Sony | MDR-ZX770BN | Sony MDR-ZX770BN Langattomat MDR-ZX770BN-vastamelukuulokkeet Viiteopas

4-559-833-41(1) (DA-FI-NO-SV)
Trådløst støjannullerende
stereoheadset
Melua vaimentavat langattomat
stereokuulokkeet
Trådløst støydempende
stereohodesett
Trådlöst brusreducerande
stereoheadset
Referencevejledning
DA
Viiteopas
FI
Veiledning
NO
Referensguide
SV
MDR-ZX770BN
Hvis enheden ikke fungerer korrekt
 Nulstil enheden (fig. ).
Tryk på RESET-knappen med en spids genstand, f.eks. en nål,
indtil du mærker et klik. Enheden nulstilles.
Tilknytningsoplysninger slettes ikke.
 Hvis problemet fortsætter selv efter nulstillingen ovenfor,
skal du initialisere enheden på følgende måde.
Sluk for enheden ved at trykke på POWER-knappen i mindst
2 sekunder. Tryk derefter på POWER-knappen, og hold
den og // -knappen nede i mindst 7 sekunder.
Indikatoren (blå) blinker 4 gange, og enheden nulstilles til
fabriksindstillingerne. Alle tilknytningsoplysninger slettes.
 Efter initialisering af enheden kan den muligvis ikke oprette
tilslutning til din iPhone eller din computer. Hvis dette
er tilfældet, skal du slette tilknytningsoplysningerne fra
iPhonen eller computeren og derefter tilknytte dem igen.
Hvad er støjannullering?
 Det støjannullerende kredsløb registrerer støj udefra med
de indbyggede mikrofoner og sender et lignende, men
modsatrettet annulleringssignal til enheden.
 Støjannulleringseffekten er muligvis ikke udtalt i meget
stille omgivelser, eller der kan måske høres lidt støj.
 Støjannulleringseffekten kan variere, afhængig af hvordan
du bærer enheden.
 Støjannulleringsfunktionen fungerer primært for støj på det
lave frekvensbånd. Selvom støjen reduceres, annulleres
den ikke fuldstændigt.
 Når du bruger enheden i et tog eller i en bil, kan der
forekomme støj. Dette afhænger af omgivelsernes
støjforhold.
 Mobiltelefoner kan forårsage interferens og støj. Hvis dette
forekommer, skal du flytte enheden længere væk fra
mobiltelefonen.
 Dæk ikke mikrofonerne på headsettet (MIC) med dine
hænder. Ellers fungerer støjannulleringsfunktionen
muligvis ikke korrekt (fig. ).
Andet
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
BLUETOOTH-varemærket og -logoerne er ejet af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne
varemærker af Sony Corporation er underlagt licens.
A
N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke
tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er
registreret i USA og andre lande.
iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret
i USA og andre lande.
aptX-mærket og aptX-logoet er varemærker tilhørende
CSR plc eller et af dennes gruppefirmaer og kan være
registreret i en eller flere jurisdiktioner.
B
Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
Forholdsregler
 Anbring ikke denne enhed, hvor den udsættes for fugt, støv,
sod eller damp, på steder med direkte sollys eller i en bil,
der venter ved et trafiksignal. Det kan medføre fejl.
 Brug af BLUETOOTH-enheden fungerer måske ikke på
mobiltelefoner. Dette afhænger af radiobølger og den
placering, hvor udstyret anvendes.
 Hvis du oplever ubehag efter brug af BLUETOOTH-enheden,
skal du straks stoppe med at bruge BLUETOOTH-enheden.
Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
 Lytning med denne enhed ved høj lydstyrke kan påvirke
hørelsen. Af hensyn til trafiksikkerhed bør denne enhed
ikke bruges, når du kører eller cykler.
 Udsæt ikke denne enhed for stor vægt eller pres, da det
kan medføre, at dens form ændres under længere tids
opbevaring.
 Udsæt ikke enheden for voldsomme stød.
 Rengør enheden med en blød tør klud.
 Udsæt ikke enheden for vand. Enheden er ikke vandtæt.
Husk at følge nedenstående forholdsregler.
 Vær forsigtig, så du ikke taber enheden ned i en vask eller
en anden beholder, der er fyldt med vand.
 Brug ikke enheden i fugtige omgivelser eller i dårligt vejr,
f.eks. regn eller sne.
 Sørg for, at enheden ikke bliver våd.
Hvis du berører enheden med våde hænder eller anbringer
enheden i fugtigt tøj, kan den blive våd, og dette kan
medføre fejlfunktion.
 Ørepuderne kan blive forringede som følge af opbevaring
eller brug i længere tid.
 Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål
eller problemer i forbindelse med denne enhed, som ikke
er beskrevet i denne vejledning.
Om BLUETOOTH-kommunikation
C
MIC
Dansk
ADVARSEL
Lad være med at åbne kabinettet, så risikoen for
elektrisk stød mindskes. Service må kun udføres
af fagfolk.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller
et indbygget skab.
Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller batterier)
for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende
i længere tidsrum.
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er
kun gældende for udstyr, der er solgt i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte
repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service
eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de
separate service- eller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav og
andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af brugte batterier
og elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre europæiske
lande med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol
muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved
at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt,
forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed
og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter
må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske
og elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en
sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri
kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.
 Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område
på ca. 10 m. Det maksimale kommunikationsområde kan
variere afhængig af forhindringer (mennesker, metal,
væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
 Antennen er indbygget i enheden som illustreret med den
punkterede streg (figur ). Følsomheden i BLUETOOTHkommunikation forbedres ved at vende den indbyggede
antenne mod den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Hvis der
er forhindringer mellem antennen på den tilsluttede enhed
og den indbyggede antenne på denne enhed, kan der
forekomme støj eller udfald, eller kommunikationen kan
blive deaktiveret.
 BLUETOOTH-kommunikation kan blive deaktiveret, eller der
kan forekomme støj eller udfald under følgende forhold.
 Der er en person mellem enheden og
BLUETOOTH-enheden.
Denne situation kan blive forbedret ved at placere
BLUETOOTH-enheden, så den vender mod
enhedens antenne.
 Der er en forhindring f.eks. metal eller en væg mellem
denne enhed og BLUETOOTH-enheden.
 En enhed, der bruger en frekvens på 2,4 GHz, som f.eks.
en Wi-Fi-enhed, en trådløs telefon eller en mikrobølgeovn
er i brug i nærheden af denne enhed.
