3-287-077-63(2)
Mini Hi-Fi
Component
System
Betjeningsvejlednings ______DK
Käyttöohje ________________FI
MHC-GT555 / GT444
MHC-GT222 / GT111
LBT-ZT4
©2008 Sony Corporation
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes
for regn eller fugt.
For at reducere risikoen for brand, må man
ikke tildække ventilationsåbningerne på
apparatet med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring ikke kilder til åben ild, som for
eksempel tændte stearinlys, oven på
apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød, må man ikke udsætte
apparatet for vanddryp og vandsprøjt, og
beholdere med væske, som for eksempel
vaser, må ikke anbringes oven på apparatet.
Eftersom netledningsstikket anvendes til at
tage apparatet ud af forbindelse med
lysnettet, skal apparatet sluttes til en
stikkontakt i væggen, hvortil der er nem
adgang. Hvis der registreres noget unormalt
med apparatet, skal netledningsstikket
øjeblikkeligt tages ud af stikkontakten i
væggen.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er
meget begrænset, som f.eks. i en bogreol
eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller et apparat med
installerede batterier for ekstrem varme, som
for eksempel sol, ild og lignende.
Et kraftigt lydtryk fra øretelefoner og
hovedtelefoner kan medføre høresvækkelse.
ADVARSEL
Anvendelse af optiske instrumenter med
dette produkt vil øge risikoen for øjenskader.
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt. Denne etiket
findes bag på enheden.
2DK
Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se de
angivne adresser i de separate service- og
garantidokumenter angående service og
garanti.
Håndtering af
udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske
Union og andre
europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen
af dette produkt kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Fjernelse af
udtjente batterier
(gælder i den
Europæiske
Union samt
europæiske
lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering
af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet
bør det udtjente produkt kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladse beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier. Yderlige information om
genindvinding af dette produkt eller batteri
kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Angående DualDiscs
En DualDisc er et tosidet discprodukt, som
har til DVD-optaget materiale på den ene
side og digitalt lydmateriale på den anden
side. Men eftersom siden med lydmaterialet
ikke er i overensstemmelse med Compact
Disc (CD) standarden, kan der ikke
garanteres for afspilning på dette produkt.
Musikdisks kodet med
teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til af afspille disks,
der er i overensstemmelse med standarden
for Compact Disc (CD). Nogle
pladeselskaber har på det seneste lanceret
forskellige musikdisks kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disks er
nogle, der ikke følger CD-standarden, og de
kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
• "WALKMAN" og "WALKMAN" logoet
er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
• MICROVAULT er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og
patenter er på licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
• Windows Media er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
DK
3DK
Om denne
brugervejledning
Anvisningerne i denne brugsvejledning
gælder modeller MHC-GT555,
MHC-GT444, MHC-GT222,
MHC-GT111 og LBT-ZT4. I denne
manual er MHC-GT555 anvendt til
illustrationsformål, med mindre andet
er udtrykkelig angivet.
MHC-GT555 består af:
– Enhed
– Højttalersystem
• Fronthøjttaler
• Subwoofer
HCD-GT555
SS-GT555M
SS-WG555M
MHC-GT444 består af:
– Enhed
HCD-GT444
– Højttalersystem
Kun model til Europa med undtagelse af
Storbritannien og Rusland
• Fronthøjttaler
SS-GT444M
• Subwoofer
SS-WG444M
Andre modeller
• Fronthøjttaler
SS-GT444
• Subwoofer
SS-WG444
4DK
MHC-GT222 består af:
– Enhed
HCD-GT222
– Højttalersystem
Kun europæisk model
• Fronthøjttaler
SS-GT444M
Andre modeller
• Fronthøjttaler
SS-GT444
MHC-GT111 består af:
– Enhed
HCD-GT111
– Højttalersystem
Kun europæisk model
• Fronthøjttaler
SS-GT111M
Kun modellen til Asien
• Fronthøjttaler
SS-GT111S
Andre modeller
• Fronthøjttaler
SS-GT111
LBT-ZT4 består af:
– Enhed
– Højttalersystem
• Fronthøjttaler
• Subwoofer
HCD-ZT4
SS-ZT4
SS-WG4
Indholdsfortegnelse
Om denne brugervejledning.........4
Guide til dele og kontroller ..........6
Introduktion
Sikker tilslutning af systemet.....13
Indstilling af uret........................15
Basal anvendelse
Afspilning af en AUDIO CD/
MP3 disc ...............................16
Sådan hører du radio ..................17
Overførsel til et
USB apparat ..........................18
Afspilning af musik fra et
USB apparat ..........................22
Afspilning af et bånd..................24
Anvendelse af ekstra
lydapparater...........................25
Anvendelse af DIGITAL MEDIA
PORT adapteren....................25
(Kun LBT-ZT4)
Justering af lyden .......................26
Ændring af displayet ..................26
Anden betjening
Oprettelse af dit eget
program ................................ 28
— Programmeret Afspilning
Programmering af faste
radiostationer........................ 29
Brug af radiodatasystemet
(RDS) ................................... 29
(Kun europæisk model)
Optagelse på et bånd ................. 30
— CD-TAPE Synkroniseret
Optagelse/Manuel Optagelse/
Lydmiksning
Sådan laver du din egen
lydeffekt ............................... 31
Anvendelse af karaoke .............. 31
Anvendelse af Timerne ............. 32
Øvrigt
Fejlfinding ................................. 34
Meddelelser ............................... 39
Forholdsregler ........................... 40
Specifikationer .......................... 41
USB apparater, som er
kompatible med dette
system................................... 45
5DK
Guide til dele og kontroller
I denne manual forklares det hovedsageligt, hvordan du betjener udstyret ved hjælp af
fjernbetjeningen, men de samme handlinger kan også udføres ved hjælp af de knapper på
anlægget, der har samme eller lignende navne.
Enhed
Set forfra
wg
1
2
3
4
5
6
7
wf
7
Kun LBT-ZT4
AUDIO
CD
8
AUDIO
8
TUNER/
BAND
DMPORT
USB
TAPE
USB
wd
ws
wa
w;
ql
qk
*9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
Kun LBT-ZT4
AUDIO INPUT
* Kun MHC-GT555, MHC-GT444 og LBT-ZT4
Set ovenfra
wh
wj
6DK
qj
B
DISPLAY (siderne 27, 29, 34)
Tryk for at ændre informationen på
displayet.
C
METER MODE (side 27)
Tryk for at vælge det forindstillede
målerdisplay.
D
OPTIONS (siderne 20, 26)
Tryk for at ændre displayet, USB og MP3
BOOSTER+ indstillinger.
E
ERASE (side 22)
Tryk for at slette lydfiler og mapper fra
det tilsluttede ekstra USB apparat.
F
Fjernbetjeningssensor (side 34)
G
+/– (vælg mappe) (siderne 16, 23,
28)
Tryk for at vælge en mappe.
m/M (tilbagespoling/
fremadspoling) (siderne 16, 23)
Tryk for at finde et punkt på et spor.
NX (afspil/pause) (siderne 16, 22,
36)
Tryk for at begynde eller pausestoppe
afspilning.
x (stop) (siderne 22, 38)
Tryk for at stoppe afspilning.
TUNING +/– (side 17)
Tryk for at stille ind på den ønskede
station.
./> (gå tilbage/gå frem)
(siderne 16, 23, 28)
Tryk for at vælge et spor eller en fil.
H
CD (siderne 14, 16, 30)
Tryk for at vælge CD funktionen.
Guide til dele og kontroller
1
"/1 (tændt/standby) (siderne 14, 34,
38)
Tryk for at tænde for systemet.
STANDBY indikatoren tændes, når der
slukkes for systemet.
TUNER/BAND (side 17)
Tryk for at vælge TUNER funktionen.
Tryk for at vælge FM eller AM båndet.
TAPE (side 24)
Tryk for at vælge TAPE funktionen.
AUDIO (side 25)
Tryk for at vælge AUDIO funktionen.
USB (siderne 21, 22)
Tryk for at vælge USB funktionen.
Kun LBT-ZT4
DMPORT (side 25)
Tryk for at vælge DMPORT funktionen.
I
Kun MHC-GT555, MHC-GT444 og
LBT-ZT4
SUBWOOFER (side 26)
Tryk for at tænde og slukke for
subwooferen.
SUBWOOFER indikatoren tændes, når
der tændes for subwooferen.
J
REC TIMER (side 33)
Tryk for at indstille optagetimeren.
Fortsat l
7DK
K
RETURN (siderne 16, 23)
Tryk for at gå tilbage til forældermappen.
Tryk for at afslutte søgefunktion.
Q
MIC-jackstik (side 31)
Tilslut en ekstra mikrofon.
L
ENTER (siderne 16, 20, 23, 26, 33,
38)
Tryk for at indtaste indstillingerne.
MIC LEVEL (side 31)
Drej for at regulere mikrofonlydstyrken.
M
DISC SKIP/EX-CHANGE (siderne 14,
16, 28, 30)
Tryk for at vælge en disc. Tryk for at
skifte discen ud under afspilning.
S
Z OPEN/CLOSE (side 16)
Tryk for at sætte en disc i eller tage den
ud.
N
PHONES-jackstik
Tilslut hovedtelefonerne.
O
Kun LBT-ZT4
AUDIO INPUT-jackstik (side 25)
Andre modeller
AUDIO INPUT L/R-jackstik (side 25)
Slut til et lydapparat (bærbar lydafspiller
etc.).
P
Indikatoren
(USB)
Lyser rødt, når der overføres til det
tilsluttede optionelle USB apparat eller
når der slettes lydfiler eller mapper.
(USB) port (siderne 18, 20, 22,
36)
Tilslut et ekstra USB apparat.
8DK
R
Diskstuffe (siderne 16, 39)
T
REC TO USB (siderne 19, 20)
Tryk for at overføre til det tilsluttede
optionelle USB apparat.
U
DISC 1 – 3 (side 16)
Tryk for at vælge en disc. Tryk for at
skifte til CD funktionen fra en anden
funktion.
V
MASTER VOLUME (siderne 16, 17,
22, 24, 25)
Drej for at regulere lydstyrken.
W
OPERATION DIAL (siderne 16, 20,
23, 26, 31, 33)
Drej for at vælge en indstilling i
OPTIONS menuen.
Drej for at vælge et spor, en fil eller en
mappe.
EQ BAND (side 31)
Tryk for at vælge frekvensbåndet.
Fjernbetjening RM-AMU008
(Kun LBT-ZT4)
qg
qf
1
qs
3
qa
4
qd
Y
Display (side 26)
Z
Kassettedeck (siderne 24, 30)
wj
z (optage) (side 30)
Tryk for at optage på et bånd.
2
5
6
q;
7
9
Guide til dele og kontroller
X
PRESET EQ (siderne 26, 31),
GROOVE (siderne 26, 31),
SURROUND (side 26)
Tryk for at vælge en lydeffekt.
8
B (afspilning) (siderne 24, 30)
Tryk for at begynde båndafspilning.
* The B knappen har et berøringspunkt.
Anvend berøringspunktet som reference,
når du betjener systemet.
m/M (tilbagespoling/
fremadspoling) (side 24)
Tryk for at tilabgespole/fremspole et
bånd.
1
"/1 (tændt/standby) (siderne 15, 33)
Tryk for at tænde for systemet.
x Z (stop/eject) (siderne 24, 30)
Tryk for at stoppe båndafspilning.
Tryk for at sætte en bånd i eller tage det
ud.
B
CLEAR (side 28)
Tryk for at slette det sidste trin fra
programlisten.
X (pause) (siderne 24, 30)
Tryk for at pausestoppe båndafspilning.
C
EQ (side 26)
Tryk for at vælge en lydeffekt.
Fortsat l
9DK
D
TIMER MENU (siderne 15, 32, 33)
Tryk for at indstille uret og timerne.
E
V/v/b/B (siderne 15, 32)
Tryk for at vælge indstillingerne.
(siderne 15, 28, 32)
Tryk for at indtaste valget.
F
TOOL MENU
Tryk for at vælge menuen for det apparat,
som er sluttet til DIGITAL MEDIA
PORT adapteren.
G
./> (gå tilbage/gå frem)
(siderne 16, 23, 28)
Tryk for at vælge et spor eller en fil.
+/– (vælg mappe) (siderne 16, 23,
28)
Tryk for at vælge en mappe.
+/– (tuning) (side 17)
Tryk for at stille ind på den ønskede
station.
m/M (tilbagespoling/
fremadspoling) (siderne 16, 23)
Tryk for at finde et punkt på et spor eller i
en fil.
N (afspilning) (siderne 16, 22, 36)
Tryk for at begynde afspilning.
DISC SKIP (siderne 16, 28, 30)
Tryk for at vælge en disc.
X (pause) (siderne 16, 22)
Tryk for at pausestoppe afspilning.
10DK
x (stop) (siderne 16, 17, 20, 23)
Tryk for at stoppe afspilning.
H
FUNCTION +/– (siderne 16, 17, 22,
24, 25)
Tryk for at vælge en funktion.
I
VOLUME +/–* (siderne 16, 17, 22, 24,
25)
Tryk for at regulere lydstyrken.
* VOLUME + knappen har et berøringspunkt.
Anvend berøringspunktet som reference, når
du betjener systemet.
J
O RETURN (siderne 16, 23)
Tryk for at gå tilbage til forældermappen.
Tryk for at afslutte søgefunktion.
K
TUNER MEMORY (side 29)
Tryk for at forindstille radiostationen.
L
PLAY MODE/TUNING MODE
(siderne 17, 23, 28, 29, 35)
Tryk for at vælge afspilningsindstillingen
for at AUDIO CD, MP3 disc eller et
ekstra USB apparat.
Tryk for at vælge
stationsindstillingsfunktionen.
M
REPEAT/FM MODE (siderne 16, 18,
23)
Tryk for at lytte til en dics, et USB
apparat, et enkelt spor eller en fil gentagne
gange.
Tryk for at vælge FM modtagemåden
(monofonisk eller stereo).
O
DISPLAY (siderne 15, 29, 34)
Tryk for at ændre informationen på
displayet.
D
USB (side 22)
Tryk for at vælge USB funktionen.
Fjernbetjening RM-AMU006
(Andre modeller)
qg
qf
qd
qs
1
2
3
CD (siderne 16, 30)
Tryk for at vælge CD funktionen.
TUNER/BAND (side 17)
Tryk for at vælge TUNER funktionen.
Tryk for at vælge FM eller AM båndet.
4
FUNCTION (siderne 24, 25)
Tryk for at vælge en funktion.
5
E
./> (gå tilbage/gå frem)
(siderne 15, 16, 23, 28, 32)
Tryk for at vælge et spor eller en fil.
qa
6
q;
7
8
8
9
1
"/1 (tændt/standby) (siderne 15, 33)
Tryk for at tænde for systemet.
B
CLOCK/TIMER SELECT (siderne 33,
39)
CLOCK/TIMER SET (siderne 15, 32)
Tryk for at indstille uret og timerne.
Guide til dele og kontroller
C
REPEAT/FM MODE (siderne 16, 18,
23)
Tryk for at lytte til en dics, et USB
apparat, et enkelt spor eller en fil gentagne
gange.
Tryk for at vælge FM modtagemåden
(monofonisk eller stereo).
N
SLEEP (side 32)
Tryk for at indstille
afbryderautomatikken.
m/M (tilbagespoling/
fremadspoling) (siderne 16, 23)
Tryk for at finde et punkt på et spor eller i
en fil.
+/– (tuning) (side 17)
Tryk for at stille ind på den ønskede
station.
N (afspilning) (siderne 16, 22, 36)
Tryk for at begynde afspilning.
X (pause) (siderne 16, 22)
Tryk for at pausestoppe afspilning.
x (stop) (siderne 16, 17, 20, 23)
Tryk for at stoppe afspilning.
Fortsat l
11DK
F
ENTER (siderne 15, 28, 32)
Tryk for at indtaste indstillingerne.
L
TUNER MEMORY (side 29)
Tryk for at forindstille radiostationen.
G
DISC SKIP (siderne 16, 28, 30)
Tryk for at vælge en disc.
+/– (vælg mappe) (siderne 16, 23,
28)
Tryk for at vælge en mappe.
M
PLAY MODE/TUNING MODE
(siderne 17, 23, 28, 29, 35)
Tryk for at vælge afspilningsindstillingen
for at AUDIO CD, MP3 disc eller et
ekstra USB apparat.
Tryk for at vælge
stationsindstillingsfunktionen.
I
VOLUME +/–* (siderne 16, 17, 22,
24)
Tryk for at regulere lydstyrken.
N
DISPLAY (siderne 15, 29, 34)
Tryk for at ændre informationen på
displayet.
H
* VOLUME + knappen har et berøringspunkt.
Anvend berøringspunktet som reference, når
du betjener systemet.
J
EQ (side 26)
Tryk for at vælge en lydeffekt.
K
CLEAR (side 28)
Tryk for at slette det sidste trin fra
programlisten.
12DK
O
SLEEP (side 32)
Tryk for at indstille
afbryderautomatikken.
Introduktion
Introduktion
Sikker tilslutning af systemet
1
2
a)
A
b)
B
ANTENNA
DMPORT
F
3
SUBWOOFER
c)
C
VOLTAGE
SELECTOR
4
E
FRONT SPEAKER
D
1 Til FM-ledningsantenne
2 Til AM-rammeantenne
3 Til DIGITAL MEDIA PORT adapter
4 Til subwoofer
5 Til fronthøjttaler (venstre)
6 Til fronthøjttaler (højre)
d)
5
6
a) FM 75 Ω COAXIAL jackstikket varierer alt efter
modellerne.
LBT-ZT4.
MHC-GT555, MHC-GT444 og LBT-ZT4.
VOLTAGE SELECTOR varierer alt efter
modellerne.
b)
Kun
c) Kun
d)
Fortsat l
13DK
A Antenner
Find et sted og en retning, der giver god
modtagning, og sæt derefter antennerne
op.
C Subwoofer (kun MHC-GT555,
MHC-GT444 og LBT-ZT4)
Sørg for at sætte stikket lige ind i
tilslutningspunkterne.
R
OOFE
SUBW
Purpur
AM-rammeantenne
Træk FM-ledningsantennen
vandret ud
D Fronthøjttaler
Sørg for at sætte stikket lige ind i
tilslutningspunkterne.
Hold antennerne på god afstand af
højttalerledningerne, netledningen og
USB-kablet for at undgå, at der samles
støj op.
B DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(kun LBT-ZT4)
Tilslut DIGITAL MEDIA PORT
adapteren. Det er nødvendigt at slutte
DIGITAL MEDIA PORT adapteren til et
ekstra lydapparat (bærbar lydafspiller
etc.).
Bemærk
• DIGITAL MEDIA PORT adaptere kan købes,
afhængigt af området.
• Tilslut ikke andre adaptere end DIGITAL
MEDIA PORT adapteren.
• Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT
adapteren, skal du sørge for, at stikket sættes i
med dens pilemærke vendende mod
pilemærket på DMPORT jackstikket.
• Lad være med at tilslutte eller tage DIGITAL
MEDIA PORT adapteren ud af forbindelse
med DMPORT-jackstikket, mens der er tændt
for systemet.
• Hvis en DIGITAL MEDIA PORT adapter,
som har en videoudgangsfunktion, anvendes,
skal du slutte adapterens videoudgang direkte
til fjernsynet.
R
EAKE
T SP
FRON
L
Hvid
R
SE 6Ω
CE U
DAN
IMPE
E VOLTAGE SELECTOR
For modeller med en spændingsvælger
indstilles VOLTAGE SELECTOR
svarende til lokal spænding.
F Strøm
Sæt netledningen i en stikkontakt i
væggen. Demonstrationen vises i
displayet. Hvis stikket ikke passer i
stikkontakten, kan du aftage den
medfølgende stikadapter (kun for
modeller udstyret med en adapter).
Når du transporterer dette system
Brug knapperne på enheden til
betjeningen.
1 Tag alle disce ud for at beskytte CD
mekanismen.
2 Tryk på CD for at vælge CD
funktionen.
3 Hold DISC SKIP/EX-CHANGE
inde, og tryk derefter på "/1, indtil
"STANDBY" kommer frem.
14DK
4 Tag netledningen ud af forbindelse,
når "MECHA LOCK" er kommet
frem.
Højttalerpuder
Fronthøjttaler:
4 puder til hver højttaler
Subwoofer:
Kun 4 puder (MHC-GT555,
MHC-GT444 og LBT-ZT4 )
Det er ikke muligt at indstille uret i
energispareindstilling.
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til
betjeningen.
1 Tryk på "/1 for at tænde for
systemet.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET
Introduktion
Monter de medfølgende højttalerpuder på
undersiden af fronthøjttalerne og
subwooferen for at forhindre gliden.
Indstilling af uret
(RM-AMU006) eller TIMER MENU
(RM-AMU008).
Hvis "PLAY SET" kommer frem på
displayet, skal du trykke gentagne
gange på ./> (RM-AMU006)
eller V/v (RM-AMU008) for at
vælge "CLOCK SET" og derefter
trykke på ENTER (RM-AMU006)
eller
(RM-AMU008).
3 Tryk gentagne gange på
Anvendelse af fjernbetjeningen
Skyd batteridækslet åbent og fjern det,
og sæt derefter de to medfølgende
R6-batterier (størrelse AA) i med E
siden først, så polerne vender rigtigt
som vist herunder.
./> (RM-AMU006) eller
V/v(RM-AMU008) for at
indstille timetallet, og tryk
derefter på ENTER (RM-AMU006)
eller
(RM-AMU008).
4 Anvend den samme
fremgangsmåde for at indstille
minuttallet.
Urindstillingerne går tabt, hvis
netledningen tages ud af forbindelse
eller der opstår en strømafbrydelse.
Bemærk
• Ved normal anvendelse bør batterierne vare i
omkring seks måneder.
• Anvend ikke et gammelt og et nyt batteri
sammen og bland ikke forskellige typer
batterier.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i en
længere periode, skal du fjerne batterierne for
at undgå skade, der kan opstå på grund af
lækage og ætsning.
Visning af uret, når der er slukket
for systemet
Tryk på DISPLAY gentagne gange,
indtil uret vises. Uret vises i omkring
8 sekunder.
15DK
Basal anvendelse
Afspilning af en AUDIO
CD/MP3 disc
1 Vælg CD funktionen.
Tryk på CD (RM-AMU006) eller tryk
på FUNCTION +/– (RM-AMU008)
gentagne gange (eller tryk på CD på
apparatet).
2 Sæt en disc i.
Tryk på Z OPEN/CLOSE på enheden
og sæt en disc i discskuffen med siden
med mærkaten opad.
Hvis du vil sætte flere disce i, skal du
trykke på discskuffen med en finger
som vist herover.
For at lukke discskuffen, skal du
trykke på Z OPEN/CLOSE på
enheden igen.
Anvend ikke magt, når du trykker på
discskuffen for at lukke den, da dette
kan beskadige apparatet.
3 Start afspilning.
Tryk på N (eller NX på enheden).
4 Indstil lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/– (eller drej
MASTER VOLUME på enheden).
Anden betjening
16DK
For at
Tryk på
Pause i
afspilningen
X (eller NX på
enheden). Tryk på
knappen igen for at
fortsætte afspilningen.
For at
Tryk på
Stoppe
afspilningen
x.
Vælg en mappe
på en MP3 disc
+/–.
Vælg et spor
eller en fil
./>.
Lokalisering af
et punkt på et
spor eller i en fil
Hold m/M på
fjernbetjeningen inde
under afspilning og slip
knappen på det ønskede
punkt.
Vælg gentagen
afspilning
REPEAT gentagne
gange, indtil "REP" eller
"REP1" begynder at lyse
på displayet.
Vælg en disc
DISC SKIP (eller
DISC 1 – 3 på enheden)
i stop-indstilling.
Søg efter en MP3
fil ved hjælp af
dens mappenavn
og filnavn og
begynd afspilning
af MP3 filen
(TRACK
SEARCH)*
Anvend knapperne på
enheden til betjeningen.
Drej OPERATION
DIAL for at vælge den
ønskede mappe, og tryk
derefter på ENTER.
Drej OPERATION
DIAL for at vælge den
ønskede fil, og tryk
derefter på ENTER.
Tryk på RETURN for at
gå tilbage til
forældermappen.
Skift til CD
funktion fra en
anden funktion
DISC 1 – 3 på enheden
(Automatisk kildevalg).
Udskiftning af
EX-CHANGE på
andre disce under enheden.
afspilning
* Når en AUDIO CD anvendes, kan du anvende
den samme betjening til at vælge et spor.
Ændring af afspilningsindstillingen
* Når du afspiller en AUDIO CD,
(SHUF),
udfører afspilning den samme operation som
1 DISC (SHUF) Play, og
udfører den
samme operation som 1 DISC afspilning.
Angående gentagen afspilning
• “REP” indikerer, at alle spor eller filer på en
disc afspilles gentagelsesvis op til fem gange.
• "REP1" angiver, at et enkelt spor eller en
enkelt fil gentages, indtil du stopper den.
• Det er ikke muligt at vælge "REP" og "ALL
DISCS SHUF" samtidigt.
Angående afspilning af MP3 disce
• Undlad at gemme andre typer filer eller
unødvendige mapper på en MP3-disc.
• Mapper, som ikke indeholder nogen MP3
filer, springes over.
• Systemet kan kun afspille MP3 filer, som har
en filnavnstilføjelse for ".mp3".
• Hvis der er filer på discen, som har ".mp3"
filnavnstilføjelsen, men som ikke er MP3
filer, kan enheden frembringe støj eller kan
fungere forkert.
• Systemet kan genkende op til
– 256 mapper (inklusive rodmappe).
– 511 MP3 filer.
– 512 MP3 filer og mapper på en enkelt disc.
– 8 mappeniveauer (træstruktur af filer).
• Kompabilitet med al MP3 kodnings/
skrivningssoftware, optageapparat, og
optagemedia kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3 disce kan frembringe støj
eller lydudfald eller kan måske slet ikke
afspilles.
Angående afspilning af multisession-disce
Når der afspilles multi-session-disce med
forskellige formater for hver session, vil
formatet for den første session blive genkendt
som disctypen. Spor eller filer i den anden eller
efterfølgende sessioner afspilles, hvis de har de
samme formater som den første session.
Sådan hører du radio
1 Vælg "FM" eller "AM".
Tryk på TUNER/BAND
(RM-AMU006) eller tryk på
FUNCTION +/– (RM-AMU008)
(eller tryk på TUNER/BAND på
apparatet) gentagne gange.
