Sony | CMT-HX35R | Sony CMT-HX35R Käyttöohjeet

ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand må du
ikke dække apparatets ventilationsåbning
med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke
placere kilder med åben ild, f.eks. tændte
stearinlys, på apparatet.
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke udsætte
apparatet for dryp eller tilstænkning, og
du må ikke placere væskefyldte genstande
som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Eftersom stikket bruges til at afbryde
strømmen til apparatet, skal du slutte
apparatet til en lettilgængelig stikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved
apparatet, skal du med det samme tage
stikket ud af stikkontakten.
Enheden må ikke installeres på et
indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et
indbygget skab.
Undlad at udsætte batterier eller apparater
med batterier isat for kraftig varme som
f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og
hovedtelefoner kan medføre tab af
hørelsen.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter sammen
med dette produkt medfører risiko for
øjenskader.
DK
Undtagen for kunder i USA
Dette apparat er et CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden af apparatet.
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der sælges i lande, hvor EU’s
direktiver er gældende.
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC
og produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland.
For service eller garanti henvises til
de adresser, der er angivet i separate
dokumenter vedrørende service og garanti.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union
samt europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan
dette symbol anvendes i kombination
med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er
anført hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved
at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet
til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Fortsættes

DK
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der
kombinerer dvd-indhold på den ene side
med digitalt lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden
(Compact Disc), kan afspilning på dette
produkt ikke garanteres.
Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille
disc'e, der følger cd-standarden
(Compact Disc). Nogle pladeselskaber
har her på det seneste lanceret forskellige
musikdisc'e kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disc'e
er nogle, der ikke følger cd-standarden,
og de kan muligvis ikke afspilles på dette
produkt.
Bemærkning vedrørende licens og
varemærker
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet
er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
MPEG Layer-3audiokodningsteknologi og patenter
givet i licens af Fraunhofer IIS og
Thomson.
Windows Media er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
DK
Indholdsfortegnelse
Guide til dele og kontroller............... 6
Oplysninger på displayet.................10
Andre betjeninger
Sikker tilslutning af anlægget........11
Indstilling af uret.................................13
Fremstilling af dit eget program
(Programafspilning)...........................26
Indstilling af faste
radiostationer.......................................27
Brug af timerne....................................28
Grundlæggende betjening
Andet
Afspilning af en CD/MP3-disk.........14
Lytning til radioen..............................16
Overførsel af musik fra en disk til
en USB-enhed......................................17
Lytning til musik fra en
USB-enhed............................................21
Brug af ekstra lydkomponenter.....23
Brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren..............................................24
Justering af lyden................................24
Ændring af displayet..........................25
Fejlfinding..............................................30
Meddelelser..........................................35
Forholdsregler......................................36
Specifikationer.....................................38
USB-enheder, der er kompatible
med dette system...............................39
Kom i gang
DK
Guide til dele og kontroller
Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme
betjeninger kan også udføres med knapperne på apparatet, som har de samme eller
tilsvarende navne.
Apparat
Frontpanel
Toppanel
DK
Fjernbetjening


Apparat: VOLUME-knap (side 14,
16, 22, 23)
Fjernbetjening: VOLUME
+/‑knap (side 14, 16, 22, 23, 28)
Drej eller tryk for at indstille lydstyrken.

(USB)-port (side 17, 21, 39)
Tilslut til en valgfri USB-enhed.
Guide til dele og kontroller
Fjernbetjeningssensor (side 30)

 (åbn/luk)-knap (side 14)
Tryk for at åbne eller lukke diskskuffen.

AUDIO IN-jackstik (side 23)
Tilslut til en valgfri lydkomponent.


/ (afbryder)-knap (side 13, 28,
34)
Tryk for at tænde for anlægget.

STANDBY-indikator (side 25, 30)
Lyser, når der slukkes for anlægget.
PHONES-jackstik
Tilslut hovedtelefonerne.

Afspilningsknapper og
funktionsknapper
Apparat: USB  (afspil/
pause)-knap (side 22)
Tryk for at vælge USB-funktionen.
Tryk for at starte eller midlertidigt
afbryde afspilningen af en valgfri USBenhed.
Fortsættes

DK
Apparat: CD  (afspil/
pause)‑knap (side 14)
Tryk for at vælge CD-funktionen.
Tryk for at starte eller midlertidigt
afbryde afspilning af en disk.
Fjernbetjening:  (afspil)-knap,
 (pause)-knap
Tryk for at begynde eller midlertidigt
stoppe afspilningen.
Apparat: TUNER/BAND-knap
(side 16)
Tryk for at vælge TUNER-funktionen.
Tryk for at vælge modtagelse via FM eller
AM.
Apparat: DMPORT  (afspil/
pause)-knap
Tryk for at vælge DMPORT-funktionen.
Tryk for at starte eller midlertidigt
standse afspilningen på det lydapparat,
der er sluttet til DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
Apparat: FUNCTION-knap
(side 14, 16, 21, 23)
Fjernbetjening: FUNCTION
+/‑knap (side 14, 16, 21, 23)
Tryk for at vælge funktionen.

Apparat: /CANCEL (stop/
annuller)-knap (side 14, 16, 19,
22)
Fjernbetjening:  (stop)-knap
(side 14, 16, 19, 22)
Tryk for at stoppe afspilningen.
Tryk for at annullere søgningen.
DK

SEARCH-knap (side 14, 22)
Tryk for at aktivere eller afslutte
søgetilstand.

Apparat: ENTER-knap (side 14, 18,
22, 26)
Fjernbetjening: (udfør)-knap
(side 13, 14, 18, 22, 26, 27, 28)
Tryk for at angive indstillingerne.

/ (gå tilbage/gå
fremad)-knap (side 14, 19, 22, 26)
Tryk for at vælge et musiknummer eller
en fil.
Apparat: TUNE +/ (indstilling)knap (side 16)
Fjernbetjening: +/ (indstilling)knap (side 16, 27)
Tryk for at stille ind på den ønskede
station.
+/ (vælg mappe)-knap (side
14, 19, 22, 26)
Tryk for at vælge en mappe.
/ (tilbagespoling/hurtigt
frem)-knap (side 14, 22)
Tryk for finde et punkt i et
musiknummer eller en fil.

CD-USB SYNC/REC1-knap
(side 18)
Tryk for at overføre musik fra en disk til
den tilsluttede valgfri USB-enhed.

USB MENU-knap (side 19)
///-knap (side 13, 28)
Tryk for at slette lydfiler og -mapper fra
den tilsluttede valgfri USB-enhed.
Tryk for at vælge, hvilken hukommelse
der skal læses til, hvis USB-enheden har
mere end én hukommelse.
Tryk for at vælge menupunkterne.

Lydknapper (side 24)
Apparat: DSGX-knap
Fjernbetjening: EQ-knap
Tryk for at vælge lydeffekten.

CLEAR-knap (side 26)
Tryk for at slette et forprogrammeret
musiknummer eller en fil.


TUNER MEMORY-knap (side 27)
Tryk for at forindstille radiostationen.

PLAY MODE/TUNING MODE-knap
(side 15, 16, 18, 22, 26)
Tryk for at vælge afspilningstilstand for
en CD, MP3-disk eller en valgfri USBenhed.
Tryk for at vælge indstilling af stationer.

REPEAT/FM MODE-knap (side 14,
16, 22)
Tryk for at indstille uret og
afspilningstimeren.
Tryk for at lytte flere gange til en disk, et
enkelt musiknummer eller en fil.
Tryk for at vælge FM-modtagelse (mono
eller stereo).


TOOL MENU-knap
SLEEP-knap (side 28)
Tryk for at vælge en menu ved brug af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Tryk for at indstille sleeptimeren.

DISPLAY-knap (side 25)
TIMER MENU-knap (side 13, 28)
Låg til batterirum (side 13)

Guide til dele og kontroller


Tryk for at ændre oplysningerne på
displayet.
 RETURN-knap
Tryk for at gå tilbage til den forrige menu
ved brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
DK
Oplysninger på displayet


Afspil/pause
Afspilningstilstand (side 14, 15,
22)

Tuner-modtagelsesindstilling
(side 16)
Tuner-modtagelse (side 16)


Timer (side 28)
REC (side 17)



USB MEMORY
Tekstinformation
Lyser, når der er tilsluttet en valgfri USBenhed.

Lydformat
10DK
DSGX (side 24)
Kom i gang
Kom i gang
Sikker tilslutning af anlægget
eller
Til stikkontakt
 FM-ledningsantenne (Træk den ud vandret.)
 Hvid side til den nordamerikanske model
 Brun side til andre områder
 AM-rammeantenne
Højre højttaler
Venstre højttaler
Fortsættes

11DK
 Højttalere
Tryk ned på tappen under jackstikket
på højttaleren, og indsæt det
tilsvarende højttalerledning. Sørg for,
at metallederne (ikke den del, der er
dækket af vinylisolering) sidder godt fast
i højttalerjackstikkene. Indsæt den ende
af kablet, der er mærket med en rød linje,
i +-jackstikket, og kablet uden mærke i
-jackstikket.
Sørg for, at de fremspringende dele på
SPEAKER-jackstikkene på apparatet og
højttalerledningerne stemmer overens,
og sæt kablerne godt fast i SPEAKERjackstikkene.
 Strøm
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten,
skal den medfølgende lysnetadapter tages
af (kun for modeller, som er udstyret
med en adapter).
 FM/AM-antenner
Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennen op.
Hold antennerne væk fra
højttalerledningerne, netledningen og
USB-kablet for at undgå, at der opfanges
støj.
 DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Tilslut DIGITAL MEDIA PORTadapteren. Du skal tilslutte DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren til en valgfri
lydenhed (bærbar lydafspiller osv.).
12DK
Bemærkninger
De tilgængelige DIGITAL MEDIA PORTadaptere afhænger af, hvor du bor.
Du må ikke tilslutte en anden adapter end
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Du må ikke tilslutte DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren til DMPORT eller tage den
ud, mens der er tændt for systemet.
Ved brug af en DIGITAL MEDIA PORTadapter med videoudgangsfunkstion skal du
slutte adapteren direkte til tv'et.
Når systemet skal bæres
1 Fjern en disk for at beskytte CDmekanismen.
2 Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet)  for
at vælge CD-funktionen.
3 Hold SEARCH  nede på apparatet,
og tryk på   på apparatet,
indtil "STANDBY" vises.
4 Når "LOCK" vises, trækkes
netledningen ud.
Højttalerpuder
Monter de medfølgende højttalerpuder i
bunden af højttalerne for at forhindre, at
de glider.
Sådan bruges fjernbetjeningen
Indstilling af uret
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
indstille uret.
1 Tryk på /  for at tænde
systemet.
2 Tryk på TIMER MENU .
Bemærkninger
Ved normal brug bør batterierne kunne
holde i ca. seks måneder.
Anvend ikke nye og brugte batterier eller
batterier af forskellige typer samtidig.
Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i
længere tid, skal du fjerne batterierne
for at undgå beskadigelser som følge af
batterilækage og korrosion.
Kom i gang
Skub låget til batterirummet  til
side, og fjern det. Indsæt derefter de to
medfølgende R6-batterier (størrelse AA)
med enden mærket  først, så de passer
til polerne som vist nedenfor.
Timeangivelsen blinker på displayet.
Hvis "PLAY SET?" blinker på
displayet, skal du trykke flere gange
på /  for at vælge "CLOCK
SET?" og derefter trykke på .
3 Tryk flere gange på /  for
at indstille timetallet, og tryk
derefter på .
4 Anvend samme
fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
Urindstillingerne mistes, hvis
du trækker netledningen ud af
stikkontakten, eller hvis der opstår
strømsvigt.
Visning af uret, når der er slukket for
systemet
Tryk på DISPLAY . Uret vises i cirka
8 sekunder.
13DK
Grundlæggende
betjening
Afspilning af en CD/
MP3-disk
1 Vælg CD-funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet) .
2 Ilæg en disk.
Tryk på   på apparatet, og ilæg en
disk med etiketten opad i diskskuffen.
Tryk igen på   på apparatet for at
lukke diskskuffen.
Diskskuffen må ikke tvinges i med
fingrene, da dette kan beskadige
apparatet.
3 Start afspilningen.
Tryk på  (eller CD  på
apparatet) .
4 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ (eller drej
VOLUME-knappen på apparatet) .
14DK
Andre betjeninger
For at
Stoppe
afspilning
midlertidigt
Stoppe
afspilning
Vælge en
mappe på en
MP3-disk
Vælge et
musiknummer
eller en fil
Vælge en
mappe og fil
på en MP3disk, mens
mappe- og
filnavne vises
på displayet
Tryk på
 (eller CD  på
apparatet) . Tryk på
knappen igen for at
genoptage afspilningen.
 .
+/ .
/ .
SEARCH  på
apparatet. Tryk på
/  for at
vælge den ønskede
mappe, og tryk derefter
på (eller på ENTER
på apparatet) .
Tryk på / 
for at vælge den ønskede
fil, og tryk derefter på
(eller på ENTER på
apparatet) .
Finde et
Hold /  nede
punkt i et
under afspilning, og
musiknummer slip knappen ved det
eller en fil
ønskede punkt.
Vælge gentaget REPEAT  flere gange,
afspilning
indtil "REP" eller "REP1"
vises.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE  flere gange,
mens afspilleren er stoppet. Du kan
vælge normal afspilning (" *" for alle
MP3-filer i mappen på disken), blandet
afspilning ("SHUF" eller "
SHUF*")
eller programafspilning ("PGM").
Bemærkninger om gentaget
afspilning
Alle musiknumre eller filer på en disk
afspilles igen op til fem gange.
"REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt
musiknummer eller en enkelt fil gentages,
indtil du stopper den.
Bemærkninger om afspilning af
MP3-diske
Undlad at gemme andre typer filer eller
unødvendige mapper på en disk, som
indeholder MP3-filer.
Mapper, som ikke indeholder MP3-filer,
springes over.
MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de
optages på disken.
Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har
filtypenavnet ".MP3".
Hvis der findes filer på disken, som har
filtypenavnet ".MP3", men som ikke er MP3filer, kan apparatet frembringe støj, eller der
kan opstå funktionsfejl.
Det maksimale antal:
 mapper er 255 (inklusive rodmappen).
 MP3-filer er 511.
 MP3-filer og mapper, der kan være på en
enkelt disk, er 512.
 mappeniveauer (træstrukturen af filer) er
8.
Bemærkninger om afspilning af
multisession-diske
Hvis disken begynder med en CD-DAsession (eller MP3-session), genkendes den
som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og
andre sessioner afspilles ikke.
En disk med et blandet CD-format
genkendes som en CD-DA-disk (lyd).
Grundlæggende betjening
* Når en CD-DA-disk afspilles, har
(SHUF)-afspilning den samme funktion som
normal (blandet)-afspilning.
Kompatibilitet med alle programmer,
optageenheder og optagemedier til MP3kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe
støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan
muligvis slet ikke afspilles.
15DK
Lytning til radioen
1 Vælg "TUNER FM" eller "TUNER
AM".
Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller TUNER/BAND på apparatet)
.
2 Vælg indstilling af stationer.
Tryk gentagne gange på TUNING
MODE , indtil "AUTO" vises.
3 Stil ind på den ønskede station.
Tryk på +/ (eller TUNE +/ på
apparatet) . Søgningen stopper
automatisk, når en station er
indstillet, og "TUNED" og "ST" (kun
for stereoprogrammer) vises.
Når du stiller ind på en station, som
sender RDS-tjenester, vises stationens
navn på displayet.
4 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ (eller drej
VOLUME-knappen på apparatet) .
For at stoppe automatisk søgning
Tryk på  .
16DK
Sådan stiller du ind på en station med
et svagt signal
Hvis "TUNED" ikke vises, og søgningen
ikke stopper, skal du trykke flere gange
på TUNING MODE , indtil "AUTO"
og "PRESET" forsvinder, og derefter
trykke flere gange på +/ (eller på
TUNE +/ på apparatet)  for at stille
ind på den ønskede station.
Sådan reduceres statisk støj fra en FMstereostation med et svagt signal
Tryk flere gange på FM MODE
, indtil "MONO" vises, for at slå
stereomodtagelse fra.
Overførsel af musik
fra en disk til en USBenhed
Det er let at overføre al musikken på en
disk til en USB-enhed (CD SYNC).
1 Tilslut en USB-enhed til
Grundlæggende betjening
Du kan tilslutte en valgfri USB-enhed
til
(USB)-porten  på apparatet og
overspille musik fra en disk til USBenheden.
Du kan kun overføre musik fra en CDDA-disk eller en MP3-disk.
Lydformatet af filer, der overføres på
dette anlæg, er MP3.
Den nødvendige mængde ledig plads på
USB-enheden er cirka 1 MB pr. minut,
når der overføres musik fra en CD. Der
kræves muligvis mere ledig plads, når der
overføres musik fra en MP3-disk.
Se oplysningerne på webstederne for at
få vist en liste over kompatible USBenheder, der kan tilsluttes til dette system
(side 39).
Synkroniseret overførsel
(SYNC REC)
(USB)-porten  som vist
nedenfor.
USB-enhed
Når tilslutning med USB-kabel er
nødvendig, skal du tilslutte det USBkabel, der fulgte med den USB-enhed,
du ønsker at tilslutte.
Du kan finde oplysninger om
betjening i betjeningsvejledningen,
der fulgte med USB-enheden, der skal
tilsluttes.
2 Vælg CD-funktionen, og isæt
den disk, der skal overføres
musik til.
Fortsættes

