Sony | SLV-SE630E | Sony SLV-SE630E Bruksanvisning

3-081-525-12 (1) SE
Video Cassette
Recorder
Bruksanvisning
PAL
SLV-SE830D/E
SLV-SE737E
SLV-SX737D
SLV-SE730D/E
SLV-SX730D/E
SLV-SE630D/E
SLV-SE230D
© 2003 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte videobandspelaren för regn eller fukt för
att undvika risk för brand och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i elektriska
stötar. Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete
till fackkunniga tekniker.
Nätkabeln får endast bytas ut hos en fackkunnig
reparatör.
Säkerhetsföreskrifter
Angående säkerhet
• Videobandspelaren drivs med 220 – 240 V
växelström, 50 Hz. Kontrollera att
driftsspänningen stämmer överens med
nätspänningen.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om du
skulle råka tappa någonting i videobandspelaren.
Låt en fackkunning reparatör besiktiga
videobandspelaren innan den tas i bruk igen.
• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge
stickkontakten sitter i ett nätuttag, inte ens när
videobandspelaren slagits av.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när du inte
ska använda videobandspelaren på ett tag. Dra i
stickkontakten, inte i själva kabeln, för att koppla
ur kabeln.
• Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom det
medför risk för brand eller elstötar.
Angående placering
• Installera inte denna utrustning i ett slutet
utrymme, som t.ex. i en bokhylla eller liknande.
• Se till att ventilationen blir tillräcklig för att
förebygga överhettning.
• Placera inte videobandspelaren på mjukt
underlag (t. ex. en matta, en filt eller liknande)
eller nära t. ex. gardiner, draperier eller liknande.
Det kan blockera ventilationsöppningarna.
• Placera inte videobandspelaren på en plats där
den utsätts för värme (t. ex. ett element eller en
varmluftsventil), solsken, damm, mekaniska
vibrationer eller stötar.
• Placera inte videon i lutande läge.
Videobandspelaren är avsedd att stå vågrätt.
• Placera såväl videobandspelaren som
videokassetterna långt ifrån utrustning med
starka magneter, t.ex. mikrovågsugnar och stora
högtalare.
• Placera inte tunga föremål ovanpå
videobandspelaren.
• Det kan hända att det bildas fukt i själva
videobandspelaren om den förs utifrån direkt in i
ett varmt rum. Detta kan leda till att bandet och
videohuvudet skadas. Vänta i c:a tre timmar
innan du tar videobandspelaren i bruk för första
gången eller när du har flyttat den från en kall till
en varm plats.
2 VARNING
Att observera
TV-program, filmer, hyrkassetter och liknande
material skyddas i vanliga fall av upphovsrättslagen.
Inspelning av sådant material utan
upphovsrättsinnehavarens tillstånd kan strida mot
upphovsrättslagen. Det kan också hända att program
på kabel-TV inte får användas eller spelas in utan
tillstånd.
Kompatibla färgsystem
Denna videobandspelare är framtagen för inspelning
och uppspelning enligt färgsystemet PAL (B/G).
Inspelningar från videokällor baserade på andra
färgsystem kan inte garanteras.
SHOWVIEW är ett av Gemstar Development
Corporation registrerat varumärke. SHOWVIEW
System tillverkas på licens från Gemstar
Development Corporation.
Komma igång
4 Förteckning över delar och
kontroller
11 Steg 1 : Packa upp
12 Steg 2 : Gör i ordning
fjärrkontrollen
16 Steg 3 : Ansluta
videobandspelaren
20 Steg 4 : Ställa in
videobandspelaren med
autoinställningsfunktionen
23 Ställa klockan
25 Nedladdning av TV-kanaler från
TV-mottagaren (gäller ej SLVSE630D/E och SE230D)
26 Välja språk
27 Förinställa kanaler
30 Ändra/ta bort programpositioner
35 Ställa in dekodern för PAY-TV/
Canal Plus
Grundfunktioner
38 Spela upp ett videoband
40 Spela in TV-program
44 Spela in TV-program med Dial
Timer (gäller endast SLVSE830D/E)
49 Inspelning av TV-program med
ShowView®-systemet (gäller ej
SLV-SE630D/E)
53 Spela in TV-program med timern
Ytterligare funktioner
56 Spela upp/söka på olika hastigheter
58 Ställa in inspelningstidens längd
59 Kontrollera/ändra/radera
timerinställningar
61 Spela in program med stereoljud
eller mer än ett språk (gäller ej
SLV-SE230D)
64 Sökning med indexfunktionen
(gäller ej SLV-SE230D)
66 Justera bilden
67 Minska videobandspelarens
strömförbrukning
68 Ändra menyinställningar
Komma igång
Innehållsförteckning
Redigering
70 Ansluta till en annan
videobandspelare eller
stereoanläggning
72 Grundläggande redigering
73 Ljudpålägg (gäller endast SLVSE830D/E)
Ytterligare information
74 Felsökning
78 Tekniska data
79 Sakregister
Baksida
Snabbhandledning
Innehållsförteckning
3
Komma igång
Förteckning över delar och kontroller
Mer information om respektive kontroll finns på den sida som anges inom ( ).
Frontpanelen
För SLV-SE830D/E
A ?/1 (på/standby)-omkopplare
L X (paus)-knapp (38) (48) (72) (73)
B Fjärrsensor (12)
M PROGRAM +/– (programväljare
+/–)-knappar* (45) (57) (66)
C Fack för videoband
D A (utmatning)-knapp (38)
N
DIAL TIMER
(timerinställningsratt) (44)
E m (snabbspolning bakåt)-knapp
(38) (56)
O AUDIO DUB (ljudpålägg)-knapp
(73)
F Uppspelningsratt (56)
P t LINE-2 L (linje 2 vänster)-uttag,
o R (höger)-uttag (övertäckta)*
(70) (71) (73)
G H (uppspelning)-knapp* (38) (56)
H M (snabbspolning framåt)-knapp
(38) (56)
I JOG-knapp (56)
J REC z (inspelning)-knapp (41) (58)
(72)
K x (stopp)-knapp* (22) (38) (72) (73)
4 Förteckning över delar och kontroller
Hur man öppnar locket över uttagen
1 Tryck nedtill på locket.
2 Haka i fingret i lockets överkant och öppna
det.
* Knapparna H (uppspelning), x (stopp)
och PROGRAM + och locket över
uttagen har en punkt som känns med
fingertoppen.
För SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E och SE630D/E
Komma igång
A ?/1 (på/standby)-omkopplare
B Fjärrsensor (12)
C Fack för videoband
D A (utmatning)-knapp (38)
E m (snabbspolning bakåt)-knapp
(38) (56)
F H (uppspelning)-knapp* (38) (56)
G M (snabbspolning framåt)-knapp
(38) (56)
H REC z (inspelning)-knapp (41) (58)
(72)
I x (stopp)-knapp* (22) (38) (72) (73)
J X (paus)-knapp (38) (72) (73)
K PROGRAM +/– (programväljare
+/–)-knappar* (57) (66)
* Knapparna H (uppspelning), x (stopp)
och PROGRAM + har en punkt som
känns med fingertoppen.
forts.
Förteckning över delar och kontroller
5
För SLV-SE230D
A ?/1 (på/standby)-omkopplare
B A (utmatning)-knapp (38)
C Fjärrsensor (12)
D Fack för videoband
E m (snabbspolning bakåt)-knapp
(38) (56)
F H (uppspelning)-knapp* (38) (56)
G M (snabbspolning framåt)-knapp
(38) (56)
6 Förteckning över delar och kontroller
H REC z (inspelning)-knapp (41) (58)
(72)
I x (stopp)-knapp* (22) (38) (72) (73)
J X (paus)-knapp (38) (72) (73)
K PROGRAM +/– (programväljare
+/–)-knappar* (57) (66)
* Knapparna H (uppspelning), x (stopp)
och PROGRAM + har en punkt som
känns med fingertoppen.
I teckenfönstret
1
2
8 7
3
4
5
6
A Bandindikator
E TV-indikator (43)
B VIDEO-indikator (17) (41)
F STEREO-indikator (61)
C Indikator för tidsräkneverk/klocka/
linje/programpositionsnummer (38)
(40) (72)
G Indikatorer för bandhastighet (40)
D
Komma igång
För SLV-SE830D/E, SE737E, SX737D, SE730D/E och SX730D/E
H Timer/inspelningsindikator (41) (46)
(51) (54)
(smartlink)-indikator (18)
För SLV-SE630D/E och SE230D
A Bandindikator
D Inspelningsindikator (41)
B Indikator för tidsräkneverk/klocka/
linje/programpositionsnummer (38)
(40) (72)
E STEREO-indikator* (61)
C Timerindikator (46) (51) (54)
G Uppspelningsindikator
F VIDEO-indikator (17) (41)
* gäller ej SLV-SE230D
forts.
Förteckning över delar och kontroller
7
Bakpanelen
För SLV-SE830D/E, SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E och
SE630D/E
För SLV-SE230D
A
(in från antennen)-uttag (16) (17)
B LINE-3 (DEC/EXT) (linje 3
(dekoder))-uttag*1
LINE-2 (DEC/EXT) (linje 2
(dekoder))-uttag*2 (19) (35) (71)
C Nätkabel (16) (17)
D AUDIO (OUT/SORTIE) R/D
(ljudutgång höger) L/G (vänster)*3
(19)
8 Förteckning över delar och kontroller
E LINE-1 (linje 1) (EURO AV) (17)
(35) (70)
F
1
(ut till TV)-uttag (16) (17)
* SLV-SE830D/E
*2 SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E,
SX730D/E, SE630D/E och SE230D
*3 gäller ej SLV-SE630D/E
A Z (utmatning)-knapp (38)
Fjärrkontroll
(bredskärm)-knapp (för TV) (14)
(15)
C
DISPLAY (information på
bildskärmen)-knapp (14) (38) (41)
D COUNTER (räkneverk)/REMAIN
(återstående tid)-knapp (41)
Komma igång
B
E Kanalväljarknappar*1 (13) (42)
1
2
3
F - (tiotal)-knapp (13) (42)
4
5
6
G / (Teletext)-knapp (för TV)*2 (14)
7
8
9
H 2 +/– (volym)-knappar (för TV)
(13)
0
I a-knapp för påslagning av TV:n/val
av TV-läge (för TV)*2 (13)
J z REC (inspelning)-knapp (41) (58)
K SP (normal hastighet)/LP (halv
hastighet)-knapp*3 (40)
L MENU (meny)-knapp (23) (59)
M X (paus)/M-knapp (23) (38)
x (stopp)/m-knapp (23) (38)
m (snabbspolning bakåt)/
<-knapp (23) (38) (56)
M (snappspolning framåt)/
,-knapp (23) (38) (56)
H (uppspelning)/OK-knapp*1 (23)
(38) (56)
*1 Knapparna H (uppspelning), AUDIO
MONITOR, nummer 5 och PROG + har
en punkt som känns med fingertoppen.
*2 gäller endast SLV-SE830D/E, SE737E
och SX737D
*3 gäller ej SLV-SE230D
forts.
Förteckning över delar och kontroller
9
N [TV] / [VIDEO]fjärrkontrollomkopplare (12)
O ?/1 (på/standby)-omkopplare (13)
(14) (51)
P AUDIO MONITOR (ljudval)knapp*1*3 (14) (62)
Q t TV/VIDEO-knapp (13) (17) (41)
R CLEAR (annullera)-knapp (38) (50)
(59)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S INPUT SELECT (val av ingång)knapp (40) (54) (72)
T PROG (programväljare) +/–
knappar*1 (13) (40)
c ⁄ C Text-TV-knappar (för TV)*2
(14)
U y SLOW (slow motion)-knapp*4
(56)
V ×2-knapp*4 (56)
W ./> (indexsökning)knapp*3*4 (64)
X
TIMER-knapp (49) (53)
*1 Knapparna H (uppspelning), AUDIO
MONITOR, nummer 5 och PROG + har
en punkt som känns med fingertoppen.
*2 gäller endast SLV-SE830D/E, SE737E
och SX737D
*3 gäller ej SLV-SE230D
*4 FASTEXT-knappar (för TV) (gäller endast
SLV-SE830D/E, SE737E och SX737D)
10 Förteckning över delar och kontroller
Komma igång
Steg 1 : Packa upp
Kontrollera att följande delar finns med i förpackningen:
• Fjärrkontroll
• R6-batterier (storlek AA)
• Antennkabel
Kontrollera modellbeteckningen
Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller följande 11 modeller: SLVSE830D, SE830E, SE737E, SX737D, SE730D, SE730E, SX730D, SX730E,
SE630D, SE630E och SE230D. Videobandspelarens modellnamn finns angivet
på bakpanelen.
SLV-SE830D/E är den modell som används i de illustrerade exemplen.
Eventuella skillnader i funktionssätt anges tydligt i texten, t. ex. ”gäller endast
SLV-SE830D/E”.
Packa upp
11
Steg 2 : Gör i ordning fjärrkontrollen
Sätta i batterierna
Sätt i två R6-batterier (storlek
AA) enligt polmarkeringarna +
(plus) och – (minus) i
batterifacket.
Sätt i den negativa (–) änden först
och tryck ned den så att den
positiva (+) änden snäpper fast.
Använda fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen kan användas för
att styra den här
videobandspelaren eller en TVapparat från Sony. Knappar på
fjärrkontrollen som markerats
med en punkt (•) kan användas för
att styra en TV-apparat från Sony.
Om symbolen
inte finns
bredvid fjärrsensorn på TV:n, kan
fjärrkontrollen inte användas för
att styra den TV:n.
Fjärrsensor
[TV] /
[VIDEO]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
För att styra
Ställ in [TV] / [VIDEO] på
videobandspelaren
[VIDEO] och rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på
videobandspelaren
en Sony-TV
[TV] och rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på TV:n
12 Gör i ordning fjärrkontrollen
AUDIO MONITOR
DISPLAY
t TV/VIDEO
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Komma igång
?/1
Kanalväljarknappar
0
/
PROG +/–/
c⁄ C
2 +/–
a
FASTEXT-knappar
Knappar för styrning av TV:n
För att
Tryck på
Ställa TV:n i standby-läge
?/1
Välja en ingångskälla: antennen eller linjeingången t TV/VIDEO
Välja TV:ns programposition
Kanalväljarknapparna, -,
PROG +/–
Justera volymen på TV:n
2 +/–
1
Växla till TV (text-TV av)*
a (TV)
forts.
Gör i ordning fjärrkontrollen
13
För att
Tryck på
/ (Teletext)
1
Växla till text-TV*
2
Välja ljud*
AUDIO MONITOR
Använda FASTEXT*1
FASTEXT-knappar
Visa information på skärmen
1
Ändra text-TV-sidan*
Växla till/från bredskärmsläge på en bredskärmsTV från Sony (För mer information om
bredskärms-TV-apparater från andra tillverkare, se
”Styra andra TV-apparater med fjärrkontrollen
(gäller endast SLV-SE830D/E, SE737E och
SX737D)” nedan.)
