Sony | MHC-GT4D | Sony MHC-GT4D Tehokas kodin äänentoistojärjestelmä, jossa on BLUETOOTH®-tekniikka Käyttöohjeet

filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\010COV.fm]
KODIN
ÄÄNIJÄRJESTELMÄ
Käyttöohje
masterpage:Cov
Käytön aloittaminen
Levyn/USB:n toistaminen
USB-siirto
Viritin
BLUETOOTH
Gesture Control
Äänen säätäminen
Muut toiminnot
Lisätietoja
MHC-GT4D
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\020REG.fm]
masterpage:Left
VAROITUS
Tulipalon välttämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja
sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tai muilla vastaavilla
materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä
poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite
tulee siksi kytkeä helposti saatavilla
olevaan pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota
pistoke pistorasiasta välittömästi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai suljettuun
kaappiin.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä
laitteita kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Laite on kytkettynä verkkovirtaan
niin kauan kuin se on kytkettynä
pistorasiaan, vaikka itse laitteesta
olisi virta katkaistu.
CE-merkintä on voimassa vain
niissä maissa, joissa se pannaan
oikeudellisesti täytäntöön, lähinnä
Euroopan talousalueen (ETA) maissa.
Tämän laitteen on testeissä todettu
täyttävän EMC-direktiivin määräykset,
kun käytössä on enintään kolmen
metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Vain sisäkäyttöön.
HUOMIO
Optisten laitteiden käyttäminen tämän
tuotteen kanssa voi vahingoittaa
silmiä.
Tämä tuote on luokiteltu 
IEC 60825-1:2007 -standardin
mukaiseksi CLASS 1 LASER -tuotteeksi.
Tämä merkintä on laitteen
takapinnalla.
Euroopassa asuvat asiakkaat
Vain
Eurooppa
Käytöstä poistettujen
akkujen, paristojen
sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa/paristossa
tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitteen mukana
toimitettua akkua/paristoa ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä
akuissa/paristoissa tämä merkki
saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen
merkin kanssa. Akkuun/paristoon on
lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki, jos akku/paristo
sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä. Huolehtimalla akkujen/
paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua akun/pariston
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus
tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto
on annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi.
2FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\020REG.fm]
Voit varmistaa akun/pariston
asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen. Jos kyse on
muista akuista/paristoista, katso
lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun/pariston turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo
käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen. Lisätietoja
tämän tuotteen tai akun/pariston
kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote tai akku/paristo on ostettu.
Huomautus asiakkaille:
Seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita
myydään EU-direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan
unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa
asioissa valtuutettu edustaja on Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisissä huoltoja takuuasiakirjoissa annettuihin
osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä
laite vastaa direktiivin 1999/5/EY
olennaisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
masterpage:Right
Tämä kodin äänijärjestelmä on
tarkoitettu levyjen tai USB-laitteiden
sisältämän äänen ja videon, NFCyhteensopivasta älypuhelimesta tai
BLUETOOTH-laitteesta suoratoistetun
musiikin sekä FM-virittimellä
vastaanotetun äänen toistoon. Tämä
järjestelmä tukee myös karaokea.
Australiassa ja Intiassa asuvat
asiakkaat
Käytöstä poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(sovellettavissa
Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan
maissa, joissa on
erilliset
keräysjärjestelmät)
Arabiemiirikunnissa asuvat
asiakkaat
Käyttöoikeutta ja
tavaramerkkejä koskevia
huomautuksia

on DVD Format/Logo Licensing
Corporationin tavaramerkki.

”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-, ”DVD+R”-,
”DVD-R”-, ”DVD VIDEO”- ja 
”CD”-logot ovat tavaramerkkejä.

MPEG Layer-3 
-äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja
käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
3FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\020REG.fm]


Windows Media on Microsoft
Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt
Microsoft Corporationin
immateriaalioikeudet. Näiden
tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty
ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoft-tytäryhtiön myöntämää
lupaa.

WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Tässä järjestelmässä käytetään
Dolby* Digital -tekniikkaa.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä. Dolby ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.

Tässä järjestelmässä on käytetty
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) -tekniikkaa. HDMI, HighDefinition Multimedia Interface ja
HDMI-logo ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

BRAVIA on Sony Corporationin
tavaramerkki.

LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.

BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot
ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita
Sony Corporation käyttää lisenssillä.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n
tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

Android™ on Google Inc:n
tavaramerkki.
masterpage:Left

Google Play™ on Google Inc:n
tavaramerkki.

Apple, Apple-logo, iPhone ja
iPod touch ovat Apple Inc:n
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App
Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Made for iPod- ja Made for iPhone 
-merkinnät tarkoittavat, että
elektroninen lisälaite on suunniteltu
käytettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa, ja lisälaitteen
kehittäjä takaa, että laite on Applen
suorituskykyä koskevien standardien
mukainen. Apple ei vastaa tämän
laitteen toiminnasta tai siitä, että
laite on turvallisuusmääräysten ja
muiden lakisääteisten standardien
mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhonelaitteen kanssa voi vaikuttaa
langattomaan suorituskykyyn.

TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU MPEG4 VISUAL PATENT PORTFOLIO 
-LISENSSIN MUKAISESTI KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN
(i) MPEG-4 VISUAL STANDARD 
-STANDARDIN (”MPEG-4-VIDEO”)
MUKAISEN VIDEON
KOODAUKSEEN
JA/TAI
(ii) SELLAISEN MPEG-4-VIDEON
KOODAUKSEN PURKUUN, JOKA
ON KOODATTU KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA 
EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN 
JA/TAI HANKITTU MPEG LA:N
LISENSOIMALTA MPEG-4VIDEOTOIMITTAJALTA.
LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN
MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORAAN TAI
EPÄSUORASTI. LISÄTIETOJA MUUN
MUASSA ESITTELYKÄYTÖSTÄ,
SISÄISESTÄ JA KAUPALLISESTA
KÄYTÖSTÄ SEKÄ LISENSOINNISTA
4FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\020REG.fm]
masterpage:Right
ANTAA MPEG LA, L.L.C. 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Kaikki muut tavaramerkit ovat
omistajiensa tavaramerkkejä.

Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä
™ ja .
Tietoja tästä
käyttöoppaasta

Tässä oppaassa kuvataan pääasiassa
toimintojen käyttäminen kaukoohjaimen avulla, mutta samat
toiminnot ovat käytettävissä myös
bassokaiuttimessa olevien
painikkeiden avulla. Painikkeiden
nimet ovat samoja tai
samankaltaisia.
 Kuvakkeet, kuten
, jotka
näkyvät kunkin selityksen alussa,
viittaavat kuvatun toiminnon kanssa
käytettävissä olevan median
tyyppiin.
 Osa kuvista on havainnollistavia
piirroksia, jotka saattavat poiketa
todellisista tuotteista.
 Televisioruudussa näkyvät kohteet
voivat vaihdella alueittain.
 Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
 Taulukon kulmasulkeissa näkyvä
teksti ([--]) näkyy TV-näytössä ja
lainausmerkeissä kirjoitettu teksti 
(”--”) näkyy näytössä.
5FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\030TOC.fm]
masterpage:Left
Sisällys
Tietoja tästä käyttöoppaasta ... 5
Pakkauksen avaaminen ........... 8
Toistettavat levyt sekä levyillä 
ja USB-laitteessa olevat
toistettavat tiedostot ............... 8
Yhteensopivien laitteiden
verkkosivustot ........................ 10
Osat ja säätimet ...................... 11
Käytön aloittaminen
Järjestelmän asentaminen ......14
Järjestelmän siirtäminen ........ 20
Järjestelmän kytkeminen ........21
QUICK Setup -toiminnon
suorittaminen ......................... 24
Värijärjestelmän muuttaminen
(Ei koske Latinalaisen 
Amerikan, Euroopan 
ja Venäjän malleja) ................. 25
Näyttötilan vaihtaminen ........ 25
Levyn/USB:n toistaminen
Perustoisto ............................. 26
Muut toistotoiminnot ............. 27
Toistotilan käyttäminen ......... 29
Levyn toiston rajoittaminen
(Parental Control) ................... 30
Levyn ja USB-laitteen 
tietojen tarkasteleminen.........31
Asetusvalikon käyttäminen.... 32
USB-siirto
Musiikin siirto ......................... 37
Viritin
Radion kuunteleminen .......... 39
BLUETOOTH
Tietoja langattomasta
BLUETOOTH-tekniikasta ........ 40
Pariliitoksen muodostaminen
järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välille ..........................41
Musiikin toistaminen
BLUETOOTH-laitteesta ........... 42
BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen 
yhden kosketuksen 
NFC-toiminnolla ..................... 43
BLUETOOTH-audiokoodekkien
asettaminen ........................... 44
BLUETOOTH-valmiustilan
asettaminen ........................... 44
BLUETOOTH-signaalin
määrittäminen ....................... 45
SongPal-toiminnon 
käyttäminen BLUETOOTHyhteydellä............................... 45
Gesture Control
Gesture Control -toiminnosta
nauttiminen............................ 46
Gesture Control 
-toiminnon käyttäminen 
toiston aikana ........................ 46
Biletunnelman luominen
(DJ EFFECT) ..............................47
Valaistustehosteen 
vaihtaminen ........................... 48
6FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\030TOC.fm]
masterpage:Right
Äänen säätäminen
Äänen säätäminen................. 48
Virtual Football -tilan
valitseminen .......................... 48
Bassokaiuttimen tason
säätäminen ............................ 49
Oman äänitehosteen 
luominen ................................ 49
Muut toiminnot
HDMI-ohjaustoiminnon
käyttäminen ........................... 50
Party Chain -toiminnon
käyttäminen ............................ 51
Laulaminen mukana: 
Karaoke ...................................53
Party Light -toiminnosta
nauttiminen ............................54
Uniajastimen käyttäminen .....54
Lisälaitteiden käyttäminen .....54
Bassokaiuttimen painikkeiden
poistaminen käytöstä
(Child Lock)..............................55
Automaattisen
valmiustilatoiminnon
määrittäminen ........................55
Ohjelmiston päivittäminen.....55
Lisätietoja
Vianmääritys ...........................56
Varotoimet ..............................65
Tekniset tiedot ........................67
Kielikoodien luettelo.............. 69
Hakemisto ............................... 71
7FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\040PLA.fm]
Pakkauksen avaaminen








Kauko-ohjain (1)
R03 (koko AAA) -paristot (2)
FM-johtoantenni (1)
Verkkovirtajohto (1)
Kaiutinjalustat (2)
Kaiutintassut (8)
Ruuvit (6)
Verkkopistokesovitin (1) (toimitetaan
vain tietyillä alueilla) 
Chilessä ei käytetä
verkkopistokesovitinta. Käytä tätä
verkkopistokesovitinta maissa,
joissa se on tarpeen.



Huomautuksia
muodossa:
 DATA CD -muotoiset 
CD-ROM/-R/-RW-levyt, joilla on
MP31)2)-, MPEG42)5)- ja Xvidtiedostoja ja jotka ovat ISO 96606)
Level 1/Level 2 -standardin tai sen
Joliet-laajennuksen muotoisia.
 DATA DVD -muotoiset 
DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW-levyt,
joilla on MP31)2)-, MPEG42)5)- ja 
Xvid-tiedostoja ja jotka ovat UDF
(Universal Disk Format) -standardin
mukaisia.
 Järjestelmä yrittää toistaa kaikki
tiedostot, joilla on jokin yllä olevista
tunnisteista, vaikka ne eivät olisi
MP3-, WMA-, AAC-, WAV-, MPEG4tai Xvid-muodossa. Tällaisten
tiedostojen toisto voi kuitenkin
aiheuttaa voimakkaan äänen, joka
voi vahingoittaa kaiuttimia.
Huomautus
Pakkausta purettaessa bassokaiuttimen
käsittelyyn tarvitaan kaksi henkilöä.
Bassokaiuttimen pudottaminen voi
aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
Toistettavat levyt







8
DVD VIDEO
DVD VIDEO -muodossa tai
videotilassa olevat DVD-R/DVD-RWlevyt
DVD VIDEO -muodossa olevat
DVD+R/DVD+RW-levyt
VIDEO CD (Versioiden 1.0, 1.1 ja 2.0
mukaiset levyt)
Super VCD
VIDEO CD- tai Super VCD -muodossa
olevat CD-R/CD-RW/CD-ROM-levyt
AUDIO CD
Musiikki: MP3-tiedostot1)2) (.mp3),
WMA-tiedostot2)3) (.wma), 
AAC-tiedostot2)3) (.m4a/.mp4/.3gp),
WAV-tiedostot3)4) (.wav)
Video: MPEG4-tiedostot2)5) 
(.mp4/.m4v), Xvid-tiedostot (.avi)
 Levyjen on oltava seuraavassa
Aktiivibassokaiutin: SA-WGT4D (1)
Kaiutinjärjestelmä: SS-GT4DB (2)
Toistettavat levyt sekä
levyillä ja USB-laitteessa
olevat toistettavat
tiedostot
AUDIO CD -muodossa olevat CD-R/
CD-RW-levyt
Levyillä ja USB-laitteessa olevat
toistettavat tiedostot
MHC-GT4D koostuu seuraavista
osista:


masterpage:Left
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) on 
ISO/MPEG-standardissa määritetty
tekniikka, jota käytetään äänen
pakkaamiseen. MP3-tiedostojen
on oltava MPEG 1 Audio Layer 3
-muodossa.
2)
Järjestelmä ei toista
tekijänoikeussuojattuja (Digital Rights
Management – digitaalinen
käyttöoikeuksien hallinta) tiedostoja.
3) Vain USB-laite.
4)
Laajennettavassa muodossa olevia
WAV-tiedostoja ei tueta.
5) MPEG4-tiedostot on tallennettava 
MP4-tiedostomuodossa. Seuraavat
video- ja audiokoodekit ovat tuettuja:
FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\040PLA.fm]
 Videokoodekki: MPEG4 Simple
Profile (AVC-muotoa ei tueta.)
 Audiokoodekki: AAC-LC (HE-AACmuotoa ei tueta.)
6) ISO (International Organization for
Standardization) -organisaation
määrittämä CD-ROM-levyillä olevien
tiedostojen ja kansioiden looginen
muoto.
Levyt ja tiedostot, joita ei voi
toistaa

Seuraavia levyjä ei voi toistaa:
 BD-levyt (Blu-ray Disc -levyt)
 PHOTO CD -muodossa tallennetut
CD-ROM-levyt
 CD-Extra- tai Mixed CD -levyjen
dataosat*
 CD Graphics -levyt
 Super Audio CD -levyt
 DVD Audio -levyt
 Packet Write -muodossa luodut
DATA CD- ja DATA DVD -levyt
 DVD-RAM
 DATA CD- ja DATA DVD -levyt,
joita ei ole viimeistelty oikein
 kertakopiointiohjelmilla tallennetut
CPRM (Content Protection for
Recordable Media) -yhteensopivat
DVD-R/-RW-levyt
 epätavallisen (esimerkiksi
sydämen, neliön, tähden)
muotoiset levyt
 levyt, joiden pinnassa on teippiä,
paperia tai tarra.
 Seuraavia tiedostoja ei voi toistaa:
 videotiedostot, jotka ovat
suurempia kuin 720 (leveys) × 576
(korkeus) kuvapistettä
 videotiedostot, joiden leveyden
ja pituuden suhde on suuri
 WMA DRM-, WMA Lossless- tai
WMA PRO -muodossa olevat WMA
-tiedostot
 AAC DRM- tai AAC Lossless 
-muodossa olevat AAC-tiedostot
 96 kHz:n taajuudella koodatut 
AAC-tiedostot
 salasanalla salatut tai suojatut
tiedostot
masterpage:Right
 DRM (Digital Rights Management) 
-tekijänoikeussuojatut tiedostot
 jotkin Xvix-tiedostot, jotka ovat
yli 2 tuntia pitkiä.
 MP3 PRO -äänitiedoston voi
toistaa MP3-äänitiedostona.
 Järjestelmä ei ehkä toista Xvidtiedostoa, jos tiedosto on yhdistetty
kahdesta tai useammasta Xvidtiedostosta.
* Mixed CD: Tässä muodossa istunnon
ensimmäiselle raidalle tallennetaan
dataa ja toiselle sekä sitä myöhemmille
raidoille tallennetaan ääntä (AUDIO CD
-dataa).
Huomautuksia CD-R/-RW- ja
DVD-R/-RW/+R/+RW-levyistä


Joissakin tapauksissa CD-R/-RW- ja
DVD-R/-RW/+R/+RW-levyjä ei voi
toistaa tässä järjestelmässä levyn
tallennuslaadun tai fyysisen kunnon
vuoksi tai tallennuslaitteen ja
tallennusohjelman ominaisuuksien
vuoksi. Lisätietoa saat
tallennuslaitteen käyttöohjeesta.
Jotkin toistotoiminnot eivät ehkä
toimi joidenkin DVD+R- tai +RWlevyjen kanssa, vaikka ne olisi
viimeistelty oikein. Katso levyä
normaalilla toistolla tällaisessa
tapauksessa.
Huomautuksia levyistä


Tämä tuote on tarkoitettu Compact
Disc (CD) -standardin mukaisten
levyjen toistamiseen.
DualDisc-levyt, sekä eräät muut
tekijänoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt, eivät ole CD-standardin
mukaisia. Tämän vuoksi nämä levyt
eivät ehkä ole yhteensopivia tämän
tuotteen kanssa.
Huomautus multisessionlevyistä
Järjestelmä pystyy toistamaan levyllä
olevat peräkkäiset istunnot, jos ne
tallennetaan ensimmäistä istuntoa
vastaavassa muodossa. Toistoa ei
kuitenkaan taata.
9FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\040PLA.fm]
Huomautus DVD VIDEO- ja
VIDEO CD -levyjen
toistotoiminnoista
Ohjelmien tuottajat ovat voineet
tarkoituksella rajoittaa joitakin DVD
VIDEO- tai VIDEO CD -levyjen
toistotoimintoja. Siksi jotkin
toistotoiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä. Lue myös DVD VIDEOja VIDEO CD -levyjen käyttöohjeet.
Huomautuksia toistettavista
tiedostoista







Toiston alkaminen voi kestää
tavallista pidempään, kun
 DATA CD- tai DATA DVD -levyn tai
USB-laitteen tiedostorakenne on
monimutkainen
 jossakin toisessa kansiossa olevia
äänitiedostoja tai videotiedostoja
on juuri toistettu.
Järjestelmä pystyy toistamaan DATA
CD- tai DATA DVD -levyllä tai USBlaitteessa olevia tiedostoja, kun
 kansiotasoja on enintään kahdeksan
 tiedostoja on enintään 300
 levyllä on enintään 999 tiedostoa
 USB-laitteessa on enintään
2 000 tiedostoa
 kansiossa on enintään 650 tiedostoa.
Nämä arvot voivat vaihdella tiedostoja kansiorakenteen mukaan.
Kansiot, jotka eivät sisällä
äänitiedostoja tai videotiedostoja,
ohitetaan.
Laitteeseen esimerkiksi tietokoneella
siirrettyjä tiedostoja ei välttämättä
toisteta siirtojärjestyksessä.
Toistojärjestystä ei ehkä voi määrittää
sen mukaan, mitä ohjelmistoa on
käytetty äänitiedoston tai
videotiedoston luonnissa.
Yhteensopivuutta kaikkien MP3-,
WMA-, AAC-, WAV-, MPEG4- ja Xvidkoodaus- ja tallennusohjelmistojen
sekä tallennuslaitteiden ja 
-välineiden kanssa ei taata.
Joidenkin Xvid-tiedostojen
tapauksessa kuva voi olla epätarkka
tai ääni voi hyppiä.
masterpage:Left
Huomautuksia USB-laitteista







Järjestelmän yhteensopivuutta
kaikkien USB-laitteiden kanssa ei
taata.
Vaikka USB-laitteet sisältävät
monenlaisia toimintoja, tähän
järjestelmään kytkettynä USBlaitteissa ovat käytettävissä
ainoastaan musiikin ja
videosisältöjen toistotoiminnot.
Lisätietoja on USB-laitteen
käyttöohjeessa.
Kun USB-laite on kytketty, järjestelmä
lukee kaikki USB-laitteessa olevat
tiedostot. Jos USB-laitteessa on
useita kansioita ja tiedostoja, USBlaitteen tietojen lukeminen voi kestää
jonkin aikaa.
Älä liitä järjestelmää ja USB-laitetta
USB-keskittimen kautta.
Joidenkin järjestelmään kytkettyjen
USB-laitteiden toimintojen
yhteydessä voi esiintyä viiveitä.
Järjestelmän toistojärjestys voi
erota kytketyn USB-laitteen
toistojärjestyksestä.
Varmista ennen USB-laitteen
käyttämistä, että USB-laite ei sisällä
virusten saastuttamia tiedostoja.
Yhteensopivien
laitteiden
verkkosivustot
Seuraavista verkkosivustoista voit
katsoa uusimmat tiedot
yhteensopivista USB- ja BLUETOOTHlaitteista.
Latinalaisessa Amerikassa asuvat
asiakkaat:
<http://esupport.sony.com/LA>
Euroopassa ja Venäjällä asuvat
asiakkaat:
<http://www.sony.eu/support>
Aasiassa ja Tyynenmeren alueella
asuvat asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/support>
10FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\040PLA.fm]
masterpage:Right
Osat ja säätimet
Aktiivibassokaiutin
̙
̘
̚
̛
̜
̗
̖
̝
̕
̞
̔
̟
̠
̡
̤
̣
̢
Huomautus
- ja VOLUME + -painikkeissa on kosketuspiste. Käytä kosketuspistettä apunasi,
kun käytät järjestelmää.
11FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\040PLA.fm]
  (virta)
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.
  (toisto)
Käynnistää toiston.
Kun painat bassokaiuttimen 
-painiketta yli 2 sekuntia,
sisäänrakennettu ääniesittely
toistetaan järjestelmässä. Lopeta
esittely painamalla -painiketta.
 (pysäytys)
Lopettaa toiston.
Voit jatkaa toistoa painamalla
painiketta kaksi kertaa uudelleen.
 BLUETOOTH
Valitsee BLUETOOTH-toiminnon.
PAIRING
Pitämällä painiketta painettuna
voit ottaa BLUETOOTHpariliitostoiminnon käyttöön
BLUETOOTH-toiminnon käytön
aikana.
BLUETOOTH-ilmaisin (sivu 40)
FUNCTION
Valitsee toiminnon.
 REC TO USB
Siirtää musiikkia USB-laitteeseen,
joka on liitetty (USB) -liitäntään.
ENTER
Siirtyy asetuksiin.
(USB) (REC/PLAY) -liitäntä
Käytetään USB-laitteen
liittämiseen.
 SOUND FIELD (sivu 48)
FOOTBALL (sivu 48)
masterpage:Left
FIESTA-ilmaisin (sivu 48)
 VOCAL FADER (sivu 53)
MIC ECHO (sivu 53)
MIC LEVEL (sivu 53)
Voit säätää mikrofonin
äänenvoimakkuustasoa
kääntämällä MIC LEVEL -säädintä
myötä- tai vastapäivään.

