Sony | MHC-RG550 | Sony MHC-RG550 Käyttöohjeet

4-246-311-11(1)
Mini Hi-Fi
Component
System
Brugsanvisning _____________________________ DK
Käyttöohjeet _______________________________ FI
MHC-RG660
MHC-RG550
©2003 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende.
Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væske,
eksempelvis vaser, på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette
er anbragt udvendigt på
bagsiden af apparatet.
Smid ikke batteriet ud sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaf batteriet i henhold til
gældende regler for kemisk affald.
2DK
Indholdsfortegnelse
Hvordan denne brugsvejledning
anvendes ...........................................4
Disks, som kan afspilles.......................... 4
Klargøring
Tilslutning af systemet............................ 6
Indstilling af uret..................................... 9
CD/MP3 – afspiller
Isætning af en disk ................................ 10
Afspilning af en disk ............................. 10
— Normal afspilning/Afspilning i
tilfældig rækkefølge
Gentagelse af afspilning........................ 12
— Gentaget afspilning
Fremstilling af dit eget program ........... 13
— Programafspilning
Tuner
Indstilling af faste radiostationer .......... 14
Lytning til radioen................................. 15
— Indstilling på faste stationer
— Manual afstemning
Anvendelse af Radio Data System
(RDS).............................................. 16
(Kun den europæiske model)
Bånd – Afspilning
Isætning af et bånd ................................ 17
Afspilning af et bånd............................. 17
Bånd – Optagelse
Optagelse af dine favorit CD-spor på et
bånd ................................................18
— CD-TAPE-synkroniseret
optagelse
Manuel optagelse på et bånd................. 19
— Manuel optagelse
Lydjustering
Valgt af lydsystemet ............................. 20
(Kun MHC-RG660)
Justering af lyden .................................. 20
Valg af lydeffekt ................................... 21
Justering af den grafiske equalizer og
lagring af indstillinger .................... 21
Valg af surroundeffekt.......................... 22
Forbedring af lyden fra videospil ......... 22
— Spilsynkronisering
Miksning af lyd fra videospil med anden
lydkilde........................................... 22
— Spilmiksning
Syng med .............................................. 23
(Gælder ikke europæiske
modeller)
Timer
Fald i søvn til musik ............................. 24
— Sleeptimer
Opvågning til musik ............................. 24
— Dagligtimer
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer ............................ 25
DK
Display
Slukning af displayet ............................ 26
— Strømbesparende indstilling
Visning af information om disken på
displayet ......................................... 27
Ændring af tændt-indikatoren............... 27
Ekstra komponenter
Tilslutning af ekstra komponenter........ 28
Lytning til lyd fra en tilsluttet
komponent...................................... 29
Optagelse på en tilsluttet komponent.... 30
Fejlfinding
Problemer og afhjælpninger ................. 31
Meddelelser .......................................... 34
Yderligere information
Forsigtighedsregler ............................... 35
Tekniske data........................................ 36
Liste over knappernes placering og
henvisningssider ............................. 39
3DK
Hvordan denne
brugsvejledning anvendes
• Denne brugsvejledning forklarer
hovedsageligt betjeninger med
fjernbetjeningen, men de samme betjeninger
kan også foretages med de knapper på selve
apparatet, som har de samme eller lignende
navne.
• De følgende symboler anvendes i
brugsvejledningen.
Symbol
Betydning
Funktioner, som kan anvendes
med audio-CD’er
Funktioner, som kan anvendes
med MP3
Disks, som systemet ikke kan
afspille
• CD-ROM’er
• Alle andre CD-R’er/CD-RW’er end dem, der
er optaget i følgende formater:
– musik CD format
– MP3-format, som er i overensstemmelse
med ISO9660*1 Level 1/Level 2, Joliet*2,
Romeo*2 eller Multi Session*3
• En disk, der har en unormal facon (f.eks. kort,
hjerte).
• En disk, hvorpå der er anbragt papir eller
mærkater.
• En disk, hvorpå der sidder rester af lim, tape,
eller en mærkat.
*1
*2
Disks, som kan afspilles
Følgende disks kan afspilles i dette system.
Andre disks kan ikke afspilles.
Liste over disks, som kan
afspilles
Diskformat
4DK
Disklogo
Indhold
Audio CD’er
Audio
CD-R/CD-RW
(lyddata)
Audio
CD-R/CD-RW
(MP3 filer)
Audio
*3
Et logisk format for filer og mapper på CDROM’er, defineret af ISO (International Standard
Organization)
Der kan vises op til 31 tegn.
Multi Session
Dette er en optagemetode, som muliggør tilføjelse
af data, ved hjælp af Track-At-Once-metoden.
Konventionelle CD’er begynder ved et CDkontrolområde kaldet Lead-in og ender ved et
område kaldet Lead-out. En Multi Session-CD er en
CD med flere sessioner, hvor hvert segment fra
Lead-in til Lead-out betragtes som en enkelt
session.
CD-Extra: Dette format optager lyd (audio-CDdata) på sporene i session 1 og data på sporene i
session 2.
Mixed CD: Dette format optager data på det første
spor og lyd (audio-CD-data) på det andet spor og
efterfølgende spor i en session.
Bemærkninger om CD-R og
CD-RW
• Dette system kan anvendes til afspilning af
CD-R/CD-RW disk, som brugeren har
redigeret. Bemærk dog, at det kan ske, at
nogle disks ikke kan afspilles som følge af
den anordning, der er benyttet ved optagelsen,
eller på grund af diskens beskaffenhed.
• Det kan ske, at disks optaget i CD-R/CD-RW
drev, ikke kan afspilles på grund af ridser,
smuds, optagelsens tilstand eller driverens
egenskaber.
• CD-R og CD-RW disks, der ikke er blevet
slutbehandlet ved afslutningen af optagelsen
(behandling, der muliggør afspilning på en
normal CD-afspiller) kan ikke afspilles.
• CD-R- og CD-RW-disks, som er optaget i
multi-session, og ikke er afsluttet ved
"lukning af sessionen", understøttes ikke.
• Det er ikke sikkert, at systemet kan afspille
filer af MP3-formatet, som ikke har
filnavnstilføjelsen ".MP3".
• Forsøg på at afspille filer, som ikke er af
MP3-format, men som har filnavnstilføjelsen
".MP3", kan resultere i støj eller fejlfunktion.
• Med andre formater end ISO9660 niveau 1 og
2, er det ikke sikkert, at mappenavne og
filnavne vil blive vist på korrekt vis.
• I forbindelse med de følgende disks tager det
længere tid, inden afspilning starter.
– en disk, der er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i Multi Session.
– en disk, på hvilken der kan tilføjes data
(ikke-færdig disk).
Musikdisc’e kodet med
teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc’e,
der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdisc’e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse disc’e er nogle, der ikke følger
cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles
på dette produkt.
Forsigtighedsregler ved
afspilning af en disk, som er
optaget i Multi Session
• Hvis disken begynder med en CD-DAsession, vil den blive regnet for en CD-DA
(audio) disk, og afspilningen vil fortsætte,
indtil en MP3-session registreres.
• Hvis disken begynder med en MP3-session,
vil den blive regnet for en MP3-disk, og
afspilningen vil fortsætte, indtil en CD-DA
(audio)-session registreres.
• Afspilningsområdet for an MP3-disk
bestemmes af træ-strukturen af filer, som er
produceret via analysering af disken.
• En disk med et blandet CD-format vil blive
registreret som en CD-DA (audio) disk.
5DK
Klargøring
Tilslutning af systemet
Udfør de følgende procedurer 1 til 5 for at tilslutte dit system ved hjælp af de medfølgende
ledninger og andet tilbehør.
FM-ledningsantenne
AM-rammeantenne
Forplade højttaler (højre)
Forplade højttaler (venstre)
Surroundhøjttaler* (venstre)
Surroundhøjttaler* (højre)
* Kun MHC-RG660
1 Tilslut fronthøjttalerne.
Tilslut det højre og venstre højttalerkabel til
FRONT SPEAKER udgangene som vist
herunder.
2 Tilslut surroundhøjttalerne.
(Kun MHC-RG660)
Tilslut højttalerkablerne til SURROUND
SPEAKER bøsningerne som illustreret
herunder.
Indsæt kun den afisolerede del
Rød
Indsæt kun den afisolerede del
R
Blå
L
R
+
L
+
Rød/
Ensfarvet
(3)
Sort/Stribet (#)
–
Sort
Rød/
Ensfarvet
(3)
Sort/Stribet (#)
6DK
–
Sort
3 Tilslut FM og AM antennerne.
Opsæt og tilslut AM-rammeantennen.
Klargøring
Isætning af to R6 (størrelse
AA) batterier i
fjernbetjeningen
AM-rammeantenne
e
E
e
E
Bemærk
Udstræk FM ledningsantennen vandret
Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid,
bør du tage batterierne ud for at undgå risiko for
beskadigelse forårsaget af batterilækage og korrosion.
Tip
Bemærk
Hold antennerne på afstand af højttalerledningerne.
4 Ved modeller forsynet med en
spændingsvælger indstilles VOLTAGE
SELECTOR, så den svarer til
spændingen i det lokale lysnet.
Vi henviser til angivelsen på systemets
spændingsvælger (VOLTAGE
SELECTOR) for disponible indstillinger.
Ved normal anvendelse skulle batterierne kunne holde
cirka seks måneder. Skift begge batterier ud med nye,
når fjernbetjeningen ikke længere kan styre systemet.
Montering af
fronthøjttalerpuder
Montér de medfølgende højttalerfødder på
undersiden af højttalerne, således at højttalerne
stabiliseres og forhindres i at glide.
Fronthøjttaler (Venstre (4)/Højre (4))
Surroundhøjttaler (Venstre (4)/Højre (4))*
* Saudiarabisk model: 120 – 127 V
5 Sæt netledningen i en stikkontakt i
væggen.
Demonstrationen kommer frem på
displayet. Når man trykker på ?/1, tændes
systemet, og demonstrationen slutter
automatisk.
Hvis netstikket ikke passer i
vægstikkontakten, skal du aftage den
påsatte stikadapter (gælder kun for
modeller forsynet med en adapter).
* Kun MHC-RG660
fortsættes
7DK
Bemærk
• Hold højttalerkablerne på afstand af antennerne for at
forebygge støj.
• Placer ikke surroundhøjttalerne oven på et TV. Det
kan medføre, at farverne på TV-skærmen bliver
forkerte.
• Husk at tilslutte både venstre og højre
surroundhøjttaler. Ellers høres lyden ikke.
Placering af højttalerne (kun
MHC-RG660)
1
Anbring fronthøjttalerne i en vinkel på
45 grader i forhold til lyttepositionen.
Fronthøjttaler (V)
Fronthøjttaler (H)
Når systemet skal bæres
Udfør følgende procedure for at beskytte
CD-mekanismen.
1
Sørg for, at alle disks er fjernet fra
systemet.
2
Hold CD inde, og tryk dernæst på ?/1,
indtil "STANDBY" vises.
"LOCK" vises, når man slipper knapperne.
3
Tag netledningen ud.
Surroundhøjttaler (V)
2
Surroundhøjttaler (H)
Anbring surroundhøjttalerne vendt
mod hinanden i en højde på 60 til 90 cm
over lyttepositionen.
Surroundhøjttaler
60 til 90 cm
8DK
Indstilling af uret
4
5
6
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
Tryk gentagne gange på v eller V for at
indstille timetallet.
Klargøring
1
2
3
Tryk på B.
Tryk gentagne gange på v eller V for at
indstille minuttallet.
Tryk på ENTER.
Uret begynder at gå.
Justering af uret
1
2
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
3
Udfør samme procedure som i punkt 3 til 6
ovenfor.
Tryk på v eller V for at vælge "CLOCK
SET", og tryk derefter på ENTER.
Bemærk
Urindstillingerne forsvinder, når man tager
netledningen ud, eller der indtræffer en
strømafbrydelse.
9DK
CD/MP3 – afspiller
Isætning af en disk
1
2
Afspilning af en disk
— Normal afspilning/Afspilning i
tilfældig rækkefølge
Tryk på Z på apparatet.
Anbring en disk med mærkatsiden op
på diskbakken.
Med dette system kan man afspille audio-CD’er
og disks med MP3-lydspor.
Eksempel: Når en disk er sat i
Diskbakkenummer Spornummer
For at lægge flere disks i, trykkes på DISC
SKIP/EX-CHANGE på apparatet for at
dreje diskbakken.
3
Tryk på Z på apparatet igen for at lukke
diskbakken.
Bemærk
• Anvend ikke en disk, hvorpå der er anbragt tape,
mærkater eller sidder limrester, da dette kan medføre
fejlfunktion.
• Brug aldrig fingrene til at lukke pladeskuffen med
magt, da dette kan give anledning til fejlfunktion.
10DK
Disk-indikator
1
Tryk på CD.
Spilletid
2
Tryk gentagne gange på PLAY MODE
apparatet under stopindstilling, indtil
den ønskede funktionsindstilling vises
på displayet.
Vælg
For at spille
3
Tryk på nN.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stoppe afspilning Tryk på x.
holde pause
Tryk på X. Tryk igen for at
genoptage afspilning.
1DISC
Sporene på den valgte
(Normal afspilning) disk i oprindelig
rækkefølge.
vælge et spor
Tryk gentagne gange på . eller
>.
vælge et album
med MP3*1
Tryk gntagne gange på ALBUM –
eller + efter punkt 2.
ALBM
Alle MP3 lydspor i det
(Normal afspilning) valgte album eller på den
valgte disk i oprindelig
rækkefølge.
Når en ikke-MP3-disk
afspilles, bliver albumafspilning til 1 DISCafspilning.
ALL DISCS SHUF Alle sporene på alle disks
(Afspilning i
i tilfældig rækkefølge.
tilfældig
rækkefølge)
1DISC SHUF
(Afspilning i
tilfældig
rækkefølge)
Sporene på den valgte
disk i tilfældig
rækkefølge.
ALBM SHUF
(Afspilning i
tilfældig
rækkefølge)
MP3 lydsporene i
albummet på den valgte
disk i tilfældig
rækkefølge.
Når en ikke-MP3-disk
afspilles, bliver albumafspilning i tilfældig
rækkefølge til 1 DISC
SHUF-afspilning.
finde et punkt på Hold m eller M inde under
afspilning, og slip den på det
sporet*2
ønskede sted.
vælge en disk i
stopindstilling
Tryk på D. SKIP
(eller DISC 1 – 3*3 eller DISC
SKIP/EX-CHANGE på
apparatet).
skifte til CDfunktion fra
anden funktion
Tryk på DISC 1 – 3 på apparatet
(automatisk kildevalg).
CD/MP3 – afspiller
ALL DISCS
Alle disks i diskbakken
(Normal afspilning) kontinuerligt.
skifte andre disks Tryk på DISC SKIP/
ud under
EX-CHANGE på apparatet.
afspilning
tage en disk ud
*1
*2
*3
Tryk på Z på apparatet.
Det er ikke sikkert, at der kan søges mellem flere
filer. Desuden er det ikke sikkert, at tiden vises
korrekt for nogle filer.
undtagen for MP3-lydspor
DISC 1 – 3 på apparatet er ikke til rådighed, hvis
"ALL DISCS SHUF" er valgt.
PGM
Sporene på disken i den
(Programafspilning) rækkefølge, som du
ønsker, at de skal spilles i
(se "Fremstilling af dit
eget program" på side 13).
fortsættes
11DK
Bemærk
• Du kan ikke skifte afspilningsmåde, mens afspilning
er under udførelse.
• Det kan tage nogen tid at begynde afspilning af disks,
som er optaget i komplekse konfigurationer som for
eksempel mange lag.
• Når disken sættes i, læser afspilleren alle sporene på
disken. Hvis der er mange albummer, eller ikkeMP3-lydspor på disken, kan der gå lang tid, inden
afspilningen begynder, eller inden afspilningen af det
næste MP3-lydspor begynder.
• Gem ikke unødvendige albummer eller andre spor
end MP3-spor på den disk, som skal anvendes til
MP3-afspilning. Vi anbefaler, at du undlader at
gemme andre typer spor og unødvendige albummer
på en disk, som indeholder MP3-lydspor.
• Et album, som ikke indeholder MP3-lydspor,
springes over.
• Max. antal albummer: 150 (inklusive rodbibliotek)
• Den højeste antal MP3-lydspor og albummer, som
kan indeholdes på en enkelt disk, er 300.
• Afspilning op til 8 niveauer er mulig.
• MP3-lydspor afspilles i den rækkefølge, hvori de er
optaget på disken.
• Afhængigt af kode/brænder-softwaren,
optageapparatet eller det optagemedia, som
anvendes på det tidspunkt, hvor et MP3-lydspor
optages, kan der opstå problemer som
uigennemførlig afspilning, afbrydelse af lyden og
støj.
12DK
Gentagelse af afspilning
— Gentaget afspilning
Du kan afspille alle sporene eller et enkelt spor
på en CD.
Anvendelse af displayet
Tryk på REPEAT on på apparatet, indtil
"REP" eller "REP1" vises.
REP: For alle sporene på disken, eller alle
sporene i albummet op til fem gange.
REP1: Blot et enkelt spor.
Annullering af gentaget
afspilning
Tryk gentagne gange på REPEAT på apparatet,
indtil både "REP" og "REP1" forsvinder.
Bemærk
• Man kan ikke vælge "REP" og "ALL DISCS SHUF"
på samme tid.
• Når "REP1" vælges, vil det pågældende spor blive
gentaget uafbrudt, indtil "REP1" annulleres.
Fremstilling af dit eget
program
6
For at
programmere
— Programafspilning
Anvendelse af displayet
1
2
3
Tryk på D.SKIP (eller DISC 1 – 3 eller
DISC SKIP/EX-CHANGE på apparatet)
for at vælge en disk.
For at programmere alle sporene på en disk
på en gang, skal du gå til trin 5 med "AL"
vist på displayet.
4
andre disks
3 og 5
andre spor på den
samme disk
4 og 5
andre spor på andre 3 til 5
disks
7
Tryk på nN.
Programafspilning starter.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
afbryde
programafspilning
Tryk gentagne gange på PLAY
MODE på apparatet i
stopindstilling, indtil "PGM"
forsvinder.
slette et spor fra
programmets
slutning
Tryk på CLEAR under
stopindstilling.
Tryk på CD.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE
på apparatet under stopindstilling,
indtil "PGM" vises.
Tryk gentagne gange på . eller >,
indtil det ønskede spornummer vises.
Tryk, når du programmerer en MP3, på
ALBUM – eller + for at vælge album, og
tryk derefter gentagne gange på . eller
>, indtil det ønskede spornummer vises.
Diskbakkenummer
Gentag punkterne
CD/MP3 – afspiller
Der kan laves et program på op til 25 trin fra alle
diskene i den rækkefølge, hvori du vil afspille
dem.
Man kan lave synkroniseret optagelse af de
programmerede spor til et kassettebånd
(side 18).
Programmér yderligere disks eller
spor.
Tips
• Det fremstillede program bevares i hukommelsen,
efter at programafspilning er færdig. For at afspille
det samme program igen, skal du trykke på CD, og
derefter trykke på nN. Programmet slettes dog,
når du åbner pladeskuffen.
• "– –.– –" kommer frem, når den samlede CDprogramtid overstiger 100 minutter eller hvis der
vælges et CD-spor, hvis nummer er 21 eller derover,
eller hvis et MP3-lydspor vælges.
Valgt spornummer
Samlet spilletid (inklusive
det valgte spor)
5
Tryk på ENTER.
Sporet indprogrammeres.
Sporets nummer i den indprogrammerede
rækkefølge vises, efterfulgt af den samlede
spilletid på programmet.
