Sony | CMT-LX50WMR | Sony CMT-LX50WMR Käyttöohjeet

CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand må du
ikke dække apparatets ventilationsåbning
med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke
placere kilder med åben ild, f.eks. tændte
stearinlys, på apparatet.
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må du ikke udsætte
apparatet for dryp eller tilstænkning, og
du må ikke placere væskefyldte genstande
som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et
indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et
indbygget skab.
Eftersom stikket bruges til at afbryde
strømmen til apparatet, skal du slutte
apparatet til en lettilgængelig stikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved
apparatet, skal du med det samme tage
stikket ud af stikkontakten.
Undlad at udsætte batterier eller apparater
med batterier isat for kraftig varme som
f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og
hovedtelefoner kan medføre tab af
hørelsen.
Undtagen for kunder i USA og
Canada
Dette apparat er et CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden af apparatet.
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der sælges i lande, hvor EU’s
direktiver er gældende.
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For service eller
garanti henvises til de adresser, der er
angivet i separate dokumenter vedrørende
service og garanti.
Dette s
emball
må beh
Det sk
depon
modta
og elek
sikre a
foreby
sundh
ukorre
kan fo
vil me
ressou
genind
fås hos
renova
produk
Medfø
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter sammen
med dette produkt medfører risiko for
øjenskader.
2DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
Håndtering af
udtjente elektriske
og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
de
styr,
y
og
nd
7
r
rende
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union
samt europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan
dette symbol anvendes i kombination
med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er
anført hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved
at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet
til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
3DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der
kombinerer dvd-indhold på den ene side
med digitalt lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden
(Compact Disc), kan afspilning på dette
produkt ikke garanteres.
Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille
disc'e, der følger cd-standarden (Compact
Disc). Nogle pladeselskaber har her på det
seneste lanceret forskellige musikdisc'e
kodet med teknologi til beskyttelse af
ophavsret. Vær opmærksom på, at der
blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger
cd-standarden, og de kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
Bemærkning om indhold, der er
ophavsretligt beskyttet
Den overførte musik må kun benyttes
privat. Brug af musikken ud over dette
kræver tilladelse fra ejerne af ophavsretten.
Bemærkning vedrørende licens og
varemærker
 "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet
er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
 MPEG Layer-3audiokodningsteknologi og patenter
givet i licens af Fraunhofer IIS og
Thomson.
 Windows Media er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
 Ordet Bluetooth og logoerne tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og al brug af disse
varemærker af Sony Corporation sker
under licens. Andre varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive
ejere.
4DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Indholdsfortegnelse
Guide til dele og kontroller .............. 6
Kom i gang
Sikker tilslutning af anlægget........11
Indstilling af uret ................................14
Yderligere oplysninger
Fejlfinding .............................................33
Meddelelser .........................................38
Forholdsregler .....................................41
Specifikationer ....................................42
Betjening
Afspilning af en CD/MP3-disk........15
Lytning til radioen..............................17
Før du bruger din "WALKMAN"
og USB-enheden sammen med
anlægget ...............................................18
Overførsel af musik fra en disk til
en "WALKMAN" eller en
USB-enhed ...........................................20
Afspilning af en fil på din
"WALKMAN" .........................................24
Afspilning af en fil fra
USB-enheden ......................................26
Fremstilling af dit eget program
(Programafspilning) ..........................27
Brug af ekstra lydkomponenter ....29
Justering af lyden...............................29
Ændring af displayet .........................30
Brug af timerne ...................................31
5DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

Guide til dele og kontroller
/ (
Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme
betjeninger kan også udføres med knapperne på apparatet, som har de samme eller
tilsvarende navne.

Hovedenhed
Tryk f
anlægg
STAN
Lyser,

Fjern

Diskå

 (sk
Tryk f

+/
15, 2
Tryk f
TUNE
17)
Tryk f
station
/
frema
26, 27
Tryk f
/
frem)
Tryk f
fil.
6DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-

/ (afbryder)-knap (side 14, 32)
ENTER-knap (side 14, 17, 21, 22,
23, 28, 31, 32)
Tryk for at tænde eller slukke for
anlægget.
r
Tryk for at angive indstillingerne.


STANDBY-indikator (side 30, 33)
Afspilningsknapper og
funktionsknapper
 (afspil/pause)-knap (side 15,
24, 25, 26)
Lyser, når der slukkes for anlægget.

Fjernbetjeningssensor (side 33)

Diskåbning

 (skub ud)-knap
Tryk for at skubbe en disk ud.

+/ (vælg mappe)-knap (side
15, 21, 23, 26, 27)
Tryk for at vælge en mappe.
TUNE +/ (indstilling)-knap (side
17)
Tryk for at stille ind på den ønskede
station.
/ (gå tilbage/gå
fremad)-knap (side 15, 22, 23, 25,
26, 27)
Tryk for at vælge et spor eller en fil.
Tryk for at starte eller midlertidigt
afbryde afspilningen af en disk, en
"WALKMAN" eller en valgfri USBenhed.
Guide til dele og kontroller

 (stop)-knap (side 15, 17, 22, 23,
25, 26)
Tryk for at stoppe afspilningen af en
disk, en "WALKMAN" eller en valgfri
USB-enhed.
FUNCTION +/-knap (side 15, 17,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 29)
Tryk for at vælge funktionen.

REC TO USB-knap (side 21)
Tryk for at overføre musik fra en disk til
den tilsluttede valgfri USB-enhed.

REC TO WALKMAN-knap (side 21)
Tryk for at overføre musik fra en disk til
den tilsluttede "WALKMAN".
/ (tilbagespoling/hurtigt
frem)-knap (side 15, 25, 26)
Tryk for finde et punkt i et spor eller en
fil.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

7DK

Fjernbetjening

DSGX-knap (side 29)
EQ-k
Tryk for at vælge lydeffekten.
Tryk f


VOLUME +/-knap
Tryk for at justere lydstyrken.
TIME
32)

Tryk f
afspiln
AUDIO IN-jackstik

Tilslut en valgfri lydkomponent.

 (ud
22, 23
USB ERASE-knap (side 23)
Tryk f
Tryk for at slette lydfiler og -mapper
fra den tilsluttede "WALKMAN" eller
USB-enhed.
Når du tilslutter en "WALKMAN", skal
du følge fremgangsmåden for tilslutning,
der er beskrevet på side 22.

TOOL
Tryk f
fra den
USB-e
Tryk f
der sk
mere e

WM-PORT ("WALKMAN"-port)
(side 21, 24)

Tilslut en "WALKMAN".


(USB)-port (side 21, 22, 26)
Tilslut til en valgfri USB-enhed.

PHONES-jackstik
Tilslut hovedtelefonerne.
/ (afbryder)-knap (side 14, 32)
Tryk for at tænde eller slukke for
anlægget.
+/
Tryk f
station

/
frema
26, 27
CLEAR-knap (side 28)
Tryk f
Tryk for at slette et forprogrammeret
spor eller en fil.
+/
15, 2
Tryk f
/
frem)
Tryk f
fil.
8DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-

EQ-knap (side 29)
Afspilningsknapper og
funktionsknapper
 (afspil)-knap (side 15, 24, 26)
Tryk for at vælge lydeffekten.

 (pause)-knap (side 15, 25, 26)
Tryk for at indstille uret og
afspilningstimeren.
Tryk for midlertidigt at afbryde
afspilningen.

 (stop)-knap (side 15, 17, 22, 23,
25, 26)
 (udfør)-knap (side 14, 17, 21,
22, 23, 28, 31, 32)
Tryk for at angive indstillingerne.

TOOL MENU-knap (side 22, 23)
Tryk for at slette lydfiler og -mapper
fra den tilsluttede "WALKMAN" eller
USB-enhed.
Tryk for at vælge, hvilken hukommelse
der skal læses til, hvis USB-enheden har
mere end én hukommelse.
32)
Tryk for at begynde afspilningen.
TIMER MENU-knap (side 14, 31,
32)
Tryk for at stoppe afspilningen af en
disk, en "WALKMAN" eller en valgfri
USB-enhed.
FUNCTION +/-knap (side 15, 17,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 29)
Tryk for at vælge funktionen.

VOLUME +/-knap
Tryk for at justere lydstyrken.


+/ (indstilling)-knap (side 17)
 RETURN-knap
Tryk for at stille ind på den ønskede
station.
Guide til dele og kontroller

Tryk for at komme tilbage til den forrige
menu.
/ (gå tilbage/gå
fremad)-knap (side 15, 22, 23, 25,
26, 27)
Tryk for at vælge et spor eller en fil.
et
+/ (vælg mappe)-knap (side
15, 21, 23, 26, 27)
Tryk for at vælge en mappe.
/ (tilbagespoling/hurtigt
frem)-knap (side 15, 25, 26)
Tryk for finde et punkt i et spor eller en
fil.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

9DK

///-knap (side 14, 25, 31,
32)
Tryk for at vælge menupunkterne.
Tryk for at springe den næste (forrige)
mappe over, når du bruger din
"WALKMAN".

TUNER MEMORY-knap (side 17)
Tryk for at forindstille radiostationen.

PLAY MODE/TUNING MODE-knap
(side 16, 17, 26, 27, 28)
Tryk for at vælge afspilningstilstand for
en disk eller en valgfri USB-enhed.
Tryk for at vælge indstilling af stationer.

REPEAT/FM MODE-knap (side 15,
17, 26)
Tryk for at lytte flere gange til en disk, et
enkelt spor eller en fil.
Tryk for at vælge FM-modtagelse (mono
eller stereo).

SLEEP-knap (side 31)
Tryk for at indstille sleeptimeren.

DISPLAY-knap (side 28, 30)
Tryk for at ændre oplysningerne på
displayet.
10DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Kom i gang
 AM-rammeantenne
 FM-ledningsantenne (Træk den ud vandret.)
 Højttalerledning (Rød/)
 Til højre højttaler
 Højttalerledning (Sort/)
Kom i gang
Sikker tilslutning af anlægget
 Til stikkontakt i væggen
 Højttalerledning (Sort/)
 Til venstre højttaler
 Højttalerledning (Rød/)
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

11DK
 Antenner
Find en god placering og en retning, som
giver god modtagelse, og sæt derefter
antennerne op.
Hold antennerne væk fra
højttalerledningerne, netledningen
og USB-kablerne for at undgå, at der
opfanges støj.
Indsætning af batterier
Skub låget til batterirummet til side, og
indsæt de to medfølgende R6-batterier
(størrelse AA) med enden mærket 
først, så polerne passer som vist nedenfor.
 Spændingsvælger
På modeller med en spændingsvælger
skal VOLTAGE SELECTOR indstilles til
den lokale strømspænding.
På latinamerikanske modeller (undtagen
den mexicanske model) skal du indstille
VOLTAGE SELECTOR til 220  240 V
eller 110  120 V.
 Højttalere
Indsæt kun den blottede del af kablet.
 Strøm
Tilslut netledningen til en
vægstikkontakt. Hvis stikket ikke passer
til stikkontakten, skal du fjerne den
medfølgende stikadapter (kun modeller,
der er forsynet med en adapter).
Brug
En "W
kan slu
med d
type A
model
at inst
monte
Oval m
mode
Bemærkninger
 Ved normal brug bør batterierne kunne
holde i ca. seks måneder.
 Anvend ikke nye og brugte batterier eller
batterier af forskellige typer samtidig.
 Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i
længere tid, skal du fjerne batterierne
for at undgå beskadigelser som følge af
batterilækage og korrosion.
 Enheder med batterier isat må ikke udsættes
for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild
eller lignende.
Følgen
kompa
monte
Sørg fo
monte
"WAL
eller B
monte
Type A
Komp
NW-S
NW-A
NWZNWZNWZ-
Type B
Komp
NWZNWZ-
12DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
Brug af din "WALKMAN"
En "WALKMAN" med en WM-PORT
kan sluttes til WM-PORT på apparatet
med den medfølgende ovale montering,
type A eller B, til "WALKMAN"modeller. Følg nedenstående trin for
at installere og fjerne vha. den ovale
montering A.
Juster hullet i WM-PORT med
den fremspringende del i
venstre side af monteringen.
Kom i gang
, og
rier

denfor.
Installer den kompatible oval
montering til "WALKMAN".
Oval montering til "WALKMAN"modeller
e
ler
f
sættes
lys, ild
Følgende "WALKMAN"-modeller er
kompatible med de medfølgende ovale
monteringer.
Sørg for at benytte den ovale
montering, der er kompatibel med din
"WALKMAN". Monteringstypen (A
eller B) er angivet på bunden af hver
montering.
Type A-stik
Kompatible "WALKMAN"-modeller:
NW-S600-serien, NW-S700F-serien,
NW-A800-serien, NWZ-A810-serien,
NWZ-A820-serien, NWZ-A820K-serien,
NWZ-A720-serien, NWZ-S730-serien,
NWZ-S630-serien, NWZ-E430-serien
Type B-stik
Kompatible "WALKMAN"-modeller:
NWZ-S510-serien, NWZ-S610F-serien,
NWZ-X1000-serien
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

13DK
Sådan fjernes den ovale montering til
"WALKMAN"
Tryk nedad i højre side af monteringen.
Indstilling af uret
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
indstille uret.
1
Tænd for systemet.
2
Vælg indstillingsfunktion for ur.
Tryk på /.
Tryk på TIMER MENU.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du
trykke gentagne gange på / for at
vælge "CLOCK" og derefter trykke
på .
Når venstre side løfter sig, skal du tage fat
i monteringen og fjerne den.
3
Indstil klokkeslættet.
4
Anvend samme
fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
Tryk gentagne gange på / for at
indstille timetallet, og tryk derefter
på .
Bemærk
Urindstillingerne mistes, hvis du trækker
netledningen ud af stikkontakten, eller hvis der
opstår strømsvigt.
Visning af uret, når der er slukket for
systemet
Tryk på DISPLAY. Uret vises i cirka
8 sekunder.
14DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Betjening
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/.
2
3
Start afspilningen.
Betjening
Afspilning af en CD/
MP3-disk
1 Vælg CD-funktionen.
 Du må ikke skubbe en disk ind i
diskåbningen, når anlægget er slukket. Hvis
du gør det, kan det bevirke, at systemet ikke
fungerer korrekt.
 Isæt ikke en 8 cm-disk med en adapter. Hvis
du gør det, kan det bevirke, at systemet ikke
fungerer korrekt.
Tryk på  (eller på  på
apparatet).
Andre betjeninger
Indsæt en disk.
Placèr en disk i diskåbningen med
etiketsiden vendt fremad.
Indsæt en disk
med etiketsiden
fremad.
Bemærkninger
 Når du tænder for anlægget, trækkes
disken ikke ind i diskåbningen, før "NO
DISC" vises i displayet. Forsøg ikke at
skubbe disken ind, før "NO DISC" vises.
 Indsæt ikke en disk, som ikke har
standardfacon (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet). Disken kan
falde ind i anlægget og forårsage
uoprettelig skade.
 Når du trykker på  på apparatet og derefter
indsætter den disk, der kommer frem i
diskåbningen, igen, må du ikke blot skubbe
disken ind. Fjern disken fra diskåbningen, og
sæt den i igen.
 Sluk ikke for anlægget, når en disk er halvvejs
indsat i diskåbningen. Hvis du gør det, kan
det bevirke, at disken falder ud.
 Der må ikke benyttes diske med tape,
klistermærker eller klister på, da dette kan
forårsage funktionsfejl.
 Når du tager disken ud, skal du holde
omkring dens kanter. Du må ikke berøre
overfladen.
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
For at
Stoppe
afspilning
midlertidigt
Stoppe
afspilning
Vælge en
mappe på en
MP3-disk
Vælge et spor
eller en fil
Finde et punkt
i et spor eller
en fil
Tryk på
 (eller  på
apparatet). Tryk
på knappen igen
for at genoptage
afspilningen.
.
+/ gentagne
gange.
/.
Hold / nede
under afspilning, og
slip knappen ved det
ønskede punkt.
Vælge gentaget REPEAT flere gange,
afspilning
indtil "REP" eller
"REP1" vises.
Skubbe en disk  på apparatet.
ud
Fortsættes

15DK
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk på PLAY MODE flere gange,
mens afspilleren er stoppet. Du kan
vælge normal afspilning (" *" for alle
MP3-filer i mappen på disken), blandet
afspilning ("SHUF" eller "
SHUF" for
mappeblanding) eller programafspilning
("PGM").
* Når der afspilles en CD-DA-disk (lyd), har
(SHUF)-afspilning den samme funktion
som normal (SHUF)-afspilning.
Bemærkninger om gentaget
afspilning
 Alle spor eller filer på en disk afspilles igen
op til fem gange.
 "REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt
spor eller en enkelt fil gentages, indtil du
stopper den.
 Kompatibilitet med alle programmer,
optageenheder og optagemedier til MP3kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe
støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan
muligvis slet ikke afspilles.
Lytn
1 Væ
AM
Try
+/
Bemærkninger om afspilning af
multisession-diske
 Hvis disken begynder med en CD-DAsession (eller MP3-session), genkendes
den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk),
og afspilningen fortsætter, indtil en anden
session findes.
 En disk med blandet CD-format genkendes
som en CD-DA-disk.
2
Ud
Fo
Try
MO
try
+/
sto
ind
for
Bemærkning om blandet
afspilningstilstand
Når du slukker for anlægget, slettes den valgte
tilstand for blandet afspilning ("SHUF" eller
SHUF"), og afspilningstilstanden går
"
").
tilbage til normal afspilningstilstand ("
Hv
søg
try
og
(se
Nå
RD
på
Eu
Bemærkninger om afspilning af
MP3-diske
 Undlad at gemme andre typer filer eller
unødvendige mapper på en disk, som
indeholder MP3-filer.
 Mapper, som ikke indeholder MP3-filer,
springes over.
 MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de
optages på disken.
 Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har
filtypenavnet ".mp3".
 Selvom filnavnet har filtypen ".mp3", kan
afspilning af filen forårsage kraftig støj, hvis
filen i virkeligheden er anderledes, og dette
kan beskadige højttalersystemet og medføre,
at systemet ikke fungerer.
 Det maksimale antal:
 mapper er 150 (inklusive rodmappen).
 MP3-filer er 255.
 MP3-filer og mapper, der kan være på en
enkelt disk, er 256.
 mappeniveauer (træstrukturen for filer) er
8.
Fo
Try
ind
der
på
ind
Tip
Hvis du
FM-ste
på FM
stereom
16DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
P3.
nge
de kan
Lytning til radioen
1 Vælg "TUNER FM" eller "TUNER
AM".
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/.
2
Udfør indstillingen.
For automatisk søgning
Tryk flere gange på TUNING
MODE, indtil "AUTO" vises, og
tryk derefter på +/ (eller på TUNE
+/ på apparatet). Søgningen
stopper automatisk, når en station er
indstillet, og "TUNED" og "ST" (kun
for stereoprogrammer) vises.
endes
Hvis "TUNED" ikke vises, og
søgningen ikke stopper, skal du
trykke på  for at stoppe søgningen
og derefter udføre manuel indstilling
(se nedenfor).
Når du stiller ind på en station med
RDS-tjenester, vises stationens navn
på displayet (kun modellerne til
Europa og Storbritannien).
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
forudindstille stationer.
1
2
Stil ind på den ønskede station.
Tryk på TUNER MEMORY for
at vælge indstillingen for
tunerhukommelse.
Forudindstillet nummer
3
Betjening
s
isk),
den
Forvalg af en radiostation
Tryk flere gange på +/
for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden
station til det valgte forvalgsnummer,
bliver stationen erstattet med den nye
station.
4
Tryk på  for at gemme
stationen.
For manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING MODE,
indtil "MANUAL" vises, og tryk
derefter flere gange på +/ (eller
på TUNE +/ på apparatet) for at
indstille den ønskede station.
Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag
FM-stereostation, skal du trykke flere gange
på FM MODE, indtil "MONO" vises, for at slå
stereomodtagelse fra.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

