Sony | MHC-V7D | Sony MHC-V7D Tehokas kodin äänentoistojärjestelmä, jossa on BLUETOOTH®-tekniikka Käyttöohjeet

KODIN ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ
Käyttöohje
Käytön aloittaminen
Levyn/USB:n toistaminen
USB-siirto
Viritin
BLUETOOTH
Äänen säätäminen
Muut toiminnot
Lisätietoja
MHC-V7D
VAROITUS
Tulipalojen ja sähköiskujen
välttämiseksi älä altista laitetta
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja
sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tai muilla vastaavilla
materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä
poistamalla pistoke pistorasiasta.
Laite tulee siksi kytkeä helposti
saatavilla olevaan pistorasiaan.
Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla
tavalla, irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai suljettuun
kaappiin.
Älä altista paristoja tai akun
sisältäviä laitteita kuumuudelle,
kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
Laite on kytkettynä verkkovirtaan
niin kauan kuin se on kytkettynä
pistorasiaan, vaikka itse laitteesta
olisi virta katkaistu.
CE-merkintä on voimassa vain
niissä maissa, joissa se pannaan
oikeudellisesti täytäntöön, lähinnä
Euroopan talousalueen (ETA) maissa.
Tämän laitteen on testeissä todettu
täyttävän EMC-direktiivin määräykset,
kun käytössä on enintään kolmen
metrin pituinen liitäntäkaapeli.
HUOMIO
Optisten laitteiden käyttäminen tämän
tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.
2FI
Tämä tuote on luokiteltu IEC 608251:2007 -standardin mukaiseksi CLASS 1
LASER -tuotteeksi. Tämä merkintä on
laitteen takapinnalla.
Tietoja Euroopassa asuville
asiakkaille
Käytöstä poistettujen
paristojen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai
pakkauksessa oleva symboli ilmaisee,
että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa/
paristoissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin
kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty
elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki, jos akku/paristo
sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä. Huolehtimalla akkujen/
paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun/pariston
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus
tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto on
annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Voit varmistaa akun/pariston
asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen. Jos kyse on
muista akuista/paristoista, katso
lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun/pariston turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo
käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja
tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä
paikallisilta viranomaisilta,
jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä,
josta tuote tai akku on ostettu.
Huomautus asiakkaille:
Seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita
myydään EU-direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani. Euroopan
unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa
asioissa valtuutettu edustaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa
pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa
annettuihin osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä
laite vastaa direktiivin 1999/5/EY
olennaisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Tämä kodin äänijärjestelmä on
tarkoitettu levyjen tai USB-laitteiden
sisältämän äänen ja videon, NFCyhteensopivasta älypuhelimesta tai
BLUETOOTH-laitteesta suoratoistetun
musiikin sekä FM-virittimellä
vastaanotetun äänen toistoon. Tämä
järjestelmä tukee myös karaokea.
Lisenssi- ja tavaramerkkitiedote

on DVD Format/Logo Licensing
Corporationin tavaramerkki.

”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-, ”DVD+R”-,
”DVD-R”-, ”DVD VIDEO”- ja ”CD”logot ovat tavaramerkkejä.

MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

Windows Media on
Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tätä tuotetta suojaavat tietyt
Microsoft Corporationin
immateriaalioikeudet. Näiden
tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty
ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoft-tytäryhtiön
myöntämää lupaa.

WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Tässä järjestelmässä käytetään
Dolby* Digital -tekniikkaa.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä. Dolby ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.

BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot
ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita
Sony Corporation käyttää lisenssillä.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n
tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

Android™ on Google Inc:n
tavaramerkki.

Google Play™ on Google Inc:n
tavaramerkki.
3FI



Apple, Apple-logo, iPhone ja
iPod touch ovat Apple Inc:n
Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.
App Store on Apple Inc:n
palvelumerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ovat
omistajiensa tavaramerkkejä.

Tässä oppaassa ei käytetä
merkintöjä ™ ja ®.
Made for iPod- ja Made for iPhone
-merkinnät tarkoittavat, että
elektroninen lisälaite on suunniteltu
käytettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa, ja lisälaitteen
kehittäjä takaa, että laite on Applen
suorituskykyä koskevien standardien
mukainen. Apple ei vastaa tämän
laitteen toiminnasta tai siitä,
että laite on turvallisuusmääräysten
ja muiden lakisääteisten standardien
mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhonelaitteen kanssa voi vaikuttaa
langattomaan suorituskykyyn.
Tietoja tästä
käyttöoppaasta
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
-LISENSSIN MUKAISESTI KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA
EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN
(i) MPEG-4 VISUAL STANDARD
-STANDARDIN (”MPEG-4-VIDEO”)
MUKAISEN VIDEON
KOODAUKSEEN
JA/TAI
(ii) SELLAISEN MPEG-4-VIDEON
KOODAUKSEN PURKUUN, JOKA
ON KOODATTU KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI
HANKITTU MPEG LA:N
LISENSOIMALTA MPEG-4VIDEOTOIMITTAJALTA.
LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN
MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORAAN TAI
EPÄSUORASTI. LISÄTIETOJA MUUN
MUASSA ESITTELYKÄYTÖSTÄ,
SISÄISESTÄ JA KAUPALLISESTA
KÄYTÖSTÄ SEKÄ LISENSOINNISTA
ANTAA MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
4FI






Tässä oppaassa kuvataan pääasiassa
toimintojen käyttäminen kaukoohjaimen avulla, mutta samat
toiminnot ovat käytettävissä myös
yksikössä olevien painikkeiden
avulla. Painikkeiden nimet ovat
samoja tai samankaltaisia.
Kuvakkeet, kuten
, jotka
näkyvät kunkin selityksen alussa,
viittaavat kuvatun toiminnon kanssa
käytettävissä olevan median
tyyppiin.
Osa kuvista on havainnollistavia
piirroksia, jotka saattavat poiketa
todellisista tuotteista.
Televisioruudussa näkyvät kohteet
voivat vaihdella alueittain.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
Taulukon kulmasulkeissa näkyvä
teksti ([--]) näkyy TV-näytössä ja
lainausmerkeissä kirjoitettu teksti
(”--”) näkyy näytössä.
Sisällys
Tietoja tästä käyttöoppaasta....4
Pakkauksen avaaminen............ 7
Toistettavat levyt sekä levyillä
ja USB-laitteessa olevat
toistettavat tiedostot................ 7
Osat ja säätimet...................... 10
Käytön aloittaminen
Järjestelmän kytkeminen........ 15
QUICK Setup -toiminnon
suorittaminen ......................... 16
Värijärjestelmän muuttaminen
(Ei koske Latinalaisen
Amerikan, Euroopan
ja Venäjän malleja) ................. 17
Kellonajan asettaminen.......... 17
Näyttötilan vaihtaminen......... 17
Levyn/USB:n toistaminen
Perustoisto .............................. 18
Muut toistotoiminnot ............. 19
Toistotilan käyttäminen..........22
Levyn toiston rajoittaminen
(Parental Control)....................24
Levyn ja USB-laitteen tietojen
tarkasteleminen......................25
Asetusvalikon käyttäminen ....26
BLUETOOTH
Langaton BLUETOOTHtekniikka ................................. 34
BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen
yhden kosketuksen
NFC-toiminnolla...................... 36
BLUETOOTH-audiokoodekkien
asettaminen ........................... 37
BLUETOOTH-valmiustilan
asettaminen ........................... 38
BLUETOOTH-signaalin
määrittäminen........................ 38
SongPal-toiminnon
käyttäminen BLUETOOTHyhteydellä ............................... 38
Äänen säätäminen
Äänen säätäminen ................. 39
Virtual Football -tilan
valitseminen ........................... 39
Oman äänitehosteen
luominen.................................40
Juhlatunnelman luominen
(DJ Effect) ................................40
USB-siirto
Musiikin siirto..........................29
Viritin
Radion kuunteleminen ...........33
5FI
Muut toiminnot
Party Chain -toiminnon
käyttäminen ............................41
Laulaminen mukana:
Karaoke................................... 43
Party Light -toiminnosta
nauttiminen ............................44
Ajastimien käyttäminen ......... 45
Lisälaitteiden käyttäminen.....46
Yksikön painikkeiden
poistaminen käytöstä
(Child Lock) .............................46
Automaattisen
valmiustilatoiminnon
määrittäminen........................46
Ohjelmiston päivittäminen .... 47
Lisätietoja
Vianmääritys...........................48
Varotoimet.............................. 55
Tekniset tiedot........................ 57
Kielikoodien luettelo ..............60
Hakemisto............................... 62
6FI
Huomautuksia
Pakkauksen avaaminen





 Levyjen on oltava seuraavassa
Kauko-ohjain (1)
R03 (koko AAA) -paristot (2)
FM-johtoantenni (1)
Verkkovirtajohto (1)
Verkkopistokesovitin (1) (toimitetaan
vain tietyillä alueilla)
Chilessä ei käytetä
verkkopistokesovitinta. Käytä tätä
verkkopistokesovitinta maissa,
joissa se on tarpeen.
muodossa:
 DATA CD-muotoiset CD-ROM/-R/RW-levyt, joilla on MP3-1)2), JPEG-4),
MPEG4-5) ja Xvid-tiedostoja ja jotka
ovat ISO 96606) Level 1/Level 2
-standardin tai sen Jolietlaajennuksen mukaisia.
 DATA DVD-muotoiset DVD-ROM/R/-RW/+R/+RW-levyt, joilla on
MP3-1)2), JPEG-4), MPEG4-5) ja Xvidtiedostoja ja jotka ovat UDF
(Universal Disk Format) -standardin
mukaisia.
 Järjestelmä yrittää toistaa kaikki
tiedostot, joilla on jokin yllä olevista
tunnisteista, vaikka ne eivät olisi MP3-,
WMA-, AAC-, JPEG-, MPEG4- tai Xvidmuodossa. Tällaisten tiedostojen
toisto voi kuitenkin aiheuttaa
voimakkaan äänen, joka voi
vahingoittaa kaiuttimia.
Toistettavat levyt sekä
levyillä ja USB-laitteessa
olevat toistettavat
tiedostot
Toistettavat levyt








DVD VIDEO
DVD VIDEO -muodossa tai
videotilassa olevat DVD-R/DVD-RWlevyt
DVD VIDEO -muodossa olevat
DVD+R/DVD+RW-levyt
VIDEO CD (Versioiden 1.0, 1.1 ja 2.0
mukaiset levyt)
Super VCD
VIDEO CD- tai Super VCD -muodossa
olevat CD-R/CD-RW/CD-ROM-levyt
AUDIO CD
AUDIO CD -muodossa olevat CD-R/
CD-RW-levyt
Levyillä ja USB-laitteessa olevat
toistettavat tiedostot
Musiikki: MP3-tiedostot1)2) (.mp3),
WMA-tiedostot2)3) (.wma), AACtiedostot2)3) (.m4a/.mp4/.3gp)
 Valokuvat: JPEG-tiedostot4)
(.jpg/.jpeg/.jpe)
 Video: MPEG4-tiedostot5)
(.mp4/.m4v), Xvid-tiedostot (.avi)

1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) on ISO/
MPEG-standardissa määritetty tekniikka,
jota käytetään äänen pakkaamiseen.
MP3-tiedostojen on oltava MPEG 1
Audio Layer 3 -muodossa.
2) Järjestelmä ei toista
tekijänoikeussuojattuja (Digital Rights
Management – digitaalinen
käyttöoikeuksien hallinta) tiedostoja.
3)
Vain USB-laite.
4)
JPEG-kuvatiedostojen on oltava DCFkuvatiedostomuodossa. (DCF Design
rule for Camera File System: Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA)
-organisaation määrittämät
digitaalikameroiden kuvastandardit.)
5) MPEG4-tiedostot on tallennettava MP4tiedostomuodossa. Seuraavat video- ja
audiokoodekit ovat tuettuja:
 Videokoodekki: MPEG4 Simple Profile
(AVC-muotoa ei tueta.)
 Audiokoodekki: AAC-LC (HE-AACmuotoa ei tueta.)
6)
ISO (International Organization
for Standardization) -organisaation
määrittämä CD-ROM-levyillä olevien
tiedostojen ja kansioiden looginen
muoto.
7FI
 salasanalla salatut tai suojatut
tiedostot
 DRM (Digital Rights Management)
-tekijänoikeussuojatut tiedostot.
 MP3 PRO -äänitiedoston voi toistaa
MP3-äänitiedostona.
 Järjestelmä ei ehkä toista Xvidtiedostoa, jos tiedosto on
yhdistetty kahdesta tai
useammasta Xvid-tiedostosta.
 Järjestelmä ei ehkä pysty
toistamaan yli 2 tunnin pituisia
Xvid-tiedostoja.
Levyt ja tiedostot, joita ei voi
toistaa


8FI
Seuraavia levyjä ei voi toistaa:
 BD-levyt (Blu-ray Disc -levyt)
 PHOTO CD -muodossa tallennetut
CD-ROM-levyt
 CD-Extra- tai Mixed CD -levyjen
dataosat*
 CD Graphics -levyt
 Super Audio CD -levyt
 DVD Audio -levyt
 Packet Write -muodossa luodut
DATA CD- ja DATA DVD -levyt
 DVD-RAM-levyt
 DATA CD- ja DATA DVD -levyt,
joita ei ole viimeistelty oikein
 Kertakopiointiohjelmilla tallennetut
CPRM (Content Protection for
Recordable Media) -yhteensopivat
DVD-R/-RW-levyt
 epätavallisen (esimerkiksi
sydämen, neliön, tähden)
muotoiset levyt
 levyt, joiden pinnassa on teippiä,
paperia tai tarra.
Seuraavia tiedostoja ei voi toistaa:
 JPEG-tiedostot, jotka ovat
suurempia kuin 3 072 (leveys) ×
2 048 (korkeus) kuvapistettä
normaalitilassa tai suurempia
kuin 3 300 000 kuvapistettä
progressiivisessa JPEG-tilassa,
jota käytetään yleisimmin Internetsivustoissa
 videotiedostot, jotka ovat
suurempia kuin 720 (leveys) × 576
(korkeus) kuvapistettä
 kuva- ja videotiedostot, joiden
leveyden ja pituuden suhde on suuri
 WMA DRM-, WMA Lossless- tai
WMA PRO -muodossa olevat WMAtiedostot
 AAC DRM- tai AAC Lossless
-muodossa olevat AAC-tiedostot
 96 kHz:n taajuudella koodatut
AAC-tiedostot
* Mixed CD: Tässä muodossa istunnon
ensimmäiselle raidalle tallennetaan
dataa ja toiselle sekä sitä myöhemmille
raidoille tallennetaan ääntä
(AUDIO CD -dataa).
Huomautuksia CD-R/-RWDVD-R/-RW/+R/+RW-levyistä


Joissakin tapauksissa CD-R/-RW- ja
DVD-R/-RW/+R/+RW-levyjä ei voi
toistaa tässä järjestelmässä levyn
tallennuslaadun tai fyysisen kunnon
vuoksi tai tallennuslaitteen ja
tallennusohjelman ominaisuuksien
vuoksi. Lisätietoa saat
tallennuslaitteen käyttöohjeesta.
Jotkin toistotoiminnot eivät ehkä
toimi joidenkin DVD+R- tai +RWlevyjen kanssa, vaikka ne olisi
viimeistelty oikein. Katso levyä
normaalilla toistolla tällaisessa
tapauksessa.
Huomautuksia levyistä


Tämä tuote on tarkoitettu Compact
Disc (CD) -standardin mukaisten
levyjen toistamiseen.
DualDisc-levyt, sekä eräät muut
tekijänoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt, eivät ole CD-standardin
mukaisia. Tämän vuoksi nämä levyt
eivät ehkä ole yhteensopivia tämän
tuotteen kanssa.
Huomautus multisession-levyistä
Järjestelmä pystyy toistamaan levyllä
olevat peräkkäiset istunnot, jos ne
tallennetaan ensimmäistä istuntoa
vastaavassa muodossa. Toistoa ei
kuitenkaan taata.
Huomautus DVD VIDEO- ja VIDEO
CD -levyjen toistotoiminnoista
Ohjelmien tuottajat ovat voineet
tarkoituksella rajoittaa joitakin DVD
VIDEO- tai VIDEO CD -levyjen
toistotoimintoja. Siksi jotkin
toistotoiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä. Lue myös DVD VIDEO- ja
VIDEO CD -levyjen käyttöohjeet.
Huomautuksia toistettavista
tiedostoista





Toiston alkaminen voi kestää
tavallista pidempään, kun
 DATA CD- tai DATA DVD -levyn tai
USB-laitteen tiedostorakenne on
monimutkainen
 jossakin toisessa kansiossa olevia
äänitiedostoja, kuvatiedostoja tai
videotiedostoja on juuri toistettu.
Järjestelmä pystyy toistamaan DATA
CD- tai DATA DVD -levyllä tai USBlaitteessa olevia tiedostoja, kun
 kansiotasoja on enintään
kahdeksan
 tiedostoja on enintään 300
 levyllä on enintään 999 tiedostoa
 USB-laitteessa on enintään
2 000 tiedostoa
 kansiossa on enintään
650 tiedostoa.
Nämä arvot voivat vaihdella tiedostoja kansiorakenteen mukaan.
Kansiot, jotka eivät sisällä
äänitiedostoja, kuvatiedostoja
tai videotiedostoja, ohitetaan.
Laitteeseen esimerkiksi tietokoneella
siirrettyjä tiedostoja ei välttämättä
toisteta siirtojärjestyksessä.
Toistojärjestystä ei ehkä voi
määrittää sen mukaan, mitä
ohjelmistoa on käytetty
äänitiedoston, kuvatiedoston
tai videotiedoston luonnissa.
 Yhteensopivuutta kaikkien MP3-,
WMA-, AAC-, MPEG4- ja Xvidkoodaus- ja tallennusohjelmistojen
sekä tallennuslaitteiden ja
-välineiden kanssa ei taata.
 Joidenkin Xvid-tiedostojen
tapauksessa kuva voi olla epätarkka
tai ääni voi hyppiä.
Huomautuksia USB-laitteista

