Sony | MHC-RG110 | Sony MHC-RG110 Käyttöohjeet

4-239-873-12(1)
Mini Hi-Fi
Component
System
Brugsanvisning
DK
Käyttöohjeet
FI
MHC-GX40/GX30/GX20
MHC-RG110/RG33/RG22
MHC-RL3
© 2002 Sony Corporation
1
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og
anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Dette apparat er et CLASS 1
LASER produkt.
Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden af
apparatet.
Smid ikke batteriet ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaf batteriet i henhold til
gældende regler for kemisk affald.
2DK
Indholdsfortegnelse
Liste over knappernes
placering og
henvisningssider
Hovedenhed ........................................... 4
Subwoofer ............................................. 5
Fjernbetjening ........................................ 6
Lydjustering
Anvendelse af subwooferen ................ 20
Justering af lyden ................................. 20
Valg af lydeffekt .................................. 20
Valg af surroundeffekt ......................... 20
Display
Klargøring
Tilslutning af systemet .......................... 7
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i
fjernbetjeningen ............................... 9
Indstilling af uret ................................. 10
CD
Isætning af en CD ................................ 10
Afspilning af en CD
— Normal afspilning/
Afspilning i tilfældig rækkefølge/
Gentaget afspilning ....................... 11
Indprogrammering af CD-spor
— Programafspilning .................... 12
Slukning af displayet
— Strømbesparende indstilling ..... 21
Anvendelse af CD-displayet ................ 21
Andre finesser
Forbedring af lyden fra TV-computerspil
— Spilsynkronisering ................... 22
Miksning af lyd fra videospil med anden
lydkilde — Spilmiksning .............. 22
Indslumring til musik
— Sleeptimer ................................ 22
Opvågning til musik
— Dagligtimer .............................. 23
DK
Ekstra komponenter
Tuner
Indprogrammering af faste, forvalgte
radiostationer ................................. 13
Lytning til radioen
— Indstilling på faste stationer/
Manuel afstemning ........................ 15
Anvendelse af Radio Data System
(RDS)* .......................................... 16
Bånd
Indsætning af et bånd .......................... 16
Afspilning af et bånd ........................... 17
Optagelse på et bånd
— CD-synkroniseret optagelse/
Manuel optagelse .......................... 18
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer ........................... 19
Tilslutning af en videospilkonsol ........ 24
Fejlfinding
Problemer og afhjælpninger ................ 25
Meddelelser ......................................... 26
Yderligere oplysninger
Forsigtighedsregler .............................. 27
Tekniske data ....................................... 28
* Kun den europæiske model
3DK
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Nummer på illustration
r
Hvordan denne side anvendes
Benyt denne side til at finde placeringen på knapperne
og andre dele af systemet, der er nævnt i teksten.
TUNER/BAND wh (13 – 15, 18)
R
Navn på knap/del
R
Henvisningsside
Hovedenhed
ALFABETISK ORDEN
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
A–E
G–Z
AUDIO-jackstik ws (24)
Båndoptager A w; (16, 17)
Båndoptager B qh (16 – 19)
CD wj (11, 12, 18)
CD SYNC 7 (18)
DISC 1 – 3 0 (11, 12)
DISC SKIP/EX-CHANGE qa
(10, 11)
DISPLAY 2 (16, 21)
EFFECT ON/OFF qj (20)
?/1 (afbryder) 1
Z OPEN/CLOSE qs
Z (båndoptager B) qg
M qk
. qk
> qk
X qk
H qk
x qk
m qk
Z (båndoptager A) wa
GAME wf (22, 24)
GAME EQ ql (20, 24)
GAME MIXING 4 (22)
GROOVE 6 (20)
MOVIE EQ 5 (20)
MUSIC EQ 3 (20)
PHONES-jackstik qf
Pladeskuffe 9 (10)
REC PAUSE/START 8 (18)
TAPE A/B wg (16, 18)
TUNER/BAND wh (13 – 15, 18)
VIDEO-jackstik wd (24)
VOLUME-kontrol qd
1
2
3
4 5 6 78
wj
wh
wg
wf
9
0
qa
qs
qd
wd
ws
qf
wa
qg
w;
qh
ql
4DK
qk
qj
Subwoofer
(Kun MHC-GX40)
ALFABETISK ORDEN
A–Z
Indikator 1 (20)
ON/OFF 2 (20)
1
2
Liste over knappernes placering og henvisningssider
5DK
Fjernbetjening
ALFABETISK ORDEN
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
A–G
O–Z
CD ql (11, 12, 18)
CLEAR w; (12)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(19, 23)
CLOCK/TIMER SET 3 (10, 19,
23)
DISPLAY 6 (16, 21)
D.SKIP 7 (11)
ENTER qg (10, 12 – 14, 19, 23)
EQ +/– qf (20)
GAME 0 (22, 24)
GROOVE qd (20)
?/1 (afbryder) 4
M5
.5
>5
X5
N5
m5
x5
ON/OFF qh (20)
PLAY MODE wa (11, 12, 17)
PRESET +/– 5 (13 – 15)
REPEAT 8 (11)
SLEEP 1 (22)
STEREO/MONO 8 (15)
SURROUND qa (20)
TAPE A/B 9 (16, 18)
TUNER MEMORY qj (13, 14)
TUNER/BAND qk (13 – 15, 18)
TUNING +/– 5 (13 – 15)
VOL +/– qs
12 3 4
5
6
wa
7
w;
ql
qk
qj
qh
8
9
q;
qa
qs
qg
qd
qf
6DK
Klargøring
Tilslutning af systemet
Udfør følgende procedure 1 til 5 for at tilslutte systemet ved hjælp af de medfølgende ledninger
og tilbehørsdele.
FM-antenne
AM-rammeantenne
Subwoofer-højttaler*
Klargøring
Fronthøjttaler (Højre)
Fronthøjttaler (Venstre)
* Kun MHC-GX40
1 Tilslut fronthøjttalerne.
Tilslut højttalerkablerne til SPEAKERjackstikkene som vist herunder.
Indsæt kun den afisolerede del
2 Tilslut subwoofer-højttaleren.
(Kun MHC-GX40)
Tilslut højttalerkablerne til SUB WOOFER
OUT-jackstikket og SUB WOOFER
CONTROL-jackstikket som vist herunder.
R
+
SUB WOOFER OUT-jackstik
L
+
Rød/
Ensfarvet
(3)
–
Sort/Stribet (#)
SUB WOOFER CONTROL-jackstik
fortsættes
7DK
Tilslutning af systemet (fortsat)
4 Ved modeller forsynet med en
spændingsvælger indstilles VOLTAGE
SELECTOR, så den svarer til
spændingen i det lokale lysnet.
3 Tilslut FM/AM-antennerne.
Sæt AM-rammeantennen op, og tilslut den
dernæst.
230 - 240V
220V
120V
5 Tilslut netledningen til en
vægstikkontakt.
Jackstiktype A
Udstræk FM ledningsantennen
AM-rammeantenne vandret
FM
75
AM
Demonstrationen vises på displayet. Når
man trykker på ?/1, tændes systemet, og
demonstrationen slutter automatisk.
Hvis den medfølgende stikadapter, der
sidder på netstikket, ikke passer i
vægstikkontakten, skal adapteren tages af
(kun relevant for modeller forsynet med en
adapter).
Tilslutning af ekstraudstyr
Se side 24.
Jackstiktype B
Udstræk FM ledningsantennen
vandret
AM-rammeantenne
FM
CO75
AX
IAL
Påsætning af fronthøjttalerpuder
Anbring de medfølgende fronthøjttalerpuder på
undersiden af højttalerne for at stabilisere disse
og forhindre dem i at glide.
AM
Bemærk
Hold højttalerkablerne på afstand af antennerne for at
forebygge støj.
8DK
Placering af subwooferen (kun
MHC-GX40)
Da det menneskelige øre ikke kan bestemme
retningen og positionen hvorfra baslyden, der
gengives af en woofer (under 150 Hz) kommer,
kan du anbringe wooferen hvor i rummet det
passer dig. For at opnå en bedre basgengivelse
anbefaler vi, at du anbringer wooferen på et
solidt gulv, hvor det er sandsynligt, at resonans
ikke vil opstå.
Sæt to R6 (størrelse AA)
batterier i fjernbetjeningen
e
E
e
Bemærk
• Anbring altid wooferen stående op, idet der holdes
nogle centimeters afstand fra væggen.
• Hvis wooferen placeres midt i et rum, kan bassen
blive meget svækket. Årsagen til dette skyldes
indflydelse fra den stående bølge i rummet. Hvis
dette forekommer, skal wooferen flyttes væk fra
midten af rummet, eller årsagen til den stående
bølge skal elimineres, ved eksempelvis at anbringe
en boghylde på vægge, eller lign.
Når systemet skal bæres
E
Tip
Ved normal anvendelse skulle batterierne kunne
holde cirka seks måneder. Skift begge batterier ud
med nye, når fjernbetjeningen ikke længere kan styre
systemet.
Bemærk
Tag batterierne ud for at undgå risiko for skade
forårsaget af batterilækage, hvis fjernbetjeningen ikke
skal anvendes i længere tid.
Udfør følgende procedure for at beskytte
CD-mekanismen.
systemet.
2 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
3 Tag netledningen ud.
Klargøring
1 Sørg for at alle CD’er er taget ud af
9DK
CD
Indstilling af uret
1 Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
3 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at indstille
timetallet.
4 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
Minuttalsindikatoren blinker.
5 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at indstille
minuttallet.
6 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
Uret begynder at gå.
Justering af uret
1 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
2 Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen for at vælge “CLOCK
SET”, og tryk derefter på ENTER på
fjernbetjeningen.
3 Udfør samme procedure som i punkt 3 til 6
ovenfor.
Bemærk
Urindstillingerne forsvinder, når man tager
netledningen ud, eller der indtræffer en
strømafbrydelse.
10DK
Isætning af en CD
1 Tryk på Z OPEN/CLOSE.
Pladeskuffen åbner.
2 Anbring en CD med mærkatsiden op i
pladeskuffen.
Når der spilles en
CD-single (8 cm
CD), placeres den
på skuffens inderste
cirkel.
For at isætte andre CD’er trykker man på
DISC SKIP/EX-CHANGE for at dreje
pladeskuffen.
3 Tryk på Z OPEN/CLOSE for at lukke
pladeskuffen.
Afspilning af en CD
— Normal afspilning/
Afspilning i tilfældig rækkefølge/
Gentaget afspilning
Med dette system kan man afspille en CD på
forskellige måder.
Pladeskuffenummer
Indikator
for isat CD
Spornummer
på fjernbetjeningen, indtil den ønskede
indstilling vises på displayet.
Vælg
For at spille
ALL DISCS
(Normal afspilning)
Alle CD’er i pladeskuffen
kontinuerligt.
1DISC
(Normal afspilning)
Sporene på den valgte CD
i oprindelig rækkefølge.
Udfør følgende
stoppe afspilning
Tryk på x.
holde pause
Tryk på X. Tryk igen for at
genoptage afspilning.
vælge et spor
Under afspilning eller pause
trykker man på > eller
..
finde et sted på et
spor
Under afspilning trykker man
på M eller m. Slip
knappen, når det ønskede sted
er fundet.
vælge en CD under
stopindstilling
Tryk på DISC 1 – 3 eller
DISC SKIP/EX-CHANGE
(eller D.SKIP på
fjernbetjeningen).
skifte til CDfunktion fra en
anden kilde
Tryk på DISC 1 – 3
(Automatisk kildevalg).
Tag CD’en ud
Tryk på Z OPEN/CLOSE.
skifte andre CD’er
under afspilning
Tryk på DISC SKIP/EXCHANGE.
Sporene på den valgte CD
1DISC SHUF
i tilfældig rækkefølge.
(Afspilning i
tilfældig rækkefølge)
Sporene på alle CD’er i
den rækkefølge, som de
ønskes afspillet (se
“Indprogrammering af
CD-spor” på side 12).
gentage afspilning
Tryk på REPEAT under
(Gentaget afspilning) afspilning, indtil “REP” eller
“REP 1” vises.
REP*: For alle sporene på
CD’en i op til fem gange.
REP 1**: Blot et enkelt spor.
For at afbryde gentaget
afspilning trykker man på
REPEAT indtil “REP” eller
“REP 1” forsvinder.
CD
Sporene på alle CD’er i
ALL DISCS SHUF
tilfældig rækkefølge.
(Afspilning i
tilfældig rækkefølge)
3 Tryk på H (eller N på
For at
Spilletid
1 Tryk på CD.
2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE
PGM
(Programafspilning)
Andre betjeninger
* Man kan ikke vælge “REP” og “ALL DISCS
SHUF” på samme tid.
** Når man vælger “REP 1”, gentages sporet
uophørligt, indtil “REP 1” annulleres.
Bemærk
Afspilningsmåden kan ikke ændres, mens der spilles
en CD. For at ændre afspilningsmåden skal man først
trykke på x for at stoppe afspilning.
fjernbetjeningen).
11DK
Indprogrammering af CDspor
— Programafspilning
Man kan fremstille et program bestående af op
til 25 spor fra alle CD’erne i den rækkefølge,
som sporene ønskes afspillet.
1 Tryk på CD.
2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE
på fjernbetjeningen, indtil “PGM” vises
på displayet.
3 Tryk på en af DISC 1 – 3 knapperne for
6 Programmér yderligere disks eller spor.
For at programmere
Gentag punkterne
Andre disks
3 og 5
Andre spor på den
samme disk
4 og 5
Andre spor på andre
disks
3 til 5
7 Tryk H (eller N på fjernbetjeningen).
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
afbryde
programafspilning
Tryk på fjernbetjeningen
gentagne gange på PLAY
MODE, indtil “PGM” og
“SHUF” forsvinder.
slette et spor fra
programmets
slutning
Tryk på CLEAR på
fjernbetjeningen under
stopindstilling.
at vælge en CD.
For at indprogrammere alle sporene på en
CD på en gang skal man gå til punkt 5,
mens “AL” vises.
4 Tryk på . eller >, indtil det
ønskede spornummer vises på
displayet.
Pladeskuffenummer
Samlet spilletid (inklusive
det valgte spor)
Valgt spornummer
5 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
Sporet indprogrammeres. Sporets nummer i
den indprogrammerede rækkefølge vises,
efterfulgt af den samlede spilletid på
programmet.
