Sony | DAV-DZ880W | Sony DAV-DZ880W Käyttöohjeet

filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\Cover\01cov-cel.fm]
masterpage:Right
01cov-cel.fm Page 1 Tuesday, March 31, 2009 3:46 PM
4-122-234-11(1)
DVD Home Theatre
System
Betjeningsvejledning
DK
GB
Käyttöohje
FI
Manual de Instruções
PT
DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W
*
*Kun DAV-DZ880W
Vain DAV-DZ880W
Apenas DAV-DZ880W
©2009 Sony Corporation
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\4\0401\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK02saf.fm]
DK02saf.fm Page 2 Wednesday, April 1, 2009 9:44 AM
masterpage:Left
specdef v20070110
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
ADVARSEL
Forsigtig – Brug af optiske instrumenter
med dette produkt øger risikoen for
øjenskade.
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv. Du må ikke anbringe åbne flammer som
eksempelvis tændte lys på apparatet.
For at reducere risikoen for elektrisk stød, må du ikke
udsætte dette apparat for dryp eller sprøjt, og undlad at
placere genstande der indeholder væsker, som
eksempelvis vaser, på apparatet.
Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes
for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild
eller lignende.
For at forhindre skader, skal dette apparat være sikkert
fastgjort til gulvet/væggen i overensstemmelse med
installationsvejledningen.
Overdrevet lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage tab af hørelse.
Kun til brug indendørs.
Dette produkt er
klassificeret som et
KLASSE 1 LASERprodukt. Mærket findes
på bagsiden.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes
af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse
beregnet til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige
batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres
på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier. Yderlige information om
genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved
at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet blev købt.
Bemærkning til kunder: følgende informationer er kun
gældende for udstyr der er solgt i lande, hvor EUdirektiverne gælder.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske
til de adresser, der står anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Til den trådløse transceiver
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Læs "Sikkerhedsoplysninger om trådløst produkt"
(medfølger).
Om surroundforstærkeren
• Fabriksskiltet sidder udvendigt på siden af enheden.
2DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\4\0401\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK02saf.fm]
DK02saf.fm Page 3 Wednesday, April 1, 2009 9:44 AM
masterpage:Right
specdef v20070110
Forholdsregler
Om strømkilder
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er
forbundet til AC-udtaget. Dette gælder også, selvom
der er slukket for enheden.
• Da stikkontakten bruges til at afbryde enheden fra
strømmen, skal du slutte enheden til en lettilgængelig
stikkontakt. Hvis du bemærker en anormalitet ved
enheden, skal hovedstrømmen fra AC-udtaget
øjeblikkeligt afbrydes.
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i disse betjeningsvejledninger
beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan
også bruge knapperne på enheden, hvis de har
samme eller tilsvarende navne som knapperne
på fjernbetjeningen.
• Kontrolmenuelementerne varierer, afhængigt
af område.
• Ordet "dvd" bruges som overordnet betegnelse
for en dvd-video, dvd+rw/dvd+r og dvd-rw/
dvd-r.
• Mål angives i fod for modeller i Nordamerika.
• Standardindstillingen er understreget.
Ophavsret
Dette produkt gør brug af teknologi til
beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse
med amerikanske patenter og andre
immaterielle rettigheder. Brug af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsret skal
godkendes af Macrovision Corporation og er
kun beregnet til privatbrug og andre former for
begrænset visning, medmindre andet er
godkendt af Macrovision. Reverse engineering
eller disassemblering er forbudt.
DK
GB
Dette system fungerer med Dolby* Digital og
Dolby Pro Logic (II)-adaptiv matrix
surrounddekoder og DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under følgende amerikanske
patentnumre: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.487.535 og andre udstedte eller
afventende amerikanske og globale patenter. DTS
og DTS Digital Surround er registrerede
varemærker og DTS-logoerne og -symbolerne er
varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
3DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK02saf.fm]
DK_book.book Page 4 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Om MPEG-4 Visual
Systemet har integreret teknologien HDMITM
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
"Dvd-rw", "dvd-r", "dvd+rw", "dvd+r", "dvdvideo" og "cd"-logoerne er varemærker.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"PLAYSTATION" er et varemærke tilhørende
Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" og "WALKMAN" logoer er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
DivX® er en komprimeringsteknologi, der er
udviklet af DivX, Inc., og bruges til
komprimering af videofiler.
masterpage:Left
specdef v20070110
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS
UNDER MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLGELICENS TIL
PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIELT
BRUG AF EN FORBRUGER TIL KODNING
AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED
MPEG-4 VISUAL STANDARDEN ("MPEG-4
VIDEO") SOM BLEV KODET AF EN
FORBRUGER DER VAR ENGAGERET I EN
PERSONLIGT OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVIET OG/ELLER VAR INDHENTET
FRA EN VIDEOLEVERANDØR DER VAR
GODKENDT AF MPEG LA TIL AT LEVERE
MPEG-4 VIDEO. INGEN LICENS GIVES,
ELLER ER UNDERFORSTÅET FOR NOGET
ANDET BRUG. YDERLIGERE
INFORMATION, DER I BLANDT
RELATION TIL SALGSFREMMENDE,
INTERN OG KOMMERCIELT BRUG OG
LICENSUDSTEDELSE SKAL INDHENTES
HOS MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges
under licens.
"S-AIR" og "S-AIR"-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
4DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK02saf.fm]
DK_book.book Page 5 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Om S-AIR-funktionen
Systemet understøtter S-AIR-funktionen, der
tillader trådløs transmission af lyd mellem
S-AIR-produkter.
Systemet understøtter følgende S-AIRprodukter:
• Surroundforstærker (medfølger): Gør det
muligt at sende lyden trådløst via en
surroundhøjttaler.
• S-AIR-modtager (medfølger ikke): Gør det
muligt at sende lyden til et andet rum.
S-AIR-modtageren kan købes som ekstraudstyr
(udvalget af S-AIR-produkter varierer,
afhængigt af område).
I denne betjeningsvejledning angives der kun
bemærkninger og anvisninger til
surroundforstærkeren eller S-AIR-modtageren,
når der bruges en surroundforstærker eller
S-AIR-modtager.
Yderligere oplysninger om S-AIR-funktionen
findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt"
(side 91).
5DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK_TOC.fm]
DK_book.book Page 6 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Indholdsfortegnelse
Om denne betjeningsvejledning.............. 3
Om S-AIR-funktionen ............................ 5
Understøttede disks ................................. 7
Introduktion
Trin 1: Installation af
systemet...................................14
Trin 2: Tilslutning af
systemet...................................24
Trin 3: Installation af det trådløse
system ......................................36
Trin 4: Hurtige installation ...........37
Trin 5: Valg af kilden.....................41
Trin 6: Surroundsound .................42
Disk
Afspilning af en disk ............................. 45
Brug af afspilningsfunktionen............... 50
Søgning/Valg af diskindhold ................ 53
Afspilning af MP3-filer/
JPEG-billedfiler .............................. 55
Videofiler .............................................. 59
Justering af forsinkelse mellem billede og
lyd ................................................... 62
Begrænsning af afspilning af en
disk.................................................. 62
Ændring af systemindstillinger ved hjælp
af installationsmenuen .................... 64
Tuner
Forudindstilling af radiostationer.......... 72
Brug af radioen ..................................... 73
Brug af radiodatasystemet (RDS) ......... 74
Kontrol til HDMI/ekstern
lydenhed
Brug af et S-AIR-produkt ..................... 91
Andre betjeningsmuligheder
Optimal surroundsound i et rum........... 96
Automatisk kalibrering af
indstillinger..................................... 97
Betjening af tv'et med den medfølgende
fjernbetjening ................................. 98
Brug af lydeffekter................................ 99
Valg af effekt der passer til
kilden............................................ 100
Multipleks broadcast-lyd .................... 100
Ændring af indgangsniveauet for lyd fra
tilsluttede komponenter ................ 101
Brug af timerfunktionen ..................... 101
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet ....................... 102
Visning af oplysninger om
disken ........................................... 102
Gendannelse af
standardindstillinger ..................... 105
Yderligere oplysninger
Forholdsregler..................................... 106
Bemærkninger om disks ..................... 107
Fejlfinding .......................................... 108
Selvdiagnosefunktion ......................... 118
Specifikationer.................................... 119
Ordliste ............................................... 121
Afspilningsprioritet af filtyper............ 124
Liste over sprogkoder ......................... 125
Oversigt over dele og knapper............ 126
Oversigt over kontrolmenuen ............. 131
Indeks ................................................. 135
Brug af funktionen Kontrol til HDMI for
"BRAVIA" Sync............................. 75
Afspilning af filer fra en
USB-enhed...................................... 78
Overførsel af sange til en
USB-enhed...................................... 86
Benyttelse af en Sony Ericssonmobiltelefon.................................... 89
Brug af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren ............................. 90
6DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK03reg.fm]
DK_book.book Page 7 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Understøttede disks
Type
Disklogo
Karakteristika
Dvd-video
• Dvd-video
• Dvd-r/dvd-rw i dvd-video-format eller
videotilstand
• Dvd+r/dvd+rw i dvd-video-format
VR-tilstand
(videooptagelse)
• Dvd-r/dvd-rw i VR-tilstand
(videooptagelse) (ikke dvd-r DL)
Video-cd
• Video-cd (ver. 1.1- og 2.0-disks)
• Super-VCD
• Cd-r/cd-rw/cd-rom i video-cd-format
eller Super-VCD-format
Super Audio CD
• Super Audio CD
Cd
• Lyd-cd
• Cd-r/cd-rw i lyd-cd-format
Data-cd
–
• Cd-r/cd-rw/cd-rom i data-cd-format, der
indeholder MP3-filer1) og JPEGbilledfiler2), DivX-videofiler og
MPEG4-videofiler og som er i
overensstemmelse med ISO 96603)
niveau 1/niveau 2 eller Joliet (udvidet
format).
Data-dvd
–
• Dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw i
data-dvd-format, der indeholder MP3filer1), JPEG-billedfiler2) og DivXvideofiler og MPEG4-videofiler og som
er i overensstemmelse med UDF
(Universal Disk Format).
Ikon
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret af ISO/MPEG til komprimering af lyddata. MP3-filer
skal være i MPEG1 Audio Layer 3-format.
2)JPEG-billedfilens format skal overholde billedfilformatet DCF. (DCF "Design rule for Camera File system":
billedstandarder for digitalkameraer som defineret af Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA)).
7DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK03reg.fm]
DK_book.book Page 8 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
3)
masterpage:Left
specdef v20070110
Et logisk format for filer og mapper på cd-rom'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization).
Bemærkninger på disks
Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc).
DualDiscs og visse musikdiske der er kodet med ophavsretsbeskyttende teknologier følger ikke cdstandarden (Compact Disc), og derfor er det måske ikke muligt at spille disse disks på dette produkt.
Eksempler på disks, der ikke kan afspilles
Følgende disktyper understøttes desuden ikke:
• Cd-rom/cd-r/cd-rw (undtagen dem, der nævnes på side 7)
• Cd-rom, der er optaget i PHOTO CD-format
• Datasektioner på cd-Extra
• CD Graphics-disk
• Dvd Audio
• Data-cd/data-dvd som ikke indeholder MP3-filer, JPEG-billedfiler, DivX-videofiler eller MPEG4videofiler
• Dvd-ram
• Blu-ray-disks
Systemet kan heller ikke afspille følgende disktyper:
• En dvd-video med en anden områdekode (side 9)
• En disk med en afvigende form (f.eks. kort- eller hjerteformet)
• En disk med påklæbet papir eller klistermærker
• En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape eller klistermærker på
Bemærkning om cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw
I nogle tilfælde kan en cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw ikke afspilles på systemet. Dette kan
skyldes optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse.
En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til optageren.
Bemærk, at ikke alle afspilningsfunktioner virker sammen med nogle dvd+rw'er/dvd+r'er, også selvom
de er afsluttet korrekt. I sådanne tilfælde skal disken afspilles på almindelig vis. Nogle data-cd'er/datadvd'er, der er oprettet i Packet Write-format, kan ikke afspilles.
Om Multi Session-cd
• Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en MP3-fil. Det er også
muligt at afspille MP3-filer, der er optaget i senere sessioner.
• Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det
er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner.
• Hvis der er optaget MP3-filer og JPEG-billedfiler i musik-cd-format eller video-cd-format i den
første session, er det kun den første session, der afspilles.
8DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK03reg.fm]
DK_book.book Page 9 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Områdekode
Systemets områdekode findes på bagsiden af enheden, og den kan kun afspille en dvd, der er mærket
med en tilsvarende områdekode.
En dvd-video, der er mærket ALL , kan også afspilles.
Hvis du forsøger at afspille andre dvd-videoer, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke
tilladt i denne geografiske region.] på tv-skærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen
områdekode på dvd-videoen, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område.
Bemærkning om afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd
Nogle afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Systemet understøtter en dvd og video-cd i overensstemmelse med det
diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og det er derfor ikke sikkert, at alle
afspilningsfunktioner er tilgængelige. Læs derfor den betjeningsvejledning, der fulgte med dvd'en eller
video-cd'en.
9DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 10 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Introduktion
Introduktion
Udpakning
DAV-DZ380W
• Fronthøjttalere (2)
• Højttalerkabler (6, rød/hvid/
grøn/grå/blå/lilla)
• Kabelskjuler (1)
• Fjernbetjening (1)
• Kabelholder (1)
• Centerhøjttaler (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• Trådløse transceivere (2)
• Surroundhøjttalere (2)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Subwoofer (1)
• Klæbepuder (1 sæt)
• Betjeningsvejledning
• Hurtig opsætningsguide
• Sikkerhedsoplysninger om
trådløst produkt
For engelske modeller
• Surroundforstærker (1)
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• FM-ledningsantenne (1)
eller
• Betjeningsvejledning til
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
10DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 11 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
DAV-DZ680W
• Højttalerkabler (4, grøn/grå/
blå/lilla)
• Kabelskjuler (1)
• Fjernbetjening (1)
• Kabelholder (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Centerhøjttaler (1)
• Klæbepuder (1 sæt)
Introduktion
• Fronthøjttalere (2)
• Trådløse transceivere (2)
• Betjeningsvejledning
• Hurtig opsætningsguide
• Sikkerhedsoplysninger om
trådløst produkt
For engelske modeller
• Surroundhøjttalere (2)
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Fødder (2)
• Skruer (med spændeskiver) (6)
• Betjeningsvejledning til
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
• Subwoofer (1)
• Surroundforstærker (1)
• FM-ledningsantenne (1)
eller
11DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 12 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Introduktion
DAV-DZ880W
• Fronthøjttalere (2)
• FM-ledningsantenne (1)
• Kabelskjuler (1)
eller
• Højttalerkabler (2, grøn/
lilla)
• Kabelholder (1)
• Trådløse transceivere (2)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Betjeningsvejledning
• Hurtig opsætningsguide
• Sikkerhedsoplysninger om
trådløst produkt
For engelske modeller
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Surroundhøjttalere (2)
• Klæbepuder (1 sæt)
• Fødder (4)
• Betjeningsvejledning til
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
• Skruer (med spændeskiver)
(12)
• Surroundforstærker (1)
• Subwoofer (1)
12DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 13 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
• Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted.
• Du må ikke blande nye og gamle batterier.
• Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne.
• Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for direkte sol eller blinkende lamper. Dette kan medføre fejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
13DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Introduktion
Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #- pol
vender korrekt. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på
enheden.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 14 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Introduktion
Trin 1: Installation af systemet
Placering af systemet
Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne med samme afstand til
lyttepositionen (A). Afstanden kan være mellem 1,0 til 7,0 meter.
Hvis du ikke kan placere centerhøjttaleren og surroundhøjttalerne på samme afstand som (A), kan du
flytte centerhøjttaleren op til 1,6 meter tættere på lyttepositionen (B), og surroundhøjttalerne op til 5,0
meter tættere på lyttepositionen (C).
Subwooferen kan placeres hvor som helst i rummet.
Subwoofer
Centerhøjttaler
Venstre fronthøjttaler (L)
Højre fronthøjttaler (R)
B
A
A
A
A
C
Venstre surroundhøjttaler (L)
A
C
Højre surroundhøjttaler (R)
• Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset,
olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
• Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.
14DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 15 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Påsætning af klæbepuder under subwooferen
Sæt klæbepuderne (medfølger) under subwooferen for at stabilisere den og hindre den i at glide.
Introduktion
,
Fjern klæbepuderne fra
beskyttelsesdækkenet.
15DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 16 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Introduktion
Samling af højttalere
(kun DAV-DZ680W/DAV-DZ880W)
Højttalerens fod skal monteres på højttaleren, før højttaleren tilsluttes.
(Til fronthøjttalerene på DAV-DZ680W, og front- og surroundhøjttalerne på DAV-DZ880W)
Brug delene som følger:
DAV-DZ680W
• Fronthøjttalere (2)
• Fødder (2)
• Skruer (med spændeskiver) (6)
DAV-DZ880W
• Front- og surroundhøjttalere (4)
• Fødder (4)
• Skruer (med spændeskiver) (12)
Yderligere oplysninger om tilslutning af højttalerkablerne til SPEAKER-stikkene findes på side 24.
• Bred et underlag ud på gulvet for ikke at beskadige gulvet, når du samler højttalerne.
Tip
• Højttaleren kan bruges uden fod ved at montere den på væggen (side 19).
16DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 17 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
1
masterpage:Right
specdef v20081205
Træk højttalerkablet gennem hullet i foden.
Introduktion
Højttalerkabel
Højttaler
,
Fodens overside
2
Vend højttaleren om.
Højttalerkabel
Højttaler
3
Placer foden på bunden af højttaleren og fastgør foden med tre skruer (med
spændskiver).
Skruer (med spændeskiver)
Fodens underside
Højttaler
17DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 18 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Introduktion
Færdigmonterede højttalere
DAV-DZ680W
Venstre fronthøjttaler (L):
Hvid mærkat
Hvid
Højre fronthøjttaler (R):
Rød mærkat
Rød
DAV-DZ880W
Venstre fronthøjttaler (L):
Hvid mærkat
Hvid
Højre fronthøjttaler (R): Venstre surroundhøjttaler (L): Højre surroundhøjttaler (R):
Rød mærkat
Grå mærkat
Blå mærkat
Rød
Blå
Grå
18DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 19 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Montering af højttalerne på væggen
• Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges.
• Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skrue
skruerne fast på en skinne. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg.
• Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller
ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv.
Det er nødvendigt at skille højttalerne ad, før front- og surroundhøjttalerne på DAV-DZ680W og
DAV-DZ880W monteres på en væg. Du kan montere den øverste del af højttaleren på en væg.
Sådan skilles højttaleren ad
(kun fronthøjttaler på DAV-DZ680W eller front- og surroundhøjtalere på DAV-DZ880W)
1
Træk højttalerkablet gennem åbningen bagest på højttaleren.
Højttalerkabel
,
Højttaleren set bagfra
2
Kobl højttalerkablerne fra højttaleren.
Højttaleren set bagfra
19DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Introduktion
Forsigtig
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 20 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
3
masterpage:Left
specdef v20081205
Fjern skruen (forudindstalleret) bagest på højttaleren.
Introduktion
Skruen skal bruges, når højttaleren skal samles igen. Sørg for ikke at løsne skruen.
Skrue
Højttaleren set bagfra
4
Skil højttalen ad ved at løfte den øverste del af højttaleren.
Øverste del
Nederste del
Højttaleren set bagfra
20DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 21 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Træk højttalerkablet gennem åbningen nederst på højttaleren.
Det fjernede højttalerkabel skal benyttes når højttaleren skal monteres på en væg.
Introduktion
Den nederste del af højttaleren
,
Højttalerkabel
De enkelte dele
Den øverst del
af højttaleren
Den nederste
del af
højttaleren
Højttalerkabel
Skrue
Sådan monteres højttalerne på væggen
Sæt højttalerkablet i højttalerne, før de monteres på væggen.
Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet
kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #.
Kabelkappe
Venstre fronthøjttaler (L): Hvid
Højre fronthøjttaler (R): Rød
Centerhøjttaler: Grøn
Venstre surroundhøjttaler (L): Blå
Højre surroundhøjttaler (R): Grå
21DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20081205
DK_book.book Page 22 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullet på bagsiden af hver højttaler.
Se tegningerne nedenfor.
Introduktion
1
4 mm
30 mm
2
5 mm
Hul på bagsiden af
højttaleren
10 mm
Skru skruerne fast i væggen.
DAV-DZ380W
For de andre højttalere
For centerhøjttaleren
145 mm
8 til 10 mm
8 til 10 mm
DAV-DZ680W
For fronthøjttalerne
For centerhøjttaleren
145 mm
210 mm
8 til 10 mm
8 til 10 mm
For surroundhøjttalerne
8 til 10 mm
22DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 23 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
DAV-DZ880W
For de andre højttalere
For centerhøjttaleren
Introduktion
145 mm
210 mm
8 til 10 mm
8 til 10 mm
3
Hæng højttalerne op på skruerne.
5 mm
Hul på bagsiden af
højttaleren
10 mm
Højttaleren set bagfra
23DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 24 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Introduktion
Trin 2: Tilslutning af systemet
Læs informationerne på følgende sider for tilslutning af systemet.
Tilslut ikke enhedens netledning til en stikkontakt, før alle andre tilslutninger er foretaget.
• Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter ned
til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges.
Tilslutning af højttalere
Højttalerkablernes stik og den farvede kabelkappe er farvekodet udfra typen af højttaler. Tilslut
højttalerkablerne, så de matcher farven på hovedenhedens SPEAKER-stik.
Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet
kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte
højttalerkablets isolering (gummi overflade) ind i højttalerklemmerne.
Sådan tilsluttes højttalerkablerne enheden
Ved tilslutning til enheden skal stikket sættes i, til det siger klik.
24DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 25 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Introduktion
Enhedens bagpanel
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
Lilla
(Subwoofer)
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CE
NTER
OPTIC
AL
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
L IN
Hvid
(Venstre fronthøjttaler (L))
IAL
COAX
Rød
(Højre fronthøjttaler (R))
OFER
SUBWO
Grøn
(Centerhøjttaler)
Surroundforstærkerens bagpanel
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
G
PAIRIN
TOR
SELEC
OUND SURROUND
SURR
ND
L
Blå
(Venstre surroundhøjttaler (L))
R
SURROU
BACK
Grå
(Højre surroundhøjttaler (R))
25DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20081205
DK_book.book Page 26 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Introduktion
DAV-DZ880W
Enhedens bagpanel
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
Lilla
(Subwoofer)
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
KER
SPEA
CE
NTER
OPTIC
AL
UT (TO
L
LIN
OUT
HDMI
TV
DIGITA
DIO IN
R AU E
R
TV )
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
L IN
Hvid
(Venstre fronthøjttaler (L))
IAL
COAX
Rød
(Højre fronthøjttaler (R))
OFER
SUBWO
Grøn
(Centerhøjttaler)
Surroundforstærkerens bagpanel
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
Blå
(Venstre surroundhøjttaler (L))
L
G
PAIRIN
TOR
SELEC
OUND SURROUND
SURR
ND
R
SURROU
BACK
Grå
(Højre surroundhøjttaler (R))
Sådan tilsluttes højttalerkablerne højttaleren
Højttaleren set bagfra
Stik
(–)
Kabelkappe
(+)
26DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 27 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Tilslutning af tv
Introduktion
Vælg forbindelsesmetode afhængigt af stikkene på dit tv.
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
B HDMI-kabel (medfølger
ikke)
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
D Digitalt koaksialkabel
(medfølger ikke)
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
COAX
AL
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
L IN
A SCART (EURO AV)-kabel
(medfølger ikke)
IAL
OFER
SUBWO
C Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
Til det digitale
optiske udgangsstik
på tv'et.
Til SCART (EURO AV)stikket på tv'et.
Til digitalt koaksialt
udgangsstik på tv'et.
Til HDMI IN-stikket på tv'et.
DAV-DZ880W
B HDMI-kabel (medfølger
ikke)
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
D Digitalt koaksialkabel
(medfølger ikke)
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
OUT
HDMI
TV
L
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
AL
DIO IN
R AU E
R
UT (TO
TV )
L
LIN
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
IN
COAX
IAL
A SCART (EURO AV)-kabel
(medfølger ikke)
OFER
SUBWO
C Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
Til det digitale
optiske udgangsstik
på tv'et.
Til SCART (EURO AV)stikket på tv'et.
Til digitalt koaksialt
udgangsstik på tv'et.
Til HDMI IN-stikket på tv'et.
27DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 28 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Metode 1: SCART (EURO AV)-kabel (A) forbindelse
Introduktion
Denne forbindelse sender både video- og audiosignaler.
Metode 2: HDMI-kabel-* (B) og SCART (EURO AV)-kabelforbindelse (A)
Hvis dit tv har et HDMI-stik, skal tv'et både forbindes med et HDMI-kabel og et SCART (EURO AV)kabel. Billedkvaliteten vil forbedres i forhold til udelukkende brug af SCART (EURO AV)forbindelse.
Når forbindelsen foretages med HDMI-kabel, skal du vælge udgangstypesignalet (side 40).
Hvis du vil afspille billeder fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, skal du tilslutte tv'et med et
SCART (EURO AV)-kabel. Videosignaler fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren sendes ikke via
HDMI OUT-stikket.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Forbindelse med digitalt optisk kabel (C) eller digitalt koaksialkabel
(D)
Når tv'et har et digitalt optisk eller koaksial udgangsstik, kan du forbedre lydkvaliteten ved at foretage
forbindelsen med et digitalt optisk eller koaksialkabel udover SCART (EURO AV) forbindelsen.
• Systemet accepterer både digitale og analoge signaler. Digitale signaler har prioritet over analoge signaler
(COAXIAL har prioritet over OPTICAL.) Hvis det digitale signal afbrydes, starter behandling af det analoge signal
efter 2 sekunder.
Tip
• Når du slutter systemet til et tv med funktionen "BRAVIA" Sync via et HDMI-kabel, aktiveres funktionen
"BRAVIA" Sync. I dette tilfælde indstilles [KONTROL TIL HDMI] i [HDMI-INDSTILLING] til [TIL] (side 67).
28DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 29 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Tilslutning af andre komponenter
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Bærbar lydkilde (medfølger ikke): E
USB-anordning (medfølger ikke): F
DIGITAL MEDIA PORT-adapter: G (TDM-iP20 medfølger ved engelske modeller. Du kan også
benytte andre DIGITAL MEDIA PORT-adaptere.)
F Tilslut en USBanordning (side 78).
E Stereokabel med ministik
(medfølger ikke)
NNA
ANTE
Til en bærbar lydkilde
IAL
COAXFM
75
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIG
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
AL
IN
ITAL
COAX
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
G DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(side 90)
IAL
OFER
SUBWO
• Isæt DIGITAL MEDIA PORT-adapter, så
V-mærkerne er overfor hinanden.
Tilslutningen afbrydes ved at trække ud i
adapteren samtidig med, at du trykker på .
29DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Introduktion
Du kan nyde tilsluttede komponenter via systemets højttalere.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20081205
DK_book.book Page 30 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Introduktion
DAV-DZ880W
Bærbar lydkilde (medfølger ikke): E
USB-anordning (medfølger ikke): F
DIGITAL MEDIA PORT-adapter: G (TDM-iP20 medfølger ved engelske modeller. Du kan også
benytte andre DIGITAL MEDIA PORT-adaptere.)
Videobåndoptager, digital satellitmodtager eller PlayStation, osv. (medfølger ikke): H
F Tilslut en USBanordning (side 78).
E Stereokabel med ministik
(medfølger ikke)
NNA
ANTE
Til en bærbar lydkilde
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OFER
SUBWO
OPTIC
AL
DIO IN
R AU E
R
LIN
DC5V X
0.7A MA
RT
DMPO
L
UT (TO
TV )
H Lydkabel
(medfølger ikke)
L IN
COAX
IAL
G DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 90)
• Isæt DIGITAL MEDIA PORT-adapter, så
V-mærkerne er overfor hinanden.
Tilslutningen afbrydes ved at trække ud i
adapteren samtidig med, at du trykker på .
Til audioudgangsstikket på videobåndoptageren,
den digitale satellitmodtager eller PlayStation osv.
30DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 31 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Hvis dit tv har flere lyd/video-indgange
Videobåndoptager, digital
satellitmodtager, PlayStation
osv.
Tv
Videobåndoptager, digital
satellitmodtager, PlayStation
osv.
System
: Signalretning
Vælg en komponent på tv'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Hvis tv'et ikke har flere lyd/video-indgange, kan en omskifter være nødvendig for at modtage lyd fra
mere end en komponent.
31DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Introduktion
Dette system gør det muligt at sende højttalerlyden via det tilsluttede tv. Tilslut komponenterne som
følger.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 32 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Introduktion
Tilslutning af antenne
NNA
ANTE
5
IAL 7
COAXFM
eller
FM-ledningsantenne
(medfølger)
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
Tip
• Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte enheden til en
udendørs FM-antenne som vist nedenfor.
Udendørs FM-antenne
Enhed
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
32DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 33 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Isættelse af trådløs transceiver
Introduktion
Du kan overføre lyd fra enheden til et S-AIR-produkt, f.eks. en surroundforstærker eller S-AIRmodtager.
Hvis du vil overføre lyd fra enheden, skal du sætte de trådløse transceivere i enheden, i
surroundforstærkeren og i S-AIR-modtageren.
Yderligere oplysninger om S-AIR-produktet findes i "Brug af et S-AIR-produkt" (side 91).
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Surroundforstærkerens
bagpanel
Enhedens bagpanel
NNA
ANTE
T10
EZW-R
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
KER
RT10
EZWOU TP
UT (TO
SPEA
TV )
ID
S-AIR
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUND
SURR
OUT
HDMI
A
B
C
L
G
PAIRIN
RT
DMPO
R
TOR
SELEC ND
SURROUND
SURROU
BACK
DC5V X
0.7A MA
Trådløs transceiver
Trådløs transceiver
DAV-DZ880W
Surroundforstærkerens
bagpanel
Enhedens bagpanel
NNA
ANTE
IAL
COAXFM
T10
EZW-R
75
AV
EURO
KER
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R AU
R
DIO IN
UT (TO
SPEA
TV )
ID
S-AIR
L
LINE
OUND
SURR
OUT
HDMI
RT
DMPO
A
B
C
G
PAIRIN
TOR
SELEC ND
L
R
SURROUND
SURROU
BACK
DC5V X
0.7A MA
Trådløs transceiver
Trådløs transceiver
• Når du isætter den trådløse transceiver, skal du kontrollere, at netledningen ikke er sat i stikkontakten.
• Du må ikke røre stikkene på den trådløse transceiver.
• Isæt den trådløse transceiver, så V-mærkerne er overfor hinanden.
• Du må ikke sætte andet end den trådløse transceiver i EZW-RT10-åbningen.
33DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 34 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Introduktion
Tilslutning af netledninger
Før du slutter netledningerne fra enheden og surroundforstærkeren til en stikkontakt, skal du slutte
fronthøjttalerne, centerhøjttaleren og subwooferen til enheden og slutte surroundhøjttalerne til
surroundforstærkeren.
Enhedens bagpanel
Surroundforstærkerens
bagpanel
T10
EZW-R
Stikkontakten: Stikkontaktens
udformning varierer afhængigt af
området.
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
L
G
PAIRIN
OUND
SURR
R
TOR
SELEC ND
SURROUND
SURROU
BACK
Om demoen
Når du tilslutter netledningen, vises en demo på frontpaneldisplayet.
Aktivering og deaktivering af demo
1
Tryk på [/1 på enheden.
Systemet tændes.
2
3
4
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DEMO" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• "DEMO ON": Til.
• "DEMO OFF": Fra.
5
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
34DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 35 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
6
masterpage:Right
specdef v20081205
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
35DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Introduktion
Tip
• Når du køber et nyt system, eller hvis du gendanner systemets standardindstillinger (f.eks. efter en "COLD RESET"
(side 105)), kan du slå demoen fra ved at trykke på [/1 på fjernbetjeningen.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
Introduktion
DK_book.book Page 36 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Trin 3: Installation af det
trådløse system
Hvis du vil bruge det trådløse system, skal du
installere surroundforstærkeren. Før du udfører
installationen, skal du kontrollere, at de trådløse
transceivere er sat korrekt i enheden og i
surroundforstærkeren (side 33).
Det trådløse system kaldes "S-AIR". Yderligere
oplysninger om S-AIR-funktionen findes i
afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt" (side 91).
Sådan kontrolleres
transmissionens status
Du kan kontrollere lydtransmissionens status
mellem enheden og surroundforstærkeren ved at
kontrollere POWER / ON LINE-indikatoren på
surroundforstærkeren.
POWER / ON LINE- Status
Indikator
Lyser grønt.
Lydtransmissionen er oprettet.
Blinker grønt.
Lydtransmissionen er ikke
oprettet.
Lyser rødt.
Surroundforstærkeren sender
ingen lyd.
Lyser ikke.
Surroundforstærkeren slukkes,
eller dens sikring er aktiveret.
"/1
Se "Surroundforstærkeren" (side 117) for
detaljer vedrørende surroundforstærkeren.
POWER / ON LINE
Indikator
S-AIR ID-kontakt
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
SURROUND
SELECTOR-kontakt
Enheden sender lyd til den surroundforstærker,
der er sluttet til surroundhøjttalerne. Udfør
følgende trin for at oprette lydtransmission.
1
3
4
• Der høres muligvis kun meget lav lyd fra enheden,
når du slukker surroundforstærkeren, mens
hovedtelefonerne er sluttet til surroundforstærkeren,
eller når radiomodtagelsen er dårlig. I dette tilfælde
vises "HP NO LINK" og "VOLUME MIN" skiftevis
på frontpaneldisplayet. Kontroller radiomodtagelsen,
og skru op for lyden igen.
Tryk på "/1 på enheden.
Systemet tændes.
2
Således nydes lyden med
hovedtelefoner
Du kan nyde systemets lyd ved at forbinde
hovedtelefoner til PHONES-stikket på
surroundforstærkeren.
EZW-RT10
POWER
PHONES-stik
masterpage:Left
specdef v20081205
Indstil kontakten SURROUND
SELECTOR på surroundforstærkeren
til SURROUND.
Indstil kontakten S-AIR ID på
surroundforstærkeren til A.
Tryk på POWER på
surroundforstærkeren.
POWER / ON LINE-Indikatoren bliver
grøn. Hvis ikke, skal du kontrollere
transmissionens status som følger.
Når du bruger flere S-AIRprodukter
Se "Oprettelse af lydtransmission mellem
enheden og en S-AIR-underenhed (IDindstilling)" (side 91).
Sådan monteres kabelskjuleren
på surroundforstærkeren
Når du har angivet indstillinger og udført
tilslutning, kan du montere kabelskjuleren på
surroundforstærkeren for at holde styr på og
skjule højttalerkablerne.
36DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 37 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
1
Monter kabelskjuleren ved at skubbe
den ned langs rillerne på kanten af
surroundforstærkeren.
Trin 4: Hurtige
installation
Følg nedenstående trin for at bruge systemet
med de grundlæggende justeringer.
De viste dele afhænger af modellen for det
pågældende område.
"/1
Surroundforstærker
Riller
Tryk ned på kabelskjuleren, indtil den
klikker på plads. Vend
surroundforstærkeren, og gem kablerne i
kabelskjuleren.
2
Sæt kabelholderen i åbningerne på
kabelskjuleren, og tryk den på plads.
C/X/x/c,
DISPLAY
Kabelholder
1
2
Surroundforstærker
m
Tænd tv'et.
Tryk på [/1 på enheden, og tryk
derefter på POWER på
surroundforstærkeren.
• Kontroller, at funktionen er indstillet til "DVD"
(side 41).
3
Skift indgangsvælger på tv'et, så
systemets signal vises på tv-skærmen.
Meddelelsen [Tryk på [ENTER] for at køre
HURTIG INSTALLATION.] vises nederst
på tv-skærmen. Hvis meddelelsen ikke
vises, skal du åbne Hurtig
installationsmenu (side 39).
37DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Introduktion
Kabelskjuler
masterpage:Right
specdef v20081205
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 38 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Tryk på
7
uden at ilægge en disk.
Introduktion
Installationsmenuen til valg af displaysprog
vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
5
ENGELSK
ENGELSK
FRANSK
SPANSK
PORTUGISISK
• Hvis tv'et ikke understøtter RGB-signaler, vises
der intet billede på tv-skærmen, selvom du
vælger [RGB]. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med tv'et.
Installationsmenuen til kontrol til HDMIfunktion vises.
Du får vist installationsmenuen til valg af
formatforhold for det tv, der skal tilsluttes.
HDMI-INDSTILLING
HDMI-OPLØSNING:
KONTROL TIL HDMI:
LYDGRÆNSE:
YCBCR/RGB(HDMI):
LYD(HDMI):
JPEG-OPLØSNING:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
8
6
• [16:9]: Hvis du har et tv med widescreen
eller et standard 4:3-tv med widescreentilstand (side 66)
• [4:3 LETTER BOX] eller [4:3
BESKÅRET] til et standard 4:3 tv
(side 66)
Tryk på X/x for at vælge indstillingen,
og tryk derefter på
.
Installationsmenuen til valg af
højttaleropstilling vises.
HØJTT.OPSTILLING
Du får vist installationsmenuen til valg af
metode for udsendelse af videosignaler fra
EURO AV T OUTPUT (TO TV) stikket,
der findes på enhedens bagpanel.
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
AUTO(1920x1080p)
FRA
FRA
TIL
FRA
STAND. DEF.
• [FRA]: Kontrollen til HDMI-funktionen
er indstillet til fra.
• [TIL]: Kontrollen til HDMI-funktionen
(side 75) er indstillet til til.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling,
der passer til din tv-type og tryk
derefter
.
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
Tryk på X/x for at vælge, hvordan
videosignalerne skal sendes, og tryk
derefter på
.
• [VIDEO]: Sender videosignaler.
• [RGB]: Sender RGB-signaler.
Tryk på X/x for at vælge en sprog, og
tryk derefter på
.
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
masterpage:Left
specdef v20081205
STANDARD
9
Tryk på C/c for at vælge et billede over
højttalernes opstilling, som de er
placeret aktuelt, og tryk derefter
.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Optimal surroundsound i et rum"
(side 96).
38DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 39 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
10 Slut kalibreringsmikrofonen
Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau
ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger
ikke).
Fronten af hver højttaler skal vende ind
mod kalibreringsmikrofonen, og der må
ikke stå noget mellem højttalerne og
kalibreringsmikrofonen.
12 Tag kalibreringsmikrofonen ud, tryk på
C/c for at vælge [JA] og tryk derefter
.
Hurtig installation afsluttes. Alle
tilslutninger og indstillinger er udført.
Sådan afsluttes Hurtig
installation
Tryk på
DISPLAY i et hvilket som helst trin.
Sådan åbnes Hurtig installationmenu igen
1
2
Kalibreringsmikrofon
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
94( 99)
1( 1)
0: 01: 08
DVD VIDEO
T
11 Tryk på C/c for at vælge [JA], og tryk
derefter på
.
BRUGERDEFINERET
BRUGERDEFINERET
HURTIG
[AUTOKALIBRERING] starter.
Vær stille, mens der måles.
• Der høres en høj prøvelyd, når
[AUTOKALIBRERING] starter. Du kan ikke
skrue ned for denne lyd. Tag hensyn til børn og
naboer.
• Surroundforstærkeren skal placeres på det
rigtige sted, før du udfører
[AUTOKALIBRERING]. Hvis
surroundforstærkeren placeres et forkert sted,
f.eks. i et andet rum, udføres målingen ikke
korrekt.
4
Tryk på X/x for at vælge [HURTIG], og
tryk derefter på
.
Hurtig installationsmenu vises.
39DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Introduktion
• Omgivelserne i det rum, hvor systemet er
installeret, kan påvirke målingerne. Når
målingerne varierer betragteligt fra
højttalerinstallationens status, udføres
indstilling af højttaleren manuelt ved følgende
"Indstillinger for højttalere" (side 69).
(medfølger) til A.CAL MIC-stikket på
frontpanelet.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
Introduktion
DK_book.book Page 40 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Indstilling af
videoudgangstypen, så den
passer til dit tv
Vælg systemets videoudgangstype, afhængigt af
tv'ets tilslutning (side 27).