Järjestelmän yhteensopivuutta
kaikkien USB-laitteiden kanssa ei taata.
 Vaikka USB-laitteet sisältävät
monenlaisia toimintoja, tähän
järjestelmään kytkettynä USBlaitteissa on käytettävissä ainoastaan
musiikin, valokuvien ja videoiden
toistotoiminnot. Lisätietoja on USBlaitteen käyttöohjeessa.
 Kun USB-laite on kytketty, järjestelmä
lukee kaikki USB-laitteessa olevat
tiedostot. Jos USB-laitteessa on
useita kansioita ja tiedostoja, USBlaitteen tietojen lukeminen voi kestää
jonkin aikaa.
 Älä liitä järjestelmää ja USB-laitetta
USB-keskittimen kautta.
 Joidenkin järjestelmään kytkettyjen
USB-laitteiden toimintojen
yhteydessä voi esiintyä viiveitä.
 Järjestelmän toistojärjestys voi
erota kytketyn USB-laitteen
toistojärjestyksestä.
 Varmista ennen USB-laitteen
käyttämistä, että USB-laite ei sisällä
virusten saastuttamia tiedostoja.
Yhteensopivien laitteiden
verkkosivustot
Seuraavista verkkosivustoista voit
katsoa uusimmat tiedot yhteensopivista
USB- ja BLUETOOTH-laitteista.
Latinalaisessa Amerikassa asuvat
asiakkaat:
<http://esupport.sony.com/LA>
Euroopassa ja Venäjällä asuvat
asiakkaat:
<http://www.sony.eu/support>
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/support>
9FI
Osat ja säätimet
Yläpaneeli
* -painikkeessa on kosketuspiste. Käytä kosketuspistettä apunasi, kun käytät
järjestelmää.
** Älä katso suoraan valoa säteilevään osaan, kun Party Light -toiminto (sivu 44)
on käytössä.
Huomautus
Kun painat laitteen painikkeita, paina niiden merkintöjä.
10FI
Etupaneeli
 (pysäytys)
Lopettaa toiston.
Voit jatkaa toistoa painamalla
painiketta kaksi kertaa uudelleen.
 BLUETOOTH
Valitsee BLUETOOTH-toiminnon.
PAIRING
Pitämällä painiketta painettuna
voit ottaa BLUETOOTHpariliitostoiminnon käyttöön
BLUETOOTH-toiminnon
käytön aikana.
BLUETOOTH-ilmaisin (sivu 34)
MEGA BASS (sivu 39)
MEGA BASS -ilmaisin (sivu 39)
 FUNCTION*
SOUND FIELD*
* Paina tätä painiketta, valitse
haluamasi toiminto tai äänikenttä
kääntämällä MULTI CONTROL
-nuppia ja paina sitten ENTERpainiketta.
LIGHT MODE (sivu 44)
ENTER
Siirtyy asetuksiin.
** Älä katso suoraan valoa säteilevään
osaan, kun Party Light -toiminto
(sivu 44) on käytössä.
  (virta/valmiustila)
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.
  (toisto)
Käynnistää toiston.
Kun painat laitteen -painiketta
yli 2 sekuntia, sisäänrakennettu
ääniesittely toistetaan
järjestelmässä. Lopeta esittely
painamalla -painiketta.
MULTI CONTROL
Valitsee FUNCTION-, SOUND
FIELD- tai LIGHT MODE
-toiminnon.
 Näyttö
 FOOTBALL (sivu 39)
Painamalla tätä painiketta
toistuvasti voit valita ON
NARRATION- tai OFF NARRATION
-toiminnon.
PARTY LIGHT (sivu 44)
PARTY CHAIN (sivu 42, 43, 53)
 Party Light (sivu 44)
Tuottaa valoa juhlien tapaisia
ympäristöjä varten.
11FI

(USB) 1 (PLAY) -portti
Tähän voidaan liittää valinnainen
USB-laite.
(USB) 2 (REC/PLAY) -portti
Tähän voidaan liittää valinnainen
USB-laite tiedonsiirtoa varten.
REC TO USB
Siirtää musiikkia valinnaiseen
USB-laitteeseen, joka on liitetty
(USB) 2 -porttiin.
 Valaistuksen ohjain
Vierittämällä valaistuksen ohjainta
voit muuttaa LED-valon kuviota
(vain ylemmän Party Light -valon
osalta).
 GESTURE CONTROL
Säätää toimintoja tai tehosteita
käyttämällä Motion Gesture
-toiminnon neljää tilaa, jotka ovat
PLAYBACK (sivu 12), DJ (sivu 40),
SAMPLER (sivu 40) ja LIGHT
(sivu 44).
Voit ottaa Motion Gesture
-toiminnon käyttöön valitsemalla
GESTURE ON/OFF ().
GESTURE CONTROL -ilmaisin
syttyy.
Valitse haluamasi tila napauttamalla
aluetta 1 tai aluetta 2.
 MIC 1/2 -liitäntä
Tähän voidaan liittää mikrofoni.
VOCAL FADER (sivu 44)
MIC ECHO (sivu 43)
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Säätää mikrofonin
äänenvoimakkuutta.
Mikrofonin äänenvoimakkuusalue

+/– (valitse kansio)
Valitsee datalevyllä tai USBlaitteessa olevan kansion.
 / (siirry taaksepäin/siirry
eteenpäin) (sivu 18, 20, 21, 35)
TUNING+/– (sivu 33)
 GESTURE ON/OFF (sivu 12, 40, 44)
Ottaa Motion Gesture -toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

(N-merkki) (sivu 36)
 VOLUME +/–
Säätää äänenvoimakkuutta.
12FI
Valitun GESTURE CONTROL -tilan
ilmaisin syttyy.
Kun PLAYBACK-tila on valittuna,
voit hallita levyn, USB-laitteen
ja BLUETOOTH-laitteen toistoa
CD- tai DVD-levyn, USB-laitteen
tai BLUETOOTH-toiminnon
käytön aikana.
Pyyhkäise kädelläsi GESTURE
CONTROL -valitsinta seuraavasti.
Toiminto
Pyyhkäise tähän
suuntaan
Siirry taaksepäin
(alueelta 2
alueelle 1)
Siirry eteenpäin
(alueelta 1
alueelle 2)
Toista
(alueelta 4
alueelle 3)
Pysäytä
(alueelta 3
alueelle 4)
Lisää äänenvoimakkuutta
(myötäpäivään)
Vähennä
äänenvoimakkuutta
(vastapäivään)
Huomautus
Varmista, että kätesi ei kosketa
GESTURE CONTROL -valitsinta,
kun suoritat pyyhkäisyeleen.
Voit poistaa Motion Gesture
-toiminnon käytöstä painamalla
GESTURE ON/OFF ().
GESTURE CONTROL -ilmaisin
sammuu.
 GESTURE CONTROL -tilan
ilmaisin
Palaa valitun tilan mukaan.
 Jos haluat käyttää vaaleanpunaisella
merkittyä painiketta, pidä SHIFTpainiketta () painettuna ja paina
sitten painiketta.
 DISPLAY (sivu 17, 26, 33, 35)
DISPLAY (sivu 23, 25)
SLEEP (sivu 45)
 Levykelkka
TIMER MENU (sivu 17, 45)
  (avaa/sulje)
Käytetään levyn asettamiseen tai
poistamiseen.
 (virta/valmiustila)
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.
 Kauko-ohjaimen tunnistin
Kauko-ohjain
 PARTY LIGHT (sivu 44)
LIGHT MODE (sivu 44)
PLAY MODE (sivu 22, 23, 30)
REPEAT/FM MODE (sivu 24, 33)
 SOUND FIELD -painikkeet
(sivu 39)
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL
 Numeropainikkeet
Valitsee kappaleen, jakson tai
tiedoston.
Virittää tai esivirittää radioaseman.
Antaa salasanan.
SUBTITLE (sivu 21)
AUDIO (sivu 21, 26)
ANGLE (sivu 21)
SETUP (sivu 17, 24, 26, 54)
MEDIA MODE (sivu 18, 19, 23, 32)
CLEAR (sivu 20, 23)
VOCAL FADER (sivu 44)
MIC ECHO (sivu 43)
SCORE (sivu 44)
Huomautuksia
 Numeropainikkeessa 2/AUDIO,  +
-painikkeessa ja -painikkeessa on
kosketuspiste. Käytä kosketuspistettä
apunasi, kun käytät järjestelmää.
+/– (valitse kansio)
Valitsee datalevyllä tai USBlaitteessa olevan kansion.
KEY CONTROL / (sivu 44)
13FI
 DVD TOP MENU
Näyttää DVD-levyn nimen TVnäytössä.
DVD/TUNER MENU (sivu 19,
20, 34)
RETURN (sivu 19, 23)
OPTIONS
Siirtyy asetusvalikkoon tai
poistuu siitä.
/ / /
Valitsee valikkokohteet.
Siirtyy asetuksiin.
 MEGA BASS (sivu 39)
FUNCTION +/–
Valitsee toiminnon.
SEARCH (sivu 19, 20, 23)
SHIFT
Pidä painiketta painettuna, kun
haluat käyttää vaaleanpunaisella
merkittyjä painikkeita.
 +/–
Säätää äänenvoimakkuutta.
 / (pikakelaus taaksepäin/
eteenpäin) (sivu 20, 35)
/
(sivu 20)
Näyttää sisällön hidastettuna.
TUNING+/– (sivu 33)
 (toisto)
Käynnistää toiston.
/ (siirry taaksepäin/siirry
eteenpäin) (sivu 18, 20, 21, 35)
PRESET+/– (sivu 34)
 (tauko) (sivu 18, 20, 35)
 (pysäytys)
Lopettaa toiston.
Voit jatkaa toistoa painamalla
painiketta kaksi kertaa uudelleen.
Lopettaa sisäänrakennetun
ääniesittelyn.
14FI
Käytön aloittaminen
Järjestelmän kytkeminen
Käytön aloittaminen
Videokaapeli
(lisävaruste)
Äänikaapeli
(lisävaruste)
Laajenna FM-lankaantenni vaakatasoon
Pistorasiaan
 VIDEO OUT -liitäntä
Liitä television tai projektorin
videotuloliitäntään videokaapelilla
(vakiovaruste).
Huomautus
Älä yhdistä tätä laitetta televisioon
videonauhurin kautta.
 Audio
Tee jokin seuraavista kytkennöistä
käyttämällä äänijohtoa (ei sisälly
toimitukseen):
 AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT
L/R -liitännät
 Kytke valinnaisten laitteiden
äänituloliitännät.
 Nauti Party Chain -toiminnosta
kytkemällä toinen
äänentoistojärjestelmä (sivu 41).
 AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN
L/R -liitännät
 Kytke TV:n tai äänen- ja
kuvantoistolaitteen
äänilähtöliitännät. Ääni toistetaan
tämän järjestelmän kautta.
 Nauti Party Chain -toiminnosta
kytkemällä toinen
äänentoistojärjestelmä (sivu 41).
 AUDIO IN 2 L/R -liitännät
Kytke tietokoneen tai pelilaitteen
äänilähtöliitännät. Ääni toistetaan
tämän järjestelmän kautta.
15FI
 Antenni
Valitse sijainti ja suunta, jossa
vastaanotto on hyvä asentaessasi
antennia paikalleen.
Voit välttää kohinahäiriötä pitämällä
antennin etäällä virtajohdosta ja
USB-kaapelista.
 Virta
Liitä virtajohto (vakiovaruste)
laitteeseen ja sitten pistorasiaan.
Huomautuksia
 Jos laitteen verkkopistoke ei sovi
pistorasiaan, kiinnitä siihen
toimitukseen kuuluva
verkkopistokesovitin (koskee vain
sellaisia malleja, joiden mukana on
toimitettu verkkopistokesovitin).
 Esittely näkyy näytössä. Kytke
järjestelmään virta painamalla ,
jolloin esittely loppuu automaattisesti.
Paristojen asettaminen
Aseta kaksi mukana toimitettua R03
(koko AAA) -paristoa paristolokeroon
niin, että niiden napaisuus vastaa
alla esitettyä.
QUICK Setup -toiminnon
suorittaminen
Ennen järjestelmän käyttöä voit
määrittää välttämättömät
perusasetukset QUICK Setup
-toiminnon avulla.
1
Kytke televisioon virta ja valitse
videotulo.
2 Kytke järjestelmään virta
painamalla .
3 Valitse DVD/CD, USB 1 tai USB 2
painamalla toistuvasti FUNCTION
+/– -painiketta.
TV-näytön alaosaan ilmestyy [Press
ENTER to run QUICK SETUP.]
-opastusviesti.
4 Paina
asettamatta levyä
tai kytkemättä USB-laitetta.
TV-näyttöön ilmestyy [LANGUAGE
SETUP]. Näytetyt kohteet saattavat
vaihdella maan tai alueen mukaan.
5 Valitse kieli painamalla toistuvasti
Huomautuksia
 Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja
keskenään äläkä käytä erityyppisiä
paristoja yhdessä.
 Jos et aio käyttää kauko-ohjainta
pitkään aikaan, poista paristot, jotta
kauko-ohjain ei vioitu mahdollisen
paristovuodon ja syöpymisen
seurauksena.
/ ja paina sitten
.
TV-näyttöön ilmestyy [VIDEO SETUP].
6 Valitse television tyyppiä vastaava
asetus painamalla toistuvasti /
ja paina sitten
.
Kun TV-näyttöön ilmestyy [QUICK
SETUP is complete.], järjestelmä on
valmiina toistoa varten.
Asetuksen muuttaminen
manuaalisesti
Lisätietoja on kohdassa ”Asetusvalikon
käyttäminen” (sivu 26).
16FI
QUICK Setup -toiminnon
lopettaminen
Paina SETUP.
Huomautus
Opastusviesti tulee näyttöön, kun
käynnistät järjestelmän ensimmäisen
kerran tai suoritat RESET-toiminnon
(sivu 54).
(Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja)
Aseta värijärjestelmäksi PAL tai NTSC
television värijärjestelmän mukaan.
Aina, kun suoritat alla kuvatut toimet,
värijärjestelmä muuttuu seuraavasti:
NTSC  PAL
Käytä laitteen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
1
Kytke järjestelmään virta
painamalla .
2 Paina FUNCTION, valitse DVD/CD
.
3 Aseta tunti painamalla toistuvasti
/
ja paina sitten
.
4 Aseta minuutit painamalla
toistuvasti
/
ja paina sitten
.
Näyttötilan vaihtaminen
Paina toistuvasti DISPLAY, kun
järjestelmän virta on katkaistu.
Esittely
Esittely on käynnissä.
Ei näyttöä (virransäästötila)
Näyttö on sammutettu virran
säästämiseksi. Ajastin ja kello ovat
edelleen käytössä.
Käytön aloittaminen
Värijärjestelmän
muuttaminen
Näyttöön tulee teksti PLAY SET.
Valitse CLOCK painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
Kello
Kello tulee muutaman sekunnin ajaksi
näyttöön, ja sitten laite siirtyy
virransäästötilaan.
kääntämällä MULTI CONTROL
-nuppia ja paina sitten ENTER.
3 Paina ENTER ja MIC ECHO yli
3 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti NTSC tai PAL.
Kellonajan asettaminen
Kellonaikaa ei voi asettaa
virransäästötilassa.
1
Kytke järjestelmään virta
painamalla .
2 Pidä SHIFT-painiketta painettuna
ja paina sitten TIMER MENU.
17FI
Levyn/USB:n toistaminen
USB-toiminto:
Liitä USB-laite (USB) 1- tai
(USB) 2 -porttiin.
Perustoisto
1
USB-laite
Valitse DVD/CD, USB 1 tai USB 2
painamalla toistuvasti FUNCTION
+/– -painiketta.
Voit käyttää myös laitteen
painikkeita. Paina FUNCTION,
valitse DVD/CD, USB 1 tai USB 2
kääntämällä MULTI CONTROL
-nuppia ja paina sitten ENTER.
2 DVD/CD-toiminto:
Avaa levykelkka painamalla laitteen
-painiketta ja aseta levy
tekstipuoli ylöspäin levykelkkaan.
Kun toistat
8 cm:n levyä,
kuten CDsinglelevyä,
aseta se
kelkan
sisempään
ympyrään
Sulje levykelkka painamalla laitteen
-painiketta uudelleen.
Älä sulje levykelkkaa väkisin
työntämällä, jottet vahingoita sitä.
Huomautuksia
 Voit käyttää iPhone/iPod-laitetta
vain BLUETOOTH-yhteyden kautta.
 Voit kytkeä USB-laitteen USB-
sovittimen (lisävaruste) avulla,
jos USB-laitetta ei voi kytkeä (USB)
-porttiin.
3 (vain
)
Valitse haluamasi mediasisältö
([MUSIC]/[VIDEO]/[PHOTO])
painamalla toistuvasti MEDIA
MODE.
4 Aloita toisto painamalla .
Toiminto
Paina
Lopeta toisto

Pysäytä toisto

Jatka toistoa tai 
palaa normaalitoistoon
Peruuta
jatkamiskohta
 kaksi kertaa
Valitse kappale,  tai  toiston aikana.
tiedosto, jakso Voit myös pitää SHIFTtai kohtaus
painiketta painettuna,
painaa numeropainikkeita
ja painaa sitten
.
(Levy tai USB-laite voi
estää toiminnon
suorittamisen.)
18FI
USB-muistin valitseminen
Jos USB-laitteessa on sisäinen muisti ja
muistikortti, voit valita toistolähteensä
tai siirron kohteena käytettävän muistin.
Muista valita muisti ennen toiston tai
siirron aloittamista.
1
2
3
Tietyn kuvatiedoston
toistaminen (diaesitys)
1
Valitse [PHOTO] painamalla
toistuvasti MEDIA MODE.
2
Paina DVD/TUNER MENU.
TV-näytössä näytetään valitun
kansion 16 ensimmäisen JPEGtiedoston pikkukuvat.
Paina OPTIONS.
Valitse MEM SEL painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
.
Tietyn ääni- tai videotiedoston
toistaminen
1
Valitse [MUSIC] tai [VIDEO]
painamalla toistuvasti MEDIA MODE.
2
Tuo kansioluettelo näkyviin
painamalla SEARCH.
Jos valitussa kansiossa on enemmän
kuin JPEG-tiedostoa, oikealle
ilmestyy vierityspalkki.
3
Valitse haluamasi tiedosto
painamalla toistuvasti / / /
ja paina sitten .
Levyn/USB:n toistaminen
Valitse haluamasi muisti painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
.
Poistu valintavalikosta painamalla
OPTIONS.
Muut toistotoiminnot
3
Valitse haluamasi kansio painamalla
toistuvasti / .
4
Tuo tiedostoluettelo näkyviin
painamalla
.
Toimintoa ei ehkä voi käyttää kaikkien
levyjen tai tiedostojen kanssa.
Toiminto
Paina
Näytä DVD-valikko DVD/TUNER MENU
Näytä
SEARCH. Voit poistaa
kansioluettelo tai kansioluettelon tai
tiedostoluettelo tiedostoluettelon
käytöstä painamalla
painiketta uudelleen.
5
Valitse haluamasi tiedosto
painamalla toistuvasti / ja paina
sitten
.
RETURN
Palaa tiedostoluettelosta kansioluetteloon
19FI
Toiminto
Paina
Tietyn nimikkeen, jakson,
kohtauksen, kappaleen tai
indeksin toistaminen
Etsi kohta nopeasti  tai  toiston
aikana. Toistonopeus
kelaamalla
muuttuu aina, kun
nopeasti eteenpainiketta painetaan.
tai taaksepäin
(Lock Search)
Katso kuva kuvalta , ja paina sitten
(Slow-motion Play)
. Toistonopeus
muuttuu aina, kun
tai
-painiketta
painetaan.
tai
-
Näytä kuvat pikku- DVD/TUNER MENU
kuvanäkymässä
Liiku pikkukuvanäkymässä
/
Näytä yksi kuva
Aloita diaesitys
Lopeta diaesitys
/
anna toistettavan nimikkeen,
jakson, kohtauksen, kappaleen
tai indeksin numero ja paina
sitten
.
Toisto käynnistyy.
pikkukuvanäkymässä.
. Voit muuttaa
diaesityksen kuvien
aikaväliä (sivu 28) ja
lisätä diaesitykseen
tehosteita (sivu 28).

