Sony | GTK-XB7 | Sony GTK-XB7 Tehokas kodin äänentoistojärjestelmä, jossa on BLUETOOTH®-tekniikka Käyttöohjeet

Kodin äänijärjestelmä
Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
USB-laite
BLUETOOTH
Äänensäätö
Muut toiminnot
Lisätietoja
GTK-XB7
VAROITUS
Tulipalojen ja sähköiskujen
välttämiseksi älä altista laitetta sateelle
tai kosteudelle.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla
vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä
poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite
tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään
pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta
poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä
laitteita kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin
kauan kuin se on kytketty pistorasiaan,
vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.
Vain sisäkäyttöön.
Euroopassa asuvat asiakkaat
Käytöstä poistettujen akkujen,
paristojen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
2FI
Tämä tuotteessa, akussa/
paristossa tai sen
pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitteen
mukana toimitettua akkua/
paristoa ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa/
paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan merkin
kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty
elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset
merkit, jos akku/paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit
auttaa estämään mahdollisia ympäristöja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun/pariston
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus
tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto on
annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Voit varmistaa akun/
pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen. Muiden akkujen/
paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta,
miten akku/paristo irrotetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita
akku/paristo käytöstä poistettujen
akkujen kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/
pariston kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
tuote tai akku/paristo on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan
unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa
asioissa valtuutettu edustaja on
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Huoltoa ja
takuuta koskevissa asioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisissä huoltoja takuuasiakirjoissa annettuihin
osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia
vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia
määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa
osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
CE-merkinnän voimassaolo on rajoitettu
niihin maihin, joissa se on lainvoimainen,
lähinnä Euroopan talousalueeseen (EEA)
kuuluviin maihin.
Tämän laitteen on testeissä todettu
olevan EMC-direktiivin rajoitusten
mukainen, kun käytössä on enintään
3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Tämä järjestelmä on suunniteltu
•• USB-laitteissa olevien
musiikkilähteiden toistamiseen
•• BLUETOOTH-laitteissa olevien
musiikkilähteiden toistamiseen
•• sosiaalisista tapaamisista
nauttimiseen Party Chain
-toiminnolla tai kaiuttimien
lisäystoiminnolla.
Tietoja tästä
käyttöoppaasta
•• Tämä käyttöopas selittää toiminnot
lähinnä kauko-ohjaimen käyttöön,
mutta jotkin toiminnot voidaan
suorittaa myös niillä laitteen
painikkeilla, joilla on samat tai
samantyyliset nimet.
•• Osa kuvista on havainnollistavia
piirroksia, jotka saattavat poiketa
todellisista tuotteista.
3FI
Sisällys
Tietoja tästä käyttöoppaasta..... 3
Osat ja painikkeet....................... 6
Käytön aloittaminen
Paristojen asentaminen............. 9
Virran kytkeminen
järjestelmään.............................. 9
Järjestelmän siirtäminen............ 9
Järjestelmän asettaminen
vaakatasoon............................. 10
Tietoja virranhallinnasta........... 10
USB-laite
Ennen USB-laitteen käyttöä...... 11
Tiedoston toistaminen..............12
4FI
BLUETOOTH
Langaton
BLUETOOTH-tekniikka...............13
Pariliitoksen muodostaminen
järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välille............................13
BLUETOOTH-laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen........... 14
BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen
yhden kosketuksen
NFC-toiminnolla.........................15
Äänen toistaminen
laadukkaalla koodekilla
(AAC/LDAC™)........................... 16
BLUETOOTH-valmiustilan
asettaminen...............................17
BLUETOOTH-signaalin
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä................17
SongPalin käyttäminen
BLUETOOTH-yhteyden
välityksellä................................ 18
Äänensäätö
Äänen säätäminen................... 19
Muut toiminnot
Party Chain -toiminnon
käyttäminen..............................20
Musiikin kuunteleminen
langattomasti kahdella
järjestelmällä (Kaiuttimien
lisäystoiminto).......................... 23
Musiikista nauttiminen,
kun kaiuttimen valot
ovat käytössä............................ 25
Lisälaitteen käyttäminen.......... 25
Automaattisen valmiustilan
asettaminen.............................. 25
Lisätietoja
Tietoja yhteensopivista
laitteista.................................... 26
Vianmääritys............................. 27
Varotoimet................................30
Tekniset tiedot...........................31
Käyttöoikeutta ja
tavaramerkkejä koskevia
huomautuksia........................... 33
5FI
Osat ja painikkeet
Laite
Ylhäältä
Kaiuttimen valot*
(sivu 25)
Takaa
* Älä katso suoraan valoa säteileviin osiin, kun kaiuttimen valot ovat käytössä.
6FI
  (virta) -painike
Painamalla tätä painiketta voit
kytkeä tai katkaista järjestelmän
virran.
 (virta) -merkkivalo
——Palaa vihreänä, kun järjestelmän
virta on kytketty.
——Palaa keltaisena, kun
järjestelmän virta on katkaistu
ja kun BLUETOOTH-valmiustila
on käytössä.
FUNCTION PAIRING -painike
——Painamalla tätä painiketta
toistuvasti voit valita
BLUETOOTH-, USB- tai Audio In
-toiminnon.
——Kun BLUETOOTH-toiminto
on valittuna, voit käynnistää
BLUETOOTH-pariliitostoiminnon
pitämällä tätä painiketta
painettuna.
——Paina tätä painiketta, jos haluat
lopettaa sisäänrakennetun
ääniesittelyn.
EXTRA BASS -painike
——Painamalla tätä painiketta voit
lisätä äänen dynaamisuutta
(sivu 19).
——Kun painat tätä painiketta yli
2 sekunnin ajan, järjestelmä
toistaa sisäänrakennetun
ääniesittelyn.
EXTRA BASS -ilmaisin (sivu 19)

(BLUETOOTH) -ilmaisin
(sivu 13)
 (USB) -liitäntä
Käytetään USB-laitteen
liittämiseen.
SPEAKER ADD -painike
(sivu 23)
SPEAKER ADD L/R -ilmaisimet
(sivu 23)
 PARTY CHAIN -painike (sivu 22)
PARTY CHAIN -ilmaisin
(sivu 22)
 Äänilähtö- ja äänituloliitännät
Käytä äänijohtoa (lisävaruste)
seuraaviin liitäntöihin:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
-liitännät
——Kytke lisälaitteen
äänituloliitäntöihin.
——Nauti Party Chain -toiminnosta
kytkemällä toinen
äänentoistojärjestelmä
(sivu 20).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
-liitännät
——Kytke television tai äänenja kuvantoistolaitteen
äänilähtöliitännät. Ääni
toistetaan tämän järjestelmän
kautta.
——Nauti Party Chain -toiminnosta
kytkemällä toinen
äänentoistojärjestelmä
(sivu 20).
 AC IN -liitäntä (sivu 9)
USB-ilmaisin (sivu 12)
AUDIO IN -ilmaisin (sivu 25)

* Laitteen + -painikkeessa on kosketuspiste.
Käytä kosketuspistettä apunasi, kun
käytät järjestelmää.
(N-merkki) (sivu 15)
 Äänenvoimakkuus –/+*
-painikkeet
Painamalla tätä painiketta voit
säätää äänenvoimakkuutta.
 Kauko-ohjaimen tunnistin
7FI
Kauko-ohjain
  (äänenvoimakkuus) +/–*
-painike
Painamalla tätä painiketta voit
säätää äänenvoimakkuutta.

–/+ (valitse kansio) -painikkeet
Painamalla tätä painiketta voit
valita kansion USB-laitteesta.
  (toisto)* -painike
Painamalla tätä painiketta voit
aloittaa toiston.
 (tauko) -painike
Painamalla tätä painiketta voit
keskeyttää toiston. Voit jatkaa
toistoa painamalla .
/ (siirry taaksepäin /
siirry eteenpäin) -painikkeet
(sivu 12)
Painamalla tätä painiketta voit
valita tiedoston.