17DK
5
Gentag trin 1 til 4 for at gemme
andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20
FM-stationer og 10 AM-stationer.
De forvalgte stationer bevares i
hukommelsen i cirka en halv dag,
selvom netledningen tages ud, eller
der forekommer en strømafbrydelse.
6
Hvis du vil stille ind på en
forudindstillet radiostation,
skal du trykke gentagne gange
på TUNING MODE, indtil
"PRESET" vises, og derefter
trykke gentagne gange på
+/ for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Bemæ
Før du bruger din
"WALKMAN" og USBenheden sammen med
anlægget
Se nedenstående websteder for
at få oplysninger om kompatible
"WALKMAN"-modeller og USB-enheder.
Undlad at bruge "WALKMAN"-modeller,
der ikke understøttes. Funktionen af
modeller, der ikke understøttes, kan ikke
garanteres.
For kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
For kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
 Når d
enhe
udfør
eller
til mo
ikke o
"WAL
 Funk
der b
mode
 Nogl
eller
visse
 Før d
skal d
"Crea
displ
 Undl
USBoverf
gør d
eller
kan b
USB Undg
"WAL
USB Når d
er tils
din "W
Hvis
"WAL
tage l
18DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
Bemærkninger
med
crp>
 For nogle tilsluttede "WALKMAN"modeller eller USB-enheder kan der være en
forsinkelse, efter en handling er udført, før
den udføres på dette anlæg.
 Kompatibilitet med alle programmer,
optageenheder og optagemedier til
kodning/skrivning kan ikke garanteres. En
inkompatibel "WALKMAN" eller USB-enhed
kan forårsage støj eller afbrudt lyd, eller den
kan muligvis slet ikke afspilles.
 Anlægget kan ikke overføre musik fra en disk
eller afspille lydfiler på din "WALKMAN"
eller USB-enheden i følgende tilfælde.
 Når antallet af lydfiler i en mappe er større
end 150.
 Når antallet af mapper på en
"WALKMAN" eller USB-enhed er større
end 200.
Disse tal kan variere afhængigt af fil- og
mappestrukturen. Undlad at gemme andre
typer filer eller unødvendige mapper på en
"WALKMAN" eller USB-enhed med lydfiler.
 Undlad at bruge "WALKMAN"-modeller, der
ikke understøttes. Funktionen af modeller,
der ikke understøttes, kan ikke garanteres.
 Når tilslutning med USB-kabel er nødvendig,
skal du tilslutte det USB-kabel, der fulgte
med den USB-enhed, du ønsker at tilslutte.
Du kan finde oplysninger om betjening i
betjeningsvejledningen, der fulgte med USBenheden, der skal tilsluttes.
 Det kan tage cirka 10 sekunder, før
"READING" vises, afhængigt af den type
USB-enhed, der er tilsluttet.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

Betjening
heder.
deller,
f
n ikke
 Når din "WALKMAN" eller dine USBenheder formateres, skal du sikre dig, at du
udfører formateringen vha. selve modellen
eller den dedikerede formateringssoftware
til modellen. I modsat fald kan du muligvis
ikke overføre lydspor eller filer korrekt til din
"WALKMAN" eller til USB-enheden.
 Funktionen kan ikke altid garanteres, selvom
der benyttes understøttede "WALKMAN"modeller eller USB-enheder.
 Nogle understøttede "WALKMAN"-modeller
eller USB-enheder kan muligvis ikke købes i
visse områder.
 Før du slutter en "WALKMAN" til anlægget,
skal du sørge for, at "Creating Library" eller
"Creating Database" ikke længere vises på
displayet på din "WALKMAN".
 Undlad at fjerne din "WALKMAN" eller
USB-enheden under handlinger som f.eks.
overførsel eller sletning af lydfiler. Hvis du
gør dette, kan dataene på din "WALKMAN"
eller USB-enheden blive beskadiget, eller det
kan beskadige selve din "WALKMAN" eller
USB-enheden.
 Undgå at forbinde anlægget og din
"WALKMAN" eller USB-enheden via en
USB-hub.
 Når din "WALKMAN" eller USB-enheden
er tilsluttet, læser anlægget alle filerne på
din "WALKMAN" eller USB-enheden.
Hvis der er mange mapper eller filer på din
"WALKMAN" eller USB-enheden, kan det
tage lang tid at fuldføre læsningen.
19DK
Sådan benyttes anlægget som
batterioplader
Du kan benytte anlægget som
batterioplader til "WALKMAN"-modeller
og USB-enheder, der kan oplades, når der
er tændt for anlægget.
Opladningen starter, når din
"WALKMAN" er sluttet til WM-PORT,
eller USB-enheden er sluttet til
(USB)-porten på apparatet. Status for
opladningen vises i displayet på din
"WALKMAN" eller USB-enheden. Der er
flere oplysninger i brugervejledningen til
din "WALKMAN" eller USB-enhed.
Bemærkning angående opladning
af din "WALKMAN" og USB-enheden
sammen med anlægget
Du kan ikke benytte anlægget som
batterioplader i følgende tilfælde.
 Der er slukket for strømmen til din
CD-afspiller/"WALKMAN"/USB-enhed,
og tuner-funktionen er valgt. Se under
"Sådan forbedres tunerens modtagelse"
(side 37).
 Når anlægget er slukket.
Overførsel af musik
fra en disk til en
"WALKMAN" eller en
USB-enhed
1
Nå
"W
Du kan slutte en "WALKMAN" eller
en USB-enhed til apparatet og overføre
musik fra en disk til din "WALKMAN"
eller USB-enhed.
Du kan kun overføre musik fra en CDDA-disk eller en MP3-disk.
Lydformatet af filer, der overføres på
dette anlæg, er MP3.
Den nødvendige mængde ledig plads på
din "WALKMAN" eller USB-enheden er
cirka 1 MB pr. minut, når der overføres
musik fra en CD. Der kræves muligvis
mere ledig plads, når der overføres musik
fra en MP3-disk.
Det er let at overføre al musikken på en
disk til en "WALKMAN" eller USBenhed (CD SYNC). Du kan også overføre
et spor eller en MP3-fil, der afspilles i
øjeblikket (REC1).
Slu
PO
(U
Nå
US
2
Væ
Try
+/
3
4
Ind
Ind
US
ov
20DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
1
Når der overføres musik til en
"WALKMAN"
"WALKMAN"
r
føre
AN"
CDå
ds på
en er
øres
vis
musik
REC1:
Start afspilningen af det spor eller
den MP3-fil, du vil overføre, og tryk
derefter på REC TO WALKMAN eller
REC TO USB på apparatet.
Når der overføres musik til en
USB-enhed
USB-enhed
"REC" blinker, og displayet skifter
mellem "CD SYNC (eller "REC1")",
"FREExxxM" eller "FREExxxG" (ledig
plads i megabyte eller gigabyte på din
"WALKMAN" eller på USB-enheden)
og "PUSH ENTER".
Din "WALKMAN" eller USB-enheden
gør klar til overførsel, og CDafspilleren afbrydes til afspilning.
å en
erføre
si
2
Vælg CD-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/.
3
4
Indsæt en disk.
Indstil din "WALKMAN" eller
USB-enheden til at være klar til
overførsel.
5
Start overførslen.
Tryk på  (eller på ENTER på
apparatet).
Overførslen starter.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Betjening
Synkroniseret overførsel (CD
SYNC):
Tryk på REC TO WALKMAN eller
REC TO USB på apparatet.
Hvis du kun vil overføre dine
foretrukne CD-spor eller MP3-filer,
skal du oprette dit eget program først
(se "Fremstilling af dit eget program"
(side 27)).
Hvis du kun vil overføre MP3-filer,
der er gemt i en bestemt mappe på
MP3-disken, skal du trykke gentagne
+/ for at vælge
gange på
den ønskede mappe, før du starter
overførslen.
Slut din "WALKMAN" til WMPORT eller USB-enheden til
(USB)-porten.

21DK
Når der benyttes CD SYNC
Når overførslen er færdig, afbrydes
adgangen til din "WALKMAN" eller
USB-enheden, og CD-afspilleren
stopper automatisk.
Når der benyttes REC1
Når overførslen er færdig, afbrydes
adgangen til din "WALKMAN", eller
USB-enheden stopper automatisk, og
CD-afspilleren fortsætter afspilningen.
Sådan vælges hukommelsen på USBenheden
6 Tryk på  (eller på ENTER på
apparatet).
7 Begynd overførslen ved at følge trin
2 til 5 under "Overførsel af musik fra
en disk til en "WALKMAN" eller en
USB-enhed".
Sådan stoppes overførslen
Tryk på .
Sådan slettes lydfiler eller mapper fra
din "WALKMAN" eller USB-enhed
Hvis USB-enheden har mere end én
hukommelse (f.eks. intern hukommelse
og et hukommelseskort), kan du vælge,
hvilken hukommelse der skal læses til, og
derefter starte overførslen.
Du kan slette lydfiler eller mapper
fra din "WALKMAN" eller USBenhed. Bemærk, at du ikke kan slette
lydfiler og mapper fra USB-enheden
i blandet afspilningstilstand eller
programafspilningstilstand.
1 Tilslut USB-enheden til
1 Tilslut din "WALKMAN" eller USB-
(USB)-
porten.
2 Vælg USB-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/.
3 Tryk på TOOL MENU i stopindstilling.
"USB SEL" vises. Hvis der er valgt en
lydfil eller en mappe, vises "ERASE"
i stedet for. Tryk gentagne gange på
/ for at vælge "USB SEL".
4 Tryk på  (eller på ENTER på
apparatet).
Navnet på en hukommelse vises.
Det viste navn afhænger af
specifikationerne for USB-enheden.
5 Tryk gentagne gange på /
for at vælge hukommelsen.
Fortsæt til trin 6, hvis der kun kan
vælges én hukommelse.
Hvis du vil annullere handlingen, skal
du trykke på .
enhed til
(USB)-porten. Ved
tilslutningen af din "WALKMAN" skal
du sørge for at benytte det USB-kabel
til WM-PORT, der leveres med din
"WALKMAN", som vist nedenfor.
2 Væ
Try
+/
3 Tryk
elle
elle
4 Tryk
ERA
"ER
fjern
5 Tryk
app
"TR
ERA
Hvi
du t
6 Tryk
app
Den
slett
Tip
Du kan
"WALK
compu
blev lev
oplysni
Regle
filer
Første
"WAL
oprett
"ROO
Mappe
"MUS
CD SY
Musik
MP3
CD-DA
22DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
REC1
2 Vælg USB-funktionen.
e trin
k fra
en
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/.
3 Tryk gentagne gange på /
eller
+/ for at vælge den lydfil
eller mappe, du vil slette.
Musikkilde
MP3
CD-DA
1)
er fra
te
n
ERASE på apparatet).
"ERASE" vises (kun ved brug af
fjernbetjeningen).
5 Tryk på  (eller på ENTER på
apparatet).
"TRACK ERASE" eller "FOLDER
ERASE" vises i displayet.
Hvis du vil annullere sletningen, skal
du trykke på .
6 Tryk på  (eller på ENTER på
B" skal
-kabel
in
apparatet).
Den valgte lydfil eller mappe bliver
slettet.
Tip
Du kan også slette lydfiler og mapper fra din
"WALKMAN" via USB-forbindelsen på din
computer. Se i betjeningsvejledningen, der
blev leveret med din "WALKMAN", for at få
oplysninger om betjeningsmetoden.
2)
3)
4)
5)
"REC1"5)
Filnavn
Samme som
musikkilden2)
"TRACK001"4)
I programafspilningstilstand er mappenavnet
"PGM_xxx", og filnavnet afhænger af
musikkilden (CD-DA-disk eller MP3-disk).
Der er tildelt op til 64 tegn i navnet.
Efterfølgende mappenumre tildeles serielt op
til et maksimum på 999 (inklusive mapperne
"ROOT" og "MUSIC").
Efterfølgende filnumre tildeles serielt.
Der oprettes en ny fil i mappen "REC1", hver
gang REC1 udføres.
Betjening
4 Tryk på TOOL MENU (eller på USB
Mappenavn
Bemærkninger om din "WALKMAN"
og USB-enheden
 Du må ikke tilslutte din "WALKMAN" til
apparatet, mens din "WALKMAN" opdaterer
databasen.
 Når der overføres musik fra en CD, bliver
sporene overført som 128 kbps MP3-filer.
Når der overføres musik fra en MP3-disk,
bliver MP3-filerne overført med samme
bithastighed som de oprindelige MP3-filer.
Regler for oprettelse af mapper og
filer
Første gang der overføres musik til en
"WALKMAN" eller en USB-enhed,
oprettes mappen "MUSIC" direkte under
"ROOT".
Mapper og filer oprettes i mappen
"MUSIC" som beskrevet nedenfor.
CD SYNC1)
Musikkilde
MP3
CD-DA
Mappenavn
Filnavn
Samme som musikkilden2)
"CDDA001"3)
"TRACK001"4)
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

23DK
 Hvis du starter overførslen i
blandet afspilningstilstand,
gentaget afspilningstilstand eller
programafspilningstilstand (når der ikke er
programmet nogen spor eller MP3-filer),
annulleres den valgte afspilningstilstand
automatisk, og afspilningstilstanden ændres
til normal afspilningstilstand.
 Når der overføres musik fra en MP3-disk,
afspilles der ingen lyd, og "HIGH-SPEED"
vises.
 CD-tekstoplysninger bliver ikke overført i de
MP3-filer, der oprettes.
 Hvis du afbryder overførslen undervejs,
bliver der oprettet en MP3-fil op til det sted,
hvor overførslen blev stoppet.
 Overførslen stoppes automatisk, hvis:
 der ikke er mere plads på din
"WALKMAN" eller USB-enheden under
overførselsprocessen.
 antallet af lydfiler på din "WALKMAN"
eller USB-enheden når grænsen for, hvor
mange filer systemet kan genkende.
 Hvis en mappe eller fil, som du prøver at
overføre, allerede findes på din "WALKMAN"
eller USB-enheden med det samme navn,
tilføjes der et sekventielt tal efter navnet,
uden at den oprindelige fil eller mappe bliver
overskrevet.
Bemærkning om USB-enheden
Hvis den mappe, der skal slettes, indeholder
filer, som ikke er i MP3-/WMA-/AAC-format,
eller undermapper, bliver de ikke slettet.
Afspilning af en fil på
din "WALKMAN"
Du kan afspille musik, der er gemt på din
"WALKMAN".
1
Vælg WM-PORT-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/.
2
Slut din "WALKMAN" til WMPORT.
"WALKMAN"
3
Start afspilningen.
Tryk på  (eller på  på
apparatet).
Andre
Du ka
følgen
eller ap
For at
Stopp
afspiln
midle
Stopp
afspiln
Gå til
(forrig
mapp
Vælge
eller k
i lydb
podca
Finde
sted i
eller k
i lydb
podca
Bemæ
 Når d
"WAL
"WAL
på sti
at vri
undg
 Undg
"WAL
kan m
 Når d
"WAL
den e
på ko
fejlta
24DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
å
å din
-
Du kan betjene din "WALKMAN" med
følgende knapper på fjernbetjeningen
eller apparatet.
For at
Stoppe
afspilning
midlertidigt
Stoppe
afspilning
Gå til næste
(forrige)
mappe
Vælge et spor
eller kapitel
i lydbogen/
podcastet
Finde et
sted i et spor
eller kapitel
i lydbogen/
podcastet
Tryk på
 (eller  på
apparatet).
.
/.
/. Hold
knappen nede for at
spole frem eller tilbage.
Hold / nede
under afspilningen, og
slip knappen på det
ønskede sted.
 WM-PORT på apparatet er kun beregnet til
"WALKMAN"-modeller. Du kan ikke tilslutte
andre bærbare lydafspillere.
 Når du betjener en "WALKMAN" med
Bluetooth-funktion, skal du sørge for at
deaktivere Bluetooth-funktionen før brug.
 Hvis der opstår problemer (f.eks. ingen
lyd), skal du tage din "WALKMAN" ud af
forbindelse og tilslutte den igen.
 Når du bruger en "WALKMAN" sammen
med dette system, afspilles der ingen lyd fra
hovedtelefonstikket på din "WALKMAN".
 Hvis du bruger en "WALKMAN" med
indbygget FM-tuner, kan du muligvis ikke
høre FM-udsendelsen, eller modtagelsen kan
være forringet.
 Brug VOLUME +/ til at ændre lydstyrken.
Lydstyrkeniveauet ændres ikke, selv hvis det
justeres på din "WALKMAN".
 Sørg for at stoppe afspilningen, før du fjerner
din "WALKMAN" fra apparatet.
 Afspilning på dette anlæg garanteres kun for
lydfiler, der er oprettet med "Media Manager
for WALKMAN"-programmet.
 Anlægget understøtter ikke nødvendigvis alle
funktionerne i den tilsluttede "WALKMAN".
Betjening
.
TION
Andre betjeninger
Bemærkninger
 Når du tilslutter eller frakobler din
"WALKMAN", skal du håndtere din
"WALKMAN" i samme vinkel som vinklen
på stikket i WM-PORT, og du skal undgå
at vride eller bøje din "WALKMAN" for at
undgå at beskadige stikket.
 Undgå at bære apparatet med en
"WALKMAN" i stikket på WM-PORT. Dette
kan medføre fejl.
 Når du tilslutter eller frakobler din
"WALKMAN", skal du støtte apparatet med
den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker
på kontrollerne på din "WALKMAN" ved en
fejltagelse.
25DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Afspilning af en fil fra
USB-enheden
Du kan lytte til musik, der er gemt på
USB-enheden.
De lydformater, som kan afspilles på
dette anlæg, er følgende:
MP3*/WMA*/AAC*
* Filer med copyrightbeskyttelse (Digital
Rights Management) kan ikke afspilles på
dette anlæg.
Filer, der er downloadet fra en
onlinemusikhandel, kan ikke afspilles på
dette anlæg.
1
Vælg USB-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/.
2
Tilslut USB-enheden til
porten.
(USB)-
USB-enhed
Andre betjeninger
For at
Stoppe
afspilning
midlertidigt
Stoppe
afspilning
Tryk på
 (eller  på
apparatet). Tryk på
knappen igen for at
genoptage afspilningen.
. Hvis du vil genoptage
afspilningen, skal du
trykke på  (eller på
 på apparatet)*.
Tryk på  igen for at
annullere genoptagelse
af afspilningen.
Vælge en
+/ gentagne gange.
mappe
Vælge en fil
/.
Finde et punkt Hold / nede
i en fil
under afspilningen, og
slip knappen på det
ønskede sted.
Vælge gentaget REPEAT flere gange,
afspilning
indtil "REP" eller "REP1"
vises.
* Når der afspilles en VBR (Variable Bit Rate
– variabel bithastighed) MP3-/WMA-fil,
genoptager anlægget muligvis afspilningen
fra et andet sted.
Når USB-enheden er tilsluttet, ændres
displayet på følgende måde:
"READING"  "STORAGE
DRIVE*"
* Når USB-enheden tilsluttes, vises
enhedsnavnet som det næste, hvis der
optages.
3
Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk flere gange på PLAY MODE, mens
USB-enheden er stoppet. Du kan vælge
normal afspilning (" " for alle filer
i mappen på USB-enheden), blandet
afspilning ("SHUF" eller "
SHUF")
eller programafspilning ("PGM").
Bemæ
afspil
Når du
tilstand
"
SH
tilbage
Bemæ
 Følge
kan f
afspil
 en
ko
 hu
 Syste
på 8 n
 Dette
alle d
tilslu
 Geno
du slu
 Afspi
være
tilslu
 Mapp
sprin
 Syste
M
W
 AA
Bemæ
ovens
de fak
filern
kan b
at sys
Start afspilningen.
Tryk på  (eller  på
apparatet).
26DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
Bemærkning om blandet
afspilningstilstand
gange.
de
n, og
t
ge,
REP1"
Rate
fil,
ngen
den
mens
ælge
r
et
")
Bemærkninger
 Følgende USB-enheder og situationer
kan forøge den tid, det tager at starte
afspilningen:
 en USB-enhed, der er optaget med en
kompliceret træstruktur.
 hukommelseskapaciteten er stor.
 Systemet kan højst afspille til en mappedybde
på 8 niveauer.
 Dette anlæg understøtter ikke nødvendigvis
alle de funktioner, der er til rådighed på en
tilsluttet USB-enhed.
 Genoptagelse af afspilningen annulleres, hvis
du slukker for anlægget.
 Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan
være anderledes end rækkefølgen for den
tilsluttede USB-enhed.
 Mapper, som ikke indeholder lydfiler,
springes over.
 Systemet kan afspille følgende filformater:
 MP3: filtypenavnet ".mp3"
 WMA-fil: filtypenavnet ".wma"
 AAC: filtypenavnet ".m4a"
Bemærk, at selvom filnavnene har
ovenstående filtypenavne, kan afspilning af
de faktiske filer forårsage kraftig støj, hvis
filerne i virkeligheden er anderledes, og dette
kan beskadige højttalersystemet og medføre,
at systemet ikke fungerer.
Fremstilling af dit eget
program
(Programafspilning)
Brug knapper på fjernbetjeningen til at
oprette dit eget program.
1
Vælg den ønskede funktion.
CD
Tryk flere gange på FUNCTION +/
for at vælge CD-funktionen.
Betjening
å
t
ngen.
optage
du
r på
)*.
r at
gelse
Når du slukker for anlægget, slettes den valgte
tilstand for blandet afspilning ("SHUF" eller
SHUF"), og afspilningstilstanden går
"
").
tilbage til normal afspilningstilstand ("
USB
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/ for at vælge USB-funktionen.
2
Vælg afspilningstilstand.
Tryk flere gange på PLAY MODE,
indtil "PGM" vises, mens anlægget er
standset.
3
Vælg det ønskede spor- eller
filnummer.
Tryk gentagne gange på /,
indtil det ønskede spor eller det
ønskede filnummer vises.
Ved programmering af MP3-filer skal
du trykke gentagne gange på
+/
for at vælge den ønskede mappe og
derefter vælge den ønskede fil.
Valgte spor- eller filnummer
Samlet spilletid for det valgte
spor eller den valgte fil
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

