Sony | CMT-EP707 | Sony CMT-EP707 Käyttöohjeet

4-239-806-11 (2)
Micro Hi-Fi
Component
System
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
CMT-EP707
© 2002 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke
udsættes for regn eller kraftig fugt.
For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alle reparationer til kvalificeret personale.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et
indbygget skab.
Dette apparat er
klassificeret som et
KLASSE 1 LASERprodukt.
Denne etiket er placeret
under bunden.
For at forhindre brand må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
Undlad at anbringe objekter fyldt med væske, f.eks.
vaser, på apparatet, så risikoen for brand eller stød
undgås.
Smid ikke batterierne i
skraldespanden, men bortskaf dem
i henhold til reglerne om
bortskaffelse af kemisk affald.
2DK
Indholdsfortegnelse
Liste over knapplaceringer
og henvisningssider
Hovedenhed ........................................... 4
Fjernbetjening ........................................ 5
Indstilling af lyden
Indstilling af lyden
— MEGA BASS ........................... 16
Fjernelse af lyden
— Dæmpning ................................ 16
Kom godt i gang
Tilslutning af systemet .......................... 6
Isætning af to batterier, størrelse AA
(R6), i fjernbetjeningen ................... 7
Indstilling af uret ................................... 7
Timeren
Falde i søvn til musik
— Sleep-timer ............................... 16
Vågne til musik
— Daglig timer ............................. 16
Cd
Ilægning af cd’en ................................... 8
Afspilning af cd’en
— Normal afspilning/Tilfældig
afspilning/Gentaget afspilning ........ 8
Programmering af cd-sporene
— Programmeret afspilning ............ 9
Tuner
Forudindstilling af radiostationer ........ 10
Lytning til radioen
— Forudindstilling ........................ 11
— Manuel indstilling .................... 11
Brug af radiodatasystemet (RDS)* ...... 11
Bånd
Ilægning af bånd .................................. 13
Afspilning af bånd ............................... 13
Optagelse på bånd
— Cd-synkronoptagelse/Manuel
optagelse ........................................ 14
— Programredigering .................... 15
Timer-optagelse af radioprogrammer .. 15
Displayet
DK
Deaktivering af displayet
— Strømsparetilstand .................... 17
Brug af cd-displayet ............................ 17
Valgfrie komponenter
Tilslutning af valgfrie komponenter .... 18
Lytning til lyd fra en tilsluttet
komponent ..................................... 18
Optagelse af cd’er på en tilsluttet digital
komponent ..................................... 18
Optagelse af lyd fra en tilsluttet
komponent ..................................... 18
Fejlfinding
Problemer og afhjælpning ................... 19
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ..................................... 21
Specifikationer ..................................... 22
* Gælder kun modellen til Europa.
3DK
Liste over knapplaceringer og henvisningssider
Illustrationsnummer
Sådan bruges denne side
r
Brug denne side til at finde placeringen af systemets
knapper og andre dele, der omtales i teksten.
PLAY MODE wa (8, 9)
R
R
Navn på knap/del
Henvisningsside
Hovedenhed
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
A–M
CD 3 (8, 9)
Cd-skuffe qg (8)
DISC 1/DISC 2/DISC 3 qf (8, 9,
14)
DISC SKIP 3 (8)
DISPLAY ws (12, 17)
Display 4 (8, 9, 10)
ENTER 1 (7, 9, 10, 15, 16, 17)
Fjernbetjeningsmodtager wd
FM MODE/DIR wa (11, 13, 14,
15, 20)
Kassetterum 5 (13)
MD 7 (14, 18)
MEGA BASS qk (16)
MUSIC MENU qj (16)
4DK
KNAPBESKRIVELSER
P–Z
PGM CLEAR 8 (9)
PHONES-stik (hovedtelefoner)
ql
PLAY MODE wa (8, 9)
PRESET (forudindstilling) +/–
qd (10, 11)
TAPE (bånd) 2 (13)
TUNER 6 (10, 11, 14)
TUNER MEM q; (10)
TUNING +/– qs (10, 11)
VOLUME (lydstyrkekontrol) qh
`/1 (strøm) w; (7, 15, 17)
Cd
nN (afspilning) 1 (8, 9)
Z (eject) qf (8)
M > (gå fremad) qs (8, 9)
. m (gå tilbage) qs (8, 9)
X (pause) q; (8)
x (stop) 8 (8)
TAPE (bånd)
nN (afspilning) 1 (13, 14)
M > (hurtig fremspoling)
qs (13)
X (pause) 0 (13)
Z PUSH OPEN/CLOSE (åbn/
luk) 9 (13)
z REC PAUSE/START qa (14,
15)
x (stop) 8 (13, 14)
. m (tilbagespoling) qs
(13)
Fjernbetjening
A–M
CD qa (8, 9)
CLOCK/TIMER ON/OFF 2
(15, 17)
CLOCK/TIMER SET 3 (7, 15,
16)
DISC SKIP 7 (8)
DISPLAY 6 (12, 17, 19)
ENTER qg (7, 9, 10, 15, 16, 17)
FM MODE 8 (11, 20)
MD 9 (14, 18)
MEGA BASS qf (16)
MUSIC MENU +/– qj (16)
MUTING qh (16)
KNAPBESKRIVELSER
P–Z
PGM CLEAR qs (9)
PLAY MODE w; (8, 9)
PRESET/CLOCK/TIMER +/–
wd (10, 11, 15, 17)
REPEAT/DIR wa (8, 13, 14, 15)
SLEEP 1 (16)
TAPE (bånd) ql (13)
TUNER/BAND q; (10, 11, 14)
TUNER MEMORY qk (10)
TUNING +/– ws (10, 11)
VOL (lydstyrke) +/– qd
nN (afspilning) wg (8, 9, 13,
14)
. (gå tilbage) > (gå
fremad) wd (7, 8, 9, 13)
X (pause) wf (8, 13)
x (stop) 5 (8, 13, 14)
`/1 (strøm) 4 (7, 15, 17)
m (tilbagespoling) M (hurtig
fremspoling) ws (8, 13)
Liste over knapplaceringer og henvisningssider
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
5DK
Kom godt i gang
Tilslutning af systemet
Udfør trin 1 til 4 for at tilslutte systemet ved hjælp af de medfølgende ledninger og det
medfølgende tilbehør.
AM-rammeantenne
FM-antenne*
Højre højttaler
Venstre højttaler
* Gælder ikk for den europæiske model
1 Tilslut fronthøjttalerne.
Tilslut højttalerledningerne til SPEAKERbøsningerne, som vist nedenfor.
2 Tilslut AM-antenne.
Opstil AM-rammeantennen, og tilslut den.
Indsæt kun den
strippede del.
Rød (3)
AM-rammeantenne
Sort (#)
6DK
3 Tilslut FM-antennen (gælder ikke for
den europæiske model).
FM-indføringsantennen
skal trækkes ud vandret.
Tip!
Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene cdafspilleren, skal begge batterier udskiftes med nye.
Bemærk!
Indstilling af uret
4 Tilslut strømkablet til en stikkontakt i
væggen.
Hvis den medfølgende adapter på stikket
ikke passer til stikkontakten i væggen, skal
du fjerne den fra stikket (kun for modeller,
der er udstyret med adapteren).
Tryk på [/ 1 (strøm) for at tænde systemet.
1 Tænd for systemet.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
Kom godt i gang
Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke
skal bruge den i en længere periode, for at undgå, at
batterierne beskadiges som følge af batterilækage.
fjernbetjeningen.
3 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen for at vælge “SET
CLK”, og tryk derefter på ENTER.
4 Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille timer.
Bemærk!
Fjern alle discs fra systemet, når det skal
transporteres.
Ved transport af systemet
Følg nedenstående fremgangsmåde for at
beskytte cd-mekanismen.
5 Tryk på ENTER.
6 Tryk på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille
minutter.
7 Tryk på ENTER.
Uret går i gang.
1 Fjern en evt. disc.
Hvis du laver en fejl
2 Fastgør det bånd, som sad på cd-skuffen,
da du købte systemet.
Start forfra fra trin 1.
3 Tryk på [/ 1 for at slukke systemet.
Urets indstillinger annulleres, når du tager
strømkablet ud, eller hvis der opstår strømsvigt.
4 Tag strømstikket ud.
Bemærk!
Isætning af to batterier,
størrelse AA (R6), i
fjernbetjeningen
e
E
e
E
7DK
Cd
Hvis du vil afspille
Vælg
Ilægning af cd’en
ALL DISCS
Sporene på alle cd’er i
SHUFFLE
tilfældig rækkefølge.
(Tilfældig afspilning)
1 Tryk på DISC 1 – 3 Z.
Cd-skuffen åbnes.
2 Anbring en cd i skuffen med
1 DISC
Sporene på den valgte cd i
SHUFFLE
tilfældig rækkefølge.
(Tilfældig afspilning)
PROGRAM
(Programmeret
afspilning)
mærkatsiden opad.
Sporene på cd’erne i den
ønskede rækkefølge (se
“Programmering af cdsporene” på side 9).
3 Tryk på nN.
Andre funktioner
Hvis du vil
Skal du
Stoppe afspilning
Trykke på x.
Holde pause
Trykke på X.
Trykke igen for at genoptage
afspilning.
Vælge et spor
Dreje ./> med eller mod
uret (eller tryk på . eller >
på fjernbetjeningen).
Vælge en cd
• Trykke på DISC 1 – 3, og
afspilningen starter automatisk.
Tryk på en anden Z for at ilægge andre
cd’er, og anbring cd’en i cd-skuffen.
3 Tryk på den samme Z igen for at lukke
cd-skuffen.
Afspilning af cd’en
• Trykke på DISC SKIP
gentagne gange, så DISC 1 – 3
vises. Tryk på nN for at
afspille den valgte cd.
— Normal afspilning/Tilfældig
afspilning/Gentaget afspilning
Hvis du trykker på DISC 1 – 3
under afspilning, ændres cdvalget, og afspilning af den nye
cd begynder.
På dette system kan du afspille en cd på
forskellige måder.
Spilletid
Finde et punkt på
et spor
Cd-skuffe nr. Spornummer
1 Tryk på CD.
2 Tryk på PLAY MODE gentagne gange i
stoptilstand, indtil den ønskede tilstand
vises på displayet.
Vælg
Hvis du vil afspille
ALL DISCS
Alle cd’er i cd-skuffen
(Normal afspilning) kontinuerligt.
Sporene på den valgte cd i
1 DISC
(Normal afspilning) den oprindelige rækkefølge.
8DK
Dreje m/M med eller mod
uret og holde knappen nede (eller
fortsæt med at trykke på m
eller M på fjernbetjeningen)
under afspilning. Slip, når du
finder det ønskede punkt.
Gentage afspilning Trykke på REPEAT/DIR på
(Repeat Play)
fjernbetjeningen, under
afspilning, indtil “REPEAT” eller
“REPEAT 1” vises.
REPEAT*: Gentager
afspilningen af alle spor på cd’en
op til fem gange.
REPEAT 1: Kun for et enkelt spor.
Hvis du vil annullere gentaget
afspilning, skal du trykke på
REPEAT/DIR på fjernbetjeningen,
indtil “REPEAT” eller “REPEAT
1” forsvinder.
Skal du
Hvis du vil
Skal du
Fjerne cd’en
Trykke på en af DISC 1 – 3 Z
for at åbne den skuffe, der
indeholder den cd, du vil
fjerne.
Annullere
programmeret
afspilning
Trykke på PLAY MODE, indtil
“PROGRAM” eller “SHUFFLE”
forsvinder fra displayet.
Føje et spor til
slutningen af
programmet
Udfør trin 3 og 5. Programmeret
afspilning skal være slået fra.
Slette hele
programmet
Tryk på PGM CLEAR, når
programmeret afspilning er i
stoptilstand.
* Du kan ikke vælge “REPEAT” og “ALL DISCS
SHUFFLE” samtidig.
Programmering af cdsporene
— Programmeret afspilning
Du kan tilrettelægge et program med op til 25
spor i den rækkefølge, du ønsker dem afspillet.
1 Tryk på CD, og ilæg dernæst en cd.
2 Tryk på PLAY MODE gentagne gange i
Cd
Hvis du vil
Tip!
Det program, du har oprettet, gemmes i systemets
hukommelse, selvom det er blevet afspillet. Hvis du
vil afspille det samme program en gang til, skal du
trykke på CD og derefter på nN.