/ (pikasiirto taaksepäin/
eteenpäin) -painikkeet
(sivu 12)
Painamalla tätä painiketta pitkään
voit etsiä tiedostosta tietyn
kohdan.
 LIGHT –
  (virta) -painike
Painamalla tätä painiketta voit
kytkeä järjestelmän virran tai
asettaa järjestelmän valmiustilaan.

(BLUETOOTH) -painike
(sivu 13)
Painamalla tätä painiketta voit
valita BLUETOOTH-toiminnon.
USB-painike (sivu 12)
Painamalla tätä painiketta voit
valita USB-toiminnon.
AUDIO IN -painike (sivu 25)
Painamalla tätä painiketta voit
valita Audio In -toiminnon.
8FI
-painike (sivu 25)
LIGHT – RAVE -painike (sivu 25)
LIGHT – CHILL -painike (sivu 25)
 EXTRA BASS -painike (sivu 19)
* Kauko-ohjaimen  +- ja -painikkeissa
on kosketuspiste. Käytä kosketuspistettä
apunasi, kun käytät järjestelmää.
Käytön aloittaminen
Paristojen asentaminen
Aseta kaksi R03-paristoa (AAA-koko,
vakiovaruste) paristolokeroon niin, että
niiden napaisuus vastaa alla esitettyä.
Järjestelmä käynnistetään
esittelytilassa, ja esittely käynnistyy
automaattisesti.
2 Kytke järjestelmään virta
painamalla .
-ilmaisin alkaa palaa vihreänä.
Esittelyn poistaminen käytöstä
Huomautuksia
•• Älä käytä vanhaa paristoa yhdessä
uuden pariston kanssa tai sekoita eri
paristotyyppejä.
•• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään
aikaan, poista paristot, jotta kauko-ohjain
ei vioitu mahdollisen paristovuodon tai
syöpymisen seurauksena.
Virran kytkeminen
järjestelmään
Esittely lopetetaan, ja järjestelmä
siirtyy valmiustilaan.
Kun painat valmiustilassa LIGHT
– tai irrotat virtajohdon ja liität
sen uudelleen, järjestelmä siirtyy
esittelytilaan.
Käytön aloittaminen
Paina esittelyn ollessa käynnissä
LIGHT – .
Järjestelmän siirtäminen
Varmista ennen järjestelmän
siirtämistä, että siihen ei ole liitetty
USB-laitteita, ja irrota kaikki johdot.
1 Liitä verkkovirtajohto
(vakiovaruste) laitteen takana
olevaan AC IN -liitäntään ja
sitten pistorasiaan.
Huomautus
Henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen
välttämiseksi on erittäin tärkeää, että
järjestelmää pidellään sitä siirrettäessä
oikein.
Virtajohto
(vakiovaruste)
Pistorasiaan
9FI
Järjestelmän
asettaminen
vaakatasoon
Järjestelmä voidaan alla olevan kuvan
mukaisesti asettaa myös vaakatasoon.
(Laske järjestelmä kumijalkojen varaan.)
Vihje
Kun vaihdat järjestelmän suuntaa,
ääni siirtyy automaattisesti vasemman
ja oikean kanavan äänet toistavista
diskanttikaiuttimista laitteen yläosassa
olevaan kahteen kaiuttimeen.
Tietoja virranhallinnasta
Järjestelmä on oletusarvoisesti
asetettu sammumaan automaattisesti
noin 15 minuutin kuluttua, jos
sitä ei käytetä eikä äänisignaalia
havaita. Lisätietoja on kohdassa
”Automaattisen valmiustilan
asettaminen” (sivu 25).
10FI
USB-laite
Ennen USB-laitteen
käyttöä
Huomautuksia
Järjestelmää voi käyttää akun
lataamiseen sellaisissa USB-laitteissa,
joissa on uudelleenlataustoiminto.
Liitä USB-laite (USB) ‑liitäntään.
Lataus alkaa, kun USB-laite liitetään
(USB) -liitäntään. Lisätietoja on USBlaitteen käyttöohjeessa.
USB-laite
Yhteensopivat USB-laitteet on esitetty
kohdassa ”Tietoja yhteensopivista
laitteista” (sivu 26).
Kun käytät tämän järjestelmän
kanssa Apple-laitteita, yhdistä ne
BLUETOOTH-yhteyden välityksellä
(sivu 13). Apple-laitteiden käyttöä
USB-liitännän kautta ei tueta.
Järjestelmän käyttäminen akun
lataamiseen
•• Käytä USB-kaapeliyhteyttä tarvittaessa
liitettävän USB-laitteen mukana
toimitettua USB-kaapelia. Lisätietoja
käyttömenetelmästä on USB-laitteen
mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
•• Älä kytke järjestelmää ja USB-laitetta
USB-keskittimen kautta.
•• Kun USB-laite on liitetty, järjestelmä lukee
kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot.
Jos USB-laitteessa on useita kansioita
tai tiedostoja, USB-laitteen tietojen
lukemisessa voi kestää pitkään.
•• Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USBlaitteiden toimintojen yhteydessä voi
esiintyä viiveitä.
•• Yhteensopivuus kaikkien pakkaus- ja
kirjoitusohjelmien kanssa ei ole taattua.
Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun
perin koodattu yhteensopimattomalla
ohjelmistolla, tällaiset tiedostot voivat
tuottaa kohinaa, niiden ääni voi katkeilla
tai niitä ei voi toistaa ollenkaan.
•• Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia
kytketyn USB-laitteen toimintoja.
11FI
Tiedoston toistaminen
Järjestelmä tukee seuraavia
äänitiedostomuotoja:
—MP3:
—
tiedostotunniste .mp3
—WMA:
—
tiedostotunniste .wma
1 Paina USB.
Laitteen USB-ilmaisin syttyy.
2 Liitä USB-laite
(USB)
‑liitäntään.
3 Aloita toisto painamalla .
4 Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla  +/–.
Muut toiminnot
Jos haluat
Toimi näin
Keskeyttää
toiston
Paina . Voit jatkaa
toistoa painamalla .
Valita
kansion
Paina toistuvasti
Valita
tiedoston
Paina /.
Etsiä tietyn
kohdan
tiedostosta
Pidä / painettuna
toiston aikana ja vapauta
painike haluamassasi
kohdassa.
–/+.
Huomautuksia
•• Tämä järjestelmä ei voi toistaa USBlaitteen äänitiedostoja seuraavissa
tapauksissa:
—— USB-laitteessa on yhteensä yli 999
äänitiedostoa
—— USB-laitteessa on yli 256 kansiota
(sisältäen ROOT-kansion ja tyhjät
kansiot).
Nämä määrät voivat vaihdella tiedostoja kansiorakenteen mukaan. Älä tallenna
muuntyyppisiä tiedostoja tai tarpeettomia
kansioita USB-laitteeseen, jossa on
äänitiedostoja.
•• Järjestelmä pystyy toistamaan vain
kahdeksanteen kansiotasoon asti.
•• Kansiot, joissa ei ole äänitiedostoja,
ohitetaan.
•• Huomaa, että vaikka tiedostonimessä
on oikea tiedostotunniste, mutta
tiedosto ei ole kyseistä tiedostomuotoa,
järjestelmästä kuuluu kohinaa tai siihen
saattaa tulla toimintahäiriö.
12FI
Vihje
Voit helposti toistaa haluamasi musiikin
USB-laitteessa olevasta musiikkiluettelosta
SongPal-toiminnolla (sivu 18).
BLUETOOTH
Langaton
BLUETOOTH-tekniikka
Langaton BLUETOOTH-tekniikka on
lyhyen kantaman langaton tekniikka,
jolla digitaalisten laitteiden välisiä
tietoja voidaan lähettää langattomasti.
Langaton BLUETOOTH-tekniikka toimii
noin 10 metrin (33 jalan) säteellä.
Tuetut BLUETOOTH-versiot, -profiilit
ja -pakkausmuodot
(BLUETOOTH) -ilmaisin
Laitteen (BLUETOOTH) -ilmaisin
syttyy tai vilkkuu sinisenä osoittaen
BLUETOOTH-tilan.
