenvoimakkuus näkyvät
vuorotellen, minkä jälkeen näyttö palaa
alkuperäiseen tilaansa.
9 Katkaise järjestelmästä virta painamalla
?/1 -painiketta.
18FI
Näyttö
Kun haluat
Toimi näin
Tarkistaa asetuksen Paina kaukosäätimen CLOCK/
TIMER SELECT -painiketta ja
paina kaukosäätimen ENTER/
YES-painiketta. “PLAY ON?”
näkyy. Paina sitten
kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
Kytkeä ajastimen
päälle
Paina kaukosäätimen CLOCK/
TIMER SELECT -painiketta ja
painele kaukosäätimen . tai
> -painiketta, kunnes
“PLAY ON?” näkyy. Paina
sitten kaukosäätimen ENTER/
YES-painiketta.
Muuttaa asetuksen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Lopettaa
ajastimen käytön
Paina kaukosäätimen CLOCK/
TIMER SELECT -painiketta ja
painele kaukosäätimen . tai
> -painiketta, kunnes
“TIMER OFF?” näkyy. Paina
sitten kaukosäätimen ENTER/
YES-painiketta.
Huomautuksia
• Älä käytä järjestelmää virran päälle kytkeytymisen
ja soiton alkamisen välisenä aikana (noin 15
sekuntia ennen valittua aikaa). Muuten ajastin ei
kytkeydy oikein päälle.
• Jos käytät soittoajastinta samanaikaisesti
uniajastimen kanssa, uniajastimella on etusija.
• PC/TAPE/MD IN -liittimeen liitettyjä lisälaitteita ei
voi käyttää soittoajastimen äänilähteinä.
Näytön sammuttaminen
— Virransäästötila
Vaikka järjestelmästä olisi katkaistu virta,
järjestelmä kuluttaa virtaa kellonajan
näyttämiseen ja pysyäkseen valmiustilassa
kaukosäätimellä annettavia käskyjä varten.
Virransäästötila vähentää virrankulutusta
valmiustilan aikana.
Tässä tilassa kellonaikaa ei näytetä.
Paina järjestelmän ollessa pois päältä
DISPLAY-painiketta, kunnes kellonäyttö
katoaa.
Virransäästötilan lopettaminen
Paina DISPLAY-painiketta virran ollessa
katkaistuna.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
Kellonäyttö* y Ei näyttöä (Virransäästötila)
* Kellonaika näytetään vain, jos kellonaika on
asetettu.
Vihje
Ajastimen toiminta jatkuu virransäästötilassa.
Näytön kirkkauden
muuttaminen
Näytön kirkkautta voidaan muuttaa.
Painele kaukosäätimen DIMMER-painiketta
järjestelmän ollessa päällä.
Kirkkaustaso muuttuu kiertävästi.
Vihje
Kirkkaustaso on tehtaalla asetettu suureksi.
Näyttö
19FI
Näytön käyttäminen
Voit tarkistaa valitun kappaleen tai koko CD:n
jäljellä olevan ajan. Kun laitteessa on CD
TEXT -levy, voit tarkistaa myös levylle
tallennetut tiedot kuten nimikkeet.
Jäljellä olevan ajan
tarkistaminen
Painele kaukosäätimen TIME-painiketta
normaalin soiton aikana.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
Valitun kappaleen kulunut soittoaika t
Valitun kappaleen jäljellä oleva aika* t
Valitun CD:n jäljellä oleva aika**
* “– –.– –” näkyy, kun tarkistat jäljellä olevan ajan
CD-kappaleelta, jonka numero on 21 tai suurempi.
** “– –.– –” näkyy hajasoitettaessa CD:tä, jolla on 21
tai useampia kappaleita sekä ohjelmoidun soiton
aikana, kun valitaan CD-kappale, jonka numero on
21 tai suurempi.
Kokonaissoittoajan
tarkistaminen
Paina kaukosäätimen TIME-painiketta
pysäytystilassa.