13DK
3
Tryk på TUNER MEMORY på apparatet.
Et forvalgsnummer kommer frem.
Tuner
Forvalgsnummer
Indstilling af faste
radiostationer
Man kan forvælge op til 20 FM stationer og
10 AM stationer som faste stationer. Du kan
derefter stille ind på enhver af disse stationer ved
ganske enkelt at vælge det tilsvarende
forvalgsnummer.
Automatisk forvalg af faste
stationer
Du kan automatisk indstille på alle de stationer,
der kan modtages hvor du bor, og derefter lagre
radiofrekvensen for de ønskede stationer.
1
2
Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Hold TUNING –/+ (eller –m eller M+
på apparatet), indtil frekvensvisningen
begynder at skifte, og slip den derefter.
Frekvensen skifter i takt med at systemet
leder efter en station. Stationssøgningen
stopper automatisk, når en station går
igennem. På dette tidspunkt vil "TUNED"
og "STEREO" (for FM-stereoudsendelser)
komme frem.
4
5
6
Indstil frekvensen på den ønskede
radiostation, som beskrevet i punkt 2 til og
med 6 i "Manuelt forvalg af faste
radiostationer" (side 14).
Tryk på ENTER.
Gentag punkt 1 til og med 5 for at
gemme andre stationer.
Manuelt forvalg af faste
radiostationer
Du kan manuelt stille ind på og lagre en
radiofrekvens for de ønskede stationer.
1
2
3
Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Tryk gentagne gange på TUNING –/+
(eller –m eller M+ på apparatet), for
at stille ind på den ønskede station.
Tryk på TUNER MEMORY på apparatet.
Et forvalgsnummer kommer frem.
4
5
6
Hvis "TUNED" ikke vises, og
stationssøgningen ikke standser
Tryk gentagne gange på PRESET –/+
(eller . eller > på apparatet) for at
vælge det ønskede forvalgsnummer.
Tryk gentagne gange på PRESET –/+
(eller . eller > på apparatet) for at
vælge det ønskede forvalgsnummer.
Tryk på ENTER.
Gentag punkt 1 til og med 5 for at
gemme andre stationer.
Andre betjeninger
For at
programmere en
anden station på et
eksisterende
forvalgsnummer
14DK
Udfør følgende
stille ind på en
Følg fremgangsmåden
station med et svagt beskrevet i "Manuelt forvalg af
signal
faste radiostationer" (side 14).
Begynd forfra fra punkt 1. Efter
punkt 3 trykker du gentagne
gange på PRESET –/+ (eller
. eller > på apparatet)
for at vælge det
forvalgsnummer, hvor du
ønsker at lagre den anden
station.
Ændring af AMafstemningintervallet (med
undtagelse af modellerne til
Europa, Mellemøsten og
Philippinerne)
Bemærk
Man kan ikke ændre AM-afstemningsintervallet, mens
den strømbesparende indstilling er aktiveret.
Tips
• De forvalgte stationer bevares i hukommelsen cirka
en dag, selv om netledningen tages ud, eller der
forekommer en strømafbrydelse.
• For at forbedre modtagningen skal du justere de
medfølgende antenner eller tilslutte en ekstern
antenne.
Du kan lytte til en radiostation enten ved at
vælge en fast station, eller ved manuelt at stille
ind på stationen.
Lytning til en fast station
— Indstilling på faste stationer
Tuner
AM-afstemningintervallet er fra fabrik indstillet
til 9 kHz (eller 10 kHz i nogle områder). For at
ændre AM-afstemningsintervallet indstilles
først på en vilkårlig AM-station, hvorefter der
slukkes for systemet. Hold ENTER på apparatet
inde og tryk samtidigt på ?/1 på apparatet. Når
afstemningsintervallet ændres, slettes alle
forvalgte AM-stationer. For at nulstille
intervallet gentages samme procedure.
Lytning til radioen
Programmer først radiostationer i tunerens
hukommelse (se "Indstilling af faste
radiostationer" på side 14).
1
2
Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Tryk gentagne gange på PRESET –/+
(eller . eller > på apparatet) for at
vælge den ønskede faste station.
Forvalgsnummer
Frekvens
fortsættes
15DK
Lytning til radiostationer, der
ikke er indprogrammeret som
faste
— Manual afstemning
1
2
Tryk gentagne gange på TUNER/BAND
for at vælge "FM" eller "AM".
Tryk gentagne gange på TUNING –/+
(eller –m eller M+ på apparatet), for
at stille ind på den ønskede station.
Tips
• For at forbedre modtagning af udsendelser kan de
medfølgende antenner retningsindstilles, eller der
kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr).
• Når et FM stereoprogram er skæmmet af statisk støj,
trykker du gentagne gange på FM MODE på
apparatet, indtil "MONO" vises. Der vil ikke være
nogen stereoeffekt, men modtagningen forbedres.
• Hold TUNING –/+ (eller –m eller M+ på
apparatet) inde. Frekvensangivelsen skifter og
stationssøgningen stopper, når sytemet stiller ind på
en station (Automatisk indstilling).
• For at optage radioprogrammer skal du anvende
manuel optagelse (side 19).
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
(Kun den europæiske model)
Hvad er Radio Data System?
Radio Data System (RDS) er en
udsendelsesform, hvormed radiostationer kan
sende ekstra information sammen med det
normale programsignal. RDS findes kun i
forbindelse med FM-stationer.*
Bemærk
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station,
som man har indstillet på, ikke transmitterer RDSsignalet korrekt, eller hvis signalet er svagt.
* Ikke alle FM-stationer byder på RDS-service,
ligesom de ikke alle tilbyder samme former for
service. Hvis du ikke er bekendt med RDS-systemet,
kan du sikkert få information om RDS-service i dit
geografiske område hos dine lokale radiostationer.
Modtagning af RDSudsendelser
Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet.
Når man har indstillet på en station, der byder på
RDS-service, vises stationens navn på displayet.
Kontrol af RDS-information
Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter
displayvisningen cyklisk som følger:
Stationsnavn* t Frekvens t
Programtype* t Urvisning t Effektstatus
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages korrekt, kan
det ske, at stationsnavnet ikke vises på displayet.
16DK
Bånd – Afspilning
Isætning af et bånd
1
2
3
Afspilning af et bånd
Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd.
1
Tryk på PUSH Z på apparatet.
2
Med siden,
som ønskes
spillet/
optaget på,
vendende
frem.
Tryk gentagne gange på DIRECTION på
apparatet for at vælge g, hvis du kun
vil afspille den ene side. Vælg j, hvis
du vil afspille begge sider.
For at afspille båndene i begge
båndoptagere i rækkefølge vælger man
RELAY (stafetafspilning)*.
3
Bånd – Afspilning
Sæt et optaget/optagbart bånd i
båndoptager A eller B med den side,
der skal afspilles/optages fremad.
Isæt et bånd.
For at afspille på begge båndoptagere efter
hinanden, skal du trykke gentagne gange på
PLAY MODE på apparatet, indtil
"RELAY" (stafet-afspilning)* kommer
frem i displayet.
Tryk gentagne gange på TAPE A/B for
at vælge båndoptager A eller B.
Tryk på nN.
Tryk igen på knappen for at afspille
bagsiden. Båndet begynder at spille.
Indikator for
afspilning af bagside
Indikator for
afspilning af forside
Indikator for isat bånd
* Stafetafspilning sker altid i henhold til følgende
cykliske sekvens op til fem gange, hvorefter
afspilning stopper:
t Båndoptager A (forside) t Båndoptager A
(bagside) t Båndoptager B (forside) t
Båndoptager B (bagside)
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
stoppe afspilning
Tryk på x.
holde pause
Tryk på X. Tryk igen for at
genoptage afspilning.
spole hurtigt frem
eller tilbage
Tryk på m eller M.
tage et bånd ud
Tryk på PUSH Z på apparatet.
fortsættes
17DK
Søgning efter begyndelsen på det
aktuelle eller efterfølgende spor
(AMS)*
For at søge i fremad retning
Tryk på > under afspilning, når H lyser.
"TAPE A (eller TAPE B) >>> +1" vises.
Tryk på . under afspilning, når h lyser.
"TAPE A (eller TAPE B) <<< +1" vises.
For at søge i bagud retning
Tryk på . under afspilning, når H lyser.
"TAPE A (eller TAPE B) <<< –1" vises.
Tryk på > under afspilning, når h lyser.
"TAPE A (eller TAPE B) >>> –1" vises.
* AMS (Automatisk musiksensor)
Bånd – Optagelse
Optagelse af dine favorit
CD-spor på et bånd
— CD-TAPE-synkroniseret optagelse
Du kan optage en hel CD på et bånd.
Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd.
Optageniveauet justeres automatisk.
1
2
Bemærk
Det kan ske, at AMS-funktionen ikke virker korrekt
under følgende omstændigheder:
– Når det uindspillede mellemrum mellem spor er
mindre end 4 sekunder langt.
– Når systemet er anbragt tæt på et fjernsyn.
Tryk gentagne gange på DIRECTION
for at vælge g for at optage på den
ene side af båndet. Vælg j (eller
RELAY) for at optage på begge sider.
Når du ønsker at optage fra bagsiden,
trykker du på nN, og trykker derefter på
x. TAPE B indikatoren for bagsiden
tændes.
Tip
Afhængigt af den måde som båndet er sat i, lyser den
tilsvarende indikator for forside/bagside.
Sæt et optagbart bånd i båndoptager B,
og tryk derefter på TAPE A/B for at
vælge båndoptager B.
3
4
Tryk på CD og læg den disk, du vil
optage, i.
Tryk på CD SYNC på apparatet.
Båndoptager B står standby til optagelse.
"REC" blinker.
5
Tryk på REC PAUSE/START på
apparatet.
Optagelse starter.
Stop af optagelse
Tryk på x.
Optagelse af en disk ved at
specificere sporrækkefølgen
Du kan nøjes med at optage dine favorit CDspor ved at anvende programafspilning. Mellem
punkt 3 og 4 skal du udføre punkterne 2 til 5 i
"Fremstilling af dit eget program" (side 13).
18DK
Tips
• For at kontrollere den nødvendige båndlængde for
optagelse af en disk, trykker man på EDIT, indtil
"EDIT" blinker, efter at man har isat en CD og
trykket på CD. Den nødvendige båndlængde for den
aktuelt valgte disk vises, efterfulgt af den samlede
spilletid på henholdsvis side A og side B (Redigering
med automatisk bestemmelse af båndlængde).
• Du kan ikke anvende redigering med automatisk
bestemmelse af båndlængde til disks, der indeholder
mere end 20 spor eller MP3 lydspor.
Manuel optagelse på et
bånd
— Manuel optagelse
Du har mulighed for at optage udelukkende de
ønskede afsnit på en CD, et bånd eller i en
radioudsendelse på et bånd.
Det er også muligt at optage fra tilsluttede
apparater (se "Tilslutning af ekstra
komponenter" på side 28).
2
Sæt et optagbart bånd i båndoptager B,
og tryk derefter påv TAPE A/B for at
vælge båndoptager B.
Tryk gentagne gange på DIRECTION på
apparatet for at vælge g for at optage
på den ene side af båndet. Vælg j
(eller RELAY) for at optage på begge
sider.
Bånd – Optagelse
1
Når du ønsker at optage fra bagsiden,
trykker du på nN, og trykker derefter på
x. TAPE B indikatoren for bagsiden
tændes.
3
Tryk på CD, TAPE A/B, TUNER/BAND,
GAME eller MD (VIDEO) for at vælge
den kilde, der skal optages.
• CD: Optagelse fra dette systems CDafspiller.
• TAPE: For at optage fra dette systems
kassettebåndoptager A.
• TUNER: For at optage fra dette systems
tuner.
• GAME: Optagelse fra den tilsluttede
videospilmaskine til GAME INPUT
AUDIO L/R-jackstikkene.
• MD (VIDEO): For at optage fra den
tilsluttede MD eller videobåndoptager til
MD (VIDEO) IN jackstikkene.
4
Tryk på REC PAUSE/START på
apparatet.
Båndoptager B står standby til optagelse.
"REC" blinker.
5
Tryk på REC PAUSE/START på
apparatet og start derefter afspilning af
den kilde, der skal optages.
Optagelse starter.
fortsættes
19DK
Stop af optagelse
Tryk på x.
Bemærk
Man kan ikke lytte til en anden kilde, mens der
optages.
Tips
• Når man optager på begge sider, skal man huske at
starte fra forsiden. Hvis man starter fra bagsiden,
stopper optagelsen ved slutningen af bagsiden.
• Ved optagelse fra radioen:
Flyt antennen for at reducere støjen, hvis der er støj
under optagelse fra radioen.
Lydjustering
Valgt af lydsystemet
(Kun MHC-RG660)
Du kan nyde forskellige lyde ved at vælge den
lydindstilling, som du ønsker.
Tryk på SURR SS MODE på apparatet for at
vælge den ønskede lyd.
LINK: Frembringer den samme lyd, med
anderledes udgangsniveau.
MATRIX SURR: Frembringer et bredt udvalg
af lyde, der faktisk kan føle størrelsen på lokalet.
Justering af lyden
Man kan gøre bassen kraftigere og skabe en
kraftigere lyd.
Tryk på GROOVE på apparatet.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
GROOVE ON* t V-GROOVE ON* t
GROOVE OFF
* Lydstyrken skifter til power-indstilling,
equalizerkurven skifter, og "GROOVE" eller
"V GROOVE" lyser op.
20DK
Valg af lydeffekt
Vælg effekten i musikmenuen
Tryk gentagne gange på PRESET EQ (eller
MUSIC EQ, MOVIE EQ eller GAME EQ på
apparatet) for at vælge det ønskede
forvalgsnummer.
Navnet på forindstillingen vises på displayet.
Se oversigten "Lydeffektmuligheder".
Annullering af lydeffekten
Tryk på EFFECT ON/OFF på apparatet.
Justering af den grafiske
equalizer og lagring af
indstillinger
Man kan justere lyden ved at hæve eller sænke
niveauerne i specifikke frekvensområder, og
derefter gemme indstillingerne i op til tre
brugerfiler (P-FILE) i hukommelsen.
Før udførelsen skal man først vælge den
lydemfase, der skal anvendes som den
grundlæggende lyd.
1
Lydeffektmuligheder
Frekvensbånd
Frekvensniveau
MUSIC EQ
Effekt
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
ORIENTAL
Standard musikkilder
2
3
Effekt
Lydspor og specielle
lyttesituationer
GAME EQ
4
Tryk gentagne gange på P FILE for at
vælge P FILE 1 – 3 , når
equalizerindstillingerne skal gemmes.
Tryk på ENTER.
"COMPLETE" vises.
Denne indstilling gemmes automatisk som
den brugerfil, som man valgte i punkt 3.
Andre betjeninger
Effekt
ADVENTURE
ARCADE
RACING
Hold P FILE på apparatet.
Et personligt filnummer vises.
MOVIE EQ
ACTION
DRAMA
MUSICAL
Lydjustering
"SURR" vises, hvis man vælger en effekt med
surroundeffekter.
Tryk gentagne gange på b eller B for at
vælge et frekvensbånd, og tryk
dernæst på v eller V for at indstille
niveauet.
PlayStation 1, 2 og andre videospil
musikkilder
For at
Tryk
fremkalde en
personlig fil
Gentagne gange på P FILE for at
vælge det ønskede
brugerfilnummer.
annullere en
personlig fil
Gentagne gange på EFFECT ON/
OFF, indtil "EFFECT OFF" vises.
21DK
Valg af surroundeffekt
Tryk på SURROUND på apparatet.
Hvert tryk på knappen skifter displayet som
følger:
SURROUND ON (SURR)
Y
SURROUND OFF (afbrudt)
Forbedring af lyden fra
videospil
— Spilmiksning
1
2
Vælg den ønskede lydkilde.
Tryk på GAME MIXING på apparatet.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
niveauet på spillets lyd cyklisk om følger:
MIXING LOW t MIXING MID t
MIXING HIGH t MIXING OFF
Bemærk
Det er nødvendigt at tilslutte en videospilkonsol
(se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 28).
Hvis du starter optagelse, mens Game Mixing er
aktiveret, slås Game Mixing fra. For at optage den
miksede lyd, skal du trykke på GAME MIXING på
apparatet efter punkt 4 i "Manuel optagelse på et bånd"
på side 19, og derefter trykke på REC PAUSE/START
på apparatet for at starte optagelsen.
Tryk på GAME.
Tips
— Spilsynkronisering
Tips
• I standbyindstillingen tænder systemet automatisk.
• GAME EQ vælges automatisk.
• Disse betjeninger kan ikke udføres, mens systemet er
i strømbesparende indstilling.
22DK
Miksning af lyd fra
videospil med anden
lydkilde
• GAME MIXING indikatoren lyser, mens Game
Mixing er slået til.
• Når Game Mixing en gang er slået til, forbliver
indstillingen aktiv så længe strømmen er tændt, også
selv om lydkilden ændres.
Syng med
(Gælder ikke europæiske modeller)
Du kan synge med ved at tilslutte en mikrofon
(ekstraudstyr).
1
2
3
4
Drej MIC LEVEL på apparat til MIN for at
skrue ned for mikrofonens
kontrolniveau.
Tilslut en mikrofon (meafølger ikke) til
MIC.
Start afspilning af musikken.
Stop af optagelse
Tryk på x.
Tips
• Hvis der forekommer akustisk feedback
(mikrofonhylen), skal man flytte mikrofonen væk fra
højttalerne, eller ændre den retning i hvilken
mikrofonen peger.
• Hvis du ønsker at optage din stemme alene gennem
mikrofonen, kan du gøre dette ved at vælge CD
funktionen og ikke afspille nogen disk.
• Når der indføres kraftige lydsignaler, justerer
enheden automatisk optageniveauet for at forhindre
forvrængning af det optagne lydsignal (Automatisk
niveaukontrolfunktion).
Justér mikrofonstyrken ved at dreje på
MIC LEVEL på apparatet.
Drej MIC LEVEL på apparatet til MIN og
afbryd mikrofonen fra MIC.
Lydjustering
Når man er færdig
Miksning og optagelse af lyde
Du kan "mikse" lyde ved at afspille en af
komponenterne og synge eller tale i en mikrofon
(medfølger ikke).
Den miksede lyd kan optages på et bånd.
1
2
Klargør den kilde, som du ønsker at
mikse. Sæt dernæst et optagbart bånd
i båndoptager B.
Tryk på funktionsknappen for den
kilde, som ønskes afspillet
(eksempelvis CD).
Når man ønsker at optage fra TAPE A,
trykker man gentagne gange på TAPE A/B,
indtil TAPE A er valgt.
3
Tryk på REC PAUSE/START på
apparatet.
Båndoptager B står standby til optagelse.
"REC" blinker.
4
5
Tryk gentagne gange på DIRECTION
for at vælge g for at optage på den
ene side af båndet. Vælg j (eller
RELAY) for at optage på begge sider.
Tryk på REC PAUSE/START, og
begynd derefter at synge, tale eller
afspille den ønskede kilde.
Optagelse starter.
23DK
Opvågning til musik
Timer
Fald i søvn til musik
— Sleeptimer
Man kan indstille systemet til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum, således at
man kan falde i søvn til musik.
— Dagligtimer
Man kan blive vækket af musik på et forvalgt
tidspunkt. Sørg for at du har indstillet uret (se
"Indstilling af uret" på side 9).
1
• CD: Isæt en disk. For at starte fra et
bestemt spor skal du lave et program (se
"Fremstilling af dit eget program" på
side 13).
• TAPE: Isæt et bånd.