DISPLAY
c⁄ C
(bredskärm)
Obs!
• Vid normal användning räcker batterierna tre till sex månader.
• Ta ur batterierna när du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tidsperiod,
för att undvika eventuella skador på grund av batteriläckage.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Använd inte olika typer av batterier samtidigt.
• En del av knapparna fungerar kanske inte för vissa av Sonys TV-apparater.
*1 gäller endast SLV-SE830D/E, SE737E och SX737D
*2 gäller ej SLV-SE230D
Styra andra TV-apparater med fjärrkontrollen (gäller
endast SLV-SE830D/E, SE737E och SX737D)
Fjärrkontrollen har förprogrammerats för att styra TV-apparater av andra
fabrikat än Sony. Om den TV du har finns med i tabellen nedan ställer du in
koden för den tillverkaren.
1 Ställ in omkopplaren för [TV] / [VIDEO] överst på fjärrkontrollen på [TV].
?/1 intryckt och mata in TV:ns kod med hjälp av
2 Håll
kanalväljarknapparna. Släpp sedan ?/1.
Nu kan du använda följande knappar för att styra TV:n:
?/1, t TV/VIDEO, kanalväljarknapparna, - (tiotal), PROG +/–,
2 +/–, a (TV), / (Teletext), FASTEXT-knapparna,
(bredskärm)*,
MENU*, M/m/</,*, och OK*.
* Dessa knappar fungerar eventuellt inte för alla TV-apparater.
14 Gör i ordning fjärrkontrollen
Om du vill växla till bredskärm hittar du tillämpliga koder i fotnoterna under
den här tabellen.
Tillverkare
Kod
Tillverkare
Kod
Sony
01* , 02
Panasonic
17*1, 49
Akai
68
Philips
06*1, 07*1, 08*1
Ferguson
52
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
1
Grundig
10* , 11*
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43*2
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
1
1
Komma igång
Koder för TV-apparater som går att styra
Om det finns mer än en kod i listan, provar du dem en efter en tills du hittar
en kod som fungerar för din TV.
3
15, 16, 69*
*1 Tryck på
(bredskärm) när du vill växla till/från bredskärmsläge.
*2 Tryck på
(bredskärm) och därefter på 2 +/–, så kan du välja den inställning
för bredskärm som du vill ha.
*3 Tryck på
(bredskärm). En meny visas på TV-skärmen. Tryck därefter på M/m/
</,, välj den inställning för bredskärm som du vill ha, och tryck slutligen på
OK.
Tips
• Om du ställer in din TV:s kodnummer medan TV:n är påslagen, stängs TV:n av
automatiskt.
Obs!
• Om du matar in en ny kod raderas den gamla kodinställningen.
• Om TV:n använder ett annat fjärrkontrollsystem än videobandspelaren går det inte
att styra den TV:n med den här fjärrkontrollen.
• Koden kan ändras när du byter batterier i fjärrkontrollen. Ställ därför alltid in rätt
kod när du bytt batterier.
Gör i ordning fjärrkontrollen
15
Steg 3 : Ansluta videobandspelaren
Om TV:n har ett Scart-uttag (EURO-AV), se sid. 17.
Om TV:n saknar Scart-uttag (EURO-AV)
Nätkabel
AERIAL IN
Antennkabel (medföljer)
till ett
vägguttag
: Signalflöde
1
Ta bort antennkabeln från TV:n och
anslut den till -uttaget på
bakpanelen på videobandspelaren.
2
Anslut den medföljande antennkabeln
till antennuttaget
på
videobandspelaren och till
antennuttaget på TV:n.
3
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Obs!
• Om du ansluter videobandspelaren och TV:n endast via antennkabeln, måste du
ställa in TV:ns videokanal (se sid. 20).
16 Ansluta videobandspelaren
Om TV:n har ett Scart-uttag (EURO-AV)
AERIAL IN
Scart
(EURO-AV)
: Signalflöde
Antennkabel (medföljer)
Nätkabel
Komma igång
LINE-1 (EURO AV)
till ett
väggutta
Scart-kabel (medföljer ej)
1
Ta bort antennkabeln från TV:n
och anslut den till -uttaget på
bakpanelen på videobandspelaren.
2
Anslut den medföljande
antennkabeln till antennuttaget
på videobandspelaren och till
antennuttaget på TV:n.
3
Anslut LINE-1 (EURO AV) på
videobandspelaren till Scart
(EURO-AV)-uttaget på TV:n med
hjälp av en Scart-kabel (medföljer
ej).
Denna typ av anslutning förbättrar
bild- och ljudkvaliteten. När du vill
se videobilden trycker du på
t TV/VIDEO så att VIDEOindikatorn visas i teckenfönstret.
4
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
forts.
Ansluta videobandspelaren
17
Om SMARTLINK-funktionerna (gäller ej SLV-SE630D/E och
SE230D)
Om den anslutna TV:n är kompatibel
med SMARTLINK, MEGALOGIC*1,
EASYLINK*2, Q-Link*3, EURO
VIEW LINK*4 eller T-V LINK*5, kör
videobandspelaren automatiskt
SMARTLINK-funktionen när du slutfört inställningarna på föregående sida
( -indikatorn visas i videobandspelarens teckenfönster när du slår på
TV:n). Du har tillgång till följande SMARTLINK-funktioner.
• Direktinspelning från TV (TV Direct Rec)
Det går lätt att spela in det du tittar på på TV:n när videobandspelaren är
påslagen. För mer information, se ”Spela in det du ser på TV:n
(direktinspelning från TV) (gäller ej SLV-SE630D/E och SE230D)” på sid.
43.
• Direktuppspelning (One Touch Play)
Med funktionen direktuppspelning kan du starta uppspelningen
automatiskt, utan att först slå på TV:n. För mer information, se
”Automatisk uppspelningsstart med en enda knapptryckning
(direktuppspelning) (gäller ej SLV-SE630D/E och SE230D)” på sid. 39.
• Direktmeny (One Touch Menu)
När videobandspelaren är påslagen kan du slå på TV:n, ställa in TV:n på
videokanalen och automatiskt tända kontrollmenyn för videobandspelaren
på TV-skärmen genom att trycka på MENU på fjärrkontrollen.
• Direkttidsinställning (One Touch Timer)
När videobandspelaren är påslagen kan du slå på TV:n, ställa in TV:n på
videokanalen och automatiskt tända timerinspelningsmenyn (TIMERPROGRAMMERING-menyn eller SHOWVIEW-menyn) genom att
trycka på TIMER på fjärrkontrollen.
Du kan ställa in vilken tidsinställningsmeny som ska visas med TIMER
METOD på ENKEL ANVÄNDNING-menyn (se sid. 69).
• NexTView Download
Du kan lätt ställa in timern genom att använda TV:ns NexTView
Download-funktion. Läs TV:ns bruksanvisning för ytterligare
information.
*1 ”MEGALOGIC” är ett registrerat varumärke som tillhör Grundig Corporation.
*2 ”EASYLINK” är ett varumärke som tillhör Philips Corporation.
*3 ”Q-Link” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation.
*4 ”EURO VIEW LINK” är ett varumärke som tillhör Toshiba Corporation.
*5 ”T-V LINK” är ett varumärke som tillhör JVC Corporation.
Obs!
• Funktionerna som beskrivs ovan fungerar inte på alla TV-apparater.
18 Ansluta videobandspelaren
Ytterligare anslutningar
AUDIO R/D L/G
LINE IN
Komma igång
Till en stereoanläggning
(gäller ej SLV-SE630D/E
och SE230D)
Du kan förbättra
ljudkvaliteten genom att
ansluta en stereoanläggning
till AUDIO R/D L/G-uttagen
på det sätt som visas till
höger.
Ljudkabel (medföljer ej)
: Signalflöde
Till en satellitmottagare
eller digital mottagare
med hjälp av
förbikopplingsfunktionen
LINE-3 (DEC/EXT)*1 eller
LINE
LINE-2 (DEC/EXT)*2
Tack vare
OUT
förbikopplingsfunktionen kan
du titta på program på TV:n
från en satellitmottagare eller
digital mottagare som är
Scart-kabel (medföljer ej)
ansluten till
videobandspelaren även om
: Signalflöde
inte videobandspelaren är
påslagen. När satellitmottagaren eller den digitala mottagaren slås på
skickar den här videobandspelaren automatiskt vidare signalen från
satellitmottagaren eller den digitala mottagaren till TV:n utan att
videobandspelaren slås på.
satellitmottagaren eller den digitala mottagaren till LINE-3 (DEC/
1 Anslut
EXT)* eller LINE-2 (DEC/EXT)* som i ovanstående figur.
2 Stäng av videobandspelaren.
1
2
När du vill titta på ett program slår du på satellitmottagaren eller den
digitala mottagaren och TV:n.
Obs!
• Förbikopplingsfunktionen fungerar inte ordentligt om SPARA STRÖM på menyn
ANVÄNDAR-INSTÄLLNING är inställt på ECO2. Ställ in SPARA STRÖM på
AV eller ECO1 för att denna funktion ska fungera på rätt sätt (se sid. 67).
• Det går inte att se program på TV:n när videobandspelaren används för inspelning,
utom när det är ett program från satellitmottagaren eller den digitala mottagaren
som spelas in.
• Det kan hända att denna funktion inte fungerar för vissa satellitmottagare eller
digitala mottagare.
• Ställ in TV:n på videokanalen när videobandspelaren är avstängd.
*1 SLV-SE830D/E
*2 SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E, SE630D/E och SE230D
Ansluta videobandspelaren
19
Steg 4 : Ställa in videobandspelaren med
autoinställningsfunktionen
Innan du använder videobandspelaren första gången ställer du in den med
autoinställningsfunktionen (Auto Set Up). Med hjälp av denna funktion kan du
automatiskt ställa in TV-kanaler, styrkanaler för ShowView-systemet*,
videobandspelarens klocka* och språk för menyerna på TV-skärmen.
1
Slå på TV:n och ställ in den på videokanalen.
2
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Om TV:n inte har någon Scart (EURO-AV)-kontakt, ställer du in
TV:n till kanal 32 (den förinställda RF-kanalen för denna video).
Instruktioner om hur du ställer in en TV-kanal finns i
bruksanvisningen som hör till TV:n. Om bilden inte blir skarp, se
”Byta RF-kanal” på sid. 22.
Videon slås på automatiskt och
förkortningen för landet visas i TVrutan.
GB
ES
NL
FI
S E L E CT
SET
Språkförkortningarna är
följande:
3
DE
IT
SE
GR
:
: OK
FR
PT
DK
TR
EXIT
: M E NU
Förkortning
Språk
Förkortning
Språk
GB
engelska
SE
svenska
ES
spanska
GR
grekiska
NL
nederländska
FR
franska
FI
finska
PT
portugisiska
DE
tyska
DK
danska
IT
italienska
TR
turkiska
Tryck på M/m/</, för att välja språkförkortning i tabellen i steg
2, och tryck sedan på OK.
OK
Autoinställningsfunktionen visas.
20 Ställa in videobandspelaren med autoinställningsfunktionen
4
Tryck på OK.
I NS TÄ L L NI NG A V L A ND
Menyn INSTÄLLNING AV
LAND* visas.
A
B
DK
FI N
D
NL
VÄLJ
I NS T.
Följande landsförkortningar
används:
5
OK
I
N
P
E
S
CH
:
: OK
TR
GR
HU
PL
CZ
ÖV RI GA
A V S L UTA : M E NU
Förkortning
Land
Förkortning
Land
A
Österrike
E
Spanien
B
Belgien
S
Sverige
DK
Danmark
CH
Schweiz
FIN
Finland
TR
Turkiet
D
Tyskland
GR
Grekland
NL
Nederländerna
HU
Ungern
I
Italien
PL
Polen
N
Norge
CZ
Tjeckien
P
Portugal
För SLV-SE830D/E, SE737E,
SX737D, SE730D/E, SX730D/E
och SE230D
Tryck på M/m/</, för att välja
förkortningen för ditt land i tabellen
i steg 4, och tryck sedan på OK.
Om ditt land inte visas väljer du
ÖVRIGA.
Komma igång
OK
A UTOM A TI S K I NS TÄ L L NI NG
V Ä NTA
40%
A V S L UTA : M E NU
Videobandspelaren börjar söka efter
alla kanaler som kan tas emot och förinställer dem sedan (i en
ordning som är lämplig för ditt område).
Om du vill ändra kanalernas ordning eller avaktivera oönskade
programpositioner, se ”Ändra/ta bort programpositioner” på sid. 30.
När sökningen eller hämtningen är slutförd visas aktuell tid för de
stationer som skickar en tidssignal. Om inte någon tid visas ställer
du in klockan manuellt. Se ”Ställa klockan” på sid. 23.
För SLV-SE630D/E
Klockinställningsmenyn tänds. Se ”Ställa klockan” på sid. 23.
forts.
Ställa in videobandspelaren med autoinställningsfunktionen
21
Avbryta funktionen autoinställning
Tryck på MENU.
Byta RF-kanal
Om inte bilden visas tydligt på TV:n kan du byta RF-kanal på videon och
TV:n. Välj INSTALLATION i menyn, tryck på M/m för att markera VIDEO
UT KANAL och tryck på ,. Välj RF-kanal genom att trycka på knapparna
M/m. Ställ sedan in TV:n på den nya RF-kanalen tills en klar bild visas.
Tips
• Om du vill ändra det visningsspråk som ställts in med autoinställningsfunktionen,
se sid. 26.
Obs!
• När du använder autoinställningsfunktionen återställs vissa inställningar (t. ex.
ShowView* och timern). Du måste då ställa in dem på nytt.
• Den automatiska förinställningen startar bara den allra första gången du sätter i
videobandspelarens stickkontakt i vägguttaget efter att du köpt den.
• När du har använt autoinställningsfunktionen visas inte språkförkortningar
automatiskt när du ansluter nätkablen igen. Om du vill använda
autoinställningsfunktionen igen, tryck på MENU, tryck på M/m/</, för att
markera INSTALLATION och tryck sedan på OK. Tryck på M/m för att markera
AUTOMATISK INSTÄLLNING och upprepa sedan alla procedurer från steg 4.
• Det går att utföra automatisk förinställning genom att hålla x (stopp) på
videobandspelaren intryckt i mer än 5 sekunder när inget band är isatt.
* gäller ej SLV-SE630D/E
22 Ställa in videobandspelaren med autoinställningsfunktionen
Du måste ställa in klockan och datumet på videobandspelaren för att kunna använda
timerfunktionerna ordentligt.
Autoinställning av klockan* fungerar bara om en kanal i området sänder en tidssignal.
Komma igång
Ställa klockan
Innan du börjar…
• Slå på videobandspelaren och TV:n.
• Ställ in TV:n på dess videokanal.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
MENU
Tryck på MENU och sedan på M/m/
</, för att markera STÄLLER
IN KLOCKAN. Tryck därefter på
OK.
