Sony | CMT-GP5 | Sony CMT-GP5 Käyttöohjeet

4-246-843-12(1)
Micro Hi-Fi
Component
System
Betjeningsvejledning _________________________ DK
Käyttöohjeet _______________________________ FI
CMT-GP5
©2003 Sony Corporation
ADVARSEL
Udsæt ikke enheden for regn eller fugt
for at undgå risikoen for brand eller stød.
Dæk ikke apparatets ventilationsåbninger med aviser,
duge, gardiner osv. for at undgå brand. Anbring heller
ikke tændte stearinlys oven på apparatet.
Anbring ikke genstande, der er fyldt med væske, som
f.eks. vaser, på apparatet for at undgå risikoen for
brand eller stød.
Installer ikke enheden et indelukket sted, som f.eks.
en reol eller et indbygget skab.
Dette apparat er
klassificeret som et
KLASSE 1 LASERprodukt. Denne etiket
findes bag på.
Kasser ikke batteriet sammen med
husholdningsaffaldet, men bortskaf
det korrekt som kemisk affald.
2DK
Sådan anvendes denne
manual
I denne manual forklares det hovedsageligt,
hvordan du betjener udstyret ved hjælp af
fjernbetjeningen, men de samme handlinger kan
også udføres ved hjælp af de knapper på
anlægget, der har samme eller lignende navne.
Indholdsfortegnelse
Sådan anvendes denne manual................ 2
Introduktion
Tilslutning af anlægget ........................... 4
Indstilling af uret..................................... 5
Cd – Afspilning
Isætning af en disk .................................. 6
Afspilning af en disk ............................... 6
— Normal afspilning/Vilkårlig
afspilning
Gentaget afspilning ................................. 7
— Gentag afspilning
Oprettelse af dit eget program................. 7
— Programmeret afspilning
Tuner
Forudindstilling af radiostationer............ 8
Sådan hører du radio ............................... 9
— Forudindstilling
— Manuel indstilling
Brug af RDS (Radio Data System) ....... 10
(Kun europæisk model)
Display
Slukning af displayet ............................ 16
— Strømbesparelsestilstand
Justering af lysstyrken for displayets
baggrundslys................................... 16
Visning af oplysninger om disken på
displayet ......................................... 16
Tilbehørskomponenter
Tilslutning af tilbehørskomponenter .... 17
Fejlfinding
Problemer og afhjælpning .................... 18
Meddelelser .......................................... 20
Yderligere oplysninger
Foranstaltninger .................................... 20
Specifikationer...................................... 22
Liste over placering af knapper og
referencesider ................................. 24
DK
Bånd – Afspilning
Isætning af et bånd ................................ 11
Afspilning af et bånd............................. 11
Bånd – Optagelse
Optagelse af dine yndlings-cd-numre på et
bånd ................................................ 12
— Cd-synkronoptagelse
Manuel optagelse af et bånd ................. 12
— Manuel optagelse
Justering af lyd
Justering af lyden .................................. 13
Timer
Sådan falder du i søvn til musik............ 13
— Sluktimer
Sådan vågner du op til musik................ 14
— Dagstimer
Timeroptagelse af radioprogrammer..... 15
3DK
Introduktion
Tilslutning af anlægget
Udfør trin 1 til 4 for at tilslutte systemet ved hjælp af de medfølgende ledninger og tilbehør.
AM-rammeantenne
FM-blyantenne
Højre højttaler
Venstre højttaler
2
1
3
4
1 Tilslut højttalerne.
2 Tilslut FM- og AM-antennerne.
Tilslut ledningerne til højre og venstre
højttaler til SPEAKERS polklemmerne
som vist nedenfor.
Opstil AM-rammeantennen, og tilslut den.
AM-rammeantenne
Indsæt
denne del
Grå (3)
AM
LOOP
Stribet (#)
Træk FM-blyantenne vandret ud
4DK
Bemærk
Hold antennerne væk fra højttalerledningerne.
Se trykket på systemets VOLTAGE
SELECTOR for at se de tilgængelige
indstillinger.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
betjene udstyret med.
1
2
3
4
5
4 Tilslut netledningen til en stikkontakt.
Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, kan
du aftage den medfølgende stikadapter (kun
til modeller udstyret med en adapter).
Tryk på ?/1 for at tænde for anlægget.
Sæt to R6-batterier (størrelse
AA) i fjernbetjeningen
6
Tryk på ?/1 for at tænde for systemet.
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Introduktion
3 Indstil VOLTAGE SELECTOR til den
lokale strømspænding for modeller
med en spændingsvælger.
Indstilling af uret
Tryk på ./> flere gange for at
indstille timetallet.
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Tryk på ./> flere gange for at
indstille minuttallet.
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Uret begynder at gå.
Sådan justeres uret
1 Tryk på CLOCK/TIMER SET.
2 Tryk på ./> for at vælge "CLOCK", og
tryk derefter på CLOCK/TIMER SET.
3 Benyt samme fremgangsmåde som trin 3 til 6
ovenfor.
e
E
E
e
Bemærk
Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i en længere
periode, skal du fjerne batterierne for at undgå skade,
der kan opstå på grund af lækage og ætsning.
Tip
Når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, skal du
udskifte begge batterier med to nye.
5DK
Cd – Afspilning
Isætning af en disk
Brug knapperne på enheden til at betjene
udstyret med.
1
2
Afspilning af en disk
— Normal afspilning/Vilkårlig
afspilning
Du kan afspille disken i forskellige
afspilningstilstande.
Tryk på Z.
Anbring en disk med etiketsiden opad i
diskbakken.
Nummer
Når du afspiller
en 8 cm disk,
skal du
anbringe den i
den inderste
cirkel i bakken.
3
1
2
Tryk på Z igen for at lukke diskbakken.
Bemærkninger
• Anvend ikke en disk med tape, forseglinger eller
klister på, da dette kan forårsage fejlfunktion.
• Tving ikke diskbakken ind med en finger, da dette
kan forårsage fejlfunktion.
3
Afspilningstid
Tryk på CD N på fjernbetjeningen
(eller CD NX på enheden) for at skifte
til cd-funktionen.
Tryk på PLAY MODE/DIRECTION i
stoppet tilstand flere gange, indtil den
ønskede tilstand vises på displayet.
Vælg
For at afspille
Ingen visning
(Normal
afspilning)
Numrene på disken i den
oprindelige rækkefølge.
SHUF
(Vilkårlig
afspilning)
Alle numrene på disken i
vilkårlig rækkefølge.
PGM
(Programmeret
afspilning)
Numrene på disken i den
rækkefølge, du ønsker de skal
afspilles i (se "Oprettelse af
dit eget program" på side 7).
Tryk på CD N på fjernbetjeningen
(eller CD NX på enheden).
Bemærk
Du kan ikke ændre afspilningstilstanden under selve
afspilningen.
Anden betjening
Hvis du vil
Skal du gøre følgende
Stoppe
afspilningen
Tryk på x.
Holde pause
Tryk på X på fjernbetjeningen
(eller CD NX på enheden). Tryk
igen for at genoptage afspilningen.
Vælge et nummer Tryk på ./> flere gange.
Finde et punkt i et Tryk på m/M, og hold den
nummer (Søg)
nede under afspilning, og slip den
ved det ønskede punkt.
Fjerne en disk
6DK
Tryk på Z på enheden.
Gentaget afspilning
— Gentag afspilning
Tryk på REPEAT/FM MODE på
fjernbetjeningen under afspilning, indtil
"REPEAT" eller "REPEAT 1" vises.
REPEAT: For alle numrene på disken op til fem
gange.
REPEAT 1: Kun for et enkelt nummer.
Sådan annulleres Gentaget
afspilning
Tryk på REPEAT/FM MODE på
fjernbetjeningen flere gange, indtil både
"REPEAT" og "REPEAT 1" forsvinder.
— Programmeret afspilning
Du kan lave et program med op til 30 trin.
Du kan synkronoptage de programmerede
numre på et kassettebånd (side 12).
1
2
3
Tryk på CD N på fjernbetjeningen
(eller CD NX på enheden) for at skifte
til cd-funktionen, og tryk derefter på x.
Tryk på PLAY MODE/DIRECTION i
stoppet tilstand flere gange, indtil
"PGM" vises.
Tryk på ./> flere gange, indtil det
ønskede nummer vises.
Valgt nummer
4
Cd – Afspilning
Du kan afspille alle numrene eller et enkelt
nummer på en disk.
Oprettelse af dit eget
program
Total afspilningstid
for programmet
Tryk på PLAY MODE/DIRECTION.
Nummeret programmeres.
Det totale antal programtrin vises.
Totalt antal
programtrin
5
6
Total afspilningstid
for programmet
Gentag trin 3 og 4 for at programmere
yderligere numre.
Tryk på CD N på fjernbetjeningen
(eller CD NX på enheden).
Programmeret afspilning starter.
fortsat
7DK
Anden betjening
Hvis du vil
Skal du gøre følgende
Annullere
Programmeret
afspilning
Tryk på PLAY MODE/
DIRECTION i stoppet tilstand
flere gange, indtil både "PGM"
og "SHUF" forsvinder.
Tilføje et nummer i Udfør trin 1 – 4 i stoppet tilstand.
slutningen af
programmet.
Slette programmet
Tryk på CLEAR på
fjernbetjeningen i stoptilstand.
Hver gang du trykker på
knappen, fjernes et nummer fra
slutningen af programmet.
Tip
Det program, du har lavet, forbliver i anlægget, efter at
Programmeret afspilning afsluttes. Hvis du vil afspille
det samme program igen, skal du trykke på CD N på
fjernbetjeningen (eller CD NX på enheden).
Programmet ryddes imidlertid, når du åbner
diskbakken.
Tuner
Forudindstilling af
radiostationer
Du kan forudindstille op til 32 stationer for FM
og AM. Du kan derefter stille ind på en af disse
stationer ved blot at vælge det tilhørende
forudindstillingsnummer.
Brug knapperne på enheden til betjening.
Automatisk forudindstilling
Du kan automatisk stille ind på alle de stationer,
der kan modtages i dit område og derefter gemme
radiofrekvensen for de ønskede stationer.
1
2
3
Tryk på TUNER/BAND flere gange for at
vælge FM eller AM.
Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE
flere gange, indtil “AUTO” og
frekvensen vises i displayet.
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil frekvensangivelsen begynder at
ændres, og slip den så.
Søgningen stopper automatisk, når der
stilles ind på en station. På dette tidspunkt
vises "TUNED" og "STEREO" (kun for
stereo program).
Hvis "TUNED" ikke vises, og
søgningen ikke stopper
Angiv frekvensen på den ønskede
radiostation som beskrevet i trin 2 til 5 for
"Manuel forudindstilling" (side 9).
4
Tryk på TUNER MEMORY på
fjernbetjeningen.
Det forudindstillede nummer blinker.
Lagringen af stationer starter med
forudindstillingsnummer 1. Hvis
forudindstillede stationer er blevet slettet,
gemmes stationer med det laveste
forudindstillingsnummer, der ikke
indeholder nogen station.
Forudindstillingsnummer
5
8DK
Frekvens
Gentag trin 1 til 4 for at forudindstille
andre stationer.
Manuel forudindstilling
Du kan stille manuelt ind og gemme
radiofrekvensen for de ønskede stationer.
1
2
4
5
Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE
flere gange, indtil "AUTO" og
"PRESET" forsvinder fra displayet.
Tryk på TUNING +/– for at stille ind på
den ønskede station.
Du kan lytte til en radiostation ved at vælge en
forudindstillet station eller stille ind på stationen
manuelt.
Brug knapperne på enheden til betjening.
Tuner
3
Tryk på TUNER/BAND flere gange for at
vælge FM eller AM.
Sådan hører du radio
Sådan lytter du til en
forudindstillet station
Tryk på TUNER MEMORY på
fjernbetjeningen.
— Forudindstilling
Det forudindstillede nummer blinker.
Lagringen af stationer starter med
forudindstillingsnummer 1. Hvis
forudindstillede stationer er blevet slettet,
gemmes stationer med det laveste
forudindstillingsnummer, der ikke
indeholder nogen station.
Forudindstil først radiostationer i tunerens
hukommelse (se "Forudindstilling af
radiostationer" på side 8).
Gentag trin 1 til 4 for at forudindstille
andre stationer.
Anden betjening
Hvis du vil
Skal du gøre følgende
Stille ind på en
station med et
svagt signal
Følg den fremgangsmåde, der er
beskrevet i "Manuel
forudindstilling" (side 9).
Slette en
forudindstillet
station
Vælg det forudindstillede nummer
på den station, der skal slettes, og
tryk derefter på CLEAR på
fjernbetjeningen to gange.
1
2
3
Tryk på TUNER/BAND.
Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE
flere gange, indtil "PRESET" vises i
displayet.
Tryk på PRESET +/– på fjernbetjeningen
flere gange for at vælge den ønskede
forudindstillede station (eller navnet på
RDS-stationen*).
* Kun europæisk model
Sådan lytter du til en ikkeforudindstillet radiostation
— Manuel indstilling
Sådan ændrer du AM-indstillingsintervallet (undtaget europæiske
og mellemøstlige modeller)
AM-indstillingsintervallerne er forudindstillet fra
fabrikken til 9 kHz (eller 10 kHz for nogle
områder). Hvis du vil ændre AM-indstillingsintervallet, skal du først stille ind på en AMstation først. Mens du holder TUNER/BAND
nede, skal du trykke på ?/1. Når du ændrer
intervallet, slettes alle de forudindstillede AM-/
FM-stationer. Hvis du vil genindstille intervallet,
skal du først stille ind på en AM-station først
Mens du holder TUNER/BAND nede, skal du
trykke på ?/1.