17DK
3 Tryk flere gange på PLAY
MODE  for at vælge
afspilningstilstanden, når CDafspilleren er stoppet.
Afspilningstilstanden ændres
automatisk til normal
afspilningstilstand, hvis du
starter overførslen i blandet
afspilningstilstand, gentagelsestilstand
eller programtilstand (når der ikke
er programmeret nogen spor eller
MP3-filer).
For oplysninger om
afspilningstilstand henvises til
"Sådan ændres afspilningstilstanden"
(side 15).
4 Tryk på CD-USB SYNC/REC1 
på apparatet.
"REC" blinker, og displayet skifter
mellem "SYNC REC", "xxxMB Free"
(resterende plads på USB-enheden)
og "Push ENTER".
USB-enheden gør klar til overførsel,
og CD-afspilleren afbrydes til
afspilning.
5 Tryk på
(eller ENTER på
apparatet) .
Overførslen starter. Når overførslen
er færdig, stopper CD-afspilleren og
USB-enheden automatisk.
Overførsel af et enkelt spor
eller en enkelt MP3-fil under
afspilning (REC1)
Det er let at overføre sporet eller MP3filen, der afspilles i øjeblikket, til en
USB-enhed.
1 Tilslut en USB-enhed til
(USB)-porten .
2 Vælg CD-funktionen, og isæt
den disk, der skal overføres
musik til.
3 Vælg sporet eller MP3-filen,
du vil overføre, og start
afspilningen.
4 Tryk på CD-USB SYNC/REC1 
på apparatet, når det valgte
spor eller den valgte MP3-fil
afspilles.
"REC" blinker, og displayet skifter
mellem "REC 1", "xxxMB Free"
(resterende plads på USB-enheden)
og "Push ENTER".
USB-enheden gør klar til overførsel,
og CD-afspilleren afbrydes til
afspilning.
5 Tryk på
(eller ENTER på
apparatet) .
Overførslen starter. Når overførslen
er færdig, fortsætter CD-afspilleren
med at spille.
18DK
Sådan vælges hukommelsen på USBenheden
Hvis USB-enheden har mere end én
hukommelse (f.eks. intern hukommelse
og et hukommelseskort), kan du vælge,
hvilken hukommelse der skal læses til, og
derefter starte overførslen.
(USB)‑porten .
2 Vælg USB-funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet) .
3 Tryk på USB MENU  på apparatet
under stopindstilling.
"Select?" vises. Hvis der er valgt en
lydfil eller en mappe, vises "Erase?"
i stedet for. Tryk flere gange på
/  for at vælge "Select?".
4 Tryk på
.
(eller ENTER på apparatet)
Navnet på en hukommelse vises.
Det viste navn afhænger af
specifikationerne for USB-enheden.
5 Tryk flere gange på /  for
at vælge hukommelse.
Fortsæt til trin 6, hvis der kun kan
vælges én hukommelse.
Hvis du vil annullere handlingen, skal
du trykke på  .
6 Tryk på
.
(eller ENTER på apparatet)
7 Start overførslen ved at følge trin 2
til 5 under "Synkroniseret overførsel
(SYNC REC)" eller "Overførsel af et
enkelt spor eller en enkelt MP3-fil
under afspilning (REC1)".
Tryk på  .
Sådan fjernes USB-enheden
1 Vælg USB-funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet) .
2 Hold   nede på apparatet i
stoptilstand, indtil "No Device" vises.
3 Fjern USB-enheden.
Sådan slettes lydfiler eller mapper fra
USB-enheden
Du kan slette lydfiler eller mapper fra
USB-enheden.
1 Tilslut en USB-enhed til
porten .
(USB)-
Grundlæggende betjening
1 Tilslut en USB-enhed til
Sådan stoppes overførslen
2 Vælg USB-funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet) .
3 Tryk flere gange på / 
eller
+/  for at vælge den
lydfil eller mappe, du vil slette.
4 Tryk på USB MENU  på apparatet.
"Erase?" vises.
5 Tryk på
.
(eller ENTER på apparatet)
"Track Erase?" eller "Folder Erase?"
vises på displayet.
Hvis du vil annullere sletningen, skal
du trykke på  .
6 Tryk på
.
(eller ENTER på apparatet)
Den valgte lydfil eller mappe bliver
slettet.
Fortsættes

19DK
Regler for oprettelse af mapper og
filer
Første gang der overføres musik til en
USB-enhed, oprettes mappen "MUSIC"
direkte under "ROOT". Mapper og
filer oprettes i mappen "MUSIC" som
beskrevet nedenfor.
SYNC REC1)
Musikkilde
MP3
CD-DA
Mappenavn
Filnavn
Samme som musikkilden2)
"CDDA001"3)
"TRACK001"4)
REC1
Musikkilde
Mappenavn
MP3
"REC1"5)
CD-DA
Filnavn
Samme som
musikkilden2)
"TRACK001"4)
I programafspilningstilstand er mappenavnet
"PGM_xxx", og filnavnet afhænger af
musikkilden (CD-DA-disk eller MP3-disk).
2)
Der er tildelt op til 32 tegn i navnet.
3)
Efterfølgende mappenumre tildeles serielt op
til et maksimum på 999 (inklusive mapperne
"ROOT" og "MUSIC").
4)
Efterfølgende filnavne tildeles serielt.
5)
Der oprettes en ny fil i mappen "REC1", hver
gang REC1 udføres.
1)
20DK
Bemærkninger
Du må ikke fjerne USB-enheden under
overførsel eller sletning. Hvis du gør dette,
kan dataene på USB-enheden eller selve
USB-enheden blive beskadiget.
Undgå at forbinde systemet og USB-enheden
via en USB-hub.
Når der overføres musik fra en CD, bliver
sporene overført som 128 kbps MP3-filer.
Når der overføres musik fra en MP3-disk,
bliver MP3-filerne overført med samme
bithastighed som de oprindelige MP3-filer.
Når der overføres musik fra en MP3-disk,
afspilles der ingen lyd, og "High Speed" vises.
CD-tekstoplysninger bliver ikke overført i de
MP3-filer, der oprettes.
Hvis du afbryder overførslen undervejs,
bliver der oprettet en MP3-fil op til det sted,
hvor overførslen blev stoppet.
Overførslen stoppes automatisk, hvis:
 der ikke er mere plads på USB-enheden
under overførselsprocessen.
 antallet af lydfiler på USB-enheden når
grænsen for, hvor mange filer systemet
kan genkende.
Det maksimale antal lydfiler og mapper, der
kan være på en enkelt USB-enhed, er 999
(inklusive mapperne "ROOT" og "MUSIC").
Det maksimale antal lydfiler og mapper
kan variere afhængigt af lydfil- og
mappestrukturen.
Lytning til musik fra en
USB-enhed
Du kan lytte til musik, der er gemt på
USB-enheden.
De lydformater, som kan afspilles på
dette anlæg, er følgende:
MP3*/WMA*/AAC*
Se oplysningerne på webstederne for at
få vist en liste over kompatible USBenheder, der kan tilsluttes til dette system
(side 39).
* Filer med copyrightbeskyttelse (Digital
Rights Management) kan ikke afspilles på
dette system.
Filer, der er downloadet fra en
onlinemusikhandel, kan ikke afspilles på
systemet.
1 Vælg USB-funktionen.
Grundlæggende betjening
Du kan ikke slette lydfiler og mapper
i blandet afspilningstilstand eller
programafspilningstilstand.
Hvis den mappe, der skal slettes, indeholder
filer, som ikke er i MP3-/WMA-/AACformat, eller undermapper, bliver de ikke
slettet.
Hvis en mappe eller fil, som du prøver at
overføre, allerede findes på USB-enheden
med det samme navn, tilføjes der et
sekventielt tal efter navnet, uden at den
oprindelige fil eller mappe bliver overskrevet.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet) .
2 Tilslut en valgfri USB-enhed til
(USB)-porten .
Når USB-enheden er tilsluttet, ændres
displayet på følgende måde:
"Reading"  "Storage Drive*"
* Når der tilsluttes en USB-lagerenhed,
vises enhedsnavnet som det næste, hvis
der optages.
Bemærk
Det kan tage cirka 10 sekunder, før
"Reading" vises, afhængigt af den type
USB-enhed, der er tilsluttet.
Fortsættes

