Sony | NAS-E300HD | Sony NAS-E300HD Käyttöohjeet

4-136-632-21(1)
Aloittaminen
Audiodatan tuominen ja
siirtäminen
Audiodatan toistaminen
HDD:n raitojen
muokkaaminen
Muut asetukset
Vianmääritys
Varotoimet/Tekniset tiedot
HDD Audio System
Käyttöohje
NAS-E300HD
© 2009 Sony Corporation
VAROITUS
Tulipalo- ja
sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä jätä
laitetta alttiiksi sateelle
tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä
peitä laitteen tuuletusaukkoa
esimerkiksi sanomalehdellä,
pöytäliinalla tai verhoilla.
Älä sijoita laitteen päälle kynttilää tai
muita esineitä, joissa on avotuli.
Ilmoitus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat
vain laitteita, jotka on
myyty EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen on valmistanut Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Valtuutettu edustaja (EMC
ja tuoteturvallisuus) on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huolto- ja takuuasioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisessä huoltotai takuuasiakirjassa mainittuihin
osoitteisiin.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä altista tätä laitetta
tippu- tai roiskevedelle äläkä aseta
laitteen päälle maljakoita tai muita
nestettä sisältäviä astioita.
Koska laite erotetaan sähköverkosta
irrottamalla pääpistoke pistorasiasta,
kytke laite helposti saatavilla olevaan
pistorasiaan. Jos huomaat laitteessa
jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota
pääpistoke heti pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjakaappiin tai muuhun
kaappiin.
Älä jätä paristoja tai paristot
sisältävää laitetta kuumaan paikkaan,
kuten auringonvaloon tai tulen
lähelle.
VAROITUS
Tässä laitteessa olevat optiset laitteet
voivat vahingoittaa silmiä.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI. Tämä merkki
on laitteen kotelon takapinnalla.
Vain Euroopassa myytävä
malli
Liiallinen äänenpaine voi
nappikuulokkeilla ja kuulokkeilla
kuunneltaessa vahingoittaa kuuloa.
FI
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan
maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen
sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen.
Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytettävät varusteet: kaukosäädin
Käytöstä
poistettujen
paristojen
hävitys
(koskee
Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja
elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo
sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla
tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita paristojen
väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote
viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huomautus DualDisclevyistä
DualDisc-levy on kaksipuolinen
levy, jonka toisella puolella on
tallennettu DVD-aineisto ja toisella
puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska äänitallennepuoli ei ole
Compact Disc (CD) -standardin
mukainen, sen toiston onnistuminen
tässä tuotteessa ei ole taattua.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu
Compact Disc (CD) -standardin
mukaisten levyjen toistoon. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat
tuoneet markkinoille levyjä, jotka
on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa,
että jotkin näistä levyistä eivät ole
CD-standardin mukaisia ja ettei niitä
ehkä voi toistaa tällä tuotteella.
FI
Ennen laitteen käyttöä
Tietoja kiintolevystä
Tietoja automaattisesta esittelystä
Iskut ja tärinä vahingoittavat kiintolevyä helposti, joten
noudata seuraavia varotoimia. Katso lisätietoja sivulta 72.
Suojaa laite voimakkailta iskuilta.
Älä siirrä laitetta, kun sen virtajohto on kytketty
pistorasiaan.
Älä käytä laitetta epävakaassa paikassa tai paikassa,
jossa se on alttiina tärinälle.
Älä siirrä laitetta tai irrota virtajohtoa, kun laite
tallentaa tai toistaa.
Älä yritä vaihtaa tai päivittää kiintolevyä itse, koska se
saattaa aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön.
Tämä laite on määritetty tehtaalla käynnistämään
esittelykuvien toiston, kun laite käynnistetään
ensimmäisen kerran oston jälkeen. (Näyttö on
taustavalaistu ja siinä näytetään kuvia, vaikka laitteeseen
ei ole kytketty virtaa (valmiustilassa)). Esittelyn
voi peruuttaa kohdassa ”Automaattisen esittelyn
peruuttaminen” (sivu 21) olevien ohjeiden avulla.
Kiintolevyn vioittumisen takia kadonnutta dataa ei voida
palauttaa.
Kiintolevylle tallennettu data voi vioittua käytettäessä
toimintoja tavalliseen tapaan.
Sony ei voi korvata vahingoittuneelta kiintolevyltä
mahdollisesti tuhoutunutta dataa.
Tietoja tallentamisesta
Tee koetallennus ennen varsinaisen tallennuksen
aloittamista, etenkin, jos tallennettava materiaali on
tärkeää.
Sony ei voi korvata tämän laitteen virheellisestä
toiminnasta johtuvaa tallennuksen epäonnistumista.
Tietoja tekijänoikeussuojauksesta
Tällä tuotteella tallennettua aineistoa ei saa käyttää ilman
tekijänoikeuksien omistavan tahon lupaa, paitsi omaan
käyttöön.
Sony korjaa laitteen normaalin käytön aikana
ilmenevät viat tämän laitteen rajoitetussa takuussa
määritettyjen ehtojen mukaisesti. Sony ei kuitenkaan
ole missään vastuussa seurauksista, jotka johtuvat
tallennuksen tai toiston epäonnistumisesta
vahingoittuneessa tai virheellisesti toimivassa laitteessa.
FI
Tietoja tuotteeseen esiasennetusta
ohjelmistosta (”Title Updater”)
Muista lukea ennen tuotteen käyttöä tuotteen
mukana toimitettu asiakirja ”SONY-OHJELMISTON
LISENSSISOPIMUS”.
Lisenssisopimuksen ehdot katsotaan luetuiksi ja
hyväksytyiksi, kun tuotetta aletaan käyttää.
Tietoja tässä käyttöohjeessa käytetyistä
kuvista
Käyttöohjeen kuvat voivat poiketa omalla alueellasi
myytävästä mallista. Kuvat ja näytöt voivat erota
käytössä olevasta laitteesta.
Tämän käyttöohjeen käyttäminen
Tässä käyttöohjeessa laitteen ohjaukseen käytetään
pääasiassa kaukosäädintä. Päälaitteessa olevilla
painikkeilla ja säätimillä, joiden nimet ovat samat tai
samantapaiset kuin kaukosäätimessä, voidaan ohjata
samoja toimintoja.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä.......................................................................................................... 4
Tämän laitteen ominaisuudet............................................................................................. 8
Aloittaminen
Vakiovarusteiden tarkistaminen .....................................................................................10
Osat ja säätimet......................................................................................................................11
Kaukosäädin............................................................................................................................... 11
Päälaitteen yläosa..................................................................................................................... 14
Päälaitteen etuosa.................................................................................................................... 15
Näyttö........................................................................................................................................... 16
Kaiuttimien ja antennien liittäminen.............................................................................18
Automaattisen esittelyn peruuttaminen......................................................................21
Kellonajan asettaminen......................................................................................................22
Audiodatan tuominen ja siirtäminen
Tietoja audiodatan tuomisesta ja siirtämisestä..........................................................23
Audiodatan tuominen tai tallentaminen HDD-laitteeseen....................................24
Tallentaminen audio-CD-levyltä......................................................................................... 24
Audiodatan tuominen MP3-levyltä, ”WALKMAN”-laitteesta tai
USB-laitteesta...................................................................................................................... 26
Tallentaminen FM/AM-radio-ohjelmasta, DAB-palvelusta* tai kytketystä
ulkoisesta laitteesta........................................................................................................... 27
Audiodatan siirtäminen HDD-laitteesta........................................................................28
”WALKMAN”-laitteen ovaalin muotoisen liitännän kytkeminen............................. 28
Audiodatan siirtäminen ”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen....................................... 29
Raitojen poistaminen ”WALKMAN”- tai USB-laitteessa...........................................32
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
FI
Audiodatan toistaminen
Toisto HDD-laitteesta...........................................................................................................33
Toisto CD-levyltä....................................................................................................................35
Radion tai DAB-palvelujen kuunteleminen.................................................................37
FM/AM-radioaseman tai DAB‑palvelun* valitseminen............................................... 37
Radioasemien tai DAB-palvelujen* esivirittäminen .................................................... 38
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa olevan musiikin kuunteleminen.......................39
Digitaalisen musiikkisoittimen kytkeminen DMPORT-liitäntään.........................41
Ulkoisen laitteen kytkeminen (AUDIO IN)....................................................................42
Jatkuva toisto · Satunnaistoisto · Ohjelmoitu toisto.................................................43
Toistotavan asettaminen........................................................................................................ 43
Jatkuvan toiston asettaminen.............................................................................................. 44
Oman ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto).............................................................. 44
Raidan haku.............................................................................................................................45
HDD:n raitojen muokkaaminen
Nimitietojen hakeminen.....................................................................................................46
Albumitietojen vieminen USB-massamuistilaitteeseen............................................. 47
Nimitietojen etsiminen tietokoneen avulla.................................................................... 48
Uusimpien nimitietojen tuominen laitteeseen.............................................................. 50
Nimitietojen vaihtaminen...................................................................................................... 50
Muokkaaminen......................................................................................................................52
Nimien muuttaminen.............................................................................................................. 52
Tallenteiden poistaminen...................................................................................................... 53
Tekstin kirjoittaminen..........................................................................................................54
Tekstin kirjoittaminen............................................................................................................. 55
Muut asetukset
Uniajastimen käyttäminen.................................................................................................56
Toistoajastimen käyttäminen............................................................................................57
Tallennusajastimen käyttäminen.....................................................................................58
Laitteen asetusten muuttaminen....................................................................................59
Näytön kirkkauden muuttaminen...................................................................................... 59
Näyttötilan muuttaminen...................................................................................................... 59
Tekstitilan valitseminen.......................................................................................................... 60
Järjestelmän alustaminen..................................................................................................61
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
FI
Vianmääritys
Vianmääritys............................................................................................................................62
Ilmoitukset.................................................................................................................................. 69
Varotoimet/Tekniset tiedot
Varotoimet...............................................................................................................................72
Tietoja CD-levyistä.................................................................................................................... 73
Tekniset tiedot........................................................................................................................74
Järjestelmävaatimukset......................................................................................................77
Tämän laitteen tukemat ”WALKMAN”-mallit ja USB-laitteet.................................78
Sanasto......................................................................................................................................79
Hakemisto................................................................................................................................80
FI
Tämän laitteen ominaisuudet
Tallenna
Voit tallentaa audiodataa esimerkiksi audio-CD-levyiltä, ”WALKMAN”- ja
USB-laitteista sekä radioasemilta HDD-laitteeseen (kiintolevy).
Sivu 24
Sivu 26
Sivu 27
Kiintolevy
(HDD)
Sivu 27
Sivu 27
Kuuntele
Voit kuunnella audiodataa eri toistotiloissa, kuten ohjelmoidun toiston tai
Sivu 43
satunnaistoiston avulla.
Satunnaistoisto
Ohjelmoitu toisto
Jatkuva toisto
FI
Siirtäminen
Voit siirtää HDD-laitteessa olevaa audiodataa ”WALKMAN”- tai
USB-laitteeseen (kuten digitaaliseen musiikkisoittimeen tai USBSivu 28
massamuistilaitteeseen).
Kiintolevy
(HDD)
Käytettävissä on enemmän toimintoja, kun laitetta käytetään yhdessä
tietokoneen kanssa
 Nimitietojen hakeminen
Sivu 46
Voit noutaa uusimmat nimitiedot Gracenote® Music Recognition Service -tietokannasta
Internetin kautta käyttämällä esiasennettua ”Title Updater” -ohjelmistoa USBmassamuistilaitteesta.
 Tietokoneeseen tallennettujen audiotiedostojen tuominen
Sivu 26
Voit tuoda audiodataa tietokoneesta HDD-laitteeseen USB-massamuistilaitteen kautta.
FI
Aloittaminen
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Jos jokin vakiovarusteista puuttuu tai on
vahingoittunut, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.
 Kaukosäädin (1)
 Kaiutinjohdot (2)
 Pehmustetyynyt kaiuttimiin (8)
Jompikumpi seuraavista pehmustetyynyistä
sisältyy vakiovarusteisiin.
 R6 (koko AA) -paristot (2)
 ”WALKMAN”-laitteen ovaalin muotoiset
liitännät (2)
Tyypin A liitäntä
 AM-kehäantenni (1)
Tyypin B liitäntä
 FM-johtoantenni (1)
Jokin seuraavista antenneista sisältyy
vakiovarusteisiin.
Liitäntätyyppi (A tai B) lukee liitännän
pohjassa.
Lisätietoja tyypin A ja tyypin B liitäntöihin
sopivista ”WALKMAN”-malleista on
sivulla 78.
 Käyttöohje (tämä opas, toimitetaan
kunkin kielen mukaisina versioina)
 SONY-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS
(toimitetaan kullakin kielellä)
 DAB-johtoantenni (1) (vain IsossaBritanniassa myytävä malli)
Jompikumpi seuraavista antenneista sisältyy
vakiovarusteisiin.
10FI
Osat ja säätimet
Kaukosäädin
SLEEP-painike
Voit määrittää uniajastimen asetukset ja vahvistaa
ne (sivu 56).
CLOCK/TIMER-painikkeet
Voit asettaa kellonajan tai ajastimen.
SELECT-painike
Voit vahvistaa tai peruuttaa ajastinasetuksen
(sivut 57, 58).
SET-painike
Voit tuoda kello- tai ajastinvalikon näkyviin
(sivut 22, 57, 58).
 (virtakytkin) -painike
Voit kytkeä tai katkaista virran.
Ohjelmalähteen valintapainikkeet
Käytetään ohjelmalähteen valitsemiseen.
HDD-painike (sivut 29, 33)
WM-PORT/USB-painike (sivut 26, 39)
CD-painike (sivut 25, 35)
TUNER/BAND -painike (sivut 27, 37)
DMPORT-painike (sivut 27, 41)
AUDIO IN -painike (sivut 27, 42)
HDD REC -painikkeet
Käytetään tallennettaessa HDD-kiintolevylle.
HDD REC  (tallennuksen aloitus) -painike
(sivu 25)
HDD REC  (tallennustauko) -painike (sivu 27)
PLAY MODE- ja REPEAT-painikkeet
PLAY MODE -painike
Voit valita toistotilan (sivu 43).
REPEAT-painike
Voit valita jatkuvan toiston tilan (sivu 44).
11FI
TUNING MODE -painike
Voit valita viritystilan (sivu 37).
FM MODE -painike
Voit valita stereo- tai monotoiston FM-aseman
kuuntelun aikana (sivu 38).
TUNER MEMORY -painike
Voit esivirittää radioaseman tai DAB-palvelun (vain
Isossa-Britanniassa myytävä malli) (sivu 38).
DSGX- ja EQ-painikkeet
DSGX-painike
Voit käyttää tavallista dynaamisempaa
äänentoistoa (Dynamic Sound Generator X-tra).
Voit ottaa DSGX-toiminnon käyttöön tai
pois käytöstä (”ON” tai ”OFF”) painikkeen
peräkkäisillä painalluksilla. Tämän toiminnon
tehdasasetus ”ON” (käytössä).
EQ (taajuuskorjain) -painike
Voit säätää basso- ja diskanttitoistoa.
Kun painat tätä painiketta niin, että näytössä
näkyy teksti ”BASS”, voit säätää bassotoistoa
painamalla  tai . Kun olet säätänyt
bassotoistoa, paina tätä painiketta uudelleen niin,
että näytössä näkyy teksti ”TREBLE”, ja säädä
sitten diskanttitoistoa painamalla  tai .
Numero-*/tekstipainikkeet
Voit valita raidan toiston aikana tai syöttää tekstiä
(sivut 33, 54).
Voit valita esiviritetyn FM- tai AM-aseman tai
DAB-palvelun (sivu 38).
MUTING-painike
Vaimentaa äänen.
Painikkeet VOLUME+* ja VOLUME–
Voit säätää äänenvoimakkuutta.
Tähdellä (*) merkityissä painikkeissa
on kohopiste (numeron ”5” painike ja
VOLUME + -painike).
12FI
SEARCH-painike
Voit siirtyä hakuun HDD-kiintolevyssä, CD-levyssä
tai WM-PORT/USB-toiminnossa (sivu 45).
DIMMER-painike
Asettaa näytön kirkkauden (sivu 59).
Valikkojen käyttöpainikkeet
Voit valita valikkotoiminnot ja syöttää
valikkoasetuksia.
-, -, - ja -painikkeet
Voit valita valikkotoiminnon tai muuttaa
asetusta.
ENTER-painike
Voit syöttää asetuksen.
OPTIONS-painike
Tuo näkyviin asetusvalikon (sivut 25, 36, 52, 60).
Valikkotoiminnot määräytyvät valitun
ohjelmalähteen mukaan.
BACK-painike
Voit siirtyä taaksepäin edelliseen näyttöön (sivut
32, 34, 53).
Painikkeet TUNE + • TUNE –, •  ja
+•
–
Painikkeet TUNE + ja TUNE –
Voit säätää viritystaajuutta (sivu 37).
- ja -painikkeet
Siirtyminen raidan alkuun (sivu 33).
– -painikkeet
 +- ja
Voit valita albumin tai kansion (sivu 33).
Toiston ohjauspainikkeet
Suorittaa samat toiminnot kussakin
ohjelmalähteessä.
 (toisto) -painike*
 (pikasiirto eteenpäin)- ja  (pikasiirto
taaksepäin) -painikkeet
 (tauko) -painike
 (pysäytys) -painike
DISPLAY-painike
Voit tuoda näkyviin esimerkiksi aikatiedot,
kellonajan tai esittelyn (sivut 21, 33, 36, 40, 59).
Tähdellä (*) merkityissä painikkeissa
on kohopiste (toiston ohjauspainike 
(toisto)).
13FI
Päälaitteen yläosa
”WALKMAN”-laitteen ovaalin muotoinen
liitäntä (WM-PORT)
”WALKMAN”-laitteen tai tämän yksikön
mukana toimitetun ovaalin muotoisen
”WALKMAN”-liitännän kytkemiseen
(sivu 28).
Näyttö (sivu 16)
Ohjelmalähteen valintapainikkeet
Käytetään ohjelmalähteen valitsemiseen.
HDD-painike (sivut 29, 33)
WM-PORT/USB-painike (sivut 26, 39)
CD-painike (sivut 25, 35)
TUNER/BAND -painike (sivut 27, 37)
DMPORT-painike (sivut 27, 41)
AUDIO IN -painike (sivut 27, 42)
SEARCH-painike
Voit siirtyä hakuun HDD-kiintolevyssä, CDlevyssä tai WM-PORT/USB-toiminnossa
(sivu 45).
Toiston ohjauspainikkeet
Suorittaa samat toiminnot kussakin
ohjelmalähteessä.
 (toisto/tauko) -painike
 (pysäytys) -painike
14FI
 (virtakytkin) -painike ja STANDBYmerkkivalo
 (virtakytkin) -painike
Voit kytkeä tai katkaista virran.
STANDBY-merkkivalo
Palaa, kun laitteen virta on katkaistuna.
BACK-painike
Voit siirtyä taaksepäin edelliseen näyttöön tai
alustaa järjestelmän (sivut 32, 34, 53, 61).
Valikkojen käyttöpainikkeet, • - ja
TUNE+ • TUNE– -painikkeet
Voit valita valikkotoiminnot ja syöttää
valikkoasetuksia.
-, -, - ja -painikkeet
Voit valita valikkotoiminnon tai muuttaa
asetusta.
ENTER-painike
Voit syöttää asetuksen.
- ja -painikkeet
Siirtyminen raidan alkuun (sivu 33).
Painikkeet TUNE + ja TUNE –
Voit säätää viritystaajuutta (sivu 37).
DIMMER-painike
Asettaa näytön kirkkauden (sivu 59).
HDD REC -painike
Käytetään tallennettaessa HDD:lle tai
järjestelmän alustamiseen (sivut 25, 61).
TRANSFER-painike
Voit siirtää raitoja ”WALKMAN”- tai USBlaitteeseen (sivu 30).
TITLE UPDATE -painike
Voit tuoda nimitietojen päivitysvalikon
näkyviin (sivu 47).
Isossa-Britanniassa myytävä malli
DAB AUTO SCAN/TITLE UPDATE -painike
DAB AUTO SCAN -painike
Voit hakea DAB-palvelut automaattisesti,
kun DAB-ohjelmalähde on valittuna
(sivu 20).
OPTIONS-painike
Tuo näkyviin asetusvalikon (sivut 25, 36, 52,
60).
Valikkotoiminnot määräytyvät valitun
ohjelmalähteen mukaan.
Päälaitteen etuosa
 (kuulokkeet) -liitäntä
Voit kytkeä kuulokkeet tähän.
AUDIO IN -liitäntä
Voit kytkeä ulkoisen laitteen
audiolähtöliitännän tähän (sivu 42).
Levykelkka
Voit asettaa CD-levyn tähän (sivu 35).
Kaukosäätimen tunnistin
CDHDD ONE-TOUCH REC -painike
Voit tallentaa CD-levyn nopeasti HDDkiintolevylle (sivu 24).
VOLUME-säädin
Voit säätää äänenvoimakkuutta.
 (USB) -portti
Voit kytkeä ”WALKMAN”- tai USB-laitteen
tähän (sivut 26, 39).
-painike
Avaa ja sulkee levykelkan (sivu 35).
15FI
Näyttö
DSGX-ilmaisin
Palavat, kun DSGX-toiminto on aktiivinen
(sivu 12).
Ajastimen ilmaisimet
SLEEP
Palaa, kun uniajastin on asetettu (sivu 56).
REC
Palaa, kun tallennusajastin on asetettu
(sivu 58).
PLAY
Palaa, kun toistoajastin on asetettu (sivu 57).
TAG-ilmaisin
Palaa, kun toistettavan raidan ID3-raitatiedot
näytetään.
WM-PORT-ilmaisin
Palaa, kun ”WALKMAN”-laite on kytketty
WM-PORT-liitäntään (sivut 26, 39).
USB-ilmaisin
Palaa, kun ”WALKMAN”- tai USB-laite on
kytketty (USB) -porttiin (sivut 26, 39, 47).
(USB-ilmaisin ei pala, kun ”WALKMAN”-laite
on kytketty WM-PORT-liitäntään.)
Toistotilan ilmaisimet
Ilmaisevat nykyisen toistotilan (sivu 43).
Viritinvastaanoton ilmaisimet
Palavat, kun vastaava radiotoiminto on
aktiivinen (sivu 37).
Tekstitiedot
Edistymispalkki tai raidan ja albumin nimi ja
muut tekstitiedot näkyvät tässä.
16FI
17FI
Kaiuttimien ja antennien liittäminen
Kaiutinjohdot
Paina liitännän alapuolella olevaa kielekettä ja
aseta punaisella viivalla merkityn johdon pää
plusliitäntään (+) ja ilman merkintää olevan johdon pää
miinusliitäntään (–).
Varmista, että metallijohtimet (johtojen paljaat osat)
menevät pitävästi kaiutinliitäntöihin.
Kohdista kaiutinjohdossa oleva uloke SPEAKERliitännässä olevaan koloon ja aseta johdot pitävästi
laitteen SPEAKER-liitäntöihin.
Huomautus
Kytke vain tämän järjestelmän vakiovarusteisiin sisältyvät
kaiuttimet.
Virtajohto
Kytke virtajohto pistorasiaan, kun olet liittänyt
kaikki muut johdot.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, irrota
vakiovarusteisiin sisältyvä pistokesovitin
pistokkeesta (vain sovittimella varustetut mallit).
Kun kytket laitteen pistorasiaan ensimmäistä
kertaa, esittelykuvia aletaan toistaa
automaattisesti. (Näyttöön syttyy valo
oletusarvoisesti ja esittelykuvia toistetaan, vaikka
laitteeseen ei olisikaan kytketty virtaa.) Esittelyn
voi peruuttaa kohdassa ”Automaattisen esittelyn
peruuttaminen” (sivu 21) olevien ohjeiden
avulla.
DAB-johtoantenni (vain Isossa-Britanniassa myytävä malli)
tai
Kytke valkoinen puoli
18FI
Ulkoisen DAB-ulkoantennin avulla DABvastaanoton äänenlaatua voidaan parantaa. Käytä
vakiovarusteisiin sisältyvää DAB-johtoantennia
tilapäisesti, kunnes olet asentanut DAB-ulkoantennin
(lisävaruste).
F-urosliittimellä varustettu 75 :n koaksiaalikaapeli
tarvitaan asennettaessa ulkoinen DAB-antenni
(lisävaruste).
Kuvissa näkyvä malli voi poiketa omalla alueellasi myytävästä mallista.
VOLTAGE SELECTOR
Jos laitteessa on tämä jännitteenvalitsin, aseta VOLTAGE SELECTOR
-valitsin paikallisen verkkojännitteen mukaiseen asentoon.
* Brasiliassa myytävä malli: 127 V tai 220 V
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Kytkemällä tähän DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen voit kuunnella
digitaalisen audiosoittimen (lisävaruste) toistoa (sivu 41).
AM-kehäantenni
Etsi antennille paikka ja suuntaus, jossa
vastaanoton laatu on paras.
Muista pitää AM-kehäantenni kaukana laitteesta
tai muista AV-laitteista, sillä se voi aiheuttaa
radiovastaanottoon häiriöitä.
FM-johtoantenni
tai
Etsi antennille paikka ja suuntaus, jossa vastaanoton laatu on paras.
Kytke laite ulkoiseen antenniin erikseen myytävällä 75 :n
Ulkoinen
koaksiaalikaapelilla.
antenni
tai
Kytke ruskea
puoli
Huomautus
Pidä FM- ja AM-antenni poissa kaiutinjohtojen ja virtajohdon läheltä, jotta
antennit eivät poimi häiriöitä.
19FI
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Automaattisen DAB-haun
käyttäminen
Liu’uta paristolokeron kansi auki, irrota kansi ja
aseta kaksi vakiovarusteisiin sisältyvää R6 (koko
AA) -paristoa paikoilleen (-puoli edellä) niin,
että paristojen navat tulevat oikeille puolille alla
olevan kuvan mukaan.
Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata laitetta,
vaihda molemmat paristot uusiin.
Kun laitteen ostamisen jälkeen siihen kytketään
virta ensimmäisen kerran, automaattinen DABhaku käynnistyy automaattisesti ja luo luettelon
saatavilla olevista palveluista. Voit suorittaa
automaattisen DAB-haun uudelleen alla olevien
ohjeiden mukaan.
Tämä toiminto on käytettävissä vain IsossaBritanniassa myytävässä mallissa.
Huomautuksia
Paristojen väärä käsittely voi johtaa pariston
vuotamiseen tai räjähdykseen. Muista toimia
seuraavasti:
—Laita paristot paikoilleen oikein päin (navat + ja
– ovat ohjeiden mukaisesti).
—Älä käytä vanhaa paristoa yhdessä uuden kanssa tai
erityyppisiä paristoja yhdessä.
—Älä lataa paristoja.
—Poista paristot, jos kaukosäädin on käyttämättä
pitkän aikaa.
—Jos paristo vuotaa, pyyhi pariston neste pois
paristolokerosta ja laita uudet paristot paikoilleen.
Pidä kaukosäätimen tunnistin poissa voimakkaasta
valosta (kuten auringonvalosta tai valaisimista).
Voimakas valo voi estää laitteen ohjaamisen
kaukosäätimellä.
Normaalissa käytössä paristojen pitäisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun kaukosäätimellä ei voi enää
ohjata laitetta, vaihda molemmat paristot uusiin.
1
Paina DAB AUTO SCAN päälaitteessa.
2
Paina ENTER.
”Auto Scan?” ja ”Push ENTER” tulevat
näyttöön.
Selaus alkaa. ”Auto Scan” tulee näyttöön.
Oleskelualueellasi saatavilla olevien DABpalvelujen määrän mukaan haku voi kestää
muutamia minuutteja.
Kun haku on valmis, toiminto luo luettelon
saatavilla olevista palveluista.
Huomautuksia
Jos oleskelualueellasi ei ole DAB-lähetyksiä, näyttöön
tulee teksti ”No Service”.
Älä paina mitään laitteen tai kaukosäätimen painiketta
automaattisen DAB-haun aikana. Muutoin haku
keskeytyy, eikä palveluluetteloa ehkä luoda oikein. Jos
näin käy, suorita automaattinen DAB-haku uudelleen.
Jos siirryt toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella alueella.
Tämä toiminto poistaa muistista kaikki aiemmin
esiviritetyt asemat.
Varmista ennen DAB-antennin irrottamista, että
laitteesta on katkaistu virta, jotta omat DAB-asetuksesi
säilyvät.
Tämä viritin ei tue datapalveluja.
Kaiutinten pehmustetyynyjen
kiinnittäminen
Kiinnitä vakiovarusteisiin sisältyvät
pehmustetyynyt kaiuttimien alakulmiin, niin
niiden vakaus paranee eivätkä ne pääse liukumaan.
tai
20FI
Automaattisen esittelyn peruuttaminen
Laitteen näyttö on asetettu tehtaalla syttymään
automaattisesti ja toistamaan esittelykuvia, vaikka
laitteen virta olisikin katkaistu.
Voit ottaa automaattisen esittelyn käyttöön
seuraavasti:
laitteesta virta painamalla
1 Katkaise
 (virtakytkin).
Valmiustilan ilmaisin syttyy.
Jos kytket laitteen pistorasiaan ensimmäistä
kertaa ja esittely käynnistyy, siirry vaiheeseen
2.
DISPLAY-painiketta toistuvasti,
2 Paina
kunnes kellonäkymä (–– : ––) tulee
näkyviin tai kunnes virransäästötilan
näyttö (ei näyttöä) tulee esiin.
Näyttö vaihtuu seuraavasti jokaisella
DISPLAY-painikkeen painalluksella.
Esittely  Virransäästö (ei näyttöä) 
Kello  Esittely  ...
(: Tehdasasetus)
Kellon tai virransäästötilan valitseminen
lopettaa esittelykuvien näyttämisen. (Kello
näytetään 8 sekunnin ajan, minkä jälkeen
kello katoaa näytöstä.)
Esittelyn valitseminen tuo näkyviin
esittelykuvat seuraavissa tilanteissa:
kun virta on katkaistu
kun laitteella ei ole suoritettu toimintoja 15
minuuttiin laitteen ollessa käynnissä (vain
kun HDD-, CD- tai WM-PORT/USBtoiminto on valittu).
21FI
Kellonajan asettaminen
Laitteen toimintojen oikea toiminta edellyttää,
että kellonaika on asetettu oikein. Aseta kellonaika
seuraavien ohjeiden mukaan.
CLOCK/TIMER SET