Kappaleen nimen, levyn
nimen (CD) tarkistaminen
Painele DISPLAY-painiketta.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
Kellonäyttö t Äänenvoimakkuus*1 t
CD:n soittoaika*2 t Kappaleen nimi tai levyn
nimi*3
*1 CD:n soittoaika näkyy 8 sekunnin kuluttua.
*2 Näkyvä näyttö riippuu levyn kulloisestakin tilasta:
Jos levy on pysäytetty: CD:n kokonaissoittoaika
näkyy.
Jos levy soi: Kappaleen kulunut soittoaika,
kappaleen jäljellä oleva soittoaika tai CD:n jäljellä
oleva soittoaika näkyy.
*3 Kappaleen nimi näkyy soiton aikana (vain CD
TEXT -tietoja sisältävät CD:t), ja levyn nimi
näkyy, kun levy pysäytetään. Jos soittimeen
asetetaan nimetön CD, kappaleen nimi tai levyn
nimi ohitetaan.
20FI
Asemanimen tarkistaminen
(viritin)
Painele DISPLAY-painiketta.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
Asemanimi* t Taajuus** t Kellonäyttö t
Äänenvoimakkuus**
* Asemanimi ohitetaan, jos asemaa ei ole nimetty.
** Kun tämä on näkynyt 8 sekunnin ajan, näyttö
palautuu asemanimeen (tai taajuuteen, jos asemaa
ei ole nimetty).
Pitkän nimen rullaaminen
Paina kaukosäätimen SCROLL-painiketta.
Nimike rullaa näytössä.
Kun haluat pysäyttää nimen rullaamisen, paina
kaukosäätimen SCROLL-painiketta
toistamiseen.
Vihjeitä
• Jos painat kaukosäätimen TIME-painiketta
pysäytystilassa CD TEXT -tietona esiintyjän nimen
sisältävälle CD:lle, esiintyjän nimi rullaa näytössä.
• Kun haluat antaa CD:lle levyn nimen, katso sivulla
11 olevaa kohtaa “CD:n nimeäminen”.
• Kun haluat antaa esiviritysasemalle asemanimen,
katso sivulla 16 olevaa kohtaa “Esiviritettyjen
asemien nimeäminen”.
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen
Voit laajentaa järjestelmää liittämällä lisälaitteita. Katso kunkin laitteen mukana toimitettua
ohjekirjaa.
Kuulokkeet
Lisälaitteen
audiotuloliittimiin
Lisälaite
A PC/TAPE/MD OUT -liitin
Liitä lisälaite (kuten tietokone,
kasettinauhuri tai MD-soitin) tähän
liittimeen äänijohdolla (ei kuulu
varusteisiin). Tämän jälkeen voit lähettää
tästä järjestelmästä analogista ääntä
lisälaitteeseen.
B PC/TAPE/MD IN -liitin
Lisälaite
Digitaalisen laitteen
audiotuloliittimeen
Digitaalinen lisälaite
C OPTICAL CD DIGITAL OUT -liitin
Liitä digitaalinen lisälaite (kuten MD-soitin)
tähän liittimeen digitaalisella valokaapelilla
(neliömäinen, ei kuulu varusteisiin). Tämän
jälkeen voit lähettää tästä järjestelmästä
digitaalista ääntä lisälaitteeseen.
D PHONES-liitin
Tähän liittimeen voi liittää kuulokkeet.
Lisälaitteet
Liitä lisälaite (kuten tietokone,
kasettinauhuri tai MD-soitin) tähän
liittimeen äänijohdolla (ei kuulu
varusteisiin). Voi kuunnella lisälaitteesta
tulevaa analogista ääntä tämän järjestelmän
kautta.
Lisälaitteen äänen
lähtöliittimiin
21FI
Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen
1 Liitä äänijohto.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen” sivulla
21.
2 Painele FUNCTION-painiketta, kunnes
näytössä näkyy “PC”, “MD” tai “TAPE”.
Aloita liitetyn laitteen toistaminen.
Halutun lisälaitteen valitseminen
1 Kytke virta järjestelmään.
2 Painele FUNCTION-painiketta, kunnes
näytössä näkyy “PC”, “MD” tai “TAPE”.