 Da BLUETOOTH-enheder og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) bruger
den samme frekvens (2,4 GHz), kan der forekomme
mikrobølgeinterferens, og det kan resultere i støj eller
lydudfald, eller at kommunikationen deaktiveres, hvis
denne enhed bruges i nærheden af en Wi-Fi-enhed.
I denne situation skal du gøre følgende.
 Brug denne enhed mindst 10 meter væk fra Wi-Fi-enheden.
 Hvis denne enhed bruges inden for 10 m. fra en
Wi-Fi-enhed, skal du slukke for Wi-Fi-enheden.
 Installer denne enhed og BLUETOOTH-enheden så tæt
på hinanden som muligt.
 Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTH-enhed, kan
påvirke betjeningen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for
denne enhed og andre BLUETOOTH-enheder på følgende
placeringer, da de kan forårsage en ulykke:
 hvor der er brandfarlige luftarter, i et hospital og på
benzinstationer
 i nærheden af automatiske døre eller en brandalarm
 Brug ikke enheden på et fly. Radiobølger kan påvirke
instrumenter, som kan være årsag til en ulykke pga.
af fejlfunktion.
 Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner, der
overholder BLUETOOTH-standarden om at levere en sikker
tilslutning, når der bruges trådløs BLUETOOTH-teknologi,
men sikkerheden er måske ikke tilstrækkelig afhængig af
forholdene. Så vær forsigtig, når du kommunikerer ved
brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for lækage af oplysninger under
BLUETOOTH-kommunikation.
 Tilslutning til alle BLUETOOTH-enheder kan ikke garanteres.
 Der kræves en enhed, der er udstyret med en BLUETOOTHfunktion for at overholde den BLUETOOTH-standard,
der er angivet af Bluetooth SIG, Inc., og blive godkendt.
 Selvom den tilsluttede enhed overholder ovenfor omtalte
BLUETOOTH-standard, er det ikke alle enheder, der kan
tilsluttes, eller som fungerer korrekt. Dette afhænger af
enhedens funktioner eller specifikationer.
 Når du taler håndfrit i telefonen, kan der forekomme støj,
afhængig af enheden eller kommunikationsmiljøet.
 Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage
nogen tid at starte kommunikationen.
Om opladning af enheden
 Denne enhed kan kun oplades via USB. Der kræves en
computer med USB-port til opladning.
 Denne enhed kan ikke tændes, og du kan heller ikke bruge
BLUETOOTH-funktioner og støjannulleringsfunktioner
under opladning.
 Du kan bruge enheden ved at tilslutte det medfølgende
hovedtelefonkabel, selv mens enheden oplades.
 Hvis du ikke bruger enheden i en længere periode, kan det
genopladelige batteri muligvis ikke bevare opladningen.
Batteriet vil muligvis kunne bevare en opladning korrekt
efter gentagne afladninger og opladninger.
 Når du ikke bruger enheden i en længere periode, skal du
oplade batteriet en gang hvert halve år for at undgå
overafladning.
 Hvis den tid, du kan bruge enheden, bliver meget kort,
skal det genopladelige batteri muligvis udskiftes med et nyt.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få
batteriet udskiftet.
Bemærkning om statisk elektricitet
 Der kan akkumuleres statisk elektricitet i kroppen, som kan
give en snurren for ørerne. Denne effekt kan reduceres ved
at bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer.
Ekstra polstring til ørepuderne kan bestilles hos din
nærmeste Sony-forhandler.
Specifikationer
Generelt
Kommunikationssystem: BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Output: BLUETOOTH-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde: Synslinje ca. 10 m.1)
Frekvensbånd: 2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Understøttet codec3): SBC4) , AAC5) , aptX
Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode: SCMS-T
Transmissionsområde (A2DP): 20 Hz-20.000 Hz
(samplingfrekvens 44,1 kHz)
Medfølgende dele:
Trådløst stereoheadset med støjannullering (1)
mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Hovedtelefonkabel (ca. 1,2 m) (1)
Bæretaske (1)
Referencevejledning (dette ark) (1)
Hurtig startvejledning (1)
Andre dokumenter (1 sæt)
1)
2)
3)
4)
5)
Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som f.eks.
forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem, software mv.
BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med
BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
Codec: Komprimerings- og konverteringsformat
for lydsignaler
Underbånds-codec
Advanced Audio Coding
Trådløst støjannullerende
stereoheadset
Strømkilde:
DC 3,7 V: Indbygget genopladeligt litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB
Vægt: Ca. 245 g
Driftstemperatur: 0° C til 40° C
Nominelt strømforbrug: 1,5 watt
Anvendelsestimer:
Ved tilslutning via BLUETOOTH-enheden
Musikafspilningstid:
maks. 13 timer (NC til), maks 19 timer (NC fra)
Kommunikationstid:
maks. 10 timer (NC til), maks 12 timer (NC fra)
Standbytid:
maks. 26 timer (NC til), maks. 150 timer (NC fra)
Ved tilslutning via hovedtelefonkablet
maks. 24 timer (NC til)
Bemærk: Anvendelsestiden kan være kortere afhængig
af codec og anvendelsesforholdene.
Opladningstid:
Ca. 2.5 timer
Bemærk: Opladningstiden kan være kortere afhængig
af anvendelsesforholdene.
Opladningstemperatur: 5° C til 35° C
Receiver
Type: lukket, dynamisk
Driverenheder: 40 mm
Frekvenskurve: 8 Hz-22.000 kHz (ved brug af det medfølgende
hovedtelefonkabel)
Maksimum input: 100 mW (ved brug af hovedtelefonkablet)
Impedans:
NC til: 23 Ω (1 kHz) (ved brug af det medfølgende
hovedtelefonkabel)
NC fra: 50 Ω (1 kHz) (ved brug af det medfølgende
hovedtelefonkabel)
Følsomhed:
NC til: 98 dB/mW (ved brug af hovedtelefonkablet)
NC fra: 100 dB/mW (ved brug af hovedtelefonkablet)
Mikrofon
Type: Elektret kondensator
Retningsangivelse: Retningsuafhængig
Effektivt frekvensområde: 100 Hz-10.000 Hz
Systemkrav for en
batteriopladning via USB
PC, hvor et af følgende operativsystemer og USB-port
er installeret på forhånd:
Operativsystemer
(når der bruges Windows)
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 eller nyere)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
®
®
®
®
®
®
(hvis du bruger Mac)
Mac OS X (version 10.3 eller nyere)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Suomi
VAROITUS
Sähköiskujen välttämiseksi älä avaa koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
suljettuun kaappiin.