/ kuvan katselun
aikana. Voit palata
alkuperäiseen näkymään
painamalla CLEAR.
Tietyn kappaleen
hakeminen
Huomautuksia
 PBC-toistoa tukevan VIDEO CD -levyn
tapauksessa voit hakea kohtauksen
painamalla SEARCH.
 PBC-toistoa tukemattoman VIDEO CD
-levyn tapauksessa voit hakea kappaleen
ja indeksin painamalla SEARCH.
Hakeminen aikakoodin avulla
1
2
Pidä SHIFT-painiketta painettuna,
valitse toistettava kappale
painamalla numeropainikkeita
ja paina sitten
.
Hakeminen SEARCH-painikkeen
avulla
20FI
1
Tuo kappaleluettelo näkyviin
painamalla SEARCH.
2
Valitse toistettava kappale painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
.
Valitse hakutila painamalla
toiston aikana toistuvasti
SEARCH-painiketta.
2 Pidä SHIFT-painiketta painettuna,
/
Näytä seuraava tai  tai 
edellinen kuva
diaesityksen
aikana
Kierrä kuvaa
90 astetta
1
Valitse aikahakutila painamalla
toiston aikana toistuvasti SEARCHpainiketta.
Pidä SHIFT-painiketta painettuna,
anna aikakoodi painamalla
numeropainikkeita ja paina sitten
.
Esimerkki: Jos haluat etsiä
kohtauksen 2 tunnin, 10 minuutin
ja 20 sekunnin kohdalta, pidä
SHIFT-painiketta painettuna ja
paina sitten 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Voit peruuttaa numeron painamalla
CLEAR.
Hakeminen DVD-valikon avulla
1
Paina DVD/TUNER MENU.
2
Paina / / / tai pidä SHIFTpainiketta painettuna, valitse
toistettava nimike tai kohde
painamalla numeropainikkeita
ja paina sitten
.
Kulman vaihtaminen
SUPER VIDEO CD


[1:STEREO]: ääniraidan 1 stereoääni.
[1:1/L]/[1:2/R]: ääniraidan 1
vasemman tai oikean kanavan
monofoninen ääni.
 [2:STEREO]: ääniraidan 2 stereoääni.
 [2:1/L]/[2:2/R]: ääniraidan 2
vasemman tai oikean kanavan
monofoninen ääni.
PBC-toiminnoilla
varustetun VIDEO CD
-levyn toistaminen
Tekstityksen käyttäminen
Valitse haluamasi tekstityskieli
tai poista se käytöstä painamalla
toiston aikana toistuvasti SUBTITLEpainiketta.
Kielen/äänen vaihtaminen
Valitse haluamasi äänimuoto tai -tila
painamalla toiston aikana toistuvasti
AUDIO-painiketta.
Käyttämällä PBC (Playback Control)
-valikkoa voit nauttia VIDEO CD -levyn
vuorovaikutteisesta ohjelmistosta.
1
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3-tiedosto) tai
USB-laite (äänitiedosto)
Voit toistaa VIDEO CD -levyn PBCtoiminnolla painamalla painiketta.
PBC-valikko ilmestyy TV-näyttöön.
2 Pidä SHIFT-painiketta painettuna,
valitse haluamasi kohteen numero
painamalla numeropainikkeita ja
paina sitten
.
DVD VIDEO
Voit vaihtaa äänimuotoja ja kieliä,
jos lähde sisältää useita äänimuotoja
tai erikielisiä ääniraitoja.
Kieli näytetään nelinumeroisena
koodina. Kohdassa Kielikoodien
luettelo (sivu 60) on kerrottu,
mitä kieltä koodi vastaa. Jos sama kieli
näkyy vähintään kaksi kertaa, DVD
VIDEO -levyn ääni on tallennettu
useilla äänimuodoilla.
[STEREO]: stereoääni.
[1/L]/[2/R]: vasemman tai oikean
kanavan monofoninen ääni.
Levyn/USB:n toistaminen
Valitse haluamasi kulma painamalla
toiston aikana toistuvasti ANGLEpainiketta.


3 Jatka toistoa valikossa olevien
ohjeiden mukaan.
Huomautus
PBC-toisto peruutetaan, kun Repeat Play
-toiminto otetaan käyttöön.
PBC-toiston peruuttaminen
1
Paina  tai  tai pidä SHIFTpainiketta painettuna ja valitse
sitten kappale painamalla
numeropainikkeita toiston
ollessa pysäytettynä.
Voit vaihtaa ääniraidan.
21FI
2
Paina  tai
.
Toisto käynnistyy valitusta
kappaleesta.
Palaaminen PBC-toistoon
Paina  kaksi kertaa ja paina sitten .
Usean levyn toiston
jatkaminen
Järjestelmä pystyy tallentamaan
enintään kuuden levyn toiston
jatkamiskohdan ja jatkamaan toistoa,
kun asetat saman levyn uudelleen
laitteeseen. Jos tallennat
seitsemännen levyn toiston
jatkamiskohdan, ensimmäisen levyn
toiston jatkamiskohta poistetaan.
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön
valitsemalla [SYSTEM SETUP] -kohdan
[MULTI-DISC RESUME] -asetukseksi
[ON] (sivu 29).
Huomautus
Jos haluat aloittaa toiston levyn alusta,
paina  kaksi kertaa ja paina sitten .
Toistotilan käyttäminen
Toisto alkuperäisessä
järjestyksessä (Normal Play)
 USB-laitetta toistettaessa
 [ALL USB DEVICES]: toistaa kaikki
USB-laitteet.
 [ONE USB DEVICE]: toistaa USBlaitteen.
 [FOLDER]: toistaa kaikki USB-laitteen
kansiossa olevat yhteensopivat
tiedostot.
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä (Shuffle Play)
Kun toisto on pysäytetty, paina
toistuvasti PLAY MODE -painiketta.
 Levyä toistettaessa
[DISC (SHUFFLE)]: toistaa kaikki levyn
äänitiedostot satunnaistoistona.
 [FOLDER (SHUFFLE)]*: toistaa kaikki
levyn kansiossa olevat äänitiedostot
satunnaistoistona.