1
2
3
Tryk på TUNER/BAND flere gange for at
vælge FM eller AM.
Tryk på PLAY MODE/TUNING MODE
flere gange, indtil "AUTO" og
"PRESET" forsvinder fra displayet
Tryk på TUNING +/– for at stille ind på
den ønskede station.
Tip
• De forudindstillede stationer bevares en halv dag,
selv hvis du trækker ledningen ud, eller der opstår en
strømafbrydelse.
• Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du justere de
medfølgende antenner eller tilslutte en ekstern antenne.
fortsat
9DK
Tip
• Hvis du vil forbedre programmodtagelsen, skal du
justere de medfølgende antenner eller tilslutte en
ekstern antenne, som du køber separat.
• Når et FM-stereoprogram indeholder statisk støj,
skal du trykke på REPEAT/FM MODE på
fjernbetjeningen, indtil "MONO" vises. Der kommer
ingen stereoeffekt, men modtagelsen forbedres.
• I trin 2 skal du trykke på PLAY MODE/TUNING
MODE flere gange, indtil "AUTO" og frekvensen
vises i displayet og derefter trykke på TUNING +/– og
holde den nede, indtil frekvensangivelsen begynder at
ændre sig. Søgningen stopper, når systemet finder en
station (Automatisk tuning).
• Brug manuel optagelse for at optage
radioprogrammer (side 12).
• Du kan ændre displayet til et urdisplay (i seks
sekunder) ved at trykke på DISPLAY.
Brug af RDS (Radio Data
System)
(Kun europæisk model)
Hvad er RDS?
RDS (Radio Data System) er en
udsendelsesservice, der gør det muligt for
radiostationer at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
RDS er kun tilgængelig på FM-stationer.*
Bemærk
RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station,
som du har stillet ind på, ikke transmitterer RDSsignalet ordentligt, eller hvis signalet er svagt.
* Det er ikke alle FM-stationer, der har en RDSservice, og de tilbyder ikke samme type services.
Hvis du ikke kender RDS-systemet, kan du kontakte
dine lokale radiostationer og få oplysninger om
RDS-services i dit område.
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg en station fra FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der har RDSservice, vises stationens navn i displayet.
Sådan kontrolleres RDSoplysningerne
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayet cyklisk således:
Navn på station* t Frekvens t Ur
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages ordentligt,
vises navnet på stationen muligvis ikke i displayet.
10DK
Bånd – Afspilning
Isætning af et bånd
1
2
Tryk på Z PUSH på enheden.
Afspilning af et bånd
Du kan bruge bånd af TYPE I (normal).
1
2
Tryk på TAPE nN.
Tryk på TAPE nN igen for at spille den
modsatte side
Sæt et optaget bånd eller optagebånd i
kassetteholderen.
3
Tryk på PLAY MODE/DIRECTION flere
gange for at vælge "g" for at afspille
den ene side, "h" for at afspille begge
sider eller "j"* for at afspille begge
sider kontinuerligt.
* Båndet stopper automatisk efter afspilning fem
gange.
Anden betjening
Hvis du vil
Skal du gøre følgende
Stoppe
afspilningen
Tryk på x.
Holde pause
Tryk på X på fjernbetjeningen.
Tryk igen for at genoptage
afspilningen.
Hurtigt fremadeller
tilbagespoling
Tryk på m/M på
fjernbetjeningen (eller tryk på
.m/M> på enheden,
og hold den inde).
Fjerne et bånd
Tryk på Z PUSH på enheden.
Bånd – Afspilning
Med den
side du vil
afspille/
optage vendt
fremad.
Isæt et optaget bånd.
11DK
Bånd – Optagelse
Optagelse af dine yndlingscd-numre på et bånd
— Cd-synkronoptagelse
Du kan optage en hel cd på et bånd.
Du kan bruge bånd af TYPE I (normal).
1
2
3
5
— Manuel optagelse
Du kan nøjes med at optage de dele af en cd, som
du kan lide, på et bånd. Du kan også optage et
radioprogram.
Du kan bruge bånd af TYPE I (normal).
1
2
Isæt et optagebånd.
Tryk på CD SYNC på enheden.
Tryk på PLAY MODE/DIRECTION flere
gange for at vælge "g" for at optage
på én side eller "h" for at optage på
begge sider.
Tryk på REC PAUSE/START z på
enheden.
Optagelsen starter.
Når optagelsen er fuldført, stopper cdafspilleren og båndoptageren automatisk.
3
4
5
Tryk på x.
Du kan nøjes med at optage dine favorit-cdnumre ved hjælp af Programmeret afspilning.
Mellem trin 2 og 3 skal du udføre trin 1 til 5 for
"Oprettelse af dit eget program" (side 7).
Bemærk
Når du optager på begge sider, skal du sørge for at
starte fra forsiden. Hvis du starter fra den modsatte
side, stopper optagelsen ved slutningen på den
modsatte side.
Vælg den kilde, du ønsker at optage fra.
Tryk på REC PAUSE/START z på
enheden.
Båndoptageren afventer optagelse.
Når du vil optage på den modsatte side, skal
du trykke på TAPE nN.
Sådan stoppes optagelsen
Sådan optager du udelukkende
dine favorit-cd-numre
Isæt et optagebånd.
• CD: For at optage fra systemets cdafspiller.
• TUNER: For at optage fra systemets
tuner.
• MD: For at optage fra en
tilbehørskomponent, der er tilsluttet til
MD IN stikkene.
Isæt en cd, som du vil optage.
Båndoptageren afventer optagelse, og cdafspilleren er klar til afspilning.
Når du vil optage på den modsatte side, skal
du trykke på TAPE nN.
4
Manuel optagelse af et bånd
Tryk på PLAY MODE/DIRECTION flere
gange for at vælge "g" for at optage
på én side eller "h" for at optage på
begge sider.
Tryk på REC PAUSE/START z på
enheden, og start derefter afspilning af
den ønskede kilde for at optage.
Optagelsen starter.
Anden betjening
Hvis du vil
Skal du gøre følgende
Stoppe
optagelsen
Tryk på x.
Holde en pause Tryk på REC PAUSE/START z på
i optagelsen
enheden.
Tip
Hvis du vil optage fra en cd, kan du trykke på ./
> for at vælge numre under pause i optagelsen (efter
trin 3 og før trin 5).
Bemærk
Når du optager på begge sider, skal du sørge for at starte
fra forsiden. Hvis du starter fra den modsatte side,
stopper optagelsen ved slutningen på den modsatte side.
12DK
Justering af lyd
Timer
Justering af lyden
Sådan falder du i søvn til
musik
— Sluktimer
Sådan laver du en mere
dynamisk lyd (Dynamic Sound
Generator)
Du kan indstille systemet til at slukkes efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til musik.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
betjene udstyret.
Tryk på DSG.
Tryk på SLEEP flere gange.
Tryk på DSG igen for at annullere DGS.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
minutdisplayet (slukketidspunktet) cyklisk
således:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t … t
10MIN t OFF
Justering af bas og diskant
Tryk på BASS +/– på fjernbetjeningen flere
gange for at justere bassen eller TREBLE +/–
på fjernbetjeningen flere gange for at justere
diskanten.
Timer
Du kan justere bas og diskant, så lyden bliver
mere intens.
* Systemet slukkes automatisk efter 100 minutter, eller
efter at den isatte cd eller det isatte bånd er færdig
med at spille.
Anden betjening
Hvis du vil
Skal du trykke på
Kontrollere den
tilbageværende
tid**
SLEEP en gang.
Ændre tiden til
slukning
SLEEP flere gange for at vælge
det ønskede tidspunkt.
Annullere
funktionen
Sluktimer
SLEEP flere gange, indtil "OFF"
vises.
** Du kan ikke kontrollere den tilbageværende tid, hvis
du vælger "AUTO".
Bemærk
Indstil ikke til "AUTO" under Synkronoptagelse på et
bånd.
Tip
Du kan bruge Sluktimer, selvom du ikke har indstillet
uret.
13DK
Sådan vågner du op til
musik
Anden betjening
Hvis du vil
Aktivere timeren
Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT flere gange, indtil
"PLAY" vises, og tryk derefter
på CLOCK/TIMER SET.
Annullere timeren
Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT flere gange, indtil
"OFF" vises, og tryk derefter på
CLOCK/TIMER SET.
— Dagstimer
Du kan vågne op til musik på et forudindstillet
tidspunkt. Kontroller, at du har indstillet uret (se
"Indstilling af uret" på side 5).
Brug knapperne på fjernbetjeningen for at
betjene udstyret.
1
Forbered den lydkilde, som du vil afspille.
• CD: Isæt en disk. Hvis du vil starte fra et
bestemt nummer, skal du lave et program
(se "Oprettelse af dit eget program" på
side 7).
• TAPE: Isæt et bånd.
• TUNER: Stil ind på en radiostation (se
"Sådan hører du radio" på side 9).
2
3
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Tryk på ./> flere gange, indtil
"PLAY" vises, og tryk derefter på
CLOCK/TIMER SET.
"ON TIME" vises, og timeangivelsen
blinker.
4
Indstil tidspunktet, hvor afspilningen
skal starte.
Tryk på ./> flere gange for at
indstille timetallet, og tryk derefter på
CLOCK/TIMER SET.
Minutindikationen blinker.
Tryk på ./> flere gange for at
indstille minuttallet, og tryk derefter på
CLOCK/TIMER SET.
5
6
Indstil tidspunktet, hvor afspilningen
skal stoppes, med samme
fremgangsmåde som trin 4.
Tryk på ./> flere gange afhængigt
af den lydkilde, du vil afspille.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
displayet cyklisk således:
CD t TAPE t TUNER
7
8
9
14DK
Juster lydstyrken.
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Tryk på ?/1 for at slukke anlægget.
Skal du gøre følgende
Ændre indstillingen Start forfra fra trin 1.
Bemærkninger
• Hvis du anvender Dagstimer og Sluktimer på samme
tid, har Sluktimer førsteprioritet.
• Betjen ikke systemet fra det tidspunkt, hvor systemet
tændes, indtil afspilningen starter (omkring 15 sekunder
før det forudindstillede tidspunkt).
• Hvis systemet tændes omkring 15 sekunder før det
forudindstillede tidspunkt, aktiveres Dagstimer ikke.
• Du kan ikke bruge den valgfrie komponent, der er
tilsluttet til MD IN stik som lydkilderne for
Dagstimer.
Timeroptagelse af
radioprogrammer
Hvis du vil timeroptage, skal du først
forudindstille radiostationen (se "Forudindstilling
af radiostationer" på side 8) og indstille uret (se
"Indstilling af uret" på side 5).
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
betjene udstyret.
1
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Tryk på ./> flere gange, indtil
"REC" vises, og tryk derefter på
CLOCK/TIMER SET.
"ON TIME" vises, og timeangivelsen blinker.
4
Indstil tiden til optagelsen skal begynde.
Tryk på ./> flere gange for at
indstille timetallet, og tryk derefter på
CLOCK/TIMER SET.
Minutindikationen blinker.
Tryk på ./> flere gange for at
indstille minuttallet, og tryk derefter på
CLOCK/TIMER SET.
5
Hvis du vil
Skal du gøre følgende
Ændre indstillingen Start forfra fra trin 1.
Aktivere timeren
Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT flere gange, indtil
"REC" vises, og tryk derefter på
CLOCK/TIMER SET.
Annullere timeren
Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT flere gange, indtil
OFF vises, og tryk derefter på
"CLOCK/TIMER SET".
Bemærkninger
• Du kan ikke aktivere Dagstimeren og timeren til
optagelse på samme tid.
• Hvis du bruger optagelsestimeren og Sluktimeren på
samme tid, har Sluktimeren førsteprioritet.
• Betjen ikke systemet fra det tidspunkt, hvor systemet
tændes, og indtil optagelsen starter (omkring
15 sekunder før det forudindstillede tidspunkt).
• Hvis systemet er tændt omkring 15 sekunder før det
forudindstillede tidspunkt, aktiveres timeroptagelsen
ikke.
• Lydstyrken reduceres til minimum under optagelsen.
• Hvis systemet optager, eller i en pause i optagelsen,
på det forudindstillede tidspunkt, vil timeroptagelsen
ikke blive gennemført.
• Hvis systemet afspiller et bånd på det forudindstillede
tidspunkt, skifter systemet til timeren, men
timeroptagelsen gennemføres ikke.
Timer
2
3
Stil ind på den forudindstillede
radiostation (se "Sådan lytter du til en
forudindstillet station" på side 9).
Anden betjening
Indstil tiden, til optagelsen skal stoppe,
idet du følger den samme
fremgangsmåde som trin 4.
Indikatoren c REC lyser op.
6
Juster lydstyrken* for at lytte til
radioen, når den aktiveres af timeren.
* Dette påvirker ikke lydstyrken ved optagelse:
Det indstiller kun lydstyrken til, når radioen
tændes på et forudindstillede tidspunkt.
7
8
9
Isæt et optagebånd.
Tryk på REC PAUSE/START z på
enheden.
Tryk på TAPE nN, hvis du vil skifte
retning.
10 Tryk på PLAY MODE/DIRECTION flere
gange for at vælge "g" for at optage
på én side eller "h" for at optage på
begge sider.
