Sony | ZS-R100CP | Sony ZS-R100CP ZS-R100CP Mankka SD-kortti-/USB-tallennukseen ja -toistoon Käyttöohjeet

4-400-699-12(1)
Personal Audio
System
Käyttöohjeet
©2011 Sony Corporation
ZS-R100CP
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
pöytäliinalla tai verhoilla. Älä myöskään aseta
palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä
jätä laitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle äläkä aseta laitteen päälle maljakoita
tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.
Koska verkkolaitteen virta katkaistaan
irrottamalla verkkolaitteen pääpistoke
pistorasiasta, kytke se helposti saatavilla
olevaan pistorasiaan. Jos huomaat
verkkolaitteessa jotain tavallisesta
poikkeavaa, irrota pääpistoke heti
pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan
(verkkovirtaan), laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi
katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo
asennettuna) pitkäksi ajaksi alttiiksi
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai
tulelle.
Liiallinen kuulokkeiden kautta tuleva
äänenpaine voi vaurioittaa kuuloa.
Ulkokuoren pohjassa on nimikilpi ja tärkeitä
tietoja turvallisuudesta.
FI
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat vain EU:n direktiivejä
noudattaviin maihin myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japani. Tuotteen EMC ja
turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen
huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys
valtuutettuun Sony huoltoon.
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan yhteisön ja
muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Kielten näkyminen SonicStage- tai MP3 File
Manager -ohjelmassa riippuu tietokoneeseen
asennetusta käyttöjärjestelmästä. Siksi
kannattaa valita kieli, joka on yhteensopiva
tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.
Emme takaa, että kaikki kielet näkyvät oikein
SonicStage-ohjelmassasi.
Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit
eivät ehkä näy.
Teksti ja merkit voivat aiheuttaa sen, että
SonicStage- tai MP3 File Manager ohjelmassa näkyvä teksti ei ehkä näy oikein
laitteessa. Tämän syynä voi olla:
Kytketyn soittimen ominaisuudet.
Soitin ei toimi normaalisti.
Kappaleen ID3 TAG -tiedot on kirjoitettu kielellä
tai merkillä, jota soitin ei tue.
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto
ja toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact
Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi
taata, että tuote on toistettavissa tällä
laitteella.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt
ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on
koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä
levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia,
eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä
tuotteella.
FI
Sisällysluettelo
Varotoimet......................................................... 5
SD-kortin/USB-laitteen käyttöä koskeva
huomautus......................................................... 6
Valmistelu
Osien ja lisävarusteiden tarkistaminen.......... 8
Osien sijainti ja toiminta................................. 9
Päälaite.................................................................... 9
Näyttö....................................................................10
Virtalähteet...................................................... 11
Virtajohdon kytkeminen....................................11
Paristojen valmistelu kelloa varten....................11
Asetusten alustaminen................................... 13
Kellon asettaminen..............................................13
Perustoiminnot
CD/MP3/WMA-levyn toistaminen............. 15
Toistotilan vaihtaminen................................. 18
Tietyn kohdan haku kuuntelun aikana
(haku)...............................................................18
Kappaleiden/MP3/WMA-tiedostojen
jatkuva toisto (uusintatoisto).........................18
Kappaleiden/MP3/WMA-tiedostojen toisto
satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaistoisto)..............................................19
Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)..........................................19
Kansion äänitiedostojen kuunteleminen
satunnaisessa järjestyksessä
(kansion satunnaistoisto)
(vain MP3/WMA)...........................................21
Radion kuunteleminen.................................. 22
Esiviritettyjen radioasemien
kuunteleminen.................................................24
Radioasemien esivirittäminen (esiviritys)........24
Musiikin kuunteleminen SD-kortilta tai
USB-laitteelta.............................................. 26
SD-kortin toistaminen........................................26
USB-laitteen toistaminen....................................27
USB-laitteen muistin vaihtaminen....................29
FI
Tietyn kansion tai tiedoston valitseminen
toistettavaksi............................................... 30
Lisälaitteiden liittäminen............................... 31
Lisälaitteiden liittäminen....................................31
CD-levyn tallentaminen SD-kortille/
USB-laitteelle.............................................. 32
Radion tallentaminen SD-kortille/
USB-laitteelle.............................................. 34
Lisälaitteen tallentaminen SD-kortille/
USB-laitteelle.............................................. 36
Äänitiedoston/kansion poistaminen
SD-kortilta tai USB-laitteesta................... 38
Kansio-/tiedostorakenne............................... 39
Muut toiminnot
Nukahtaminen musiikkia kuunnellen
(uniajastin).................................................. 41
Ajastimen käyttö............................................. 42
Ajastintallennuksen käyttäminen................. 44
Ajastimen/hälytyksen/uniajastimen
käyttöä koskeva huomautus...................... 46
Lisätietoja
Vianetsintä....................................................... 48
Yleistä....................................................................48
CD..........................................................................48
SD/USB.................................................................49
Radio.....................................................................50
Ajastin...................................................................51
Tekniset tiedot................................................. 52
Tietoja tekijänoikeuksista.............................. 53
Varotoimet
Levyt, joita tällä laitteella VOI toistaa
Audio-CD-levy
CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA-tiedostot)
* CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc
Digital Audio. Se on audio-CD-levyjen
tallennusnormi.
Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
Muut kuin musiikki-CD-muotoon tai ISO9660
taso 1/ taso 2 -standardin tai Joliet-laajennuksen
mukaiseen MP3/WMA-muotoon tallennetut
CD-R-/CD-RW-levyt
Tallennuslaadultaan huonot, naarmuuntuneet,
likaantuneet tai epäyhteensopivalla
tallennuslaitteella tallennetut CD-R-/CD-RWlevyt
Väärin viimeistellyt CD-R-/CD-RW-levyt
Levyjä koskevia huomautuksia
Puhdista CD-levy puhdistusliinalla ennen levyn
toistoa. Pyyhi CD-levy keskiöstä ulospäin. Jos
CD-levyssä on naarmu, likaa tai sormenjälkiä,
levyn toistossa voi olla häiriöitä.
Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai
muita liuottimia äläkä LP-vinyylilevyille
tarkoitettuja puhdistusaineita tai antistaattisia
suihkeita.
Älä jätä CD-levyjä alttiiksi auringonvalolle tai
muille lämpölähteille tai jätä niitä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä
auton matkustamon lämpötila voi nousta
huomattavasti.
Älä liimaa CD-levyn pintaan paperia tai tarroja
äläkä naarmuta CD-levyä.
Aseta CD-levy omaan koteloonsa toiston jälkeen.
Turvallisuus
CD-soitinosan sisässä oleva lasersäde
vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata koteloa.
Tuotteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään,
irrota laite pistorasiasta ja vie laite huoltoon
tarkastettavaksi, ennen kuin käytät laitetta
uudelleen.
Tällä laitteella ei voi toistaa muodoltaan
epätavallisia (esim. sydämen, neliön tai tähden
muotoisia) CD-levyjä. Tällaiset levyt voivat
vioittaa laitetta. Älä siis käytä tällaisia levyjä.
Virtalähteet
Verkkovirtakäyttöä varten käytä vakiovarusteena
toimitettua virtajohtoa.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan.
Jos et aio käyttää paristoja, poista ne laitteesta,
jotta mahdolliset paristovuodot tai korroosio
eivät aiheuta vahinkoja.
Laitteen sijoittaminen
Älä sijoita laitetta lämpölähteiden lähelle tai
paikkaan, jossa se altistuu auringonvalolle,
pölylle tai iskuille, tai autoon, johon paistaa
suoraan aurinko.
Älä sijoita laitetta kaltevalle tai epävakaalle
alustalle.
Jätä laitteen sivuille vähintään 10 mm vapaata
tilaa. Tuuletusaukkoja ei saa peittää, jotta laite
toimii oikein ja sen osien käyttöikä säilyy
pitkänä.
Koska kaiuttimissa on voimakas magneetti, pidä
magneettikoodatut luottokortit ja jousella
toimivat kellot etäällä laitteesta välttääksesi
magneetin aiheuttamat häiriöt.
Laitteen käyttäminen
Jos siirrät laitteen kylmästä ympäristöstä
lämpimään tai sijoitat sen hyvin kosteaan tilaan,
CD-soitinosan sisällä olevaan linssiin voi tiivistyä
kosteutta. Jos näin käy, laite ei toimi oikein. Poista
tällöin CD-levy ja anna kosteuden haihtua noin
tunnin ajan.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen
hankaustyynyjä, hankausjauhetta tai liuottimia,
kuten alkoholia tai bensiiniä.
(Jatkuu)
FI
SD-kortin käsittely
Älä lyö, taivuta tai pudota SD-muistikorttia.
Älä pura tai muunna SD-muistikorttia.
Älä anna SD-muistikortin kastua.
Älä käytä tai säilytä SD-korttia paikassa, johon
kohdistuu:
Erittäin korkeita lämpötiloja, kuten kesällä
suoraan auringonpaisteeseen ikkunat
suljettuina pysäköityyn autoon tai lämpöä
muodostavan laitteen lähelle
Voimakas kosteus tai syövyttäviä aineita
Pidä SD-kortit pienten lasten ulottumattomissa.
Lapsi saattaa niellä SD-kortin.
Asennusta koskevia huomautuksia
Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.
Jos laite asennetaan paikkaan, jossa käytetään
maalia, vahaa, öljyä, rasvaa, liuotteita jne., se voi
haalistua tai värjääntyä.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn, sisäänrakennettuun kaappiin jne.
SD-kortin/USB-laitteen käyttöä
koskeva huomautus
SD-kortin yhteensopivuus
Seuraavat SD-kortit ovat yhteensopivia tämän
laitteen kanssa
SD-kortti 1)3)
SDHC-kortti 2)3)
Enintään 2 Gt:n SD-korttien on vahvistettu
toimivan tämän laitteen kanssa.
2)
Enintään 32 Gt:n SDHC-korttien on vahvistettu
toimivan tämän laitteen kanssa.
3)
Toimivuutta kaikkien SD-korttien kanssa ei
voida taata.
1)
SD-kortti
SD-korttityypit
SD-kortti
Yhteensopiva
SDHC-kortti

-
SDXC-kortti
microSD-kortti
(SD-korttiadapteria
käytettäessä)
microSDHC-kortti
(SD-korttiadapteria
käytettäessä)
FI



SD-kortteja koskevia huomautuksia
Varmista, että SD-kortti on oikeinpäin, kun
asetat sen SD-korttipaikkaan.