21DK
3 Start afspilningen.
Tryk på  (eller USB  på
apparatet) .
4 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ (eller drej
VOLUME-knappen på apparatet) .
Stoppe
afspilning
Vælge en
mappe
Vælge en fil
Vælge en
mappe og
fil, mens
mappe- og
filnavne vises
på systemdisplayet2)
Tryk på
 (eller USB 
på apparatet) . Tryk
på knappen igen for at
genoptage afspilningen.
 . For at genoptage
afspilningen skal
du trykke på 
(eller USB  på
apparatet) 1). Tryk
på   igen for at
annullere genoptagelse
af afspilningen.
+/ .
/ .
SEARCH  på
apparatet. Tryk på
/  for at
vælge den ønskede
mappe, og tryk derefter
på (eller på ENTER
på apparatet) . Tryk
på /  for
at vælge den ønskede
fil, og tryk derefter på
(eller på ENTER på
apparatet) .
Finde et punkt Hold /  nede
i en fil
under afspilning, og
slip knappen ved det
ønskede punkt.
22DK
Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil,
genoptager systemet muligvis afspilningen
fra et andet sted.
2)
Du kan søge efter forskellige oplysninger,
f.eks. album eller genre, for digitale
musikafspillere.
1)
Andre betjeninger
For at
Stoppe
afspilning
midlertidigt
Vælge gentaget REPEAT  flere
afspilning
gange, indtil "REP" eller
"REP1" vises.
Fjerne USBHold   nede på
enheden
apparatet, indtil "No
Device" vises, og fjern
derefter USB-enheden.
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk flere gange på PLAY MODE ,
mens USB-enheden er stoppet. Du kan
vælge normal afspilning (" " for alle
filer i mappen på USB-enheden), blandet
afspilning ("SHUF" eller "
SHUF")
eller programafspilning ("PGM").
Bemærkninger om USB-enheden
Du kan ikke skifte afspilningsmåde, mens
afspilning er under udførelse.
Det kan tage et stykke tid at starte
afspilningen, hvis:
 Mappestrukturen er kompleks.
 Hukommelseskapaciteten er stor.
Når USB-enheden indsættes, læser systemet
alle filerne på USB-enheden. Hvis der er
mange mapper eller filer på USB-enheden,
kan det tage lang tid at fuldføre læsningen fra
USB-enheden.
Undgå at forbinde systemet og USB-enheden
via en USB-hub.
Med nogle USB-enheder vil der efter en
handling være en forsinkelse, før anlægget
udfører handlingen.
Brug af ekstra
lydkomponenter
1 Tilslut ekstra
lydkildekomponenter til AUDIO
IN-stikket  på apparatet med
et analogt lydkabel (medfølger
ikke).
2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME  (eller drej
VOLUME-knappen på apparatet) .
3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet) .
4 Start afspilning af den tilsluttede
Grundlæggende betjening
Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis
alle de funktioner, der er til rådighed på en
tilsluttet USB-enhed.
Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan
være anderledes end afspilningsrækkefølgen
for den tilsluttede USB-enhed.
Hold altid   nede på apparatet, og sørg
for, at "No Device" vises, før USB-enheden
fjernes. Hvis du fjerner USB-enheden, mens
"No Device" ikke vises, kan det beskadige
dataene eller selve USB-enheden.
Undlad at gemme andre typer filer eller
unødvendige mapper på en USB-enhed, som
indeholder lydfiler.
Mapper, som ikke indeholder lydfiler,
springes over.
Det maksimale antal lydfiler og mapper, der
kan være på en enkelt USB-enhed, er 999
(inklusive mapperne "ROOT" og "MUSIC").
Det maksimale antal lydfiler og mapper kan
variere afhængigt af fil- og mappestrukturen.
Du kan afspille følgende lydfilformater på
dette system:
 MP3: filtypenavnet ".mp3"
 Windows Media Audio-fil: filtypenavnet
".wma"
 AAC: filtypenavnet ".m4a"
Bemærk, at hvis filnavne har ovenstående
filtypenavne, men den faktiske fil er
anderledes, kan systemet udsende støj, eller
der kan opstå fejlfunktion.
Kompatibilitet med alle programmer,
optageenheder og optagemedier til kodning/
skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible
USB-enheder kan frembringe støj, eller lyden
kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet
ikke afspilles.
komponent.
5 Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/ (eller drej
VOLUME-knappen på apparatet) .
23DK
Brug af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren
1 Tryk flere gange på
FUNCTION +/ (eller FUNCTION
på apparatet)  for at vælge
"DMPORT".
2 Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent
afspilles på systemet.
For yderligere oplysninger
om betjening henvises til den
brugsvejledning, der fulgte med
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Bemærk
Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren kan du muligvis betjene
den tilsluttede komponent ved hjælp af enten
knapperne på fjernbetjeningen eller apparatet.
Tip
Du kan benytte systemet som en batterioplader
til den lydenhed, der er sluttet til DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren, når der er tændt for
systemet.
24DK
Justering af lyden
Sådan tilføjes en lydeffekt
For at
Generere en
mere dynamisk
lyd (Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Indstille
lydeffekten
Tryk på
DSGX  på apparatet.
EQ  flere gange for
at vælge "BASS" eller
"TREBLE" og tryk
derefter på +/ 
flere gange for at justere
lydstyrken.
Ændring af displayet
Tryk på
DISPLAY  flere
gange, når anlægget er
tændt.
DISPLAY  når der er
slukket for systemet2).
Uret vises i 8 sekunder.
Du kan for eksempel få vist CD/MP3diskoplysninger eller oplysninger om USBenheden, f.eks.:
 spor- eller filnummer under normal
afspilning.
 spor- eller filnavn (" ") under normal
afspilning.
 kunstnernavn (" ") under normal
afspilning.
 album- eller mappenavn ("
") under
normal afspilning.
 den samlede spilletid, mens afspilleren er
stoppet.
2)
STANDBY-indikatoren  på apparatet
lyser, når anlægget er slukket.
1)
Grundlæggende betjening
For at
Ændre
oplysninger på
displayet1)
Kontrollere
uret, når der
er slukket for
systemet
Følgende vises:
 ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der
benyttes ID3 version 1- og version 2-tags
(op til 62 tegn for en MP3-disk).
 op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128
tegn for DLS (Dynamic Label Segment)
og op til 16 tegn for pakkeetiketten.
Bemærkninger om
displayoplysningerne
Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises
som "_".
Følgende vises ikke:
 samlet spilletid for en CD-DA-disk
afhængigt af afspilningstilstanden.
 samlet spilletid og resterende spilletid for
en MP3-disk og USB-enhed.
Følgende vises ikke korrekt:
 mappe- eller filnavne, som ikke følger
hverken ISO9660 niveau 1- eller
niveau 2-standarden eller Joliet i
ekspansionsformat.
25DK
Andre betjeninger
Fremstilling af dit eget
program
(Programafspilning)
1 Vælg den ønskede funktion.
CD
Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet) 
for at vælge CD-funktionen.
USB
Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet) 
for at vælge USB-funktionen.
2 Tryk flere gange på PLAY MODE
, indtil "PGM" vises, mens
anlægget er standset.
3 Tryk flere gange på /
, indtil det ønskede musik-
eller filnummer vises.
Ved programmering af filer skal du
trykke flere gange på
+/ 
for at vælge den ønskede mappe og
derefter vælge den ønskede fil.
Eksempel: Ved programmering af
musiknumre på en CD
Valgte musik- eller
filnummer
26DK
Samlede spilletid for
programmet (inklusive
valgt musiknummer
eller fil)
4 Tryk på
(eller ENTER på
apparatet)  for at tilføje
musiknummeret eller filen til
programmet.
CD
" . " vises, når den samlede
programtid overskrider 100 minutter
for en CD, eller hvis du vælger et CDspor, hvis nummer er 21 eller højere,
eller hvis du vælger en MP3-fil.
USB
Den samlede programtid kan ikke
vises, så " . " vises.
5 Gentag trin 3 til 4 for at
programmere yderligere
musiknumre eller filer, op til i alt
25 musiknumre eller filer.
6 Afspil programmet med
musiknumre eller filer ved at
trykke på  .
Programmet forbliver tilgængeligt,
indtil du åbner diskskuffen eller
fjerner USB-enheden. Tryk på 
 for at afspille det samme program
igen.
Sådan annulleres programmeret
afspilning
Tryk flere gange på PLAY MODE ,
indtil "PGM" forsvinder, mens anlægget
er standset.
Sådan slettes det sidste musiknummer
eller den sidste fil i programmet
Tryk på CLEAR , mens anlægget er
standset.
Indstilling af faste
radiostationer
Du kan forudindstille dine foretrukne
radiostationer og stille ind på
dem øjeblikkeligt ved at vælge det
forudindstillede nummer.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
forudindstille stationer.
(se under "Lytning til radioen"
(side 16)).
2 Tryk på TUNER MEMORY .
forudindstillet radiostation,
skal du trykke flere gange
på TUNING MODE , indtil
"PRESET" vises, og derefter
trykke flere gange på +/
 for at vælge den ønskede
forudindstillede station.
Andre betjeninger
1 Stil ind på den ønskede station
6 Hvis du vil stille ind på en
Forudindstillet nummer
3 Tryk flere gange på +/ 
for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Hvis en anden station allerede har
fået tildelt det valgte forudindstillede
nummer, erstattes stationen med den
nye station.
4 Tryk på .
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme
andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 FMstationer og 10 AM-stationer.
De forvalgte stationer bevares i
hukommelsen i cirka en halv dag,
selvom netledningen tages ud, eller
der forekommer en strømafbrydelse.
27DK
Brug af timerne
Anlægget indeholder to timer-funktioner.
Hvis du anvender afspilningstimeren
sammen med sleeptimeren, har
sleeptimeren første prioritet.
Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne
funktion fungerer også, selvom uret ikke
er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP .
Hvis du vælger "AUTO", slukkes der
automatisk for systemet, når den aktuelle
disk eller USB-enhed stopper, eller efter
100 minutter.
Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, tuneren
eller en valgfri USB-enhed på et
forudindstillet tidspunkt.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
styre afspilningstimeren. Husk at indstille
uret.
1 Gør lydkilden klar.
Forbered lydkilden, og tryk derefter
på VOLUME +/  for at indstille
lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt spor
eller en bestemt fil, skal du oprette dit
eget program (side 26).
2 Tryk på TIMER MENU .
3 Tryk flere gange på /  for
at vælge "PLAY SET?", og tryk
derefter på .
"ON TIME" vises, og indikatoren for
timetal blinker.
28DK
4 Indstil det tidspunkt, hvor
afspilningen skal begynde.
Tryk flere gange på /  for at
indstille timetallet, og tryk derefter
på . Indikatoren for minuttal
blinker. Anvend ovenstående
fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
5 Brug samme fremgangsmåde
som i trin 4 for at indstille det
tidspunkt, hvor afspilningen skal
stoppe.
6 Vælg lydkilden.
Tryk flere gange på / , indtil
den ønskede lydkilde vises, og tryk
derefter på . Timerindstillingen
vises på displayet.
7 Tryk på /  for at slukke
systemet.
Anlægget tændes 15 sekunder før
det forudindstillede tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det
forudindstillede tidspunkt, aktiveres
afspilningstimeren ikke.
Sådan aktiveres eller kontrolleres
timeren igen
1 Tryk på TIMER MENU .
"TIMER SEL?" blinker på displayet.
2 Tryk på
.
3 Tryk flere gange på /  for at
vælge "PLAY SEL?".
4 Tryk på
.
Sådan annulleres timeren
1 Tryk på TIMER MENU .
"TIMER SEL?" blinker på displayet.
2 Tryk på
.
3 Tryk flere gange på /  for at
vælge "TIMER OFF?".
4 Tryk på
.
Begynd forfra fra trin 1.
Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så
længe indstillingen ikke annulleres manuelt.
Andre betjeninger
Sådan ændres indstillingen
29DK
Andet
Fejlfinding
1 Kontroller, at netledningen og
højttalerledningerne er korrekt og
forsvarligt tilsluttede.
2 Find problemet på tjeklisten
nedenfor, og forsøg at løse
problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet ikke kan
løses.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Tag med det samme netledningen
ud af stikkontakten, og kontroller
følgende.
Hvis anlægget har en
spændingsvælger, er den indstillet
til den korrekte strømspænding?
Anvender du kun de medfølgende
højttalere?
Er der noget, der blokerer
ventilationsåbningerne oven på
eller bag på systemet?
Når STANDBY-indikatoren 
holder op med at blinke, skal du
sætte netledningen i kontakten igen
og tænde for anlægget. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
30DK
Generelt
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal
er ikke balanceret.
Placer højttalerne så symmetrisk som
muligt.
Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
Flyt anlægget væk fra støjkilder.
Tilslut anlægget til en anden
stikkontakt.
Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på
netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjern alle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og 
fjernbetjeningssensoren på apparatet,
og placer apparatet på afstand af
fluorescerende lys.
Peg fjernbetjeningen mod anlæggets
sensor.
Flyt fjernbetjeningen tættere på
anlægget.
STANDBY-indikatoren  forbliver
tændt, efter at netledningen er taget
ud.
STANDBY-indikatoren  slukkes
muligvis ikke med det samme, når du
tager netledningen ud af stikkontakten.
Dette er ikke en fejl. Indikatoren
slukker efter cirka 40 sekunder.
CD/MP3-afspiller
USB-enhed
Lyden hopper, eller disken kan ikke
afspilles.
Tør disken ren, og læg den i igen.
Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke
forekommer vibrationer (f.eks. oven på
en stabil stand).
Flyt højttalerne væk fra anlægget,
eller placer dem på separate standere.
Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.
Du kan ikke starte overførslen til en
USB-enhed.
Der kan være opstået følgende
problemer.
USB-enheden er fyldt.
Antallet af filer og mapper på
USB-enheden har nået den øverste
grænse.
USB-enheden er skrivebeskyttet.
Afspilningen er længere tid end
normalt om at begynde.
Med følgende diske tager det længere
tid end normalt, før afspilningen
begynder.
en disk, som er optaget med en
kompliceret træstruktur.
en disk, som er optaget i
multisession-tilstand.
en disk, som ikke er blevet afsluttet
(en disk, hvor der kan tilføjes data).
en disk, som indeholder mange
mapper.
Overførslen blev stoppet, før den var
færdig.
Du benytter en USB-enhed, der ikke
understøttes. Se oplysningerne på
webstederne for at se en liste over
kompatible USB-enheder (side 39).
USB-enheden er ikke formateret
korrekt. Se i betjeningsvejledningen til
USB-enheden for at få oplysninger om,
hvordan du formaterer enheden.
Sluk for systemet, og fjern USBenheden. Hvis USB-enheden har en
tænd-/slukknap, skal du slukke for
USB-enheden og derefter tænde for
den igen, efter at du har fjernet den fra
systemet. Udfør derefter overførslen
igen.
Hvis overførsels- og
slettefunktionerne gentages flere
gange, bliver filstrukturen på
USB-enheden fragmenteret. Se i
betjeningsvejledningen til USBenheden for at få oplysninger om,
hvordan du løser dette problem.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis det ikke er muligt at
løse problemet.
Fortsættes

Andet
Afspilningen begynder ikke fra det
første musiknummer.
Tryk flere gange på PLAY MODE
, indtil både "PGM" og "SHUF"
forsvinder, for at vende tilbage til
normal afspilning.
31DK
Overførsel af musik til en USB-enhed
medfører en fejl.
Du benytter en USB-enhed, der ikke
understøttes. Se oplysningerne på
webstederne for at se en liste over
kompatible USB-enheder (side 39).
Sluk for systemet, og fjern USBenheden. Hvis USB-enheden har en
tænd-/slukknap, skal du slukke for
USB-enheden og derefter tænde for
den igen, efter at du har fjernet den fra
systemet. Udfør derefter overførslen
igen.
USB-enheden blev taget ud af
forbindelse, eller der blev slukket
for strømmen under overførslen.
Slet den delvist overførte fil, og start
overførslen igen. Hvis dette ikke løser
problemet, er USB-enheden muligvis
defekt. Se i betjeningsvejledningen til
USB-enheden for at få oplysninger
om, hvordan du løser dette problem.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis det ikke er muligt at
løse problemet.
Filer eller mapper på USB-enheden
kan ikke slettes.
Kontroller, om USB-enheden er
skrivebeskyttet.
USB-enheden blev taget ud af
forbindelse, eller der blev slukket for
strømmen under sletningen. Slet den
delvist slettede fil. Hvis dette ikke løser
problemet, er USB-enheden muligvis
defekt. Se i betjeningsvejledningen til
USB-enheden for at få oplysninger
om, hvordan du løser dette problem.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis det ikke er muligt at
løse problemet.
32DK
Bruger du en understøttet USBenhed?
Hvis du tilslutter en USB-enhed,
der ikke understøttes, kan følgende
problemer forekomme. Se
oplysningerne på webstederne for at se
en liste over kompatible USB-enheder
(side 39).
USB-enheden genkendes ikke.
Fil- eller mappenavne vises ikke på
dette anlæg.
Afspilning er ikke mulig.
Lyden springer.
Der er støj.
Der afspilles forvrænget lyd.
Overførslen stoppes, før den er
færdig.
"Over Current" vises.
Der er registreret et problem med
styrken af den elektriske strøm
fra (USB)-porten . Sluk for
anlægget, og fjern USB-enheden fra
(USB)-porten . Kontroller, at der
ikke er noget galt med USB-enheden.
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis dette displaymønster
stadig vises.
Der er ingen lyd.
USB-enheden er ikke korrekt
tilsluttet. Sluk for systemet, og tilslut
USB-enheden, og tænd derefter for
systemet, og kontroller, om "USB
MEMORY" vises.
Der er støj, overspring eller
forvrænget lyd.
Sluk for anlægget, tilslut derefter USBenheden igen.
Selve musikdataene indeholder støj,
eller lyden er forvrænget. Der kan være
kommet støj ind under overførslen.
Slet filen, og prøv at overføre igen.
USB-enheden kan ikke tilsluttes i
(USB)-porten .
USB-enheden tilsluttes i forkert
retning. Vend USB-enheden den
rigtige vej ved tilslutning.
Afspilningen begynder ikke.
Sluk for systemet, og tilslut USBenheden igen, og tænd derefter for
systemet.
Tilslut den understøttede USB-enhed
(side 39).
Tryk på  (eller på USB  på
apparatet)  for at starte afspilningen.
Andet
"Reading" vises i lang tid, eller det
tager lang tid, før afspilningen
starter.
Læseprocessen kan tage lang tid i
følgende tilfælde.
Der er mange mapper eller filer på
USB-enheden.
Filstrukturen er meget kompleks.
Hukommelseskapaciteten er stor.
Den interne hukommelse er
fragmenteret.
Derfor anbefales det at følge disse
retningslinjer.
Samlede antal mapper på USBenheden: 100 eller mindre
Filer i alt pr. mappe: 100 eller mindre
USB-enheden genkendes ikke.
Sluk for systemet, og tilslut USBenheden igen, og tænd derefter for
systemet.
Tilslut den understøttede USB-enhed
(side 39).
USB-enheden fungerer ikke korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til USBenheden for at få oplysninger om,
hvordan du løser dette problem.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis det ikke er muligt at
løse problemet.
Afspilningen begynder ikke fra det
første musiknummer.
Indstil afspilningstilstanden til normal
afspilning.
Fejlagtigt display
Send musikdataene til USB-enheden
igen, da de data, som er gemt på USBenheden, kan være beskadiget.
De tegnkoder, der kan vises på dette
system, er begrænset til tal og alfabet.
Andre tegn vises ikke korrekt.
Fortsættes