11 Tryk på ?/1 for at slukke anlægget.
15DK
Visning af oplysninger om
disken på displayet
Display
Slukning af displayet
— Strømbesparelsestilstand
Urdisplayet kan slukkes for at minimere den
mængde strøm, der forbruges under standby
(Strømbesparelsestilstand).
Tryk på DISPLAY.
Sådan annulleres
Strømbesparelsestilstand
Tryk på DISPLAY.
• Indikatoren ?/1 lyser op selv i
Strømbesparelsestilstand.
• Timeren kan fortsat betjenes i
Strømbesparelsestilstand.
Justering af lysstyrken for
displayets baggrundslys
Du kan ændre lysstyrken for displayets
baggrundslys.
2
Tryk på DISPLAY flere gange.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
displayet cyklisk således:
Aktuelt nummer og forløbet afspilningstid for
nummeret*1 t Aktuelt nummer og
tilbageværende tid af nummeret*2 t
Tilbageværende tid af den aktuelle disk t
Visning af klokkeslæt (i seks sekunder)
*1"–
– –.– –" vises, når den samlede afspilningstid af
programmet overstiger 100 minutter, når
programmet indeholder 31 numre eller mere, eller
når en disk med 31 numre eller mere afspilles i
tilstanden Vilkårlig afspilning.
*2
"– – –.– –" vises, når der spilles et nummer, hvis
nummer er 31 eller derover.
Tryk på DISPLAY flere gange, indtil
"DIMMER X" vises.
I stoppet tilstand
Tryk på ./> flere gange.
Samlet afspilningstid y Visning af klokkeslæt
(i seks sekunder)
Hver gang du trykker på knappen, ændres
lysstyrken cyklisk således:
DIMMER 0 t DIMMER 1 t DIMMER 2
16DK
Kontrol af den tilbageværende
tid (cd)
Under afspilning
Tip
1
Du kan kontrollere afspilningstiden og den
tilbageværende tid af det aktuelle nummer eller
hele diskens.
Tilbehørskomponenter
Tilslutning af tilbehørskomponenter
Du kan tilslutte tilbehørskomponenter for at udvide systemet. Se de betjeningsinstruktioner, der følger
med hver enkelt komponent.
Analog tilbehørskomponent
Fra
audioudgangsstikkene
på en analog
tilbehørskomponent
Tilbehørskomponenter
Subwoofer
A MD IN stik
Brug audioledninger (medfølger ikke) til at
tilslutte en analog tilbehørskomponent (MD
deck, osv.) til disse stik. Du kan derefter lytte til
lyden fra komponenten.
B SUB WOOFER-jackstik
Tilslut en valgfri subwoofer med egen
strømforsyning og indbygget forstærker til
dette jackstik.
Sådan kan du høre musik fra
en tilsluttet komponent
1 Tilslut audioledninger.
Se "Tilslutning af tilbehørskomponenter" på
side 17.
2 Tryk på MD.
Start afspilning fra den tilsluttede
komponent.
Optagelse af lyd fra en
tilsluttet komponent
1 Tilslut audioledninger.
2 Start optagelse manuelt.
Se "Manuel optagelse af et bånd" på side 12.
17DK
Fejlfinding
Problemer og afhjælpning
Hvis du støder på et problem med anlægget, skal
du gøre følgende:
1 Kontroller, at netledningen og
højttalerledningerne er korrekt sat i, og at de
sidder godt fast.
2 Find dit problem i kontrollisten i fejlfinding
nedenfor, og udfør den angivne
afhjælpende handling.
Hvis problemet fortsætter efter, at du har udført
alt det ovenstående, skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Når indikatoren ?/1 blinker
Træk øjeblikkeligt netledningen fra, og kontroller
følgende punkter.
• Er spændingsvælgeren indstillet til den
korrekte spænding?
Kontroller spændingen i dit område, og
kontroller derefter, at spændingsvælgeren er
indstillet korrekt.
• Er + og – højttalerledningerne kortsluttede?
• Anvender du de anbefalede højttalere?
• Er der noget, der spærrer ventilationshullerne
på bagsiden af systemet?
Når du har kontrolleret ovenstående punkter og
løst eventuelle problemer, skal du tilslutte
netledningen igen og tænde for systemet. Hvis
indikatoren stadig blinker, eller hvis du ikke kan
finde årsagen til problemet, selv efter at have
kontrolleret alle ovenstående punkter, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Generelt
Displayet eller en knap lyser eller blinker
stadig, selv efter at systemet er slukket.
• Tryk på DISPLAY flere gange, indtil urdisplayet
vises.
Urangivelsen viser ikke det korrekte
tidspunkt.
• Der er opstået en strømafbrydelse. Indstil uret
(side 5) og timerindstillingerne (side 14 og 15)
igen.
18DK
Urindstillingen/radioforudindstillingen/
timeren er annulleret.
• Netledningen er taget fra, eller der er opstået en
strømafbrydelse, der varer længere end en halv dag.
Gør følgende om:
– "Indstilling af uret" (side 5)
– "Forudindstilling af radiostationer" (side 8)
Hvis du har indstillet timeren, skal du også gøre
"Sådan vågner du op til musik" (side 14) og
"Timeroptagelse af radioprogrammer" (side 15) om.
Der kommer ingen lyd.
• Tryk på VOL + flere gange.
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Indfør kun den blottede del af højttalerledningen i
SPEAKERS polklemmen. Hvis vinyldelen af
højttalerledningen indføres, hindrer det
højttalertilslutningerne (side 4).
Lyden kommer kun fra én kanal, eller lydstyrken
er ikke afbalanceret mellem højre og venstre.
• Kontroller højttalertilslutningen og placeringen af
højttalerne.
Lyden mangler bas.
• Kontroller, at højttalerens + og – poler er tilsluttet
korrekt.
Der er kraftig summen eller støj.
• Et TV eller en videobåndoptager er anbragt for tæt
på stereoanlægget. Flyt stereoanlægget væk fra
TV'et eller videobåndoptageren.
• Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
• Installer et støjfilter (købes separat) på
strømforsyningen.
Timeren kan ikke indstilles.
• Indstil uret korrekt (side 5).
Timeren fungerer ikke.
• Indstil timeren korrekt (side 14 og 15).
• Annuller funktionen Sluktimer (side 13).
• Du kan ikke aktivere timeroptagelse og
Dagstimeren på samme tid.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Fjern forhindringen.
• Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.
• Ret fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
• Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
Farveuregelmæssigheden på en TV-skærm
går ikke væk.
• Sluk for TV-apparatet, og tænd derefter for det igen
efter 15 til 30 minutter. Hvis
farveuregelmæssigheden stadig er der, skal du
anbringe højttalerne længere væk fra TV-apparatet.
Cd-afspiller
Tuner
Diskbakken åbnes ikke, og "LOCK" vises i
displayet.
• Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller et
lokalt autoriseret Sony-servicecenter.
Kraftig summen eller støj/stationer kan ikke
modtages.
• Indstil det korrekte bånd og den korrekte frekvens
(side 9).
• Tilslut antennen korrekt (side 4).
• Find et sted og en retning, der giver god modtagelse,
og sæt derefter antennen op igen. Hvis du ikke kan
opnå en god modtagelse, anbefales det, at du
tilslutter en ekstern antenne, som købes separat.
• Den medfølgende FM-blyantenne modtager
signaler langs hele sin længde, så sørg for at
trække den helt ud.
• Anbring antennerne så langt væk fra
højttalerledningerne som muligt.
• Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis den
medfølgende AM-antenne er røget af
plastikholderen.
• Prøv at slukke for elektrisk udstyr i nærheden.
Diskbakken lukkes ikke.
• Anbring disken korrekt i midten af bakken.
• Luk altid bakken ved at trykke på Z på enheden.
Hvis du forsøger at presse bakken ind med
fingrene, kan der opstå problemer med afspilleren.
Disken kommer ikke ud.
• Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Der er udfald i lyden.
• Tør disken af (side 21).
• Udskift disken.
• Prøv at flytte anlægget et sted hen, hvor der ikke
er nogen vibrationer (f.eks. oven på en stabil
hylde).
• Prøv at flytte højttalerne væk fra anlægget eller at
anbringe dem på separate hylder. Når du lytter til
et nummer med baslyde ved høj lydstyrke, kan
højttalervibrationer forårsage udfald i lyden.
Afspilning starter ikke fra første nummer.
• Tryk på PLAY MODE/DIRECTION flere gange,
indtil både "PGM" og "SHUF" vises for at vende
tilbage til Normal afspilning.
Et stereo-FM-program kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk på REPEAT/FM MODE på fjernbetjeningen,
indtil "STEREO" vises i displayet.
Fejlfinding
Afspilningen går ikke i gang.
• Åbn diskbakken, og kontroller, om der er isat en
disk.
• Tør disken af (side 21).
• Udskift disken.
• Anbring en disk, som dette anlæg kan afspille.
• Anbring disken korrekt i midten af bakken.
• Anbring disken i bakken med etiketsiden opad.
• Fjern disken, og tør fugten på disken af, lad
derefter systemet stå tændt i omkring en time,
indtil fugten er fordampet.
• Tryk på CD N på fjernbetjeningen (eller CD
NX på enheden) for at starte afspilningen.
Båndoptager
Båndet optager eller afspilles ikke, eller der er
et fald i lydniveauet.
• Hovederne er beskidte. Rens dem (side 22).
• Optage-/afspilningshovederne er magnetiseret.
Afmagnetiser dem (side 22).
Båndet bliver ikke slettet helt.
• Optage-/afspilningshovederne er magnetiseret.
Afmagnetiser dem (side 22).
Der er fejl i lyden eller rystelser, eller lyden
falder ud.
• Kapstanerne i båndoptageren er beskidte. Rens
dem med et rensebånd (side 22).
Støjen forstærkes, eller de høje frekvenser
slettes.
• Optage-/afspilningshovederne er magnetiseret.
Afmagnetiser dem (side 22).
Båndoptageren optager ikke.
• Der er ikke isat noget kassettebånd. Isæt et
kassettebånd.
• Tappen er blevet fjernet fra kassettebåndet. Dæk
den ødelagte tap med tape (side 21).
• Båndet er nået til slutningen.
fortsat
19DK
Tilbehørskomponenter
Der kommer ingen lyd.
• Se punktet Generelt "Der kommer ingen lyd."
(side 18), og kontroller anlæggets tilstand.
• Tilslut komponenten korrekt (side 17), og
kontroller:
– om ledningerne er tilsluttet korrekt.
– om ledningsstikkene er ført helt ind.
• Tænd for den tilsluttede komponent.
• Se de betjeningsinstruktioner, der følger med den
tilsluttede komponent, og start afspilningen.
• Tryk på MD (side 17).
Lyden er forvrænget.
• Indstil lydstyrken for den tilsluttede komponent
lavere.
Hvis anlægget stadig ikke
fungerer korrekt, efter at du har
udført ovenstående, skal du
nulstille anlægget således:
1 Sluk for anlægget.
2 Tænd for anlægget, mens du trykker på x
og holder den nede.
Systemet nulstilles til fabriksindstillingerne. Du
skal angive de indstillinger, du har foretaget,
som f.eks. de forudindstillede stationer, uret og
timeren.
Meddelelser
En af følgende meddelelser vises eller blinker på
displayet under betjeningen.
Cd
NO DISC
Der er ingen disk i afspilleren.
PGM FULL
Du har forsøgt at programmere 31 numre eller mere.
PROTECT
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
20DK
Yderligere oplysninger
Foranstaltninger
Om driftsspænding
Før du betjener anlægget, skal du kontrollere, at
anlæggets driftsspænding er identisk med den lokale
strømforsyning.
Om sikkerhed
• Enheden er ikke taget fra vekselstrømskilden
(netspænding), så længe den er sluttet til stikkontakten,
selv hvis der er slukket for selve enheden.
• Tag ledningen til anlægget ud af stikkontakten
(netspænding), hvis det ikke anvendes i en længere
periode. Træk netledningen ud ved stikket, hvis du
vil tage den ud. Træk aldrig i selve ledningen.
• Hvis der falder en genstand eller væske ind i
anlægget, skal du frakoble anlægget og få det
kontrolleret af kvalificeret servicepersonale, før du
betjener det igen.
• Vekselstrømsledningen må kun ændres ved en
kvalificeret servicebutik.
Om placering
• Anbring ikke anlægget på et sted, der hælder.
• Anbring ikke anlægget steder, hvor det er:
– Ekstremt varmt eller koldt
– Støvet eller beskidt
– Meget fugtigt
– Udsat for vibrationer
– Udsat for direkte sollys.
• Vær forsigtig, når du anbringer enheden eller
højttalerne på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, poleringsmiddel osv.), da det kan
forårsage pletter eller misfarvning af overfladen.
Om overophedning
• Selvom anlægget bliver varmt under betjeningen, er
dette ikke en fejlfunktion.
• Anbring anlægget et sted med tilstrækkelig udluftning
til at forhindre overophedning af anlægget.
• Hvis du kontinuerligt anvender anlægget ved en høj
lydstyrke, stiger kabinettemperaturen betragteligt på
toppen, siderne og i bunden. Rør ikke ved kabinettet
for at undgå at brænde dig.
• Dæk ikke ventilationshullet for at undgå en
fejlfunktion.
