Sony | CMT-DF1 | Sony CMT-DF1 Käyttöohjeet

3-198-114-11(1)
Micro HI-FI
Component
System
DK
Brugsanvisning _________________________________
FI
Käyttöohjeet ___________________________________
CMT-DF1
©2006 Sony Corporation
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand og
elektrisk stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation
ikke tildækkes med aviser, dug, gardiner eller andet.
Undlad ligeledes at placere tændte stearinlys på
apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks.
vaser, på apparatet.
Tilslut apparatet til en lettilgængelig stikkontakt i
væggen. Hvis du konstaterer noget unormalt i
apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af
stikkontakten.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Undtagen for kunder i USA og Canada
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette
er anbragt udvendigt på
bagsiden af apparatet.
FORSIGTIG
KLASSE 1M SYNLIG LASERSTRÅLE, NÅR
ENHEDEN ER ÅBEN, OG DE INTERNE LÅSE
UDLØST. UNDGÅ AT KIGGE DIREKTE PÅ DEN
MED OPTISKE INSTRUMENTER.
2DK
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev
købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
Indholdsfortegnelse
Hvordan denne brugsvejledning
anvendes ...........................................4
Diske, som kan afspilles .........................4
Klargøring
Tilslutning af systemet............................ 7
Valg af sprog.........................................10
Disk – Grundlæggende
afspilning
Isætning af en disk ................................ 11
Afspilning af en disk ............................. 11
— Normal afspilning
Afspilning af DVD'er med brug af
menuen............................................ 13
Afspilning af VIDEO CD'er med PBCfunktioner (ver. 2.0)........................ 13
— PBC-afspilning
Afspilning af
MP3-/JPEG-/DivX®-filer ............... 14
Disk – Forskellige afspilninger
Gentagelse af afspilning........................ 16
— Gentaget afspilning
Afspilning i tilfældig rækkefølge.......... 17
— Afspilning i tilfældig
rækkefølge
Anvendelse af skærmdisplayet til
søgning............................................ 18
Disk – Forskellige funktioner
Ændring af lyd/undertekster/vinkel ...... 20
Ændring af sprog................................... 21
— Sprog
Justering af billedindstillingerne........... 22
— Generel opsætning/
videoopsætning
Justering af lydindstillingerne............... 24
— Lydopsætning
Restriktioner for diskafspilning ............25
— Forældrekontrol
Liste over systemklargøringsposter ...... 27
Tuner
Indstilling af faste radiostationer .......... 28
Lytning til radioen ................................ 28
— Indstilling på faste stationer
— Manual afstemning
Bånd – Afspilning
Isætning af et bånd................................ 29
Afspilning af et bånd ............................ 30
Bånd – Optagelse
Optagelse på et kassettebånd ................ 30
Lydjustering
Justering af lyden.................................. 31
Synge med ............................................ 31
DK
Display
Visning af oplysninger om disken i
displayskærmen på forsiden ........... 32
Visning af information om disken på
skærmdisplayet............................... 32
Ekstra komponenter
Styring af tv'et med fjernbetjeningen ... 33
Brug af funktionen
THEATRE SYNC .......................... 33
Tilslutning af ekstra komponenter........ 34
Afspilning af 5.1-kanallyd med
forstærkeren (ekstraudstyr) ............ 35
Optagelse på en tilsluttet komponent.... 36
Fejlfinding
Problemer og afhjælpninger ................. 37
Meddelelser .......................................... 41
Yderligere oplysninger
Forholdsregler....................................... 42
Tekniske data........................................ 44
Ordforklaring ........................................ 45
Liste over knappernes placering og
henvisningssider ............................. 49
3DK
Hvordan denne
brugsvejledning anvendes
• Denne vejledning forklarer hovedsagligt
betjeninger med fjernbetjeningen, men de
samme betjeninger kan også foretages med de
knapper på selve apparatet, som har de samme
eller lignende navne.
• Skærmdisplayet (OSD) kan variere,
afhængigt af modellerne til de forskellige
lande.
• Den engelske OSD-skærm (on-screen
display) anvendes udelukkende til
illustrationsformål.
• "DVD" kan blive brugt som en generel
betegnelse for DVD VIDEO'er,
DVD+RW'er/DVD+R'er og DVD-RW'er/
DVD-R'er.
• De følgende symboler anvendes i
vejledningen.
Symbol
Betydning
Funktioner, der er tilgængelige
for DVD VIDEO'er, DVD-R'er/
DVD-RW'er i videotilstand og
DVD+R'er/DVD+RW'er
Funktioner, der er tilgængelige
for VIDEO CD'er (inklusive
Super VCD'er eller CD-R'er/CDRW'er i video CD-format eller
Super VCD-format)
Diske, som kan afspilles
Følgende diske kan afspilles i dette system.
Andre diske kan ikke afspilles.
Liste over diske, som kan
afspilles
Diskformat
Disklogo
DVD VIDEO'er
DVD-RW'er/
DVD-R'er
DVD+RW'er/
DVD+R'er
VIDEO CD'er
Lyd-cd'er
CD-R'er/
CD-RW'er
Funktioner, der er tilgængelige
for musik-CD'er eller CD-R'er/
CD-RW'er i musik-CD-format
Funktioner, der er tilgængelige
for DATA-CD'er (CD-ROM'er/
CD-R'er/CD-RW'er, som
indeholder MP3*-flier, JPEGfiler og DivX-filer)
Funktioner, der er tilgængelige
for DATA DVD'er (DVD-R'er/
DVD-RW'er/DVD+R'er/
DVD+RW'er), som indeholder
DivX-filer
*MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et
standardformat defineret af ISO/MPEG, som
komprimerer lyddata.
4DK
"DVD VIDEO"-, "DVD-R"- og "DVD-RW"-logoer er
varemærker.
Områdekoder for DVD'er, som
kan afspilles i dette system
Dit system er forsynet med en områdekode, som
er trykt på bagsiden af apparatet, og det kan kun
afspille DVD'er, der er mærket med den samme
områdekode.
DVD'er, forsynet med ALL mærket, kan også
afspilles på dette system.
Hvis man forsøger at afspille andre typer
DVD'er, vises meddelelsen "Wrong Region"
(Afspilning forbudt pga. regionsbegrænsninger)
på tv-skærmen. Det kan ske, at en DVD ikke er
forsynet med nogen områdekodeangivelse,
uanset om afspilning af DVD'en er forhindret
pga. områdebegrænsninger.
Diske, som systemet ikke kan
afspille
• CD-ROM'er (med undtagelse af
filtypenavnene ".MP3", ".JPG" og ".JPEG")
• Alle andre CD-R'er/CD-RW'er end dem, der
er optaget i følgende formater:
– musik-cd-format
– video-cd-format
– MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEG/
DivX-format, som er i overensstemmelse
med ISO9660* niveau 1/ niveau 2 eller
Joliet
• CD-ROM'er, som er optaget i PHOTO CDformat.
• Datadele på CD-Extras
• Super-lyd-cd'er
• DVD-ROM'er/DVD-R'er/DVD-RW'er/
DVD+R'er/DVD+RW'er bortset fra dem, som
er optaget i DivX-format, som er kompatible
med UDF (Universal Disk Format).
• DVD-ROM'er/DVD-R'er/DVD-RW'er/
DVD+R'er/DVD+RW'er, som er optaget i
Multi Session
• DVD-RAM'er
• DVD lyddisks
• En DVD med en områdekode, der ikke svarer
til systemets.
• DVD+R DL-diske (dobbeltlagsdiske)
• DVD+R'er/DVD+RW'er, som er optaget i
VR-tilstand (Video Recording)
• Fotofilm, som oprettes efter optagelse på en
DVD-camcorder i VR-tilstand (Video
Recording format)
• Diske med unormal facon (f.eks. hjerte,
firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på dette
apparat. Forsøg herpå kan beskadige
apparatet. Anvend ikke sådanne diske.
• En disk, hvorpå der er anbragt papir eller
mærkater.
• En disk, hvorpå der sidder rester af lim, tape,
eller en mærkat.
* Et logisk format for filer og mapper på en CD-ROM,
defineret af ISO (International Organization for
standardization).
Bemærkninger om CD-R/CDRW/DVD-R/DVD-RW (Videotilstand)/DVD+R/DVD+RW
• I nogle tilfælde kan CD-R'er, CD-RW'er,
DVD-R'er, DVD-RW'er (Video-tilstand)
(DVD-RW'er, som oprettes i videotilstand,
har samme format som en DVD VIDEO),
DVD+R eller DVD+RW ikke afspilles på
dette system, afhængigt af diskens kvalitet
eller fysiske tilstand eller af optageenhedens
egenskaber. Desuden vil disken ikke spille,
hvis den ikke er blevet korrekt
færdigbehandlet. Du kan finde flere
oplysninger i betjeningsvejledningen til
optageenheden. Bemærk, at nogle
afspilningsfunktioner muligvis ikke virker
sammen med visse DVD+RW'er/DVD+R'er,
selvom de er blevet korrekt færdiggjort.
• En disk optaget i "packet write"-format kan
ikke afspilles.
fortsættes
5DK
Bemærkning om
afspilningsbetjeninger for
DVD'er og VIDEO CD'er
Visse afspilningsbetjeninger for DVD'er og
VIDEO CD'er kan med fortsæt være fastsat af
software-producenterne. Eftersom dette system
afspiller DVD'er og VIDEO CD'er i henhold til
det af software-producenternes konstruerede
indhold, kan det ske, at nogle af
afspilningsfunktionerne ikke er disponible. Se
også brugsanvisningen, der følger med
DVD'erne eller VIDEO CD'erne.
Musikdisc'e kodet med
teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e,
der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger
cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles
på dette produkt.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact
Disc), kan afspilning på dette produkt ikke
garanteres.
Forholdsregler ved afspilning
af en disk, som er optaget i
Multi Session
• Dette anlæg kan afspille Multi Session-CD'er,
når den første session indeholder en MP3-fil
(JPEG-fil). Alle efterfølgende MP3-filer
(JPEG-filer), som er optaget i senere
sessioner, kan også afspilles.
6DK
• Hvis lydspor og billeder i musik-CD-format
eller Video CD-format kun er optaget i den
første session, afspilles kun den første
session.
• Ved afspilning af en disk, som indeholder
lydspor i musik-CD-format, MP3-filer og
JPEG-filer, kan kun lydsporene i musik-CDformat afspilles.
• CD-R- og CD-RW-disks, som er optaget i
multi-session, og ikke er afsluttet ved
"lukning af sessionen", understøttes ikke.
• Med CD-ROM'er/CD-R'er/CD-RW'er, som
indeholder DivX-filer i tillæg til MP3-filer
eller JPEG-filer, afspiller anlægget kun
DivX-filerne.
Ophavsret
Dette produkt indeholder teknologi til
beskyttelse af ophavsrettigheder, og er beskyttet
af USA patenter og andre intellektuelle
ophavsrettigheder. Anvendelse af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsrettigheder
skal være autoriseret af Macrovision, og
teknologien er beregnet til hjemmebrug og
anden begrænset fremvisning, med mindre
Macrovision har givet tilladelse til andet.
Reverse engineering og disassemblering er
forbudt.
• Dette system er udstyret med Dolby1) Digital og
DTS2) Digital Surround Systemet.
1) Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
2)
Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems,
Inc. "DTS" og "DTS 2.0 + Digital Out" er
registrede varemærker for Digital Theater
Systems, Inc.
• MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter
givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
• DivX® er en komprimeringsteknologi, der bruges til
komprimering af videofiler. Teknologien er udviklet
af DivX, Inc.
DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under
licens.
Klargøring
Udfør følgende procedurer 1 til 7 for at tilslutte dit system ved hjælp af de medfølgende ledninger
og andet tilbehør.
AM-rammeantenne
FM-antenne
Fronthøjttaler (højre)
1 Tilslut højttalerne.
Der er ingen betegnelse for højre og venstre
højttaler. Tilslut den højttaler, som er
placeret på højre side set fra anlæggets
forside, til SPEAKER R-stikket, og
højttaleren på venstre side til SPEAKER Lstikket.
Klargøring
Tilslutning af systemet
Fronthøjttaler (venstre)
2 Tilslut FM- og AM-antennerne.
Opsæt og tilslut AM-rammeantennen.
Udstræk FM
ledningsantennen vandret
Fra højttaleren på
højre side
Fra højttaleren på
venstre side
AM-rammeantenne
Indsæt kun den
afisolerede del*
* Fjern den yderste del af ledningens isolering.
fortsættes
7DK
Bemærk
Ved tilslutning af en videobåndoptager
Hold antennerne på afstand af højttalerledningerne.
Tilslut tv'et og videobåndoptageren ved hjælp af videoog lydkabler (medfølger ikke) som vist herunder.
3 Tilslut et tv.
Vælg en af følgende tilslutninger.
TV
Tilslutning A
Hvis dit tv har komponentvideoindgangsstik, skal du tilslutte tv'et til
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene
med en komponentvideo-ledning
(medfølger ikke).
Hvis dit tv er kompatibelt med signaler i
progressivt format, skal du bruge denne
forbindelse og indstille anlægget til
progressiv scan-funktionen. Se "Sådan
ændres den signaltype, der udsendes fra
systemet" (side 23) for flere oplysninger.
Videobåndoptager
System
Tilslut ikke direkte.
Hvis du tilslutter en videobåndoptager mellem dette
system og tv'et, kan du komme ud for videolækage, når
du ser videosignaler fra dette system. Tilslut ikke en
videobåndoptager mellem dette system og tv'et.
Bemærk
Anbring ikke tv'et oven på dette system.
Tip
Hvis du vil opnå videobilleder i endnu højere kvalitet,
kan du bruge et valgfrit S-videokabel til at forbinde S
VIDEO-inputstikket på dit tv til S VIDEO OUTstikket (side 34).
4 På modeller med spændingsvælger,
skal VOLTAGE SELECTOR sættes i
den stilling, der modsvarer den lokale
spænding.
Tilslutning B
Forbind videoinputstikket på dit tv til
VIDEO OUT-stikket med videokablet
(medfølger).
Afhængigt af modellen kan VOLTAGE
SELECTOR se anderledes ud.
5 Sæt netledningen i en stikkontakt i
væggen.
Når der anvendes et tv
Tænd for tv'et, og vælg videoudgang, således at du kan
se billederne fra dette system.
8DK
Hvis den medfølgende stikadapter, der
sidder på netstikket, ikke passer i
vægstikkontakten, skal adapteren tages af
(kun relevant for modeller forsynet med en
adapter).
6 Tænd for anlægget.
Bemærk
• Der bliver ved med at være strøm på anlægget, indtil
du trykker på POWER på apparatet igen for at slukke
det.
• Du kan ikke betjene anlægget med fjernbetjeningen,
medmindre POWER på apparatet er blevet trykket
ind.
• Når anlægget ikke skal bruges i længere tid, skal du
trykke på POWER for at slukke det.
Isætning af to R6-batterier
(størrelse AA) i
fjernbetjeningen
Skub låget til batterirummet til side, og fjern det.
Indsæt derefter de to medfølgende R6-batterier
(størrelse AA) med enden mærket E først, så de
passer til polerne som vist nedenfor.
Klargøring
Tryk på POWER på apparatet.
Når du har trykket på POWER på apparatet
for at tænde for strømmen, kan du tænde og
slukke for anlægget ved at trykke på ?/1 på
fjernbetjeningen.
e
E
e
E
7 Indstil farvesystemet til PAL eller
NTSC, så det passer med
farvesystemet på dit fjernsyn.
Farvesystemet er fra fabrik indstillet til
NTSC for modeller med områdekode 3, og
til PAL for modeller med anden
områdekode.
Hver gang du trykker på PAL/NTSC,
skifter farvesystemet på følgende måde:
NTSC t PAL t Multi t
NTSC (P-Scan) t PAL (P-Scan) t
Multi (P-Scan) t NTSC t ...
Bemærk
Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid,
bør du tage batterierne ud for at undgå risiko for
beskadigelse forårsaget af batterilækage og korrosion.
Tip
Ved normal anvendelse skulle batterierne kunne holde
cirka seks måneder. Skift begge batterier ud med nye,
når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene
systemet.
Bemærk
• Der kan forekomme forstyrrelser på tv-skærmen i et
øjeblik, når farvesystemet ændres som beskrevet
ovenfor.
• Når du afspiller en disk, som er optaget med et andet
farvesystem end det, apparatet er indstillet til, kan
billedet blive forvrænget.
• Se side 22 for oplysninger om indstilling af
farvesystemet.
Tilslutning af ekstraudstyr
Se side 34.
9DK
Valg af sprog
Du kan ændre sproget for displayvisningen på
skærmen.
1
2
3
Tænd for fjernsynet og vælg
videoindgangen.
Tryk på ?/1 for at tænde for anlægget.
Tryk på DVD (eller på FUNCTION + eller
– gentagne gange) for at skifte
funktionen til DVD.
Afspilningen starter automatisk, hvis en
disk med automatisk afspilningsfunktion er
sat i. Tryk på x for at stoppe afspilning.
4
Tryk på SETUP under stopindstilling.
Opsætningsmenuen vises.
5
6
7
8
10DK
Tryck flere gange på < eller , for at
vælge "General Setup Page", og tryk
derefter på ENTER.
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge "OSD Lang'', og tryk derefter på
ENTER.
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge et sprog fra den viste liste, og
tryk derefter på ENTER.
Tryk på SETUP for at slå
opsætningsmenuen fra.
Disk – Grundlæggende afspilning
Isætning af en disk
Tryk på Z OPEN på apparatet.
Placer en disk med etiketten opad i
diskskuffen, så hullet i midten af
disken passer perfekt over holderen.
Placer disken,
så hullet i
midten af
disken passer
perfekt over
holderen.
3
— Normal afspilning
Før afspilning af en DVD eller VIDEO CD, skal
du tænde for dit tv og vælge videoindgang.
Afhængigt af den pågældende DVD eller
VIDEO CD kan nogle betjeninger være
anderledes eller begrænsede. Se
brugsanvisningen, der følger med disken.
Eksempel: Ved afspilning af en DVD
Kapitelnummer
Luk diskskuffen.
Titelnummer
Disk – Grundlæggende afspilning
1
2
Afspilning af en disk
Spilletid
Bemærk
Anvend ikke en disk, hvorpå der er anbragt tape,
mærkater eller sidder limrester, da dette kan medføre
fejlfunktion.
Eksempel: Ved afspilning af en CD
Spornummer
1
Spilletid
Tryk på DVD (eller på FUNCTION + eller
– gentagne gange) for at skifte
funktionen til DVD.
Afspilningen starter automatisk, hvis en
disk med automatisk afspilningsfunktion er
sat i.
2
Læg en disk i.
Afspilningen begynder automatisk, når du
lukker diskskuffen.
Hvis afspilningen ikke begynder
automatisk, skal du trykke på H (eller
NX på apparatet).
fortsættes
11DK
Andre betjeninger
Bemærk
For at
Udfør følgende
Afhængigt af DVD'en eller VIDEO CD'en kan der
være restriktioner på nogle former for anvendelse.
stoppe
afspilning
Tryk på x.
holde pause
Tryk på X (eller NX på
apparatet).1)
Tryk på H (eller NX på
apparatet) for at genoptage
afspilningen.
— Genoptaget afspilning (kun DVD/ VIDEO
CD/CD)
Tryk flere gange på . eller >
under afspilning eller pause.
Tryk én gang på . under
afspilning eller pause for at vende
tilbage til begyndelsen af det aktuelle
spor eller kapitel.
Systemet husker det punkt, hvor du stoppede
disken, så du kan fortsætte fra det pågældende
punkt.
finde et punkt
hurtigt med
hurtig forlæns
søgning eller
hurtig baglæns
søgning
(Scan)2)
Tryk på m eller M (eller hold
m eller M inde på apparatet)
under afspilning.
Hver gang du trykker på eller holder
knappen, ændres søgehastigheden.
Tryk på H (eller NX på
apparatet) for at vende tilbage til
normal afspilning.
"RESUME" vises i displayet på frontpanelet.
Hvis ''RESUME'' ikke vises, kan genoptaget
afspilning ikke benyttes.
se billede-forbillede
(Slowmotionafspilning)
(kun DVD/
VIDEO
CD)1)2)
Tryk på
SLOW3) eller SLOW y
under afspilning. Hver gang der
trykkes på knappen, ændres
afspilningshastigheden.
Tryk på H (eller NX på
apparatet) for at vende tilbage til
normal afspilning.
forstørre
billederne
(kun DVD/
VIDEO CD)
Tryk på ZOOM. Hver gang du
trykker på knappen, ændres zoomskalaen. Vend tilbage til normal
størrelse ved at trykke gentagne
gange på ZOOM, indtil skalaen
vender tilbage til normal størrelse.
skifte til
DVD-funktion
fra en anden
kilde
Tryk på DVD (eller NX på
apparatet) (automatisk kildevalg).
Afspilningen starter automatisk, når
en disk med automatisk
afspilningsfunktion er sat i.
vælge et spor
eller kapitel
afbryde lyden Tryk på MUTING.
Tryk på MUTING igen eller på
VOLUME + for at gendanne lyden.
tage en disk ud Tryk på Z OPEN på apparatet under
stopindstilling.
1)
2)
3)
12DK
Genoptagelse af afspilning fra
det punkt, hvor disken blev
stoppet
Der kan optræde forstyrrelser i videobilledet.
Der høres ingen lyd.
Kun DVD
1
2
Under afspilning af en disk skal du trykke på
x for at stoppe afspilningen.
Tryk på H (eller NX på apparatet).
Afspilningen begynder fra det punkt, hvor du
stoppede disken i trin 1.
Bemærk
• Genoptaget afspilning fungerer muligvis ikke
korrekt med alle diske.
• Afhængigt af hvor du stopper disken, vil disken
muligvis ikke genoptage afspilningen fra præcis det
samme punkt.
• Genoptaget afspilning annulleres, når:
– du trykker på x i stopindstilling.
– du slukker for systemet.
– du åbner diskskuffen.
– du skifter funktion.
Afspilning af et kapitel/spor ved
at angive nummeret i tilstanden
Normal afspilning (kun på
fjernbetjeningen)
Tryk på talknapperne for at angive nummeret på
det kapitel eller spor, du ønsker at afspille.
Eksempel:
Hvis du vil afspille kapitel/spor nummer 5, skal du
trykke på 0 og 5.
Hvis du vil afspille kapitel/spor nummer 30, skal du
trykke på 3 og 0.
Afspilning af DVD'er med
brug af menuen
— PBC-afspilning
En DVD er inddelt i mange sektioner, som
udgør en film eller et musikstykke. Disse
sektioner kaldes "titler". Når du afspiller en
DVD, som indeholder flere titler, kan du vælge
den ønskede titel med TOP MENU.
Når du afspiller DVD'er, som giver dig
mulighed for at vælge elementer som f.eks.
sproget på underteksterne eller sproget for
lyden, kan du vælge disse elementer med
MENU/PBC.
1
Tryk på TOP MENU eller MENU/PBC.
Diskens menu vises på tv-skærmen.
Indholdet af menuen er forskelligt fra disk
til disk.
2
3
Tryk på M/m/</, eller på
talknapperne for at vælge det element,
du ønsker at afspille eller ændre.
Du kan anvende PBC-menuer* på tv-skærmen
til at afspille diskens interaktive software.
Menuformatet og -strukturen kan variere,
afhængigt af hver disk.
* PBC: Afspilningskontrol
1
2
Tryk på DVD (eller på FUNCTION + eller –
gentagne gange) for at skifte funktionen
til DVD.
Ilæg en VIDEO CD med PBC-funktioner
(ver. 2.0).
Disk – Grundlæggende afspilning
Afspilning af VIDEO CD'er
med PBC-funktioner (ver.
2.0)
Afspilningen begynder, og PBC-menuen
vises på tv-skærmen.
3
Tryk på talknapperne for at vælge tallet
på den post, du ønsker.
Indtast tallet som to cifre. Hvis du f.eks. vil
vælge "1", skal du taste "01".
Tryk på ENTER.
4
Fortsæt afspilning i henhold til
instruktionerne i menuerne for at
udnytte den interaktive afspilning.
Se betjeningsvejledningen, der følger med
disken, da betjeningsprocedurerne kan være
forskellige afhængigt af VIDEO CD'en.
For at gå tilbage til en foregående
menu
Tryk på O RETURN.
fortsættes
13DK
Sådan annulleres afspilning med
PBC-funktioner
1
Tryk to gange på x for at annullere
genoptaget afspilning (side 12).
2
Tryk på SETUP.
Afspilning af MP3-/JPEG-/
DivX®-filer
Opsætningsmenuen vises.
3
Tryck flere gange på < eller , for at
vælge "Preference Page", og tryk derefter
på ENTER.
4
Tryk flere gange på M eller m for at vælge
"PBC'', og tryk derefter på ENTER.
5
Tryk flere gange på M eller m for at vælge
"Off'', og tryk derefter på ENTER.
6
Tryk på SETUP for at slå
opsætningsmenuen fra.
7
Tryk på H (eller NX på apparatet).
Inden du afspiller MP3-filer, JPEG-filer eller
DivX-filer, skal du tænde for dit tv og vælge
videoudgangen.
1
2
Tryk på DVD (eller på FUNCTION + eller
– gentagne gange) for at skifte
funktionen til DVD.
Ilæg en DATA CD eller DATA DVD.
Fillisten vises.
Afspilningen begynder fra det første spor.
Stillbilleder, såsom menuskærme, vil ikke blive
vist.
For at vende tilbage til PBC-afspilning skal du
gentage trin 1 til 7 og vælge "On" i trin 5.
Tip
Hver gang du trykker på MENU/PBC, skifter visning
mellem "PBC On" og "PBC Off".
3
Tryck flere gange på M/m/</, for at
vælge den fil, du vil afspille.
Tryck flere gange på M eller m for at
gennemse indholdet i mappen.
Vælg en mappe, og tryk på ENTER eller
, for at gå ind i mappen.
Vælg mappen øverst på listen, og tryk på
ENTER eller < for at vende tilbage til den
overordnede mappe.
4
Tryk på H (eller NX på apparatet).
Afspilningen begynder fra den valgte fil.
Hvis du har valgt en JPEG-fil, begynder
diasshowet.
14DK
Andre betjeninger
For at
For at
Udfør følgende
stoppe
afspilning
Tryk på x, når du afspiller en MP3fil eller DivX-fil.
Tryk på MENU/PBC, når du afspiller
en JPEG-fil.
afbryde lyden Tryk på MUTING.
Tryk på MUTING igen eller på
VOLUME + for at gendanne lyden.
Tryk på X (eller NX på
apparatet).1)
Tryk på H (eller NX på
apparatet) for at genoptage
afspilningen.
finde et punkt
hurtigt med
hurtig forlæns
søgning eller
hurtig baglæns
søgning
(Scan)
(Med
undtagelse af
JPEG)2)
Tryk på m eller M (eller hold
m eller M inde på apparatet)
under afspilning.
Hver gang du trykker på eller holder
knappen, ændres søgehastigheden.
Tryk på H (eller NX på
apparatet) for at vende tilbage til
normal afspilning.
se billede-forbillede
(Slowmotionafspilning)
(kun DivX)1)2)
Tryk på SLOW y3) under
afspilningen.
Hver gang der trykkers på knappen,
ændres afspilningshastigheden.
Tryk på H (eller NX på
apparatet) for at vende tilbage til
normal afspilning.
forstørre
billederne
(kun DivX/
JPEG)
Tryk på ZOOM.
For DivX-filer ændres zoomskalaen, hver gang du trykker på
knappen. Vend tilbage til normal
størrelse ved at trykke gentagne
gange på ZOOM, indtil skalaen
vender tilbage til normal størrelse.
For JPEG-filer skal du trykke på
ZOOM og derefter trykke gentagne
gange på m eller M for at ændre
zoom-skalaen. Tryk igen på ZOOM
for at vende tilbage til normal
størrelse.
flippe det
aktuelle
billede (kun
JPEG)
Tryk på M for at flippe billedet
lodret.
Tryk på m for at flippe billedet
vandret.
rotere det
aktuelle
billede (kun
JPEG)
Tryk på < eller ,.
Hver gang du trykker på ,, roteres
billedet 90º med uret.
Hver gang du trykker på <, roteres
billedet 90º mod uret.
tage en disk ud Tryk på Z OPEN på apparatet under
stopindstilling.
1)
2)
3)
Der kan optræde forstyrrelser i videobilledet.
Der høres ingen lyd.
SLOW fungerer ikke for DivX-filer.
Sådan vælges en JPEG-fil i
miniaturevisningen
1
Tryk på x, når du får vist en JPEG-fil.
JPEG-filerne i den samme mappe som den valgte
JPEG-fil vises som miniaturebilleder.