27DK
4
Programmer det valgte spor
eller den valgte fil.
Tryk på  for at angive det valgte
spor eller den valgte fil.
Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil
"PGM" forsvinder, mens anlægget er
standset.
CD
"  . " vises, når den samlede
programtid overstiger 100 minutter
for en CD eller når du vælger en
MP3-fil.
Sådan slettes det sidste spor eller den
sidste fil i programmet
USB
Den samlede programtid kan ikke
vises, så " . " vises.
5
6
Sådan annulleres programmeret
afspilning
Gentag trin 3 til 4 for at
programmere yderligere spor
eller filer, op til i alt 25 spor eller
filer.
Afspil programmet med
musiknumre eller filer ved at
trykke på .
Tryk på CLEAR, mens anlægget er
standset.
Sådan vises programoplysninger,
f.eks. det samlede antal spornumre i
programmet
Bru
lydk
1 Gø
Til
AU
et a
2
Sk
Try
3
Væ
Try
+/
Tryk gentagne gange på DISPLAY.
4
Sta
Sta
ko
5
Ju
Try
Programmet vil forblive tilgængeligt,
indtil du fjerner disken eller USBenheden. For at afspille samme
program igen, trykker du på .
28DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
ndtil
r
Brug af ekstra
lydkomponenter
1 Gør lydkilden klar.
r den
2
Skru ned for lydstyrken.
3
Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk på VOLUME .
For at
Tryk på
Generere en
DSGX på apparatet.
mere dynamisk
lyd (Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Indstille
EQ flere gange.
lydeffekten
Betjening
,
mre i
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til
AUDIO IN-stikket på apparatet med
et analogt lydkabel (medfølger ikke).
Justering af lyden
Tryk gentagne gange på FUNCTION
+/.
4
Start afspilningen.
Start afspilningen af den tilsluttede
komponent, og indstil lydstyrken.
5
Juster lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/.
29DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Ændring af displayet
For at
Ændre
oplysninger på
displayet1)
Kontrollere
uret, når der
er slukket for
systemet
1)
2)
Tryk på
DISPLAY flere gange,
når anlægget er tændt.
DISPLAY, når der er
slukket for anlægget2).
Uret vises i 8 sekunder.
Du kan for eksempel få vist CD/MP3diskoplysninger eller oplysninger om USBenheden, f.eks.:
 spor- eller filnummer under normal
afspilning.
 spor- eller filnavn (" ") under normal
afspilning.
 kunstnernavn (" ") under normal
afspilning.
") under
 album- eller mappenavn ("
normal afspilning.
 den samlede spilletid, mens afspilleren er
stoppet.
 enhedsnavn, hvis det findes på disken eller
USB-enheden.
STANDBY-indikatoren på apparatet lyser,
når anlægget er slukket.
 Følgende vises ikke korrekt:
 forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der
er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit
Rate – variabel bithastighed).
 mappe- eller filnavne, som ikke følger
hverken ISO9660 niveau 1- eller
niveau 2-standarden eller Joliet i
ekspansionsformat.
 Følgende vises:
 samlet afspilningstid for en CD-DA-disk
ved normal afspilning.
 resterende spilletid for et spor.
 resterende afspilningstid for en aktuel
CD-DA-disk ved normal afspilning.
 ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der
benyttes ID3 version 1- og version 2-tags
(der vises ID3 version 2-tagoplysninger,
hvis der både er benyttet ID3 version 1- og
version 2-tags til en enkelt MP3-fil).
 op til 15 tegns oplysninger i ID3-kode,
WMA-kode og AAC-kode med store
bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) og
symboler (" $ % ’ ( ) * , – . / < = > @ [ \ ] _
` { | } ! ? ^).
Bru
Anlæg
Hvis d
samm
sleepti
Brug k
anvend
Sleep
Du ka
funkti
er inds
Tryk fl
Hvis d
autom
disk el
100 m
Afspil
Du ka
en US
tidspu
Husk a
1
Gø
Fo
på
lyd
Hv
enh
lyd
bes
dit
Nå
lyd
ind
den
(si
Bemærkninger om
displayoplysningerne
 Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises
som "_".
 Følgende vises ikke:
 samlet spilletid og resterende spilletid for
en MP3-disk og USB-enhed.
 resterende spilletid for en MP3-fil.
2
Væ
tim
Try
30DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
fil, der
e Bit
ger
uel
.
når der
2-tags
nger,
n 1- og
.
de,
re
[\]_
Anlægget indeholder to timer-funktioner.
Hvis du anvender afspilningstimeren
sammen med sleeptimeren, har
sleeptimeren første prioritet.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at
anvende timerfunktionerne.
3
Indstil afspilningstimeren.
4
Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
Tryk gentagne gange på / for at
indstille timetallet, og tryk derefter på
. Indikatoren for minuttal blinker.
Anvend ovenstående fremgangsmåde
for at indstille minuttallet.
"OFF TIME" vises, og timetallet
blinker i displayet.
Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne
funktion fungerer også, selvom uret ikke
er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP.
Hvis du vælger "AUTO", slukkes der
automatisk for systemet, når den aktuelle
disk eller USB-enhed stopper, eller efter
100 minutter.
Afspilningstimer:
Du kan vågne til en CD, tuneren eller
en USB-enhed på et forudindstillet
tidspunkt.
Husk at indstille uret.
1
Gør lydkilden klar.
Forbered lydkilden, og tryk derefter
på VOLUME +/ for at indstille
lydstyrken.
Hvis du angiver CD'en eller USBenheden som lydkilde, kan du starte
lydkilden fra et bestemt spor eller en
bestemt fil. Se under "Fremstilling af
dit eget program" (side 27).
Når du angiver tunerbåndet som
lydkilden, skal du sørge for at stille
ind på den ønskede station eller på
den ønskede forudindstillede station
(side 17).
2
Tryk gentagne gange på / for at
vælge "PLAY SET", og tryk derefter
på .
"ON TIME" vises, og indikatoren for
timetal blinker.
5
Benyt den samme
fremgangsmåde som i trin 4 ved
indstilling af tiden til at stoppe
afspilningen.
6
Vælg lydkilden.
Betjening
-disk
Brug af timerne
Tryk gentagne gange på /, indtil
den ønskede lydkilde vises, og tryk
derefter på . Timerindstillingen
vises på displayet.
Vælg indstillingsfunktion for
timer.
Tryk på TIMER MENU.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

31DK
7
Sluk for systemet.
Tryk på /.
Anlægget tændes 15 sekunder før
det forudindstillede tidspunkt. Hvis
systemet er tændt på det forvalgte
tidspunkt, aktiveres afspilningstimer
ikke. Du må ikke betjene anlægget
fra det tidspunkt, hvor der tændes
for anlægget, og indtil afspilningen
starter.
Sådan kontrolleres indstillingen
1 Tryk på TIMER MENU.
"SELECT" blinker på displayet.
2 Tryk på .
3 Tryk gentagne gange på / for at
vælge "PLAY SEL".
4 Tryk på .
Sådan annulleres timeren
1 Tryk på TIMER MENU.
"SELECT" blinker på displayet.
2 Tryk på .
3 Tryk gentagne gange på / for at
vælge "OFF".
4 Tryk på .
Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.
Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så
længe indstillingen ikke annulleres manuelt.
32DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Generelt
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
1 Kontroller, at netledningen og
højttalerledningerne er korrekt og
forsvarligt tilsluttede.
nedenfor, og forsøg at løse
problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet ikke kan
løses.
Hvis STANDBY-indikatoren blinker
Tag med det samme netledningen
ud af stikkontakten, og kontroller
følgende.
 Hvis anlægget har en
spændingsvælger, er den indstillet til
den korrekte strømspænding?
 Anvender du kun de medfølgende
højttalere?
 Er der noget, der blokerer
ventilationsåbningerne oven på eller
bag på systemet?
 Er stikket til WM-PORT kortsluttet?
Når STANDBY-indikatoren holder
op med at blinke, skal du sætte
stikket i kontakten igen og tænde
for anlægget. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet ikke
kan løses.
Der er ingen lyd.
 Er højttalerledningerne til + og 
kortsluttede?
 Anvender du kun de medfølgende
højttalere?
 Er der noget, der blokerer
ventilationsåbningerne oven på eller
bag på systemet?
 Den angivne station har muligvis
afbrudt udsendelsen midlertidigt.
STANDBY-indikatoren forbliver
tændt, efter at netledningen er taget
ud.
 STANDBY-indikatoren slukkes
muligvis ikke med det samme, når du
tager netledningen ud af stikkontakten.
Dette er ikke en fejl. Indikatoren
slukker efter cirka 40 sekunder.
Yderligere oplysninger
2 Find problemet på tjeklisten
Der tændes ikke for systemet.
 Er netledningen sat i stikkontakten?
Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal
er ikke balanceret.
 Placer højttalerne så symmetrisk som
muligt.
 Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Alvorlig brummen eller støj.
 Flyt anlægget væk fra støjkilder.
 Tilslut systemet til en anden
vægstikkontakt.
 Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på
netledningen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Fjern alle genstande
mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren på apparatet,
og placer apparatet væk fra
fluorescerende lys.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

33DK
 Peg fjernbetjeningen mod anlæggets
sensor.
 Flyt fjernbetjeningen tættere på
anlægget.
CD/MP3-afspiller
Lyden hopper, eller disken kan ikke
afspilles.
 Tør disken ren, og læg den i igen.
 Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke
forekommer vibrationer (f.eks. oven på
en stabil stand).
 Flyt højttalerne væk fra anlægget,
eller placer dem på separate standere.
Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.
Afspilningen begynder ikke fra det
første spor.
 Vend tilbage til normal afspilning
ved at trykke flere gange på PLAY
MODE, indtil både "PGM" og "SHUF"
forsvinder.
Afspilningen er længere tid end
normalt om at begynde.
 Følgende diske kan forøge den tid, det
tager at starte afspilningen.
 En disk, som er optaget med en
kompliceret træstruktur
 En disk, som er optaget i
multisession-tilstand
 En disk, som ikke er blevet afsluttet
(en disk, hvor der kan tilføjes data)
 En disk, som indeholder mange
mapper
Anlægget skubber ikke disken ud, og
"LOCKED" vises.
 Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-serviceværksted.
"WALKMAN"/USB-enhed
Den tilsluttede "WALKMAN" og/eller
USB-enhed kan ikke oplades.
 Vælg en anden funktion end
tunerfunktionen, eller tænd for
strømmen til din CD-afspiller/
"WALKMAN"/USB-enhed, hvis du
har slukket for strømmen til din CDafspiller/"WALKMAN"/USB-enhed
manuelt. Se under "Sådan forbedres
tunerens modtagelse" (side 37).
 Du kan kun benytte anlægget som
batterioplader til din "WALKMAN"
eller USB-enheden, når der er tændt
for anlægget.
Du kan ikke starte overførsel til en
"WALKMAN" eller USB-enhed.
 Der kan være opstået følgende
problemer.
 Din "WALKMAN" eller USBenheden er fuld.
 Antallet af filer og mapper på din
"WALKMAN" eller USB-enheden
har nået den øverste grænse.
 Din "WALKMAN" eller USBenheden er skrivebeskyttet.
Overførslen blev stoppet, før den var
færdig.
 Du benytter en enhed, der ikke
understøttes. Se oplysningerne på
webstederne for at se en liste over
kompatible "WALKMAN"-modeller og
USB-enheder (side 18).
 Din "WALKMAN" eller USB-enheden
er ikke formateret korrekt. Se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
din "WALKMAN" eller USB-enheden,
angående formatering.
 Sluk
enh
tæn
USB
den
syste
igen
 Hvis
slett
gang
USB
betje
enh
hvor
Hen
forh
løse
Overf
"WAL
medfø
 Du b
und
web
kom
USB
 Sluk
enh
tæn
USB
den
syste
igen
 Din
enh
eller
und
over
igen
er d
enh
betje
din
for o
dett
nær
ikke
34DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
eller
du
CDed
res
en
in
den
n var
å
r
ler og
eden
e med
eden,
Overførsel af musik til en
"WALKMAN" eller USB-enhed
medfører en fejl.
 Du benytter en enhed, der ikke
understøttes. Se oplysningerne på
webstederne for at se en liste over
kompatible "WALKMAN"-modeller og
USB-enheder (side 18).
 Sluk for systemet, og fjern USBenheden. Hvis USB-enheden har en
tænd-/slukknap, skal du slukke for
USB-enheden og derefter tænde for
den igen, efter at du har fjernet den fra
systemet. Udfør derefter overførslen
igen.
 Din "WALKMAN" eller USBenheden blev taget ud af forbindelse,
eller der blev slukket for strømmen
under overførslen. Slet den delvist
overførte fil, og start overførslen
igen. Hvis dette ikke løser problemet,
er din "WALKMAN" eller USBenheden muligvis defekt. Se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
din "WALKMAN" eller USB-enheden,
for oplysninger om, hvordan du løser
dette problem. Henvend dig til den
nærmeste Sony-forhandler, hvis det
ikke er muligt at løse problemet.
Filer eller mapper på USB-enheden
kan ikke slettes.
 Kontroller, om USB-enheden er
skrivebeskyttet.
 USB-enheden blev taget ud af
forbindelse, eller der blev slukket for
strømmen under sletningen. Slet den
delvist slettede fil. Hvis dette ikke løser
problemet, er USB-enheden muligvis
defekt. Se i betjeningsvejledningen til
USB-enheden for at få oplysninger
om, hvordan du løser dette problem.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis det ikke er muligt at
løse problemet.
Bruger du en understøttet
"WALKMAN" eller USB-enhed?
 Hvis du tilslutter en enhed, der ikke
understøttes, kan følgende problemer
forekomme. Se oplysningerne på
webstederne for at se en liste over
kompatible "WALKMAN"-modeller og
USB-enheder (side 18).
 Din "WALKMAN" eller USBenheden bliver ikke genkendt.
 Fil- eller mappenavne vises ikke på
dette anlæg.
 Afspilning er ikke mulig.
 Lyden springer.
 Der er støj.
 Der afspilles forvrænget lyd.
 Overførslen stoppes, før den er
færdig.
Der er ingen lyd.
 Din "WALKMAN" eller USB-enheden
er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for
anlægget, og tilslut din "WALKMAN"
eller USB-enheden igen.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Yderligere oplysninger
m
N"
ndt
 Sluk for systemet, og fjern USBenheden. Hvis USB-enheden har en
tænd-/slukknap, skal du slukke for
USB-enheden og derefter tænde for
den igen, efter at du har fjernet den fra
systemet. Udfør derefter overførslen
igen.
 Hvis overførsels- og
slettefunktionerne gentages flere
gange, bliver filstrukturen på
USB-enheden fragmenteret. Se i
betjeningsvejledningen til USBenheden for at få oplysninger om,
hvordan du løser dette problem.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis det ikke er muligt at
løse problemet.