Hvis der observeres en
farveuregelmæssighed på en TVskærm i nærheden
Med et højttalersystem, der er magnetisk afskærmet, kan
højttalerne installeres tæt på et TV-apparat. Der kan
imidlertid stadig observeres farveuregelmæssigheder på
TV-skærmen alt efter TV-apparatets type.
Hvis der observeres
farveuregelmæssighed...
Sluk for TV-apparatet, og tænd derefter for det igen
efter 15 til 30 minutter.
Hvis farveuregelmæssigheden
observeres igen...
Anbring højttalerne længere væk fra TV-apparatet.
Om betjening
Bemærk om afspilning af CD-R/CD-RW
Diske, der er optaget på CD-R/CD-RW-drev, kan
muligvis ikke afspilles på grund af ridser, skidt,
optagelsesforholdene eller drevets egenskaber. Diske,
der desuden ikke er færdiggjort ved afslutningen af
optagelsen, kan heller ikke afspilles.
Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til af afspille disc'e, der
følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger
cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på
dette produkt.
Rengøring af kabinettet
Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med anlægget, kan du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med en opløsning med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe,
skuremiddel eller opløsningsmidler, som f.eks.
fortynder, benzen eller sprit.
Bemærkninger om diske
Sådan gemmes et bånd permanent
• Rengør disken med en renseklud før afspilning.
Aftør disken fra midten og udefter.
• Anvend ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder,
andre rengøringsmidler eller antistatisk spray, der er
beregnet til vinyl-LP'er.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder,
som f.eks. varmluftkanaler, og efterlad den heller ikke
i en bil, der er parkeret i direkte sollys.
• Anvend ikke diske, der er omkredset af en
beskyttelsesring. Dette kan forårsage en fejlfunktion
i anlægget.
• Hvis du anvender diske, der har lim eller lignende
klistrende substans på diskens etiketside, eller der er
brugt en speciel blæk, da etiketten blev trykt, er der
risiko for, at disken eller etiketten kan hænge fast i dele
indvendigt i enheden. Hvis dette sker, er det muligvis
ikke muligt at fjerne disken, og det kan ligeledes
forårsage en fejlfunktion i enheden. Kontroller, at
diskens etiketside ikke klæber, før du bruger den.
Følgende typer diske bør ikke anvendes:
– Lejede eller brugte diske med påklæbede
forseglinger, hvor limen går ud over forseglingen.
Forseglingens rand på disken klæber.
– Diske med etiketter påtrykt ved hjælp af en speciel
blæk, der føles klæbende, når man rører ved den.
Hvis du vil undgå, at et bånd bliver overspillet ved et
uheld, skal du knække kassettetappen af fra side A eller
B som vist i illustrationen.
Bræk
kassettetappen af
Yderligere oplysninger
• Hvis anlægget bringes direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan der
dannes kondens på linserne inden i cd-afspilleren.
Hvis dette sker, fungerer anlægget ikke korrekt.
Fjern disken, og lad anlægget stå tændt i ca. en time,
indtil fugten fordamper.
• Tag eventuelle diske ud, når du flytter anlægget.
• Diske, der ikke har standardformen (f.eks.
hjerteformet, firkantet eller stjerneformet), kan ikke
afspilles i denne enhed. Enheden kan blive beskadiget,
hvis du forsøger på det. Anvend ikke sådanne diske.
Hvis du senere vil genbruge båndet til optagelse, skal
du dække den afbrækkede tap med tape.
Før du anbringer et kassettebånd i
båndoptageren
Rul overskydende bånd ind i kassettebåndet. I modsat
fald kan båndet blive vinklet ind i båndoptageren og
blive ødelagt.
Når du anvender et bånd, der er
længere end 90 minutter
Dette bånd er meget elastisk. Foretag ikke ændringer i
betjeningen af båndoptageren, som f.eks. ved at
afspille, stoppe eller spole fremad hurtigt ofte. Båndet
kan blive viklet ind i båndoptageren.
fortsat
21DK
Rensning af hovederne i
båndoptageren
Rens hovederne i båndoptageren efter hver 10 timers
brug.
Sørg for at rense hovederne i båndoptageren, før du
påbegynder en vigtig optagelse, eller hvis du har
afspillet et gammelt bånd.
Brug et rensebånd (tør/våd type), der købes separat. Se
instruktionerne til rensebåndet for at få yderligere
oplysninger.
Afmagnetisering af hovederne i
båndoptageren
Afmagnetiser hovederne i båndoptageren og de
metaldele, der har været i kontakt med båndet efter hver
20 til 30 timers brug med et afmagnetiseringsbånd, der
købes separat. Se instruktionerne til
afmagnetiseringsbåndet for at få yderligere oplysninger.
Specifikationer
Hovedenhed
Forstærkerafsnit
Europæisk model:
DIN afgivet effekt (mærket): 30 + 30 W
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS afgivet effekt (reference):
30 + 30 W
(6 ohm ved 1 kHz, 10%
THD)
Afgivet effekt for musik (reference):
60 + 60 W
Andre modeller:
Følgende målt ved 230 V vekselstrøm eller 120 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
DIN afgivet effekt (mærket): 30 + 30 W
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS afgivet effekt (reference):
30 + 30 W
(6 ohm ved 1 kHz, 10%
THD)
Indgange
MD IN (phonostik):
Sensitivitet 500 mV,
impedans 47 kiloohm
Udgange
PHONES (stereoministik): Accepterer
hovedtelefoner med en
impedans på 8 ohm eller
mere
SPEAKERS:
Accepterer impedans på
6 til 16 ohm
Cd-afspillerafsnit
System
Laser
Frekvensfunktion
Compact disc- og digital
audioanlæg
Halvlederlaser
(λ=780 nm)
Udledningsvarighed:
Kontinuerlig
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Båndoptagerafsnit
Optagelsessystem
Frekvensfunktion
Wow og flutter
22DK
4-spor 2-kanals stereo
50 – 13.000 Hz (±3 dB),
ved brug af Sonykassettebånd, TYPE I
±0,15% W. top (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. top (DIN)
Tunerafsnit
Generelt
FM-stereo, FM/AM-superheterodyn tuner
Strømkrav
Europæisk model:
FM-tunerafsnit
Indstillingsområde
Antenne
Antenneterminaler
Mellemfrekvens
AM-tunerafsnit
Indstillingsområde
Europæisk model:
Andre modeller:
Antenne
531 – 1.602 kHz
(med
indstillingsintervallet
angivet ved 9 kHz)
530 – 1.710 kHz
(med
indstillingsintervallet
angivet ved 10 kHz)
531 – 1.602 kHz
(med
indstillingsintervallet
angivet ved 9 kHz)
AM-rammeantenne,
ekstern
antennepolklemme
450 kHz
Højttaler
Højttalersystem
Højttalerenheder
Woofer:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Dimensioner (b/h/d)
Vægt
2-vejs, basreflekstype
10 cm dia., kegletype
2 cm dia., kuppeltype
6 ohm
Ca. 155 × 250 × 200 mm
Ca. 2,1 kg netto pr.
højttaler
Andre modeller:
Strømforbrug
Europæisk model:
Andre modeller:
Dimensioner (b/h/d)
Vægt
Medfølgende tilbehør
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
110 – 120 V eller 220 –
240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
Kan indstilles med
spændingsvælger
60 W
0,3 W (i standby-tilstand)
60 W
Ca. 190 × 250 × 270 mm
Ca. 4,6 kg
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse
AA) (2)
AM-rammeantenne (1)
FM-blyantenne (1)
Udformning og specifikationer kan ændres uden varsel.
Yderligere oplysninger
Mellemfrekvens
87,5 – 108,0 MHz (trin
af 50-kHz)
FM-blyantenne
75 ohm afbalanceret
10,7 MHz
23DK
Liste over placering af knapper og referencesider
Sådan anvendes denne side
Illustrationsnummer
r
Brug denne side til at finde placeringen af knapper og
andre dele af anlægget, som nævnes i teksten.
DISPLAY 8 (10, 16)
R
Navn på knap/del
R
Referenceside
Hovedenhed
KNAPBESKRIVELSER
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
A–M
P–Z
CD SYNC qd (12)
DIRECTION 9 (11, 12, 15)
Diskbakke 4
DISPLAY 8 (10, 16)
Displayvindue 3
DSG qa (13)
Fjernbetjeningssensor 2
Kassetterum qg
MD qj (17)
PHONES stik qh
PLAY MODE/TUNING MODE
9 (6, 7, 8, 9)
TUNER/BAND qj (8, 9)
TUNING +/– 6 (8, 9)
VOLUME +/– 7 (14, 15)
1
2
3
4
?/1 (strøm) 1 (5, 9, 14, 15)
.m/M> (gå tilbage/gå
fremad eller hurtig
fremadspoling/tilbagespoling)
6 (5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16)
x (stop) qs (6, 7, 11, 12, 20)
REC PAUSE/START z qf (12,
15)
CD NX (afspil/pause) qk (6, 7)
TAPE nN (afspil) qk (11, 12,
15)
Z (åbn/luk cd) 5 (6)
Z PUSH (åbn/luk bånd) 0 (11)
5
qk
qj
6
7
qh
8
9
qg qfqdqsqa
24DK
0
Fjernbetjening
KNAPBESKRIVELSER
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
A–M
P–Z
BASS +/– 0 (13)
CLEAR 8 (8, 9)
CLOCK/TIMER SELECT w;
(14, 15)
CLOCK/TIMER SET wa (5, 14,
15)
DISPLAY 2 (10, 16)
DSG qa (13)
MD qk (17)
PLAY MODE/DIRECTION qd
(6, 7, 11, 12, 15)
PRESET +/– 5 (9)
REPEAT/FM MODE qf (7, 10)
SLEEP ql (13)
TREBLE +/– 9 (13)
TUNER BAND qh (8, 9)
TUNER MEMORY qs (8)
TUNING +/– 6 (8, 9)
VOL +/– 7 (14, 15)
?/1 (strøm) 1 (5, 9, 14, 15)
m/M (hurtig fremadspoling/
tilbagespoling) 6 (6, 11)
./> (gå tilbage/gå fremad)
5 (5, 6, 7, 12, 14, 15, 16)
x (stop) 4 (6, 7, 11, 12, 20)
X (pause) 3 (6, 11)
CD N (afspil) qj (6, 7)
TAPE nN (afspil) qg (11, 12,
15)
1
2
qj
3
4
qh
5
qg
6
Yderligere oplysninger
wa
w;
ql
qk
qf
qd
7
qs
8
9
qa
0
25DK
Tämän oppaan käyttö
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä saata laitetta alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran takia älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhoilla jne. Älä
myöskään aseta sytytettyjä kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen
päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
Tämä merkki on laitteen
takapaneelissa.
Älä hävitä paristoja tavallisen
kotitalousjätteen mukana vaan
toimita ne ongelmajätepisteeseen.
2FI
Tässä käyttöoppaassa kuvataan laitteen
toimintojen käyttö pääasiassa kauko-ohjaimen
avulla. Samoja toimintoja voidaan kuitenkin
käyttää myös itse laitteessa olevilla painikkeilla,
joilla on samat tai samankaltaiset nimet kuin
kauko-ohjaimessa.
Sisällysluettelo
Tämän oppaan käyttö .............................. 2
Käytön aloittaminen
Laitteen kytkeminen................................ 4
Kellonajan asettaminen ........................... 5
CD-levyn toistaminen
Levyn asettaminen soittimeen................. 6
Levyn toistaminen................................... 6
— Normaalitoisto/Satunnaistoisto
Raitojen toistaminen uudelleen............... 7
— Uudelleentoisto
Toistojärjestyksen ohjelmoiminen .......... 7
— Ohjelmoitu toisto
Viritin
Radioasemien ohjelmoiminen................. 8
Radion kuunteleminen ............................ 9
— Ohjelmoidun aseman
valitseminen
— Aseman manuaalinen
virittäminen
RDS (Radio Data System) toimintojen käyttäminen ................. 10
(Vain Euroopassa myytävä malli)
Kasetin toistaminen
Kasetin asettaminen soittimeen............. 11
Kasetin toistaminen............................... 11
Ajastin
Nukahtaminen musiikin
kuunteluun ...................................... 13
— Uniajastin
Herääminen musiikin soittoon.............. 14
— Herätysajastin
Radio-ohjelmien ajastinäänitys............. 15
Näyttö
Näytön kytkeminen pois päältä ............ 16
— Virransäästötila
Näytön taustavalon kirkkauden
säätäminen...................................... 16
Levytietojen tarkistaminen näytöstä..... 16
Lisälaitteet
Lisälaitteiden kytkeminen..................... 17
Vianmääritys
FI
Ongelmat ja ratkaisut............................ 18
Viestit.................................................... 20
Lisätiedot
Varoitukset............................................ 20
Tekniset tiedot ...................................... 22
Painikkeiden sijainnit ja
viitesivut ......................................... 24
Kasetin äänittäminen
Haluamiesi CD-raitojen äänittäminen
kasetille ........................................... 12
— CD-levyn tahdistettu äänitys
Kasetin manuaalinen äänitys................. 12
— Manuaalinen äänitys
Äänisäädöt
Äänen säätäminen ................................. 13
3FI
Käytön aloittaminen
Laitteen kytkeminen
Kytke laitteen mukana toimitetut johdot ja lisävarusteet vaiheiden 1 - 4 mukaisesti.
AM-kehäantenni
FM-johtoantenni
Oikea kaiutin
Vasen kaiutin
2
1
3
4
1 Kytke kaiuttimet.
2 Kytke FM- ja AM-antennit.
Kytke oikean ja vasemman kaiuttimen
johdot SPEAKERS-kaiutinliittimiin alla
olevan kuvan mukaisesti.