Järjestelmän tila Ilmaisimen tila
BLUETOOTHvalmiustila
Vilkkuu hitaasti
BLUETOOTHpariliitos
Vilkkuu nopeasti
BLUETOOTHyhteys on
muodostettu
Palaa
Pariliitoksen muodostaminen on
toiminto, jossa BLUETOOTH-laitteet
rekisteröidään toisiinsa etukäteen.
Kun pariliitos on muodostettu, sitä ei
tarvitse muodostaa uudelleen.
Jos laite on NFC-yhteensopiva
älypuhelin, pariliitosta ei tarvitse
muodostaa manuaalisesti. (Lisätietoja
on kohdassa ”BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen yhden kosketuksen
NFC-toiminnolla” (sivu 15).)
1 Aseta BLUETOOTH-laite
BLUETOOTH
Lisätietoja on kohdassa ”BLUETOOTHosio” (sivu 32).
Pariliitoksen
muodostaminen
järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen
välille
enintään 1 metrin (3 jalan)
päähän toisesta laitteesta.
2 Paina
(BLUETOOTH).
Vihjeitä
•• Jos järjestelmässä ei ole
pariliitostietoja (esimerkiksi silloin,
kun käytät BLUETOOTH-toimintoa
ensimmäisen kerran järjestelmän
ostamisen jälkeen), (BLUETOOTH)
-ilmaisin vilkkuu nopeasti, ja
järjestelmä siirtyy automaattisesti
pariliitoksen muodostamistilaan. Siirry
tällöin vaiheeseen 4.
•• Jos BLUETOOTH-yhteys
on muodostettu, katkaise
BLUETOOTH-yhteys (sivu 15).
3 Paina laitteen FUNCTION
PAIRING -painiketta yli
3 sekunnin ajan.
(BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu
nopeasti.
4 Suorita pariliitosprosessi
BLUETOOTH-laitteessa.
Lisätietoja on BLUETOOTH-laitteen
käyttöohjeessa.
13FI
5 Valitse BLUETOOTH-laitteen
näytöstä ”GTK-XB7”.
Huomautus
Jos BLUETOOTH-laite vaatii
salausavaimen, kirjoita ”0000”.
Salausavainta voidaan kutsua
esimerkiksi salauskoodiksi, PIN-koodiksi,
PIN-numeroksi tai salasanaksi.
6 Muodosta BLUETOOTH-yhteys
BLUETOOTH-laitteesta.
Kun pariliitos on tehty ja
BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu, (BLUETOOTH)
-ilmaisin syttyy.
BLUETOOTH-laitteen mukaan
yhteys saattaa käynnistyä
automaattisesti, kun pariliitos
on muodostettu.
Huomautuksia
•• Voit muodostaa pariliitoksen enintään
kahdeksan BLUETOOTH-laitteen kanssa.
Jos pariliitos muodostetaan yhdeksännen
BLUETOOTH-laitteen kanssa, vanhin
pariksi liitetty laite poistetaan.
•• Jos haluat muodostaa pariliitoksen
toiseen BLUETOOTH-laitteeseen, toista
vaiheet 1–6.
Pariliitostoiminnon peruuttaminen
Paina
(BLUETOOTH).
Pariliitosten rekisteröintitietojen
poistaminen
Jos haluat poistaa kaikki pariliitosten
rekisteröintitiedot, järjestelmä on
palautettava tehtaan oletusasetuksiin.
Lisätietoja on kohdassa ”Järjestelmän
asetusten palauttaminen” (sivu 29).
BLUETOOTH-laitteessa
olevan musiikin
kuunteleminen
Voit käyttää BLUETOOTH-laitetta
yhdistämällä järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen AVRCP-profiilin
avulla.
Tarkista seuraavat asiat ennen
musiikin toistamista:
—BLUETOOTH-laitteen
—
BLUETOOTHtoiminto on otettu käyttöön.
—Pariliitos
—
on muodostettu
(sivu 13).
Kun järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
on yhdistetty, voit hallita toistoa
painamalla ,  ja /.
1 Paina
Laitteen
syttyy.
(BLUETOOTH).
(BLUETOOTH) -ilmaisin
2 Muodosta yhteys
BLUETOOTH-laitteeseen.
Viimeksi yhdistetty
BLUETOOTH-laite yhdistetään
automaattisesti.
Muodosta BLUETOOTH-yhteys
BLUETOOTH-laitteesta, jos laitetta
ei ole yhdistetty.
3 Aloita toisto painamalla .
BLUETOOTH-laitteen mukaan
——voit joutua painamaan
-painiketta kahdesti
——voit joutua käynnistämään
äänilähteen toiston
BLUETOOTH-laitteesta.
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä ensin BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta. Jos
äänenvoimakkuus on edelleen
liian alhainen, säädä järjestelmän
äänenvoimakkuutta  +/–
-painikkeilla.
Huomautus
Jos yrität yhdistää toista BLUETOOTH-laitetta
järjestelmään, yhteys sillä hetkellä
yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen
katkeaa.
14FI
BLUETOOTH-yhteyden
katkaiseminen
Paina laitteen FUNCTION PAIRING
-painiketta yli 3 sekunnin ajan.
BLUETOOTH-laitteen mukaan
BLUETOOTH-yhteys saatetaan
katkaista automaattisesti, kun toisto
pysäytetään.
—— Jos NFC-yhteensopivassa
älypuhelimessa on vanhempi
käyttöjärjestelmäversio kuin
Android 4.1.x, lataa ja käynnistä
NFC Easy Connect -sovellus.
NFC Easy Connect on Androidälypuhelimiin tarkoitettu maksuton
sovellus, joka voidaan hankkia Google
Play™ -kaupasta. (Sovellus ei ehkä
ole käytettävissä joissakin maissa tai
joillakin alueilla.)
1 Kosketa mobiililaitteella,
NFC (Near Field Communication)
on lyhyen kantaman langaton
tiedonsiirtotekniikka, jolla välitetään
tietoja erilaisten laitteiden, kuten
älypuhelimien ja IC-merkintöjen,
välillä.
Kun järjestelmää kosketaan NFCyhteensopivalla älypuhelimella,
järjestelmä automaattisesti
—ottaa
—
BLUETOOTH-toiminnon
käyttöön
—muodostaa
—
pariliitoksen ja
BLUETOOTH-yhteyden.
Yhteensopivat älypuhelimet
Sisäänrakennetun NFC-toiminnon
sisältävät älypuhelimet
(käyttöjärjestelmä: Android™
2.3.3 tai uudempi, ei kuitenkaan
Android 3.x)
kuten älypuhelimella tai
tablet-laitteella, laitteen
N-merkkiä, kunnes
mobiililaite alkaa väristä.
BLUETOOTH
BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen yhden
kosketuksen NFCtoiminnolla
Viimeistele yhteys noudattamalla
älypuhelimen näyttöön tulevia
ohjeita.
Kun BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu, laitteen
(BLUETOOTH) -ilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja jää palamaan.
2 Käynnistä toisto
älypuhelimen äänilähteestä.
Lisätietoja on BLUETOOTH-laitteen
käyttöohjeessa.
Vihje
Huomautuksia
•• Järjestelmä tunnistaa vain yhden
NFC-yhteensopivan älypuhelimen
ja muodostaa yhteyden vain yhteen
älypuhelimeen kerrallaan. Jos yrität
yhdistää toista NFC-yhteensopivaa
älypuhelinta järjestelmään, yhteys sillä
hetkellä yhdistettyyn NFC-yhteensopivaan
älypuhelimeen katkeaa.
•• NFC-yhteensopivasta älypuhelimesta
riippuen on mahdollista, että
seuraavat toimet on suoritettava
NFC-yhteensopivassa älypuhelimessa
ennakkoon.
—— Ota NFC-toiminto käyttöön. Lisätietoja
on NFC-yhteensopivan älypuhelimen
käyttöohjeessa.
Jos pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen epäonnistuvat, toimi
seuraavasti:
—— Irrota kuori älypuhelimesta, jos
käytät kaupallisesti saatavilla olevaa
älypuhelimen kuorta.