2 Vælg
stationsindstillingsfunktionen.
Tryk flere gange på TUNING MODE,
indtil "AUTO" lyser på displayet.
3 Stil ind på den ønskede station.
Tryk på +/– (eller TUNING +/– på
enheden). Stationssøgningen stopper
automatisk, når der er stillet ind på en
station, hvorefter "TUNED" og "ST"
(gælder kun stereoprogrammer)
begynder at lyse på displayet.
GROOVE
1
2
Basal anvendelse
Tryk flere gange på PLAY MODE under
stop. Du kan vælge normal afspilning
("ALL DISCS" for alle disce eller
"1 DISC" for en disc eller "
*" for alle
MP3 filer i mappen på discen), tilfældig
afspilning ("ALL DISCS SHUF" eller
"1 DISC SHUF" eller "
SHUF*"),
eller programmeret afspilning ("PGM").
REC
3
AUTO
TUNED
ST
MHz
4 Indstil lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/– (eller drej
MASTER VOLUME på enheden).
Standsning af automatisk
stationssøgning
Tryk på x.
Indstilling på en station med et
svagt signal
Hvis stationssøgningen ikke stopper, skal
du trykke på TUNING MODE gentagne
gange, indtil "AUTO" og "PRESET"
slukker på displayet og derefter trykke på
+/– (eller TUNING +/– på enheden) for at
stille ind på den ønskede station.
Fortsat l
17DK
Mindskning af statisk støj på en
svag FM-stereostation
Tryk på FM MODE gentagne gange, indtil
"MONO" begynder at lyse på displayet for
at deaktivere stereomodtagning.
Overførsel til et
USB apparat
Det er muligt at slutte et optionelt USB
apparat til
(USB) porten på apparatet
og overføre musik fra en lydkilde
(inklusive tilsluttet lydudstyr) til USB
apparatet.
Lydformatet for filer, som overføres med
dette system, er MP3.
Den omtrentlige størrelse for overførsel
er omkring 1 MB pr. overførselsminut fra
en AUDIO CD, et bånd, en tuner,
optionelt lydapparat eller apparat sluttet
til DIGITAL MEDIA PORT adapteren.
Når der overføres fra en MP3-disc,
er filstørrelsen den samme som den
originale fil.
Se "USB apparater, som er kompatible
med dette system" (side 45) angående en
liste over USB apparater, som kan sluttes
til systemet.
CD-USB synkroniseret
overførsel
Du kan nemt overføre en hel disc til et
USB apparat.
1 Slut et overførselsbart USB
apparat til
(USB) porten som
vist herunder.
USB apparat
18DK
Hvis USB kabeltilslutningen er
nødvendig, skal du tilslutte det USB
kabel, som følger med det USB
apparat, som skal tilsluttes.
Se den brugsvejledning, som følger
med det USB apparat, som skal
tilsluttes, angående
anvendelsesmetoden.
derefter den disc, du vil
overføre, i.
3 Tryk på PLAY MODE gentagne
gange i stopindstilling for at
vælge afspilningsindstillingen.
Afspilningsindstillingen skifter
automatisk til normal
afspilningsindstilling, hvis du
begynder at overføre i tilfældig
afspilningsindstilling, gentaget
afspilningsindstilling eller i
programmeret afspilning (når der ikke
er programmeret nogen spor eller
MP3-filer).
For detaljer om afspilningsindstilling
henviser vi til "Ændring af
afspilningsindstillingen" (side 17).
4 Tryk på REC TO
USB
på
enheden.
"USB", "SYNC" og "REC" begynder
at lyse på displayet. Overførslen
begynder derefter, når ”DON’T
REMOVE” kommer frem på
displayet. Når overførslen er færdig,
vil discen og USB apparatet
automatisk stoppe.
Du kan nemt overføre det spor eller den
MP3-fil, som er under afspilning, til et
USB apparat.
1 Slut et overførselsbart USB
apparat til
enheden.
(USB) porten på
2 Vælg CD-funktionen og sæt
derefter den disc, du vil
overføre, i.
Basal anvendelse
2 Vælg CD-funktionen og sæt
Overførsel af et enkelt spor
eller en MP3-fil under
afspilning
(REC1 overførsel)
3 Vælg det spor eller den MP3-fil,
som du vil overføre, og begynd
afspilningen.
4 Tryk på REC TO
USB på
enheden, mens det valgte spor
eller den valgte MP3 fil er under
afspilning.
"USB" og "REC" begynder at lyse på
displayet. Derefter begynder
overførslen fra begyndelsen af sporet
eller filen, når "DON’T REMOVE"
kommer frem på displayet. Når
overførslen er færdig, vil afspilning af
discen fortsætte.
19DK
Overførsel fra en anden
lydkilde end disc
(Analog overførsel)
Du kan nemt overføre fra et bånd, en
tuner, optionelt lydapparat eller apparat
sluttet til DIGITAL MEDIA PORT
adapteren til et USB apparat.
1 Slut et overførselsbart USB
apparat til
enheden.
(USB) porten på
2 Vælg den kilde, du vil overføre.
Sæt et bånd i, hvis du vælger bånd. For
tuneren skal der stilles ind på den
station, du vil overføre.
3 Begynd afspilning af kilden.
4 Tryk på REC TO USB på
enheden.
"USB" og "REC" begynder at lyse på
displayet. Overførslen begynder
derefter, når "DON’T REMOVE"
kommer frem på displayet.
Tips
• En ny MP3-fil oprettes automatisk efter
omkring 1 times overførsel.
• Overførslen stopper automatisk, hvis du
skifter funktion eller radiobånd.
Overførsel af lyd fra en mikrofon
1 Tryk på FUNCTION (RM-AMU006)
eller FUNCTION +/– (RM-AMU008)
gentagne gange (eller tryk på TAPE
på enheden) for at vælge TAPEfunktionen og begynd ikke at
afspille noget bånd.
2 Tryk på REC TO USB på enheden.
3 Begynd at synge eller tale ind i
mikrofonen.
Valg af afspilningskilde eller
overførsel af destination på en
Sony Ericsson mobiltelefon
Når du lytter til musik fra en Sony
Ericsson mobiltelefon, eller når du
overfører musik fra dette system til
mobiltelefonen, kan du vælge
afspilningskilden eller overføre
destinationen som følger:
– Mobiltelefonens interne hukommelse.
– ekstern hukommelse (som for eksempel
Memory Stick, etc.).
1 Slut mobiltelefonen til
(USB)
porten på enheden.
2 Tryk på OPTIONS på enheden i
stoppet tilstand.
Standsning af overførsel
Tryk på x.
Oprettelse af en ny MP3 fil
Tryk på REC TO USB på enheden.
"NEW TRACK" vises på displayet. Hvis
du trykker på REC TO USB igen efter et
par sekunders forløb, vil "NOT IN USE"
komme frem på displayet og en ny
MP3-fil kan ikke oprettes.
3 Drej OPERATION DIAL på
enheden for at vælge "USB
SELECT".
4 Tryk på ENTER på enheden.
Drevnavnet på mobiltelefonen vises på
displayet, men det er forskelligt, alt
efter mobiltelefonens specifikation.
5 Drej OPERATION DIAL på
enheden for at vælge det
ønskede drev.
6 Tryk på ENTER på enheden.
20DK
7 Begynd afspilning af lydfilerne i
1)
1 Tryk på
Bemærk
Fjernelse af USB apparatet
USB
for at vælge USB
funktionen.
2 Hold nede x i stopindstilling, indtil
"NO DEVICE" kommer frem.
3 Fjern USB apparatet.
Regler for oprettelse af mapper og
filer
Når der overføres til et USB apparat,
oprettes der samtidigt en "MUSIC"mappe under "ROOT". Mapper og filer
frembringes inden for denne "MUSIC"mappe som følger, i overensstemmelse
med øverførselsmetoden og kilden.
CD-USB synkroniseret overførsel1)
Overførsel- Mappenavn
skilde
Filnavn
MP3
Samme som overførselskilden2)
AUDIO CD
"CDDA001"3) "TRACK001"4)
REC1 overførsel
Overførsel- Mappenavn Filnavn
skilde
MP3
"REC1"5)
Samme som
overførselskilden2)
"TRACK001"4)
AUDIO CD
Analog overførsel
Overførsel- Mappenavn
skilde
FM
Filnavn
"TUFM001"3) "TRACK001"4)
AM
"TUAM001"3)
TAPE
"TAPE001"3)
AUDIO
"EXAU001"3)
DMPORT
"EXDP001"3)
• Forbind ikke systemet og USB apparatet via
en USB hub.
• Når der overføres fra en AUDIO CD,
overføres sporene som 128 kbps MP3-filer.
Når der overføres fra en MP3-disc, overføres
MP3-filerne med den samme bithastighed
som de originale MP3-filer.
• Når der overføres fra en anden kilde end disc,
overføres filerne som 128 kbps MP3-filer.
• Når der overføres fra en MP3-disc, vil der
ikke være nogen lyd.
• CD-TEXT-information overføres ikke i de
oprettede MP3-filer.
• Hvis du annullerer overførslen, før den er
færdig, vil der blive oprettet en MP3-fil op til
det punkt, hvor overførslen blev stoppet.
• Overførsel stopper automatisk, hvis:
– USB apparatet løber tør for plads under
overførsel.
– antallet af lydfiler på USB apparatet når
grænsen for det nummer, som systemet kan
genkende.
– funktionen eller tunerfrekvensbåndet
ændres.
• Der kan overføres op til 999 lydfiler eller 997
mapper til et enkelt USB apparat.
Det højeste antal lydfiler og mapper kan
variere, afhængigt af lydfilen og
mappestrukturen.
• Hvis en mappe eller en fil, som du forsøger at
overføre, allerede eksisterer på et USB
apparat med det samme navn, tilføjes der et
efterfølgende tal efter navnet, uden at den
originale mappe eller fil overskrives.
• Fjern ikke USB apparatet under overførsel
eller sletning. Dette kan ødelægge dataene på
USB apparatet eller beskadige USB apparatet
selve.
• Du kan ikke tage discen ud, vælge en anden
disc, et spor eller en fil, pausestoppe
afspilning eller finde et punkt på sporet eller
filen under CD-USB synkroniseret overførsel
eller REC1 overførsel.
Basal anvendelse
Brug knapperne på enheden til
betjeningen.
I programmeret afspilning er mappenavnet
"PGM_xxx", og filnavnet afhænger af
overførselskilden (AUDIO CD eller MP3disc).
2) Op til 32 tegn tildeles til navnet.
3)
Mappenumre tildeles derefter serielt.
4)
Filnumre tildeles derefter serielt.
5) En ny fil overføres i "REC1"-mappen, hver
gang REC1 overførsel udføres.
det valgte drev i mobiltelefonen
eller begynd overførsel.
21DK
4 Indstil lydstyrken.
Afspilning af musik fra
et USB apparat
Du kan lytte til musik. som er gemt i USB
apparatet.
De lydformater, som kan afspilles af dette
system, er kun MP3, AAC og WMA.*
Se "USB apparater, som er kompatible
med dette system" (side 45) angående en
liste over USB apparater, som kan sluttes
til systemet.
* Filer med copyrightbeskyttelse (Digital
Rights Management) kan ikke afspilles på
dette system. Filer, som er nedhentede fra en
online-musikforretning, må ikke afspilles på
dette system.
1 Vælg USB funktionen.
Tryk på USB (RM-AMU006)
eller tryk på FUNCTION +/–
(RM-AMU008) gentagne gange
(eller tryk på USB på apparatet).
2 Slut et ekstra USB apparat til
(USB) porten på enheden.
Når USB apparatet tilsluttes, skifter
displayet som vist herunder:
"USB READING" t
Lydstyrkemærkat*
* "STORAGE DRIVE" vises, hvis der ikke
er tildelt nogen lydstyrkemærkat til USB
apparatet. "WALKMAN" vises, hvis USB
apparatet er den understøttede digitale
Sony-musikafspiller.
Bemærk
Det kan tage nogen tid, inden "USB
READING" kommer frem, afhængigt af
typen af det tilsluttede USB apparat.
3 Start afspilning.
Tryk på N (eller NX på enheden).
Filerne afspilles i alfabetisk
rækkefølge.
22DK
Tryk på VOLUME +/– (eller drej
MASTER VOLUME på enheden).
Fjernelse af USB apparatet
Brug knapperne på enheden til
betjeningen.
1 Tryk på
USB
for at vælge USB
funktionen.
2 Hold nede x i stopindstilling, indtil
"NO DEVICE" kommer frem.
3 Fjern USB apparatet.
Sletning af lydfiler eller mapper fra
USB apparatet
Det er muligt at slette lydfiler eller
mapper fra USB apparatet
1 Slut et overførselsbart USB apparat
til
(USB) porten på enheden.
2 Vælg USB funktionen.
3 Tryk på ./> eller
+/–
gentagne gange for at vælge den
lydfil eller mappe, du vil slette.
4 Tryk på ERASE på enheden.
"TRACK ERASE" eller "FOLDER
ERASE", og "PUSH ENTER" vises
skiftevis på displayet.
For at annullere sletteoperationen, skal
du trykke på x.
5 Tryk på ENTER.
Den valget lydfil eller mappe slettes.
Anden betjening
For at
Tryk på
Pause i
afspilningen
X (eller NX på
enheden). Tryk på
knappen igen for at
fortsætte afspilningen.
For at
Tryk på
Stoppe
afspilningen
x. For at fortsætte
+/–.
Vælg en fil
./>.
Søg efter en lydfil
ved hjælp af dens
mappenavn og
filnavn og begynd
afspilning af
lydfilen (TRACK
SEARCH)*
Anvend knapperne på
enheden til betjeningen.
Drej OPERATION
DIAL for at vælge den
ønskede mappe, og tryk
derefter på ENTER.
Drej OPERATION
DIAL for at vælge den
ønskede fil, og tryk
derefter på ENTER.
Tryk på RETURN for at
gå tilbage til
forældermappen.
Lokalisering af et Hold m/M på
punkt på et spor
fjernbetjeningen inde
under afspilning og slip
knappen på det ønskede
punkt.
Vælg gentagen
afspilning
1)
REPEAT gentagne
gange, indtil "REP" eller
"REP1" begynder at lyse
på displayet.
Tryk på PLAY MODE gentagne gange,
mens USB apparatet er stoppet.
Du kan vælge
– Normal afspilning (alle filer i mappen
på USB apparatet) ("
" begynder at
lyse).
– Normal afspilning (alle filer i USB
apparatet) ("
", "SHUF" og "PGM"
slukker).
– Tilfældig afspilning ("SHUF" eller
"
SHUF" begynder at lyse).
– Programmeret afspilning ("PGM"
begynder at lyse).
Angående USB apparatet
• Du kan ikke ændre afspilningsindstilling
under selve afspilningen.
• Det kan kræve nogen tid at begynde
afspilningen, når:
– mappestrukturen er kompleks.
– hukommelseskapaciteten er meget stor.
• Når USB apparatet er sat i, vil systemet læse
alle filerne på USB apparatet. Hvis der er
mange mapper eller filer på USB apparatet,
kan det tage lang tid at fuldføre læsningen af
USB apparatet.
• Forbind ikke systemet og USB apparatet via
en USB hub.
• Med nogle tilsluttede USB apparater kan der,
efter at der udføres en operation, være en
forsinkelse, inden den udføres af dette system.
• Hvis der slukkes for systemet i indstillingen
fortsættelsesafspilning, vil afspilningen
begynde fra begyndelsen af lydfilen, når der
igen tændes for systemet.
• Dette system understøtter ikke nødvendigvis
alle de funktioner, som findes i et tilsluttet
USB apparat.
Basal anvendelse
Vælg en mappe
afspilningen, skal du
trykke på N (eller
trykke på NX på
enheden).1) For at
annullere fortsætte
afspilning, skal du
trykke to gange på
knappen og bekræfte, at
"RESUME" forsvinder
fra displayet.
Ændring af afspilningsindstillingen
Når en VBR (variabel bithastighed) lydfil
afspilles, kan systemet fortsætte afspilning fra
et andet punkt.
Fortsat l
23DK
• Afspilningsrækkefølgen for systemet kan
afvige fra afspilningsrækkefølgen for den
tilsluttede, digitale musikafspiller.
• Gem ikke andre typer filer eller unødvendige
mapper på et USB apparat
• Mapper, som ikke indeholder nogen lydfiler,
springes over.
• Det højeste antal lydfiler og mapper på et
USB apparat, som kan genkendes af dette
system, er 999 (inklusive "ROOT" og
"MUSIC" mappen). Det højeste antal lydfiler
og mapper kan variere, afhængigt af filen og
mappestrukturen.
• Systemet kan afspille lydfiler af det følgende
format:
– MP3 med filnavnstilføjelse ".mp3".
– AAC med filnavnstilføjelse ".m4a".
– Windows Media Audio (WMA) med
filnavhstilføjelse ".wma".
Hvis lydfilerne har ovenstående
filnavnstilføjelse, men ikke har de respektive
formater, kan systemet frembringe støj eller
kan fungere forkert.
• Kompabilitet med alle MP3, AAC eller WMA
kodnings/skrivningssoftware,
optageapparater, og optagemedia kan ikke
garanteres. Inkompatibelt USB apparat kan
frembringe støj eller lydudfald eller kan
måske slet ikke afspille.
• Det er ikke muligt at slette lydfiler og mapper
i indstillingen for tilfældig afspilning og
programmeret afspilning.
• Hvis den mappe, som skal slettes, ikke
indeholder MP3/AAC/WMA filer eller
indeholder undermapper, vil disse ikke blive
slettet.
• Indstillingen af programmeret afspilning
slettes, når sletningen er udført.
Afspilning af et bånd
Anvend knapperne på kassetetdecket til
betjeningen.
1 Vælg TAPE funktionen.
Tryk på FUNCTION (RM-AMU006)
eller FUNCTION +/– (RM-AMU008)
gentagne gange (eller tryk på TAPE på
enheden).
2 Sæt et bånd i.
Tryk på x Z, og sæt et TYPE I
(normalt) bånd i båndholderen med
den side, der skal afspilles, opad. Sørg
for at båndet ikke er slapt, således at du
undgår at beskadige båndet og
kassettedecket. Tryk på
kassettedecklåget på enheden for at
lukke båndholderen.
3 Start afspilning.
Tryk på B.
4 Indstil lydstyrken.
Tryk på VOLUME +/– (eller drej
MASTER VOLUME på enheden).
Anden betjening
24DK
For at
Tryk på
Pause i
afspilningen
X. Tryk på knappen igen
for at fortsætte
afspilningen.
Stoppe
afspilningen
x Z.
Tilbage- eller
fremspoling
m/M.
Anvendelse af ekstra
lydapparater
1 Slut et ekstra lydapparat til
apparatet.
Andre modeller:
Forbind til AUDIO INPUT L/R
jackstikket på enheden ved hjælp af en
lydledning (medfølger ikke).
2 Sænk lydstyrken.
Tryk på VOLUME – (eller drej
MASTER VOLUME på enheden i
retningen mod uret).
3 Vælg AUDIO funktionen.
Tryk på FUNCTION (RM-AMU006)
eller FUNCTION +/– (RM-AMU008)
gentagne gange (eller tryk på AUDIO
på enheden).
4 Start afspilning af den tilslutte
komponent.
5 Indstil lydstyrken.
(Kun LBT-ZT4)
1 Vælg DMPORT funktionen.
Tryk på FUNCTION +/– gentagne
gange (eller tryk på DMPORT på
enheden).
2 Begynd afspilning af det
apparat, som er sluttet til
DIGITAL MEDIA PORT
adapteren.
Lyden fra det tilsluttede apparat
afspilles på systemet. Angående
detaljer om betjeningen, henviser vi til
betjeningsvejledningen for DIGITAL
MEDIA PORT adapteren.
Basal anvendelse
Kun LBT-ZT4:
Forbind til AUDIO INPUT jackstikket
på enheden ved hjælp af en stereoministik-ledning (medfølger ikke).
Anvendelse af DIGITAL
MEDIA PORT adapteren
Bemærk
• Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA
PORT adapteren, kan du muligvis betjene det
tilsluttede apparat med knapperne på
fjernbetjeningen eller enheden.
• Systemet kan anvendes til at oplade batteriet i
det lydapparat, som er sluttet til DIGITAL
MEDIA PORT adapteren, mens der er tændt
for systemet.
Tryk på VOLUME +/– (eller drej
MASTER VOLUME på enheden).
25DK
Justering af lyden
Ændring af displayet
Anvend knapperne på enheden til
betjeningen.
Anvend knapperne på enheden til
betjeningen.
Tilføjelse af en lydeffekt
1 Tryk på OPTIONS.
2 Drej OPERATION DIAL for at
For at
Tryk på
Forstærk bassen GROOVE gentagne gange,
og opnå en
indtil "GROOVE"* eller
kraftigere lyd "Z-GROOVE"* lyser i
displayet.
Vælg surround- SURROUND gentagne
effekten
gange, indtil
"SURROUND" lyser på
displayet.
Vælg en
forindstillet
lydeffekt
Fremhæv
lydfilens
lydkvalitet
PRESET EQ (eller EQ på
fjernbetjeningen) gentagne
gange. For at annullere,
skal du trykke på PRESET
EQ (eller EQ på
fjernbetjeningen) gentagne
gange, indtil "FLAT"
kommer frem.
OPTIONS og drej
OPERATION DIAL for at
vælge "MP3
BOOSTER+", og tryk
derefter på ENTER. Drej
OPERATION DIAL for at
vælge "AUTO", og tryk
derefter på ENTER.**
* Lydstyrken skifter til effektindstilling og
equalizerkurven skifter.
**"BOOSTER" lyser på displayet, når MP3
BOOSTER+ effekten er aktiveret.
For at tænde for subwooferen
(kun MHC-GT555, MHC-GT444 og
LBT-ZT4)
Tryk på SUBWOOFER gentagne gange,
indtil SUBWOOFER-indikatoren på
enheden begynder at lyse. Gentag denne
procedure, indtil SUBWOOFERindikatoren på apparatet slukker, hvis du
senere tager subwooferen ud af
forbindelse. Subwooferens lydstyrke er
kædet sammen med fronthøjttalerne.
26DK
vælge den ønskede post.
ILLUM
Ændr effektilluminationsmønsteret
omkring MASTER VOLUME.
M-BACKLIGHT (Målerbaglys)
Ændr målerbaglysmønsteret.
MTR POINTER (Målerviser)
Ændr målervisermønsteret.
DISPLAY (Frontpaneldisplay)
Ændr frontpaneldisplaymønsteret.
3 Tryk på ENTER.
4 Drej OPERATION DIAL for at
vælge den ønskede indstilling,
og tryk derefter på ENTER.
5 Gentag trin 2 til og med 4 for at
udføre andre indstillinger.
Afslutning af OPTIONS menuen
Tryk igen på OPTIONS.
For at gå tilbage til det foregående
display
Tryk på RETURN.
Ændring af
displayindstillingen
Tryk på DISPLAY gentagne gange,
mens systemet er slukket.
Demonstration
Intet display (Energispareindstilling)
Displayet slukker for at spare strøm.
Timeren og uret fungerer fortsat. Det er
ikke muligt at tænde for systemet ved at
trykke på funktionsknapperne.
Ur
Uret vises.
Urets visning ændres automatisk til
energispareindstilling efter 8 sekunder.
Ændring af information på
displayet
Tryk på DISPLAY gentagne gange,
mens systemet er tændt.
Du kan se den forløbne spilletid og den
tilbageværende spilletid under afspilning
og den samlede afspilningstid i
stopindstilling for AUDIO CD.
Med lydfiler kan du se den forløbne
afspilningstid og fil- og mappenavnene.
Du kan også se den nformation om titlen,
kunstneren og albummet, som er gemt i
filerne.
• De tegn, som ikke kan vises, kommer frem
som "_".
• De følgende vises ikke korrekt:
– forløbet spilletid for en lydfil, som er
kodet med brug af en VBR (variabel
bithastighed).
– mappe- og filnavne, som ikke følger enten
ISO9660 Niveau 1, Niveau 2 eller joliet i
ekspansionsformatet.
• ID3 tag-information for MP3 filer vises, når
ID3-version 1- og version 2-tags anvendes
(ID3 version 2 tag-informationsdisplay har
forrang, hvis både ID3 version 1- and version
2-tags anvendes til en enkelt MP3 fil).
Anvendelse af målerdisplay
Du kan nemt se informationen gennem
målerdisplayet, som for eksempel
musikkildeniveauet.
Basal anvendelse
Displayet skifter og indikatoren blinker,
selv når der er slukket for systemet.
Angående displayinformationen
Tryk på METER MODE gentagne
gange for at vælge et forindstillet
displaymønster.
Tændt-indikatoren,
målerbaggrundslysdisplayet,
målerviserdisplayet og
frontpaneldisplayet skifter i
overensstemmelse med det forindstillet
displaymønster, du har valgt.
27DK
Anden betjening
Discskuffe Valgt spor- eller
nummer filnummer
Z-GROOVE
1
2
3
PGM
DISC
CD
Oprettelse af dit eget
program
— Programmeret Afspilning
1 Vælg den ønskede funktion.
CD-funktion
Tryk på CD (RM-AMU006) eller tryk
på FUNCTION +/– (RM-AMU008)
gentagne gange for at vælge
CD-funktionen.
USB-funktion
Tryk på USB (RM-AMU006)
eller tryk på FUNCTION +/–
(RM-AMU008) gentagne gange for
at vælge USB-funktionen.
2 Tryk på PLAY MODE i stoppet
tilstand flere gange, indtil "PGM"
lyser på displayet.
3 For CD funktionen trykkes
gentagne gange på DISC SKIP
(eller tryk på DISC 1 – 3 på
enheden) for at vælge en disc.
For at programmere alle sporene på en
disc på en gang, skal du gå videre til
trin 5, mens "ALL" vises på displayet.
For at programmere alle MP3-filerne i
en mappe en gang, skal du trykker
gantagne gange på
+/–, indtil den
ønskede mappe kommer frem på
displayet og derefter gå videre til
trin 5.
4 Tryk på ./> gentagne
gange, indtil det ønskede sporeller filnummer kommer frem.
Når du programmerer lydfiler, skal du
trykke gentagne gange på
+/– for
at vælge den ønskede mappe og
derefter vælge den ønskede fil.