33DK
Filer kan ikke afspilles.
Lydfilen har ikke filtypenavnet ".mp3",
".wma", ".m4a".
Dataene er ikke gemt i MP3/WMA/
AAC-format.
USB-lagerenheder, der er formateret
med andre filsystemer end FAT16 eller
FAT32, understøttes ikke.*
Hvis du benytter en partitioneret USBlagerenhed, kan du kun afspille filer på
den første partition.
Afspilning op til 8 niveauer er mulig.
Antallet af mapper er større end 999.
Antallet af filer er større end 999.
Filer, som er krypteret eller beskyttet
med adgangskode osv., kan ikke
afspilles.
* Dette system understøtter FAT16 og
FAT32, men nogle USB-lagerenheder
understøtter muligvis ikke alle disse FATformater. Du kan få flere oplysninger ved
at se i betjeningsvejledningen til USBlagerenhederne eller kontakte producenten.
Tuner
Kraftig brummen eller støj, eller
stationer kan ikke modtages.
("TUNED" eller "ST" blinker på
displayet.)
Tilslut antennen korrekt.
Find en god placering og en retning,
som giver god modtagelse, og sæt
derefter antennen op igen.
Hold antennerne væk fra
højttalerledningerne, netledningen
og USB-kablerne for at undgå, at der
opfanges støj.
Tilslut en ekstern antenne, der fås i
handlen.
34DK
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis den medfølgende AMantenne er gået løs fra plastikfoden.
Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Forbedring af radiomodtagningen
Sluk for strømmen til CD-afspilleren vha.
funktionen til CD-strømstyring. Som
standard er CD-strøm tændt.
1 Tryk flere gange på FUNCTION +/
(eller FUNCTION på apparatet) 
for at vælge CD-funktionen, og sluk
derefter anlægget.
2 Når "STANDBY" holder op med at
blinke, skal du trykke på /  på
apparatet, mens du holder
/CANCEL  nede på apparatet.
"CD POWER OFF" vises. Når
strømmen til CD-afspilleren er
slukket, øges adgangstiden til disken.
Gentag fremgangsmåden, indtil
"CD POWER ON" vises, for at slå
strømmen til CD-afspilleren til.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer
korrekt, kan du nulstille anlægget til
fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet
til at nulstille anlægget til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk netledningen ud af
stikkontakten, og sæt det i igen, og
tænd derefter for anlægget.
2 Tryk på /CANCEL , DSGX  og
/  på samme tid.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger,
f.eks. forudindstillede radiostationer,
timer og ur, slettes.
Meddelelser
CD/MP3-afspiller, Tuner
USB-enhed
Complete!: Lydfilen eller mappen på
USB-enheden er slettet.
Device Full!: USB-enheden er fyldt.
Erase Error!: Sletningen af lydfiler eller
mapper på USB-enheden mislykkedes.
Error: USB-enheden kunne ikke
genkendes, eller en ukendt enhed er
tilsluttet (side 32).
Andet
Complete!: Den forudindstillede
betjening blev afsluttet normalt.
LOCKED: Diskskuffen åbner ikke.
Kontakt en Sony-forhandler.
No Disc: Der er ingen disk i anlægget,
eller du har ilagt en disk, som ikke kan
afspilles.
No Step: Alle de programmerede
musiknumre eller filer er blevet slettet.
Over: Du er nået til slutningen af disken,
mens du har trykket på   under
afspilning eller pause.
Push STOP!: Du har trykket på PLAY
MODE  under afspilning.
Reading: Systemet læser oplysninger
om disken. Nogle knapper er ikke
tilgængelige.
Step Full!: Du forsøgte at programmere
mere end 26 musiknumre eller filer
(trin).
TIME NG!: Start- og stoptidspunkterne
for afspilningstimeren er angivet til
samme tidspunkt.
Fatal Error!: USB-enheden er taget ud
af forbindelsen under overførsel eller
sletning af lydfiler eller mapper på
USB-enheden.
Folder Full!: Antallet af mapper på USBenheden har nået det maksimale antal.
No Device: Der er ikke tilsluttet en USBenhed, eller den tilsluttede USB-enhed
er stoppet.
No Step: Alle de programmerede
musiknumre eller filer er blevet slettet.
No Track: Der er ikke indlæst en fil, som
kan afspilles, i anlægget.
Not in Use: Du har udført en ugyldig
handling.
Not Supported: En USB-enhed, der
ikke understøttes, er tilsluttet.
Please Wait: Anlægget gør sig klar til at
bruge en USB-enhed.
Protected!: Du har forsøgt at udføre
overførsels- eller slettehandlinger på en
skrivebeskyttet USB-enhed.
Reading: Anlægget genkender USBenheden.
Rec Error!: Overførslen startede ikke,
den blev stoppet undervejs, eller den
kunne på anden måde ikke udføres
(side 31).
Removed: USB-enheden er blevet
fjernet.
Step Full!: Du forsøgte at programmere
mere end 26 musiknumre eller filer
(trin).
Storage Drive: USB-enheden er
tilsluttet.
Track Full!: Antallet af filer på USBenheden har nået det maksimale antal.
35DK
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
Lyd-CD
CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
Diske, som dette anlæg IKKE KAN
afspille
CD-ROM
CD-R/CD-RW ud over diske, som
er optaget i musik-CD-format eller
MP3-format og er kompatible med
ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet eller
multisession
CD-R/CD-RW, som er optaget i
multisession, der ikke er afsluttet ved at
"lukke sessionen"
CD-R/CD-RW'er i dårlig
optagekvalitet, ridsede eller snavsede
CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CDRW'er, som er optaget med en
ukompatibel optageenhed.
CD-R/CD-RW, som ikke er
færdigbehandlet korrekt
Diske, som indeholder andre filtyper
end MPEG 1 Audio Layer-3-filer
(MP3)
Diske, som ikke har standardform
(f.eks. hjerteformet, firkantet,
stjerneformet)
Diske, som har selvklæbende tape,
papir eller etiketter påklistret
Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor limen strækker
sig uden for mærkaten
Diske, som har mærkater, der er trykt
med blæk, som føles klæbrigt, når det
berøres
36DK
Bemærkninger om diske
Tør disken af fra midten og udad med
en blød klud, inden den afspilles.
Rengør ikke diske med
opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller
kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske
sprays, der er beregnet til vinylplader.
Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler,
og lad dem ikke ligge i en bil, som er
parkeret i direkte sollys.
Om sikkerhed
Træk netledningen ud af stikkontakten
i væggen, hvis apparatet ikke skal
bruges i et længere stykke tid. Tag
altid fat om stikket, når det trækkes
ud af kontakten. Træk aldrig i selve
ledningen.
Hvis der er trængt væske ind i
anlægget, eller hvis der er faldet
genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget
efterse af kvalificerede teknikere, inden
du anvender det igen.
Strømkablet må kun udskiftes af
kvalificerede teknikere.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk
beskyttet, og billedet på tv-apparater
i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke
for tv'et, vente 15 til 30 minutter og
tænde for tv'et igen. Hvis situationen ikke
er blevet bedre, skal du flytte højttalerne
længere væk fra tv'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud
fugtet med en mild renseopløsning.
Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler
som f.eks. fortynder, rensebenzin eller
alkohol.
Andet
Om placering
Anlægget må ikke placeres hældende
eller på et sted, som er ekstremt varmt,
koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor
der ikke er tilstrækkelig ventilation
eller hvor det udsættes for vibrationer,
direkte sollys eller andet skarpt lys.
Vær forsigtig, når apparatet eller
højttalerne placeres på overflader, som
er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan
forekomme pletter eller misfarvning af
overfladen.
Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde
til varme omgivelser, eller hvis det
placeres i et meget fugtigt lokale, kan
fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at
anlægget ikke fungerer. I så fald skal
du tage disken ud og lade anlægget stå
tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
Om opbygning af varme
Opbygning af varme på apparatet
under brug er normalt, og der er ingen
grund til bekymring.
Berør ikke kabinettet, hvis det har
været brugt i længere tid ved høj
lydstyrke, da kabinettet kan være blevet
meget varmt.
Undgå at blokere
ventilationsåbningerne.
37DK
Specifikationer
Hovedenhed
Forstærker-del
DIN-strømudgang (klassificeret):
40 + 40 watt (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang
(reference): 50 + 50 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Musik-strømudgang (reference):
50 + 50 watt (6 ohm ved 1 kHz, 10%
THD)
Indgange:
AUDIO IN (stereo-minijackstik):
Spænding 250 mV, impedans
22 kilohm
(USB)-port: Type A, maksimal
strøm 500 mA
Udgange:
PHONES (stereo-minijackstik):
Accepterer hovedtelefoner på 8 ohm
eller mere
SPEAKER: Accepterer impedans på
6 ohm
USB-del
Understøttet bithastighed
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
38DK
CD-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 44,6 µW
*Dette resultat er målt i en afstand af
200 mm fra objektivets overflade på
Optical Pick-up Block med 7 mm
blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
Tuner-del
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
FM-tuner-del:
Indstillingsområde:
87,5  108,0 MHz (50 kHz trin)
Antenne: FM-stueantenne
Antenneterminaler: 75 ohm ikke-balanceret
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
AM-tuner-del:
Indstillingsområde:
531  1.602 kHz (med 9 kHz
indstillingsinterval)
Antenne: AM-rammeantenne, ekstern
antenneterminal
Mellemfrekvens: 450 kHz
Højttaler
Højttalersystem: 2-vejs højttalersystem,
Basrefleks
Højttalerenheder: Woofer 12 cm, konisk
type, Tweeter 4 cm, konisk type
Nomineret impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d):
Cirka 152 × 252 × 220 mm
Vægt: Cirka 2,3 kg
Generelt
Strømkrav:
220  240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug: 40 watt
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere):
Cirka 305 × 116 × 226 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Cirka 2,8 kg
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1),
R6-batterier (størrelse AA) (2), AMrammeantenne (1), FM-stueantenne (1),
Højttalerkabel (2), Højttalerpuder (8)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Se nedenstående websteder for at få
oplysninger om kompatible USBenheder.
For kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
For kunder i Canada:
English <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
French <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
For kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
For kunder i Asien eller Oceanien:
<http://www.sony-asia.com/support>
Andet
Standby strømforbrug: 0,5 W
Der er ikke anvendt halogene
flammehæmmere i visse printkort.
USB-enheder, der er
kompatible med dette
system
39DK
VAROITUS
Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja
sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhoilla tai
muulla vastaavalla, sillä ne voivat aiheuttaa
palovaaran. Älä aseta palavia kynttilöitä tai
muita esineitä, joissa on avoliekki, laitteen
päälle.
Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita
nesteillä täytettyjä esineitä laitteen
päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai
sähköiskuvaaran.
Koska laite kytketään irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkopistoke, kytke laite
pistorasiaan, johon pääsee helposti
käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin
epänormaalia, irrota välittömästi
verkkopistoke pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen
kaappiin.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää
laitetta liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle, tulelle tai muulle
vastaavalle.
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine
voi aiheuttaa huonokuuloisuutta.
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän
tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden
vaaraa.
FI
Muualla kuin Yhdysvalloissa olevat
asiakkaat
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASER tuotteeksi. Tämä merkintä on
laitteen takaseinässä.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat
tiedot koskevat vain laitteita, jotka
ovat myynnissä EU-direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokio, 108-0075 Japani.
Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskeva valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksa.
Kaikissa huoltoa tai takuuta koskevissa
asioissa tulee ottaa yhteys erillisissä
huolto- tai takuuasiakirjoissa mainittuun
osoitteeseen.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys
(Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet:
Kaukosäädin
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan
maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa
tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky
tai tietojen säilyminen vaatii, että
paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta. Jotta
varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Jatkuu

FI
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy,
jonka toisella puolella on tallennettu
DVD-aineisto ja toisella puolella
digitaalinen ääniaineisto. Koska
ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin
levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että
jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä
koskevia huomautuksia
”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo
ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat
lisensoineet MPEG Layer-3
äänenkoodaustekniikan ja patentit.
Windows Media on Microsoft
Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa tai muissa
maissa.
FI
Sisällysluettelo
Osat ja ohjaimet.................................... 6
Näytöllä olevat tiedot........................10
Muut toiminnot
Aloittaminen
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu soitto).............................26
Radioasemien esivirittäminen........27
Ajastimien käyttäminen...................28
Järjestelmän kytkeminen
turvallisesti............................................11
Kellonajan asettaminen....................13
Perustoiminnot
CD/MP3-levyn toistaminen.............14
Radion kuunteleminen.....................16
Musiikin siirtäminen levyltä
USB-laitteeseen...................................17
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteelta........................................21
Lisäaudiolaitteiden
käyttäminen..........................................23
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
käyttäminen..........................................24
Äänen säätäminen..............................24
Näytön vaihtaminen..........................25
Muuta
Vianetsintä.............................................30
Ilmoitukset............................................35
Varotoimet.............................................36
Tekniset tiedot.....................................38
Tämän järjestelmän kanssa
yhteensopivat USB-laitteet..............39
FI
Osat ja ohjaimet
Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot
voidaan tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.
Laite
Etupaneeli
Yläpaneeli
FI
Kaukosäädin


Laite: VOLUME-säädin (sivu 14,
16, 22, 23)
Kaukosäädin: VOLUME +/
‑painike (sivu 14, 16, 22, 23, 28)
Osat ja ohjaimet
Kaukosäätimen tunnistin
(sivu 30)
Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä
tai painamalla.

(USB) -portti (sivu 17, 21, 39)
Liitä lisävarusteena hankittavaan
USB‑laitteeseen.

 (auki/kiinni) -painike (sivu 14)
Sulje ja avaa levyalusta painamalla.