Älä aseta SD-korttia paikalleen väkisin, sillä
SD-kortti tai laite voivat vahingoittua.
Käytä SD-kortin mukana toimitettua
säilytyskoteloa, kun kuljetat korttia tai se ei ole
käytössä.
Älä koske tai päästä metalliesineitä kosketuksiin
liittimien kanssa.
USB-laitteita koskevia huomautuksia
Käytä toimitettua USB-kaapelia, kun tarvitset
kaapelia laitteen kytkemiseen.
Lisätietoja on USB-laitteen käyttöohjeessa.
Älä kytke USB-laitetta yksikköön
USB-reitittimen kautta.
Kun kytket laitteen toiseen laitteeseen
USB-kaapelilla, varmista, että liitin on oikeassa
asennossa. Jos työnnät liittimen liitäntään
väkisin, liitin vioittuu ja laitteeseen voi tulla
toimintahäiriö.
Tietoja tallennusajasta
Kun tallennetaan MP3-muodossa bittinopeudella
128 kb/s (kiinteä), tallennusaika on SD-kortilla/
USB-laitteella seuraava:
Kapasiteetti
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
32 Gt
Tallennusaika
Noin 33 tuntia
Noin 66 tuntia
Noin 132 tuntia
Noin 264 tuntia
Noin 528 tuntia
Käyttöä koskeva yleinen huomautus
Älä poista SD-korttia/USB-laitetta laitteesta
tallennuksen tai toiston aikana. Muussa
tapauksessa tiedot voivat vahingoittua.
Sony ei vastaa SD-kortin/USB-laitteen tietojen
vahingoittumisesta tai häviämisestä.
SD-kortin/USB-laitteen tärkeistä tiedoista on
suositeltavaa ottaa varmuuskopiot.
SD-kortista/USB-laitteesta riippuen ”Loading”viestin näyttäminen saattaa kestää jonkin aikaa.
Laite ei tue Memory Stick Duo- tai Memory
Stick Micro -muistikortteja.
Tämä laite ei tue rinnakkaistiedonsiirtoa.
Et voi tallentaa ROM-tyyppiselle tai
kirjoitussuojatulle SD-kortille.
Poista SD-kortin kirjoitussuojaus työntämällä
SD-kortin kytkin nuolen suuntaan.
Kirjoitussuojakytkin
Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa
tapauksissa:
Jos poistat SD-kortin/USB-laitteen tai katkaiset
laitteesta virran, kun se lukee tai kirjoittaa
tiedostoja SD-kortille/USB-laitteeseen.
Jos käytät SD-korttia/USB-laitetta lähellä
paikkaa, johon vaikuttaa staattinen sähkö tai
sähköinen kohina.
Sony ei ole vastuussa tallennettujen tietojen
muuttumisesta/poistamisesta käytön aikana.
Sony ei takaa koodattua ohjelmistoa ja
kirjoitukseen käytettyä ohjelmistoa. Jos
tallennettu tiedosto ei sovellu toistettavaksi tällä
laitteella, saattaa kuulua kohinaa, toisto voi
keskeytyä tai tiedostoa ei voi toistaa lainkaan.
Muista eri malleja alustettaessa käyttää
alustukseen itse mallia tai kyseiselle mallille
tarkoitettua alustusohjelmistoa.
Toimintaa ei voida aina taata, vaikka käytetään
USB-laitteita.
Kopiosuojattujen WMA/AAC-tiedostojen toistoa
ei tueta.
Musiikkilataussivustolta ladattuja tiedostoja ei
ehkä voi toistaa.
Yhteyttä reitittimen kautta ei tueta.
Toisto ei ole mahdollista, kun tämän laitteen tai
tietokoneen kappaleiden, kansioiden tai
tiedostojen määrissä saavutetaan seuraavat rajat.
Kun kansioiden määrä on yli 255.
Kun kansion tiedostojen määrä on yli 999.
Kun kaikkien tiedostojen määrä on yli 5 000.
Edellä mainitut enimmäismäärät voivat vaihdella
SD-kortin tai USB-laitteen tiedostorakenteen
mukaan.
Voit tarkistaa SD-kortin/USB-laitteen kansioiden
ja tiedostojen määrän seuraavalla menetelmällä.
1 Paina MENU.
2 Paina , kunnes ”SD” tai ”USB” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
3 Kun käytetään SD-korttia, paina , kunnes
”SD Information” näkyy näytössä.
Kun käytetään USB-laitetta, paina , kunnes
”USB Information” näkyy näytössä ja paina
sitten ENTER.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
FI
 Valmistelu
Osien ja lisävarusteiden tarkistaminen
Tarkista ennen järjestelmän asennusta, että kaikki osat ovat mukana.
Päälaite (1)
Virtajohto (1)
AM-silmukka-antenni (1)
Käyttöohjeet (1)
Takuukortti (1)
FI
Valmistelu
Osien sijainti ja toiminta
Päälaite
Valmistelu
*1

 Näyttöikkuna
 AUDIO IN -liitäntä
  (kuulokkeet) -liitäntä
 SLEEP-painike
 OPERATE-painike
 CLOCK-painike
 CD-painike
 SD/USB-painike
 RADIO FM/AM -painike
 AUDIO IN -painike
 TIMER-painike
 USB REC -painike
 RADIO NOISE CUT -painike
 (USB) -liitäntä
 ACCESS-merkkivalo
 SD-korttipaikka
 BACK-painike
 SD REC -painike
 Kohdistimen ohjauspainikkeet
PRESET –  -painikkeet
PRESET +  -painikkeet
/TUNE +  -painikkeet
/TUNE –  -painikkeet
ENTER-painike
 MENU-painike
  (Toisto/tauko) -painike*1
 REPEAT-painike
  (Pysäytys) -painike
 MODE-painike
 DELETE-painike
 DISPLAY-painike
 VOLUME-painike
 PUSH OPEN/CLOSE ()
 AM-silmukka-antennin liitin
 AM ANT SEL (AM-antennikytkin (INT/
EXT))
*1 Painikkeessa on kohopiste tunnistuksen helpottamiseksi.
Valmistelu
FI
Näyttö
 Toistotilan näyttö
Näyttää nykyisen toistotilan
kuvakkeen.

(Hälytys) -näyttö

(Ajastin) -näyttö
10FI
Valmistelu

(MEGA BASS) -näyttö
 Tekstitietojen näyttö
Näyttää tiedot, kuten kappaleen/
albumin nimen, toimintojen nimet ja
etenemispalkin, joka näyttää
nykyisen tehtävän edistymisen.
Kellon paristojen poistaminen
Avaa paristotilan kansi ja poista kaikki
paristot.
Virtalähteet
Virtajohdon kytkeminen
AC IN -liitäntään ()
Huomautuksia
pistorasiaan ()
Paristojen valmistelu kelloa varten
Kun paristot asetetaan kelloon, nykyinen
kellonaika säilytetään, vaikka virta katkeaa tai
virtajohto irrotetaan pistorasiasta.
Tämä laite ei toimi kellon paristoilla.
Muista kytkeä virtajohto.
Kellon paristojen valmistelu
Avaa paristotilan kansi ja aseta paristot
paikalleen miinuspuoli ensin (kolme
AA-paristoa (R6), ei sisälly toimitukseen).
Jos paristoa käytetään väärin, se saattaa
vuotaa tai räjähtää. Muista noudattaa
seuraavia kohtia.
Asenna paristot oikeinpäin.
Älä käytä käytettyjä ja uusia paristoja tai
erityyppisiä paristoja sekaisin.
Vihjeitä
Normaalikäytössä paristot kestävät noin kuusi
kuukautta. Vaihda kaikki paristot uusiin, kun
paristot eivät enää käytä kelloa.
Suorita seuraavat toimenpiteet kyseisille kohteille
ennen paristojen poistamista tai asentamista.
Muussa tapauksessa ne voivat vahingoittua.
– Poista CD-levy.
– Poista SD-kortti tai USB-laite.
– Vedä sauva-antenni sisään.
– Irrota AM-silmukka-antenni.
Kellon asetukset häviävät paristoja vaihdettaessa.
Kolme AA-paristoa
(R6, ei sisälly
toimitukseen).
(Jatkuu)
Valmistelu
11FI
Valmistelu
Kytke virtajohto laitteeseen () ja
pistorasiaan ().
Kellon paristojen jäljellä olevan virran
tarkistaminen
1 Paina MENU.
2 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Common Settings”, ja paina sitten
ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy ”Clock
Battery”, ja paina sitten ENTER.
Jos ”Load new battery” näkyy näytössä,
vaihda kaikki paristot uusiin.
Näytön kontrastin säätäminen
1 Paina MENU.
2 Paina , kunnes ”Common Settings”
näkyy näytössä, ja paina sitten ENTER.
3 Paina , kunnes ”Contrast” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
4 Säädä näyttö ja paina sitten ENTER.
Taustavalon kirkkauden säätäminen
1 Paina MENU.
2 Paina , kunnes ”Common Settings”
näkyy näytössä, ja paina sitten ENTER.
3 Paina , kunnes ”Brightness” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
4 Valitse kirkkaus painamalla  ja paina
sitten ENTER.
”” näytetään valitun kirkkauden
kohdalla.
Virranhallintatoiminnon käyttäminen
Jos mitään toimenpidettä ei suoriteta
20 minuuttiin CD-, SD-, USB- ja AUDIO IN tilassa, laite siirtyy automaattisesti
valmiustilaan. Oletusasetuksena on ”ON”.
1 Paina MENU.
2 Paina , kunnes ”Common Settings”
näkyy näytössä, ja paina sitten ENTER.
3 Paina , kunnes ”Auto Standby” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
4 Paina , kunnes ”ON” näkyy näytössä, ja
paina sitten ENTER.
Kielen vaihtaminen
1 Paina MENU.
2 Paina , kunnes ”Common Settings”
näkyy näytössä, ja paina sitten ENTER.
3 Paina , kunnes ”Language” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
4 Valitse haluamasi kieli ja paina sitten
ENTER.
Vihje
Oletuskielenä on englanti.
12FI
Valmistelu
Asetusten alustaminen
3
Kellon asettaminen
1
Valmistelu
Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä
kertaa ostamisen tai paristojen poistamisen
jälkeen, näytössä vilkkuu ”0:00”.
Aseta paristot laitteeseen ennen ajan
asettamista. (sivu 11)
Aseta päivämäärä.
Paina ENTER ja paina sitten 
toistuvasti, kunnes haluttu päivä näkyy
näytössä.
Paina uudelleen ENTER.
Paina OPERATE (virta).
”Clock is not set. Set date & time?”
näkyy näytössä.
