Sony | DAV-DZ30 | Sony DAV-DZ30 Käyttöohjeet

3-283-029-11(1)
DVD Home Theatre
System
DAV-DZ30
©2008 Sony Corporation
Betjeningsvejledning
DK
GB
Käyttöohje
FI
Manual de instruções
PT
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
ADVARSEL
Undlad at udsætte udstyret for regn eller
fugt, da dette kan medføre risiko for
brand eller stød.
Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads,
f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med
aviser, duge, gardiner, mv. og placer ikke tændte
stearinlys på enheden.
Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser,
på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller
stød.
Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes
for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild
eller lignende.
Dette produkt er
klassificeret som et
KLASSE 1 LASERprodukt. Mærkningen
sidder udvendigt bag på.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes
af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse
beregnet til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige
batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres
på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier. Yderlige information om
genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved
at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet blev købt.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Forholdsregler
Om strømkilder
• Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret
forhandler.
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe
netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder
også, selvom selve enheden er blevet slukket.
• Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages
ud af vægstikket, hvis der opstår problemer.
Velkommen!
Tak, fordi du valgte dette Sony DVD Home
Theatre System. Læs denne
betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tager
produktet i brug, og gem den til senere brug.
2DK
Indholdsfortegnelse
Velkommen! ...........................................2
Om denne betjeningsvejledning..............5
Understøttede disks ................................. 6
Introduktion – BASIS
Trin 1: Tilslutning af afspiller og
tv................................................. 9
Trin 2: Placering af system.......... 13
Trin 3: Hurtig installation ............. 13
Introduktion – AVANCERET
Deaktivering af demo............................ 16
Montering af højttalerne på væggen ..... 17
Grundfunktioner
Afspilning af disks ....................... 18
Lyd fra radio eller andre
komponenter ........................... 19
Lyd fra tv fra alle højttalere.......... 20
Valg af afspilning af film eller
musik ....................................... 21
Lydindstillinger
Surroundsound med lydfelt...................22
Flere muligheder for
afspilning af disks
Søgning efter et bestemt punkt på en
disk.................................................. 24
(Scan, Slowmotion, Frys billede)
Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/en
sekvens, osv. ................................... 25
Søgning efter sekvens ........................... 27
(Billednavigation)
Genoptagelse af afspilning fra det punkt,
hvor du stoppede en disk ................ 27
(Genoptag afspilning)
Oprettelse af dit eget program............... 28
(Programafspilning)
Afspilning i vilkårlig rækkefølge.......... 30
(Vilkårlig afspilning)
Afspilning flere gange........................... 31
(Gentag afspilning)
Brug af menu på dvd............................. 32
Indstilling af lyd .................................... 32
Valg af [ORIGINAL] eller [PLAY LIST]
på en dvd-r/dvd-rw ......................... 34
Visning af oplysninger om disken ........ 35
Ændring af vinkler................................ 37
Visning af undertekster......................... 38
Justering af forsinkelse mellem billede og
lyd................................................... 38
(A/V SYNKRONISERING)
Om MP3-lydspor og
JPEG-billedfiler.............................. 39
Afspilning af data-cd eller data-dvd med
MP3-lydspor og JPEG-billedfiler... 41
Afspilning af lydspor og billeder som
diasshow med lyd ........................... 43
DivX®-videoer ..................................... 45
(Undtagen, når det gælder
modeller til Storbritannien og
Nordamerika)
Afspilning af video-cd'er med PBCfunktioner (ver. 2.0) ....................... 47
(PBC-afspilning)
Tunerfunktioner
Forudindstilling af radiostationer ......... 48
Brug af radioen ..................................... 49
Brug af radiodatasystemet (RDS)......... 50
Andre betjeningsmuligheder
Betjening af tv'et med den medfølgende
fjernbetjening ................................. 51
Brug af funktionen THEATRE
SYNC ............................................. 51
Brug af lydeffekter................................ 52
Brug af timerfunktionen ....................... 53
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet ......................... 53
Deaktivering af afspillerens knapper.... 54
(Børnelås)
3DK
Avancerede indstillinger og
justeringsmuligheder
Låsning af disks .................................... 55
(BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING)
Optimal surroundsound i et rum ........... 58
(HØJTT.OPSTILLING )
Brug af installationsmenuen ................. 60
Valg af sprog til skærm og lydspor....... 61
[SPROG-INDSTILLING]
Skærmindstillinger................................ 62
[SKÆRMINDSTILLING]
Brugerindstillinger ................................ 63
[BRUGERDEFINERET
INDSTILLING]
Højttalerindstillinger ............................. 64
[HØJTTALEROPSÆTNING]
Gendannelse af standardindstillinger.... 66
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ....................................... 67
Bemærkninger om disks ....................... 68
Fejlfinding............................................. 68
Selvdiagnosefunktion............................ 72
(Når der vises bogstaver/tal på
skærmen)
Specifikationer ...................................... 72
Ordliste.................................................. 74
Liste over sprogkoder ........................... 77
Oversigt over dele og knapper .............. 78
Oversigt over kontrolmenu ................... 80
Oversigt over elementer i
installationsmenu for dvd ............... 83
Liste over systemmenuer ...................... 84
Indeks.................................................... 85
4DK
3)
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning
beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan
også bruge knapperne på enheden, hvis de har
samme eller tilsvarende navne som knapperne
på fjernbetjeningen.
• Elementerne på kontrolmenuen varierer,
afhængigt af område.
• Ordet "DVD" bruges som overordnet
betegnelse for dvd video'er, dvd+rw'er/
dvd+r'er og dvd-rw'er/dvd-r'er.
• Mål angives i fod for nordamerikanske
modeller.
• Følgende symboler findes i denne
betjeningsvejledning.
Symbol
DivX® er en komprimeringsteknologi, der bruges til
komprimering af videofiler. Teknologien er udviklet
af DivX, Inc.
4) DivX,
DivX Certified og tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under
licens.
Betydning
Funktioner til afspilning af dvd
video, dvd-r/dvd-rw i videotilstand
og dvd+r/dvd+rw
Funktioner til afspilning af dvd-r/
dvd-rw i VR-tilstand
(videooptagelse)
Funktioner til afspilning af videocd'er (herunder Super VCD eller cdr/cd-rw i video-cd-format eller
Super VCD-format)
Funktioner til afspilning af musikcd'er eller cd-r/cd-rw i musik-cdformat
Funktioner til afspilning af datacd'er (cd-rom/cd-r/cd-rw), der
indeholder MP31)-lydspor, JPEGbilledfiler og DivX2)3)4)-videofiler
Funktioner til afspilning af datadvd'er (dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/
dvd+r/dvd+rw), der indeholder
MP31)-lydspor, JPEG-billedfiler og
DivX2)3)4)-videofiler
1)MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat til
komprimering af lyddata. Formatet er defineret af
ISO/MPEG.
2)
Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
5DK
Understøttede disks
Diskformat
Disklogo
Dvd video
Afspilleren understøtter dvd-rom/dvd+rw/dvdrw/dvd+r/dvd-r, der er optaget i følgende
formater:
– MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler* i et format, der understøtter UDF
(Universal Disc Format)
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Dvd-rw/dvd-r
Eksempler på disks, der ikke
kan afspilles
Dvd+rw/dvd+r
Video-cd (ver.
1.1 og 2.0
disks)/lyd-cd
Følgende disktyper understøttes ikke:
• Cd-rom/cd-r/cd-rw (undtagen dem, der
nævnes på side 6)
• Cd-rom, der er optaget i PHOTO CD-format
• Datasektioner på cd-Extra'er
• DVD Audio-disks
• Super Audio CD
• Data-dvd'er, der ikke indeholder MP3-lydspor,
JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler*
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
• Dvd-ram
Cd-rw/cd-r
(lyddata)
(MP3-filer)
(JPEG-filer)
"dvd-rw", "dvd+rw", "dvd+r", "dvd video" og "cd"logoerne er varemærker.
Følgende disktyper understøttes ikke:
• En dvd video med en anden områdekode (side
7, 75)
• En disk med en afvigende form (f.eks. korteller hjerteformet)
• En disk med påklæbet papir eller
klistermærker
• En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape
eller klistermærker på
Bemærkning om cd'er/dvd'er
Bemærkninger om cd-r/cd-rw/
dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw
Afspilleren understøtter cd-rom'er/cd-r'er/cdrw'er, der er optaget i følgende formater:
– Lyd-cd-format
– Video-cd-format
– MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler* i et format, der understøtter ISO
9660 niveau 1/niveau 2 eller dets udvidede
format, Joliet
6DK
I nogle tilfælde kan en cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/
dvd+r/dvd+rw ikke afspilles på afspilleren.
Dette kan skyldes optagekvaliteten, diskens
fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller
softwarens oprindelse.
En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er
afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til optageren.
Bemærk, at ikke alle afspilningsfunktioner
virker sammen med nogle dvd+rw'er/dvd+r'er,
også selvom de er afsluttet korrekt. I så tilfælde
skal disken afspilles på almindelig vis. Nogle
data-cd'er/data-dvd'er, der er oprettet i Packet
Write-format, kan ikke afspilles.
Musikdisks kodet med teknologi
til beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der
følger cd-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har her på det seneste
lanceret forskellige musikdisks kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disks er
nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan
muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden.
Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact
Disc), kan afspilning på dette produkt ikke
garanteres.
Om Multi Session cd
• Denne afspiller kan afspille Multi Session
cd'er, når den første session indeholder et
MP3-lydspor. Det er også muligt at afspille
MP3-lydspor, der er optaget i senere sessioner.
• Afspilleren kan afspille Multi Session cd'er,
når den første session indeholder en JPEGbilledfil. Det er også muligt at afspille JPEGbilledfiler, der er optaget i senere sessioner.
• Hvis der er optaget lydspor og billeder i musikcd-format eller video-cd-format i den første
session, er det kun den første session, der
afspilles.
Områdekode
nogen områdekode på dvd video'en, selvom den
ikke kan afspilles i det pågældende område.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for
dvd'er og video-cd'er
Nogle afspilningsfunktioner for dvd'er og videocd'er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Afspilleren understøtter
dvd'er og video-cd'er i overensstemmelse med
det diskindhold, som softwareproducenterne har
udviklet, og det er derfor ikke sikkert, at alle
afspilningsfunktioner er tilgængelige. Se også
den betjeningsvejledning, der fulgte med dvd'en
eller video-cd'en.
Ophavsret
Dette produkt gør brug af teknologi til
beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse
med amerikanske patenter og andre
immaterielle rettigheder. Brug af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsret skal
godkendes af Macrovision Corporation og er
kun beregnet til privatbrug og andre former for
begrænset visning, medmindre
andet er godkendt af Macrovision. Reverse
engineering eller disassemblering er forbudt.
Denne afspiller fungerer med Dolby* Digital og
Dolby Pro Logic (II)-adaptiv matrix
surrounddekoder og DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet på licens fra DTS, Inc.
"DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede
varemærker tilhørende DTS, Inc.
Afspillerens områdekode findes på bagsiden af
enheden, og den kan kun afspille dvd'er, der er
mærket med en tilsvarende områdekode.
Dvd video'er, der er mærket ALL , kan også
afspilles.
Hvis du forsøger at afspille andre dvd video'er,
vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er
ikke tilladt i denne geografiske region.] på tvskærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet
7DK
Introduktion – BASIS
Introduktion – BASIS
Se Udpakning under Specifikationer, side 72.
Sæt batterierne i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren med den medfølgende fjernbetjening. Sæt to R6-batterier (AA) i
fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol vender korrekt, så de matcher markeringerne
i rummet. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på
enheden.
• Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted.
• Du må ikke blande nye og gamle batterier.
• Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtagere for direkte sollys eller blinkende apparater. Dette kan medføre fejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
8DK
Trin 1: Tilslutning af afspiller og tv
Se opkoblingsdiagram nedenfor, og læs yderligere oplysninger fra 1 til 4 på følgende sider.
Fronthøjttaler (R)
Fronthøjttaler (L)
Centerhøjttaler
AM-rammeantenne
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
SUBWOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
Netledning
FMledningsantenne
Tv
Subwoofer
Surroundhøjttaler (L)
Surroundhøjttaler (R)
: Signalretning
9DK
Introduktion – BASIS
Følgende er principperne for, hvordan enheden sluttes til højttalerne og tv'et.
Introduktion – BASIS
1 Tilslutning af højttalerne
Nødvendige kabler
Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes.
Grå
Til SPEAKER-stik
(+)
(–)
Kabelkappe
Sort
• Højttalerkablets isolering må ikke sætte sig fast i SPEAKER-stikket.
Sådan undgås at kortslutte højttalerne
Kortslutning af højttalerne kan ødelægge afspilleren. Følg nedenstående anvisninger for at undgå
kortslutning, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke
kommer i kontakt med et højttalerstik eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel, som vist
nedenfor.
Afisoleret højttalerkabel, der er i kontakt
med et andet højttalerstik.
Afisolerede kabelender, der er i kontakt med
hinanden, da der er fjernet for meget isolering.
Når alle komponenter, højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone for
at kontrollere, om alle højttalerne er tilsluttet korrekt. For yderligere oplysninger om udsendelse af en
testtone se side 65.
Hvis der ikke kommer lyd ud af en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis testtonen høres fra
en anden højttaler end den, der aktuelt vises i installationsmenuen, kan højttaleren være kortsluttet.
Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen.
• Sørg for, at højttalerkablet sættes korrekt i komponentens stik: 3 til 3 og # til #. Hvis kablerne byttes om,
kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget.
10DK
2 Tilslutning af tv
SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke)
.
SCART (EURO AV)-kablet skal sluttes til afspillerens EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stik.
Når du bruger et SCART (EURO AV)-kabel, skal du kontrollere, at tv'et understøtter S-video- eller
RGB-signaler. Hvis tv'et understøtter S-video, skal tv'ets indgangstilstand ændres til RGB-signaler.
Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med det tv, der skal tilsluttes.
Tip
• Når lyden fra tv'et eller stereolyden fra en 2-kanalskilde skal sendes ud gennem 6 højttalere, skal du vælge lydfeltet
"Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" eller "Dolby Pro Logic II MUSIC" (side 22).
3 Tilslutning af antenne
Sådan tilsluttes AM-rammeantennen
Faconen og længden på antennen er beregnet til at modtage AM-signaler. Antennen må ikke
afmonteres eller rulles sammen.
1
2
3
Kun rammedelen må fjernes fra plasticfoden.
Montering af AM-rammeantennen.
Slut kablerne til AM-antennens stik.
Kabel (A) eller kabel (B) kan sluttes til begge stik.
Sæt kablet i ved at trykke
ned på stikklemmer.
A
B
Sæt i til denne
del.
• Placer ikke AM-rammeantennen i nærheden af enheden eller andet av-udstyr, da det kan give støj.
Tip
• Reguler AM-rammeantennens retning, så der sikres den bedste AM-lyd.
4
Sørg for, at AM-rammeantennen er sluttet godt til ved at stille og roligt at trække i den.
11DK
Introduktion – BASIS
Nødvendige kabler
Sådan tilsluttes FM-ledningsantennen
Introduktion – BASIS
Slut FM-ledningsantennen til COAXIAL FM 75 Ω-stikket.
FM-ledningsantenne
(medfølger)
FM-ledningsantenne
(medfølger)
eller
COAXIAL FM 75Ω-stik
COAXIAL FM 75Ω-stik
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
Tip
• Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke) for at slutte enheden til
en udendørs FM-antenne som vist nedenfor.
Enheden
Udendørs FM-antenne
4 Tilslutning af netledning
Før du slutter afspillerens netledning til en vægkontakt, skal du slutte højttalerne til afspilleren.
12DK
Trin 2: Placering af system
Følg nedenstående trin for at bruge systemet
med et minimum antal grundjusteringer.
Du opnår den bedste surroundsound ved at
placere alle højttalerne (ikke subwooferen) med
samme afstand til lyttepositionen (A).
Dette system gør det muligt at placere
centerhøjttaleren op til 1,6 meter (B) nærmere
lyttepositionen og surroundhøjttalerne op til 5,0
meter (C) nærmere lyttepositionen.
Fronthøjttalerne kan placeres 1,0 til 7,0 meter
(A) fra lyttepositionen.
Placer højttalerne som vist nedenfor.
"/1
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Tænd tv'et.
Tryk på [/1.
• Kontroller, at funktionen er indstillet til "DVD"
(side 18).
3
• Højttalerne må ikke anbringes i skrå stilling.
• Højttalerne må ikke anbringes på steder, hvor de
udsættes for:
– Meget varme eller kulde
– Støv eller snavs
– Meget fugt
– Vibrationer
– Direkte sollys
• Rengøring og aftørring skal ske med en blød klud,
f.eks. en rengøringsklud til glas.
• Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller rensebenzin.
Tip
• Ved ændring af højttalernes placering anbefales det,
at indstillingerne ændres. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Optimal surroundsound i et rum"
(side 58).
Skift indgangsvælger på tv'et, så
afspillerens signal vises på tvskærmen.
Meddelelsen [Tryk på [ENTER] for at køre
HURTIG INSTALLATION.] vises nederst
på tv-skærmen. Hvis meddelelsen ikke
vises, skal du åbne visningen af Hurtig
installation (side 15) og udføre trinnene
igen.
4
Tryk på
uden at isætte en disk.
Installationsmenuen til valg af displaysprog
vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
ENGELSK
ENGELSK
FRANSK
SPANSK
PORTUGISISK
13DK
Introduktion – BASIS
Placering af højttalerne
Trin 3: Hurtig installation
Introduktion – BASIS
5
Tryk på X/x for at vælge sprog.
Afspilleren viser menuen og underteksterne
på det valgte sprog.
6
Tryk på
.
Du får vist installationsmenuen til valg af
formatforhold for det tv, der skal tilsluttes.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
10 Tryk på
.
Installationsmenuen til valg af
højttalerafstand vises.
HØJTTALEROPSÆTNING
TILSLUTNING :
AFSTAND:
NIVEAU(FRONT):
NIVEAU(SURROUND):
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
11 Tryk på X/x for at vælge
fronthøjttalerens afstand fra
lyttepositionen, og tryk derefter på
7
Tryk på X/x for at vælge en indstilling,
der passer til dit tv.
x Hvis du har et tv med widescreen
eller et 4:3-standard-tv med
widescreen-tilstand
[16:9] (side 62)
x Hvis du har et tv med standard 4:3skærm
[4:3 LETTER BOX] eller [4:3
BESKÅRET] (side 62)
8
9
Tryk på
.
Fronthøjttalerens afstand til lyttepositionen
kan indstilles i intervaller fra 1,0 til
7,0 meter.
HØJTTALEROPSÆTNING
TILSLUTNING :
AFSTAND:
NIVEAU(FRONT):
NIVEAU(SURROUND):
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
12 Tryk på X/x for at vælge
.
Installationsmenuen til valg af
højttaleropstilling vises.
centerhøjttalerens afstand fra
lyttepositionen, og tryk derefter på
Tryk på C/c for at vælge et billede over
højttalernes opstilling, som de er
placeret aktuelt.
Centerhøjttaleren kan flyttes op til
1,6 meter tættere på lyttepositionen i
forhold til fronthøjttaleren.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Optimal surroundsound i et rum"
(side 58).
HØJTT.OPSTILLING
STANDARD
HØJTTALEROPSÆTNING
TILSLUTNING :
AFSTAND:
NIVEAU(FRONT):
NIVEAU(SURROUND):
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
.
3.0m
3.0m
3.0m
13 Tryk på X/x for at vælge
surroundhøjttalerens afstand fra
lyttepositionen, og tryk derefter på
.
Surroundhøjttalerne kan flyttes op til 5,0
meter tættere på lyttepositionen i forhold til
fronthøjttaleren.
Hurtig installation er udført. Alle
tilslutninger og indstillinger er udført.
14DK
Valg af metode for udsendelse af
videosignaler
Tryk på
Gør det muligt at vælge udsendelsesmetoden for
videosignaler, der sendes fra EURO AV T
OUTPUT (TO TV)-stikket på enhedens
bagpanel.
DISPLAY i et hvilket som helst trin.
Tip
• Ved ændring af højttalernes placering skal
højttalerindstillingerne ændres. Se afsnittet "Optimal
surroundsound i et rum" (side 58).
• For yderligere oplysninger om ændring af de enkelte
indstillinger se "Brug af installationsmenuen"
(side 60).
FUNCTION
Sådan åbnes Hurtig installation
igen
1
VIDEO
FORMAT
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION] vises.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
HURTIG
HURTIG
BRUGERDEFINERET
NULSTIL
BNR
3
Tryk på X/x for at vælge [HURTIG], og tryk
derefter på
.
Hurtig installation vises.
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION for at
vælge "DVD".
Tryk på VIDEO FORMAT.
Hver gang du trykker på VIDEO
FORMAT, ændres visningen som følger:
t LINE VIDEO
r
LINE RGB
• "LINE VIDEO": udsender videosignaler.
• "LINE RGB": udsender RGB-signaler.
• Hvis tv'et ikke understøtter RGB-signaler, vises
der intet billede på tv-skærmen, selvom du
vælger "LINE RGB". Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
15DK
Introduktion – BASIS
Sådan afsluttes Hurtig
installation
Aktivering og deaktivering af
demo
Introduktion – AVANCERET
Deaktivering af demo
"/1
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DEMO"
vises i frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• "DEMO ON": Aktiverer
demoindstillingen.
• "DEMO OFF": Deaktiverer
demoindstillingen.
SYSTEM
MENU
4
X/x/c,
Tryk på
.
Indstillingen er foretaget.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Når du tilslutter netledningen, vises en demo på
frontpaneldisplayet. Tryk på "/1 på
fjernbetjeningen for at deaktivere demoen.
• Demoen deaktiveres ikke, når du trykker på "/1 på
enheden.
• Når du har aktiveret demoen i systemmenuen,
deaktiveres den ikke, selvom du trykker på "/1 på
fjernbetjeningen. Hvis du vil deaktivere demoen, skal
du slå den fra og trykke på "/1 på fjernbetjeningen.
Når demo er slået fra, sparer afspilleren strøm, når
den står på standby.
• Hvis afspilleren har fabriksindstillingerne (f.eks.
efter en "COLD RESET" (side 66)), kan du slå
demoen fra ved blot at trykke på "/1 på
fjernbetjeningen. Hvis du ellers ønsker at stoppe
demoen, skal du indstille "DEMO" til "DEMO OFF".
16DK
Montering af højttalerne
på væggen
Hæng højttalerne op på skruerne.
5 mm
10 mm
Montering af højttalerne på
væggen
1
Find nogle skruer (medfølger ikke), der
egner sig til hullet på bagsiden af hver
højttaler. Se tegningerne nedenfor.
Bagside af højttaler
4 mm
30 mm
5 mm
Hul på bagsiden af
højttaleren
10 mm
2
Skru skruerne fast i væggen.
For centerhøjttaleren
Introduktion – AVANCERET
Du kan montere højttalerne på væggen.
3
• Brug skruer, der passer til væggens materiale og
styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue
skruerne fast på en skinne og montere den på væggen.
Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig
væg.
• Kontakt et byggemarked eller en montør for at få
oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der
skal bruges.
• Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der
skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig
vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer,
naturkatastrofer, osv.
160 mm
7 til 9 mm
For de andre højttalere
6 til 9 mm
17DK
5
Ilæg en disk.
Læg en disk i skuffen, og tryk derefter på
A.
Grundfunktioner
Grundfunktioner
Afspilning af disks
Justering af
lydstyrke
"/1
A
H FUNCTION
• Når du afspiller en disk på 8 cm, skal du lægge
den i skuffens inderste ring. Bemærk, at disken
ikke må ligge skævt i skuffens inderste ring.
• Du må ikke skubbe diskskuffen i med fingrene,
da dette kan medføre fejl.
• Du må ikke lægge mere end én disk i skuffen.
Diskskuffe
Z
"/1
FUNCTION
MUTING
VOLUME +/–
./>
/
H
x
X
Afhængigt af den valgte dvd video eller videocd er nogle af handlingerne muligvis anderledes
eller begrænsede.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte med
disken.
1
2
3
Tryk på H.
Afspilningen startes (fortsat afspilning).
Juster lydstyrken på enheden.
Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og
på frontpaneldisplayet.
• Alt efter hvordan afspilleren er indstillet, vil
lydstyrkeniveauet muligvis ikke blive vist på tvskærmen.
Sådan spares strøm i standby
Tryk på "/1, mens afspilleren tænder. Tryk én
gang på "/1 for at annullere standby.
Yderligere betjeningsmuligheder
Hvis du vil
Skal du trykke på
Stoppe afspilningen
x
Sætte afspilningen på pause X
Tænd tv'et.
Genoptage afspilningen
efter en pause
X eller H
Indstil tv'ets indgangsvælger til
afspilleren.
Gå til næste kapitel, spor
eller sekvens
> (ikke JPEG)
Tryk på "/1.
Gå til forrige kapitel, spor
eller sekvens
. (ikke JPEG)
Afspilleren tændes.
Hvis afspilleren ikke er indstillet til "DVD",
skal du trykke på FUNCTION for at vælge
"DVD".
4
6
Tryk på A.
18DK
Skal du trykke på
Slå lyden fra midlertidigt
MUTING. Hvis du vil
have lyden tilbage, skal
du trykke på den igen
eller på VOLUME +
for at skrue op for
lyden.
Stoppe afspilningen og
fjerne disken
Z på fjernbetjeningen
eller A på enheden.
Lyd fra radio eller andre
komponenter
FUNCTION
Gentage afspilningen af den
(hurtig
forrige sekvens*
afspilning) under
afspilningen.
Gå hurtigt fremad i den
aktuelle sekvens**
(hurtigt
tilbage) under
afspilningen.
* Kun dvd video/dvd-rw/dvd-r. Knappen kan bruges,
medmindre det er DivX-videofiler (undtagen, når
det gælder modeller til Storbritannien og
Nordamerika).
** Kun dvd video/dvd-rw/dvd-r/dvd+rw/dvd+r.
Knappen kan bruges, men ikke til DivX-videofiler
(undtagen, når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika).
• Ikke alle sekvenser understøtter brug af Hurtig
afspilning eller Hurtigt tilbage.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Vælg den tilsluttede
komponent
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil det
ønskede funktionsnavn vises på
frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på FUNCTION, skifter
afspilleren tilstand i følgende rækkefølge.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t …
19DK
Grundfunktioner
Hvis du vil
Grundfunktioner
Ændring af indgangsniveauet
for lyden fra tilsluttede
komponenter
Der kan forekomme forvrængning, når der lyttes
til et tv, som er sluttet til EURO AV T
OUTPUT (TO TV)-stikket på bagpanelet. Dette
er ikke en fejl og vil afhænge af de tilsluttede tv.
Skift indgangsniveau for at undgå dette.
1
2
3
4
Lyd fra tv fra alle
højttalere
Dette system gør det muligt at høre lyden fra dit
tv fra alle højttalerne.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Trin 1:
Tilslutning af afspiller og tv" (side 9).
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TV" vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på SYSTEM MENU.
FUNCTION
SOUND
FIELD
Tryk flere gange på X/x, indtil
"ATTENUATE" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• "ATT ON": dæmper indgangsniveauet.
Udgangsniveauet er ændret.
• "ATT OFF": normalt indgangsniveau.
5
Tryk på
.
Indstillingen er foretaget.
6
1
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TV" vises på frontpaneldisplayet.
Tryk flere gange på SOUND FIELD,
indtil det ønskede lydfelt vises på
frontpaneldisplayet.
Når lyden fra tv'et eller stereolyden fra en 2kanalskilde skal sendes ud gennem 6
højttalere, skal du vælge lydfeltet "PRO
LOGIC", "PLII MOVIE", eller "PLII
MUSIC".
For yderligere detaljer om lydfelt se
side 22.
20DK
Valg af afspilning af film
eller musik
Du kan vælge en passende lyd til film eller
musik.
Grundfunktioner
MOVIE/
MUSIC
Tryk på MOVIE/MUSIC under afspilningen.
Tryk flere gange på MOVIE/MUSIC, til den
ønskede funktion vises på frontpaneldisplayet.
Standardindstillingen er understreget.
• AUTO: vælge automatisk funktion for
lydeffekt alt efter disk.
• MOVIE: giver lyd til film.
• MUSIC: giver lyd til musik.
Tip
• Når det er valgt at afspille film eller musik, vises
"MOVIE" eller "MUSIC" på frontpaneldisplayet.
Når enten "MOVIE" eller "MUSIC" vises i
frontpaneldisplayet, vælges "AUTO".
21DK
Automatisk output af den
originale lyd
Lydindstillinger
Surroundsound med
lydfelt
Du kan benytte dig af surroundsound ved ganske
enkelt at vælge et af afspillerens
forprogrammerede lydfelter. Det vil fylde dit
hjem med den spændende og stærke lyd, du
oplever i biografen.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Funktionen til automatisk afkodning registrerer
automatisk, hvilken type lydsignal der sendes
(Dolby Digital, DTS eller standard 2kanalsstereo) og udfører den korrekte afkodning
efter behov. Med denne tilstand gengives lyden,
som den blev optaget/kodet, uden at der tilføjes
effekter (f.eks. rumklang).
Hvis der ikke er lavfrekvenssignaler (Dolby
Digital LFE, osv.), genereres der et
lavfrekvenssignal, der sendes ud gennem
subwooferen.
Lyd fra flere højttalere
SOUND
FIELD
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Denne funktion gør det muligt at afspille lyd fra
alle typer disks fra flere højttalere.
• Lyden kommer ikke fra flere højttalere alt efter
kilden.
Lyd fra 2-kanalskilder som
cd'er med 5.1-kanalslyd
Tryk på SOUND FIELD.
x Dolby Pro Logic
Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil det
ønskede lydfelt vises på frontpaneldisplayet.
Dolby Pro Logic opretter fem udgangskanaler
fra 2-kanalskilder. Denne tilstand udfører Pro
Logic-afkodning af indgangssignalet og sender
det ud til front-, center- og surroundhøjttalerne.
Surroundkanalen bliver mono.
Alle lydfelter
22DK
Lydfelt
Display
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II opretter fem udgangskanaler
med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder.
Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige
optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje
nye lyde, eller lydnuancer.
• Når indgangssignalet er en multikanalskilde,
annulleres Dolby Pro Logic og Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC, og multikanalskilden sendes ud
direkte.
• Når indgangssignalet er en tosproget udsendelse, er
Dolby Pro Logic og Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC ikke tilgængelige.
Brug af fronthøjttaleren og
subwooferen alene
x 2 CHANNEL STEREO
Sådan deaktiveres
surroundeffekten
Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil
"A.F.D. STD" eller "2CH STEREO" vises på
frontpaneldisplayet.
Lydindstillinger
Denne tilstand sender lyd gennem venstre og
højre fronthøjttaler og subwooferen. Standard 2kanalskilder (stereo) kører helt uden om
lydfeltsbehandlingen.
Multikanalssurroundformater mikses ned til to
kanaler.
Dette gør det muligt at afspille en hvilken som
helst kilde med kun venstre og højre
fronthøjttaler samt subwooferen.
23DK
Modsat retning
Flere muligheder for afspilning af
disks
Søgning efter et bestemt
punkt på en disk
(Scan, Slowmotion, Frys billede)
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (kun dvd video/dvd-vr-tilstand/DivX-video*/
video-cd)
×2b (kun dvd video)
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
For hver gang der trykkes, øges
afspilningshastigheden.
Du kan hurtigt finde et bestemt punkt på en disk
ved at holde øje med billedet eller afspille i
slowmotion.
• De beskrevne handlinger afhænger af den valgte dvd/
DivX-video*/video-cd.
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Hurtig søgning efter et punkt
med frem- eller tilbagespoling
(Scan)
(Ikke JPEG)
(kun dvd video, dvd-r, dvd-rw, DivXvideo*, video-cd)
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Tryk på /m eller M/ , når afspilleren
står på pause. Der vendes tilbage til almindelig
afspilningshastighed ved at trykke på H. Hver
gang du trykker på /m eller M/ under
slowmotion, ændres afspilningshastigheden.
Der er to hastigheder. Angivelsen ændres som
følger, for hver gang der trykkes:
Tryk på /m eller M/ , mens der
afspilles en disk. Når du finder det ønskede
punkt, trykker du på H for at vende tilbage til
normal hastighed. Hver kan du trykker på /
m eller M/ under scanningen, ændres
afspilningshastigheden. For hver gang der
trykkes, ændres angivelsen som vist nedenfor.
Den aktuelle hastighed kan være en anden for
nogle disks.
Afspilning af ét billede ad
gangen (Frys billede)
Afspilningsretning
(kun dvd video, dvd-r, dvd-rw, DivXvideo*, video-cd)
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (kun dvd video/dvd-vr-tilstand/DivX-video*/
video-cd)
×2B (kun dvd video/cd)
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
24DK
Søgning billede for billede
(Slowmotion)
Afspilningsretning
2
y1
Modsat retning (kun dvd video)
2
y1
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Når afspilleren står på pause, trykkes der på
(step) for at gå til næste billede. Tryk
på
(step) for at gå til foregående
billede (kun dvd video/dvd-r/dvd-rw). Gå
tilbage til almindelig afspilning ved at trykke på
H.
• Du kan ikke søge efter et stillbillede på en dvd-r/dvdrw i VR-tilstand.
• Data-cd'er/data-dvd'er: Denne funktion kan kun
bruges med DivX-videofiler (undtagen når det gælder
modeller til Storbritannien og Nordamerika).
Søgning efter en titel/et
kapitel/et spor/en
sekvens, osv.
1
Tryk på
DISPLAY. (Under afspilning
af en data-cd/data-dvd med JPEGbilledfiler, skal du trykke to gange på
DISPLAY.)
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge søgemetode.
Displayet viser forskellige elementer,
afhængigt af disken.
[TITEL], [SPOR], [SEKVENS]
[KAPITEL], [INDEKS]
Flere muligheder for afspilning af disks
Du kan søge efter en titel eller et kapitel på en
dvd, og du kan søge efter et spor, et indeks eller
en sekvens på en video-cd/cd/data-cd/data-dvd.
De enkelte titler og spor er blevet tildelt entydige
numre på disken, og du kan dermed vælge den
ønskede titel eller det ønskede spor ved at
indtaste nummeret. Eller du kan søge efter en
sekvens med en tidskode.
[KLOKKEN/TEKST]
Vælg [KLOKKEN/TEKST] for at søge
efter et startpunkt ved at indtaste en
tidskode.
[SPOR]
[ALBUM]
[FIL]
Eksempel: Når du vælger
[KAPITEL]
vælges [** (**)] (** angiver et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede antal
titler, kapitler, spor, indekser, sekvenser,
album eller filer.
25DK
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Tip
DVD VIDEO
Valgt række
3
Tryk på
• Du kan ikke bruge tidskoden til at søge efter en
sekvens på en dvd+rw.
.
[** (**)] ændres til [– – (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
DVD VIDEO
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge nummeret på den titel, det
kapitel, det spor, indeks, den sekvens,
osv., som du vil søge efter.
Hvis du trykker forkert
Tryk på CLEAR for at annullere nummeret
og vælge et nyt.
5
Tryk på
.
Afspilningen startes fra det valgte nummer.
Sådan søges efter en sekvens
med tidskoden (kun dvd video og
dvd-vr-tilstand)
1
Vælg
[KLOKKEN/TEKST] i trin 2.
[T **:**:**] (spilletid for den aktuelle titel)
vælges.
2
Tryk på
.
[T **:**:**] ændres til [T --:--:--].
3
Indtast tidskoden med nummerknapperne,
og tryk derefter på
.
Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der
afspilles efter 2 timer, 10 minutter og 20
sekunder, skal du blot indtaste [2:10:20].
26DK
• Når kontrolmenuen er lukket, kan du søge efter et
kapitel (dvd video/dvd-r/dvd-rw), et spor (video-cd/
cd) eller en fil* (data-cd/data-dvd (DivX-video)) med
nummerknapperne og
.
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Søgning efter sekvens
(Billednavigation)
Tv-skærmen kan opdeles i 9 underskærme, så du
hurtigt kan finde den ønskede sekvens.
1
(Genoptag afspilning)
Tryk på PICTURE NAVI under
afspilningen.
Følgende display vises.
KAPITELVISNING
ENTER
Tryk flere gange på PICTURE NAVI for
at vælge et element.
Når du stopper disken, husker afspilleren det
punkt, hvor du trykkede på x, og meddelelsen
"RESUME" vises på frontpaneldisplayet.
Funktionen Genoptag afspilning kan kun
bruges, når der sidder en disk i afspilleren – også
selvom afspilleren skifter til standby, når du
trykker på "/1.
1
• [TITELVISNING] (kun dvd video)
• [KAPITELVISNING] (kun dvd video)
• [SPORVISNING] (kun video-cd/
Super VCD)
3
Tryk på
.
Den første sekvens i hver titel, hvert kapitel
eller i hvert spor vises som følger.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på C/X/x/c for at vælge en titel, et
kapitel eller et spor, og tryk derefter på
.
Afspilningen startes fra den valgte sekvens.
Sådan skiftes til normal
afspilning under indstilling
Tryk på O RETURN.
• Valg af elementer afhænger af disken.
Tryk på x for at stoppe afspilningen af
en disk.
Der vises "RESUME" på
frontpaneldisplayet.
Hvis "RESUME" ikke vises, kan
genoptaget afspilning.
2
Tryk på H.
Afspilningen starter fra det punkt, hvor du
stoppede disken i trin 1.
Flere muligheder for afspilning af disks
2
Genoptagelse af
afspilning fra det punkt,
hvor du stoppede en disk
• Afhængigt af, hvor du stoppede disken, genoptager
afspilleren muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt
samme punkt.
• Punktet, hvor du stoppede afspilningen, slettes
muligvis, når:
– Du fjerner disken.
– Afspilleren skifter til standby (kun data-cd/datadvd).
– Du ændrer eller nulstiller indstillingerne i
installationsmenuen.
– Du ændrer børnesikringsniveauet.
– Du ændrer funktionen ved at trykke på
FUNCTION.
– Du afbryder strømmen (netledningen).
• Afspilleren husker genoptagelsespunktet for den
aktuelle disk (gælder dvd-r/dvd-rwr i VR-tilstand,
video-cd, cd, data-cd og data-dvd).
• Genoptag afspilning kan ikke bruges med
Programafspilning og Vilkårlig afspilning.
• Ikke alle disks understøtter denne funktion
tilfredsstillende.
27DK
Tip
• Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du
trykke to gange på x og derefter trykke på H.
Sådan afspilles en disk, som er
afspillet før, ved hjælp af
genoptaget afspilning
(Genoptaget afspilning med flere
diske)
(kun dvd video, video-cd)
Afspilleren kan gemme det punkt, hvor du
stoppede en disk for op til 40 disks.
Afspilningen genoptages næste gang den samme
disk lægges i. Hvis du gemmer et
genoptagelsespunkt for eksempelvis disk 41,
slettes genoptagelsespunktet for den første disk.
Indstil [GENOPTAGET AFSPILNING] i
[BRUGERDEFINERET INDSTILLING] til
[TIL] for at aktivere denne funktion. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "[GENOPTAGET
AFSPILNING] (kun dvd video/video-cd)"
(side 63).
Oprettelse af dit eget
program
(Programafspilning)
Du kan afspille indholdet af en disk i en ønsket
rækkefølge ved at ændre rækkefølgen af spor på
disken for at oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 99 spor.
1
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
[PROGRAM], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [PROGRAM] vises.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
FRA
FRA
START
TIL
Tip
• Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du
trykke to gange på x og derefter trykke på H.
3
• Hvis [GENOPTAGET AFSPILNING] i
[BRUGERDEFINERET INDSTILLING] er
indstillet til [FRA] (side 63), slettes
genoptagelsespunktet, når du ændrer funktion med
FUNCTION.
Tryk på X/x for at vælge [START t],
og tryk derefter på
.
[SPOR] vises, når du afspiller
en video-cd eller cd.
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR – –
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
Optagede spor på
en disk
28DK
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Samlet tid for de
programmerede spor
4
Tryk på c.
Markøren flytter til kolonnen med spor [T]
(i dette eksempel [01]).
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR – –
2. SPOR – –
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
0:00:00
T
Sådan ændres eller annulleres et
program
1
Følg trin 1 til 3 under "Oprettelse af dit eget
program".
2
Brug X/x til at vælge det programnummer,
der indeholder det spor, som du vil ændre
eller annullere.
––
01
02
03
04
05
06
Hvis du vil slette et spor i programmet, skal
du trykke på CLEAR.
3
5
Hvis du vil slette et program, skal du vælge
[--] i kolonnen [T]. Tryk derefter på
.
Sådan slettes alle spor i
programmet
1
Følg trin 1 til 3 under "Oprettelse af dit eget
program".
2
3
Tryk på X, og vælg [SLET ALLE].
Valgt spor
0:15:30
T
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Samlet tid for de programmerede spor
6
Gentag trin 4 til 5 for at programmere
andre spor.
Tryk på
.
Flere muligheder for afspilning af disks
Vælg det spor, du vil have med i
programmet.
Vælg f.eks. spor [02].
Tryk på X/x for at vælge [02] under [T], og
tryk derefter på .
Følg trin 5 for at lave en ny programmering.
De programmerede spor vises i den valgte
rækkefølge.
7
Tryk på H for at starte
Programafspilning.
Programafspilningen starter.
Når programmet er udløbet, kan det startes
igen ved at trykke på H.
Sådan skiftes til normal
afspilning
Tryk på CLEAR eller vælg [FRA] i trin 3. Hvis
du vil afspille det samme program igen, skal du
vælge [TIL] i trin 3 og trykke på .
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen lukkes.
29DK
Afspilning i vilkårlig
rækkefølge
• Et spor, der allerede er spillet, vil også komme
med i den tilfældige rækkefølge.
4
(Vilkårlig afspilning)
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
.
Indstillingerne for [SHUFFLE] vises.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
FRA
FRA
SPOR
3
Tryk på X/x for at vælge det element,
der skal blandes.
x Under afspilning af en video-cd eller
cd
• [SPOR]: blander sporene på en disk.
x Når Programafspilning er aktiveret
• [TIL]: blander de spor, der er valgt i
Programafspilning.
x Under afspilning af en data-cd
(undtagen DivX*) eller data-dvd
(undtagen DivX*)
• [TIL (MP3)]: blander MP3-lydspor for
albummet på den aktuelle disk. Når der
ikke er valgt et album, vil det første album
blive afspillet i tilfældig rækkefølge.
* Undtagen, når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika.
30DK
Tryk på CLEAR eller vælg [FRA] i trin 3.
Sådan lukkes kontrolmenuen
• Du kan ikke bruge funktionen med video-cd'er og
Super VCD'er med PBC-afspilning.
Kontrolmenuen vises.
Tryk på X/x for at vælge
[SHUFFLE], og tryk derefter på
Sådan skiftes til normal
afspilning
Tryk flere gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen lukkes.
• For MP3 vil den samme melodi muligvis blive
afspillet flere gange.
2
.
Vilkårlig afspilning starter.
Du kan få afspilleren til at "blande" sporene. Når
sporene er "blandet", afspilles de i en anden
rækkefølge.
1
Tryk på
• [SPOR] (kun MP3-lydspor): gentager det
aktuelle spor.
• [FIL] (kun DivX-videofiler): gentager
den aktuelle fil.*
Afspilning flere gange
(Gentag afspilning)
* Undtagen, når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika.
4
Du kan gentage afspilningen af alle titler, spor
eller album på en disk eller gentage afspilningen
af én titel, ét kapitel, ét spor eller ét album.
Du kan også vælge at kombinere Vilkårlig
afspilning og Programafspilning.
2
Elementet vælges.
Sådan skiftes til normal
afspilning
Tryk på CLEAR eller vælg [FRA] i trin 3.
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Kontrolmenuen vises.
Tryk flere gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen lukkes.
Tryk på X/x for at vælge
[GENTAG], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [GENTAG] vises.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
FRA
FRA
DISC
SPOR
3
.
Tryk på X/x for at vælge det element,
der skal gentages.
• Du kan ikke bruge funktionen med video-cd'er og
Super VCD'er med PBC-afspilning.
• Når du afspiller en data-cd/data-dvd, der indeholder
MP3-lydspor og JPEG-billedfiler med forskellige
spillelængder, passer lyden ikke til billedet.
• Du kan ikke vælge [SPOR], når [MODE (MP3,
JPEG)] er indstillet til [BILLEDE (JPEG)] (side 43).
Flere muligheder for afspilning af disks
1
Tryk på
Standardindstillingen er understreget.
x Under afspilning af en dvd video eller
dvd-vr
• [FRA]: afspilningen gentages ikke.
• [DISC]: gentager alle titler på en disk.
• [TITEL]: gentager den aktuelle titel på en
disk.
• [KAPITEL]: gentager det aktuelle kapitel.
x Under afspilning af en video-cd eller
cd
• [FRA]: afspilningen gentages ikke.
• [DISC]: gentager alle spor på en disk.
• [SPOR]: gentager det aktuelle spor.
x Under afspilning af en data-cd eller
data-dvd
• [FRA]: afspilningen gentages ikke.
• [DISC]: gentager alle album på en disk.
• [ALBUM]: gentager det aktuelle album.
31DK
Brug af menu på dvd
En dvd er opdelt i mange sektioner, der
tilsammen udgør et billede eller musikstykke.
Disse sektioner kaldes "titler". Når du afspiller
en dvd, der indeholder flere titler, kan du vælge
den ønskede titel med DVD TOP MENU.
Når du afspiller dvd'er, der gør det muligt at
vælge elementer, f.eks. sprog til undertekster og
lyd, skal du vælge disse elementer med DVD
MENU.
1
2
3
Indstilling af lyd
Tryk på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
Du kan ændre lydformatet under afspilning af en
dvd video eller data-cd/data-dvd (DivXvideofil*), der er optaget i flere lydformater
(PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd, eller DTS).
Hvis en dvd video indeholder spor med flere
sprog, kan du også ændre sproget.
Video-cd, cd, data-cd eller data-dvd: Du kan
vælge lyd fra højre eller venstre kanal og sende
lyden fra den valgte kanal ud gennem både højre
og venstre højttalere.
Diskens menu vises på tv-skærmen.
Menuindholdet varierer, afhængigt af den
valgte disk.
1
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Følgende display vises.
Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge det
element, som du vil afspille eller
ændre.
Tryk på
Tryk på AUDIO under afspilningen.
1:ENGELSK DOLBY DIGITAL 3/2.1
.
2
Tryk flere gange på AUDIO for at vælge
det ønskede lydsignal.
x Under afspilning af en dvd video
Valg af sprog afhænger af dvd videoen.
Sprogkoden vises med fire cifre. Yderligere
oplysninger om sprogkoderne findes i
afsnittet "Liste over sprogkoder" (side 77).
Når det samme sprog vises to eller flere
gange, indeholder dvd videoen flere
lydformater.
x Under afspilning af en dvd-vr
Typerne af lydspor på disken vises.
Standardindstillingen er understreget.
Eksempel:
• [1: NETLEDNING] (primær lyd)
• [1: SUB] (sekundær lyd)
• [1: NETLEDNING+SUB] (primær og
sekundær lyd)
• [2: NETLEDNING]
• [2: SUB]
• [2: NETLEDNING+SUB]
32DK
x Under afspilning af en dvd
• [2: NETLEDNING], [2: SUB] og [2:
NETLEDNING+SUB] vises ikke, når der er
optaget en lydstream på disken.
x Under afspilning af en video-cd, cd,
data-cd (MP3-lyd) eller data-dvd (MP3lyd)
Standardindstillingen er understreget.
• [STEREO]: standardstereolyd
• [1/V]: lyd fra venstre kanal (mono)
• [2/H]: lyd fra højre kanal (mono)
Lydformaterne for en data-cd eller data-dvd
varierer, afhængigt af diskens DivXvideofil. Formatet vises på displayet.
x Under afspilning af en Super VCD
Standardindstillingen er understreget.
• [1:STEREO]: stereolyd for lydspor 1
• [1:1/V]: lyd fra venstre kanal for lydspor
1 (mono)
• [1:2/H]: lyd fra højre kanal for lydspor 1
(mono)
• [2:STEREO]: stereolyd for lydspor 2
• [2:1/V]: lyd fra venstre kanal for lydspor
2 (mono)
• [2:2/H]: lyd fra højre kanal for lydspor 2
(mono)
• Når du afspiller en Super VCD, der ikke indeholder
lydspor 2, høres der ingen lyd, når du vælger
[2:STEREO], [2:1/V] eller [2:2/H].
Kontrol af lydformatet
(kun dvd, DivX-video*)
Dolby Digital 5.1-kanals
LFE
(lavfrekvenseffekt)
Surround (L/R)
1:ENGELSK DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Front (L/R) +
center
C
R
LFE
LS
RS
Det format, som spilles i
øjeblikket.
Eksempel:
Dolby Digital 3-kanals
Surround
(mono)
Front (L/R)
2:SPANSK DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Det format, som spilles i
øjeblikket.
x Under afspilning af en data-cd (DivXvideo) eller data-dvd (DivX-video)
(undtagen, når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika)
Flere muligheder for afspilning af disks
x Under afspilning af en data-cd (DivXvideo) eller data-dvd (DivX-video)
(undtagen, når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika)
Eksempel:
Eksempel:
MP3-lyd
1: MP3 128k
Bithastighed
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Hvis du trykker flere gange på AUDIO under
afspilningen, vises det aktuelle lydformat (PCM,
Dolby Digital, DTS, osv.) som vist nedenfor.
33DK
Om lydsignaler
Lydsignaler på en disk indeholder
lydelementerne (kanaler) som vist nedenfor.
Hver kanal sendes ud fra en separat højttaler.
• Front (L)
• Front (R)
• Center
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (mono): Dette signal kan være
Dolby Surround Sound-behandlede signaler
eller Dolby Digital-lydens
surroundlydsignaler i mono.
• LFE-signal (lavfrekvenseffekt)
Valg af [ORIGINAL] eller
[PLAY LIST] på en dvd-r/
dvd-rw
Nogle dvd-r'er/dvd-rw'er i VR (videooptagelse)tilstand indeholder to typer titler, der kan
afspilles: originalt optagede titler
([ORIGINAL]), og titler, der kan oprettes på
skrivbare dvd-afspillere og bruges til redigering
([PLAY LIST]). Du kan vælge den titeltype, der
skal afspilles.
1
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
[ORIGINAL/PLAY LIST], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for [ORIGINAL/PLAY
LIST] vises.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• [PLAY LIST]: afspiller de titler, der er
oprettet fra [ORIGINAL] til redigering.
• [ORIGINAL]: afspiller de titler, der
oprindeligt blev optaget.
4
34DK
Tryk på
.
Visning af oplysninger om
disken
4 Resterende spilletid for disken
5 Disknavn
6 Spor og indeks*
* Kun video-cd.
Under afspilning af en data-cd
(MP3-lyd) eller data-dvd (MP3-lyd)
Visning af spilletid og
resterende spilletid på
frontpaneldisplayet
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Tryk på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY under
afspilning af disken, ændres displayet 1 t 2
t ... t 1 t ...
Nogle af de viste elementer kan forsvinde efter
nogle få sekunder.
Under afspilning af en dvd video
eller dvd-r/dvd-rw
1 Spilletid og nummer for den aktuelle titel
2 Resterende spilletid for den aktuelle titel
3 Spilletid og nummer for det aktuelle kapitel
4 Resterende spilletid for det aktuelle kapitel
5 Disknavn
6 Titel og kapitel
Tip
• Under afspilning af video-cd'er med PBC-funktioner
vises spilletiden.
• Afspilleren kan kun vise det første niveau af teksten
på en dvd/cd, f.eks. disknavnet eller titlen.
• Når der ikke kan vises filnavn for en MP3-fil, vises
"*" på frontpaneldisplayet.
• Navnet på disken eller sporet kan muligvis ikke vises,
afhængigt af teksten.
• Spilletiden for MP3-lydspor og DivX-videofiler*
vises muligvis ikke korrekt.
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Visning af spilletid og
resterende spilletid
Det er muligt at få vist spilletid og resterende
spilletid for den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller spor og den samlede spilletid eller
resterende spilletid for disken. Du kan også
kontrollere den dvd-tekst og det MP3mappenavn/filnavn, der er optaget på disken.
1
T 1:01:57
(Undtagen, når det gælder modeller
til Storbritannien og Nordamerika)
Under afspilning af en video-cd
(uden PBC-funktioner) eller cd
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Følgende display vises.
Under afspilning af en data-cd
(DivX-video) eller data-dvd (DivXvideo)
1 Spilletid for den aktuelle fil
2 Aktuelt filnavn
3 Aktuelt album og filnummer
Flere muligheder for afspilning af disks
Du kan få vist oplysninger om disken, f.eks.
resterende spilletid, samlede antal titler på en
dvd, spor på en video-cd, cd, MP3 eller filnavn
på en DivX-video*, på frontpaneldisplayet
(side 79).
1 Spilletid og aktuelt spornummer
2 Navn på spor (fil)
Tidsoplysninger
2
Tryk flere gange på DISPLAY for at
skifte til andre tidsoplysninger.
Visningen og de tidsoplysninger, du kan
kontrollere, afhænger af den disk, der
spilles.
1 Spilletid for det aktuelle spor
2 Resterende spilletid for det aktuelle spor
3 Spilletid for disken
35DK
x Under afspilning af en dvd video eller
dvd-rw
• T **:**:**
Spilletid for den aktuelle titel
• T–**:**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C **:**:**
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–**:**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
Kontrol af diskens
spilleoplysninger
Sådan kontrolleres tekst på en
dvd/cd
Tryk flere gange på DISPLAY i trin 2 for at få
vist den tekst, der er optaget på en dvd/cd.
Teksten på en dvd/cd vises kun, når der findes
tekst på disken. Du kan ikke ændre teksten. Hvis
disken ikke indeholder tekst, vises meddelelsen
"NO TEXT".
x Under afspilning af en video-cd (med
PBC-funktioner)
• **:**
Spilletid for den aktuelle sekvens
x Under afspilning af en video-cd
(uden PBC-funktioner) eller cd
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
• T–**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D **:**
Spilletid for den aktuelle disk
• D–**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
disk
BRAHMS SYMPHONY
Sådan kontrolleres tekst på en
data-cd/data-dvd (MP3-lyd/DivXvideo*)
Tryk på DISPLAY under afspilning af MP3lydspor på en data-cd/data-dvd eller under
afspilning af DivX-videofiler* på en data-cd/
data-dvd. Du får derefter vist navnet på
albummet/sporet/filen og lydbithastigheden
(antal data pr. sekund for den aktuelle lyd) på tvskærmen.
Bithastighed**
x Under afspilning af en data-cd (MP3lyd) eller data-dvd (MP3-lyd)
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
T 17:30
128k
x Under afspilning af en data-cd (DivXvideo) eller data-dvd (DivX-video)
(Undtagen, når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika)
• **:**:**
Spilletid for den aktuelle fil
JAZZ
RIVER SIDE
Navn på album
• Tegn/mærker vises muligvis ikke for nogle sprog.
• Afhængigt af den type disk, der afspilles, kan
afspilleren kun vise et begrænset antal tegn. Visning
af teksttegn afhænger også af den valgte disk.
36DK
Navn på spor/fil*
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
** Vises under:
– afspilning af en MP3-lydspor på data-cd/data-dvd.
– afspilning af en DivX-videofil, der indeholder
MP3-lydoplysninger på data-cd/data-dvd
(undtagen, når det gælder Storbritannien og
Nordamerika).
Kontrol af datooplysninger
Ændring af vinkler
(kun JPEG)
Du kan kontrollere datooplysningerne under
afspilning, når der er optaget en Exif*-kode i
JPEG-billeddataene.
Tryk to gange på
afspilningen.
DISPLAY under
Tryk på ANGLE under afspilningen.
Vinklen skifter, hver gang du trykker på
ANGLE.
Kontrolmenuen vises.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på
en dvd video, kan du ændre visningsvinklen.
DATA CD JPEG
* "Exchangeable Image File Format" er et
billedformat for digitalkameraer, der er defineret af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Tip
• Datooplysningerne vises i formatet [DD/MM/
ÅÅÅÅ].
DD: Dag
MM: Måned
ÅÅÅÅ: År
Flere muligheder for afspilning af disks
Datooplysninger
• Ikke alle dvd videoer understøtter ændring af vinkel,
selvom der er optaget flere vinkler på dvd videoen.
37DK
Visning af undertekster
*
*
Justering af forsinkelse
mellem billede og lyd
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
(A/V SYNKRONISERING)
Hvis der er optaget undertekster på disken, kan
du slå underteksterne til og fra under
afspilningen. Hvis der er optaget undertekster på
flere sprog på disken, kan du ændre
underteksternes sprog under afspilningen eller
slå dem til og fra efter behov.
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Tryk på SUBTITLE under afspilningen.
Sproget ændres, hver gang du trykker på
SUBTITLE.
*
*
Når lyden ikke passer til billedet på tv-skærmen,
kan du justere forsinkelsen mellem billedet og
lyden.
1
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
• Ikke alle dvd videoer understøtter ændring af
undertekster, selvom disken indeholder undertekster
på flere sprog. Du kan muligvis heller ikke slå dem
fra.
• Underteksterne kan ændres, hvis DivX-videofilen har
filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", og hvis
undertekstoplysningerne ligger i samme fil
(undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika).
Tryk på X/x for at vælge
[AV
SYNKRONISERING], og tryk derefter
på
.
Indstillingerne for [AV
SYNKRONISERING] vises.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
FRA
FRA
TIL
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• [FRA]: justerer ikke.
• [TIL]: justerer forskellen mellem billedet
og lyden.
4
Tryk på
.
• Ikke alle indgange understøtter denne funktion.
38DK
Om MP3-lydspor og JPEGbilledfiler
Understøttede MP3-lydspor
eller JPEG-billedfiler
Hvad er MP3/JPEG?
Du kan afspille MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler:
• Der har filtypenavnet ".MP3" (MP3-lydspor)
eller ".JPG"/".JPEG" (JPEG-billedfil).
• Der overholder billedfilformatet DCF*.
MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der
understøtter ISO/MPEG. JPEG er
billedkomprimeringsteknologi.
* "Design rule for Camera File system":
Billedstandarder for digitalkameraer som defineret
af JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Du kan afspille data-cd'er (cd-rom'er/cd-r'er/cdrw'er) eller data-dvd'er (dvd-r'er/dvd-rw'er/
dvd+r'er/dvd+rw'er/dvd-rom'er), der er optaget i
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)- eller JPEGformat. Data-cd'er skal dog være optaget i
henhold til ISO 9660 niveau 1, niveau 2 eller i
Joliet-format data-dvd'er i UDF (Universal Disk
Format)-format, for at afspilleren kan genkende
sporene (eller filerne). Du kan også afspille
disks, der er optaget i Multi Session.
Yderligere oplysninger om optageformatet
findes i betjeningsvejledningen til cd-r/cd-rweller dvd-r/dvd-rw-drevene og
optageprogrammerne (medfølger ikke).
• Afspilleren kan afspille data med filtypenavnet
".MP3", ".JPG" eller "JPEG", selvom de ikke
er i MP3- eller JPEG-format. Afspilning af
disse data kan generere en høj lyd, som kan
beskadige højttalerne.
• Afspilleren understøtter ikke lyd i MP3PROformat.
Flere muligheder for afspilning af disks
Understøttede disks
Om Multi session-disk
Hvis der er optaget MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler i den første session, afspiller
afspilleren også MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler, der er optaget i andre sessioner. Hvis
der er optaget lydspor og billeder i lyd-cdformat eller video-cd-format i den første
session, er det kun den første session, der
afspilles.
• Afspilleren kan muligvis ikke afspille data-cd'er/
data-dvd'er, der er oprettet i Packet Write-format.
39DK
Afspilningsrækkefølge for
MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler
Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler, der er optaget på en data-cd
eller data-dvd, er som følger:
x Opbygning af diskindhold
Træ 1
Album
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
Spor (MP3-lyd) eller fil
(JPEG-billede)
Når du ilægger en data-cd eller data-dvd og
trykker på H, afspilles de nummererede spor
(eller filer) i fortløbende rækkefølge fra 1 til og
med 7. Underalbum/-spor (eller filer), der
findes inden for et aktuelt valgt album, har
forrang over det næste album i samme træ.
(Eksempel: C indeholder D, så 4 afspilles før
5.)
Når du trykker på DVD MENU vises en liste
over albumnavne (side 41), hvor albumnavnene
er ordnet i følgende rækkefølge:
A t B t C t D t F t G. Album, der
ikke indeholder spor (eller filer) (f.eks. album
E), vises ikke på listen.
40DK
Tip
• Hvis du indsætter et tal (f.eks. 01, 02, 03) foran spor/filnavnet, når du gemmer sporene (eller filerne) på
en disk, afspilles sporene og filerne i den pågældende
rækkefølge.
• Det vil tage længere tid at afspille en disk med mange
træer.