—— Kosketa älypuhelimella laitteen
N-merkkiä uudelleen.
—— Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus
uudelleen.
BLUETOOTH-yhteyden
katkaiseminen
Kosketa älypuhelimella laitteen
N-merkkiä uudelleen.
15FI
Äänen toistaminen
laadukkaalla koodekilla
(AAC/LDAC™)
Tämä järjestelmä pystyy
vastaanottamaan tietoja
BLUETOOTH-laitteesta AAC- tai LDACkoodekkimuodossa. Tämä parantaa
toistettavan äänen laatua.
SongPal-toimintoa (sivu 18)
käytettäessä käytettävissä ovat
seuraavat kaksi äänikoodekkiasetusta.
Järjestelmän oletusasetus on AUTO.
Asetuksen muutosten ottamiseksi
käyttöön sinun on katkaistava
BLUETOOTH-yhteys (sivu 15) ja
muodostettava BLUETOOTH-yhteys
uudelleen.
•• AUTO: Järjestelmä tunnistaa
lähdelaitteen käyttämän koodekin ja
valitse automaattisesti optimaalisen
koodekin vaihtoehdoista SBC, AAC*
ja LDAC*.
•• SBC: SBC otetaan aina käyttöön
lähdelaitteessa käytettyyn
koodekkiin katsomatta.
* Käytettävissä vain silloin, kun
BLUETOOTH-laitteesi tukee koodekkia.
Huomautus
Voit nauttia tavallista paremmasta
äänenlaadusta, jos lähdelaite tukee AAC-/
LDAC-koodekkia ja tämän toiminnon
asetukseksi on määritetty AUTO. Ääni voi
kuitenkin katkeilla BLUETOOTH-tiedonsiirtoolosuhteiden mukaan. Määritä tällöin
toiminnon asetukseksi SBC.
16FI
LDAC on Sonyn kehittämä
äänen koodaustekniikka, joka
mahdollistaa High-Resolution
(Hi-Res) Audio -sisällön siirtämisen
jopa BLUETOOTH-yhteyden
välityksellä. Muista
BLUETOOTH-yhteensopivista
koodaustekniikoista, kuten SBC:stä,
poiketen se ei laske Hi-Res Audio
-sisällön laatua1). Tehokkaan
koodauksen sekä tietojen
optimaalisen pakkauksen ansiosta
sillä voi siirtää langattoman
BLUETOOTH-verkon kautta noin
kolme kertaa enemmän tietoja2)
kuin näillä muilla tekniikoilla
uskomattomasta äänenlaadusta
tinkimättä.
DSD-muotoista sisältöä lukuun
ottamatta.
2)
SBC (Subband Coding) -muotoon
verrattuna, kun bittinopeudeksi
on valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai
909 kbps (88,2/44,1 kHz).
1)
BLUETOOTH-valmiustilan
asettaminen
BLUETOOTH-valmiustilan
avulla järjestelmä voi
käynnistyä automaattisesti,
kun BLUETOOTH-laitteeseen
muodostetaan BLUETOOTH-yhteys.
Tämä asetus on oletusarvoisesti
poistettu käytöstä.
Tämä asetus voidaan määrittää vain
SongPalissa. Lisätietoja SongPalista
on kohdassa ”SongPalin käyttäminen
BLUETOOTH-yhteyden välityksellä”
(sivu 18).
Poistamalla BLUETOOTH-valmiustilan
käytöstä voit vähentää virrankulutusta
valmiustilassa (ekotilassa).
Voit muodostaa yhteyden
järjestelmään pariliitostilassa olevasta
BLUETOOTH-laitteesta kaikissa
toiminnoissa, kun järjestelmän
BLUETOOTH-signaali on määritetty
käyttöön. Tämä asetus on
oletusarvoisesti käytössä.
Käytä laitteen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
Paina laitteen takana olevia
FUNCTION PAIRING- ja
SPEAKER ADD -painikkeita yli
5 sekunnin ajan.
Huomautus
BLUETOOTH
Vihje
BLUETOOTH-signaalin
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa, kun
BLUETOOTH-signaali on poistettu käytöstä:
—— pariliitoksen ja/tai yhteyden
muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen
—— SongPal-toiminnon käyttäminen
BLUETOOTH-yhteyden välityksellä.
Voit ottaa BLUETOOTH-signaalin käyttöön
toistamalla edellä kuvatut toimet.
17FI
SongPalin käyttäminen
BLUETOOTH-yhteyden
välityksellä
Tietoja sovelluksesta
USB-laitteessa olevan musiikin
toistaminen
Voit helposti toistaa haluamasi
musiikin USB-laitteessa olevasta
musiikkiluettelosta.
Toistotilan asettaminen
Kun toistat sisältöä USB-laitteesta, voit
valita toistotilaksi normaalin toiston,
toistuvan toiston tai satunnaistoiston.
Äänen säätäminen (EQ)
Voit hallita järjestelmää maksuttomalla
SongPal-sovelluksella, joka on
saatavilla sekä Google Play- että
App Store ‑sivustoista. Tee haku
nimellä ”SongPal” tai skannaa alla
oleva kaksiulotteinen koodi ja lataa
sovellus, jotta saat lisätietoja sen
kätevistä ominaisuuksista.
Voit säätää ääntä esiasetettujen
taajuuskorjainasetusten avulla.
Biletunnelman luominen
(DJ EFFECT)
Voit hallita äänentoistoa dynaamisesti
valitsemalla jonkin kolmesta tehosteesta
(FLANGER/ISOLATOR/WAH).
Järjestelmän asetusten
määrittäminen
Voit määrittää järjestelmän asetukset,
kuten automaattisen valmiustilan.
BLUETOOTH-toiminnon asetusten
määrittäminen
Lataamalla SongPalin älypuhelimeen
tai iPhoneen voit hyödyntää seuraavia
ominaisuuksia.
Voit määrittää BLUETOOTH-toiminnon
asetukset, kuten
BLUETOOTH-äänikoodekit ja
BLUETOOTH-valmiustilan.
Huomautuksia
•• Jos SongPal-sovellus ei toimi oikein,
katkaise BLUETOOTH-yhteys (sivu 15) ja
muodosta BLUETOOTH-yhteys uudelleen,
jotta BLUETOOTH-yhteys toimii taas
normaalisti.
•• SongPalilla tapahtuvan ohjauksen
mahdollisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen
mukaan.
•• Sovelluksen tekniset ominaisuudet ja
ulkonäkö voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
18FI
Äänensäätö
Äänen säätäminen
Jos haluat
Toimi näin
Säätää äänenvoimakkuutta
Paina  +/–.
Luoda
tavallista
dynaamisemman äänen
Paina EXTRA BASS.
EXTRA BASS -ilmaisin
palaa punaisena, kun
EXTRA BASS -toiminto
on käytössä.
Äänensäätö
19FI
Muut toiminnot
Party Chain -toiminnon käyttäminen
Voit kytkeä useamman äänijärjestelmään ketjuksi luodaksesi entistä
kiinnostavamman bileympäristön ja tuottaaksesi entistä voimakkaamman äänen.
Ketjussa oleva aktivoitu järjestelmä toimii bileiden ”vetäjänä” ja jakaa musiikkia.
Muut järjestelmät ovat bileiden ”vieraita” ja toistavat samaa musiikkia kuin
”vetäjä”.
Party Chain -ketjun valmistelu
Asenna Party Chain yhdistämällä kaikki järjestelmät äänijohtojen avulla (eivät
sisälly toimitukseen).
Varmista ennen johtojen liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
 Jos kaikissa järjestelmissä on Party Chain -toiminto
Esimerkki: kun tätä järjestelmää käytetään liitettäessä ensimmäisenä järjestelmänä
Jatka liittämistä
viimeiseen
järjestelmään asti.
Viimeinen
järjestelmä
Ensimmäinen
järjestelmä
Toinen järjestelmä
•• Viimeisen järjestelmän on oltava kytkettynä ensimmäiseen järjestelmään.