Bemærk!
Hvis du åbner disc-skuffen, bliver det program, du
har programmeret, slettet.
stoptilstand, indtil “PROGRAM” vises
på displayet.
3 Tryk på DISC 1 – 3 for at vælge en cd.
4 Drej ./> med eller mod uret (eller
tryk på . eller > på
fjernbetjeningen), indtil det ønskede
spor vises på displayet.
Cd-skuffe nr. Spornummer
Programmeret
trinnummer
5 Tryk på ENTER.
Sporet er programmeret.
6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere
yderligere spor.
7 Tryk på nN.
Programmeret afspilning starter.
9DK
Tuner
4 Tryk på PRESET (PRESET/CLOCK/
Forudindstilling af
radiostationer
TIMER på fjernbetjeningen) + eller –
gentagne gange for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Du kan forudindstille op til 30 stationer for FM
og AM. Du kan derefter indstille stationerne
ved blot at vælge det tilsvarende
forudindstillede nummer.
Der er to måder, hvorpå du kan gemme de
forudindstillede stationer.
Hvis du vil
Metode
Indstille alle de stationer,
der kan modtages i dit
område, automatisk og
derefter lagre dem
derefter manuelt
Automatisk
forudindstilling
Indstille og lagre
radiofrekvensen for dine
foretrukne stationer
manuelt
Manuel forudindstilling
Angivelse af
forudindstillinger vha.
automatisk indstilling
1 Tryk på TUNER (TUNER/BAND på
fjernbetjeningen) gentagne gange for at
vælge “FM” eller “AM”.
2 Drej og hold TUNING +/– nede (eller
tryk på og hold TUNING + eller
TUNING – nede på fjernbetjeningen),
indtil frekvensangivelsen begynder at
skifte, og slip den så.
Forudindstillet nummer
5 Tryk på ENTER.
Stationen lagres.
6 Gentag trin 1 til 5 for at lagre andre
stationer.
Angivelse af
forudindstillinger vha. manuel
indstilling
1 Tryk på TUNER (TUNER/BAND på
fjernbetjeningen) gentagne gange for at
vælge “FM” eller “AM”.
2 Drej TUNING +/– (eller tryk på TUNING +
eller TUNING – på fjernbetjeningen)
gentagne gange for at stille ind på den
ønskede station.
3 Tryk på TUNER MEM (TUNER MEMORY
på fjernbetjeningen).
4 Tryk på PRESET (PRESET/CLOCK/
TIMER på fjernbetjeningen) + eller –
gentagne gange for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Scanningen stopper automatisk, når
systemet finder en station. “STEREO” (for
et stereoprogram) vises.
Hvis scanningen ikke standser
Indstil frekvensen på den ønskede
radiostation, som beskrevet i trin 2 til 5
under “Angivelse af forudindstillinger vha.
manuel indstilling”.
3 Tryk på TUNER MEM (TUNER MEMORY
10DK
Forudindstillet nummer
5 Tryk på ENTER.
Stationen lagres.
6 Gentag trin 1 til 5 for at lagre andre
stationer.
på fjernbetjeningen).
Andre funktioner
Det forudindstillede nummer begynder at
blinke.
Hvis du vil
Skal du
Indstille en station
med et svagt signal
Følge den procedure, der er
beskrevet under “Angivelse af
forudindstillinger vha. manuel
indstilling”.
Hvis du vil
Skal du
Ændre det
forudindstillede
nummer
Starte forfra fra trin 1.
Ændre den
forudindstillede
station
Starte forfra fra trin 1.
Lytte til en ikke-forudindstillet
radiostation
— Manuel indstilling
AM-frekvensintervallet er angivet til 9 kHz fra
fabrikken (10 kHz i nogle områder). Hvis du
vil ændre AM-frekvensintervallet, skal du
trykke på og holde TUNER MEM nede på
enheden i 4 sekunder eller mere, mens systemet
er slukket. AM-frekvensintervallet skifter
mellem 9 kHz og 10 kHz, og systemet tændes
automatisk. Når du ændrer intervallet, slettes
alle de forudindstillede stationer. Gentag
fremgangsmåden, hvis du vil indstille
intervallet igen.
Tip!
De forudindstillede stationer bevares en halv dag,
selvom du trækker ledningen ud, eller der opstår
strømsvigt.
Lytning til radioen
Du kan lytte til en radiostation ved enten at
vælge en forudindstillet station eller ved at
stille ind på stationen manuelt.
Lytte til en forudindstillet
station
— Forudindstilling
Forudindstil først radiostationer i tunerens
hukommelse (se “Forudindstilling af
radiostationer” på side 10).
1 Tryk på TUNER (TUNER/BAND på
fjernbetjeningen).
2 Tryk på PRESET (PRESET/CLOCK/
TIMER på fjernbetjeningen) + eller –
gentagne gange for at stille ind på den
ønskede forudindstillede station.
fjernbetjeningen) gentagne gange for at
vælge “FM” eller “AM”.
2 Drej og hold TUNING +/– nede (eller
tryk på og hold TUNING + eller TUNING
– nede på fjernbetjeningen) gentagne
gange for at stille ind på den ønskede
station.
Tuner
Sådan ændres intervallet for AMindstilling (gælder ikk for den
europæiske model)
1 Tryk på TUNER (TUNER/BAND på
Tip!
• Juster antennerne for at forbedre AM/FMmodtagelsen.
• Tryk på FM MODE/DIR (FM MODE på
fjernbetjeningen) gentagne gange, indtil “MONO
MODE” vises, hvis der er statisk støj på et FMstereoprogram. Der er ingen stereoeffekt, men
modtagelsen bliver bedre.
• Du kan stille ind på radioprogrammet direkte fra en
anden kilde ved at trykke på TUNER (TUNER/
BAND på fjernbetjeningen) (Automatic Source
Selection).
Brug af
radiodatasystemet (RDS)
(Kun europæisk model)
Hvad er radiodatasystemet?
RDS (Radio Data System) er en
udsendelsestjeneste, der giver radiostationerne
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, såsom visning af stationsnavn og
programtype. RDS findes kun på FMstationer.*
Bemærk!
RDS fungerer muligvis ikke, hvis den station, der er
stillet ind på, ikke transmitterer RDS-signalet korrekt,
eller hvis signalstyrken er svag.
* Ikke alle FM-stationer har RDS-tjenesten, og de
tilbyder heller ikke alle sammen de samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du bede de lokale radiostationer om
oplysninger om RDS-tjenesterne i dit område.
Det forudindstillede nummer vises på
displayet i nogle få sekunder.
fortsættes
11DK
Brug af radiodatasystemet (RDS)
(fortsat)
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg blot en station på FM-båndet. Når du
stiller ind på en station, som har RDS-tjenester,
vises “RDS” på displayet.
Sådan kontrolleres RDSoplysningerne
Hver gang der trykkes på DISPLAY, skifter
displayet som følger:
Stationsnavn t Frekvens t RDS TEXT t
Programtype* (i fem sekunder) t Ur (i fem
sekunder) t Stationsnavn t ...
* Programtyperne omfatter NEWS (nyheder),
AFFAIRS (erhverv, aktuelle nyheder), INFO,
SPORT, EDUCATE (uddannelsesprogrammer),
DRAMA, CULTURE (kultur), SCIENCE
(videnskab), VARIED
(underholdningsprogrammer), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M
(afslapningsmusik), LIGHT M (let musik),
CLASSICS (klassisk), OTHER M (anden musik),
WEATHER (vejrudsigt), FINANCE (økonomi),
CHILDREN (børn), SOCIAL (samfund),
RELIGION (religion), PHONE IN (programmer,
hvor lytteren kan deltage), TRAVEL (rejser),
LEISURE (fritid), JAZZ (jazz), COUNTRY
(countrymusik), NATION M (dansk musik),
OLDIES, FOLK M (folkemusik), DOCUMENT
(dokumentarprogrammer), TEST ALARM
(prøvesignal) og NONE (står for Ingen type og
omfatter alle programmer, der ikke er defineret
ovenfor).
12DK
Bånd
Ilægning af bånd
1 Tryk på Z PUSH OPEN/CLOSE.
2 Sæt et bånd i afspilleren, så den side,
du vil afspille/optage på, vender opad.
Indsæt båndet, så
den side, du vil
afspille/optage på,
vender opad.
Sådan findes begyndelsen af
et spor (AMS*)
Drej ./> med eller mod uret under
afspilning (eller tryk på . eller > på
fjernbetjeningen).
Båndet spoles frem eller tilbage til starten af
det næste eller det nuværende spor, og
afspilningen starter automatisk. Søgeretningen,
“>> + 1” (fremad) eller “<< – 1” (tilbage) vises
på displayet.
* AMS (Automatic Music Sensor)
Bemærk!
Bånd
Afspilning af bånd
Der kan opstå problemer med AMS-funktionen i
følgende situationer:
– Når pausen mellem sporene er mindre end 4
sekunder.
– Når systemet placeres tæt på et tv.
Du kan bruge følgende båndtyper TYPE I
(normal), TYPE II (CrO2) eller TYPE IV
(metal).
1 Isæt et bånd med optagelser på.
2 Tryk på TAPE.
3 Tryk på FM MODE/DIR (REPEAT/DIR på
fjernbetjeningen) gentagne gange for at
vælge g for at afspille en side, h for
at afspille begge sider, eller j* for at
afspille begge sider gentagne gange.
* Båndet stopper automatisk efter fem
afspilninger.
4 Tryk på nN.
Tryk på nN igen, hvis du vil afspille den
anden side.
Hvis du vil
Skal du
Stoppe afspilning
Trykke på x.
Holde pause
Trykke på X.
Tryk igen for at genoptage
afspilning.
Spole hurtigt frem eller
tilbage
Dreje m/M med eller
mod uret, mens båndet er
stoppet (eller trykke på
m eller M på
fjernbetjeningen).
Fjerne kassettebåndet
Trykke på Z PUSH
OPEN/CLOSE.
13DK
Optagelse på bånd
— Cd-synkronoptagelse/Manuel optagelse
Du kan optage fra cd eller radio (eller tilsluttede komponenter). Du kan bruge TYPE I-bånd
(almindelige).
Trin
Optage fra cd
(cd-synkronoptagelse)
Optage fra radioen
(eller en tilsluttet komponent) manuelt
1
Isæt et tomt bånd.
2
Tryk på DISC 1 – 3 Z.
Tryk på TUNER (TUNER/BAND på
fjernbetjeningen) eller MD for at vælge
den kilde, du ønsker at optage fra.
3
Isæt den cd, du vil optage.
Stil ind på den radiostation (eller klargør
en anden lydkilde), du vil optage fra.
4
Tryk på z REC PAUSE/START.
Båndoptageren er klar til optagelse.
Tryk på nN, når du vil optage på den anden side.
5
Tryk på FM MODE/DIR (REPEAT/DIR på fjernbetjeningen) gentagne gange for
at vælge g for at optage på den ene side, h for at optage på begge sider.
6
Tryk på z REC PAUSE/START
igen.
Optagelsen starter.
Tryk på z REC PAUSE/START igen, og
begynd derefter at afspille den ønskede
kilde.
Sådan afbrydes optagelsen
Bemærk!
Tryk på x.
Fjern alle cd’er, tryk på CD, og tryk derefter på z
REC PAUSE/START to gange for at slette en
optagelse.
Tip!
• Når du optager på begge sider, skal du starte fra den
side, der vender opad. Hvis du starter fra den side,
der vender nedad, stopper optagelsen ved slutningen
af den side, der vender nedad.
• Ved optagelse fra radioen:
Hvis der høres støj ved optagelse fra radioen, skal
du ændre den respektive antennes retning for at
reducere støjen.
14DK
Optagelse af en cd ved at
angive rækkefølgen af
sporene
— Programredigering
1 Isæt et bånd, der skal optages.
2 Programmer cd-spor ved at følge trin 1
til 6 i “Programmering af cd-sporene”
på side 9.
3 Tryk på z REC PAUSE/START.
4 Tryk på FM MODE/DIR (REPEAT/DIR på
fjernbetjeningen) gentagne gange for at
vælge g for at optage på én side.
Vælg h for at optage på begge sider.
5 Tryk på z REC PAUSE/START igen.
Optagelsen starter.