Aseta AM-kehäantenni jalustaansa ja kytke
se laitteeseen.
Työnnä
liittimeen
tämä osa
AM-kehäantenni
Harmaa
(3)
AM
LOOP
Raidallinen (#)
Vedä FM-johtoantenni suoraksi vaaka-asentoon
4FI
Huomautus
Pidä antennit kaukana kaiutinjohdoista.
Tarkista laitteen VOLTAGE SELECTOR
-valitsimen vierestä sen mahdolliset asennot.
Käytä toimintoja kauko-ohjaimen painikkeilla.
1
2
3
4
5
4 Kytke virtajohto pistorasiaan.
Jos virtapistoke ei sovi pistorasiaan, käytä
laitteen mukana toimitettua pistokesovitinta
(tämä koskee vain laitemalleja, joiden
mukana on sovitin).
Kytke laite päälle painamalla ?/1painiketta.
Kahden R6-pariston (koko AA)
asettaminen kaukoohjaimeen
6
Kytke laite päälle painamalla ?/1painiketta.
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Aseta tunnit painamalla toistuvasti
./>-painiketta.
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Käytön aloittaminen
3 Jos laitemallissa on jännitteenvalitsin,
aseta VOLTAGE SELECTOR -valitsin
paikallisen verkkojännitteen
mukaiseen asentoon.
Kellonajan asettaminen
Aseta minuutit painamalla toistuvasti
./>-painiketta.
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Kello käynnistyy.
Kellonajan muuttaminen
1 Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
2 Paina ./>-painiketta, valitse
"CLOCK" ja paina sitten CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
3 Toimi kuten yllä vaiheissa 3–6.
e
E
E
e
Huomautus
Jos et käytä kauko-ohjainta pitkään aikaan, poista
paristot paristolokerosta. Paristot voivat vuotaessaan
syövyttää ja vaurioittaa kauko-ohjainta.
Vihje
Kun kauko-ohjain ei enää toimi, vaihda molemmat
paristot uusiin.
5FI
CD-levyn toistaminen
Levyn asettaminen
soittimeen
Levyn toistaminen
— Normaalitoisto/Satunnaistoisto
Voit toistaa levyä käyttämällä eri toistotiloja.
Käytä toimintoja laitteen painikkeilla.
1
2
Paina Z-painiketta.
Aseta levy levykelkkaan tekstipuoli
ylöspäin.
Raitanumero
1
Kun toistat 8
cm:n levyä,
sijoita se
levykelkan
keskiympyrään.
3
2
Sulje levykelkka painamalla uudelleen
painiketta Z.
Paina kauko-ohjaimen painiketta CD
N (tai laitteen painiketta CD NX) ja
valitse CD-levyn toistotila.
Paina PLAY MODE/DIRECTION
-painiketta toistuvasti levyn ollessa
pysäytettynä, kunnes näytössä näkyy
haluamasi toistotila.
Näyttö
Toistotila
Tyhjä näyttö
(Normaalitoisto)
Levyn raidat toistetaan
alkuperäisessä
järjestyksessä.
Huomautuksia
• Älä aseta kelkkaan levyä, jossa on teippiä, liimaa tai
muuta tahmeaa ainetta, sillä ne voivat aiheuttaa
laitteessa toimintahäiriön.
• Älä sulje levykelkkaa väkisin sormellasi, sillä soitin
voi vahingoittua.
Toistoaika
SHUF
Kaikki raidat toistetaan
(Satunnaistoisto) satunnaisessa järjestyksessä.
PGM
(Ohjelmoitu
toisto)
3
Levyn raidat toistetaan
haluamassasi järjestyksessä
(katso "Toistojärjestyksen
ohjelmoiminen" sivulla 7).
Paina kauko-ohjaimen painiketta CD
N (tai laitteen painiketta CD NX).
Huomautus
Toistotilaa ei voida muuttaa toiston aikana.
Muut toiminnot
6FI
Toiminto
Toimenpide
Toiston
pysäyttäminen
Paina x-painiketta.
Tauko
Paina kauko-ohjaimen painiketta
X (tai laitteen painiketta CD
NX). Jatka toistoa painamalla
painiketta uudelleen.
Raidan
valitseminen
Paina ./>-painiketta
toistuvasti.
Kohdan
hakeminen
raidassa (Haku)
Paina m/M-painiketta toiston
aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.
Levyn
poistaminen
Paina laitteen Z -painiketta.
Raitojen toistaminen
uudelleen
Toistojärjestyksen
ohjelmoiminen
— Ohjelmoitu toisto
Voit toistaa uudelleen levyn kaikki raidat tai
yhden raidan.
Voit ohjelmoida korkeintaan 30 raidan
toistojärjestyksen.
Voit äänittää ohjelmoidut raidat kasettinauhalle
tahdistetusti (sivu 12).
Paina toiston aikana REPEAT/FM MODE
-painiketta, kunnes näytössä näkyy teksti
"REPEAT" tai "REPEAT 1".
REPEAT: Kaikki levyn raidat toistetaan
uudelleen korkeintaan viisi kertaa.
REPEAT 1: Yksittäinen raita toistetaan
uudelleen.
1
2
Uudelleentoiston peruuttaminen
Paina REPEAT/FM MODE -painiketta
toistuvasti, kunnes näytöstä poistuvat tekstit
"REPEAT" että "REPEAT 1".
3
Valitse CD-soitin ohjelmalähteeksi
painamalla kauko-ohjaimen painiketta
CD N (tai laitteen painiketta CD NX)
ja paina sitten x-painiketta.
Paina PLAY MODE/DIRECTION
-painiketta toistuvasti levyn ollessa
pysäytettynä, kunnes näytössä näkyy
teksti "PGM".
Paina ./>-painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
raidan numero.
Valittu
raitanumero
4
CD-levyn toistaminen
— Uudelleentoisto
Ohjelman
kokonaistoistoaika
Paina PLAY MODE/DIRECTION
-painiketta.
Raita on ohjelmoitu.
Näytössä näkyy ohjelmoitujen raitojen
lukumäärä.
Ohjelman raitojen
kokonaislukumäärä
5
6
Ohjelman
kokonaistoistoaika
Ohjelmoi lisää raitoja toistamalla
vaiheet 3 ja 4.
Paina kauko-ohjaimen painiketta CD
N (tai laitteen painiketta CD NX).
Ohjelmoitu toisto alkaa.
jatkuu
7FI
Muut toiminnot
Toiminto
Toimenpide
Ohjelmoidun
toiston
peruuttaminen
Paina PLAY MODE/
DIRECTION -painiketta
toistuvasti levyn ollessa
pysäytettynä, kunnes näytöstä
poistuvat tekstit "PGM" ja
"SHUF".
Viritin
Radioasemien
ohjelmoiminen
Raidan lisääminen
ohjelmoitujen
raitojen perään
Toista vaiheet 1–4 levyn ollessa
pysäytettynä.
Voit ohjelmoida virittimeen korkeintaan 32 FMja AM-radioasemaa. Voit valita ohjelmoidut
radioasemat suoraan valitsemalla niiden
numeron.
Käytä toimintoja laitteen painikkeilla.
Ohjelman
poistaminen
Paina kauko-ohjaimen painiketta
CLEAR, kun soitin on
pysäytettynä. Aina kun painat
painiketta, ohjelman lopusta
poistetaan yksi raita.
Radioasemien automaattinen
virittäminen
Vihje
Ohjelmoimasi toistojärjestys säilyy laitteen muistissa,
kun ohjelmoitu toisto päättyy. Voit toistaa saman
ohjelman uudelleen painamalla kauko-ohjaimen
painiketta CD N (tai laitteen painiketta CD NX).
Ohjelma kuitenkin katoaa muistista, kun avaat
levykelkan.
Voit virittää automaattisesti kaikki alueellasi
vastaanotettavat radioasemat ja tallentaa
virittimen muistiin haluamiesi asemien
taajuudet.
1
2
3
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
toistuvasti TUNER/BAND -painiketta.
Paina PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön tulevat "AUTO" ja taajuus.
Pidä painiketta TUNING +/– painettuna,
kunnes taajuuslaskuri käynnistyy, ja
vapauta sitten painike.
Haku päättyy automaattisesti, kun seuraava
radioasema löytyy. Tällöin näytössä
näkyvät tekstit "TUNED" ja "STEREO"
(vain stereokanavilla).
Jos näyttöön ei tule tekstiä "TUNED"
eikä haku pääty
Määritä haluamasi radioaseman taajuus
manuaalisesti. Katso vaiheet 2–5
kappaleessa "Radioasemien manuaalinen
virittäminen" (sivu 9).
4
Paina kauko-ohjaimen painiketta
TUNER MEMORY.
Ohjelmoitu numero vilkkuu. Asemien
tallentaminen aloitetaan numerosta 1. Jos
ohjelmoituja radioasemia poistetaan,
radioasemat tallennetaan pienimmälle
numerolle, jolle ei ole määritetty asemaa.
Ohjelmoitu numero
5
8FI
Taajuus
Ohjelmoi muut radioasemat
toistamalla vaiheet 1–4.
Radioasemien manuaalinen
virittäminen
Voit hakea ja tallentaa haluamiesi radioasemien
taajuudet manuaalisesti.
1
3
4
Paina PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes "AUTO"
ja "PRESET" poistuvat näytöstä.
Viritä haluamasi asema painamalla
toistuvasti painiketta TUNING +/–.
Paina kauko-ohjaimen painiketta
TUNER MEMORY.
Ohjelmoitu numero vilkkuu. Asemien
tallentaminen aloitetaan numerosta 1. Jos
ohjelmoituja radioasemia poistetaan,
radioasemat tallennetaan pienimmälle
numerolle, jolle ei ole määritetty asemaa.
5
Ohjelmoi muut radioasemat
toistamalla vaiheet 1–4.
Muut toiminnot
Toiminto
Toimenpide
Heikon
radioaseman
hakeminen
Toimi kuten kappaleessa
"Radioasemien manuaalinen
virittäminen" (sivu 9).
Ohjelmoidun
radioaseman
poistaminen
Valitse poistettavan aseman
ohjelmoitu numero ja paina
kahdesti kauko-ohjaimen
painiketta CLEAR.
AM-viritysvälin muuttaminen (ei
koske Euroopan ja Lähi-idän
laitemalleja)
AM-viritysvälin tehtaassa määritetty
oletusasetus on 9 kHz (joillakin alueilla 10 kHz).
Jos haluat vaihtaa AM-viritysvälin, valitse ensin
jokin AM-radioasema. Pidä TUNER/BAND
-painiketta painettuna ja paina ?/1-painiketta.
Kun muutat välin, kaikki ohjelmoidut AM- ja
FM-radioasemat poistetaan. Jos haluat palauttaa
viritysvälin oletusasetuksen, valitse ensin jokin
AM-radioasema. Pidä TUNER/BAND
-painiketta painettuna ja paina ?/1-painiketta.
Voit kuunnella radioasemaa valitsemalla
ohjelmoidun radioaseman tai virittämällä
aseman manuaalisesti.
Käytä toimintoja laitteen painikkeilla.
Ohjelmoidun radioaseman
kuunteleminen
Viritin
2
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
toistuvasti painiketta TUNER/BAND.
Radion kuunteleminen
— Ohjelmoidun aseman valitseminen
Ohjelmoi ensin radioasemat virittimen muistiin
(katso "Radioasemien ohjelmoiminen"
sivulla 8).
1
2
3
Paina TUNER/BAND -painiketta.
Paina PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön tulee "PRESET".
Valitse haluamasi muistiin tallennettu
asema (tai RDS-aseman nimi*)
painamalla toistuvasti kauko-ohjaimen
painiketta PRESET +/–.
* Vain Euroopassa myytävä malli
Ohjelmoimattoman
radioaseman kuunteleminen
— Aseman manuaalinen virittäminen
1
2
3
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
toistuvasti TUNER/BAND -painiketta.
Paina PLAY MODE/TUNING MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes "AUTO"
ja "PRESET" poistuvat näytöstä.
Hae haluamasi asema painamalla
toistuvasti painiketta TUNING +/–.
Vihjeitä
• Ohjelmoidut radioasemat säilyvät muistissa puoli
vuorokautta sähkökatkoksen aikana tai jos virtajohto
irrotetaan pistorasiasta.
• Voit parantaa radiovastaanottoa säätämällä laitteen
mukana toimitettuja antenneja tai kytkemällä
laitteeseen ulkoisen antennin.
jatkuu
9FI
Vihjeitä
• Voit parantaa vastaanottoa säätämällä laitteen
mukana toimitettuja antenneja tai kytkemällä
laitteeseen alan liikkeistä saatavan ulkoisen
antennin.
• Jos FM-stereo-ohjelmassa on kohinaa, paina kaukoohjaimen painiketta REPEAT/FM MODE, kunnes
"MONO" tulee näyttöön. Lähetys ei enää kuulu
stereona, mutta vastaanoton laatu paranee.
• Paina PLAY MODE/TUNING MODE -painiketta
toistuvasti vaiheessa 2, kunnes näyttöön tulevat
"AUTO" ja taajuus. Pidä sitten painiketta TUNING
+/– painettuna, kunnes taajuuslaskuri käynnistyy.
Haku pysähtyy, kun laite löytää aseman
(automaattinen virittäminen).