+/– (valitse kansio)
Valitsee datalevyllä tai USBlaitteessa olevan kansion.
 / (siirry taaksepäin/
siirry eteenpäin) (sivu 26, 29, 42)
TUNING+/– (sivu 39)
  (avaa/sulje)
Käytetään levyn asettamiseen
tai poistamiseen.

(N-merkki) (sivu 43)
 GESTURE CONTROL (sivu 46, 57)
GESTURE ON/OFF (sivu 46, 57)
Ottaa Gesture Control -toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
PLAYBACK, DJ, SAMPLER, LIGHT
(sivu 46, 48)
PLAYBACK-, DJ-, SAMPLER- ja
LIGHT -ilmaisimet (sivu 46, 48)
VOLUME +/–
Säätää äänenvoimakkuutta.
 Levykelkka
 Kauko-ohjaimen tunnistin
 MIC1- ja MIC2-liitäntä
Tähän voidaan liittää mikrofoni.
PARTY LIGHT (sivu 54)
PARTY CHAIN (sivu 52, 53, 63)
 MEGA BASS (sivu 48)
 Näyttö
 FIESTA (sivu 48)
Valitsee fiesta-äänitehosteen.
12FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\040PLA.fm]
masterpage:Right
REPEAT/FM MODE (sivu 30, 39)
Kauko-ohjain
 SOUND FIELD -painikkeet:
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL
(sivu 48)
 Numeropainikkeet
Valitsee kappaleen, jakson
tai tiedoston.
Virittää tai esivirittää
radioaseman.
Antaa salasanan.
SUBTITLE (sivu 28)
AUDIO (sivu 28, 32)
ANGLE (sivu 28)
SETUP (sivu 25, 30, 32, 63)
MEDIA MODE (sivu 26, 38)
CLEAR (sivu 28)
VOCAL FADER (sivu 53)
MIC ECHO (sivu 53)
SCORE (sivu 54)
+/– (valitse kansio)
Valitsee datalevyllä tai USBlaitteessa olevan kansion.
KEY CONTROL / (sivu 54)
Huomautuksia
 Numeropainikkeessa 2/AUDIO,
+
-painikkeessa ja -painikkeessa on
kosketuspiste. Käytä kosketuspistettä
apunasi, kun käytät järjestelmää.
 Jos haluat käyttää vaaleanpunaisella
merkittyä painiketta, pidä SHIFTpainiketta () painettuna ja paina
sitten painiketta.
  (virta)
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.
DISPLAY (sivu 25, 32, 39, 41)
 DVD TOP MENU
Näyttää DVD-levyn nimen 
TV-näytössä.
DVD/TUNER MENU (sivu 27, 28, 40)
RETURN (sivu 27)
OPTIONS
Siirtyy asetusvalikkoon tai poistuu
siitä.
/ / /
Valitsee valikkokohteet.
DISPLAY (sivu 31)
SLEEP (sivu 54)
 PARTY LIGHT (sivu 54)
Siirtyy asetuksiin.
 MEGA BASS (sivu 48)
LIGHT MODE (sivu 54)
FUNCTION +/–
Valitsee toiminnon.
PLAY MODE (sivu 29, 37)
SEARCH (sivu 26, 27)
13FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
SHIFT
Pidä painiketta painettuna, kun
haluat käyttää vaaleanpunaisella
merkittyjä painikkeita.
 +/–
Säätää äänenvoimakkuutta.
 / (pikakelaus taaksepäin/
eteenpäin) (sivu 27, 42)
/
(hidastettu toisto
taakse- tai eteenpäin) (sivu 27)
Näyttää sisällön hidastettuna.
masterpage:Left
Käytön aloittaminen
Järjestelmän
asentaminen
Seuraavat kuvat ovat esimerkkejä
järjestelmän asentamisesta.

Mukana toimitettujen
kaiutinjalustojen kiinnittäminen
(pöytämallinen asennustapa)
(sivu 16) ja kaiutinyksiköiden
asentaminen pystysuunnassa
telineeseen television kummallekin
puolelle

Kaiutinyksiköiden yhdistäminen
(äänipalkkimallinen asennustapa)
(sivu 16) ja yhdistetyn yksikön
asentaminen televisiotelineeseen
TUNING+/– (sivu 39)
 (toisto)
Käynnistää toiston.
/ (siirry taaksepäin /
siirry eteenpäin) (sivu 26, 29, 42)
PRESET+/– (sivu 40)
 (tauko) (sivu 26, 27, 42)
 (pysäytys)
Lopettaa toiston.
Voit jatkaa toistoa painamalla
painiketta kaksi kertaa uudelleen.
Lopettaa sisäänrakennetun
ääniesittelyn.
14FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]

Kaiutinyksiköiden asentaminen
seinälle (sivu 17)
 Kaiutinyksiköiden asentaminen
vaakatasoon
 Älä tuki bassokaiuttimen
takapaneelissa olevia
tuuletusaukkoja.
 Älä aseta kaiutinjärjestelmää ja
bassokaiutinta metalliseen koteloon.
 Älä aseta kaiutinjärjestelmän ja
bassokaiuttimen välille esineitä,
kuten akvaarioita.
 Sijoita bassokaiutin
kaiutinjärjestelmän kanssa samaan
huoneeseen.
 Kun kaiutinjärjestelmä sijoitetaan
television eteen, varo, ettei
kaiutinjärjestelmä ole TV-näytön tai
television kauko-ohjaimen tunnistimen
tiellä. Jos kaiutinjärjestelmä peittää
television kauko-ohjaimen tunnistimen,
televisiota ei ehkä voi ohjata kaukoohjaimella.
Käytön aloittaminen
 Kaiutinyksiköiden asentaminen
pystytasoon
masterpage:Right
 Sijoita bassokaiutin vähintään 8 cm:n

Kaiutinyksiköiden asentaminen
bassokaiuttimen tankoon (line array
-asennustapa) (sivu 18)
etäisyydelle seinästä, jotta virtajohto ei
vahingoitu.
8 cm
Huomautuksia
 Älä anna lasten tai vauvojen oleskella
järjestelmän lähellä.
 Älä asenna järjestelmää kaltevalle
pinnalle.
 Noudata kaiutinjärjestelmän ja
bassokaiuttimen asennuksessa
seuraavia varotoimia.
15FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
Kaiutinjalustojen
kiinnittäminen
(pöytämallinen
asennustapa)
1
Kohdista kaiutinyksikön ulkoneva
osa kaiutinjalustan uritettuun
osaan.
Vasen kaiutinyksikkö
Oikea kaiutinyksikkö
masterpage:Left
Kaiutinyksiköiden
yhdistäminen
(äänipalkkimallinen
asennustapa)
1
Kiinnitä mukana toimitetut
kaiutintassut kaiutinyksiköiden
pohjaan estääksesi niiden
liukumisen.
Vasen kaiutinyksikkö
Oikea kaiutinyksikkö
2 Kiinnitä kaiutinyksikkö
kaiutinjalustaan.
Kiinnitä ruuvit (sisältyvät
toimitukseen) kaiutinjalustan
pohjasta.
2 Kohdista kaiutinyksiköt toisiinsa.
Vasen kaiutinyksikkö
Oikea kaiutinyksikkö
16FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
Kaiutinyksiköiden
asentaminen seinälle
Huomautuksia
masterpage:Right
2 Kiinnitä ruuvit seinään.
Kiinnitä ruuvit niin, että ne tulevat
esiin seinästä 6–7 mm.
 Kaiutinyksiköiden asentaminen
vaakatasoon
 Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja
1
277 mm
6–7 mm
 Kaiutinyksiköiden asentaminen
pystytasoon
Valmistele ruuvit (eivät sisälly
toimitukseen), jotka sopivat
kaiutinjärjestelmän takana oleviin
reikiin.
4 mm
Käytön aloittaminen
(eivät sisälly toimitukseen).
Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten
kiinnitä ruuvit levyn takana olevaan
palkkiin. Asenna kaiutinjärjestelmä
pystysuoralle ja tasaiselle seinälle,
joka on vahvistettu asianmukaisesti.
 Pyydä asennuspalvelu Sonyjälleenmyyjältä tai pätevältä
urakoitsijalta ja huolehdi
turvallisuudesta asennuksen aikana.
 Sony ei vastaa onnettomuuksista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat
esimerkiksi virheellisestä asennuksesta,
heikosta seinän rakenteesta, ruuvien
virheellisestä kiinnityksestä tai
luonnonmullistuksesta.
277 mm
6–7 mm
Enemmän kuin 25 mm
Kaiutinjärjestelmän takana oleva reikä
5 mm
5 mm
10 mm
3 Ripusta kaiutinjärjestelmä
ruuvien varaan.
Kohdista kaiutinjärjestelmän
taustapuolella olevat reiät ruuveihin
ja ripusta kaiutinjärjestelmä sitten
kahden ruuvin varaan.
 Kaiutinyksiköiden asentaminen
vaakatasoon
17FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
 Kaiutinyksiköiden asentaminen
pystytasoon
Kaiutinyksiköiden
kiinnittäminen
bassokaiuttimen tankoon
(line array -asennustapa)
Huomautus
Irrota USB-laite bassokaiuttimesta
ennakkoon, jotta se ei vahingoitu, jos
kaiutinyksiköt putoavat vahingossa.
1
masterpage:Left
 Lukitse pidike.
Siirry vaiheeseen 2, jos haluat
asentaa kaiutinyksiköt tälle
korkeudelle (noin 1,3 m).
Suosittelemme, että siirryt
vaiheeseen 1-, jos haluat
asentaa kaiutinyksiköt
enimmäiskorkeudelle
(noin 1,6 m).
 Poista pysäyttimen lukitus, paina
vapautuspainiketta ja vedä
tankoa ylöspäin, kunnes
vapautuspainike napsahtaa
paikalleen.
Nosta bassokaiuttimen
kiinnitystanko ylös.
 Poista pidikkeen lukitus, paina
vapautuspainiketta ja vedä
tankoa ylöspäin, kunnes
vapautuspainike napsahtaa
paikalleen.
Pysäytin
Vapautuspainike
 Lukitse pysäytin.
Pidike
Vapautuspainike
Huomautuksia
 Suorita tangon säädöt ennen
kaiutinyksiköiden kiinnittämistä.
18FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
 Älä säädä tankoa, kun kaiutinyksiköt
on kiinnitetty siihen, sillä
kaiutinyksiköt voivat pudota.
 Ole varovainen, ettei kätesi jää
puristuksiin, kun siirrät tangon
takaisin säilytysasennon.
2 Kiinnitä kaiutinyksiköt
kannattimiin.
 Avaa lukitusvipu.
masterpage:Right
Huomautus
Sulje lukitusvipu, kun irrotat
kaiutinyksiköt, sillä se voi muuten
aiheuttaa melua toiston aikana.
3 Kiinnitä kaiutinkaapelit
 Kohdista kaiutinyksikön kiinnike
kaiutinkannattimen kiinnikkeeseen
ja kiinnitä sitten kaiutinyksikkö
työntämällä sitä alaspäin.
Oikea
kaiutinyksikkö
Vasen
kaiutinyksikkö
Pidikkeen
reikä
Käytön aloittaminen
kiinnitystankoon.
 Pujota kaiutinkaapeli
kaapelinpidikkeeseen ja työnnä
kaapelinpidike kiinnitystangossa
olevaan pidikkeen reikään.
Kaapelinpidike
 Toista edellä mainittua vaihetta
ja asenna kaikki
kaapelinpidikkeet.
Pidikkeen
reikä
 Sulje lukitusvipu.
19FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
4 Liitä kaiutinliittimet ja LEDkaiutinliittimet niitä vastaaviin
liitäntöihin.
Lisätietoja on kohdan sivu 21
kuvassa .
5 Taita kaiutinkaapelit ja kiinnitä ne
kaapelisiteisiin.
masterpage:Left
Huomautuksia
 Rullapyöriä voidaan käyttää vain
tasaisilla pinnoilla. Epätasaisilla pinnoilla
bassokaiutin on nostettava kahden
ihmisen voimin. Henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkojen välttämiseksi on
erittäin tärkeää, että bassokaiutinta
pidellään sitä siirrettäessä oikein.
Kaapeliside
 Ole erittäin varovainen, kun siirrät
bassokaiutinta kaltevalla pinnalla.
 Älä nosta bassokaiutinta tangossa
olevasta kääntökahvasta.
 Älä siirrä bassokaiutinta, kun
Järjestelmän
siirtäminen
Rullapyörät ja tangossa oleva
kääntökahva helpottavat
bassokaiuttimen siirtämistä.
Bassokaiuttimen siirtämistä tällä
tavalla suositellaan yleensä
tasaisilla pinnoilla.
Irrota kaikki kaapelit ja kaiutinyksiköt
ennen bassokaiuttimen siirtämistä.
kaiutinyksiköt on kiinnitetty siihen (line
array -asennustapa), sillä kaiutinyksiköt
voivat pudota.
 Älä siirrä bassokaiutinta, kun sen päällä
on esimerkiksi ihminen tai
matkatavaroita.
 Älä anna lasten tai vauvojen oleskella
järjestelmän lähellä, kun siirrät sitä.
 Järjestelmä ei ole roiskeenkestävä tai
vesitiivis. Älä siirrä järjestelmää märkään
paikkaan.
20FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
masterpage:Right
Järjestelmän kytkeminen
Punainen
Käytön aloittaminen
Valkoinen
Pistorasiaan
* Liittimen ja bassokaiuttimen väliin jää hieman tyhjää tilaa, vaikka verkkovirtajohto
kytketään kunnolla. Johto on tarkoitus kytkeä tällä tavalla. Tämä ei ole vika.
21FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
 Kaiuttimet
 LED SPEAKER V/O-liitännät
Kytke kaiuttimen LED-kaiutinliitin
tähän liitäntään. Bassokaiuttimien
valot reagoivat musiikkilähteen
mukaan (sivu 54).
 SPEAKERS V/O-liitännät
Kytke kaiuttimen kaiutinliitin tähän
liitäntään.
Huomautuksia
 Käytä vain toimitukseen sisältyvää
kaiutinta.
 Kun kytket kaiutinkaapeleita, aseta liitin
suoraan liitäntään.
 FM ANTENNA
Valitse sijainti ja suunta, jossa
vastaanotto on hyvä asentaessasi
antennia paikalleen.
Pidä antenni loitolla kaiutinkaapeleista,
verkkovirtajohdosta ja USB-kaapelista
välttääksesi kohinan vastaanoton.
Suorista FMjohtoantenni
vaakasuoraan
 Ääni
masterpage:Left
 AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) 
L/R -liitännät
 Kytke television tai äänen- ja
kuvantoistolaitteen
äänilähtöliitännät. Ääni toistetaan
tämän järjestelmän kautta (sivu 23).
 Nauti Party Chain -toiminnosta
kytkemällä toinen
äänentoistojärjestelmä (sivu 51).
 HDMI OUT (TV) -liitäntä
Liitä television HDMI IN -liitäntään
HDMI-kaapelilla (lisävaruste) (sivu 23).
 VIDEO OUT -liitäntä
Liitä television tai projektorin
videotuloliitäntään videokaapelilla
(lisävaruste) (sivu 23).
Huomautus
Älä yhdistä tätä järjestelmää televisioon
videonauhurin kautta.
 Virta
Liitä virtajohto (vakiovaruste)
järjestelmään ja sitten pistorasiaan.
Esittely tulee näyttöön. Kun painat 
-painiketta, järjestelmään
kytkeytyy virta ja esittely päättyy
automaattisesti.
Tee jokin seuraavista kytkennöistä
käyttämällä äänikaapelia (lisävaruste):
 AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
-liitännät
 Kytke valinnaisten laitteiden
äänituloliitännät.
 Nauti Party Chain -toiminnosta
kytkemällä toinen
äänentoistojärjestelmä (sivu 51).
22FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
masterpage:Right
Television kytkeminen
Varmista ennen kaapelien liittämistä, että verkkovirtajohto on irrotettu.
Videoiden katsominen
Valitse liitäntätapa television liitäntöjen mukaan.
Korkea laatu
tai
 Videokaapeli (lisävaruste)
Normaali laatu
Suositeltu kytkentä
Vaihtoehtoinen kytkentä
1)
2)
Käytön aloittaminen
 HDMI-kaapeli1) (lisävaruste)
Ethernetiä tukeva nopea HDMI-kaapeli
Voit kuunnella television ääntä järjestelmän kautta, jos kytket järjestelmän television
HDMI IN (ARC) -liitäntään. Audio Return Channel (ARC) -toiminnon ansiosta digitaalinen
äänisignaali voidaan välittää järjestelmän HDMI-liitännän kautta ilman ääniliitäntää
(liitäntä  alla). Tietoja ARC-toiminnon käyttöönotosta tässä järjestelmästä on
kohdassa [AUDIO RETURN CHANNEL] (sivu 36). Voit tarkistaa televisiosi ARC-toiminnon
yhteensopivuuden television mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
Television äänen kuunteleminen järjestelmän kautta
Jos et kytke järjestelmää television HDMI IN (ARC) -liitäntään, tee tämä liitäntä.
 Äänikaapeli (lisävaruste)
AUDIO OUT
Jos haluat kuunnella television ääntä, valitse TV painamalla toistuvasti FUNCTION +/–.
23FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
masterpage:Left
Huomautuksia
 Voit nauttia myös ulkoisten laitteiden (esimerkiksi DVD-soittimien) äänestä järjestelmän
kautta liittämällä ne AUDIO IN (TV) -liitäntään edellä kuvatun liitännän  mukaisesti.
Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
 Jos äänilähtötaso on alhainen, kun liität ulkoisen laitteen, yritä säätää
äänilähtöasetuksia yhdistetyssä laitteessa. Tämä voi parantaa äänilähtötasoa.
Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
Jos bassokaiuttimen näyttöön tulee CODE 01 ja SGNL ERR
Kun järjestelmään tulevat äänitulosignaalit eivät ole 2-kanavaisia lineaarisia
PCM-signaaleja, bassokaiuttimen näyttöön tulee viesti CODE 01 ja SGNL ERR
(osoittaa, että äänitulosignaaleja ei tueta).
Valitse tällöin televisiosta oikea äänilähtötila 2-kanavaisten lineaaristen 
PCM-äänisignaalien toistoa varten. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Paristojen asettaminen
Aseta kaksi mukana toimitettua R03
(koko AAA) -paristoa paristolokeroon
niin, että niiden napaisuus vastaa alla
esitettyä.
Järjestelmän käyttäminen
kauko-ohjaimen avulla
Osoita kauko-ohjaimella
bassokaiuttimen kauko-ohjaimen
tunnistinta.
Huomautuksia
 Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja
keskenään äläkä käytä erityyppisiä
paristoja yhdessä.
 Jos et aio käyttää kauko-ohjainta
pitkään aikaan, poista paristot, jotta
kauko-ohjain ei vioitu mahdollisen
paristovuodon ja syöpymisen
seurauksena.
QUICK Setup -toiminnon
suorittaminen
Ennen järjestelmän käyttöä voit
määrittää välttämättömät
perusasetukset QUICK Setup
-toiminnon avulla.
1
Käynnistä televisio ja valitse tulo
liitännän mukaan.
2 Käynnistä järjestelmä
painamalla .
24
FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\050CON.fm]
3 Valitse DVD/CD tai USB painamalla
toistuvasti FUNCTION +/–
asettamatta levyä tai kytkemättä
USB-laitetta.
TV-näytön alaosaan ilmestyy 
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
-opastusviesti.
4 Paina
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
Värijärjestelmän
muuttaminen
(Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja)
Aseta värijärjestelmäksi PAL tai NTSC
television värijärjestelmän mukaan.
Aina, kun suoritat alla kuvatut toimet,
värijärjestelmä muuttuu seuraavasti:
NTSC  PAL
Käytä bassokaiuttimen painikkeita
tämän toiminnon suorittamiseen.
1
Käynnistä järjestelmä
painamalla .
2 Valitse DVD/CD painamalla
toistuvasti FUNCTION.
5 Valitse kieli painamalla toistuvasti
/ ja paina sitten
.
TV-näyttöön ilmestyy teksti 
[VIDEO SETUP].
6 Valitse television tyyppiä
vastaava asetus painamalla
toistuvasti / ja paina
sitten
.
Kun TV-näyttöön ilmestyy teksti
[QUICK SETUP is complete.],
järjestelmä on valmiina toistoa
varten.
Asetuksen muuttaminen
manuaalisesti
Lisätietoja on kohdassa Asetusvalikon
käyttäminen (sivu 32).
Käytön aloittaminen
.
TV-näyttöön ilmestyy teksti
[LANGUAGE SETUP]. Näytetyt
kohteet saattavat vaihdella maan
tai alueen mukaan.
masterpage:Right
3 Paina MIC ECHO- ja ENTERpainikkeita yli 3 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti NTSC tai PAL.
Näyttötilan vaihtaminen
Paina toistuvasti DISPLAY, kun
järjestelmän virta on katkaistu.
Esittely
Esittely käynnistyy.
Ei näyttöä (virransäästötila)
Näyttö on sammutettu virran
säästämiseksi. Uniajastin on
toiminnassa.
QUICK Setup -toiminnon
lopettaminen
Paina SETUP.
Huomautus
Opastusviesti tulee näyttöön, kun
käynnistät järjestelmän ensimmäisen
kerran tai suoritat RESET-toiminnon
(sivu 63).
25FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
Levyn/USB:n toistaminen
Perustoisto
1
Valitse DVD/CD tai USB
painamalla toistuvasti
FUNCTION +/– -painiketta.
2 DVD/CD-toiminto:
Avaa levykelkka painamalla
bassokaiuttimen -painiketta ja
aseta levy tekstipuoli ylöspäin
levykelkkaan.
Kun toistat
8 cm:n levyä,
kuten CDsinglelevyä,
aseta se
kelkan
sisempään
ympyrään
masterpage:Left
4 Aloita toisto painamalla .
Toiminto
Paina
Lopeta toisto