12 :00
1 / JAN / 2 0 0 3
ONS
A UTO K L OCK A
OK
2
VÄLJ
S L UT
:
: OK
: PÅ
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
Tryck på M/m för att ställa in
timme.
OK
18 :00
1 / JAN / 2 0 0 3
ONS
A UTO K L OCK A
VÄLJ
S L UT
3
OK
Tryck på , för att välja minuter
och ställ sedan in minuterna genom
att trycka på M/m.
:
: OK
18 :30
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
1 / JAN / 2 0 0 3
ONS
A UTO K L OCK A
VÄLJ
S L UT
:
: OK
: PÅ
: PÅ
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
forts.
Ställa klockan
23
4
OK
Ställ in dag, månad och år i den
ordningen genom att trycka på ,
för att markera vad som ska ställas
in, tryck på M/m för att välja siffror
och tryck sedan på ,.
Veckodagen ställs in automatiskt.
5
2 8 / SEP / 2 0 0 3
S ÖN
A UTO K L OCK A
VÄLJ
S L UT
:
: OK
: PÅ
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
Tryck på M/m för att välja PÅ för
autoinställningen av klockan*.
OK
Klockan ställs in automatiskt på
videon efter kanalen mellan PR 1
och PR 5 som sänder en tidssignal.
Om du inte behöver den
autoinställningen av klockan väljer
du AV.
6
18 :30
MENU
18 :30
2 8 / SEP / 2 0 0 3
S ÖN
A UTO K L OCK A
VÄLJ
S L UT
:
: OK
: PÅ
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
Tryck på MENU för att lämna menyn.
Tips
• Om du ställer in AUTO KLOCKA* i läget PÅ, aktiveras den autoinställningen av
klockan varje gång videobandspelaren stängs av. Tiden ställs in automatiskt efter
tidssignalen från kanalen.
• För att ändra siffrorna under inställningsproceduren trycker du på < för att gå
tillbaka till det du vill ändra. Välj sedan siffror med hjälp av M/m.
* gäller ej SLV-SE630D/E
24 Ställa klockan
Du kan ladda ner förinställda uppgifter från TV-mottagaren till videobandspelaren
och sedan ställa in videobandspelaren med hjälp av de uppgifterna vid SMARTLINKanslutningen.
Komma igång
Nedladdning av TV-kanaler från TVmottagaren (gäller ej SLV-SE630D/E och SE230D)
Innan du börjar…
• Slå på videobandspelaren och TV:n.
• Ställ in TV:n på dess videokanal.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
MENU
Tryck på MENU och sedan på M/m/
</, för att markera
INSTALLATION. Tryck därefter
på OK.
OK
2
OK
A UTOM A TI S K I NS TÄ L L NI NG
M A NUE L L I NS TÄ L L NI NG
S M A RTL I NK
:32
V I DE O UT K A NA L
VÄLJ
S L UT
Tryck M/m för att markera
SMARTLINK och tryck sedan på
,.
:
: OK
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
S M A RTL I NK
HÄ M TNI NG A V TV K A NA L E R
DI RE K T TV - I NS P E L N : A V
VÄLJ
S L UT
3
OK
Tryck M/m för att markera
HÄMTNING AV TV KANALER
och tryck sedan på ,.
Nedladdningen startar och indikatorn blinkar i teckenfönstret
medan nedladdningen pågår.
:
: OK
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
HÄ M TNI NG A V TV K A NA L E R
V Ä NTA
40%
S L UT
: OK
S TA RT :
A V S L UTA : M E NU
Nedladdning av TV-kanaler från TV-mottagaren (gäller ej SLV-SE630D/E och SE230D)
25
Välja språk
Du kan ändra språkinställningen som du valde med autoinställningsfunktionen.
Innan du börjar...
• Slå på videobandspelaren och TV:n.
• Ställ in TV:n på dess videokanal.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
MENU
OK
2
GB
ES
NL
FI
VÄLJ
I NS T.
DE
IT
SE
GR
:
: OK
FR
PT
DK
TR
A V S L UTA : M E NU
Tryck på M/m/</, för att markera önskat språk från tabellen på
sid. 20 och tryck sedan på OK.
OK
26 Välja språk
Tryck på MENU, tryck på M/m/</
, för att markera INSTÄLLNING
AV SPRAK och tryck sedan på OK.
De kanaler du inte kunde förinställa med hjälp av autoinställning kan du förinställa
manuellt.
Innan du börjar...
Komma igång
Förinställa kanaler
• Slå på videobandspelaren och TV:n.
• Ställ in TV:n på dess videokanal.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
MENU
Tryck på MENU, tryck på M/m/</
, för att markera
INSTALLATION och tryck sedan
på OK.
OK
2
OK
A UTOM A TI S K I NS TÄ L L NI NG
M A NUE L L I NS TÄ L L NI NG
S M A RTL I NK
:32
V I DE O UT K A NA L
VÄLJ
S L UT
Tryck på M/m för att markera
MANUELL INSTÄLLNING.
Tryck därefter på ,.
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
:
: OK
TV K A NA L TA B E L L
PR
1
2
3
4
5
NA M N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
KAN
027
029
030
032
TA B ORT : CL E A R
3
OK
Tryck på M/m för att markera den
rad som du vill förinställa och tryck
sedan på ,.
Du kan visa ytterligare sidor för
programpositionerna 6 till 80
genom att trycka upprepade gånger
på M/m.
DE K
AV
AV
AV
AV
B Y TE : OK
A V S L . : M E NU
M A N. S ÖK NI NG
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
VÄLJ
S L UT
:
: OK
:
:
:
:
:
5
–––
–
AV
––––
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
forts.
Förinställa kanaler
27
4
Tryck upprepade gånger på </,
tills önskad kanal visas.
M A N. S ÖK NI NG
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
OK
VÄLJ
S L UT
5
Tryck M/m för att markera NAMN
och tryck sedan på ,.
M A N. S ÖK NI NG
VÄLJ
S L UT
6
5
033
–
AV
––––
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
:
: OK
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
OK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5
033
–
AV
––––
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
:
: OK
Mata in kanalnamnet.
OK
1 Välj tecken genom att trycka på
M/m.
Varje gång du trycker på M
ändras tecknet enligt nedan.
AtBt…tZt0t1t
…t9tA
M A N. S ÖK NI NG
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
VÄLJ
S L UT
:
: OK
:
:
:
:
:
5
033
–
AV
O– – –
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
2 Tryck på , när du vill mata in
nästa tecken.
Nästa teckenplats blinkar.
Om du vill korrigera ett tecken trycker du på </, tills tecknet
blinkar, och återställer sedan tecknet.
Kanalnamnen kan innehålla upp till 4 tecken.
7
Bekräfta det nya kanalnamnet genom att trycka på OK.
OK
8
MENU
28 Förinställa kanaler
Tryck på MENU för att lämna menyn.
Tips
• För att välja programposition för dekodern, se ”Ställa in dekodern för PAY-TV/
Canal Plus” på sid. 35.
• Videobandspelaren måste ta emot kanalinformation för att stationsnamn ska kunna
visas automatiskt.*
Komma igång
Om bilden inte är skarp
Om bilden trots detta inte skulle vara bra, kan du ställa in den manuellt (med
funktionen FININST). Efter steg 4, tryck på M/m för att välja FININST.
Tryck på </, tills du får en skarp bild och tryck sedan på MENU för att
gå ur menyläget.
Obs!
• När du justerar FININST kan menyn bli svårläst på grund av störningar från den
bild som tas emot.
* gäller ej SLV-SE630D/E
Förinställa kanaler
29
Ändra/ta bort programpositioner
När du väl har ställt in kanalerna kan du sedan ändra programpositionerna som du vill.
Om det finns programpositioner som inte används eller som innehåller oönskade
kanaler, kan du ta bort dem.
Du kan också ändra kanalnamnen. Om kanalnamnen inte visas kan du mata in dem
för hand.
Ändra programpositioner
Innan du börjar...
• Slå på videobandspelaren och TV:n.
• Ställ in TV:n på dess videokanal.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
MENU
Tryck på MENU, tryck på M/m/</
, för att markera
INSTALLATION och tryck sedan
på OK.
OK
2
OK
A UTOM A TI S K I NS TÄ L L NI NG
M A NUE L L I NS TÄ L L NI NG
S M A RTL I NK
:32
V I DE O UT K A NA L
VÄLJ
S L UT
Tryck på M/m för att markera
MANUELL INSTÄLLNING.
Tryck därefter på ,.
:
: OK
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
TV K A NA L TA B E L L
PR
1
2
3
4
5
KAN
027
029
030
032
NA M N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
TA B ORT : CL E A R
3
OK
Tryck på M/m för att markera den
rad där du vill ändra
programpositionen.
Du kan visa ytterligare sidor för
programpositionerna 6 till 80
genom att trycka upprepade gånger
på M/m.
30 Ändra/ta bort programpositioner
DE K
AV
AV
AV
AV
B Y TE : OK
A V S L . : M E NU
TV K A NA L TA B E L L
PR
1
2
3
4
5
KAN
027
029
030
032
NA M N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
TA B ORT : CL E A R
DE K
AV
AV
AV
AV
B Y TE : OK
A V S L . : M E NU
Tryck på OK och sedan på M/m för
att gå till önskad programposition.
TV K A NA L TA B E L L
PR
1
2
3
4
5
OK
KAN
027
NA M N
AAB–
DE K
AV
030
032
029
CDE –
I J K–
L MN –
AV
AV
AV
B Y TE : OK
A V S L . : M E NU
5
Komma igång
4
Bekräfta inställningen genom att trycka på OK.
OK
6
7
Om du vill byta programposition för en annan kanal, upprepar du
steg 3 till 5.
MENU
Tryck på MENU för att lämna menyn.
Ta bort oönskade programpositioner
När du väl har ställt in TV-kanalerna kan du ta bort oanvända programpositioner.
Borttagna positioner hoppas över när du använder PROG +/–.
Innan du börjar...
• Slå på videobandspelaren och TV:n.
• Ställ in TV:n på dess videokanal.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
MENU
OK
Tryck på MENU, tryck på M/m/</
, för att markera
INSTALLATION och tryck sedan
på OK.
A UTOM A TI S K I NS TÄ L L NI NG
M A NUE L L I NS TÄ L L NI NG
S M A RTL I NK
:32
V I DE O UT K A NA L
VÄLJ
S L UT
:
: OK
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
forts.
Ändra/ta bort programpositioner
31
2
OK
Tryck på M/m för att markera
MANUELL INSTÄLLNING.
Tryck därefter på ,.
TV K A NA L TA B E L L
PR
1
2
3
4
5
KAN
027
029
030
032
NA M N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
TA B ORT : CL E A R
3
Tryck på M/m för att markera den
rad du vill ta bort.
OK
Du kan visa ytterligare sidor för
programpositionerna 6 till 80
genom att trycka upprepade gånger
på M/m.
KAN
027
029
030
032
NA M N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
DE K
AV
AV
AV
AV
B Y TE : OK
A V S L . : M E NU
Tryck på CLEAR.
CLEAR
Den markerade raden töms så som
visas till höger.
TV K A NA L TA B E L L
PR
1
2
3
4
5
KAN
027
NA M N
AAB–
DE K
AV
030
032
CDE –
I J K–
AV
AV
TA B ORT : CL E A R
5
6
B Y TE : OK
A V S L . : M E NU
TV K A NA L TA B E L L
PR
1
2
3
4
5
TA B ORT : CL E A R
4
DE K
AV
AV
AV
AV
B Y TE : OK
A V S L . : M E NU
Upprepa steg 3 och 4 för eventuella andra programpositioner du vill
ta bort.
MENU
Tryck på MENU för att lämna menyn.
Obs!
• Var noga när du väljer den programposition som ska tas bort. Om du råkar ta bort
fel programposition av misstag måste du ställa in den kanalen för hand igen.
32 Ändra/ta bort programpositioner
Ändra namn på kanaler (gäller ej SLV-SE630D/E)
Innan du börjar...
• Slå på videobandspelaren och TV:n.
• Ställ in TV:n på dess videokanal.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
MENU
Tryck på MENU och sedan på M/m/
</, för att markera
INSTALLATION. Tryck därefter
på OK.
OK
2
OK
A UTOM A TI S K I NS TÄ L L NI NG
M A NUE L L I NS TÄ L L NI NG
S M A RTL I NK
:32
V I DE O UT K A NA L
VÄLJ
S L UT
Tryck på M/m för att markera
MANUELL INSTÄLLNING.
Tryck därefter på ,.
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
:
: OK
TV K A NA L TA B E L L
PR
1
2
3
4
5
KAN
027
029
030
032
033
NA M N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
––––
TA B ORT : CL E A R
3
OK
Tryck på M/m för att markera den
rad där du vill ändra eller mata in
kanalnamnet. Tryck sedan på ,.
Du kan visa ytterligare sidor för
programpositionerna 6 till 80
genom att trycka upprepade gånger
på M/m.
4
DE K
AV
AV
AV
AV
AV
B Y TE : OK
A V S L . : M E NU
M A N. S ÖK NI NG
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
VÄLJ
S L UT
Tryck M/m för att markera NAMN
och tryck sedan på ,.
OK
Komma igång
Du kan mata in eller ändra namnet på kanalen (max 4 tecken). Videobandspelaren
måste ha tillgång till kanalinformation för att kanalnamnen ska visas automatiskt.
:
:
:
:
:
5
033
–
AV
––––
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
:
: OK
M A N. S ÖK NI NG
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
VÄLJ
S L UT
:
: OK
:
:
:
:
:
5
033
–
AV
––––
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
forts.
Ändra/ta bort programpositioner
33
5
Mata in kanalnamnet.
OK
1 Välj tecken genom att trycka på
M/m.
Varje gång du trycker på M
ändras tecknet enligt nedan.
AtBt…tZt0t1t
…t9tA
M A N. S ÖK NI NG
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
VÄLJ
S L UT
:
: OK
:
:
:
:
:
5
033
–
AV
O– – –
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
2 Tryck på , när du vill mata in
nästa tecken.
Nästa teckenplats blinkar.
Om du vill korrigera ett tecken trycker du på </, tills tecknet
blinkar, och återställer sedan tecknet.
Kanalnamnen kan innehålla upp till 4 tecken.
6
Bekräfta det nya namnet genom att trycka på OK.
OK
7
MENU
Tryck på MENU för att lämna menyn.
34 Ändra/ta bort programpositioner
Om du ansluter en dekoder (medföljer ej) till videobandspelaren, kan du se eller spela
in program från PAY-TV/Canal Plus.
Ansluta en dekoder
Scart-kabel
(medföljer ej)
Komma igång
Ställa in dekodern för PAY-TV/Canal Plus
Dekoder för PAY-TV/
Canal Plus
Scart
(EURO-AV)
LINE-3 (DEC/EXT)*1 eller
LINE-2 (DEC/EXT)*2
LINE-1 (EURO AV)
AERIAL IN
Antennkabel (medföljer)
Scart
(EURO-AV)
Scart-kabel (medföljer ej)
: Signalflöde
Ställa in kanaler för PAY-TV/Canal Plus
När du vill se eller spela in program från PAY-TV/Canal Plus, ställer du in
videobandspelaren för mottagning av de kanalerna genom att använda menyerna på
TV-skärmen.