Timer-optagelse af
radioprogrammer
Før du kan bruge timer-optagelse, skal du
forudindstille radiostationen (se “Forudindstilling
af radiostationer” på side 10) og indstille uret (se
“Indstilling af uret” på side 7).
1 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen gentagne gange, indtil
“SET TMR” vises. Tryk derefter på
ENTER.
“ON” vises, og timeindikatoren blinker.
ved hjælp af fremgangsmåden i trin 3.
5 Tryk på PRESET/CLOCK/TIMER + eller
– på fjernbetjeningen gentagne gange,
indtil “RECORD” vises. Tryk derefter på
ENTER.
6 Sæt et bånd i afspilleren, så den side,
du vil afspille/optage på, vender opad.
7 Tryk på PRESET/CLOCK/TIMER + eller
– på fjernbetjeningen gentagne gange
for at stille ind på den ønskede
forudindstillede station og tryk derefter
på ENTER.
8 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Hvis du vil
Skal du
Kontrollere eller
skifte indstillingen
Tænde for systemet, og starte
forfra med trin 1.
Aktivere
timerfunktionen
Trykke på CLOCK/TIMER
ON/OFF på fjernbetjeningen,
indtil “REC” vises.
Annullere
timerfunktionen
Trykke på CLOCK/TIMER
ON/OFF på fjernbetjeningen,
indtil “REC” og “DAILY”
forsvinder.
Bånd
Båndoptageren står standby til optagelse.
Cd-afspilleren står standby til afspilning.
4 Angiv, hvornår optagelsen skal stoppe,
Bemærkninger!
• Når du bruger optage-timeren samtidig med sleeptimeren, har sleep-timer-indstillingen prioritet.
• Du kan ikke aktivere den daglige timer og optagetimeren på samme tid.
• Hvis systemet ikke er tændt på det forudindstillede
klokkeslæt, aktiveres timer-optagelsen ikke.
• Lydstyrken reduceres til minimum under optagelse.
• Hvis systemet er i optagetilstand eller
optagepausetilstand på det forudindstillede
tidspunkt, bliver timeroptagelsen ikke foretaget.
3 Angiv, hvornår optagelsen skal
begynde.
Tryk på PRESET/CLOCK/TIMER + eller
– på fjernbetjeningen gentagne gange
for at angive timer. Tryk derefter på
ENTER.
Minutindikatoren begynder at blinke.
Tryk på PRESET/CLOCK/TIMER + eller
– på fjernbetjeningen gentagne gange
for at angive minutter. Tryk derefter på
ENTER.
15DK
Indstilling af lyden
Timeren
Indstilling af lyden
Falde i søvn til musik
— Sleep-timer
Forstærkning af baslyden
Du kan lytte til musik med stærkere bastoner.
Systemet kan indstilles til at slukke efter et
bestemt tidsrum, så du kan falde i søvn til
musik.
Tryk på MEGA BASS.
Tryk på SLEEP på fjernbetjeningen.
“MEGA BASS” vises på displayet, og bassen
forstærkes.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
minutvisningen (slukketidspunktet) som følger:
Tryk igen for at annullere MEGA BASS.
90 t 80 t 70 t … t 10 t OFF t …
— MEGA BASS
Valg af den forudindstillede
effekt fra musikmenuen
Tryk på MUSIC MENU (eller MUSIC MENU
+/– på fjernbetjeningen) gentagne gange
for at vælge den forudindstillede effekt, du
ønsker.
Hver gang der trykkes på knappen, skifter
displayet som følger:
ROCK t POP t JAZZ t FLAT* t
ROCK t ...
* “FLAT” vises på skærmen i få sekunder.
Sådan annulleres effekten
Tryk på MUSIC MENU (eller MUSIC MENU
+/– på fjernbetjeningen) gentagne gange, indtil
“FLAT” vises.
Fjernelse af lyden
— Dæmpning
Du kan fjerne lyden midlertidigt.
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen.
Tryk igen for at annullere dæmpning.
Tip!
Du kan også øge lydstyrken ved at dreje VOLUME
med uret eller slukke for strømmen og tænde for den
igen.
Hvis du vil
Tryk på
Kontrollere den
resterende tid
SLEEP én gang på
fjernbetjeningen.
Ændre
SLEEP på fjernbetjeningen
slukketidspunktet gentagne gange for at vælge det
ønskede klokkeslæt.
Annullere Sleeptimer-funktionen
SLEEP på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil “SLEEP
OFF” vises.
Vågne til musik
— Daglig timer
Du kan vågne til musik på et forudindstillet
tidspunkt hver dag. Kontroller, at du har stillet
uret (se “Indstilling af uret” på side 7).
1 Klargør den lydkilde, du vil afspille.
• Cd: Ilæg en cd.
• Bånd: Sæt et bånd i afspilleren, så den
side, du vil afspille, vender opad.
• Radio: Stil ind på den forudindstillede
station, du ønsker (se “Lytte til radioen”
på side 11).
2 Indstil lydstyrken.
3 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
4 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen gentagne gange, indtil
“SET TMR” vises. Tryk derefter på
ENTER.
“ON” vises, og timeindikatoren blinker.
16DK
Displayet
5 Angiv et starttidspunkt.
Tryk på PRESET/CLOCK/TIMER + eller
– på fjernbetjeningen gentagne gange
for at angive timer. Tryk derefter på
ENTER.
Minutindikatoren begynder at blinke.
Tryk på PRESET/CLOCK/TIMER + eller
– på fjernbetjeningen gentagne gange
for at angive minutter. Tryk derefter på
ENTER.
6 Angiv, hvornår afspilningen skal
stoppe, ved hjælp af fremgangsmåden i
trin 5.
7 Tryk på PRESET/CLOCK/TIMER + eller
Displayet ændres som følger:
TUNER t CD t TAPE t RECORD
t TUNER t ...
8 Tryk på ENTER.
9 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
— Strømsparetilstand
Selv, hvis systemet er slukket, forbruger det
strøm for at kunne vise uret og modtage
signaler fra fjernbetjeningen.
Strømsparetilstand reducerer strømforbruget
under standby.
I denne tilstand vises uret ikke.
Tryk på DISPLAY, mens systemet er
slukket, indtil urvisningen forsvinder.
Sådan annulleres
strømsparetilstanden
Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket.
Displayet skifter som følger:
Urvisning* y Ingen visning
(strømsparetilstand)
Displayet
– på fjernbetjeningen for at vælge den
ønskede lydkilde.
Deaktivering af displayet
* “--:--” vises, hvis du ikke indstiller uret.
Tip!
Hvis du vil
Skal du
Kontrollere eller skifte Tænd for systemet, og start
indstillingen
forfra med trin 1.
Aktivere
timerfunktionen
Trykke på CLOCK/TIMER
ON/OFF på
fjernbetjeningen, indtil
“DAILY” vises.
Annullere timer
Trykke på CLOCK/TIMER
ON/OFF på
fjernbetjeningen, indtil
“DAILY” og “REC”
forsvinder.
Tip!
Systemet tænder automatisk 1 minut før det
forudindstillede klokkeslæt.
Bemærk!
Den radiostation, der er valgt for den daglige timer, er
den, du indstillede, før du slukkede systemet.
Timeren fungerer fortsat i strømsparetilstand.
Brug af cd-displayet
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
Displayet skifter som følger:
Under normal afspilning
Forløbet spilletid på det aktuelle spor t
Resterende tid på det aktuelle spor t
Resterende tid på den aktuelle cd t
Visning af klokkeslæt (i fem sekunder) t
Forløbet spilletid på det aktuelle spor t ...
I stoptilstand
Samlet antal spor og samlet spilletid t
Visning af klokkeslæt (i fem sekunder) t
Samlet antal spor og samlet spilletid t ...
17DK
Valgfrie komponenter
Tilslutning af valgfrie komponenter
Du kan tilslutte en digital eller en analog komponent til dette system.
Valgfri analog
komponent
Fra lydudgangsstikkene
på en analog
komponent
Valgfri digital
komponent
Til det digitale
indgangsstik på en digital
komponent
A MD IN-stik
Brug lydkabler (medfølger ikke) til at tilslutte
en valgfri komponent (f.eks. en MD-afspiller)
til disse stik. Du kan derefter optage eller lytte
til analog lyd fra den pågældende komponent
via dette system.
B OPTICAL DIGITAL OUT-stik
Brug et digitalt kabel (firkantet, medfølger
ikke) til at tilslutte en valgfri digital
komponent (f.eks. en MD-optager) til dette
stik. Du kan derefter foretage en digital
optagelse fra dette system til den pågældende
digitale komponent.
Lytning til lyd fra en
tilsluttet komponent
1 Tilslut lydkablerne.
Se “Tilslutning af valgfrie komponenter”
ovenfor.
2 Tryk på MD for at skifte funktion til
MD.
Start afspilningen af den tilsluttede
komponent.
18DK
Optagelse af cd’er på en
tilsluttet digital
komponent
1 Tilslut det digitale kabel.
Se “Tilslutning af valgfrie komponenter”
ovenfor.
2 Start optagelsen.
Se den brugsanvisning, der fulgte med den
tilsluttede komponent.
Optagelse af lyd fra en
tilsluttet komponent
1 Tilslut lydkablerne.
Se “Tilslutning af valgfrie komponenter”
ovenfor.
2 Start optagelsen manuelt.
Se “Optagelse på et bånd” på side 14.
Fejlfinding
Fjernbetjeningen virker ikke.
Problemer og afhjælpning
Hvis du har problemer med at bruge dette
system, kan du bruge nedenstående
kontrolliste.
Kontroller først, at strømkablet er tilsluttet
forsvarligt, og at højttalerne er tilsluttet korrekt
og forsvarligt.
Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Generelt
Displayet eller knappen forbliver oplyst eller
blinker, selv efter systemet blev slukket.
• Tryk på DISPLAY på fjernbetjeningen, indtil urdisplayet vises.
• Der har været strømsvigt. Indstil uret og
timerindstillingerne igen.
Urets indstilling/radioens forudindstilling/
timeren er annulleret.
• Strømkablet er frakoblet, eller der er strømsvigt i
mere end en halv dag.
Udfør følgende procedure igen:
— “Indstilling af uret” på side 7
— “Forudindstilling af radiostationer” på side
10
Hvis du har indstillet timeren, skal du også
udføre “Timer-optagelse af radioprogrammer” på
side 15 og “Vågne til musik” på side 16.
Der er ingen lyd.
• Drej VOLUME med uret.
• Hovedtelefonerne er tilsluttet.
• Indsæt kun den strippede del af
højttalerledningen i SPEAKER-bøsningen.
Indsættelse af højttalerledningens vinyldel vil
blokere højttalertilslutningerne.
Der er kraftig summen eller støj.
• Et tv eller en videobåndoptager er anbragt for tæt
på stereoanlægget. Flyt stereosystemet væk fra
tv’et eller videobåndoptageren.
Farveuregelmæssigheden på en tv-skærm varer
ved.
• Sluk for tv’et én gang, og tænd igen efter 15 til
30 minutter. Hvis farverne stadig er
uregelmæssige, skal højttalerne flyttes længere
væk fra tv’et.
Højttalere
Lyden kommer fra den ene kanal, eller venstre
og højre lydstyrke er uafbalanceret.
• Kontroller højttalertilslutningen og -placeringen.
Lyden mangler bas.
• Kontroller, at højttalerens + og – stik er tilsluttet
korrekt.
Cd-afspiller
Fejlfinding
Urindikatoren viser ikke den korrekte tid.
• Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og
systemet.
• Fjernbetjeningen peger ikke i retning af
systemets sensor.
• Batterierne er opbrugt. Udskift batterierne.
Cd-skuffen åbnes/lukkes ikke.
• Cd’en er ikke anbragt korrekt.
• Systemet er ikke anbragt horisontalt på en plan
og solid overflade.
Cd’en skifter ikke.
• Systemet er ikke anbragt horisontalt på en plan
og solid overflade.
Cd’en afspilles ikke.
•
•
•
•
Cd’en ligger ikke fladt i cd-skuffen.
Cd’en er snavset.
Cd’en er indsat med mærkatsiden nedad.
Der er dannet kondens. Fjern cd’en, og lad
systemet stå tændt i ca. 1 time, indtil fugten
fordamper.
Cd-skuffen åbnes ikke, og “LOCKED” vises.
• Kontakt din Sony-forhandler eller dit lokale
autoriserede Sony-servicecenter.