Pysäytä toisto

Jatka toistoa tai
palaa
normaalitoistoon

Peruuta
jatkamiskohta
 kaksi kertaa
Valitse kappale,
tiedosto, jakso tai
kohtaus
 tai  toiston
aikana.
Voit myös pitää 
SHIFT-painiketta
painettuna, painaa
numeropainikkeita ja
painaa sitten
.
(Levy tai USB-laite voi
estää toiminnon
suorittamisen.)
Gesture Control -toiminnon
käyttäminen toiston aikana
Lisätietoja on kohdassa sivu 46.
Sulje levykelkka painamalla
bassokaiuttimen -painiketta
uudelleen.
Älä sulje levykelkkaa väkisin
työntämällä, jottet vahingoita sitä.
Tietyn ääni- tai videotiedoston
toistaminen
1
Valitse [MUSIC] tai [VIDEO]
painamalla toistuvasti MEDIA MODE.
USB-toiminto:
Kytke USB-laite
2
Tuo kansioluettelo näkyviin
painamalla SEARCH.
3
Valitse haluamasi kansio painamalla
toistuvasti / .
(USB) -liitäntään.
Huomautuksia
 Voit käyttää iPhone/iPod-laitetta
vain BLUETOOTH-yhteyden kautta.
 Voit kytkeä USB-laitteen
bassokaiuttimeen USB-sovittimen
(lisävaruste) avulla, jos USB-laitetta ei
voi kytkeä (USB) -liitäntään.
3 (vain
)
Valitse haluamasi mediasisältö
([MUSIC]/[VIDEO]) painamalla
toistuvasti MEDIA MODE.
26FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
4
masterpage:Right

Tuo tiedostoluettelo näkyviin
painamalla
.
Tietyn kappaleen
hakeminen
Pidä SHIFT-painiketta painettuna,
valitse toistettava kappale
painamalla numeropainikkeita
ja paina sitten
.
5
Hakeminen SEARCH-painikkeen
avulla
ja
Muut toistotoiminnot
Toimintoa ei ehkä voi käyttää kaikkien
levyjen tai tiedostojen kanssa.
Toiminto
Paina
1
Tuo kappaleluettelo näkyviin
painamalla SEARCH.
2
Valitse toistettava kappale
painamalla toistuvasti /
paina sitten
.
ja
Tietyn nimikkeen, jakson,
kohtauksen, kappaleen tai
indeksin toistaminen
Näytä DVD-valikko DVD/TUNER MENU
Näytä
kansioluettelo tai
tiedostoluettelo
SEARCH. Voit poistaa
kansioluettelon tai
tiedostoluettelon
käytöstä painamalla
painiketta uudelleen.
1
Palaa
RETURN
tiedostoluettelosta
kansioluetteloon
Etsi kohta nopeasti
kelaamalla
nopeasti eteentai taaksepäin
(Lock Search)
Valitse hakutila painamalla
toiston aikana toistuvasti
SEARCH-painiketta.
2 Pidä SHIFT-painiketta painettuna,
anna toistettavan nimikkeen,
jakson, kohtauksen, kappaleen tai
indeksin numero ja paina
sitten
.
Toisto käynnistyy.
 tai  toiston
aikana. Toistonopeus
muuttuu aina, kun
painiketta painetaan.
Katso kuva kuvalta , ja paina sitten
(Slow-motion Play)
. Toistonopeus
muuttuu aina, kun
tai
-painiketta
painetaan.
Levyn/USB:n toistaminen
Valitse haluamasi tiedosto
painamalla toistuvasti /
paina sitten
.
tai
-
Huomautuksia
 PBC-toistoa tukevan VIDEO CD -levyn
tapauksessa voit hakea kohtauksen
painamalla SEARCH.
 PBC-toistoa tukemattoman VIDEO CD 
-levyn tapauksessa voit hakea
kappaleen ja indeksin painamalla
SEARCH.
27FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
Hakeminen aikakoodin avulla
1
Valitse aikahakutila painamalla
toiston aikana toistuvasti SEARCHpainiketta.
2
Pidä SHIFT-painiketta painettuna,
anna aikakoodi painamalla
numeropainikkeita ja paina
sitten
.
Esimerkki: Jos haluat etsiä
kohtauksen 2 tunnin, 10 minuutin ja
20 sekunnin kohdalta, pidä SHIFTpainiketta painettuna ja paina sitten
2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Voit peruuttaa numeron painamalla
CLEAR.
Hakeminen DVD-valikon avulla
1
2
Paina DVD/TUNER MENU.
Paina / / / tai pidä SHIFTpainiketta painettuna, valitse
toistettava nimike tai kohde
painamalla numeropainikkeita ja
paina sitten
.
Kulman vaihtaminen
Valitse haluamasi kulma painamalla
toiston aikana toistuvasti ANGLEpainiketta.
Tekstityksen käyttäminen
Valitse haluamasi tekstityskieli tai
poista se käytöstä painamalla
toiston aikana toistuvasti SUBTITLEpainiketta.
masterpage:Left
Kielen/äänen vaihtaminen
Valitse haluamasi äänimuoto tai -tila
painamalla toiston aikana toistuvasti
AUDIO-painiketta.
DVD VIDEO
Voit vaihtaa äänimuotoja ja kieliä,
jos lähde sisältää useita äänimuotoja
tai erikielisiä ääniraitoja.
Kieli näytetään nelinumeroisena
koodina. Kohdassa Kielikoodien
luettelo (sivu 69) on kerrottu, mitä
kieltä koodi vastaa. Jos sama kieli
näkyy vähintään kaksi kertaa, DVD
VIDEO -levyn ääni on tallennettu
useilla äänimuodoilla.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3-tiedosto) tai
USB-laite (äänitiedosto)
Voit vaihtaa ääniraidan.
 [STEREO]: stereoääni.
 [1/L]/[2/R]: vasemman tai oikean
kanavan monofoninen ääni.
SUPER VIDEO CD




[1:STEREO]: ääniraidan 1 stereoääni.
[1:1/L]/[1:2/R]: ääniraidan
1 vasemman tai oikean kanavan
monofoninen ääni.
[2:STEREO]: ääniraidan 2 stereoääni.
[2:1/L]/[2:2/R]: ääniraidan
2 vasemman tai oikean kanavan
monofoninen ääni.
PBC-toiminnoilla
varustetun VIDEO CD
-levyn toistaminen
Käyttämällä PBC (Playback Control)
-valikkoa voit nauttia VIDEO CD -levyn
vuorovaikutteisesta ohjelmistosta.
28FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
1
Voit toistaa VIDEO CD -levyn PBCtoiminnolla painamalla painiketta.
PBC-valikko ilmestyy TV-näyttöön.
2 Pidä SHIFT-painiketta painettuna,
valitse haluamasi kohteen
numero painamalla
numeropainikkeita ja paina
sitten
.
3 Jatka toistoa valikossa olevien
ohjeiden mukaan.
masterpage:Right

Huomautus
Jos haluat aloittaa toiston levyn alusta,
paina  kaksi kertaa ja paina sitten .
Toistotilan käyttäminen
Toisto alkuperäisessä
järjestyksessä
(Normal Play)
PBC-toiston peruuttaminen
1
Paina  tai  tai pidä SHIFTpainiketta painettuna ja valitse
sitten kappale painamalla
numeropainikkeita toiston ollessa
pysäytettynä.
2
Paina  tai
.
Toisto käynnistyy valitusta
kappaleesta.
Palaaminen PBC-toistoon
Paina  kaksi kertaa ja paina sitten .
Usean levyn toiston
jatkaminen
Järjestelmä pystyy tallentamaan
enintään kuuden levyn toiston
jatkamiskohdan ja jatkamaan toistoa,
kun asetat saman levyn uudelleen
laitteeseen. Jos tallennat
seitsemännen levyn toiston
jatkamiskohdan, ensimmäisen levyn
toiston jatkamiskohta poistetaan.
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön
valitsemalla [SYSTEM SETUP] -kohdan
[MULTI-DISC RESUME] -asetukseksi
[ON] (sivu 35).
Kun toisto on pysäytetty, paina
toistuvasti PLAY MODE -painiketta.
 Levyä toistettaessa
 [DISC]: toistaa levyn.
 [FOLDER]*: toistaa kaikki levyn
kansiossa olevat yhteensopivat
tiedostot.
* Ei voi valita AUDIO CD -levyä käytettäessä.
 USB-laitetta toistettaessa
 [ONE USB DEVICE]: toistaa USBlaitteen.
 [FOLDER]: toistaa kaikki USB-laitteen
kansiossa olevat yhteensopivat
tiedostot.
Levyn/USB:n toistaminen
Huomautus
PBC-toisto peruutetaan, kun Repeat Play
-toiminto otetaan käyttöön.
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä
(Shuffle Play)
Kun toisto on pysäytetty, paina
toistuvasti PLAY MODE -painiketta.
 Levyä toistettaessa
 [DISC (SHUFFLE)]: toistaa kaikki levyn
äänitiedostot satunnaistoistona.
 [FOLDER (SHUFFLE)]*: toistaa kaikki
levyn kansiossa olevat äänitiedostot
satunnaistoistona.
* Ei voi valita AUDIO CD -levyä
käytettäessä.
29FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
 USB-laitetta toistettaessa
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: toistaa
kaikki USB-laitteessa olevat
äänitiedostot satunnaistoistona.
 [FOLDER (SHUFFLE)]: toistaa kaikki
USB-laitteen kansiossa olevat
yhteensopivat tiedostot
satunnaistoistona.
Huomautuksia
 Shuffle Play -toimintoa ei voi käyttää
videotiedostojen kanssa.
 Shuffle Play -toiminto peruutetaan, kun
 katkaiset järjestelmän virran
 avaat levykelkan
 suoritat synkronoidun siirron
 vaihdat MEDIA MODE -tilaa.
 Shuffle Play -toiminto voidaan
peruuttaa, kun valitset toistettavan
kansion tai kappaleen.
Toistuva toisto 
(Repeat Play)
masterpage:Left
Huomautuksia
 Näyttöön tulee
, kun Repeat Play
-asetukseksi on määritetty [ALL] tai
[DISC].
 Näyttöön tulee
, kun Repeat Play
-asetukseksi on määritetty [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] tai [FILE].
 Repeat Play -toimintoa ei voi suorittaa
VIDEO CD -levyjen PBC-toiston aikana.
 Joidenkin DVD VIDEO -levyjen
tapauksessa Repeat Play -toimintoa ei
voi suorittaa.
 Repeat Play -toiminto peruutetaan, kun
 avaat levykelkan
 katkaiset järjestelmän virran (vain DVD
VIDEO ja VIDEO CD)
 vaihdat toimintoa (vain DVD VIDEO ja
VIDEO CD)
 suoritat synkronoidun siirron
 vaihdat MEDIA MODE -tilaa.
Levyn toiston
rajoittaminen
(Parental Control)
Paina toistuvasti REPEAT.
Jotkin asetukset eivät ehkä ole
käytettävissä kaikkien levyjen tai
tiedostojen kanssa.
 [OFF]: sisältöä ei toisteta toistuvasti.
 [ALL]: kaikki kappaleet tai tiedostot
toistetaan valitussa toistotilassa.
 [DISC]: kaikki sisällöt toistetaan
(vain DVD VIDEO ja VIDEO CD).
 [TITLE]: nykyinen nimike toistetaan
(vain DVD VIDEO).
 [CHAPTER]: nykyinen jakso toistetaan
(vain DVD VIDEO).
 [TRACK]: nykyinen kappale
toistetaan.
 [FILE]: nykyinen videotiedosto
toistetaan.
Toistuvan toiston
peruuttaminen
Valitse [OFF] painamalla toistuvasti
REPEAT.
Voit rajoittaa DVD VIDEO -levyjen
toistoa esimääritetyn tason mukaan.
Kohtauksia voidaan ohittaa tai ne
voidaan korvata muilla kohtauksilla.
1
Kun toisto on pysäytetty, paina
SETUP.
2 Valitse [SYSTEM SETUP]
painamalla toistuvasti
paina sitten
.
/
ja
3 Valitse [PARENTAL CONTROL]
painamalla toistuvasti
paina sitten
.
/
ja
4 Anna nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
.
sitten
5 Valitse [STANDARD] painamalla
toistuvasti
sitten
.
/
ja paina
30FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
6 Valitse toistorajoitukseksi
maantieteellinen alue painamalla
toistuvasti / ja paina
sitten
.
Alue valitaan.
Kun valitset [OTHERS ], anna
haluamasi maantieteellisen alueen
aluekoodi numeropainikkeilla
(katso ”Käytönvalvonnan
aluekoodien luettelo” sivulla 70).
7 Valitse [LEVEL] painamalla
/
ja paina

Levyn ja USB-laitteen
tietojen tarkasteleminen
TV-näytössä näkyvät tiedot
Pidä SHIFT-painiketta painettuna
ja paina sitten toiston aikana
toistuvasti
DISPLAY.
8 Valitse haluamasi taso painamalla
toistuvasti / ja paina
sitten
.
Mitä pienempi arvo valitaan,
sitä tiukempi on rajoitus.
PARENTAL CONTROL -toiminnon
poistaminen käytöstä
 Toistotiedot
Toistoaika, jäljellä oleva aika
Määritä [LEVEL]-asetukseksi [OFF]
vaiheessa 8.
 Bittinopeus
PARENTAL CONTROL 
-toiminnolla suojatun levyn
toistaminen
 Toistotila
1
Aseta levy laitteeseen ja paina .
Salasanan syöttönäyttö ilmestyy 
TV-näyttöön.
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
.
Järjestelmä käynnistää toiston.
Jos salasana unohtuu
Poista levy ja toista vaiheet 1–3
kohdasta Levyn toiston rajoittaminen
(sivu 30). Syötä salasana 199703
numeropainikkeilla ja paina
.
Noudata näkyviin tulevia ohjeita ja
syötä uusi nelinumeroinen salasana.
Aseta sitten levy uudelleen laitteeseen
ja paina . Sinun on syötettävä uusi
salasana uudelleen.
 Tiedostotyyppi
Levyn/USB:n toistaminen
toistuvasti
sitten
.
masterpage:Right
 Nimikkeen1)/kappaleen/
tiedoston nimi2)
 Albumin1)/kansion nimi2)/jakson/
indeksin numero
 Esittäjän nimi1)2)
Näkyy äänitiedoston toiston
aikana.
1)
Jos äänitiedosto sisältää ID3tunnisteen, järjestelmä näyttää ID3tunnistetietoihin sisältyvän albumin,
nimikkeen tai esittäjän nimen.
Järjestelmä tukee ID3-versioita 1.0/1.1/
2.2/2.3.
2)
Jos tiedosto tai kansio sisältää
merkkejä, joita ei voi näyttää, merkit
näkyvät muodossa ”_”.
31FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
Huomautuksia
 Toistettavasta lähteestä riippuen
 joitakin tietoja ei ehkä näytetä
 joitakin merkkejä ei ehkä pystytä
näyttämään.
 Näytettävät tiedot voivat vaihdella
toistotilan mukaan.
Äänitietojen tuominen näkyviin
(vain DVD VIDEO- ja videotiedostot)
Paina toiston aikana toistuvasti
AUDIO.
Näytössä olevat tiedot
Paina toistuvasti DISPLAY, kun
järjestelmään on kytketty virta.
Voit tarkastella seuraavia tietoja:
 toistoaika, kappaleen jäljellä oleva
toistoaika, nimike, jakso
 kohtauksen numero
 tiedoston nimi, kansion nimi
 nimikkeen, esittäjän ja albumin
tiedot.
Huomautuksia
 Levyn tai kappaleen nimen näkyminen
riippuu tekstistä.
 MP3-tiedostojen ja videotiedostojen
toistoaika ei ehkä näy oikein.
 VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus)
koodatun äänitiedoston kulunut
toistoaika ei näy oikein.
masterpage:Left
Asetusvalikon
käyttäminen
Voit muuttaa esimerkiksi kuva- ja
ääniasetuksia.
Näytetyt kohteet vaihtelevat maan
tai alueen mukaan.
Huomautus
Levylle tallennetut toistoasetukset
ohittavat asetusvalikon asetukset. Siksi
joitakin asetusvalikon asetuksia ei ehkä
voi käyttää.
1
Valitse DVD/CD tai USB
painamalla toistuvasti
FUNCTION +/– -painiketta.
2 Kun toisto on pysäytetty, paina
SETUP.
Asetusvalikko avautuu TV-näyttöön.
3 Paina
/ toistuvasti, kunnes
saat valittua [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] tai [HDMI SETUP],
ja paina sitten
.
4 Valitse haluamasi kohde
painamalla toistuvasti
ja paina sitten
.
/
5 Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti /
ja paina sitten
.
Asetus on valittu ja määritykset
tehty.
Valikosta poistuminen
Paina SETUP.
32FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
masterpage:Right