• TUNER: Stil ind på den faste
radiostation (se "Lytning til radioen" på
side 15).
Tryk på SLEEP.
Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen
(tid inden systemet slukker) cyklisk som følger:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF
* Systemet slukker automatisk efter 100 minutters
forløb eller når afspilning af den aktuelle disk eller
det aktuelle bånd er færdigt.
Andre betjeninger
For at
Tryk
kontrollere den
tilbageværende
tid**
Én gang på SLEEP.
ændre
slukketidspunkt
På SLEEP for at vælge det
ønskede tidsrum.
annullere
sleeptimer
funktionen
Gentagne gange på SLEEP
gentagne gange, indtil "SLEEP
OFF" vises.
2
3
4
Tryk på VOL +/– (eller drej VOLUME
kontrollen på apparatet) for at regulere
lydstyrken.
Tryk på CLOCK/TIMER SET indtil
"DAILY SET" kommer frem.
Tryk på ENTER.
"ON" vises, og timetalsangivelsen blinker.
5
Indstil starttidspunktet for
afspilningen.
Tryk gentagne gange på v eller V for at
indstille timetallet, og tryk derefter på B.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på v eller V for at
indstille timetallet, og tryk derefter på
ENTER.
** Du kan ikke kontrollere den tilbageværende tid, hvis
du vælger "AUTO".
Bemærk
Indstil ikke til "AUTO" under synkroniseret optagelse
på et bånd.
Tip
Klargør den musikkilde, som ønskes
spillet.
6
Du kan anvende sleeptimeren, selv når du ikke har
indstillet uret.
7
Indstil stoptidspunktet for afspilningen
ved at følge samme fremgangsmåde
som i punkt 5.
Tryk gentagne gange på v eller V,
indtil den ønskede lydkilde vises.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
24DK
8
Tryk på ENTER.
Timer-typen ("DAILY"), starttidspunktet,
stoptidspunktet og lydkilden vises i nævnte
rækkefølge, inden det oprindelige display
vises igen.
9
Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
kontrollere
indstillingen
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på v
eller V, indtil "DAILY"
vises, og tryk derefter på
ENTER.
ændre indstillingen Begynd forfra fra punkt 1.
annullere timeren
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
Timerstyret optagelse af
radioprogrammer
Man kan optage en fast radiostation startende fra
et specificeret tidspunkt.
For at udføre timerstyret optagelse er det en
betingelse, at du først har forindstillet faste
radiostationer (se "Indstilling af faste
radiostationer" på side 14) og indstillet uret (se
"Indstilling af uret" på side 9).
1
2
3
Timer
4
Indstil det tidspunkt, hvor optagelse
skal starte.
Tryk gentagne gange på v eller V for at
indstille timetallet, og tryk derefter på B.
Minuttalsindikatoren blinker.
Tryk gentagne gange på v eller V for at
indstille minuttallet, og tryk derefter på
ENTER.
• Man kan ikke aktivere dagligtimeren og
optagetimeren på samme tid.
• Hvis du anvender dagligtimeren og sleeptimeren på
samme tid, vil sleeptimeren have prioritet.
• Hvis der er tændt for systemet på det forindstillede
tidspunkt, vil dagligtimeren ikke blive aktiveret.
Systemet tænder 15 sekunder før det indstillede
tidspunkt.
Tryk gentagne gange på v eller V for at
vælge "REC SET" og tryk derefter på
ENTER.
"ON" vises, og timetalsangivelsen blinker.
Bemærk
Tip
Tryk på CLOCK/TIMER SET.
"DAILY SET" vises.
2 Tryk gentagne gange på v
eller V, indtil "TIMER OFF"
vises, og tryk derefter på
ENTER.
Stil ind på den faste radiostation (se
"Lytning til en fast station" på side 15).
5
Indstil stoptidspunktet for optagelsen
ved at følge samme fremgangsmåde
som i punkt 4.
Starttidspunktet, stoptidspunktet og den
faste radiostation, som skal optages
(eksempelvis "TUNER FM 5" vises)
kommer skiftevis frem, inden det
oprindelige display vises igen.
6
7
Sæt et optagbart bånd i båndoptager B.
Tryk på ?/1 for at slukke systemet.
fortsættes
25DK
Andre betjeninger
For at
Udfør følgende
kontrollere
indstillingen
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på v
eller V, indtil "REC
SELECT" vises, og tryk
derefter på ENTER.
ændre indstillingen Begynd forfra fra punkt 1.
annullere timeren
1 Tryk på CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Tryk gentagne gange på v
eller V, indtil "TIMER OFF"
vises, og tryk derefter på
ENTER.
Bemærk
• Man kan ikke aktivere dagligtimeren og
optagetimeren på samme tid.
• Hvis du anvender optagetimeren, daglig-timeren og
afbryderautomatikken samtidigt, vil
afbryderautomatikken have forrang.
• Hvis der er tændt for systemet på det
forindstilledetidspunkt, vil den timerstyrede
optagelse ikke blive aktiveret.
• Lydstyrken er reduceret til et minimum under
optagelse.
Display
Slukning af displayet
— Strømbesparende indstilling
Demonstrationsdisplayet (displayvindue og
lysende og blinkende, knapper selv når
strømmen til systemet er slukket) og
urvisningen kan slukkes for at minimere den
mængde strøm, der forbruges under standby
(Strømbesparende indstilling).
Tryk gentagne gange på DISPLAY, mens
der er slukket for systemet, indtil
demonstrationsdisplayet eller uret
forsvinder.
Annullering af den strømbesparende
indstilling
Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayvisningen cyklisk som følger:
Demonstrationsdisplay t Urvisning* t
Intet display (strømbesparende indstilling)
* Uret vises kun, hvis du har indstillet uret.
Bemærk
Man kan ikke udføre følgende operationer i
strømbesparende indstilling.
– indstilling af uret
– ændre AM afstemningsintervallet (gælder ikke for de
europæiske, mellemøstlige og filippinske modeller)
– tænde for systemet ved at trykke på
funktionsknapperne
Tip
Timeren fortsætter med at virke i den strømbesparende
indstilling.
26DK
Visning af information om
disken på displayet
Du kan kontrollere spilletiden og den
tilbageværende tid på det aktuelle spor eller
disken.
Bekræftelse af den
tilbageværende tid og titlerne
(CD/MP3)
Tryk på DISPLAY på apparatet under
normal afspilning.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
x Ved afspilning af en CD
*1
*2
"– –.– –" kommer frem, hvis der afspilles et
program, som indeholder mere end 20 spor eller 100
minutter.
"– –.– –" kommer frem i ALL DISCS- eller
programafspilningsindstilling.
x Ved afspilning af en MP3
Forløbet spilletid på det aktuelle spor t
Resterende tid på det aktuelle spor*1 t
Resterende tid på deu aktuelle disk*2 t
Sportitel*3 t Albumnavn t Urvisning (i otte
sekunder) t Effektstatus
*1
*2
*3
"– –.– –" kommer frem, når der afspilles et program,
der indeholder mere end 20 spor eller 100 minutter
eller MP3-lydspor.
"– –.– –" vises under afspilning af MP3 lydspor.
Når du afspiller et spor med ID3-mærke ver. 1
(ver. 1.0 eller 1.1), vil ID3-taget komme frem. ID3taget viser kun sportitel-informationen.
Tryk på DISPLAY på apparatet under
stopindstilling.
Hver gang man trykker på knappen, skifter
displayet cyklisk som følger:
x Når en CD er i indstilling til normal
afspilning
TOC visning*1 eller det samlede antal albummer
på disken*2 eller det samlede antal spornumre i
det aktuelle album*2 t Albumnavn*2 t
Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus
*1
*2
TOC = Indholdsfortegnelse. Viser det aktuelle
disknummer, samlet antal spor på disken og den
samlede spilletid på disken.
Med hensyn til disks med MP3-lydspor, er det ikke
sikkert, at albumtitler vil blive vist. Dette afhænger
af afspilningsindstillingen.
Bemærk
• Den samlede spilletid vises ikke for en disk med
MP3-lydspor.
• ID3 tag gælder kun for version 1.
• Hvis den MP3 fil, som du afspiller, har en ID3 tag,
vises ID3 taginformation som en sportitel.
• I den følgende tilfælde er det ikke sikkert, at den
forløbne spilletid eller resterende spilletid på sporet
vil blive vist korrekt.
– når en MP3 file med VBR (variabel bit hastighed)
afspilles.
– når der gås hurtigt frem eller tilbage.
Display
Forløbet spilletid på det aktuelle spor t
Resterende tid på det aktuelle spor*1 t
Resterende tid på deu aktuelle disk *2t
Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus
Bekræftelse af den samlede
spilletid og titlerne (CD/MP3)
Ændring af tændtindikatoren
Tryk på ILLUMINATION på apparatet.
Ved hvert tryk på knappen, skifter tændtindikatoren cyklisk som vist herunder:
PATTERN 1 t PATTERN 2 t
PATTERN 3 t PATTERN 4 t
PATTERN OFF (Ingen visning)
27DK
Ekstra komponenter
Tilslutning af ekstra komponenter
Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med hver
komponent.
Videospilkonsol
(ekstraudstyr)
Fra audio- og videoudgangen på
videospilkonsollen
ALBUM
Til videoindgangen på et TV
ALBUM
Til det digitale indgangsjackstik på
MD-optageren
MD-optager
Fra audioudgangen på MDafspilleren eller
videobåndoptageren
MD-optager eller
videobåndoptageren
A GAME INPUT VIDEO jackstik
C CD DIGITAL OUT jackstik
Anvend et videokabel (medfølger ikke) til at
tilslutte videoudgangen på videospilkonsollen
(ekstraudstyr) til dette jackstik.
Benyt et digitalt optisk kabel (firkantet,
medfølger ikke) for at tilslutte lydindgangen på
MD-optageren (ekstraudstyr) til dette jackstik.
Du kan derefter optage digital lyd fra dette
system.
B GAME INPUT AUDIO L/R
jackstik
Anvend audiokabler (medfølger ikke) til at
tilslutte audioudgangen på videospilkonsollen
(ekstraudstyr) til disse jackstik. Du kan herefter
udsende lyden gennem dette system.
28DK
TV
D MD (VIDEO) IN jackstik
Benyt audiokabler (medfølger ikke) for at
tilslutte lydudgangen på
ekstraudstyrskomponenten (såsom MD-optager
eller videobåndoptager) til disse jackstik. Du
kan herefter udsende lyden gennem dette
system.
E VIDEO OUT jackstik
Anvend et videokabel (medfølger ikke) til at
tilslutte videoindgangen på TV’et til dette
jackstik.
Lytning til lyd fra en
tilsluttet komponent
Bemærk
• Billedet fra videospilkonsollen kan blive vist på TVskærmen, selv når der er slukket for systemet.
• Se "Valg af surroundeffekt" på side 22 angående
videospil-lydeffekter.
• Hvis du trykker på GAME på apparatet, mens der er
slukket for systemet, tændes systemet, funktionen
skifter til GAME, og equalizeren skifter også til
GAME EQ.
• Hvis du trykker på GAME på apparatet, mens
systemet er tændt, skifter funktionen til GAME, og
equalizeren skifter automatisk til GAME EQ på
samme måde.
Lytning til den tilsluttede MDoptager
1
Tilslut audiokablerne.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 28.
2
Tryk på MD (VIDEO).
Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
Lytning til den tilsluttede
videobåndoptager
1
Tilslut audiokablerne.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 28.
2
Tryk på MD (VIDEO).
Bemærk
• Hvis det ikke er muligt at vælge "MD", når der
trykkes på MD (VIDEO), trykker man på ?/1, mens
MD (VIDEO) holdes inde, mens systemet er tændt.
"VIDEO" skiftes til "MD". Udfør samme procedure
for at vende tilbage til "VIDEO".
• Når man tilslutter en VIDEO CD-afspiller, indstiller
man til "MD".
Ekstra komponenter
Hold MD (VIDEO) inde og tryk på ?/1.
Dette skifter MD funktionen til VIDEO.
Når VIDEO funktionen er gjort brugbar, er
det blot at trykke på MD (VIDEO).
29DK
Optagelse på en tilsluttet
komponent
Udførelse af en digital
optagelse fra CD til en
tilsluttet MD-afspiller
1
Tilslut et optisk kabel, der fås som
ekstratilbehør.
Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på
side 28.
2
Start optagelse.
Se brugsanvisningen, der følger med hver
tilsluttet komponent.
30DK
Fejlfinding
Problemer og
afhjælpninger
Udfør følgende, hvis du skulle komme ud for
problemer med dit system:
1
Sørg for at netledningen og højttalerne er
korrekt og fast tilsluttede.
2
Find problemet i nedenstående tjekliste, og
foretag den foreskrevne afhjælpning.
Kontakt venligst den nærmeste Sony forhandler,
hvis et problem fortsætter efter udførelse af de
nævnte afhjælpninger.
Når ?/1 indikatoren blinker
Generelt
Displayet begynder at blinke, så snart
netledningen er sat i forbindelse, selv hvis der
endnu ikke er tændt for systemet (se punkt 5 i
"Tilslutning af systemet" (side 6)).
• Tryk to gange på DISPLAY på apparatet, mens
systemet er slukket. Demonstrationen forsvinder.
Urindstillinger/forvalg af faste radiostationer/
indstilling af timer er blevet annulleret.
• Udfør følgende igen:
– "Indstilling af uret" (side 9)
– "Indstilling af faste radiostationer" (side 14)
– "kontrollere indstillingen" (side 25)
– "Timerstyret optagelse af radioprogrammer"
(side 25)
Der er ingen lyd.
• Tryk på VOL +/– eller drej VOLUME kontrollen
på apparatet i retningen med uret.
• Sørg for at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Kontrollér højttalertilslutningerne (side 6).
• Der er ingen lyd under timerstyret optagelse.
Lyden kommer fra én kanal, eller ubalanceret
lydstyrke i venstre og højre kanal.
• Placér højttalerne så symmetrisk som muligt.
• Tilslut de medfølgende højttalere.
Lyden mangler bas.
• Kontrollér at højttalerens + og – jackstik er
tilsluttet korrekt.
Kraftig brum eller støj.
• Flyt systemet væk fra støjkilden.
• Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
• Monter et støjfilter (fås i handelen) på
netledningen.
Fejlfinding
Tag straks netledningen ud af forbindelse og
kontroller de følgende punkter.
• Er spændingsvælgeren sat i stillingen for den
korrekte spænding?
Bekræft spændingen i dit område og
kontroller derefter, at spændingsvælgeren er
sat i den rigtige stilling.
• Er + og – højttalerledningerne kortsluttede?
• Anvender du udelukkende de foreskrevne
højttalere?
• Er der noget som blokerer
ventilationsåbningerne på bagsiden af
systemet?
Sæt netledningen i forbindelsee igen og tænd for
systemet, når du har bekræftet ovenstående
punkter og afhjulpet eventuelle problemer. Ret
henvendelse til Sony forhandleren, hvis
indikatoren stadig blinker eller hvis årsagen til
problemet ikke kan findes, selv efter at samtlige
ovenstående problemer er kontrolleret.
"– –:– –" vises på displayet.
• Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret
(side 9) og timerindstillingerne igen (side 25 og
26).
Timeren kan ikke indstilles.
• Indstil uret igen (side 9).
Timeren fungerer ikke.
• Kontrollér timerindstillingerne og indstil den
korrekte tid (side 25 og 26).
• Annullér sleeptimer-funktionen (side 24).
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern forhindringen.
• Bring fjernbetjeningen tættere på systemet.
• Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor.
• Udskift batterierne (R6/størrelse AA).
• Placér systemet på afstand af
lysstofrørsbelysning.
Der er akustisk tilbagekobling.
• Sænk lydstyrken.
• Flyt mikrofonen væk fra højttalerne eller lad den
pege i en anden retning.
fortsættes
31DK
Farveuregelmæssigheder på TV-skærmen
bliver ved med at forekomme.
• Sluk en gang for fjernsynet, og tænd det derefter
efter 15 til 30 minutter. Hvis
farveuregelmæssigheder stadig forekommer, skal
højttalerne placeres længere væk fra fjernsynet.
Lyden fra den tilsluttede kilde er forvrænget.
• Hvis "VIDEO" vises på displayet, når man trykker
på MD (VIDEO), skal displayet skiftes til "MD"
(se "Lytning til lyd fra en tilsluttet komponent" på
side 29).
CD/MP3-afspiller
Pladeskuffen åbner ikke, og "LOCKED" vises.
• Kontakt din Sony forhandler eller et autoriseret
Sony serviceværksted.
Pladeskuffen lukker ikke.
• Læg disken korrekt i.
• Luk altid skuffen ved at trykke på Z på apparatet.
Forsøg på at lukke skuffen med fingrene kan føre
til problemer med afspilleren.
Disken kommer ikke ud.
• Du kan ikke tage disken ud under CDsynkroniseret optagelse. Tryk på x for at
annullere CD-synkroniseret optagelse, og tryk
derefter på Z på apparatet for at tage disken ud.
• Kontakt den nærmeste Sony forhandler.
Afspilning starter ikke.
• Åbn pladeskuffen og kontrollér, om der er lagt en
en disk i.
• Tør disken ren (side 35).
• Udskift disken.
• Ilæg en disk, som dette system kan afspille
(side 4).
• Læg disken korrekt i.
• Anbring disken i skuffen med mærkatsiden op.
• Tag disken ud og tør fugten af den. Lad derefter
systemet stå tændt i et par timer, indtil fugten er
fordampet.
• Tryk på nN for at begynde afspilningen.
32DK
Lyden springer.
• Tør disken ren (side 35).
• Udskift disken.
• Forsøg at flytte systemet til et sted, hvor der ikke
er vibrationer (eksempelvis anbring det på et
solidt stativ).
• Forsøg at flytte højttalerne væk fra systemet, eller
anbring dem på separate stativer. Når man lytter til
et spor med baslyd med høj lydstyrke, kan
højttalervibrationer få lyden til at springe.
Afspilning starter ikke fra første spor.
• Tryk gentagne gange på PLAY MODE på
apparatet, indtil både "PGM" og "SHUF"
forsvinder, for at vende tilbage til normal
afspilning.
MP3 lydspor kan ikke afspilles.
• Optagelse blev ikke udført i henhold til ISO9660
niveau 1 eller niveau 2 format, Joliet eller Romeo
i ekspansionsformat.
• MP3 lydsporet er ikke forsynet med filnavnstypen
".MP3".
• Dataene er ikke lagret i MP3 format.
• Disks, der indeholder andre filer end MPEG 1
Audio Layer-3 filer kan ikke afspilles.
Afspilning af MP3 lydspor tager længere tid
end andre spor.
• Når systemet læser alle spor på disken, kan
afspilningen vare længere, hvis:
– antallet af albummer eller spor på disken er
meget stort.
– strukturen på den måde album og spor er ordnet
er meget kompleks.
Albumtitlen, sportitel og ID3 tag vises ikke
korrekt.
• Anvend en disk, som er i overensstemmelse med
ISO9660 Level 1, Levelu 2, Joliet eller Romeo i
ekspansionsformatet.
• Disk ID3 tag er ikke ver. 1 (ver. 1.0 eller 1.1).
Tuner
Kraftig brum eller støj/stationer kan ikke
modtages ("TUNED" eller "STEREO" blinker
på displayet.).
• Indstil på det korrekte bølgebånd og den korrekte
frekvens (side 14).
• Tilslut antennen korrekt (side 7).
• Find et sted og en retningsorientering, der giver
god modtagning, og sæt derefter antennen op
igen. Hvis god modtagning ikke kan opnås,
anbefales det at anvende en ekstern antenne, der
fås i handelen.