* Ei voi valita AUDIO CD -levyä
käytettäessä.
 USB-laitetta toistettaessa
 [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]: toistaa
kaikkien USB-laitteiden äänitiedostot
satunnaistoistona.
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: toistaa
kaikki USB-laitteessa olevat
äänitiedostot satunnaistoistona.
 [FOLDER (SHUFFLE)]: toistaa kaikki
USB-laitteen kansiossa olevat
yhteensopivat tiedostot
satunnaistoistona.
Huomautuksia
Kun toisto on pysäytetty, paina
toistuvasti PLAY MODE -painiketta.
 Levyä toistettaessa
 [DISC]: toistaa levyn.
 [FOLDER]*: toistaa kaikki levyn
kansiossa olevat yhteensopivat
tiedostot.
* Ei voi valita AUDIO CD -levyä
käytettäessä.
22FI
 Shuffle Play -toimintoa ei voi käyttää
kuva- ja videotiedostojen kanssa.
 Shuffle Play -toiminto peruutetaan, kun
 katkaiset järjestelmän virran
 avaat levykelkan
 suoritat USB TRANSFER -toiminnon
(REC1 Transfer -toimintoa lukuun
ottamatta)
 siirrät musiikkia levyltä USBlaitteeseen (REC1 Transfer -toimintoa
lukuun ottamatta)
 vaihdat MEDIA MODE -tilaa
 vaihdat valittua USB-muistia.
 Shuffle Play -toiminto voidaan
7 Jos haluat ohjelmoida muita
samassa kansiossa olevia
kappaleita tai tiedostoja,
toista vaihe 6.
Jos haluat ohjelmoida muissa
kansiossa olevia tiedostoja,
palaa kansioluetteloon painamalla
RETURN ja toista vaiheet 5 ja 6.
peruuttaa, kun valitset toistettavan
kansion tai kappaleen.
Oman ohjelman luominen
(Program Play)
8 Käynnistä Program Play -toiminto
Voit ohjelmoida vain nykyisen levyn
tai USB 1 -laitteen äänikappaleita
tai tiedostoja.
1
Valitse DVD/CD tai USB 1
painamalla toistuvasti
FUNCTION +/–.
Ohjelmoidun vaiheen
poistaminen
1
Toimi ”Oman ohjelman luominen”
-kohdan vaiheissa 4 ja 5 annettujen
ohjeiden mukaan.
2
Valitse poistettava kappale tai
tiedosto painamalla toistuvasti /
ja paina sitten
.
Ohjelmavaiheen numero katoaa
näytöstä.
2 (vain
)
Valitse [MUSIC] painamalla
toistuvasti MEDIA MODE.
3 Kun toisto on pysäytetty,
valitse [PROGRAM] painamalla
toistuvasti PLAY MODE.
4 Paina SEARCH.
Kansioluettelo tai kappaleluettelo
tulee näkyviin TV-näyttöön.
5 (vain
)
Valitse haluamasi kansio
painamalla toistuvasti / ja
paina sitten
.
Tiedostoluettelo tulee näkyviin
TV-näyttöön.
6 Valitse haluamasi kappale tai
tiedosto painamalla toistuvasti
/ ja paina sitten
.
Ohjelmavaiheen numero ilmestyy
valitun kappaleen tai tiedoston
vasemmalle puolelle.
Levyn/USB:n toistaminen
painamalla .
Ohjelmaluettelo tulee näkyviin
TV-näyttöön.
Kun Program Play -toiminto
päättyy, voit käynnistää saman
ohjelman uudelleen painamalla .
Voit luoda ohjelman, jossa on enintään
25 vaihetta haluamassasi
toistojärjestyksessä.
Ohjelmaluettelon viimeisen
vaiheen poistaminen
Paina CLEAR.
Ohjelmaluettelon näyttäminen
Pidä SHIFT-painiketta painettuna ja
paina sitten toistuvasti
DISPLAY.
Ohjelmoidun toiston
peruuttaminen
Kun toisto on pysäytetty, voit valita
toisen toistotilan painamalla
toistuvasti PLAY MODE.
Huomautuksia
 Program Play -toimintoa ei voi käyttää
kuva- ja videotiedostojen kanssa.
 Program Play -toiminto peruutetaan, kun
 avaat levykelkan
 vaihdat MEDIA MODE -tilaa
 vaihdat valittua USB-muistia.
23FI
 (Vain DVD/CD-toiminto)
Ohjelmaluettelo tyhjennetään, jos avaat
levykelkan tai irrotat virtajohdon.
 (Vain USB-toiminto) Ohjelmaluettelo
tyhjennetään, kun teet jonkin
seuraavista:
 suoritat poistotoiminnon
 irrotat USB-laitteen
 vaihdat valittua USB-muistia.
Toistuva toisto
(Repeat Play)
Paina toistuvasti REPEAT.
Jotkin asetukset eivät ehkä ole
käytettävissä kaikkien levyjen tai
tiedostojen kanssa.
 [OFF]: sisältöä ei toisteta toistuvasti.
 [ALL]: kaikki kappaleet tai tiedostot
toistetaan valitussa toistotilassa.
 [DISC]: kaikki sisällöt toistetaan
(vain DVD VIDEO ja VIDEO CD).
 [TITLE]: nykyinen nimike toistetaan
(vain DVD VIDEO).
 [CHAPTER]: nykyinen jakso toistetaan
(vain DVD VIDEO).
 [TRACK]: nykyinen kappale
toistetaan.
 [FILE]: nykyinen videotiedosto
toistetaan.
Toistuvan toiston
peruuttaminen
Valitse [OFF] painamalla toistuvasti
REPEAT.
Huomautuksia
 Näyttöön tulee
, kun Repeat Play
-asetukseksi on määritetty [ALL] tai [DISC].
 Näyttöön tulee
, kun Repeat Play
-asetukseksi on määritetty [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] tai [FILE].
 Repeat Play -toimintoa ei voi suorittaa
VIDEO CD -levyjen PBC-toiston aikana.
 Joidenkin DVD VIDEO -levyjen
tapauksessa Repeat Play -toimintoa
ei voi suorittaa.
 Repeat Play -toiminto peruutetaan, kun
 avaat levykelkan
24FI
 katkaiset järjestelmän virran (vain DVD
VIDEO ja VIDEO CD)
 vaihdat toimintoa (vain DVD VIDEO ja
VIDEO CD)
 suoritat USB TRANSFER -toiminnon
(REC1 Transfer -toimintoa lukuun
ottamatta)
 siirrät musiikkia levyltä USBlaitteeseen (REC1 Transfer -toimintoa
lukuun ottamatta)
 vaihdat MEDIA MODE -tilaa
 vaihdat valittua USB-muistia.
Levyn toiston
rajoittaminen
(Parental Control)
Voit rajoittaa DVD VIDEO -levyjen
toistoa esimääritetyn tason mukaan.
Kohtauksia voidaan ohittaa tai ne
voidaan korvata muilla kohtauksilla.
1
Kun toisto on pysäytetty,
paina SETUP.
2 Valitse [SYSTEM SETUP] painamalla
toistuvasti
/
ja paina sitten
.
3 Valitse [PARENTAL CONTROL]
painamalla toistuvasti
paina sitten
.
/
ja
4 Anna nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
sitten
.
5 Valitse [STANDARD] painamalla
toistuvasti
/
ja paina sitten
.
6 Valitse toistorajoitukseksi
maantieteellinen alue painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
.
Alue valitaan.
Kun valitset [OTHERS ], anna
haluamasi maantieteellisen alueen
aluekoodi numeropainikkeilla
(katso ”Käytönvalvonnan
aluekoodien luettelo” sivulla 61).
7 Valitse [LEVEL] painamalla
toistuvasti
/
ja paina sitten
.
8 Valitse haluamasi taso painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
Mitä pienempi arvo valitaan, sitä
tiukempi on rajoitus.
.
PARENTAL CONTROL -toiminnon
poistaminen käytöstä
Määritä [LEVEL]-asetukseksi [OFF]
vaiheessa 8.
Levyn ja USB-laitteen
tietojen tarkasteleminen
TV-näytössä näkyvät tiedot
Pidä SHIFT-painiketta painettuna
ja paina sitten toiston aikana
toistuvasti
DISPLAY.
1
Aseta levy laitteeseen ja paina .
Salasanan syöttönäyttö ilmestyy
TV-näyttöön.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
.
Järjestelmä käynnistää toiston.
Jos salasana unohtuu
Poista levy ja toista vaiheet 1–3
kohdasta Levyn toiston rajoittaminen
(Parental Control) (sivu 24). Syötä
salasana 199703 numeropainikkeilla ja
paina
. Noudata näkyviin tulevia
ohjeita ja syötä uusi nelinumeroinen
salasana. Aseta sitten levy uudelleen
laitteeseen ja paina . Sinun on
syötettävä uusi salasana uudelleen.
 Toistotiedot
Toistoaika, jäljellä oleva aika ja
päivämäärätiedot1).
 Bittinopeus
Levyn/USB:n toistaminen
PARENTAL CONTROL
-toiminnolla suojatun
levyn toistaminen
 Tiedostotyyppi
 Toistotila
 Nimikkeen2)/kappaleen/
tiedoston nimi3)
 Albumin2)/kansion nimi3)/jakson/
indeksin numero
 Esittäjän nimi2)3)
Näkyy äänitiedoston toiston aikana.
1)
Päivämäärätiedot näytetään, kun
JPEG-tiedostoon on tallennettu Exif
(Exchangeable Image File Format)
-tiedot. Exif on Japan Electronics and
Information Technology Industries
Associationin (JEITA) määrittämä
digitaalikameroiden kuvamuoto.
2)
Jos äänitiedosto sisältää ID3-tunnisteen,
järjestelmä näyttää ID3-tunnistetietoihin
sisältyvän albumin, nimikkeen tai
esittäjän nimen. Järjestelmä tukee
ID3-versioita 1.0/1.1/2.2/2.3.
3)
Jos tiedosto tai kansio sisältää
merkkejä, joita ei voi näyttää,
merkit näkyvät muodossa ”_”.
25FI
Huomautuksia
 Toistettavasta lähteestä riippuen
 joitakin tietoja ei ehkä näytetä
 joitakin merkkejä ei ehkä pystytä
näyttämään.
 Näytettävät tiedot voivat vaihdella
toistotilan mukaan.
Äänitietojen tuominen näkyviin
(vain DVD VIDEO- ja videotiedostot)
Paina toiston aikana toistuvasti
AUDIO.
Näytössä olevat tiedot
Paina toistuvasti DISPLAY, kun
järjestelmään on kytketty virta.
Voit tarkastella seuraavia tietoja:
 toistoaika, kappaleen jäljellä oleva
toistoaika, nimike, jakso
 kohtauksen numero
 tiedoston nimi, kansion nimi
 nimikkeen, esittäjän ja albumin tiedot.
1
Kun toisto on pysäytetty,
paina SETUP.
Asetusvalikko avautuu TV-näyttöön.
2 Valitse [LANGUAGE SETUP], [VIDEO
SETUP], [AUDIO SETUP] tai [SYSTEM
SETUP] painamalla toistuvasti /
ja paina sitten
.
3 Valitse haluamasi kohde
painamalla toistuvasti
paina sitten
.
/
ja
4 Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti / ja
paina sitten
.
Asetus on valittu ja määritykset
tehty.
Valikosta poistuminen
Paina SETUP.
Kielen määrittäminen
– [LANGUAGE SETUP]
Huomautuksia
 Levyn tai kappaleen nimen näkyminen
riippuu tekstistä.
 MP3-tiedostojen ja videotiedostojen
toistoaika ei ehkä näy oikein.
 VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus)
koodatun äänitiedoston kulunut
toistoaika ei näy oikein.
[OSD]
Valitsee kuvaruutunäytön kielen.
[MENU]
Valitsee DVD-valikon kielen.
[AUDIO]
Asetusvalikon
käyttäminen
Voit muuttaa esimerkiksi kuva- ja
ääniasetuksia.
Näytetyt kohteet vaihtelevat maan tai
alueen mukaan.
Huomautus
Levylle tallennetut toistoasetukset
ohittavat asetusvalikon asetukset.
Siksi joitakin asetusvalikon asetuksia
ei ehkä voi käyttää.
26FI
Vaihtaa ääniraidan kieltä.
Kun valitset [ORIGINAL], valitaan
levyllä ensisijaiseksi valittu kieli.
[SUBTITLE]
Vaihtaa DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kieltä.
Jos valitset [AUDIO FOLLOW]
-vaihtoehdon, tekstityskieli muuttuu
ääniraidalle valitsemasi kielen
mukaiseksi.
Huomautus
niin, että osa kuvan sivuista jää
näkymättä.
Jos valitset [MENU]-, [AUDIO]- ja
[SUBTITLE]-asetukseksi [OTHERS], anna
kielikoodi numeropainikkeilla kohdasta
Kielikoodien luettelo (sivu 60).
TV-näytön
määrittäminen –
[VIDEO SETUP]
[16:9]: Valitse tämä vaihtoehto,
jos käytössä on laajakuvatelevisio
tai laajakuvatoiminnolla
varustettu televisio.
[4:3 LETTER BOX]: Valitse tämä
vaihtoehto, jos kytket järjestelmän
televisioon, jossa on 4:3-kuvasuhde
eikä laajakuvatoimintoa. Tätä asetusta
käytettäessä kuva näytetään
laajakuvana siten, että kuvan ylä- ja
alapuolella on musta alue.
[4:3 PAN SCAN]: Valitse tämä
vaihtoehto, jos kytket järjestelmän
televisioon, jossa on 4:3-kuvasuhde
eikä laajakuvatoimintoa. Tätä asetusta
käytettäessä kuva näytetään
täysikorkuisena koko kuvaruudussa
Valitsee värijärjestelmän (PAL tai NTSC).
[AUTO]: Lähettää levyyn tallennetun
värijärjestelmän mukaista
videosignaalia. Valitse tämä asetus,
jos televisiossa käytetään DUALjärjestelmää.
[PAL]: Lähettää videosignaalin
PAL-muodossa.
[NTSC]: Lähettää videosignaalin
NTSC-muodossa.
Lisätietoja on kohdassa
Värijärjestelmän muuttaminen (Ei koske
Latinalaisen Amerikan, Euroopan ja
Venäjän malleja) (sivu 17).
Levyn/USB:n toistaminen
[TV TYPE]
[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja)
[BLACK LEVEL]
(Vain Latinalaisen Amerikan mallit)
Valitsee VIDEO OUT -liitännästä
lähetettyjen videosignaalien mustan
tason (asetustason).
[ON]: Asettaa lähtösignaalin mustan
tason normaalitasolle.
[OFF]: Laskee mustan normaalitasoa.
Käytä tätä asetusta, jos kuva on
liian vaalea.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Kuva (liikkuvat kohteet
mukaan lukien) näkyy ilman värinää.
Valitse tavallisesti tämä asetus.
[FRAME]: Kuva (liikkumattomat
kohteet mukaan lukien) näkyy
suuritarkkuuksisena.
27FI
[PHOTO EFFECT]
(Vain JPEG-tiedostot)
[MODE 1]: Kuva liukuu näkyviin
ylhäältä alas.
[MODE 2]: Kuva liukuu näkyviin
vasemmalta oikealle.
[MODE 3]: Kuva tulee näkyviin
television kuvaruudun keskeltä.
[MODE 4]: Kuvan tehosteet vaihtelevat
sattumanvaraisesti.
[MODE 5]: Kuva liukuu nykyisen
kuvan päälle.
[OFF]: Ei käytössä.
[PHOTO INTERVAL]
(Vain JPEG-tiedostot)
[NORMAL]/[FAST]/[SLOW 1]/
[SLOW 2]: Valitsee diaesityksen keston.
[SLOW 2] on hitaampi kuin [SLOW 1].
Ääniasetusten
määrittäminen –
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dynamiikka-alueen pakkaus)
Hyödyllinen katseltaessa elokuvia öisin
hiljaisella äänenvoimakkuudella.
[OFF]: Ei käytössä.
[STANDARD]: Dynaaminen alue
pakataan samalla tavalla kuin
nauhoitusteknikko on tarkoittanut.
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Ei käytössä.
[AUTO]: Määrittää eniten kanavia
sisältävän ääniraidan ensisijaiseksi,
kun toistat DVD VIDEO -levyä, jossa on
käytetty useita äänijärjestelmiä (PCM,
MPEG tai Dolby Digital).
28FI
[SCORE MODE]
[BEGINNER 1]*/[BEGINNER 2]/
[EXPERT 1]*/[EXPERT 2]: Valitsee
pisteytystilan laulusi arvostelemiseksi
Karaoke Mode -tilassa.
[DEMO]: Esittelytila. Pistemäärä
näytetään, vaikka ei lauleta.
* Pistemäärä näytetään laulamisen aikana.
[A/V SYNC]
(Vain videotiedostot)
[OFF]: Ei käytössä.
[ON]: Säätää kuvan ja äänen
välistä viivettä.
[DOWNMIX]
Valitsee äänilähtösignaalin
monikanavaisen äänen toistamista
varten.
[NORMAL]: Toistaa monikanavaisen
äänen kaksikanavaisena
stereosignaalina.
[DOLBY SURROUND]: Toistaa
monikanavaisen äänen
kaksikanavaisena tilaäänisignaalina.
Järjestelmän asetusten
määrittäminen –
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Estää television vahingoittumisen.
Voit poistaa näytönsäästäjän käytöstä
painamalla mitä tahansa painiketta.
[ON]: Ottaa näytönsäästäjätoiminnon
käyttöön, jos järjestelmää ei käytetä
noin 15 minuuttiin.
[OFF]: Ei käytössä.
[BACKGROUND]
Valitsee televisioruudun taustavärin
tai -kuvan.
[JACKET PICTURE]: Levylle tallennettu
kansikuva (pysäytyskuva) ilmestyy
taustalle.
[GRAPHICS]: Järjestelmään tallennettu
esiasetettu kuva ilmestyy taustalle.
[BLUE]: Taustaväri on sininen.
[BLACK]: Taustaväri on musta.
[PARENTAL CONTROL]
Määrittää toistorajoitukset. Lisätietoja
on kohdassa Levyn toiston rajoittaminen
(Parental Control) (sivu 24).
[MULTI-DISC RESUME]
[RESET]
Palauttaa SETUP-valikon asetukset
oletusarvoihinsa. Lisätietoja on
kohdassa SETUP-valikon asetusten
palauttaminen oletusarvoihinsa
(sivu 54).
Musiikin siirto
Voit siirtää musiikkia äänilähteestä
USB-laitteeseen, joka on liitetty
(USB) 2 -porttiin.
Järjestelmän siirtämien tiedostojen
äänimuoto on MP3. Voit kuitenkin
siirtää myös WMA- ja AAC-tiedostoja
USB 1 -portista.
Huomautuksia
 Älä irrota USB-laitetta siirto- tai
poistotoiminnon aikana. Tämä voi
vahingoittaa USB-laitteessa olevia
tietoja tai USB-laitetta itseään.
 MP3-, WMA- ja AAC-tiedostot siirretään
alkuperäisten tiedostojen
bittinopeudella.
 Kun siirrät tiedostoja TUNER FM-, AUDIO
IN 1- tai AUDIO IN 2 -toiminnosta tai
AUDIO CD -levyltä, voit valita
bittinopeuden ennen siirtoa.
 USB-siirto- ja poistotoiminnot eivät ole
käytettävissä levykelkan ollessa avoinna.
USB-siirto
[ON]: Tallentaa enintään kuuden levyn
toiston jatkokohdat muistiin.
[OFF]: Tallentaa vain järjestelmässä
olevan levyn toiston jatkokohdan
muistiin.
USB-siirto
Huomautus koskien
tekijänoikeussuojattua sisältöä
Siirretty musiikki on tarkoitettu vain
yksityiskäyttöön. Kaikki muu käyttö
edellyttää luvan hankkimista
tekijänoikeuksien haltijoilta.
USB-muistin valitseminen
Lisätietoja on sivulla 19.
Bittinopeuden valitseminen
Voit valita suuremman bittinopeuden
parempilaatuisen musiikin siirtoa varten.
1
2
Paina OPTIONS.
3
Valitse haluamasi bittinopeus
painamalla toistuvasti / ja paina
sitten
.
Valitse BIT RATE painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
.
29FI

128 KBPS: koodattujen MP3kappaleiden tiedostokoko on
pienempi ja äänenlaatu heikompi.
 256 KBPS: koodattujen MP3kappaleiden tiedostokoko on
suurempi ja äänenlaatu parempi.
Voit poistua OPTIONS-valikosta
painamalla OPTIONS.
Musiikin siirtäminen
levyltä, USB-laitteesta tai
analogisesta äänilähteestä
Voit siirtää musiikkia USB-laitteeseen,
joka on liitetty (USB) 2 -porttiin
seuraavasti:
 Synkronoitu siirto: Siirrä kaikki tuetut
musiikkitiedostot levyltä tai USB 1
-laitteesta USB 2 -laitteeseen.
 REC1-siirto: Siirrä yksi kappale tai
äänitiedosto toiston aikana.
 Analoginen siirto: Siirrä ääni TUNER-,
AUDIO IN 1- tai AUDIO IN 2
-toiminnosta.
Käytä laitteen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
1
Kytke siirtokelpoinen USB-laite
(USB) 2 -porttiin alla kuvatulla
tavalla.
USB-laite
2 Synkronoitu siirto ja REC1-siirto:
(Levy)
Paina FUNCTION, valitse DVD/CD
kääntämällä MULTI CONTROL
-nuppia ja paina sitten ENTER.
Jos järjestelmä käynnistää toiston
automaattisesti, voit lopettaa
toiston painamalla  kaksi kertaa.
(USB)
Paina FUNCTION, valitse USB 1
kääntämällä MULTI CONTROL
-nuppia ja paina sitten ENTER.
Kytke USB-laite, johon haluat siirtää
sisältöä, (USB) 1 -porttiin.
Analoginen siirto:
Paina FUNCTION, valitse siirrettävä
lähde (TUNER FM, AUDIO IN 1 tai
AUDIO IN 2) painamalla MULTI
CONTROL -nuppia ja paina
sitten ENTER.
3 Synkronoitu siirto:
Kun toisto on pysäytettynä, valitse
haluamasi toistotila painamalla
toistuvasti kauko-ohjaimen PLAY
MODE -painiketta.
Huomautuksia
 Jos aloitat siirron [FOLDER (SHUFFLE)]
-tilassa, valittu toistotila muuttuu
automaattisesti [FOLDER]-tilaksi.
 Jos aloitat siirron Shuffle Play -tilassa
(paitsi [FOLDER (SHUFFLE)]), Repeat
Play -tilassa tai Program Play -tilassa
ilman vaiheita, valittu toistotila
muuttuu automaattisesti Normal
Play -tilaksi.
REC1-siirto:
Valitse siirrettävä kappale tai
äänitiedosto ja aloita toisto.
4 Paina REC TO USB.
Näyttöön tulee teksti PUSH ENTER.
5 Synkronoitu siirto ja REC1-siirto:
Paina ENTER.
Siirto alkaa, kun näyttöön tulee
teksti DO NOT REMOVE.
30FI
Analoginen siirto:
Paina ENTER ja aloita lähteen toisto.
Siirto alkaa, kun näyttöön tulee
teksti DO NOT REMOVE.
Kun siirto on suoritettu
Levy tai USB-laite pysähtyy
automaattisesti (synkronoitu siirto),
tai toisto jatkuu (REC1-siirto).
 toiminnon tai virittimen kaistan
valitseminen.
 Jos siirrät musiikkia Walkman®laitteeseen käyttämällä Media Manager
for WALKMAN -ominaisuutta, suorita
siirto MP3-muodossa.
 Jos liität järjestelmään Walkman®laitteen, liitä se vasta, kun Creating
Library- tai Creating Database -teksti
ei enää näy Walkman®-laitteessa.
Kansioiden ja tiedostojen
luonnin määritykset
Siirron lopettaminen
Paina .
Luotavissa olevien MP3tiedostojen enimmäismäärä
Paina analogisen siirron aikana
REC TO USB.
Näyttöön tulee teksti NEW TRACK.
Uusi MP3-tiedosto luodaan myös
automaattisesti noin 1 tunnin pituisen
siirron jälkeen.