 Yhteyttä kaikkien BLUETOOTH-laitteiden kanssa ei taata.
 BLUETOOTH-toimintoa tukevan laitteen on vastattava
Bluetooth SIG, Inc:n määrittämää BLUETOOTH-standardia,
ja se on todennettava.
 Vaikka yhdistetty laite vastaisi edellä mainittua
BLUETOOTH-standardia, joitakin laitteita ei ehkä niiden
toiminnoista tai teknisistä ominaisuuksista riippuen voi
yhdistää tai ne eivät ehkä toimi oikein.
 Kun käytät puhelinta handsfree-toiminnolla, laitteesta
tai tiedonsiirtoympäristöstä riippuen voi ilmetä kohinaa.
 Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen
voi kestää jonkin aikaa.
Laitteen lataaminen
 Tämä laite voidaan ladata vain USB-liitännän kautta.
Lataamiseen vaaditaan USB-liitännällä varustettu
henkilökohtainen tietokone.
 Tätä laitetta ei voi käynnistää eikä BLUETOOTH- ja
melunvaimennustoimintoja voi käyttää lataamisen aikana.
 Toimitukseen kuuluvalla kuulokejohdolla voit käyttää laitetta
jopa sen lataamisen aikana.
 Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, ladattava akku ei
ehkä pysty säilyttämään riittävää varausta. Akku pystyy
säilyttämään varauksen asianmukaisesti sen jälkeen,
kun se on purettu ja ladattu useamman kerran.
 Jos laite on säilytyksessä pitkän aikaa, lataa akku puolen
vuoden välein ylipurkautumisen estämiseksi.
 Jos laitteen käyttöaika muuttuu erittäin lyhyeksi, ladattava
akku on vaihdettava uuteen. Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään akun vaihtamista varten.
Staattista sähköä koskeva huomautus
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja sisältävää
laitetta) pitkäksi aikaa lämmönlähteille, kuten suoralle
auringonvalolle tai tulelle.
 Runkoon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa korvissa
kihelmöintiä. Voit vähentää ilmiön vaikutuksia käyttämällä
luonnollisista aineista valmistettuja vaatteita.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa
Jos laite ei toimi oikein
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan
unionin lainsäädäntöön perustuvaa vaatimustenmukaisuutta
koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa
pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa
direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja
muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Käytöstä poistettujen akkujen,
paristojen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa
oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Joissakin akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg)
tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka
sisältää enemmän kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa tai
0,004 prosenttia lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja
akut hävitetään asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle
ja terveydelle haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen
väärällä tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen
edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava
koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista käytöstä
poistettujen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
asianmukainen käsittely toimittamalla ne soveltuviin
kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista,
katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun
turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä
tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu.
BLUETOOTH-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n
omaisuutta, ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssillä.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
aptX-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai jonkin sen
konserniyrityksen tavaramerkkejä, jotka on voitu rekisteröidä
jollakin oikeustoimialueella.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
 Palauta laitteen asetukset (Kuva ).
Paina RESET-painiketta teräväkärkisellä esineellä,
kuten neulalla, kunnes kuulet napsahduksen. Laitteen
asetukset palautetaan. Pariliitostietoja ei poisteta.
 Jos ongelma ei selviä edes edellä kuvatun asetusten
palautustoiminnon suorittamisen jälkeen, alusta
laite seuraavasti.
Sammuta laite painamalla POWER-painiketta yli 2 sekunnin
ajan. Paina POWER-painiketta ja / -painiketta yhdessä
yli 7 sekunnin ajan. Merkkivalo (sininen) välähtää neljä kertaa,
ja laitteen tehdasasetukset palautetaan. Kaikki pariliitostiedot
poistetaan.
 Kun laite on alustettu, se ei ehkä muodosta yhteyttä
iPhoneen tai tietokoneeseen. Poista tällöin laitteen
pariliitostiedot iPhonesta tai tietokoneesta ja muodosta
sitten pariliitos uudelleen.
Mitä on melunvaimennus?
 Melunvaimennuspiiri tunnistaa ulkoiset äänet
sisäänrakennetuilla mikrofoneilla ja lähettää laitteeseen
yhtä voimakkaan, mutta vastakkaisen vaimennussignaalin.
 Melunvaimennusefektiä ei ehkä huomaa hiljaisessa
ympäristössä, tai jonkin verran melua voi kuulua.
 Melunvaimennusefekti voi vaihdella laitteen
käyttötavan mukaan.
 Melunvaimennustoiminto toimii ensisijaisesti matalilla
taajuusalueilla. Vaikka melua vaimennetaan, sitä ei
kuitenkaan poisteta kokonaan.
 Kun käytät laitetta junassa tai autossa, liikenneolosuhteista
riippuen voi kuulua melua.
 Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja melua.
Siirrä tällöin laite kauemmaksi matkapuhelimesta.
 Älä peitä kuulokkeiden mikrofoneja (MIC) kädelläsi.
Melunvaimennustoiminto ei ehkä toimi oikein (Kuva ).
Muuta
 Älä aseta tätä laitetta kosteaan, pölyiseen, nokiseen
tai höyryiseen paikkaan, suoraan auringonvaloon tai
liikennevaloissa odottavaan autoon. Seurauksena voi
olla toimintahäiriö.
 Radioaaltojen vastaanotto-olosuhteista ja laitteen
käyttöpaikasta riippuen BLUETOOTH-laite ei ehkä toimi
matkapuhelimissa.
 Jos tunnet olosi BLUETOOTH-laitteen käytön jälkeen
epämukavaksi, lopeta välittömästi BLUETOOTH-laitteen
käyttö. Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
 Laitteen kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi
heikentää kuuluvuutta. Älä turvallisuussyistä käytä tätä
laitetta ajon tai pyöräilyn aikana.
 Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä tai kohdista
laitteeseen painetta, sillä se voi vääntyä pitkäaikaisen
säilytyksen aikana.
 Älä altista laitetta voimakkaille iskuille.
 Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
 Älä altista laitetta vedelle. Laite ei ole vesitiivis.
Noudata seuraavia varotoimia.
 Älä pudota laitetta pesualtaaseen tai muuhun vedellä
täytettyyn säiliöön.