2
Tryk flere gange på M/m/</, for at vælge
den JPEG-fil, du vil have vist, og tryk
derefter på ENTER.
Disk – Grundlæggende afspilning
holde pause
Udfør følgende
Gå til det næste skærmbillede ved at trykke
gentagne gange på M/m/</, for at vælge
Next B, og tryk derefter på ENTER.
Vælg b Prev, og tryk derefter på ENTER for at
vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Sådan vender du tilbage til
fillisten fra miniaturevisningen
Tryk på MENU/PBC.
Bemærkninger om fillisten
• På tv-skærmen kan der vises op til 14 tegn for
mappe- og filnavne.
• Kun bogstaver og tal kan bruges til mappe- eller
filnavne. Alt andet vises som ''-''.
• Hvis en MP3-fil afspilles, kan den viste forløbne
afspilningstid være forskellig fra den faktiske
afspilningstid.
Bemærkninger om MP3/JPEG-filer
• Det maksimale antal:
– mapper på en disk er 255.
– MP3/JPEG-filer på en disk er 999.
– MP3/JPEG-filer, som kan rummes i en enkelt
mappe, er 640.
Hvis der findes et stort antal filer, som ikke er af
typen MP3/JPEG, kan det maksimale antal mapper
og filer dog være lavere.
• For data CD er afspilning mulig op til 16 niveauer.
• Systemet understøtter MP3-filer, som er optaget med
en bithastighed på 32 til 320 kbps og en
samplingfrekvens på 32/44,1/48 kHz for MPEG1
Audio Layer-3.
fortsættes
15DK
• Hvis du tilføjer filtypenavnet ".MP3" til data, der
ikke er i MP3-format, kan systemet ikke genkende
dataene korrekt, og vil frembringe en kraftig støj, der
kan beskadige dit højttalersystem.
• I forbindelse med de følgende diske tager det længere
tid, inden afspilning starter.
– en disk, der er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i Multi Session.
– en disk, på hvilken der kan tilføjes data (ikkefærdigbehandlet disk).
• Nogle CD-R'er og CD-RW'er kan ikke afspilles på
dette system afhængigt af filformatet.
Bemærkninger om DivX-filer
• Anlægget kan muligvis ikke afspille en DivX-fil, når
filen er kombineret af to eller flere DivX-filer.
• Anlægget kan ikke afspille en DivX-fil med en
størrelse, som overstiger 640 (bredde) × 480 (højde).
• Afhængigt af DivX-filen er billedet muligvis uskarpt,
eller lyden kan svigte.
• Anlægget kan ikke afspille visse DivX-filer, som er
længere end tre timer.
• Hvis der ikke er optaget nogen DivX-filer på en
DATA DVD, vises en meddelelse om, at disken ikke
kan afspilles.
• Afhængigt af DivX-filen stopper billedet muligvis
midlertidigt eller bliver uskarpt. I dette tilfælde
anbefales det, at du opretter filen ved en lavere
bithastighed. Hvis der stadig er støj på lyden, er MP3
det anbefalede lydformat. Bemærk imidlertid, at dette
anlæg ikke er kompatibelt med WMA-format
(Windows Media Audio).
• På grund af den komprimeringsteknologi, der bruges
til DivX-filer, kan der gå et stykke tid, efter at du har
trykket på H (eller NX på apparatet), før billedet
vises.
• Afhængigt af DivX-filen svarer lyden muligvis ikke
til billederne på skærmen.
• Afspilningsrækkefølgen varierer muligvis afhængigt
af den software, der brugtes til at oprette DivX-filen.
• Anlægget kan genkende op til 600 DivX-filer i en
enkelt mappe. Der kan maksimalt genkendes 200
mapper.
Tips
• Du kan få vist diskoplysningerne under afspilning af
en DivX-fil (side 32).
• Hvis antallet af visningsgange er forudindstillet, kan
du afspille DivX-filerne det antal gange, der svarer til
forudindstillede antal.
16DK
Disk – Forskellige afspilninger
Gentagelse af afspilning
— Gentaget afspilning
Du kan afspille en hel disk eller markeret mappe
flere gange, eller du kan afspille en enkelt titel/
kapitel/spor/fil flere gange.
Anvendelse af
displayskærmen på forsiden
Tryk flere gange på REPEAT under
afspilning.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indstillingen efter følgende mønster:
x Ved afspilning af en DVD
• REPEAT 1: gentager det aktuelle kapitel.
• REPEAT: gentager den aktuelle titel.
• REPEAT ALL: gentager alle titler på disken.
x Ved afspilning af en VIDEO CD/CD eller
MP3-/JPEG-/DivX-fil
• REPEAT 1: gentager det aktuelle spor/den
aktuelle fil.
• REPEAT ALL: gentager alle spor/filer på
disken.
Annullering af gentaget
afspilning
Tryk på REPEAT flere gange, indtil "REPEAT"
forsvinder.
Bemærk
• Du kan ikke udføre gentaget afspilning under PBCafspilning af VIDEO CD'er (side 13).
• Når du vælger "REPEAT 1", afspilles det valgte
kapitel/spor/fil i det uendelige, indtil "REPEAT 1"
annulleres.
Anvendelse af
skærmdisplayet
Tryk flere gange på REPEAT under
afspilning.
Afspilning i tilfældig
rækkefølge
— Afspilning i tilfældig rækkefølge
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indstillingen efter følgende mønster:
•
•
•
•
Ingen visning: afspilles ikke flere gange.
Chapter: gentager det aktuelle kapitel.
Title: gentager den aktuelle titel.
ALL: gentager alle titler på disken.
x Ved afspilning af en VIDEO CD/CD
• Ingen visning: afspilles ikke flere gange.
• Track: gentager det aktuelle spor.
• ALL: gentager alle spor på disken.
x Ved afspilning af en MP3-/JPEG-/DivX-fil
• Repeat Off: afspilles ikke flere gange.
• Repeat One: gentager den aktuelle fil.
• Repeat All: gentager alle filer i mappen.
Bemærk
De ovenstående display forsvinder efter få sekunder.
Annullering af gentaget
afspilning
x Ved afspilning af en DVD
Tryck flere gange på REPEAT, indtil "Chapter",
"Title" og "ALL" forsvinder.
x Ved afspilning af en VIDEO CD/CD
Tryk flere gange på REPEAT, indtil både
"Track" og "ALL" forsvinder.
x Ved afspilning af en MP3-/JPEG-/DivX-fil
Tryk flere gange på REPEAT, indtil "Repeat
Off" vises.
Bemærk
• Du kan ikke udføre gentaget afspilning under PBCafspilning af VIDEO CD'er (side 13).
• Gentaget afspilning annulleres, når:
– du slukker for systemet.
– du åbner diskskuffen.
– du skifter til andre funktioner, undtagen DVD.
Du kan afspille en hel disk eller markeret mappe
i tilfældig rækkefølge.
Anvendelse af
displayskærmen på forsiden
Tryck flere gange på RANDOM under
afspilning, indtil "RANDOM" vises.
Afspilning i tilfældig rækkefølge begynder fra
næste titel/kapitel/spor/fil.
Sådan annulleres afspilning i
tilfældig rækkefølge
Disk – Forskellige afspilninger
x Ved afspilning af en DVD
Tryk på RANDOM flere gange, indtil
"RANDOM" er forsvundet.
Bemærk
Du kan ikke udføre afspilning i tilfældig rækkefølge
under PBC-afspilning af VIDEO CD'er (side 13).
Anvendelse af
skærmdisplayet
Tryck flere gange på RANDOM under
afspilning, indtil "Random" vises.
Afspilning i tilfældig rækkefølge begynder fra
næste titel/kapitel/spor/fil.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indstillingen efter følgende mønster:
x Ved afspilning af en DVD
• Ingen visning: afspiller ikke i tilfældig
rækkefølge.
• Random: afspiller alle titler/kapitler på disken
i tilfældig rækkefølge.
x Ved afspilning af en VIDEO CD/CD
• Ingen visning: afspiller ikke i tilfældig
rækkefølge.
• Random: afspiller alle spor på disken i
tilfældig rækkefølge.
fortsættes
17DK
x Ved afspilning af en JPEG-/DivX-fil
• Off: afspiller ikke i tilfældig rækkefølge.
• Random: afspiller alle filer i mappen i
tilfældig rækkefølge.
Sådan annulleres afspilning i
tilfældig rækkefølge
Anvendelse af
skærmdisplayet til
søgning
x Ved afspilning af en DVD/VIDEO CD/CD
Tryk på RANDOM flere gange, indtil
"Random" er forsvundet.
x Ved afspilning af en JPEG/DivX-fil
Tryk flere gange på RANDOM, indtil "Off"
vises.
Bemærk
• Du kan ikke udføre afspilning i tilfældig rækkefølge
under PBC-afspilning af VIDEO CD'er (side 13).
• Afspilning i tilfældig rækkefølge annulleres, når:
– du slukker for systemet.
– du åbner diskskuffen.
– du skifter til andre funktioner, undtagen DVD.
• Du kan ikke udføre afspilning i tilfældig rækkefølge
med MP3-filer.
Du kan søge efter en titel eller et kapitel (DVD)
og et spor (VIDEO CD). Eftersom titler, kapitler
og spor tildeles entydige numre på disken, kan
du vælge det ønskede element ved at angive
nummeret. Eller du kan søge efter et bestemt
punkt ved hjælp af tidskoden (tidssøgning).
Bemærk
Søgefunktionen virker ikke under afspilning i tilfældig
rækkefølge (side 17).
Søgning efter en titel/et
kapitel (kun DVD)
1
Tryk på SEARCH under afspilning.
Menudisplayet vises.
2
3
Tryck flere gange på M eller m for at
vælge "Title" eller "Chapter", og tryk
derefter på ENTER.
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede titel- eller kapitelnummer.
Afspilningen starter fra det valgte nummer.
4
Tryk på SEARCH for at slå
menudisplayet fra.
Bemærk
Søgefunktionen virker ikke for DVD'er, når afspilning
i genoptaget rækkefølge er annulleret (side 12).
18DK
Søgning efter et spor (kun
VIDEO CD)
1
Tryk på SEARCH under afspilning.
Menudisplayet vises.
2
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede spornummer.
Afspilningen starter fra det valgte nummer.
4
Tryk på SEARCH for at slå
menudisplayet fra.
Bemærk
Funktionen til sporsøgning virker ikke under PBCafspilning af VIDEO CD'er.
Søgning efter et bestemt
punkt ved hjælp af tidskoden
(kun DVD/VIDEO CD)
Disk – Forskellige afspilninger
3
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge "Track'', og tryk derefter på
ENTER.
— Tidssøgning
1
Tryk på SEARCH under afspilning.
Menudisplayet vises.
2
Tryck flere gange på SEARCH for at
vælge den ønskede søgemetode.
x Ved afspilning af en DVD
Vælg "TT Time" (titeltid) eller "CH Time"
(kapiteltid), og tryk derefter på ENTER.
x Ved afspilning af en VIDEO CD
Vælg "Disc Time" eller "Track Time", og
tryk derefter på ENTER.
3
4
Tryk på talknapperne for at indtaste
tidskoden.
Tryk på SEARCH for at slå
menudisplayet fra.
Bemærk
Funktionen til tidssøgning virker ikke under PBCafspilning af VIDEO CD'er.
Annullering af søgning
Tryck flere gange på SEARCH, indtil
menudisplayet forsvinder.
19DK
Disk – Forskellige funktioner
Ændring af lyd/
undertekster/vinkel
Ændring af lyden
Ved afspilning af en DVD eller DATA CD/
DATA DVD (DivX-filer), som er optaget i flere
lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-audio
eller DTS), kan du ændre lydformatet. Hvis
DVD'en er optaget med spor på flere sprog, kan
du også ændre sprog.
Med VIDEO CD'er eller CD'er kan du vælge
lyden fra højre eller venstre kanal og lytte til
lyden fra den valgte kanal gennem både højre og
venstre højttaler. Ved afspilning af en disk, som
indeholder en sang med vokalen i højre kanal og
instrumenterne i venstre kanal, kan du f.eks.
høre instrumenterne i begge højttalere ved at
vælge venstre kanal.
Tryk flere gange på AUDIO under
afspilning.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indstillingen efter følgende mønster:
x Ved afspilning af en DVD
Afhængigt af DVD'en kan valgmuligheden for
sprog og lydformat variere.
Når det samme sprog vises to eller flere gange,
er DVD'en optaget med flere lydformater.
x Ved afspilning af en VIDEO CD/CD
• Mono Left: Lyden fra venstre kanal (mono).
• Mono Right: Lyden fra højre kanal (mono).
• Mix-Mono: Lyden fra venstre og højre kanal
blandes.
• Stereo: Standard stereolyd.
x Ved afspilning af en DivX-fil
Valget af lydsignalformat fra DATA CD eller
DATA DVD varierer afhængigt af den DivX-fil,
der findes på disken. Formatet vises på tvskærmen.
20DK
Sådan indstiller du det ønskede
lydspor
Du kan indstille systemet til det ønskede lydspor
ved hjælp af de handlinger, der beskrives under
"Ændring af sprog" (side 21).
Bemærk
• Når du afspiller en DVD med en anden lyd end
2 kanaler, kanaliseres lyden ud i 2 kanaler og sendes
fra systemhøjttalerne. Lyden sendes dog ikke i
formatet "Flerkanals-PCM"-format.
• Ved diske, der ikke er optaget med flere lydformater,
kan du ikke ændre lyden.
• Afhængigt af DVD'en kan du muligvis ikke ændre
lyden, heller ikke hvis DVD'en er indspillet i et
format med flere lydspor.
• I forbindelse med VIDEO CD'er og CD'er vender
indstillingen tilbage til "Stereo", når du slukker for
anlægget eller åbner diskskuffen.
• Under DVD-afspilning kan lyden skifte automatisk.
Visning af diskens
information om lyd (kun DVD/
DivX)
Når du trykker gentagne gange på AUDIO under
afspilning, vises lydsignalformatet (PCM,
Dolby Digital, DTS osv.) på tv-skærmen.
I eksempelvis Dolby Digital format kan flere
signaler, rækkende fra mono til 5.1 kanal
signaler, være optaget på en DVD. Afhængigt af
DVD'en kan antallet af de optagne kanaler være
forskelligt.
Lydformat
Visning af underteksterne
(kun DVD)
Ved afspilning af DVD'er, hvorpå der er optaget
undertekster på flere sprog, kan man ændre
sproget for underteksten, mens en DVD
afspilles, og underteksterne kan vises eller
skjules.
Tryk flere gange på SUBTITLE under
afspilning.
Sådan annulleres
undertekstindstillingen
— Sprog
1
2
3
4
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge en post, og tryk derefter på
ENTER.
Skifter sproget på lydsporet. Vælg sproget
på den viste liste.
Afhængigt af DVD'en kan du muligvis ikke ændre
underteksterne, selv om der er optaget undertekster på
flere sprog på DVD'en.
x Subtitle (kun DVD)
Skifter sproget på undertitlerne. Vælg
sproget fra den viste liste.
Ændring af kameravinkler
(kun DVD)
x Disc Menu (kun DVD)
Vælg sproget for DVD menuen.
Når du afspiller en DVD, hvorpå der er optaget
flere kameravinkler (multi-vinkler) for en scene,
kan du ændre visningsvinklen.
5
Tryk flere gange på ANGLE under
afspilning.
6
Afhængigt af DVD'en kan du muligvis ikke ændre
vinklerne, selv om der er optaget flere vinkler på
DVD'en.
Tryck flere gange på < eller , for at
vælge "Preference Page", og tryk
derefter på ENTER.
x Audio (kun DVD)
Bemærk
Bemærk
Tryk på SETUP under stopindstilling.
Opsætningsmenuen vises.
Tryk flere gange på SUBTITLE for at vælge
"Subtitle Off".
Hver gang man trykker på knappen, skifter
vinklen.
Tryk to gange på x for at annullere
genoptaget afspilning (side 12).
Disk – Forskellige funktioner
Hver gang man trykker på knappen, skifter
sproget.
Ændring af sprog
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge et sprog, og tryk derefter på
ENTER.
Tryk på SETUP for at slå
opsætningsmenuen fra.
Sådan ændres sprog på
skærmdisplayet
Vælg "General Setup Page" i trin 3, vælg
derefter "OSD Lang". Se "Valg af sprog"
(side 10) for flere oplysninger.
Bemærk
Når det valgte sprog ikke er optaget på DVD'en, vil et
af de optagne sprog automatisk blive valgt.
Tip
Du kan nulstille alle indstillinger undtagen
Forældrekontrol ved at udføre de handlinger, der er
beskrevet under "Du kan gendanne
standardindstillingerne* på følgende måde:" (side 40).
* Gælder ikke indstillingerne af forældrekontrol
21DK
Justering af
billedindstillingerne
Wide
Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et widescreen-tv eller et fjernsyn med
en bredformat indstillingsfunktion.
— Generel opsætning/
videoopsætning
1
Bemærk
Tryk på SETUP under stopindstilling.
Opsætningsmenuen vises.
2
3
4
5
Tryck flere gange på < eller , for at
vælge "General Setup Page" eller
"Video Setup Page", og tryk derefter på
ENTER.
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge en post, og tryk derefter på
ENTER.
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge en indstilling, og tryk derefter på
ENTER.
Tryk på SETUP for at slå
opsætningsmenuen fra.
General Setup
x TV Display
Vælg samme bredde-højde-forhold som på det
tilsluttede fjernsyn.
Standardindstillingen er understreget.
Normal/PS
Normal/LB
22DK
Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et fjernsyn med 4:3 billedformat.
Denne indstilling viser et bredformat
billede, der fylder hele skærmen, med
de dele, der ikke kan indpasses, skåret
væk.
Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et fjernsyn med 4:3 billedformat.
Denne indstilling viser et bredformat
billede med sorte bånd vist i den øvre
og nedre del af skærmen.
Afhængigt af DVD'en kan "Normal/LB" automatisk
blive valgt i stedet for "Normal/PS" og omvendt.
x Angle Mark (kun DVD)
Slår ikonet for flere kameravinkler til og fra
under afspilning af en DVD med flere
kameravinkler.
Standardindstillingen er understreget.
On
Slår ikonet for flere kameravinkler
til.
Off
Slår ikonet for flere kameravinkler
fra.
Video Setup
x TV Type
Vælg farvesystemet, når du afspiller en disk.
Standardindstillingen er "PAL" for den
europæiske model og "Multi" for andre
modeller.
PAL
Ændrer en NTSC-disks
videosignal og sender det ud i
PAL-systemet.
Multi
Udsender videosignalet i det
samme system, som disken er
fremstillet i, enten PAL eller
NTSC. Vælg "Multi", hvis dit
fjernsyn anvender et dobbelt
system.
NTSC
Ændrer en PAL-disks videosignal
og sender det ud i NTSC-systemet.
x Component/S
Når du tilslutter tv'et til COMPONENT VIDEO
OUT-stikket eller S VIDEO OUT-stikket på
bagsiden af anlægget, skal du skifte denne
indstilling, så den passer til tilslutningen.
Billedet vises ikke korrekt, hvis indstillingen
ikke er korrekt.
Standardindstillingen er understreget.
Vælg dette ved tilslutning til S
VIDEO OUT-stikket.
COMPONENT
Vælg dette ved tilslutning til
COMPONENT VIDEO OUTstikket.
— Progressiv
Progressiv er en metode til visning af tv-billeder,
som reducerer flimmer og gør billedet skarpere.
For at få vist billedet med denne metode skal du
tilslutte til et tv, som kan modtage progressive
signaler.
1
Afspilningen starter automatisk, hvis en disk
med automatisk afspilningsfunktion er sat i.
Tryk på x for at stoppe afspilning.
x DivX VOD
DivX VOD-filer kan downloades fra visse
kommercielle websteder mod betaling af en
lejeafgift. Inden download af en DivX VOD-fil
skal du indtaste registreringsnummeret på dit
anlæg vha. købsformularen på webstedet.
Done
Viser registreringskoden for dette
anlæg.
Du kan finde flere oplysninger på
http://www.divx.com på
internettet.
Bemærk
• Hvis du ikke kan afspille en downloadet DivX VODfil, som du har optaget på en CD-R, er lejeperioden
muligvis udløbet. Andre mulige årsager kan være, at
versionen er forkert, eller at indstillingerne var
forkerte, da du downloadede filen eller optog den på
en CD-R. Du kan finde flere oplysninger om DivX
VOD-filer på http://www.divx.com.
• Du kan ændre farvesystemet på dette apparat, så det
passer til det tilsluttede tv (side 9).
Tip
Du kan nulstille alle indstillinger undtagen
Forældrekontrol ved at udføre de handlinger, der er
beskrevet under "Du kan gendanne
standardindstillingerne* på følgende måde:" (side 40).
Tryk på DVD (eller på FUNCTION + eller –
gentagne gange) for at skifte funktionen til
DVD.
2
Tryk på PROGRESSIVE på apparatet.
Hver gang du trykker på PROGRESSIVE på
apparatet, ændres skærmdisplayet på følgende
måde:
P-SCAN* y Interlace (standardindstilling)
* "PROGRE" vises i displayet på frontpanelet, når
der sendes progressive signaler fra systemet.
Disk – Forskellige funktioner
S-VIDEO
Sådan ændres den signaltype,
der udsendes fra systemet
x P-SCAN
Vælg denne metode, når dit tv kan modtage
progressive signaler, og tv'et er sluttet til
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.
Denne indstilling skal normalt vælges under de
ovenfor nævnte forhold.
Bemærk, at billedet ikke er tydeligt, eller der
muligvis ikke vises noget billede, hvis du vælger
disse indstillinger, når ingen af betingelserne
ovenfor er opfyldt.
x Interlace (standardindstilling)
Vælg denne metode, når dit tv ikke kan modtage
progressive signaler, eller tv'et er sluttet til
VIDEO OUT-stikket.
* Gælder ikke indstillingerne af forældrekontrol
fortsættes
23DK
Om DVD softwaretyper og
konverteringsmetoden
DVD-software kan inddeles i to typer:
filmbaseret software og videobaseret software.
Videobaseret software kommer fra tv, f.eks.
dramaer og komedier, og vises med 30 billeder/
60 felter pr. sekund. Filmbaseret software
kommer fra film og vises med 24 billeder pr.
sekund. Visse typer DVD-software indeholder
både video og film.
Hvis disse billeder skal vises naturligt på
skærmen, når de udsendes i progressivt format,
skal de progressive signaler konverteres, så de
passer til den type DVD-software, som du
kigger på.
Justering af
lydindstillingerne
— Lydopsætning
1
Opsætningsmenuen vises.
2
3
Bemærk
Når du afspiller videobaseret software i progressivt
signalformat, kan afsnit af nogle typer billeder virke
unaturlige pga. konverteringsprocessen, når de
udsendes gennem COMPONENT VIDEO OUTstikkene. Selvom du har sat indstillingen til "PSCAN", påvirkes billeder fra VIDEO OUT-stikket
ikke, da de udsendes i interlaced format.
Tryk på SETUP under stopindstilling.
4
5
6
Tryck flere gange på < eller , for at
vælge "Audio Setup Page", og tryk
derefter på ENTER.
Tryck flere gange på M eller m for at
vælge "Speaker Setup" eller "SPDIF
Setup", og tryk derefter på ENTER.
Tryk på ENTER igen.
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge en indstilling, og tryk derefter på
ENTER.
Tryk på SETUP for at slå
opsætningsmenuen fra.
Speaker Setup
x Downmix
Ved afspilning af 5.1-kanalslyd ændrer dette
udsendelsen af lyden fra den bageste højttaler i
anlæggets højttalere.
Standardindstillingen er understreget.
24DK
LT/RT
Vælg denne indstilling for at
blande lyden fra bageste venstre
og højre kanal til mono og
udsende den kombineret med den
forreste venstre og højre kanal.
Stereo
Vælg denne indstilling for at
udsende lyden fra bageste venstre
kanal kombineret med lyden fra
forreste venstre kanal og lyden fra
bageste højre kanal kombineret
med lyden fra forreste højre kanal.
SPDIF Setup
x SPDIF Output
Denne indstilling ændrer metoden til udsendelse
af 5.1-kanals lyd fra DIGITAL OUT
(OPTICAL)-stikket på bagsiden af anlægget.
Standardindstillingen er understreget.
SPDIF Off
Der udsendes ingen lyd fra
DIGITAL OUT (OPTICAL)stikket.
Vælg denne indstilling for at
modtage 5.1-kanals lyd, når en
valgfri forstærker er tilsluttet (se
"Afspilning af 5.1-kanallyd med
forstærkeren (ekstraudstyr)"
(side 35)).
SPDIF/PCM
Vælg denne indstilling for at
modtage 2-kanals PCM-lyd, når
en valgfri forstærker er tilsluttet.
— Forældrekontrol
Indstilling af adgangskoden
Adgangskoden er indstillet til "136900" fra
fabrikken.
Før du indstiller Forældrekontrol, skal du ændre
adgangskoden til et valgfrit 6-cifret tal. Hvis du
glemmer adgangskoden, kan du også indstille en
ny adgangskode med samme fremgangsmåde.
1
2
* Gælder ikke indstillingerne af forældrekontrol
Tryk på SETUP.
Opsætningsmenuen vises.
Tip
Du kan nulstille alle indstillinger undtagen
Forældrekontrol ved at udføre de handlinger, der er
beskrevet under "Du kan gendanne
standardindstillingerne* på følgende måde:" (side 40).
Tag disken ud, hvis den er lagt i.
3
4
5
6
7
8
Tryck flere gange på < eller , for at
vælge "Password Setup Page", og tryk
derefter på ENTER.
Disk – Forskellige funktioner
SPDIF/RAW
Restriktioner for
diskafspilning
Tryk på M eller m for at vælge
"Password", og tryk derefter på , for
at vælge "Change".
Tryk på ENTER.
Indtast "136900" i feltet "Old
Password" ved hjælp af talknapperne.
Indtast en ny 6-cifret adgangskode i
feltet "New Password" ved hjælp af
talknapperne.
Indtast den nye 6-cifrede adgangskode
igen i feltet "Confirm PWD" for at
bekræfte adgangskoden, og tryk
derefter på ENTER.
Den nye adgangskode er indstillet.
fortsættes
25DK
Begrænsning af afspilning,
der kan udføres af
mindreårige
7
Indtast din 6-cifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Man kan begrænse afspilning af visse DVD'er i
henhold til et forudbestemt niveau, defineret
eksempelvis efter brugernes alder.
Når der afspilles en scene, der er pålagt
restriktioner, vil den pågældende scene blive
skåret ud eller erstattet af en anden, forindstillet
scene.
Bemærk
Indstillingen for Forældrekontrol er
afsluttet.
Hvis du angiver den 6-cifrede
adgangskode, men "OK" ikke vælges
automatisk, var den indtastede
adgangskode forkert. Indtast den korrekte
adgangskode.
Hvis du begår en fejl under indtastningen af
adgangskoden, kan du enten fortsætte med
at indtaste tal, indtil feltet bliver tomt, eller
du kan trykke på m for at vælge "OK" og
derefter trykke på ENTER og gentage
fremgangsmåden fra trin 4.
Du kan ikke indstille Forældrekontrol, medmindre
"Password Mode" på "Password Setup Page" er
indstillet til "On". "Password Mode" er indstillet til
"On" fra fabrikken. Se "Sådan aktiveres og deaktiveres
funktionen Forældrekontrol" (side 26) for flere
oplysninger.
1
2
3
Ilæg den disk, som du vil indstille
Forældrekontrol for.
Tryk to gange på x for at annullere
genoptaget afspilning (side 12).
Tryk på SETUP.
Opsætningsmenuen vises.
4
5
6
Tryck flere gange på < eller , for at
vælge "Preference Page", og tryk
derefter på ENTER.
Tryk på M eller m for at vælge
"Parental", og tryk derefter på ENTER.
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge det ønskede niveau, og tryk
derefter på ENTER.
Jo lavere værdi, desto strengere er
begrænsningen.
26DK
Sådan aktiveres og deaktiveres
funktionen Forældrekontrol
1
I trin 4 skal du vælge "Password Setup
Page" og derefter trykke på ENTER.
2
Tryk på M eller m for at vælge "Password
Mode", og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på M eller m for at vælge "On" eller
"Off", og tryk derefter på ENTER.
4
Indtast din 6-cifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Afspilning af disken, for
hvilken forældrekontrol er
blevet indstillet
1
Ilæg disken, og tryk på DVD (eller på
FUNCTION + eller – gentagne gange)
for at ændre funktionen til DVD.
SPDIF Setup
PAL
Multi
NTSC
Component/S
S-VIDEO
COMPONENT
DivX VOD
Done
Afspilningen begynder.