12DK
Tips
• Det fremstillede program bevares i hukommelsen
efter at programafspilning er færdig. Tryk på CD,
og derefter på H for at spille det samme program
igen (eller N på fjernbetjeningen).
• “--.--” vises, når den samlede tid på CDprogrammet overstiger 100 minutter, eller når man
vælger et CD-spor, hvis nummer er 21 eller
derover.
Tuner
Indprogrammering af
faste, forvalgte
radiostationer
Der kan forvælges op til 20 stationer på FM og
10 stationer på AM som faste stationer. Du kan
derefter indstille på enhver af disse stationer
ved ganske enkelt at vælge det tilsvarende
forvalgsnummer.
Der er to måder til at forvælge og lagre faste
stationer.
For at
Metode
automatisk forvalg af
alle de stationer, der
kan modtages i dit
område
Automatisk indstilling af
faste stationer
indstil
radiofrekvensen på
dine favoritstationer
manuelt
Manuel indstilling af faste
stationer
Indstilling af faste stationer
ved hjælp af automatisk
afstemning
1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
for at vælge “FM” eller “AM”.
2 Hold m eller M (eller TUNING – eller
+ på fjernbetjeningen) inde, indtil
frekvensangivelsen begynder at skifte,
og slip den dernæst.
Gennemløbet stopper automatisk, når
systemet stiller ind på en station. “TUNED”
og “STEREO” (ved en FM
stereoudsendelse) vises.
Hvis “TUNED” ikke vises, og
gennemløbet ikke standser
Indstil frekvensen på den ønskede
radiostation som beskrevet i punkterne 2 til
og med 6 i “Indstilling af faste stationer ved
hjælp af manuel afstemning”.
3 Tryk på TUNER MEMORY på
fjernbetjeningen.
Et forvalgsnummer vises på displayet.
Stationerne lagres begyndende med
forvalgsnummer 1.
Tuner
Forvalgsnummer
4 Tryk gentagne gange på . eller >
(eller PRESET – eller + på
fjernbetjeningen) for at vælge det
ønskede forvalgsnummer.
5 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
6 Gentag punkterne 1 til 5 for at forvælge
andre faste stationer.
fortsættes
13DK
Indprogrammering af faste, forvalgte
radiostationer (fortsat)
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
Indstilling af faste stationer
ved hjælp af manuel
afstemning
indstilling på en
station med et
svagt signal
Følg fremgangsmåden beskrevet i
“Indstilling af faste stationer ved
hjælp af manuel afstemning”.
1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
indstilling at en
anden station på
et eksisterende
forvalgsnummer
Start igen fra punkt 1. Efter punkt
3, trykker du gentagne gange på
. eller > (eller PRESET –
eller + på fjernbetjeningen) for at
vælge det forvalgsnummer, hvor
du ønsker at lagre den anden
station.
for at vælge “FM” eller “AM”.
2 Tryk gentagne gange på m eller M
(eller TUNING – eller + på
fjernbetjeningen) for at stille ind på den
ønskede station.
3 Tryk på TUNER MEMORY på
fjernbetjeningen.
Et forvalgsnummer vises på displayet.
Stationerne lagres begyndende med
forvalgsnummer 1.
4 Tryk gentagne gange på . eller >
(eller PRESET – eller + på
fjernbetjeningen) for at vælge det
ønskede forvalgsnummer.
5 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
6 Gentag punkterne 1 til 5 for at forvælge
andre faste stationer.
Ændring af AMafstemningsintervallet (gælder ikke
de europæiske og mellemøstlige
modeller)
AM-afstemningsintervallet er fra fabrik
indstillet til 9 kHz (10 kHz i nogle områder).
For at ændre AM-afstemningsintervallet
indstilles først på en vilkårlig AM-station,
hvorefter der slukkes for systemet. Mens
TUNER/BAND knappen holdes inde, tændes
igen for systemet. Når afstemningsintervallet
ændres, slettes alle forvalgte AM-stationer.
Udfør samme procedure for at sætte intervallet
tilbage igen.
Bemærk
Man kan ikke ændre AM-afstemningsintervallet,
mens strømbesparelsesfunktionen er aktiveret.
Tips
• Faste stationer bevares i hukommelsen en halv dag,
selv om du afbryder netledningen eller der
indtræffer en strømafbrydelse.
• For at forbedre modtagningen, justeres antennes
retningsorienteringen, eller den medfølgende
antenne anbringes nær et vindue eller udendørs.
14DK
Lytning til radioen
Du kan lytte til en radiostation enten ved at
vælge en fast station, eller ved manuelt at stille
ind på stationen.
Lytning til en fast station
— Indstilling på faste stationer
Indprogrammér først faste stationer i tunerens
hukommelse (se “Indprogrammering af faste,
forvalgte radiostationer” på side 13).
1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
for at vælge “FM” eller “AM”.
2 Tryk gentagne gange på . eller >
(eller PRESET – eller + på
fjernbetjeningen) for at vælge den
ønskede station.
Forvalgsnummer
Frekvens
Lytning til radiostationer, der
ikke er indprogrammeret som
faste
— Manuel afstemning
1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
for at vælge “FM” eller “AM”.
2 Tryk gentagne gange på m eller M
(eller TUNING – eller + på
fjernbetjeningen) for at stille ind på den
ønskede station.
Tips
• For at forbedre modtagning af udsendelser kan man
retningsindstille de medfølgende antenner.
• Hvis der forekommer statisk støj under en FMstereoudsendelse, trykkes gentagne gange på
STEREO/MONO på fjernbetjeningen, indtil
“MONO” vises. Der vil ikke være nogen
stereoeffekt, men modtagningen forbedres.
• Hold m eller M (eller TUNING – eller + på
fjernbetjeningen) inde. Frekvensangivelsen skifter,
og gennemløbet stopper, når systemet stiller ind på
en station (Automatisk afstemning).
• For at optage fra radioen, skal du se “Optagelse på
et bånd” på side 18 eller “Timerstyret optagelse af
radioprogrammer” på side 19.
Tuner
15DK
Bånd
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
(MHC-RG110/RG33/RG22, MHC-RL3,
kun den europæiske model)
Hvad er Radio Data System?
Radio Data System (RDS) er en
udsendelsesform, hvormed radiostationer kan
sende ekstra information sammen med det
normale programsignal. Denne tuner er
forsynet med bekvemme RDS-finesser, som
eksempelvis angivelse af stationsnavn og
lokalisering af stationer efter programtype.
RDS findes kun i forbindelse med FM
stationer.*
Bemærk
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station,
som man har indstillet på, ikke transmitterer RDS
signalet på korrektvis, eller hvis signalet er svagt.
* Ikke alle FM stationer byder på RDS service,
ligesom de ikke alle tilbyder samme former for
service. Hvis du ikke er bekendt med RDS
systemet, kan du sikkert få information om RDS
service i dit geografiske område hos dine lokale
radiostationer.
Modtagning af RDS
udsendelser
Vælg en ganske enkelt station på FM-båndet.
Når man har indstillet på en station, der byder
på RDS service, vises stationens navn på
displayet.
Kontrol af RDS information
Hvert tryk på DISPLAY skifter displayet
cyklisk som følger:
Stationsnavn* t Frekvens t Programtype*
t Urvisning t Effektstatus
* Hvis RDS udsendelsen ikke modtages, kan det ske,
at stationsnavnet og programtypen ikke angives på
displayet.
16DK
Indsætning af et bånd
1 Tryk gentagne gange på TAPE A/B for
at vælge båndoptager A eller B.
2 Tryk på Z.
3 Isæt et bånd i båndoptager A eller B
med den side, som du ønsker at
afspille/optage på vendt fremad.
Med siden, som
ønskes spillet/
indspillet på,
vendende frem.
Afspilning af et bånd
Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd.
Søgning efter begyndelsen på det
aktuelle eller efterfølgende spor
(AMS)*
For at søge i fremad retning
1 Isæt et bånd.
For at afspille begge båndoptagere i
rækkefølge, trykker du gentagne gange på
PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil
“RELAY” (Relay Play)* vises på displayet.
2 Tryk på H (eller N på
Tryk på > under afspilning.
“TAPE A (eller TAPE B) >>> +1” vises.
For at søge i bagud retning
Tryk på . under afspilning.
“TAPE A (eller TAPE B) <<< –1” vises.
fjernbetjeningen).
* AMS (Automatisk musiksensor)
Båndet begynder at spille.
Bemærk
Det kan ske, at AMS-funktionen ikke virker korrekt
under følgende omstændigheder:
– Når det uindspillede mellemrum mellem spor er
mindre end 4 sekunder langt.
– Når systemet er anbragt tæt på et fjernsyn.
* Efter afspilning af forsiden af båndoptager A,
afspiller båndoptager B forsiden, og stopper
dernæst.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stoppe afspilning
Tryk på x.
holde pause
Tryk på X. Tryk igen for at
genoptage afspilning.
spole hurtigt frem
eller tilbage
Tryk på m eller M.
udtage båndet
Tryk på Z.
Bånd
17DK
Optagelse på et bånd
— CD-synkroniseret optagelse/Manuel optagelse
Du kan optage fra en CD, et bånd (eller tilsluttede komponenter) eller radioen. Man kan anvende
TYPE I (normal) type bånd. Optageniveauet justeres automatisk.
Punkter
Manuel optagelse fra en CD
(CD-synkroniseret optagelse)
Manuel optagelse fra en CD/et bånd/radio
1
2
3
Sæt et optagbart bånd i båndoptager B.
4
Tryk på CD.
Tryk på CD, TAPE A/B eller TUNER/BAND.
Isæt den CD som ønskes
optaget.
Isæt den CD eller det bånd (eller den
andre musikkilde), eller indstil på den
station, som ønskes optaget.
Tryk på CD SYNC.
Tryk på REC PAUSE/START.
Båndoptager B står standby til optagelse.
“REC” blinker.
5
Tryk på REC PAUSE/START.
Optagelse starter.
Tryk på REC PAUSE/START, og start
dernæst afspilning af den kilde, der
ønskes optaget.
Stop af optagelse
Bemærk
Tryk på x.
Man kan ikke lytte til en anden kilde, mens der
optages.
Tip
Ved optagelse fra radioen:
Hvis der høres støj, mens der optages fra radioen, skal
man retningsindstille den respektive antenne for at
reducere støjen.
18DK
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer
Man kan optage en fast radiostation startende
fra et specificeret tidspunkt.
For at foretage timerstyret optagelse af en
radiostation, skal den først forvælges som fast
station (se “Indprogrammering af faste,
forvalgte radiostationer” på side 13), og uret
skal indstilles (se “Indstilling af uret” på
side 10).
1 Stil ind på den faste radiostation (se
“Lytning til radioen” på side 15).
2 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
6 Sæt et optagbart bånd i båndoptager B.
7 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Lydstyrken er reduceret til et minimum når
optagelsen starter.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
kontrollere
indstillingen
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT
på fjernbetjeningen og tryk
gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at vælge
“REC SELECT”, og tryk derefter
på ENTER på fjernbetjeningen.
ændre
indstillingen
Start igen fra punkt 1.
annullere
timeren
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT
på fjernbetjeningen og tryk
gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at vælge
“TIMER OFF”, og tryk derefter på
ENTER på fjernbetjeningen.
“DAILY SET” vises.
3 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at vælge “REC
SET”, og tryk derefter på ENTER på
fjernbetjeningen.
“ON” vises og timetalsindikatoren blinker
på displayet.
4 Indstil klokkeslættet hvor optagelse
skal starte.
• Hvis systemet er tændt på det programmerede
tidspunkt for start, aktiveres timerstyret optagelse
ikke.
• Når sleeptimeren er aktiveret, vil timerstyret
optagelse og dagligtimeren til timerstyret optagelse
ikke tænde for systemet, før sleeptimeren slukker
systemet.
• Man kan ikke aktivere dagligtimeren og
timeroptagelse på samme tid.
Bånd
Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille timetallet,
og tryk derefter på ENTER på
fjernbetjeningen.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille minuttallet,
og tryk derefter på ENTER på
fjernbetjeningen.
Bemærk
5 Gentag punkt 4 for at indstille
tidspunktet for stop af optagelsen.
Starttidspunktet vises, efterfulgt af
stoptidspunktet, den faste station, der skal
optages (f.eks. “TUNER FM 5”), hvorefter
det oprindelig display vises.
19DK
Lydjustering
Anvendelse af
subwooferen
(Kun MHC-GX40)
Du kan bruge lyden fra subwooferen, når det
passer med lydkilden.
Annullering af effekten
Tryk på EFFECT ON/OFF (eller ON/OFF på
fjernbetjeningen).
Lydeffektmuligheder
“SURR” vises, hvis man vælger en effekt med
surroundeffekter.
MUSIC EQ
Tryk på ON/OFF på subwooferen.
Effekt
Indikatoren lyser op, når subwooferen tændes.
ROCK
POP
Tryk igen på knappen for at slukke
subwooferen.
Standard musikkilder
MOVIE EQ
Tip
Effekt
Du kan anvende VOLUME (eller VOL – eller + på
fjernbetjeningen) til at justere lydstyrken på
subwooferen, der er sammenkoblet med
fronthøjttalerne.
MOVIE
Lydspor og specielle
lyttesituationer
GAME EQ
Effekt
Justering af lyden
GAME
PlayStation 1, 2 og andre TVcomputerspil musikkilder
Man kan gøre bassen kraftigere og skabe en
kraftigere lyd.
Tryk på GROOVE.
Valg af surroundeffekt
“GROOVE” vises på displayet og
lydindstillingen skifter til powerindstilling.
Tryk på SURROUND på fjernbetjeningen.
Tryk igen på knappen for at slå GROOVE fra.
“SURR”vises på displayet.
Valg af lydeffekt
Vælg effekten i musikmenuen
Tryk gentagne gange på MUSIC EQ,
MOVIE EQ eller GAME EQ (eller EQ – eller
+ på fjernbetjeningen*) for at vælge den
ønskede forindstilling.
Navnet på forindstillingen vises på displayet.
Se oversigten “Lydeffektmuligheder”.
* Man kan vælge alle effekterne i rækkefølge.
20DK
Tryk igen på knappen for at slå SURROUND
fra.
Display
Slukning af displayet
— Strømbesparende indstilling
Selvom systemet er slukket, forbruger det
strøm til at vise uret og til at forblive i
indstilling til at reagere på kommandoer fra
fjernbetjeningen. Strømbesparelsesfunktionen
reducerer den mængde strøm, der forbruges
under standby-indstilling.
I denne indstilling vises uret ikke.