Huomautuksia
 Kun uusi MP3-tiedosto luodaan,
siirto estyy tilapäisesti.
 Jos painat REC TO USB uudelleen
muutaman sekunnin kuluttua,
uuden MP3-tiedoston voi luoda.
Siirtoa koskevia huomautuksia
 Siirron (paitsi analogisen siirron) aikana
laitteesta ei kuulu ääntä.
 CD-TEXT-tietoja ei siirretä luotuihin
MP3-tiedostoihin.
 Siirto loppuu automaattisesti, jos
 USB-laitteesta loppuu tila kesken
siirtämisen
 USB-laitteen sisältämien
äänitiedostojen tai kansioiden määrä
saavuttaa niille asetetun rajoituksen.
 Jos siirrät kansion tai tiedoston USBlaitteeseen nimellä, joka on jo olemassa,
nimeen lisätään järjestysnumero,
eikä alkuperäisen kansion tai tiedoston
päälle tallenneta.
 Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa
siirron aikana:
 levyn poistaminen
 toisen kappaleen tai tiedoston
valitseminen
 toiston keskeyttäminen tai kappaleen
tai tiedoston kohdan hakeminen
298 kansiota
650 tiedostoa yhdessä kansiossa
650 tiedostoa REC1-CD- tai REC1MP3-kansiossa
Nämä arvot voivat vaihdella tiedostoja kansiorakenteen mukaan.
Kun tiedostoja siirretään USBlaitteeseen, ROOT-kansion alle
luodaan MUSIC-kansio. Kansiot ja
tiedostot luodaan tähän MUSICkansioon siirtomenetelmän ja lähteen
perusteella.
USB-siirto
Uuden MP3-tiedoston luominen
(vain analoginen siirto)
Synkronoitu siirto
Lähde
Kansion nimi
Äänitiedostot
Sama kuin lähde
AUDIO CD
“CDDA0001”*
Tiedoston nimi
“TRACK001”*
REC1-siirto
Lähde
Kansion nimi
Tiedoston nimi
Äänitiedostot
“REC1-MP3”
Sama kuin
lähde
AUDIO CD
“REC1-CD”
“TRACK001”*
Analoginen siirto
Lähde
Kansion nimi
Tiedoston nimi
FM
“TUFM0001”*
“TRACK001”*
AUDIO IN 1/ “EXAU0001”*
AUDIO IN 2
* Kansioiden ja tiedostojen numerot
määritetään numerojärjestyksessä.
31FI
USB-laitteessa olevien
äänitiedostojen tai
kansioiden poistaminen
1
Valitse USB 1 tai USB 2 painamalla
toistuvasti FUNCTION +/–.
2 Valitse [MUSIC] painamalla
toistuvasti MEDIA MODE.
3 Kun toisto on pysäytetty,
paina OPTIONS.
4 Valitse ERASE painamalla
toistuvasti / ja paina
sitten
.
Kansioluettelo tulee näkyviin
TV-näyttöön.
5 Valitse kansio painamalla
toistuvasti
/
ja paina sitten
.
6 Valitse poistettava äänitiedosto
painamalla toistuvasti / ja
paina sitten
.
Valitse kaikki kansiossa olevat
äänitiedostot valitsemalla [ALL
TRACKS].
Näyttöön tulee teksti FOLDER ERASE
tai TRACK ERASE ja PUSH ENTER.
Voit peruuttaa toiminnon
painamalla .
7 Paina
.
Näyttöön tulee teksti COMPLETE.
Voit poistua OPTIONS-valikosta
painamalla OPTIONS.
32FI
Huomautuksia
 Kansiota, joka sisältää muita kuin MP3-,
WMA- ja AAC-muotoisia tiedostoja tai
alihakemistoja, ei voi poistaa.
 Äänitiedostoja ja kansioita ei voi
poistaa, kun Shuffle Play- tai Program
Play -toiminto on valittuna.
Aseta toistotilaksi Normal Play
ennen poistamista.
 Poistotoimintoa ei voi suorittaa
levykelkan ollessa avattuna.
Viritin
Radion kuunteleminen
1
Valitse viritintoiminto painamalla
toistuvasti FUNCTION +/–.
Voit käyttää myös laitteen
painikkeita. Paina FUNCTION, valitse
TUNER FM kääntämällä MULTI
CONTROL -nuppia ja paina sitten
ENTER.
2 Valitse radioasema.
Viritin
Automaattinen viritys:
Pidä TUNING+/–-painiketta
painettuna, kunnes taajuuden
osoitin muuttuu, ja vapauta
sitten painike.
Selaus pysähtyy automaattisesti,
kun asema on löytynyt. ST
(vain stereo-FM-ohjelmista)
syttyy näyttöön.
Jos selaus ei pysähdy, voit pysäyttää
sen painamalla . Tee sitten
manuaalinen viritys (jäljempänä).
Manuaalinen viritys:
Viritä haluamasi asema painamalla
toistuvasti TUNING+/–.
Huomautus
Kun virität FM-aseman, joka tukee RDSpalveluita, tiedot, kuten palvelun tai
aseman nimi, näkyvät lähetyksen
yhteydessä. Voit tarkistaa RDS-tiedot
painamalla DISPLAY toistuvasti.
Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoaseman
staattista kohinaa painamalla toistuvasti
FM MODE, kunnes ST katoaa näytöstä.
Tämän jälkeen ääni ei ole stereofoninen,
mutta se kuuluu aiempaa paremmin.
33FI
Radioasemien
esivirittäminen
Voit tallentaa enintään 20 FM-asemaa
suosikkiasemiksi.
1 Viritä haluamasi asema.
2 Paina DVD/TUNER MENU.
3 Valitse haluamasi
esivalintanumero painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
.
Näyttöön tulee teksti COMPLETE.
Asema tallennetaan.
Jos valittuun esiasetusnumeroon on
jo määrätty toinen asema, asema
korvataan uudella asemalla.
Esiasetetun aseman
virittäminen
Valitse haluamasi esivalintanumero
painamalla toistuvasti PRESET+/–.
Voit valita esiasetetun aseman myös
pitämällä SHIFT-painiketta painettuna,
painamalla numeropainikkeita ja
painamalla sitten
.
BLUETOOTH
Langaton BLUETOOTHtekniikka
Langaton BLUETOOTH-tekniikka on
lyhyen kantaman langaton tekniikka,
jolla digitaalisten laitteiden välisiä
tietoja voidaan lähettää langattomasti.
Langaton BLUETOOTH-tekniikka toimii
noin 10 metrin säteellä.
Tuettu BLUETOOTH-versio sekä
tuetut profiilit ja koodekit
Lisätietoja on kohdassa ”BLUETOOTHosio” (sivu 58).
Yhteensopivat BLUETOOTHlaitteet
Lisätietoja on kohdassa
”Yhteensopivien laitteiden
verkkosivustot” (sivu 9).
BLUETOOTH-ilmaisin
Laitteen BLUETOOTH-ilmaisin syttyy tai
vilkkuu sinisenä osoittaen
BLUETOOTH-tilan.
Järjestelmän tila
Ilmaisimen tila
BLUETOOTH-valmiustila
Vilkkuu hitaasti
BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan
Vilkkuu nopeasti
BLUETOOTH-yhteys
on muodostettu
Palaa
Pariliitoksen muodostaminen
järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välille
Pariliitos on toiminto, jossa
BLUETOOTH-laitteet rekisteröidään
toisiinsa etukäteen. Kun pariliitos on
muodostettu, sitä ei tarvitse
muodostaa uudelleen.
34FI
1
Aseta BLUETOOTH-laite enintään
1 metrin päähän järjestelmästä.
2 Paina laitteen BLUETOOTHpainiketta valitaksesi
BLUETOOTH-toiminnon.
Näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
Huomautus
Jos järjestelmä on kytketty
BLUETOOTH-laitteeseen, voit katkaista
yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen
painamalla laitteen BLUETOOTHpainiketta.
3 Pidä laitteen PAIRING-painiketta
painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Näytössä vilkkuu teksti PAIRING.
4 Tee pariliitoksen muodostamis5 Valitse laitteen näytössä MHC-V7D.
Tee tämä vaihe 5 minuutin
kuluessa, jotta pariliitoksen
muodostusta ei peruuteta. Toista
tällöin toimet vaiheesta 1 alkaen.
Huomautus
Jos BLUETOOTH-laite vaatii salasanaa,
kirjoita 0000. Salausavainta voidaan
laitteessa sanoa esimerkiksi
salauskoodiksi, PIN-koodiksi,
PIN-numeroksi tai salasanaksi.
6 Muodosta BLUETOOTH-yhteys
BLUETOOTH-laitteesta.
BLUETOOTH-laitteen nimi
tulee näyttöön.
BLUETOOTH-laitteen mukaan
yhteys saattaa käynnistyä
automaattisesti, kun pariliitos
on muodostettu.
Voit tarkistaa BLUETOOTH-laitteen
tiedot painelemalla DISPLAYpainiketta toistuvasti.
yhdeksän BLUETOOTH-laitteen kanssa.
Jos pariliitos muodostetaan
kymmenennen BLUETOOTH-laitteen
kanssa, vanhin pariliitoslaite poistetaan.
 Jos haluat muodostaa pariliitoksen
toiseen BLUETOOTH-laitteeseen,
toista vaiheet 1–6.
Pariliitostoiminnon
peruuttaminen
Pidä laitteen PAIRING-painiketta
painettuna vähintään 2 sekunnin ajan,
kunnes näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
Musiikin toistaminen
BLUETOOTH-laitteesta
Voit käyttää BLUETOOTH-laitetta
liittämällä järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen AVRCP-profiilin avulla.
Kun järjestelmä ja BLUETOOTH-laite on
yhdistetty, voit hallita toistoa
painamalla , , , /
ja /.
Tarkista seuraavat asiat ennen
musiikin toistamista:
 BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTHlaitteessa on otettu käyttöön.
 Pariliitos on muodostettu (sivu 34).
1
BLUETOOTH
toimet BLUETOOTH-laitteessa.
Lisätietoja on BLUETOOTH-laitteen
käyttöohjeessa.
Huomautuksia
 Voit tehdä pariliitoksen enintään
Paina laitteen BLUETOOTHpainiketta valitaksesi
BLUETOOTH-toiminnon.
Näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
2 Muodosta yhteys BLUETOOTHlaitteeseen.
Muodosta yhteys viimeksi
yhdistettyyn BLUETOOTHlaitteeseen painamalla laitteen
BLUETOOTH-painiketta.
Muodosta BLUETOOTH-yhteys
BLUETOOTH-laitteeseen, jos laitetta
ei ole yhdistetty.
Kun yhteys on muodostettu,
BLUETOOTH-laitteen nimi
tulee näyttöön.
35FI
3 Aloita toisto painamalla .
BLUETOOTH-laitteen mukaan
 -painiketta on ehkä painettava
kahdesti
 voit joutua käynnistämään
äänilähteen toiston BLUETOOTHlaitteesta.
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä ensin BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta ja, jos
äänenvoimakkuus on edelleen liian
hiljainen, säädä sitä järjestelmässä.
Huomautuksia
 Jos järjestelmä ei ole yhteydessä
BLUETOOTH-laitteeseen, se muodostaa
yhteyden viimeksi yhdistettyyn
BLUETOOTH-laitteeseen automaattisesti,
kun painat laitteen BLUETOOTHpainiketta tai -painiketta.
 Jos yrität yhdistää toista BLUETOOTHlaitetta järjestelmään, yhteys sillä
hetkellä yhdistettyyn BLUETOOTHlaitteeseen katkeaa.
BLUETOOTH-laitteen yhteyden
katkaiseminen
Paina laitteen BLUETOOTH-painiketta.
Näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
BLUETOOTH-laitteen mukaan
BLUETOOTH-yhteys saatetaan
peruuttaa automaattisesti, kun toisto
pysäytetään.
Pidä ENTER- ja
– -painikkeita
painettuina noin 3 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti BT HIST CLEAR,
ja kaikki pariliitostiedot poistetaan.
BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen yhden
kosketuksen NFCtoiminnolla
NFC (Near Field Communication) on
lyhyen kantaman langaton
tiedonsiirtotekniikka, jolla välitetään
tietoja erilaisten laitteiden, kuten
älypuhelimien ja IC-merkintöjen, välillä.
Kun kosketat järjestelmää NFCyhteensopivalla älypuhelimella,
järjestelmä tekee automaattisesti
seuraavat asiat:
 käynnistää BLUETOOTH-toiminnon
 muodostaa pariliitoksen ja
BLUETOOTH-yhteyden.
Yhteensopivat älypuhelimet
Sisäänrakennetun NFCtoiminnon sisältävät
älypuhelimet (käyttöjärjestelmä:
Android 2.3.3 tai uudempi, pois
lukien Android 3.x)
Pariliitostietojen poistaminen
Huomautuksia
Käytä laitteen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
 Järjestelmä tunnistaa vain yhden NFC-
1
36FI
2
Valitse BLUETOOTH-toiminto
painamalla BLUETOOTH.
Näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
Kun järjestelmä on yhdistetty
BLUETOOTH-laitteeseen,
BLUETOOTH-laitteen nimi näkyy
näytössä. Paina BLUETOOTHpainiketta katkaistaksesi yhteyden
BLUETOOTH-laitteeseen.
yhteensopivan älypuhelimen ja
muodostaa yhteyden vain yhteen
älypuhelimeen kerrallaan. Jos yrität
yhdistää toista NFC-yhteensopivaa
älypuhelinta järjestelmään, yhteys sillä
hetkellä yhdistettyyn NFCyhteensopivaan älypuhelimeen katkeaa.
 NFC-yhteensopivasta älypuhelimesta
riippuen on mahdollista, että seuraavat
toimet on suoritettava NFCyhteensopivassa älypuhelimessa
ennakkoon.
 Ota NFC-toiminto käyttöön. Lisätietoja
on NFC-yhteensopivan älypuhelimen
käyttöohjeessa.
 Jos NFC-yhteensopivan älypuhelimen
käyttöjärjestelmäversio on vanhempi
kuin Android 4.1.x, lataa ja käynnistä
NFC Easy Connect -sovellus. NFC Easy
Connect on Android-älypuhelimen
maksuton sovellus, jonka voi hankkia
Google Play -palvelusta. (Sovellus ei
ehkä ole käytettävissä joissakin maissa
tai joillakin alueilla.)
1
Kosketa älypuhelimella laitteen
N-merkkiä, kunnes älypuhelin
värisee.
Älypuhelimen yhteyden
katkaiseminen
Kosketa älypuhelimella laitteen
N-merkkiä uudelleen.
BLUETOOTHaudiokoodekkien
asettaminen
Voit vastaanottaa tietoja BLUETOOTHlaitteesta AAC- tai SBCkoodekkimuodossa.
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse BT AAC painamalla
toistuvasti
/
ja paina sitten
.
Viimeistele yhteys noudattamalla
älypuhelimen näyttöön tulevia
ohjeita.
Kun BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu, BLUETOOTH-laitteen
nimi tulee näyttöön.
2 Käynnistä äänilähteen toisto
älypuhelimessa.
Lisätietoja on BLUETOOTH-laitteen
käyttöohjeessa.
Vihje
Jos pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen epäonnistuvat,
toimi seuraavasti:
 Jos käytät kaupallista älypuhelimen
koteloa, irrota älypuhelin siitä.
 Kosketa älypuhelimella laitteen
N-merkkiä uudelleen.
 Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus
uudelleen.
toistuvasti / .
 ON: Ota käyttöön
vastaanottaminen AACkoodekkimuodossa.
 OFF: Vastaanota SBCkoodekkimuodossa.
Voit poistua asetusvalikosta
painamalla OPTIONS.
BLUETOOTH
3 Valitse asetus painamalla
Huomautuksia
 Kun AAC on valittuna, järjestelmä
tuottaa laadukkaan äänen. Jos laitteessa
ei voi kuunnella AAC-ääntä tai ääni
katkeilee, valitse OFF.
 Jos muutat tätä asetusta, kun
järjestelmä on yhteydessä BLUETOOTHlaitteeseen, BLUETOOTH-laitteen yhteys
katkeaa. Yhdistä BLUETOOTH
muodostamalla BLUETOOTH-yhteys
uudelleen.
37FI
Huomautuksia
BLUETOOTHvalmiustilan
asettaminen
 Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa,
BLUETOOTH-valmiustilan avulla
järjestelmä voi käynnistyä
automaattisesti, kun BLUETOOTHlaitteesta muodostetaan BLUETOOTHyhteys.
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse BT STBY painamalla
toistuvasti
/
ja paina sitten
kun BLUETOOTH-signaali on poissa
käytöstä:
 pariliitoksen ja/tai yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen
 pariliitostietojen poistaminen
 SongPal-toiminnon käyttäminen
BLUETOOTH-yhteydellä
 BLUETOOTH-audiokoodekkien
muuttaminen.
 Jos kosketat järjestelmää NFCyhteensopivalla älypuhelimella tai
määrität BLUETOOTH-valmiustilan
käyttöön, BLUETOOTH-signaalit tulevat
käyttöön automaattisesti.
.
3 Valitse asetus painamalla
toistuvasti / .
 ON: Järjestelmä käynnistyy
automaattisesti, kun muodostat
BLUETOOTH-laitteesta
BLUETOOTH-yhteyden.
 OFF: Poistaa tämän toiminnon
käytöstä.
Poistu valintavalikosta painamalla
OPTIONS.
BLUETOOTH-signaalin
määrittäminen
Voit muodostaa yhteyden
järjestelmään pariliitostilassa olevasta
BLUETOOTH-laitteesta kaikissa
toiminnoissa, kun BLUETOOTHsignaali on määritetty käyttöön.
BLUETOOTH-signaali on oletusarvon
mukaan käytössä.
Käytä laitteen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
Pidä ENTER- ja
+ -painikkeita
painettuina noin 3 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti BT ON tai BT OFF.
SongPal-toiminnon
käyttäminen
BLUETOOTH-yhteydellä
Tietoja sovelluksesta
Tälle mallille on saatavana erillinen
sovellus sekä Google Play- että App
Store -sivustossa. Tee haku nimellä
”SongPal” tai skannaa alla oleva QRkoodi ja lataa maksuton sovellus,
jotta saat lisätietoja sen kätevistä
ominaisuuksista.
BLUETOOTH-tekniikka toimii iPhone 6
Plus-, iPhone 6-, iPhone 5s-, iPhone 5c-,
iPhone 5-, iPhone 4s-, iPhone 4-, iPhone
3GS-, iPod touch (5. sukupolvi)- ja iPod
touch (4. sukupolvi) -laitteiden kanssa.
Huomautus
Jos SongPal-sovellus ei toimi oikein,
katkaise BLUETOOTH-laitteen yhteys ja
yhdistä laite uudelleen painamalla
laitteen BLUETOOTH-painiketta (sivu 35).
38FI
Äänen säätäminen
Äänen säätäminen
Toiminto
Tee näin
Voimista bassoa Paina laitteen MEGA BASS
-painiketta.
ja luo voimakkaampi ääni
Vaimenna bassoa Pidä laitteen MEGA BASS
(BASS CUT)
-painiketta painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
Voit peruuttaa BASS CUT
-tehosteen painamalla
laitteen MEGA BASS
-painiketta uudelleen.
Huomautuksia
 Laitteen MEGA BASS
Valitse
esiasetettu
äänitehoste
Paina MUSIC tai VIDEO.
Voit käyttää myös laitteen
painikkeita. Paina SOUND
FIELD, valitse haluamasi
äänitehoste kääntämällä
MULTI CONTROL -nuppia
ja paina sitten ENTER.
Voit peruuttaa
esiasetetun
äänitehosteen
valitsemalla FLAT
painamalla toistuvasti
MUSIC-painiketta. Voit
valita FLAT myös laitteen
painikkeilla.
Jalkapallolähetyksen seuraaminen
tuntuu siltä kuin olisit
jalkapallostadionilla.
Painele FOOTBALL-painiketta
jalkapallolähetyksen aikana.
 ON NARRATION: Tehostettujen
kannustushuutojen ansiosta koet
mukaansatempaavan
jalkapallostadionelämyksen.
 OFF NARRATION: Voit nauttia
erityisen mukaansatempaavasta
jalkapallostadionelämyksestä
nauttimalla kannustushuutojen
tehostuksesta ja selostuksen
pienennetystä
äänenvoimakkuudesta.
Virtual Football -tilan
peruuttaminen
Valitse FLAT painamalla toistuvasti
MUSIC-painiketta.
Huomautuksia
 Suosittelemme, että valitset
jalkapallotilan, kun katselet
jalkapallolähetystä.
 Jos kuulet epänormaaleja ääniä, kun OFF
NARRATION on valittuna, kannattaa
valita ON NARRATION.
 Tämä toiminto ei tue monauraalista
ääntä.
 Voit valita Virtual Football -tilan vain
AUDIO IN 1- tai AUDIO IN 2 -toiminnon
aikana.
Äänen säätäminen
-ilmaisin vilkkuu,
kun BASS CUT -tehoste
on käytössä.
 BASS CUT -tehoste
poistetaan
automaattisesti
käytöstä, kun katkaiset
järjestelmän virran tai
otat Football-tilan
käyttöön (sivu 39).
Virtual Football -tilan
valitseminen
39FI
Oman äänitehosteen
luominen
Voit nostaa tai laskea tiettyjen
taajuuskaistojen tasoja ja tallentaa
asetuksen muistiin nimellä CUSTOM EQ.
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse EQ EDIT painamalla
toistuvasti
/
3 DJ-tilassa:
ja paina sitten
.
3 Säädä taajuuskorjaimen tasoa
painamalla toistuvasti
paina sitten
.
/
surround-tehosteen tasoa
toistamalla vaihetta 3.
Poistu valintavalikosta painamalla
OPTIONS.
Mukautetun
taajuuskorjainasetuksen
valitseminen
Valitse CUSTOM EQ painamalla
toistuvasti MUSIC.
Juhlatunnelman
luominen
(DJ Effect)
Käytä laitteen painikkeita GESTURE
CONTROL -valitsinta tämän toiminnon
suorittamiseen.
Voit ottaa Motion Gesture
-toiminnon käyttöön valitsemalla
GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL -ilmaisin syttyy.
2 Valitse DJ- tai SAMPLER-tila
napauttamalla toistuvasti aluetta
1 tai aluetta 2.
40FI
Pyyhkäise kädelläsi GESTURE
CONTROL -valitsinta.
DJ Effect
ja
4 Säädä muiden taajuuskaistojen ja
1
Valitun GESTURE CONTROL -tilan
ilmaisin syttyy.
Pyyhkäise tähän
suuntaan
(alueelta 2
FLANGER:
Luo syvän flanger-tehos- alueelle 1)
teen, joka muistuttaa
suihkukoneen jylinää.
(alueelta 1
ISOLATOR:
alueelle 2)
Eristää tietyn
taajuuskaistan säätämällä
muita taajuuskaistoja.
Voit esimerkiksi tarkentaa
lauluääniin.
(alueelta 4
WAH:
alueelle 3)
Luo wah-waherikoistehoste siirtämällä
suodattimen taajuutta
ylös- ja alaspäin
automaattisesti.
PAN:
(alueelta 3
Luo tunnelma, että ääni alueelle 4)
kiertää kaiuttimien ympäri
vasemman ja oikean
kanavan välillä.
Voit poistaa tehosteen käytöstä
napauttamalla alueella 3 tai alueella 4.
Voit säätää tehostetasoa
pyyhkäisemällä
(myötäpäivään) tai
(vastapäivään).
SAMPLER-tilassa:
Käytä SAMPLER-äänitehosteita
pyyhkäisemällä , , , ,
ja .
Voit toistaa rummun äänen myös
napauttamalla alueella 3 tai alueella 4.
Huomautus
Varmista, että kätesi ei kosketa GESTURE
CONTROL -valitsinta, kun suoritat
pyyhkäisyeleen.
Motion Gesture -toiminnon
poistaminen käytöstä
Paina GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL -ilmaisin sammuu.
Huomautuksia
 DJ EFFECT -toiminto peruutetaan
automaattisesti, kun
 katkaiset järjestelmästä virran
 vaihdat toimintoa
 vaihdat virittimen kaistaa
 otat PARTY CHAIN -toiminnon
käyttöön tai poistat sen käytöstä
 otat Football-tilan käyttöön.
 Jos otat DJ EFFECT -tehosteen käyttöön
siirron aikana, äänitehostetta ei siirretä
USB-laitteeseen.
Muut toiminnot
Party Chain -toiminnon
käyttäminen
Voit yhdistää useita
äänentoistojärjestelmiä ketjuksi ja
luoda näin mielenkiintoisemman
juhlaympäristön sekä
voimakkaamman äänentoiston.
Aktivoi ketjussa oleva järjestelmä Party
Hostiksi ja jaa musiikki. Muista
järjestelmistä tulee Party Guesteja,
ja ne toistavat saman musiikin kuin
Party Host.
Party Chainin asentaminen
Asenna Party Chain yhdistämällä kaikki
järjestelmät äänijohtojen avulla (eivät
sisälly toimitukseen).
Varmista ennen johtojen liittämistä,
että verkkovirtajohto on irrotettu.
Ensimmäinen
järjestelmä
Muut toiminnot
 Jos kaikissa järjestelmissä on
Party Chain -toiminto
Toinen
järjestelmä
Jatka kytkentää viimeiseen
järjestelmään asti
Viimeinen
järjestelmä
41FI