•• Mistä tahansa järjestelmästä voi tulla bileiden vetäjä.
•• Voit vaihtaa bileiden vetäjäksi toisen ketjussa olevan järjestelmän. Lisätietoja on
kohdassa ”Uuden bileiden vetäjän valitseminen” (sivu 22).
•• Varmista, että (BLUETOOTH)- tai USB-toiminto on valittuna. Kun Audio In
-toiminto on valittuna, Party Chain -toimintoa ei voi ottaa käyttöön.
20FI
 Jos jossain järjestelmistä ei ole Party Chain -toimintoa
Esimerkki: kun tätä järjestelmää käytetään liitettäessä ensimmäisenä järjestelmänä
Jatka liittämistä
viimeiseen
järjestelmään asti.
Viimeinen
järjestelmä*
Ensimmäinen
järjestelmä
* Kytke ilman Party Chain -toimintoa oleva järjestelmä viimeiseksi järjestelmäksi. Valitse
viimeisessä järjestelmässä Audio In -toiminto.
•• Viimeistä järjestelmää ei ole kytketty ensimmäiseen järjestelmään.
•• Ensimmäinen järjestelmä pitää valita bileiden vetäjäksi, jotta kaikki järjestelmät
toistaisivat samaa musiikkia, kun Party Chain -toiminto on käytössä.
Muut toiminnot
Toinen järjestelmä
21FI
Party Chain -ketjusta
nauttiminen
1 Kytke verkkovirtajohto ja
käynnistä kaikki järjestelmät.
2 Säädä äänenvoimakkuus
jokaisessa järjestelmässä.
3 Ota Party Chain -toiminto
käyttöön bileiden vetäjänä
käytettävässä järjestelmässä.
Esimerkki: järjestelmän
käyttäminen bileiden vetäjänä
Valitse haluamasi toiminto
painamalla toistuvasti
FUNCTION PAIRING.
Kun muodostat yhteyden
käyttämällä menetelmää 
(sivu 20), älä valitse Audio
In -toimintoa. Jos valitset
tämän toiminnon, Party Chain
-toimintoa ei voi ottaa käyttöön.
Aloita toisto ja paina sitten
laitteen PARTY CHAIN
-painiketta.
PARTY CHAIN -ilmaisin
alkaa palaa. Bileiden vetäjä
aloittaa Party Chainin,
muista järjestelmistä tulee
automaattisesti bileiden vieraita.
Kaikki järjestelmät toistavat
samaa musiikkia kuin bileiden
vetäjä.
Huomautuksia
•• Bileiden vierailta saattaa kestää hetken,
ennen kuin ne alkavat toistaa musiikkia.
Tämä riippuu kytkettyjen järjestelmien
määrästä.
•• Bileiden vetäjän äänenvoimakkuuden ja
äänitehosteen muuttaminen ei vaikuta
bileiden vieraiden toistamaan ääneen.
•• Lisätietoja muiden järjestelmien käytöstä
saat niiden omista käyttöohjeista.
22FI
Uuden bileiden vetäjän
valitseminen
Toista kohdan ”Party Chain -ketjusta
nauttiminen” vaihe 3 järjestelmässä,
jota haluat käyttää uutena bileiden
vetäjänä. Nykyisestä bileiden vetäjästä
tulee automaattisesti bileiden vieras.
Kaikki järjestelmät toistavat samaa
musiikkia kuin uusi bileiden vetäjä.
Huomautuksia
•• Voit valita toisen järjestelmän uudeksi
bileiden vetäjäksi vasta sen jälkeen, kun
Party Chain -toiminto on otettu ketjun
kaikissa järjestelmissä käyttöön.
•• Jos valitusta järjestelmästä ei tule uutta
bileiden vetäjää muutaman sekunnin
kuluessa, toista kohdan ”Party Chain
-ketjusta nauttiminen” vaihe 3.
Party Chain -ketjun poistaminen
käytöstä
Paina bileiden vetäjän PARTY CHAIN
-painiketta.
Huomautus
Jos Party Chain -toimintoa ei poisteta
käytöstä muutaman sekunnin kuluessa,
paina bileiden vetäjän PARTY CHAIN
-painiketta uudelleen.
Musiikin kuunteleminen
langattomasti kahdella
järjestelmällä (Kaiuttimien
lisäystoiminto)
Tämän toiminnon käyttöön tarvitaan
kaksi GTK-XB7-järjestelmää.
Yhdistämällä kaksi GTK-XB7-järjestelmää
BLUETOOTH-yhteyden välityksellä
voit nauttia musiikista entistä
vaikuttavammalla tavalla. Voit myös
valita äänilähdöksi kaksoistilan (jossa
kaksi järjestelmää toistavat saman
äänen) ja stereotilan (stereoäänen).
Seuraavissa ohjeissa kahta järjestelmää
kutsutaan ”järjestelmäksi ” (tai
pääjärjestelmäksi) ja ”järjestelmäksi ”.
4 Paina järjestelmän 
-painiketta
(BLUETOOTH).
5 Pidä järjestelmän 
SPEAKER ADD -painiketta
painettuna, kunnes laitteen
SPEAKER ADD L/R -ilmaisimet
alkavat vilkkua.
Molempien järjestelmien
L/R-ilmaisimet lakkaavat
vilkkumasta ja jäävät palamaan,
ja järjestelmän  (BLUETOOTH)
-ilmaisin sammuu.
Muut toiminnot
Kaiuttimien lisäystoiminnon
ottaminen käyttöön
1 Tuo kaksi GTK-XB7-järjestelmää
enintään 1 metrin (3 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Paina järjestelmän 
(BLUETOOTH) -painiketta.
3 Pidä järjestelmän 
SPEAKER ADD -painiketta
painettuna, kunnes laitteen
SPEAKER ADD L/R -ilmaisimet
alkavat vilkkua.
Järjestelmä siirtyy kaiuttimien
lisäystilaan.
Vihje
Kun kaiuttimien lisäystoiminnon
yhteys muodostetaan hyvin nopeasti,
järjestelmän  L/R-ilmaisimet
voivat syttyä palamaan ilman, että ne
vilkkuisivat ensin.
23FI
6 Valitse toistotila painamalla
toistuvasti järjestelmän 
SPEAKER ADD -painiketta.
Molempien järjestelmien
SPEAKER ADD L/R -ilmaisimet
osoittavat käytössä olevan
toistotilan.
Toistotila muuttuu jokaisella
SPEAKER ADD -painikkeen
painalluksella seuraavasti.
järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välille” (sivu 13)”
tai ”BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen yhden
kosketuksen NFC-toiminnolla”
(sivu 15).
Varmista, että
BLUETOOTH-laitteesta on
muodostettu pariliitos
järjestelmään 
(pääjärjestelmään).
2 Käynnistä toisto
BLUETOOTH-laitteessa ja
säädä äänenvoimakkuutta.
 : Kaksoistila
(stereo/stereo)
Lisätietoja on kohdassa
”BLUETOOTH-laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen”
(sivu 14).
Äänenvoimakkuuden säätäminen
yhdessä järjestelmässä vaikuttaa
myös toiseen järjestelmään.
Huomautuksia
 : Stereotila (L ch/R ch)
 : Stereotila (R ch/L ch)
Vihje
Jos haluat vaihtaa toistotilan, käytä
järjestelmää  (pääjärjestelmää), jossa
olet ottanut kaiuttimien lisäystilan
käyttöön.
Musiikin toistaminen kahden
järjestelmän kautta
1 Ota pariliitostila
järjestelmässä 
käyttöön ja muodosta
sitten BLUETOOTH-yhteys
BLUETOOTH-laitteeseen.
24FI
Lisätietoja pariliitoksen
muodostamisesta on kohdassa
”Pariliitoksen muodostaminen
•• Jos järjestelmään yhdistettävään
BLUETOOTH-laitteeseen on yhdistetty
myös muita BLUETOOTH-laitteita,
kuten BLUETOOTH-hiiri tai
BLUETOOTH-näppäimistö, järjestelmän
toistama ääni voi vääristyä tai siinä
voi ilmetä kohinaa. Katkaise tällöin
BLUETOOTH-laitteen ja muiden
BLUETOOTH-laitteiden välinen
BLUETOOTH-yhteys.