Följ instruktionerna nedan för att ställa in kanalerna på rätt sätt.
Innan du börjar...
• Slå på videobandspelaren, TV:n och dekodern.
• Ställ in TV:n på dess videokanal.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
forts.
Ställa in dekodern för PAY-TV/Canal Plus
35
1
MENU
Tryck på MENU, tryck på M/m/</
, för att markera
INSTALLATION och tryck sedan
på OK.
OK
2
OK
A UTOM A TI S K I NS TÄ L L NI NG
M A NUE L L I NS TÄ L L NI NG
S M A RTL I NK
:32
V I DE O UT K A NA L
VÄLJ
S L UT
Tryck på M/m för att markera
MANUELL INSTÄLLNING.
Tryck därefter på ,.
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
:
: OK
TV K A NA L TA B E L L
PR
1
2
3
4
5
KAN
027
029
030
032
033
NA M N
AAB–
L MN –
CDE –
I J K–
––––
TA B ORT : CL E A R
3
OK
Tryck på M/m för att markera den
rad där du vill ställa in dekodern
och tryck sedan på ,.
För att se position 6 till 80 trycker
du upprepade gånger på M/m.
Tryck på M/m för att markera
DEKODER.
OK
Tryck på , för att ställa in
DEKODER på PÅ, och tryck sedan
på OK.
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
:
:
:
:
:
5
033
–
AV
––––
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
:
: OK
M A N. S ÖK NI NG
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
VÄLJ
S L UT
36 Ställa in dekodern för PAY-TV/Canal Plus
5
033
–
AV
––––
M A N. S ÖK NI NG
VÄLJ
S L UT
5
:
:
:
:
:
:
: OK
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
OK
B Y TE : OK
A V S L . : M E NU
M A N. S ÖK NI NG
PR
KAN
FI NI NS T
DE K ODE R
NA M N
VÄLJ
S L UT
4
DE K
AV
AV
AV
AV
AV
:
: OK
:
:
:
:
:
5
033
–
PÅ
––––
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
MENU
Tryck på MENU för att lämna menyn.
Obs!
• För att kunna se textning när man tittar på PAY-TV/Canal Plus-program måste
anslutningarna mellan dekodern och videobandspelaren och mellan
videobandspelaren och TV:n göras med 21-poliga Scart-kablar som är kompatibla
med RGB-signaler. Det går inte att spela in textningen på videobandspelaren.
• När du tittar på PAY-TV/Canal Plus-program via TV:ns antenningång ska du trycka
på t TV/VIDEO så att indikatorn VIDEO visas i teckenfönstret.
Komma igång
6
*1 SLV-SE830D/E
*2 SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E, SE630D/E och SE230D
Ställa in dekodern för PAY-TV/Canal Plus
37
Grundfunktioner
Spela upp ett videoband
Innan du börjar...
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
Slå på TV:n och ställ in den på videokanalen.
2
Sätt i ett band.
Videobandspelaren slås automatiskt på
och uppspelningen påbörjas om du har
satt i ett videoband med borttagen
säkerhetsflik.
3
Tryck på H (uppspelning).
När videobandet kommer till slutet spolas det automatiskt tillbaka.
OK
Ytterligare funktioner
För att
Tryck på
Avbryta uppspelningen
x (stopp)
Göra paus i uppspelningen
X (paus)
Återuppta uppspelningen
efter paus
X (paus) eller H (uppspelning)
Snabbspola bandet framåt
M (snabbspolning framåt) i stoppläge
Snabbspola bandet bakåt
m (snabbspolning bakåt) i stoppläge
Mata ut bandet
Z (utmatning)
Använda tidsräkneverket
Tryck på CLEAR vid den punkt på bandet som du vill hitta vid ett senare
tillfälle. Räkneverket i teckenfönstret återställs till ”0:00:00” eller ”00:00”.
Du kan sedan söka efter punkten med hjälp av räkneverket.
SE830D/E, SE737E, SX737D,
SE730D/E, SX730D/E
Timmar Minuter Sekunder
SE630D/E, SE230D
Timmar
Du visar räkneverket på TV-skärmen genom att trycka på
38 Spela upp ett videoband
Minuter
DISPLAY.
Automatisk uppspelningsstart med en enda knapptryckning
(direktuppspelning) (gäller ej SLV-SE630D/E och SE230D)
Om du använder SMARTLINK-anslutning kan du slå på TV:n, ställa in den
på videokanalen och starta uppspelningen automatiskt med en enda
knapptryckning.
Grundfunktioner
Obs!
• Räkneverket återställs till ”0:00:00” eller ”00:00” när du sätter i ett videoband.
• Räkneverket stannar när det kommer till ett oinspelat avsnitt.
• Beroende på TV-apparaten kan följande inträffa när band som är inspelade i
NTSC-format spelas upp:
– Bilden blir svartvit.
– Bilden skakar.
– Ingen bild visas alls på TV-skärmen.
– Svarta vågräta streck visas på TV-skärmen.
– Färgintensiteten ökar eller minskar.
• Band som är inspelade på halv hastighet (LP) går inte att spela på SLV-SE230D.
• Knapparna för uppspelning på fjärrkontrollen fungerar inte medan man gör
menyinställningar på TV-skärmen.
1 Sätt i ett band.
Videobandspelaren slås på automatiskt.
2
Om du sätter i ett band med säkerhetsfliken borttagen slås TV:n på och
växlar över till videokanalen. Uppspelningen startar automatiskt.
Tryck på H (uppspelning).
TV:n slås på och växlar automatiskt över till videokanalen.
Uppspelningen startar.
Tips
• Om det redan sitter ett band i videobandspelaren så tryck på ?/1 för att slå på
videobandspelaren först. När du trycker på H (uppspelning) slås TV:n på, TV:n
ställs in på videokanalen och bandet börjar automatiskt spelas upp.
Obs!
• När du använder direktuppspelning ska du lämna TV:n påslagen eller i standbyläge.
Spela upp ett videoband
39
Spela in TV-program
Innan du börjar...
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
Slå på TV:n och ställ in den på videokanalen.
2
Sätt i ett videoband som har säkerhetsfliken kvar.
3
Om du ska spela in från en dekoder, så slå på den.
• PROG
• För att spela in en vanlig kanal trycker du på PROG +/– tills
önskat programpositionsnummer visas i teckenfönstret.
INPUT SELECT
• För att spela in från en dekoder eller någon annan apparat som är
ansluten till en av LINE-ingångarna, trycker du på INPUT
SELECT tills önskad ingång visas i teckenfönstret.
4
Tryck på SP/LP för att välja bandhastighet, d.v.s. SP eller LP.*
SP / LP
40 Spela in TV-program
LP (halv hastighet) ger en dubbelt så lång inspelningstid som SP.
Däremot ger SP (normal hastighet) bättre bild- och ljudkvalitet.
5
REC
Tryck på z REC för att starta inspelningen.
Inspelningsindikatorn lyser i teckenfönstret.
SE830D/E, SE737E, SX737D,
SE730D/E, SX730D/E
Inspelningsindikator
SE630D/E, SE230D
Avbryta inspelningen
Tryck på x (stopp).
Grundfunktioner
Inspelningsindikator
Kontrollera återstående tid
Tryck två gånger på
DISPLAY. Medan teckenfönstret visas, trycker du
på COUNTER/REMAIN för att kontrollera återstående tid. Varje gång du
trycker på COUNTER/REMAIN, visas växelvis tidsräkneverket och
återstående tid.
Å TE RS TÅ R
0 : 00 : 22
Tidsräkneverk
1 : 46
Återstående speltid
För att få korrekt information om återstående tid, ställer du in BAND
LÄNGD på menyn ANVÄNDAR-INSTÄLLNING så att den
överensstämmer med den typ av videoband som du använder (se sid. 68).
Titta på ett TV-program medan du spelar in ett annat
Stäng av VIDEO-indikatorn i teckenfönstret genom att trycka på t TV/
1 VIDEO.
2 Välj en annan programposition på TV:n.
forts.
Spela in TV-program
41
Spara en inspelning
Du undviker att av misstag spela över en
inspelning genom att bryta av säkerhetsfliken
på det sätt som visas i illustrationen. När du
vill spela in på bandet igen, tejpar du bara
över hålet.
Säkerhetsflik
Tips
• Du kan välja programposition med hjälp av kanalväljarknapparna på
fjärrkontrollen. Om du t. ex. vill välja ett tvåsiffrigt nummer, trycker du på 2 och 3
för att välja ”PR 23”.
• Om du ansluter ytterligare utrustning till en LINE-ingång, kan du välja insignal
med hjälp av knapparna INPUT SELECT eller PROG +/–.
•
DISPLAY-informationen visas på TV-skärmen och ger information om
videobandet (informationen spelas inte in).
• Om du inte vill titta på TV medan du spelar in kan du slå av TV:n. Om du
använderen en dekoder måste den däremot lämnas påslagen.
Obs!
•
DISPLAY-informationen visas inte i pausläge eller vid slow motionuppspelning.
• Om ett band bitvis är inspelat i både PAL- och NTSC-format, fungerar inte
tidsräkneverket som det ska. Avvikelsen beror på skillnader i hur de olika
systemen beräknar tidsperioder.
• Du kan inte se ett program på PAY-TV/Canal Plus samtidigt som du spelar in ett
annat PAY-TV/Canal Plus-program.
• Om du sätter i ett band med en bandlängd som inte är standard, är det möjligt att
beräkningen av återstående tid inte blir korrekt.
• Den återstående tiden är endast en grov uppskattning.
• Ungefär 30 sekunder efter det att uppspelningen av bandet påbörjats visas den
återstående tiden.
* gäller ej SLV-SE230D
42 Spela in TV-program
Spela in det du ser på TV:n (direktinspelning från TV)
(gäller ej SLV-SE630D/E och SE230D)
Om du har en SMARTLINK-koppling kan du enkelt spela in det du ser på
TV-skärmen (förutsatt att samma videobandspelare inte används för att just
då spela upp ett band).
TV-indikatorn tänds och det du tittar på börjar spelas in.
Tips
• I vissa situationer visas TV-indikatorn i teckenfönstret när du tryckt på z REC.
Detta gäller bl. a. följande situationer:
– när du ser på en källa som är ansluten till TV-apparatens linjeingång, eller
– när TV-mottagarens förinställda uppgifter om programpositioner skiljer sig från
uppgifterna i videobandspelaren.
Grundfunktioner
1 Tryck på ?/1 för att slå på videobandspelaren.
2 Sätt i ett videoband som har säkerhetsfliken kvar.
på z REC när du ser på ett TV-program eller någon annan extern
3 Tryck
källa.
Obs!
• Med den här metoden går det inte att spela in det du ser i rutan om
videobandspelaren är i något av följande lägen: paus, timer standby, automatisk
kanalförinställning, autoinställning eller inspelning.
• När TV-indikatorn visas i teckenfönstret ska du inte slå av TV:n eller byta
programposition. När TV-indikatorn inte visas i teckenfönstret fortsätter
videobandspelaren att spela in, även om du byter programposition på TV:n.
• För att använda funktionen för direktinspelning från TV väljer du SMARTLINK på
INSTALLATION-menyn, och ställer sedan in DIREKT TV-INSPELN på PÅ.
Spela in TV-program
43
Spela in TV-program med Dial Timer (gäller
endast SLV-SE830D/E)
Med Dial Timer (timerinställningsratt)funktionen kan du göra inställningar för
inspelning av program utan att behöva slå
på TV:n. Med Dial Timer kan du ställa in
timern för inspelning av upp till åtta
program, inklusive inställningar gjorda
med andra timermetoder, inom den
närmaste månaden. Inspelningstidens
början och slut kan ställas in med 1 minuts
intervall.
?/1
DIAL TIMER
x
PROGRAM +/– X
Innan du börjar...
• Sätt i ett videoband som har säkerhetsfliken kvar. Kontrollera att bandet är längre än den
totala inspelningstiden.
• Om du ska spela in från en dekoder, så slå på den.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
DIAL TIMER
Tryck på
DIAL TIMER.
”DATE” och ”TODAY” visas växelvis i teckenfönstret.
Om datumet och klockan inte är inställda, visas ”DAY”. Se steg 2 i
nästa avsnitt, ”Ställa klockan”, för att ställa in datumet och klockan.
2
DIAL TIMER
Vrid på
DIAL TIMER och ställ in inspelningsdatumet.
44 Spela in TV-program med Dial Timer (gäller endast SLV-SE830D/E)
3
Tryck på
DIAL TIMER.
”START” och klockan visas växelvis i teckenfönstret.
DIAL TIMER
Vrid på
DIAL TIMER och ställ in rätt starttid.
Du kan ställa in inspelningstidens början i 15-minutersintervall eller
justera tiden i enminutersintervall genom att trycka på knapparna
PROGRAM +/–.
PROGRAM
5
6
DIAL TIMER
Tryck på
Grundfunktioner
4
DIAL TIMER
DIAL TIMER.
”STOP” och den tid inspelningen ska sluta visas växelvis i
teckenfönstret.
DIAL TIMER
Vrid på
DIAL TIMER och ställ in rätt sluttid.
Du kan ställa in inspelningstidens sluttid i 15-minutersintervall eller
justera tiden i enminutersintervall genom att trycka på knapparna
PROGRAM +/–.
PROGRAM
forts.
Spela in TV-program med Dial Timer (gäller endast SLV-SE830D/E)
45
7
8
DIAL TIMER
DIAL TIMER.
Programpositionen eller LINE-ingången visas i teckenfönstret.
DIAL TIMER
INPUT SELECT
9
Tryck på
DIAL TIMER
Vrid på
DIAL TIMER och ställ in rätt programposition.
Om du vill spela in från en dekoder eller annan källa som är
ansluten till en av LINE-ingångarna, vrider du på
DIAL TIMER
eller trycker på INPUT SELECT för att visa den ingången i
teckenfönstret.
Tryck på
DIAL TIMER för att slutföra inställningen.
”OK” visas i teckenfönstret i ungefär fem sekunder.
Indikatorn
i teckenfönstret tänds och videobandspelaren ställs i
standby-läge för inspelning.
Spelar du in från en dekoder eller annan källa lämnar du den
anslutna utrustningen påslagen.
Återgå till föregående steg
Vid inställningar med Dial Timer kan du när som helst återgå till föregående
steg genom att samtidigt trycka på knapparna PROGRAM + och – på
videobandspelaren.
Avbryta inspelningen
Avbryt inspelningen genom att trycka på x (stopp).
Använda videobandspelaren innan en timerinspelning börjar
Tryck på ?/1 om du vill använda videobandspelaren innan en
timerinspelning börjar.
-indikatorn släcks och videobandspelaren slås på.
Glöm inte att trycka på ?/1 så att inställningen återställs till standby-läge för
inspelning när du använt färdigt videobandspelaren.