Timeren virker ikke.
• Indstil uret korrekt.
• Timer-optagelse og daglig timer kan ikke være
slået til på samme tid.
• Når du har slået sleep-timeren til, kan daglig
timer og timer-optagelse ikke tænde systemet,
før sleep-timeren har slukket det.
fortsættes
19DK
Problemer og afhjælpning (fortsat)
Cd-skuffen åbnes ikke, og “CD ERR 1” eller “CD
ERR 2” vises.
• Der sidder et fremmedlegeme fast i drevet. Fjern
det, sluk systemet, og tænd for det igen.
Båndoptager
Der bliver ikke optaget noget på båndet.
• Intet bånd i kassetterummet.
• Tappen er fjernet fra kassettebåndet.
• Båndet er spolet hen til slutningen.
Der optages ikke noget på båndet, båndet
afspiller ikke, eller lydniveauet falder.
• Båndhovederne er snavsede. Rengør dem (se
“Rengøring af båndhovederne” på side 22).
• Optage-/afspilningshovederne er magnetiserede.
Afmagnetiser dem (se “Afmagnetisering af
båndhovederne” på side 22).
Båndet slettes ikke helt.
• Optage-/afspilningshovederne er magnetiserede.
Afmagnetiser dem (se “Afmagnetisering af
båndhovederne” på side 22).
Der er for meget wow eller flutter, eller lyden
falder ud.
• Kapstanakslerne eller trykrullerne er snavsede.
Rengør dem (se “Rengøring af båndhovederne”
på side 22).
Støjen tager til, eller de høje frekvenser slettes.
• Optage-/afspilningshovederne er magnetiserede.
Afmagnetiser dem (se “Afmagnetisering af
båndhovederne” på side 22).
Tuner
Der høres støj.
• Juster antennerne.
Et FM-stereoprogram kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk på FM MODE/DIR (FM MODE på
fjernbetjeningen), indtil “STEREO MODE”
vises på displayet.
20DK
Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, efter
at du har udført de punkter, der er beskrevet på
side 19 og 20, skal du nulstille systemet på
følgende måde:
1 Fjern strømkablet fra stikkontakten, vent 30
sekunder eller mere, og tilslut derefter
strømkablet til stikkontakten igen.
2 Sluk for systemet, og tryk samtidig på MEGA
BASS, x (stop) og TAPE.
Alle systemparametre nulstilles til
fabriksindstillingerne.
Meddelelser
Følgende meddelelse vises muligvis på
displayet under betjening.
NO DISC
• Der er ingen cd i cd-skuffen.
TRAY/PROTECT
• Systemet er ikke anbragt horisontalt på en plan
og solid overflade.
Yderligere oplysninger
Om betjening
Forholdsregler
Om driftsspænding
Før du betjener systemet, skal du kontrollere, at
systemets driftsspænding er identisk med spændingen
i den lokale strømforsyning.
Om sikkerhed
• Strømmen til apparatet er ikke afbrudt, så længe
stikket sidder i stikkontakten, selvom selve enheden
er slukket.
• Tag stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid. Du skal tage stikket ud
ved at trække i selve stikket. Træk aldrig i selve
ledningen.
• Hvis der tabes eller spildes noget i komponenten,
skal strømmen afbrydes, og komponenten skal
kontrolleres af en faguddannet operatør, før den
tages i brug igen.
• Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret
forhandler.
• Navneskiltet er placeret udvendigt på undersiden.
• Anbring enheden på et sted med rigelig ventilation
for at undgå overophedning af enheden.
• Anbring ikke enheden i en skrå stilling.
• Anbring ikke enheden på steder, hvor:
— Det er ekstremt varmt eller koldt
— Det er støvet eller snavset
— Det er meget fugtigt
— Der er vibrationer
— Den udsættes for direkte sollys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
Om overophedning
• Selvom enheden varmes op under brug, er dette
ikke en fejlfunktion.
• Anbring enheden på et sted med rigelig ventilation
for at forhindre overophedning af enheden.
Hvis du konstant bruger dette apparat ved høj
lydstyrke, stiger temperaturen i kabinettet foroven, på
siden og forneden betydeligt. Undgå at brænde dig berør ikke kabinettet.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
stereoanlægget.
Bemærkninger om cd’er
• Rengør cd’en med en renseklud før afspilning.
Aftør cd’en fra midten og ud.
• Brug ikke opløsningsmidler.
• Udsæt ikke cd’en for direkte sollys eller
varmekilder.
• Cd’er med speciel form (f.eks. hjerte, firkant,
stjerne) kan ikke afspilles på dette system. Forsøg
på afspilning af disse kan beskadige systemet. Brug
ikke sådanne cd’er.
Bemærkning om CD-R/CD-RWafspilning
Discs, som optages på CD-R-/CD-RW-drev, kan ikke
afspilles p.g.a. ridser, snavs, optageforhold eller
drevets egenskaber. Desuden kan discs, som ikke er
færdige ved slutningen af optagelsen, ikke afspilles.
Rengøring af kabinettet
Brug en blød klud, der er let fugtet med en mild
sæbeopløsning.
Yderligere oplysninger
Om placering
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed,
kan der dannes kondensvand på linsen i cdafspilleren. I det tilfælde fungerer systemet ikke
korrekt. Fjern cd’en, og lad systemet stå tændt i ca.
1 time, indtil fugten fordamper.
• Når du flytter systemet, skal du fjerne eventuelle
cd’er.
Sådan gemmes en optagelse
permanent
Bræk kassettetappen af fra A- eller B-siden som vist
for at forhindre, at der optages oveni et bånds
eksisterende optagelser.
Bræk
kassettetappen
af fra A-siden
Hvis du senere vil genbruge båndet til optagelse, skal
du tildække den iturevne tap med tape.
Undlad at dække ventilationshullerne, da det kan
forårsage fejlfunktion.
fortsættes
21DK
Forholdsregler (fortsat)
Før du anbringer et kassettebånd i
båndoptageren
Stram båndet op, hvis det er nødvendigt. Ellers kan
båndet komme til at sidde fast i båndoptagerens dele
og blive beskadiget.
Når du bruger et bånd, der er
længere end 90 minutter
Båndet er meget elastisk. Skift ikke hyppigt mellem
funktioner som afspilning, stop og hurtig frem- eller
tilbagespoling (etc.). Båndet kan komme til at sidde
fast i båndoptageren.
Rengøring af båndhovederne
Rengør båndhovederne efter hver 10 timers brug.
Sørg for at rengøre båndhovederne, før du starter på
en vigtig optagelse eller efter afspilning af et gammelt
bånd. Brug tørre eller våde rensekassetter, der sælges
separat. Yderligere oplysninger finder du i
vejledningen til rensebåndet.
Afmagnetisering af båndhovederne
Afmagnetiser båndhovederne og de metaldele, som er
i kontakt med båndet, for hver 20 til 30 timers brug
med et afmagnetiseringsbånd (sælges separat).
Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til
afmagnetiseringsbåndet.
Specifikationer
Forstærkersektion
Canadisk model:
Vedvarende RMS-udgangseffekt (reference)
15 + 15 W
(4 Ω ved 1 kHz, 10%
THD)
Europæisk model:
DIN-udgangseffekt (nominel)
12 + 12 W
(4 Ω ved 1 kHz, DIN)
Vedvarende RMS-udgangseffekt (reference)
15 + 15 W
(4 Ω ved 1 kHz, 10%
THD)
Musikudgangseffekt (reference)
38 + 38 W
Anden model:
Følgende målt ved 230 V eller 120 V vekselstrøm,
50/60 Hz
DIN-udgangseffekt (nominel)
12 + 12 W
(4 Ω ved 1 kHz, DIN)
Vedvarende RMS-udgangseffekt (reference)
15 + 15 W
(4 Ω ved 1 kHz, 10%
THD)
Indgange
MD IN (stik til hovedtelefoner):
spænding 450 mV,
impedans 47 kΩ
Udgange
PHONES (hovedtelefoner):
(stereo mini-bøsning)
Accepterer hovedtelefoner
på 8 Ω eller mere
SPEAKER:
Accepterer impedans på 8
til 16 Ω
Cd-afspillersektion
System
Laser
Compact disc og digitalt
lydsystem
Halvlederlaser
(λ =780 nm)
Emissionsvarighed:
Kontinuerlig
20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB)
Frekvensgang
OPTICAL DIGITAL OUT
(Firkantet optisk tilslutningsstik, bagpanel)
Bølgelængde
660 nm
22DK
Båndafspillersektion
Generelt
Optagesystem
Frekvensgang
Strømkrav
Nordamerikansk model:
Europæisk model:
Wow og flutter
4-spors 2-kanals stereo
50 - 13 000 Hz (±3 dB),
ved brug af Sony TYPE Ikassettebånd
±0,15% W.spidsværdi
(IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W.spidsværdi
(DIN)
Tunersektion
Andre modeller:
Strømforbrug
Nordamerikansk model:
Canadisk model:
Europæisk model:
Andre modeller:
38 W
38 W
38 W
0,5 W (i standby-tilstand)
38 W
Mål (b/h/d):
Ca. 180 × 246 × 335 mm
Vægt:
Ca. 5,0 kg
Medfølgende tilbehør:
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening (1)
Batterier (2)
FM-ledningsantenne (1)
(gælder ikk for den
europæiske model)
FM-stereo, FM-/AM-superheterodyn-tuner
FM-tunersektion
Modtageområde
87,5 - 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminal (gælder ikk europæiske model)
75 Ω koaksial
Mellemfrekvens
10,7 MHz
AM-tunersektion
Modtageområde
Panamerikansk model:
Andre modeller:
Antenne
Mellemfrekvens
Ret til ændring af design og specifikationer uden
varsel forbeholdes.
Yderligere oplysninger
Europæisk model:
530 - 1 710 kHz
(med intervallet angivet
ved 10 kHz)
531 - 1 710 kHz
(med intervallet angivet
ved 9 kHz)
531 - 1 602 kHz
(med intervallet angivet
ved 9 kHz)
531 - 1 602 kHz
(med intervallet angivet
ved 9 kHz)
530 - 1 710 kHz
(med intervallet angivet
ved 10 kHz)
AM-rammeantenne
450 kHz
120 V vekselstrøm, 60 Hz
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Højttaler
Højttalersystem
Højttalerenheder
Woofer:
Diskant:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Basreflekstype
10 cm, membrantype
5 cm, membrantype
4Ω
Ca. 170 × 246 × 185 mm
Ca. 2,2 kg
23DK
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa avata. Jätä
kaikki huoltotyöt ammattihenkilön suoritettavaksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
Tämä kilpi on laitteen
kotelon alapinnalla.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla tai
verhoilla. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja
sähköiskuvaaran.
Älä hävitä paristoa tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan
hävitä se kemiallisten jätteiden
tapaan.
2FI
Sisältö
Painikkeiden sijainti ja
viitesivut
Päälaite .................................................. 4
Kaukosäädin .......................................... 5
Äänen säätäminen
Äänen säätö
— MEGA BASS ........................... 16
Äänen katkaiseminen
— Mykistys ................................... 16
Käyttöönotto
Järjestelmän asentaminen ...................... 6
Kahden AA-kokoisen (R6) pariston
asentaminen kaukosäätimeen .......... 7
Kellonajan asettaminen ......................... 7
Ajastin
Nukahtaminen musiikkiin
— Uniajastin ................................. 16
Herääminen musiikkiin
— Päivittäisajastin ........................ 16
CD
CD-levyn lataaminen ............................. 8
CD-levyn soittaminen
— Normaali soitto/Satunnaissoitto/
Jatkuva soitto ................................... 8
CD-levyn raitojen ohjelmointi
— Ohjelmoitu soitto ........................ 9
Viritin
Radioasemien esivirittäminen ............. 10
Radion kuunteleminen
— Asemien esiviritys .................... 11
— Käsinviritys .............................. 11
RDS*-järjestelmän (Radio Data System)
käyttäminen ................................... 11
Kasetti
Kasetin lataaminen .............................. 13
Kasetin soittaminen ............................. 13
Äänittäminen kasetille
— CD-levyn tahdistettu äänitys/
Manuaalinen äänitys ...................... 14
— Ohjelman editointi .................... 15
Radio-ohjelmien ajastinäänitys ........... 15
Näyttö
Näytön poistaminen käytöstä
— Virransäästötila ........................ 17
CD-soittimen näytön käyttäminen ....... 17
FI
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen ..................... 18
Liitetystä laitteesta tulevan äänen
kuunteleminen ............................... 18
CD-levyn äänitys liitetyllä
digitaalisella laitteella .................... 18
Äänitys liitetystä laitteesta ................... 18
Vianmääritys
Ongelmat ja ratkaisut ........................... 19
Lisätietoja
Varotoimet ........................................... 21
Tekniset tiedot ..................................... 22
* Vain Euroopan mallille.