•• Jos päätät palauttaa jommankumman
järjestelmän asetukset kaiuttimien
lisäystoiminnon käytön aikana, katkaise
toisesta järjestelmästä virta. Jos et katkaise
toisesta järjestelmästä virtaa, ennen kuin
käynnistät kaiuttimien lisäystoiminnon
uudelleen, BLUETOOTH-yhteyden
muodostamisessa ja äänen toistamisessa
voi ilmetä ongelmia.
Kaiuttimien lisäystoiminnon
poistaminen käytöstä
Pidä SPEAKER ADD -painiketta
painettuna, kunnes SPEAKER ADD L/R
-ilmaisimet sammuvat.
Vihje
Jos et poista toimintoa käytöstä, järjestelmä
yrittää muodostaa viimeksi muodostetun
yhteyden uudelleen, kun käynnistät
järjestelmän seuraavan kerran.
Musiikista nauttiminen,
kun kaiuttimen valot
ovat käytössä
1 Paina LIGHT –
.
Kaiuttimen valot sytytetään.
2 Paina LIGHT – RAVE tai LIGHT
– CHILL.
Kaiuttimen valojen sammuttaminen
Paina LIGHT –
uudelleen.
Huomautus
Jos valaistus on häikäisevän kirkas, kytke
huoneen valot päälle tai poista valaistus
käytöstä.
Lisälaitteen käyttäminen
Säädä ensin yhdistetyn laitteen
äänenvoimakkuutta. Jos
äänenvoimakkuus on edelleen
liian alhainen, säädä järjestelmän
äänenvoimakkuutta  +/–
-painikkeilla.
Huomautus
Järjestelmä saattaa mennä valmiustilaan
automaattisesti, jos liitetyn laitteen
äänenvoimakkuus on liian alhainen.
Lisää tällöin laitteen äänenvoimakkuutta.
Lisätietoja automaattisen
valmiustilatoiminnon poistamisesta
käytöstä on kohdassa ”Automaattisen
valmiustilan asettaminen” (sivu 25).
Automaattisen
valmiustilan
asettaminen
Järjestelmä on oletusarvoisesti
asetettu sammumaan automaattisesti
noin 15 minuutin kuluttua, jos sitä ei
käytetä tai äänisignaalia ei toisteta.
Muut toiminnot
Valokuvio muuttuu painamasi
painikkeen mukaan.
•• RAVE: tanssimusiikkiin sopiva
valotila, jossa on paljon vilkkuvia
valoja
•• CHILL: rentoutusmusiikille sopiva
valotila
SongPalilla (sivu 18) voit myös
valita erilaisia valotiloja.
•• RANDOM FLASH OFF: kaikille
musiikkityyleille, myös
tanssimusiikille, sopiva valotila,
jossa ei ole vilkkuvia valoja
•• HOT: lämpimistä väreistä
muodostuva valotila
•• COOL: kylmistä väreistä
muodostuva valotila
•• STROBE: sähköisesti vilkkuva
valkoinen valotila
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Voit poistaa toiminnon käytöstä
painamalla -painiketta
yli 3 sekunnin ajan, kunnes
järjestelmä käynnistyy.
Voit ottaa toiminnon käyttöön
toistamalla toimen.
Voit myös määrittää tämän asetuksen
ja varmistaa, otetaanko tämä toiminto
käyttöön vai ei, kun SongPal on
käytössä. Lisätietoja SongPalista on
kohdassa ”SongPalin käyttäminen
BLUETOOTH-yhteyden välityksellä”
(sivu 18).
1 Kytke lisälaite äänijohdolla
(lisävaruste) laitteen AUDIO IN
L/R -liitäntöihin.
2 Paina AUDIO IN.
Laitteen AUDIO IN -ilmaisin syttyy.
3 Käynnistä toisto yhdistetyssä
laitteessa.
25FI
Lisätietoja
Tietoja yhteensopivista
laitteista
Tietoja tuetuista USB-laitteista
•• Tämä järjestelmä tukee vain
massamuistiluokan USB-laitteita.
•• Tämä järjestelmä tukee vain FATmuodossa alustettuja USB-laitteita
(poikkeuksena exFAT).
•• Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi
tämän järjestelmän kanssa.
Tietoja BLUETOOTH-tiedonsiirrosta
iPadin, iPhonen ja iPod touchin
kanssa
Made for
•• iPad 4
•• iPad 3
•• iPad 2
•• iPad Air 2
•• iPad Air
•• iPad mini 3
•• iPad mini 2
•• iPad mini
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. sukupolvi)
•• iPod touch (5. sukupolvi)
Yhteensopivien laitteiden
verkkosivustot
Seuraavista verkkosivustoista
voit katsoa uusimmat tiedot
yhteensopivista USB- ja
BLUETOOTH-laitteista.
Yhdysvalloissa asuvat asiakkaat:
http://esupport.sony.com/
Kanadassa asuvat asiakkaat:
http://esupport.sony.com/CA
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony.eu/support
26FI
Latinalaisessa Amerikassa asuvat
asiakkaat:
http://esupport.sony.com/LA
Muiden maiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
Vianmääritys
Jos järjestelmän käytön aikana
ilmenee ongelmia, kokeile tässä
kuvattuja vaiheita, ennen kuin
otat yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään. Jos virheviesti tulee
näkyviin, merkitse muistiin viestin
sisältö.
1 Tarkista, onko ongelma
osiossa ”Vianmääritys”
olevassa luettelossa.
2 Tutustu seuraaviin
asiakastuen
verkkosivustoihin.
Uusimmat tukitiedot ja usein
kysytyt kysymykset ovat saatavilla
näissä sivustoissa.
Huomaa, että jos huoltohenkilökunta
vaihtaa joitakin osia korjauksen aikana,
nämä osat saatetaan säilyttää.
Yleistä
Järjestelmään ei voi kytkeä virtaa.
•• Varmista, että verkkovirtajohto on
kytketty kunnolla.
Järjestelmä on siirtynyt
valmiustilaan.
•• Tämä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy
automaattisesti valmiustilaan noin
15 minuutin kuluttua, jos mitään
toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia
lähetetä (sivu 25).
Voimakas humina tai melu.
•• Siirrä järjestelmä kauemmas melun
lähteistä.
•• Kytke järjestelmä toiseen
pistorasiaan.
•• Asenna verkkovirtajohtoon
melusuodin (kaupallisesti saatavilla
oleva laite).
•• Sammuta ympärillä olevat
sähkölaitteet.
•• Järjestelmän jäähdytystuulettimien
ääni voi kuulua, kun järjestelmä on
valmiustilassa tai sillä toistetaan
sisältöä. Tämä ei ole vika.
Kauko-ohjain ei toimi.
•• Poista mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja laitteen väliltä.
•• Siirrä kauko-ohjain lähemmäs
järjestelmää.
•• Osoita kauko-ohjaimella
järjestelmän tunnistinta.
•• Vaihda paristot (R03/koko AAA).
•• Siirrä järjestelmä etäälle
loistevaloista.
Lisätietoja
Yhdysvalloissa asuvat asiakkaat:
http://esupport.sony.com/
Kanadassa asuvat asiakkaat:
http://esupport.sony.com/CA
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony.eu/support
Latinalaisessa Amerikassa asuvat
asiakkaat:
http://esupport.sony.com/LA
Muiden maiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/
support
Ääntä ei kuulu.
•• Säädä äänenvoimakkuutta.
•• Tarkista mahdollisten lisälaitteiden
liitännät.
•• Kytke liitettyyn laitteeseen virta.
•• Irrota verkkovirtajohto, liitä se
takaisin pistorasiaan ja kytke virta
järjestelmään.
Kuuluu akustista kaikua.
•• Vähennä äänenvoimakkuutta.
USB-laite
Liitettynä olevaa USB-laitetta
ei voi ladata.
•• Varmista, että USB-laite on kytketty
kunnolla.