Du kan även göra följande när videobandspelaren håller på att spela in:
•
•
•
•
Återställa räkneverket (sid. 38).
Visa bandinformation på TV-skärmen (sid. 41).
Kontrollera timerinställningarna (sid. 59).
Titta på ett annat TV-program (sid. 41).
46 Spela in TV-program med Dial Timer (gäller endast SLV-SE830D/E)
Ställa klockan
DIAL TIMER intryckt så att ”DAY” visas i teckenfönstret. Om
1 Håll
klockan redan är ställd visas dock den nuvarande inställningen.
2 Vrid på DIAL TIMER och ställ in dagen.
på
DIAL TIMER.
3 Tryck
”MONTH” visas i teckenfönstret.
och tryck in
DIAL TIMER, ställ in månaden, och därefter
4 Vrid
årtalet.
5
tidsinställningen är klar startar du klockan genom att trycka på
6 När
DIAL TIMER.
Tips
• Om du vill ta bort en inställning gjord med Dial Timer trycker du på x (stopp) på
videobandspelaren medan du gör inställningen.
• Programmet spelas in på den hastighet som vid tillfället är vald. Om du vill ändra
bandhastigheten trycker du på SP/LP innan du slutför inställningen i steg 9.
• Om du vill kontrollera, ändra eller radera programinställningen, se ”Kontrollera/
ändra/radera timerinställningar” på sid. 59.
Grundfunktioner
När du har ställt in årtalet visas ”CLOCK” i teckenfönstret igen.
Vrid och tryck in
DIAL TIMER och ställ in timme och minut.
Obs!
• Om åtta program redan har ställs in med ShowView-systemet eller via menyn
TIMER-PROGRAMMERING, visas ”FULL” i teckenfönstret i ungefär fem
sekunder.
•
-indikatorn blinkar i teckenfönstret om du slutför inställningen i steg 9 utan att
något band sitter i videobandspelaren.
• Om du ställer klockan med hjälp av funktionen för autoinställning av klockan och
AUTO KLOCKA är PÅ, justeras klockan automatiskt efter den inkommande
tidssignalen oavsett vilka justeringar som gjorts med Dial Timer. Kontrollera att
funktionen för autoinställning av klockan är rätt inställd.
• Om tidsinställningen är fel visas ”ERROR” i teckenfönstret i steg 9. Börja om från
steg 1 för att ställa in timern.
• Det går inte att ställa in bandhastigheten på AUTO med timerinställningsratten
(Dial Timer). För att välja AUTO ställer du in bandhastigheten på menyn TIMERPROGRAMMERING (se sid. 59).
forts.
Spela in TV-program med Dial Timer (gäller endast SLV-SE830D/E)
47
Om demonstrationsläget
Dial Timer har ett demonstrationsläge som gör det möjligt för t. ex. en försäljare att i
demonstrationssyfte mata in fler än åtta timerinställningar. Varningen om att åtta
program redan har ställts in ”FULL” visas då inte. Använd inte demonstrationsläget
för timerinspelningar. Inställningarna kan då bli felaktiga.
Aktivera demonstrationsläget
Tryck på X (paus) på videobandspelaren medan du vrider på
DIAL
TIMER. ”DEMO” visas i teckenfönstret under några sekunder.
Stänga av demonstrationsläget
Slå av strömmen och dra ur nätkabeln. Då stängs visserligen
demonstrationsläget av, men de timerinställningar som gjordes i
demonstrationsläget finns kvar. Glöm därför inte att ta bort dessa
timerinställningar för hand innan du använder Dial Timer eller någon annan
timermetod när du har satt i nätkabeln igen (se sid. 59).
48 Spela in TV-program med Dial Timer (gäller endast SLV-SE830D/E)
Inspelning av TV-program med
ShowView®-systemet (gäller ej SLV-SE630D/E)
ShowView är ett system som förenklar inställningarna när du vill göra tidsinställda
inspelningar. Mata helt enkelt in det ShowView-nummer som står i TV-tidningen.
Datum, tid och programposition för det programmet ställs då in automatiskt. Du kan
förinställa upp till åtta program, inklusive inställningar gjorda med andra
timermetoder.
• Kontrollera att videobandspelarens klocka är inställd på rätt tid och datum.
• Sätt i ett videoband som har säkerhetsfliken kvar. Kontrollera att bandet är längre än den
totala inspelningstiden.
• Om du ska spela in från en dekoder, så slå på den.
• Slå på TV:n och ställ in den på videokanalen.
• Ställ in TIMER METOD på SHOWVIEW eller VARIABEL på menyn ENKEL
ANVÄNDNING (se sid. 69).
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1
TIMER
OK
Tryck på
Grundfunktioner
Innan du börjar…
TIMER.
• När du har ställt in TIMER
METOD på VARIABEL:
Menyn TIMER METOD visas på
TV-skärmen. Tryck på M/m för
att markera SHOWVIEW. Tryck
sedan på OK.
TI M E R M E TOD
S TA NDA RD
S HOW V I E W
VÄLJ
I NS T.
• När du har ställt in TIMER
METOD på SHOWVIEW:
Menyn SHOWVIEW visas på
TV-skärmen.
:
: OK
A V S L UTA : M E NU
S HOW V I E W
K OD
–––––––––
K OD : 0 – 9
: OK
I NS T.
A V S L UTA : M E NU
forts.
Inspelning av TV-program med ShowView®-systemet (gäller ej SLV-SE630D/E)
49
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Mata in ShowView-numret genom
att trycka på kanalväljarknapparna.
Om du matar in fel nummer, trycker
du på CLEAR och matar sedan in
rätt nummer.
CLEAR
3
S HOW V I E W
K OD
1234–––––
K OD : 0 – 9
: OK
I NS T.
A V S L UTA : M E NU
Tryck på OK.
OK
INPUT SELECT
CLEAR
Datum, inspelningens start- och
sluttider, programposition,
bandhastighet och VPS/PDCinställning visas på TV-skärmen.
PR
35
––
––
––
––
––
DA G
L Ö2 9
––––
––––
––––
––––
––––
S TA RT
19 :00
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP P
20 :00
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
SP
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
• Om ”– –” visas i kolumnen ”PR”
VÄLJ
:
I NS T. :
S L UT
: OK
A V S L UTA : M E NU
(program), vilket kan inträffa vid
lokala sändningar, måste du ställa
in rätt programposition manuellt.
Tryck på M/m för att välja önskad programposition.
• Om du vill spela in från en dekoder eller annan källa som är
ansluten till en av LINE-ingångarna, trycker du på INPUT
SELECT för att visa den ingången i positionen ”PR”.
Du behöver bara göra detta en gång för den kanal som avses.
Videobandspelaren lagrar sedan den inställningen.
Om du angett något felaktigt trycker du på CLEAR, vilket raderar
inställningen.
4
OK
Om du vill ändra datum,
bandhastighet eller inställning för
VPS/PDC-funktionen:
PR
35
––
––
––
––
––
DA G
L Ö2 9
––––
––––
––––
––––
––––
S TA RT
19 :00
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP P
20 :00
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
V/P
SP
ON
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 Tryck på </, för att markera
det du vill ändra.
2 Tryck på M/m så återställs
VÄLJ
:
I NS T. :
inställningen.
A V S L UTA : M E NU
S L UT
: OK
• Vill du spela in samma program
varje dag eller varje vecka, se
”Dagliga/veckovisa inspelningar” på sid. 51.
• För att använda VPS/PDC-funktionen ställer du in V/P på ON.
För mer information om VPS/PDC-funktionen, se
”Timerinspelning med VPS/PDC-signaler” på sid. 51.
5
MENU
Tryck på MENU för att lämna menyn.
50 Inspelning av TV-program med ShowView®-systemet (gäller ej SLV-SE630D/E)
6
Tryck på ?/1 för att stänga av videobandspelaren.
Indikatorn i teckenfönstret tänds och videobandspelaren ställs i
standby-läge för inspelning.
Spelar du in från en dekoder eller annan källa lämnar du den
anslutna utrustningen påslagen.
Avbryta inspelningen
Avbryt inspelningen genom att trycka på x (stopp).
idag t DLY (måndag till söndag) t W-LÖ (varje lördag) ..... t W-SÖ
(varje söndag) t 1 månad senare t (datum räknas nedåt) t idag
Timerinspelning med VPS/PDC-signaler
Vissa sändningssystem sänder ut en VPS-signal (videoprogramsystem) eller
en PDC-signal (programleveranskontroll) tillsammans med TV-signalen.
Dessa signaler garanterar att en timerinspelning blir rätt utförd, oberoende av
förseningar, tidigarelagda sändningar eller tillfälliga avbrott.
Grundfunktioner
Dagliga/veckovisa inspelningar
I steg 4 ovan trycker du på m för att välja inspelningsmönster. Varje gång du
trycker på m ändras indikatorn enligt nedan. Tryck på M för att ändra
indikatorn i motsatt riktning.
Om du vill använda VPS/PDC-funktionen ställer du in V/P på ON i steg 4
ovan. Du kan också använda VPS/PDC-funktionen för en källa som är
ansluten via en eller flera av LINE-ingångarna.
Använda videobandspelaren innan en timerinspelning börjar
Tryck på ?/1 om du vill använda videobandspelaren innan en
timerinspelning börjar. -indikatorn släcks och videobandspelaren slås på.
Glöm inte att trycka på ?/1 så att inställningen återställs till standby-läge för
inspelning när du använt färdigt videobandspelaren.
Du kan även göra följande när videobandspelaren håller på att spela in:
•
•
•
•
Återställa räkneverket (sid. 38).
Visa bandinformation på TV-skärmen (sid. 41).
Kontrollera timerinställningarna (sid. 59).
Titta på ett annat TV-program (sid. 41).
forts.
Inspelning av TV-program med ShowView®-systemet (gäller ej SLV-SE630D/E)
51
För att använda den automatiska bandhastighetsfunktionen*
Tryck på m i steg 4 ovan för att välja AUTO. Om du spelar in ett program på
normal hastighet (SP) och den återstående tiden på bandet blir kortare än den
återstående inspelningstiden, ändras inspelningshastigheten automatiskt till
halv hastighet (LP). Observera att det kan förekomma vissa störningar i
bilden när hastigheten ändras. För att denna funktion ska fungera ordentligt
måste inställningen av ”BAND LÄNGD” på menyn ANVÄNDARINSTÄLLNING vara korrekt (se sid. 68).
Tips
• För att välja en videokälla som är ansluten till en linjeingång kan du även använda
INPUT SELECT-knappen.
• Du kan ställa in utökad tid för ShowView-inställningen med 10, 20, 30, 40, 50 eller
60 minuter. Ställ in SHOWVIEW FÖRLÄNG i menyn ENKEL ANVÄNDNING
på önskad tid på sid. 69.
• Om du vill kontrollera, ändra eller radera programinställningen, se ”Kontrollera/
ändra/radera timerinställningar” på sid. 59.
Obs!
• Om VPS/PDC-signalen är för svag eller stationen inte har sänt ut någon signal
börjar videobandspelaren spela in på inställd tid utan att använda VPS/PDCfunktionen.
• Indikatorerna
och
blinkar i teckenfönstret om du trycker på ?/1 när det
inte sitter i något band.
• Om du ställer in TIMER METOD på STANDARD på menyn ENKEL
ANVÄNDNING visas inte menyn SHOWVIEW på TV-skärmen. Välj
SHOWVIEW eller VARIABEL.
* gäller ej SLV-SE230D
52 Inspelning av TV-program med ShowView®-systemet (gäller ej SLV-SE630D/E)
Spela in TV-program med timern
Du kan förinställa upp till åtta program, inklusive inställningar gjorda med andra
timermetoder.
Innan du börjar…
1
TIMER
Tryck på
TIMER.
För SLV-SE630D/E
TIMER-PROGRAMMERINGmenyn visas på TV-skärmen.
OK
För SLV-SE830D/E, SE737E,
SX737D, SE730D/E, SX730D/E
och SE230D
• När du har ställt in TIMER
METOD på VARIABEL:
Menyn TIMER METOD visas på
TV-skärmen. Tryck på M/m för
att markera STANDARD. Tryck
sedan på OK.
PR
––
––
––
––
––
––
DA G
––––
––––
––––
––––
––––
––––
VÄLJ
S L UT
:
: OK
S TOP P
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
TI M E R M E TOD
S TA NDA RD
S HOW V I E W
VÄLJ
I NS T.
• När du har ställt in TIMER
METOD på STANDARD:
Menyn TIMERPROGRAMMERING visas på
TV-skärmen.
S TA RT
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
Grundfunktioner
• Kontrollera att videobandspelarens klocka är inställd på rätt tid och datum.
• Sätt i ett videoband som har säkerhetsfliken kvar. Kontrollera att bandet är längre än den
totala inspelningstiden.
• Om du ska spela in från en dekoder, så slå på den.
• Slå på TV:n och ställ in den på videokanalen.
• Ställ in TIMER METOD*1 på STANDARD eller VARIABEL på menyn ENKEL
ANVÄNDNING (se sid. 69).
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
PR
––
––
––
––
––
––
:
: OK
DA G
––––
––––
––––
––––
––––
––––
VÄLJ
S L UT
A V S L UTA : M E NU
S TA RT
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
:
: OK
S TOP P
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
forts.
Spela in TV-program med timern
53
2
OK
INPUT SELECT
Ställ in datum, inspelningens startoch sluttider, programposition,
bandhastighet och VPS/PDCfunktion*1:
PR
35
––
––
––
––
––
DA G
––––
––––
––––
––––
––––
––––
S TA RT
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP P
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–– :––
–
–
–
–
–
–
V/P
–
–
–
–
–
–
1 Tryck på , för att välja
respektive punkt i tur och
VÄLJ
:
I NS T. :
ordning.
S L UT
: OK
A V S L UTA : M E NU
2 Ställ in respektive alternativ
genom att trycka på M/m.
Du kan korrigera en inställning genom att trycka på < för att
återgå till den felaktiga inställningen och rätta till den.
• Vill du spela in samma program varje dag eller varje vecka, se
”Dagliga/veckovisa inspelningar” på sid. 54.
• För att använda VPS/PDC-funktionen*1 ställer du in V/P på ON.
För mer information om VPS/PDC-funktionen, se
”Timerinspelning med VPS/PDC-signaler” på sid. 51.
• Om du vill spela in från en dekoder eller annan källa som är
ansluten till en av LINE-ingångarna, trycker du på INPUT
SELECT för att visa den ingången i positionen ”PR”.
3
4
MENU
Tryck på MENU för att lämna menyn.
Tryck på ?/1 för att stänga av videobandspelaren.
Indikatorn i teckenfönstret tänds och videobandspelaren ställs i
standby-läge för inspelning.
Spelar du in från en dekoder eller annan källa lämnar du den
anslutna utrustningen påslagen.
Avbryta inspelningen
Avbryt inspelningen genom att trycka på x (stopp).