Viimeisen järjestelmän on oltava
kytkettynä ensimmäiseen
järjestelmään.
Mistä tahansa järjestelmästä voi tulla
Party Host.
Voit valita uuden Party Hostin,
kun Party Chain -toiminto otetaan
käyttöön. Lisätietoja on kohdassa
”Uuden Party Hostin valitseminen”
(sivu 42).
 Jos yhdessä järjestelmistä ei
ole Party Chain -toimintoa
Ensimmäinen
järjestelmä
Toinen
järjestelmä
1
Kytke verkkovirtajohto
pistorasiaan ja kytke virta kaikkiin
järjestelmiin.
2 Säädä kunkin järjestelmän
äänenvoimakkuutta.
3 Aktivoi sen järjestelmän Party
Chain -toiminto, jonka haluat
olevan Party Host.
Paina FUNCTION, valitse haluamasi
toiminto kääntämällä MULTI
CONTROL -nuppia (paitsi AUDIO IN
kytkennässä  (sivu 41)) ja paina
sitten ENTER. Aloita musiikin toisto
ja paina sitten PARTY CHAIN.
Näyttöön tulee teksti PARTY CHAIN.
Järjestelmä aloittaa Party Hostina, ja
muista järjestelmistä tulee
automaattisesti Party Guesteja.
Kaikki järjestelmät toistavat saman
musiikin kuin Party Host.
Huomautuksia
Jatka kytkentää viimeiseen
järjestelmään asti
Viimeinen
järjestelmä



Viimeistä järjestelmää ei ole kytketty
ensimmäiseen järjestelmään.
Kytke ilman Party Chain -toimintoa
oleva järjestelmä viimeiseksi
järjestelmäksi. Valitse viimeisessä
järjestelmässä äänitulotoiminto.
Ensimmäinen järjestelmä on valittava
Party Hostiksi, jotta kaikki
järjestelmät toistavat samaa
musiikkia, kun Party Chain -toiminto
otetaan käyttöön.
Party Chainista
nauttiminen
Käytä laitteen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
42FI
 Kytkettyjen järjestelmien
kokonaismäärän mukaan Party Guestilla
saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin
se aloittaa musiikin toistamisen.
 Party Hostin äänenvoimakkuuden ja
äänitehosteen muuttaminen ei vaikuta
Party Guestin toistamaan ääneen.
 Party Guest jatkaa Party Hostin musiikin
lähteen toistamista silloinkin, kun
vaihdat Party Guestin toimintoa.
Voit kuitenkin muuttaa Party Guestin
äänenvoimakkuutta ja äänitehostetta.
 Kun käytät Party Hostissa mikrofonia,
ääntä ei toisteta Party Guestista.
 Jos jokin kytkennän järjestelmistä
suorittaa USB-siirtoa, odota, että
järjestelmä suorittaa siirron loppuun tai
pysäyttää sen, ennen kuin otat Party
Chain -toiminnon käyttöön.
 Lisätietoja muiden järjestelmien
käytöstä saat niiden omista
käyttöohjeista.
Uuden Party Hostin
valitseminen
Toista kohdan “Party Chainista
nauttiminen” vaihe 3 järjestelmässä,
josta haluat tehdä uuden Party Hostin.
Nykyisestä Party Hostista tulee
automaattisesti Party Guest. Kaikki
järjestelmät toistavat saman musiikin
kuin uusi Party Host.
Laulaminen mukana:
Karaoke
Huomautuksia
 Voit valita toisen järjestelmän uudeksi
Party Hostiksi vasta, kun kaikki
järjestelmät ovat saaneet Party Chain
-toiminnon valmiiksi.
 Toista edellä kuvattu vaihe, jos valitusta
järjestelmästä ei tule uutta Party Hostia
muutaman sekunnin kuluessa.
Party Chainin poistaminen
käytöstä
Valmistautuminen
karaokea varten
1
Pienennä mikrofonin
äänenvoimakkuutta säätämällä
laitteen MIC LEVEL -asetus
tasolle MIN.
2 Kytke lisävarusteena saatava
Paina Party Hostissa PARTY CHAIN
-painiketta.
Huomautus
Toista edellä kuvattu vaihe, jos järjestelmä
ei poista Party Chain -toimintoa käytöstä
muutaman sekunnin kuluessa.
mikrofoni laitteen MIC 1- tai MIC 2
-liitäntään.
Kytke laitteeseen toinen
lisävarusteena saatava mikrofoni,
jos haluat laulaa duettoa.
3 Aloita musiikin toisto ja säädä
mikrofonin äänenvoimakkuutta.
Säädä kaikutehostetta painamalla
toistuvasti MIC ECHO -painiketta.
Party Chain -äänitilan
asettaminen
Huomautuksia
1 Paina OPTIONS-painiketta.
2 Valitse P`CHAIN MODE painamalla
toistuvasti
/
ja paina sitten
.
3 Valitse STEREO, RIGHT CH tai
LEFT CH painamalla toistuvasti /
ja paina sitten
.
 STEREO: toistaa stereoäänen.
 RIGHT CH: toistaa oikean kanavan
monofonisen äänen.
 LEFT CH: toistaa vasemman
kanavan monofonisen äänen.
Poistu valintavalikosta painamalla
OPTIONS.
 Karaoke Mode -tila otetaan käyttöön,
kun mikrofoni kytketään
DVD/CD-, USB 1- tai USB 2 -toiminnon
käytön aikana.
 Jos akustista kiertoa esiintyy,
 siirrä mikrofonia loitommalle
järjestelmästä
 muuta mikrofonin suuntaa
 vähennä MIC LEVEL -tasoa
 vähennä äänenvoimakkuutta
painamalla  – tai säädä kaikutasoa
painamalla MIC ECHO.
 Mikrofonin ääntä ei siirretä USBlaitteeseen USB-siirron aikana.
Muut toiminnot
4 Ala laulaa musiikin mukana.
Voit asettaa äänitilan, kun Party Chain
-toiminto on käytössä.
43FI
Vocal Fader -toiminnon
käyttäminen
Voit vähentää stereolähteessä olevan
lauluäänen voimakkuutta.
Valitse V FADER ON painamalla
`
toistuvasti VOCAL FADER -painiketta.
Voit peruuttaa Vocal Fader -tehosteen
valitsemalla V FADER OFF painamalla
`
toistuvasti VOCAL FADER -painiketta.
Huomautus
Jos haluat käyttää Vocal Fader -tehostetta
DVD/CD-, USB 1- tai USB 2 -toiminnon
käytön aikana, ota Karaoke Mode -tila
käyttöön kytkemällä mikrofoni.
Sävellajin vaihtaminen
(Key Control)
Painamalla KEY CONTROL / voit
sovittaa Karaoke Mode -tilan omaan
äänialaasi.
Pisteytystilan valitseminen
(Score Mode)
Kun Karaoke Mode -tila on käytössä,
voit käyttää pisteytystilaa.
Pisteesi lasketaan asteikolla 0–99
vertaamalla ääntäsi musiikkilähteeseen.
1 Aloita musiikin toisto.
2 Paina SCORE, ennen kuin laulat
laulun Karaoke Mode -tilassa.
3 Kun olet laulanut yli minuutin,
voit tarkistaa pisteesi painamalla
SCORE-painiketta.
Party Light -toiminnosta
nauttiminen
Valitse LED ON painamalla toistuvasti
PARTY LIGHT -painiketta.
Voit vaihtaa valaistustilaa
painamalla toistuvasti LIGHT MODE
-painiketta. Voit valita asetukseksi
ALL ON, WALL tai FLOOR.
Voit käyttää myös laitteen painikkeita.
Paina LIGHT MODE, valitse ALL ON,
WALL tai FLOOR kääntämällä MULTI
CONTROL -nuppia ja paina sitten ENTER.
Voit poistaa Party Light -toiminnon
käytöstä valitsemalla LED OFF
painamalla toistuvasti PARTY LIGHT
-painiketta.
Huomautuksia
 Älä katso suoraan valoa säteilevään
osaan, kun Party Light -toiminto
on käytössä.
 Jos valaistus on häikäisevän kirkas,
kytke huoneen valot päälle tai poista
valaistus käytöstä.
Valaistustehosteiden
vaihtaminen
Käytä GESTURE CONTROL -valitsinta
tämän toiminnon suorittamiseen.
1
Voit ottaa Motion Gesture
-toiminnon käyttöön valitsemalla
GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL -ilmaisin syttyy.
2 Valitse LIGHT-tila napauttamalla
toistuvasti aluetta 1 tai aluetta 2.
Score Mode -tilan arvosanan
valitseminen
Katso [SCORE MODE] kohdasta
”Ääniasetusten määrittäminen –
[AUDIO SETUP]” (sivu 28).
44FI
GESTURE CONTROL -tilan ilmaisin
syttyy.
3 Voit muuttaa LED-kuviota
pyyhkäisemällä
tai .
,
, , ,
Huomautus
Varmista, että kätesi ei kosketa GESTURE
CONTROL -valitsinta, kun suoritat
pyyhkäisyeleen.
Motion Gesture -toiminnon
poistaminen käytöstä
Paina GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL -ilmaisin sammuu.
Ajastimien käyttäminen
Järjestelmässä on kolme
ajastintoimintoa. Toistoajastinta ja
tallennusajastinta ei voi käyttää yhtä
aikaa. Jos käytät jompaakumpaa
uniajastimen kanssa, uniajastin
on etusijalla.
Uniajastin
Paina toistuvasti SLEEP.
Voit perua uniajastimen valitsemalla
OFF painamalla toistuvasti SLEEP.
Vihje
Voit tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen
järjestelmän virran katkeamista
painamalla SLEEP.
Toistoajastin/
tallennusajastin
Varmista, että olet asettanut
kellonajan (sivu 17).
Toistoajastin:
Voit asettaa järjestelmän
käynnistymään ja toistamaan levyn,
USB-laitteen sisällön tai radioaseman
Tallennusajastin:
Voit siirtää musiikkia esiasetetusta
radioasemasta USB-laitteeseen
määrittämänäsi aikana.
1
Toistoajastin:
Valmistele äänilähde ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta  +/–
-painikkeella.
Jos haluat aloittaa tietystä
kappaleesta tai tiedostosta,
luo oma ohjelma (sivu 23).
Tallennusajastin:
Viritä esiasetettu radioasema
(sivu 34).
2 Pidä SHIFT-painiketta painettuna
ja paina sitten TIMER MENU.
3 Valitse PLAY SET tai REC SET
painamalla toistuvasti
paina sitten
.
/
ja
4 Aseta toiston tai siirron
alkamisaika.
Aseta tunnit/minuutit painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
.
5 Aseta toiston tai siirron
päättymisaika samalla tavoin kuin
vaiheessa 4.
Muut toiminnot
Järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti esiasetetun
ajan jälkeen.
lähetyksen automaattisesti
esiasetettuna aikana.
6 Valitse haluamasi äänilähde
painamalla / -painiketta
toistuvasti ja paina sitten
.
Tallennusajastin:
Kytke siirtokelpoinen USB -laite
(USB) 2 -porttiin.
7 Paina  ja katkaise virta
järjestelmästä.
Ajastinasetuksen tarkistaminen
tai ajastimen aktivoiminen
uudelleen
45FI
1
Pidä SHIFT-painiketta painettuna
ja paina sitten TIMER MENU.
Näytössä vilkkuu teksti TIMERSEL.
2
3
Paina
.
Valitse PLAY SEL tai REC SEL
painamalla toistuvasti / ja paina
sitten
.
Ajastimen peruuttaminen
Toista yllä mainitut toimenpiteet ja
valitse OFF kohdassa 3, minkä jälkeen
paina
.
Huomautuksia
 Järjestelmä käynnistyy ennen valittua
aikaa. Jos järjestelmään kytketään virta
valittuna aikana tai jos näytössä vilkkuu
STANDBY, toistoajastin tai
tallennusajastin ei toteuta toistoa
tai siirtoa.
 Älä käytä järjestelmää sen
käynnistymisen jälkeen, ennen kuin
toisto tai siirto alkaa.
Lisälaitteiden
käyttäminen
1
Paina toistuvasti  –, kunnes
näyttöön tulee VOL MIN.
2 Kytke lisälaite (sivu 15).
3 Valitse liitettyä laitetta vastaava
toiminto painamalla toistuvasti
FUNCTION +/– -painiketta.
4 Aloita liitetyn laitteen toisto.
5 Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla toistuvasti  +
-painiketta.
Huomautus
Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä
laitteen äänenvoimakkuuden tasoa. Ohjeet automaattisen valmiustilatoiminnon
46
FI
poistamiseen käytöstä ovat kohdassa
”Automaattisen valmiustilatoiminnon
määrittäminen” (sivu 46).
Yksikön painikkeiden
poistaminen käytöstä
(Child Lock)
Voit vähentää laitteen väärinkäytön
vaaraa erityisesti lasten kohdalla
poistamalla laitteen painikkeet
käytöstä (-painiketta lukuun
ottamatta).
Paina laitteen -painiketta yli
5 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti CHILD LOCK ON.
Voit ohjata järjestelmää vain kaukoohjaimen painikkeilla.
Voit peruuttaa lapsilukon pitämällä
laitteen -painiketta painettuna yli
5 sekunnin ajan, kunnes näyttöön
tulee teksti CHILD LOCK OFF.
Huomautuksia
 Lapsilukkotoiminto poistuu käytöstä,
kun verkkovirtajohto irrotetaan.
 Child Lock -toimintoa ei voi ottaa
käyttöön, kun avaat levykelkan.
Automaattisen
valmiustilatoiminnon
määrittäminen
Järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin
kuluttua, jos mitään toimintoa ei
käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto
on päällä oletusasetuksena.
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse AutoSTBY painamalla
toistuvasti
/
ja paina sitten
.
3 Valitse ON tai OFF painamalla
toistuvasti / .
Poistu valintavalikosta painamalla
OPTIONS.
Huomautuksia
 Teksti AutoSTBY vilkkuu näytössä noin
2 minuuttia, ennen kuin järjestelmä
siirtyy valmiustilaan.
 Automaattinen valmiustilatoiminto
ei toimi seuraavissa tilanteissa:
 viritintoiminnon käytön aikana
 ajastimen ollessa käytössä
 mikrofonin ollessa kytkettynä.
Ohjelmiston
päivittäminen
Muut toiminnot
Järjestelmän ohjelmistoa saatetaan
päivittää tulevaisuudessa.
Voit päivittää ohjelmiston seuraavista
sivustoista.
Latinalaisessa Amerikassa asuvat
asiakkaat:
<http://esupport.sony.com/LA>
Euroopassa ja Venäjällä asuvat
asiakkaat:
<http://www.sony.eu/support>
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/support>
Päivitä ohjelmisto toimimalla verkossa
annettujen ohjeiden mukaan.
47FI
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos järjestelmässä ilmenee ongelma,
etsi ongelma alla olevasta
tarkistusluettelosta ja tee siinä
mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huolto vaihtaa
joitakin osia korjauksen aikana,
niitä ei ehkä palauteta.
Jos näyttöön tulee teksti
PROTECTX (X on numero)
Irrota verkkovirtajohto välittömästi
ja tarkista seuraavat asiat.
 Tukkiiko jokin laitteen
ilmanvaihtoaukot?
 Onko USB-portti oikosulussa?
Kun olet tarkistanut ja mahdollisesti
korjannut edellä mainitut asiat, liitä
verkkovirtajohto uudelleen ja kytke
järjestelmään virta. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
 Varmista, että verkkovirtajohto on
liitetty tiukasti.
Järjestelmä on siirtynyt
valmiustilaan.
 Tämä ei ole toimintahäiriö.
Järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin
kuluttua, jos mitään toimintoa ei
käytetä eikä äänisignaalia lähetetä
(sivu 46).
Kellonajan tai ajastimen asetus
häviää.
 Verkkovirtajohto on irrotettu, tai on
tapahtunut sähkökatko. Aseta
kellonaika (sivu 17) ja ajastin (sivu 45)
uudelleen.
Ääntä ei kuulu.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista mahdollisten lisälaitteiden
kytkennät (sivu 15).
 Kytke liitettyyn laitteeseen virta.
 Tallennusajastintoiminnon aikana
ei kuulu ääntä.
 Irrota verkkovirtajohto ja liitä se
takaisin pistorasiaan. Kytke sitten
virta järjestelmään.