 Älä käytä laitetta kosteissa paikoissa tai huonolla säällä,
kuten sateessa tai lumisateessa.
 Älä anna laitteen kastua.
Jos kosketat laitetta märin käsin tai käärit sen kosteisiin
vaatteisiin, laite voi kastua, ja seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
 Korvalaput voivat rapistua pitkäaikaisen säilytyksen tai
käytön aikana.
 Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia,
joita ei ole käsitelty tässä oppaassa, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Voit tilata lisävarusteena saatavat vaihtokorvalaput
lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
Varotoimet
BLUETOOTH-tiedonsiirto
 Langattoman BLUETOOTH-tekniikan kantama on noin
10 metriä. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden
(esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai
sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
 Laitteessa on pisteviivalla merkityssä kohdassa
sisäänrakennettu antenni (kuva ). BLUETOOTHtiedonsiirron herkkyys paranee, kun sisäänrakennettu
antenni käännetään yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta kohti.
Kun yhdistetyn laitteen antennin ja tämän laitteen
sisäänrakennetun antennin välissä on esteitä, äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja tai yhteys voi katketa.
 BLUETOOTH-yhteys voi katketa tai äänentoistossa saattaa
esiintyä kohinaa tai katkoja seuraavissa tilanteissa:
 Kehosi on laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välissä.
Voit parantaa yhteyttä suuntaamalla BLUETOOTH-laitteen
laitteen antennia kohti.
 Laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este, kuten
metallipinta tai seinä.
 Tämän laitteen lähellä käytetään 2,4 GHz:n taajuutta
käyttävää laitetta, kuten Wi-Fi-laitetta, langatonta
puhelinta tai mikroaaltouunia.
 Koska BLUETOOTH-laitteet ja Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), voi ilmetä
mikroaaltohäiriöitä, ja äänentoistossa saattaa esiintyä
kohinaa tai katkoja tai yhteys voi katketa, jos tätä laitetta
käytetään Wi-Fi-laitteen lähellä. Toimi tällöin seuraavasti:
 Käytä laitetta vähintään 10 metrin etäisyydellä
Wi-Fi-laitteesta.
 Jos laitetta käytetään alle 10 metrin etäisyydellä
Wi-Fi-laitteesta, sammuta Wi-Fi-laite.
 Asenna tämä laite ja BLUETOOTH-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
 BLUETOOTH-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa
sähköisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta
tämä laite ja muut BLUETOOTH-laitteet onnettomuuksien
välttämiseksi seuraavissa ympäristöissä:
 paikoissa, joissa on tulenarkoja kaasuja, sairaaloissa
ja huoltoasemilla
 automaattisten ovien ja palohälyttimien läheisyydessä.
Älä
käytä laitetta lentokoneessa. Radioaallot voivat häiritä

mittareita ja aiheuttaa toimintahäiriöstä johtuvan
onnettomuuden.
 Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia
suojaustoimintoja, jotka takaavat yhteyden suojauksen
langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä, mutta
suojaus ei kaikkien asetusten tapauksessa kuitenkaan
välttämättä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät
tiedonsiirtoon langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa.
 Emme millään tavalla vastaa tietojen joutumisesta vääriin
käsiin BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana.
Tekniset tiedot
Yleistä
Tietoliikennejärjestelmä: BLUETOOTH 3.0 -määritys
Lähtö: BLUETOOTH-määrityksen teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue: näköetäisyydellä noin 10 m1)
Taajuusalue: 2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
Modulaatiotapa: FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Tuetut pakkausmuodot3): SBC4) , AAC5) , aptX
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä: SCMS-T
Lähetysalue (A2DP): 20–20 000 Hz
(näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
Pakkauksen sisältö:
Melua vaimentavat langattomat stereokuulokkeet (1)
Micro-USB-kaapeli (noin 50 cm) (1)
Kuulokejohto (noin 1,2 m) (1)
Kantolaukku (1)
Viiteopas (tämä opas) (1)
Pika-aloitusopas (1)
Muita asiakirjoja (1 sarja)
1)
2)
3)
4)
5)
Todelliseen kantamaan vaikuttavat useat tekijät,
kuten laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin
lähellä olevat magneettikentät, staattinen sähkö,
vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä
ja ohjelmistosovellus.
BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron tarkoituksen.
Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus ja muuntomuoto
Alikaistan pakkausmuoto
Advanced Audio Coding
Melua vaimentavat langattomat
stereokuulokkeet
Virtalähde:
DC 3,7 V: sisäänrakennettu litiumioniakku
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa
Paino: noin 245 g
Käyttölämpötila: 0–40 °C
Nimellinen virrankulutus: 1,5 W
Käyttöaika:
Kun yhteys muodostetaan BLUETOOTH-laitteen kautta
Musiikin toistoaika:
Enintään 13 tuntia (NC ON), enintään 19 tuntia (NC OFF)
Tietoliikenneaika:
Enintään 10 tuntia (NC ON), enintään 12 tuntia (NC OFF)
Valmiusaika:
Enintään 26 tuntia (NC ON), enintään 150 tuntia (NC OFF)
Kuulokejohdolla liitettäessä
Enintään 24 tuntia (NC ON)
Huomautus: käyttöaika voi olla tätä lyhyempi
pakkausmuodon ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Latausaika:
noin 2,5 tuntia
Huomautus: Latausajat voivat vaihdella
käyttöolosuhteiden mukaan.
Latauslämpötila: 5–35 °C
Viritinvahvistin
Tyyppi: suljettu, dynaaminen
Kuuloke-elementit: 40 mm
Taajuusvaste: 8–22 000 Hz (kuulokejohtoa käytettäessä)
Enimmäistulo: 100 mW (kuulokejohtoa käytettäessä)
Impedanssi:
NC ON: 23 Ω (1 kHz) (kuulokejohtoa käytettäessä)
NC OFF: 50 Ω (1 kHz) (kuulokejohtoa käytettäessä)
Herkkyys:
NC ON: 98 dB/mW (kuulokejohtoa käytettäessä)
NC OFF: 100 dB/mW (kuulokejohtoa käytettäessä)
Mikrofoni
Tyyppi: elektriteettikondensaattori
Suuntakuvio: pallo
Tehollinen taajuusalue: 100–10 000 Hz
Järjestelmävaatimukset akkua
USB-liitännän kautta ladattaessa
Henkilökohtainen tietokone, jossa on esiasennettuna jokin
seuraavista käyttöjärjestelmistä ja USB-liitäntä:
Käyttöjärjestelmät
(Windowsia käytettäessä)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 tai uudempi)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
(Macia käytettäessä)
Mac OS X (versio 10.3 tai uudempi)
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
Forsiktighetsregler
A
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
B
C
MIC
Norsk
ADVARSEL
Åpning av kabinettet utgjør en fare for elektrisk støt.