• Voit nauhoittaa radio-ohjelmia manuaalisesti
kasetille (sivu 12).
• Voit vaihtaa näytön kellonaikanäytöksi (kuuden
sekunnin ajaksi) painamalla DISPLAY-painiketta.
RDS (Radio Data System) toimintojen käyttäminen
(Vain Euroopassa myytävä malli)
Mikä RDS on?
RDS (Radio Data System) on järjestelmä, jonka
avulla radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. RDSjärjestelmä on käytettävissä vain FM-asemilla.*
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi asema
ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on liian
heikko.
* Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse FM-alueella lähettävä asema.
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi tulee näyttöön.
RDS-tietojen näyttäminen
Joka kerta kun painat painiketta DISPLAY,
näyttö muuttuu peräkkäin seuraavasti:
Aseman nimi* t Taajuus t Kellonäyttö
* Jos laite ei vastaanota RDS-lähetystä, aseman nimeä
ei tule näyttöön.
10FI
Kasetin toistaminen
Kasetin asettaminen
soittimeen
1
2
Paina laitteen Z PUSH -painiketta.
Aseta nauhoitettu tai tyhjä kasetti
kasettipesään.
Voit käyttää normaalia TYPE I -kasettia.
1
2
Aseta kasettipesään nauhoitettu
kasetti.
Paina TAPE nN -painiketta.
Paina TAPE nN -painiketta uudelleen,
jos haluat toistaa kääntöpuolen.
3
Paina PLAY MODE/DIRECTION
-painiketta toistuvasti ja valitse toisen
puolen toisto eli "g", kummankin
puolen toisto eli "h" tai kummankin
puolen jatkuva toisto eli "j"*.
* Nauha pysähtyy automaattisesti viiden
toistokerran jälkeen.
Muut toiminnot
Toiminto
Toimenpide
Toiston
pysäyttäminen
Paina x-painiketta.
Tauko
Paina kauko-ohjaimen painiketta
X. Jatka toistoa painamalla
painiketta uudelleen.
Kasetin toistaminen
Toistettava tai
äänitettävä
puoli osoittaa
eteenpäin.
Kasetin toistaminen
Pikakelaus eteen- Paina kauko-ohjaimen painiketta
tai taaksepäin
m/M (tai pidä painettuna
laitteen painiketta .m/
M>).
Kasetin
poistaminen
Paina laitteen Z PUSH painiketta.
11FI
Kasetin äänittäminen
Haluamiesi CD-raitojen
äänittäminen kasetille
— CD-levyn tahdistettu äänitys
Voit äänittää koko CD-levyn kasetille.
Voit käyttää normaalia TYPE I -kasettia.
1
2
3
Aseta kasettipesään tyhjä kasetti.
Aseta levykelkkaan CD-levy, jonka
haluat äänittää.
5
— Manuaalinen äänitys
Voit äänittää CD-levyltä kasetille vain
haluamasi osuudet. Voit äänittää myös radioohjelman.
Voit käyttää normaalia TYPE I -kasettia.
1
2
Paina PLAY MODE/DIRECTION
-painiketta toistuvasti ja valitse toisen
puolen äänitys eli "g" tai kummankin
puolen äänitys eli "h".
Paina laitteen REC PAUSE/START z
-painiketta.
Äänitys alkaa.
Kun äänitys on valmis, CD-soitin ja
kasettidekki pysähtyvät automaattisesti.
Aseta kasettipesään tyhjä kasetti.
Valitse äänitettävä lähde.
• CD: Nauhoittaminen laitteen CDsoittimesta.
• TUNER: Nauhoittaminen laitteen
radiosta.
• MD: Nauhoittaminen MD IN -liittimiin
kytketystä ulkoisesta lisälaitteesta.
Paina laitteen CD SYNC -painiketta.
Kasettidekki pysähtyy äänitystä varten, ja
CD-soitin kytkeytyy taukotilaan toistoa
varten.
Kun haluat äänittää kääntöpuolelle, paina
painiketta TAPE nN.
4
Kasetin manuaalinen
äänitys
3
Paina laitteen REC PAUSE/START z
-painiketta.
Kasettidekki kytkeytyy äänitysvalmiuteen.
Kun haluat äänittää kääntöpuolelle, paina
painiketta TAPE nN.
4
5
Paina PLAY MODE/DIRECTION
-painiketta toistuvasti ja valitse toisen
puolen äänitys eli "g" tai kummankin
puolen äänitys eli "h".
Äänityksen päättäminen
Paina laitteen REC PAUSE/START z
-painiketta ja aloita äänitettävän
lähteen toisto.
Paina x-painiketta.
Äänitys alkaa.
Vain haluttujen CD-raitojen
äänittäminen
Muut toiminnot
Voit äänittää CD-levyltä kasetille vain
haluamasi raidat käyttämällä CD-levyn
ohjelmoitua toistoa. Toimi tällöin vaiheiden 2 ja
3 välissä kuten vaiheissa 1–5 kappaleessa
"Toistojärjestyksen ohjelmoiminen" (sivu 7).
Äänityksen päättäminen Paina x-painiketta.
Huomautus
Kun äänität kasetin molemmille puolille, aloita
etupuolelta. Jos aloitat kääntöpuolelta, äänitys päättyy
kääntöpuolen lopussa.
Toiminto
Toimenpide
Äänityksen kytkeminen Paina laitteen REC PAUSE/
taukotilaan
START z -painiketta.
Vihje
Jos aiot äänittää CD-levyltä kasetille, voit painaa
painiketta ./> ja valita raidat äänityksen
taukotilan aikana (vaiheen 3 jälkeen ja ennen
vaihetta 5).
Huomautus
Kun äänität kasetin molemmille puolille, aloita
etupuolelta. Jos aloitat kääntöpuolelta, äänitys päättyy
kääntöpuolen lopussa.
12FI
Äänisäädöt
Ajastin
Äänen säätäminen
Nukahtaminen musiikin
kuunteluun
— Uniajastin
Dynaamisemman äänen
luominen (Dynamic Sound
Generator)
Voit määrittää laitteen kytkeytymään pois päältä
valitsemasi ajan kuluttua niin, että voit nukahtaa
musiikin soidessa.
Käytä toimintoja kauko-ohjaimen painikkeilla.
Paina DSG-painiketta.
Paina SLEEP-painiketta toistuvasti.
Voit poistaa DSG-toiminnon käytöstä
painamalla DSG-painiketta uudelleen.
Aina kun painat painiketta, minuuttinäyttö (aika,
jonka kuluttua laite kytkeytyy pois päältä)
vaihtuu seuraavasti:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t … t
10MIN t OFF
Basson ja diskantin
säätäminen
Paina kauko-ohjaimen painiketta BASS +/–
toistuvasti, jos haluat säätää bassoa. Paina
kauko-ohjaimen painiketta TREBLE +/–
toistuvasti, jos haluat säätää diskanttia.
Ajastin
Voit tehostaa ääntä säätämällä bassoa ja
diskanttia.
* Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä 100
minuutin kuluttua tai kun CD-levyn tai kasetin toisto
päättyy.
Muut toiminnot
Toiminto
Paina
Jäljellä olevan
ajan
tarkistaminen**
SLEEP-painiketta kerran.
Valitun
ajastinajan
muuttaminen
SLEEP-painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
aika.
Uniajastintoimin SLEEP-painiketta toistuvasti,
non
kunnes näytössä näkyy teksti
peruuttaminen
"OFF".
**Jäljellä olevaa aikaa ei voida tarkistaa, jos valitset
aika-asetuksen "AUTO".
Huomautus
Älä valitse aika-asetusta "AUTO" kasetin Tahdistetun
äänityksen aikana.
Vihje
Voit käyttää Uniajastinta, vaikka et ole asettanut
laitteen kellonaikaa.
13FI
Herääminen musiikin
soittoon
— Herätysajastin
7
8
9
Säädä äänenvoimakkuus.
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Kytke laite pois päältä painamalla ?/1painiketta.
Muut toiminnot
Voit määrittää laitteen herättämään sinut
esivalittuun aikaan. Varmista ensin, että olet
asettanut kellonajan oikein (katso "Kellonajan
asettaminen" sivulla 5).
Käytä toimintoja kauko-ohjaimen painikkeilla.
1
Valmistele äänilähde, jonka toistoon
haluat herätä.
• CD: Aseta laitteeseen CD-levy. Jos
haluat aloittaa toiston haluamastasi
raidasta, ohjelmoi toistojärjestys (katso
"Toistojärjestyksen ohjelmoiminen"
sivulla 7).
• TAPE: Aseta kasettipesään tyhjä kasetti.
• TUNER: Valitse radioasema (katso
"Radion kuunteleminen" sivulla 9).
2
3
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Paina painiketta ./> toistuvasti,
kunnes "PLAY" näkyy näytössä, ja
paina sitten painiketta CLOCK/TIMER
SET.
"ON TIME" tulee näyttöön, ja tuntilukema
vilkkuu.
4
Valitse kellonaika, jona haluat toiston
alkavan.
Valitse tunnit painamalla ./>painiketta toistuvasti ja paina sitten
CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Minuutit vilkkuvat näytössä.
Valitse minuutit painamalla ./>painiketta toistuvasti ja paina sitten
CLOCK/TIMER SET -painiketta.
5
6
Valitse vaiheen 4 ohjeiden mukaan
kellonaika, jona haluat toiston
päättyvän.
Paina painiketta ./> toistuvasti
sen mukaan, mitä lähdettä haluat
soittaa.
Aina kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
CD t TAPE t TUNER
14FI
Toiminto
Toimenpide
Asetuksen
muuttaminen
Tee toimenpiteet alusta
vaiheesta 1.
Ajastimen
Paina painiketta CLOCK/
ottaminen käyttöön TIMER SELECT toistuvasti,
kunnes "PLAY" näkyy
näytössä, ja paina sitten
painiketta CLOCK/TIMER
SET.
Ajastimen
peruuttaminen
Paina painiketta CLOCK/
TIMER SELECT toistuvasti,
kunnes "OFF" näkyy näytössä,
ja paina sitten painiketta
CLOCK/TIMER SET.
Huomautuksia
• Jos käytät Herätys- ja Uniajastinta samanaikaisesti,
Uniajastimen asetukset ovat ensisijaisesti voimassa.
• Älä käytä laitetta sillä välillä, kun se kytkeytyy päälle
ja aloittaa toiston (laite kytkeytyy päälle noin 15
sekuntia ennen toiston alkamista).
• Jos laite on päällä noin 15 sekuntia ennen
herätysaikaa, Herätysajastin ei herätä.
• Herätysajastimen äänilähteenä ei voida käyttää MD
IN -liittimiin kytkettyjä lisälaitteita.
Radio-ohjelmien
ajastinäänitys
Ajastinäänitys edellyttää, että ensin virität
radioaseman (katso "Radioasemien
ohjelmoiminen" sivulla 8) ja asetat kellonajan
(katso "Kellonajan asettaminen" sivulla 5).
Käytä toimintoja kauko-ohjaimen painikkeilla.
1
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Paina painiketta ./> toistuvasti,
kunnes "REC" näkyy näytössä, ja
paina sitten painiketta CLOCK/TIMER
SET.
-painiketta toistuvasti ja valitse toisen
puolen äänitys eli "g" tai kummankin
puolen äänitys eli "h".
11 Kytke laite pois päältä painamalla ?/1
-painiketta.
Muut toiminnot
Toiminto
Toimenpide
Asetuksen
muuttaminen
Tee toimenpiteet alusta
vaiheesta 1.
Ajastimen
Paina painiketta CLOCK/
ottaminen käyttöön TIMER SELECT toistuvasti,
kunnes "REC" näkyy näytössä,
ja paina sitten painiketta
CLOCK/TIMER SET.
Ajastimen
peruuttaminen
"ON TIME" tulee näyttöön, ja tuntilukema
vilkkuu.
4
5
Aseta äänityksen aloitusaika.
Huomautuksia
Valitse tunnit painamalla ./>painiketta toistuvasti ja paina sitten
CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Minuutit vilkkuvat näytössä.
Valitse minuutit painamalla ./>painiketta toistuvasti ja paina sitten
CLOCK/TIMER SET -painiketta.
• Et voi ottaa käyttöön Herätysajastinta ja
äänitysajastinta samanaikaisesti.
• Jos käytät herätysajastinta samaan aikaan
Uniajastimen kanssa, Uniajastimen asetus saa
etusijan.
• Älä käytä laitetta sillä välillä, kun se kytkeytyy päälle
ja aloittaa äänityksen (laite kytkeytyy päälle noin
15 sekuntia ennen äänityksen alkamista).
• Jos laite on päällä noin 15 sekuntia ennen esiasetettua
ajankohtaa, ajastinäänitys ei käynnisty.
• Äänenvoimakkuus laskee minimiin äänityksen aikana.
• Jos laite on esiasetettuna ajankohtana äänitys- tai
äänitystaukotilassa, se ei käynnistä ajastinäänitystä.
• Jos laite toistaa kasettia esiasetettuna ajankohtana,
laite kytkeytyy ajastintilaan, mutta se ei käynnistä
ajastinäänitystä.
Valitse vaiheen 4 ohjeiden mukaan
kellonaika, jona haluat äänityksen
päättyvän.
Ilmaisin c REC syttyy.
6
Paina painiketta CLOCK/
TIMER SELECT toistuvasti,
kunnes "OFF" näkyy näytössä,
ja paina sitten painiketta
CLOCK/TIMER SET.