(virtakytkin)
//ENTER
laitteeseen virta painamalla
1 Kytke
 (virtakytkin).
2 Paina CLOCK/TIMER SET.
Kellonäkymä tulee näyttöön, ja tuntilukema
vilkkuu.
Jos näyttöön tulee kello- tai ajastinvalikko,
valitse ”CLOCK SET” painamalla toistuvasti
/-painikkeita ja paina sitten ENTER.
tunnit painamalla /
3 Aseta
toistuvasti ja paina sitten ENTER.
minuutit samalla tavalla
4 Aseta
(vaihe 3).
Kellonajan asetukset katoavat, kun virtajohto
irrotetaan pistorasiasta tai sattuu sähkökatko.
22FI
Audiodatan tuominen ja siirtäminen
Tietoja audiodatan tuomisesta ja
siirtämisestä
Tällä laitteella voi tuoda audiodataa HDD-laitteeseen erilaisista lähteistä. Dataa voi myös järjestellä.
Voit myös siirtää audiodataa ”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen.
Huomaa, että audiodataa ei voi siirtää suoraan CD-levyltä tai radiosta ”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen.
Audiodata on ensin tuotava tai tallennettava HDD-laitteeseen. Sen jälkeen data voidaan siirtää HDDlaitteesta ”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen.
Lisätietoja yhteensopivista ”WALKMAN”-malleista tai USB-laitteista on sivulla 78.
Tuo/tallenna audiodataa HDD-laitteeseen
Audio-CDlevyt
”WALKMAN”
”WALKMAN”USB-laite
FM/AM/DAB*
Ulkoinen laite
(AUDIO IN)
Kiintolevy
(HDD)
USB-laite
Digitaalinen
musiikkisoitin
(DMPORT)
Siirrä audiodataa HDD-laitteesta
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
23FI
Audiodatan tuominen tai tallentaminen
HDD-laitteeseen
Voit tallentaa/tuoda audiodataa CD-levyltä,
radio-ohjelmasta, kytketystä ulkoisesta laitteesta
(DMPORT/AUDIO IN), ”WALKMAN”-laitteesta
tai USB-laitteesta.
Päälaitteen etuosa
CD
HDD REC 
HDD REC 

CDHDD
ONE-TOUCH REC
Tallentaminen audio-CDlevyltä
////
ENTER
OPTIONS
Raidat muunnetaan automaattisesti MP3audiomuotoon, ja siirtonopeudeksi tulee 128 kbps.

 ja aseta levy levykelkkaan
1 Paina
(sivu 35).
Päälaitteen yläosa
CD-levyn nimitiedot haetaan automaattisesti
laitteen tietokannasta.
Jos CD-levyä vastaavia nimitietoja ei ole,
tietoja ei tule näkyviin.
CDHDD ONE-TOUCH REC
2 Paina
päälaitteessa.

////
ENTER
OPTIONS
24FI
HDD REC
Koko CD-levy tallennetaan nopeasti
tallennusnopeusasetuksesta riippumatta
(sivu 25). Ääntä ei voi kuunnella nopean
tallennuksen aikana. Laite pysähtyy
automaattisesti, kun tallennus on valmis.
Vihje
Ohjelmalähteen valintapainikkeet
(WM-PORT/USB, CD, TUNER/BAND,
DMPORT, AUDIO IN)
Nopea tallennus CD-levyltä HDD-kiintolevylle
käynnistyy aina, kun painat CDHDD ONE-TOUCH
REC riippumatta valitusta ohjelmalähteestä.
Tallennuksen pysäyttäminen
Paina .
Yksittäisten raitojen tallentaminen
1
Paina  ja aseta levy levykelkkaan.
Valitse sitten CD-ohjelmalähde
painamalla CD (sivu 35).
2
Paina HDD REC .
3
Valitse haluamasi raita painamalla
/ ja paina sitten ENTER.
Laite siirtyy tallennusvalmiustilaan:
Tallennus alkaa.
Jos valitset ”All Track”, kaikki levyn raidat
tallennetaan.
Tallennusnopeuden muuttaminen
HDD REC -painikkeen tallennusnopeuden
voi asettaa. Muista määrittää asetus ennen
tallennuksen aloittamista.
1
Valitse CD-ohjelmalähde painamalla
CD.
2
3
Paina OPTIONS.
4
Valitse ”Normal Speed” tai ”High
Speed” painamalla / ja paina
sitten ENTER.
Valitse ”REC Speed” painamalla /
ja paina sitten ENTER.
Normal Speed
 High Speed
Tallennus normaalilla
nopeudella. Ääntä voi
kuunnella tallennuksen
aikana, kun tämä tila on
valittuna.
Tallennus on noin neljä
kertaa nopeampaa kuin
tallennettaessa normaalilla
nopeudella. Ääntä ei voi
kuunnella tallennuksen
aikana, kun tämä tila on
valittuna.
Vain haluttujen raitojen
tallentaminen
Voit tallentaa vain haluamasi raidat tallentamalla
ne ohjelmaan. Luo ohjelma ennen raitojen
tallentamista (sivu 44).
1
Valitse CD-ohjelmalähde painamalla
CD.
2
Luo ohjelma suorittamalla vaiheet
1–4 kohdasta ”Oman ohjelman
luominen (ohjelmoitu toisto)”
(sivu 44).
3
Paina HDD REC  -painiketta laitteen
ollessa pysäytettynä.
4
Valitse ”All Step” painamalla / ja
paina sitten ENTER.
Huomautuksia
CD-levyltä tallennettaessa laite voi aiheuttaa
voimakkaampaa ääntä ja värinää kuin CD-levyn
toiston aikana. Tämä johtuu levyn suuremmasta
pyörimisnopeudesta tallennuksen aikana eikä
ole merkki viasta. Äänen tai värinän voimakkuus
määräytyy CD-levyn tyypin mukaan.
Jos nimitiedoissa on merkkejä, joita laite ei voi näyttää,
merkkien tilalla näkyy alaviiva (”_”).
Jos tallennat audiodataa, jossa ei ole raitamerkkejä
(esimerkiksi live-konsertin tallentaminen), laite lisää
raitamerkit automaattisesti ja lisää raitojen väliin
muutaman sekunnin tauon.
Vihjeitä
Jos nimitietoja ei löydy tai ne ovat väärät, voit lisätä
uusimmat nimitiedot ”Title Updater” -ohjelmiston
avulla (sivu 46). Voit myös muokata nimitietoja (laite
tukee aakkosnumeeristen merkkien ja symbolien
kirjoittamista) (sivu 52).
Jos tallennat vain yhden raidan, raita tallennetaan
seuraavaan paikkaan HDD-laitteessa:
”(Favorite)” -kansio esittäjähakemistossa  ”REC 1”
-kansio albumihakemistossa  raidan nimi
raitahakemistossa
(: Tehdasasetus)
25FI
Audiodatan tuominen
MP3-levyltä, ”WALKMAN”laitteesta tai USB-laitteesta
Voit tuoda MP3-levylle, ”WALKMAN”-laitteeseen
tai USB-laitteeseen tallennettua audiodataa HDDlaitteeseen. Ääntä ei voi kuunnella tallennuksen
aikana.
Kun audiodataa tuodaan HDD-laitteeseen, tuodun
datan audiomuoto, siirtonopeus ja nimitiedot
säilyvät muuttumattomina.
Tähän laitteeseen voi tuoda seuraavien
audiomuotojen mukaisia tiedostoja:
MP3 (”.mp3”)
WMA (”.wma”)
AAC (”.m4a”, ”.mp4”*)
* Tähän laitteeseen voi tuoda vain audiotiedostoja.
Videotiedostoja ei voi tuoda.
1 Valmistele laite tallennusta varten.
Valitse ohjelmalähteeksi se väline, josta raidat
tuodaan.
Kun raitoja tuodaan MP3-levyltä:
Valitse CD ohjelmalähteeksi painamalla CD ja
aseta levy levykelkkaan (sivu 35).
Kun raitoja tuodaan ”WALKMAN”laitteesta:
Valitse WM-PORT/USB-ohjelmalähde
painamalla WM-PORT/USB ja liitä
”WALKMAN”-laite tämän laitteen päällä
olevaan WM-PORT-liitäntään (sivu 28).
Valitse WM-PORT/USB-ohjelmalähde
painamalla WM-PORT/USB ja liitä
”WALKMAN”-laite tämän laitteen
etuosassa olevaan (USB) -porttiin.
Kun raitoja tuodaan USB-laitteesta:
Valitse WM-PORT/USB-ohjelmalähde
painamalla WM-PORT/USB ja liitä USB-laite
tämän laitteen etuosassa olevaan (USB)
-porttiin.
albumi, kansio tai raita, jonka
2 Valitse
haluat tuoda.
Jos haluat tuoda kaiken sisällön valitusta
välineestä, siirry vaiheeseen 3.
26FI
3 Paina HDD REC .
Laite siirtyy tuontivalmiustilaan.
4 Valitse kohde painamalla /.
Valitun välineen kaiken sisällön tuominen:
Valitse ”All Folder”.
Yhden kansion tuominen:
Valitse ”All Track”.
Vain yhden raidan tuominen:
Varmista, että haluamasi raita on valittuna.
5 Paina ENTER.
Tuonti alkaa.
Myös nimitiedot tuodaan lähteestä.
Tuonnin pysäyttäminen
Paina .
Huomautus
Kielestä riippuen kaikkia nimitiedon merkkejä ei
välttämättä voida tuoda.
Vihjeitä
Jos haluat tuoda tietokoneeseen tallennettua
musiikkidataa HDD-laitteeseen, kopioi data
tietokoneesta USB-laitteeseen ja tuo data sitten USBlaitteesta HDD-laitteeseen.
Jos tallennat vain yhden raidan, raita tallennetaan
seuraavaan paikkaan HDD-laitteessa:
”(Favorite)” -kansio esittäjähakemistossa  ”REC 1”
-kansio albumihakemistossa  raidan nimi
raitahakemistossa
”WALKMAN”-laitteen tai USBlaitteen irrottaminen tästä laitteesta
1
Valitse WM-PORT/USB-ohjelmalähde
painamalla WM-PORT/USB.
2
Pidä -painiketta painettuna, kunnes
teksti ”Device Stop” tulee näyttöön.
3
Irrota ”WALKMAN”- tai USB-laite tästä
laitteesta.
USB-laitteen lähdemuistin
valitseminen tuontia varten
Joissakin USB-laitteissa on ehkä valittava muisti
(esimerkiksi sisäinen muisti tai muistikortti),
johon haluttu kansio tai raita on tallennettu.
Valitse tällöin muisti seuraavien ohjeiden mukaan.
Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on sivulla
78.
1
Valitse WM-PORT/USB-ohjelmalähde
painamalla WM-PORT/USB ja liitä
USB-laite (USB) -porttiin.
Jos ”WALKMAN”-laite on kytketty WMPORT-liitäntään, irrota se.
2
3
Paina OPTIONS.
4
Toimi kohdan ”Audiodatan tuominen
MP3-levyltä, ”WALKMAN”-laitteesta
tai USB-laitteesta” vaiheen 2 mukaan
(sivu 26).
Valitse ”Memory Select” painamalla
/ ja paina sitten ENTER.
Kun tallennetaan ulkoisesta laitteesta
(DMPORT):
Valitse DMPORT ohjelmalähteeksi
painamalla DMPORT ja kytke sitten ulkoinen
laite DMPORT-liitäntään (sivu 41).
Kun tallennetaan ulkoisesta laitteesta
(AUDIO IN):
Valitse AUDIO IN ohjelmalähteeksi
painamalla AUDIO IN ja kytke sitten
ulkoinen laite AUDIO IN -liitäntään
(sivu 42).
2 Paina HDD REC .
Tallennus alkaa.
Laite lisää automaattisesti raitamerkin
60 minuutin välein.
Tallennuksen pysäyttäminen
Paina .
Äänityksen kytkeminen taukotilaan
Paina HDD REC .
Kun tallennus käynnistetään uudelleen,
raitamerkki lisätään ja uusi raita luodaan.
Vihjeitä
Tallentaminen FM/AM-radioohjelmasta, DAB-palvelusta*
tai kytketystä ulkoisesta
laitteesta
Voit tallentaa ääntä FM/AM-radio-ohjelmasta,
DAB-palvelusta* tai ulkoisesta laitteesta. Raidat
tallennetaan ja muunnetaan automaattisesti MP3audiomuotoon, ja siirtonopeudeksi tulee 128 kbps.
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
1 Valmistele laite tallennusta varten.
Valitse ohjelmalähteeksi se lähde, josta
tallennetaan.
Kun tallennetaan FM/AM-radioohjelmasta tai DAB-palvelusta*:
Valitse FM/AM/DAB-ohjelmalähde
painamalla TUNER/BAND ja viritä
haluamasi radio-ohjelma tai DAB-palvelu
(sivu 37).
Voit lisätä raitamerkin painamalla HDD REC 
-painiketta. Raitamerkin voi lisätä vain, jos raita on
vähintään 4 sekunnin pituinen.
Tallennettu data nimetään HDD-laitteessa seuraavasti.
Tallennus- Esittäjälähde
hakemisto
AlbumiRaitahakemisto*1 hakemisto*2
FM
(TUNER
FM)
(Aseman
Track01
taajuus) MHz
AM
(TUNER
AM)
(Aseman
taajuus) kHz
Track01
DAB
(TUNER
DAB)
(Palvelun
nimi)
Track01
DMPORT (DMPORT) DMPORT
0001*2
Track01
AUDIO
IN
Track01
(AUDIO)
AUDIO
0001*2
*1FM-, AM- ja DAB-tallennuksissa kansioon voi
tallentaa enintään 99 raitaa. Sadannesta raidasta
eteenpäin raidat tallennetaan uuteen kansioon, jonka
nimeen on lisätty numero.
(Esimerkki: 87,5 MHz (0002))
DMPORT- ja AUDIO IN -tallennuksissa kansio
luodaan jokaiselle tallennukselle.
*2Nimeen lisättävä numero määräytyy sen mukaan,
miten monta kertaa tallennuslähteestä on tallennettu.
27FI
Audiodatan siirtäminen HDD-laitteesta
Voit siirtää HDD-laitteen audiodataa
”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen. Lisätietoja
yhteensopivista ”WALKMAN”-malleista ja USBlaitteista on sivulla 78.
”WALKMAN”-laitteen
ovaalin muotoisen liitännän
kytkeminen
WM-PORT-liitännällä varustettu ”WALKMAN”laite voidaan kytkeä tämän laitteen päällä olevaan
WM-PORT-liitäntään.
Lisätietoja tyypin A ja tyypin B liitäntöihin
sopivista ”WALKMAN”-malleista on sivulla 78.
////
ENTER
Kuvissa on tyypin A liitäntä.
laitteen päällä olevan
1 Poista
WM-PORT-liitännän kansi kuvan