35DK
Der er støj, overspring eller
forvrænget lyd.
 Sluk for anlægget, og tilslut din
"WALKMAN" eller USB-enheden igen.
 Selve musikdataene indeholder støj,
eller lyden er forvrænget. Der kan være
kommet støj ind under overførslen.
Slet filen, og prøv at overføre igen.
 Skru ned for lydstyrken.
 Indstil lyden fra din "WALKMAN" til
normal eller flad lydkvalitet.
"OVER CURRENT" vises.
 Der er registreret et problem med
styrken af den elektriske strøm fra
(USB)-porten. Sluk for anlægget, og
fjern USB-enheden fra
(USB)porten. Kontroller, at der ikke er noget
galt med USB-enheden. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis dette
displaymønster stadig vises.
USB-enheden kan ikke tilsluttes til
(USB)-porten.
 USB-enheden tilsluttes i forkert
retning. Vend USB-enheden den
rigtige vej ved tilslutning.
"READING" vises i lang tid, eller
det tager lang tid, før afspilningen
starter.
 Læseprocessen kan tage lang tid i
følgende tilfælde.
 Der er mange mapper eller filer på
USB-enheden.
 Filstrukturen er meget kompleks.
 Hukommelseskapaciteten er stor.
 Den interne hukommelse er
fragmenteret.
Derfor anbefales det at følge disse
retningslinjer.
 Samlede antal mapper på USBenheden: 100 eller mindre
 Filer i alt pr. mappe: 100 eller mindre
Fejlagtigt display
 Send musikdataene til din
"WALKMAN" eller USB-enheden
igen, da dataene, som er gemt på din
"WALKMAN" eller USB-enheden, kan
være beskadiget.
 De tegnkoder, der kan vises på dette
system, er begrænset til tal og alfabet.
Andre tegn vises ikke korrekt.
Afspil
første
 For
afsp
afsp
din
afsp
afsp
din
Din "WALKMAN" eller USB-enheden
bliver ikke genkendt.
 Sluk for systemet, og tilslut din
"WALKMAN" eller USB-enheden igen,
og tænd derefter for systemet.
 Se oplysningerne på webstederne
for at se en liste over kompatible
"WALKMAN"-modeller og USBenheder (side 18).
 Din "WALKMAN" eller USBenheden fungerer ikke korrekt. Se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
din "WALKMAN" eller USB-enheden,
for oplysninger om, hvordan du løser
dette problem. Henvend dig til den
nærmeste Sony-forhandler, hvis det
ikke er muligt at løse problemet.
Filer k
enhed
 Lydfi
".wm
 Data
AAC
 USB
med
FAT
 Hvis
lage
den
 Afsp
 Ant
 Ant
 Filer
med
afsp
Afspilningen begynder ikke.
 Sluk for systemet, og tilslut din
"WALKMAN" eller USB-enheden igen,
og tænd derefter for systemet.
 Se oplysningerne på webstederne
for at se en liste over kompatible
"WALKMAN"-modeller og USBenheder (side 18).
 Tryk på  (eller på  på
apparatet) for at starte afspilningen.
* Dett
FAT3
unde
form
at se
lager
Tuner
Krafti
statio
("TUN
displa
 Tilsl
 Find
som
dere
36DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
n
din
n, kan
ette
abet.
den
ei
e med
eden,
øser
en
det
n igen,
Filer kan ikke afspilles (kun USBenhed).
 Lydfilen har ikke filtypenavnet ".mp3",
".wma" eller ".m4a".
 Dataene er ikke gemt i MP3/WMA/
AAC-format.
 USB-lagerenheder, der er formateret
med andre filsystemer end FAT16 eller
FAT32, understøttes ikke.*
 Hvis du benytter en partitioneret USBlagerenhed, kan du kun afspille filer på
den første partition.
 Afspilning op til 8 niveauer er mulig.
 Antallet af mapper er større end 999.
 Antallet af filer er større end 999.
 Filer, som er krypteret eller beskyttet
med adgangskode osv., kan ikke
afspilles.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og
FAT32, men nogle USB-lagerenheder
understøtter muligvis ikke alle disse FATformater. Du kan få flere oplysninger ved
at se i betjeningsvejledningen til USBlagerenhederne eller kontakte producenten.
Tuner
en.
 Hold antennerne væk fra
højttalerledningerne, netledningen
og USB-kablerne for at undgå, at der
opfanges støj.
 Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Sådan ændres AMindstillingsintervallet
AM-indstillingsintervallet er
fabriksindstillet til 9 kHz eller 10 kHz
(i visse områder: Denne funktion er
ikke tilgængelig på den europæiske eller
russiske model).
Brug knapperne på apparatet til at ændre
AM-indstillingsintervallet.
1 Stil ind på en AM-station, og sluk
derefter anlægget.
2 Tryk på DISPLAY for at få vist uret.
3 Hold  nede, og tryk på /.
Alle forudindstillede AM-stationer
slettes. Gentag denne fremgangsmåde
for at gendanne det fabriksindstillede
interval.
Yderligere oplysninger
n igen,
Afspilningen begynder ikke fra det
første spor.
 For USB-enheden skal du indstille
afspilningstilstanden til normal
afspilningstilstand på anlægget. For
din "WALKMAN" skal du indstille
afspilningstilstanden til normal
afspilningstilstand vha. funktionen på
din "WALKMAN".
Sådan forbedres tunerens modtagelse
Sluk for din CD-afspiller/
"WALKMAN"/USB-enhed vha.
strømstyringsfunktionen. Som standard
er der tændt for strømmen til din CDafspiller/"WALKMAN"/USB-enhed.
Brug knapperne på apparatet til at slukke
for din CD-afspiller/"WALKMAN"/USBenhed.
Kraftig brummen eller støj, eller
stationer kan ikke modtages.
("TUNED" eller "ST" blinker på
displayet.)
 Tilslut antennen korrekt.
 Find en god placering og en retning,
som giver god modtagelse, og sæt
derefter antennen op igen.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

37DK
1 Tryk flere gange på FUNCTION +/
for at vælge CD-funktionen.
2 Tryk på / for at slukke anlægget.
3 Når "STANDBY" holder op med at
blinke, skal du trykke på DISPLAY for
at få vist uret og derefter trykke på
/, mens du holder  nede.
"PWR MNG OFF" vises. Når der
er slukket for din CD-afspiller/
"WALKMAN"/USB-enhed, øges
diskadgangstiden. Når TUNERfunktionen vælges, slukkes der
desuden for strømmen til din
"WALKMAN" eller USB-enheden, så
de ikke bliver registreret, selvom de er
tilsluttet.
Når du vil tænde for din CD-afspiller/
"WALKMAN"/USB-enhed, skal du
gentage fremgangsmåden, indtil "PWR
MNG ON" vises.
Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer
korrekt, kan du nulstille anlægget til
fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet
til at nulstille apparatet til
standardindstillingerne fra fabrikken.
1 Træk netledningen ud af
stikkontakten, og sæt det i igen, og
tænd derefter for anlægget.
2 Hold  og ENTER nede, og tryk på
/.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger,
f.eks. forudindstillede radiostationer,
timer og ur, slettes.
Meddelelser
En af følgende meddelelser vises
eller blinker muligvis på displayet i
frontpanelet under betjening.
CANNOT PLAY
Du forsøgte at afspille en fil, der ikke
understøttes, på USB-enheden.
COMPLETE
 Den forudindstillede radiobetjening
blev afsluttet normalt.
 Lydfilen eller mappen på USB-enheden
er slettet.
DATA ERROR
Du forsøgte at afspille en fil, der ikke kan
afspilles, på USB-enheden.
DEVICE ERROR
Din "WALKMAN" eller USB-enheden
blev ikke genkendt, eller der er tilsluttet
en ukendt enhed (side 35, 36).
DEVICE FULL
Din "WALKMAN" eller USB-enheden
er fuld.
ERASE
Sletnin
USB-e
ERRO
 Din
blev
en u
 Der
din
da a
FATAL
Din "W
blev ta
handli
lydfile
FOLD
Antall
eller U
maksim
FULL
Du for
spor e
LOCK
Anlæg
Henve
forhan
NoDE
Der er
den til
NO DI
Der er
har ila
NoME
Den h
afspiln
hukom
enhed
NO ST
Alle de
blevet
38DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
ke
heden
ke kan
den
uttet
den
NO TRACK
Der er ikke indlæst en fil på USBenheden, som kan afspilles på systemet.
ERROR
 Din "WALKMAN" eller USB-enheden
blev ikke genkendt, eller der er tilsluttet
en ukendt enhed (side 35, 36).
 Der er opstået et ukendt problem på
din "WALKMAN" eller USB-enheden,
da afspilningen blev startet.
NOT USED
Du har forsøgt at udføre en bestemt
handling under forhold, hvor handlingen
ikke er tilladt.
FATAL ERROR
Din "WALKMAN" eller USB-enheden
blev taget ud af forbindelse under en
handling som overførsel eller sletning af
lydfiler eller mapper.
FOLDER FULL
Antallet af mapper på din "WALKMAN"
eller USB-enheden har nået det
maksimale antal.
FULL
Du forsøgte at programmere mere end 25
spor eller filer (trin).
LOCKED
Anlægget skubber ikke disken ud.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler.
NO SUPPORT
En USB-enhed, der ikke understøttes, er
tilsluttet.
OVER
Du har nået slutningen på disken, mens
du trykkede på  under afspilning
eller pause.
PROTECTED
Du har forsøgt at overføre til eller slette
fra en skrivebeskyttet USB-enhed.
PUSH STOP
 Du har trykket på PLAY MODE under
afspilning.
 Du har trykket på knapper,
hvis funktion kun er mulig, når
afspilningen er stoppet.
Yderligere oplysninger
ing
ERASE ERROR
Sletningen af lydfiler eller mapper på
USB-enheden mislykkedes.
NoDEVICE
Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller
den tilsluttede USB-enhed er stoppet.
NO DISC
Der er ingen disk i afspilleren, eller du
har ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NoMEMORY
Den hukommelse, der er valgt til
afspilning eller overførsel, har intet
hukommelsesmedie indsat i USBenheden.
NO STEP
Alle de programmerede spor eller filer er
blevet slettet.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)

39DK
READING
 Systemet læser oplysninger om disken.
Nogle knapper er ikke tilgængelige.
 Anlægget genkender USB-enheden.
Displayeksempler
Display
angiver
2 (to)
REC ERROR
Overførslen startede ikke, den blev
stoppet undervejs, eller den kunne på
anden måde ikke udføres (side 35).
5 (fem)
REMOVED
USB-enheden er blevet fjernet.
0 (nul)
STORAGE DRIVE
Der er tilsluttet en USB-enhed.
TIME NG
Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme
tidspunkt.
TRACK FULL
Antallet af filer på din "WALKMAN" eller
USB-enheden har nået det maksimale
antal.
6 (seks)
8 (otte)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
! eller |
”
$
%
,
Forh
Diske
 Lyd CDDiske
afspil
 CD CDer o
MP3
nive
 CDmul
"luk
 CDopta
eller
med
 CDfærd
 Disk
end
(MP
 Disk
(f.ek
stjer
 Disk
papi
 Udle
påsa
sig u
 Disk
med
berø
.
?
@
^
40DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
 Lyd-CD
 CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
Om sikkerhed
 Træk netledningen ud af stikkontakten
i væggen, hvis apparatet ikke skal
bruges i et længere stykke tid. Tag
altid fat om stikket, når det trækkes
ud af kontakten. Træk aldrig i selve
ledningen.
 Hvis der er trængt væske ind i
anlægget, eller hvis der er faldet
genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget
efterse af kvalificerede teknikere, inden
du anvender det igen.
 Netledningen må kun udskiftes på et
kvalificeret værksted.
Om placering
 Anlægget må ikke placeres hældende
eller på et sted, som er ekstremt varmt,
koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor
der ikke er tilstrækkelig ventilation
eller hvor det udsættes for vibrationer,
direkte sollys eller andet skarpt lys.
 Vær forsigtig, når apparatet eller
højttalerne placeres på overflader, som
er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan
forekomme pletter eller misfarvning af
overfladen.
Fortsættes
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
Yderligere oplysninger
Diske, som dette anlæg IKKE KAN
afspille
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW ud over diske, som
er optaget i musik-CD-format eller
MP3-format, der overholder ISO9660
niveau 1/niveau 2, Joliet
 CD-R/CD-RW, som er optaget i
multisession, der ikke er afsluttet ved at
"lukke sessionen"
 CD-R/CD-RW'er i dårlig
optagekvalitet, ridsede eller snavsede
eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget
med en ukompatibel optageenhed
 CD-R/CD-RW, som ikke er
færdigbehandlet korrekt
 Diske, som indeholder andre filtyper
end MPEG 1 Audio Layer-3-filer
(MP3)
 Diske, som ikke har standardform
(f.eks. hjerteformet, firkantet,
stjerneformet)
 Diske, som har selvklæbende tape,
papir eller etiketter påklistret
 Udlejningsdiske eller brugte diske med
påsatte mærkater, hvor limen strækker
sig uden for mærkaten
 Diske, som har mærkater, der er trykt
med blæk, som føles klæbrigt, når det
berøres
Bemærkninger om diske
 Tør disken af fra midten og udad med
en blød klud, inden den afspilles.
 Rengør ikke diske med
opløsningsmidler som f.eks.
rensebenzin, fortynder eller
kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske
sprays, der er beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler,
og lad dem ikke ligge i en bil, som er
parkeret i direkte sollys.

41DK
 Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde
til varme omgivelser, eller hvis det
placeres i et meget fugtigt lokale, kan
fugt kondenseres på linsen inde i CD
afspilleren, hvilket kan medføre, at
anlægget ikke fungerer. I så fald skal
du tage disken ud og lade anlægget stå
tændt i cirka en time, indtil fugten er
fordampet.
Om opbygning af varme
 Opbygning af varme på apparatet
under brug er normalt, og der er ingen
grund til bekymring.
 Berør ikke kabinettet, hvis det har
været brugt i længere tid ved høj
lydstyrke, da kabinettet kan være blevet
meget varmt.
 Undgå at blokere
ventilationsåbningerne.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk
beskyttet, og billedet på tv-apparater
i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke
for tv'et, vente 15 til 30 minutter og
tænde for tv'et igen. Hvis situationen ikke
er blevet bedre, skal du flytte højttalerne
længere væk fra tv'et.
Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud
fugtet med en mild renseopløsning.
Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler
som f.eks. fortynder, rensebenzin eller
alkohol.
Specifikationer
Hovedenhed
Forstærker-del
Europæiske og russiske modeller:
DIN-strømudgang (klassificeret):
4 + 4 watt (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang
(reference):
5 + 5 watt (4 ohm ved 1 kHz, 10%
THD)
Musik-strømudgang (reference):
9 + 9 watt (4 ohm ved 1 kHz, 10%
THD)
Andre modeller:
DIN-strømudgang (klassificeret):
4 + 4 watt (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang
(reference):
5 + 5 watt (4 ohm ved 1 kHz, 10%
THD)
Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik):
Spænding 775 mV, impedans
22 kilohm
USB-d
Under
M
3
W
A
Sampli
M
3
W
A
(U
M
5
CD-afs
System
K
Egensk
E
L
*
Svarfre
SignalDynam
TunerFM ste
Udgange
PHONES (stereo-minijackstik):
accepterer hovedtelefoner med en
impedans på 8 ohm eller mere
SPEAKER: accepterer impedans på 4 ohm
FM-tun
Indstil
8
Antenn
Mellem
AM-tu
Indstil
E
5
A
5
5
Antenn
Mellem
42DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
CMT-
):
IN)
g
:
%
):
IN)
g
%
Højttaler
Understøttet bithastighed:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB)-port:
Maksimal strøm:
500 mA
Højttalersystem:
Hele lydområdet, basreflekstype,
80 mm, konisk type
Nomineret impedans: 4 ohm
Mål (b/h/d):
Cirka 130 × 221 × 135 mm
Vægt: Cirka 0,7 kg netto pr. højttaler
CD-afspiller-del
System:
Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 44,6 μW
*Dette resultat er målt i en afstand af
200 mm fra objektivets overflade på
Optical Pick-up Block med 7 mm
blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz  20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB
Tuner-del
Generelt
Strømkrav
Europæiske og russiske modeller:
230 V AC, 50/60 Hz
Latinamerikanske modeller (undtagen
mexicansk model): 110  120 eller
220  240 V AC, 50/60 Hz, kan
justeres med spændingsvælger
Mexicansk model: 120 V AC, 60 Hz
Strømforbrug: 28 watt
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere):
Cirka 200 × 221 × 205 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Cirka 2,2 kg
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening
(1), R6-batterier (størrelse AA) (2), FMlednings-/AM-rammeantenne (1), Ovale
monteringer til "WALKMAN" (2)
Yderligere oplysninger
%
USB-del
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
en
ohm
FM-tuner-del:
Indstillingsområde:
87,5  108,0 MHz (50 kHz trin)
Antenne: FM-ledningsantenne
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
Der er ikke anvendt halogene
flammehæmmere i visse printkort.
AM-tuner-del:
Indstillingsområde:
Europæiske og russiske modeller:
531  1.602 kHz (9 kHz trin)
Andre modeller:
530  1.710 kHz (10 kHz trin)
531  1.710 kHz (9 kHz trin)
Antenne: AM-rammeantenne
Mellemfrekvens: 450 kHz
43DK
CMT-LX50WMR.DK.4-131-635-11(1)
VAROITUS
Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja
sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhoilla tai
muulla vastaavalla, sillä ne voivat aiheuttaa
palovaaran. Älä aseta palavia kynttilöitä tai
muita esineitä, joissa on avoliekki, laitteen
päälle.
Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita
nesteillä täytettyjä esineitä laitteen
päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai
sähköiskuvaaran.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen
kaappiin.
Koska laite kytketään irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkopistoke, kytke laite
pistorasiaan, johon pääsee helposti
käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin
epänormaalia, irrota välittömästi
verkkopistoke pistorasiasta.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää
laitetta liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle, tulelle tai muulle
vastaavalle.
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine
voi aiheuttaa huonokuuloisuutta.
Muualla kuin Yhdysvalloissa ja
Kanadassa olevat asiakkaat
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASER tuotteeksi. Tämä merkintä on
laitteen takaseinässä.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat
tiedot koskevat vain laitteita, jotka
ovat myynnissä EU-direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokio, 108-0075 Japani. Sähkömagneettista
yhteensopivuutta ja tuoteturvallisuutta
koskeva valtuutettu edustaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
huoltoa tai takuuta koskevissa asioissa
tulee ottaa yhteys erillisissä huolto- tai
takuuasiakirjoissa mainittuun osoitteeseen.
Symbo
tai sen
että tät
talousj
luovut
elektro
huoleh
tuottee
varmis
mahdo
kohdis
voi aih
tämän
jätekäs
säästää
tämän
paikall
Käytet
Kauko
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän
tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden
vaaraa.
2FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
n
vat
otka
u,
eettista
tta
y
asse
sa
ai
eeseen.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet:
Kaukosäädin
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa
tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky
tai tietojen säilyminen vaatii, että
paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta. Jotta
varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
3FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy,
jonka toisella puolella on tallennettu
DVD-aineisto ja toisella puolella
digitaalinen ääniaineisto. Koska
ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin
levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että
jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Tekijänoikeussuojattua sisältöä
koskeva huomautus
Siirretty musiikki on rajoitettu vain
yksityiskäyttöä varten. Musiikin
käyttäminen tämän rajoituksen
ulkopuolella vaatii tekijänoikeuksien
omistajan luvan.
Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä
koskevia huomautuksia
 ”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo
ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
 Fraunhofer IIS ja Thomson ovat
lisensoineet MPEG Layer-3
äänenkoodaustekniikan ja patentit.
 Windows Media on Microsoft
Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa tai muissa
maissa.
 Bluetooth-tavaramerkki ja -logot
ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta,
ja Sony Corporation käyttää niitä
lisenssillä. Muut tavaramerkit
ja mallinimet ovat haltijoidensa
omaisuutta.
4FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
Sisällysluettelo
Osat ja ohjaimet ................................... 6
Aloittaminen
Järjestelmän kytkeminen
turvallisesti ...........................................11
Kellon asettaminen aikaan .............14
Lisätietoja
Vianetsintä ............................................33
Ilmoitukset............................................38
Varotoimet............................................41
Tekniset tiedot ....................................42
Toiminnot
CD/MP3-levyn toistaminen ............15
Radion kuunteleminen ....................17
Ennen kuin käytät WALKMAN ia
ja USB-laitetta tämän järjestelmän
kanssa.....................................................18
Musiikin siirtäminen levyltä
WALKMAN iin tai
USB-laitteeseen ..................................20
WALKMAN issa olevan tiedoston
toistaminen ..........................................24
USB-laitteessa olevan tiedoston
toistaminen ..........................................26
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu soitto) ............................27
Lisäaudiolaitteiden
käyttäminen .........................................29
Äänen säätäminen.............................29
Näytön vaihtaminen .........................30
Ajastimien käyttäminen ..................31
®
®
®
5FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

Osat ja ohjaimet
Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot
voidaan tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.
Keskusyksikkö
/ (
Paina
pois.