AUDIO IN -liitin (sivu 23)

/ (virta) -painike (sivu 13, 28,
34)
Paina kytkeäksesi virran järjestelmään.

STANDBY-merkkivalo (sivu 25, 30)
Palaa, kun järjestelmä on sammutettu.
Liitä lisävarusteena hankittavaan
audiolaitteeseen.

PHONES-liitin
Liitä kuulokkeet.

Toistopainikkeet ja
toimintopainikkeet
Laite: USB  (toisto/tauko)
-painike (sivu 22)
Valitse USB-toiminto painamalla.
Paina aloittaaksesi tai keskeyttääksesi
musiikin toiston valinnaisella
USB‑laitteella.
Jatkuu

FI
Laite: CD  (toisto/tauko)
-painike (sivu 14)
Paina valitaksesi CD-toiminnon.
Paina aloittaaksesi levyn toiston tai
asettaaksesi sen tauolle.
Kaukosäädin:  (toisto)
‑painike,  (tauko) -painike
Paina käynnistääksesi toiston tai
asettaaksesi sen tauolle.
Laite: TUNER/BAND -painike
(sivu 16)
Paina valitaksesi TUNER-toiminnon.
Paina valitaksesi FM- tai AMvastaanottomuodon.
Laite: DMPORT  (toisto/
tauko) -painike
SEARCH-painike (sivu 14, 22)
Paina syöttääksesi tai poistuaksesi
hakutilasta.

Laite: ENTER-painike (sivu 14, 18,
22, 26)
Kaukosäädin: (enter) ‑painike
(sivu 13, 14, 18, 22, 26, 27, 28)
Paina syöttääksesi asetukset.

/ (taaksepäin/
eteenpäin) -painike (sivu 14, 19,
22, 26)
Paina valitaksesi kappaleen tai tiedoston.
Valitse DMPORT-toiminto painamalla.
Paina, kun haluat käynnistää tai
keskeyttää DIGITAL MEDIA PORT
‑sovittimeen liitetyn audiolaitteen
toiston.
Laite: TUNE +/ (viritys) -painike
(sivu 16)
Kaukosäädin: +/ (viritys)
‑painike (sivu 16, 27)
Laite: FUNCTION-painike (sivu 14,
16, 21, 23)
Kaukosäädin: FUNCTION +/
‑painike (sivu 14, 16, 21, 23)
+/ (valitse kansio) -painike
(sivu 14, 19, 22, 26)
Paina valitaksesi toiminnon.

FI

Paina virittääksesi haluamasi aseman.
Paina valitaksesi kansion.
/ (pikakelaus taaksepäin/
eteenpäin) -painike (sivu 14, 22)
Laite: /CANCEL (pysäytys/
peruuta) ‑painike (sivu 14, 16, 19,
22)
Kaukosäädin:  (pysäytys)
‑painike (sivu 14, 16, 19, 22)
Paina hakeaksesi kappaleen tai tiedoston
kohdan.
Paina pysäyttääksesi toiston.
Paina peruuttaaksesi haun.
Paina siirtääksesi musiikkia levyltä
liitettynä olevaan valinnaiseen
USB‑laitteeseen.

CD-USB SYNC/REC1 -painike
(sivu 18)

USB MENU -painike (sivu 19)
/// -painike (sivu 13, 28)
Paina pyyhkiäksesi äänitiedostot
ja kansiot liitetystä valinnaisesta
USB‑laitteesta.
Paina valitaksesi muistin, johon luetaan,
jos USB-laitteessa on useampi kuin yksi
muisti.
Paina valitaksesi valikkokohtia.

Äänipainikkeet (sivu 24)
Laite: DSGX-painike
Kaukosäädin: EQ-painike

TUNER MEMORY -painike (sivu
27)
Paina esivirittääksesi radioaseman.

PLAY MODE/TUNING MODE
-painike (sivu 15, 16, 18, 22, 26)

Valitse CD- tai MP3-levyn tai valinnaisen
USB-laitteen toistotila painamalla.
Paina valitaksesi viritysmuodon.
CLEAR-painike (sivu 26)

Valitse äänitehoste painamalla.
Paina pyyhkiäksesi esiohjelmoidun
kappaleen tai tiedoston.

TIMER MENU -painike (sivu 13,
28)
Aseta kello ja toistoajastin painamalla.

TOOL MENU -painike
Paina valitaksesi valikon käytettäessä
DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta.

Paristotilan kansi (sivu 13)
Osat ja ohjaimet

REPEAT/FM MODE -painike (sivu
14, 16, 22)
Paina kuunnellaksesi levyn, yksittäisen
kappaleen tai tiedoston toistuvasti.
Paina valitaksesi FM-vastaanottomuodon
(monofoninen tai stereo).

SLEEP-painike (sivu 28)
Paina asettaaksesi uniajastimen.

DISPLAY-painike (sivu 25)
Paina vaihtaaksesi näytön tiedot.

 RETURN -painike
Paina palataksesi edelliseen valikkoon
käytettäessä DIGITAL MEDIA PORT
‑sovitinta.
FI
Näytöllä olevat tiedot


Toisto/tauko
Toistomuoto (sivu 14, 15, 22)


Virittimen vastaanottomuoto
(sivu 16)
Virittimen vastaanotto (sivu 16)
DSGX (sivu 24)

Ajastin (sivu 28)
REC (sivu 17)


Palaa, kun valinnainen USB-laite on
kytkettynä.
Tekstitiedot

Audioformaatti
10FI

USB MEMORY
Aloittaminen
Aloittaminen
Järjestelmän kytkeminen turvallisesti
tai
Pistorasia
 FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
 Valkoinen puoli Pohjois-Amerikan mallia varten
 Ruskea puoli muita alueita varten
 AM-kehäantenni
Oikea kaiutin
Vasen kaiutin
Jatkuu

11FI
 Kaiuttimet
Paina kaiuttimen liittimen
alapuolella oleva kieleke alas ja aseta
asianmukainen kaiutinjohto. Varmista,
että metallijohtimet (ei vinyylieristeen
peittämä osa) menevät kunnolla
kaiuttimen liittimiin. Aseta johtimen
punaisella viivalla merkityn johdon pää
+-liittimeen ja merkitsemätön johto
-liittimeen.
Sovita yksikön SPEAKER-liittimien
ulkonemat ja kaiutinjohdot ja aseta
johdot kunnolla SPEAKER-liittimiin.
 Virta
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, irrota
varusteisiin kuuluva pistokesovitin (vain
sovittimella varustetetut mallit).
 FM- ja AM-antennit
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat
hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennit
uudelleen.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista,
virtajohdosta ja USB-kaapelista
välttääksesi kohinan vastaanoton.
 DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitin.
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin täytyy
kytkeä valinnaiseen audiolaitteeseen
(kannettava audiosoitin tms.).
12FI
Huomautuksia
Käytettävissä olevat DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimet vaihtelevat alueen mukaan.
Älä käytä muuta sovitinta kuin DIGITAL
MEDIA PORT -sovitinta.
Älä kytke tai irrota DIGITAL MEDIA PORT
-sovitinta DMPORT-liittimeen/-liittimestä,
kun järjestelmän virta on päällä.
Käytettäessä DIGITAL MEDIA PORT
-sovitinta, jossa on videolähtötoiminto, kytke
sovitin suoraan televisioon.
Järjestelmän kantaminen
1 Poista levy CD-mekanismin
suojaamiseksi.
2 Valitse CD-toiminto painelemalla
FUNCTION +/ -painiketta  (tai
FUNCTION laitteessa).
3 Pidä laitteen SEARCH-painike 
painettuna ja paina laitteen 
‑painiketta , kunnes näytössä
näkyy ”STANDBY”.
4 Kun ”LOCK” näkyy, irrota virtajohto
pistorasiasta.
Kaiutintassut
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat
kaiutintassut kaiuttimien pohjaan
estääksesi liukumisen.
Kaukosäätimen käyttäminen
Kellonajan
asettaminen
Aseta kello kaukosäätimen painikkeilla.
1 Kytke järjestelmään virta
painamalla /­-painiketta .
2 Paina TIMER MENU -painiketta
Huomautuksia
Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli
vuotta.
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja
keskenään äläkä käytä eri tyyppisiä paristoja
yhdessä.
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan,
irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja
korroosion aiheuttamilta vahingoilta.
Aloittaminen
Liu’uta paristotilan kansi irti  ja aseta
kaksi varusteisiin kuuluvaa R6 (AAkokoista) paristoa paikalleen  -puoli
edellä siten, että napaisuus vastaa alla
esitettyä.
.
Tunnit vilkkuvat näytössä.
Jos ”PLAY SET?” vilkkuu näytössä,
valitse ”CLOCK SET?” painelemalla
/-painiketta  ja paina sitten
-painiketta .
3 Aseta tuntilukema painelemalla
/-painiketta . Paina sitten
-painiketta .
4 Aseta minuuttilukema tekemällä
samat toimet.
Kellonajan asetus katoaa, jos
virtajohto irrotetaan tai jos sattuu
sähkökatko.
Kellonajan näyttäminen järjestelmän
ollessa pois päältä
Paina DISPLAY-painiketta . Kello on
näkyvissä noin 8 sekuntia.
13FI
Perustoiminnot
CD/MP3-levyn
toistaminen
1 Valitse CD-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta
 (tai FUNCTION laitteessa).
2 Aseta levy paikalleen.
Paina laitteen -painiketta  ja
aseta levy etikettipuoli ylöspäin
levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla laitteessa
uudelleen -painiketta .
Älä pakota levykelkkaa kiinni
sormella, koska tämä voi vioittaa
laitetta.
3 Aloita toisto.
Paina -painiketta  (tai laitteen
CD ).
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/ -painiketta
 (tai käännä laitteen VOLUMEsäädintä).
14FI
Muut toiminnot
Kun haluat
Pysäyttää
toistamisen
Lopettaa
toistamisen
Valita MP3levyllä olevan
kansion
Valita
kappaleen tai
tiedoston
Valita MP3levyllä olevan
kansion ja
tiedoston
tarkastellessasi
näytössä olevia
kansioiden ja
tiedostojen
nimiä
Paina
-painiketta  (tai
laitteen CD ). Kun
haluat jatkaa toistamista,
paina painiketta
uudelleen.
-painiketta .
+/ -painiketta .
/ -painiketta
.
Laitteen SEARCH
-painiketta . Valitse
haluamasi kansio
painamalla /
-painiketta  ja paina
sitten -painiketta 
(tai ENTER laitteessa).
Valitse haluamasi
tiedosto painamalla
/ -painiketta
 ja paina sitten
-painiketta  (tai
ENTER laitteessa).
Hakea
Pidä / -painike
 alhaalla toiston
kappaleen
tai tiedoston aikana ja vapauta se
tietyn kohdan haluamassasi kohdassa.
Valita uudel- REPEAT-painiketta
, kunnes ”REP” tai
leen toiston
”REP1” näkyy.
Toistomuodon vaihtaminen
Painele PLAY MODE -painiketta 
soittimen ollessa pysäytettynä. Voit valita
normaalin toiston (” *” kaikille levyn
kansiossa oleville MP3-tiedostoille),
hajatoiston (”SHUF” tai ”
SHUF*”) tai
ohjelmoidun toiston (”PGM”).
Huomautuksia uudelleen toistosta
Kaikki levyllä olevat kappaleet tai tiedostot
toistetaan enintään viisi kertaa.
”REP1” merkitsee, että yksittäistä kappaletta
tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes se
pysäytetään.
Huomautuksia multisession-levyjen
toistamisesta
Jos levy alkaa CD-DA (tai MP3) -osiolla,
se tunnistetaan CD-DA (tai MP3) -levyksi,
jolloin muita osioita ei toisteta.
CD-sekaformaatin levy tunnistetaan CD-DA
(audio) -levyksi.
Perustoiminnot
* Kun toistetaan CD-DA-levyä,
(SHUF)
-toisto toimii samalla tavalla kuin normaali
(hajatoisto) toisto.
Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien
MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien,
tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden
kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt
voivat tuottaa kohinaa, katkonaista ääntä tai
ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.
Huomautuksia MP3-levyjen
toistamisesta
Älä tallenna muun tyyppisiä tiedostoja äläkä
tarpeettomia kansioita levylle, jolla on MP3tiedostoja.
MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot
ohitetaan.
MP3-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä,
missä ne on tallennettu levylle.
Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset
MP3-tiedostot, joilla on tiedostopääte ”.MP3”.
Jos levyllä on tiedostoja, joilla on
tiedostopääte ”.MP3”, vaikka ne eivät ole
MP3-tiedostoja, laite voi tuottaa kohinaa tai
toimia virheellisesti.
Enimmäismäärä:
 kansioiden osalta on 255 (juurikansio
mukaan lukien).
 MP3-tiedostojen osalta on 511.
 samalla levyllä olevien MP3-tiedostojen ja
kansioiden osalta on 512.
 kansioiden tasojen osalta (tiedostojen
puurakenne) on 8.
15FI
Radion kuunteleminen
1 Valitse ”TUNER FM” tai ”TUNER
AM”.
Painele FUNCTION +/ -painiketta
 (tai TUNER/BAND laitteessa).
2 Valitse viritysmuoto.
Painele TUNING MODE -painiketta
, kunnes näytössä näkyy ”AUTO”.
3 Viritä haluamasi asema.
Paina +/ -painiketta  (tai
laitteen TUNE +/). Haku loppuu
automaattisesti, kun asema on
viritetty. Näytössä näkyy tällöin
”TUNED” ja ”ST” (jos ohjelma on
stereofoninen).
Jos viritetty asema tarjoaa RDSpalveluja, aseman nimi näkyy
näytössä.
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/ -painiketta
 (tai käännä laitteen VOLUMEsäädintä).
Kun haluat lopettaa automaattisen
haun
Paina -painiketta .
16FI
Heikkosignaalisen aseman
virittäminen
Jos ”TUNED” ei näy ja haku ei pääty,
painele TUNING MODE -painiketta ,
kunnes ”AUTO” ja ”PRESET” katoavat.
Painele sitten +/ -painiketta 
(tai laitteen TUNE +/) virittääksesi
haluamasi aseman.
Heikon FM-stereoaseman staattisen
kohinan vähentäminen
Poista stereovastanotto käytöstä
painamalla FM MODE -painiketta 
niin monta kertaa, että näytössä lukee
”MONO”.
Musiikin siirtäminen
levyltä USB-laitteeseen
Voit siirtää helposti kaiken musiikin
levyltä USB-laitteeseen.
1 Liitä USB-laite
(USB) -porttiin
 kuten alla näytetään.
Perustoiminnot
Voit liittää valinnaisen USB-laitteen
yksikön
(USB) -porttiin  ja siirtää
musiikkia levyltä USB-laitteeseen.
Voit siirtää musiikkia vain CD-DA- tai
MP3-levyltä.
Tämän järjestelmän siirtämien
tiedostojen äänimuoto on MP3.
USB-laitteessa on oltava tyhjää tilaa noin
1 Mt minuuttia kohti, kun musiikkia
siirretään CD-levyltä. Levytilaa saatetaan
tarvita enemmän, kun musiikkia
siirretään MP3-levyltä.
Katso verkkosivustoista tietoja
yhteensopivista USB-laitteista, jotka
voidaan liittää tähän järjestelmään
(sivu 39).
Synkronoitu siirto (SYNC REC)
USB-laite
Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää,
käytä liitettävän USB-laitteen mukana
toimitettua USB-kaapelia.
Katso käyttöä koskevat tarkemmat
ohjeet liitettävän USB-laitteen
mukana toimitetusta ohjekirjasta.
2 Valitse CD-toiminto ja lataa
sitten levy, jonka musiikin haluat
siirtää.
Jatkuu