Servicearbeid må bare utføres av kvalifisert personell.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset område, for eksempel
i en bokhylle eller et innebygd kabinett.
Batteriene (batteripakken eller innsatte batterier) må ikke
eksponeres for høy varme over lengre tid, for eksempel fra
direkte sollys, åpne flammer eller lignende.
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder
bare for utstyr som er solgt i land som er forpliktet
av EU-direktivene
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørsler som er knyttet til om produktet
er i samsvar med EU-lovgivningen skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål
som gjelder service og garanti, henvises det til adressene som
er angitt i de spesielle service- og garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret samsvarer med
de spesifikke kravene og andre relevante bestemmelser
i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til denne
URL-adressen:
http://www.compliance.sony.de/
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med
et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også merket med
de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis
du passer på å kvitte deg med slike produkter og batterier
på en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene bidrar til
å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må dette batteriet bare skiftes av kvalifisert
teknisk personell. Lever disse produktene etter endt levetid
på et egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt
tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen
hvor du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer informasjon
om avhending av dette.
BLUETOOTH-merket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation er
under lisens.
N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke som
tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Microsoft Windows og Windows Vista er registrerte varemerker
eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Mac og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert
i USA og andre land.
iPhone er et registrert varemerke for Apple Inc., registrert i USA
og andre land.
aptX-merket og aptX-logoen er varemerker som tilhører
CSR plc eller ett av selskapene i CSR-gruppen og kan være
registrert i ett eller flere rettsmyndighetsområder.
Andre varemerker og -navn tilhører de respektive eierne.
 Trådløs BLUETOOTH-teknologi opererer innenfor et område
på omtrent ti meter. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
kan variere avhengig av hindringer (personer,
metallgjenstander, vegger o.l.) eller elektromagnetiske
omgivelser.
 Antennen er innebygd i enheten som illustrert med
den stiplede linjen (fig. ). Sensitiviteten til BLUETOOTHkommunikasjonen vil forbedres ved å endre retningen på
den innebygde antennen som er koblet til BLUETOOTHenheten. Når det er hindringer mellom antennen til den
tilkoblede enheten og den innebygde antennen til denne
enheten, kan det oppstå støy, lyden kan bli borte, eller
kommunikasjon kan deaktiveres.
 BLUETOOTH-kommunikasjon kan deaktiveres, det kan oppstå
støy, eller lyden kan bli borte under følgende forhold.
 Det er en person mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
Denne situasjonen kan forbedres ved å plassere
BLUETOOTH-enheten med antennen rettet mot enheten.
 Det er en hindring, som for eksempel en metallgjenstand
eller vegg mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
 En enhet som bruker et frekvensbånd på 2,4 GHz, som
for eksempel en Wi-Fi-enhet, en trådløs telefon eller
en mikrobølgeovn, brukes nær denne enheten.
 Fordi BLUETOOTH-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå
mikrobølgeforstyrelser som resultere i støy eller at lyden
blir borte eller at kommunikasjonen deaktiveres nær
en Wi-Fi-enhet. I slike tilfeller gjør du følgende.
 Bruk denne enheten minst ti meter fra Wi-Fi-enheten.
 Hvis denne enheten befinner seg innen ti meter fra en
Wi-Fi-enhet, slår du av Wi-Fi-enheten.
 Installer enheten og BLUETOOTH-enheten så nærme
hverandre som mulig.
 Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter kan påvirke betjeningen
av elektroniske medisinske enheter. Slå av denne enheten og
andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder fordi de kan
forårsake en ulykke:
 på steder med lettantennelig gass, for eksempel sykehus
eller bensinstasjoner
 i nærheten av automatiske dører eller brannalarmer
 Ikke bruk enheten på et fly. Radiobølger kan påvirke
instrumenter og medføre en ulykke på grunn av funksjonsfeil.
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen for sikker tilkobling under
kommunikasjon ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig
avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du utfører
kommunikasjon ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som fanges opp
under BLUETOOTH-kommunikasjon.
 Tilkobling med alle BLUETOOTH-enheter garanteres ikke.
 En enhet som har BLUETOOTH-funksjon, må følge
BLUETOOTH-standarden som er angitt av
Bluetooth SIG, Inc., og bli godkjent.
 Selv om den tilkoblede enheten følger de ovennevnte
BLUETOOTH-spesifikasjonene, kan det hende at noen
enheter ikke tilkobles eller fungerer som de skal,
avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
 Det kan oppstå støy mens du snakker med håndfri
avhengig av enheten eller kommunikasjonsomgivelsene.
 Avhengig av enheten som skal kobles til kan det hende
at det tar litt tid å starte kommunikasjonen.
Om lading av enheten
 Denne enheten kan kun lades med USB. Det kreves
en datamaskin med USB-port for å lade.
 Denne enheten kan ikke slås på og BLUETOOTH- og
støydempingsfunksjonen kan ikke brukes under opplading.
 Du kan bruke enheten ved å koble til den medfølgende
hodetelefonkabelen selv når du lader enheten.
 Hvis du ikke bruker enheten på en lang stund, kan det hende
at det oppladbare batteriet ikke holder på tilstrekkelig lading.
Batteriet vil kunne holde på ladingen igjen etter at det
utlades og lades flere ganger.
 Hvis du legger bort enheten en lang stund, bør du lade
batteriet en gang i halvåret for å forhindre overutladning.
 Hvis tiden du kan bruke enheten blir veldig kort, bør du bytte
ut det oppladbare batteriet med et nytt batteri. Kontakt din
nærmeste Sony-forhandler for å få byttet ut batteriet.
Merknad om statisk elektrisitet
 Statisk elektrisitet som har samlet seg på kroppen kan
forårsake mild kribling i ørene. Hvis du vil minske denne
effekten, kan du ha på klær som er laget av naturlige
materialer.
Hvis enheten ikke fungerer som den skal
 Tilbakestill enheten (fig. ).