28DK
Total afspilningstid for et program
(inklusive valgte spor eller fil)
5 Tryk på ENTER (RM-AMU006)
eller
(RM-AMU008) for at
tilføje sporet eller filen til
programmet.
CD-funktion
"– –.– –" kommer frem, når den totale
programtid overstiger 100 minutter for
en AUDIO CD eller når du vælger en
MP3 fil.
USB-funktion
Den totale programtid kan ikke vises,
så "– –.– –" kommer frem.
6 Gentag trin 3 til og med 5, hvis
du vil programmere flere spor,
filer, mapper eller discs, op til i
alt 25 trin.
7 For at afspille dit program med
spor eller filer, skal du trykke på
N.
Programmet vil fortsat være til
rådighed, indtil du åbner discskuffen
eller fjerner USB apparatet. For at
afspille det samme program igen, skal
du trykke på N.
Annullering af programmeret
afspilning
Tryk gentagne gange på PLAY MODE i
stopindstilling, indtil "PGM" lyser på
displayet.
Fravalg af det sidste trin i
programmet
Tryk på CLEAR i stopindstilling.
Programmering af
faste radiostationer
Du kan programmere dine
favoritradiostationer som faste stationer
og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at
vælge det tilsvarende forvalgsnummer.
Anvend knapperne på fjernbetjeningen til
betjeningen.
(se "Sådan hører du radio"
(side 17)).
2 Tryk på TUNER MEMORY.
Forvalgsnummer
GROOVE
1
2
REC
3
AUTO
TUNED
ST
MHz
3 Tryk på +/– gentagne gange for
at vælge det ønskede
forvalgsnummer.
Hvis det valgte forvalgsnummer
allerede er optaget af en anden station,
vil denne station blive erstattet af den
nye station.
4 Tryk på ENTER.
5 Gentag trin 1 til og med 4 for at
gemme andre stationer i
hukommelsen.
Du kan forindstille op til 20 FMstationer og 10 AM-stationer.
6 For at kalde en forindstillet
(Kun europæisk model)
Hvad er radiodatasystemet?
Radiodatasystem (RDS) er en
udsendelsesservice, der gør det muligt for
radiostationer at udsende yderligere
information sammen med det almindelige
programsignal. Denne tuner er udstyret
med nyttige RDS-egenskaber som f.eks.
stationsnavn. RDS er kun tilgængeligt på
FM-stationer.*
Bemærk
Anden betjening
1 Stil ind på den ønskede station
Brug af
radiodatasystemet
(RDS)
Det kan forekomme at RDS ikke fungerer
korrekt, hvis stationen, du er tunet ind på, ikke
transmitterer RDS-signalet korrekt, eller hvis
signalet er svagt.
* Ikke alle FM-stationer yder RDS-service, og
de yder heller ikke de samme servicetyper.
Hvis du ikke er kendt med RDS-systemet, så
kontakt din lokale radiostation for at få
detaljer om RDS-service i dit område.
Modtagelse af RDS-udsendelser
Vælg en station fra FM-båndet.
Når du tuner en station ind, der yder RDSservice, vises stationens navn i displayet.
Sådan tjekkes for RDS-information
Under modtagning af en RDS
station, skal du trykke gentagne
gange på DISPLAY.
RDS information vises på displayet.
radiostation frem, skal du trykke
gentagne gange på TUNING
MODE, indtil "PRESET"
begynder at lyse på displayet, og
derefter trykke gentagne gange
på +/– for at vælge det ønskede
forvalgsnummer.
29DK
Manuel Optagelse og Lydmiksning
Optagelse på et bånd
— CD-TAPE Synkroniseret
Optagelse/Manuel
Optagelse/Lydmiksning
Det er muligt at optage på et TYPE I
(normalt) bånd på tre måder:
CD-TAPE Synkroniseret Optagelse:
Det er muligt at optage en hel disc til et
bånd.
Manuel Optagelse:
Du kan optage udelukkende de dele, du
kan lide, fra en lydkilde, inklusive
tilsluttet lydudstyr.
Lydmiksning:
Det er muligt at "mikse" lyd ved at afspille
et af apparaterne og synge eller tale ind i
en mikrofon (medfølger ikke). Den
miksede lyd kan optages på et bånd.
1 Sæt et optagbart bånd i
kassettedecket med den side,
der skal optages på, opad.
2 Forbered optagekilden.
Vælg den kilde, du vil optage.
CD-TAPE Synkroniseret Optagelse
Tryk på CD (RM-AMU006) eller tryk
på FUNCTION +/– (RM-AMU008)
gentagne gange (eller tryk på CD på
enheden) for at vælge CD-funktionen.
Isæt den disc, du vil optage, og tryk på
DISC SKIP gentagne gange for at
vælge discen.
For at vælge afspilningsindstillingen,
skal du trykke på PLAY MODE
gentagne gange i stopindstilling (se
"Ændring af afspilningsindstillingen"
(side 17)).
For at optage dine favorit CD spor eller
MP3 filer i den ønskede rækkefølge,
skal du udføre trin 2 til og med 6 i
"Oprettelse af dit eget program"
(side 28).
30DK
For at optage lyd fra en mikrofon, skal
man trykke på CD (RM-AMU006)
eller trykke på FUNCTION +/–
(RM-AMU008) gentagne gange (eller
trykke på CD på enheden) for at vælge
CD-funktionen, og begynd ikke at
afspille nogen disc i trin 3.
3 Start optagelse.
Tryk på z og B på kassettedecket
samtidigt.
CD-TAPE Synkroniseret Optagelse
Afspilning af discen begynder
automatisk efter 10 sekunder.
Manuel Optagelse og Lydmiksning
Begynd afspilning af optagekilden.
Hvis der er støj under optagelse fra
tuneren, skal du indstille antennen,
så støjen mindskes.
Under optagelse kan du ikke lytte til
andre kilder. Hvis du forsøger dette,
vil optagelsen stoppe.
For at stoppe optagelse
Tryk på x Z på kassettedecket.
Bemærk
• Vi anbefaler, at du trykker på X på
kassettedecket først og derefter trykker
på x Z på kassettedecket for at undgå,
at der optages støj, når du stopper optagelsen.
• Du kan ikke tage discen ud, vælge en anden
disc, et spor eller en fil, pausestoppe
afspilning eller finde et punkt på sporet eller
filen under CD-TAPE Synkroniseret
Optagelse.
Sådan laver du din
egen lydeffekt
Anvendelse af karaoke
1 Tryk på PRESET EQ eller
GROOVE gentagne gange for at
vælge den ønskede
lydfremhævelse for din basale
lyd.
2 Tryk på EQ BAND gentagne
gange for at vælge et
frekvensbånd eller en
surroundeffektindstilling, og
drej derefter OPERATION DIAL
for at indstille equalizerniveauet
eller vælge den ønskede
surroundeffekt. Gentag dette for
hvert bånd, du vil indstille.
Frekvensbånd
GROOVE
Du kan synge med med at tilslutte en
mikrofon (ekstraudstyr).
1 Drej MIC LEVEL på enheden til
MIN for at sænke
mikrofonlydstyrken.
2 Slut en mikrofon (ekstraudstyr)
til MIC jackstikket på enheden.
3 Begynd af afspille musikken.
4 Drej MIC LEVEL på enheden for
at regulere mikrofonlydstyrken.
Hvis der forekommer akustisk
tilbagekobling (hylen), skal du sænke
lydstyrken, flytte mikrofonen væk fra
højttalerne eller ændre mikrofonens
retning.
Når du er færdig, skal du tage
mikrofonen ud af forbindelse med
MIC jackstikket på enheden.
Anden betjening
Du kan hæve eller sænke niveauerne for
bestemte frekvensområder eller vælge
surroundeffekten og derefter gemme
indstillingen som "USER EQ" i
hukommelsen.
Brug knapperne på enheden til
betjeningen.
Equalizerniveau
1
2
REC
3
AUTO
ST
TUNED
MHz
3 Tryk på ENTER.
"USER EQ" kommer frem, og
indstillingen gemmes i hukommelsen.
Fremkaldning af den personlige
lydeffekt
Tryk på PRESET EQ gentagne gange,
indtil "USER EQ" kommer frem.
Annullering af lydeffekten
Tryk på PRESET EQ gentagne gange,
indtil "FLAT" kommer frem.
31DK
1 Forbered lydkilden.
Anvendelse af Timerne
Afspilletimer
Systemet har tre timerfunktioner. Det er
ikke muligt at aktivere afspilletimeren og
optagetimeren samtidigt. Hvis du
anvender en af disse med Sluktimer, vil
Sluktimer have forrang.
Forbered lydkilden og tryk derefter
på VOLUME +/– for at regulere
lydstyrken.
For at begynde fra et bestemt spor eller
en bestemt fil, skal du lave dit eget
program (side 28).
Sluktimer
Du kan falde i søvn til musik. Denne
funktion fungerer, selv hvis uret ikke
er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP.
Hvis du vælger "AUTO", vil systemet
automatisk slukke
– efter at discen er stoppet eller efter
100 minutter i CD-funktion.
– efter at USB-apparatet er stoppet eller
efter 100 minutter i USB-funktion.
– efter 100 minutter i andre funktioner.
Vælg ikke "AUTO" under CD-TAPE
synkroniseret optagelse, CD-USB
synkroniseret overførsel eller under
sletning.
Tip
Systemet slukker ikke automatisk på det
forindstillede tidspunkt, når du
– udfører sletning i USB funktionen.
– afspil et bånd.
– optage på et bånd.
Afspilletimer/Optagetimer
Kontroller, at du har indstillet uret .
Afspilletimer
Du kan vågne til disc, tuner eller ekstra
USB apparat på et forindstillet tidspunkt.
Optagetimer
Det er muligt at overføre musik fra en fast
radiostation til et USB apparat på et valgt
tidspunkt.
32DK
Optagetimer
Stil ind på den faste radiostation
(side 29).
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET
(RM-AMU006) eller TIMER MENU
(RM-AMU008).
3 Tryk på ./> (RM-AMU006)
eller v/V (RM-AMU008)
gentagne gange for at vælge
"PLAY SET" eller "REC SET",
og tryk derefter på ENTER
(RM-AMU006) eller
(RM-AMU008).
"ON" vises, og timeindikering blinker.
4 Indstil det tidspunkt, hvor
afspilningen eller optagelsen
skal starte.
Tryk gentagne gange på ./>
(RM-AMU006) eller v/V
(RM-AMU008) for at indstille
timetallet, og tryk derefter på
ENTER (RM-AMU006) eller
(RM-AMU008). Minutindikationen
blinker. Anvend ovenstående
fremgangsmåde til at indstille
minuttallet.
5 Anvend den samme
fremgangsmåde som i trin 4 for
at indstille det tidspunkt, hvor
afspilning eller optagelse skal
stoppe.
6 Vælg lydkilden eller forbered
USB apparatet.
Afspilletimer
Tryk på ./> (RM-AMU006)
eller v/V (RM-AMU008) gentagne
gange, indtil den ønskede lydkilde
kommer frem, og tryk derefter på
ENTER (RM-AMU006) eller
(RM-AMU008).
Timerindstillingerne vises på
displayet.
Slut et overførselsbart USB apparat til
(USB) porten på enheden.
Timerindstillingerne vises på
displayet.
7 Tryk på "/1 for at slukke
anlægget.
Indstilling af optagetimeren med
kontrollerne på enheden
(REC TIMER)
1 Stil ind på den faste station
(side 29).
2 Tryk på REC TIMER.
"ON" vises, og timeindikering blinker.
3 Drej OPERATION DIAL for at
indstille timetallet, og tryk derefter
på ENTER.
Minutindikationen blinker. Anvend
ovenstående fremgangsmåde til at
indstille minuttallet.
4 Anvend den samme
fremgangsmåde som i trin 3 for at
indstille det tidspunkt, hvor
optagelsen skal stoppe.
Timerindstillingerne vises på displayet.
5 Slut et overførselsbart USB apparat
til
(USB) porten på enheden.
RM-AMU006:
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT, tryk
på ./> gentagne gange, indtil
"PLAY SELECT" eller "REC SELECT"
kommer frem, og tryk derefter på
ENTER.
RM-AMU008:
Tryk på TIMER MENU for at vælge
"TIMER SELECT", og tryk derefter
på . Tryk på v/V gentagne gange,
indtil "PLAY SELECT" eller "REC
SELECT" kommer frem, og tryk derefter
på
.
Enhed:
Tryk på REC TIMER, drej OPERATION
DIAL, indtil "REC SELECT" kommer
frem, og tryk derefter på ENTER.
Anden betjening
Optagetimer
Fornyet aktivering eller kontrol af
timeren
Annullering af timeren
Anvend den samme fremgangsmåde som
herover, indtil "TIMER OFF" kommer
frem, og tryk derefter på ENTER
(RM-AMU006 på enheden) eller på
(RM-AMU008).
Ændring af indstillingen
Start forfra fra trin 1.
Tips
• Systemet tænder inden det forindstillede
tidspunkt. Hvis der tændes for systemet på det
forindstillede tidspunkt eller hvis
"STANDBY" blinker i displayet, vil
afspilletimeren og optagetimeren ikke afspille
eller optage.
• Indstillingen af afspilletimeren bibeholdes,
så længe indstillingen ikke annulleres
manuelt.
• Lydstyrken reduceres til minimum under
anvendelse af optagetimeren.
• Optagetimeren annulleres automatisk, når
optagetimeren er aktiveret.
6 Tryk på "/1 for at slukke anlægget.
33DK
Generelt
Øvrigt
Fejlfinding
1 Kontroller, at
strømforsyningsledningen og
højttalerledningerne er korrekt sat i,
og at de sidder godt fast.
2 Find dit problem i kontrollisten
herunder, og udfør den angivne
afhjælpende handling.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet ikke kan afhjælpes.
Bemærk, at hvis servicepersonalet
udskifter nogle dele under reparation,
kan disse dele bibeholdes.
Hvis STANDBY indikatoren
blinker
Tag straks netledningen ud af
stikkontakten, og kontroller følgende
punkter.
• Hvis dit anlæg har en
spændingsvælger, er den så indstillet
til den korrekte spænding?
• Bruger du udelukkende de
medfølgende højttalere?
• Er der noget, som blokerer enhedens
ventilationsåbninger?
Sæt netledningen i forbindelse igen og
tænd for systemet, når du har
kontrolleret ovenstående punkter og
afhjulpet eventuelle problemer. Hvis
STANDBY indikatoren stadig
blinker, eller hvis årsagen til
problemet ikke kan findes, heller ikke
efter at du har tjekket ovenstående
punkter, bedes du kontakte nærmeste
Sony-forhandler.
34DK
Displayet begynder at blinke, så snart
netledningen sættes i forbindelse,
selv om der ikke er tændt for
systemet.
• Tryk på DISPLAY en gang, mens
systemet er slukket. Demonstrationen
forsvinder.
Lyden kommer kun fra én kanal,
eller lydstyrken er ikke afbalanceret
mellem højre og venstre.
• Placer højttalerne så symmetrisk som
muligt.
• Tilslut kun de medfølgende højttalere.
Kraftig brum eller støj.
• Flyt systemet væk fra støjkilderne.
• Slut systemet til en anden stikkontakt i
væggen.
• Monter et støjfilter (kan fås separat) på
netledningen.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Fjern alle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren på enheden,
og anbring enheden på god afstand af
lysstofrør.
• Ret fjernbetjeningen mod anlæggets
sensor.
• Flyt fjernbetjeningen tættere på
anlægget.
CD/MP3 afspiller
Der er lydudfald eller discen kan ikke
afspilles.
• Tør disken af .
• Flyt systemet til et sted, hvor der ikke er
vibrationer (for eksempel oven på et
stabilt stativ).
• Flyt højttalerne væk fra enheden eller
anbring dem på separate stativer. Ved
høj lydstyrke kan højttalervibration
resultere i lydudfald.
Afspilning starter ikke fra første spor.
• Tryk på PLAY MODE gentagne gange,
indtil både "PGM" og "SHUF" slukker
på displayet, for at genoptage normal
afspilning.
Det tager længere tid at begynde
afspilning end normalt.
USB apparat
Det er ikke muligt at begynde
overførsel til et USB apparat.
• De følgende problemer kan være
opstået.
– USB apparatet er fuldt.
– Antallet af lydfiler og mapper på USB
apparatet har nået den øvre grænse.
– USB apparatet er skrivebeskyttet.
Overførsel stopper, inden den er
færdig.
• Du anvender et ikke-understøttet USB
apparat. Se "USB apparater, som er
kompatible med dette system" (side 45)
angående de understøttede apparattyper.
• USB apparatet er ikke korrekt
formateret. Se brugsvejledningen for
USB apparatet angående formatering.
• Sluk for systemet og fjern USB
apparatet. Hvis USB apparatet har en
afbryder, skal du slukke for USB
apparatet og tænde for det igen, efter at
du har fjernet det fra systemet. Udfør
derefter overførsel igen.
Overførsel til et USB apparat
resulterer i en fejl.
• Du anvender et ikke-understøttet USB
apparat. Se "USB apparater, som er
kompatible med dette system" (side 45)
angående de understøttede apparattyper.
• USB apparatet blev taget ud af
forbindelse eller strømmen blev afbrudt
under overførsel. Slet den delvist
overførte fil og overfør igen. Hvis dette
ikke løser problemet, kan USB
apparatet være gået i stykker. Se
brugsvejledningen for USB apparatet
angående, hvordan dette problem
håndteres.
• Sluk for systemet og fjern USB
apparatet. Hvis USB apparatet har en
afbryder, skal du slukke for USB
apparatet og tænde for det igen, efter at
du har fjernet det fra systemet. Udfør
derefter overførsel igen.
Øvrigt
• Det tager længere tid at begynde
afspilning med de følgende MP3-discs.
– en disc optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disc, som er optaget i multisession-indstilling.
– en disc, som ikke er finaliseret (en disc
til hvilken data kan tilføjes).
– en disc, som har mange mapper.
• Hvis overførsel og sletning gentages
mange gange, vil filstrukturen inde i
USB apparatet blive kompleks. Se
brugsvejledningen for USB apparatet
angående, hvordan dette problem
håndteres.
Lydfiler eller mapper på USB
apparatet kan ikke slettes.
• Kontroller om USB apparatet er
skrivebeskyttet.
• USB apparatet blev taget ud af
forbindelse eller strømmen blev afbrudt
under anvendelse. Slet den delvist
slettede fil. Hvis dette ikke løser
problemet, kan USB apparatet være gået
i stykker. Se brugsvejledningen for USB
apparatet angående, hvordan dette
problem håndteres.
Fortsat l
35DK
Anvender du et understøttet USB
apparat?
• Hvis du tilslutter et ikke-understøttet
USB apparat, kan de følgende
problemer opstå. Se "USB apparater,
som er kompatible med dette system"
(side 45) angående de understøttede
apparattyper.
– USB apparatet genkendes ikke.
– Fil- eller mappenavne vises ikke på
dette system.
– Afspilning er ikke mulig.
– Der er udfald i lyden.
– Der er støj.
– En forvrænget lyd høres.
– Overførsel stopper, inden den er
færdig.
"OVER CURRENT" kommer frem.
• Læseprocessen kan vare længe i de
følgende tilfælde.
– Der er mange mapper eller filer på
USB apparatet.
– Filstrukturen er ekstremt kompleks.
– Hukommelseskapaciteten er meget
stor.
– Den interne hukommelse er
fragmenteret.
Vi anbefaler derfor de følgende
retningslinjer.
– Samlet antal mapper på USB apparat:
100 eller færre
– Samlet antal filer pr. mappe: 100 eller
færre
• Der er registreret et problem med
niveauet af den elektriske strøm fra
(USB) porten. Sluk for systemet og fjern
USB apparatet fra
(USB) porten.
Sørg for, at der ikke er noget problem
med USB apparatet. Kontakt nærmeste
Sony-forhandler, hvis displaymønsteret
ikke forsvinder.
Fejlagtigt display.
Der kommer ingen lyd.
USB apparatet genkendes ikke.
• USB apparatet er ikke korrekt tilsluttet.
Sluk for systemet og sæt USB apparatet
i forbindelse igen, og tænd derefter for
systemet og kontroller, om "USB
MEMORY" lyser på displayet.
• Sluk for systemet og sæt USB apparatet
i forbindelse igen, og tænd derefter for
systemet.
• Tilslut det understøttede USB apparat
(side 45).
• USB apparatet fungerer ikke korrekt. Se
brugsvejledningen for USB apparatet
angående, hvordan dette problem
håndteres.
Der er støj, lydudfald eller forvrænget
lyd.
• Sluk for systemet og sæt USB apparatet
i forbindelse igen, og tænd derefter for
systemet.
• Selve musikdataene indeholder støj,
eller lyden er forvrænget. Der kan være
kommet støj ind under overførslen. Slet
filen og prøv at overføre igen.
USB apparatet kan ikke sluttes til
(USB) porten.
• USB apparatet tilsluttes baglæns. Tilslut
USB apparatet i den rigtige retning.
36DK
"READING" vises i et forlænget
tidsrum eller det varer længe, inden
optagelsen begynder.
• Send lydfilerne til USB apparatet igen,
da de lydfiler, som er gemt på USB
apparatet kan være blevet ødelagt.
• De tegnkoder, som kan vises med dette
system, er udelukkende cifre og
bogstaver. Andre tegn vises ikke
korrekt.
Afspilningen går ikke i gang.
• Sluk for systemet og sæt USB apparatet
i forbindelse igen, og tænd derefter for
systemet.
• Tilslut det understøttede USB apparat
(side 45).
• Tryk på N (eller NX på enheden) for
at begynde afspilning.
• Indstil afspilningsindstillingen til
normal afspilning.
• Kontakt den nærmeste Sony forhandler,
hvis den medfølgende AM antenne er
gået af plastikholderen.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
Lydfiler kan ikke afspilles.
Kassettedeck
Afspilning starter ikke fra den første
fil.
* Dette system understøtter FAT16 og FAT32,
men nogle USB apparater understøtter
muligvis ikke dem alle FAT. For detaljer
henviser vi til brugsvejledningen for hvert
enkelt USB apparat, eller kontakt fabrikanten.
Tuner
Kraftig brum eller støj eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller
"ST" blinker på displayet).
• Tilslut antennen korrekt.
• Find et sted og en retning, der giver god
modtagning, og sæt derefter antennen
op igen.
• Hold antennerne på god afstand af
højttalerledningerne, netledningen og
USB kablet for at undgå, at der samles
støj op.
• Tilslut en udvendig antenne, som kan
fås i handelen.
Lyden indeholder ekstrem wow og
flutter eller der er lydudfald.
• Rens kapstanakslerne og trykrullerne.
Rens og afmagnetiser ligeledes
båndhovederne. Se "Forholdsregler"
angående detaljer (side 40).
Måler
Målerviseren bevæger sig ikke.
• "MTR POINTER" er sat til "OFF" i
menuen OPTIONS. Vælg en anden
indstilling.
• Målerindstillingen er sat til "METER
OFF". Tryk gentagne gange på METER
MODE på enheden for at vælge en
anden kilde.
• Hovedtelefonerne er sluttet til
OPTIONS-jackstikket. Tag
hovedtelefonerne ud af forbindelse.
Øvrigt
• MP3 filer i MP3 PRO format kan ikke
afspilles.
• Nogle AAC-filer vil muligvis ikke blive
korrekt afspillet.
• WMA-filer i Windows Media Audio
Lossless og Professional-format kan
ikke afspilles.
• USB apparat, som er formateret med
andre filsystemer end FAT16 eller
FAT32 (gruppestørrelse 512 byte –
32 kbyte) er ikke-understøttede.*
• Hvis du anvender et delt USB apparat,
kan kun lydfiler i den første del blive
afspillet.
• Afspilning er mulig i op til 8 niveauer.
• Antallet af mapper har oversteget 997.
• Antallet af filer i en mappe har
oversteget 999.
• Filer, som er krypterede eller beskyttede
af kodeord etc., kan ikke afspilles.
Målerdisplayet er slukket.
• "MTR POINTER" og
"M-BACKLIGHT er sat til "OFF" i
OPTIONS-menuen. Vælg en anden
indstilling.
• Målerindstillingen er sat til "METER
OFF". Tryk gentagne gange på METER
MODE på enheden for at vælge en
anden kilde.
Målerdisplayet blinker.
• "MTR POINTER" og
"M-BACKLIGHT er sat til "FLASH" i
OPTIONS-menuen. Vælg en anden
indstilling.
• Målerindstillingen er sat til "EXCITE 1"
eller "EXCITE 2". Tryk gentagne gange
på METER MODE på enheden for at
vælge en anden indstilling.
Fortsat l
37DK
Ændring af AMstationsindstillingsintervallet
(gælder ikke modellerne til Europa
og Rusland)
AM stationsindstillingsintervallet er
forindstillet til 9 kHz (eller 10 kHz for
nogle områder). Du kan ikke ændre AM
indstillingsintervallet i
energispareindstilling.
Brug knapperne på enheden til
betjeningen.
1 Vælg AM båndet og sluk derefter
for systemet.
2 Hold ENTER inde og tryk samtidigt
på "/1.
Systemet tænder automatisk og "AM
9K STEP" or "AM 10K STEP"
kommer frem.
Alle faste AM stationer slettes. Gentag
proceduren for at tilbagestille
intervallet til fabriksindstillingen.
38DK
Tilbagestilling af systemet til
fabriksindstillingerne
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du tilbagestille det til
fabriksindstillingerne. Det er ikke muligt
at tilbagestille systemet til
fabriksindstillingerne i
energispareindstillingen.
Brug knapperne på enheden til
betjeningen.
1 Tag netledningen ud af forbindelse
og sæt den i forbindelse igen, og
tænd derefter for systemet.
2 Tryk på x, ENTER, og "/1 på
samme tid.
"COLD RESET" vises i displayet.
Alle brugertilpassede indstillinger,
som for eksempel faste radiostationer,
timer og uret, nulstilles til
fabiksindstillingerne.
Meddelelser
CD/MP3 afspiller, tuner, bånd
USB apparat
DATA ERROR: Du har forsøgt at
afspille en fil, som ikke kan afspilles.
DEVICE ERROR: USB apparatet kunne
ikke genkendes eller et ukendt apparat
er tilsluttet (side 36).
Øvrigt
LOCKED: Discskuffen åbner ikke.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
NO DISC: Der er ingen disc i
discskuffen.
NO STEP:Alle programmerede trin er
blevet slettet.