Sådan vælges typen for
videosignaludgang fra HDMI OUT
stikket
masterpage:Left
specdef v20081205
• [1920 × 1080i]: Systemet sender
videosignaler i opløsningen 1920 ×
1080i*.
• [1280 × 720p]: Systemet sender
videosignaler i opløsningen 1280 ×
720p*.
• [720 × 480p]**: Systemet sender
videosignaler i opløsningen 720 × 480p*.
* i: interlace, p: progressiv
** Der kan stå [720 × 480/576p], afhængigt af
hvilket område modellen er fra.
Når du tilslutter enheden og tv'et med HDMIkablet, skal du vælge typen af
videoudgangssignaler fra HDMI OUT stikket.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et/
projektoren, osv.
1
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge [HDMIINDSTILLING], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [HDMI-INDSTILLING]
vises.
6
7
Tryk på X/x for at vælge [HDMIOPLØSNING], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Systemet sender
det videosignal, der er mest optimalt for
det tilsluttede tv.
40DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 41 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Trin 5: Valg af kilden
FUNCTION
+/–
Kilde
"DVD"
Disk, der spilles af systemet
"TUNER FM"
FM-radio (side 72)
"USB"
USB-enhed (side 78)
"TV"
Tv
"LINE"
Komponent, der er sluttet
til LINE-stikkene på
bagpanelet
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 90)
"AUDIO"
Bærbar lydkilde der er
sluttet til AUDIO INstikket på frontpanelet
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, indtil
den ønskede funktion vises på
frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på FUNCTION +/–, vil
funktionen ændres som følger.
x DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
"DVD" y "TUNER FM" y "USB" y
"TV" y "DMPORT" y "AUDIO" y …
Funktion
Kilde
"DVD"
Disk, der spilles af systemet
"TUNER FM"
FM-radio (side 72)
"USB"
USB-enhed (side 78)
"TV"
Tv
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 90)
"AUDIO"
Bærbar lydkilde der er
sluttet til AUDIO INstikket på frontpanelet
x DAV-DZ880W
"DVD" y "TUNER FM" y "USB" y
"TV" y "LINE" y "DMPORT" y
"AUDIO" y …
41DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Introduktion
Du kan vælge afspilningskilden.
Funktion
masterpage:Right
specdef v20081205
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 42 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Introduktion
Trin 6: Surroundsound
Du kan nu afspille lyd i surroundsound ved at vælge et af systemets forprogrammerede
afkodningstilstande. Afkodningstilstandene gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde
biograflyd hjemme i stuen.
SYSTEM MENU
X/x/c,
Tvlyd med 5.1-kanalssurroundeffekt
1
2
3
4
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DEC. MODE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "PRO LOGIC" vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
• Når tv-programlyden er i mono kommer lyden kun fra centerhøjttaleren.
Valg af surroundsoundeffekter baseret på din lyttepræference
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DEC. MODE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede surroundlydseffekt vises på
frontpaneldisplayet.
Se nedenstående tabel for beskrivelse af surroundsoundeffekter.
42DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 43 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Tryk på
masterpage:Right
specdef v20081205
.
Indstillingen udføres.
Tryk på SYSTEM MENU.
Introduktion
5
Systemmenuen lukkes.
Om højttalerlyd
Nedenstående tabel beskriver mulighederne når du forbinder alle højttalerne med enheden og du
indstiller [HØJTT.OPSTILLING] til [STANDARD] (side 96).
Standardindstilling er "A.F.D. STD" (når hovedtelefoner forbindes med enheden eller
surroundforstærkeren er standardindstillingen "HP 2CH").
Lyd fra
Surroundeffekt
Effekt
Afhængigt af kilden.
"A.F.D. STD"
Systemet skelner mellem kildens lydformat og den aktuelle
lyd, som den blev indspillet/kodet.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
"A.F.D. MULTI"
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-kanalkilde: Systemet sender 2-kanalslyd fra front- og
surroundhøjttalere ved at tildele 2-kanalslyden til venstre og
højre surroundkanaler.
• Multikanalskilde: Systemet sender lyd fra højttalerne
afhængigt af antallet af kildens kanaler.
"PRO LOGIC"
"PLII MOVIE"
"PLII MUSIC"
• 2-kanalskilde: Systemet simulerer surroundsound fra 2kanalskilder og sender lyd fra alle højttalerne.
– "PRO LOGIC" udfører Dolby Pro Logic-afkodning.
– "PLII MOVIE" udfører Dolby Pro Logic II
filmtilstandsafkodning.
– "PLII MUSIC" udfører Dolby Pro Logic II
musiktilstandsafkodning.
• Multikanalskilde: Systemet sender lyd fra højttalerne
afhængigt af antallet af kildens kanaler.
"2CH STEREO"
Systemet sender lyden fra fronthøjttalerne og subwoofer
uanset lydformatet eller antallet af kanaler.
Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler.
"HP 2CH"
Systemet sender lyden fra hovedtelefonerne uanset
lydformatet eller antallet af kanaler.
Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler.
(HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO)
"HP VIRTUAL"
(HEADPHONE
VIRTUAL)
Systemet sender lyden fra hovedtelefonerne ved at tilføje en
surroundsoundeffekt uanset lydformatet eller antallet af
kanaler.
43DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK04gst.fm]
DK_book.book Page 44 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Sådan deaktiveres surroundeffekten
Introduktion
Vælg "A.F.D. STD", "2CH STEREO", eller "HP 2CH" til "DEC. MODE".
• Når indgangssignalet er en tosproget udsendelse, er "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", og "PLII MUSIC" ikke
tilgængelige.
• Du kan ikke vælge afkodningstilstand når systemet er ved at indlæse en disk.
• Du kan ikke vælge afkodningstilstand under en igangværende filindlæsning fra en USB-enhed eller under
overførsel af musik.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af afkodningstilstand.
• Når du vælger "A.F.D. MULTI", er surround- eller stereoeffekten er muligvis ikke tilgængelig. I dette tilfælde
vælges "A.F.D. STD", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", eller "PLII MUSIC".
• Når du skifter afkodningstilstand, mens du bruger en S-AIR-modtager, kan noget af lyden fra S-AIR-modtageren
falde ud.
44DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 45 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Hvis systemet ikke er indstillet til "DVD",
skal du trykke på FUNCTION +/– for at
vælge "DVD".
Disk
Afspilning af en disk
4
Tryk på Z på enheden for at åbne
diskskuffen og placer en disk i skuffen.
Læg en disk i skuffen, og tryk derefter på
Z.
Disk
Afhængigt af den valgte dvd-video eller videocd er nogle af handlingerne muligvis anderledes
eller begrænsede.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din
disk.
Justering af lydstyrke
"/1
Z
N
FUNCTION
Med mærkaten opad.
• Når du afspiller en disk på 8 cm, skal du lægge
den i skuffens inderste ring. Bemærk, at disken
ikke må ligge skævt i skuffens inderste ring.
• Du må ikke lægge mere end én disk i skuffen.
OPERATION DIAL
Diskskuffe
PHONES-stik
5
Systemet starter afspilningen (fortsat
afspilning).
"/1
FUNCTION
+/–
Tryk på H.
6
Juster lydstyrken med VOLUME +/– på
fjernbetjeningen eller knappen
VOLUME på enheden.
Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og
på frontpaneldisplayet.
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
Tænd for dit tv.
Indstil tv'ets indgangsvælger til
systemet.
Tryk på "/1.
Systemet tændes.
• Når du aktiverer funktionen Kontrol til HDMI, kan
det tv, som er sluttet til systemet med et HDMI-kabel,
betjenes synkront med systemet. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Brug af funktionen
Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync" (side 75).
Sådan slukkes systemet
Tryk på "/1, mens systemet er tændt. Systemet
skifter til standby.
Sådan spares strøm i standby
Tryk på "/1, mens systemet er tændt.
Hvis du vil skifte til energisparefunktion, skal du
kontrollere, at systemet er indstillet som følger:
– "DEMO" er indstillet til "OFF" (side 34).
45DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 46 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
– [KONTROL TIL HDMI] er indstillet til
[FRA] (side 75).
– "S-AIR STBY" er indstillet til "STBY OFF"
(side 93).
Funktion
Tryk på
Find et punkt hurtigt ved
at afspille en disk med
hurtig frem- eller
tilbagespoling (Scan)1)
M/
eller
/m
under afspilning af en disk.
Hver gang, du trykker på
M/
eller
/m
under scanningen, ændres
afspilningshastigheden. Gå
tilbage til almindelig
hastighed ved at trykke på
H. De aktuelle
hastigheder afhænger af
disken.
Se billede for billede
(Slowmotion)2)
M/
eller
/m3),
mens systemet er sat på
pause. Hver gang du
trykker på M/
eller
/m3) under
slowmotion, ændres
afspilningshastigheden.
Der er to hastigheder. Tryk
på H for at skifte til
normal
afspilningshastighed.
Afspil ét billede ad
gangen (Frys
billede)2)4)5)
STEP
for at gå til
næste billede, når systemet
er sat på pause. Tryk på
STEP
for at gå til
foregående billede, mens
systemet er sat på pause
(kun dvd-video/dvd-r/dvdrw). Tryk på H for at
skifte til normal afspilning.
Sådan bruges hovedtelefoner
Slut hovedtelefonerne til PHONES-stikket på
enheden. Lyden fra systemet deaktiveres.
Du kan også slutte hovedtelefonerne til
PHONES stikket på surroundforstærkeren
(lyden fra systemet deaktiveres).
Se "Således nydes lyden med hovedtelefoner"
(side 36).
Andre betjeningsmuligheder
Funktion
Tryk på
Stop
x
Pause
X
Genoptag afspilning
efter en pause
X eller H
Gå til næste kapitel, spor >
eller sekvens1)
Gå til forrige kapitel,
spor eller sekvens1)
. to gange inden for et
sekund.
Tryk en enkelt gang på
. for at gå til
begyndelsen af det aktuelle
kapitel, spor eller den
aktuelle sekvens.
Find det ønskede
kapitel, nummer eller
den ønskede scene ved
hjælp af OPERATION
DIAL på enheden1)
At dreje OPERATION
DIAL med uret er det
samme som når der trykkes
>.
At dreje OPERATION
DIAL mod uret er det
samme som når der trykkes
..
Slå lyden fra
midlertidigt
Stop afspilningen, og
fjern disken
MUTING.
Hvis du vil have lyden
tilbage, skal du trykke på
knappen igen eller på
VOLUME + for at justere
lyden.
Z på enheden.
(Hurtig afspilning)
Gentag afspilningen af
den forrige sekvens (10 under afspilningen.
sekunder før)6)
Gå hurtigt fremad i den
(Hurtigt fremad)
aktuelle sekvens (30
under afspilningen.
sekunder efter)7)
1)
Gælder ikke JPEG-billedfiler.
2)
Kun dvd-video, dvd-r, dvd-rw, video-cd.
3)Gælder
4)
ikke video-cd'er.
Du kan ikke søge efter et stillbillede på en dvd-VR.
5)Data-cd/data-dvd:
Denne funktion kan kun bruges
med videofiler.
6)
Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r. Knappen kan ikke
bruges med DivX-/MPEG4-videofiler.
7)Kun
dvd-video/dvd-rw/dvd-r/dvd+rw/dvd+r.
Knappen kan ikke bruges med DivX-/MPEG4videofiler.
46DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 47 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Visning af flere vinkler og
undertekster
Sådan ændres vinklerne
Tryk på ANGLE under en afspilning for at
vælge den ønskede vinkel.
Sådan vises underteksterne
Hvis der er optaget undertekster på en disk, kan
du slå underteksterne til og fra under
afspilningen. Hvis der er optaget undertekster på
flere sprog på en disk, kan du ændre
underteksternes sprog under afspilningen eller
slå dem til og fra efter behov.
Tryk på SUBTITLE under en afspilning for
at vælge undertekster på det ønskede
sprog.
• Underteksterne kan ændres, hvis DivX-videofilen har
filtypenavnet ".avi" eller ".divx" og hvis
undertekstoplysningerne ligger i samme fil.
Indstilling af lyd
Du kan ændre lydformatet, når systemet
afspiller en dvd-video eller data-cd/data-dvd
(DivX-videofil), der er optaget med flere
lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd,
eller DTS). Hvis en dvd-video indeholder spor
med flere sprog, kan du også ændre sproget.
Video-cd, cd, data-cd eller data-dvd: Du kan
vælge lyd fra højre eller venstre kanal og sende
lyden fra den valgte kanal via både højre og
venstre højttalere.
Du kan ikke ændre lyden for en Super Audio
CD.
Tryk flere gange på AUDIO under afspilning
for at vælge det ønskede lydsignal.
x Dvd-video
Valg af sprog afhænger af dvd-videoen.
Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode.
Se "Liste over sprogkoder" (side 125) for at se,
hvilket sprog koden står for. Når det samme
sprog vises to eller flere gange, indeholder dvdvideoen flere lydformater.
x Dvd-VR
Disk
Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på
en dvd-video, kan du ændre visningsvinklen.
masterpage:Right
specdef v20070110
Typerne af lydspor på disken vises.
Eksempel:
• [1: NETLEDNING] (primær lyd)
• [1: SUB] (sekundær lyd)
• [1: NETLEDNING+SUB] (primær og
sekundær lyd)
• [2: NETLEDNING]
• [2: SUB]
• [2: NETLEDNING+SUB]
x Video-cd/cd/data-cd (MP3-fil)/data-dvd
(MP3-fil)
• [STEREO]: Standardstereolyd.
• [1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono).
• [2/H]: Lyd fra højre kanal (mono).
x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil)
Lydformaterne for en data-cd eller data-dvd
varierer, afhængigt af diskens DivX-videofil.
Formatet vises på tv-skærmen.
x Super-VCD
• [1:STEREO]: Stereolyd for lydspor 1.
• [1:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 1
(mono).
• [1:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 1
(mono).
• [2:STEREO]: Stereolyd for lydspor 2.
• [2:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 2
(mono).
• [2:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 2
(mono).
47DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 48 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Kontrol af lydformatet
Hvis du trykker flere gange på AUDIO under
afspilningen, vises det aktuelle lydformat (PCM,
Dolby Digital, DTS, osv.) som vist nedenfor.
Sådan vælges et
afspilningsområde for en
Super Audio CD
Nogle Super Audio CD'er består af et 2kanalsafspilningsområde og et
multikanalsafspilningsområde. Du kan vælge
det afspilningsområde, du ønsker at lytte til.
x Dvd
Eksempel:
Dolby Digital 5.1-kanal
LFE
(lavfrekvenseffekt)
Surround (V/H)
masterpage:Left
specdef v20070110
1
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
1: ENGELSK
2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Front (V/H) +
center
C
R
RS
3
Det format, som spilles i øjeblikket
Dolby Digital 3-kanal
Surround (mono)
1:SPANSK
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på
.
• [MULTI]: Du kan afspille
multikanalsafspilningsområdet.
• [2CH]: Du kan afspille 2kanalsafspilningsområdet.
Eksempel:
Front (V/H)
[MULTI/
.
Indstillingerne for [MULTI/2CH] vises.
LFE
LS
Tryk på X/x for at vælge
2CH], og tryk derefter på
• Du kan ikke vælge afspilningsområde for en Super
Audio CD uden multikanalsafspilningsområde.
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Det format, som spilles i øjeblikket
Sådan vælges et
afspilningsområde for en
hybrid Super Audio CD
x Data-cd (videofil)/data-dvd (videofil)
Nogle Super Audio CD'er indeholder et Super
Audio CD-lag og et cd-lag. Du kan skifte til det
ønskede afspilningslag.
Eksempel:
MP3-lyd
1:MP3
128k
1
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
Bithastighed
2
Tryk på X/x for at vælge
[SUPER AUDIO CD/CD-LAG], og tryk
derefter på
.
x Når det aktuelle lag er et cd-lag
[SUPER AUDIO CD] vises.
48DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 49 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
x Når det aktuelle lag er et Super Audio
CD-lag
masterpage:Right
specdef v20070110
Sådan vendes tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
[CD] vises.
3
Tryk på
for at skifte lag.
• Hver afspilningstilstand virker kun med det valgte lag
eller afspilningsområde.
• Når du vælger et cd-lag, kan du ikke ændre
afspilningsområde.
• Der kommer ingen Super Audio CD-lydsignaler fra
HDMI OUT stikket.
Afspilning af en video-cd med
PBC-funktioner (ver. 2.0)
(PBC-afspilning)
PBC-funktioner (Playback Control) gør det
muligt at udføre simple interaktive handlinger,
søgefunktioner og lignende.
PBC-afspilning gør det muligt at afspille en
video-cd interaktivt ved at følge
menuanvisningerne på tv-skærmen.
1
• [Tryk på ENTER] i trin 3 vises muligvis som [Tryk
på SELECT] i den betjeningsvejledning, der fulgte
med disken, afhængigt af den valgte video-cd. I dette
tilfælde skal du trykke på H.
Tip
• Hvis du vil afspille uden PBC-funktionen, skal du
stoppe en eventuel afspilning og trykke på ./>
eller nummerknapperne for at vælge spor. Tryk
derefter på H eller
. Afspilningen startes.
Stillbilleder, f.eks. en menu, kan ikke afspilles. Tryk
to gange på x og derefter H for at gå tilbage til
PBC-afspilning.
Genoptagelse af afspilning fra
det punkt, hvor du stoppede en
disk
(Genoptag afspilning)
Når du stopper disken, husker systemet det
punkt, hvor du trykkede på x, og meddelelsen
"RESUME" vises på frontpaneldisplayet.
Funktionen Genoptag afspilning kan kun
bruges, når der sidder en disk i systemet – også
selvom systemet er sat i standby, når du trykker
på "/1.
1
Start afspilningen af en video-cd med
PBC-funktioner.
Vælg det ønskede elementnummer ved
at bruge nummerknapperne.
Hvis du trykker forkert, skal du trykke på
CLEAR for at annullere nummeret.
3
4
Tryk på
.
Følg anvisningerne i menuen for at
udføre interaktive handlinger.
Fremgangsmåden afhænger af den valgte
video-cd, og du bør derfor læse den
betjeningsvejledning, der fulgte med
disken.
Tryk på x for at stoppe afspilningen af
en disk.
Der vises "RESUME" på
frontpaneldisplayet.
Der vises en valgmenu.
2
Disk
• [SUPER AUDIO CD]: Gør det muligt at
afspille et Super Audio CD-lag.
Når systemet afspiller et Super Audio
CD-lag, lyser "SA-CD" på
frontpaneldisplayet.
• [CD]: Gør det muligt at afspille et cd-lag.
Når systemet afspiller et cd-lag, lyser
"CD" på frontpaneldisplayet.
2
Tryk på H.
Afspilningen starter fra det punkt, hvor du
stoppede disken i trin 1.
• Afhængigt af, hvor du stoppede disken, genoptager
systemet muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt
samme punkt.
• Punktet, hvor du stoppede afspilningen, slettes
muligvis, når:
– Du fjerner disken.
– Systemet skifter til standby (kun data-cd/datadvd).
49DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 50 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
– Du ændrer eller nulstiller indstillingerne i
installationsmenuen.
– Du ændrer børnesikringsniveauet.
– Du skifter funktion med FUNCTION +/–.
– Du frakobler netledningen.
• Dvd-VR, video-cd, Super Audio CD, cd, data-cd eller
data-dvd: Systemet husker genoptagelsespunktet for
den aktuelle disk.
• Genoptag afspilning kan ikke bruges med
Programafspilning og Vilkårlig afspilning.
• Ikke alle disks understøtter denne funktion
tilfredsstillende.
Tip
• Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du
trykke to gange på x og derefter trykke på H.
Brug af
afspilningsfunktionen
Oprettelse af dit eget program
(Programafspilning)
Du kan afspille indholdet af en disk i en ønsket
rækkefølge ved at ændre rækkefølgen af spor på
disken for at oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 99 spor.
1
Sådan afspilles en disk, som er
afspillet før, ved hjælp af
genoptaget afspilning
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
(Genoptaget afspilning)
Tryk på X/x for at vælge
[PROGRAM], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [PROGRAM] vises.
Systemet husker det punkt, hvor du stoppede
disken sidste gang, den blev afspillet, og
genoptager afspilningen fra det punkt næste
gang, du isætter den samme disk. Hvis
hukommelsen for genoptagning af afspilning er
fuld, slettes punktet for genoptaget afspilning
for den tidligste disk.
Indstil [GENOPTAGET AFSPILNING] i
[SYSTEMINDSTILLING] til [TIL] for at
aktivere denne funktion. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "[GENOPTAGET
AFSPILNING] (kun dvd-video/video-cd)"
(side 69).
• Systemet gemmer gentagelsespunkterne i
hukommelsen for op til 10 disks.
Tip
• Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du
trykke to gange på x og derefter trykke på H.
3
Tryk på X/x for at vælge [START t],
og tryk derefter på
.
Samlet tid for de programmerede spor
0: 00:00
T
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Optagede spor på en disk
4
Tryk på c.
Markøren flytter til kolonnen med spor [T]
(i dette eksempel [01]).
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
50DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 51 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Vælg det spor, du vil have med i
programmet.
3
Vælg f.eks. spor [02].
Tryk på X/x for at vælge [02] i kolonnen
[T], og tryk derefter på .
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Samlet tid for de programmerede spor
6
Gentag trin 4 til 5 for at programmere
andre spor.
De programmerede spor vises i den valgte
rækkefølge.
7
Hvis du vil slette et program, skal du vælge
[--] i kolonnen [T]. Tryk derefter på
.
Tryk på H for at starte
Programafspilning.
Programafspilningen starter.
Når programmet er udløbet, kan det startes
igen ved at trykke på H.
Sådan skiftes til normal
afspilning
Tryk på CLEAR når programindstillingen ikke
vises på tv-skærmen, eller vælg [FRA] i trin 3.
Hvis du vil afspille det samme program igen,
skal du vælge [TIL] i trin 3 og trykke på .
Sådan lukkes kontrolmenuen
1
2
3
1
2
Følg trin 1 til 3 i afsnittet "Oprettelse af
dit eget program".
Tryk på X/x for at vælge det
programnummer, der indeholder det
spor, som du vil ændre eller annullere.
Hvis du vil slette et spor i programmet, skal
du trykke på CLEAR.
Tryk på X, og vælg [SLET ALLE].
Tryk på
.
• Når du trykker på CLEAR for at skifte til normal
afspilning, annulleres Vilkårlig afspilning og Gentag
afspilning.
Afspilning i vilkårlig
rækkefølge
(Vilkårlig afspilning)
Du kan afspille diskens indhold i vilkårlig
rækkefølge. En senere vilkårlig afspilning kan
give en anden rækkefølge.
• Den samme sang kan blive afspillet flere gange, hvis
du afspiller MP3-filer.
1
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk flere gange på
DISPLAY indtil
kontrolmenuen lukkes.
Sådan ændres eller annulleres et
program
Følg trin 1 til 3 i afsnittet "Oprettelse af
dit eget program".
Disk
PROGRAM
Følg trin 5 for at lave en ny
programmering.
Sådan slettes alle spor i
programmet
Valgt spor
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
masterpage:Right
specdef v20070110
Tryk på X/x for at vælge
[SHUFFLE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [SHUFFLE] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge det element,
der skal afspilles i vilkårlig rækkefølge.
x Video-cd/Super Audio CD/cd
• [FRA]: Fra.
• [SPOR]: Blander sporene på en disk.
x Under programafspilning
• [FRA]: Fra.
• [TIL]: Blander de spor, der er valgt i
Programafspilning.
51DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 52 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
x Data-cd (gælder ikke videofil)/datadvd (gælder ikke videofiler)
• [KAPITEL]: Du kan gentage det aktuelle
kapitel på en disk.
• [FRA]: Fra.
• [TIL (MUSIK)]: Blander MP3-filer i
mappen på den aktuelle disk. Hvis der
ikke er valgt en mappe, afspilles den
første mappe i vilkårlig rækkefølge.
4
Tryk på
masterpage:Left
specdef v20070110
x Video-cd/Super Audio CD/cd
• [FRA]: Fra.
• [DISC]: Du kan gentage afspilningen af
alle spor på en disk.
• [SPOR]: Gentager afspilningen af det
aktuelle spor.
.
Vilkårlig afspilning starter.
x Data-cd/data-dvd
• [FRA]: Fra.
• [DISC]: Gentager afspilningen af alle
mapper på en disk.
• [MAPPE]: Du kan gentage den aktuelle
mappe.
• [SPOR] (kun MP3-filer): Du kan gentage
den aktuelle fil.
• [FIL] (kun videofiler): Du kan gentage
afspilningen af den aktuelle fil.
Sådan skiftes til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg [FRA] i trin 3.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på
DISPLAY indtil
kontrolmenuen lukkes.
• Du kan ikke bruge Vilkårlig afspilning med en videocd eller Super VCD med PBC-afspilning.
• Når du trykker på CLEAR for at skifte til normal
afspilning, annulleres Programafspilning og Gentag
afspilning.
4
Tryk på
.
Elementet vælges.
Sådan skiftes til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg [FRA] i trin 3.
Afspilning flere gange
Sådan lukkes kontrolmenuen
(Gentag afspilning)
Tryk flere gange på
DISPLAY indtil
kontrolmenuen lukkes.
Du kan afspille diskens indhold gentagne gange.
Du kan også vælge at kombinere Vilkårlig
afspilning og Programafspilning.
1
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
[GENTAG], og tryk derefter på
• Du kan ikke bruge Gentag afspilning med en videocd eller Super VCD med PBC-afspilning.
• Når systemet afspiller en data-cd/data-dvd, der
indeholder MP3-filer og JPEG-billedfiler med
forskellige spillelængder, passer lyden ikke til
billedet.
• Når du trykker på CLEAR for at skifte til normal
afspilning, annulleres Programafspilning og Vilkårlig
afspilning.
.
Indstillingerne for [GENTAG] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge det element,
der skal gentages.
x Dvd-video/dvd-VR
• [FRA]: Fra.
• [DISC]: Gentager afspilningen af alle
titler på en disk.
• [TITEL]: Du kan gentage den aktuelle
titel på en disk.
52DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 53 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Vælg en original titel eller
rediger en titel på en dvd-VR
Søgning/Valg af
diskindhold
Brug af dvd'ens menu
Denne funktion er kun tilgængelig for dvd-VR,
hvor der er oprettet en afspilningsliste.
En dvd er opdelt i mange sektioner, der
tilsammen udgør et billede eller musikstykke.
Disse sektioner kaldes "titler". Når du afspiller
en dvd, der indeholder flere titler, kan du vælge
den ønskede titel med DVD TOP MENU.
Når du afspiller en dvd, der gør det muligt at
vælge elementer, f.eks. sprog til undertekster og
lyd, skal du vælge disse elementer med DVD
MENU.
2
3
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
Tryk på
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [PLAY LIST]: Du kan afspille titlerne i
rækkefølge fra den eksisterende
afspilningsliste.
• [ORIGINAL]: Du kan afspille de titler,
der oprindeligt blev optaget.
4
Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge det
element, som du vil afspille eller
ændre.
Tryk på X/x for at vælge
[ORIGINAL/PLAY LIST], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for [ORIGINAL/PLAY
LIST] vises.
Tryk på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
Diskens menu vises på tv-skærmen.
Menuindholdet varierer, afhængigt af
disken.
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Disk
1
1
masterpage:Right
specdef v20070110
Tryk på
.
Søgning efter en titel/et
kapitel/et spor/en sekvens,
osv.
.
Sådan åbnes dvd'ens menu i
kontrolmenuen
1
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
[DISKMENU], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [DISKMENU] vises.
3
4
Tryk på X/x for at vælge [MENU] eller
[TOPMENU].
Tryk på
.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på
DISPLAY indtil
kontrolmenuen lukkes.
Du kan søge efter en titel eller et kapitel på en
dvd-video/dvd-VR, og du kan søge efter et spor,
et indeks eller en sekvens på en video-cd/Super
Audio CD/cd/data-cd/data-dvd. Data-cd/datadvd: Du kan søge efter en mappe eller fil. De
enkelte titler og spor er blevet tildelt entydige
numre på disken, og du kan dermed vælge den
ønskede titel eller det ønskede spor ved at
indtaste nummeret. Eller du kan søge efter en
sekvens med en tidskode.
1
Tryk på
DISPLAY. (Hvis [MEDIE] er
indstillet til [MUSIK/FOTO], trykkes to
gange på
DISPLAY.)
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
53DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 54 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
2
Tryk på X/x for at vælge søgemetode.
Eksempel:
[KAPITEL]
[** (**)] vælges (** angiver et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede antal
titler, kapitler, spor, indekser, sekvenser,
mapper eller filer.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Tryk på
Tryk på
.
[T **:**:**] ændres til [T --:--:--].
3
Indtast tidskoden med
nummerknapperne.
Hvis du eksempelvis ønsker at finde en
scene der ligger 2 timer, 10 minutter og 20
sekunder efter start: tryk 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
DVD VIDEO
4
Tryk på
.
• Du kan ikke bruge tidskoden til at søge efter en
sekvens på en dvd+rw.
Valgt række
3
2
masterpage:Left
specdef v20070110
.
[** (**)] ændres til [– – (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
4
DVD VIDEO
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge det ønskede nummer på titlen,
kapitlet, sporet, indekset, sekvensen,
osv.
Hvis du trykker forkert, skal du trykke på
CLEAR for at annullere nummeret.
5
Tryk på
.
Systemet starter afspilningen fra det valgte
nummer.
Tip
• Når kontrolmenuen er lukket, kan du søge efter et
kapitel (dvd-video/dvd-r/dvd-rw), et spor (video-cd/
Super Audio CD/cd) eller en fil (data-cd/data-dvd
(videofil)) med nummerknapperne og
.
Sådan søges efter en sekvens
med tidskoden
1
Vælg
[KLOKKEN] i trin 2.
[T **:**:**] (spilletid for den aktuelle titel)
vælges.
54DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 55 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Afspilning af MP3-filer/
JPEG-billedfiler
5
1
2
3
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Ilæg en data-cd eller en data-dvd.
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
x Sådan afspilles en MP3-fil i en mappe
Tryk på H for at starte afspilning af den
valgte mappe.
x Sådan vælges en MP3-fil
Tryk på
.
Der vises en liste over filer i mappen.
SPORLISTE
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
derefter på
.
Systemet starter afspilningen af den valgte
fil. Tryk på DVD MENU for at lukke listen
over filer. Tryk igen på DVD MENU for at
få vist mappelisten.
Efter indlæsning af disken vil listen med
mapper blive vist på tv-skærmen.
Sådan skiftes til næste eller
forrige side
Tryk på
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
4
Disk
MAPPELISTE
* "Design rule for Camera File system":
billedstandarder for digitalkameraer som defineret
af Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Valg af en MP3-fil eller mappe
Når [MUSIK] vælges, trykkes DVD
MENU. Når andet end [MUSIK] vælges,
trykkes X/x for at vælge [MUSIK], og
derefter trykkes
.
En liste af mapper der indeholder MP3-filer
vises.
Den valgte mappe bliver fremhævet med
gult.
Du kan afspille MP3-filer eller JPEG-billedfiler:
– som har filtypenavnet ".mp3" (MP3-fil) eller
".jpg"/".jpeg" (JPEG-billedfil).
– der overholder billedfilformatet DCF*.
• Systemet kan afspille data med filtypenavnet ".mp3",
".jpg", eller ".jpeg", selvom de ikke er i MP3- eller
JPEG-format. Afspilning af disse filer kan generere
en høj lyd, som kan beskadige højttalerne.
• Systemet afspiller ikke lyd i MP3PRO-format.
• Systemet kan genkende op til 200 mapper og vil ikke
afspille mapper ud over mappe nummer 200.
(Antallet af mapper, der kan genkendes, kan være
mindre, afhængigt af mappestrukturen.)
• Systemet kan genkende op til 150 MP3-filer/JPEGbilledfiler i en mappe.
• Systemet kan være længere om at afspille, når det
skifter til følgende mappe eller springer til en anden
mappe.
• Ikke alle JPEG-billedfiler understøttes af systemet
(f.eks. en JPEG-billedfil, der er mindre end 8 × 8
(bredde × højde)).
masterpage:Right
specdef v20070110
Tryk på X/x for at vælge
[MEDIE], og tryk derefter på
.
/
.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Indstillingerne for [MEDIE] vises.
55DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 56 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Sådan afspilles den næste eller
forrige MP3-fil
Tryk på > for at afspille den næste MP3-fil.
Tryk to gange på . for at afspille den forrige
MP3-fil.
Tryk en enkelt gang på . for at gå til
begyndelsen af den aktuelle MP3-fil.
Bemærk, at du kan gå videre til den næste mappe
ved at fortsætte med at trykke på > efter den
sidste fil i en aktuel mappe, men du kan ikke
skifte til den forrige mappe ved at trykke på
.. Hvis du vil skifte til den forrige mappe,
skal du vælge den på mappelisten.
Når [FOTO] vælges, trykkes DVD
MENU. Når der vælges andet end
[FOTO], skal du trykke X/x for at vælge
[FOTO], og derefter trykke
.
En liste af mapper der indeholder JPEGfiler vises.
Den valgte mappe bliver fremhævet med
gult.
MAPPELISTE
01
02
03
04
05
06
07
08
Sådan skiftes til forrige visning
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Tryk på O RETURN.
Sådan startes/lukkes visningen
Tryk på DVD MENU.
6
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
x Sådan skiftes til næste eller forrige
side
For at vælge mappen med
fjernbetjeningen
Tryk på
Under afspilning eller pause kan du vælge den
ønskede mappe hurtigt ved at trykke
+/–.
x Sådan afspilles JPEG-billedfiler i en
mappe
Andre betjeningsmuligheder
Se "Andre betjeningsmuligheder" (side 46).
Valg af en JPEG-billedfil eller
mappe
1
2
3
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
/
.
Tryk på H for at starte afspilning af den
valgte mappe.
JPEG-billederne afspilles som et diasshow.
Du kan ændre visningsintervallet for
diasshowet (side 57) og føje effekter til
diasshowet (side 58).
x Sådan vælges en JPEG-billedfil via
billedvælgeren
Tryk på PICTURE NAVI.
Forhåndsvisninger af JPEG-billedfilerne i
mappen vises med 16 underskærme.
Ilæg en data-cd eller en data-dvd.
Efter indlæsning af disken vil listen med
mapper blive vist på tv-skærmen.
1
2
3
4
Tryk på
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
4
Tryk på X/x for at vælge
[MEDIE], og tryk derefter på
Indstillingerne for [MEDIE] vises.
.
Tryk på C/X/x/c for at vælge den ønskede
JPEG-billedfil, og tryk derefter på
.
Gå tilbage til det normale skærmbillede ved
at trykke på O RETURN.
56DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 57 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Sådan afspilles den næste eller
forrige JPEG-billedfil
Tryk på X/x for at vælge
[MEDIE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [MEDIE] vises.
5
Når [MUSIK/FOTO] vælges, trykkes
DVD MENU. Når andet end [MUSIK/
FOTO] vælges, trykkes X/x for at vælge
[MUSIK/FOTO], og derefter trykkes
.
Mappelisten vises.
6
Sådan roteres en JPEG-billedfil
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
mappe, og tryk derefter på H.
Når der vises en JPEG-billedfil på tv-skærmen,
kan du rotere JPEG-billedfilen 90 grader.
Tryk på X/x, mens JPEG-billedfilen vises.
Tryk på CLEAR for at skifte til normal visning.
Systemet starter afspilningen af den valgte
mappe.
Tryk flere gange på DVD MENU for at
aktivere eller deaktivere mappelisten.
• JPEG-billedfilen kan ikke roteres, når [JPEGOPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING] er
indstillet til [(1920 × 1080i) HD
] eller [(1920 ×
1080i) HD] (side 67).
• Hvis du afspiller store MP3-filer og JPEG-billedfiler
samtidigt, kan det ske, at lyden ikke kommer med.
Sony anbefaler, at du indstiller MP3-bithastigheden
til 128 kbps eller lavere, når du opretter filen. Hvis
lyden stadig ikke kommer med, skal du reducere
størrelsen på JPEG-billedfilen.
Sådan stoppes afspilningen
Disk
Tryk på c/C, når kontrolmenuen er lukket.
Bemærk, at du gå videre til den næste mappe ved
at fortsætte med at trykke på c efter det sidste
billede i en aktuel mappe, men du kan ikke skifte
til den forrige mappe ved at trykke på C. Hvis du
vil skifte til den forrige mappe, skal du vælge
den på mappelisten.
4
masterpage:Right
specdef v20070110
Tryk på x.
Sådan startes/lukkes visningen
Tryk på DVD MENU.
For at vælge mappen med
fjernbetjeningen
Valg af varigheden af et
diasshow med JPEG-billedfiler
1
Under afspilning eller pause kan du vælge den
ønskede mappe hurtigt ved at trykke
+/–.
Andre betjeningsmuligheder
Tryk på
DISPLAY. (Hvis [MEDIE] er
indstillet til [MUSIK/FOTO], trykkes to
gange på
DISPLAY.)
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Se "Andre betjeningsmuligheder" (side 46).
Tryk på X/x for at vælge
[INTERVAL], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INTERVAL] vises.
Afspilning af diasshow med lyd
Du kan afspille et diasshow med lyd ved først at
anbringe både MP3-filer og JPEG-billedfiler i
den samme mappe på en data-cd eller data-dvd.
1
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [NORMAL]: Du kan indstille varigheden
til standardvarigheden.
• [HURTIG]: Billedet vises i kortere tid end
med [NORMAL].
• [LANGSOM 1]: Billedet vises i længere
tid end med [NORMAL].
• [LANGSOM 2]: Billedet vises i længere
tid end med [LANGSOM 1].
Ilæg en data-cd eller en data-dvd.
Efter indlæsning af disken vil listen med
mapper blive vist på tv-skærmen.
3
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
57DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 58 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Tryk på
1
.
• Nogle JPEG-billedfiler varer længere tid end den
indstilling, du har valgt. Dette gælder især
progressive JPEG-billedfiler eller JPEG-billedfiler
på 3.000.000 pixel eller mere.
2
3
4
Tryk på
DISPLAY. (Hvis [MEDIE] er
indstillet til [MUSIK/FOTO], trykkes to
gange på
DISPLAY.)
Tryk på X/x for at vælge
[EFFEKT], og tryk derefter på
5
DISPLAY.
Tryk på X/x for at vælge
[MEDIE], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Tryk på
.
6
Valg af afspilningsprioritet for
filtypen
Du kan vælge afspilningsprioritet når der er
blandede media (MP3-filer eller JPEGbilledfiler, eller videofiler) på disken.
Tryk på
.
Se "Afspilningsprioritet af filtyper"
(side 124) for detaljer om
afspilningsprioriteter af filtyper under
indstillingen [MEDIE].
Visning af liste over MP3-filer/
JPEG-billedfiler
1
• Indstillingen for [EFFEKT] kan ikke bruges, når
[JPEG-OPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING] er
indstillet til [(1920 × 1080i) HD
] eller [(1920 ×
1080i) HD] (side 67).
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [MUSIK/FOTO]: Afspiller både JPEGbilledfiler og MP3-filer, der ligger i
samme mappe, som et diasshow.
• [MUSIK]: MP3-fil afspilningen er
prioriteret.
• [VIDEO]: Videofilafspilningen er
prioriteret.
• [FOTO]: JPEG-billedfilafspilningen er
prioriteret. Du kan afspille JPEGbilledfilerne i et diasshow.
.
• [TYPE 1]: JPEG-billedfilen glider ind fra
toppen mod bunden.
• [TYPE 2]: JPEG-billedfilen strækkes ud
fra venstre mod højre af tv-skærmen.
• [TYPE 3]: JPEG-billedfilen strækkes ud
fra midten af tv-skærmen.
• [TYPE 4]: JPEG-billedfilerne vises med
vilkårlige overgangseffekter.
• [TYPE 5]: Den næste JPEG-billedfil
glider ind over det forrige billede.
• [FRA]: Fra.
4
Tryk på
Indstillingerne for [MEDIE] vises.
Indstillingerne for [EFFEKT] vises.
3
Ilæg en data-cd eller en data-dvd.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Efter indlæsning af disken vil listen med
mapper blive vist på tv-skærmen.
Sådan vælges en
overgangseffekt til JPEGbilledfiler i et diasshow
1
masterpage:Left
specdef v20070110
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
[GENNEMSE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [GENNEMSE] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
liste, og tryk derefter på
.