Preference Page (side 14, 21, 25, 40)
Bemærk
• Når man afspiller DVD'er, der ikke er udstyret med
funktionen til forældrekontrol, kan der ikke
fastsættes begrænsninger for afspilning på dette
system.
• Afhængigt af DVD'en kan det ske, at du bliver bedt
om at ændre niveauet på forældrekontrollen, mens
disken afspilles. I så tilfælde indtaster du din
adgangskode og ændrer derefter niveauet. Hvis
indstillingen med genoptaget afspilning annulleres,
vender niveauet tilbage til det oprindelige niveau.
Liste over
systemklargøringsposter
PBC
On
Off
Audio
English
(Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.)
Subtitle
Off
(Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.)
Disc Menu
English
(Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.)
Parental
1 KID SAFE
2G
3 PG
4 PG 13
5 PGR
6R
7 NC 17
8 ADULT
Default
Reset
Når du trykker på SETUP i stoptilstand, vises
følgende indstillinger.
Standardindstillingerne er understregede.
Bemærk
Hvis du vil vælge "Preference Page", skal du først
annullere genoptaget afspilning (side 12).
General Setup Page (side 22)
Password Setup Page (side 26)
TV Display
Normal/PS
Normal/LB
Wide
Password Mode
On
Off
Password
Change
Angle Mark
On
Off
OSD Lang
Disk – Forskellige funktioner
Indtast din 6-cifrede adgangskode ved
hjælp af talknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
SPDIF Off
SPDIF/RAW
SPDIF/PCM
Video Setup Page (side 22)
TV Type
Adgangskodedisplayet vises.
2
SPDIF Output
Exit Setup Menu
English
(Vælg det ønskede sprog fra den
viste liste over sprog.)
Vælg dette punkt for at forlade
opsætningsmenuen.
Audio Setup Page (side 24)
Speaker Setup
Downmix
LT/RT
Stereo
27DK
Lytning til radioen
Tuner
Indstilling af faste
radiostationer
Man kan forvælge op til 20 FM-stationer og 20AM stationer som faste stationer. Du kan
derefter stille ind på enhver af disse stationer ved
ganske enkelt at vælge det tilsvarende
forvalgsnummer.
1
2
3
Tryk flere gange på TUNER/BAND for at
vælge "FM" eller "AM".
Tryk flere gange på TUNING + eller – for
at stille ind på den ønskede station.
Tryk på TUNER MEMORY.
Du kan lytte til en radiostation enten ved at
vælge en fast station eller ved manuelt at stille
ind på stationen.
Lytning til en fast station
— Indstilling på faste stationer
Programmer først radiostationer i tunerens
hukommelse (se "Indstilling af faste
radiostationer" (side 28)).
1
2
Tryk flere gange på TUNER/BAND for at
vælge "FM" eller "AM".
Tryk flere gange på PRESET + eller –
for at vælge den ønskede faste station.
Et forvalgsnummer blinker.
Udfør trin 4 og 5, mens forvalgsnummeret
blinker.
Forvalgsnummer
Forvalgsnummer
4
5
6
Tryk flere gange på PRESET + eller –
for at vælge det ønskede faste
nummer.
Tryk på ENTER.
Gentag trin 1 til og med 5 for at gemme
flere stationer i hukommelsen.
Sådan indstilles en anden station
til det eksisterende
forudindstillede nummer
Begynd forfra fra trin 1. Efter trin 3 skal du
trykke på PRESET + eller – flere gange for at
vælge det forvalgsnummer, som du vil gemme
den nye station til.
Tip
Hvis du holder TUNING + eller – inde i trin 2, ændres
frekvensindikatoren, og scanningen stopper, når
systemet stiller ind på en station (automatisk
stationssøgning).
28DK
Frekvens
Lytning til radiostationer, der
ikke er indprogrammeret som
faste
— Manual afstemning
1
2
Tryk flere gange på TUNER/BAND for at
vælge "FM" eller "AM".
Tryk flere gange på TUNING + eller – for
at stille ind på den ønskede station.
Bånd – Afspilning
Isætning af et bånd
1
2
3
Åbn dækslet i den nederste del af
apparatet.
Tryk på xZ på apparatet.
Sæt et optaget/optagbart bånd i
kassetteholderen.
Sådan afbrydes lyden
Sådan lytter du til et FMstereoprogram uden stereoeffekt
Hvis der forekommer statisk støj under en FMstereoudsendelse, trykkes flere gange på FM
MODE, indtil "MONO" vises. Der vil ikke være
nogen stereoeffekt, men modtagelsen forbedres.
Tip
Med siden, som
ønskes afspillet/
optaget på,
vendende frem.
Tuner/Bånd – Afspilning
Tryk på MUTING.
Tryk på MUTING igen eller på VOLUME + for
at gendanne lyden.
• For at forbedre modtagelse af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der
kan tilsluttes en ekstern antenne, der fås i handelen.
• Du kan optage radioprogrammerne på et
kassettebånd (side 30).
29DK
Afspilning af et bånd
Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd.
1
2
3
Isæt et bånd.
Tryk på TAPE (eller på FUNCTION +
eller – gentagne gange) for at ændre
funktionen til TAPE.
Tryk på N på apparatet.
Afspilningen begynder.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
Bånd – Optagelse
Optagelse på et
kassettebånd
Du kan optage en disk (DVD, VIDEO CD, CD
og MP3) eller et radioprogram på et
kassettebånd.
Brug knapperne på apparatet til denne betjening.
1
2
stoppe afspilning Tryk på xZ på apparatet.
holde pause
spole hurtigt
Tryk på m eller M på
frem eller tilbage apparatet.
Tryk på MUTING.
Tryk på MUTING igen eller på
VOLUME + for at gendanne
lyden.
tage et bånd ud
Tryk på xZ på apparatet under
stopindstilling.
Tryck flere gange på FUNCTION for at
vælge den ønskede kilde til optagelse.
• DVD: For at optage fra systemets CD/
DVD-afspiller. Afspilningen starter
automatisk, hvis en disk med automatisk
afspilningsfunktion er sat i. Tryk på x
for at stoppe afspilning. Tryk to gange på
x for at annullere genoptaget afspilning.
• FM/AM: For at optage fra dette systems
tuner.
Tryk på X på apparatet. Tryk på
knappen igen for at genoptage
afspilningen.
afbryde lyden
Isæt et optagbart bånd.
3
Tryk på zN, og start derefter
afspilning af den kilde, som du ønsker
at optage.
Optagelsen starter.
Stop af optagelsen
Tryk på xZ.
Bemærk
Man kan ikke lytte til en anden kilde, mens der
optages.
Tip
Ved indspilning fra tuneren:
Hvis der høres støj under indspilningen fra tuneren,
kan du flytte den respektive antenne for at reducere
støjen.
30DK
Mix og optagelse af lyde
Lydjustering
Justering af lyden
Frembringelse af en mere
dynamisk lyd (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Tryk på DSGX.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
displayet på frontpanelet på følgende måde:
DSGX y Ingen visning
1
2
3
Klargør den kilde, som du ønsker at
mixe.
Isæt et optagbart bånd.
Tryck flere gange på FUNCTION for at
vælge kilden til optagelse (f.eks. DVD).
Når du vil optage fra en disk, skal du trykke
to gange på x for at annullere genoptaget
afspilning.
4
Du kan synge med til en disk ved at tilslutte en
valgfri mikrofon.
Tryk på zN, og begynd derefter at
synge, tale eller afspille den ønskede
kilde.
Optagelsen starter.
Stop af optagelsen
Justering af mikrofonen
Tryk på xZ.
Brug knapperne på apparatet til denne betjening.
Tip
1
• Hvis der forekommer akustisk feedback
(mikrofonhylen), skal mikrofonen flyttes væk fra
højttalerne eller ændre den retning i hvilken
mikrofonen peger.
• Hvis du vil optage din stemme udelukkende ved
hjælp af mikrofonen, kan du gøre det ved at vælge
DVD-funktionen, når en disk er lagt i, og der ikke
afspilles en disk.
2
3
4
Drej MIC LEVEL til MIN for at skrue ned
for mikrofonens kontrolniveau.
Tilslut en mikrofon (ekstraudstyr) i MICjackstikket.
Start afspilning af musikken.
Juster mikrofonens lydstyrke ved at
dreje på MIC LEVEL.
Bånd – Optagelse/Lydjustering
Synge med
Du kan "mixe" lyd ved at afspille en af
komponenterne og synge eller tale i en mikrofon
(medfølger ikke).
Den mixede lyd kan optages på et bånd.
Brug knapperne på apparatet til denne handling.
Når du er færdig
Drej MIC LEVEL til MIN, og afbryd
mikrofonen fra MIC-stikket.
Sådan bruges VIDEO CD'er eller
DVD'er
Tænd for fjernsynet, og skift til den passende
videoindgang.
Tip
Hvis du vil synge karaoke fra en multiplex-CD, skal du
trykke flere gange på AUDIO på fjernbetjeningen
under afspilning for at vælge "Mono Left", "Mono
Right" eller "Mix-Mono" (se "Ændring af lyden"
(side 20)).
31DK
Display
Visning af oplysninger om
disken i displayskærmen
på forsiden
Visning af information om
disken på skærmdisplayet
Det er muligt at kontrollere afspilningstiden og
den tilbageværende tid for en aktuel titel, et
aktuelt kapitel eller spor.
Tryk på
DISPLAY under afspilning.
Du kan kontrollere spilletiden og den
tilbageværende tid på det aktuelle spor eller
disken.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Tryk på
Den forløbne afspilningstid for den aktuelle titel
t Den resterende tid for den aktuelle titel t
Forløbet spilletid for det aktuelle kapitel t Den
resterende tid for det aktuelle kapitel
DISPLAY under afspilning.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
x Ved afspilning af en DVD
Den forløbne afspilningstid for den aktuelle titel
t Den resterende tid for den aktuelle titel t
Forløbet spilletid for det aktuelle kapitel t Den
resterende tid for det aktuelle kapitel
x Ved afspilning af en CD/VIDEO CD uden
PBC-funktion
Den forløbne afspilningstid for det aktuelle spor
t Den resterende tid for det aktuelle spor t
Forløbet spilletid for den aktuelle disk1) t
Resterende tid for den aktuelle disk1)
x Ved afspilning af en VIDEO CD med PBCfunktioner (Ver 2.0)
x Ved afspilning af en DVD
x Ved afspilning af en CD/VIDEO CD uden
PBC-funktion
Den forløbne afspilningstid for det aktuelle spor
t Den resterende tid for det aktuelle spor t
Forløbet spilletid for den aktuelle disk1) t
Resterende tid for den aktuelle disk1)
x Når der afspilles en VIDEO CD med PBCfunktioner (Ver 2.0)
Den forløbne afspilningstid for det aktuelle
spor2) t Den resterende tid for det aktuelle
spor2)
x Ved afspilning af en MP3-fil
Den forløbne afspilningstid for det aktuelle
spor2) t Den resterende tid for det aktuelle
spor2)
Forløbet spilletid og samlede spilletid for den
aktuelle fil3)
x Ved afspilning af en MP3-fil
Forløbet spilletid for den aktuelle fil3)
Forløbet spilletid for den aktuelle fil t
Resterende tid for den aktuelle fil
x Ved afspilning af en DivX-fil
1) Den
Forløbet spilletid for den aktuelle fil t
Resterende tid for den aktuelle fil
1)
2)
3)
Den forløbne spilletid og resterende spilletid for en
disk vises ikke under afspilning i tilfældig
rækkefølge.
Vises muligvis ikke ved stillbilleder.
Displayoplysningerne ændres ikke, selv når du
trykker på
DISPLAY under afspilning af MP3filer.
x Ved afspilning af en DivX-fil
forløbne spilletid og resterende tid for en disk
vises ikke under afspilning i tilfældig rækkefølge.
2) Vises muligvis ikke ved stillbilleder.
3) Displayoplysningerne
trykker på
filer.
ændres ikke, selv når du
DISPLAY under afspilning af MP3-
Sådan slukkes visningen
Tryk flere gange på
displayet forsvinder.
DISPLAY, indtil
Bemærk
Du kan ikke slå skærmdisplayet fra under afspilning af
CD- og MP3-filer, selvom du trykker på
DISPLAY.
32DK
Nummer
Indgangskilde til tv'et
Ekstra komponenter
7
VIDEO7
8
VIDEO8
Styring af tv'et med
fjernbetjeningen
9
COMPONENT 1 INPUT
Du kan bruge følgende knapper på
fjernbetjeningen til at betjene et Sony-tv.
2
CLEAR
COMPONENT 2 INPUT
DSGX
COMPONENT 3 INPUT
ENTER
COMPONENT 4 INPUT
For at
Tryk på
Tænde eller slukke for
tv'et
TV ?/1, mens du holder
TV-knappen nede
Tryk på TV CH +, og hold knappen
nede, mens du indtaster koden til
overførselstiden (se tabellen nedenfor)
med talknapperne.
Skifte tv'ets
indgangskilde mellem
tv'et og andre
indgangskilder
TV/VIDEO, mens du
holder TV-knappen nede
Overførselstiden fra fjernbetjeningen er
valgt.
Skifte tv-kanal
Justere lydstyrken fra
tv'ets højttaler(e)
TV VOL +/–, mens du
holder TV-knappen nede
Brug af funktionen
THEATRE SYNC
THEATRE SYNC giver dig mulighed for at
tænde dit SONY-tv og dette system, ændre
systemets funktion til "DVD" og derefter skifte
tv'ets indgangskilde, som du har indstillet, med
et enkelt tryk på en knap.
Brug fjernbetjeningen til dette.
1
Tryk på TV/VIDEO, og hold knappen
nede, mens du indtaster koden til den
indgangskilde til tv'et, som er sluttet til
dette system (se tabellen nedenfor),
med talknapperne.
Overførselstid
1
0,5 (standard)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Bemærk
• Denne funktion gælder imidlertid kun for SONY-tvserien. På visse tv-produkter virker den muligvis
ikke.
• Hvis denne funktion ikke virker, skal du ændre
overførselstiden. Overførselstiden varierer
afhængigt af tv'et.
• Hvis afstanden mellem tv'et og systemet er for stor,
virker denne funktion muligvis ikke. Placer systemet
i nærheden af tv'et.
• Hold fjernbetjeningen rettet mod tv'et og systemet.
Display/Ekstra komponenter
TV CH +/– eller
talknapperne, mens du
holder TV-knappen nede
Nummer
Tv'ets indgangskilde er valgt.
Nummer
Indgangskilde til tv'et
0
Ingen indgangskilde (standard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
33DK
Tilslutning af ekstra komponenter
Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med hver
komponent.
Tv eller projektor
Forstærker eller MD-optager
Til indgangsstikket til
komponentvideo på
tv'et eller projektoren
Til det digitale
indgangsjackstik på det
digitale apparat
Til videoindgangsstikket
på tv'et
Til indgangsstikket til
S-video på tv'et
TV
TV
A DIGITAL OUT (OPTICAL)jackstik
B COMPONENT VIDEO OUTjackstik
Anvend et digitalt optisk kabel (firkantet,
medfølger ikke) til at tilslutte en forstærker,
MD-optager, eller DAT-båndoptager med et
digitalt optisk indgangsjackstik. Lyden sendes
derefter ud, når systemfunktionen er indstillet til
DVD. Ved at slutte dette system til det optiske
indgangsjackstik på forstærkeren (ekstraudstyr),
som er udstyret med en Dolby Digital- eller
DTS-dekoder, kan du opnå 5.1 kanallyd.
Desuden kan du optage digitalt fra dette system
til en MD- eller DAT-enhed, når CD- eller
DVD-lyden er lineær PCM.
Brug et valgfrit videokabel til at tilslutte et tv.
Hvis tv'et kan modtage filsignaler i progressivt
format, skal du bruge denne tilslutning og sætte
den progressive indstilling til "P-SCAN"
(side 23).
C S VIDEO OUT-jackstik
Brug et S-videokabel (medfølger ikke) til at
tilslutte et valgfrit tv til dette stik. Du kan få
videobilleder i højere kvalitet.
D VIDEO OUT-jackstik
Brug et videokabel (medfølger) til at tilslutte
videoindgangen for tv'et til dette stik.
34DK
Bemærk
• Ved afspilning af MP3-filer udsendes der ikke lyd fra
DIGITAL OUT (OPTICAL)-stikket.
• Du kan kun optage digital lyd fra dette system, når
DVD-funktionen vælges.
• Du kan ikke foretage en digital optagelse af en
kopibeskyttet disk ved hjælp af en digital
komponent, der er tilsluttet dette system. Det er
måske heller ikke muligt at afspille, afhængigt af den
tilsluttede komponent.
• Når du tilslutter en komponent, der ikke understøtter
Dolby Digital eller DTS, i DIGITAL OUT
(OPTICAL)-stikket, og udsender en Dolby Digitaleller DTS-bitstream, høres der muligvis støj fra den
tilsluttede komponent.
Afspilning af 5.1-kanallyd
med forstærkeren
(ekstraudstyr)
1
Tilslut et digitalt lyslederkabel.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter"
(side 34).
2
Slut 6 højttalere til en AV-forstærker,
som er udstyret med en dekoder.
Angående højttalerplacering henviser vi til
den brugsvejledning, som følger med den
tilsluttede forstærker.
3
Tryk på SETUP under stopindstilling.
Opsætningsmenuen vises.
4
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge "SPDIF Setup'', og tryk derefter
på ENTER.
"SPDIF Output" vises.
6
7
8
9
Tryk på ENTER.
Tryk flere gange på M eller m for at
vælge "SPDIF/RAW'', og tryk derefter
på ENTER.
Ekstra komponenter
5
Tryck flere gange på < eller , for at
vælge "Audio Setup Page", og tryk
derefter på ENTER.
Tryk på SETUP for at slå
opsætningsmenuen fra.
Skift udgangen til 5.1-kanals Dolby
digitallyd eller 5.1-kanals DTS-lyd.
Se "Ændring af lyden" (side 20).
35DK
Optagelse på en tilsluttet
komponent
1
Tilslut et digitalt lyslederkabel.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter"
(side 34).
2
Tryk på DVD (eller på FUNCTION + eller
– gentagne gange) for at skifte
funktionen til DVD.
Afspilningen starter automatisk, hvis en
disk med automatisk afspilningsfunktion er
sat i. Tryk på x for at stoppe afspilning.
Tryk to gange på x for at annullere
genoptaget afspilning.
3
Start optagelsen med den tilsluttede
digitale komponent (MD-enhed osv.).
Se brugsanvisningen, der følger med den
tilsluttede komponent.
4
Tryk på H (eller NX på apparatet) for
at starte afspilning.
Bemærk
• Du kan ikke optage digitalt i følgende tilfælde:
– Kopisikrede DVD'er
– DVD Dolby Digital- eller DTS-bitstream-output
– CD-R'er/CD-RW'er, der er optaget i musik-cdformat
• Du kan ikke foretage en optagelse, når "SPDIF
Output" under "SPDIF Setup" i "Audio Setup Page"
er indstillet til "SPDIF Off".
36DK
Fejlfinding
Problemer og
afhjælpninger
Udfør følgende, hvis du skulle komme ud for
problemer med dit system:
1
Sørg for at netledningen og højttalerne er
korrekt og fast tilsluttede.
2
Find problemet i nedenstående tjekliste, og
foretag den foreskrevne afhjælpning.
Hvis problemet er vedvarende, efter at du har
udført ovennævnte, bedes du rette henvendelse
til nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at hvis servicepersonale ændrer visse
dele under reparation, beholdes disse dele
muligvis.
Generelt
Kraftig brum eller støj.
• Flyt systemet væk fra støjkilden.
• Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
• Monter et støjfilter (fås i handelen) på
netledningen.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern forhindringen.
• Bring fjernbetjeningen tættere på systemet.
• Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
• Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
• Placer systemet på afstand af
lysstofrørsbelysning.
Farveuregelmæssigheder på tv-skærmen
bliver ved med at forekomme.
• Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det igen efter
15 til 30 minutter. Hvis farveuregelmæssigheder
stadig forekommer, skal højttalerne placeres
længere væk fra fjernsynet.
Højttalere
Lyden kommer fra en kanal, eller ubalanceret
lydstyrke i venstre og højre kanal.
• Kontroller højttalertilslutningerne og højttalernes
placering.
• Den afspillede kilde er i mono.
Lyden mangler bas.
• Kontroller, at højttalerledningerne er korrekt
tilsluttet.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/
DivX afspiller
Afspilning starter ikke.
• Åbn diskskuffen, og kontroller, om en disk er
ilagt.
• Tør disken ren (side 43).
• Udskift disken.
• Ilæg en disk, som dette system kan afspille
(side 4).
• Læg disken korrekt i.
• Anbring disken i skuffen med mærkatsiden op.
• Tag disken ud, og tør fugten af den. Lad derefter
systemet stå tændt i et par timer, indtil fugten er
fordampet.
• Tryk på H (eller NX på apparatet) for at
genoptage afspilningen.
• Områdekoden på DVD'en passer ikke til systemet.
Fejlfinding
Der er ingen lyd.
• Tryk på VOLUME +.
• Sørg for, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Kontroller højttalertilslutningerne (side 7).
• Systemet er i pause-indstilling eller i slowmotionafspilningsindstilling. Tryk på H (eller NX på
apparatet) for at vende tilbage til normal
afspilning.
• Angiv en anden indstilling for "SPDIF Output"
under "SPDIF Setup" i "Audio Setup Page" end
"SPDIF Off".
Der er akustisk tilbagekobling.
• Sænk lydstyrken.
• Flyt mikrofonen væk fra højttalerne, eller skift
mikrofonens retning.
fortsættes
37DK
Lyden springer.
• Tør disken ren (side 43).
• Udskift disken.
• Forsøg at flytte systemet til et sted, hvor der ikke
er vibrationer (anbring det eksempelvis på et
solidt stativ).
• Forsøg at flytte højttalerne væk fra systemet, eller
anbring dem på separate stativer. Når man lytter til
et spor med baslyd med høj lydstyrke, kan
højttalervibrationer få lyden til at springe.
Afspilning starter ikke fra første spor.
• Annuller afspilning i tilfældig rækkefølge.
• Genoptaget afspilning er blevet valgt. Tryk på x
under stopindstilling, og påbegynd afspilningen
(side 12).
• Titel-, DVD- eller PBC-menuen vises automatisk
på tv-skærmen.
Afspilning starter automatisk.
• DVD'en er forsynet med en funktion til
automatisk start af afspilning.
Afspilning stopper automatisk.
• Nogle diske kan indeholde et signal til automatisk
pausestop. Når en sådan disk afspilles, stopper
afspilning ved det automatisk pausesignal.
Visse funktioner, f.eks. Stop, Søg, Afspilning i
slow-motion, Gentaget afspilning og
Afspilning i tilfældig rækkefølge, kan ikke
udføres.
• Afhængigt af disken kan nogle af ovennævnte
funktioner muligvis ikke udføres. Se
brugsanvisningen, der følger med disken.
Det tager længere tid at starte afspilningen af
DATA CD'er eller DATA DVD'er.
• Når anlægget har læst alle filerne på disken, kan
afspilningen tage længere tid end normalt, hvis:
– antallet af mapper eller filer på disken er meget
stort.
– mappe- og filstrukturen er meget kompliceret.
MP3-filer kan ikke afspilles.
• Optagelse blev ikke udført i henhold til ISO9660
niveau 1 eller niveau 2 format, eller Joliet i
ekspansionsformat.
• MP3-filen har ikke filtypenavnet ".MP3".
• Dataene er ikke lagret i MP3-format.
• Afspilning op til 16 niveauer er mulig.
• Disken indeholder mere end 255 mapper.
• Disken indeholder mere end 999 MP3-filer.
• Mappen indeholder mere end 640 MP3-filer.
38DK
JPEG-filen kan ikke afspilles.
• Data-CD'en er ikke optaget i JPEG-format, der
opfylder ISO9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet.
• JPEG-filen har ikke filtypenavnet ".JPG" eller
".JPEG".
• Dataene er ikke formaterede i JPEG, selvom de
har filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".
• Afspilning op til 16 niveauer er mulig.
• Disken indeholder mere end 255 mapper.
• Disken indeholder mere end 999 JPEG-filer.
• Mappen indeholder mere end 640 JPEG-filer.
DivX-filen kan ikke afspilles.
• Filen er ikke oprettet i DivX-format.
• Filen har et andet filtypenavn end ".AVI" eller
".DIVX".
• DATA CD'en (DivX-fil)/DATA DVD'en er ikke
oprettet i et DivX-format, som er kompatibelt med
ISO9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet/UDF.
• DivX-filen er større end 640 (bredde) × 480
(højde).
Lydens stereoeffekt går tabt, når du afspiller
en VIDEO CD, eller en CD.
• Tryck flere gange på AUDIO under afspilning for
at vælge "Stereo" (se "Ændring af lyden"
(side 20)).
• Sørg for, at systemet er tilsluttet korrekt.
Optagelsen blev ikke udført ordentligt, da du
udførte en digital optagelse fra dette systems
CD/DVD-afspiller til et apparat (ekstraudstyr),
som er sluttet til DIGITAL OUT (OPTICAL)jackstikket.
• Lyddataene sendes fra DIGITAL OUT
(OPTICAL)-stikket uden lydbehandling, så
lyddataene sendes en smule forud for lyden fra
højttalerne. Derfor skal du starte optagelsen på
ekstrakomponenten i forvejen, når du laver en
digital optagelse til en tilsluttet ekstrakomponent
(MD-afspiller, osv.).
Billede
Der fremkommer støj i billedet.
• Rengør disken.
• Når du afspiller en disk, er farvesystemet
anderledes. Indstil farvesystemet til dit fjernsyn
(side 22).
Bredde-højde-forholdet for skærmen kan ikke
ændres, selvom du indstiller "TV Display"
under "General Setup Page" i
opsætningsmenuen, når du afspiller et billede
i bredformat.
• Bredde-højde-forholdet er fast på DVD'en.
• Afhængigt af fjernsynet kan det ske, at man ikke
kan ændre bredde-højde-forholdet.
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
• Den afspillede DVD indeholder ikke lydspor på
flere sprog.
• DVD'en tillader ikke skift af sproget for lydsporet.
Sproget på underteksterne kan ikke ændres.
• Den afspillede DVD indeholder ikke undertekster
på flere sprog.
• DVD'en tillader ikke skift af sproget for
undertekster.
Undertekster kan ikke fjernes.
• DVD'en tillader ikke fjernelse af undertekster.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
• Den afspillede DVD indeholder ikke optagelser
fra forskellige kameravinkler.
• DVD'en tillader ikke skift af kameravinkel.
Tuner
Kraftig brum eller støj/stationer kan ikke
modtages. ("ST" blinker i displayet på
frontpanelet)
• Indstil på det korrekte bølgebånd og den korrekte
frekvens (side 28).
• Tilslut antennen korrekt (side 7).
• Find et sted og en retningsorientering, der giver
god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
Hvis god modtagelse ikke kan opnås, anbefales
det at anvende en ekstern antenne, der fås i
handelen.
• Den medfølgende FM-ledningsantenne modtager
signaler i hele dens længde, så sørg for at strække
den helt ud.
• Anbring antennerne så langt fra højttalerkablerne
som muligt.
• Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis den
medfølgende AM-antenne har løsnet sig fra
plasticstativet.
• Forsøg at slukke elektrisk udstyr i nærheden.
Fejlfinding
Der er ikke noget billede.
• Tryk på H (eller NX på apparatet).
• Kontroller, at systemet er korrekt tilsluttet.
• Videoledningen er beskadiget. Udskift med et nyt.
• Bekræft, at du har sluttet systemet til
videoindgangsjackstikket på fjernsynet (side 8).
• Sørg for at tænde tv'et og betjene tv'et korrekt.
• Sørg for at vælge videoindgangen på fjernsynet,
således at billeder fra systemet kan ses.
• Når du afspiller en disk, skal du sørge for at
indstille farvesystemet korrekt, i
overensstemmelse med tv'ets farvesystem.
• Sørg for at tilsluttet systemet og tv'et ved hjælp af
videokablet (medfølger), så du kan se billederne.
• Når du tilslutter tv'et og VIDEO OUT-stikket på
anlægget med videokablet (medfølger), skal du
indstille anlægget til interlaced format (side 23).
• Du har indstillet til progressivt format, men tv'et
kan ikke modtage signalet i progressivt format. I
dette tilfælde skal du indstille systemet til
interlaced format (standardindstillingen)
(side 23).
• Selvom tv'et er kompatibelt med signaler i
progressivt format (525p/625p), kan billedet blive
forringet, når du indstiller til progressivt format. I
dette tilfælde skal du indstille systemet til
interlaced format (standardindstillingen)
(side 23).
Meddelelser på skærmen vises ikke på det
ønskede sprog.