• Afspilningsrækkefølgen kan afvige fra tegningen,
afhængigt af den software, som data-cd'en eller datadvd'en er oprettet med, eller hvis der er mere end 200
albums og 300 filer i hvert album.
• System kan genkende op til 200 albums og vil ikke
afspille albums ud over dette antal.
• Afspilleren kan være længere om at afspille, når den
skifter fra ét album til et andet eller springer til andre
album.
• Ikke alle JPEG-filer understøttes.
Afspilning af data-cd
eller data-dvd med MP3lydspor og JPEGbilledfiler
Valg af et MP3-lydspor eller
album
Sådan afspilles det næste eller
forrige MP3-lydspor
Tryk på ./>. Bemærk, at du kan vælge
det næste album ved at trykke flere gange på
> efter afspilning af det sidste spor på det
aktuelle album, men du kan ikke skifte til det
forrige album ved at trykke på .. Hvis du vil
skifte til det forrige album, skal du vælge det på
albumlisten.
Sådan skiftes til forrige visning
Læg en data-cd eller en data-dvd i.
Tryk på O RETURN.
Album på data-cd'en eller data-dvd'en
vises. Under afspilningen af et album er
albummets titel nedtonet.
Sådan lukkes visningen
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Tryk på x.
Tryk på X/x for at vælge et album.
x Ved valg af album
Tryk på H for at starte afspilning af det
valgte album.
x Ved valg af spor
Tryk på
.
Der vises en liste over spor på albummet.
Tryk på DVD MENU.
Valg af en JPEG-billedfil eller
album
1
Læg en data-cd eller en data-dvd i.
Album på data-cd'en eller data-dvd'en
vises. Under afspilningen af et album er
albummets titel nedtonet.
3( 30)
Flere muligheder for afspilning af disks
1
Sådan stoppes afspilningen
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Tryk på X/x for at vælge et spor, og tryk
derefter på
.
Det valgte spor afspilles. Tryk på DVD
MENU for at lukke listen over spor. Tryk
på DVD MENU igen for at få vist listen
over album.
41DK
2
Tryk på X/x for at vælge et album.
Sådan roteres et JPEG-billede
x Ved valg af album
Når der vises en JPEG-billedfil på tv-skærmen,
kan du rotere billedet 90 grader.
Tryk på X/x, mens billedet vises. Hver gang du
trykker på X, roterer billedet 90 grader mod uret.
Sådan ser det ud, når du har trykket én gang på
X:
Tryk på H for at starte afspilning af det
valgte album.
x Ved valg af billede
Tryk på PICTURE NAVI.
Billeder af filerne i albummet vises med 16
underskærme.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tryk på C/X/x/c for at vælge det ønskede
billede, og tryk derefter på
.
Rotationsretning
Tryk på CLEAR for at skifte til normal visning.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Tip
• Der vises en rulleboks i højre side af tv-skærmen.
Hvis du vil have vist flere billedfiler, skal du vælge
det nederste billede og trykke på x. Hvis du vil skifte
til det forrige billede, skal du vælge det øverste
billede og trykke på X.
Sådan afspilles den næste eller
forrige JPEG-billedfil
Tryk på C/c, når kontrolmenuen er lukket.
Bemærk, at du kan vælge det næste album ved at
trykke flere gange på c efter afspilning af det
sidste billede i det aktuelle album, men du kan
ikke skifte til det forrige album ved at trykke på
C. Hvis du vil skifte til det forrige album, skal du
vælge det på albumlisten.
42DK
Afspilning af lydspor og
billeder som diasshow
med lyd
Du kan afspille et diasshow med lyd ved at
oprette et album, indeholder både MP3- og
JPEG-filer, på en data-cd eller data-dvd. Når du
afspiller data-cd eller data-dvd, skal du vælge
[AUTO] som beskrevet nedenfor.
Læg en data-cd eller en data-dvd i.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
3
Tryk på X/x for at vælge
[MODE (MP3, JPEG)], og tryk derefter
på
.
Indstillingerne for [MODE (MP3, JPEG)]
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• [AUTO]: afspiller JPEG-billedfiler og
MP3-lydspor i samme album som et
diasshow.
• [LYD (MP3)]: afspiller kun MP3-lydspor.
• [BILLEDE (JPEG)]: afspiller kun JPEGbilledfiler i diasshow.
5
6
Tryk på
.
Tryk på DVD MENU.
Listen over albums på data-cd'en eller datadvd'en vises.
7
• Hvis du indstiller [MODE (MP3, JPEG)] til
[BILLEDE (JPEG)] på en disk, der kun indeholder
MP3-spor, eller [LYD (MP3)] på en disk, der kun
indeholder JPEG-filer, kan du ikke ændre
indstillingen for [MODE (MP3, JPEG)].
• PICTURE NAVI kan ikke bruges, når der er valgt
[LYD (MP3)].
• Hvis du afspiller store MP3-spor og JPEG-billeder
samtidigt, kan det ske, at lyden ikke kommer med.
Det anbefales, at du indstiller MP3-bithastigheden til
128 kbps eller lavere, når du opretter filen. Hvis lyden
stadig ikke kommer med, skal du reducere størrelsen
på JPEG-filen.
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
LYD (MP3)
BILLEDE (JPEG)
4
Tip
• Når du vælger [AUTO], kan afspilleren genkende op
til 300 MP3-spor og 300 JPEG-filer i et enkelt album.
Når du vælger [LYD (MP3)] eller [BILLEDE
(JPEG)], kan afspilleren genkende op til 600 MP3eller 600 JPEG-filer i et enkelt album. Uanset den
valgte tilstand kan afspilleren maksimalt genkende
200 album.
Angivelse af varighed af
diasshow
(kun JPEG)
Flere muligheder for afspilning af disks
1
2
Afspilleren starter automatisk afspilningen
af det valgte album.
Tryk flere gange på DVD MENU for at
aktivere eller deaktivere albumlisten.
Når du afspiller JPEG-billedfiler i et diasshow,
kan du angive, hvor længe et dias skal vises på
tv-skærmen.
1
Tryk to gange på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
[INTERVAL], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INTERVAL] vises.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
HURTIG
LANGSOM 1
LANGSOM 2
DATA CD JPEG
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
album, og tryk derefter på H.
43DK
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
3
Standardindstillingen er understreget.
• [NORMAL]: diaset vises i ca. 6 til 9
sekunder.
• [HURTIG]: diaset vises i kortere tid end
med [NORMAL].
• [LANGSOM1]: diaset vises i længere tid
end med [NORMAL].
• [LANGSOM2]: diaset vises i længere tid
end med [LANGSOM1].
4
Tryk på
Valg af overgangseffekt for
billeder i et diasshow
(kun JPEG)
Når du afspiller en JPEG-billedfil, kan du vælge
den overgangseffekt, der skal bruges i
diasshowet.
1
Tryk to gange på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
[EFFEKT], og tryk derefter på
Indstillingerne for [EFFEKT] vises.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
TYPE 1
TYPE 1
TYPE 2
TYPE 3
TYPE 4
TYPE 5
FRA
44DK
Standardindstillingen er understreget.
• [TYPE1]: Billedet vises fra top mod bund.
• [TYPE2]: Billedet vises fra venstre mod
højre på tv-skærmen.
• [TYPE3]: Billedet vises fra midten af tvskærmen.
• [TYPE4]: Billederne vises med
forskellige overgangseffekter.
• [TYPE5]: Det næste billede glider over
det forrige billede.
• [FRA]: Slår funktionen fra.
.
• Nogle JPEG-filer varer længere end andre, og
diasintervallet kan derfor virke længere end den
valgte indstilling. Dette gælder især progressive
JPEG-filer eller JPEG-filer på 3.000.000 pixel eller
mere.
DATA CD JPEG
.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
4
Tryk på
.
DivX®-videoer
(Undtagen, når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika)
Understøttede DivX-videofiler
Afspilleren kan afspille data, der er optaget i
DivX-format, og som har filtypenavnet ".AVI"
eller ".DIVX". Afspilleren kan ikke afspille filer
med filtypenavnet ".AVI", ".DIVX", hvis de
ikke indeholder en DivX-video.
Tip
Om DivX-videofiler
Understøttede data-cd'er og
data-dvd'er
Afspilning af data-cd'er (cd-rom'er/cd-r'er/cdrw'er) og data-dvd'er (dvd-rom'er/dvd-r'er/dvdrw'er/dvd+r'er/dvd+rw'er) er underlagt følgende
forhold:
– Når det gælder data-cd'er/data-dvd'er, som ud
over MP3-spor eller JPEG-billedfiler
indeholder DivX-videofiler, afspiller
systemet kun DivX-videofilerne.
Afspilleren afspiller kun data-cd'er, hvis logiske
format er ISO 9660 niveau 1, niveau 2 eller
Joliet, og data-dvd'er i UDF (Universal Disk
Format)-format.
Yderligere oplysninger om optageformatet
findes i betjeningsvejledningen til diskdrevene
og optageprogrammerne (medfølger ikke).
Om afspilningsrækkefølgen af
data på data-cd'er eller datadvd'er
• Afspilleren kan ikke afspille en DivX-videofil, når
filen er en kombination af to eller flere DivXvideofiler.
• Afspilleren kan ikke afspille en DivX-videofil, der er
over 720 (bredde) × 576 (højde) eller større end 2 GB.
• Lyden passer muligvis ikke til billederne på tvskærmen, afhængigt af DivX-videofilen.
• Afspilleren kan ikke afspille DivX-videofiler, der
varer længere end 3 timer.
• Billedet kan standse midlertidigt eller være utydeligt,
afhængigt af DivX-videofilen. I dette tilfælde
anbefales det, at du opretter filen ved en lavere
bithastighed. Hvis der stadig er støj på lyden,
anbefales MP3-lydformatet. Bemærk, at denne
afspiller ikke understøtter WMA (Windows Media
Audio)-format.
• Det kan vare et stykke tid, fra du trykker på H til
billedet vises. Dette skyldes den
komprimeringsteknologi, der bruges i DivXvideofiler.
Valg af et album
1
Tryk på DVD MENU.
Der vises en liste over albums på disken.
Der vises kun albums med DivX-videofiler.
Se afsnittet "Afspilningsrækkefølge for MP3lydspor eller JPEG-billedfiler" (side 40).
Bemærk, at afspilningsrækkefølgen muligvis
ikke gælder, afhængigt af den software som
DivX-videofilen er oprettet med, eller om der er
mere end 200 album eller 600 DivX-videofiler i
hvert album.
• Afspilleren kan muligvis ikke afspille data-cd'er/
data-dvd'er, der er oprettet i Packet Write-format.
Flere muligheder for afspilning af disks
DivX® er en komprimeringsteknologi, der
bruges til komprimering af videofiler.
Teknologien er udviklet af DivX, Inc. Dette
produkt er et officielt DivX® Certified produkt.
Du kan afspille data-cd'er og data-dvd'er, der
indeholder DivX®-videofiler.
• Yderligere oplysninger om understøttede MP3lydspor eller JPEG-billedfiler på data-cd'er eller datadvd'er findes i afsnittet "Understøttede disks"
(side 39).
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
album.
45DK
3
Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen af det valgte
album.
Yderligere oplysninger om valg af DivXvideofiler findes i afsnittet "Valg af en
DivX-videofil" (side 46).
Sådan skiftes til næste eller
forrige side
Tryk på C/c.
Sådan lukkes visningen
Tryk flere gange på DVD MENU.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Valg af en DivX-videofil
1
Tryk på
efter trin 2 i afsnittet "Valg
af et album".
Der vises en liste over filer i albummet.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
derefter på
.
Den valgte fil afspilles.
Sådan skiftes til næste eller
forrige side
Tryk på C/c.
Sådan skiftes til forrige visning
Tryk på O RETURN.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
46DK
Sådan afspilles den næste eller
forrige DivX-videofil uden at åbne
listen over filer
Tryk på ./> for at vælge den næste eller
forrige DivX-videofil i det samme album.
Tryk på > under afspilning af den sidste fil i
det aktuelle album for at vælge den første fil i det
næste album. Bemærk, at du ikke kan skifte til
det forrige album ved at trykke på .. Hvis du
vil skifte til det forrige album, skal du vælge det
på albumlisten.
Tip
• Hvis antallet af visninger er fastsat på forhånd, kan
DivX-videofilerne afspilles, indtil det forudangivne
antal. Følgende handlinger tæller med:
– Når afspilleren slukkes.
– Når der afspilles en anden fil.
– Når diskskuffen åbnes.
Afspilning af video-cd'er
med PBC-funktioner (ver.
2.0)
(PBC-afspilning)
1
Start afspilningen af en video-cd med
PBC-funktioner.
Der vises en valgmenu.
2
3
4
Vælg det ønskede elementnummer
med nummerknapperne.
Tryk på
.
Følg anvisningerne i menuen for at
udføre interaktive handlinger.
Fremgangsmåden afhænger af den valgte
video-cd, og du bør derfor læse den
betjeningsvejledning, der fulgte med
disken.
Flere muligheder for afspilning af disks
PBC (afspilningskontrol)-funktioner gør det
muligt at udføre simple interaktive handlinger,
søgefunktioner og lignende.
PBC-afspilning gør det muligt at afspille videocd'er interaktivt ved at følge menuanvisningerne
på tv-skærmen.
Sådan vendes tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
• [Tryk på ENTER] i trin 3 vises muligvis som [Tryk
på SELECT] i den betjeningsvejledning, der fulgte
med disken, afhængigt af den valgte video-cd. I dette
tilfælde skal du trykke på H.
Tip
• Hvis du vil afspille uden PBC, skal du trykke på
./> eller nummerknapperne, mens afspilleren
er stoppet for at vælge spor. Tryk derefter på H eller
. Afspilningen startes (fortsat afspilning).
Stillbilleder, som f.eks. en menu, kan ikke afspilles.
Tryk to gange på x og derefter H for at gå tilbage
til PBC-afspilning.
47DK
9
Tunerfunktioner
Forudindstilling af
radiostationer
Det er muligt at gemme 20 FM-stationer og 10
AM-stationer. Før du søger efter stationerne,
skal du skrue helt ned for lyden.
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises
på frontpaneldisplayet.
Tryk på TUNING + eller –, og hold
knappen nede, indtil scanningen
starter.
Scanningen stopper, når afspilleren finder
en station. "TUNED" og "ST" (for
stereoprogram) vises på
frontpaneldisplayet.
3
4
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"MEMORY" vises på
frontpaneldisplayet.
eller c.
Tryk på
Der vises et forudindstillet nummer på
frontpaneldisplayet.
6
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Tip
• Du kan vælge det forudindstillede nummer
direkte med nummerknapperne.
7
Tryk på
.
Stationen gemmes.
8
48DK
Gentag trin 1 til 7 for at gemme andre
stationer.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Sådan ændres et forudindstillet
nummer
Start fra trin 1.
Brug af radioen
Gem de ønskede radiostationer i afspillerens
hukommelse (se "Forudindstilling af
radiostationer" (side 48)).
1
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises
på frontpaneldisplayet.
Hvis der er støj på et FM-program
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
mono-modtagelse. Der vil ikke være nogen
stereoeffekt, men modtagelsen vil blive
forbedret.
1
2
Tryk på SYSTEM MENU.
3
4
Tryk på
Tryk flere gange på X/x, indtil "FM MODE"
vises på frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2
Tryk flere gange på PRESET + eller –
for at vælge den gemte station.
Hver gang du trykker på knappen, stiller
afspilleren ind på en gemt station.
3
5
Sådan slukkes radioen
Tryk på
.
Indstillingen er foretaget.
Juster lydstyrken med VOLUME +/–.
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Tryk på "/1.
Sådan modtages ikke-gemte
radiostationer
Brug den manuelle eller automatiske
indstillingsmetode i trin 2.
Tryk flere gange på TUNING + eller – for at
indstille manuelt.
Tryk på TUNING + eller –, og hold den nede for
at indstille automatisk. Automatisk indstilling
stopper af sig selv, når afspilleren modtager
radiostationen. Automatisk indstilling stoppes
manuelt ved at trykke på TUNING + eller –.
Sådan modtages radiostationer
på kendte frekvenser
Navngivning af gemte
stationer
Du kan indtaste et navn for en gemt station.
Navnet (f.eks. "XYZ") vises på
frontpaneldisplayet, når en station vælges.
Bemærk, at du kun kan angive ét navn pr. gemt
station.
• Du kan ikke indtaste et navn for gemte stationer fra
radiodatasystemet (RDS) (side 50).
1
Brug manuel indstilling i trin 2.
1
2
Tryk på D.TUNING.
3
Tryk på
Tryk på nummerknapperne for at vælge
frekvenser.
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" eller "TUNER AM" vises
på frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2
.
Tip
Tunerfunktioner
Standardindstillingen er understreget.
• "STEREO": modtagelse i stereo.
• "MONO": modtagelse i mono.
Tip
• Du kan vælge det gemte stationsnummer direkte
med nummerknapperne.
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "MONO".
3
Tryk flere gange på PRESET + eller –
for at vælge den gemte station, der skal
oprettes et indeksnavn for.
Tryk på SYSTEM MENU.
• Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du justere de
medfølgende antenner.
49DK
4
5
6
Tryk flere gange på X/x, indtil "NAME
IN" vises på frontpaneldisplayet.
eller c.
Tryk på
Opret et navn med pileknapperne.
Tryk på X/x for at vælge et tegn, og tryk
derefter på c for at flytte markøren til næste
position.
En radiostation kan indeholde bogstaver, tal
og andre symboler.
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
Hvad er et radiodatasystem?
RDS (Radio Data System – Radiodatasystem) er
en programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, f.eks. visning af stationens navn.
RDS er kun tilgængelig på FM-stationer.*
Hvis du trykker forkert
Tryk flere gange på C/c, indtil tegnet, der
skal ændres, blinker. Tryk derefter på X/x
for at vælge det ønskede tegn.
Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke
flere gange på C/c , indtil det tegn, der skal
slettes, blinker. Tryk derefter på CLEAR.
7
Tryk på
.
"COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
er gemt.
8
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Tip
• Tryk flere gange på DISPLAY for at kontrollere
frekvensen (side 50).
Visning af stationsnavn eller
frekvens på
frontpaneldisplayet
Når afspilleren er indstillet til "TUNER FM"
eller "TUNER AM", kan du aflæse frekvensen
på frontpaneldisplayet.
Tryk på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
visningen som følger:
1 Stationens navn*
2 Frekvens**
* Vises, hvis du har indtastet et navn for en gemt
station.
** Vender tilbage til det oprindelige display efter nogle
sekunder.
50DK
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station
der er stillet ind på, ikke transmitterer RDS-signalet
optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
* Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du få oplysninger om RDStjenesterne i dit område ved henvendelse til de
lokale radiostationer.
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg en station på FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der sender RDStjenester, vises stationens navn* på
frontpaneldisplayet.
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationens navn muligvis ikke på
frontpaneldisplayet.
Andre betjeningsmuligheder
Betjening af tv'et med den
medfølgende
fjernbetjening
Du kan betjene tv'et (kun SONY) med den
medfølgende fjernbetjening.
Betjening af tv med
fjernbetjeningen
Tv'et kan betjenes med følgende knapper.
Hvis du vil
TV [/1
Slukke eller tænde tv'et.
TV INPUT
Ændre tv'ets indgangskilde til tv
eller en anden indgangskilde.
TV VOL +/–
Justere tv'ets lydstyrke.
TV CH +/–
Vælge tv-kanaler.
NummerknapVælge tv-kanaler.
perne*, ENTER*
DVD MENU*
C/X/x/c*,
RETURN*
Vis tv'ets menu.
*
THEATRE SYNC gør det muligt med ét enkelt
tryk at tænde dit Sony-tv og denne afspiller,
ændre afspillerens tilstand til "DVD" og ændre
tv'ets indgangskilde til den valgte kilde.
Klargøring af funktionen
THEATRE SYNC
Registrer den tv-indgangskilde, der er sluttet til
denne afspiller.
Tryk på TV INPUT, og hold den nede, mens
du indtaster koden (se skemaet nedenfor)
for den tv-indgangskilde, der er sluttet til
afspilleren, med nummerknapperne.
Tv'ets indgangskilde vælges.
Indstil tv'ets indgang til den indgang, som du
brugte til at tilslutte afspilleren. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen til
tv'et.
Tryk på
Nummer
Tv'ets indgangskilde
TV INPUT
0
Ingen indgangskilde
(standard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
Vælg et element i menuen.
Gå tilbage til den forrige kanel
eller det forrige lag på tv'ets menu.
* Brug disse knapper, samtidig med at knappen TV
holdes nede.
- gør det muligt at vælge et kanalnummer over
10. F.eks. kanal 25: Tryk på -, og tryk derefter
på 2 og 5.
• Ikke alle tv understøtter fjernbetjening og brug af
ovennævnte knapper.
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
Andre betjeningsmuligheder
Tryk på
Brug af funktionen
THEATRE SYNC
* Undtagen, når det gælder nordamerikanske
modeller.
51DK
Brug af funktionen THEATRE
SYNC
Ret fjernbetjeningen mod tv'et og afspilleren,
og tryk derefter en enkelt gang på THEATRE
SYNC.
Forstærkning af
basfrekvenser
Hvis funktionen ikke kan udføres, skal du ændre
overførselstiden. Overførselstiden varierer,
afhængigt af tv'et.
Du kan forstærke basfrekvenserne.
Sådan ændres overførselstiden
Tryk på TV CH +, og hold den nede, mens
du indtaster koden for overførselstiden (se
skemaet nedenfor) med
nummerknapperne.
Overførselstiden fra fjernbetjeningen vælges.
Tryk på
Nummer
Overførselstid
TV CH +
1
0,5 (standard)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
• Denne funktion understøttes kun af Sony-tv. (Der kan
dog være nogle Sony-tv, der ikke understøtter
funktionen.)
• Funktionen fungerer muligvis ikke, hvis afstanden
mellem fjernbetjeningen og afspilleren er for stor.
Placer tv'et i nærheden af tv'et.
• Ret fjernbetjeningen mod tv'et og afspilleren, og
indtast koden.
52DK
Brug af lydeffekter
Tryk på DYNAMIC BASS.
Basfrekvenserne forstærkes.
Sådan deaktiveres lydeffekten
Tryk på DYNAMIC BASS igen.
Brug af timerfunktionen
Du kan indstille afspilleren til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 1
eller 10 minutter.
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SLEEP"
vises i frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Minutdisplayet (den resterende tid) ændres
på følgende måde:
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet
Lysstyrken på frontpaneldisplayet kan indstilles
til et af 2 niveauer.
1
2
3
Tip
• Du kan også vælge den resterende tid ved at
trykke på nummerknapperne. I dette tilfælde
kan du forindstille tiden i intervaller på 1 minut.
4
Tryk på
.
Indstillingen foretages, og "SLEEP" vises i
frontpaneldisplayet.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på X/x, indtil
"DIMMER" vises i frontpaneldisplayet.
Tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den lysstyrke,
der skal anvendes på
frontpaneldisplayet.
Standardindstillingen er understreget.
• "DIMMER OFF": Lys.
• "DIMMER ON": Frontpaneldisplayet
bliver mørkt.
4
Tryk på
.
Indstillingen er foretaget.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Andre betjeningsmuligheder
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Tryk på SYSTEM MENU.
Start fra trin 1.
Sådan annulleres
timerfunktionen
Vælg "SLEEP OFF" i trin 3.
53DK
Deaktivering af
afspillerens knapper
(Børnelås)
Du kan deaktivere knapperne på afspilleren
(undtagen, når det gælder "/1) for at undgå
forkert betjening, f.eks. på grund af børns leg
(børnelås).
Når børnelåsfunktionen er slået til, er knapperne
på afspilleren låst og "
" lyser i
frontpaneldisplayet. (Du kan betjene afspilleren
ved hjælp af fjernbetjeningen.)
• Når du betjener knapperne på afspilleren, mens
børnelåsfunktionen er aktiveret, vises "CHILD
LOCK" i frontpaneldisplayet.
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "CHILD
LOCK" vises i frontpaneldisplayet, og
tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• "OFF": Bønelåsfunktionen er slået fra.
• "ON": Børnelåsfunktionen er slået til.
4
Tryk på
.
Indstillingen er foretaget.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Tip
• Du kan akivere børnelåsfunktionen ved at trykke på
x i mere end 5 sekunder ("
" lyser på
frontpaneldisplayet).
Annuller ved at trykke på x i mere end 5 sekunder,
så "
" ikke længere vises på frontpaneldisplayet.
54DK
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Avancerede indstillinger og
justeringsmuligheder
FRA
TIL
AFSPILLER
KODEORD
Låsning af disks
(BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING, BØRNESIKRING)
4
Du kan indstille 2 typer afspilningsbegrænsning
for den ønskede disk.
• Brugerdefineret børnesikring
Gør det muligt at angive
afspilningsbegrænsninger, så afspilleren ikke
kan bruges til afspilning af disks, der er
uegnede for børn.
• Børnesikring
Gør det muligt at begrænse afspilningen af
bestemte dvd videoer i overensstemmelse med
et foruddefineret niveau, f.eks. brugernes
alder. Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud
med andre sekvenser.
Kodeordet til Børnesikring og Brugerdefineret
børnesikring er det samme.
Tryk på X/x for at vælge [TIL t], og
tryk derefter på
.
x Hvis du ikke har angivet et kodeord
Skærmen til registrering af et nyt kodeord
vises.
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret adgangskode,
og tryk derefter på ENTER .
x Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Skærmen til indtastning af kodeordet vises.
Kodeordet til Brugerdefineret børnesikring kan
bruges til op til 40 disks. Når du ilægger disk
nummer 41, annulleres den første disk.
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter på
ENTER
.
Ilæg den disk, som du vil låse.
Hvis disken starter, skal du trykke på x for
at stoppe afspilningen.
2
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
3
Tryk på X/x for at vælge
[BØRNESIKRING], og tryk derefter på
.
5
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord med nummerknapperne, og
tryk derefter på
.
Meddelelsen [Brugerdefineret børnesikring
er angivet.] vises, og tv-skærmen vender
tilbage til kontrolmenuen.
Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder
Indtast et 4-cifret kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på .
Skærmen til bekræftelse af kodeordet vises.
Undgå afspilning af bestemte
disks [BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING]
1
DVD VIDEO
Indstillingerne for [BØRNESIKRING]
vises.
55DK
2
Sådan deaktiveres
Brugerdefineret børnesikring
1
Følg trin 1 til 3 i afsnittet "Undgå afspilning af
bestemte disks [BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING]".
2
Tryk på X/x for at vælge [FRA t], og tryk
derefter på
.
3
Indtast det 4-cifrede kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
Indstillingerne for [BØRNESIKRING]
vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
.
Ilæg den disk, der er angivet
Brugerdefineret børnesikring for.
3
Skærmen [BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING] vises.
DVD VIDEO
FRA
TIL
AFSPILLER
KODEORD
Sådan afspilles en disk med
Brugerdefineret børnesikring
1
Tryk på X/x for at vælge
[BØRNESIKRING], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [AFSPILLER
t], og tryk derefter på
.
x Hvis du ikke har angivet et kodeord
Skærmen til registrering af et nyt kodeord
vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Brugerdefineret børnesikring er allerede
angivet. Indtast kodeord og tryk derefter på
ENTER .
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret adgangskode,
og tryk derefter på ENTER .
2
Indtast det 4-cifrede kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
Afspilleren er klar til afspilning.
Tip
• Hvis du glemmer kodeordet, skal du indtaste det 6cifrede tal "199703" med nummerknapperne, når du
bliver bedt om at angive et kodeord på skærmen
[BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING]. Tryk
derefter på
. Du bliver bedt om at indtaste et nyt 4cifret kodeord.
Indtast et 4-cifret kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på .
Skærmen til bekræftelse af kodeordet vises.
x Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Skærmen til indtastning af kodeordet vises.
BØRNESIKRING
Begrænsning af børns
afspilning [BØRNESIKRING]
(kun dvd)
Gør det muligt at begrænse afspilningen af
bestemte dvd videoer i overensstemmelse med
et foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder.
Med funktionen [BØRNESIKRING] kan du
angive et niveau for afspilningsbegrænsningen.
1
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
56DK
Indtast kodeord og tryk derefter på
ENTER
.
4
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord med nummerknapperne, og
tryk derefter på
.
8
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
niveau, og tryk derefter på
.
Indstillingen af Børnesikring er nu udført.
Skærmen til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsningen vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
4:
PG13
USA
FRA
USA
Jo lavere værdi, jo strengere begrænsning.
5
Sådan deaktiveres Børnesikring
Tryk på X/x for at vælge [STANDARD],
og tryk derefter på
.
Indstil [NIVEAU] til [FRA] i trin 8.
Indstillingerne for [STANDARD] vises.
Sådan afspilles en disk med
Børnesikring
1
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
Skærmen til indtastning af kodeordet vises.
2
Indtast det 4-cifrede kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
Afspilningen startes.
Tip
6
Tryk på X/x for at aktivere
afspilningsbegrænsningen for et
geografisk område, og tryk derefter på
.
Området vælges.
Når du vælger [ANDRE t], skal du vælge
og indtaste en standardkode (findes i
skemaet for "Liste over områdekoder for
børnesikring" (side 77)) med
nummerknapperne.
7
Tryk på X/x for at vælge [NIVEAU], og
tryk derefter på
.
Indstillingerne for [NIVEAU] vises.
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
• Hvis du glemmer kodeordet, skal du fjerne disken og
udføre trin 1 til 3 i afsnittet "Undgå afspilning af
bestemte disks [BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING]". Når du bliver bedt om at
indtaste dit kodeord, skal du indtaste nummeret
"199703" og derefter trykke på
. Du bliver bedt
om at indtaste et nyt 4-cifret kodeord. Når du har
indtastet et nyt 4-cifret kodeord, skal du lægge disken
i igen og trykke på H. Når skærmen til indtastning
af kodeordet vises, skal du indtaste det nye kodeord.
• Når du afspiller disks uden Børnesikring, kan
afspilleren ikke begrænse afspilningen.
• Afhængigt af den valgte disk kan du blive bedt om at
ændre børnesikringsniveau under afspilningen. I
dette tilfælde skal du indtaste kodeordet og ændre
niveauet. Hvis Genoptag afspilning annulleres,
skifter niveauet til det forrige niveau.
Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder
FRA
USA
USA
ANDRE
Ilæg disken, og tryk på H.
FRA
FRA
8:
7:
6:
5:
NC17
R
57DK
Ændring af kodeord
1
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
(HØJTT.OPSTILLING )
Tryk på X/x for at vælge
[BØRNESIKRING], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [BØRNESIKRING]
vises.
3
4
5
6
Optimal surroundsound i
et rum
Alt efter hvordan rummet er indrettet, vil der
være nogle højttalere, der ikke kan installeres
der. For at få den bedste surroundsound
anbefales det, at du først finder ud af, hvor
højttalere skal placeres.
Tryk på X/x for at vælge [KODEORD
t], og tryk derefter på
.
1
Skærmen til indtastning af kodeordet vises.
2
Indtast det 4-cifrede kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
Indtast et nyt 4-cifret kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
Tryk flere gange på FUNCTION, til der
står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
3
Indtast kodeordet igen med
nummerknapperne, og tryk derefter på
for at bekræfte kodeordet.
Tryk på X/x for at vælge
[HØJTT.OPSTILLING ], og tryk derefter
på
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
HØJTT.OPSTILLING
HØJTT.OPSTILLING
DVD VIDEO
Hvis du indtaster et forkert
kodeord
Tryk på C, før du trykker på
korrekte tal.
, og indtast det
4
Tryk på
.
Indstillingerne for [HØJTT.OPSTILLING ]
vises.
HØJTT.OPSTILLING
STANDARD
58DK
5
Tryk på C/c for at vælge en indstilling.
• [ALLE FRONT]: ved installation af alle
højttalere foran lyttepositionen.
• [STANDARD]: når alle højttalere
installeres normalt.
• [ALLE FRONT – INGEN CENTER]: ved
installation af front- of
surroundhøjttalerne foran lyttepositionen.
• [INGEN CENTER]: ved installation af
front- og surroundhøjttalere.
• [ANDET RUM]: ved installation af
fronthøjttalere i et rum og
surroundhøjttalere i et andet.
• [KUN FRONT]: ved installation af
fronthøjttalere.
• Højttalerlyden vil i det andet rum være den
samme som den, som front- og
surroundhøjttalerne leverer.
6
Tryk på
.
Indstillingen er foretaget.
Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder
• [INGEN SURROUND]: ved installation
af center- og fronthøjttalere.
• Frontpaneldisplayet angiver den valgte
[HØJTT.OPSTILLING]. Der vises ikke, hvilke
højttalere der kommer lyd ud af.
• Hvis indstillingen for [TILSLUTNING] ændres
under [HØJTTALEROPSÆTNING], vender
indstillingen for [HØJTT.OPSTILLING] tilbage til
[STANDARD].
59DK
Brug af
installationsmenuen
5
Installationsmenuen gør det muligt at foretage
forskellige justeringer, f.eks. af billeder og lyd.
På side 83 vises en samlet oversigt over
installationsmenuens elementer.
De viste dele afhænger af modellen for det
pågældende land/område.
Installationselementet vælges.
Eksempel: [SKÆRMINDSTILLING]
Valgt element
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
4:3 SIGNAL:
• Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har
forrang over indstillingerne i installationsmenuen og
understøtter ikke alle heri beskrevne funktioner.
1
2
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
FULD
Tryk flere gange på FUNCTION, til der
står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Installationselementer
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
3
Tryk på X/x for at vælge et
installationselement på den viste liste:
[SPROG-INDSTILLING],
[SKÆRMINDSTILLING],
[BRUGERDEFINERET INDSTILLING]
eller [HØJTTALEROPSÆTNING]. Tryk
derefter på
.
6
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for det valgte element vises.
Eksempel: [TV TYPE]
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
Vælg et element med X/x, og tryk
derefter på
.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
4:3 SIGNAL:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
DVD VIDEO
Indstillinger
HURTIG
HURTIG
BRUGERDEFINERET
NULSTIL
BNR
4
7
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], tryk derefter på
.
Installationsmenuen vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
60DK
ENGELSK
ENGELSK
ORIGINAL
FØLG LYD
Vælg en indstilling med X/x, og tryk
derefter på
.
Indstillingen vælges, og installationen er nu
udført.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
4:3 SIGNAL:
4:3 LETTER BOX
TIL
STILL-BILLEDE
FULD
Valgt indstilling
Sådan nulstilles alle indstillinger
i [INSTALLATION]
1
Vælg [NULSTIL] i trin 4, og tryk derefter på
.
2
Vælg [JA] med X/x.
Hvis du vil afslutte og skifte til
kontrolmenuen, skal du vælge [NEJ].
3
Tryk på
Valg af sprog til skærm og
lydspor
[SPROG-INDSTILLING]
[SPROG-INDSTILLING] gør det muligt at
angive sprog for skærmen og lydsporet.
.
Standardindstillingerne gendannes for de
indstillinger, der beskrives på side 61 til 65.
Du må ikke trykke på [/1, mens afspilleren
nulstilles. Der kan gå nogle sekunder, før
nulstillingen er udført.
Vælg [SPROG-INDSTILLING] i
installationsmenuen. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen"
(side 60).
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
• Når du tænder afspilleren efter en nulstilling, vises en
meddelelse på tv-skærmen, hvis der ikke ligger en
disk i afspilleren. Tryk på
for at udføre Hurtig
installation (side 13), eller tryk på CLEAR for at
skifte til det normale skærmbillede.
ENGELSK
ENGELSK
ORIGINAL
FØLG LYD
Gør det muligt at ændre det sprog, der skal vises
på tv-skærmen.
x [MENU] (kun dvd video)
Gør det muligt at vælge det sprog, som
diskmenuen skal vises på.
x [LYD] (kun dvd video)
Gør det muligt at ændre sprog for lydsporet.
Når du vælger [ORIGINAL], vælges det
prioriterede sprog på disken.
x [UNDERTEKST] (kun dvd video)
Gør det muligt at ændre sprog for undertekster
på dvd videoen.
Når du vælger [FØLG LYD], ændres sproget for
underteksterne, så det passer til det sprog, som
du valgte for lydsporet.
Tip
• Hvis du vælger [ANDRE t] i [MENU], [LYD] og
[UNDERTEKST], skal du vælge og indtaste en
sprogkode i "Liste over sprogkoder" (side 77) med
nummerknapperne.
Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder
x [DISPLAYSPROG] (visning på skærm)
• Når du vælger et sprog i [MENU], [LYD] eller
[UNDERTEKST], der ikke findes på dvd videoen,
vælges der automatisk et af de sprog, der findes på
disken (sproget vælges muligvis ikke automatisk,
afhængigt af disken).
61DK
[16:9]
Skærmindstillinger
[SKÆRMINDSTILLING]
Vælg de indstillinger, der passer til det tv, der
skal tilsluttes.
[4:3 LETTER BOX]
Vælg [SKÆRMINDSTILLING] i
installationsmenuen. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen"
(side 60).
Standardindstillingerne er understreget.
[4:3 BESKÅRET]
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
BAGGRUNDS:
16:9
TIL
STILL-BILLEDE
• [4:3 LETTER BOX] vælges muligvis automatisk i
stedet for [4:3 BESKÅRET] eller omvendt,
afhængigt af dvd'en.
x [PAUSESKÆRM]
x [TV TYPE]
Vælger formatforhold for det tilsluttede tv
(standard 4:3 eller widescreen).
Standardindstillingen varierer, afhængigt af
modellen for det pågældende land/område.
[16:9]
[4:3 LETTER
BOX]
[4:3
BESKÅRET]
62DK
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et widescreen-tv eller et
tv med widescreen-funktion.
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et tv med en 4:3-skærm.
Viser et bredt billede med bjælker
øverst og nederst på tv-skærmen.
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et tv med en 4:3-skærm.
Viser automatisk et bredt billede
på hele skærmen og skærer de dele
væk, der ikke er plads til.
Pauseskærmen vises, når afspilleren sættes på
pause eller har været inaktiv i 15 minutter, eller
når du afspiller en cd, data-cd (MP3-lyd) eller
data-dvd (MP3-lyd) i mere end 15 minutter.
Pauseskærmen forhindrer, at visningsenheden
beskadiges af ghosting. Tryk på en knap (f.eks.
H-knappen) for at afbryde pauseskærmen.
[TIL]
Aktiverer pauseskærmen.
[FRA]
Deaktiverer pauseskærmen.
x [BAGGRUNDS]
Gør det muligt at vælge den baggrundsfarve
eller det billede, der skal vises på tv-skærmen
under stop og efter afspilning af en cd, data-cd
(MP3) eller data-dvd (MP3-lyd).
[STILLBILLEDE]
Stillbilledet vises kun, når der
allerede findes et stillbillede på
disken (f.eks. i cd-Extra). Hvis
disken ikke indeholder et
stillbillede, vises billedet
[GRAFIK].
[GRAFIK]
Et forudindstillet billede, der er
gemt i afspilleren.
[BLÅ]
Baggrundsfarven er blå.
[SORT]
Baggrundsfarven er sort.
Brugerindstillinger
[BRUGERDEFINERET INDSTILLING]
Gør det muligt at angive indstillinger for
afspilning og andre indstillinger.
Vælg [BRUGERDEFINERET INDSTILLING]
i installationsmenuen. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen"
(side 60).
Standardindstillingerne er understreget.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
PAUSETILSTAND:
AUTO
VALG AF SPOR:
FRA
GENOPTAGET AFSPILNING:
TIL
FRA
AUDIO DRC:
DivX:
Registration Code
x [GENOPTAGET AFSPILNING] (kun dvd
video/video-cd)
Gør det muligt at aktivere og deaktivere
indstillingen Genoptaget afspilning.
[TIL]
Gemmer
genoptagelsesindstillingerne i
hukommelsen (op til 40 disks).
[FRA]
Gemmer ikke
genoptagelsesindstillingerne i
hukommelsen. Afspilningen
genoptages ved
gentagelsespunktet, hvilket kun
gælder den aktuelle disk i
afspilleren.
x [AUDIO DRC] (kun dvd video)
Reducerer lydsporets dynamiske område.
Denne funktion er praktisk, hvis du ser film ved
lav lydstyrke om natten.
[FRA]
Det dynamiske område
komprimeres ikke.
Gør det muligt at vælge billedet i pausetilstand.
[STANDARD]
Gengiver lydsporet med det
dynamiske område, der blev
tiltænkt under optagelsen.
[MAKS]
Komprimerer det dynamiske
område fuldt ud.
[AUTO]
[BILLEDE]
Billedet, herunder motiver i
bevægelse, vises uden flimren. Du
skal som regel vælge denne
indstilling.
Billedet, herunder statiske
motiver, vises i høj opløsning.
x [VALG AF SPOR] (kun dvd video)
Gør det muligt at prioritere det lydspor, der
indeholder flest kanaler, når du afspiller en dvd
video med flere lydformater (PCM, DTS,
MPEG-lyd eller Dolby Digital).
[FRA]
Ingen prioritering.
[AUTO]
Prioritering.
x [DivX]
(Undtagen, når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika)
Gør det muligt at få vist afspillerens
registreringskode.
Yderligere oplysninger findes på adressen
http://www.divx.com.
Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder
x [PAUSETILSTAND] (kun dvd video/dvd-r/
dvd-rw)
• Når du indstiller dette element til [AUTO], kan det
ændre sproget. Indstillingen [VALG AF SPOR] har
højere prioritet end indstillingerne for [LYD] i
[SPROG-INDSTILLING] (side 61). (Ikke alle disks
understøtter denne funktion.)
• Hvis PCM-, DTS-, Dolby Digital-lyd- og MPEGlydspor har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren PCM-, DTS-, Dolby Digital-lyd- og
MPEG-lydspor i den nævnte rækkefølge.
63DK
Højttalerindstillinger
• Hvis indstillingen for [TILSLUTNING] ændres,
vender indstillingen for [HØJTT.OPSTILLING]
tilbage til [STANDARD].
[HØJTTALEROPSÆTNING]
Du opnår den bedste surroundsound ved at
angive højttalernes forbindelse samt deres
afstand til lyttepositionen. Juster derefter
højttalernes lydstyrke og balance til samme
niveau ved hjælp af testtonen.
x [AFSTAND]
Standardafstanden for højttalerne i forhold til
lyttepositionen vises nedenfor.
Når du indstiller afstanden med Hurtig
installation (side 13), vises indstillingerne
automatisk.
Vælg [HØJTTALEROPSÆTNING] i
installationsmenuen. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Brug af installationsmenuen"
(side 60).
Standardindstillingerne er understreget.
HØJTTALEROPSÆTNING
TILSLUTNING :
AFSTAND:
NIVEAU(FRONT):
NIVEAU(SURROUND):
FRA
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
1,0 - 7,0 m3)
0,0 - 7,0 m2)
JA
JA
JA
JA
Sådanne gendannes
standardindstillingen efter en
ændring
Vælg et element, og tryk derefter på CLEAR.
Bemærk, at du ikke kan gendanne
standardindstilling for [TILSLUTNING].
x [TILSLUTNING]
Hvis du ikke tilslutter center- eller
surroundhøjttalere, skal parametrene sættes til
[CENTER] og [SURROUND].
Fronthøjttalerens og subwooferens indstilling er
fast og kan ikke ændres.
[FRONT]
[JA]
[CENTER]
[JA]: Du skal som regel vælge
denne indstilling.
[INGEN]: Vælg denne indstilling,
hvis du ikke bruger
centerhøjttaler.
[SURROUND]
[SUBWOOFER]
64DK
Husk at ændre den valgte indstilling i
installationsmenuen, hvis du flytter højttalerne.
[FRONT]
3,0 m1)
Fronthøjttalerens afstand til
lyttepositionen kan indstilles i
intervaller fra 1,0 til 7,0 meter3).
[CENTER]
3,0 m1)
Centerhøjttalerens afstand
flyttes op til 1,6 meter tættere til
lyttepositionen fra
fronthøjttalerens afstand.
(Vises, når du
indstiller
[CENTER] til [JA]
under indstillingen
[TILSLUTNING].)
[SURROUND]
3,0 m1)
(Vises, når du
indstiller
[SURROUND] til
[JA] under
indstillingen
[TILSLUTNING].)
Surroundhøjttalerne kan flyttes
op til 5,0 meter tættere på
lyttepositionen i forhold til
fronthøjttaleren.
[JA]: Du skal som regel vælge
denne indstilling.
[INGEN]: Vælg denne indstilling,
hvis du ikke bruger
surroundhøjttalere.
1)Standardindstillingerne
2)0,0
til 6,9 meter for nordamerikanske modeller.
[JA]
3)0,9
til 6,9 meter for nordamerikanske modeller.
ændres, når du udfører
Hurtig installation (side 13).
[TIL]
• Hvis front- og surroundhøjttalerne placeres i
forskellig afstand til lyttepositionen, skal du angive
afstanden til den nærmeste højttaler.
• Surroundhøjttalerne må ikke placeres længere væk
fra lyttepositionen end fronthøjttalerne.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af
indstillingen [AFSTAND].
x [NIVEAU (FRONT)]
Fronthøjttalernes niveau kan justeres som
følger. Det er lettere at udføre indstillingen, hvis
[TESTTONE] er indstillet til [TIL].
[V/H]
0,0 dB
Indstil denne til mellem -6,0 dB
og 0,0 dB.
[CENTER]
0,0 dB
Indstil denne til mellem -6,0 dB
og +6,0 dB.
(Vises, når du
indstiller
[CENTER] til [JA]
under indstillingen
[TILSLUTNING].)
Justering af højttalerniveau
med testtonen
1
Kontrolmenuen vises.
2
[V/H]
0,0 dB
(Vises, når du
indstiller
[SURROUND] til
[JA] under
indstillingen
[TILSLUTNING].)
Indstil denne til mellem -6,0 dB
og +6,0 dB.
Sådan indstilles lydstyrken for
alle højttalerne på én gang
Drej på VOLUME-knappen på afspilleren, eller
tryk på VOLUME +/– på fjernbetjeningen.
x [TESTTONE]
Gør det muligt at sende en testtone via
højttalerne for at justere [NIVEAU (FRONT)]
og [NIVEAU (SURROUND)].
[FRA]
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], tryk derefter på
.
Installationsmenuen vises.
4
x [NIVEAU (SURROUND)]
Surroundhøjttalernes niveau kan justeres som
følger. Det er lettere at udføre indstillingen, hvis
[TESTTONE] er indstillet til [TIL].
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
3
Indstil denne til mellem -6,0 dB
og +6,0 dB.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
5
6
Tryk flere gange på X/x for at vælge
[HØJTTALEROPSÆTNING]. Tryk
derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x for at vælge
[TESTTONE]. Tryk derefter på
eller
c.
Tryk flere gange på X/x for at vælge
[TIL]. Tryk derefter på
.
Testtonen høres skiftevis fra de enkelte
højttalere.
7
Juster værdien for [NIVEAU (FRONT)]
eller [NIVEAU (SURROUND)] med
C/X/x/c fra lyttepositionen.
Testtonen høres kun fra den højttaler, som
du er ved at justere.
8
9
Tryk på
, når justeringerne er udført.
Tryk flere gange på X/x for at vælge
[TESTTONE]. Tryk derefter på
.
Avancerede indstillinger og justeringsmuligheder
[SUBWOOFER]
0,0 dB
Testtonen høres skiftevis fra de enkelte
højttalere, mens niveauet justeres. Når du
vælger et af menuelementerne under
[HØJTTALEROPSÆTNING], høres
testtonen skiftevis fra hver højttaler.
10 Tryk flere gange på X/x for at vælge
[FRA]. Tryk derefter på
.
Der høres ingen testtone fra højttalerne.
65DK
Gendannelse af
standardindstillinger
Du kan gendanne standardindstillingerne for
afspillerens parametre, f.eks. gemte stationer.
"/1
1
2
A
x
Tryk på "/1 for at tænde afspilleren.
Tryk på x, A og "/1 på afspilleren
samtidigt.
"COLD RESET" vises på
frontpaneldisplayet, og
standardindstillingerne gendannes.
66DK
Om lydstyrkeregulering
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
• Skru ikke op for lyden, når du lytter til en sektion med
meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette, kan
højttalerne blive ødelagt, når der pludselig afspilles
en sektion med meget kraftige lydsignaler.
Om strømkilder
Om rengøring
• Tag stikket ud af vægkontakten, hvis du ikke vil
bruge enheden i en længere periode. Træk i stikket,
aldrig i ledningen.
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
afspilleren.
Om placering
Om betjening
• Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, kan der dannes kondens på linserne i
systemet. Hvis der dannes kondens, fungerer
afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal disken
fjernes, og afspilleren skal stå tændt i cirka en halv
time, indtil fugten er fordampet.
• Hvis du flytter afspilleren, skal eventuelle disks
fjernes, da de ellers kan blive beskadiget.
• Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen
afbrydes, og enheden skal kontrolleres af en
kvalificeret tekniker, før den tages i brug igen.
Om diskrengøring, disk-/
linserensemidler
• Brug ikke diskrengøring eller disk/
linserensemidler (herunder væske- eller
spraytyper). Disse kan forårsage fejlfunktion i
apparatet.
Om tv-skærmens farver
• Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver, skal
du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til 30
minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal
højttalerne placeres længere væk fra tv'et.
VIGTIGT!
Forsigtig: Denne afspiller kan vise et
stillvideobillede eller et billede på tv-skærmen
uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på
tv-skærmen vises i længere tid, er der risiko for
permanent beskadigelse af tv-skærmen.
Projektions-tv er særlig følsomme over for dette.
Yderligere oplysninger
• Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning af afspilleren.
• Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid,
bliver kabinettet meget varmt. Dette er ikke en fejl.
Rør ikke ved kabinettet. Anbring ikke enheden et sted
med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da
dette kan medføre overophedning.
• Undgå at blokere ventilationsåbningerne ved at
anbringe noget på afspilleren. Afspilleren er udstyret
med en højeffektforstærker. Hvis
ventilationsåbningerne blokeres, kan afspilleren blive
for varm, og der kan opstå fejl.
• Anbring ikke enheden på overflader som tæpper osv.,
eller i nærheden af f.eks. gardiner, der kan blokere
ventilationsåbningerne.
• Anbring ikke enheden i nærheden af varmekilder,
f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler, eller på
steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske
vibrationer eller rystelser.
• Anbring ikke enheden i skrå stilling. Den er kun
beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke enheden og diskene i nærheden af
udstyr med kraftige magneter, f.eks. mikrobølgeovne
eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på enheden.
Om flytning af afspilleren
Før afspilleren flyttes, skal du sørge for, at der ikke
sidder en diskette i, og tage netledningen ud af
vægkontakten (strømforsyningen).
67DK
Bemærkninger om disks
Om håndtering af disks
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Rør ikke ved overfladen.
• Sæt ikke papir eller tape på disken.
• Disken må ikke udsættes for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og må
ikke efterlades i en bil, der er parkeret i direkte
sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør disken med en renseklud før
afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
Denne afspiller kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at
afspille en disk med en afvigende form (f.eks.
kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller ringe.
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer
under afspilningen, kan du i første omgang
bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at
forsøge at løse problemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Det skal bemærkes, at hvis
servicemedarbejderne udskifter noget i
forbindelse med en reparation, vil de evt.
beholde delene.
Strøm
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
• Tryk på "/1, når "STANDBY" ikke længere vises
på frontpaneldisplayet.
Hvis "PROTECTOR" og "PUSH POWER" vises
skiftevis på fronpaneldisplayet.
Tryk på "/1 for at slukke for afspilleren og
kontroller følgende, når der ikke længere står
"STANDBY".
• Er højttalerkablerne (+ og –) kortsluttet?
• Bruger du de korrekte højttalere?
• Er afspillerens ventilationsåbninger blokeret?
Når ovenstående er kontrolleret, og evt. problemer
er afklaret, tændes der for afspilleren. Hvis
ovenstående punkter ikke kan løse problemet, skal
du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Billede
Der vises intet billede.
• SCART-kablet (EURO AV) er ikke tilsluttet
korrekt.
• SCART-kablet (EURO AV) er beskadiget.
• Afspilleren er ikke sluttet til det rigtige
EURO AV t INPUT-stik (side 9).
• Tv'ets videoindgang er ikke indstillet til at vise
billeder fra afspilleren.
• Kontroller afspillerens outputmetode (side 15).
Der er støj på billedet.
• Disken er snavset eller i stykker.
Billedet fylder ikke hele tv-skærmen, selvom
du har valgt formatforholdet under [TV TYPE]
i [SKÆRMINDSTILLING].
• Formatforholdet for disken kan ikke ændres.
68DK
Der opstår farveforstyrrelser på tv-skærmen.
Subwooferen og fronthøjttalerne til afspilleren er
magnetisk beskyttet mod magnetisk udslip. Der kan
dog forekomme noget udslip, eftersom der
anvendes en meget kraftig magnet. Skulle det ske,
kontrolleres følgende:
• Hvis højttalerne anvendes sammen med et CRT tv
eller projektor, skal højttalerne installeres mindst
0,3 m fra tv'et.
• Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder,
slukkes der for tv'et, der tændes igen efter 15-30
min.
• Hvis det hyler, placeres højttalerne længere væk
fra tv'et.
• Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande
(magnetisk lås på fjernsynsbordet, medicinsk
apparatur, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.
Lyd
Lydsignalerne fra venstre og højre er
ubalancerede eller byttet om.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
Der høres ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne (side 9, 64).
• Indstil lydfeltet til "A.F.D. STD" (side 22).
Der høres kraftig summen eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er placeret
i nærheden af en transformer eller motor.
Kablerne skal desuden være mindst 3 meter fra et
tv eller lysstofrør.
• Flyt tv'et væk fra lydkomponenterne.
• Stikkene er snavsede. Tør dem af med en klud, der
er let fugtet med sprit.
• Rengør disken.
Surroundeffekten er vanskelig at høre under
afspilning af et Dolby Digital-, DTS eller MPEGlydspor.
• Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til
(side 22).
• Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne (side 9, 64).
• Afhængigt af dvd'en er udgangssignalet muligvis
ikke et fuldt 5.1-kanalssignal. Det kan være i
mono eller stereo, hvis lydsporet er optaget i
Dolby Digital- eller MPEG-lydformat.
Der høres kun lyd fra centerhøjttaleren.
• Afhængigt af disken kommer lyden muligvis kun
fra centerhøjttaleren.
Der høres ingen lyd fra centerhøjttaleren.
• Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne (side 9, 64).
• Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til
(side 22).
• Afhængigt af kilden er effekten af
centerhøjttaleren mindre udpræget.
• Der afspilles en 2-kanals kilde.
Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd
fra surroundhøjttalerne.
• Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne (side 9, 64).
• Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til
(side 22).
• Afhængigt af kilden er effekten af
surroundhøjttalerne mindre udpræget.
• Der afspilles en 2-kanals kilde.
Yderligere oplysninger
Der er ingen lyd.
• Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen, hvis
meddelelsen "MUTING ON" vises på
frontpaneldisplayet.
• Afspilleren er sat på pause eller afspiller i
slowmotion. Tryk på H for at skifte til normal
afspilning.
• Der spoles frem eller tilbage. Tryk på H for at
skifte til normal afspilning.
• Kontroller højttalerindstillingerne (side 64).
Lyden mister sin stereoeffekt, når der afspilles
en video-cd, cd eller MP3.
• Tryk på AUDIO for at ændre [LYD] til
[STEREO] (side 32).
• Sørg for, at afspilleren er tilsluttet korrekt.
Der kommer ingen lyd fra de højttalere, der er
vist på frontpaneldisplayet.
• Frontpaneldisplayet angiver den valgte
[HØJTT.OPSTILLING]. Der vises ikke, hvilke
højttalere der kommer lyd ud af (side 22, 58).
Betjening
Der kan ikke stilles ind på radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt.
Juster antennerne, eller tilslut eventuelt en ekstern
antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag til
automatisk indstilling. Indstil manuelt.
69DK
• Der er ikke gemt stationer, eller de gemte stationer
er blevet slettet (under scanningen efter gemte
stationer). Gem stationerne (side 48).
• Tryk på DISPLAY, indtil frekvensen vises på
frontpaneldisplayet.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
• Afstanden mellem fjernbetjeningen og afspilleren
er for stor.
• Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
• Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være
opbrugt.
Disken afspilles ikke.
• Der er ikke ilagt en disk.
• Diskens afspilningsside vender opad.
Disken skal ilægges med afspilningssiden nedad.
• Disken ligger skævt i diskskuffen.
• Afspilleren kan ikke afspille cd-rom'er osv.
(side 6).
• Dvd'ens områdekode passer ikke til afspilleren.
• Der er dannet kondens i afspilleren. Kondensen
kan beskadige linserne. Fjern disken, og lad
afspilleren stå tændt i ca. en halv time.
MP3-lydsporet kan ikke afspilles.
• Data-cd'en er ikke optaget i et MP3-format, der er
i overensstemmelse med ISO 9660 niveau 1/
niveau 2 eller Joliet.
• Data-dvd'en er ikke optaget i et MP3-format, der
er i overensstemmelse med UDF (Universal Disk
Format).
• MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet ".MP3".
• Dataene er ikke formateret til MP3, selvom
filtypenavnet er ".MP3".
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Afspilleren understøtter ikke lyd i MP3PROformat.
• Indstillingen [MODE (MP3, JPEG)] er indstillet
til [BILLEDE (JPEG)] (side 43).
• Hvis du ikke kan ændre indstillingen [MODE
(MP3, JPEG)], skal du fjerne og ilægge en disk
eller slukke og tænde afspilleren.
• Data-cd'en/data-dvd'en indeholder en DivXvideofil (undtagen når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika).
JPEG-billedfilen kan ikke afspilles.
• Data-cd'en er ikke optaget i et JPEG-format, der er
i overensstemmelse med ISO 9660 niveau 1/
niveau 2 eller Joliet.
70DK
• Data-dvd'en er ikke optaget i et JPEG-format, der
er i overensstemmelse med UDF (Universal Disk
Format).
• Filen har et andet filtypenavn end ".JPEG" eller
".JPG".
• Filen er større end 3.072 (bredde) × 2.048 (højde)
i normal tilstand eller mere end 2.000.000 pixel i
progressiv JPEG, hvad der primært anvendes på
hjemmesiden.
• Filen kan ikke være på tv-skærmen (nogle billeder
gøres mindre).
• Indstillingen [MODE (MP3, JPEG)] er indstillet
til [LYD (MP3)] (side 43).
• Hvis du ikke kan ændre indstillingen [MODE
(MP3, JPEG)], skal du fjerne og ilægge en disk
eller slukke og tænde afspilleren.
• Data-cd'en/data-dvd'en indeholder en DivXvideofil (undtagen når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika).
MP3-lydsporene og JPEG-billedfilen startes
samtidigt.
• Der er valgt [AUTO] under [MODE (MP3,
JPEG)] (side 43).
DivX-videofilen kan ikke afspilles (undtagen
når det gælder modeller til Storbritannien og
Nordamerika).
• Filen er ikke oprettet i DivX-format.
• Filen har et andet filtypenavn end ".AVI" eller
".DIVX".
• Data-cd'en/data-dvd'en er ikke oprettet i et DivXformat, der er i overensstemmelse med ISO 9660
niveau 1/niveau 2 eller Joliet/UDF.
• DivX-videofilen er større end 720 (bredde) × 576
(højde).
Titlerne på album/spor/filnavn vises ikke
korrekt.
• Afspilleren kan kun vise tal og bogstaver. Andre
tegn vises som [*].
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
• Der er valgt Programafspilning, Vilkårlig
afspilning eller Gentag afspilning.
Tryk på CLEAR for at annullere disse funktioner,
før der afspilles en disk.
• Der er valgt Genoptag afspilning.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på x på
afspilleren eller fjernbetjeningen, og start derefter
afspilningen (side 27).
• Der vises automatisk en titel-, dvd- eller PBCmenu på tv-skærmen.
Afspilleren begynder automatisk at afspille
disken.
• Dvd'en indeholder en automatisk
afspilningsfunktion.
Afspilningen stopper automatisk.
• En disk kan indeholde et autopausesignal. Når du
afspiller en sådan disk, stopper afspilleren
afspilningen ved autopausesignalet.
Du kan ikke bruge funktioner som Stop,
Søgning, Slowmotion eller Gentag afspilning.
• Ikke alle disks understøtter ovenstående
handlinger. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med disken.
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
Afspilleren fungerer ikke, som den plejer.
• Tag netledningen ud af vægkontakten, og sæt den
i igen efter nogle minutter.
Afspilleren fungerer ikke, og "CHILD LOCK"
vises i frontpaneldisplayet, når du trykker på
en knap på afspilleren.
• Slå børnelåsfunktionen fra (side 54).
Meddelelserne vises ikke på tv-skærmen på
det ønskede sprog.
• Vælg det ønskede displaysprog i
installationsmenuen under [DISPLAYSPROG] i
[SPROG-INDSTILLING] (side 61).