Dagliga/veckovisa inspelningar
I steg 2 ovan trycker du på m för att välja inspelningsmönster. Varje gång du
trycker på m ändras indikatorn enligt nedan. Tryck på M för att ändra
indikatorn i motsatt riktning.
idag t DLY (måndag till söndag) t W-LÖ (varje lördag) ..... t W-SÖ
(varje söndag) t 1 månad senare t (datum räknas nedåt) t idag
54 Spela in TV-program med timern
Använda videobandspelaren innan en timerinspelning börjar
Tryck på ?/1 om du vill använda videobandspelaren innan en
timerinspelning börjar. -indikatorn släcks och videobandspelaren slås på.
Glöm inte att trycka på ?/1 så att inställningen återställs till standby-läge för
inspelning när du använt färdigt videobandspelaren.
Du kan även göra följande när videobandspelaren håller på att spela in:
•
•
•
•
Återställa räkneverket (sid. 38).
Visa bandinformation på TV-skärmen (sid. 41).
Kontrollera timerinställningarna (sid. 59).
Titta på ett annat TV-program (sid. 41).
Grundfunktioner
För att använda den automatiska bandhastighetsfunktionen*2
Tryck på m i steg 2 ovan för att välja AUTO. Om du spelar in ett program på
normal hastighet (SP) och den återstående tiden på bandet blir kortare än den
återstående inspelningstiden, ändras inspelningshastigheten automatiskt till
halv hastighet (LP). Observera att det kan förekomma vissa störningar i
bilden när hastigheten ändras. För att denna funktion ska fungera ordentligt
måste inställningen av ”BAND LÄNGD” på menyn ANVÄNDARINSTÄLLNING vara korrekt (se sid. 68).
Tips
• För att välja en videokälla som är ansluten till en linjeingång kan du även använda
INPUT SELECT-knappen.
• Även om du ställt in TIMER METOD*1 på SHOWVIEW på menyn ENKEL
ANVÄNDNING, kan du också ställa in timern manuellt. Tryck på MENU för att
välja TIMER-PROGRAMMERING och gå sedan vidare till steg 2.
• Om du vill kontrollera, ändra eller radera programinställningen, se ”Kontrollera/
ändra/radera timerinställningar” på sid. 59.
Obs!
• Om du ställer in timern för att använda VPS/PDC*1-signaler, måste du ange startoch sluttider exakt som de visas i TV-tidningen. Annars fungerar inte VPS/PDCfunktionen.
• Om VPS/PDC*1-signalen är för svag eller stationen inte har sänt ut någon signal
börjar videobandspelaren spela in på inställd tid utan att använda VPS/PDCfunktionen.
• Indikatorerna
och
blinkar i teckenfönstret om du trycker på ?/1 när det
inte sitter i något band.
• VPS/PDC-funktionen*1 sätts automatiskt i läge V/P vid timerinspelning av
satellitprogram.
*1 gäller ej SLV-SE630D/E
*2 gäller ej SLV-SE230D
Spela in TV-program med timern
55
Ytterligare funktioner
Spela upp/söka på olika hastigheter
Innan du börjar…
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
Uppspelningsalternativ Åtgärd
Visa bilden under spolning
framåt eller bakåt
Håll M (snabbspolning framåt) intryckt under snabbspolning
framåt. Håll m (snabbspolning bakåt) intryckt under
snabbspolning bakåt.
Spela upp på hög hastighet
• Tryck på M (snabbspolning framåt) eller m
(snabbspolning bakåt) på fjärrkontrollen under
uppspelningens gång.
• Håll M (snabbspolning framåt) eller m (snabbspolning
bakåt) intryckt under uppspelningens gång. När du släpper
knappen fortsätter uppspelningen på normal hastighet.
Spela upp på dubbel
hastighet
Tryck på ×2 under uppspelningens gång.
Spela upp i slow motion
Tryck på y SLOW under uppspelningens gång.
Spela upp bild-för-bild
Tryck på M (snabbspolning framåt) eller m (snabbspolning
bakåt)* på fjärrkontrollen i pausläge.
* gäller endast SLV-SE830D/E
Återgå till normal uppspelning
Tryck på H (uppspelning).
Använda
uppspelningsratten (gäller
endast SLV-SE830D/E)
Med uppspelningsratten kan du
styra ett flertal
uppspelningsalternativ.
Uppspelningsratten kan användas
antingen i normalläge eller i
sökläge (JOG).
56 Spela upp/söka på olika hastigheter
JOG
Uppspelningsratt
Använda uppspelningsratten i normalläge
Under uppspelning eller i pausläge vrider du uppspelningsratten medurs
eller moturs. Varje ändring i uppspelningsrattens läge påverkar
uppspelningen på följande sätt.
Paus
Slow motion
baklänges
Normal hastighet
baklänges
Hög hastighet
baklänges
Normal hastighet
(ursprungshastigheten)
Dubbla
hastigheten
Hög hastighet
Använda uppspelningsratten i sökläge (JOG)
Det här läget använder du för bild-för-bild-uppspelning.
Ytterligare funktioner
Dubbla hastigheten
baklänges
Slow motion
Du växlar till sökläge genom att trycka på JOG. Knappen JOG tänds. Om
du ändrar till sökläge under uppspelning, går uppspelningen över till
pausläge, så att du ser en stillbild. Varje ändring i uppspelningsrattens läge
flyttar bilden framåt, en bildruta i taget. Om du vill gå bakåt ruta för ruta,
vrider du uppspelningsratten motsols. Hastigheten med vilken du vrider på
uppspelningsratten avgör hur snabbt bilderna matas fram.
Du återgår till normal uppspelning genom att trycka på JOG ännu en gång.
Knappen JOG släcks.
Tips
• Justera bilden med hjälp av knapparna PROGRAM +/– på videobandspelaren om:
– Det uppstår ränder i bilden vid uppspelning i slow motion.
– Det uppstår breda band längst upp och längst ned i bilden i pausläge.
– Bilden skakar i pausläge.
Du kan ställa in spårningen i mittläge genom att trycka på båda knapparna (+/–)
samtidigt.
Obs!
• Ljudet dämpas i dessa lägen.
• I LP-läge kan det förekomma störningar eller inträffa att färgen försvinner.
• Om symbolen för uppspelningsläget inte visas på TV-skärmen, trycker du på
DISPLAY.
• Det kan förekomma brus i bilden när du spelar bakåt i hög hastighet.
• Bilden återgår från baklänges slow motion till vanlig uppspelning efter
30 sekunder.
Spela upp/söka på olika hastigheter
57
Ställa in inspelningstidens längd
Efter att du har startat en inspelning på vanligt sätt kan du få videobandspelaren att
avsluta den automatiskt efter en angiven tidsperiod.
Innan du börjar…
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1 Tryck på z REC under inspelningens gång.
-indikatorn visas i teckenfönstret.
in inspelningstidens längd genom att trycka upprepade gånger på
2 Ställ
z REC.
I SP-läge
Varje gång du trycker på knappen ökar inspelningstiden med 30 minuter.
0:30
1:00
4:00
4:30
Normal inspelning
I LP-läge
Varje gång du trycker på knappen ökar inspelningstiden på foljande sätt.
0:30
1:00
8:00
9:00
Normal inspelning
Räkneverket räknar ned minut för minut till 0:00, då inspelningen
avslutas och videobandspelaren slås av automatiskt.
Förlänga inspelningstiden
Ställ in den nya inspelningstidens längd genom att trycka upprepade gånger
på z REC.
Avbryta inspelningstiden
Tryck upprepade gånger på z REC tills -indikatorn släcks och
videobandspelaren återgår till normalt inspelningsläge.
Avbryta inspelningen
Avbryt inspelningen genom att trycka på x (stopp).
Obs!
• Det går inte att se bandtiden i teckenfönstret medan du ställer in inspelningstiden.
58 Ställa in inspelningstidens längd
Kontrollera/ändra/radera timerinställningar
Innan du börjar…
• Slå på TV:n och ställ in den på videokanalen.
• Se ”Förteckning över delar och kontroller” beträffande var knapparna sitter.
1 Tryck på ?/1 för att slå på videobandspelaren.
på MENU och sedan på M/m för att markera TIMER2 Tryck
PROGRAMMERING. Tryck därefter på OK.
på M/m för att markera den
3 Tryck
inställning du vill ändra eller radera.
Tryck sedan på ,.
PR-numret på den markerade raden
blinkar.
PR
35
29
30
––
––
––
DA G
L Ö2 9
L Ö2 9
LÖ 6
––––
––––
––––
VÄLJ
S L UT
PR
35
29
30
––
––
––
:
: OK
DA G
L Ö2 9
L Ö2 9
LÖ 6
––––
––––
––––
VÄLJ
S L UT
S TA RT
19 :00
21 :00
12 :00
–– :––
–– :––
–– :––
V/P
SP
ON
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
S TA RT
19 :00
21 :00
12 :00
–– :––
–– :––
–– :––
:
: OK
S TOP P
20 :00
21 :30
13 :30
–– :––
–– :––
–– :––
S TOP P
20 :00
21 :30
13 :30
–– :––
–– :––
–– :––
V/P
SP
ON
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ytterligare funktioner
• Om du vill ändra eller radera en
inställning går du vidare till nästa steg.
• Om du inte vill ändra eller radera
någon inställning trycker du på MENU
och stänger sedan av
videobandspelaren så att den återgår
till standby-läge för inspelning.
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
ändrar inställningen genom att först trycka på </, för att
4 • Du
markera det du vill ändra, och sedan trycka på M/m för att välja ny
5
inställning.
• Du raderar en inställning genom att trycka på CLEAR.
Tryck på MENU för att lämna menyn.
Om det fortfarande finns någon timerinställning kvar, slår du av
videobandspelaren så att den återgår till standby-läge för inspelning.
forts.
Kontrollera/ändra/radera timerinställningar
59
Om timerinställningarna överlappar varandra
Det program som startar först har prioritet över det andra programmet, och
inspelningen av det senare programmet påbörjas först när inspelningen av
det första är klar. Om flera program har samma starttid, har det program som
listas först på menyn prioritet.
Program 1
ca 20 sekunder
Program 2
kommer att klippas av
Program 1
Program 2
ca 20 sekunder kommer att klippas av
60 Kontrollera/ändra/radera timerinställningar
Spela in program med stereoljud eller mer
än ett språk (gäller ej SLV-SE230D)
Med ZWEITON-systemet (tysk stereo)
Denna videobandspelare tar automatiskt emot och spelar in tvåspråkiga
program eller program med stereoljud som bygger på ZWEITON-systemet.
När ett program med stereoljud eller mer än ett språk tas emot, visas
STEREO-indikatorn i teckenfönstret.
Välja tvåspråkigt ljud under inspelning
Tryck på AUDIO MONITOR och välj det ljud du vill lyssna på.
På TV-skärmen
I teckenfönstret
Huvudljudet
HUVUDSPRÅK
STEREO
Underordnat ljud
ANDRASPRÅK
STEREO
Huvud- och
underordnat ljud
HUVUD/ANDRASPRÅK STEREO
Standardljud*
MONO
STEREO
Ytterligare funktioner
Lyssna på
* I vanliga fall hörs huvudljudet genom både vänster och höger högtalare för
tvåspråkiga program.
Välja ljud för stereoprogram under inspelning
Lyssna på
På TV-skärmen
I teckenfönstret
Stereo
STEREO
STEREO
Vänster kanal
V.KANAL
STEREO
Höger kanal
H.KANAL
STEREO
Standardljud
V. + H.KANAL
STEREO
* I vanliga fall hörs ljudet för både vänster och höger kanal hopmixat för
stereoprogram.
Med NICAM-systemet (gäller endast SLV-SE830E, SE737E,
SE730E, SX730E och SE630E)
Denna videobandspelare tar emot och spelar in program med stereoljud och
tvåspråkiga program enligt NICAM-systemet (NICAM-indikatorn visas på
TV-skärmen). När ett program med stereoljud eller mer än ett språk tas
emot, visas STEREO-indikatorn i teckenfönstret.
Om du vill spela in ett NICAM-program ska NICAM på menyn
ANVÄNDAR-INSTÄLLNING vara inställd på PÅ (ursprungsinställning).
Om du vill kontrollera menyinställningen, se sid. 69 för mer information.
forts.
Spela in program med stereoljud eller mer än ett språk (gäller ej SLV-SE230D)
61
Välja ljud under inspelning
Tryck på AUDIO MONITOR och välj det ljud du vill lyssna på.
Program med stereoljud
Lyssna på
På TV-skärmen
I teckenfönstret
Stereo
NICAM, STEREO
STEREO
Vänster kanal
NICAM, V.KANAL
STEREO
Höger kanal
NICAM, H.KANAL
STEREO
Vänster och höger
kanal*
NICAM, V. + H.KANAL
STEREO
* Vanligen en blandning av höger och vänster kanalers ljud
Tvåspråkiga program
Lyssna på
På TV-skärmen
I teckenfönstret
Huvudljudet
NICAM, HUVUDSPRÅK
STEREO
Underordnat ljud
NICAM, ANDRASPRÅK
STEREO
Huvud- och
underordnat ljud
NICAM, HUVUD/
ANDRASPRÅK
STEREO
Standardljud*
NICAM, MONO
STEREO
* Vanligen huvudljudet (mono)
Välja ljud under HiFi-uppspelning
Tryck på AUDIO MONITOR och välj det ljud du vill lyssna på.
Lyssna på
På TV-skärmen
I teckenfönstret
Stereo
STEREO
STEREO
Vänster kanal
V.KANAL
STEREO
Höger kanal
H.KANAL
STEREO
Mixat ljud*
MIX
STEREO
Ljud i mono
MONO
Ingen indikator
* Ljudet för vänster och höger kanal hopmixat samt det vanliga monoljudspåret.
62 Spela in program med stereoljud eller mer än ett språk (gäller ej SLV-SE230D)
Hur ljud spelas in på ett videoband
Videobandspelaren spelar in ljudet på två skilda spår. Hifi-ljud spelas in på
huvudspåret tillsammans med bilden. Monoljud spelas in på det normala
ljudspåret längs kanten på bandet.
Normalt ljudspår
(mono)
Stereo
Vanligen blandat
vänster/höger kanal
Tvåspråkigt
Vanligen huvudljudet
Hifi-ljudspår
(huvudspår)
Stereoljud
(vänster/höger kanal)
Huvudljud (vänster kanal)
Underordnat ljud (höger
kanal)
Spela in program med stereoljud eller mer än ett språk (gäller ej SLV-SE230D)
Ytterligare funktioner
Obs!
• För att få stereoljud vid uppspelning måste du använda Scart- eller AUDIO OUTanslutningar.
• Om du spelar upp ett band som spelats in med monoljud, återges alltid ljudet i
mono oavsett vilken inställning du väljer för AUDIO MONITOR.
63
Sökning med indexfunktionen (gäller ej
SLV-SE230D)
Videobandspelaren gör automatiskt ett märke på bandet genom att spela in en
indexsignal när varje inspelning börjar. Du kan använda dessa signaler som
riktmärken när du letar efter en viss inspelning.