Tryk gentagne gange på DISPLAY, mens
systemet er slukket, indtil
demonstrationsdisplayet eller urvisningen
forsvinder.
Annullering af den strømbesparende
indstilling
Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Demonstrationsdisplay t Urvisning* t
Ingen visning (Strømbesparende indstilling)
Anvendelse af CDdisplayet
Kontrol af tilbageværende tid
Tryk gentagne gange på DISPLAY under
afspilning.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
Forløbet tid på det aktuelle spor t
Tilbageværende tid på det aktuelle spor t
Tilbageværende tid på den aktuelle CD t
Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus
Kontrol af den samlede
spilletid
Tryk gentagne gange på DISPLAY under
stopindstilling.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
* Uret vises kun, hvis du indstiller uret.
Under normal afspilning:
Tip
Samlet antal spor og samlet spilletid t
Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus
Timeren fortsætter med at virke under
strømbesparelsesfunktionsindstillingen.
Under indstilling til
programafspilning, når der findes et
program:
Det sidste spornummer i programmet og den
samlede spilletid t Samlet antal af
programmerede spor (i fem sekunder) t
Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus
Lydjustering/Display
21DK
Andre finesser
Forbedring af lyden fra
TV-computerspil
— Spilsynkronisering
Man skal tilslutte en maskine til TVcomputerspil (se “Tilslutning af en
videospilkonsol” på side 24).
Tryk på GAME.
Tips
• I standbyindstillingen tænder systemet automatisk.
• GAME EQ vælges automatisk.
• Disse betjeninger kan ikke udføres, mens systemet
er i strømbesparende indstilling.
Miksning af lyd fra
videospil med anden
lydkilde
— Spilmiksning
1 Vælg den ønskede lydkilde.
2 Tryk på GAME MIXING.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
niveauet på spillets lyd cyklisk om følger:
MIXING LOW t MIXING MID t
MIXING HIGH t MIXING OFF
Tips
• GAME MIXING indikatoren lyser, mens Game
Mixing er slået til.
• Når Game Mixing en gang er slået til, forbliver
indstillingen aktiv så længe strømmen er tændt,
også selv om lydkilden ændres.
Bemærk
Hvis du starter optagelse, mens Game Mixing er
aktiveret, slås Game Mixing fra. For at optage den
miksede lyd, trykker du på GAME MIXING efter
punkt 4 i “Manuel optagelse fra en CD/et bånd/radio”
på side 18, og trykker derefter på REC PAUSE/
START for at starte optagelsen.
22DK
Indslumring til musik
— Sleeptimer
Man kan indstille systemet til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum, således at
man kan falde i søvn til musik.
Tryk på SLEEP på fjernbetjeningen.
Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen
(tid inden systemet slukker) cyklisk som følger:
AUTO* t 90 MIN t 80 MIN t 70 MIN
t … t 10 MIN t OFF
* Systemet slukker automatisk, når den aktuelle CD
eller et bånd er færdig med at spille (op til 100
minutter).
Andre betjeninger
For at
Tryk på
kontrollere
resterende tid**
SLEEP på fjernbetjeningen én
gang.
ændre
slukketidspunkt
SLEEP gentagne gange på
fjernbetjeningen for at vælge
det ønskede tidsrum.
annullere
SLEEP på fjernbetjeningen
sleeptimerfunktionen gentagne gange, indtil
“SLEEP OFF” vises.
** Du kan ikke kontrollere den tilbageværende tid,
når du vælger “AUTO”.
Opvågning til musik
— Dagligtimer
Man kan blive vækket med musik på et forvalgt
tidspunkt. Sørg for, at uret er indstillet (se
“Indstilling af uret” på side 10).
1 Klargør den musikkilde, som ønskes
spillet.
• CD: Isæt en CD. Man kan lave et
program, hvis man vil starte fra et
bestemt spor (se “Indprogrammering af
CD-spor” på side 12).
• Bånd: Sæt et bånd i med den side, der
skal afspilles, vendende fremad.
• Radio: Indstil på den ønskede faste
station (se “Lytning til radioen” på
side 15).
8 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
Typen af timer (“DAILY”), efterfulgt af
starttidspunktet, stoptidspunktet, og
musikkilden vises, hvorefter det oprindelige
display vises.
9 Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
kontrollere
indstillingen
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT
på fjernbetjeningen, og tryk
gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at vælge
“DAILY”, og tryk dernæst på
ENTER på fjernbetjeningen.
ændre
indstillingen
Start igen fra punkt 1.
annullere
timeren
Tryk på CLOCK/TIMER SELECT
på fjernbetjeningen og tryk
gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen for at vælge
“TIMER OFF”, og tryk derefter på
ENTER på fjernbetjeningen.
2 Justér lydstyrken.
3 Tryk på CLOCK/TIMER SET på
fjernbetjeningen.
“DAILY SET” vises.
4 Tryk på ENTER på fjernbetjeningen.
“ON” vises, og timetalsangivelsen blinker.
5 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille timetallet,
og tryk dernæst på ENTER på
fjernbetjeningen.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på . eller > på
fjernbetjeningen for at indstille minuttallet,
og tryk dernæst på ENTER på
fjernbetjeningen.
stoptidspunktet for afspilningen.
7 Tryk gentagne gange på . eller >
på fjernbetjeningen, indtil den ønskede
musikkilde vises.
Angivelsen skifter som følger:
Systemet tænder 15 sekunder før det indstillede
tidspunkt.
Bemærk
• Hvis man anvender sleeptimeren, vil dagligtimeren
ikke tænde for systemet, før sleeptimeren har
slukket for det.
• Man kan ikke aktivere dagligtimeren og Timerstyret
optagelse på samme tid.
• Hvis systemet er tændt på det forindstillede
tidspunkt, kan man ikke aktivere dagligtimeren.
Andre finesser
6 Gentag punkt 5 for at indstille
Tip
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
23DK
Ekstra komponenter
Tilslutning af en videospilkonsol
Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med
hver komponent.
Videospilkonsol (ekstraudstyr)
Fra audio- og videoudgangen på
videospilkonsollen
TV
Til videoindgangen på et TV
A VIDEO INPUT-jackstik
Bemærk
Anvend et videokabel (medfølger ikke) til at
tilslutte videoudgangen på videospilkonsollen
(ekstraudstyr) til dette jackstik.
• Billedet fra maskinen til TV-computerspil kan blive
vist på TV-skærmen, selv når der er slukket for
systemet.
• Se “Valg af lydeffekt” på side 20 for oplysninger
om lydeffekter for TV-computerspil.
• Hvis man trykker på GAME, mens systemet er
slukket, tænder systemet, funktionen skifter til
GAME, og equalizeren skifter også til GAME EQ.
• Hvis man trykker på GAME, mens systemet er
tændt, skifter funktionen til GAME, og equalizeren
skifter automatisk til GAME EQ på samme måde.
B AUDIO INPUT-jackstik
Anvend audiokabler (medfølger ikke) til at
tilslutte audioudgangen på videospilkonsollen
(ekstraudstyr) til disse jackstik. Du kan herefter
udsende lyden gennem dette system.
C VIDEO OUT-jackstik
Anvend et videokabel (medfølger ikke) til at
tilslutte videoudgangen på TV’et til dette
jackstik.
24DK
Fejlfinding
Problemer og
afhjælpninger
Kraftig brum eller støj.
• Et TV eller en videobåndoptager er placeret for
tæt på systemet. Flyt systemet væk fra TV’et
eller videobåndoptageren.
Benyt følgende fejlfindingsliste, hvis der opstår
problemer med systemet.
Timeren kan ikke indstilles.
Undersøg først, om netledningen er sat korrekt
i og højttalerne er tilsluttet sikkert og korrekt.
“DAILY” og “REC” vises ikke, når man trykker
på CLOCK/TIMER SET.
Kontakt venligst den nærmeste Sonyforhandler, hvis et problem ikke kan afhjælpes
med følgende anvisninger.
Generelt
Displayet begynder at blinke, så snart
netledningen sættes i, selv om man ikke har
tændt for systemet (se punkt 5 i “Tilslutning af
systemet” på side 8).
• Tryk to gange på DISPLAY, mens systemet er
slukket. Demonstrationen forsvinder.
“– –:– –” lyser på displayet.
• Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret og
eventuelle timerindstillinger igen.
• Netledningen er blevet taget ud, eller der har
været en strømafbrydelse, varende mere end et
halvt døgn.
Udfør følgende igen:
— “Indstilling af uret” på side 10
— “Indprogrammering af faste, forvalgte
radiostationer” på side 13
Hvis timeren også har været indstillet, skal man
også udføre “Opvågning til musik” på side 23 og
“Timerstyret optagelse af radioprogrammer” på
side 19.
• Indstil timeren korrekt.
• Indstil uret.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Der er en forhindring placeret mellem
fjernbetjeningen og stereosystemet.
• Fjernbetjeningen peger ikke i retning mod
systemets sensor.
• Batterierne er opbrugte. Udskift batterierne.
Der er akustisk tilbagekobling.
• Sænk lydstyrken.
Farveuregelmæssigheder på TV-skærmen bliver
ved med at forekomme.
• Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det derefter
efter 15 til 30 minutter. Hvis
farveuregelmæssigheder stadig forekommer, skal
højttalerne placeres længere væk fra fjernsynet.
Ekstra komponenter/Fejlfinding
Urindstillinger/forvalg af faste radiostationer/
indstilling af timer er blevet annulleret.
• Indstil uret korrekt.
Højttalere
Lyden kommer fra en kanal, eller ubalanceret
lydstyrke i venstre og højre kanal.
• Kontrollér højttalertilslutningerne og højttalernes
placering.
Lyden mangler bas.
• Kontrollér at højttalerens + og – jackstik er
tilsluttet korrekt.
Der er ingen lyd.
• Drej VOLUME med uret.
• Hovedtelefonerne er tilsluttet.
• Sæt kun den afisolerede del af højttalerkablet ind
i SPEAKER-jackstikket. Sættes vinyldelen af
højttalerkablet i, vil det forhindre tilslutning af
højttaleren.
• Der sendes ingen lyd ud under timerstyret
optagelse.
fortsættes
25DK
Problemer og afhjælpninger (fortsat)
Tuner
CD-afspiller
Kraftig brum eller støj (“TUNED” eller “STEREO”
blinker på displayet).
Pladeskuffen lukker ikke.
• CD’en er ikke placeret korrekt.
CD’en vil ikke spille.
•
•
•
•
CD’en ligger ikke fladt i pladeskuffen.
CD’en er snavset.
CD’en er sat i med etiketten nedad.
Der er fugt på CD’en.
Afspilning starter ikke fra første spor.
• Afspilleren er indstillet til programafspilning
eller afspilning i tilfældig rækkefølge. Tryk
gentagne gange på PLAY MODE, indtil “PGM”
eller “SHUF” forsvinder.
Pladeskuffen åbner ikke, og “LOCKED” vises.
• Kontakt din Sony forhandler eller et autoriseret
Sony serviceværksted.
Båndoptager
• Retningsindstil antennen.
• Signalstyrken er for svag. Tilslut den eksterne
antenne.
En stereo FM-udsendelse kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk gentagne gange på STEREO/MONO på
fjernbetjeningen, indtil “MONO” forsvinder.
Hvis der opstår andre problemer end
de ovenfor beskrevne, nulstilles
systemet som følger:
1 Tag netledningen ud.
2 Sæt netledningen i igen.
3 Tryk på x, GROOVE, og ?/1 samtidigt.
4 Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Systemet nulstilles til fabriksindstillingerne.
Alle de indstillinger, som man selv har
foretaget, slettes.
Båndet optager ikke.
• Ingen bånd i kassetteholderen.
• Tappen er blevet fjernet fra kassetten (se
“Hvordan et bånd sikres permanent” på side 27).
• Båndet er spolet helt til slutningen.
Båndet hverken optager eller afspiller, eller
lydniveauet er sænket.
• Tonehovederne er tilsmudsede (se “Rengøring af
tonehoveder” på side 28).
• Magnetisme ophobet i indspilnings/
afspilningshovederne (se “Afmagnetisering af
tonehovederne” på side 28).
Båndet slettes ikke fuldstændigt.
• Magnetisme ophobet i indspilnings/
afspilningshovederne (se “Afmagnetisering af
tonehovederne” på side 28).
Kraftig wow eller flutter, eller udfald af lyden.
• Kapstanaksler eller trykruller i båndoptageren er
tilsmudsede (se “Rengøring af tonehoveder” på
side 28).
Forøget støj, eller sletning af diskantfrekvenser.
• Magnetisme ophobet i indspilnings/
afspilningshovederne (se “Afmagnetisering af
tonehovederne” på side 28).
26DK
Meddelelser
En af følgende meddelelser vises eller blinker
evt. på displayet, mens systemet er i brug.
NO DISC
• Der er ingen CD i pladeskuffen.
OVER
• Slutningen på CD’en er nået.
“PROTECT” og “PUSH POWER” vises skiftevis.
• Et kraftigt signal blev ført ind. Tryk på ?/1 for
at slukke systemet, og efterlad det slukket et
stykke tid, og tryk derefter igen på ?/1 for at
tænde for systemet. Hvis “PROTECT” og
“PUSH POWER” vises skiftevis, selv efter at der
er tændt for systemet igen, skal man trykke på
?/1 for at slukke systemet, og dernæst
kontrollere højttalerkablet.
Yderligere oplysninger
Forsigtighedsregler
Om driftsspænding
Før systemet tages i anvendelse, skal man kontrollere,
at systemet kører på samme spænding som
spændingen i det lokale lysnet.
Om sikkerhed
• Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt, så
længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt, også selv om der er slukket på apparatets
netafbryder.
• Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, bør
netstikket tages ud af stikkontakten. Når
netledningen tages ud af stikkontakten, skal man
trække i selve stikket, aldrig i ledningen. Træk
aldrig i ledningen.
• Skulle en genstand eller væske falde eller trænge
ind i komponenten, skal strømmen afbrydes,
hvorefter systemet skal efterses af en kvalificeret
reparatør, før det tages i brug igen.
• Netledningen må kun udskiftes på et kvalificeret
værksted.
Om placering
Bemærkninger om CD’er
• Rengør CD’en med en renseklud, før du spiller den.
Aftør CD’en fra midten og ud mod kanten.
• Anvend aldrig opløsningsmidler.
• Udsæt aldrig CD’er for direkte sollys eller
varmekilder.