• [MAPPELISTE]: Listen over mapper
vises. Følg trin 6 i afsnittet "Valg af en
MP3-fil eller mappe" (side 55) eller "Valg
af en JPEG-billedfil eller mappe"
(side 56).
58DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 59 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• [BILLEDLISTE]: (Kun JPEGbilledfilerne): Forhåndsvisning af JPEGbilledfiler i mappen vises med 16
underskærme. Følg trin 6 i "Valg af en
JPEG-billedfil eller mappe" (side 56).
masterpage:Right
specdef v20070110
Videofiler
Om videofiler
Disk
Du kan afspille DivX-videofiler og MPEG4videofiler.
DivX® er en komprimeringsteknologi, udviklet
af DivX, Inc. Dette produkt er et officielt DivX®
Certified produkt.
Du kan afspille en data-cd eller data-dvd, der
indeholder DivX®-videofiler.
Systemet understøtter afspilning
af en data-cd eller data-dvd
Systemet afspiller kun en data-cd, hvis formatet
er ISO 9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet, og
afspiller kun en data-dvd, hvis formatet er UDF
(Universal Disk Format).
Yderligere oplysninger om optageformatet
findes i betjeningsvejledningen til diskdrevene
og optageprogrammerne (medfølger ikke).
Om afspilningsrækkefølgen af
data på en data-cd eller data-dvd
Bemærk, at afspilningsrækkefølgen muligvis
ikke gælder, afhængigt af den software som
videofilen er oprettet med, eller hvis der er mere
end 200 mapper eller 150 videofiler i hver
mappe.
• Systemet kan muligvis ikke afspille data-cd'er/datadvd'er, der er oprettet i Packet Write-format.
Understøttede DivX-videofiler
Systemet kan afspille data, der er optaget i
DivX-format, og som har filtypenavnet ".avi"
eller ".divx". Systemet kan ikke afspille filer
med filtypenavnet ".avi" eller ".divx", hvis de
ikke indeholder en DivX-video.
• Systemet kan ikke afspille en DivX-videofil, når filen
er en kombination af to eller flere DivX-videofiler.
• Systemet kan ikke afspille en DivX-videofil, der er
over 720 (bredde) × 576 (højde) eller større end 2 GB.
59DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 60 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• Afhængigt af DivX-videofilen høres der muligvis
ingen lyd, eller lyden passer måske ikke til billederne
på tv-skærmen.
• Ikke alle DivX-videofiler, der varer længere end 3
timer, kan afspilles af systemet.
• Afhængigt af Divx-videofilen kan billedet blivet
pauset eller uklart, i hvilket tilfælde det anbefales, at
du opretter filen med en lavere bithastighed. Hvis der
stadig er støj på lyden, anbefales MP3-lydformatet.
Bemærk, at dette system ikke understøtter WMAformat (Windows Media Audio) til afspilning af
DivX-filer.
• Der kan gå et stykke tid, fra du trykker på H til
billedet vises. Dette skyldes den
komprimeringsteknologi, der bruges i DivXvideofiler.
MPEG4-videofiler som systemet
kan afspille
Systemet kan afspille data, der er optaget i MP4format, og som har filtypenavnet ".mp4" eller
".m4v". Systemet vil ikke afspille filer med
filnavnet ".mp4" eller ".m4v" hvis den ikke
indeholder en MPEG4-video.
masterpage:Left
specdef v20070110
Den valgte mappe bliver fremhævet med
gult.
MAPPELISTE
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
6
7
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
mappe.
Tryk på H.
Systemet starter afspilningen af den valgte
mappe.
Se "Valg af en videofil" (side 61) for at
vælge videofiler.
Sådan skiftes til næste eller
forrige side
Tryk på
/
.
Sådan stoppes afspilningen
• Kompatibilitet med al MPEG4-videokodnings/
skrivesoftware, optageenheder og optagemedier kan
ikke garanteres.
Tryk på x.
Sådan startes/lukkes visningen
Tryk på DVD MENU.
Valg af en mappe
1
2
3
For at vælge mappen med
fjernbetjeningen
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Under afspilning eller pause kan du vælge den
ønskede mappe hurtigt ved at trykke
+/–.
Ilæg en data-cd eller en data-dvd.
Andre betjeningsmuligheder
Efter indlæsning af disken vil listen med
mapper blive vist på tv-skærmen.
Se "Andre betjeningsmuligheder" (side 46).
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
4
Tryk på X/x for at vælge
[MEDIE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [MEDIE] vises.
5
Når [VIDEO] vælges, trykkes DVD
MENU. Når der vælges andet end
[VIDEO], trykkes på X/x for at vælge
[VIDEO] og derefter trykkes
.
En liste af mapper der indeholder videofiler
vises.
60DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 61 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Valg af en videofil
1
Efter trin 6 i "Valg af en mappe",
trykkes
.
Visning af liste af videofiler
1
Listen over filer i mappen vises.
HAWAII 2004
VENUS
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
[GENNEMSE], og tryk derefter på
.
Disk
FILLISTE
MY FAVOURITES
masterpage:Right
specdef v20070110
Indstillingerne for [GENNEMSE] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge
[MAPPELISTE], og tryk derefter på
.
Mappelisten vises. Følg trin 6 i "Valg af en
mappe" (side 60).
2
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
derefter på
.
Den valgte fil afspilles.
Sådan skiftes til næste eller
forrige side
Tryk på
/
.
Sådan skiftes til forrige visning
Tryk på O RETURN.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan afspilles den næste eller
forrige videofil uden at åbne
fillisten
Tryk på >/. for at vælge den næste eller
forrige videofil i den samme mappe.
Tryk på > under afspilning af den sidste fil i
den aktuelle mappe for at vælge den første fil i
den næste mappe. Bemærk, at du ikke kan skifte
til den forrige mappe ved at trykke på .. Hvis
du vil skifte til den forrige mappe, skal du vælge
den på mappelisten.
Tip
• Hvis antallet af visninger er fastsat på forhånd, kan
DivX-videofilen afspilles, indtil det forudangivne
antal. Følgende handlinger tæller med:
– Når systemet slukkes.
– Når der afspilles en anden fil.
– Når diskskuffen åbnes.
61DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 62 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Justering af forsinkelse
mellem billede og lyd
Begrænsning af
afspilning af en disk
[A/V SYNC]
[BØRNESIKRING]
Når lyden ikke passer til billedet på tv-skærmen,
kan du justere forsinkelsen mellem billedet og
lyden.
Indstillingerne for [A/V SYNC] vises.
[BØRNESIKRING] funktionen gør dig i stand
til at begrænse afspilning af dvd'er der er
aldersgrænsebestemte. Sekvenser kan blokeres
eller skiftes ud med andre sekvenser.
Du kan angive afspilningsbegrænsningen ved at
registrere et kodeord. Når du har aktiveret
funktionen [BØRNESIKRING], skal du indtaste
et kodeord for at afspille en disk, der er angivet
begrænsning for.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
1
• [FRA]: Fra.
• [TIL]: Du kan justere forskellen mellem
billedet og lyden.
2
1
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
4
Tryk på X/x for at vælge
SYNC], og tryk derefter på
Tryk på
[A/V
.
.
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
• Afhængigt af indgangssignalet vil [A/V SYNC]
måske ikke virke.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge
[SYSTEMINDSTILLING], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for
[SYSTEMINDSTILLING] vises.
6
Tryk på X/x for at vælge
[BØRNESIKRING t], og tryk derefter
på
.
x Hvis du ikke har angivet et kodeord
Skærmen til registrering af et nyt kodeord
vises.
62DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 63 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
11 Tryk på X/x for at vælge det ønskede
niveau, og tryk derefter på
BØRNESIKRING
.
Indstillingen af [BØRNESIKRING] er nu
udført.
Jo lavere værdi, jo strengere begrænsning.
Indtast en ny firecifret adgangskode,
og tryk derefter på ENTER .
Sådan deaktiveres funktionen
[BØRNESIKRING]
Indstil [NIVEAU] til [FRA] i trin 11.
x Hvis du allerede har registreret et
kodeord
1
Sådan afspilles en disk med
[BØRNESIKRING]
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord med nummerknapperne, og
tryk derefter på
.
Sæt disken i, og tryk på H.
Skærmen til indtastning af dit kodeord
vises.
Skærmen til indtastning af kodeordet vises.
7
Disk
Indtast et 4-cifret kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på .
Skærmen til bekræftelse af kodeordet vises.
2
Skærmen til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsningen vises.
Indtast det 4-cifrede kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
Afspilningen startes.
Tip
BØRNESIKRING
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT ADGANGSKODE:
8
FRA
USA
Tryk på X/x for at vælge [STANDARD],
og tryk derefter på
.
• Hvis du har glemt kodeordet, skal du fjerne disken og
gentage trin 1 til 6 i "Begrænsning af afspilning af en
disk" (side 62). Når du bliver bedt om at indtaste dit
kodeord, skal du indtaste "199703" med
nummerknapperne og derefter trykke på
. Du
bliver bedt om at indtaste et nyt 4-cifret kodeord. Når
du har indtastet et nyt 4-cifret kodeord, skal du lægge
disken i igen og trykke på H. Når skærmen til
indtastning af kodeordet vises, skal du indtaste det
nye kodeord.
Indstillingerne for [STANDARD] vises.
9
Tryk på X/x for at aktivere
afspilningsbegrænsningen for et
geografisk område, og tryk derefter på
.
Området vælges.
Når du vælger [ANDRE t], skal du vælge
og indtaste en standardkode fra "Liste over
områdekoder for børnesikring" (side 125)
med nummerknapperne.
10 Tryk på X/x for at vælge [NIVEAU], og
tryk derefter på
.
Indstillingerne for [NIVEAU] vises.
Ændring af kodeord
1
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
63DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 64 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge
[SYSTEMINDSTILLING], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for
[SYSTEMINDSTILLING] vises.
6
masterpage:Left
specdef v20070110
Ændring af
systemindstillinger ved
hjælp af
installationsmenuen
Du kan foretage forskellige justeringer af
elementer som billede og lyd.
De viste dele afhænger af modellen for det
pågældende område.
Tryk på X/x for at vælge
[BØRNESIKRING t], og tryk derefter
på
.
Skærmen til indtastning af kodeordet vises.
7
8
9
Indtast det 4-cifrede kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [SKIFT
ADGANGSKODE t], og tryk derefter
på
.
Indtast et nyt 4-cifret kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
• Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har
forrang over indstillingerne i installationsmenuen og
understøtter ikke alle heri beskrevne funktioner.
1
2
nummerknapperne, og tryk derefter på
for at bekræfte kodeordet.
Hvis du indtaster et forkert
kodeord
Tryk på C, før du trykker på
derefter det korrekte tal.
, og indtast
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
10 Indtast kodeordet igen med
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], tryk derefter på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge et
installationselement, og tryk derefter
på
.
•
•
•
•
•
•
[SPROG-INDSTILLING] (side 65)
[VIDEOINDSTILLING] (side 66)
[HDMI-INDSTILLING] (side 66)
[LYDINDSTILLING] (side 68)
[SYSTEMINDSTILLING] (side 68)
[HØJTTALEROPSÆTNING] (side 69)
64DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 65 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Eksempel: [VIDEOINDSTILLING]
Valgt element
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
16:9
STANDARD
AUTO
masterpage:Right
specdef v20070110
Indstilling af sprog til skærm
og lydspor
[SPROG-INDSTILLING]
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Installationselementer
6
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
ENGELSK
ENGELSK
ORIGINAL
FØLG LYD
Disk
Indstil forskellige sprog for visning på skærm
eller lydspor.
Indstillingerne for det valgte element vises.
Eksempel: [TV TYPE]
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 BESKÅRET
Indstillinger
x [DISPLAYSPROG] (visning på skærm)
Du kan ændre det sprog, der skal vises på tvskærmen.
x [MENU] (kun dvd-video)
Du kan ændre det sprog, som diskmenuen skal
vises på.
7
Tryk på X/x for at vælge en indstilling,
og tryk derefter på
.
Indstillingen vælges, og installationen er nu
udført.
Eksempel: [4:3 LETTER BOX]
x [LYD] (kun dvd-video)
Du kan ændre sprog for lydsporet.
Når du vælger [ORIGINAL], vælges det
prioriterede sprog på disken.
x [UNDERTEKST] (kun dvd-video)
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
4:3 LETTER BOX
STANDARD
AUTO
Valgt indstilling
Sådan nulstilles alle indstillinger
i [INSTALLATION]
Yderligere oplysninger om nulstilling af
indstillingerne for [INSTALLATION] findes i
afsnittet "Gendannelse af
standardindstillingerne for [INSTALLATION]"
(side 105).
Du kan ændre sprog for undertekster på dvdvideoen.
Når du vælger [FØLG LYD], ændres sproget for
underteksterne, så det passer til det sprog, som
du valgte for lydsporet.
• Når du vælger et sprog i [MENU], [LYD] eller
[UNDERTEKST], der ikke findes på dvd-videoen,
vælges der automatisk et af de sprog, der findes på
disken (sproget vælges muligvis ikke automatisk,
afhængigt af disken).
Tip
• Hvis du vælger [ANDRE t] i [MENU], [LYD] og
[UNDERTEKST], skal du vælge og indtaste en
sprogkode fra afsnittet "Liste over sprogkoder"
(side 125) med nummerknapperne.
65DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 66 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Visningsindstillinger
• [4:3 LETTER BOX] vælges muligvis automatisk i
stedet for [4:3 BESKÅRET] eller omvendt,
afhængigt af dvd'en.
[VIDEOINDSTILLING]
x [LINE]
Vælg de indstillinger, der passer til det tv, der
skal tilsluttes.
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
masterpage:Left
specdef v20070110
Du kan vælge afsendelsesmetoden for
videosignaler fra EURO AV T OUTPUT (TO
TV)-stikket, der findes på enhedens bagpanel.
16:9
VIDEO
AUTO
[VIDEO]: Systemet sender videosignaler.
[RGB]: Systemet sender RGB-signaler.
• Hvis tv'et ikke understøtter RGB-signaler, vises der
intet billede på tv-skærmen, selvom du vælger
[RGB]. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med
tv'et.
• Du kan ikke vælge [RGB], når "HDMI" lyser. [RGB]
skifter automatisk til [VIDEO], når du tænder for
eventuelt tilsluttet HDMI-udstyr.
x [TV TYPE]
Du kan vælge formatforhold for det tilsluttede
tv.
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et widescreen-tv eller et tv med widescreenfunktion.
[4:3 LETTER BOX]: Vælg denne indstilling,
hvis du tilslutter et standard tv med 4:3-skærm.
Systemet viser et bredt billede med bjælker
øverst og nederst på tv-skærmen.
x [PAUSETILSTAND] (kun dvd-video/dvdr/dvd-rw)
Du kan vælge billedet i pausetilstand.
[AUTO]: Billedet, herunder motiver i
bevægelse, vises uden flimren. Denne indstilling
er til normalt brug.
[BILLEDE]: Billedet, herunder statiske
motiver, vises i høj opløsning.
Indstillinger for HDMI
[HDMI-INDSTILLING]
[4:3 BESKÅRET]: Vælg denne indstilling, hvis
du tilslutter et standard tv med 4:3-skærm.
Systemet viser automatisk et bredt billede på
hele skærmen og skærer de dele væk, som der
ikke er plads til.
HDMI-INDSTILLING
HDMI-OPLØSNING:
KONTROL TIL HDMI:
LYDGRÆNSE:
YCBCR/RGB(HDMI):
LYD(HDMI):
JPEG-OPLØSNING:
AUTO(1920x1080p)
FRA
NIVEAU2
YCBCR
FRA
STAND. DEF.
x [HDMI-OPLØSNING]
Gør det muligt at vælge den type videosignal,
der skal sendes via HDMI OUT-stikket.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Sådan
vælges typen for videosignaludgang fra HDMI
OUT stikket" (side 40).
66DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 67 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
* i: interlace, p: progressiv
** Der kan stå [720 × 480/576p], afhængigt af hvilket
område modellen er fra.
x [KONTROL TIL HDMI]
Gør det muligt at aktivere eller deaktivere
[KONTROL TIL HDMI]. Denne funktion er
tilgængelig, når systemet og tv'et tilsluttes med
et HDMI-kabel. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI
for "BRAVIA" Sync" (side 75).
[FRA]: Fra.
[TIL]: Til. Du kan betjene de komponenter, der
er tilsluttet med et HDMI-kabel.
x [LYDGRÆNSE]
Hvis du ændrer tv'ets outputmetode til
systemhøjttaleren i tv'ets menu (eller trykker på
THEATRE), aktiveres på System Audio Control
(side 76), og der høres muligvis en høj lyd
afhængigt af, hvor højt der er skruet op for
systemets lyd. Du kan undgå dette ved at
begrænse det maksimale lydniveau.
[NIVEAU 3]: Det maksimale lydniveau
indstilles til 10.
[NIVEAU 2]: Det maksimale lydniveau
indstilles til 15.
[NIVEAU 1]: Det maksimale lydniveau
indstilles til 20.
[FRA]: Fra.
• Denne funktion er kun tilgængelig, når [KONTROL
TIL HDMI] er indstillet til [TIL].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Du kan vælge den type HDMI-signal, der skal
komme ud af HDMI OUT-stikket.
[YCBCR]: Systemet sender YCBCR-signaler.
[RGB]: Systemet sender RGB-signaler.
• Hvis billedet bliver forvrænget under afspilning, skal
du indstille [YCBCR] til [RGB].
• Hvis HDMI OUT-stikket er sluttet til en komponent
med et DVI-stik, sendes der automatisk [RGB]signaler, når du vælger [YCBCR].
x [LYD (HDMI)]
Du kan vælge status for lydudgangen fra HDMI
OUT-stikket.
Disk
[AUTO (1920 × 1080p)]: Systemet sender det
videosignal, der er mest optimalt for det
tilsluttede tv.
[1920 × 1080i]: Systemet sender videosignaler i
opløsningen 1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Systemet sender videosignaler i
opløsningen 1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Systemet sender videosignaler
i opløsningen 720 × 480p*.
masterpage:Right
specdef v20070110
[FRA]: Systemet sender ingen lydsignaler fra
HDMI OUT-stikket.
[TIL]: Systemet udsender lydsignaler ved at
konvertere Dolby Digital, DTS eller 96 kHz/24
bit PCM-signaler til 48 kHz/16 bit PCM.
• Når du slutter enheden til tv'et med et HDMI-kabel og
vælger [TIL], anvendes der ikke [AUDIO DRC],
[A/V SYNC], DYNAMIC BASS, "DEC. MODE",
og lydtilstand på den lyd, der sendes via tv'et.
• Når funktionen indstilles til andet end "DVD" eller
"USB", sendes systemets lyd ikke via HDMI OUTstikket, selvom du har indstillet [LYD (HDMI)] til
[TIL].
x [JPEG-OPLØSNING]
Gør det muligt at vælge opløsning for JPEGbilledfiler, der sendes via HDMI OUT-stikket.
]: Systemet sender i
[STAND. DEF.
standardopløsning med en sort ramme.
[HD ]: Systemet sender i HD-opløsning med
en sort ramme.
[HD]: Systemet sender i HD-opløsning uden en
sort ramme.
[(1920 × 1080i) HD ]: Systemet sender i Full
HD-opløsning med en sort ramme.
[(1920 × 1080i) HD]: Systemet sender i Full
HD-opløsning uden en sort ramme.
• [JPEG-OPLØSNING] kan kun bruges, når du
indstiller [TV TYPE] i [VIDEOINDSTILLING] til
[16:9] og indstiller [HDMI-OPLØSNING] i [HDMIINDSTILLING] til andet end [720 × 480p] eller
[720 × 480/576p].
• Du kan kun vælge [(1920 × 1080i) HD
] eller
[(1920 × 1080i) HD], når du har indstillet [HDMIOPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING] til [1920 ×
1080i].
67DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 68 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• HDMI-signalet stopper midlertidigt i følgende
situationer:
– Når systemet indlæser eller afslutter læsning af en
data-cd eller data-dvd.
– Når du tilslutter eller fjerner en USB-enhed.
masterpage:Left
specdef v20070110
x [VALG AF SPOR] (kun dvd-video)
Du kan prioritere det lydspor, der indeholder
flest kanaler, når du afspiller en dvd-video med
flere lydformater (PCM, DTS, Dolby Digital
eller MPEG-lyd).
[FRA]: Fra.
[AUTO]: Systemet vælger automatisk lydsporet
i henhold til prioriteringen.
Indstillinger for lyd
[LYDINDSTILLING]
LYDINDSTILLING
HØJTT.OPSTILLING:
AUTOKALIBRERING:
AUDIO DRC:
VALG AF SPOR:
• Når du indstiller dette element til [AUTO], kan det
ændre sproget. Indstillingen [VALG AF SPOR] har
højere prioritet end indstillingerne for [LYD] i
[SPROG-INDSTILLING] (side 65). (Ikke alle disks
understøtter denne funktion.)
• Hvis PCM-, DTS-, Dolby Digital-lyd- og MPEG-lyd
har det samme antal kanaler, vælger systemet PCM-,
DTS-, Dolby Digital-lyd og MPEG-lyd i den nævnte
rækkefølge.
FRA
FRA
x [HØJTT.OPSTILLING]
Gør det muligt at vælge højttalernes placering
for at opnå en bedre surroundsound. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Optimal
surroundsound i et rum" (side 96).
x [AUTOKALIBRERING]
Gør det muligt at kalibrere de relevante
indstillinger automatisk. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Automatisk kalibrering af
indstillinger" (side 97).
Andre indstillinger
[SYSTEMINDSTILLING]
SYSTEMINDSTILLING
TIL
PAUSESKÆRM:
STILL-BILLEDE
BAGGRUNDS:
BØRNESIKRING:
Registreringskode
DivX:
GENOPTAGET AFSPILNING:
TIL
NULSTIL:
x [AUDIO DRC] (kun dvd-video)
Du kan komprimere lydsporets dynamiske
område. [AUDIO DRC] er praktisk, hvis du ser
film ved lav lydstyrke om natten.
[FRA]: Det dynamiske område komprimeres
ikke.
[STANDARD]: Systemet gengiver lydsporet
med det dynamiske område, der var tiltænkt
under optagelsen.
[MAKS]: Systemet komprimerer det dynamiske
område maksimalt.
x [PAUSESKÆRM]
Du kan reducere skaderne på visningsenheden
(ghosting). Tryk på en knap (f.eks. H) for at
afbryde pauseskærmen.
[TIL]: Pauseskærmen vises, hvis systemet ikke
bruges i ca. 15 minutter.
[FRA]: Fra.
x [BAGGRUNDS]
Gør det muligt at vælge den baggrundsfarve
eller det billede, der skal vises på tv-skærmen.
• [AUDIO DRC] kan kun bruges til Dolby Digital.
68DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 69 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Indstillinger for højttalere
[HØJTTALEROPSÆTNING]
Du opnår den bedste surroundsound ved at
angive højttalernes forbindelse samt deres
afstand til lyttepositionen. Juster derefter
højttalernes lydstyrke og balance til samme
niveau ved hjælp af testtonen.
Disk
[STILL-BILLEDE]: Stillbilledet vises kun, når
der allerede findes et stillbillede på disken
(f.eks. i cd'ens ekstramateriale). Hvis disken
ikke indeholder et stillbillede, vises billedet
[GRAFIK].
[GRAFIK]: Der vises et forudindstillet billede,
der er gemt i systemet.
[BLÅ]: Baggrunden er blå.
[SORT]: Baggrunden er sort.
masterpage:Right
specdef v20070110
x [BØRNESIKRING]
Gør det muligt at angive begrænsninger for en
afspilning. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Begrænsning af afspilning af en disk"
(side 62).
HØJTTALEROPSÆTNING
TILSLUTNING:
AFSTAND(FRONT):
AFSTAND(SURROUND):
NIVEAU(FRONT):
NIVEAU(SURROUND):
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
x [DivX]
Gør det muligt at få vist systemets
registreringskode.
Yderligere oplysninger findes på
internetadressen
http://www.divx.com.
x [GENOPTAGET AFSPILNING] (kun dvdvideo/video-cd)
Du kan slå funktionen [GENOPTAGET
AFSPILNING] til/fra.
JA
JA
JA
JA
x [TILSLUTNING]
Hvis du ikke tilslutter center- eller
surroundhøjttalere, skal parametrene sættes til
[CENTER] og [SURROUND]. Da
fronthøjttalerens og subwooferens indstilling er
fast kan de ikke ændres.
[FRONT]
[JA]
[TIL]: Systemet gemmer gentagelsespunkterne i
hukommelsen for op til 10 disks.
[FRA]: Systemet gemmer ikke
gentagelsespunkterne i hukommelsen.
Afspilningen genoptages ved
gentagelsespunktet for den aktuelle disk i
enheden.
x [NULSTIL]
Gør det muligt at gendanne
standardindstillingerne for [INSTALLATION]
undtagen [BØRNESIKRING]. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Gendannelse af
standardindstillingerne for [INSTALLATION]"
(side 105).
[CENTER]
[JA]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[INGEN]: Vælg denne indstilling, hvis du ikke
bruger centerhøjttaler.
[SURROUND]
[JA]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[INGEN]: Vælg denne indstilling, hvis du ikke
bruger surroundhøjttalere.
[SUBWOOFER]
[JA]
• Når du ændrer indstillingen [TILSLUTNING],
forbliver indstillingen [STANDARD] for
[HØJTT.OPSTILLING] den samme, mens de øvrige
indstillinger for [HØJTT.OPSTILLING] skifter til
[STANDARD].
x [AFSTAND (FRONT)]
Når du flytter fronthøjttalerne og
centerhøjttaleren, skal du indstille
afstandsparametrene fra lyttepositionen og hen
til højttalerne (A).
69DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 70 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Fronthøjttalerne kan indstilles med parametre
fra 1,0 til 7,0 meter1), og centerhøjttaleren og
surroundsoundhøjttalere kan indstilles med
parametre fra 0,0 til 7,0 meter2).
B
A
[V/H] 3,0 m2)3): Indstil afstanden til
surroundhøjttaleren (op til 5,0 meter tættere på
fronthøjttalerne).
[V/H] 3,0 m3): Indstil afstanden til
fronthøjttalerne.
[CENTER] 3,0 m3)4): Indstil afstanden til
centerhøjttaleren (op til 1,6 meter tættere på
fronthøjttalerne).
1)
0,0 til 6,9 meter for modeller i Nordamerika.
2)
Standardindstillingerne ændres, når du udfører
Hurtig installation (side 37).
3)
Dette element vises, når du indstiller [SURROUND]
til [JA] under indstillingen [TILSLUTNING].
0,9 til 6,9 meter for modeller i Nordamerika.
2)0,0
til 6,9 meter for modeller i Nordamerika.
3)Standardindstillingerne
ændres, når du udfører
Hurtig installation (side 37).
4)
1)
Dette element vises, når du indstiller [CENTER] til
[JA] under indstillingen [TILSLUTNING].
x [AFSTAND (SURROUND)]
Når du flytter surroundhøjttalerne, skal indstille
afstandsparametrene (B) fra lyttepositionen og
hen til højttalerne.
Du kan indstille parametrene fra 0,0 til 7,0
meter1).
• Hvis front- og surroundhøjttalerne placeres i
forskellig afstand til lyttepositionen, skal du angive
afstanden til den nærmeste højttaler.
• Surroundhøjttalerne må ikke placeres længere væk
fra lyttepositionen end fronthøjttalerne.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af
indstillingen [AFSTAND].
x [NIVEAU (FRONT)]
Du kan justere lydniveauet for fronthøjttalere,
centerhøjttaler og subwoofer. Du kan indstille
parametrene fra –6,0 dB til 0 dB for [V/H] og fra
–6,0 dB til +6,0 dB for [CENTER] og
[SUBWOOFER]. Det er lettere at udføre
indstillingen, hvis [TESTTONE] er indstillet til
[TIL].
[V/H] 0,0 dB: Indstil fronthøjttalernes niveau.
[CENTER] 0,0 dB*: Indstil centerhøjttalerens
niveau.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: Indstil subwooferens
niveau.
* Dette element vises, når du indstiller [CENTER] til
[JA] under indstillingen [TILSLUTNING].
70DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK06dsc.fm]
DK_book.book Page 71 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
x [NIVEAU (SURROUND)]
Du kan justere lydniveauet for
surroundhøjttalerne. Du kan indstille
parameteren fra –6,0 dB til +6,0 dB. Det er
lettere at udføre indstillingen, hvis
[TESTTONE] er indstillet til [TIL].
Disk
[V/H] 0,0 dB*: Indstil surroundhøjttalernes
niveau.
* Dette element vises, når du indstiller
[SURROUND] til [JA] under indstillingen
[TILSLUTNING].
x [TESTTONE]
Gør det muligt at sende en testtone via
højttalerne for at justere [NIVEAU (FRONT)]
og [NIVEAU (SURROUND)].
[FRA]: Der høres ingen testtone fra højttalerne.
[TIL]: Testtonen høres skiftevis fra de enkelte
højttalere, mens niveauet justeres. Når du vælger
et af menuelementerne under
[HØJTTALEROPSÆTNING], høres testtonen
skiftevis fra hver højttaler.
Juster lydniveauet på følgende måde.
1
2
3
4
5
Indstil [TESTTONE] til [TIL].
Tryk på C/X/x/c gentagne gange for at
væge den ønskede højttaler og det
ønskede niveau.
Tryk på
.
Gentag trin 1 til 3.
Tryk på C/X/x/c gentagne gange for at
indstille [TESTTONE] til [FRA] efter at
have justeret højttalerniveauet.
Tip
• Hvis du vil indstille lydstyrken for alle højttalerne på
én gang, skal du dreje på knappen VOLUME på
enheden eller trykke på VOLUME +/– på
fjernbetjeningen.
• Hvis du vil vende tilbage til standardindstillingen,
mens du ændrer en indstilling, skal du vælge
elementet og trykke på CLEAR. Bemærk, at du ikke
kan gendanne standardindstilling for
[TILSLUTNING].
71DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK07rad.fm]
DK_book.book Page 72 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
7
Tryk på
masterpage:Left
specdef v20070110
.
"COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
gemmes.
Tuner
Forudindstilling af
radiostationer
8
9
Du kan forudindstille 20 FM-radiostationer. Før
du søger efter radiostationer, skal du skrue helt
ned for lyden.
Gentag trin 2 til 7 for at gemme andre
stationer.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Sådan ændres et gemt nummer
Tryk på PRESET +/– (side 73) for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer, og udfør
derefter fremgangsmåden fra trin 3.
Aktuel station
Aktuelt bånd og forprogrammeret
nummer
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Navn på station
1
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk og hold TUNING +/– nede, indtil
den automatiske scanning starter.
Scanningen stopper når systemet finder en
station. "TUNED" og "ST" (stereoprogram)
vises på frontpaneldisplayet.
3
4
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"MEMORY" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på
eller c.
Der vises et forudindstillet nummer på
frontpaneldisplayet.
6
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Tip
• Du kan vælge det forudindstillede nummer
direkte med nummerknapperne.
72DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK07rad.fm]
DK_book.book Page 73 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Brug af radioen
Gem først de ønskede radiostationer i systemets
hukommelse (se afsnittet "Forudindstilling af
radiostationer" (side 72)).
1
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station.
Hver gang du trykker på knappen, stiller
systemet ind på en gemt station.
3
4
Tryk flere gange på X/x, indtil "FM
MODE" vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "MONO".
• "STEREO": Modtagelse i stereo.
• "MONO": Modtagelse i mono.
5
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
6
Tuner
2
2
masterpage:Right
specdef v20070110
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Tip
• Du kan vælge det gemte stationsnummer direkte
med nummerknapperne.
3
Juster lydstyrken med VOLUME +/–.
Sådan slukkes radioen
Tryk på "/1.
Sådan modtages ikke-gemte
radiostationer
Brug den manuelle eller automatiske
indstillingsmetode i trin 2.
Tryk flere gange på TUNING +/– for at indstille
manuelt.
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede for at
indstille automatisk. Automatisk indstilling
stopper af sig selv, når systemet modtager
radiostationen. Tryk på TUNING +/– eller x for
at stoppe den automatiske indstilling.
Sådan modtages radiostationer
på kendte frekvenser
Tryk på D.TUNING i trin 2, tryk på
nummerknapperne for at vælge frekvenser og
tryk derefter på
.
Navngivning af gemte
stationer
Du kan indtaste et navn for en gemt station.
Navnet (f.eks. "ABC") vises på
frontpaneldisplayet, når en station vælges.
Der kan kun indtastes et navn for hver gemt
station.
• Du kan ikke indtaste et navn for gemte stationer fra
radiodatasystemet (RDS) (side 74).
1
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
3
4
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station, der skal
oprettes et indeksnavn for.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "NAME
IN" vises på frontpaneldisplayet.
Tip
• Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du justere de
tilsluttede antenner.
Hvis der er støj på et FM-program
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
mono-modtagelse. Der er ingen stereoeffekt,
men modtagelsen forbedres.
1
5
6
Tryk på
eller c.
Opret et navn med C/X/x/c.
Tryk på X/x for at vælge et tegn, og tryk
derefter på c for at flytte markøren til næste
position.
Tryk på SYSTEM MENU.
73DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK07rad.fm]
DK_book.book Page 74 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Brug af
radiodatasystemet (RDS)
Du kan indtaste bogstaver, tal og andre
symboler for en radiostation.
Hvis du trykker forkert
Tryk flere gange på C/c, indtil det tegn, der
skal ændres, blinker. Tryk derefter på X/x
for at vælge det ønskede tegn.
Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke
flere gange på C/c , indtil det tegn, der skal
slettes, blinker. Tryk derefter på CLEAR.
7
Tryk på
.
"COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
gemmes.
8
Systemmenuen lukkes.
Visning af stationsnavn eller
frekvens på
frontpaneldisplayet
Når systemet er indstillet til "TUNER FM", kan
du kontrollere frekvensen ved hjælp af
frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
kontrolmenuen:
1 t 2 t .... t 1 t ....
Når stationens navn er gemt:
1 Stationens navn
F.eks. "SONY RADIO"
2 Frekvens
F.eks. "FM1 87.50"
3 "FM MODE" indstillingen
F.eks. "STEREO"
RDS (Radio Data System – Radiodatasystem) er
en programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, f.eks. visning af stationens navn.
RDS er kun tilgængelig på FM-stationer.*
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station
der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet
optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
* Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du få oplysninger om RDStjenesterne i dit område ved henvendelse til de
lokale radiostationer.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på DISPLAY.
Hvad er et radiodatasystem?
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg en station på FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der sender RDStjenester, vises stationens navn* på
frontpaneldisplayet.
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationens navn muligvis ikke på
frontpaneldisplayet.
Når stationens navn ikke er indstillet
1 Frekvens
F.eks. "FM1 87.50"
2 "FM MODE" indstillingen
F.eks. "STEREO"
74DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 75 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Brug af funktionen
Kontrol til HDMI for
"BRAVIA" Sync
Kontrol til HDMI er en fælles
kontrolfunktionsstandard, som bruges af CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontrol til HDMI kan ikke bruges i
følgende situationer:
– Når du slutter systemet til en komponent, der
ikke understøtter funktionen Kontrol til
HDMI.
– Når en komponent ikke har et HDMI-stik.
• Afhængigt af den tilsluttede komponent virker
funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med komponenten.
• Funktionen Kontrol til HDMI virker muligvis ikke
ved tilslutning af komponenter fra andre producenter
end Sony. Dette gælder også, selvom komponenten er
kompatibel med funktionen Kontrol til HDMI.
Klargøring af funktionen
Kontrol til HDMI
(Kontrol til HDMI - Easy Setting)
Systemet er kompatibelt med funktionen
Kontrol til HDMI - Easy Setting. Hvis tv'et er
kompatibelt med funktionen Kontrol til HDMI Easy Setting, kan systemfunktionen
[KONTROL TIL HDMI] indstilles automatisk
ved at indstille tv'et. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Hvis tv'et ikke er kompatibelt med funktionen
Kontrol til HDMI - Easy Setting, skal
funktionen Kontrol til HDMI indstilles manuelt
for systemet og tv'et.
1
2
3
4
Systemets fjernbetjening indeholder nyttige
knapper til betjening af tv'et, f.eks. THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY, TV [/1. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Betjening af tv'et
med den medfølgende fjernbetjening" (side 98)
og i betjeningsvejledningen til tv'et.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
TV
Sørg for, at systemet og tv'et er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Denne funktion er kun tilgængelig på tv, der
understøtter funktionen "BRAVIA" Sync.
Når du tilslutter Sony-komponenter, der er
kompatible med funktionen Kontrol til HDMI
ved hjælp af et HDMI-kabel, forenkles
betjeningen som følger:
– Tilstanden Theatre (side 76)
– Ettryksafspilning (side 76)
– Slukning af systemet (side 76)
– System Audio Control (side 76)
– Lydgrænse (side 77)
– Følg sprog (side 77)
masterpage:Right
specdef v20070110
Tænd tv'et, og tryk på [/1 for at tænde
systemet.
Skift indgangsvælger på tv'et, så
signalet fra systemet gennem HDMIindgangen vises på tv-skærmen.
Indstil funktionen Kontrol til HDMI på
systemet og tv'et.
For oplysninger om indstilling af systemet,
se de følgende trin. Der henvises til
betjeningsvejledningen til tv'et for detaljer
vedrørende indstilling af tv'et (funktionen
Kontrol til HDMI er som standard
deaktiveret, afhængigt af tv'et).
Sådan aktiveres og deaktiveres
funktionen [KONTROL TIL HDMI]
1
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
75DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 76 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
2
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
7
Tænder. Hvis det ikke
allerede er tændt.
r
Skifter til HDMIindgang.
r
Skruer ned for lyden.
(System Audio Control)
Synkroniseret slukning af
systemet og tv'et
Tryk på X/x for at vælge [HDMIINDSTILLING], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [HDMI-INDSTILLING]
vises.
6
Tv
Tænder. Hvis det ikke
allerede er tændt.
r
Skifter til funktionen
"DVD".
r
Begynder at afspille
disken og spiller lyden.
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
System
Tryk på X/x for at vælge [KONTROL TIL
HDMI], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge indstillingen,
og tryk derefter på
.
• [FRA]: Fra.
• [TIL]: Til.
Brug af tilstanden Theatre
(Tilstanden Theatre)
Hvis tv'et understøtter tilstanden Theatre, kan du
få optimal billed- og lydkvalitet der er passende
til film, og lyden sendes automatisk via
systemets højttalere ved at trykke på
THEATRE.
Visning af dvd med et enkelt
tryk på en knap
(Ettryksafspilning)
Et enkelt tryk på ONE-TOUCH PLAY, og tv'et
tændes, indstilles til afspilning af en dvd, og
systemet starter automatisk afspilningen.
• Ettryksafspilning kan ikke bruges, når du trykker på
H.
(Slukning af systemet)
Når du slukker tv'et ved at trykke på knappen
POWER på tv'ets fjernbetjening eller trykker på
TV [/1 på systemets fjernbetjening, slukkes
systemet automatisk.
• Før du bruger funktionen Slukning af systemet, skal
du indstille funktion for tv-tænding. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
• Systemet slukkes muligvis ikke automatisk,
afhængigt af systemets status (f.eks. når du har valgt
en anden funktion end "DVD", "TV", eller "USB",
eller når du afspiller en cd).
Tv-lyd fra systemets højttalere
med dette system
(System Audio Control)
Du kan nemt opnå tv-lyd via dette system.
For at benytte denne funktion, sammenkobles
systemet og tv'et med et SCART (EURO AV)kabel og et HDMI-kabel (side 27).
Funktionen System Audio Control aktiveres,
afhængigt af tv'et, når systemfunktionen
indstilles til "TV". Tv'ets lyd sendes via
systemets højttalere, og der skrues automatisk
ned for lyden fra tv'ets højttalere.
Du kan bruge funktionen System Audio Control
som følger:
Systemet og tv'et fungerer som følger
(eksempel):
76DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 77 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• Når du ser tv og systemets funktion er skiftet
til "TV", sendes tv-lyden automatisk gennem
systemets højttalere.
• Når du ser tv, og systemets funktion er sat til
"DVD" eller "USB", sendes lyden for den
valgte systemfunktion fra systemets højttalere;
tv-lyd sendes ikke via tv-højttalerne.
• Du kan regulere systemets lydstyrke med tv'ets
fjernbetjening.