Sproget for lydsporet kan ikke ændres.
• Der er ikke optaget spor på flere sprog på den dvd,
der afspilles.
• Dvd'en understøtter ikke ændring af lydsporets
sprog.
Underteksterne kan ikke slås fra.
• Underteksterne på den valgte dvd kan ikke slås
fra.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
• Der findes ikke optagelser fra flere vinkler på den
dvd, der afspilles (side 37).
• Dvd'en understøtter ikke ændring af vinkler.
Yderligere oplysninger
Sproget for underteksterne kan ikke ændres.
• Der er ikke optaget undertekster på flere sprog på
den dvd, der afspilles.
• Dvd'en understøtter ikke ændring af undertekster.
En disk kan ikke skubbes ud, og "LOCKED"
vises på frontpaneldisplayet.
• Kontakt din Sony-forhandler eller den lokale
Sony-serviceafdeling.
[Datafejl.] vises på tv-skærmen under
afspilning af en data-cd eller data-dvd.
• Det MP3-lydspor/den JPEG-billedfil/DivXvideofil*, som du vil afspille, er i stykker.
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-billedfilens format understøtter ikke DCF.
• JPEG-billedfilen har filtypenavnet ".JPG" eller
".JPEG", men er ikke i JPEG-format.
• Filen har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX",
men er ikke i DivX-format, eller filen er i DivXformat, men understøttes ikke af en DivX
Certified-profil.*
71DK
Selvdiagnosefunktion
(Når der vises bogstaver/tal på
skærmen)
Når selvdiagnosefunktionen aktiveres for at
undgå fejl, vises en servicekode på 5 tegn
bestående af et bogstav og 4 tal (f.eks. C 13 50)
på tv-skærmen eller frontpaneldisplayet. Se
nedenstående skema for en beskrivelse.
C:13:50
Specifikationer
Forstærker
Stereo (nominel)
Surround (reference)
50 W + 50 W (ved 3 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
Udgangseffekt (RMS)
FL/FR/C/SL/SR*: 67 W (pr.
kanal ved 3 ohm
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 65 W (ved 3
ohm, 80 Hz, 10 % THD)
* Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden udsendes
der muligvis intet lydsignal.
Indgange (analog)
TV (AUDIO IN)
Første 3 tegn i Årsag og/eller løsningsforslag
servicekoden
C 13
Disken er snavset.
,Rengør disken med en blød klud
(side 68).
C 31
Disken er ikke lagt korrekt i.
,Sluk og tænd afspilleren, og læg
disken korrekt i.
E XX
(xx angiver et
tal)
Afspilleren har udført en
selvdiagnose for at undgå fejl.
,Kontakt den nærmeste Sonyforhandler eller en autoriseret
Sony-serviceafdeling, og oplys
servicekoden på 5 tegn.
Eksempel: E 61 10
Når versionsnummeret vises på
tv-skærmen
Versionsnummeret [VER.X.XX] (X angiver et
tal) vises muligvis på tv-skærmen, når der
tændes for afspilleren. Selvom dette ikke
betyder, at afspilleren ikke fungerer, og det kun
er beregnet til anvendelse i forbindelse med
Sony's service, kan afspilleren ikke anvendes
normalt. Sluk for afspilleren, og tænd derefter
for den igen, så kan den bruges.
VER.X.XX
72DK
Følsomhed: 450/250 mV
Dvd-afspiller
Laser
Signalformat
Halvlederlaser
(Dvd: λ = 650 nm)
(Cd: λ = 790 nm)
Emissionsvarighed:
kontinuerlig
PAL/NTSC
Tuner
System
Kvartskontrolleret digitalt
PLL-synthesizer
FM-tuner
Modtageområde
Nordamerikanske modeller:
87,5 MHz-108,0 MHz (i
intervaller på 100 kHz)
Andre modeller:
87,5 MHz-108,0 MHz (i
intervaller på 50 kHz)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennestik
75 ohm, ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
AM-tuner
Modtageområde
Nordamerikanske, mexicanske og latinamerikanske
modeller:
530 kHz-1.710 kHz (i
intervaller på 10 kHz)
531 kHz-1.710 kHz (i
intervaller på 9 kHz)
Europæiske, russiske og mellemøstlige modeller:
531 kHz-1.602 kHz (i
intervaller på 9 kHz)
Australske og newzealandske modeller:
531 kHz-1.710 kHz (i
intervaller på 9 kHz)
530 kHz-1.710 kHz (i
intervaller på 10 kHz)
Andre modeller:
Antenne
Mellemfrekvens
531 kHz-1.602 kHz (i
intervaller på 9 kHz)
530 kHz-1.610 kHz (i
intervaller på 10 kHz)
AM-rammeantenne
450 kHz
• FM-ledningsantenne (1)
• Højttalerkabler (6, rød/hvid/grøn/grå/blå/lilla)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• Betjeningsvejledning
Video
Udgange
Video: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
Højttalere
Front/Surround (SS-TS71)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Full range Bass-refleks,
magnetisk afskærmet
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
93 mm × 162 mm × 75 mm
(b/h/d)
0,6 kg
Center (SS-CT71)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Subwoofer (SS-WS84)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Subwoofer Bass-refleks
Keglemembran, 150 mm
3 ohm
169 mm × 300 mm ×
335 mm (b/h/d)
3,8 kg
Generelt
Strømkrav
Strømforbrug
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Yderligere oplysninger
Vægt (ca.)
Full range Bass-refleks,
magnetisk afskærmet
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
265 mm × 91 mm × 80 mm
(b/h/d)
0,7 kg
220 V-240 V AC,
50/60 Hz
Slået til: 80 W
Standby: 0,3 W (i
energisparetilstand)
430 mm × 67 mm ×
310 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
3,2 kg
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Udpakning
• Fronthøjttaler (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Surroundhøjttaler (2)
• Subwoofer (1)
• AM-rammeantenne (1)
73DK
Ordliste
Album
Sektion af et musikstykke eller et billede på en
data-cd, der indeholder MP3-lydspor eller
JPEG-filer.
Børnesikring
En funktion til dvd til at begrænse muligheden
for afspilning af disks alt efter brugernes alder
og i henhold til reglerne om aldersbegrænsning
for hvert enkelt land. Begrænsningen varierer
fra disk til disk. Når den er aktiveret, er
afspilning helt umulig, der springes over
voldelige sekvenser, eller de skiftes ud med
andre sekvenser mv.
DivX® (undtagen, når gælder modeller
til Storbritannien og Nordamerika)
Digital videoteknologi, der er udviklet af DivX,
Inc. Videoer, der er kodet med DivX-teknologi,
er af en meget høj kvalitet, og filstørrelsen er
forholdsvis lille.
Dolby Digital
Dette biograflydformat er mere avanceret end
Dolby Surround Pro Logic. I dette format
udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der er også en
uafhængig subwooferkanal til dyb bas. Formatet
kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen er
designet som en 0.1-kanal, (eftersom den kun
bruges, når der er behov for dybe baseffekter).
Alle seks kanaler i dette format optages hver for
sig for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse.
Da alle signalerne behandles digitalt, er
signalforringelsen desuden mindre.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II opretter fem outputkanaler
med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder.
Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige
optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje
nye lyde eller lydnuancer.
x Musiktilstand
Musiktilstanden kan bruges til alle
musikoptagelser i stereo og giver et bredere og
dybere lydrum.
74DK
x Spillefilmstilstand
Spillefilmstilstanden kan bruges til tvprogrammer i stereo samt alle programmer, der
er kodet til Dolby Surround. Resultatet er
forbedret lydfeltsspredning, der nærmer sig
kvaliteten for den separate 5.1-kanalslyd.
Dolby Surround Pro Logic
Dette er en metode til afkodning af Dolby
Surround. Dolby Surround Pro Logic
frembringer fire kanaler på baggrund af 2kanalslyd. Sammenlignet med det tidligere
Dolby Surround-system, giver Dolby Surround
Pro Logic en mere naturlig venstre-til-højrepanorering og placerer lydene mere nøjagtigt.
Der kræves et sæt surroundhøjttalere og en
centerhøjttaler for at kunne få det fulde udbytte
af Dolby Surround Pro Logic.
Surroundhøjttalerne er i mono.
DTS
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af DTS, Inc. Denne teknologi er
tilpasset 5.1-kanals surroundsound. Dette
format består af stereobagkanal, og der er diskret
subwooferkanal i formatet. DTS frembringer de
samme 5.1-discrete kanaler med digital lyd af
høj kvalitet. Den gode kanalseparation opnås
med separat optagelse af alle kanaldata og
digital behandling.
DVD
En disk, der indeholder op til 8 timers levende
billeder, selvom den har samme størrelse som en
cd.
Datakapaciteten for en enkeltsidet dvd med ét
lag ved 4,7 GB (gigabyte) er 7 gange større end
på en cd. Desuden er datakapaciteten for en
enkeltsidet dvd med to lag 8,5 GB, kapaciteten
for en dobbeltsidet dvd med ét lag er 9,4 GB, og
kapaciteten for en dobbeltsidet dvd med to lag er
17 GB.
Billeddataene vises i MPEG 2-format, der er en
af de mest udbredte standarder til digital
komprimering. Billeddataene komprimeres til
omkring 1/40 af den oprindelige størrelse.
Dvd'en bruger også komprimering med variabel
bithastighed, der behandler dataene, så de
placeres i overensstemmelse med billedets
status.
Lyddataene optages i Dolby Digital og i PCM,
hvilket frembringer en mere realistisk
lydgengivelse.
Dvd'en har desuden forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog og
børnesikring.
MPEG-lyd
DVD+RW
Denne sikkerhedsforanstaltning bruges til
beskyttelse af ophavsret. Områdekoden findes
på hver dvd-afspiller eller dvd-disk i
overensstemmelse med salgsområdet. Den
enkelte områdekode vises på afspilleren og på
diskens emballage. Afspilleren kan afspille
disks, der har en tilsvarende områdekode.
Afspilleren kan også afspille disks, der er
mærket " ". Begrænsningen kan stadig gælde,
selvom områdekoden ikke findes på dvd'en.
En dvd+rw (plus rw) er en disk, der kan optages
og skrives på. Disken bruger et optageformat,
der kan sammenlignes med dvd video-formatet.
DVD-RW
En dvd-rw er en disk, der kan optages og skrives
på. Disken har samme størrelse som en dvd
video. En dvd-rw har to forskellige tilstande:
VR-tilstand og Video-tilstand. Dvd-rw'er, der er
oprettet i Video-tilstand har samme format som
en dvd video. En disk, der er oprettet i VRtilstand (videooptagelse), gør det muligt at
programmere eller redigere indholdet.
Fil
Områdekode
ALL
PBC-afspilning
Signaler indkodet på video cd'er (version 2.0)
for at styre afspilningen.
Enkle interaktive programmer kan afspilles samt
programmer med søgefunktioner mv. ved at
bruge de menuskærme, der er optaget på video
cd'er med PBC-funktioner.
PCM (Pulse Code Modulation)
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien
og Nordamerika.
En metode til konvertering af analog lyd til
digital lyd. Den bruges til cd-lydformatet.
Filmbaserede programmer,
videobaserede programmer
Sekvens
Dvd'er kan klassificeres som filmbaserede eller
videobaserede programmer. Filmbaserede
dvd'er indeholder de samme billeder (24 billeder
pr. sekund), som vises i biografer.
Videobaserede dvd'er, f.eks. tv-spil eller sitcoms, viser 30 billeder (eller 60 felter) pr.
sekund.
Flersprogsfunktion
På nogle dvd'er er lyden eller underteksterne til
et billede optaget på flere sprog.
Flervinkelsfunktion
På nogle dvd'er er en sekvens eller synsvinkel
optaget fra flere vinkler.
På en video-cd med PBC-funktioner
(afspilningskontrol) inddeles menuskærmene,
de levende billeder og stillbillederne i sektioner,
der kaldes "sekvenser".
Yderligere oplysninger
Et JPEG-billede eller en DivX-video* optaget
på data cd/data dvd. (Definitionen af ordet "fil"
gælder kun denne afspiller.) En enkelt fil består
af ét billede eller én film.
Et kodningsystem til at komprimere digitale
lydsignaler. MPEG-1 bruges til MP3 (MPEG-1
Audio Layer-3). MPEG-2 bruges til et af
lydformaterne til dvd.
Spor
Dele af et billede eller et musikstykke på en
video-cd, cd eller MP3. Et album består af flere
spor (kun MP3).
Titel
De længste sektioner af billeder eller musik på
en dvd, film, osv. i videoprogrammer eller på et
helt album i lydprogrammer.
Kapitel
Underopdeling af titel på dvd. En titel består af
flere kapitler.
75DK
Video-cd
En cd, der indeholder levende billeder.
Billeddataene vises i MPEG 1-format, der er en
af de mest udbredte standarder til digital
komprimering. Billeddataene komprimeres til
omkring 1/140 af den oprindelige størrelse. En
video-cd på 12 cm kan derfor indeholde 74
minutter levende billeder.
Video-cd'er kan også indeholde komprimerede
lyddata. Lyde, der ikke kan opfattes af det
menneskelige øre, komprimeres, mens de lyde,
vi kan høre, ikke komprimeres. Video-cd'er kan
indeholde 6 gange så mange lydoplysninger som
almindelige lyd-cd'er.
Der findes 2 slags video-cd'er.
• Version 1.1: Kan kun afspille levende billeder
og lyd.
• Version 2.0: Kan afspille højopløselige
stillbilleder og bruge PBC-funktioner.
Denne afspiller understøtter begge versioner.
76DK
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåde er i henhold til standarden ISO 639:1988 (E/F).
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Yderligere oplysninger
Kode Sprog
1703 Ikke angivet
Liste over områdekoder for børnesikring
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
2362
2390
2379
2427
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
2046
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Danmark
Filippinerne
Finland
Frankrig
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
New Zealand
Norge
Pakistan
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Østrig
77DK
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Frontpanel
A "/1 (tændt/standby) (18)
F
B A (åbn/luk) (18)
G VOLUME (lydstyrke) (18)
C Brug af disk (18)
H Diskskuffe (18)
(fjernbetjeningsmodtager) (8)
D FUNCTION (funktion) (18)
E Frontpaneldisplay (79)
Bagpanel
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
SUBWOOFER
SPEAKER
78DK
OUTPUT(TO TV)
A SPEAKER-stik (stik til højttalere) (9)
C AM-stik (9)
B EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stik (9)
D COAXIAL FM 75Ω-stik (stik til
koaksialkabel) (9)
COAXIAL
FM75
Frontpaneldisplay
Om visninger på frontpaneldisplayet
A Lyser, når der vises tidsoplysninger for
en titel eller et kapitel på
frontpaneldisplayet. (kun dvd) (35)
B Lyser op, når en NTSC-disk ilægges.
C Lyser, når der modtages en station.
(kun radio) (48)
D Stereo/monoeffekt (kun radio) (49)
E Lyser, når timerfunktionen er sat til.
(53)
G Status for afspilning (kun funktionen
dvd)
H Aktuel gentagelsestilstand (31)
J Angiver den valgte
[HØJTT.OPSTILLING]. (58)
K Aktuelt surroundformat (ikke JPEG)
L Lyser, når DYNAMIC BASS er sat til.
(52)
M Viser systemstatus som f.eks. nummer
på kapitel, titel eller spor,
tidsoplysninger, radiofrekvens,
afspilningsstatus, lydfelt osv.
Yderligere oplysninger
F Lyser, når det er valgt at spille musik
eller film. (21)
I Lyser, når børnelåsfunktionen er slået
til. (54)
79DK
Oversigt over kontrolmenu
DISPLAY
Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion eller læse tilknyttede oplysninger. Tryk flere gange på
DISPLAY for at aktivere eller ændre kontrolmenuen som følger:
, Kontrolmenu 1
m
Kontrolmenu 2 (vises kun ved bestemte disks)
m
Kontrolmenu fra
Kontrolmenu
Kontrolmenu 1 og 2 indeholder forskellige elementer, afhængigt af disktypen. Yderligere oplysninger
om hvert element findes på de sider, der er angivet i parenteserne.
Eksempel: Kontrolmenu 1 under afspilning af en dvd video.
80DK
Igangværende titelnummer1)
Igangværende kapitelnummer2)
Samlet antal titler1)
Samlet antal kapitler2)
Kontrolmenuelementer
12
18
T
Valgt element
Funktionsnavn for valgt
kontrolmenuelement
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
Afspilningsstatus
(N afspil,
X pause,
x stop, osv.)
Den type disk, der
afspilles3)
Spilletid4)
FRA
FRA
DISC
TITEL
KAPITEL
Aktuel indstilling
Indstillinger
GENTAG
ENTER
Afslut:
DISPLAY
Betjeningsmeddelelse
1) Viser
sekvensnummer for video-cd (PBC er slået til), spornummer for video-cd/cd, albumnummer for data-cd/
data-dvd. Nummeret for DivX-videoalbum for data-cd/data-dvd (undtagen, når det gælder modeller til
Storbritannien og Nordamerika).
2)
3) Viser
Super VCD som "SVCD". Viser "MP3" i Kontrolmenu 1 eller "JPEG" i Kontrolmenu 2 for data-cd/datadvd'er.
4)
Viser JPEG-filernes dato.
Sådan lukkes visningen
Tryk på
DISPLAY.
Oversigt over kontrolmenuelementer
Element
Yderligere oplysninger
Viser indeksnummer for video-cd, nummer på MP3-lydspor eller nummer på JPEG-billedfil for data-cd/data-dvd.
Nummeret for DivX-videofilen for data-cd/data-dvd (undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien og
Nordamerika).
Navn på element, funktion, relevant disktype
[TITEL] (side 25)/[SEKVENS] (side 25)/[SPOR] (side 25)
Gør det muligt at vælge den titel, sekvens eller det spor, der skal afspilles.
[KAPITEL] (side 25)/[INDEKS] (side 25)
Gør det muligt at vælge det kapitel eller indeks, der skal afspilles.
[SPOR] (side 25)
Gør det muligt at vælge det spor, der skal afspilles.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (side 34)
Gør det muligt at vælge den type titler (dvd-rw/dvd-r), der skal afspilles ([ORIGINAL] eller
en redigeret [PLAY LIST]).
[KLOKKEN/TEKST] (side 25)
Gør det muligt at få vist den forløbne og resterende spilletid.
Gør det muligt at indtaste en tidskode til søgning efter billeder og musik.
Gør det muligt at få vist tekst for dvd'en/cd'en eller navn på MP3-sporet.
81DK
[HØJTT.OPSTILLING] (side 58)
Indstiller højttaleropstillingen.
[PROGRAM] (side 28)
Gør det muligt at vælge spor til afspilning i den ønskede rækkefølge.
[SHUFFLE] (side 30)
Gør det muligt at afspille sporene i vilkårlig rækkefølge.
[GENTAG] (side 31)
Gør det muligt at få gentaget afspilning af hele disken (alle titler/alle spor/alle album) eller
gentaget afspilning af en titel/et kapitel/et spor/et album.
[AV SYNKRONISERING] (side 38)
Gør det muligt at justere forsinkelsen mellem billedet og lyden.
*
*
[BØRNESIKRING] (side 55)
Gør det muligt at forhindre afspilning på afspilleren.
[INSTALLATION] (side 60)
[HURTIG] installation (side 13)
Brug Hurtig installation til at vælge det ønskede displaysprog, tv'ets formatforhold,
højttaleropstilling, og om du vil starte autokalibrering.
[BRUGERDEFINERET] indstilling
Gør det muligt at angive flere indstillinger ud over Hurtig installation.
[NULSTIL]
Gør det muligt at gendanne standardindstillingen for [INSTALLATION].
[ALBUM] (side 25)
Gør det muligt at vælge det album, der skal afspilles.
[FIL] (side 25)
Gør det muligt at vælge den JPEG-billedfil eller DivX-videofil*, der skal afspilles.
** [DATO] (side 37)
Gør det muligt at få vist den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
** [INTERVAL] (side 43)
Gør det muligt at angive, hvor længe et dias skal vises på tv-skærmen.
** [EFFEKT] (side 44)
Gør det muligt at vælge de overgangseffekter, der skal bruges under et diasshow.
** [MODE (MP3, JPEG)] (side 43)
Gør det muligt at vælge den datatype, der skal bruges til afspilning af en data-cd/data-dvd:
MP3-lydspor (LYD), JPEG-billedfil (BILLEDE) eller begge (AUTO).
* Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien og Nordamerika.
** Disse elementer vises ikke, når der afspilles en data-cd/data-dvv med en DivX-videofil (undtagen når det gælder
modeller til Storbritannien og Nordamerika).
Tip
• Indikatoren i kontrolmenuikonet lyser grønt
når du vælger et element, undtagen [FRA]
t
(kun [PROGRAM], [SHUFFLE], [GENTAG], [AV SYNKRONISERING]). Indikatoren [ORIGINAL/PLAY
LIST] lyser grønt, når du vælger [PLAY LIST] (standardindstilling).
82DK
Oversigt over elementer i installationsmenu for dvd
Følgende elementer kan indstilles via installationsmenuen for dvd.
Rækkefølgen af de viste menuelementer kan afvige fra den aktuelle visning.
SPROG-INDSTILLING
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
DISPLAYSPROG*
MENU*
LYD*
UNDERTEKST*
PAUSETIL
STAND
AUTO
BILLEDE
VALG AF
SPOR
GENOPTAGET
AFSPILNING
FRA
AUTO
TIL
FRA
AUDIO DRC
FRA
STANDARD
MAKS
DivX**
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE
BAGGRUNDS
TILSLUTNING
AFSTAND
NIVEAU
(FRONT)
NIVEAU
(SURROUND)
TESTTONE
FRONT
CENTER
JA
JA
INGEN
SURROUND JA
INGEN
SUBWOOFER JA
FRONT
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
CENTER
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
V
H
CENTER
SUBWOOFER
V
H
-6,0 dB-0,0 dB
-6,0 dB-0,0 dB
-6,0 dB-+6,0 dB
-6,0 dB-+6,0 dB
-6,0 dB-+6,0 dB
-6,0 dB-+6,0 dB
Yderligere oplysninger
PAUSESKÆRM
HØJTTALEROPSÆTNING
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 BESKÅRET
TIL
FRA
STILLBILLEDE
GRAFIK
BLÅ
SORT
FRA
TIL
* Vælg det ønskede sprog på den viste sprogliste.
** Undtagen, når det gælder modeller til Storbritannien og Nordamerika.
83DK
Liste over systemmenuer
Følgende kan indstilles med SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
Systemmenu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
CHILD LOCK
1)Vises
kun under "TUNER FM" eller "TUNER AM".
2)Vises
kun under "TUNER FM".
3)
"ATTENUATE" vil evt. ikke blive vist alt efter den valgte funktion.
84DK
Indeks
Tal
16:9 62
4:3 BESKÅRET 62
4:3 LETTER BOX 62
5.1-kanalssurround 33
DVD+RW 75
Dvd, menu 32
DVD-RW 34, 75
DYNAMIC BASS 52
E
K
KAPITEL 25
Kapitel 75
KLOKKEN/TEKST 26
Kontrolmenu 80
A
EFFEKT 44
L
A/V SYNC 38
ALBUM 25
Album 74
ANGLE 37
ATTENUATE 20
AUDIO DRC 63
F
LINE RGB 15
LINE VIDEO 15
Liste over sprogkoder 77
Liste over systemmenuer 84
LYD 61
Lydfelt 22
B
BACKGROUND 62
Bagpanel 78
Batterier 8
Betjene tv'et 51
Brug af
andre komponenter 19
et bestemt punkt på en disk 24
tv-lyd 20
BRUGERDEFINERET 60
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 55
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 63
Børnelås 54
BØRNESIKRING 56
Børnesikring 74
C
COLD RESET 66
D
Data-cd 41, 45
Data-dvd 41, 45
DEMO 16
Demo 16
Diasshow 43
DIMMER 53
Disks, håndtere 68
DISPLAY 50
DISPLAYSPROG 61
DivX® 45, 63, 74
Dolby Digital 32, 74
Dolby Pro Logic II 74
Dolby Surround Pro Logic 74
DTS 32, 74
DVD 74
Fejlfinding 68
FIL 25
Fil 75
Filmbaseret software 75
Fjernbetjening 8, 51
Flersprogsfunktion 75
Flervinkelsfunktion 37, 75
FM MODE 49
Fortsat afspilning 18
Frontpanel 78
Frontpaneldisplay 35, 79
Frys billede 24
G
Genoptag afspilning 27
GENOPTAGET AFSPILNING
63
Gentag afspilning 31
H
Hurtig afspilning 18
Hurtig fremspoling 24
Hurtig tilbagespoling 24
Hurtigt fremad 18
HØJTT.OPSTILLING 58
HØJTTALEROPSÆTNING 64
AFSTAND 64
NIVEAU 65
TILSLUTNING 64
I
INDEKS 25
INSTALLATION 60
Installationsmenu 60, 83
INTERVAL 43
J
JPEG 39, 41
M
MENU 61
MODE (MP3, JPEG) 43
Montering af højttalerne på
væggen 17
MOVIE/MUSIC 21
MP3 39, 41
MPEG-lyd 75
Multi Session CD 7
MUTING 19
N
Navngivning af gemte stationer
49
NULSTIL 61
O
Områdekode 7, 75
ORIGINAL 34
P
PAUSESKÆRM 62
PAUSETILSTAND 63
PBC-afspilning 47, 75
PCM (Pulse Code Modulation)
75
PICTURE NAVI 27, 42
PLAY LIST 34
Programafspilning 28
R
Radio 49
Radiostationer 48
RDS 50
85DK
S
Scan 24
SEKVENS 25
Sekvens 75
SKÆRMINDSTILLING 62
SLEEP 53
Slowmotion 24
SPOR 25
Spor 75
SPROG-INDSTILLING 61
SUBTITLE 38, 61
SYSTEM MENU 20, 49, 53,
54
SYSTEMMENU 16
Søge 24
T
TESTTONE 65
THEATRE SYNC 51
TITEL 25
Titel 75
TV TYPE 62
U
Udpakning 73
Understøttede disks 6
V
Valg af 21
VALG AF SPOR 63
Video-cd 76
Vilkårlig afspilning 30
86DK
Fjernbetjening
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
BESKRIVELSE AF
KNAPPERNE
P–Z
A–O
ANGLE 5 (37)
AUDIO 4 (32)
CLEAR ef (26, 51, 61)
D.TUNING wf (49)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (35, 50)
DVD MENU wh (32, 45, 51)
DVD TOP MENU qf (32)
DYNAMIC BASS wd (52)
ENTER wg (51)
FUNCTION ws (18, 19, 27, 48,
58)
MOVIE/MUSIC qj (21)
MUTING 7 (18)
Nummerknapper** qg (25, 49,
51, 55)
PICTURE NAVI 6 (27, 51)
PRESET +/– wk es (49)
SOUND FIELD qh (22)
SUBTITLE wf (38)
SYSTEM MENU wg (16, 20, 51,
53, 84)
THEATRE SYNC w; (52)
TUNING +/– 0 qs (48)
TV e; (51)
TV CH +/– wa (51)
TV INPUT qk (51)
TV VOL +/– eh (51)
VIDEO FORMAT 3 (15)
VOLUME +/–** 8 (18, 49, 65)
[/1 (tændt/standby) 1 (13, 16,
18, 27, 49)
TV [/1 (tændt/standby) ej (51)
C/X/x/c/
qd (13, 16, 20, 25,
48, 55)
REPLAY/
ADVANCE 9 (18)
./> es wk (18)
m/M qs 0 (24)
/
SLOW qs 0 (24)
H (afspil)** ea (18, 27, 57)
STEP 9 (24)
x (stop) wl (18, 27, 55)
X (pause) qa (18)
Z (åbn/luk) ql (18)
DISPLAY wj (15, 25, 55, 80)
O RETURN ed (27)
-/-- ef (51)
* Denne model har ikke en DISC
SKIP-knap.
** Knapperne H, nummer 5 og
VOLUME + er
blindfingermarkeringsknapper.
Brug blindfingermarkeringerne
som referencepunkt, når du
skal betjene afspilleren.
87DK
FI
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
estämiseksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon
vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta palavaa
kynttilää laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Paristoja tai laitetta, jossa on paristo, ei tule altistaa
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Tämä tuote on
LUOKAN 1
LASERLAITE. Tämä
merkintä on laitteen
takapuolella.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta
tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu
paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
Varotoimet
Virtalähteet
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
• Laite on kytkettynä vaihtovirtalähteeseen
(sähköverkkoon) aina, kun virtajohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu laitteen
virtakytkimellä.
• Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on
helppo irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Tervetuloa!
Kiitos Sonyn DVD-kotiteatterijärjestelmän
hankkimisesta. Lue tämä käyttöohje
huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän
järjestelmän käytön, ja säilytä käyttöohje
vastaisen varalle.
2FI
Sisällysluettelo
Tervetuloa!.............................................. 2
Tietoja tästä käyttöohjeesta.....................5
Järjestelmässä käytettävät levyt ..............6
Käytön aloittaminen
– PERUSTOIMET –
Vaihe 1: Järjestelmän ja television
kytkeminen .............................. 10
Vaihe 2: Järjestelmän
sijoittaminen............................ 14
Vaihe 3: Pika-asennus ................. 14
Käytön aloittaminen
– LISÄTOIMET –
Esittelyn keskeyttäminen ...................... 17
Kaiuttimien asentaminen seinälle ......... 18
Perustoiminnot
Levyjen toistaminen ..................... 19
Radion tai muiden laitteiden äänen
toistaminen.............................. 20
Television äänen toistaminen
kaikista kaiuttimista................ 21
Elokuva- tai musiikkitilan
valitseminen ............................ 22
Äänen säätäminen
Tilaäänen toistaminen äänikentän
avulla .............................................. 23
Levyjen eri toistotoiminnot
Tietyn kohdan etsiminen levyltä ........... 25
(haku, hidastettu toisto, ruudun
pysäytys)
Nimikkeen, jakson, raidan, kohtauksen tai
muun kohteen etsiminen ................. 26
Kohtauksen haku................................... 28
(kuvanavigointi)
Toiston jatkaminen kohdasta, johon levy
pysäytettiin...................................... 28
(toiston jatkaminen)
Raitojen ohjelmointi..............................29
(ohjelmoitu toisto)
Toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä .................................. 31
(satunnaistoisto)
Toistuva toistaminen............................. 32
(toistuva toisto)
DVD-levyjen valikoiden
käyttäminen .................................... 33
Äänen vaihtaminen ............................... 33
[ORIGINAL]- tai [PLAY LIST] nimikkeen valitseminen DVD-R- tai
DVD-RW-levyltä ........................... 35
Levyn tietojen tarkastelu ...................... 36
Kuvakulman vaihtaminen..................... 38
Tekstityksen näyttäminen ..................... 39
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen...................................... 39
(AV-TAHDISTUS)
Tietoja MP3-ääniraidoista ja JPEGkuvatiedostoista .............................. 40
MP3-ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja
sisältävien DATA CD- tai DATA
DVD -levyjen toistaminen ............. 42
Ääniraitojen ja kuvien toistaminen
äänellisenä kuvaesityksenä............. 44
DivX®-videoiden käyttäminen ............ 46
(Ei koske Isossa-Britanniassa ja
Pohjois-Amerikassa myytäviä
malleja)
PBC-toimintoja sisältävien VIDEO CD
(versio 2.0) -levyjen toistaminen.... 48
(PBC-toisto)
Radion toiminnot
Radioasemien esiviritys ........................ 49
Radion kuunteleminen.......................... 50
RDS (Radio Data System)
-järjestelmän käyttäminen .............. 51
3FI
Muut toiminnot
Television ohjaaminen mukana tulevalla
kaukosäätimellä .............................. 52
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen .................................... 52
Äänitehosteiden käyttäminen................ 53
Uniajastimen käyttäminen .................... 54
Etupaneelin näytön kirkkauden
muuttaminen ................................... 54
Järjestelmän painikkeiden poistaminen
käytöstä ........................................... 55
(lapsilukko)
Lisäasetukset ja säädöt
Levyjen lukitseminen............................ 56
(MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA)
Huoneen surround-äänen
optimoiminen.................................. 59
(KAIUTINASETTELU)
Asetusnäytön käyttäminen .................... 61
Näytön tai ääniraidan kielen
määrittäminen ................................. 62
[KIELEN ASETUS]
Näyttöasetukset ..................................... 63
[NÄYTTÖASETUKSET]
Mukautetut asetukset ............................ 64
[MUKAUTETUT ASETUKSET]
Kaiuttimien asetukset............................ 65
[KAIUTINASETUKSET]
Oletusasetusten palauttaminen.............. 67
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 68
Tietoja levyistä...................................... 69
Vianmääritys ......................................... 69
Automaattinen vianmääritystoiminto.... 73
(Näytössä näkyy kirjaimia tai
numeroita)
Tekniset tiedot....................................... 74
Sanasto .................................................. 75
Kielikoodien luettelo............................. 78
Osat ja ohjauspainikkeet ....................... 79
Ohjausvalikkonäytön opas .................... 81
DVD-asetusten näyttöluettelo............... 84
Järjestelmävalikko................................. 85
Hakemisto ............................................. 86
4FI
1)
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa viitataan
kaukosäätimessä oleviin painikkeisiin. Voit
käyttää myös laitteen painikkeita, jos niiden
nimet ovat samat tai samantapaiset kuin
kaukosäätimen painikkeiden nimet.
• Ohjausvalikon vaihtoehdot voivat vaihdella
alueittain.
• Termiä ”DVD-levy” saatetaan käyttää
puhuttaessa yleisesti DVD VIDEO-,
DVD+RW-, DVD+R- sekä DVD-RW- ja
DVD-R-levyistä.
• Pohjoisamerikkalaisten mallien mitat
ilmaistaan jalkoina.
• Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia
symboleja:
Symboli
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) on ISO/MPEGstandardissa määritetty tekniikka, jota käytetään
äänen pakkaamiseen.
2)Ei
koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
3)
DivX® on DivX Inc:n kehittämä videotiedostojen
pakkaustekniikka.
4) DivX,
DivX Certified ja näihin liittyvät logot ovat
DivX Inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään
lisenssillä.
Merkitys
Toiminnossa voidaan käyttää DVD
VIDEO-, DVD-R- ja DVD-RWlevyjä (videotilassa) sekä DVD+Rja DVD+RW-levyjä
Toiminnossa voidaan käyttää VR
(Video Recording) -tilassa olevia
DVD-R- ja DVD-RW-levyjä
Toiminnossa voidaan käyttää
VIDEO CD -levyjä (mukaan lukien
Super VCD -levyjä tai Video CDtai Super VCD -muotoisia CD-R- ja
CD-RW-levyjä)
Toiminnossa voidaan käyttää
musiikki-CD-levyjä tai musiikkiCD-muotoisia CD-R- tai CD-RWlevyjä
Toiminnossa voidaan käyttää
DATA CD -levyjä (CD-ROM-, CDR- ja CD-RW-levyjä), jotka
sisältävät MP31)-ääniraitoja, JPEGkuvatiedostoja ja DivX2)3)4)videotiedostoja
Toiminnossa voidaan käyttää
DATA DVD -levyjä (DVD-ROM-,
DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja
DVD+RW-levyjä), jotka sisältävät
MP31)-ääniraitoja, JPEGkuvatiedostoja ja DivX2)3)4)videotiedostoja
5FI
Järjestelmässä
käytettävät levyt
Levytyyppi
Levyn tunnus
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
CD- ja DVD-levyjä koskeva
huomautus
Järjestelmällä voi toistaa seuraavissa muodoissa
tallennettuja CD-ROM-, CD-R- ja CD-RWlevyjä:
– ääni-CD-muoto
– VIDEO-CD-muoto
– MP3-ääniraidat, JPEG-kuvatiedostot ja
DivX-videotiedostot*, joiden muoto on ISO
9660 Level 1 / Level 2:n tai sen Jolietlaajennuksen mukainen
Laitteella voi toistaa seuraavissa muodoissa
tallennettuja DVD-ROM-, DVD+RW-, DVDRW-, DVD+R- ja DVD-R-levyjä:
– MP3-ääniraidat, JPEG-kuvatiedostot ja
DivX-videotiedostot*, jotka tukevat UDFmuotoa (Universal Disc Format)
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
VIDEO CD
(levyversiot
1.1 ja 2.0) /
Audio CD
CD-RW/CD-R
(äänitiedostot)
(MP3tiedostot)
(JPEGtiedostot)
”DVD-RW”-, ”DVD+RW”-, ”DVD+R”-,
”DVD VIDEO”- ja ”CD”-logot ovat tavaramerkkejä.
Esimerkkejä levyistä, joita
tällä järjestelmällä ei voi
toistaa
Tällä järjestelmällä ei voi toistaa seuraavia
levyjä:
• CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt, jotka on
tallennettu muodossa, jota ei löydy sivulta 6
• PHOTO CD -muodossa tallennetut CD-ROMlevyt
• CD-Ekstra-levyjen dataosat
• DVD Audio -levyt
• Super Audio CD
• DATA DVD -levyt, jotka eivät sisällä MP3ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai DivXvideotiedostoja*.
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
• DVD-RAM-levyt
Tässä järjestelmässä ei voi myöskään toistaa
seuraavia levyjä:
• DVD VIDEO -levyt, joissa on poikkeava
aluekoodi (sivut 7, 75)
• levyt, joiden muoto on poikkeuksellinen
(esim. kortti, sydän)
6FI
• levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai tarroja
• levyt, joissa on jäljellä teipin tai tarran liimaa
Huomautuksia CD-R-, CD-RW-,
DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja
DVD+RW-levyistä
Joissakin tapauksissa CD-R-, CD-RW-, DVDR-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD+RW-levyjä ei
voida toistaa tällä laitteella levyn
tallennuslaadun tai fyysisen kunnon vuoksi tai
tallennuslaitteen ja tallennusohjelman
ominaisuuksien vuoksi.
Levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty
oikein. Lisätietoa saat tallennuslaitteen
käyttöohjeista.
Huomaa, että jotkin toistotoiminnot eivät ehkä
toimi joidenkin DVD+RW- tai DVD+R-levyjen
kanssa, vaikka ne olisi viimeistelty oikein.
Katso levyä normaalilla toistolla tällaisessa
tapauksessa. Joitakin Packet Write -muotoisia
DATA CD- ja DATA DVD -levyjä ei voi
myöskään toistaa.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut musiikkilevyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CDstandardin mukaisia eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
DualDisc-levyjä koskeva
huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
Tietoja Multi Session CD levyistä
• Tämä järjestelmä toistaa Multi Session -tilassa
tallennetut CD-levyt, jos ensimmäisessä
istunnossa on tallennettu MP3-ääniraita.
Tällöin järjestelmä toistaa myös
myöhemmissä istunnoissa tallennetut MP3ääniraidat.
• Tämä järjestelmä toistaa Multi Session -tilassa
tallennetut CD-levyt, jos ensimmäisessä
istunnossa on tallennettu JPEG-kuvatiedosto.
Tällöin järjestelmä toistaa myös
myöhemmissä istunnoissa tallennetut JPEGkuvatiedostot.
• Jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu
ääniraitoja ja kuvia musiikki-CD- tai videoCD-muotoon, järjestelmä toistaa vain
ensimmäisessä istunnossa tallennetut tiedot.
Aluekoodi
Tämän järjestelmän takaosaan on merkitty
aluekoodi, ja sillä voi toistaa ainoastaan sellaisia
DVD-levyjä, joissa on sama aluekoodi.
Tällä laitteella voi toistaa myös sellaisia DVD
VIDEO -levyjä, joissa on merkintä ALL .
Jos yrität toistaa muita DVD VIDEO -levyjä,
television kuvaruutuun tulee teksti [Aluekoodit
rajoittavat tämän levyn toistoa.].
Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin DVD
VIDEO -levyistä, joiden käyttöä aluekoodit silti
rajoittavat.
Huomautus DVD- ja VIDEO CD
-levyjen toistotoiminnoista
Ohjelmien tuottajat ovat voineet tarkoituksella
asettaa tietyt DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoiminnot toimimaan tietyllä tavalla.
Koska tämä laite toistaa DVD- ja VIDEO CD
-levyt sen mukaan, mitä levylle on tallennettu,
kaikki toistotoiminnot eivät välttämättä ole
käytettävissä. Katso lisätietoja DVD- ja VIDEO
CD -levyjen mukana tulleista käyttöohjeista.
7FI
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien
suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota
suojaavat Yhdysvalloissa myönnetyt patentit ja
muut immateriaalioikeudet. Tämän
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun
tekniikan käyttäminen edellyttää Macrovisionin
lupaa, ja tekniikka on tarkoitettu vain
kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön,
ellei Macrovision ole nimenomaan myöntänyt
tätä laajempaan käyttöön oikeuttavaa lupaa.
Järjestelmän purkaminen ja aukikoodaus on
kielletty.
Tässä laitteessa on Dolby* Digital, mukautuva
tilaäänidekooderimatriisi Dolby Pro Logic (II)
sekä DTS** Digital Surround System.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu DTS, Inc:n lisenssillä.
”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat DTS, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
8FI
Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Voit ohjata järjestelmän toimintoja mukana toimitettavalla kaukosäätimellä. Aseta kaksi R6 (koko AA)
-paristoa paristolokeroon niin, että niiden 3- ja #-navat tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien
merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se järjestelmässä olevaan kaukosäätimen
tunnistimeen .
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena olla
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen
paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.
9FI
Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –
Katso lisätietoja pakkauksen avaamisesta kohdasta Tekniset tiedot, sivulla 74.
Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –
Vaihe 1: Järjestelmän ja television kytkeminen
Seuraava kytkentä on järjestelmän ja television välinen kytkentä.
Katso alla olevaa kytkentäkaaviota ja lue lisätietoja seuraavien sivujen vaiheista 1 - 4.
Etukaiutin (R)
Etukaiutin (L)
Keskikaiutin
AM-kehäantenni
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
SUBWOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
Virtajohto
FM-johtoantenni
Televisio
Bassokaiutin
Surround-kaiutin (L)
Surround-kaiutin (R)
: Signaalin kulkusuunta
10FI
1 Kaiuttimien kytkeminen
Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –
Tarvittavat kaapelit
Kaiutinjohtojen liittimen ja holkin väri on sama kuin johtojen kohdeliitäntöjen väri.
Harmaa
SPEAKER-liitäntään
(+)
(–)
Värillinen holkki
Musta
• Pidä huolta siitä, että kaiutinjohdon eriste ei joudu SPEAKER-liitäntään.
Kaiuttimien oikosulun estäminen
Jos kaiuttimet joutuvat oikosulkuun, järjestelmä voi vioittua. Voit estää oikosulun noudattamalla
seuraavia varotoimia kaiuttimia kytkiessäsi: varmista, että kaiutinjohdon paljas osa ei pääse
koskettamaan muita kaiutinliitäntöjä tai toisten kaiutinjohtojen paljaita osia, kuten alla on kuvattu.
Kaiutinjohdon paljas osa koskettaa toista
kaiutinliitäntää.
Kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat
toisiaan, koska eristettä on poistettu liiaksi.
Kun olet liittänyt kaikki osat, kaiuttimet ja virtajohdon, tarkasta testiäänen avulla, että kaikki kaiuttimet
on liitetty oikein. Lisätietoja testiäänen kuuntelemisesta on sivulla 66.
Jos jostakin kaiuttimesta ei kuulu ääntä testiääntä toistettaessa tai testiääni kuuluu jostakin muusta
kaiuttimesta kuin siitä, jonka nimi näkyy asetusnäytössä, kaiutin saattaa olla oikosulussa. Jos näin käy,
tarkasta kaiuttimen kytkennät.
• Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin liitäntöihin: 3 liitäntään 3 ja # liitäntään #. Jos johdot on kytketty
väärin päin, bassoääni puuttuu ja ääni voi olla vääristynyttä.
11FI
Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –
2 Television kytkeminen
Tarvittavat kaapelit
SCART (EURO AV) -kaapeli (lisävaruste)
.
Kytke SCART (EURO AV) -kaapeli järjestelmän EURO AV T OUTPUT (TO TV) -liitäntään.
Kun käytät SCART (EURO AV) -kaapelia, tarkista, että televisio on yhteensopiva S video- tai RGBsignaalien kanssa. Jos televisio on yhteensopiva S video -signaalin kanssa, vaihda television tulotilaksi
RGB-signaali. Katso kytkettävän television käyttöohjetta.
• Jos haluat kuulla 2-kanavaisen lähteen televisio- tai stereoäänen 6 kaiuttimesta, valitse ”Dolby Pro Logic”-, ”Dolby
Pro Logic II MOVIE”- tai ”Dolby Pro Logic II MUSIC” -äänikenttä (sivu 23).
3 Antennin kytkeminen
AM-kehäantennin kytkeminen
Antennin muoto ja pituus on suunniteltu AM-signaalien vastaanottoa varten. Älä pura antennia tai kääri
sitä kerälle.
1
2
3
Irrota ainoastaan kehys muovitelineestä.
Asenna AM-kehäantenni.
Kytke johdot AM-antennin liitäntöihin.
Johdon (A) tai johdon (B) voi kytkeä kumpaan tahansa liitäntään.
Kytke johto pitäen samalla liitännän
painiketta alas painettuna.
A
B
Työnnä näin
syvälle.
• Älä aseta AM-kehäantennia järjestelmän tai muiden AV-laitteiden läheisyyteen, sillä se voi aiheuttaa
häiriöitä.
• Etsi paras kuuluvuus suuntaamalla AM-kehäantennia eri suuntiin.
12FI
4
Tarkista, että AM-kehäantenni on kunnolla kytketty, vetämällä siitä kevyesti.
FM-johtoantennin kytkeminen
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
tai
COAXIAL FM 75 Ω -liitäntä
COAXIAL FM 75 Ω -liitäntä
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
• Jos FM-antennin kuuluvuus on huono, liitä laite FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (lisävaruste) alla
olevan kuvan mukaisesti.
Järjestelmä
FM-ulkoantenni
4 Virtajohdon kytkeminen
Ennen kuin kytket järjestelmän virtajohdon pistorasiaan, kytke järjestelmän kaiuttimet.
13FI
Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –
Kytke FM-johtoantenni COAXIAL FM 75 Ω -liitäntään.
Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –
Vaihe 2: Järjestelmän
sijoittaminen
Kaiuttimien sijoittaminen
Bassokaiutinta lukuun ottamatta kaikkien
kaiuttimien tulisi sijaita yhtä kaukana
kuuntelupaikasta (A), jotta surroundäänentoisto olisi paras mahdollinen.
Tätä järjestelmää käytettäessä keskikaiuttimen
voi kuitenkin sijoittaa jopa 1,6 metriä lähemmäs
(B) ja surround-kaiuttimet jopa 5,0 metriä
lähemmäs (C) kuuntelupaikkaa.
Etukaiuttimet voi sijoittaa 1,0 - 7,0 metrin (A)
etäisyydelle kuuntelupaikasta.
Vaihe 3: Pika-asennus
Noudattamalla alla mainittuja ohjeita voit ottaa
järjestelmän käyttöön tekemällä
mahdollisimman vähän muutoksia.
"/1
C/X/x/c,
DISPLAY
Sijoita kaiuttimet seuraavan kuvan mukaisesti:
1
2
Kytke televisioon virta.
Paina [/1.
• Varmista, että toimintoasetus on ”DVD”
(sivu 19).
3
• Älä sijoita kaiuttimia kaltevalle alustalle.
• Älä sijoita kaiuttimia paikkaan, joka on
– erityisen kuuma tai kylmä
– pölyinen tai likainen
– erityisen kostea
– alttiina tärinälle
– alttiina suoralle auringonvalolle.
• Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa, kuten
silmälasien puhdistusliinaa.
• Älä käytä puhdistusliinoja, -jauhetta tai liuottimia,
kuten alkoholia tai bensiiniä.
• Kaiuttimien paikkoja muutettaessa on suositeltavaa
muuttaa myös asetuksia. Lisätietoja on kohdassa
”Huoneen surround-äänen optimoiminen” (sivu 59).
14FI
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän signaali näkyy
television kuvaruudussa.
Kuvaruudun alareunassa näkyy [Käynnistä
PIKA-ASENNUS painamalla [ENTER]].
Jos tämä ilmoitus ei tule näkyviin, palaa
pika-asennusnäyttöön ja tee toiminto
uudelleen (sivu 16).
4
Paina
asettamatta levyä.
Kuvaruutunäytöissä käytettävän kielen
asetusnäyttö tulee näkyviin.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
ENGLANTI
ENGLANTI
RANSKA
ESPANJA
PORTUGALI
5
Valitse kieli X/x-painikkeilla.
6
Paina
.
Esiin tulee liitettävän television
kuvasuhteen asetusnäyttö.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
.
Esiin tulee kaiuttimien etäisyyksien
asetusnäyttö.
KAIUTINASETUKSET
YHTEYS:
ETÄISYYS:
TASO(EDESSÄ):
TASO(SURROUND):
EI KÄYT.
TESTIÄÄNI:
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
11 Valitse etukaiuttimen etäisyys
kuuntelupaikasta X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
7
Valitse televisiota vastaava asetus X/xpainikkeilla.
x Laajakuvatelevisio tai normaali 4:3kuvasuhteen televisio laajakuvatilassa
[16:9] (sivu 63)
x Normaali 4:3-kuvasuhteen televisio
[4:3 LETTER BOX] tai [4:3 PAN SCAN]
(sivu 63)
8
Paina
.
Esiin tulee kaiuttimien sijoittelun
asetusnäyttö.
9
Valitse kaiuttimien todellista sijoittelua
vastaava sijoittelukuva painamalla C/c.
Lisätietoja on kohdassa ”Huoneen
surround-äänen optimoiminen” (sivu 59).
KAIUTINASETTELU
VAKIO
Etukaiuttimien etäisyys kuuntelupaikasta
voidaan määrittää välille 1,0 - 7,0 metriä.
KAIUTINASETUKSET
YHTEYS:
ETÄISYYS:
TASO(EDESSÄ):
TASO(SURROUND):
EI KÄYT.
TESTIÄÄNI:
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
12 Valitse keskikaiuttimen etäisyys
kuuntelupaikasta X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Keskikaiuttimen etäisyys voidaan määrittää
enintään 1,6 metriä etukaiuttimia
lähemmäksi verrattuna kuuntelupaikkaan.
KAIUTINASETUKSET
YHTEYS:
ETÄISYYS:
TASO(EDESSÄ):
TASO(SURROUND):
EI KÄYT.
TESTIÄÄNI:
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
13 Valitse Surround-kaiuttimen etäisyys
kuuntelupaikasta X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Surround-kaiuttimien etäisyys voidaan
määrittää enintään 5,0 metriä etukaiuttimia
lähemmäksi verrattuna kuuntelupaikkaan.
Pika-asennus on tehty. Kaikki liitännät ja
asetukset on tehty.
15FI
Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –
Järjestelmä näyttää valikon ja tekstityksen
valitulla kielellä.
10 Paina
Käytön aloittaminen – PERUSTOIMET –
Poistuminen pika-asennuksesta
Videosignaalien lähetystavan
valinta
Paina
DISPLAY -painiketta missä tahansa
vaiheessa.
• Jos muutat kaiuttimien sijoittelua, nollaa
kaiutinasetukset. Lisätietoja on kohdassa ”Huoneen
surround-äänen optimoiminen” (sivu 59).
• Asetusten muuttamisesta on lisätietoja kohdassa
”Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 61).
Valitsee tavan, jolla videosignaali siirretään
järjestelmän takapaneelissa olevasta EURO AV
T OUTPUT (TO TV) -liitännästä.
FUNCTION
Pika-asennusnäyttöön
siirtyminen
1
VIDEO
FORMAT
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
1
2
PIKA
PIKA
MUKAUTETTU
NOLLAUS
BNR
3
Valitse [PIKA] X/x-painikkeilla ja paina
Esiin tulee pika-asennusnäyttö.
.
Valitse ”DVD” painamalla toistuvasti
FUNCTION.
Paina VIDEO FORMAT.
Näyttö muuttuu jokaisella VIDEO
FORMAT -painikkeen painalluksella
seuraavasti:
t LINE VIDEO
r
LINE RGB
• ”LINE VIDEO”: lähettää videosignaaleja.
• ”LINE RGB”: lähettää RGB-signaaleja.
• Jos televisio tue RGB-signaalien vastaanottoa,
television kuvaruudussa ei näy kuvaa, jos
valitset ”LINE RGB” -vaihtoehdon. Katso
lisätietoja television mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
16FI
Käytön aloittaminen – LISÄTOIMET –
Esittelyn keskeyttäminen
Esittelytilan ottaminen
käyttöön tai poistaminen
käytöstä
"/1
3
Paina toistuvasti X/x-painikkeita,
kunnes etupaneelin näyttöön tulee
”DEMO” ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• ”DEMO ON”: esittelytilan ottaminen
käyttöön.
• ”DEMO OFF”: esittelytilan poistaminen
käytöstä.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Paina SYSTEM MENU.
4
Paina
.
Asetus on tehty.
5
Paina SYSTEM MENU.
Käytön aloittaminen – LISÄTOIMET –
1
2
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Kun virtajohto on liitetty, esittely alkaa
etupaneelin näytössä. Kun painat
kaukosäätimen "/1 -painiketta, esittely lakkaa.
• Järjestelmän "/1-painikkeen painaminen ei lopeta
esittelyä.
• Kun otat esittelytilan käyttöön järjestelmävalikossa,
esittely ei lakkaa vaikka painat kaukosäätimen "/1painiketta. Voit keskeyttää esittelyn poistamalla
esittelytilan käytöstä ja painamalla sitten
kaukosäätimen "/1-painiketta. Kun esittelytila on
pois käytöstä, järjestelmän valmiustilan virrankulutus
pienenee.
• Jos järjestelmän oletusasetukset ovat käytössä
(esimerkiksi, jos on käytetty ”COLD RESET”
-toimintoa (sivu 67)), voit poistaa esittelyn käytöstä
painamalla kaukosäätimen "/1-painiketta. Muutoin
esittelyn voi lopettaa valitsemalla ”DEMO”asetukseksi ”DEMO OFF”.
17FI
Muut kaiuttimet
Kaiuttimien asentaminen
seinälle
Voit asentaa kaiuttimet myös seinälle.
Kaiuttimien asentaminen
seinälle
1
Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka
sopivat kaiuttimien takana oleviin
reikiin. Katso alla olevia kuvia.
6 - 9 mm
3
Ripusta kaiuttimet ruuvien varaan.
5 mm
4 mm
10 mm
30 mm
5 mm
Kaiuttimen takana
oleva reikä
10 mm
2
Kaiuttimen takaosa
Kiinnitä ruuvit seinään.
Keskikaiutin
160 mm
7 - 9 mm
18FI
• Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja.
Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä
ruuvit lujasti levyn takana olevaan koolinkiin.
Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle seinälle,
joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
• Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja
käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
• Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista,
jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, heikosta
seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä
kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.
5
Aseta levy laitteeseen.
Aseta levykelkkaan yksi levy ja paina A.
Perustoiminnot
Levyjen toistaminen
"/1
A
H FUNCTION
• Jos toistettavana on 8 cm:n levy, aseta se
levykelkan sisimpään kehään. Varmista, että
levy ei ole vinossa.
• Älä paina levykelkkaa väkisin kiinni sormella,
sillä tämä voi vioittaa järjestelmää.
• Älä aseta kelkkaan enempää kuin yksi levy.
Levykelkka
6
Z
"/1
FUNCTION
MUTING
VOLUME +/–
/
Paina H.
Järjestelmä aloittaa toiston (jatkuvan
toiston).
Säädä järjestelmän äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuuden taso näkyy
televisioruudussa ja etupaneelin näytössä.
• Äänenvoimakkuuden taso ei ehkä näy
televisioruudussa järjestelmän tilan mukaan.
Virransäästö valmiustilassa
./>
Paina "/1, kun järjestelmä käynnistyy. Voit
poistua valmiustilasta painamalla "/1 kerran.
H
x
Lisätoiminnot
X
Joidenkin DVD VIDEO- tai VIDEO CD
-levyjen kohdalla toiminnoissa voi olla eroja tai
rajoituksia.
Katso lisätietoja levyn mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
1
2
3
Toiminto
Paina
Pysäytys
x
Tauko
X
Toiston jatkaminen tauon
jälkeen
X tai H
Siirtyminen seuraavaan
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen
> (ei JPEG)
Valitse televisiosta tätä järjestelmää
vastaava tuloliitäntä.
Paina "/1.
Paluu edelliseen jaksoon,
raitaan tai kohtaukseen
. (ei JPEG)
Kytke televisioon virta.
Järjestelmään kytkeytyy virta.
Jos järjestelmän tila-asetuksena ei ole
”DVD”, valitse ”DVD” painamalla
FUNCTION.
4
Paina A.
19FI
Perustoiminnot
Äänenvoimakkuuden säätö
Perustoiminnot
Toiminto
Paina
Äänen tilapäinen mykistys
MUTING. Voit
peruuttaa mykistyksen
painamalla painiketta
uudelleen tai
säätämällä
äänenvoimakkuutta
painikkeella VOLUME
+.
Toiston pysäyttäminen ja
levyn poistaminen
Kaukosäätimen Zpainiketta tai
järjestelmän Apainiketta.
Edellisen kohtauksen
uudelleentoisto*
(välitön
uudelleentoisto) toiston
aikana.
Nykyisen kohtauksen
hetkellinen pikasiirto
eteenpäin**
(välitön
siirto eteenpäin) toiston
aikana.
* Vain DVD VIDEO-, DVD-RW- tai DVD-R-levyt.
Painiketta voi käyttää muiden paitsi DivXvideotiedostojen kanssa (ei koske IsossaBritanniassa ja Pohjois-Amerikassa myytäviä
malleja).
** Vain DVD VIDEO-, DVD-RW-, DVD-R-,
DVD+RW- ja DVD+R-levyt. Painiketta voi käyttää
muiden paitsi DivX-videotiedostojen kanssa (ei
koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja).
• Välitöntä uudelleentoistoa tai välitöntä siirtymistä
eteenpäin ei ehkä voi käyttää kaikissa kohtauksissa.
Radion tai muiden
laitteiden äänen
toistaminen
FUNCTION
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Kytketyn laitteen
valitseminen
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näyttöön tulee haluamasi
toiminnon nimi.
Järjestelmän toimintatila vaihtuu seuraavasti
painettaessa FUNCTION:
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t …
20FI
Kytkettyjen laitteiden äänen
tulotason muuttaminen
1
2
3
4
Voit kuunnella television ääntä kaikista
järjestelmän kaiuttimista.
Lisätietoja on kohdassa ”Vaihe 1: Järjestelmän
ja television kytkeminen” (sivu 10).
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TV”.
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee
”ATTENUATE” ja paina sitten
FUNCTION
SOUND
FIELD
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• ”ATT ON”: vaimentaa äänen tulotason.
Äänen tulotaso muuttuu.
• ”ATT OFF”: normaali äänen tulotaso.
5
Paina
.
Asetus on tehty.
6
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TV”.
Paina toistuvasti SOUND FIELD,
kunnes haluamasi äänikenttä näkyy
etupaneelin näytössä.
Jos haluat kuunnella television ääntä tai 2kanavaisen signaalilähteen stereoääntä
kuudesta kaiuttimesta, valitse äänikentäksi
”PRO LOGIC”, ”PLII MOVIE” tai ”PLII
MUSIC”.
Lisätietoja äänikentistä on sivulla 23.
21FI
Perustoiminnot
Television äänessä voi ilmetä häiriöitä, kun
televisio on kytketty takapaneelin EURO AV
T OUTPUT (TO TV) -liitäntään. Kyseessä ei
ole vika vaan ilmiö, joka voi aiheutua
kytkettävästä televisiosta.
Voit estää tämän muuttamalla
äänenvoimakkuuden tulotasoa.
Television äänen
toistaminen kaikista
kaiuttimista
Elokuva- tai musiikkitilan
valitseminen
Perustoiminnot
Voit valita elokuville tai musiikille sopivan
äänitilan.
MOVIE/
MUSIC
Paina toiston aikana MOVIE/MUSIC.
Paina toistuvasti MOVIE/MUSIC, kunnes
haluamasi tilan ilmaisin syttyy etupaneelin
näytössä. Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• AUTO: valitsee tilan automaattisesti ja tuottaa
äänen levyn ominaisuuksien mukaan.
• MOVIE: tuottaa elokuviin soveltuvan äänen.
• MUSIC: tuottaa musiikin kuunteluun
soveltuvan äänen.
• Kun elokuva- tai musiikkitila on valittuna,
etupaneelin näytössä lukee ”MOVIE” tai ”MUSIC”.
Jos etupaneelin näytössä ei näy ”MOVIE” eikä
”MUSIC” vaihtoehtoa, valittuna on ”AUTO”.