Näyttöikkuna
4
Aseta kuukausi/vuosi toistamalla
vaihe 3.
Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Next”, ja paina sitten ENTER.
Aseta tunnit/minuutit toistamalla
vaihe 3.
5
Näyttöikkuna
6
Näyttöikkuna
2
Paina ENTER.
7
Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Complete”, ja paina sitten ENTER.
(Jatkuu)
Valmistelu
13FI
Kellon asettaminen valikkoa käyttämällä
1 Paina MENU.
2 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Common Settings”, ja paina sitten
ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Date & Time”, ja paina sitten ENTER.
4 Toista kohdan ”Kellon asettaminen”
vaiheet 3 ja 7.
Ajan näyttömuodon vaihtaminen
Tämä laite pystyy näyttämään ajan 12- tai
24-tunnin muodossa. 12-tunnin muodossa
näytetään ”AM” ja ”PM”.
1 Paina MENU.
2 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Common Settings”, ja paina sitten
ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy ”Time
Display”, ja paina sitten ENTER.
4 Valitse haluttu näyttömuoto ja paina sitten
ENTER.
”” näytetään valitun näyttömuodon
kohdalla.
Huomautuksia
Kello on asetettava, jotta voitaisiin käyttää
hälytystä, ajastettua tallennustoimintoa, metatietoja (dataformaatti tai nimi) tai tallennuksen
kellonaikaa tai päivämäärää tiedoston/kansion
nimessä.
Jos virtajohto irrotetaan tai tapahtuu virtakatkos,
kun laitteessa ei ole paristoja, kellon asetukset
tyhjennetään.
Näyttöruutu palaa edelliseen näyttöön
seuraavissa tilanteissa:
Kun laitetta ei käytetä noin 3 minuuttiin
Kun CD-kansi avataan
Kun ajastettu tallennus käynnistyy
Vihje
Päivämäärä ja kellonaika saadaan näkyviin
painamalla CLOCK virran ollessa kytkettynä.
14FI
Valmistelu
 Perustoiminnot
CD/MP3/WMA-levyn
toistaminen
3
1
2
Paina CD (virta).
Avaa CD-kansi painamalla PUSH
OPEN/CLOSE ().
4
Perustoiminnot
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen
CD-soittimen käyttöä
Kytke virtajohto laitteeseen. (sivu 11)
Valmistele jokin seuraavista
CD-levyistä:
Ääni-CD
CD-R/CD-RW-levy äänimuodossa
Data-CD (CD-R/CD-RW-levy, jolla
standardin ISO9660 taso 1/2 mukaisia
MP3/WMA-äänitiedostoja)
Aseta CD-levy paikalleen.
Kun CD-levy on asetettu paikalleen,
paina CD-levyn keskustasta ja sulje
sitten CD-kansi.
Etikettipuoli ylöspäin
Paina  (Toisto/tauko).
Laite käynnistää toiston.
Näyttöikkuna (ääni-CD-levy)
Näyttöikkuna (MP3/WMA-levy)
(Esimerkki: kun asetat MP3-levyn)
(Jatkuu)
Perustoiminnot
15FI
Esimerkki kansiorakenteesta ja
toistojärjestyksestä
Kansioiden ja MP3/WMA-tiedostojen
toistojärjestys on seuraava:
Kansio
MP3/
WMA-tiedosto
MP3/WMA-levyjä koskevia huomautuksia
Kun levy on asetettu paikalleen, laite lukee kaikki
levyllä olevat tiedostot.
Tänä aikana näytöllä näytetään ”Loading”. Jos
levyllä on useita kansioita tai muita kuin MP3/
WMA-tiedostoja, levyn tai seuraavan MP3/
WMA-tiedoston toiston alkaminen voi kestää
kauan.
Suosittelemme, että MP3/WMA-kuunteluun
tarkoitetulle levylle ei tallenneta tarpeettomia
kansioita tai muita kuin MP3/WMA-tiedostoja.
Laite ohittaa ne kansiot, joissa ei ole MP3/WMAtiedostoja.
Tiedostojen enimmäismäärä: 511
Kansioiden enimmäismäärä: 511
(juurikansio mukaan lukien)
Hakemistotasojen enimmäismäärä: 8
Kansion tai tiedoston nimessä voi olla enintään
32 merkkiä lainausmerkit mukaan lukien.
16FI
Perustoiminnot
Tämä laite on ID3 tag -merkintämuodon
versioiden 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4 mukainen. Kun
tiedosto sisältää ID3 tag -tietoja, laite voi näyttää
”kappaleen nimen”, ”esittäjän nimen” ja ”albumin
nimen”. Jos tiedostossa ei ole ID3 tag -tietoja,
näytetään kappaleen nimen sijasta tiedostonimi
sekä esittäjän ja albumin nimen sijasta
”Tuntematon”. ID3 tag -tiedoissa voi näkyä
enintään 32 merkkiä.
Merkit, joita ei voida näyttää, näytetään
muodossa ”_”.
Kun nimeät tiedostoa, muista lisätä
tiedostonimen tiedostotunnisteeksi ”.mp3” tai
”.wma”.
Jos lisäät tiedostotunnisteen ”.mp3” tai ”.wma”
muulle kuin MP3/WMA-tiedostolle, laite ei
tunnista tiedostoa oikein. Tällöin laite toistaa
sattumanvaraista häiriöääntä, joka voi
vahingoittaa kaiuttimia.
Tiedoston nimi ei ole sama kuin ID3 tag -tieto.
Tarkista ID3 tag -tiedot painamalla DISPLAY
toistuvasti MP3/WMA-tiedoston toiston aikana.
Toiminto
Toiston
pysäyttäminen
Paina
 (Pysäytys).
Toiston
kytkeminen
taukotilaan
 (Toisto/tauko). Jatka
toistoa painamalla uudelleen.
Siirtyminen
.
seuraavaan
kappaleeseen tai
MP3/WMAtiedostoon
Siirtyminen
.
edelliseen
kappaleeseen tai
MP3/
WMAtiedostoon
Kansion
valitseminen
/TUNE + tai –.
Toiminto
Bassoäänen
vahvistaminen
Perustoiminnot
Paina
1 Paina MENU.
2 Paina , kunnes ”Common
Settings” näkyy näytössä, ja
paina sitten ENTER.
3 Paina , kunnes ”MEGA
BASS” näkyy näytössä, ja
paina sitten ENTER.
4 Paina , kunnes ”ON” tai
”OFF” näkyy näytössä ja
paina sitten ENTER.
Äänenvoimakkuuden Suurenna äänenvoimakkuutta
säätäminen
kiertämällä nuppia
myötäpäivään tai pienennä sitä
kiertämällä nuppia
vastapäivään.
CD-levyn
poistaminen
 (Pysäytys).
PUSH OPEN/CLOSE ().
Huomautuksia
Tähän laitteeseen ei saa asettaa muodoltaan
epätavallisia (esim. sydämen, neliön tai tähden
muotoisia) levyjä. Tämä voi aiheuttaa laitteelle
pysyviä vaurioita.
Älä käytä levyä, johon on kiinnitetty
sellofaaniteippiä, tarroja tai liimaa. Se voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
Älä koske levyn datapuolelle, kun poistat sen
laitteesta.
Levystä tai tallennukseen käytetystä tallentimesta
riippuen joidenkin levyjen toiston
käynnistyminen saattaa kestää jonkin aikaa tai
niitä ei ehkä voi toistaa.
Älä kirjoita MP3/WMA-tiedostolevylle muita
kuin MP3/WMA-muotoisia tiedostoja äläkä
tarpeettomia kansioita.
Seuraavat tiedostomuodot ovat yhteensopivia
tämän laitteen kanssa:
MP3: tiedostotunniste ”.mp3”
WMA: tiedostotunniste ”.wma”
Jos tiedostonimessä on jokin edellä mainituista
tiedostotunnisteista, mutta kyseinen muoto on
eri, toisto saattaa keskeytyä tai se ei käynnisty
lainkaan.
Jos levyä ei voi toistaa, näyttöön tulee ”No disc”.
Tarkista, että CD-levy on toistettavaa muotoa.
Perustoiminnot
17FI
Toistotilan vaihtaminen
Tietyn kohdan haku kuuntelun
aikana (haku)
2
Paina REPEAT toistuvasti, kunnes
haluttu uusintatoistotila näkyy
näytössä.
Jos painat - tai -painiketta, voit
hakea tietyn kohdan kuuntelun aikana.
Toiminto
Tietyn kohdan
haku kuuntelun
aikana
Paina
 (eteenpäin) tai
 (taaksepäin) toistotilan
aikana, kunnes kohta löytyy.
Tietyn kohdan
haku näytön
avulla
 (eteenpäin) tai
 (taaksepäin) taukotilan
aikana, kunnes kohta löytyy.
Jokainen painallus muuttaa toistotilaa
seuraavasti:
”)
Uudelleentoista kaikki (”
Uudelleentoista yksi (”
1”)
Normaali toisto (ei mitään)
Uusintatoiston peruuttaminen
Paina REPEAT, kunnes ” ” tai ” 1” häviää
näytöltä.
Kappaleiden/MP3/
WMA-tiedostojen jatkuva toisto
(uusintatoisto)
Voit toistaa kappaleita/MP3/WMA-tiedostoja
jatkuvasti.
1
18FI
Paina CD (virta).
Perustoiminnot
Kappaleiden/MP3/
WMA-tiedostojen toisto
satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaistoisto)
3
Paina  (Toisto/tauko).
Laite käynnistää toiston.
Voit toistaa kappaleita/MP3/WMA-tiedostoja
satunnaisessa järjestyksessä.
Paina CD (virta).
Paina MODE toistuvasti, kunnes
”SHUF” näytetään näytöllä, kun CD/
MP3/WMA-tiedostoa ei toisteta.
Satunnaistoiston peruuttaminen
Paina MODE, kunnes ”SHUF” häviää
näytöltä, kun CD/MP3/WMA-tiedostoa ei
toisteta.
Jokainen painallus muuttaa toistotilaa
seuraavasti:
Satunnaistoisto (”SHUF”)
Ohjelmoitu toisto (”PGM”)*1
Normaali toisto (ei mitään)*2
*1 Satunnaistoistoa ei voi valita toiston tai tauon
aikana.
*2 Lisätietoja ohjelmoidun toiston asetuksista on
annettu kohdassa ”Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)” (sivut 19, 20).
Myös MP3 CD- tai WMA CD-levyn
kansion äänitiedostot voidaan toistaa
satunnaisessa järjestyksessä.