• Hvis du slukker for systemet eller indstiller
systemets funktion til noget andet end "TV",
"DVD", eller "USB", sendes tv-lyden via tv'ets
højttalere.
masterpage:Right
specdef v20070110
Skift af displaysprog på tv'et
(Følg sprog)
Når du ændrer displaysproget på tv'et, bliver
systemets displaysprog også ændret. Når
systemets displaysprog vises, fungerer denne
funktion imidlertid ikke.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Du kan også betjene funktionen System Audio
Control fra tv-menuen. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
• Funktionen System Audio Control kan ikke bruges,
når tv'et er i tilstanden PAP (picture and picture). Når
tv'et afslutter tilstanden PAP, skifter tv'ets
outputmetode til den tilstand, der blev brugt
umiddelbart før tilstanden PAP.
• Funktionen System Audio Control kan ikke bruges,
mens der overføres musik til en lyd-cd fra en USBenhed.
Tip
• Du kan tilslutte systemet og tv-lyd digitalt.
Yderligere oplysninger findes på side 27.
Indstilling af maksimalt
lydniveau for systemet
(Lydgrænse)
Hvis du ændrer tv'ets outputmetode til
systemhøjttaleren i tv'ets menu (eller trykker på
THEATRE), høres der muligvis en høj lyd
afhængigt af, hvor højt der er skruet op for
systemets lyd. Du kan undgå dette ved at
begrænse det maksimale lydniveau. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "[LYDGRÆNSE]"
(side 67).
77DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 78 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Afspilning af filer fra en
USB-enhed
Du kan afspille lydfiler (MP3-/WMA-/AACfiler)/JPEG-billedfiler/videofiler (DivX/
MPEG4-videofiler), der er gemt på en USBenhed, f.eks. en digital musikafspiller eller et
USB-lagringsmedie (medfølger ikke), ved at
slutte USB-enheden til enheden.
Yderligere oplysninger om USB-enheder, der
kan sluttes til enheden, findes i afsnittet
"Understøttede USB-enheder" (tillæg).
Systemet kan kun afspille lydformaterne MP3/
WMA/AAC*.
• Når der overføres musik til en Walkman® ved
hjælp af "Media Manager for WALKMAN"
skal man sørge for at overføre i MP3-format.
Der henvises til brugervejledningen der følger
med til Walkman® for yderligere
informationer.
Tilslutning af en USB-enhed
* Systemet kan ikke afspille filer, der er ophavsretligt
beskyttet (Digital Rights Management).
USB-enhed
• Systemet kan ikke afspille WMA/AAC-filer på en
data-cd/data-dvd.
1
Understøttede USB-enheder
• Benyt ikke andre USB-enheder end disse.
Problemfri drift med andre modeller end de
her nævnte, kan ikke garanteres.
• Problemfri drift kan ikke garanteres, selvom
du bruger de nævnte USB-enheder.
• De nævnte USB-enheder sælges ikke i alle
lande/områder.
• Under afspilning eller overførsel af filer, er der
en lille mulighed for, at disse handlinger kan
blive afbrudt grundet overdrevet statisk
opbygning i systemet eller på USB-enheden. I
dette tilfælde skal USB-enheden fjernes og
gentilsluttes, og handling skal derefter
foretages på ny.
• Når du formaterer en USB-enhed, skal det
gøres med selve enheden og ikke med
formateringssoftware til enheden. Ellers er det
ikke sikkert, at du kan opnå korrekt overførsel
fra USB-enheden til systemet.
• Visse filer der understøttes af Walkman®,
understøttes ikke af dette system.
• Når en Walkman® sluttes til systemet, skal
man sørge for, at tilslutningen foretages når
visningen af "Creating Library" eller "Creating
Database" på Walkman® er forsvundet.
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
Slut USB-enheden (den digitale
musikafspiller eller et USBlagringsmediet) til
-porten (USB).
Når USB-enheden tilsluttes, vises
"READING" på frontpaneldisplayet, indtil
systemet har indlæst alle USB-enhedens
data.
• Du må ikke tvinge USB-enheden i stikket, da det kan
beskadige enheden.
• Tilslut ikke andre enheder eller genstande end en
USB-enhed.
• Der kan gå ca. 10 sekunder, før "READING" vises på
frontpaneldisplayet, afhængigt af typen af USBenhed.
Sådan fjernes en USB-enhed
1
2
3
Tryk på x for at stoppe en afspilning.
Tryk på [/1 for at slukke systemet.
Fjern USB-enheden.
78DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 79 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Bemærkninger om USB-enheden
• Systemet kan afspille op til 200 mapper,
herunder album (mapper), der ikke indeholder
lydfiler og JPEG-billedfiler. Når USBenheden indeholder mere end 200 mapper,
afhænger systemets mappegenkendelse af
mappestrukturen.
• Systemet kan afspille følgende filer:
•
•
•
•
•
•
•
•
Filtypenavn
MP3-fil
".mp3"
WMA-fil
".wma"
AAC-fil
".m4a"
JPEG-billedfil
".jpg" eller ".jpeg"
DivX videofil
".avi" eller ".divx"
MPEG4 videofil
".mp4" eller ".m4v"
Systemet kan afspille data med ovenstående
filtypenavne, også selvom de ikke er i MP3/
WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG4-format.
Afspilning af disse data kan generere en høj
lyd, som kan beskadige højttalerne.
Følgende USB-enheder/situationer kan
forlænge tiden, før afspilningen starter:
– En USB-enhed med kompleks træstruktur.
– Når der lige er afspillet lydfiler eller JPEGbilledfiler eller videofiler fra en anden
mappe.
Nogle USB-enheder kan ikke afspilles på
systemet, afhængigt af filformatet.
Systemet kan afspille ned til 8 mapper.
Systemet kan muligvis ikke afspille en lydfil,
et JPEG-billedefil, eller en videofil afhængigt
af filen.
Når der isættes en USB-enhed, indlæser
systemet alle filerne fra USB-enheden. Hvis
USB-enheden indeholder mange mapper eller
filer, kan det tage lang tid at afslutte
indlæsningen af USB-enheden.
Du må ikke tilslutte systemet og USB-enheden
via en USB-hub.
Efter at der er udført en handling, kan der for
nogle USB-enheder være en forsinkelse, før
handlingen udføres af systemet.
Systemet understøtter muligvis ikke alle
funktioner på den tilsluttede USB-enhed.
Filer, der er optaget med en enhed, f.eks. en
computer, kan ikke afspilles i
optagerækkefølge.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
•
Fil
• Systemets afspilningsrækkefølge kan være
forskellig fra den tilsluttede USB-enheds
afspilningsrækkefølge.
• Du skal altid slukke systemet, før du fjerner
USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden,
mens systemet er tændt, kan det beskadige
dataene på USB-enheden.
• Du må ikke gemme andre typer filer eller
unødvendige mapper på en USB-enhed, der
indeholder lydfiler, JPEG-billedfiler eller
videofiler.
• Mapper uden lydfiler, JPEG-billedfiler eller
videofiler springes over.
• Kompatibilitet med al MP3/WMA/AACkodnings/skrivesoftware, optageenheder og
optagemedier kan ikke garanteres. Afspilning
af ikke-kompatible USB-enheder kan generere
støj eller lydudfald, eller måske afspilles der
slet ingen lyd.
• Kompatibilitet med al MPEG4videokodnings/skrivesoftware, optageenheder
og optagemedier kan ikke garanteres.
• Før du bruger en USB-enhed, skal du
kontrollere, at USB-enheden ikke indeholder
filer med virus.
Valg af en lydfil eller mappe
1
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
Tilslut en USB-enhed til
(USB) .
-porten
Efter indlæsning af alle data på USBenheden vil listen med mapper blive vist på
tv-skærmen.
3
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
4
Tryk på X/x for at vælge
[MEDIE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [MEDIE] vises.
5
Når [MUSIK] vælges, trykkes DVD
MENU. Når andet end [MUSIK] vælges,
trykkes X/x for at vælge [MUSIK], og
derefter trykkes
.
En liste af mapper der indeholder lydfiler
vises.
79DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 80 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Tryk en enkelt gang på . for at gå til
begyndelsen af den aktuelle lydfil.
Bemærk, at du kan gå videre til den næste mappe
ved at fortsætte med at trykke på > efter den
sidste fil i en aktuel mappe, men du kan ikke
skifte til den forrige mappe ved at trykke på
.. Hvis du vil skifte til den forrige mappe,
skal du vælge den på mappelisten.
Den valgte mappe bliver fremhævet med
gult.
MAPPELISTE
01
02
03
04
05
06
07
08
masterpage:Left
specdef v20070110
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Sådan skiftes til forrige visning
Tryk på O RETURN.
6
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
Sådan startes/lukkes visningen
x Sådan afspilles lydfiler i en mappe
Tryk på DVD MENU.
Tryk på H for at starte afspilning af den
valgte mappe.
x Sådan vælges en lydfil
For at vælge mappen med
fjernbetjeningen
Tryk på
.
Der vises en liste over filer i mappen.
Under afspilning eller pause kan du vælge den
ønskede mappe hurtigt ved at trykke
+/–.
Andre betjeningsmuligheder
SPORLISTE
03 In the Middle of Nowher...
Se "Andre betjeningsmuligheder" (side 46).
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Valg af en JPEG-billedfil eller
mappe
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
derefter på
.
Systemet starter afspilningen af den valgte
fil. Tryk på DVD MENU for at lukke listen
over filer. Tryk igen på DVD MENU for at
få vist mappelisten.
1
2
/
-porten
3
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
Sådan skiftes til næste eller
forrige side
Tryk på
Tilslut en USB-enhed til
(USB) .
Efter indlæsning af alle data på USBenheden vil listen med mapper blive vist på
tv-skærmen.
Tip
• Systemet kan genkende op til 150 lydfiler i en enkelt
mappe.
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
4
.
Tryk på X/x for at vælge
[MEDIE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [MEDIE] vises.
5
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan afspilles den næste eller
forrige lydfil
Tryk på > for at afspille den næste lydfil.
Tryk to gange på . for at afspille den forrige
lydfil.
Når [FOTO] vælges, trykkes DVD
MENU. Når der vælges andet end
[FOTO], skal du trykke X/x for at vælge
[FOTO], og derefter trykke
.
En liste af mapper der indeholder JPEGfiler vises.
Den valgte mappe bliver fremhævet med
gult.
80DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 81 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Sådan afspilles den næste eller
forrige JPEG-billedfil
MAPPELISTE
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
x Sådan skiftes til næste eller forrige
side
Tryk på
masterpage:Right
specdef v20070110
/
.
Tryk på H for at starte afspilning af den
valgte mappe.
JPEG-billederne afspilles som et diasshow.
Du kan ændre visningsintervallet for
diasshowet (side 81) og føje effekter til
diasshowet (side 82).
x Sådan vælges en JPEG-billedfil via
billedvælgeren
Tryk på PICTURE NAVI.
Forhåndsvisninger af JPEG-billedfilerne i
mappen vises med 16 underskærme.
Sådan roteres en JPEG-billedfil
Når der vises en JPEG-billedfil på tv-skærmen,
kan du rotere JPEG-billedfilen 90 grader.
Tryk på X/x, mens JPEG-billedfilen vises.
Tryk på CLEAR for at skifte til normal visning.
• JPEG-billedfilen kan ikke roteres, når [JPEGOPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING] er
indstillet til [(1920 × 1080i) HD
] eller [(1920 ×
1080i) HD].
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan startes/lukkes visningen
Tryk på DVD MENU.
For at vælge mappen med
fjernbetjeningen
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
x Sådan afspilles JPEG-billedfiler i en
mappe som et diasshow
Tryk på c/C, når kontrolmenuen er lukket.
Bemærk, at du gå videre til den næste mappe ved
at fortsætte med at trykke på c efter det sidste
billede i en aktuel mappe, men du kan ikke skifte
til den forrige mappe ved at trykke på C. Hvis du
vil skifte til den forrige mappe, skal du vælge
den på mappelisten.
Under afspilning eller pause kan du vælge den
ønskede mappe hurtigt ved at trykke
+/–.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Se "Andre betjeningsmuligheder" (side 46).
13
14
15
16
Sådan vælges varigheden af et
diasshow med JPEG-billedfiler
Andre betjeningsmuligheder
Tryk på C/X/x/c for at vælge den ønskede
JPEG-billedfil, og tryk derefter på
.
Gå tilbage til det normale skærmbillede ved
at trykke på O RETURN.
1
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tip
• Systemet kan genkende op til 150 JPEGbilledfiler i en enkelt mappe.
Tryk på
Tryk på X/x for at vælge
[INTERVAL], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INTERVAL] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [NORMAL]: Du kan indstille varigheden
til standardvarigheden.
• [HURTIG]: Billedet vises i kortere tid end
med [NORMAL].
81DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 82 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• [LANGSOM 1]: Billedet vises i længere
tid end med [NORMAL].
• [LANGSOM 2]: Billedet vises i længere
tid end med [LANGSOM 1].
4
Tryk på
.
4
5
DISPLAY.
Tryk på X/x for at vælge
[EFFEKT], og tryk derefter på
Tryk på
DISPLAY.
Tryk på X/x for at vælge
[MEDIE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [MEDIE] vises.
Når [VIDEO] vælges, trykkes DVD
MENU. Når der vælges andet end
[VIDEO], trykkes på X/x for at vælge
[VIDEO] og derefter trykkes
.
En liste af mapper der indeholder videofiler
vises.
Den valgte mappe bliver fremhævet med
gult.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
-porten
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
Sådan vælges en
overgangseffekt til JPEGbilledfiler i et diasshow
Tryk på
Tilslut en USB-enhed til
(USB) .
Efter indlæsning af alle data på USBenheden vil listen med mapper blive vist på
tv-skærmen.
3
• Nogle JPEG-billedfiler varer længere tid end den
indstilling, du har valgt. Dette gælder især
progressive JPEG-billedfiler eller JPEG-billedfiler
på 3.000.000 pixel eller mere.
1
2
masterpage:Left
specdef v20070110
.
Indstillingerne for [EFFEKT] vises.
3
• [TYPE 1]: JPEG-billedfilen glider ind fra
toppen mod bunden.
• [TYPE 2]: JPEG-billedfilen strækkes ud
fra venstre mod højre af tv-skærmen.
• [TYPE 3]: JPEG-billedfilen strækkes ud
fra midten af tv-skærmen.
• [TYPE 4]: JPEG-billedfilerne vises med
vilkårlige overgangseffekter.
• [TYPE 5]: Den næste JPEG-billedfil
glider ind over det forrige billede.
• [FRA]: Fra.
4
MAPPELISTE
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Tryk på
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
6
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
x Sådan afspilles videofiler i en mappe
Tryk på H for at starte afspilning af den
valgte mappe.
x Sådan vælges en videofil
.
Tryk på
.
Der vises en liste over filer i mappen.
• Indstillingen for [EFFEKT] kan ikke bruges, når
[JPEG-OPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING] er
indstillet til [(1920 × 1080i) HD
] eller [(1920 ×
1080i) HD] (side 67).
FILLISTE
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
Valg af en videofil eller en
mappe
1
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
derefter på
.
82DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 83 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Systemet starter afspilningen af den valgte
fil. Tryk på DVD MENU for at lukke listen
over filer. Tryk igen på DVD MENU for at
få vist mappelisten.
1
2
Sådan skiftes til næste eller
forrige side
Tryk på
/
3
Tryk på x.
Tryk på > for at afspille den næste videofil.
Tryk to gange på . for at afspille den forrige
videofil.
Tryk en enkelt gang på . for at gå til
begyndelsen af den aktuelle videofil.
Bemærk, at du kan gå videre til den næste mappe
ved at fortsætte med at trykke på > efter den
sidste fil i en aktuel mappe, men du kan ikke
skifte til den forrige mappe ved at trykke på
.. Hvis du vil skifte til den forrige mappe,
skal du vælge den på mappelisten.
-porten
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
4
Tryk på X/x for at vælge
[MEDIE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [MEDIE] vises.
5
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [MUSIK]: Lydfilerafspilningen er
prioriteret.
• [VIDEO]: Videofilafspilningen er
prioriteret.
• [FOTO]: JPEG-billedfilafspilningen er
prioriteret. Du kan afspille JPEGbilledfilerne i et diasshow.
6
Tryk på
.
Se "Afspilningsprioritet af filtyper"
(side 124) for detaljer om
afspilningsprioriteter af filtyper under
indstillingen [MEDIE].
Sådan skiftes til forrige visning
Tryk på O RETURN.
Sådan startes/lukkes visningen
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Sådan afspilles den næste eller
forrige videofil
Tilslut en USB-enhed til
(USB) .
Efter indlæsning af alle data på USBenheden vil listen med mapper blive vist på
tv-skærmen.
.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på DVD MENU.
For at vælge mappen med
fjernbetjeningen
Under afspilning eller pause kan du vælge den
ønskede mappe hurtigt ved at trykke
+/–.
Visning af liste over lydfiler/
JPEG-billedfiler/videofiler
1
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
Andre betjeningsmuligheder
Se "Andre betjeningsmuligheder" (side 46).
2
3
Du kan vælge afspilningsprioritet når der er
blandede media (lydfiler, JPEG-billedfiler, eller
videofiler) på USB-enheden.
Tryk på X/x for at vælge
[GENNEMSE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [GENNEMSE] vises.
• Se "Videofiler" (side 59) for detaljer om videofiler.
Valg af afspilningsprioritet for
filtypen
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
liste, og tryk derefter på
.
• [MAPPELISTE]: Listen over mapper
vises. Følg trin 6 i "Valg af en lydfil eller
mappe" (side 79), "Valg af en JPEGbilledfil eller mappe" (side 80), eller
"Valg af en videofil eller en mappe"
(side 82).
83DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 84 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• [BILLEDLISTE] (Kun JPEGbilledfilerne): Forhåndsvisning af JPEGbilledfiler i mappen vises med 16
underskærme. Følg trin 2 i "Valg af en
JPEG-billedfil eller mappe" (side 80).
Afspilning flere gange
(Gentag afspilning)
Afspilningen kan gentages for lydfiler/JPEGbilledfiler/videofiler på en USB-enhed.
1
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Tryk på X/x for at vælge
[GENTAG], og tryk derefter på
Du kan søge efter en lydfil, JPEG-billedfil,
videofil eller mappe på en USB-enhed. De
enkelte lydfiler, JPEG-billedfiler og videofiler
er blevet tildelt entydige numre på USBenheden, og du kan dermed vælge den ønskede
lydfil eller JPEG-billedfil ved at indtaste dens
nummer.
1
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Søgning efter en fil eller en
mappe
Tryk på X/x for at vælge søgemetode.
• [MAPPE]: Søg efter mapper.
• [SPOR]: Lydfiler.
• [FIL]: JPEG-billedfiler/videofiler.
.
Indstillingerne for [GENTAG] vises.
3
[** (**)] vælges (** angiver et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede antal
lydfiler, JPEG-billedfiler, videofiler eller
mapper.
Tryk på X/x for at vælge det element,
der skal gentages.
• [FRA]: Fra.
• [HUKOMMELSE]: Gentager
afspilningen af alle mapper på en USBenhed.
• [MAPPE]: Du kan gentage den aktuelle
mappe.
• [SPOR] (kun lydfiler): Gentager
afspilningen af den aktuelle fil.
• [FIL] (kun videofiler): Du kan gentage
afspilningen af den aktuelle fil.
4
Tryk på
.
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB
Valgt række
3
Tryk på
.
[** (**)] ændres til [– – (**)].
Elementet vælges.
Sådan skiftes til normal
afspilning
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
USB
Tryk på CLEAR, eller vælg [FRA] i trin 3.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på
DISPLAY indtil
kontrolmenuen lukkes.
4
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge det ønskede tal.
Hvis du trykker forkert, skal du trykke på
CLEAR for at annullere nummeret.
84DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 85 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Tryk på
.
Eksempel for afspilning af en lydfil
Systemet starter afspilningen fra det valgte
nummer.
Bithastighed*
T
0: 13
192k MP3
Visning af oplysninger om en
lydfil på frontpaneldisplayet
Tryk på DISPLAY gentagne gang.
Hver gang du trykker på DISPLAY under
afspilning af en USB-enhed, ændres visningen:
1y2
* Hvis en MP3-fil er tilknyttet et ID3-tag, viser
systemet et albumnavn/spor (fil) navn på baggrund
af ID3-taggets oplysninger.
Systemet understøtter ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres,
når der både vises ID3 version 1.0/1.1- og version
2.2/2.3-tags for en enkelt MP3-fil.
• Når der ikke kan vises filnavn for en lydfil, vises "*"
på frontpaneldisplayet.
• Filnavnet vises muligvis ikke, afhængigt at teksten.
• Spilletiden for lydfiler vises muligvis ikke korrekt.
Visning af oplysninger om en
lydfil/videofil på tv-skærmen
Du kan få vist oplysninger om en lydfil/videofil,
f.eks. tidsoplysninger, navn på mappe/lydfil/
videofil og lydens bithastighed (mængden af
data pr. sekund for den aktuelle lyd) på tvskærmen.
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Oplysningerne om lydfilen vises på tv-skærmen.
Mappenavn**
Navn på lydfil**/videofil
* Vises når en lydfil afspilles.
** Hvis en MP3-fil er tilknyttet et ID3-tag, viser
systemet et albumnavn/spor (fil) navn på baggrund
af ID3-taggets oplysninger.
Systemet understøtter ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres,
når der både vises ID3 version 1.0/1.1- og version
2.2/2.3-tags for en enkelt MP3-fil.
• Tegn/symboler vises muligvis ikke for alle sprog.
• Systemet kan kun vise et begrænset antal tegn,
afhængigt af den filtype, der afspilles. Visningen af
teksttegn afhænger også af filen.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
1 Spilletid og aktuelt spornummer
2 Spornavn (fil)*
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Kontrol af datooplysninger for
en JPEG-billedfil
Du kan kontrollere datooplysningerne under
afspilning, når der er optaget en Exif*-kode i
JPEG-billedfilen.
Tryk på
DISPLAY under afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB
Datooplysninger
* "Exchangeable Image File Format" er et
billedformat for digitalkameraer, der er defineret af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
85DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 86 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Overførsel af sange til en
USB-enhed
Du kan overføre sange til en USB-enhed fra en
lyd-cd ved at gemme dem som MP3-format. Du
kan også overføre MP3-filer fra en data-cd/datadvd til USB-enheden.
Yderligere oplysninger om tilslutning af en
USB-enhed findes i afsnittet "Tilslutning af en
USB-enhed" (side 78).
Overførsel af sange til en USBenhed fra en lyd-cd
1
2
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
4
Tryk på X/x for at vælge
[USBOVERFØRSEL], og tryk derefter på
.
Tryk på
.
"READING" vises på frontpaneldisplayet,
indtil sporene, der optages på lyd-cd'en,
vises på tv-skærmen.
Brugen af overført musik er begrænset til eget
brug. Anden brug af musikken kræver tilladelse
fra opretshaveren.
Bemærkninger om USBoverførsel
• Du må ikke tilslutte enheden og USB-enheden
via en USB-hub.
• Kontroller, at der er tilstrækkelig ledig plads
på USB-enheden, før du overfører.
• Du må ikke fjerne USB-enheden under en
overførsel.
• Når du overfører spor fra en cd, optages
sporene som MP3-filer ved 128 kbps.
• Når du overfører MP3-filer fra en data-cd/
data-dvd, overføres MP3-filerne ved samme
bithastighed som de originale MP3-filer.
• Cd'ens tekstoplysninger overføres ikke til de
oprettede MP3-filer.
• Hvis du stopper overførslen når den er
halvvejs igennem, bliver den MP3-fil, som
blev oprettet, slettet.
• Overførslen stopper automatisk i følgende
situationer:
– Når USB-enheden løber tør for plads under
overførsel.
– Når antallet af MP3-filer på USB-enheden
overskrider grænsen for det antal, som
systemet kan genkende.
• Du kan gemme op til 150 filer i en mappe.
• Du kan gemme op til 199 mapper på en enkelt
USB-enhed.
• Hvis en mappe eller fil, som du forsøger at
overføre, allerede findes på USB-enheden
under det samme navn, føjes der et tal til
navnet uden at den originale mappe eller fil
overskrives.
Ilæg en lyd-cd.
• Der kan gå flere minutter, før sporene vises,
afhængigt af antallet af spor.
5
Vælg det spor, som du vil overføre.
Tilbageværende ledig plads på USB-enheden
USB-OVERFØRSEL
1
2
3
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALLE
ALLE
Spor, der skal overføres.
x Sådan vælges det ønskede spor
Tryk på X/x for at vælge sporet, og tryk
derefter på
.
Sporene markeres i den valgte rækkefølge.
x Sådan vælges alle spor på lyd-cd'en
Tryk på C/X/x/c for at vælge [x ALLE],
og tryk derefter på
.
x Sådan annulleres et spor
Tryk på X/x for at vælge sporet, og tryk
derefter på
. Mærket ud for sporet
slettes.
x Sådan annulleres alle spor
Tryk på C/X/x/c for at vælge [s ALLE],
og tryk derefter på
.
86DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 87 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
6
Tryk på C/X/x/c for at vælge [START],
og tryk derefter på
.
Tilbageværende ledig plads på USB-enheden
Systemet starter overførslen, og
overførselsstatus vises.
Tryk på x for at annullere en overførsel.
Overførsel af MP3-filer fra en
data-cd/data-dvd til USBenheden
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
4
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Tryk på X/x for at vælge MP3-filen/
mappen, og tryk derefter på
.
MP3-filerne/mapperne markeres.
Tryk på X/x for at vælge
[USBOVERFØRSEL], og tryk derefter på
.
x Sådan vælges alle MP3-filer/mapper
Tryk på C/X/x/c for at vælge [
og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [SPOR] eller
[MAPPE], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge MP3-filen/
mappen, og tryk derefter på
. Mærket ud
for MP3-filen/mappen slettes.
x Sådan annulleres alle MP3-filer/
mapper
Tryk på C/X/x/c for at vælge [
og tryk derefter på
.
7
6
Vælg den MP3-fil/mappe, som du vil
overføre.
ALLE],
Tryk på C/X/x/c for at vælge [START],
og tryk derefter på
.
Systemet starter overførslen, og
overførselsstatus vises.
Tryk på x for at annullere en overførsel.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
mappe, og tryk derefter på
.
Listen over MP3-filer i den valgte mappe
vises.
ALLE],
x Sådan annulleres en MP3-fil/mappe
• Der kan gå flere minutter, før sporene/mapperne
vises, afhængigt af antallet af spor/mapper.
5
ALLE
x Sådan vælges den ønskede MP3-fil/
mappe
Ilæg en data-cd/data-dvd.
• [SPOR]: Sporerne på data-cd'en/datadvd'en vises. Du kan overføre de ønskede
MP3-filer.
• [MAPPE]: Mapperne på data-cd'en/datadvd'en vises. Du kan overføre alle MP3filer i mappen. Gå til trin 6.
"READING" vises på frontpaneldisplayet,
indtil sporene/mapperne vises på tvskærmen.
ALLE
MP3-filer/mapper, der skal overføres.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
START
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
1
2
USB-OVERFØRSEL
2002_Remixes
Overførsel ved hjælp af en
enkelt knap
Du kan overføre spor/MP3-filer nemt til en
USB-enhed ved hjælp af REC TO USB.
For at overføre alle spor på en
lyd-cd eller alle MP3-filer til en
USB-enhed
Spor på en lyd-cd bliver overført til en USBenhed ved kodning til MP3-format.
1
Insæt en lyd-cd/data-cd/data-dvd.
87DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 88 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
2
3
Tryk på x.
Tryk på H.
Overførslen starter.
Når overførslen er afsluttet, vises
"COMPLETE" på frontpaneldisplayet og
disken og USB-enheden stopper
automatisk.
Tryk på x for at annullere en overførsel.
Du kan overføre sporet/MP3-filen som i
øjeblikket spilles. Et spor på en lyd-cd bliver
overført til en USB-enhed ved kodning til MP3format.
3
Kilde
Mappenavn
MP3
Det samme som overførselskilden1)
Filnavn
Lyd-cd
"FLDR001"2)
"TRACK001"3)
Kilde
Mappenavn
Filnavn
MP3
"REC1-MP3"4)
Lyd-cd
"REC1-CD"4)
Det samme som
overførselskilden1)
"TRACK001"3)
1)
Vælg det ønskede spor/den ønskede
MP3-fil og tryk derefter H.
Op til 64 karakterer i navnet bliver tildelt (inklusiv
filnavnet).
2)
Mapper bliver tildelt i numerisk rækkefølge derefter.
3)
Afspilning af det valgte spor/den valgte
MP3-fil starter.
Filer bliver tildelt i numerisk rækkefølge derefter.
4)En
Insæt en lyd-cd/data-cd/data-dvd.
ny fil overføres til mappen "REC1-MP3" eller
"REC1-CD" hver gang der foretages en REC1
overførsel.
Tryk REC TO USB på enheden.
REC TO USB lyser og der vises
"READING" på frontpaneldisplayet.
Derefter vil "PUSH PLAY" og den
tilbageblevne plads på USB-enheden blive
vist på frontpaneldisplayet.
4
Når der overføres til en USB enhed, oprettes en
"MUSIC" mappe direkte under "ROOT".
Mapper og filer bliver dannet i denne "MUSIC"
mappe i overensstemmelse med
overførselsmetoden og kilden.
• Når alle spor overføres fra en lyd-cd eller alle
MP3-filer fra en data-cd/data-dvd
• Når et enkelt spor overføres fra en lyd-cd eller
en enkelt MP3-fil fra en data-cd/data-dvd
For at overføre alle spor fra en
lyd-cd eller alle MP3-filer til en
USB-enhed
1
2
Regler for mappe og
fildannelse
Tryk REC TO USB på enheden.
REC TO USB lyser og der vises
"READING" på frontpaneldisplayet.
Derefter vil "PUSH PLAY" og den
tilbageblevne plads på USB-enheden blive
vist på frontpaneldisplayet.
4
masterpage:Left
specdef v20070110
Tryk på H.
Overførsel af det valgte spor/den valgte
MP3-fil starter.
Når overførslen er afsluttet, vises
"COMPLETE" på frontpaneldisplayet og
disken og USB-enheden stopper
automatisk.
Tryk på x for at annullere en overførsel.
Sletning af lydfiler på en USBenhed
Du kan slette lydfiler (".mp3", ".wma", eller
".m4a") fra USB-enheden.
1
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
x Sådan slettes alle lydfiler i en mappe
Tryk på CLEAR.
x Sådan slettes en enkelt lydfil
Tryk på
.
Der vises en liste over filer i mappen.
88DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 89 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
lydfil, og tryk derefter på CLEAR.
3
Tryk på C/c for at vælge [JA], og tryk
derefter på
.
Vælg [NEJ], og tryk derefter på
annullere.
for at
• Du må ikke fjerne USB-enheden under en sletning.
• Hvis den mappe, der skal slettes, indeholder andre
filer end lydfiler eller undermapper, fjernes disse
andre filer og undermapper fra listen på tv-skærmen,
men de slettes ikke fra USB-enheden.
masterpage:Right
specdef v20070110
Benyttelse af en Sony
Ericsson-mobiltelefon
Du kan slutte en Sony Ericsson-mobiltelefon til
systemet og høre musik fra den via dette system,
eller overføre musik fra dette system til
modiltelefonen.
1
2
Tilslut mobiltelefonen til
(USB).
-porten
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.
3
Udfør afspilning eller overførsel via
systemet.
• Afspilning: Se "Afspilning af filer fra en
USB-enhed" (side 78).
• Overførsel: Se "Overførsel af sange til en
USB-enhed" (side 86).
• Tilslut mobiltelefonen til dette system mens den er
tændt.
• Benyt det USB-kabel som fulgte med mobiltelefonen
når den tilsluttes systemet.
• Mens mobiltelefonen er tilsluttet systemet, må
memorykortet hverken isættes eller fjernes.
• Visse filer der er understøttet af mobiltelefonen er
muligvis ikke understøttet af systemet.
• Når der registreres en sang fra en
musikafspilningsliste på din mobiltelefon og du
sletter sangen via dette system, bliver
afspilningslisten ikke ændret.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Indstil dataoverførselstilstanden på din
mobiltelefon til Filoverførsel
(Masselager).
89DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 90 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Brug af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren
Du skal bruge en DIGITAL MEDIA PORTadapter (DMPORT), hvis du vil afspille lyd fra
en bærbar lydkilde eller en computer. Du kan
afspille lyd fra den tilsluttede komponent på
systemet ved at tilslutte en DIGITAL MEDIA
PORT-adapter.
Tilgængelige DIGITAL MEDIA PORTadaptere kan variere fra område til område.
Se side 29 for detaljer vedrørende tilslutning af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
• Tilslut ikke andre adaptere end DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
• Du må ikke slutte DIGITAL MEDIA PORTadapteren til enheden eller afbryde den, mens
systemet er tændt.
• Når du bruger systemet og en trådløs Bluetoothlydadapter (f.eks. TDM-BT1 (medfølger ikke))
samtidig, kan det reducere sendeafstanden mellem
Bluetooth-senderen og den trådløse Bluetoothlydadapter. I dette tilfælde skal Bluetooth-senderen
placeres så langt væk som muligt fra systemet, eller
den trådløse Bluetooth-lydadapter skal placeres
tættere på Bluetooth-senderen.
• Når du bruger systemet og den trådløse
netværkslydadapter (f.eks. TDM-NC1 (medfølger
ikke)) samtidig, skal den trådlåse netværkslydadapter
placeres så langt væk fra systemet som muligt.
masterpage:Left
specdef v20070110
• Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapteren bliver der også sendt billeder. I dette
tilfælde udsender systemet kun EURO AV T
OUTPUT (TO TV) signalet uanset typen af
videosignal.
Tip
• Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapteren kan du betjene en tilsluttet komponent ved
enten at bruge knapperne på fjernbetjeningen eller
enheden. Den følgende illustration viser et eksempel
på knapper, som kan bruges i dette tilfælde.
./>
H
x
X
Afspilning af den tilsluttede
komponent på systemet
1
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DMPORT" vises på
frontpaneldisplayet.
Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
Lyden og billederne fra den tilsluttede
komponent afspilles på systemet eller det
tilsluttede tv.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
90DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 91 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Brug af et S-AIR-produkt
Denne enhed er kompatibel med S-AIRfunktionen (side 122), der gør det muligt at
oprette lydtransmission mellem S-AIRprodukter.
Om S-AIR-produkter
Værelse A
S-AIR-hovedenhed
Gælder surroundforstærkeren
Gælder S-AIR-modtageren
Lydtransmissionen kan oprettes ved at sørge for,
at enhedens id er identisk med S-AIRunderenhedens id.
Sådan angives id'et for enheden
1
Tryk på "/1 på enheden.
Systemet tændes.
2
3
4
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "S-AIR
ID" vises på frontpaneldisplayet, og
tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
id.
Du kan vælge et hvilket som helst id (A, B
eller C).
5
Tryk på
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Der findes to typer S-AIR-produkter.
• S-AIR-hovedenhed (denne enhed): Bruges til
transmission af lyd. Du kan bruge op til tre
S-AIR-hovedenheder. (antallet af
understøttede S-AIR-hovedenheder afhænger
af driftsmiljøet.)
• S-AIR-underenhed: Bruges til modtagelse af
lyd.
– Surroundforstærker: Gør det muligt at
sende lyden trådløst til surroundhøjttaleren.
– S-AIR-modtager: Gør det muligt at
afspille lyd fra systemet i et andet rum.
Oprettelse af lydtransmission
mellem enheden og en S-AIRunderenhed
(ID-indstilling)
.
Indstillingen udføres.
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
S-AIR-underenhed
(surroundforstærker)
7
Værelse B
Angiv det samme id for S-AIRunderenheden.
Lydtransmissionen oprettes som følger
(eksempel):
S-AIR-underenhed
(S-AIR-modtager)
S-AIR-hovedenhed
(Denne enhed)
Id A
• Du kan ikke anvende denne funktion, hvis du ikke
indsætter en trådløs transceiver korrekt i enheden
(side 33).
Id A
S-AIR-underenhed
Id A
S-AIRunderenhed
91DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 92 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Tip
• Udfør trin 1 til 3 ovenfor for at kontrollere det
aktuelle id. Når du parrer enheden med en S-AIRunderenhed (side 93), vises "(PAIRING)" ved siden
af id'et på frontpaneldisplayet til valg af id.
Sådan angives id'et for
surroundforstærkeren
1
2
3
masterpage:Left
specdef v20070110
Afspilning af systemets lyd i et
andet rum
Gælder S-AIR-modtageren
Systemets lyd kan afspilles via en S-AIRmodtager. S-AIR-modtageren kan placeres i et
andet rum, så du kan få fuldt udbyttet af
systemets lyd der.
Kontroller, at kontakten SURROUND
SELECTOR på surroundforstærkeren
er indstillet til SURROUND.
Indstil kontakten S-AIR ID på
surroundforstærkeren, så indstillingen
er identisk med enhedens id (A, B eller
C).
Tryk på POWER på
surroundforstærkeren.
Lydtransmissionen er oprettet, når
indikatoren POWER / ON LINE på
surroundforstærkeren lyser grønt.
Se "Sådan kontrolleres transmissionens
status" (side 36) for detaljer vedrørende
POWER / ON LINE indikatoren.
Yderligere oplysninger om S-AIR-modtageren
findes i betjeningsvejledningen til S-AIRmodtageren.
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "S-AIR
MODE" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling.
• "PARTY": S-AIR-modtageren sender lyd
i overensstemmelse med den funktion, der
er angivet på enheden.
• "SEPARATE": S-AIR-modtagerens
funktion kan ændres uden, at det påvirker
enhedens funktion.
Sådan angives id'et for S-AIRmodtageren
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til S-AIR-modtageren.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
Sådan anvendes flere S-AIRhovedenheder
5
Du kan bruge flere SAIR-hovedenheder ved at
angive forskellige id'er for de enkelte
komponenter.
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Vælg den ønskede funktion på S-AIRmodtageren.
x Når der er valgt "PARTY"
S-AIR-hovedenhed
(Denne enhed)
Id A
Anden S-AIRhovedenhed
Id B
S-AIR-modtagerens funktion ændres i
takt med at du trykker på FUNCTION +/–
på hovedenhedens (side 41) eller S-AIR
CH på S-AIR-modtageren.
x Når der er valgt "SEPARATE"
S-AIR-modtagerens funktion ændres
når der trykkes S-AIR CH på S-AIRmodtageren på følgende måde.
Id A
Id A
S-AIRS-AIRunderenhed underenhed
Id B
S-AIRunderenhed
"MAIN UNIT" t "TUNER FM" t
"DMPORT" t "AUDIO" t …
92DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 93 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Vælg "MAIN UNIT" for at vælge samme
funktion som på enheden.
7
Sådan indstilles "S-AIR MODE"
via fjernbetjeningen
Tryk på S-AIR MODE.
Sådan betjenes systemet fra
S-AIR-modtageren
Brug følgende knapper til at betjene systemet fra
S-AIR-modtageren.
Tryk på
Betjening
H, X, x,
./>
Samme funktion som på
fjernbetjeningen og enheden.
S-AIR CH
Skift funktion for systemet.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til S-AIR-modtageren.
Brug af S-AIR-modtageren,
mens enheden er sat på
standby
Gælder S-AIR-modtageren
Du kan bruge S-AIR-modtageren, mens
enheden er sat på standby, ved at indstille "SAIR STBY" til "STBY ON".
3
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
• Når du slukker systemet, mens "S-AIR STBY" er
indstillet til "STBY ON", blinker eller lyser "S-AIR"
på frontpaneldisplayet. "S-AIR STBY" blinker, når
der ikke er oprettet lydtransmission mellem enheden
og S-AIR-modtageren, og lyser, når der er oprettet
lydtransmission mellem enheden og S-AIRmodtageren.
Identifikation af enheden med
en bestemt S-AIR-underenhed
(Parring)
Gælder surroundforstærkeren
Gælder S-AIR-modtageren
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Tilstanden S-AIR vises på frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på S-AIR MODE, ændres
S-AIR-tilstanden.
1
2
• "STBY OFF": Du kan ikke bruge S-AIRmodtageren, mens enheden er sat på
standby.
Standardindstillingen varierer, afhængigt af
området.
Juster lyden for S-AIR-modtageren.