Mikrofonin ääntä ei kuulu.
Säädä mikrofonin
äänenvoimakkuutta.
 Varmista, että mikrofoni on kytketty
oikein laitteen MIC 1- tai MIC 2
-liitäntään.
 Varmista, että mikrofoniin on
kytketty virta.

Voimakas humina tai melu.
Siirrä järjestelmä kauemmas
kohinalähteistä.
 Kytke järjestelmä toiseen
pistorasiaan.
 Asenna verkkovirtajohtoon
kohinanvaimennin (myydään
erikseen).
 Katkaise virta lähellä olevista
sähkölaitteista.
 Jäähdytystuulettimien ääni voi
kuulua, kun järjestelmä on
valmiustilassa tai toiston
äänenvoimakkuus on alhainen.
Kyseessä ei ole vika.

Ajastin ei toimi.
Tarkista ajastinasetus ja aseta oikea
aika (sivu 45).
 Peru uniajastintoiminto (sivu 45).

Kauko-ohjain ei toimi.
Poista mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja laitteen väliltä.

48FI




Siirrä kauko-ohjain lähemmäs
yksikköä.
Osoita kauko-ohjaimella laitteen
tunnistinta.
Vaihda paristot (R03/koko AAA).
Siirrä laite etäämmälle
loisteputkilampuista.
Akustista kiertoa esiintyy.
 Pienennä äänenvoimakkuutta.
 Siirrä mikrofoni kauemmas
järjestelmästä tai vaihda sen
suuntausta.
TV-näytön värivirheet eivät poistu.
 Katkaise televisiosta virta, odota
15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin.
Jos värivirheet eivät poistu, siirrä
järjestelmä kauemmas televisiosta.
CHILD LOCK tulee näkyviin
painettaessa mitä tahansa laitteen
painiketta.
 Poista lapsilukko käytöstä (sivu 46).
Motion Gesture -toiminto ei toimi
oikein.
 Siirrä kätesi lähemmäksi GESTURE
CONTROL -valitsinta (sivu 12),
kun suoritat liikkeen.
 Suorita liike hitaasti.
 Valitse oikea eletila napauttamalla
toistuvasti aluetta 1 tai aluetta 2
(sivu 12).
 Asenna verkkovirtajohtoon
kohinanvaimennin (myydään
erikseen).
 Katkaise virta lähellä olevista
sähkölaitteista.
Levykelkka ei avaudu, ja näytössä on
teksti LOCKED.
 Ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Levykelkka ei sulkeudu.
 Aseta levy kelkkaan oikein.
Levyä ei voi poistaa.
 Levyä ei voi poistaa synkronoidun
CD-USB-siirron tai REC1-siirron
aikana. Peruuta siirto painamalla  ja
poista sitten levy painamalla laitteen
-painiketta.
 Kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
Toisto ei käynnisty.
 Puhdista levy (sivu 56).
 Aseta levy uudelleen.
 Aseta levy, jonka järjestelmä pystyy
toistamaan (sivu 7).
 Poista levy ja pyyhi siinä oleva
kosteus. Jätä sitten järjestelmään
virta muutamaksi tunniksi, kunnes
kosteus on haihtunut.
 DVD VIDEO -levyn aluekoodi ei
vastaa järjestelmän aluekoodia.
Ääni hyppii.
 Puhdista levy (sivu 56).
 Aseta levy uudelleen.
 Siirrä laite tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
Lisätietoja
Motion Gesture -toimintoa ei voi
ottaa käyttöön.
 Paina toistuvasti GESTURE ON/OFF,
kunnes GESTURE CONTROL tulee
näkyviin.
 Varmista, että Child Lock -toiminto
ei ole käytössä (sivu 46).
Levysoitin
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
 Aseta toistomuodoksi Normal Play
(sivu 22).
 Resume Play -toiminto on valittuna.
Paina  kaksi kertaa. Aloita sitten
toisto painamalla .
49FI
Joitakin toimintoja, kuten Stop-, Lock
Search-, Slow-motion Play-, Repeat
Play-, Shuffle Play- tai Program Play
-toimintoa, ei voi suorittaa.
 Joidenkin levyjen tapauksessa jotkin
edellä kuvatuista toiminnoista eivät
ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on
levyn mukana toimitetuissa
käyttöohjeessa.
DATA CD- tai DATA DVD -levyä (MP3-,
JPEG- tai Xvid-tiedostoja) ei voi toistaa.
 Tietoja ei ole tallennettu tuetussa
muodossa.
 Varmista, että olet valinnut oikean
Media Mode -tilan ennen toistoa.
Kansion nimi, kappaleen nimi,
tiedoston nimi ja ID3-merkinnän
merkit eivät näy oikein.
 ID3-merkintä ei ole version 1 (1.0/1.1)
tai version 2 (2.2/2.3) mukainen.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat
merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 numerot (0–9)
 symbolit (< > * +, [ ] \ _)
Muut merkit näkyvät muodossa _.
Äänen stereovaikutelma katoaa
AUDIO CD -levyä, VIDEO CD -levyä,
äänitiedostoa, videotiedostoa tai
DVD VIDEO -levyä toistettaessa.
 Irrota kaikki mikrofonit. Kuvake
katoaa näytöstä.
 Varmista, että järjestelmä on
liitetty oikein.
USB-laite
Siirto aiheuttaa virheen.
 Käytössä on yhteensopimaton USBlaite. Tarkista verkkosivustosta tiedot
yhteensopivista USB-laitteista
(sivu 9).
 USB-laitetta ei ole alustettu oikein.
Tutustu USB-laitteen mukana
toimitettuihin alustusohjeisiin.
50FI



Katkaise järjestelmän virta ja irrota
USB-laite. Jos USB-laitteessa on
virtakytkin, katkaise USB-laitteen
virta ja kytke virta uudelleen, kun olet
poistanut laitteen järjestelmästä.
Suorita sitten siirto uudelleen.
Jos siirto- tai poistotoimintoja
toistetaan usein, USB-laitteen
tiedostorakenne muuttuu
pirstoutuneeksi. Lisätietoja tämän
ongelman ratkaisemiseen on USBlaitteen käyttöohjeessa.
USB-laite irrotettiin tai virta
katkaistiin siirron aikana. Poista
osittain siirretty tiedosto ja tee siirto
uudelleen. Jos tämä ei korjaa
ongelmaa, USB-laite voi olla
viallinen. Lisätietoja tämän
ongelman ratkaisemiseen on USBlaitteen käyttöohjeessa.
USB-laitteessa olevia äänitiedostoja
tai kansioita ei voi poistaa.
 Tarkista, onko USB-laite
kirjoitussuojattu.
 USB-laite irrotettiin tai virta
katkaistiin poistotoiminnon aikana.
Poista osittain poistettu tiedosto.
Jos tämä ei korjaa ongelmaa, USBlaite voi olla viallinen. Lisätietoja
tämän ongelman ratkaisemiseen
on USB-laitteen käyttöohjeessa.
Ääntä ei kuulu.
USB-laitetta ei ole liitetty oikein.
Katkaise järjestelmästä virta ja kytke
USB-laite uudelleen. Kytke sitten
järjestelmään virta ja tarkista,
tuleeko näyttöön USB 1 tai USB 2.

Toistossa on melua, hyppimistä tai
häiriöääniä.
 Käytössä on yhteensopimaton USBlaite. Tarkista verkkosivustosta tiedot
yhteensopivista USB-laitteista
(sivu 9).
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke virta
sitten järjestelmään uudelleen.
 Musiikkitiedoissa on melua tai
äänessä on häiriöitä. Melua on

saattanut muodostua tiedostoon
siirtämisen aikana. Poista tiedosto ja
yritä siirtää tiedosto uudelleen.
Äänitiedostojen koodauksessa
käytetty bittinopeus on ollut pieni.
Lähetä USB-laitteeseen
äänitiedostoja, joiden bittinopeus
on suuri.
READING-viesti näkyy näytössä
pitkän ajan tai toiston
käynnistyminen kestää pitkään.
 Lukuprosessi voi kestää kauan
seuraavissa tapauksissa.
 USB-laitteessa on paljon kansioita
tai tiedostoja (sivu 9).
 Tiedostorakenne on erittäin
monimutkainen.
 Muistikapasiteetti on liian suuri.
 Sisäinen muisti on pirstoutunut.
Näyttöön tulee teksti NO FILE.
 Järjestelmä on siirtynyt ohjelmiston
päivitystilaan, ja kaikki painikkeet
(paitsi ) on poistettu käytöstä.
Voit peruuttaa ohjelmistopäivityksen
painamalla laitteen -painiketta.
Virheellinen näyttö.
 USB-laitteeseen tallennetut tiedot
ovat ehkä vioittuneet. Tee siirto
uudelleen.
Järjestelmä voi näyttää seuraavat
merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 numerot (0–9)
 symbolit (< > * +, [ ] \ _)
Muut merkit näkyvät muodossa _.
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke virta
sitten järjestelmään uudelleen.
 Tarkista verkkosivustosta tiedot
yhteensopivista USB-laitteista
(sivu 9).
 USB-laite ei toimi kunnolla.
Lisätietoja tämän ongelman
ratkaisemiseen on USB-laitteen
käyttöohjeessa.
Toisto ei käynnisty.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke virta
sitten järjestelmään uudelleen.
 Tarkista verkkosivustosta tiedot
yhteensopivista USB-laitteista
(sivu 9).
Toisto ei ala ensimmäisestä
tiedostosta.
 Aseta toistomuodoksi normaali
toisto (sivu 22).
Tiedostoja ei voi toistaa.
 Varmista, että olet valinnut oikean
Media Mode -tilan ennen toistoa.
 Muilla kuin FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmillä alustetut USBlaitteet eivät ole tuettuja.*
 Jos käytössä on osioitu USB-laite,
vain ensimmäisen osion tiedostoja
voi toistaa.
Lisätietoja
Näyttöön tulee teksti OVER CURRENT.

(USB) 1 -portin tai (USB) 2 -portin
virran suuruudessa on havaittu
ongelma. Katkaise järjestelmän
virta ja irrota USB-laite portista.
Varmista, ettei USB-laite ole
viallinen. Jos virheilmoitus ei katoa,
ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään.

* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja
FAT32-muotoja, mutta jotkin USBlaitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FATmuotoja. Katso lisätietoja USB-laitteen
käyttöohjeesta tai ota yhteyttä laitteen
valmistajaan.
51FI
Kuva
Kuvaa ei näy.
 Varmista, että järjestelmä on kytketty
kunnolla.
 Jos videokaapeli on vahingoittunut,
vaihda se uuteen.
 Kytke laite television
videotuloliitäntään (sivu 15).
 Kytke televisioon virta ja käytä
televisiota oikein.
 Valitse videotulo televisiosta, jotta
voit katsella järjestelmän kuvia.
 (Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja) Määritä
värijärjestelmä oikein television
värijärjestelmän mukaan.
52FI
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.
 Toistettavalle DVD VIDEO -levylle
ei ole tallennettu monikielistä
ääniraitaa.
 DVD VIDEO -levy estää ääniraidan
kielen vaihtamisen.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa.
Toistettavalle DVD VIDEO -levylle
ei ole tallennettu monikielistä
tekstitystä.
 DVD VIDEO -levy estää tekstityksen
vaihtamisen.

Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä.
DVD VIDEO -levy estää tekstityksen
poistamisen käytöstä.

Kulmaa ei voi vaihtaa.
Toistettavalle DVD VIDEO -levylle
ei ole tallennettu useita saman
kohtauksen katselukulmia.
 DVD VIDEO -levy estää kulman
vaihtamisen.
Kuvassa on kohinaa.
 Puhdista levy (sivu 56).
 Jos järjestelmän videosignaali kulkee
televisioon videonauhurin kautta,
joihinkin DVD VIDEO -ohjelmiin
liitetty kopiointisuojaus saattaa
heikentää kuvanlaatua.
 (Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja) Kun
toistat VIDEO CD -levyä, joka on
tallennettu käyttämällä muuta
värijärjestelmää kuin minkä olet
järjestelmässä määrittänyt, kuva voi
vääristyä (sivut 17, 27).
 (Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja) Määritä
värijärjestelmä television mukaan
(sivut 17, 27).

TV-näytön kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
 DVD VIDEO -levyn ja videotiedoston
kuvasuhde on määritetty kiinteästi.
 Joissakin televisioissa kuvasuhdetta
ei ehkä voi muuttaa.
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäs
järjestelmää.
 Pariliitoksen muodostaminen ei ehkä
onnistu, jos laitteen lähellä on muita
BLUETOOTH-laitteita. Sammuta
silloin muut BLUETOOTH-laitteet.
 Varmista, että sama salausavain on
annettu BLUETOOTH-laitteeseen.
Viritin
Toistossa on voimakasta huminaa tai
asemat eivät kuulu.
 Liitä antenni oikein.
 Vaihda antennin sijaintia ja
suuntausta, jotta saat hyvän
vastaanoton.
 Katkaise virta lähellä olevista
sähkölaitteista.
BLUETOOTH-laite
BLUETOOTH-laite ei pysty
tunnistamaan laitetta, tai näytössä
näkyy BT OFF.
 Määritä BLUETOOTH-signaalin
asetukseksi BT ON (sivu 38).
Yhdistäminen ei ole mahdollista.
 BLUETOOTH-laite, johon yritit
muodostaa yhteyden, ei tue A2DPprofiilia, eikä sitä voi yhdistää
järjestelmään.
 Ota BLUETOOTH-laitteen
BLUETOOTH-toiminto käyttöön.
 Muodosta yhteys BLUETOOTHlaitteesta.
 Pariliitoksen rekisteröintitiedot on
poistettu. Tee pariliitostoiminto
uudelleen.
 Poista BLUETOOTH-laitteen
pariliitoksen rekisteröintitiedot
(sivu 36) ja tee pariliitos uudelleen
(sivu 34).
BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu
järjestelmästä.
 Nosta äänenvoimakkuutta ensin
BLUETOOTH-laitteessa, vasta sitten
 +/– -painikkeella.
Toistossa on voimakasta huminaa,
kohinaa tai häiriöääniä.
 Jos järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välillä on esteitä, poista ne
tai siirrä laitteet pois esteen läheltä.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten
langaton lähiverkkolaite, toinen
BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä se pois.
Pienennä liitetyn BLUETOOTHlaitteen äänenvoimakkuutta.
Fiestable-sovelluksen Voice Playback
-toiminnon ääntä ei toisteta.
 Sisäänrakennettu ääniesittely
käynnistyy. Pysäytä esittely
painamalla -painiketta ja suorita
sitten toistotoiminto uudelleen.
Party Chain
Party Chain -toimintoa ei voi ottaa
käyttöön.
 Tarkista liitännät (sivu 41).
 Varmista, että äänijohdot on
kytketty oikein.
Näytössä vilkkuu teksti PARTY
CHAIN.
 AUDIO IN 1 -toimintoa ei voi valita,
jos yhteys muodostetaan  (sivu 41)
Party Chain -toiminnon käytön
aikana. Valitse laitteen painikkeilla
toinen toiminto (sivu 42).
 Paina laitteen PARTY CHAIN
-painiketta.
 Käynnistä järjestelmä uudelleen.
Party Chain -toiminto ei toimi oikein.
 Katkaise järjestelmän virta. Käynnistä
sitten järjestelmä uudelleen ja ota
Party Chain -toiminto käyttöön.
Järjestelmän palauttaminen
Lisätietoja
Ääni hyppii tai aaltoilee tai yhteys
katkeaa.
 Järjestelmä ja BLUETOOTH-laite ovat
liian kaukana toisistaan.
 Jos järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välillä on esteitä, poista ne
tai siirrä laitteet pois esteen läheltä.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten langaton
lähiverkkolaite, toinen BLUETOOTHlaite tai mikroaaltouuni, siirrä se pois.