USB-laite ei toimi oikein.
•• Jos liität yhteensopimattoman USBlaitteen, seuraavia ongelmia saattaa
esiintyä. Lisätietoja on kohdassa
”Tietoja yhteensopivista laitteista”
(sivu 26).
—USB-laitetta
—
ei tunnisteta.
—Toisto
—
ei onnistu.
—Ääni
—
hyppii.
—Toistossa
—
on melua.
—Lähtevä
—
ääni on säröinen.
27FI
Ääntä ei kuulu.
•• USB-laitetta ei ole kytketty oikein.
Katkaise järjestelmän virta ja yhdistä
USB-laite uudelleen.
Toistossa on melua, hyppimistä
tai häiriöääniä.
•• Käytössä on yhteensopimaton
USB-laite. Lisätietoja on kohdassa
”Tietoja yhteensopivista laitteista”
(sivu 26).
•• Katkaise virta järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke virta
sitten järjestelmään uudelleen.
•• Musiikkitiedoissa on melua, tai
äänessä on häiriöitä. Kohinaa
on saattanut päästä mukaan
tietokoneella musiikkia luotaessa.
Luo musiikkidata uudelleen.
•• Äänitiedoston koodaamisessa
käytetty bittinopeus oli alhainen.
Lähetä USB-laitteeseen äänitiedosto,
jonka bittinopeus on suurempi.
USB-laitetta ei tunnisteta.
•• Katkaise virta järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke virta
sitten järjestelmään uudelleen.
•• Käytössä on yhteensopimaton
USB-laite. Lisätietoja on kohdassa
”Tietoja yhteensopivista laitteista”
(sivu 26).
•• USB-laite ei toimi oikein. Lisätietoja
tämän ongelman ratkaisemiseen on
USB-laitteen käyttöohjeessa.
Toisto ei käynnisty.
•• Katkaise virta järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke virta
sitten järjestelmään uudelleen.
•• Käytössä on yhteensopimaton
USB-laite. Lisätietoja on kohdassa
”Tietoja yhteensopivista laitteista”
(sivu 26).
Toisto ei käynnisty ensimmäisestä
tiedostosta.
•• Aseta SongPalilla (sivu 18)
toistotilaksi normaali toistotila.
28FI
Tiedostoja ei voi toistaa.
•• Muilla kuin FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmillä alustetut USBlaitteet eivät ole tuettuja.*
•• Jos käytössä on osioitu USB-laite,
vain ensimmäisen osion tiedostoja
voi toistaa.
•• Salattuja tai salasanalla suojattuja
tiedostoja ei voi toistaa.
•• DRM-tekijänoikeussuojattua (Digital
Rights Management – digitaalinen
käyttöoikeuksien hallinta)
äänisisältöä ei voi toistaa tässä
järjestelmässä.
* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja
FAT32-järjestelmää, mutta jotkin USBtallennuslaitteet eivät ehkä tue kaikkia
näitä FAT-järjestelmiä. Katso lisätietoja
USB-tallennuslaitteen käyttöohjeesta tai
ota yhteyttä laitteen valmistajaan.
BLUETOOTH-laite
Pariliitosta ei voi muodostaa.
•• Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäs
järjestelmää.
•• Pariliitoksen muodostaminen ei ehkä
onnistu, jos laitteen lähellä on muita
BLUETOOTH-laitteita. Sammuta
silloin muut BLUETOOTH-laitteet.
•• Varmista, että annat oikean
salasanan, kun valitset järjestelmän
nimen (tämän järjestelmän)
BLUETOOTH-laitteessa.
BLUETOOTH-laite ei tunnista
järjestelmää.
•• Määritä BLUETOOTH-signaalin
asetukseksi (sivu 17).
Yhdistäminen ei ole mahdollista.
•• BLUETOOTH-laite, johon yritit
muodostaa yhteyden, ei tue A2DPprofiilia, eikä sitä voi yhdistää
järjestelmään.
•• Ota BLUETOOTH-laitteen
BLUETOOTH-toiminto käyttöön.
•• Muodosta yhteys
BLUETOOTH-laitteesta.
•• Pariliitoksen rekisteröintitiedot
on poistettu. Muodosta pariliitos
uudelleen.
•• Poista BLUETOOTH-laitteen pariliitoksen
rekisteröintitiedot palauttamalla
järjestelmä tehtaan oletusasetuksiin
(sivu 29) ja muodosta pariliitos
uudelleen (sivu 13).
Ääni hyppii tai aaltoilee, tai yhteys
katkeaa.
•• Järjestelmä ja BLUETOOTH-laite ovat
liian kaukana toisistaan.
•• Jos järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välillä on
esteitä, poista ne tai siirrä laitteet
pois esteen läheltä.
•• Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten
langaton lähiverkko, toinen
BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä se pois.
BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu
järjestelmästä.
•• Lisää ensin BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta ja säädä
sitten äänenvoimakkuutta  +/–
-painikkeella.
Party Chain -toiminto ja kaiuttimien
lisäystoiminto
Järjestelmän asetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei toimi, palauta
järjestelmä tehtaan oletusasetuksiin.
1 Irrota verkkovirtajohto ja liitä
se takaisin pistorasiaan. Kytke
sitten virta järjestelmään.
2 Paina laitteen
FUNCTION-painiketta ja
äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta (–) yli
5 sekunnin ajan.
Lisätietoja
Toistossa on voimakasta huminaa,
kohinaa tai häiriöääniä.
•• Jos järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välillä on
esteitä, poista ne tai siirrä laitteet
pois esteen läheltä.
•• Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten
langaton lähiverkko, toinen
BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä se pois.
•• Vähennä liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta.
Kaiuttimien lisäystoimintoa
käytettäessä järjestelmään ei voi
yhdistää BLUETOOTH-laitetta.
•• Kun olet liittänyt kaksi
GTK-XB7-järjestelmää
toisiinsa, muodosta pariliitos
BLUETOOTH-laitteen ja sen
järjestelmän välille, jonka
(BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu.
Muodosta sitten BLUETOOTH-yhteys.
Kun kaikki laitteen ilmaisimet
ovat vilkkuneet yli 3 sekuntia,
kaikki käyttäjän määrittämät
asetukset, kuten pariliitoksen
rekisteröintitiedot, palautetaan
tehtaan oletusasetuksiin.
Party Chain -toimintoa ei voi ottaa
käyttöön.
•• Tarkista liitännät (sivu 20).
•• Tarkista, että kaikki äänijohdot on
liitetty oikein.
•• Valitse jokin muu toiminto kuin
Audio In -toiminto (sivu 22).
Party Chain -toiminto ei toimi oikein.
•• Katkaise järjestelmästä virta.
Käynnistä sitten järjestelmä
uudelleen ja ota Party Chain
-toiminto käyttöön.
29FI
Varotoimet
Turvallisuudesta
•• Irrota verkkovirtajohto kokonaan
pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan. Kun kytket järjestelmää
irti, tartu aina pistokkeeseen. Älä koskaan
vedä johdosta.
•• Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä
esineitä tai nesteitä, irrota virtajohto
pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon ennen seuraavaa käyttöä.
•• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Sijoittamisesta
•• Älä aseta järjestelmää vinoon asentoon
tai sellaisiin paikkoihin, jotka ovat
erittäin kuumia, kylmiä, pölyisiä, likaisia
tai kosteita tai joissa ei ole riittävää
ilmanvaihtoa, äläkä altista sitä tärinälle,
suoralle auringonvalolle tai kirkkaalle
valolle.
•• Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän
erityisesti käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus
jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua
tai menettää väriään.
Lämmön kertymisestä
•• Järjestelmän lämpeneminen käytön aikana
on normaalia eikä anna aihetta huoleen.
•• Älä koske koteloon, jos järjestelmää
on käytetty jatkuvasti kovalla
äänenvoimakkuudella, sillä kotelo on
saattanut kuumentua.
•• Älä peitä tuuletusaukkoja.