Ohjelmalähteen
valintapainike
(HDD)
osoittamalla tavalla.
WM-PORT

TRANSFER

////ENTER
Paina WM-PORT-liitännän kantta ”PUSH”-tekstillä
varustetusta kohdasta. Kun vasen reuna nousee ylös, ota
kannesta kiinni ja irrota se.
28FI
”WALKMAN”-laitteen ovaalin
2 Kytke
muotoinen liitäntä alla olevan kuvan
mukaisesti.
Audiodatan siirtäminen
”WALKMAN”- tai USBlaitteeseen
”WALKMAN”- tai USB-laite
1 Kytke
tähän laitteeseen.
Kun raitoja siirretään ”WALKMAN”laitteeseen:
Tee jokin seuraavista toimista.
Kytke ”WALKMAN”-laite tämän laitteen
päällä olevaan WM-PORT-liitäntään.
Kytke ”WALKMAN”-laite tämän laitteen
etuosassa olevaan (USB) -porttiin.
Kun raitoja siirretään USB-laitteeseen:
Aseta WM-PORT-liitännän reikä liitännän
vasemmassa sivussa olevan ulokkeen mukaisesti.
Kytke USB-laite tämän laitteen etuosassa
olevaan (USB) -porttiin.
Irrota ’’WALKMAN’’-laitteen ovaalin
muotoinen liitäntä vaiheessa 1 kuvatulla
tavalla.
Varmista, että ”WALKMAN”- tai USB-laite
on kytketty tukevasti.
Katso lisätietoja liittämisestä ”WALKMAN”tai USB-laitteen käyttöohjeista.
Jos kaksi kannettavaa laitetta on kytketty
WM-PORT-liitäntään ja (USB) -porttiin
samanaikaisesti, WM-PORT-liitäntään
kytketty laite on etusijalla. Jos haluat valita
(USB) -porttiin kytketyn laitteen, irrota
laite WM-PORT-liitännästä.
Huomautuksia
 Älä kytke ”WALKMAN”-laitetta tähän
laitteeseen, kun ”WALKMAN” päivittää
tietokantaa.
 ”WALKMAN”- tai USB-laitteen tunnistamiseen
voi mennä jonkin aikaa.
HDD-ohjelmalähde
2 Valitse
painamalla HDD.
näkyviin kohde (albumi tai raita),
3 Tuo
jonka haluat siirtää.
Jos haluat siirtää kaiken sisällön HDDlaitteesta, siirry vaiheeseen 4.
29FI
4 Paina TRANSFER päälaitteessa.
Laite siirtyy valmiustilaan.
USB-laitteen kohdemuistin
valitseminen siirtoa varten
Joissakin USB-laitteissa on ehkä valittava muisti
(esimerkiksi sisäinen muisti tai muistikortti),
johon audiodata siirretään. Valitse tällöin muisti
seuraavien ohjeiden mukaan.
Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on
sivulla 78.
1
siirrettävä kohde painamalla
5 Valitse
/.
Valitun albumin kaikkien raitojen
siirtäminen:
Valitse ”All Track”.
Vain valitun raidan siirtäminen:
Varmista, että haluamasi raita on valittuna.
6 Paina ENTER.
Siirto alkaa.
Siirron pysäyttäminen
Paina .
Kun pysäytät siirron, siirron pysähtyminen voi
kestää jonkin aikaa.
”WALKMAN”-laitteen tai USBlaitteen irrottaminen tästä laitteesta
1
Valitse WM-PORT/USB-ohjelmalähde
painamalla WM-PORT/USB.
2
Pidä -painiketta painettuna, kunnes
teksti ”Device Stop” tulee näyttöön.
3
Irrota ”WALKMAN”- tai USB-laite tästä
laitteesta.
Valitse WM-PORT/USB-ohjelmalähde
painamalla WM-PORT/USB ja liitä
USB-laite (USB) -porttiin.
Jos ”WALKMAN”-laite on kytketty WMPORT-liitäntään, irrota se.
2
3
Paina OPTIONS.
4
Toimi kohdan ”Audiodatan
siirtäminen ”WALKMAN”- tai USBlaitteeseen” vaiheen 2 mukaan
(sivu 29).
Valitse ”Memory Select” painamalla
/ ja paina sitten ENTER.
Vihje
Jos siirrät ID3-raitatiedoilla varustetun raidan
”WALKMAN”-laitteeseen, ID3-raitatiedot näytetään
nimitietoina ”WALKMAN”-laitteessa. Jos huomaat väärät
ID3-raitatiedot, päivitä tiedot jollakin seuraavista ohjeista
ja siirrä audiodata sitten ”WALKMAN”-laitteeseen.
Voit päivittää nimitiedot ”Title Updater” -ohjelmistolla
(sivu 49).
Tallenna CD-levyn audio uudelleen HDD-kiintolevyyn.
Kun laitat CD-levyn asemaan, näytetään ”Title Data
Searching” -tulokset (sivu 35). Valitse ”No Match”
ja tallenna sitten CD-levy HDD-kiintolevyyn. Lisää
nimitiedot nimitietojen muokkaustoiminnolla, kun
tallennus on valmis (sivu 52).
Jos raidalla ei ole ID3-raitatietoja, raidan ja albumin nimi
näytetään nimitietoina ”WALKMAN”-laitteessa.
Huomautuksia
Älä irrota ”WALKMAN”- tai USB-laitetta
siirron aikana. Jos laite irrotetaan siirron aikana,
”WALKMAN”- tai USB-laitteen tiedot voivat
vahingoittua.
Kun ”WALKMAN”- tai USB-laitetta kytketään
(USB) -porttiin, älä kytke laitetta ja ”WALKMAN”tai USB-laitetta USB-keskittimen kautta.
30FI
Vain haluttujen raitojen siirtäminen
Voit siirtää vain haluamasi raidat tallentamalla
ne ohjelmaan. Luo ohjelma ennen raitojen
tallentamista (sivu 44).
1
Valitse HDD-ohjelmalähde
painamalla HDD.
2
Luo ohjelma suorittamalla vaiheet
1–4 kohdasta ”Oman ohjelman
luominen (ohjelmoitu toisto)”
(sivu 44).
3
Paina TRANSFER päälaitteessa
laitteen ollessa pysäytettynä.
4
Valitse ”All Step” painamalla / ja
paina sitten ENTER.
Huomautus
Jos ohjelmoidut raidat siirretään ”WALKMAN”- tai
USB-laitteeseen, toistojärjestys on ”WALKMAN”- tai
USB-laitteen toistomääritysten mukainen. Tästä syystä
raitoja ei välttämättä toisteta laitteessa ohjelmoidussa
järjestyksessä.
”WALKMAN”- tai USB-laitteen
vapaata tilaa koskevat vaatimukset
siirroissa
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa tarvittava
vapaa tila riippuu siirrettävän raidan pituudesta
(toistoajasta).
Seuraavassa taulukossa on esimerkki siirrettävistä
raidoista MP3-muodossa siirtonopeudella
128 kbps, 44,1 kHz.
Raidan pituus
(toistoaika)
5 minuuttia
Tarvittava
vapaa tila
Noin 5 Mt
15 minuuttia
Noin 14 Mt
30 minuuttia
Noin 28 Mt
Siirtoaika
Noin 30
sekuntia
Noin 1
minuutti ja 30
sekuntia
Noin kolme
minuuttia
Voit tarkistaa ”WALKMAN”- tai USB-laitteen
vapaan tilan määrän valitsemalla WM-PORT/
USB-ohjelmalähteen painamalla WM-PORT/
USB ja painamalla sitten DISPLAY-painiketta
”WALKMAN”- tai USB-laitteen ollessa
pysäytettynä (sivu 40).
31FI
Raitojen poistaminen ”WALKMAN”- tai USBlaitteessa
Voit poistaa laitteeseen kytketyn ”WALKMAN”tai USB-laitteen raitoja tämän laitteen kautta.
Huomautus
Älä irrota ”WALKMAN”- tai USB-laitetta tai katkaise
virtaa, ennen kuin poisto on päättynyt.
WM-PORT/USB-ohjelmalähde
1 Valitse
painamalla WM-PORT/USB.
poistettavat raidat sisältävä
2 Kytke
”WALKMAN”- tai USB-laite tähän
laitteeseen.
Kun raitoja poistetaan ”WALKMAN”laitteesta
Tee jokin seuraavista toimista.
Kytke ”WALKMAN”-laite tämän laitteen
päällä olevaan WM-PORT-liitäntään
(sivu 28).
Kytke ”WALKMAN”-laite tämän laitteen
etuosassa olevaan (USB) -porttiin.
Kun raitoja poistetaan USB-laitteesta
Kytke USB-laite tämän laitteen etuosassa
olevaan (USB) -porttiin.
Varmista, että ”WALKMAN”- tai USB-laite
on kytketty tukevasti.
3 Paina OPTIONS.
”Erase” painamalla / ja
4 Valitse
paina sitten ENTER.
32FI
poistettava kohde painamalla
5 Valitse
/ ja paina sitten ENTER.
”WALKMAN”- tai USB-laitteen kaiken
sisällön poistaminen:
Valitse ”All Erase”.
Kansion poistaminen:
Valitse kansio ja valitse sitten ”All Track”.
Vain yhden raidan poistaminen:
Valitse kansio, joka sisältää poistettavan
raidan, ja valitse sitten raita.
”OK” painamalla / ja paina
6 Valitse
sitten ENTER.
Palaaminen edelliseen tilaan
Paina BACK.
Jos valitset ”Cancel” vaiheessa 6, näyttö palaa
vaiheen 5 tilaan.
Poiston peruuttaminen
Paina .
Peruutuksen toteutumiseen voi kulua jokin aikaa.
”WALKMAN”-laitteen tai USBlaitteen irrottaminen tästä laitteesta
Pidä painiketta  painettuna, kunnes ”Device
Stop” tulee näyttöön, ja irrota ”WALKMAN”- tai
USB-laite tästä laitteesta.
Huomautuksia
Ohjelma tyhjennetään, kun jokin ohjelmoiduista
raidoista poistetaan ”WALKMAN”- tai USB-laitteesta.
Jos kansiossa on piilotettuja tiedostoja, kansiota ei voi
poistaa, vaikka kohdassa 5 valittaisiin ”All Erase” tai
”All Track”. (Kansiossa olevat raidat poistetaan, mutta
kansio säilytetään.)
Audiodatan toistaminen
Toisto HDD-laitteesta
Tässä laitteessa voidaan toistaa seuraavien
audiomuotojen mukaisia tiedostoja:
MP3 (”.mp3”)*1
WMA (”.wma”)*1
AAC (”.m4a”, ”.mp4”*2)*1
*1Tällä laitteella ei voi toistaa raitoja, joissa on käytetty
tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa (Digital Rights
Management).
Internetin web-sivustoista (online-musiikkikaupat
mukaan lukien) ladattuja raitoja ei ehkä voi toistaa tällä
laitteella.
*2Tässä laitteessa voidaan toistaa vain audiotiedostoja.
Tässä laitteessa voidaan taata vain ”Media Manager for
WALKMAN” -ohjelmistolla luotujen audiotiedostojen
toisto.
HDD
Numeropainikkeet
//ENTER
Raidan nimi
Raidan numero albumissa
DISPLAY


/

HDD-ohjelmalähde
1 Valitse
painamalla HDD.
2 Aloita toisto painamalla -painiketta.
Toisto alkaa.
Toisto alkaa viimeksi toistetusta tai
tallennetusta raidasta.
Aikatiedot (kulunut aika)
Muut toiminnot
Toiminto
Toiston
pysäyttäminen
Toiston
kytkeminen
taukotilaan
Toimi näin
Tietyn kohdan
etsiminen raidasta
Pidä painiketta /
painettuna toiston aikana ja
vapauta painike haluamassasi
kohdassa.
Edellisen/
seuraavan raidan
valinta
Raidan valinta
Paina / toiston
aikana.
+/ –
/
Albumin nimi ym.
Toiston ilmaisin
Paina .
Paina . Paina uudelleen 
tai paina , kun haluat jatkaa
toistoa.
Valitse raita painamalla /
raitahakemistossa (sivu 34).
Voit myös painaa vastaavaa
numeropainiketta*1 ja painaa
ENTER.
Albumin valinta
Paina
Tietojen
näyttäminen
Paina toistuvasti DISPLAYpainiketta*2.
+/–.
*1Raidan numero 10 ja muut kaksinumeroiset raidat
voit valita painamalla kyseisiä numeronäppäimiä
(esimerkiksi raita 15: paina [1] ja [5]).
*2 DISPLAY-painiketta painamalla näytettävät tiedot riippuvat
laitteen tilasta. Kun laite on pysäytettynä, näytetään HDDkiintolevyn vapaa tila tai kellonaika. Kun laite toistaa raitaa,
näytetään esimerkiksi ID3-nimitiedot tai kellonaika.
Vihje
Jos nimitietoja ei löydy tai ne ovat väärät, voit lisätä uusimmat
nimitiedot ”Title Updater” -ohjelmiston avulla (sivu 46). Voit
myös muokata nimitietoja (laite tukee aakkosnumeeristen
merkkien ja symbolien kirjoittamista) (sivu 52).
33FI
2. hakemisto (albumihakemisto)
Huomautus
DISPLAY-painikkeella toiston aikana näkyviin saatavia
nimitietoja (ID3-nimitiedot: albumin, esittäjän tai raidan
nimeä) ei voi muokata.
Näkyviin tulee valitun esittäjän albumiluettelo.
Valitse haluamasi albumi painamalla /.
Albumi-kuvake
Tietoja HDD:n tietorakenteesta
Esittäjä-hakemisto
Albumihakemisto
Raitahakemisto
Paina  tai ENTER.
Paina  tai BACK.
3. hakemisto (raitahakemisto)
Näkyviin tulee valitun albumin raitaluettelo.
Valitse haluamasi albumi painamalla /.
Raita-kuvake
Tässä osiossa käydään läpi HDD:n tietorakenne ja
kohteiden valinta.
Alla olevissa kuvissa näkyvät esittäjien, albumien
ja raitojen nimet vastaavat yllä olevan kuvan
tietoja.
1. hakemisto (esittäjähakemisto)
Kun laitteeseen kytketään virta ja ohjelmalähteeksi
valitaan HDD, näytetään luettelo esittäjistä, joiden
raitoja on tallennettu laitteen HDD-kiintolevyyn
(vain toistotilan ollessa ”Continue”).
Esittäjä-kuvake
Paina  tai ENTER.
34FI
Paina  tai BACK.
Kun painat ENTER-painiketta, laite alkaa toistaa
valittua raitaa. Jos toiston aikana painetaan BACKpainiketta, näkyviin tulee raitahakemisto.
Vihjeitä
Näissä hakemistoissa näytettäviä nimiä voi muokata.
Kun toiston aikana painetaan DISPLAY-painiketta,
raidan ID3-tiedot tulevat näyttöön. ID3-tietoja ei voi
muokata.
Toisto CD-levyltä
Tällä laitteella voi toistaa CD- ja CD-R-/RW-levyjä,
joille on tallennettu MP3-audioraitoja. Lisätietoja
toistettavista levyistä on sivulla 73.
Sulje levylokero painamalla  uudelleen.
Laite alkaa automaattisesti etsiä levyn
nimitietoja tietokannastaan (Gracenote).
(Laitteen tehdasasenteinen tietokanta on
lokakuulta 2008.)
Jos nimitiedot löydetään, tulokset näytetään
näytöllä (vaikka tuloksena olisi vain yksi
osuma). Valitse nimitieto painamalla /,
ja nouda nimitiedot painamalla ENTER. Jos
mikään vaihtoehdoista ei ole oikea, valitse
”No Match”. Nimitietoja ei noudeta.
Jos nimitietoja ei löydy, tietoja ei tule näkyviin
eikä nimeä lisätä.
CD
Numeropainikkeet
////
ENTER
OPTIONS
+/ –
/

/

DISPLAY
Kun laitteeseen laitetaan 8 cm:n singleCD-levy, varmista, että se laitetaan kelkan
keskelle.
toisto painamalla 3 Aloita
painiketta.
Toisto alkaa.
Raidan nimi
Toiston ilmaisin
Albumin tai
kansion nimi

CD-ohjelmalähde painamalla
1 Valitse
CD.
2 Paina  ja aseta levy levykelkkaan.
Levykelkka liukuu ulos.
Raidan numero
albumissa
Aikatiedot
(kulunut aika)
Tietoja hakemistorakenteesta
ja MP3-tiedostojen
toistojärjestyksestä
Aseta levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
MP3-tiedostoja käytetään kahdella
hakemistotasolla: kansiot ja tiedostot. Kansiossa
voi olla alikansioita (alihakemistoja). Kun laite
on toistanut kaikki kansiossa (tai alikansiosa)
olevat tiedostot, se siirtyy seuraavan kansion (tai
alikansion) ensimmäiseen tiedostoon.
Tämä laite voi näyttää data-CD-levyn MP3tiedostot aina 8:nteen alikansioon saakka
(alikansio 8).
35FI
Muut toiminnot
Toiminto
Toimi näin
Toiston
pysäyttäminen
Paina .
Jos nimitiedot löydetään, tulokset näytetään
näytöllä (vaikka tuloksena olisi vain yksi
osuma). Valitse nimitieto painamalla /,
ja nouda nimitiedot painamalla ENTER. Jos
mikään vaihtoehdoista ei ole oikea, valitse ”No
Match”. Nimitietoja ei noudeta.
Jos nimitietoja ei löydy, tietoja ei tule näkyviin
eikä nimeä lisätä.
Toiston kytkeminen Paina . Paina uudelleen 
taukotilaan
tai paina , kun haluat jatkaa
toistoa.
Tietyn kohdan
etsiminen raidasta
Pidä painiketta /
painettuna toiston aikana ja
vapauta painike haluamassasi
kohdassa.
Edellisen/seuraavan Paina / toiston
raidan valinta
aikana.
Valitse raita
Paina vastaavaa
numeropainikkeilla numeropainiketta*1 ja paina
sitten ENTER.
Kansion valinta
(vain MP3-levy)
Valitse kansio painamalla
+/–.
Tietojen
näyttäminen
Paina toistuvasti DISPLAYpainiketta*2.
Levyn poistaminen
Paina  päälaitteessa.
*1Raidan numero 10 ja muut moninumeroiset raidat
voit valita painamalla kyseisiä numeronäppäimiä
(esimerkiksi raita 124: paina [1], [2] ja [4]).
*2DISPLAY-painiketta painamalla näytettävät tiedot
riippuvat laitteen tilasta. Kun laite on pysäytettynä,
näytetään vuorotellen normaali näyttö ja kellonaika.
Kun laite toistaa audio-CD-levyä, näytetään muun
muassa raidan kulunut aika, nykyisen raidan jäljellä
oleva aika, levyn jäljellä oleva aika ja ID3-nimitiedot.
Kun laite toistaa MP3-levyä, näytetään esimerkiksi ID3nimitiedot tai kellonaika.
Huomautus
Levyn jäljellä oleva aikaa ei näytetä satunnaistoiston tai
ohjelmoidun toiston aikana.
Nimitietojen hakeminen
manuaalisesti
Laite hakee automaattisesti nimitiedot, kun CDlevy laitetaan laitteeseen. Tiedot voi kuitenkin
hakea myös manuaalisesti.
1
Kun laite on pysäytettynä, paina
OPTIONS.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse ”CD Info” painamalla / ja
paina sitten ENTER.
Näyttöön tulee ”Accessing Gracenote
Database” ja laite aloittaa nimitietojen
hakemisen.
36FI
3
Vahvista hakutulokset ja paina sitten
ENTER.
Nimitiedot haetaan.
Vihje
Jos nimitietoja ei löydy tai ne ovat väärät, voit lisätä
uusimmat nimitiedot ”Title Updater” -ohjelmiston avulla
(sivu 46). Voit myös muokata nimitietoja (laite tukee
aakkosnumeeristen merkkien ja symbolien kirjoittamista)
(sivu 52).
Huomautuksia MP3-levyjen toistosta
Älä tallenna MP3-tiedostoja sisältävälle levylle muun
tyyppisiä tiedostoja tai tarpeettomia kansioita.
Laite ohittaa ne kansiot, joissa ei ole MP3-tiedostoja.
MP3-tiedostot toistetaan aakkosjärjestyksessä.
Laite toistaa vain ne MP3-tiedostot, joiden
tiedostotunniste on ”.mp3”.
Jos levyllä on tiedostoja, joiden tiedostotunniste on
”.mp3”, mutta jotka eivät ole MP3-tiedostoja, laite voi
toistaa kohinaa tai siihen voi tulla toimintahäiriö.
Levyllä voi olla enintään
—255 MP3-kansiota (juurikansio mukaan lukien)
—511 MP3-tiedostoa
—512 MP3-tiedostoa ja kansiota
—8 kansiotasoa (tiedostopuurakenne).
Yhteensopivuutta kaikkien MP3-koodaus-/
tallennusohjelmistojen, tallentavien laitteiden
ja tallennusvälineiden kanssa ei voida taata.
Epäyhteensopivat MP3-tiedostot voivat tuottaa kohinaa
tai katkonaista ääntä tai estää toiston kokonaan.
Huomautuksia moni-istuntolevyjen toistosta
Jos levyn alussa on CD-DA-istunto (tai MP3-istunto),
se tunnistetaan CD-DA-levyksi (tai MP3-levyksi), eikä
muita istuntoja toisteta.
Levy, jolla on sekalaisia CD-muotoja, tunnistetaan CDDA-levyksi (audiolevy).
Radion tai DAB-palvelujen kuunteleminen
FM/AM-radioasemat tai DAB-palvelut voi
virittää manuaalisesti tai automaattisesti. Jos
asemat tai palvelut esiviritetään etukäteen, ne voi
myöhemmin virittää nopeasti antamalla numeron.
DAB-palveluja voi vastaanottaa vain IsossaBritanniassa myytävällä mallilla.
TUNER/BAND
TUNING MODE
FM MODE
TUNING MODE toistuvasti,
2 Paina
kunnes ”AUTO” näkyy näytössä.
haluamasi asema tai palvelu
3 Viritä
painamalla TUNE +/–.
Haku pysähtyy automaattisesti, kun asema on
viritetty, ja sanat ”TUNED” ja ”STEREO” (jos
ohjelma on stereofoninen) tulevat näyttöön.
Voit lopettaa haun painamalla .
Toiminto
FM-tila
TUNER
MEMORY
ENTER
Taajuus (FM/AM) tai palvelun nimi (DAB)
TUNE +/–

Kun virität FM-aseman, joka sisältää RDS
(Radio Data System) -palvelun, aseman nimi
tulee näyttöön (vain Euroopassa myytävät
mallit).
Vihje
FM/AM-radioaseman tai
DAB‑palvelun* valitseminen
Ennen kuin voit vastaanottaa DAB-palveluja,
sinun on tallennettava lähetyksen sisältö (palvelun
osat) automaattisen DAB-haun avulla
(katso ”Automaattisen DAB-haun käyttäminen”
sivulla 20).*
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
Viritystilan voi valita myös asetusvalikosta. Siirry
asetusvalikkoon ja valitse ”Tuning Mode” – ”Manual”
tai ”Auto” (DAB-vastaanotossa vaihtoehtoa ”Manual” ei
näytetä).
Heikon aseman virittäminen (vain
FM- ja AM-vastaanotto)
Jos sanaa ”TUNED” ei tule näyttöön eikä haku
pysähdy, paina TUNING MODE toistuvasti,
kunnes ”AUTO” tai ”PRESET” katoaa näytöstä, ja
viritä sitten haluamasi asema painamalla TUNE
+/– toistuvasti.
”DAB”, ”FM” tai ”AM”
1 Valitse
painamalla TUNER/BAND toistuvasti.
37FI
Kohinan vähentäminen heikon FMstereoaseman vastaanoton aikana
Siirry stereovastaanotosta monovastaanottoon
painamalla FM MODE toistuvasti, kunnes
”MONO” näkyy näytössä.
2 Paina TUNER MEMORY.
Esiviritysnumero vilkkuu.
AM-viritysvälin muuttaminen
AM-viritysväli on asetettu tehtaalla 9 kHz:ksi
(joillakin alueilla 10 kHz:ksi; tätä toimintoa ei ole
Euroopassa myytävässä mallissa).
1
Viritä jokin AM-asema ja katkaise
sitten laitteesta virta painamalla .
2
Tuo kellonaika näkyviin painamalla
DISPLAY.
Kellonaika tulee näkyviin noin 8 sekunniksi.
Suorita vaihe 3 kellonajan ollessa näytössä.
3
Esiviritysnumero
esiviritysnumero painamalla
3 Valitse
TUNE +/– ja paina sitten ENTER.
Asema tai palvelu esiviritetään.
Esiviritysnumero
Pidä päälaitteen painiketta
TUNE + painettuna ja paina 
päälaitteessa.
Kaikki AM-asemat poistetaan muistista. Jos
haluat palauttaa viritysvälin tehdasasetuksen
mukaiseksi, toimi uudelleen edellä kuvatulla
tavalla.
Huomautuksia DAB-palvelun kuuntelemisesta
Kun virität DAB-palvelun, voi kulua muutama sekunti,
ennen kuin ääni tulee kuuluviin.
Ensisijaisen palvelun vastaanotto alkaa automaattisesti,
kun toissijainen palvelu päättyy.
Radioasemien tai DABpalvelujen* esivirittäminen
Jos esivirität FM- ja AM-asemat tai DAB-palvelut*,
voit myöhemmin virittää ne helposti valitsemalla
vastaavan pikavalintanumeron. Muistiin voi
esivirittää enintään 20 FM-asemaa tai DABpalvelua ja enintään 10 AM-asemaa.
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
1
38FI
muut asemat tai palvelut
4 Tallenna
toistamalla vaiheita 1–3.
Esiviritetyt asemat tai palvelut säilyvät
muistissa noin puoli vuorokautta, vaikka
virtajohto irrotettaisiin tai sattuisi sähkökatko.
Esiviritetyn aseman tai palvelun
kuunteleminen
1
Valitse ”DAB”, ”FM” tai ”AM”
painamalla TUNER/BAND toistuvasti.
2
Paina TUNING MODE toistuvasti,
kunnes ”PRESET” näkyy näytössä.
3
Valitse esiviritetty asema painamalla
TUNE +/–.
Vihje
Viritä haluamasi radioasema tai
DAB-palvelu (”FM/AM-radioaseman
tai DAB-palvelun valitseminen”
sivulla 37).
Voit valita esiviritetyn aseman painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
Jos esimerkiksi haluat valita aseman, jonka
pikavalintanumero on 15, paina numeropainikkeita 1 ja 5
ja paina sitten ENTER.
Jos antamasi numeron mukaista esiviritettyä asemaa ei
ole, näyttöön tulee ”––” etkä voi valita asemaa.
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
Voit kytkeä ”WALKMAN”- tai USB-laitteen tähän
laitteeseen ja kuunnella ”WALKMAN”- tai USBlaitteeseen tallennettua musiikkia.
Lisätietoja ”WALKMAN”-malleista ja USBlaitteista, jotka voi kytkeä tähän laitteeseen, on
kohdassa ”Tämän laitteen tukemat ”WALKMAN”mallit ja USB-laitteet” (sivu 78).
Tässä laitteessa voidaan toistaa seuraavien
audiomuotojen mukaisia tiedostoja:
MP3 (”.mp3”)*1
WMA (”.wma”)*1
AAC (”.m4a”, ”.mp4”*2)*1
*1Tällä laitteella ei voi toistaa raitoja, joissa on käytetty
tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa (Digital Rights
Management).
Internetin web-sivustoista (online-musiikkikaupat
mukaan lukien) ladattuja raitoja ei ehkä voi toistaa tällä
laitteella.
*2Tässä laitteessa voidaan toistaa vain audiotiedostoja.
Videotiedostoja ei voi toistaa. Tässä laitteessa
voidaan taata vain ”Media Manager for WALKMAN”
‑ohjelmistolla luotujen audiotiedostojen toisto.
WM-PORT/USB
+/ –

Kun raitoja toistetaan ”WALKMAN”laitteesta:
Tee jokin seuraavista toimista.
Kytke ”WALKMAN”-laite tämän laitteen
päällä olevaan WM-PORT-liitäntään
(sivu 28).
Kytke ”WALKMAN”-laite tämän laitteen
etuosassa olevaan (USB) -porttiin.
Kun raitoja toistetaan USB-laitteesta:
Kytke USB-laite tämän laitteen etuosassa
olevaan (USB) -porttiin.
Varmista, että ”WALKMAN”- tai USB-laite
on kytketty tukevasti.
Katso lisätietoja liittämisestä ”WALKMAN”tai USB-laitteen käyttöohjeista.
Kun laite on kytketty, näytössä näkyy sana
”Reading” ja taltion nimi.
Huomautuksia
////
ENTER
DISPLAY
”WALKMAN”- tai USB-laite
2 Kytke
tähän laitteeseen.
Jos kaksi kannettavaa laitetta on kytketty
WM-PORT-liitäntään ja (USB) -porttiin
samanaikaisesti, WM-PORT-liitäntään
kytketty laite on etusijalla. Jos haluat valita
(USB) -porttiin kytketyn laitteen, irrota
laite WM-PORT-liitännästä.
Numeropainikkeet
/
WM-PORT/USB-ohjelmalähde
1 Valitse
painamalla WM-PORT/USB.