Säädä äänenvoimakkuus* sen mukaan,
minkä haluat radion
äänenvoimakkuuden olevan, kun
ajastin aktivoi radion.
Ajastin
2
3
Viritä muistiin tallennettu radioasema
(katso "Ohjelmoidun radioaseman
kuunteleminen" sivulla 9).
10 Paina PLAY MODE/DIRECTION
* Tämä ei vaikuta äänityksen
äänenvoimakkuuteen: säätö vaikuttaa vain
siihen äänenvoimakkuuteen, joka radiolla on,
kun se kytkeytyy toimintaan esiasetettuna
ajankohtana.
7
8
9
Aseta kasettipesään tyhjä kasetti.
Paina laitteen REC PAUSE/START z
-painiketta.
Paina painiketta TAPE nN, jos haluat
vaihtaa suuntaa.
15FI
Levytietojen
tarkistaminen näytöstä
Näyttö
Näytön kytkeminen pois
päältä
— Virransäästötila
Voit tarkistaa näytöstä CD-levyn toistoajan ja
sillä hetkellä toistettavan raidan tai koko levyn
jäljellä olevan toistoajan.
Kellonaikanäyttö voidaan kytkeä pois päältä,
jotta järjestelmä kuluttaisi valmiustilassa
(Virransäästötilassa) mahdollisimman vähän
virtaa.
CD-levyn jäljellä olevan ajan
tarkistaminen
Paina DISPLAY-painiketta.
Aina kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Virransäästötilan peruuttaminen
Paina DISPLAY-painiketta.
Vihjeitä
• Valmiustilan ?/1-merkkivalo palaa myös
Virransäästötilassa.
• Ajastin toimii normaalisti Virransäästötilassa.
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Toiston aikana
Toistettavan raidan numero ja sen kulunut
toistoaika*1 t Toistettavan raidan numeron ja
sen jäljellä oleva toistoaika*2 t Levyn jäljellä
oleva toistoaika t Kellonäyttö (kuusi sekuntia)
*1Näytössä
Näytön taustavalon
kirkkauden säätäminen
Voit muuttaa taustavalon kirkkautta.
1
2
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes "DIMMER X" näkyy näytössä.
Paina ./>-painiketta toistuvasti.
Joka kerta painiketta painaessasi näytön
kirkkaus muuttuu järjestyksessä
seuraavasti:
DIMMER 0 t DIMMER 1 t DIMMER
2
16FI
näkyy "– – –.– –", kun ohjelman
kokonaistoistoaika on yli 100 minuuttia tai jos
ohjelmassa on vähintään 31 raitaa tai jos laitteella
toistetaan satunnaistoistolla levyä, jolla on
vähintään 31 raitaa.
*2
Näytössä näkyy "– – –.– –", kun laite toistaa raitaa,
jonka numero on 31 tai sitä suurempi.
Laitteen ollessa pysäytettynä
Kokonaistoistoaika y Kellonäyttö (kuusi
sekuntia)
Lisälaitteet
Lisälaitteiden kytkeminen
Voit käyttää järjestelmääsi monipuolisemmin kytkemällä siihen ulkoisia lisälaitteita. Lisäohjeita on
laitteiden mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Analoginen lisälaite
Analogisen
lisälaitteen
äänilähtöliittimistä
Lisälaitteet
Subwoofer
A MD IN -liittimet
Voit kytkeä näihin liittimiin ulkoisen analogisen
lisälaitteen (kuten MD-soittimen) äänijohdoilla
(äänijohdot eivät kuulu toimitukseen). Näin voit
käyttää järjestelmää ulkoisen laitteen
äänentoistoon.
B SUB WOOFER -liitin
Kytke tähän liittimeen lisävarusteena
toimitettava subwoofer-bassokaiutin, jossa on
sisäänrakennettu vahvistin.
Ulkoisen lisälaitteen äänen
kuunteleminen
1 Kytke äänijohdot.
Katso "Lisälaitteiden kytkeminen" sivulla 17.
2 Paina MD-painiketta.
Aloita ulkoisen laitteen toisto.
Ulkoisen lisälaitteen äänen
äänittäminen
1 Kytke äänijohdot.
2 Aloita äänitys manuaalisesti.
Katso "Kasetin manuaalinen äänitys"
sivulla 12.
17FI
Vianmääritys
Ongelmat ja ratkaisut
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelma, toimi
seuraavassa ehdotetuilla tavoilla:
1 Varmista, että laitteen virtajohto ja
kaiutinjohdot on kytketty oikein ja kunnolla
paikoilleen.
2 Etsi ongelma alla olevasta
vianmääritysluettelosta ja toimi annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Jos et saa korjattua ongelmaa yllä mainituilla
toimenpiteillä, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Kun ilmaisin ?/1 vilkkuu
Irrota laitteen verkkovirtajohto heti ja tarkasta
seuraavat asiat.
• Onko jännitteenvalitsin oikeassa asennossa?
Tarkista paikallinen verkkojännite ja
varmista, että jännitteenvalitsin on sen
mukaisessa asennossa.
• Ovatko kaiutinjohtojen johtimet + ja –
oikosulussa?
• Käytätkö vain suositeltuja kaiuttimia?
• Peittääkö jokin esine laitteen takapaneelissa
olevat tuuletusaukot?
Kun olet tarkastanut edellä mainitut seikat ja
korjannut mahdolliset ongelmat, kytke
verkkovirtajohto takaisin pistorasiaan ja kytke
laite päälle. Jos ilmaisin vilkkuu yhä tai jos et
löydä ongelmaa edellä kuvattujen tarkastusten
avulla, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Yleistä
Näyttö tai painikkeen valo pysyy päällä tai
vilkkuu, vaikka laite kytketään pois päältä.
• Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti, kunnes
näyttöön tulee kellonaika.
Laitteen kellonaika on väärä.
• Tämä johtuu virtakatkoksesta. Aseta kellonaika
(sivu 5) ja ajastin (sivut 14 ja 15) uudelleen.
18FI
Kellonaika, ohjelmoidut radioasemat ja
ajastinasetus ovat hävinneet.
• Laitteen virtajohto on ollut kytkettynä irti
pistorasiasta tai virtakatkos on kestänyt yli puoli
vuorokautta.
Tee uudelleen seuraavat toimet:
– "Kellonajan asettaminen" (sivu 5)
– "Radioasemien ohjelmoiminen" (sivu 8)
Jos olet asettanut ajastimen, toimi uudelleen myös
kohtien "Herääminen musiikin soittoon" (sivu 14)
ja "Radio-ohjelmien ajastinäänitys" (sivu 15)
mukaan.
Ääntä ei kuulu.
• Paina VOL +-painiketta toistuvasti.
• Varmista, että et ole kytkenyt laitteeseen
kuulokkeita.
• Työnnä SPEAKERS-kaiutinliittimiin vain
kaiutinjohtojen kuoritut päät. Jos työnnät liittimiin
johtojen muovipäällysteisen osan, kaiutinliitännät
eivät toimi (sivu 4).
Ääni on yksikanavainen, tai oikean ja
vasemman kaiuttimen äänenvoimakkuudet
ovat epätasapainossa.
• Tarkista kaiutinliitännät ja kaiuttimien sijainti.
Äänessä ei ole tarpeeksi bassoa.
• Tarkista, että olet kytkenyt kaiuttimien johdot
oikein positiivisiin ja negatiivisiin liittimiin (+/–).
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
• Televisio tai videonauhuri on liian lähellä
stereolaitetta. Siirrä stereolaite kauemmaksi
televisiosta tai videonauhurista.
• Kytke laitteen virtajohto eri pistorasiaan.
• Asenna virtajohtoon häiriösuodatin (saatavissa
alan liikkeistä).
Ajastinta ei voida asettaa.
• Aseta kellonaika ohjeiden mukaan (sivu 5).
Ajastin ei toimi.
• Aseta ajastin oikein (sivut 14 ja 15).
• Peruuta Uniajastintoiminto (sivu 13).
• Et voi ottaa käyttöön ajastinäänitystä ja
Herätysajastinta samanaikaisesti.
Kauko-ohjain ei toimi.
• Poista kauko-ohjaimen ja laitteen välissä oleva
este.
• Siirrä kauko-ohjain lähemmäksi laitetta.
• Suuntaa kauko-ohjain tarkasti laitteen
infrapunatunnistimeen.
• Vaihda paristot (R6/koko AA).
Television kuvaruudussa on värihäiriöitä.
• Kytke televisio pois päältä ja kytke se uudelleen
päälle 15–30 minuutin kuluttua. Jos television
värihäiriöt eivät poistu, siirrä kaiuttimet
kauemmaksi televisiosta.
CD-soitin
Levykelkka ei avaudu, ja "LOCK" näkyy
näytössä.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Levykelkka ei sulkeudu.
• Aseta levy oikein kelkan keskelle.
• Sulje kasettipesä aina painamalla laitteen
painiketta Z. Jos yrität sulkea kelkan sormillasi,
soitin voi vahingoittua.
Toisto ei ala.
• Avaa levykelkka ja tarkista, onko soittimessa
levy.
• Pyyhi levy puhtaaksi(sivu 21).
• Vaihda levy.
• Aseta soittimeen levy, jonka tämä laite pystyy
toistamaan.
• Aseta levy oikein kelkan keskelle.
• Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
• Poista levy ja pyyhi pois kosteus sen pinnalta. Jätä
laite päälle noin tunnin ajaksi, jotta sen sisällä
oleva kosteus haihtuu.
• Aloita toisto painamalla kauko-ohjaimen
painiketta CD N (tai laitteen painiketta CD
NX).
Ääni hyppii.
• Pyyhi levy puhtaaksi(sivu 21).
• Vaihda levy.
• Siirrä laite paikkaan, jossa se ei tärise tai heilu
(esimerkiksi tukevan jalustan päälle).
• Siirrä kaiuttimet kauemmaksi laitteesta ja aseta ne
eri jalustoille. Jos kuuntelet bassoääniä sisältävää
raitaa suurella äänenvoimakkuudella, kaiuttimen
tärinä voi aiheuttaa äänen hyppimistä.
Toisto ei ala ensimmäisestä raidasta.
• Palaa normaalitoistoon painamalla toistuvasti
PLAY MODE/DIRECTION -painiketta, kunnes
näytöstä poistuu teksti "PGM" tai "SHUF".
Radiovastaanotossa on runsaasti hurinaa tai
kohinaa tai jotkin radioasemat eivät kuulu.
• Valitse oikea taajuusalue (FM/AM) ja taajuus
(sivu 9).
• Kytke antenni oikein (sivu 4).
• Sijoita laite paikkaan ja asentoon, jossa
vastaanotto on hyvä, ja säädä antenni sitten
uudelleen. Jos vastaanotto on edelleen huono,
suosittelemme ulkoisen antennin kytkemistä
(saatavana alan liikkeistä).
• Laitteen mukana toimitettu FM-johtoantenni
vastaanottaa signaaleja koko pituudeltaan, joten
vedä se täysin suoraksi.
• Aseta antennit mahdollisimman kauas
kaiutinjohdoista.
• Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos
AM-kehäantenni on irronnut muovijalustastaan.
• Kytke ympäröivät sähkölaitteet pois päältä.
FM-stereokanavan ääni ei kuulu stereona.
• Paina kauko-ohjaimen painiketta REPEAT/FM
MODE, kunnes "STEREO" näkyy näytössä.
Kasettidekki
Vianmääritys
Levy ei tule ulos soittimesta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Viritin
Kasettia ei voida toistaa eikä äänittää, tai sen
äänenvoimakkuus on laskenut.
• Äänipäät ovat likaiset. Puhdista ne (sivu 22).
• Äänitys-/toistopäät ovat magnetisoituneet. Poista
niiden magneettisuus (sivu 22).
Kasettinauha ei tyhjene kokonaan.
• Äänitys-/toistopäät ovat magnetisoituneet. Poista
niiden magneettisuus (sivu 22).
Äänessä on runsaasti huojuntaa ja värinää, tai
se katkeilee.
• Kasettidekin vetoakselit ovat likaiset. Puhdista ne
puhdistuskasetilla (sivu 22).
Kohina lisääntyy, tai korkeat taajuudet
poistuvat.
• Äänitys-/toistopäät ovat magnetisoituneet. Poista
niiden magneettisuus (sivu 22).
Kasetille ei voi äänittää.
• Kasettipesässä ei ole kasettia. Aseta kasetti
paikalleen.
• Kasetin nauhoitussuojauskieleke on poistettu.
Peitä poistetun kielekkeen jättämä kolo teipillä
(sivu 21).
• Kasetti on kelattu loppuun.
jatkuu
19FI
Lisälaitteet
Ääntä ei kuulu.
• Katso kohdan Yleistä kohta "Ääntä ei kuulu."
(sivu 18) ja tarkista laitteen kunto.
• Kytke lisälaite oikein laitteeseen (sivu 17) ja
tarkista lisäksi, että:
– johdot on kytketty oikein.
– johtojen liittimet on työnnetty pohjaan.
• Kytke lisälaite päälle.
• Katso lisälaitteen mukana toimitetut käyttöohjeet
ja aloita toisto.
• Paina MD-painiketta (sivu 17).
Äänessä on säröä.
• Vähennä ulkoisen lisälaitteen
äänenvoimakkuutta.
Jos laite ei toimi vieläkään
kunnolla edellä kuvattujen
toimenpiteiden jälkeen,
käynnistä laite uudelleen
seuraavasti:
1 Kytke laite pois päältä.
2 Pidä x-painiketta painettuna ja kytke laite
uudelleen päälle.