22FI
Alkuperäisen äänen
automaattinen toisto
Äänen säätäminen
Tilaäänen toistaminen
äänikentän avulla
SOUND
FIELD
Koodauksen automaattinen purkutoiminto
tunnistaa automaattisesti laitteeseen tulevan
äänisignaalin tyypin (Dolby Digital, DTS tai
tavallinen 2-kanavainen stereo) ja purkaa
koodauksen tarvittaessa. Tässä toimintatilassa
laite toistaa äänen niin kuin se on tallennettu ja
koodattu lisäämättä mitään tehosteita
(esimerkiksi kaikua).
Jos matalataajuisia signaaleja (esimerkiksi
Dolby Digital LFE) ei ole, laite kuitenkin luo
matalataajuisen signaalin bassokaiutinta varten.
Äänen toistaminen useiden
kaiuttimien kautta
Äänen säätäminen
Surround-äänentoiston käyttäminen käy
helposti valitsemalla jokin järjestelmän
esiohjelmoiduista äänikentistä. Voit nauttia
elokuvateatterin äänentoistosta kotonasi.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Tässä tilassa voit toistaa levyjen äänen useiden
kaiuttimien kautta.
• Lähteestä riippuen ääntä ei toisteta kaikista
kaiuttimista.
Paina SOUND FIELD.
Paina toistuvasti SOUND FIELD, kunnes
haluamasi äänikenttä näkyy etupaneelin
näytössä.
Kaikki äänikentät
Äänikenttä
Näyttö
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
2-kanavaisten äänilähteiden,
kuten CD-levyjen, toistaminen
5.1-kanavaisina
x Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic luo 2-kanavaisista lähteistä
viisi lähtökanavaa. Pro Logic -tila purkaa
tulosignaalin ja lähettää signaalin etu-, keski- ja
surround-kaiuttimiin. Surround-kanava on
tällöin monofoninen.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II luo 2-kanavaisista lähteistä
viisi taajuuskaistaltaan täyttä lähtökanavaa.
Tämän muunnoksen suorittaa pitkälle kehitetty,
erittäin laadukas tilaäänidekooderimatriisi, joka
käyttää alkuperäisen äänitteen
tilaääniominaisuuksia lisäämättä mukaan uusia
ääniä tai värittämättä ääntä.
23FI
• Kun tulosignaali on peräisin monikanavaisesta
lähteestä, Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC -tila poistetaan käytöstä ja
monikanavainen lähde toistetaan suoraan.
• Kun tulosignaali sisältää kaksikielisen lähetysäänen,
Dolby Pro Logic ja Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC eivät ole käytettävissä.
Pelkän etukaiuttimen ja
bassokaiuttimen käyttäminen
x 2 CHANNEL STEREO
Tässä tilassa ääni kuuluu vasemmasta ja
oikeasta etukaiuttimesta sekä bassokaiuttimesta.
Tavallisten 2-kanavaisten stereolähteiden ääni
ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan.
Monikanavaiset tilaäänitallenteet yhdistetään
kaksikanavaisiksi.
Tässä toimintatilassa voit toistaa mitä tahansa
äänilähdettä käyttämällä vain vasenta ja oikeaa
etukaiutinta sekä bassokaiutinta.
Surround-tehosteiden
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti SOUND FIELD, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”A.F.D. STD” tai
”2CH STEREO”.
24FI
Vastakkainen suunta
Levyjen eri toistotoiminnot
×2b t 1m t 2m t 3m
Tietyn kohdan etsiminen
levyltä
3m (vain DVD VIDEO-levyt, DVD-VR-tila, DivXvideo* ja VIDEO CD -levyt)
×2b (vain DVD VIDEO -levyt)
(haku, hidastettu toisto, ruudun
pysäytys)
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Toisto nopeutuu jokaisella painalluksella.
• Kaikkien DVD-levyjen sekä DivX-video-* ja
VIDEO-CD-levyjen kanssa ei voi käyttää kaikkia
tässä mainittuja toimintoja.
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Kohdan haku nopeasti
pikasiirrolla eteen- tai
taaksepäin (haku)
(ei koske JPEG-tiedostoja)
Paina levyn toiston aikana /m tai M/ .
Kun löydät haluamasi kohdan, palaa normaaliin
nopeuteen painamalla H. Toistonopeus
muuttuu aina, kun painat /m tai M/ .
Aina kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu
alla kuvatulla tavalla. Todelliset nopeudet
voivat vaihdella eri levyillä.
Toistosuunta
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (vain DVD VIDEO-levyt, DVD-VR-tila, DivXvideo* ja VIDEO CD -levyt)
×2B (vain DVD VIDEO- ja CD-levyt)
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Katselu ruutu kerrallaan
(hidastettu toisto)
(vain DVD VIDEO-levyt, DVD-R-levyt,
DVD-RW-levyt, DivX-video* ja VIDEO
CD-levyt)
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Paina /m- tai M/ , kun järjestelmä on
taukotilassa. Voit palata normaaliin
toistonopeuteen painamalla H. Toistonopeus
muuttuu aina, kun painat /m tai M/
hidastetun toiston aikana. Käytettävissä on kaksi
nopeutta. Jokaisella painalluksella ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
Levyjen eri toistotoiminnot
Voit etsiä nopeasti haluamasi kohdan levyltä
tarkkailemalla kuvaa tai toistamalla levyä
hitaasti.
Toistosuunta
2
y1
Vastakkainen suunta (vain DVD VIDEO-levyt)
2
y1
Toisto ruutu kerrallaan
(ruudun pysäytys)
(vain DVD VIDEO-levyt, DVD-R-levyt,
DVD-RW-levyt, DivX-video* ja VIDEO
CD-levyt)
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Kun järjestelmä on taukotilassa, voit siirtyä
seuraavaan ruutuun painamalla
(askellus). Voit siirtyä edelliseen ruutuun
painamalla
(askellus) (vain DVD
VIDEO-, DVD-R- ja DVD-RW-levyt). Voit
palata normaaliin toistoon painamalla Hpainiketta.
25FI
• Et voi etsiä pysäytyskuvaa DVD-R- tai DVD-RWlevyltä VR-tilassa.
• DATA CD- ja DATA DVD -levyillä tämä toiminto
on käytettävissä ainoastaan DivX-videotiedostojen
yhteydessä (ei koske Isossa-Britanniassa ja PohjoisAmerikassa myytäviä malleja).
Nimikkeen, jakson,
raidan, kohtauksen tai
muun kohteen etsiminen
Voit hakea DVD-levyltä nimikkeen tai jakson ja
VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD
-levyltä raidan, indeksin tai kohtauksen. Koska
levyn nimikkeille ja raidoille on annettu
yksilölliset numerot, voit valita haluamasi
nimikkeen tai raidan antamalla sen numeron.
Voit etsiä kohtauksen myös antamalla
aikakoodin.
1
Paina
DISPLAY. (Paina
DISPLAY
kahdesti, jos toistat JPEGkuvatiedostoja sisältäviä DATA CD- tai
DATA DVD -levyjä.)
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
Valitse hakutapa X/x-painikkeilla.
Näytössä näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat
eri levyjen mukaan.
[NIMIKE], [RAITA],
[KOHTAUS]
[JAKSO], [INDEKSI]
[AIKA/TEKSTI]
Valitse [AIKA/TEKSTI], jos haluat hakea
aloituskohdan antamalla aikakoodin.
[RAITA]
[ALBUMI]
[TIEDOSTO]
Esimerkki: Kun valitset vaihtoehdon
[JAKSO],
[** (**)] valitaan (** tarkoittaa numeroa).
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee
nimikkeiden, jaksojen, raitojen, indeksien,
kohtausten, albumien tai tiedostojen
kokonaismäärän.
26FI
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Valittu rivi
3
Paina
.
[** (**)] muuttuu muotoon [– – (**)].
4
• Et voi hakea kohtausta DVD+RW-levyltä aikakoodin
avulla.
DVD VIDEO
Valitse X/x-painikkeilla tai
numeropainikkeilla sen nimikkeen,
jakson, raidan, indeksin, kohtauksen
jne. numero, jonka haluat hakea.
Levyjen eri toistotoiminnot
12(27)
(34)
T
1:32:55
• Kun ohjausvalikkonäyttö ei ole käytössä, voit hakea
jaksoa (DVD VIDEO-, DVD-R- ja DVD-RW-levyt),
raitaa (VIDEO CD- ja CD-levyt) tai tiedostoa*
(DATA CD- ja DATA DVD -levyt (DivX-video))
painamalla numeropainikkeita ja
-painiketta.
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Jos teet virheen
Peruuta numero painamalla CLEAR ja
valitse sitten toinen numero.
5
Paina
.
Järjestelmä aloittaa toiston valitsemastasi
numerosta.
Kohtauksen haku aikakoodin
avulla (vain DVD VIDEO-levyt ja
DVD-VR-tila)
1
Valitse
2.
[AIKA/TEKSTI] vaiheessa
[T **:**:**] (parhaillaan toistettavan
nimikkeen toistoaika) valitaan.
2
Paina
.
[T **:**:**] muuttuu muotoon [T --:--:--].
3
Syötä aikakoodi numeropainikkeiden avulla
ja paina
.
Jos esimerkiksi haluat hakea kohtauksen, joka
on 2 tuntia, 10 minuuttia ja 20 sekuntia
alkukohdan jälkeen, anna aika [2:10:20].
27FI
Kohtauksen haku
Toiston jatkaminen
kohdasta, johon levy
pysäytettiin
(kuvanavigointi)
Voit jakaa television kuvaruudun 9 osaan ja
paikantaa haluamasi kohtauksen nopeasti.
1
Paina PICTURE NAVI -painiketta
toiston aikana.
Esiin tulee seuraava näyttö.
JAKSOJEN NÄYTTÖ
2
ENTER
Valitse vaihtoehto painamalla
toistuvasti PICTURE NAVI.
• [NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ] (vain DVD
VIDEO -levyt)
• [JAKSOJEN NÄYTTÖ] (vain DVD
VIDEO -levyt)
• [RAITOJEN NÄYTTÖ] (vain VIDEO
CD- ja Super VCD -levyt)
3
Paina
.
Esiin tulee kunkin nimikkeen, jakson tai
raidan ensimmäinen kohtaus seuraavasti:
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valitse nimike, jakso tai raita C/X/x/cpainikkeilla ja paina
.
Järjestelmä aloittaa toiston valitsemastasi
kohtauksesta.
Paluu normaaliin toistotilaan
asetuksen aikana
Paina O RETURN.
• Kaikilla levyillä ei ehkä voi valita kaikkia
vaihtoehtoja.
28FI
(toiston jatkaminen)
Kun pysäytät levyn, järjestelmä tallentaa
muistiin kohdan, jossa painat x-painiketta, ja
etupaneelin näyttöön tulee ”RESUME”. Jos et
poista levyä, toiston jatkamistoiminto toimii,
vaikka siirrät järjestelmän valmiustilaan
painamalla "/1-painiketta.
1
Kun levyä toistetaan, voit keskeyttää
toiston painamalla x.
Etupaneelin näytössä lukee ”RESUME”.
Jos ”RESUME”-teksti ei tule näyttöön,
toiston jatkamistoiminto ei ole
käytettävissä.
2
Paina H.
Järjestelmä aloittaa toiston kohdasta, jossa
pysäytit levyn vaiheessa 1.
• Keskeytyskohta voi olla sellainen, että levyn toisto ei
jatku täsmälleen samasta paikasta.
• Toiston jatkamiskohta voi nollautua, jos
– poistat levyn.
– järjestelmä siirtyy valmiustilaan (vain DATA CDja DATA DVD -levyt).
– muutat asetusnäytön asetuksia tai nollaat ne.
– muutat käytönvalvontatasoa.
– vaihdat toiminnon painamalla FUNCTION.
– irrotat virtajohdon.
• Jos käytössä on DVD-R-, DVD-RW- (VR-tila),
VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD-levy,
järjestelmä muistaa toiston jatkamiskohdan.
• Toiston jatkamistoiminto ei toimi ohjelmoidun
toiston tai satunnaistoiston aikana.
• Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein kaikkien levyjen
kohdalla.
• Jos haluat jatkaa toistoa levyn alusta, paina kahdesti
x ja paina sitten H.
Aiemmin käytössä olleen levyn
toistaminen toiston
jatkamistoiminnon avulla
(monilevyinen toiston
jatkaminen)
(vain DVD VIDEO- tai VIDEO CD -levyt)
(ohjelmoitu toisto)
Voit toistaa levyn sisältöä haluamassasi
järjestyksessä luomalla oman ohjelman, jossa
levyn raidat on järjestetty uudelleen. Voit
ohjelmoida enintään 99 raitaa.
1
DISPLAY.
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
Valitse painikkeilla X/x
[OHJELMOITU] ja paina sitten
.
Esiin tulee [OHJELMOITU]-valikko.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
• Jos haluat jatkaa toistoa levyn alusta, paina kahdesti
x ja paina sitten H.
• Jos [MUKAUTETUT ASETUKSET] -näytön
[MONILEVY TOISTONJTK] -asetuksena on [EI
KÄYT.] (sivu 64), jatkamiskohta nollautuu, kun
muutat toimintoa painamalla FUNCTION.
Paina
3
Levyjen eri toistotoiminnot
Tämä järjestelmä tallentaa muistiin jopa 40
levyn pysäytyskohdat ja jatkaa toistoa, kun
asetat seuraavan kerran saman levyn
järjestelmään. Jos tallennat 41. levyn toiston
jatkamiskohdan, järjestelmä poistaa
ensimmäisen levyn toiston jatkamiskohdan.
Tämä toiminto otetaan käyttöön valitsemalla
[MUKAUTETUT ASETUKSET] -näytössä
[MONILEVY TOISTONJTK] -asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ]. Lisätietoja on kohdassa
”[MONILEVY TOISTONJTK] (vain DVD
VIDEO- ja VIDEO CD -levyt)” (sivu 64).
Raitojen ohjelmointi
Valitse painikkeilla X/x [ASETA t] ja
paina sitten
.
Näytössä näkyy [RAITA], kun toistettavana
on VIDEO CD- tai CD-levy.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. RAITA
2. RAITA – –
3. RAITA – –
4. RAITA – –
5. RAITA – –
6. RAITA – –
7. RAITA – –
Levylle tallennetut
raidat
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Ohjelmoitujen
raitojen kokonaisaika
29FI
4
Paina c.
Kohdistin siirtyy raitariville [T] (kohtaan
[01] tässä tapauksessa).
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. RAITA – –
2. RAITA – –
3. RAITA – –
4. RAITA – –
5. RAITA – –
6. RAITA – –
7. RAITA – –
5
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Valittu raita
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. RAITA
02
––
2. RAITA
––
3. RAITA
––
4. RAITA
––
5. RAITA
––
6. RAITA
––
7. RAITA
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
06
Ohjelmoitujen raitojen kokonaisaika
Voit ohjelmoida muita raitoja
toistamalla vaiheita 4 - 5.
Ohjelmoidut raidat näkyvät valitussa
järjestyksessä.
7
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla H.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Kun ohjelmoitu toisto loppuu, voit aloittaa
saman ohjelman uudelleen painamalla H.
Paluu normaaliin toistotilaan
Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa
3. Voit toistaa saman ohjelman uudelleen
valitsemalla [KÄYTÖSSÄ] vaiheessa 3 ja
painamalla .
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
30FI
1
Tee kohdassa ”Raitojen ohjelmointi”
mainitut vaiheet 1 - 3.
2
Valitse muutettavan tai peruutettavan raidan
ohjelmanumero X/x-painikkeilla.
Jos haluat poistaa raidan ohjelmasta, paina
CLEAR.
3
Tee ohjelmointi uudelleen vaiheessa 5
kuvatulla tavalla.
Voit peruuttaa ohjelman valitsemalla
vaihtoehdon [--] kohdasta [T] ja painamalla
sitten
.
Valitse ohjelmoitava raita.
Valitse esimerkiksi raita [02].
Valitse [02] kohdasta [T] X/x-painikkeilla
ja paina sitten .
6
Ohjelman muuttaminen tai
peruuttaminen
Kaikkien ohjelmoitujen raitojen
peruuttaminen
1
Tee kohdassa ”Raitojen ohjelmointi”
mainitut vaiheet 1 - 3.
2
3
Paina X ja valitse [KAIKKI TYHJENNETTY].
Paina
.
Toistaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
• Myös jo toistetut raidat valitaan satunnaisessa
järjestyksessä.
4
Paina
.
Satunnaistoisto alkaa.
Paluu normaaliin toistotilaan
(satunnaistoisto)
Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa
3.
Voit määrittää, että järjestelmä toistaa raitoja
”satunnaisesti”. Kun käytät tätä toimintoa
uudelleen, ”satunnaistoiston” järjestys voi olla
uusi.
1
Paina toiston aikana
DISPLAY.
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
Valitse
[SATUNNAIS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [SATUNNAIS]-valikko.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää PBC-toiminnoilla
varustettujen VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen
kanssa.
Levyjen eri toistotoiminnot
• Sama kappale saatetaan toistaa uudelleen MP3toiston aikana.
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
EI KÄYT.
EI KÄYT.
RAITA
3
Valitse haluamasi vaihtoehto X/xpainikkeilla.
x Toistettaessa VIDEO CD- tai CDlevyä
• [RAITA]: levyn raitojen satunnaistoisto.
x Kun ohjelmoitu toisto on käytössä
• [KÄYTÖSSÄ]: ohjelmoidun toiston
raitojen satunnaistoisto.
x Toistettaessa DATA CD -levyä (ei
koske DivX-video*) tai DATA DVD
-levyä (ei koske DivX-video*)
• [ON (MP3)]: nykyisen levyn albumin
MP3-ääniraitojen satunnaistoisto. Jos
albumia ei ole valittu, toistetaan
ensimmäinen albumi satunnaisessa
järjestyksessä.
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja PohjoisAmerikassa myytäviä malleja.
31FI
x Toistettaessa DATA CD- tai DATA
DVD -levyä
Toistuva toistaminen
• [EI KÄYT.]: toistuva toisto ei ole
käytössä.
• [LEVY]: kaikkia levyn albumeita
toistetaan toistuvasti.
• [ALBUMI]: senhetkistä albumia
toistetaan toistuvasti.
• [RAITA] (vain MP3-ääniraidat):
senhetkistä raitaa toistetaan toistuvasti.
• [TIEDOSTO] (vain DivXvideotiedostot): kulloistakin tiedostoa
toistetaan toistuvasti.*
(toistuva toisto)
Voit toistaa toistuvasti kaikki levyllä olevat
nimikkeet, raidat tai albumit tai jonkin tietyn
nimikkeen, jakson, raidan tai albumin.
Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun
toiston yhdistelmää.
1
Paina toiston aikana
DISPLAY.
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja PohjoisAmerikassa myytäviä malleja.
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
Valitse
[TOISTUVA] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TOISTUVA]-valikko.
4
Paina
.
Vaihtoehto valitaan.
Paluu normaaliin toistotilaan
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
EI KÄYT.
EI KÄYT.
LEVY
RAITA
3
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
Valitse toiston kohde X/x-painikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
x Toistettaessa DVD VIDEO- tai DVDVR-levyä
• [EI KÄYT.]: toistuva toisto ei ole
käytössä.
• [LEVY]: kaikkia levyn nimikkeitä
toistetaan toistuvasti.
• [NIMIKE]: senhetkistä levyn nimikettä
toistetaan toistuvasti.
• [JAKSO]: senhetkistä jaksoa toistetaan
toistuvasti.
x Toistettaessa VIDEO CD- tai CDlevyä
• [EI KÄYT.]: toistuva toisto ei ole
käytössä.
• [LEVY]: kaikkia levyn raitoja toistetaan
toistuvasti.
• [RAITA]: senhetkistä raitaa toistetaan
toistuvasti.
32FI
Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa
3.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää PBC-toiminnoilla
varustettujen VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen
kanssa.
• Ääni on epätahdissa kuvan kanssa, jos toistetaan
DATA CD -tai DATA DVD -levyä, jonka MP3ääniraidan toistoaika ja JPEG-kuvatiedostojen
toistoaika poikkeavat toisistaan.
• Kun [TILA (MP3, JPEG)] -asetuksena on [KUVA
(JPEG)] (sivu 44), et voi valita [RAITA]vaihtoehtoa.
DVD-levyjen valikoiden
käyttäminen
1
Paina DVD TOP MENU tai DVD MENU.
Levyn valikko tulee television
kuvaruutuun.
Valikon vaihtoehdot vaihtelevat levyn
mukaan.
2
3
Jos toistettavan DVD VIDEO-, DATA CD- tai
DATA DVD -levyn (DivX-videotiedostot*)
ääni on tallennettu useissa äänimuodoissa
(PCM, Dolby Digital, MPEG-ääni tai DTS), voit
vaihtaa äänimuodon. Jos DVD VIDEO -levylle
on tallennettu monikielisiä raitoja, voit vaihtaa
myös kielen.
VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD
-levyjä toistettaessa voit valita oikean tai
vasemman kanavan äänen ja kuunnella valitun
kanavan ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta.
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
1
Esiin tulee seuraava näyttö:
Valitse toistettava tai muutettava kohta
C/X/x/c-painikkeilla tai
numeropainikkeilla.
Paina
Paina toiston aikana AUDIO.
1:ENGLANTI DOLBY DIGITAL 3/2.1
Levyjen eri toistotoiminnot
DVD-levy on jaettu useisiin kuva- ja
musiikkiosuuksiin. Näitä osuuksia kutsutaan
”nimikkeiksi”. Kun toistat DVD-levyä, jolla on
useita nimikkeitä, voit valita haluamasi
nimikkeen DVD TOP MENU -painikkeella.
Kun toistat DVD-levyä, jolta voi valita
esimerkiksi tekstityskielen ja puhutun kielen,
voit tehdä nämä valinnat DVD MENU
-painikkeella.
Äänen vaihtaminen
.
2
Valitse haluamasi äänisignaali
painamalla toistuvasti AUDIO.
x Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVD
VIDEO -levyn mukaan.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Kohdassa ”Kielikoodien luettelo”
(sivu 78) on kerrottu, mitä kieltä koodi
vastaa. Jos sama kieli näkyy kaksi kertaa tai
useammin, DVD VIDEO -levyn ääni on
tallennettu eri äänijärjestelmillä.
x Toistettaessa DVD-VR-levyä
Esiin tulee levylle tallennettujen
ääniraitojen tyypit. Oletusasetus näkyy
alleviivattuna.
Esimerkki:
• [1: PÄÄ] (pää-ääni)
• [1: ALI] (kakkosääni)
• [1: PÄÄ+ALI] (pää- ja kakkosääni)
• [2: PÄÄ]
33FI
• [2: ALI]
• [2: PÄÄ+ALI]
• [2: PÄÄ], [2: ALI] ja [2: PÄÄ+ALI] eivät näy,
kun levylle on tallennettu yksi äänivirta.
x Toistettaessa VIDEO CD-, CD-, DATA
CD- (MP3-ääni) tai DATA DVD (MP3ääni) -levyä
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• [STEREO]: normaali stereoääni
• [1/V]: vasemman kanavan ääni
(monofoninen)
• [2/O]: oikean kanavan ääni
(monofoninen)
x Toistettaessa DATA CD (DivXvideo)- tai DATA DVD (DivX-video)
-levyä (ei koske Isossa-Britanniassa ja
Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja)
DATA CD- tai DATA DVD
-äänijärjestelmän valinta riippuu levyllä
olevasta DivX-videotiedostosta.
Äänijärjestelmä näkyy näytössä.
Äänisignaalin muodon
tarkastaminen
(vain DVD-levyt ja DivX-video*)
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Jos painat toistuvasti AUDIO-painiketta toiston
aikana, äänisignaalin muoto (PCM, Dolby
Digital, DTS jne.) näkyy alla kuvatulla tavalla.
x Toistettaessa DVD-levyä
Esimerkki:
5.1-kanavainen Dolby Digital
LFE (matalat
tehosteäänet)
Surround (L/R)
1:ENGLANTI DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Etukanava (L/R)
+ keskikanava
C
R
LFE
LS
RS
Toistettavan ohjelman
muoto
x Toistettaessa Super VCD -levyä
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• [1:STEREO]: ääniraidan 1 stereoääni
• [1:1/V]: ääniraidan 1 vasemman kanavan
ääni (monofoninen)
• [1:2/O]: ääniraidan 1 oikean kanavan ääni
(monofoninen)
• [2:STEREO]: ääniraidan 2 stereoääni
• [2:1/V]: ääniraidan 2 vasemman kanavan
ääni (monofoninen)
• [2:2/O]: ääniraidan 2 oikean kanavan ääni
(monofoninen)
L
Esimerkki:
3-kanavainen Dolby Digital
Surround
(monofoninen)
Etukanava (L/R)
2:ESPANJA DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Toistettavan ohjelman
muoto
• Jos toistat Super VCD -levyä, jolle ei ole tallennettu
ääniraitaa 2, mitään ääntä ei kuulu, kun valitset
vaihtoehdon [2:STEREO], [2:1/V] tai [2:2/O].
x Toistettaessa DATA CD (DivX-video)- tai
DATA DVD (DivX-video) -levyä (ei koske
Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja)
Esimerkki:
MP3-ääni
1: MP3 128k
Bittinopeus
34FI
Tietoja äänisignaaleista
[ORIGINAL]- tai [PLAY LIST]
-nimikkeen valitseminen
DVD-R- tai DVD-RW-levyltä
Joillakin VR (Video Recording) -tilassa olevilla
DVD-R- ja DVD-RW-levyillä on kahdenlaisia
toistettavia nimikkeitä: alkuperäisiä
tallennettuja nimikkeitä ([ORIGINAL]) ja
DVD-tallentimella luotuja muokattavia
nimikkeitä ([PLAY LIST]). Voit valita
toistettavan nimikkeen tyypin.
1
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
Valitse
[ORIGINAL / PLAY
LIST] X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ORIGINAL / PLAY LIST]
-valikko.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
Levyjen eri toistotoiminnot
Levylle tallennetut äänisignaalit sisältävät alla
mainitut ääniosat (kanavat). Kukin kanava
ohjautuu eri kaiuttimeen.
• Etukaiutin (L)
• Etukaiutin (R)
• Keskikaiutin
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (mono): Tämä signaali voi olla joko
käsitelty Dolby Surround Sound -signaali tai
Dolby Digital -äänen monofoninen surroundäänisignaali.
• LFE (Low Frequency Effect, matalat
tehosteäänet) -signaali
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• [PLAY LIST]: [ORIGINAL]-nimikkeistä
muokattavaksi luotujen nimikkeiden
toisto.
• [ORIGINAL]: alkuperäisten nimikkeiden
toisto.
4
Paina
.
35FI
Levyn tietojen tarkastelu
5 Levyn nimi
6 Raita ja indeksi*
* vain VIDEO-CD-levyt.
Toistettaessa DATA CD (MP3ääni)- tai DATA DVD (MP3-ääni)
-levyä
Toistoajan ja jäljellä olevan
ajan katsominen etupaneelin
näytöstä
Voit katsoa etupaneelin näytöstä esimerkiksi
levyn jäljellä olevan ajan, DVD-levyn
nimikkeiden määrän, VIDEO CD-, CD- tai
MP3-levyn raitojen määrän tai DivX-videon*
tiedostonimen (sivu 80).
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Paina DISPLAY.
Näyttö muuttuu seuraavasti aina, kun
DISPLAY-painiketta painetaan levyn toiston
aikana: 1 t 2 t ... t 1 t ...
Jotkin kohteet saattavat kadota näkyvistä
muutaman sekunnin kuluttua.
• Näyttöön tulee toistoaika, kun toistat PBCtoiminnoilla varustettua VIDEO CD -levyä.
• Tämä järjestelmä pystyy näyttämään DVD- ja CDtekstitiedoista vain ensimmäisen tason, kuten levyn
nimen tai nimikkeen.
• Jos MP3-tiedoston nimeä ei voi näyttää, etupaneelin
näytössä näkyy ”*”.
• Levyn tai raidan nimen näkyminen riippuu tekstistä.
• MP3-ääniraitojen ja DivX-videotiedostojen*
toistoaika ei ehkä näy oikein.
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Toistettaessa DVD VIDEO-, DVDR- tai DVD-RW-levyä
Toistoajan ja jäljellä olevan
ajan tarkastaminen
1 Toistettavan nimikkeen toistoaika ja numero
2 Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva aika
3 Toistettavan jakson toistoaika ja numero
4 Toistettavan jakson jäljellä oleva aika
5 Levyn nimi
6 Nimike ja jakso
Voit tarkastaa parhaillaan toistettavan
nimikkeen, jakson tai raidan toistoajan ja jäljellä
olevan ajan sekä levyn kokonaistoistoajan tai
jäljellä olevan ajan. Voit tarkastaa myös levylle
tallennetun DVD-tekstin ja MP3-kansion/tiedoston nimen.
Toistettaessa DATA CD (DivXvideo)- tai DATA DVD (DivX-video)
-levyä
1
(Ei koske Isossa-Britanniassa ja
Pohjois-Amerikassa myytäviä
malleja)
1 Toistettavan tiedoston toistoaika
2 Toistettavan tiedoston nimi
3 Toistettava albumi ja tiedostonumero
Toistettaessa VIDEO CD -levyä
(ei PBC-toimintoja) tai CD-levyä
1 Toistettavan raidan toistoaika
2 Toistettavan raidan jäljellä oleva aika
3 Levyn toistoaika
4 Levyn jäljellä oleva aika
36FI
1 Toistoaika ja toistettavan raidan numero
2 Raidan (tiedoston) nimi
Paina toiston aikana DISPLAY.
Esiin tulee seuraava näyttö:
T 1:01:57
Aikatiedot
2
Voit muuttaa aikatietoja painamalla
toistuvasti DISPLAY.
Näyttö ja näytettävien aikojen tyyppi
määräytyvät toistettavan levyn mukaan.
x Toistettaessa DVD VIDEO- tai DVDRW-levyä
x Toistettaessa VIDEO CD -levyä
(varustettu PBC-toiminnoilla)
• **:**
Toistettavan kohtauksen toistoaika
x Toistettaessa VIDEO CD -levyä (ei
PBC-toimintoja) tai CD-levyä
• T **:**
Toistettavan raidan toistoaika
• T–**:**
Toistettavan raidan jäljellä oleva aika
• D **:**
Toistettavan levyn toistoaika
• D–**:**
Toistettavan levyn jäljellä oleva aika
x Toistettaessa DATA CD (MP3-ääni)tai DATA DVD (MP3-ääni) -levyä
DVD- tai CD-tekstin
tarkastaminen
Saat esiin DVD- tai CD-levylle tallennetun
tekstin painamalla vaiheessa 2 toistuvasti
DISPLAY.
DVD- tai CD-teksti näkyy vain, jos teksti on
tallennettu levylle. Tekstiä ei voi muuttaa. Jos
levyllä ei ole tekstiä, näytössä lukee ”NO
TEXT”.
BRAHMS SYMPHONY
DATA CD- tai DATA DVD (MP3ääni ja DivX-video*) -tekstin
tarkastaminen
Painamalla DISPLAY-painiketta DATA CDtai DATA DVD -levyllä olevien MP3ääniraitojen tai DivX-videotiedostojen* toiston
aikana saat television kuvaruutuun näkyviin
albumin, raidan tai tiedoston nimen sekä äänen
bittinopeuden (toistettujen tietojen määrän
sekunnissa).
Levyjen eri toistotoiminnot
• T **:**:**
Toistettavan nimikkeen toistoaika
• T–**:**:**
Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva
aika
• C **:**:**
Toistettavan jakson toistoaika
• C–**:**:**
Toistettavan jakson jäljellä oleva aika
Levyn toistotietojen
tarkastaminen
Bittinopeus**
T 17:30
128k
• T **:**
Toistettavan raidan toistoaika
x Toistettaessa DATA CD (DivXvideo)- tai DATA DVD (DivX-video)
-levyä (ei koske Isossa-Britanniassa ja
Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja)
• **:**:**
Toistettavan tiedoston toistoaika
• Merkit/merkinnät eivät ehkä näy kaikissa kielissä.
• Järjestelmän näyttämien merkkien määrä on
levykohtainen. Kaikissa levyissä ei myöskään näy
kaikkia tekstimerkkejä.
JAZZ
RIVER SIDE
Albumin nimi
Raidan tai tiedoston* nimi
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
** Näkyy seuraavissa tilanteissa:
– toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyllä
olevaa MP3-ääniraitaa
– toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyllä
olevaa DivX-videotiedostoa, jossa on MP3äänisignaaleja (ei koske Isossa-Britanniassa ja
Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja).
37FI
Päivämäärätiedon
tarkastaminen
Kuvakulman vaihtaminen
(vain JPEG)
Voit tarkastaa päivämäärätiedon toiston aikana,
jos JPEG-kuvatietoihin on tallennettu Exif*tunniste.
Paina toiston aikana kahdesti
DISPLAY.
Esiin tulee ohjausvalikko.
1(8)
1(20)
Jos DVD VIDEO -levylle on tallennettu useita
kuvakulmia samasta kohtauksesta, voit vaihtaa
katselun kuvakulmaa.
Paina toiston aikana ANGLE.
Kuvakulma muuttuu aina, kun painat ANGLEpainiketta.
DATA CD JPEG
31/ 01/ 2007
Päivämäärätieto
* ”Exchangeable Image File Format” on
digitaalikameroiden kuvamuoto, jonka on
määrittänyt JEITA-organisaatio (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Päivämäärätieto on muodossa [PP/KK/VVVV].
PP: päivä
KK: kuukausi
VVVV: vuosi
38FI
• Joitakin DVD VIDEO -levyjä toistettaessa
kuvakulmaa ei ehkä voi vaihtaa, vaikka levylle olisi
tallennettu useita kuvakulmia.
Tekstityksen näyttäminen
*
*
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätäminen
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
(AV-TAHDISTUS)
Jos levylle on tallennettu tekstitys, voit ottaa sen
käyttöön tai poistaa sen käytöstä levyn toiston
aikana. Jos levylle on tallennettu tekstitys
usealla kielellä, voit vaihtaa tekstityksen kieltä
levyn toiston aikana sekä ottaa milloin tahansa
tekstityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Aina kun painat SUBTITLE-painiketta,
tekstityksen kieli vaihtuu.
*
Jos ääni ei vastaa television kuvaruudussa
näkyvää kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen
välisen viiveen.
1
Paina
DISPLAY.
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
• Joitakin DVD VIDEO -levyjä toistettaessa tekstitystä
ei voi vaihtaa, vaikka levylle olisi tallennettu
monikielinen tekstitys. Tekstitystä ei ehkä myöskään
voi poistaa käytöstä.
• Voit vaihtaa tekstityksen, jos DivX-videotiedoston
tunniste on ”.AVI” tai ”.DIVX” ja jos samassa
tiedostossa on tekstitystietoja (ei koske IsossaBritanniassa ja Pohjois-Amerikassa myytäviä
malleja).
Valitse
[AV-TAHDISTUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [AV-TAHDISTUS]-valikko.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
EI KÄYT.
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
3
Levyjen eri toistotoiminnot
Paina toiston aikana SUBTITLE.
*
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• [EI KÄYT.]: säätö ei ole käytössä.
• [KÄYTÖSSÄ]: kuvan ja äänen välisen
eron säätö on käytössä.
4
Paina
.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikkien
tietovirtojen kohdalla.
39FI
Tietoja MP3-ääniraidoista
ja JPEG-kuvatiedostoista
Mitä ovat MP3 ja JPEG?
MP3 on ISO/MPEG-määritysten mukainen
äänenpakkaustekniikka. JPEG on
kuvanpakkaustekniikka.
Järjestelmässä käytettävät
levyt
Voit toistaa MP3- (MPEG1 Audio Layer 3) tai
JPEG-muodossa tallennettuja DATA CD
-levyjä (CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt) tai
DATA DVD -levyjä (DVD-R-, DVD-RW-,
DVD+R-, DVD+RW- ja DVD-ROM-levyt).
DATA CD -levyjen tallennusmuodon on
kuitenkin oltava ISO 9660 Level 1:n, Level 2:n
tai Joliet-muodon mukainen ja DATA DVD
-levyjen tallennusmuodon UDF (Universal Disk
Format) -muotoinen, jotta järjestelmä tunnistaa
raidat (tai tiedostot). Voit toistaa myös Multi
Session -tilassa tallennettuja levyjä.
Tallennusmuodosta on lisätietoja CD-R-, CDRW-, DVD-R- tai DVD-RW-aseman sekä
tallennusohjelmiston (lisävaruste)
käyttöohjeissa.
Tietoja Multi Session -levyistä
Jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu
MP3-ääniraitoja tai JPEG-kuvatiedostoja,
järjestelmä toistaa myös muissa istunnoissa
tallennetut MP3-ääniraidat tai JPEGkuvatiedostot. Jos ensimmäisessä istunnossa on
tallennettu ääniraitoja ja kuvia ääni-CD- tai
video-CD-muotoon, laite toistaa vain
ensimmäisessä istunnossa tallennetut tiedot.
• Järjestelmä ei ehkä toista joitakin Packet Write
-muodossa tallennettuja DATA CD- tai DATA DVD
-levyjä.
40FI
Järjestelmän toistamat MP3ääniraidat ja JPEGkuvatiedostot
Voit toistaa MP3-ääniraitoja tai JPEGkuvatiedostoja,
• joiden tunniste on ”.MP3” (MP3-ääniraita) tai
”.JPG”/”.JPEG” (JPEG-kuvatiedosto)
• jotka ovat DCF*-kuvatiedostomuodossa.
* ”Design rule for Camera File system”: JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) -organisaation määrittämät
digitaalikameroiden kuvastandardit.
• Järjestelmä toistaa kaikki tiedostot, joiden
tunniste on ”.MP3”, ”.JPG” tai ”.JPEG”,
vaikka tiedostot eivät olisikaan MP3- tai
JPEG-muodossa. Tällaisten tiedostojen toisto
voi kuitenkin vahingoittaa kaiuttimia.
• Tällä järjestelmällä ei voi toistaa MP3PROmuodossa olevaa ääntä.
MP3-ääniraitojen tai JPEGkuvatiedostojen
toistojärjestys
DATA CD- tai DATA DVD -levyille
tallennettujen MP3-ääniraitojen tai JPEGkuvatiedostojen toistojärjestys on seuraava:
x Levyn sisällön rakenne
Puu 1
Puu 2
Puu 3
Puu 4
Puu 5
• Jos lisäät tallennuksen yhteydessä raitojen (tai
tiedostojen) nimien alkuun numeroita (esimerkiksi
01, 02 tai 03), raidat (ja tiedostot) toistetaan tässä
järjestyksessä.
• Useita puita sisältävän levyn toiston aloittaminen
kestää tavallista kauemmin.
Levyjen eri toistotoiminnot
• Toistojärjestys ei ehkä ole sama kuin kuvassa, jos
DATA CD- tai DATA DVD -levyn luonnissa
käytetty ohjelmisto näin määrää tai jos albumeita on
yli 200 tai albumeissa yli 300 tiedostoa.
• Järjestelmä tunnistaa enintään 200 albumia eikä toista
tämän yli meneviä albumeja.
• Toistossa voi olla viive, kun järjestelmä siirtyy
seuraavaan albumiin.
• Joitakin JPEG-tiedostoja ei voi toistaa.
Albumi Raita (MP3-ääni) tai
tiedosto (JPEG-kuva)
Kun asetat järjestelmään DATA CD- tai DATA
DVD -levyn ja painat H, järjestelmä toistaa
numeroidut raidat (tai tiedostot) peräkkäisessä
järjestyksessä 1 - 7. Kaikki valitussa
albumissa mahdollisesti olevat alialbumit ja
raidat (tiedostot) ovat ensisijaisia saman puun
seuraavaan albumiin verrattuina. (Esimerkki: C
sisältää D:n, joten 4 toistetaan ennen 5:tä.)
Kun painat DVD MENU albumien nimien
luettelon ollessa näkyvissä (sivu 42), albumien
nimet järjestetään seuraavasti:
A t B t C t D t F t G. Albumit,
joissa ei ole raitoja (tai tiedostoja) (kuten albumi
E), eivät näy luettelossa.
41FI
MP3-ääniraitoja ja
JPEG-kuvatiedostoja
sisältävien DATA CD- tai
DATA DVD -levyjen
toistaminen
Valitse raita X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Valitun raidan toisto alkaa. Voit poistaa
raitaluettelon käytöstä painamalla DVD
MENU. Kun painat DVD MENU
-painiketta uudelleen, esiin tulee
albumiluettelo.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Seuraavan tai edellisen MP3ääniraidan toistaminen
MP3-ääniraidan tai albumin
valitseminen
1
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennetut albumit tulevat näkyviin. Kun
albumia toistetaan, sen nimi näkyy
varjostettuna.
Paina ./>. Huomaa, että voit valita
seuraavan albumin painamalla > uudelleen
toistettavan albumin viimeisen raidan jälkeen,
mutta et voi kuitenkaan palata edelliseen
albumiin painamalla .. Voit palata
edelliseen albumiin valitsemalla sen
albumiluettelosta.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Näytön sulkeminen
Paina DVD MENU.
JPEG-kuvatiedoston tai
-albumin valitseminen
1
2
Valitse albumi X/x -painikkeilla.
x Albumia valittaessa
Aloita valitun albumin toisto painamalla
H.
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennetut albumit tulevat näkyviin. Kun
albumia toistetaan, sen nimi näkyy
varjostettuna.
x Raitaa valittaessa
Paina
.
Albumin sisältämien raitojen luettelo tulee
näkyviin.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
42FI
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Valitse albumi X/x -painikkeilla.
JPEG-kuvan kiertäminen
x Albumia valittaessa
Kun JPEG-kuva näkyy television kuvaruudussa,
voit kiertää kuvaa 90 astetta.
Paina X/x kuvan katselun aikana. Aina kun
painat X, kuva kääntyy 90 astetta vastapäivään.
Esimerkki tilanteesta, jossa X-painiketta on
painettu kerran:
Aloita valitun albumin toisto painamalla
H.
x Kuvaa valittaessa
Paina PICTURE NAVI.
Albumin kuvatiedostot tulevat näkyviin 16
pienoisnäyttöön.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Valitse katseltava kuva C/X/x/cpainikkeilla ja paina
.
Voit palata normaaliin näkymään painamalla
CLEAR.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Levyjen eri toistotoiminnot
1
Kiertosuunta
• Television kuvaruudun oikeassa reunassa on
vieritysruutu. Voit katsella muita kuvatiedostoja
valitsemalla alemman kuvan ja painamalla x. Voit
palata edelliseen kuvaan valitsemalla ylemmän
kuvan ja painamalla X.
Seuraavan tai edellisen JPEGkuvatiedoston toistaminen
Paina C/c-painikkeita, kun ohjausvalikkonäyttö
ei ole näkyvissä. Huomaa, että voit valita
seuraavan albumin painamalla c uudelleen
toistettavan albumin viimeisen kuvan jälkeen,
mutta et voi palata edelliseen albumiin
painamalla C. Voit palata edelliseen albumiin
valitsemalla sen albumiluettelosta.
43FI
Ääniraitojen ja kuvien
toistaminen äänellisenä
kuvaesityksenä
Voit toistaa äänellisen kuvaesityksen
asettamalla sekä MP3- että JPEG-tiedostot
samaan albumiin DATA CD- tai DATA DVD
-levyllä. Kun toistat DATA CD- tai DATA
DVD -levyä, valitse [AUTO]-tila alla kuvatulla
tavalla.
1
2
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Esiin tulee ohjausvalikko.
3
Valitse
[TILA (MP3, JPEG)] X/
x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TILA (MP3, JPEG)] -valikko.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
KUVA (JPEG)
7
Valitse haluamasi albumi X/xpainikkeilla ja paina H.
Järjestelmä aloittaa valitun albumin toiston.
Voit ottaa albumiluettelon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla toistuvasti
DVD MENU.
• Jos valitset [AUTO]-vaihtoehdon, järjestelmä
tunnistaa jopa 300 MP3-raitaa ja 300 JPEG-tiedostoa
samasta albumista. Jos valitset [AUDIO (MP3)]- tai
[KUVA (JPEG)] -vaihtoehdon, järjestelmä tunnistaa
jopa 600 MP3-tiedostoa tai 600 JPEG-tiedostoa
samasta albumista. Tunnistettavien albumien
enimmäismäärä on 200 valitusta tilasta riippumatta.
• Jos valitset [TILA (MP3, JPEG)] -asetukseksi
[KUVA (JPEG)] levyllä, joka sisältää vain MP3raitoja tai [AUDIO (MP3)] levyllä, joka sisältää vain
JPEG-tiedostoja, et ehkä voi muuttaa [TILA (MP3,
JPEG)] -asetusta.
• PICTURE NAVI -painike ei toimi, kun [AUDIO
(MP3)] -vaihtoehto on valittuna.
• Jos toistat suurta MP3-tiedostoa ja JPEGkuvatiedostoa samanaikaisesti, äänessä voi olla
katkoja. MP3-raidan bittinopeudeksi kannattaa
tiedoston luonnin yhteydessä valita enintään 128
kbps. Jos äänessä on silti katkoja, pienennä JPEGtiedoston kokoa.
Kuvaesityksen keston
määrittäminen
(vain JPEG)
4
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• [AUTO]: saman albumin JPEGkuvatiedostot ja MP3-ääniraidat
toistetaan kuvaesityksenä.
• [AUDIO (MP3)]: vain MP3-ääniraitoja
toistetaan jatkuvasti.
• [KUVA (JPEG)]: vain JPEGkuvatiedostoja toistetaan kuvaesityksenä.
5
6
Paina
.
Paina DVD MENU.
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennettujen albumien luettelo tulee
näkyviin.
44FI
Kun toistat JPEG-kuvatiedostoja
kuvaesityksenä, voit määrittää ajan, jonka kuvat
näkyvät televisioruudussa.
1
Paina kahdesti
DISPLAY.
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
Valitse painikkeilla X/x
[VAIHTOVÄLI] ja paina sitten
.
Esiin tulee [VAIHTOVÄLI]-valikko.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAALI
NORMAALI
NOPEA
HIDAS 1
HIDAS 2
DATA CD JPEG
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
3
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• [NORMAALI]: asettaa näyttöajaksi 6 - 9
sekuntia.
• [NOPEA]: asettaa näyttöajan
[NORMAALI]-asetusta lyhyemmäksi.
• [HIDAS 1]: asettaa näyttöajan
[NORMAALI]-asetusta pitemmäksi.
• [HIDAS 2]: asettaa näyttöajan [HIDAS
1]-asetusta pitemmäksi.
4
Paina
Tehosteen valitseminen
kuvaesityksen
kuvatiedostoille
4
Paina
.
Levyjen eri toistotoiminnot
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• [TILA1]: Kuva liukuu näkyviin ylhäältä
alas.
• [TILA2]: Kuva siirtyy televisioruudun
vasemmasta reunasta oikeaan reunaan.
• [TILA3]: Kuva tulee näkyviin television
kuvaruudun keskeltä.
• [TILA4]: Kuvien tehoste vaihtelee
sattumanvaraisesti.
• [TILA5]: Seuraava kuva liukuu edellisen
päälle.
• [EI KÄYT.]: poistaa toiminnon käytöstä.
.
• Joidenkin JPEG-tiedostojen tuleminen näyttöön voi
kestää pitempään kuin toisten, mikä voi saada niiden
näyttöajan tuntumaan valittua asetusta pitemmältä.
Tämä koskee erityisesti progressiivisia JPEGtiedostoja tai yli 3 000 000 kuvapisteen JPEGtiedostoja.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
(vain JPEG)
Voit valita tehosteen, jota käytetään JPEGkuvaesitystä katseltaessa.
1
Paina kahdesti
DISPLAY.
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
Valitse painikkeilla X/x
[TEHOSTE] ja paina sitten
.
Esiin tulee [TEHOSTE]-valikko.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
TILA 1
TILA 1
TILA 2
TILA 3
TILA 4
TILA 5
EI KÄYT.
45FI
DivX®-videoiden
käyttäminen
(Ei koske Isossa-Britanniassa ja
Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja)
Järjestelmässä toistettavaksi
soveltuvat DivX-videotiedostot
Tietoja DivXvideotiedostoista
Tässä järjestelmässä voi toistaa tiedostoja, jotka
on tallennettu DivX-muodossa ja joiden tunniste
on ”.AVI” tai ”.DIVX”. Tässä järjestelmässä ei
voi toistaa tiedostoja, joiden tunniste on ”.AVI”
tai ”.DIVX”, jos ne eivät sisällä DivX-videota.
DivX® on DivX Inc:n kehittämä
videotiedostojen pakkaustekniikka. Tämä tuote
on virallinen DivX® Certified -tuote.
Voit toistaa DivX®-videotiedostoja sisältäviä
DATA CD- ja DATA DVD -levyjä.
• Lisätietoa DATA CD- tai DATA DVD -levyillä
olevista toistoon soveltuvista MP3-ääniraidoista tai
JPEG-kuvatiedostoista on kohdassa ”Järjestelmässä
käytettävät levyt” (sivu 40).
Järjestelmässä käytettävät
DATA CD- ja DATA DVD -levyt
DATA CD -levyjen (CD-ROM-, CD-R- ja CDRW-levyt ) ja DATA DVD -levyjen (DVDROM-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja
DVD+RW-levyt) toistoon tässä järjestelmässä
liittyy tiettyjä ehtoja:
– Jos DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on
MP3-ääniraitojen ja JPEG-kuvatiedostojen
lisäksi DivX-videotiedostoja, järjestelmä
toistaa vain DivX-videotiedostot.
Järjestelmä toistaa kuitenkin vain sellaisia
DATA CD -levyjä, joiden looginen muoto on
ISO 9660 Level 1/2- tai Joliet-yhteensopiva,
sekä UDF (Universal Disk Format) -muotoisia
DATA DVD -levyjä.
Tallennusmuodosta on lisätietoa levyasemien ja
tallennusohjelmiston (lisävaruste)
käyttöohjeissa.
Tietoja DATA CD- tai DATA DVD
-levyjen tietojen
toistojärjestyksestä
Lisätietoja on kohdassa ”MP3-ääniraitojen tai
JPEG-kuvatiedostojen toistojärjestys” (sivu 41).
Huomaa, että toistojärjestyksen käytettävyyteen
vaikuttaa ohjelmisto, jolla DivX-videotiedosto
luodaan, ja se, onko albumeja yli 200 tai onko
kussakin albumissa yli 600 DivXvideotiedostoa.
46FI
• Järjestelmä ei ehkä toista joitakin Packet Write
-muodossa tallennettuja DATA CD- tai DATA DVD
-levyjä.
• Järjestelmällä ei ehkä voi toistaa DivXvideotiedostoja, jotka on yhdistetty kahdesta tai
useammasta DivX-videotiedostosta.
• Tässä järjestelmässä ei voi toistaa DivXvideotiedostoa, jonka koko on suurempi kuin 720
(leveys) × 576 (korkeus) tai 2 gigatavua.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa ääni ei ehkä vastaa
television kuvaruudussa näkyvää kuvaa tai se voi olla
katkonaista.
• Tässä järjestelmässä ei voi toistaa joitakin yli 3 tunnin
pituisia DivX-videotiedostoja.
• DivX-videotiedoston kuva voi pysähtyä tai se voi olla
epäselvä. Tällöin suositellaan tiedoston luontia
alhaisemmalla bittinopeudella. Jos ääni on yhä
epäselvä, kannattaa käyttää MP3-äänimuotoa.
Huomaa kuitenkin että järjestelmä ei ole WMA
(Windows Media Audio) -yhteensopiva.
• DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan vuoksi
kuvan esiintulo voi kestää jonkin aikaa, kun Hpainiketta on painettu.
Albumin valitseminen
1
Paina DVD MENU.
Esiin tulee luettelo levyllä olevista
albumeista. Luettelossa ovat vain DivXvideotiedostoja sisältävät albumit.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
3
Valitse toistettava albumi X/xpainikkeilla.
Paina H.
Järjestelmä aloittaa valitun albumin toiston.
DivX-videotiedostojen valinnasta on
lisätietoja kohdassa ”DivX-videotiedoston
valitseminen” (sivu 47).
Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina C/c.
Näytön sulkeminen
Voit valita seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston samasta albumista ./>painikkeilla.
Voit myös valita seuraavan albumin
ensimmäisen tiedoston painamalla >
toistettavan albumin viimeisen tiedoston toiston
aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla .. Voit palata
edelliseen albumiin valitsemalla sen
albumiluettelosta.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
DivX-videotiedoston
valitseminen
1
Paina
kohdan ”Albumin
valitseminen” vaiheen 2 jälkeen.
Luettelo albumin sisältämistä tiedostoista
tulee näkyviin.
• Jos katselukertojen määrä on ennalta määritetty, voit
toistaa DivX-videotiedostot niin monta kertaa kuin
määritys sallii. Seuraavat tapahtumat lasketaan
mukaan:
– kun järjestelmä sammutetaan
– kun toista tiedostoa toistetaan
– kun levykelkka avataan.
Levyjen eri toistotoiminnot
Paina toistuvasti DVD MENU.
Seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston toistaminen
ottamatta käyttöön
tiedostoluetteloa
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Valitse tiedosto X/x-painikkeilla ja
paina
.
Valitun tiedoston toisto alkaa.
Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina C/c.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
47FI
PBC-toimintoja
sisältävien VIDEO CD
(versio 2.0) -levyjen
toistaminen
(PBC-toisto)
PBC-toimintojen avulla voit käyttää esimerkiksi
yksinkertaisia vuorovaikutteisia toimintoja ja
hakutoimintoja.
PBC-toimintojen ansiosta voit toistaa VIDEO
CD -levyjä vuorovaikutteisesti kuvaruudussa
näkyvän valikon avulla.
1
Aloita PBC-toiminnoilla varustetun
VIDEO CD -levyn toisto.
Näkyviin tulee valikko.
2
3
4
Valitse haluamasi vaihtoehdon numero
numeropainikkeilla.
Paina
.
Noudata valikossa näkyviä ohjeita,
jotka koskevat vuorovaikutteisten
toimintojen käyttöä.
Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta,
koska VIDEO CD -levyjen käyttötavat
vaihtelevat.
Palaaminen valikkoon
Paina O RETURN.
• Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi
vaiheessa 3 olevaa ilmausta [Paina ENTER] vastata
ilmaus [Paina SELECT]. Paina tällöin H.
• Jos haluat toistaa levyn käyttämättä PBC-toimintoja,
valitse raita ./>-painikkeilla tai
numeropainikkeilla, kun järjestelmä on pysäytettynä,
ja paina sitten H tai
. Järjestelmä aloittaa
jatkuvan toiston. Pysäytyskuvia, kuten valikkoa, ei
voi näyttää. Voit palata PBC-toistoon painamalla
kahdesti x ja painamalla sitten H.
48FI
Radion toiminnot
Pikavalintanumeron
muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Radioasemien esiviritys
Voit esivirittää 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa. Varmista ennen virittämistä, että
äänenvoimakkuus on säädetty minimiin.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM” tai ”TUNER AM”.
Pidä TUNING + tai – painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
3
4
5
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee
”MEMORY”.
Paina
Radion toiminnot
Haku päättyy, kun laite löytää aseman.
Ilmaisimet ”TUNED” ja ”ST”
(stereoääninen ohjelma) tulevat etupaneelin
näyttöön.
tai c.
Pikavalintanumero tulee etupaneelin
näyttöön.
6
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla.
• Voit valita pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
7
Paina
.
Asema tallentuu muistiin.
8
9
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 1–7.
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
49FI
Radion kuunteleminen
Esiviritä radioasemat ensin järjestelmän
muistiin (lisätietoja on kohdassa ”Radioasemien
esiviritys” (sivu 49)).
1
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM” tai ”TUNER AM”.
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta sen laatu on parempi.
1
2
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes etupaneelin
näytössä lukee ”FM MODE”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
toistuvasti PRESET + tai –.
Aina kun painat painiketta, järjestelmä
siirtyy johonkin esiviritettyyn asemaan.
• Voit valita aseman pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
3
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/–.
3
4
tai c.
Paina
Valitse X/x-painikkeilla ”MONO”.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• ”STEREO”: stereovastaanotto.
• ”MONO”: monovastaanotto.
5
Paina
.
Asetus on tehty.
6
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Radion sammuttaminen
Paina "/1.
Muiden kuin esiviritettyjen
asemien kuunteleminen
Käytä manuaalista tai automaattista viritystä
vaiheessa 2.
Voit käyttää manuaalista viritystä painamalla
toistuvasti TUNING + tai –.
Voit käyttää automaattista viritystä pitämällä
painiketta TUNING + tai – painettuna.
Automaattinen viritys loppuu automaattisesti,
kun järjestelmä löytää radioaseman. Voit
lopettaa automaattisen virityksen painamalla
TUNING + tai –.
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille. Nimi
(esimerkiksi ”XYZ”) tulee etupaneelin
näyttöön, kun asema valitaan.
Kullekin esiviritetylle asemalle voi määrittää
vain yhden nimen.
• RDS (Radio Data System) -järjestelmään kuuluvia
esiviritettyjä radioasemia ei voi nimetä (sivu 51).
1
Radioasemien kuunteleminen
taajuuksien avulla
Käytä suoraa viritystä vaiheessa 2.
1
2
Paina D.TUNING.
3
Paina
Valitse taajuudet painamalla
numeropainikkeita.
.
• Voit parantaa vastaanottoa suuntaamalla antennit
uudelleen.
50FI
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM” tai ”TUNER AM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
3
4
Valitse nimettävä esiviritetty asema
painamalla toistuvasti PRESET + tai –.
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”NAME
IN”.
5
6
Paina
tai c.
Kirjoita nimi kohdistinpainikkeilla.
Valitse merkki X/x-painikkeilla ja siirrä
sitten kohdistinta c-painikkeella.
Radioaseman nimeen voi lisätä kirjaimia,
numeroita ja muita erikoismerkkejä.
Jos teet virheen
Paina toistuvasi C/c-painikkeita, kunnes
muutettava merkki alkaa vilkkua ja valitse
sitten haluamasi merkki X/x-painikkeilla.
Voit poistaa merkin painamalla toistuvasti
C/c -painikkeita, kunnes poistettava
merkki vilkkuu, ja painamalla sitten
CLEAR.
Paina
.
Etupaneelin näytössä lukee ”COMPLETE”
ja radioaseman nimi tallennetaan.
8
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Mikä RDS on?
Radio Data System (RDS) on järjestelmä, jonka
avulla radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. Tällä
virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä.
RDS-ominaisuudet ovat käytettävissä vain FMasemissa.*
• RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos asema
ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
* Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua
eivätkä samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä
ei ole sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta
tietoja alueesi RDS-palveluista.
• Voit tarkastaa taajuuden painamalla toistuvasti
DISPLAY (sivu 51).
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Aseman nimen tai taajuuden
katsominen etupaneelin
näytöstä
Valitse asema FM-alueelta.
Kun asetuksena on ”TUNER FM” tai ”TUNER
AM”, voit tarkastaa taajuuden etupaneelin
näytöstä.
Radion toiminnot
7
RDS (Radio Data System)
-järjestelmän käyttäminen
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi* näkyy etupaneelin näytössä.
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi ei
ehkä näy etupaneelin näytössä.
Paina DISPLAY.
Näyttö muuttuu jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella seuraavasti:
1 Aseman nimi*
2 Taajuus**
* Näkyy, jos olet antanut esiviritetylle asemalle
nimen.
** Palaa alkuperäiseen näyttöön, kun useita sekunteja
on kulunut.
51FI
Muut toiminnot
Television ohjaaminen
mukana tulevalla
kaukosäätimellä
Voit ohjata televisiota (vain Sonyn televisioita)
vakiovarusteena toimitettavalla
kaukosäätimellä.
Television ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit ohjata televisiota seuraavilla painikkeilla.
Painike
Toiminto
TV [/1
Television virran kytkeminen ja
katkaiseminen.
TV INPUT
Television signaalilähteen
vaihtaminen television ja muiden
lähteiden välillä.
TV VOL +/–
Television äänenvoimakkuuden
säätö.
TV CH +/–
Television kanavien valinta.
Numeropainikkeet*,
ENTER*
Television kanavien valinta.
THEATRE SYNC -toiminnolla voit kytkeä
virran Sonyn televisioon ja tähän järjestelmään,
vaihtaa järjestelmän tilaksi ”DVD”-tilan ja
määrittää television signaalilähteen.
THEATRE SYNC -toiminnon
valmistelu
Rekisteröi järjestelmään kytketty television
signaalilähde.
Pidä TV INPUT -painiketta painettuna, kun
syötät järjestelmään liitetyn television
signaalilähteen koodin (ks. taulukko)
numeropainikkeilla.
Television signaalilähde on valittu.
Aseta television signaalilähde järjestelmän
signaalilähteen mukaiseksi. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
Painike
Numero
Television
signaalilähde
TV INPUT
0
Ei signaalilähdettä
(oletus)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
Tuo näkyviin television valikon.
3
VIDEO3
Valitse valikon vaihtoehto.