• Når lyden er andet en 2-kanalsstereo, mikses
multikanalslyd ned til 2-kanaler.
masterpage:Right
specdef v20070110
Det er let at angive det samme id for enheden og
en S-AIR-underenhed, f.eks. en
surroundforstærker eller S-AIR-modtager, for at
oprette lydtransmission. Det kan dog ske, at dine
naboer modtager lyden fra systemet, eller at du
modtager deres lyd, hvis I bruger samme id. Du
kan undgå dette ved at udføre en parring, der
identificerer enheden og S-AIR-underenheden.
x Før parring
Lydtransmissionen oprettes ud fra id'et
(eksempel).
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "S-AIR
STBY" vises på frontpaneldisplayet, og
tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling.
• "STBY ON": Du kan bruge S-AIRmodtageren, mens enheden er sat på
standby eller tændt. Strømforbruget i
standbytilstand forøges.
93DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 94 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Hos dig
• Yderligere oplysninger om indstilling af
surroundforstærkerens id findes i afsnittet
"Sådan angives id'et for
surroundforstærkeren" (side 92).
• Yderligere oplysninger om indstilling af
S-AIR-modtagerens id findes i
betjeningsvejledningen til S-AIRmodtageren.
Hos naboen
Denne enhed
Id A
3
4
Id A
S-AIR-underenhed
Id A
S-AIR-underenhed
5
x Efter parring
Lydtransmissionen oprettes kun mellem den
parrede enhed og en eller flere S-AIRunderenheder.
Hos dig
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"PAIRING" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Når "START" har været vist på
frontpaneldisplayet, skal der trykkes
.
Enheden starter parringen og "SEARCH"
blinker på frontpaneldisplayet.
For at annullere parring trykkes SYSTEM
MENU.
Hos naboen
Denne enhed
6
Id A
masterpage:Left
specdef v20070110
Ingen transmission
Start parringen af S-AIRunderenheden.
x Gælder surroundforstærkeren
Id A
S-AIRunderenhed
Id A
S-AIR-underenhed
Parring
Sådan udføres parring
1
Placer den S-AIR-underenhed, der skal
parres, i nærheden af enheden.
Tip
• Tryk på PAIRING på surroundforstærkerens
bagpanel med en spids genstand, f.eks. en
papirclips.
• Fjern eventuelt tilsluttede hovedtelefoner fra
surroundforstærkeren.
2
Tryk på POWER på surroundforstærkeren
for at tænde den, og tryk derefter på
PAIRING på surroundforstærkerens
bagpanel.
Indikatoren PAIRING på
surroundforstærkeren blinker rødt, når
parringen begynder.
Lydtransmissionen er oprettet, når
indikatoren PAIRING på
surroundforstærkeren lyser rødt, og du
"PAIRING" og "COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet.
x Gælder S-AIR-modtageren
Indstil id'et, så det er ens for både
enheden og S-AIR-underenheden.
• Yderligere oplysninger om indstilling af
enhedens id findes i afsnittet "Sådan
angives id'et for enheden" (side 91).
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til S-AIRmodtageren.
Når lydoverførslen er oprettet, vises
"PAIRING" og "COMPLETE" på
frontpaneldisplayet.
94DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK08ext.fm]
DK_book.book Page 95 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
6
• Udfør parring indefor flere minutter fra trin 5.
Hvis du ikke gør det vises "PAIRING" og
"INCOMPLETE" på frontpaneldisplayet. For at
fortsætte parringen trykkes
og der startes
forfra fra trin 5. For at annullere parring trykkes
SYSTEM MENU.
7
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Sådan annulleres parring
Hvis lydtransmissionen er
ustabil
Når du indstiller "RF CHANGE" til
"OFF", vælges id'en så lydoverførslen
er mest stabil (side 91).
• Du skal som regel ikke ændre indstillingen.
– Hvis "RF CHANGE" indstilles til "OFF", kan
transmissionen mellem enheden og S-AIRunderenheden ske via en af følgende kanaler:
– S-AIR ID A: tilsvarende kanal til IEEE 802.11b/g
channel 1
– S-AIR ID B: tilsvarende kanal til IEEE 802.11b/g
channel 6
– S-AIR ID C: tilsvarende kanal til IEEE 802.11b/g
channel 11
• Transmissionen kan forbedres ved at ændre
transmissionskanalen (frekvensen) for et eller flere af
de trådløse systemer. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til de trådløse systemer.
Gælder surroundforstærkeren
Gælder S-AIR-modtageren
Hvis der er flere trådløse systemer om at dele et
2,4 GHz-bånd, f.eks. trådløst LAN eller
Bluetooth, kan det påvirke transmissionen fra
S-AIR-produkter eller andre trådløse systemer
og gøre dem ustabile. I dette tilfælde kan
transmissionen forbedres ved at ændre
indstillingen "RF CHANGE".
1
2
3
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Angiv enhedens id, som beskrevet i "Sådan
angives id'et for enheden". Hvis du vælger et nyt
id, bliver parringen afsluttet.
masterpage:Right
specdef v20070110
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "RF
CHANGE" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling.
• "AUTO": Du skal som regel vælge denne
indstilling. Systemet skifter "RF
CHANGE" automatisk til "ON" eller
"OFF".
• "ON": Systemet sender lyd ved at søge
efter en bedre kanal.
• "OFF": Systemet sender lyd på en bestemt
kanal.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
95DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
DK_book.book Page 96 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
7
Optimal surroundsound i
et rum
[HØJTT.OPSTILLING]
Alt efter hvordan rummet er indrettet, kan der
være højttalere, du ikke kan installere. For at få
den bedste surroundsound anbefaler Sony, at du
først finder ud af, hvor højttalerne skal placeres.
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
8
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
9
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på
.
Indstillingen udføres, og du bliver bedt om
at bekræfte.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på C/c for at vælge en indstilling.
• [STANDARD]: Vælg denne indstilling,
når alle højttalere installeres normalt.
• [INGEN CENTER]: Vælg denne
indstilling, hvis du kun installerer frontog surroundhøjttalere.
• [INGEN SURROUND]: Vælg denne
indstilling, hvis du kun installerer centerog fronthøjttalere.
• [KUN FRONT]: Vælg denne indstilling,
hvis du kun installerer fronthøjttalere.
• [ALLE FRONT]: Vælg denne indstilling,
hvis du installerer alle højttalerne foran
lyttepositionen.
• [ALLE FRONT - INGEN CENTER]:
Vælg denne indstilling, hvis du installerer
front- og surroundhøjttalerne foran
lyttepositionen.
Andre betjeningsmuligheder
1
masterpage:Left
specdef v20070110
Tryk på C/c for at vælge [JA] eller
[NEJ], og tryk derefter på
.
• [JA]: Fortsæt [AUTOKALIBRERING].
Følg fremgangsmåden fra trin 7 i afsnittet
"Automatisk kalibrering af indstillinger"
(side 97).
• [NEJ]: Afslut [HØJTT.OPSTILLING].
Tryk på X/x for at vælge
[LYDINDSTILLING], tryk derefter på
.
Indstillingerne for [LYDINDSTILLING]
vises.
6
Tryk på X/x for at vælge
[HØJTT.OPSTILLING ], og tryk derefter
på
.
Indstillingerne for [HØJTT.OPSTILLING ]
vises.
HØJTT.OPSTILLING
STANDARD
96DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 97 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Fronten af hver højttaler skal vende ind
mod kalibreringsmikrofonen, og der må
ikke stå noget mellem højttalerne og
kalibreringsmikrofonen.
Automatisk kalibrering
af indstillinger
[AUTOKALIBRERING]
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
kan automatisk indstille et passende niveau for
surroundsound.
• Der høres en høj testtone fra systemet, når
[AUTOKALIBRERING] starter. Du kan ikke skrue
ned for denne lyd. Tag hensyn til børn og naboer.
1
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Andre betjeningsmuligheder
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Kalibreringsmikrofon
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge
[LYDINDSTILLING], tryk derefter på
.
Indstillingerne for [LYDINDSTILLING]
vises.
6
Tryk på X/x for at vælge
[AUTOKALIBRERING], og tryk derefter
på
.
Indstillingerne for
[AUTOKALIBRERING] vises.
7
Slut kalibreringsmikrofonen
(medfølger) til A.CAL MIC-stikket på
frontpanelet.
Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau
ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger
ikke).
8
9
Tryk på C/c for at vælge [JA].
Tryk på
.
[AUTOKALIBRERING] starter.
Vær stille, mens der måles.
• Surroundforstærkeren skal placeres på det
rigtige sted og tændes, før du udfører
[AUTOKALIBRERING]. Hvis
surroundforstærkeren placeres et forkert sted,
f.eks. i et andet rum, udføres målingen ikke
korrekt.
• Omgivelserne i det rum, hvor systemet er
installeret, kan påvirke målingerne. Når
målingerne varierer betragteligt fra
højttalerinstallationens status, udføres
indstilling af højttaleren manuelt ved følgende
"Indstillinger for højttalere" (side 69).
10 Tryk på C/c for at vælge [JA] eller
[NEJ], og tryk derefter på
.
97DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
DK_book.book Page 98 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
x Målingen er i orden.
Fjern kalibreringsmikrofonen, og vælg
[JA]. Resultatet træder i kraft.
Når du ønsker at afslutte målingen og
forsøge igen [AUTOKALIBRERING],
select [NEJ].
Betjening af tv'et med
den medfølgende
fjernbetjening
x Målingen er ikke i orden.
Tv'et (kun Sony) kan betjenes med følgende
knapper. Benyt disse knapper (bortset fra
TV [/1, THEATRE, og TV INPUT) mens
knappen TV aktiveres.
Følg meddelelsen, og vælg derefter [JA] for
at prøve igen.
• Når Autokalibreringsfunktionen er aktiv må systemet
ikke betjenes.
• Målingen for [SUBWOOFER] er altid [JA] da
systemet ikke foretager en subwooferkalibrering,
men [SUBWOOFER] niveauet i
[HØJTTALEROPSÆTNING] vender tilbage til
standardindstillingen, når du foretager en
[AUTOKALIBRERING].
• Ikke alle tv understøtter brug af fjernbetjening og alle
knapperne.
Tryk på
Funktion
TV [/1
Tænd eller sluk tv'et.
THEATRE
Få optimalbilledkvalitet der er
tilpasset til film.
TV INPUT
Skift tv'ets indgangskilde til tv
eller en anden indgangskilde.
VOLUME +/–*
Juster tv'ets lydstyrke.
PROG +/–*
Vælg tv-kanal.
Nummerknapper*, Vælg tv-kanal.
-* ENTER*
TOOLS*
Åbn betjeningsmenuen til den
aktuelle visning.
RETURN*
Gå tilbage til den forrige kanal
eller det forrige lag på tv'ets
menu.
MENU*
Åbn tv'ets menu.
MUTING*
Slå tv-lyden fra midlertidigt.
C/X/x/c*,
*
Vælg et element i menuen.
* Brug disse knapper, samtidig med at knappen TV
holdes nede.
98DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
DK_book.book Page 99 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Brug af lydeffekter
Forstærkning af basfrekvenser
Du kan forstærke basfrekvenserne.
masterpage:Right
specdef v20070110
– "DEC. MODE" er indstillet til "A.F.D. STD"
eller "A.F.D. MULTI".
– Der er ikke tilsluttet hovedtelefoner.
Sådan deaktiveres lydeffekten
Vælg andet end "A.F.D. STD" eller "A.F.D.
MULTI" til "DEC. MODE" (side 42).
Tryk på DYNAMIC BASS.
"D. BASS ON" vises på frontpaneldisplayet og
basfrekvenserne forstærkes.
Sådan deaktiveres lydeffekten
Tryk på DYNAMIC BASS igen.
Andre betjeningsmuligheder
Lyd ved lav lydstyrke
Denne tilstand gør det muligt at høre lydeffekter
og tale, som sad du i biografen, selv ved lav
lydstyrke. Dette er praktisk, hvis du ser film sent
om aftenen.
Tryk på NIGHT.
"NIGHT ON" lyser på frontpaneldisplayet, og
lydeffekten aktiveres.
• Denne effekt kan ikke bruges til en Super Audio CD.
Når du ilægger en Super Audio CD, mens "NIGHT
ON", er aktiveret, deaktiveres lydeffekten
automatisk.
• Effekten er tydeligere, når lyden sendes via
centerhøjttaleren, da det er lettere at høre tale
(filmdialoger, osv.). Når lyden ikke sendes via
centerhøjttaleren, eller når du bruger hovedtelefoner,
justerer systemet lyden til det mest optimale.
Sådan deaktiveres lydeffekten
Tryk på NIGHT igen.
Forbedring af komprimeret lyd
Du kan forbedre komprimeret lyd som
eksempelvis en MP3-lydfil.
Denne effekt aktiveres automatisk når alle
følgende forhold er afklaret:
– Funktionen er indstillet til "DMPORT",
"AUDIO", eller "USB".
99DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
DK_book.book Page 100 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Valg af effekt der passer
til kilden
Multipleks broadcastlyd
Du kan vælge en passende lyd til film eller
musik.
(DUAL MONO)
Tryk flere gange på SOUND MODE under en
afspilning, indtil den ønskede tilstand vises
på frontpaneldisplayet.
• "AUTO": Systemet vælger automatisk
"MOVIE" (MOVIE indikatoren lyser) eller
"MUSIC" (MUSIC indikatoren lyser) for at
danne lydeffekten afhængigt af kilden.
• "MOVIE": Systemet giver lyd til film.
MOVIE indikatoren lyser.
• "MUSIC": Systemet giver lyd til musik.
MUSIC indikatoren lyser.
Dette system gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når systemet modtager eller
afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcastsignal.
• Hvis du ønsker at modtage Dolby Digital-signaler,
skal du slutte et tv eller en anden komponent til
enheden med et optisk eller koaksialt digitalkabel
(side 27) og indstille den digitale udgangstilstand for
tv'et eller en anden komponent til Dolby Digital.
Tryk flere gange på AUDIO, indtil den
ønskede signal vises på
frontpaneldisplayet.
• Når du spiller en Super Audio CD, virker denne
funktion ikke.
• Installationselementerne kan ikke bruges, når der er
sluttet hovedtelefoner til enheden eller
surroundforstærkeren.
• Når du skifter lydtilstand, mens du bruger en S-AIRmodtager, kan noget af lyden fra S-AIR-modtageren
falde ud.
• "MAIN": Lyden af hovedsproget høres.
• "SUB": Lyden af undersproget høres.
• "MAIN+SUB": Der høres en blanding af
hoved- og undersprogene.
100DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
DK_book.book Page 101 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Ændring af
indgangsniveauet for lyd
fra tilsluttede
komponenter
masterpage:Right
specdef v20070110
Brug af timerfunktionen
Du kan indstille systemet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 1
eller 10 minutter.
Tryk på SLEEP.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
minutvisningen (resterende tid) med 10
minutter.
Når du indstiller timerfunktionen, blinker
"SLEEP" på frontpaneldisplayet.
1
Tryk en gang på SLEEP.
2
3
4
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "TV", "LINE*", eller "AUDIO"
vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"ATTENUATE" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• "ATT ON": Du kan dæmpe
indgangsniveauet. Udgangsniveauet er
ændret.
• "ATT OFF": Normalt indgangsniveau.
5
Tryk på
.
Sådan kontrolleres den
resterende tid
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den
ønskede tid.
Sådan annulleres
timerfunktionen
Tryk på SLEEP flere indtil "SLEEP OFF" vises
på frontpaneldisplayet.
Sådan indstilles timerfunktionen
med systemmenuen
1
2
Indstillingen udføres.
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
3
Andre betjeningsmuligheder
Der kan opstå forvrængning, når du afspiller lyd
fra en komponent, der er sluttet til EURO AV
T OUTPUT (TO TV) eller LINE*-stikkene på
bagpanelet eller til AUDIO IN-stikket på
frontpanelet. Forvrængningen afhænger af den
tilsluttede komponent og er ikke en fejl.
Du kan undgå, at der opstår forvrængning ved at
reducere indgangsniveauet på enheden.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SLEEP"
vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Minutvisningen (den resterende tid) ændres
med 10 minutter.
* Kun DAV-DZ880W.
Tip
• Du kan også vælge den resterende tid ved at
trykke på nummerknapperne. I dette tilfælde
kan du forindstille tiden i intervaller på 1 minut.
4
Tryk på
.
Indstillingen foretages, og "SLEEP" blinker
på frontpaneldisplayet.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
101DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
DK_book.book Page 102 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet
masterpage:Left
specdef v20070110
Visning af oplysninger
om disken
Du kan indstille lysstyrken på
frontpaneldisplayet til et af 2 niveauer.
Tryk på DIMMER.
Visning af spilletid og
resterende spilletid på
frontpaneldisplayet
Hver gang du trykker på DIMMER, ændres
lysstyrken på frontpaneldisplayet.
Sådan ændres lysstyrken på
frontpaneldisplayet med
systemmenuen
1
2
3
Tryk på DISPLAY gentagne gang.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"DIMMER" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den lysstyrke,
der skal bruges på frontpaneldisplayet.
• "DIMMER OFF": Frontpaneldisplayet er
lyst.
• "DIMMER ON": Frontpaneldisplayet er
mørkt.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
kontrolmenuen som følger:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Nogle af de viste elementer forsvinder efter få
sekunder.
x Dvd-video/dvd-VR
1 Spilletid for den aktuelle titel
2 Resterende spilletid for den aktuelle titel
3 Spilletid for det aktuelle kapitel
4 Resterende spilletid for det aktuelle kapitel
5 Disknavn
6 Titel og kapitel
x Video-cd (uden PBC-funktioner)/Super
Audio CD/cd
1 Spilletid for det aktuelle spor
2 Resterende spilletid for det aktuelle spor
3 Spilletid for disken
4 Resterende spilletid for disken
5 Spornavn
6 Spor og indeks*
* Kun video-cd/Super Audio CD.
x Super-VCD
1 Spilletid for det aktuelle spor
2 Tekst til spor
3 Spor- og indeksnummer
x Data-cd (MP3-fil)/data-dvd (MP3-fil)
1 Spilletid og aktuelt spornummer
2 Spornavn (fil)*
* Hvis en MP3-fil er tilknyttet et ID3-tag, viser
systemet et albumnavn eller en titel på baggrund af
ID3-taggets oplysninger.
Systemet understøtter ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres,
når der både vises ID3 version 1.0/1.1- og version
2.2/2.3-tags for en enkelt MP3-fil.
102DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
DK_book.book Page 103 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
x Data-cd (videofil)/data-dvd (videofil)
1 Spilletid for den aktuelle fil
2 Aktuelt filnavn
3 Aktuelt album og filnummer
• Systemet kan kun vise det første niveau af teksten på
en dvd/cd, f.eks. disknavnet eller titlen.
• Når der ikke kan vises filnavn for en MP3-fil, vises
"*" på frontpaneldisplayet.
• Navnet på disken eller sporet kan muligvis ikke vises,
afhængigt af teksten.
• Spilletiden for MP3-filer og videofiler vises muligvis
ikke korrekt.
Tip
• Når systemet afspiller en video-cd med PBCfunktioner, vises spilletiden.
masterpage:Right
specdef v20070110
x Video-cd (med PBC-funktioner)
• **:**
Spilletid for den aktuelle sekvens
x Video-cd (uden PBC-funktioner)/
Super Audio CD/cd
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
• T-**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D **:**
Spilletid for den aktuelle disk
• D-**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
disk
Visning af spilletid og
resterende spilletid på tvskærmen
1
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
x Data-cd (videofil)/data-dvd (videofil)
• **:**:**
Spilletid for den aktuelle fil
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Følgende vises på tv-skærmen.
T
1: 01: 40
• Tegn/symboler vises muligvis ikke for alle sprog.
• Systemet kan kun vise et begrænset antal tegn,
afhængigt af den disktype, der afspilles. Visning af
teksttegn afhænger også af den valgte disk.
Andre betjeningsmuligheder
x Data-cd (MP3-fil)/data-dvd (MP3-fil)
Tidsoplysninger
2
Tryk flere gange på DISPLAY for at
skifte til visning af andre
tidsoplysninger.
Visningen og de tidsoplysninger, du kan
kontrollere, afhænger af den disk, der
spilles.
x Dvd-video/dvd-VR
• T **:**:**
Spilletid for den aktuelle titel
• T-**:**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C **:**:**
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C-**:**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
Kontrol af diskens
spilleoplysninger
Sådan kontrolleres tekst på dvd/
Super Audio CD/cd
Tryk flere gange på DISPLAY under en
afspilning for at få vist den tekst, der er optaget
på en dvd/Super Audio CD/cd.
Teksten på en dvd/Super Audio CD/cd vises
kun, når der findes tekst på disken. Du kan ikke
ændre teksten. Hvis disken ikke indeholder
tekst, vises "NO TEXT".
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
103DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
DK_book.book Page 104 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Sådan kontrolleres tekst på en
data-cd/data-dvd (MP3-fil/
videofil)
masterpage:Left
specdef v20070110
* "Exchangeable Image File Format" er et
billedformat for digitalkameraer, der er defineret af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Tryk på DISPLAY under afspilning af MP3filer eller videofiler på en data-cd/data-dvd for at
få vist navnet på mappen/MP3-filen/videofilen
og lydbithastigheden (mængden af data pr.
sekund for den aktuelle lyd) på tv-skærmen.
Eksempel for afspilning af en lydfil
Bithastighed*
T
0: 13
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Mappenavn**
Navn på MP3-fil**/videofil
* Vises når der afspilles en MP3-fil på en data-cd/
data-dvd.
** Hvis en MP3-fil er tilknyttet et ID3-tag, viser
systemet et albumnavn eller en titel på baggrund af
ID3-taggets oplysninger.
Systemet understøtter ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres,
når der både vises ID3 version 1.0/1.1- og version
2.2/2.3-tags for en enkelt MP3-fil.
Kontrol af datooplysninger for
en JPEG-billedfil
Du kan kontrollere datooplysningerne under
afspilning, når der er optaget en Exif*-kode i
JPEG-billedfilen.
Tryk på
DISPLAY under afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
Datooplysninger
104DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK09oth.fm]
DK_book.book Page 105 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Gendannelse af
standardindstillinger
4
"/1
N
x
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], tryk derefter på
.
Installationsmenuen vises.
5
Gendannelse af
standardindstillingerne for
systemets parametre, f.eks.
gemte stationer
masterpage:Right
specdef v20070110
Tryk på X/x for at vælge
[SYSTEMINDSTILLING], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for
[SYSTEMINDSTILLING] vises.
6
7
Tryk på X/x for at vælge [NULSTIL], og
tryk på c.
Tryk på C/c for at vælge [JA].
Hvis du vil afslutte og skifte til
kontrolmenuen, skal du vælge [NEJ].
1
2
Tryk på "/1 for at tænde systemet.
Tryk på x, N og "/1 på enheden
samtidigt.
"COLD RESET" vises på
frontpaneldisplayet, og
standardindstillingerne for systemet
gendannes.
Tryk på
.
Du må ikke trykke på [/1, mens systemet
nulstilles. Der kan gå nogle sekunder, før
nulstillingen er udført.
• Standardindstillingerne gendannes også for
[MEDIE], [INTERVAL], [EFFEKT] og [MULTI/
2CH].
Andre betjeningsmuligheder
8
Gendannelse af
standardindstillingerne for
[INSTALLATION]
Du kan gendanne standardindstillingerne for
[INSTALLATION] (side 64) (gælder dog ikke
indstillinger for [BØRNESIKRING]).
1
2
Tryk på FUNCTION +/– flere gange
indtil "DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk
DISPLAY når systemet er
stoppet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
105DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 106 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Om lydstyrkeregulering
• Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en
sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du
gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der
pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om rengøring
Om strømkilder
• Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet
ikke skal bruges i en længere periode. Træk i stikket,
aldrig i ledningen.
Om placering
• Placer systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning af systemet.
• Kabinettet bliver meget varmt, når der afspilles ved
høj lydstyrke i længere tid. Dette er ikke en fejl. Rør
ikke ved kabinettet. Du må ikke placere systemet et
sted med begrænset plads, hvor ventilationen er
dårlig, da dette kan medføre overophedning.
• Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at
anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med
en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne
blokeres, kan systemet blive for varmt, og der kan
opstå fejl.
• Du må ikke placere systemet på overflader som
tæpper osv. eller i nærheden af f.eks. gardiner, der
kan blokere ventilationsåbningerne.
• Du må ikke placere systemet i nærheden af
varmekilder, f.eks. radiatorer eller
ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys,
meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser.
• Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Den er
kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke systemet og diskene i nærheden af
komponenter med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
Om betjening
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan
der dannes kondens på linserne i enheden. Hvis der
dannes kondens, fungerer systemet muligvis ikke
korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes, og
systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil
fugten er fordampet.
• Hvis du flytter systemet, skal eventuelle disks fjernes,
da de ellers kan blive beskadiget.
• Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen
afbrydes, og enheden skal efterses af autoriserede
teknikere, før den tages i brug igen.
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
systemet.
Om diskrengøring, disk-/
linserensemidler
• Du må ikke bruge rensedisks eller disk-/
linserensemidler (f.eks. flydende eller fra spray).
Disse kan forårsage fejl i enheden.
Om tv-skærmens farver
• Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver, skal
du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til 30
minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal
højttalerne placeres længere væk fra tv'et.
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede
eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises
i længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er
særlig følsomme over for dette fænomen.
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke
sidder en disk i enheden og tage netledningen ud af
stikkontakten.
Om S-AIR-funktionen
• Da S-AIR-produktet sender lyd med radiobølger, kan
lyden falde ud, hvis der er hindringer for
radiobølgerne. Dette skyldes ikke radiobølgerne og er
ikke en fejl.
• Da S-AIR-produktet sender lyd med radiobølger, kan
udstyr, der genererer elektromagnetisk energi, f.eks.
en mikrobølgeovn, skabe interferens i
lydtransmissionen.
• Da S-AIR-produktet bruger radiobølger, der deler
frekvens med andre trådløse systemer, f.eks. trådløst
LAN eller Bluetooth, kan der opstå interferens eller
dårlig transmission. I dette tilfælde gøres følgende for
at forbedre overførslen af signaler:
106DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 107 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Bemærkninger om disks
Om håndtering af disks
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
• Du må ikke udsætte disken for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den
må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør disken med en rengøringsklud før
afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
Yderligere oplysninger
– Undgå at placere S-AIR-produktet/produkterne
nær andre trådløse systemer.
– Undgå at placere S-AIR-produktet/produkterne og
andre trådløse systemer spontant.
– Transmissionen kan forbedres ved at ændre
transmissionskanalen (frekvensen) for et eller flere
af de trådløse systemer. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til de trådløse
systemer.
• Transmissionsafstanden varierer, afhængigt af
brugsmiljøet. Find den placering, hvor
transmissionen mellem S-AIR-hovedenheden og underenheden er mest effektiv, og placer S-AIRhovedenheden og -underheden på dette sted.
• Placer S-AIR-produktet/produkterne på stabile
overflade over gulvniveau.
• Dårlig transmission kan opstå og
transmissionsafstanden kan være for kort, hvis
følgende forhold er til stede:
– Der er vægge/gulve fremstillet af armeret beton
eller sten mellem S-AIR-produkterne.
– Der er skillevægge/døre af jern eller møbler/
elektriske produkter fremstillet af brandsikkert
glas, metal osv. mellem S-AIR-produkterne.
masterpage:Right
specdef v20070110
• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at
afspille en disk med en afvigende form (f.eks.
kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller fastgjort ringe.
107DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 108 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at serviceteknikeren kan beholde eventuelle dele, der fjernes under reparationen.
Hvis der opstår problemer med S-AIR-funktionen, skal du få en Sony-forhandler til at kontrollere
samspillet mellem systemdelene (hovedenheden og S-AIR-underenheden).
Strøm
Symptom
Løsningsforslag
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
• Tryk på "/1, når "STANDBY" ikke længere vises på frontpaneldisplayet.
Hvis "PROTECTOR" og "PUSH Tryk på "/1 for at slukke for systemet, og kontroller følgende punkter, når der
POWER" vises på
ikke længere står "STANDBY".
frontpaneldisplayet.
• Er højttalerkablerne (+ og –) kortsluttet?
• Bruger du de korrekte højttalere?
• Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
• Tænd systemet, når ovenstående punkter er kontrolleret, og eventuelle
problemer løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Billede
Symptom
Løsningsforslag
Der vises intet billede.
• SCART (EURO AV)-kablet er ikke tilsluttet korrekt.
• SCART (EURO AV)-kablet er beskadiget.
• Enheden er ikke sluttet til det korrekte EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stik
(side 27).
• Tv'ets videoindgang er ikke indstillet til at vise billeder fra systemet.
• Kontroller udgangsmetoden på systemet (side 27).
• Tilslut atter tilslutningskablet forsvarligt.
• Enheden er sluttet til en enhed, der ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth
Digital Content Protection) ("HDMI" på frontpanelet lyser ikke) (side 27).
• Hvis HDMI OUT-stikket bruges til videoudgang, skal du ændre den type
videosignal, der sendes via HDMI OUT-stikket. Dette kan løse problemet
(side 40).
Slut tv'et til enheden med et andet videostik end HDMI OUT og skift tv'ets
indgangskilde til den tilsluttede videoindgang, så menuerne vises på skærmen.
Skift typen af videosignaludgang fra HDMI OUT-stikket, og skift tv'ets
indgang tilbage til HDMI. Hvis der stadig ikke vises noget billede, skal du
gentage trinnene og prøve andre indstillinger.
• Hvis du benytter "DMPORT" funktionen, sendes videosignalet kun fra EURO
AV T OUTPUT (TO TV)-stikket.
Der er støj på billedet.
• Disken er snavset eller i stykker.
• Hvis signalet fra EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stikket er forvrænget, skal
du ændre typen af videosignaludgang fra HDMI OUT-stikket ved at indstille
[HDMI-OPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING] til [720 × 480p]* (side 40).
* Der kan stå [720 × 480/576p], afhængigt af hvilket område modellen er
fra.
108DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 109 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Symptom
masterpage:Right
specdef v20070110
Løsningsforslag
Billedet fylder ikke hele tv• Formatforholdet for disken kan ikke ændres.
skærmen, selvom du har valgt
formatforhold under [TV TYPE]
i [VIDEOINDSTILLING].
Der opstår farveforstyrrelser på
tv-skærmen.
Systemets højttalere indeholder magnetiske dele, så der kan opstå magnetisk
forvrængning. Når der opstår farveforstyrrelser på tv-skærmen, skal følgende
punkter kontrolleres.
• Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv eller en projektor, skal højttalerne
placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
• Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, skal du slukke for tv'et og tænde
det igen efter 15 til 30 minutter.
• Hvis der højres hyletoner, skal du placere højttalerne længere væk fra tv'et.
• Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetlås på tv-bordet,
medicinsk udstyr, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.
Lyd
Løsningsforslag
Der er ingen lyd.
• Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen, hvis meddelelsen "MUTING ON" vises
på frontpaneldisplayet.
• Systemet er sat på pause eller afspiller i slowmotion. Tryk på H for at skifte
til normal afspilning.
• Der spoles frem eller tilbage. Tryk på H for at skifte til normal afspilning.
• Kontroller højttalerindstillingerne (side 69).
• Den komponent, der er sluttet til HDMI OUT-stikket, er ikke i
overensstemmelse med lydsignalets format. I dette tilfælde skal du indstille
[LYD (HDMI)] under [HDMI-INDSTILLING] til [TIL] (side 67).
Yderligere oplysninger
Symptom
Der sendes ingen lyd via HDMI • Indstil [LYD (HDMI)] i [HDMI-INDSTILLING] til [TIL] (side 67).
OUT-stikket.
• HDMI OUT-stikket er sluttet til en DVI-enhed (Digital Visual Interface) (DVIstik accepterer ikke lydsignaler).
• HDMI OUT-stikket sender ikke Super Audio CD-lyd.
• Prøv følgende: 1 Sluk og tænd for systemet. 2 Sluk og tænd for den
tilsluttede komponent. 3 Fjern og isæt HDMI-kablet.
Lydsignalerne fra venstre og
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt.
højre er ubalancerede eller byttet
om.
Der høres ingen lyd fra
subwooferen.
• Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 24, 69).
Der høres kraftig summen eller
støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne er placeret på afstand af en transformer eller
motor, og at kablerne er mindst 3 meter fra et tv eller lysstofrør.
• Flyt tv'et væk fra lydkomponenterne.
• Stikkene er snavsede. Tør dem af med en klud, der er let fugtet med sprit.
• Rengør disken.
Lyden mister sin stereoeffekt,
• Vælg stereolyd ved at trykke på AUDIO (side 47).
når der afspilles en video-cd, cd • Sørg for, at enheden er tilsluttet korrekt.
eller MP3-fil.
109DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 110 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Symptom
masterpage:Left
specdef v20070110
Løsningsforslag
Surroundeffekten er vanskelig at • Kontroller "DEC. MODE" indstillingen (side 42).
høre under afspilning af et Dolby • Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 24, 69).
Digital-, DTS- eller MPEG-lyd. • Afhængigt af dvd'en er udgangssignalet muligvis ikke et fuldt 5.1-kanalssignal.
Det kan være i mono eller stereo, hvis lydsporet er optaget i Dolby Digital- eller
MPEG-lydformat.
Der høres kun lyd fra
centerhøjttaleren.
• Afhængigt af disken kommer lyden muligvis kun fra centerhøjttaleren.
Der høres ingen lyd fra
centerhøjttaleren.
• Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 24, 69).
• Kontroller "DEC. MODE" indstillingen (side 42).
• Afhængigt af kilden er effekten af centerhøjttaleren mindre udpræget.
• Der afspilles en 2-kanalskilde.
Der høres ingen lyd eller kun
meget svag lyd fra
surroundhøjttalerne.
• Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 24, 69).
• Kontroller "DEC. MODE" indstillingen (side 42).
• Afhængigt af kilden er effekten af surroundhøjttalerne mindre udpræget.
• Kontroller indstillingen for trådløse enheder (side 36).
• Der afspilles en 2-kanalskilde.
Der høres ingen lyd fra
DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL stikket.
• Indgangssignalets samplingfrekvens er over 48 kHz.
Betjening
Symptom
Løsningsforslag
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennerne, eller tilslut
eventuelt en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk tuning. Indstil med Direkte
kanaler.
• Der er ikke gemt stationer, eller de gemte stationer er blevet slettet (under
scanning efter gemte stationer). Gem stationerne (side 72).
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern eventuelle hindringer mellem fjernbetjeningen og enheden.
• Afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden er for stor.
• Fjernbetjeningen er ikke rettet mod enhedens fjernbetjeningsmodtager.
• Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.
Disken afspilles ikke.
• Der er ikke ilagt en disk.
• Disken vender forkert.
Ilæg disken med afspilningssiden nedad.
• Disken ligger skævt i diskskuffen.
• Systemet kan ikke afspille cd-rom'er, osv. (side 7).
• Dvd'ens områdekode understøttes ikke af systemet.
• Der er dannet kondens i enheden. Kondensen kan beskadige linserne. Fjern
disken, og lad enheden stå tændt i ca. en halv time.
MP3-filen kan ikke afspilles.
• Data-cd'en er ikke optaget i ISO 9660 niveau 1/niveau 2, eller Joliet.
• Data-dvd'en er ikke optaget i UDF (Universal Disk Format).
• MP3-filen har ikke filtypenavnet ".mp3".
• Dataene er ikke formateret til MP3, selvom filtypenavnet er ".mp3".
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Systemet kan ikke afspille lydspor i MP3PRO-format.
• Kontroller [MEDIE] indstillingerne (side 58).
110DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 111 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Løsningsforslag
JPEG-billedfilen kan ikke
afspilles.
• Data-cd'en er ikke optaget i ISO 9660 niveau 1/niveau 2, eller Joliet.
• Data-dvd'en er ikke optaget i UDF (Universal Disk Format).
• Filen har et andet filtypenavn end ".jpeg" eller ".jpg".
• Filen er større end 3.072 (bredde) × 2.048 (højde) i normal tilstand eller mere
end 2.000.000 pixel i progressiv JPEG-billedfil, hvad der primært anvendes på
hjemmesider.
• Filen kan ikke være på tv-skærmen (nogle billeder gøres mindre).
• Kontroller [MEDIE] indstillingerne (side 58).
Videofilen kan ikke afspilles.
• Filen er ikke oprettet i DivX-format eller MP4-filformat.
• Filen har et andet filtypenavn end ".avi", ".divx", ".mp4", eller ".m4v".
• Data-cd'en er ikke optaget i ISO 9660 niveau 1/niveau 2, eller Joliet.
• Data-dvd'en er ikke optaget i UDF (Universal Disk Format).
• Videofilen er større end 720 (bredde) × 576 (højde).
• Kontroller [MEDIE] indstillingerne (side 58).
Titlerne på mappe/fil/filnavn
vises ikke korrekt.
• Systemet kan kun vise tal og bogstaver fra alfabetet. Andre tegn vises som [*].
Disken afspilles ikke fra
begyndelsen.
• Der er valgt Programafspilning, Vilkårlig afspilning eller Gentag afspilning.
Tryk på CLEAR for at annullere disse funktioner, før der afspilles en disk.
• Der er valgt Genoptag afspilning.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på x på enheden eller fjernbetjeningen, og
start derefter afspilningen (side 49).
• Der vises automatisk en titel-, dvd- eller PBC-menu på tv-skærmen.
Systemet begynder automatisk at • Dvd'en indeholder en automatisk afspilningsfunktion.
afspille disken.
Afspilningen stopper
automatisk.
• En disk kan indeholde et autopausesignal. Når du afspiller en sådan disk,
stopper systemet afspilningen ved autopausesignalet.
Du kan ikke bruge funktioner
som stop, søgning, Slowmotion
eller Gentag afspilning.
• Afhængig af disken er det muligt, at du ikke er i stand til at udføre visse af disse
handlinger. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med disken.
Yderligere oplysninger
Symptom
Meddelelserne vises ikke på tv- • Vælg det ønskede displaysprog i installationsmenuen under
skærmen på det ønskede sprog.
[DISPLAYSPROG] i [SPROG-INDSTILLING] (side 65).
Sproget for lydsporet kan ikke
ændres.
• Der er ikke optaget spor på flere sprog på den dvd, der afspilles.
• Dvd'en understøtter ikke ændring af lydsporets sprog.
Sproget for underteksterne kan
ikke ændres.
• Der er ikke optaget undertekster på flere sprog på den dvd, der afspilles.
• Dvd'en understøtter ikke ændring af undertekster.
Underteksterne kan ikke slås fra. • Underteksterne på den valgte dvd kan ikke slås fra.
Kameravinklerne kan ikke
ændres.
• Der findes ikke optagelser fra flere vinkler på den dvd, der afspilles (side 47).
• Dvd'en understøtter ikke ændring af vinkler.
En disk kan ikke skubbes ud, og • Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
"LOCKED" vises på
frontpaneldisplayet.
111DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 112 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Symptom
Løsningsforslag
[Datafejl.] vises på tv-skærmen
under afspilning af en data-cd
eller data-dvd.
• MP3-filen/JPEG-billedfilen/videofilen, som du vil afspille, er i stykker.
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-billedfilens format understøtter ikke DCF.
• Filen har filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg", men er ikke i JPEG-format.
• Filen, du vil afspille, har filtypenavnet ".avi" eller ".divx", men er ikke i DivXformat, eller filen er i DivX-format, men understøttes ikke af en DivX
Certified-profil.
• Filen, du vil afspille, har filtypenavnet ".mp4" eller ".m4v", men er ikke i MP4format, eller filen er i MP4-format, men understøttes ikke af en MPEG4-simple
profiler.
Systemet fungerer ikke, som det • Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt det i igen efter nogle minutter.
plejer.
Funktionen Kontrol til HDMI
virker ikke.
• Kontroller HDMI-tilslutningen (side 27), når "HDMI" ikke lyser på
frontpaneldisplayet.
• Indstil [KONTROL TIL HDMI] i [HDMI-INDSTILLING] til [TIL] (side 67).
• Sørg for, at den tilsluttede komponent er kompatibel med funktionen
[KONTROL TIL HDMI].
• Kontroller, at netledningen er sluttet korrekt til den tilsluttede komponent.
• Kontroller indstillingen for funktionen Kontrol til HDMI for den tilsluttede
komponent. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med komponenten.
• Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, tilslutter eller fjerner netledningen, eller
hvis der opstår strømsvigt, skal du vælge [FRA] for indstillingen [KONTROL
TIL HDMI] i [HDMI-INDSTILLING], og derefter vælge [TIL] for
indstillingen [KONTROL TIL HDMI] i [HDMI-INDSTILLING] (side 67).
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI
for "BRAVIA" Sync" (side 75).
Der sendes ingen lyd fra
• Indstil [LYD (HDMI)] i [HDMI-INDSTILLING] til [TIL] (side 67).
systemet og tv'et, når funktionen • Sørg for, at det tilsluttede tv er kompatibelt med funktionen System Audio
System Audio Control bruges.
Control.
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI
for "BRAVIA" Sync" (side 75).
Tv-indgangen ændres ikke
• Indstil [KONTROL TIL HDMI] i [HDMI-INDSTILLING] til [FRA] (side 67).
automatisk, når du tilslutter
systemet og tv'et med et SCART
(EURO AV)-kabel.
USB-enhed
Symptom
Løsningsforslag
"OVERLOAD", "REMOVE
USB", derefter vises "PUSH
POWER" på
frontpaneldisplayet.
• Der er opstået et problem med strømniveauet fra
-porten (USB). Sluk
systemet, og fjern USB-enheden fra
-porten (USB). Kontroller, at der ikke
er problemer med USB-enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
meddelelsen vises igen.
112DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 113 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Symptom
masterpage:Right
specdef v20070110
Løsningsforslag
Bruger du en understøttet USB- • Følgende problemer kan opstå, hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke
enhed?
understøttes. Yderligere oplysninger om understøttede enheder findes i
"Understøttede USB-enheder" (tillæg).
– USB-enheden genkendes ikke.
– Navne på filer eller mapper vises ikke på systemet.
– Afspilningen kan ikke udføres.
– Lyden falder ud.
– Der høres støj.
– Lyden er forvrænget.
– Overførslen stopper, før den er færdig.
• USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk systemet, og tilslut USB-enheden
igen.
Lyden er forvrænget.
• Lydfilerne er kodet ved for lav bithastighed. Overfør lydfiler, der er kodet ved
højere bithastighed, til USB-enheden.
Der høres støj, eller lyden
forsvinder.
• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
• Der kan være kommet støj til under overførselsprocessen. Slet filen og forsøg
overførslen igen.
• Kopier filerne til computeren, formater USB-enheden i FAT12-, FAT16- eller
FAT32-format, og overfør filerne til USB-enheden igen.*
* Systemet understøtter FAT12, FAT16 og FAT32, men ikke alle USB-enheder
understøtter disse FAT-formater. Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, eller fås ved henvendelse
til producenten.
USB-enheden kan ikke sættes i
-porten (USB).
• USB-enheden vender forkert. Sørg for, at USB-enheden vender korrekt, når den
sættes i.
En USB-enhed, der har været
brugt på en anden enhed, virker
ikke.
• Den kan være optaget i et format, der ikke understøttes. Hvis dette er tilfældet,
skal du først lave en sikkerhedskopi af vigtige filer på USB-enheden ved at
kopiere dem til computerens harddisk. Formater derefter USB-enheden i
FAT12-, FAT16- eller FAT32-format, og overfør filerne til USB-enheden
igen.*
* Systemet understøtter FAT12, FAT16 og FAT32, men ikke alle USB-enheder
understøtter disse FAT-formater. Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, eller fås ved henvendelse
til producenten.
"READING" vises i lang tid.
• Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde:
– Når der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
– Når filstrukturen er meget kompleks.
– Når der næsten ikke er mere hukommelse tilbage.
– Når den indbyggede hukommelse er fragmenteret.
• Sony anbefaler følgende:
– Samlet antal mapper på USB-enheden: 200 eller derunder.
– Samlet antal filer pr. mappe: 150 eller derunder.
Filnavne vises ikke korrekt.
• Overfør musikdataene til USB-enheden igen, da dataene på USB-enheden kan
være blevet ødelagt.
• Systemet kan kun vise tal og bogstaver. Andre tegn vises ikke korrekt.
Yderligere oplysninger
Der er ingen lyd.
113DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 114 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Symptom
Løsningsforslag
"DATA ERROR" vises på
frontpaneldisplayet under
afspilning af en USB-enhed.
• Lydfilen/JPEG-billedfilen/videofilen, som du vil afspille, er i stykker.
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-billedfilens format understøtter ikke DCF.
• Filen har filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg", men er ikke i JPEG-format.
• Filen, du vil afspille, har filtypenavnet ".avi" eller ".divx", men er ikke i DivXformat, eller filen er i DivX-format, men understøttes ikke af en DivX
Certified-profil.
• Filen, du vil afspille, har filtypenavnet ".mp4" eller ".m4v", men er ikke i MP4format, eller filen er i MP4-format, men understøttes ikke af en MPEG4-simple
profiler.
Afspilningen starter ikke.
• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
• Tilslut en USB-enhed, der understøttes af systemet. Se "Understøttede USBenheder" (tillæg).
• Tryk på H for at starte afspilningen.
Afspilningen starter ikke fra det • Der er valgt Programafspilning, Vilkårlig afspilning eller Gentag afspilning.
første spor.
Tryk på CLEAR for at annullere disse funktioner, før der afspilles en USBenhed.
• Der er valgt Genoptag afspilning.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på x på enheden eller fjernbetjeningen, og
start derefter afspilningen.
Det tager tid før afspilningen
starter.
• Systemet spiller en lydfil i AAC-format.
114DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 115 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Løsningsforslag
USB-enheden (lydfilen/JPEGbilledfilen/videofilen) afspilles
ikke.
• USB-enheder, der er formateret med andre filsystemer end FAT12, FAT16
eller FAT32, understøttes ikke.*
• Filer, der er kodet eller beskyttet med kodeord, osv., afspilles ikke.
• MP3-filen har ikke filtypenavnet ".mp3".
• WMA-filen har ikke filtypenavnet ".wma".
• AAC-filen har ikke filtypenavnet ".m4a".
• DivX-videofilen har ikke filtypenavnet ".avi" eller ".divx".
• MPEG4-videofilen har ikke filtypenavnet ".mp4" eller ".m4v".
• Dataene er ikke gemt i det ønskede format.
• MP3-filer i andre formater end MPEG 1 Audio Layer 3 kan ikke afspilles.
• Hvis du bruger en delt USB-enhed, kan der kun afspilles lydfiler fra den første
del.
• Systemet kan afspille ned til 8 mapper.
• Kontroller [MEDIE] indstillingerne (side 83).
• Antallet af mapper overskrider begrænsningen på 200.
• Lydfiler/JPEG-billedfiler: Mappen indeholder mere end 150 filer.
• JPEG-billedfilen har ikke filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg".
• JPEG-billedfilen fylder mere end 3.072 (bredde) × 2.048 (højde) i normal
tilstand eller mere end 2.000.000 pixel som progressiv JPEG-billedfil – en
størrelse, der primært bruges på internethjemmesider.
• JPEG-billedfiler med højt bredde/længde-forhold kan ikke afspilles.
• Systemet kan ikke afspille lydspor i MP3PRO-format.
• En WMA-fil i formatet WMA DRM, WMA Lossless eller WMA PRO kan ikke
afspilles.
• En AAC-fil i formatet AAC DRM eller AAC Lossless kan ikke afspilles.
* Systemet understøtter FAT12, FAT16 og FAT32, men ikke alle USB-enheder
understøtter disse FAT-formater. Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, eller fås ved henvendelse
til producenten.
Det tager længere tid at afspille
lydfiler eller JPEG-billedfiler.
• Afspilningen kan tage længere tid i følgende situationer, når systemet har
indlæst alle filer på USB-enheden:
– Når antallet af mapper eller filer er meget højt.
– Når mappe- eller filstrukturen er meget kompleks.
– Når hukommelseskapaciteten er meget høj.
– Når filstørrelsen er meget stor.
– Når hukommelsens fysiske struktur er fragmenteret.
• Sony anbefaler følgende:
– Samlet antal mapper på USB-enheden: 200 eller derunder.
– Samlet antal filer pr. mappe: 150 eller derunder.
Yderligere oplysninger
Symptom
Du kan ikke starte overførsel til • Følgende problemer kan være opstået:
en USB-enhed.
– USB-enheden er fuld.
– Antallet af lydfiler og mapper på USB-enheden overstiger den øvre grænse.
– USB-enheden er skrivebeskyttet.
Overførslen stopper, før den er
færdig.
• USB-enhedens kommunikationshastighed er meget langsom. Tilslut en USBenhed, der understøttes af systemet.
• USB-enhedens filstruktur bliver mere kompleks, hvis du overførsels- og
sletningshandlinger bliver foretaget flere gange. Følg anvisningerne i USBenhedens betjeningsvejledning for at formatere USB-enheden. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet opstår igen.
115DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 116 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Symptom
Løsningsforslag
Der opstår fejl under overførsel
til en USB-enhed.
• Du bruger en USB-enhed, der ikke understøttes. Se "Understøttede USBenheder" (tillæg).
• USB-enheden eller strømmen blev afbrudt under overførslen. USB-enheden
kan være i stykker. Følg anvisningerne i USB-enhedens betjeningsvejledning
for at formatere USB-enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet opstår igen.
Lydfiler eller mapper på USBenheden kan ikke slettes.
• Kontroller, om USB-enheden er skrivebeskyttet.
• USB-enheden eller strømmen blev afbrudt under sletningen. Slet den delvist
slettede fil. Hvis problemet opstår igen, kan det skyldes, at USB-enheden er i
stykker. Følg anvisningerne i USB-enhedens betjeningsvejledning for at
formatere USB-enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet opstår igen.
S-AIR-funktionen
Symptom
Løsningsforslag
Der er ikke oprettet S-AIRtilslutning (der er ikke oprettet
lydtransmission), indikatoren på
S-AIR-underenheden lyser f.eks.
på følgende måde:
• Lyser ikke.
• Blinker.
• Lyser rødt.
• Hvis du benytter en anden S-AIR-hovedenhed, skal den placeres mere end 8 m
fra den S-AIR-hovedenhed som du benytter.
• Kontroller S-AIR-id'et på enheden og på S-AIR-underenheden (side 91).
• En anden S-AIR-underenhed er parret til S-AIR-hovedenheden. Par den
ønskede S-AIR-underenhed med S-AIR-hovedenheden (side 93).
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden på afstand af andre
trådløse produkter.
• Undgå brug af andre trådløse anordninger.
• S-AIR-underenheden slukker. Kontroller, at netledningen er tilsluttet, og tænd
S-AIR-underenheden.
Der høres ingen lyd fra S-AIRunderenheden.
• Hvis du benytter en anden S-AIR-hovedenhed, skal den placeres mere end 8 m
fra den S-AIR-hovedenhed som du benytter.
• Kontroller S-AIR-id'et på enheden og på S-AIR-underenheden (side 91).
• Kontroller parringens indstilling (side 93).
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden tætter på hinanden.
• Undgå at bruge udstyr, der genererer elektromagnetisk energi, f.eks. en
mikrobølgeovn.
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden på afstand af andre
trådløse produkter.
• Undgå brug af andre trådløse anordninger.
• Skift "RF CHANGE" indstillingen (side 95).
• Skift S-AIR-id-indstilling for S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden.
• Sluk systemet og S-AIR-underenheden, og tænd dem igen.
Der høres støj, eller lyden
forsvinder.
• Hvis du benytter en anden S-AIR-hovedenhed, skal den placeres mere end 8 m
fra den S-AIR-hovedenhed som du benytter.
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden tætter på hinanden.
• Undgå at bruge udstyr, der genererer elektromagnetisk energi, f.eks. en
mikrobølgeovn.
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden på afstand af andre
trådløse produkter.
• Undgå brug af andre trådløse anordninger.
• Skift "RF CHANGE" indstillingen (side 95).
• Skift S-AIR-id-indstilling for S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden.
116DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 117 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Surroundforstærkeren
Hvis der ikke høres lyd fra surroundhøjttalerne, skal du kontrollere statussen for POWER / ON LINE
indikatoren på surroundforstærkeren. Se "Trin 3: Installation af det trådløse system" (side 36) for
detaljer vedrørende POWER / ON LINE-indikatoren.
Symptom
Løsningsforslag
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
POWER / ON LINE-Indikatoren Sluk surroundforstærkeren, fjern dens netledning, og kontroller derefter
tændes ikke.
følgende:
• Er højttalerkablerne (+ og –) kortsluttet?
• Er surroundforstærkerens ventilationsåbninger blokeret?
• Når du har kontrolleret ovennævnte punkter og løst eventuelle problemer, kan
du slutte netledningen til surroundforstærkeren og tænde den. Hvis ovenstående
punkter ikke løser problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Kontroller status på POWER / ON LINE-indikatoren på surroundforstærkeren.
• Indikatoren lyser grønt:
– Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
– Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne.
– Der er skruet helt ned for lyden fra S-AIR-hovedenheden.
– Lyden fra S-AIR-hovedenheden er slået fra.
– Højttalernes effekt kan være mindre udpræget, afhængigt af kilden eller
S-AIR-hovedenhedens indstillinger.
– Der er tilsluttet hovedtelefoner.
• Indikatoren blinker grønt:
– S-AIR-hovedenheden er ikke tændt.
– Par S-AIR-hovedenheden med en anden S-AIR-underenhed.
– Surroundforstærkeren parres til en anden S-AIR-hovedenhed.
– Bekræft at S-AIR-id'en på S-AIR-hovedenheden og surroundforstærkeren er
den samme (side 91).
– Parringen kunne ikke udføres.
– Lydtransmissionen er dårlig.
Placer surroundforstærkeren et sted, hvor POWER / ON LINE-indikatoren
lyser grønt.
– Flyt systemet væk fra andre trådløse enheder.
– Undgå brug af andre trådløse anordninger.
– En eller flere trådløse transceivere er isat forkert.
• Indikatoren lyser rødt:
– Indstil kontakten SURROUND SELECTOR på surroundforstærkeren til
SURROUND.
"HP NO LINK" og "VOLUME
MIN" vises på
frontpaneldiaplayet og
lydstyrken på enheden skrues
helt ned.
• Lyden er meget lav, når du slukker surroundforstærkeren, mens
hovedtelefonerne er sluttet, før du slukker enheden, eller hvis radiomodtagelsen
er dårlig. I disse tilfælde skal du kontrollere radiomodtagelsen og skrue op for
lyden igen.
Yderligere oplysninger
Der er ingen lyd.
117DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 118 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Når versionsnummeret vises på
tv-skærmen
Selvdiagnosefunktion
(når der vises bogstaver/tal på
skærmen)
Når selvdiagnosefunktionen aktiveres for at
undgå fejl, vises en servicekode på 5 tegn
bestående af et bogstav og 4 tal (f.eks. C 13 50)
på tv-skærmen eller frontpaneldisplayet. Se
nedenstående skema for at få en beskrivelse.
Versionsnummeret [VER.X.XX] (X angiver et
tal) vises muligvis på tv-skærmen, når der
tændes for systemet. Nummeret skal bruges i
forbindelse med Sonys service og er ikke en fejl,
men systemet kan alligevel ikke bruges som
normalt. Sluk og tænd systemet for at bruge det.
VER.X.XX
C:13:50
Første 3 tegn i Årsag og/eller løsningsforslag
servicekoden
C 13
Disken er snavset.
,Rengør disken med en blød klud
(side 107).
C 31
Disken er ikke lagt korrekt i.
,Sluk og tænd systemet, og ilæg
disken korrekt.
E XX
(XX angiver et
tal)
Systemet har udført en selvdiagnose
for at undgå fejl.
,Kontakt den nærmeste Sonyforhandler eller et autoriseret
Sony-servicecenter, og oplys
servicekoden på 5 tegn.
Eksempel: E 61 10
118DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 119 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Maksimum spænding:
Specifikationer
System
Forstærker
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Stereo (nominel)
Surround (reference)
108 W + 108 W (ved
3 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-udgangseffekt
FL/FR/C*: 142 W (pr.
kanal ved 3 ohm, 1 kHz,
10 % THD)
Subwoofer*: 140 W (ved
3 ohm, 80 Hz, 10 % THD)
Surround (reference)
FM-tuner
Modtageområde
Modeller i Nordamerika: 87,5 MHz til 108,0 MHz
(i intervaller på 100 kHz)
Andre modeller:
87,5 MHz til 108,0 MHz
(i intervaller på 50 kHz)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennestik
75 ohm, ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
indstillingerne for afkodningstilstanden og kilden.
Indgange (analog)
TV (AUDIO IN)
Følsomhed: 450/250 mV
LINE (AUDIO IN) (kun DAV-DZ880W)
Følsomhed: 450/250 mV
AUDIO IN
Følsomhed: 250/125 mV
Indgange (digital)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedans: 75 ohm/Indgangssignal: Dolby
Digital 5.1-kanal/DTS 5.1kanal/Lineær PCM 2-kanal
(Samplingsfrekvens:
mindre end 48 kHz)
Udgange (analog)
Hovedtelefoner
Understøtter
hovedtelefoner med både
lav og høj impedans.
Super Audio CD/dvd-system
Emissionsvarighed:
kontinuerlig
Laseroutput: Mindre end
44,6μW
* Dette output er den målte værdi på en afstand af
200 mm fra objektiv linsernes overflade på den
optiske opsamlingsblok med 7 mm. blænder.
Signalformat
PAL/NTSC
Output
Højttalere
Front
DAV-DZ380W (SS-TS92)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Full range Bass-refleks
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
103 mm × 164 mm ×
94 mm (b/h/d)
0,5 kg
DAV-DZ680W/DAV-DZ880W (SS-TS98)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Full range Bass-refleks
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
295 mm × 1.185 mm ×
295 mm (113 mm × 640
mm × 87 mm højttaler kun
til reference) (b/h/d)
3,3 kg
Center (SS-CT91)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Laserdiodemuligheder
-porten (USB):
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
HDMI OUT: Type A
(19 pin)
Yderligere oplysninger
108 W + 108 W (ved
3 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-udgangseffekt
FL/FR/C*: 144 W (pr.
kanal ved 3 ohm, 1 kHz,
10 % THD)
Subwoofer*: 280 W (ved
1,5 ohm, 80 Hz, 10 %
THD)
* Der sendes muligvis ingen lyd, afhængigt af
USB
Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
Video
DAV-DZ880W
Stereo (nominel)
500 mA
Tuner
Vægt (ca.)
Full range Bass-refleks,
magnetisk afskærmet
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
265 mm × 94 mm × 77 mm
(b/h/d)
0,7 kg
Surround
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-TS92)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Full range Bass-refleks
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
103 mm × 164 mm ×
94 mm (b/h/d)
0,5 kg
119DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 120 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
DAV-DZ880W (SS-TS98)
Surround (reference)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
* Afhængigt af kilden udsendes der muligvis intet
Vægt (ca.)
Full range Bass-refleks
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
295 mm × 1.185 mm ×
295 mm (113 mm ×
640 mm × 87 mm højttaler
kun til reference) (b/h/d)
3,3 kg
lydsignal.
Nominel impedans:
Generelt
Strømkrav
Subwoofer
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-WS91)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Strømforbrug
Mål (ca.)
Subwoofer Bass-refleks
Keglemembran, 160 mm
3 ohm
168 mm × 300 mm ×
325 mm (b/h/d)
5,3 kg
DAV-DZ880W (SS-WS97)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Subwoofer Bass-refleks
Keglemembran, 160 mm
1,5 ohm
168 mm × 300 mm ×
325 mm (b/h/d)
5,3 kg
RMS-udgangseffekt
144 W (pr. kanal ved
3 ohm, 1 kHz, 10 %
THD)*
Vægt (ca.)
3 til 16 Ω
220 V til 240 V AC,
50/60 Hz
Tændt: 50 W
85 mm × 100 mm ×
330 mm (b/h/d) (inkl.
trådløs transceiver)
85 mm × 100 mm ×
345 mm (b/h/d) inkl.
kabelskjuler og
kabelholder
1,7 kg inkl. kabelskjuler og
kabelholder
Trådløs transceiver (EZW-RT10/EZWRT10A)
Kommunikationssystem
Generelt
Frekvensbånd
Strømkrav
220 V til 240 V AC,
50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 110 W
Standby: 0,3 W
(i energisparetilstand)
Udgangsstrøm (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Udgangsspænding (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Mål (ca.)
430 mm × 66 mm ×
395 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
430 mm × 66 mm ×
425 mm (b/h/d) med isat
trådløs transceiver
Vægt (ca.)
4,3 kg
Modulering
Strømkrav
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
S-AIR Specification
version 1.0
2,4000 GHz til
2,4835 GHz
DSSS
3,3 V DC, 350 mA
50 mm × 13 mm × 60 mm
(b/h/d)
24 g
Understøttende filformater
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Filnavn:
Bitrate:
Samplingfrekvenser:
mp3
32 kbps til 320 kbps
32/44,1/48 kHz
WMA (kun for USB-enheder)
Filnavn:
Bitrate:
Samplingfrekvenser:
Surroundforstærker (TA-SA100WR)
Forstærker (med DAV-DZ380W/DAV-DZ680W)
Stereo (nominel)
80 W + 80 W (ved 3 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
Surround (reference)
RMS-udgangseffekt
142 W (pr. kanal ved
3 ohm, 1 kHz, 10 %
THD)*
Forstærker (med DAV-DZ880W)
Stereo (nominel)
80 W + 80 W (ved 3 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
wma
48 kbps til 192 kbps
44,1 kHz
AAC (kun for USB-enheder)
Filnavn:
Bitrate:
Samplingfrekvenser:
m4a
48 kbps til 320 kbps
44,1 kHz
DivX
Filnavn:
Videocodec:
Bitrate:
Rammerate:
Opløsning:
Lydcodec:
avi/divx
DivX video
8 Mbps (MAX)
30 fps
720 × 576
MP3
120DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 121 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
MPEG4
Filformat:
Filnavn:
Videocodec:
Bitrate:
Rammerate:
Opløsning:
Lydcodec:
DRM:
MP4-Filformat
mp4/m4v
MPEG4 Enkelt profil
(AVC er ikke kompatibel.)
4 Mbps
30 fps
720 × 576
AAC-LC (HE-AAC er
ikke kompatibel.)
Ikke kompatibel
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
Ordliste
Børnesikring
En funktion til dvd til at begrænse muligheden
for afspilning af disks alt efter brugernes alder
og i henhold til reglerne om aldersbegrænsning
for hvert enkelt land. Begrænsningen varierer
fra disk til disk. Når den er aktiveret, er
afspilning helt umulig, der springes over
voldelige sekvenser, eller de skiftes ud med
andre sekvenser mv.
Digital Cinema Auto Calibration
Digital Cinema Auto Calibration blev udviklet
af Sony for hurtigt at kunne måle og regulere
højttalerindstillinger automatisk i forhold til det
pågældende lokale.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer bruger
Sonys egen S-master-teknologi og har to Smaster Digital Amplifiers, der giver ekstra
styrke til en strategisk placeret subwoofer og
dermed en helt særlig lydoplevelse. Digital
Direct Twin Drive Subwoofer er nem at
installere og giver et stabilt lydfelt, der dækker
et langt større lytteområde uden behov for at
regulere frekvensniveauerne.
Yderligere oplysninger
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
(Kun DAV-DZ880W)
Dolby Digital
Dette biograflydformat er mere avanceret end
Dolby Surround Pro Logic. I dette format
udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der er også en
uafhængig subwooferkanal til dyb bas. Formatet
kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen er
designet som en 0.1-kanal (eftersom den kun
bruges, når der er behov for dybe baseffekter).
Alle seks kanaler i dette format optages hver for
sig for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse.
Da alle signalerne behandles digitalt, er
signalforringelsen desuden mindre.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II opretter fem outputkanaler
med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder.
Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige
121DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 122 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje
nye lyde eller lydnuancer.
Dolby Surround Pro Logic
Dette er en metode til afkodning af Dolby
Surround. Dolby Surround Pro Logic
frembringer fire kanaler på baggrund af 2kanalslyd. Sammenlignet med det tidligere
Dolby Surround-system, giver Dolby Surround
Pro Logic en mere naturlig venstre-til-højrepanorering og placerer lydene mere nøjagtigt.
Der kræves et sæt surroundhøjttalere og en
centerhøjttaler for at kunne få det fulde udbytte
af Dolby Surround Pro Logic.
Surroundhøjttalerne er i mono.
DTS
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af DTS, Inc. Denne teknologi er
tilpasset 5.1-kanals surroundsound. Dette
format består af stereobagkanal, og der er diskret
subwooferkanal. DTS frembringer de samme
5.1-discrete kanaler med digital lyd af høj
kvalitet. Den gode kanalseparation opnås med
separat optagelse af alle kanaldata og digital
behandling.
x Filmtilstand
Filmtilstanden kan bruges til tv-programmer i
stereo samt alle programmer, der er kodet til
Dolby Surround. Resultatet er forbedret
lydfeltsspredning, der nærmer sig kvaliteten for
den separate 5.1-kanalslyd.
x Musiktilstand
Musiktilstanden kan bruges til alle
musikoptagelser i stereo og giver et bredere og
dybere lydrum.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Vi har oplevet en hastig spredning af dvd'er,
digitale udsendelser og andre medier af høj
kvalitet.
Sony har derfor udviklet teknologien "S-AIR" til
radiotransmission af digitale lydsignaler uden
komprimering, så de fine nuancer i
højkvalitetsmedierne kan overføres uden
forringelse, og integreret denne teknologi i
EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100.
Teknologien overfører digitale lydsignaler uden
komprimering via ISM-frekvensbåndet
(Industrial, Scientific, and Medical band) på 2,4
GHz til trådløse LAN- og Bluetoothprogrammer.
Super Audio CD
Super Audio CD er en ny diskstandard for
højkvalitetslyd, hvor musik optages i DSDformat (Direct Stream Digital) (almindelige
cd'er optages i PCM-format). DSD-formatet
bruger en samplingsfrekvens, der er 64 gange
højere end på en almindelig cd, og med 1-bitkvantisering opnås både et bredt
frekvensområde og et bredt dynamisk område
gennem hele det hørbare frekvensområde, så
den gengivne musik forbliver tro mod den
originale lyd.
x Super Audio CD-typer
Der er to typer disks, afhængigt af
kombinationen af Super Audio CD-laget og cdlaget.
• Super Audio CD-lag: Et signallag med høj
tæthed til Super Audio CD
• Cd-lag1): Et lag, som kan læses af en
konventionel cd-afspiller
HDMI er et interface, som understøtter både
video og lyd via en enkelt digital forbindelse,
hvilket giver dig digitale billeder og digital lyd i
høj kvalitet. HDMI understøtter HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), en
kopibeskyttelse, der omfatter kodning af digitale
videosignaler.
122DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 123 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Disk med et lag
(en disk med et enkelt Super Audio CD-lag)
Super Audio CD-lag
Hybriddisk2)
(en disk med et Super Audio CD-lag og et cd-lag)
Cd-lag3)
Super Audio CDlag3)
Et Super Audio CD-lag består af et 2kanalsområde eller et multikanalsområde.
Yderligere oplysninger
• 2-kanalsområde: Et område, hvor der er
optaget stereospor på 2 kanaler.
• Multikanalsområde: Et område, hvor der er
optaget spor på flere kanaler (op til 5.1kanals)
2-kanalsområde4)
Multikanalsområde4)
1)Cd-laget
2)
Super Audio CD-lag
kan afspilles på en almindelig cd-afspiller.
Du behøver ikke vende disken, da begge lag findes på
samme side.
3)Yderligere
oplysninger om valg af lag findes i
afsnittet "Sådan vælges et afspilningsområde for en
hybrid Super Audio CD" (side 48).
4)Yderligere
oplysninger om valg af område findes i
afsnittet "Sådan vælges et afspilningsområde for en
Super Audio CD" (side 48).
123DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 124 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Afspilningsprioritet af filtyper
Nedenstående tabel beskriver detaljer vedrørende afspilningsprioriteter af filtyper under indstillingen
[MEDIE].
Filtype på en disk eller en
USB-enhed
[VIDEO]
[MEDIE] indstilling
[MUSIK/
FOTO]
[FOTO]
[MUSIK]
Disk
USB-enhed
Disk
Disk/USBenhed
Disk/USBenhed
Kun videofiler
Videofiler
Videofiler
Videofiler
Videofiler
Videofiler
Kun JPEG-billedfiler
JPEGbilledfiler
JPEGbilledfiler
JPEGbilledfiler
JPEGbilledfiler
JPEGbilledfiler
Kun lydfiler
MP3-filer
Lydfiler
MP3-filer
Lydfiler*
Lydfiler*
Videofiler og JPEGbilledfiler
Videofiler
Videofiler
JPEGbilledfiler
JPEGbilledfiler
Videofiler
Videofiler og lydfiler
Videofiler
Videofiler
MP3-filer
Lydfiler*
Lydfiler*
Lydfiler og JPEGbilledfiler
MP3-filer og
Lydfiler
JPEGbilledfiler med
diasshow
MP3-filer og
JPEGJPEGbilledfiler
billedfiler med
diasshow
Lydfiler*
Videofiler, lydfiler og
JPEG-billedfiler
Videofiler
MP3-filer og
JPEGJPEGbilledfiler
billedfiler med
diasshow
Lydfiler*
Videofiler
* Når du bruger en disk, kan du kun afspille MP3-filer.
124DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 125 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåde er i henhold til standarden ISO 639:1988 (E/F).
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Yderligere oplysninger
Kode Sprog
1703 Ikke angivet
Liste over områdekoder for børnesikring
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
2362
2390
2379
2427
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
2046
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Danmark
Filippinerne
Finland
Frankrig
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
New Zealand
Norge
Pakistan
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Østrig
125DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 126 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Frontpanel
A "/1 (tændt/standby) (37, 105)
I
B Z (åbn/luk) (45)
J OPERATION DIAL (45)
C Frontpaneldisplay (128)
K PHONES-stik (45)
D FUNCTION (41)
L AUDIO IN/A.CAL MIC-stik (29, 37, 97)
E
M Afspilningsknapper (45)
(fjernbetjeningsmodtager) (13)
F MOVIE/MUSIC-indikator (100)
-porten (USB) (78)
N Diskskuffe (45)
G VOLUME kontrol (45)
H REC TO USB (87)
126DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 127 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Bagpanel
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
A SPEAKER-stik (24)
DC5V
0.7A MAX
OUTPUT(TO TV)
E DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)-stik
(29, 90)
C COAXIAL 75Ω FM-stik (32)
F HDMI OUT-stik (27)
D EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stik (27)
G TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)stik (27)
DAV-DZ880W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
Yderligere oplysninger
B EZW-RT10-åbning (33)
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
A SPEAKER-stik (24)
DC5V
0.7A MAX
R AUDIO IN
L
LINE
OUTPUT(TO TV)
B EZW-RT10-åbning (33)
F DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)-stik
(29, 90)
C COAXIAL 75Ω FM-stik (32)
G HDMI OUT-stik (27)
D EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stik (27)
H TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)stik (27)
E LINE (AUDIO IN R/L)-stik (30)
127DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 128 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Frontpaneldisplay
Om indikatorer på frontpaneldisplayet
A Afspilningsstatus.
B Blinker, når timerfunktionen er
aktiveret. (101)
C Viser systemstatus, f.eks. kapitel-, titeleller spornummer, tidsoplysninger,
radiofrekvens, afspilningsstatus,
afkodningstilstand, osv.
G Lyser, når HDMI OUT stikket er sluttet
korrekt til HDCP-kompatibelt udstyr
(High-bandwidth Digital Content
Protection) med HDMI- eller DVIindgang (Digital Visual Interface). (27)
H Aktuelt surroundformat (gælder ikke
JPEG-billedfil).
D Lyser, når der modtages en station
(kun radio). (72)
I Lyser op, når der ilægges en NTSCdisk.
E Stereo/mono (kun radio). (73)
J Lyser, når der ilægges en Super Audio
CD/cd. (48)
F Lyser, når der sættes en S-AIRtransceiver i enheden, og når systemet
sender lyden. (91)
128DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 129 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Surroundforstærker
Frontpanel
Bagpanel
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
B POWER (ON/OFF) (36, 91)
F Trådløs transceiver (EZW-RT10)
åbning (33)
C POWER / ON LINE-indikator (36, 91)
G S-AIR ID-kontakt (36, 91)
D PAIRING-indikator (93)
H SPEAKER L-stik (24)
E PAIRING (93)
I SPEAKER R-stik (24)
J SURROUND SELECTOR-kontakt (36,
91)
Yderligere oplysninger
A PHONES-stik (36)
R
129DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 130 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Fjernbetjening
A til O
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
P til Z
ANGLE ws (47)
AUDIO qg (47)
CLEAR es (50, 73)
D.TUNING qh (73)
DIMMER ed (102)
DISPLAY wa (74, 85, 102)
DVD MENU wg (53)
DVD TOP MENU qd (53)
DYNAMIC BASS 4 (99)
ENTER wf (98)
FUNCTION +/– 2 (41, 45)
MEMORY SELECT1) ws
MENU wg (98)
MUTING 7 (45)
NIGHT wd (99)
ONE-TOUCH PLAY eh (76)
PICTURE NAVI ef (56, 80)
PRESET +/– wj (73)
PROG +/– wj (98)
S-AIR MODE eg
SLEEP qj (101)
SOUND MODE 3 (100)
SUBTITLE qh (47)
SYSTEM MENU 5 (34, 42, 72,
101)
THEATRE qk (75)
TOOLS wh (98)
TUNING +/– 0 (72)
TV wl (98)
TV INPUT w; (98)
VOLUME +/– 8 (45)
BESKRIVELSE AF KNAPPERNE
Nummerknapper qf (49, 72, 98)
[/1 (tændt/standby) 1 (34, 37,
45)
TV [/1 (tændt/standby) ql (98)
qs (34, 37, 48, 50,
C/X/x/c/
72, 96)
+/– 6 (55, 78)
REPLAY/ADVANCE
9 (45)
./> wj (45)
m/M 0 (45)
STEP
/
9 (45)
SLOW
/
0 (45)
H (afspil) e; (45)
x (stop) wk (45)
X (pause) qa (45)
DISPLAY2) wh (37, 48, 50, 64,
96, 131)
O RETURN ea (49, 98)
-/-- es (98)
1)
Se det medfølgende
supplement.
2)Denne
knap er tilgængelig
for funktionen "DVD",
"USB", eller "DMPORT".
Denne knap kan muligvis
ikke bruges, afhængigt af
DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
130DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 131 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Oversigt over kontrolmenuen
Du kan bruge kontrolmenuen til at vælge en funktion eller læse tilknyttede oplysninger.
DISPLAY
DISPLAY gentagne gang.
Hver gang du trykker på
DISPLAY, ændres kontrolmenuen som følger:
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 Kontrolmenu 1
2 Kontrolmenu 2 (hvis tilgængelig)
3 Kontrolmenu slået fra
Yderligere oplysninger
Tryk på
• Kontrolmenuen vises, under "DVD" eller "USB" funktionen.
131DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 132 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Kontrolmenu
Kontrolmenu 1 og 2 indeholder forskellige elementer, afhængigt af disktypen. Yderligere oplysninger
findes på siderne i parentes.
Eksempel: Kontrolmenu 1 under afspilning af en dvd-video.
Aktuelt titelnummer
Aktuelt kapitelnummer
Samlede antal titler
Samlede antal kapitler
Kontrolmenuelementer
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 1 7
FRA
FRA
DISC
TITEL
KAPITEL
Valgt element
Afspilningsstatus
(N Afspil,
X Pause,
x Stop, osv.)
DVD VIDEO
Aktuel disktype
Afspilningstid
Aktuel indstilling
Indstillinger
Funktionsnavn for valgt
kontrolmenuelement
GENTAG
ENTER
Afslut:
DISPLAY
Betjeningsmeddelelse
Sådan lukkes visningen
Tryk på
DISPLAY.
Oversigt over kontrolmenuelementer
Element
Navn på element, funktion, relevant disktype
[TITEL] (side 53)/[SEKVENS] (side 53)/[SPOR] (side 53)
Gør det muligt at vælge den titel, sekvens eller det spor, der skal afspilles.
[KAPITEL] (side 53)/[INDEKS] (side 53)
Gør det muligt at vælge det kapitel eller indeks, der skal afspilles.
[INDEKS] (side 53)
Gør det muligt at åbne indekset og vælge det indeks, der skal afspilles.
[SPOR] (side 53)
Gør det muligt at vælge det spor, der skal afspilles.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (side 53)
Gør det muligt at vælge den type titler (dvd-rw/dvd-r), der skal afspilles: [ORIGINAL] eller
en redigeret [PLAY LIST].
[KLOKKEN] (side 54)
Gør det muligt at kontrollere den forløbne og resterende spilletid.
Gør det muligt at indtaste en tidskode for at starte en afspilning fra et bestemt sted (kun dvdvideo/dvd-VR).
132DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 133 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
[MULTI/2CH] (side 48)
Gør det muligt at vælge afspilningsområdet på en Super Audio CD, hvis det er tilgængeligt.
[SUPER AUDIO CD/CD-LAG] (side 48)
Gør det muligt at vælge afspilningsområdet på en Super Audio CD, hvis det er tilgængeligt.
[PROGRAM] (side 50)
Gør det muligt at vælge spor til afspilning i den ønskede rækkefølge.
[SHUFFLE] (side 51)
Gør det muligt at afspille sporene/filerne i vilkårlig rækkefølge.
[GENTAG] (side 52)
Gør det muligt at gentage afspilningen af hele disken (alle titler/alle spor/alle mapper/alle
filer) eller gentage afspilningen af en titel/et kapitel/et spor/en mappe/en fil.
[A/V SYNC] (side 62)
Gør det muligt at justere forsinkelsen mellem billedet og lyden.
[DISKMENU] (side 53)
[GENNEMSE] (side 58)
Gør det muligt at få vist en liste over mapper/JPEG-billedfiler.
[INSTALLATION] (side 64)
[BRUGERDEFINERET]
Gør det muligt at angive flere indstillinger ud over Hurtig installation.
[HURTIG] (side 37)
Gør det muligt at angive grundlæggende indstillinger. Brug Hurtig installation til at vælge det
ønskede displaysprog, tv'ets formatforhold, og om du vil starte autokalibrering.
Yderligere oplysninger
Gør det muligt at få vist dvd'ens menu.
[MAPPE] (side 53)
Gør det muligt at vælge den mappe, der skal afspilles.
[FIL] (side 53)
Gør det muligt at vælge den JPEG-billedfil eller videofil, der skal afspilles.
*
[DATO] (side 104)
Gør det muligt at få vist den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
*
[INTERVAL] (side 57)
Gør det muligt at angive, hvor længe et dias skal vises på tv-skærmen.
*
[EFFEKT] (side 58)
Gør det muligt at vælge de overgangseffekter, der skal bruges under et diasshow.
[MEDIE] (side 58)
Gør det muligt at vælge den datatype (MP3-fil, JPEG-billedfil, videofil eller både MP3-fil og
JPEG-billedfil), der skal bruges til afspilning af en data-cd/data-dvd.
* Disse elementer vises ikke, når der afspilles en data-cd/data-dvd, som indeholder videofiler.
133DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK10add.fm]
DK_book.book Page 134 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Liste over kontrolmenuelementer for USB-enhed
Element
Navn på element, funktion, relevant disktype
[GENTAG] (side 84)
Gør det muligt at gentage afspilningen af hele USB-enheden (alle mapper/alle filer) eller
gentage afspilningen af en mappe/en fil.
[GENNEMSE] (side 83)
Gør det muligt at få vist en liste over mapper/JPEG-billedfiler.
[DATO] (side 85)
Gør det muligt at få vist den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
[INTERVAL] (side 81)
Gør det muligt at angive, hvor længe et dias skal vises på tv-skærmen.
[EFFEKT] (side 82)
Gør det muligt at vælge de overgangseffekter, der skal bruges under et diasshow.
[MEDIE] (side 83)
Gør det muligt at vælge datatype (MP3/AAC/WMA-fil, JPEG-billedfil eller videofil), på
USB-enhed.
[USB-OVERFØRSEL] (side 86)
Gør det muligt at overføre spor på en lyd-cd eller MP3-filer til en cd/data-cd/data-dvd til en
USB-enhed.
[SHUFFLE]
Gør det muligt at afspille filer i vilkårlig rækkefølge.
[SPOR]
Gør det muligt at vælge det spor, der skal afspilles.
[MAPPE]
Gør det muligt at vælge den mappe, der skal afspilles.