Kielen määrittäminen
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Valitsee kuvaruutunäytön kielen.
[MENU]
Valitsee DVD-valikon kielen.
[AUDIO]
TV-näytön
määrittäminen –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Valitse tämä vaihtoehto,
jos käytössä on laajakuvatelevisio
tai laajakuvatoiminnolla varustettu
televisio.
[SUBTITLE]
Vaihtaa DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kieltä.
Jos valitset [AUDIO FOLLOW] 
-vaihtoehdon, tekstityskieli muuttuu
ääniraidalle valitsemasi kielen
mukaiseksi.
[4:3 LETTER BOX]: Valitse tämä
vaihtoehto, jos kytket järjestelmän
televisioon, jossa on 4:3-kuvasuhde
eikä laajakuvatoimintoa. Tätä asetusta
käytettäessä kuva näytetään
laajakuvana siten, että kuvan ylä- ja
alapuolella on musta alue.
Levyn/USB:n toistaminen
Vaihtaa ääniraidan kieltä.
Kun valitset [ORIGINAL], valitaan
levyllä ensisijaiseksi valittu kieli.
Huomautus
Jos valitset [MENU]-, [AUDIO]- ja
[SUBTITLE]-asetukseksi [OTHERS],
anna kielikoodi numeropainikkeilla
kohdasta Kielikoodien luettelo (sivu 69).
[4:3 PAN SCAN]: Valitse tämä
vaihtoehto, jos kytket järjestelmän
televisioon, jossa on 4:3-kuvasuhde
eikä laajakuvatoimintoa. Tätä asetusta
käytettäessä kuva näytetään
täysikorkuisena koko kuvaruudussa
niin, että osa kuvan sivuista jää
näkymättä.
33FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Valitse tämä vaihtoehto, jos
käytössä on laajakuvatoiminnolla
varustettu televisio. 4:3-kuva näkyy
16:9-suhteisena myös laajakuvaTV:ssä.
[NORMAL]: Muuttaa kuvan kokoa
siten, että se mahtuu ruutuun
alkuperäisessä kuvasuhteessa.
Tätä asetusta käytettäessä kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella on
musta alue, jos kuva näytetään 
4:3-suhteisena.
masterpage:Left
[BLACK LEVEL]
(Vain Latinalaisen Amerikan mallit)
Valitsee VIDEO OUT -liitännästä
lähetettyjen videosignaalien mustan
tason (asetustason).
[ON]: Asettaa lähtösignaalin mustan
tason normaalitasolle.
[OFF]: Laskee mustan normaalitasoa.
Käytä tätä asetusta, jos kuva on liian
vaalea.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Kuva (liikkuvat kohteet
mukaan lukien) näkyy ilman värinää.
Valitse tavallisesti tämä asetus.
[FRAME]: Kuva (liikkumattomat
kohteet mukaan lukien) näkyy
suuritarkkuuksisena.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja)
Valitsee värijärjestelmän (PAL tai
NTSC).
[AUTO]: Lähettää levyyn tallennetun
värijärjestelmän mukaista
videosignaalia. Valitse tämä asetus,
jos televisiossa käytetään DUALjärjestelmää.
[PAL]: Lähettää videosignaalin 
PAL-muodossa.
[NTSC]: Lähettää videosignaalin 
NTSC-muodossa.
Lisätietoja on kohdassa
Värijärjestelmän muuttaminen
(sivu 25).
34FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
masterpage:Right

Ääniasetusten
määrittäminen –
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dynamiikka-alueen pakkaus)
[SCREEN SAVER]
Estää television vahingoittumisen.
Voit poistaa näytönsäästäjän käytöstä
painamalla  +/–.
[ON]: Ottaa näytönsäästäjätoiminnon
käyttöön, jos järjestelmää ei käytetä
noin 15 minuuttiin.
[OFF]: Ei käytössä.
[A/V SYNC]
[BACKGROUND]
Valitsee televisioruudun taustavärin
tai -kuvan.
[JACKET PICTURE]: Levylle tallennettu
kansikuva (pysäytyskuva) ilmestyy
taustalle.
[GRAPHICS]: Järjestelmään tallennettu
esiasetettu kuva ilmestyy taustalle.
[BLUE]: Taustaväri on sininen.
[BLACK]: Taustaväri on musta.
(Vain videotiedostot)
[OFF]: Ei käytössä.
[ON]: Säätää kuvan ja äänen välistä
viivettä.
[PARENTAL CONTROL]
Määrittää toistorajoitukset. Lisätietoja
on kohdassa Levyn toiston
rajoittaminen (sivu 30).
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Ei käytössä.
[AUTO]: Määrittää eniten kanavia
sisältävän ääniraidan ensisijaiseksi,
kun toistat DVD VIDEO -levyä, jossa
on käytetty useita äänijärjestelmiä
(PCM, MPEG tai Dolby Digital).
[DOWNMIX]
Valitsee äänilähtösignaalin
monikanavaisen äänen toistamista
varten.
[NORMAL]: Toistaa monikanavaisen
äänen kaksikanavaisena
stereosignaalina.
[DOLBY SURROUND]: Toistaa
monikanavaisen äänen
kaksikanavaisena tilaäänisignaalina.
Levyn/USB:n toistaminen
Hyödyllinen katseltaessa elokuvia öisin
hiljaisella äänenvoimakkuudella.
[OFF]: Ei käytössä.
[STANDARD]: Dynaaminen alue
pakataan samalla tavalla kuin
nauhoitusteknikko on tarkoittanut.
Järjestelmän
asetusten
määrittäminen –
[SYSTEM SETUP]
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Tallentaa enintään kuuden levyn
toiston jatkokohdat muistiin.
[OFF]: Tallentaa vain järjestelmässä
olevan levyn toiston jatkokohdan
muistiin.
[RESET]
Palauttaa SETUP-valikon asetukset
oletusarvoihinsa. Lisätietoja on
kohdassa SETUP-asetusten
palauttaminen oletusarvoihinsa
(sivu 63).
35FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
HDMI-asetusten
määrittäminen –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Valitsee television lähtötarkkuuden,
kun television yhdistetään HDMIkaapelilla.
[AUTO(1920×1080p)]1): Lähettää
television tarkkuuden mukaista
videosignaalia.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]2)/[720×480p/576p]3):
Lähettää valitun tarkkuusasetuksen
mukaista videosignaalia.
1)
Venäjän malleissa oletusasetus on
[АВТО(1920×1080p)].
Amerikan mallit.
2)
Vain Latinalaisen
3) Muut mallit.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Lähettää YCBCRvideosignaalia. Määritä asetukseksi
[RGB], jos toistettava kuva on
vääristynyt.
[RGB]: Lähettää RGB-videosignaalia.
masterpage:Left
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Määritä tämä toiminto, kun järjestelmä
on kytketty Audio Return Channel
-toimintoa tukevan television HDMI IN
-liitäntään. Tämä toiminto on
käytettävissä, kun [CONTROL FOR
HDMI] -asetuksena on [ON].
[ON]: Voit kuunnella television ääntä
järjestelmän kaiuttimista.
[OFF]: Ei käytössä.
[STANDBY LINKED TO TV]
Tämä toiminto on käytettävissä, kun
[CONTROL FOR HDMI] -asetuksena
on [ON].
[AUTO]: Jos järjestelmän tulona on TV,
järjestelmä sammuu automaattisesti,
kun television virta katkaistaan.
[ON]: Järjestelmä sammuu tuloon
katsomatta automaattisesti, kun
television virta katkaistaan.
[OFF]: Järjestelmä ei sammu,
kun television virta katkaistaan.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Lähettää HDMI OUT (TV)
-liitännästä alkuperäisessä muodossa
olevaa videosignaalia.
[PCM]: Lähettää HDMI OUT (TV)
-liitännästä 2-kanavaista lineaarista
PCM-signaalia.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: HDMI-ohjaustoiminto on
käytössä. HDMI-kaapelilla kytkettyä
järjestelmää ja televisiota voi käyttää
kummankin kytketyn laitteen kautta.
[OFF]: Ei käytössä.
36FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
masterpage:Right

Musiikin siirtäminen
levyltä
USB-siirto
Musiikin siirto
Voit siirtää musiikkia levyltä (vain
AUDIO CD- tai MP3-levyltä) (USB)
-liitäntään kytkettyyn USB-laitteeseen.
Järjestelmän siirtämien tiedostojen
äänimuoto on MP3.
Huomautuksia
 Älä irrota USB-laitetta siirto- tai
Huomautus koskien
tekijänoikeussuojattua sisältöä
1
Kytke siirtokelpoinen USB-laite
(USB) -liitäntään.
2 Valitse DVD/CD painamalla
toistuvasti FUNCTION-painiketta
ja aseta sitten levy laitteeseen.
Jos järjestelmä käynnistää toiston
automaattisesti, voit lopettaa
toiston painamalla  kaksi kertaa.
3 Valmistele äänilähde.
Siirretty musiikki on tarkoitettu vain
yksityiskäyttöön. Kaikki muu käyttö
edellyttää luvan hankkimista
tekijänoikeuksien haltijoilta.
Synkronoitu siirto:
Kun toisto on pysäytettynä, valitse
haluamasi toistotila painamalla
toistuvasti kauko-ohjaimen PLAY
MODE -painiketta.
Bittinopeuden valitseminen
Voit valita suuremman bittinopeuden
parempilaatuisen musiikin siirtoa varten.
1
2
Paina OPTIONS.
3
Valitse haluamasi bittinopeus
painamalla toistuvasti / ja paina
sitten
.
 128 KBPS: koodattujen MP3kappaleiden tiedostokoko on
pienempi ja äänenlaatu heikompi.
 256 KBPS: koodattujen MP3kappaleiden tiedostokoko on
suurempi ja äänenlaatu parempi.
Poistu asetusvalikosta painamalla
OPTIONS.
Valitse BIT RATE painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
Voit siirtää musiikkia
(USB)
-liitäntään liitettyyn USB-laitteeseen
seuraavasti:
 Synkronoitu siirto: Siirrä kaikki tuetut
musiikkitiedostot levyltä USBlaitteeseen.
 REC1-siirto: Siirrä yksi kappale tai
äänitiedosto toiston aikana.
Käytä bassokaiuttimen painikkeita
tämän toiminnon suorittamiseen.
USB-siirto
poistotoiminnon aikana. Tämä voi
vahingoittaa USB-laitteessa olevia
tietoja tai USB-laitetta itseään.
 MP3-tiedostot siirretään alkuperäisten
tiedostojen bittinopeudella.
 Kun siirrät tiedostoja AUDIO CD -levyltä,
voit valita bittinopeuden ennen siirtoa.
 USB-siirto- ja poistotoiminnot eivät ole
käytettävissä levykelkan ollessa
avoinna.

.
Huomautus
Jos aloitat siirron satunnaistoiston
tai toistuvan toiston tilassa, valittu
toistotila vaihdetaan automaattisesti
normaaliksi toistoksi.
REC1-siirto:
Valitse siirrettävä kappale tai
äänitiedosto ja aloita toisto.
4 Paina REC TO USB.
Näyttöön tulee teksti PUSH ENTER.
5 Paina ENTER.
Siirto alkaa, kun näyttöön tulee
teksti DO NOT REMOVE.
37FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\060CDP.fm]
Kun siirto on suoritettu
Levy pysähtyy automaattisesti
(synkronoitu siirto), tai toisto jatkuu
(REC1-siirto).
Siirron lopettaminen
Paina .
Siirtoa koskevia huomautuksia
 Siirron aikana laitteesta ei kuulu ääntä.
 CD-TEXT-tietoja ei siirretä luotuihin
MP3-tiedostoihin.
 Siirto loppuu automaattisesti, jos
 USB-laitteesta loppuu tila kesken
siirtämisen
 USB-laitteen sisältämien
äänitiedostojen tai kansioiden määrä
saavuttaa niille asetetun rajoituksen.
 Jos siirrät kansion tai tiedoston USBlaitteeseen nimellä, joka on jo olemassa,
nimeen lisätään järjestysnumero, eikä
alkuperäisen kansion tai tiedoston
päälle tallenneta.
 Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa
siirron aikana:
 levyn poistaminen
 toisen kappaleen tai tiedoston
valitseminen
 toiston keskeyttäminen tai kappaleen
tai tiedoston kohdan hakeminen
 toiminnon vaihtaminen.
 Jos siirrät musiikkia Walkman®laitteeseen käyttämällä Media Manager
for WALKMAN -ominaisuutta, suorita
siirto MP3-muodossa.
 Jos liität järjestelmään Walkman®laitteen, liitä se vasta, kun Creating
Library- tai Creating Database -teksti ei
enää näy Walkman®-laitteessa.
Kansioiden ja tiedostojen
luonnin määritykset
Luotavissa olevien MP3tiedostojen enimmäismäärä



298 kansiota
650 tiedostoa yhdessä kansiossa
650 tiedostoa REC1-CD- tai REC1MP3-kansiossa
masterpage:Left
Nämä arvot voivat vaihdella tiedostoja kansiorakenteen mukaan.
Kun tiedostoja siirretään USBlaitteeseen, ROOT-kansion alle
luodaan MUSIC-kansio. Kansiot ja
tiedostot luodaan tähän MUSICkansioon siirtomenetelmän ja
lähteen perusteella.
Synkronoitu siirto
Lähde
Kansion nimi
Tiedoston
nimi
Äänitiedos- Sama kuin lähde
tot
AUDIO CD
“CDDA0001”*
“TRACK001”*
Kansion nimi
Tiedoston
nimi
REC1-siirto
Lähde
Äänitiedos- “REC1-MP3”
tot
Sama kuin
lähde
AUDIO CD
“TRACK001”*
“REC1-CD”
* Kansioiden ja tiedostojen numerot
määritetään numerojärjestyksessä.
USB-laitteessa olevien
äänitiedostojen tai
kansioiden poistaminen
1
Valitse USB painamalla toistuvasti
FUNCTION +/–.
2 Valitse [MUSIC] painamalla
toistuvasti MEDIA MODE.
3 Kun toisto on pysäytetty, paina
OPTIONS.
4 Valitse ERASE painamalla
toistuvasti / ja paina
sitten
.
Kansioluettelo tulee näkyviin 
TV-näyttöön.
5 Valitse kansio painamalla
toistuvasti
sitten
.
/
ja paina
38FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\070TUN.fm]
masterpage:Right

6 Valitse poistettava äänitiedosto
painamalla toistuvasti / ja
paina sitten
.
Valitse kaikki kansiossa olevat
äänitiedostot valitsemalla 
[ALL TRACKS].
Näyttöön tulee teksti TRACK ERASE?
tai FOLDER ERASE? ja PUSH ENTER.
Voit peruuttaa toiminnon
painamalla .
7 Paina
.
Näyttöön tulee teksti COMPLETE.
Poistu asetusvalikosta painamalla
OPTIONS.
Huomautuksia
WMA-, AAC- ja WAV-muotoisia
tiedostoja tai alihakemistoja, ei voi
poistaa.
 Äänitiedostoja ja kansioita ei voi
poistaa, kun Shuffle Play -toiminto on
valittuna. Aseta toistotilaksi Normal Play
ennen poistamista.
 Poistotoimintoa ei voi suorittaa
levykelkan ollessa avattuna.

Radion kuunteleminen
1

Valitse TUNER FM painamalla
toistuvasti FUNCTION +/–.
2 Valitse radioasema.
Automaattinen viritys:
Pidä TUNING+/– -painiketta
painettuna, kunnes taajuuden
osoitin muuttuu, ja vapauta sitten
painike.
Selaus pysähtyy automaattisesti,
kun asema on löytynyt. ST (vain
stereo-FM-ohjelmista) syttyy
näyttöön.
Jos selaus ei pysähdy, voit pysäyttää
sen painamalla . Tee sitten
manuaalinen viritys (jäljempänä).
Viritin
 Kansiota, joka sisältää muita kuin MP3-,
Viritin
Manuaalinen viritys:
Viritä haluamasi asema painamalla
TUNING+/–-painiketta toistuvasti.
Huomautus
Kun virität FM-aseman, joka tukee RDSpalveluita, tiedot, kuten palvelun tai
aseman nimi, näkyvät lähetyksen
yhteydessä. Voit tarkistaa RDS-tiedot
painamalla DISPLAY toistuvasti.
Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoaseman
staattista kohinaa painamalla toistuvasti
FM MODE, kunnes ST katoaa näytöstä.
Tämän jälkeen ääni ei ole stereofoninen,
mutta se kuuluu aiempaa paremmin.
39FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\070TUN.fm]
Radioasemien
esivirittäminen
Voit tallentaa enintään 20 FM-asemaa
suosikkiasemiksi.
1 Viritä haluamasi asema.
2 Paina DVD/TUNER MENU.
3 Valitse haluamasi
esiasetusnumero painamalla
toistuvasti / ja paina
sitten
.
Näyttöön tulee teksti COMPLETE.
Asema tallennetaan.
Jos valittuun esiasetusnumeroon on
jo määrätty toinen asema, asema
korvataan uudella asemalla.
Esiasetetun aseman
virittäminen
Valitse haluamasi esiasetusnumero
painamalla toistuvasti PRESET+/–painiketta.
Voit valita esiasetetun aseman myös
pitämällä SHIFT-painiketta painettuna,
painamalla numeropainikkeita ja
painamalla sitten
.
masterpage:Left
BLUETOOTH
Tietoja langattomasta
BLUETOOTH-tekniikasta
Langaton BLUETOOTH-tekniikka on
lyhyen kantaman langaton tekniikka,
jolla digitaalisten laitteiden välisiä
tietoja voidaan lähettää langattomasti.
Langaton BLUETOOTH-tekniikka toimii
noin 10 metrin säteellä.
Tuettu BLUETOOTH-versio sekä
tuetut profiilit ja koodekit
Lisätietoja on kohdassa BLUETOOTHosio (sivu 68).
Yhteensopivat BLUETOOTHlaitteet
Lisätietoja on kohdassa
Yhteensopivien laitteiden
verkkosivustot (sivu 10).
Tietoja BLUETOOTHilmaisimesta
Bassokaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisin
syttyy tai vilkkuu sinisenä osoittaen
BLUETOOTH-tilan.
Järjestelmän tila
Ilmaisimen tila
BLUETOOTH-valmiustila
Vilkkuu hitaasti
BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan
Vilkkuu nopeasti
BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu
Palaa
40FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\070TUN.fm]
Pariliitoksen
muodostaminen
järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen
välille
Pariliitos on toiminto, jossa
BLUETOOTH-laitteet rekisteröidään
toisiinsa etukäteen. Kun pariliitos on
muodostettu, sitä ei tarvitse
muodostaa uudelleen.
1
muodostusta ei peruuteta. Toista
tällöin toimet vaiheesta 1 alkaen.
Jos BLUETOOTH-laite vaatii salasanaa,
kirjoita 0000. Salasanaa voidaan
laitteessa sanoa esimerkiksi
salauskoodiksi, PIN-koodiksi, 
PIN-numeroksi tai salausavaimeksi.
pariliitostietoja, järjestelmä siirtyy
automaattisesti pariliitostilaan,
ja näytössä vilkkuu PAIRING.
Siirry vaiheeseen 4.
 Jos järjestelmä on yhdistetty
BLUETOOTH-laitteeseen, voit
katkaista yhteyden BLUETOOTHlaitteeseen painamalla
bassokaiuttimen BLUETOOTHpainiketta.
3 Pidä bassokaiuttimen
PAIRINGpainiketta painettuna vähintään
2 sekunnin ajan.
Näytössä vilkkuu teksti PAIRING.
4 Tee pariliitoksen
muodostamistoimet BLUETOOTHlaitteessa.
Lisätietoja on BLUETOOTH-laitteen
käyttöohjeessa.
5 Valitse laitteen näytössä MHC-GT4D.
Tee tämä vaihe 5 minuutin
kuluessa, jotta pariliitoksen