• Den medfølgende FM-ledningsantenne modtager
signaler i hele dens længde, så sørg for at strække
den helt ud.
• Anbring antennerne så langt fra højttalerkablerne
som muligt.
• Forsøg at slukke elektrisk udstyr i nærheden.
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt efter udførelse
af ovenstående afhjælpninger,
nulstilles det som følger:
1
2
3
4
Tag netledningen ud af forbindelse.
Sæt netledningen korrekt i.
Tryk på x, GROOVE og ?/1 på samme tid.
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Systemet nulstilles til fabriksindstillingerne. Du
skal foretage de indstillinger, som du selv har
lavet, såsom indstilling af faste stationer, ur, og
timer, igen.
En stereo FM-udsendelse kan ikke modtages i
stereo.
• Tryk på FM MODE på apparatet, indtil
"STEREO" vises.
Båndoptager
Fejlfinding
Båndet hverken optager eller afspiller, eller
lydniveauet er sænket.
• Tonehovederne er tilsmudsede. Rens dem
(side 36).
• Magnetisme ophobet i indspilnings/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem
(side 36).
Båndet slettes ikke fuldstændigt.
• Magnetisme ophobet i indspilnings/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem
(side 36).
Kraftig wow eller flutter eller udfald af lyden.
• Kapstan eller trykruller er tilsmudsede. Rens dem
(side 36).
Forøget støj eller sletning af
diskantfrekvenser.
• Magnetisme ophobet i indspilnings/
afspilningshovederne. Afmagnetisér dem
(side 36).
Båndet optager ikke.
• Der er ikke sat nogen kassette i. Isæt en kassette.
• Tappen er fjernet fra kassetten. Dæk hullet efter
den afbrækkede tap med tape (side 36).
• Båndet er spolet helt til slutningen.
33DK
Meddelelser
En af følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke på displayet, mens systemet er i brug.
CD/MP3
NO DISC
Der er ikke nogen disk i afspilleren, eller du har isat
en disk, der ikke kan afspilles på dette system
(såsom en DVD, VCD, eller CD-ROM uden MP3
lydspor, osv.).
OVER
Du har nået slutningen på CD’en, mens du trykkede
på M under afspilning eller pause.
34DK
Om anvendelse
Yderligere information
Forsigtighedsregler
Om driftsspænding
Før systemet tages i anvendelse, skal man kontrollere,
at systemet kører på samme spænding som spændingen
i det lokale lysnet.
Om sikkerhed
• Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt, så
længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt, også selv om der er slukket på apparatets
netafbryder.
• Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, bør
netstikket tages ud af stikkontakten. Når
netledningen tages ud af stikkontakten, skal man
trække i selve stikket, aldrig i ledningen. Træk aldrig
i ledningen.
• Skulle en genstand eller væske falde eller trænge ind
i systemet, skal strømmen afbrydes, hvorefter
systemet skal efterses af en kvalificeret reparatør, før
det tages i brug igen.
• Netledningen må kun udskiftes på et kvalificeret
værksted.
Om placering
Om ophedning
• Selv om systemet bliver varmt under anvendelse er
dette ikke nogen fejl.
• Anbring systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning af
systemet.
• Hvis man vedblivende anvender systemet med høj
lydstyrke, vil temperaturen på kabinettets overside,
sider og bund stige betragteligt. For at undgå
forbrændinger, bør man ikke berøre kabinettet.
• For at forebygge fejlfunktion må køleblæserens
ventilationshul ikke tildækkes.
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
der opstår spørgsmål om eller problemer med
systemet.
Bemærkninger om disks
• Rengør disken med en renseklud, før du afspiller den.
Aftør disken fra midten og ud mod kanten.
• Udsæt ikke disks for direkte sollys eller varmekilder,
såsom udblæsning fra varmtluftskanaler, og efterlad
dem ikke i en bil, der er parkeret i solen.
• Hvis der anvendes disks, hvor der sidder rester af lim
eller andet klæbestof på mærkatsiden af disken, eller
hvor der er anvendt specielt farvestof ved trykning af
mærkaten, kan det ske, at disken eller mærkaten kan
klæbe til dele inde i apparatet. Hvis dette sker, kan
det være umuligt at tage disken ud, og det kan også
få apparatet til at fejlfungere. Sørg for, at
mærkatsiden af disks ikke er klæbrig, før disken
anvendes.
Følgende typer disks må ikke anvendes:
– Udlejnings- eller brugte disks med påsatte
mærkater, hvor der stikker lim udenfor mærkaten.
Omkredsen på mærkaten er klæbrig.
– Disks med mærkater, der er trykt med en speciel
farve, der følges klæbrig ved berøring.
• disks med unormal facon (eksempelvis hjerte,
firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på dette apparat.
Forsøg herpå kan beskadige apparatet. Anvend ikke
sådanne disks.
Rengøring af kabinettet
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med
en blød klud, der er let fugtet med en mild
opvaskemiddelopløsning. Anvend ikke nogen former
for skurebørster, skurepulver eller opløsningsmidler
som fortynder, benzin eller alkohol.
Yderligere information
• Placér ikke systemet, hvor det ikke står vandret.
• Placér ikke systemet på steder, hvor det er udsat for:
– ekstrem kulde eller varme
– støv eller snavs
– meget fugt
– vibrationer og rystelser
– direkte sollys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne
anbringes på overflader, der er specialbehandlet
(med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre
pletter på eller misfarvning af overfladen.
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan fugt
fortættes på linsen inde i CD-afspilleren. Hvis dette
sker, vil systemet ikke fungere korrekt. Tag disken
ud og efterlad systemet tændt i cirka en time, indtil
fugten fordamper.
• Tag alle disks ud, før du flytter systemet.
fortsættes
35DK
Hvordan et bånd sikres permanent
For at forebygge utilsigtet optagelse på et allerede
optaget bånd, brækkes kassettetappen af på side A eller
B, som vist på illustrationen.
Bræk
kassettetappen
af
Hvis man senere ønsker at optage på båndet igen,
dækkes hullet efter tappen med tape.
Før en kassette anbringes i
båndoptageren
Stram et løst bånd op. Ellers kan båndet blive viklet ind
i båndoptagerdele og blive ødelagt.
Ved anvendelse af et bånd, der er
længere end 90 minutter
Denne slags bånd er meget elastiske. Undgå hyppige
skift af båndbetjeninger, eksempelvis afspilning, stop,
fremspoling osv. Båndet kan blive viklet ind i
båndoptagerdele.
Rengøring af tonehovederne
Rengør tonehovederne efter hver 10 timers brug. Sørg
for at rense tonehovederne før indspilning af særligt
vigtige optagelser, eller efter afspilning af et gammelt
bånd. Anvend en separat solgt rensekassette af tøreller vådtype. Følg brugsanvisningen, der følger med
rensekassetten.
Afmagnetisering af tonehovederne
Afmagnetisér tonehovederne og metaldelene, der
kommer i kontakt med båndet, efter hver 20 til 30
timers brug med en separat solgt
afmagnetiseringskassette. Følg brugsanvisningen, der
følger med afmagnetiseringskassetten.
36DK
Tekniske data
Forstærker
Europæisk model:
MHC-RG660
Fronthøjttaler
DIN-udgangseffekt (nominel):
160 + 160 W (6 ohm ved
1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
200 + 200 W (6 ohm ved
1 kHz, 10% total
harmonisk forvrængning)
Musikeffektudgang (reference):
400 + 400 W (6 ohm ved
1 kHz, 10% total
harmonisk forvrængning)
Andre modeller:
MHC-RG660
Følgende er målt ved 120, 127, 220, 240 AC V
50/60 Hz
DIN-udgangseffekt (nominel):
160 + 160 W (6 ohm ved
1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
200 + 200 W (6 ohm ved
1 kHz, 10% total
harmonisk forvrængning)
MHC-RG550
Følgende er målt ved 120, 127, 220, 240 AC V
50/60 Hz
DIN-udgangseffekt (nominel):
115 + 115 W (6 ohm ved
1 kHz, DIN)
Fortsat RMS-effektudgang (reference):
140 + 140 W (6 ohm ved
1 kHz, 10% total
harmonisk forvrængning)
Indgange
MD (VIDEO) IN L/R (phonojackstik):
spænding 450/250 mV,
impedans 47 kilohm
GAME INPUT AUDIO L/R (phonojackstik):
spænding 250 mV,
impedans 47 kilohm
GAME INPUT VIDEO (phonojackstik):
1Vp-p, 75 ohm
MIC (phonojackstik) (gælder ikke europæisk model):
følsomhed 1 mV,
impedans 10 kilohm
Udgange
PHONES (stereo-minijackstik):
til hovedtelefoner på
8 ohm eller mere
VIDEO OUT (phonojackstik):
maks. udgangsniveau
1Vp-p, ubalanceret, sync
negativ,
belastningsimpedans
75 ohm
SPEAKER:
accepterer impedans på
6 til 16 ohm
SURROUND SPEAKER (Kun MHC-RG660):
accepterer impedans på
24 ohm
CD-afspiller
System
Compact disc- og digitalt
lydsystem
Laser
Halvlederlaser
(λ=780 nm)
Emissionsvarighed:
kontinuerlig
Frekvensgang
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Bølgelængde
780 – 790 nm
Signal/støj-forhold
Mere end 90 dB
Dynamisk område
Mere end 90 dB
CD OPTICAL DIGITAL OUT
(firkantet optisk tilslutningsjackstik på bagpanel)
Bølgelængde
660 nm
Udgangseffekt
–18 dBm
Optagesystem
Frekvensgang
Wow og flutter
4-spor, 2-kanalers, stereo
50 – 13.000 Hz (±3 dB),
ved anvendelse af Sony
TYPE I kassetter
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Tuner
FM stereo, FM/AM superheterodyn modtager
FM-tunerdel
Afstemningsområde
Antenne
Antenneindgange
Mellemfrekvens
530 – 1.710 kHz
(med stationsindstillingsintervallet indstillet til
10 kHz)
531 – 1.710 kHz
(med stationsindstillingsintervallet indstillet til
9 kHz)
Europæiske, mellemøstlige og filippinske modeller:
531 – 1.602 kHz
(med stationsindstillingsintervallet indstillet til
9 kHz)
Andre modeller:
530 – 1.710 kHz
(med stationsindstillingsintervallet indstillet til
10 kHz)
531 – 1.602 kHz
(med stationsindstillingsintervallet sat til 9 kHz)
Antenne
AM-rammeantenne
Antenne-terminaler
Ekstern antenne-terminal
Mellemfrekvens
450 kHz
Højttaler
Fronthøjttaler SS-RG665 for MHC-RG660/
RG550
Højttalersystem
Højttalerenheder
Subwoofer:
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
15 cm, keglemembrantype
15 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
6 ohm
Cirka 240 × 363 × 290 mm
Cirka 4,7 kg netto pr.
højttaler
Surroundhøjttaler SS-RS660 for
MHC-RG660
Højttalersystem
87,5 – 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm ubalanceret
10,7 MHz
3-vejs, 3-højttalers,
basreflekstype
Højttalerenheder
Bashøjttaler:
Diskanthøjttaler:
Super tweeter:
Nominel impedans
Mål (b/h/d)
Vægt
Yderligere information
Båndoptager
AM-tunerdel
Afstemningsområde
Latinamerikansk model:
3-vejs, 3-højttalers,
basreflekstype
13 cm, keglemembrantype
5 cm, keglemembrantype
2 cm, kuppeltype
24 ohm
Cirka 195 × 325 × 225 mm
Cirka 2,3 kg netto pr.
højttaler
fortsættes
37DK
Generelt
Strømkrav
Europæisk model:
Argentisk model:
Mexicansk model:
Saudiarabisk model:
Andre modeller:
Strømforbrug
Europæisk model:
MHC-RG660:
Andre modeller:
MHC-RG660:
MHC-RG550:
Mål (b/h/d)
Vægt
Europæisk model:
HCD-RG660:
Andre modeller:
HCD-RG660:
HCD-RG550:
Medfølgende tilbehør:
230 V AC, 50/60 Hz
220 V AC, 50/60 Hz
127 V AC, 60 Hz
120 – 127/220 eller
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
120 V, 220 V eller
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Justerbar med
spændingsvælger
190 W
0,35 W
(i effektbesparelsesindstilling)
190 W
135 W
Cirka 280 × 325 × 407 mm
Cirka 10,0 kg
Cirka 11,0 kg
Cirka 9,0 kg
Fjernbetjening (1)
Batterier (2)
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Højttalerfødder
MHC-RG660 (16)
MHC-RG550 (8)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
38DK
Liste over knappernes placering og henvisningssider
Hvordan denne side anvendes
Benyt denne side til at finde placeringen på knapperne
og andre dele af systemet, der er nævnt i teksten.
Nummer på illustration
r
TAPE A/B ea (17, 18, 19, 23)
R
Navn på knap/del
R
Henvisningsside
Hovedenhed
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
ALFABETISK ORDEN
P–Å
P FILE qf (21)
PHONES jackstik ql
PLAY MODE wk (11, 13, 17)
REC PAUSE/START wk (18, 19,
22, 23)
REPEAT wk (12)
SURROUND wk (22)
SURR SS MODE*3 wk (20)
TAPE A/B ea (17, 18, 19, 23)
TUNER/BAND es (14, 15, 19)
TUNER MEMORY wk (14)
Tændt-indikator 5 (27)
VOLUME kontrol qk (24)
?/1 (strøm) 1 (7, 15, 25, 29, 31,
33)
X (pause) 6 (11, 17)
Z (udstød) 0 (10)
V/v/B/b qd (9, 24)
PUSH Z (båndoptager B) (udstød)
qg (17)
x (stop) qj (11, 17, 18, 19, 23, 33)
M+ (hurtig fremad) qj (11, 14,
17)
> (gå frem) qj (11, 14, 18)
hH (afspilning) wf (11, 17)
–m (tilbagespoling) wf (11, 14,
17)
. (tilbage) wf (11, 14, 18)
Z PUSH (båndoptager A) (udstød)
wh (17)
*1 Kun MHC-RG550
*2
Gælder ikke europæisk model
*3
Kun MHC-RG660
12 3 45 6 7 8
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
wf
wd
ws
9
q;
qa
qs
ALBUM
ALBUM
wa
Yderligere information
A–O
ALBUM + qj (11, 13)
ALBUM – wf (11, 13)
Båndoptager A wg (17)
Båndoptager B qh (17, 18, 19, 23)
CD ed (8, 10, 13, 18, 19)
CD SYNC wk (18)
CLEAR*1 wk (13)
DIRECTION wk (17, 18, 19, 23)
DISC 1 – 3 8 (11, 13)
DISC SKIP/EX-CHANGE 9
(10, 11, 13)
Diskskuffe 7 (10)
DISPLAY 2 (16, 26, 27)
Display 4
EDIT wk (19)
EFFECT ON/OFF qa (21)
ENTER qs (9, 13, 14, 21, 24, 25)
Fjernbetjeningssensor 3
FM MODE wk (16)
GAME wl (22, 29)
GAME EQ qd (21)
GAME INPUT AUDIO L/R
jackstik wd (28)
GAME INPUT VIDEO Jackstik
ws (28)
GAME MIXING wk (22)
GROOVE qd (20, 33)
ILLUMINATION wj (27)
MD (VIDEO) e; (29)
MIC jackstik*2 wa (23)
MIC LEVEL*2 w; (23)
MOVIE EQ qd (21)
MUSIC EQ qd (21)
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
fortsættes
39DK
Fjernbetjening
ALFABETISK ORDEN
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
A–O
P–Å
ALBUM – qk (11, 13)
ALBUM + ql (11, 13)
CD qj (10, 13, 18, 19)
CLEAR 5 (13)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(25, 26)
CLOCK/TIMER SET 3 (9, 24,
25)
D. SKIP 6 (11, 13)
EFFECT ON/OFF qa (21)
ENTER qf (9, 13, 14, 21, 24, 25)
GAME q; (22, 29)
MD (VIDEO) 9 (29)
P FILE qd (21)
PRESET EQ qg (21)
PRESET –/+ 5 (14, 15)
SLEEP 1 (24)
TAPE A/B 8 (17, 18, 19, 23)
TUNER/BAND qh (14, 15, 19)
TUNING –/+ 5 (14, 16)
VOL +/– 7 (24)
?/1 (strøm) 4 (7, 15, 25, 31)
m/M (tilbagespoling/hurtig
frem) 5 (11, 17)
./> (gå tilbage/gå frem)
5 (11, 18)
nN (afspilning) 5 (11, 17)
X (pause) 5 (11, 17)
x (stop) 5 (11, 17, 18, 19, 23)
v/V/b/B qs (9, 24)
1 2 34
5
6
ql
7
qk
qj
qh
qg
qf
qd
8
9
0
qa
qs
40DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tms. estääksesi tulipalon. Älä
sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita,
laitteen päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1
LASERtuotteeksi. Tämä
merkintä on laitteen
takaseinässä.
Älä laita paristoa tavallisten
talousjätteiden sekaan. Hävitä se
oikein kemiallisena jätteenä.
2FI
Sisällysluettelo
Tämän ohjekirjan käyttäminen ............... 4
Toistettavat levyt..................................... 4
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen .......................... 6
Kellonajan asettaminen........................... 9
CD/MP3 – Soitto
Levyn asettaminen paikalleen............... 10
Levyn soittaminen................................. 10
— Tavallinen soitto/Hajasoitto
Toistaminen uudelleen .......................... 12
— Uudelleensoitto
Oman ohjelman luominen..................... 12
— Ohjelmoitu soitto
Viritin
Radioasemien esivirittäminen............... 14
Radion kuunteleminen .......................... 15
— Esiviritys
— Käsiviritys
Radiotietojärjestelmän (RDS)
käyttäminen .................................... 16
(Vain Euroopan malli)
Kasetti – Soittaminen
Kasetin asettaminen paikalleen............. 17
Kasetin soittaminen............................... 17
Kasetti – Äänittäminen
Suosikki-CD-kappaleiden äänittäminen
kasetille ........................................... 18
— Tahdistettu CD-TAPE-äänitys
Manuaalinen äänittäminen kasetille...... 19
— Äänittäminen käsin
Äänen säätö
Äänijärjestelmän valitseminen.............. 20
(Vain malli MHC-RG660)
Äänen säätäminen ................................. 20
Äänitehosteen valitseminen .................. 21
Graafisen taajuuskorjaimen säätäminen ja
tallentaminen .................................. 21
Surround-tehosteen valitseminen ......... 22
Videopelin äänen tehostaminen............ 22
— Game Sync
Videopelin äänen miksaaminen muun
äänilähteen kanssa .......................... 22
— Pelimiksaus
Laulaminen mukana ............................. 23
(Ei koske Euroopan mallia)
Ajastin
Nukahtaminen musiikkiin..................... 24
— Uniajastin
Herääminen musiikkiin......................... 24
— Päiväajastin
Radio-ohjelmien ajastinäänitys............. 25
Näyttö
Näytön sammuttaminen........................ 26
— Virransäästötila
Levyä koskevien tietojen katselu
näytöltä ........................................... 27
Virtavalon muuttaminen ....................... 27
FI
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen ...................... 28
Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen ................................ 29
Liitetyn laitteen äänittäminen ............... 30
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden korjaustoimia......... 31
Ilmoitukset ............................................ 33
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 34
Tekniset tiedot ...................................... 35
Painikkeiden sijaintiluettelo ja
sivuviittaukset................................. 38
3FI
Tällä laitteella ei voi toistaa
seuraavia levyjä
Tämän ohjekirjan
käyttäminen
• Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot
yleensä kaukosäädintä käyttäen. Samat
toiminnot voi kuitenkin tehdä myös laitteen
painikkeilla, joilla on samat tai
samankaltaiset nimet.
• Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia
symboleja.
Symboli
Merkitys
Toiminnot, jotka voi tehdä audioCD:ille
Toiminnot, jotka voi tehdä
MP3:lle
• CD-ROM-levyt
• Kaikki muut CD-R/CD-RW-levyt kuin
seuraavilla muodoilla tallennetut:
– CD-musiikki-muoto
– MP3-formaatti, mikä sopii seuraaville:
ISO9660*1 Level 1/Level 2, Joliet*2,
Romeo*2 tai Multi Session*3
• Normaalista muodosta poikkeava levy (esim.
kortti, sydän).
• Levy, johon on kiinnitetty paperia tai tarroja.
• Levy, jonka pinnassa on vielä teippiä,
sellofaanikalvo tai tarra.
*1
*2
*3
Toistettavat levyt
Järjestelmällä voi toistaa seuraavia levyjä.
Muita levyjä ei voi toistaa.
Toistettavien levyjen luettelo
Levyformaatti
4FI
Levyn kuva
Sisältö
Audio-CD:t
Ääni
CD-R/CD-RW
(audiotiedot)
Ääni
CD-R/CD-RW
(MP3-tiedostot)
Ääni
ISOn (Kansainvälisen standardoimisliiton)
määrittämä CD-ROM-levyllä oleva tiedostojen ja
kansioiden looginen muoto
Enintään 31 merkkiä voidaan näyttää.
Multi Session
Tämä äänitysmenetelmä mahdollistaa tietojen
lisäämisen Track-At-Once -menetelmällä.
Perinteisten CD:iden alussa on tulouraksi kutsuttu
ja lopussa lähtöuraksi kutsuttu ohjausalue. Multi
Session CD on CD, joka sisältää useita istuntoja,
jolloin kukin tulouran ja lähtöuran välinen osa
muodostaa yhden istunnon.
CD-Extra: Tällä formaatilla tallennetaan ääntä (CDaudiotietoja) istunnon 1 raidoille ja dataa istunnon 2
raidoille.
Mixed CD: Tällä formaatilla tallennetaan ääntä
(CD-audiotietoja) ensimmäisen istunnon raidoille ja
dataa toisen ja myöhempien istuntojen raidoille.
Huomautuksia CD-R ja CD-RWlevyistä
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
• Tällä järjestelmällä voi soittaa käyttäjän
editoimia CD-R/CD-RW-levyjä. Huomaa
kuitenkin, että tiettyjä levyjä ei ehkä voi
soittaa johtuen levyn äänittämiseen käytetystä
laitteesta tai levyn kunnosta.
• CD-R/CD-RW-asemilla äänitettyjä levyjä ei
ehkä voi soittaa johtuen naarmuista, liasta,
äänitysoloista tai ajurin ominaisuuksista.
• CD-R ja CD-RW-levyjä, joita ei ole
viimeistelty (käsittely, joka mahdollistaa
soittamisen tavallisella CD-soittimella), ei voi
soittaa.
• Useita istuntoja sisältäviä CD-R ja CD-RWlevyjä, joita ei ole viimeistelty ”sulkemalla
istunto”, ei tueta.
• Järjestelmä ei voi soittaa MP3-muotoisia
tiedostoja, joissa ei ole päätettä ”.MP3”.
• ”.MP3”-päätteisen muun kuin MP3-tiedoston
soittaminen voi aiheuttaa kohinaa tai
toimintahäiriön.
• Kun formaatti on muu kuin ISO9660 level 1
ja 2, kansioiden nimet ja tiedostojen nimet
eivät ehkä näy oikein.
• Seuraavien levyjen käynnistäminen voi
kestää tavallista kauemmin.
– levy, jolle on tallennettu monimutkainen
puurakenne.
– Multi Session -formaatilla äänitetty levy.
– levy, jolle voi lisätä tietoja (ei viimeistelty
levy).
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole
CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Multi Session -formaatilla
äänitetyn levyn soittoa
koskevia huomautuksia
• Jos levy alkaa CD-DA-osiolla, se tunnistetaan
CD-DA (audio) -levyksi, jolloin soitto jatkuu,
kunnes vastaan tulee MP3-osio.
• Jos levy alkaa MP3-osiolla, se tunnistetaan
MP3-levyksi, jolloin soitto jatkuu, kunnes
vastaan tulee CD-DA (audio) -osio.
• MP3-levyn soittoalue määräytyy levyn
analyysin perusteella päätellystä tiedostojen
puurakenteesta.
• Useita CD-formaatteja sisältävä levy
tunnistetaan CD-DA (audio) -levyksi.
5FI
Käyttöönotto
Järjestelmän liittäminen
Tee liitännät käyttämällä järjestelmän mukana toimitettuja johtoja ja lisävarusteita. Noudata seuraavien
vaiheiden 1 – 5 mukaisia ohjeita.
FM (ULA) -johtoantenni
AM-kehäantenni
Etukaiutin (oikea)
Etukaiutin (vasen)
Surround-kaiutin* (vasen)
Surround-kaiutin* (oikea)
* Vain malli MHC-RG660
1 Liitä etukaiuttimet.
Liitä kaiuttimien oikea ja vasen johot
FRONT SPEAKER -liittimiin alla olevan
kuvan osoittamalla tavalla.
2 Liitä surround-kaiuttimet.
(Vain malli MHC-RG660)
Liitä kaiuttimien johdot SURROUND
SPEAKER -liittimiin alla kuvatulla tavalla.
Työnnä vain kuorittu pää sisään
Työnnä vain kuorittu pää sisään
Punainen
Sininen
R
R
L
+
+
Punainen/
Yksivärinen
(3)
Musta/Raidallinen (#)
6FI
–
Musta
L
Punainen/
Yksivärinen
(3)
Musta/Raidallinen (#)
–
Musta
3 Liitä FM- ja AM-antennit.
Kokoa AM-kehäantenni ja liitä se sitten.
Käyttöönotto
Kahden R6 (AA-kokoisen)
pariston asettaminen
kaukosäätimeen
AM-kehäantenni
e
E
e
E
Huomautus
Suorista FM-johtoantenni vaakasuoraan
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista
paristot välttyäksesi mahdollisen paristovuodon tai
ruostumisen aiheuttamalta vahingolta.
Vihje
Huomautus
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista.
4 Aseta VOLTAGE SELECTOR -kytkin
paikallisen verkkojännitteen
mukaiseen asentoon malleissa, joissa
on jännitteenvalitsin.
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun laitteen käyttö kaukosäätimellä
ei enää onnistu, vaihda molemmat paristot uusiin.
Katso olemassa olevat asetukset
järjestelmän VOLTAGE SELECTOR
-säätimen painatuksesta.
* Saudi-Arabian malli: 120 – 127 V
5 Liitä virtajohto pistorasiaan.
Esittely näkyy näytöllä. Kun painat
?/1 -painiketta, virta kytkeytyy
järjestelmään ja esittely päättyy
automaattisesti.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, irrota
varusteisiin kuuluva pistokesovitin (vain
sovittimella varustetut mallit).
Jatkuu
7FI
Etukaiuttimien pehmusteiden
kiinnittäminen
Kiinnitä varusteisiin kuuluvat kaiuttimien
pehmusteet kaiuttimien pohjaan. Tämä
tasapainottaa kaiuttimet ja estää niitä
liukumasta.
Kaiuttimien asettelu (vain
malli MHC-RG660)
1
Sijoita etukaiuttimet 45° kulmaan
kuuntelupaikasta.
Etukaiutin (V)
Etukaiutin (O)
Etukaiutin (Vasen (4)/Oikea (4))
Surround-kaiutin (Vasen (4)/Oikea (4))*
Surround-kaiutin (V)
2
* Vain malli MHC-RG660
Huomautuksia
• Pidä kaiuttimet loitolla antenneista estääksesi
kohinan.
• Älä sijoita surround-kaiuttimia television päälle.
Tämä voi vääristää televisioruudun värejä.
• Varmista, että liität sekä vasemman että oikean
surround-kaiuttimen. Muutoin ääntä ei kuulu.
Järjestelmän kantaminen
Tee seuraavat toimet suojataksesi
CD-mekanismia.
1
Varmista, että kaikki levyt on poistettu
järjestelmästä.
2
Pidä CD-painike painettuna ja paina
sitten ?/1 -painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”STANDBY”.
Kun vapautat painikkeet, näytössä näkyy
”LOCK”.
3
8FI
Irrota virtajohto pistorasiasta.
Surround-kaiutin (O)
Sijoita surround-kaiuttimet toisiaan
vastapäätä noin 60 – 90 cm
kuuntelupaikan yläpuolelle.
Surround-kaiutin
60 – 90 cm
Kellonajan asettaminen
2
3
4
5
6
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Aseta tuntilukema painelemalla v tai
V -painiketta.
Käyttöönotto
1
Paina B -painiketta.
Aseta minuuttilukema painelemalla
v tai V -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Kello alkaa käydä.
Kellonajan säätäminen
1
2
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
3
Tee samat toimet kuin edellä vaiheissa
3 – 6.
Valitse ”CLOCK SET” painamalla v tai
V -painiketta. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Huomautus
Kellonajan asetus katoaa, kun virtajohto irrotetaan tai
sattuu sähkökatko.
9FI
CD/MP3 – Soitto
Levyn asettaminen
paikalleen
1
2
Paina laitteen Z -painiketta.
Aseta levy etikettipuoli ylöspäin
levyalustalle.
Levyn soittaminen
— Tavallinen soitto/Hajasoitto
Tällä järjestelmällä voi soittaa audio-CD:itä ja
MP3-audiokappaleita sisältäviä levyjä.
Esimerkki: Kun soittimessa on levy
Levyalustan numero Kappalenumero
Levyilmaisin
Kun haluat asettaa soittimeen lisää levyjä,
kierrä levyalustaa painamalla laitteen DISC
SKIP/EX-CHANGE -painiketta.
3
Sulje levyalusta painamalla laitteen
Z -painiketta uudelleen.
Huomautuksia
• Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, tarroja tai liimaa,
koska tämä voi vioittaa laitetta.
• Älä työnnä levyalustaa väkisin kiinni sormilla, koska
tämä voi vioittaa laitetta.
10FI
1
2
Soittoaika
Paina CD-painiketta.
Painele laitteen PLAY MODE
-painiketta pysäytystilassa, kunnes
haluamasi muoto näkyy näytössä.
Valitse
Kun haluat soittaa
ALL DISCS
(Tavallinen
soitto)
Kaikki levyalustalla olevat
levyt keskeytyksettä.
1DISC
(Tavallinen
soitto)
Valitsemallasi levyllä olevat
kappaleet alkuperäisessä
järjestyksessä.
ALBM
(Tavallinen
soitto)
Valitsemallasi levyllä olevalla
albumilla olevat kaikki MP3audiokappaleet alkuperäisessä
järjestyksessä.
Kun soitetaan muuta kuin
MP3-levyä, albumisoitoksi
tulee 1 DISC -soitto.
ALL DISC
SHUF
(Hajasoitto)
Kaikilla levyillä olevat
kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
1DISC SHUF
(Hajasoitto)
Valitsemallasi levyllä olevat
kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
ALBM SHUF
(Hajasoitto)
Valitsemallasi levyllä olevalla
albumilla olevat kaikki MP3audiokappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
Kun soitetaan muuta kuin
MP3-levyä,
albumihajasoitoksi tulee 1
DISC SHUF -soitto.
Kun haluat soittaa
PGM
(Ohjelmoitu
soitto)
Levyn kappaleet haluamassasi
soittojärjestyksessä (katso
kohtaa ”Oman ohjelman
luominen” sivulla 12).
Paina nN -painiketta.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x -painiketta.
Kytkeä tauon
Paina X -painiketta. Paina
uudelleen, kun haluat jatkaa
soittamista.
Valita kappaleen Painele . tai > -painiketta.
Valita MP3albumin*1
Painele ALBUM – tai +
-painiketta vaiheen 2 jälkeen.
Hakea kappaleen Pidä m tai M -painike
kohdan*2
painettuna soiton aikana ja
vapauta se haluamassasi kohdassa.
Valita levyn
pysäytystilassa
Paina D. SKIP -painiketta (tai
laitteen DISC 1 – 3*3 tai DISC
SKIP/EX-CHANGE -painiketta).
Siirtyä muusta
Paina laitteen DISC 1 – 3
toiminnosta CD- -painiketta (Automaattinen
toimintoon
lähteenvalinta).
Vaihtaa toisia
levyjä soiton
aikana
Paina laitteen DISC SKIP/
EX-CHANGE -painiketta.
Poistaa levyn
laitteesta
Paina laitteen Z -painiketta.
*1
*2
*3
Huomautuksia
• Soittomuotoa ei voi vaihtaa soiton aikana.
• Monimutkaisten kuten useista kerroksista
koostuvien levyjen soiton alkaminen voi kestää
jonkin aikaa.
• Kun levy on asetettu soittimeen, soitin lukee kaikki
levyn kappaleet. Jos levyllä on useita albumeja tai
muita kuin MP3-audiokappaleita, soiton alkaminen
ja seuraavan MP3-audiokappaleen soiton alkaminen
voi kestää kauemmin.
• Älä tallenna MP3-kuunteluun käytettävälle levylle
tarpeettomia albumeja tai kappaleita äläkä muita
kuin MP3-kappaleita. Emme suosittele muun
tyyppisten kappaleiden emmekä tarpeettomien
albumien tallentamista MP3-audiokappaleita
sisältäville levyille.
• Albumi, joka ei sisällä MP3-audiokappaleita,
ohitetaan.
• Albumien enimmäismäärä: 150 (mukaan lukien
pääkansio)
• Yhdelle levylle mahtuva MP3-audiokappaleiden ja
albumien enimmäismäärä on 300.
• Soitto on mahdollista tasolle 8 saakka.
• MP3-audiokappaleet soitetaan levylle tallentamisen
järjestyksessä.
• MP3-audiokappaleen tallennusaikana käytetystä
koodaus/kirjoitusohjelmasta, tallennuslaitteesta ja
tallennusvälineestä riippuen soitto voi estyä, ääni voi
katkeilla tai olla kohinainen.
CD/MP3 – Soitto
3
Valitse
Hakua ei ehkä voi tehdä useasta kappaleesta.
Joidenkin tiedostojen aika ei ehkä näy oikein.
lukuun ottamatta MP3-audiokappaleita
Laitteen DISC 1 – 3 -painikkeet eivät ole saatavilla,
kun on valittu ”ALL DISCS SHUF”.
11FI
Toistaminen uudelleen
Oman ohjelman luominen
— Uudelleensoitto
— Ohjelmoitu soitto
Voit soittaa levyn kaikki kappaleet tai
yksittäisen kappaleen.
Kaikista levyistä voi muodostaa enintään 25
halutussa järjestyksessä soivasta vaiheesta
koostuvan ohjelman.
Voit äänittää ohjelmoidut kappaleet tahdistetusti
kasetille (sivu 18).
Näyttöikkunan käyttäminen
Paina laitteen REPEAT-painiketta, kunnes
”REP” tai ”REP1” näkyy.
REP: Levyn kaikki kappaleet tai albumin kaikki
kappaleet enintään viisi kertaa.
REP1: Soittaa vain yhden kappaleen.
Näyttöikkunan käyttäminen
1
2
Uudelleensoiton lopettaminen
Painele laitteen REPEAT-painiketta, kunnes
sekä ”REP” että ”REP1” katoavat.
3
Huomautuksia
• Valintaa ”REP” ja ”ALL DISCS SHUF” ei voida
tehdä samanaikaisesti.
• Kun valitset ”REP1”, kappale soi jatkuvasti, kunnes
”REP1” peruutetaan.
Paina CD-painiketta.
Painele laitteen PLAY MODE
-painiketta pysäytystilassa, kunnes
”PGM” näkyy.
Valitse levy painamalla
D.SKIP-painiketta (tai laitteen
DISC 1 – 3 tai DISC SKIP/EX-CHANGE
-painiketta).
Jos haluat ohjelmoida levyn kaikki
kappaleet kerralla, siirry vaiheeseen 5, kun
”AL” näkyy.
4
Painele . tai > -painiketta, kunnes
haluamasi kappalenumero näkyy
näytössä.
Kun ohjelmoit MP3-kappaletta, valitse
albumi painamalla ALBUM – tai +
-painiketta. Paina sitten . tai >
-painiketta, kunnes näytössä näkyy
haluamasi kappalenumero.
Levyalustan
numero
Valittu kappalenumero
Kokonaissoittoaika (valittu
kappale mukaan lukien)
5
Paina ENTER-painiketta.
Kappale on ohjelmoitu.
Ohjelman vaihenumero näkyy ja sen
jäljessä on kokonaissoittoaika.
12FI
6
Kun haluat
ohjelmoida
Toista vaiheet
Muita levyjä
3 ja 5
Muita kappaleita
samalta levyltä
4 ja 5
Muita kappaleita
muilta levyiltä
3–5
Paina nN -painiketta.
Ohjelmoitu soitto alkaa.
Muut toiminnot
Kun haluat
CD/MP3 – Soitto
7
Ohjelmoi lisää levyjä tai kappaleita.
Toimi näin
Lopettaa
Painele laitteen PLAY MODE
ohjelmoidun soiton -painiketta pysäytystilassa,
kunnes ”PGM” näkyy.
Poistaa kappaleen
ohjelman lopusta
Paina CLEAR-painiketta
pysäytystilassa.
Vihjeitä
• Tekemäsi ohjelma säilyy muistissa ohjelmoidun
soiton päätyttyä. Jos haluat soittaa saman ohjelman
uudelleen, paina CD-painiketta ja paina sitten nN
-painiketta. Ohjelma katoaa kuitenkin muistista, kun
levyalusta avataan.
• ”– –.– –” näkyy, jos CD-ohjelman kokonaisaika
ylittää 100 minuuttia tai jos valitaan CD-kappale,
jonka numero on 21 tai yli tai jos valitaan MP3audiokappale.
13FI
3
Viritin
Paina laitteen TUNER MEMORY
-painiketta.
Esivalintanumero näkyy.
Esivalintanumero
Radioasemien
esivirittäminen
Voit esivirittää enintään 20 FM (ULA) -asemaa
ja 10 AM -asemaa. Voit virittää minkä tahansa
näistä asemista yksinkertaisesti valitsemalla
vastaavan esivalintanumeron.
Esivalintojen tekeminen
automaattisen virityksen
avulla
Voit virittää automaattisesti kaikki alueellasi
vastaanotettavissa olevat asemat ja tallentaa
haluamiesi asemien radiotaajuudet.
1
2
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
Pidä TUNING –/+ -painike (tai laitteen
– m tai M+ -painike) painettuna,
kunnes taajuusmerkintä alkaa vaihtua.
Vapauta sitten painike.
Taajuus muuttuu, kun järjestelmä hakee
asemaa. Haku päättyy automaattisesti, kun
asema on viritetty. Tällöin näytössä näkyy
”TUNED” ja ”STEREO” (FM-stereoohjelmalle).
4
5
6
Aseta haluamasi radioaseman taajuus
kohdan ”Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla” (sivu 14)
vaiheissa 2 – 6 selostetulla tavalla.
14FI
Paina ENTER-painiketta.
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheet 1 – 5.
Esivalintojen tekeminen
manuaalisen virityksen avulla
Voit virittää haluamiesi asemien radiotaajuudet
manuaalisesti ja tallentaa ne.
1
2
3
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
Viritä haluamasi asema painelemalla
TUNING –/+ -painiketta (tai laitteen
– m tai M+ -painiketta).
Paina laitteen TUNER MEMORY
-painiketta.