Bemærkning vedrørende afspilning
af CD-R/CD-RW
Det kan ske, at CD’er optaget på CD-R/CD-RW drev
ikke kan afspilles som følge af ridser, snavs,
optagekvaliteten eller egenskaber ved drevet.
Desuden kan CD’er, der ikke er blevet slutbehandlet
ved afslutningen af optagelsen, ikke afspilles.
Musikdisc’e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc’e, der
følger cd-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdisc’e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der
blandt disse disc’e er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette
produkt.
Rengøring af kabinettet
Anvend en blød klud, der er let fugtet med en mild
vaskemiddelopløsning.
Hvordan et bånd sikres permanent
For at forebygge utilsigtet optagelse på et allerede
optaget bånd, brækkes kassettetappen af på side A
eller B, som vist på illustrationen. Hvis man senere
ønsker at optage på båndet igen, dækkes hullet efter
tappen med tape.
Yderligere oplysninger
• Placér ikke systemet, hvor det ikke står vandret.
• Placér ikke systemet på steder, hvor det er udsat for:
— ekstrem kulde eller varme
— støv eller snavs
— meget fugt
— vibrationer og rystelser
— direkte sollys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, derer specialbehandlet
(med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
der opstår spørgsmål om eller problemer med
systemet.
Om ophedning
• Selv om systemet bliver varmt under anvendelse er
dette ikke nogen fejl.
• Placér systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation, så ophedning undgås.
• Hvis man vedblivende anvender systemet og spiller
højt, vil temperaturen på kabinettets top, bund og
sider stige betragteligt. For at undgå forbrænding
bør man ikke berøre kabinettet.
• For at forebygge fejlfunktion må køleblæserens
ventilationshul ikke tildækkes.
Tap på side B
Tap på side A
Bræk tappen
af på side A
Om anvendelse
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan fugt
fortættes på linsen inde i CD-afspilleren. Hvis dette
sker, fungerer systemet ikke korrekt. Tag CD’en ud,
og lad systemet stå tændt i cirka en time, indtil
fugten er fordampet.
• Tag disk og diskette ud, før systemet flyttes.
fortsættes
27DK
Forsigtighedsregler (fortsat)
Før en kassette anbringes i
båndoptageren
Stram et løst bånd op. Ellers kan båndet blive viklet
ind i båndoptagerdele og blive ødelagt.
Når der anvendes bånd, der er
længere end 90 minutter
Denne slags bånd er meget elastiske. Undgå hyppige
skift af båndbetjeninger, eksempelvis afspilning, stop,
fremspoling, osv. Båndet kan blive viklet ind i
båndoptagerdele.
Rengøring af tonehoveder
Rengør tonehovederne efter hver 10 timers brug.
Sørg for at rense tonehovederne før indspilning af
særligt vigtige optagelser, eller efter afspilning af et
gammelt bånd. Anvend en separat solgt rensekassette
af tør- eller vådtype. Følg brugsanvisningen, der
følger med rensekassetten.
Afmagnetisering af tonehovederne
Afmagnetisér tonehovederne og metaldelene, der
kommer i kontakt med båndet efter hver 20 til 30
timers brug med en separat solgt
afmagnetiseringskassette. Følg brugsanvisningen, der
følger med afmagnetiseringskassetten.
28DK
Tekniske data
Forstærker
Nordamerikanske modeller:
MHC-GX40
Fronthøjttaler
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
60 + 60 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Samlet harmonisk forvrængning
mindre end 0,07%
(6 ohm ved 1 kHz, 30 W)
Subwoofer
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
120 watt (12 ohm ved
40 Hz, 10% THD)
Samlet harmonisk forvrængning
mindre end 0,07%
(12 ohm ved 40 Hz, 60 W)
MHC-GX30
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
75 + 75 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Samlet harmonisk forvrængning
mindre end 0,07%
(6 ohm ved 1 kHz, 40 W)
MHC-GX20
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
60 + 60 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Samlet harmonisk forvrængning
mindre end 0,07%
(6 ohm ved 1 kHz, 30 W)
Europæiske modeller:
MHC-RG33, MHC-RL3
DIN udgangseffekt (nominel)
60 + 60 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
75 + 75 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Musikudgangseffekt (reference)
150 + 150 watt (6 ohm
ved 1 kHz, 10% THD)
MHC-RG110/RG22
DIN udgangseffekt (nominel)
50 + 50 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
60 + 60 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
Musikudgangseffekt (reference)
120 + 120 watt (6 ohm
ved 1 kHz, 10% THD)
Andre modeller:
MHC-RG33
Følgende er målt ved AC 120, 220, 240 V, 50/60 Hz
DIN udgangseffekt (nominel)
60 + 60 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
75 + 75 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
MHC-RG22
Følgende er målt ved AC 120, 220, 240 V, 50/60 Hz
DIN udgangseffekt (nominel)
50 + 50 watt
(6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Fortsat RMS udgangseffekt (reference)
60 + 60 watt (6 ohm ved
1 kHz, 10% THD)
CD-afspiller
System
Laser
Frekvensgang
Bølgelængde
Signal-støjforhold
Dynamisk område
Compact disc og digitalt
audiosystem
Halvleder laser
(λ=780 nm)
Emmissionsvarighed:
kontinuerlig
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
780 – 790 nm
Mere end 90 dB
Mere end 90 dB
Optagesystem
Frekvensgang
Wow og flutter
4-spors 2-kanal stereo
50 – 13.000 Hz (±3 dB),
med Sony TYPE I kassette
±0,15% W.Peak (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W.Peak (DIN)
Tuner
FM stereo, FM/AM superheterodynmodtager
FM-tunerdel
Afstemningsområde
Antenne
Antenneindgange
Mellemfrekvens
87,5 – 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm ubalanceret
10,7 MHz
AM-tunerdel
Afstemningsområde
Pan-amerikanske modeller:
530 – 1.710 kHz (med
intervallet sat til 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (med
intervallet sat til 9 kHz)
Europæiske og mellemøstlige modeller:
531 – 1.602 kHz (med
intervallet sat til 9 kHz)
Andre modeller:
530 – 1.710 kHz (med
intervallet sat til 10 kHz)
531 – 1.602 kHz (med
intervallet sat til 9 kHz)
Antenne
AM-rammeantenne
Antenneindgange
Ekstern antenneterminal
Mellemfrekvens
450 kHz
Højttaler
Nordamerikansk model:
Fronthøjttaler SS-RG55 for MHC-GX40
Højttalersystem
3-vejs, 3-enheds
basreflekstype
Højttalerenheder
Woofer:
13 cm, kegletype
Tweeter:
5 cm, kegletype
Super tweeter:
2 cm, kuppeltype
Nominel impedans
6 ohm
Dimensioner (b/h/d/)
Cirka 200 × 325 × 237 mm
Vægt
Cirka 3,6 kg netto per
højttaler
Yderligere oplysninger
Indgange
AUDIO INPUT (phono jackstik):
spænding 250 mV,
impedans 47 kiloohm
Udgange
PHONES (stereo-minijackstik):
til hovedtelefoner på
8 ohm eller mere
Fronthøjttaler:
tåler impedans på 6 til
16 ohm
Subwoofer-højttaler (kun MHC-GX40):
tåler impedans på 12 til
16 ohm
Båndoptagersektion
Subwoofer-højttaler SS-WG99 for MHC-GX40
Højttalersystem
Passiv subwoofer
Højttalerenheder
Woofer:
15 cm, kegletype
Nominel impedans
12 ohm
Dimensioner (b/h/d/)
Cirka 210 × 325 × 239 mm
Vægt
Cirka 4,0 kg
fortsættes
29DK
Tekniske data (fortsat)
Canadisk model:
Fronthøjttaler SS-RG66A for MHC-GX30
Højttalersystem
3-vejs, 3-enheds
basreflekstype
Højttalerenheder
Subwoofer:
13 cm, kegletype
Woofer:
13 cm, kegletype
Tweeter:
5 cm, kegletype
Nominel impedans
6 ohm
Dimensioner (b/h/d/)
Cirka 215 × 356 × 260 mm
Vægt
Cirka 4,2 kg netto per
højttaler
Europæiske modeller:
Fronthøjttaler SS-RL3 for MHC-RL3
Højttalersystem
2-vejs, 2-enheds
basreflekstype
Højttalerenheder
Woofer:
13 cm, kegletype
Tweeter:
5 cm, kegletype
Nominel impedans
6 ohm
Dimensioner (b/h/d/)
Cirka 200 × 325 × 220 mm
Vægt
Cirka 2,9 kg netto per
højttaler
Fronthøjttaler SS-RG110 for MHC-RG110
Højttalersystem
3-vejs, 3-enheds
basreflekstype
Højttalerenheder
Woofer:
13 cm, kegletype
Tweeter:
5 cm, kegletype
Super tweeter:
2 cm, kuppeltype
Nominel impedans
6 ohm
Dimensioner (b/h/d/)
Cirka 200 × 325 × 237 mm
Vægt
Cirka 3,6 kg netto per
højttaler
Andre modeller:
Fronthøjttaler SS-RG66A for MHC-RG33
Højttalersystem
3-vejs, 3-enheds
basreflekstype
Højttalerenheder
Subwoofer:
13 cm, kegletype
Woofer:
13 cm, kegletype
Tweeter:
5 cm, kegletype
Nominel impedans
6 ohm
Dimensioner (b/h/d/)
Cirka 215 × 356 × 260 mm
Vægt
Cirka 4,2 kg netto per
højttaler
Fronthøjttaler SS-RG55 for MHC-GX20/RG22
Højttalersystem
3-vejs, 3-enheds
basreflekstype
Højttalerenheder
Woofer:
13 cm, kegletype
Tweeter:
5 cm, kegletype
Super tweeter:
2 cm, kuppeltype
Nominel impedans
6 ohm
Dimensioner (b/h/d/)
Cirka 200 × 325 × 237 mm
Vægt
Cirka 3,6 kg netto per
højttaler
30DK
Generelt
Strømkrav
Nordamerikanske modeller:
120 V AC, 60 Hz
Europæiske modeller:
230 V AC, 50/60 Hz
Australsk model:
230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Argentinske modeller:
220 V AC, 50/60 Hz
Mexicanske modeller:
120 V AC, 60 Hz
Andre modeller:
120 V, 220 V eller
230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
Strømforbrug
USA modeller:
MHC-GX40:
MHC-GX20:
Canadiske modeller:
MHC-GX40:
MHC-GX30:
MHC-GX20:
Europæiske modeller:
MHC-RG33, MHC-RL3:
MHC-RG110/RG22:
Andre modeller:
MHC-RG33:
MHC-RG22:
Dimensioner (b/h/d/)
140 watt
105 watt
140 watt
125 watt
105 watt
125 watt
0,5 watt
(i strømbesparende
indstilling)
105 watt
0,5 watt
(i strømbesparende
indstilling)
125 watt
105 watt
Cirka 280 × 325 × 412 mm
Vægt
Nordamerikanske modeller:
HCD-GX40:
Cirka 9,0 kg
HCD-GX30:
Cirka 9,0 kg
HCD-GX20:
Cirka 8,5 kg
Europæiske modeller:
HCD-RG33, HCD-RL3: Cirka 9,0 kg
HCD-RG110/RG22:
Cirka 8,5 kg
Andre modeller:
HCD-RG33:
Cirka 9,5 kg
HCD-RG22:
Cirka 9,0 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening (1)
Batterier (2)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Fronthøjttalerpuder (8)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tms. estääksesi tulipalon. Älä
sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASERtuotteeksi.
Tämä merkint on laitteen
takaseinässä.
Älä laita paristoa tavallisten
talousjätteiden sekaan. Hävitä se oikein
kemiallisena jätteenä.
2FI
Sisällysluettelo
Painikkeiden sijaintiluettelo
ja sivuviittaus
Pääyksikkö ............................................. 4
Keskiäänikaiutin .................................... 5
Kaukosäädin .......................................... 6
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen ......................... 7
Kahden R6 (AA-kokoisen) pariston
asettaminen kaukosäätimeen ........... 9
Kellonajan asettaminen ....................... 10
Äänen säätö
Keskiäänikaiuttimen käyttäminen ....... 20
Äänen säätäminen ................................ 20
Äänitehosteen valitseminen ................. 20
Surround-tehosteen käyttäminen ......... 20
Näyttö
Näytön sammuttaminen
— Virransäästötila ........................ 21
CD-näytön käyttäminen ...................... 21
Muut ominaisuudet
CD
CD:n asettaminen paikalleen ............... 10
CD:n soittaminen
— Normaali soitto/Hajasoitto/
Uudelleensoitto ............................. 11
CD-kappaleiden ohjelmoiminen
— Ohjelmoitu soitto ...................... 12
Viritin
Radioasemien esiviritys ....................... 13
Radion kuunteleminen
— Esiviritys/Käsiviritys ................ 15
Radiotietojärjestelmän (RDS)*
käyttäminen ................................... 16
Kasetti
Kasetin asettaminen paikalleen ........... 16
Kasetin soittaminen ............................. 17
Kasetin äänittäminen
— Tahdistettu CD-äänitys/
Äänitys käsin ................................. 18
Radio-ohjelmien ajastinäänitys ........... 19
Videopelin äänen tehostaminen
— Game Sync ............................... 22
Videopelin äänen miksaaminen muun
äänilähteen kanssa
— Pelimiksaus .............................. 22
Nukahtaminen musiikin soittoon
— Uniajastin ................................. 22
Herääminen musiikkiin
— Päiväajastin .............................. 23
FI
Lisälaitteet
Videopelilaitteen liittäminen ............... 24
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden korjaustoimia ....... 25
Ilmoitukset ........................................... 26
Lisätietoja
Varotoimet ........................................... 27
Tekniset tiedot ..................................... 28
* Vain Euroopan malli
3FI
Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaus
Kuvan numero
r
Tämän sivun käyttäminen
Käytä tätä sivua tekstissä mainittujen painikkeiden ja
muiden osien sijainnin etsimiseen.