3FI
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
Kuvan numero
Tämän sivun käyttäminen
r
Tämän sivun avulla löydät painikkeet ja järjestelmän
muut osat, jotka on mainittu tekstissä.
PLAY MODE wa (8, 9)
R
R
Painikkeen/osan nimi Viitesivue
Päälaite
PAINIKKEIDEN
KUVAUKSET
AAKKOSJÄRJESTYS
A–N
CD 3 (8, 9)
DISC 1/DISC 2/DISC 3 qf (8, 9,
14)
DISC SKIP 3 (8)
DISPLAY ws (12, 17)
ENTER 1 (7, 9, 10, 15, 16, 17)
FM MODE/DIR wa (11, 13, 14,
15, 20)
Kasettilokero 5 (13)
Kaukosäätimen tunnistin wd
Levylokero qg (8)
MD 7 (14, 18)
MEGA BASS qk (16)
MUSIC MENU qj (16)
Näyttö 4 (8, 9, 10)
4FI
P–Z
PGM CLEAR 8 (9)
PHONES-liitäntä ql
PLAY MODE wa (8, 9)
PRESET +/– qd (10, 11)
TAPE 2 (13)
TUNER 6 (10, 11, 14)
TUNER MEM q; (10)
TUNING +/– qs (10, 11)
VOLUME-säädin qh
@/1 (virta) w; (7, 15, 17)
CD
Z (poisto) qf (8)
x (pysäytys) 8 (8)
M > (siirto eteenpäin) qs (8,
9)
. m (siirto taaksepäin) qs
(8, 9)
nN (soitto) 1 (8, 9)
X (tauko) q; (8)
TAPE
M > (kelaus eteenpäin) qs
(13)
. m (kelaus taaksepäin) qs
(13)
Z PUSH OPEN/COLSE 9 (13)
x (pysäytys) 8 (13, 14)
z REC PAUSE/START qa (14,
15)
nN (soitto) 1 (13, 14)
X (tauko) 0 (13)
Kaukosäädin
A–M
CD qa (8, 9)
CLOCK/TIMER ON/OFF 2
(15, 17)
CLOCK/TIMER SET 3 (7, 15,
16)
DISC SKIP 7 (8)
DISPLAY 6 (12, 17, 19)
ENTER qg (7, 9, 10, 15, 16, 17)
FM MODE 8 (11, 20)
MD 9 (14, 18)
MEGA BASS qf (16)
MUSIC MENU +/– qj (16)
MUTING qh (16)
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
AAKKOSJÄRJESTYS
PAINIKKEIDEN
KUVAUKSET
P–Z
PGM CLEAR qs (9)
PLAY MODE w; (8, 9)
PRESET/CLOCK/TIMER +/–
wd (10, 11, 15, 17)
REPEAT/DIR wa (8, 13, 14, 15)
SLEEP 1 (16)
TAPE ql (13)
TUNER/BAND q; (10, 11, 14)
TUNER MEMORY qk (10)
TUNING +/– ws (10, 11)
VOL (äänenvoimakkuus) +/– qd
m (kelaus taaksepäin) M
(kelaus eteenpäin) ws (8, 13)
x (pysäytys) 5 (8, 13, 14)
. (siirto taaksepäin) >
(siirto eteenpäin) wd (7, 8, 9,
13)
nN (soitto) wg (8, 9, 13, 14)
X (tauko) wf (8, 13)
`/1 (virta) 4 (7, 15, 17)
5FI
Käyttöönotto
Järjestelmän asentaminen
Liitä laitteisto sen vakiovarusteisiin kuuluvilla johdoilla ja varusteilla toimimalla seuraavassa
kuvattujen vaiheiden 1 ja 4 mukaisesti.
AM-kehäantenni
FM-antenni*
Oikea kaiutin
Vasen kaiutin
* Paitsi Euroopassa myytävä malli
1 Liitä etukaiuttimet.
Liitä kaiutinjohdot SPEAKER-liitäntöihin
alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.
2 Liitä AM-antenni.
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se.
Työnnä liitäntään
vain paljas osa.
Punainen (3)
AM-kehäantenni
Musta (#)
6FI
3 Liitä FM-antenni (paitsi Euroopassa
myytävä malli).
Sijoita FM-antenni
täyteen mittaansa
vaakasuoraan asentoon.
Vihje
Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata laitetta,
vaihda molemmat paristot uusiin.
Huomautus
Käyttöönotto
Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen
ei vahingoita kaukosäädintä.
Kellonajan asettaminen
4 Liitä verkkojohto pistorasiaan.
Jos vakiovarusteisiin sisältyvä
pistokesovitin ei sovi pistorasiaan, irrota
sovitin pistokkeesta (vain sovittimella
varustetut mallit).
Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta
[/ 1 (virta).
1 Kytke laitteeseen virta.
2 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
3 Valitse “SET CLK” painamalla
kaukosäätimen painiketta CLOCK/
TIMER SET ja paina sitten ENTER
-painiketta.
4 Aseta tuntilukema painamalla
toistuvasti kaukosäätimen painiketta
. tai >.
Huomautus
Varmista ennen laitteen kantamista, että kaikki levyt
on poistettu laitteesta.
Kun kannat tätä laitetta
Suojaa CD-mekanismia toimimalla
seuraavassa kuvatulla tavalla.
1 Varmista, että levyt on poistettu laitteesta.
5 Paina ENTER -painiketta.
6 Aseta minuuttilukema painamalla
toistuvasti kaukosäätimen painiketta
. tai >.
7 Paina ENTER -painiketta .
Kello käynnistyy.
2 Kiinnitä uudelleen paikalleen nauha, joka
oli kiinnitettynä CD-levylokeroon, kun
ostit laitteen.
Jos teet virheen
3 Katkaise laitteesta virta painamalla [/ 1painiketta.
Huomautus
4 Irrota verkkojohto pistorasiasta.
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Kellon asetukset peruuntuvat, kun irrotat
verkkojohdon pistorasiasta tai sattuu sähkökatko.
Kahden AA-kokoisen (R6)
pariston asentaminen
kaukosäätimeen
e
E
e
E
7FI
CD
Valinta
CD-levyn lataaminen
1 Paina painiketta DISC 1– 3 Z.
Levylokero avautuu.
2 Aseta CD-levy paikalleen levylokeroon
nimipuoli ylöspäin.
Soitetaan
1 DISC
Valitun CD-levyn raidat
SHUFFLE
satunnaisessa järjestyksessä.
(satunnaissoitto)
PROGRAM
(ohjelmoitu
soitto)
CD-levyjen raidat haluamassasi
järjestyksessä (katso “CD-levyn
raitojen ohjelmointi” sivulla 9).
3 Paina nN.
Muut toiminnot
Toiminto
Toimi näin
Paina x-painiketta.
Soiton
pysäyttäminen
Tauko
Jos haluat asettaa laitteeseen toisen levyn,
paina eri Z-painiketta ja aseta levy
levylokeroon.
3 Sulje levylokero painamalla Z-
Raidan valinta Käännä ./>-säädintä myötätai vastapäivään (tai paina
kaukosäätimen painiketta . tai
>).
CD-levyn
valinta
painiketta uudelleen.
— Normaali soitto/Satunnaissoitto/
Jatkuva soitto
Soittoaika
Levylokeron numero
Raidan numero
1 Paina CD-painiketta.
2 Kun laite on pysäytettynä, paina PLAY
MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
haluamasi tila näkyy näytössä.
Valinta
Soitetaan
ALL DISCS
Kaikkien levylokerossa olevien
(normaali soitto) CD-levyjen kaikki raidat
peräkkäin.
1 DISC
Valitun CD-levyn raidat
(normaali soitto) alkuperäisessä järjestyksessä.
8
FI
ALL DISCS
Kaikkien CD-levyjen raidat
SHUFFLE
satunnaisessa järjestyksessä.
(satunnaissoitto)
• Paina DISC 1 – 3. Soitto alkaa
automaattisesti.
• Paina kaukosäätimen DISC SKIP painiketta toistuvasti niin, että DISC
1 – 3 tulee näkyviin. Aloita valitun
CD-levyn soitto painamalla
painiketta nN.
CD-levyn soittaminen
Voit tällä laitteella soittaa CD-levyjä eri
soittotavoilla.
Paina X-painiketta.
Paina uudelleen, kun haluat jatkaa
soittoa.
Jos painat soiton aikana painiketta
DISC 1 – 3, valittu CD-levy vaihtuu
ja uuden CD-levyn soitto alkaa.
Tietyn kohdan Käännä soiton aikana m/Msäädintä myötä- tai vastapäivään (tai
etsiminen
pidä kaukosäätimen painiketta m tai
raidasta
M alas painettuna). Kun olet
löytänyt haluamasi kohdan, vapauta
painike.
Paina kaukosäätimen REPEAT/DIRSoittaminen
painiketta, kunnes ilmaisin
jatkuvasti
(jatkuva soitto) “REPEAT” tai “REPEAT 1” tulee
näyttöön.
REPEAT*: CD-levyn kaikki raidat
enintään viisi kertaa.
REPEAT 1: Vain yksi raita.
Kun haluat peruuttaa jatkuvan soiton,
paina REPEAT/DIR- painiketta
kaukosäätimestä, kunnes ilmaisin
“REPEAT” tai “REPEAT 1” katoaa
näytöstä.
CD-levyn
poisto
Avaa poistettavan CD-levyn sisältävä
levylokero painamalla jotakin
painikkeista DISC 1 – 3 Z.
* Et voi valita vaihtoehtoja “REPEAT” ja “ALL
DISCS SHUFFLE” samanaikaisesti.
Toimi näin
Ohjelmoidun
soiton
peruuttaminen
Paina PLAY MODE -painiketta
niin, että “PROGRAM” tai
“SHUFFLE”-ilmaisin katoaa
näytöstä.
Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta siihen
järjestykseen, jossa haluat soittaa ne.
Raidan lisäys
ohjelman
loppuun
Toimi uudelleen vaiheiden 3 ja 5
mukaisesti ohjelmoitu soitto
pysäytettynä.
1 Paina CD-painiketta ja aseta sitten
Koko ohjelman
poistaminen
Kun ohjelmoitu soitto on
pysäytettynä, paina PGM CLEAR
-painiketta.
— Ohjelmoitu soitto
soittimeen CD-levy.
2 Kun laite on pysäytettynä, paina PLAY
MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
“PROGRAM” haluamasi tila näkyy
näytössä.
3 Valitse CD-levy painamalla DISC 1 – 3
-painikkeita.
Vihje
Luomasi ohjelma säilyy laitteen muistissa senkin
jälkeen, kun se on soitettu. Voit soittaa saman
ohjelman uudelleen painamalla CD-painiketta ja
sitten nN -painiketta.
Huomautus
4 Käännä ./>-säädintä myötä- tai
vastapäivään(tai paina kaukosäätimen
painiketta . tai >), kunnes
haluamasi raita näkyy näytössä.
Levylokeron
numero
CD
Toiminto
CD-levyn raitojen
ohjelmointi
Raidan
numero
Jos avaat levylokeron, luomasi ohjelma pyyhkiytyy
muistista.
Ohjelman
vaihenumero
5 Paina ENTER-painiketta.
Raita tallentuu ohjelmaan.
6 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla
vaiheita 3 ja 5.
7 Paina nN.
Ohjelmoitu soitto alkaa.
9FI
Viritin
4 Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla painiketta PRESET
(PRESET/CLOCK/TIMER
kaukosäätimestä) + tai – toistuvasti.
Radioasemien
esivirittäminen
Voit esivirittää jopa 30 asemaa FM- ja AMtaajuusalueilta. Voit sitten virittää minkä
tahansa kyseisistä asemista valitsemalla
vastaavan pikavalintanumeron.
Asemat voi esivirittää kahdella tavalla.
Toiminto
Menettely
Kaikkien alueella
vastaanotettavien asemien
automaattinen esiviritys ja
manuaalinen tallennus
muistiin.