 Älä kytke ”WALKMAN”-laitetta tähän
laitteeseen, kun ”WALKMAN” päivittää
tietokantaa.
 ”WALKMAN”- tai USB-laitteen tunnistamiseen
voi mennä jonkin aikaa.
/

39FI
3 Aloita toisto painamalla -painiketta.
Raidan nimi
Toiston ilmaisin
Albumin tai
kansion nimi
Huomautuksia
Muista pysäyttää toisto ennen ”WALKMAN”- tai USBlaitteen irrottamista tästä laitteesta.
Kun ”WALKMAN”- tai USB-laitetta kytketään
(USB) -porttiin, älä kytke laitetta ja ”WALKMAN”tai USB-laitetta USB-keskittimen kautta.
Tämä laite ei välttämättä tue kaikkia kytketyn
”WALKMAN”- tai USB-laitteen toimintoja.
Laitteen näyttämä vapaa tila voi erota todellisesta
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa olevasta vapaasta
tilasta.
Huomautuksia USB-laitteesta
Raidan numero
albumissa tai kansiossa
Aikatiedot
(kulunut aika)
Muut toiminnot
Toiminto
Toimi näin
Toiston
pysäyttäminen*1
Paina .
Toiston kytkeminen Paina . Paina uudelleen 
taukotilaan
tai paina , kun haluat jatkaa
toistoa.
Tietyn kohdan
etsiminen raidasta
Pidä painiketta /
painettuna toiston aikana ja
vapauta painike haluamassasi
kohdassa.
Edellisen/seuraavan
raidan valinta
Valitse raita
numeropainikkeilla
Paina / toiston
aikana.
Paina vastaavaa
numeropainiketta*2 ja paina
sitten ENTER.
Valitse kansio painamalla
+/–.
Kansion valinta
Tietojen
näyttäminen
Paina toistuvasti DISPLAYpainiketta*3.
Irrota
”WALKMAN”- tai
USB-laite tästä
laitteesta
Kun laite on pysäytettynä, pidä
painiketta  alas painettuna,
kunnes ”Device Stop” tulee
näyttöön, ja irrota sitten
”WALKMAN”- tai USB-laite.
*1Kun painat  (toisto) -painiketta, laite alkaa toistaa
raitaa, joka on pysäytetty viimeksi. Jos laitteesta
katkaistiin virta sen jälkeen, kun  (pysäytys)
-painiketta painettiin, laite aloittaa toiston
ensimmäisestä raidasta.
*2Raidan numero 10 ja muut moninumeroiset raidat
voit valita painamalla kyseisiä numeronäppäimiä
(esimerkiksi raita 124: paina [1], [2] ja [4]).
*3DISPLAY-painiketta painamalla näytettävät tiedot
riippuvat laitteen tilasta. Kun laite on pysäytettynä,
näytetään ”WALKMAN”- tai USB-laitteen vapaa
tila tai kellonaika. Kun laite toistaa raitaa, näytetään
esimerkiksi ID3-nimitiedot tai kellonaika.
40FI
Joissakin kytketyissä USB-laitteissa voi toiminnon
valitsemisen jälkeen olla viivettä, ennen kuin laite
suorittaa toiminnon.
Tämä laite ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USBlaitteen toimintoja.
Musiikkitiedostot toistetaan aakkosjärjestyksessä
kussakin kansiossa.
Älä tallenna audiotiedostoja sisältävään USB-laitteeseen
muun tyyppisiä tiedostoja tai tarpeettomia kansioita.
Laite ohittaa ne kansiot, joissa ei ole audiotiedostoja.
Yhdessä USB-laitteessa olevien kansioiden ja
tiedostojen enimmäismäärät ovat seuraavat:
—999 kansiota (juurikansio mukaan lukien)
—999 tiedostoa.
Tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärät voivat
vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen mukaan.
Tällä laitteella voi toistaa seuraavissa audiomuodossa
olevia tiedostoja (tällä laitteella ei voi toistaa tiedostoja,
joissa on käytetty tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa
(Digital Rights Management)).
—MP3 (”.mp3”)
—WMA (”.wma”)
—AAC (”.m4a”, ”.mp4”*)
Huomaa, että vaikka tiedostolla olisi jokin edellä
mainituista tiedostotunnisteista, mutta tiedosto ei ole
vastaavassa muodossa, laite voi toistaa kohinaa tai
siihen voi tulla toimintahäiriö.
* Tässä laitteessa voidaan toistaa vain audiotiedostoja.
Videotiedostoja ei voi toistaa.
Yhteensopivuutta kaikkien koodaus-/
tallennusohjelmistojen, tallentavien laitteiden ja
tallennusvälineiden kanssa ei voida taata.
Digitaalisen musiikkisoittimen kytkeminen
DMPORT-liitäntään
Voit kuunnella tai tallentaa lisävarusteena saatavan
DMPORT-yhteyden kanssa yhteensopivan
ulkoisen laitteen (esimerkiksi kannettavan
audiosoittimen) toistamaa ääntä.
Kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
(lisävaruste) tähän laitteeseen ja digitaaliseen
musiikkisoittimeen.
DMPORTliitäntään
laitteesta virta painamalla
1 Katkaise
 (virtakytkin).
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
2 Kytke
(lisävaruste) tämän laitteen DMPORTliitäntään ja ulkoiseen digitaaliseen
musiikkisoittimeen (lisävaruste).
laitteeseen virta painamalla
3 Kytke
 (virtakytkin) ja valitse
ohjelmalähteeksi DMPORT
painamalla DMPORT-painiketta.
toisto painamalla 4 Aloita
painiketta.
Toistettava ääni kuuluu tämän laitteen
kaiuttimista.
Katso lisätietoja kytketyn digitaalisen
musiikkisoittimen (lisävaruste) käyttöohjeista.
DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin (lisävaruste)
Digitaalinen musiikkisoitin
Huomautuksia
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen tyyppi määrää
sen, voiko kytkettyä digitaalista musiikkisoitinta ohjata
tämän laitteen kaukosäätimessä tai laitteessa itsessään
olevilla painikkeilla.
Saatavissa olevat DIGITAL MEDIA PORT-sovittimet
vaihtelevat eri alueilla.
Kytke vain DIGITAL MEDIA PORT -sovitin, älä
mitään muuta sovitinta.
Jos käytät videolähtötoiminnolla varustettua DIGITAL
MEDIA PORT -sovitinta, kytke sovitin suoraan
televisioon.
Älä kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta
DMPORT-liitäntään tai irrota sovitinta liitännästä, kun
laitteeseen on kytketty virta.
41FI
Ulkoisen laitteen kytkeminen (AUDIO IN)
Voit kuunnella tai tallentaa tämän laitteen etuosan
AUDIO IN -liitäntään kytketyn ulkoisen laitteen
(esimerkiksi kasettidekin) toistamaa ääntä.
Kytke ulkoisen laitteen audiolähtöliitäntä
tämän laitteen AUDIO IN -liitäntään
audioliitäntäkaapelilla (lisävaruste).
Varmista, että audioliitäntäkaapeli on kytketty
pitävästi kumpaankin liitäntään. Muutoin äänessä
voi olla häiriöitä.
AUDIO IN -liitäntään
Audioliitäntäkaapeli (lisävaruste),
jonka kummassakin päässä on
stereominiliitin
Ulkoisen laitteen
audiolähtöliitäntä
Ulkoinen laite (kannettava
laite)
42FI
ulkoinen laite tämän laitteen
1 Kytke
AUDIO IN -liitäntään.
2 Paina AUDIO IN.
3 Aseta kytketty laite toistoon.
Toistettava ääni kuuluu tämän laitteen
kaiuttimista.
Katso lisätietoja kytketyn laitteen
käyttöohjeista.
Jatkuva toisto · Satunnaistoisto · Ohjelmoitu
toisto
HDD-laitteessa, audio-CD-levyllä, MP3-levyllä,
”WALKMAN”-laitteessa tai USB-laitteessa olevat
raidat voi toistaa tällä laitteella eri toistotavoilla.
Toistotavan asettaminen
Kun laite on pysäytetty ja haluttu
ohjelmalähde valittu, paina PLAY MODE
toistuvasti.
Joka kerta painiketta painettaessa toistotapa
vaihtuu ja vastaava ilmaisin syttyy.
Toistotilan ilmaisimet
Toistotapa/ilmaisin
Satunnaistoisto /
SHUF
Kuvaus
Laite toistaa kaikki
HDD-laitteessa, levyllä,
”WALKMAN”-laitteessa
tai USB-laitteessa olevat
raidat sattumanvaraisessa
järjestyksessä.
Albumin
Laite toistaa kaikki
satunnaistoisto
valitussa albumissa tai
tai kansion
kansiossa olevat raidat
satunnaistoisto*1*2 / sattumanvaraisessa
SHUF
järjestyksessä.
Ohjelmoitu
Laite toistaa ohjelmoidut
toisto / PGM
raidat ohjelmoidussa
järjestyksessä (sivu 44).
(: Tehdasasetus)
*1CD-DA-levyä toistettaessa ”Kansion normaali
toisto” toimii samoin kuin ”Normaali toisto” ja
”Kansion satunnaistoisto” samoin kuin tavallinen
”Satunnaistoisto”.
*2”Albumin normaali toisto” ja ”Albumin satunnaistoisto”
näytetään, kun toistetaan HDD-laitteesta. ”Kansion
normaali toisto” ja ”Kansion satunnaistoisto” näytetään,
kun toistetaan MP3-levyltä, ”WALKMAN”-laitteesta tai
USB-laitteesta.
Vihje
Toistotavan voi valita myös asetusvalikossa. Voit valita
toistotavan siirtymällä asetusvalikkoon, valitsemalla ”Play
Mode” ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon.
Huomautuksia
Toistotapa/ilmaisin
 Normaali toisto /
(ei mitään)
Kuvaus
Laite toistaa kaikki
HDD-laitteessa, levyllä,
”WALKMAN”-laitteessa
tai USB-laitteessa olevat
raidat peräkkäisessä
järjestyksessä.
Albumin normaali Laite toistaa kaikki
tai kansion
valitussa albumissa
normaali toisto*1*2/ tai kansiossa olevat
raidat peräkkäisessä
järjestyksessä.
Jos laitteesta katkaistaan virta, kun ”Satunnaistoisto”,
”Albumin satunnaistoisto” tai ”Kansion satunnaistoisto”
on käytössä, laitteen toistotilana on vastaavasti
seuraavan käynnistyksen yhteydessä ”Normaali toisto”,
”Albumin normaali toisto” tai ”Kansion normaali
toisto”.
Sama toistotapa on asetettu (WM-PORT/USBohjelmalähteen kautta) WM-PORT-liitäntään
kytkettyyn ”WALKMAN”-laitteeseen ja (USB)
-porttiin kytkettyyn USB-laitteeseen. Laitteisiin ei voi
määrittää eri toistotapoja.
Jos esimerkiksi asetat (USB) -porttiin kytketyn
USB-laitteen satunnaistoistolle ja kytket sitten
”WALKMAN”-laitteen WM-PORT-liitäntään,
”WALKMAN”-laite määritetään automaattisesti
käyttämään satunnaistoistoa.
43FI
Jatkuvan toiston asettaminen
Valitun toistotavan voi määrittää jatkuvaksi.
Valitse jatkuva toisto painamalla
toistuvasti REPEAT.
Joka kerta painiketta painettaessa jatkuvan toiston
tila vaihtuu ja vastaava ilmaisin syttyy.
Jatkuvan toiston
tila / ilmaisin
 Jatkuva toisto ei
käytössä /
(ei mitään)
Kaikkien jatkuva
toisto / REP
Yhden jatkuva
toisto / REP1
Kuvaus
Jatkuva toisto ei ole
käytössä.
Laite toistaa jatkuvasti
kaikkia raitoja valitussa
toistotavassa.
Laite toistaa valittua raitaa
jatkuvasti.
laite on pysäytetty ja haluttu
1 Kun
ohjelmalähde valittu, paina PLAY
MODE toistuvasti, kunnes ”PGM”
näkyy näytössä.
haluamasi raita painamalla
2 Valitse
/.
Valitse haluamasi albumi tai kansio
painamalla
+/– ja valitse sitten haluamasi
raita.
Voit valita raidan myös hakutoiminnon avulla
(sivu 45).
raita ohjelmaan painamalla
3 Lisää
ENTER.
(: Tehdasasetus)
Vihje
Jatkuvan toiston tilan voi valita myös asetusvalikossa. Voit
valita jatkuvan toiston tilan siirtymällä asetusvalikkoon,
valitsemalla ”Repeat” ja valitsemalla sitten haluamasi
vaihtoehdon.
Huomautus
Sama jatkuvan toiston tila on asetettu (WM-PORT/
USB-ohjelmalähteen kautta) WM-PORT-liitäntään
kytkettyyn ”WALKMAN”-laitteeseen ja (USB) -porttiin
kytkettyyn USB-laitteeseen. Laitteisiin ei voi määrittää eri
toistotapoja.
Jos esimerkiksi asetat (USB) -porttiin kytketyn USBlaitteen toistamaan jatkuvasti kaikkia raitoja ja kytket
sitten ”WALKMAN”-laitteen WM-PORT-liitäntään,
”WALKMAN”-laite määritetään automaattisesti
toistamaan jatkuvasti kaikkia raitoja.
muut raidat ohjelmaan
4 Lisää
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
ohjelmoitu toisto painamalla
5 Aloita
.
Ohjelma säilyy muistissa, kunnes levykelkka
avataan tai ”WALKMAN”- tai USB-laite
irrotetaan.
Ohjelmoidun toiston pysäyttäminen
Kun laite on pysäytettynä, paina PLAY MODE
toistuvasti, kunnes ”PGM” katoaa näytöstä.
Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)
Voit luoda valitsemistasi raidoista oman ohjelman,
kun HDD, CD tai WM-PORT/USB on valittu
ohjelmalähteeksi.
Yhdessä ohjelmassa voi olla enintään 25 raitaa.
44FI
Ohjelman viimeisen raidan
poistaminen
Kun laite on pysäytettynä, paina CLEAR.
Huomautus
Jos HDD- tai ”WALKMAN”-laitteen sisältöä
poistetaan tai muokataan, ohjelmien sisältö poistetaan
automaattisesti.
Raidan haku
HDD-kiintolevyllä olevia raitoja voi etsiä esittäjän
nimen mukaan.
Haun pysäyttäminen
HDD-ohjelmalähde
1 Valitse
painamalla HDD.
Siirtyminen edelliseen hakemistoon
2 Paina SEARCH.
Raidan haku CD-levyltä
HDD:n kaikkien esittäjien nimien
alkukirjaimet näytetään.
Paina .
Paina BACK.
Kun painat SEARCH tai BACK ohjelmalähteen
ollessa CD, näkyviin tulee luettelo levyllä olevista
raidoista. Valitse raita painamalla / ja aloita
toisto painamalla ENTER.
Raidan haku MP3-levyltä,
”WALKMAN”-laitteesta tai USBlaitteesta
haluamasi esittäjän alkukirjain
3 Valitse
painamalla /// ja paina
sitten ENTER.
Näkyviin tulee luettelo esittäjistä, joiden nimi
alkaa valitulla kirjaimella.
Jos ohjelmalähteeksi on valittu CD (MP3levyn käyttämiseksi) tai WM-PORT/USB
(”WALKMAN”- tai USB-laitteen käyttämiseksi),
tuo näkyviin luettelo levyllä, ”WALKMAN”laitteessa tai USB-laitteessa olevista kansioista
näkyviin painamalla SEARCH. Toimi sitten
vaiheen 5 mukaisesti.
haluamasi esittäjä painamalla
4 Valitse
/ ja paina sitten ENTER.
Näkyviin tulee luettelo valitun esittäjän
albumeista (albumihakemisto).
haluamasi albumi painamalla
5 Valitse
/ ja paina sitten ENTER.
Näkyviin tulee valitun albumin raidat
(raitahakemisto).
haluamasi raita painamalla
6 Valitse
/ ja paina sitten ENTER.
Toisto alkaa.
45FI
HDD:n raitojen muokkaaminen
Nimitietojen hakeminen
Tässä laitteessa oleva tietokanta sisältää tietyn määrän CD-levyjen tietoja, jotka on toimittanut
Gracenote® Music Recognition Service -palvelu. Tämä tarkoittaa, että kun asetat laitteeseen CD-levyn,
voit hakea nimitiedot ja lisätä ne albumeihin tai raitoihin. Jos jotain nimitietoa ei löydy, voit yrittää hakea
sen päivittämällä tietokannan laitteeseen esiasennetulla ”Title Updater” -ohjelmistolla. Voit käyttää
Title Updater -ohjelmistoa käyttämällä USB-massamuistilaitetta. Lisätietoja yhteensopivista USBmassamuistilaitteista on asiakastukisivustossa (sivu 78).
Huomautuksia
”WALKMAN”-laitteella ei voi käyttää ”Title Updater” -ohjelmistoa. Käytä USB-massamuistilaitetta.
Sulje Virtual Expander (MICROVAULT-ohjelmisto), ennen kuin käytät ”Title Updater” -toimintoa MICROVAULTohjelmiston kanssa (sivu 78).
Tietoja ”Title Updater” -ohjelmistosta
”Title Updater” on esiasennettu ohjelmisto, jonka avulla voidaan hakea Internetistä ne nimitiedot, joita ei
ole laitteen tietokannassa. Albumien, esittäjien ja raitojen nimet toimittaa Gracenote® Music Recognition
Service -palvelu.
Uusimpien tietojen hakeminen
1
Vie nimettömät tiedot USB-massamuistilaitteeseen.
 Katso kohtaa ”Albumitietojen vieminen USB-massamuistilaitteeseen” (sivu 47).
2
Etsi USB-massamuistilaitteessa olevia nimettömiä tietoja vastaavat uusimmat
tiedot webistä.
 Katso kohtaa ”Nimitietojen etsiminen tietokoneen avulla” (sivu 48).
3
Tuo albumitiedot laitteeseen.
 Katso kohtaa ”Uusimpien nimitietojen tuominen laitteeseen” (sivu 50).
1
3
46FI
2
Ennen ”Title Updater” -ohjelmiston
käyttämistä
Lisätietoja ”Title Updater” -ohjelmistoa käyttävän
tietokoneen järjestelmävaatimuksista on sivulla 77.
”Export” painamalla / ja
3 Valitse
paina sitten ENTER.
Vientivalikko tulee näkyviin.
Huomautuksia Internet-yhteydestä
Nimitietoja ei voi noutaa, jos tietokonetta ei ole
yhdistetty Internetiin.
Oikea Internet-nimihaku ei ehkä ole mahdollinen
Internet-ympäristöstä riippuen.
Jos Internet-yhteyttä ei voida muodostaa, tarkista
verkkoyhteysasetukset (sivu 51).
Huomautuksia Gracenote® Music
Recognition Service -palvelusta
”All Non Titled” painamalla
4 Valitse
/ ja paina sitten ENTER.
Gracenote® Music Recognition Service -palvelun
toimittamien tietojen täydellistä tarkkuutta ei voida
taata.
Laitteen tehdasasenteinen tietokanta on lokakuulta
2008.
Vihje
Tämän osan ohjeessa on käytetty Windows Vistan
kuvaruutukuvia.
Kaikki albumitiedot, joita varten ei ole
nimitietoja (”export.dat”), viedään USBmassamuistilaitteeseen. Myös ”Title Updater”
-ohjelmisto (”TitleUpdater.exe”) viedään
samalla kertaa.
Albumitietojen vieminen
USB-massamuistilaitteeseen
näyttöön tulee ”Complete!”,
5 Kun
irrota USB-massamuistilaite tästä
Tässä osassa on kuvattu, miten voit viedä USBmassamuistilaitteeseen ne albumitiedot, joita
vastaavia nimitietoja ei ole. Kun suoritat tämän
toiminnon ensimmäisen kerran, myös tarvittava
sovellus (Title Updater) viedään automaattisesti
USB-massamuistilaitteeseen.
USB-massamuistilaitteen
irrottaminen tästä laitteesta
USB-massamuistilaite tämän
1 Kytke
laitteen (USB) -porttiin.
laitteesta.
Kun USB-massamuistilaitetta irrotetaan, valitse
ohjelmalähteeksi WM-PORT/USB painamalla
WM-PORT/USB-painiketta, paina ja pidä
painettuna -painiketta, kunnes näyttöön
tulee ”Device Stop”, ja irrota sitten USBmassamuistilaite.
HDD ohjelmalähteeksi
2 Valitse
painamalla HDD ja paina TITLE
UPDATE päälaitteessa.
Nimitietojen päivitysvalikko tulee näyttöön.
47FI
Nimitietojen etsiminen
tietokoneen avulla
5 Napsauta [Open].
Valittu tiedosto tulee albumitietojen
valintaikkunaan.
(tästä laitteesta aiemmin
1 Kytke
irrotettu) USB-massamuistilaite
tietokoneen
(USB) -porttiin.
USB2 Kaksoisnapsauta
massamuistilaitteen
juurihakemistossa olevaa tiedostoa
[TitleUpdater.exe].
Tietokone käynnistää ”Title Updater”
‑ohjelmiston.
Jos albumitietojen tiedosto ”export.dat”
on tallennettu USB-massamuistilaitteen
juurihakemistoon, näkyviin tulee
hakuikkuna. Jos näin käy, siirry vaiheeseen 7.
Jos albumitietojen tiedostoa ”export.dat”
ei ole tallennettu USB-massamuistilaitteen
juurihakemistoon, näkyviin tulee
albumitietojen valintaikkuna.
6 Napsauta [Next >>].
Hakuikkuna tulee näyttöön.
7 Napsauta [Search].
Tietokone aloittaa automaattisesti
nimitietojen etsinnän.
3 Napsauta [Refer…].
Tiedostonvalintaikkuna tulee näkyviin.
kytketyn USB4 Avaa
massamuistilaitteen juurikansio ja
valitse tiedosto [export.dat].
48FI
Albumien ja esittäjien hakutulokset tulevat
näkyviin niiden löytymisjärjestyksessä.
Voit peruuttaa haun napsauttamalla [Cancel].
Kun vahvistusviesti tulee näkyviin, napsauta
[OK]. Haku peruutetaan, kun napsautat [OK].
Kun albuminvalintaikkuna tulee
näyttöön
Jos albumia varten löytyy useita vastineita,
näyttöön tulee albuminvalintaikkuna. Valitse
hakutulosluettelosta jokin kohta.
Voit tarkastella tai muokata nimitietoja
valitsemalla albumin ja napsauttamalla
[Title info] (katso tällä sivulla ”Haettujen
nimitietojen tarkasteleminen tai
muokkaaminen”).
Huomautuksia
Jos et pääse Gracenote®-tietokantaan, määritä
oikeat verkkoasetukset kohdan ”Verkkoasetusten
määrittäminen tietokoneessa” (sivu 51) ohjeiden
mukaan.
Älä lopeta ”Title Updater” -ohjelmistoa, ennen kuin
tiedoston tallennus on päättynyt.
Jos napsautat [Search] uudelleen, kun tiedot on
tallennettu USB-massamuistilaitteeseen, toinen haku
käynnistyy. Tallenna tiedosto (”import.dat”) uudelleen
USB-massamuistilaitteeseen napsauttamalla [Save].
Internet-hauilla saadut nimitiedot eivät välttämättä
vastaa todellisia nimitietoja.
Haettujen nimitietojen
tarkasteleminen tai muokkaaminen
Voit tarkastella ja muokata haettuja albumitietoja
(raidan nimeä, esittäjän nimeä jne.).
Kun haku on valmis, näkyviin tulee luettelo
albumeista, jotka vastaavat hakua.
Poista valintamerkki napsauttamalla niiden
kohteiden valintaruutuja, joita et halua
tallentaa.
Voit tarkastella ja muokata nimitietoja
valitsemalla albumin ja napsauttamalla
[Title info] (katso tällä sivulla ”Haettujen
nimitietojen tarkasteleminen tai
muokkaaminen”).
1
Noudata vaiheiden 1–7 ohjeita
kohdassa ”Nimitietojen etsiminen
tietokoneen avulla” (sivu 48).
2
Kun näkyviin tulee luettelo
albumeista, joiden nimitiedot on
haettu, valitse albumi ja napsauta
[Title info].
Nimitiedot näytetään.
3
Muokkaa nimitietoja.
4
Kun muokkaukset ovat valmiita,
napsauta [Update].
nimitiedot USB8 Tallenna
massamuistilaitteeseen
napsauttamalla [Save].
Haetut nimitiedot tallennetaan tiedostoon
”import.dat” USB-massamuistilaitteeseen.
”Title Updater” -ohjelmisto
9 Sulje
napsauttamalla [End].
Voit muokata albumin tai esittäjän nimeä
napsauttamalla nimikenttää ikkunan yläosassa.
Voit muokata raidan tai esittäjän nimeä
raitaluettelossa valitsemalla ensin raidan ja
napsauttamalla sitten nimikenttää. Tietoja voi
muokata.
Kukin nimitieto voi olla enintään 56 merkkiä
pitkä.
Voit peruuttaa nimen muokkaamisen
napsauttamalla [Cancel].
Nimitiedot päivitetään ja näkyviin tulee taas
luettelo albumeista (vaihe 2).
uorita tietokoneella ”Poista laite
10Sturvallisesti”
-toiminto, ja irrota sitten
USB-massamuistilaite tietokoneesta.
49FI
Vihje
Pääset nimitietonäkymään myös valitsemalla [Title info]
albuminvalintaikkunassa.
Huomautuksia
Jos muutat albumin esittäjän nimeä (joka näytetään
ikkunan yläosassa), esittäjän nimi (joka näytetään
raidan nimen vieressä) muuttuu automaattisesti
kaikissa albumin raidoissa.
Voit muokata nimitietoja uudelleen alusta alkaen
sulkemalla nimitietoikkunan napsauttamalla [Cancel].
Napsauta sitten uudelleen [Title info] albumiluettelossa.
Nyt voit muokata nimitietoja uudelleen.
Jos poistat nimitiedon nimitietonäkymässä ja napsautat
[Update], alkuperäinen nimitieto tulee uudelleen
näkyviin. Tyhjää kenttää ei tunnisteta.
Uusimpien nimitietojen
tuominen laitteeseen
(tietokoneesta aiemmin
1 Kytke
irrotettu) USB-massamuistilaite tämän
laitteen
(USB) -porttiin.
HDD ohjelmalähteeksi
2 Valitse
painamalla HDD ja paina TITLE
UPDATE päälaitteessa.
Nimitietojen päivitysvalikko tulee näyttöön.
”Import” painamalla / ja
3 Valitse
paina sitten ENTER.
WM-PORT/USB-painiketta, paina ja pidä
painettuna -painiketta, kunnes näyttöön
tulee ”Device Stop”, ja irrota sitten USBmassamuistilaite.
Nimitietojen vaihtaminen
Jos laitteen tietokannasta haettu albumin tai raidan
nimi on virheellinen, voit hakea oikeat tiedot Webtietokannasta. Noudata seuraavassa olevia ohjeita.
Lisätietoja tähän toimintoon liittyvistä muista
toiminnoista on ohjeissa mainituilla sivuilla.
haluamasi albumi- tai raitatiedot
1 Vie
USB-massamuistilaitteeseen.
Kytke USB-massamuistilaite tämän laitteen
(USB) -porttiin.
Valitse HDD ohjelmalähteeksi, paina TITLE
UPDATE, valitse ”Export” – ”Select” ja valitse
sitten albumi tai raita, jonka haluat nimetä
uudelleen (lisätietoja näistä toiminnoista on
sivulla 47).
Valitut albumi- tai raitatiedot viedään USBmassamuistilaitteeseen.
Vihje
Myös kaikki nimettömät albumitiedot viedään USBmassamuistilaitteeseen.
2 Etsi nimitietoja tietokoneen avulla.
Noudata vaiheiden 1–10 ohjeita kohdassa
”Nimitietojen etsiminen tietokoneen avulla”
(sivu 48).
3 Tuo uusimmat nimitiedot laitteeseen.
Laite aloittaa albumitietojen tuonnin USBmassamuistilaitteesta. Uusimmat nimitiedot
tallennetaan laitteen tietokantaan.
näyttöön tulee ”Complete!”,
4 Kun
irrota USB-massamuistilaite tästä
Title Updater -ohjelmiston
poistaminen
USB-massamuistilaitteen
irrottaminen tästä laitteesta
Kun albumitietoja viedään laitteesta, tiedostot
”TitleUpdater.exe” ja ”export.dat” luodaan
USB-massamuistilaitteen juurihakemistoon.
Kun tiedosto ”TitleUpdater.exe” suoritetaan
tietokoneessa, tiedostot ”import.dat”, ”ecddb.reg”
ja ”Cupd.ini” luodaan USB-massamuistilaitteen
laitteesta.
50FI
Noudata vaiheiden 1–4 ohjeita kohdassa
”Uusimpien nimitietojen tuominen
laitteeseen” (tämä sivu).
Uusimmat nimitiedot haetaan ja lisätään
valittuun albumiin tai raitaan.
Kun USB-massamuistilaitetta irrotetaan, valitse
ohjelmalähteeksi WM-PORT/USB painamalla
juurihakemistoon. Jos haluat poistaa ”Title
Updater” -ohjelmiston kokonaan USBmassamuistilaitteesta, poista nämä 5 tiedostoa
USB-massamuistilaitteesta. (Tiedostoa ”Cupd.ini”
ei ehkä luoda.)
Verkkoasetusten määrittäminen
tietokoneessa
1
Kaksoisnapsauta USBmassamuistilaitteen
juurihakemistossa olevaa tiedostoa
[TitleUpdater.exe].
Title Updater -ohjelmisto käynnistyy.
Jos valitset puhelinverkkoyhteyden, valitse
palvelin (Internet-palveluntarjoajan
palvelin) yhdistelmäruudussa.
Jos valitset [Auto end connection
upon title retrieval], yhteys katkaistaan
automaattisesti, kun nimitiedot on haettu
webistä.
Käytettäessä välityspalvelinta
Valitse [Use proxy server] ja määritä
seuraavassa mainitut asetukset.
— [Server]
Anna välityspalvelimen osoite.
(esimerkiksi 190.225.254.22)
— [Port No.]
Anna välityspalvelimen portin numero.
(esimerkiksi 8080)
Huomautus
Jos muutat välityspalvelimen asetuksia, käynnistä
”Title Updater” -ohjelmisto uudelleen.
2
Napsauta [Conn.set].
Verkkoasetusten ikkuna tulee näyttöön.
Käytettäessä Internet Explorer -selainta
Napsauta [Use settings of Internet Explorer] ja
napsauta [Setting].
Title Updater -ohjelmisto luo Internetyhteyden käyttämällä Internet Explorer
‑selaimen asetuksia. (Muita asetuksia ei
tarvitse tehdä.)
Käytettä muuta selainta
Poista [Use settings of Internet Explorer]
-kohdan valinta ja toimi seuraavien ohjeiden
mukaan.
Yhteystavan valitseminen
Voit valita lähiverkkoyhteyden ([Use LAN
connection]) tai puhelinverkkoyhteyden
([Use Dial up connection]) nimitietojen
Internet-hakua varten.
Käytettäessä puhelinverkkoyhteyttä
Kun valitset [Use Dial up connection] ja
aloitat Internet-haun, puhelinverkkoyhteyden
asetusikkuna tulee näyttöön. Määritä
seuraavat asetukset.
[Con.dest.]
Valitse kohde-etäpalvelin (Internetpalveluntarjoajan palvelin)
yhdistelmäruudussa.
[User name]
Anna etäpalvelimeen kirjautumisessa
tarvittava käyttäjänimi.
[Password]
Anna etäpalvelimeen kirjautumisessa
tarvittava salasana.
Luo puhelinverkkoyhteys napsauttamalla
[Connect].
51FI
Muokkaaminen
Nimien muuttaminen
Esittäjien, albumien ja raitojen nimiä voi muuttaa
HDD-kiintolevyllä.
Huomautuksia
Tämä laite voi näyttää myös muunkielisiä tekstejä
kuin englanninkielisiä. Kirjoittamiseen voidaan
käyttää kuitenkin vain englantilaisia merkkejä
(aakkosnumeeriset merkit ja symbolit).
HDD:lle tallennettu audiodata luetellaan
aakkosjärjestyksessä. Koska nimet näkyvät
aakkosjärjestyksessä, esittäjän, albumin tai raidan
nimen paikka muuttuu automaattisesti, jos muutat
nimeä.
Tehdasasenteisen näytedatan (Demo Track) nimitietoja
(esittäjän, albumin tai raidan nimeä) ei voi muokata.
laitteen ohjelmalähteenä on
1 Kun
HDD, paina OPTIONS.
”Name Edit” painamalla /
2 Valitse
ja paina sitten ENTER.
kohde, jonka nimeä haluat
3 Valitse
muuttaa, painamalla / ja paina
sitten ENTER.
Tee jokin seuraavista toimista.
Esittäjän nimen muuttaminen:
Valitse esittäjä, jonka nimeä haluat
muuttaa, ja valitse sitten ”Artist?”.
Albumin nimen muuttaminen:
Valitse esittäjä, jonka albumin nimeä haluat
muuttaa, valitse albumi ja valitse sitten
”Album?”.
Raidan nimen muuttaminen:
Valitse esittäjä, jonka raidan nimeä haluat
muuttaa, valitse raidan sisältävä albumi ja
valitse sitten raita.
Esittäjän tai albumin nimessä voi käyttää
enintään 64 merkkiä ja raidan nimessä
enintään 60 merkkiä.
52FI
4 Anna nimi.
Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta on
kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen” (sivu 54).
5 Paina ENTER.
Nimen muuttamisen peruuttaminen
Paina .
Vihje
Jos siirrät ID3-raitatiedoilla varustettuja raitoja
”WALKMAN”-laitteeseen, ”WALKMAN”-laite pystyy
näyttämään ID3-raitatiedot, mutta ei nimiä, jotka on
lisätty nimitietojen muokkaustoiminnolla.
Jos huomaat väärät ID3-raitatiedot, päivitä tiedot
jollakin seuraavista ohjeista ja siirrä audiodata sitten
”WALKMAN”-laitteeseen.
Voit päivittää nimitiedot ”Title Updater” -ohjelmistolla
(sivu 49).
Tallenna CD-levyn audio uudelleen HDD-kiintolevyyn.
Kun laitat CD-levyn asemaan, näytetään ”Title Data
Searching” -tulokset (sivu 35). Valitse ”No Match”
ja tallenna sitten CD-levy HDD-kiintolevyyn. Lisää
nimitiedot nimitietojen muokkaustoiminnolla, kun
tallennus on valmis (tämä sivu).
Tallenteiden poistaminen
HDD:ssä olevia albumeja ja raitoja voi poistaa.
Huomaa, että kun tallenne on poistettu, sitä ei voi
palauttaa.
Kun poistat raidan, kaikki sen jälkeiset raidat
numeroidaan uudelleen. Jos esimerkiksi poistat
raidan 2, seuraavan raidan 3 uudeksi numeroksi
tulee 2.
Palaaminen edelliseen tilaan
Paina BACK.
Jos valitset ”Cancel” vaiheessa 4, näyttö palaa
vaiheen 3 tilaan.
Poiston peruuttaminen
Paina .
Esimerkki: Poistetaan raita B
Raidan
numero
Poistetaan raita 2
Alkuperäiset
raidat
Poiston
jälkeen
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa
olevien raitojen poistaminen
Lisätietoja on kohdassa ”Raitojen poistaminen
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa” (sivu 32).
laitteen ohjelmalähteenä on
1 Kun
HDD, paina OPTIONS.
”Erase” painamalla / ja
2 Valitse
paina sitten ENTER.
kohde painamalla / ja
3 Valitse
paina sitten ENTER.
Tee jokin seuraavista toimista.
HDD:n kaiken sisällön poistaminen:
Valitse ”All Erase”.
Albumin poistaminen:
Valitse esittäjä, jonka albumin haluat
poistaa, valitse albumi ja valitse sitten ”All
Track”.
Raidan poistaminen:
Valitse esittäjä, jonka raidan haluat poistaa,
valitse raidan sisältävä albumi ja valitse
sitten raita.
”OK” painamalla / ja paina
4 Valitse
sitten ENTER.
53FI
Tekstin kirjoittaminen
Huomautus
Tämä laite voi näyttää myös muunkielisiä tekstejä kuin
englanninkielisiä. Kirjoittamiseen voidaan käyttää
kuitenkin vain englantilaisia merkkejä (aakkosnumeeriset
merkit ja symbolit).
a/A-painike
Tällä painikkeella voit vaihdella pienten ja
isojen kirjainten välillä.
///-painikkeet
/-painikkeet
Painikkeella  voit siirtää kohdistimen
tekstimerkkijonon alkuun ja painikkeella 
tekstimerkkijonon loppuun.
/-painikkeet
Näillä painikkeilla voit siirtää kohdistinta.
CLEAR-painike
Tällä painikkeella voit poistaa viimeksi
kirjoittamasi merkin.
 -painike
Tällä painikkeella voit vaihtaa järjestystä, jossa
merkit näytetään numero-/tekstipainikkeessa.
(Esimerkki: jos painat tätä painiketta ”a”merkin kirjoittamisen jälkeen, näyttöön tulee
”2”.)
Numero-/tekstipainikkeet
Paina painiketta, jossa haluamasi merkki
on (kuten ABC tai DEF). Paina painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi merkki on
näkyvissä.
Joka kerta numero- tai tekstipainiketta
painaessasi merkit muuttuvat oheisen taulukon
mukaisesti. (a/A-painikkeella voit vaihdella
pienten ja isojen kirjainten välillä.)
Numero-/
Käytettävät merkit
tekstipainikkeet
1
1.,!@'`;()[]{}
2
abc2
3
def3
4
ghi4
5
jkl5
6
mno6
7
pqrs7
8
tuv8
9
wxyz9
0
0-~=_+#$%&^
(välilyönti)
54FI
Tekstin kirjoittaminen
haluamasi merkit vastaavilla
1 Kirjoita
numero-/tekstipainikkeilla.
kohdistin seuraavaan
2 Siirrä
kirjainpaikkaan painamalla .
koko tekstimerkkijono
3 Kirjoita
toistamalla vaiheita 1 ja 2.
4 Paina ENTER.
Tekstimerkkijono kirjoitetaan.
Muut toiminnot
Toiminto
Toimi näin
Kohdistimen
siirtäminen
Paina /.
Isojen/pienten
kirjainten
kirjoittaminen
(”A” tai ”a”)
Paina a/A tai paina vastaavaa
numero-/tekstipainiketta
toistuvasti.
Välilyönnin
kirjoittaminen
Siirrä kohdistinta oikealle
painamalla viimeisen merkin
jälkeen . Näin lisätään
välilyönti ennen seuraavaa
merkkiä. Voit myös painaa
numero-/tekstipainiketta ”0”
toistuvasti.
Huomautus
Laitteessa alaviiva (”_”) korvaa välilyönnin tai pisteen
(” . ”) raidan, esittäjän tai albumin nimen alussa ja
välilyönnin tai pisteen (” . ”) esittäjän tai albumin nimen
lopussa.
55FI
Muut asetukset
Uniajastimen käyttäminen
Uniajastimen voi asettaa katkaisemaan laitteesta
virran halutun ajan kuluttua. Ajan voi asettaa 10
minuutin askelin.
Tämän toiminto on kätevä, jos esimerkiksi haluat
nukahtaa musiikkiin tai olet lähdössä ulos.
1 Toista äänilähde.
2 Paina SLEEP.
Joka kerta painiketta painaessasi aikanäyttö
muuttuu 10 minuutin askelin.
AUTO  90min  80min  70min  ...
 10min  OFF  AUTO…
Jos valitset asetukseksi ”AUTO”, laitteesta
katkeaa automaattisesti virta 100 minuutin
kuluttua. Jos levyn, HDD:n, ”WALKMAN”laitteen tai USB-laitteen toisto päättyy
seuraavan 100 minuutin aikana, laitteesta
katkeaa samalla automaattisesti virta.
Suorita uniajastimen asetus loppuun
valitsemalla haluamasi vaihtoehto niin, että se
näkyy näytössä.
”SLEEP”-ilmaisin vilkkuu, kun uniajastin on
toiminnassa.
Uniajastimen jäljellä olevan ajan
tarkastaminen
Paina SLEEP.
Uniajastimen poistaminen käytöstä
Valitse ”OFF” vaiheessa 2.
Huomautus
Jos asetat uniajastimen toistoajastimen tai
tallennusajastimen ollessa aktiivinen, uniajastin on
etusijalla ja toisto- tai tallennusajastin poistetaan käytöstä.
56FI
Toistoajastimen käyttäminen
Ajastimen voi asettaa kytkemään laitteeseen virran
ja katkaisemaan virran määritettynä ajankohtana.
Kun laitteeseen kytkeytyy virta, se alkaa toistaa
HDD-kiintolevyä, CD-soitinta, FM/AM-viritintä,
DAB-palvelua*, ”WALKMAN”-laitetta tai USBlaitetta. Varmista etukäteen, että kellonaika on
asetettu oikein (sivu 22).
Toistoajastinta ja tallennusajastinta ei voi käyttää
samanaikaisesti.
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä
äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME
+/–.
Jos haluat aloittaa toiston tietystä raidasta, luo
oma ohjelma (sivu 44).
CLOCK/TIMER SET, valitse
2 Paina
”PLAY SET” painamalla /, ja
paina sitten ENTER.
”PLAY” tulee näyttöön, ja tuntilukema
vilkkuu.
3 Aseta toiston aloitusaika.
haluamasi äänilähde
5 Valitse
painamalla / ja paina sitten ENTER.
laitteesta virta painamalla
6 Katkaise
.
Kun HDD, CD-soitin, ”WALKMAN”-laite
tai USB-laite on asetettu äänilähteeksi:
Laitteeseen kytkeytyy virta noin 60 sekuntia
ennen asetettua aikaa, ja toistoajastin
aktivoituu noin 10 sekuntia ennen asetettua
aikaa. Jos laitteeseen on jo kytketty, kun
asetettuun ajankohtaan on noin 60 sekuntia
aikaa, toistoajastin ei aktivoidu.
Kun radioasema tai DAB-palvelu on
asetettu äänilähteeksi:
Laitteeseen kytkeytyy virta noin 15 sekuntia
ennen asetettua aikaa, ja toistoajastin
aktivoituu. Jos laitteeseen on jo kytketty virta
tänä ajankohtana, toistoajastin ei aktivoidu.
Toiston jatkaminen toistoajastimen
lopetusajan jälkeen
Toistoajastimen asetuksen voi peruuttaa,
kun ajastin on toiminnassa. Kun teet tämän,
lopetusaika peruuntuu ja toisto jatkuu.
Kun haluat peruuttaa asetuksen, paina CLOCK/
TIMER SELECT, valitse ”OFF” painamalla /,
ja paina sitten ENTER, kun toistoajastin on
toiminnassa. Näyttöön tulee ”TIMER OFF” ja
lopetusaika peruutetaan.
Ajastimen aktivointi tai asetuksen
tarkistaminen
Valitse tunnit painamalla / ja paina sitten
ENTER niin, että minuuttilukema alkaa
vilkkua. Aseta minuutit samalla tavalla.
Voit palata tuntilukemaan painamalla .
Kun olet asettanut minuutit ja painanut
ENTER, ”OFF” tulee näyttöön ja tuntilukema
alkaa vilkkua.
4 Aseta toiston lopetusaika.
Noudata ohjeita, jotka ovat vaiheessa 3.
Paina CLOCK/TIMER SELECT, valitse ”PLAY”
painamalla /, ja paina sitten ENTER.
Ajastimen poistaminen käytöstä
Paina CLOCK/TIMER SELECT, valitse ”OFF”
painamalla /, ja paina sitten ENTER .
Asetuksen muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Vihje
Toistoajastin pysyy käytössä, kunnes sen asetus
peruutetaan manuaalisesti.
57FI
Tallennusajastimen käyttäminen
Ajastimen voi asettaa kytkemään laitteeseen
virran ja katkaisemaan virran määritettynä
ajankohtana. Laite alkaa tallentaa radio-ohjelmaa
tai DAB-palvelua* automaattisesti, kun laitteeseen
kytkeytyy virta. Kellonaika (sivu 22) ja radioasema
(sivu 37) tai DAB-palvelu* (sivu 37) on asetettava
etukäteen.
Tallennusajastinta ja toistoajastinta ei voi käyttää
samanaikaisesti.
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
laitteesta virta painamalla
5 Katkaise
.
Laitteeseen kytkeytyy virta noin 60 sekuntia
ennen asetettua aikaa, ja tallennusajastin
aktivoituu noin 10 sekuntia ennen asetettua
aikaa. Jos laitteeseen on jo kytketty virta, kun
asetettuun ajankohtaan on noin 60 sekuntia
aikaa, tallennusajastin ei aktivoidu.
Äänenvoimakkuudeksi on asetettu ”MIN”,
kun tallennusajastin on toiminnassa. Voit
kuunnella ääntä painamalla VOLUME +.
haluamasi radioasema tai DAB1 Viritä
palvelu.
Ajastintallennuksen pysäyttäminen
CLOCK/TIMER SET, valitse
2 Paina
” REC SET” painamalla /, ja paina
Toiston jatkaminen tallennusajastimen
lopetusajan jälkeen