TUNER/BAND wh (13 – 15, 18)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Sivuviittaus
Pääyksikkö
AAKKOSJÄRJESTYS
PAINIKKEIDEN KUVAUS
A–E
?/1 (virtakytkin) 1
Z OPEN/CLOSE qs
Z (dekki B) qg
M qk
. qk
> qk
X qk
H qk
x qk
m qk
Z (dekki A) wa
G–Z
AUDIO-liittimet ws (24)
CD wj (11, 12, 18)
CD SYNC 7 (18)
Dekki A w; (16, 17)
Dekki B qh (16 – 19)
DISC 1 – 3 0 (11, 12)
DISC SKIP/EX-CHANGE qa
(10, 11)
DISPLAY 2 (16, 21)
EFFECT ON/OFF qj (20)
GAME wf (22, 24)
GAME EQ ql (20, 24)
GAME MIXING 4 (22)
GROOVE 6 (20)
Levyalusta 9 (10)
MOVIE EQ 5 (20)
MUSIC EQ 3 (20)
PHONES-liitin qf
REC PAUSE/START 8 (18)
TAPE A/B wg (16, 18)
TUNER/BAND wh (13 – 15, 18)
VIDEO-liitin wd (24)
VOLUME-säädin qd
1
2
3
4 5 6 78
wj
wh
wg
wf
9
0
qa
qs
qd
wd
ws
qf
wa
qg
w;
qh
ql
4FI
qk
qj
Keskiäänikaiutin
(Vain malli MHC-GX40)
AAKKOSJÄRJESTYS
A–Z
Merkkivalo 1 (20)
ON/OFF 2 (20)
1
2
Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaus
5FI
Kaukosäädin
AAKKOSJÄRJESTYS
PAINIKKEIDEN KUVAUS
A–G
?/1 (virtakytkin) 4
M5
.5
>5
X5
N5
m5
x5
O–Z
CD ql (11, 12, 18)
CLEAR w; (12)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(19, 23)
CLOCK/TIMER SET 3 (10, 19,
23)
DISPLAY 6 (16, 21)
D.SKIP 7 (11)
ENTER qg (10, 12 – 14, 19, 23)
EQ +/– qf (20)
GAME 0 (22, 24)
GROOVE qd (20)
ON/OFF qh (20)
PLAY MODE wa (11, 12, 17)
PRESET +/– 5 (13 – 15)
REPEAT 8 (11)
SLEEP 1 (22)
STEREO/MONO 8 (15)
SURROUND qa (20)
TAPE A/B 9 (16, 18)
TUNER MEMORY qj (13, 14)
TUNER/BAND qk (13 – 15, 18)
TUNING +/– 5 (13 – 15)
VOL +/– qs
Käyttöönotto
12 3 4
5
6
wa
7
w;
ql
qk
qj
qh
8
9
q;
qa
qs
qg
qd
qf
6FI
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen
Tee liitännät käyttämällä järjestelmän mukana toimitettuja johtoja ja lisävarusteita. Noudata
seuraavien vaiheiden 1 – 5 mukaisia ohjeita.
FM (ULA) -antenni
AM-kehäantenni
Keskiäänikaiutin*
Käyttöönotto
Etukaiutin (Vasen)
Etukaiutin (Oikea)
* Vain malli MHC-GX40
1 Liitä etukaiuttimet.
Liitä kaiutinjohdot SPEAKER-liittimiin alla
olevan kuvan osoittamalla tavalla.
Työnnä vain kuorittu pää sisään
2 Liitä keskiäänikaiutin.
(Vain malli MHC-GX40)
Liitä keskiäänikaiutin SUB WOOFER OUT
-liittimeen ja SUB WOOFER CONTROL
-liittimeen alla olevan kuvan mukaisesti.
R
+
SUB WOOFER OUT -liitin
L
+
Punainen/
Yksivärinen
(3)
–
Musta/Raidallinen
(#)
SUB WOOFER CONTROL -liitin
Jatkuu
7FI
Järjestelmän liittäminen (jatkoa)
4 Aseta VOLTAGE SELECTOR -kytkin
paikallisen verkkojännitteen mukaiseen
asentoon malleissa, joissa on
jännitteenvalitsin.
3 Liitä FM/AM-antennit.
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se sitten.
230 - 240V
220V
120V
5 Liitä virtajohto pistorasiaan.
Liitintyyppi A
AM-kehäantenni
Suorista FM-johtoantenni
vaakasuoraan
FM
75
AM
Näytössä näkyy esittely. Kun painat ?/1
-painiketta, virta kytkeytyy järjestelmään ja
esittely päättyy automaattisesti.
Jos varusteisiin kuuluva pistotulpan sovitin
ei sovi pistorasiaan, irrota se pistotulpasta
(vain mallit, joissa on sovitin).
Lisävarusteiden liittäminen
Katso sivua 24.
Etukaiuttimien pehmusteiden
kiinnittäminen
Liitintyyppi B
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat etukaiuttimien
pehmusteet kaiuttimien pohjaan. Tämä
tasapainottaa kaiuttimet ja estää niitä
liukumasta.
Suorista FM-johtoantenni
vaakasuoraan
AM-kehäantenni
FM
CO75
AX
IAL
AM
Huomautus
Pidä kaiuttimet loitolla antenneista estääksesi
kohinan.
8FI
Keskiäänikaiuttimen sijoittaminen
(vain MHC-GX40)
Ihmiskorva ei kykene erottamaan
bassokaiuttimen tuottaman bassoäänen (alle
150 Hz) suuntaa ja sijaintia, joten bassokaiutin
voidaan sijoittaa huoneessa vapaasti.
Bassoäänen toistamisen parantamiseksi
suosittelemme, että sijoitat bassokaiuttimen
kiinteälle lattialle, jossa resonoinnin
mahdollisuus on pieni.
Kahden R6 (AA-kokoisen)
pariston asettaminen
kaukosäätimeen
Huomautuksia
• Sijoita bassokaiutin aina pystysuoraan muutaman
senttimetrin päähän seinästä.
• Jos bassokaiutin sijoitetaan huoneen keskelle,
bassoääni voi heiketä huomattavasti. Tämä johtuu
huoneen seisovan aallon vaikutuksesta. Jos näin
käy, siirrä bassokaiutin pois huoneen keskeltä tai
estä seisovan aallon syntyminen asettamalla seinälle
kirjahylly tms.
e
E
e
E
Vihje
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun laitteen käyttö kaukosäätimellä
ei enää onnistu, vaihda molemmat paristot uusiin.
Huomautus
Järjestelmän kantaminen
Tee seuraavat toimet suojataksesi CDmekanismia.
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota
paristot mahdollisen paristovuodon aiheuttamien
vahinkojen välttämiseksi.
1 Varmista, että kaikki levyt on poistettu
järjestelmästä.
2 Katkaise järjestelmästä virta painamalla
Käyttöönotto
?/1 -painiketta.
3 Irrota virtajohto pistorasiasta.
9FI
CD
Kellonajan asettaminen
1 Kytke järjestelmään virta painamalla
CD:n asettaminen
paikalleen
?/1 -painiketta.
2 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
3 Aseta tuntilukema painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta.
4 Paina kaukosäätimen ENTERpainiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
5 Aseta minuuttilukema painelemalla
1 Paina Z OPEN/CLOSE -painiketta.
Levyalusta avautuu.
2 Aseta CD levyalustalle tekstipuoli
ylöspäin.
Jos haluat soittaa
CD-single-levyä
(8 cm CD), sijoita
se levyalustan
sisäympyrään.
kaukosäätimen . tai > -painiketta.
6 Paina kaukosäätimen ENTERpainiketta.
Kello alkaa käydä.
Kellonajan muuttaminen
1 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER SET
-painiketta.
2 Valitse “CLOCK SET” painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta ja
paina sitten kaukosäätimen ENTERpainiketta.
3 Tee samat toimet kuin edellä vaiheissa
3 – 6.
Huomautus
Kellonajan asetus katoaa, kun virtajohto irrotetaan tai
sattuu sähkökatko.
10FI
Jos haluat asettaa lisää levyjä paikalleen,
pyöritä levyalustaa painamalla DISC SKIP/
EX-CHANGE -painiketta.
3 Sulje levyalusta painamalla Z OPEN/
CLOSE -painiketta.
Muut toiminnot
CD:n soittaminen
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x -painiketta.
Kytkeä tauon
Paina X -painiketta. Paina
uudelleen, kun haluat jatkaa
soittamista.
Valita
kappaleen
Paina soiton tai tauon aikana >
-painiketta tai . -painiketta.
Etsiä kappaleen
tietyn kohdan
Pidä soiton aikana alhaalla M
-painiketta tai m -painiketta.
Vapauta se haluamassasi kohdassa.
Valita CD:n
pysäytystilassa
Paina DISC 1 – 3 tai DISC SKIP/
EX-CHANGE -painiketta (tai
kaukosäätimen D.SKIPpainiketta).
Siirtyä muusta
lähteestä
CD-toimintoon
Paina DISC 1 – 3 -painiketta
(Automaattinen lähteenvalinta).
-painiketta, kunnes haluamasi muoto
näkyy näytössä.
Poistaa CD:n
soittimesta
Paina Z OPEN/CLOSE
-painiketta.
Valitse
Kun haluat soittaa
ALL DISCS
(Normaali soitto)
Kaikki levyalustalla olevat
CD:t keskeytyksettä.
Vaihtaa muita
CD:itä soiton
aikana
Paina DISC SKIP/EX-CHANGE
-painiketta.
1DISC
(Normaali soitto)
Valitsemasi CD:n
alkuperäisessä järjestyksessä.
ALL DISCS
SHUF
(Hajasoitto)
Kaikilla CD:illä olevat
kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
1DISC SHUF
(Hajasoitto)
Valitsemallasi CD:llä olevat
kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
PGM (Ohjelmoitu
soitto)
Kaikilla CD:illä olevat
kappaleet haluamassasi
soittojärjestyksessä (katso
“CD-kappaleiden
ohjelmoiminen” sivulla 12).
Tällä järjestelmällä on mahdollista soittaa
CD:tä eri soittomuodoilla.
Levyalustan numero
Levy
paikallaan
-merkkivalo
Kappalenumero
Soittoaika
1 Paina CD-painiketta.
2 Painele kaukosäätimen PLAY MODE
3 Paina H -painiketta (tai
kaukosäätimen N -painiketta).
Soittaa toistuvasti Painele kaukosäätimen
(Uudelleensoitto) REPEAT-painiketta soiton aikana,
kunnes näytössä näkyy “REP” tai
“REP 1”.
REP*: Soittaa CD:n kaikki
kappaleet enintään viisi kertaa.
REP 1**: Soittaa vain yhden
kappaleen.
Toistuva soitto lopetetaan
painelemalla REPEAT-painiketta,
kunnes “REP” tai “REP 1” katoaa
näytöstä.
CD
Kun haluat
— Normaali soitto/Hajasoitto/
Uudelleensoitto
* Valintaa “REP” ja “ALL DISCS SHUF” ei voida
tehdä samanaikaisesti.
** Jos valitset “REP 1”, kyseinen kappale soi
toistuvasti, kunnes lopetat “REP 1” -käytön.
Huomautus
Soittotilaa ei voida vaihtaa levyn soidessa. Kun haluat
muuttaa soittomuotoa, lopeta ensin soitto painamalla
x -painiketta.
11FI
CD-kappaleiden
ohjelmoiminen
— Ohjelmoitu soitto
Voit tehdä useasta CD:stä jopa 25 kappaletta
sisältävän ohjelman, joka soittaa kappaleet
haluamassasi järjestyksessä.
1 Paina CD-painiketta.
2 Painele kaukosäätimen PLAY MODE
-painiketta, kunnes näytössä näkyy
“PGM”.
3 Valitse CD painamalla jotakin DISC 1 –
3 -painiketta.
Jos haluat ohjelmoida kaikki CD:llä olevat
kappaleet kerralla, jatka vaiheeseen 5, kun
näytössä näkyy “AL”.
4 Paina . tai > -painiketta, kunnes
6 Ohjelmoi lisää levyjä tai kappaleita.
Kun haluat ohjelmoida
Toista vaiheet
Muita levyjä
3 ja 5
Muita kappaleita
samalta levyltä
4 ja 5
Muita kappaleita muilta
levyiltä
3–5
7 Paina H -painiketta (tai
kaukosäätimen N -painiketta).
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Lopettaa
ohjelmoidun
soiton
Painele kaukosäätimen PLAY
MODE -painiketta, kunnes
“PGM” ja “SHUF” katoavat
näytöstä.
Poistaa kappaleen Paina kaukosäätimen CLEARohjelman lopusta painiketta pysäytystilassa.
haluamasi kappale näkyy näytössä.
Vihjeitä
Levyalustan numero
Kokonaissoittoaika
(valittu kappale
mukaanluettuna)
Valittu kappalenumero
5 Paina kaukosäätimen ENTERpainiketta.
Kappale on ohjelmoitu. Ohjelman
vaihenumero näkyy ja sen jäljessä on
kokonaissoittoaika.
12FI
• Tekemäsi ohjelma säilyy muistissa ohjelmoidun
soiton päätyttyä. Jos haluat soittaa saman ohjelman
uudelleen, paina CD-painiketta ja paina sitten H
-painiketta (tai kaukosäätimen N -painiketta).
• Näytössä näkyy “--.--”, jos CD-ohjelman
kokonaisaika ylittää 100 minuuttia tai jos valitset
CD-kappaleen, jonka numero on 21 tai suurempi.
Viritin
Radioasemien esiviritys
Voit esivirittää enintään 20 FM (ULA)-asemaa
ja 10 AM-asemaa. Voit virittää minkä tahansa
näistä asemista yksinkertaisesti valitsemalla
vastaavan esiviritysnumeron.
Esiviritysasemat voidaan tallentaa kahdella eri
tavalla.
Kun haluat
Menetelmä
Esivirittää kaikki
alueellasi
viritettävissä olevat
asemat automaattisesti
Automaattinen esiviritys
Virittää
suosikkikanaviesi
radiotaajuudet käsin
Manuaalinen esiviritys
Esivalintojen tekeminen
automaattisen virityksen
avulla
1 Valitse “FM” tai “AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
2 Pidä m tai M -painike (tai
kaukosäätimen TUNING – tai + -painike)
alhaalla, kunnes taajuusmerkintä alkaa
muuttua ja vapauta se sitten.
Haku loppuu automaattisesti, kun laite
virittyy jollekin asemalle. Näytössä näkyy
“TUNED” ja “STEREO”
(FM-stereolähetykselle).
Jos näytössä ei näy “TUNED” eikä
haku pääty
Aseta haluamasi radioaseman taajuus
kohdan “Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla” vaiheissa
2 – 6 selostetulla tavalla.
3 Paina kaukosäätimen TUNER MEMORY
-painiketta.
Näytössä näkyy esiviritysnumero.
Asemat tallennetaan alkaen
esiviritysnumerosta 1.