• Vælg det sprog, du ønsker for skærmdisplayet i
"OSD Lang" under "General Setup Page" i
opsætningsmenuen (side 10).
fortsættes
39DK
En stereo FM-udsendelse kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk på FM MODE flere gange, indtil "MONO"
er forsvundet.
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt efter udførelse
af ovenstående afhjælpninger,
nulstilles det som følger:
Brug knapperne på apparatet til denne handling.
Båndoptager
Båndet hverken optager eller afspiller, eller
lydniveauet er sænket.
• Tonehovederne er tilsmudsede. Rens dem
(side 43).
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetiser dem
(side 43).
Båndet slettes ikke fuldstændigt.
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetiser dem
(side 43).
Kraftig wow eller flutter eller udfald af lyden.
• Kapstan eller trykruller er tilsmudsede. Rens dem
(side 43).
Forøget støj eller sletning af
diskantfrekvenser.
• Magnetisme ophobet i indspilnings-/
afspilningshovederne. Afmagnetiser dem
(side 43).
Båndet optager ikke.
• Der er ikke sat nogen kassette i. Isæt en kassette.
• Tappen er fjernet fra kassetten. Dæk hullet efter
den afbrækkede tap med tape (side 43).
• Båndet er spolet helt til slutningen.
1
2
3
Tag disken ud, hvis den er lagt i.
Tryk på POWER for at slukke systemet.
Hold DISPLAY og VOLUME + nede, og tryk
på POWER.
Slip knapperne, så snart der tændes for systemet.
4
Vent, til "FM 87.50 MHz" vises.
Systemet nulstilles til fabriksindstillingerne med
undtagelse af DVD-indstillingerne. Du skal
genindstille de indstillinger, du har foretaget,
f.eks. forudindstillede stationer.
Du kan gendanne
standardindstillingerne* på
følgende måde:
Programbetjeningen kan kun indstilles på tvskærmen.
1
2
3
4
Tag disken ud, hvis den er lagt i.
Tryk på SETUP.
Tryck flere gange på < eller , for at
vælge "Preference Page", og tryk derefter
på ENTER.
Tryk flere gange på M eller m for at vælge
"Default'', og tryk derefter på ENTER.
"Reset" er valgt.
Ekstra komponenter
Der er ingen lyd.
• Se "Der er ingen lyd." (side 37) i afsnittet
"Generelt", og kontroller systemets tilstand.
• Tilslut komponenten korrekt (side 34), mens du
kontrollerer:
– om kablerne er korrekt forbundne.
– om kabelstikkene er sat helt i.
• Tænd den tilsluttede komponent.
• Se brugsanvisningen til den tilsluttede
komponent, og start afspilning.
40DK
5
Tryk på ENTER.
Det tager nogle få sekunder at fuldføre. Tryk
ikke på ?/1, når du nulstiller systemet.
* Gælder ikke indstillingerne af forældrekontrol
Meddelelser
En af følgende meddelelser vises muligvis eller
blinker i displayskærmen på forshiden under
betjening.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/
DivX
LOAD
Diskoplysningerne indlæses.
NO DISC
• Der er ingen disk i systemet.
• En disk, som ikke kan afspilles, blev ilagt.
• En disk med en områdekode, som ikke
understøttes, blev ilagt.
OPEN
Diskskuffen er åben.
Fejlfinding
41DK
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om driftsspænding
Før systemet tages i brug, skal det kontrolleres, at
systemet kører på samme spænding som spændingen i
det lokale lysnet.
Om sikkerhed
Med den magnetisk afskærmede type højttalersystem
kan højttalerne monteres i nærheden af et tv.
Afhængigt af tv'ets type kan der stadig forekomme
uregelmæssige farver på tv-skærmen.
Hvis uregelmæssige farver
observeres...
Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det igen efter 15
til 30 minutter.
• Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt, så
længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt, også selvom der er slukket på apparatets
netafbryder.
• Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, bør
netstikket tages ud af stikkontakten. Når
netledningen tages ud af stikkontakten, skal man
trække i selve stikket. Træk aldrig i ledningen.
• Skulle en genstand eller væske falde eller trænge ind
i systemet, skal strømmen afbrydes, hvorefter
systemet skal efterses af en kvalificeret reparatør, før
det tages i brug igen.
• Netledningen må kun udskiftes på et kvalificeret
værksted.
Hvis uregelmæssige farver
observeres igen...
Om placering
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan fugt
fortættes på linsen inde i CD/DVD-afspilleren. Hvis
dette sker, vil systemet ikke fungere korrekt. Tag
disken ud, og efterlad systemet tændt i cirka en time,
indtil fugten fordamper.
• Tag alle diske ud, før du flytter systemet.
• Placer ikke systemet, hvor det ikke står vandret.
• Placer ikke systemet på steder, hvor det er udsat for:
– ekstrem kulde eller varme
– støv eller snavs
– meget fugt
– vibrationer og rystelser
– direkte sollys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
Om ophedning
• Selvom systemet bliver varmt under anvendelse er
dette ikke nogen fejl.
• Anbring systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning af
systemet.
• Hvis systemet anvendes ved høj lydstyrke gennem
længere tid, vil temperaturen på kabinettets overside,
sider og bund stige betragteligt. Undlad at berøre
kabinettet, da du risikerer at brænde dig.
• For at forebygge fejlfunktion må køleblæserens
ventilationshul ikke tildækkes.
42DK
I tilfælde af, at der observeres
uregelmæssige farver på en tv-skærm
i nærheden
Placer højttalerne længere væk fra tv'et.
VIGTIGT
Forsigtig: Med dette system kan du bevare et
stillvideobillede eller et skærmbillede på tvskærmen uendeligt. Hvis du lader videostillbilledet
eller skærmbilledet forblive på tv-skærmen i
længere tid, risikerer du permanent skade på
fjernsynsskærmen. Projektionsfjernsyn er særligt
udsatte for dette.
Om anvendelse
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
der opstår spørgsmål om eller problemer med
systemet.
Bemærkninger om diske
• Rengør disken med en renseklud, før du afspiller den.
Aftør disken fra midten og ud mod kanten.
• Anvend aldrig opløsningsmidler, såsom rensebenzin,
fortynder, rengøringsmidler eller antistatisk spray
beregnet til vinyl LP-plader.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, såsom udblæsning fra
varmtluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil, der er
parkeret i solen.
• Anvend ikke diske, der er indesluttet i en beskyttende
ring. Det kan få systemet til at fejlfungere.
• Hvis der anvendes diske, hvor der sidder rester af lim
eller andet klæbestof på mærkatsiden af disken, eller
hvor der er anvendt specielt farvestof ved trykning af
mærkaten, kan det ske, at disken eller mærkaten kan
klæbe til dele inde i apparatet. Hvis dette sker, kan
det være umuligt at tage disken ud, og det kan også
få apparatet til at fejlfungere. Sørg for, at
mærkatsiden ikke er klæbrig, før disken anvendes.
Følgende typer diske må ikke anvendes:
– Udlejnings- eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor der stikker lim uden for mærkaten.
Omkredsen på mærkaten er klæbrig.
– Diske med mærkater, der er trykt med en speciel
farve, der følges klæbrig ved berøring.
Ved anvendelse af et bånd, der er
længere end 90 minutter
Denne slags bånd er meget elastiske. Undgå hyppige
skift af båndbetjeninger, eksempelvis afspilning, stop,
fremspoling osv. Båndet kan blive viklet ind i
båndoptagerdele.
Rengøring af tonehovederne
Rengør tonehovederne efter hver 10 timers brug. Sørg
for at rense tonehovederne før indspilning af særligt
vigtige optagelser, eller efter afspilning af et gammelt
bånd. Anvend en separat solgt rensekassette af tøreller vådtype. Følg brugsanvisningen, der følger med
rensekassetten.
Afmagnetisering af tonehovederne
Afmagnetiser tonehovederne og metaldelene, der
kommer i kontakt med båndet, efter hver 20 til 30
timers brug med en separat solgt
afmagnetiseringskassette. Følg brugsanvisningen, der
følger med afmagnetiseringskassetten.
Rengøring af kabinettet
Hvordan et bånd sikres permanent
For at forebygge utilsigtet optagelse på et allerede
optaget bånd brækkes kassettetappen af på side A eller
B, som vist på illustrationen.
Bræk kassettetappen af
Yderligere oplysninger
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med
en blød klud, der er let fugtet med en mild
opvaskemiddelopløsning. Anvend ikke nogen former
for skurebørster, skurepulver eller opløsningsmidler
som fortynder, benzin eller alkohol.
Hvis man senere ønsker at optage på båndet igen,
dækkes hullet efter tappen med tape.
Før en kassette anbringes i
båndoptageren
Stram et løst bånd op. Ellers kan båndet blive viklet ind
i båndoptagerdele og blive ødelagt.
43DK
Disk-afspiller
Tekniske data
Forstærker
System
Laser
Europæiske og russiske modeller:
DIN-udgangseffekt (nominel):
3,6 + 3,6 watt (4 ohm ved
1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
5 + 5 watt (4 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Musikeffektudgang (reference):
8 + 8 watt (4 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Andre modeller:
Følgende er målt ved AC 120V, 220V, 240V, 50/60Hz
DIN-udgangseffekt (nominel):
3,6 watt + 3,6 watt
(4 ohm ved 1kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
5 + 5 watt
(4 ohm ved 1kHz, 10%
THD)
Indgange
MIC (mono-minijackstik): følsomhed 1,5 mV,
impedans 10 kilohm
Udgange
VIDEO OUT (phonojackstik):
Maks. udgangsniveau
1 Vp-p, ubalanceret, sync
negativ,
belastningsimpedans
75 ohm
S VIDEO OUT (4-pin/mini-DIN-stik):
Y: 1 Vp-p, ubalanceret,
sync negativ,
C: 0,286 Vp-p,
belastningsimpedans
75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB, PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
DIGITAL OUT (OPTICAL) (Firkantet optisk
tilslutningsjackstik på bagpanel)
Bølgelængde
660 nm
PHONES (stereo-minijackstik):
til hovedtelefoner på
8 ohms eller mere
SPEAKER:
accepterer impedans på
4 ohm
44DK
Frekvensgang
Kompakt disk og digital
lyd- og videosystem
Egenskaber for laserdiode
• Emissionsvarighed:
kontinuerlig
• Laser udgang*:
Mindre end 1.000 µW
* Dette resultat er målt i en
afstand af 200 mm fra
objektivets overflade på
Optical Pick-up Block
med 7 mm blænde.
Halvlederlaser
(DVD: λ=650 nm,
CD: λ=790 nm)
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Båndoptager
Optagesystem
4-spors 2-kanal stereo
Tuner
FM stereo, FM/AM superheterodynmodtager
FM-tunerdel
Afstemningsområde
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz trin)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
AM-tunerdel
Afstemningsområde
Canadisk model:
530 – 1.710 kHz
Andre modeller:
531 – 1.602 kHz
Antenne
AM-rammeantenne
Antenneterminaler
Ekstern antenne-terminal
Mellemfrekvens
450 kHz
Højttaler
Højttalersystem
Højttalerenheder
Fuldt interval:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Fuldt interval, 2-vejsbasreflekstype, magnetisk
skærmet type
10 cm, keglemembrantype
4 ohm
Cirka 145 × 212 × 187 mm
Cirka 1,4 kg netto pr.
højttaler
Generelt
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Afspilningskontrol (PBC)
Signaler, der er indkodet på VIDEO CD'er
(Version 2.0) til brug for kontrol af afspilning.
Ved at anvende menuskærme optaget på VIDEO
CD'er med PBC-funktioner kan du afspille
simple interaktive programmer, programmer
med søgefunktioner, og så videre.
Dette system er i overensstemmelse med Ver.
1.1 og Ver. 2.0 i VIDEO CD-standarderne. Du
kan nyde to slags afspilninger afhængigt af
disktypen.
VIDEO CD'er uden PBC-funktioner
(Ver. 1.1-diske)
Til afspilning af video (levende billeder) såvel
som musik.
VIDEO CD'er med PBC-funktioner
(Ver. 2.0-diske)
Afspil interaktiv software ved hjælp af
menuskærme vist på tv-skærmen (PBCafspilning), i tillæg til
videoafspilningsfunktioner på Ver. 1.1-diske.
Desuden kan du afspille stillbilleder med høj
opløsning, såfremt de er inkluderet på disken.
Automatisk pause
En automatisk pause i henhold til det på disken
kodede signal under afspilning af en VIDEO
CD. Hvis CD/DVD-afspilleren ikke genoptager
afspilning selv efter lang tids forløb, kan man
trykke på H (eller NX på apparatet) for at
genoptage afspilning manuelt.
DivX®-video
Yderligere oplysninger
Strømkrav
Europæiske og russiske modeller:
230 V AC, 50/60 Hz
Australsk model:
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Koreansk model:
220 V AC, 60 Hz
Taiwanesisk model:
120 V AC, 50/60 Hz
Andre modeller:
120 V, 220 V, 230 – 240 V
AC, 50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
Strømforbrug:
30 watt
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere):
Cirka 169 × 218 × 201 mm
Vægt (ekskl. højttalere)
Cirka 2,6 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (1)
R6 (størrelse AA) batterier
(2)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Videokabel (1)
Ordforklaring
Digital videoteknologi skabt af DivX, Inc.
Videoer, som er kodet med DivX-teknologi, er
blandt videoerne med den højeste kvalitet med
en forholdsvis lille filstørrelse.
fortsættes
45DK
Dolby Digital
DVD-RW
Dette lydformat for biografer er mere avanceret
end Dolby Surround Pro Logic. I dette format
udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der findes en
selvstændig subwoofer-kanal til dyb bas. Dette
format kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen regnes for 0.1 kanal (da den kun
aktiveres, når en dyb baseffekt er påkrævet).
Alle seks kanaler i dette format optages separat
for at opnå ekstrafin kanalseparation. Desuden
forekommer der mindre signalforringelse, da
alle signalerne behandles digitalt.
En DVD-RW er en disk, der kan optages på flere
gange, i samme størrelse som en DVD VIDEO.
DVD-RW har to forskellige tilstande: VRtilstand og Video-tilstand. DVD-RW'er, som er
oprettet i Video-tilstand, har samme format som
en DVD VIDEO, mens diske, der er oprettet i
VR-tilstand (Video Recording), tillader
programmering eller redigering af indholdet.
DTS
Digital lydkompressionsteknologi, udviklet af
Digital Theater Systems, Inc. Denne teknologi
er i overensstemmelse med 5.1-kanal surround.
Surroundkanalen er stereo, og der er en diskret
subwooferkanal i dette format. DTS giver de
samme 5.1 diskrete kanaler med digitallyd af høj
kvalitet. Den gode kanalseparation opnås, fordi
alle kanaldata er optaget diskret og behandlet
digitalt.
DVD
En disk, der rummer op til 8 timer med levende
billeder, skønt dens diameter er den samme som
en CD.
Datakapaciteten på en enkeltlags og enkeltsidet
DVD er 4,7 GB (gigabyte), hvilket er 7 gange
mere end på en CD. Ydermere er
datakapaciteten på en tolags og enkeltlags DVD
8,5 GB, på en enkeltsidet og dobbeltsidet DVD
er den 9,4 GB, og på en tolags og dobbeltsidet
DVD er den 17 GB.
Billeddataene er i MPEG 2 formatet, en af de
verdensomspændende standarder for digital
kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 af den
oprindelige størrelse. DVD anvender også
kodeteknik med variabel hastighed, der ændrer
de data, der skal allokeres, i henhold til status på
billedet.
Lyddataene optages i både Dolby Digital og i
PCM, hvilket giver dig mulighed for at nyde en
mere realistisk lydpræsens.
Herudover er DVD'er forsynet med forskellige
avancerede funktioner, såsom flere
kameravinkler, multisprog, og funktioner til
forældrekontrol.
46DK
DVD+RW
En DVD+RW (plus RW) er en disk, der kan
optages på flere gange. DVD+RW'er benytter et
optageformat, der svarer til DVD VIDEOformatet.
Fil
Afsnit af en film eller et musikstykke på en
DATA CD (MP3-/JPEG-/DivX-fil) eller DATA
DVD (DivX-fil).
Filmbaseret software, videobaseret
software
DVD'er kan klassificeres som filmbaseret eller
videobaseret software. Filmbaserede DVD'er
indeholder det samme antal billeder (24 billeder
pr. sekund), som vises i biografer.
Videobaserede DVD'er, såsom tvdramaprogrammer eller sitcoms, viser billeder
med 30 billeder (eller 60 felter) pr. sekund.
Flersprogsfunktion
På nogle DVD'er er lyden eller undertekster i en
film optaget på flere sprog.
Forældrekontrol
En funktion ved DVD'en, der gør det muligt at
begrænse afspilningen af disken afhængigt af
brugerens alder i henhold til
begræsningsniveauet i hvert land/region.
Begrænsningen varierer fra disk til disk; når den
er aktiveret, kan afspilning være fuldstændig
umuliggjort, voldsscener bliver sprunget over
eller erstattes med andre scener osv.
Funktion til flere kameravinkler
På nogle DVD'er er den samme scene optaget fra
forskellig vinkler, eller videokamerasynsvinkler.
Indeks (CD)/Video Indeks (VIDEO CD)
Områdekode
Et tal, der opdeler et spor i afsnit, således at et
ønsket sted på en VIDEO CD eller en CD hurtigt
kan lokaliseres. Afhængigt af disken kan det
ske, at den ikke er forsynet med
indeksafmærkninger.
Dette system er anvendt til beskyttelse af
ophavsretten. Hvert DVD-system eller DVD
disk er tildelt et bestemt områdenummer i
henhold til salgsområdet. Hver områdekode er
angivet på såvel systemet som på diskens
emballage. Systemet kan afspille diske, der
passer til områdekoden. Systemet kan også
afspille diske med " ALL " mærket. Selv hvis
områdekoden ikke er angivet på DVD'en, kan
områdebegrænsningen alligevel godt være
aktiveret.
Interlaced format
(interlaced scanning)
I interlaced format vises hver anden linje i et
billede som et enkelt "felt". Dette er
standardmetoden for visning af billeder på tv.
Felterne med lige numre viser linjerne med lige
numre i billedet, og felterne med ulige numre
viser linjerne med ulige numre i billedet.
Kapitel
Sektioner af en spillefilm eller et musikstykke
på en DVD, som er mindre end titler. En titel
består af flere kapitler. Hvert kapitel forsynes
med et kapitelnummer, som gør det muligt at
lokalisere det ønskede kapitel.
Menuafspilning
Multi Session
Dette er en optagemetode, som muliggør
tilføjelse af data, som anvender Track-At-Oncemetoden. Konventionelle CD'er begynder ved et
CD-kontrolområde kaldet Lead-in og ender ved
et område kaldet Lead-out. En Multi SessionCD er en CD med flere sessioner, hvor hvert
segment fra Lead-in til Lead-out betragtes som
en enkelt session.
CD-Extra: Dette format optager lyd (lyd-CDdata) på sporene i session 1 og data på sporene i
session 2.
I modsætning til interlaced format kan
progressivt format gengive 50 til 60 billeder i
sekundet ved at gengive alle scanningslinjerne
(525 linjer for NTSC-systemet, 625 linjer for
PAL-systemet). Den samlede billedkvalitet
forbedres, og stillbilleder, tekst og vandrette
linjer bliver skarpere. Dette format er
kompatibelt med 525- eller 625-progressivt
format.
Spor
Afsnit af en film eller et musikstykke på en CD
eller VIDEO CD. Hvert spor tildeles et
spornummer, der gør det muligt for dig at finde
et ønsket spor.
Disk
DVDstruktur
Titel
Kapitel
Disk
VIDEO CD/
CDstruktur
Spor
Indeks
Yderligere oplysninger
Afspilning ved hjælp af menuskærme, der er
optaget på VIDEO CD'er med PBC-funktioner.
Ved hjælp af funktionerne for menuafspilning
kan man have fornøjelse af simple interaktive
softwareprogrammer.
Progressivt format
(sekventiel scanning)
Disk
MP3/JPEG/
DivXstruktur
Mappe
Fil
Titel
Det længste afsnit på et billedfroløb eller et
musikstykke på en DVD; en film, etc., for et
billedafsnit på videosoftware; eller et album,
etc., for et musikstykke på lydsoftware. Hver
titel tildeles et titelnummer, der gør det muligt
for dig at finde en ønsket titel.
fortsættes
47DK
VIDEO CD
En kompakt disk, der rummer levende billeder.
Billeddataene er i MPEG 1-formatet, en af de
verdensomspændende standarder for digital
kompressionsteknik. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den
oprindelige størrelse. Som følge heraf kan en
12 cm VIDEO CD rumme op til 74 minutter
med levende billeder.
VIDEO CD'er indeholder også kompakte
lyddata. Lyde, der ligger uden for det
menneskelige øres høregrænse, komprimeres,
mens de lyde, som vi kan høre, ikke
komprimeres. VIDEO CD'er kan rumme seks
gange den lydinformation, der kan være på
almindelige lyd-CD'er.
Der findes to versioner af VIDEO CD'er.
• Version 1.1: Du kan kun afspille levende
billeder og lyd.
• Version 2.0: Du kan afspille stillbilleder med
høj opløsning og glæde dig over PBCfunktioner.
Dette system er i overensstemmelse med begge
versioner.
48DK
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Hvordan denne side anvendes
Benyt denne side til at finde knappernes placering og
andre dele af systemet, der er nævnt i teksten.
Nummer på illustration
r
TUNER/BAND wd (28)
R
Navn på knap/del
R
Henvisningsside
Hovedenhed
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
P–Z
A–O
Diskskuffe 7 (11)
DISPLAY qs (32)
Display 6
DSGX 0 (31)
Fjernbetjeningssensor 9
FUNCTION wf (10, 11, 13, 14,
23, 27, 30, 31, 36)
Kassetterum qg (29)
MIC-jackstik 4 (31)
MIC LEVEL 2 (31)
PHONES-jackstik 5
POWER (til/fra) 1 (9)
PROGRESSIVE qa (23)
STANDBY-indikator 3
TUNER/BAND wd (28)
TUNING +/– qf (28, 29)
VOLUME +/– qd (12, 15, 29)
Knapper til diskbetjening
Z OPEN 8 (11)
m/M (tilbagespoling/hurtig
frem) qf (12)
l/L (gå tilbage/gå frem)
qf (12)
x (stop) wa (10, 12, 21, 30, 31,
36)
NX (afspil/holde pause) ws (11,
12, 36)
Knapper til betjening af
kassettebånd
* Du kan ikke kun trykke på z.
Når du trykker på denne knap,
trykkes N også ind.
Yderligere oplysninger
xZ (stop/skub ud) qh (29, 30,
31)
X (pause) qj (30)
m/M (tilbagespoling/hurtig
frem) qk (30)
N (afspilning) ql (30)
z (optagelse)* w; (30, 31)
fortsættes
49DK
Fjernbetjening
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
S–Z
A–R
ANGLE 5 (21)
AUDIO 4 (20, 31)
CLEAR ef (33)
DSGX wf (31, 33)
DVD eh (10, 11, 13, 14, 23, 27,
36)
ENTER qs wg (10, 13, 14, 18, 21,
22, 24, 25, 28, 33, 35)
FM MODE eg (29)
FUNCTION +/– 2 (10, 11, 13,
14, 23, 27, 30, 36)
MENU/PBC 6 (13, 14, 15)
MUTING wh (12, 15, 29)
PAL/NTSC ek (9)
PRESET + wk (28)
PRESET – es (28)
RANDOM qj (17)
REPEAT qg (16)
50DK
SEARCH 3 (18)
SETUP w; (10, 14, 21, 22, 24, 25,
27, 35)
SUBTITLE wd (21)
Talknapper* qf (12, 13, 18, 25,
33)
TAPE qh (30)
THEATRE SYNC ql (33)
TOP MENU qd (13)
TUNER/BAND wa (28)
TUNER MEMORY ws (28)
TUNING + 9 (28, 29)
TUNING – qa (28, 29)
TV e; (33)
TV CH + wk (33)
TV CH – es (33)
TV/VIDEO qk (33)
TV VOL +/–* 7 (33)
VOLUME +/–* 7 (12, 15, 29)
ZOOM ej (12, 15)
?/1 (til/standby) 1 (9)
TV ?/1 1 (33)
SLOW/SLOW y 8 (12)
M (hurtig frem) 9 (12)
X (pause) 0 (12)
m (tilbagespoling) qa (12)
M/m/</, qs (10, 13, 18, 21,
35)
DISPLAY wj (32)
> (gå fremad) wk (12)
x (stop) wl (10, 12, 21, 36)
H (afspilning)* ea (11, 36)
. (gå tilbage) es (12)
O RETURN ed (13)
-/-- ef
* Knapperne H, nummer 5 og
VOLUME + (TV VOL +) er
blindfingermarkeringsknapper.
Brug justeringspunktet som
reference ved betjening af
systemet.
Yderligere oplysninger
51DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla,
verholla tms. Älä myöskään aseta kynttilöitä laitteen
päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä aseta
laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita kuten
maljakoita.
Liitä laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi.
Jos laitteen toiminnassa ilmenee jotain tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa
olevat asiakkaat
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASER
tuotteeksi. Tämä
merkintä on laitteen
takaseinässä.
VAROITUS
LUOKAN 1M NÄKYVÄÄ LASERSÄTEILYÄ
LAITTEEN JA TURVALUKKOJEN OLLESSA
AUKI. EI SAA KATSOA SUORAAN OPTISILLA
VÄLINEILLÄ.
2FI
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kaukosäädin
Sisällysluettelo
Tämän ohjekirjan käyttäminen ............... 5
Toistettavat levyt..................................... 5
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen .......................... 9
Kielen valitseminen ..............................12
Levy – Toistaminen
Levyn asettaminen paikalleen............... 13
Levyn toistaminen................................. 13
— Tavallinen toisto
DVD-levyjen toisto valikon avulla ....... 15
PBC-toimintoja sisältävien video-CDlevyjen toistaminen (versio 2.0) ..... 15
— PBC-toisto
MP3-, JPEG- ja DivX®-tiedostojen
toistaminen...................................... 16
Levy – Muu toisto
Toistaminen uudelleen .......................... 18
— Uudelleentoisto
Toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä .................................. 19
— Hajatoisto
Kuvaruutunäytön käyttö hakuun........... 20
Levy – eri toimintoja
Ääniraidan/tekstityksen/kuvakulman
vaihtaminen .................................... 22
Kielen vaihtaminen ............................... 23
— Kieli
Kuva-asetusten säätäminen ...................24
— Yleiset asetukset ja
videoasetukset
Ääniasetusten säätäminen ..................... 26
— Ääniasetukset
Levyn toiston rajoittaminen .................. 27
— Lapsilukko
Järjestelmän asetuskohdeluettelo .......... 29
Viritin
Radioasemien esivirittäminen............... 30
Radion kuunteleminen.......................... 30
— Esiviritys
— Käsiviritys
Kasetti – Toisto
Kasetin asettaminen paikalleen ............ 31
Kasetin toistaminen .............................. 32
Kasetti – Tallentaminen
Tallentaminen nauhalle......................... 32
Äänen säätö
Äänen säätö........................................... 33
Laulaminen mukana ............................. 33
Näyttö
FI
Levyä koskevien tietojen katselu
etupaneelin näytöllä........................ 34
Levyä koskevien tietojen katseleminen
ruutunäytöltä................................... 34
Lisälaitteet
Television ohjaaminen
kaukosäätimellä .............................. 35
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen .................................... 36
Lisälaitteiden liittäminen ...................... 37
5.1-kanavaisen äänen kuuntelu
valinnaisen vahvistimen kanssa ..... 38
Liitetyn laitteen tallentaminen .............. 39
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden korjaustoimia......... 40
Ilmoitukset ............................................ 44
Jatkuu
3FI
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 45
Tekniset tiedot....................................... 47
Sanasto .................................................. 48
Painikkeiden sijaintiluettelo ja
sivuviittaukset................................. 52
4FI
Tämän ohjekirjan
käyttäminen
• Tässä ohjekirjassa selostetaan toimintojen
käyttö pääasiassa kaukosäätimellä
tapahtuvaksi. Samat toiminnot voi kuitenkin
tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla on
samat tai samankaltaiset nimet.
• Kuvaruutunäyttö (OSD) saattaa vaihdella
maakohtaisesta mallista riippuen.
• Englanninkielistä kuvaruutunäyttöä
käytetään vain havainnollistamiseen.
• Lyhennettä ”DVD” voidaan käyttää
yleisnimityksenä DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R sekä DVD-RW/DVD-R-levyille.
• Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia
symboleja.
Symboli
Toistettavat levyt
Järjestelmällä voi toistaa seuraavia levyjä.
Muita levyjä ei voi toistaa.