3 Paina kaukosäätimen MENU/NOpainiketta.
4 Valitse haluamasi liitetty laite painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta.
Kun haluat kuunnella
Valitse
Liitettyä tietokonetta
PC?
Liitettyä MD-soitinta
MD?
Liitettyä kasettinauhuria
TAPE?
5 Paina kaukosäätimen ENTER/YESpainiketta.
22FI
Liitetyn laitteen
äänittäminen
Digitaalinen nauhoittaminen
digitaalisella laitteella
1 Liitä digitaalinen valokaapeli.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen” sivulla
21.
2 Aloita äänittäminen.
Katso kunkin laitteen mukana toimitettua
ohjekirjaa.
Analoginen nauhoittaminen
laitteella
1 Liitä äänijohto.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen” sivulla
21.
2 Aloita äänittäminen.
Katso kunkin laitteen mukana toimitettua
ohjekirjaa.
Vianetsintä
Kaukosäädin ei toimi.
Ongelmia ja niiden
korjaustoimia
Jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia,
käy läpi seuraava tarkistuslista.
Varmista ensin, että virtajohto on liitetty
kunnolla ja että kaiuttimet on liitetty oikein ja
liitännät ovat lujat.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Näytössä näkyy “– –:– –”.
• Aseta kellonaika uudelleen (katso sivua 8).
Ei ääntä.
• Säädä äänenvoimakkuus.
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Tarkista kaiutinliitännät (katso sivua 6).
Ääni kuuluu vain toiselta kanavalta tai
vasemman ja oikean kaiuttimen
äänenvoimakkuus on epätasapainossa.
• Liitä kaiutinjohdot oikein (katso sivua 6).
• Sijoita kaiuttimet mahdollisimman
symmetrisesti.
• Liitä varusteisiin kuuluvat kaiuttimet.
Huomattava surina tai kohina.
• Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteestä.
• Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
• Asenna kohinanvaimennin (saatavilla alan
liikkeistä) virtalähteeseen.
Ajastinta ei voida asettaa.
• Aseta kellonaika uudelleen (katso sivua 8).
Ajastin ei toimi.
CD-soitin
Levyaukon sisällä oleva kansi ei aukea ja
“LOCKED” näkyy.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
CD ei tule ulos soittimesta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitto ei ala.
•
•
•
•
Aseta CD paikalleen.
Pyyhi CD puhtaaksi (katso sivua 26).
Vaihda CD.
CD on asetettu soittimeen etikettipuoli
sisäänpäin. Aseta CD soittimeen oikein.
• Poista CD laitteesta ja pyyhi CD:llä oleva
kosteus. Anna järjestelmän olla virta päälle
kytkettynä muutaman tunnin ajan, kunnes
kosteus on haihtunut.
• Aloita soittaminen painamalla NX -painiketta
(tai kaukosäätimen CD N -painiketta).
Ääni hyppää.
• Pyyhi CD puhtaaksi (katso sivua 26).
• Vaihda CD.
• Yritä siirtää järjestelmä värinättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevalle pöydälle).
• Yritä siirtää kaiuttimet kauemmas järjestelmästä
tai sijoittaa ne erillisille jalustoille.
Kun kuuntelet bassoääntä sisältävää kappaletta
suurella äänenvoimakkuudella, kaiuttimien
värinä voi aiheuttaa äänen hyppäämisen.
Soitto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Palaa normaaliin soittoon painelemalla,
kaukosäätimen PLAY MODE -painiketta
järjestelmän ollessa pysäytystilassa, kunnes
“PROGRAM” ja “SHUFFLE” katoavat näytöstä.
Jatkuu
Vianetsintä
• Käynnistä ajastin (katso sivulla 19 olevaa kohtaa
“Kun haluat kytkeä ajastimen päälle”).
• Tarkista asetukset ja aseta kello oikeaan aikaan
(katso sivuja 8 ja 19).
• Kun olet asettanut ajastimen, muista sammuttaa
järjestelmä painamalla ?/1 -painiketta.
• Järjestelmä kytkeytyy päälle noin 15 sekuntia
ennen määritettyä aikaa.
• Poista este.
• Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
• Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
• Vaihda CR2025-paristo.