Esivalintanumero näkyy.
4
Jos näytössä ei näy ”TUNED” eikä
haku pääty
Valitse haluamasi esivalintanumero
painelemalla PRESET –/+ -painiketta
(tai laitteen . tai > -painiketta).
5
6
Valitse haluamasi esivalintanumero
painelemalla PRESET –/+ -painiketta
(tai laitteen . tai > -painiketta).
Paina ENTER-painiketta.
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheet 1 – 5.
Muut toiminnot
Toimi näin
Virittää
heikkosignaalisen
aseman
Toimi kohdassa ”Esivalintojen
tekeminen manuaalisen
virityksen avulla” (sivu 14)
annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Asettaa toisen
aseman olemassa
olevalle
esivalintanumerolle
Aloita alusta vaiheesta 1.
Painele vaiheen 3 jälkeen
PRESET –/+ (tai . tai
kaukosäätimen .
-painiketta) valitaksesi
esivalintanumeron, jolle haluat
tallentaa muiden aseman.
AM-viritysvälin muuttaminen
(muut kuin Euroopan, Lähi-Idän ja
Filippiinien mallit)
AM-viritysväli on tehtaalla asetettu 9 kHz:iin
(tai joillakin alueilla 10 kHz:iin). Voit muuttaa
AM-viritysväliä virittämällä ensin jonkin AMaseman ja katkaisemalla sitten virran laitteesta.
Pidä laitteen ENTER-painike painettuna ja
paina laitteen ?/1 -painiketta. Kun muutat
viritysväliä, kaikki AM-esiviritysasemat
pyyhkiytyvät muistista. Kun haluat palauttaa
välin, toista samat toimenpiteet.
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioasemaa joko valitsemalla
esiviritysaseman tai virittämällä aseman käsin.
Esiviritetyn aseman
kuunteleminen
Viritin
Kun haluat
— Esiviritys
Esiviritä radioasemat ensin virittimen muistiin
(katso kohtaa ”Radioasemien esivirittäminen”
sivulla 14).
1
2
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
Valitse haluamasi esivalintanumero
painelemalla PRESET –/+ -painiketta
(tai laitteen . tai > -painiketta).
Esivalintanumero
Taajuus
Huomautus
AM-viritysväliä ei voi muuttaa virransäästötilassa.
Vihjeitä
• Esiviritysasemat säilyvät muistissa noin
vuorokauden, vaikka verkkojohto irrotetaan tai
sattuu sähkökatko.
• Lähetyksen vastaanottoa voi parantaa suuntaamalla
varusteisiin kuuluvia antenneja tai liittämällä
ulkoisen antennin.
Jatkuu
15FI
Muun kuin esiviritetyn
radioaseman kuunteleminen
— Käsiviritys
1
2
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttäminen
(Vain Euroopan malli)
Valitse ”FM” tai ”AM” painelemalla
TUNER/BAND-painiketta.
Viritä haluamasi asema painelemalla
TUNING –/+ -painiketta (tai laitteen
– m tai M+ -painiketta).
Vihjeitä
• Ohjelman vastaanottoa voidaan parantaa
suuntaamalla varusteisiin kuuluvat antennit
uudelleen tai liittämällä lisävarusteena saatava
ulkoinen antenni.
• Jos FM-stereolähetyksessä on staattista kohinaa,
painele laitteen FM MODE -painiketta, kunnes
”MONO” näkyy näytössä. Tämän jälkeen
lähetyksessä ei ole stereoääntä, mutta kuuluvuus
paranee.
• Pidä TUNING –/+ -painike (tai laitteen – m tai
M+ -painike) painettuna. Taajuusosoitin muuttuu
ja haku pysähtyy, kun järjestelmä virittyy aseman
kohdalle (Automaattinen virittäminen).
• Kun haluat äänittää radio-ohjelmia, käytä
manuaalista äänitystä (sivu 19).
Mikä radiotietojärjestelmä
on?
Radiotietojärjestelmä (RDS) on lähetyspalvelu,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin ohella lisätietoja.
RDS on saatavilla vain FM (ULA) -asemilla.*
Huomautus
RDS saattaa toimia puutteellisesti, jos kuuntelet
asemaa, joka ei lähetä oikeanlaista RDS-signaalia tai
jos signaali on heikko.
* Kaikki FM (ULA) -asemat eivät tarjoa RDSpalvelua. Ne eivät myöskään tarjoa samoja palveluja.
Jos et tunne RDS-järjestelmää, kysy paikallisilta
radioasemilta tietoja oman alueesi RDS-palveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse yksinkertaisesti jokin asema FM
(ULA) -taajuusalueella.
Kun virität radion asemalle, joka tarjoaa RDSpalveluja, asemanimi näkyy näytössä.
RDS-tietojen tarkistaminen
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Asemanimi* t Taajuus t Ohjelmatyyppi*
t Kellonäyttö t Tehostetila
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta oikein, aseman
nimi ei ehkä näy näytöllä.
16FI
Kasetti – Soittaminen
Kasetin asettaminen
paikalleen
1
Voit käyttää TYPE I (normaaleja) kasetteja.
1
Kun haluat soittaa molemmilla soittimilla
peräkkäin, painele laitteen PLAY MODE
-painiketta, kunnes ”RELAY” (Perättäinen
soitto)* näkyy näytössä.
Valitse dekki A tai B painelemalla
TAPE A/B -painiketta.
Paina laitteen PUSH Z -painiketta.
2
Aseta soittimeen A tai B äänitetty/
äänityskelpoinen kasetti soitettava/
äänitettävä puoli eteenpäin.
Soitettava/
äänitettävä
puoli
eteenpäin.
Aseta kasetti paikalleen.
Kun haluat soittaa yhden puolen,
valitse g painelemalla laitteen
DIRECTION-painiketta. Kun haluat
soittaa molemmat puolet, valitse j.
Kun haluat soittaa molemmat puolet
peräkkäin, valitse RELAY (perättäinen
toisto)*.
3
Paina nN -painiketta.
Paina painiketta toistamiseen soittaaksesi
kääntöpuolen. Kasetti alkaa soida.
Kääntöpuolen
merkkivalo
Kasetti – Soittaminen
2
3
Kasetin soittaminen
Etupuolen
merkkivalo
Kasetti paikallaan -merkkivalo
* Perättäinen toisto noudattaa aina tätä järjestystä
enintään viisi kertaa ja lopettaa sitten soiton:
t Dekki A (etupuoli) t Dekki A
(kääntöpuoli) t Dekki B (etupuoli)
t Dekki B (kääntöpuoli)
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Pysäyttää
soittamisen
Paina x -painiketta.
Kytkeä tauon
Paina X -painiketta. Paina
uudelleen, kun haluat jatkaa
soittamista.
Pikakelata
eteenpäin tai
taaksepäin
Paina m tai M -painiketta.
Poistaa kasetin
Paina laitteen PUSH Z
-painiketta.
Jatkuu
17FI
Valittuna olevan tai seuraavan
kappaleen alun hakeminen
(AMS)*
Siirtyminen eteenpäin
Paina > -painiketta soiton aikana, kun H
palaa.
Näytössä näkyy ”TAPE A (tai TAPE B)
>>> +1”.
Paina . -painiketta soiton aikana, kun h
palaa. Näytössä näkyy ”TAPE A (tai TAPE B)
<<< +1”.
Siirtyminen taaksepäin
Paina . -painiketta soiton aikana, kun H
palaa.
Näytössä näkyy ”TAPE A (tai TAPE B)
<<< –1”.
Paina > -painiketta soiton aikana, kun h
palaa. Näytössä näkyy ”TAPE A (tai TAPE B)
>>> –1”.
Kasetti – Äänittäminen
Suosikki-CD-kappaleiden
äänittäminen kasetille
— Tahdistettu CD-TAPE-äänitys
Voit äänittää kokonaisen CD:n kasetille.
Voit käyttää TYPE I (normaaleja) kasetteja.
Äänitystaso säätyy automaattisesti.
1
2
Huomautus
3
4
Paina CD-painiketta ja aseta paikalleen
äänitettävä levy.
Paina laitteen CD SYNC -painiketta.
Dekki B asettuu äänityksen valmiustilaan.
”REC” vilkkuu.
Vihje
Kun kasetti on paikallaan, vastaava eteenpäin/
taaksepäin -merkkivalo palaa.
Kun haluat äänittää yhdelle puolelle,
valitse g painelemalla
DIRECTION-painiketta. Kun haluat
äänittää molemmille puolille, valitse
j (tai RELAY).
Kun haluat äänittää kääntöpuolelta, paina
nN -painiketta ja paina sitten
x -painiketta. TAPE B kääntöpuolen
merkkivalo syttyy.
* AMS (Automaattinenmusiikkihaku)
AMS-toiminto ei välttämättä toimi oikein seuraavissa
tilanteissa:
– Kun kappaleiden välissä oleva äänittämätön kohta on
alle 4 sekunnin mittainen.
– Kun järjestelmä on sijoitettu television lähelle.
Aseta soittimeen B äänityskelpoinen
kasetti. Valitse sitten soitin B
painamalla TAPE A/B -painiketta.
5
Paina laitteen REC PAUSE/START
-painiketta.
Äänitys alkaa.
Äänityksen lopettaminen
Paina x -painiketta.
18FI
Levyn äänittäminen määräämällä
kappalejärjestys
Voit äänittää pelkät CD-suosikkikappaleesi
ohjelmoidun soiton avulla. Tee vaiheiden 3 ja 4
välissä kohdan ”Oman ohjelman luominen”
(sivu 12) vaiheet 2 – 5.
Vihjeitä
— Äänittäminen käsin
Voit äänittää kasetille vain haluamasi kohdat
CD:ltä, kasetilta tai radio-ohjelmasta.
Voit äänittää myös liitetyltä laitteelta (katso
kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen” sivulla 28).
1
2
Aseta soittimeen B äänityskelpoinen
kasetti. Valitse sitten soitin B
painamalla TAPE A/B -painiketta.
Kun haluat äänittää yhdelle puolelle,
valitse g painelemalla
DIRECTION-painiketta. Kun haluat
äänittää molemmille puolille, valitse
j (tai RELAY).
Kun haluat äänittää kääntöpuolelta, paina
nN -painiketta ja paina sitten
x -painiketta. TAPE B kääntöpuolen
merkkivalo syttyy.
3
Kasetti – Äänittäminen
• Kun olet asettanut CD:n paikalleen ja painanut CDpainiketta, voit tarkistaa CD:n äänitykseen
tarvittavan nauhapituuden painamalla
EDIT-painiketta, kunnes näytössä vilkkuu ”EDIT”.
Valitun levyn äänittämiseen tarvittava nauhapituus
näkyy näytössä ja sen jäljessä näkyy erikseen Apuolen ja B-puolen kokonaissoittoaika
(Nauhapituuden valinta).
• Nauhapituuden valintaa ei voi käyttää levyille, joilla
yli 20 kappaletta tai MP3-audiotiedostoja.
Manuaalinen
äänittäminen kasetille
Valitse haluamasi äänityslähde
painamalla CD, TAPE A/B,
TUNER/BAND, GAME tai
MD (VIDEO) -painiketta.
• CD: Äänittäminen tämän järjestelmän
CD-soittimelta.
• TAPE: Äänittäminen tämän järjestelmän
kasettisoittimen äänituloon A:lta.
• TUNER: Äänittäminen tämän
järjestelmän virittimeltä.
• GAME: Äänittäminen liitetystä
videopelikoneesta GAME INPUT
AUDIO L/R -liittimiin.
• MD (VIDEO): Äänittäminen liitetyltä
MD-soittimelta tai videolta MD
(VIDEO) IN -liittimiin.
4
Paina laitteen REC PAUSE/START
-painiketta.
Dekki B asettuu äänityksen valmiustilaan.
”REC” vilkkuu.
5
Paina laitteen REC PAUSE/START
-painiketta. Käynnistä sitten
äänityslähteen soitto.
Äänitys alkaa.
Jatkuu
19FI
Äänityksen lopettaminen
Paina x -painiketta.
Huomautus
Äänityksen aikana ei voida kuunnella muita lähteitä.
Vihjeitä
• Kun äänität molemmille puolille varmista, että
aloitat etupuolelta. Jos aloitat kääntöpuolelta, äänitys
päättyy kääntöpuolen loppuun.
• Äänitettäessä virittimeltä:
Jos virittimeltä äänitettäessä kuuluu kohinaa, siirrä
antennia kohinan vähentämiseksi.
Äänen säätö
Äänijärjestelmän
valitseminen
(Vain malli MHC-RG660)
Voit kuunnella eri ääniä valitsemalla haluamasi
äänimuodon.
Valitse haluasi ääni painamalla laitteen
SURR SS MODE -painiketta.
LINK: Tuottaa saman äänen eri lähtötasolla.
MATRIX SURR: Tuottaa laaja-alaisen äänen,
joka aistii huoneen koon.
Äänen säätäminen
Voit vahvistaa bassoa ja voimistaa ääntä.
Paina laitteen GROOVE-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
GROOVE ON* t V-GROOVE ON* t
GROOVE OFF
* Äänenvoimakkuus asettuu voimistettuun tilaan,
taajuuskorjaimen käyrä muuttuu ja merkkivalo
”GROOVE” tai ”V-GROOVE” syttyy.
20FI
Äänitehosteen
valitseminen
Tehosteen valitseminen
musiikkivalikosta
Valitse haluamasi esivalintanumero
painelemalla PRESET EQ -painiketta (tai
laitteen MUSIC EQ, MOVIE EQ tai GAME EQ
-painiketta).
Näytössä näkyy valinnan nimi.
Katso taulukkoa ”Äänitehostevalinnat”.
Voit säätää ääntä nostamalla tai laskemalla
tiettyjen taajuusalojen tasoa ja tallentamalla
muistiin enintään kolme omaa tiedostoa
(P-FILE).
Valitse ennen käyttöä äänen korostus, jonka
haluat äänen perustaksi.
1
Paina laitteen EFFECT ON/OFF -painiketta.
Valitse taajuuskaista painelemalla b tai
B -painiketta ja paina sitten v tai V
-painiketta tason säätämiseksi.
Taajuuskaista
Taajuustaso
Äänitehostevalinnat
Näytössä näkyy ”SURR”, jos valitset tehosteen,
jossa käytetään surround-tehostetta.
MUSIC EQ
2
Tehoste
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
ORIENTAL
Tavalliset musiikkilähteet
4
Tehoste
ACTION
DRAMA
MUSICAL
Elokuvan ääniraita ja
erikoiskuuntelutilanteet
Pidä laitteen P FILE -painike
painettuna.
Näytössä näkyy oman tiedoston numero.
3
MOVIE EQ
Äänen säätö
Äänitehosteen käytön
lopettaminen
Graafisen
taajuuskorjaimen
säätäminen ja
tallentaminen
Valitse P FILE johon haluat tallentaa
taajuuskorjaimen asetukset,
painelemalla P FILE 1 – 3 -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”COMPLETE”.
Tämä asetus tallennetaan automaattisesti
vaiheessa 3 valitsemanasi omana
tiedostona.
Muut toiminnot
GAME EQ
Kun haluat
Paina
Tehoste
Noutaa oman
tiedoston
P FILE -painiketta toistuvasti
valitaksesi haluamasi oman
tiedoston numeron.
ADVENTURE
ARCADE
RACING
PlayStation 1, 2 ja muu videopelin
musiikkilähde
Lopettaa oman
EFFECT ON/OFF -painiketta,
tiedoston käytön kunnes näytössä näkyy ”EFFECT
OFF”.
21FI
Surround-tehosteen
valitseminen
Paina laitteen SURROUND-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö muuttuu
seuraavasti:
SURROUND ON (SURR)
Y
SURROUND OFF (pois päältä)
Videopelin äänen
tehostaminen
— Pelimiksaus
1
2
Valitse haluamasi äänilähde.
Paina laitteen GAME MIXING
-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, peliäänen
taso vaihtuu seuraavasti:
MIXING LOW t MIXING MID t
MIXING HIGH t MIXING OFF
Huomautus
Paina GAME-painiketta.
Jos aloitat äänityksen pelimiksauksen ollessa käytössä,
pelimiksaus poistuu käytöstä. Kun haluat äänittää
miksattua ääntä, paina laitteen GAME MIXING
-painiketta kohdan ”Manuaalinen äänittäminen
kasetille” (sivulla 19) vaiheen 4 jälkeen. Käynnistä
sitten äänitys painamalla laitteen REC PAUSE/
START -painiketta.
Vihjeitä
Vihjeitä
• Virta kytkeytyy järjestelmään automaattisesti, kun se
on valmiustilassa.
• GAME EQ valitaan automaattisesti.
• Näitä toimintoja ei voida tehdä virransäästötilassa.
• GAME MIXING -merkkivalo palaa, kun
pelimiksaus on käytössä.
• Kun pelimiksaus otetaan käyttöön, se pysyy käytössä
niin kauan kuin virta on kytkettynä, vaikka
äänilähdettä vaihdettaisiin.
— Game Sync
Videopelikone on liitettävä (katso kohtaa
”Lisälaitteiden liittäminen” sivulla 28).
22FI
Videopelin äänen
miksaaminen muun
äänilähteen kanssa
Laulaminen mukana
(Ei koske Euroopan mallia)
Voit laulaa mukana liittämällä lisävarusteena
saatavan mikrofonin.
1
2
3
4
Hiljennä mikrofonin säätötasoa
kääntämällä MIC LEVEL -säädin
asentoon MIN.
Liitä lisävarusteena saatava mikrofoni
MIC-liittimeen.
Aloita musiikin soitto.
Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta
kääntämällä MIC LEVEL -säädintä.
Käännä järjestelmän MIC LEVEL -säädin
asentoon MIN ja irrota mikrofoni
MIC-liittimestä.
Paina REC PAUSE/START -painiketta.
Aloita sitten laulaminen, puhuminen tai
haluamasi lähteen toistaminen.
Äänitys alkaa.
Äänityksen lopettaminen
Paina x -painiketta.
Vihjeitä
• Jos ilmenee akustista takaisinsyöttöä (kiertoa), siirrä
mikrofonia kauemmas kaiuttimista tai muuta
mikrofonin suuntausta.
• Jos haluat äänittää ääntäsi vain mikrofonin kautta,
voit tehdä tämän valitsemalla CD-toiminnon ja olla
toistamatta levyä.
• Kun laitteeseen syötetään voimakkaita
äänisignaaleja, laite säätää äänitystasoa
automaattisesti estääkseen äänitettävän signaalin
vääristymisen (Tason automaattinen säätö).
Äänen säätö
Lopetettuasi
5
Äänien miksaaminen ja
äänittäminen
Voit ”miksata” ääniä toistamalla jotakin laitetta
ja laulamalla tai puhumalla mikrofoniin (ei
kuulu varusteisiin).
Miksatun äänen voi tallentaa kasetille.
1
2
Valmistele haluamasi miksauslähde.
Aseta sitten dekkiin B
äänityskelpoinen kasetti.
Paina sen lähteen toimintopainiketta,
jolta haluat äänittää (esim. CD).
Kun haluat äänityslähteeksi TAPE A,
painele TAPE A/B -painiketta, kunnes
TAPE A on valittu.
3
Paina laitteen REC PAUSE/START
-painiketta.
Dekki B asettuu äänityksen valmiustilaan.
”REC” vilkkuu.
4
Kun haluat äänittää yhdelle puolelle,
valitse g painelemalla
DIRECTION-painiketta. Kun haluat
äänittää molemmille puolille, valitse
j (tai RELAY).