Jos järjestelmä ei vieläkään toimi
oikein, palauta järjestelmän
tehdasasetukset.
Käytä laitteen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
1
Irrota verkkovirtajohto ja liitä se
sitten takaisin.
2
Kytke järjestelmään virta painamalla
.
3
Pidä ENTER- ja TUNING +/
-painikkeita painettuina noin
3 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti RESET.
Kaikki käyttäjän asetukset,
kuten radioasemien esiasetukset,
ajastin ja kellonaika, poistetaan.
53FI
SETUP-valikon asetusten
palauttaminen oletusarvoihinsa
Voit palauttaa kaikki SETUP-valikon
asetukset oletusarvoihinsa (PARENTAL
CONTROL -asetuksia lukuun ottamatta).
1
2
Paina SETUP.
3
Valitse [RESET] painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
4
Valitse [YES] painamalla toistuvasti
/ ja paina sitten
.
Toiminnon suorittaminen kestää
muutaman sekunnin. Älä paina painiketta järjestelmän
palauttamisen aikana.
Syy ja korjaustoimi
E XX
(XX on luku)
Automaattinen
vianmääritystoiminto
on estänyt järjestelmää
toimimasta virheellisesti.
 Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään
tai paikalliseen
valtuutettuun Sonyhuoltoon ja ilmoita
viiden merkin pituinen
huoltokoodi.
Esimerkki: E 61 10
Valitse [SYSTEM SETUP] painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
.
.
Automaattinen
vianmääritystoiminto
Kun TV-näytössä tai näytössä
näkyy kirjaimia tai numeroita
Kun automaattinen
vianmääritystoiminto on käytössä
järjestelmän virhetoimintojen
estämiseksi, näyttöön tulee viiden
merkin pituinen huoltokoodi
(esimerkiksi C 13 50), joka on kirjaimen
ja neljän numeron yhdistelmä. Jos näin
käy, toimi seuraavan taulukon
ohjeiden mukaan.
Huoltokoodin
ensimmäiset
kolme merkkiä
Syy ja korjaustoimi
C 13
Levy on likainen.
 Puhdista levy
pehmeällä liinalla
(sivu 56).
C 31
54FI
Huoltokoodin
ensimmäiset
kolme merkkiä
Levyä ei ole asetettu
oikein.
 Käynnistä järjestelmä
uudelleen ja aseta
sitten levy oikein.
Ilmoitukset
Seuraavat viestit saattavat näkyvä tai
vilkkua näytössä laitteen käytön aikana.
CANNOT PLAY
 Asetettua levyä ei voi toistaa.
 Laitteeseen on asetettu DVD VIDEO
-levy, jonka aluekoodia ei tueta.
DATA ERROR
Tiedosto ei vastaa vaadittua muotoa.
Tiedostotunnisteet eivät vastaa
tiedostomuotoa.


DEVICE ERROR
USB-laitetta ei voitu tunnistaa,
tai tuntematon laite on kytketty.
DEVICE FULL
USB-laitteen muisti on täynnä.
ERASE ERROR
USB-laitteessa olevien äänitiedostojen
tai kansioiden poisto epäonnistui.
FATAL ERROR
USB-laite on irrotettu siirto- tai
poistotoiminnon aikana, tai se on
voinut vioittua.
FOLDER FULL
USB-laitteeseen ei voi siirtää tietoja,
koska kansioiden enimmäismäärä
on saavutettu.
FULL
Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän
kuin 25 vaihetta.
GUEST
Järjestelmästä tulee Party Guest,
kun Party Chain -toiminto otetaan
käyttöön.
HOST
Järjestelmästä tulee Party Host,
kun Party Chain -toiminto otetaan
käyttöön.
NoDEVICE
Yhtään USB-laitetta ei ole liitetty.
NoMemory
USB-laitteen toistoa tai siirtoa varten
valitussa muistissa ei ole muistilaitetta.
NO DISC
Levykelkassa ei ole levyä.
NO MUSIC
MUSIC-toistotilassa ei ole MP3-, WMAtai AAC-tietoja.
PUSH STOP
Yritit suorittaa toimintoa, jonka voi
suorittaa vain toiston ollessa
pysäytettynä.
READING
Järjestelmä lukee tietoja levyltä tai
USB-laitteesta. Jotkin toiminnot eivät
ole käytettävissä.
REC ERROR
Siirto ei käynnistynyt, siirto pysähtyi
ennenaikaisesti tai siirtoa ei voitu
tehdä jostakin muusta syystä.
TIME NG
Toistoajastimen tai tallennusajastimen
käyttöönotto- ja käytöstäpoistoaika on
sama.
TRACK FULL
USB-laitteeseen ei voi siirtää tietoja,
koska tiedostojen enimmäismäärä on
saavutettu.
NO PHOTO
PHOTO-toistotilassa ei ole JPEGtietoja.
Varotoimet
NO STEP
Kaikki ohjelmoidut vaiheet on pyyhitty.
Suojaa levymekanismia tekemällä
seuraavat toimet.
Käytä laitteen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
NO VIDEO
VIDEO-toistotilassa ei ole MPEG4- tai
Xvid-tietoja.
NOT USE
Yritit suorittaa tiettyä toimintoa
olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto
on kielletty.
OVER CURRENT
(USB) -portissa havaittiin ylivirta.
1
Kytke järjestelmään virta painamalla
.
2
Paina FUNCTION, valitse DVD/CD
kääntämällä MULTI CONTROL
-nuppia ja paina sitten ENTER.
3
Poista levy.
Avaa ja sulje levykelkka painamalla
-painiketta.
Odota, kunnes näyttöön tulee teksti
NO DISC.
4
Irrota verkkovirtajohto.
Lisätietoja
NO SUPPORT
Yhteensopimaton USB-laite on liitetty
tai USB-laite on liitetty USBkeskittimen kautta.
Kun kannat tätä yksikköä
PROTECT
USB-laite on kirjoitussuojattu.
55FI
Levyjä koskeva huomautus
Lämmön kertyminen
 Pyyhi levy ennen toistamista
 Laitteen lämpeneminen käytön aikana
puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
 Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten
bensiinillä, tinnerillä tai myynnissä
olevilla puhdistusaineilla tai
vinyylilevyille tarkoitetuilla
antistaattisilla suihkeilla.
 Älä altista levyjä suoralle
auringonvalolle äläkä lämpölähteille
kuten lämpöilmakanaville.
Älä myöskään jätä levyä suoraan
auringonvaloon pysäköityyn autoon.
Turvallisuusohjeita
 Irrota verkkovirtajohto kokonaan
pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan. Kun kytket järjestelmää
irti, tartu aina pistokkeeseen.
Älä koskaan vedä johdosta.
 Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä
esineitä tai nesteitä, lopeta järjestelmän
käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja
toimita järjestelmä huoltoon.
 Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Laitteen sijoittaminen
 Älä aseta järjestelmää vinoon asentoon
tai sellaisiin paikkoihin, jotka ovat
erittäin kuumia, kylmiä, pölyisiä,
likaisia tai kosteita tai joissa ei ole
riittävää ilmanvaihtoa äläkä altista sitä
tärinälle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaalle valolle.
 Ole varovainen sijoittaessasi
järjestelmää erityiskäsitellyille
(esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta
voi tahraantua tai muuttaa väriään.
 Jos järjestelmä tuodaan suoraan
kylmästä tilasta lämpimään tilaan tai
sijoitetaan erityisen kosteaan tilaan,
yksikön linssin sisäpuolelle voi tiivistyä
kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua
virhetilaan. Jos näin käy, poista levy
soittimesta ja anna järjestelmän olla
noin tunti virta kytkettynä, kunnes
kosteus on haihtunut.
56FI
on normaalia eikä anna aihetta huoleen.
 Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty
jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.
 Älä tuki tuuletusaukkoja.
Kaiutinjärjestelmästä
Sisäänrakennettu kaiutinjärjestelmä ei ole
magneettisesti suojattu, joten lähettyvillä
olevien televisioiden kuva saattaa
vääristyä magneettisesti. Jos näin käy,
katkaise television virta, odota 15–30
minuuttia ja kytke virta takaisin. Mikäli ei
tapahdu parannusta, siirrä järjestelmä
kauemmas televisiosta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan järjestelmän kautta
kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua
pysyvästi. Projektiotelevisiot ovat
erityisen herkkiä.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä,
laimeaan puhdistusliuokseen kevyesti
kostutetulla liinalla.
Älä käytä hankaussientä, hankaavia
pesujauheita tai liuottimia, kuten tinneriä,
bensiiniä tai alkoholia.
BLUETOOTH-tiedonsiirrosta
 BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
etäisyydellä toisistaan (esteetön
etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla
lyhyempi seuraavissa tilanteissa:
 BLUETOOTH-yhteydellä käytettävien
laitteiden välissä on henkilö,
metalliesine, seinä tai muu este.
 Laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
 Lähellä käytetään mikroaaltouunia.
 Lähellä esiintyy muita
sähkömagneettisia aaltoja.
 BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
 Järjestelmään liitettyjen BLUETOOTH-
lähiverkkolaitteet (IEEE 802.11b/g)
käyttävät samaa taajuusaluetta
(2,4 GHz). Kun BLUETOOTH-laitetta
käytetään langattoman
lähiverkkolaitteen lähellä,
sähkömagneettista häiriötä voi esiintyä.
Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen,
kohina tai yhteyshäiriöt. Kokeile tällöin
seuraavia toimia:
 Käytä järjestelmää vähintään 10 metrin
etäisyydellä langattomasta
lähiverkkolaitteesta.
 Katkaise langattoman
lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin
etäisyydellä siitä.
 Käytä tätä järjestelmää ja BLUETOOTHlaitetta mahdollisimman lähellä
toisiaan.
 Tämän järjestelmän lähettämät
radioaallot saattavat häiritä joidenkin
lääkinnällisten laitteiden toimintaa.
Koska tällainen häiriö voi johtaa
toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
virta seuraavissa ympäristöissä:
 sairaaloissa, junissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla ja muissa paikoissa,
joissa on tulenarkoja kaasuja
 automaattisten ovien ja
palohälyttimien läheisyydessä.
 Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTHmääritysten mukaisia suojaustoimintoja,
joilla voidaan suojata tiedonsiirtoyhteys
langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa
käytettäessä. Suojaus ei kuitenkaan
välttämättä ole riittävä asetuksista ja
muista tekijöistä johtuen, joten noudata
varovaisuutta tiedonsiirrossa
BLUETOOTH-tekniikan avulla.
 Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista
tietovuodoista.
 BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei
voida taata kaikkien tämän järjestelmän
kanssa samaa profiilia käyttävien
BLUETOOTH-laitteiden kanssa.
laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc.
-yhtiön ilmoittamien BLUETOOTHmääritysten mukainen, ja niillä on oltava
asianmukainen hyväksyntä. Joissakin
tapauksissa BLUETOOTH-määritysten
mukaista laitetta ei voi liittää tähän
järjestelmään tai liitetyn laitteen
ohjausmenetelmät, näyttö tai hallinta
saattavat poiketa tavallisesta
BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksien
tai määritysten takia.
 Liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
Kaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä:
Diskantti + keskiäänikaiutin + basso
Diskantti V/O: 40 mm, kartiotyyppi
Keskiääni V/O: 120 mm, kartiotyyppi
Basso: 250 mm, kartiotyyppi
Lisätietoja
Seuraavat tiedot on mitattu seuraavilla
arvoilla:
Vaihtovirta 120–240 V, 50/60 Hz
Lähtöteho (nimellinen)
Vasen/oikea kanava: 400 W + 400 W
(kanavaa kohden, 4 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö 1 %)
RMS-lähtöteho (viitteellinen)
Vasen/oikea kanava: 720 W + 720 W
(kanavaa kohden, 4 ohmia, 1 kHz)
Tuloliitännät
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Jännite 2 V, impedanssi 47 kilo-ohmia
AUDIO IN 2 L/R
Jännite 2 V, impedanssi 47 kilo-ohmia
MIC 1, MIC 2
Herkkyys 1 mV, impedanssi 10 kiloohmia
(USB) 1-, (USB) 2 -portti:
Tyyppi A
57FI
Lähtöliitännät
AUDIO OUT / PARTY CHAIN OUT L/R
Jännite 2 V, impedanssi 1 kilo-ohmi
VIDEO OUT
Enimmäislähtötaso 1 Vp-p,
tasapainottamaton, negatiivinen
synkronointi, kuormaimpedanssi
75 ohmia
USB-osio
Tuettu bittinopeus
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
Näytteenottotaajuudet
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Tuettu USB-laite
Massamuistiluokka
Enimmäisvirta
1A
Levy-/USB-osio
Tuettu bittinopeus
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
Näytteenottotaajuudet
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Xvid
Videokoodekki: Xvid
Bittinopeus: 4,854 Mbps (MAX)
Tarkkuus/kuvataajuus:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Audiokoodekki: MP3
MPEG4
Tuettu muoto: MP4-tiedostomuoto
Videokoodekki:
MPEG4 Simple Profile
(AVC ei ole yhteensopiva.)
Bittinopeus: 4 Mbps
Tarkkuus/kuvataajuus:
720 × 576, 30 fps
Audiokoodekki: AAC-LC
(HE-AAC ei ole yhteensopiva.)
DRM: yhteensopimaton
Levysoitinosio
Järjestelmä
CD-järjestelmä, digitaalinen
äänijärjestelmä ja videojärjestelmä
58FI
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 W
* Teho on mitattu 200 mm:n
etäisyydeltä optisen lukupään
linssin pinnalta käyttäen 7 mm:n
aukkoa.
Taajuusvaste
20 Hz – 20 kHz
Videovärijärjestelmän muoto
NTSC ja PAL
Viritinosio
FM stereo, FM-supervastaanottoviritin
Antenni
FM-johtoantenni
Virityskaista
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz:n välein)
BLUETOOTH-osio
Tiedonsiirtojärjestelmä
BLUETOOTH-standardin versio 3.0
Lähtö
BLUETOOTH-standardin
teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä 10 m1)
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Tuetut koodekit
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
Todelliseen yhteysalueeseen
vaikuttavat useat tekijät, kuten
laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat
magneettikentät, staattinen sähkö,
vastaanottoherkkyys, antennin
suorituskyky, käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellus jne.
2) BLUETOOTH-standardiprofiilit
määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
Yleistä
Tehontarve
Vaihtovirta 120–240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus
220 W
Tehonkulutus (virransäästötilassa)
0,5 W (kun BT STBY -asetuksena
on OFF)
4 W (kun BT STBY -asetuksena
on ON)
Mitat (l/k/s) (noin)
340 mm × 924 mm × 320 mm
Paino (noin)
19 kg
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Lisätietoja
59FI
Kielikoodien luettelo
Kielten kirjoitusasu noudattaa ISO 639:1988 (E/F) -standardia.
60FI
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
Siswati
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
Turkish
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance 1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
Wolof
1572
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1703
Ei määritetty
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2376
Alankomaat
2248
Intia
2379
Norja
2115
Tanska
2044
Argentiina
2254
Italia
2427
Pakistan
2528
Thaimaa
2047
Australia
2046
Itävalta
2436
Portugali
2390
Uusi-Seelanti
2057
Belgia
2276
Japani
2174
Ranska
2489
Venäjä
2070
Brasilia
2079
Kanada
2499
Ruotsi
2184
Yhdistynyt
2090
Chile
2092
Kiina
2109
Saksa
2149
Espanja
2304
Korea
2501
Singapore
2424
Filippiinit
2363
Malesia
2165
Suomi
2238
Indonesia
2362
Meksiko
2086
Sveitsi
Koodi Alue
kuningaskunta
Lisätietoja
61FI
Hakemisto
A
M
T
A/V SYNC 28
AAC-tiedosto 7
Äänitehoste 40
Ajastin 45
Asetusvalikko 26
AUDIO 26
AUDIO DRC 28
AUDIO SETUP 28
MEDIA MODE 18
MEGA BASS 39
MENU 26
MP3-tiedosto 7
MPEG4-tiedosto 7
MULTI-DISC
RESUME 22, 29
Multisession-levy 9
Tietojen
tarkasteleminen 25
Näyttö 26
TV-näyttö 25
Toistettavat levyt ja
tiedostot 7
TRACK SELECTION 28
TV TYPE 27
B
N
U
BACKGROUND 28
BASS CUT 39
BLACK LEVEL 27
BLUETOOTH 34
NFC 12, 36
NFC Easy Connect 37
Normal Play 22
C
OSD 26
USB-laitteet 9, 18, 30
USB-muisti 19
USB-siirto 29
Analoginen siirto 31
Bittinopeus 29
Poistaminen 32
REC1-siirto 30, 31
Synkronoitu siirto 30, 31
Child Lock 46
COLOR SYSTEM 17, 27
D
DATA CD 7
DATA DVD 7
Diaesitys 19
DJ EFFECT 40
DOWNMIX 28
DVD VIDEO 7
E
Esiasetettu asema 34
Esittely 17
F
FM MODE 33
J
P
Päivitys 47
PARENTAL
CONTROL 24, 29
Paristot 16
Party Chain 41
Party Light 44
PAUSE MODE 27
PBC-toisto 21
PHOTO EFFECT 28
PHOTO INTERVAL 28
Program Play 23
Q
QUICK Setup 16
R
JPEG-tiedosto 7
Repeat Play 24
RESET 29, 53
K
S
Karaoke 43
Key Control 44
SCORE MODE 28, 44
VOCAL FADER 44
Kauko-ohjain 13
Kello 17
Kieli/ääni 21
Kielikoodien luettelo 60
Kulmat 21
SCREEN SAVER 28
Shuffle Play 22
SUBTITLE 21, 26
SYSTEM SETUP 28
L
LANGUAGE SETUP 26
62FI
O
V
VIDEO SETUP 27
Virransäästötila 17
W
WMA-tiedosto 7
X
Xvid-tiedosto 7
©2015 Sony Corporation
4-564-681-13(1) (FI)
Download PDF

advertising