sitten ENTER.
”REC” tulee näyttöön, ja tuntilukema
vilkkuu.
3 Aseta tallennuksen aloitusaika.
Paina .
Tallennusajastimen asetuksen voi peruuttaa,
kun ajastin on toiminnassa. Kun teet tämän,
lopetusaika peruuntuu ja toisto jatkuu.
Kun haluat peruuttaa asetuksen, paina CLOCK/
TIMER SELECT, valitse ”OFF” painamalla /,
ja paina sitten ENTER, kun tallennusajastin on
toiminnassa. Näyttöön tulee ”TIMER OFF” ja
lopetusaika peruutetaan.
Ajastimen aktivointi tai asetuksen
tarkistaminen
Valitse tunnit painamalla / ja paina sitten
ENTER niin, että minuuttilukema alkaa
vilkkua. Aseta minuutit samalla tavalla.
Voit palata tuntilukemaan painamalla .
Kun olet asettanut minuutit ja painanut
ENTER, ”OFF” tulee näyttöön ja tuntilukema
alkaa vilkkua.
4 Aseta tallennuksen lopetusaika.
Noudata ohjeita, jotka ovat vaiheessa 3.
58FI
Paina CLOCK/TIMER SELECT, valitse ”REC”
painamalla /, ja paina sitten ENTER.
Ajastimen poistaminen käytöstä
Paina CLOCK/TIMER SELECT, valitse ”OFF”
painamalla /, ja paina sitten ENTER.
Asetuksen muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Huomautuksia
Tallennusajastimen lopetusaika ei voi olla sama kuin
aloitusaika. Jos ajat asetetaan samoiksi, näyttöön tulee
teksti ”OFF TIME NG!”.
Jos haluat tallentaa DAB-palvelua tallennusajastimella,
aseta etukäteen se palvelu, jolta tallennetaan. Muutoin
ajastinta ei voi asettaa.
Laitteen asetusten muuttaminen