17FI
3 Valitse toistotila painelemalla
PLAY MODE -painiketta , kun
CD-soitin on pysäytetty.
Toistotila vaihtuu automaattisesti
normaaliksi toistotilaksi, jos
aloitat siirron hajatoistotilassa,
uudelleentoistotilassa tai
ohjelmoidussa toistotilassa (kun
raitoja tai MP3-tiedostoja ei ole
ohjelmoitu).
Jos haluat lisätietoja toistotilasta,
katso ”Toistomuodon vaihtaminen”
(sivu 15).
4 Paina laitteen CD-USB SYNC/
REC1 ­-painiketta .
”REC” vilkkuu ja näytössä vaihtuu
”SYNC REC”, ”xxxMB Free” (USBlaitteessa jäljellä oleva tila) ja ”Push
ENTER”.
USB-laite siirtyy valmiustilaan siirtoa
varten, ja CD-soitin pysähtyy toistoa
varten.
5 Paina
-painiketta  (tai
laitteen ENTER).
Siirto käynnistyy. Kun siirto on
suoritettu, CD-soitin ja USB-laite
pysähtyvät automaattisesti.
Yhden raidan tai MP3tiedoston siirtäminen toiston
aikana (REC1).
Voit helposti siirtää parhaillaan
toistettavan raidan tai MP3-tiedoston
USB-laitteeseen.
1 Liitä USB-laite
.
(USB) -porttiin
2 Valitse CD-toiminto ja lataa
sitten levy, jonka musiikin haluat
siirtää.
3 Valitse raita tai MP3-tiedosto,
jonka haluat siirtää, ja aloita
sitten toisto.
4 Paina CD-USB SYNC/REC1
-painiketta  yksikössä, kun
valittua raitaa tai MP3-tiedostoa
toistetaan.
”REC” vilkkuu ja näytössä vaihtuu
”REC 1”, ”xxxMB Free” (USBlaitteessa jäljellä oleva tila) ja ”Push
ENTER”.
USB-laite siirtyy valmiustilaan siirtoa
varten, ja CD-soitin pysähtyy toistoa
varten.
5 Paina
‑painiketta  (tai
laitteen ENTER).
Siirto käynnistyy. Kun siirto on
suoritettu, CD-soitin jatkaa toistoa.
18FI
USB-laitteen muistin valitseminen
Jos USB-laitteessa on useampi kuin yksi
muisti (esim. sisäinen muisti ja ulkoinen
muistikortti), voit valita luettavan
muistin ja käynnistää sitten siirron.
1 Liitä USB-laite
(USB) -porttiin .
Painele FUNCTION +/ -painiketta
 (tai FUNCTION laitteessa).
3 Paina laitteen USB MENU -painiketta
 pysäytystilassa.
”Select?” näkyy. Jos audiotiedosto
tai -kansio on valittu, ”Erase?” tulee
näkyviin sen sijasta. Valitse ”Select?”
painelemalla / -painiketta
.
4 Paina
-painiketta  (tai laitteen
ENTER).
Muistin nimi tulee näkyviin.
Näytettävä nimi vaihtelee USB-laitteen
teknisten tietojen mukaan.
5 Valitse muisti painelemalla /
-painiketta .
Siirry vaiheeseen 6, jos vain yksi
muisti voidaan valita.
Voit peruuttaa tämän toimenpiteen
painamalla -painiketta .
6 Paina
ENTER).
-painiketta  (tai laitteen
7 Aloita siirto noudattamalla vaiheita
2–5 kohdassa ”Synkronoitu siirto
(SYNC REC)” tai ”Yhden raidan tai
MP3-tiedoston siirtäminen toiston
aikana (REC1)”.
Paina -painiketta .
USB-laitteen poistaminen
1 Valitse USB-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta
 (tai FUNCTION laitteessa).
2 Pidä -painike  painettuna
laitteen pysäytystilassa, kunnes ”No
Device” tulee näkyviin.
3 Poista USB-laite.
Äänitiedostojen tai kansioiden
poistaminen USB-laitteesta
Perustoiminnot
2 Valitse USB-toiminto.
Siirron lopettaminen
Voit poistaa audiotiedostoja tai kansioita
USB-laitteesta.
1 Liitä USB-laite
(USB) -porttiin .
2 Valitse USB-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta
 (tai FUNCTION laitteessa).
3 Valitse poistettava audiotiedosto
tai kansio painelemalla /
-painiketta  tai
+/ -painiketta
.
4 Paina laitteen USB MENU -painiketta
.
”Erase?” näkyy.
5 Paina
-painiketta  (tai laitteen
ENTER).
”Track Erase?” tai ”Folder Erase?”
näkyy näytössä.
Voit peruuttaa poistamisen painamalla
-painiketta .
6 Paina
-painiketta  (tai laitteen
ENTER).
Valittu audiotiedosto tai kansio
poistetaan.
Jatkuu

19FI
Kansion ja tiedoston
muodostussäännöt
Huomautuksia
Kun USB-laitteeseen siirretään musiikkia
ensimmäistä kertaa, ”ROOT”-kansion
alle luodaan ”MUSIC”-kansio. ”MUSIC”kansioon luodaan kansioita ja tiedostoja
seuraavalla tavalla.
SYNC REC1)
Musiikkilähde Kansion nimi Tiedostonimi
MP3-levy
CD-DA
Sama kuin musiikkilähde2)
”CDDA001”3) ”TRACK001”4)
REC1
Musiikkilähde Kansion nimi Tiedostonimi
MP3-levy
”REC1”5)
CD-DA
Sama kuin
musiikkilähde2)
”TRACK001”4)
Ohjelmoidussa toistotilassa kansion nimi on
”PGM_xxx” ja tiedostonimi riippuu musiikin
lähteestä (CD-DA-levy tai MP3- levy).
2)
Nimessä voi olla enintään 32 merkkiä.
3)
Sen jälkeen kansionumerot annetaan
järjestyksessä 999:ään asti (mukaan lukien
kansiot ”ROOT” ja ”MUSIC”).
4)
Tiedostonumerot annetaan sen jälkeen
järjestyksessä.
5)
Uusi tiedosto luodaan ”REC1”-kansioon
aina, kun REC1-tallennus suoritetaan.
1)
20FI
Älä irrota USB-laitetta siirto- tai
poistamistoimenpiteiden aikana. Muuten
USB-laitteessa olevat tiedot voivat
korruptoitua tai USB-laite voi vaurioitua.
Älä liitä järjestelmää ja USB-laitetta USBjakajan kautta.
CD:ltä musiikkia siirrettäessä raidat
siirretään 128 kb/s -tyyppisinä MP3tiedostoina. MP3-levyltä siirrettäessä MP3tiedostot siirretään samalla bittinopeudella
kuin alkuperäiset MP3-tiedostot.
MP3-levyltä musiikkia siirrettäessä ääntä ei
kuulu ja näkyvissä on ”High Speed”.
CD-tekstitietoja ei siirretä luotaviin MP3tiedostoihin.
Jos siirto lopetetaan kesken, MP3-tiedosto
luodaan siihen pisteeseen asti, jossa siirto
keskeytettiin.
Siirto päättyy automaattisesti, jos:
 USB-laitteesta loppuu vapaa tila kesken
siirron.
 USB-laitteen audio-tiedostojen määrä
ylittää järjestelmän tunnistamien
tiedostojen määrän.
Yhdessä USB-laitteessa olevien
audiotiedostojen ja kansioiden
enimmäismäärä voi olla 999 (mukaan lukien
kansiot ”ROOT” ja ”MUSIC”).
Audiotiedostojen ja kansioiden
enimmäismäärä voi vaihdella
audiotiedostojen ja kansioiden rakenteen
mukaan.
Musiikin
kuunteleminen USBlaitteelta
Voit kuunnella USB-laitteeseen
tallennettua musiikkia.
Järjestelmä voi toistaa seuraavia
audioformaatteja:
MP3*/WMA*/AAC*
Katso verkkosivustoista tietoja
yhteensopivista USB-laitteista, jotka
voidaan liittää tähän järjestelmään
(sivu 39).
* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien
Perustoiminnot
Et voi poistaa audiotiedostoja ja kansioita
hajatoistotilassa tai ohjelmoidussa
toistotilassa.
Jos poistettavassa kansiossa on muita kuin
MP3/WMA/AAC-tiedostoja tai siinä on
alikansioita, niitä ei poisteta.
Jos USB-laitteessa on jo kansio tai tiedosto,
jolla on sama nimi kuin siirrettävällä
kansiolla tai tiedostolla, nimen perään
lisätään järjestysnumero eikä alkuperäistä
kansiota tai tiedostoa korvata.
suojaamia (Digital Rights Management)
tiedostoja.
Järjestelmällä ei ehkä voi toistaa onlinemusiikkikaupasta ladattuja tiedostoja.
1 Valitse USB-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta
 (tai laitteen FUNCTION).
2 Liitä valinnainen USB-laite
(USB) ‑porttiin .
Kun USB-laite on liitetty, näyttö
muuttuu seuraavasti:
”Reading”  ”Storage Drive*”
* USB-tallennuslaitetta liitettäessä levyn
nimi tulee seuraavaksi näkyviin, jos se on
tallennettu.
Huomautus
Liitetyn USB-laitteen tyypistä riippuen
merkinnän ”Reading” näkymiseen voi
kulua noin 10 sekuntia.
Jatkuu