Automaattinen
esiviritys
Haluttujen asemien
manuaalinen viritys ja
tallennus muistiin.
Manuaalinen
esiviritys
Pikavalintanumero
5 Paina ENTER-painiketta.
Asema on tallentunut muistiin.
6 Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 1 - 5.
Manuaalinen esiviritys
1 Valitse “FM” tai “AM” painamalla
TUNER-painiketta (kaukosäätimen
TUNER/BAND-painiketta).
2 Viritä haluamasi asema kääntämällä
Automaattinen esiviritys
1 Valitse “FM” tai “AM” painamalla
TUNER-painiketta (kaukosäätimen
TUNER/BAND-painiketta).
2 Käännä ja pidä käännettynä säädintä
TUNING +/– (tai paina ja pidä alas
painettuna kaukosäätimen painiketta
TUNING + tai TUNING –), kunnes
taajuuslukema alkaa muuttua näytössä.
Vapauta säädin tai painike sitten.
säädintä TUNING +/– (tai painamalla
kaukosäätimen painiketta TUNING + tai
TUNING –) toistuvasti.
3 Paina TUNER MEM -painiketta (TUNER
MEMORY kaukosäätimestä).
4 Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla painiketta PRESET
(PRESET/CLOCK/TIMER
kaukosäätimestä) + tai – toistuvasti.
Selaus päättyy automaattisesti, kun laite
virittää löytyneen aseman. Näyttöön tulee
“STEREO”-ilmaisin (stereolähetyksen
yhteydessä).
Jos selaus ei pääty
Aseta haluamasi radioaseman taajuus
kohdan “Manuaalinen esiviritys” vaiheissa
2 - 5 kuvatulla tavalla.
3 Paina TUNER MEM -painiketta (TUNER
MEMORY kaukosäätimestä).
Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
Pikavalintanumero
5 Paina ENTER-painiketta.
Asema on tallentunut muistiin.
6 Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 1 - 5.
Muut toiminnot
Toiminto
Toimi näin
Signaaliltaan heikon Toimi kohdassa “Manuaalinen
aseman virittäminen esiviritys” kuvatulla tavalla.
Pikavalintanumeron Aloita uudelleen vaiheesta 1.
muuttaminen
Esiviritetyn aseman Aloita uudelleen vaiheesta 1.
muuttaminen
10FI
AM-viritysaskelen muuttaminen
(paitsi Euroopassa myytävä malli)
Vihje
Esiviritetyt asemat säilyvät muistissa puoli
vuorokautta, vaikka irrottaisit verkkojohdon
pistorasiasta tai sattuisi sähkökatko.
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa valitsemalla
esiviritetyn aseman tai virittämällä aseman
manuaalisesti.
Esiviritetyn aseman
kuunteleminen
— Asemien esiviritys
Esiviritä ensin asemat virittimen muistiin
(katso sivun 10 kohtaa “Radioasemien
esivirittäminen”).
1 Paina TUNER -painiketta (TUNER/
BAND kaukosäätimestä).
2 Viritä haluamasi esiviritetty asema
painamalla painiketta PRESET
(PRESET/CLOCK/TIMER
kaukosäätimestä) + tai – toistuvasti.
Pikavalintanumero tulee näyttöön
muutamaksi sekunniksi.
— Käsinviritys
1 Valitse “FM” tai “AM” painamalla
TUNER-painiketta (kaukosäätimen
TUNER/BAND-painiketta).
2 Viritä haluamasi asema kääntämällä
säädintä TUNING +/– ja pitämällä sitä
paikallaan (tai pitämällä kaukosäätimen
painiketta TUNING + tai TUNING – alas
painettuna) toistuvasti.
Viritin
AM-viritysaskel on asetettu tehtaalla 9
kHz:ksi (joillakin alueilla 10 kHz:ksi). Jos
haluat muuttaa AM-viritysaskelta, pidä
laitteen TUNER MEM -painiketta alas
painettuna vähintään 4 sekuntia, kun laitteesta
on virta katkaistuna. AM-viritysaskel
vaihtelee 9 kHz:n ja 10 kHz:n välillä, ja
laitteeseen kytkeytyy automaattisesti virta.
Kun muutat viritysaskelta, kaikki esiviritetyt
asemat katoavat muistista. Jos haluat palauttaa
viritysaskeleen entiseksi, toimi uudelleen
edellä kuvatulla tavalla.
Muiden kuin esiviritettyjen
asemien kuunteleminen
Vihje
• Jos haluat parantaa AM/FM-vastaanoton laatua,
muuta antennien asentoa.
• Jos FM-stereo-ohjelmassa on kohinaa, paina
painiketta FM MODE/DIR (FM MODE
kaukosäätimestä) toistuvasti, kunnes “MONO
MODE” näkyy näytössä. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofonista, mutta sen laatu on parempi.
• Voit virittää radio-ohjelman suoraan toisesta
lähteestä painamalla painiketta TUNER (TUNER/
BAND kaukosäätimestä) (automaattinen
ohjelmalähteen valinta).
RDS-järjestelmän (Radio
Data System) käyttäminen
(Vain Euroopan mallille)
Mikä RDS on?
Radio Data System (RDS) on järjestelmä,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin mukana lisätietoja.
Tässä virittimessä on käteviä RDS-toimintoja,
kuten aseman nimen ja ohjelmatyypin näyttö.
RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FMasemilla.*
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
* Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
jatkuu
11FI
RDS-järjestelmän (Radio Data
System) käyttäminen (jatkuu)
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse FM-alueella lähettävä asema. Kun
virität RDS-tietoja lähettävän aseman, “RDS”ilmaisin tulee näyttöön.
RDS-tietojen näyttäminen
Joka kerta kun painat DISPLAY, näyttö
muuttuu seuraavasti:
Aseman nimi t Taajuus t RDS TEXT t
Ohjelman tyyppi* (viisi sekuntia) t
Kellonäyttö (viisi sekuntia) t Aseman nimi
t ...
* Ohjelmatyypit ovat NEWS, AFFAIRS
(ajankohtaisohjelmia), INFO, SPORT, EDUCATE
(koulutusohjelmia), DRAMA, CULTURE,
SCIENCE, VARIED (haastatteluja, peliohjelmia ja
komedioita), POP M, ROCK M, EASY M, LIGHT
M, CLASSICS, OTHER M, WEATHER,
FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ,
COUNTRY, NATION M, OLDIES, FOLK M,
DOCUMENT, TEST ALARM ja NONE (muut
kuin edellä mainitut ohjelmat).
12FI
Kasetti
Raidan alun etsiminen (AMS*)
Kasetin lataaminen
1 Paina Z PUSH OPEN/CLOSEpainiketta.
2 Aseta kasetti kasettisoittimeen
soitettava tai äänitettävä puoli ylöspäin.
Aseta soitettava
tai äänitettävä
puoli ylöspäin.
Kasetti kelautuu eteen- tai taaksepäin
seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun, ja
soitto alkaa automaattisesti. Etsintäsuunnan
ilmaisin “>> + 1” (eteenpäin) tai “<< – 1”
(taaksepäin) tulee näyttöön.
* AMS (Automatic Music Sensor, automaattinen
musiikkihaku)
Huomautus
AMS-toiminto ei ehkä toimi oikein seuraavissa
tilanteissa:
– Kun raitojen välinen äänittämätön jakso on alle 4
sekunnin pituinen.
– Kun laite on lähellä televisiota.
Kasetti
Kasetin soittaminen
Käännä soiton aikana ./>-säädintä
myötä- tai vastapäivään (tai paina
kaukosäätimen painiketta . tai >).
Voit käyttää kasetteja, joiden tyyppi on TYPE I
(normal), TYPE II (CrO2) tai TYPE IV (metal).
1 Aseta soittimeen äänitetty kasetti.
2 Paina TAPE-painiketta.
3 Paina FM MODE/DIR-painiketta
(REPEAT/DIR kaukosäätimestä)
toistuvasti ja valitse toisen puolen
soitto eli g, kummankin puolen soitto
eli h tai valitse j*.
* Nauha pysähtyy automaattisesti viiden
soittokerran jälkeen.
4 Paina nN-painiketta.
Paina nN-painiketta uudelleen, jos
haluat soittaa kääntöpuolen.
Toiminto
Toimi näin
Soiton keskeytys
Paina x-painiketta.
Taukotila
Paina X-painiketta.
Paina uudelleen, kun haluat
jatkaa soittoa.
Kelaus eteen- tai
taaksepäin
Kun nauha on pysäytettynä,
käännä m/M-säädintä
myötä- tai vastapäivään (tai
paina kaukosäätimen painiketta
m tai M).
Kasetin poisto
Paina painiketta Z PUSH
OPEN/CLOSE.
13FI
Äänittäminen kasetille
— CD-levyn tahdistettu äänitys/Manuaalinen äänitys
Voit äänittää CD-levyltä tai radiosta (tai liitetyistä laitteista). Voit käyttää normaalinauhaa (TYPE I)
sisältäviä kasetteja.
Vaiheet
Äänitys CD-levyltä
(CD-levyn tahdistettu äänitys)
Äänitys radiosta (tai liitetystä
laitteesta) manuaalisesti
1
Aseta soittimeen tyhjä kasetti.
2
Paina DISC 1 – 3 Z-painiketta.
Valitse haluamasi äänityslähde
painamalla painiketta TUNER
(TUNER/BAND kaukosäätimestä) tai
MD.
3
Aseta CD-soittimeen haluamasi CD-levy.
Viritä radioasema (tai valitse muu
äänilähde), jota haluat äänittää.
4
Paina z REC PAUSE/START-painiketta.
Laite kytkeytyy äänitysvalmiuteen.
Kun haluat äänittää kääntöpuolelle, paina nN-painiketta.
5
Paina FM MODE/DIR-painiketta (REPEAT/DIR kaukosäätimestä) toistuvasti ja
valitse toisen puolen äänitys eli g tai kummankin puolen soitto eli h.
6
Paina z REC PAUSE/START-painiketta
uudelleen.
Äänitys alkaa.
Paina painiketta z REC PAUSE/
START ja kytke sitten haluamasi
äänilähde toistoon.
Äänityksen keskeyttäminen
Huomautus
Paina x-painiketta.
Jos haluat poistaa äänityksen, poista laitteesta kaikki
CD-levyt, paina CD-painiketta ja paina sitten z REC
PAUSE/START -painiketta kahdesti.
Vihje
• Kun äänität kasetin molemmille puolille, aloita
yläpuolelta. Jos aloitat alapuolelta, äänitys päättyy
alapuolen lopussa.
• Äänittäminen radiosta:
Jos radioaseman äänityksen aikana kuuluu kohinaa,
yritä poistaa häiriöt siirtämällä antennia.
14FI
CD-levyn äänittäminen
halutussa raitajärjestyksessä
— Ohjelman editointi
1 Aseta kasettidekkiin kasetti, johon
haluat äänittää.
2 Ohjelmoi CD-levyn raidat sivun 9
kohdan “CD-levyn raitojen ohjelmointi”
vaiheiden 1 - 6 mukaisesti.
3 Paina z REC PAUSE/START -painiketta.
4 Valitse g painamalla painiketta FM
MODE/DIR (REPEAT/DIR
kaukosäätimestä) toistuvasti, jos haluat
äänittää vain yhdelle puolelle. Valitse
h, jos haluat äänittää kummallekin
puolelle.
5 Paina z REC PAUSE/START -painiketta
uudelleen.
Äänitys alkaa.
Radio-ohjelmien
ajastinäänitys
Ajastinäänitys edellyttää, että ensin esivirität
radioaseman (katso sivun 10 kohtaa
“Radioasemien esivirittäminen”) ja asetat
kellonajan (katso sivun 7 kohtaa “Kellonajan
asettaminen”).
1 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
2 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta toistuvasti, kunnes
“SET TMR” tulee näyttöön. Paina
ENTER -painiketta.
“ON” tulee näyttöön, ja tuntilukema vilkkuu.
3 Aseta aloitusaika.
toimimalla vaiheessa 3 kuvatulla
tavalla.
5 Paina kaukosäätimen painiketta
PRESET/CLOCK/TIMER + tai –
toistuvasti, kunnes “RECORD” tulee
näyttöön. Paina ENTER -painiketta.
6 Aseta äänitettävä kasetti
kasettilokeroon äänitettävä puoli
ylöspäin.