Näin laitteen asetukset palaavat tehtaassa
määritetyiksi oletusasetuksiksi. Aseta uudelleen
haluamasi asetukset: ohjelmoi radioasemat ja
aseta kellonaika ja ajastin.
Viestit
Näytössä voi näkyä tai vilkkua seuraava viesti
käytön aikana.
CD
NO DISC
Soittimessa ei ole levyä.
PGM FULL
Yritit ohjelmoida vähintään 31 raitaa.
PROTECT
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
20FI
Lisätiedot
Varoitukset
Käyttöjännite
Tarkista ennen laitteen käyttöä, että laitteen
käyttöjännite on sama kuin paikallisen sähköverkon
jännite.
Turvallisuus
• Laite on kytkettynä sähköverkkoon niin kauan kuin
sen virtajohto on kytkettynä pistorasiaan, vaikka laite
on kytketty pois päältä.
• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan. Irrota virtajohto pistokkeesta
vetämällä. Älä koskaan vedä johdosta.
• Jos laitteen sisään joutuu esine tai nestettä, irrota
laitteen virtajohto pistorasiasta ja toimita laite
ammattitaitoiseen huoltoon, ennen kuin käytät sitä
uudelleen.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Sijoittaminen
• Älä aseta laitetta kaltevalle alustalle.
• Älä sijoita laitetta paikkoihin, jotka ovat:
– Erittäin kuumia tai kylmiä
– Pölyisiä tai likaisia
– Erittäin kosteita
– Alttiita tärinälle
– Suorassa auringonvalossa.
• Ole varovainen, kun asetat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, joissa on jokin erikoiskäsittely (vahaus,
öljy, kiillotus jne.), sillä laite voi jättää pintaan jälkiä
tai värimuutoksia.
Laitteen lämpeneminen
• Laite lämpenee käytön aikana, mutta se ei ole
toimintahäiriö.
• Estä laitteen ylikuumeneminen asettamalla se
paikkaan, jossa ilma vaihtuu hyvin.
• Jos käytät laitetta jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, rungon yläosan, sivujen ja
pohjan lämpötila voi nousta huomattavasti. Älä
koske tällöin runkoa, jotta et saa palovammoja.
• Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoa, sillä se voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
Läheisen television kuvaruudun
värihäiriöt
CD-R- ja CD-RW-levyjen toistoa
koskeva huomautus
Magneettisuojatut kaiuttimet voidaan asettaa lähelle
televisiota. Televisiossa voi kuitenkin esiintyä
värihäiriöitä televisiotyypin mukaan.
CD-R- ja CD-RW-asemilla tallennettuja levyjä ei ehkä
voida toistaa tällä laitteella naarmujen, lian,
tallennustilan tai aseman ominaisuuksien vuoksi.
Lisäksi laitteella ei voida toistaa levyjä, joita ei ole
viimeistelty tallennuksen päätyttyä (toiminto
"Finalize").
Jos värihäiriöitä esiintyy...
Kytke televisio pois päältä ja kytke se uudelleen päälle
15–30 minuutin kuluttua.
Jos värihäiriöitä esiintyy edelleen...
Aseta kaiuttimet kauemmaksi televisiosta.
Käyttö
• Jos laite siirretään kylmästä tilasta suoraan
lämpimään, kuten ulkoilmasta sisään, tai asetetaan
erittäin kosteaan tilaan, CD-soittimen sisällä olevaan
linssiin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, laite ei
toimi kunnolla. Poista levy ja anna laitteen olla
kytkettynä päälle noin tunnin ajan, kunnes kosteus
on haihtunut.
• Kun siirrät laitetta, poista CD-levy kelkasta.
Levyjä koskevia huomautuksia
• Puhdista levy ennen toistoa puhdistusliinalla. Pyyhi
levyä keskiosasta ulospäin.
• Älä puhdista levyä liuottimilla, kuten bentseenillä,
ohentimilla, kaupoista saatavilla puhdistusaineilla tai
vinyyli-LP-levyjen antistaattisilla suihkeilla.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon tai
lämpöpattereiden tai muiden lämmönlähteiden
lähelle. Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
• Älä käytä levyjä, joissa on suojarengas. Ne voivat
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön.
• Jos käytät levyjä, joiden tekstipuolelle on liimattu
tarra tai etiketti tai joiden etiketti on tulostettu
tahmealla musteella, levy voi tarttua laitteen
sisäosiin. Tällöin levyä ei ehkä voida poistaa ja
laitteeseen voi tulla toimintahäiriö. Varmista ennen
käyttöä, että levyn tekstipuoli ei ole tahmea.
Laitteessa ei saa käyttää seuraavantyyppisiä levyjä:
– Vuokrattuja tai käytettyjä levyjä, joiden etikettien
liima tulee esiin etiketin alta. Levyn pyöreän
etiketin kehä on tällöin tahmea.
– Levyjä, joiden teksti- ja kuvapuoli on painettu
erityismusteella, joka tuntuu sormiin tahmealta.
• Laitteella ei voida toistaa levyjä, joilla on
epätavallinen muoto (esimerkiksi sydän, neliö, tähti).
Tällaisten levyjen käyttäminen voi vahingoittaa
laitetta. Älä siis käytä tällaisia levyjä.
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eidä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
Laitteen puhdistaminen
Puhdista runko, ohjauspaneeli ja painikkeet pehmeällä
liinalla, jota on kostutettu hieman miedolla
puhdistusliuoksella. Älä puhdista laitetta hankaavalla
sienellä, hankausjauheella tai liuottimilla, kuten
tinnerillä, bentseenillä tai alkoholilla.
Kasetin pysyvä nauhoitussuojaus
Voit estää kasetin tahattoman nauhoittamisen
katkaisemalla kasetin kielekkeen A- tai B-puolelta
kuvan mukaisesti.
Lisätiedot
Jos sinulla on kysyttävää laitteesta tai ongelmia sen
käytössä, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Katkaise
kasetin kieleke
Jos haluat kuitenkin nauhoittaa kasetille uudelleen,
voit peittää katkaistun kielekkeen jättämän kolon
teipillä.
Kasetin asettaminen nauhuriin
Kelaa löystynyt nauha suoraksi. Muutoin nauha voi
takertua kiinni kasettinauhurin osiin ja vaurioitua.
Yli 90 minuuttia pitkän nauhan
käyttäminen
Nauha on hyvin joustava. Älä vaihda nauhurin
toimintoja usein, kuten toistoa, pysäytystä ja
pikakelausta. Tämä voi aiheuttaa nauhan takertumisen
nauhuriin.
jatkuu
21FI
Nauhapäiden puhdistaminen
Puhdista nauhapäät 10 käyttötunnin välein.
Puhdista nauhapäät aina ennen tärkeää nauhoitusta tai
kun olet toistanut vanhaa nauhaa.
Käytä puhdistuksessa kaupoista saatavia kuiva- tai
märkäpuhdistuskasetteja. Lisätietoja on
puhdistuskasetin käyttöohjeissa.
Nauhapäiden magneettisuuden
poistaminen
Poista nauhapäiden ja nauhan kanssa kosketuksiin
joutuvien metalliosien magneettisuus 20–30
käyttötunnin välein kaupoista saatavalla
demagnetisointikasetilla. Lisätietoja on
demagnetisointikasetin käyttöohjeissa.
Tekniset tiedot
Päälaite
Vahvistin
Euroopan malli:
DIN-teho (nimellisarvo): 30 + 30 W
(6 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-teho (viitearvo):
30 + 30 W
(6 ohmia/1 kHz,
harmoninen kokonaissärö
10 %)
Musiikkiteho (viitearvo):
60 + 60 W
Muut mallit:
Mitattuna jännitteellä 230 V AC tai 120 V AC, 50/60
Hz
DIN-teho (nimellisarvo): 30 + 30 W
(6 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-teho (viitearvo):
30 + 30 W
(6 ohmia/1 kHz,
harmoninen kokonaissärö
10 %)
Tuloliittimet
MD IN (RCA-liittimet):
Herkkyys 500 mV,
impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähtöliittimet
PHONES (stereominiliitin):
Impedanssiltaan vähintään
8 ohmin kuulokkeille
SPEAKERS:
Kaiutinliittimet,
impedanssi 6–16 ohmia
CD-soitin
Järjestelmä
Laser
Taajuusvaste
Digitaalinen CDäänijärjestelmä
Puolijohdelaser
(λ=780 nm)
Lasersäteily: jatkuva
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Kasettinauhuri
Nauhoitusjärjestelmä
Taajuusvaste
Huojunta ja värinä
22FI
4-raitainen 2-kanavainen
stereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB),
Sonyn TYPE I -kaseteilla
±0,15 % huippu (IEC)
0,1 % RMS (NAB)
±0,2 % huippu (DIN)
Viritin
FM stereo, FM-/AM-superheterodyne-viritin
FM-viritin
Viritysalue
Antenni
Antenniliittimet
Välitaajuus
AM-viritin
Viritysalue
Euroopan malli:
Muut mallit:
Antenni
Välitaajuus
87,5 – 108,0 MHz
(askelarvo 50 kHz)
FM-johtoantenni
75 ohmia, tasapainotettu
10,7 MHz
531 – 1 602 kHz
(viritysväli 9 kHz)
530 – 1 710 kHz
(viritysväli 10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(viritysväli 9 kHz)
AM-kehäantenni, ulkoinen
antenniliitin
450 kHz
Kaiuttimet
2-tie, bassorefleksikaiutin
Halkaisija 10 cm, kartio
Halkaisija 2 cm, kalotti
6 ohmia
Noin 155 × 250 × 200 mm
Noin 2,1 kg netto / kaiutin
Lisätiedot
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementit
Bassoelementti:
Diskanttielementti:
Nimellisimpedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Yleistä
Käyttöjännite
Euroopan malli:
Muut mallit:
230 V AC, 50/60 Hz
110 – 120 V tai 220 –
240 V AC, 50/60 Hz
Säädettävissä
jännitteenvalitsimella
Virrankulutus
Euroopan malli:
60 W
0,3 W (valmiustilassa)
Muut mallit:
60 W
Mitat (l/k/s)
Noin 190 × 250 × 270 mm
Paino
Noin 4,6 kg
Toimitetut vakiovarusteet Kauko-ohjain (1)
R6-paristot (koko AA) (2)
AM-kehäantenni (1)
FM-johtoantenni (1)
Laitemallia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta.
23FI
Painikkeiden sijainnit ja viitesivut
Tämän sivun käyttö
Numero kuvassa
r
Näiden sivujen avulla voit tarkistaa, missä
tekstissä mainitut painikkeet ja muut osat
sijaitsevat.
DISPLAY 8 (10, 16)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Viitesivu
Päälaite
PAINIKKEIDEN KUVAUKSET
AAKKOSJÄRJESTYS
A–M
N–Z
CD SYNC qd (12)
DIRECTION 9 (11, 12, 15)
DISPLAY 8 (10, 16)
DSG qa (13)
Kasettipesä qg
Kauko-ohjaimen tunnistin 2
Levykelkka 4
MD qj (17)
Näyttö 3
PHONES -liitäntä qh
PLAY MODE/TUNING MODE
9 (6, 7, 8, 9)
TUNER/BAND qj (8, 9)
TUNING +/– 6 (8, 9)
VOLUME +/– 7 (14, 15)
1
2
3
4
?/1 (virta) 1 (5, 9, 14, 15)
.m/M> (siirto taakse/
eteen tai pikakelaus eteen/
taakse) 6 (5, 6, 7, 11, 12, 14,
15, 16)
x (pysäytys) qs (6, 7, 11, 12, 20)
REC PAUSE/START z qf (12,
15)
CD NX (toisto/tauko) qk (6, 7)
TAPE nN (toisto) qk (11, 12,
15)
Z (CD avaa/sulje) 5 (6)
Z PUSH (kasettipesä avaa/sulje)
0 (11)
5
qk
qj
6
7
qh
8
9
qg qfqdqsqa
24FI
0
Kauko-ohjain
PAINIKKEIDEN KUVAUKSET
AAKKOSJÄRJESTYS
A–M
P–Z
BASS +/– 0 (13)
CLEAR 8 (8, 9)
CLOCK/TIMER SELECT w;
(14, 15)
CLOCK/TIMER SET wa (5, 14,
15)
DISPLAY 2 (10, 16)
DSG qa (13)
MD qk (17)
PLAY MODE/DIRECTION qd
(6, 7, 11, 12, 15)
PRESET +/– 5 (9)
REPEAT/FM MODE qf (7, 10)
SLEEP ql (13)
TREBLE +/– 9 (13)
TUNER BAND qh (8, 9)
TUNER MEMORY qs (8)
TUNING +/– 6 (8, 9)
VOL +/– 7 (14, 15)
?/1 (virta) 1 (5, 9, 14, 15)
m/M (kelaus eteen/taakse)
6 (6, 11)
./> (siirto taakse/eteen)
5 (5, 6, 7, 12, 14, 15, 16)
x (pysäytys) 4 (6, 7, 11, 12, 20)
X (tauko) 3 (6, 11)
CD N (toisto) qj (6, 7)
TAPE nN (toisto) qg (11, 12,
15)
1
2
qj
3
4
qh
5
qg
6
Lisätiedot
wa
w;
ql
qk
qf
qd
7
qs
8
9
qa
0
25FI
Sony Corporation
Download PDF