Lisätietoja on annettu kohdassa ”Kansion
äänitiedostojen kuunteleminen
satunnaisessa järjestyksessä (kansion
satunnaistoisto) (vain MP3/WMA)”.
(Sivu 21)
Yhden kappaleen tai kaikkien
kappaleiden jatkuva toisto
satunnaistoistotilassa
Aseta tilaksi satunnaistoisto ja paina sitten
REPEAT, kunnes haluttu jatkuvan toiston tila
näkyy näytössä. (sivu 18)
Huomautus
Satunnaistoiston aikana ei voida valita
edellistä kappaletta tai MP3/WMA-tiedostoa
painamalla .
Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)
Voit järjestää toistojärjestykseen korkeintaan
25 kappaletta/MP3/WMA-tiedostoa
CD-levyltä.
1
Paina CD (virta).
(Jatkuu)
Perustoiminnot
19FI
Perustoiminnot
1
2
2
Paina MODE toistuvasti, kunnes
”PGM” näkyy näytössä, kun
CD-levyä ei toisteta.
Jokainen painallus muuttaa toistotilaa
seuraavasti:
6
Käynnistä ohjelmoitu toisto
painamalla  (Toisto/tauko).
Näyttöikkuna
Satunnaistoisto (”SHUF”)
Ohjelmoitu toisto (”PGM”)
3
4
5
20FI
Normaali toisto (ei mitään)
Valitse ”Add” ja paina ENTER.
Valitse kappaleen numero
painamalla  ja paina ENTER.
Ohjelmoi seuraava kappale
valitsemalla ”Add Next Track” ja
toistamalla vaihe 4.
Kun olet valmis, valitse ”Complete”.
Perustoiminnot
Toistojärjestyksen tarkistaminen
Paina kaksi kertaa  (Pysäytys) toiston
aikana.
Näyttö palaa ”Program”-näyttöön.
Ohjelman lisääminen
1 Tuo ”Program”-näyttö näkyviin
pysäytystilassa.
2 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy ”Edit”,
ja paina sitten ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy ”Add”.
Paina sitten ENTER ja toista kohdan
”Oman ohjelman luominen (ohjelmoitu
toisto)” vaihe 4.
4 Kun olet valmis, paina  toistuvasti, kunnes
löytyy ”Complete”, ja paina sitten ENTER.
Tapauksessa ”Delete All”
1 Tuo ”Program”-näyttö näkyviin
pysäytystilassa.
2 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy ”Edit”,
ja paina sitten ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Delete All”, ja paina sitten ENTER.
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Paina MODE, kunnes ”PGM” häviää
näytöltä, kun CD/MP3/WMA-tiedostoa ei
toisteta.
Vihjeitä
Ohjelma säilytetään, kun se on toistettu
kokonaan. Voit kuunnella ohjelman uudelleen
painamalla  (Toisto/tauko). Ohjelma
kuitenkin poistetaan, kun avaat CD-kannen.
Ohjelman kappaleet voidaan tallentaa
käynnistämällä tallennus sen jälkeen, kun
ohjelma on valmis.
Kansion äänitiedostojen
kuunteleminen satunnaisessa
järjestyksessä (kansion
satunnaistoisto) (vain MP3/WMA)
Paina MODE toistuvasti, kunnes haluttu
toistomenetelmä näkyy näytössä, kun MP3/
WMA-tiedostoja ei toisteta.
Aina, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu
seuraavasti:
Valitun kansion kaikki tiedostot toistetaan
ensimmäisestä viimeiseen. (” ”)
Tiedostot toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä (”SHUF”)
Valitun kansion tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä. (”SHUF
”)
Valitut kappaleet toistetaan
halutussa järjestyksessä (”PGM”*1)
Normaali toisto (ei mitään)
*1 Lisätietoja ohjelman asetuksesta on annettu
kohdassa ”Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)”. (sivut 19, 20)
Kansion kuunteleminen toistuvasti
(Kansion uusintatoisto)
Kun Kansion toisto tai Kansion
satunnaistoisto on asetettu, paina REPEAT
toistuvasti, kunnes haluttu toistotila näkyy
näytössä.
Perustoiminnot
21FI
Perustoiminnot
Ohjelman poistaminen
Tapauksessa ”Delete one”
1 Tuo ”Program”-näyttö näkyviin
pysäytystilassa.
2 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy ”Edit”,
ja paina sitten ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Delete one”, ja paina sitten ENTER.
4 Paina  toistuvasti, kunnes haluat
poistaa kappaleen, ja paina sitten ENTER.
5 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Delete”, ja paina sitten ENTER.
Radion kuunteleminen
Näyttöikkuna
Liitä ennen radion kuuntelemista
virtajohto (sivu 11) ja AM-silmukkaantenni (sivu 23).
1
Paina RADIO FM/AM (virta).
RDS-näyttötietojen (Radio Data System)
vaihtaminen
Kun virität aseman, joka tarjoaa
RDS-palveluja (Radio Data System), näytöllä
näytetään seuraavat tiedot.
Aseman nimi
PS (ohjelmapalvelu)
2
Valitse taajuusalue painamalla
RADIO FM/AM.
Pidä painiketta TUNE () + tai – ()
painettuna, kunnes taajuuslukema
alkaa muuttua näytössä.
Laite selaa radiotaajuuksia
automaattisesti ja pysähtyy, kun
voimakas asema löytyy.
Jos et pysty virittämään asemaa, muuta
taajuutta askeleittain painamalla
painiketta TUNE () + tai – ()
toistuvasti.
3
(”XXXXXXXX” on aseman nimi.)
Vaihda seuraaviin tietoihin painamalla kaksi
kertaa DISPLAY:
Ohjelmatiedot
RT (RT-teksti, Radio Text)
”No text” näkyy näytössä, jos ohjelmatietoja
ei vastaanoteta.
Radiovastaanoton parantaminen
Paranna
FM-vastaanottoa
suuntaamalla antenni
uudelleen.
Paranna
AM-vastaanottoa
suuntaamalla itse laite
uudelleen (sisäinen
antenni).
22FI
Perustoiminnot
AM-radion kuunteleminen (ulkoinen
antenni)
Jos kuuluvuus on huono, vaikka laitteen
asentoa on muutettu, asenna AM-silmukkaantenni (vakiovaruste).
1 Asenna AM-silmukka-antenni alla
esitetyllä tavalla.
Jos antennia säädetään tarttumalla kiinni sen
päästä tai sitä käännetään väkisin, antenni
saattaa vahingoittua.
Perustoiminnot
2 Poista kuori johdon päästä. Paina
AM-silmukka-antennin liittimen puristinta
alaspäin ja työnnä johto paikalleen.
Vihjeitä
Vain FM-stereolähetykset toistetaan stereona.
Vähennä heikon FM-stereoaseman kohinaa
painamalla MODE toistuvasti, kunnes
”Monaural” tai ”Auto Stereo” näkyy näytössä.
Kohinaa voidaan poistaa lisää painamalla
RADIO NOISE CUT, kunnes ”NOISE CUT”
näkyy näytössä.
3 Työnnä AM-antennikytkin asentoon
”EXT”.
Huomautuksia
Etsi paikka ja suunta, jossa kuuluvuus on hyvä, ja
asenna sitten AM-silmukka-antenni. Pidä
AM-silmukka-antenni kaukana laitteesta ja
muista AV-laitteista häiriöiden välttämiseksi.
Pidä aina kiinni sauva-antennin juuresta, kun
sitä säädetään.
Perustoiminnot
23FI
Esiviritettyjen radioasemien
kuunteleminen
1
Valitse taajuusalue painamalla
RADIO FM/AM (virta).
Radioasemien esivirittäminen
(esiviritys)
Laitteen muistiin voi tallentaa radioasemia.
Voit tallentaa muistiin enintään
30 radioasemaa: 20 FM-asemaa ja
10 AM-asemaa missä järjestyksessä tahansa.
1
2
Paina PRESET + () tai – ()
toistuvasti, kunnes haluttu
esiasetettu numero näkyy näytössä.
2
Valitse taajuusalue painamalla
RADIO FM/AM.
Paina MENU.
3
Näyttöikkuna
24FI
Perustoiminnot
Paina RADIO FM/AM (virta).
4
Esiviritetyn aseman poistaminen
1 Paina MENU.
2 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”RADIO”, ja paina sitten ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Preset Deleted”, ja paina sitten ENTER.
4 Paina  toistuvasti, kunnes haluat
poistaa, ja paina sitten ENTER.
5 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Delete”, ja paina sitten ENTER.
”Preset deleted” näkyy näytössä.
Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Auto preset”, ja paina sitten ENTER.
Asemat tallentuvat muistiin
järjestyksessä matalista taajuuksista
korkeisiin taajuuksiin.
Jos jokin asema ei esivirity
automaattisesti
Heikot asemat on esiviritettävä manuaalisesti.
1 Paina RADIO FM/AM (virta).
2 Valitse taajuusalue painamalla RADIO FM/
AM.
3 Viritä haluamasi asema.
4 Paina MENU.
5 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”RADIO”, ja paina sitten ENTER.
6 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Preset Memory”, ja paina sitten ENTER.
7 Paina  toistuvasti, kunnes
esiviritettäväksi haluttu asema näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
8 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Preset Station”, ja paina sitten ENTER.
”Preset Completed” näkyy näytössä.
Vihje
Esiasetetut radioasemat säilyvät muistissa, vaikka
irrottaisit virtajohdon.
Perustoiminnot
25FI
Perustoiminnot
5
Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”RADIO”, ja paina sitten ENTER.
Musiikin kuunteleminen
SD-kortilta tai
USB-laitteelta
3
Aseta SD-kortti paikalleen.
”Loading” näytetään näytössä. Älä vedä
SD-korttia pois, kun ”Loading” näkyy
näytössä.
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen
laitteen käyttöä.
Valmistele SD-kortti/USB-laite
Käytä adapteria microSD-korttia tai
microSDHC-korttia käytettäessä.
Toistettava muoto on MP3/WMA/
AAC. (sivu 52)
Tietoja toistettavista SD-korteista, katso
”SD-korttien yhteensopivuus”. (sivu 6)
SD-kortin toistaminen
1
Paina SD/USB (virta).
Toiston alkaminen saattaa kestää jonkin
aikaa SD-kortilla olevien
äänitiedostojen/kansioiden määrästä
riippuen.
Paina  (Toisto/tauko).
Laite käynnistää toiston.
4
2
Valitse SD painamalla SD/USB.
Näyttöikkuna
26FI
Perustoiminnot
Paina
 (Pysäytys).
Toiston
jatkaminen
pysäytyskohdasta
(toiston
jatkaminen)
Paina SD-kortin  (Pysäytys).