BLUETOOTH-laitteesta.
BLUETOOTH-laitteen nimi tulee
näyttöön.
BLUETOOTH-laitteen mukaan
yhteys saattaa käynnistyä
automaattisesti, kun pariliitos
on muodostettu.
Voit tarkistaa BLUETOOTH-laitteen
tiedot painelemalla DISPLAYpainiketta toistuvasti.
Huomautuksia
 Voit tehdä pariliitoksen enintään
yhdeksän BLUETOOTH-laitteen kanssa.
Jos pariliitos muodostetaan
kymmenennen BLUETOOTH-laitteen
kanssa, vanhin pariliitoslaite poistetaan.
 Jos haluat muodostaa pariliitoksen
toiseen BLUETOOTH-laitteeseen,
toista vaiheet 1–6.
BLUETOOTH
 Kun järjestelmässä ei ole

6 Muodosta BLUETOOTH-yhteys
2 Valitse BLUETOOTH-toiminto
Huomautuksia

Huomautus
Aseta BLUETOOTH-laite enintään
1 metrin päähän järjestelmästä.
painamalla bassokaiuttimen
BLUETOOTH-painiketta.
Näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
masterpage:Right
Pariliitostoiminnon
peruuttaminen
Pidä bassokaiuttimen PAIRINGpainiketta painettuna vähintään 2
sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee
teksti BT AUDIO.
Pariliitostietojen poistaminen
Käytä bassokaiuttimen painikkeita
tämän toiminnon suorittamiseen.
1
Valitse BLUETOOTH-toiminto
painamalla BLUETOOTH.
Näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
Kun järjestelmä on yhdistetty
BLUETOOTH-laitteeseen, näyttöön
tulee BLUETOOTH-laitteen nimi.
Paina BLUETOOTH-painiketta
katkaistaksesi yhteyden
BLUETOOTH-laitteeseen.
41FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\070TUN.fm]
2
Pidä ENTER- ja
– -painikkeita
painettuina noin 3 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti BT HIST CLEAR,
ja kaikki pariliitostiedot poistetaan.
Musiikin toistaminen
BLUETOOTH-laitteesta
Voit käyttää BLUETOOTH-laitetta
yhdistämällä järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen AVRCP-profiilin
avulla.
Kun järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
on yhdistetty, voit hallita toistoa
painamalla , , , / ja 
/.
Tarkista seuraavat asiat ennen
musiikin toistamista:
 BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTHlaitteessa on otettu käyttöön.
 Pariliitos on muodostettu (sivu 41).
1
Valitse BLUETOOTH-toiminto
painamalla bassokaiuttimen
BLUETOOTH-painiketta.
Näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
2 Muodosta yhteys BLUETOOTHlaitteeseen.
Muodosta yhteys viimeksi
yhdistettyyn BLUETOOTHlaitteeseen painamalla
bassokaiuttimen BLUETOOTHpainiketta.
Muodosta BLUETOOTH-yhteys
BLUETOOTH-laitteeseen, jos
laitetta ei ole yhdistetty.
Kun yhteys on muodostettu,
BLUETOOTH-laitteen nimi tulee
näyttöön.
masterpage:Left
3 Aloita toisto painamalla .
BLUETOOTH-laitteen mukaan
 -painiketta on ehkä painettava
kahdesti
 voit joutua käynnistämään
äänilähteen toiston BLUETOOTHlaitteesta.
4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä ensin BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta ja, jos
äänenvoimakkuus on edelleen liian
hiljainen, säädä sitä järjestelmässä.
Huomautuksia
 Jos järjestelmä ei ole yhteydessä
BLUETOOTH-laitteeseen, se muodostaa
yhteyden viimeksi yhdistettyyn
BLUETOOTH-laitteeseen
automaattisesti, kun painat
bassokaiuttimen BLUETOOTHpainiketta tai -painiketta.
 Jos yrität yhdistää toista BLUETOOTHlaitetta järjestelmään, yhteys sillä
hetkellä yhdistettyyn BLUETOOTHlaitteeseen katkeaa.
Gesture Control -toiminnon
käyttäminen toiston aikana
Lisätietoja on kohdassa sivu 46.
BLUETOOTH-laitteen yhteyden
katkaiseminen
Paina bassokaiuttimen BLUETOOTHpainiketta. Näyttöön tulee teksti
BT AUDIO.
BLUETOOTH-laitteen mukaan
BLUETOOTH-yhteys saatetaan
peruuttaa automaattisesti,
kun toisto pysäytetään.
42FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\070TUN.fm]
BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen yhden
kosketuksen NFCtoiminnolla
NFC (Near Field Communication)
on lyhyen kantaman langaton
tiedonsiirtotekniikka, jolla välitetään
tietoja erilaisten laitteiden, kuten
älypuhelimien ja IC-merkintöjen,
välillä.
Kun kosketat järjestelmää NFCyhteensopivalla älypuhelimella,
järjestelmä tekee automaattisesti
seuraavat asiat:
 käynnistää BLUETOOTH-toiminnon
 muodostaa pariliitoksen ja
BLUETOOTH-yhteyden.
NFC Easy Connect -sovellus. NFC Easy
Connect on Android-älypuhelimiin
tarkoitettu maksuton sovellus, joka
voidaan hankkia Google Play 
-kaupasta. (Sovellus ei ehkä ole
käytettävissä joissakin maissa tai
joillakin alueilla.)
1
Kosketa älypuhelimella
bassokaiuttimen N-merkkiä,
kunnes älypuhelin tärisee.
Viimeistele yhteys noudattamalla
älypuhelimen näyttöön tulevia
ohjeita.
Kun BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu, BLUETOOTH-laitteen
nimi tulee näyttöön.
2 Käynnistä äänilähteen toisto
älypuhelimessa.
Lisätietoja on BLUETOOTH-laitteen
käyttöohjeessa.




BLUETOOTH
Yhteensopivat älypuhelimet
Sisäänrakennetun NFCtoiminnon sisältävät
älypuhelimet (käyttöjärjestelmä:
Android 2.3.3 tai uudempi, pois
lukien Android 3.x)
masterpage:Right
Vihje
Huomautuksia
 Järjestelmä tunnistaa vain yhden 
NFC-yhteensopivan älypuhelimen ja
muodostaa yhteyden vain yhteen
älypuhelimeen kerrallaan. Jos yrität
yhdistää toista NFC-yhteensopivaa
älypuhelinta järjestelmään, yhteys
sillä hetkellä yhdistettyyn NFCyhteensopivaan älypuhelimeen
katkeaa.
 NFC-yhteensopivasta älypuhelimesta
riippuen on mahdollista, että seuraavat
toimet on suoritettava NFCyhteensopivassa älypuhelimessa
ennakkoon.
 Ota NFC-toiminto käyttöön. Lisätietoja
on NFC-yhteensopivan älypuhelimen
käyttöohjeessa.
 Jos NFC-yhteensopivassa
älypuhelimessa on vanhempi
käyttöjärjestelmäversio kuin
Android 4.1.x, lataa ja käynnistä
Jos pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen epäonnistuvat, toimi
seuraavasti:
 Jos käytät kaupallista älypuhelimen
koteloa, irrota älypuhelin siitä.
 Kosketa älypuhelimella
bassokaiuttimen N-merkkiä uudelleen.
 Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus
uudelleen.
Älypuhelimen yhteyden
katkaiseminen
Kosketa älypuhelimella
bassokaiuttimen N-merkkiä uudelleen.
43FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\070TUN.fm]
BLUETOOTHaudiokoodekkien
asettaminen
Voit vastaanottaa tietoja BLUETOOTHlaitteesta AAC-, LDAC- tai SBCkoodekkimuodossa.
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse BT CODEC painamalla
toistuvasti
sitten
.
/
ja paina
3 Valitse asetus painamalla
toistuvasti / .
 AUTO: Ota käyttöön
vastaanottaminen AAC- tai LDACkoodekkimuodossa.
 SBC: Vastaanota SBCkoodekkimuodossa.
Poistu asetusvalikosta painamalla
OPTIONS.
Huomautuksia
 Kun AAC tai LDAC on valittuna,
järjestelmä tuottaa laadukkaan äänen.
Jos laitteessa ei voi kuunnella AACtai LDAC-ääntä tai ääni katkeilee,
valitse SBC.
 Jos muutat tätä asetusta, kun
järjestelmä on yhteydessä BLUETOOTHlaitteeseen, BLUETOOTH-laitteen
yhteys katkeaa. Yhdistä BLUETOOTH
muodostamalla BLUETOOTH-yhteys
uudelleen.
Vihje
masterpage:Left
kuin näillä muilla tekniikoilla
uskomattomasta äänenlaadusta
tinkimättä.
* DSD-muotoista sisältöä lukuun
ottamatta.
** SBC (Subband Coding) -muotoon
verrattuna, kun bittinopeudeksi on
valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai
909 kbps (88,2/44,1 kHz).
BLUETOOTHvalmiustilan
asettaminen
BLUETOOTH-valmiustilan avulla
järjestelmä voi käynnistyä
automaattisesti, kun BLUETOOTHlaitteesta muodostetaan BLUETOOTHyhteys.
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse BT STBY painamalla
toistuvasti
sitten
.
/
ja paina
3 Valitse asetus painamalla
toistuvasti / .
 ON: Järjestelmä käynnistyy
automaattisesti, kun muodostat
BLUETOOTH-laitteesta
BLUETOOTH-yhteyden.
 OFF: Poistaa tämän toiminnon
käytöstä.
Poistu asetusvalikosta painamalla
OPTIONS.
LDAC on Sonyn kehittämä äänen
koodaustekniikka, joka mahdollistaa
High-Resolution (Hi-Res) Audio -sisällön
siirtämisen jopa BLUETOOTH-yhteyden
välityksellä. Muista BLUETOOTHyhteensopivista koodaustekniikoista,
kuten SBC:stä, poiketen se ei laske Hi-Res
Audio -sisällön laatua*, ja tehokkaan
koodauksen sekä optimaalisen
pakkauksen ansiosta sillä voi siirtää
langattoman BLUETOOTH-verkon kautta
noin kolme kertaa enemmän tietoja**
44FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\070TUN.fm]
masterpage:Right

BLUETOOTH-signaalin
määrittäminen
Voit muodostaa yhteyden
järjestelmään pariliitostilassa olevasta
BLUETOOTH-laitteesta kaikissa
toiminnoissa, kun BLUETOOTHsignaali on määritetty käyttöön.
BLUETOOTH-signaali on oletusarvon
mukaan käytössä.
Käytä bassokaiuttimen painikkeita
tämän toiminnon suorittamiseen.
Pidä ENTER- ja
+ -painikkeita
painettuina noin 3 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti BT ON tai BT OFF.
SongPal-toiminnon
käyttäminen
BLUETOOTH-yhteydellä
Tietoja sovelluksesta



Tälle mallille on saatavana erillinen
sovellus sekä Google Play- että App
Store -sivustossa. Tee haku nimellä
”SongPal” tai skannaa alla oleva QRkoodi ja lataa maksuton sovellus,
jotta saat lisätietoja sen kätevistä
ominaisuuksista.
Huomautuksia
 Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa,
BLUETOOTH-tekniikka toimii iPhone 6s
Plus-, iPhone 6s-, iPhone 6 Plus-,
iPhone 6-, iPhone 5s-, iPhone 5c-,
iPhone 5-, iPhone 4s-, iPod touch(6. sukupolvi) ja iPod touch -laitteiden
(5. sukupolvi) kanssa.
BLUETOOTH
kun BLUETOOTH-signaali on poissa
käytöstä:
 pariliitoksen ja/tai yhteyden
muodostaminen BLUETOOTHlaitteeseen
 pariliitostietojen poistaminen
 SongPal-toiminnon käyttäminen
BLUETOOTH-yhteydellä
 BLUETOOTH-audiokoodekkien
muuttaminen.
 Jos kosketat järjestelmää NFCyhteensopivalla älypuhelimella tai
määrität BLUETOOTH-valmiustilan
käyttöön, BLUETOOTH-signaalit tulevat
käyttöön automaattisesti.
Huomautus
Jos SongPal-sovellus ei toimi oikein,
katkaise BLUETOOTH-laitteen yhteys ja
yhdistä laite uudelleen painamalla
bassokaiuttimen BLUETOOTH-painiketta
(sivu 42).
45FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]
Gesture Control
Gesture Control
-toiminnosta
nauttiminen
Voit hallita PLAYBACK, DJ-, SAMPLER- ja
LIGHT-tilojen toimintoja pyyhkäisemällä
kädelläsi bassokaiuttimen GESTURE
CONTROL -valitsinta.
GESTURE CONTROL
Gesture Control -toiminnon
poistaminen käytöstä
Paina GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL -ilmaisin sammuu.
Gesture Control 
-toiminnon käyttäminen
toiston aikana
Gesture Control -toiminnolla voit
hallita toiston perustoimintoja, kun
toistat musiikkia levyltä, USB-laitteesta
tai BLUETOOTH-laitteesta.
Käytä bassokaiuttimen painikkeita ja
GESTURE CONTROL -valitsinta tämän
toiminnon suorittamiseen.
1
Huomautus
Varmista, että kätesi ei kosketa GESTURE
CONTROL -valitsinta, kun suoritat
pyyhkäisyeleen.
Voit pyyhkäistä kädelläsi GESTURE
CONTROL -valitsinta seuraavasti
kuuteen suuntaan.
Pyyhkäisyele
Pyyhkäise tähän
suuntaan
Oikealta
vasemmalle
Vasemmalta
oikealle
Alhaalta ylös
Ylhäältä alas
Myötäpäivään
masterpage:Left
Paina GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL -ilmaisin syttyy.
2 Paina PLAYBACK.
PLAYBACK -ilmaisin syttyy.
3 Pyyhkäise kädelläsi GESTURE
CONTROL -valitsinta.
Toiminto
Pyyhkäise tähän
suuntaan
Siirry taaksepäin
Siirry eteenpäin
Toista
Pysäytä
Lisää äänenvoimakkuutta
Vähennä äänenvoimakkuutta
Vastapäivään
Gesture Control -toiminnon
ottaminen käyttöön
Paina GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL -ilmaisin syttyy.
46FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]
Biletunnelman
luominen
masterpage:Right
SAMPLER-tilassa:
Toiminto
Pyyhkäise tähän
suuntaan
”Come On!”
(DJ EFFECT)



”Let’s Go!”
Käytä bassokaiuttimen painikkeita ja
GESTURE CONTROL -valitsinta tämän
toiminnon suorittamiseen.
1
Paina GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL -ilmaisin syttyy.
2 Paina DJ tai SAMPLER.
DJ- tai SAMPLER-ilmaisin syttyy.
3 Pyyhkäise kädelläsi GESTURE
CONTROL -valitsinta.
DJ-tilassa:
Toiminto
Pyyhkäise tähän
suuntaan
Valitse FLANGER1)
Valitse WAH3)
Valitse PAN4)
Lisää valitun
tehosteen tasoa
Vähennä valitun
tehosteen tasoa

Phaser-
äänitehoste

Scratchäänitehoste
Audienceäänitehoste
Huomautuksia
 DJ EFFECT -tehoste otetaan
automaattisesti käyttöön, kun
 katkaiset järjestelmästä virran
 vaihdat toimintoa
 otat PARTY CHAIN -toiminnon
käyttöön tai poistat sen käytöstä
 otat Football-tilan käyttöön
 valitset FIESTA-tilan
 valitset VIDEO-äänitehosteen
 käytät Vocal Fader -toimintoa
 vaihdat sävellajia (Key Control).
 Jos otat DJ EFFECT -tehosteen käyttöön
siirron aikana, äänitehostetta ei siirretä
USB-laitteeseen.
Gesture Control
Valitse ISOLATOR2)
Reggae Horn 
-äänitehoste
1)
Luo syvän flanger-tehosteen, joka
muistuttaa suihkukoneen jylinää.
Eristää tietyn taajuuskaistan
säätämällä muita taajuuskaistoja.
Voit esimerkiksi tarkentaa
lauluääniin.
3)
Luo wah-wah-erikoistehoste
siirtämällä suodattimen taajuutta
ylös- ja alaspäin automaattisesti.
4)
Luo tunnelma, että ääni kiertää
kaiuttimien ympäri vasemman ja
oikean kanavan välillä.
2)
47FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]
Valaistustehosteen
vaihtaminen
Voit vaihtaa valaistustehostetta, kun
Party Light -toiminto on käytössä
(sivu 54).
Käytä bassokaiuttimen painikkeita ja
GESTURE CONTROL -valitsinta tämän
toiminnon suorittamiseen.
1
Paina GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL -ilmaisin syttyy.
Äänen säätäminen
Äänen säätäminen
Toiminto
Tee näin
Voimista bassoa
ja luo
voimakkaampi
ääni
Valitse BASS ON
painamalla
bassokaiuttimessa
toistuvasti MEGA BASS 
-painiketta.
Valitse fiestaäänitehoste
Paina bassokaiuttimen
FIESTA-painiketta. FIESTAilmaisin syttyy.
Voit valita FIESTA-tilan myös
painamalla toistuvasti
MUSIC-painiketta.
Valitse
esiasetettu
äänitehoste
Paina toistuvasti MUSIC tai
VIDEO.
Voit peruuttaa esiasetetun
äänitehosteen valitsemalla
FLAT painamalla toistuvasti
MUSIC-painiketta.
Voit valita esiasetetun
äänitehosteen myös
bassokaiuttimen SOUND
FIELD -toiminnolla.
2 Paina LIGHT.
LIGHT-ilmaisin syttyy.
3 Vaihda valaistustehostetta
pyyhkäisemällä kädelläsi
GESTURE CONTROL -valitsinta.
Valaistustehoste muuttuu, kun
pyyhkäiset kädelläsi toiseen
suuntaan.
masterpage:Left
Virtual Football -tilan
valitseminen
Jalkapallolähetyksen seuraaminen
tuntuu siltä kuin olisit
jalkapallostadionilla.
Painele FOOTBALL-painiketta
jalkapallolähetyksen aikana.
 ON NARRATION: Tehostettujen
kannustushuutojen ansiosta koet
mukaansatempaavan
jalkapallostadionelämyksen.
 OFF NARRATION: Voit nauttia
erityisen mukaansatempaavasta
jalkapallostadionelämyksestä
nauttimalla kannustushuutojen
tehostuksesta ja selostuksen
pienennetystä
äänenvoimakkuudesta.
48FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]
Virtual Football -tilan
peruuttaminen
Valitse FLAT painamalla toistuvasti
MUSIC-painiketta.
Huomautuksia
 Suosittelemme, että valitset
jalkapallotilan, kun katselet
jalkapallolähetystä.
 Jos kuulet epänormaaleja ääniä, kun OFF
NARRATION on valittuna, kannattaa
valita ON NARRATION.
 Tämä toiminto ei tue monauraalista
ääntä.
 Voit valita Virtual Football -tilan vain
AUDIO IN- ja televisiotoimintojen käytön
aikana.
masterpage:Right

Oman äänitehosteen
luominen
Voit nostaa tai laskea tiettyjen
taajuuskaistojen tasoja ja tallentaa
asetuksen muistiin nimellä CUSTOM EQ.
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse CUSTOM EQ painamalla
toistuvasti
sitten
.
/
ja paina