STAN
Palaa,

Kauk
(sivu

Levya

 (po
Paina

+/
(sivu
Paina
TUNE
17)
Paina
/
eteen
23, 25
Paina
/
eteen
26)
Paina
kohda
6FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-

/ (virta) -painike (sivu 14, 32)
ENTER-painike (sivu 14, 17, 21, 22,
23, 28, 31, 32)
Paina kytkeäksesi järjestelmän päälle tai
pois.
Paina syöttääksesi asetukset.


STANDBY-merkkivalo (sivu 30, 33)
Toistopainikkeet ja
toimintopainikkeet
 (toisto/tauko) -painike (sivu
15, 24, 25, 26)
Palaa, kun järjestelmä on sammutettu.

Kaukosäätimen tunnistin
(sivu 33)

Levyaukko

 (poisto) -painike
Paina poistaaksesi levyn soittimesta.

+/ (valitse kansio) -painike
(sivu 15, 21, 23, 26, 27)
Paina valitaksesi kansion.
TUNE +/ (viritys) -painike (sivu
17)
Paina virittääksesi haluamasi aseman.
/ (taaksepäin/
eteenpäin) -painike (sivu 15, 22,
23, 25, 26, 27)
Paina valitaksesi kappaleen tai tiedoston.
/ (pikakelaus taaksepäin/
eteenpäin) -painike (sivu 15, 25,
26)
Osat ja ohjaimet

Paina, kun haluat aloittaa tai
keskeyttää musiikin toiston levyltä,
WALKMAN ista tai valinnaisesta USBlaitteesta.
®
 (pysäytys) -painike (sivu 15, 17,
22, 23, 25, 26)
Paina, kun haluat pysäyttää levyn,
WALKMAN in tai valinnaisen USBlaitteen.
®
FUNCTION +/ -painike (sivu 15,
17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29)
Paina valitaksesi toiminnon.

REC TO USB -painike (sivu 21)
Paina siirtääksesi musiikkia levyltä
liitettynä olevaan valinnaiseen USBlaitteeseen.

REC TO WALKMAN -painike
(sivu 21)
Paina, kun haluat siirtää levyltä musiikkia
liitettyyn WALKMAN iin.
®
Paina hakeaksesi kappaleen tai tiedoston
kohdan.
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

7FI

Kaukosäädin

DSGX-painike (sivu 29)
EQ-p
Valitse äänitehoste painamalla.
Valitse


VOLUME +/ -painike
TIME
31, 32
Paina säätääksesi äänenvoimakkuutta.
Aseta


AUDIO IN -liitin
 (en
22, 23
Liitä lisäaudiolaite.

Paina
USB ERASE -painike (sivu 23)

Paina, kun haluat pyyhkiä äänitiedostoja
ja kansiota liitetystä WALKMAN ista tai
USB-laitteesta.
Kun liität WALKMAN in, noudata
sivulla 22 kuvattua liitäntämenettelyä.
®
TOOL
Paina,
ja kan
USB-l
Paina
jos US
muisti
®

WM-PORT (WALKMAN®-portti)
(sivu 21, 24)

®
Liitä WALKMAN .

(USB) -portti (sivu 21, 22, 26)
+/

Liitä valinnainen USB-laite.
/ (virta) -painike (sivu 14, 32)

Paina kytkeäksesi järjestelmän päälle tai
pois.
PHONES-liitin
Liitä kuulokkeet.
Paina
/
eteen
23, 25

Paina
CLEAR-painike (sivu 28)
+/
(sivu
Paina pyyhkiäksesi esiohjelmoidun
kappaleen tai tiedoston.
Paina
/
eteen
26)
Paina
kohda
8FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-

EQ-painike (sivu 29)
Toistopainikkeet ja
toimintopainikkeet
 (toisto) -painike (sivu 15, 24,
26)
Valitse äänitehoste painamalla.

TIMER MENU -painike (sivu 14,
31, 32)
Aseta kello ja toistoajastin painamalla.

 (enter) -painike (sivu 14, 17, 21,
22, 23, 28, 31, 32)
Paina syöttääksesi asetukset.

TOOL MENU -painike (sivu 22, 23)
Paina, kun haluat pyyhkiä äänitiedostoja
ja kansioita liitetystä WALKMAN ista tai
USB-laitteesta.
Paina valitaksesi muistin, johon luetaan,
jos USB-laitteessa on useampi kuin yksi
muisti.
®

+/ (viritys) -painike (sivu 17)
Paina virittääksesi haluamasi aseman.
32)
le tai
/ (taaksepäin/
eteenpäin) -painike (sivu 15, 22,
23, 25, 26, 27)
Aloita toisto painamalla tätä.
 (keskeytä) -painike (sivu 15,
25, 26)
Osat ja ohjaimet

Keskeytä toisto painamalla.
 (pysäytys) -painike (sivu 15, 17,
22, 23, 25, 26)
Paina, kun haluat pysäyttää levyn,
WALKMAN in tai valinnaisen USBlaitteen.
®
FUNCTION +/ -painike (sivu 15,
17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29)
Paina valitaksesi toiminnon.

VOLUME +/ -painike
Paina säätääksesi äänenvoimakkuutta.

 RETURN -painike
Paina, kun haluat palata edelliseen
valikkoon.
Paina valitaksesi kappaleen tai tiedoston.
+/ (valitse kansio) -painike
(sivu 15, 21, 23, 26, 27)
Paina valitaksesi kansion.
/ (pikakelaus taaksepäin/
eteenpäin) -painike (sivu 15, 25,
26)
Paina hakeaksesi kappaleen tai tiedoston
kohdan.
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

9FI

/// -painike (sivu 14, 25,
31, 32)
Paina valitaksesi valikkokohtia.
Paina, kun haluat siirtyä seuraavaan
(edelliseen) kansioon WALKMAN ia
käytettäessä.
®

TUNER MEMORY -painike (sivu
17)
Paina esivirittääksesi radioaseman.

PLAY MODE/TUNING MODE
-painike (sivu 16, 17, 26, 27, 28)
Paina valitaksesi levyn tai valinnaisen
USB-laitteen toistotilan.
Paina valitaksesi viritysmuodon.

REPEAT/FM MODE -painike (sivu
15, 17, 26)
Paina kuunnellaksesi levyn, yksittäisen
kappaleen tai tiedoston toistuvasti.
Paina valitaksesi FM-vastaanottomuodon
(monofoninen tai stereo).

SLEEP-painike (sivu 31)
Paina asettaaksesi uniajastimen.

DISPLAY-painike (sivu 28, 30)
Paina vaihtaaksesi näytön tiedot.
10FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
Aloittaminen
 AM-kehäantenni
 FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
 Kaiuttimen johto (punainen/)
 Oikeaan kaiuttimeen
 Kaiuttimen johto (musta/)
Aloittaminen
Järjestelmän kytkeminen turvallisesti
 Pistorasiaan
 Kaiuttimen johto (musta/)
 Vasempaan kaiuttimeen
 Kaiuttimen johto (punainen/)
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

11FI
 Antennit
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat
hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennit.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista,
virtajohdosta ja USB-kaapelista
välttääksesi kohinan vastaanoton.
Paristojen asentaminen
Vedä paristotilan kansi irti ja aseta kaksi
mukana tulevaa R6-paristoa (AAkokoista) paikalleen  -puoli edellä
siten, että napaisuus on kuten alla.
 Jännitteenvalitsin
Jos mallissa on jännitteenvalitsin, aseta
VOLTAGE SELECTOR paikallisen
verkkovirran mukaiselle jännitteelle.
Latinalaisen Amerikan mallit (paitsi
Meksikon malli): valitse VOLTAGE
SELECTOR -kytkimellä 220  240 V tai
110  120 V.
 Kaiuttimet
Työnnä paikalleen vain se osa, josta eriste
on poistettu.
 Virta
Liitä virtajohto pistorasiaan. Jos
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, irrota
mukana toimitettu pistotulpan sovitin
(vain mallit, joissa on sovitin).
WAL
WALK
PORT
WM-P
jompa
soikea
(tyypp
ja irro
lisäosa
WALK
Huomautuksia
 Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli
vuotta.
 Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja
keskenään äläkä käytä eri tyyppisiä paristoja
yhdessä.
 Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan,
irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja
korroosion aiheuttamilta vahingoilta.
 Paristot sisältävät laitteet pitää suojata
voimakkaalta kuumuudelta, kuten
auringonvalolta ja tulelta.
Seuraa
yhteen
soikeid
Varmi
WALK
soikea
on me
Lisäos
Yhtee
NW-S
NW-A
NWZNWZNWZ-
Lisäos
Yhtee
NWZNWZ-
12FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
WALKMAN®in käyttäminen
kaksi
Kohdista WM-PORT-liitännän
sisällä oleva reikä lisäosan
vasemmalla puolella olevaan
ulkonemaan.
Aloittaminen
ä
®
WALKMAN , jossa on WMPORT-liitin, voidaan liittää laitteen
WM-PORT-liitäntään käyttämällä
jompaakumpaa toimitukseen kuuluvaa
soikeaa WALKMAN -mallien lisäosaa
(tyyppi A tai B). Seuraavissa asennusja irrotusohjeissa käytetään soikeaa
lisäosaa A.
Asenna WALKMAN®in kanssa
yhteensopiva soikea lisäosa.
®
WALKMAN®-mallien soikeat lisäosat
®
n puoli
ristoja
kaan,
on ja
Seuraavat WALKMAN -mallit ovat
yhteensopivia toimitukseen kuuluvien
soikeiden lisäosien kanssa.
Varmista, että käytät oman
WALKMAN isi kanssa yhteensopivaa
soikeaa lisäosaa. Lisäosan tyyppi (A tai B)
on merkitty sen pohjaan.
®
Lisäosa tyyppi A
Yhteensopivat WALKMAN -mallit:
NW-S600-sarja, NW-S700F-sarja,
NW-A800-sarja, NWZ-A810-sarja,
NWZ-A820-sarja, NWZ-A820K-sarja,
NWZ-A720-sarja, NWZ-S730-sarja,
NWZ-S630-sarja, NWZ-E430-sarja
®
Lisäosa tyyppi B
Yhteensopivat WALKMAN -mallit:
NWZ-S510-sarja, NWZ-S610F-sarja,
NWZ-X1000-sarja
®
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

13FI
WALKMAN®in soikean lisäosan
irrottaminen
Paina lisäosan oikeaa puolta alas.
Kellon asettaminen
aikaan
Aseta kello kaukosäätimen painikkeilla.
1
Kytke järjestelmä päälle.
2
Valitse kellonajan asetusmuoto.
Paina / -painiketta.
Paina TIMER MENU -painiketta.
Jos ”PLAY SET” vilkkuu,
valitse ”CLOCK” painelemalla
/ -painiketta ja paina sitten
 -painiketta.
Kun vasen puoli nousee ylös, tartu
lisäosaan ja irrota se.
3
Aseta kellonaika.
Aseta tuntilukema painelemalla
/ -painiketta ja paina sitten
 -painiketta.
4
Aseta minuuttilukema tekemällä
samat toimet.
Huomautus
Kellonajan asetus katoaa, jos virtajohto
irrotetaan tai jos sattuu sähkökatko.
Kellonajan näyttäminen järjestelmän
ollessa pois päältä
Paina DISPLAY-painiketta. Kello on
näkyvissä noin 8 sekuntia.
14FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
 Älä paina levyä levyaukkoon, kun järjestelmä
on sammutettuna. Tämä voi vioittaa
järjestelmää.
 Älä aseta paikalleen sovittimella varustettua
8 cm:n levyä. Tämä voi vioittaa järjestelmää.
Toiminnot
2
3
Aloita toisto.
Paina  (tai laitteen )
-painiketta.
Painele FUNCTION +/ -painiketta.
Muut toiminnot
Aseta levy.
Kun haluat
Keskeyttää
toistamisen
Työnnä levy levyaukkoon siten, että
etikettipuoli tulee eteen.
Aseta paikalleen
levy etikettipuoli
eteenpäin.
Huomautuksia
 Kun käynnistät järjestelmän, levy
ei vetäydy levyaukkoon ennen kuin
näytössä näkyy ”NO DISC”. Älä yritä
painaa levyä sisään ennen kuin ”NO
DISC” näkyy.
 Älä aseta soittimeen epätavallisen (esim.
sydämen, neliön, tähden) muotoista
levyä. Levy voi pudota järjestelmän
sisään ja aiheuttaa korjaamatonta
vahinkoa.
 Kun painat laitteessa olevaa  -painiketta
ja haluat sitten asettaa esiin tulevan levyn
uudestaan laitteeseen, älä paina levyä takaisin
sisään. Poista levy levyaukosta ja aseta se
sitten takaisin paikalleen.
 Älä sammuta järjestelmää, kun levy on
puolivälissä levyaukon sisällä. Tämä voi
saada levyn putoamaan.
 Älä käytä levyä, jossa on teippiä, sinettejä tai
liimaa, koska tämä voi aiheuttaa laitevian.
 Kun poistat levyn soittimesta, tartu levyyn
sen reunoilta. Älä kosketa pintaa.
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
Pysäyttää
toistamisen
Valita MP3levyllä olevan
kansion
Valita
kappaleen tai
tiedoston
Hakea
kappaleen
tai tiedoston
tietyn kohdan
Valita uudel
leen toiston
Poistaa levyn
soittimesta
Paina
 (tai laitteen ).
Kun haluat jatkaa
toistamista, paina
painiketta uudelleen.
 -painiketta.
Toiminnot
CD/MP3-levyn
toistaminen
1 Valitse CD-toiminto.
+/ -painiketta
toistuvasti.
/ -painiketta.
Pidä /
-painike alhaalla
toiston aikana
ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
REPEAT-painiketta,
kunnes ”REP” tai
”REP1” näkyy.
 -painiketta
laitteessa.
Jatkuu

15FI
Toistomuodon vaihtaminen
Painele PLAY MODE -painiketta
soittimen ollessa pysäytettynä. Voit valita
normaalin toiston (” *” kaikille levyn
kansiossa oleville MP3-tiedostoille),
hajatoiston (”SHUF” tai kansioiden
hajatoiston ”
SHUF”) tai ohjelmoidun
toiston (”PGM”).
* Kun toistetaan CD-DA (ääni) -levyä,
(SHUF) -toisto toimii samalla tavalla kuin
normaali (SHUF) -toisto.
Huomautuksia uudelleen toistosta
 Kaikki levyllä olevat kappaleet tai tiedostot
toistetaan enintään viisi kertaa.
 ”REP1” merkitsee, että yksittäistä kappaletta
tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes se
pysäytetään.
Hajatoistotilaa koskeva huomautus
Kun kytket järjestelmän pois päältä,
SHUF”)
hajatoistotilan (”SHUF” tai ”
valinta poistetaan ja toistotilaksi palautuu
”).
normaali toistotila (”
Huomautuksia MP3-levyjen
toistamisesta
 Älä tallenna muun tyyppisiä tiedostoja äläkä
tarpeettomia kansioita levylle, jolla on MP3tiedostoja.
 MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot
ohitetaan.
 MP3-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä,
missä ne on tallennettu levylle.
 Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset
MP3-tiedostot, joilla on tiedostopääte ”.mp3”.
 Jos tiedostonimen tarkentimena on ”.mp3”,
vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto,
tällaisen tiedoston toistaminen voi
aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa
kaiutinjärjestelmää ja aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
 Enimmäismäärä:
 kansioiden osalta on 150 (juurikansio
mukaan lukien).
 MP3-tiedostojen osalta on 255.
 samalla levyllä olevien MP3-tiedostojen ja
kansioiden osalta on 256.
 kansioiden tasoja (tiedostojen
puurakenne) on 8.
 Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien
MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien,
tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden
kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt
voivat tuottaa kohinaa, katkonaista ääntä tai
ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.
Huomautuksia multisession-levyjen
toistamisesta
 Jos levy alkaa CD-DA (tai MP3) -osiolla,
se tunnistetaan CD-DA (tai MP3) -levyksi
ja toisto jatkuu, kunnes toinen osio tulee
vastaan.
 CD-sekaformaattilevy tunnistetaan CD-DAlevyksi.
Rad
1 Va
AM
Pai
2
Su
Au
Pai
ku
ja p
+/
aut
vir
ja ”
Jos
hak

ma
Jos
pal
näy
Bri
Ma
Vir
TU
näk
sitt
-pa
Vihje
Voit pie
staattis
pois kä
-painik
16FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
io
ojen ja
Radion kuunteleminen
1 Valitse ”TUNER FM” tai ”TUNER
AM”.
Painele FUNCTION +/ -painiketta.
en
yt
ntä tai
yjen
la,
yksi
ee
2
Suorita viritys.
Automaattinen haku
Painele TUNING MODE -painiketta,
kunnes ”AUTO” tulee näkyviin
ja paina sitten +/ (tai TUNE
+/ laitteessa). Haku päättyy
automaattisesti, kun asema on
viritetty, ja näyttöön tulee ”TUNED”
ja ”ST” (vain stereolähetyksissä).
Esivalitse asemat kaukosäätimen
painikkeiden avulla.
1
2
Valitse virittimen muistitila
painamalla TUNER MEMORY.
Esivalintanumero
3
D-DA-
Jos näytössä ei näy ”TUNED” eikä
haku pääty, pysäytä haku painamalla
 -painiketta ja tee sitten viritys
manuaalisesti (alla).
Jos viritetty asema tarjoaa RDSpalveluja, aseman nimi näkyy
näytössä (vain Euroopan ja IsonBritannian mallit).
Viritä haluamasi asema.
Toiminnot
en
Radioaseman esivirittäminen
Valitse haluamasi
esiviritysnumero painelemalla
+/ -painiketta.
Jos valittuun esivalintanumeroon
on jo määrätty toinen asema, asema
korvautuu uudella asemalla.
4
Tallenna asema painamalla
 -painiketta.
Manuaalinen viritys
Viritä haluamasi kanava painelemalla
TUNING MODE -painiketta, kunnes
näkyviin tulee ”MANUAL”, ja paina
sitten +/ (tai laitteessa TUNE +/)
-painiketta.
Vihje
Voit pienentää heikon FM-stereoaseman
staattista kohinaa ja kytkeä stereovastaanoton
pois käytöstä painelemalla FM MODE
-painiketta, kunnes näkyviin tulee ”MONO”.
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