Näytössä näytetään ””. Jatka
toistoa pysäytyskohdasta
painamalla  (Toisto/tauko).
Toiston
kytkeminen
taukotilaan
 (Toisto/tauko).
Siirtyminen
.
seuraavaan
kappaleeseen tai
MP3/WMA/
AACtiedostoon
Siirtyminen
.
edelliseen
kappaleeseen tai
MP3/WMA/
AACtiedostoon
Kansion
valitseminen
Bassoäänen
vahvistaminen
USB-laitteen toistaminen
1
2
3
Paina SD/USB (virta).
Valitse USB painamalla SD/USB.
Aseta USB-laite.
”Loading” näytetään näytössä. Älä vedä
USB-laitetta pois, kun ”Loading” näkyy
näytössä.
/TUNE + tai –.
1 Paina MENU.
2 Paina , kunnes
”Common Settings” näkyy
näytössä, ja paina sitten
ENTER.
3 Paina , kunnes ”MEGA
BASS” näkyy näytössä, ja
paina sitten ENTER.
4 Paina , kunnes ”ON” tai
”OFF” näkyy näytössä ja
paina sitten ENTER.
Äänenvoimakkuuden Suurenna äänenvoimakkuutta
säätäminen
kiertämällä nuppia
myötäpäivään tai pienennä sitä
kiertämällä nuppia
vastapäivään.
SD-kortin
irrottaminen
Paina SD-kortti sisään ja vedä
se sitten ulos
SD-korttipaikasta.
Huomautuksia
Älä irrota SD-korttia, kun ”Loading” näkyy
näytössä. Muussa tapauksessa tiedot voivat
vahingoittua.
Jos laite ei tunnista SD-korttia, poista SD-kortti
ja aseta se uudelleen paikalleen.
Älä aseta SD-korttipaikkaan mitään muuta kuin
SD-kortti (esim. nesteitä, metallia, palavaa
materiaalia). Se saattaa aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai toimintahäiriön.
Toiston alkaminen saattaa kestää jonkin
aikaa USB-laitteella olevien
äänitiedostojen/kansioiden määrästä
riippuen.
(Jatkuu)
Perustoiminnot
27FI
Perustoiminnot
Toiminto
Toiston
pysäyttäminen
4
Paina  (Toisto/tauko).
Laite käynnistää toiston.
Näyttöikkuna
Toiminto
Bassoäänen
vahvistaminen
Äänenvoimakkuuden Suurenna äänenvoimakkuutta
säätäminen
kiertämällä nuppia
myötäpäivään tai pienennä sitä
kiertämällä nuppia
vastapäivään.
USB-laitteen
irrottaminen
Toiminto
Toiston
pysäyttäminen
Paina
 (Pysäytys).
Toiston
USB-laitteen  (Pysäytys).
jatkaminen
Näytössä näytetään ””. Jatka
pysäytyskohdasta toistoa pysäytyskohdasta
painamalla  (Toisto/tauko).
Toiston
kytkeminen
taukotilaan
 (Toisto/tauko).
Siirtyminen
seuraavaan
MP3/WMA/
AACtiedostoon
.
Irrota USB-laite
USB-liitännästä.
Huomautuksia
Älä irrota USB-laitetta, kun ”Loading” näkyy
näytössä. Muussa tapauksessa tiedot voivat
vahingoittua.
Jos laite ei tunnista USB-laitetta, poista USB-laite
ja aseta se uudelleen paikalleen.
Älä aseta USB-liitäntään mitään muuta kuin
USB-laite (esim. nesteitä, metallia, palavaa
materiaalia). Se saattaa aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun ja toimintahäiriön.
Toistotilan vaihtaminen
Vahvista ”Toistotilan vaihtaminen”. (sivu 18)
SD-kortin ja USB-laitteen toistotila seuraavasti:
Kansion kuunteleminen
Siirtyminen
.
edelliseen MP3/
WMA/AACtiedostoon
Kansion
valitseminen
Paina
1 Paina MENU.
2 Paina , kunnes
”Common Settings” näkyy
näytössä, ja paina sitten
ENTER.
3 Paina , kunnes ”MEGA
BASS” näkyy näytössä, ja
paina sitten ENTER.
4 Paina , kunnes ”ON” tai
”OFF” näkyy näytössä ja
paina sitten ENTER.
/TUNE + tai –.
Paina MODE toistuvasti, kunnes haluttu toistotila
näkyy näytössä.
Jokainen painallus muuttaa toistotilaa seuraavasti:
Valitun kansion kaikki tiedostot toistetaan
ensimmäisestä viimeiseen. (” ”)
Tiedostot toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä (”SHUF”)
Valitun kansion tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä. (”SHUF
Valitut kappaleet toistetaan
halutussa järjestyksessä (”PGM”*1)
Normaali toisto (ei mitään)
28FI
Perustoiminnot
”)
*1 Lisätietoja ohjelman asetuksesta on annettu
kohdassa ”Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)”. (sivut 19, 20)
3
Paina MENU.
Perustoiminnot
Kansion kuunteleminen toistuvasti
(Kansion uusintatoisto)
Kun Kansion toisto tai Kansion
satunnaistoisto on asetettu, paina REPEAT
toistuvasti, kunnes haluttu toistotila näkyy
näytössä.
4
5
USB-laitteen muistin
vaihtaminen
Voit vaihtaa Multi-Memory USB -laitteiden
(sanelimet jne.) muistien (äänilähteiden)
välillä.
1
Paina SD/USB (virta).
2
Valitse USB painamalla SD/USB.
Valitse ”USB” ja paina sitten ENTER.
Valitse ”Memory Select”. Paina 
toistuvasti, kunnes löytyy ”Memory
Select” ja paina sitten ENTER.
Paina  toistuvasti, kunnes
äänilähde näkyy näytössä, ja paina
sitten ENTER.
6
Perustoiminnot
29FI
Tietyn kansion tai
tiedoston valitseminen
toistettavaksi
SD-kortti/USB-laite
CD
Toistettavan äänitiedoston
valitseminen
FM
CD (CD-R/CD-RW)
1 Aseta CD-levy (CD-R/CD-RW).
2 Paina , kunnes ”Select Folder” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
3 Paina , kunnes haluttu kansio näkyy
näytössä.
AM
SD-kortti/USB-laite
1 Aseta SD-kortti tai USB-laite.
2 Valitse haluttu äänilähdekansio ja paina
sitten ENTER.
3 Paina , kunnes haluttu kansio näkyy
näytössä.
Kansiorakenne vaihtelee CD-levystä tai
SD-kortista (USB-laitteen) riippuen alla
esitetyllä tavalla.
CD
Kaikki kansiot*1
KANSIO1
KANSIO1-1
KANSIO1-1-1
(JUURI)*
2
*1 Vain toistettavia äänitiedostoja sisältävät kansiot
näytetään samalla hierarkiatasolla.
Kun edellä olevassa esimerkissä painat 
kansion ” (valitse kansio)” valitsemiseksi,
äänitiedostot näytetään samalla tasolla. (Tämä
on ainoastaan kuvaustarkoituksessa;
toistotiedostot tai kansio eivät itse asiassa siirry
hierarkiatasoltaan.)
*2 Kun äänitiedosto on juuritasolla (laitteen
korkein taso), sen katsotaan olevan kansiossa
nimeltä ”ROOT”.
30FI
Perustoiminnot
AUDIO IN
(Kaikki kansiot)*1
(JUURI)*2
*1 Tämä toiminto on sama kuin toiminto ”Select
Folder” CD-ROM-levylle.
*2 Kun kohdetiedosto on juuritasolla (laitteen
korkein taso), sen katsotaan olevan kansiossa
nimeltä ”ROOT”.
Lisälaitteiden liittäminen
2
Paina OPERATE.
Lisälaitteiden liittäminen
1
Liitä AUDIO IN -liitäntä kannettavan
digitaalisen musiikkisoittimen tai
muun laitteen linjalähtöliittimeen
audioliitäntäkaapelilla (ei sisälly
toimitukseen).
Käytä kaapelia, jonka toisessa päässä on
stereominipistoke tähän laitteeseen
liittämistä varten ja toisessa päässä
sopiva pistoke ulkoiselle laitteelle.
audioliitäntäkaapeli (ei
sisälly toimitukseen)
(esim. kannettava
digitaalinen
musiikkisoitin)
Perustoiminnot
Voit nauttia lisälaitteen, esimerkiksi
kannettavan digitaalisen musiikkisoittimen,
tarjoamasta äänestä laitteen kaiuttimen
kautta.
Varmista, että kunkin laitteen virta on
kytketty pois päältä, ennen kuin teet
liitäntöjä.
3
Kytke virta liitettyyn laitteeseen.
Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöoppaasta.
Paina AUDIO IN.
4
5
Käynnistä äänentoisto liitetystä
laitteesta.
Ääni kuuluu laitteen kaiuttimesta.
Huomautuksia
Käytettävä audiokaapeli on erilainen ulkoisesta
laitteesta riippuen. Käytä sellaista audiokaapelia,
joka sopii liitettävään ulkoiseen laitteeseen.
Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin
ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta. Jos
äänenvoimakkuus on edelleen alhainen, lisää
laitteen äänenvoimakkuutta.
Kun ulkoinen laite kytketään irti, irrota myös
audiokaapeli.
Perustoiminnot
31FI
CD-levyn tallentaminen
SD-kortille/USB-laitteelle
Kaikkien kappaleiden tallennus
1
Paina CD (virta).
Laitteen tallennusmuoto on seuraava:
MP3
Näytteenottotaajuus 44,1 kHz (kiinteä)
Bittinopeus 128 kbps (kiinteä)
Näytteenottotaajuutta ja bittinopeutta ei voi
muuttaa.
Tarkista seuraavat asiat ennen
tallennusta.
SD-korttia (tai USB-laitetta) voi käyttää
laitteen kanssa. (sivu 6)
SD-kortilla/USB-laitteessa on riittävästi
tilaa.
Tarkista tila seuraavasti.
1. Paina MENU.
2. Paina , kunnes ”SD” tai ”USB”
näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER.
3. Paina , kunnes ”Recordable
Time” näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER.
CD-levyltä tallennettaessa kappaleet
tallennetaan MP3-tiedostoina 128 kbps:
n bittinopeudella. MP3/WMA-levyltä
tallennettaessa MP3/WMA-tiedostot
tallennetaan samalla bittinopeudella
kuin alkuperäiset MP3/WMAtiedostot.
2
3
Avaa CD-kansi painamalla PUSH
OPEN/CLOSE ().