21FI
3 Aloita toisto.
Paina ‑painiketta  (tai laitteen
).
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Valita uudelleen toiston
Poistaa USBlaitteen
Paina VOLUME +/ ‑painiketta
 (tai käännä laitteen VOLUMEsäädintä).
Muut toiminnot
Kun haluat
Pysäyttää
toistamisen
Lopettaa
toistamisen
Valita kansion
Paina
-painiketta  (tai
laitteen USB ).
Kun haluat jatkaa
toistamista, paina
painiketta uudelleen.
-painiketta . Kun
haluat jatkaa toistoa,
paina ‑painiketta
1) (tai laitteen
USB ). Voit
peruuttaa toiston
jatkamisen painamalla
uudelleen -painiketta
.
+/ -painiketta .
Valita tiedoston / -painiketta
.
Valita kansion Laitteen SEARCH
ja tiedoston
-painiketta . Valitse
tarkastellessasi haluamasi kansio
näytössä olevia painamalla /
kansioiden ja -painiketta  ja paina
tiedostojen
sitten -painiketta 
nimiä2)
(tai ENTER laitteessa).
Valitse haluamasi
tiedosto painamalla
/ -painiketta
 ja paina sitten
-painiketta  (tai
ENTER laitteessa).
Löytää
Pidä / -painike
 alhaalla toiston
tiedoston
kohdan
aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
22FI
REPEAT-painiketta
, kunnes ”REP” tai
”REP1” näkyy.
Pidä laitteessa
‑painike 
painettuna, kunnes
näytössä näkyy ”No
Device”, ja poista sitten
USB-laite.
Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa,
järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri
kohdasta.
2)
Voit tehdä hakuja digitaalisoittimissa
muiden tietojen, kuten albumin tai
musiikkityypin, perusteella.
1)
Toistomuodon vaihtaminen
Painele PLAY MODE -painiketta , kun
USB-laite on pysäytettynä. Voit valita
normaalin toiston (” ” kaikille USBlaitteen kansiossa oleville tiedostoille),
hajatoiston (”SHUF” tai ”
SHUF”) tai
ohjelmoidun toiston (”PGM”).
Huomautuksia USB-laitteesta
Soittomuotoa ei voi vaihtaa soiton aikana.
Toisinaan toiston aloittaminen saattaa kestää
hetken, koska:
 kansiorakenne on monimutkainen.
 muistikapasiteetti on liian suuri.
Kun USB-laite asetetaan, järjestelmä lukee
kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot.
Jos USB-laitteissa on useita kansioita ja
tiedostoja, USB-laitteen lukeminen voi kestää
kauan.
Älä liitä järjestelmää ja USB-laitetta USBjakajan kautta.
Joillakin USB-laitteilla toiminnon
suorittamista voi seurata pieni viive, ennen
kuin järjestelmä tekee toiminnon.
Lisäaudiolaitteiden
käyttäminen
1 Liitä audiolisälaite laitteen
AUDIO IN -liittimeen 
analogisella audiokaapelilla (ei
kuulu varusteisiin).
2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME  -painiketta  (tai
käännä laitteen VOLUME-säädintä).
3 Valitse AUDIO IN -toiminto.
Perustoiminnot
Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia
kytketyn USB-laitteen toimintoja.
Järjestelmän toistojärjestys voi poiketa
kytketyn USB-laitteen toistojärjestyksestä.
Pidä aina laitteessa -painike  painettuna
ja varmista, että näytössä näkyy ”No Device”,
ennen kuin poistat USB-laitteen. USBlaitteen poistaminen, kun ”No Device” ei näy,
voi tuhota laitteella olevat tiedot ja vioittaa
itse USB-laitetta.
Älä tallenna audiotiedostoja sisältävälle
USB-laitteelle muun tyyppisiä tiedostoja äläkä
tarpeettomia kansioita.
Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot
ohitetaan.
Yhdessä USB-laitteessa olevien
audiotiedostojen ja kansioiden
enimmäismäärä voi olla 999 (mukaan lukien
kansiot ”ROOT” ja ”MUSIC”).
Audiotiedostojen ja kansioiden
enimmäismäärä voi vaihdella tiedostojen ja
kansioiden rakenteen mukaan.
Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella
seuraavia audiomuotoja:
 MP3-levy: tiedostotunniste ”.mp3”
 Windows Media Audio tiedosto:
tiedostotunniste ”.wma”
 AAC: tiedostotunniste ”.m4a”
Huomaa, että vaikka tiedostonimillä olisi
yllä olevat tunnisteet, jos itse tiedosto
poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai
toimintahäiriöitä voi esiintyä.
Yhteensopivuutta kaikkien koodaus/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja
tallennusvälineiden välillä ei voida taata.
Yhteensopimaton USB-laite voi aiheuttaa
kohinaa ja pätkivää ääntä tai ei ehkä toistu
lainkaan.
Painele FUNCTION +/ -painiketta
 (tai laiteen FUNCTION).
4 Aloita liitetyn laitteen soitto.
5 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/ -painiketta
 (tai käännä laitteen VOLUMEsäädintä).
23FI
DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen
käyttäminen
1 Painele FUNCTION +/
-painiketta  (tai laitteen
FUNCTION) ja valitse ”DMPORT”.
2 Aloita liitetyn laitteen soitto.
Liitetyn komponentin ääni toistetaan
järjestelmässä.
Lisätietoja on DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen käyttöohjeissa.
Huomautus
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
tyypin mukaan voit ehkä käyttää liitettyä
komponenttia joko kaukosäätimen tai yksikön
painikkeilla.
Vihje
Voit käyttää järjestelmää DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimeen kytketyn audiolaitteen
akkulaturina, kun järjestelmän virta on
kytketty.
24FI
Äänen säätäminen
Äänitehosteen lisääminen
Kun haluat
Tuottaa
dynaamisemman äänen
(Dynamic
Sound
Generator
X‑tra)
Asettaa
äänitehosteen
Paina
Laitteen DSGX
‑painiketta .
EQ-painiketta 
toistuvasti tehdäksesi
valinnan ”BASS” tai
”TREBLE”. Säädä sitten
tasoa painelemalla +/
-painiketta .
Näytön vaihtaminen
Voit esimerkiksi tarkastella CD/MP3-levyn
tai USB-laitteen tietoja, kuten:
 raidan tai tiedoston numero normaalin
toiston aikana.
 raidan tai tiedoston nimi (” ”)
normaalin toiston aikana.
 esittäjän nimi (” ”) normaalin toiston
aikana.
 albumin tai kansion nimi (”
”)
normaalin toiston aikana.
 kokonaistoistoaika, kun soitin on
pysäytetty.
2)
Laitteen STANDBY-merkkivalo  syttyy,
kun järjestelmä on pois päältä.
1)
Perustoiminnot
Kun haluat
Paina
Vaihtaa näytön DISPLAY-painiketta 
tietoja1)
toistuvasti järjestelmän
ollessa päällä.
Tarkastaa
DISPLAY-painiketta
, kun järjestelmä on
kellonajan
järjestelmän
pois päältä2). Kello on
ollessa pois
näkyvissä 8 sekuntia.
päältä
Seuraavat kohdat näkyvät:
 MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun
käytetään ID3-versioiden 1 ja 2 tunnisteita
(MP3-levyllä enintään 62 merkkiä)
 enintään 8 merkkiä palvelun nimeä
varten, enintään 128 merkkiä DLS
(Dynamic Label Segment) -nimeä varten
ja enintään 16 merkkiä kanavanipun
tunnusta varten.
Huomautuksia näyttötiedoista
Merkit, joita ei voida esittää, näkyvät
muodossa ”_”.
Seuraavat kohdat eivät näy:
 CD-DA-levyn kokonaistoistoaika
toistomuodosta riippuen.
 MP3-levyn tai USB-laitteen
kokonaistoistoaika ja jäljellä oleva aika.
Seuraavat kohdat eivät näy oikein:
 kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka
eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2
tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia.
25FI
Muut toiminnot
Oman ohjelman
luominen
(Ohjelmoitu soitto)
1 Valitse haluamasi toiminto.
CD
Valitse CD-toiminto painelemalla
FUNCTION +/ -painiketta  (tai
FUNCTION laitteessa).
USB
Valitse USB-toiminto painelemalla
FUNCTION +/ -painiketta  (tai
FUNCTION laitteessa).
2 Painele PLAY MODE
‑painiketta , kunnes ”PGM”
näkyy järjestelmän ollessa
pysäytettynä.
3 Painele / -painiketta
, kunnes haluamasi
kappaleen tai tiedoston numero
näkyy.
Kun ohjelmoit tiedostoja, valitse
haluamasi kansio painelemalla
+/ -painiketta  ja valitse sitten
haluamasi tiedosto.
Esimerkki: Kun ohjelmoit CD:n
kappaleita
Valitun kappaleen tai
tiedoston numero
26FI
Ohjelman
kokonaistoistoaika
(valittu kappale tai
tiedosto mukaan lukien)
4 Lisää raita tai tiedosto
ohjelmaan painamalla
-painiketta  (tai ENTER
laitteessa).
CD
” . ” tulee näkyviin, kun
CD:n kokonaisohjelma-aika ylittää
100 minuuttia tai kun valitaan
CD-raita, jonka numero on 21 tai
suurempi tai kun valitaan MP3tiedosto.
USB
Ohjelman kokonaisaikaa ei voi
näyttää, joten ” . ” näkyy.
5 Ohjelmoi lisää kappaleita tai
tiedostoja toistamalla vaiheet
3 – 4. Enintään 25 kappaletta tai
tiedostoa voidaan ohjelmoida.
6 Kun haluat toistaa kappaleista
tai tiedostoista koostuvan
ohjelman, paina  -painiketta
.
Ohjelma pysyy käytettävissä,
kunnes avaat levyalustan tai poistat
USB-laitteen. Kun haluat toistaa
saman ohjelman uudelleen, paina
‑painiketta .
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Painele PLAY MODE -painiketta ,
kunnes ”PGM” katoaa näytöstä, kun
järjestelmä on pysäytettynä.
Kun haluat pyyhkiä ohjelman
viimeisen kappaleen tai tiedoston
Paina CLEAR-painiketta , kun
järjestelmä on pysäytettynä.
Radioasemien
esivirittäminen
Voit esivalita suosikkiradioasemasi ja
virittää ne välittömästi valitsemalla
vastaavan esivalintanumeron.
Esivalitse asemat kaukosäätimen
painikkeiden avulla.
”Radion kuunteleminen”
(sivu 16)).
2 Paina TUNER MEMORY
­‑painiketta .
radioasemaa, painele TUNING
MODE -painiketta , kunnes
”PRESET” näkyy. Valitse sitten
haluamasi esivalintanumero
painelemalla +/ -painiketta
.
Muut toiminnot
1 Viritä haluamasi kanava (katso
6 Kun haluat käyttää esivalittua
Esivalintanumero
3 Valitse haluamasi
esivalintanumero painelemalla
+/ ‑painiketta .
Jos valittuun esivalintanumeroon on
jo kohdistettu toinen asema, asema
korvautuu uudella asemalla.
4 Paina ‑painiketta .
5 Tallenna muut asemat
toistamalla vaiheet 1  4.
Enintään 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa voidaan esivalita.
Esivalinta-asemat pysyvät tallessa
noin puoli vuorokautta, vaikka
virtajohto irrotettaisiin tai sattuisi
sähkökatko.
27FI
Ajastimien
käyttäminen
Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa.
Jos käytät toistoajastinta yhdessä
uniajastimen kanssa, uniajastin on
etusijalla.
Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon.
Tämä toiminto on käytettävissä, vaikka
kellonaikaa ei olisi asetettu.
Painele SLEEP-painiketta .
Jos valitset ”AUTO”, järjestelmä sammuu
automaattisesti, kun nykyinen levy tai
USB-laite pysähtyy tai 100 minuutin
kuluttua.
Toistoajastin:
Voit herätä CD:hen, virittimeen tai USBlisälaitteeseen ennalta asetettuna aikana.
Ohjaa toistoajastinta kaukosäätimen
painikkeiden avulla. Muista asettaa
kellonaika.
1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/ -painiketta .
Jos haluat aloittaa tietystä raidasta tai
tiedostosta, luo oma ohjelma (sivu
26).
2 Paina TIMER MENU -painiketta
.
3 Valitse ”PLAY SET?” painelemalla
/-painiketta  ja paina sitten
‑painiketta .
”ON TIME” näkyy ja tuntilukema
vilkkuu.
28FI
4 Aseta toiston aloitusaika.
Aseta tuntilukema painelemalla
/-painiketta . Paina sitten
-painiketta . Minuuttilukema
vilkkuu. Aseta minuuttilukema edellä
kuvatulla tavalla.
5 Aseta toiston lopetusaika
tekemällä samat toimet kuin
vaiheessa 4.
6 Valitse äänilähde.
Painele /-painiketta , kunnes
haluamasi äänilähde näkyy.
Paina sitten -painiketta .
Ajastinasetukset näkyvät näytössä.
7 Sammuta järjestelmä
painamalla / -painiketta .
Järjestelmä kytkeytyy päälle 15
sekuntia ennen ennalta määrättyä
aikaa. Jos järjestelmä on päällä
määritettynä aikana, toistoajastin ei
käynnisty.
Kun haluat aktivoida tai tarkistaa
ajastimen uudelleen
1 Paina TIMER MENU -painiketta .
”TIMER SEL?” vilkkuu näytössä.
2 Paina
-painiketta .
3 Valitse ”PLAY SEL?” painelemalla /
-painiketta .
4 Paina
-painiketta .
Kun haluat peruuttaa ajastimen
1 Paina TIMER MENU -painiketta .
”TIMER SEL?” vilkkuu näytössä.
2 Paina
-painiketta .
3 Valitse ”TIMER OFF?” painelemalla
/-painiketta .
4 Paina
-painiketta .
Aloita alusta vaiheesta 1.
Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan,
kunnes se peruutetaan käsin.
Muut toiminnot
Kun haluat muuttaa asetusta
29FI
Muuta
Vianetsintä
1 Varmista, että virtajohto ja
kaiutinjohdot ovat oikein ja tiukasti
kiinnitetyt.
2 Etsi ongelma alla olevasta
tarkistusluettelosta ja tee siinä
mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi ja
tarkista seuraavat seikat.
Jos järjestelmässä on
jännitteenvalitsin, onko
jännitteenvalitsin asetettuna
oikealle jännitteelle?
Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia
kaiuttimia?
Onko järjestelmän ylä- tai
takaosassa olevat tuuletusaukot
tukittu?
Kun STANDBY-merkkivalo  lakkaa
vilkkumasta, liitä virtajohto takaisin
ja kytke virta järjestelmään. Jos
ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
30FI
Yleistä
Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai
vasen ja oikea äänenvoimakkuus
ovat epätasapainossa.
Sijoita kaiuttimet mahdollisimman
symmetrisesti.
Liitä vain varusteisiin kuuluvat
kaiuttimet.
Huomattava surina tai kohina.
Siirrä järjestelmä kauemmas
kohinalähteistä.
Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
Asenna virtajohtoon
kohinanvaimennin (myydään
erikseen).
Kaukosäädin ei toimi.
Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
yksikön kaukosäätimen vastaanottimen
 välistä ja sijoita yksikkö pois
loistelamppujen lähistöltä.
Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
Siirrä kaukosäädin lähemmäs
järjestelmää.
STANDBY-merkkivalo  jatkaa
palamista virtajohdon irrottamisen
jälkeen.
STANDBY-merkkivalo  ei ehkä
sammu välittömästi virtajohdon
irrottamisen jälkeen. Kyseessä ei ole
vika. Merkkivalo sammuu noin 40
sekunnin kuluessa.
CD/MP3-soitin
USB-laite
Ääni hyppää tai levyä ei voi toistaa.
Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se
takaisin paikalleen.
Siirrä järjestelmä tärisemättömään
paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen
päälle).
Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä
tai sijoita ne erillisille jalustoille.
Kovalla äänenvoimakkuudella
kuunneltaessa kaiutinten tärinä voi
aiheuttaa äänen hyppäämisen.
Et voi aloittaa siirtoa USBlaitteeseen.
Seuraavia ongelmia on voinut esiintyä.
USB-laite on täynnä.
USB-laitteessa olevien tiedostojen
ja kansioiden määrä on saavuttanut
ylärajan.
USB-laite on kirjoitussuojattu.
Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
Seuraavien levyjen toiston aloittaminen
voi kestää kauan.
monimutkaisella
hakemistorakenteella tallennettu
levy.
multisession-muodolla tallennettu
levy.
viimeistelemätön levy (levy, jolle
voidaan lisätä tietoja).
useita kansioita sisältävä levy.
Jatkuu

Muuta
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
Kun haluat palata normaaliin toistoon,
painele PLAY MODE -painiketta ,
kunnes sekä ”PGM” että ”SHUF”
katoavat näkyvistä.
Siirto pysähtyy, ennen kuin se on
päättynyt.
Käytetään USB-laitetta, jota ei tueta.
Katso yhteensopivia USB-laitteita
koskevat tiedot www-sivustoilta
(sivu 39).
USB-laitetta ei ole alustettu oikein.
Katso alustusohjeita USB-laitteen
käyttöohjeesta.
Sammuta järjestelmä ja irrota USBlaite. Jos USB-laitteessa on virtakytkin,
sammuta USB-laite ja käynnistä se
uudelleen, kun olet irrottanut sen
järjestelmästä. Suorita sitten siirto
uudelleen.
Jos siirto- ja poistotoimenpiteitä
toistetaan useita kertoja, USB-laitteen
tiedostorakenne sirpaloituu. Katso
ohjeita tämän ongelman selvittämisestä
USB-laitteen käyttöohjeesta. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
31FI
Musiikin siirto USB-laitteeseen
aiheuttaa virheen.
Käytetään USB-laitetta, jota ei tueta.
Katso yhteensopivia USB-laitteita
koskevat tiedot www-sivustoilta
(sivu 39).
Sammuta järjestelmä ja irrota USBlaite. Jos USB-laitteessa on virtakytkin,
sammuta USB-laite ja käynnistä se
uudelleen, kun olet irrottanut sen
järjestelmästä. Suorita tämän jälkeen
siirto uudelleen.
USB-laite irrotettiin tai virta katkaistiin
siirtotoimenpiteen aikana. Poista
osittain siirretty tiedosto ja tee siirto
uudelleen. Jos tämä ei korjaa ongelmaa,
USB-laitteessa voi olla vika. Katso
ohjeita tämän ongelman selvittämisestä
USB-laitteen käyttöohjeesta. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
USB-laitteessa olevia tiedostoja tai
kansioita ei voi poistaa.
Tarkista, onko USB-laite
kirjoitussuojattu.
USB-laite irrotettiin tai virta katkaistiin
poistotoimenpiteen aikana. Poista
osittain poistettu tiedosto. Jos tämä
ei korjaa ongelmaa, USB-laitteessa
voi olla vika. Katso ohjeita tämän
ongelman selvittämisestä USB-laitteen
käyttöohjeesta. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.
32FI
Käytätkö tuettua USB-laitetta?
Jos liitetään ei-tuettu USB-laite,
seuraavia ongelmia voi esiintyä. Katso
yhteensopivia USB-laitteita koskevat
tiedot www-sivustoilta (sivu 39).
USB-laitetta ei tunnisteta.
tiedostojen ja kansioiden nimet eivät
näy järjestelmässä.
toistaminen ei ole mahdollista.
ääni hyppää.
kohinaa.
lähtevä ääni on säröinen.
siirto pysähtyy, ennen kuin se on
suoritettu.
”Over Current” näkyy.
(USB) ‑portin  sähkövirran