4
VIDEO4
Palaa television edelliseen
kanavaan tai valikkotasoon.
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
* Käytä näitä painikkeita samalla, kun painat TVpainiketta.
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
--painikkeen avulla valitaan kanavat, joiden
numero on suurempi kuin 10. (Esimerkiksi
kanava 25 valitaan painamalla ensin -painiketta ja sitten numeroita 2 ja 5.)
CLEAR*
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
DVD MENU*
C/X/x/c*,
RETURN*
*
• Joitakin televisioita ei ehkä voi ohjata
kaukosäätimellä tai kaikkia painikkeita ei ehkä voi
käyttää.
52FI
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen
* Ei koske Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja.
THEATRE SYNC -toiminnon
käyttäminen
Osoita kaukosäätimellä televisiota ja tätä
järjestelmää ja paina sitten kerran THEATRE
SYNC -painiketta.
Jos toiminto ei toimi, muuta siirtoaikaa.
Siirtoaika vaihtelee television mukaan.
Siirtoajan muuttaminen
Pidä TV CH + -painiketta painettuna ja syötä
siirtoaika (katso taulukkoa)
numeropainikkeilla.
Kaukosäätimen siirtoaika on valittu.
Numero
Siirtoaika
TV CH +
1
0,5 (oletus)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Bassotaajuuksien
vahvistaminen
Voit vahvistaa bassotaajuuksia.
Paina DYNAMIC BASS.
Bassotaajuuksia vahvistetaan tehokkaasti.
Äänitehosteen poistaminen
käytöstä
Paina uudelleen DYNAMIC BASS.
Muut toiminnot
Painike
Äänitehosteiden
käyttäminen
• Toiminto on käytettävissä vain Sonyn televisioissa.
(Tämä toiminto ei ehkä toimi kaikissa Sonyn
televisioissa.)
• Jos televisio ja tämä järjestelmä ovat liian kaukana
toisistaan, toiminto ei ehkä toimi. Sijoita järjestelmä
lähelle televisiota.
• Osoita kaukosäätimellä televisiota ja tätä
järjestelmää, kun syötät koodia.
53FI
Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa laitteen sammumaan määrättynä
ajankohtana, niin että voit nukahtaa musiikkia
kuunnellen. Ajan voi asettaa 1 tai 10 minuutin
välein.
1
2
3
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”SLEEP” ja
paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Etupaneelin näytön
kirkkauden muuttaminen
Etupaneelin näytön kirkkaus voidaan asettaa 2
tasolle.
1
2
3
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu
seuraavasti:
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näyttöön tulee ”DIMMER”
ja paina sitten
tai c.
Valitse etupaneelin näytön kirkkaus X/
x-painikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• ”DIMMER OFF”: kirkas.
• ”DIMMER ON”: etupaneelin näyttö
himmenee.
4
Paina
.
Asetus on tehty.
• Voit valita jäljellä olevan ajan
numeropainikkeilla. Tällöin voit asettaa ajan 1
minuutin välein.
4
Paina
.
Asetus on tehty ja etupaneelin näyttöön
tulee ”SLEEP”.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Jäljellä olevan ajan muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Uniajastintoiminnon
peruuttaminen
Valitse ”SLEEP OFF” vaiheessa 3.
54FI
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Järjestelmän
painikkeiden poistaminen
käytöstä
(lapsilukko)
Voit poistaa järjestelmän painikkeet käytöstä (ei
koske painikkeita "/1), jolloin laitteen
väärinkäytön, kuten lasten kepposet, voi estää
(lapsilukkotoiminto).
Kun lapsilukkotoiminto otetaan käyttöön,
järjestelmän painikkeet lukittuvat ja etupaneelin
näyttöön tulee ”
”. (Järjestelmää voi käyttää
kaukosäätimellä.)
1
2
3
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”CHILD
LOCK” ja paina sitten
tai c.
Muut toiminnot
• Jos painat järjestelmän painikkeita, kun
lapsilukkotoiminto on käytössä, etupaneelin näyttöön
tulee ”CHILD LOCK”.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• ”OFF”: lapsilukkotoiminto ei ole
käytössä.
• ”ON”: lapsilukkotoiminto on käytössä.
4
Paina
.
Asetus on tehty.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
• Voit ottaa lapsilukkotoiminnon käyttöön painamalla
x yli 5 sekunnin ajan (”
” tulee etupaneelin
näyttöön).
Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla x yli
viiden sekunnin ajan, niin että ”
” katoaa
etupaneelin näytöstä.
55FI
4
Lisäasetukset ja säädöt
Valitse [KÄYTÖSSÄ t] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
x Jos et ole syöttänyt salasanaa
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa uuden
salasanan.
Levyjen lukitseminen
(MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA)
KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
On kaksi tapaa rajoittaa levyn käyttöä.
• Mukautettu käytönvalvonta
Voit määrittää, että laitteella ei voi toistaa
rajoituksenalaisia levyjä.
• Käytönvalvonta
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttäjien iän
mukaan. Kohtauksien katselu voidaan estää tai
kyseiset kohtaukset voidaan korvata muilla
kohtauksilla.
Sekä käytönvalvonnassa että mukautetussa
käytönvalvonnassa käytetään samaa salasanaa.
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten .
Esiin tulee näyttö, jossa voit vahvistaa
salasanan.
x Jos olet jo rekisteröinyt salasanan
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan.
Tiettyjen levyjen toiston
estäminen [MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA]
Voit määrittää saman mukautetun
käytönvalvonnan salasanan enintään 40 levylle.
Jos asetat sen 41. levylle, ensimmäisen levyn
asetus peruuntuu.
1
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
5
Aseta lukittava levy järjestelmään.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Esiin tulee ohjausvalikko.
3
Valitse
[KÄYTÖNVALVONTA]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
SOITIN
SALASANA
56FI
DVD VIDEO
Anna 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
.
Mukautetun käytönvalvonnan
poistaminen käytöstä
1
Tee kohdassa ”Tiettyjen levyjen toiston
estäminen [MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA]” mainitut vaiheet 1 3.
2
Valitse [EI KÄYT. t] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
3
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
Esiin tulee [KÄYTÖNVALVONTA]valikko.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
.
Näkyviin tulee ilmoitus [Mukautettu
käytönvalvonta on asetettu.] ja
televisioruutuun tulee jälleen
ohjausvalikkonäyttö.
Jos järjestelmä toistaa levyä, lopeta toisto
x-painikkeella.
2
ENTER
.
Mukautetulla käytönvalvonnalla
suojatun levyn toistaminen
1
2
Esiin tulee [KÄYTÖNVALVONTA]valikko.
Aseta järjestelmään mukautetulla
käytönvalvonnalla suojattu levy.
Esiin tulee [MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA] -näyttö.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Mukautettu käytönvalvonta on jo asetettu.
Anna salasana ja paina sitten ENTER .
3
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
Rajoitettu käyttö lapsia
varten [KÄYTÖNVALVONTA]
(vain DVD-levyt)
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttäjien iän
mukaan. [KÄYTÖNVALVONTA]-toiminnolla
voit määrittää toiston rajoitustason.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa uuden
salasanan.
KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten .
Esiin tulee näyttö, jossa voit vahvistaa
salasanan.
Lisäasetukset ja säädöt
• Jos unohdat salasanan, syötä 6-numeroinen luku
”199703” numeropainikkeilla, kun
[MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA]
-näytössä kysytään salasanaa, ja paina sitten
.
Näytössä pyydetään syöttämään uusi 4-numeroinen
salasana.
Esiin tulee ohjausvalikko.
Valitse [SOITIN t] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
x Jos et ole syöttänyt salasanaa
.
Järjestelmä on valmis levyn toistoon.
1
DVD VIDEO
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
SOITIN
SALASANA
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
2
Valitse
[KÄYTÖNVALVONTA]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
x Jos olet jo rekisteröinyt salasanan
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan.
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
ENTER
.
57FI
4
Anna 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
8
.
Esiin tulee näyttö, jossa voit asettaa toiston
rajoitustason.
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
5
Käytönvalvonnan asetukset on määritetty.
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
EI KÄYT.
USA
Valitse [VAKIO] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Esiin tulee [VAKIO]-valikko.
Valitse haluamasi taso X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
4:
PG13
USA
Mitä pienempi arvo valitaan, sitä tiukempi
on rajoitus.
Käytönvalvonnan poistaminen
käytöstä
Määritä [TASO]-asetukseksi [EI KÄYT.]
vaiheessa 8.
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
EI KÄYT.
USA
USA
MUUT
Käytönvalvonnalla suojatun
levyn toistaminen
1
Aseta levy järjestelmään ja paina H.
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa salasanan.
2
6
Valitse toistorajoitustason
maantieteellinen alue X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Alue on valittu.
Jos valitset [MUUT t]-vaihtoehdon,
valitse vakiokoodi taulukosta
”Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo”
(sivu 78) ja syötä se numeropainikkeilla.
7
Valitse [TASO] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Esiin tulee [TASO]-valikko.
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
58FI
EI KÄYT.
EI KÄYT.
8:
7: NC17
R
6:
5:
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
.
Järjestelmä aloittaa toiston.
• Jos unohdat salasanan, poista levy ja toimi kohdan
”Tiettyjen levyjen toiston estäminen
[MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA]”
vaiheiden 1 - 3 mukaan. Kun järjestelmä kehottaa
antamaan salasanan, syötä numeropainikkeilla luku
”199703” ja paina sitten
. Näytössä pyydetään
syöttämään uusi 4-numeroinen salasana. Kun olet
antanut 4-numeroisen salasanan, vaihda toinen levy
ja paina H. Kun salasanan syöttönäyttö tulee
näkyviin, anna uusi salasana.
• Jos toistat levyä, jossa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi
rajoittaa tämän järjestelmän avulla.
• Järjestelmä voi antaa kehotuksen vaihtaa
käytönvalvontatasoa joidenkin levyjen toiston
aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa. Kun
toiston jatkamistila peruutetaan, taso palaa edellisen
asetuksen mukaiseksi.
Salasanan muuttaminen
1
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Esiin tulee ohjausvalikko.
2
(KAIUTINASETTELU)
Valitse
[KÄYTÖNVALVONTA]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [KÄYTÖNVALVONTA]valikko.
3
4
5
6
Huoneen surround-äänen
optimoiminen
Joitakin kaiuttimia ei voi asentaa huoneen
muodon vuoksi. Kaiuttimien paikat kannattaa
päättää ensiksi, jotta surround-äänestä tulee
hyvä.
Valitse [SALASANA t] X/x painikkeilla ja paina sitten
.
1
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan.
2
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
Syötä uusi 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
.
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Esiin tulee ohjausvalikko.
3
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
KAIUTINASETTELU
KAIUTINASETTELU
DVD VIDEO
Jos teet virheen syöttäessäsi
salasanaa
Paina ensin C ja sitten
ja syötä oikea numero.
4
Paina
.
Esiin tulee [KAIUTINASETTELU]valikko.
Lisäasetukset ja säädöt
Vahvista salasana syöttämällä se
uudelleen numeropainikkeilla ja paina
sitten
.
Valitse
[KAIUTINASETTELU]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
KAIUTINASETTELU
VAKIO
59FI
5
Valitse asetus C/c-painikkeilla.
• [KAIKKI EDESSÄ]: asennettaessa
kaikki kaiuttimet kuuntelupaikan
etupuolelle.
• [VAKIO]: asennettaessa kaikki kaiuttimet
normaalisti.
• [EI KESKIKAIUTINTA]: asennettaessa
etu- ja surround-kaiuttimet.
• [K. EDESSÄ EI KESKIKAIUTIN]:
asennettaessa etu- ja surround-kaiuttimet
kuuntelupaikan etupuolelle.
• [EI SURROUND]: asennettaessa keskija etukaiuttimet.
• [TOINEN HUONE]: kun asennetaan
etukaiuttimet yhteen huoneeseen ja
surround-kaiuttimet toiseen.
• [VAIN EDESSÄ]: asennettaessa
etukaiuttimet.
• Toisessa huoneessa kuuluu etu- ja surroundkaiuttimien ääni.
6
Paina
.
Asetus on tehty.
• Etupaneelin näytössä näkyy valittu
[KAIUTINASETTELU]. Siitä ei näy, mistä
kaiuttimista kuuluu ääntä.
• Jos muutat [KAIUTINASETUKSET]-valikon
[YHTEYS]-asetusta, [KAIUTINASETTELU]asetukseksi palaa [VAKIO].
60FI
5
Asetusnäytön
käyttäminen
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi säätää
kuvaa ja ääntä.
Asetusnäytön kohteiden täydellinen luettelo on
sivulla 84.
Näkyvillä olevat kohteet vaihtelevat maittain.
Esiin tulee valitsemasi kohta.
Esimerkki: [NÄYTTÖASETUKSET]
Valittu kohta
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
4:3-LÄHTÖ:
• Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat
asetusnäytön asetukset, joten kaikki tässä kuvatut
toiminnot eivät välttämättä toimi.
1
2
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
TÄYSI
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Esiin tulee ohjausvalikko.
3
Valitse luettelosta haluamasi asetus X/
x-painikkeilla: [KIELEN ASETUS],
[NÄYTTÖASETUKSET],
[MUKAUTETUT ASETUKSET] tai
[KAIUTINASETUKSET]. Paina sitten
.
6
Valitse haluamasi kohta X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulevat valitun kohdan vaihtoehdot.
Esimerkki: [TV-TYYPPI]
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
PIKA
PIKA
MUKAUTETTU
NOLLAUS
BNR
4
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
4:3-LÄHTÖ:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Vaihtoehdot
7
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Lisäasetukset ja säädöt
Valitse painikkeilla X/x
[ASETUKSET] ja paina sitten
Kohdat
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Asetus on valittu ja määritykset tehty.
Esiin tulee asetusnäyttö.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
ENGLANTI
ENGLANTI
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
4:3-LÄHTÖ:
4:3 LETTER BOX
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
TÄYSI
Valittu asetus
61FI
Kaikkien [ASETUKSET]valintojen nollaaminen
1
Valitse [NOLLAUS] vaiheessa 4 ja paina
.
2
Valitse [KYLLÄ] X/x-painikkeilla.
3
Näytön tai ääniraidan
kielen määrittäminen
[KIELEN ASETUS]
Valitsemalla [EI] voit keskeyttää
toimenpiteen ja palata
ohjausvalikkonäyttöön.
[KIELEN ASETUS] -toiminnolla voit määrittää
näytön sekä ääniraidan kielen.
Paina
Valitse asetusnäytöstä [KIELEN ASETUS].
Lisätietoja on kohdassa ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 61).
.
Kaikki sivuilla 62 - 66 selostetut asetukset
palautuvat oletusarvoihinsa. Älä paina [/1painiketta järjestelmän nollauksen aikana,
koska toimenpide kestää muutaman sekunnin.
• Kun kytket virran järjestelmään nollauksen jälkeen
eikä järjestelmässä ole levyä, television kuvaruutuun
tulee menettelyohje. Paina
, jos haluat tehdä pikaasennuksen (sivu 14) tai paina CLEAR, jos haluat
palata normaaliin näyttöön.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
ENGLANTI
ENGLANTI
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
x [NÄYTTÖ] (kuvaruutunäyttö)
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa television
kuvaruutunäytön kielen.
x [VALIKKO] (vain DVD VIDEO -levyt)
Voit valita haluamasi kielen levyn valikkoa
varten.
x [AUDIO] (vain DVD VIDEO -levyt)
Voit valita ääniraidan kielen.
Kun valitset [ALKUPERÄINEN]-vaihtoehdon,
levylle määritetty ensisijainen kieli tulee
käyttöön.
x [TEKSTITYS] (vain DVD VIDEO -levyt)
Voit valita DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kielen.
Jos valitset [ÄÄNEN MUKAAN] -vaihtoehdon,
tekstityskieli muuttuu ääniraidalle valitsemasi
kielen mukaiseksi.
• Jos valitset [MUUT t] [VALIKKO]-, [AUDIO]- ja
[TEKSTITYS]-asetukseksi, valitse kielikoodi
kohdasta ”Kielikoodien luettelo” (sivu 78) ja syötä se
numeropainikkeilla.
• Jos valitset [VALIKKO]-, [AUDIO]- tai
[TEKSTITYS]-asetukseksi kielen, jota DVD VIDEO
-levylle ei ole tallennettu, järjestelmä valitsee
automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä (kielen
valinta ei ole automaattinen kaikilla levyillä).
62FI
[16:9]
Näyttöasetukset
[NÄYTTÖASETUKSET]
Valitse asetukset järjestelmässä käytettävän
television mukaan.
[4:3 LETTER BOX]
Valitse asetusnäytöstä
[NÄYTTÖASETUKSET]. Lisätietoja on
kohdassa ”Asetusnäytön käyttäminen”
(sivu 61).
Oletusasetukset on alleviivattu.
[4:3 PAN SCAN]
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa järjestelmä voi
valita automaattisesti [4:3 LETTER BOX]
-vaihtoehdon [4:3 PAN SCAN] -vaihtoehdon
asemesta tai päinvastoin.
x [NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ]
Voit valita television kuvasuhteen (4:3 tai
laajakuva).
Oletusasetukset vaihtelevat maittain.
[16:9]
Valitse tämä vaihtoehto, jos
käytössä on laajakuvatelevisio tai
tavallinen, laajakuvatoiminnolla
varustettu televisio.
[4:3 LETTER
BOX]
Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket
4:3-kuvasuhteen television.
Näyttää kuvan laajakuvana siten,
että television kuvaruudun ala- ja
yläreunaan jää musta alue.
[4:3 PAN SCAN] Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket
4:3-kuvasuhteen television.
Näyttää laajakuvan automaattisesti
koko kuvaruudussa siten, että osa
kuvasta rajautuu pois.
Esiin tulee näytönsäästökuva, kun jätät
järjestelmän tauko- tai pysäytystilaan vähintään
15 minuutiksi tai toistat CD-, DATA CD (MP3ääni)- tai DATA DVD (MP3-ääni) -levyä yli 15
minuuttia. Näytönsäästäjä suojaa näyttölaitetta
vahingoittumiselta (jälkikuvilta). Poista
näytönsäästäjä painamalla mitä tahansa painiketta
(esimerkiksi H-painiketta).
[KÄYTÖSSÄ]
Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
[EI KÄYT.]
Poistaa näytönsäästäjän käytöstä.
Lisäasetukset ja säädöt
x [TV-TYYPPI]
x [TAUSTA]
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee
television kuvaruutuun pysäytystilassa tai
toistettaessa CD-, DATA CD (MP3-ääni)- tai
DATA DVD (MP3-ääni) -levyä.
[KANSIKUVA]
Kansikuva (pysäytyskuva) tulee
näkyviin, jos se on tallennettu
levylle (esim. CD-EXTRA). Jos
levyllä ei ole kansikuvaa, esiin
tulee [GRAFIIKKAKUVA].
[GRAFIIKKAKUVA]
Esiin tulee järjestelmään
tallennettu kuva.
[SININEN]
Taustaväri on sininen.
[MUSTA]
Taustaväri on musta.
63FI
Mukautetut asetukset
[MUKAUTETUT ASETUKSET]
Tällä toiminnolla voit muuttaa toistoasetuksia
sekä muita asetuksia.
Valitse asetusnäytöstä [MUKAUTETUT
ASETUKSET]. Lisätietoja on kohdassa
”Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 61).
Oletusasetukset on alleviivattu.
• Jos PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEGääniraidoissa on yhtä monta kanavaa, järjestelmä
valitsee PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEGääniraidat tässä järjestyksessä.
x [MONILEVY TOISTONJTK] (vain DVD
VIDEO- ja VIDEO CD -levyt)
Ottaa monilevyisen toistonjatkamistoiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
[KÄYTÖSSÄ]
Tallentaa jatkokohdat muistiin
enintään 40 levystä.
[EI KÄYT.]
Jatkokohtia ei tallenneta muistiin.
Toisto alkaa uudelleen vain
järjestelmässä parhaillaan olevan
levyn jatkokohdasta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
TAUKOTILA:
AUTO
RAIDAN VALINTA:
EI KÄYT.
MONILEVY TOISTONJTK: KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
AUDIO DRC:
DivX:
Registration Code
x [AUDIO DRC] (vain DVD VIDEO -levyt)
x [TAUKOTILA] (vain DVD VIDEO-, DVD-Rja DVD-RW-levyt)
Valitsee taukotilassa näkyvän kuvan.
[AUTO]
Myös liikkuvia kohteita sisältävä
kuva näkyy värinättömänä.
Valitse normaalisti tämä asetus.
[RUUTU]
Myös liikkumattomia kohteita
sisältävä kuva näkyy
suuritarkkuuksisena.
x [RAIDAN VALINTA] (vain DVD VIDEO
-levyt)
Määrittää eniten kanavia sisältävän ääniraidan
ensisijaiseksi, kun toistat DVD VIDEO -levyä,
jonka ääni on tallennettu useilla
äänijärjestelmillä (PCM, DTS, MPEG-ääni tai
Dolby Digital).
[EI KÄYT.]
Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
[AUTO]
Ensisijaisuus on määritetty.
• Kun määrität asetukseksi [AUTO], kieli voi vaihtua.
[RAIDAN VALINTA] -asetus on ensisijainen
suhteessa [KIELEN ASETUS] -valikon [AUDIO]asetukseen (sivu 62). (Tämä toiminto ei ole
mahdollinen kaikilla levyillä.)
64FI
Kaventaa ääniraidan dynaamista aluetta.
Ominaisuus on hyödyllinen, kun katselet
elokuvia öisin hiljaisella äänenvoimakkuudella.
[EI KÄYT.]
Dynaamista aluetta ei pakata.
[VAKIO]
Toistaa ääniraidan äänittäjän
tarkoittamalla dynaamisella
alueella.
[MAX]
Pakkaa koko dynaamisen alueen.
x [DivX]
(Ei koske Isossa-Britanniassa ja PohjoisAmerikassa myytäviä malleja)
Näyttää tämän järjestelmän rekisteröintikoodin.
Lisätietoja on Internet-osoitteessa
http://www.divx.com.
Kaiuttimien asetukset
• Jos muutat [YHTEYS]-asetusta,
[KAIUTINASETTELU]-asetukseksi palaa
[VAKIO].
[KAIUTINASETUKSET]
Saat parhaimman mahdollisen surround-äänen
määrittämällä järjestelmään liitettyjen
kaiuttimien kytkennät ja etäisyyden
kuuntelupaikan mukaan. Säädä sitten
kaiuttimien äänitaso ja balanssi samalle tasolle
testiäänen avulla.
x [ETÄISYYS]
Alla näkyy kaiuttimien oletussijainti suhteessa
kuuntelupaikkaan.
Kun asetat etäisyyden pika-asennuksessa
(sivu 14), asetukset näkyvät automaattisesti.
Valitse asetusnäytöstä
[KAIUTINASETUKSET]. Lisätietoja on
kohdassa ”Asetusnäytön käyttäminen”
(sivu 61).
Oletusasetukset on alleviivattu.
0,0 - 7,0 m2)
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
Oletusasetuksen palauttaminen
asetusta muutettaessa
Muista muuttaa asetusnäytön arvoa, kun siirrät
kaiuttimia.
Valitse vaihtoehto ja paina sitten CLEAR.
Huomaa, että [YHTEYS]-asetus ei palaa
oletusarvoonsa.
[ETUKAIUTTIMET]
3,0 m1)
Etukaiuttimen etäisyys
kuuntelupaikasta voi olla 1,0 7,0 metriä3).
x [YHTEYS]
[KESKIKAIUTIN]
3,0 m1)
Keskikaiuttimet voi sijoittaa
enintään 1,6 metriä lähemmäksi
kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet.
Jos et liitä keski- tai surround-kaiuttimia, aseta
[KESKIKAIUTIN]- ja [SURROUND]parametrit. Koska etukaiuttimien ja
bassokaiuttimen asetukset ovat kiinteät, et voi
muuttaa niitä.
[ETUKAIUTTIMET]
[KYLLÄ]
[KESKIKAIUTIN] [KYLLÄ]: Valitse normaalisti
tämä.
[EI MITÄÄN]: Valitse tämä, jos
et käytä keskikaiutinta.
[SURROUND]
[BASSOKAIUTIN]
[KYLLÄ]: Valitse normaalisti
tämä.
[EI MITÄÄN]: Valitse tämä, jos
et käytä surround-kaiuttimia.
[KYLLÄ]
(näkyy, kun
[YHTEYS]parametrin
[KESKIKAIUTIN]
-asetus on
[KYLLÄ].)
[SURROUND]
3,0 m1)
(näkyy, kun
[YHTEYS]parametrin
[SURROUND]asetus on
[KYLLÄ].)
Lisäasetukset ja säädöt
KAIUTINASETUKSET
YHTEYS:
ETÄISYYS:
TASO(EDESSÄ):
TASO(SURROUND):
TESTIÄÄNI: EI KÄYT.
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
SURROUND:
BASSOKAIUTIN:
1,0 - 7,0 m3)
Surround-kaiuttimien etäisyys
voidaan määrittää enintään 5,0
metriä etukaiuttimia
lähemmäksi verrattuna
kuuntelupaikkaan.
1)
Kun käytetään pika-asetuksia (sivu 14),
oletusasetukset muutetaan.
2)Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,0 - 6,9
metriä.
65FI
3)
Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,9 - 6,9
metriä.
• Jos kaikki etu- ja surround-kaiuttimet eivät ole yhtä
kaukana kuuntelupaikasta, määritä etäisyys
lähimmän kaiuttimen mukaan.
• Älä sijoita surround-kaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimia.
• [ETÄISYYS]-asetus ei ole käytettävissä kaikkien
tietovirtojen kohdalla.
x [TESTIÄÄNI]
Kaiuttimista kuuluu testiääni, jonka avulla voit
määrittää [TASO (EDESSÄ)]- ja [TASO
(SURROUND)] -asetukset.
[EI KÄYT.]
kaiuttimesta vuorotellen äänitasoa
säädettäessä. Kun valitset jonkin
[KAIUTINASETUKSET]asetuksen, testiääni kuuluu
vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
x [TASO (EDESSÄ)]
Voit muuttaa etukaiuttimen tasoa seuraavasti.
Voit helpottaa säätöjen tekemistä valitsemalla
[TESTIÄÄNI]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ].
[V/O]
0,0 dB
Valitse arvo väliltä –6,0 dB 0,0 dB.
[KESKIKAIUTIN]
0,0 dB
Valitse arvo väliltä –6,0 dB +6,0 dB.
(näkyy, kun
[YHTEYS]parametrin
[KESKIKAIUTIN]asetus on
[KYLLÄ].)
[BASSOKAIUTIN]
0,0 dB
Kaiuttimien tason
säätäminen testiäänen avulla
1
2
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
3
Valitse arvo väliltä –6,0 dB +6,0 dB.
Voit muuttaa surround-kaiuttimien tasoa
seuraavasti. Voit helpottaa säätöjen tekemistä
valitsemalla [TESTIÄÄNI]-asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ].
(näkyy, kun
[YHTEYS]parametrin
[SURROUND]asetus on
[KYLLÄ].)
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Esiin tulee ohjausvalikko.
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
4
x [TASO (SURROUND)]
[V/O]
0,0 dB
Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
[KÄYTÖSSÄ] Testiääni kuuluu jokaisesta
5
6
Valitse arvo väliltä –6,0 dB +6,0 dB.
Valitse [KAIUTINASETUKSET]
painamalla toistuvasti X/x ja paina
sitten
tai c.
Valitse [TESTIÄÄNI] painamalla
toistuvasti X/x ja paina sitten
Valitse [KÄYTÖSSÄ] painamalla
toistuvasti X/x ja paina sitten
.
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta.
7
Säädä [TASO (EDESSÄ)]- tai [TASO
(SURROUND)] -arvo kuuntelupaikasta
C/X/x/c-painikkeilla.
Testiääni kuuluu vain säädettävästä
kaiuttimesta.
Kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden säätö
kerralla
8
9
Käytä järjestelmän VOLUME-säädintä tai paina
kaukosäätimen VOLUME +/– -painikkeita.
10 Valitse [EI KÄYT.] painamalla
Kun asetukset on määritetty, paina
Valitse [TESTIÄÄNI] painamalla
toistuvasti X/x ja paina sitten
.
toistuvasti X/x ja paina sitten
66FI
tai c.
.
.
Oletusasetusten
palauttaminen
Voit palauttaa laitteen asetukset, kuten
esiviritetyt asemat, oletusarvoihinsa.
"/1
1
2
A
x
Kytke virta järjestelmään painamalla "/
1.
Paina järjestelmän x, A- ja "/1painikkeita samanaikaisesti.
Etupaneelin näyttöön tulee teksti ”COLD
RESET” ja oletusasetukset tulevat
voimaan.
Lisäasetukset ja säädöt
67FI
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Lisätietoja
Varotoimet
Virtalähteet
Puhdistaminen
• Irrota virtajohto seinäpistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Irrota virtajohto pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
• Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai
-välineitä tai liuotinta, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Sijoittaminen
• Jotta järjestelmä ei kuumenisi liikaa, sijoita se
paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
• Kun järjestelmää käytetään pitkään suurella
äänenvoimakkuudella, sen kotelo voi kuumentua.
Tämä ei ole vika. Vältä kuitenkin koskettamasta
koteloa. Jotta järjestelmä ei ylikuumenisi, älä sijoita
sitä suljettuun tilaan, jonka tuuletus ei ole riittävä.
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään esineitä, jotta
ilmanvaihtoaukot eivät peity. Järjestelmässä on
tehokas vahvistin. Jos ilmanvaihtoaukot on peitetty,
järjestelmä voi ylikuumentua ja vioittua.
• Älä sijoita laitetta sellaiselle alustalle (esimerkiksi
matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista materiaalia
(esimerkiksi verhoja), joka saattaa tukkia laitteen
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita laitetta lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita laitetta kaltevalle alustalle. Laite on
suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa
asennossa.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä mikroaaltouunin,
kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä laitteen päälle.
Tietoja käytöstä
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
ohjausyksikön sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi oikein.
Jos näin käy, poista levy ja kytke järjestelmään virta
noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy järjestelmästä, ennen kuin siirrät sitä.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita esineitä, keskeytä
laitteen käyttö, irrota se sähköverkosta ja toimita se
huoltoon.
68FI
• Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus äkillisesti
kasvaa.
Puhdistuslevyt, levyjen/linssin
puhdistusaineet
• Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/linssin
puhdistusaineita (juoksevaa nestettä tai
sumutetta). Nämä voivat vioittaa laitetta.
Television kuvan värit
• Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä,
katkaise televisiosta virta ja kytke virta takaisin 15–
30 minuutin kuluttua. Jos television kuvan värien
vääristyminen jatkuu, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.
Järjestelmän siirtäminen
Varmista ennen järjestelmän siirtämistä, että sisällä ei
ole levyä, ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee
laitteen käytön aikana, yritä ratkaista ongelma
näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin
viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huolto vaihtaa joitakin osia
korjauksen aikana, niitä ei ehkä palauteta.
Virta
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä
lämpötila auton sisällä saattaa nousta hyvin
korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa käytön jälkeen.
Puhdistaminen
Etupaneelin näytössä näkyy vuorotellen
”PROTECTOR” ja ”PUSH POWER”.
Katkaise järjestelmän virta painamalla "/1 ja
tarkasta seuraavat asiat ”STANDBY”-ilmaisimen
kadottua näkyvistä:
• Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
• Ovatko vain määritetyt kaiuttimet käytössä?
• Ovatko laitteen päällä olevat ilmanvaihtoaukot
tukossa?
Kun olet tarkastanut ja mahdollisesti korjannut
edellä mainitut asiat, kytke järjestelmään virta. Jos
et löydä ongelman syytä, vaikka olet tarkastanut
edellä mainitut kohdat, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Lisätietoja
• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
Virta ei ole kytkettynä.
• Tarkasta, että virtajohto on kytketty kunnolla.
• Paina "/1, kun ”STANDBY” katoaa etupaneelin
näytöstä.
Kuva
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä
myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
Tässä järjestelmässä voi toistaa vain tavallisia
pyöreitä levyjä. Jos toistettava levy ei ole pyöreä
(vaan esimerkiksi suorakaiteen, sydämen tai
tähden muotoinen), järjestelmään voi tulla
toimintahäiriö.
Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia
tarvikkeita, kuten etikettejä tai nimitarroja.
Kuvaa ei näy.
• SCART (EURO AV) -kaapeli ei ole kunnolla
kiinni.
• SCART (EURO AV) -kaapeli on vahingoittunut.
• Järjestelmää ei ole kytketty oikeaan
EURO AV t INPUT -liitäntään (sivu 10).
• Televisiosta ei ole valittu sitä tuloliitäntää, johon
järjestelmä on kytketty.
• Tarkasta järjestelmän siirtomuoto (sivu 16).
Kuvassa on kohinaa.
• Levy on likainen tai vioittunut.
Vaikka kuvasuhde on valittu
[NÄYTTÖASETUKSET]-valikon [TV-TYYPPI]kohdasta, kuva ei täytä koko kuvaruutua.
• Levyn kuvasuhde on määritetty kiinteästi.
Televisioruudussa näkyy värivirheitä.
Tämän järjestelmän lisäbassokaiutin ja
etukaiuttimet on magneettisesti suojattu
69FI
magneettisäteilyn vuotojen estämiseksi. Vuotoa voi
kuitenkin esiintyä, koska käytetty magneetti on
voimakas. Jos näin käy, tarkista seuraavat asiat:
• Jos käytät kaiuttimia kuvaputkitelevision tai
projektorin kanssa, sijoita kaiuttimet vähintään
0,3 metrin päähän televisiosta.
• Jos värivirheet eivät poistu, katkaise televisiosta
virta, odota 15–30 minuuttia ja kytke virta
takaisin.
• Jos kaiuttimista kuuluu voimakkaita häiriöääniä,
sijoita kaiuttimet kauemmaksi televisiosta.
• Varmista, että kaiuttimien lähellä ei ole
magneettisia esineitä (televisiojalustan
magneettisalpaa, terveydenhoitolaitetta, lelua
jne.).
Ääni
Ääntä ei kuulu.
• Kaiutinjohtoa ei ole kytketty kunnolla.
• Jos etupaneelin näytössä näkyy ”MUTING ON”,
paina kaukosäätimen MUTING-painiketta.
• Laite on taukotilassa tai hidastetun toiston tilassa.
Palaa normaaliin toistotilaan painamalla Hpainiketta.
• Pikasiirto eteenpäin tai taaksepäin on valittu.
Palaa normaaliin toistotilaan painamalla Hpainiketta.
• Tarkasta kaiutinasetukset (sivu 65).
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärinpäin.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on
kytketty oikein ja kunnolla.
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Tarkasta kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 10,
65).
• Valitse äänikentäksi ”A.F.D. STD” (sivu 23).
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on
kytketty toisiinsa kunnolla.
• Tarkasta, että kytkentäkaapelit ovat etäällä
muuntajista ja moottoreista sekä vähintään
3 metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Liittimet ja liitännät ovat likaisia. Pyyhi ne
kevyesti puhdistusalkoholiin kostutetulla liinalla.
• Puhdista levy.
Äänen stereovaikutelma katoaa, kun toistat
VIDEO CD -levyä, CD -levyä tai MP3 -tiedostoa.
• Aseta [AUDIO]-asetukseksi [STEREO]
painamalla AUDIO-painiketta (sivu 33).
• Varmista, että järjestelmä on kytketty oikein.
70FI
Tilaäänivaikutelmaa on vaikea kuulla, kun
toistat Dolby Digital-, DTS- tai MPEGääniraitaa.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(sivu 23).
• Tarkasta kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 10,
65).
• Joidenkin DVD-levyjen lähtösignaali ei sisällä
kaikkia 5.1-kanavia. Signaali voi olla mono- tai
stereoääninen, vaikka ääniraita on Dolby Digitaltai MPEG-tyyppinen.
Ääni kuuluu vain keskikaiuttimesta.
• Joidenkin levyjen ääni saattaa kuulua vain
keskikaiuttimesta.
Keskikaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Tarkasta kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 10,
65).
• Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(sivu 23).
• Keskikaiuttimen vaikutus saattaa joillakin
lähteillä olla huomaamaton.
• Toistettavana on 2-kanavainen lähde.
Surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä tai ääni
on hyvin heikko.
• Tarkasta kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 10,
65).
• Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(sivu 23).
• Surround-kaiutinten vaikutus saattaa joillakin
lähteillä olla huomaamattomampi.
• Toistettavana on 2-kanavainen lähde.
Etupaneelissa ilmaistuista kaiuttimista ei
kuulu ääntä.
• Etupaneelin näytössä näkyy valittu
[KAIUTINASETTELU]. Siitä ei näy, mistä
kaiuttimista kuuluu ääntä (sivulla 23, 59).
Käyttö
Radioasemia ei voi virittää.
• Tarkasta, että antennijohto on kiinnitetty hyvin.
Säädä antennia tai liitä ulkoinen antenni
tarvittaessa.
• Asemien signaalinvoimakkuus on liian heikko
(käytettäessä automaattista viritystä). Käytä
suoraa viritystä.
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat on
poistettu muistista (esiviritettyjä asemia
selattaessa). Esiviritä asemat (sivu 49).
• Paina DISPLAY-painiketta, kunnes taajuus näkyy
etupaneelin näytössä.
Kaukosäädin ei toimi.
• Kaukosäätimen ja järjestelmän välissä on este.
• Kaukosäätimen ja järjestelmän välinen etäisyys
on liian suuri.
• Kaukosäädintä ei ole suunnattu järjestelmässä
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
• Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.
Levyä ei voi toistaa.
• Laitteessa ei ole levyä.
• Levy on väärin päin.
Aseta levy toistopuoli alaspäin.
• Levy on vinossa levykelkassa.
• Laite ei toista esimerkiksi CD-ROM-levyjä
(sivu 6).
• DVD-levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän
aluekoodia.
• Järjestelmän sisään on tiivistynyt kosteutta, joka
voi vahingoittaa linssejä. Poista levy ja jätä
järjestelmään virta noin puoleksi tunniksi.
JPEG-kuvatiedostoa ei voi näyttää.
• DATA CD -levyä ei ole tallennettu JPEGmuodossa, joka on ISO 9660 Level 1/2- tai Jolietyhteensopiva.
• DATA DVD -levyä ei ole tallennettu JPEGmuodossa, joka on UDF (Universal Disk Format)
-yhteensopiva.
• Tiedoston tunniste on muu kuin ”.JPEG” tai
”.JPG”.
• Kuva on suurempi kuin 3 072 (leveys) × 2 048
(korkeus) kuvapistettä normaalissa tilassa tai yli
•
•
•
MP3-ääniraitojen ja JPEG-kuvatiedostojen
toisto alkaa samanaikaisesti.
• [TILA (MP3, JPEG)] -asetuksena on [AUTO]
(sivu 44).
DivX-videotiedostoa ei voi toistaa (ei koske
Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja).
• Tiedostoa ei ole luotu DivX-muodossa.
• Tiedoston tunniste on jokin muu kuin ”.AVI” tai
”.DIVX”.
• DATA CD- tai DATA DVD -levyä ei ole luotu
DivX-muodossa, joka on ISO 9660 Level 1- /
Level 2- tai Joliet/UDF-yhteensopiva.
• DivX-videotiedosto on suurempi kuin 720
(leveys) × 576 (korkeus).
Albumien, raitojen tai tiedostojen nimet eivät
näy oikein.
• Järjestelmä voi näyttää vain numerot ja kirjaimet.
Muut merkit näkyvät muodossa [*].
Lisätietoja
MP3-ääniraitaa ei voi toistaa.
• DATA CD -levyä ei ole tallennettu MP3muodossa, joka on ISO 9660 Level 1/Level 2- tai
Joliet-yhteensopiva.
• DATA DVD -levyä ei ole tallennettu MP3muodossa, joka on UDF (Universal Disk Format)
-yhteensopiva.
• MP3-äänitiedoston tunniste ei ole ”.MP3”.
• Tiedot eivät ole MP3-muodossa, vaikka tunniste
on ”.MP3”.
• Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3
-muodossa.
• Järjestelmässä ei voi toistaa MP3PRO-muotoisia
ääniraitoja.
• [TILA (MP3, JPEG)] -asetuksena on [KUVA
(JPEG)] (sivu 44).
• Jos et voi muuttaa [TILA (MP3, JPEG)] -asetusta,
aseta levy uudelleen paikalleen tai katkaise
järjestelmästä virta ja kytke se sitten uudelleen.
• DATA CD- ja DATA DVD -levyllä on DivXvideotiedosto (ei koske Isossa-Britanniassa ja
Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja).
•
2 000 000 kuvapistettä progressiivisessa JPEGtilassa, jota käytetään lähinnä Internet-sivustoissa.
Kuva ei mahdu television kuvaruutuun (kuva on
pienennetty).
[TILA (MP3, JPEG)] -asetuksena on [AUDIO
(MP3)] (sivu 44).
Jos et voi muuttaa [TILA (MP3, JPEG)] -asetusta,
aseta levy uudelleen paikalleen tai katkaise
järjestelmästä virta ja kytke se sitten uudelleen.
DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on DivXvideotiedosto (ei koske Isossa-Britanniassa ja
Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja).
Levyn toisto ei ala alusta.
• Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto tai toistuva
toisto on valittuna.
Peruuta nämä toiminnot CLEAR-painikkeella
ennen levyn toistoa.
• Jatkuva toisto on valittuna.
Paina järjestelmän tai kaukosäätimen xpainiketta pysäytystilassa ja aloita sitten toisto
(sivu 28).
• Nimike-, DVD- tai PBC-valikko tulee
automaattisesti television kuvaruutuun.
Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
• DVD-levyssä on automaattinen
toistonaloitustoiminto.
Toisto pysähtyy automaattisesti.
• Jotkin levyt voivat sisältää automaattisen
taukosignaalin. Kun tällaista levyä toistetaan,
järjestelmä lopettaa toiston automaattisen
taukosignaalin kohdalla.
71FI
Esimerkiksi toiston pysäytystä, hakua,
hidastettua toistoa tai toistuvaa toistoa ei voi
käyttää.
• Joidenkin levyjen toiston aikana ei voi käyttää
kaikkia edellä mainittuja toimintoja. Lisätietoja
on levyn käyttöohjeessa.
Television kuvaruudussa näkyvät viestit eivät
ole halutunkielisiä.
• Valitse haluamasi näyttökieli asetusnäytön
[KIELEN ASETUS] -valikon [NÄYTTÖ]asetukseksi (sivu 62).
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielisiä ääniraitoja.
• DVD-levy estää ääniraidan kielen vaihtamisen.
Tekstityskieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä tekstitystä.
• DVD-levy estää tekstityksen vaihtamisen.
Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä.
• DVD-levy estää tekstityksen poistamisen
käytöstä.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu eri
kuvakulmia (sivu 38).
• DVD-levy estää kuvakulman vaihtamisen.
Levyä ei voi poistaa, ja etupaneelin näytössä
on sana ”LOCKED”.
• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Television kuvaruudussa lukee [Datavirhe]
toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyä.
• Toistettava MP3-ääniraita, JPEG-kuvatiedosto tai
DivX-videotiedosto* on viallinen.
• Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3
-muodossa.
• JPEG-kuvatiedostomuoto ei ole DCFyhteensopiva.
• JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG” tai
”.JPEG”, mutta se ei ole JPEG-muodossa.
• Toistettavan tiedoston tunniste on ”.AVI” tai
”.DIVX”, mutta se ei ole DivX-muodossa, tai se
on DivX-muodossa, mutta se ei ole DivX
Certified -profiilien mukainen.*
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
Järjestelmä ei toimi normaalisti.
• Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin
vasta usean minuutin kuluttua.
72FI
Järjestelmää ei voi käyttää ja etupaneelin
näyttöön tulee ”CHILD LOCK”, kun
järjestelmän painikkeita painetaan.
• Ota lapsilukkotoiminto pois käytöstä (sivu 55).
Automaattinen
vianmääritystoiminto
(Näytössä näkyy kirjaimia tai
numeroita)
Automaattinen vianmääritystoiminto ehkäisee
aktivoituessaan järjestelmän virheellisen
toiminnan; toiminto tuo yhdestä kirjaimesta ja 4
numerosta koostuvan 5-merkkisen huoltokoodin
(esim. C 13 50) television kuvaruutuun tai
etupaneelin näyttöön. Jos näin käy, toimi
seuraavan taulukon ohjeiden mukaan.
Kun television kuvaruudussa
näkyy version numero
Kun kytket virran järjestelmään, television
kuvaruudussa voi näkyä version numero
[VER.X.XX] (X on numero). Vaikka kyseessä
ei ole vika ja numero on tarkoitettu vain Sonyhuollon käyttöön, järjestelmä ei toimi
normaalisti. Katkaise virta järjestelmästä ja
kytke virta sitten uudelleen.
VER.X.XX
C:13:50
Huoltokoodin Syy ja/tai korjaustoimi
3 ensimmäistä
merkkiä
Levy on likainen.
,Puhdista levy pehmeällä liinalla
(sivu 69).
C 31
Levyä ei ole asetettu soittimeen
oikein.
,Käynnistä järjestelmä uudelleen
ja aseta levy paikalleen oikein.
E XX
(xx on luku)
Automaattinen
vianmääritystoiminto on estänyt
järjestelmää toimimasta
virheellisesti.
,Ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon ja
ilmoita 5-merkkinen
huoltokoodi.
Esimerkki: E 61 10
Lisätietoja
C 13
73FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Stereotila (nimellinen)
Surround-tila (vertailu)
50 W + 50 W (3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö 1
%)
RMS-teho
FL/FR/C/SL/SR*: 67 wattia
(kanavaa kohden, 3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö 10
%)
Bassokaiutin*: 65 wattia
(3 ohmia, 80 Hz,
harmoninen särö 10 %)
* Joillakin äänikentän asetuksilla ja lähteillä ääntä ei
Tuloliitännät (analogiset)
TV (AUDIO IN)
Herkkyys: 450/250 mV
DVD-järjestelmä
Signaalijärjestelmä
Video-osa
Lähtöliitännät
Puolijohdelaser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Säteilyn kesto: jatkuva
PAL/NTSC
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
FM-viritinosa
Viritysalue
Pohjoisamerikkaiset mallit:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(tarkkuus 100 kHz)
Muut mallit:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(tarkkuus 50 kHz)
Antenni
FM-johtoantenni
Antenniliitännät
75 ohmia,
tasapainottamaton
Välitaajuus
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysalue
Pohjoisamerikkalaiset, meksikolaiset ja
latinalaisamerikkalaiset
mallit:
530 kHz - 1 710 kHz
(tarkkuus 10 kHz)
531 kHz - 1 710 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
Eurooppalaiset, venäläiset ja Lähi-idän mallit:
531 kHz - 1 602 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
93 mm × 162 mm × 75 mm
(l/k/s)
0,6 kg
Keskikaiutin (SS-CT71)
Kaiutinjärjestelmä
Viritinosa
Järjestelmä
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmia
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohmia
Kaiuttimet
Etukaiutin/surround-kaiutin (SS-TS71)
Kaiutinjärjestelmä
ehkä kuulu.
Laser
Australialaiset ja uusseelantilaiset mallit:
531 kHz - 1 710 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
530 kHz - 1 710 kHz
(tarkkuus 10 kHz)
Muut mallit:
531 kHz - 1 602 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
530 kHz - 1 610 kHz
(tarkkuus 10 kHz)
Antenni
AM-kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
265 mm × 91 mm × 80 mm
(l/k/s)
0,7 kg
Bassokaiutin (SS-WS84)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Bassokaiutin,
bassorefleksi
150 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
169 mm × 300 mm ×
335 mm (l/k/s)
3,8 kg
Yleistä
Käyttöjännite
Tehonkulutus
Mitat (noin)
Paino (noin)
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Päällä: 80 W
Valmiustilassa: 0,3 W
(virransäästötilassa)
430 mm × 67 mm ×
310 mm (l/k/s) ulkonevat
osat mukaan lukien
3,2 kg
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
74FI
Pakkauksen avaaminen
• etukaiuttimet (2)
• keskikaiutin (1)
• surround-kaiuttimet (2)
• bassokaiutin (1)
• AM-kehäantenni (1)
• FM-johtoantenni (1)
• kaiutinjohdot (6, punainen/valkoinen/vihreä/harmaa/
sininen/violetti)
• kaukosäädin (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• käyttöohje
Sanasto
Albumi
Data-CD-levyllä oleva musiikki- tai kuvaosuus,
joka sisältää MP3-ääniraitoja tai JPEGtiedostoja.
Aluekoodi
Tätä järjestelmään käytetään tekijänoikeuksien
suojaamiseen. Kullekin DVD-laitteelle tai
-levylle on määritetty aluekoodi myyntialueen
mukaan. Jokainen aluekoodi näkyy sekä
järjestelmässä että levyn pakkauksessa.
Järjestelmä voi toistaa levyjä, joiden aluekoodi
on sama kuin sen. Tällä järjestelmällä voi toistaa
myös levyjä, joissa on merkintä ” ”. Vaikka
DVD-levyssä ei näkyisikään aluekoodia,
aluerajoitukset voivat silti olla voimassa.
ALL
DivX® (ei koske Isossa-Britanniassa
ja Pohjois-Amerikassa myytäviä
malleja)
Dolby Digital
Tämä elokuvateattereissakin käytettävä
äänimuoto on edistyneempi kuin Dolby
Surround Pro Logic. Tässä muodossa surroundkaiuttimet toistavat taajuusalueeltaan laajaa
stereoääntä, jonka lisäksi mukana on erillinen
matalia bassotaajuuksia toistava bassokanava.
Tästä äänimuodosta käytetään nimitystä ”5.1”,
jossa 0.1 tarkoittaa bassokanavaa (koska se
toimii vain, kun äänessä on matalia
bassotaajuuksia sisältäviä tehosteita). Kaikki
tämän äänimuodon kuusi kanavaa äänitetään
erillisinä, jotta saavutettaisiin mahdollisimman
suuri kanavaerotus. Koska kaikki signaalit
käsitellään digitaalisesti, signaali huononee
vähemmän.
Lisätietoja
DivX, Inc:n luoma digitaalinen
videoteknologia. DivX-teknologialla koodatut
videot ovat laadultaan erinomaisia, vaikka
niiden koko on suhteellisen pieni.
75FI
Dolby Pro Logic II
DVD
Dolby Pro Logic II luo 2-kanavaisista
ohjelmalähteistä viisi taajuuskaistaltaan täyttä
lähtökanavaa. Tämän muunnoksen suorittaa
pitkälle kehitetty, erittäin laadukas
tilaäänidekooderimatriisi, joka käyttää
alkuperäisen äänitteen tilaääniominaisuuksia
lisäämättä mukaan uusia ääniä tai värittämättä
ääntä.
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy, joka
on tavallisen CD-levyn kokoinen.
Yksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tietojen tallennuskapasiteetti on 4,7 Gt
(gigatavua), eli sille mahtuu 7 kertaa tavalliselle
CD-levylle mahtuva tietomäärä.
Kaksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tallennuskapasiteetti on 8,5 Gt, yksikerroksisen
kaksipuolisen DVD-levyn 9,4 Gt ja
kaksikerroksisen kaksipuolisen DVD-levyn 17
Gt.
Kuvatiedot ovat MPEG 2 -muodossa, joka on
maailmanlaajuinen digitaalisen
pakkaustekniikan standardi. Pakattujen
kuvatietojen koko on noin 1/40 niiden
alkuperäisestä koosta. DVD-järjestelmä käyttää
myös muuttuvanopeuksista koodaustekniikkaa,
joka muuttaa siirrettäviä tietoja kuvan tilan
perusteella.
Äänitiedot tallennetaan sekä Dolby Digital- että
PCM-muodossa, joten äänentoisto on todella
aidontuntuinen.
Lisäksi DVD-levyissä on useita muita
kehittyneitä toimintoja, kuten useita kuvakulmaja kielivaihtoehtoja sekä
käytönvalvontatoimintoja.
x Elokuvatila
Elokuvatila on tarkoitettu käytettäväksi
stereoäänisten televisio-ohjelmien ja kaikkien
Dolby Surround -koodauksella varustettujen
ohjelmien kanssa. Se tuottaa äänikenttään
tilavaikutelman, joka on lähes erillisten 5.1kanavien tuottaman äänentoiston kaltainen.
x Musiikkitila
Musiikkitila on tarkoitettu käytettäväksi
kuunneltaessa stereoäänisiä musiikkitallenteita.
Se tuottaa laajan ja syvän äänikentän.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic on yksi Dolby
Surround -äänen purkumenetelmä, joka luo
neljä kanavaa 2-kanavaisesta äänestä. Aiempaan
Dolby Surround -järjestelmään verrattuna
Dolby Surround Pro Logic tuottaa vasemman ja
oikean kanavan välisen panoroinnin
luonnollisempana, joten äänien paikka
äänikentässä on helpompi tunnistaa. Jos haluat
hyödyntää Dolby Surround Pro Logic -ääntä
täydellisesti, sinulla on oltava yksi surroundkaiutinpari sekä keskikaiutin. Surroundkaiuttimet toistavat monoääntä.
DTS
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on
DTS, Inc:n kehittämä. Tämä tekniikka toimii
5.1-kanavaympäristössä. Takakanava on
stereofoninen ja lisäksi tekniikka sisältää
erillisen bassokanavan. DTS tuottaa laadukkaan
5.1-kanavaisen digitaalisen äänentoiston.
Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja
käsitellään digitaalisesti.
76FI
DVD+RW
DVD+RW (plus RW) on tallennettava ja
uudelleenkirjoitettava levy. DVD+RW-levyn
tallennusmuoto vastaa DVD VIDEO -muotoa.
DVD-RW
DVD-RW on tallennettava ja
uudelleenkirjoitettava levy, joka on saman
kokoinen kuin DVD VIDEO -levy. DVD-RWlevyllä on kaksi tilaa: VR-tila ja Video-tila.
Video-tilassa luotujen DVD-RW-levyjen muoto
on sama kuin DVD VIDEO -levyllä. VR (Video
Recording) -tilassa luotujen levyjen sisältöä voi
ohjelmoida tai muokata.
Filmipohjainen ohjelma,
videopohjainen ohjelma
DVD-levyt voi luokitella filmi- tai
videopohjaisiksi ohjelmiksi. Filmipohjaiset
DVD-levyt sisältävät samat kuvat kuin
elokuvateattereissa esitettävä elokuva (24
ruutua sekunnissa). Videopohjaisissa DVDlevyissä, kuten televisio-ohjelmissa, on 30
ruutua (60 kenttää) sekunnissa.
Jakso
Raita
Nimikkeen osa DVD-levyllä. Nimike koostuu
useista jaksoista.
VIDEO CD-, CD tai MP3-levyjen lyhyimmät
kuva- ja musiikkiosuudet ovat raitoja. Albumi
koostuu useista raidoista (vain MP3).
Kohtaus
PBC-toimintoja sisältävällä VIDEO CD -levyllä
valikkonäytöt, liikkuva kuva ja pysäytyskuvat
on jaettu osiin, joista käytetään nimitystä
”kohtaus”.
Käytönvalvonta
DVD-levyn toiminto, jolla voidaan rajoittaa
levyn toistamista käyttäjän iän perusteella
kussakin maassa voimassa olevien rajoitusten
mukaan. Rajoitus vaihtelee levystä toiseen: kun
se on aktivoitu, toistaminen estetään kokonaan,
väkivaltaisten kohtausten yli hypätään tai ne
korvataan toisilla kohtauksilla jne.
Monikielisyystoiminnot
Joillekin DVD-levyille on tallennettu ääniraita
tai tekstitykset useilla kielillä.
Monikulmatoiminto
MPEG-ääni
Digitaalisten äänisignaalien pakkaamiseen
käytettävä koodausjärjestelmä. MP3tiedostoissa käytetään MPEG-1:tä (MPEG-1
Audio Layer-3). Joissakin DVD-äänimuodoissa
käytetään MPEG-2:ta.
Nimike
DVD-levyn pisin kuva- tai musiikkiosuus,
esimerkiksi elokuva videotallenteessa tai koko
albumi äänitallenteessa.
DATA CD- tai DATA DVD -levylle tallennettu
JPEG-kuva tai DivX-video*. (Tämä määritelmä
koskee vain tätä järjestelmää.) Yksittäinen
tiedosto koostuu yhdestä kuvasta tai elokuvasta.
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa
myytäviä malleja.
VIDEO CD
CD-levy, joka sisältää liikkuvaa kuvaa.
Kuvatiedot ovat MPEG 1 -muodossa, joka on
maailmanlaajuinen digitaalisen
pakkaustekniikan standardi. Pakattujen
kuvatietojen koko on noin 1/140 niiden
alkuperäisestä koosta. Tämä merkitsee sitä, että
12 cm:n VIDEO CD -levy voi sisältää jopa 74
minuuttia liikkuvaa kuvaa.
Lisäksi VIDEO CD -levyllä voi olla ääntä.
Ihmisen kuuloalueen ulkopuoliset äänet ovat
pakattuja, mutta ihmisen kuultavissa olevia
ääniä ei ole pakattu. VIDEO CD -levy voi
sisältää ääntä kuusi kertaa tavalliselle CDlevylle mahtuvan määrän.
VIDEO CD -levyistä on kaksi eri versiota.
• Versio 1.1: Tämän version levyllä voi olla vain
liikkuvaa kuvaa ja ääntä.
• Versio 2.0: Tämän version levyllä voi olla
suuritarkkuuksisia pysäytyskuvia ja PBCtoimintoja.
Tässä järjestelmässä voi toistaa kummankin
version levyjä.
Lisätietoja
Joillekin DVD-levyille on tallennettu monta
kohtauksen kuvakulmaa tai videokameran
näkökulmaa.
Tiedosto
PBC-toiminto (toiston ohjaus)
VIDEO CD -levyille (versio 2.0) koodatut
toistoa ohjaavat signaalit.
Käyttämällä PBC-toiminnoilla varustettujen
VIDEO CD -levyjen valikkonäyttöjä voit toistaa
esimerkiksi yksinkertaisia vuorovaikutteisia
ohjelmia ja hakutoiminnoilla varustettuja
ohjelmia.
PCM (Pulse Code Modulation)
Menetelmä, jolla muunnetaan analoginen ääni
digitaaliseksi ääneksi. Menetelmää käytetään
CD (Compact Disc) -äänimuodossa.
77FI
Kielikoodien luettelo
Kielten kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) -standardin mukainen.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ei määritetty
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo
78FI
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2376
2044
2047
2057
2070
2090
2149
2424
2238
2248
2254
2046
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2379
2427
2436
2174
2499
2109
2501
2165
2086
2115
2528
2390
2489
2184
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Filippiinit
Indonesia
Intia
Italia
Itävalta
Japani
Kanada
Kiina
Korea
Malesia
Meksiko
Norja
Pakistan
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Sveitsi
Tanska
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Venäjä
Yhdistynyt
kuningaskun
ta
Osat ja ohjauspainikkeet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
A "/1 (päällä/valmiustila) (19)
F
B A (avaa/sulje) (19)
G VOLUME-säädin (19)
C Levytoiminnot (19)
H Levykelkka (19)
(kaukosäätimen tunnistin) (9)
Lisätietoja
D FUNCTION (19)
E Etupaneelin näyttö (80)
Takapaneeli
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
SUBWOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
A SPEAKER-liitännät (10)
C AM-liitäntä (10)
B EURO AV T OUTPUT (TO TV) -liitäntä
(10)
D COAXIAL FM 75Ω -liitäntä (10)
79FI
Etupaneelin näyttö
Tietoja etupaneelin näytön ilmaisimista
A Syttyy, kun nimikkeen tai jakson
aikatieto näkyy etupaneelin näytössä.
(vain DVD-levyt) (36)
B Syttyy, kun NTSC-levy on asetettu.
K Käytössä oleva surround-tila (ei koske
JPEG-tiedostoja)
C Syttyy, kun vastaanotetaan
radioasema. (vain radio) (49)
L Syttyy, kun DYNAMIC BASS on valittu.
(53)
D Stereo-/monoääni (vain radio) (50)
M Näyttää järjestelmän tilan, kuten
jakson, nimikkeen tai raidan numeron,
aikatiedot, radiotaajuuden, toistotilan,
äänikentän jne.
E Syttyy, kun uniajastin on asetettu. (54)
F Syttyy, kun elokuva- tai musiikkitila
valitaan. (22)
G Toistotila (vain DVD-toiminto)
H Käytössä oleva toistotila (32)
I Syttyy, kun lapsilukkotoiminto otetaan
käyttöön. (55)
80FI
J Tässä näkyy valittu
[KAIUTINASETTELU]. (59)
Ohjausvalikkonäytön opas
DISPLAY
Ohjausvalikkonäytön avulla voit valita toiminnon ja tarkastella siihen liittyviä tietoja. Voit siirtyä
ohjausvalikkoon tai muuttaa sitä painamalla toistuvasti
DISPLAY:
Lisätietoja
, Ohjausvalikkonäyttö 1
m
Ohjausvalikkonäyttö 2 (näkyy vain tiettyjen levyjen kohdalla)
m
Ohjausvalikkonäyttö pois käytöstä
Ohjausvalikkonäyttö
Ohjausvalikkonäyttöjen 1 ja 2 vaihtoehdot vaihtelevat levytyypin mukaan. Vaihtoehdoista on
lisätietoja suluissa olevilla sivuilla.
Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1 toistettaessa DVD VIDEO -levyä
81FI
Toistettavana olevan nimikkeen numero1)
Toistettavana olevan jakson numero2)
Nimikkeiden kokonaismäärä1)
Jaksojen kokonaismäärä2)
Ohjausvalikon
vaihtoehdot
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Valittu kohta
Ohjausvalikosta valitun
vaihtoehdon nimi
Toistotila
(N Toisto,
X tauko,
x pysäytys jne.)
DVD VIDEO
Toistettavan levyn
tyyppi3)
Toistoaika4)
EI KÄYT.
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
Voimassa oleva
asetus
Vaihtoehdot
TOISTUVA
ENTER
Lopeta:
DISPLAY
Toimintailmoitus
1) Tässä
näkyy VIDEO CD -levyn kohtauksen numero (toiston ohjaus käytössä), VIDEO CD- tai CD-levyn raidan
numero ja DATA CD- tai DATA DVD -levyn albumin numero. DATA CD- tai DATA DVD -levyn DivXvideoalbumin numero (ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja).
2)
Tässä näkyy VIDEO CD -levyn indeksinumero, MP3-ääniraidan numero tai DATA CD- tai DATA DVD -levyllä
olevan JPEG-kuvatiedoston numero. DATA CD- tai DATA DVD -levyn DivX-videotiedoston numero (ei koske
Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja).
3)
Super VCD näkyy muodossa ”SVCD”. Tässä näkyy ”MP3” ohjausvalikkonäytössä 1 tai ”JPEG”
ohjausvalikkonäytössä 2 (DATA CD- tai DATA DVD -levyt).
4)
Tässä näkyy JPEG-tiedostojen päivämäärä.
Näytön sulkeminen
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, toiminto, levytyyppi
[NIMIKE] (sivulla 26)/[KOHTAUS] (sivulla 26)/[RAITA] (sivulla 26)
Valitsee toistettavan nimikkeen, kohtauksen tai raidan.
[JAKSO] (sivulla 26)/[INDEKSI] (sivulla 26)
Valitsee toistettavan jakson tai indeksin.
[RAITA] (sivulla 26)
Valitsee toistettavan raidan.
[ORIGINAL / PLAY LIST] (sivulla 35)
Valitsee toistettavien nimikkeiden (DVD-RW- ja DVD-R-levyt) tyypin – alkuperäisen
[ORIGINAL] tai muokatun [PLAY LIST].
82FI
[AIKA/TEKSTI] (sivulla 26)
Tarkastaa kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan.
Syötä aikakoodi kuva- ja musiikkihakua varten.
Näyttää DVD/CD-tekstin tai MP3-raidan nimen.
[KAIUTINASETTELU] (sivu 59)
Määrittää kaiutinasettelun.
[OHJELMOITU] (sivulla 29)
Valitsee toistettavat raidan haluamassasi järjestyksessä.
[SATUNNAIS] (sivulla 31)
Toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä.
[TOISTUVA] (sivulla 32)
Toistaa koko levyn (kaikki nimikkeet/raidat/albumit) tai yhden nimikkeen/jakson/raidan/
albumin toistuvasti.
[AV-TAHDISTUS] (sivulla 39)
Säätää viiveen kuvan ja äänen välillä.
*
*
[KÄYTÖNVALVONTA] (sivulla 56)
Estää toiston tällä laitteella.
[ASETUKSET] (sivulla 61)
[ALBUMI] (sivulla 26)
Valitsee toistettavan albumin.
Lisätietoja
[PIKA]-asennus (sivulla 14)
Pika-asennuksessa voit valita kuvaruutunäytön kielen, television kuvasuhteen,
kaiutinasettelun ja sen, käynnistetäänkö automaattinen kalibrointi.
[MUKAUTETTU]-asetusten määritys
Pika-asennuksen lisäksi voit mukauttaa muita asetuksia.
[NOLLAUS]
Palauttaa [ASETUKSET] oletusarvoihinsa.
[TIEDOSTO] (sivulla 26)
Valitsee toistettavan JPEG-kuvatiedoston tai DivX-videotiedoston*.
** [PÄIVÄMÄÄRÄ] (sivulla 38)
Näyttää päivämäärän, jolloin kuva on otettu digitaalikameralla.
** [VAIHTOVÄLI] (sivulla 44)
Määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy televisioruudussa kuvaesityksen aikana.
** [TEHOSTE] (sivulla 45)
Valitsee kuvien vaihdossa käytettävät tehosteet kuvaesitystä varten.
** [TILA (MP3, JPEG)] (sivulla 44)
Valitsee DATA CD- tai DATA DVD -levyltä toistettavien tietojen tyypin: MP3-ääniraita
(AUDIO), JPEG-kuvatiedosto (KUVA) tai molemmat (AUTO).
* Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja.
** Nämä vaihtoehdot eivät näy toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyllä olevaa DivX-videotiedostoa (ei
koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja).
• Ohjausvalikon kuvakkeen valo palaa vihreänä
, kun valitset muun vaihtoehdon kuin [EI
t
KÄYT.] (vain [OHJELMOITU], [SATUNNAIS], [TOISTUVA] ja [AV-TAHDISTUS]). [ORIGINAL / PLAY
LIST] -valo palaa vihreänä, kun valitset [PLAY LIST] -vaihtoehdon (oletusasetus).
83FI
DVD-asetusten näyttöluettelo
Voit määrittää seuraavat asetukset DVD-asetusnäytössä.
Järjestys voi olla erilainen todellisessa näytössä.
KIELEN ASETUS
MUKAUTETUT ASETUKSET
TAUKOTILA
NÄYTTÖ*
AUTO
RUUTU
VALIKKO*
RAIDAN
EI KÄYT.
AUTO
VALINTA
MONILEVY
KÄYTÖSSÄ
TOISTONJTK EI KÄYT.
AUDIO*
TEKSTITYS*
AUDIO DRC
EI KÄYT.
VAKIO
MAX
DivX**
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
TAUSTA
KAIUTINASETUKSET
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
KANSIKUVA
GRAFIIKKAKUVA
SININEN
MUSTA
YHTEYS
ETÄISYYS
ETUKAIUTTIMET KYLLÄ
KESKIKAIUTIN KYLLÄ
EI MITÄÄN
SURROUND KYLLÄ
EI MITÄÄN
BASSOKAIUTIN KYLLÄ
ETUKAIUTTIMET 1,0 m – 7,0 m
KESKIKAIUTIN 0,0 m – 7,0 m
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
TASO
(EDESSÄ)
TASO
(SURROUND)
TESTIÄÄNI
* Valitse käytettävä kieli näytössä näkyvästä kieliluettelosta.
** Ei koske Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa myytäviä malleja.
84FI
V
O
KESKIKAIUTIN
BASSOKAIUTIN
V
O
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
Järjestelmävalikko
Voit määrittää seuraavat asetukset kaukosäätimen SYSTEM MENU -painikkeella.
Järjestelmävalikko
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
CHILD LOCK
1)Tulee
näkyviin vain ”TUNER FM”- tai ”TUNER AM”-tilassa.
2)Tulee
näkyviin vain ”TUNER FM” -tilassa.
3)
”ATTENUATE” ei näy kaikissa toiminnoissa.
Lisätietoja
85FI
Hakemisto
Numerot
F
M
16:9 63
4:3 LETTER BOX 63
4:3 PAN SCAN 63
5.1-kanavainen surround-ääni
34
Filmipohjainen ohjelma 76
FM MODE 50
Monikielisyystoiminnot 77
Monikulmatoiminto 38, 77
MONILEVY TOISTONJTK 64
MOVIE/MUSIC 22
MP3 40, 42
MPEG-ääni 77
muiden laitteiden
kuunteleminen 20
MUKAUTETTU 61
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA 56
MUKAUTETUT
ASETUKSET 64
Multi Session CD -levyt 7
MUTING 20
A
Äänikenttä 23
AIKA/TEKSTI 27
ALBUMI 26
Albumi 75
Aluekoodi 7, 75
ANGLE 38
ASETUKSET 61
Asetusnäyttö 61, 84
ATTENUATE 21
AUDIO 62
AUDIO DRC 64
AV SYNC 39
C
COLD RESET 67
D
DATA CD 42, 46
DATA DVD 42, 46
DEMO 17
DIMMER 54
DISPLAY 51
DivX® 46, 64, 75
Dolby Digital 33, 75
Dolby Pro Logic II 76
Dolby Surround Pro Logic 76
DTS 33, 76
DVD 76
DVD+RW 76
DVD-levyn valikko 33
DVD-RW 35, 76
DYNAMIC BASS 53
E
Esittely 17
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen 50
Etsiminen 25
Etupaneeli 79
Etupaneelin näyttö 36, 80
86FI
H
Haku 25
Hidastettu toisto 25
I
INDEKSI 26
J
JAKSO 26
Jakso 77
Järjestelmävalikko 85
Jatkuva toisto 19
JPEG 40, 42
K
KAIUTINASETTELU 59
KAIUTINASETUKSET 65
CONNECTION 65
ETÄISYYS 65
TASO 66
Kaiuttimien asentaminen
seinälle 18
Kaukosäädin 9, 52
Käytettävät levyt 6
KÄYTÖNVALVONTA 57
Käytönvalvonta 77
KIELEN ASETUS 62
Kielikoodien luettelo 78
KOHTAUS 26
Kohtaus 77
Kuvaesitys 44
Kuvan pysäytys 25
L
Lapsilukko 55
Levyjen käsittely 69
Levyn tietyn
kohdan kuunteleminen 25
LINE RGB 16
LINE VIDEO 16
N
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 63
NÄYTTÖ 62
NÄYTTÖASETUKSET 63
NIMIKE 26
Nimike 77
NOLLAUS 62
O
Ohjausvalikkonäyttö 81
Ohjelmoitu toisto 29
ORIGINAL 35
P
Pakkauksen avaaminen 75
Paristot 9
PBC-toiminto (toiston ohjaus)
77
PBC-toisto 48
PCM (Pulse Code Modulation)
77
PICTURE NAVI 28, 43
Pikasiirto eteenpäin 25
Pikasiirto taaksepäin 25
PLAY LIST 35
R
Radio 50
Radioasemat 49
RAIDAN VALINTA 64
RAITA 26
Raita 77
RDS 51
S
Satunnaistoisto 31
SLEEP 54
SYSTEM MENU 17, 21, 50,
54, 55
T
Takapaneeli 79
TAUKOTILA 64
TAUSTA 63
TEHOSTE 45
TEKSTITYS 39, 62
Television
äänen kuunteleminen 21
Television ohjaaminen 52
TESTIÄÄNI 66
THEATRE SYNC 52
TIEDOSTO 26
Tiedosto 77
TILA (MP3, JPEG) 44
Toiston jatkaminen 28
Toistuva toisto 32
TV-TYYPPI 63
V
VAIHTOVÄLI 44
VALIKKO 62
Välitön siirtyminen eteenpäin
19
Välitön uudelleentoisto 19
Valitseminen 22
Vianmääritys 69
VIDEO CD 77
87FI
Kaukosäädin
AAKKOSJÄRJESTYS
PAINIKKEIDEN
KUVAUKSET
A–O
P–Z
ANGLE 5 (38)
AUDIO 4 (33)
CLEAR ef (27, 52, 62)
D.TUNING wf (50)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (36, 51)
DVD MENU wh (33, 46, 52)
DVD TOP MENU qf (33)
DYNAMIC BASS wd (53)
ENTER wg (52)
FUNCTION ws (19, 20, 28, 49,
59)
MOVIE/MUSIC qj (22)
MUTING 7 (19)
Numeropainikkeet** qg (26, 50,
52, 56)
PICTURE NAVI 6 (28, 52)
PRESET +/– wk es (50)
SOUND FIELD qh (23)
SUBTITLE wf (39)
SYSTEM MENU wg (17, 21, 52,
54, 85)
THEATRE SYNC w; (53)
TUNING +/– 0 qs (49)
TV e; (52)
TV CH +/– wa (52)
TV INPUT qk (52)
TV VOL +/– eh (52)
VIDEO FORMAT 3 (16)
VOLUME +/–** 8 (19, 50, 66)
[/1 (päällä/valmiustila) 1 (14,
17, 19, 28, 50)
TV [/1 (päällä/valmiustila) ej
(52)
C/X/x/c/
qd (14, 17, 21, 26,
49, 56)
REPLAY/
ADVANCE 9 (19)
./> es wk (19)
m/M qs 0 (25)
/
SLOW qs 0 (25)
H (toista)** ea (19, 28, 58)
STEP 9 (25)
x (pysäytys) wl (19, 28, 56)
X (tauko) qa (19)
Z (avaa/sulje) ql (19)
DISPLAY wj (16, 26, 56, 81)
O RETURN ed (28)
-/-- ef (52)
* Tässä mallissa ei ole DISC
SKIP -painiketta.
** H-, numero 5- ja VOLUME +
-painikkeissa on
kosketuspisteet.
Kosketuspisteet helpottavat
järjestelmän käyttöä.
88FI
PT
Tratamento de pilhas no
final da sua vida útil
(Aplicável na União
Europeia e em países
Europeus com sistemas
de recolha selectiva de
resíduos)
AVISO
Para reduzir o risco de incêndio ou
choque eléctrico, não exponha este
aparelho a chuva ou humidade.
Não instale o aparelho num espaço fechado, por
exemplo, uma estante ou um armário.
Para evitar o risco de incêndio, não tape a ventilação do
aparelho com jornais, toalhas, cortinas, etc. nem
coloque velas acesas sobre o aparelho.
Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
coloque recipientes com líquidos, como jarras, em
cima do aparelho.
As pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas não
devem ser expostos a fontes de calor excessivo, como
a luz solar, fogo, etc.
Este aparelho está
classificado como
equipamento CLASS 1
LASER. Esta indicação
está localizada na parte
traseira exterior.
Tratamento de
Equipamentos
Eléctricos e
Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável
na União Europeia e em
países Europeus com
sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser tratado como
resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para
a conservação dos recursos naturais. Para obter
informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja
onde adquiriu o produto.
2PT
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem,
indica que estes produtos não devem ser tratados como
resíduos urbanos indiferenciados. Devem antes ser
colocados num ponto de recolha destinado a resíduos
de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estas
pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir
potenciais consequências negativas para o ambiente
bem como para a saúde, que de outra forma poderiam
ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais. Se. por motivos de
segurança, desempenho ou protecção de dados, os
produtos necessitem de uma ligação permanente a uma
pilha integrada, esta só deve ser substituída por
profissionais qualificados. Acabado o período de vida
útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de
produtos eléctricos/electrónicos de forma a garantir o
tratamento adequado da bateria integrada. Para as
restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do
equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a
bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de
pilhas e baterias. Para informações mais detalhadas
sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
município onde reside, os serviços de recolha de
resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
O fabricante deste produto é a Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O
representante autorizado para Compatibilidade
Electromagnética e segurança do produto è a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto
relacionado com serviço ou garantia por favor consulte
a morada indicada nos documentos sobre serviço e
garantias que se encontram junto ao produto.
Precauções
Fontes de alimentação
• O cabo de alimentação CA só deve ser substituído
num local de assistência qualificado.
• Mesmo que tenha desligado o aparelho, este não está
desligado da corrente eléctrica enquanto estiver
ligado à tomada de parede.
• Instale este sistema de forma a que o cabo de
alimentação CA possa ser imediatamente desligado
da tomada de parede, na eventualidade de haver um
problema.
Bem-vindo!
Obrigado por ter adquirido este DVD Home
Theatre System da Sony. Antes de utilizar o
sistema, leia este manual na íntegra e guarde-o
para consultas futuras.
3PT
Índice
Bem-vindo! ............................................. 3
Acerca deste manual ............................... 6
Este sistema pode reproduzir os seguintes
discos ................................................7
Preparativos – BASIC –
Passo 1: Ligar o sistema e o
televisor ...................................11
Passo 2: Posicionar o sistema ....15
Passo 3: Realização da Instalação
rápida .......................................15
Preparativos – AVANÇADO –
Desligar a Demonstração ...................... 18
Instalar as colunas numa parede ........... 19
Operações básicas
Ouvir discos ..................................20
Desfrutar do Rádio ou Outros
Componentes ..........................21
Desfrutar do som do televisor em
Todas as Colunas ...................22
Seleccionar o Modo Cinema ou
Música ......................................23
Ajustes do som
Desfrutar do som surround utilizando o
campo de som ................................. 24
Várias funções para a
reprodução de discos
Procura de um determinado ponto no
disco................................................ 26
(Varrimento, Reprodução em
câmara lenta, Parar fotograma)
Procurar um Título/Secção/Faixa/Cena,
etc.................................................... 27
Procurar por cena .................................. 29
(Navegação nas imagens)
Retomar a reprodução no ponto em que
parou o disco................................... 30
(Retomar reprodução)
Criar o seu próprio programa................ 31
(Reprodução de programas)
Reproduzir em ordem aleatória............. 32
(Reprodução aleatória)
4PT
Reproduzir Repetidamente ................... 33
(Reprodução repetitiva)
Utilizar o menu do DVD ...................... 34
Alterar o som ........................................ 35
Seleccionar [ORIGINAL] ou [PLAY
LIST] num DVD-R/DVD-RW....... 37
Visualizar informações acerca do
disco ............................................... 37
Alterar os ângulos................................. 40
Ver as legendas..................................... 40
Regulação do atraso entre a imagem e o
som ................................................. 41
(SINCRONISMO AV)
Acerca de faixas de som MP3 e ficheiros
de imagem JPEG ............................ 41
Reproduzir DATA CDs ou DATA DVDs
com faixas de som MP3 e ficheiros de
imagem JPEG................................. 43
Reprodução de faixas de som e imagens
como uma apresentação de
diapositivos com som ..................... 45
Desfrutar de vídeos DivX® .................. 47
(Excepto para os modelos do
Reino Unido e norte-americanos)
Reproduzir VIDEO CDs com funções
PBC (versão 2.0) ............................ 49
(Reprodução PBC)
Funções do sintonizador
Pré-programar estações de rádio........... 50
Ouvir rádio............................................ 51
Utilizar o Radio Data System
(RDS) ............................................. 53
Outras operações
Controlar o televisor com o telecomando
fornecido......................................... 54
Utilizar a função THEATRE SYNC .... 54
Utilizar o efeito de som ........................ 55
Utilizar o temporizador......................... 56
Alterar a luminosidade do visor do painel
frontal ............................................. 56
Desactivar os Botões do Aparelho........ 57
(Bloqueio infantil)
Programações e ajustes
avançados
Bloqueio de discos ................................ 58
(RESTR. CANAIS PERSON.,
RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO)
Obter o melhor som surround para uma
sala .................................................. 62
(FORMAÇÃO ALTIFAL.)
Utilizar o ecrã de configuração ............. 63
Definir o idioma do visor e da faixa de
áudio ............................................... 65
[SELECÇÃO IDIOMA]
Programações para o ecrã ..................... 65
[CONFIGURAR ECRÃ]
Programações personalizadas ............... 66
[CONFIGURAÇÃO
PERSONALIZADA]
Programações para as colunas .............. 67
[DEFINIR CANAL]
Repor as predefinições .......................... 70
Informações adicionais
Precauções............................................. 71
Notas sobre os discos ............................ 72
Resolução de problemas .......................72
Função de auto-diagnóstico .................. 76
(Quando aparecem letras/números
no visor)
Características técnicas ......................... 77
Glossário ............................................... 78
Lista de códigos de idioma ...................81
Índice de peças e controlos ...................82
Guia visor do menu de controlo............84
DVD Lista do ecrã de configuração...... 87
Lista do Menu do Sistema..................... 88
Índice remissivo .................................... 89
5PT
4)
Acerca deste manual
• As instruções deste manual descrevem os
controlos do telecomando. Também pode
utilizar os controlos do aparelho se tiverem o
mesmo nome ou nomes semelhantes aos do
telecomando.
• As opções do menu de controlo podem ser
diferentes dependendo da área.
• “DVD” pode ser utilizado como um termo
genérico para DVD VIDEOs, DVD+RWs/
DVD+Rs e DVD-RWs/DVD-Rs.
• As medidas estão indicadas em pés (ft) para os
modelos norte-americanos.
• Os seguintes símbolos são usados neste
manual.
Símbolo
Significado
Funções disponíveis para DVD
VIDEOs, DVD-Rs/DVD-RWs no
modo vídeo e DVD+Rs/DVD+RWs
Funções disponíveis para DVD-Rs/
DVD-RWs no modo VR (gravação
de vídeo)
Funções disponíveis para VIDEO
CDs (incluindo Super VCDs ou
CD-Rs/CD-RWs em formato de CD
de vídeo ou formato Super VCD)
Funções disponíveis para CDs de
música ou CD-Rs/CD-RWs em
formato de CD de música
Funções disponíveis para DATA
CDs (CD-ROMs/CD-Rs/CD-RWs)
com faixas de som MP31), ficheiros
de imagem JPEG e ficheiros de
vídeo DivX2)3)4)
Funções disponíveis para DATA
DVDs (DVD-ROMs/DVD-Rs/
DVD-RWs/DVD+Rs/DVD+RWs)
com faixas de som MP31), ficheiros
de imagem JPEG e ficheiros de
vídeo DivX2)3)4)
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) é um formato
normalizado definido pela ISO/MPEG para
compressão de dados de áudio.
2)Excepto
para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
3) DivX®
é uma tecnologia de compressão de ficheiros
de vídeo desenvolvida pela DivX, Inc.
6PT
DivX, DivX Certified e os logótipos associados são
marcas comerciais da DivX, Inc. e são utilizados ao
abrigo de licenças.
Este sistema pode
reproduzir os seguintes
discos
Formato dos
discos
Logótipo do disco
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
Nota sobre CDs/DVDs
O sistema pode reproduzir CD-ROMs/CD-Rs/
CD-RWs gravados nos seguintes formatos:
– Formato de CD de áudio
– Formato VIDEO CD
– Faixas de som MP3, ficheiros de imagem
JPEG e ficheiros de vídeo DivX* de formato
em conformidade com a norma ISO 9660
Nível 1/Nível 2 ou o respectivo formato
expandido, Joliet
O sistema pode reproduzir DVD-ROMs/
DVD+RWs/DVD-RWs/DVD+Rs/DVD-Rs
gravados nos seguintes formatos:
– Faixas de som MP3, ficheiros de imagem
JPEG e ficheiros de vídeo DivX* de formato
em conformidade com a UDF (Universal Disc
Format)
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Exemplos de discos que o
sistema não pode reproduzir
VIDEO CD
(discos versão
1.1 e 2.0)/
Audio CD
CD-RW/CD-R
(dados de
áudio)
(ficheiros
MP3)
(ficheiros
JPEG)
“DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”, “DVD
VIDEO” e o logótipo “CD” são marcas comerciais.
Este sistema não pode reproduzir os seguintes
discos:
• CD-ROMs/CD-Rs/CD-RWs diferentes dos
gravados nos formatos indicados na página 7
• CD-ROMs gravados no formato PHOTO CD
• Parte de dados de CD-Extras
• DVD Audio
• Super Audio CD
• DATA DVDs que não contenham faixas de
som MP3, ficheiros de imagem JPEG ou
ficheiros de vídeo DivX*
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
• DVD-RAMs
Este sistema também não pode reproduzir os
seguintes discos:
• Um DVD VIDEO com um código de região
diferente (página 8, 78)
• Um disco que não tenha uma forma normal
(por exemplo, em forma de cartão, coração)
• Um disco com papel ou etiquetas coladas
7PT
• Um disco que tenha restos de fita adesiva de
celofane ou de um autocolante ainda colados
Notas sobre CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Em alguns casos, não é possível reproduzir o
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW neste sistema devido à qualidade de
gravação, à condição física do disco ou às
características do dispositivo de gravação e do
software de criação.
O disco não é reproduzido se não tiver sido
correctamente finalizado. Para obter mais
informações, consulte o manual de instruções do
dispositivo de gravação.
Tenha em atenção que algumas funções de
reprodução poderão não funcionar com alguns
DVD+RWs/DVD+Rs, mesmo que estes tenham
sido correctamente finalizados. Neste caso, veja
o disco através da reprodução normal. De igual
modo, alguns DATA CDs/DATA DVDs criados
no formato Packet Write não podem ser
reproduzidos.
Discos de música codificados
com tecnologias de protecção de
direitos de autor
Este equipamento destina-se a reproduzir discos
que respeitem a norma de discos compactos
(CD).
Actualmente, algumas editoras discográficas
comercializam vários discos de música
codificados com tecnologias de protecção de
direitos de autor. Alguns destes discos não
respeitam a norma de CD e pode não conseguir
reproduzi-los neste equipamento.
Nota sobre DualDiscs
Um DualDisc é um disco de dois lados que faz
corresponder o material gravado no DVD num
lado com o material áudio digital no outro lado.
No entanto, como o lado de material de áudio
não está conforme a norma de discos compactos
(CD), a reprodução neste equipamento não está
garantida.
8PT
Acerca de CDs Multi-Sessão
• Este sistema pode reproduzir CDs MultiSessão quando existe uma faixa de som MP3
na primeira sessão. Também podem ser
reproduzidas todas as faixas de som MP3
subsequentes, gravadas em sessões
posteriores.
• Este sistema pode reproduzir CDs MultiSessão quando existe um ficheiro de imagem
JPEG na primeira sessão. Também podem ser
reproduzidos quaisquer ficheiros de imagem
JPEG subsequentes, gravados em sessões
posteriores.
• Se houver faixas de som e imagens no formato
de CD de música ou CD de vídeo gravadas na
primeira sessão, só será reproduzida a primeira
sessão.
Código de região
O sistema tem um código de região impresso na
parte traseira da unidade e só pode reproduzir
DVDs com códigos de região idênticos.
DVD VIDEOs marcados com ALL também
podem ser reproduzidos neste sistema.
Se tentar reproduzir um DVD VIDEO de outro
tipo, a mensagem [Reprodução deste disco
proibida por limites de área.] aparece no ecrã do
televisor. Dependendo do tipo de DVD VIDEO,
pode não estar indicado qualquer código de
região mesmo que a reprodução do DVD
VIDEO seja proibida pelos limites de área.
Nota sobre as operações de
reprodução dos DVDs e VIDEO
CDs
Algumas das operações de reprodução de DVDs
e VIDEO CDs podem ser definidas
intencionalmente pelos fabricantes de software.
Como este sistema reproduz DVDs e VIDEO
CDs de acordo com o conteúdo dos discos
concebido pelos fabricantes de software,
algumas das operações de reprodução podem
não estar disponíveis. Consulte também as
instruções de funcionamento fornecidas com os
DVDs ou VIDEO CDs.
Direitos de autor
Este produto está equipado com a tecnologia de
protecção dos direitos de autor protegida por
patentes dos EUA e por outros direitos de
propriedade intelectual. A utilização desta
tecnologia de protecção de direitos de autor tem
de ser autorizada pela Macrovision e só pode ser
utilizada para visualização em casa ou em casos
limitados, excepto se expressamente autorizado
pela Macrovision. É proibido fazer a engenharia
inversa ou a desmontagem do disco.
Este sistema integra o descodificador de som
surround de matriz adaptável para Dolby*
Digital e Dolby Pro Logic (II), bem como o
sistema DTS** Digital Surround System.
* Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” e o símbolo duplo D são
marcas comerciais da Dolby Laboratories.
** Fabricado sob licença da DTS, Inc.
“DTS” e “DTS Digital Surround” são marcas
registadas da DTS, Inc.
9PT
Preparativos – BASIC –
Preparativos – BASIC –
Ver Desembalar nas Características Técnicas, página 77.
Colocar pilhas no telecomando
Pode controlar o sistema com o telecomando fornecido. Insira duas pilhas R6 (tamanho AA), fazendo
coincidir os pólos 3 e # das pilhas com as marcas existentes no interior do compartimento. Para
utilizar o telecomando, aponte para o sensor remoto do aparelho.
Nota
• Não deixe o telecomando num local demasiado quente ou húmido.
• Não misture pilhas novas com usadas.
• Não deixe cair objectos estranhos dentro do telecomando, sobretudo quando estiver a substituir as pilhas.
• Não exponha o sensor remoto à luz solar directa ou a aparelhos de iluminação. Se o fizer, pode ocorrer uma avaria.
• Se não pretender utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar possíveis
danos causados por derrame da pilha e corrosão.
10PT
Passo 1: Ligar o sistema e o televisor
Consulte o diagrama de ligações abaixo e leia as informações adicionais desde 1 a 4 nas seguintes
páginas.
Coluna frontal (R)
Coluna frontal (L)
Coluna central
Antena em anel AM
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
SUBWOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
Cabo de alimentação CA
Antena de cabo
FM
Televisor
Subwoofer
Coluna surround (L)
Coluna surround (R)
: Fluxo de sinal
11PT
Preparativos – BASIC –
Esta ligação é a ligação do aparelho às colunas e ao televisor.
Preparativos – BASIC –
1 Ligar as Colunas
Cabos necessários
O conector e a anilha colorida nos cabos das colunas são da mesma cor que o rótulo das tomadas a ligar.
Cinzento
À tomada SPEAKER
(+)
(–)
Anilha colorida
Preto
Nota
• Não deixe o isolamento do cabo da coluna preso na tomada SPEAKER.
Para evitar um curto-circuito nas colunas
A ocorrência de um curto-circuito nas colunas pode danificar o sistema. Para impedir que tal aconteça,
ligue as colunas de acordo com as seguintes instruções. A parte descarnada do cabo de cada coluna não
pode tocar no terminal de outra nem na parte descarnada do outro cabo da coluna, tal como é mostrado
abaixo.
A parte descarnada do cabo da coluna
está a tocar noutra tomada da coluna.
Os cabos descarnados estão em contacto
porque foi retirado demasiado material isolador.
Depois de ligar todos os componentes, colunas e o cabo de alimentação CA, faça emitir um tom de teste
para verificar se todas as colunas estão correctamente ligadas. Para mais pormenores sobre a emissão
de um tom de teste, consulte a página 69.
Se não sair som de uma coluna ou se o tom de teste sair de uma coluna diferente da que aparece no ecrã
de configuração, pode ter ocorrido um curto-circuito na coluna. Se for o caso, volte a verificar a ligação
das colunas.
Nota
• Assegure-se de que o cabo da coluna coincide com a tomada apropriada dos componentes: 3 com 3 e # com #.
Se trocar os cabos, o som sai distorcido e sem graves.
12PT
2 Ligar o televisor
Cabo SCART (EURO AV) (não fornecido)
.
Assegure-se de que ligou o cabo SCART (EURO AV) à tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV) do
aparelho.
Quando usar o cabo SCART (EURO AV) na conexão, verifique se o televisor responde aos sinais SVideo ou RGB. Se o televisor responder ao sinal S-Video, altere o modo de entrada do televisor para
sinais RGB. Consulte o manual de instruções fornecido com o televisor a ser ligado.
• Quando quiser definir a saída de som do televisor ou som estéreo de uma fonte de 2 canais proveniente das 6
colunas, seleccione o campo de som “Dolby Pro Logic”, “Dolby Pro Logic II MOVIE” ou “Dolby Pro Logic II
MUSIC” (página 24).
3 Ligar a Antena
Para ligar a antena em anel AM
A forma e o comprimento da antena são concebidos para receber sinais de AM. Não desmonte nem
enrole a antena.
1
2
3
Retire apenas a peça em anel do suporte de plástico.
Monte a antena em anel AM.
Ligue os cabos aos terminais da antena AM.
Tanto o cabo (A) como o cabo (B) podem ser ligados a qualquer dos terminais.
Insira o cabo, empurrando a
patilha do terminal para baixo.
A
B
Insira até esta
parte.
Nota
• Não coloque a antena em anel AM perto do aparelho ou de outro equipamento AV, uma vez que poderá causar
ruído.
13PT
Preparativos – BASIC –
Cabos necessários
Preparativos – BASIC –
• Regule a direcção da antena em anel AM para obter o melhor som de difusão AM.
4
Certifique-se de que a antena em anel AM está ligada com firmeza, puxando
ligeiramente.
Para ligar a antena de cabo FM
Ligue a antena de cabo FM à tomada COAXIAL FM 75 Ω .
Antena de cabo FM
(fornecida)
Antena de cabo FM
(fornecida)
ou
Tomada COAXIAL FM 75 Ω
Tomada COAXIAL FM 75 Ω
Nota
• Estique completamente a antena de cabo FM.
• Depois de ligar a antena de cabo FM, mantenha-a o mais horizontal possível.
• Se tiver uma má recepção de FM, utilize um cabo coaxial de 75-ohm (não fornecido) para ligar o aparelho a uma
antena FM exterior, como mostrado abaixo.
Aparelho
Antena FM exterior
4 Ligar o cabo de alimentação CA
Antes de ligar o cabo de alimentação CA deste aparelho a uma tomada de parede, ligue as colunas ao
aparelho.
14PT
Posicionamento das colunas
Para obter um som surround da melhor
qualidade possível, é preciso que todas as
colunas, à excepção do subwoofer, estejam à
mesma distância da posição de audição (A).
No entanto, este sistema permite-lhe colocar a
coluna central até 1,6 metros mais perto (B) e as
colunas surround até 5,0 metros mais perto (C)
da posição de audição.
As colunas frontais podem ser colocadas entre
1,0 a 7,0 metros (A) da posição de audição.
Coloque as colunas como indicado em baixo.
Passo 3: Realização da
Instalação rápida
Execute os passos seguintes para efectuar o
número mínimo de ajustes básicos para utilizar
o sistema.
"/1
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Ligue o televisor.
Carregue em [/1.
Nota
• Certifique-se de que a função está definida para
“DVD” (página 20).
3
Nota
• Não instale as colunas numa posição inclinada.
• Não coloque as colunas em locais:
– Extremamente quentes ou frios
– Empoeirados ou sujos
– Muito húmidos
– Sujeitos a vibrações
– Sujeitos à luz directa do sol
• Ao fazer a limpeza, utilize um pano macio, como por
exemplo um pano para limpeza de óculos.
• Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó de
limpeza ou dissolvente como, por exemplo, álcool ou
benzina.
Regule o selector de entrada do
televisor para que o sinal do sistema
apareça no ecrã do televisor.
[Carregue em [ENTER] para executar a
INSTALAÇÃO RÁPIDA.] aparece no
fundo do ecrã do televisor. Se esta
mensagem não aparecer, visualize a
Instalação rápida e execute de novo
(página 17).
• Quando mudar as posições das colunas, recomendase que mude as programações. Para mais pormenores,
consulte “Obter o melhor som surround para uma
sala” (página 62).
15PT
Preparativos – BASIC –
Passo 2: Posicionar o
sistema
4
Carregue em
disco.
sem colocar um
Preparativos – BASIC –
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar o idioma utilizado para
visualização.
SELECÇÃO IDIOMA
OPÇÕES MENU:
MENU:
AUDIO:
LEGENDA:
INGLÊS
INGLÊS
FRANCÊS
ESPANHOL
PORTUGUÊS
9
Carregue em C/c para seleccionar a
imagem de formação de coluna, tal
como as colunas estão realmente
posicionadas.
Para mais pormenores, consulte “Obter o
melhor som surround para uma sala”
(página 62).
FORMAÇÃO ALTIFAL.
PADRÃO
5
Carregue em X/x para seleccionar um
idioma.
O sistema mostra o menu e as legendas do
idioma seleccionado.
6
Carregue em
10 Carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar a distância de coluna.
.
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar o formato do televisor a ser
ligado.
CONFIGURAR ECRÃ
FORMATO ECRÃ:
PROTECÇÃO ECRÃ:
SEGUNDO PLANO:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
DEFINIR CANAL
LIGAÇÂO:
DISTÂNCIA:
NÍVEL(FRONTAL):
NÍVEL(SURROUND):
DESACT.
TON. TESTE:
FRONTAL:
CENTRAL:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
11 Prima X/x para seleccionar a distância
da coluna frontal para a posição de
audição e prima
.
7
Carregue em X/x para seleccionar a
definição que corresponde ao seu tipo
de televisor.
x Se tiver um televisor 16:9 ou um
televisor 4:3 standard com o modo 16:9
[16:9] (página 65)
x Se tiver um televisor 4:3 standard
[4:3 LETTER BOX] ou [4:3 PAN SCAN]
(página 65)
8
Carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar a formação de coluna.
16PT
A distância da coluna frontal em relação à
posição de audição pode ser definida desde
1,0 a 7,0 metros.
DEFINIR CANAL
LIGAÇÂO:
DISTÂNCIA:
NÍVEL(FRONTAL):
NÍVEL(SURROUND):
DESACT.
TON. TESTE:
FRONTAL:
CENTRAL:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
12 Prima X/x para seleccionar a distância
3
da coluna central para a posição de
audição e prima
.
DEFINIR CANAL
LIGAÇÂO:
DISTÂNCIA:
NÍVEL(FRONTAL):
NÍVEL(SURROUND):
DESACT.
TON. TESTE:
FRONTAL:
CENTRAL:
SURROUND:
Aparece o ecrã da Instalação rápida.
Seleccionar o método de saída
de sinais de vídeo
Selecciona o método de saída de sinais de vídeo
da tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV)
no painel traseiro do aparelho.
3.0m
3.0m
3.0m
FUNCTION
VIDEO
FORMAT
13 Prima X/x para seleccionar a distância
da coluna surround para a posição de
audição e prima
.
Pode aproximar as colunas surround até um
máximo de 5,0 metros da posição de
audição, em relação à distância da coluna
frontal.
A Instalação rápida terminou. Todas as
operações de ligação e configuração ficam
concluídas.
Para sair da Instalação rápida
Carregue em
DISPLAY em qualquer Passo.
• Se mudar a posição das colunas, reinicie as
programações das colunas. Consulte “Obter o melhor
som surround para uma sala” (página 62).
• Se quiser mudar qualquer das definições, consulte
“Utilizar o ecrã de configuração” (página 63).
Para visualizar a Instalação
rápida
1
Carregue em
DISPLAY com o sistema
no modo de paragem.
Aparece o menu de controlo.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para [CONFIGURAR].
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION para seleccionar “DVD”.
Prima VIDEO FORMAT.
Sempre que carregar em VIDEO
FORMAT, o visor muda da seguinte
maneira:
t LINE VIDEO
r
LINE RGB
• “LINE VIDEO”: emite sinais de vídeo.
• “LINE RGB”: emite sinais RGB.
Nota
• Se o seu televisor não aceitar sinais RGB, não
aparece nenhuma imagem no ecrã do televisor,
mesmo se seleccionar “LINE RGB”. Consulte
as instruções de funcionamento fornecidas com
o televisor.
RÁPIDA
RÁPIDA
PERSONALIZADA
REINICIAR
BNR
17PT
Preparativos – BASIC –
Pode aproximar a coluna central até um
máximo de 1,6 metros da posição de
audição, em relação à distância da coluna
frontal.
Carregue em X/x para seleccionar
[RÁPIDA] e prima
.
Preparativos – AVANÇADO –
Desligar a Demonstração
Definir o modo de
demonstração para activado/
desactivado
1
2
"/1
3
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“DEMO” aparecer no visor do painel
frontal e, em seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• “DEMO ON”: define o modo de
demonstração como activado.
• “DEMO OFF”: define o modo de
demonstração como desactivado.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
4
Carregue em
.
A programação está concluída.
Depois de ligar o cabo de alimentação CA,
aparece a demonstração no visor do painel
frontal. Quando carregar em "/1 no
telecomando, a demonstração desliga-se.
Nota
• Quando carregar em "/1 no aparelho, a demonstração
não se desliga.
• Quando definir o modo de demonstração no menu do
sistema para activado, a demonstração não se desliga,
mesmo se carregar em "/1 no telecomando. Para
desligar a demonstração, defina o modo de
demonstração para desactivado e, em seguida,
carregue em "/1 no telecomando. Quando o modo de
demonstração está definido para desactivado, o
sistema poupa energia no modo de espera.
• Se o sistema estiver programado para as
predefinições (por ex. após realizar “COLD RESET”
(página 70)), pode desactivar a demonstração
premindo simplesmente "/1 no telecomando. Caso
contrário, para parar a demonstração, tem de definir
“DEMO” para “DEMO OFF.”
18PT
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Para as outras colunas
Instalar as colunas numa
parede
Instalar as colunas numa
parede
1
Prepare parafusos (não fornecidos)
adequados para os orifícios
localizados na traseira de cada coluna.
Consulte as imagens abaixo.
6 a 9 mm
3
Pendure as colunas nos parafusos.
5 mm
4 mm
10 mm
Preparativos – AVANÇADO –
Pode utilizar as colunas, instalando na parede.
30 mm
5 mm
Orifício na parte
traseira da coluna
10 mm
2
Parte traseira da coluna
Fixe os parafusos à parede.
Nota
Para a coluna central
160 mm
7 a 9 mm
• Utilize parafusos adequados ao material de
construção e à resistência da parede. Uma parede com
estuque é particularmente frágil, pelo que deve fixar
os parafusos a uma trave e depois à parede. Instale as
colunas numa parede vertical e lisa, onde seja
aplicado um reforço.
• Contacte uma serralharia ou um instalador para mais
informações sobre o material de construção da parede
e os parafusos a utilizar.
• A Sony não é responsável por acidentes ou danos
causados por uma instalação inadequada, pela pouca
resistência da parede, por uma fixação incorrecta dos
parafusos, por calamidades naturais, etc.
19PT
5
Introduza um disco.
Coloque um disco no tabuleiro e, de
seguida, carregue em A.
Operações básicas
Operações básicas
Ouvir discos
Ajustar o
volume
"/1
A
H FUNCTION
Nota
• Quando reproduzir um disco de 8 cm, coloqueo no círculo interior do tabuleiro. Verifique se o
disco não fica inclinado no círculo interior do
tabuleiro.
• Não force o fecho do tabuleiro com o dedo, pois
pode provocar uma avaria.
• Não coloque mais do que um disco no tabuleiro.
Tabuleiro
Z
"/1
6
O sistema inicia a reprodução (reprodução
contínua).
Ajuste o volume no aparelho.
O nível do volume aparece no ecrã do
televisor e no visor do painel frontal.
FUNCTION
MUTING
VOLUME +/–
./>
/
H
x
X
Dependendo do DVD VIDEO ou do VIDEO
CD, algumas operações podem ser diferentes ou
ter restrições.
Consulte as instruções de funcionamento
fornecidas com o disco.
1
2
3
Ligue o televisor.
Regule o selector de entrada do
televisor para o sistema.
Carregue em "/1.
O sistema liga-se.
A menos que o sistema esteja programado
para “DVD”, carregue em FUNCTION
para seleccionar “DVD”.
4
Carregue em A.
20PT
Carregue em H.
Nota
• Dependendo do estado do sistema, o nível do volume
poderá não aparecer no ecrã do televisor.
Para poupar energia no modo de
espera
Carregue em "/1 enquanto o sistema se liga.
Para cancelar o modo de espera, carregue em "/
1 uma vez.
Operações adicionais
Para
Carregue em
Parar
x
Pausa
X
Retomar a reprodução
depois de pausa
X ou H
Ir para a secção, faixa ou
cena seguinte
>(excepto para
JPEG)
Voltar à secção, faixa ou
cena anterior
. (excepto para
JPEG)
Para
Carregue em
Desligue o som
temporariamente
MUTING. Para
cancelar, carregue
novamente neste botão
ou em VOLUME +
para ajustar o volume
de som.
Desfrutar do Rádio ou
Outros Componentes
Repetir a cena anterior*
(repetição
instantânea) durante a
reprodução.
Fazer um avanço rápido
breve da cena actual**
(avanço
instantâneo) durante a
reprodução.
* Apenas DVD VIDEOs/DVD-RWs/DVD-Rs. O
botão pode ser utilizado, excepto para ficheiros de
vídeo DivX (excepto para os modelos do Reino
Unido e norte-americanos).
** Apenas DVD VIDEOs/DVD-RWs/DVD-Rs/
DVD+RWs/DVD+Rs. O botão pode ser utilizado,
excepto para ficheiros de vídeo DivX (excepto para
os modelos do Reino Unido e norte-americanos).
Nota
• Pode não conseguir utilizar as funções de repetição
instantânea ou avanço instantâneo em algumas cenas.
FUNCTION
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Seleccionar o componente
ligado
Carregue repetidamente em FUNCTION até
aparecer o nome da função que pretende
no visor do painel frontal.
Sempre que carregar em FUNCTION, o modo
do sistema muda de acordo com a seguinte
sequência.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t …
21PT
Operações básicas
Parar a reprodução e retirar Z no telecomando ou
o disco
A no aparelho.
Operações básicas
Mudar o nível de entrada do
som de componentes ligados
Pode ocorrer distorção quando ouvir o som de
um televisor ligado à tomada EURO AV T
OUTPUT (TO TV) no painel traseiro. Isto não é
uma avaria e vai depender do televisor ligado.
Para evitá-lo, pode alterar o nível de entrada.
1
2
3
4
Carregue repetidamente em
FUNCTION até aparecer a indicação
“TV” no visor do painel frontal.
Desfrutar do som do
televisor em Todas as
Colunas
Pode desfrutar do som do televisor em todas as
colunas deste sistema.
Para mais pormenores, consulte “Passo 1: Ligar
o sistema e o televisor” (página 11).
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“ATTENUATE” aparecer no visor do
painel frontal e, em seguida, carregue
em
ou c.
FUNCTION
SOUND
FIELD
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• “ATT ON”: atenua o nível de entrada. O
nível de saída é alterado.
• “ATT OFF”: nível de entrada normal.
5
Carregue em
.
A programação está concluída.
6
1
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION até aparecer a indicação
“TV” no visor do painel frontal.
Carregue repetidamente em SOUND
FIELD até aparecer o campo de som
pretendido no visor do painel frontal.
Quando quiser definir a saída de som do
televisor ou som estéreo de uma fonte de 2
canais proveniente das 6 colunas,
seleccione o campo de som “PRO LOGIC”,
“PLII MOVIE” ou “PLII MUSIC”.
Para mais pormenores sobre o campo de
som, consulte página 24.
22PT
Seleccionar o Modo
Cinema ou Música
Pode escolher um modo de som adequado para
filmes ou música.
Operações básicas
MOVIE/
MUSIC
Carregue em MOVIE/MUSIC durante a
reprodução.
Carregue repetidamente em MOVIE/MUSIC
até o modo que deseja se acender no visor do
painel frontal. A programação predefinida
aparece sublinhada.
• AUTO: selecciona automaticamente o modo
para produzir o efeito de som dependendo do
disco.
• MOVIE: oferece o som para cinema.
• MUSIC: oferece o som para música.
• Quando o modo de cinema ou de música está
seleccionado, aparece “MOVIE” ou “MUSIC” no
visor do painel frontal. Quando nem “MOVIE” nem
“MUSIC” é apresentado no visor do painel frontal,
“AUTO” é seleccionado.
23PT
Saída automática do som
original
Ajustes do som
Desfrutar do som surround
utilizando o campo de som
Pode tirar partido do som surround ao
seleccionar simplesmente um dos campos de
som pré-programados do sistema. Pode assim
obter, em sua casa, o poderoso e emocionante
som das salas de cinema.
SOUND
FIELD
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
A descodificação automática detecta
automaticamente o tipo de sinal de som de
entrada (Dolby Digital, DTS ou estéreo de 2
canais padrão) e executa a respectiva
descodificação, se necessário. Este modo
apresenta o som tal como foi gravado/
codificado, sem lhe adicionar quaisquer efeitos
(ex. reverberação).
No entanto, se não houver sinais de baixa
frequência (Dolby Digital LFE, etc.), o sistema
gera um sinal de baixa frequência para saída
pelo subwoofer.
Saída do som a partir de
múltiplas colunas
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Este modo permite-lhe desfrutar da reprodução
áudio de todos os tipos de discos, a partir de
múltiplas colunas.
Nota
• O som não é emitido de múltiplas colunas
dependendo da fonte.
Carregue em SOUND FIELD.
Carregue repetidamente em SOUND FIELD até
aparecer o campo de som pretendido no visor do
painel frontal.
Todos os campos de som
24PT
Campo de som
Visor
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Saída de fontes de 2 canais
como CDs por canal 5.1
x Dolby Pro Logic
O Dolby Pro Logic produz cinco canais de saída
a partir de fontes de 2 canais. Este modo executa
a descodificação Pro Logic sobre o sinal de
entrada e saída para as colunas frontais, central e
de surround. Entretanto, o canal surround tornase monaural.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
O Dolby Pro Logic II produz cinco canais de
saída com largura de banda total a partir de
fontes de 2 canais. Esta operação processa-se
utilizando um descodificador avançado de som
surround com matriz de alta pureza, que extrai
as propriedades espaciais da gravação original
sem adicionar sons novos nem colorações
tonais.
Nota
• Quando o sinal de entrada é uma fonte de canais
múltiplos, as opções Dolby Pro Logic e Dolby Pro
Logic II MOVIE/MUSIC são canceladas e a fonte
multi-canal é reproduzida directamente.
• Quando entra o som de uma banda bilingue, as
opções Dolby Pro Logic e Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC não estão efectivas.
x 2 CHANNEL STEREO
Este modo reproduz apenas o som das colunas
frontais esquerda e direita e do subwoofer. As
fontes de 2 canais padrão (estéreo) ignoram
completamente o processamento de campos de
som. Os formatos de surround multi-canal são
misturados para apenas dois canais.
Isto permite-lhe ouvir qualquer fonte, utilizando
apenas as colunas frontais esquerda e direita e o
subwoofer.
Ajustes do som
Utilizar apenas a coluna
frontal e o subwoofer
Para desligar o efeito surround
Carregue repetidamente em SOUND FIELD até
aparecer a indicação “A.F.D. STD” ou “2CH
STEREO” no visor do painel frontal.
25PT
Direcção da reprodução
Várias funções para a reprodução de
discos
Procura de um
determinado ponto no
disco
(Varrimento, Reprodução em câmara
lenta, Parar fotograma)
Pode localizar rapidamente um determinado
ponto de um disco, observando as imagens ou
efectuando a reprodução em câmara lenta.
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (apenas DVD VIDEO/modo DVD-VR/vídeo
DivX*/VIDEO CD)
×2B (apenas DVD VIDEO/CD)
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Direcção oposta
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (apenas DVD VIDEO/modo DVD-VR/vídeo
DivX*/VIDEO CD)
×2b (apenas DVD VIDEO)
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Nota
• Dependendo do tipo de DVD/vídeo DivX*/VIDEO
CD, pode não conseguir executar algumas das
operações descritas.
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Localizar rapidamente um
ponto, reproduzindo um disco
em avanço rápido ou
rebobinagem rápida
(Varrimento)
(Excepto para JPEG)
Carregue em /m ou M/ durante a
reprodução de um disco. Quando encontrar o
ponto que pretende, carregue em H para voltar
à velocidade normal. Sempre que carregar em
/m ou M/ durante o varrimento, a
velocidade de reprodução muda. Sempre que
carregar numa tecla, a indicação muda da
seguinte maneira. Alguns discos têm
velocidades diferentes.
À medida que for carregando, a velocidade de
reprodução vai aumentando.
Ver fotograma a fotograma
(Reprodução em câmara
lenta)
(apenas DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
vídeo DivX*, VIDEO CD)
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Carregue em /m ou M/ com o sistema
no modo de pausa. Para voltar à velocidade de
reprodução normal, prima H. Sempre que
carregar em /m ou M/ durante a
reprodução em câmara lenta, a velocidade de
reprodução muda. Pode optar por duas
velocidades. Sempre que carregar num botão a
indicação muda da seguinte maneira:
Direcção da reprodução
2
y1
Direcção oposta (apenas DVD VIDEO)
2
y1
26PT
Reprodução de um fotograma
de cada vez (Parar fotograma)
(apenas DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
vídeo DivX*, VIDEO CD)
Procurar um Título/
Secção/Faixa/Cena, etc.
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Quando o sistema está no modo de pausa,
carregue em
(passo) para ir para o
fotograma seguinte. Carregue em
(passo) para ir para o fotograma anterior (apenas
DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW). Para voltar à
reprodução normal, carregue em H.
1
Carregue em
DISPLAY. (Quando
reproduzir um DATA CD/DATA DVD
com ficheiros de imagem JPEG,
carregue duas vezes em
DISPLAY.)
Aparece o menu de controlo.
2
Carregue em X/x para seleccionar o
método de procura.
O ecrã mostra opções diferentes,
dependendo do disco.
[TÍTULO], [FAIXA], [CENA]
[SECÇÃO], [INDEXAÇÃO]
[HORA/TEXTO]
Seleccione [HORA/TEXTO] para procurar
um ponto de início, introduzindo a
codificação de tempo.
Várias funções para a reprodução de discos
Nota
• Não pode procurar uma imagem parada num DVD-R/
DVD-RW no modo VR.
• Para os DATA CDs/DATA DVDs, esta função
apenas se aplica aos ficheiros de vídeo DivX (excepto
para os modelos do Reino Unido e norte-americanos).
Pode procurar um DVD por título ou secção e
pode procurar um VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD por faixa, indexação ou cena.
Como os títulos e as faixas têm números
exclusivos em cada disco, pode seleccionar o
elemento desejado, introduzindo o número
respectivo. Ou pode procurar uma cena
utilizando a codificação de tempo.
[FAIXA]
[ÁLBUM]
[FICHEIRO]
Exemplo: quando selecciona
[SECÇÃO]
[** (**)] é seleccionada (** refere-se a um
número).
O número entre parêntesis indica o número
total de títulos, secções, faixas, indexações,
cenas, álbuns ou ficheiros.
27PT
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Linha seleccionada
3
Nota
Carregue em
.
• Não pode utilizar a codificação de tempo para
procurar cenas num DVD+RW.
[** (**)] muda para [– – (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
DVD VIDEO
Carregue em X/x ou nas teclas
numéricas para seleccionar número de
título, secção, faixa, indexação, cena,
etc. que pretende procurar.
Se se enganar
Cancele o número carregando em CLEAR e
seleccione outro número.
5
Carregue em
.
O sistema inicia a reprodução a partir do
número seleccionado.
Para procurar uma cena
utilizando a codificação de
tempo (apenas DVD VIDEO e
modo DVD-VR)
1
No passo 2, seleccione
TEXTO].
[HORA/
[T **:**:**] (tempo de reprodução do título
actual) é seleccionado.
2
Carregue em
.
[T **:**:**] muda para [T --:--:--].
3
Introduza a codificação de tempo com as
teclas numéricas e, em seguida, carregue
em
.
Para, por exemplo, localizar uma cena 2
horas, 10 minutos e 20 segundos depois do
início, introduza [2:10:20].
28PT
• Se desligar o visor do Menu de controlo, pode
procurar uma secção (DVD VIDEO/DVD-R/DVDRW), faixa (VIDEO CD/CD), ou ficheiro* (DATA
CD/DATA DVD (vídeo DivX)) carregando nas
teclas numéricas e em
.
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Nota
Procurar por cena
• Dependendo do disco, pode não ser possível
seleccionar algumas opções.
(Navegação nas imagens)
Pode dividir o ecrã do televisor em 9 ecrãs
secundários e encontrar rapidamente a cena
desejada.
1
Carregue em PICTURE NAVI durante a
reprodução.
Aparece o visor seguinte.
2
ENTER
Carregue repetidamente em PICTURE
NAVI para seleccionar uma opção.
• [VISUALIZADOR TÍTULOS] (apenas
DVD VIDEO)
• [VISUALIZADOR SECÇÕES] (apenas
DVD VIDEO)
• [VISUALIZADOR FAIXAS] (apenas
VIDEO CD/Super VCD)
3
Carregue em
.
A primeira cena de cada título, secção ou
faixa aparece da seguinte forma.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Várias funções para a reprodução de discos
VISUALIZADOR SECÇÕES
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
um título, secção ou faixa e prima
carregue em
.
O sistema inicia a reprodução a partir da
cena seleccionada.
Para voltar ao modo de
reprodução normal durante a
definição
Carregue em O RETURN.
29PT
Retomar a reprodução no
ponto em que parou o
disco
(Retomar reprodução)
Quando pára o disco, o sistema memoriza o
ponto em que carregou em x e aparece a
indicação “RESUME” no visor do painel
frontal. Desde que não retire o disco, a função de
retomar a reprodução funciona, mesmo que o
aparelho entre no modo de espera, se carregar
em "/1.
1
Durante a reprodução de um disco,
carregue em x para parar a
reprodução.
“RESUME” aparece no visor do painel
frontal.
Se a indicação “RESUME” não aparecer, a
função de retomar a reprodução não está
disponível.
2
Carregue em H.
O sistema inicia a reprodução no ponto em
que parou o disco, no passo 1.
Nota
• O sistema pode não retomar a reprodução
exactamente no mesmo ponto, dependendo do ponto
em que parou o disco.
• O ponto em que parou a reprodução pode desaparecer
quando:
– ejectar o disco.
– o sistema entrar em modo de espera (apenas
DATA CD/DATA DVD).
– alterar ou reiniciar as programações no ecrã de
configuração.
– alterar o nível de restrição de reprodução.
– mudar a função, carregando em FUNCTION.
– desligar o cabo de alimentação CA.
• No caso de DVD-Rs/DVD-RWs em modo VR,
VIDEO CDs, CDs, DATA CDs e DATA DVDs, o
sistema memoriza o ponto em que a reprodução do
disco actual é retomada.
• A função de retomar a reprodução não funciona
durante a reprodução de programas e a reprodução
aleatória.
30PT
• Esta função poderá não funcionar correctamente com
alguns discos.
• Para reproduzir o disco desde o início, carregue duas
vezes em x e depois em H.
Para ouvir um disco que tenha
sido reproduzido antes com a
função de retoma de reprodução
(Retomar multi-disco)
(Apenas DVD VIDEO, VIDEO CD)
O sistema armazena o ponto em que parou o
disco, até 40 discos, e retoma a reprodução da
próxima vez que introduzir o mesmo disco. Se
armazenar um ponto para retomar reprodução
para o 41º disco, é eliminado o ponto de retoma
do primeiro disco.
Para activar esta função, defina [RETOMAR
MULTI-DISCO] em [CONFIGURAÇÃO
PERSONALIZADA] para [ACTIVADO]. Para
mais pormenores, consulte “[RETOMAR
MULTI-DISCO] (apenas DVD VIDEO/VIDEO
CD)” (página 67).
• Para reproduzir o disco desde o início, carregue duas
vezes em x e depois em H.
Nota
• Se [RETOMAR MULTI-DISCO] em
[CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] estiver
definido como [DESACT.] (página 67), o ponto de
retoma desaparece quando mudar a função,
carregando em FUNCTION.
4
Criar o seu próprio
programa
O cursor move-se para a linha de faixa [T]
(neste caso, [01]).
PROGRAMADA
CANCELAR TUDO
1. FAIXA – –
2. FAIXA – –
3. FAIXA – –
4. FAIXA – –
5. FAIXA – –
6. FAIXA – –
7. FAIXA – –
(Reprodução de programas)
Pode reproduzir o conteúdo de um disco pela
ordem que quiser, organizando as faixas do
disco para criar o seu próprio programa. Pode
programar um máximo de 99 faixas.
1
Carregue em
5
DISPLAY.
Seleccione a faixa que quer programar.
Faixa seleccionada
Aparecem as opções para
[PROGRAMADA].
6 (14)
2:50
––
01
02
03
04
05
06
PROGRAMADA
CANCELAR TUDO
1. FAIXA
02
––
2. FAIXA
––
3. FAIXA
––
4. FAIXA
––
5. FAIXA
––
6. FAIXA
––
7. FAIXA
PLAY
CD
DESACT.
DESACT.
INSTAL.
ACTIVADO
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
06
Tempo total das faixas programadas
3
Carregue em X/x para seleccionar
[INSTAL. t] e, em seguida, prima
Aparece [FAIXA] quando reproduz
um VIDEO CD ou CD.
PROGRAMADA
CANCELAR TUDO
1. FAIXA
2. FAIXA – –
3. FAIXA – –
4. FAIXA – –
5. FAIXA – –
6. FAIXA – –
7. FAIXA – –
Faixas gravadas
num disco
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Tempo total das
faixas programadas
6
.
Para programar outras faixas, repita os
passos 4 a 5.
As faixas programadas aparecem pela
ordem seleccionada.
7
Várias funções para a reprodução de discos
Carregue em X/x para seleccionar
[PROGRAMADA] e, em
seguida, carregue em
.
T
0:00:00
T
Por exemplo, seleccione a faixa [02].
Carregue em X/x para seleccionar [02] em
[T] e, em seguida, carregue em .
Aparece o menu de controlo.
2
Carregue em c.