Kaiutinjärjestelmästä
Sisäänrakennettu kaiutinjärjestelmä ei ole
magneettisesti suojattu, joten lähettyvillä
olevien televisioiden kuva saattaa vääristyä
magneettisesti. Tässä tilanteessa katkaise
televisiosta virta, odota 15–30 minuuttia ja
kytke virta takaisin.
Mikäli ei tapahdu parannusta, siirrä
järjestelmä kauemmas televisiosta.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla
liinalla. Älä käytä hankaussientä, hankaavia
pesujauheita tai liuottimia, kuten tinneriä,
bensiiniä tai alkoholia.
30FI
BLUETOOTH-tiedonsiirrosta
•• BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
(33 jalan) etäisyydellä toisistaan (esteetön
etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla
lyhyempi seuraavissa tilanteissa:
—— BLUETOOTH-yhteydellä käytettävien
laitteiden välissä on henkilö,
metalliesine, seinä tai muu este.
—— Laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
—— Lähellä käytetään mikroaaltouunia.
—— Lähellä esiintyy muita
sähkömagneettisia aaltoja.
•• BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkkolaitteet (IEEE 802.11b/g)
käyttävät samaa taajuusaluetta (2,4 GHz).
Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen
lähellä, sähkömagneettista häiriötä
voi esiintyä. Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen,
kohina tai yhteyshäiriöt. Kokeile tällöin
seuraavia toimia:
—— Käytä järjestelmää vähintään 10 metrin
(33 jalan) etäisyydellä langattomasta
lähiverkkolaitteesta.
—— Katkaise langattoman lähiverkkolaitteen
virta, kun käytät BLUETOOTH-laitetta
alle 10 metrin (33 jalan) etäisyydellä
langattomasta laitteesta.
—— Käytä tätä järjestelmää ja
BLUETOOTH-laitetta mahdollisimman
lähellä toisiaan.
•• Tämän järjestelmän lähettämät radioaallot
saattavat häiritä joidenkin lääkinnällisten
laitteiden toimintaa. Koska tällainen häiriö
voi johtaa toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen virta
seuraavissa ympäristöissä:
—— sairaaloissa, junissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla ja muissa paikoissa,
joissa on tulenarkoja kaasuja
—— automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
•• Tämä järjestelmä tukee
BLUETOOTH-määritysten mukaisia
suojaustoimintoja, joilla voidaan
suojata yhteydet langatonta
BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä.
Suojaus ei kuitenkaan välttämättä ole
riittävä asetuksista ja muista tekijöistä
johtuen, joten noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan
avulla.
•• Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista
tietovuodoista.
•• BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei
voida taata kaikkien tämän järjestelmän
kanssa samaa profiilia käyttävien
BLUETOOTH-laitteiden kanssa.
•• Järjestelmään liitettyjen
BLUETOOTH-laitteiden on oltava
Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön ilmoittamien
BLUETOOTH-määritysten mukaisia,
ja niillä on oltava asianmukainen
hyväksyntä. Joissakin tapauksissa
BLUETOOTH-määritysten mukaista laitetta
ei voi yhdistää tähän järjestelmään tai
yhdistetyn laitteen ohjausmenetelmät,
näyttö tai hallinta saattavat poiketa
tavallisesta johtuen BLUETOOTH-laitteen
ominaisuuksista tai määrityksistä.
•• Liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa saattaa
esiintyä kohinaa tai katkoja.
Tekniset tiedot
ÄÄNITEHON TIEDOT
LÄHTÖTEHO JA HARMONINEN
KOKONAISSÄRÖ:
(Vain Yhdysvaltojen malli)
Vasen/oikea kanava:
3 ohmin kuormalla, molemmilla
kanavilla 120  10 000 Hz;
nimellinen RMS-lähtöteho vähintään
30 wattia per kanava, harmoninen
kokonaissärö enintään 0,7 %
250 milliwatista nimelliseen lähtöön.
Kaiutinosio
Tuloliitännät
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
jännite 2 V,
impedanssi 10 kilo-ohmia
Lisätietoja
Kaiutinjärjestelmä:
diskantti- ja bassokaiutin
Diskantti V/O:
50 mm (2 tuumaa) × 3,
kartiomallinen
Basso:
160 mm (6 3/8 tuumaa) × 2,
kartiomallinen
Lähtöliitännät
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
jännite 2 V,
impedanssi 600 kilo-ohmia
31FI
USB-osio ja tuetut äänimuodot
Yleistä
(USB) -liitäntä:
tyyppi A, enimmäisvirta 2,1 A
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Näytteenottotaajuudet:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Tehontarve:
Pohjois-Amerikan malli: AC 120 V,
60 Hz
Muut mallit: AC 120 V  240 V,
50/60 Hz
Virrankulutus:
60 W
Valmiustilan virrankulutus:
Kun BLUETOOTH-valmiustila ei ole
käytössä: 0,5 W (ekotila)
Kun BLUETOOTH-valmiustila on
käytössä: 2,8 W (kaikki langattoman
verkon portit käytössä)
Mitat (L/K/S) (noin):
330 mm × 650 mm × 340 mm
Paino (noin):
12 kg
Järjestelmän määrä:
1 kappale
Vakiovarusteet:
Kauko-ohjain (1)
R03 (koko AAA) -paristot (2)
Verkkovirtajohto (1)
Verkkopistokesovitin* (1)
(toimitetaan vain tietyillä alueilla)
BLUETOOTH-osio
Tietoliikennejärjestelmä:
BLUETOOTH-standardin versio 3.0
Lähtö:
BLUETOOTH-standardin
teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue:
näköetäisyydellä noin 10 m1)
Taajuusalue:
2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulaatiotapa:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Tuetut koodekit:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Todelliseen kantamaan vaikuttavat useat
tekijät, kuten laitteiden välissä olevat
esteet, mikroaaltouunin lähellä olevat
magneettikentät, staattinen sähkö,
vastaanottoherkkyys, antennin teho,
käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
2)
BLUETOOTH-standardiprofiilit
määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
1)
32FI
* Tätä verkkopistokesovitinta ei ole
tarkoitettu käytettäväksi Chilessä,
Paraguayssa ja Uruguayssa. Käytä
tätä verkkopistokesovitinta maissa,
joissa se on tarpeen.
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Käyttöoikeutta ja
tavaramerkkejä koskevia
huomautuksia
Lisätietoja
•• MPEG Layer-3
-äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer
IIS:n ja Thomsonin luvalla.
•• Windows Media on
Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
•• Tätä tuotetta suojaavat tietyt
Microsoft Corporationin
immateriaalioikeudet. Näiden
tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty
ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoft-tytäryhtiön myöntämää
lupaa.
•• BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot
ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja
Sony Corporation käyttää niitä
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet ovat omistajiensa
omaisuutta.
•• N-merkki on NFC Forum, Inc:n
tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
•• Android™ on Google Inc:n
tavaramerkki.
•• Google Play™ on Google Inc:n
tavaramerkki.
•• LDAC™ ja LDAC-logo ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
•• Apple, Apple-logo, iPad, iPhone
ja iPod touch ovat Apple Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
iPad Air ja iPad mini ovat Apple Inc:n
tavaramerkkejä. App Store on Apple
Inc:n palvelumerkki.
•• “Made for iPod”-, “Made for
iPhone”‑ja “Made for iPad”
-merkinnät tarkoittavat, että
elektroninen lisälaite on suunniteltu
käytettäväksi erityisesti iPod-,
iPhone- tai iPad-laitteen kanssa
ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että
laite on Applen suorituskykyä
koskevien standardien mukainen.
Apple ei vastaa tämän laitteen
toiminnasta tai siitä, että laite
on turvallisuusmääräysten ja
muiden lakisääteisten standardien
mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod-, iPhone- tai
iPad-laitteen kanssa voi vaikuttaa
langattomaan suorituskykyyn.
•• Kaikki muut tavaramerkit ja
rekisteröidyt tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta. Tässä
oppaassa ei käytetä merkintöjä TM
ja ®.
33FI
©2015 Sony Corporation
4-582-492-22(1) (FI)
Download PDF

advertising