[FIL]
Gør det muligt at vælge den JPEG-billedfil, der skal afspilles.
[KLOKKEN]
Gør det muligt at kontrollere den forløbne og resterende spilletid.
[A/V SYNC]
Gør det muligt at justere forsinkelsen mellem billedet og lyden.
Tip
• Indikatoren i kontrolmenuikonet lyser gult
t
, når du vælger et andet element end [FRA] (kun
[PROGRAM], [SHUFFLE], [GENTAG] og [A/V SYNC]). Indikatoren [ORIGINAL/PLAY LIST] lyser gult, når
du vælger [PLAY LIST] (standardindstilling). Indikatoren [MULTI/2CH] lyser gult, når du vælger et
multikanalsområde på en Super Audio CD.
134DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK_IX.fm]
DK_book.book Page 135 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Indeks
Tal
Frontpaneldisplay 102, 128
5.1-kanalssurround 48
G
A
Genoptag afspilning 49
GENOPTAGET AFSPILNING
69
Gentag afspilning 52
A/V SYNC 62
AAC-fil 78
ANGLE 47
ATTENUATE 101
AUDIO DRC 68
AUTOKALIBRERING 68, 97,
121
B
BAGGRUNDS 68
Bagpanel 127
BRUGERDEFINERET 64, 105
BØRNESIKRING 62, 69, 121
C
COLD RESET 105
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 97, 121
Data-cd 59
Data-dvd 59
DEMO 34
Diasshow 57
Digital Direct Twin Drive
Subwoofer 121
DIGITAL MEDIA PORT 90
DIMMER 102
DISPLAY 74
DISPLAYSPROG 65
DivX 78
DivX® 59, 69
Dolby Digital 47, 121
Dolby Pro Logic II 121
Dolby Surround Pro Logic 122
DTS 47, 122
DUAL MONO 100
Dvd'ens menu 53
DYNAMIC BASS 99
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 67
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 122
HDMI-INDSTILLING 66
HDMI-OPLØSNING 66
Hurtig afspilning 46
Hurtig installation 37
Hurtigt fremad 46
HØJTT.OPSTILLING 68, 96
HØJTTALEROPSÆTNING 69
AFSTAND 69, 70
NIVEAU 70, 71
TILSLUTNING 69
N
Navngivning af gemte stationer
73
NIGHT 99
NULSTIL 69, 105
O
Områdekode 9
P
PAIRING 94
PAUSESKÆRM 68
PAUSETILSTAND 66
PBC-afspilning 49
PICTURE NAVI 56, 81
Programafspilning 50
R
I
RDS 74
RF CHANGE 95
INSTALLATION 64, 105
INTERVAL 57, 81
S
J
JPEG-billedfil 55, 78
JPEG-OPLØSNING 67
K
KLOKKEN 54
KONTROL TIL HDMI 67
Kontrol til HDMI 75
Kontrolmenu 131
L
EFFEKT 58, 82
LINE 66
Liste over sprogkoder 125
LYD 65
LYD (HDMI) 67
Lydfil 78
LYDGRÆNSE 67
LYDINDSTILLING 68
F
M
Fjernbetjening 13
FM MODE 73
Frontpanel 126
MEDIE 55, 56, 57, 58, 60, 79,
80, 82, 83
MENU 65
E
MP3-fil 55, 78
MPEG4 59, 78
Multi Session-cd 8
Multipleks broadcast-lyd 100
S-AIR 122
S-AIR ID 91
S-AIR MODE 92
S-AIR STBY 93
S-AIR-modtager 91
SLEEP 101
SPROG-INDSTILLING 65
SUBTITLE 47
Super Audio CD 48, 122
Surroundforstærker 91, 129
SYSTEM MENU 34, 42, 73,
91, 92, 93, 94, 95, 101, 102
SYSTEMINDSTILLING 68
T
TESTTONE 71
TV TYPE 66
U
Understøttede disks 7
UNDERTEKST 65
USB-enhed 78
135DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK_IX.fm]
DK_book.book Page 136 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
V
VALG AF SPOR 68
VIDEOINDSTILLING 66
Vilkårlig afspilning 51
W
WMA-fil 78
136DK
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\01_DK\DK_IX.fm]
masterpage:None Right
DK_book.book Page 137 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\4\0401\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI02saf.fm]
FI02saf.fm Page 2 Wednesday, April 1, 2009 9:45 AM
masterpage:Left
specdef v20070110
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
VAROITUS
Varoitus – Optisten laitteiden
käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi
vahingoittaa silmiä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon
vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta avotulta,
kuten palavaa kynttilää, laitteen päälle.
Suojaa laite tippuvalta tai roiskuvalta vedeltä äläkä
sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon ja sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Paristoja tai laitetta, jossa on paristo, ei tule altistaa
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Laite on kiinnitettävä tukevasti seinään tai lattiaan
asennusohjeiden mukaisesti, jotta loukkaantumisvaara
voidaan välttää.
Liiallinen äänenpaine korvanapeista ja kuulokkeista
voi heikentää kuuloa.
Vain sisäkäyttöön.
Tämä tuote on
LUOKAN 1
LASERLAITE. Tämä
merkintä on laitteen
takapuolella.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta
tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu
paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
Langaton lähetin-vastaanotin
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Lisätietoja on ”Langattomien laitteiden turvaohjeet”
-oppaassa (vakiovaruste).
Surround-vahvistin
• Arvokilpi sijaitsee laitteen ulkosivulla.
2FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\4\0401\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI02saf.fm]
FI02saf.fm Page 3 Wednesday, April 1, 2009 9:45 AM
masterpage:Right
specdef v20070110
Varotoimet
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä sähköverkkoon aina, kun
virtajohto on kytketty pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Koska laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla
virtajohto pistorasiasta, kytke laite pistorasiaan,
johon on esteetön pääsy. Jos laite toimii
epänormaalisti, irrota virtajohto pistorasiasta
välittömästi.
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa viitataan
kaukosäätimessä oleviin painikkeisiin. Voit
käyttää myös laitteen painikkeita, jos niiden
nimet ovat samat tai samantapaiset kuin
kaukosäätimen painikkeiden nimet.
• Ohjausvalikon vaihtoehdot voivat vaihdella
alueittain.
• Termiä ”DVD-levy” saatetaan käyttää
puhuttaessa yleisesti DVD VIDEO-,
DVD+RW-, DVD+R-, DVD-RW- tai DVDR-levyistä.
• Pohjoisamerikkalaisten mallien mitat
ilmaistaan jalkoina.
• Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien
suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota
suojaavat Yhdysvalloissa myönnetyt patentit ja
muut immateriaalioikeudet. Tämän
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun
tekniikan käyttäminen edellyttää Macrovisionin
lupaa, ja tekniikka on tarkoitettu vain
kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön,
ellei Macrovision ole muuta valtuuttanut.
Järjestelmän purkaminen ja aukikoodaus on
kielletty.
FI
Tässä laitteessa on Dolby* Digital, mukautuva
tilaäänidekooderimatriisi Dolby Pro Logic (II)
sekä DTS** Digital Surround System.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä Yhdysvalloissa
myönnettyjen patenttien (numerot 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535) ja
muiden Yhdysvalloissa sekä muualla maailmassa
myönnettyjen ja haettavana olevien patenttien
nojalla. DTS ja DTS Digital Surround ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS-logot ja
-symboli ovat DTS, Inc:n tavaramerkkejä. © 19962008 DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
3FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI02saf.fm]
DK_book.book Page 4 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Tietoja MPEG-4 Visual
-standardista
Tässä järjestelmässä on käytetty HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM)
-teknologiaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO -LISENSSIN
MUKAISESTI KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN SELLAISEN
MPEG-4 VISUAL STANDARD
-STANDARDIN (”MPEG-4 VIDEO”)
MUKAISEN VIDEON KOODAUKSEN
PURKUUN, JOKA ON KOODATTU
KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA
EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI
HANKITTU MPEG LA:N LISENSOIMALTA
MPEG-4-VIDEOTOIMITTAJALTA.
LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN
MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORAAN TAI
EPÄSUORASTI. LISÄTIETOJA MUUN
MUASSA ESITTELYKÄYTÖSTÄ,
SISÄISESTÄ JA KAUPALLISESTA
KÄYTÖSTÄ SEKÄ LISENSOINNISTA
ANTAA MPEG LA, LLC. LISÄTIETOJA ON
OSOITTEESSA
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
”DVD-RW”-, ”DVD-R”-, ”DVD+RW”-,
”DVD+R”-, ”DVD VIDEO”- ja ”CD”-logot
ovat tavaramerkkejä.
”BRAVIA” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
”PLAYSTATION” on Sony Computer
Entertainment Inc:n tavaramerkki.
”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
DivX® on DivX, Inc:n kehittämä
videotiedostojen pakkaustekniikka.
DivX, DivX Certified ja näihin liittyvät logot
ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joita
käytetään lisenssillä.
”S-AIR” ja sen logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
Fraunhofer IIS and Thomson on antanut
lisenssin MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikan
ja -patenttien käyttöön.
4FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI02saf.fm]
DK_book.book Page 5 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Tietoja S-AIRtoiminnosta
Tämä järjestelmä tukee S-AIR-toimintoa, jonka
avulla ääni voidaan siirtää langattomasti kahden
S-AIR-laitteen välillä.
Tässä järjestelmässä voidaan käyttää seuraavia
S-AIR-laitteita:
• Surround-vahvistin (vakiovaruste): Voit
kuunnella surround-kaiuttimien ääntä
langattomasti.
• S-AIR-vastaanotin (lisävaruste): Voit
kuunnella järjestelmän ääntä muissa
huoneissa.
Näitä S-AIR-vastaanottimia voi hankkia
lisävarusteina (S-AIR-laitteiden valikoima
vaihtelee alueittain).
Tämän käyttöohjeen surround-vahvistinta tai
S-AIR-vastaanotinta koskevat ohjeet ja
huomautukset ovat voimassa vain silloin, kun
surround-vahvistin tai S-AIR-vastaanotin on
käytössä.
Lisätietoja S-AIR-toiminnosta on kohdassa
”S-AIR-laitteen käyttäminen” (sivulla 93).
5FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI_TOC.fm]
DK_book.book Page 6 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Sisällysluettelo
Tietoja tästä käyttöohjeesta..................... 3
Tietoja S-AIR-toiminnosta...................... 5
Toistettavat levyt..................................... 7
Käytön aloittaminen
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
käyttäminen .................................... 92
S-AIR-laitteen käyttäminen.................. 93
Muut toiminnot
Vaihe 1: Järjestelmän
asentaminen ............................14
Vaihe 2: Järjestelmän
kytkeminen ..............................24
Vaihe 3: Langattoman järjestelmän
asentaminen ............................36
Vaihe 4: Pika-asennus ..................37
Vaihe 5: Lähteen valitseminen.....40
Vaihe 6: Surround-äänen
toistaminen ..............................42
Levy
Levyn toistaminen................................. 45
Toistotilan käyttäminen ........................ 50
Levyn sisällön etsiminen ja
valitseminen.................................... 53
MP3-tiedostojen ja JPEG-kuvatiedostojen
toistaminen...................................... 55
Videotiedostojen katseleminen ............. 59
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen ...................................... 62
Levyn toiston rajoittaminen .................. 62
Järjestelmän asetusten muuttaminen
asetusnäytön avulla......................... 64
Viritin
Radioasemien esivirittäminen ............... 72
Radion kuunteleminen .......................... 73
RDS (Radio Data System) -järjestelmän
käyttäminen .................................... 75
HDMI-ohjaus / ulkoinen
äänilaite
”BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen
käyttäminen .................................... 76
USB-laitteen tiedostojen
toistaminen...................................... 79
Kappaleiden siirtäminen
USB-laitteeseen .............................. 88
Sony Ericssonin matkapuhelimen
käyttäminen .................................... 91
Huoneen surround-äänen
optimoiminen ................................. 98
Tarvittavien asetusten automaattinen
kalibrointi ....................................... 99
Television ohjaaminen mukana
toimitettavalla
kaukosäätimellä........................... 100
Äänitehosteiden käyttäminen ............. 101
Tehosteen valitseminen lähteen
mukaan ......................................... 102
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen .............................. 102
Kytkettyjen laitteiden äänen tulotason
muuttaminen................................. 103
Uniajastimen käyttäminen .................. 103
Etupaneelin näytön kirkkauden
muuttaminen................................. 104
Levyn tietojen tarkastelu .................... 104
Oletusasetusten palauttaminen ........... 107
Lisätietoja
Varotoimet.......................................... 108
Tietoja levyistä ................................... 109
Vianmääritys....................................... 110
Automaattinen
vianmääritystoiminto.................... 120
Tekniset tiedot .................................... 121
Sanasto................................................ 123
Tiedostotyyppien mukainen
toistojärjestys................................ 126
Kielikoodien luettelo .......................... 127
Osat ja painikkeet ............................... 128
Ohjausvalikkonäytön opas.................. 133
Hakemisto........................................... 137
6FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 7 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Toistettavat levyt
Tyyppi
Levyn logo
Ominaisuudet
DVD VIDEO -levyt
• DVD VIDEO -levyt
• DVD-R- tai DVD-RW-levyt DVD
VIDEO -muodossa tai videotilassa
• DVD+R- tai DVD+RW-levyt DVD
VIDEO -muodossa
VR (Video
Recording) -tila
• DVD-R- tai DVD-RW-levyt VR (Video
Recording) -tilassa (ei koske DVD-R DL
-levyjä)
VIDEO CD
• VIDEO CD -levyt (versiot 1.1 ja 2.0)
• Super VCD -levyt
• CD-R-, CD-RW- tai CD-ROM-levyt
video-CD- tai Super VCD -muodossa
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Ääni-CD
• CD-R- tai CD-RW-levyt ääni-CDmuodossa
DATA CD
–
• DATA CD -muotoiset CD-R-, CD-RWtai CD-ROM-levyt, jotka sisältävät MP3tiedostoja1), JPEG-kuvatiedostoja2),
DivX- tai MPEG4-videotiedostoja,
joiden muoto on ISO 96603) Level 1/
Level 2:n tai sen Joliet-laajennuksen
mukainen
DATA DVD
–
• DATA DVD -muotoiset DVD-ROM-,
DVD-R-, DVD-RW- DVD+R- tai
DVD+RW-levyt, jotka sisältävät MP3tiedostoja1), JPEG-kuvatiedostoja2) ja
DivX- tai MPEG4-videotiedostoja, jotka
ovat UDF (Universal Disk Format)
-muotoisia
1)
Kuvake
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on ISO/MPEG-standardissa määritetty tekniikka, jota käytetään äänen
pakkaamiseen. MP3-tiedostojen täytyy olla MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
7FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI03reg.fm]
DK_book.book Page 8 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
2)
JPEG-kuvatiedostojen täytyy olla DCF-kuvatiedostomuodossa. (DCF ”Design rule for Camera File system”: Japan
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) -organisaation määrittämät
digitaalikameroiden kuvastandardit.)
3)ISO (International Organization for Standardization) -organisaation määrittämä CD-ROM-levyillä olevien
tiedostojen ja kansioiden looginen muoto.
Levyjä koskeva huomautus
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen toistamiseen.
DualDisc-levyt, sekä eräät muut tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt, eivät ole Compact
Disc (CD) -standardin mukaisia, joten niitä ei ehkä voi toistaa tässä laitteessa.
Esimerkkejä levyistä, joita tällä laitteella ei voi toistaa
Tällä laitteella ei voi toistaa seuraavia levyjä:
• CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt, jotka on tallennettu muodossa, jota ei ole mainittu sivulla 7
• PHOTO CD -muodossa tallennetut CD-ROM-levyt
• CD-Extra-levyjen dataosat
• CDG-levyt
• DVD Audio -levyt
• DATA CD- ja DATA DVD -levyt, jotka eivät sisällä MP3-tiedostoja, JPEG-kuvatiedostoja tai DivXja MPEG4-videotiedostoja
• DVD-RAM-levyt
• Blu-ray-levyt
Tällä laitteella ei voi toistaa myöskään seuraavia levyjä:
• DVD VIDEO -levyt, joissa on eri aluekoodi kuin laitteessa (sivulla 9)
• levyt, joiden muoto on poikkeuksellinen (esim. kortti, sydän)
• levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai tarroja
• levyt, joissa on jäljellä teipin tai tarran liimaa.
Tietoja CD-R-, CD-RW-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD+RWlevyistä
Joissakin tapauksissa CD-R-, CD-RW-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD+RW-levyjä ei voi
toistaa tällä laitteella levyn tallennuslaadun tai fyysisen kunnon vuoksi tai tallennuslaitteen ja
tallennusohjelman ominaisuuksien vuoksi.
Levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty oikein. Lisätietoa saat tallennuslaitteen käyttöohjeista.
Huomaa, että jotkin toistotoiminnot eivät ehkä toimi joidenkin DVD+RW- tai DVD+R-levyjen kanssa,
vaikka ne olisi viimeistelty oikein. Katso levyä normaalilla toistolla tällaisessa tapauksessa. Joitakin
Packet Write -muotoisia DATA CD- ja DATA DVD -levyjä ei voi myöskään toistaa.
8FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI03reg.fm]
DK_book.book Page 9 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Tietoja Multi Session CD -levyistä
• Tämä järjestelmä toistaa Multi Session -tilassa tallennetut CD-levyt, jos ensimmäisessä istunnossa on
tallennettu MP3-tiedosto. Tällöin järjestelmä toistaa myös myöhemmissä istunnoissa tallennetut
MP3-tiedostot.
• Tämä järjestelmä toistaa Multi Session -tilassa tallennetut CD-levyt, jos ensimmäisessä istunnossa on
tallennettu JPEG-kuvatiedosto. Tällöin järjestelmä toistaa myös myöhemmissä istunnoissa
tallennetut JPEG-kuvatiedostot.
• Jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu MP3-tiedostoja ja JPEG-kuvatiedostoja musiikki-CDtai video-CD-muotoon, laite toistaa vain ensimmäisessä istunnossa tallennetut tiedot.
Aluekoodi
Tämän järjestelmän takaosaan on merkitty aluekoodi, ja sillä voi toistaa ainoastaan sellaisia DVDlevyjä, joissa on sama aluekoodi.
Tällä laitteella voi toistaa myös sellaisia DVD VIDEO -levyjä, joissa on merkintä ALL .
Jos yrität toistaa muita DVD VIDEO -levyjä, television kuvaruutuun tulee teksti [Aluekoodit
rajoittavat tämän levyn toistoa.]. Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin DVD VIDEO -levyistä,
joiden käyttöä aluekoodit silti rajoittavat.
DVD- ja VIDEO CD -levyjen toistotoimintoja koskeva huomautus
Ohjelmien tuottajat ovat voineet tarkoituksella asettaa tietyt DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoiminnot toimimaan tietyllä tavalla. Koska tämä laite toistaa DVD- ja VIDEO CD -levyt sen
mukaan, mitä levylle on tallennettu, kaikki toistotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. Lue
myös DVD- ja VIDEO CD -levyjen mukana toimitetut käyttöohjeet.
9FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 10 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
Käytön aloittaminen
Pakkauksen avaaminen
DAV-DZ380W
• Etukaiuttimet (2)
• Kaiutinjohdot (6, punainen/
valkoinen/vihreä/harmaa/
sininen/violetti)
• Keskikaiutin (1)
• Kaukosäädin (1)
• Kaiutinjohtojen kansi (1)
• Kaiutinjohtojen pidike (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• Surround-kaiuttimet (2)
• Kalibrointimikrofoni (1)
• Bassokaiutin (1)
• Pehmusteet (1 sarja)
• Langattomat lähetinvastaanottimet (2)
• Käyttöohje
• Pika-asennusopas
• Langattomien laitteiden
turvaohjeet
Yhdistyneen
kuningaskunnan mallit
• Surround-vahvistin (1)
• DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin (TDM-iP20) (1)
• FM-johtoantenni (1)
tai
• DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen käyttöohje
(TDM-iP20)
10FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 11 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
DAV-DZ680W
• Kaiutinjohdot (4, vihreä/
harmaa/sininen/violetti)
• Kaiutinjohtojen kansi (1)
• Kaukosäädin (1)
• Kaiutinjohtojen pidike (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
Käytön aloittaminen
• Etukaiuttimet (2)
• Langattomat lähetinvastaanottimet (2)
• Kalibrointimikrofoni (1)
• Keskikaiutin (1)
• Pehmusteet (1 sarja)
• Käyttöohje
• Pika-asennusopas
• Langattomien laitteiden
turvaohjeet
Yhdistyneen
kuningaskunnan mallit
• Surround-kaiuttimet (2)
• Alustat (2)
• DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin (TDM-iP20) (1)
• Ruuvit (aluslevyllinen) (6)
• Bassokaiutin (1)
• Surround-vahvistin (1)
• DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen käyttöohje
(TDM-iP20)
• FM-johtoantenni (1)
tai
11FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 12 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
DAV-DZ880W
• Etukaiuttimet (2)
• FM-johtoantenni (1)
• Kaiutinjohtojen kansi (1)
tai
• Kaiutinjohdot (2, vihreä/
violetti)
• Kaukosäädin (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• Keskikaiutin (1)
• Kalibrointimikrofoni (1)
• Kaiutinjohtojen pidike (1)
• Langattomat lähetinvastaanottimet (2)
• Käyttöohje
• Pika-asennusopas
• Langattomien laitteiden
turvaohjeet
Yhdistyneen
kuningaskunnan mallit
• Surround-kaiuttimet (2)
• Pehmusteet (1 sarja)
• DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin (TDM-iP20) (1)
• Alustat (4)
• Ruuvit (aluslevyllinen) (12)
• DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen käyttöohje
(TDM-iP20)
• Surround-vahvistin (1)
• Bassokaiutin (1)
12FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 13 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena olla
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen
paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.
13FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Käytön aloittaminen
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa (vakiovaruste) paristolokeroon niin, että niiden navat 3 ja #
tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä,
suuntaa se järjestelmässä olevaan kaukosäätimen tunnistimeen .
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 14 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Järjestelmän asentaminen
Järjestelmän sijoittaminen
Kaikkien kaiuttimien tulee sijaita yhtä kaukana kuuntelupaikasta (A), jotta surround-äänentoistosta
saadaan paras mahdollinen. Etäisyydet voivat olla välillä 1,0 ja 7,0 metriä.
Jos keskikaiutinta ja surround-kaiuttimia ei voida sijoittaa samalle etäisyydelle (A), keskikaiuttimen
voi siirtää enintään 1,6 metriä lähemmäs (B) kuuntelupaikkaa ja surround-kaiuttimet enintään 5,0
metriä lähemmäs (C) kuuntelupaikkaa.
Bassokaiuttimen voi sijoittaa mihin tahansa.
Bassokaiutin
Keskikaiutin
Vasen etukaiutin (L)
Oikea etukaiutin (R)
B
A
A
A
A
C
Vasen surround-kaiutin (L)
A
C
Oikea surround-kaiutin (R)
• Ole varovainen, kun sijoitat kaiuttimen ja/tai kaiutinjalustan erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle
tai öljytylle) lattialle, sillä ne voivat aiheuttaa tahroja tai värjäytymiä.
• Älä nojaa kaiuttimeen tai ota siitä tukea, jotta kaiutin ei kaadu.
14FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 15 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Bassokaiuttimen pehmusteiden kiinnittäminen
,
Irrota pehmusteet
pakkauksesta.
15FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Käytön aloittaminen
Kiinnitä pehmusteet (vakiovaruste) bassokaiuttimen pohjaan, jotta se pysyy tukevasti ja liikkumatta
paikallaan.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 16 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
Kaiuttimien kokoaminen
(Vain DAV-DZ680W/DAV-DZ880W)
Kiinnitä kaiutinjalusta kaiuttimeen ennen kaiuttimien kytkemistä.
(Mallien DAV-DZ680W etukaiuttimille ja mallin DAV-DZ880W etu- ja surround-kaiuttimille)
Käytä seuraavia osia:
DAV-DZ680W
• Etukaiuttimet (2)
• Alustat (2)
• Ruuvit (aluslevyllinen) (6)
DAV-DZ880W
• Etu- ja surround-kaiuttimet (4)
• Alustat (4)
• Ruuvit (aluslevyllinen) (12)
Lisätietoja kaiutinjohtojen kytkemisestä SPEAKER-liitäntöihin on sivulla 24.
• Levitä lattialle liina, jotta lattia ei vahingoitu kaiuttimien kokoamisen aikana.
• Kaiutinta voi käyttää ilman kaiutinjalustaa, jos kaiutin asennetaan seinälle (sivulla 19).
16FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 17 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
1
masterpage:Right
specdef v20081205
Pujota kaiutinjohto alustan yläpäässä olevan aukon läpi.
Käytön aloittaminen
Kaiutinjohto
Kaiutin
,
Alustan yläpuoli
2
Käännä kaiutin ylösalaisin.
Kaiutinjohto
Kaiutin
3
Aseta alusta kaiuttimen pohjaa vasten ja kiinnitä alusta kolmella ruuvilla
(aluslevyineen).
Ruuvit (aluslevyineen)
Alustan pohja
Kaiutin
17FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 18 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
Kuva valmiiksi kootusta järjestelmästä
DAV-DZ680W
Vasen etukaiutin (L):
Valkoinen merkki
Valkoinen
Oikea etukaiutin (R):
Punainen merkki
Punainen
DAV-DZ880W
Vasen etukaiutin (L):
Valkoinen merkki
Valkoinen
Oikea etukaiutin (R):
Punainen merkki
Vasen surround-kaiutin (L): Oikea surround-kaiutin (R):
Harmaa merkki
Sininen merkki
Punainen
Sininen
Harmaa
18FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 19 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Kaiuttimien asentaminen seinälle
• Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
• Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit levyn takana
olevaan rankaan. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
• Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän
rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.
Ennen kuin mallin DAV-DZ680W etukaiuttimet tai mallin DAV-DZ880W etu- ja surround-kaiuttimet
voidaan asentaa seinälle, kaiuttimet täytyy purkaa. Voit asentaa kaiuttimen yläosan seinälle.
Kaiuttimen purkaminen
(Vain mallin DAV-DZ680W etukaiuttimet tai mallin DAV-DZ880W etu- ja surroundkaiuttimet)
1
Vedä kaiutinjohto ulos kaiuttimen takaosan urasta.
Kaiutinjohto
,
Kaiuttimen takaosa
2
Irrota kaiutinjohdot kaiuttimesta.
Kaiuttimen takaosa
19FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Käytön aloittaminen
Varoitus
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 20 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
3
masterpage:Left
specdef v20081205
Irrota ruuvi (valmiiksi asennettu) kaiuttimen takaosasta.
Käytön aloittaminen
Tätä ruuvia käytetään, kun kaiutin kootaan uudelleen. Älä kadota ruuvia.
Ruuvi
Kaiuttimen takaosa
4
Pura kaiutin nostamalla sen yläosa pois.
Yläosa
Alaosa
Kaiuttimen takaosa
20FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 21 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Vedä kaiutinjohto ulos kaiuttimen alaosan läpi.
Poistettua kaiutinjohtoa tarvitaan, kun kaiutinta asennetaan seinälle.
Käytön aloittaminen
Kaiuttimen alaosa
,
Kaiutinjohto
Kuva puretusta järjestelmästä
Kaiuttimen
yläosa
Kaiuttimen
alaosa
Kaiutinjohto
Ruuvi
Kaiuttimien asentaminen seinälle
Kytke kaiutinjohto kaiuttimeen, ennen kuin asennat kaiuttimet seinälle.
Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin kaiutinliitäntöihin: väriholkillinen kaiutinjohto liitäntään
3 ja holkiton kaiutinjohto liitäntään #.
Värillinen holkki
Vasen etukaiutin (L): Valkoinen
Oikea etukaiutin (R): Punainen
Keskikaiutin: Vihreä
Vasen surround-kaiutin (L): Sininen
Oikea surround-kaiutin (R): Harmaa
21FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 22 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Käytön aloittaminen
1
Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimien takana oleviin reikiin. Katso alla
olevia kuvia.
4 mm
30 mm
2
masterpage:Left
specdef v20081205
5 mm
Kaiuttimen takana
oleva reikä
10 mm
Kiinnitä ruuvit seinään.
DAV-DZ380W
Muut kaiuttimet
Keskikaiutin
145 mm
8 - 10 mm
8 - 10 mm
DAV-DZ680W
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
145 mm
210 mm
8 - 10 mm
8 - 10 mm
Surround-kaiuttimet
8 - 10 mm
22FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 23 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
DAV-DZ880W
Muut kaiuttimet
Keskikaiutin
Käytön aloittaminen
145 mm
210 mm
8 - 10 mm
8 - 10 mm
3
Ripusta kaiuttimet ruuvien varaan.
5 mm
Kaiuttimen takana
oleva reikä
10 mm
Kaiuttimen takaosa
23FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 24 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
Vaihe 2: Järjestelmän kytkeminen
Lue seuraavien sivujen ohjeet ennen järjestelmän kytkemistä.
Älä kytke laitteen virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin kaikki muut kytkennät ovat valmiita.
• Jos kytket toisen laitteen, jossa on äänenvoimakkuudensäädin, säädä sen äänenvoimakkuus tasolle, jolla ääni
kuuluu häiriöttä.
Kaiuttimien kytkeminen
Kaiutinjohtojen liittimien ja holkkien värit vastaavat kaiuttimien värejä. Kytke kaiutinjohdot laitteen
SPEAKER-liitäntöihin niin, että värit täsmäävät.
Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin kaiutinliitäntöihin: väriholkillinen kaiutinjohto liitäntään
3 ja holkiton kaiutinjohto liitäntään #. Varmista, että kaiutinjohtojen eristeet (kumikaulukset) eivät
joudu kaiutinliitäntöihin.
Kaiutinjohtojen kytkeminen laitteeseen
Kun kytket liittimen laitteeseen, työnnä liitin liitäntään siten, että se napsahtaa.
24FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 25 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Käytön aloittaminen
Laitteen takapaneeli
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
Violetti
(bassokaiutin)
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CE
NTER
OPTIC
AL
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
L IN
Valkoinen
(vasen etukaiutin (L))
IAL
COAX
Punainen
(oikea etukaiutin (R))
OFER
SUBWO
Vihreä
(keskikaiutin)
Surround-vahvistimen takapaneeli
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
G
PAIRIN
TOR
SELEC
OUND SURROUND
SURR
ND
L
Sininen
(vasen surround-kaiutin (L))
R
SURROU
BACK
Harmaa
(oikea surround-kaiutin (R))
25FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20081205
DK_book.book Page 26 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Käytön aloittaminen
DAV-DZ880W
Laitteen takapaneeli
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
Violetti
(bassokaiutin)
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
KER
SPEA
CE
NTER
OPTIC
AL
UT (TO
L
LIN
OUT
HDMI
TV
DIGITA
DIO IN
R AU E
R
TV )
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
L IN
Valkoinen
(vasen etukaiutin (L))
IAL
COAX
Punainen
(oikea etukaiutin (R))
OFER
SUBWO
Vihreä
(keskikaiutin)
Surround-vahvistimen takapaneeli
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
G
PAIRIN
TOR
SELEC
OUND SURROUND
SURR
ND
Sininen
(vasen surround-kaiutin (L))
L
R
SURROU
BACK
Harmaa
(oikea surround-kaiutin (R))
Kaiutinjohtojen kytkeminen kaiuttimeen
Kaiuttimen takaosa
Liitin
(–)
Värillinen holkki
(+)
26FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 27 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Television kytkeminen
Käytön aloittaminen
Valitse kytkentätapa television liitäntöjen mukaan.
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
B HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
NNA
ANTE
D Digitaalinen
koaksiaalikaapeli (lisävaruste)
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
COAX
AL
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
L IN
A SCART (EURO AV)
-kaapeli (lisävaruste)
IAL
OFER
SUBWO
C Optinen digitaalikaapeli
(lisävaruste)
Television optiseen
digitaalilähtöliitäntään.
Television SCART (EURO AV)
-liitäntään.
Television
digitaaliseen
koaksiaalilähtöliitäntään.
Television HDMI IN -liitäntään.
DAV-DZ880W
B HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
NNA
ANTE
D Digitaalinen
koaksiaalikaapeli (lisävaruste)
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
OUT
HDMI
TV
L
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
AL
DIO IN
R AU E
R
UT (TO
TV )
L
LIN
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
IN
COAX
IAL
A SCART (EURO AV)
-kaapeli (lisävaruste)
OFER
SUBWO
C Optinen digitaalikaapeli
(lisävaruste)
Television optiseen
digitaalilähtöliitäntään.
Television SCART (EURO AV)
-liitäntään.
Television
digitaaliseen
koaksiaalilähtöliitäntään.
Television HDMI IN -liitäntään.
27FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 28 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Tapa 1: Kytkentä SCART (EURO AV) -kaapelilla (A)
Käytön aloittaminen
Tämä kytkentä lähettää televisioon sekä video- että audiosignaalin.
Tapa 2: Kytkentä HDMI*-kaapelilla (B) ja kytkentä SCART (EURO AV)
-kaapelilla (A)
Jos televisiossa on HDMI-liitäntä, kytke televisioon sekä HDMI- että SCART (EURO AV) -kaapeli.
Kuvan laatu on tällöin parempi kuin pelkkää SCART (EURO AV) -yhteyttä käytettäessä.
Jos kytkentä tehdään HDMI-kaapelilla, lähtösignaalin tyyppi täytyy valita (sivulla 39).
Kuvien katseleminen DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen kautta edellyttää, että televisio kytketään
SCART (EURO AV) -kaapelilla. DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen videosignaaleja ei lähetetä
HDMI OUT -liitännän kautta.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Kytkentä optisella digitaalikaapelilla (C) tai digitaalisella
koaksiaalikaapelilla (D)
Jos televisiossa on optinen digitaalilähtöliitäntä tai koaksiaalinen lähtöliitäntä, voit parantaa
äänenlaatua käyttämällä kytkennässä optista digitaalikaapelia tai koaksiaalikaapelia SCART (EURO
AV) -yhteyden ohella.
• Järjestelmä voi vastaanottaa sekä digitaalisia että analogisia signaaleja. Digitaaliset signaalit ovat etusijalla
analogisiin signaaleihin nähden. (COAXIAL on etusijalla OPTICAL-signaaliin nähden.) Jos digitaalinen signaali
lakkaa, analoginen signaali käsitellään 2 sekunnin kuluttua.
• Jos kytket järjestelmän ”BRAVIA” Sync -toiminnolla varustettuun televisioon HDMI-kaapelilla, ”BRAVIA” Sync
-toiminto otetaan käyttöön. Valitse tällöin [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ] (sivulla 67).
28FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 29 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Muiden laitteiden kytkeminen
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Kannettava äänilaite (lisävaruste): E
USB-laite (lisävaruste): F
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin: G (TDM-iP20 on vakiovaruste Yhdistyneen kuningaskunnan
malleissa. Voit käyttää myös muita DIGITAL MEDIA PORT -sovittimia.)
F USB-laitteen
kytkeminen (sivulla 79).
E Stereominikaapeli
(lisävaruste)
NNA
ANTE
Kannettavaan
äänilähteeseen
IAL
COAXFM
75
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIG
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
AL
IN
ITAL
COAX
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
G DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
(sivulla 92)
IAL
OFER
SUBWO
• Kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
siten, että V-merkit ovat kohdakkain. Kun
vedät sovittimen irti, paina -kohdista.
29FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Käytön aloittaminen
Voit kuunnella kytkettyjen laitteiden ääntä järjestelmän kaiuttimista.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20081205
DK_book.book Page 30 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Käytön aloittaminen
DAV-DZ880W
Kannettava äänilaite (lisävaruste): E
USB-laite (lisävaruste): F
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin: G (TDM-iP20 on vakiovaruste Yhdistyneen kuningaskunnan
malleissa. Voit käyttää myös muita DIGITAL MEDIA PORT -sovittimia.)
Videonauhuri, digitaalinen satelliittivastaanotin, PlayStation tms. (lisävaruste): H
F USB-laitteen
kytkeminen (sivulla 79).
E Stereominikaapeli
(lisävaruste)
NNA
ANTE
Kannettavaan
äänilähteeseen
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OFER
SUBWO
OPTIC
AL
DIO IN
R AU E
R
LIN
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
L
UT (TO
TV )
H Audiokaapeli
(lisävaruste)
L IN
COAX
IAL
G DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin (sivulla 92)
• Kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
siten, että V-merkit ovat kohdakkain. Kun
vedät sovittimen irti, paina -kohdista.
Videonauhurin, digitaalisen satelliittivastaanottimen
tai PlayStationin tms. audiolähtöliitäntöihin.
30FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 31 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Jos televisiossa on useita audio-/videoliitäntöjä
Voit siirtää äänen järjestelmän kaiuttimiin kytketyn television kautta. Kytke laitteet seuraavalla tavalla.
Käytön aloittaminen
Videonauhuri, digitaalinen
satelliittivastaanotin,
PlayStation tms.
Televisio
Videonauhuri, digitaalinen
satelliittivastaanotin,
PlayStation tms.
Järjestelmä
: signaalin kulkusuunta
Valitse laite televisiosta. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Jos televisiossa ei ole useita audio-/videotuloliitäntöjä, useamman kuin kahden laitteen äänen
vastaanottaminen edellyttää valitsinta.
31FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 32 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
Antennin kytkeminen
NNA
ANTE
5
IAL 7
COAXFM
tai
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
• Jos FM-antennin kuuluvuus on huono, liitä laite FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (lisävaruste) alla
olevan kuvan mukaisesti.
FM-ulkoantenni
Laite
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
32FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 33 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Langattoman lähetin-vastaanottimen kytkeminen
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Surround-vahvistimen
takapaneeli
Laitteen takapaneeli
NNA
ANTE
T10
EZW-R
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
KER
RT10
EZWOU TP
UT (TO
SPEA
TV )
ID
S-AIR
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUND
SURR
OUT
HDMI
A
B
C
L
G
PAIRIN
RT
DMPO
R
TOR
SELEC ND
SURROUND
SURROU
BACK
DC5V X
0.7A MA
Langaton lähetinvastaanotin
Langaton lähetinvastaanotin
DAV-DZ880W
Surround-vahvistimen
takapaneeli
Laitteen takapaneeli
NNA
ANTE
IAL
COAXFM
T10
EZW-R
75
AV
EURO
KER
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R AU
R
DIO IN
UT (TO
SPEA
TV )
ID
S-AIR
L
LINE
OUND
SURR
OUT
HDMI
RT
DMPO
A
B
C
G
PAIRIN
TOR
SELEC ND
L
R
SURROUND
SURROU
BACK
DC5V X
0.7A MA
Langaton lähetinvastaanotin
Langaton lähetinvastaanotin
• Kun kytket langatonta lähetin-vastaanotinta, varmista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta.
• Älä kosketa langattoman lähetin-vastaanottimen kosketuspintoja.
• Aseta langaton lähetin-vastaanotin paikalleen siten, että V-merkit ovat kohdakkain.
• EZW-RT10-liitäntään ei tule asettaa mitään muuta kuin langaton lähetin-vastaanotin.
33FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Käytön aloittaminen
Laitteen äänen voi lähettää S-AIR-laitteeseen, kuten surround-vahvistimeen tai S-AIRvastaanottimeen.
Äänen lähettäminen laitteesta edellyttää, että laitteeseen on kytketty langaton lähetin-vastaanotin,
surround-vahvistin ja S-AIR-vastaanotin.
Lisätietoja S-AIR-laitteista on kohdassa ”S-AIR-laitteen käyttäminen” (sivulla 93).
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 34 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
Virtajohtojen kytkeminen
Ennen kuin kytket laitteen ja surround-vahvistimen virtajohdot pistorasiaan, kytke etu-, keski- ja
bassokaiuttimet laitteeseen sekä surround-kaiuttimet surround-vahvistimeen.
Laitteen takapaneeli
Surround-vahvistimen
takapaneeli
T10
EZW-R
Pistorasia: Pistorasioiden muodot
vaihtelevat alueittain.
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
G
PAIRIN
OUND
SURR
TOR
SELEC ND
L
R
SURROUND
SURROU
BACK
Esittelytoiminto
Kun virtajohto on kytketty, etupaneelin näyttöön tulee esittelytoiminto.
Esittelytilan käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
1
Paina laitteen [/1-painiketta.
Järjestelmään kytkeytyy virta.