(virtakytkin)
Näyttötilan muuttaminen
Näytössä näkyviä tietoja voi vaihtaa DISPLAYpainiketta painamalla.
Näytön vaihtaminen, kun
laitteeseen on kytketty virta
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti, kun
laitteeseen on kytketty virta.
DIMMER
//ENTER
OPTIONS
DISPLAY
Kun laite on pysäytettynä, laite näyttää muun
muassa HDD:n, CD-levyn, ”WALKMAN”laitteen tai USB-laitteen albumien tai raitojen
kokonaismäärän, HDD:n, ”WALKMAN”-laitteen
tai USB-laitteen vapaan tilan määrän ja kellonajan.
Kun laite toistaa, laite näyttää muun muassa raidan
nimen, albumin nimen, esittäjän nimen, raidan
kuluneen ajan ja kellonajan. Näytettävät tiedot
riippuvat valitusta toistotavasta.
Kun laite on viritetty vastaanottamaan DABpalvelu, laite näyttää muun muassa palvelun
nimen, kanavan nimen, dynaamisen tekstin (DLS,
Dynamic Label Segment) ja paketin nimen.
Huomautuksia
Näytön kirkkauden
muuttaminen
Näytön kirkkautta voi muuttaa.
Jos nimitiedoissa on merkkejä, joita laite ei voi näyttää,
merkkien tilalla näkyy alaviiva (”_”).
CD-levyn kokonaistoistoaikaa ei ehkä näytetä valitusta
toistotavasta riippuen.
Laite voi näyttää enintään 64 merkkiä.
Paina DIMMER toistuvasti.
Painikkeen peräkkäiset painallukset vaihtavat
kirkkautta seuraavasti:
Backlight 2 (kirkas)  Backlight 1 (tumma) 
Backlight 0 (taustavalo pois päältä)  Backlight 2
(kirkas) …
(: Tehdasasetus)
Huomautus
Jos näyttö jää päälle, kun laitteesta katkaistaan virta (ts.
esittely- tai virransäästötila (sivu 60)), näytön kirkkautta ei
voi muuttaa, kun laitteen virta on katkaistu.
59FI
Näytön muuttaminen, kun laitteesta
on katkaistu virta
Näytön asetuksia voi muuttaa laitteen virran
ollessa katkaistuna.
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti, kun
laitteen virta on katkaistuna.
Näyttö vaihtuu seuraavasti jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella.
Näyttö
Esittely*
Virransäästötila
(ei näyttöä)
Kello (––:––)
Sisältö
Esittely toistetaan.
Virran säästämiseksi mitään
ei näytetä.
Kello näytetään 8 sekunnin
ajan, minkä jälkeen
kello katoaa näytöstä
(virransäästötila).
* Kun esittely on asetettu, laite aloittaa esittelyn
toistamisen aina, kun toimintoja ei ole suoritettu 15
minuuttiin laitteen ollessa käynnissä (vain kun HDD-,
CD- tai WM-PORT/USB-toiminto on valittu). Esittelyn
voi pysäyttää painamalla mitä tahansa painiketta.
Huomautus
Kun laite on asetettu näyttämään esittely tai kello, sisäinen
tuuletin käynnistyy ajoittain automaattisesti laitteen
jäähdyttämistä varten, vaikka laitteesta on katkaistu virta.
Tämä ei ole merkki viasta.
Tekstitilan valitseminen
Voit valita levyn, ”WALKMAN”-laitteen tai
USB-laitteen tekstitietojen näyttökielen useista
vaihtoehdoista. Käytä päälaitteen painikkeita.
laitteesta virta painamalla
1 Katkaise
.
kellonaika näkyviin painamalla
2 Tuo
DISPLAY.
Kellonaika tulee näkyviin 8 sekunniksi.
Suorita vaihe 3 kellonajan ollessa näytössä.
kello on näkyvissä, paina
3 Kun
OPTIONS
Kieliluettelo tulee näkyviin. Valittavissa olevat
kielet määräytyvät maan/alueen määrityksen
mukaan.
60FI
kieli painamalla / ja paina
4 Valitse
sitten ENTER.
Huomautuksia näyttötiedoista
Ne merkit, joita ei voida näyttää, näkyvät muodossa ”_”.
HDD:n, CD-levyn, ”WALKMAN”-laitteen tai USBlaitteen tiedot eivät ehkä näy valitussa tekstitilassa
oikein.
Seuraavat tiedot eivät näy:
—CD-DA-levyn kokonaistoistoaika toistotilan
mukaan.
—MP3-levyn kokonaistoistoaika.
Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
—kulunut toistoaika toistettaessa MP3-tiedostoa,
jonka siirtonopeus on muuttuva (VBR, Variable Bit
Rate).
—kansioiden ja raitojen nimet, jotka eivät ole ISO9660
Level 1:n, Level 2:n tai Joliet-laajennuksen mukaisia.
Seuraavat tiedot näkyvät:
—ID3 tag -version 1 tai 2 mukaiset MP3-raitojen ID3
tag -tiedot.
—enintään 64 merkkiä ID3-nimitiedoista.
Järjestelmän alustaminen
Tämä toiminto alustaa laitteen kiintolevyn ja
palauttaa sen tilaan, jossa se oli ostohetkellä.
Huomaa, että tämä toiminto poistaa kaikki
asetukset ja tiedot (esimerkiksi HDD-kiintolevyyn
tallennetun tai tuodun audiodatan ja kellonajan
asetuksen). Myös tehtaassa HDD-kiintolevyyn
tallennettu mallidata (Demo Tracks) poistetaan.
Laitetta ei voi alustaa tehdasasetuksiin, kun
näytön asetukseksi on valittu virransäästötila
laitteen virran ollessa katkaistuna. Aseta näytön
asetukseksi esittely.
Tätä toimintoa voi käyttää vain päälaitteessa
olevilla painikkeilla.
HDD
painiketta HDD REC painettuna
3 Pidä
ja paina painikkeita  ja BACK.
Teksti ”HDD Format” tulee näyttöön.
”OK” painamalla / ja paina
4 Valitse
sitten ENTER.
Alustus alkaa.
Kun alustus on suoritettu, laitteesta katkeaa
automaattisesti virta.
Kaikki käyttäjän määrittämät asetukset, kuten
esiviritetyt radioasemat, ajastinasetukset ja
kellonajan asetus katoavat muistista.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse ”Cancel” vaiheessa 4.
Huomautus
Älä katkaise laitteesta virtaa tai irrota virtajohtoa
järjestelmän alustamisen aikana.