17FI
5
Tallenna muut asemat
toistamalla vaiheet 1 – 4.
Enintään 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa voidaan esivalita. Esivalintaasemat pysyvät tallessa noin puoli
vuorokautta, vaikka virtajohto
irrotettaisiin tai sattuisi sähkökatko.
6
Kun haluat hakea esivalitun
radiokanavan, painele TUNING
MODE -painiketta, kunnes
”PRESET” tulee näkyviin,
ja valitse sitten haluamasi
esivalintanumero painelemalla
+/ -painiketta.
Huom
Ennen kuin käytät
WALKMAN®ia ja
USB-laitetta tämän
järjestelmän kanssa
Tarkista alla olevista verkkosivustoista
tietoja yhteensopivista WALKMAN malleista ja USB-laitteista.
Älä käytä WALKMAN -malleja, joita
ei tueta. Muiden kuin tuettujen mallien
toimintaa ei taata.
®
®
Eurooppalaiset ja venäläiset asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Latinalaisen Amerikan asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
 Kun W
aluste
sille t
et ehk
tiedo
laitte
 Toim
käyte
tai U
 Kaikk
USBtietyi
 Varm
tähän
enää
Datab
 Älä ir
toime
siirtä
WAL
voiva
laite v
 Älä li
USB Kun W
järjes
tai U
WAL
kansi
kauan
18FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
Huomautuksia
®
®
sta
-
®
ita
lien
aat:
crp>
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
 Eräiden liitettyjen WALKMAN -mallien
tai USB-laitteiden kohdalla toimenpiteen
suorittamisen jälkeen saattaa olla viive,
ennen kuin tämä järjestelmä suorittaa sen.
 Yhteensopivuutta kaikkien koodaus-/
kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja
tallennusvälineiden välillä ei voida taata.
Muut kuin yhteensopivat WALKMAN it
tai USB-laitteet voivat tuottaa kohinaa tai
katkonaista ääntä tai ne eivät välttämättä
toista ollenkaan.
 Tämä järjestelmä ei voi siirtää musiikkia
levyltä tai toistaa äänitiedostoja
WALKMAN ista tai USB-laitteesta
seuraavissa tapauksissa.
 Kun kansiossa on yli 150 äänitiedostoa.
 Kun WALKMAN issa tai USB-laitteessa
on yli 200 kansiota.
Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja
kansiorakenteesta riippuen. Älä tallenna muita
tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansiota
WALKMAN iin tai USB-laitteeseen, jossa on
äänitiedostoja.
 Älä käytä WALKMAN -malleja, joita
ei tueta. Muiden kuin tuettujen mallien
toimintaa ei taata.
 Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä
liitettävän USB-laitteen mukana toimitettua
USB-kaapelia. Katso käyttöä koskevat
tarkemmat ohjeet liitettävän USB-laitteen
mukana toimitetusta ohjekirjasta.
 Liitetyn USB-laitteen tyypistä riippuen
merkinnän ”READING” näkymiseen voi
kulua noin 10 sekuntia.
®
®
®
®
®
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
Toiminnot
 Kun WALKMAN ia tai USB-laitteita
alustetaan, käytä alustukseen itse mallia tai
sille tarkoitettua alustusohjelmaa. Muuten
et ehkä pysty siirtämään kappaleita tai
tiedostoja WALKMAN iin tai USBlaitteeseen oikein.
 Toimintaa ei ehkä aina voida taata edes
käytettäessä tuettuja WALKMAN -malleja
tai USB-laitteita.
 Kaikkia tuettuja WALKMAN -malleja tai
USB-laitteita ei välttämättä ole saatavilla
tietyillä alueilla.
 Varmista ennen WALKMAN in liittämistä
tähän järjestelmään, että sen näytössä ei
enää lue ”Creating Library” tai ”Creating
Database”.
 Älä irrota WALKMAN ia tai USB-laitetta
toimenpiteiden kuten äänitiedostojen
siirtämisen tai poistamisen aikana. Muuten
WALKMAN in tai USB-laitteen tiedot
voivat vaurioitua tai WALKMAN tai USBlaite voi vahingoittua.
 Älä liitä järjestelmää ja WALKMAN ia tai
USB-laitetta USB-keskittimen kautta.
 Kun WALKMAN tai USB-laite liitetään,
järjestelmä lukee kaikki WALKMAN issa
tai USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos
WALKMAN issa tai USB-laitteessa on useita
kansioita ja tiedostoja, lukuprosessi voi kestää
kauan.

19FI
Järjestelmän käyttäminen paristojen
latauslaitteena
Järjestelmää voidaan käyttää ladattavien
WALKMAN -mallien ja USB-laitteiden
latauslaitteena, kun järjestelmään on
kytketty virta.
Lataus käynnistyy, kun laitteen WMPORT-liittimeen liitetään WALKMAN
tai
(USB) -porttiin liitetään USB-laite.
Latauksen tila näkyy WALKMAN in
tai USB-laitteen näytössä. Lisätietoja
on WALKMAN in tai USB-laitteen
käyttöoppaassa.
®
®
®
®
®
WALKMAN in ja USB-laitteen
lataamista tällä järjestelmällä
koskeva huomautus
Järjestelmää ei voi käyttää paristojen
latauslaitteena seuraavissa tapauksissa.
 CD-soitin/WALKMAN /USB-laite ei ole
päällä ja viritintoiminto on valittu. Katso
”Virittimen vastaanoton parantaminen”
(sivu 37).
 Kun järjestelmä ei ole päällä.
®
Musiikin siirtäminen
levyltä WALKMAN®iin
tai USB-laitteeseen
1
Lii
liit
-p
Ku
WA
®
®
Voit liittää WALKMAN in tai USBlaitteen laitteeseen ja siirtää levyltä
musiikkia WALKMAN iin tai USBlaitteeseen.
Voit siirtää musiikkia vain CD-DA- tai
MP3-levyltä.
Tämän järjestelmän siirtämien
tiedostojen äänimuoto on MP3.
WALKMAN issa tai USB-laitteessa on
oltava vapaata tilaa noin 1 Mt minuuttia
kohti, kun musiikkia siirretään CDlevyltä. Levytilaa saatetaan tarvita
enemmän, kun musiikkia siirretään
MP3-levyltä.
®
Ku
lait
Voit siirtää helposti kaiken levyllä olevan
musiikin WALKMAN iin tai USBlaitteeseen (CD SYNC). Voit siirtää myös
parhaillaan toistettavan kappaleen tai
MP3-tiedoston (REC1).
®
2
Va
Pai
3
4
As
As
va
20FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
n
n
1
Kun siirretään musiikkia
WALKMAN iin
®
-
WALKMAN®
tai
a on
uttia
-
Toiminnot
Synkronoitu siirto (CD SYNC):
Paina laitteen REC TO WALKMAN
- tai REC TO USB -painiketta.
Jos haluat siirtää vain tietyt CDkappaleet tai MP3-tiedostot, luo
etukäteen oma ohjelma (katso kohtaa
”Oman ohjelman luominen” (sivu
27)).
Jos haluat siirtää vain tiettyyn
MP3-levyn kansioon tallennetut
MP3-tiedostot, valitse haluamasi
kansio ennen siirron aloittamista
+/ -painiketta.
painelemalla
Liitä WALKMAN® WM-PORTliitäntään tai USB-laite (USB)
-porttiin.
REC1:
Käynnistä siirrettävän kappaleen tai
MP3-tiedoston toisto ja paina sitten
laitteen REC TO WALKMAN - tai
REC TO USB -painiketta.
Kun siirretään musiikkia USBlaitteeseen
USB-laite
”REC” vilkkuu ja näytössä näkyy
vuorotellen ”CD SYNC (tai ”REC1”)”,
”FREExxxM” tai ”FREExxxG”
(WALKMAN in tai USB-laitteen
vapaa tila mega- tai gigatavuina) ja
”PUSH ENTER”.
WALKMAN tai USB-laite siirtyy
valmiustilaan siirtoa varten, ja CDsoitin pysähtyy toistoa varten.
levan
®
myös
ai
2
®
Valitse CD-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta.
3
4
Aseta levy.
Aseta WALKMAN® tai USB-laite
valmiustilaan siirtoa varten.
5
Aloita siirto.
Paina  (tai laitteen ENTER)
-painiketta.
Siirto käynnistyy.
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

21FI
Käytettäessä CD SYNC -toimintoa
Kun siirto on suoritettu,
WALKMAN in tai USB-laitteen
ja CD-soittimen toiminta pysähtyy
automaattisesti.
®
Käytettäessä REC1-toimintoa
Kun siirto on suoritettu,
WALKMAN tai USB-laite pysähtyy
automaattisesti ja CD-soitin jatkaa
toistoa.
®
USB-laitteen muistin valitseminen
Jos USB-laitteessa on useampi kuin yksi
muisti (esim. sisäinen muisti ja ulkoinen
muistikortti), voit valita luettavan
muistin ja käynnistää sitten siirron.
1 Liitä USB-laite
(USB) -porttiin.
2 Valitse USB-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta.
3 Paina TOOL MENU pysäytystilassa.
Näkyviin tulee ”USB SEL”. Jos valitaan
äänitiedosto tai kansio, näkyviin
tulee ”ERASE”. Valitse ”USB SEL”
painelemalla / -painiketta.
4 Paina  (tai laitteen ENTER)
-painiketta.
Muistin nimi tulee näkyviin.
Näytettävä nimi vaihtelee USB-laitteen
teknisten tietojen mukaan.
5 Valitse muisti painelemalla /
-painiketta.
Siirry vaiheeseen 6, jos vain yksi
muisti voidaan valita.
Voit peruuttaa toiminnon painamalla
 -painiketta.
2 Vali
Siirron lopettaminen
Paina  -painiketta.
Pain
Äänitiedostojen tai kansioiden
poistaminen WALKMAN®ista tai USBlaitteesta
Voit poistaa äänitiedostoja tai kansioita
WALKMAN ista tai USB-laitteesta.
Huomaa, että et voi poistaa USBlaitteen äänitiedostoja ja kansioita
hajatoistotilassa tai ohjelmoidussa
toistotilassa.
®
1 Liitä WALKMAN® tai USB-laite
®
(USB) -porttiin. Käytä WALKMAN ia
liitettäessä sen mukana toimitettua
WM-PORT-liitäntään tarkoitettua
USB-kaapelia alla olevan kuvan
mukaisesti.
3 Vali
kan
+/
4 Pain
ERA
Näy
kau
5 Pain
-pa
Näy
”FO
Voi
pain
6 Pain
-pa
Vali
pois
Vihje
Voit po
ja kans
avulla.
käyttöo
Kansio
muod
Kun W
siirretä
MUSI
kansio
MUSI
tiedos
CD SY
Musiik
MP3
6 Paina  (tai laitteen ENTER)
CD-DA
-painiketta.
7 Käynnistä siirto noudattamalla
vaiheita 2  5 kohdassa ”Musiikin
siirtäminen levyltä WALKMAN iin tai
USB-laitteeseen”.
®
22FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
REC1
2 Valitse USB-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta.
3 Valitse poistettava äänitiedosto tai
USB-
4 Paina TOOL MENU (tai laitteen USB
ERASE) -painiketta.
Näytössä näkyy ”ERASE” (vain
kaukosäädintä käytettäessä).
Tiedostonimi
MP3
Sama kuin
musiikkilähde2)
1)
3)
5 Paina  (tai laitteen ENTER)
®
N ia
ttua
a
4)
5)
Ohjelmoidussa toistotilassa kansion nimi on
”PGM_xxx” ja tiedostonimi riippuu musiikin
lähteestä (CD-DA-levy tai MP3-levy).
Nimessä voi olla enintään 64 merkkiä.
Sen jälkeen kansionumerot annetaan
järjestyksessä 999:ään asti (mukaan lukien
kansiot ROOT ja MUSIC).
Tiedostonumerot annetaan sen jälkeen
järjestyksessä.
Uusi tiedosto luodaan REC1 -kansioon aina,
kun REC1-tallennus suoritetaan.
®
Huomautuksia WALKMAN eista ja
USB-laitteista
6 Paina  (tai laitteen ENTER)
-painiketta.
Valittu äänitiedosto tai kansio
poistetaan.
Vihje
”TRACK001”4)
CD-DA
2)
-painiketta.
Näytössä näkyy ”TRACK ERASE” tai
”FOLDER ERASE”.
Voit peruuttaa poistotoiminnon
painamalla  -painiketta.
”REC1”5)
Toiminnot
oita
.
kansio painelemalla / tai
+/ -painiketta.
Musiikkilähde Kansion nimi
®
®
Voit poistaa WALKMAN ista äänitiedostoja
ja kansioita myös tietokoneen USB-liitännän
avulla. Katso toimintaohjeita WALKMAN in
käyttöoppaasta.
®
®
 Älä liitä WALKMAN ia laitteeseen, kun
WALKMAN päivittää tietokantaansa.
 CD:ltä musiikkia siirrettäessä kappaleet
siirretään 128 kb/s -tyyppisinä MP3tiedostoina. MP3-levyltä siirrettäessä MP3tiedostot siirretään samalla bittinopeudella
kuin alkuperäiset MP3-tiedostot.
Kansion ja tiedoston
muodostussäännöt
®
Kun WALKMAN iin tai USB-laitteeseen
siirretään musiikkia ensimmäistä kertaa,
MUSIC-kansio luodaan suoraan ROOTkansion alle.
MUSIC-kansioon luodaan kansioita ja
tiedostoja seuraavalla tavalla.
CD SYNC1)
Musiikkilähde Kansion nimi
MP3
CD-DA
Tiedostonimi
Sama kuin musiikkilähde2)
”CDDA001”3)
”TRACK001”4)
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

23FI
 Jos aloitat siirron hajatoistotilassa,
uudelleentoistotilassa tai ohjelmoidussa
toistotilassa (kun kappaleita tai MP3tiedostoja ei ole ohjelmoitu), valittu toistotila
peruuntuu automaattisesti ja toistotilaksi
tulee normaali toistotila.
 MP3-levyltä musiikkia siirrettäessä ääntä ei
kuulu ja näkyvissä on ”HIGH-SPEED”.
 CD-tekstitietoja ei siirretä luotaviin MP3tiedostoihin.
 Jos siirto lopetetaan kesken, MP3-tiedosto
luodaan siihen pisteeseen asti, jossa siirto
keskeytettiin.
 Siirto päättyy automaattisesti, jos:
 WALKMAN ista tai USB-laitteesta
loppuu vapaa tila siirron aikana.
 WALKMAN in tai USB-laitteen
äänitiedostojen määrä ylittää järjestelmän
tunnistamien tiedostojen määrän.
 Jos WALKMAN issa tai USB-laitteessa on
jo kansio tai tiedosto, jolla on sama nimi
kuin siirrettävällä kansiolla tai tiedostolla,
nimen perään lisätään järjestysnumero, eikä
alkuperäistä kansiota tai tiedostoa korvata.
WALKMAN®issa olevan
tiedoston toistaminen
®
Voit kuunnella WALKMAN iin
tallennettua musiikkia.
1
Valitse WM-PORT-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta.
2
®
®
Liitä WALKMAN® WM-PORTliitäntään.
WALKMAN®
®
USB-laitetta koskeva huomautus
Jos poistettavassa kansiossa on muita kuin
MP3/WMA/AAC-tiedostoja tai siinä on
alikansioita, niitä ei poisteta.
3
Aloita toisto.
Paina  (tai laitteen )
-painiketta.
Muut
Voit oh
kauko
Kun h
Keysk
toistam
Pysäy
toistam
Siirtyä
seuraa
(edell
kansio
Valita
ääniki
podca
kappa
jakson
Löytä
ääniki
podca
kappa
jakson
Huom
 Kun l
pidä
liittim
WAL
 Älä s
on W
toimi
 Kun l
laitet
WAL
24FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
an
en
T-
®
Voit ohjata WALKMAN ia seuraavilla
kaukosäätimen tai laitteen painikkeilla.
Kun haluat
Keyskeyttää
toistamisen
Pysäyttää
toistamisen
Siirtyä
seuraavaan
(edelliseen)
kansioon
Valita
äänikirjan/
podcastin
kappaleen tai
jakson
Löytää
äänikirjan/
podcastin
kappaleen tai
jakson kohdan
Paina
 (tai laitteen )
-painiketta.
 -painiketta.
/ -painiketta.
/ -painiketta.
Pidä painettuna,
jos haluat siirtyä
nopeasti eteenpäin tai
taaksepäin.
Pidä / -painike
painettuna toiston
aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
 Laitteen WM-PORT-liitäntä on vain
WALKMAN -malleja varten. Et voi liittää
mitään muita kannettavia soittimia.
 Käytettäessä Bluetooth-toiminnolla
varustettua WALKMAN ia, muista
sammuttaa Bluetooth-toiminto ennen
käyttöä.
 Jos ilmenee ongelmia (esimerkiksi ei ääntä),
irrota WALKMAN ja liitä se uudelleen.
 Kun WALKMAN ia käytetään tässä
järjestelmässä, WALKMAN in
kuulokeliitännästä ei kuulu ääntä.
 Jos käytetään WALKMAN ia, jossa on
sisäinen FM-viritin, FM-lähetys ei ehkä
kuulu tai vastaanotto voi olla huonompi.
 Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/. Äänenvoimakkuuden taso ei
muutu, jos sitä säädetään WALKMAN ista.
 Muista lopettaa toisto ennen WALKMAN in
irrottamista laitteesta.
 Tässä järjestelmässä taataan vain sellaisten
äänitiedostojen toisto, jotka on luotu ”Media
Manager for WALKMAN” -ohjelmistolla.
 Tämä järjestelmä ei välttämättä tue
kaikkia liitetyn WALKMAN in tarjoamia
toimintoja.
®
®
®
®
®
®
®
Toiminnot
ketta.
Muut toiminnot
®
®
Huomautuksia
®
 Kun liität tai irrotat WALKMAN ia,
pidä sitä samassa kulmassa WM-PORTliittimen kanssa. Älä kierrä tai keinuta
WALKMAN ia, jotta liitin ei vahingoitu.
 Älä siirrä laitetta, kun WM-PORT-liittimessä
on WALKMAN . Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
 Kun liität tai irrotat WALKMAN ia, tue
laitetta toisella kädellä ja varo painamasta
WALKMAN in säätimiä vahingossa.
®
®
®
®
25FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
USB-laitteessa olevan
tiedoston toistaminen
Voit kuunnella USB-laitteeseen
tallennettua musiikkia.
Järjestelmä voi toistaa seuraavia
audioformaatteja:
MP3*/WMA*/AAC*
* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien
suojaamia (Digital Rights Management)
tiedostoja.
Järjestelmällä ei ehkä voi toistaa onlinemusiikkikaupasta ladattuja tiedostoja.
1
Valitse USB-toiminto.
Painele FUNCTION +/ -painiketta.
2
Liitä USB-laite
(USB) -porttiin.
USB-laite
Kun USB-laite on liitetty, näyttö
muuttuu seuraavasti:
”READING”  ”STORAGE
DRIVE*”
* Kun liitetään USB-laite, seuraavaksi
näkyviin tulee aseman nimi, jos se on
tallennettu.
3
Aloita toisto.
Muut toiminnot
Kun haluat
Keskeyttää
toistamisen
Pysäyttää
toistamisen
Paina
 (tai laitteen )
-painiketta. Kun haluat
jatkaa toistamista, paina
painiketta uudelleen.
 -painiketta. Jatka
toistoa painamalla 
(tai laitteen )
-painiketta*. Voit
peruuttaa toiston
jatkamisen painamalla
uudelleen  -painiketta.
Valita kansion
+/ -painiketta
toistuvasti.
Valita tiedoston / -painiketta.
Löytää
Pidä / -painike
tiedoston
painettuna toiston
kohdan
aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
Valita uudelleen REPEAT-painiketta,
toiston
kunnes ”REP” tai
”REP1” näkyy.
* Kun toistetaan VBR (muuttuva bittinopeus)
MP3/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa
jatkaa toistoa eri kohdasta.
Toistomuodon vaihtaminen
Painele PLAY MODE -painiketta, kun
USB-laite on pysäytettynä. Voit valita
normaalin toiston (” ” kaikille USBlaitteen kansiossa oleville tiedostoille),
hajatoiston (”SHUF” tai ”
SHUF”) tai
ohjelmoidun toiston (”PGM”).
Hajato
Kun ky
hajatois
valinta
normaa
Huom
 Seura
voiva
U
m
m
 Järjes
sisäk
 Järjes
kytke
 Toist
järjes
 Järjes
kytke
 Äänit
ohite
 Tällä
tiedo
M
W
 AA
Huom
tarke
tiedo
tiedo
aiheu
kaiut
toimi
Paina  (tai laitteen )
-painiketta.
26FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
Hajatoistotilaa koskeva huomautus
malla
iketta.
a
etta.
inike
e
dassa.
a,
opeus)
ttaa
un
ta
SBle),
”) tai
Huomautuksia
 Seuraavat USB-laitteeseen liittyvät seikat
voivat viivästyttää toiston käynnistymistä.
 USB-laite, jolle on tallennettu
monimutkainen hakemistopuurakenne.
 muistikapasiteetti on liian suuri.
 Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 8
sisäkkäistä kansiota.
 Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia
kytketyn USB-laitteen toimintoja.
 Toiston jatkaminen peruutetaan, kun
järjestelmä kytketään pois päältä.
 Järjestelmän toistojärjestys voi poiketa
kytketyn USB-laitteen toistojärjestyksestä.
 Äänitiedostoja sisältämättömät kansiot
ohitetaan.
 Tällä järjestelmällä voidaan soittaa seuraavia
tiedostomuotoja:
 MP3: tiedostotunniste ”.mp3”
 WMA-tiedosto: tiedostotunniste ”.wma”
 AAC: tiedostotunniste ”.m4a”
Huomaa, että jos tiedostonimen
tarkentimena on jokin edellä olevista, mutta
tiedosto ei olekaan tarkentimen mukainen
tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi
aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa
kaiutinjärjestelmää ja aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
Oman ohjelman
luominen
(Ohjelmoitu soitto)
Luo oma ohjelma kaukosäätimen
painikkeilla.
1
Valitse haluamasi toiminto.
CD
Valitse CD-toiminto painelemalla
FUNCTION +/ -painiketta.
Toiminnot
)
aluat
paina
en.
a