Aseta CD-levy.
Kun CD-levy on asetettu paikalleen,
paina CD-levyn keskustasta ja sulje
sitten CD-kansi.
Etikettipuoli ylöspäin
32FI
Perustoiminnot
4
Aseta SD-kortti tai USB-laite.
CD-levyn tallentaminen USBlaitteelle
Perustoiminnot
5
Kun CD-levy on pysäytystilassa,
paina SD REC tai USB REC.
CD-levyn tallentaminen SD-kortille
”Rec. readying...” näkyy näytössä ja
tallennus alkaa.
Tallennuksen eteneminen näytetään
palkkikuviona näyttöikkunan
alareunassa.
Näyttöikkuna
CD-ääni ei kuulu tallennuksen aikana.
Yhden kappaleen tallennus
Kun CD-levy on toisto- tai taukotilassa, paina
SD REC tai USB REC (lähteestä riippuen).
Toiminto
Tallennuksen
lopetus kesken
Paina
 (Pysäytys).
Vihjeitä
SD-kortin/USB-laitteen tallennusaika ja
kappaletiedot voidaan näyttää painamalla
DISPLAY toistuvasti toiston aikana.
Ääni-CD-levyltä tallennettaessa tallennusaika on
puolet ääni-CD-levyn toistoajasta.
Perustoiminnot
33FI
Radion tallentaminen
SD-kortille/USB-laitteelle
Tarkista seuraavat asiat ennen
tallennusta.
Radiolähetystä vastaanotetaan. (sivu 22)
SD-korttia (tai USB-laitetta) voi käyttää
laitteen kanssa. (sivu 6)
SD-kortilla/USB-laitteessa on riittävästi
tilaa.
Tarkista tila seuraavasti.
1. Paina MENU.
2. Paina , kunnes ”SD” tai ”USB”
näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER.
3. Paina , kunnes ”Recordable
Time” näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER.
1
2
34FI
Paina RADIO FM/AM (virta).
Valitse taajuusalue painamalla
RADIO FM/AM.
Perustoiminnot
3
Aseta SD-kortti tai USB-laite.
4
Paina SD REC tai USB REC.
Radion tallentaminen SD-kortille
Radion tallentaminen USB-laitteelle
Perustoiminnot
”Rec. readying...” näkyy näytössä ja
tallennus alkaa.
Tallennuksen eteneminen näytetään
palkkikuviona näyttöikkunan alareunassa.
Näyttöikkuna
Toiminto
Tallennuksen
lopetus
Paina
 (Pysäytys).
Huomautuksia
Kun tallennat AM-radiota, saattaa vastaanottoolosuhteista tai liitetystä laitteesta riippuen
kuulua häiriöitä.
Jos kuuluu häiriöääniä, käytä AM-silmukkaantennia. Pidä AM-silmukka-antenni kaukana
laitteesta.
Kun tallennat FM-radiota, saattaa vastaanottoolosuhteista tai liitetystä USB-laitteesta riippuen
kuulua häiriöitä.
Jos kuuluu häiriöääniä, ne tallentuvat myös
SD-kortille.
Näytä SD-kortille/USB-laitteelle tallennettavissa
oleva aika painamalla DISPLAY toistuvasti
radiovastaanoton aikana.
Perustoiminnot
35FI
Lisälaitteen
tallentaminen
SD-kortille/USB-laitteelle
Tarkista seuraavat asiat ennen
tallennusta.
Liitä lisälaite.
Kytke virta liitettyyn laitteeseen.
Säädä liitetyn lisälaitteen
äänenvoimakkuus.
SD-korttia
(tai USB-laitetta) voi käyttää

laitteen kanssa. (sivu 6)
SD-kortilla/USB-laitteessa on riittävästi
tilaa.
Tarkista tila seuraavasti.
1. Paina MENU.
2. Paina , kunnes ”SD” tai ”USB”
näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER.
3. Paina , kunnes ”Recordable
Time” näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER.
1
36FI
Liitä AUDIO IN -liitäntä kannettavan
digitaalisen musiikkisoittimen tai
muun laitteen linjalähtöliittimeen
audioliitäntäkaapelilla (ei sisälly
toimitukseen).
Käytä kaapelia, jonka toisessa päässä on
stereominipistoke tähän laitteeseen
liittämistä varten ja toisessa päässä
sopiva pistoke ulkoiselle laitteelle.
Perustoiminnot
audioliitäntäkaapeli (ei
sisälly toimitukseen)
(esim. kannettava
digitaalinen
musiikkisoitin)
2
3
Paina AUDIO IN (virta).
Kytke virta liitettyyn laitteeseen.
Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöoppaasta.
4
Aseta SD-kortti tai USB-laite.
Lisälaitteen tallentaminen
USB-laitteelle
Perustoiminnot
”Rec. readying...” näkyy näytössä ja
tallennus alkaa.
5
Paina SD REC tai USB REC.
Lisälaitteen tallentaminen
SD-kortille
Toiminto
Tallennuksen
lopetus
Paina
 (Pysäytys).
Vihje
Näytä SD-kortille/USB-laitteelle tallennettavissa
oleva aika painamalla AUDIO IN ja sitten
toistuvasti DISPLAY.
Perustoiminnot
37FI
Äänitiedoston/kansion
poistaminen SD-kortilta
tai USB-laitteesta
1
3
Valitse ”Delete” ja paina sitten
ENTER.
Aseta SD-kortti tai USB-laite.
Tapauksessa ”Delete”
Paina  toistuvasti, kunnes poistettava
äänitiedosto (tai kansio) näkyy näytössä, ja
paina sitten ENTER.
2
38FI
Paina  ja sitten toistuvasti ENTER,
kunnes poistettava äänitiedosto (tai
kansio) näkyy näytössä, ja paina
sitten ENTER.
Perustoiminnot
Tapauksessa ”Delete All”
1 Valitse SD (tai USB) painamalla SD/USB.
2 Paina MENU.
3 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy ”SD”
tai ”USB”, ja paina sitten ENTER.
4 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Delete All”, ja paina sitten ENTER.
”Deleted” näkyy näytössä.
Kansio-/tiedostorakenne
Tähän laitteeseen tallennetun SD-kortin/
USB-laitteen kansio-/tiedostorakenne on
seuraava:
SD
USB
MUSIC
SONY
Perustoiminnot
PRIVATE
SONY
CD
(CD-tallennuskansio)
CD
(CD-tallennuskansio)
FM (FM-radion
tallennuskansio)
FM (FM-radion
tallennuskansio)
AM (AM-radion
tallennuskansio)
AM (AM-radion
tallennuskansio)
AUDIO IN (AUDIO IN
-tallennuskansio)
AUDIO IN (AUDIO IN
-tallennuskansio)
CD (ääni-CD)
CD (CD-R/CD-RW)
CD
CD
ALBUMXXX
(synkronoitu tallennuskansio)
TRACKXXX.mp3*1
(Tallennustiedosto)
REC1
(REC1-tallennuskansio)
Kansion nimi (synkronoitu
tallennuskansio (lähteen
kansionimi))
Tiedoston nimi
(synkronoitu
tallennuskansio
(lähteen tiedostonimi))
REC1
(REC1-tallennuskansio)
*1”XXX” = numero (001 - 999).
(Jatkuu)
Perustoiminnot
39FI
Radio (FM)
FM
FMXX.XXMHz*1
YYMMDD_hhmm_
FMXX.XXMHz.mp3*2
Lähetys
*1XX.XX = taajuus
*2Tiedostonimenä on vuosi/päivämäärä/
kellonaika, jolloin tiedosto luotiin.
Radio (AM)
AM
AMXXXXkHz*1
YYMMDD_hhmm_
AMXXXXkHz.mp3*2
Lähetys
*1XXXX = taajuus
*2Tiedostonimenä on vuosi/päivämäärä/
kellonaika, jolloin tiedosto luotiin.
Äänitulo
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIOXXX.mp3*1
*1”XXX” = numero (001 - 999).
40FI
Perustoiminnot
 Muut toiminnot
Nukahtaminen musiikkia
kuunnellen (uniajastin)
Voit asettaa laitteen niin, että se katkaisee
virran automaattisesti määrätyn ajan kuluttua.
Valittavana on vaihtoehdot ”Auto /90 min”,
”60 min”, ”30 min”, ”20 min”, ”10 min” ja OFF.
Musiikin kuuntelu on rentouttavaa ja saa sinut
nukkumaan yösi hyvin.
Käynnistä musiikin toisto.
Paina SLEEP toistuvasti, kunnes
haluttu aika näkyy näytössä.
Vihjeitä
Voit käyttää hälytys- ja uniajastintoimintojen
yhdistelmää. Aseta tässä tapauksessa ensin
hälytys (sivu 42), katkaise virta laitteesta ja aseta
sitten uniajastin.
Voit kuunnella kahta eri äänilähdettä ja asettaa
toisen niistä hälytysajastimelle ja toisen
uniajastimelle.
Voit asettaa eri äänenvoimakkuudet hälytys- ja
uniajastintoiminnoille.
Voit esimerkiksi nukahtaa alhaisella
äänenvoimakkuudella ja herätä
voimakkaampaan äänenvoimakkuuteen.
Näyttö himmenee, kun uniajastin on otettu
käyttöön.
Huomautus
Jos yrität tallentaa uniajastimen ollessa
toiminnassa, uniajastin peruutetaan.
Aina, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu
seuraavasti:
Auto/90 min*1
60 min
30 min
20 min
10 min
OFF
*1 Kun CD-levyn, SD-kortin tai USB-laitteen toisto
on loppunut, laite katkaisee virran
automaattisesti.
Jos toisto ei ole loppunut, laite katkaisee virran
automaattisesti 90 minuutin kuluttua ajastimen
asettamisesta.
Muut toiminnot
41FI
Muut toiminnot
1
2
Uniajastimen peruuttaminen
Paina SLEEP toistuvasti, kunnes ”OFF” näkyy
näytössä.
Katkaise virta laitteesta painamalla
OPERATE.
Näyttöikkuna
Ajastimen käyttö
Tarkista seuraavat asiat ennen laitteen
käyttöä.
Aseta kello. (sivu 13)
Aseta sen aseman esiviritysnumero,
jonka ääneen haluat herätä. (sivut 24 ja
25) Radion ääntä ei voi käyttää
hälytyksen äänenä, jos
esiviritysnumeroa ei ole asetettu.
Tarkista, että laitteessa on CD-levy,
SD-kortti tai USB-laite, jota haluat
kuunnella.
Muussa tapauksessa ajastinta ei voi
asettaa.