Toistettavien levyjen luettelo
Levyformaatti
Levyn kuva
DVD-videolevyt
DVD-RW/
DVD-R-levyt
DVD+RW/
DVD+R-levyt
Merkitys
Toiminnot, joita voidaan käyttää
DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW
(video-muoto) sekä DVD+R/
DVD+RW-levyillä
Toiminnot, joita voidaan käyttää
VIDEO CD (mukaan lukien
Super VCD ja CD-R/CD-RW
video CD-formaatti ja Super
VCD-formaatti) -levyillä
Toiminnot, joita voidaan käyttää
CD ja CD-R/CD-RW
musiikkiformaatin -levyillä
Toiminnot, jotka voi tehdä dataCD-levyillä (CD-ROM-, CD-Rja CD-RW-levyt, joissa on MP3*tiedostoja, JPEG-tiedostoja tai
DivX-tiedostoja)
CD-videolevyt
Audio-CD:t
CD-R/CD-RWlevyt
”DVD VIDEO”, ”DVD-R” ja ”DVD-RW” -logot ovat
tavaramerkkejä.
Toiminnot, jotka voi tehdä dataDVD-levyillä (DVD-R, DVDRW, DVD+R, DVD+RW), joissa
on DivX-tiedostoja
*MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on audiodatan
pakkaamiseen käytettävä ISO/MPEG-määritetty
vakioformaatti.
Jatkuu
5FI
Tällä laitteella voi toistaa
seuraavien aluekoodien DVDlevyjä
Laitteen taakse on painettu aluekoodi, ja laite
toistaa vain samalla aluekoodilla varustetut
DVD-levyt.
Tämä laite toistaa myös ALL -merkinnällä
varustetut DVD-levyt.
Jos yrität toistaa muunlaista DVD-levyä,
televisioruudulla näkyy ilmoitus ”Wrong
Region”. DVD-levystä riippuen aluekoodia ei
ehkä ole merkitty DVD-toiston aluerajoitteista
huolimatta.
Tällä laitteella ei voi toistaa
seuraavia levyjä
• CD-ROM-levyt (muut kuin ”.MP3”, ”.JPG”
tai ”.JPEG”-päätteet)
• Kaikki muut CD-R/CD-RW-levyt kuin
seuraavilla muodoilla tallennetut:
– CD-musiikki-muoto
– CD-video-muoto
– MP3- (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEG/
DivX-formaatti, joka on ISO9660* Level
1/Level 2- tai Joliet-laajennusformaatin
mukainen
• PHOTO CD -formaatissa tallennetut CDROM-levyt
• CD-Extra-levyjen tieto-osa
• Super Audio CD-levyt
• UDF-järjestelmän mukaiset DVD-ROM-,
DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja
DVD+RW-levyt, joita ei ole tallennettu
DivX-muodossa.
• Multi Session -muodossa tallennetut DVDROM-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja
DVD+RW-levyt
• DVD-RAM-levyt
• DVD-äänilevyt
• Eri aluekoodin sisältävä DVD-levy.
• DVD+R DL (kaksikerroksiset)-levyt
• VR (Video Recording) -muodossa tallennetut
DVD+R- ja DVD+RW-levyt
• DVD-kameranauhurilla VR (Video
Recording formaatti) -muodolla kuvauksesta
luodut photo-elokuvat
6FI
• Tällä laitteella ei voi toistaa epätavallisen
(esim. sydämen, neliön, tähden) muotoisia
levyjä. Tämä voi vioittaa laitetta. Älä käytä
tällaisia levyjä.
• Levy, johon on kiinnitetty paperia tai tarroja.
• Levy, jonka pinnassa on vielä teippiä,
sellofaanikalvo tai tarra.
* CD-ROM-levyjen looginen tiedosto- ja
kansioformaatti, määrittänyt ISO (International
Organization for Standardization).
Huomautuksia CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (Videomuotoisia)/DVD+R/DVD+RWlevyistä
• Joissain tapauksissa CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW (Video-muotoisia) (videomuodolla luoduilla DVD-RW-levyillä on
sama formaatti kuin DVD VIDEO -levyillä),
DVD+R ja DVD+RW-levyjä ei voi toistaa
tällä järjestelmällä johtuen levyn
tallennuslaadusta tai fyysisestä kunnosta tai
tallennuslaitteen ominaisuuksista. Levyä ei
myöskään voi toistaa, jos sen tallennusta ei
ole viimeistelty oikein. Katso tarkemmat
ohjeet tallennuslaitteen käyttöohjeista.
Huomaa, että joitakin toistotoimintoja ei voi
käyttää tietyillä DVD+RW/DVD+R-levyillä,
vaikka ne olisi viimeistelty oikein.
• Pakatussa kirjoitusmuodossa tallennettua
levyä ei voi toistaa.
Huomautus DVD-levyjen ja
CD-videolevyjen
toistamisesta
Multi Session -formaatilla
äänitetyn levyn toistoa
koskevia huomautuksia
DVD-levyjen ja CD-videolevyjen tietyt
toistotoiminnot saattavat olla
ohjelmistotuottajien tarkoituksella
määrittelemiä. Koska tämä laite toistaa DVDlevyt ja CD-videolevyt ohjelmistotuottajien
suunnitteleman ohjelmasisällön mukaisesti,
joitakin toistotoimintoja ei ehkä voi käyttää.
Katso myös DVD-levyjen ja CD-videolevyjen
mukana toimitettuja käyttöohjeita.
• Tässä järjestelmässä voidaan toistaa Multi
Session -CD-levyjä, kun ensimmäinen istunto
sisältää MP3-tiedoston (JPEG-tiedoston).
Myös kaikki myöhemmissä istunnoissa
tallennetut MP3-tiedostot (JPEG-tiedostot)
voidaan toistaa.
• Jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu
audiokappaleita tai kuvia musiikki-CD- tai
video-CD-muodossa, vain ensimmäinen
istunto toistetaan.
• Kun toistetaan musiikki-CD:n formaatissa
olevia audiokappaleita, MP3-tiedostot ja
JPEG-tiedostot sisältävää levyä, vain CDformaatissa olevat audiokappaleet voidaan
toistaa.
• Useita istuntoja sisältäviä CD-R ja CD-RW,
joita ei ole viimeistelty ”sulkemalla istunto”,
ei tueta.
• Jos CD-ROM-, CD-R- tai CD-RW-levyllä on
DivX-tiedostoja MP3-tiedostojen tai JPEGtiedostojen lisäksi, järjestelmä toistaa vain
DivX-tiedostot.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
Jatkuu
7FI
Tekijänoikeudet
Tämä tuote sisältää Yhdysvaltalaisten patenttien
ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa. Tämän
tekijänoikeuksien suojaustekniikan
käyttämiseen tulee olla Macrovision:n lupa, ja
se on tarkoitettu kotikäyttöön ja muuhun
rajoitettuun katselukäyttöön, ellei
Macrovision:n antamasta luvasta muuta johdu.
Käänteinen suunnittelu tai purkaminen on
kielletty.
• Tässä järjestelmässä on Dolby1) Digital ja DTS2)
Digital Surround järjestelmät.
1) Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
2)
Valmistettu Digital Theater Systems, Inc.’n
lisenssillä. ”DTS” ja ”DTS 2.0 + Digital Out” ovat
Digital Theater Systems, Inc.n rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
• DivX® on DivX Inc:n kehittämä videotiedostojen
pakkaustekniikka.
DivX, DivX Certified ja näihin liittyvät logot ovat
DivX Inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään
lisenssillä.
8FI
Käyttöönotto
Tee liitännät käyttämällä järjestelmän mukana toimitettuja johtoja ja lisävarusteita. Noudata seuraavien
vaiheiden 1 – 7 mukaisia ohjeita.
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen
AM-kehäantenni
FM-antenni
Etukaiutin (Oikea)
Etukaiutin (Vasen)
1 Liitä kaiuttimet.
Kaiuttimia ei ole tehty nimenomaisesti joko
vasemman- tai oikeanpuoleisiksi. Liitä
järjestelmän edestä katsottuna oikealla
puolella oleva kaiutin SPEAKER R
-liittimeen ja vasemmalla puolella oleva
kaiutin SPEAKER L -liittimeen.
2 Liitä FM- ja AM-antennit.
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se sitten.
Suorista FM-johtoantenni
vaakasuoraan
Oikealla puolella
olevasta
kaiuttimesta
Vasemmalla
puolella olevasta
kaiuttimesta
AM-kehäantenni
Työnnä vain kuorittu
pää sisään*
* Kuori johdon päätä peittävä muovi.
Jatkuu
9FI
Huomautus
Liitettäessä videonauhuri
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista.
Liitä televisio ja videonauhuri video- ja audiojohtojen
avulla (eivät kuulu varusteisiin) alla osoitetulla tavalla.
3 Liitä televisio.
Valitse jokin seuraavista liitännöistä.
Televisio
Liitäntä A
Jos televisiossa on videotuloliittimet,
liitä televisio COMPONENT VIDEO OUT
-liittimiin komponenttivideojohdolla (ei
kuulu varusteisiin).
Jos televisiosi on yhteensopiva
progressiivisen muodon tiedostosignaalien
kanssa, käytä tätä liitäntää ja aseta
järjestelmä jatkuvan pyyhkäisyn tilaan.
Tarkemmat tiedot, katso ”Järjestelmästä
lähtevän signaalin tyypin muuttaminen”
(sivu 25).
Videonauhuri
Järjestelmä
Älä liitä suoraan.
Jos liität videonauhurin tämän järjestelmän ja television
väliin, videosignaali saattaa vuotaa katsottaessa tämän
järjestelmän lähettämää videosignaalia. Älä liitä
videonauhuria tämän järjestelmän ja television väliin.
Huomautus
Älä sijoita televisiota tämän järjestelmän päälle.
Vihje
Saat vielä parempilaatuisen kuvan, jos käytät
valinnaista S-video-johtoa. Liitä tämä johto television
S VIDEO -tuloliittimeen ja S VIDEO OUT -liittimeen
(sivu 37).
4 Jos mallissa on jännitteenvalitsin,
aseta VOLTAGE SELECTOR
paikallisen verkkojännitteen
mukaiseksi.
Liitäntä B
Liitä televisiosi videotuloliitin VIDEO
OUT -liittimeen videojohdolla
(mukana).
Mallista riippuen VOLTAGE SELECTOR
-kytkin voi olla eri näköinen.
5 Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos varusteisiin kuuluva pistotulpan sovitin
ei sovi pistorasiaan, irrota se pistotulpasta
(vain mallit, joissa on sovitin).
Kun käytät televisiota
Kytke televisioon virta ja valitse videon tulo siten, että
näet tämän laitteen lähettämän kuvan.
10FI
6 Kytke järjestelmä päälle.
Huomautuksia
Kahden R6 (AA-kokoisen)
pariston asettaminen
kaukosäätimeen
Liu’uta paristotilan kansi irti ja aseta kaksi
varusteisiin kuuluvaa R6 (AA-kokoista)
paristoa paikalleen E -puoli edellä siten, että
napaisuus vastaa alla esitettyä.
• Järjestelmään tulee virta, kunnes painat laitteessa
olevaa POWER-painiketta uudelleen.
• Järjestelmää ei voi käyttää kaukosäätimellä, ellei
laitteessa olevaa POWER-painiketta ole painettu.
• Kun et käytä järjestelmää pitkään aikaan, kytke se
pois päältä painamalla POWER.
e
E
e
7 Aseta värijärjestelmäksi PAL tai NTSC
riippuen television värijärjestelmästä.
Aluekoodin 3 mallien värijärjestelmäksi on
tehtaalla asetettu NTSC ja muiden
aluekoodien malleille PAL.
Värijärjestelmä vaihtuu seuraavasti aina
PAL/NTSC-painiketta painettaessa:
NTSC t PAL t Multi t
NTSC (P-Scan) t PAL (P-Scan) t
Multi (P-Scan) t NTSC t ...
Huomautuksia
• Televisioruudulla voi esiintyä hetkellisiä häiriöitä,
kun värijärjestelmä on vaihdettu edellä kuvatulla
tavalla.
• Kun toistat muulla kuin laitteen asetusta vastaavalla
värijärjestelmällä tallennettua levyä, kuva voi
vääristyä.
• Värijärjestelmän asettaminen, katso sivua 24.
Käyttöönotto
Paina laitteen POWER-painiketta.
Sen jälkeen kun järjestelmä on kytketty
päälle painamalla laitteessa olevaa
POWER-painiketta, järjestelmä voidaan
kytkeä päälle ja pois kaukosäätimessä
olevaa ?/1 -painiketta käyttäen.
E
Huomautus
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista
paristot välttyäksesi mahdollisen paristovuodon tai
ruostumisen aiheuttamalta vahingolta.
Vihje
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun laitteen käyttö kaukosäätimellä
ei enää onnistu, vaihda molemmat paristot uusiin.
Lisävarusteiden liittäminen
Katso sivua 37.
11FI
Kielen valitseminen
Ruutunäytön kielen voi vaihtaa.
1
2
3
Kytke virta televisioon ja valitse
videotulo.
Kytke järjestelmä päälle painamalla
?/1.
Vaihda toimintomuodoksi DVD
painamalla DVD (tai painelemalla
FUNCTION + tai –).
Toisto alkaa automaattisesti, jos soittimessa
on automaattisella toistotoiminnolla
varustettu levy. Lopeta toisto painamalla x
-painiketta.
4
Paina SETUP-painiketta
pysäytystilassa.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
5
6
7
8
12FI
Valitse ”General Setup Page”
painelemalla < tai , ja paina sitten
ENTER.
Valitse ”OSD Lang” painelemalla M tai
m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Valitse kieli näytössä olevasta
luettelosta painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Sulje asetusvalikko painamalla SETUP.
Levy – Toistaminen
1
2
Paina laitteen Z OPEN -painiketta.
Aseta levy levylokeroon etikettipuoli
ylöspäin, siten että levyn keskellä
oleva reikä sopii tukevasti levyn
pitimeen.
— Tavallinen toisto
Ennen kuin toistat DVD:tä tai VIDEO CD:tä,
kytke televisio päälle ja valitse videotulo. DVDlevystä tai CD-videolevystä riippuen jotkin
toiminnot voivat poiketa esitetystä tai niiden
käyttöä on rajoitettu. Katso levyn mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
Esimerkki: Kun toistetaan DVD-levyä
Jakson numero
Aseta levy
siten, että levyn
keskellä oleva
reikä sopii
tukevasti levyn
pitimeen.
Nimikkeen
numero
3
Sulje levylokero.
Levy – Toistaminen
Levyn asettaminen
paikalleen
Levyn toistaminen
Toistoaika
Esimerkki: Kun toistetaan CD-levyä
Huomautus
Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, tarroja tai liimaa,
koska tämä voi vioittaa laitetta.
Kappalenumero
1
Toistoaika
Vaihda toimintomuodoksi DVD
painamalla DVD (tai painelemalla
FUNCTION + tai –).
Toisto alkaa automaattisesti, jos soittimessa
on automaattisella toistotoiminnolla
varustettu levy.
2
Aseta levy paikalleen.
Toisto alkaa automaattisesti, kun
levylokero suljetaan.
Jos toisto ei ala automaattisesti, paina H
(tai laitteessa NX).
Jatkuu
13FI
Muut toiminnot
Huomautus
Kun haluat
Toimi näin
Joissakin toiminnoissa voi olla rajoituksia riippuen
DVD:stä tai VIDEO CD:stä.
Pysäyttää
toistamisen
Paina x -painiketta.
Kytkeä tauon
Paina X (tai laitteen NX
-painiketta).1)
Jatka toistoa painamalla H
-painiketta (tai laitteen NX
-painiketta) .
Valita
kappaleen tai
jakson
Paikantaa
nopeasti
kohdan
pikakelatessasi eteen tai
taakse
(Haku)2)
— Jatkotoisto (vain DVD/VIDEO CD/CD)
Painele . tai > -toiston tai
taukotilan aikana.
Paina . kerran toiston tai tauon
aikana, jos haluat siirtyä takaisin
kappaleen tai jakson alkuun.
Paina m tai M (tai pidä
painettuna laitteessa olevaa m tai
M -painiketta) toiston aikana.
Hakunopeus vaihtuu jokaisella
painikkeen painokerralla.
Kun haluat palata normaaliin
toistoon, paina H -painiketta (tai
NX laitteessa).
3)
Katsella ruutu
ruudulta
(Hidastettu
toisto)
(vain DVD/
VIDEO
CD)1)2)
Paina toiston aikana
SLOW tai
SLOW y. Toistonopeus vaihtuu
jokaisella painikkeen painalluksella.
Kun haluat palata normaaliin
toistoon, paina H -painiketta (tai
NX laitteessa).
Suurentaa
kuvia (vain
DVD/VIDEO
CD)
Paina ZOOM-painiketta.
Zoomausvoimakkuus muuttuu aina
tätä painiketta painettaessa. Voit
palata normaalikokoon painelemalla
ZOOM, kunnes kuva on
normaalikoossa.
Vaihtaa
toisesta
lähteestä
DVDtoimintoon
Paina laitteen DVD-painiketta (tai
NX laitteessa) (automaattinen
lähteen valinta).
Toisto alkaa automaattisesti, kun
automaattitoisto-ominaisuudella
varustettu levy asetetaan paikalleen.
Katkaista
äänen
Paina MUTING-painiketta.
Paina MUTING-painiketta
toistamiseen tai VOLUME +
-painiketta palauttaaksesi äänen.
Poistaa levyn
laitteesta
Paina laitteen Z OPEN -painiketta
pysäytystilassa.
1)
2)
3)
14FI
Toiston jatkaminen kohdasta,
jossa levy pysäytettiin
Videokuvassa voi esiintyä häiriöitä.
Ei ääntä.
vain DVD
Laite muistaa kohdan, jossa levy pysäytettiin,
minkä ansiosta toistoa voidaan jatkaa
pysäytyskohdasta.
1
Lopeta toistaminen painamalla x toiston
aikana.
Etupaneelin näytössä näkyy ”RESUME”. Jos
näytössä ei näy ”RESUME”, jatkotoistoa ei voi
käyttää.
2
Paina H -painiketta (tai laitteen NX
-painiketta).
Toisto alkaa kohdasta, johon levy pysäytettiin
vaiheessa 1.
Huomautuksia
• Toiston jatkaminen ei ehkä toimi oikein kaikilla
levyillä.
• Siitä riippuen, missä kohtaa levy pysäytetään,
järjestelmä ei ehkä jatka toistoa täsmälleen samasta
kohtaa.
• Jatkotoisto poistuu käytöstä, kun:
– painetaan x pysäytystilassa.
– järjestelmä sammutetaan.
– levylokero avataan.
– toiminto vaihdetaan.
Kappaleen tai jakson
toistaminen syöttämällä numero
normaalissa toistotilassa (vain
kaukosäätimellä)
Syötä toistettavan jakson tai kappaleen numero
painamalla numeropainikkeita.
Esimerkki:
Kun haluat soittaa kappaleen tai jakson numero 5,
paina 0 ja 5.
Kun haluat soittaa kappaleen tai jakson numero 30,
paina 3 ja 0.
DVD-levyjen toisto valikon
avulla
1
Paina TOP MENU tai MENU/PBCpainiketta.
Levyn valikko näkyy televisioruudulla. Eri
levyillä on erilaiset valikot.
2
3
Valitse toistettava tai muutettava kohta
painamalla M/m/</, tai
numeropainikkeita.
— PBC-toisto
Voit käyttää televisioruudun PBC*-valikoita
nauttiaksesi vuorovaikutteisista ohjelmista.
Valikkojen sisältö ja muoto vaihtelee levystä
riippuen.
Levy – Toistaminen
DVD jakautuu useisiin kuvaa tai musiikkia
sisältäviin osiin. Näitä osia kutsutaan
”nimikkeiksi”. Kun toistat useita nimikkeitä
sisältävää DVD:tä, voit valita haluamasi
nimikkeen TOP MENU:n avulla.
Kun toistat DVD:tä, joissa voi valita esimerkiksi
tekstityskielen tai ääniraidan kielen, valitse
nämä kohdat MENU/PBC:n avulla.
PBC-toimintoja
sisältävien video-CDlevyjen toistaminen
(versio 2.0)
* PBC: Toiston hallinta
1
2
Vaihda toimintomuodoksi DVD
painamalla DVD (tai painelemalla
FUNCTION + tai –).
Aseta PBC-toimintoja sisältävä CDvideo soittimeen (versio 2.0).
Toisto alkaa ja PBC-valikko tulee näkyviin
television kuvaruudulle.
Paina ENTER-painiketta.
3
Valitse haluamasi kohteen numero
numeropainikkeilla.
Anna kaksinumeroinen numero.
Esimerkiksi ”1” annetaan muodossa ”01”.
4
Jatka toistamista valikon ohjeiden
mukaisesti ja nauti vuorovaikutteisesta
toistosta.
Katso levyn mukana toimitettuja ohjeita,
koska toimintatapa voi vaihdella VIDEO
CD:stä riippuen.
Palaaminen edelliseen valikkoon
Paina O RETURN -painiketta.
Jatkuu
15FI
PBC-toimintojen käytön
lopettaminen
1
Paina x kaksi kertaa lopettaaksesi toiston
jatkamisen (sivu 14).
2
Paina SETUP-painiketta.
MP3-, JPEG- ja DivX®tiedostojen toistaminen
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3
Valitse ”Preference Page” painelemalla <
tai , ja paina sitten ENTER.
4
Valitse ”PBC” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
5
Valitse ”Off” painelemalla M tai m -painiketta
ja paina sitten ENTER-painiketta.
6
7
Sulje asetusvalikko painamalla SETUP.
Ennen kuin toistat MP3-, JPEG- tai DivXtiedostoja kytke televisio päälle ja valitse
videotulo.
1
2
Vaihda toimintomuodoksi DVD
painamalla DVD (tai painelemalla
FUNCTION + tai –).
Aseta data-CD tai data-DVD soittimeen.
Näkyviin tulee tiedostoluettelo.
Paina H (tai laitteen NX -painiketta).
Toisto alkaa ensimmäisestä kappaleesta.
Pysäytyskuvia kuten valikkoruutuja ei näytetä.
Kun haluat palata PBC-toistoon, toista vaiheet
1 – 7 ja valitse ”On” vaiheessa 5.
Vihje
Aina kun painat MENU/PBC, asetus muuttuu
vuorotellen tilojen ”PBC On” ja ”PBC Off” välillä.
3
Valitse toistettava tiedosto
painelemalla M/m/</,.
Voit selata kansion sisältöä ylös ja alas
painelemalla M tai m.
Valitse kansio ja siirry sen sisään
painamalla ENTER tai ,.
Valitse luettelon ylin kansio ja paina
ENTER tai < palataksesi ylemmän tason
kansioon.
4
Paina H -painiketta (tai laitteen NX
-painiketta).
Toisto alkaa valitusta tiedostosta.
Jos valitset JPEG-tiedoston, kuvaesitys
käynnistyy.
16FI
Kun haluat
Toimi näin
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
toistamisen
Paina x, kun toistat MP3- tai DivXtiedostoa.
Paina MENU/PBC, kun toistat
JPEG-tiedostoa.
Poistaa levyn
laitteesta
Paina laitteen Z OPEN -painiketta
pysäytystilassa.
Kytkeä tauon
Paina X (tai laitteen NX
-painiketta).1)
Jatka toistoa painamalla H
-painiketta (tai laitteen NX
-painiketta).
Paikantaa
nopeasti
kohdan
pikakelatessasi eteen tai
taakse (Haku)
(Paitsi
JPEG)2)
Paina m tai M (tai pidä
painettuna laitteessa olevaa m tai
M -painiketta) toiston aikana.
Hakunopeus vaihtuu jokaisella
painikkeen painokerralla.
Kun haluat palata normaaliin
toistoon, paina H -painiketta (tai
NX laitteessa).
Katsella ruutu
ruudulta
(Hidastettu
toisto)
(vain
DivX)1)2)
Paina toiston aikana SLOW y3).
Toistonopeus vaihtuu jokaisella
painikkeen painalluksella.
Kun haluat palata normaaliin
toistoon, paina H -painiketta (tai
NX laitteessa).
Suurentaa
kuvia (vain
DivX/JPEG)
Paina ZOOM-painiketta.
DivX-tiedostoja toistettaessa
zoomausvoimakkuus muuttuu joka
kerta painiketta painettaessa. Voit
palata normaalikokoon painelemalla
ZOOM, kunnes kuva on
normaalikoossa.
JPEG-tiedostoja toistettaessa voit
muuttaa zoomausvoimakkuutta
painamalla ensin ZOOM ja
painelemalla sitten m tai M.
Palaa normaalikokoon painamalla
ZOOM uudelleen.
Kääntää
valittuna
olevan kuvan
(vain JPEG)
Jos haluat kääntää kuvan
pystysuunnassa, paina M.
Jos haluat kääntää kuvan
vaakasuunnassa, paina m.
Pyörittää
valittuna
olevaa kuvaa
(vain JPEG)
Paina < tai , -painiketta.
Joka kerta kun painat , -painiketta,
kuva kiertyy 90º myötäpäivään.
Joka kerta kun painat < -painiketta,
kuva kiertyy 90º vastapäivään.
Katkaista
äänen
Paina MUTING-painiketta.
Paina MUTING-painiketta
toistamiseen tai VOLUME +
-painiketta palauttaaksesi äänen.
1)
2)
3)
Videokuvassa voi esiintyä häiriöitä.
Ei ääntä.
SLOW -toiminto ei toimi DivX-tiedostojen
kanssa.
JPEG-tiedoston valinta
pikkukuvanäytössä
1
Paina x, kun katselet JPEG-tiedostoa.
Valitun JPEG-tiedoston kanssa samassa
kansiossa olevat JPEG-tiedostot näkyvät
pikkukuvina.
2
Levy – Toistaminen
Muut toiminnot
Valitse katseltava JPEG-tiedosto
painelemalla M/m/</, ja paina sitten
ENTER.
Siirry seuraavaan näyttöön, valitse Next B
painelemalla M/m/</, ja paina sitten
ENTER.
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla b Prev ja
paina sitten ENTER.
Palaaminen pikkukuvanäytöstä
tiedostoluetteloon
Paina MENU/PBC-painiketta.
Tiedostoluetteloa koskevia huomautuksia
• Televisioruudulla voidaan näyttää kansioiden ja
tiedostojen nimistä enintään 14 merkkiä.
• Kansioiden ja tiedostojen nimissä voidaan käyttää
vain kirjaimia ja numeroita. Kaikki muu näytetään
muodossa ”-”.
• Kun toistetaan MP3-tiedostoa, osoitettu kulunut aika
voi poiketa todellisesta ajasta.
MP3- tai JPEG-tiedostoja koskevia
huomautuksia
• Maksimimäärät:
– Levyllä voi olla enintään 255 kansiota.
– Levyllä voi olla enintään 999 MP3- tai JPEGtiedostoa.
– Yhdessä kansiossa voi olla enintään 640 MP3- tai
JPEG-tiedostoa.
Kansioiden ja tiedostojen enimmäismäärä saattaa
kuitenkin olla pienempi, jos levyllä on paljon muita
kuin MP3- tai JPEG-tiedostoja.
• Data CD:n toisto on mahdollista vain 16 tasoon.
• Järjestelmä tukee MP3-tiedostoja, jotka on äänitetty
bittinopeudella 32–320 kb/s ja
näytteenottotaajuudella 32/44,1/48 kHz, kun
kyseessä on MPEG1 Audio Layer-3.
Jatkuu
17FI
• Jos laitat tiedostopäätteen ”.MP3” tiedostoon, joka ei
ole MP3-formaattia, järjestelmä ei tunnista tietoja
oikein. Tällöin syntyy voimakasta ääntä, joka voi
vahingoittaa kaiutinjärjestelmää.
• Seuraavien levyjen käynnistäminen voi kestää
tavallista kauemmin.
– levy, jolle on tallennettu monimutkainen
puurakenne.
– Multi Session -formaatilla äänitetty levy.
– levy, jolle voi lisätä tietoja (ei viimeistelty levy).
• Joitakin CD-R ja CD-RW-levyjä ei voi toistaa tällä
järjestelmällä tiedostomuodosta johtuen.
Levy – Muu toisto
Toistaminen uudelleen
— Uudelleentoisto
Voit toistaa koko levyn tai valitun kansion
toistuvasti tai myös yksittäisen nimikkeen,
jakson, kappaleen tai tiedoston toistuvasti.
DivX-tiedostoja koskevia huomautuksia
• Järjestelmä ei ehkä toista DivX-tiedostoa, kun
tiedosto on koottu kahdesta tai useammasta DivXtiedostosta.
• Järjestelmä ei pysty toistamaan DivX-tiedostoa,
jonka koko on yli 640 (leveys) × 480 (korkeus).
• DivX-tiedostosta riippuen kuva voi olla epäselvä tai
ääni voi hyppiä.