HDD REC
BACK
//ENTER
virtajohto, kytke se takaisin ja
1 Irrota
kytke sitten laitteeseen virta.
HDD-ohjelmalähde
2 Valitse
painamalla HDD.
61FI
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos laitteen käytössä esiintyy ongelmia, yritä
korjata ongelma alla olevien ohjeiden mukaisesti,
ennen kuin otat yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
1
Tarkista, onko ongelma mainittu
kohdassa ”Vianmääritys”.
2
Tutustu asiakastukisivustoon.
Euroopassa olevat asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Aasiassa ja Oseaniassa olevat asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/support>
Web-sivustossa on uusimmat tukitiedot ja
FAQ-kysymykset vastauksineen.
3
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa
vaiheiden 1 ja 2 toimenpiteiden
jälkeen, ota yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.
Jos ongelma ei katoa edellä mainittujen
toimien avulla, ota yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.
Laitteen tehdasasetusten
palauttaminen
Tämän laitteen tehdasasetuksia ei tarvitse yleensä
palauttaa. Joissakin harvinaisissa tilanteissa laite
voi kuitenkin siirtyä epänormaaliin tilaan ja
lakata vastaamasta painikkeiden painamiseen
tai näyttötoimintojen käyttämiseen. Jos näin käy,
palauta tehdasasetukset päälaitteen painikkeilla.
Palauta laitteen tehdasasetukset painamalla
päälaitteen -painiketta ja ENTER-painiketta
yhdessä / (virtakytkin) -painikkeen kanssa.
Kaikki käyttäjän määrittämät asetukset, kuten
esiviritetyt radioasemat, ajastinasetukset ja
kellonajan asetus katoavat muistista.
62FI
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Suojaustoiminto on käynnistetty. Irrota
virtajohto ja laitteeseen kytketyt muut
laitteet (kuten ”WALKMAN”-laite tai USBmassamuistilaite) välittömästi ja tarkasta
seuraavat asiat:
Onko kytketyissä laitteissa, virtajohdossa tai
kaiutinjohdoissa ongelmia?
Jos laitteessa on jännitteenvalitsin, onko
jännitteenvalitsimella valittu oikea jännite?
Käytätkö vain vakiovarusteisiin sisältyviä
kaiuttimia?
Onko laitteen takana olevat tuuletusaukot
peitetty?
Kun STANDBY-merkkivalon vilkkuminen
on lakannut, kytke virtajohto takaisin ja kytke
laitteeseen virta. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään.
Käyttöjännite
Laitteeseen ei voi kytkeä virtaa.
Kytke virtajohto pitävästi pistorasiaan.
Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota noin minuutti,
kytke virtajohto takaisin ja kytke laitteeseen virta
painamalla  (virtakytkin) -painiketta.
Laitteen virran katkeaminen kestää, ja näytössä
näkyy teksti ”STANDBY”.
Jos laitteen kiintolevylle on tallennettu paljon dataa,
laitteen virran katkeaminen kestää jonkin aikaa.
Laitteesta ei voi katkaista virtaa.
 (virtakytkin) -painike ei ehkä vaikuta laitteen
käynnistyessä.
STANDBY-ilmaisin palaa, vaikka virtajohto
irrotetaan.
Jos näyttö on asetettu siirtymään virransäästötilaan,
kun laitteesta katkaistaan virta, STANDBY-ilmaisin
saattaa palaa jonkin aikaa. Tämä ei ole merkki viasta.
Näyttö
Näyttöön tulee tietoja ja kuvia, kun virtajohto
kytketään, vaikka  (virtakytkin) -painiketta
ei paineta.
Kun laitteeseen kytketään virta, näyttöön tulee
tietoja ja kuvia, kun laitetta ei käytetä hetkeen.
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
Kytke kaiuttimet ja muut laitteet oikein.
Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
Kytke vain vakiovarusteisiin sisältyvät kaiuttimet.
Äänessä ei ole syvyyttä ja se kuulostaa
monofoniselta.
Kytke kaiuttimet ja muut laitteet oikein.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
Kytke kaiuttimet ja muut laitteet oikein.
Siirrä audioliitäntäjohdot kauemmas näyttölaitteista,
loistevalaisimista ja muista sähkölaitteista.
Siirrä laite kauemmas näyttölaitteista ja televisioista.
Jos liittimet tai liitännät ovat likaisia, pyyhi ne
kevyesti alkoholiin kostutetulla liinalla.
Näyttö on asetettu esittelytilaan. Esittelyn voi
Laitteeseen asetettu levy on naarmuuntunut tai
Näyttö on vääristynyt.
Kytke laite toiseen pistorasiaan.
Asenna virtajohtoon häiriösuodatin (saatavissa
peruuttaa sivulla 21 olevien ohjeiden avulla.
likainen.
erikseen).
Laite on alttiina iskuille tai tärinälle. Aseta laite
vakaaseen paikkaan.
HDD:n ominaisuudet saattavat joskus aiheuttaa
näyttöön vääristyksiä. Tämä ei kuitenkaan ole
merkki viasta.
Ääni
Ääntä ei kuulu.
Poista mykistys käytöstä painamalla painikkeita
VOLUME +/– tai MUTING-painiketta.
Poista laite taukotilasta.
Varmista, ettei  (kuulokkeet) -liitäntään ole
kytketty mitään.
Tarkista, että ulkoinen laite on kytketty oikein.
Tarkista, että oikea ohjelmalähde on valittu.
Kytke kaiutinjohdot pitävästi.
Ääni on mykistetty, kun nopea tallennus (CD-levyltä
HDD-kiintolevylle) on käynnissä.
Äänenvoimakkuudeksi on asetettu ”MIN”, kun
tallennusajastin on toiminnassa. Voit kuunnella
ääntä painamalla VOLUME +.
HDD
Laitteella ei voi tallentaa CD-levyä.
Levy ei ole yhteensopiva minkään tuetun CDstandardin kanssa.
Levy voi olla naarmuuntunut tai likainen.
Laitteeseen ei voi tuoda raitoja.
Tähän laitteeseen voi tuoda seuraavien
audiomuotojen mukaisia tiedostoja:
MP3 (”.mp3”)
Windows Media Audio file (”.wma”)
1
AAC (”.m4a”, ”.mp4”* )
*1 Tähän laitteeseen voi tuoda vain audiotiedostoja.
Videotiedostoja ei voi tuoda.
Laite ei voi aloittaa audiodatan tuontia/
tallennusta HDD-kiintolevylle.
HDD on täynnä.
HDD:lle tallennettavissa olevien raitojen ja albumien
enimmäismäärä on saavutettu.
63FI
Siirrettäessä audiodataa ”WALKMAN”- tai USBlaitteeseen kansion koko nimeä ei voi siirtää.
CD
”WALKMAN”- tai USB-laitteissa kansion nimen
Toisto ei ala.
Laitteella ei voi toistaa MP3-raitoja.
Varmista, että laitteeseen on asetettu levy.
Aseta levy laitteeseen tekstipuoli ylöspäin (sivu 35).
Jos levy ei ole tasaisesti levykelkassa, aseta levy
enimmäiskoko on 128 tavua.
MP3-raidat on tallennettu muotoon, joka ei ole
tuettu.
Nimitietoja ei voi muokata.
paikalleen oikein.
Laite ei tue siihen asetettua levyä (sivu 73).
Levykelkan sisään on tiivistynyt kosteutta. Poista
levy, katkaise laitteesta virta noin 30 minuutiksi ja
aseta sitten levy takaisin (sivu 72).
DISPLAY-painikkeella toiston aikana näkyviin
saatavia nimitietoja (ID3-nimitiedot: albumin,
esittäjän tai raidan nimeä) ei voi muokata.
Äänessä on katkoja tai levyä ei voi toistaa.
Muokkaustoiminnon suoritus kestää kauan.
Levy ei ole audio-CD-standardin mukainen.
Laitteeseen asetettu levy on naarmuuntunut tai
Muokkaustoiminnon suoritukseen kuluva aika
Siirrä laite paikkaan, jossa se ei ole alttiina tärinälle
määräytyy HDD-kiintolevyyn tallennettujen
albumien tai raitojen määrän mukaan.
Nimitietoja ei voi hakea.
Laitteen tietokannassa ei ole levyä vastaavia tietoja.
Kokeile nimitietojen päivitystoimintoa ”Title
Updater” -ohjelmiston avulla (sivu 46).
Huonosti tallennettujen raitojen nimitietoja ei ehkä
voi hakea. Näitä ovat esimerkiksi raidat, joita ei ole
tallennettu niiden alusta asti.
likainen.
(esimerkiksi vakaalle jalustalle).
Siirrä kaiuttimet kauemmas laitteesta tai sijoita ne
erillisille jalustoille. Jos äänenvoimakkuus on suuri,
kaiuttimien värinä voi aiheuttaa katkoja ääneen.
Ääntä ei kuulu.
Laite ei tue siihen asetettua levyä (sivu 73).
Ääntä ei voi kuunnella, kun nopea tallennus (CDlevyltä HDD-kiintolevylle) on käynnissä.
15 sekunnin pituisten tai sitä lyhyempien raitojen
tietoja ei voi hakea.
Toisto ei ala ensimmäisestä raidasta.
Näyttö on virheellinen.
Satunnaistoisto tai ohjelmoitu toisto on valittuna.
HDD:lle tallennettu audiodata voi olla
vahingoittunut. Tuo/tallenna audiodata uudelleen.
Merkit, joita laite ei voi näyttää, korvataan alaviivalla
(”_”).
Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes ”SHUF” ja ”PGM”
katoavat näytöstä (sivu 43).
Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin, jos
levylle tallennettu kansiorakenne on
monimutkainen.
levy on tallennettu moni-istuntotilassa.
levyä ei ole viimeistelty (levylle voi yhä lisätä
dataa).
levyllä on useita kansioita.
64FI
Joitakin raitoja ei voi toistaa.
DAB-lähetyksiä ei voi vastaanottaa.*
Jos levy on audio-CD-muodossa oleva moni-
Tarkista kaikki antenniliitännät ja suorita sitten
istuntolevy, vain ensimmäisen istunnon aikana
tallennetut raidat voidaan toistaa.
MP3-raitoja ei voi toistaa.
Levyllä olevien MP3-tiedostojen tallennusmuoto ei
ole ISO 9660 Level 1:n, 2:n tai Joliet-laajennuksen
mukainen.
Niitä tiedostoja, joissa ei ole MP3-tunnistetta, ei voi
toistaa. Jos levyllä oleva tiedosto ei ole MP3-tiedosto,
mutta siinä on .MP3-tunniste, laite yrittää toistaa
tiedoston. Tällöin äänessä voi olla häiriöitä tai
laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.
automaattinen DAB-haku (sivu 20).
Nykyinen DAB-palvelu ei ole saatavilla. Valitse
toinen palvelu painamalla painiketta +/– (TUNE
+/– päälaitteessa).
Jos olet muuttanut toiselle paikkakunnalle, jotkin
palvelut tai taajuudet ovat voineet muuttua etkä
ehkä voi vastaanottaa entisiä lähetyksiä. Tallenna
lähetyssisältö uudelleen suorittamalla automaattinen
DAB-haku (sivu 20). (Tämä toiminto poistaa
muistista kaikki aiemmin esiviritetyt asemat.)
WM-PORT/USB
Tiedostoissa on MP3-tunniste, mutta ne eivät ole
MPEG-1 Audio Layer 3 -muotoisia.
”WALKMAN”-laitetta ei tunnisteta.
Nimitietoja ei voi hakea.
USB-laite on kytketty
Laitteeseen ei ole asetettu levyä.
Laitteen tietokannassa ei ole levyä vastaavia tietoja.
Jos kaksi ”WALKMAN”-mallia on kytketty WM-
Kokeile nimitietojen päivitystoimintoa ”Title
Updater” -ohjelmiston avulla (sivu 46).
FM/AM ja DAB*
Radiolähetyksiä ei voi vastaanottaa, tai äänessä
on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
Kytke antennit oikein (sivut 18 ja 19).
Muuta antennin asentoa tai paikkaa.
Käytä ulkoantennia.
Pidä antennit poissa kaiutinjohtojen, virtajohdon
ja USB-kaapelin läheltä, jotta antennit eivät poimi
häiriöitä.
Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
Kun FM-lähetys vastaanotetaan stereona, vaihda
vastaanotto monofoniseksi (sivu 38).
(USB) -porttiin ja
audiodataa tuodaan. Odota tuonnin päättymistä.
PORT-liitäntään ja
laitteista.
(USB) -porttiin, irrota toinen
Kytke ”WALKMAN”-laite uudelleen.
Kytke tuettu ”WALKMAN”-laite (sivu 78).
”WALKMAN”-laite ei toimi oikein. Katso lisätietoja
tämän ongelman ratkaisemisesta ”WALKMAN”laitteen käyttöohjeista. Jos ongelma ei katoa, ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään.
USB-laitetta ei tunnisteta.
Jos ”WALKMAN”-laite on kytketty WM-PORTliitäntään, irrota se.
Kytke USB-laite uudelleen.
Kytke tuettu USB-laite (sivu 78).
USB-laite ei toimi oikein. Katso lisätietoja
tämän ongelman ratkaisemisesta USB-laitteen
käyttöohjeista. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
Pyydä apua Sony-jälleenmyyjältä, jos
vakiovarusteisiin sisältyvä AM-antenni on irronnut
muovijalustaltaan.
RDS ei toimi.*1
Varmista, että olet virittänyt FM-aseman.
*1Vain Euroopassa myytävä malli
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
65FI
Laite ei voi aloittaa audiodatan siirtoa
”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen.
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa olevia raitoja tai
kansioita ei voi poistaa.
Ongelma voi johtua seuraavista syistä:
Tarkista, onko ”WALKMAN”- tai USB-laite
”WALKMAN”- tai USB-laite on täynnä. Poista
turhaa dataa ”WALKMAN”- tai USB-laitteesta
(sivu 32).
”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen tallennettavissa
olevien raitojen ja kansioiden enimmäismäärä on
saavutettu. Poista turhaa dataa ”WALKMAN”- tai
USB-laitteesta (sivu 32).
Käytettävä ”WALKMAN”- tai USB-laite ei
ole tuettu. Katso ”Tämän laitteen tukemat
”WALKMAN”-mallit ja USB-laitteet” (sivu 78).
”WALKMAN”- tai USB-laite on tallennussuojattu.
Laite pysäyttää siirron, ennen kuin se on
suoritettu loppuun.
Käytettävä ”WALKMAN”- tai USB-laite ei ole tuettu.
Katso tuetut ”WALKMAN”- ja USB-laitteet kohdasta
”Tämän laitteen tukemat ”WALKMAN”-mallit ja
USB-laitteet” (sivu 78).
USB-laite on alustettu väärin. Katso lisätietoja
alustamisesta USB-laitteen käyttöohjeista.
Katkaise tästä laitteesta virta ja irrota USB-laite. Jos
USB-laitteessa on virtakytkin, katkaise USB-laitteesta
virta ja kytke virta uudelleen, kun olet irrottanut
laitteen tästä laitteesta. Suorita siirtotoiminto sitten
uudelleen.
Jos siirto- ja poistotoimintoja käytetään toistuvasti,
”WALKMAN”- tai USB-laitteen tiedostorakenne
monimutkaistuu. Katso lisätietoja tämän ongelman
ratkaisemisesta ”WALKMAN”- tai USB-laitteen
käyttöohjeista. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
Siirtäminen ”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen
aiheuttaa virheen.
”WALKMAN”- tai USB-laite on täynnä. Poista
turhaa dataa ”WALKMAN”- tai USB-laitteesta (sivu
32).
”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen tallennettavissa
olevien raitojen ja kansioiden enimmäismäärä on
saavutettu. Poista turhaa dataa ”WALKMAN”- tai
USB-laitteesta (sivu 32).
Käytettävä ”WALKMAN”- tai USB-laite ei ole tuettu.
Katso tuetut ”WALKMAN”- ja USB-laitteet kohdasta
”Tämän laitteen tukemat ”WALKMAN”-mallit ja
USB-laitteet” (sivu 78).
Katkaise tästä laitteesta virta ja irrota USB-laite. Jos
USB-laitteessa on virtakytkin, katkaise USB-laitteesta
virta ja kytke virta uudelleen, kun olet irrottanut
laitteen tästä laitteesta. Suorita siirtotoiminto sitten
uudelleen.
”WALKMAN”- tai USB-laite irrotettiin tai virta
katkaistiin siirron aikana. Poista osittain siirretty
raita. Jos tämä ei poista ongelmaa, ”WALKMAN”- tai
USB-laite voi olla vahingoittunut. Katso lisätietoja
tämän ongelman ratkaisemisesta ”WALKMAN”- tai
USB-laitteen käyttöohjeista. Jos ongelma ei katoa, ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään.
66FI
tallennussuojattu.
”WALKMAN”- tai USB-laite irrotettiin tai virta
katkaistiin poiston aikana. Poista osittain poistettu
raita. Jos tämä ei poista ongelmaa, ”WALKMAN”- tai
USB-laite voi olla vahingoittunut. Katso lisätietoja
tämän ongelman ratkaisemisesta ”WALKMAN”- tai
USB-laitteen käyttöohjeista. Jos ongelma ei katoa, ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään.
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa näytettävät
nimitiedot eivät vastaa laitteen nimitietoja.
Kun siirrät ID3-raitatiedoilla varustettuja raitoja,
ID3-raitatiedot näytetään ”WALKMAN”- tai
USB-laitteessa. Jos raidalla ei ole ID3-raitatietoja,
tiedoston ja kansion nimet näytetään ”WALKMAN”tai USB-laitteessa.
WM-PORT/USB-ohjelmalähde ei toimi oikein.
Käytettävä ”WALKMAN”- tai USB-laite ei ole tuettu.
Jos kytketty ”WALKMAN”- tai USB-laite ei ole
tuettu, voi ilmetä seuraavassa mainittuja ongelmia.
Katso tuetut ”WALKMAN”- ja USB-laitteet kohdasta
”Tämän laitteen tukemat ”WALKMAN”-mallit ja
USB-laitteet” (sivu 78).
”WALKMAN”- tai USB-laitetta ei tunnisteta.
Raitojen tai kansioiden nimet eivät näy tässä
laitteessa.
Toisto ei onnistu.
Äänessä on katkoja.
Äänessä on häiriöitä.
Äänessä on säröä.
Tuonti tai siirto pysähtyy, ennen kuin se on
suoritettu loppuun.
Ääntä ei kuulu.
Toisto ei ala.
”WALKMAN”- tai USB-laite on kytketty väärin.
Käytettävä ”WALKMAN”- tai USB-laite ei ole tuettu.
Katkaise tästä laitteesta virta, kytke virta uudelleen ja
kytke sitten ”WALKMAN”- tai USB-laite uudelleen.
Varmista, että teksti ”WM-PORT” tai ”USB” tulee
näyttöön.
Äänessä on kohinaa, katkoja tai säröä.
Katkaise tästä laitteesta virta ja kytke ”WALKMAN”tai USB-laite uudelleen.
Musiikkidatassa itsessään on kohinaa. Kohina on
voinut syntyä tietokoneessa musiikkidataa luotaessa.
Luo musiikkidata uudelleen.
”WALKMAN”- tai USB-laitetta ei voi kytkeä
(USB) -porttiin.
”WALKMAN”- tai USB-laite yritetään kytkeä väärin
Katso tuetut ”WALKMAN”- ja USB-laitteet kohdasta
”Tämän laitteen tukemat ”WALKMAN”-mallit ja
USB-laitteet” (sivu 78).
Tämä laite toistaa vain tiedostoja, joiden
tallennusmuoto on MP3 (”.mp3”)*1, WMA
(”.wma”)*1 tai AAC (”.m4a”, ”.mp4”*2)*1. Muissa
muodoissa olevia tiedostoja ei voida toistaa (sivu 39).
*1Tällä laitteella ei voi toistaa raitoja, joissa on
käytetty tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa
(Digital Rights Management).
Internetin web-sivustoista (online-musiikkikaupat
mukaan lukien) ladattuja raitoja ei ehkä voi toistaa
tällä laitteella.
*2 Tässä laitteessa voidaan toistaa vain
audiotiedostoja. Videotiedostoja ei voi toistaa.
Katkaise tästä laitteesta virta, kytke ”WALKMAN”-
tai USB-laite uudelleen ja kytke sitten virta uudelleen
tähän laitteeseen.
päin. Kytke laite oikeansuuntaisesti.
Toisto ei ala ensimmäisestä raidasta.
Teksti ”Reading” näkyy näytössä kauan tai toiston
alkaminen kestää kauan.
Lukuprosessi voi kestää kauan seuraavissa tilanteissa:
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa on monia
kansioita tai tiedostoja.
Tiedostorakenne on hyvin monimutkainen.
Muistikapasiteetti on hyvin suuri.
Audiotiedostot ovat vioittuneet.
Näyttö on virheellinen.
Siirrä raidat ”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen
uudelleen, sillä ”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen
tallennettu data voi olla vahingoittunut.
Tämän laitteen näytössä voidaan esittää vain
numeroista ja kirjaimia. Muut merkit eivät näy
oikein.
Satunnaistoisto tai ohjelmoitu toisto on valittuna.
Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes ”SHUF” ja ”PGM”
katoavat näytöstä (sivu 43).
Raitoja ei voi toistaa.
Tämä laite toistaa vain tiedostoja, joiden
tallennusmuoto on MP3 (”.mp3”)*1, WMA
(”.wma”)*1 tai AAC (”.m4a”, ”.mp4”*2)*1. Muissa
muodoissa olevia tiedostoja ei voida toistaa (sivu 39).
*1Tällä laitteella ei voi toistaa raitoja, joissa on
käytetty tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa
(Digital Rights Management).
Internetin web-sivustoista (online-musiikkikaupat
mukaan lukien) ladattuja raitoja ei ehkä voi toistaa
tällä laitteella.
*2 Tässä laitteessa voidaan toistaa vain
audiotiedostoja. Videotiedostoja ei voi toistaa.
USB-laitteet, jotka on alustettu muissa
tiedostojärjestelmissä kuin FAT16 tai FAT32, eivät
ole tuettuja.*3
*3 Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32tiedostojärjestelmiä, mutta jotkin USB-laitteet
eivät ehkä tue näitä FAT-järjestelmiä. Katso
lisätietoja USB-laitteen käyttöohjeista tai ota
yhteyttä laitteen valmistajaan.
Jos käytät osioihin jaettua USB-laitetta, vain
ensimmäisessä osiossa olevat MP3-, WMA- ja AACraidat toistetaan.
Toisto on mahdollista enintään 8 tasolla.
Kansioita on enemmän kuin 999.
Raitoja on enemmän kuin 999.
Esimerkiksi salattuja tai salasanalla suojattuja raitoja
ei voida toistaa.
67FI
Ajastin
Tiedostoa ”import.dat” ei voi tallentaa.
USB-massamuistilaite on täynnä. Poista tarpeettomat
Toisto- tai tallennusajastin ei toimi.
Aseta oikea kellonaika (sivu 22).
Sattui sähkökatko, kun ajastin oli valmiustilassa, tai
virtajohto irrotettiin.
Laite on alttiina iskuille tai tärinälle. Aseta laite
tiedot USB-massamuistilaitteesta.
USB-massamuistilaite on tallennussuojattu. Poista
tallennussuojaus käytöstä.
Muut
vakaaseen paikkaan.
Tallennusajastimella tallennettu sisältö ei ole
täydellinen. Osa materiaalista puuttuu alusta tai
keskeltä.
Aseta oikea kellonaika (sivu 22).
Sattui sähkökatko, kun ajastin oli valmiustilassa, tai
virtajohto irrotettiin.
Laite on alttiina iskuille tai tärinälle. Aseta laite
vakaaseen paikkaan.
Nimitietojen päivitys
Staattinen sähkö tai muut tekijät voivat vaikuttaa
laitteeseen. Käynnistä tällöin laite uudelleen. Jos
laite toimii edelleen huonosti, palauta laitteen
tehdasasetukset (sivu 62).
Jos näyttöön tulee jokin varoitusilmoitus, toimi
ilmoituksen mukaan.
Kaukosäädin ei toimi.
Paristojen varaus on heikko.
Kaukosäätimessä ei ole paristoja.
Suuntaa kaukosäädin laitteessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen (sivu 15).
”Title Updater” -ohjelmistoa ei voi käyttää
tietokoneessa.
Laitteen lähellä on loistevalaisimen invertteripiiri.
Käytä tuettua USB-massamuistilaitetta (sivu 78).
Poista esteet kaukosäätimen ja tässä laitteessa olevan
Ilmenee virhe, kun ”TitleUpdater.exe”
käynnistetään tietokoneessa.
Siirrä kaukosäädin lähemmäs laitetta.
Sulje Virtual Expander (MICROVAULT-ohjelmisto)
Laite värisee tai tuuletusaukosta kuuluu kohinaa.
ensin ja suorita sitten ”TitleUpdater.exe” uudelleen.
Tiedostoa ”export.dat” ei voi viedä.
Vain audio-CD-levyltä tallennetut albumitiedot
(audiodata) voidaan viedä.
Varmista, että USB-massamuistilaite on kytketty
pitävästi tähän laitteeseen.
Tietokone ei tunnista USB-massamuistilaitetta tai
”Title Updater” -ohjelmistoa.
Irrota USB-massamuistilaite ja kytke se sitten
uudelleen oikein.
68FI
Laite toimii huonosti.
Siirrä laite kauemmas piiristä.
kaukosäätimen tunnistimen välistä ja aseta laite
poispäin loistevalaisimista.
Värinä johtuu kiintolevyn nopeasta pyörimisestä
ja kohina tuulettimesta. Nämä ovat normaaleja
ilmiöitä, eivät merkki viasta.
Laitteen värinä tai kohina voimistuu CD-levyn
tallennuksen aikana.
Kiintolevy pyörii nopeammin CD-levyn
tallennuksen aikana kuin CD-levyn toiston aikana,
joten värinän tai kohinan voimistuminen on
normaali ilmiö.
Värinän tai kohinan voimakkuus määräytyy CDlevyn tyypin mukaan.
Sisäinen tuuletin on käynnissä, kun laitteesta on
katkaistu virta.
Ilmoitukset
Kun näytön tilaksi on asetettu esittely tai kello
HDD
(sivu 60), sisäinen tuuletin käynnistyy ajoittain
automaattisesti laitteen jäähdyttämistä varten, vaikka
laitteesta on katkaistu virta. Tämä ei ole merkki
viasta.
Vastaanoton laadun parantaminen
Katkaise CD-soittimen virta CDvirranhallintatoiminnolla. Tehdasasetus on, että
CD-soittimen virta on kytketty.
1
2
Tallennettavissa olevien albumien enimmäismäärä on
saavutettu.
Complete!
Toiminto on suoritettu onnistuneesti.
Data Error!
Valitse CD-ohjelmalähde painamalla
CD ja katkaise sitten virta laitteesta.
Yritit toistaa raitaa, jota ei voi toistaa.
Kun ”STANDBY” lakkaa vilkkumasta,
tuo kellonaika näkyviin painamalla
DISPLAY-painiketta.
Vientikelpoisia albumitietoja ei ole, valittuja albumitietoja
(audiodataa) ei voi viedä tai albumitietojen vienti on
epäonnistunut.
Kellonaika tulee näkyviin 8 sekunniksi.
Suorita vaihe 3 kellonajan ollessa näytössä.
3
Album Full!
Kun kello on näytössä, paina
samanaikaisesti -painiketta ja painiketta päälaitteessa.
Teksti ”CD POWER OFF” tulee näyttöön.
Kun CD-soittimen virta on katkaistu, levyn
lukuaika on tavallista pidempi. Voit kytkeä
CD-soittimeen virran toimimalla edellä
olevien ohjeiden mukaan, kunnes näytössä
näkyy teksti ”CD POWER ON”.
Kiintolevyn korjauttaminen
Kiintolevylle tallennettuja tietoja saatetaan
tarkastella huollossa, jos kiintolevy korjataan
tai tarkastetaan virheellisen toiminnan tai
muutostyön takia. Sony ei kuitenkaan tee
sisällöstä varmuuskopiota tai tallennetta.
Jos kiintolevy on alustettava tai vaihdettava, se
tehdään Sonyn harkinnan mukaan. Kiintolevyn
kaikki sisältö poistetaan, mahdollinen
tekijänoikeuksia loukkaava sisältö mukaan
lukien.
Export Error!
Fatal Error!
”WALKMAN”- tai USB-laite on irrotettu audiodatan
tuonnin ollessa käynnissä ”WALKMAN”- tai USBlaitteesta.
HDD Error!
On ilmennyt toimintahäiriö, eikä laite tunnista HDDkiintolevyä. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
HDD Full!
HDD-kiintolevyllä ei ole vapaata tilaa.
Import Error!
Tuontikelpoisia albumitietoja ei ole tai albumitietojen
tuonti on epäonnistunut.
Name NG!
Albumin, esittäjän tai raidan nimeä ei voi tallentaa, koska
sama nimi on jo olemassa. Tallennetut nimitiedot on
poistettu, eikä nimeä ole tallennettu. Tehdasasenteisen
näytedatan (Demo Tracks) nimitietoja yritettiin muokata.
No Step
Kaikki ohjelmoidut raidat on poistettu.
Not in Use
Painoit painiketta, joka ei kelpaa tai jonka käyttö on
tällä hetkellä estetty, toistettavaa raitaa ei ole tai muu
ohjelmalähde kuin HDD on valittuna.
No Track
Toistokelpoisia raitoja ei ole.
69FI
Push STOP!
No Text
Yritit suorittaa toiminnon, jonka voi suorittaa vain laitteen
ollessa pysäytettynä (painoit esimerkiksi PLAY MODE
toiston aikana).
Viritettynä oleva DAB-palvelu ei sisällä tekstitietoja.
Reading
Laite lukee tietoja HDD-kiintolevyltä. Jotkin painikkeet
eivät tällöin toimi.
REC Error!
Tuonti/tallennus ei alkanut, pysähtyi kesken tai ei muuten
onnistunut.
Step Full!
Suorittamasi toiminto on virheellinen tai tällä hetkellä
estetty.
Push STOP!
Yritit suorittaa toiminnon, jonka voi suorittaa vain laitteen
ollessa pysäytettynä (painoit esimerkiksi PLAY MODE
toiston aikana).
Reading
Yritit ohjelmoida yli 26 raitaa (vaihetta).
Laite lukee tietoja levyltä. Jotkin painikkeet eivät tällöin
toimi.
Track Full!
Step Full!
HDD-kiintolevylle tallennettavissa olevien raitojen
enimmäismäärä on saavutettu.
Yritit ohjelmoida yli 26 raitaa (vaihetta).
CD/FM/AM/DAB*
* Vain Isossa-Britanniassa myytävä malli
Accessing Gracenote Database
Laite hakee nimitietoja tietokannastaan.
Complete!
WM-PORT/USB
Complete!
Toiminto on suoritettu onnistuneesti.
Data Error!
Yritit toistaa tiedostoa, jota ei voi toistaa.
FM/AM-asemien tai DAB-palvelujen esiviritys on
suoritettu.
Device Error
No Disc
Device Full!
Laitteessa ei ole levyä tai siinä olevaa levyä ei voi toistaa.
”WALKMAN”- tai USB-laitetta ei tunnistettu.
”WALKMAN”- tai USB-laitteessa ei ole tilaa jäljellä.
No Label
Device Stop
Vastaanotettavalla DAB-palvelulla ei ole paketin nimeä.
”WALKMAN”- tai USB-laite on pysäytetty. Teksti
näytetään, kunnes laite irrotetaan.
No Match
Laitteen tietokannassa ei ole albumin tai raidan
nimitietoja.
No Preset
DAB-palveluja ei ole esiviritetty.
No Service
DAB-palveluja ei ole saatavissa.
No Step
Kaikki ohjelmoidut raidat on poistettu.
70FI
Not in Use
Erase Error!
Laite ei voi poistaa albumia/kansiota tai raitaa
”WALKMAN”- tai USB-laitteesta.
Fatal Error!
”WALKMAN”- tai USB-laite irrotettiin, kun
audiotiedostoja tai albumeita/kansioita siirrettiin
”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen tai niitä poistettiin
laitteesta.
Folder Full!
Track Full!
”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen tallennettavissa
olevien albumeiden/kansioiden enimmäismäärä on
saavutettu.
”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen tallennettavissa
olevien raitojen enimmäismäärä on saavutettu.
HDD REC Data Error 1*
Audiodatan siirto ”WALKMAN”- tai USB-laitteeseen ei
alkanut, pysähtyi kesken tai ei muuten onnistunut.
Kun audiodataa tuotiin ”WALKMAN”- tai USB-laitteesta
HDD-kiintolevylle, havaittiin vähintään yksi tiedosto, jota
ei voitu tuoda (esim. MP4-videotiedosto). Peruuta viesti
painamalla mitä tahansa painiketta.
* Numero kertoo ohitettujen tiedostojen määrän.
Transfer Error!
Kello/ajastin
OFF TIME NG!
”WALKMAN”- tai USB-laitetta ei ole kytketty.
Toisto- tai tallennusajastimeen asetettu päättymisaika oli
sama kuin alkamisaika.
No Medium
Push SELECT!
No Device
(USB) -porttiin kytkettyyn muistikortinlukijaan ei ole
laitettu muistikorttia.
Painoit CLOCK/TIMER SET -painiketta ajastimen ollessa
toiminnassa.
No Step
SET CLOCK!
Kaikki ohjelmoidut raidat on poistettu.
Yritit valita ajastimen asettamatta ensin kellonaikaa.
Not in Use
SET TIMER!
Suorittamasi toiminto on virheellinen tai tällä hetkellä
estetty.
Yritit valita ajastimen asettamatta ajastinta ensin.
No Track
Toistokelpoisia raitoja ei ole.
Not Supported
Laitteeseen on kytketty ”WALKMAN”- tai USB-laite, jota
ei tueta.
Please Use USB Storage Device
Yritit käyttää nimitietojen päivitystoimintoa
”WALKMAN”-laitteen kanssa. Käytä sen sijaan USBmassamuistilaitetta.
Protected
”WALKMAN”- tai USB-laite on tallennussuojattu.
Push STOP!
Yritit suorittaa toiminnon, jonka voi suorittaa vain laitteen
ollessa pysäytettynä (painoit esimerkiksi PLAY MODE
toiston aikana).
Reading
Laite lukee tietoja ”WALKMAN”- tai USB-laitteesta.
Jotkin painikkeet eivät tällöin toimi.