3 Säädä taajuuskorjaimen tasoa
painamalla toistuvasti
paina sitten
.
/
ja
4 Säädä muiden taajuuskaistojen
Bassokaiuttimen tason
säätäminen
toistuvasti
sitten
.
/
ja paina
3 Valitse bassokaiuttimen taso
Mukautetun
taajuuskorjainasetuksen
valitseminen
Valitse CUSTOM EQ painamalla
toistuvasti MUSIC.
painamalla toistuvasti / ja
paina sitten
.
Poistu asetusvalikosta painamalla
OPTIONS.
Äänen säätäminen
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse S-WOOFER painamalla
ja surround-tehosteen tasoa
toistamalla vaihetta 3.
Poistu asetusvalikosta painamalla
OPTIONS.
49FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]
Muut toiminnot
HDMI-ohjaustoiminnon
käyttäminen
Yhdistämällä HDMI-ohjaustoimintoa*
tukevan television HDMI-kaapelilla
(Ethernetiä tukeva nopea HDMIkaapeli, lisävaruste) voit helposti
ohjata laitetta television kaukoohjaimella.
Voit käyttää HDMI-ohjaustoiminnolla
seuraavia toimintoja:
 järjestelmän virrankatkaisutoiminto
 järjestelmän äänenhallintatoiminto
 Audio Return Channel -toiminto
 yhden kosketuksen toistotoiminto
 kauko-ohjaimen pikatoiminnot
 kielen seuranta.
* HDMI-ohjaus on CEC:n (Consumer
Electronics Control) standardi, jonka
avulla HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -laitteet pystyvät
ohjaamaan toisiaan.
Huomautus
Nämä toiminnot voivat toimia myös
muissa kuin Sonyn valmistamissa
laitteissa, mutta niiden toimintaa ei taata.
masterpage:Left
Järjestelmän
virrankatkaisutoiminto
Kun sammutat television, järjestelmä
sammuu automaattisesti.
Määritä järjestelmän [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] -asetukseksi
[ON] tai [AUTO] (sivu 36). Oletusasetus
on [AUTO].
Huomautus
Laitteen tilasta riippuen liitetty laite ei
ehkä sammu.
Järjestelmän
äänenhallintatoiminto
Jos käynnistät järjestelmän television
katselun aikana, television ääni
toistetaan järjestelmään liitetyistä
kaiuttimista. Järjestelmän
äänenvoimakkuutta voidaan säätää
television kauko-ohjaimella.
Jos television ääni toistettiin
järjestelmän kaiuttimilla, kun viimeksi
katselit televisiota, järjestelmän virta
kytketään automaattisesti, kun
käynnistät television uudelleen.
Toiminnot voidaan suorittaa myös
television valikosta. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
Huomautuksia
 Joissakin televisioissa järjestelmän
HDMI-ohjaustoiminnon
käytön valmisteleminen
Määritä järjestelmän [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] -asetukseksi
[ON] (sivu 36). Oletusasetus on [ON].
Ota HDMI-ohjaustoiminnon asetukset
järjestelmään liitetyssä televisiossa
käyttöön.
Vihje
Jos otat HDMI-ohjaustoiminnon (BRAVIA
Syncin) käyttöön, kun käytät Sonyn
valmistamaa televisiota, HDMIohjaustoiminto otetaan myös
järjestelmässä automaattisesti käyttöön.
Kun asetukset on määritetty, näyttöön
tulee teksti COMPLETE.
äänenvoimakkuustaso näytetään 
TV-näytössä. Se voi poiketa näytössä
näkyvästä äänenvoimakkuustasosta.
 Television asetuksista riippuen
järjestelmän äänenhallintatoiminto ei
ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
Audio Return Channel -toiminto
Jos järjestelmä liitetään television
Audio Return Channel -toimintoa (ARC)
tukevaan HDMI IN -liitäntään,
voit kuunnella television ääntä
järjestelmän kaiuttimista äänikaapelia
(lisävaruste) liittämättä.
Määritä järjestelmän [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
-asetukseksi [ON] (sivu 36).
Oletusasetus on [ON].
50FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]
masterpage:Right

Huomautus
Jos televisio ei tue Audio Return Channel
-toimintoa, äänikaapeli (lisävaruste) on
liitettävä (sivu 23).
Yhden kosketuksen
toistotoiminto
Kun toistat sisältöä järjestelmässä,
television virta kytketään
automaattisesti. Television tuloksi
vaihdetaan se HDMI-tulo, johon
järjestelmä on liitetty.
Huomautus
Televisiosta riippuen toistettavan sisällön
alkuosaa ei ehkä toisteta oikein.
Kauko-ohjaimen pikatoiminnot
Voit valita järjestelmän kaukoohjaimen SYNC MENU -painikkeella
ja käyttää järjestelmää.
Tätä toimintoa voidaan käyttää,
jos televisio tukee linkkivalikkoa.
Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
Huomautuksia
Party Chain -toiminnon
käyttäminen
Voit yhdistää useita
äänentoistojärjestelmiä ketjuksi ja
luoda näin mielenkiintoisemman
juhlaympäristön sekä
voimakkaamman äänentoiston.
Aktivoi ketjussa oleva järjestelmä
Party Hostiksi ja jaa musiikki. Muista
järjestelmistä tulee Party Guesteja,
ja ne toistavat saman musiikin kuin
Party Host.






Party Chainin asentaminen
Asenna Party Chain yhdistämällä kaikki
järjestelmät äänikaapeleiden avulla
(eivät sisälly toimitukseen).
Varmista ennen kaapeleiden
liittämistä, että verkkovirtajohto
on irrotettu.
 Jos kaikissa järjestelmissä on
Party Chain -toiminto
 Television linkkivalikossa televisio
Muut toiminnot
tunnistaa järjestelmän nimellä ”Player”.
 Jotkin toiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä joissakin televisioissa.
Kielen seuranta
Jos vaihdat television kuvaruutunäytön
kielen, myös järjestelmän
kuvaruutunäytön kieli vaihdetaan.
Ensimmäinen järjestelmä
Toinen
järjestelmä
Jatka kytkentää viimeiseen
järjestelmään asti
Viimeinen
järjestelmä
51FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]



Viimeisen järjestelmän on oltava
kytkettynä ensimmäiseen
järjestelmään.
Mistä tahansa järjestelmästä voi tulla
Party Host.
Voit valita uuden Party Hostin,
kun Party Chain -toiminto otetaan
käyttöön. Lisätietoja on kohdassa
Uuden Party Hostin valitseminen
(sivu 53).
 Jos yhdessä järjestelmistä ei
ole Party Chain -toimintoa
Ensimmäinen
järjestelmä
Toinen
järjestelmä
Jatka kytkentää
viimeiseen
järjestelmään asti
Viimeinen
järjestelmä



Viimeistä järjestelmää ei ole kytketty
ensimmäiseen järjestelmään.
Kytke ilman Party Chain -toimintoa
oleva järjestelmä viimeiseksi
järjestelmäksi. Valitse viimeisessä
järjestelmässä äänitulotoiminto.
Ensimmäinen järjestelmä on valittava
Party Hostiksi, jotta kaikki
järjestelmät toistavat samaa
musiikkia, kun Party Chain -toiminto
aktivoidaan.
masterpage:Left
Party Chainista
nauttiminen
Käytä bassokaiuttimen painikkeita
tämän toiminnon suorittamiseen.
1
Kytke verkkovirtajohto
pistorasiaan ja kytke virta
kaikkiin järjestelmiin.
2 Säädä kunkin järjestelmän
äänenvoimakkuutta.
3 Aktivoi sen järjestelmän Party
Chain -toiminto, jonka haluat
olevan Party Host.
Valitse haluamasi toiminto (paitsi
AUDIO IN -liitäntää käytettäessä 
(sivu 51)) painamalla toistuvasti
FUNCTION-painiketta. Aloita
musiikin toisto ja paina sitten
PARTY CHAIN -painiketta.
Näyttöön tulee teksti PARTY CHAIN.
Järjestelmä aloittaa Party Hostina,
ja muista järjestelmistä tulee
automaattisesti Party Guesteja.
Kaikki järjestelmät toistavat saman
musiikin kuin Party Host.
Huomautuksia
 Kytkettyjen järjestelmien
kokonaismäärän mukaan Party Guestilla
saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin
se aloittaa musiikin toistamisen.
 Party Hostin äänenvoimakkuuden ja
äänitehosteen muuttaminen ei vaikuta
Party Guestin toistamaan ääneen.
 Party Guest jatkaa Party Hostin musiikin
lähteen toistamista silloinkin, kun
vaihdat Party Guestin toimintoa.
Voit kuitenkin muuttaa Party Guestin
äänenvoimakkuutta ja äänitehostetta.
 Kun käytät Party Hostissa mikrofonia,
ääntä ei toisteta Party Guestista.
 Jos jokin kytkennän järjestelmistä
suorittaa USB-siirtoa, odota, että
järjestelmä suorittaa siirron loppuun
tai pysäyttää sen, ennen kuin otat
Party Chain -toiminnon käyttöön.
 Lisätietoja muiden järjestelmien käytöstä
saat niiden omista käyttöohjeista.
52FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]
Uuden Party Hostin
valitseminen
Toista kohdan “Party Chainista
nauttiminen” vaihe 3 järjestelmässä,
josta haluat tehdä uuden Party Hostin.
Nykyisestä Party Hostista tulee
automaattisesti Party Guest. Kaikki
järjestelmät toistavat saman
musiikin kuin uusi Party Host.
Huomautuksia
 Voit valita toisen järjestelmän uudeksi
Party Hostiksi vasta, kun kaikki
järjestelmät ovat saaneet Party Chain
-toiminnon valmiiksi.
 Toista edellä kuvattu vaihe, jos valitusta
järjestelmästä ei tule uutta Party Hostia
muutaman sekunnin kuluessa.
Party Chainin poistaminen
käytöstä
Paina Party Hostissa PARTY CHAIN
-painiketta.
Huomautus
Toista edellä kuvattu vaihe, jos järjestelmä ei
poista Party Chain -toimintoa käytöstä
muutaman sekunnin kuluessa.
masterpage:Right

Laulaminen mukana:
Karaoke
Valmistautuminen
karaokea varten
1
Vähennä mikrofonin
äänenvoimakkuutta kääntämällä
bassokaiuttimen MIC LEVEL
-säädintä vastapäivään.
2 Kytke lisävarusteena saatava
mikrofoni bassokaiuttimen 
MIC1- tai MIC2 -liitäntään.
Kytke laitteeseen toinen
lisävarusteena saatava mikrofoni,
jos haluat laulaa duettoa.






3 Aloita musiikin toisto ja säädä
mikrofonin äänenvoimakkuutta.
Säädä kaikutehostetta painamalla
toistuvasti MIC ECHO -painiketta.
4 Ala laulaa musiikin mukana.
Huomautuksia
Voit asettaa äänitilan, kun Party Chain
-toiminto on käytössä.
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse P CHAIN MODE painamalla
toistuvasti
sitten
.
/
ja paina
3 Valitse haluamasi tila painamalla
toistuvasti / ja paina
sitten
.
 STEREO: toistaa stereoäänen.
 RIGHT CH: toistaa oikean kanavan
monofonisen äänen.
 LEFTCH: toistaa vasemman
kanavan monofonisen äänen.
Poistu asetusvalikosta painamalla
OPTIONS.
 Jos akustista kiertoa esiintyy,
 siirrä mikrofonia loitommalle
kaiuttimista
 muuta mikrofonin suuntaa
 vähennä MIC LEVEL -tasoa
 vähennä äänenvoimakkuutta
painamalla  – tai säädä kaikutasoa
painamalla MIC ECHO.
 Mikrofonin ääntä ei siirretä USBlaitteeseen USB-siirron aikana.
Muut toiminnot
Party Chain -äänitilan
asettaminen
Vocal Fader -toiminnon
käyttäminen
Voit vähentää stereolähteessä olevan
lauluäänen voimakkuutta.
Valitse ON V FADER painamalla
toistuvasti VOCAL FADER -painiketta.
Voit peruuttaa Vocal Fader -tehosteen
valitsemalla OFF painamalla toistuvasti
VOCAL FADER -painiketta.
53FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]
Sävellajin vaihtaminen
(Key Control)
Painamalla KEY CONTROL / voit
sovittaa tilan omaan äänialaasi.
Pisteiden tarkistaminen
Pisteesi lasketaan asteikolla 
0–99 vertaamalla ääntäsi
musiikkilähteeseen.
1 Aloita musiikin toisto.
2 Paina SCORE, ennen kuin laulat
masterpage:Left
Uniajastimen
käyttäminen
Järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti esiasetetun
ajan jälkeen.
Paina toistuvasti SLEEP.
Voit perua uniajastimen valitsemalla
OFF painamalla toistuvasti SLEEP.
Vihje
Voit tarkistaa ennen järjestelmän
virran katkeamista jäljellä olevan ajan
painamalla SLEEP.
laulun.
3 Kun olet laulanut yli minuutin,
voit tarkistaa pisteesi painamalla
SCORE-painiketta.
Party Light -toiminnosta
nauttiminen
Valitse LED ON painamalla
toistuvasti PARTY LIGHT -painiketta.
Voit vaihtaa valaistustilaa
painamalla toistuvasti LIGHT MODE
-painiketta.
Voit poistaa Party Light -toiminnon
käytöstä valitsemalla LED OFF
painamalla toistuvasti PARTY LIGHT
-painiketta.
Huomautuksia
 Jos valaistus on häikäisevän kirkas, kytke
huoneen valot päälle tai poista valaistus
käytöstä.
 Voit ottaa Party Light -toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä,
kun esittely on käytössä.
Valaistustehosteen vaihtaminen
Lisälaitteiden
käyttäminen
1
Paina toistuvasti  – -painiketta,
kunnes näyttöön tulee teksti
VOL MIN.
2 Kytke lisälaite (sivu 22).
3 Valitse liitettyä laitetta vastaava
toiminto painamalla toistuvasti
FUNCTION +/– -painiketta.
4 Aloita liitetyn laitteen toisto.
5 Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla toistuvasti  +
-painiketta.
Huomautus
Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti
valmiustilaan, jos liitetyn laitteen
äänenvoimakkuustaso on liian alhainen.
Säädä laitteen äänenvoimakkuuden
tasoa. Ohjeet automaattisen
valmiustilatoiminnon poistamiseen
käytöstä ovat kohdassa Automaattisen
valmiustilatoiminnon määrittäminen
(sivu 55).
Lisätietoja on kohdassa sivu 48.
54FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\080SND.fm]
Bassokaiuttimen
painikkeiden
poistaminen käytöstä
(Child Lock)
Voit vähentää bassokaiuttimen
väärinkäytön vaaraa erityisesti lasten
kohdalla poistamalla laitteen
painikkeet käytöstä (-painiketta
lukuun ottamatta).
Paina bassokaiuttimen -painiketta
yli 5 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti CHILD LOCK ON.
Voit ohjata järjestelmää vain kaukoohjaimen painikkeilla.
Voit peruuttaa lapsilukon pitämällä
bassokaiuttimen -painiketta
painettuna yli 5 sekunnin ajan, kunnes
näyttöön tulee teksti CHILD LOCK OFF.
Huomautuksia
 Child Lock -toiminto poistetaan
Automaattisen
valmiustilatoiminnon
määrittäminen
Järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin
kuluttua, jos mitään toimintoa ei
käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto
on päällä oletusasetuksena.
1 Paina OPTIONS.
2 Valitse AutoSTBY painamalla
toistuvasti
sitten
.
/
ja paina
3 Valitse ON tai OFF painamalla
toistuvasti / .
Poistu asetusvalikosta painamalla
OPTIONS.





Huomautuksia
 Teksti AutoSTBY vilkkuu näytössä noin
2 minuuttia, ennen kuin järjestelmä
siirtyy valmiustilaan.
 Automaattinen valmiustilatoiminto
ei toimi seuraavissa tilanteissa:
 viritintoiminnon käytön aikana
 uniajastimen ollessa käytössä
 mikrofonin ollessa kytkettynä.


Ohjelmiston
päivittäminen
Järjestelmän ohjelmistoa saatetaan
päivittää tulevaisuudessa. Voit
päivittää ohjelmiston seuraavista
sivustoista.
Latinalaisessa Amerikassa asuvat
asiakkaat:
<http://esupport.sony.com/LA>
Euroopassa ja Venäjällä asuvat
asiakkaat:
<http://www.sony.eu/support>
Muut toiminnot
käytöstä, kun verkkovirtajohto
irrotetaan.
 Child Lock -toimintoa ei voi ottaa
käyttöön, kun avaat levykelkan.
masterpage:Right
Aasiassa ja Tyynenmeren alueella
asuvat asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/support>
Päivitä ohjelmisto toimimalla verkossa
annettujen ohjeiden mukaan.
55FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos järjestelmässä ilmenee ongelma,
etsi ongelma alla olevasta
tarkistusluettelosta ja tee siinä
mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huolto vaihtaa
joitakin osia korjauksen aikana,
niitä ei ehkä palauteta.
Jos näyttöön tulee teksti
PROTECTX (X on numero)
Irrota verkkovirtajohto
välittömästi ja tarkista seuraavat
asiat.
 Ovatko bassokaiuttimen päällä
olevat ilmanvaihtoaukot
tukkeutuneet?
 Onko USB-liitäntä oikosulussa?
 Onko kaiutinjärjestelmän
kaiutinkaapelit kytketty
bassokaiuttimeen oikein?
Kun olet tarkistanut ja mahdollisesti
korjannut edellä mainitut asiat, liitä
verkkovirtajohto uudelleen ja kytke
järjestelmään virta. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
 Varmista, että verkkovirtajohto on
liitetty tiukasti.
Järjestelmä on siirtynyt
valmiustilaan.
 Tämä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy
automaattisesti valmiustilaan noin
15 minuutin kuluttua, jos mitään
toimintoa ei käytetä eikä
äänisignaalia lähetetä (sivu 55).
masterpage:Left
Ääntä ei kuulu.
 Säädä äänenvoimakkuutta.
 Tarkista kaiutinliitännät (sivu 22).
 Tarkista mahdollisten lisälaitteiden
liitännät (sivu 22).
 Kytke liitettyyn laitteeseen virta.
 Irrota verkkovirtajohto ja liitä se
takaisin pistorasiaan. Kytke sitten
virta järjestelmään.
Kuvaa ei näy tai ääntä ei kuulu,
kun laite on liitetty HDMI OUT (TV)
-liitäntään.
 Muuta kohdan [HDMI SETUP] – [HDMI
RESOLUTION] asetusta. Ongelma voi
ratketa.
 HDMI OUT (TV) -liitäntään liitetty laite
ei vastaa äänisignaalin muotoa.
Määritä tällöin [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] -asetukseksi [PCM].
 Kokeile seuraavaa:
 Katkaise järjestelmästä virta ja
kytke se uudelleen.
 Katkaise kytketystä laitteesta
virta ja kytke se uudelleen.
 Irrota HDMI-kaapeli ja kytke se
uudelleen.
Mikrofonin ääntä ei kuulu.
 Säädä mikrofonin
äänenvoimakkuutta.
 Varmista, että mikrofoni on kytketty
oikein bassokaiuttimen MIC1- tai
MIC2 -liitäntään.
 Varmista, että mikrofoniin on
kytketty virta.
Television ääni ei kuulu
järjestelmästä. Näyttöön tulevat
tekstit CODE 01 ja SGNL ERR.
 Tämä järjestelmä tukee vain 2kanavaisia lineaarisia PCM-muotoja. 
Tarkista television äänilähtöasetus ja
vaihda se PCM-lähtötilaksi, jos
valittuna on automaattinen tila.
 Varmista, että television kaiuttimien
lähtöasetukseksi on valittu ulkoiset
kaiuttimet.
56FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
Voimakas humina tai melu.
 Siirrä järjestelmä kauemmas melun
lähteistä.
 Kytke järjestelmä toiseen
pistorasiaan.
 Asenna verkkovirtajohtoon
kohinanvaimennin (myydään
erikseen).
 Katkaise virta lähellä olevista
sähkölaitteista.
 Jäähdytystuulettimen ääni voi
kuulua, kun järjestelmä toistaa
sisältöä pienellä
äänenvoimakkuudella. Tämä ei
ole vika.
Kauko-ohjain ei toimi.
 Poista mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja bassokaiuttimen väliltä.
 Siirrä kauko-ohjain lähemmäs
bassokaiutinta.
 Osoita kauko-ohjaimella
bassokaiuttimen tunnistinta.
 Vaihda paristot (R03 / koko AAA).
 Siirrä bassokaiutin etäämmälle
loisteputkilampuista.
TV-näytön värivirheet eivät poistu.
 Katkaise televisiosta virta, odota 15–
30 minuuttia ja kytke virta takaisin.
Jos värivirheet eivät poistu, siirrä
järjestelmä kauemmas televisiosta.
Näyttöön tulee teksti CHILD LOCK,
kun painat mitä tahansa
bassokaiuttimen painiketta.
 Poista lapsilukko käytöstä (sivu 55).
Virtaa kytkettäessä kuuluu
naksuva ääni.
 Tämä on toimintaääni, joka kuuluu
esimerkiksi virtaa kytkettäessä ja
katkaistaessa. Tämä ei ole vika.
Gesture Control -toimintoa ei voi
ottaa käyttöön.
 Paina toistuvasti GESTURE ON/OFF,
kunnes GESTURE CONTROL tulee
näkyviin.
 Varmista, että Child Lock -toiminto
ei ole käytössä (sivu 55).
Gesture Control -toiminto ei toimi
oikein.
 Siirrä kätesi lähemmäksi GESTURE
CONTROL -valitsinta (sivu 46),
kun suoritat pyyhkäisyliikkeen.
 Suorita pyyhkäisyliike hitaammin.
 Valitse oikea tila (PLAYBACK, DJ,
SAMPLER tai LIGHT), ennen kuin
aloitat Gesture Control -toiminnon
(sivu 46, 48) käytön.
 Asenna verkkovirtajohtoon
kohinanvaimennin (myydään
erikseen).
 Katkaise virta lähellä olevista
sähkölaitteista.