Trykk på RESET-knappen med en spiss gjenstand, som for
eksempel en nål, til du føler et klikk. Enheten tilbakestilles.
Grupperingsinformasjonen slettes ikke.
 Hvis problemet vedvarer selv etter tilbakestillingsoperasjonen
ovenfor, initialiserer du enheten på følgende måte.
Slå av enheten ved å trykke på AV/PÅ-knappen i mer enn
2 sekunder. Hold deretter POWER- og / -knappen
inne i minst syv sekunder. Indikatoren (blå) blinker fire
ganger, og enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
All grupperingsinformasjonen slettes.
 Etter at enheten er initialisert vil den kanskje ikke kobles
til din iPhone eller datamaskin. Hvis dette skjer, sletter du
grupperingsinformasjonen til enheten fra iPhone-enheten
eller datamaskinen og grupperer dem deretter på nytt.
Hva er støydemping?
 Den støydempende kretsen registrerer faktisk utvendig støy
med innebygde mikrofoner og sender et dempende signal
som er like sterkt men motsatt, til enheten.
 Den støydempende virkningen vil kanskje ikke være så
merkbar i veldig stille omgivelser, eller noe støy vil
kunne høres.
 Den støydempende virkningen kan variere avhengig av
hvordan du har på enheten.
 Den støydempende funksjonen fungerer først og fremst
for lavfrekvent støy. Selv om støy reduseres, dempes den
ikke fullstendig.
 Når du bruker enheten på et tog eller i en bil, kan støy
forekomme avhengig av gateforholdene.
 Mobiltelefoner kan forårsake interferens og støy. Hvis
dette skulle skje, plasserer du enheten lengre unna
mobiltelefonen.
 Ikke dekk til mikrofonene til hodesettet (MIC) med
hendene. Den støydempende funksjonen vil ikke
fungere som den skal (fig. ).
Annet
 Ikke plasser denne enheten på et sted som er utsatt for
fuktighet, støv, sot eller damp, i direkte sollys eller i en
bil som venter på et trafikklys. ettersom det kan føre
til funksjonsfeil.
 Bruk av BLUETOOTH-enheten fungerer ikke alltid på
mobiltelefoner avhengig av radiobølgeforhold og
stedet hvor utstyret brukes.
 Hvis du opplever ubehag etter bruk av BLUETOOTH-enheten,
må du umiddelbart stoppe å bruke den. Hvis problemet
vedvarer, bør du ta kontakt med din nærmeste
Sony-forhandler.
 Å lytte til enheten ved høyt volum kan påvirke hørselen.
For å sørge for god trafikksikkerhet må du ikke bruke
denne enheten mens du kjører eller sykler.
 Du må ikke legge vekt eller trykk på denne enheten,
ettersom dette kan føre til at enheten deformeres ved
oppbevaring over lengre tid.
 Ikke utsette enheten for kraftige fysiske støt.
 Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre enheten.
 Ikke utsett enheten for vann. Enheten er ikke vanntett.
Pass på at du følger forhåndsreglene nedenfor.
 Pass på at du ikke mister enheten i en vask eller annen
beholder med vann.
 Ikke bruk enheten på fuktige steder eller i dårlig vær,
som for eksempel i regn- eller snøvær.
 Pass på at enheten ikke blir våt.
Hvis du berører enheten med våte hender eller putter
enheten i et fuktig klesplagg, kan enheten bli våt,
og dette kan forårsake funksjonsfeil på enheten.
 Øreputene kan forringes ved oppbevaring eller bruk over
lengre tid.
 Hvis du har spørsmål om eller problemer med denne enheten
som ikke er beskrevet i denne håndboken, kontakter du den
nærmeste Sony-forhandleren.
Erstatningsøreputer kan bestilles som ekstrautstyr fra din
nærmeste Sony-forhandler.
Anmärkning om laddning av enheten
Svenska
VARNING!
Öppna inte höljet, så undviker du elektriska stötar.
Låt endast kvalificerad personal utföra service.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel
i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Spesifikasjoner
Information till kunder: Följande information gäller
endast utrustning som säljs i länder med gällande
EU-direktiv
Generelt
Kommunikasjonssystem: BLUETOOTH-spesifikasjon,
versjon 3.0
Ut: BLUETOOTH-spesifikasjon, strømklasse 2
Maksimal kommunikasjonsavstand: Fri sikt, ca. 10 m1)
Frekvensbånd: 2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Støttet kodek3): SBC4) , AAC5) , aptX
Støttet innholdsbeskyttelsesmetode: SCMS-T
Overføringsområde (A2DP): 20–20 000 Hz
(samplingsfrekvens 44,1kHz)
Innhold i pakken:
Trådløst, støydempende stereohodesett (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 50 cm) (1)
Hodetelefonkabel (ca. 1,2 m) (1)
Bæreveske (1)
Veiledning (dette arket) (1)
Hurtigstartveiledning (1)
Andre dokumenter (1 sett)
1)
2)
3)
4)
5)
Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som
hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat
Kodek for underbånd
Advanced Audio Coding
Trådløst støydempende
stereohodesett
Strømkilde:
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart litiumionbatteri
DC 5 V: Når du lader med USB
Vekt: ca. 245 g
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Nominelt strømforbruk: 1,5 W
Timer med bruk:
Ved tilkobling via BLUETOOTH-enheten
Musikkavspillingstid:
Maks. 13 timer (støydemping på), Maks 19 timer
(støydemping av)
Kommunikasjonstid:
Maks. 10 timer (NC PÅ), Maks 12 timer (NC AV)
Standbytid:
Maks. 26 timer (NC PÅ) Maks 150 timer (NC AV)
Ved tilkobling med hodetelefonkabel
Maks. 24 timer (NC PÅ)
Merknad: Antall timer med bruk kan være kortere
avhengig av kodeken og bruksforholdene.
Oppladningstid:
Ca. 2,5 timer
Merknad: Hvor lang tid det tar å lade kan variere
avhengig av forholdene for bruk.