Esiviritysnumero
Viritin
4 Valitse haluamasi esiviritysnumero
painelemalla . tai > -painiketta
(tai kaukosäätimen PRESET – tai +
-painiketta).
5 Paina kaukosäätimen ENTERpainiketta.
6 Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheet 1 – 5.
Jatkuu
13FI
Radioasemien esiviritys (jatkoa)
Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla
1 Valitse “FM” tai “AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
2 Viritä haluamasi kanava painelemalla
m tai M -painiketta (tai
kaukosäätimen TUNING – tai +
-painiketta).
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Virittää
heikkosignaalisen
aseman
Tee kohdassa “Esivalintojen
tekeminen manuaalisen
virityksen avulla” selostetut
toimet.
Asettaa toisen
aseman olemassa
olevalle
esiviritysnumerolle
Aloita alusta vaiheesta 1.
Valitse vaiheen 3 jälkeen .
tai > -painiketta (tai
kaukosäätimen PRESET – tai +
-painiketta) painelemalla
esiviritysnumero, jolle haluat
tallentaa toisen aseman.
3 Paina kaukosäätimen TUNER MEMORY
-painiketta.
Näytössä näkyy esiviritysnumero.
Asemat tallennetaan alkaen
esiviritysnumerosta 1.
4 Valitse haluamasi esiviritysnumero
painelemalla . tai > -painiketta
(tai kaukosäätimen PRESET – tai +
-painiketta).
5 Paina kaukosäätimen ENTERpainiketta.
6 Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheet 1 – 5.
AM-viritysvälin muuttaminen (ei
koske Euroopan eikä Lähi-idän
malleja)
AM-viritysväli on tehtaalla asetettu 9 kHz:iin
(joillakin alueilla 10 kHz:iin). Voit muuttaa
AM-viritysväliä virittämällä ensin jonkin AMaseman ja katkaisemalla sitten virran laitteesta.
Pidä TUNER/BAND-painike painettuna ja
kytke virta takaisin laitteeseen. Kun muutat
viritysväliä, kaikki AM-esiviritysasemat
pyyhkiytyvät muistista. Kun haluat palauttaa
viritysvälin, toista edellä mainitut toimet.
Huomautus
AM-viritysväliä ei voi muuttaa virransäästötilassa.
Vihjeitä
• Esiviritysasemat säilyvät muistissa puoli
vuorokautta, vaikka virtajohto irrotettaisiin tai
sattuisi sähkökatko.
• Lähetyksen vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla tai siirtämällä varusteisiin kuuluva
antenni ikkunan lähelle tai ulos.
14FI
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa joko valitsemalla
esiviritysaseman tai virittämällä aseman käsin.
— Käsiviritys
1 Valitse “FM” tai “AM” painelemalla
Esiviritysaseman
kuunteleminen
TUNER/BAND-painiketta.
2 Viritä haluamasi kanava painelemalla
— Esiviritys
Esiviritä radioasemat ensin virittimen muistiin
(katso “Radioasemien esiviritys” sivulla 13).
1 Valitse “FM” tai “AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
2 Valitse haluamasi esiviritysasema
painelemalla . tai > -painiketta
(tai kaukosäätimen PRESET – tai +
-painiketta).
Esiviritysnumero
Muiden kuin esiviritettyjen
radioasemien kuunteleminen
Taajuus
m tai M -painiketta (tai
kaukosäätimen TUNING – tai +
-painiketta).
Vihjeitä
• Ohjelman kuuluvuutta voidaan parantaa säätämällä
varusteisiin kuuluvat antennit.
• Jos FM-stereolähetyksessä on staattista kohinaa,
painele kaukosäätimen STEREO/MONOpainiketta, kunnes näytössä näkyy “MONO”.
Tämän jälkeen lähetyksessä ei ole stereoääntä,
mutta kuuluvuus paranee.
• Pidä m tai M painike (tai kaukosäätimen
TUNING – tai + -painike) painettuna.
Taajuusnäyttö muuttuu ja haku päättyy, kun laite on
virittynyt aseman kohdalle (automaattinen viritys).
• Kun haluat äänittää radiosta, katso kohtaa “Kasetin
äänittäminen” sivulla 18 tai kohtaa “Radioohjelmien ajastinäänitys” sivulla 19.
Viritin
15FI
Kasetti
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
(MHC-RG110/RG33/RG22, MHC-RL3,
vain Euroopan malli)
Kasetin asettaminen
paikalleen
1 Valitse dekki A tai B painelemalla TAPE
A/B -painiketta.
Mikä on radiotietojärjestelmä?
Radiotietojärjestelmä (RDS) on lähetyspalvelu,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin ohella lisätietoja.
Tässä virittimessä on käteviä RDSominaisuuksia kuten asemanimen näyttö ja
asemien hakeminen ohjelmatyypin avulla. RDS
on saatavilla vain FM (ULA) -asemilla.*
Huomautus
RDS saattaa toimia puutteellisesti, jos kuuntelet
asemaa, joka lähettää RDS-signaalia huonosti tai jos
signaali on heikko.
* Kaikki FM (ULA) -asemat eivät tarjoa RDSpalvelua. Ne eivät myöskään tarjoa samoja
palveluja. Jos et tunne RDS-järjestelmää, kysy
paikallisilta radioasemilta tietoja oman alueesi
RDS-palveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse yksinkertaisesti jokin asema FM (ULA)
-taajuusalueella. Kun virität radion asemalle,
joka tarjoaa RDS-palveluja, asemanimi näkyy
näytössä.
RDS-tietojen tarkistaminen
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Asemanimi* t Taajuus t Ohjelmatyyppi*
t Kellonäyttö t Tehostetila
* Jos ei vastaanoteta RDS-lähetystä, asemanimi ja
ohjelmatyyppi eivät ehkä näy näytössä.
16FI
2 Paina Z -painiketta.
3 Aseta kasetti dekkiin A tai B soitettava/
äänitettävä puoli itseesi päin.
Soitettava/
äänitettävä puoli
eteenpäin.
Kasetin soittaminen
Valittuna olevan tai seuraavan
kappaleen alun hakeminen (AMS)*
Voit käyttää TYPE I (normaaleja) kasetteja.
Siirtyminen eteenpäin
1 Aseta kasetti paikalleen.
Paina > -painiketta soiton aikana.
Näytössä näkyy “TAPE A (tai TAPE B)
>>> +1”.
Kun haluat soittaa molemmat puolet
peräkkäin, painele kaukosäätimen PLAY
MODE -painiketta, kunnes näytössä näkyy
“RELAY” (perättäinen toisto)*.
2 Paina H -painiketta (tai
kaukosäätimen N -painiketta).
Kasetti alkaa soida.
Siirtyminen taaksepäin
Paina . -painiketta soiton aikana.
Näytössä näkyy “TAPE A (tai TAPE B)
<<< –1”.
* AMS (AMS-musiikkihaku)
Huomautus
* Kun dekin A etupuoli on toistunut, dekki B
toistaa etupuolen ja pysähtyy sitten.
AMS-toiminto ei välttämättä toimi oikein seuraavissa
tilanteissa:
– Kun kappaleiden välissä oleva äänittämätön kohta
on alle 4 sekunnin mittainen.
– Kun järjestelmä on sijoitettu television lähelle.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää soittamisen Paina x -painiketta.
Kytkeä tauon
Paina X -painiketta. Paina
uudelleen, kun haluat jatkaa
soittamista.
Pikakelata eteenpäin
tai taaksepäin
Paina m tai M -painiketta.
Poistaa kasetin
soittimesta
Paina Z -painiketta.
Kasetti
17FI
Kasetin äänittäminen
— Tahdistettu CD-äänitys/Äänitys käsin
Voit äänittää CD:ltä, kasetilta (tai liitetystä laitteesta) tai radiosta. Voit käyttää TYPE I (normaaleja)
kasetteja. Äänitystaso säätyy automaattisesti.
Vaiheet
Äänittäminen CD:ltä
(Tahdistettu CD-äänitys)
Äänittäminen CD:ltä/kasetilta/radiosta
käsin
1
2
Aseta äänityskelpoinen kasetti dekkiin B.
Paina CD-painiketta.
Paina CD-, TAPE A/B - tai TUNER/BANDpainiketta.
3
Aseta paikalleen CD, jonka haluat
äänittää.
Aseta paikalleen CD tai kasetti (tai muu
musiikkilähde) tai viritä asema, jota
haluat äänittää.
4
Paina CD SYNC -painiketta.
Paina REC PAUSE/START -painiketta.
Dekki B asettuu äänityksen valmiustilaan.
“REC” vilkkuu.
5
Paina REC PAUSE/START
-painiketta.
Äänitys alkaa.
Paina REC PAUSE/START -painiketta ja
aloita sitten haluamasi äänityslähteen
soitto.
Äänityksen lopettaminen
Huomautus
Paina x -painiketta.
Äänityksen aikana ei voida kuunnella muita lähteitä.
Vihje
Äänitettäessä radiosta:
Jos radiosta äänittämisen yhteydessä kuuluu kohinaa,
siirrä antennia vähentääksesi kohinaa.
18FI
Radio-ohjelmien
ajastinäänitys
6 Aseta äänityskelpoinen kasetti dekkiin
B.
7 Katkaise järjestelmästä virta painamalla
?/1 -painiketta.
Voit äänittää esiviritettyjä radioasemia ennalta
määrättynä aikana.
Ajastinäänitys edellyttää, että olet etukäteen
esivirittänyt radioaseman (katso “Radioasemien
esiviritys” sivulla 13) ja asettanut kellon aikaan
(katso “Kellonajan asettaminen” sivulla 10).
1 Hae esiviritetty radioasema (katso
Kun äänitys alkaa, äänenvoimakkuus säätyy
automaattisesti pienimpään arvoon.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Tarkistaa
asetuksen
Paina kaukosäätimen CLOCK/
TIMER SELECT -painiketta.
Valitse “REC SELECT”
painelemalla kaukosäätimen .
tai > -painiketta ja paina sitten
kaukosäätimen ENTER-painiketta.
Muuttaa
asetuksen
Lopettaa
ajastimen
käytön
Aloita alusta vaiheesta 1.
“Radion kuunteleminen” sivulla 15).
2 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
Näytössä näkyy “DAILY SET”.
3 Valitse “REC SET” painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta
ja paina sitten kaukosäätimen ENTERpainiketta.
Näytössä näkyy “ON” ja tuntimerkintä
vilkkuu näytössä.
Paina kaukosäätimen CLOCK/
TIMER SELECT -painiketta.
Valitse “TIMER OFF”
painelemalla kaukosäätimen .
tai > -painiketta ja paina sitten
kaukosäätimen ENTER-painiketta.
4 Aseta äänityksen aloitusaika.
Aseta tuntilukema painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta ja
paina sitten kaukosäätimen ENTERpainiketta.
Minuuttimerkintä alkaa vilkkua.
Aseta minuuttilukema painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta ja
paina sitten kaukosäätimen ENTERpainiketta.
toistamalla vaihe 4.
Aloitusaika näkyy näytössä ja sen jäljessä
näkyvät lopetusaika ja äänitettävä
esiviritetty radioasema (esim. “TUNER
FM 5”). Tämän jälkeen näyttö palaa
alkuperäiseen tilaan.
• Jos järjestelmään on määrättynä aikana kytketty
virta, äänitystä ei tehdä.
• Jos käytät uniajastinta, ajastinäänitys ja päiväajastin
eivät käynnistä järjestelmää, ennen kuin uniajastin
on sammuttanut sen.
• Päiväajastinta ja ajastinäänitystä ei voida käyttää
yhtä aikaa.
Kasetti
5 Aseta äänityksen lopetusaika
Huomautuksia
19FI
Äänen säätö
Keskiäänikaiuttimen
käyttäminen
(Vain malli MHC-GX40)
Voit käyttää keskiäänikaiuttimen ääntä
äänilähteen mukaisesti.
Paina keskiäänikaiuttimen ON/OFFpainiketta.
Merkkivalo syttyy, kun keskiäänikaiutin
kytkeytyy päälle.
Paina painiketta toistamiseen, kun haluat
katkaista virran keskiäänikaiuttimesta.
Vihje
Voit säätää etukaiuttimiin liitetyn keskiäänikaiuttimen
äänenvoimakkuutta VOLUME-painikkeen (tai
kaukosäätimen VOL – tai + -painikkeen) avulla.
Tehosteen lopettaminen
Paina EFFECT ON/OFF -painiketta (tai
kaukosäätimen ON/OFF-painiketta).
Äänitehostevalinnat
Näytössä näkyy “SURR”, jos valitset
tehosteen, jossa käytetään surround-tehostetta.
MUSIC EQ
Tehoste
ROCK
POP
Tavalliset musiikkilähteet
MOVIE EQ
Tehoste
MOVIE
Elokuvan ääniraita ja
erikoiskuuntelutilanteet
GAME EQ
Tehoste
Äänen säätäminen
GAME
PlayStation 1, 2 tai muu videopelin
musiikkilähde
Voit vahvistaa bassoa ja voimistaa ääntä.
Paina GROOVE-painiketta.
Näytössä näkyy “GROOVE” ja
äänenvoimakkuus asettuu voimistettuun tilaan.
Lopeta GROOVE-tehosteen käyttö painamalla
painiketta toistamiseen.
Äänitehosteen
valitseminen
Tehosteen valitseminen
musiikkivalikosta
Tee haluamasi valinta painelemalla MUSIC
EQ -, MOVIE EQ - tai GAME EQ -painiketta
(tai kaukosäätimen EQ – tai + -painiketta*).
Näytössä näkyy valinnan nimi.
Katso taulukkoa “Äänitehostevalinnat”.
* Voit valita kaikki tehosteet järjestyksessä.
20FI
Surround-tehosteen
käyttäminen
Paina kaukosäätimen SURROUNDpainiketta.
Näytössä näkyy “SURR”.
Lopeta SURROUND-tehosteen käyttö
painamalla painiketta toistamiseen.
Näyttö
Näytön sammuttaminen
— Virransäästötila
Vaikka järjestelmästä olisi katkaistu virta,
järjestelmä kuluttaa virtaa kellonajan
näyttämiseen ja pysyäkseen valmiustilassa
kaukosäätimellä annettavia käskyjä varten.
Virransäästötila vähentää virrankulutusta
valmiustilan aikana.
Tässä tilassa kellonaikaa ei näytetä.