Removed
”WALKMAN”- tai USB-laite on irrotettu.
Step Full!
Yritit ohjelmoida yli 26 raitaa (vaihetta).
71FI
Varotoimet/Tekniset tiedot
Varotoimet
Turvallisuus
Laitteen kuumeneminen
Irrota virtajohto (verkkojohto)
pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Irrota
virtajohto pistokkeesta vetämällä.
Älä vedä johdosta.
Jos jokin esine tai nestettä
pääsee laitteen sisään, irrota laite
pistorasiasta ja vie se huoltoon
tarkistettavaksi, ennen kuin käytät
sitä uudelleen.
Verkkovirtajohdon saa vaihtaa
vain asiantunteva huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen käytön
aikana on normaalia, ei merkki
viasta.
Älä kosketa koteloa, jos laitetta
on käytetty jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, sillä kotelo
voi olla kuuma.
Älä peitä laitteen pohjassa
olevia tuuletusaukkoja. Muutoin
laitteen vahvistimen synnyttämä
lämpö ei pääse poistumaan, ja
laite voi vahingoittua. Varmista,
että tuuletusaukot ovat vapaita
ilmankiertoa varten.
Laitteen sijoittaminen
Älä aseta laitetta vinoon asentoon
tai paikkaan, jossa se altistuu
kuumuudelle, kylmyydelle, pölylle,
lialle tai kosteudelle, jossa ei ole
ilmanvaihtoa tai joka on alttiina
tärinälle, suoralle auringonvalolle
tai kirkkaalle valolle.
Ole varovainen, jos sijoitat laitteen
tai kaiuttimet erikoiskäsitellylle
(esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle
tai öljytylle) pinnalle, koska
muutoin voi syntyä tahroja tai
värjäytymiä.
Jos siirrät laitteen suoraan
kylmästä ympäristöstä lämpimään
tai sijoitat sen hyvin kosteaan
tilaan, CD-soittimen sisällä
olevaan linssiin voi tiivistyä
kosteutta ja laitteeseen voi
tulla toimintahäiriö. Jos näin
käy, poista levy ja anna laitteen
olla käyttämättömänä ja virta
kytkettynä noin tunti, jotta
kosteus haihtuu.
72FI
Laitteen siirtäminen
Älä siirrä laitetta, kun siinä on
CD-levy. Muutoin CD-levy voi
vahingoittua.
Kaiuttimet
Kaiutinjärjestelmä ei ole
magneettisesti suojattu, joten se
voivat vääristää lähellä olevan
television kuvaa magneettisesti.
Jos näin käy, katkaise televisiosta
virta, odota 15–30 minuuttia ja
kytke televisioon virta uudelleen.
Jos kuva ei parane, siirrä kaiuttimet
kauemmas televisiosta.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
CD-levyjen äänessä on paljon
vähemmän häiriöitä kuin
vinyylilevyjen äänessä. Jos nostat
äänenvoimakkuutta äänettömässä
kohdassa (jossa vinyylilevyltä
saattaisi kuulua vain häiriöitä), voi
suuri äänenvoimakkuus musiikin
jatkuessa vahingoittaa kaiuttimia.
Laske äänenvoimakkuutta ennen
toiston alkamista.
Muiden henkilöiden ottaminen
huomioon
Pidä äänenvoimakkuus
kohtuullisena etenkin yöllä, jotta
naapurisi eivät häiriinny.
Tietoja kiintolevystä
Kiintolevy lukee ja tallentaa
dataa erittäin nopeasti suuren
tallennuskapasiteettinsa ansiosta.
Tärinä, iskut ja pöly kuitenkin
vahingoittavat sitä helposti. Vaikka
kiintolevyssä on suojamekanismeja,
jotka suojaavat sitä näiden tekijöiden
aiheuttamalta tietojen katoamiselta,
laitetta käytettäessä on kuitenkin
noudatettava seuraavia varotoimia.
Suoja laite voimakkailta iskuilta ja
tärinältä.
Älä sijoita laitetta epävakaaseen
paikkaan tai paikkaan, jossa se on
alttiina tärinälle.
Älä siirrä laitetta, kun sen
virtajohto on kytketty
pistorasiaan.
Älä irrota virtajohtoa, kun laite
tallentaa tai toistaa raitaa.
Älä käytä laitetta paikassa, joka
on altis suurille lämpötilan
vaihteluille (lämpötilagradientti
yli 10 °C/tunti).
Älä yritä vaihtaa tai päivittää
kiintolevyä itse, koska se
saattaa aiheuttaa laitteeseen
toimintahäiriön.
Sony ei voi korvata vahingoittuneelta
kiintolevyltä mahdollisesti
kadonnutta dataa.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista tämä laite miedolla
pesuaineliuoksella kevyesti
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä
käytä hankaustyynyjä tai -jauhetta
äläkä tinneriä, alkoholia, bensiiniä
tai muita liuottimia.
Huomautus virtajohdosta
Katkaise laitteesta virta ennen
virtajohdon irrottamista
pistorasiasta. Jos irrotat virtajohdon
laitteen toimiessa, tallennettu data
voi kadota tai laitteeseen voi tulla
toimintahäiriö.
Huomautuksia CD-levyistä
Suojaa levy naarmuilta, äläkä
kiinnitä sen pintaan tarroja.
CD-levyjä, joiden muoto on
tavallisesta poikkeava (esimerkiksi
tähti, sydän tai neliö), ei saa
toistaa tässä laitteessa. Muutoin
laite voi vioittua.
Jos puhdistat levyä, pyyhi
levyä puhdistusliinalla keskeltä
ulospäin reunoja kohti. Jos levy
on hyvin likainen, pyyhi levyä
ensin kevyesti kostutetulla liinalla
ja sitten kuivalla liinalla. Älä
käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä tai LP-vinyylilevyjen
puhdistamiseen tarkoitettuja
puhdistusaineita tai antistaattisia
suihkeita.
Älä jätä levyjä kuumiin
paikkoihin, kuten
suoraan auringonvaloon,
lämmityslaitteiden lähelle tai
pysäköidyn auton sisään.
Älä käytä levyjä, joihin on
kiinnitetty teippiä tai tarra tai
joissa on näistä jäänyttä liimaa.
Muutoin levy voi juuttua laitteen
sisäisiin osiin ja vahingoittaa
laitetta.
Älä käytä puhdistuslevyjä, sillä ne
voivat vahingoittaa laitetta.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu
Compact Disc (CD) -standardin
mukaisten levyjen toistoon. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat
tuoneet markkinoille levyjä, jotka
on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa,
että jotkin näistä levyistä eivät ole
CD-standardin mukaisia ja ettei niitä
ehkä voi toistaa tällä tuotteella.
Huomautus DualDisc-levyistä
DualDisc-levy on kaksipuolinen
levy, jonka toisella puolella on
tallennettu DVD-aineisto ja toisella
puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska äänitallennepuoli ei ole
Compact Disc (CD) -standardin
mukainen, sen toiston onnistuminen
tässä tuotteessa ei ole taattua.
Huomautus MP3/WMA/AACtiedostoista
Yhteensopivuutta kaikkien
MP3/WMA/AAC-koodaus- ja
-tallennusohjelmistojen, tallentavien
laitteiden ja tallennusvälineiden
kanssa ei voida taata.
Epäyhteensopivat MP3/WMA/
AAC‑tiedostot voivat tuottaa
kohinaa, katkoa ääntä tai estää
toiston kokonaan.
Tietoja CD-levyistä
Tällä laitteella VOI toistaa
seuraavia levyjä
CD-levyt:
Musiikki-CD-, CD-R- ja CDRW-levyt
MP3-tiedostot:
CD-R- ja CD-RW-levyt (joiden
tallennusmuoto on standardin
ISO 9660 Level 1 tai -2 tai Jolietlaajennuksen mukainen). Moniistunto-CD-levyjä tuetaan.
Huomautuksia
Jos levyn alussa on CD-DAistunto (tai MP3-istunto), se
tunnistetaan CD-DA-levyksi (tai
MP3-levyksi), eikä muita istuntoja
toisteta.
Levy, jolla on sekalaisia CDmuotoja, tunnistetaan CD-DAlevyksi (audiolevy).
Joidenkin CD-R- tai CDRW-levyjen ominaisuudet tai
tallennusolosuhteet voivat
aiheuttaa sen, ettei levyjä voi
toistaa tässä laitteessa.
CD-RW-levyjen toiston
alkamiseen voi kulua hieman
aikaa. Tämä johtuu niiden
hieman muita levyjä pienemmästä
heijastavuudesta.
Jos levyllä on yli 511 audioraitaa,
tämä laite ei tunnista raitaa
numero 512 eikä sitä seuraavia
raitoja.
Jos levyllä on useita
hakemistoja tai sen rakenne
on monimutkainen, levyn
toiston alkamiseen voi kulua
hieman aikaa. Kun levylle
tallennetaan albumeja, on
suositeltavaa, että tallennus
tehdään enintään 2. tason
alihakemistoon, ei syvemmälle
hakemistorakenteessa.
Vihje
Tietoja datan tallentamisesta levylle
on tallentamiseen käytettävän
CD-R/RW-levyn tai ohjelmiston
käyttöohjeessa.
73FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
CD-soitinosa
FM-viritinosa
Brasiliassa myytävä malli:
Järjestelmä:
Viritin:
CD-levy ja digitaalinen
äänijärjestelmä
FM-stereo, FMsuperheterodyne-viritin
Laserdiodin ominaisuudet:
Piirijärjestelmä:
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserlähtöteho*: alle 44,6 µW
PLL (Phase Locked Loop)
-synteesivirittimellä varustettu
digitaalinen järjestelmä
RMS-lähtöteho:
30 W + 30 W (8 , 1 kHz,
harm. kokonaissärö 10 %)
Muut mallit:
24 W + 24 W (8 , 1 kHz,
harm. kokonaissärö 1 %)
* Tämä lähtöteho on mitattu
200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupäälohkon objektiivilinssin
pinnalta 7 mm:n aukolla.
RMS-lähtöteho (vertailuteho):
Taajuusvaste:
30 W + 30 W (8 , 1 kHz,
harm. kokonaissärö 10 %)
20 Hz – 20 kHz
Lähtöteho (nimellinen):
HDD-osa
Kapasiteetti:
80 Gt*
* Osa muistista käytetään
järjestelmänhallintatoimintoihin.
Todellinen käytettävissä oleva tila
on noin 72 Gt (77 309 411 328
tavua).
Tallennusjärjestelmä:
MP3/128 kbps
Pisin tallennusaika
(MP3, 128 kbps):
Noin 1 230 h
Raitojen enimmäismäärä:
20 000
Albumien enimmäismäärä:
2 000
74FI
Harmoninen kokonaissärö:
alle 0,1 %
USB-osa
Tuettu siirtonopeus:
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32–320 kbps, VBR
WMA:
48–192 kbps, VBR
AAC:
48–320 kbps
Taajuusalue:
Brasiliassa myytävä malli:
87,5–108,0 MHz (100 kHz:n
välein)
Muut mallit:
87,5–108,0 MHz (50 kHz:n
välein)
Antenni:
FM-johtoantenni
Antenniliitännät:
75 , tasapainottamaton
Välitaajuus:
10,7 MHz
AM-viritinosa
Näytteenottotaajuudet:
Viritin:
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
AM-superheterodyne-viritin
Piirijärjestelmä:
PLL (Phase Locked Loop)
-synteesivirittimellä varustettu
digitaalinen järjestelmä
Taajuusalue:
Euroopassa myytävä malli:
531–1 602 kHz (viritysvälin
asetus 9 kHz)
Latinalaisessa Amerikassa
myytävä malli:
530–1 710 kHz (viritysvälin
asetus 10 kHz)
531–1 710 kHz (viritysvälin
asetus 9 kHz)
Oseaniassa myytävä malli:
531–1 710 kHz (viritysvälin
asetus 9 kHz)
530–1 710 kHz (viritysvälin
asetus 10 kHz)
Muut mallit:
531–1 602 kHz (viritysvälin
asetus 9 kHz)
530–1 610 kHz (viritysvälin
asetus 10 kHz)
Käyttötaajuus
Tunnus
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
Latinalaisessa Amerikassa
myytävä malli:
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Kaiutinjärjestelmä:
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
Antenni:
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
Antenniliitännät:
218,640 MHz
11B
Ulkoisen antennin liitäntä
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
Noin 140 × 284 × 240 mm
225,648 MHz
12B
Paino:
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
Kunkin kaiuttimen nettopaino
noin 2,7 kg
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
2-tie, bassorefleksi
237,488 MHz
13E
Kaiutinelementit:
239,200 MHz
13F
AM-kehäantenni
Välitaajuus:
450 kHz
DAB-viritinosa (vain
Isossa-Britanniassa
myytävä malli)
Viritin:
DAB-stereoviritin
Antenni:
DAB-johtoantenni
Taajuusalue:
III-alue: 174,928 (5A)–239,200
(13F) MHz
DAB-taajuustaulukko (III-alue):
Käyttötaajuus
Tunnus
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
Tulo-/lähtöliitännät
AUDIO IN (stereominiliitäntä):
Jännite 0,8 V
(USB) -portti
USB-tyyppi A, täyden nopeuden
USB
WM-PORT:
Lähtöjännite: DC 5 V
Suurin lähtövirta: 500 mA
Kaiutin
2-tie, bassorefleksi
Kaiutinelementit:
Bassoelementti: 120 mm, kartio
Diskanttielementti: 25 mm,
pehmytkalotti
Nimellisimpedanssi:
8
Mitat (l/k/s):
Muut mallit:
Kaiutinjärjestelmä:
Bassoelementti: 120 mm, kartio
Diskanttielementti: 40 mm,
kartio
Nimellisimpedanssi:
8
Mitat (l/k/s):
Noin 152 × 250 × 210 mm
Paino:
Kunkin kaiuttimen nettopaino
noin 2,3 kg
DMPORT:
Lähtöjännite: DC 5 V
Suurin lähtövirta: 700 mA
(DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen liittämiseen)
 (kuulokkeet) -liitäntä
(stereominiliitäntä):
Impedanssiltaan vähintään
8 :n kuulokkeille
75FI
Yleiset
Käyttöjännite:
Meksikossa myytävä malli:
120 V AC, 60 Hz
Taiwanissa myytävä malli:
120 V AC, 50/60 Hz
Brasiliassa myytävä malli:
127 tai 220 V AC,
50/60 Hz (valittavissa
jännitteenvalitsimella)
Latinalaisessa Amerikassa
myytävä malli (ei koske
Meksikossa, Argentiinassa ja
Brasiliassa myytäviä malleja):
110–120 tai 220–240 V AC,
50/60 Hz (valittavissa
jännitteenvalitsimella)
Muut mallit:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus:
40 W (enintään 0,5 W
virransäästötilassa)
Mitat (l/k/s):
Isossa-Britanniassa myytävä
malli:
Noin 285 × 139 × 316 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
Muut mallit:
Noin 285 × 139 × 310 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
Paino:
Noin 4,0 kg
Käyttölämpötila:
+5 C (+41 F)–+35 C
(+95 F)
Käyttöympäristön ilmankosteus:
25 %–80 %
Vakiovarusteet:
Katso sivua 10.
Valmistaja pidättää itsellään
oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
76FI
Tehonkulutus
valmiustilassa: 0,5 W
Tietyissä piirilevyissä ei ole
halogenoituja palamista
ehkäiseviä aineita.
Pakkauspehmusteet on
valmistettu paperista (vain
Latinalaisessa Amerikassa
myytävä malli).
Järjestelmävaatimukset
”Title Updater” -ohjelmiston käyttäminen edellyttää järjestelmältä seuraavia resursseja.
Tietokone
Käyttöjärjestelmä*
Näyttö/näytönohjain
Muut
IBM PC/AT tai yhteensopiva
 Prosessori: Vähintään Intel MMX Pentium 166 MHz (vähintään Pentium
II 266 MHz on suositeltava).
 RAM-muisti: Vähintään 64 Mt (vähintään 128 Mt suositeltava)
 USB-portti
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 tai uudempi)
Windows XP Professional (Service Pack 2 tai uudempi)
Windows XP Media Center 2004/2005
Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Tarkkuus vähintään 800 × 600 kuvapistettä ja 16-bittiset värit
 Internet-yhteys: Vähintään 64 kbps on suositeltava.
 USB-massamuistilaite: USB 1.1 tai uudempi, vähintään 10 Mt vapaata tilaa
* Tämä ohjelmisto ei ole yhteensopiva käyttöjärjestelmien 64-bittisten versioiden kanssa.
* Tämä ohjelmisto ei ole yhteensopiva muiden kuin tässä mainittujen käyttöjärjestelmien kanssa.
Huomautuksia Internet-yhteydestä
Nimitietojen etsiminen edellyttää, että tietokoneesta on yhteys Internetiin.
Normaalit Internet-haut eivät ehkä ole mahdollisia tietyissä Internet-ympäristöissä.
Internet-yhteyden voi luoda Microsoft Internet Explorerin yhteysasetusten avulla. Jos teet näin, määritä asetukset
Internet Explorerissa ennen ”Title Updater” -ohjelmiston käyttöä.
77FI
Tämän laitteen tukemat ”WALKMAN”-mallit
ja USB-laitteet
Tämä laite tukee seuraavia Sonyn ”WALKMAN”-malleja ja USB-laitteita tuonti-, siirto- ja
toistotoiminnoissa. Muita laitteita ei tueta.
Varmistetut Sonyn ”WALKMAN”-mallit (maaliskuu 2009)
Tuotteen nimi
Mallinimi
”WALKMAN” A-sarja
NWZ-A815 / A816 / A818
NWZ-A726 / A728 / A729 / A826 / A828 / A829 /
A826K / A828K / A829K
NWD-B103 / B103F / B105 / B105F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-S636F / S638F / S639F / S636FK
NWZ-S736F / S738F /S739F
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F / S715F
/ S716F / S718F
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
”WALKMAN” B-sarja
”WALKMAN” E-sarja
”WALKMAN” S-sarja
”WALKMAN” W-sarja
”WALKMAN” X-sarja
Tarvittava ”WALKMAN”laitteen ovaalinmuotoinen
liitäntä (vakiovaruste)
Tyypin A liitäntä
Liitäntää ei tarvita
Tyypin A liitäntä
Tyypin A liitäntä
Tyypin B liitäntä
Liitäntää ei tarvita
Tyypin B liitäntä
Varmistetut Sonyn USB-massamuistilaitteet (maaliskuu 2009)
Tuotteen nimi
MICROVAULT
Mallinimi
USM1GLX /USM2GLX / USM4GLX / USM8GLX / USM16GLX
USM1GL / USM2GL / USM4GL / USM8GL
USM1GJ / USM2GJ / USM4GJ / USM8GJ
USM512JX / USM1GJX / USM2GJX / USM4GJX
Uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista ovat seuraavassa mainituissa web-sivustoissa.
Euroopassa olevat asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Aasiassa ja Oseaniassa olevat asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/support>
Huomautuksia
Kun alustat ”WALKMAN”- tai USB-laitteita, käytä alustuksessa laitetta itseään tai kyseiselle mallille tarkoitettua
alustusohjelmistoa. Muutoin raitojen tuonti ”WALKMAN”- tai USB-laitteesta tähän laitteeseen ei ehkä onnistu oikein.
Älä kytke ”WALKMAN”- tai USB-laitetta tähän laitteeseen USB-keskittimen kautta.
Käytä vain tässä mainittuja ”WALKMAN”-malleja tai USB-laitteita. Muiden kuin tässä lueteltujen laitteiden toiminta ei
ole taattua.
Toimintaa ei voida ehdottomasti taata silloinkaan, kun käytetään tässä mainittuja ”WALKMAN”-malleja tai USBlaitteita.
Jotkin tässä mainituista ”WALKMAN”-malleista tai USB-laitteista eivät ole myynnissä tietyillä alueilla.
Varmista ennen ”WALKMAN”-laitteen kytkemistä tähän laitteeseen, ettei tekstiä ”Creating Library” tai ”Creating
78FI Database” näy enää ”WALKMAN”-laitteen näytössä.
Sanasto
ID3
Näytteenottotaajuus
ID3 tarkoittaa tietoja (kuten
raidan tai esittäjän nimi), jotka
on tallennettu MP3-tiedostoon.
Tämä laite näyttää MP3-tiedostojen
raitatiedot ID3-tietojen avulla.
Kun audiosignaalit muunnetaan
analogisista digitaalisiksi,
ne muutetaan lukuarvoiksi
(digitoidaan). Tätä menettelyä
kutsutaan näytteenotoksi.
Näytteenottotaajuudella ilmaistaan,
montako kertaa sekunnissa
analogisesta signaalista otetaan näyte
tallennuksen aikana.
Musiikki-CD-levyn näytteiden
määrä sekunnissa on 44 100, eli
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz.
Yleissääntö on, että mitä
suurempi näytteenottotaajuus, sitä
laadukkaampi tallenne.
ISO9660
ISO (International Organization
for Standardization) -organisaation
määrittämä standardi, joka
kuvaa CD-ROM-levyjen
tiedostojärjestelmän.
Kiintolevy
Tallennuskapasiteetiltaan suuri
digitaalisesti koodatun tiedon
tallennuslaite, jota käytetään
tietokoneissa ja muissa digitaalisissa
laitteissa. Kiintolevyissä on samassa
kotelossa magneettinen levy ja
ohjausmekanismi, ja ne tallentavat,
lukevat ja hakevat dataa erittäin
nopeasti.
Kondensaatio
Laitteen sisään voi tiivistyä
kosteutta, jos ympäristön lämpötila
nousee nopeasti (kun esimerkiksi
lämmityslaite kytketään toimintaan).
Jos kosteuden tiivistymistä ilmenee,
anna laitteen virran olla katkaistuna,
kunnes kosteus on haihtunut.
MP3
Lyhenne sanoista MPEG-1
Audio Layer3. Audiotiedostojen
pakkaamisen standardi, jonka
on määritellyt ISO (International
Organization for Standardization)
-organisaation alainen MPEG
(Motion Picture Experts Group)
-työryhmä. Se mahdollistaa
äänitiedostojen pakkaamisen
noin 1/10-osaan tavallisen
CD-levyn sisältämien tietojen
vaatimasta koosta. Koska MP3koodausalgoritmi on julkinen, on
olemassa useita tämän standardin
kanssa yhteensopivia koodaus- ja
dekoodausohjelmia. MP3standardi on siksi yleisesti käytetty
tietokoneympäristöissä.
Siirtonopeus
Siirtonopeus on datamäärän arvo,
jonka yksikkö on bittiä sekunnissa
(bps).
Tavu
Yksi digitaalisessa muodossa olevien
tietojen perusyksikkö tietokoneissa.
Digitaalisessa muodossa olevat tiedot
ilmaistaan yleensä binaarilukuina
(nollina ja ykkösinä). Pieni tiedon
yksikkö on yksi bitti. Yksi tavu
koostuu kahdeksasta bitistä.
DAB (Digital Audio
Broadcasting) -radioon
liittyviä käsitteitä (vain
Isossa-Britanniassa
myytävä malli)
Dynaamiset tekstitiedot
Kunkin kanavan tai palvelun
lähettämät tekstitiedot.
Paketin nimi
DAB-tekniikassa samalla
taajuudella lähetetään useita
digitaalisia radiokanavia. Tällä
tavalla lähetettävää kanavaryhmää
kutsutaan paketiksi (”ensemble”)
ja ryhmän nimeä paketin nimeksi
(”ensemble label”).
Palvelun nimi
Yksittäisen radiokanavan tai
palvelun nimi.
WMA
Lyhenne sanoista Windows
Media Audio. WMA on Microsoft
Corporationin kehittämä äänen
pakkaustekniikka. Se mahdollistaa
äänitiedostojen pakkaamisen noin
1/22-osaan tavallisen CD-levyn
sisältämien tietojen vaatimasta
koosta.
WM-PORT
”WALKMAN”-laitteen kytkemiseen
tarkoitettu portti.
79FI
Hakemisto
A
F
Albumi
Tiedot 47
Alustaminen
Järjestelmä 61
AM-kehäantenni 19
AM-viritysväli 38
Asettaminen
Kello 22
AUDIO IN 15
Tallennus 27
Toisto 42
Audiomuoto 24, 26, 27, 39
Audio-CD 35, 73
Automaattinen DAB-haku 20
Automaattinen viritys 37
FM/AM
Esiviritys 38
Kuunteleminen 37
Tallentaminen 27
FM-johtoantenni 19
FM-tila 38
Kytkeminen
AUDIO IN 42
DMPORT 41
Kaiuttimet/antennit 18
”WALKMAN”-laitteen
ovaalin muotoinen liitäntä
28
G
M
C
CD 73
Nopea tallennus 24
Tallennus 24
Toisto 35
CD-R/CD-RW 73
D
DAB 79
Automaattinen haku 20
Esiviritys 38
Kuunteleminen 37
Tallennus 27
DMPORT 19
Tallentaminen 27
Toisto 41
DSGX 12
E
EQ 12
Esittely 21, 60
80FI
Gracenote® Music Recognition
Service -palvelu 46
H
Haku
HDD 45
Nimitiedot 46
HDD
Tietorakenne 34
Toisto 33
J
Jatkuva toisto 44
Jännitteenvalitsin 19
Järjestelmävaatimukset 77
K
Kaiuttimet 18
Kasettidekki 42
Kaukosäädin 11
Paristo 20
Kello 22
Kiintolevy 4, 69
Kondensaatio 79
Kosteuden tiivistyminen 72
Kuunteleminen
AUDIO IN 42
CD 35
DMPORT 41
HDD 33
Radio 37
”WALKMAN”-/USB-laite 39
MP3 24, 26, 36, 39, 79
Hakemistorakenne 35
MP3-levy
Toisto 33
Tuonti 26
Muokkaaminen 52
Mykistäminen 12
N
Nopea tallennus 24
Näyttö 16
HDD:n tietorakenne 34
Kirkkaus 59
Kun laitteen virta on
katkaistuna 60
Kun laitteeseen kytketään
virta 59
O
Ohjelma
Asettaminen 44
Siirtäminen 31
Tallentaminen 25
P
Paristo 20
Poistaminen
Ajastimen asetus 57, 58
HDD 53
”WALKMAN”-laitteessa tai
USB-laitteessa oleva raita 32
R
Radio
Ajastin 57, 58
Kuunteleminen 37
Tallentaminen 27
Raita
Audiomuoto 33, 39
Nimen lisääminen 46
Raidan numero 33
Raitamerkki 27
RDS 37
S
Satunnaistoisto 43
Siirtonopeus 24, 27
Siirtäminen
Ohjelma 31
Siirtoaika 31
”WALKMAN”-/USB-laite 29
STANDBY-merkkivalo 62
T
Tallennusajastin 58
Tallennusnopeus 25
Tallentaminen
CD 24
Ohjelmoidut raidat 25
Radio 27
Ulkoinen laite (DMPORT/
AUDIO IN) 27
”WALKMAN”-/USB-laite 26
Tallentaminen muistiin
Radioasema/DAB-palvelu 38
Tehdasasetusten palauttaminen
62
Tekstin kirjoittaminen 55
Tekstin muokkaaminen 52
Tekstitila 60
Tietokone 26, 48
Title Updater 46
Järjestelmävaatimukset 77
Tuonti 50
Vienti 47
Toiminto 8
Toisto
AUDIO IN 42
CD 35
DMPORT 41
HDD 33
Ohjelma 44
Toistotapa 43
”WALKMAN”-/USB-laite 39
Toistoajastin 57
Toistotapa 43
Tuonti
MP3-levy/”WALKMAN”laite/USB-laite 26
Nimitiedot 50
U
Ulkoinen laite 42
Uniajastin 56
USB-portti 15
V
Vakiovarusteet 10
Verkko 51
Vieminen
Nimitiedot 47
Viritin (radio) 37
W
”WALKMAN” 26, 29, 39, 78
”WALKMAN”-laitteen ovaalin
muotoinen liitäntä 28
Windows Media Audio 26
WM-PORT 28
81FI
82FI
Lisenssi- ja tavaramerkki-ilmoitus
”GIGA JUKE” ja vastaava logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
Title Updater on Sony Corporationin tavaramerkki.
ja
”WALKMAN”,
ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
MICROVAULT on Sony Corporationin tavaramerkki.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3 -äänenkoodaustekniikan ja -patentit.
Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows
Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Tämä tuote on Microsoft Corporationin
immateriaalioikeuksien suojaama. Tuotteessa käytetyn
tekniikan käyttäminen tai jakeleminen mihinkään
muuhun tarkoitukseen on kiellettyä ilman Microsoftin
tai valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön lupaa.
Muodostettu Linter Database -tietokannan avulla.
Copyright © 2006–2009, Brycen Corp., Ltd.
Copyright © 1990–2003, Relex, Inc., Kaikki oikeudet
pidätetään.
Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvien
tietojen toimittaja on Gracenote®. Gracenote
on musiikintunnistusalan ja siihen liittyvän
sisällöntuotannon standardi. Lisätietoja saatavana
osoitteessa www.gracenote.com.
CD-levyihin ja musiikkiin liittyvät tiedot, Gracenote,
Inc., copyright © 2000-2009 Gracenote. Gracenoteohjelmisto, copyright © 2000-2009 Gracenote. Yksi
tai useita seuraavista Yhdysvaltain patenteista saattaa
koskea tätä tuotetta tai palvelua: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593 sekä muut myönnetyt tai haetut
patentit. Tietyt palvelut on tuotettu Open Globe, Inc.
-yhtiön luvalla ja niitä koskee Yhdysvaltain patentti
#6,304,523.
Gracenote ja CDDB ovat Gracenoten rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Gracenote-logo ja liikemerkki sekä
”Powered by Gracenote” -logo ovat Gracenoten
tavaramerkkejä.
Gracenoten® käyttöehdot
Tämä sovellus tai laite sisältää Gracenote, Inc. -yhtiön,
toimipaikka Emeryville, Kalifornia, USA (”Gracenote”),
valmistamia ohjelmistoja. Gracenoten valmistama
ohjelmisto (”Gracenote-ohjelmisto”) mahdollistaa
sovelluksessa levyjen ja/tai kappaleiden tunnistamisen
sekä musiikkiin liittyvien tietojen hakemisen. Tällaisia
tietoja ovat muun muassa nimi, esittäjä, kappaleen
numero ja nimi (”Gracenote-tiedot”) ja ne haetaan
palvelimista tai sisäänrakennetuista tietokannoista
(”Gracenote-palvelimet”). Lisäksi ohjelmisto suorittaa
muita toimintoja. Gracenote-tietoja voidaan käyttää
vain tämän sovelluksen tai laitteen loppukäyttäjille
tarkoitettujen toimintojen sallimilla tavoilla.
Hyväksymällä tämän sopimuksen käyttäjä sitoutuu
käyttämään Gracenote-tietoja, Gracenoteohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia ainoastaan
henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa.
Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta,
kopioimatta tai siirtämättä Gracenote-ohjelmistoa
tai mitään Gracenote-tietoja kolmansille osapuolille.
KÄYTTÄJÄ SITOUTUU OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
TAI HYÖDYNTÄMÄTTÄ GRACENOTETIETOJA, GRACENOTE-OHJLEMISTOA TAI
GRACENOTE-PALVELIMIA MUILLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MÄÄRITETYILLÄ
TAVOILLA.
Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen, joka ei anna
käyttäjälle yksinoikeutta, käyttäjä hyväksyy, että Gracenotetietojen, Gracenote-ohjelmiston tai Gracenote-palvelimien
käyttäminen muilla kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa
sovituilla tavoilla lopettaa käyttöoikeuden välittömästi. Mikäli
käyttäjän käyttöoikeus päättyy, käyttäjä sitoutuu lopettamaan
kaiken Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston ja Gracenotepalvelimien käytön. Gracenote pidättää itsellään kaikki
Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston sekä Gracenotepalvelimien oikeudet, mukaan lukien omistusoikeuden.
Gracenote ei ole missään olosuhteissa korvausvelvollinen
käyttäjälle mihinkään annettuihin tietoihin liittyen. Käyttäjä
hyväksyy, että Gracenote, Inc. voi omalla nimellään vedota tässä
käyttöoikeussopimuksessa mainittuihin oikeuksiinsa.
Gracenote-palvelu käyttää kappalekyselyissä yksilöityjä
tunnisteita, joita käytetään tilastointitarkoituksiin.
Satunnaisesti luotavien, numeerisessa muodossa olevien
tunnisteiden tarkoitus on mahdollistaa Gracenote-palvelun
kyselyjen laskenta. Tunnisteet eivät sisällä tietoja käyttäjästä.
Lisätietoja Gracenote-palvelusta on saatavana Gracenoten
yksityisyyskäytäntösivustossa.
Gracenote-ohjelmiston ja kaikkien Gracenote-tietojen
käyttöoikeus myönnetään käyttäjälle ”SELLAISENAAN”.
Gracenote ei myönnä minkäänlaisia Gracenote-palvelimien
Gracenote-tietojen paikkaansa pitävyyttä koskevia suoria
tai epäsuoria takuita. Gracenote pidättää itsellään oikeuden
poistaa tietoja Gracenote-palvelimista tai muuttaa tietojen
luokitusta Gracenoten oikeaksi toteamalla tavalla. Gracenote
ei myönnä mitään Gracenote-ohjelmiston tai Gracenotepalvelimien virheettömään tai keskeytyksettömään
toimintaan liittyviä takuita. Gracenote ei ole velvollinen
toimittamaan mitään uusia tietotyyppejä tai luokkia,
joita Gracenote julkaisee tulevaisuudessa. Gracenote voi
keskeyttää palveluidensa toimittamisen milloin tahansa.
GRACENOTE EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA SUORIA
TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN
EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN
JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUSESTA.
GRACENOTE EI VASTAA GRACENOTEOHJELMISTON TAI GRACENOTE-PALVELIMIEN
KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA SEURAUKSISTA.
GRACENOTE EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA
KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ
VÄLILLISISTÄ TAI TUOTTAMUKSELLISISTA
VAHINGOISTA TAI MENETEYSTÄ TULOSTA TAI
VOITOISTA.
Kaikki tässä käyttöohjeessa mainitut järjestelmien ja
tuotteiden nimet ovat yleensä vastaavien valmistajien
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
- ja  -merkintöjä ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.
83FI
Download PDF

advertising