Kun kytket järjestelmän pois päältä,
SHUF”)
hajatoistotilan (”SHUF” tai ”
valinta poistetaan ja toistotilaksi palautuu
”).
normaali toistotila (”
USB
Valitse USB-toiminto painelemalla
FUNCTION +/ -painiketta.
2
Valitse toistotila.
Painele PLAY MODE -painiketta,
kunnes ”PGM” näkyy järjestelmän
ollessa pysäytettynä.
3
Valitse haluamasi kappale tai
tiedoston numero.
Painele / -painiketta,
kunnes haluamasi kappaleen tai
tiedoston numero näkyy.
Kun ohjelmoit MP3-tiedostoja, valitse
haluttu kansio painelemalla
+/
-painiketta ja valitse sitten haluttu
tiedosto.
Valitun kappaleen tai tiedoston numero
Valitun kappaleen tai tiedoston
kokonaistoistoaika
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

27FI
4
Ohjelmoi haluamasi kappale tai
tiedosto.
Anna haluamasi kappale tai tiedosto
painamalla  -painiketta.
CD
” . ” näkyy, kun
CD:n kokonaistoistoaika ylittää
100 minuuttia tai kun toistetaan
MP3-tiedostoa.
USB
Ohjelman kokonaisaikaa ei voi
näyttää, joten ” . ” näkyy.
5
6
Ohjelmoi lisää kappaleita tai
tiedostoja toistamalla vaiheet
3 – 4. Enintään 25 kappaletta tai
tiedostoa voidaan ohjelmoida.
Voit toistaa kappaleiden
tai tiedostojen ohjelman
painamalla  -painiketta.
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Painele PLAY MODE -painiketta, kunnes
”PGM” katoaa näytöstä, kun järjestelmä
on pysäytettynä.
Kun haluat pyyhkiä ohjelman
viimeisen kappaleen tai tiedoston
Lisä
käy
1 Va
Lii
AU
aud
Paina CLEAR-painiketta, kun järjestelmä
on pysäytettynä.
Kun haluat katsoa ohjelmatietoja
kuten ohjelman kappaleiden
kokonaismäärä
Painele DISPLAY-painiketta.
2
Vä
Pai
3
Va
Pai
4
Alo
Kä
sää
5
Sä
Pai
Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy
tai USB-laite poistetaan soittimesta.
Jos haluat soittaa saman ohjelman
uudelleen, paina  -painiketta.
28FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
en
unnes
elmä
Lisäaudiolaitteiden
käyttäminen
1 Valmistele äänilähde.
n
a
2
Vähennä äänenvoimakkuutta.
3
Valitse AUDIO IN -toiminto.
Paina VOLUME  -painiketta.
Kun haluat
Tuottaa
dynaamisemman äänen
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Asettaa
äänitehosteen
Paina
Laitteen
DSGX-painiketta.
Toistuvasti
EQ-painiketta.
Toiminnot
Liitä audiolisälaite laitteen
AUDIO IN -liittimeen analogisella
audiokaapelilla (ei kuulu varusteisiin).
telmä
Äänen säätäminen
Painele FUNCTION +/ -painiketta.
4
Aloita toisto.
Käynnistä liitetyn laitteen toisto ja
säädä sen äänenvoimakkuutta.
5
Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/ -painiketta.
29FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
Näytön vaihtaminen
Kun haluat
Paina
Vaihtaa näytön DISPLAY-painiketta
tietoja1)
toistuvasti järjestelmän
ollessa päällä.
Tarkastaa
DISPLAY-painiketta,
kellonajan
kun järjestelmä on
järjestelmän
pois päältä2). Kello on
näkyvissä 8 sekuntia.
ollessa pois
päältä
1)
2)
Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD/MP3levyn tai USB-laitteen tiedot;
 kappaleen tai tiedoston numero
normaalin toiston aikana.
 kappaleen tai tiedoston nimi (” ”)
normaalin toiston aikana.
 esittäjän nimi (” ”) normaalin toiston
aikana.
”)
 albumin tai kansion nimi (”
normaalin toiston aikana.
 kokonaistoistoaika, kun soitin on
pysäytetty.
 aseman nimi, jos se on levyllä tai USBlaitteessa.
Laitteen STANDBY-merkkivalo syttyy, kun
järjestelmä on pois päältä.
 Seuraavat kohdat eivät näy oikein:
 VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus)
koodatun MP3-tiedoston kulunut
toistoaika.
 kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka
eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2
tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia.
 Seuraavat kohdat näkyvät:
 CD-DA-levyn kokonaistoistoaika
normaalitoiston aikana.
 kappaleen jäljellä oleva toistoaika.
 CD-DA-levyn jäljellä oleva toistoaika
normaalitoiston aikana.
 MP3-tiedostojen ID3-merkinnät, kun
käytetään ID3-version 1 tai 2 mukaisia
merkintöjä (ID3-version 2 merkintöjen
näytöllä on etusija, kun sekä ID3-version
1 että 2 merkintöjä käytetään samassa
MP3-tiedostossa).
 enintään 15 merkkiä ID3-, WMA- ja
AAC-merkinnän tiedoista isoja kirjaimia
(A – Z), numeroita (0 – 9) ja symboleja (˝
$ % ’ ( ) * , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^)
käyttäen.
Ajas
käy
Järjest
Jos käy
uniaja
etusija
Ohjaa
painik
Uniaja
Voit n
Tämä
kellon
Paine
Jos val
autom
USB-l
kuluttu
Toisto
Voit jä
radion
heräty
Muista
1
Va
Va
ään
VO
Ku
US
tie
Ka
(siv
Jos
aal
ase
ase
Huomautuksia näyttötiedoista
 Merkit, joita ei voida esittää, näkyvät
muodossa ”_”.
 Seuraavat kohdat eivät näy:
 MP3-levyn tai USB-laitteen
kokonaistoistoaika ja jäljellä oleva aika.
 MP3-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
2
Va
Pai
30FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
peus)
ka
el 2
kaista
un
isia
öjen
ersion
sa
a
aimia
oleja (˝
! ? ^)
Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa.
Jos käytät toistoajastinta yhdessä
uniajastimen kanssa, uniajastin on
etusijalla.
Ohjaa ajastintoimintoja kaukosäätimen
painikkeilla.
3
Aseta toistoajastin.
Valitse ”PLAY SET” painelemalla
/ -painiketta ja paina sitten
 -painiketta.
”ON TIME” näkyy ja tuntilukema
vilkkuu.
4
Aseta soiton alkamisaika.
Aseta tuntilukema painelemalla
/ -painiketta ja paina sitten
 -painiketta. Minuuttilukema
vilkkuu. Aseta minuuttilukema edellä
kuvatulla tavalla.
”OFF TIME” tulee näkyviin ja
tuntiosoitus vilkkuu näytössä.
Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon.
Tämä toiminto on käytettävissä, vaikka
kellonaikaa ei olisi asetettu.
Painele SLEEP-painiketta.
5
Jos valitset ”AUTO”, järjestelmä sammuu
automaattisesti, kun nykyinen levy tai
USB-laite pysähtyy tai 100 minuutin
kuluttua.
Aseta toiston päättymisaika
samalla tavoin kuin vaiheessa 4.
6
Valitse äänilähde.
Toistoajastin:
Voit järjestää itsellesi CD-soittimen,
radion tai USB-laitteen antaman
herätyksen ennalta määrättynä aikana.
Muista asettaa kellonaika.
1
Toiminnot
ka
Ajastimien
käyttäminen
Painele / -painiketta, kunnes
haluamasi äänilähde näkyy, ja paina
sitten  -painiketta. Ajastinasetukset
näkyvät näytössä.
Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/ -painiketta.
Kun äänilähteeksi asetetaan CD tai
USB-laite, voit käynnistää äänilähteen
tietystä kappaleesta tai tiedostosta.
Katso ”Oman ohjelman luominen”
(sivu 27).
Jos äänilähteeksi asetetaan virittimen
aaltoalue, muista virittää haluamasi
asema tai hakea haluttu esivalintaasema (sivu 17).
2
Valitse ajastimen asetusmuoto.
Paina TIMER MENU -painiketta.
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

31FI
7
Kytke järjestelmä pois päältä.
Paina / -painiketta.
Järjestelmä kytkeytyy päälle
15 sekuntia ennen ennalta määrättyä
aikaa. Jos järjestelmä on päällä
määritettynä aikana, toistoajastin ei
käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen
käynnistymisen jälkeen, ennen kuin
toisto alkaa.
Asetuksen tarkastaminen
1 Paina TIMER MENU -painiketta.
Näytössä vilkkuu ”SELECT”.
2 Paina  -painiketta.
3 Valitse ”PLAY SEL” painelemalla /
-painiketta.
4 Paina  -painiketta.
Kun haluat peruuttaa ajastimen
1 Paina TIMER MENU -painiketta.
Näytössä vilkkuu ”SELECT”.
2 Paina  -painiketta.
3 Valitse ”OFF” painelemalla /
-painiketta.
4 Paina  -painiketta.
Kun haluat muuttaa asetusta
Aloita alusta vaiheesta 1.
Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin
asetusta ei peruuteta käsin.
32FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
Yleistä
Lisätietoja
Vianetsintä
1 Varmista, että virtajohto ja
kaiutinjohdot ovat oikein ja tiukasti
kiinnitetyt.
tarkistusluettelosta ja tee siinä
mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista
seuraavat seikat.
 Jos järjestelmässä on
jännitteenvalitsin, onko
jännitteenvalitsin asetettuna oikealle
jännitteelle?
 Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia
kaiuttimia?
 Onko järjestelmän ylä- tai
takaosassa olevat tuuletusaukot
tukittu?
 Onko WM-PORT-liitin oikosulussa?
Kun STANDBY-merkkivalo lakkaa
vilkkumasta, liitä virtajohto takaisin
pistorasiaan ja kytke järjestelmä
päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ääntä ei kuulu.
 Ovatko kaiutinjohdot + ja 
oikosulussa?
 Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia
kaiuttimia?
 Onko järjestelmän ylä- tai takaosassa
olevat tuuletusaukot tukittu?
 Valitun aseman lähetys on saattanut
keskeytyä väliaikaisesti.
STANDBY-merkkivalo jatkaa
palamista virtajohdon irrottamisen
jälkeen.
 STANDBY-merkkivalo ei ehkä sammu
välittömästi virtajohdon irrottamisen
jälkeen. Kyseessä ei ole vika.
Merkkivalo sammuu noin 40 sekunnin
kuluessa.
Lisätietoja
2 Etsi ongelma alla olevasta
Järjestelmän virta ei kytkeydy.
 Onko virtajohto kiinnitetty?
Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai
vasen ja oikea äänenvoimakkuus
ovat epätasapainossa.
 Sijoita kaiuttimet mahdollisimman
symmetrisesti.
 Liitä vain varusteisiin kuuluvat
kaiuttimet.
Huomattava surina tai kohina.
 Siirrä järjestelmä kauemmas
kohinalähteistä.
 Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
 Asenna virtajohtoon
kohinanvaimennin (myydään
erikseen).
Kaukosäädin ei toimi.
 Poista kaukosäätimen ja laitteessa
olevan kaukosäätimen tunnistimen
välissä olevat esteet. Sijoita laite loitolle
loistevalaisimista.
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

33FI
 Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
 Siirrä kaukosäädin lähemmäs
järjestelmää.
CD/MP3-soitin
Ääni hyppää tai levyä ei voi toistaa.
 Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se
takaisin paikalleen.
 Siirrä järjestelmä tärisemättömään
paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen
päälle).
 Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä
tai sijoita ne erillisille jalustoille.
Kovalla äänenvoimakkuudella
kuunneltaessa kaiutinten tärinä voi
aiheuttaa äänen hyppäämisen.
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
 Palaa normaaliin toistoon painelemalla
PLAY MODE -painiketta, kunnes sekä
”PGM” että ”SHUF” katoavat näytöstä.
Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston
käynnistäminen voi kestää tavallista
kauemmin.
 Monimutkaisella
hakemistorakenteella tallennettu
levy
 Multisession-muodolla tallennettu
levy
 Viimeistelemätön levy (levy, jolle
voidaan lisätä tietoja)
 Useita kansioita sisältävä levy
WALKMAN®/USB-laite
®
Liitettyä WALKMAN ia ja/tai USBlaitetta ei voi ladata.
 Valitse muu kuin viritintoiminto
tai kytke virta CD-soittimeen/
WALKMAN iin/USB-laitteeseen,
jos CD-soittimen/WALKMAN in/
USB-laitteen virta on katkaistu
manuaalisesti. Katso ”Virittimen
vastaanoton parantaminen” (sivu 37).
 Voit käyttää järjestelmää
WALKMAN in tai USB-laitteen
akkulaturina vain, kun järjestelmän
virta on kytketty.
®
®
®
®
Et voi aloittaa siirtoa WALKMAN iin
tai USB-laitteeseen.
 Seuraavia ongelmia on voinut esiintyä.
 WALKMAN tai USB-laite on
täynnä.
 WALKMAN issa tai USB-laitteessa
olevien tiedostojen ja kansioiden
määrä on saavuttanut ylärajan.
 WALKMAN tai USB-laite on
kirjoitussuojattu.
®
®
®
Siirto pysähtyy, ennen kuin se on
päättynyt.
 Käytetään laitetta, jota ei
tueta. Katso verkkosivustoista
tietoja yhteensopivista
WALKMAN -malleista ja
USB-laitteista (sivu 18).
 WALKMAN ia tai USB-laitetta ei ole
alustettu oikein. Katso alustusohjeita
WALKMAN in tai USB-laitteen
käyttöoppaasta.
®
®
®
 Sam
USB
virta
käyn
irrot
sitte
 Jos s
toist
tied
ohje
USB
onge
jälle
Musii
tai US
virhee
 Käy
tuet
tieto
WA
USB
 Sam
USB
virta
käyn
irrot
sitte
 WA
tai v
aika
ja te
korj
tai U
Kats
ratk
USB
onge
jälle
Järjestelmä ei poista levyä ja
näytössä näkyy ”LOCKED”.
 Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen Sonyn valtuuttamaan
huoltoon.
34FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
SB-
n,
n/
än
®iin
intyä.
®
Musiikin siirtäminen WALKMAN iin
tai USB-laitteeseen aiheuttaa
virheen.
 Käytetään laitetta, jota ei
tueta. Katso verkkosivustoista
tietoja yhteensopivista
WALKMAN -malleista ja
USB-laitteista (sivu 18).
 Sammuta järjestelmä ja irrota
USB-laite. Jos USB-laitteessa on
virtakytkin, sammuta USB-laite ja
käynnistä se uudelleen, kun olet
irrottanut sen järjestelmästä. Suorita
sitten siirto uudelleen.
 WALKMAN tai USB-laite irrotettiin
tai virta katkaistiin siirtotoimenpiteen
aikana. Poista osittain siirretty tiedosto
ja tee siirto uudelleen. Jos tämä ei
korjaa ongelmaa, WALKMAN issa
tai USB-laitteessa voi olla vika.
Katso ohjeita tämän ongelman
ratkaisemisesta WALKMAN in tai
USB-laitteen käyttöoppaasta. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
®
eessa
en
n
®
®
i ole
eita
®
USB-laitteessa olevia tiedostoja tai
kansioita ei voi poistaa.
 Tarkista, onko USB-laite
kirjoitussuojattu.
 USB-laite irrotettiin tai virta katkaistiin
poistotoimenpiteen aikana. Poista
osittain poistettu tiedosto. Jos tämä
ei korjaa ongelmaa, USB-laitteessa
voi olla vika. Katso ohjeita tämän
ongelman selvittämisestä USB-laitteen
käyttöohjeesta. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.
®
Käytetäänkö tuettua WALKMAN ia
tai USB-laitetta?
 Jos liitetään ei-tuettu laite,
seuraavia ongelmia voi esiintyä.
Katso verkkosivustoista
tietoja yhteensopivista
WALKMAN -malleista ja
USB-laitteista (sivu 18).
 WALKMAN ia tai USB-laitetta ei
tunnisteta.
 Tiedostojen ja kansioiden nimet
eivät näy järjestelmässä.
 Toistaminen ei ole mahdollista.
 Ääni hyppää.
 Kohinaa.
 Lähtevä ääni on säröinen.
 Siirto pysähtyy, ennen kuin se on
suoritettu.
®
®
Ääntä ei kuulu.
 WALKMAN ia tai USB-laitetta ei ole
liitetty oikein. Sammuta järjestelmä ja
liitä sitten WALKMAN tai USB-laite
uudelleen.
®
®
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
Lisätietoja
37).
 Sammuta järjestelmä ja irrota
USB-laite. Jos USB-laitteessa on
virtakytkin, sammuta USB-laite ja
käynnistä se uudelleen, kun olet
irrottanut sen järjestelmästä. Suorita
sitten siirto uudelleen.
 Jos siirto- ja poistotoimenpiteitä
toistetaan useita kertoja, USB-laitteen
tiedostorakenne sirpaloituu. Katso
ohjeita tämän ongelman selvittämisestä
USB-laitteen käyttöohjeesta. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.