• Järjestelmä ei pysty toistamaan joitakin DivXtiedostoja, joiden pituus on yli 3 tuntia.
• Jos data-DVD:llä ei ole DivX-tiedostoja, näkyviin
tulee ilmoitus, että levyä ei voi toistaa.
• DivX-tiedostosta riippuen kuva voi pysähtyä tai olla
epäselvä. Tässä tapauksessa on suositeltavaa, että
luot tiedoston pienemmällä bittinopeudella. Jos
äänessä on yhä kohinaa, suositeltava äänimuoto on
MP3. Huomaa kuitenkin, että tämä järjestelmä ei tue
WMA (Windows Media Audio) -muotoa.
• DivX-tiedostoissa käytetyn pakkaustekniikan vuoksi
H -painikkeen (tai laitteessa NX) painamisen ja
kuvan näkyviin tulemisen välillä voi olla viive.
• DivX-tiedostosta riippuen ääni ei ehkä vastaa
näkyvää kuvaa.
• Toistojärjestys voi olla erilainen sen mukaan, mitä
ohjelmistoa DivX-tiedoston luomiseen on käytetty.
• Järjestelmä pystyy tunnistamaan jopa 600 DivXtiedostoa yhdessä kansiossa. Kansioita voidaan
tunnistaa enintään 200.
Vihjeitä
• Voit tarkastella levyn tietoja DivX-tiedoston
toistamisen aikana (sivu 34).
• Jos katselukertojen määrä on asetettu ennalta, voit
toistaa DivX-tiedostoja tätä ennalta asetettua
numeroa vastaavan määrän.
18FI
Etupaneelin näytön
käyttäminen
Painele REPEAT-painiketta toiston aikana.
Asetus vaihtuu seuraavasti jokaisella painikkeen
painalluksella.
x Toistettaessa DVD-levyä
• REPEAT 1: toistaa valittuna olevan jakson
uudelleen.
• REPEAT: toistaa valitun nimikkeen
uudelleen.
• REPEAT ALL: toistaa levyn kaikki
nimikkeet uudelleen.
x Soitettaessa VIDEO CD:tä/CD:tä tai MP3, JPEG- tai DivX-tiedostoa
• REPEAT 1: toistaa valittua kappaletta/
tiedostoa uudelleen.
• REPEAT ALL: toistaa levyn kaikki
kappaleet/tiedostot uudelleen.
Uudelleentoiston lopettaminen
Painele REPEAT, kunnes ”REPEAT” katoaa.
Huomautuksia
• VIDEO CD -levyjen PBC-toiston aikana ei voi
käyttää uudelleentoistoa (sivu 15).
• Jos valitaan ”REPEAT 1”, kyseistä jaksoa/
kappaletta/tiedostoa toistetaan loputtomiin, kunnes
”REPEAT 1” peruutetaan.
Ruutunäytön käyttäminen
Painele REPEAT-painiketta toiston aikana.
Asetus vaihtuu seuraavasti jokaisella painikkeen
painalluksella.
x Toistettaessa DVD-levyä
x Toistettaessa CD-video/CD-levyä
• Ei näyttöä: ei toista uudelleen.
• Track: toistaa valittua kappaletta.
• ALL: toistaa levyn kaikki kappaleet
uudelleen.
x MP3-, JPEG- tai DivX-tiedostoa
toistettaessa
• Repeat Off: ei toista uudelleen.
• Repeat One: toistaa valitun tiedoston
toistuvasti.
• Repeat All: toistaa kansion kaikki tiedostot.
Huomautus
Edellä olevat näytöt katoavat muutaman sekunnin
kuluttua.
— Hajatoisto
Voit toistaa koko levyn tai valitun kansion
satunnaisessa järjestyksessä.
Etupaneelin näytön
käyttäminen
Levy – Muu toisto
• Ei näyttöä: ei toista uudelleen.
• Chapter: toistaa valittuna olevan jakson
uudelleen.
• Title: toistaa nykyisen nimikkeen uudelleen.
• ALL: toistaa levyn kaikki nimikkeet
uudelleen.
Toistaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
Painele RANDOM-painiketta toiston aikana,
kunnes näkyviin tulee ”RANDOM”.
Hajatoisto alkaa seuraavasta nimikkeestä/
jaksosta/kappaleesta/tiedostosta.
Hajatoiston lopettaminen
Painele RANDOM, kunnes ”RANDOM”
katoaa.
Huomautus
Video-CD-levyjen PBC-toiston aikana ei voi käyttää
hajatoistoa (sivu 15).
Ruutunäytön käyttäminen
Uudelleentoiston lopettaminen
x Toistettaessa DVD-levyä
Painele REPEAT-painiketta, kunnes ”Chapter”,
”Title” ja ”ALL” katoavat.
x Toistettaessa CD-video/CD-levyä
Painele REPEAT-painiketta, kunnes sekä
”Track” että ”ALL” katoavat.
x MP3-, JPEG- tai DivX-tiedostoa
toistettaessa
Painele REPEAT-painiketta, kunnes ”Repeat
Off” näkyy.
Huomautuksia
• VIDEO CD -levyjen PBC-toiston aikana ei voi
käyttää uudelleentoistoa (sivu 15).
• uudelleentoisto poistuu käytöstä, kun:
– järjestelmä sammutetaan.
– levylokero avataan.
– siirrytään muuhun toimintoon kuin DVD.
Painele RANDOM-painiketta toiston aikana,
kunnes näkyviin tulee ”Random”.
Hajatoisto alkaa seuraavasta nimikkeestä/
jaksosta/kappaleesta/tiedostosta.
Asetus vaihtuu seuraavasti jokaisella painikkeen
painalluksella.
x Toistettaessa DVD-levyä
• Ei näyttöä: toista satunnaisessa järjestyksessä.
• Random: toistaa levyn kaikki nimikkeet/
jaksot satunnaisessa järjestyksessä.
x Toistettaessa CD-video/CD-levyä
• Ei näyttöä: ei toista satunnaisessa
järjestyksessä.
• Random: toistaa levyn kaikki kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä.
Jatkuu
19FI
x JPEG- tai DivX-tiedostoa toistettaessa
• Off: ei toista satunnaisessa järjestyksessä.
• Random: toistaa kansion kaikki tiedostot
satunnaisessa järjestyksessä.
Kuvaruutunäytön käyttö
hakuun
Hajatoiston lopettaminen
x Toistettaessa DVD/CD-video/CD-levyä
Painele RANDOM, kunnes ”Random” katoaa.
x JPEG- tai DivX-tiedostoa toistettaessa
Painele RANDOM-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”Off”.
Huomautuksia
• Video-CD-levyjen PBC-toiston aikana ei voi käyttää
hajatoistoa (sivu 15).
• Hajatoisto poistuu käytöstä, kun:
– järjestelmä sammutetaan.
– levylokero avataan.
– siirrytään muuhun toimintoon kuin DVD.
• Hajatoistoa ei voi käyttää MP3-tiedostojen kanssa.
Voit hakea nimikettä tai jaksoa (DVD) ja
kappaletta (CD-video). Koska levyllä olevilla
nimikkeillä, jaksoilla ja kappaleilla on
yksilölliset numerot, ne voidaan valita
syöttämällä oikea numero. Voit myös hakea
tietyn kohdan aikakoodin avulla (aikahaku).
Huomautus
Hakutoiminto ei toimi hajatoiston ollessa käytössä
(sivu 19).
Nimikkeen tai jakson
hakeminen (vain DVD)
1
Paina SEARCH soiton aikana.
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
2
3
Valitse ”Title” tai ”Chapter”
painelemalla M tai m ja paina sitten
ENTER.
Valitse haluamasi nimikkeen tai jakson
numero numeropainikkeilla.
Toisto alkaa valitusta numerosta.
4
Sulje valikkonäyttö painamalla
SEARCH.
Huomautus
Hakutoiminto ei toimi DVD-levyillä, kun jatkotoisto
peruutetaan (sivu 14).
20FI
Kappaleen hakeminen (vain
VIDEO CD)
1
2
4
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
— Aikahaku
Valitse ”Track” painelemalla M tai m
-painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
1
Valitse haluamasi kappaleen numero
painamalla numeropainikkeita.
Paina SEARCH soiton aikana.
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
2
Valitse haluamasi hakumenetelmä
painelemalla SEARCH.
Toisto alkaa valitusta numerosta.
x Toistettaessa DVD-levyä
Sulje valikkonäyttö painamalla
SEARCH.
Valitse ”TT Time” (nimikkeen aika) tai
”CH Time” (jakson aika) ja paina sitten
ENTER.
Huomautus
Levy – Muu toisto
3
Paina SEARCH soiton aikana.
Tietyn kohdan hakeminen
aikakoodin avulla (vain DVD/
VIDEO CD)
x Toistettaessa CD-video
Kappaleen hakutoiminto ei toimi video-CD-levyjen
PBC-toiston aikana.
Valitse ”Disc Time” tai ”Track Time” ja
paina sitten ENTER.
3
4
Syötä aikakoodi numeropainikkeilla.
Sulje valikkonäyttö painamalla
SEARCH.
Huomautus
Aikahakutoiminto ei toimi video-CD-levyjen PBCtoiston aikana.
Haun lopettaminen
Painele SEARCH-painiketta, kunnes
valikkonäyttö katoaa.
21FI
x DivX-tiedostoa toistettaessa
Levy – eri toimintoja
Ääniraidan/tekstityksen/
kuvakulman vaihtaminen
Äänen vaihtaminen
Kun katsot DVD- tai data-CD/data-DVD-levyä
(DivX-tiedostoja), jotka on tallennettu monissa
eri äänimuodoissa (PCM, Dolby Digital,
MPEG-audio tai DTS), voit muuttaa
äänimuotoa. Jos DVD:lle on tallennettu
monikielisiä raitoja, voit vaihtaa myös kieltä.
Video-CD- ja CD-levyjä toistettaessa voit valita
äänen vasemmasta tai oikeasta kanavasta ja
kuunnella valitun kanavan ääntä sekä
vasemmasta että oikeasta kaiuttimesta.
Esimerkiksi jos toistat levyä, jossa olevan
musiikkikappaleen laulu tulee oikeasta
kanavasta ja instrumenttimusiikki vasemmasta
kanavasta, voit kuunnella instrumentteja
kummastakin kaiuttimesta valitsemalla
vasemman kanavan.
Painele AUDIO-painiketta toiston aikana.
Asetus vaihtuu seuraavasti jokaisella painikkeen
painalluksella.
x Toistettaessa DVD-levyä
Kieli- ja audioformaattivalinnat vaihtelevat
DVD:stä riippuen.
Jos sama kieli näkyy kaksi kertaa tai useampia
kertoja, DVD on tallennettu useilla
audioformaateilla.
x Toistettaessa CD-video/CD-levyä
• Mono Left: Vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• Mono Right: Oikean kanavan ääni
(monofoninen).
• Mix-Mono: Vasemman ja oikean kanavan
ääni sekoitettuna.
• Stereo: Standardi stereoääni.
22FI
Data-CD:n tai data-DVD:n
äänisignaalimuotojen vaihtoehdot vaihtelevat
levyllä olevan DivX-tiedoston mukaan. Muoto
näkyy television ruudussa.
Halutun audiokappaleen
esivalitseminen
Järjestelmään voidaan esivalita haluttu
audiokappale kohdassa ”Kielen vaihtaminen”
(sivu 23) selostetulla tavalla.
Huomautuksia
• Kun toistetaan DVD:tä, jolla on muu määrä kanavia
kuin 2, ääni koostetaan 2:lle kanavalle ja annetaan
järjestelmän kaiuttimille. Ääntä ei kuitenkaan anneta
”Multi Channel PCM” -formaatissa.
• Ilman useita audioformaatteja tallennetun levyn
ääniraitaa ei voi vaihtaa.
• DVD:stä riippuen ääntä ei voida vaihtaa, vaikka
DVD:lle olisi tallennettu useita ääniraitoja.
• Video-CD- ja CD-levyillä asetukseksi palautuu
”Stereo”, kun järjestelmä sammutetaan tai
levylokero avataan.
• Ääni voi muuttua automaattisesti DVD-toiston
aikana.
Levyn äänitietojen
näyttäminen (vain DVD/DivX)
Jos painelet AUDIO-painiketta toiston aikana,
äänisignaalimuoto (PCM, Dolby Digital, DTS
jne.) näkyy television ruudussa.
Esimerkiksi Dolby Digital -muodossa DVDlevylle voidaan tallentaa useita signaaleja alkaen
monofonisesta aina 5.1-kanavan signaaliin
saakka. Tallennettujen kanavien määrä riippuu
DVD-levystä.
Äänimuoto
Tekstityksen näyttö (vain
DVD)
Jos DVD-levylle on tallennettu monikielinen
tekstitys, voit vaihtaa tekstityskieltä DVDtoiston aikana ja voit koska tahansa kytkeä
tekstityksen päälle tai pois päältä.
Painele SUBTITLE-painiketta toiston
aikana.
Kielen vaihtaminen
— Kieli
1
2
Paina SETUP-painiketta
pysäytystilassa.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
Tekstitysasetuksen
peruuttaminen
3
Valitse ”Subtitle Off” painelemalla SUBTITLEpainiketta.
4
Huomautus
Valitse ”Preference Page” painelemalla
< tai , ja paina sitten ENTER.
Valitse vaihtoehto painelemalla M tai m,
ja paina sitten ENTER.
x Audio (vain DVD)
DVD-levystä riippuen tekstitystä ei ehkä voi vaihtaa,
vaikka DVD-levylle olisi tallennettu monikielinen
tekstitys.
Vaihtaa ääniraidan kieltä. Valitse kieli
näkyvästä listasta.
Levy – eri toimintoja
Joka kerta kun painat painiketta, kieli vaihtuu.
Paina x kaksi kertaa lopettaaksesi
toiston jatkamisen (sivu 14).
x Subtitle (vain DVD)
Vaihtaa tekstityskieltä. Valitse kieli
näkyvästä listasta.
Kuvakulman vaihtaminen
(vain DVD)
x Disc Menu (vain DVD)
Toistettaessa DVD:tä, jossa kohtaukselle on
tallennettu useita kuvakulmia, kuvakulmaa
voidaan vaihtaa.
Painele ANGLE-painiketta toiston aikana.
Joka kerta kun painat painiketta, kuvakulma
vaihtuu.
Huomautus
DVD-levystä riippuen kuvakulmaa ei ehkä voi
muuttaa, vaikka DVD-levylle olisi tallennettu useita
kuvakulmia.
Valitse DVD-valikon kieli.
5
6
Valitse kieli painelemalla M tai m ja
paina sitten ENTER.
Sulje asetusvalikko painamalla SETUP.
Näytön kielen vaihtaminen
Valitse ”General Setup Page” vaiheessa 3 ja
valitse sitten ”OSD Lang”. Tarkemmat tiedot,
katso ”Kielen valitseminen” (sivu 12).
Huomautus
Jos DVD:llä ei ole valittua kieltä, jokin tallennetuista
kielistä valitaan automaattisesti.
Vihje
Voit palauttaa alkutilaan kaikki asetukset ”Parental
Control” -asetusta lukuun ottamatta suorittamalla
kohdassa ”Kun haluat palauttaa oletusasetukset*, toimi
seuraavasti:” (sivu 43) kuvatut toimet.
* Lapsilukkoasetuksia lukuun ottamatta
23FI
Huomautus
Kuva-asetusten
säätäminen
— Yleiset asetukset ja videoasetukset
1
Paina SETUP-painiketta
pysäytystilassa.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
3
4
5
Valitse ”General Setup Page” tai
”Video Setup Page” painelemalla < tai
, ja paina sitten ENTER.
Valitse vaihtoehto painelemalla M tai m,
ja paina sitten ENTER.
Valitse asetus painelemalla M tai m, ja
paina sitten ENTER.
Sulje asetusvalikko painamalla SETUP.
DVD-levystä riippuen ”Normal/LB” voi tulla valituksi
automaattisesti ”Normal/PS” asemesta tai päinvastoin.
x Angle Mark (vain DVD)
Tuo monikulmakuvakkeen näkyviin ja poistaa
sen näkyvistä toistettaessa DVD-levyä, jossa on
monikulmatoiminto.
Oletusasetus on alleviivattu.
On
Tuo monikulmakuvakkeen
näkyviin.
Off
Poistaa monikulmakuvakkeen
näkyvistä.
Video Setup
x TV Type
Valitse levyn toistamiseen käytettävä
värijärjestelmä. Euroopan mallien oletusasetus
on ”PAL” ja muiden mallien oletusasetus on
”Multi”.
PAL
Muuntaa NTSC-levyn
videosignaalin PAL-järjestelmän
mukaiseksi.
Multi
Antaa levyn järjestelmän
mukaisen videosignaalin; joko
PAL tai NTSC. Jos televisiossa on
DUAL-monijärjestelmä, tee
valinta ”Multi”.
NTSC
Muuntaa PAL-levyn
videosignaalin NTSCjärjestelmän mukaiseksi.
General Setup
x TV Display
Valitse liitetyn television käyttämä kuvasuhde.
Oletusasetus on alleviivattu.
Normal/PS
Tee tämä valinta, jos liität 4:3
kuvasuhdetta käyttävän television.
Tätä säätöä käytettäessä
laajakulmakuva peittää koko ruudun,
jolloin ylimenevät osat eivät näy.
x Component/S
Normal/LB
Wide
24FI
Tee tämä valinta, jos liität 4:3
kuvasuhdetta käyttävän television.
Tätä säätöä käytettäessä
laajakulmakuva näkyy siten, että
ruudun ylä- ja alareunassa on raidat.
Tee tämä valinta, jos liität
laajakulmatelevision tai television,
jossa on laajakuvatoiminto.
Kun liität television järjestelmän takana olevaan
COMPONENT VIDEO OUT -liittimeen tai S
VIDEO OUT -liittimeen, vaihda tämä asetus
liitännän mukaan. Kuva ei näy oikein, jos tämä
asetus on väärä.
Oletusasetus on alleviivattu.
S-VIDEO
Valitse tämä, kun käytät S VIDEO
OUT -liitintä.
COMPONENT
Valitse tämä, kun käytät
COMPONENT VIDEO OUT
-liitintä.
x DivX VOD
x P-SCAN
DivX VOD -tiedostoja voi ladata tietyiltä
kaupallisilta sivustoilta vuokrausmaksua
vastaan. Ennen kuin voit ladata DivX VOD
-tiedoston, sinun täytyy antaa järjestelmäsi
rekisteröintinumero sivuston ostolomakkeella.
Valitse tämä asetus, jos televisio osaa käsitellä
progressiivista signaalia ja jos televisio on
liitetty COMPONENT VIDEO OUT -liittimiin.
Valitse normaalisti tämä asetus, yllä mainitulla
ehdolla.
Huomaa, että kuva ei ole selkeä tai kuvaa ei näy,
jos valitset nämä asetukset ja jompikumpi yllä
mainituista ehdoista ei täyty.
Done
Näyttää tämän järjestelmän
rekisteröintikoodin.
Lisätietoja saa www-osoitteesta
http://www.divx.com.
• Jos et voi toistaa ladattua DivX VOD -tiedostoa,
jonka olet tallentanut CD-R-levylle, vuokrausaika on
ehkä kulunut umpeen. Syynä voi olla myös se, että
versio on väärä tai asetukset olivat väärät, kun
tiedosto ladattiin tai tallennettiin CD-R-levylle.
DivX VOD -tiedostoja koskevia tarkempia tietoja on
osoitteessa http://www.divx.com.
• Voit muuttaa tämän laitteen värijärjestelmää
liitettynä olevan television mukaisesti (sivu 11).
Vihje
Voit palauttaa alkutilaan kaikki asetukset ”Parental
Control” -asetusta lukuun ottamatta suorittamalla
kohdassa ”Kun haluat palauttaa oletusasetukset*, toimi
seuraavasti:” (sivu 43) kuvatut toimet.
* Lapsilukkoasetuksia lukuun ottamatta
Järjestelmästä lähtevän
signaalin tyypin muuttaminen
— Progressiivinen
Progressiivinen televisiokuvan esitysmenetelmä
vähentää vilkkumista ja terävöittää kuvaa. Jos
haluat käyttää tätä esitysmenetelmää, on
järjestelmä liitettävä televisioon, joka osaa
käsitellä progressiivista signaalia.
1
Vaihda toimintomuodoksi DVD painamalla
DVD (tai painelemalla FUNCTION + tai –).
Toisto alkaa automaattisesti, jos soittimessa on
automaattisella toistotoiminnolla varustettu
levy. Lopeta toisto painamalla x -painiketta.
2
Valitse tämä asetus, jos televisio ei osaa käsitellä
progressiivista signaalia tai jos televisio on
liitetty VIDEO OUT -liittimeen.
DVD-ohjelmatyypit ja
muuntomenetelmä
DVD-ohjelmat voidaan jakaa kahdentyyppisiin:
elokuvapohjaisiin ja videopohjaisiin ohjelmiin.
Videopohjaiset ohjelmat kuten draamasarjat ja
viihdeohjelmat ovat peräisin televisiosta. Ne
esittävät kuvan 30 kehyksen/60 kentän
sekuntinopeudella. Elokuvapohjaiset ohjelmat
ovat peräisin elokuvista. Ne esittävät kuvan 24
kentän sekuntinopeudella. Jotkin DVDohjelmat sisältävät sekä videota että elokuvaa.
Jotta nämä kuvat näkyisivät luonnollisina
ruudulla, kun ne esitetään progressiivisessa
formaatissa, progressiivinen signaali on
muunnettava katseltavan DVD-ohjelman tyypin
mukaiseksi.
Levy – eri toimintoja
Huomautuksia
x Interlace (oletusasetus)
Huomautus
Kun toistetaan videopohjaista ohjelmaa
progressiivisessa signaaliformaatissa, joidenkin
kuvatyyppien osat voivat näyttää muunnoksesta
johtuen epäluonnollisilta, kun kuva otetaan ulos
COMPONENT VIDEO OUT -liittimistä. Vaikka
asetuksena olisi ”P-SCAN”, se ei vaikuta VIDEO OUT
-liittimen kautta tuleviin kuviin, koska ne ovat
lomitetussa muodossa.
Paina laitteen PROGRESSIVE-painiketta.
Ruutunäyttö muuttuu seuraavalla tavalla joka
kerta, kun painetaan laitteen PROGRESSIVE:
P-SCAN* y Interlace (oletusasetus)
* ”PROGRE” näkyy etupuolen näytössä, kun
järjestelmä antaa ulos progressiivista signaalia.
25FI
Ääniasetusten
säätäminen
— Ääniasetukset
1
Paina SETUP-painiketta
pysäytystilassa.
SPDIF Setup
x SPDIF Output
Tällä vaihdetaan järjestelmän takana olevasta
DIGITAL OUT (OPTICAL) -liittimestä tulevan
5.1-kanavaisen äänen toistotapaa.
Oletusasetus on alleviivattu.
SPDIF Off
Ei ääntä DIGITAL OUT
(OPTICAL) -liittimestä.
SPDIF/RAW
Valitse tämä, kun haluat nauttia
5.1-kanavaisesta äänestä ja
liitettynä on lisävahvistin (katso
”5.1-kanavaisen äänen kuuntelu
valinnaisen vahvistimen kanssa”
(sivu 38)).
SPDIF/PCM
Valitse tämä, kun haluat nauttia 2kanavaisesta PCM-äänestä ja
liitettynä on lisävahvistin.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
3
4
5
6
Valitse ”Audio Setup Page”
painelemalla < tai , ja paina sitten
ENTER.
Valitse ”Speaker Setup” tai ”SPDIF
Setup” painelemalla M tai m ja paina
sitten ENTER.
Paina ENTER uudelleen.
Valitse asetus painelemalla M tai m, ja
paina sitten ENTER.
Sulje asetusvalikko painamalla SETUP.
Speaker Setup
x Downmix
5.1-kanavaista ääntä toistettaessa tällä valitaan,
kuinka järjestelmän takakaiuttimien ääni
toistetaan.
Oletusasetus on alleviivattu.
26FI
LT/RT
Valitse tämä, jos haluat sekoittaa
vasemman ja oikean takakanavan
äänet monoääneksi ja toistaa sen
yhdessä vasemman ja oikean
etukanavan kautta.
Stereo
Valitse tämä, jos haluat toistaa
vasemman takakanavan ja
vasemman etukanavan yhdessä
sekä oikean takakanavan ja oikean
etukanavan yhdessä.
Vihje
Voit palauttaa alkutilaan kaikki asetukset ”Parental
Control” -asetusta lukuun ottamatta suorittamalla
kohdassa ”Kun haluat palauttaa oletusasetukset*, toimi
seuraavasti:” (sivu 43) kuvatut toimet.
* Lapsilukkoasetuksia lukuun ottamatta
Levyn toiston
rajoittaminen
— Lapsilukko
Salasanan asettaminen
1
2
Voit rajoittaa joidenkin DVD-levyjen toistoa
ennalta määritetylle tasolle esimerkiksi
käyttäjän iän mukaan.
Kun rajoitettu kohtaus toistetaan, kyseinen
kohtaus leikataan tai korvataan ennalta
määrätyllä kohtauksella.
Huomautus
Et voi asettaa lapsilukkoa, ellei ”Password Mode”
-asetuksena ole ”On” ”Password Setup Page” -sivulla.
”Password Mode” -asetukseksi on asetettu tehtaalla
”On”. Tarkemmat tiedot, katso ”Lapsilukon ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä” (sivu 28).
1
Jos soittimessa on levy, poista se.
Paina SETUP-painiketta.
2
Asetusvalikko tulee näkyviin.
3
4
5
6
7
8
Valitse ”Password Setup Page”
painelemalla < tai , ja paina sitten
ENTER.
Valitse ”Password” painamalla M tai m
ja valitse sitten ”Change” painamalla
,.
3
Aseta soittimeen levy, jolle haluat
asettaa lapsilukon.
Paina x kaksi kertaa lopettaaksesi
toiston jatkamisen (sivu 14).
Levy – eri toimintoja
Salasanaksi on asetettu tehtaalla ”136900”.
Muuta salasana haluamaksesi 6-numeroiseksi
luvuksi ennen lapsilukon asettamista. Jos
unohdat salasanan, voit asettaa uuden salasanan
tällä samalla menetelmällä.
Lasten käytön rajoittaminen
Paina SETUP-painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
4
5
Valitse ”Preference Page” painelemalla
< tai , ja paina sitten ENTER.
Valitse ”Parental” painamalla M tai m ja
paina sitten ENTER.
Paina ENTER-painiketta.
Syötä ”136900” kohtaan ”Old
Password” numeronäppäimillä.
Anna uusi 6-numeroinen salasana
kohtaan ”New Password”
numeronäppäimillä.
Vahvista uusi 6-numeroinen salasana
antamalla se uudelleen kohtaan
”Confirm PWD” ja paina sitten ENTER.
Uusi salasana on asetettu.
6
Valitse haluamasi taso painelemalla M
tai m ja paina sitten ENTER.
Mitä alhaisempi arvo, sitä rajoitetumpaa on
käyttö.
Jatkuu
27FI
7
Syötä 6-numeroinen salasana
numeronäppäimillä ja paina sitten
ENTER.
Levyn toistaminen, kun oma
lapsilukko on asetettu
1
Aseta levy soittimeen ja vaihda
toimintomuodoksi DVD painamalla
DVD (tai painelemalla FUNCTION + tai
–).
Salasananäyttö tulee näkyviin.
2
Syötä 6-numeroinen salasana
numeronäppäimillä ja paina sitten
ENTER.
Toisto alkaa.
Lapsilukon asetus on tehty.
Jos annat 6-numeroisen salasanan mutta
”OK”-valintaa ei valita automaattisesti,
antamasi salasana on väärä. Anna oikea
salasana.
Jos teet virheen salasanaa antaessasi, jatka
numeroiden antamista, kunnes syöttöruutu
tyhjenee, tai valitse ”OK” painamalla m ja
paina sitten ENTER ja toista toimenpide
vaiheesta 4 lähtien.
Lapsilukon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
28FI
1
Valitse vaiheessa 4 ”Password Setup Page”
ja paina sitten ENTER.
2
Valitse ”Password Mode” painamalla M tai
m, ja paina sitten ENTER.
3
Valitse ”On” tai ”Off” painelemalla M tai m ja
paina sitten ENTER.
4
Syötä 6-numeroinen salasana
numeronäppäimillä ja paina sitten ENTER.
Huomautuksia
• Kun toistat DVD-levyjä, joissa ei ole
lapsilukkotoimintoa, toistoa tällä laitteella ei voi
rajoittaa.
• DVD-levystä riippuen se voi pyytää vaihtamaan
lapsilukkotasoa levyn toiston aikana. Jos näin
tapahtuu, syötä salasana ja vaihda sitten tasoa. Jos
jatkotoisto peruutetaan, taso palautuu alkuperäiseksi.