För att hitta en viss inspelning med hjälp av avsökning
(indexavsökning)
1 Sätt in ett indexerat band i videobandspelaren.
på ./> (indexsökning).
2 Tryck
Videobandspelaren avsöker varje
INDEX AVSÖKNING
inspelning i 5 sekunder i motsvarande
riktning.
: BB
på H (uppspelning) för att börja uppspelningen när du hittat
3 Tryck
önskat ställe.
För att söka efter en viss inspelning (indexsökning)
1 Sätt in ett indexerat band i videobandspelaren.
två gånger på ./>
2 Tryck
(indexsökning).
• För att söka framåt trycker du två
gånger på > (indexsökning).
INDEX SÖKNING : B B + 0 2
• För att söka bakåt trycker du två gånger
på . (indexsökning).
på ./> (indexsökning) i den riktning där önskat program
3 Tryck
finns.
4
Varje gång du trycker på knappen ökar respektive minskar antalet upp till
±20.
Videobandspelaren börjar söka och uppspelningen startar därefter
automatiskt.
Avbryta sökningen
Tryck på x (stopp).
64 Sökning med indexfunktionen (gäller ej SLV-SE230D)
Obs!
• Ingen indexsignal spelas in när en inspelning återupptas efter en paus. Om du
byter programposition under inspelningspausen, spelas dock en indexsignal in när
du återupptar inspelningen.
• När du trycker på . (indexsökning) och ingenting finns inspelat före den valda
indexsignalen, är det inte säkert att uppspelningen startar exakt på indexsignalens
plats.
Ytterligare funktioner
Sökning med indexfunktionen (gäller ej SLV-SE230D)
65
Justera bilden
Justera spårningen
Även om videobandspelaren automatiskt
justerar spårningen när du spelar ett
videoband kan det hända att bilden inte blir
bra om bandet spelades in under dåliga
inspelningsförhållanden. Ställ i så fall in
spårningen manuellt.
SPÅRNING – – – – – –
– – – – – –
Under uppspelning visar du
spårningsmätaren genom att trycka på
Spårningsmätare
PROGRAM +/– på videobandspelaren.
Störningen bör försvinna när du trycker på
någon av de två knapparna. Om du vill återgå till automatisk
spårningsjustering, matar du ut bandet och sätter sedan i det igen.
Justera bildskärpan (Smart trilogic)
Det går att ställa in bildskärpan automatiskt.
Under uppspelning, tryck på MENU och därefter på M/m/</, för att
1 markera
ANVÄNDAR-INSTÄLLNING och tryck sedan på OK.
M/m för att markera SMART
2 Tryck
TRILOGIC och tryck sedan på ,.
OS D
: PÅ
B A ND L Ä NGD
: E1 8 0
FÄ RG S Y S TE M
: A UTO
: A UTO
16:9
: PÅ
NI CA M
S P A RA S TRÖM
: AV
S M A RT TRI L OGI C
: PÅ
VÄLJ
:
I NS T. :
S L UT
: OK
A V S L UTA : M E NU
Tryck på M/m för att ställa in SMART
3 TRILOGIC
på PÅ eller AV.
4
66 Justera bilden
BILD
• PÅ: Bildens skärpa ställs in
S M A RT TRI L OGI C : A V
automatiskt.
• AV: Justera skärpan för hand.
M J UK
S K A RP
Om du vill göra bilden mjukare
––––––––––– ––––––––––
PÅ/AV
:
I NS T. :
trycker du på <.
S L UT
A V S L UTA : M E NU
: OK
Om du vill göra bilden skarpare
trycker du på ,.
Tryck på MENU för att återgå till ursprungsskärmen.
Minska videobandspelarens
strömförbrukning
Du kan släcka indikatorerna i teckenfönstret när videobandspelaren är avstängd (i
standby-läget) för att minska videobandspelarens strömförbrukning.
Tryck på MENU, tryck på M/m/</, för att markera ANVÄNDAR1 INSTÄLLNING
och tryck sedan på OK.
Tryck på M/m för att markera SPARA STRÖM.
2
på , för att markera ECO1 eller
3 Tryck
ECO2, och tryck sedan på OK.
OS D
: PÅ
B A ND L Ä NGD
: E1 8 0
FÄ RG S Y S TE M
: A UTO
: A UTO
16:9
: PÅ
NI CA M
S P A RA S TRÖM
: E CO1
S M A RT TRI L OGI C
: PÅ
:
VÄLJ
I NS T. :
S L UT
: OK
A V S L UTA : M E NU
För att tända indikatorerna i teckenfönstret.
Ställ in SPARA STRÖM på AV i steg 3.
Ytterligare funktioner
• ECO1: För att reducera
strömförbrukningen.
• ECO2: För att minimera
strömförbrukningen.
Obs!
• När videobandspelaren är i standby-läge för inspelning lyser -indikatorn i
teckenfönstret även om SPARA STRÖM är inställt på ECO1 eller ECO2.
• Förbikopplingsfunktionen fungerar inte ordentligt om SPARA STRÖM är inställt
på ECO2. Ställ in SPARA STRÖM på AV eller ECO1 för att denna funktion ska
fungera på rätt sätt.
Minska videobandspelarens strömförbrukning
67
Ändra menyinställningar
på MENU och välj ANVÄNDAR-INSTÄLLNING eller ENKEL
1 Tryck
ANVÄNDNING. Tryck sedan på OK.
O SD
: PÅ
BAND LÄNG D
: E1 8 0
F ÄR G SYST EM
: AUT O
: AUT O
16:9
: PÅ
NI C AM
SPARA ST RÖ M
: AV
SMAR T T RI LO G I C
: PÅ
VÄLJ
:
I N ST . :
SLUT
: OK
AVSLUT A : MENU
V P S / P DC GRUNDI NS T
S HOW V I E W FÖRL Ä NG
A UTO A V S TÄ NGNI NG
TI M E R M E TOD
:
VÄLJ
S L UT
:
: OK
: AV
: AV
: AV
V A RI A B E L
I NS T. :
A V S L UTA : M E NU
2 Tryck på M/m för att markera önskad inställning.
3 Tryck på , för att ändra inställningen. Tryck sedan på OK.
Menyalternativ
Originalinställningarna är markerade med fetstil.
ANVÄNDAR-INSTÄLLNING
Menyalternativ
Ställ in
OSD
• PÅ för att visa menyn på TV-skärmen.
• AV för att ta bort menyn från TV-skärmen.
BAND LÄNGD
• E180 för att använda ett band av typen E-180 eller
kortare.
• E240 för band av typen E-240.
• E260 för band av typen E-260.
• E300 för band av typen E-300.
FÄRG SYSTEM
• AUTO för att välja färgystem automatiskt.
• PAL för att använda ett band som spelats in med PALfärgsystem.
• B/W när du vill använda ett band som är inspelat i
svartvitt.
16:9
• AUTO om du har en bredskärms-TV.
Videobandspelaren avkänner automatiskt om
programmen som spelas upp eller spelas in är i vanligt
format eller i bredskärmsformat.
• PÅ om videobandspelaren inte kan upptäcka TV-program
i bredskärmsformat i AUTO-läget. Videobandspelaren
spelar alltid in och upp i bredskärmsformat.
• AV om du inte har någon bredskärms-TV.
68 Ändra menyinställningar
Menyalternativ
NICAM*
1
Ställ in
• PÅ för att spela in NICAM-sändningar på hifi-ljudspåret.
• AV för att spela in standardljudet på hifi-ljudspåret.
För mer information, se sid. 61.
SPARA STRÖM
• ECO1 för att stänga av indikatorema i teckenfönstret
för att spara ström.
• ECO2 under standbyläge för att minimerax. För att
använda förbikopplingsfunktionen och PAY-TV/Canal
Plus-funktion, välj ECO1 eller AV.
• AV för att aktivera indikatorerna i teckenfönstret när
videobandspelaren är i standby-läge.
SMART TRILOGIC
• PÅ för att automatiskt ställa in bildskärpan.
• AV för att ställa in skärpan för hand.
Menyalternativ
Ställ in
VPS/PDC
GRUNDINST*2
• AV för att inaktivera VPS/PDC-funktionen.
• PÅ för att aktivera den.
SHOWVIEW
FÖRLÄNG*2
• AV för att inaktivera funktionen ShowView utökad.
• 10/20/30/.../60 (minuter) för att utöka tiden för
ShowView-inställningen med det antal minuter du väljer.
AUTO
AVSTÄNGNING
• AV för att inaktivera den automatiska
avstängningsfunktionen.
• 2TIM/3TIM för att stänga av videon automatiskt om inte
någon signal kommer och du inte trycker på någon av
knapparna under tiden.
TIMER METOD*2
• VARIABEL för att visa menyn TIMER METOD så att
du kan välja mellan STANDARD eller SHOWVIEW
genom att trycka på
TIMER-knappen.
• STANDARD för att visa menyn TIMERPROGRAMMERING när du trycker på
TIMERknappen.
• SHOWVIEW för att visa menyn SHOWVIEW när du
trycker på
TIMER-knappen.
För mer information, se sid. 49 och 53.
Ytterligare funktioner
ENKEL ANVÄNDNING
*1 gäller endast SLV-SE830E, SE737E, SE730E, SX730E och SE630E
*2 gäller ej SLV-SE630D/E
Ändra menyinställningar
69
Redigering
Ansluta till en annan videobandspelare
eller stereoanläggning
Hur man ansluter en annan videobandspelare för
inspelning på denna videobandspelare
Anslut linjeutgångarna på den andra videon till ingången eller uttagen på
denna video. Gå igenom exemplen A till C, och välj den anslutning som
passar din videobandspelare bäst.
Exempel A
Denna videobandspelare (för inspelning)
TV
Annan videobandspelare
(för uppspelning)
LINE-1 (EURO AV)
Scart
(EURO-AV)
Scart-kabel (medföljer ej)
: Signalflöde
Exempel B (gäller endast SLV-SE830D/E)
Denna videobandspelare (för inspelning)
TV
t LINE-2 L o R
(öppna locket)
LINE OUT
ljud/videokabel (medföljer ej)
: Signalflöde
70 Ansluta till en annan videobandspelare eller stereoanläggning
Annan videobandspelare
(för uppspelning)
Exempel C
Denna videobandspelare
(för inspelning)
TV
LINE-3 (DEC/EXT)*1 eller
LINE-2 (DEC/EXT)*2
Annan videobandspelare
(för uppspelning)
Scart
(EURO-AV)
Scart-kabel (medföljer ej)
Hur man ansluter en stereoanläggning (gäller endast SLVSE830D/E)
Redigering
: Signalflöde
Anslut t LINE-2 L o R-ingångarna på denna videobandspelare till
ljudutgångarna på en stereoanläggning, med hjälp av en ljudkabel av typen
(medföljer ej).
Obs!
• Se till att du ansluter kontakterna till uttag med samma färg.
• Om den andra videobandspelaren är av monotyp ska du inte ansluta de röda
kontakterna.
• Om du ansluter den här videobandspelaren till både LINE IN- och LINE OUTuttagen på den andra videobandspelaren så var noga med att välja rätt ingång för
att undvika brum.
• Om den andra videobandspelaren saknar ett Scart-uttag (EURO-AV) kan du
använda kabeln adekvat istället, och ansluta den till linjeutgången på den andra
videobandspelaren.
• Om du ansluter en annan videobandspelare till LINE-3 (DEC/EXT)*1 eller LINE-2
(DEC/EXT)*2 så tryck på INPUT SELECT så att ”L3”*1 respektive ”L2”*2 tänds i
teckenfönstret.
*1 SLV-SE830D/E
*2 SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E, SX730D/E, SE630D/E och SE230D
Ansluta till en annan videobandspelare eller stereoanläggning
71
Grundläggande redigering
Vid inspelning på denna videobandspelare
Innan du påbörjar redigeringen
REC z
• Slå på TV:n och ställ in den på dess
videokanal.
• Tryck på INPUT SELECT, så att den anslutna
ingången visas i teckenfönstret.
• Tryck på SP/LP för att välja bandhastighet,
d.v.s. SP eller LP.*
X
i videobandet med originalinspelningen på, och med säkerhetsfliken
1 Sätt
borttagen, i den andra videobandspelaren (för uppspelning). Leta reda på
2
3
4
det ställe där du vill starta uppspelningen och ställ in pausläge för
uppspelning.
Sätt i ett band som fortfarande har säkerhetsfliken kvar i denna
videobandspelare (för inspelning). Leta reda på den punkt där du vill
påbörja inspelningen, och tryck på X (paus) för att ställa
videobandspelaren i pausläge för uppspelning.
Tryck på REC z på den här videobandspelaren, och ställ den i pausläge
för inspelning.
Du påbörjar redigeringen genom att trycka på X (paus) på båda
videobandspelarna samtidigt.
Avbryta redigeringen
Tryck på x (stopp) på båda videobandspelarna.
Tips
• Du tar bort oönskade avsnitt vid redigering genom att trycka på X (paus) på denna
videobandspelare när det oönskade avsnittet börjar. När avsnittet är slut återupptar
du inspelningen genom att trycka på X (paus).
* gäller ej SLV-SE230D
72 Grundläggande redigering
Ljudpålägg (gäller endast SLV-SE830D/E)
Med den här funktionen kan du spela över
det normala ljudspåret. Det enkanalsljud
som var inspelat från början ersätts, medan
det hifi-ljud som fanns från början är
oförändrat. Du kan använda den här
funktionen när du vill lägga till
kommentarer till något du spelat in med
videokamera.
AUDIO DUB
t LINE-2 L o R
X
Innan du börjar...
• Öppna locket till uttagen t LINE-2 Lo R och anslut en uppspelningskälla.
• Slå på TV:n och ställ in den på dess videokanal.
2
3
4
Leta reda på det ställe där du vill starta uppspelningen och ställ in
pausläge för uppspelning.
Sätt i ett förinspelat band som fortfarande har säkerhetsfliken kvar i
denna videobandspelare (för inspelning). Leta reda på början på det
avsnitt som ska ersättas och tryck på X (paus).
Redigering
i källbandet i stereoanläggningen (eller videobandspelaren för
1 Sätt
uppspelning).
Videobandspelaren går över i pausläge.
Tryck på AUDIO DUB.
”A_DUB” och -indikatorn tänds i teckenfönstret.
Du påbörjar redigeringen genom att samtidigt trycka på X (paus) på
både den här videobandspelaren och stereoanläggningen (eller den andra
videobandspelaren).
När man har lagt på ljud med den här funktionen ställs
uppspelningsljudet automatiskt in på mono.
Avbryta redigeringen
Tryck på x (stopp) på den här videobandspelaren och på stereoanläggningen
(eller den andra videobandspelaren).
Ljudpålägg (gäller endast SLV-SE830D/E)
73
Ytterligare information
Felsökning
Problem
Åtgärd
?/1 (på/standby)omkopplare fungerar
inte.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Strömmen är påslagen,
men videobandspelaren
fungerar inte.