Ladetemperatur: 5 til 35 °C
Mottaker
Type: Lukket, dynamisk
Driverenheter: 40 mm
Frekvensrespons: 8–22 000 Hz (ved bruk av
hodetelefonkabelen)
Maks. inngangssignal: 100 mW (ved bruk av
hodetelefonkabelen)
Impedans:
NC PÅ: 23 Ω (1 kHz) (ved bruk av hodetelefonkabelen)
NC AV: 50 Ω (1 kHz) (ved bruk av hodetelefonkabelen)
Følsomhet:
NC PÅ: 98 dB/mW (ved bruk av hodetelefonkabelen)
NC AV: 100 dB/mW (ved bruk av hodetelefonkabelen)
Mikrofon
Type: Elektret kondensator
Direktivitet: Retningsuavhengig
Effektivt frekvensområde: 100–10 000 Hz
Systemkrav for batterilading
med USB
Datamaskinen må ha USB-port og et av følgende
operativsystemer forhåndsinstallert:
Operativsystemer
(når du bruker Windows)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 eller nyere
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög värme,
till exempel direkt solljus, eld eller liknande, under längre tid.
®
®
®
(når du bruker en Mac)
Mac OS X (versjon 10.3 eller nyere)
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser
enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. Adresser och kontaktinformation för
service- och garantiärenden finns i den separata serviceoch garantidokumentationen.
Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning uppfyller
väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser
i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Kassering av uttjänta batterier och
elektriska och elektroniska produkter
(gäller i EU och andra europeiska länder
med separata insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten, batteriet
eller förpackningen anger att produkten
och batteriet inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas
i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen
för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller
mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. När produkterna
och batterierna kasseras på rätt sätt kan det förebygga de
potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
vid felaktig avfallshantering. Återvinning av material hjälper
till att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett
inbyggt batteri, bör detta batteri endast bytas av behörig
servicetekniker. Lämna det förbrukade batteriet och
den elektriska och elektroniska utrustningen på en
återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter
för att garantera en korrekt hantering. Information om
övriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna
ur produkten på säkert sätt. Lämna in batteriet på en
återvinningsstation i behållaren för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinningen av produkten
eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren som du köpte
produkten eller batteriet från.
BLUETOOTH-ordmärket och Bluetooth-logotyperna är
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och
all användning av dessa logotyper av Sony Corporation sker
under licens.
N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller i andra länder.
Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder.
iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och
andra länder.
Märket aptX och aptX-logotypen är varumärken som tillhör
CSR plc eller ett av företagen i dess företagsgrupp. Märket
kan vara registrerat i en eller flera rättskipningsområden.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.
Försiktighetsåtgärder
BLUETOOTH-kommunikation
 Den trådlösa tekniken BLUETOOTH fungerar inom en räckvidd
på cirka 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikation kan
variera beroende på hinder i vägen (kroppar, metall, väggar
och annat) och elektromagnetiska störningar.
 Antennen är inbyggd i enheten och illustreras med den
prickade linjen (figur ). Du kan förbättra känsligheten
i BLUETOOTH-kommunikationen genom att rikta den
inbyggda antennen mot den anslutna BLUETOOTH-enheten.
Hinder mellan antennen på den anslutna enheten och den
inbyggda antennen i denna enhet kan orsaka brus eller
avklippt ljud, eller omöjliggöra kommunikation.
 Bluetooth-kommunikation kan utebli, eller brus och avklippt
ljud kan förekomma i följande förhållanden:
 Det finns en människokropp mellan enheten och
Bluetooth-enheten.
Du kan förbättra situationen genom att rikta in
Bluetooth-enheten mot antennen i enheten.
 Det finns ett hinder, till exempel metall eller en vägg,
mellan enheten och Bluetooth-enheten.
 En enhet som använder 2,4 GHz-frekvens, till exempel en
Wi-Fi-enhet, trådlös telefon eller mikrovågsugn, används
i närheten av denna enhet.
 Eftersom Bluetooth-enheter och Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
använder samma frekvens (2,4 GHz), kan det uppstå
mikrovågsstörningar som resulterar i brus eller avklippt ljud,
eller utebliven kommunikation, om denna enhet används
i närheten av en Wi-Fi-enhet. Gör i så fall följande:
 Använd enheten på minst tio meters avstånd från
Wi-Fi-enheten.
 Stäng av Wi-Fi-enheten om denna enhet används inom
tio meters avstånd.
 Installera denna enhet och BLUETOOTH-enheten så nära
varandra som möjligt.
 Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka funktionen
hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av enheten och
andra BLUETOOTH-enheter på följande platser, eftersom de
kan orsaka olycksfall:
 på platser med lättantändlig gas, till exempel sjukhus
och bensinstationer
 nära automatiska dörrar eller brandlarm
 Använd inte enheten ombord på flygplan. Radiovågorna
kan påverka instrument så att de slutar fungera och
orsakar olyckor.
 Systemet har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller
BLUETOOTH-standarden för att skydda anslutningen vid
trådlös BLUETOOTH-kommunikation. Skyddet kanske
emellertid inte är tillräckligt, beroende på inställningen.
Var försiktig när du kommunicerar med trådlös
BLUETOOTH-teknik.
 Vi åtar oss inget ansvar för information som fångas upp
av obehöriga under BLUETOOTH-kommunikation.
 Det går inte att garantera anslutning till alla typer av
BLUETOOTH-enheter.
 Enheter utrustade med BLUETOOTH-funktion måste följa
BLUETOOTH-standarden fastställd av Bluetooth SIG, Inc.
och måste autentiseras.
 Även om den anslutna enheten följer BLUETOOTHstandarden enligt ovan, kan det hända att vissa enheter
inte kan anslutas eller inte fungerar korrekt, beroende
på enhetens funktioner eller specifikationer.
 När du talar i telefon via handsfree, kan det
förekomma brus beroende på enheten och
kommunikationsförhållandena.
 Det kan ta en stund innan kommunikationen börjar,
beroende på enheten som ska anslutas.
 Enheten kan endast laddas via USB-kabel. En dator med
USB-port krävs för att ladda enheten.
 Enheten kan inte sättas på och BLUETOOTH-funktionen
och brusreduceringsfunktionen kan inte användas
under laddning.
 Du kan använda enheten under laddning genom att
ansluta medföljande hörlurssladd.
 Det laddningsbara batteriet kanske inte bibehåller
kapaciteten om du inte använder enheten under lång tid.
Batteriet kan bibehålla kapaciteten om det har laddats
ur och laddats flera gånger.
 Om du inte tänker använda enheten under lång tid bör
du ladda batteriet helt en gång i halvåret så att
kapaciteten bibehålls.
 Om den tid du kan använda enheten har blivit mycket
kort bör du byta ut det laddningsbara batteriet. Kontakta
närmaste Sony-återförsäljare för information om hur du
byter ut batteriet.