NOT IN USE: Du har trykket på en
ugyldig knap.
OFF TIME NG: Start- og stoptider for
afspilletimer eller optagetimer er sat til
samme tid.
OVER: Du har nået slutningen på disken,
mens du trykker på M under
afspilningen eller pause i afspilningen.
PUSH SELECT: Du forsøgte at indstille
uret eller timeren, mens timeren var i
gang.
PUSH STOP: Stop afspilningen og vælg
derefter afspilningsindstillingen.
READING: Systemet læser
dicsinformation. Visse knapper kan ikke
anvendes.
SET CLOCK: Du har trykket på
CLOCK/TIMER SELECT
(RM-AMU006), inden uret er indstillet.
SET TIMER: Du har trykket på CLOCK/
TIMER SELECT (RM-AMU006),
inden afspilletimeren eller
optagetimeren er indstillet.
STEP FULL: Du har forsøgt at
programmere flere end 25 trin.
DEVICE FULL: Hukommelsen i USB
apparatet er fuld.
FATAL ERROR: USB apparatet
fjernedes under overførsel eller sletning
og kan have lidt skade.
FOLDER FULL: Du kan ikke overføre
til USB apparatet, fordi det højeste antal
mapper er nået.
NO STEP: Alle de programmerede trin
er blevet slettet.
NO TRACK: Der er ingen afspillelige
filer i systemet.
NOT IN USE: Du har forsøgt at udføre en
betemt operation under forhold, hvor
den er forbudt.
NOT SUPPORTED: Et ikkeunderstøttet USB apparat er tilsluttet
eller USB apparatet er sluttet til dette
system via en hub.
OVER CURRENT: En overstrøm
opdagedes.
PROTECTED: USB apparatet er
skrivebeskyttet.
PUSH STOP: Du har forsøgt at udføre
en betjening, som kun kan udføres,
når systemet er stoppet.
REC ERROR: Overførsel begyndte
ikke, standsede midtvejs, eller kunne
ikke udføres af andre grunde (side 35).
REMOVED: USB apparatet er fjernet.
STEP FULL: Du har forsøgt at
programmere flere end 25 trin.
TRACK FULL: Du kan ikke overføre til
USB apparatet, fordi det højeste antal
filer er nået.
USB READING: Systemet læser
information på USB apparatet. Visse
knapper kan ikke anvendes.
39DK
Om sikkerhed
Forholdsregler
Disce, som dette system KAN afspille
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
Disce, som dette system IKKE kan
afspille
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW andre end dem, som er optaget
i AUDIO CD format eller MP3 format, som er
i overensstemmelse med ISO 9660 Niveau
1/Niveau 2, Joliet i ekspansionsformat
• CD-R/CD-RW, som er optaget i
multi-session, som ikke er afsluttet ved at
"lukke sessionen"
• CD-R/CD-RW af dårlig optagekvalitet,
CD-R/CD-RW, som har ridser eller er
snavsede eller CD-R/CD-RW, som er optaget
med et inkompatibelt optageapparat
• CD-R/CD-RW, som ikke er korrekt finaliseret
• Disce, som indeholder andre filer end MPEG
1 Audio Layer-3 (MP3) filer
• Disce af ikke-standard form (for eksempel
hjerte-, firkant- og stjerneformet)
• Disce, som har klæbebånd, papir eller stickere
påklæbet
• Lejede eller brugte disks med påklæbede
forseglinger, hvor limen går ud over
forseglingen
• Disce med etiketter påtrykt med blæk,
der føles klæbende, når man rører ved dem
Angående disce
• Inden discen afspilles skal den tørres af fra
midten ud mod kanten med en renseklud.
• Rengør ikke disce med opløsningsmidler som
benzen, fortynder, andre rengøringsmidler,
som fås i handelen, eller antistatisk spray,
der er beregnet til vinyl-LP'er.
• Udsæt ikke disce for direkte sollys eller
varmekilder, som f.eks. varmluftkanaler,
og efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i
direkte sol.
• Enheden vil stadig være tilsluttet lysnettet, så
længe det er sluttet til en stikkontakt i væggen,
selv hvis der er slukket på selve enheden.
• Tag netledningen helt ud af forbindelse
(lysnetledning) med stikkontakten i væggen
(lysnet), hvis den ikke skal anvendes i et
længere tidsrum. Tag altid fat i stikket, når du
tager netledningen ud. Træk aldrig i selve
ledningen.
• Hvis der falder en genstand ind i systemet
eller der kommer væske ind i det, skal du
frakoble systemet og få det kontrolleret af
kvalificeret servicepersonale, før du betjener
det igen.
• Vekselstrømsledningen må kun ændres på et
kvalificeret serviceværksted.
Om placering
• Anbring ikke systemet i en skrå position eller
på et sted, der er koldt, fugtigt, snavset eller
som mangler tilstrækkelig ventilation, eller
hvor det er udsat for vibrationer, direkte sol
eller skarpt lys.
• Vær forsigtig, når du anbringer enheden eller
højttalerne på overflader, der er
specialbehandlet (med voks, olie,
poleringsmiddel osv.), da det kan forårsage
pletter eller misfarvning af overfladen.
• Hvis systemet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, eller anbringes i et meget fugtigt
rum, kan der dannes kondens på linsen inden
i enheden, hvorved systemet kan fungere
forkert. I denne situation skal du fjerne discen
og lade systemet stå tændt i ca. en time, indtil
fugten er fordampet.
Om overophedning
• Varmeakkumulering i enheden under
anvendelse er normal og er ikke grund til
bekymring.
• Rør ikke ved kabinettet, hvis det er blevt
anvendt uafbrudt ved høj lydstyrke, fordi det
kan være blevet varmt.
• Tildæk ikke ventilationsåbningerne.
Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk
afskærmet, og billedet på et fjernsyn i nærheden
kan blive magnetisk forvrænget. Sluk i dette
tilfælde for fjernsynet, vent 15 til 30 minutter,
og tænd derefter for det igen. Hvis der ikke er
nogen forbedring, skal du flytte højttalerne langt
væk fra fjernsynet.
40DK
Rengøring af kabinettet
Rengør systemet med en blød klud, som er
fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Anvend
ikke skuresvampe, skuremiddel eller
opløsningsmidler, som f.eks. fortynder, benzen
eller sprit.
Forhindring af utilsigtet optagelse på
et bånd
Bræk båndets optagebeskyttelsestapper for side
A eller B af som vist på illustrationen.
Bræk
kassettetappen af
Angående bånd, som er længere end
90 minutter
Anvendelse af bånd med mere end 90 minutters
spilletid anbefales ikke til lang, uafbrudt
optagelse eller afspilning.
Rengøring af båndhovederne
Anvend et rensebånd af den tørre eller våde type
(fås separat) efter hver 10 timers brug, inden du
påbegynder en vigtig optagelse eller efter
afspilning af et gammelt bånd. Forsømmelse af
at rengøre båndhovederne kan medføre nedsat
lydkvalitet eller at enheden ikke kan optage eller
afspille bånd. Se instruktionerne til rensebåndet
for at få yderligere oplysninger.
Afmagnetisering af båndhovederne
Anvend et afmagnetiseringsbånd (fås separat)
efter hver 20 til 30 timers anvendelse
Forsømmelse af at afmagnetisere
båndhovederne kan medføre en øgning af
støjen, tab af højfrekvenslyd og manglende evne
til at slette bånd fuldstændigt. Se instruktionerne
til afmagnetiseringsbåndet for yderligere
detaljer.
Forstærkerafsnit
MHC-GT555
Kun modellen til Brasilien
Følgende målt ved AC 127 eller 220 V
50/60 Hz
Fronthøjttaler
RMS udgangseffekt (reference):
150 W + 150 W (ved 6 Ω, 1 kHz, 10%
total harmonisk forvrængning)
Subwoofer
RMS udgangseffekt (reference):
190 W (ved 6 Ω, 100 Hz, 10% total
harmonisk forvrængning)
Øvrigt
Hvis du senere vil genbruge båndet til optagelse,
skal du dække den afbrækkede tap med tape.
Specifikationer
Andre modeller
Følgende målt ved AC 120, 127, 220,
230 – 240 V 50/60 Hz
Fronthøjttaler
Udgangseffekt (mærket): 110 W +
110 W (ved 6 Ω, 1 kHz, 1% total
harmonisk forvrængning)
RMS udgangseffekt (reference):
200W + 200 W (pr. kanal ved 6 Ω,
1 kHz, 10% total harmonisk
forvrængning)
Subwoofer
RMS udgangseffekt (reference):
190 W (ved 6 Ω, 100 Hz, 10% total
harmonisk forvrængning)
MHC-GT444
Kun modellen til Brasilien
Følgende målt ved AC 127 eller 220 V
50/60 Hz
Fronthøjttaler
RMS udgangseffekt (reference):
125 W + 125 W (ved 6 Ω, 1 kHz,
10% total harmonisk forvrængning)
Subwoofer
RMS udgangseffekt (reference):
150 W (ved 6 Ω, 100 Hz, 10% total
harmonisk forvrængning)
Fortsat l
41DK
Andre modeller
Følgende målt ved AC 120, 127, 220,
230 – 240 V 50/60 Hz
Fronthøjttaler
Udgangseffekt (mærket): 90 W + 90 W
(ved 6 Ω, 1 kHz, 1% total harmonisk
forvrængning)
RMS udgangseffekt (reference):
150 W + 150 W (pr. kanal ved 6 Ω,
1 kHz, 10% total harmonisk
forvrængning)
Subwoofer
RMS udgangseffekt (reference):
150 W (ved 6 Ω, 100 Hz, 10% total
harmonisk forvrængning)
MHC-GT222
Kun modellen til Brasilien
Følgende målt ved AC 127 eller 220 V
50/60 Hz
RMS udgangseffekt (reference):
150 W + 150 W (ved 6 Ω, 1 kHz,
10% total harmonisk forvrængning)
Anden model
Følgende målt ved AC 120, 127, 220,
230 – 240 V 50/60 Hz
Udgangseffekt (mærket): 110 W +
110 W (ved 6 Ω, 1 kHz, 1% total
harmonisk forvrængning)
RMS udgangseffekt (reference):
200 W + 200 W (pr. kanal ved 6 Ω,
1 kHz, 10% total harmonisk
forvrængning)
MHC-GT111
Kun modellen til Brasilien
Følgende målt ved AC 127 eller 220 V
50/60 Hz
RMS udgangseffekt (reference):
100 W + 100 W (ved 6 Ω, 1 kHz,
10% total harmonisk forvrængning)
42DK
Andre modeller
Følgende målt ved AC 120, 127, 220,
230 – 240 V 50/60 Hz
Udgangseffekt (mærket): 60 W + 60 W
(ved 6 Ω, 1 kHz, 1% total harmonisk
forvrængning)
RMS udgangseffekt (reference):
100 W + 100 W (pr. kanal ved 6 Ω,
1 kHz, 10% total harmonisk
forvrængning)
LBT-ZT4
Følgende målt ved AC 120 V 60 Hz
Fronthøjttaler
RMS udgangseffekt (reference):
180 W + 180 W (pr. kanal ved 6 Ω,
1 kHz, 10% total harmonisk
forvrængning)
Subwoofer
RMS udgangseffekt (reference):
180 W (ved 6 Ω, 100 Hz, 10% total
harmonisk forvrængning)
Indgange
AUDIO INPUT (kun LBT-ZT4): følsomhed
800 mV, impedans 47 kilohm
AUDIO INPUT L/R (andre modeller):
spænding 250 mV, impedans 47 kilohm
MIC: følsomhed 1 mV, impedans 10 kilohm
(USB) port: Type A
DMPORT (kun LBT-ZT4)
Udgange
PHONES: accepterer hovedtelefoner på 8 Ω
eller mere
FRONT SPEAKER: accepterer impedans på
6Ω
SUBWOOFER (kun MHC-GT555/
MHC-GT444/LBT-ZT4): accepterer
impedans på 6 Ω
USB sektion
AM-tunerafsnit
Modtageområde
Modeller til Pan-amerika og Oceanien:
530 – 1.710 kHz (med 10 kHz
afstemningsinterval)
531 – 1.710 kHz (med 9 kHz
afstemningsinterval)
Modeller til Europa og Rusland:
531 – 1.602 kHz (med 9 kHz
afstemningsinterval)
Andre modeller:
530 – 1.610 kHz (med 10 kHz
afstemningsinterval)
531 – 1.602 kHz (med 9 kHz
afstemningsinterval)
Antenne: AM-rammeantenne, ekstern
antenneterminal
Mellemfrekvens: 450 kHz
Øvrigt
Understøttet bithastighed
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Overførselshastighed
Fuld hastighed
Understøttet USB apparat
Masselagerklasse
Maks. strøm
500 mA
CD afspillersektion
System: Compact disc og digitalt lydsystem
Laserdiodeegenskaber
Strålingsvarighed: Uafbrudt
Laseroutput*: Mindre end 44,6 µW
* Denne output er værdimålingen på
en afstand af 200 mm fra
objektivlinsefladen på den optiske
pickupblok med 7 mm åbning.
Frekvensgang: 20 Hz – 20 kHz
Signal/støj-forhold: Mere end 90 dB
Dynamisk område: Mere end 88 dB
Kassettedeckafsnit
Optagelsessystem: 4-spors 2-kanals stereo
Tunerafsnit
FM-stereo, FM/AM-superheterodyn tuner
FM-tunerafsnit
Modtageområde:
Modeller til Nordamerika og Brasilien:
87,5 – 108,0 MHz (trin på 100 kHz)
Andre modeller:
87,5 – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)
Antenne: FM-ledningsantenne
Antenneterminaler: 75 ohm ubalanceret
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
Højttalere
MHC-GT555
• Fronthøjttaler (SS-GT555M)
Højttalersystem: 3-vejs, 3 enheder,
basrefleks
Højttalerenheder:
Subwoofer: 150 mm,
keglemembrantype
Bashøjttaler: 150 mm,
keglemembrantype
Diskanthøjttaler: 40 mm, horntype
Nominel impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d) (Cirka): 250 × 391 ×
282 mm
Vægt (Cirka): 5,1 kg pr. højttaler
• Subwoofer (SS-WG555M)
Højttalersystem: 1 enhed, basrefleks
Højttalerenheder:
Bashøjttaler: 250 mm,
keglemembrantype
Nominel impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d) (Cirka): 319 × 391 ×
326 mm
Vægt (Cirka): 7,8 kg
Fortsat l
43DK
MHC-GT444
• Fronthøjttaler (Kun model til Europa
med undtagelse af Storbritannien og
Rusland) (SS-GT444M)
Fronthøjttaler (Andre modeller)
(SS-GT444)
Højttalersystem: 3-vejs, 3 enheder,
basrefleks
Højttalerenheder:
Subwoofer: 130 mm,
keglemembrantype
Bashøjttaler: 130 mm,
keglemembrantype
Diskanthøjttaler: 40 mm, horntype
Nominel impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d) (Cirka): 238 × 361 ×
238 mm
Vægt (Cirka): 3,9 kg pr. højttaler
• Subwoofer (Kun model til Europa med
undtagelse af Storbritannien og
Rusland)
(SS-WG444M)
Subwoofer (Andre modeller)
(SS-WG444)
Højttalersystem: 1 enhed, basrefleks
Højttalerenheder:
Bashøjttaler: 200 mm,
keglemembrantype
Nominel impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d) (Cirka): 266 × 361 ×
320 mm
Vægt (Cirka): 6,3 kg
MHC-GT222
• Fronthøjttaler (Kun europæisk model)
(SS-GT444M)
Fronthøjttaler (Andre modeller)
(SS-GT444)
Højttalersystem: 3-vejs, 3 enheder,
basrefleks
Højttalerenheder:
Subwoofer: 130 mm,
keglemembrantype
Bashøjttaler: 130 mm,
keglemembrantype
Diskanthøjttaler: 40 mm, horntype
Nominel impedans: 6 ohm
44DK
Mål (b/h/d) (Cirka): 238 × 361 ×
238 mm
Vægt (Cirka): 3,9 kg pr. højttaler
MHC-GT111
• Fronthøjttaler (Kun europæisk model)
(SS-GT111M)
Fronthøjttaler (Kun Asien model)
(SS-GT111S)
Fronthøjttaler (Andre modeller)
(SS-GT111)
Højttalersystem: 2-vejs, 2 enheder,
basrefleks
Højttalerenheder:
Bashøjttaler: 160 mm,
keglemembrantype
Diskanthøjttaler: 40 mm, horntype
Nominel impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d) (Cirka): 216 × 361 ×
208 mm
Vægt (Cirka): 2,7 kg pr. højttaler
LBT-ZT4
• Fronthøjttaler (SS-ZT4)
Højttalersystem: 3-vejs, 3 enheder,
basrefleks
Højttalerenheder:
Subwoofer: 130 mm,
keglemembrantype
Bashøjttaler: 130 mm,
keglemembrantype
Diskanthøjttaler: 40 mm, horntype
Nominel impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d) (Cirka): 238 × 361 ×
238 mm
Vægt (Cirka): 3,9 kg pr. højttaler
• Subwoofer (SS-WG4)
Højttalersystem: 1 enhed, basrefleks
Højttalerenheder:
Bashøjttaler: 200 mm,
keglemembrantype
Nominel impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d) (Cirka): 266 × 361 ×
320 mm
Vægt (Cirka): 6,3 kg
Generelt
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (1), R6-batterier
(størrelse AA) (2), AM-rammeantenne (1),
FM-ledningsantenne (1), højttalerpuder
MHC-GT555/MHC-GT444/LBT-ZT4 (12),
MHC-GT222/MHC-GT111 (8), TDM-iP10
(M) (Kun LBT-ZT4) (1)
USB apparater, som er
kompatible med dette
system
Du kan anvende de følgende Sony USB
apparater og Sony Ericsson mobiltelefon
med dette system.
Verificeret Sony USB apparat
(pr. marts 2008)
Produktnavn
Modelnavn
Walkman®
NWD-B103 / B103F /
B105 / B105F
NWZ-A815 / A816 / A818
Øvrigt
Strømforsyning
Nordamerikansk model: AC 120 V,
60 Hz
Modeller til Europa og Rusland:
AC 230 V, 50/60 Hz
Model til Oceanien: AC 230 – 240 V,
50/60 Hz
Model til Mexico: AC 127 V, 60 Hz
Model til Argentinien: AC 220 V,
50/60 Hz
Andre modeller: AC 120, 220 eller
230 – 240 V, 50/60 Hz, Justerbar med
spændingsvælger
Effektforbrug
MHC-GT555: 216 W
MHC-GT444: 286 W
MHC-GT222: 163 W
MHC-GT111 (Model til Brasilien):
185 W
MHC-GT111 (Andre modeller):
150 W
LBT-ZT4 (Model til Amerika): 225 W
LBT-ZT4 (Model til Canada): 285 VA
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere)
Cirka 231 × 361 × 437,5 mm
Vægt (ekskl. højttalere)
HCD-GT555/GT444/GT222,
HCD-ZT4: 10,0 kg
HCD-GT222 (Model til Europa):
9,6 kg
HCD-GT111: 8,0 kg
NWZ-S515 / S516 /
S615F / S616F / S618F
IC-recorder
ICD-SX57 / SX67 / SX77
ICD-U50 / U60 / U70
ICD-SX68 / SX78 / SX88
MICROVAULT USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
Verificeret Sony Ericsson
mobiltelefon
(pr. marts 2008)
Produktnavn
Modelnavn
Walkman®
telefon
W880i / W850i / W710i /
W660i / W580i
W910i
Udformning og specifikationer kan ændres
uden varsel.
• Standby strømforbrug:
0,5 W
• Der er ikke anvendt halogene
flammehæmmere i visse
printkort.
Fortsat l
45DK
Tjek nedenstående websider for den
nyeste information om kompatible
apparater.
<USA>
http://www.sony.com/shelfsupport
<Canada>
(Engelsk)
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
(Fransk)
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
<Europa>
http://sonydigital-link.com/dna
<Latinamerika>
http://www.sony-latin.com/pa/info
<Asien og Oceanien>
http://www.css.ap.sony.com/
Angående anvendelse af Sony
Ericsson mobiltelefonen.
Bemærk
• Nogle lydfiler, som understøttes af den
digitale Sony-musikafspiller, understøttes
ikke af dette system.
• Når den digitale Sony-musikafspiller er sluttet
til dette system, skal du vente, indtil displayet
med “Creating Library” eller ”Creating
Database” er forsvundet.
• Når du overfører musikdata fra den digitale
Sony-musikafspiller med brug af “Media
Manager for WALKMAN”, skal de overføres
i MP3-format.
• Filer af MP4-format (AAC eller VIDEO) kan
ikke vises på dette system.
• Anvend ikke USB apparater andre end disse
USB apparater. Anvendelse af modeller, som
ikke er nævnt her, kan ikke garanteres.
• Anvendelse kan ikke altid garanteres, selv
hvis du anvender disse USB apparater.
• Nogle af disse USB apparater kan muligvis
ikke købes visse steder.
• Når du formaterer et USB apparat, skal du
altid formatere med brug af selve apparatet
eller den dedikerede software for det apparat.
Ellers kan det blive umuligt at overføre til
USB apparatet på korrekt vis på dette system.
46DK
• Når der sluttes til dette system, skal du sætte
din mobiltelefons overførselsindstilling til
File Transfer (masselager).
Se den brugsvejledning, som følger med
mobiltelefonen, angående detaljer.
• Anvend USB kablet, som følger med
mobiltelefonen, når du tilslutter til systemet.
• Nogle lydfiler, som understøttes af
mobiltelefonen, understøttes ikke af dette
system.
• I tilfælde af, at den melodi, som er registreret
som afspilningslisten i mobiltelefonen, slettes
af dette system, vil
afspilningslisteregistreringen ikke blive
slettet.
Angående Walkman®
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä laitetta alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoa sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verhoilla jne.
Älä aseta avotulen lähteitä kuten palavia
kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä anna laitteen kastua, älä
anna mitään roiskua siihen äläkä aseta
nesteitä sisältäviä astioita, kuten
kukkamaljakoita, laitteen päälle.
Koska laite kytketään irti verkosta
irrottamalla verkkopistoke, sijoita laite
lähelle sellaista seinäpistorasiaa, johon
ulottuu helposti. Jos laitteessa ilmenee
jotakin epätavallista, irrota virtajohdon
pistoke heti verkkoulosotosta.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjahyllyn umpinaiseen osaan tai
seinään upotettuun kaappiin.
Paristoja, tai laitetta johon on asetettu
paristot, ei saa jättää alttiiksi huomattavalle
kuumuudelle kuten suoralle
auringonpaisteelle, avotulelle tms.
Liiallinen äänenpaine korvakuulokkeesta tai
kuulokkeista saattaa aiheuttaa kuulon
menetyksen.
HUOMAUTUS
Optisten instrumenttien käyttö tämän
laitteen kanssa lisää silmien
vahingoittumisvaaraa.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI. Tämä merkki on
laitteen takapaneelissa.
2FI
Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. EMC-merkinnän ja tuoteturvan
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Huolto- tai
takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte
lähettää erillisessä huoltokirjassa tai
takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan
maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen
sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä
poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote
viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Huomautus DualDisclevyistä
DualDisc on kaksipuolinen levytuote, jossa
on DVD-nauhoitusmateriaali toisella
puolella ja digitaalinen äänimateriaali
toisella puolella. Koska äänimateriaalipuoli
ei vastaa Compact Disc (CD)-standardia,
emme takaa toistoa tällä laitteella.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut musiikkilevyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD)-standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin levyyhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka
on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä
levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia
eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä
tuotteella.
• ”WALKMAN” ja ”WALKMAN” logo
ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• MICROVAULT on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• MPEG Layer-3 audiokoodausteknologia
ja patentit Fraunhofer IIS ja Thomsonin
lisenssillä.
• Windows Media on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
FI
3FI
Tästä käyttöohjeesta
Tässä käyttöohjeessa on ohjeet malleille
MHC-GT555, MHC-GT444,
MHC-GT222, MHC-GT111 ja LBT-ZT4.
Tässä käyttöohjeessa malli MHC-GT555
on kuvissa näkyvä malli ellei toisin ole
ilmoitettu.
MHC-GT555 kokoonpano:
– Laite
HCD-GT555
– Kaiutinjärjestelmä
• Etukaiuttimet
SS-GT555M
• Apubassokaiutin
SS-WG555M
MHC-GT444 kokoonpano:
– Laite
HCD-GT444
– Kaiutinjärjestelmä
Vain Euroopan malli lukuun ottamatta
Yhdistyneen kuningaskunnan ja
Venäjän malleja
• Etukaiuttimet
SS-GT444M
• Apubassokaiutin
SS-WG444M
Muut mallit
• Etukaiuttimet
SS-GT444
• Apubassokaiutin
SS-WG444
4FI
MHC-GT222 kokoonpano:
– Laite
HCD-GT222
– Kaiutinjärjestelmä
Vain Euroopan malli
• Etukaiuttimet
SS-GT444M
Muut mallit
• Etukaiuttimet
SS-GT444
MHC-GT111 kokoonpano:
– Laite
HCD-GT111
– Kaiutinjärjestelmä
Vain Euroopan malli
• Etukaiuttimet
SS-GT111M
Vain Aasian malli
• Etukaiuttimet
SS-GT111S
Muut mallit
• Etukaiuttimet
SS-GT111
LBT-ZT4 kokoonpano:
– Laite
– Kaiutinjärjestelmä
• Etukaiuttimet
• Apubassokaiutin
HCD-ZT4
SS-ZT4
SS-WG4
Sisältö
Tästä käyttöohjeesta.....................4
Osat ja säätimet ............................6
Käytön aloittaminen
Laitteen kytkeminen lujasti........13
Kellonajan asettaminen ..............15
Perustoiminnot
AUDIO CD/MP3-levyn
toistaminen............................16
Radion kuunteleminen ...............18
Siirtäminen USB-laitteelle .........18
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteelta........................22
Nauhan toistaminen ...................24
Erillisten audiolaitteiden
käyttö.....................................25
DIGITAL MEDIA PORTsovittimen käyttö...................25
(Vain LBT-ZT4)
Äänen säätäminen ......................26
Näytön muuttaminen..................26
Muut toiminnot
Toistojärjestyksen
ohjelmoiminen ..................... 28
— Ohjelmoitu toisto
Radioasemien ohjelmoiminen... 29
RDS (Radio Data System)toimintojen käyttäminen ...... 29
(Vain Euroopan malli)
Äänitys nauhalle........................ 30
— CD-TAPE Tahdistettu
äänitys/manuaalinen äänitys/
äänen miksaus
Oman äänitehosteen
tekeminen ............................. 31
Karaoken käyttäminen .............. 31
Ajastinten käyttö ....................... 32
Muuta
Vianmääritys ............................. 34
Viestit ........................................ 38
Varoitukset ................................ 39
Tekniset tiedot........................... 41
Tälle laitteelle sopivat
USB-laitteet.......................... 45
5FI
Osat ja säätimet
Tässä käyttöoppaassa kuvataan laitteen toimintojen käyttö pääasiassa kauko-ohjaimen
avulla, mutta samoja toimintoja voidaan kuitenkin käyttää myös itse laitteessa olevilla
painikkeilla, joilla on samat tai samankaltaiset nimet kuin kauko-ohjaimessa.