1
2
3
Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Edit”, ja paina sitten ENTER.
Valitse ”Change Timer” ja paina
sitten ENTER.
4
Näyttöikkuna
Päivittäin
Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Daily”, ja paina sitten ENTER.
Viikonpäivän nimeäminen
1 Paina , kunnes ”Set Day” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
2 Paina , kunnes haluttu päivä näkyy
näytössä, ja merkitse sitten
valintaruutu painamalla ENTER.
3 Jos haluat valita useamman kuin
yhden päivän, toista vaihe 2.
4 Valitse ”Next” ja paina sitten ENTER.
Paina TIMER.
Paina , kunnes ”Alarm” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
Kun laitteeseen kytketään virta
ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen
tai hälytystä ei koskaan asetettu,
näytetään kohdan 4 mukainen näyttö.
Näyttöikkuna
5
Paina  toistuvasti, kunnes
toistotunti näkyy näytössä, ja paina
sitten ENTER.
Paina  toistuvasti, kunnes
toistominuutti näkyy näytössä, ja
paina sitten ENTER.
6
42FI
Muut toiminnot
7
8
9
Hälytysasetuksen tarkistaminen
Toista kohdan ”Ajastimen käyttö” vaihe 1 ja
paina sitten  tai .
Hälytysasetuksen muuttaminen
Toista kohdan ”Ajastimen käyttö”
vaiheet 1 - 10.
Hälytystoiminnon pysäyttäminen
Katkaise virta laitteesta painamalla
OPERATE.
Hälytyksen peruuttaminen
Valitse ”OFF” suorittamalla edellä kuvatut
vaiheet 1 - 4 ja paina sitten ENTER.
Hälytyksen ilmaisin ”
” häviää näytöltä.
Huomautuksia
Säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.
Jos haluat herätä CD-levyltä, SD-kortilta tai
USB-laitteelta soivaan musiikkiin, tarkista, että
laitteessa on CD-levy, SD-kortti tai USB-laite, ja
aseta sitten ajastin.
Älä aseta summerin äänenvoimakkuutta.
10 Valitse ”Complete”, ja paina sitten
ENTER.
”
” näkyy näytössä.
Vihjeitä
Hälytysasetus on voimassa, kunnes tehdään uusi
asetus.
Ajastintoiston äänilähdettä voidaan muuttaa.
”Readying...” näytetään minuutin ajan, ennen
kuin hälytys alkaa soida.
Kun hälytys on asetettu ON, syttyy näytölle
hälytyksen ilmaisin ”
”.
Kun hälytysaika on asetettu, laite kytkeytyy
päälle automaattisesti ja toistaa valittua
äänilähdettä.
Laite katkaisee virran automaattisesti
60 minuutin kuluttua.
Muut toiminnot
43FI
Muut toiminnot
Valitse asetettava äänilähde ja paina
sitten ENTER.
Jos haluat valita summerin ”Buzzer”,
ohita vaiheet 8 ja 9.
Aseta äänenvoimakkuus.
Jos et halua muuttaa
äänenvoimakkuusasetusta, ohita tämä
vaihe.
Paina  toistuvasti, kunnes haluttu
äänenvoimakkuus on asetettu,
valitse ”Next” ja paina sitten ENTER.
Ajastintallennuksen
käyttäminen
3
Paina , kunnes ”Timer Record”
näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER.
Tarkista seuraavat asiat ennen
tallennusta.
Aseta kello. (sivu 13)
Valitse radioasema, jota haluat tallentaa.
(sivut 24 ja 25)
1
Aseta SD-kortti tai USB-laite.
4
Valitse tallennuskohde (SD tai USB)
ja paina sitten ENTER.
Valitse ajastinasetus ja paina sitten
ENTER.
Viikonpäivän asettaminen
1 Paina , kunnes ”Set Day” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
2 Paina  toistuvasti, kunnes haluttu
päivä näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER.
3 Valitse ”Next” painamalla  ja paina
sitten ENTER.
Valinnan ”Daily” asettaminen
Paina , kunnes ”Daily” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
Vuoden/päivämäärän asettaminen
1 Paina , kunnes ”Set Date” näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
2 Suorita kohdan ”Kellon asettaminen”
vaiheet 3 – 5.
5
2
Paina TIMER.
Näyttöikkuna
44FI
Muut toiminnot
6
7
8
9
Ajastintallennuksen vahvistaminen
1 Paina TIMER.
2 Valitse ”Timer List” ja paina sitten ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes haluttu
ajastintallennus näkyy näytössä, ja paina
sitten ENTER.
4 Vahvista asetus painamalla  tai .
Ajastintallennuksen poistaminen
1 Paina TIMER.
2 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Timer List”, ja paina sitten ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes poistettava
ajastintallennus näkyy näytössä, ja paina
sitten ENTER.
4 Valitse ”Edit” painamalla ENTER.
5 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Delete”, ja paina sitten ENTER.
6 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Execute”, ja paina sitten ENTER.
Huomautus
Jos virtajohto irrotetaan tai sattuu sähkökatkos ja
laitteessa ei ole paristoja, tallennusajat säilytetään,
vaikka kello palautetaan alkuperäisiin asetuksiin.
Aseta kello uudelleen.
Ajastintallennuksen muuttaminen
1 Paina TIMER.
2 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Timer List”, ja paina sitten ENTER.
3 Paina  toistuvasti, kunnes muutettava
ajastintallennus näkyy näytössä, ja paina
sitten ENTER.
4 Valitse ”Edit” painamalla ENTER.
5 Paina  toistuvasti, kunnes löytyy
”Change Timer”, ja paina sitten ENTER.
Näyttöikkuna
6 Suorita kohdan ”Ajastintallennuksen
käyttäminen” vaiheet 4 – 9.
Muut toiminnot
45FI
Muut toiminnot
Paina  toistuvasti, kunnes haluttu
alkamisaika/päättymisaika näkyy
näytössä, ja paina sitten ENTER.
Valitse äänilähde (FM tai AM), jota
haluat tallentaa.
Valitse radioasema, jota haluat
tallentaa.
Valitse ”Complete” asetusten
tarkistamisen jälkeen painamalla
 ja paina sitten ENTER.
(Ajastintallennus) näkyy näytössä.
Vaihda näyttöä painamalla  tai .
Ajastimen/hälytyksen/uniajastimen käyttöä koskeva
huomautus
Ajastin ei toimi seuraavissa tilanteissa.
Hälytystä ei voida asettaa ajalle, joka osuu välille ”5 minuuttia ennen
ajastintallennuksen alkamisaikaa” ja ”ajastintallennuksen päättymisaika”.
Tallennuksen alkamisaika
Tallennuksen päättymisaika
Ajastintallennus
5 minuuttia
ennen
Hälytystä ei voi asettaa tälle ajalle*1
*1 ”Overlaps with the Timer Record xx.” näkyy näytössä. (”xx” ilmoittaa ajastintallennuksen numeron: 1 – 10.)
Jos hälytys asetetaan samaan aikaa ajastintallennuksen päättymisajan kanssa,
tallennus päätyy ajastettua aikaa aikaisemmin.
Tallennuksen alkamisaika
Tallennuksen päättymisaika
Ajastintallennus
Päättyy 1 minuutin sisällä*2
Hälytysasetus
* ”Timer recording will finish 1 min early.” näkyy näytössä.
2
Hälytystä ei voida asettaa ajalle, joka osuu välille ”ajastintallennuksen alkamisaika”
ja ”ajastintallennuksen päättymisaika”.
Tallennuksen alkamisaika
Tallennuksen päättymisaika
Ajastintallennus
Ajastintallennusta ei voi asettaa tälle ajalle*3
*3 ”Overlaps with the Timer Record xx.” näkyy näytössä. (”xx” ilmoittaa ajastintallennuksen numeron: 1 – 10.)
46FI
Muut toiminnot
Jos ajastintallennus alkaa heti toisen ajastintallennuksen jälkeen, aikaisempi
tallennus päättyy ennen ohjelmoitua päättymisaikaa.
 Tallennuksen alkamisaika
 Tallennuksen päättymisaika
 Tallennuksen alkamisaika
 Tallennuksen päättymisaika
Ajastintallennus 
Päättyy 1 minuutin sisällä*4
Muut toiminnot
Ajastintallennus 
*4 ”Timer recording will finish 1 min early.” näkyy näytössä.
Ajastintallennus ei onnistu seuraavissa tilanteissa.
 Kun tallennuksen alkamis- ja päättymisajat ovat samat.
 Kun tallennuksen kestoaika on yksi minuutti tai sen alle.
Muut toiminnot
47FI
 Lisätietoja
Vianetsintä
Jos tämän järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia, käytä seuraavaa tarkistusluetteloa. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Oire
Syy ja ratkaisu
Virtaa ei voida kytkeä.
Yhdistä virtajohto kunnolla AC IN -liittimeen ja pistorasiaan.
Laite ei toimi pelkillä kellon paristoilla. Käytä virtajohtoa. (sivu 11)
”Auto Standby” aktivoitu, koska ääntä ei ole kuulunut noin 20 minuuttiin.
Kytke laite uudelleen päälle.
Laitteesta ei kuulu ääntä.
Tarkista, että halutut toiminnot näkyvät näytössä.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimista.
Tarkista, että äänilähde on se, jota haluat käyttää.
Äänessä on kohinaa.
Joku käyttää matkapuhelinta (tai muuta radioaaltoja lähettävää laitetta) tämän
laitteen lähellä.
Siirrä matkapuhelin tai muu laite kauemmas laitteesta.
CD
Oire
Syy ja ratkaisu
Toisto ei käynnisty.
Tarkista, että CD-kansi on suljettu.
”No disc” näkyy näytössä,
vaikka CD-levy on
paikallaan.
CD-levy on väärinpäin.
Aseta CD-levy etikettipuoli on ylöspäin.
CD-levy on likainen.
Puhdista CD-levy.
Linssiin on tiivistynyt kosteutta.
Poista CD-levy ja jätä CD-kansi auki noin puoleksi tunniksi niin, että
kosteus pääsee haihtumaan.
CD-R/CD-RW-levyllä ei ole toistettavia äänitiedostoja.
Viimeistelemätöntä (käsittely muissa CD-soittimissa toistoa varten) CD-R/
CD-RW-levyä ei voi toistaa.
CD-R/CD-RW-levyn toistettavuus riippuu levyn kunnosta ja laitteesta, jolla se
on tallennettu.
48FI
Lisätietoja
Äänessä on katkoja
Äänessä on kohinaa
Jotkin CD-levyt saattavat hyppiä suurilla äänenvoimakkuuksilla toistettaessa.