7 Viritä haluamasi esiviritetty asema
painamalla kaukosäätimen painiketta
PRESET/CLOCK/TIMER + tai –
toistuvasti ja paina sitten ENTER
-painiketta.
8 Katkaise laitteesta virta painamalla ?/1-
Kasetti
Kasettidekki kytkeytyy äänitysvalmiuteen.
Laite kytkeytyy toistovalmiuteen.
4 Aseta äänityksen lopetusaika
painiketta.
Toiminto
Toimi näin
Asetuksen
tarkistaminen tai
muuttaminen
Kytke laitteeseen virta ja aloita
uudelleen vaiheesta 1.
Ajastintoiminnon Paina kaukosäätimen CLOCK/
ottaminen käyttöön TIMER ON/OFF -painiketta,
kunnes “REC” tulee näyttöön.
Ajastintoiminnon
peruuttaminen
Paina kaukosäätimen CLOCK/
TIMER ON/OFF -painiketta,
kunnes “REC” ja “DAILY”
tulevat näyttöön.
Huomautuksia
• Kun käytät äänitysajastinta samaan aikaan
uniajastimen kanssa, uniajastimen asetus saa
etusijan.
• Et voi ottaa käyttöön päivittäisajastinta ja
äänitysajastinta samanaikaisesti.
• Jos laitteessa on virta esiasetettuna ajankohtana, se
ei aloita ajastinäänitystä.
• Äänenvoimakkuus laskee minimiin äänityksen
aikana.
• Jos laite on esiasetettuna ajankohtana äänitys- tai
äänitystaukotilassa, se ei käynnistä ajastinäänitystä.
Aseta tuntilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta PRESET/
CLOCK/TIMER + tai – toistuvasti. Paina
ENTER -painiketta.
Minuuttilukema alkaa vilkkua seuraavaksi.
Aseta minuuttilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta PRESET/
CLOCK/TIMER + tai – toistuvasti. Paina
ENTER -painiketta.
15FI
Äänen säätäminen
Ajastin
Äänen säätö
Nukahtaminen musiikkiin
— Uniajastin
Matalien äänien
korostaminen
— MEGA BASS
Voit asettaa laitteen virran katkeamaan
haluamasi ajan kuluttua niin, että voit nukahtaa
musiikkiin.
Voit korostaa musiikin matalia ääniä.
Paina kaukosäätimen SLEEP-painiketta.
Paina MEGA BASS -painiketta.
Aina painiketta painaessasi minuuttinäyttö
(virrankatkaisuaika) muuttuu seuraavasti:
“MEGA BASS” tulee näyttöön, ja matalien
äänien korostus kytkeytyy toimintaan.
Voit poistaa MEGA BASS -toiminnon käytöstä
painamalla painiketta uudelleen.
Esiasetetun tehosteen
valitseminen
musiikkivalikosta
Valitse haluamasi esiasetettu tehoste
painamalla MUSIC MENU (tai MUSIC
MENU +/– kaukosäätimestä) -painiketta
toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
ROCK t POP t JAZZ t FLAT* t
ROCK t ...
* “FLAT”-ilmaisin näkyy näytössä muutaman
sekunnin.
Tehosteen poistaminen käytöstä
Paina painiketta MUSIC MENU (tai MUSIC
MENU +/– kaukosäätimestä) toistuvasti,
kunnes “FLAT” näkyy näytössä.
Äänen katkaiseminen
— Mykistys
Voit mykistää äänen tilapäisesti.
Paina kaukosäätimen MUTING-painiketta.
Voit peruuttaa mykistyksen painamalla
painiketta uudelleen.
Vihje
Voit lisätä äänenvoimakkuutta myös kääntämällä
VOLUME-säädintä myötäpäivään tai katkaisemalla
virran ja kytkemällä sen takaisin.
90 t 80 t 70 t … t 10 t OFF t …
Toiminto
Paina
Jäljellä olevan ajan
tarkistaminen
Kaukosäätimen SLEEPpainiketta.
Virrankatkaisuajan
muuttaminen
Kaukosäätimen SLEEPpainiketta toistuvasti ja valitse
haluamasi aika.
Uniajastintoiminnon Kaukosäätimen SLEEPperuuttaminen
painiketta toistuvasti, kunnes
“SLEEP OFF” tulee näyttöön.
Herääminen musiikkiin
— Päivittäisajastin
Voit herätä musiikkiin esiasettamanasi
ajankohtana joka päivä. Tarkista, että olet
asettanut kellonajan (katso sivua 7 kohtaa
“Kellonajan asettaminen”).
1 Valmistele musiikkilähde, jota haluat
soittaa.
• CD-soitin: Aseta soittimeen CD-levy.
• Nauhuri: Aseta soitettava kasetti
kasettilokeroon soitettava puoli ylöspäin.
• Radio: Viritä haluamasi esiviritetty asema
(katso sivua 11 kohtaa “Radion
kuunteleminen”).
2 Säädä äänenvoimakkuutta.
3 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
4 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta toistuvasti, kunnes
“SET TMR” tulee näyttöön. Paina
ENTER -painiketta.
“ON” tulee näyttöön, ja tuntilukema
vilkkuu.
16FI
Näyttö
5 Aseta aloitusaika.
Aseta tuntilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta PRESET/
CLOCK/TIMER + tai – toistuvasti. Paina
ENTER -painiketta.
Minuuttilukema alkaa vilkkua seuraavaksi.
Aseta minuuttilukema painamalla
kaukosäätimen painiketta PRESET/
CLOCK/TIMER + tai – toistuvasti. Paina
ENTER-painiketta.
6 Aseta soiton lopetusaika toimimalla
vaiheessa 5 kuvatulla tavalla.
7 Valitse haluamasi äänilähde painamalla
Näyttö muuttuu seuraavasti:
TUNER t CD t TAPE t RECORD
t TUNER t ...
8 Paina ENTER -painiketta.
9 Katkaise laitteesta virta painamalla ?/1-
Vaikka laitteesta olisi virta katkaistuna, laite
kuluttaa virtaa kellon näyttöön ja
kaukosäätimen komentojen vastaanoton
valmiustilaan. Virransäästötila vähentää
valmiustilassa kuluvaa virtaa.
Tällä tilassa kellonaika ei ole näkyvissä.
Kun laitteesta on virta katkaistuna, paina
DISPLAY-painiketta, kunnes kellonäyttö
katoaa.
Virransäästötilan poistaminen
käytöstä
Kun laitteesta on virta katkaistuna, paina
DISPLAY-painiketta.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
Kellonäyttö* y Ei näyttöä (virransäästötila)
painiketta.
Toiminto
Toimi näin
Asetuksen
tarkistaminen tai
muuttaminen
Kytke laitteeseen virta ja aloita
uudelleen vaiheesta 1.
* Näytössä on ilmaisin “--:--”, jos et aseta
kellonaikaa.
Vihje
Ajastimen toiminta jatkuu virransäästötilassa.
Ajastintoiminnon Paina kaukosäätimen CLOCK/
ottaminen käyttöön TIMER ON/OFF -painiketta,
kunnes “DAILY” tulee näyttöön.
Ajastintoiminnon
peruuttaminen
— Virransäästötila
Näyttö
kaukosäätimen painiketta PRESET/
CLOCK/TIMER + tai –.
Näytön poistaminen
käytöstä
Paina kaukosäätimen CLOCK/
TIMER ON/OFF -painiketta,
kunnes “DAILY” ja “REC”
tulevat näyttöön.
CD-soittimen näytön
käyttäminen
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
Vihje
Laitteeseen kytkeytyy automaattisesti virta noin 1
minuutti ennen esiasetettua aikaa.
Huomautus
Daily-päivittäisajastimeen valittu radioasema on se,
joka on viritettynä, kun katkaiset laitteesta virran.
Normaalin soiton aikana
Soitettavan raidan kulunut soittoaika t
Soitettavan raidan jäljellä oleva aika t
CD-levyn jäljellä oleva aika t Kellonäyttö
(viisi sekuntia) t Soitettavan raidan kulunut
soittoaika t ...
Pysäytystilassa
Raitojen kokonaismäärä ja kokonaissoittoaika
t Kellonäyttö (viisi sekuntia) t Raitojen
kokonaismäärä ja kokonaissoittoaika t ...
17FI
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen
Voit liittää tähän järjestelmään digitaalisen tai analogisen laitteen.
Analoginen
lisälaite
Analogisen laitteen
äänilähtöliitännöistä
Digitaalinen lisälaite
Digitaalisen laitteen
digitaaliseen
tuloliitäntään
A MD IN -liitännät
Liitä lisälaite (esimerkiksi minilevysoitin)
audiojohdoilla (eivät sisälly vakiovarusteisiin)
näihin liitäntöihin. Siten voit kuunnella
kyseisestä laitteesta tulevaa analogista ääntä
tämän laitteen kautta.
B OPTICAL DIGITAL OUT -liitäntään
Liitä digitaalinen lisälaite (esimerkiksi
minilevytallennin) digitaalisella kaapelilla
(neliömäiset liittimet, ei sisälly
vakiovarusteisiin) tähän liitäntään. Siten voit
äänittää tästä laitteesta tulevaa ääntä
digitaalisesti kyseisellä digitaalisella laitteella.
Liitetystä laitteesta
tulevan äänen
kuunteleminen
1 Liitä audiojohdot.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen” edellä.
2 Valitse minilevysoitin ohjelmalähteeksi
painamalla MD-painiketta.
Kytke liitetty laite toistoon.
18FI
CD-levyn äänitys liitetyllä
digitaalisella laitteella
1 Liitä digitaalinen kaapeli.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen” edellä.
2 Aloita äänitys.
Katso lisätietoja liitetyn laitteen
käyttöohjeesta.
Äänitys liitetystä
laitteesta
1 Liitä audiojohdot.
Katso “Lisälaitteiden liittäminen” edellä.
2 Aloita äänitys manuaalisesti.
Katso “Äänittäminen kasetille” sivulla 14.
Vianmääritys
Kaukosäädin ei toimi.
Ongelmat ja ratkaisut
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelma, yritä
ratkaista se seuraavassa olevan
tarkistusluettelon avulla.
Tarkista ensin, että verkkojohto ja kaiuttimet
on liitetty pitävästi ja oikein.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Näyttö tai ja painikemerkkivalo jää palamaan tai
vilkkumaan, kun laitteesta katkaistaan virta.
• Paina kaukosäätimen DISPLAY-painiketta
toistuvasti, kunnes kellonäyttö tulee näkyviin.
• Kaukosäätimen ja laitteen välissä on jokin este.
• Et suuntaa kaukosäädintä soittimessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen.
• Paristojen jännite on purkautunut. Vaihda
paristot.
Television kuvaruudussa on värivirheitä.
• Katkaise televisiosta virta, odota 15 - 30
minuuttia ja kytke virta takaisin. Jos
televisiokuvan värien vääristyminen jatkuu, siirrä
kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Kaiuttimet
Ääni kuuluu vain toisesta kanavasta tai
vasemman ja oikean kanavan äänenvoimakkuus
on epätasapainossa.
• Tarkista kaiutinliitännät ja kaiuttimien sijainti.
• On sattunut sähkökatko. Aseta kellonaika ja
ajastin uudelleen.
Kellonajan asetus, radion esiviritys tai ajastimen
asetus on peruuntunut.
• Verkkojohto on irronnut tai on sattunut yli
puolen vuorokauden pituinen sähkökatko.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan:
— “Kellonajan asettaminen” sivulla 7
— “Radioasemien esivirittäminen” sivulla 10
Jos olet asettanut ajastimen, katso myös kohtaa
“Radio-ohjelmien ajastinäänitys” sivulla 15 ja
“Herääminen musiikkiin” sivulla 16.
Ääntä ei kuulu.
• Käännä VOLUME-säädintä myötäpäivään.
• Kuulokkeet ovat liitettyinä.
• Työnnä vain kaiutinjohtojen paljaat päät
SPEAKER-liitäntään. Jos työnnät kaiutinjohtojen
päiden muovipäällysteisen osan liitäntään,
tarvittavaa kosketusta ei synny.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
• Televisio tai kuvanauhuri on liian lähellä tätä
laitetta. Siirrä tämä laite kauemmas televisiosta
tai kuvanauhurista.
Ajastin ei toimi.
• Aseta oikea kellonaika.