35FI
Kohinaa, hyppimistä tai säröä
äänessä.
 Sammuta järjestelmä ja liitä sitten
WALKMAN tai USB-laite uudelleen.
 Musiikkidata sisältää kohinaa tai
äänessä on säröä. Siirron aikana
on voinut tallentua kohinaa. Poista
tiedosto ja yritä siirtoa uudelleen.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
 Aseta WALKMAN in äänitilaksi
normaali tai tasainen äänenlaatu.
®
®
”OVER CURRENT” näkyy.

(USB) -portista tulevan
sähkövirran tasossa on havaittu
ongelma. Kytke järjestelmä pois päältä
ja irrota USB-laite
(USB) -portista.
Varmista, että USB-laitteessa ei ole
ongelmaa. Jos tämä näyttö toistuu
usein, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
USB-laitetta ei voi kytkeä
(USB)
-porttiin.
 USB-laite on kytketty väärin päin.
Kytke USB-laite oikein päin.
”READING” näkyy pitkään tai toiston
alkaminen kestää kauan.
 Lukuprosessi voi kestää kauan
seuraavissa tapauksissa.
 USB-laitteessa on paljon kansioita tai
tiedostoja.
 Tiedostorakenne on erittäin
monimutkainen.
 Muistikapasiteetti on liian suuri.
 Sisäinen muisti on sirpaloitunut.
Niinpä suosittelemme seuraavien
rajojen pitämistä.
 Kansioiden kokonaismäärä USBlaitteella: 100 tai vähemmän
 Tiedostojen kokonaismäärä/kansio:
100 tai vähemmän
Virheellinen näyttö
 Lähetä musiikkitiedot WALKMAN iin
tai USB-laitteeseen uudelleen, sillä
WALKMAN iin tai USB-laitteeseen
tallennetut tiedot voivat olla
vaurioituneet.
 Tämä laite voi näyttää vain numeroita
ja aakkosia. Muut merkit eivät näy
oikein.
®
®
®
WALKMAN ia tai USB-laitetta ei
tunnisteta.
 Sammuta järjestelmä, liitä
WALKMAN tai USB-laite uudelleen
ja käynnistä järjestelmä.
 Katso verkkosivustoista tietoja
yhteensopivista WALKMAN malleista ja USB-laitteista (sivu 18).
 WALKMAN tai USB-laite ei toimi
oikein. Katso ohjeita tämän ongelman
ratkaisemisesta WALKMAN in tai
USB-laitteen käyttöoppaasta. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
®
®
®
®
Toisto ei käynnisty.
 Sammuta järjestelmä, liitä
WALKMAN tai USB-laite uudelleen
ja käynnistä järjestelmä.
 Katso verkkosivustoista tietoja
yhteensopivista WALKMAN malleista ja USB-laitteista (sivu 18).
 Käynnistä toisto painamalla  (tai
laitteen ) -painiketta.
®
®
Toisto
kappa
 Vali
täm
Vali
norm
WA
Tiedo
laite).
 Ään
”.wm
 Tiet
AAC
 USB
alus
kuin
 Jos k
talle
osio
 Soit
 Kan
 Tied
 Sala
tied
* Täm
FAT3
tallen
näitä
tallen
saa v
Viritin
Huom
asemi
tai ”ST
 Liitä
 Etsi
hyvä
uud
 Pidä
virta
vältt
 Katk
sähk
36FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
®
N iin
ä
een
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
 Valitse USB-laitteessa toistotilaksi
tämän järjestelmän normaali toistotila.
Valitse WALKMAN issa toistotilaksi
normaali toisto käyttämällä
WALKMAN in toimintoa.
®
roita
y
i
8).
mi
man
ai
y-
lleen
8).
tai
* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja
FAT32-järjestelmää, mutta jotkin USBtallennusvälineet eivät ehkä tue kaikkia
näitä FAT-järjestelmiä. Lisätietoja on USBtallennusvälineiden käyttöohjeissa tai niitä
saa valmistajalta.
AM-viritysväliksi on asetettu tehtaalla
9 kHz tai 10 kHz (eräät alueet:
tämä toiminto ei ole käytettävissä
eurooppalaisissa ja venäläisissä
malleissa).
Vaihda AM-viritysväliä laitteen
painikkeilla.
1 Viritä jokin AM-asema ja sammuta
sitten järjestelmä.
2 Tuo kello näkyviin painamalla
DISPLAY.
3 Pidä  -painiketta painettuna ja
paina / -painiketta.
Kaikki AM-esivalinta-asemat
pyyhkiytyvät. Jos haluat palauttaa
viritysvälin tehdasasetukseen, toista
samat toimet.
Lisätietoja
lleen
®
Tiedostoja ei voi toistaa (vain USBlaite).
 Äänitiedoston tunniste ei ole ”.mp3”,
”.wma” tai ”.m4a”.
 Tietoja ei ole tallennettu MP3/WMA/
AAC-muodossa.
 USB-tallennusvälineitä, jotka on
alustettu muulla tiedostojärjestelmällä
kuin FAT16 tai FAT32, ei tueta.*
 Jos käytät osioitua USBtallennusvälinettä, vain ensimmäisen
osion tiedostot voidaan toistaa.
 Soitto on mahdollista tasolle 8 saakka.
 Kansioiden määrä on yli 999.
 Tiedostojen määrä on yli 999.
 Salattuja tai salasanalla suojattuja yms.
tiedostoja ei voi toistaa.
Kun haluat vaihtaa AM-viritysväliä
Virittimen vastaanoton parantaminen
®
Sammuta CD-soittimen/WALKMAN in/
USB-laitteen virta käyttämällä
virranhallintatoimintoa. Oletusarvoisesti
CD-soittimen/WALKMAN in/USBlaitteen virta kytketään päälle.
Katkaise CD-soittimen/WALKMAN in/
USB-laitteen virta laitteen painikkeilla.
®
®
Viritin
Huomattava surina tai kohina tai
asemia ei voi vastaanottaa. (”TUNED”
tai ”ST” vilkkuu näytössä.)
 Liitä antenni oikein.
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat
hyvän vastaanoton ja liitä antenni
uudelleen.
 Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista,
virtajohdosta ja USB-kaapelista
välttääksesi kohinan vastaanoton.
 Katkaise virta lähellä olevista
sähkölaitteista.
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

37FI
1 Valitse CD-toiminto painelemalla
FUNCTION +/ -painiketta.
2 Sammuta järjestelmä painamalla /
-painiketta.
3 Kun ”STANDBY” ei enää vilku,
tuo kello näkyviin painamalla
DISPLAY-painiketta ja paina sitten
/ -painiketta samalla, kun pidät
 -painiketta painettuna.
”PWR MNG OFF” tulee näkyviin.
Kun CD-soittimen/WALKMAN in/
USB-laitteen virta on katkaistu, levyn
hakuaika pitenee. Lisäksi kun valitaan
TUNER-toiminto, WALKMAN ille/
USB-laitteelle ei syötetä virtaa, joten
niitä ei tunnisteta, vaikka ne olisi
liitetty.
Kun haluat kytkeä virran CDsoittimeen/WALKMAN iin/USBlaitteeseen, toista toimenpidettä,
kunnes ”PWR MNG ON” tulee
näkyviin.
®
®
®
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein,
palauta järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta laitteen tehdasasetukset laitteen
painikkeiden avulla.
1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin
pistorasiaan. Kytke sitten virta
järjestelmään.
2 Pidä  - ja ENTER-painikkeita
painettuna ja paina / -painiketta.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten
radioasemien esivalinnat, ajastin ja
kellonaika pyyhkiytyvät.
Ilmoitukset
Jokin seuraavista ilmoituksista voi näkyä
tai vilkkua etupaneelin näytössä käytön
aikana.
CANNOT PLAY
Yritit toistaa USB-laitteella tiedostoa, jota
ei tueta.
ERASE
USB-l
kansio
ERRO
 WA
tunn
laite
 WA
tapa
käyn
COMPLETE
 Radion esivalintatoiminto päättyi
normaalisti.
 USB-laitteen äänitiedosto tai kansio on
poistettu.
FATAL
WALK
äänitie
poista
DATA ERROR
Yritit toistaa USB-laitteella tiedostoa, jota
ei voi toistaa.
FOLD
WALK
olevien
yläraja
DEVICE ERROR
WALKMAN ia tai USB-laitetta ei
tunnistettu tai on liitetty tuntematon laite
(sivu 35, 36).
FULL
On yri
kappal
DEVICE FULL
WALKMAN tai USB-laite on täynnä.
LOCK
Levy e
lähimp
®
®
NoDE
USB-l
USB-l
NO DI
Soittim
asetett
NoME
USB-l
varten
tallenn
NO ST
Kaikki
on pyy
38FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
näkyä
ytön
a, jota
ERASE ERROR
USB-laitteen äänitiedostojen tai
kansioiden poistaminen epäonnistui.
NO TRACK
USB-laitteessa olevaa toistettavaa
tiedostoa ei ole ladattu järjestelmään.
ERROR
 WALKMAN ia tai USB-laitetta ei
tunnistettu tai on liitetty tuntematon
laite (sivu 35, 36).
 WALKMAN issa tai USB-laitteessa
tapahtui tuntematon virhe toistoa
käynnistettäessä.
NOT USED
Yritettiin suorittaa tiettyä toimintoa
olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on
kielletty.
®
®
®
sio on
a, jota
n laite
nä.
FOLDER FULL
WALKMAN issa tai USB-laitteessa
olevien kansioiden määrä on saavuttanut
ylärajan.
®
FULL
On yritetty ohjelmoida enemmän kuin 25
kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
OVER
Levyn loppu on saavutettu painettaessa
 -painiketta toiston tai tauon aikana.
PROTECTED
Yritit suorittaa siirto- tai poistotoiminnon
kirjoitussuojatulla USB-laitteella.
Lisätietoja
FATAL ERROR
WALKMAN tai USB-laite irrotettiin
äänitiedostojen tai kansioiden siirron,
poistamisen tms. aikana.
NO SUPPORT
On kytketty USB-laite, jota ei tueta.
PUSH STOP
 Painoit PLAY MODE -painiketta
toiston aikana.
 Olet painanut painikkeita, joita
voi käyttää vain, kun toisto on
pysäytettynä.
LOCKED
Levy ei tule ulos soittimesta. Ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
NoDEVICE
USB-laite ei ole liitettynä tai liitetty
USB-laite on pysäytetty.
NO DISC
Soittimessa ei ole levyä tai soittimeen on
asetettu levy, jota ei voi toistaa.
NoMEMORY
USB-laitteen toistoa tai siirtoa
varten valitussa muistissa ei ole
tallennusvälinettä.
NO STEP
Kaikki ohjelmoidut kappaleet ja tiedostot
on pyyhitty.
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)

39FI
READING
 Järjestelmä lukee levyn tietoja. Joitakin
painikkeita ei voi käyttää.
 Järjestelmä tunnistaa USB-laitetta.
Esimerkkejä näytöstä
REC ERROR
Siirto ei käynnistynyt, pysähtyi kesken tai
sitä ei voitu muuten suorittaa (sivu 35).
5 (viisi)
REMOVED
USB-laite on irrotettu.
STORAGE DRIVE
Liitettynä on USB-laite.
TIME NG
Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on
asetettu samaksi.
TRACK FULL
WALKMAN issa tai USB-laitteessa
olevien tiedostojen määrä on saavuttanut
ylärajan.
®
Näyttö
merkitys
2 (kaksi)
6 (kuusi)
8 (kahdeksan)
0 (nolla)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
! tai |
”
$
%
,
.
?
Varo
Levyt
VOIDA
 Aud
 CDtied
Levyt
toista
 CD Muu
joka
form
2- ta
form
 Mul
CDosio
 Ään
CDtai li
tai y
talle
CD Virh
CD Mui
Laye
levy
 Epät
neliö
 Levy
pape
 Vuo
on k
ulot
 Levy
on k
kosk
@
^
40FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
Varotoimet
Levyt, jotka tällä järjestelmällä
VOIDAAN toistaa
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (äänidata/MP3tiedostot)
Turvallisuus
 Irrota virtajohto kokonaan
pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon
pistorasiasta, tartu aina pistotulppaan.
Älä koskaan vedä itse johdosta.
 Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä
esine tai nestettä, irrota järjestelmä
pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
 Virtajohdon vaihtaminen on jätettävä
aina alan huoltoliikkeen tehtäväksi.
Laitteen sijoittaminen
 Älä sijoita järjestelmää vinoon
asentoon äläkä tilaan, joka on
erityisen kuuma, kylmä, pölyinen,
likainen tai kostea tai jossa on
riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite
joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle
auringonvalolle tai kirkkaille valoille.
 Ole varovainen sijoittaessasi laitetta
tai kaiuttimia erityiskäsitellyille
(esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi
tahraantua tai muuttaa väriään.
Jatkuu
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
Lisätietoja
Levyt, joita tällä järjestelmällä EI VOI
toistaa
 CD-ROM
 Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen,
joka on tallennettu musiikki-CDformaatissa tai ISO9660 Level 1/Level
2- tai Joliet-yhteensopivassa MP3formaatissa
 Multisession-tallennettu CD-R/
CD-RW, jota ei ole päätetty ”sulkemalla
osiota”
 Äänityslaadultaan huono
CD-R/CD-RW, naarmuinen
tai likainen CD-R/CD-RW
tai yhteensopimattomalla
tallennusvälineellä tallennettu CD-R/
CD-RW
 Virheellisesti viimeistelty CD-R/
CD-RW
 Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3) -tiedostoja sisältävät
levyt
 Epätavallisen (esimerkiksi sydämen,
neliön, tähden) muotoiset levyt
 Levyt, joiden pinnassa on teippiä,
paperia tai tarra
 Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin
on kiinnitetty sinettejä, joiden liima
ulottuu sinetin ulkopuolelle
 Levyt, joiden etiketin painamisessa
on käytetty mustetta, joka tuntuu
koskettaessa tahmealta
Huomautuksia levyistä
 Pyyhi levy ennen toistamista
puhdistusliinalla keskeltä reunoja
kohti.
 Älä puhdista levyjä liuottimilla,
kuten bensiinillä, tinnerillä tai
myynnissä olevilla puhdistusaineilla
tai vinyylilevyille tarkoitetuilla
antistaattisilla suihkeilla.
 Älä altista levyjä suoralle
auringonvalolle äläkä lämpölähteille
kuten lämpöilmakanaville. Älä
myöskään jätä levyä suoraan
auringonvaloon pysäköityyn autoon.

41FI
 Jos järjestelmä tuodaan suoraan
kylmästä tilasta lämpimään tilaan tai
sijoitetaan erityisen kosteaan tilaan,
CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi
tiivistyä kosteutta, jolloin järjestelmä
voi joutua virhetilaan. Jos näin
käy, poista levy soittimesta ja jätä
järjestelmä päälle noin tunniksi,
kunnes kosteus on haihtunut.
Lämmön kertyminen
 Laitteen lämpeneminen käytön
aikana on normaalia eikä anna aihetta
huoleen.
 Älä kosketa koteloa, jos sitä
on käytetty jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.
 Ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole
suojattu magneettisesti, joten lähellä
olevan television kuva voi vääristyä
magneettisesti. Jos näin käy, katkaise
television virta, odota 15 – 30 minuuttia
ja kytke virta takaisin päälle. Jos kuva
ei parane, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten
tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.
Tekniset tiedot
Keskusyksikkö
Vahvistinosa
Euroopan ja Venäjän mallit:
DIN-lähtöteho (nimellinen):
4 + 4 wattia (4 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen):
5 + 5 wattia (4 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
Musiikin lähtöteho (viitteellinen):
9 + 9 wattia (4 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
Muut mallit:
DIN-lähtöteho (nimellinen):
4 + 4 wattia (4 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen):
5 + 5 wattia (4 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
Tulot
USB-o
Tuettu
M
3
W
A
Näytte
M
3
W
A
(U
E
5
CD-soi
Järjeste
C
Laserd
V
L
*
AUDIO IN (stereo-miniliitin):
Jännite 775 mV, impedanssi
22 kilo-ohmia
Taajuu
Signaa
Dynaa
Lähdöt
Viritin
PHONES (stereo-miniliitin):
ottaa vastaan 8 ohmin tai sitä
suuremman impedanssin kuulokkeet
SPEAKER: vastaanottaa 4 ohmin
impedanssin
FM ste
-viritin
FM-vir
Viritys
8
(
Antenn
Välitys
AM-vir
Viritys
E
5
M
5
5
Antenn
Välitys
42FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
n):
%
N)
linen):
%
Kaiutin
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kb/s, VBR
WMA: 32  192 kb/s, VBR
AAC: 48  320 kb/s
Näytteenottotaajuus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) -portti:
Enimmäisvirta:
500 mA
Kaiutinjärjestelmä:
Koko alueen bassorefleksikaiutin,
80 mm, kartiomainen
Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
Mitat (l/k/s):
Noin 130 × 221 × 135 mm
Paino: Noin 0,7 kg netto per kaiutin
CD-soitinosa
Järjestelmä:
CD ja digitaalinen audiojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle 44,6 μW
*Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta
Optical Pick-up Blockin 7 mm:n
aukolla.
Virtalähdevaatimukset
Euroopan ja Venäjän mallit:
Vaihtovirta 230 V, 50/60 Hz
Latinalaisen Amerikan mallit
(paitsi Meksikon malli): Vaihtovirta
110  120 tai 220  240 V, 50/60 Hz,
säädettävissä jännitteenvalitsimella
Meksikon malli: Vaihtovirta 120 V,
60 Hz
Virrankulutus: 28 wattia
Mitat (l/k/s) (pl. kaiuttimet):
Noin 200 × 221 × 205 mm
Paino (pl. kaiuttimet): Noin 2,2 kg
Taajuusvaste: 20 Hz  20 kHz
Signaali-kohinasuhde: Yli 90 dB
Dynaaminen ala: Yli 90 dB
Vakiovarusteet: Kaukosäädin
(1), R6 (koko AA) -paristot (2),
FM-johto-/AM-kehäantenni (1), Soikeat
lisäosat WALKMAN ia varten (2)
Viritinosa
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman eri ilmoitusta.
FM stereo, FM/AM superheterodyne
-viritin
kkeet
Yleistä
FM-viritinosa:
Viritysala:
87,5  108,0 MHz
(50 kHz:n välein)
Antenni: FM-johtoantenni
Välitystaajuus: 10,7 MHz
Lisätietoja
N)
linen):
%
USB-osa
®
Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty
halogenoituja palonestoaineita.
AM-viritinosa:
Viritysala:
Euroopan ja Venäjän mallit:
531  1 602 kHz (9 kHz:n välein)
Muut mallit:
530  1 710 kHz (10 kHz:n välein)
531  1 710 kHz (9 kHz:n välein)
Antenni: AM-kehäantenni
Välitystaajuus: 450 kHz
43FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
44FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-
Lisätietoja
45FI
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
CMT-LX50WMR.FI.4-131-635-11(1)
Download PDF

advertising