tasossa on havaittu ongelma. Sammuta
järjestelmä ja irrota USB-laite
(USB) ‑portista . Varmista, että
USB-laitteessa ei ole ongelmaa. Jos
tämä näyttö toistuu usein, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ääntä ei kuulu.
USB-laitetta ei ole kytketty oikein.
Sammuta järjestelmä, liitä USB-laite
uudelleen, käynnistä järjestelmä ja
tarkista, tuleeko ”USB MEMORY”
näkyviin.
Kohinaa, hyppimistä tai säröä
äänessä.
Sammuta järjestelmä. Kytke sitten
USB-laite uudelleen.
Musiikkidata sisältää kohinaa tai
äänessä on säröä. Siirron aikana
on voinut tallentua kohinaa. Poista
tiedosto ja siirrä uudelleen.
(USB)
USB-laitetta ei voi kytkeä
‑porttiin .
USB-laite on kytketty väärin päin.
Kytke USB-laite oikein päin.
Toisto ei käynnisty.
Sammuta järjestelmä, liitä USB-laite
uudelleen ja käynnistä järjestelmä.
Liitä tuettu USB-laite (sivu 39).
Käynnistä toisto painamalla
‑painiketta  (tai laitteen USB
).
Muuta
”Reading” näkyy pitkään tai toiston
alkaminen kestää kauan.
Lukuprosessi voi kestää kauan
seuraavissa tapauksissa.
USB-laitteessa on paljon kansioita tai
tiedostoja.
tiedostorakenne on erittäin
monimutkainen.
muistikapasiteetti on liian suuri.
sisäinen muisti on sirpaloitunut.
Niinpä suosittelemme seuraavien
rajojen pitämistä.
kansioiden kokonaismäärä USBlaitteella: 100 tai vähemmän
tiedostoja yhteensä/kansio: 100 tai
vähemmän
USB-laitetta ei tunnisteta.
Sammuta järjestelmä, liitä USB-laite
uudelleen ja käynnistä järjestelmä.
Liitä tuettu USB-laite (sivu 39).
USB-laite ei toimi kunnolla. Katso
ohjeita tämän ongelman selvittämisestä
USB-laitteen käyttöohjeesta. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
Aseta toistomuodoksi normaali toisto.
Virheellinen näyttö
Lähetä musiikkidata uudelleen
USB-laitteelle, koska USB-laitteelle
tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet.
Tämä laite voi näyttää vain numeroita
ja aakkosia. Muut merkit eivät näy
oikein.
Jatkuu

33FI
Tiedostoja ei voi toistaa.
Audiotiedostolla ei ole tunnistetta
”.mp3”, ”.wma”, ”.m4a”.
Tietoja ei ole tallennettu MP3/WMA/
AAC-muodossa.
Muiden kuin FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmien mukaan
alustettuja USB-tallennusvälineitä ei
tueta.*
Jos käytät osioitua USBtallennusvälinettä, vain ensimmäisen
osion tiedostot voidaan toistaa.
Soitto on mahdollista tasolle 8 saakka.
Kansioiden määrä on yli 999.
Tiedostojen määrä on yli 999.
Salattuja tai salasanalla suojattuja yms.
tiedostoja ei voi toistaa.
* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja
FAT32-järjestelmää, mutta jotkin USBtallennusvälineet eivät ehkä tue kaikkia
näitä FAT-järjestelmiä. Lisätietoja on USBtallennusvälineiden käyttöohjeissa tai niitä
saa valmistajalta.
Viritin
Huomattava surina tai kohina tai
asemia ei voi vastaanottaa. (”TUNED”
tai ”ST” vilkkuu näytössä.)
Liitä antenni oikein.
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat
hyvän vastaanoton ja liitä antenni
uudelleen.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista,
virtajohdosta ja USB-kaapelista
välttääksesi kohinan vastaanoton.
Liitä erikseen myytävä ulkoinen
antenni.
34FI
Jos AM-antenni irtoaa muovisesta
jalustasta, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Katkaise virta lähellä olevista
sähkölaitteista.
Virittimen vastaanoton parantaminen
Katkaise virta CD-soittimesta CD:
n virranhallintatoiminnon avulla.
CD:n virta on oletusarvoisesti kytkettynä
päälle.
1 Valitse CD-toiminto painelemalla
FUNCTION +/ -painiketta  (tai
laitteen FUNCTION), ja sammuta
sitten järjestelmä.
2 Kun ”STANDBY” ei enää vilku, paina
laitteen / -painiketta  samalla,
kun pidät sen /CANCEL -painiketta
 painettuna.
”CD POWER OFF” näkyy. Kun CDsoittimen virta on katkaistuna, levyn
hakuaika kasvaa. Kun haluat kytkeä
CD-soittimen virran päälle, toista
toimenpide, kunnes ”CD POWER
ON” näkyy.
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein,
palauta järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta järjestelmä tehdasasetuksiin
laitteen painikkeiden avulla.
1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin
pistorasiaan. Kytke sitten virta
järjestelmään.
2 Paina /CANCEL -painiketta ,
DSGX-painiketta  ja / ‑painiketta
 samaan aikaan.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten
radioasemien esivalinnat, ajastin ja
kellonaika pyyhkiytyvät.
Ilmoitukset
CD/MP3-soitin, viritin
USB-laite
Complete!: USB-laitteen audiotiedosto
tai kansio on poistettu.
Device Full!: USB-laite on täynnä.
Erase Error!: USB-laitteen
audiotiedostojen tai kansioiden
poistaminen epäonnistui.
Error: USB-laitetta ei tunnisteta tai
kytkettynä on tunnistamaton laite
(sivu 32).
Muuta
Complete!: Esivalintatoiminto päättyi
normaalisti.
LOCKED: Levykelkka ei aukea.
Ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
No Disc: Järjestelmässä ei ole levyä tai
paikalleen on asetettu levy, jota ei voi
toistaa.
No Step: Kaikki ohjelmoidut kappaleet
ja tiedostot on pyyhitty.
Over: Saavutettiin levyn loppu
painettaessa  -painiketta  toiston
tai tauon aikana.
Push STOP!: On painettu PLAY MODE
-painiketta  toiston aikana.
Reading: Järjestelmä lukee levyn tietoja.
Joitakin painikkeita ei voi käyttää.
Step Full!: On yritetty ohjelmoida
enemmän kuin 26 kappaletta tai
tiedostoa (vaihetta).
TIME NG!: Toistoajastimen aloitus- ja
lopetusaika on asetettu samaksi.
Fatal Error!: USB-laite on kytketty
irti siirrettäessä audiotiedostoja
tai kansioita USB-laitteeseen tai
poistettaessa niitä USB-laitteesta.
Folder Full!: USB-laitteessa olevien
kansioiden määrä on saavuttanut
ylärajan.
No Device: USB-laite ei ole liitettynä tai
liitetty USB-laite on pysäytetty.
No Step: Kaikki ohjelmoidut kappaleet
ja tiedostot on pyyhitty.
No Track: Järjestelmään ei ole ladattu
toistokelpoista tiedostoa.
Not in Use: Toiminto ei kelpaa.
Not Supported: On kytketty USB-laite,
jota ei tueta.
Please Wait: Järjestelmä valmistelee
USB-laitteen käyttöä.
Protected!: Kirjoitussuojattuun USBlaitteeseen yritettiin tallentaa tai
poistaa.
Reading: Järjestelmä tunnistaa USBlaitetta.
Rec Error!: Siirto ei käynnistynyt,
pysähtyi kesken tai sitä ei voitu muuten
suorittaa (sivu 31).
Removed: USB-laite on irrotettu.
Step Full!: On yritetty ohjelmoida
enemmän kuin 26 kappaletta tai
tiedostoa (vaihetta).
Storage Drive: USB-laite on kytketty.
Track Full!: USB-laitteessa olevien
tiedostojen määrä on saavuttanut
ylärajan.
35FI
Varotoimet
Levyt, jotka tällä järjestelmällä
VOIDAAN toistaa
Audio CD
CD-R/CD-RW (audio data/MP3tiedostot)
Levyt, joita tällä järjestelmällä EI VOI
toistaa
CD-ROM
Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen,
joka on tallennettu musiikki-CDformaatissa tai ISO9660 Level 1/
Level 2-, Joliet- tai multisessionyhteensopivassa MP3-formaatissa
Multisession-tallennettu CD-R/
CD‑RW, jota ei ole päätetty ”sulkemalla
osiota”
Tallennukseltaan huonolaatuiset
CD-R/CD-RW-levyt, naarmuiset
tai likaiset CD-R/CD-RWlevyt tai yhteensopimattomalla
tallennusvälineellä tallennetut CD‑R/
CD-RW-levyt.
Virheellisesti viimeistelty CD-R/
CD‑RW
Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3) -tiedostoja sisältävät
levyt
Epätavallisen (esimerkiksi sydämen,
neliön, tähden) muotoiset levyt
Levyt, joiden pinnassa on teippiä,
paperia tai tarra
Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin
on kiinnitetty sinettejä, joiden liima
ulottuu sinetin ulkopuolelle
Levyt, joiden etiketin painamisessa
on käytetty mustetta, joka tuntuu
koskettaessa tahmealta
36FI
Huomautuksia levyistä
Pyyhi levy ennen toistamista
puhdistusliinalla keskeltä reunoja
kohti.
Älä puhdista levyjä liuottimilla,
kuten bensiinillä, tinnerillä tai
myynnissä olevilla puhdistusaineilla
tai vinyylilevyille tarkoitetuilla
antistaattisilla suihkeilla.
Älä altista levyjä suoralle
auringonvalolle äläkä lämpölähteille
kuten lämpöilmakanaville. Älä
myöskään jätä levyä suoraan
auringonvaloon pysäköityyn autoon.
Turvallisuus
Irrota virtajohto kokonaan
pistorasiasta, jos sitä ei aiota käyttää
pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon
pistorasiasta, tartu aina pistotulppaan.
Älä koskaan vedä itse johdosta.
Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä
esine tai nestettä, irrota järjestelmä
pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
Virtajohdon saa vaihtaa vain
valtuutettu huoltoliike.
Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole
suojattu magneettisesti, joten lähellä
olevan television kuva voi vääristyä
magneettisesti. Jos näin käy, katkaise
television virta, odota 15  30 minuuttia
ja kytke virta takaisin päälle. Jos kuva
ei parane, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten
tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.
Muuta
Laitteen sijoittaminen
Älä sijoita järjestelmää vinoon
asentoon äläkä tilaan, joka on
erityisen kuuma, kylmä, pölyinen,
likainen tai kostea tai jossa on
riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite
joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle
auringonvalolle tai kirkkaille valoille.
Ole varovainen sijoittaessasi laitetta
tai kaiuttimia erityiskäsitellyille
(esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi
tahraantua tai muuttaa väriään.
Jos järjestelmä tuodaan suoraan
kylmästä tilasta lämpimään tilaan tai
sijoitetaan erityisen kosteaan tilaan,
CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi
tiivistyä kosteutta, jolloin järjestelmä
voi joutua virhetilaan. Jos näin
käy, poista levy soittimesta ja jätä
järjestelmä päälle noin tunniksi,
kunnes kosteus on haihtunut.
Lämmön kertyminen
Laitteen lämpeneminen käytön
aikana on normaalia eikä anna aihetta
huoleen.
Älä kosketa koteloa, jos sitä
on käytetty jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.
Ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
37FI
Tekniset tiedot
Keskusyksikkö
Vahvistinosa
Tulot:
DIN-lähtöteho (nimellinen):
40 + 40 wattia (6 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen):
50 + 50 wattia (6 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
Musiikin lähtöteho (viitteellinen):
50 + 50 wattia (6 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
AUDIO IN (stereo-miniliitin): jännite
250 mV, impedanssi 22 kilo-ohmia
(USB) -portti: Tyyppi A,
enimmäisvirta 500 mA
Lähdöt:
PHONES (stereo-miniliitin):
vastaanottaa 8 ohmin kuulokkeet tai
suuremmat
SPEAKER: vastaanottaa 6 ohmin
impedanssin
USB-osa
Tuettu bittinopeus
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kb/s, VBR
WMA: 32  192 kb/s, VBR
AAC: 48  320 kb/s
Näytteenottotaajuus
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
38FI
CD-soitinosa
Järjestelmä: CD ja digitaalinen
audiojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle 44,6 µW
*Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta
Optical Pick-up Blockin 7 mm:n
aukolla.
Taajuusvaste: 20 Hz  20 kHz
Signaali-kohinasuhde: Yli 90 dB
Dynaaminen ala: Yli 90 dB
Viritinosa
FM stereo, FM/AM superheterodyne
-viritin
FM-viritinosa:
Viritysala:
87,5  108,0 MHz (50 kHz:n välein)
Antenni: FM-johtoantenni
Antenniliitännät: 75 ohmia,
tasapainottamaton
Välitystaajuus: 10,7 MHz
AM-viritinosa:
Viritysala:
531  1 602 kHz (viritysväli 9 kHz)
Antenni: AM-kehäantenni, ulkoinen
antenniliitäntä
Välitystaajuus: 450 kHz
Kaiutin
Kaiutinjärjestelmä: 2-tiekaiutinjärjestelmä,
bassorefleksi
Kaiutinyksiköt: Bassokaiutin 12 cm,
kartiotyyppinen, Diskanttikaiutin 4 cm,
kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s):
Noin 152 × 252 × 220 mm
Paino: Noin 2,3 kg
Yleistä
Virtalähdevaatimukset:
Vaihtovirta 220  240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus: 40 wattia
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet):
Noin 305 × 116 × 226 mm
Paino (pl. kaiuttimet): Noin 2,8 kg
Vakiovarusteet: Kaukosäädin (1), R6 (koko
AA) paristot (2), AM-kehäantenni (1),
FM-johtoantenni (1), kaiutinkaapeli (2),
kaiutintyynyt (8)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman eri ilmoitusta.
Katso alla olevilta www-sivuilta
yhteensopivia USB-laitteita koskevat
tiedot.
Yhdysvalloissa oleville asiakkaille:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Kanadassa oleville asiakkaille:
Englanniksi <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Ranskaksi <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Euroopan asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Latinalaisen Amerikan asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Aasian ja Oseanian asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/support>
Muuta
Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W
Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty
halogenoituja palonestoaineita.
Tämän järjestelmän
kanssa yhteensopivat
USB-laitteet
39FI
40FI
Muuta
41FI
Download PDF