Carregue em H para iniciar a
reprodução de programas.
A reprodução de programas inicia-se.
Quando o programa terminar, pode voltar a
reproduzi-lo carregando em H.
Para voltar ao modo de
reprodução normal
No Passo 3, carregue em CLEAR ou seleccione
[DESACT.]. Para reproduzir o mesmo programa
de novo, seleccione [ACTIVADO] no passo 3 e
carregue em .
Para desactivar o menu de
controlo
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
31PT
Para alterar ou cancelar um
programa
1
Execute os passos 1 a 3 de “Criar o seu
próprio programa”.
2
Seleccione o número de programa da faixa
que pretende alterar ou cancelar, utilizando
X/x.
Se pretender eliminar a faixa do programa,
carregue em CLEAR.
3
Execute o passo 5 para nova programação.
Para cancelar um programa, seleccione [--]
em [T] e depois carregue em
.
Para cancelar todas as faixas
pela ordem programada
1
Execute os passos 1 a 3 de “Criar o seu
próprio programa”.
2
Carregue em X e seleccione [CANCELAR
TUDO].
3
Carregue em
Reproduzir em ordem
aleatória
(Reprodução aleatória)
Pode fazer com que o sistema alinhe as faixas
por uma ordem “aleatória”. O resultado desta
“mistura” vai originar uma ordem de reprodução
diferente.
Nota
• A mesma canção pode ser repetidamente reproduzida
durante a reprodução de MP3.
1
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
Aparece o menu de controlo.
2
.
Carregue em X/x para seleccionar
[ALEATÓRIA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [ALEATÓRIA].
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
DESACT.
DESACT.
FAIXA
3
Carregue em X/x para seleccionar a
opção a misturar.
x Quando reproduzir um VIDEO CD ou
CD
• [FAIXA]: alinha as faixas do disco de
forma aleatória.
x Quando a reprodução de programas
está activada
• [ACTIVADO]: mistura faixas
seleccionadas na reprodução de
programas.
32PT
x Quando reproduzir um DATA CD
(excepto para DivX*) ou um DATA DVD
(excepto para DivX*)
• [ACTIVADO (MP3)]: mistura faixas de
som MP3 do álbum no disco actual.
Quando não estiver seleccionado nenhum
álbum, o primeiro álbum é reproduzido
em ordem aleatória.
* Excepto para os modelos do Reino Unido e
norte-americanos.
Nota
• Uma faixa que já tenha sido reproduzida
também é seleccionada em ordem aleatória.
Carregue em
.
(Reprodução repetitiva)
Pode reproduzir todos os títulos, faixas ou
álbuns de um disco ou apenas um título, secção,
faixa ou álbum repetidamente.
Pode utilizar uma combinação de modos de
reprodução aleatória e de programas.
1
A reprodução aleatória inicia-se.
Para voltar ao modo de
reprodução normal
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
Aparece o menu de controlo.
2
No Passo 3, carregue em CLEAR ou seleccione
[DESACT.].
Carregue em X/x para seleccionar
[REPETIÇÃO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções de [REPETIÇÃO].
Para desactivar o menu de
controlo
T
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
6 (14)
2:50
PLAY
CD
DESACT.
DESACT.
DISCO
FAIXA
Nota
• Não pode utilizar esta função com VIDEO CDs e
Super VCDs com reprodução PBC.
3
Carregue em X/x para seleccionar a
opção que quer repetir.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
Várias funções para a reprodução de discos
4
Reproduzir Repetidamente
x Quando reproduzir um DVD VIDEO
ou DVD-VR
• [DESACT.]: não repete a reprodução.
• [DISCO]: repete todos os títulos do disco.
• [TÍTULO]: repete o título actual de um
disco.
• [SECÇÃO]: repete a secção actual.
x Quando reproduzir um VIDEO CD ou
CD
• [DESACT.]: não repete a reprodução.
• [DISCO]: repete todas as faixas do disco.
• [FAIXA]: repete a faixa actual.
33PT
x Quando reproduzir um DATA CD ou
DATA DVD
•
•
•
•
[DESACT.]: não repete a reprodução.
[DISCO]: repete todos os álbuns do disco.
[ÁLBUM]: repete o álbum actual.
[FAIXA] (apenas faixas de som MP3):
repete a faixa actual.
• [FICHEIRO] (apenas ficheiros de vídeo
DivX): repete o ficheiro actual.*
* Excepto para os modelos do Reino Unido e
norte-americanos.
4
Carregue em
.
O item é seleccionado.
Para voltar ao modo de
reprodução normal
Utilizar o menu do DVD
Um DVD está dividido em várias secções, que
constituem uma imagem ou trecho musical.
Estas secções chamam-se “títulos”. Se
reproduzir um DVD com vários títulos, pode
seleccionar o título que quer utilizando o DVD
TOP MENU.
Quando reproduzir um DVD que lhe permita
seleccionar opções, como o idioma das legendas
e do som, seleccione essas opções utilizando
DVD MENU.
1
No Passo 3, carregue em CLEAR ou seleccione
[DESACT.].
O menu do disco aparece no ecrã do
televisor.
O conteúdo do menu varia de disco para
disco.
Para desactivar o menu de
controlo
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
2
Nota
• Não pode utilizar esta função com VIDEO CDs e
Super VCDs com reprodução PBC.
• Se reproduzir um DATA CD/DATA DVD que
contenha faixas de som MP3 e ficheiros de imagem
JPEG e os respectivos tempos de reprodução não
corresponderem, o som fica desfasado da imagem.
• Quando [MODO (MP3, JPEG)] é definido como
[IMAGEM (JPEG)] (página 45), não pode
seleccionar [FAIXA].
34PT
Carregue em DVD TOP MENU ou DVD
MENU.
3
Carregue em C/X/x/c ou nas teclas
numéricas para seleccionar a opção
que pretende reproduzir ou alterar.
Carregue em
.
• [1: PRINCIPAL+SECUNDÁRIO] (som
principal e secundário)
• [2: PRINCIPAL]
• [2: SECUNDÁRIO]
• [2: PRINCIPAL+SECUNDÁRIO]
Alterar o som
Nota
Quando reproduzir um DVD VIDEO ou DATA
CD/DATA DVD (ficheiros de vídeo DivX*)
gravado em vários formatos de áudio (PCM,
Dolby Digital, áudio MPEG ou DTS), pode
alterar o formato de áudio. Se o DVD VIDEO
for gravado com faixas multi-idioma, também
pode alterar o idioma.
Com discos VIDEO CD, CD, DATA CD ou
DATA DVD, pode seleccionar o som a partir do
canal direito ou esquerdo e ouvir o som do canal
seleccionado através das colunas da esquerda e
da direita.
• [2: PRINCIPAL], [2: SECUNDÁRIO] e [2:
PRINCIPAL+SECUNDÁRIO] não aparecem
quando está uma sequência de áudio gravada no
disco.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• [ESTÉREO]: o som estéreo normal
• [1/E]: o som do canal esquerdo
(monaural)
• [2/D]: o som do canal direito (monaural)
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
1
Carregue em AUDIO durante a
reprodução.
x Quando reproduzir um DATA CD
(vídeo DivX) ou DATA DVD (vídeo DivX)
(excepto para os modelos do Reino
Unido e norte-americanos)
Aparece o visor seguinte.
A escolha dos formatos de sinais de áudio
do DATA CD ou DATA DVD difere,
dependendo do ficheiro de vídeo DivX que
o disco contém. O formato é indicado no
ecrã.
1:INGLÊS DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Carregue repetidamente em AUDIO
para seleccionar o sinal de áudio
pretendido.
x Quando reproduzir um Super VCD
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• [1:ESTÉREO]: o som estéreo da faixa de
áudio 1
• [1:1/E]: o som do canal esquerdo da faixa
de áudio 1 (monaural)
• [1:2/D]: o som do canal direito da faixa de
áudio 1 (monaural)
• [2:ESTÉREO]: o som estéreo da faixa de
áudio 2
• [2:1/E]: o som do canal esquerdo da faixa
de áudio 2 (monaural)
• [2:2/D]: o som do canal direito da faixa de
áudio 2 (monaural)
x Quando reproduzir um DVD VIDEO
A escolha do idioma varia com o tipo de
DVD VIDEO.
Se aparecerem quatro algarismos, estes
indicam um código de idioma. Consulte
“Lista de códigos de idioma” (página 81)
para saber o idioma que o código
representa. Se aparecer o mesmo idioma
duas ou mais vezes, o DVD VIDEO está
gravado em vários formatos de áudio.
x Quando reproduzir um DVD-VR
Aparecem os tipos de faixas de áudio
gravados num disco. A programação
predefinida aparece sublinhada.
Exemplo:
• [1: PRINCIPAL] (som principal)
• [1: SECUNDÁRIO] (som secundário)
Várias funções para a reprodução de discos
x Quando reproduzir um VIDEO CD,
CD, DATA CD (som MP3) ou DATA DVD
(som MP3)
Nota
• Durante a reprodução de um Super VCD no qual a
faixa de áudio 2 não esteja gravada, não se ouve som
quando seleccionar [2:ESTÉREO], [2:1/E] ou [2:2/
D].
35PT
Verificar o formato do sinal de
áudio
(apenas DVD, vídeo DivX*)
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Se carregar repetidamente em AUDIO durante a
reprodução, o formato do sinal de áudio actual
(PCM, Dolby Digital, DTS, etc.) aparece da
seguinte maneira.
x Quando reproduzir um DATA CD (vídeo
DivX) ou DATA DVD (vídeo DivX) (excepto
para os modelos do Reino Unido e norteamericanos)
Exemplo:
Som MP3
1: MP3 128k
Fluxo de bits
x Quando reproduzir um DVD
Exemplo:
Acerca dos sinais de áudio
Dolby Digital 5.1 canais
LFE (Efeito de
frequências baixas)
Surround (L/R)
1:INGLÊS DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Frontal (L/R) +
Central
L
C
R
LFE
LS
RS
Formato de programa
actualmente em reprodução
Exemplo:
Dolby Digital 3 canais
Surround
(Monaural)
Frontal (L/R)
2:ESPANHOL DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Formato de programa
actualmente em reprodução
36PT
Os sinais de áudio gravados num disco contêm
os elementos de som (canais) mostrados abaixo.
Cada coluna emite um canal diferente.
• Frontal (L)
• Frontal (R)
• Central
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (monaural): Este sinal pode
representar os sinais processados pelo som
Dolby Surround ou os sinais de áudio Dolby
Digital Surround monaural.
• Sinal de LFE (Efeito de frequências baixas)
Seleccionar [ORIGINAL] ou
[PLAY LIST] num DVD-R/
DVD-RW
1
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Aparece o menu de controlo.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[ORIGINAL/PLAY LIST] e
depois carregue em
.
Aparecem as opções para [ORIGINAL/
PLAY LIST].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
Carregue em
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Carregue em DISPLAY.
Sempre que carregar em DISPLAY durante a
reprodução do disco, o visor muda 1 t 2 t
... t 1 t ...
Algumas das opções apresentadas podem
desaparecer após alguns segundos.
Quando reproduzir um DVD
VIDEO ou DVD-R/DVD-RW
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• [PLAY LIST]: reproduz os títulos criados
em [ORIGINAL] para edição.
• [ORIGINAL]: reproduz os títulos
gravados originalmente.
4
Pode verificar as informações do disco, tais
como o tempo restante, o número total de títulos
de um DVD, as faixas de um VIDEO CD, CD,
MP3 ou o nome do ficheiro de um vídeo DivX*
utilizando o visor do painel frontal (página 83).
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Ver o tempo de reprodução e
o tempo restante no visor do
painel frontal
.
1 Tempo de reprodução e número do título
actual
2 Tempo restante do título actual
3 Tempo de reprodução e número da secção
actual
4 Tempo restante da secção actual
5 Nome do disco
6 Título e secção
Várias funções para a reprodução de discos
Alguns DVD-Rs/DVD-RWs em modo VR
(gravação de vídeo) possuem dois tipos de
títulos para reprodução: títulos gravados
originalmente ([ORIGINAL]) e títulos que
podem ser criados em gravadores de DVD para
edição ([PLAY LIST]). Pode seleccionar o tipo
de título a reproduzir.
Visualizar informações
acerca do disco
Quando reproduzir um DATA CD
(vídeo DivX) ou DATA DVD (vídeo
DivX)
(Excepto para os modelos do Reino
Unido e norte-americanos)
1 Tempo de reprodução do ficheiro actual
2 Nome do ficheiro actual
3 Número do álbum e ficheiro actual
Quando reproduzir um VIDEO CD
(sem funções PBC) ou um CD
1 Tempo de reprodução da faixa actual
37PT
2 Tempo restante da faixa actual
3 Tempo de reprodução do disco
4 Tempo restante do disco
5 Nome do disco
6 Faixa e indexação*
2
O visor e os tipos de tempo que pode
verificar dependem do disco reproduzido.
x Quando reproduzir um DVD VIDEO
ou DVD-RW
* Apenas VIDEO CD.
Quando reproduzir um DATA CD
(som MP3) ou DATA DVD (som
MP3)
• T **:**:**
Tempo de reprodução do título actual
• T–**:**:**
Tempo restante do título actual
• C **:**:**
Tempo de reprodução da secção
actual
• C–**:**:**
Tempo restante da secção actual
1 Tempo de reprodução e número da faixa
actual
2 Nome da faixa (ficheiro)
• Quando reproduz VIDEO CDs com funções PBC, o
tempo de reprodução aparece no visor.
x Quando reproduzir um VIDEO CD
(com funções PBC)
Nota
• O sistema só pode mostrar o primeiro nível do texto
do DVD/CD, como o nome do disco ou o título.
• Se o nome de um ficheiro MP3 não puder ser
mostrado, aparece “*” no visor do painel frontal.
• O nome do disco ou o nome da faixa poderão não ser
mostrados, dependendo do texto.
• O tempo de reprodução de faixas de som MP3 e
ficheiros de vídeo DivX* pode não ser apresentado
correctamente.
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
• **:**
Tempo de reprodução da cena actual
x Quando reproduzir um VIDEO CD
(sem funções PBC) ou um CD
• T **:**
Tempo de reprodução da faixa actual
• T–**:**
Tempo restante da faixa actual
• D **:**
Tempo de reprodução do disco actual
• D–**:**
Tempo restante do disco actual
Verificar o tempo de
reprodução e o tempo
restante
x Quando reproduzir um DATA CD
(som MP3) ou DATA DVD (som MP3)
• T **:**
Tempo de reprodução da faixa actual
Pode verificar o tempo de reprodução e o tempo
restante no título, secção ou faixa actual e o
tempo total de reprodução ou o tempo restante
do disco. Também pode verificar o texto do
DVD e o nome da pasta/nome de ficheiro MP3
gravados no disco.
1
Carregue repetidamente em DISPLAY
para mudar a informação de tempo.
x Quando reproduzir um DATA CD
(vídeo DivX) ou DATA DVD (vídeo DivX)
(Excepto para os modelos do Reino
Unido e norte-americanos)
• **:**:**
Tempo de reprodução do ficheiro
actual
Carregue em DISPLAY durante a
reprodução.
Aparece o visor seguinte.
Nota
T 1:01:57
Informação de tempo
38PT
• Os caracteres/marcas podem não ser apresentados
nalguns idiomas.
• Dependendo do tipo de disco a ser reproduzido, o
sistema só pode mostrar um número limitado de
caracteres. Além disso, dependendo do disco, nem
todos os caracteres de texto são visualizados.
Verificar a informação de
reprodução do disco
Verificar as informações de
data
Para verificar o texto do DVD/CD
(apenas para JPEG)
Carregue repetidamente em DISPLAY no passo
2 para mostrar o texto gravado no DVD/CD.
O texto do DVD/CD só aparece se houver texto
gravado no disco. Não pode alterar o texto. Se
não existir texto no disco, aparece a mensagem
“NO TEXT”.
Pode verificar as informações de data durante a
reprodução quando o código Exif* estiver
gravado nos dados de imagem JPEG.
Carregue em
DISPLAY duas vezes
durante a reprodução.
Aparece o menu de controlo.
DATA CD JPEG
BRAHMS SYMPHONY
Informações de data
Para verificar o texto do DATA
CD/DATA DVD (som MP3/vídeo
DivX*)
Ao carregar em DISPLAY durante a reprodução
de faixas de som MP3 num DATA CD/DATA
DVD ou de ficheiros de vídeo DivX* num
DATA CD/DATA DVD, pode visualizar o
nome do álbum/faixa/ficheiro e o fluxo de bits
de som (a quantidade de dados por segundo do
som actual) no ecrã do televisor.
Fluxo de bits**
T 17:30
128k
* “Exchangeable Image File Format” é um formato
para câmaras digitais definido pela Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
• As informações de data são [DD/MM/AAAA].
DD: Dia
MM: Mês
AAAA: Ano
Várias funções para a reprodução de discos
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
JAZZ
RIVER SIDE
Nome do álbum
Nome da faixa/ficheiro*
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
** Aparece quando:
– se reproduz uma faixa de som MP3 em DATA
CDs/DATA DVDs.
– se reproduz um ficheiro de vídeo DivX com sinais
de áudio MP3 em DATA CDs/DATA DVDs
(excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos).
39PT
Alterar os ângulos
Ver as legendas
*
Se forem gravados vários ângulos (multiângulos) para uma cena num DVD VIDEO,
pode alterar o ângulo de visão.
Carregue em ANGLE durante a reprodução.
Sempre que carregar em ANGLE, o ângulo
muda.
Nota
• Pode não ser possível alterar o ângulo, mesmo que o
DVD VIDEO tenha vários ângulos gravados,
dependendo do tipo de DVD VIDEO.
*
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Nos discos com legendas gravadas, é possível
activar ou desactivar as legendas durante a
reprodução. Nos discos com legendas multiidioma gravadas, é possível alterar o idioma das
legendas durante a reprodução ou activar/
desactivar as legendas sempre que se queira.
Carregue em SUBTITLE durante a
reprodução.
Sempre que carregar em SUBTITLE, o idioma
da legenda muda.
Nota
• Pode não ser possível alterar as legendas, mesmo que
o DVD VIDEO tenha legendas multi-idioma
gravadas, dependendo do tipo de DVD VIDEO. Pode
também não ser possível desligá-las.
• Pode alterar as legendas se o ficheiro de vídeo DivX
tiver uma extensão “.AVI” ou “.DIVX” e tiver
informações de legendas dentro do mesmo ficheiro
(excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos).
40PT
Regulação do atraso entre
a imagem e o som
(SINCRONISMO AV)
*
Acerca de faixas de som
MP3 e ficheiros de
imagem JPEG
*
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Quando o som não corresponder às imagens do
ecrã do televisor, pode regular o atraso entre a
imagem e o som.
Carregue em
DISPLAY.
MP3 é a tecnologia de compressão de som que
satisfaz os regulamentos ISO/MPEG. JPEG é a
tecnologia de compressão de imagem.
Aparece o menu de controlo.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[SINCRONISMO AV] e depois
carregue em
.
Aparecem as opções de [SINCRONISMO
AV].
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
DESACT.
DESACT.
ACTIVADO
3
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• [DESACT.]: não regula.
• [ACTIVADO]: regula a diferença entre a
imagem e o som.
4
Carregue em
.
Nota
• A eficácia desta função depende do tamanho do
pacote de dados de entrada.
Discos que o sistema pode
reproduzir
Pode reproduzir discos DATA CD (CD-ROMs/
CD-Rs/CD-RWs) ou DATA DVD (DVD-Rs/
DVD-RWs/DVD+Rs/DVD+RWs/DVDROMs) gravados nos formatos MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) ou JPEG. No entanto, para que o
sistema reconheça as faixas (ou os ficheiros), os
DATA CDs têm de ser gravados de acordo com
a norma ISO 9660 Nível 1, Nível 2 ou com o
formato Joliet e os DATA DVDs do formato
Universal Disk Format (UDF). Também pode
reproduzir discos gravados em Multi Session
(Multi-sessão).
Consulte as instruções de funcionamento das
unidades de CD-R/CD-RW ou DVD-R/DVDRW e do software de gravação (não fornecido),
para obter informações sobre o formato de
gravação.
Várias funções para a reprodução de discos
1
O que significa MP3/JPEG?
Acerca dos discos multi-sessão
Se as faixas de som MP3 ou os ficheiros de
imagem JPEG forem gravados na primeira
sessão, o sistema reproduz também essas faixas
de som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG em
outras sessões. Se houver faixas de som e
imagens no formato de CD de áudio ou CD de
vídeo gravadas na primeira sessão, só será
reproduzida a primeira sessão.
Nota
• O sistema pode não conseguir reproduzir alguns
discos DATA CDs/DATA DVDs criados no formato
Packet Write.
41PT
Faixas de som MP3 ou
ficheiros de imagem JPEG
que o sistema pode reproduzir
Ordem de reprodução de
faixas de som MP3 ou
ficheiros de imagem JPEG
Pode reproduzir faixas de som MP3 ou ficheiros
de imagem JPEG:
• que tenham a extensão “.MP3” (faixa de som
MP3) ou “.JPG”/“.JPEG” (ficheiro de imagem
JPEG)
• que estejam de acordo com o formato de
ficheiros de imagem DCF*
A ordem de reprodução de faixas de som MP3
ou ficheiros de imagem JPEG gravados num
DATA CD ou DATA DVD é a seguinte:
x Estrutura do conteúdo do disco
Árvore 1 Árvore 2 Árvore 3 Árvore 4 Árvore 5
* “Design rule for Camera File system”: Normas de
imagem para câmaras digitais estabelecidas pela
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Nota
• O sistema reproduz todos os dados com as
extensões “.MP3”, “.JPG” ou “.JPEG”,
mesmo que não estejam no formato MP3 ou
JPEG. A reprodução destes dados pode emitir
um som agudo que pode danificar o sistema de
colunas.
• O sistema não pode reproduzir faixas de som
no formato MP3PRO.
Álbum
Faixa (som MP3) ou
Ficheiro (imagem
JPEG)
Se colocar um DATA CD ou DATA DVD e
carregar em H, as faixas (ou ficheiros)
numeradas são reproduzidas sequencialmente,
da 1 até à 7. Todos os sub-álbuns/faixas (ou
ficheiros) contidos num álbum que esteja
seleccionado têm prioridade sobre o álbum
seguinte da mesma árvore. (Exemplo: C
contém D portanto a 4 é reproduzida antes da
5.)
Se carregar em DVD MENU e aparecer a lista
dos nomes dos álbuns (página 43), esses nomes
aparecem pela seguinte ordem:
A t B t C t D t F t G. Os álbuns
que não contêm faixas (ou ficheiros) (como o
álbum E) não aparecem na lista.
42PT
• Se adicionar números (01, 02, 03, etc.) antes dos
nomes de faixas (ou ficheiros), quando os guardar
num disco, as faixas (ou ficheiros) são reproduzidos
por essa ordem.
• Um disco que contenha muitas árvores leva mais
tempo a iniciar a reprodução.
Nota
Seleccionar uma faixa de som
MP3 ou álbum
1
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Aparecem os álbuns gravados no DATA
CD ou DATA DVD. Durante a reprodução
de um álbum, o título respectivo aparece
esbatido.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Carregue em X/x para seleccionar um
álbum.
x Ao seleccionar um álbum
Várias funções para a reprodução de discos
• A ordem de reprodução poderá diferir da ilustração,
dependendo do software que utilizar para criar o
DATA CD ou DATA DVD ou se houver mais do que
200 álbuns e 300 ficheiros em cada álbum.
• O sistema pode reconhecer até 200 álbuns e não
reproduz nenhum álbum para além do 200.º
• O sistema poderá demorar mais tempo a reproduzir
ao passar para o álbum seguinte ou saltar para outro
álbum.
• Alguns tipos de ficheiros JPEG não podem ser
reproduzidos.
Reproduzir DATA CDs ou
DATA DVDs com faixas
de som MP3 e ficheiros
de imagem JPEG
Carregue em H para iniciar a reprodução
do álbum seleccionado.
x Ao seleccionar uma faixa
Carregue em
.
Aparece a lista de faixas existentes no
álbum.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Carregue em X/x para seleccionar uma
faixa e carregue em
.
43PT
Começa a reprodução da faixa
seleccionada. Pode desactivar a lista de
faixas carregando em DVD MENU. Ao
carregar novamente em DVD MENU
aparece a lista de álbuns.
2
Carregue em X/x para seleccionar um
álbum.
x Ao seleccionar um álbum
Carregue em H para iniciar a reprodução
do álbum seleccionado.
Para parar a reprodução
x Ao seleccionar uma imagem
Carregue em x.
Carregue em PICTURE NAVI.
As imagens dos ficheiros do álbum
aparecem em 16 ecrãs secundários.
Para reproduzir a faixa de som
MP3 seguinte ou anterior
Carregue em ./>. Repare que pode
seleccionar o álbum seguinte carregando
continuamente em > depois da última faixa
no álbum actual, mas não pode voltar ao álbum
anterior carregando em .. Para voltar ao
álbum anterior, seleccione o álbum a partir da
lista de álbuns.
Para voltar ao ecrã anterior
Carregue em O RETURN.
Para desligar o visor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Carregue em C/X/x/c para seleccionar a
imagem que pretende ver e carregue em
.
Carregue em DVD MENU.
Seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG ou álbum
1
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Aparecem os álbuns gravados no DATA
CD ou DATA DVD. Durante a reprodução
de um álbum, o título respectivo aparece
esbatido.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
44PT
Para reproduzir o ficheiro de
imagem JPEG seguinte ou
anterior
Carregue em C/c quando não aparece o menu de
controlo. Repare que pode seleccionar o álbum
seguinte carregando continuamente em c depois
da última imagem no álbum actual, mas não
pode voltar ao álbum anterior carregando em C.
Para voltar ao álbum anterior, seleccione o
álbum a partir da lista de álbuns.
Para rodar uma imagem JPEG
Quando é visualizado um ficheiro de imagem
JPEG no ecrã do televisor, pode rodar a imagem
90 graus.
Carregue em X/x ao visualizar uma imagem.
Sempre que carregar em X, a imagem roda 90
graus no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio.
Exemplos de quando carrega uma vez em X:
Direcção de rotação
Reprodução de faixas de
som e imagens como uma
apresentação de
diapositivos com som
1
2
Carregue em CLEAR para voltar à vista normal.
Para parar a reprodução
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Aparece o menu de controlo.
3
Carregue em x.
Carregue em X/x para seleccionar
[MODO (MP3, JPEG)] e, em
seguida, carregue em
.
Aparecem as opções de [MODO (MP3,
JPEG)].
• Aparece uma caixa de deslocamento do lado direito
do ecrã do televisor. Para ver os ficheiros de imagem
adicionais, seleccione a imagem na parte inferior e
carregue em x. Para voltar à imagem anterior,
seleccione a imagem na parte superior e carregue em
X.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGEM (JPEG)
4
Várias funções para a reprodução de discos
Pode reproduzir uma apresentação de
diapositivos com som, começando por colocar
os ficheiros MP3 e JPEG no mesmo álbum, num
DATA CD ou DATA DVD. Quando reproduzir
o DATA CD ou DATA DVD, seleccione o
modo [AUTO] conforme explicado abaixo.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• [AUTO]: reproduz tanto ficheiros de
imagem JPEG como faixas de som MP3
no mesmo álbum como uma apresentação
de diapositivos.
• [AUDIO (MP3)]: reproduz apenas faixas
de som MP3 continuamente.
• [IMAGEM (JPEG)]: reproduz apenas
ficheiros de imagem JPEG como uma
apresentação de diapositivos.
5
Carregue em
.
45PT
6
Carregue em DVD MENU.
Aparece a lista de álbuns gravados no
DATA CD ou DATA DVD.
7
Carregue em X/x para seleccionar o
álbum que pretende e carregue em H.
O sistema começa a reproduzir o álbum
seleccionado.
Pode ligar e desligar a lista de álbuns
carregando em DVD MENU
repetidamente.
• Se seleccionar [AUTO], o sistema consegue
reconhecer até 300 faixas MP3 e 300 ficheiros JPEG
num único álbum. Se seleccionar [AUDIO (MP3)] ou
[IMAGEM (JPEG)], o sistema consegue reconhecer
até 600 faixas MP3 ou 600 ficheiros JPEG num único
álbum. É possível reconhecer um máximo de 200
álbuns independentemente do modo seleccionado.
Especificar a duração da
apresentação de diapositivos
(apenas para JPEG)
Se reproduzir ficheiros de imagem JPEG
utilizando a apresentação de diapositivos, pode
especificar a duração com que os dispositivos
aparecem no ecrã do televisor.
1
DISPLAY.
Aparece o menu de controlo.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[INTERVALO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [INTERVALO].
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
RÁPIDO
LONGO 1
LONGO 2
Nota
• Se programar [MODO (MP3, JPEG)] para
[IMAGEM (JPEG)] num disco que contenha apenas
faixas MP3 ou [AUDIO (MP3)] num disco que
contenha apenas ficheiros JPEG, poderá não ser
possível alterar a programação [MODO (MP3,
JPEG)].
• PICTURE NAVI não funciona quando a opção
[AUDIO (MP3)] está seleccionada.
• Se reproduzir, simultaneamente, faixas MP3 e
imagens JPEG com um grande volume de dados,
pode haver saltos no som. Quando criar o ficheiro,
programe o fluxo de bits de MP3 para 128kbps ou
menos. Se os saltos no som não desaparecerem,
reduza o tamanho do ficheiro JPEG.
Carregue duas vezes em
3
DATA CD JPEG
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• [NORMAL]: define a duração para cerca
de 6 a 9 segundos.
• [RÁPIDO]: define a duração inferior a
[NORMAL].
• [LONGO1]: define a duração superior a
[NORMAL].
• [LONGO2]: define a duração superior a
[LONGO1].
4
Carregue em
.
Nota
• Alguns ficheiros JPEG podem demorar mais tempo a
visualizar que outros, o que faz com que a duração
pareça mais longa do que a que seleccionou.
Especialmente os ficheiros progressivos JPEG ou os
ficheiros JPEG com 3.000.000 pixels ou mais.
46PT
Seleccionar um efeito para os
ficheiros de imagem na
apresentação de diapositivos
(apenas para JPEG)
Quando reproduzir um ficheiro de imagem
JPEG, pode seleccionar o efeito a ser utilizado
quando visualizar a apresentação.
1
Carregue duas vezes em
DISPLAY.
Aparece o menu de controlo.
2
Aparecem as opções para [EFEITO].
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODO 1
MODO 1
MODO 2
MODO 3
MODO 4
MODO 5
DESACT.
3
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• [MODO1]: A imagem move-se para cima
e para baixo.
• [MODO2]: A imagem estende-se a partir
do lado esquerdo para o lado direito do
ecrã do televisor.
• [MODO3]: A imagem estende-se a partir
do centro do ecrã do televisor.
• [MODO4]: As imagens passam
aleatoriamente por todos os efeitos.
• [MODO5]: A imagem seguinte desliza
sobre a imagem anterior.
• [DESACT.]: Desliga esta função.
4
Carregue em
.
(Excepto para os modelos do Reino
Unido e norte-americanos)
Acerca dos ficheiros de vídeo
DivX
O DivX® é uma tecnologia de compressão de
ficheiros de vídeo, desenvolvida pela DivX, Inc.
Este equipamento é um produto certificado
oficial DivX®.
Pode reproduzir DATA CDs e DATA DVDs
que contenham ficheiros de vídeo DivX®.
DATA CDs e DATA DVDs que o
sistema pode reproduzir
A reprodução de DATA CDs (CD-ROMs/CDRs/CD-RWs) e DATA DVDs (DVD-ROMs/
DVD-Rs/DVD-RWs/DVD+Rs/DVD+RWs)
neste sistema está sujeita a determinadas
condições:
– Nos DATA CDs/DATA DVDs que
contenham ficheiros de vídeo DivX para além
de faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem
JPEG, o sistema reproduz apenas os ficheiros
de vídeo DivX.
No entanto, este sistema reproduz apenas DATA
CDs cujo formato lógico seja ISO 9660 Nível 1/
Nível 2 ou Joliet e DATA DVDs do formato
Universal Disk Format (UDF).
Consulte as instruções de funcionamento das
unidades de discos e do software de gravação
(não fornecido) para obter informações sobre o
formato de gravação.
Várias funções para a reprodução de discos
Carregue em X/x para seleccionar
[EFEITO] e, em seguida,
carregue em
.
Desfrutar de vídeos DivX®
Acerca da ordem de reprodução
dos dados de DATA CDs ou DATA
DVDs
Consulte “Ordem de reprodução de faixas de
som MP3 ou ficheiros de imagem JPEG”
(página 42). Tenha em atenção que a ordem de
reprodução pode não ser aplicável, dependendo
do software utilizado na criação do ficheiro de
vídeo DivX ou se houver mais de 200 álbuns e
600 ficheiros de vídeo DivX em cada álbum.
47PT
Nota
• O sistema pode não conseguir reproduzir alguns
discos DATA CDs/DATA DVDs criados no formato
Packet Write.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Ficheiros de vídeo DivX que o
sistema pode reproduzir
O sistema pode reproduzir dados gravados no
formato DivX e que tenham a extensão “.AVI”
ou “.DIVX”. O sistema não reproduz ficheiros
com a extensão “.AVI” ou “.DIVX” que não
tenham um vídeo DivX.
2
3
Carregue em X/x para seleccionar o
álbum que pretende reproduzir.
Carregue em H.
O sistema começa a reproduzir o álbum
seleccionado.
Para seleccionar ficheiros de vídeo DivX,
consulte “Seleccionar um ficheiro de vídeo
DivX” (página 48).
• Para mais pormenores sobre faixas de som MP3 ou
ficheiros de imagem JPEG de DATA CDs ou DATA
DVDs que podem ser reproduzidos, consulte “Discos
que o sistema pode reproduzir” (página 41).
Nota
• O sistema não pode reproduzir um ficheiro de vídeo
DivX quando este for uma conjunção de dois ou mais
ficheiros de vídeo DivX.
• O sistema não pode reproduzir um ficheiro de vídeo
DivX com um tamanho superior a 720 (largura) × 576
(altura) ou 2GB.
• Dependendo do ficheiro de vídeo DivX, o som
poderá falhar ou não corresponder às imagens do ecrã
do televisor.
• O sistema não pode reproduzir alguns ficheiros de
vídeo DivX com duração superior a 3 horas.
• Dependendo do ficheiro de vídeo DivX, a imagem
pode fazer uma pausa ou ser pouco nítida. Neste caso,
recomenda-se que crie o ficheiro com um fluxo de
bits menor. Se o som ainda apresentar muito ruído,
recomenda-se a utilização do formato de áudio MP3.
No entanto, tenha em atenção que este sistema não
pode reproduzir ficheiros do formato WMA
(Windows Media Audio).
• Devido à tecnologia de compressão utilizada nos
ficheiros de vídeo DivX, pode demorar algum tempo
para a imagem aparecer depois de carregar em H.
Para ir para a página seguinte ou
anterior
Carregue em C/c.
Para desligar o visor
Carregue repetidamente em DVD MENU.
Para parar a reprodução
Carregue em x.
Seleccionar um ficheiro de
vídeo DivX
1
Aparece a lista de ficheiros do álbum.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
Seleccionar um álbum
1
Depois de executar o passo 2 de
“Seleccionar um álbum”, carregue em
.
Carregue em DVD MENU.
Aparece uma lista dos álbuns do disco.
Apenas são indicados os álbuns que
contenham ficheiros de vídeo DivX.
2
Carregue em X/x para seleccionar um
ficheiro e carregue em
.
Começa a reprodução do ficheiro
seleccionado.
48PT
Para ir para a página seguinte ou
anterior
Carregue em C/c.
Para voltar ao ecrã anterior
Reproduzir VIDEO CDs com
funções PBC (versão 2.0)
(Reprodução PBC)
Carregue em O RETURN.
Para parar a reprodução
Carregue em x.
Pode seleccionar o ficheiro de vídeo DivX
seguinte ou anterior do mesmo álbum
carregando em ./>.
Pode também seleccionar o primeiro ficheiro do
álbum seguinte, carregando em > durante a
reprodução do último ficheiro do álbum actual.
Tenha em atenção que não pode regressar ao
álbum anterior carregando em .. Para voltar
ao álbum anterior, seleccione-o na lista de
álbuns.
• Se o número de vezes de visualização estiver
predefinido, pode reproduzir os ficheiros de vídeo
DivX tantas vezes quantas o número apresentado.
São contabilizadas as seguintes ocorrências:
– quando o sistema é desligado.
– quando for reproduzido outro ficheiro.
– quando o tabuleiro for aberto.
1
Inicie a reprodução de um VIDEO CD
com funções PBC.
O menu de selecção aparece no visor.
2
3
4
Seleccione o número do item que
deseja através das teclas numéricas.
Carregue em
.
Siga as instruções do menu para
executar operações interactivas.
Consulte as instruções de funcionamento
fornecidas com o disco, porque o
procedimento de funcionamento pode
variar dependendo do VIDEO CD.
Para voltar ao menu
Carregue em O RETURN.
Nota
Várias funções para a reprodução de discos
Para reproduzir o ficheiro de
vídeo DivX seguinte ou anterior
sem ter de regressar à lista de
ficheiros anterior
Com as funções PBC (Controlo da reprodução)
pode ter acesso a operações interactivas, funções
de procura e outras operações semelhantes.
A reprodução PBC permite-lhe reproduzir
interactivamente VIDEO CDs, seguindo o menu
no ecrã do televisor.
• Dependendo do VIDEO CD, [Prima ENTER] no
passo 3 pode aparecer como [Prima SELECT] nas
instruções de funcionamento que acompanham o
disco. Neste caso, carregue em H.
• Para reproduzir sem utilizar PBC, carregue em ./
> ou nas teclas numéricas enquanto o sistema está
no modo de paragem, para seleccionar uma faixa e,
em seguida, carregue em H ou
. O sistema inicia
a reprodução contínua. Não é possível reproduzir
imagens fixas como, por exemplo, um menu. Para
retomar a reprodução PBC, carregue duas vezes em
x e, em seguida, em H.
49PT
8
Funções do sintonizador
Pré-programar estações
de rádio
Pode pré-programar 20 estações para FM e 10
para AM. Antes de sintonizar, certifique-se de
que reduz o volume até ao mínimo.
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION até aparecer a indicação
“TUNER FM” ou “TUNER AM” no visor
do painel frontal.
Carregue sem soltar em TUNING + ou –
até que o varrimento automático
comece.
O varrimento pára quando o sistema
sintoniza uma estação. As indicações
“TUNED” e “ST” (para programas estéreo)
aparecem no visor do painel frontal.
3
4
5
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer “MEMORY” no visor do
painel frontal.
Carregue em
ou c.
Um número pré-programado aparece no
visor do painel frontal.
6
Carregue em X/x para seleccionar o
número pré-programado que pretende.
• Pode seleccionar o número pré-programado
directamente, carregando nas teclas numéricas.
7
Carregue em
.
A estação fica memorizada.
50PT
9
Repita os Passos 1 a 7 para memorizar
outras estações.
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Para alterar o número préprogramado
Recomece desde o passo 1.
Ouvir rádio
• Para melhorar a recepção, reoriente as antenas
fornecidas.
Estações de rádio pré-programadas primeiro na
memória do sistema (consulte “Pré-programar
estações de rádio” (página 50)).
1
Carregue repetidamente em
FUNCTION até aparecer a indicação
“TUNER FM” ou “TUNER AM” no visor
do painel frontal.
Se um programa FM for ruidoso
Se um programa FM for ruidoso, pode
seleccionar uma recepção monaural. Não haverá
efeito estéreo, mas a recepção será melhor.
1
2
Carregue em SYSTEM MENU.
3
4
Carregue em
A última estação recebida é sintonizada.
2
Carregue repetidamente em PRESET +
ou – para seleccionar a estação préprogramada pretendida.
• Pode seleccionar o número da estação préprogramada directamente, carregando nas teclas
numéricas.
3
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• “STEREO”: recepção estéreo.
• “MONO”: recepção monaural.
Regule o volume carregando em
VOLUME +/–.
Para desligar o rádio
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar
“MONO”.
5
Carregue em
.
A programação está concluída.
Carregue em "/1.
Para ouvir estações de rádio que
não foram pré-programadas
Utilize a sintonização manual ou automática no
passo 2.
Para utilizar a sintonização manual, carregue
repetidamente em TUNING + ou –.
Para utilizar a sintonização automática, carregue
sem soltar em TUNING + ou –. A sintonização
automática pára automaticamente quando o
sistema recebe a estação de rádio. Para parar a
sintonização automática manualmente, carregue
em TUNING + ou –.
Para ouvir estações de rádio
quando sabe as frequências
Utilize a sintonização directa no passo 2.
6
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Dar um nome a estações préprogramadas
Pode introduzir um nome para as estações préprogramadas. Estes nomes (por exemplo,
“XYZ”) aparecem no visor do painel frontal
quando é seleccionada uma estação.
Tenha em atenção que só pode ser introduzido
um nome para cada estação pré-programada.
Nota
• Não pode introduzir um nome para estações préprogramadas do Radio Data System (RDS)
(página 53).
1
1
2
Carregue em D.TUNING.
Carregue nas teclas numéricas para
seleccionar as frequências.
Carregue repetidamente em
FUNCTION até aparecer a indicação
“TUNER FM” ou “TUNER AM” no visor
do painel frontal.
3
Carregue em
A última estação recebida é sintonizada.
.
Funções do sintonizador
Sempre que carregar neste botão, o sistema
sintoniza uma estação pré-programada.
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer “FM MODE” no visor do painel
frontal.
51PT
2
3
4
5
6
Carregue repetidamente em PRESET +
ou – para seleccionar a estação préprogramada à qual pretende atribuir
um nome.
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer “NAME IN” no visor do painel
frontal.
Carregue em
ou c.
Crie um nome utilizando os botões do
cursor.
Carregue em X/x para seleccionar um
carácter e depois carregue em c para mover
o cursor para a posição seguinte.
É possível utilizar letras, números e outros
símbolos para uma estação de rádio.
Se se enganar
Carregue repetidamente em C/c até o
carácter que pretende mudar começar a
piscar e, em seguida, carregue em X/x para
seleccionar o carácter pretendido.
Para apagar o carácter, carregue
repetidamente em C/c até o carácter a ser
apagado piscar e, em seguida, carregue em
CLEAR.
7
Carregue em
.
“COMPLETE” aparece no visor do painel
frontal e o nome da estação fica
memorizado.
8
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
• Pode verificar a frequência carregando repetidamente
em DISPLAY (página 52).
52PT
Visualizar o nome da estação
ou a frequência no visor do
painel frontal
Quando o sistema está definido como “TUNER
FM” ou “TUNER AM”, pode ver a frequência
no visor do painel frontal.
Carregue em DISPLAY.
Sempre que carregar em DISPLAY, o visor
muda da seguinte maneira:
1 Nome da estação*
2 Frequência **
* Aparece se tiver introduzido o nome de uma estação
pré-programada.
** Volta ao visor original quando tiverem decorrido
vários segundos.
Utilizar o Radio Data
System (RDS)
O que é o Radio Data System?
O Radio Data System (RDS) é um serviço de
difusão que permite às estações de rádio enviar
informações adicionais além do sinal de
programa habitual. Este sintonizador oferece
funções RDS práticas como, por exemplo, a
visualização do nome das estações. RDS
disponível apenas para estações FM.*
Nota
Receber difusões RDS
Funções do sintonizador
• O serviço RDS pode não funcionar convenientemente
se a estação sintonizada não estiver a transmitir o
sinal RDS correctamente ou se o sinal for muito
fraco.
* Nem todas as estações FM fornecem o serviço RDS
ou qualquer outro serviço do mesmo tipo. Se não
estiver familiarizado com o sistema RDS, peça
informações sobre os serviços RDS da sua zona às
estações de rádio locais.
Basta seleccionar uma estação da banda
FM.
Quando sintonizar uma estação que fornece
serviços RDS, o nome da estação* aparece no
visor do painel frontal.
* Se não receber a difusão RDS, o nome da estação
poderá não aparecer no visor do painel frontal.
53PT
Outras operações
Controlar o televisor com
o telecomando fornecido
Pode controlar o seu televisor (apenas SONY)
com o telecomando fornecido.
Controlar televisores com o
telecomando
Pode controlar o televisor utilizando os botões
abaixo.
Se carregar nos Pode
botões
TV [/1
Ligar ou desligar o televisor.
TV INPUT
Alternar a fonte de entrada do
televisor entre o televisor e outras
fontes de entrada.
TV VOL +/–
Regular o volume do televisor.
TV CH +/–
Seleccionar o canal de terevisor.
Teclas
numéricas*,
ENTER*
Seleccionar o canal de terevisor.
DVD MENU*
C/X/x/c*,
RETURN*
Apresenta o menu do televisor.
*
Utilizar a função THEATRE
SYNC
A função THEATRE SYNC permite-lhe ligar o
seu televisor Sony e este sistema, altera o modo
do sistema para “DVD” e alterna a fonte de
entrada da televisor apenas com um botão.
Preparar-se para a função
THEATRE SYNC
Registe a fonte de entrada do televisor ligada a
este sistema.
Carregue sem soltar em TV INPUT
enquanto introduz o código da fonte de
entrada do televisor ligada a este aparelho
(consulte a tabela) com as teclas
numéricas.
A fonte de entrada do televisor é seleccionada.
Defina a entrada do televisor para a entrada
utilizada para ligar o aparelho. Para saber mais
pormenores, consulte as instruções de
funcionamento do televisor.
Se carregar Número
nos botões
Fonte de entrada no
televisor
TV INPUT
0
Sem fonte de entrada
(predefinição)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
Seleccionar o item no menu.
Regressar ao canal ou camada
anterior do menu do televisor.
* Utilize estes botões enquanto carrega no botão TV.
- permite seleccionar um número de canal
maior que 10. (Por exemplo, para o canal 25,
carregue em -, e, em seguida, em 2 e 5.)
Nota
• Pode não ser possível controlar o televisor ou utilizar
alguns dos botões mencionados acima, dependendo
do televisor.
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
* Excepto para os modelos norte-americanos.
54PT
Funcionamento da função
THEATRE SYNC
Utilizar o efeito de som
Aponte o telecomando na direcção do televisor
e do aparelho e, em seguida, carregue uma vez
em THEATRE SYNC.
Reforçar as frequências de
graves
Se esta opção não funcionar, altere o tempo de
transmissão. O tempo de transmissão varia
conforme o televisor.
Pode reforçar as frequências de graves.
Para alterar o tempo de
transmissão
Carregue sem soltar em TV CH + enquanto
introduz o código do tempo de transmissão
(consulte a tabela) utilizando as teclas
numéricas.
Carregue em DYNAMIC BASS.
As frequências de graves são reforçadas
efectivamente.
Para desligar o efeito de som
Carregue em DYNAMIC BASS novamente.
É seleccionado o tempo de transmissão do
telecomando.
Tempo de
transmissão
TV CH +
1
0,5 (predefinição)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Outras operações
Se carregar Número
nos botões
Nota
• Esta função só está disponível para televisores Sony.
(Esta função pode não funcionar em alguns
televisores Sony).
• Se a distância entre o televisor e este aparelho for
demasiado grande, esta opção pode não funcionar.
Instale o aparelho perto do televisor.
• Mantenha o telecomando apontado na direcção do
televisor e deste aparelho enquanto introduz o código.
55PT
Utilizar o temporizador
Pode definir uma hora pré-programada para
desligar o sistema, para poder adormecer a ouvir
música. Pode definir a hora em incrementos de 1
ou 10 minutos.
1
2
3
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“SLEEP” aparecer no visor do painel
frontal e, em seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
Alterar a luminosidade do
visor do painel frontal
A luminosidade do visor do painel frontal pode
ser definido para 2 níveis diferentes.
1
2
3
O ecrã de minutos (o tempo restante) muda
da seguinte maneira:
4
Carregue em
.
A definição é efectuada e “SLEEP” acendese no visor do painel frontal.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Para alterar o tempo restante
Recomece desde o passo 1.
Para cancelar a função de
temporizador
Seleccione “SLEEP OFF” no Passo 3.
56PT
Carregue repetidamente em X/x até
“DIMMER” aparecer no visor do painel
frontal e, em seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar a
luminosidade do visor do painel
frontal.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• “DIMMER OFF”: Brilhante.
• “DIMMER ON”: O visor do painel
frontal torna-se escuro.
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
• Pode seleccionar o tempo restante carregando
nas teclas numéricas. Neste caso, pode préprogramar o tempo em incrementos de 1
minuto.
Carregue em SYSTEM MENU.
4
Carregue em
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Desactivar os Botões do
Aparelho
(Bloqueio infantil)
Pode desactivar os botões do aparelho (excepto
"/1) para evitar uma utilização indevida, por
parte de uma criança, por ex. (função bloqueio
infantil).
Quando a função de bloqueio infantil está
activada, os botões do aparelho ficam
bloqueados e “
” acende-se no visor do
painel frontal. (Pode utilizar o sistema através do
telecomando.)
Nota
1
2
3
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“CHILD LOCK” aparecer no visor do
painel frontal e carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
Outras operações
• Quando utiliza os botões do aparelho com a função
bloqueio infantil activada, “CHILD LOCK” aparece
no visor do painel frontal.
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• “OFF”: Função bloqueio infantil
desactivada.
• “ON”: Função bloqueio infantil activada.
4
Carregue em
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
• Pode activar a função bloqueio infantil carregando
em x durante mais de 5 segundos (“
” acendese no visor do painel frontal).
Para cancelar, carregue em x durante mais de 5
segundos até que “
” desapareça do visor do
painel frontal.
57PT
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Programações e ajustes avançados
DVD VIDEO
Bloqueio de discos
DESACT.
ACTIVADO
LEITOR
PASSWORD
(RESTR. CANAIS PERSON.,
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO)
Pode programar dois tipos de restrições de
reprodução para o disco pretendido.
• Restrição de canais personalizada
Pode programar as restrições de reprodução de
modo a que o sistema não reproduza discos
inadequados.
• Restrição de reprodução
A reprodução de alguns DVD VIDEOs pode
ser limitada de acordo com um nível prédeterminado, como a idade dos utilizadores. É
possível bloquear ou substituir certas cenas
por outras diferentes.
Utiliza-se a mesma password para a restrição de
canais personalizada e para a restrição de
reprodução.
4
x Se não tiver introduzido uma
password
Aparece o ecrã para registar uma nova
password.
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
Nova password de acesso. Digite um
número de 4 algarismos e prima ENTER .
Digite um número de 4 algarismos
utilizando as teclas numéricas e prima .
Aparece o ecrã para confirmar a password.
Evitar a reprodução de discos
específicos [RESTR. CANAIS
PERSON.]
x Se já tiver registado uma password
Aparece o ecrã para introduzir a password.
Pode programar a mesma password de restrição
de canais personalizada para um máximo de 40
discos. Quando programar o 41º disco, cancela o
primeiro.
1
Carregue em X/x para seleccionar
[ACTIVADO t] e, em seguida,
carregue em
.
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
Introduza password e prima
Coloque o disco que pretende
bloquear.
ENTER
.
Se estiver a reproduzir o disco, carregue em
x para interromper a reprodução.
2
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Aparece o menu de controlo.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [RESTRIÇÃO
DE REPRODUÇÃO].
58PT
5
Introduza ou re-introduza a password
de 4 algarismos, utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
O visor mostra a mensagem [Restrição de
canais activada.] e depois o ecrã do
televisor volta ao visor do menu de
controlo.
Para desactivar a função
restrição de canais
personalizada
1
Execute os passos 1 a 3 de “Evitar a
reprodução de discos específicos [RESTR.
CANAIS PERSON.].”
2
Carregue em X/x para seleccionar
[DESACT. t] e, em seguida, carregue em
.
3
Introduza a sua password de 4 algarismos
utilizando as teclas numéricas e, em
seguida, carregue em
.
Para reproduzir um disco para o
qual foi programada a restrição
de canais personalizada
1
Limitar a reprodução para
crianças [RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO]
(apenas DVD)
A reprodução de alguns DVD VIDEOs pode ser
limitada de acordo com um nível prédeterminado, como a idade dos utilizadores. A
função [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
permite programar um nível de restrição da
reprodução.
1
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Aparece o menu de controlo.
2
Aparece o ecrã [RESTR. CANAIS
PERSON.].
Aparecem as opções para [RESTRIÇÃO
DE REPRODUÇÃO].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
RESTR. CANAIS PERSON.
DVD VIDEO
Restrição de canais já activada.
Introduza password e prima ENTER .
DESACT.
ACTIVADO
LEITOR
PASSWORD
2
Introduza a sua password de 4 algarismos
utilizando as teclas numéricas e, em
seguida, carregue em
.
O sistema está pronto para a reprodução.
• Se se esquecer da sua password, introduza o número
de 6 algarismos “199703” utilizando as teclas
numéricas quando o ecrã [RESTR. CANAIS
PERSON.] lhe pedir a password e, em seguida,
carregue em
. O ecrã vai pedir-lhe para introduzir
uma nova password de 4 algarismos.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[LEITOR t] e, em seguida, carregue
em
.
x Se não tiver introduzido uma
password
Programações e ajustes avançados
Coloque o disco para o qual foi programada
a função restrição de canais personalizada.
Carregue em X/x para seleccionar
[RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã para registar uma nova
password.
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
Nova password de acesso. Digite um
número de 4 algarismos e prima ENTER .
Digite um número de 4 algarismos
utilizando as teclas numéricas e prima .
Aparece o ecrã para confirmar a password.
59PT
x Se já tiver registado uma password
7
Aparece o ecrã para introduzir a password.
Carregue em X/x para seleccionar
[NÍVEL] e, em seguida, carregue em
.
Surgem as opções de selecção de [NÍVEL].
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
Introduza password e prima
ENTER
.
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
NÍVEL:
DESACT.
STANDARD:
DESACT.
4
8:
7:
6:
5:
Introduza ou re-introduza a password
de 4 algarismos, utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
8
Aparece o ecrã para estabelecer o nível de
restrição da reprodução.
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
4: PG13
NÍVEL:
STANDARD:
EUA
Carregue em X/x para seleccionar
[STANDARD] e, em seguida, carregue
em
.
Surgem as opções de selecção para
[STANDARD].
Carregue em X/x para seleccionar o
nível que pretende e, em seguida,
carregue em
.
A programação da restrição de reprodução
está completa.
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
NÍVEL:
DESACT.
EUA
STANDARD:
5
NC17
R
Quanto mais baixo for o valor, maior será a
limitação.
Para desactivar a função de
restrição de reprodução
Defina [NÍVEL] para [DESACT.] no passo 8.
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
NÍVEL:
DESACT.
EUA
STANDARD:
EUA
OUTROS
Para reproduzir um disco para o
qual foi programada a restrição
de reprodução
1
Coloque o disco e carregue em H.
Aparece o ecrã para introduzir a password.
2
6
Carregue em X/x para seleccionar uma
área geográfica como nível de
restrição da reprodução e, em seguida,
carregue em
.
A área é seleccionada.
Se seleccionar [OUTROS t], seleccione e
introduza um código padrão da tabela
existente na página “Lista de códigos de
regiões de restrição de reprodução”
(página 81), utilizando as teclas numéricas.
60PT
Introduza a sua password de 4 algarismos
utilizando as teclas numéricas e, em
seguida, carregue em
.
O sistema inicia a reprodução.
• Se se esquecer da password, retire o disco e repita os
passos de 1 a 3 de “Evitar a reprodução de discos
específicos [RESTR. CANAIS PERSON.]”. Se o
sistema lhe pedir para introduzir a sua password,
digite “199703” utilizando as teclas numéricas e, em
seguida, carregue em
. O ecrã vai pedir-lhe para
introduzir uma nova password de 4 algarismos.
Depois de introduzir uma nova password de 4
algarismos, volte a colocar o disco no aparelho e
carregue em H. Quando aparecer o ecrã a pedir a
password, introduza a sua nova password.
Se se enganar a introduzir a
password
Carregue em C antes de carregar em
introduza o número correcto.
e
Nota
• Quando reproduzir um disco que não tenha a função
de restrição de reprodução, não pode restringir a
reprodução neste sistema.
• Dependendo do disco, o sistema poderá pedir-lhe
para alterar o nível de restrição de reprodução durante
a reprodução do disco. Nesse caso, introduza a sua
password e, em seguida, altere o nível. Se o modo
retomar a reprodução for cancelado, regressa ao nível
anterior.
1
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Aparece o menu de controlo.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [RESTRIÇÃO
DE REPRODUÇÃO].
3
Carregue em X/x para seleccionar
[PASSWORD t] e, em seguida,
carregue em
.
Programações e ajustes avançados
Alterar a password
Aparece o ecrã para introduzir a password.
4
5
6
Introduza a sua password de 4
algarismos utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
Introduza uma nova password de 4
algarismos utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
Para confirmar a sua password, volte a
introduzi-la com as teclas numéricas e,
em seguida, carregue em
.
61PT
Obter o melhor som
surround para uma sala
5
Carregue em C/c para seleccionar uma
programação.
• [PADRÃO]: quando instalar todas as
colunas normalmente.
(FORMAÇÃO ALTIFAL.)
Dependendo da forma da sala, há algumas
colunas que não pode instalar. Para o melhor
som surround, recomenda-se que decida, em
primeiro lugar, a posição das colunas.
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
• [SEM CENTRAL]: quando instalar as
colunas frontais e surround.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Aparece o menu de controlo.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[FORMAÇÃO ALTIFAL.] e, em
seguida, carregue em
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
FORMAÇÃO ALTIFAL.
FORMAÇÃO ALTIFAL.
4
Carregue em
DVD VIDEO
.
Aparecem as opções para [FORMAÇÃO
ALTIFAL.].
FORMAÇÃO ALTIFAL.
PADRÃO
62PT
• [SEM SURROUND]: quando instalar as
colunas central e frontais.
• [FRENTE APENAS]: quando instalar as
colunas frontais.
• [SÓ À FRENTE]: quando instalar todas
as colunas em frente da posição de
audição.
• [SÓ À FRENTE - SEM CENTRAL]:
quando instalar as colunas frontais e
surround em frente da posição de audição.
Utilizar o ecrã de
configuração
Utilizando o ecrã de configuração pode fazer
vários ajustes nas opções, por exemplo, de
imagem e som.
Para obter uma lista completa das opções do ecrã
de configuração, consulte a página 87.
As opções apresentadas diferem consoante o
modelo do país.
Nota
• As programações de reprodução memorizadas no
disco têm prioridade sobre as programações do ecrã
de configuração e nem todas as funções descritas
deverão funcionar.
1
2
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Aparece o menu de controlo.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e, em seguida,
prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
12(27)
18(34)
T
0:00:02
RÁPIDA
RÁPIDA
PERSONALIZADA
REINICIAR
BNR
Nota
• O som da coluna na outra sala é o mesmo que o
das colunas frontal e surround.
6
Carregue em
.
A programação está concluída.
Nota
• O visor do painel frontal indica a [FORMAÇÃO
ALTIFAL.] seleccionada. Não indica quais as
colunas que emitem som.
• Quando alterar a programação [LIGAÇÃO] em
[DEFINIR CANAL], a programação [FORMAÇÃO
ALTIFAL.] volta a [PADRÃO].
DVD VIDEO
4
Programações e ajustes avançados
• [SEGUNDA SALA]: quando instalar as
colunas frontais numa sala e as colunas
surround noutra.
Carregue repetidamente em
FUNCTION até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
SELECÇÃO IDIOMA
OPÇÕES MENU:
MENU:
AUDIO:
LEGENDA:
INGLÊS
INGLÊS
ORIGINAL
IDIOMA AUDIO
63PT
5
Carregue em X/x para seleccionar o
item de configuração a partir da lista
apresentada: [SELECÇÃO IDIOMA],
[CONFIGURAR ECRÃ],
[CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA]
ou [DEFINIR CANAL]. Em seguida,
carregue em
.
Para reiniciar todas as
programações de [CONFIGURAR]
1
Seleccione [REINICIAR] no passo 4 e
carregue em
.
2
Seleccione [SIM] utilizando X/x.
Também pode sair do processo e voltar ao
visor do menu de controlo, seleccionando
[NÃO].
Foi seleccionado o item de configuração.
Exemplo: [CONFIGURAR ECRÃ]
3
Item seleccionado
CONFIGURAR ECRÃ
16:9
FORMATO ECRÃ:
PROTECÇÃO ECRÃ:
ACTIVADO
SEGUNDO PLANO: IMAGEM DE CAPA
TOTAL
SAÍDA 4:3:
Carregue em
.
Todas as programações descritas nas páginas
65 a 69 voltam aos valores predefinidos. Não
carregue em [/1 enquanto reinicia o sistema,
uma vez que leva alguns segundos a
completar.
Nota
Itens de configuração
6
Seleccione um item utilizando X/x e,
em seguida, carregue em
.
Surgem as opções do item seleccionado.