• Sijoita järjestelmä kauemmas loisteputkista.
23FI
Ongelmia ja niiden korjaustoimia
(jatkoa)
Lisälaitteet
Ei ääntä.
Viritin
Huomattavaa surinaa tai kohinaa (vilkkuu
“TUNED” tai “STEREO”).
• Valitse oikea kaista ja taajuus (katso sivua 13).
• Liitä antenni oikein (katso sivua 7).
• Hae parhaan vastaanoton tuottava sijainti ja
asento ja asenna antenni uudelleen.
Jos vastaanottoa ei saada hyväksi, suosittelemme
alan liikkeissä myytävän ulkoisen antennin
hankkimista.
• Varusteisiin kuuluva FM-johtoantenni
vastaanottaa signaaleja koko pituudeltaan, joten
vedä se täyteen pituuteensa.
• Sijoita antennit mahdollisimman kauas
kaiuttimista.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos
varusteisiin kuuluva AM-antennijohto on
irronnut muovijalustasta.
• Sammuta lähellä oleva sähkölaitteet.
FM (ULA) -ohjelmaa ei voida vastaanottaa
stereona.
• Painele kaukosäätimen FM MODE -painiketta,
kunnes “MONO” katoaa näytöstä.
• Katso kohtaa “Huomattavaa surinaa tai kohinaa
(vilkkuu “TUNED” tai “STEREO”).”, ja tarkista
antennin tila.
• Katso yleistä kohtaa “Ei ääntä.” sivulla 23 ja
tarkista järjestelmän tila.
• Liitä laite oikein (katso sivua 21) ja tarkista:
– että johdot on liitetty oikein.
– että johdon pistokkeet on työnnetty kokonaan
tiukasti paikoilleen.
• Kytke virta järjestelmään.
• Aloita soitto liitetyn laitteen mukana olleiden
ohjeiden mukaisesti.
• Painele FUNCTION-painiketta, kunnes näytössä
näkyy “PC” (tai “MD” tai “TAPE”).
Ääni on vääristynyt.
• Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuus
pienemmälle.
• Ulkoinen tulo saattaa olla liian voimakas. Aseta
ulkoiseksi toiminnoksi “MD” (katso sivua 22).
Jos järjestelmä ei toimi oikein
näiden toimenpiteiden tekemisen
jälkeenkään, palauta järjestelmä
alkutilaan seuraavasti:
Paina Z, TUNER/BAND ja FUNCTIONpainikkeita yhtäaikaisesti järjestelmän ollessa
päällä.
“COLD RESET” näkyy, minkä jälkeen
järjestelmä sammuu. Järjestelmä on palautettu
tehtaan asetuksiin. Kaikki tekemäsi asetukset
poistettiin. Muista palauttaa kaikki tarpeelliset
asetukset.
Huomautus
Järjestelmää ei voi palauttaa alkutilaan
virransäästötilassa.
24FI
Lisätietoja
Diagnosoiva virhenäyttö
Ilmoitukset
Käytön aikana näytössä voi näkyä tai vilkkua
jokin seuraavista ilmoituksista.
CD
Complete!
CD-editointi (Levymuistio) on päättynyt
normaalisti.
File Full
Järjestelmään on jo tallennettuna 100 levyn nimeä.
Initialize
Järjestelmää palautetaan alkutilaan. CD:tä ei voi
tällä hetkellä asettaa soittimeen. Odota, kunnes
“Initialize” katoaa näytöstä.
No Disc
CD-soittimessa ei ole levyä.
—OVER—
CD on saavuttanut loppunsa pidettäessä M
-painike alhaalla soittotauon aikana.
Push STOP!
Kaukosäätimen PLAY MODE -painiketta
painettiin soiton aikana.
Step Full!
Yritettiin ohjelmoida 26 tai useampia kappaleita
(vaiheita).
Varotoimet
Arvokilpi on ulkopohjassa.
VARO
Väärin asetettu paristo aiheuttaa räjähdysvaaran.
Vaihda vain samantyyppiseen tai valmistajan
suosittelemaan vastaavan tyyppiseen paristoon.
Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
Käyttöjännite
Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että sen käyttämä
jännite on sama kuin paikallisen sähköverkon.
Turvallisuus
• Etukansi on tehty karkaistusta lasista.
Normaaliolosuhteissa karkaistu lasi kestää iskuja ja
painoa paremmin kuin tavallinen lasi. Lasi voi
kuitenkin mennä rikki, jos siihen kohdistuu
äkkinäinen isku tai jos se naarmuuntuu.
• Järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
se on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Irrota järjestelmä pistorasiasta, jos sitä ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Irrota virtajohto vetämällä
pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa jotakin tai kaatuu
nestettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkastuta
järjestelmä ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
laitteen käyttöä.
• Virtajohdon vaihto on jätettävä aina alan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Sijoitus
Jatkuu
Lisätietoja
• Älä sijoita järjestelmää kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita järjestelmää tiloihin, joissa se joutuu
alttiiksi:
— Äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle
— Pölylle tai lialle
— Huomattavalle kosteudelle
— Tärinälle
— Suoralle auringonvalolle.
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä,
kiillotusaineella jne.), koska pintaan saattaa syntyä
tahtoja tai sen väri saattaa lähteä.
25FI
Varotoimet (jatkoa)
Kuumeneminen
• Vaikka laite kuumenee käytön aikana, kyseessä ei
ole laitevika.
• Estä järjestelmän kuumeneminen sijoittamalla
järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto
ja vältä asettamasta mitään kotelon päälle.
Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä- sivu- ja
pohjapinnat lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa
koteloa välttyäksesi palamiselta.
Älä peitä tuuletusaukkoja estääksesi laitevian.
Käyttö
Jos järjestelmä tuodaan kylmistä tiloista suoraan
lämpimiin tiloihin tai jos se sijoitetaan hyvin kosteaan
tilaan, CD-soittimen sisällä olevan linssin pinnalle
saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, järjestelmä ei
toimi oikein. Poista CD soittimesta ja anna
järjestelmän olla virta kytkettynä noin tunnin ajan,
kunnes kosteus on haihtunut.
Jos järjestelmän käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kaiutinjärjestelmä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti,
joten television kuva voi vääristyä magneettisesti. Jos
näin käy, katkaise televisiosta virta ja kytke se
uudelleen päälle 15 – 30 minuutin kuluttua.
Jos ongelma ei korjaannu, sijoita
kaiutinjärjestelmä kauemmas televisiosta. Varmista
myös, että kaiutinjärjestelmän lähellä ei ole
voimakkaita magneetteja sisältäviä esineitä kuten
audioräkkiä, televisiojalustaa tai leluja. Näiden
vuorovaikutus järjestelmän kanssa voi aiheuttaa
kuvan magneettisen vääristymisen.
26FI
Huomautuksia CD:istä
• Puhdista CD:n pinta puhdistusliinalla ennen CD:n
soittamista. Pyyhi CD keskeltä reunoille päin.
• Älä käytä CD:tä, jonka pinnoilla on teippiä, tarroja
tai liimaa, sillä se saattaa vahingoittaa soitinta.
• Älä käytä liuottimia.
• Suojaa CD:t suoralta auringonvalolta ja
lämpölähteiltä.
• Tällä järjestelmällä ei voida soittaa epäsäännöllisen
muotoisia (esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden
muotoisia) CD:itä. Nämä voivat vahingoittaa
järjestelmää. Älä käytä tällaisia levyjä.
Huomautus CD-R/CD-RW-levyjen
soitosta
CD-R/CD-RW-asemalla äänitettyjä levyjä ei ehkä
voida soittaa johtuen naarmuista, liasta,
äänityslaadusta tai aseman ominaisuuksista. Levyjä,
joita ei ole äänityksen jälkeen viimeistelty ei voida
myöskään soittaa.
Pintojen puhdistaminen
Puhdista kotelo, pinnat ja säätimet pehmeällä
laimeaan pesuliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla.
Älä käytä mitään hankaustyynyä, tahranpoistoainetta
tai liuotinta kuten alkoholia tai bensiiniä.