23FI
Herääminen musiikkiin
Ajastin
Nukahtaminen musiikkiin
— Uniajastin
Voit säätää järjestelmän katkaisemaan virran
haluamasi ajan kuluttua ja nukahtaa musiikin
soittoon.
— Päiväajastin
Voit järjestää itsellesi musiikkiherätyksen
ennalta määrättynä aikana. Varmista, että
kellonaika on asetettu (katso kohtaa ”Kellonajan
asettaminen” sivulla 9).
1
• CD: Aseta levy paikalleen. Jos haluat
aloittaa tietystä kappaleesta, luo ohjelma
(katso kohtaa ”Oman ohjelman
luominen” sivulla 12).
• TAPE: Aseta kasetti paikalleen.
• TUNER: Viritä esiviritetty radioasema
(katso kohtaa ”Radion kuunteleminen”
sivulla 15).
Paina SLEEP-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, minuuttinäyttö
(sammutusaika) muuttuu seuraavasti:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF
* Järjestelmä sammuu automaattisesti 100 minuutin
kuluttua tai kun valittu levy tai kasetti lakkaa
soimasta.
Muut toiminnot
2
Kun haluat
Paina
Tarkistaa jäljellä
olevan ajan**
SLEEP-painiketta kerran.
3
Muuttaa
sammutusaikaa
SLEEP-painiketta toistuvasti
valitaksesi haluamasi ajan.
4
Lopettaa
uniajastimen
käytön
SLEEP-painiketta, kunnes
näytössä näkyy ”SLEEP OFF”.
5
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta,
kunnes ”DAILY SET” näkyy.
Paina ENTER-painiketta.
Aseta soiton aloitusaika.
Painele v tai V -painiketta asettaaksesi
tuntilukeman. Paina sitten B -painiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
Painele v tai V -painiketta asettaaksesi
minuuttilukeman. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Huomautus
Älä tee valintaa ”AUTO” äänittäessäsi tahdistetusti
kasetille.
Uniajastinta voi käyttää, vaikka kellonaikaa ei olisi
asetettu.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
VOL +/– -painiketta (tai kääntämällä
laitteen VOLUME-säädintä).
Näytössä näkyy ”ON” ja tuntimerkintä
vilkkuu.
** Jos teet valinnan ”AUTO”, jäljellä olevaa aikaa ei
voi tarkistaa.
Vihje
Valmistele soitettava äänilähde.
6
7
Aseta soiton lopetusaika tekemällä
samat toimet kuin vaiheessa 5.
Painele v tai V -painiketta, kunnes
haluamasi äänilähde näkyy näytössä.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö
muuttuu seuraavasti:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
24FI
8
Paina ENTER-painiketta.
Ajastintyyppi (”DAILY”), aloitusaika,
lopetusaika ja äänilähde näkyvät
vuorotellen, minkä jälkeen näyttö palaa
alkuperäiseen tilaansa.
9
Sammuta järjestelmä painamalla
?/1 -painiketta.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Tarkistaa asetuksen 1 Paina CLOCK/TIMER
SELECT -painiketta.
2 Painele v tai V -painiketta,
kunnes näytössä näkyy
”DAILY”. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Muuttaa asetuksen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Huomautuksia
Voit äänittää esiviritettyjä radioasemia ennalta
määrättynä aikana.
Ajastinäänityksen tekemistä varten radioasema
on ensin esiviritettävä (katso kohtaa
”Radioasemien esivirittäminen” sivulla 14) ja
kellonaika asetettava (katso kohtaa ”Kellonajan
asettaminen” sivulla 9).
1
2
Järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen määritettyä
aikaa.
Paina CLOCK/TIMER SET -painiketta.
Näytössä näkyy ”DAILY SET”.
3
Valitse ”REC SET” painelemalla v tai V
-painiketta. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Näytössä näkyy ”ON” ja tuntimerkintä
vilkkuu.
4
Aseta äänityksen aloitusaika.
Painele v tai V -painiketta asettaaksesi
tuntilukeman. Paina sitten B -painiketta.
Minuuttimerkintä vilkkuu.
Painele v tai V -painiketta asettaaksesi
minuuttilukeman. Paina sitten
ENTER-painiketta.
• Päiväajastinta ja ajastinäänitystä ei voi aktivoida
samanaikaisesti.
• Jos käytät päiväajastinta ja uniajastinta
samanaikaisesti, uniajastin on etusijalla.
• Jos järjestelmässä on virta asetettuna aikana,
päiväajastin ei aktivoidu.
Vihje
Viritä esiviritetty radioasema (katso
kohtaa ”Esiviritetyn aseman
kuunteleminen” sivulla 15).
Ajastin
Lopettaa ajastimen 1 Paina CLOCK/TIMER
SELECT-painiketta.
käytön
2 Painele v tai V -painiketta,
kunnes näytössä näkyy
”TIMER OFF”. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Radio-ohjelmien
ajastinäänitys
5
Aseta soiton lopetusaika tekemällä
samat toimet kuin vaiheessa 4.
Aloitusaika, lopetusaika ja äänitettäväksi
esivalittu radioasema (esim. ”TUNER FM
5”) näkyvät vuorotellen, minkä jälkeen
näyttö palaa alkuperäiseen tilaansa.
6
7
Aseta soittimeen B äänityskelpoinen
kasetti.
Katkaise järjestelmästä virta
painamalla ?/1 -painiketta.
Jatkuu
25FI
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimi näin
Tarkistaa asetuksen 1 Paina CLOCK/TIMER
SELECT -painiketta.
2 Painele v tai V -painiketta,
kunnes näytössä näkyy
”REC SELECT”. Paina
sitten ENTER-painiketta.
Muuttaa asetuksen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Lopettaa ajastimen 1 Paina CLOCK/TIMER
käytön
SELECT -painiketta.
2 Painele v tai V -painiketta,
kunnes näytössä näkyy
”TIMER OFF”. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Päiväajastinta ja ajastinäänitystä ei voi aktivoida
samanaikaisesti.
• Jos ajastinäänitystä, päiväajastinta ja uniajastinta
käytetään samanaikaisesti, uniajastin on etusijalla.
• Jos järjestelmässä on virta asetettuna aikana,
ajastinäänitys ei aktivoidu.
• Äänenvoimakkuus vaimenee äänityksen ajaksi
pienimpään arvoon.
Näyttö
Näytön sammuttaminen
— Virransäästötila
Esittelymuoto (näyttöikkuna ja painikkeet
palavat ja vilkkuvat, vaikka järjestelmän virta on
katkaistu) ja kellonäyttö voidaan kytkeä pois
käytöstä virrankulutuksen minimoimiseksi
valmiustilan aikana (Virransäästötila).
Painele DISPLAY-painiketta järjestelmän
virran ollessa katkaistuna, kunnes
esittelynäyttö tai kellonäyttö katoaa.
Virransäästötilan käytön
lopettaminen
Paina DISPLAY-painiketta järjestelmän ollessa
poissa päältä. Joka kerta kun painat painiketta,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Esittelynäyttö t Kellonäyttö* t Ei näyttöä
(Virransäästötila)
* Kello näkyy vain, jos olet asettanut kellonajan.
Huomautus
Seuraavia toimintoja ei voi tehdä virransäästötilassa.
– kellonajan asettaminen
– AM-viritysvälin vaihtaminen (lukuun ottamatta
Euroopan, Lähi-Idän ja Filippiinien malleja)
– laitteen käynnistäminen toimintopainikkeita
painamalla
Vihje
Ajastin toimii myös virransäästötilassa.
26FI
Levyä koskevien tietojen
katselu näytöltä
Voit tarkistaa valitun kappaleen tai levyn
soittoajan ja jäljellä olevan ajan.
Jäljellä olevan ajan ja nimien
tarkistaminen (CD/MP3)
Paina laitteen DISPLAY-painiketta
normaalin soiton aikana.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Kokonaissoittoajan ja nimien
tarkistaminen (CD/MP3)
Paina laitteen DISPLAY-painiketta
pysäytystilassa.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttö vaihtuu
seuraavasti:
x Kun CD on normaalisoiton tilassa
Hakemistonäyttö*1 tai levyn albumien
kokonaismäärä*2 tai valitun albumin
kappaleiden kokonaismäärä*2 t
Albumin nimi*2 t Kellonäyttö (kahdeksan
sekunnin ajan) t Tehostetila
*1
x Soitettaessa CD-levyä
*1
*2
”– –.– –” näkyy soitettaessa ohjelmaa, joka sisältää
yli 20 kappaletta tai 100 minuuttia.
”– –.– –” näkyy ALL DISCS -muodolla ja
ohjelmoidun soiton muodolla.
x Soitettaessa MP3
Valitun kappaleen kulunut soittoaika t
Valitun kappaleen jäljellä oleva aika *1 t
Valitun levyn jäljellä oleva aika*2 t
Kappaleen nimi*3 t Albumin nimi t
Kellonäyttö (enintään sekunnin ajan) t
Tehostetila
*1
*2
*3
”– –.– –” näkyy soitettaessa ohjelmaa, joka sisältää
yli 20 kappaletta tai 100 minuuttia tai MP3audiokappaleita.
”– –.– –” näkyy soitettaessa MP3-audiokappaleita.
Kun soitetaan ID3-merkintäversion 1 (versio 1.0 tai
1.1) kappaletta, ID3-merkintä näkyy. ID3-merkintä
näyttää vain kappaleen nimitiedot.
*2
Huomautuksia
• MP3-audiokappaleita sisältävän levyn
kokonaissoittoaika ei näy.
• ID3-merkintä koskee vain versiota 1.
• Jos toistettavalla MP3-tiedostolla on ID3-merkintä,
ID3-merkinnän tiedot näytetään kappaleen nimenä.
• Seuraavassa tapauksessa kappaleen kulunut
soittoaika ja jäljellä oleva aika eivät näy oikein.
– toistettaessa VBR (muuttuvanopeuksista)
MP3-tiedostoa.
– on kelattu eteenpäin tai taaksepäin.
Näyttö
Valitun kappaleen kulunut soittoaika t
Valitun kappaleen jäljellä oleva aika*1 t
Valitun levyn jäljellä oleva aika *2t
Kellonäyttö (kahdeksan sekunnin ajan) t
Tehostetila
Hakemistonäyttö = Sisällysluettelo, näyttää valitun
levyn numeron, levyn kappaleiden kokonaismäärän
ja levyn kokonaissoittoajan.
MP3-audiokappaleita sisältävillä levyillä albumien
nimet eivät ehkä näy riippuen soittomuodosta.
Virtavalon muuttaminen
Paina laitteen ILLUMINATION-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, virtavalo
muuttuu seuraavasti:
PATTERN 1 t PATTERN 2 t
PATTERN 3 t PATTERN 4 t
PATTERN OFF (Ei näyttöä)
27FI
Lisälaitteet
Lisälaitteiden liittäminen
Voit laajentaa järjestelmää liittämällä lisälaitteita. Katso kunkin laitteen mukana toimitettua ohjekirjaa.
Lisävarusteena saatava
videopelilaite
Videopelilaitteen audio- ja
videolähdöistä
ALBUM
Television videotuloon
ALBUM
MD-soittimen digitaaliseen
tuloliittimeen
MD-soitin
MD-soittimen tai videon
audiolähdöstä
MD-soitin ta videonauhur
A GAME INPUT VIDEO -liitin
C CD DIGITAL OUT -liitin
Liitä lisävarusteena saatavan videopelilaitteen
videolähtö tähän liittimeen videojohdolla (ei
kuulu vakiovarusteisiin).
Liitä lisävarusteena saatavan MD-soittimen
äänitulo tähän liittimeen digitaalisella
valokaapelilla (neliömäinen, ei kuulu
varusteisiin). Tämän jälkeen voit äänittää
digitaalista ääntä tästä järjestelmästä.
B GAME INPUT AUDIO L/R
-liittimet
Liitä lisävarusteena saatavan videopelilaitteen
audiolähtö näihin liittimiin audiojohdoilla (eivät
kuulu vakiovarusteisiin). Tämän jälkeen voit
toistaa ääntä järjestelmän kautta.
28FI
Televisio
D MD (VIDEO) IN -liitimet
Liitä lisävarusteena saatavan laitteen (kuten
MD-soittimen tai videonauhurin) äänilähtö
näihin liittimiin äänijohdoilla (ei kuulu
varusteisiin). Tämän jälkeen voit toistaa ääntä
järjestelmän kautta.
E VIDEO OUT -liitin
Liitä television videotulo tähän liittimeen
videojohdolla (ei kuulu vakiovarusteisiin).
Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen
Huomautuksia
• Videopelilaitteen kuva voi näkyä televisioruudulla,
vaikka järjestelmä on sammutettu.
• Katso kohtaa ”Surround-tehosteen valitseminen”
sivulla 22 valitessasi videopelien äänitehosteita.
• Jos painat laitteen GAME-painiketta järjestelmän
ollessa pois päältä, järjestelmä kytkeytyy päälle,
toimintomuodoksi tulee GAME ja
taajuuskorjaimeksi tulee GAME EQ.
• Jos painat laitteen GAME-painiketta järjestelmän
ollessa päällä, toiminnoksi tulee GAME ja
taajuuskorjaimeksi tulee samoin automaattisesti
GAME EQ.
Liitetyn MD-soittimen
kuunteleminen
1
Liitä audiojohdot.
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 28.
2
Paina MD (VIDEO) -painiketta.
Aloita liitetyn laitteen toistaminen.
Liitetyn videonauhurin
kuunteleminen
1
Liitä audiojohdot.
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 28.
2
Paina MD (VIDEO) -painiketta.
Huomautuksia
Lisälaitteet
Pidä MD (VIDEO) -painike painettuna ja
paina ?/1 -painiketta. Toiminto vaihtuu
tällöin MD:stä VIDEO:ksi. Kun olet
aktivoinut ”VIDEO” -toiminnon, paina
yksinkertaisesti MD (VIDEO) -painiketta.
• Jos valintaa ”MD” ei voi tehdä painaessasi MD
(VIDEO) -painiketta, paina ?/1 -painiketta samalla
kun pidät MD (VIDEO) -painikkeen alhaalla virran
ollessa kytkettynä järjestelmään. Valinta ”VIDEO”
vaihtuu valinnaksi ”MD”. Kun haluat palauttaa
valinnaksi ”VIDEO”, tee samat toimet.
• Kun liität VIDEO CD -soittimen, aseta valinnaksi
”MD”.
29FI
Liitetyn laitteen
äänittäminen
Digitaalinen äänittäminen
CD:ltä liitettyyn
MD-soittimeen
1
Liitä lisävarusteena saatava
valokaapeli.
Katso kohtaa ”Lisälaitteiden liittäminen”
sivulla 28.
2
Aloita äänittäminen.
Katso liitetyn laitteen mukana toimitettuja
käyttöohjeita.
30FI
Vianetsintä
Ongelmia ja niiden
korjaustoimia
Jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia,
toimi seuraavasti:
1
Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot on
liitetty oikein ja liitännät ovat lujat.
2
Etsi ongelma alla olevasta tarkistuslistasta
ja tee tarvittavat korjaavat toimet.
Jos ongelma ei poistu tekemällä kaikki yllä
mainitut toimet, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Kun ?/1 -merkintä vilkkuu
Yleistä
Näyttö alkaa vilkkua heti kun virtajohto
kytketään, vaikka järjestelmään ei ole kytketty
virtaa (katso vaihe 5 kohdassa ”Järjestelmän
liittäminen” (sivu 6)).
• Paina laitteen DISPLAY-painiketta kahdesti
järjestelmän ollessa sammutettuna. Esittely
katoaa näytöstä.
Näytössä näkyy ”– –:– –”.
• On tapahtunut sähkökatko. Aseta kellonaika
(sivu 9) ja ajastin (sivut 25 ja 26) uudelleen.
Ei ääntä.
• Paina VOL +/– -painiketta tai käännä laitteen
VOLUME-säädintä myötäpäivään.
• Varmista, että kuulokkeita ei ole liitetty.
• Tarkista kaiutinliitännät (sivu 6).
• Ääntä ei kuulu ajastinäänityksen aikana.
Ääni kuuluu vain toiselta kanavalta tai
vasemman ja oikean kaiuttimen
äänenvoimakkuus on epätasapainossa.
• Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
• Liitä varusteisiin kuuluvat kaiuttimet.
Äänessä ei ole bassoa.
• Varmista, että kaiuttimien + ja – -liittimet ovat
oikein liitetty.
Huomattava surina tai kohina.
• Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteestä.
• Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
• Asenna virtajohtoon kohinasuodatin (saatavilla
alan liikkeistä).
Ajastinta ei voida asettaa.
• Aseta kellonaika uudelleen (sivu 9).
Ajastin ei toimi.
• Tarkista ajastinasetus ja aseta oikea kellonaika
(sivut 25 ja 26).
• Lopeta uniajastimen käyttö (sivu 24).
Vianetsintä
Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista
seuraavat seikat.
• Onko jännitteenvalitsin asetettu oikealle
jännitteelle?
Tarkista alueellasi käytettävä jännite ja
varmista sitten, että jännitteen valitsin on
oikeassa asennossa.
• Onko kaiuttimien + ja – -johdot kytketty
oikosulkuun?
• Käytätkö vain järjestelmän omia kaiuttimia?
• Tukkiiko jokin järjestelmän takana olevatt
tuuletusaukot?
Tarkista yllä mainitut seikat ja korjaa ongelmat.
Liitä virtajohto uudelleen ja käynnistä
järjestelmä. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen tai
jos vikaa ei löydy yllä mainittujen tarkistusten
jälkeen, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Kellonajan asetus/radion esiviritys/
ajastinasetus on kadonnut.
• Tee seuraavat toimet uudelleen:
– ”Kellonajan asettaminen” (sivu 9)
– ”Radioasemien esivirittäminen” (sivu 14)
– ”Tarkistaa asetuksen” (sivu 25)
– ”Radio-ohjelmien ajastinäänitys” (sivu 25)
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista este.
• Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
• Osoita kaukosäätimellä järjestelmän
tunnistimeen.
• Vaihda paristot uusiin (R6/AA-koko).
• Sijoita järjestelmä kauemmas loisteputkista.
Esiintyy akustista takaisinsyöttöä.
• Vähennä äänenvoimakkuutta.
• Siirrä mikrofoni kauemmas kaiuttimista tai muuta
mikrofonin suuntausta.
Häiriöt television väreissä jatkuvat.
• Sammuta televisio kertaalleen ja kytke se takaisin
päälle 15 – 30 minuutin kuluttua. Jos värihäiriöt
eivät poistu, sijoita kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
Jatkuu
31FI
Liitetyn lähteen ääni on säröytynyt.
• Jos näytössä näkyy ”VIDEO”, kun painat MD
(VIDEO) -painiketta, vaihda näyttömuodoksi
”MD” (katso kohtaa ”Liitetyn laitteen äänen
kuunteleminen” sivulla 29).
CD/MP3-soitin
Levyalusta ei aukea ja näytössä näkyy
”LOCKED”.
• Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Levyalusta ei sulkeudu.
• Aseta levy oikein.
• Sulje alusta aina painamalla laitteen Z
-painiketta. Alustan sulkeminen sormin voi
aiheuttaa soittimen toimintahäiriön.
Levy ei tule ulos soittimesta.
• Levyä ei voi poistaa soittimesta tahdistetun
CD-äänityksen aikana. Lopeta tahdistettu
CD-äänitys painamalla x -painiketta. Poista
sitten levy soittimesta painamalla laitteen Z painiketta.
• Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitto ei ala.
• Avaa levyalusta ja tarkista, onko levy asetettu
paikalleen.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 34).
• Vaihda levy.
• Aseta levy, jonka voi soittaa tällä järjestelmällä
(sivu 4).
• Aseta levy oikein.