Anmärkning om statisk elektricitet
 Statisk elektricitet som ackumuleras i kroppen kan orsaka
en lätt stickande känsla i öronen. Du kan minimera
effekten genom att bära kläder i naturmaterial.
Om enheten inte fungerar korrekt
 Återställ enheten (figur ).
Tryck på RESET med ett spetsigt föremål, till exempel
en knappnål, tills det klickar till. Enheten återställs.
Parkopplingsinformationen raderas inte.
 Om problemet kvarstår efter att enheten har återställts
enligt ovan, ska du initiera den på följande sätt:
Stäng av enheten genom hålla POWER-knappen intryckt
i mer än två sekunder. Håll sedan POWER-knappen och
/ -knappen intryckta samtidigt i mer än sju sekunder.
Indikatorn (blå) blinkar fyra gånger och enhetens
fabriksinställningar återställs. All parkopplingsinformation
raderas.
 När enheten har initierats kanske den inte kan anslutas
till iPhone eller datorn. Radera i så fall enhetens
parkopplingsinformation från iPhone eller datorn
och genomför parkopplingen igen.
Vad är brusreducering?
 Brusreduceringskretsen känner av externt brus med hjälp
av de inbyggda mikrofonerna, och skickar en lika stark
men motsatt dämpningssignal till enheten.
 I mycket tysta miljöer kan brusreduceringseffekten bli
mindre tydlig, och visst brus kan höras.
 Brusreduceringseffekten kan variera beroende på hur
enheten bärs.
 Brusreduceringsfunktionen har främst effekt på ljud
i det lägre frekvensbandet. Bruset dämpas, men tas
inte bort helt.
 Omgivningsljud kan höras när enheten används ombord
på ett tåg eller i en bil.
 Mobiltelefoner kan orsaka störning och brus. Flytta i så fall
bort enheten från mobiltelefonen.
 Täck inte över mikrofonerna på headsetet (MIC) med
händerna. Brusreduceringsfunktionen kanske inte fungerar
korrekt (figur ).
Övrigt
 Placera inte enheten på en plats som utsätts för fukt, damm,
sot eller ånga, i direkt solljus eller i en bil som väntar vid ett
trafikljus. Om du gör det kan det orsaka fel.
 Användning av BLUETOOTH-enheten tillsammans med
en mobiltelefon kanske inte fungerar beroende på
radiovågornas beskaffenhet och platsen där
utrustningen används.
 Om du upplever obehag efter att ha använt BLUETOOTHenheten, ska du omedelbart sluta använda BLUETOOTHenheten. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår.
 Lyssning via enheten på hög volym kan påverka hörseln.
Använd av trafiksäkerhetsskäl inte enheten medan du kör
bil eller cyklar.
 Utsätt inte enheten för vikt eller tryck under längre tids
förvaring, eftersom det kan deformera enheten.
 Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
 Rengör enheten med en mjuk och torr duk.
 Utsätt inte enheten för vatten. Enheten är inte vattentät.
Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.
 Tappa inte enheten i ett handfat eller annan
vattenfylld behållare.
 Använd inte enheten på en fuktig plats eller i dåligt väder,
som regn eller snö.
 Se till att enheten inte blir våt.
Om du vidrör enheten med våta händer eller placerar den
på ett fuktigt plagg, kan enheten bli våt och sluta fungera.
 Öronkuddarna kan bli utslitna efter längre tids förvaring
eller användning.
 Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om
eller problem med enheten som inte beskrivs i denna guide.
Nya öronkuddar kan beställas hos närmaste
Sony-återförsäljare.
Specifikationer
Allmänt
Kommunikationssystem: BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Utmatning: BLUETOOTH-specifikation effektklass 2
Maximal kommunikationsräckvidd: Siktlinje cirka 10 m1)
Frekvensband: 2,4 GHz-band (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Kodec som stöds3): SBC4) , AAC5), aptX
Innehållsskyddsmetod som stöds: SCMS-T
Överföringsräckvidd (A2DP): 20–20 000 Hz
(samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Medföljande delar:
Trådlöst brusreducerande stereoheadset (1)
Mikro-USB-kabel (cirka 50 cm) (1)
Hörlurssladd (cirka 1,2 m) (1)
Fodral (1)
Referensguide (detta blad) (1)
Snabbstartguide (1)
Övriga dokument (1 uppsättning)
1)
2)
3)
4)
5)
Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder
mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med BLUETOOTHkommunikation mellan enheter.
Kodec: Ljudsignalskomprimering och omvandlingsformat
Subband Codec
Advanced Audio Coding
Trådlöst brusreducerande
stereoheadset
Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning
Vikt: Cirka 245 g
Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C
Nominell strömförbrukning: 1,5 W
Max antal timmar:
Vid anslutning via BLUETOOTH-enheten
Musikuppspelning:
Max. 13 timmar (NC ON), Max. 19 timmar (NC OFF)
Kommunikationstid:
Max. 10 timmar (NC ON), Max. 12 timmar (NC OFF)
Vilolägestid:
Max. 26 timmar (NC ON), Max. 150 timmar (NC OFF)
Om du ansluter via hörlurssladden
Max. 24 timmar (NC ON)
Obs! Användningstiden kan förkortas beroende på
kodec och användningsförhållanden.
Laddningstid:
Cirka 2,5 timmar
Obs! Laddningstiden kan skilja sig beroende på
användningsförhållandena.
Laddningstemperatur: 5 °C till 35 °C
Mottagare
Typ: Sluten, dynamisk
Element: 40 mm
Frekvensåtergivning: 8–22 000 Hz (med hörlurssladden)
Högsta ineffekt: 100 mW (med hörlurssladden)
Impedans:
NC ON: 23 Ω (1 kHz) (med hörlurssladden)
NC OFF: 50 Ω (1 kHz) (med hörlurssladden)
Känslighetsnivå:
NC ON: 98 dB/mW (med hörlurssladden)
NC OFF: 100 dB/mW (med hörlurssladden)
Mikrofon
Typ: Electret-kondensator
Riktning: Rundupptagande
Effektivt frekvensomfång: 100–10 000 Hz
Systemkrav för batteriladdning
via USB
Dator med något av följande operativsystem och USB-port:
Operativsystem
(med Windows)
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 eller senare)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
®
®
®
®
®
®
(med Mac)
Mac OS X (version 10.3 eller senare)
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Download PDF