Laite
Edestä katsottuna
wg
1
2
3
4
5
6
7
wf
7
CD
8
8
TUNER/
BAND
wd
ws
wa
w;
ql
qk
*9
q;
qs
qd
qf
qg
qh
Vain LBT-ZT4
AUDIO INPUT
* Vain MHC-GT555, MHC-GT444 ja LBT-ZT4
Ylhäältä katsottuna
wh
wj
6FI
qj
AUDIO
DMPORT
USB
TAPE
qa
Vain LBT-ZT4
AUDIO
USB
B
DISPLAY (sivut 27, 29, 34)
Muuta tätä painamalla näytössä näkyviä
tietoja.
C
METER MODE (sivu 27)
Valitse tätä painamalla ennalta säädetty
mittarinäyttö.
D
OPTIONS (sivut 20, 26)
Muuta tätä painamalla näytön, USB ja
MP3 BOOSTER+ asetuksia.
NX (toisto/tauko) (sivut 16, 22, 36)
Aloita toisto tai kytke se tauolle
painamalla tätä painiketta.
x (pysäytys) (sivut 22, 38)
Lopeta toisto painamalla tätä painiketta.
TUNING +/– (sivu 18)
Viritä tätä painamalla halutulle asemalle.
./> (mene taakse/mene eteen)
(sivut 16, 23, 28)
Valitse tätä painamalla raita tai tiedosto.
H
CD (sivut 14, 16, 30)
Valitse tätä painamalla CD-toiminto.
TUNER/BAND (sivu 18)
Valitse tätä painamalla TUNER-toiminto.
Valitse tätä painamalla FM tai AM-kaista.
E
ERASE (sivu 22)
Poista tätä painamalla audiotiedostot ja
kansiot liitetystä erillisestä USBlaitteesta.
TAPE (sivu 24)
Valitse tätä painamalla TAPE-toiminto.
F
Kauko-ohjaimen tunnistin (sivu 34)
USB (sivut 20, 22)
Valitse tätä painamalla USB-toiminto.
G
+/– (valitse kansio) (sivut 16, 23,
28)
Valitse kansio painamalla tätä painiketta.
Osat ja säätimet
1
"/1 (virta kytketty/valmiustila)
(sivut 14, 34, 38)
Kytke laite päälle painamalla tätä
painiketta.
STANDBY-merkkivalo syttyy, kun
laitteen virta katkaistaan.
AUDIO (sivu 25)
Valitse tätä painamalla AUDIO-toiminto.
Vain LBT-ZT4
DMPORT (sivu 25)
Valitse tätä painamalla DMPORTtoiminto.
m/M (taaksekelaus/nopea
eteenkelaus) (sivut 16, 23)
Etsi tätä painamalla tietty kohta raidalta.
Jatkuu l
7FI
I
Vain MHC-GT555, MHC-GT444 ja
LBT-ZT4
SUBWOOFER (sivu 26)
Kytke apubassokaiutin päälle tai pois
päältä painamalla tätä painiketta.
SUBWOOFER-merkkivalo syttyy, kun
apubassokaiutin kytketään.
J
REC TIMER (sivu 33)
Säädä tätä painamalla nauhoitusajastin.
K
RETURN (sivut 16, 23)
Palaa tätä painamalla pääkansioon.
Lopeta tätä painamalla etsintämuoto.
L
ENTER (sivut 16, 20, 23, 26, 33, 38)
Kytke tätä painamalla asetukset voimaan.
M
DISC SKIP/EX-CHANGE (sivut 14,
16, 28, 30)
Valitse levy painamalla tätä painiketta.
Vaihda tätä painamalla levy soiton
aikana.
N
PHONES liitin
Liitä kuulokkeet.
8FI
P
(USB) ilmaisin
Palaa punaisena siirrettäessä liitettyyn
erilliseen USB-laitteeseen tai
poistettaessa audiotiedostoja tai kansioita.
(USB)-porttiin (sivut 18, 20, 22,
36)
Liitä erillinen USB laite.
Q
MIC liitin (sivu 31)
Liitä erillinen mikrofoni.
MIC LEVEL (sivu 31)
Säädä mikrofonin äänenvoimakkuus
kääntämällä tätä säädintä.
R
Levykelkka (sivut 16, 38)
S
Z OPEN/CLOSE (sivu 16)
Aseta tai poista tätä painamalla levy.
T
REC TO USB (sivut 19, 20)
Siirrä tätä painamalla liitettyyn erilliseen
USB-laitteeseen.
O
Vain LBT-ZT4
AUDIO INPUT liitin (sivu 25)
U
DISC 1 – 3 (sivu 16)
Valitse levy tätä painamalla. Kytke
CD-toiminnolle muulta toiminnolta
painamalla tätä painiketta.
Muut mallit
AUDIO INPUT L/R liittimet (sivu 25)
Liitä audiolaitteeseen (kannettava
audiosoitin tms.).
V
MASTER VOLUME (sivut 16, 18, 22,
24, 25)
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä tätä
säädintä.
X
PRESET EQ (sivut 26, 31),
GROOVE (sivut 26, 31),
SURROUND (sivu 26)
Valitse tätä painamalla äänitehoste.
EQ BAND (sivu 31)
Valitse tätä painamalla taajuuskaista.
X (tauko) (sivut 24, 30)
Kytke nauhan toisto tauolle painamalla
tätä painiketta.
Kauko-ohjain RM-AMU008
(Vain LBT-ZT4)
qg
qf
1
qs
3
qa
4
qd
2
5
6
q;
Y
Näyttö (sivu 26)
Z
Kasettidekki (sivut 24, 30)
Osat ja säätimet
W
OPERATION DIAL (sivut 16, 20, 23,
26, 31, 33)
Valitse asetus valikosta OPTIONS
kääntämällä tätä säädintä.
Valitse tätä kääntämällä raita, tiedosto tai
kansio.
7
9
8
wj
z (äänitys) (sivu 30)
Nauhoita nauhalle painamalla tätä
painiketta.
B (toisto) (sivut 24, 30)
Aloita nauhan toisto painamalla tätä
painiketta.
* Painikkeessa B on tunnettavissa oleva piste.
Käytä tätä tunnettavissa olevaa pistettä
hyväksesi laitetta käyttäessäsi.
m/M (taaksekelaus/nopea
eteenkelaus) (sivu 24)
Paina nauhan taakse/eteen tapahtuvaa
pikakelausta varten.
x Z (pysäytys/poisto) (sivut 24, 30)
Lopeta nauhan toisto painamalla tätä
painiketta.
Aseta nauha tai ota se pois painamalla tätä
painiketta.
1
"/1 (virta kytketty/valmiustila)
(sivut 15, 33)
Kytke laite päälle painamalla tätä
painiketta.
B
CLEAR (sivu 28)
Poista tätä painamalla viimeinen vaihe
ohjelmalistasta.
C
EQ (sivu 26)
Valitse tätä painamalla äänitehoste.
Jatkuu l
9FI
D
TIMER MENU (sivut 15, 32, 33)
Säädä tätä painamalla kello ja ajastimet.
E
V/v/b/B (sivut 15, 32)
Valitse tätä painamalla asetukset.
(sivut 15, 28, 32)
Kytke tätä painamalla valinta voimaan.
F
TOOL MENU
Valitse tätä painamalla DIGITAL
MEDIA PORT-sovittimeen liitetyn
laitteen valikko.
G
./> (mene taakse/mene eteen)
(sivut 16, 23, 28)
Valitse tätä painamalla raita tai tiedosto.
+/– (valitse kansio) (sivut 16, 23,
28)
Valitse kansio painamalla tätä painiketta.
+/– (viritys) (sivu 18)
Viritä tätä painamalla halutulle asemalle.
m/M (taaksekelaus/nopea
eteenkelaus) (sivut 16, 23)
Etsi tätä painamalla tietty kohta raidalta
tai tiedostosta.
N (toisto) (sivut 16, 22, 36)
Aloita toisto painamalla tätä painiketta.
DISC SKIP (sivut 16, 28, 30)
Valitse levy painamalla tätä painiketta.
X (tauko) (sivut 16, 23)
Kytke toisto tauolle painamalla tätä
painiketta.
10FI
x (pysäytys) (sivut 16, 18, 19, 23)
Lopeta toisto painamalla tätä painiketta.
H
FUNCTION +/– (sivut 16, 18, 22, 24,
25)
Valitse toiminto painamalla tätä
painiketta.
I
VOLUME +/–* (sivut 16, 18, 22, 24,
25)
Säädä äänenvoimakkuus painamalla tätä
painiketta.
* Painikkeessa VOLUME + on tunnettavissa
oleva piste. Käytä tätä tunnettavissa olevaa
pistettä hyväksesi laitetta käyttäessäsi.
J
O RETURN (sivut 16, 23)
Palaa tätä painamalla pääkansioon.
Lopeta tätä painamalla etsintämuoto.
K
TUNER MEMORY (sivu 29)
Esiviritä tätä painiketta painamalla
radioasema.
L
PLAY MODE/TUNING MODE
(sivut 17, 23, 28, 29, 34)
Valitse tätä painamalla AUDIO CD, MP3
levyn tai erillisen USB-laitteen
toistomuoto.
Valitse tätä painamalla viritysmuoto.
M
REPEAT/FM MODE (sivut 16, 18, 23)
Paina tätä, kun haluat kuunnella levyn,
USB-laitetta, yhden raidan tai tiedoston
toistuvasti.
Valitse tätä painamalla FM
vastaanottomuoto (monofoninen tai
stereo).
O
DISPLAY (sivut 15, 29, 34)
Muuta tätä painamalla näytössä näkyviä
tietoja.
D
USB (sivu 22)
Valitse tätä painamalla USB-toiminto.
Kauko-ohjain RM-AMU006
(Muut mallit)
qg
qf
qd
qs
C
REPEAT/FM MODE (sivut 16, 18, 23)
Paina tätä, kun haluat kuunnella levyn,
USB-laitetta, yhden raidan tai tiedoston
toistuvasti.
Valitse tätä painamalla FM
vastaanottomuoto (monofoninen tai
stereo).
1
2
3
Osat ja säätimet
N
SLEEP (sivu 32)
Säädä tätä painamalla uniajastin.
CD (sivut 16, 30)
Valitse tätä painamalla CD-toiminto.
TUNER/BAND (sivu 18)
Valitse tätä painamalla TUNER-toiminto.
Valitse tätä painamalla FM tai AM-kaista.
4
5
qa
6
q;
7
8
8
9
1
"/1 (virta kytketty/valmiustila)
(sivut 15, 33)
Kytke laite päälle painamalla tätä
painiketta.
B
CLOCK/TIMER SELECT (sivut 33,
38)
CLOCK/TIMER SET (sivut 15, 32)
Säädä tätä painamalla kello ja ajastimet.
FUNCTION (sivut 24, 25)
Valitse toiminto painamalla tätä
painiketta.
E
./> (ohitus taakse/ohitus
eteen)
(sivut 15, 16, 23, 28, 32)
Valitse tätä painamalla raita tai tiedosto.
m/M (taaksekelaus/nopea
eteenkelaus) (sivut 16, 23)
Etsi tätä painamalla tietty kohta raidalta
tai tiedostosta.
+/– (viritys) (sivu 18)
Viritä tätä painamalla halutulle asemalle.
N (toisto) (sivut 16, 22, 36)
Aloita toisto painamalla tätä painiketta.
Jatkuu l
11FI
X (tauko) (sivut 16, 23)
Kytke toisto tauolle painamalla tätä
painiketta.
x (pysäytys) (sivut 16, 18, 19, 23)
Lopeta toisto painamalla tätä painiketta.
F
ENTER (sivut 15, 28, 32)
Kytke tätä painamalla asetukset voimaan.
G
DISC SKIP (sivut 16, 28, 30)
Valitse levy painamalla tätä painiketta.
H
+/– (valitse kansio) (sivut 16, 23,
28)
Valitse kansio painamalla tätä painiketta.
I
VOLUME +/–* (sivut 16, 18, 22, 24)
Säädä äänenvoimakkuus painamalla tätä
painiketta.
* Painikkeessa VOLUME + on tunnettavissa
oleva piste. Käytä tätä tunnettavissa olevaa
pistettä hyväksesi laitetta käyttäessäsi.
J
EQ (sivu 26)
Valitse tätä painamalla äänitehoste.
K
CLEAR (sivu 28)
Poista tätä painamalla viimeinen vaihe
ohjelmalistasta.
12FI
L
TUNER MEMORY (sivu 29)
Esiviritä tätä painiketta painamalla
radioasema.
M
PLAY MODE/TUNING MODE
(sivut 17, 23, 28, 29, 34)
Valitse tätä painamalla AUDIO CD, MP3
levyn tai erillisen USB-laitteen
toistomuoto.
Valitse tätä painamalla viritysmuoto.
N
DISPLAY (sivut 15, 29, 34)
Muuta tätä painamalla näytössä näkyviä
tietoja.
O
SLEEP (sivu 32)
Säädä tätä painamalla uniajastin.
Käytön aloittaminen
Käytön aloittaminen
Laitteen kytkeminen lujasti
1
2
a)
A
b)
B
ANTENNA
DMPORT
F
3
SUBWOOFER
c)
C
VOLTAGE
SELECTOR
4
E
FRONT SPEAKER
D
1 FM-johtoantenniin
2 AM-kehäantenniin
3 DIGITAL MEDIA PORT-sovittimeen
4 Apubassokaiuttimeen
5 Etukaiuttimeen (vasen)
6 Etukaiuttimeen (oikea)
d)
5
6
a) FM
75 Ω COAXIAL-liitin on erilainen eri
malleissa.
b)
Vain LBT-ZT4.
c) Vain MHC-GT555, MHC-GT444 ja LBT-ZT4.
d)
VOLTAGE SELECTOR on erilainen eri
malleissa.
Jatkuu l
13FI
A Antennit
Etsi paikka ja asento, jossa vastaanotto on
hyvä, ja säädä sitten antennit.
C Apubassokaiutin (vain
MHC-GT555, MHC-GT444 ja LBT-ZT4)
Aseta liitin suoraan liittimiin.
R
OOFE
SUBW
Purppura
AM-kehäantenni
Vedä FM-johtoantenni
suoraksi vaaka-asentoon
D Etukaiuttimet
Aseta liitin suoraan liittimiin.
Pidä antennit poissa kaiutinjohdoista,
virtajohdosta ja USB-johdosta, jotta ne
eivät poimi kohinaa.
R
EAKE
T SP
FRON
L
Valkoinen
R
SE 6Ω
CE U
DAN
IMPE
B DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(vain LBT-ZT4)
Liitä DIGITAL MEDIA PORT-sovitin.
DIGITAL MEDIA PORT-sovitin on
liitettävä erilliseen audiolaitteeseen
(kannettava audiosoitin tms.).
Huomautuksia
• DIGITAL MEDIA PORT-sovittimia on
saatavilla alueesta riippuen.
• Älä liitä muita kuin DIGITAL MEDIA
PORT-sovittimia.
• Kun liitetään DIGITAL MEDIA PORTsovitinta, varmista, että liitin asetetaan niin,
että nuolimerkki osoittaa eteenpäin
DMPORT-liittimen nuolimerkkiin päin.
• Älä liitä tai irrota DIGITAL MEDIA PORTsovitinta DMPORT-jakkiin/jakista, kun
järjestelmän virta on kytketty.
• Kun käytetään DIGITAL MEDIA PORTsovitinta, jossa on kuvan lähtötoiminto, liitä
sovittimen kuvalähtö suoraan TVvastaanottimeen.
E VOLTAGE SELECTOR
Jos laitemallissa on jännitteenvalitsin,
aseta VOLTAGE SELECTOR-valitsin
paikallisen verkkojännitteen mukaiseen
asentoon.
F Virta
Kytke virtajohto seinäpistorasiaan.
Esittely näkyy näytössä. Jos virtapistoke
ei sovi pistorasiaan, irrota laitteen mukana
toimitettu pistokesovitin (tämä koskee
vain laitemalleja, joiden mukana on
sovitin).
Kannettaessa laitetta
Käytä toimenpiteeseen laitteen
painikkeita.
1 Ota kaikki levyt pois, jotta
CD-mekanismi saadaan suojattua.
2 Paina CD valitaksesi CDtoiminnon.
3 Pidä painettuna DISC SKIP/
EX-CHANGE ja paina "/1 kunnes
”STANDBY” tulee näkyviin.
14FI
4 Kun ”MECHA LOCK” on tullut
näkyviin, irrota virtajohto.
Kaiutinlevyt
Etukaiuttimet:
4 levyä kutakin kaiutinta varten
Apubassokaiutin:
4 levyä (vain MHC-GT555, MHC-GT444
ja LBT-ZT4)
Kelloa ei voi säätää virransäästötilassa.
Käytä toimintoja kauko-ohjaimen
painikkeilla.
1 Kytke laite päälle painamalla
"/1.
2 Paina CLOCK/TIMER SET
(RM-AMU006) tai TIMER MENU
(RM-AMU008).
Käytön aloittaminen
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat
kaiutinlevyt etukaiuttimien ja
apubassokaiuttimen pohjaan, jotta niiden
liukuminen pois paikoiltaan saadaan
estettyä.
Kellonajan
asettaminen
Jos ”PLAY SET” näkyy näytöllä,
paina ./> (RM-AMU006) tai
V/v (RM-AMU008) toistuvasti
valitaksesi asetuksen ”CLOCK SET”
ja paina sitten ENTER (RM-AMU006)
tai
(RM-AMU008).
3 Paina ./> (RM-AMU006) tai
Kauko-ohjaimen käyttö
Irrota paristokotelon kansi siirtämällä sitä
ja aseta sitten kaksi varusteisiin kuuluvaa
R6 (koko AA) paristoa paikalleen, E
puoli ensin, sovittaen napaisuudet kuten
alla on näytetty.
V/v (RM-AMU008) toistuvasti
tuntilukeman säätämistä varten
ja paina sitten ENTER
(RM-AMU006) tai
(RM-AMU008).
4 Säädä minuuttilukema samalla
tavalla.
Kellon säätö pyyhkiytyy pois, kun
virtajohto irrotetaan tai esiintyy
virtakatko.
Kellon näyttö, kun laitteen virta on
katkaistu
Huomautuksia
• Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää
noin kuusi kuukautta.
• Älä käytä yhdessä vanhaa ja uutta paristoa tai
erityyppisiä paristoja.
• Jos et käytä kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristot paristolokerosta. Paristot
voivat vuotaessaan syövyttää ja vaurioittaa
kauko-ohjainta.
Paina DISPLAY toistuvasti kunnes kello
tulee näkyviin näyttöön. Kello näkyy noin
8 sekunnin ajan.
15FI
Muut toiminnot
Perustoiminnot
AUDIO CD/MP3-levyn
toistaminen
1 Valitse CD-toiminto.
Paina CD (RM-AMU006) tai paina
FUNCTION +/– (RM-AMU008)
toistuvasti (tai paina CD laitteesta).
2 Aseta levy paikalleen.
Paina Z OPEN/CLOSE laitteesta ja
aseta levy levylautaselle niin, että sen
etikettipuoli osoittaa ylöspäin.
Aseta muut levyt paikalleen siirtämällä
levylautasta sormillasi yllä näytetyllä
tavalla.
Sulje levylautanen painamalla laitteen
painiketta Z OPEN/CLOSE
uudelleen.
Älä paina levylautasta väkisin kiinni,
sillä laite saattaa tällöin vahingoittua.
Toiminto
Paina
Kytke toisto
tauolle
X (tai NX laitteesta).
Jatka soittoa painamalla
painiketta uudelleen.
Lopeta toisto
x.
Valitse kansio
MP3-levyltä
Valitse raita tai
tiedosto
./>.
Etsi tietty kohta
raidalta tai
tiedostosta
m/M kaukoohjaimesta painettuna
toiston aikana ja vapauta
painike halutussa
kohdassa.
Valitse
uudelleentoisto
REPEAT toistuvasti
kunnes ”REP” tai
”REP1” syttyy näyttöön.
Valitse levy
DISC SKIP
(tai DISC 1 – 3 laitteesta)
pysäytystilassa.
Etsi MP3-tiedosto
sen kansion ja
tiedoston nimellä
ja aloita MP3tiedoston toisto
(TRACK
SEARCH)*
Käytä toimenpiteeseen
laitteen säätimiä.
Käännä OPERATION
DIAL valitaksesi halutun
kansion ja paina sitten
ENTER.
Käännä OPERATION
DIAL valitaksesi halutun
tiedoston ja paina sitten
ENTER.
Palaa pääkansioon
painamalla RETURN.
Kytke CDtoiminnolle
muulta
toiminnolta
DISC 1 – 3 laitteessa
(Automaattinen lähteen
valinta).
3 Aloita toisto.
Paina N (tai NX laitteesta).
4 Säädä äänenvoimakkuus.
Paina VOLUME +/– -painiketta
(tai käännä laitteen MASTER
VOLUME-säädintä).
+/–.
Vaihda muut
EX-CHANGE laitteessa.
levyt soiton aikana
* Kun käytetään AUDIO CD, raita voidaan
valita samalla tavalla.
16FI
Toistomuodon muuttaminen
* Kun toistetaan AUDIO CD,
(SHUF)
toisto suorittaa saman toiminnon kuin 1 DISC
(SHUF) toisto ja
suorittaa saman
toiminnon kuin 1 DISC toisto.
Huomautuksia uudelleentoistosta
• ”REP” osoittaa, että kaikki levyn raidat tai
tiedostot toistetaan toistuvasti viisi kertaa.
• ”REP1” osoittaa, että yksi raita tai tiedosto
toistetaan kunnes toisto pysäytetään.
• Ei ole mahdollista valita asetusta ”REP” ja
”ALL DISCS SHUF” samaan aikaan.
Huomautuksia Multi-Session-levyjen
toistosta
Kun toistetaan Multi Session-levyjä, joilla on
eri formaatti kullakin tallennuskerralla, levyn
tyypiksi tunnistetaan ensimmäisen
tallennuskerran formaatti. Toisen ja sen
jälkeisten tallennuskertojen raidat ja tiedostot
toistetaan, jos niiden formaatti on sama kuin
ensimmäisen tallennuskerran formaatti.
Perustoiminnot
Paina PLAY MODE toistuvasti
pysäytystilassa. On mahdollista valita
normaalitoisto (”ALL DISCS” kaikille
levyille tai ”1 DISC” levylle tai ”
*”
kaikille MP3 tiedostoille kyseisen levyn
kansiossa), satunnaistoisto (”ALL DISCS
SHUF” tai ”1 DISC SHUF” tai ”
SHUF*”) tai ohjelmoitu toisto (”PGM”).
Huomautuksia MP3 levyjen toistosta
• Älä tallenna muun tyyppisiä tiedostoja tai
tarpeettomia kansioita MP3-levylle.
• Kansiot, joilla ei ole MP3-tiedostoja,
ohitetaan.
• Laite voi toistaa vain MP3-tiedostoja, joiden
tiedostojatkeena on ”.mp3”.
• Jos levyllä on tiedostoja, joilla on
tiedostojatke ”.mp3”, mutta jotka eivät ole
MP3-tiedostoja, laitteesta saattaa kuulua
kohinaa tai se saattaa mennä epäkuntoon.
• Laite voi tunnistaa korkeintaan
– 256 kansiota (juurikansio mukaan lukien).
– 511 MP3-tiedostot.
– 512 MP3-tiedostot ja kansiot yhdellä
levyllä.
– 8 kansiotasoa (tiedostojen
hakemistorakenne).
• Yhteensopivuutta kaikkien MP3 koodaus/
kirjoitusohjelmien, nauhoituslaitteiden ja
nauhoitusmedioiden kanssa ei voi taata.
Yhteensopimattomat MP3 levyt saattavat
aiheuttaa kohinaa tai katkoja ääneen tai ne
eivät soi lainkaan.
17FI
Radion kuunteleminen
1 Valitse ”FM” tai ”AM”.
Paina TUNER/BAND
(RM-AMU006) tai paina FUNCTION
+/– (RM-AMU008) (tai paina
TUNER/BAND laitteesta) toistuvasti.
2 Valitse viritysmuoto.
Paina TUNING MODE toistuvasti
kunnes ”AUTO” syttyy näyttöön.
3 Viritä halutulle asemalle.
Paina +/– (tai TUNING +/– laitteesta).
Selaus pysähtyy automaattisesti, kun
jokin asema virittyy kohdalle, ja sitten
”TUNED” ja ”ST” (vain stereoohjelmille) syttyvät näyttöön.
GROOVE
1
2
REC
3
AUTO
TUNED
ST
MHz
4 Säädä äänenvoimakkuus.
Paina VOLUME +/– (tai käännä
laitteen MASTER VOLUMEsäädintä).
Automaattisen selauksen
pysäyttäminen
Paina x.
Siirtäminen USBlaitteelle
On mahdollista liittää erillinen USB-laite
laitteen
(USB) -porttiin ja siirtää
musiikkia äänilähteestä (mukaan lukien
liitetyt audiolaitteet) USB-laitteelle.
Tämän laitteen siirtämien tiedostojen
audioformaatti on MP3.
Likimääräinen siirtokoko on noin 1 MB
per siirtoajan minuutti AUDIO CD:ltä,
nauhalta, virittimeltä, erilliseltä
audiolaitteelta tai laitteelta, joka on liitetty
DIGITAL MEDIA PORT-sovittimeen.
Kun siirretään MP3-levyltä, tiedoston
koko on sama kuin alkuperäinen tiedosto.