Järjestelmän
asetuskohdeluettelo
Kun painat SETUP pysäytystilassa, seuraavat
asetukset tulevat näkyviin.
Oletusasetukset on alleviivattu.
Preference Page (sivut 16, 23, 27, 43)
On
Off
Audio
English
(Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.)
Subtitle
Off
(Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.)
Disc Menu
English
(Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.)
Parental
1 KID SAFE
2G
3 PG
4 PG 13
5 PGR
6R
7 NC 17
8 ADULT
Default
Reset
Huomautus
Valitse ”Preference Page” peruuttamalla ensin toiston
jatkaminen (sivu 14).
General Setup Page (sivu 24)
TV Display
Normal/PS
Normal/LB
Wide
Angle Mark
On
Off
OSD Lang
English
(Valitse käytettävä kieli
näytettyjen kielten luettelosta.)
Audio Setup Page (sivu 26)
Speaker Setup
SPDIF Setup
Downmix
SPDIF Output
Video Setup Page (sivu 24)
TV Type
PAL
Multi
NTSC
Component/S
S-VIDEO
COMPONENT
DivX VOD
Done
Levy – eri toimintoja
PBC
Password Setup Page (sivu 28)
LT/RT
Stereo
Password Mode
SPDIF Off
SPDIF/RAW
SPDIF/PCM
On
Off
Password
Change
Exit Setup Menu
Valitse poistuaksesi asetusvalikosta.
29FI
Viritin
Radioasemien
esivirittäminen
Voit esivirittää enintään 20 FM -asemaa ja 20
AM -asemaa. Voit virittää minkä tahansa näistä
asemista yksinkertaisesti valitsemalla vastaavan
esivalintanumeron.
1
2
3
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa joko valitsemalla
esiviritysaseman tai virittämällä aseman käsin.
Esiviritetyn aseman
kuunteleminen
— Esiviritys
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
Esiviritä radioasemat ensin virittimen muistiin
(katso ”Radioasemien esivirittäminen”
(sivu 30)).
Viritä haluamasi asema painelemalla
TUNING + tai – -painiketta.
1
Paina TUNER MEMORY -painiketta.
2
Esivalintanumero vilkkuu.
Tee vaiheet 4 ja 5 esivalintanumeron
vilkkuessa.
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
Valitse haluamasi esiviritysasema
painelemalla PRESET + tai –
-painiketta.
Esivalintanumero
Esivalintanumero
4
5
6
Valitse haluamasi esivalintanumero
painelemalla PRESET + tai –
-painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Tallenna lisää asemia toistamalla
vaiheet 1 – 5.
Toisen aseman lisääminen
olemassa olevaan
esiviritysnumeroon
Aloita uudelleen vaiheesta 1. Valitse
esiviritysasema, jolle haluat tallentaa toisen
aseman painelemalla vaiheen 3 jälkeen
PRESET + tai – -painiketta.
Vihje
Kun painiketta TUNING + tai – pidetään painettuna
vaiheessa 2, taajuusosoitin muuttuu ja haku pysähtyy,
kun järjestelmä virittyy aseman kohdalle
(automaattinen virittäminen).
30FI
Taajuus
Muun kuin esiviritetyn
radioaseman kuunteleminen
— Käsiviritys
1
2
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
Viritä haluamasi asema painelemalla
TUNING + tai – -painiketta.
Äänen katkaiseminen
FM-stereo-ohjelman
kuunteleminen ilman
stereotehostetta
Jos FM-stereo-ohjelmassa on staattista kohinaa,
painele FM MODE -painiketta, kunnes
”MONO” näkyy. Tämän jälkeen lähetyksessä ei
ole stereoääntä, mutta kuuluvuus paranee.
Kasetin asettaminen
paikalleen
1
2
3
Avaa laitteen alaosassa oleva kansi.
Paina laitteen xZ -painiketta.
Aseta kasetinpitimeen äänitetty/
tallennuskelpoinen kasetti.
Toistettava/
äänitettävä puoli
eteenpäin.
Viritin/Kasetti – Toisto
Paina MUTING-painiketta.
Paina MUTING-painiketta toistamiseen tai
VOLUME + -painiketta palauttaaksesi äänen.
Kasetti – Toisto
Vihjeitä
• Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla varusteisiin kuuluvat antennit
uudelleen tai liittämällä lisävarusteena saatava
ulkoinen antenni.
• Voit tallentaa radio-ohjelmia kasetille (sivu 32).
31FI
Kasetin toistaminen
Voit käyttää TYPE I (normaaleja) kasetteja.
1
2
3
Kasetti – Tallentaminen
Tallentaminen nauhalle
Aseta kasetti paikalleen.
Paina TAPE (tai painele FUNCTION +
tai –) siirtyäksesi TAPE-toimintoon.
Paina laitteen N -painiketta.
Toisto alkaa.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
toistamisen
Paina laitteen xZ -painiketta.
Kytkeä tauon
Paina laitteen X -painiketta. Jatka
toistoa painamalla painiketta
uudelleen.
Pikakelata
eteenpäin tai
taaksepäin
Paina laitteen m tai M
-painiketta.
Katkaista äänen
Paina MUTING-painiketta.
Paina MUTING-painiketta
toistamiseen tai VOLUME +
-painiketta palauttaaksesi äänen.
Poistaa kasetin
Paina laitteen xZ -painiketta
pysäytystilassa.
Voit äänittää kasetille levyn (DVD, VIDEO CD,
CD tai MP3) tai radio-ohjelman.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
Aseta soittimeen tallennuskelpoinen
kasetti.
Valitse haluamasi tallennuslähde
painelemalla FUNCTION.
• DVD: Tallentaminen järjestelmän CD/
DVD-soittimelta. Toisto alkaa
automaattisesti, jos soittimessa on
automaattisella toistotoiminnolla
varustettu levy. Lopeta toisto painamalla
x -painiketta. Kun haluat lopettaa
toiston jatkamisen, paina kaksi kertaa x.
• FM/AM: Tallentaminen tämän
järjestelmän virittimeltä.
3
Paina zN -painiketta, ja aloita sitten
haluamasi tallennuslähteen
toistaminen.
Tallennus alkaa.
Äänityksen lopettaminen
Paina xZ -painiketta.
Huomautus
Äänityksen aikana ei voida kuunnella muita lähteitä.
Vihje
Tallentaminen virittimeltä:
Jos virittimeltä tallennettaessa kuuluu kohinaa, siirrä
antennia kohinan vähentämiseksi.
32FI
Äänen säätö
Äänen säätö
Dynaamisemman äänen
aikaansaaminen (Dynamic
Sound Generator X-tra)
Paina DSGX-painiketta.
Etupaneelin näyttö vaihtuu seuraavasti aina tätä
painiketta painettaessa:
DSGX y Ei näyttöä
Äänen miksaaminen ja
äänittäminen
Voit ”miksata” ääniä toistamalla jotakin laitetta
ja laulamalla tai puhumalla mikrofoniin (ei
kuulu varusteisiin).
Miksatun äänen voi tallentaa kasetille.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
1
2
3
Valmistele haluamasi miksauslähde.
Aseta soittimeen tallennuskelpoinen
kasetti.
Valitse haluamasi tallennuslähde
(esim. DVD) painelemalla FUNCTION.
Laulaminen mukana
Voit laulaa levyn mukana liittämällä
lisävarusteena saatavan mikrofonin.
4
Paina zN -painiketta. Aloita sitten
laulaminen, puhuminen tai haluamasi
lähteen toistaminen.
Tallennus alkaa.
Äänityksen lopettaminen
Mikrofonin säätäminen
Paina xZ -painiketta.
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
Vihjeitä
1
• Jos ilmenee akustista takaisinsyöttöä (kiertoa), siirrä
mikrofonia kauemmas kaiuttimista tai muuta
mikrofonin suuntausta.
• Jos haluat äänittää vain mikrofonin kautta tulevan
äänesi, voit valita DVD-toiminnon, kun levy on
paikallaan, mutta sitä ei toisteta.
2
3
4
Käännä MIC LEVEL asentoon MIN, kun
haluat pienentää mikrofonin tasoa.
Liitä lisävarusteena saatava mikrofoni
MIC-liittimeen.
Kasetti – Tallentaminen/Äänen säätö
Jos haluat äänittää levyltä, pysäytä toiston
jatkaminen painamalla x kahdesti.
Aloita musiikin toisto.
Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta
kääntämällä MIC LEVEL.
Kun olet valmis
Käännä MIC LEVEL asentoon MIN ja irrota
mikrofoni MIC-liittimestä.
VIDEO CD:n ja DVD:n
käyttäminen
Käynnistä televisio ja valitse oikea
videotulokanava.
Vihje
Kun haluat laulaa karaokea multiplex CD:ltä, painele
kaukosäätimen AUDIO-painiketta toiston aikana
tehdäksesi valinnan ”Mono Left”, ”Mono Right” tai
”Mix-Mono” (katso ”Äänen vaihtaminen” (sivu 22)).
33FI
Näyttö
Levyä koskevien tietojen
katselu etupaneelin
näytöllä
Voit tarkistaa valitun kappaleen tai levyn
toistoajan ja jäljellä olevan ajan.
Paina
DISPLAY soiton aikana.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
x Toistettaessa DVD-levyä
Valitun nimikkeen kulunut toistoaika t
Valitun nimikkeen jäljellä oleva aika t
Valitun jakson kulunut toistoaika t Valitun
jakson jäljellä oleva aika
x Kun toistetaan CD-/VIDEO CD-levyä
ilman PBC-toimintoa
Valitun kappaleen kulunut toistoaika t Valitun
kappaleen jäljellä oleva aika t
Valitun levyn kulunut toistoaika1) t Valitun
levyn jäljellä oleva aika1)
x Kun toistetaan VIDEO CD -levyä PBCtoiminnolla (ver. 2.0)
Valitun kappaleen kulunut toistoaika2) t
Valitun kappaleen jäljellä oleva aika2)
x MP3-tiedostoa toistettaessa
Voit tarkistaa valitun nimikkeen, jakson tai
kappaleen toistoajan ja jäljellä olevan ajan.
Paina
DISPLAY soiton aikana.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
x Toistettaessa DVD-levyä
Valitun nimikkeen kulunut toistoaika t
Valitun nimikkeen jäljellä oleva aika t
Valitun jakson kulunut toistoaika t Valitun
jakson jäljellä oleva aika
x Kun toistetaan CD-/VIDEO CD-levyä
ilman PBC-toimintoa
Valitun kappaleen kulunut toistoaika t Valitun
kappaleen jäljellä oleva aika t
Valitun levyn kulunut toistoaika1) t Valitun
levyn jäljellä oleva aika1)
x Kun toistetaan VIDEO CD -levyä PBCtoiminnolla (ver. 2.0)
Valitun kappaleen kulunut toistoaika2) t
Valitun kappaleen jäljellä oleva aika2)
x MP3-tiedostoa toistettaessa
Valitun tiedoston kulunut toistoaika ja
kokonaistoistoaika3)
Valitun tiedoston kulunut toistoaika3)
x DivX-tiedostoa toistettaessa
x DivX-tiedostoa toistettaessa
Valitun tiedoston kulunut toistoaika t Valitun
tiedoston jäljellä oleva aika
Valitun tiedoston kulunut toistoaika t Valitun
tiedoston jäljellä oleva aika
1)
2)
3)
34FI
Levyä koskevien tietojen
katseleminen
ruutunäytöltä
Levyn kulunut toistoaika ja jäljellä oleva aika eivät
näy hajatoiston aikana.
Ei ehkä näy pysäytyskuville.
Näytön tiedot eivät muutu, vaikka painetaan
DISPLAY -painiketta MP3-tiedoston toiston
aikana.
1) Levyn
kulunut toistoaika ja jäljellä oleva aika eivät
näy hajatoiston aikana.
2) Ei ehkä näy pysäytyskuville.
3) Näytön
tiedot eivät muutu, vaikka painetaan
DISPLAY -painiketta MP3-tiedoston toiston
aikana.
Näytön sammuttaminen
Painele
katoaa.
DISPLAY -painiketta, kunnes näyttö
Huomautus
Näyttöä ei voi kytkeä pois päältä CD-levyn tai MP3tiedoston toiston aikana edes
DISPLAY -painiketta
painamalla.
Lisälaitteet
Television ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit ohjata Sony-televisiota seuraavilla
kaukosäätimen painikkeilla.
Kun haluat
Paina
Kytkeä television päälle TV ?/1 samalla, kun pidät
tai pois päältä.
TV-painiketta alhaalla
TV/VIDEO samalla, kun
pidät TV-painiketta
alhaalla
Valita televisiokanavia
TV CH +/– tai
numeropainikkeita samalla,
kun pidät TV-painiketta
alhaalla
Säätää
televisiokaiuttimien
äänenvoimakkuutta
TV VOL +/– samalla, kun
pidät TV-painiketta
alhaalla
Näyttö/Lisälaitteet
Vaihtaa television
tulolähdettä television
ja muun tulolähteen
välillä
35FI
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen
THEATRE SYNC in avulla voit kytkeä SONYtelevision ja tämän järjestelmän päälle, vaihtaa
järjestelmämuodon ”DVD”:ksi ja vaihtaa
television tulolähteen asetuksesi mukaiseksi
yhdellä painikkeella.
Käytä tähän toimintoon kaukosäädintä.
1
36FI
Pidä TV/VIDEO pohjassa samalla, kun
syötät järjestelmään liitetyn television
tulolähteen koodin (katso alla olevaa
taulukkoa) numeropainikkeilla.
2
Pidä TV CH + pohjassa samalla, kun
syötät lähetyskeston koodin (katso alla
olevaa taulukkoa) numeropainikkeilla.
Kaukosäätimen lähetyskesto on valittu.
Numero
Lähetyskesto
1
0,5 (oletus)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Television tulolähde on valittu.
Huomautuksia
Numero
Television tulolähde
0
Ei tulolähdettä (oletus)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
• Tämä toiminto on tarkoitettu vain SONYtelevisioille, mutta jotkut televisiot eivät ehkä toimi.
• Jos tätä toimintoa ei voi käyttää, vaihda lähetyskesto.
Lähetyskesto riippuu televisiosta.
• Jos television ja järjestelmän etäisyys on liian suuri,
toimintoa ei ehkä voi käyttää. Asenna järjestelmä
television lähelle.
• Suuntaa kaukosäädin televisioon ja järjestelmään.
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9
COMPONENT 1 INPUT
CLEAR
COMPONENT 2 INPUT
DSGX
COMPONENT 3 INPUT
ENTER
COMPONENT 4 INPUT
Lisälaitteiden liittäminen
Voit laajentaa järjestelmää liittämällä lisälaitteita. Katso kunkin laitteen mukana toimitettua ohjekirjaa.
Televisio tai projektori
Vahvistin tai MD-soitin
Digitaalisen
komponentin
digitaalituloliittimeen
Television
videotuloliittimeen
Television Svideotuloliittimeen
Lisälaitteet
Television tai projektorin
komponenttivideotuloliittimeen
Televisio
A DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitin
Liitä optisella digitaalituloliittimellä
varustettuun vahvistimeen, MD-soittimeen tai
DAT-soittimeen valokaapelilla (neliömäinen, ei
kuulu vakiovarusteisiin). Ääntä lähetetään, kun
järjestelmän toiminnoksi on asetettu DVD. Kun
tämä järjestelmä liitetään valinnaisen, Dolby
Digital- tai DTS-dekooderilla varustetun
vahvistimen optiseen tuloliittimeen, voit nauttia
5.1-kanavaisesta äänestä.
Lisäksi jos CD tai audio-DVD käyttää
lineaarista PCM:ää, tästä järjestelmästä voi
tallentaa digitaalisesti MD- tai DAT-soittimelle.
Televisio
B COMPONENT VIDEO OUT
-liittimet
Käytä valinnaista videojohtoa televisioon
liittämistä varten. Jos televisiosi pystyy
vastaanottamaan progressiivisen muodon
tiedostosignaaleja, sinun täytyy käyttää tätä
liitäntää ja valita asetukseksi ”P-SCAN”
(sivu 25).
C S VIDEO OUT -liitin
Käytä S-videojohtoa (ei mukana) valinnaisen
television liittämiseksi tähän liittimeen. Voit
nauttia parempilaatuisesta videokuvasta.
D VIDEO OUT -liitin
Käytä videojohtoa (mukana) television
videotulon liittämiseksi tähän liittimeen.
Jatkuu
37FI
Huomautuksia
• MP3-tiedostoja toistettaessa DIGITAL OUT
(OPTICAL) -liittimestä ei tule ääntä.
• Tästä järjestelmästä voi tallentaa digitaalista ääntä
vain, jos DVD-toiminto on valittuna.
• Kopiosuojatusta levystä ei voi tehdä digitaalista
tallennetta tähän järjestelmään liitetyllä digitaalisella
laitteella. Myös toisto voi olla estetty riippuen
liitetystä laitteesta.
• Jos DIGITAL OUT (OPTICAL) -liittimeen liitetään
laite, jossa ei ole Dolby Digital tai DTS-tukea ja ulos
annetaan Dolby Digital tai DTS-bittivirtaa, liitetystä
laitteesta voi kuulua kohinaa.
5.1-kanavaisen äänen
kuuntelu valinnaisen
vahvistimen kanssa
1
Liitä digitaalinen optinen johto.
Katso ”Lisälaitteiden liittäminen”
(sivu 37).
2
Liitä 6 kaiutinta dekooderilla
varustettuun AV-vahvistimeen.
Katso järjestelmään liitetyn vahvistimen
käyttöohjeista tietoja kaiuttimien
sijoittamisesta.
3
Paina SETUP-painiketta
pysäytystilassa.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
4
5
Valitse ”Audio Setup Page”
painelemalla < tai , ja paina sitten
ENTER.
Valitse ”SPDIF Setup” painelemalla M
tai m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Näytössä näkyy ”SPDIF Output”.
6
7
8
9
Paina ENTER-painiketta.
Valitse ”SPDIF/RAW” painelemalla M
tai m -painiketta ja paina sitten ENTERpainiketta.
Sulje asetusvalikko painamalla SETUP.
Valitse lähdöksi 5.1-kanavainen Dolby
Digital -ääni tai 5.1-kanavainen DTSääni.
Katso ”Äänen vaihtaminen” (sivu 22).
38FI
Liitetyn laitteen
tallentaminen
1
Liitä digitaalinen optinen johto.
Katso ”Lisälaitteiden liittäminen”
(sivu 37).
2
Vaihda toimintomuodoksi DVD
painamalla DVD (tai painelemalla
FUNCTION + tai –).
Toisto alkaa automaattisesti, jos soittimessa
on automaattisella toistotoiminnolla
varustettu levy. Lopeta toisto painamalla x
-painiketta. Kun haluat lopettaa toiston
jatkamisen, paina kaksi kertaa x.
3
Aloita tallennus liitetyllä laitteella (MDsoitin tms.).
Katso kunkin laitteen mukana toimitettua
ohjekirjaa.
Aloita toistaminen painamalla H
-painiketta (tai laitteen NX
-painiketta).
Huomautuksia
• Digitaalinen tallennus ei onnistu seuraavissa
tapauksissa.
– Kopioinnin estävät DVD:t
– DVD Dolby Digital tai DTS-bittivirran lähtö
– Musiikki-CD:n formaatissa äänitetyt CD-R/CDRW-levyt
• Tallennusta ei voi tehdä, jos sivulla ”Audio Setup
Page” kohdassa ”SPDIF Setup” ”SPDIF Output”
-asetuksena on ”SPDIF Off”.
Lisälaitteet
4
39FI
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden
korjaustoimia
Jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia,
toimi seuraavasti:
1
Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot on
liitetty oikein ja liitännät ovat lujat.
2
Etsi ongelma alla olevasta tarkistuslistasta
ja tee tarvittavat korjaavat toimet.
Jos ongelma ei poistu tekemällä kaikki yllä
mainitut toimet, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huollossa vaihdetaan joitaikn
osia, nämä osat saatetaan ottaa talteen.
Yleistä
Ei ääntä.
• Paina VOLUME + -painiketta.
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Tarkista kaiutinliitännät (sivu 9).
• Järjestelmä on taukotilassa tai hidastettu toisto
-tilassa. Palaa normaaliin toistoon painamalla H
-painiketta (tai laitteen NX -painiketta).
• Aseta sivulla ”Audio Setup Page” kohdassa
”SPDIF Setup” ”SPDIF Output” -asetukseksi
jokin muu kuin ”SPDIF Off”.
Huomattava surina tai kohina.
• Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteestä.
• Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
• Asenna virtajohtoon kohinasuodatin (saatavilla
alan liikkeistä).
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista este.
• Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
• Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
• Vaihda paristot uusiin (R6/AA-koko).
• Sijoita järjestelmä kauemmas loisteputkista.
40FI
Esiintyy akustista takaisinsyöttöä.
• Vähennä äänenvoimakkuutta.
• Siirrä mikrofoni kauemmas kaiuttimista tai muuta
mikrofonin suuntausta.
Häiriöt television väreissä jatkuvat.
• Sammuta televisio kertaalleen ja kytke se takaisin
päälle 15 – 30 minuutin kuluttua. Jos värihäiriöt
eivät poistu, sijoita kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
Kaiuttimet
Ääni kuuluu yhdestä kanavasta tai vasemman
ja oikean kaiuttimen äänenvoimakkuus on
epätasapainossa.
• Tarkista kaiutinliitännät ja kaiuttimien sijainti.
• Toistettava lähde on monofoninen.
Äänessä ei ole bassoa.
• Varmista, että kaiuttimien johdot on liitetty
oikein.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/
DivX-soitin
Toisto ei ala.
• Avaa levylokero ja tarkasta, onko levy asetettu
paikalleen.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 46).
• Vaihda levy.
• Aseta levy, jonka voi toisttaa tällä järjestelmällä
(sivu 5).
• Aseta levy oikein.
• Aseta levy alustalle etikettipuoli ylöspäin.
• Poista levy soittimesta ja pyyhi levyllä oleva
kosteus pois. Anna sitten järjestelmän olla virta
kytkettynä muutaman tunnin ajan, kunnes kosteus
on haihtunut.
• Aloita toistaminen painamalla H -painiketta (tai
laitteen NX -painiketta).
• DVD-levyn aluekoodi ei vastaa laitteen koodia.
Ääni hyppää.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 46).
• Vaihda levy.
• Yritä siirtää järjestelmä värinättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevalle pöydälle).
• Yritä siirtää kaiuttimet kauemmas järjestelmästä
tai sijoittaa ne erillisille jalustoille. Kun kuuntelet
bassoääntä sisältävää kappaletta suurella
äänenvoimakkuudella, kaiuttimien värinä voi
aiheuttaa äänen hyppäämisen.
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Peruuta hajatoisto.
• On valittu jatkotoisto. Paina x -painiketta
pysäytystilassa. Aloita sitten toistaminen
(sivu 14).
• Nimike-, DVD- tai PBC-valikko ilmestyy
automaattisesti kuvaruutuun.
Toisto alkaa automaattisesti.
• DVD-levyllä on automaattinen toistotoiminto.
Toisto päättyy automaattisesti.
• Joillakin levyillä voi olla automaattinen
taukosignaali. Kun toistat tällaista levyä, toisto
keskeytyy automaattisen taukosignaalin kohdalla.
Data-CD- ja data-DVD-levyjen toiston
käynnistyminen kestää tavallista kauemmin.
• Kun järjestelmä on lukenut kaikki levyn tiedostot,
toisto voi kestää tavallista kauemmin, jos:
– levyllä on hyvin paljon kansioita tai tiedostoja.
– kansio- ja tiedostorakenne on hyvin
monimutkainen.
DivX-tiedostoa ei voi toistaa.
• Tiedostoa ei ole luotu DivX-muodossa.
• Tiedoston tiedostopäätteenä ei ole ”.AVI” tai
”.DIVX”.
• Data-CD:tä (DivX-tiedosto) tai data-DVD:tä ei
ole luotu ISO9660 Level 1/Level 2- tai Joliet/
UDF-yhteensopivassa DivX-muodossa.
• DivX-tiedoston koko on yli 640 (leveys) × 480
(korkeus).
Ääni menettää stereotehosteen toistettaessa
VIDEO CD:tä tai CD:tä.
• Valitse ”Stereo” painelemalla AUDIO toiston
aikana (katso ”Äänen vaihtaminen” (sivu 22)).
• Varmista, että järjestelmä on kytketty oikein.
Tallennusta ei suoritettu oikein, kun tehtiin
digitaalinen tallennus tämän järjestelmän CD/
DVD-soittimelta valinnaiselle, DIGITAL OUT
(OPTICAL) -liittimeen liitetylle komponentilla.
• Audiodata annetaan ulos DIGITAL OUT
(OPTICAL) -liittimestä ilman äänen käsittelyä
siten, että audiodata tulee ulos hieman ennen
kaiuttimien ääntä. Käynnistä tämän vuoksi
lisälaitteen tallennus etukäteen tehdessäsi
digitaalista tallennusta liitetylle lisälaitteelle
(MD-soitin tms.).
Vianetsintä
Eräitä toimintoja, kuten pysäytys, haku,
hidastettu toisto, uudelleentoisto ja
hajatoisto, ei voi suorittaa.
• Levystä riippuen joitakin edellä mainittuja
toimintoja ei voi käyttää. Katso levyn mukana
toimitettuja käyttöohjeita.
JPEG-tiedostoa ei voi toistaa.
• Data-CD:tä ei ole tallennettu ISO9660 Level 1/
Level 2 tai Joliet-yhteensopivassa JPEGformaatissa.
• JPEG-tiedoston tiedostopääte ei ole ”.JPG” tai
”.JPEG”.
• Kuva ei ole JPEG-muotoinen, vaikka sillä on
tiedostopääte ”.JPG” tai ”.JPEG”.
• Toisto on mahdollista tasolle 16 saakka.
• Levyllä on yli 255 kansiota.
• Levyllä on yli 999 JPEG-tiedostoa.
• Kansiossa on yli 640 JPEG-tiedostoa.
MP3-tiedostoa ei voi toistaa.
• Tallennusta ei ole tehty ISO9660 Level 1 tai Level
2, tai laajennetun Joliet-formaatin mukaisessa
muodossa.
• MP3-tiedoston tiedostopääte ei ole ”.MP3”.
• Tietoja ei ole tallennettu MP3-muodossa.
• Toisto on mahdollista tasolle 16 saakka.
• Levyllä on yli 255 kansiota.
• Levyllä on yli 999 MP3-tiedostoa.
• Kansiossa on yli 640 MP3-tiedostoa.
Jatkuu
41FI
Kuva
Kuvaa ei näy.
• Paina H -painiketta (tai laitteen NX
-painiketta).
• Varmista, että laite on liitetty oikein.
• Videojohto on vioittunut. Vaihda se uuteen.
• Varmista, että liität järjestelmän television
videotuloliittimeen (sivu 10).
• Varmista, että televisio on kytketty päälle ja että
käytät televisiota oikein.
• Varmista, että olet valinnut television videotulon
siten, että voit nähdä laitteen lähettämän kuvan.
• Kun toistat levyä, varmista, että värijärjestelmä on
asetettu oikein television (väri)järjestelmän
mukaan.
• Varmista, että järjestelmä ja televisio on liitetty
videojohdolla (mukana) siten, että kuvat näkyvät.
• Kun liität television tämän järjestelmän VIDEO
OUT -liittimeen videojohdolla (mukana), aseta
järjestelmä käyttämään lomitettua muotoa
(sivu 25).
• Olet asettanut progressiivisen formaatin, mutta
televisio ei osaa käsitellä progressiivisen
formaatin signaalia. Palauta tällöin asetus
lomitettuun formaattiin (oletusasetus) (sivu 25).
• Vaikka televisio olisi yhteensopiva
progressiivisen formaatin (525p/625p) signaalin
kanssa, kuva voi muuttua, kun valitset
progressiivisen signaalin. Palauta tällöin asetus
lomitettuun formaattiin (oletusasetus) (sivu 25).
Kuvassa on kohinaa.
• Puhdista levy.
• Kun toistetaan levyä, värijärjestelmä ei ole sama.
Aseta värijärjestelmä televisiota vastaavaksi
(sivu 24).
Ruudun kuvasuhdetta ei voi vaihtaa
toistettaessa leveää kuvaa, vaikka
asetusvalikossa kohdassa ”General Setup
Page” valinnaksi olisi asetettu ”TV Display”.
• Kuvasuhde on asetettu kiinteästi DVD-levyllä.
• Televisiosta riippuen kuvasuhdetta ei ehkä voi
muuttaa.
42FI
Ilmoitukset eivät näy ruudulla haluamallasi
kielellä.
• Valitse kuvaruutunäytön kieli asetusvalikon
kohdan ”General Setup Page” asetuksella ”OSD
Lang” (sivu 12).