Painele DISPLAY-painiketta järjestelmän
ollessa sammutettuna, kunnes
esittelynäyttö tai kellonäyttö katoaa.
Virransäästötilan lopettaminen
Paina DISPLAY-painiketta virran ollessa
katkaistuna. Joka kerta kun painat painiketta,
näyttö vaihtuu seuraavasti:
Esittelynäyttö t Kellonäyttö* t Ei näyttöä
(Virransäästötila)
* Kello näkyy vain, jos olet asettanut kellonajan.
Vihje
Ajastimen toiminta jatkuu virransäästötilassa.
CD-näytön käyttäminen
Jäljellä olevan ajan
tarkistaminen
Painele DISPLAY-painiketta soiton aikana.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Valitun kappaleen kulunut soittoaika t
Valitun kappaleen jäljellä oleva aika t
Valittuna olevan CD:n jäljellä oleva aika t
Kellonäyttö (8 sekunnin ajan) t Tehostetila
Kokonaissoittoajan
tarkistaminen
Painele DISPLAY-painiketta
pysäytystilassa.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Tavallisen soiton aikana:
Kappaleiden kokonaismäärä ja
kokonaissoittoaika t Kellonäyttö (8 sekunnin
ajan) t Tehostetila
Ohjelmoidun soiton tilassa, kun
ohjelma on olemassa:
Ohjelman viimeinen kappalenumero ja
kokonaissoittoaika t Ohjelmoitujen
kappaleiden kokonaismäärä (5 sekunnin ajan)
t Kellonäyttö (8 sekunnin ajan) t
Tehostetila
Äänen säätö/Näyttö
21FI
Muut ominaisuudet
Videopelin äänen
tehostaminen
Nukahtaminen musiikin
soittoon
— Game Sync
— Uniajastin
Edellyttää videopelilaitteen liittämistä (katso
“Videopelilaitteen liittäminen” sivulla 24).
Voit säätää järjestelmän katkaisemaan virran
haluamasi ajan kuluttua ja nukahtaa musiikin
soittoon.
Paina GAME-painiketta.
Vihjeitä
• Virta kytkeytyy järjestelmään automaattisesti, kun
se on valmiustilassa.
• GAME EQ tulee automaattisesti valituksi.
• Näitä toimintoja ei voida tehdä virransäästötilassa.
Videopelin äänen
miksaaminen muun
äänilähteen kanssa
— Pelimiksaus
1 Valitse haluamasi äänilähde.
2 Paina GAME MIXING -painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, peliäänen taso
vaihtuu seuraavasti:
MIXING LOW t MIXING MID t
MIXING HIGH t MIXING OFF
Vihjeitä
• GAME MIXING -merkkivalo palaa, kun
pelimiksaus on käytössä.
• Kun pelimiksaus otetaan käyttöön, se pysyy
käytössä niin kauan kuin virta on kytkettynä, vaikka
äänilähdettä vaihdettaisiin.
Huomautus
Jos aloitat äänityksen pelimiksauksen ollessa
käytössä, pelimiksaus poistuu käytöstä. Jos haluat
äänittää miksattua ääntä, paina GAME MIXING
-painiketta sivulla 18 selostetun kohdan
“Äänittäminen CD:ltä/kasetilta/radiosta käsin”
vaiheen 4 jälkeen. Aloita sitten äänitys painamalla
REC PAUSE/START -painiketta.
22FI
Paina kaukosäätimen SLEEP-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, minuuttinäyttö
(sammutusaika) muuttuu seuraavasti:
AUTO* t 90 MIN t 80 MIN t 70 MIN
t … t 10 MIN t OFF
* Järjestelmä sammuu, kun valittu CD tai kasetti
lopettaa soiton (enintään 100 minuuttia).
Muut toiminnot
Kun haluat
Paina
Tarkistaa jäljellä Kaukosäätimen SLEEP-painiketta
olevan ajan**
kerran.
Muuttaa
sammutusaikaa
Kaukosäätimen SLEEP-painiketta
toistuvasti valitaksesi haluamasi
ajan.
Lopettaa
uniajastimen
käytön
Kaukosäätimen SLEEP-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
“SLEEP OFF”.
** Jäljellä olevaa aikaa ei voi tarkistaa, jos on valittu
“AUTO”.
Herääminen musiikkiin
— Päiväajastin
8 Paina kaukosäätimen ENTERpainiketta.
Näytössä näkyy ajastintyyppi (“DAILY”) ja
sen jäljessä aloitusaika, lopetusaika ja
musiikkilähde. Tämän jälkeen näyttö
palautuu alkuperäiseen tilaan.
Voit järjestää itsellesi musiikkiherätyksen
ennalta määrättynä aikana. Varmista, että kello
on asetettu aikaan (katso “Kellonajan
asettaminen” sivulla 10).
9 Katkaise järjestelmästä virta painamalla
1 Valmistele soitettava musiikkilähde.
Muut toiminnot
• CD: Aseta CD paikalleen. Jos haluat
aloittaa tietystä kappaleesta, tee ohjelma
(katso “CD-kappaleiden
ohjelmoiminen” sivulla 12).
• Kasetti: Aseta paikalleen kasetti siten,
että soitettava puoli osoittaa itseesi päin.
• Radio: Hae haluamasi esiviritysasema
(katso “Radion kuunteleminen” sivulla
15).
2 Säädä äänenvoimakkuus.
3 Paina kaukosäätimen CLOCK/TIMER
SET -painiketta.
Näytössä näkyy “DAILY SET”.
4 Paina kaukosäätimen ENTER-
?/1 -painiketta.
Kun haluat
Toimi näin
Tarkistaa
asetuksen
Paina kaukosäätimen CLOCK/
TIMER SELECT -painiketta.
Valitse “DAILY” painelemalla
kaukosäätimen . tai >
-painiketta ja paina sitten
kaukosäätimen ENTER-painiketta.
Muuttaa
asetuksen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Lopettaa
Paina kaukosäätimen CLOCK/
ajastimen käytön TIMER SELECT -painiketta.
Valitse “TIMER OFF”
painelemalla kaukosäätimen .
tai > -painiketta ja paina sitten
kaukosäätimen ENTER-painiketta.
painiketta.
Näytössä näkyy “ON” ja tuntimerkintä
vilkkuu.
5 Aseta soiton aloitusaika.
Aseta tuntilukema painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta ja
paina sitten kaukosäätimen ENTERpainiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
Aseta minuuttilukema painelemalla
kaukosäätimen . tai > -painiketta ja
paina sitten kaukosäätimen ENTERpainiketta.
vaihe 5.
7 Painele kaukosäätimen . tai >
-painiketta, kunnes haluamasi
musiikkilähde näkyy näytössä.
Merkintä muuttuu seuraavasti:
t TUNER y CD PLAY T
Järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen määritettyä
aikaa.
Huomautuksia
• Kun käytät uniajastinta, päiväajastin ei käynnistä
järjestelmää, ennen kuin uniajastin on sammuttanut
sen.
• Päiväajastinta ja ajastinäänitystä ei voida käyttää
yhtä aikaa.
• Jos asetettuna aikana virta on kytkettynä
järjestelmään, päiväajastinta ei voi käyttää.
Muut ominaisuudet
6 Aseta soiton lopetusaika toistamalla
Vihje
t TAPE PLAY T
23FI
Lisälaitteet
Videopelilaitteen liittäminen
Voit laajentaa järjestelmää liittämällä lisälaitteita. Katso kunkin laitteen mukana toimitettua
ohjekirjaa.
Lisävarusteena saatava
videopelilaite
Videopelilaitteen audio- ja
videolähdöistä
Televisio
Television videotuloon
A VIDEO INPUT -liitin
Huomautuksia
Liitä lisävarusteena saatavan videopelilaitteen
videolähtö tähän liittimeen videojohdolla (ei
kuulu vakiovarusteisiin).
• Videopelilaitteen kuva voi näkyä televisioruudulla,
vaikka järjestelmä on sammutettu.
• Katso videopelin äänitehosteita koskevat tiedot
kohdasta “Äänitehosteen valitseminen” sivulla 20.
• Jos painat GAME-painiketta järjestelmän ollessa
sammutettuna, järjestelmä käynnistyy ja
toimintomuodoksi tulee GAME. Samalla
taajuuskorjaimen valinnaksi tulee GAME EQ.
• Jos painat GAME-painiketta järjestelmän ollessa
käynnissä, toimintomuodoksi tulee GAME ja
taajuuskorjaimen valinnaksi tulee automaattisesti
GAME EQ samaan tapaan.
B AUDIO INPUT -liittimet
Liitä lisävarusteena saatavan videopelilaitteen
audiolähtö näihin liittimiin audiojohdoilla
(eivät kuulu vakiovarusteisiin). Tämän jälkeen
voit toistaa ääntä järjestelmän kautta.
C VIDEO OUT -liitin
Liitä television videotulo tähän liittimeen
videojohdolla (ei kuulu vakiovarusteisiin).
24FI
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden
korjaustoimia
Huomattava surina tai kohina.
• Televisio tai videonauhuri on sijoitettu liian
lähelle järjestelmää. Siirrä järjestelmä kauemmas
televisiosta ja videonauhurista.
Jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia,
käy läpi seuraava tarkistuslista.
Ajastin ei toimi.
Varmista ensin, että virtajohto on liitetty
kunnolla ja että kaiuttimet on liitetty oikein ja
liitännät ovat lujat.
“DAILY” ja “REC” ei näy näytössä, kun painat
CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Näyttö alkaa vilkkua heti kun virtajohto liitetään,
vaikka virtaa ei ole kytketty järjestelmään (katso
kohdan “Järjestelmän liittäminen” vaihetta 5
sivulla 8).
• Paina DISPLAY-painiketta kaksi kertaa
järjestelmän ollessa sammutettuna. Esittely
katoaa näytöstä.
Näytössä näkyy “– –:– –”.
• Aseta kello oikeaan aikaan.
• Aseta ajastin oikein.
• Aseta kello aikaan.
Kaukosäädin ei toimi.
• Kaukosäätimen ja järjestelmän välissä on este.
• Kaukosäädin ei osoita kohti järjestelmän
tunnistinta.
• Paristot ovat kuluneet. Vaihda paristot uusiin.
Esiintyy akustista takaisinsyöttöä.
• Vähennä äänenvoimakkuutta.
Häiriöt television väreissä jatkuvat.
• Sammuta televisio kertaalleen ja kytke se
takaisin päälle 15 – 30 minuutin kuluttua. Jos
värihäiriöt eivät poistu, sijoita kaiuttimet
kauemmas televisiosta.
• On tapahtunut sähkökatko. Aseta kello ja ajastin
uudelleen.
Kellonajan asetus/radion esiviritys/ajastinasetus
on kadonnut.
Ääni kuuluu yhdestä kanavasta tai vasemman ja
oikean kaiuttimen äänenvoimakkuus on
epätasapainossa.
• Tarkista kaiutinliitännät ja kaiuttimien sijainti.
Äänessä ei ole bassoa.
• Varmista, että kaiuttimien + ja – -liittimet on
oikein liitetty.
Ei ääntä.
• Kierrä VOLUME-säädintä myötäpäivään.
• Kuulokkeet on liitetty.
• Työnnä vain kaiutinjohdon kuorittu pää
SPEAKER-liittimeen. Kaiuttimen muovitetun
osan työntäminen liittimeen haittaa
kaiutinliitäntöjä.
• Ei äänilähtöä ajastinäänityksen aikana.
Jatkuu
Lisälaitteet/Vianetsintä
• Virtajohto on irrotettu pistorasiasta tai on
sattunut yli puoli vuorokautta kestänyt
sähkökatko.
Tee seuraavat toimet uudelleen:
— “Kellonajan asettaminen” sivulla 10
— “Radioasemien esiviritys” sivulla 13
Jos olet asettanut ajastimen, tee uudelleen myös
kohdat “Herääminen musiikkiin” sivulla 23 ja
“Radio-ohjelmien ajastinäänitys” sivulla 19.
Kaiuttimet
25FI
Ongelmia ja niiden korjaustoimia
(jatkoa)
CD-soitin
CD-alusta ei sulkeudu.
• CD:tä ei ole asetettu oikein paikalleen.
CD ei soi.
•
•
•
•
CD ei ole tasaisesti levyalustalla.
CD on likainen.
CD on asetettu etikettipuoli alaspäin.
CD:llä on kosteutta.
Soitto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Soitin on ohjelmoidun soiton tai hajasoiton
muodolla. Painele PLAY MODE -painiketta,
kunnes “PGM” tai “SHUF” katoaa näytöstä.
Levyalusta ei aukea ja näytössä näkyy
“LOCKED”.
• Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Viritin
Huomattavaa surinaa tai kohinaa (näytössä
vilkkuu “TUNED” tai “STEREO”).
• Säädä antennia.
• Signaali on liian heikko. Liitä ulkoinen antenni.
FM (ULA) -ohjelmaa ei voida vastaanottaa
stereona.
• Painele kaukosäätimen STEREO/MONOpainiketta, kunnes “MONO” katoaa näytöstä.
Jos esiintyy muu kuin edellä kuvattu
ongelma, palauta järjestelmä
alkutilaan seuraavasti:
1 Irrota virtajohto pistorasiasta.
2 Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan.
3 Paina yhtä aikaa x -, GROOVE- ja
?/1 -painiketta.
4 Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
Kasettinauhuri
Järjestelmä on palautettu tehtaan asetuksiin.
Kaikki tekemäsi asetukset poistettiin.
Kasetille ei voida äänittää.
• Kasettipesässä ei ole kasettia.
• Kasetin kieleke on irrotettu (katso “Kasetin
tallentaminen pysyvästi” sivulla 27).
• Kasetti on kelautunut loppuun.
Kasetille ei voida äänittää tai se ei soi tai
äänentaso laskee.
• Päät ovat likaiset (katso “Nauhapäiden
puhdistaminen” sivulla 28).
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet (katso
“Nauhapäiden demagnetointi” sivulla 28).
Kasetti ei pyyhkiydy kokonaan.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet (katso
“Nauhapäiden demagnetointi” sivulla 28).
Huomattavaa värinää tai huojuntaa tai ääni
katoaa.
• Kasettinauhurin vetoakselit tai vastarullat ovat
likaiset (katso “Nauhapäiden puhdistaminen”
sivulla 28).
Kohina lisääntyy tai korkeat taajuudet katoavat.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet (katso
“Nauhapäiden demagnetointi” sivulla 28).