Tekniset tiedot
CD-soitinosa
Järjestelmä
Laser
Pääyksikkö (HCD-EX5)
Vahvistinosa
Pohjois-Amerikan malli:
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
15 + 15 W
(4 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
Euroopan malli:
DIN-lähtöteho (nimellinen):
12 + 12 W
(4 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
15 + 15 W
(4 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
15 + 15 W
Muut mallit:
Seuraavat mittaustulokset tehty 220 V, 60 Hz
vaihtovirralla
DIN-lähtöteho (nimellinen):
12 + 12 W
(vaihtovirta 4 ohmia/
1 kHz, DIN,
110 V – 240 V)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
15 + 15 W
(vaihtovirta 4 ohmia/
1 kHz, 10% THD,
110 V – 240 V)
Viritinosa
FM (ULA) -stereo, FM (ULA)/AM -superheterodyneviritin
FM (ULA) -viritinosa
Viritysala
Pohjois-Amerikan malli:
Muut mallit:
Antenni
Antenniliittimet
Välitaajuus
87,5 – 108,0 MHz
(100-kHz askelvälein)
87,5 – 108,0 MHz
(50-kHz askelvälein)
FM-lanka-antenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysala
Yleis-Amerikkalainen malli:
530 – 1.710 kHz
(viritysvälin ollessa
10 kHz)
531 – 1.710 kHz
(viritysvälin ollessa
9 kHz)
Euroopan malli:
531 – 1.602 kHz
(viritysvälin ollessa
9 kHz)
Muut mallit:
530 – 1.710 kHz
(viritysvälin ollessa
10 kHz)
531 – 1.602 kHz
(viritysvälin ollessa
9 kHz)
Antenni
AM-kehäantenni, liitäntä
ulkoiselle antennille
Välitaajuus
450 kHz
Kaiuttimet (SS-CEX5)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin
Diskanttikaiutin
Nimellisimpedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
2-teinen,
bassorefleksijärjestelmä
10 cm halk., kartiomainen
2,5 cm halk.,
kalottimainen
4 ohmia
Noin 160 × 235 × 150 mm
Noin 1,5 kg netto/kaiutin
Lisätietoja
Tuloliitännät
PC/TAPE/MD IN (stereominiliitin):
jännite 450 mV (MD)/
250 mV (PC/TAPE),
impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähtöliitännät
PC/TAPE/MD OUT (stereominiliitin):
jännite 250 mV,
impedanssi 1 kilo-ohmia
PHONES (stereominiliitin):
ottaa vastaan 8 ohmin tai
sitä suuremman
impedanssin kuulokkeet
OPTICAL CD DIGITAL OUT (Tuetut
näytteenottotaajuudet: 44,1 kHz)
Taajuusvaste
CD-levy- ja digitaalinen
audiojärjestelmä
Puolijohdelaser
(λ = 795 nm)
Välityskesto: Jatkuva
2 Hz – 20 kHz
Jatkuu
27FI
Tekniset tiedot (jatkoa)
Yleistä
Virtalähde
Pohjois-Amerikan malli:
Euroopan malli:
Meksikon malli:
Australian malli:
Korean malli:
Kiinan malli:
Muut mallit:
Tehonkulutus
Euroopan malli:
Muut mallit:
Vaihtovirta 120 V, 60 Hz
Vaihtovirta 230 V,
50/60 Hz
Vaihtovirta 120 V, 60 Hz
Vaihtovirta 220 – 240 V,
50/60 Hz
Vaihtovirta 220 V, 60 Hz
Vaihtovirta 220 V,
50/60 Hz
Vaihtovirta 110 – 240 V,
50/60 Hz
Katso arvokilpeä
0,25 W
(virransäästötilassa)
Katso arvokilpeä
Mitat (l/k/s)
Noin 186 × 235 × 157 mm
ml. ulkonevat osat ja
säätimet
Paino
Noin 3,0 kg
Vakiovarusteet
Kaukosäädin paristolla (1)
AM-kehäantenni (1)
FM-lanka-antenni (1)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Sony Corporation
Download PDF

advertising