Levysoitin
Levykelkka ei avaudu, ja näyttöön
tulee teksti LOCKED.
 Ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Levykelkka ei sulkeudu.
Aseta levy kelkkaan oikein.

Levyä ei voi poistaa.
Levyä ei voi poistaa synkronoidun
CD-USB-siirron tai REC1-siirron
aikana. Peruuta siirto painamalla 
ja poista sitten levy painamalla
bassokaiuttimen -painiketta.
 Kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.

Lisätietoja
Kuuluu akustista kaikua.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
 Siirrä mikrofoni kauemmas
kaiuttimista tai vaihda sen
suuntausta.
masterpage:Right
Toisto ei käynnisty.
Puhdista levy (sivu 65).
Aseta levy uudelleen.
Aseta levy, jonka järjestelmä pystyy
toistamaan (sivu 8).



57FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]


Poista levy ja pyyhi siinä oleva
kosteus. Jätä sitten järjestelmään
virta muutamaksi tunniksi, kunnes
kosteus on haihtunut.
DVD VIDEO -levyn aluekoodi ei
vastaa järjestelmän aluekoodia.
Ääni hyppii.
 Puhdista levy (sivu 65).
 Aseta levy uudelleen.
 Siirrä bassokaiutin tärisemättömään
paikkaan.
Toisto ei ala ensimmäisestä
kappaleesta.
 Aseta toistomuodoksi normaali
toisto (sivu 29).
 Resume Play -toiminto on valittuna.
Paina  kaksi kertaa. Aloita sitten
toisto painamalla .
Joitakin toimintoja, kuten Stop-, Lock
Search-, Slow-motion Play-, Repeat
Play- tai Shuffle Play -toimintoa, ei
voi suorittaa.
 Joidenkin levyjen tapauksessa jotkin
edellä kuvatuista toiminnoista eivät
ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on
levyn mukana toimitetuissa
käyttöohjeessa.
DATA CD- tai DATA DVD -levyä (MP3
tai Xvid) ei voi toistaa.
 Tietoja ei ole tallennettu tuetussa
muodossa.
 Varmista, että olet valinnut oikean
Media Mode -tilan ennen toistoa.
Kansion nimi, kappaleen nimi,
tiedoston nimi ja ID3-merkinnän
merkit eivät näy oikein.
 ID3-merkintä ei ole version 1 (1.0/1.1)
tai version 2 (2.2/2.3) mukainen.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat
merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 numerot (0–9)
 symbolit (< > * +, [ ] \ _).
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”.
masterpage:Left
Äänen stereovaikutelma katoaa
AUDIO CD -levyä, VIDEO CD -levyä,
äänitiedostoa, videotiedostoa tai
DVD VIDEO -levyä toistettaessa.
 Irrota kaikki mikrofonit. Kuvake
katoaa näytöstä.
 Varmista, että järjestelmä on liitetty
oikein.
 Tarkista kaiutinliitännät (sivu 22).
USB-laite
Siirto aiheuttaa virheen.
 Käytössä on yhteensopimaton USBlaite. Tarkista verkkosivustosta
tiedot yhteensopivista USB-laitteista
(sivu 10).
 USB-laitetta ei ole alustettu oikein.
Tutustu USB-laitteen mukana
toimitettuihin alustusohjeisiin.
 Katkaise järjestelmän virta ja irrota
USB-laite. Jos USB-laitteessa on
virtakytkin, katkaise USB-laitteen
virta ja kytke virta uudelleen, kun olet
poistanut laitteen järjestelmästä.
Suorita sitten siirto uudelleen.
 Jos siirto- tai poistotoimintoja
toistetaan usein, USB-laitteen
tiedostorakenne muuttuu
pirstoutuneeksi. Lisätietoja tämän
ongelman ratkaisemiseen on 
USB-laitteen käyttöohjeessa.
 USB-laite irrotettiin tai virta
katkaistiin siirron aikana. Poista
osittain siirretty tiedosto ja tee
siirto uudelleen. Jos tämä ei korjaa
ongelmaa, USB-laite voi olla
viallinen. Lisätietoja tämän
ongelman ratkaisemiseen on 
USB-laitteen käyttöohjeessa.
USB-laitteessa olevia äänitiedostoja
tai kansioita ei voi poistaa.
 Tarkista, onko USB-laite
kirjoitussuojattu.
 USB-laite irrotettiin tai virta
katkaistiin poistotoiminnon aikana.
Poista osittain poistettu tiedosto. Jos
tämä ei korjaa ongelmaa, USB-laite
voi olla viallinen. Lisätietoja tämän
58FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
ongelman ratkaisemiseen on 
USB-laitteen käyttöohjeessa.
Ääntä ei kuulu.
 USB-laitetta ei ole liitetty oikein.
Katkaise järjestelmästä virta ja kytke
USB-laite uudelleen. Kytke sitten
järjestelmään virta ja tarkista, tuleeko
näyttöön teksti USB.
Toistossa on melua, hyppimistä tai
häiriöääniä.
 Käytössä on yhteensopimaton 
USB-laite. Tarkista verkkosivustosta
tiedot yhteensopivista USB-laitteista
(sivu 10).
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke virta
sitten järjestelmään uudelleen.
 Musiikkitiedoissa on melua tai
äänessä on häiriöitä. Melua on
saattanut muodostua tiedostoon
siirtämisen aikana. Poista tiedosto ja
yritä siirtää tiedosto uudelleen.
 Äänitiedostojen koodauksessa
käytetty bittinopeus on ollut pieni.
Lähetä USB-laitteeseen
äänitiedostoja, joiden bittinopeus on
suuri.
Näyttöön tulee teksti NO FILE.
 Järjestelmä on siirtynyt ohjelmiston
päivitystilaan, ja kaikki painikkeet
(paitsi ) on poistettu käytöstä.
Voit peruuttaa ohjelmistopäivityksen
painamalla bassokaiuttimen 
-painiketta.
Näyttöön tulee teksti OVER CURRENT.

(USB) -liitännän virta on havaittu
liian voimakkaaksi. Katkaise
järjestelmän virta ja irrota USB-laite
liitännästä. Varmista, ettei USB-laite
ole viallinen. Jos virheilmoitus ei
katoa, ota yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.
Virheellinen näyttö.
 USB-laitteeseen tallennetut tiedot
ovat ehkä vioittuneet. Tee siirto
uudelleen.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat
merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 numerot (0–9)
 symbolit (< > * +, [ ] \ _).
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”.








USB-laitetta ei tunnisteta.
Katkaise virta järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke virta
sitten järjestelmään uudelleen.
 Tarkista verkkosivustosta tiedot
yhteensopivista USB-laitteista
(sivu 10).
 USB-laite ei toimi kunnolla.
Lisätietoja tämän ongelman
ratkaisemiseen on USB-laitteen
käyttöohjeessa.

Toisto ei käynnisty.
Katkaise virta järjestelmästä ja liitä
USB-laite uudelleen. Kytke virta
sitten järjestelmään uudelleen.
 Tarkista verkkosivustosta tiedot
yhteensopivista USB-laitteista
(sivu 10).

Lisätietoja
READING-viesti näkyy näytössä
pitkän ajan tai toiston
käynnistyminen kestää pitkään.
 Lukuprosessi voi kestää kauan
seuraavissa tapauksissa.
 USB-laitteessa on useita kansioita
ja tiedostoja (sivu 10).
 Tiedostorakenne on erittäin
monimutkainen.
 Muistikapasiteetti on liian suuri.
 Sisäinen muisti on pirstoutunut.
masterpage:Right
Toisto ei ala ensimmäisestä
tiedostosta.
 Aseta toistomuodoksi normaali
toisto (sivu 29).
Tiedostoja ei voi toistaa.
Varmista, että olet valinnut oikean
Media Mode -tilan ennen toistoa.
 Muilla kuin FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmillä alustetut 
USB-laitteet eivät ole tuettuja.*

59FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]

Jos käytössä on osioitu USB-laite,
vain ensimmäisen osion tiedostoja
voi toistaa.
* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja
FAT32-muotoja, mutta jotkin USBlaitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FATmuotoja. Katso lisätietoja USB-laitteen
käyttöohjeesta tai ota yhteyttä laitteen
valmistajaan.
Kuva
Kuvaa ei näy.
 Varmista, että järjestelmä on kytketty
kunnolla.
 Jos video- tai HDMI-kaapeli on
vahingoittunut, vaihda se uuteen.
 Kytke bassokaiutin television HDMItuloliitäntään tai videotuloliitäntään
(sivu 23).
 Kytke televisioon virta ja käytä
televisiota oikein.
 Valitse tulo television liitännän
mukaan, jotta voit katsella
järjestelmän kuvia.
 (Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja) Määritä
värijärjestelmä oikein television
värijärjestelmän mukaan.
Kuvassa on kohinaa.
 Puhdista levy (sivu 65).
 Jos järjestelmän videosignaali kulkee
televisioon videonauhurin kautta,
joihinkin DVD VIDEO -ohjelmiin
liitetty kopiointisuojaus saattaa
heikentää kuvanlaatua.
 (Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja) Kun
toistat VIDEO CD -levyä, joka on
tallennettu käyttämällä muuta
värijärjestelmää kuin minkä olet
järjestelmässä määrittänyt, kuva voi
vääristyä (sivut 25, 34).
 (Ei koske Latinalaisen Amerikan,
Euroopan ja Venäjän malleja)
Määritä värijärjestelmä television
mukaan (sivut 25, 34).
masterpage:Left
TV-näytön kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
 DVD VIDEO -levyn ja videotiedoston
kuvasuhde on määritetty kiinteästi.
 Joissakin televisioissa kuvasuhdetta
ei ehkä voi muuttaa.
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.
 Toistettavalle DVD VIDEO -levylle
ei ole tallennettu monikielistä
ääniraitaa.
 DVD VIDEO -levy estää ääniraidan
kielen vaihtamisen.
Tekstityksen kieltä ei voi vaihtaa.
 Toistettavalle DVD VIDEO -levylle
ei ole tallennettu monikielistä
tekstitystä.
 DVD VIDEO -levy estää tekstityksen
vaihtamisen.
Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä.
 DVD VIDEO -levy estää tekstityksen
poistamisen käytöstä.
Kulmaa ei voi vaihtaa.
 Toistettavalle DVD VIDEO -levylle
ei ole tallennettu useita saman
kohtauksen katselukulmia.
 DVD VIDEO -levy estää kulman
vaihtamisen.
Viritin*
Toistossa on voimakasta huminaa tai
asemat eivät kuulu.
 Liitä antenni oikein.
 Vaihda antennin sijaintia ja
suuntausta, jotta saat hyvän
vastaanoton.
 Katkaise virta lähellä olevista
sähkölaitteista.
* Radioaaltojen vastaanottoolosuhteiden tai alueesi
rakennusympäristön mukaan
radioasemien vastaanotto ei ehkä
ole mahdollista.
60FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
BLUETOOTH-laite
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäs
järjestelmää.
 Pariliitoksen muodostaminen ei ehkä
onnistu, jos laitteen lähellä on muita
BLUETOOTH-laitteita. Sammuta
silloin muut BLUETOOTH-laitteet.
 Varmista, että sama salausavain on
annettu BLUETOOTH-laitteessa.
BLUETOOTH-laite ei pysty
tunnistamaan järjestelmää, tai
näyttöön tulee teksti BT OFF.
 Määritä BLUETOOTH-signaalin
asetukseksi BT ON (sivu 45).
Ääni hyppii tai aaltoilee tai yhteys
katkeaa.
 Järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
ovat liian kaukana toisistaan.
 Jos järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välillä on esteitä, poista ne
tai siirrä laitteet pois esteen läheltä.
Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten
langaton lähiverkkolaite, toinen
BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä se pois.
BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu
järjestelmästä.
 Lisää äänenvoimakkuutta ensin
BLUETOOTH -laitteessa, vasta sitten
 +/– -painikkeella.
Toistossa on voimakasta huminaa,
kohinaa tai häiriöääniä.
 Jos järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välillä on esteitä, poista ne
tai siirrä laitteet pois esteen läheltä.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten
langaton lähiverkkolaite, toinen
BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä se pois.
 Vähennä liitetyn BLUETOOTHlaitteen äänenvoimakkuutta.








Fiestable-sovelluksen Voice
Playback -toiminnon ääntä ei
toisteta.
 Sisäänrakennettu ääniesittely
käynnistyy. Pysäytä esittely
painamalla -painiketta ja suorita
sitten toistotoiminto uudelleen.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Järjestelmä ei käynnisty, vaikka
television virta kytketään.
 Määritä [HDMI SETUP] – [CONTROL
FOR HDMI] -asetukseksi [ON]
(sivu 36). Television on tuettava
HDMI-ohjaustoimintoa (sivu 50).
Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
 Tarkista television kaiutinasetukset.
Järjestelmä synkronoidaan television
kaiutinasetusten kanssa. Lisätietoja
on television käyttöohjeessa.
 Jos ääni toistettiin edellisellä kerralla
television kaiuttimista, järjestelmä ei
käynnisty, vaikka television virta
kytketään.
Lisätietoja
Yhdistäminen ei ole mahdollista.
 BLUETOOTH-laite, johon yritit
muodostaa yhteyden, ei tue A2DPprofiilia, eikä sitä voi yhdistää
järjestelmään.
 Ota BLUETOOTH-laitteen
BLUETOOTH-toiminto käyttöön.
 Muodosta yhteys BLUETOOTHlaitteesta.
 Pariliitoksen rekisteröintitiedot on
poistettu. Tee pariliitostoiminto
uudelleen.
 Poista BLUETOOTH-laitteen
pariliitoksen rekisteröintitiedot
(sivu 41) ja tee pariliitos uudelleen
(sivu 41).

masterpage:Right
61FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
Järjestelmä sammuu, kun television
virta katkaistaan.
 Tarkista [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] -asetus (sivu 36).
Kun [STANDBY LINKED TO TV]
-asetuksena on [ON], järjestelmä
sammuu tuloon katsomatta
automaattisesti, kun television virta
katkaistaan.
Järjestelmä ei sammu, vaikka
television virta katkaistaan.
 Tarkista [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] -asetus (sivu 36).
Jos haluat sammuttaa järjestelmän
tuloon katsomatta automaattisesti,
kun television virta katkaistaan,
määritä [STANDBY LINKED TO TV]
-asetukseksi [ON]. Television on
tuettava HDMI-ohjaustoimintoa
(sivu 50). Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
TV-ääntä ei toisteta järjestelmän
kautta.
 Tarkista järjestelmään ja televisioon
liitetyn HDMI-kaapelin tai
äänikaapelin tyyppi ja kytkentä
(sivu 23).
 Jos televisio tukee Audio Return
Channel -toimintoa, varmista, että
järjestelmä on liitetty television 
ARC-toimintoa tukevaan HDMI IN
-liitäntään (sivu 23). Jos ääntä ei
vieläkään toisteta tai ääni katkeilee,
liitä äänikaapeli (lisävaruste) ja
määritä [HDMI SETUP] – [AUDIO
RETURN CHANNEL] -asetukseksi
[OFF] (sivu 36).
 Jos televisio ei tue Audio Return
Channel -toimintoa, ääntä ei toisteta
järjestelmästä, vaikka järjestelmä on
liitetty television HDMI IN -liitäntään.
Jos haluat toistaa television äänen
järjestelmästä, liitä äänikaapeli
(lisävaruste) (sivu 23).
 Vaihda järjestelmän tuloksi TV
(sivu 23).
 Lisää järjestelmän
äänenvoimakkuutta.


masterpage:Left
Television ja järjestelmän
liittämisjärjestyksen mukaan
järjestelmä voidaan mykistää, ja
järjestelmän näyttöön ilmestyy teksti
MUTING. Käynnistä tällöin ensin
televisio ja sitten järjestelmä.
Määritä television (BRAVIA)
kaiutinasetukseksi Audio System.
Lisätietoja television asetusten
määrittämisestä on television
käyttöohjeessa.
Ääni kuuluu sekä järjestelmästä että
televisiosta.
 Mykistä järjestelmän tai television
ääni.
 Muuta television kaiutinlähdöksi 
TV-kaiutin tai Audio System.
HDMI-ohjaustoiminto ei toimi oikein.
 Tarkista järjestelmään muodostettu
liitäntä (sivu 23).
 Ota television HDMI-ohjaustoiminto
käyttöön. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
 Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
Jos irrotat järjestelmän virtajohdon
pistorasiasta, kestää hetken, ennen
kuin toimintoja voi suorittaa. Odota
vähintään 15 sekuntia ja yritä sitten
uudelleen.
 Varmista, että järjestelmään liitetty
televisio tukee HDMIohjaustoimintoa.
 HDMI CEC -standardi rajoittaa HDMIohjaustoiminnon avulla ohjattavien
laitteiden tyyppejä ja määriä
seuraavasti:
 tallennuslaitteet (esimerkiksi 
Blu-ray Disc -tallentimet ja DVDtallentimet): enintään 3 laitetta
 toistolaitteet (esimerkiksi Blu-ray
Disc -soittimet ja DVD-soittimet):
enintään 3 laitetta
 virittimeen liittyvät laitteet:
enintään 4 laitetta
 äänijärjestelmä (viritinvahvistin/
kuulokkeet): enintään 1 laite
(tämän järjestelmän käytössä).
62FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
Party Chain
Party Chain -toimintoa ei voi
aktivoida.
 Tarkista liitännät (sivu 51).
 Varmista, että äänikaapelit on
kytketty oikein.
Näytössä vilkkuu teksti PARTY
CHAIN.
 AUDIO IN -toimintoa ei voi valita, jos
yhteys muodostetaan  (sivu 51)
Party Chain -toiminnon käytön
aikana. Valitse toinen toiminto
(sivu 52).
 Paina bassokaiuttimessa PARTY
CHAIN -painiketta.
 Käynnistä järjestelmä uudelleen.
Party Chain -toiminto ei toimi oikein.
 Katkaise järjestelmän virta. Käynnistä
sitten järjestelmä uudelleen ja ota
Party Chain -toiminto käyttöön.
Järjestelmän palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi
oikein, palauta järjestelmän
tehdasasetukset.
Käytä bassokaiuttimen painikkeita
tämän toiminnon suorittamiseen.
Irrota verkkovirtajohto ja liitä se
sitten takaisin.
2
3
Käynnistä järjestelmä painamalla .
Pidä ENTER- ja -painikkeita noin
3 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee teksti RESET.
Kaikki käyttäjän asetukset, kuten
esiasetetut radioasemat ja
uniajastimen asetukset, palautetaan
tehdasasetuksiin (SETUP-asetuksia
lukuun ottamatta).

1
2
Paina SETUP.
Valitse [SYSTEM SETUP] painamalla
toistuvasti / ja paina sitten
.