• Aseta levy alustalle tekstipuoli ylöspäin.
• Poista levy soittimesta ja pyyhi levyllä oleva
kosteus pois. Anna sitten järjestelmän olla virta
kytkettynä muutaman tunnin ajan, kunnes kosteus
on haihtunut.
• Käynnistä soitto painamalla nN -painiketta.
Ääni hyppää.
• Pyyhi levy puhtaaksi (sivu 34).
• Vaihda levy.
• Yritä siirtää järjestelmä värinättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevalle pöydälle).
• Yritä siirtää kaiuttimet kauemmas järjestelmästä
tai sijoittaa ne erillisille jalustoille. Kun kuuntelet
bassoääntä sisältävää kappaletta suurella
äänenvoimakkuudella, kaiuttimien värinä voi
aiheuttaa äänen hyppäämisen.
32FI
Soitto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
• Painele laitteen PLAY MODE -painiketta kunnes
sekä ”PGM” että ”SHUF” katoavat palataksesi
normaalisoittoon.
MP3-kappaletta ei voi toistaa.
• Äänitystä ei ole tehty ISO9660 level 1 tai level 2,
Joliet, tai Romeo-muodon mukaisessa
laajennetussa muodossa.
• MP3-audiokappaleella ei ole tiedostopäätettä
”.MP3”.
• Tietoja ei ole tallennettu MP3-muodossa.
• Muita kuin MPEG 1 Audio Layer-3 -tiedostoja
sisältäviä levyjä ei voi toistaa.
MP3-kappaleiden toistaminen kestää
kauemmin kuin muiden.
• Kun järjestelmä on lukenut kaikki levyn
kappaleet, soitto voi kestää tavallista kauemmin,
jos:
– levyllä on hyvin paljon albumeita tai kappaleita.
– albumien ja kappaleiden muodostama rakenne
on hyvin monimutkainen.
Albumin nimi, kappaleen nimi ja ID3-merkintä
eivät näy oikein.
• Käytä levyä ISO9660 level 1, level 2, Joliet tai
Romeo -laajennetussa muodossa.
• Levyn ID3-merkintä ei ole versiota 1 (versiota 1.0
eikä 1.1).
Viritin
Voimakas kohina/asemia ei voi vastaanottaa
(”TUNED” tai ”STEREO” vilkkuu näytössä).
• Aseta oikea taajuusalue ja taajuus (sivu 14).
• Liitä antenni oikein (sivu 7).
• Hae parhaan vastaanoton tuottava sijainti ja
asento ja asenna antenni uudelleen. Jos
vastaanottoa ei saada hyväksi, suosittelemme alan
liikkeissä myytävän ulkoisen antennin
hankkimista.
• Varusteisiin kuuluva FM-johtoantenni
vastaanottaa signaaleja koko pituudeltaan, joten
vedä se mahdollisimman pitkäksi.
• Sijoita antennit mahdollisimman kauas
kaiutinjohdosta.
• Katkaise ympärillä olevista sähkölaitteista virta.
FM (ULA) -ohjelmaa ei voida vastaanottaa
stereona.
• Paina laitteen FM MODE -painiketta, kunnes
”STEREO” ilmestyy näytövn.
Kasettisoitin
Kasetti ei äänity eikä soi tai äänentaso laskee.
• Päät ovat likaiset. Puhdista ne (sivu 35).
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 35).
Kasetti ei pyyhkiydy kokonaan.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 35).
Huomattavaa värinää tai huojuntaa tai ääni
katoaa.
• Vetoakselit tai vastarullat ovat likaiset. Puhdista
ne (sivu 35).
Kohina lisääntyy tai korkeat taajuudet
katoavat.
• Äänitys-/soittopäät ovat magnetoituneet.
Demagnetisoi ne (sivu 35).
Ilmoitukset
Käytön aikana näytössä voi näkyä tai vilkkua
jokin seuraavista ilmoituksista.
CD/MP3
NO DISC
Soittimessa ei ole levyä tai soittimeen on asetettu
levy, jota ei voi soittaa tällä järjestelmällä (kuten
DVD, VCD tai CD-ROM, jolla ei ole
MP3-audiokappaleita).
OVER
Levyn loppu on saavutettu painettaessa
M -painiketta soiton tai tauon aikana.
Kasetille ei voida äänittää.
• Soittimessa ei ole kasettia. Aseta kasetti
soittimeen.
• Kasetin kieleke on irrotettu. Peitä murrettu
kieleke teipillä (sivu 35).
• Kasetti on kelautunut loppuun.
1
2
3
4
Irrota virtajohto.
Liitä virtajohto uudelleen.
Vianetsintä
Jos järjestelmä ei toimi oikein
näiden toimenpiteiden tekemisen
jälkeenkään, palauta järjestelmä
alkutilaan seuraavasti:
Paina x, GROOVE ja ?/1 -painiketta
samanaikaisesti.
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1 -painiketta.
Järjestelmä on palautettu tehtaan asetuksiin.
Tehdyt asetukset kuten esiviritysasemat,
kellonaika ja ajastin on tehtävä uudelleen.
33FI
Käyttö
Lisätietoja
Varotoimet
Käyttöjännite
Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että sen käyttämä
jännite on sama kuin paikallisen sähköverkon.
• Jos järjestelmä tuodaan kylmistä tiloista suoraan
lämpimiin tiloihin tai jos se sijoitetaan hyvin
kosteaan tilaan, CD-soittimen sisällä olevan linssin
pinnalle saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy,
järjestelmä ei toimi oikein. Poista levy soittimesta ja
anna järjestelmän olla virta kytkettynä noin tunnin
ajan, kunnes kosteus on haihtunut.
• Poista kaikki levyt soittimesta, kun siirrät
järjestelmää.
Turvallisuus
• Järjestelmä on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun se
on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
laitteen virtakytkimellä.
• Irrota järjestelmä pistorasiasta, jos sitä ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Irrota virtajohto vetämällä
pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa jotakin tai kaatuu
nestettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkastuta
järjestelmä ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
laitteen käyttöä.
• Virtajohdon vaihtaminen on jätettävä aina alan
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Sijoitus
• Älä sijoita järjestelmää kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita järjestelmää tiloihin, joissa se joutuu
alttiiksi;
– Äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle
– Pölylle tai lialle
– Huomattavalle kosteudelle
– Tärinälle
– Suoralle auringonvalolle.
• Ole varovainen, kun sijoitat laitteen tai kaiuttimet
pinnoille, jotka on käsitelty (vahalla, öljyllä,
kiillotusaineella jne.), koska pintaan saattaa syntyä
tahroja tai sen väri saattaa lähteä.
Kuumeneminen
• Vaikka järjestelmä kuumenee käytön aikana,
kyseessä ei ole vika.
• Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto estääksesi järjestelmän kuumenemisen.
• Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä- sivu- ja
pohjapinnat lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa
koteloa välttyäksesi palamiselta.
• Älä peitä tuulettimen ilma-aukkoja estääksesi
vikatilan.
34FI
Jos järjestelmän käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomautuksia levyistä
• Puhdista levy ennen soittoa puhdistusliinalla. Pyyhi
levy keskeltä reunoille päin.
• Suojaa levy suoralta auringonvalolta ja
lämpölähteiltä kuten lämminilmakanavilta. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
• Jos käytät levyä, jonka tekstipuolella on liimaa tai
vastaavaa tahmeaa ainetta tai levyä, jonka etiketin
painatuksessa on käytetty erikoismustetta, levy tai
etiketti voi tarttua laitteen sisällä oleviin osiin. Jos
näin käy, levyä ei ehkä voi poistaa soittimesta.
Seurauksena voi olla myös laitteen vioittuminen.
Tarkista ennen levyn käyttöä, että sen tekstipuoli ei
ole tahmea.
Seuraavan tyyppisiä levyjä ei tule käyttää:
– Vuokrattua tai käytettyä levyä, jossa tarran
kiinnittämiseen käytetty liima ulottuu tarran
reunan yli. Levyllä olevan tarran reuna on tahmea.
– Levy, jossa on erikoismusteella tehty painatus,
joka tuntuu tahmealle.
• Tällä laitteella ei voi soittaa epätavallisen (esim.
sydämen, neliön, tähden) muotoisia levyjä. Tämä voi
vioittaa laitetta. Älä käytä tällaisia levyjä.
Pintojen puhdistaminen
Puhdista kotelo, pinnat ja säätimet pehmeällä laimeaan
pesuliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
mitään hankaustyynyä, tahranpoistoainetta tai liuotinta
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Kasetin tallentaminen pysyvästi
Murra kasetin A- tai B-puolen kieleke kuvan
osoittamalla tavalla tahattoman päälleäänityksen
estämiseksi.
Irrota kasetin
kieleke
Jos haluat myöhemmin äänittää kasetille, peitä
murrettu kieleke teipillä.
Ennen kasetin asettamista
kasettinauhuriin
Poista nauhan löysyys. Muutoin nauha voi sotkeutua
kasettinauhurin osiin ja vioittua.
Käytettäessä yli 90 minuutin kasettia
Nauha on hyvin joustavaa. Älä vaihda usein
nauhatoimintoja kuten soitto, pysäytys ja pikakelaus.
Nauha voi sotkeutua kasettinauhuriin.
Nauhapäiden puhdistaminen
Puhdista nauhapäät aina 10 käyttötunnin jälkeen.
Puhdista nauhapäät aina ennen tärkeän nauhoituksen
aloittamista ja soitettuasi vanhaa kasettia. Käytä
erikseen myytävää kuivatyyppistä tai märkätyyppistä
puhdistuskasettia. Katso tarkat ohjeet puhdistuskasetin
käyttöohjeista.
Nauhapäiden demagnetointi
Vahvistinosa
Euroopan malli:
Mallissa MHC-RG660
Etukaiutin
DIN-lähtöteho (nimellinen):
160 + 160 W (6 ohmia
1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
200 + 200 W (6 ohmia
1 kHz, 10% THD)
Musiikin lähtöteho (vertailuarvo):
400 + 400 W (6 ohmia
1 kHz, 10% THD)
Muut mallit:
Mallissa MHC-RG660
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
DIN-lähtöteho (nimellinen):
160 + 160 W (6 ohmia
1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
200 + 200 W (6 ohmia
1 kHz, 10% THD)
Mallissa MHC-RG550
Seuraavat mittaustulokset tehty vaihtovirralla 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
DIN-lähtöteho (nimellinen):
115 + 115 W (6 ohmia
1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (vertailuarvo):
140 + 140 W (6 ohmia
1 kHz, 10% THD)
Tuloliitännät
MD (VIDEO) IN L/R (phono liittimet):
jännite 450/250 mV,
impedanssi 47 kilo-ohmia
GAME INPUT AUDIO L/R (phono liittimet):
jännite 250 mV,
impedanssi 47 kilo-ohmia
GAME INPUT VIDEO (phono liitin):
1Vp-p, 75 ohmia
MIC (mikrofoniliitin) (ei koske Euroopan mallia):
herkkyys 1 mV,
impedanssi 10 kilo-ohmia
Lisätietoja
Demagnetoi nauhapäät ja nauhan kanssa kosketuksiin
joutuvat metalliosat aina 20 – 30 käyttötunnin jälkeen
erikseen myytävällä demagnetointikasetilla. Katso
tarkat ohjeet demagnetointikasetin käyttöohjeista.
Tekniset tiedot
Jatkuu
35FI
Lähtöliitännät
PHONES (stereominiliitin):
ottaa vastaan 8 ohmin tai
sitä suuremmat kuulokkeet
VIDEO OUT (phono-liitin):
maks. lähtötaso 1Vp-p,
tasapainottamaton,
negatiivinen tahdistus,
kuormitusimpedanssi
75 ohmia
SPEAKER:
ottaa vastaan 6 – 16 ohmin
impedanssin
SURROUND SPEAKER (Vain malli MHC-RG660):
sallii 24 ohmin
impedanssin
CD-soitinosa
Järjestelmä
CD- ja digitaalinen
audiojärjestelmä
Laser
Puolijohdelaser
(λ=780 nm)
Välityskesto: jatkuva
Taajuusvaste
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Aallonpituus
780 – 790 nm
Signaalikohinasuhde
Yli 90 dB
Dynaaminen ala
Yli 90 dB
CD OPTICAL DIGITAL OUT
(neliömäinen optinen liitin, takapaneeli)
Aallonpituus
660 nm
Lähtö
–18 dBm
Kasettinauhuriosa
Äänitysjärjestelmä
Taajuusvaste
Huojunta ja värinä
Viritinosa
FM (ULA) -stereo, FM (ULA)/AM -superheterodyneviritin
FM (ULA) -viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliittimet
Välitaajuus
AM-viritinosa
Viritysala
Yleisamerikkalainen malli: 530 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa 10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Euroopan, Lähi-Idän ja Filippiinien mallit:
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Muut mallit:
530 – 1 710 kHz
(viritysvälin ollessa 10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(viritysvälin ollessa 9 kHz)
Antenni
AM-kehäantenni
Antenniliittimet
Ulkoinen antenniliitin
Välitaajuus
450 kHz
Kaiutin
Etukaiutin SS-RG665 mallille MHC-RG660/
RG550
Kaiutinjärjestelmä
4-kaistainen 2-kanavainen,
stereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB),
käytettäessä Sony TYPE I
kasettia
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
Kaiuttimet
Lisäbassokaiutin:
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
15 cm, kartiomainen
15 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
6 ohmia
Noin 240 × 363 × 290 mm
Noin 4,7 kg per kaiutin
Surround-kaiutin SS-RS660 mallille
MHC-RG660
Kaiutinjärjestelmä
Kaiuttimet
Bassokaiutin:
Diskanttikaiutin:
Superdiskanttikaiutin:
Nimellinen impedanssi
Mitat (l/k/s)
Paino
36FI
3-teinen, 3 yksikön,
bassorefleksityyppinen
13 cm, kartiomainen
5 cm, kartiomainen
2 cm, kalottityyppinen
24 ohmia
Noin 195 × 325 × 225 mm
Noin 2,3 kg per kaiutin
Yleistä
Virtalähde
Euroopan malli:
Argentiinan malli:
Meksikon malli:
Saudi-Arabian malli:
Muut malli:
Tehonkulutus
Euroopan malli:
MHC-RG660:
Muut mallit:
MHC-RG660:
MHC-RG550:
Mitat (l/k/s)
Paino
Euroopan malli:
HCD-RG660:
Muut mallit:
HCD-RG660:
HCD-RG550:
190 W
0,35 W
(virransäästötilassa)
190 W
135 W
Noin 280 × 325 × 407 mm
Noin 10,0 kg
Noin 11,0 kg
Noin 9,0 kg
Kaukosäädin (1)
Paristot (2)
AM-kehäantenni (1)
FM-johtoantenni (1)
Kaiuttimien pehmusteet
Mallissa MHC-RG660
(16)
Mallissa MHC-RG550
(8)
Lisätietoja
Vakiovarusteet
230 V vaihtovirta,
50/60 Hz
220 V vaihtovirta,
50/60 Hz
127 V vaihtovirta, 60 Hz
120 – 127/220 tai
230 – 240 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Säädettävissä jännitteen
valitsimella
120 V, 220 V tai
230 – 240 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Säädettävissä jännitteen
valitsimella
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
37FI
Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaukset
Tämän sivun käyttäminen
Käytä tätä sivua tekstissä mainittujen painikkeiden ja
muiden osien sijainnin etsimiseen.
Kuvan numero
r
TAPE A/B ea (17, 18, 19, 23)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Sivuviittaus
Pääyksikkö
PAINIKKEIDEN KUVAUS
AAKKOSJÄRJESTYS
A–O
P–Ö
ALBUM + qj (11, 12)
ALBUM – wf (11, 12)
CD ed (8, 10, 12, 18, 19)
CD SYNC wk (18)
CLEAR*1 wk (13)
Dekki A wg (17)
Dekki B qh (17, 18, 19, 23)
DIRECTION wk (17, 18, 19, 23)
DISC 1 – 3 8 (11, 12)
DISC SKIP/EX-CHANGE 9
(10, 11, 12)
DISPLAY 2 (16, 26, 27)
EDIT wk (19)
EFFECT ON/OFF qa (21)
ENTER qs (9, 12, 14, 21, 24, 25)
FM MODE wk (16)
GAME wl (22, 29)
GAME EQ qd (21)
GAME INPUT AUDIO L/R liitin
wd (28)
GAME INPUT VIDEO liitin ws
(28)
GAME MIXING wk (22)
GROOVE qd (20, 33)
ILLUMINATION wj (27)
Kaukosäätimen tunnistin 3
Levyalusta 7 (10)
MD (VIDEO) e; (29)
MIC liitin *2 wa (23)
MIC LEVEL*2 w; (23)
MOVIE EQ qd (21)
MUSIC EQ qd (21)
Näyttöikkuna 4
P FILE qf (21)
PHONES liitin ql
PLAY MODE wk (10, 12, 17)
REC PAUSE/START wk (18, 19,
22, 23)
REPEAT wk (12)
SURROUND wk (22)
SURR SS MODE*3 wk (20)
TAPE A/B ea (17, 18, 19, 23)
TUNER/BAND es (14, 15, 19)
TUNER MEMORY wk (14)
Virtavalo 5 (27)
VOLUME -säädin qk (24)
*1
*2
*3
Vain malli MHC-RG550
Ei koske Euroopan mallia
Vain malli MHC-RG660
12 3 45 6 7 8
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
wf
wd
ws
9
q;
qa
qs
ALBUM
ALBUM
wa
38FI
?/1 (virta) 1 (7, 15, 25, 29, 31, 33)
X (tauko) 6 (11, 17)
Z (poista) 0 (10)
V/v/B/b qd (9, 24)
PUSH Z (dekki B) (poista) qg (17)
x (pysäytys) qj (11, 17, 18, 19,
23, 33)
M+ (pikakelaus eteenpäin) qj
(11, 14, 17)
> (kelaus eteenpäin) qj (11,
14, 18)
hH (toistaminen) wf (11, 17)
–m (pikakelaus taaksepäin) wf
(11, 14, 17)
. (kelaus taaksepäin) wf (11,
14, 18)
Z PUSH (dekki A) (poista) wh (17)
w;
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
Kaukosäädin
AAKKOSJÄRJESTYS
PAINIKKEIDEN KUVAUS
A–O
P–Ö
ALBUM – qk (11, 12)
ALBUM + ql (11, 12)
CD qj (10, 12, 18, 19)
CLEAR 5 (13)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(25, 26)
CLOCK/TIMER SET 3 (9, 24,
25)
D. SKIP 6 (11, 12)
EFFECT ON/OFF qa (21)
ENTER qf (9, 12, 14, 21, 24, 25)
GAME q; (22, 29)
MD (VIDEO) 9 (29)
P FILE qd (21)
PRESET EQ qg (21)
PRESET –/+ 5 (14, 15)
SLEEP 1 (24)
TAPE A/B 8 (17, 18, 19, 23)
TUNER/BAND qh (14, 15, 19)
TUNING –/+ 5 (14, 16)
VOL +/– 7 (24)
?/1 (virta) 4 (7, 15, 25, 31)
m/M (pikakelaa taakse/
pikakelaa eteen) 5 (11, 17)
./> (siirry taakse/siirry
eteen) 5 (11, 18)
nN (toistaminen) 5 (11, 17)
X (tauko) 5 (11, 17)
x (pysäytys) 5 (11, 17, 18, 19,
23)
v/V/b/B qs (9, 24)
1 2 34
6
Lisätietoja
5
ql
7
qk
qj
qh
qg
qf
qd
8
9
0
qa
qs
39FI
Sony Corporation
Download PDF

advertising