• Det har bildats kondens. Stäng av videobandspelaren, dra
ut nätkabeln ur vägguttaget och låt videobandspelaren stå
och torka i minst tre timmar.
Videobandspelaren är
inkopplad men det lyser
inte i teckenfönstret.
• Ställ in SPARA STRÖM på AV på menyn ANVÄNDARINSTÄLLNING (se sid. 67).
Klockan har stannat och
”– –:– –” visas i
teckenfönstret.
• Klockan stannar om nätkabeln dras ut ur vägguttaget. Ställ
klockan (och timern) på nytt.
Det visas ingen bild på
TV-skärmen vid
uppspelning.
• Se till att TV:n är inställd på videokanalen. Om du
använder en bildskärm, ställer du in den på videoingången.
• Om videobandspelaren är ansluten till TV:n med en Scartkabel, så bör du kontrollera att VIDEO-indikatorn är tänd i
teckenfönstret. Använd knappen t TV/VIDEO på
fjärrkontrollen för att tända VIDEO-indikatorn.
Bilden är otydlig.
• Pågående sändningar kan störa videobandspelaren. Ställ
om utsignalen för RF-kanalen på videobandspelaren (se
sid. 22).
• Justera spårningen med knapparna PROGRAM +/– på
videobandspelaren.
• Videohuvudena är smutsiga (se sista sidan i avsnittet
Felsökning). Rengör videohuvudena med Sonys
rengöringskassett. Om du inte kan få tag på någon
rengöringskassetter kan du få videohuvudena rengjorda på
närmaste Sony-verkstad (mot avgift). Använd inte
våtrengöringskassetter från andra tillverkare än Sony,
eftersom de kan skada videohuvudena.
• Videohuvudena måste kanske bytas ut. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare för mer information.
Bilden rullar vertikalt
under bildsökning.
• Vrid på kontrollen för vertikal bildhållning på TV:n eller
bildskärmen.
Bilden saknar ljud.
• Bandet är skadat.
• Om du har gjort några A/V-anslutningar bör du kontrollera
anslutningen av ljudkabeln.
Uppspelning
Klocka
Strömförsörjning
Om du har några frågor eller om några problem kvarstår sedan du har gått igenom
listan nedan, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
74 Felsökning
Uppspelning
Inspelning
Ljudet på ett band som
spelats in med
videobandspelaren är
inte i stereo, eller
indikatorn STEREO
blinkar i teckenfönstret.
• Justera spårningen.
• Videohuvudena är smutsiga. Rengör dem med Sonys
rengöringskassett (se ovanstående anvisningar).
TV-programmet visas
inte på TV-skärmen.
• Se till att TV:n är inställd på videokanalen. Om du
använder en bildskärm, ställer du in den på videoingången.
• Pågående sändningar kan störa videobandspelaren. Ställ
om utsignalen för RF-kanalen på videobandspelaren (se
sid. 22).
• Välj rätt källa med knappen INPUT SELECT. Välj en
programposition när du spelar in TV-program, och välj en
linjeingång när du spelar in från annan utrustning.
TV-mottagningen är
dålig.
• Se till att antennkabeln sitter fast ordentligt.
• Justera TV-antennen.
Bandet spelas upp så
snart du sätter i det.
• Säkerhetsfliken är borttagen. För att kunna spela in på det
videobandet måste du tejpa över hålet (se sid. 42).
Bandet matas ut när du
trycker på z REC.
• Säkerhetsfliken är borttagen. För att kunna spela in på det
videobandet måste du tejpa över hålet (se sid. 42).
Inget händer när du
trycker på z REC.
• Kontrollera att videobandet inte är vid bandslutet.
Timern fungerar inte.
•
•
•
•
•
•
Timerinspelning
Åtgärd
•
•
•
•
Menyn SHOWVIEW
eller TIMERPROGRAMMERING
visas inte.
Kontrollera att klockan är ställd.
Kontrollera att ett videoband har satts i.
Kontrollera att säkerhetsfliken på bandet inte är borttagen.
Kontrollera att videobandet inte är vid bandslutet.
Kontrollera att det finns en timerinställning.
Kontrollera att tidpunkten för timerinställningarna inte har
passerats.
Kontrollera att dekodern är påslagen.
Kontrollera att satellitmottagaren är påslagen.
Klockan stannar om nätkabeln dras ut ur vägguttaget. Ställ
klockan och timern på nytt.
Slå av strömmen och dra ur nätkabeln.
Ytterligare information
Problem
• Kontrollera inställningarna för TIMER METOD på menyn
ENKEL ANVÄNDNING (se sid. 69).
forts.
Felsökning
75
Timerinspelning
PAY-TV/Canal Plus
Övrigt
Problem
Åtgärd
VPS/PDC-funktionen
fungerar inte på rätt sätt.
• Kontrollera att klockan och datumet är rätt inställda.
• Kontrollera att VPS/PDC-tiden är rätt angiven (TVtidningen kan innehålla felaktigheter). Om den sändning
du vill spela in inte sänder VPS/PDC-information, kan
videobandspelaren inte starta inspelningen.
• Om mottagningen är dålig kan VPS/PDC-signalen
förvrängas, så att videobandspelaren inte kan starta
inspelningen.
Det går inte att titta på
PAY-TV/Canal Plusprogram när
videobandspelaren är i
standby-läge.
• Kontrollera att DEK är inställd på PÅ för den kanalen på
menyn TV KANALTABELL.
• Kontrollera att PAY-TV/Canal Plus Scart-kabeln sitter fast
ordentligt.
PAY-TV/Canal Plusprogram spelas alltid in
förvrängda.
• Kontrollera att PAY-TV/Canal Plus Scart-kabeln sitter fast
ordentligt.
• Kontrollera att DEK är inställd på PÅ för den kanalen på
menyn TV KANALTABELL.
Det går inte att sätta i ett
videoband.
• Kontrollera att det inte redan finns ett videoband i
videobandspelaren.
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
• Se till att du riktar fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på
videobandspelaren.
• Byt ut alla batterier i fjärrkontrollen när de börjar bli svaga.
• Se till att omkopplaren för [TV] / [VIDEO] på fjärrkontrollen
är rätt inställd.
Numret för vald
linjeingång visas inte i
teckenfönstret.
• Tryck på INPUT SELECT för att se den anslutna ingången.
Spårningsmätaren visas
inte på TV-skärmen.
• Videobandets inspelningskvalitet är mycket dålig och
spårningen kan inte justeras.
Det går inte att styra
andra TV-apparater.
• Mata in TV-apparatens kod. Koden kan ändras när du
byter batterier i fjärrkontrollen.
Teckenfönstret är
nedtonat.
• Teckenfönstret tonas ned automatiskt när
videobandspelaren är i standby-läge eller
timerinspelningsläge.
Videobandspelaren
behöver rengöras.
• Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en torr mjuk
duk eller en mjuk duk lätt fuktad med en mild
rengöringslösning. Använd inte någon typ av
lösningsmedel som alkohol eller bensin.
Förbikopplingsfunktionen • Ställ in SPARA STRÖM på AV på menyn ANVÄNDARfungerar inte.
INSTÄLLNING (se sid. 67).
76 Felsökning
Störningar som uppstår när videohuvudena är smutsiga
• Normal bild
• Grov bild
begynnande
nedsmutsning
• Otydlig bild
• Ingen bild (eller
svartvit bild)
slutskede
Ytterligare information
Felsökning
77
Tekniska data
System
Kanaltäckning
PAL (B/G)
VHF E2 till E12
VHF italiensk kanal A till H
UHF E21 till E69
CATV S01 till S05, S1 till S20
HYPER S21 till S41
Kanal för högfrekvensutsignal
UHF-kanalerna 21 till 69
Antennuttag
75 Ohm, asymmetriskt antennuttag
Bandhastighet
SP: PAL 23,39 mm/s (inspelning/
uppspelning)
NTSC 33,35 mm/s (endast
uppspelning)
LP: PAL 11,70 mm/s (inspelning/
uppspelning)*
NTSC 16,67 mm/s (endast
uppspelning)
EP: NTSC 11,12 mm/s (endast
uppspelning)*
Maximal inspelnings/uppspelningstid
10 timmar i LP-läge (med E300-band)
Tid för spolning bakåt
Ca. 1 min. (med E180-band)
* gäller ej SLV-SE230D
In/utgångar
LINE-1 (EURO AV)
21 stift
Videoingång: stift 20
Ljudingångar: stift 2 och 6
Videoutgång: stift 19
Ljudutgångar: stift 1 och 3
LINE-2 (DEC/EXT)/LINE-3 (DEC/EXT)
21 stift
Videoingång: stift 20
Ljudingångar: stift 2 och 6
t LINE-2 L o R*
VIDEO IN, phonouttag (1)
Ingångssignal: 1 Vtt, 75 Ohm,
obalanserad, negativ synk
AUDIO IN, phonouttag (2)
Ingångsnivå: 327 mVrms
Ingångsimpedans: mer än 47 kOhm
78 Tekniska data
AUDIO (OUT/SORTIE) R/D L/G*2
Phonouttag (2)
Beräknad utgångsnivå: 327 mVrms
Belastningsimpedans: 47 kOhm
Utgångsimpedans: mindre än 10 kOhm
*1 gäller endast SLV-SE830D/E
*2 gäller ej SLV-SE630D/E och SE230D
Allmänt
Strömförsörjning
220 – 240 V växelström, 50 Hz
Effektförbrukning
• SLV-SE230D
15 W
1,2 W (när SPARA STRÖM är inställt på
ECO2, minimum)
• SLV-SE630D/E
17 W
1,2 W (när SPARA STRÖM är inställt på
ECO2, minimum)
• SLV-SE830D/E, SE737E, SX737D,
SE730D/E och SX730D/E
17 W
1,3 W (när SPARA STRÖM är inställt på
ECO2, minimum)
Drifttemperatur
5° C till 40° C
Förvaringstemperatur
–20° C till 60° C
Mått inkl. utskjutande delar och reglage
(b/h/d)
Ca. 360 × 95 × 245 mm
(SLV-SE230D)
Ca. 430 × 96 × 245 mm
(SLV-SE737E, SX737D, SE730D/E,
SX730D/E och SE630D/E)
Ca. 430 × 96 × 253 mm
(SLV-SE830D/E)
Vikt
Ca. 2,8 kg (SLV-SE230D)
Ca. 3,1 kg (SLV-SE830D/E, SE737E,
SX737D, SE730D/E, SX730D/E och
SE630D/E)
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (storlek AA) (2)
Antennkabel (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Sakregister
A
J
Ansluta
till en stereoanläggning 19,
70
till en TV med Scart
(EURO-AV)-uttag 17
till en videoapparat 19
videobandspelaren och
TV:n 16, 17
Antennanslutning 16
Autoinställning 20
Autoinställning av klocka 21
Justera
bilden 66
spårningen 66
B
K
Klockinställning 23
L
Landsval 21
Ljudpålägg 73
Ljudpålägg. se Redigering
Ljudspår 63
Bredbildsformat 68
M
C
Manuell fininställning 29
Monoljud 62
Canal Plus 35
D
Demonstration 48
Dial Timer 44
F
Färgsystem
kompatibla färgsystem 2
Förinställa kanaler 27
H
Halv hastighet (LP) 40
Hifi-ljudspår 63
Hämta förinställda kanaler 25
I
Indexavsökning 64
Indexsökning 64
Inspelning 40
använda Dial Timer 44
det du ser på TV 43
inspelningstidens längd 58
med ShowView-systemet
49
medan du tittar på ett annat
program 41
program med stereoljud 61
skydda inspelningar 42
timerinställning 53
tvåspråkiga program 61
N
NICAM-sändningar 61
Normal hastighet (SP) 40
Normalt ljudspår 63
P
PAY-TV 35
PDC (Programleveranskontroll)
51
Programpositioner
borttagning 31
Direktuppspelning (One
Touch Play) 18, 39
NexTView Download 18
Spara ström 67
Språkval 20, 26
Stereo 61
Säkerhetsflik 42
Söka
med indexfunktionen 64
på olika hastigheter 56
T
Tillvalsinställning 68
Timerinställning 53
använda Dial Timer 44
dagliga/veckovisa
inspelningar 51, 54
kontrollera 59
med ShowView-systemet
49
radera 59
ändra 59
U
Uppspelning 38
bild-för-bild 56
på olika hastigheter 56
slow motion 56
välja ljud 62
V
R
VPS (videoprogramsystem) 51
Redigering 70
Rengöra videohuvudena 74
RF-kanal 20, 22
Räkneverk 38
Z
S
Scart-uttag 17
ShowView
inspelning 49
Smart trilogic 66
SMARTLINK
Direktinspelning från TV
(TV Direct Rec) 18, 43
Direktmeny (One Touch
Menu) 18
Direkttidsinställning (One
Touch Timer) 18
ZWEITON-sändningar 61
Ä
Ändra namn på en kanal 33
Ändra programposition 30
Ö
Övervakning
under inspelning 62
under uppspelning 62
Sakregister
79
Snabbhandledning
2 ... Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
3 ... Tryck på M/m/</, för att välja språk,
1 Ansluta videobandspelaren
och tryck sedan på OK.
4 ... När menyn INSTÄLLNING AV LAND
1
LINE-1
(EURO AV)
2
4
3
visas trycker du på M/m/</, för att
välja land och sedan på OK.
När alla mottagbara kanaler är inställda
försvinner menyn från TV-skärmen. Du kan
ändra om ordningen mellan
programpositionerna som du själv vill (se
”Ändra/ta bort programpositioner”).
3 Ställa klockan
1 ... Tryck på MENU, tryck på M/m/</,
: Signalflöde
1 ... Anslut antennkabeln till antennuttaget
på videobandspelaren.
2 ... Anslut den medföljande antennkabeln
till på videobandspelaren och till
antennuttaget på TV:n.
3 ... Om du vill ha bättre bild och ljud
ansluter du LINE-1 (EURO AV) till
TV:n med en Scart-kabel om TV:n har
ett Scart-uttag (EURO-AV).
4 ... Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
2 Använda
autoinställningsfunktionen
för att markera STÄLLER IN
KLOCKAN och tryck sedan på OK.
2 ... Tryck på M/m för att ställa in timtalet,
och tryck sedan på ,.
3 ... Tryck på M/m för att ställa in minuttalet.
Ställ in dag, månad och år i den
ordningen genom att trycka på , för att
markera vad som ska ställas in, tryck på
M/m för att välja siffror och tryck sedan
på OK.
4 ... Tryck på MENU.
Nu kan du börja använda din
videobandspelare.
1 ... Slå på TV:n och ställ in den på dess
videokanal.
Om TV:n inte har något Scart-uttag
(EURO-AV) ställer du in TV:n på kanal
32 (fabriksinställningen för RF-kanalen
på den här videobandspelaren). Se
TV:ns bruksanvisning om hur man
ställer in kanaler på TV:n. Om bilden
inte blir skarp, se ”Byta RF-kanal”.
Sony Corporation
AC68-02034L
Download PDF

advertising