3
Valitse [RESET] painamalla
toistuvasti / ja paina sitten

4
.
Valitse [YES] painamalla toistuvasti
/ ja paina sitten
.
Toiminnon suorittaminen kestää
muutaman sekunnin. Älä paina 
-painiketta järjestelmän
palauttamisen aikana.
Automaattinen
vianmääritystoiminto
Kun TV-näytössä tai näytössä
näkyy kirjaimia tai numeroita





Kun automaattinen
vianmääritystoiminto on käytössä
järjestelmän virhetoimintojen
estämiseksi, näyttöön tulee viiden
merkin pituinen huoltokoodi
(esimerkiksi C 13 50), joka on kirjaimen
ja neljän numeron yhdistelmä. Jos näin
käy, toimi seuraavan taulukon
ohjeiden mukaan.
Huoltokoodin
ensimmäiset
kolme merkkiä
C 13
Syy ja korjaustoimi
Levy on likainen.
 Puhdista levy
pehmeällä liinalla
(sivu 65).
C 31
Lisätietoja
1
masterpage:Right
Levyä ei ole asetettu
oikein.
 Käynnistä järjestelmä
uudelleen ja aseta
sitten levy oikein.
SETUP-asetusten palauttaminen
oletusarvoihinsa
Voit palauttaa kaikki SETUP-asetukset
oletusarvoihinsa (PARENTAL CONTROL
-asetuksia lukuun ottamatta).
63FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
Huoltokoodin
ensimmäiset
kolme merkkiä
Syy ja korjaustoimi
E XX
(XX on luku)
Automaattinen
vianmääritystoiminto on
estänyt järjestelmää
toimimasta virheellisesti.
 Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään
tai paikalliseen
valtuutettuun Sonyhuoltoon ja ilmoita
5 merkin pituinen
huoltokoodi.
Esimerkki: E 61 10
Viestit
masterpage:Left
FOLDER FULL
USB-laitteeseen ei voi siirtää tietoja,
koska kansioiden enimmäismäärä on
saavutettu.
GUEST
Järjestelmästä tulee Party Guest, kun
Party Chain -toiminto aktivoidaan.
HOST
Järjestelmästä tulee Party Host, kun
Party Chain -toiminto aktivoidaan.
NoDEVICE
USB-laitetta ei ole liitetty tai liitettyä
USB-laitetta ei tueta.
NO DISC
Levykelkassa ei ole levyä.
Seuraavat viestit saattavat näkyvä tai
vilkkua näytössä laitteen käytön
aikana.
NO MUSIC
MUSIC-toistotilassa ei ole MP3-, 
WMA-, AAC- tai WAV-tietoja.
CANNOT PLAY
 Asetettua levyä ei voi toistaa.
 Laitteeseen on asetettu DVD VIDEO
-levy, jonka aluekoodia ei tueta.
NO SUPPORT
Yhteensopimaton USB-laite on
liitetty tai USB-laite on liitetty USBkeskittimen kautta.
CODE 01
SGNL ERR
Liitetyn television HDMI IN (ARC)
-liitännästä toistetaan äänisignaalia,
jota ei tueta (sivu 24).
NO VIDEO
VIDEO-toistotilassa ei ole MPEG4- tai
Xvid-tietoja.
DATA ERROR
 Tiedosto ei vastaa vaadittua muotoa.
 Tiedostotunnisteet eivät vastaa
tiedostomuotoa.
DEVICE ERROR
USB-laitetta ei voitu tunnistaa, tai
tuntematon laite on kytketty.
DEVICE FULL
USB-laitteen muisti on täynnä.
ERASE ERROR
USB-laitteessa olevien äänitiedostojen
tai kansioiden poisto epäonnistui.
FATAL ERROR
USB-laite on irrotettu siirto- tai
poistotoiminnon aikana, tai se on
voinut vioittua.
NOT USE
Yritit suorittaa tiettyä toimintoa
olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto
on kielletty.
OVER CURRENT
(USB) -liitännässä havaittiin ylivirta.
PROTECT
USB-laite on kirjoitussuojattu.
PUSH STOP
Yritit suorittaa toimintoa, jonka voi
suorittaa vain toiston ollessa
pysäytettynä.
READING
Järjestelmä lukee tietoja levyltä tai
USB-laitteesta. Jotkin toiminnot eivät
ole käytettävissä.
64FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
REC ERROR
Siirto ei käynnistynyt, siirto pysähtyi
ennenaikaisesti tai siirtoa ei voitu
tehdä jostakin muusta syystä.
TRACK FULL
USB-laitteeseen ei voi siirtää tietoja,
koska tiedostojen enimmäismäärä on
saavutettu.
masterpage:Right
käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja
toimita järjestelmä huoltoon.
 Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.

Järjestelmä ei ole roiskeenkestävä tai
vesitiivis. Älä läikytä vettä järjestelmän
päälle tai puhdista järjestelmää vedellä.

Sijoittamisesta
1
2
Käynnistä järjestelmä painamalla .
3
Poista levy.
Avaa ja sulje levykelkka painamalla
-painiketta.
Odota, kunnes näyttöön tulee teksti
NO DISC.
tai sellaisiin paikkoihin, jotka ovat
erittäin kuumia, kylmiä, pölyisiä, likaisia
tai kosteita tai joissa ei ole riittävää
ilmanvaihtoa äläkä altista sitä tärinälle,
suoralle auringonvalolle tai kirkkaalle
valolle.
 Ole varovainen sijoittaessasi
järjestelmää erityiskäsitellyille
(esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi
tahraantua tai muuttaa väriään.
 Jos järjestelmä tuodaan suoraan
kylmästä tilasta lämpimään tilaan tai
sijoitetaan erityisen kosteaan tilaan,
bassokaiuttimen linssin sisäpuolelle voi
tiivistyä kosteutta, jolloin järjestelmä voi
joutua virhetilaan. Jos näin käy, poista
levy soittimesta ja jätä järjestelmä päälle
noin tunniksi, kunnes kosteus on
haihtunut.
4
Irrota verkkovirtajohto.
Lämmön kertymisestä
Kun kannat bassokaiutinta
Suojaa levymekanismia tekemällä
seuraavat toimet.
Käytä bassokaiuttimen painikkeita
tämän toiminnon suorittamiseen.
Valitse DVD/CD painamalla
toistuvasti FUNCTION.
Huomautuksia levyistä
puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
 Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten
bensiinillä, tinnerillä tai myynnissä
olevilla puhdistusaineilla tai
vinyylilevyille tarkoitetuilla
antistaattisilla suihkeilla.
 Älä altista levyjä suoralle
auringonvalolle äläkä lämpölähteille
kuten lämpöilmakanaville. Älä
myöskään jätä levyä suoraan
auringonvaloon pysäköityyn autoon.
Turvallisuudesta
 Irrota verkkovirtajohto kokonaan
pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan. Kun irrotat järjestelmän
virtajohdon, tartu aina pistotulppaan.
Älä koskaan vedä johdosta.
 Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä
esineitä tai nesteitä, lopeta järjestelmän




 Bassokaiuttimen lämpeneminen käytön
aikana on normaalia eikä anna aihetta
huoleen.
 Älä kosketa koteloa, jos järjestelmää on
käytetty jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.
 Älä tuki tuuletusaukkoja.
Lisätietoja
 Pyyhi levy ennen toistamista

Laitteen käsittelystä
 Älä aseta järjestelmää vinoon asentoon
Varotoimet

Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu
magneettisesti, joten lähellä olevan
television kuva voi vääristyä
magneettisesti. Jos näin käy, katkaise
television virta, odota 15–30 minuuttia ja
kytke virta takaisin. Jos kuva ei parane,
siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.
65FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan järjestelmän kautta
kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua
pysyvästi. Projektiotelevisiot ovat
erityisen herkkiä.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä,
laimeaan puhdistusliuokseen kevyesti
kostutetulla liinalla.
Älä käytä hankaussientä, hankaavia
pesujauheita tai liuottimia, kuten tinneriä,
bensiiniä tai alkoholia.
BLUETOOTH-tiedonsiirrosta
 BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
etäisyydellä toisistaan (esteetön
etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla
lyhyempi seuraavissa tilanteissa:
 BLUETOOTH-yhteydellä käytettävien
laitteiden välissä on henkilö,
metalliesine, seinä tai muu este.
 Laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
 Lähellä käytetään mikroaaltouunia.
 Lähellä esiintyy muita
sähkömagneettisia aaltoja.
 BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkkolaitteet (IEEE 802.11b/g)
käyttävät samaa taajuusaluetta
(2,4 GHz). Kun BLUETOOTH-laitetta
käytetään langattoman
lähiverkkolaitteen lähellä,
sähkömagneettista häiriötä voi esiintyä.
Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen,
kohina tai yhteyshäiriöt. Kokeile tällöin
seuraavia toimia:
 Käytä järjestelmää vähintään
10 metrin etäisyydellä langattomasta
lähiverkkolaitteesta.
 Katkaise langattoman
lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin
etäisyydellä siitä.
 Käytä tätä järjestelmää ja
BLUETOOTH-laitetta mahdollisimman
lähellä toisiaan.
 Tämän järjestelmän lähettämät
radioaallot saattavat häiritä joidenkin
lääkinnällisten laitteiden toimintaa.
Koska tällainen häiriö voi johtaa
masterpage:Left
toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
virta seuraavissa ympäristöissä:
 sairaaloissa, junissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla ja muissa paikoissa,
joissa on tulenarkoja kaasuja
 automaattisten ovien ja
palohälyttimien läheisyydessä.
 Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTHmääritysten mukaisia
suojaustoimintoja, joilla voidaan suojata
tiedonsiirtoyhteys langatonta
BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä.
Suojaus ei kuitenkaan välttämättä ole
riittävä asetuksista ja muista tekijöistä
johtuen, joten noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan
avulla.
 Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista
tietovuodoista.
 BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei
voida taata kaikkien tämän järjestelmän
kanssa samaa profiilia käyttävien
BLUETOOTH-laitteiden kanssa.
 Järjestelmään liitettyjen BLUETOOTHlaitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc.
-yhtiön ilmoittamien BLUETOOTHmääritysten mukainen, ja niillä on oltava
asianmukainen hyväksyntä. Joissakin
tapauksissa BLUETOOTH-määritysten
mukaista laitetta ei voi liittää tähän
järjestelmään tai liitetyn laitteen
ohjausmenetelmät, näyttö tai hallinta
saattavat poiketa tavallisesta
BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksien
tai määritysten takia.
 Liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
66FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
Tekniset tiedot
Aktiivibassokaiutin 
(SA-WGT4D)
Kaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
Bassokaiutin, äänenpainetorvi
Kaiutinyksikkö
250 mm, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi
4 ohmia
Tuloliitännät
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R
Jännite 2 V, impedanssi 47 kilo-ohmia
TV (ARC)
Tuettu äänisignaali: 
2-kanavainen lineaarinen PCM
MIC1, MIC2
Herkkyys 1 mV, impedanssi 10 kiloohmia
Lähtöliitännät
HDMI-osio
Liitin
Tyyppi A (19-nastainen)
USB-osio
Tuettu bittinopeus
WMA: 48–192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48–320 kbps, VBR, CBR
WAV: 16 bittiä
Näytteenottotaajuudet
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
WAV: 44,1/48 kHz
Tuettu USB-laite
Massamuistiluokka
Enimmäisvirta
1A
(USB) -liitäntä
Tyyppi A
Levy-/USB-osio
Tuettu bittinopeus
MPEG1 Layer-3:
32–320 kbps, VBR
Näytteenottotaajuudet
MPEG1 Layer-3:
32/44,1/48 kHz
Xvid
Videokoodekki: Xvid
Bittinopeus: 4,854 Mbps (MAX)
Tarkkuus/kuvataajuus:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Audiokoodekki: MP3
MPEG4
Tiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto
Videokoodekki:
MPEG4 Simple Profile (AVC ei ole
yhteensopiva.)
Bittinopeus: 4 Mbps
Tarkkuus/kuvataajuus:
720 × 576, 30 fps
Audiokoodekki: AAC-LC 
(HE-AAC ei ole yhteensopiva.)
DRM: yhteensopimaton








Levysoitinosio
Järjestelmä
CD-järjestelmä, digitaalinen
äänijärjestelmä ja videojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 W
* Teho on mitattu 200 mm:n
etäisyydeltä optisen lukupään
linssin pinnalta käyttäen 7 mm:n
aukkoa.
Taajuusvaste
20 Hz – 20 kHz
Videovärijärjestelmän muoto
NTSC ja PAL
Lisätietoja
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
Jännite 2 V, impedanssi 1 kilo-ohmi
VIDEO OUT
Enimmäislähtötaso 1 Vp-p,
tasapainottamaton, negatiivinen
synkronointi, kuormaimpedanssi
75 ohmia
HDMI OUT (TV)
Tuettu äänisignaali: 2-kanavainen
lineaarinen PCM (enintään 48 kHz),
Dolby Digital
masterpage:Right
67FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
FM-viritinosio
Järjestelmä
FM stereo, FM-supervastaanottoviritin
Antenni
FM-johtoantenni
Viritysalue
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n välein)
BLUETOOTH-osio
Tiedonsiirtojärjestelmä
BLUETOOTH-standardin versio 3.0
Lähtö
BLUETOOTH-standardin
teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä 10 m1)
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Tuetut koodekit
SBC3), AAC, LDAC
1)
Todelliseen yhteysalueeseen
vaikuttavat useat tekijät, kuten
laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat
magneettikentät, staattinen sähkö,
vastaanottoherkkyys, antennin
suorituskyky, käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellus jne.
2)
BLUETOOTH-standardiprofiilit
määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
3)
Alikaistan koodekki
masterpage:Left
Kaiutinjärjestelmä (SS-GT4DB)
Kaiutinjärjestelmä
2-tie, bassorefleksi
Kaiutinyksikkö (vasen/oikea)
Diskanttikaiuttimet: 40 mm × 1,
kartiotyyppinen
Keskialue: 80 mm × 2,
kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi
5 ohmia
Yleistä
Tehontarve
Vaihtovirta 120–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus
270 W
Virrankulutus (virransäästötilassa)
Vain Euroopan ja Venäjän mallit:
0,5 W (kun BT STBY -asetuksena
on OFF ja [CONTROL FOR HDMI]
-asetuksena on [OFF].)
3 W4) (kun BT STBY -asetuksena
on ON ja [CONTROL FOR HDMI]
-asetuksena on [ON].)
Mitat (l/k/s) (noin)
Aktiivibassokaiutin:
392 mm × 710 mm × 435 mm
Kaiutinyksikkö (vasen/oikea):
480 mm × 108 mm × 134 mm
Kaiutinyksikkö (äänipalkkimallinen
asennustapa):
960 mm × 108 mm × 134 mm
Paino (noin)
Aktiivibassokaiutin:
23,5 kg
Kaiutinyksikkö (vasen/oikea):
3,1 kg
4)
Järjestelmän virrankulutus on alle 0,5 W,
kun HDMI-liitäntä ei ole käytössä ja BT
STBY -asetuksena on OFF.
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
68FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
masterpage:Right

Kielikoodien luettelo

Kielten kirjoitusasu noudattaa ISO 639:1988 (E/F) -standardia.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
afar
1186
skotti
1350
malajalam
1513
1028
abhaasi
1194
galego
1352
mongoli
1514
eteläsotho
1032
afrikaans
1196
guarani
1353
moldova
1515
sunda
swazi
1039
amhara
1203
gudžarati
1356
marathi
1516
ruotsi
1044
arabia
1209
hausa
1357
malaiji
1517
swahili
1045
assam
1217
hindi
1358
malta
1521
tamili
1051
aimara
1226
kroatia
1363
burma
1525
telugu
1052
azeri
1229
unkari
1365
nauru
1527
tadžikki
1053
baškiiri
1233
armenia
1369
nepal
1528
thai
1057
valkovenäjä
1235
interlingua
1376
hollanti
1529
tigrinja
1059
bulgaria
1239
interlingue
1379
norja
1531
turkmeeni
1060
bihari
1245
inupiatun
1393
oksitaani
1532
tagalog
1061
bislama
1248
indonesia
1403
oromo
1534
tswana
1066
bengali; bangla
1253
islanti
1408
oriya
1535
tonga
1067
tiibet
1254
italia
1417
punjabi
1538
turkki
1070
bretoni
1257
heprea
1428
puola
1539
tsonga
1079
katalaani
1261
japani
1435
paštu; afgaani
1540
tataari
1093
korsika
1269
jiddiš
1436
portugali
1543
akan
tšekki
1283
jaava
1463
ketšua
1557
ukraina
1103
kymri
1287
georgia
1481
retoromaani
1564
urdu
1105
tanska
1297
kazakki
1482
kirundi
1572
uzbekki
1109
saksa
1298
grönlanti
1483
romania
1581
vietnam
1130
dzongkha
1299
khmer
1489
venäjä
1587
volapük
1142
kreikka
1300
kannada
1491
ruanda
1613
wolof
1144
englanti
1301
korea
1495
sanskrit
1632
xhosa
1145
esperanto
1305
kašmiri
1498
sindhi
1665
joruba
1149
espanja
1307
kurdi
1501
sango
1684
kiina
1150
viro
1311
kirgiisi
1502
serbokroaatti
1697
zulu
1151
baski
1313
latina
1503
sinhali
1703
Ei määritetty
1157
farsi
1326
lingala
1505
slovakki
1165
suomi
1327
lao
1506
sloveeni
1166
fidži
1332
liettua
1507
samoa
1171
fääri
1334
latvia; lätti
1508
šona
1174
ranska
1345
malagassi
1509
somali
1181
friisi
1347
maori
1511
albania
1183
iiri
1349
makedonia
1512
serbia





Lisätietoja
1097

69FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\090INF.fm]
masterpage:Left
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2376
Alankomaat
2248
Intia
2379
Norja
2115
Tanska
2044
Argentiina
2254
Italia
2427
Pakistan
2528
Thaimaa
2047
Australia
2046
Itävalta
2436
Portugali
2390
Uusi-Seelanti
2057
Belgia
2276
Japani
2174
Ranska
2489
Venäjä
2070
Brasilia
2079
Kanada
2499
Ruotsi
2184
Yhdistynyt
kuningaskunta
2090
Chile
2092
Kiina
2109
Saksa
2149
Espanja
2304
Korea
2501
Singapore
2424
Filippiinit
2363
Malesia
2165
Suomi
2238
Indonesia
2362
Meksiko
2086
Sveitsi
Koodi Alue
70FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\100IND_IX.fm]
masterpage:Right

Hakemisto

A
L
A/V SYNC 35
AAC-tiedosto 8
Asetusvalikko 32
AUDIO 33
AUDIO DRC 35
AUDIO RETURN CHANNEL
(ARC) 23, 36, 50
AUDIO SETUP 35
AUDIO(HDMI) 36
LANGUAGE SETUP 33
TRACK SELECTION 35
TV TYPE 33
M
U
B
BACKGROUND 35
BLACK LEVEL 34
BLUETOOTH 40
C
Child Lock 55
COLOR SYSTEM 25, 34
CONTROL FOR HDMI 36, 50
D
MEDIA MODE 26
MEGA BASS 48
MENU 33
MP3-tiedosto 8
MPEG4-tiedosto 8
MULTI-DISC RESUME 29, 35
Multisession-levy 9
Uniajastin 54
USB-laitteet 10, 26, 37
USB-siirto 37
Bittinopeus 37
Poistaminen 38
REC1-siirto 37, 38
Synkronoitu siirto 37, 38
N
V
NFC 12, 43
NFC Easy Connect 43
Normal Play 29
VIDEO SETUP 33
Virransäästötila 25
O
OSD 33
WAV-tiedosto 8
WMA-tiedosto 8
P
X
Esiasetettu asema 40
Esittely 25
Q
F
R
G
Repeat Play 30
RESET 35, 63
Gesture Control 46
H
HDMI RESOLUTION 36
HDMI SETUP 36
K
Karaoke 53
Key Control 54
VOCAL FADER 53
Kauko-ohjain 13
Kieli/ääni 28
Kielikoodien luettelo 69
Kulmat 28




Xvid-tiedosto 8
Y
YCBCR/RGB(HDMI) 36
Ä
Äänitehoste 49
QUICK Setup 24
FM MODE 39

Lisätietoja
E
PARENTAL CONTROL 30, 35
Pariliitos 41
Paristot 24
Party Chain 51
Party Light 54
PAUSE MODE 34
PBC-toisto 28
Päivitys 55
DATA CD 8
DATA DVD 8
DJ EFFECT 47
DOWNMIX 35
DVD VIDEO 8
W

S
SCREEN SAVER 35
Shuffle Play 29
STANDBY LINKED TO TV 36
SUBTITLE 28, 33
SYSTEM SETUP 35
T
Tietojen tarkasteleminen 31
Näyttö 32
TV-näyttö 31
Toistettavat levyt ja
tiedostot 8
71FI
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\FI\110BPG.fm]
©2016 Sony Corporation
masterpage:Left
4-584-051-13(1) (FI)
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] FI
Download PDF

advertising