Pienennä äänenvoimakkuutta.
CD-levy on likainen.
Puhdista CD-levy.
CD-levy on naarmuuntunut.
Vaihda CD-levy.
Aseta laite tärinättömään paikkaan.
Jotkin CD-R/CD-RW-levyt saattavat hyppiä suurilla äänenvoimakkuuksilla
toistettaessa tai muodostaa häiriöääniä levyn kunnon tai tallennukseen
käytetyn laitteen vuoksi.
Joitakin kopiosuojattuja CD-levyjä ei ehkä voi toistaa.
Siirrä laite kauemmas läheisestä televisiosta tai radiosta.
Lisätietoja
CD-levyä toistettaessa
läheisestä televisiosta tai
radiosta kuuluu kohinaa.
SD/USB
Oire
Syy ja ratkaisu
SD-kortti tai USB-laite ei
toimi kunnolla.
Jos ilmenee jokin seuraavista ongelmista, käytä toista SD-korttia tai
USB-laitetta.
 Tiedoston tai kansion (albumin) nimeä ei näytetä.
 Tiedostoa ei toisteta.
 Ääni hyppii.
 Äänessä on häiriöitä.
 Ääni säröytyy.
Laite ei tunnista SD-korttia tai USB-laitetta.
Poista SD-kortti tai USB-laite ja aseta se uudelleen paikalleen.
SD-kortille/USB-laitteelle ei
voi tallentaa.
SD-kortti on kirjoitussuojattu.
Siirrä SD-kortin kirjoitussuojakytkin peruutusasentoon. (sivu 7)
SD-kortilla/USB-laitteessa ei ole riittävästi tilaa.
Poista tarpeettomia äänitiedostoja/kansioita.
Käytä toista SD-korttia/USB-laitetta.
Kohinaa/ääni hyppii tai ääni
säröytyy.
Varmista, että USB-laite on kytketty kunnolla laitteeseen. Jos USB-laite on
kytkettävä uudelleen, katkaise virta tästä laitteesta ja kytke USB-laite uudelleen.
Kytke sitten laitteen virta takaisin päälle.
Tarkista, että SD-kortti on asetettu kunnolla laitteeseen. Jos SD-kortti on
asetettava uudelleen, katkaise virta laitteesta ja aseta SD-kortti uudelleen
paikalleen. Kytke sitten laitteen virta takaisin päälle.
On mahdollista, että kohina ja särö on miksattu tiedostoon koodausvaiheessa.
Tee tiedosto tässä tapauksessa uudelleen.
Äänenvoimakkuus on säädetty liian voimakkaalle. Säädä äänenvoimakkuutta.
ACCESS-ilmaisin vilkkuu
tallennuksen päättymisen
jälkeen.
Odota, kunnes vilkkuminen (ilmoittaa kirjoittamattoman datan
kirjoittamisesta) lakkaa.
(Jatkuu)
Lisätietoja
49FI
Tallennettu tiedostoaika on
odotettua lyhyempi.
Pysäytä tallennus painamalla  (Pysäytys).
Ei voi toistaa tiedostoja
SD-kortilta/USB-laitteesta.
Tiedostomuoto* ei ole yhteensopiva laitteen kanssa.
USB-laite on osioitu. Jos USB-laite on osioitu, vain ensimmäistä osiota voi
toistaa.
Tiedostotunniste on virheellinen tai puuttuu. Tuetut tiedostotunnisteet ovat:
MP3-tiedosto: ”.mp3”
WMA-tiedosto: ”.wma”
AAC-tiedosto: ”.m4a”, ”.mp4”, ”.3gp”
Muoto ei ole tuettu. Tuetut muodot ovat:
Äänitiedosto: MP3/WMA/AAC-muoto
WMA-tiedosto luodaan WMA DRM/WMA Lossless/WMA PRO -muodossa.
Nämä muodot eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa.
Kopiosuojattua AAC-tiedostoa ja AAC Lossless -muotoista AAC-tiedostoa ei
voi toistaa tällä laitteella.
Muuta kuin ääntä tai useamman kuin yhden ääniraidan sisältävää
AAC-tiedostoa ei voi toistaa laitteessa.
Enimmäishierarkia (kansiotaso), jonka laite voi tunnistaa, on ylitetty.
(Laite tunnistaa enintään kahdeksan tasoa.)
SD-kortille/USB-laitteeseen tallennettujen kansioiden määrä on yli 255.
Kansion tiedostojen määrä on yli 999.
Salasanalla suojattua tai salattua tiedostoa ei voi toistaa.
* Tämä laite tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä.
Lisätietoja on annettu SD-kortin tai USB-laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa tai voit kysyä niitä SD-kortin tai USB-laitteen valmistajalta.
Radio
Oire
Syy ja ratkaisu
Radiolähetystä ei voi
vastaanottaa.
Etsi paikka ja suunta, jossa kuuluvuus on hyvä.
Suuntaa antenni uudelleen.
AM-radio ei kuulu.
AM-antennikytkin on asennossa ”EXT”.
Aseta AM-antennikytkin asentoon ”INT”, kun silmukka-antennia ei ole
yhdistetty.
FM-radio ei kuulu.
Sauva-antennia ei ole vedetty ulos.
Radiovastaanoton
äänenvoimakkuus on
heikko tai äänenlaatu on
huono.
Koska radioaallot ovat heikompia rakennusten sisällä, kuuntele laitetta
mahdollisimman lähellä ikkunaa.
Vastaanoton aikana ilmenee
häiriöitä.
Joku käyttää matkapuhelinta tai muuta radioaaltoja lähettävää laitetta tämän
laitteen lähellä.
Siirrä laite kauemmas televisioista tai radioista.
Käytä matkapuhelimia yms. kauempana laitteesta.
50FI
Lisätietoja
Television kuva muuttuu
epävakaaksi
FM-radiovastaanoton
aikana.
Jos kuuntelet FM-lähetystä sisäantennilla varustetun television lähellä, siirrä
laite kauemmas televisiosta.
Haluttua asemaa ei
vastaanoteta, vaikka
esiviritysnumero on valittu.
Oikeaa esiviritysnumeroa ei ole valittu.
Valitse haluamasi radioaseman oikea esiviritysnumero.
Tallennetussa tiedostossa on
kohinaa.
Laitetta tönäistiin tai häirittiin muulla tavoin tallennuksen aikana, jolloin
tallentui kohinaa.
Aseta radio nykyiselle alueelle.
Jos laite on liian lähellä sähkökaapelia, loistevaloa, matkapuhelinta tai vastaavaa
tallennuksen tai toiston aikana, saattaa kuulua kohinaa.
Lisätietoja
Kun tallennat FM-radiota, saattaa vastaanotto-olosuhteista tai liitetystä
USB-laitteesta riippuen kuulua häiriöitä.
Jos kuuluu häiriöääniä, ne tallentuvat myös SD-kortille.
Ajastin
Oire
Syy ja ratkaisu
Hälytys ei kuulu asetettuna
hälytysaikana.
Varmista, että kello on asetettu oikein.
Kun laitetta on käytetty virtajohto kytkettynä, on sattunut sähkökatkos.
” näkyy näytössä.
Tarkista, että ”
Äänilähteeksi
on
määritetty
toistokelvoton tiedosto.

Ajastintallennusta ei ole
tehty.
Kelloa ei ole asetettu.
Jos laitteeseen ei ole kytketty virtaa ajastettuna aikana, näytöllä ei näytetä
mitään, mutta ohjelma tallennetaan.
Jos ongelma jatkuu ehdotettujen ratkaisujen jälkeen, irrota verkkojohto tai poista kaikki
paristot. Kun kaikki näytön ilmaisimet ovat hävinneet, liitä verkkojohto uudelleen tai aseta
paristot takaisin laitteeseen. (sivu 11) Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Lisätietoja
51FI
Tekniset tiedot
CD-soitinosa
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Kanavien määrä
2
(USB)-portti
USB-A (täysi nopeus)
Yleistä
Kaiutin
Koko äänialueen kaiutin: halk. 8 cm, 6 Ω,
kartio (2)
Tulo
AUDIO IN -liitäntä (stereominiliitäntä)
(USB)-portti: tyyppi A, maksimivirta
500 mA
SD-korttipaikka

Säteily: Jatkuva
Laserteho: Alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu noin 200 mm:n
etäisyydeltä
optisen lukupäälohkon objektiivilinssin
pinnalta 7 mm:n aukolla.)

Järjestelmä
Taajuusvaste
Lähdöt
Kuulokeliitäntä (stereominiliitäntä)
Huojunta ja värinä
Impedanssiltaan 16 Ω - 68 Ω kuulokkeille
Lähtöteho
20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
Alle mittausrajan
Radio-osa
Taajuusalue
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1 602 kHz
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennit
FM: Teleskooppiantenni
AM: Sisäänrakennettu ferriittisauva-antenni
(sisäinen antenni)
AM-silmukka-antenni (vakiovaruste)
USB/SD-osa
Tuettu bittinopeus
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps - 192 kbps, VBR
AAC (MPEG 4-AAC-LC Layer-3):
16 kbps - 320 kbps, VBR
Näytteenottotaajuudet
52FI
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
8/11,025/16/22,05/32/44,1/48 kHz
AAC (MPEG4-AAC-LC):
8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Lisätietoja
1,5 W + 1,5 W (6 Ω, 10 % harmoninen särö)
Tehovaatimukset
Soitin:
230 V AC, 50 Hz
Kellon paristot:
4,5 V DC, 3 R6-paristoa (koko AA) (ei sisälly
toimitukseen)
Tehonkulutus
AC 13 W
Mitat
Noin 349,4 mm × 148,9 mm × 214 mm
(l/k/s)
(ulkonevat osat mukaan lukien)
Paino
Noin 2,8 kg (paristot mukaan lukien)
Vakiovarusteet
Virtajohto (1)*1
AM-silmukka-antenni (1)
Käyttöohjeet (1)
Takuukortti (1)
*1 Mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu vain
tälle järjestelmälle. Älä käytä sitä muiden
laitteiden kanssa.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Lisävarusteet
Sony MDR -kuulokkeet
Tietoja tekijänoikeuksista
 Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikan ja patentit.
 SD, SDHC ja SDXC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
 Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Tämä tuote sisältää tekniikkaa, joka kuuluu Microsoftin immateriaalioikeuksien alaisuuteen.
Tämän tekniikan käyttö tai jakaminen tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin asianmukaisia lisenssejä.
Lisätietoja
Lisätietoja
53FI
Printed in China
Download PDF

advertising