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä raitaa.
• DVD-levy ei salli ääniraidan kielen vaihtamista.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä tekstitystä.
• DVD-levy ei salli tekstityskielen vaihtamista.
Tekstitystä ei voi kytkeä pois päältä.
• DVD-levy estää tekstityksen kytkemisen pois
päältä.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
useaa kuvakulmaa.
• DVD-levy ei salli kuvakulman vaihtamista.
Viritin
Huomattava surina tai kohina/asemia ei voi
vastaanottaa. (Etupaneelin näytössä vilkkuu
”ST”)
• Aseta oikea taajuusalue ja taajuus (sivu 30).
• Liitä antenni oikein (sivu 9).
• Hae parhaan vastaanoton tuottava sijainti ja
asento ja asenna antenni uudelleen. Jos
vastaanottoa ei saada hyväksi, suosittelemme alan
liikkeissä myytävän ulkoisen antennin
hankkimista.
• Varusteisiin kuuluva FM-johtoantenni
vastaanottaa signaaleja koko pituudeltaan, joten
vedä se mahdollisimman pitkäksi.
• Sijoita antennit mahdollisimman kauas
kaiutinjohdosta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos
varusteisiin kuuluva AM-antennijohto on irronnut
muovisesta jalustasta.
• Katkaise ympärillä olevista sähkölaitteista virta.
FM-ohjelmaa ei voida vastaanottaa stereona.
• Painele FM MODE, kunnes ”MONO” katoaa.
Kasettisoitin
Jos järjestelmä ei toimi oikein
näiden toimenpiteiden tekemisen
jälkeenkään, palauta järjestelmä
alkutilaan seuraavasti:
Tee toiminto laitteen painikkeiden avulla.
Kasetti ei äänity eikä soi tai äänentaso laskee.
• Päät ovat likaiset. Puhdista ne (sivu 46).
• Tallennus-/toistopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 46).
1
2
Jos soittimessa on levy, poista se.
Kasetti ei pyyhkiydy kokonaan.
• Tallennus-/toistopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 46).
3
Pidä DISPLAY- ja VOLUME + -painikkeita
painettuna ja paina POWER.
Huomattavaa värinää tai huojuntaa tai ääni
katoaa.
• Vetoakselit tai vastarullat ovat likaiset. Puhdista
ne (sivu 46).
Kohina lisääntyy tai korkeat taajuudet
katoavat.
• Tallennus-/toistopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 46).
Lisälaitteet
Ei ääntä.
• Katso kohtaa Yleistä ”Ei ääntä.” (sivu 40) ja
tarkista järjestelmän tila.
• Liitä laite oikein (sivu 37) ja tarkista:
– että johdot on liitetty oikein.
– että johdon pistokkeet on työnnetty kokonaan
tiukasti paikoilleen.
• Kytke virta järjestelmään.
• Katso liitetyn laitteen mukana toimitettuja
käyttöohjeita ja aloita toisto.
Vapauta painikkeet heti, kun järjestelmä
käynnistyy.
4
Odota, kunnes näyttöön tulee ”FM
87.50 MHz”.
Laite on palautettu tehdasasetuksiin DVDasetuksia lukuun ottamatta. Tehdyt asetukset,
kuten esiviritysasemat, on tehtävä uudelleen.
Kun haluat palauttaa
oletusasetukset*, toimi
seuraavasti:
Toiminnon voi asettaa vain televisioruudun
avulla.
1
2
3
Jos soittimessa on levy, poista se.
4
Valitse ”Default” painelemalla M tai m ja
paina sitten ENTER.
Paina SETUP-painiketta.
Valitse ”Preference Page” painelemalla <
tai , ja paina sitten ENTER.
Vianetsintä
Kasetille ei voida tallentaa.
• Soittimessa ei ole kasettia. Aseta kasetti
soittimeen.
• Kasetin kieleke on irrotettu. Peitä murrettu
kieleke teipillä (sivu 46).
• Kasetti on kelautunut loppuun.
Katkaise järjestelmästä virta painamalla
POWER-painiketta.
”Reset” on valittuna.
5
Paina ENTER-painiketta.
Tekeminen kestää joitakin sekunteja. Älä paina
?/1 -painiketta järjestelmän alkutilaan
asettamisen aikana.
* Lapsilukkoasetuksia lukuun ottamatta
43FI
Ilmoitukset
Käytön aikana etupaneelin näytössä voi näkyä
tai vilkkua jokin seuraavista ilmoituksista.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/
DivX
LOAD
Levyn tietoja ladataan.
NO DISC
• Laitteessa ei ole levyä.
• Laitteeseen asetettiin levy, jota ei voi toistaa.
• Laitteeseen asetettiin levy, jonka aluekoodia ei
tueta.
OPEN
Levylokeron kansi on auki.
44FI
Jos televisioruudun lähellä esiintyy
värivirheitä
Lisätietoja
Varotoimet
Kaiuttimet voidaan sijoittaa television lähelle, koska
kaiutinjärjestelmä on magneettisesti suojattua tyyppiä.
Televisioruudulla voi silti näkyä värivirheitä riippuen
television tyypistä.
Käyttöjännite
Jos värivirheitä esiintyy…
Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että sen käyttämä
jännite on sama kuin paikallisen sähköverkon.
Sammuta televisio kertaalleen ja kytke se takaisin
päälle 15 – 30 minuutin kuluttua.
Turvallisuus
Jos värivirheitä esiintyy edelleen…
• Järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun se
on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
laitteen virtakytkimellä.
• Irrota järjestelmä pistorasiasta, jos sitä ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Irrota virtajohto vetämällä
pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa jotakin tai kaatuu
nestettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkastuta
järjestelmä ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
laitteen käyttöä.
• Virtajohdon vaihtaminen on jätettävä aina alan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Sijoita kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Sijoitus
• Jos järjestelmä tuodaan kylmistä tiloista suoraan
lämpimiin tiloihin tai jos se sijoitetaan hyvin
kosteaan tilaan, CD/DVD-soittimen sisällä olevan
linssin pinnalle saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin
käy, järjestelmä ei toimi oikein. Poista levy
soittimesta ja anna järjestelmän olla virta kytkettynä
noin tunnin ajan, kunnes kosteus on haihtunut.
• Poista kaikki levyt soittimesta, kun siirrät
järjestelmää.
Varoitus: Järjestelmä pystyy näyttämään
pysäytysvideokuvaa tai kuvaruudun näyttökuvaa
television kuvaruudussa loputtomiin. Jos
paikallaan pysyvä videokuva tai näyttöruudun
kuva jätetään TV-ruutuun pitkäksi aikaa,
televisioruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot vahingoittuvat herkästi.
Käyttö
Jos järjestelmän käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Lisätietoja
• Älä sijoita järjestelmää kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita järjestelmää tiloihin, joissa se joutuu
alttiiksi;
– Äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle
– Pölylle tai lialle
– Huomattavalle kosteudelle
– Tärinälle
– Suoralle auringonvalolle.
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä,
kiillotusaineella jne.), koska pinta voi tahriintua tai
värjääntyä.
Tärkeä huomautus
Kuumeneminen
• Vaikka järjestelmä kuumenee käytön aikana,
kyseessä ei ole vika.
• Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto estääksesi järjestelmän kuumenemisen.
• Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä-, sivu- ja
pohjapinnat lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa
koteloa välttyäksesi palamiselta.
• Älä peitä tuulettimen ilma-aukkoja estääksesi
vikatilan.
Jatkuu
45FI
Huomautuksia levyistä
Käytettäessä yli 90 minuutin kasettia
• Puhdista levy ennen toisttoa puhdistusliinalla. Pyyhi
levy keskeltä reunoille päin.
• Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä, tinneriä,
liikkeissä myytäviä puhdistusaineita äläkä
vinyylisille LP-levyille tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
• Suojaa levy suoralta auringonvalolta ja
lämpölähteiltä kuten lämminilmakanavilta. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
• Älä käytä suojarenkaalla ympäröityjä levyjä. Tämä
voi vioittaa järjestelmää.
• Jos käytät levyä, jonka etikettipuolella on liimaa tai
vastaavaa tahmeaa ainetta tai levyä, jonka etiketin
painatuksessa on käytetty erikoismustetta, levy tai
etiketti voi tarttua laitteen sisällä oleviin osiin. Jos
näin käy, levyä ei ehkä voi poistaa soittimesta.
Seurauksena voi olla myös laitteen vioittuminen.
Tarkista ennen levyn käyttöä, että sen etikettipuoli ei
ole tahmea.
Seuraavan tyyppisiä levyjä ei tule käyttää:
– Vuokrattua tai käytettyä levyä, jossa tarran
kiinnittämiseen käytetty liima ulottuu tarran
reunan yli. Levyllä olevan tarran reuna on tahmea.
– Levy, jossa on erikoismusteella tehty painatus,
joka tuntuu tahmealle.
Nauha on hyvin joustavaa. Älä vaihda usein
nauhatoimintoja kuten toisto, pysäytys ja pikakelaus.
Nauha voi sotkeutua kasettinauhuriin.
Pintojen puhdistaminen
Puhdista kotelo, pinnat ja säätimet pehmeällä laimeaan
pesuliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
mitään hankaustyynyä, tahranpoistoainetta tai liuotinta
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Kasetin tallentaminen pysyvästi
Murra kasetin A- tai B-puolen kieleke kuvan
osoittamalla tavalla tahattoman päälleäänityksen
estämiseksi.
Irrota kasetin
kieleke
Jos haluat myöhemmin tallentaa kasetille, peitä
murrettu kieleke teipillä.
Ennen kasetin asettamista
kasettinauhuriin
Poista nauhan löysyys. Muutoin nauha voi sotkeutua
kasettinauhurin osiin ja vioittua.
46FI
Nauhapäiden puhdistaminen
Puhdista nauhapäät aina 10 käyttötunnin jälkeen.
Puhdista nauhapäät aina ennen tärkeän nauhoituksen
aloittamista ja toistettuasi vanhaa kasettia. Käytä
erikseen myytävää kuivatyyppistä tai märkätyyppistä
puhdistuskasettia. Katso tarkat ohjeet puhdistuskasetin
käyttöohjeista.
Nauhapäiden demagnetointi
Demagnetoi nauhapäät ja nauhan kanssa kosketuksiin
joutuvat metalliosat aina 20 – 30 käyttötunnin jälkeen
erikseen myytävällä demagnetointikasetilla. Katso
tarkat ohjeet demagnetointikasetin käyttöohjeista.
Levysoitinosa
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Järjestelmä
Laser
Euroopan ja Venäjän mallit:
Taajuusvaste
Kasettinauhuriosa
Tallennusjärjestelmä
4-raitainen, 2-kanavainen
stereo
Viritinosa
FM-stereo, FM/AM-superheterodyne-viritin
FM-viritinosa
Viritysalue
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz askelvälein)
Antenni
FM-johtoantenni
Antenniliittimet
75 ohmia,
tasapainottamaton
Välitaajuus
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysalue
Kanadan malli:
530 – 1 710 kHz
Muut mallit:
531 – 1 602 kHz
Antenni
AM-kehäantenni
Antenniliittimet
Ulkoinen antenniliitin
Välitaajuus
450 kHz
Lisätietoja
DIN-lähtöteho (nimellinen):
3,6 + 3,6 wattia (4 ohmia,
1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
5 + 5 wattia (4 ohmia,
1 kHz, 10% THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
8 + 8 wattia (4 ohmia,
1 kHz, 10% THD)
Muut mallit:
Seuraavat mittaustulokset tehty 120 V, 220 V, 240 V,
50/60 Hz vaihtovirralla
DIN-lähtöteho (nimellinen):
3,6 + 3,6 wattia
(4 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
5 + 5 wattia
(4 ohmia, 1 kHz, 10%
THD)
Tuloliitännät
MIC (monominiliitin):
herkkyys 1,5 mV,
impedanssi 10 kilo-ohmia
Lähtöliitännät
VIDEO OUT (phono-liitin):
maks. lähtötaso
1 Vp-p, tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus,
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
S VIDEO OUT (4-nastainen/mini-DIN-liitin):
Y: 1 Vp-p,
tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus,
C: 0,286 Vp-p,
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB, PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
DIGITAL OUT (OPTICAL) (Neliömäinen optinen
liitin, takapaneeli)
Aallonpituus
660 nm
PHONES (stereominiliitin):
ottaa vastaan 8 ohmin tai
sitä suuremmat kuulokkeet
SPEAKER:
sallii 4 ohmin impedanssin
CD ja digitaalinen audioja videojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
• Välityskesto:
jatkuva
• Laserlähtöteho*:
Alle 1 000 µW
* Tämä lähtöarvo on
mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin
linssin pinnasta Optical
Pick-up Blockin 7 mm:n
aukolla.
Puolijohdelaser
(DVD: λ=650 nm,
CD: λ=790 nm)
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Jatkuu
47FI
Kaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Koko alue:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Koko alue, bassorefleksityyppinen, magneettisesti
suojattu
10 cm, kartiomainen
4 ohmia
Noin 145 × 212 × 187 mm
Noin 1,4 kg per kaiutin
Yleistä
Virtalähde
Euroopan ja Venäjän mallit:
Vaihtovirta 230 V,
50/60 Hz
Australian malli:
Vaihtovirta 230 – 240 V,
50/60 Hz
Korean malli:
Vaihtovirta 220 V, 60 Hz
Taiwanin malli:
Vaihtovirta 120 V,
50/60 Hz
Muut mallit:
Vaihtovirta 120 V, 220 V,
230 – 240 V, 50/60 Hz
Säädettävissä jännitteen
valitsimella
Tehonkulutus:
30 wattia
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet):
Noin 169 × 218 × 201 mm
Paino (pl. kaiuttimet)
Noin 2,6 kg
Vakiovarusteet:
Kaukosäädin (1)
R6 (AA-kokoiset) paristot
(2)
AM-kehäantenni (1)
FM-johtoantenni (1)
Videojohto (1)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Sanasto
Automaattinen tauko
Automaattinen tauko levylle koodatun signaalin
mukaan VIDEO CD -levyä toistettaessa. Jos
CD/DVD-soitin ei jatka toistamista pitkän ajan
kuluttua, käynnistä toisto uudelleen
manuaalisesti painamalla H -painiketta (tai
laitteen NX -painiketta).
Aluekoodi
Tätä järjestelmää käytetään tekijänoikeuksien
suojaamiseen. Kullekin DVD-laitteelle ja DVDlevylle on annettu myyntialuetta vastaava
aluekoodi. Aluekoodi esitetään laitteessa ja
levyn pakkauksessa. Laitteella voi toistaa levyt,
joiden aluekoodi on sama kuin laitteen.
Laitteella voi toistaa myös levyt, joissa on
merkintä ” ALL ”. Aluekoodirajoitus voi olla
käytössä, vaikka DVD-levyssä ei näkyisi
aluekoodia.
CD-videolevy
Liikkuvaa kuvaa sisältävä CD-levy.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 1 -muotoa, joka on
eräs maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaamisen standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/140-osaan alkuperäisestä
koostaan. Tämän ansiosta 12 cm:n CDvideolevy voi sisältää jopa 74 minuuttia
liikkuvaa kuvaa.
VIDEO CD:t sisältävät myös pakattua
audiodataa. Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset
taajuudet pakataan, kun taas ihmiskorvin
kuultavia ääniä ei pakata. CD-videolevyt voivat
sisältää kuusinkertaisen määrän äänitietoa
perinteiseen CD-levyyn verrattuna.
CD-videolevyjä on kahta eri versiota:
• Versio 1.1: Voit toistaa vain liikkuvaa kuvaa
ja ääntä.
• Versio 2.0: Voit toistaa korkean resoluution
kiintokuvia ja käyttää PBC-toimintoja.
Tämä järjestelmä sopii yhteen molempien
versioiden kanssa.
DivX®-video
DivX, Inc:n kehittämä digitaalivideotekniikka.
DivX-tekniikalla koodatut videot ovat erittäin
hyvälaatuisia, vaikka niiden tiedostokoko on
suhteellisen pieni.
48FI
Dolby Digital
DVD-RW
Tämä elokuvateattereille tarkoitettu äänimuoto
on kehittyneempi versio kuin Dolby Surround
Pro Logic. Tässä formaatissa surroundkaiuttimet lähettävät stereoääntä laajennetulla
taajuusalueella, ja siinä on erillinen subwooferkanava matalien bassoäänien toistoa varten.
Tätä muotoa kutsutaan myös nimellä ”5.1”,
koska keskiäänikaiutin lasketaan 0.1 kanavaksi
(koska se toimii vain tarvittaessa matalaa
bassotehostetta). Tässä muodossa kaikki kuusi
kanavaa on tallennettu erikseen ylivertaisen
kanavaerottelun aikaansaamiseksi. Lisäksi
kaikki signaalit käsitellään digitaalisesti, joten
signaalin heikkeneminen on vähäistä.
DVD-RW on tallennettava ja
uudelleenkirjoitettava levy, joka on saman
kokoinen kuin DVD VIDEO. DVD-RW:llä on
kaksi eri muotoa: VR-tila ja videotila. Videomuodossa luodut DVD-RW:t noudattavat samaa
formaattia kuin DVD VIDEO, kun taas VR
(Video Recording) –muoto mahdollistaa
sisällön ohjelmoimisen ja editoimisen.
DTS
Digital Theater Systems, Inc:n kehittämä
digitaalinen äänenpakkaustekniikka. Tämä
tekniikka on yhteensopiva 5.1-kanavaisen
surroundin kanssa. Tässä formaatissa surroundkanava on stereofoninen, ja siinä on erillinen
subwoofer-kanava. Myös DTS tuottaa erilliset
korkealaatuiset 5.1 digitaaliset äänikanavat.
Tuloksena on hyvä kanavaerottelu, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erikseen ja ne
käsitellään digitaalisesti.
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy,
vaikka sen läpimitta on sama kuin CD-levyllä.
Yksikerroksisen ja yksipuolisen DVD-levyn
tietokapasiteetti on 4,7 GB (gigatavua) eli 7
kertaa CD-levyn verran. Kaksikerroksisen ja
yksipuolisen DVD-levyn tietokapasiteetti on
8,5 GB, yksikerroksisen ja kaksipuolisen DVDlevyn 9,4 GB ja kaksikerroksisen ja
kaksipuolisen DVD-levyn 17 GB.
Kuvatiedot käyttävät MPEG 2 -muotoa, joka on
eräs maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaamisen standarditekniikoista. Kuvatiedot
pakataan noin 1/40-osaan alkuperäisestä
koostaan. DVD-levy käyttää myös
muuttuvanopeuksista koodaustekniikkaa, joka
muuttaa tietojen jakoa kuvan tilan mukaisesti.
Audiotiedot tallennetaan Dolby Digitalina ja
PCM:nä, mikä mahdollistaa todentuntuisemman
äänen läsnäolon.
Lisäksi DVD-levyillä on useita edistyneitä
toimintoja kuten monikulma-, monikieli- ja
lapsilukkotoiminnot.
DVD+RW (plus RW) on tallennettava ja
uudelleenkirjoitettava levy. DVD+RW käyttää
tallennusformaattia, jota voi verrata DVD
VIDEO -formaattiin.
Elokuvapohjainen ohjelma,
videopohjainen ohjelma
DVD:t voidaan jakaa elokuva- ja
videopohjaisiin ohjelmiin. Elokuvapohjaisilla
DVD:illä on sama kuvamäärä (24 kehystä
sekunnissa) kuin elokuvateattereissa.
Videopohjaisilla DVD:illä kuten
televisiosarjoissa ja keskusteluohjelmissa
esitetään 30 kehystä (eli 60 kenttää) sekunnissa.
Hakemisto (CD)/Videohakemisto
(VIDEO CD)
Kappaleen osiin jakava numero, jonka avulla
voit helposti paikantaa haluamasi kohdan CDvideolevyllä tai CD-levyllä. Levystä riippuen
indeksiä ei ehkä ole tallennettu.
Jakso
Lisätietoja
DVD-levy
DVD+RW
DVD-levyllä olevan kuvan tai musiikin
nimikettä pienempi osa. Nimike koostuu useasta
jaksosta. Jokaiselle jaksolle on annettu jakson
numero halutun jakson löytämisen
helpottamiseksi.
Jatkuu
49FI
Kappale
Multi Session
CD tai video-CD-levyn kuva- tai musiikkiosa.
Kullekin kappaleelle on kohdistettu
kappalenumero, joka mahdollistaa halutun
kappaleen paikantamisen.
Levy
DVD-levyn
rakenne
Nimike
Jakso
Levy
Video-CDtai CDlevyn
rakenne
Kappale
Nimike
Indeksi
Levy
MP3/JPEG/
DivX-levyn
rakenne
Kansio
Tiedosto
Lapsilukko
DVD:n toiminto, jolla rajoitetaan levyn
toistamista käyttäjän iän perusteella kunkin
maan/alueen rajoitusten mukaisesti. Rajoitus
vaihtelee levyittäin. Kun rajoitus on otettu
käyttöön, toisto voi olla kokonaan kielletty,
väkivaltaiset kohtaukset ohitetaan tai korvataan
toisilla kohtauksilla ja niin edelleen.
Lomitettu formaatti
(lomittaispyyhkäisy)
Lomitettu formaatti näyttää kuvan joka toisen
viivan yhtenä ”kenttänä”. Tämä on
televisiokuvien vakioesitystapa. Parilliset kentät
näyttävät kuvan parilliset viivat ja parittomat
kentät näyttävät kuvan parittomat viivat.
Monikieli-toiminto
Joillekin DVD-levyille on tallennettu useita eri
kielisiä ääniraitoja tai tekstityksiä.
Monikulma-toiminto
Joillekin DVD-levyille on tallennettu otoksesta
useita eri kuvakulmia.
50FI
Tämä äänitysmenetelmä mahdollistaa tietojen
lisäämisen Track-At-Once-menetelmällä.
Perinteisten CD-levyjen alussa on tulouraksi
kutsuttu ja lopussa lähtöuraksi kutsuttu
ohjausalue. Multi Session CD on CD, joka
sisältää useita istuntoja, jolloin kukin tulouran ja
lähtöuran välinen osa muodostaa yhden
istunnon.
CD-Extra: Tällä formaatilla tallennetaan ääntä
(CD-audiotietoja) istunnon 1 raidoille ja dataa
istunnon 2 raidoille.
Pisimmät DVD-levyllä olevat kuvan tai
musiikin osat; elokuva tms. video-ohjelman
kuvaosassa tai albumi tms. ääniohjelman
musiikkosassa. Kullekin nimikkeelle on
kohdistettu nimikenumero, joka mahdollistaa
halutun nimikkeen paikantamisen.
Progressiivinen formaatti
(peräkkäispyyhkäisy)
Päinvastoin kuin lomitettu formaatti
progressiivinen formaatti voi esittää 50 – 60
kehystä sekunnissa näyttämällä kaikki
pyyhkäisyviivat (525 riviä NTSC-järjestelmässä
ja 625 riviä PAL-järjestelmässä). Kuvan
kokonaislaatu paranee ja pysäytyskuvat, teksti
ja vaakaviivat näkyvät terävämmin. Tämä
formaatti on yhteensopiva 525 tai 625
progressiivisen formaatin kanssa.
Tiedosto
Data-CD (MP3-, JPEG- tai DivX-tiedostot) tai
data-DVD-levyn (DivX-tiedosto) musiikin
kuva- tai musiikkiosa.
Toiston hallinta (PBC)
Toiston hallintaa varten video-CD-levyille
(versio 2.0) tallennetut signaalit. Käyttämällä
VIDEO CD:ille tallennettuja valikkoruutuja
PBC-toimintojen kanssa on mahdollista toistaa
yksinkertaisia vuorovaikutteisia ohjelmia,
hakutoiminnoilla varustettuja ohjelmia ja niin
edelleen.
Tämä järjestelmä noudattaa VIDEO CD
-standardeja ver. 1.1 ja 2.0. Voit käyttää kahta
eri toistotapaa levystä riippuen.
CD-videolevyt ilman PBC-toimintoja
(Versio 1.1 levyt)
Nauti videotoistosta (liikkuvista kuvista) sekä
musiikista.
PBC-toiminnoilla varustetut CD-videolevyt
(Versio 2.0 levyt)
Toista vuorovaikutteisia ohjelmia
televisioruudulla näkyvien valikkoruutujen
avulla (PBC-toisto) version 1.1 levyjen
videotoistotoimintojen lisäksi. Lisäksi voit
toistaa korkean resoluution kiintokuvia, jos
sellaisia on levyllä.
Valikkotoisto
Lisätietoja
Toistaminen PBC-toiminnoilla varustetulle CDvideolevylle tallennettujen valikkoruutujen
avulla. Voit hyödyntää yksinkertaista
vuorovaikutteista ohjelmaa käyttämällä
valikkotoistotoimintoa.
51FI
Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaukset
Tämän sivun käyttäminen
Käytä tätä sivua tekstissä mainittujen painikkeiden ja
muiden osien sijainnin etsimiseen.
Kuvan numero
r
TUNER/BAND wd (30)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Sivuviittaus
Pääyksikkö
PAINIKKEIDEN KUVAUS
AAKKOSJÄRJESTYS
A–O
P–Z
DISPLAY qs (34)
DSGX 0 (33)
FUNCTION wf (12, 13, 15, 16,
25, 28, 32, 33, 39)
Kasettipesä qg (31)
Levykelkka 6
Levylokero 7 (13)
MIC LEVEL 2 (33)
MIC-liitin 4 (33)
Näyttöikkuna 9
PHONES-liitin 5
POWER (päällä/pois) 1 (11)
PROGRESSIVE qa (25)
STANDBY-ilmaisin 3
TUNER/BAND wd (30)
TUNING +/– qf (30, 31)
VOLUME +/– qd (14, 17, 31)
Levyn käyttöpainikkeet
Z OPEN 8 (13)
m/M (pikakelaus taaksepäin/
pikakelaus eteen) qf (14)
l/L (siirry taakse/siirry
eteen) qf (14)
x (pysäytys) wa (12, 14, 23, 32,
33, 39)
NX (toisto/tauko) ws (13, 14,
39)
Kasetin käyttöpainikkeet
xZ (pysäytys/poisto) qh (31, 32,
33)
X (tauko) qj (32)
m/M (pikakelaus taaksepäin/
pikakelaus eteen) qk (32)
N (toisto) ql (32)
z (nauhoitus)* w; (32, 33)
* Et voi painaa pelkästään z
-painiketta. Kun tätä painiketta
painetaan, myös N -painiketta
painetaan.
52FI
Kaukosäädin
AAKKOSJÄRJESTYS
PAINIKKEIDEN KUVAUS
A–R
S–Z
ANGLE 5 (23)
AUDIO 4 (22, 33)
CLEAR ef (36)
DSGX wf (33, 36)
DVD eh (12, 13, 15, 16, 25, 28,
39)
ENTER qs wg (12, 15, 16, 20, 23,
24, 26, 27, 30, 36, 38)
FM MODE eg (31)
FUNCTION +/– 2 (12, 13, 15,
16, 25, 28, 32, 39)
MENU/PBC 6 (15, 16, 17)
MUTING wh (14, 17, 31)
Numeropainikkeet* qf (14, 15,
20, 27, 35)
PAL/NTSC ek (11)
PRESET + wk (30)
PRESET – es (30)
RANDOM qj (19)
REPEAT qg (18)
SEARCH 3 (20)
SETUP w; (12, 16, 23, 24, 26, 27,
29, 38)
SUBTITLE wd (23)
TAPE qh (32)
THEATRE SYNC ql (36)
TOP MENU qd (15)
TUNER/BAND wa (30)
TUNER MEMORY ws (30)
TUNING + 9 (30, 31)
TUNING – qa (30, 31)
TV e; (35)
TV CH + wk (35)
TV CH – es (35)
TV/VIDEO qk (35)
TV VOL +/–* 7 (35)
VOLUME +/–* 7 (14, 17, 31)
ZOOM ej (14, 17)
?/1 (päällä/valmiustila) 1 (11)
TV ?/1 1 (35)
SLOW/SLOW y 8 (14)
M (pikakelaus eteen) 9 (14)
X (tauko) 0 (14)
m (pikakelaus taaksepäin) qa
(14)
M/m/</, qs (12, 15, 20, 23,
38)
DISPLAY wj (34)
> (siirry eteen) wk (14)
x (pysäytys) wl (12, 14, 23, 39)
H (toisto)* ea (13, 39)
. (siirry taakse) es (14)
O RETURN ed (15)
-/-- ef
* H, numero 5 ja VOLUME +
(TV VOL +) -painikkeissa on
nystyt. Käytä nystyä apuna
ohjatessasi järjestelmää.
Lisätietoja
53FI
Sony Corporation
Download PDF

advertising