• Et voi ottaa käyttöön ajastinäänitystä ja
päivittäisajastinta samanaikaisesti.
• Kun käytät uniajastinta, päivittäisajastin ja
ajastinäänitys eivät kytke laitteeseen virtaa,
ennen kuin uniajastin on katkaissut siitä virran.
Vianmääritys
Laitteen kello näyttää väärää aikaa.
Äänestä puuttuu matalia taajuuksia.
• Tarkista, että kaiuttimien navat + ja – on liitetty
oikein.
CD-soitin
CD-levylokero ei avaudu tai sulkeudu.
• CD-levy ei ole oikein paikallaan.
• Laite ei ole vaakasuorassa asennossa tasaisella ja
tukevalla alustalla.
CD-levy ei vaihdu.
• Laite ei ole vaakasuorassa asennossa tasaisella ja
tukevalla alustalla.
CD-levy ei soi.
• CD-levy ei ole tasaisesti paikallaan CDlevylokerossa.
• CD-levy on likainen.
• CD-levy on tekstipuoli alaspäin.
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta. Poista
CD-levy ja kytke laitteeseen virta noin puoleksi
tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
Levylokero ei avaudu, ja näytössä on sana
“LOCKED”.
• Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
jatkuu
19FI
Ongelmat ja ratkaisut (jatkuu)
Levylokero ei avaudu, ja näytössä näkyy
ilmoitus “CD ERR 1” tai “CD ERR 2”.
• Lokerossa on jokin vieras esine. Poista esine,
katkaise laitteesta virta ja kytke virta takaisin.
Kasettisoitin
Kasetille ei voi äänittää.
• Kasettilokerossa ei ole kasettia.
• Kasetin suojakieleke on poistettu.
• Nauha on lopussa.
Kasetille ei voi äänittää tai sitä ei voi soittaa tai
äänenvoimakkuus alenee.
• Äänipäät ovat likaantuneet. Puhdista äänipäät
(katso “Äänipäiden puhdistaminen” sivulla 22).
• Äänitys-/toistopää on magnetoitunut.
Demagnetoi äänipäät (katso “Äänipäiden
demagnetointi” sivulla 22).
Kasetti ei pyyhkiydy täysin tyhjäksi.
• Äänitys-/toistopää on magnetoitunut.
Demagnetoi äänipäät (katso “Äänipäiden
demagnetointi” sivulla 22).
Äänessä on huojuntaa, värinää tai häipymiä.
• Vetoakseli tai vetorulla on likaantunut. Puhdista
äänipäät (katso “Äänipäiden puhdistaminen”
sivulla 22).
Kohina on lisääntynyt tai korkeat äänet ovat
vaimenneet.
• Äänitys-/toistopää on magnetoitunut.
Demagnetoi äänipäät (katso “Äänipäiden
demagnetointi” sivulla 22).
Viritin
Äänessä on häiriöitä.
• Säädä antenneja.
Stereoäänistä FM-ohjelmaa ei voi ottaa vastaan
stereoäänisenä.
• Paina painiketta FM MODE/DIR (FM MODE
kaukosäätimestä), kunnes “STEREO MODE”
näkyy näytössä.
20FI
Jos laite ei toimi oikein senkään jälkeen, kun olet
suorittanut sivuilla 19 ja 20 kuvatut toimenpiteet,
palauta järjestelmä tehdasasetuksiin
seuraavasti:
1 Irrota verkkojohto pistorasiasta, odota vähintään
30 sekuntia ja liitä sitten verkkojohto takaisin
pistorasiaan.
2 Katkaise laitteesta virta ja paina MEGA BASS-,
x (pysäytys)- sekä TAPE-painiketta
samanaikaisesti.
Kaikki laitteen asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
Ilmoitukset
Seuraava ilmoitus voi tulla näyttöön laitteen
käytön aikana.
NO DISC
• Levylokerossa ei ole levyä.
TRAY/PROTECT
• Laite ei ole vaakasuorassa asennossa tasaisella ja
tukevalla pinnalla.
Lisätietoja
Käyttö
Varotoimet
Käyttöjännite
Tarkista ennen laitteen käyttämistä, että sen
käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan.
Turvallisuus
• Kun laite on liitettynä pistorasiaan, se on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka siitä olisikin virta
katkaistuna.
• Irrota laite pistorasiasta, jos sitä ei aiota käyttää
pitkään aikaan. Kun irrotat verkkojohdon, vedä
aina pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
• Jos jokin kiinteä esine tai nestettä pääsee laitteen
sisään, irrota laite pistorasiasta ja anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa laite, ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
• Verkkojohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
• Tyyppikilpi on laitteen kotelon alapinnalla.
• Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa.
• Älä sijoita laitetta kaltevalle alustalle.
• Älä sijoita laitetta paikkoihin, jotka ovat
— hyvin kuumia tai kylmiä
— pölyisiä tai likaisia
— hyvin kosteita
— alttiita tärinälle
— alttiina suoralle auringonvalolle.
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä,
kiillotusaineella jne.), koska pintaan saattaa syntyä
tahtoja tai sen väri saattaa lähteä.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomautuksia CD-levyistä
• Puhdista CD-levy puhdistuspyyhkeellä ennen sen
soittamista. Pyyhi CD-levyä keskiöstä ulospäin.
• Älä käytä liuottimia puhdistuksessa.
• Älä altista CD-levyjä suoralle auringonvalolle tai
muille lämmönlähteille.
• Tällä laitteella ei saa soittaa muodoltaan tavallisista
poikkeavia (esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden
muotoisia) CD-levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa
laitetta. Älä siis käytä kyseisenlaisia levyjä.
Huomautus CD-R- ja CD-RW-levyjen
soittamisesta
Lisätietoja
Laitteen sijoittaminen
• Jos siirrät laitteen nopeasti kylmästä ympäristöstä
lämpimään tai sijoitat sen hyvin kosteaan tilaan,
CD-soittimen sisällä olevaan linssiin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin laite ei toimi moitteettomasti.
Poista CD-levy ja kytke laitteeseen virta noin
puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy laitteesta, ennen kuin siirrät laitetta.
Tietokoneiden CD-R- ja CD-RW-asemissa
tallennettujen levyjen soitto ei välttämättä onnistu
naarmujen, lian, tallennustavan tai aseman
ominaisuuksien takia. Et myöskään voi soittaa niitä
levyjä, joita ei ole suljettu tallennuksen jälkeen.
Kotelon puhdistaminen
Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti mietoon
pesuaineliuokseen kostutettua liinaa.
jatkuu
Laitteen kuumeneminen
• Vaikka laite kuumenee käytön aikana, kyse ei ole
viasta.
• Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa.
Jos käytät laitetta jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, laitteen kotelon ylä-, sivu- ja
alapinnat kuumenevat huomattavasti. Älä kosketa
koteloa, jotta et saa palovammoja.
Älä peitä tuuletusaukkoa, jotta laite ei vikaannu.
21FI
Varotoimet (jatkuu)
Tekniset tiedot
Nauhoitteen suojaaminen
Vahvistinosa
Jos haluat suojata kasetin vahingossa tehtävältä
äänitykseltä, poista kasetin suojakieleke A- tai Bpuolilta kuvan mukaisesti.
Kanadassa myytävä malli:
Jatkuva lähtöteho (RMS, vertailu)
15 + 15 W
(4 Ω, 1 kHz, harm.
kokonaissärö 10 %)
Poista A-puolen
suojakieleke
Jos haluat myöhemmin äänittää kasetille uudelleen,
peitä suojakielekkeen paljastama kolo teipillä.
Ennen kasetin asettamista
kasettisoittimeen
Kiristä nauhaa tarvittaessa. Muutoin nauha voi
takertua kasettisoittimen osiin ja voi vahingoittua.
Jos käytät yli 90 minuutin pituista
nauhaa
Nauha on erittäin elastista. Älä vaihda jatkuvasti
nauhatoimintoja, kuten toistoa, pysäytystä ja
pikakelausta. Muutoin nauha voi takertua
kasettisoittimeen.
Äänipäiden puhdistaminen
Puhdista äänipäät aina noin 10 tunnin käytön jälkeen.
Puhdista äänipäät ennen tärkeän äänityksen
aloittamista tai vanhan kasetin soittamisen jälkeen.
Käytä erikseen myytävää kuiva- tai
märkäpuhdistuskasettia. Katso lisätietoja
puhdistuskasetin käyttöohjeesta.
Eurooppalainen malli:
Nimellislähtöteho (DIN): 12 + 12 W
(4 Ω, 1 kHz, DIN)
Jatkuva lähtöteho (RMS, vertailu)
15 + 15 W
(4 Ω, 1 kHz, harm.
kokonaissärö 10 %)
Musiikkiteho (vertailu)
38 + 38 W
Muualla myytävä malli:
Mitattu verkkojännitteellä 230 V tai 120 V AC,
50/60 Hz
Nimellislähtöteho (DIN): 12 + 12 W
(4 Ω, 1 kHz, DIN)
Jatkuva lähtöteho (RMS, vertailu)
15 + 15 W
(4 Ω, 1 kHz, harm.
kokonaissärö 10 %)
Tuloliitännät
MD IN (RCA-liitännät): jännite 450 mV,
impedanssi 47 kΩ
Lähtöliitännät
PHONES:
Impedanssiltaan vähintään
(stereominiliitäntä)
8 Ω:n kuulokkeille
SPEAKER:
Impedanssiltaan 8 16 Ω:n kaiuttimille
CD-soitinosa
Järjestelmä
Laser
Äänipäiden demagnetointi
Demagnetoi äänipäät ja kaikki nauhaa koskettavat
metalliosat 20 - 30 käyttötunnin välein erikseen
myytävällä demagnetointikasetilla. Katso lisätietoja
demagnetointikasetin käyttöohjeesta.
CD-levy ja digitaalinen
CD-äänijärjestelmä
Puolijohdelaser
(λ = 780 nm)
Säteilyn kesto: jatkuva
20 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Taajuusvaste
OPTICAL DIGITAL OUT
(Neliömäinen optinen liitäntä, takapaneeli)
Aallonpituus
660 nm
Kasettisoitinosa
Äänitysjärjestelmä
Taajuusvaste
Huojunta ja värinä
22FI
4 raitaa, 2 kanavaa, stereo
50 - 13 000 Hz (±3 dB),
käytössä Sonyn TYPE I
-kasetti
±0,15 %, huippulla (IEC)
0,1 %, W. RMS (NAB)
±0,2%, huippulla (DIN)
Viritinosa
Yleistä
FM-stereo, FM/AM-superheterodyne-viritin
Käyttöjännite
Pohjois-Amerikassa myytävä malli:
120 V AC, 60 Hz
Euroopassa myytävä malli:
230 V AC, 50/60 Hz
Muut mallit:
230 V AC, 50/60 Hz
FM-viritinosa
Viritysalue
87,5 - 108,0 MHz
Antenni
FM-johtoantenni
Antenniliitäntä (paitsi Euroopassa myytävä malli)
75 Ω, koaksiaalinen
Välitaajuus
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysalue
Amerikan mantereilla myytävä malli:
530 - 1 710 kHz
(viritysaskel 10 kHz)
531 - 1 710 kHz
(viritysaskel 9 kHz)
Euroopassa myytävä malli:
531 - 1 602 kHz
(viritysaskel 9 kHz)
Muut mallit:
531 - 1 602 kHz
(viritysaskel 9 kHz)
530 - 1 710 kHz
(viritysaskel 10 kHz)
Antenni
AM-kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementit
Bassoelementti:
Diskanttielementti:
Nimellisimpedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
Bassorefleksi
10 cm, kartio
5 cm, kartio
4Ω
Noin 170 × 246 × 185 mm
Noin 2,2 kg
Mitat (l/k/s):
Noin 180 × 246 × 335 mm
Paino:
Noin 5,0 kg
Vakiovarusteet:
AM-kehäantenni (1)
Kaukosäädin (1)
Paristot (2)
FM-johtoantenni (1)
(paitsi Euroopassa
myytävä malli)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Lisätietoja
Kaiutin
Tehonkulutus
USA:ssa myytävä malli: 38 W
Kanadassa myytävä malli: 38 W
Euroopassa myytävä malli:
38 W
0,5 W (valmiustilassa)
Muut mallit:
38 W
23FI
24FI
Lisätietoja
25FI
26FISony Corporation
Download PDF

advertising