Katso kohdasta ”Tälle laitteelle sopivat
USB-laitteet” (sivu 45) lista USBlaitteista, jotka voidaan liittää tähän
laitteeseen.
Tahdistettu CD-USB -siirto
Koko levy voidaan siirtää helposti
USB-laitteelle.
1 Liitä siirrettävä USB-laite
(USB) -porttiin alla kuvatulla
tavalla.
Heikon radioaseman virittäminen
Jos selaus ei pysähdy, paina TUNING
MODE toistuvasti, kunnes ”AUTO” ja
”PRESET” syttyvät näyttöön ja paina
sitten +/– (tai TUNING +/– laitteesta)
toistuvasti virittääksesi halutulle
asemalle.
Heikon stereoaseman FM staattisen
kohinan vaimentaminen
Stereovastaanoton lopettamiseksi paina
FM MODE toistuvasti, kunnes ”MONO”
syttyy näyttöön.
18FI
USB-laite
Kun USB-kaapelimuunnos on tarpeen,
liitä varusteisiin kuuluva USB-kaapeli
liitettävään USB-laitteeseen.
Katso tarkemmat käyttöohjeet
USB-laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
2 Valitse CD-toiminto ja aseta
sitten paikalleen levy, joka
halutaan siirtää.
3 Valitse toistomuoto painamalla
PLAY MODE toistuvasti
pysäytystilassa.
4 Paina REC TO
USB
laitteesta.
”USB”, ”SYNC” ja ”REC” syttyvät
näyttöön. Siirto alkaa sitten, kun
”DON’T REMOVE” tulee näkyviin
näyttöön. Kun siirto on suoritettu
loppuun, levy ja USB-laite pysähtyvät
automaattisesti.
Yhden raidan tai MP3tiedoston siirto toiston aikana
(REC1-siirto)
Parhaillaan soiva raita tai MP3-tiedosto
voidaan siirtää helposti USB-laitteelle.
1 Liitä siirrettävä USB-laite laitteen
(USB)-porttiin.
2 Valitse CD-toiminto ja aseta
sitten paikalleen levy, joka
halutaan siirtää.
3 Valitse siirrettävä raita tai MP3tiedosto ja aloita toisto.
USB laitteesta,
kun valittu raita tai MP3-tiedosto
toistuu.
”USB” ja ”REC” syttyvät näyttöön.
Siirto alkaa sitten raidan tai tiedoston
alusta, kun ”DON’T REMOVE” tulee
näkyviin näyttöön. Kun siirto on
suoritettu, levyn toisto jatkuu.
Siirto muulta äänilähteeltä
kuin levyltä
(Analoginen siirto)
On helppo siirtää nauhalta, virittimestä,
erilliseltä audiolaitteelta tai DIGITAL
MEDIA PORT-sovittimeen liitetystä
laitteesta USB-laitteelle.
Perustoiminnot
Toistomuoto muuttuu automaattisesti
normaalitoistolle, jos siirto aloitetaan
satunnaistoistolla, uudelleentoistolla
tai ohjelmoidulla toistolla (kun yhtään
raitaa tai MP3-tiedostoa ei ole
ohjelmoitu).
Katso tarkemmat tiedot
toistomuodosta luvusta
”Toistomuodon muuttaminen”
(sivu 17).
4 Paina REC TO
1 Liitä siirrettävä USB-laite laitteen
(USB)-porttiin.
2 Valitse lähde, joka halutaan
siirtää.
Aseta nauha paikalleen, jos äänitetään
nauhalta. Kun siirretään virittimeltä,
viritä siirrettävälle asemalle.
3 Aloita lähteen toisto.
4 Paina REC TO USB laitteesta.
”USB” ja ”REC” syttyvät näyttöön.
Siirto alkaa sitten, kun ”DON’T
REMOVE” tulee näkyviin näyttöön.
Vihjeitä
• Uusi MP3-tiedosto luodaan automaattisesti
noin 1 tunnin siirron jälkeen.
• Siirto loppuu automaattisesti, kun toiminto tai
virittimen kaista muutetaan.
Siirron lopettaminen
Paina x.
Jatkuu l
19FI
Uuden MP3-tiedoston tekeminen
Paina REC TO USB laitteesta. ”NEW
TRACK” tulee näkyviin näyttöön. Jos
painat REC TO USB uudelleen
muutaman sekunnin kuluttua, “NOT IN
USE” tulee näkyviin näyttöön ja uutta
MP3-tiedostoa ei voi luoda.
Mikrofonista tulevan äänen
siirtäminen
1 Valitse FUNCTION (RM-AMU006)
tai FUNCTION +/– (RM-AMU008)
toistuvasti painamalla (tai
painamalla TAPE laitteesta) TAPEtoiminto äläkä aloita nauhan
toistoa.
2 Paina REC TO USB laitteesta.
3 Laula tai puhu mikrofoniin.
Toistolähteen tai siirron
päämäärän valinta Sony
Ericsson -kännykällä
Kännykän ajurin nimi tulee näkyviin
näyttöön, mutta tämä saattaa vaihdella
kännykän teknisistä tiedoista riippuen.
5 Käännä OPERATION DIAL
laitteesta ja valitse haluttu ajuri.
6 Paina laitteen ENTER-painiketta.
7 Aloita audiotiedostojen soitto
kännykän valitulla ajurilla tai
aloita siirto.
USB-laitteen poisto
Käytä toimenpiteeseen laitteen
painikkeita.
1 Paina
USB
valitaksesi USB-
toiminnon.
2 Pidä painettuna x pysäytystilassa
kunnes ”NO DEVICE” tulee
näkyviin.
3 Poista USB-laite.
Kansion ja tiedoston tekosäännöt
Kun kuunnellaan musiikkia Sony
Ericsson -kännykällä tai kun siirretään
musiikkia tästä järjestelmästä
matkapuhelimeen, toistolähde tai siirron
päämäärä voidaan valita seuraavalla
tavalla:
– kännykän sisäinen muisti.
– ulkoinen muisti (esim. Memory Stick
jne.).
Kun siirretään USB-laitteelle, ”MUSIC”kansio luodaan heti kohdan ”ROOT” alle.
Kansiot ja tiedostot luodaan tämän
”MUSIC”-kansion sisään seuraavalla
tavalla siirtotavan ja lähteen mukaisesti.
1 Liitä kännykkä laitteen
AUDIO CD ”CDDA001”3) ”TRACK001”4)
(USB)-porttiin.
2 Paina laitteen OPTIONSpainiketta, kun soitin on
pysäytettynä.
3 Käännä OPERATION DIAL
laitteesta ja valitse näin ”USB
SELECT”.
20FI
4 Paina laitteen ENTER-painiketta.
Tahdistettu CD-USB -siirto1)
Siirtolähde Kansion nimi Tiedoston nimi
MP3
Sama kuin siirtolähde2)
REC1-siirto
Siirtolähde Kansion nimi Tiedoston nimi
MP3
”REC1”5)
AUDIO CD
Sama kuin
siirtolähde2)
”TRACK001”4)
Analoginen siirto
Siirtolähde Kansion nimi Tiedoston nimi
FM
”TUFM001”3) ”TRACK001”4)
AM
”TUAM001”3)
TAPE
”TAPE001”3)
AUDIO
”EXAU001”3)
DMPORT
”EXDP001”3)
toistolla kansion nimi on
”PGM_xxx” ja tiedoston nimi riippuu
siirtolähteestä (AUDIO CD tai MP3-levy).
2) Nimeen annetaan korkeintaan 32 merkkiä.
3)
Sen jälkeen kansion numerot määritetään
järjestyksessä.
4) Sen jälkeen tiedoston numerot määritetään
järjestyksessä.
5)
Uusi tiedosto siirretään ”REC1”-kansioon
joka kerta, kun REC1-siirto suoritetaan.
Perustoiminnot
1) Ohjelmoidulla
• 999 audiotiedostoa tai 997 kansiota voidaan
siirtää yhdelle USB-laitteelle.
Äänitiedostojen ja kansioiden suurin
mahdollinen lukumäärä vaihtelee riippuen
äänitiedostojen ja kansioiden rakenteesta.
• Jos kansio tai tiedosto, jota yritetään siirtää,
on jo USB-laitteella samalla nimellä,
järjestysnumero lisätään nimeen eikä
alkuperäisen kansion tai tiedoston päälle
kirjoiteta.
• Älä irrota USB-laitetta siirron tai
poistotoimien aikana. Tämä saattaa
vahingoittaa USB-laitteella olevia tietoja tai
itse USB-laitetta.
• Ei ole mahdollista poistaa levyä, valita toista
levyä, raitaa tai tiedostoa, kytkeä toistoa
tauolle tai etsiä tiettyä kohtaa raidalta tai
tiedostosta tahdistetun CD-USB-siirron tai
REC1-siirron aikana.
Huomautuksia
• Älä liitä laitetta ja USB-laitetta USB-navan
kautta.
• Kun siirretään AUDIO CD:ltä, raidat
siirretään 128 kbps MP3-tiedostoina. Kun
siirretään MP3-levyltä, MP3-tiedostot
siirretään samalla tiedonsiirtonopeudella kuin
alkuperäiset MP3-tiedostot.
• Kun siirretään muulta lähteeltä kuin levyltä,
tiedostot siirretään 128 kbps MP3-tiedostoina.
• Kun siirretään MP3-levyltä, ääntä ei kuulu.
• CD-TEXT -tieto ei siirry luotuihin MP3tiedostoihin.
• Jos siirto keskeytetään, MP3-tiedosto syntyy
aina keskeytyskohtaan saakka.
• Siirto loppuu automaattisesti, jos:
– USB-laitteen tila loppuu siirron aikana.
– USB-laitteen äänitiedostojen lukumäärä
ylittää rajan, jonka laite tunnistaa.
– toiminto tai virittimen kaista muutetaan.
21FI
4 Säädä äänenvoimakkuus.
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteelta
On mahdollista kuunnella USB-laitteelle
tallennettua musiikkia.
Ääniformaatit, joilla tämä laite voi toistaa,
ovat vain MP3, AAC ja WMA.*
Katso kohdasta ”Tälle laitteelle sopivat
USB-laitteet” (sivu 45) lista USBlaitteista, jotka voidaan liittää tähän
laitteeseen.
* Tällä laitteella ei voi toistaa
tekijänoikeussuojalla varustettuja levyjä
(Digital Rights Management). Tällä laitteella
ei kenties voi toistaa online-musiikkikaupasta
ladattuja tiedostoja.
1 Valitse USB-toiminto.
Paina USB (RM-AMU006) tai paina
FUNCTION +/– (RM-AMU008)
toistuvasti (tai paina USB laitteesta).
2 Liitä erillinen USB-laite laitteen
(USB)-porttiin.
Kun USB-laite on liitetty, näyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
”USB READING” t
Äänenvoimakkuustarra*
* ”STORAGE DRIVE” tulee näkyviin, kun
USB-laitteelle ei ole määritetty
äänenvoimakkuustarraa. ”WALKMAN”
näkyy, jos USB-laite on Sonydigitaalimusiikkisoittimen tukema.
Huomautus
Saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin
”USB READING” tulee näkyviin riippuen
liitetyn USB-laitteen tyypistä.
3 Aloita toisto.
Paina N (tai NX laitteesta).
Tiedostot toistuvat
aakkosjärjestyksessä.
22FI
Paina VOLUME +/– (tai käännä
laitteen MASTER VOLUMEsäädintä).
USB-laitteen poisto
Käytä toimenpiteeseen laitteen
painikkeita.
1 Paina
USB
valitaksesi USB-
toiminnon.
2 Pidä painettuna x pysäytystilassa
kunnes ”NO DEVICE” tulee
näkyviin.
3 Poista USB-laite.
Äänitiedostojen tai kansioiden
poistaminen USB-laitteelta
Äänitiedostot tai kansiot voidaan poistaa
USB-laitteelta.
1 Liitä siirrettävä USB-laite laitteen
(USB)-porttiin.
2 Valitse USB-toiminto.
3 Paina ./> tai
+/–
toistuvasti valitaksesi poistettavan
äänitiedoston tai kansion.
4 Paina ERASE laitteesta.
”TRACK ERASE” tai ”FOLDER
ERASE” ja ”PUSH ENTER” näkyvät
näytössä.
Poistotoiminto voidaan peruuttaa
painamalla x.
5 Paina ENTER.
Valittu äänitiedosto tai kansio on
poistettu.
Muut toiminnot
Toistomuodon muuttaminen
Toiminto
Paina
Kytke toisto
tauolle
X (tai NX laitteesta).
Jatka soittoa painamalla
painiketta uudelleen.
Lopeta toisto
x. Soittoa jatketaan
Valitse kansio
+/–.
Valitse tiedosto
./>.
Etsi äänitiedosto
sen kansion ja
tiedoston nimellä
ja aloita
äänitiedoston
toisto (TRACK
SEARCH)
Käytä toimenpiteeseen
laitteen säätimiä.
Käännä OPERATION
DIAL valitaksesi
halutun kansion ja paina
sitten ENTER.
Käännä OPERATION
DIAL valitaksesi
halutun tiedoston ja
paina sitten ENTER.
Palaa pääkansioon
painamalla RETURN.
Tietyn kohdan
hakeminen
tiedostosta
m/M kaukoohjaimesta painettuna
toiston aikana ja vapauta
painike halutussa
kohdassa.
Valitse
uudelleentoisto
REPEAT toistuvasti
kunnes ”REP” tai
”REP1” syttyy näyttöön.
1)
Kun toistetaan VBR (säädettävä bittisuhde)
äänitiedostoa, laite saattaa jatkaa toistoa
muusta kohdasta.
Huomautuksia USB-laitteesta
• Toistotilaa ei voida muuttaa toiston aikana.
• Toiston aloittamiseen saattaa kulua hieman
aikaa, kun:
– kansiorakenne on monimutkainen.
– muistitila on suuri.
• Kun USB-laite asennetaan, laite lukee kaikki
USB-laitteen tiedostot. Jos USB-laitteessa on
monta kansiota tai tiedostoa, USB-laitteen
lukemiseen saattaa kulua pitkä aika.
• Älä liitä laitetta ja USB-laitetta USB-navan
kautta.
• Joillakin liitetyillä USB-laitteilla saattaa olla
pieni viive ennen kuin laite toteuttaa säädetyn
toiminnon.
• Jos laitteen virta katkaistaan jatkotoiston
aikana ja virta sitten kytketään uudelleen,
toisto alkaa äänitiedoston alusta.
• Tämä laite ei välttämättä tue kaikkia liitetyn
USB-laitteen toimintoja.
• Laitteen toistojärjestys saattaa poiketa liitetyn
digitaalisen musiikkisoittimen
soittojärjestyksestä.
• Älä tallenna toisen tyyppisiä tiedostoja tai
tarpeettomia kansioita USB-laitteelle.
• Kansiot, joilla ei ole äänitiedostoja, ohitetaan.
• USB-laitteella olevien äänitiedostojen ja
kansioiden suurin lukumäärä, jonka tämä laite
voi tunnistaa, on 999 (mukaan lukien
”ROOT” ja ”MUSIC” kansio).
Äänitiedostojen ja kansioiden suurin
mahdollinen lukumäärä vaihtelee riippuen
tiedostojen ja kansioiden rakenteesta.
Perustoiminnot
painamalla N (tai
painamalla NX
laitteesta).1) Jatkotoisto
peruutetaan painamalla
painiketta kaksi kertaa ja
tarkistamalla, että
”RESUME” katoaa
näytöstä.
Paina PLAY MODE toistuvasti, kun
USB-laite on pysäytystilassa.
On mahdollista valita
– Normaalitoisto (kaikki USB-laitteen
kansiossa olevat tiedostot) (”
”
syttyy).
– Normaalitoisto (kaikki tiedostot
USB-laitteelta) (”
”, ”SHUF” ja
”PGM” sammuvat).
– Satunnaistoisto (”SHUF” tai
”
SHUF” syttyy).
– Ohjelmoitu toisto (”PGM” syttyy).
Jatkuu l
23FI
• Tämä laite voi toistaa seuraavan formaatin
omaavia äänitiedostoja:
– MP3, joiden tiedostojatke on ”.mp3”.
– AAC, joiden tiedostojatke on ”.m4a”.
– Windows Media Audio (WMA), joiden
tiedostojatke on ”.wma”.
Jos äänitiedostoilla on yllä mainitut
tiedostojatkeet, mutta formaatti ei ole sopiva,
laitteesta saattaa kuulua kohinaa tai se saattaa
mennä epäkuntoon.
• Yhteensopivuutta kaikkien MP3, AAC tai
WMA koodaus/kirjoitusohjelmien,
nauhoituslaitteiden ja nauhoitusmedioiden
kanssa ei voi taata. Yhteensopimattomat
USB-laitteet saattavat aiheuttaa kohinaa tai
katkoja ääneen tai ne eivät soi lainkaan.
• Ei ole mahdollista poistaa äänitiedostoja ja
kansioita satunnaistoiston tai ohjelmoidun
toiston aikana.
• Jos poistettavassa kansiossa ei ole MP3/AAC/
WMA-tiedostoja tai siinä on alikansioita,
nämä eivät pyyhkiydy pois.
• Ohjelmoidun toiston asetus pyyhkiytyy pois
suoritettaessa poistotoiminto.
Nauhan toistaminen
Käytä toimenpiteeseen kasettidekin
säätimiä.
1 Valitse TAPE-toiminto.
Paina FUNCTION (RM-AMU006) tai
FUNCTION +/– (RM-AMU008)
toistuvasti (tai paina TAPE laitteesta).
2 Aseta kasettipesään nauha.
Paina x Z ja aseta TYPE I (normaali)
nauha kasettipesään niin, että
toistopuoli osoittaa ylös. Varmista, että
nauha ei ole löysällä, jotta saadaan
vältettyä nauhan tai kasettidekin
vahingoittuminen. Sulje kasettipesä
painamalla laitteessa olevaa pesän
kanssa.
3 Aloita toisto.
Paina B.
4 Säädä äänenvoimakkuus.
Paina VOLUME +/– (tai käännä
laitteen MASTER VOLUMEsäädintä).
Muut toiminnot
Toiminto
Paina
Kytke toisto
tauolle
X. Jatka soittoa
painamalla painiketta
uudelleen.
Lopeta toisto
x Z.
Takaisinkelaus tai m/M.
nopea eteenkelaus
24FI
Erillisten
audiolaitteiden käyttö
1 Liitä erillinen audiolaite tähän
laitteeseen.
Muut mallit:
Liitä laitteen AUDIO INPUT L/Rliittimiin käyttämällä audiojohtoa
(ei kuulu varusteisiin).
2 Pienennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME – (tai käännä laitteen
MASTER VOLUME-säädintä
vastapäivään).
3 Valitse AUDIO-toiminto.
Paina FUNCTION (RM-AMU006) tai
FUNCTION +/– (RM-AMU008)
toistuvasti (tai paina AUDIO
laitteesta).
4 Aloita liitetyn laitteen toisto.
5 Säädä äänenvoimakkuus.
(Vain LBT-ZT4)
1 Valitse DMPORT-toiminto.
Paina FUNCTION +/– toistuvasti
(tai paina DMPORT laitteesta).
2 Aloita DIGITAL MEDIA PORTsovittimeen liitetyn laitteen
toisto.
Liitetyn laitteen ääni kuuluu laitteesta.
Katso tarkemmat toimintaohjeet
DIGITAL MEDIA PORT-sovittimen
käyttöohjeista.
Perustoiminnot
Vain LBT-ZT4:
Liitä laitteen AUDIO INPUT-liittimiin
käyttämällä stereominipistokejohtoa
(ei kuulu varusteisiin).
DIGITAL MEDIA PORTsovittimen käyttö
Huomautuksia
• DIGITAL MEDIA PORT-sovittimen tyypistä
riippuen ei kenties ole mahdollista käyttää
liitettyä laitetta kauko-ohjaimen tai laitteen
painikkeilla.
• On mahdollista käyttää laitetta DIGITAL
MEDIA PORT-sovittimeen liitetyn
audiolaitteen pariston lataamiseen, kun
laitteen virta on kytketty.
Paina VOLUME +/– (tai käännä
laitteen MASTER VOLUMEsäädintä).
25FI
Äänen säätäminen
Näytön muuttaminen
Käytä toimenpiteeseen laitteen säätimiä.
Käytä toimenpiteeseen laitteen säätimiä.
Äänitehosteen lisääminen
1 Paina OPTIONS.
2 Käännä OPERATION DIAL ja
Toiminto
Paina
Basson
voimistaminen ja
voimakkaamman
äänen luominen
GROOVE toistuvasti
kunnes ”GROOVE”* tai
”Z-GROOVE”* syttyy
näyttöön.
Valitse
äänitehoste
SURROUND toistuvasti
kunnes ”SURROUND”
syttyy näyttöön.
Valitse ennalta
säädetty
äänitehoste
PRESET EQ-painiketta
(tai kauko-ohjaimen EQ)
toistuvasti. Peruuta
painamalla PRESET EQ
(tai EQ kauko-ohjaimesta)
toistuvasti, kunnes
”FLAT” tulee näkyviin.
Korosta
äänitiedoston
äänen laatua
OPTIONS ja käännä
OPERATION DIAL
valitaksesi ”MP3
BOOSTER+” ja paina
sitten ENTER. Käännä
OPERATION DIAL
valitaksesi ”AUTO” ja
paina sitten ENTER.**
* Äänenvoimakkuus kytkeytyy tehomuodolle
ja taajuuskäyrä muuttuu.
**”BOOSTER” syttyy näyttöön, kun MP3
BOOSTER+ tehoste on käynnistetty.
Apubassokaiutin kytkeminen (vain
MHC-GT555, MHC-GT444 ja LBT-ZT4)
Paina SUBWOOFER toistuvasti, kunnes
laitteen SUBWOOFER-merkkivalo
syttyy. Jos apubassokaiutin myöhemmin
irrotetaan, toista toimenpiteet, kunnes
laitteen SUBWOOFER-merkkivalo
sammuu. Apubassokaiuttimen
äänenvoimakkuus on linkittynyt
etukaiuttimiin.
26FI
valitse haluttu kohta.
ILLUM
Muuta MASTER VOLUMEvirtavalon näyttötapa.
M-BACKLIGHT
(Mittarin taustavalo)
Muuta mittarin taustavalon näyttötapa.
MTR POINTER (Mittarin osoitin)
Muuta mittarin osoittimen näyttötapa.
DISPLAY (Etupaneelin näyttö)
Muuta etupaneelin näyttötapa.
3 Paina ENTER.
4 Käännä OPERATION DIAL
valitaksesi halutun asetuksen ja
paina sitten ENTER.
5 Säädä muut asetukset
toistamalla vaiheet 2 - 4.
Poistuminen OPTIONS-valikosta
Paina OPTIONS uudelleen.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina RETURN.
Näyttömuodon muuttaminen
Paina DISPLAY toistuvasti, kun
laite on kytketty pois päältä.
Esittely
Ei näyttöä (Virransäästötila)
Näyttö on sammunut virran
säästämiseksi. Ajastin ja kello jatkavat
toimintaansa. Laitteen virtaa ei voi kytkeä
painamalla toimintapainikkeita.
Kello
Kello näkyy.
Kellonäyttö kytkeytyy automaattisesti
virransäästömuodolle 8 sekunnin
kuluttua.
• Sellaiset merkit, joita laite ei pysty
näyttämään, näkyvät merkillä ”_”.
• Seuraava ei näy oikein:
– VBR-tavalla (säädettävä bittisuhde)
kirjoitetun äänitiedoston kulunut toistoaika.
– kansion ja tiedoston nimet, jotka eivät ole
ISO9660 Taso 1, Taso 2 tai Joliettiedostonimiformaatin mukaisia.
• ID3-tunnistetieto MP3-tiedostoilla näkyy,
kun ID3-version 1 ja version 2 tunnisteita on
käytetty (ID3-version 2 tunnistetiedolla on
etusija, jos sekä ID3-version 1 että version 2
tunnisteita on käytetty samalla MP3tiedostolla).
Mittarinäytön käyttö
Perustoiminnot
Näyttö muuttuu ja merkkivalo vilkkuu
vaikka laitteen virta on katkaistu.
Huomautuksia näyttötiedoista
Mittarinäytön kautta on helppo nähdä
tiedot kuten esimerkiksi musiikkilähteen
taso.
Paina METER MODE toistuvasti ja
valitse ennalta säädetty näyttötapa.
Näytön tietojen muutto
Paina DISPLAY toistuvasti, kun
laitteen virta on kytketty.
Tehon ilmaisin, mittarin taustavalon
näyttö, mittarin osoittimen näyttö ja
etupaneelin näyttö muuttuvat valitun
esisäädetyn näyttötavan mukaisesti.
Kulunut toistoaika ja jäljellä oleva
toistoaika toiston aikana ja
kokonaistoistoaika pysäytystilassa
näkyvät AUDIO CD-levyille.
Audiotiedostoilla on mahdollista nähdä
kulunut toistoaika, tiedostojen ja
kansioiden nimet. On mahdollista nähdä
myös tiedostoihin kirjoitetut nimi-, artistija albumitiedot.
27FI
Muut toiminnot
Levykelkan Valitun raidan tai
numero
tiedoston numero
Z-GROOVE
1
2
3
PGM
DISC
CD
Toistojärjestyksen
ohjelmoiminen
— Ohjelmoitu toisto
1 Valitse haluttu toiminto.
CD-toiminto
Valitse CD-toiminto painamalla
CD (RM-AMU006) tai painamalla
FUNCTION +/– (RM-AMU008)
toistuvasti.
USB-toiminto
Valitse USB-toiminto painamalla
USB (RM-AMU006) tai painamalla
FUNCTION +/– (RM-AMU008)
toistuvasti.
2 Paina PLAY MODE toistuvasti
pysäytystilassa, kunnes ”PGM”
syttyy näyttöön.
3 Paina CD-toiminnolle painiketta
DISC SKIP toistuvasti (tai paina
DISC 1 – 3 laitteesta) levyn
valintaa varten.
Jos haluat ohjelmoida yhden levyn
kaikki raidat kerralla, siirry vaiheeseen
5, kun näytössä näkyy ”ALL”.
Kun haluat ohjelmoida kaikki jonkin
kansion MP3-tiedostot kerralla, paina
+/– toistuvasti, kunnes haluttu
kansio tulee näkyviin näyttöön, ja
siirry sitten vaiheeseen 5.