26FI
Ilmoitukset
Käytön aikana näytössä voi näkyä tai vilkkua
jokin seuraavista ilmoituksista.
NO DISC
• Levyalustalla ei ole CD:tä.
OVER
• CD:n loppu on saavutettu.
Näytössä näkyvät vuorotellen “PROTECT” ja
“PUSH POWER”.
• Järjestelmään on syötetty voimakas signaali.
Sammuta järjestelmä painamalla ?/1
-painiketta. Anna järjestelmän olla sammutettuna
jonkin aikaa ja kytke sitten virta takaisin
järjestelmään painamalla ?/1 -painiketta. Jos
näytössä näkyy vuorotellen “PROTECT” ja
“PUSH POWER” sen jälkeen kun virta on
kytketty takaisin päälle, sammuta järjestelmä
painamalla ?/1 -painiketta ja tarkista
kaiutinjohto.
Lisätietoja
Varotoimet
Käyttöjännite
Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että sen käyttämä
jännite on sama kuin paikallisen sähköverkon.
Turvallisuus
• Järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
se on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Irrota järjestelmä pistorasiasta, jos sitä ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Irrota virtajohto vetämällä
pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos laitteen sisään putoaa jotakin tai kaatuu nestettä,
irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkastuta
järjestelmä ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
järjestelmän käyttöä.
• Virtajohdon vaihto on jätettävä aina alan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Sijoitus
• Älä sijoita järjestelmää kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita järjestelmää tiloihin, joissa se joutuu
alttiiksi:
— Äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle
— Pölylle tai lialle
— Huomattavalle kosteudelle
— Tärinälle
— Suoralle auringonvalolle.
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä,
kiillotusaineella jne.), koska pintaan saattaa syntyä
tahtoja tai sen väri saattaa lähteä.
Huomautuksia CD:istä
• Puhdista CD ennen soittoa puhdistusliinalla. Pyyhi
CD keskeltä reunoille päin.
• Älä käytä liuottimia.
• Suojaa CD suoralta auringonvalolta ja
lämpölähteiltä.
Huomautus CD-R/CD-RW-levyjen
soitosta
CD-R/CD-RW-asemalla äänitettyjä levyjä ei ehkä
voida soittaa johtuen naarmuista, liasta,
äänityslaadusta tai aseman ominaisuuksista. Levyjä,
joita ei ole äänityksen jälkeen viimeistelty ei voida
myöskään soittaa.
Tekijänoikeussojauksella varustetut
levyet
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhyiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että
jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin
mukaisia, eikä niitä voi vättämättä soittaa tällä
tuotteella.
Pintojen puhdistaminen
Käytä laimeaan puhdistusliuokseen kostutettua
pehmeää liinaa.
Kasetin tallentaminen pysyvästi
Murra kasetin A- tai B-puolen kieleke kuvan
osoittamalla tavalla tahattoman päälleäänityksen
estämiseksi. Jos haluat myöhemmin äänittää kasetille,
peitä murrettu kieleke teipillä.
Kuumeneminen
B-puolen kieleke
A-puolen kieleke
Murra kasetin
A-puolen
kieleke
Lisätietoja
• Vaikka järjestelmä kuumenee käytön aikana,
kyseessä ei ole vika.
• Sijoita järjestelmä tilaan, jossa on riittävä tuuletus
estääksesi järjestelmän kuumenemisen.
• Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä- sivu- ja
pohjapinnat lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa
koteloa välttyäksesi palamiselta.
• Älä peitä tuulettimen ilma-aukkoja estääksesi
vikatilan.
Käyttö
• Jos järjestelmä tuodaan kylmistä tiloista suoraan
lämpimiin tiloihin tai jos se sijoitetaan hyvin
kosteaan tilaan, CD-soittimen sisällä olevan linssin
pinnalle saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy,
järjestelmä ei toimi oikein. Poista CD soittimesta ja
anna järjestelmän olla virta kytkettynä noin tunnin
ajan, kunnes kosteus on haihtunut.
• Poista kaikki levyt, kun siirrät järjestelmää.
Jatkuu
Jos stereojärjestelmän käytössä ilmenee kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
27FI
Varotoimet (jatkoa)
Ennen kasetin asettamista
kasettinauhuriin
Poista nauhan löysyys. Muutoin nauha voi sotkeutua
kasettinauhurin osiin ja vioittua.
Käytettäessä yli 90 minuutin
kasetteja
Nauha on hyvin joustavaa. Älä vaihda usein
nauhatoimintoja kuten soitto, pysäytys ja pikakelaus.
Nauha voi sotkeutua kasettinauhuriin.
Nauhapäiden puhdistaminen
Puhdista nauhapäät aina 10 käyttötunnin jälkeen.
Puhdista nauhapäät aina ennen tärkeän nauhoituksen
aloittamista ja soitettuasi vanhaa kasettia. Käytä
erikseen myytävää kuivatyyppistä tai märkätyyppistä
puhdistuskasettia. Katso tarkat ohjeet
puhdistuskasetin käyttöohjeista.
Nauhapäiden demagnetointi
Demagnetoi nauhapäät ja nauhan kanssa kosketuksiin
joutuvat metalliosat aina 20 – 30 käyttötunnin jälkeen
erikseen myytävällä demagnetointikasetilla. Katso
tarkat ohjeet demagnetointikasetin käyttöohjeista.
28FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Pohjois-Amerikan mallit:
MHC-GX40
Etukaiutin
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
60 + 60 wattia (6 ohmia/
1 kHz, 10% THD)
Harmoninen kokonaissärö Alle 0,07%
(6 ohmia/1 kHz, 30 W)
Keskiäänikaiutin
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
120 wattia (12 ohmia/
40 Hz, 10% THD)
Harmoninen kokonaissärö Alle 0,07%
(12 ohmia/40 Hz, 60 W)
MHC-GX30
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
75 + 75 wattia (6 ohmia/
1 kHz, 10% THD)
Harmoninen kokonaissärö Alle 0,07%
(6 ohmia/1 kHz, 40 W)
MHC-GX20
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
60 + 60 wattia (6 ohmia/
1 kHz, 10% THD)
Harmoninen kokonaissärö Alle 0,07%
(6 ohmia/1 kHz, 30 W)
Euroopan mallit:
MHC-RG33, MHC-RL3
DIN-lähtöteho (nimellinen)
60 + 60 wattia
(6 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
75 + 75 wattia (6 ohmia/
1 kHz, 10% THD)
Musiikkilähdön teho (vertailuarvo)
150 + 150 wattia
(6 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
MHC-RG110/RG22
DIN-lähtöteho (nimellinen)
50 + 50 wattia
(6 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
60 + 60 wattia (6 ohmia/
1 kHz, 10% THD)
Musiikkilähdön teho (vertailuarvo)
120 + 120 wattia
(6 ohmia/1 kHz, 10%
THD)
CD-soitinosa
Järjestelmä
Laser
Taajuusvaste
Aallonpituus
Signaali-kohinasuhde
Dynaaminen ala
CD-levy- ja digitaalinen
audiojärjestelmä
Puolijohdelaser
(λ=780 nm)
Välityskesto: Jatkuva
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
780 – 790 nm
Yli 90 dB
Yli 90 dB
Äänitysjärjestelmä
Taajuusvaste
Huojunta ja värinä
4-raitainen 2-kanavainen
stereo
50 – 13.000 Hz (±3 dB),
käytettäessä Sony TYPE I
kasettia
±0,15% W.Peak (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W.Peak (DIN)
Viritinosa
FM (ULA) -stereo, FM (ULA)/AM -superheterodyneviritin
FM (ULA) -viritinosa
Viritysala
Antenni
Antenniliittimet
Välitaajuus
87,5 – 108,0 MHz
FM (ULA) -johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysala
Yleisamerikkalaiset mallit: 530 – 1.710 kHz
(askelväli säädetty
10 kHz:iin)
531 – 1.710 kHz
(askelväli säädetty
9 kHz:iin)
Euroopan ja Lähi-idän mallit:
531 – 1.602 kHz
(askelväli säädetty
9 kHz:iin)
Muut mallit:
530 – 1.710 kHz
(askelväli säädetty
10 kHz:iin)
531 – 1.602 kHz
(askelväli säädetty
9 kHz:iin)
Antenni
AM-kehäantenni
Antenniliittimet
Ulkoisen antennin liitin
Välitaajuus
450 kHz
Kaiutin
Pohjois-Amerikan malli:
Etukaiutin SS-RG55 mallille MHC-GX40
Kaiutinjärjestelmä
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksijärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
13 cm, kartiomainen
Diskanttikaiutin:
5 cm, kartiomainen
Superdiskanttikaiutin:
2 cm, kalottimainen
Nimellinen impedanssi
6 ohmia
Mitat (l/k/s)
Noin 200 × 325 × 237 mm
Paino
Noin 3,6 kg netto/kaiutin
Lisätietoja
Muut mallit:
MHC-RG33
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120,
220, 240 V, 50/60 Hz
DIN-lähtöteho (nimellinen)
60 + 60 wattia
(6 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
75 + 75 wattia (6 ohmia/
1 kHz, 10% THD)
MHC-RG22
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120,
220, 240 V, 50/60 Hz
DIN-lähtöteho (nimellinen)
50 + 50 wattia
(6 ohmia/1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
60 + 60 wattia (6 ohmia/
1 kHz, 10% THD)
Tuloliitännät
AUDIO INPUT (phono-liitin):
jännite 250 mV,
impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähtöliitännät
PHONES (stereominiliitin):
ottaa vastaan 8 ohmin tai
sitä suuremmat kuulokkeet
Etukaiutin:
ottaa vastaan 6 – 16 ohmin
impedanssin
Keskiäänikaiutin (vain malli MHC-GX40):
ottaa vastaan 12 –
16 ohmin impedanssin
Kasettinauhuriosa
Keskiäänikaiutin SS-WG99 mallille MHC-GX40
Kaiutinjärjestelmä
Passiivinen
keskiäänikaiutin
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
15 cm, kartiomainen
Nimellinen impedanssi
12 ohmia
Mitat (l/k/s)
Noin 210 × 325 × 239 mm
Paino
Noin 4,0 kg
Jatkuu
29FI
Tekniset tiedot (jatkoa)
Kanadan malli:
Etukaiutin SS-RG66A mallille MHC-GX30
Kaiutinjärjestelmä
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksijärjestelmä
Kaiuttimet
Keskiäänikaiutin:
13 cm, kartiomainen
Bassokaiutin:
13 cm, kartiomainen
Diskanttikaiutin:
5 cm, kartiomainen
Nimellinen impedanssi
6 ohmia
Mitat (l/k/s)
Noin 215 × 356 × 260 mm
Paino
Noin 4,2 kg netto/kaiutin
Euroopan mallit:
Etukaiutin SS-RL3 mallille MHC-RL3
Kaiutinjärjestelmä
2-teinen, 2 yksikön,
bassorefleksijärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
13 cm, kartiomainen
Diskanttikaiutin:
5 cm, kartiomainen
Nimellinen impedanssi
6 ohmia
Mitat (l/k/s)
Noin 200 × 325 × 220 mm
Paino
Noin 2,9 kg netto/kaiutin
Etukaiutin SS-RG110 mallille MHC-RG110
Kaiutinjärjestelmä
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksijärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
13 cm, kartiomainen
Diskanttikaiutin:
5 cm, kartiomainen
Superdiskanttikaiutin:
2 cm, kalottimainen
Nimellinen impedanssi
6 ohmia
Mitat (l/k/s)
Noin 200 × 325 × 237 mm
Paino
Noin 3,6 kg netto/kaiutin
Muut mallit:
Etukaiutin SS-RG66A mallille MHC-RG33
Kaiutinjärjestelmä
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksijärjestelmä
Kaiuttimet
Keskiäänikaiutin:
13 cm, kartiomainen
Bassokaiutin:
13 cm, kartiomainen
Diskanttikaiutin:
5 cm, kartiomainen
Nimellinen impedanssi
6 ohmia
Mitat (l/k/s)
Noin 215 × 356 × 260 mm
Paino
Noin 4,2 kg netto/kaiutin
Etukaiutin SS-RG55 mallille MHC-GX20/RG22
Kaiutinjärjestelmä
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksijärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
13 cm, kartiomainen
Diskanttikaiutin:
5 cm, kartiomainen
Superdiskanttikaiutin:
2 cm, kalottimainen
Nimellinen impedanssi
6 ohmia
Mitat (l/k/s)
Noin 200 × 325 × 237 mm
Paino
Noin 3,6 kg netto/kaiutin
Sony Corporation
Yleistä
Virtalähde
Pohjois-Amerikan mallit: Vaihtovirta 120 V AC,
60 Hz
Euroopan mallit:
Vaihtovirta 230 V AC,
50/60 Hz
Australian malli:
Vaihtovirta 230 – 240 V
AC, 50/60 Hz
Argentiinan mallit:
Vaihtovirta 220 V AC,
50/60 Hz
Meksikon mallit:
Vaihtovirta 120 V AC,
60 Hz
Muut mallit:
Vaihtovirta 120 V, 220 V
tai 230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Säädettävissä jännitteen
valitsimella
Tehonkulutus
USA:n mallit:
MHC-GX40:
MHC-GX20:
Kanadan mallit:
MHC-GX40:
MHC-GX30:
MHC-GX20:
Euroopan mallit:
MHC-RG33, MHC-RL3:
MHC-RG110/RG22:
Muut mallit:
MHC-RG33:
MHC-RG22:
Mitat (l/k/s)
Paino
Pohjois-Amerikan mallit:
HCD-GX40:
HCD-GX30:
HCD-GX20:
Euroopan mallit:
HCD-RG33, HCD-RL3:
HCD-RG110/RG22:
Muut mallit:
HCD-RG33:
HCD-RG22:
Vakiovarusteet:
140 wattia
105 wattia
140 wattia
125 wattia
105 wattia
125 wattia
0,5 wattia
(virransäästötilassa)
105 wattia
0,5 wattia
(virransäästötilassa)
125 wattia
105 wattia
Noin 280 × 325 × 412 mm
Noin 9,0 kg
Noin 9,0 kg
Noin 8,5 kg
Noin 9,0 kg
Noin 8,5 kg
Noin 9,5 kg
Noin 9,0 kg
Kaukosäädin (1)
Paristot (2)
AM-kehäantenni (1)
FM (ULA) -johtoantenni
(1)
Etukaiuttimien pehmusteet
(8)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Download PDF