Exemplo: [FORMATO ECRÃ]
CONFIGURAR ECRÃ
16:9
FORMATO ECRÃ:
16:9
PROTECÇÃO ECRÃ:
4:3 LETTER
BOX
DE CAPA
SEGUNDO PLANO: IMAGEM
4:3 PAN SCAN
SAÍDA 4:3:
Opções
7
Seleccione uma programação
utilizando X/x e, em seguida, carregue
em
.
A programação é seleccionada e a
configuração fica concluída.
CONFIGURAR ECRÃ
FORMATO ECRÃ:
4:3 LETTER BOX
PROTECÇÃO ECRÃ:
ACTIVADO
SEGUNDO PLANO: IMAGEM DE CAPA
TOTAL
SAÍDA 4:3:
Programação seleccionada
64PT
• Quando liga o sistema depois de o reiniciar e não
estiver nenhum disco no aparelho, a mensagem de
orientação aparece no ecrã do televisor. Para efectuar
a instalação rápida (página 15), carregue em
, para
voltar ao ecrã normal, carregue em CLEAR.
Definir o idioma do visor e
da faixa de áudio
[SELECÇÃO IDIOMA]
A opção [SELECÇÃO IDIOMA] permite
programar vários idiomas para as opções de
menu ou faixa de áudio.
Seleccione [SELECÇÃO IDIOMA] no ecrã de
configuração. Para mais pormenores, consulte
“Utilizar o ecrã de configuração” (página 63).
SELECÇÃO IDIOMA
OPÇÕES MENU:
MENU:
AUDIO:
LEGENDA:
Programações para o ecrã
[CONFIGURAR ECRÃ]
Seleccione as programações de acordo com o
televisor que vai ligar.
Seleccione [CONFIGURAR ECRÃ] no ecrã de
configuração. Para mais pormenores, consulte
“Utilizar o ecrã de configuração” (página 63).
As predefinições estão sublinhadas.
CONFIGURAR ECRÃ
16:9
FORMATO ECRÃ:
PROTECÇÃO ECRÃ:
ACTIVADO
SEGUNDO PLANO: IMAGEM DE CAPA
INGLÊS
INGLÊS
ORIGINAL
IDIOMA AUDIO
x [FORMATO ECRÃ]
Muda o idioma do ecrã do televisor.
x [MENU] (apenas DVD VIDEO)
Pode seleccionar o idioma pretendido para o
menu do disco.
Selecciona o formato da imagem do televisor
ligado (4:3 standard ou 16:9).
A predefinição varia, dependendo do modelo do
país.
[16:9]
Seleccione esta opção quando ligar
um televisor 16:9 ou um televisor
com a função do modo 16:9.
[4:3 LETTER
BOX]
Seleccione esta opção, se ligar um
televisor com um ecrã 4:3. Mostra
uma imagem de 16:9 com bandas
nas partes superior e inferior do
ecrã do televisor.
x [AUDIO] (apenas DVD VIDEO)
Muda o idioma da faixa de áudio.
Se seleccionar [ORIGINAL], é seleccionado o
idioma prioritário do disco.
x [LEGENDA] (apenas DVD VIDEO)
Muda o idioma das legendas gravadas no DVD
VIDEO.
Ao seleccionar [IDIOMA AUDIO], o idioma
das legendas muda de acordo com o idioma que
seleccionou para a faixa de áudio.
[4:3 PAN SCAN] Seleccione esta opção, se ligar um
televisor com um ecrã 4:3. Mostra
automaticamente a imagem de
16:9 no ecrã inteiro e corta as
partes que não couberem.
Programações e ajustes avançados
x [OPÇÕES MENU] (Opções do menu)
• Se seleccionar [OUTROS t] em [MENU],
[AUDIO] e [LEGENDA], utilize as teclas numéricas
para seleccionar e introduzir um código de idioma a
partir de “Lista de códigos de idioma” (página 81).
Nota
• Se escolher um idioma em [MENU], [AUDIO] ou
[LEGENDA] que não esteja gravado no DVD
VIDEO, é seleccionado automaticamente um dos
idiomas gravados (dependendo do disco, o idioma
pode não ser seleccionado automaticamente).
65PT
[16:9]
Programações
personalizadas
[4:3 LETTER BOX]
[CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA]
Utilize esta programação para configurar a
reprodução e outras programações.
[4:3 PAN SCAN]
Seleccione [CONFIGURAÇÃO
PERSONALIZADA] no ecrã de configuração.
Para mais pormenores, consulte “Utilizar o ecrã
de configuração” (página 63).
As predefinições estão sublinhadas.
Nota
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
AUTO
MODO DE PAUSA:
SELECÇÃO DA FAIXA:
DESACT.
RETOMAR MULTI-DISCO: ACTIVADO
DESACT.
AUDIO DRC:
DivX:
Registration Code
• Dependendo do tipo de DVD, a opção [4:3 LETTER
BOX] poderá ser automaticamente seleccionada em
vez de [4:3 PAN SCAN] ou vice-versa.
x [PROTECÇÃO ECRÃ]
A imagem da protecção de ecrã aparece quando
deixar o sistema no modo de pausa ou paragem
durante 15 minutos ou quando reproduzir um CD,
DATA CD (som MP3) ou DATA DVD (som
MP3) durante mais de 15 minutos. A protecção de
ecrã evita que o ecrã fique danificado (fantasma).
Carregue em qualquer botão (por exemplo, o
botão H) para cancelar a protecção de ecrã.
[ACTIVADO]
Activa a protecção de ecrã.
[DESACT.]
Desactiva a protecção de ecrã.
x [MODO DE PAUSA] (apenas DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
Selecciona a imagem no modo de pausa.
[AUTO]
É reproduzida uma imagem,
incluindo motivos que se movem
de forma dinâmica, sem tremer.
Esta posição é a selecção normal.
[MOLDURA]
A imagem, incluindo motivos que
não se movem de forma dinâmica,
é reproduzida com alta resolução.
x [SEGUNDO PLANO]
Selecciona a cor ou a imagem de segundo plano
no ecrã do televisor, no modo de paragem ou
durante a reprodução de um CD, DATA CD
(som MP3), ou DATA DVD (som MP3).
[IMAGEM DE
CAPA]
66PT
Aparece a imagem de capa
(imagem fixa), desde que já esteja
gravada no disco (CD-EXTRA,
etc.). Se o disco não contiver uma
imagem de capa, aparece a
imagem [GRÁFICOS].
[GRÁFICOS]
Aparece uma imagem préprogramada no sistema.
[AZUL]
A cor de segundo plano é azul.
[PRETO]
A cor de segundo plano é preto.
x [SELECÇÃO DA FAIXA] (apenas DVD
VIDEO)
Dá prioridade à faixa de áudio que contém o
maior número de canais, quando reproduzir um
DVD VIDEO em que estejam gravados vários
formatos de áudio (formato PCM, DTS, áudio
MPEG ou Dolby Digital).
[DESACT.]
Não é dada prioridade.
[AUTO]
É dada prioridade.
Nota
• Se definir a opção como [AUTO], o idioma pode
mudar. A programação [SELECÇÃO DA FAIXA]
tem uma prioridade mais alta do que as programações
[AUDIO] em [SELECÇÃO IDIOMA] (página 65).
(Dependendo do disco, esta função pode não
funcionar.)
• Se as faixas de áudio PCM, DTS, Dolby Digital e
áudio MPEG tiverem o mesmo número de canais, o
sistema selecciona as faixas de áudio PCM, DTS,
Dolby Digital e áudio MPEG por esta ordem.
x [RETOMAR MULTI-DISCO] (apenas DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Activa e desactiva a programação Retomar
multi-disco.
Memoriza as programações de
retoma da reprodução para um
máximo de 40 discos.
[DESACT.]
Não memoriza as programações
de retoma da reprodução. A
reprodução recomeça no ponto de
retoma apenas no disco que
estiver colocado no aparelho.
[DEFINIR CANAL]
Para obter um som surround da melhor
qualidade possível, defina a ligação das colunas
e a respectiva distância em relação à posição de
audição. Em seguida, utilize o tom de teste para
regular o volume e o balanço das colunas para o
mesmo nível.
Seleccione [DEFINIR CANAL] no ecrã de
configuração. Para mais pormenores, consulte
“Utilizar o ecrã de configuração” (página 63).
As predefinições estão sublinhadas.
DEFINIR CANAL
LIGAÇÂO:
DISTÂNCIA:
NÍVEL(FRONTAL):
NÍVEL(SURROUND):
TON. TESTE: DESACT.
FRONTAL:
CENTRAL:
SURROUND:
SUBWOOFER:
SIM
SIM
SIM
SIM
x [AUDIO DRC] (apenas DVD VIDEO)
Diminui a gama dinâmica da faixa de áudio.
É útil para ver filmes à noite com volume baixo.
Para voltar à predefinição
quando alterar uma programação
[DESACT.]
Sem compressão da gama
dinâmica.
Seleccione a opção e, em seguida, carregue em
CLEAR. Tenha em atenção que apenas a
definição [LIGAÇÃO] não volta à predefinição.
[PADRÃO]
Reproduz a faixa de áudio com o
tipo de gama dinâmica que o
engenheiro de som desejou.
x [LIGAÇÃO]
[MÁX]
Comprime completamente a gama
dinâmica.
x [DivX]
(Excepto para os modelos do Reino Unido
e norte-americanos)
Mostra o código de registo do sistema.
Para mais informações, vá a
http://www.divx.com na Internet.
Se não ligar as colunas centrais ou surround,
defina os parâmetros para [CENTRAL] e
[SURROUND]. A programação da coluna
frontal e do subwoofer é fixa e, como tal, não
pode ser alterada.
[FRONTAL]
[SIM]
[CENTRAL]
[SIM]: Normalmente faça esta
escolha.
[NENHUM]: Seleccione se não
utilizar coluna central.
[SURROUND]
[SIM]: Normalmente faça esta
escolha.
[NENHUM]: Seleccione se não
utilizar coluna surround.
[SUBWOOFER]
[SIM]
Programações e ajustes avançados
[ACTIVADO]
Programações para as
colunas
67PT
2)
Nota
• Quando alterar a programação [LIGAÇÃO], a
programação [FORMAÇÃO ALTIFAL.] volta a
[PADRÃO].
x [DISTÂNCIA]
A distância predefinida a que devem estar as
colunas em relação à posição de audição é
indicada abaixo.
Quando define a distância utilizando a
instalação rápida (página 15), as programações
são automaticamente mostradas.
0,0 a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.
3)0,9
a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.
Nota
• Se cada uma das colunas frontais ou surround não
estiver instalada a igual distância da posição de
audição, defina a distância de acordo com a coluna
que estiver mais próxima.
• Não coloque as colunas surround mais afastadas da
posição de audição do que as colunas frontais.
• A programação [DISTÂNCIA] depende do tamanho
do pacote dados de entrada.
x [NÍVEL (FRONTAL)]
Pode variar o nível das colunas frontais da
seguinte maneira. Para facilitar o ajuste, defina
[TON. TESTE] para [ACTIVADO].
1,0 - 7,0 m3)
0,0 - 7,0 m2)
[E/D]
0,0 dB
Defina para entre –6,0 dB e 0,0
dB.
[CENTRAL]
0,0 dB
Defina para entre –6,0 dB e
+6,0 dB.
(aparece quando
define [CENTRAL]
como [SIM] na
programação
[LIGAÇÃO].)
Se mover as colunas, não se esqueça de mudar o
valor no ecrã de configuração.
[SUBWOOFER]
0,0 dB
Defina para entre –6,0 dB e
+6,0 dB.
x [NÍVEL (SURROUND)]
[FRONTAL]
3,0 m1)
A distância da coluna frontal em
relação à posição de audição
pode ser definida de 1,0 para 7,0
metros3).
A distância da coluna central
pode ser reduzida até 1,6 metros
(aparece quando
para mais perto da posição de
define
audição a partir da distância da
[CENTRAL] como coluna frontal.
[SIM] na
programação
[LIGAÇÃO].)
[E/D]
0,0 dB
[SURROUND]
3,0 m1)
Para ajustar o volume de todas as
colunas ao mesmo tempo
[CENTRAL]
3,0 m1)
(aparece quando
define
[SURROUND]
como [SIM] na
programação
[LIGAÇÃO].)
1)
68PT
Pode variar o nível das colunas surround da
seguinte maneira. Para facilitar o ajuste, defina
[TON. TESTE] para [ACTIVADO].
Pode aproximar as colunas
surround até um máximo de 5,0
metros da posição de audição,
em relação à distância da coluna
frontal.
Depois de realizar a instalação rápida (página 15), as
predefinições são alteradas.
(aparece quando
define
[SURROUND]
como [SIM] na
programação
[LIGAÇÃO].)
Defina para entre –6,0 dB e +6,0
dB.
Rode o controlo VOLUME do aparelho ou
carregue em VOLUME +/– no telecomando.
x [TON. TESTE]
As colunas emitem um tom de teste que ajusta
[NÍVEL (FRONTAL)] e [NÍVEL
(SURROUND)].
[DESACT.]
O tom de teste não é emitido pelas
colunas.
[ACTIVADO]
O tom de teste é emitido por cada
coluna em sequência durante o ajuste
do nível. Se seleccionar uma das
opções [DEFINIR CANAL], o tom
de teste é emitido por cada uma das
colunas em sequência.
9
Carregue repetidamente em X/x para
seleccionar [TON. TESTE] e, em
seguida, carregue em
.
10 Carregue repetidamente em X/x para
seleccionar [DESACT.] e, em seguida,
carregue em
.
Ajustar o nível das colunas
utilizando o tom de teste
1
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Aparece o menu de controlo.
2
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
3
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
4
5
6
Carregue repetidamente em X/x para
seleccionar [DEFINIR CANAL] e, em
seguida, carregue em
ou c.
Carregue repetidamente em X/x para
seleccionar [TON. TESTE] e, em
seguida, carregue em
ou c.
Programações e ajustes avançados
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Carregue repetidamente em X/x para
seleccionar [ACTIVADO] e, em
seguida, carregue em
.
Ouve-se um tom de teste emitido por cada
uma das colunas em sequência.
7
Ajuste o valor de [NÍVEL (FRONTAL)]
ou [NÍVEL (SURROUND)] a partir da
sua posição de audição, utilizando C/X/
x/c.
O tom de teste é emitido apenas pela coluna
que está a ajustar.
8
Carregue em
quando tiver
terminado os ajustes.
69PT
Repor as predefinições
É possível repor os valores predefinidos do
sistema como, por exemplo, estações préprogramadas.
"/1
1
2
A
x
Carregue em "/1 para ligar o sistema.
Carregue em x, A e "/1 em simultâneo
no aparelho.
Aparece “COLD RESET” no visor do
painel frontal e os valores predefinidos são
repostos.
70PT
Informações adicionais
Precauções
• Não se esqueça de retirar o disco quando transportar
o sistema. Se não o fizer, o disco pode ficar
danificado.
• Se deixar cair qualquer coisa dentro da caixa do
aparelho, desligue-o da corrente e mande-o verificar
por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
Fontes de alimentação
Ajustar o volume
• Desligue o aparelho da tomada de parede se não
tencionar utilizá-lo durante um período de tempo
prolongado. Para desligar o cabo, puxe pela ficha e
nunca pelo próprio cabo.
• Não aumente o volume quando estiver a ouvir uma
secção com níveis de entrada muito baixos ou sem
sinais áudio. Se o fizer, quando reproduzir uma
secção com picos de volume, as colunas podem ficar
danificadas.
Instalação
Funcionamento
• Se o sistema for transportado directamente de um
local frio para um local quente ou se for colocado
numa sala muito húmida, pode ocorrer condensação
de humidade nas lentes que se encontram no interior
do aparelho de controlo. Se esta situação ocorrer, o
funcionamento do sistema pode ser afectado. Neste
caso, retire o disco e deixe o sistema ligado durante
cerca de meia hora até que a humidade se evapore.
Limpeza
• Limpe a caixa do aparelho, o painel e os controlos
com um pano macio ligeiramente humedecido numa
solução de detergente suave. Não utilize nenhum tipo
de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou dissolvente
como, por exemplo, álcool ou benzina.
Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o
sistema, consulte o agente Sony da sua zona.
Discos de limpeza, produtos de
limpeza de discos/lentes
• Não utilize discos de limpeza ou produtos de
limpeza de discos/lentes (incluindo de tipo húmido
ou em spray). Estes produtos podem provocar
avarias no aparelho.
Cor do televisor
• Se as colunas provocarem irregularidades na cor do
ecrã do televisor, desligue o televisor e volte a ligá-lo
passados 15 a 30 minutos. Se a irregularidade na cor
persistir, afaste as colunas do televisor.
AVISO IMPORTANTE
Informações adicionais
• Coloque o sistema num local com ventilação
adequada para evitar o seu sobreaquecimento.
• Com um volume de som alto, durante grandes
períodos de tempo, a caixa fica quente ao toque. Isto
não é uma avaria. No entanto, evite tocar na caixa.
Não coloque o aparelho num espaço fechado com má
ventilação já que tal poderia provocar o seu
sobreaquecimento.
• Não tape os orifícios de ventilação, colocando
objectos sobre o sistema. O sistema encontra-se
equipado com um amplificador de grande potência.
Caso os orifícios de ventilação estejam obstruídos, o
aparelho pode sobreaquecer e deixar de funcionar
correctamente.
• Não coloque o aparelho sobre superfícies (tapetes,
cobertores, etc.) ou junto de materiais (cortinas,
reposteiros) que possam bloquear os orifícios de
ventilação.
• Não instale o aparelho junto de fontes de calor como,
por exemplo, radiadores ou saídas de ar ou num local
exposto à luz solar directa, pó excessivo, vibrações
mecânicas ou choques.
• Não instale o aparelho numa posição inclinada. Este
aparelho foi concebido para funcionar apenas na
posição horizontal.
• Afaste o aparelho e os discos de equipamentos com
ímanes fortes como, por exemplo, fornos de
microondas ou colunas de som de grandes dimensões.
• Não coloque objectos pesados em cima do aparelho.
Cuidado: Este sistema pode manter
indefinidamente no ecrã do televisor uma imagem
de vídeo fixa ou um menu. Se a imagem de vídeo
fixa ou o menu permanecerem no ecrã do televisor
durante um longo período de tempo, corre o risco de
danificar definitivamente o ecrã do televisor. O
risco de ocorrência de uma situação deste tipo é
maior nos televisores de retroprojecção.
Transportar o sistema
Antes de deslocar o sistema, certifique-se de que não
estão colocados discos e retire o cabo de alimentação
CA da tomada de parede.
71PT
Notas sobre os discos
Manuseamento dos discos
• Para manter o disco limpo, pegue-lhe pelas
extremidades. Não toque na sua superfície.
• Não cole papéis nem fita adesiva no disco.
• Não exponha o disco à incidência directa dos
raios solares ou a fontes de calor como, por
exemplo, saídas de ar quente, nem o deixe
dentro de um carro estacionado ao sol, uma
vez que a temperatura no seu interior pode
subir consideravelmente.
• Depois de reproduzir o disco, guarde-o na
respectiva caixa.
Limpeza
• Antes de reproduzir o disco, limpe-o com um
pano de limpeza.
Limpe o disco de dentro para fora.
• Não utilize dissolventes como, por exemplo,
benzina, diluente, produtos de limpeza à venda
no mercado ou spray anti-estático destinado
aos LPs de vinil.
Este sistema apenas pode reproduzir discos
normais circulares. A utilização de discos nãocirculares ou não-normais (por exemplo, em
forma de cartão, coração ou estrela) pode
provocar uma avaria.
Não utilize um disco com acessórios
comercialmente disponíveis, como etiquetas ou
um aro.
72PT
Resolução de problemas
Se ocorrer algum dos problemas descritos
abaixo durante a utilização do sistema, consulte
este guia de resolução de problemas para tentar
solucioná-lo antes de solicitar a reparação. Se o
problema persistir, contacte o agente Sony da
sua zona.
Tenha em atenção que, se os técnicos mudarem
algumas peças durante a reparação, estas
poderão ficar retidas.
Alimentação
A alimentação não está ligada.
• Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado
com firmeza.
• Carregue em "/1 depois de “STANDBY”
desaparecer do visor do painel frontal.
Se aparecer “PROTECTOR” e “PUSH
POWER” alternadamente no visor do painel
frontal.
Carregue em "/1 para desligar o sistema e verifique
os seguintes itens depois de “STANDBY”
desaparecer.
• Estão os cabos + e – da coluna em curto-circuito?
• Está a usar apenas as colunas especificadas?
• Há alguma coisa a bloquear os orifícios de
ventilação do sistema?
Depois de verificar os itens acima e de resolver
quaisquer problemas, ligue o sistema. Se a causa do
problema não puder ser encontrada mesmo depois
de ter verificado os itens acima, consulte um agente
Sony da sua zona.
Imagem
Não aparece imagem.
• O cabo SCART (EURO AV) não está bem ligado.
• O cabo SCART (EURO AV) está danificado.
• O aparelho não está ligado à tomada
EURO AV t INPUT correcta (página 11).
• A entrada de vídeo do televisor não está regulada
para que se possa ver as imagens no sistema.
• Verifique o método de saída no sistema
(página 17).
A imagem tem ruído.
• O disco está sujo ou defeituoso.
A imagem não preenche o ecrã do televisor,
mesmo tendo definido o formatoque pretende
reproduzir está danificado. em [FORMATO
ECRÃ] de [CONFIGURAR ECRÃ].
• O formato no disco é fixa.
Ocorrem irregularidades na cor no ecrã do
televisor.
O subwoofer e as colunas frontais deste sistema
encontram-se protegidas magneticamente, para
evitar fuga magnética. No entanto, poderão ocorrer
algumas fugas, uma vez que é utilizado um íman de
grande força. Se tal acontecer, verifique os
seguintes itens:
• Se as colunas forem utilizadas com um televisor
de base CRT ou projector, instale as colunas pelo
menos a 0,3 m de distância do televisor.
• Se a irregularidade na cor persistir, desligue o
televisor uma vez e, em seguida, ligue-o passados
15 a 30 minutos.
• Se ocorrerem vibrações, coloque as colunas mais
afastadas do televisor.
• Certifique-se de que nenhum objecto magnético
(um pino magnético na banca do televisor, um
aparelho de saúde, um brinquedo, etc.) está ao pé
das colunas.
Não se ouve som.
• O cabo de ligação da coluna não está bem ligado.
• Carregue em MUTING no telecomando se a
indicação “MUTING ON” aparecer no visor do
painel frontal.
• O sistema está no modo de pausa ou no modo de
reprodução em câmara lenta. Carregue em H
para voltar ao modo de reprodução normal.
• O sistema está no modo de avanço rápido ou
rebobinagem rápida. Carregue em H para voltar
ao modo de reprodução normal.
• Verifique as programações das colunas
(página 67).
Os sons esquerdo e direito foram invertidos
ou não estão equilibrados.
• Verifique se as colunas e os componentes estão
ligados de forma correcta e segura.
Não se ouve som do subwoofer.
• Verifique as ligações e as programações das
colunas (página 11, 67).
• Defina o campo de som como “A.F.D. STD”
(página 24).
O som tem muitas interferências.
• Verifique se as colunas e os componentes estão
correctamente ligados.
O som perde o efeito estéreo quando reproduz
um VIDEO CD, um CD ou um MP3.
• Defina [AUDIO] para [ESTÉREO] carregando
em AUDIO (página 35).
• Certifique-se de que o aparelho está ligado
convenientemente.
Quando está a ouvir uma faixa de áudio em
Dolby Digital, DTS ou áudio MPEG, tem
dificuldade em ouvir o efeito surround.
• Certifique-se de que a função de campo de som
está activa (página 24).
• Verifique as ligações e as programações das
colunas (página 11, 67).
• Dependendo do DVD, o sinal de saída pode não
ser o canal 5.1 total. Pode ser monaural ou estéreo
mesmo se a faixa de som tiver sido gravada no
formato Dolby Digital ou áudio MPEG.
O som sai apenas pela coluna central.
• O som pode sair apenas pela coluna central,
dependendo do disco.
Não sai som da coluna central.
• Verifique as ligações e as programações das
colunas (página 11, 67).
• Certifique-se de que a função de campo de som
está activa (página 24).
• Dependendo da fonte, o efeito da coluna central
pode ser menos perceptível.
• Está a ser reproduzida uma fonte de 2 canais.
Informações adicionais
Som
• Verifique se os cabos de ligação estão longe de um
transformador ou motor e pelo menos a 3 metros
do televisor ou lâmpada fluorescente.
• Afaste o televisor dos componentes de áudio.
• As fichas e as tomadas estão sujas. Limpe-as com
um pano ligeiramente humedecido em álcool.
• Limpe o disco.
Não sai som das colunas surround ou o som
sai com um nível de volume muito baixo.
• Verifique as ligações e as programações das
colunas (página 11, 67).
• Certifique-se de que a função de campo de som
está activa (página 24).
• Dependendo da fonte, o efeito das colunas
surround pode ser menos perceptível.
• Está a ser reproduzida uma fonte de 2 canais.
Não se ouve som das colunas que estão
indicadas no visor do painel frontal.
• O visor do painel frontal indica a [FORMAÇÃO
ALTIFAL.] seleccionada. Não indica quais as
colunas que emitem som (página 24, 62).
73PT
Funcionamento
Não consegue sintonizar estações de rádio.
• Verifique se a antena está correctamente ligada.
Regule a antena ou ligue uma antena exterior, se
for necessário.
• O sinal das estações é muito fraco (quando se
utiliza a sintonização automática). Utilize a
sintonização directa.
• Nenhuma estação foi pré-programada ou as
estações pré-programadas foram apagadas
(quando se utiliza a sintonização através do
varrimento das estações pré-programadas). Faça
uma pré-programação das estações (página 50).
• Carregue em DISPLAY para que a frequência
apareça no visor do painel frontal.
O telecomando não funciona.
• Existem obstáculos entre o telecomando e o
aparelho.
• A distância entre o telecomando e o aparelho é
demasiado grande.
• Não está a apontar o telecomando para o sensor
remoto do aparelho.
• As pilhas do telecomando estão fracas.
Não consegue reproduzir o disco.
• Não foi colocado nenhum disco.
• O disco está invertido.
Coloque o disco com o lado de reprodução virado
para baixo.
• O disco está inclinado no tabuleiro.
• O sistema não pode reproduzir CD-ROMs, etc.
(página 7).
• O código de região do DVD não é igual ao do
sistema.
• Existe humidade condensada no interior do
aparelho e pode provocar danos nas lentes. Retire
o disco e deixe o aparelho ligado durante cerca de
meia hora.
Não consegue reproduzir a faixa de som MP3.
• O DATA CD não está gravado no formato MP3
que está em conformidade com a ISO 9660 Nível
1/Nível 2 ou Joliet.
• O DATA DVD não está gravado no formato MP3
que está em conformidade com o formato UDF
(Universal Disk Format).
• A faixa de som MP3 não tem a extensão “.MP3”.
• Os dados não estão formatados em MP3, apesar de
terem a extensão “.MP3”.
• Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
• O sistema não consegue reproduzir faixas de som
no formato MP3PRO.
74PT
• A programação [MODO (MP3, JPEG)] foi
definida como [IMAGEM (JPEG)] (página 45).
• Se não puder mudar a programação [MODO
(MP3, JPEG)], volte a introduzir o disco ou
desligue e volte a ligar o sistema.
• O DATA CD/DATA DVD contém um ficheiro de
vídeo DivX (excepto para os modelos do Reino
Unido e norte-americanos).
O ficheiro de imagem JPEG não pode ser
reproduzido.
• O DATA CD não está gravado no formato JPEG
que está em conformidade com a ISO 9660 Nível
1/Nível 2 ou Joliet.
• O DATA DVD não está gravado num formato
JPEG que esteja em conformidade com o formato
UDF (Universal Disk Format).
• Tem uma extensão diferente de “.JPEG” ou
“.JPG”.
• É maior do que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) no
modo normal ou tem mais de 2.000.000 pixels em
Progressive JPEG, que é principalmente utilizado
no web site da Internet.
• Não cabe no ecrã do televisor (estas imagens são
reduzidas).
• A programação [MODO (MP3, JPEG)] foi
definida como [AUDIO (MP3)] (página 45).
• Se não puder mudar a programação [MODO
(MP3, JPEG)], volte a introduzir o disco ou
desligue e volte a ligar o sistema.
• O DATA CD/DATA DVD contém um ficheiro de
vídeo DivX (excepto para os modelos do Reino
Unido e norte-americanos).
A reprodução das faixas de som MP3 e do
ficheiro de imagem JPEG começa em
simultâneo.
• [AUTO] foi seleccionado em [MODO (MP3,
JPEG)] (página 45).
O ficheiro de vídeo DivX não pode ser
reproduzido (excepto para os modelos do
Reino Unido e norte-americanos).
• O ficheiro não foi criado no formato DivX.
• Tem uma extensão diferente de “.AVI” ou
“.DIVX”.
• O DATA CD/DATA DVD não foi criado num
formato DivX que esteja em conformidade com a
norma ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet/UDF.
• O ficheiro de vídeo DivX é maior que 720
(largura) × 576 (altura).
Os títulos do nome de álbum/faixa/ficheiro
não aparecem correctos.
• O sistema só pode mostrar números e letras dos
alfabetos. Os outros caracteres aparecem como
[*].
Um disco não começa a reprodução do
princípio.
• Foi seleccionada a função de reprodução do
programa, reprodução aleatória ou reprodução
repetitiva.
Carregue em CLEAR para cancelar estas funções
antes de reproduzir um disco.
• Foi seleccionada a função de retomar a
reprodução.
Durante a paragem, carregue em x no aparelho ou
no telecomando e, em seguida, comece a
reprodução (página 30).
• O menu de títulos, DVD ou PBC aparece
automaticamente no ecrã do televisor.
O sistema começa a reproduzir o disco
automaticamente.
• O DVD inclui uma função de reprodução
automática.
Não consegue executar determinadas
funções como parar, procurar, reprodução em
câmara lenta ou reprodução repetitiva.
• Pode não conseguir executar algumas das
operações descritas acima, dependendo do disco.
Consulte as instruções de funcionamento
fornecidas com o disco.
As mensagens não aparecem no ecrã do
televisor no idioma pretendido.
• No ecrã de configuração, seleccione o idioma
pretendido para as opções de menu em [OPÇÕES
MENU] sob [SELECÇÃO IDIOMA] (página 65).
Não consegue alterar os ângulos.
• Não existem multi-ângulos gravados no DVD em
reprodução (página 40).
• O DVD não permite alterar os ângulos.
Não consegue ejectar o disco e a indicação
“LOCKED” aparece no visor do painel frontal.
• Contacte o agente ou o centro de assistência
técnica autorizado da Sony.
[Erro de dados] aparece no ecrã do televisor
durante a reprodução de um DATA CD ou
DATA DVD.
• A faixa de som MP3/ficheiro de imagem JPEG/
ficheiro de vídeo DivX* que pretende reproduzir
está danificado/a.
• Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
• O formato do ficheiro de imagem JPEG não está
em conformidade com DCF.
• O ficheiro de imagem JPEG tem a extensão
“.JPG” ou “.JPEG”, mas não está no formato
JPEG.
• O ficheiro que pretende reproduzir tem a extensão
“.AVI” ou “.DIVX”, mas não está no formato
DivX ou está no formato DivX, mas não está em
conformidade com perfis DivX Certified.*
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
O sistema não funciona normalmente.
• Desligue o cabo de alimentação CA da tomada na
parede e volte a ligá-lo depois de alguns minutos.
O aparelho não funciona e “CHILD LOCK”
aparece no visor do painel frontal quando
carrega em qualquer botão do aparelho.
• Programe a função bloqueio infantil para
desactivado (página 57).
Informações adicionais
A reprodução pára automaticamente.
• Alguns discos podem conter um sinal de pausa
automática. Durante a reprodução de um disco
deste tipo, o sistema pára a reprodução quando
detecta o sinal de pausa automática.
Não consegue desactivar as legendas.
• O DVD não permite desactivar as legendas.
Não consegue alterar o idioma da faixa de
áudio.
• Não existem faixas multi-idioma gravadas no
DVD reproduzido.
• O DVD não permite alterar o idioma da faixa de
áudio.
Não consegue alterar o idioma das legendas.
• Não existem legendas multi-idioma gravadas no
DVD reproduzido.
• O DVD não permite alterar as legendas.
75PT
Função de autodiagnóstico
(Quando aparecem letras/números no
visor)
Se a função de auto-diagnóstico for activada
para evitar o mau funcionamento do sistema, um
número de assistência de 5 caracteres, (por
exemplo, C 13 50) com a combinação de uma
letra e 4 algarismos, aparece no ecrã do televisor
ou no visor do painel frontal. Se isso acontecer,
consulte a tabela abaixo.
C:13:50
Os primeiros 3 Causa e/ou acção correctiva
caracteres do
número de
assistência
76PT
C 13
O disco está sujo.
,Limpe o disco com um pano
macio (página 72).
C 31
O disco não está bem colocado.
,Reinicie o sistema e volte a
colocar o disco correctamente.
E XX
(xx é um
número)
Para evitar que o sistema se avarie,
a função de auto-diagnóstico foi
activada.
,Entre em contacto com o agente
ou com os serviços técnicos
autorizados da Sony e indique o
número de assistência de cinco
caracteres.
Exemplo: E 61 10
Quando aparece o número de
versão no ecrã do televisor
Quando liga o sistema, o número de versão
[VER.X.XX] (X é um número) pode aparecer no
ecrã do televisor. Embora isto não seja uma
avaria e se destine ao uso exclusivo da
assistência Sony, o funcionamento normal do
sistema não será possível. Desligue o sistema e,
em seguida, volte a ligá-lo para entrar em
funcionamento.
VER.X.XX
Características técnicas
Secção do amplificador
Modo estéreo (estimado) 50 W + 50 W (a 3 ohms,
1 kHz, 1 % THD)
Modo surround (referência) saída de potência RMS
FL/FR/C/SL/SR*: 67 watts
(por canal a 3 ohms,
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 65 watts (a 3
ohms, 80 Hz, 10 % THD)
* É possível que não haja saída de som, dependendo das
programações do campo de som e da fonte.
Entradas (Analógicas)
TV (AUDIO IN)
Modelos australianos e neo-zelandeses:
531 kHz – 1.710 kHz (com
o intervalo regulado para
9 kHz)
530 kHz – 1.710 kHz (com
o intervalo regulado para
10 kHz)
Outros modelos:
531 kHz – 1.602 kHz (com
o intervalo regulado para
9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz (com
o intervalo regulado para
10 kHz)
Antena
Antena em anel AM
Frequência intermédia
450 kHz
Secção de vídeo
Saídas
Sensibilidade: 450/250
mV
Sistema de DVD
Colunas
Frontal/Surround (SS-TS71)
Sistema da coluna
Sintonizador
Sistema da coluna
Sistema
Sintetizador digital de
quartzo PLL bloqueado
Sintonizador FM
Intervalo de sintonização
Modelos norte-americanos:
Outros modelos:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(passos de 100 kHz)
87,5 MHz – 108,0 MHz
(passos de 50 kHz)
Antena de cabo FM
75 ohms, não balanceados
10,7 MHz
Antena
Terminais de antena
Frequência intermédia
Sintonizador AM
Intervalo de sintonização
Modelos norte-americanos, mexicanos e para a
América Latina:
530 kHz – 1.710 kHz (com
o intervalo regulado para
10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (com
o intervalo regulado para
9 kHz)
Modelos para a Europa, russos e para o Médio Oriente:
531 kHz – 1.602 kHz (com
o intervalo regulado para
9 kHz)
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Bass reflex de gama total,
Protecção Anti-magnética
65 mm tipo cónico
3 ohms
93 mm × 162 mm × 75 mm
(l/a/p)
0,6 kg
Central (SS-CT71)
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Bass reflex de gama total,
Protecção Anti-magnética
65 mm tipo cónico
3 ohms
265 mm × 91 mm × 80 mm
(l/a/p)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS84)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Subwoofer Bass reflex
150 mm tipo cónico
3 ohms
169 mm × 300 mm ×
335 mm (l/a/p)
3,8 kg
Informações adicionais
Laser semicondutor
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Duração da emissão:
contínua
Sistema de formatos de sinal
PAL/NTSC
Laser
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohms
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohms
Geral
Requisitos de energia
Consumo de energia
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Ligado: 80 W
Em espera: 0,3 W (no
modo de poupança de
energia)
430 mm × 67 mm ×
310 mm (l/a/p) incl.
peças salientes
3,2 kg
O design e as características técnicas estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
77PT
Desembalar
• Colunas frontais (2)
• Coluna central (1)
• Colunas surround (2)
• Subwoofer (1)
• Antena em anel AM (1)
• Antena de cabo FM (1)
• Cabos de coluna (6, vermelho/branco/verde/cinzento/
azul/púrpura)
• Telecomando (1)
• Pilhas R6 (tamanho AA) (2)
• Manual de instruções
Glossário
Álbum
Trecho de uma obra musical ou uma imagem
num CD/DVD de dados contendo faixas de som
MP3 ou ficheiros JPEG.
Cena
Num VIDEO CD com funções PBC (controlo de
reprodução), o ecrã de menu, as imagens
animadas e as imagens paradas estão divididas
em secções chamadas “cenas”.
Código de região
Este sistema utiliza-se para proteger os direitos
de autor. Cada sistema de DVD ou disco DVD
tem um número de região atribuído de acordo
com a área de vendas. Cada código de região é
mostrado no sistema e também na caixa do
disco. O sistema pode reproduzir discos que
correspondem ao respectivo código de região. O
sistema também pode reproduzir discos com a
marca “ ”. O limite de região ainda pode estar
activado, mesmo que o código de região não
apareça no DVD.
ALL
Controlo da reprodução (PBC)
Sinais codificados em VIDEO CDs (versão 2.0)
para controlar a reprodução.
Se utilizar ecrãs de menu gravados em VIDEO
CDs com funções PBC, pode reproduzir
programas interactivos simples, programas com
funções de procura, etc.
DivX® (Excepto para os modelos do
Reino Unido e norte-americanos)
Tecnologia de vídeo digital criada pela DivX,
Inc. Os vídeos codificados com tecnologia DivX
estão entre os que apresentam a maior qualidade
com um ficheiro de tamanho relativamente
pequeno.
78PT
Dolby Digital
DTS
Este formato de áudio para sala de cinema é
mais avançado do que o formato Dolby
Surround Pro Logic. Neste formato, as colunas
surround emitem som estéreo com um intervalo
de frequência alargado e um canal de subwoofer
para intensificar os graves é fornecido
independentemente. Este formato também se
chama “5.1” com o canal de subwoofer
concebido como o canal 0.1 (funciona apenas
quando é necessário um efeito de graves
potentes). Neste formato, todos os seis canais
são gravados separadamente para uma maior
separação entre canais. Além disso, como todos
os sinais são processados digitalmente, ocorre
menos degradação do sinal.
Tecnologia de compressão de áudio digital
desenvolvida pela DTS, Inc. Esta tecnologia é
compatível com som surround de 5.1 canais.
Este formato é compreendido por um canal
posterior estéreo e existe um canal de subwoofer
discreto neste formato. O DTS fornece os
mesmos 5.1 canais discretos com som digital de
excelente qualidade. Existe uma boa separação
de canais porque os dados de todos os canais são
gravados de forma discreta e processados
digitalmente.
Dolby Pro Logic II
x Modo de cinema
O modo de cinema utiliza-se em espectáculos de
televisão emitidos em estéreo e em todos os
programas codificados em Dolby Surround. O
resultado é um direccionamento melhorado do
campo de som, que se aproxima da qualidade do
som discreto de 5.1 canais.
x Modo de música
O modo de música utiliza-se em todas as
gravações de música em estéreo e proporciona
um espaço de som envolvente e profundo.
Dolby Surround Pro Logic
Como método de descodificar Dolby Surround,
o Dolby Surround Pro Logic produz quatro
canais a partir do som de 2 canais. Em
comparação com o antigo sistema Dolby
Surround, o Dolby Surround Pro Logic reproduz
a passagem da esquerda para a direita com mais
naturalidade e localiza sons com mais precisão.
Para tirar o máximo proveito do Dolby Surround
Pro Logic, deve ter um par de colunas surround
e uma coluna central. As colunas surround
emitem som monaural.
Um disco que contém um máximo de 8 horas de
filme, embora o seu diâmetro seja igual ao de um
CD.
A capacidade de dados de um DVD de camada
única e lado único, a 4,7 GB (Gigabytes), é 7
vezes superior à de um CD. Além disso, a
capacidade de dados de um DVD de dupla
camada e lado único é de 8,5 GB, de um DVD
de camada única e dois lados é de 9,4 GB e de
um DVD de dupla camada e dois lados é de 17
GB.
Os dados de imagem utilizam o formato MPEG
2, uma norma universal da tecnologia de
compressão digital. Os dados de imagem são
comprimidos para cerca de 1/40 do seu tamanho
original. O DVD também utiliza uma tecnologia
de codificação de coeficiente variável que
processa os dados a atribuir de acordo com o
estado da imagem.
Os dados de áudio são gravados em Dolby
Digital e em PCM, o que permite desfrutar de
um som mais realista.
Além disso, o DVD tem também várias funções
avançadas como, por exemplo, as funções multiângulos, multi-idioma e Restrição de
reprodução.
Informações adicionais
O Dolby Pro Logic II cria cinco canais de saída
com largura de banda total a partir de fontes de
2 canais. Esta operação processa-se utilizando
um descodificador avançado de som surround
com matriz de alta pureza, que extrai as
propriedades espaciais da gravação original sem
adicionar sons novos nem colorações tonais.
DVD
DVD+RW
Um DVD+RW (mais RW) é um disco gravável
e regravável. Os DVD+RWs utilizam um
formato de gravação comparável ao do formato
DVD VIDEO.
79PT
DVD-RW
Um DVD-RW é um disco gravável e regravável
com o mesmo tamanho de um DVD VIDEO. O
DVD-RW tem dois modos diferentes: modo VR
e modo vídeo. Os DVD-RWs criados no modo
vídeo possuem o mesmo formato que um DVD
VIDEO, enquanto que os discos criados com o
modo VR (gravação de vídeo) permitem a
programação ou edição do conteúdo.
Faixa
Secção de uma imagem ou de um trecho musical
de um VIDEO CD, CD ou MP3. Um álbum é
composto por várias faixas (apenas MP3).
Ficheiro
Uma imagem JPEG gravada ou um vídeo DivX*
gravado num DATA CD/DATA DVD.
(“Ficheiro” é uma definição exclusiva deste
sistema.) Um ficheiro único é composto por uma
única imagem ou filme.
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norteamericanos.
Função multi-ângulos
Em alguns DVDs é possível gravar vários
ângulos de uma cena ou pontos de vista da
câmara de vídeo.
Função multi-idioma
Em alguns DVDs é possível gravar vários
idiomas para o som ou legendas numa imagem.
PCM (Pulse Code Modulation)
Um método de conversão de áudio analógico
para áudio digital. Utilizado para o formato
áudio de CD (Compact Disc).
Restrição de reprodução
Função do DVD que restringe a reprodução de
discos pela idade dos utilizadores, segundo o
nível de restrição previsto para cada país. A
restrição varia de disco para disco; quando é
activada, a reprodução é completamente
proibida, as cenas violentas são ignoradas ou
substituídas por outras, etc.
Secção
Subdivisão de um título num DVD. Um título é
composto por várias secções.
80PT
Software baseado em filme, Software
baseado em vídeo
Os DVDs podem ser classificados como
software baseado em filme ou software baseado
em vídeo. Os DVDs baseados em filme contêm
as mesmas imagens (24 fotogramas por
segundo) que são mostradas nas salas de cinema.
Os DVDs baseados em vídeo, como séries de
televisão ou sit-coms, mostram imagens a 30
fotogramas (ou 60 campos) por segundo.
Título
As secções mais longas de uma imagem ou de
um trecho musical num DVD, filme, etc., num
programa de vídeo ou todo o álbum num
programa de áudio.
VIDEO CD
Um disco compacto que contém imagens em
movimento.
Os dados da imagem utilizam o formato MPEG
1, uma das normas mundiais da tecnologia de
compressão digital. Os dados da imagem são
comprimidos para cerca de 1/140 do seu
tamanho original. Como tal, um VIDEO CD de
12 cm pode conter até 74 minutos de imagens
em movimento.
Os VIDEO CDs também podem conter dados de
áudio compactos. Os sons que o ouvido humano
não consegue captar são comprimidos e os sons
que consegue captar não são. Os VIDEO CDs
podem conter seis vezes mais informações de
áudio do que os CDs de áudio convencionais.
Existem duas versões de VIDEO CDs.
• Versão 1.1: Só é possível reproduzir imagens
em movimento e sons.
• Versão 2.0: É possível reproduzir imagens
paradas de alta resolução e utilizar funções
PBC.
Este sistema é compatível com ambas as
versões.
Áudio MPEG
Um sistema de codificação para comprimir
sinais de áudio digital. MPEG-1 é utilizado para
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 é
utilizado para um dos formatos áudio de DVD.
Lista de códigos de idioma
A grafia dos idiomas está em conformidade com a norma ISO 639: 1988 (E/F).
Código Idioma
Código Idioma
Código Idioma
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informações adicionais
Código Idioma
1703 Não
especificado
Lista de códigos de regiões de restrição de reprodução
Código Região
Código Região
Código Região
Código Região
2109
2044
2046
2047
2070
2057
2079
2090
2092
2304
2115
2149
2424
2165
2174
2238
2254
2248
2276
2363
2362
2379
2390
2436
2184
2489
2501
2499
2086
2528
Alemanha
Argentina
Áustria
Austrália
Brasil
Bélgica
Canadá
Chile
China
Coreia
Dinamarca
Espanha
Filipinas
Finlândia
França
Indonésia
Itália
Índia
Japão
Malásia
México
Noruega
Nova
Zelândia
2427 Paquistão
2376 Países
Baixos
Portugal
Reino Unido
Rússia
Singapura
Suécia
Suíça
Tailândia
81PT
Índice de peças e controlos
Para mais informações, consulte as páginas indicadas entre parêntesis.
Painel frontal
A "/1 (ligado/em espera) (20)
F
B A (aberto/fechado) (20)
G Controlo VOLUME (20)
C Funcionamento do disco (20)
H Tabuleiro (20)
(sensor remoto) (10)
D FUNCTION (20)
E Visor do painel frontal (83)
Painel traseiro
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
SUBWOOFER
SPEAKER
82PT
OUTPUT(TO TV)
A Tomadas SPEAKER (11)
C Terminal AM (11)
B Tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(11)
D Tomada COAXIAL FM 75 Ω (11)
COAXIAL
FM75
Visor do painel frontal
Acerca dos indicadores no visor do painel frontal
A Acende-se quando a informação de
tempo de um título ou secção aparece
no visor do painel frontal. (apenas
DVD) (37)
B Acende-se quando é introduzido um
disco NTSC.
C Acende-se quando é recepcionada
uma estação. (apenas rádio) (50)
D Efeito monaural/estéreo (apenas rádio)
(51)
F Acende-se quando o modo Cinema/
Música está seleccionado. (23)
G Estado da reprodução (apenas função
DVD)
H Modo de repetição actual (33)
J Indica a [FORMAÇÃO ALTIFAL.]
seleccionada. (62)
K Formato surround actual (excepto para
JPEG)
L Acende-se quando está seleccionado
DYNAMIC BASS. (55)
M Mostra o estado do sistema, tal como o
número de secção, título ou faixa,
informações de tempo, frequência de
rádio, estado da reprodução, campo de
som, etc.
Informações adicionais
E Acende-se quando o temporizador
está programado. (56)
I Acende-se quando a função bloqueio
infantil está programada para activado.
(57)
83PT
Guia visor do menu de controlo
DISPLAY
Utilize o visor do menu de controlo para seleccionar uma função e para visualizar informações
relacionadas. Carregue repetidamente em
DISPLAY para ligar ou mudar o visor do menu de
controlo da seguinte maneira:
, Visor do menu de controlo 1
m
Visor do menu de controlo 2 (aparece apenas para determinados discos)
m
Visor do menu de controlo desactivado
Visor do menu de controlo
Os visores do menu de controlo 1 e 2 mostram opções diferentes, dependendo do tipo de disco. Para
mais pormenores sobre cada opção, consulte as páginas indicadas entre parêntesis.
Exemplo: visor do menu de controlo 1 durante a reprodução de um DVD VIDEO.
84PT
Número do título actualmente em reprodução1)
Número da secção actualmente em reprodução2)
Número total de títulos1)
Número total de secções2)
Opções do menu
de controlo
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Opção seleccionada
Nome da função da
opção do menu de
controlo seleccionada
DESACT.
DESACT.
DISCO
TÍTULO
SECÇÃO
Tipo de disco que
está a ser
reproduzido3)
Tempo de
reprodução4)
Programação
actual
Opções
REPETIÇÃO
ENTER
Mensagem de
funcionamento
1)
DVD VIDEO
Estado da reprodução
(N Reprodução,
X Pausa,
x Parar, etc.)
Sair:
DISPLAY
Mostra o número da cena dos VIDEO CDs (PBC está activado), o número da faixa dos VIDEO CDs/CDs, o número
do álbum dos DATA CDs/DATA DVDs. Mostra o número do álbum de vídeo DivX dos DATA CDs/DATA DVDs
(excepto para os modelos do Reino Unido e norte-americanos).
o número de indexação dos VIDEO CDs, o número da faixa de som MP3 ou o número do ficheiro de
imagem JPEG dos DATA CDs/DATA DVDs. Mostra o número do ficheiro de vídeo DivX dos DATA CDs/DATA
DVDs (excepto para os modelos do Reino Unido e norte-americanos).
3)
Mostra Super VCD como “SVCD”. Mostra “MP3” no visor do menu de controlo 1 ou “JPEG” no visor do menu
de controlo 2 para DATA CDs/DATA DVDs.
4)
Mostra a data dos ficheiros JPEG.
Para desligar o visor
Carregue em
DISPLAY.
Lista das opções do menu de controlo
Opção
Informações adicionais
2) Mostra
Nome da opção, Função, Tipo de disco relevante
[TÍTULO] (página 27)/[CENA] (página 27)/[FAIXA] (página 27)
Selecciona o título, cena ou faixa a reproduzir.
[SECÇÃO] (página 27)/[INDEXAÇÃO] (página 27)
Selecciona a secção ou indexação a reproduzir.
[FAIXA] (página 27)
Selecciona a faixa a ser reproduzida.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (página 37)
Selecciona o tipo de títulos (DVD-RW/DVD-R) a ser reproduzido, o [ORIGINAL] ou uma
[PLAY LIST] editada.
[HORA/TEXTO] (página 27)
Verifica o tempo decorrido e o tempo restante de reprodução.
Introduz a codificação de tempo para procura de músicas e imagens.
Mostra o texto do DVD/CD ou o nome da faixa MP3.
85PT
[FORMAÇÃO ALTIFAL.] (páginas 62)
Define a formação de colunas.
[PROGRAMADA] (página 31)
Selecciona a faixa a ser reproduzida pela ordem pretendida.
[ALEATÓRIA] (página 32)
Reproduz faixas numa ordem aleatória.
[REPETIÇÃO] (página 33)
Reproduz repetidamente o disco completo (todos os títulos/todas as faixas/todos os álbuns) ou
um título/secção/faixa/álbum.
[SINCRONISMO AV] (página 41)
Regula o atraso entre a imagem e o som.
*
*
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO] (página 58)
Programe esta opção para impedir a reprodução neste sistema.
[CONFIGURAR] (página 63)
Instalação [RÁPIDA] (página 15)
Utilize a instalação rápida para escolher o idioma pretendido para as opções de menu, o
formato do televisor, formação de coluna e escolha sim ou não para iniciar a calibragem
automática.
Configuração [PERSONALIZADA]
Para além da instalação rápida, pode regular diversas outras programações.
[REINICIAR]
Repõe as programações de [CONFIGURAR] para os valores predefinidos.
[ÁLBUM] (página 27)
Selecciona o álbum a ser reproduzido.
[FICHEIRO] (página 27)
Selecciona o ficheiro de imagem JPEG ou o ficheiro de vídeo DivX* a ser reproduzido.
** [DATA] (página 39)
Mostra a data em que a fotografia foi tirada por uma câmara digital.
** [INTERVALO] (página 46)
Especifica a duração de apresentação dos diapositivos no ecrã do televisor.
** [EFEITO] (página 47)
Selecciona os efeitos a utilizar para a mudança dos diapositivos durante uma apresentação de
diapositivos.
** [MODO (MP3, JPEG)] (página 45)
Selecciona o tipo de dados a reproduzir; faixa de som MP3 (AUDIO), ficheiro de imagem
JPEG (IMAGEM) ou ambos (AUTO) quando se reproduz um DATA CD/DATA DVD.
* Excepto para os modelos do Reino Unido e norte-americanos.
** Estas opções não são apresentadas quando reproduz um DATA CD/DATA DVD que contém um ficheiro de vídeo
DivX (excepto para os modelos do Reino Unido e norte-americanos).
• O indicador do ícone do menu de controlo acende-se com uma luz verde
quando selecciona
t
qualquer opção, excepto [DESACT.] (apenas [PROGRAMADA], [ALEATÓRIA], [REPETIÇÃO],
[SINCRONISMO AV]). O indicador [ORIGINAL/PLAY LIST] acende-se com uma luz verde quando seleccionar
[PLAY LIST] (predefinição).
86PT
DVD Lista do ecrã de configuração
Pode especificar as seguintes opções no ecrã de configuração de DVD.
A ordem das opções apresentadas pode ser diferente da sua no visor actual.
SELECÇÃO IDIOMA
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
MODO DE
PAUSA
OPÇÕES MENU*
MENU*
AUTO
MOLDURA
SELECÇÃO DESACT.
AUTO
DA FAIXA
RETOMAR
ACTIVADO
MULTI-DISCO DESACT.
AUDIO*
LEGENDA*
AUDIO DRC
DESACT.
PADRÃO
MAX
DivX**
CONFIGURAR ECRÃ
FORMATO ECRÃ
LIGAÇÃO
DISTÂNCIA
NÍVEL
(FRONTAL)
NÍVEL
(SURROUND)
TON. TESTE
FRONTAL
CENTRAL
SIM
SIM
NENHUM
SURROUND SIM
NENHUM
SUBWOOFER SIM
FRONTAL 1,0 m – 7,0 m
CENTRAL 0,0 m – 7,0 m
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
E
D
CENTRAL
SUBWOOFER
E
D
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
Informações adicionais
PROTECÇÃO
ECRÃ
SEGUNDO
PLANO
DEFINIR CANAL
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ACTIVADO
DESACT.
IMAGEM DE
CAPA
GRÁFICOS
AZUL
PRETO
DESACT.
ACTIVADO
* Seleccione o idioma que pretende utilizar a partir da lista de idiomas exibida.
** Excepto para os modelos do Reino Unido e norte-americanos.
87PT
Lista do Menu do Sistema
Pode especificar as seguintes opções com SYSTEM MENU no telecomando.
Menu do sistema
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
CHILD LOCK
1)Aparece
apenas durante “TUNER FM” ou “TUNER AM”.
2)Aparece
apenas durante “TUNER FM”.
3)
“ATTENUATE” poderá não aparecer consoante a função seleccionada.
88PT
Índice remissivo
Valores numéricos
16:9 65
4:3 LETTER BOX 65
4:3 PAN SCAN 65
A
ÁLBUM 27
Álbum 78
ANGLE 40
Apresentação de diapositivos
45
ATTENUATE 22
AUDIO 65
AUDIO DRC 67
Áudio MPEG 80
Avanço rápido 26
B
Bloqueio infantil 57
C
Campo de som 24
CDs Multi-Sessão 8
CENA 27
Cena 78
Código de região 8, 78
COLD RESET 70
CONFIGURAÇÃO
PERSONALIZADA 66
CONFIGURAR 63
CONFIGURAR ECRÃ 65
Controlar o televisor 54
Controlo da reprodução (PBC)
78
D
Dar um nome a estações préprogramadas 51
DATA CD 43, 47
DATA DVD 43, 47
DEFINIR CANAL 67
DISTÂNCIA 68
LIGAÇÃO 67
NÍVEL 68
DEMO 18
Demonstração 18
Desembalar 78
DIMMER 56
Discos utilizáveis 7
DISPLAY 52
DivX® 47, 67, 78
Dolby Digital 35, 79
Dolby Pro Logic II 79
Dolby Surround Pro Logic 79
DTS 35, 79
DVD 79
DVD+RW 79
DVD-RW 37, 80
DYNAMIC BASS 55
E
Ecrã de configuração 63, 87
EFEITO 47
Estações de rádio 50
F
FAIXA 27
Faixa 80
FICHEIRO 27
Ficheiro 80
FM MODE 51
FORMAÇÃO ALTIFAL. 62
FORMATO ECRÃ 65
Função multi-ângulos 40, 80
Função multi-idioma 80
H
HORA/TEXTO 28
I
INDEXAÇÃO 27
Instalar as colunas numa parede
19
Instant Advance (avanço
instantâneo) 20
Instant Replay (repetição
instantânea) 20
INTERVALO 46
J
JPEG 41, 43
L
LEGENDA 65
LINE RGB 17
LINE VIDEO 17
Lista de códigos de idioma 81
Lista do Menu do Sistema 88
M
Menu do DVD 34
MODO (MP3, JPEG) 45
MODO DE PAUSA 66
MOVIE/MUSIC 23
MP3 41, 43
MUTING 21
O
OPÇÕES MENU 65
ORIGINAL 37
Ouvir
outros componentes 21
Som do televisor 22
um determinado ponto de um
disco 26
P
Painel frontal 82
Painel posterior 82
Parar fotograma 27
PCM (Pulse Code Modulation)
80
PERSONALIZADA 63
PICTURE NAVI 29, 44
Pilhas 10
PLAY LIST 37
Procurar 26
PROTECÇÃO ECRÃ 66
R
Rádio 51
RDS 53
Rebobinagem rápida 26
REINICIAR 64
Reprodução aleatória 32
Reprodução contínua 20
Reprodução de programas 31
Reprodução em câmara lenta
26
Reprodução PBC 49
Reprodução repetitiva 33
Resolução de problemas 72
RESTR. CANAIS PERSON.
58
RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO 59
Restrição de reprodução 80
RETOMAR MULTI-DISCO 67
Retomar reprodução 30
Manuseamento dos discos 72
MENU 65
89PT
S
SECÇÃO 27
Secção 80
SEGUNDO PLANO 66
SELECÇÃO DA FAIXA 66
SELECÇÃO IDIOMA 65
Seleccionar 23
SINCRONISMO AV 41
SLEEP 56
Software baseado em filme 80
SUBTITLE 40
Surround 5.1 canais 36
SYSTEM MENU 18, 22, 51,
56, 57
T
Telecomando 10, 54
THEATRE SYNC 54
TÍTULO 27
Título 80
TON. TESTE 69
V
Varrimento 26
VIDEO CD 80
Visor do menu de controlo 84
Visor do painel frontal 37, 83
90PT
Telecomando
ORDEM ALFABÉTICA
DESCRIÇÕES DOS BOTÕES
A–O
P–Z
ANGLE 5 (40)
AUDIO 4 (35)
CLEAR ef (28, 54, 64)
D.TUNING wf (51)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (37, 52)
DVD MENU wh (34, 47, 54)
DVD TOP MENU qf (34)
DYNAMIC BASS wd (55)
ENTER wg (54)
FUNCTION ws (20, 21, 30, 50,
62)
MOVIE/MUSIC qj (23)
MUTING 7 (20)
PICTURE NAVI 6 (29, 54)
PRESET +/– wk es (51)
SOUND FIELD qh (24)
SUBTITLE wf (40)
SYSTEM MENU wg (18, 22, 54,
56, 88)
Teclas numéricas** qg (27, 51,
54, 58)
THEATRE SYNC w; (55)
TUNING +/– 0 qs (50)
TV e; (54)
TV CH +/– wa (54)
TV INPUT qk (54)
TV VOL +/– eh (54)
VIDEO FORMAT 3 (17)
VOLUME +/–** 8 (20, 51, 68)
[/1 (ligado/em espera) 1 (15,
18, 20, 30, 51)
TV [/1 (ligado/em espera) ej
(54)
C/X/x/c/
qd (15, 18, 22, 27,
50, 58)
REPLAY/
ADVANCE 9 (20)
./> es wk (20)
m/M qs 0 (26)
/
SLOW qs 0 (26)
H (reproduzir)** ea (20, 30,
60)
STEP 9 (26)
x (parar) wl (20, 30, 58)
X (pausa) qa (20)
Z (aberto/fechado) ql (20)
DISPLAY wj (17, 27, 58, 84)
O RETURN ed (29)
-/-- ef (54)
* O botão DISC SKIP não se
encontra disponível para este
modelo.
** Os botões H, número 5 e
VOLUME + têm pontos
tácteis. Utilize os pontos tácteis
como referências ao utilizar o
sistema.
91PT
Sony Corporation
Download PDF

advertising