4 Paina ./> toistuvasti,
28FI
Ohjelman kokonaissoittoaika
(mukaan lukien valittu raita tai tiedosto)
5 Paina ENTER (RM-AMU006) tai
(RM-AMU008) lisätäksesi
raidan tai tiedoston ohjelmaan.
CD-toiminto
”– –.– –” tulee näkyviin, jos ohjelman
kokonaisaika ylittää 100 minuuttia
AUDIO CD-levyllä tai jos valitaan
MP3-tiedosto.
USB-toiminto
Ohjelman kokonaisaikaa ei saa
näkyviin, joten ”– –.– –” näkyy.
6 Toista vaiheet 3-5, kun haluat
ohjelmoida lisää raitoja,
tiedostoja, kansioita tai levyjä,
yhteensä 25 vaihetta.
7 Toista raidoista tai tiedostoista
koostuva ohjelma painamalla
N.
Ohjelma pysyy käytettävissä kunnes
levykelkka avataan tai USB-laite
irrotetaan. Kun haluat toistaa saman
ohjelman uudelleen, paina N.
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Paina PLAY MODE toistuvasti
pysäytystilassa, kunnes ”PGM” sammuu
näytöstä.
kunnes haluttu raidan tai
tiedoston numero tulee näkyviin.
Ohjelman viimeisen vaiheen
poistaminen
Kun ohjelmoidaan äänitiedostoja,
paina
+/– toistuvasti valitaksesi
halutun kansion ja valitse sitten haluttu
tiedosto.
Paina CLEAR pysäytystilassa ollessa
pysäytettynä.
Radioasemien
ohjelmoiminen
On mahdollista virittää ennalta
mieliradioasemat ja saada ne sitten
hetkessä kuuluviin valitsemalla vastaava
esiviritysnumero.
Käytä toimintoja kauko-ohjaimen
painikkeilla.
(katso ”Radion kuunteleminen”
(sivu 18)).
2 Paina TUNER MEMORY.
Esiviritysnumero
GROOVE
1
2
REC
3
AUTO
TUNED
ST
MHz
3 Paina +/– toistuvasti ja valitse
näin haluamasi
esiviritysnumero.
Jos valitulle esiviritysnumerolle on jo
tallennettu asema, se pyyhkiytyy pois
uuden tieltä.
4 Paina ENTER.
5 Tallenna muut radioasemat
toistamalla vaiheet 1 - 4.
Voit ohjelmoida korkeintaan 20 FMasemaa ja 10 AM-asemaa.
6 Esiviritetty radioasema saadaan
kuuluviin painamalla TUNING
MODE toistuvasti, kunnes
”PRESET” syttyy näyttöön, ja
painamalla sitten +/– toistuvasti
halutun esiviritysnumeron
valintaa varten.
(Vain Euroopan malli)
Mikä RDS on?
RDS (Radio Data System) on järjestelmä,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin mukana
lisätietoja. Tässä virittimessä on monia
käteviä RDS-toimintoja kuten
esimerkiksi asemanimi. RDS-järjestelmä
on käytettävissä vain FM-asemilla.*
Huomautus
Muut toiminnot
1 Viritä halutulle asemalle
RDS (Radio Data
System)-toimintojen
käyttäminen
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai
signaali on liian heikko.
* Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDSpalveluja, eivätkä kaikki asemat lähetä
samantyyppisiä palveluja. Jos RDSjärjestelmä ei ole sinulle tuttu, ota selvää
paikallisten radioasemiesi RDS-palveluista.
RDS-lähetysten vastaanottaminen
Valitse FM-alueella lähettävä
asema.
Kun virität RDS-tietoja lähettävän
aseman, aseman nimi tulee näyttöön.
RDS-tietojen näyttäminen
Kun otetaan vastaan RDS-asemaa,
paina DISPLAY toistuvasti.
RDS tieto tulee näkyviin näyttöön.
29FI
Äänitys nauhalle
— CD-TAPE Tahdistettu
äänitys/manuaalinen
äänitys/äänen miksaus
TYPE I-nauhalle (normaali) voidaan
äänittää kolmella tavalla:
CD-TAPE Tahdistettu äänitys:
Koko levy voidaan äänittää nauhalle.
Manuaalinen äänittäminen:
On mahdollista äänittää vain halutut
kohdat äänilähteeltä, mukaan lukien
liitetyt audiolaitteet.
Äänen miksaus:
On mahdollista ”miksata” ääniä
toistamalla jotakin laitetta ja laulamalla
tai puhumalla mikrofoniin (ei kuulu
varusteisiin). Miksattu ääni voidaan
äänittää nauhalle.
1 Aseta nauha, jolle voidaan
äänittää, kasettidekkiin niin, että
se puoli, jolle äänitetään,
osoittaa ylös.
2 Valmistele äänityslähde
Manuaalinen äänitys ja äänen
miksaus
Kun halutaan nauhoittaa ääntä
mikrofonista, paina CD
(RM-AMU006) tai paina
FUNCTION +/– (RM-AMU008)
toistuvasti (tai paina CD laitteesta)
valitaksesi CD-toiminnon äläkä aloita
levyn toistoa vaiheessa 3.
3 Aloita äänitys.
Paina z ja B kasettidekistä
samanaikaisesti.
CD-TAPE Tahdistettu äänitys
Levy alkaa soida automaattisesti
10 sekunnin kuluttua.
Manuaalinen äänitys ja äänen
miksaus
Aloita äänityslähteen toisto.
Jos virittimeltä äänitettäessä esiintyy
kohinaa, sijoita antenni uudelleen niin,
että kohina vaimenee.
Äänityksen aikana ei voi kuunnella
muita lähteitä. Muuten äänitys lakkaa.
kuntoon.
Valitse äänitettävä lähde.
Äänityksen päättäminen
CD-TAPE Tahdistettu äänitys
Paina x Z kasettidekistä.
Valitse CD-toiminto painamalla
CD (RM-AMU006) tai painamalla
FUNCTION +/– (RM-AMU008)
toistuvasti (tai painamalla CD
laitteesta). Aseta paikalleen levy, joka
halutaan äänittää, ja paina DISC SKIP
toistuvasti levyn valintaa varten.
Valitse toistomuoto painamalla PLAY
MODE toistuvasti pysäytystilassa
(katso ”Toistomuodon muuttaminen”
(sivu 17)).
30FI
Kun haluat äänittää mieleisesi CD
raidat tai MP3 tiedostot haluamassasi
järjestyksessä, suorita vaiheet 2 - 6
luvusta ”Toistojärjestyksen
ohjelmoiminen” (sivu 28).
Huomautuksia
• Suosittelemme kasettidekin painikkeen X
painamista ensin ja sitten kasettidekin
painikkeen x Z painamista, jotta äänityksen
lopettamisesta aiheutunut ääni ei tule mukaan
äänitykseen.
• Ei ole mahdollista ottaa levyä pois, valita
toista levyä, raitaa tai tiedostoa, kytkeä toistoa
tauolle tai etsiä tiettyä kohtaa raidalta tai
tiedostosta CD-TAPE Tahdistetun äänityksen
aikana.
Oman äänitehosteen
tekeminen
Karaoken käyttäminen
On mahdollista suurentaa tai pienentää
tiettyjen taajuusalojen tasoa tai valita
ympäristötilatehoste ja tallentaa asetukset
sitten ”USER EQ”-asetuksina muistiin.
Käytä toimenpiteeseen laitteen
painikkeita.
toistuvasti ja valitse haluttu
äänikorostus bassoäänelle.
2 Paina EQ BAND toistuvasti ja
valitse taajuuskaistan tai
ympäristötilatehosteen
asetus ja käännä sitten
säädintä OPERATION DIAL
taajuuskäyrän tason
säätämiseksi tai halutun
ympäristötilatehosteen
valitsemiseksi. Toista tämä
kullekin kaistalle, joka halutaan
säätää.
Taajuuskaista
GROOVE
1 Käännä MIC LEVEL laitteesta
asentoon MIN, jotta mikrofonin
äänentaso pienenee.
2 Liitä erillinen mikrofoni laitteen
MIC-liittimeen.
3 Aloita musiikin soitto.
4 Säädä mikrofonin
äänenvoimakkuus kääntämällä
MIC LEVEL-säädintä laitteesta.
Jos akustista takaisinsyöttöä
(ulvontaa) esiintyy, pienennä
äänenvoimakkuutta, siirrä mikrofoni
kauemmas kaiuttimista tai muuta
mikrofonin suuntaa.
Kun lopetat, irrota mikrofoni laitteen
MIC-liittimestä.
Muut toiminnot
1 Paina PRESET EQ tai GROOVE
On mahdollista laulaa säestyksen mukana
liittämällä erillinen mikrofoni.
Taajuuskäyrän taso
1
2
REC
3
AUTO
ST
TUNED
MHz
3 Paina ENTER.
”USER EQ” tulee näkyviin ja asetus
on tallennettu muistiin.
Oman äänitehosteen ottaminen
käyttöön
Paina PRESET EQ toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy teksti ”USER EQ”.
Äänitehosteen peruuttaminen
Paina PRESET EQ toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy teksti ”FLAT”.
31FI
Äänitysajastin:
Ajastinten käyttö
Laitteessa on kolme ajastintoimintoa. Ei
ole mahdollista käynnistää toistoajastinta
ja äänitysajastinta yhtä aikaa. Jos
jompaakumpaa käytetään uniajastimen
kanssa, uniajastimella on etusija.
Uniajastin
Voit nukahtaa musiikin soidessa. Tämä
toiminto toimii vaikka kelloa ei ole
säädetty.
Paina SLEEP toistuvasti.
Jos valitaan ”AUTO”, laitteen virta
katkeaa automaattisesti
– sen jälkeen, kun levy pysähtyy tai kun
100 minuuttia on kulunut CDtoiminnolla.
– sen jälkeen kun USB-laite pysähtyy tai
kun 100 minuuttia on kulunut USBtoiminnolla.
– kun 100 minuuttia on kulunut muilla
toiminnoilla.
Älä valitse ”AUTO” tahdistetun
CD-TAPE äänityksen, tahdistetun
CD-USB siirron tai poistotoiminnon
aikana.
Vihje
Laitteen virta ei katkea automaattisesti
annettuna aikana, kun
– suoritetaan poistotoiminto USB-toiminnolla.
– toistetaan nauhaa.
– nauhoita nauhalle.
Toistoajastin/Äänitysajastin
Varmista ensin, että olet asettanut
kellonajan oikein.
Toistoajastin:
Voit määrittää laitteen herättämään sinut
levyn, virittimen tai erillisen USB-laitteen
soittoon esivalittuun aikaan.
32FI
On mahdollista siirtää musiikkia
esiviritetyltä radioasemalta USB-laitteelle
tiettynä aikana.
1 Valmistele äänilähde kuntoon.
Toistoajastin
Valmistele äänilähde ja säädä sitten
äänenvoimakkuus painamalla
VOLUME +/–.
Kun halutaan aloittaa tietyltä raidalta
tai tiedostolta, tee oma ohjelma
(sivu 28).
Äänitysajastin
Viritä muistiin tallennettu radioasema
(sivu 29).
2 Paina CLOCK/TIMER SET
(RM-AMU006) tai TIMER MENU
(RM-AMU008).
3 Paina ./> (RM-AMU006)
tai v/V (RM-AMU008)
toistuvasti valitaksesi ”PLAY
SET” tai ”REC SET” ja paina
sitten ENTER (RM-AMU006) tai
(RM-AMU008).
”ON” tulee näkyviin ja tuntilukema
vilkkuu.
4 Aseta toiston tai äänityksen
aloitusaika.
Paina ./> (RM-AMU006) tai
v/V (RM-AMU008) toistuvasti
tuntilukeman säätämistä varten ja
paina sitten ENTER (RM-AMU006)
tai
(RM-AMU008).
Minuuttilukema vilkkuu. Säädä
minuuttilukema yllä kuvatulla tavalla.
5 Säädä toiston tai äänityksen
lopetusaika samalla tavalla kuin
vaiheessa 4.
6 Valitse äänilähde tai valmista
USB-laite käyttökuntoon.
Toistoajastin
Paina ./> (RM-AMU006) tai
v/V (RM-AMU008) toistuvasti,
kunnes haluttu äänilähde tulee näkyvin
ja paina sitten ENTER (RM-AMU006)
tai
(RM-AMU008). Näyttö näyttää
ajastimen asetukset.
Äänitysajastin
7 Kytke laite pois päältä
painamalla "/1.
Säädä äänitysajastin laitteen
säätimillä (REC TIMER)
1 Viritä esiviritetylle asemalle
(sivu 29).
2 Paina REC TIMER.
”ON” tulee näkyviin ja tuntilukema
vilkkuu.
3 Käännä säädintä OPERATION
DIAL tuntiluvun säätämistä varten
ja paina sitten ENTER.
Minuuttilukema vilkkuu. Säädä
minuuttilukema yllä kuvatulla tavalla.
4 Säädä äänityksen lopetusaika
samalla tavalla kuin vaiheessa 3.
Näyttö näyttää ajastimen asetukset.
5 Liitä siirrettävä USB-laite laitteen
(USB)-porttiin.
6 Kytke laite pois päältä painamalla
RM-AMU006:
Paina CLOCK/TIMER SELECT, paina
./> toistuvasti kunnes ”PLAY
SELECT” tai ”REC SELECT” tulee
näkyviin ja paina sitten ENTER.
RM-AMU008:
Paina TIMER MENU valitaksesi
”TIMER SELECT” ja paina sitten .
Paina v/V toistuvasti kunnes ”PLAY
SELECT” tai ”REC SELECT” tulee
näkyviin ja paina sitten .
Laite:
Paina REC TIMER, käännä
OPERATION DIAL kunnes ”REC
SELECT” näkyy ja paina sitten ENTER.
Muut toiminnot
Liitä siirrettävä USB-laite laitteen
(USB)-porttiin. Näyttö näyttää
ajastimen asetukset.
Ajastimen käynnistäminen tai
tarkastaminen uudelleen
Ajastimen peruuttaminen
Toista samat toimenpiteet kuin yllä
kunnes ”TIMER OFF” tulee näkyviin ja
paina sitten ENTER (RM-AMU006 tai
laitteesta) tai
(RM-AMU008).
Asetuksen muuttaminen
Tee toimenpiteet alusta vaiheesta 1.
Vihjeitä
• Laitteen virta kytkeytyy ennen säädettyä
aikaa. Jos laitteen virta on kytkettynä
säädettynä aikana tai jos ”STANDBY”
vilkkuu näytössä, toistoajastin ja
äänitysajastin eivät toista tai äänitä.
• Toistoajastimen asetus pysyy tallessa niin
kauan kuin sitä ei muuteta manuaalisesti.
• Äänenvoimakkuus laskee minimiin
äänitysajastimen toiminnan aikana.
• Äänitysajastin peruuntuu automaattisesti sen
jälkeen, kun se on käynnistynyt.
"/1.
33FI
Muuta
Vianmääritys
1 Varmista, että laitteen virtajohto ja
kaiutinjohdot on kytketty oikein ja
kunnolla paikoilleen.
2 Etsi ongelma alla olevasta
tarkastuslistasta ja toimi annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Jos ongelmaa ei saada korjattua,
pyydämme ottamaan yhteyden
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huoltohenkilö vaihtaa
joitakin osia korjauksen aikana, nämä
osat voidaan pyytää säilytettäväksi.
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Irrota laitteen virtajohto heti ja
tarkasta seuraavat asiat.
• Jos laitteessa on jännitteenvalitsin,
onko se säädetty oikealle
jännitteelle?
• Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia
kaiuttimia?
• Peittääkö jokin esine laitteen takana
olevat tuuletusaukot?
Kun olet tarkastanut edellä mainitut
kohdat ja korjannut mahdolliset
ongelmat, kytke virtajohto uudelleen
ja kytke laitteeseen virta. Jos
STANDBY-ilmaisin vilkkuu yhä tai
jos et löydä ongelmaa edellä
kuvattujen tarkastusten avulla, ota
yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Yleistä
Näyttö alkaa vilkkua heti kun
virtajohto kytketään, vaikka laitteen
virtaa ei ole kytketty.
• Paina DISPLAY kerran, kun laite on
kytketty pois päältä. Esittely katoaa.
34FI
Ääni on yksikanavainen, tai oikean
ja vasemman kaiuttimen
äänenvoimakkuudet ovat
epätasapainossa.
• Aseta kaiuttimet tilaan mahdollisimman
symmetrisesti.
• Kytke vain laitteen mukana toimitetut
kaiuttimet.
Huomattava humina tai kohina
• Siirrä laitetta kauemmaksi kohinan
lähteestä.
• Kytke laitteen virtajohto eri
pistorasiaan.
• Asenna virtajohtoon häiriösuodatin
(saatavissa erillisvarusteena).
• Katkaise virta lähellä olevasta
sähkölaitteesta.
Kauko-ohjain ei toimi.
• Poista kaikki mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja laitteen kauko-ohjaimen
tunnistimen väliltä ja aseta kauemmas
fluoresoivista valoista.
• Suuntaa kauko-ohjain tarkasti laitteen
tunnistimeen.
• Siirrä kauko-ohjain lähemmäksi laitetta.
CD/MP3-soitin
Ääni hyppii tai levy ei soi.
• Pyyhi levy puhtaaksi.
• Siirrä laite paikkaan, jossa se ei tärise
(aseta se esimerkiksi tukevan jalustan
päälle).
• Siirrä kaiuttimet kauemmas laitteesta tai
aseta ne erillisille jalustoille. Kun
äänenvoimakkuus on suuri, kaiuttimien
tärinä saattaa aiheuttaa äänen
hyppimistä.
Toisto ei ala ensimmäisestä raidasta.
• Paina PLAY MODE toistuvasti, kunnes
sekä ”PGM” että ”SHUF” sammuu
näytöstä ja palataan normaalitoistoon.
Siirto USB-laitteelle aiheuttaa
virheen.
• Seuraavan MP3-levyn toiston
alkaminen kestää kauemmin
– levyt, joiden hakemistorakenne on
monimutkainen.
– levy on äänitetty multi-session muodolla.
– levyn lopetustoimenpiteitä ei ole
suoritettu (levy, jolle voidaan lisätä
tietoja).
– levyllä on paljon kansioita.
• Käytät tukematonta USB-laitetta.
Katso luvusta ”Tälle laitteelle sopivat
USB-laitteet” (sivu 45) tiedot
laitetyypeistä, jotka ovat tuetut.
• USB-laite on kytketty irti tai virta
katkaistu siirron aikana. Poista osittain
siirretty tiedosto ja siirrä uudelleen. Jos
ongelma ei korjaannu, USB-laite on
kenties rikki. Katso USB-laitteen
käyttöohjeista ohjeet siitä mitä tälle on
tehtävissä.
• Katkaise laitteen virta ja irrota USBlaite. Jos USB-laitteessa on virtakytkin,
katkaise USB-laitteen virta ja kytke se
sitten uudelleen sen jälkeen, kun se on
irrotettu tästä laitteesta. Suorita siirto
uudelleen.
USB-laite
Siirtoa USB-laitteelle ei voi aloittaa.
• On esiintynyt jokin seuraavista
ongelmista.
– USB-laite on täynnä.
– USB-laitteella olevien äänitiedostojen
ja kansioiden määrä on saavuttanut
ylärajan.
– USB-laite on suojattu kirjoitukselta.
Siirto pysähtyy ennen kuin se on
suoritettu loppuun.
• Käytät tukematonta USB-laitetta.
Katso luvusta ”Tälle laitteelle sopivat
USB-laitteet” (sivu 45) tiedot
laitetyypeistä, jotka ovat tuetut.
• USB-laitetta ei ole formatoitu oikein.
Katso formatointiohjeet USB-laitteen
käyttöohjeista.
• Katkaise laitteen virta ja irrota USBlaite. Jos USB-laitteessa on virtakytkin,
katkaise USB-laitteen virta ja kytke se
sitten uudelleen sen jälkeen, kun se on
irrotettu tästä laitteesta. Suorita siirto
uudelleen.
• Jos siirto ja poisto suoritetaan monta
kertaa, USB-laitteen
tiedostorakenteesta tulee
monimutkainen. Katso USB-laitteen
käyttöohjeista ohjeet siitä mitä tälle on
tehtävissä.
Muuta
Toiston käynnistyminen kestää
tavallista kauemmin.
USB-laitteen äänitiedostoja tai
kansioita ei voi poistaa.
• Katso onko USB-laite on suojattu
kirjoitukselta.
• USB-laite on irrotettu tai virta on
katkaistu poiston aikana. Poista osittain
poistettu tiedosto. Jos ongelma ei
korjaannu, USB-laite on kenties rikki.
Katso USB-laitteen käyttöohjeista
ohjeet siitä mitä tälle on tehtävissä.
Käytätkö tukematonta USB-laitetta?
• Jos liitetään tukematon USB-laite,
seuraavanlaisia ongelmia saattaa
esiintyä. Katso luvusta ”Tälle laitteelle
sopivat USB-laitteet” (sivu 45) tiedot
laitetyypeistä, jotka ovat tuetut.
– USB-laitetta ei tunnisteta.
– Tiedoston tai kansioiden nimet eivät
näy tällä laitteella.
– Toisto ei ole mahdollista.
– Ääni hyppii.
– Esiintyy kohinaa.
– Äänessä on säröjä.
– Siirto pysähtyy ennen kuin se on
suoritettu loppuun.
Jatkuu l
35FI
”OVER CURRENT” näkyy.
Virhenäyttö.
• On havaittu ongelma
(USB)porttiin sähkövirtatasossa. Katkaise
laitteen virta ja irrota USB-laite
(USB)-portista. Varmista, että USBlaitteessa ei ole ongelmaa. Jos ongelmaa
ei saada korjattua, pyydämme ottamaan
yhteyden lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
• Lähetä äänitiedostot uudelleen
USB-laitteeseen, koska USB-laitteelle
tallennetut äänitiedostot saattavat olla
tuhoutuneet.
• Tämä laite pystyy näyttämään
ainoastaan numerot ja kirjaimet. Muut
merkit eivät näy oikein.
Ääntä ei kuulu.
• Katkaise laitteen virta, kytke USB-laite
uudelleen ja kytke laitteeseen taas virta
sen jälkeen.
• Liitä tuettu USB-laite (sivu 45).
• USB-laite ei toimi oikein. Katso USBlaitteen käyttöohjeista ohjeet siitä mitä
tälle on tehtävissä.
• USB-laitetta ei ole liitetty oikein.
Katkaise laitteesta virta ja liitä USBlaite uudelleen, kytke virta taas ja katso
syttyykö ”USB MEMORY”merkkivalo näyttöön.
Kuuluu kohinaa, ääni hyppii tai siinä
on säröjä.
• Katkaise laitteen virta, kytke USB-laite
uudelleen ja kytke laitteeseen taas virta
sen jälkeen.
• Itse musiikkitiedoissa on kohinaa tai
äänessä säröjä. Kohinaa on syntynyt
siirron aikana. Poista tiedosto ja yritä
siirtää se uudelleen.
USB-laitetta ei voi liittää
porttiin.
(USB)-
• USB-laitetta liitetään väärinpäin. Liitä
USB-laite oikeinpäin.
”READING” näkyy pitkän aikaa tai
kestää kauan ennen kuin toisto alkaa.
• Lukeminen saattaa kestää kauan
seuraavissa tapauksissa.
– USB-laitteella on monta kansiota tai
tiedostoa.
– Tiedostorakenne on erittäin
monimutkainen.
– Muistitila on suuri.
– Sisäinen muisti on sirpaleinen.
Tästä syystä suosittelemme seuraavien
ohjeiden noudattamista.
– USB-laitteen kansioiden
kokonaislukumäärä: 100 tai
vähemmän
– Tiedostoja per kansio: 100 tai
vähemmän
36FI
USB-laitetta ei tunnisteta.
Toisto ei ala.
• Katkaise laitteen virta, kytke USB-laite
uudelleen ja kytke laitteeseen taas virta
sen jälkeen.
• Liitä tuettu USB-laite (sivu 45).
• Paina N (tai NX laitteesta) toiston
aloittamiseksi.
Toisto ei ala ensimmäiseltä
tiedostolta.
• Säädä toistomuodoksi normaalitoisto.
Äänitiedostoa ei voi toistaa.
• MP3 tiedostoja, jotka ovat MP3 PROformaatin mukaisia, ei voi toistaa.
• Jotkin AAC-tiedostot eivät kenties
toistu oikein.
• Windows Media Audio Lossless ja
Professional -formaatin mukaisia
WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
• USB-laitetta, joka on formatoitu muulla
tiedostojärjestelmällä kuin FAT16 tai
FAT32 (ryhmäkoko 512 tavua –
32 kilotavua) ei tueta.*
• Jos käytetään ositettua USB-laitetta,
voidaan toistaa vain ensimmäisen
osituksen äänitiedostot.
• Toisto on mahdollista korkeintaan
8 tasolla.
• Kansioiden lukumäärä on ylittänyt
luvun 997.
• Kansiossa olevien tiedostojen
lukumäärä on ylittänyt luvun 999.
• Tiedostoja, jotka on koodattu tai
suojattu salasanalla, ei voi toistaa.
Mittari
* FAT16 ja FAT32 ovat tuetut tässä laitteessa,
mutta jotkut USB-laitteet eivät välttämättä tue
kaikkia näitä FAT. Katso tarkemmat tiedot
kunkin USB-laitteen käyttöohjeista tai ota
yhteys valmistajaan.
Mittarin osoitin ei liiku.
Viritin
Runsaasti huminaa tai kohinaa tai
jotkin radioasemat eivät kuulu.
(”TUNED” tai ”ST” vilkkuu näytössä.)
Kasettidekki
Mittarinäyttö on katkaistu.
• ”MTR POINTER” ja
”M-BACKLIGHT” on asetettu
asentoon ”OFF” valikossa OPTIONS.
Valitse toinen asetus.
• Mittarimuodoksi on valittu ”METER
OFF”. Paina METER MODE laitteesta
toistuvasti ja valitse toinen muoto.
Muuta
• Kytke antenni oikein.
• Etsi paikka ja asento, jossa vastaanotto
on hyvä, ja säädä sitten antenni
uudelleen.
• Pidä antennit poissa kaiutinjohdoista,
virtajohdosta ja USB-johdosta, jotta ne
eivät poimi kohinaa.
• Liitä erillisvarusteena saatava
ulkoantenni.
• Ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään, jos varusteisiin kuuluva
AM-kehäantenni on irronnut
muovijalustastaan.
• Katkaise virta lähellä olevasta
sähkölaitteesta.
• ”MTR POINTER” on asetettu asentoon
”OFF” valikossa OPTIONS. Valitse
toinen asetus.
• Mittarimuodoksi on valittu ”METER
OFF”. Paina METER MODE laitteesta
toistuvasti ja valitse toinen muoto.
• Kuulokkeet on liitetty PHONESliittimeen. Irrota kuulokkeet.
Mittarinäyttö vilkkuu.
• ”MTR POINTER” ja
”M-BACKLIGHT” on asetettu
asentoon ”FLASH” valikossa
OPTIONS. Valitse toinen asetus.
• Mittarimuodoksi on valittu ”EXCITE
1” tai ”EXCITE 2”. Paina METER
MODE laitteesta toistuvasti ja valitse
toinen muoto.
Äänessä on huomattava huojunta tai
ääni jää pois.
• Puhdista vetoakselit ja vastarullat.
Puhdista ja demagnetoi myös äänipäät.
Katso luvusta ”Varoitukset” tarkemmat
tiedot (sivu 39).
Jatkuu l
37FI
AM-viritysjakson muuttaminen
(lukuun ottamatta Euroopan ja
Venäjän mallia)
AM-viritysvälin tehtaassa määritetty
oletusasetus on 9 kHz (tai joillakin
alueilla 10 kHz). AM-viritysväliä ei voi
muuttaa virransäästötilassa.
Käytä toimenpiteeseen laitteen
painikkeita.
1 Valitse AM-kaista ja katkaise
laitteesta virta.
2 Pidä painiketta ENTER painettuna
ja paina samalla "/1.
Järjestelmän virta kytkeytyy
automaattisesti ja ”AM 9K STEP” tai
”AM 10K STEP” tulee näkyviin.
Kaikki esiviritetyt AM-asemat
pyyhkiytyvät pois. Viritysväli voidaan
palauttaa tehdassäädölle toistamalla
samat toimenpiteet.
Laitteen palauttaminen
tehdasasetuksille
Jos laite ei vieläkään toimi oikein, säädä
laite tehdasasetuksille. Laitetta ei voi
palauttaa tehdasasetuksille
virransäästötilassa.
Käytä toimenpiteeseen laitteen
painikkeita.
1 Irrota virtajohto, liitä se sitten
uudelleen ja kytke laitteen virta.
2 Paina x, ENTER ja "/1
samanaikaisesti.
”COLD RESET” näkyy näytössä.
Kaikki käyttäjän tekemät säädöt kuten
esiviritetyt radioasemat, ajastin ja kello
palautuvat tehtailla tehdyille
asetuksille.
38FI
Viestit
CD/MP3-soitin, Viritin, Nauhuri
LOCKED: Levykelkka ei avaudu. Ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
NO DISC: Levykelkassa ei ole levyä.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut vaiheet
ovat pyyhkiytyneet pois.
NOT IN USE: On painettu toimimatonta
painiketta.
OFF TIME NG: Toistoajastimen tai
äänitysajastimen aloitus- ja loppuaika
on säädetty samalle ajalle.
OVER: Olet siirtynyt levyn loppuun
pitämällä M painettuna toiston tai
tauon aikana.
PUSH SELECT: Kelloa tai ajastinta on
yritetty säätää ajastimen toimiessa.
PUSH STOP: Pysäytä toisto ja valitse
sitten toistomuoto.
READING: Laite lukee levyn tietoja.
Jotkin painikkeista eivät ole
käytettävissä.
SET CLOCK: On painettu painiketta
CLOCK/TIMER SELECT
(RM-AMU006) ennen kuin kello
säädettiin.
SET TIMER: On painettu painiketta
CLOCK/TIMER SELECT
(RM-AMU006) ennen kuin toistoajastin
tai äänitysajastin säädettiin.
STEP FULL: Yritit ohjelmoida
enemmän kuin 25 vaihetta.
USB-laite
DATA ERROR: Yritit soittaa tiedostoa,
jonka soitto ei ole mahdollista.
DEVICE ERROR: USB-laitetta ei voitu
tunnistaa tai tuntematon laite on liitetty
(sivu 35).
Varoitukset
Levyt, jotka tämä laite VOI toistaa
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW (audiotieto/MP3-tiedostot)
Levyt, joita tämä laite EI VOI toistaa
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW muut kuin AUDIO CDformaatilla tai MP3-formaatilla äänitetyt,
jotka vastaavat muotoja ISO 9660 Taso 1/
Taso 2, Joliet-laajennusformaattia
• CD-R/CD-RW äänitetty multi-session
tavalla, niin että ”yksittäisiä sessioita ei ole
päätetty”
• Heikkolaatuinen CD-R/CD-RW, CD-R/CDRW, joissa on naarmuja tai jotka ovat likaisia
tai CD-R/CD-RW jotka on äänitetty
sopimattomalla äänityslaitteella
• CD-R/CD-RW, jonka äänitys on viimeistelty
virheellisellä tavalla
• Levyt, joilla on muita kuin MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3) tiedostoja
• Epätavallisen muotoiset levyt (esimerkiksi
sydämen, neliön, tähden muotoiset)
• Levyt, joiden pinnalla on teippiä, paperia tai
tarroja
• Vuokrattuja tai käytettyjä levyjä, joiden
etikettien liima tulee esiin etiketin alta
• Levyjä, joiden teksti- ja kuvapuoli on painettu
musteella, joka tuntuu sormiin tahmealta
Muuta
DEVICE FULL: USB-laitteen muisti on
täynnä.
FATAL ERROR: USB-laite on irrotettu
siirron tai poistotoiminnon aikana ja se
on kenties vahingoittunut.
FOLDER FULL: Siirto USB-laitteelle ei
onnistu, koska kansioiden lukumäärä on
saavuttanut maksimin.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut vaiheet
ovat pyyhkiytyneet pois.
NO TRACK: Laitteessa ei ole
toistokelpoisia tiedostoja.
NOT IN USE: On yritetty suorittaa jokin
toimenpide sellaisessa tilassa, jossa
kyseinen toimenpide ei ole
mahdollinen.
NOT SUPPORTED: Tukematon
USB-laite on liitetty tai USB-laite on
liitetty tähän laitteeseen navan kautta.
OVER CURRENT: Ylijännite havaittu.
PROTECTED: USB-laite on suojattu
kirjoitukselta.
PUSH STOP: Yritit suorittaa sellaista
toimenpidettä, joka on mahdollista vain
laitteen ollessa pysähtynyt.
REC ERROR: Siirto ei alkanut,
keskeytyi tai muuten ei onnistunut
(sivu 35).
REMOVED: USB-laite on irrotettu.
STEP FULL: Yritit ohjelmoida
enemmän kuin 25 vaihetta.
TRACK FULL: Siirto USB-laitteelle ei
onnistu, koska tiedostojen lukumäärä on
saavuttanut maksimin.
USB READING: Laite lukee tietoja
USB-laitteelta. Jotkin painikkeista eivät
ole käytettävissä.
Huomautuksia levyistä
• Pyyhi levy ennen toistoa puhdistusliinalla
keskeltä reunoille päin.
• Älä puhdista levyä liuottimilla, kuten
bentseenillä, ohentimilla, kaupoista saatavilla
puhdistusaineilla tai vinyyli-LP-levyjen
antistaattisilla suihkeilla.
• Älä jätä levyä suoraan auringonpaisteeseen tai
lämpöpattereiden tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
suoraan auringonpaisteeseen pysäköityyn
autoon.
Jatkuu l
39FI
Turvallisuus
Laitteen puhdistaminen
• Laite ei ole katkennut virtalähteestä niin
kauan kuin se on liitetty seinäpistorasiaan,
vaikka itse laitteesta olisi katkaistu virta.
• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta
(verkosta), jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan. Kun kytket laitteen irti verkosta, ota
aina kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä
johdosta.
• Jos laitteen sisään pääsee jokin esine tai
nestettä, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta
ja toimita laite asiantuntevaan huoltoon,
ennen kuin käytät sitä uudelleen.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantuntevassa
huoltoliikkeessä.
Puhdista laite pehmeällä, kevyesti mietoon
puhdistusaineeseen kostutetulla kankaalla. Älä
puhdista laitetta hankaavalla sienellä,
hankausjauheella tai liuottimilla, kuten
tinnerillä, bentseenillä tai alkoholilla.
Sijoittaminen
• Älä aseta laitetta kallelleen tai erittäin
kuumaan, kylmään, pölyiseen, likaiseen tai
kosteaan paikkaan tai paikkaan, jossa on
huono tuuletus tai joka tärisee, johon aurinko
tai muu kirkas valo paistaa suoraan.
• Ole varovainen, kun asetat laitteen tai
kaiuttimet pinnoille, joissa on jokin
erikoiskäsittely (esim. vahaus, öljy, kiillotus),
sillä laite voi jättää pintaan jälkiä tai
värimuutoksia.
• Jos laite siirretään kylmästä tilasta suoraan
lämpimään, kuten ulkoilmasta sisään, tai
asetetaan erittäin kosteaan tilaan, laitteen
sisällä olevaan linssiin voi tiivistyä kosteutta,
mikä aiheuttaa laitteen epäkuntoon
menemisen. Poista tällöin levy ja anna laitteen
olla kytkettynä päälle noin tunnin ajan,
kunnes kosteus on haihtunut.
Laitteen lämpeneminen
• Laite kuumenee käytön aikana, mikä on
normaalia eikä se aiheuta syytä huoleen.
• Älä kosketa laitteen pintaa, jos laitetta on
käytetty pitkään suurella
äänenvoimakkuudella, koska laitteen pinnat
saattavat olla kuumat.
• Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
Kaiuttimista
Näitä kaiuttimia ei ole eristetty magneettisesti,
joten lähellä olevan TV-vastaanottimen kuvaan
saattaa tulle magneettihäiriöitä. Jos näin käy,
katkaise TV: stä virta, odota 15 – 30 minuuttia
ja kytke virta uudelleen. Jos asia ei korjaannu,
siirrä kaiuttimet kauemmas TVvastaanottimesta.
40FI
Jotta nauhan äänityksen päälle ei
äänitetä vahingossa
Irrota nauhan äänityssuojakielekkeet puolelta
A tai B kuten kuvassa on näytetty.
Katkaise
nauhan
kieleke
Jos haluat kuitenkin nauhoittaa kasetille
uudelleen, voit peittää katkaistun kielekkeen
teipillä.
Yli 90 minuuttia pitkistä nauhoista
Emme suosittele yli 90 minuuttia pitkien
nauhojen käyttöä äänitykseen, jatkuvaan
äänitykseen tai toistoon.
Nauhapäiden puhdistaminen
Käytä kuiva- tai märkätyyppistä
puhdistuskasettia (saatavana erillisvarusteena)
jokaisen 10 käyttötunnin jälkeen, aina ennen
tärkeän äänityksen aloittamista tai vanhan
nauhan toistamisen jälkeen. Jos nauhapäitä ei
puhdisteta, äänenlaatu heikkenee tai laite ei voi
äänittää tai toistaa nauhoja. Lisätietoja on
puhdistuskasetin käyttöohjeissa.
Nauhapäiden magneettisuuden
poistaminen
Käytä demagnetointikasettia (saatavana
erillisvarusteena) aina 20 – 30 käyttötunnin
jälkeen. Jos nauhapäitä ei demagnetoida, kohina
lisääntyy, korkeataajuiset äänet jäävät pois eikä
nauhojen äänitys pyyhkiydy kokonaan pois
poiston yhteydessä. Lisätietoja on
demagnetointikasetin käyttöohjeissa.
Tekniset tiedot
Vahvistin
Muut mallit
Seuraavat on mitattu vaihtovirralla 120 ,127,
220, 230 – 240 V 50/60 Hz
Etukaiutin
Teholähtö (nimellisarvo):
110 W + 110 W (6 Ω, 1 kHz, 1%
harmonisella kokonaissäröllä)
RMS-lähtöteho (viite): 200 W + 200 W
(per kanava, 6 Ω, 1 kHz, 10%
harmonisella kokonaissäröllä)
Apubassokaiutin
RMS-lähtöteho (viite): 190 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% harmonisella
kokonaissäröllä)
MHC-GT444
Vain Brasialian malli
Seuraavat on mitattu vaihtovirralla 127 tai
220 V 50/60 Hz
Etukaiutin
RMS-lähtöteho (viite): 125 W + 125 W
(6 Ω, 1 kHz, 10% harmonisella
kokonaissäröllä)
Apubassokaiutin
RMS-lähtöteho (viite): 150 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% harmonisella
kokonaissäröllä)
MHC-GT222
Vain Brasialian malli
Seuraavat on mitattu vaihtovirralla 127 tai
220 V 50/60 Hz
RMS-lähtöteho (viite): 150 W + 150 W
(6 Ω, 1 kHz, 10% harmonisella
kokonaissäröllä)
Muuta
MHC-GT555
Vain Brasialian malli
Seuraavat on mitattu vaihtovirralla 127 tai
220 V 50/60 Hz
Etukaiutin
RMS-lähtöteho (viite): 150 W + 150 W
(6 Ω, 1 kHz, 10% harmonisella
kokonaissäröllä)
Apubassokaiutin
RMS-lähtöteho (viite): 190 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% harmonisella
kokonaissäröllä)
Muut mallit
Seuraavat on mitattu vaihtovirralla 120,127,
220, 230 – 240 V 50/60 Hz
Etukaiutin
Teholähtö (nimellisarvo):
90 W + 90 W (6 Ω, 1 kHz, 1%
harmonisella kokonaissäröllä)
RMS-lähtöteho (viite): 150 W + 150 W
(per kanava, 6 Ω, 1 kHz, 10%
harmonisella kokonaissäröllä)
Apubassokaiutin
RMS-lähtöteho (viite): 150 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% harmonisella
kokonaissäröllä)
Muut mallit
Seuraavat on mitattu vaihtovirralla 120, 127,
220, 230 – 240 V 50/60 Hz
Teholähtö (nimellisarvo): 110 W +
110 W (6 Ω, 1 kHz, 1% harmonisella
kokonaissäröllä)
RMS-lähtöteho (viite): 200 W + 200 W
(per kanava, 6 Ω, 1 kHz, 10%
harmonisella kokonaissäröllä)
MHC-GT111
Vain Brasialian malli
Seuraavat on mitattu vaihtovirralla 127 tai
220 V 50/60 Hz
RMS-lähtöteho (viite): 100 W + 100 W
(6 Ω, 1 kHz, 10% harmonisella
kokonaissäröllä)
Jatkuu l
41FI
Muut mallit
Seuraavat on mitattu vaihtovirralla 120, 127,
220, 230 – 240 V 50/60 Hz
Teholähtö (nimellisarvo):
60 W + 60 W (6 Ω, 1 kHz,
1% harmonisella kokonaissäröllä)
RMS-lähtöteho (viite): 100 W + 100 W
(per kanava, 6 Ω, 1 kHz, 10%
harmonisella kokonaissäröllä)
LBT-ZT4
Seuraavat on mitattu vaihtovirralla 120 V
60 Hz
Etukaiutin
RMS-lähtöteho (viite): 180 W + 180 W
(per kanava, 6 Ω, 1 kHz, 10%
harmonisella kokonaissäröllä)
Apubassokaiutin
RMS-lähtöteho (viite): 180 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% harmonisella
kokonaissäröllä)
Tuloliittimet
AUDIO INPUT (vain LBT-ZT4): herkkyys
800 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia
AUDIO INPUT L/R (muut mallit):
jännite 250 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia
MIC: herkkyys 1 mV, impedanssi
10 kilo-ohmia
(USB)-porttiin: Tyyppi A
DMPORT (vain LBT-ZT4)
Lähtöliittimet
PHONES: ottaa vastaan 8 Ω tai suuremman
arvon omaavat kuulokkeet
FRONT SPEAKER: ottaa vastaan 6 Ω
impedanssin
SUBWOOFER (vain MHC-GT555/
MHC-GT444/LBT-ZT4): ottaa vastaan 6 Ω
impedanssin
USB-osa
Tuettu bittisuhde
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
42FI
Näytteenottotaajuudet
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Siirtonopeus
Täysi nopeus
Tuettu USB-laite
Massatallennusluokka
Suurin sähkövirta
500 mA
CD-soitinosa
Järjestelmä: CD-levy ja digitaalinen
audiojärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityksen kesto: Jatkuva
Laserlähtö*: Alle 44,6 µW
* Tämä lähtö on arvo, joka on mitattu
200 mm etäisyydellä optisen
lukupäälohkon objektiivin pinnalta
7 mm aukolla.
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Signaali-kohinasuhde: Yli 90 dB
Dynaaminen ala: Yli 88 dB
Kasettinauhuriosa
Nauhoitusjärjestelmä: 4-raitainen
2-kanavainen stereo
Viritinosa
FM stereo, FM/AM-superheterodyne-viritin
FM-viritinosa
Viritysalue:
Pohjois-Amerikan ja Brasilian mallit:
87,5 – 108,0 MHz (100 kHz vaihe)
Muut mallit:
87,5 – 108,0 MHz (50 kHz vaihe)
Antenni: FM-johtoantenni
Antenniliittimet: 75 ohmia,
tasapainottamaton
Välitaajuus: 10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysalue
Pan-Amerikan ja Oseanian mallit:
530 – 1 710 kHz (10 kHz viritysvälillä)
531 – 1 710 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Euroopan ja Venäjän mallit:
531 – 1 602 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Muut mallit:
530 – 1 610 kHz (10 kHz viritysvälillä)
531 – 1 602 kHz (9 kHz viritysvälillä)
Antenni: AM-kehäantenni, ulkoinen
antenniliitin
Välitaajuus: 450 kHz
MHC-GT555
• Etukaiutin (SS-GT555M)
Kaiutinjärjestelmä: 3-teinen,
3-yksikköä, bassorefleksi
Kaiutinyksikkö:
Apubassokaiutin: 150 mm,
kartiomainen
Bassokaiutin: 150 mm, kartiomainen
Diskantti: 40 mm, torvimainen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin): 250 × 391 ×
282 mm
Paino (Noin): 5,1 kg per kaiutin
• Apubassokaiutin (SS-WG555M)
Kaiutinjärjestelmä: 1-yksikkö,
bassorefleksi
Kaiutinyksikkö:
Bassokaiutin: 250 mm, kartiomainen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin): 319 × 391 ×
326 mm
Paino (Noin): 7,8 kg
MHC-GT444
• Etukaiutin (Vain Euroopan malli lukuun
ottamatta Yhdistyneen kuningaskunnan
ja Venäjän malleja) (SS-GT444M)
Etukaiutin (Muut mallit) (SS-GT444)
• Apubassokaiutin (Vain Euroopan malli
lukuun ottamatta Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Venäjän malleja)
(SS-WG444M)
Apubassokaiutin (Muut mallit)
(SS-WG444)
Kaiutinjärjestelmä: 1-yksikkö,
bassorefleksi
Kaiutinyksikkö:
Bassokaiutin: 200 mm, kartiomainen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin): 266 × 361 ×
320 mm
Paino (Noin): 6,3 kg
Muuta
Kaiuttimet
Kaiutinyksikkö:
Apubassokaiutin: 130 mm,
kartiomainen
Bassokaiutin: 130 mm, kartiomainen
Diskantti: 40 mm, torvimainen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin): 238 × 361 ×
238 mm
Paino (Noin): 3,9 kg per kaiutin
MHC-GT222
• Etukaiutin (Vain Euroopan malli)
(SS-GT444M)
Etukaiutin (Muut mallit)
(SS-GT444)
Kaiutinjärjestelmä: 3-teinen,
3-yksikköä, bassorefleksi
Kaiutinyksikkö:
Apubassokaiutin: 130 mm,
kartiomainen
Bassokaiutin: 130 mm, kartiomainen
Diskantti: 40 mm, torvimainen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin): 238 × 361 ×
238 mm
Paino (Noin): 3,9 kg per kaiutin
Kaiutinjärjestelmä: 3-teinen,
3-yksikköä, bassorefleksi
Jatkuu l
43FI
MHC-GT111
• Etukaiutin (Vain Euroopan malli)
(SS-GT111M)
Etukaiutin (Vain Aasian malli)
(SS-GT111S)
Etukaiutin (Muut mallit)
(SS-GT111)
Kaiutinjärjestelmä: 2-teinen,
2-yksikköä, bassorefleksi
Kaiutinyksikkö:
Bassokaiutin: 160 mm, kartiomainen
Diskantti: 40 mm, torvimainen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin): 216 × 361 ×
208 mm
Paino (Noin): 2,7 kg per kaiutin
LBT-ZT4
• Etukaiutin (SS-ZT4)
Kaiutinjärjestelmä: 3-teinen,
3-yksikköä, bassorefleksi
Kaiutinyksikkö:
Apubassokaiutin: 130 mm,
kartiomainen
Bassokaiutin: 130 mm, kartiomainen
Diskantti: 40 mm, torvimainen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin): 238 × 361 ×
238 mm
Paino (Noin): 3,9 kg per kaiutin
• Apubassokaiutin (SS-WG4)
Kaiutinjärjestelmä: 1-yksikkö,
bassorefleksi
Kaiutinyksikkö:
Bassokaiutin: 200 mm, kartiomainen
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin): 266 × 361 ×
320 mm
Paino (Noin): 6,3 kg
Yleistä
Käyttöjännite
Pohjois-Amerikan malli: 120 V
vaihtovirtaa, 60 Hz
Euroopan ja Venäjän mallit:
230 V vaihtovirtaa, 50/60 Hz
Oseanian malli: 230 – 240 V
vaihtovirtaa, 50/60 Hz
44FI
Meksikon malli: 127 V vaihtovirtaa,
60 Hz
Argentiinan malli: 220 V vaihtovirtaa,
50/60 Hz
Muut mallit: 120, 220 tai 230 – 240 V
vaihtovirtaa, 50/60 Hz, Säädettävissä
jännitteenvalitsimella
Virrankulutus
MHC-GT555: 216 W
MHC-GT444: 286 W
MHC-GT222: 163 W
MHC-GT111 (Brasialian malli):
185 W
MHC-GT111 (Muut mallit): 150 W
LBT-ZT4 (Amerikan malli): 225 W
LBT-ZT4 (Kanadan malli): 285 W
Mitat (l/k/s) (ilman kaiuttimia)
Noin 231 × 361 × 437,5 mm
Paino (ilman kaiuttimia)
HCD-GT555/GT444/GT222,
HCD-ZT4: 10,0 kg
HCD-GT222 (Euroopan malli):
9,6 kg
HCD-GT111: 8,0 kg
Toimitetut vakiovarusteet:
Kauko-ohjain (1), R6 (AA-kokoiset)
paristot (2), AM-kehäantenni (1),
FM-johtoantenni (1), kaiutinlevyt
MHC-GT555/MHC-GT444/LBT-ZT4 (12),
MHC-GT222/MHC-GT111 (8), TDM-iP10
(M) (vain LBT-ZT4) (1)
Laitemallia ja teknisiä tietoja voidaan
muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Virrankulutus
valmiustilassa: 0,5 W
• Eräissä piirilevyissä ei ole
käytetty halogenoituja
palonestoaineita.
Tälle laitteelle sopivat
USB-laitteet
Tässä laitteessa voidaan käyttää seuraavia
Sony USB-laitteita ja Sony Ericssonkänny.
Oikeaksi todistettu Sony USB-laite
(maaliskuussa 2008)
Tuotteen nimi Mallinimi
Walkman®
NWD-B103 / B103F /
B105 / B105F
NWZ-S515 / S516 /
S615F / S616F / S618F
IC-nauhuri
ICD-SX57 / SX67 / SX77
ICD-U50 / U60 / U70
ICD-SX68 / SX78 / SX88
MICROVAULT USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
Oikeaksi todistettu Sony Ericsson kännykän
(maaliskuussa 2008)
Tuotteen nimi Mallinimi
Walkman®
puhelin
W880i / W850i / W710i /
W660i / W580i
W910i
Katso uusimmat tiedot yhteensopivista
laitteista alla näytetyiltä verkkosivuilta.
<U.S.A>
http://www.sony.com/shelfsupport
<Kanada>
(Englanti)
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
(Ranska)
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Huomautuksia
• Älä käytä muita USB-laitteita kuin näitä
USB-laitteita. Emme voi taata sellaisten
mallien toimivuutta, joita ei ole tässä mainittu.
• Toiminta ei ole kaikissa tapauksissa taattu
vaikka käytetäänkin USB-laitteita.
• Joitakin näistä USB-laitteista ei kenties ole
myytävänä tietyillä alueilla.
• Kun formatoidaan USB-laitetta, formatoi aina
käyttämällä itse laitetta tai laitteen omaa
formatointiohjelmaa. Muuten siirto USBlaitteelle tällä järjestelmällä ei kenties onnistu.
Muuta
NWZ-A815 / A816 / A818
<Eurooppa>
http://sonydigital-link.com/dna
<Latinalainen Amerikka>
http://www.sony-latin.com/pa/info
<Aasia ja Oseania>
http://www.css.ap.sony.com/
Huomautuksia Sony Ericsson matkapuhelimista
• Kun liitetään tähän järjestelmään, säädä
matkapuhelimen tiedonsiirtomuoto tiedoston
siirrolle (massatallennus).
Katso tarkemmat tiedot matkapuhelimen
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
• Käytä matkapuhelimen varusteisiin kuuluvaa
USB-johtoa laitteen liittämiseen.
• Laite ei tue kaikkia, joita matkapuhelin tukee.
• Jos tämä järjestelmä poistaa
matkapuhelimessa toistolistaksi tallennetun
kappaleen, toistolistan rekisteröinti ei
pyyhkiydy pois.
Huomautuksia Walkman®-laitteista
• Tämä järjestelmä ei tue joitakin Sony
digitaalisen musiikkisoittimen tukemia
audiotiedostoja.
• Kun Sony digitaalinen musiikkisoitin liitetään
tähän järjestelmään, odota, kunnes ”Creating
Library” tai ”Creating Database” -näyttö tulee
näkyviin.
• Kun siirretään musiikkia Sony digitaaliselta
musiikkisoittimelta käyttämällä ”Media
Manager for WALKMAN” -ohjelmaa, siirrä
MP3-formaatilla.
• MP4-formaattin tiedostoa (AAC tai VIDEO)
ei saa näkyviin tällä järjestelmällä.
45FI
(2)
Download PDF