2
3
4
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita, kunnes etupaneelin näyttöön tulee ”DEMO”, ja paina
sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/x-painikkeilla.
• ”DEMO ON”: Käytössä.
• ”DEMO OFF”: Ei käytössä.
5
Paina
.
Asetus on tehty.
34FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 35 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
6
masterpage:Right
specdef v20081205
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
35FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Käytön aloittaminen
• Jos järjestelmä on vasta hankittu tai sen asetukset on palautettu tehtaan oletusasetuksiin (esim. ”COLD RESET”
-toiminnolla (sivulla 107)), esittelytoiminnon voi poistaa käytöstä painamalla kaukosäätimen [/1-painiketta.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 36 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
Lähetyksen tilan tarkistaminen
Vaihe 3: Langattoman
järjestelmän
asentaminen
Voit tarkistaa laitteen ja surround-vahvistimen
välisen äänen lähetyksen tilan surroundvahvistimen POWER / ON LINE -ilmaisimesta.
Langattoman järjestelmän käyttäminen
edellyttää surround-vahvistimen asentamista.
Varmista ennen asennusta, että langaton lähetinvastaanotin on kytketty laitteeseen ja surroundvahvistimeen oikein (sivulla 33).
Langaton järjestelmä on nimeltään ”S-AIR”.
Lisätietoja S-AIR-toiminnosta on kohdassa
”S-AIR-laitteen käyttäminen” (sivulla 93).
"/1
POWER / ON LINE Tila
-ilmaisin
Muuttuu vihreäksi.
Ääniyhteys on käytössä.
Vilkkuu vihreänä.
Ääniyhteys ei ole käytössä.
Muuttuu punaiseksi. Surround-vahvistin ei lähetä
ääntä.
Sammuu.
Surround-vahvistimen virta
katkeaa tai sen suojaus on
käytössä.
Lisätietoja surround-vahvistimesta on kohdassa
”Surround-vahvistimen käyttö” (sivulla 118).
Kuunteleminen kuulokkeilla
Voit kuunnella järjestelmän ääntä kuulokkeilla,
kun kytket kuulokkeet surround-vahvistimen
PHONES-liitäntään.
POWER / ON LINE
-ilmaisin
POWER
S-AIR ID -kytkin
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
PHONES-liitäntä
R
SURROUND
SELECTOR -kytkin
Laite lähettää äänen surround-vahvistimeen,
joka on kytketty surround-kaiuttimiin. Voit
ottaa äänen lähetyksen käyttöön seuraavien
vaiheiden avulla.
1
Paina laitteen "/1-painiketta.
• Laitteen äänenvoimakkuus saattaa alentua alimmalle
tasolle, jos surround-vahvistimen virta katkaistaan,
kun siihen on kytketty kuulokkeet tai jos radion
kuuluvuus on huono. Tällöin etupaneelin näytössä
lukee vuoronperään ”HP NO LINK” ja ”VOLUME
MIN”. Tarkista radion kuuluvuus ja säädä
äänenvoimakkuus uudelleen.
Kun käytössä on useita S-AIRlaitteita
Lisätietoja on kohdassa ”Ääniyhteyden
muodostaminen laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen
välille (Tunnuksen määrittäminen)”
(sivulla 93).
Järjestelmään kytkeytyy virta.
2
3
4
Aseta surround-vahvistimen
SURROUND SELECTOR -kytkin
SURROUND-asentoon.
Aseta surround-vahvistimen S-AIR ID
-kytkin A-asentoon.
Surround-vahvistimen suojuksen
kiinnittäminen
Kun asennus ja kytkennät ovat valmiit,
surround-vahvistimen suojus voidaan asettaa
paikalleen, jolloin kaiutinjohdot saa
järjestykseen.
Paina surround-vahvistimen POWERpainiketta.
POWER / ON LINE -ilmaisin muuttuu
vihreäksi. Jos näin ei käy, tarkista
lähetyksen tila seuraavasti.
36FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 37 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
1
Kaiutinjohtojen kansi
Vaihe 4: Pika-asennus
Seuraavien vaiheiden avulla voit tehdä
järjestelmän käyttöönotossa tarvittavat
perusasetukset.
Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat alueittain.
"/1
Surround-vahvistin
Urat
Työnnä kaiutinjohtojen kantta alaspäin,
kunnes kuulet napsahduksen. Käännä
surround-vahvistin ylösalaisin ja aseta
johdot kaiutinjohtojen kanteen.
2
Aseta kaiutinjohtojen pidikkeen
ulokkeet kaiutinjohtojen kannen
aukkoihin ja paina pidike paikalleen.
Kaiutinjohtojen pidike
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Kytke televisioon virta.
Paina laitteen [/1-painiketta ja
surround-vahvistimen POWERpainiketta.
• Varmista, että toimintoasetus on ”DVD”
(sivulla 40).
3
Surround-vahvistin
m
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän signaali näkyy
television kuvaruudussa.
Kuvaruudun alareunassa näkyy [Käynnistä
PIKA-ASENNUS painamalla [ENTER].].
Jos tämä ilmoitus ei tule näkyviin, palaa
pika-asennusnäyttöön (sivulla 39).
4
Paina
asettamatta levyä.
Kuvaruutunäytöissä käytettävän kielen
asetusnäyttö tulee näkyviin.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
ENGLANTI
ENGLANTI
RANSKA
ESPANJA
PORTUGALI
37FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Käytön aloittaminen
Aseta kaiutinjohtojen kansi paikalleen
kohdistamalla se surroundvahvistimen reunoissa oleviin uriin ja
työntämällä sitä sitten alaspäin.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 38 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Valitse kieli X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
HDMI-ohjauksen asetusnäyttö tulee
näkyviin.
Käytön aloittaminen
Esiin tulee liitettävän television
kuvasuhteen asetusnäyttö.
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
HDMI-ASETUKSET
AUTO(1920x1080p)
HDMI-TARKKUUS:
EI KÄYT.
HDMI-OHJAUS:
EI KÄYT.
ÄÄNITASON RAJOITUS:
YCBCR/RGB(HDMI):
KÄYTÖSSÄ
AUDIO(HDMI):
EI KÄYT.
JPEG-TARKKUUS:
SD
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
8
6
Valitse televisiota vastaava asetus X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
• [EI KÄYT.]: HDMI-ohjaus ei ole
käytössä.
• [KÄYTÖSSÄ]: HDMI-ohjaus
(sivulla 76) on käytössä.
• [16:9]: Laajakuvatelevisiota tai
laajakuvatilassa käytettävää 4:3kuvasuhteen televisiota varten
(sivulla 66)
• [4:3 LETTER BOX] tai [4:3 PAN
SCAN]: 4:3-kuvasuhteen televisiota
varten (sivulla 66)
Esiin tulee kaiuttimien sijoittelun
asetusnäyttö.
KAIUTINASETTELU
Esiin tulee asetusnäyttö, jossa voi valita,
missä muodossa videosignaali siirretään
laitteen takapaneelissa olevasta EURO AV
T OUTPUT (TO TV) -liitännästä.
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
masterpage:Left
specdef v20081205
VAKIO
9
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Valitse kaiuttimien todellista asettelua
vastaava kuva painamalla C/c ja paina
sitten
.
Lisätietoja on kohdassa ”Huoneen
surround-äänen optimoiminen”
(sivulla 98).
7
Valitse videosignaalin siirtomuoto X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• [VIDEO]: Lähettää videosignaalia.
• [RGB]: Lähettää RGB-signaalia.
• Jos televisio ei voi vastaanottaa RGB-signaalia,
television kuvaruudussa ei näy kuvaa, vaikka
valitset [RGB]-vaihtoehdon. Katso lisätietoja
television mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
10 Kytke kalibrointimikrofoni
(vakiovaruste) etupaneelin A.CAL MIC
-liitäntään.
Aseta kalibrointimikrofoni korvien tasalle
esimerkiksi jalustan (lisävaruste) avulla.
Kaiuttimien etupuolten on oltava
kalibrointimikrofoniin päin eikä
kaiuttimien ja kalibrointimikrofonin välillä
saa olla esteitä.
38FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 39 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Poistuminen pika-asennuksesta
Paina
DISPLAY missä tahansa vaiheessa.
1
2
Kalibrointimikrofoni
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
MUKAUTETTU
MUKAUTETTU
PIKA
11 Valitse [KYLLÄ] C/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
[AUTOM KALIBROINTI] -toiminto
käynnistyy.
Mittauksen aikana tulee olla hiljaa.
• Järjestelmästä kuuluu voimakkaita koeääniä
[AUTOM KALIBROINTI] -toiminnon
alkaessa. Äänenvoimakkuutta ei voi pienentää.
Ota lapset ja naapurit huomioon.
• Aseta surround-vahvistin sopivaan paikkaan
ennen [AUTOM KALIBROINTI] -toiminnon
suorittamista. Jos asetat surround-vahvistimen
epäsopivaan paikkaan, kuten toiseen
huoneeseen, mittaus ei onnistu kunnolla.
• Huoneympäristö, johon järjestelmä asennetaan,
saattaa vaikuttaa mittaustuloksiin. Jos
mittaustulokset eroavat kaiuttimen asetustilasta
huomattavasti, tee kaiutinasetukset
manuaalisesti kohdan ”Kaiuttimien asetukset”
(sivulla 69) ohjeiden mukaan.
12 Irrota kalibrointimikrofoni, valitse
[KYLLÄ] C/c-painikkeilla ja paina sitten
.
Pika-asennus on tehty. Kaikki liitännät ja
asetukset on tehty.
DVD VIDEO
4
Valitse [PIKA] X/x-painikkeilla ja paina
.
Esiin tulee pika-asennusnäyttö.
Lähetettävän videosignaalin
asettaminen televisioon
sopivaksi
Valitse järjestelmästä lähetettävän
videosignaalin tyyppi television kytkentätavan
(sivulla 27) mukaan.
HDMI OUT -liitännästä lähettävän
videosignaalin tyypin
valitseminen
Jos kytket laitteen ja television HDMIkaapelilla, valitse HDMI OUT -liitännästä
lähetettävän videosignaalin tyyppi.
Lisätietoja on television, projektorin tms.
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
39FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Käytön aloittaminen
Pika-asennusnäyttöön
siirtyminen
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20081205
DK_book.book Page 40 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Käytön aloittaminen
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Voit valita toistolähteen.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Vaihe 5: Lähteen
valitseminen
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
FUNCTION
+/–
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse [HDMI-ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [HDMI-ASETUKSET]valikko.
6
7
Valitse [HDMI-TARKKUUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Järjestelmä
lähettää kytkettyyn televisioon parhaiten
soveltuvaa videosignaalia.
• [1920 × 1080i]: Järjestelmä lähettää 1920
× 1080i* -videosignaalia.
• [1280 × 720p]: Järjestelmä lähettää 1280
× 720p* -videosignaalia.
• [720 × 480p]**: Järjestelmä lähettää 720
× 480p* -videosignaalia.
* i: lomitettu, p: progressiivinen
** Joillakin alueilla myytävissä malleissa
näkyviin voi tulla [720 × 480/576p].
Paina toistuvasti FUNCTION +/–, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy haluamasi
toiminto.
Toiminto muuttuu jokaisella FUNCTION +/–
-painikkeen painalluksella seuraavasti.
x DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
”DVD” y ”TUNER FM” y ”USB” y
”TV” y ”DMPORT” y ”AUDIO” y …
Toiminto
Lähde
”DVD”
Levy, jota toistetaan
järjestelmässä
”TUNER FM”
FM-radio (sivulla 72)
”USB”
USB-laite (sivulla 79)
”TV”
Televisio
”DMPORT”
DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin (sivulla 92)
”AUDIO”
Kannettava äänilähde, joka
on kytketty etupaneelin
AUDIO IN -liitäntään
40FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 41 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
x DAV-DZ880W
Toiminto
Lähde
”DVD”
Levy, jota toistetaan
järjestelmässä
”TUNER FM”
FM-radio (sivulla 72)
”USB”
USB-laite (sivulla 79)
”TV”
Televisio
”LINE”
Laite, joka on kytketty
takapaneelin LINEliitäntöihin
”DMPORT”
DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin (sivulla 92)
”AUDIO”
Kannettava äänilähde, joka
on kytketty etupaneelin
AUDIO IN -liitäntään
Käytön aloittaminen
”DVD” y ”TUNER FM” y ”USB” y
”TV” y ”LINE” y ”DMPORT” y
”AUDIO” y …
41FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 42 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Käytön aloittaminen
Vaihe 6: Surround-äänen toistaminen
Voit kuunnella surround-ääntä valitsemalla jonkin järjestelmän esiohjelmoiduista purkutiloista. Voit
nauttia elokuvateatterin äänentoistosta kotonasi.
SYSTEM MENU
X/x/c,
Television äänen kuunteleminen 5.1-kanavaisena surround-äänenä
1
2
3
4
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita, kunnes etupaneelin näyttöön tulee ”DEC. MODE”, ja
paina sitten
tai c.
Paina toistuvasti X/x, kunnes etupaneelin näytössä lukee ”PRO LOGIC”.
Paina
.
Asetus on tehty.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
• Jos televisiolähetyksen ääni on monofoninen, ääni toistetaan ainoastaan keskikaiuttimesta.
Surround-tehosteiden valitseminen kuuntelumieltymysten mukaan
1
2
3
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita, kunnes etupaneelin näyttöön tulee ”DEC. MODE”, ja
paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes haluamasi surround-tehoste näkyy etupaneelin näytössä.
Alla olevassa taulukossa on kuvaukset eri surround-tehosteista.
42FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 43 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Paina
masterpage:Right
specdef v20081205
.
Asetus on tehty.
Paina SYSTEM MENU.
Käytön aloittaminen
5
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Kaiuttimien äänentoisto
Tässä taulukossa näkyvät vaihtoehdot, kun laitteeseen on kytketty kaikki kaiuttimet ja
[KAIUTINASETTELU]-asetuksena on [VAKIO] (sivulla 98).
Oletusasetus on ”A.F.D. STD” (jos laitteeseen tai surround-vahvistimeen kytketään kuulokkeet,
oletusasetus on ”HP 2CH”).
Äänilähde
Surround-tehoste
Tehoste
Riippuu lähteestä.
”A.F.D. STD”
Järjestelmä määrittää lähteen äänimuodon ja toistaa äänen
niin kuin se on tallennettu ja koodattu.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
”A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-kanavainen lähde: Järjestelmä toistaa 2-kanavaisen äänen
etu- ja surround-kaiuttimista ohjaamalla 2-kanavaisen
äänen vasempaan ja oikeaan surround-kanavaan.
• Monikanavainen lähde: Järjestelmä toistaa äänen
kaiuttimista lähteen kanavien lukumäärän mukaan.
”PRO LOGIC”
”PLII MOVIE”
”PLII MUSIC”
• 2-kanavainen lähde: Järjestelmä simuloi surround-äänen 2kanavaisista lähteistä ja toistaa äänen kaikista kaiuttimista.
– ”PRO LOGIC” purkaa Dolby Pro Logic -koodauksen.
– ”PLII MOVIE” purkaa Dolby Pro Logic II -elokuvatilan
koodauksen.
– ”PLII MUSIC” purkaa Dolby Pro Logic II -musiikkitilan
koodauksen.
• Monikanavainen lähde: Järjestelmä toistaa äänen
kaiuttimista lähteen kanavien lukumäärän mukaan.
”2CH STEREO”
Järjestelmä toistaa äänen etukaiuttimista ja bassokaiuttimesta
äänimuodosta ja kanavien määrästä riippumatta.
Monikanavaiset surround-tallenteet yhdistetään 2kanavaisiksi.
”HP 2CH”
Järjestelmä toistaa äänen kuulokkeista äänimuodosta ja
kanavien määrästä riippumatta. Monikanavaiset surroundtallenteet yhdistetään 2-kanavaisiksi.
(HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO)
”HP VIRTUAL”
(HEADPHONE
VIRTUAL)
Järjestelmä toistaa äänen kuulokkeista surround-tehosteen
kanssa äänimuodosta ja kanavien määrästä riippumatta.
43FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI04gst.fm]
DK_book.book Page 44 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Surround-tehosteiden poistaminen käytöstä
Käytön aloittaminen
Valitse ”DEC. MODE” -asetukseksi ”A.F.D. STD”, ”2CH STEREO” tai ”HP 2CH”.
• Kun tulosignaali sisältää kaksikielisen lähetysäänen, ”PRO LOGIC”-, ”PLII MOVIE”- ja ”PLII MUSIC” -tilat
eivät ole käytettävissä.
• Purkutilaa ei voi valita, kun järjestelmään asetetaan levyä.
• Purkutilaa ei voi valita, kun laite lukee USB-laitteen tiedostoja tai siirtää kappaleita.
• Purkutilaa ei ehkä voi käyttää kaikkien tulosignaalien kohdalla.
• Jos asetuksena on ”A.F.D. MULTI”, surround- tai stereo-tehosteita ei ehkä voi käyttää. Valitse tällöin asetukseksi
”A.F.D. STD”, ”PRO LOGIC”, ”PLII MOVIE” tai ”PLII MUSIC”.
• Jos purkutilaa muutetaan S-AIR-vastaanottimen käytön aikana, S-AIR-vastaanottimen ääni voi olla katkonaista.
44FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 45 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Levy
masterpage:Right
specdef v20070110
Avaa levykelkka painamalla laitteen Zpainiketta ja aseta levy levykelkkaan.
Aseta levykelkkaan yksi levy ja paina Z.
Levyn toistaminen
Levy
Joidenkin DVD VIDEO- tai VIDEO CD
-levyjen kohdalla toiminnoissa voi olla eroja tai
rajoituksia.
Katso lisätietoja levyn mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
Etikettipuoli ylöspäin.
• Jos toistettavana on 8 cm:n levy, aseta se
levykelkan sisimpään kehään. Varmista, että
levy ei ole vinossa.
• Älä aseta kelkkaan enempää kuin yksi levy.
Äänenvoimakkuuden säätö
Z N FUNCTION
"/1
5
Järjestelmä aloittaa toiston (jatkuvan
toiston).
OPERATION DIAL
Levykelkka
PHONES-liitäntä
"/1
FUNCTION
+/–
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
Paina H.
6
Voit säätää äänenvoimakkuutta
kaukosäätimen VOLUME +/–
-painikkeilla tai laitteen VOLUMEsäätimellä.
Äänenvoimakkuuden taso näkyy
televisioruudussa sekä etupaneelin
näytössä.
• Kun HDMI-ohjaus on käytössä, HDMI-kaapelilla
järjestelmään kytkettyä televisiota voidaan käyttää
synkronoidusti järjestelmän kanssa. Lisätietoja on
kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen
käyttäminen” (sivulla 76).
Järjestelmän virran
katkaiseminen
Paina "/1, kun järjestelmän virta on kytkettynä.
Järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
Kytke televisioon virta.
Virransäästö valmiustilassa
Valitse televisiosta tätä järjestelmää
vastaava tuloliitäntä.
Paina "/1, kun järjestelmän virta on kytkettynä.
Kun siirryt virransäästötilaan, varmista, että
järjestelmä on seuraavassa tilassa.
– ”DEMO”-asetuksena on ”OFF” (sivulla 34).
– [HDMI-OHJAUS]-asetuksena on [EI
KÄYT.] (sivulla 76).
Paina "/1.
Järjestelmään kytkeytyy virta.
Jos järjestelmän asetuksena ei ole ”DVD”,
valitse ”DVD” painamalla FUNCTION +/–.
45FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 46 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
– ”S-AIR STBY” -asetuksena on ”STBY OFF”
(sivulla 95).
Kuulokkeiden käyttäminen
Kytke kuulokkeet laitteen PHONES-liitäntään.
Järjestelmän äänet mykistetään.
Voit kytkeä kuulokkeet myös surroundvahvistimen PHONES-liitäntään. (Järjestelmän
äänet mykistetään.)
Lisätietoja on kohdassa ”Kuunteleminen
kuulokkeilla” (sivulla 36).
Muut toiminnot
Toiminto
Painike
Pysäytys
x
Tauko
X
Toiston jatkaminen
tauon jälkeen
X tai H
Siirtyminen seuraavaan >
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen1)
Palaaminen edelliseen
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen1)
. kahdesti sekunnissa.
Painamalla .-painiketta
kerran voit siirtyä nykyisen
jakson, raidan tai
kohtauksen alkuun.
Halutun jakson, raidan
tai kohtauksen
etsiminen laitteen
OPERATION DIAL
-valitsimella1)
OPERATION DIAL
-valitsimen kääntäminen
myötäpäivään vastaa >painikkeen painamista.
OPERATION DIAL
-valitsimen kääntäminen
vastapäivään vastaa .painikkeen painamista.
Äänen tilapäinen
mykistys
Toiston pysäyttäminen
ja levyn poistaminen
MUTING.
Voit peruuttaa mykistyksen
painamalla painiketta
uudelleen tai säätää
äänenvoimakkuutta
painamalla VOLUME +.
Laitteen Z-painike.
Toiminto
Painike
Kohdan haku
toistamalla levyä
nopeasti eteen- tai
taaksepäin (haku)1)
Paina levyn toiston aikana
M/
tai
/m.
Toistonopeus muuttuu aina,
kun painat M/
- tai
/m-painiketta haun
aikana. Voit palata
normaaliin nopeuteen
painamalla H. Todelliset
nopeudet voivat vaihdella
eri levyillä.
Katselu kuva kerrallaan M/
tai
/m3),
(hidastettu toisto)2)
kun järjestelmä on
taukotilassa. Toistonopeus
muuttuu aina, kun painat
M/
- tai
/m3)painiketta hidastetun
toiston aikana.
Käytettävissä on kaksi
nopeutta. Voit palata
normaaliin toistonopeuteen
painamalla H.
Toisto ruutu kerrallaan
(kuvan pysäytys)2)4)5)
Kun järjestelmä on
taukotilassa, voit siirtyä
seuraavaan ruutuun
painamalla STEP
.
Paina STEP
, jos haluat
siirtyä edelliseen ruutuun,
kun järjestelmä on
taukotilassa (vain DVD
VIDEO-, DVD-R- ja DVDRW-levyt). Voit palata
normaaliin toistoon
painamalla H.
Edellisen kohtauksen
uudelleentoisto (10
sekuntia aiemmin)6)
(välitön
uudelleentoisto) toiston
aikana.
Nykyisen kohtauksen
hetkellinen pikasiirto
eteenpäin (30 sekuntia
eteenpäin)7)
(välitön siirtyminen
eteenpäin) toiston aikana.
1)
Ei koske JPEG-kuvatiedostoja.
2)Vain DVD VIDEO-, DVD-R-, DVD-RW- ja VIDEO
CD -levyt.
3)
Ei koske VIDEO CD -levyjä.
4)
DVD-VR-levyiltä ei voi etsiä still-kuvia.
5)DATA
CD- ja DATA DVD -levyillä tämä toiminto
on käytettävissä ainoastaan videotiedostojen kanssa.
6)Vain
DVD VIDEO-, DVD-RW- ja DVD-R-levyt.
Painiketta voi käyttää muiden paitsi DivX- ja
MPEG4-videotiedostojen kanssa.
46FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 47 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
7)
Vain DVD VIDEO-, DVD-RW-, DVD-R-,
DVD+RW- ja DVD+R-levyt. Painiketta voi käyttää
muiden paitsi DivX- ja MPEG4-videotiedostojen
kanssa.
Erilaiset kuvakulmat ja
tekstitykset
Jos DVD VIDEO -levylle on tallennettu useita
kuvakulmia samasta kohtauksesta, voit vaihtaa
kuvakulmaa.
Valitse haluamasi kulma painamalla toiston
aikana ANGLE.
Tekstityksen käyttäminen
Jos levylle on tallennettu tekstitys, voit ottaa sen
käyttöön tai poistaa sen käytöstä levyn toiston
aikana. Jos levylle on tallennettu tekstitys
usealla kielellä, voit vaihtaa tekstityksen kieltä
levyn toiston aikana sekä ottaa milloin tahansa
tekstityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Valitse haluamasi tekstityskieli painamalla
toiston aikana SUBTITLE.
• Voit valita tekstityksen, jos DivX-videotiedoston
tunniste on ”.avi” tai ”.divx” ja jos samassa
tiedostossa on tekstitystietoja.
Äänen vaihtaminen
VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD
-levyjä toistettaessa voit valita oikean tai
vasemman kanavan äänen ja kuunnella valitun
kanavan ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta.
Super Audio CD -levyjen ääntä ei voi muuttaa.
Valitse haluamasi äänisignaali painamalla
toiston aikana toistuvasti AUDIOpainiketta.
x DVD VIDEO -levyt
Levy
Kuvakulman muuttaminen
masterpage:Right
specdef v20070110
Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVD
VIDEO -levyn mukaan.
Kieli saattaa näkyä 4-numeroisena koodina.
Kohdassa ”Kielikoodien luettelo” (sivulla 127)
on kerrottu, mitä kieltä koodi vastaa. Jos sama
kieli näkyy kaksi kertaa tai useammin, DVD
VIDEO -levyn ääni on tallennettu useilla
äänimuodoilla.
x DVD-VR
Esiin tulee levylle tallennettujen ääniraitojen
tyypit.
Esimerkki:
• [1: PÄÄ] (pää-ääni)
• [1: ALI] (kakkosääni)
• [1: PÄÄ+ALI] (pää- ja kakkosääni)
• [2: PÄÄ]
• [2: ALI]
• [2: PÄÄ+ALI]
x VIDEO CD-, CD-, DATA CD- (MP3tiedosto) ja DATA DVD -levyt (MP3tiedosto)
• [STEREO]: Normaali stereoääni.
• [1/V]: Vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• [2/O]: Oikean kanavan ääni (monofoninen).
x DATA CD (DivX-videotiedosto)- tai DATA
DVD (DivX-videotiedosto) -levy
Jos järjestelmässä toistettavan DVD VIDEO-,
DATA CD- tai DATA DVD -levyn (DivXvideotiedostot) ääni on tallennettu useissa
äänimuodoissa (PCM, Dolby Digital, MPEGääni tai DTS), voit vaihtaa äänimuodon. Jos
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä raitoja, voit vaihtaa myös kielen.
DATA CD- tai DATA DVD -levyn
äänisignaalien muodot vaihtelevat levyjen
sisältämien DivX-videotiedostojen mukaan.
Signaalin muoto näkyy näytössä.
x Super VCD -levyt
• [1:STEREO]: Ääniraidan 1 stereoääni.
• [1:1/V]: Ääniraidan 1 vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• [1:2/O]: Ääniraidan 1 oikean kanavan ääni
(monofoninen).
47FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 48 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• [2:STEREO]: Ääniraidan 2 stereoääni.
• [2:1/V]: Ääniraidan 2 vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• [2:2/O]: Ääniraidan 2 oikean kanavan ääni
(monofoninen).
masterpage:Left
specdef v20070110
x DATA CD- (videotiedosto) ja DATA DVD
-levyt (videotiedosto)
Esimerkki:
MP3-ääni
1:MP3
Äänisignaalin muodon
tarkistaminen
128k
Bittinopeus
Jos painat toistuvasti AUDIO-painiketta toiston
aikana, äänisignaalin muoto (PCM, Dolby
Digital, DTS jne.) näkyy alla kuvatulla tavalla.
Super Audio CD -levyn
toistoalueen valitseminen
x DVD
Esimerkki:
5.1-kanavainen Dolby Digital
Surround (L/R)
LFE (matalat
tehosteäänet)
Joissakin Super Audio CD -levyissä on 2kanavainen toistoalue ja monikanavainen
toistoalue. Voit valita kuunneltavan
toistoalueen.
1
1: ENGLANTI
Etukanava (L/R)
+ keskikanava
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
R
LFE
LS
RS
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
2
Toistettavan ohjelman muoto
Valitse
[MONI/2. KAN.] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [MONI/2. KAN.] -valikko.
3
Esimerkki:
3-kanavainen Dolby Digital
Etukanava (L/R)
1:ESPANJA
Surround
(monofoninen)
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla ja paina
.
• [MONI]: Monikanavaisen toistoalueen
toisto.
• [2. KAN.]: 2-kanavaisen toistoalueen
toisto.
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
• Jos Super Audio CD -levyssä ei ole monikanavaista
toistoaluetta, toistoaluetta ei voi valita.
S
Toistettavan ohjelman muoto
Super Audio CD -hybridilevyn
toistokerroksen vaihtaminen
Joissakin Super Audio CD -levyissä on Super
Audio CD- ja CD-kerrokset. Voit muuttaa
kuunneltavaa toistokerrosta.
48FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 49 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
1
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
2
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[SUPER AUDIO CD/CDKERROS] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
3
4
• Kukin toistotilatoiminto toimii vain valitussa
kerroksessa tai toistoalueessa.
• Kun valitset CD-kerroksen, et voi vaihtaa
toistoaluetta.
• HDMI OUT -liitännästä ei lähetetä Super Audio CD
-äänisignaaleja.
PBC-toimintoja sisältävien
VIDEO CD -levyjen toistaminen
(versio 2.0)
(PBC-toisto)
PBC (Playback Control) -toimintojen avulla voit
käyttää esimerkiksi yksinkertaisia
vuorovaikutteisia toimintoja ja hakutoimintoja.
PBC-toiston ansiosta voit toistaa VIDEO CD
-levyjä vuorovaikutteisesti kuvaruudussa
näkyvän valikon avulla.
Aloita PBC-toiminnoilla varustetun
VIDEO CD -levyn toisto.
Näkyviin tulee valikko.
Noudata valikossa näkyviä ohjeita,
jotka koskevat vuorovaikutteisten
toimintojen käyttöä.
Palaaminen valikkoon
.
• [SUPER AUDIO CD]: Voit toistaa Super
Audio CD -kerroksen.
Kun järjestelmä toistaa Super Audio CD
-kerrosta, etupaneelin näytössä näkyy
”SA-CD”.
• [CD]: Voit toistaa CD-kerroksen.
Kun järjestelmä toistaa CD-kerrosta,
etupaneelin näytössä näkyy ”CD”.
1
.
Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta, sillä
VIDEO CD -levyjen käyttötavat
vaihtelevat.
x Jos nykyinen kerros on Super Audio
CD -kerros,
Muuta kerrosta painamalla
Paina
Levy
x Jos nykyinen kerros on CD-kerros,
3
Valitse haluamasi vaihtoehdon numero
numeropainikkeilla.
Jos teet virheen, poista numero painamalla
CLEAR.
näkyviin tulee [SUPER AUDIO CD].
näkyviin tulee [CD].
masterpage:Right
specdef v20070110
Paina O RETURN.
• Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi
vaiheessa 3 olevaa ilmausta [Paina ENTER] vastata
ilmaus [Paina SELECT]. Paina tällöin H.
• Jos haluat toistaa levyn käyttämättä PBC-toimintoja,
valitse raita ./>-painikkeilla tai
numeropainikkeilla, kun järjestelmä on pysäytettynä,
ja paina sitten H tai
. Järjestelmä aloittaa toiston.
Pysäytyskuvia, kuten valikkoa, ei voi näyttää. Voit
palata PBC-toistoon painamalla kahdesti x ja
painamalla sitten H.
Toiston jatkaminen kohdasta,
johon levy pysäytettiin
(Toiston jatkaminen)
Kun pysäytät levyn, järjestelmä tallentaa
muistiin kohdan, jossa painat x-painiketta ja
etupaneelin näyttöön tulee ”RESUME”. Jos et
poista levyä, toiston jatkamistoiminto toimii,
vaikka laite siirrettäisiin valmiustilaan "/1painikkeella.
1
Kun levyä toistetaan, voit keskeyttää
toiston painamalla x.
Etupaneelin näytössä lukee ”RESUME”.
2
Paina H.
Järjestelmä aloittaa toiston kohdasta, jossa
pysäytit levyn vaiheessa 1.
49FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 50 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• Keskeytyskohta voi olla sellainen, että levyn toisto ei
jatku täsmälleen samasta paikasta.
• Toiston jatkamiskohta voi nollautua, jos
– poistat levyn.
– järjestelmä siirtyy valmiustilaan (vain DATA CDja DATA DVD -levyt).
– muutat asetusnäytön asetuksia tai nollaat ne.
– muutat käytönvalvontatasoa.
– vaihdat toiminnon painamalla FUNCTION +/–.
– irrotat virtajohdon.
• Jos käytössä on DVD-VR-, VIDEO CD-, Super
Audio CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD -levy,
järjestelmä muistaa toiston jatkamiskohdan.
• Toiston jatkamistoiminto ei toimi ohjelmoidun
toiston tai satunnaistoiston aikana.
• Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein kaikkien levyjen
kohdalla.
• Jos haluat jatkaa toistoa levyn alusta, paina kahdesti
x ja paina sitten H.
Toistotilan käyttäminen
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu toisto)
Voit toistaa levyn sisältöä haluamassasi
järjestyksessä luomalla oman ohjelman, jossa
levyn raidat on järjestetty uudelleen. Voit
ohjelmoida enintään 99 raitaa.
1
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[OHJELMOITU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [OHJELMOITU]-valikko.
3
Aiemmin käytössä olleen levyn
toistaminen toiston
jatkamistoiminnon avulla
Valitse [ASETA t] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Ohjelmoitujen raitojen kokonaiskesto
OHJELMOITU
(Monilevyinen toiston jatkaminen)
Tämä järjestelmä tallentaa levyn
pysäytyskohdat ja jatkaa toistoa, kun asetat
seuraavan kerran saman levyn järjestelmään.
Kun jatkamiskohtien muisti täyttyy, järjestelmä
poistaa ensimmäisen levyn toiston
jatkamiskohdan.
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön
valitsemalla [JÄRJESTELMÄASETUKSET]valikon [MONILEVY TOISTONJTK]
-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ]. Lisätietoja on
kohdassa ”[MONILEVY TOISTONJTK] (vain
DVD VIDEO- ja VIDEO CD -levyt)”
(sivulla 69).
• Tämä järjestelmä tallentaa jatkokohdat muistiin
enintään 10 levystä.
KAIKKI TYHJENNETTY
––
1. RAITA
––
2. RAITA
––
3. RAITA
––
4. RAITA
––
5. RAITA
––
6. RAITA
––
7. RAITA
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Levylle tallennetut raidat
4
Paina c.
Kohdistin siirtyy raitariville [T] (kohtaan
[01] tässä tapauksessa).
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
––
1. RAITA
––
2. RAITA
––
3. RAITA
––
4. RAITA
––
5. RAITA
––
6. RAITA
––
7. RAITA
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
• Jos haluat jatkaa toistoa levyn alusta, paina kahdesti
x ja paina sitten H.
50FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 51 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Valitse ohjelmoitava raita.
3
Valitse esimerkiksi raita [02].
Valitse [02] kohdasta [T] X/x-painikkeilla
ja paina sitten .
Tee ohjelmointi uudelleen vaiheessa 5
kuvatulla tavalla.
Voit peruuttaa ohjelman valitsemalla
vaihtoehdon [--] kohdasta [T] ja painamalla
.
Valittu raita
OHJELMOITU
––
01
02
03
04
05
06
Kaikkien ohjelmoitujen raitojen
peruuttaminen
1
2
3
Tee kohdassa ”Oman ohjelman
luominen” mainitut vaiheet 1 - 3.
Levy
KAIKKI TYHJENNETTY
02
1. RAITA
––
2. RAITA
––
3. RAITA
––
4. RAITA
––
5. RAITA
––
6. RAITA
––
7. RAITA
0: 03:51
T
Paina X ja valitse [KAIKKI
TYHJENNETTY].
Paina
.
Ohjelmoitujen raitojen kokonaiskesto
6
Voit ohjelmoida muita raitoja
toistamalla vaiheita 4 - 5.
Ohjelmoidut raidat näkyvät valitussa
järjestyksessä.
7
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla H.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Kun ohjelmoitu toisto loppuu, voit aloittaa
saman ohjelman uudelleen painamalla H.
Paluu normaaliin toistotilaan
Paina CLEAR, kun ohjelmoidun toiston näyttö
ei näy televisioruudussa tai valitse [EI KÄYT.]
vaiheessa 3. Voit toistaa saman ohjelman
uudelleen valitsemalla [KÄYTÖSSÄ] vaiheessa
3 ja painamalla .
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
Ohjelman muuttaminen tai
peruuttaminen
1
2
Tee kohdassa ”Oman ohjelman
luominen” mainitut vaiheet 1 - 3.
Valitse muutettavan tai peruutettavan
raidan ohjelmanumero X/xpainikkeilla.
Jos haluat poistaa raidan ohjelmasta, paina
CLEAR.
• Kun palaat normaalitoistoon painamalla CLEAR,
myös satunnaistoisto ja toistuva toisto poistetaan
käytöstä.
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä
(Satunnaistoisto)
Voit toistaa levyn sisällön satunnaisessa
järjestyksessä. Kun käytät tätä toimintoa
uudelleen, satunnaistoiston järjestys voi
muuttua.
• Sama kappale saatetaan toistaa uudelleen, jos
toistettavana on MP3-tiedostoja.
1
Paina toiston aikana
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[SATUNNAIS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [SATUNNAIS]-valikko.
3
Valitse satunnaistoiston kohde X/xpainikkeilla.
x VIDEO CD-, Super Audio CD- ja CDlevyt
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
• [RAITA]: Levyn raitojen satunnaistoisto.
x Ohjelmoidun toiston aikana
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
51FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 52 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
x DVD VIDEO- ja DVD-VR-levyt
• [KÄYTÖSSÄ]: Ohjelmoidun toiston
raitojen satunnaistoisto.
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
• [LEVY]: Voit toistaa kaikkia levyn
nimikkeitä toistuvasti.
• [NIMIKE]: Voit toistaa levyn nykyistä
nimikettä toistuvasti.
• [JAKSO]: Voit toistaa levyn nykyistä
jaksoa toistuvasti.
x DATA CD- (ei koske videotiedostoja)
tai DATA DVD -levyt (ei koske
videotiedostoja)
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
• [PÄÄLLÄ (MUSIIKKI)]: Nykyisen
levyn kansiossa olevien MP3-tiedostojen
satunnaistoisto. Jos kansiota ei ole valittu,
ensimmäinen kansio toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
4
Paina
x VIDEO CD-, Super Audio CD- ja CDlevyt
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
• [LEVY]: Voit toistaa kaikkia levyn raitoja
toistuvasti.
• [RAITA]: Voit toistaa nykyistä raitaa
toistuvasti.
.
Satunnaistoisto alkaa.
Paluu normaaliin toistotilaan
Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa
3.
x DATA CD- tai DATA DVD -levyt
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
• [LEVY]: Voit toistaa kaikkia levyn
kansioita toistuvasti.
• [KANSIO]: Voit toistaa nykyistä kansiota
toistuvasti.
• [RAITA] (vain MP3-tiedostot): Voit
toistaa nykyistä tiedostoa toistuvasti.
• [TIEDOSTO] (vain videotiedostot): Voit
toistaa nykyistä tiedostoa toistuvasti.
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
• Satunnaistoistoa ei voi käyttää PBC-toistolla
varustettujen VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen
kanssa.
• Kun palaat normaalitoistoon painamalla CLEAR,
myös ohjelmoitu toisto ja toistuva toisto poistetaan
käytöstä.
masterpage:Left
specdef v20070110
4
Paina
.
Vaihtoehto valitaan.
Paluu normaaliin toistotilaan
Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa
3.
Toistuva toisto
(Toistuva toisto)
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
Voit toistaa levyn sisältöä toistuvasti.
Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun
toiston yhdistelmää.
1
Paina toiston aikana
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[TOISTUVA] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TOISTUVA]-valikko.
3
Valitse toistuvan toiston kohde X/xpainikkeilla.
• Toistuvaa toistoa ei voi käyttää PBC-toistolla
varustettujen VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen
kanssa.
• Kun järjestelmässä toistetaan DATA CD- tai DATA
DVD -levyä, joka sisältää toistoajoiltaan eroavia
MP3-tiedostoja ja JPEG-kuvatiedostoja, ääni ei
vastaa kuvaa.
• Kun palaat normaalitoistoon painamalla CLEAR,
myös ohjelmoitu toisto ja satunnaistoisto poistetaan
käytöstä.
52FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 53 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Levyn sisällön etsiminen
ja valitseminen
Alkuperäisen tai muokatun
nimikkeen valitseminen DVDVR-levyltä
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan sellaisilla
DVD-VR-levyillä, joihin on luotu toistoluettelo.
1
DVD-levy on jaettu useisiin kuva- ja
musiikkiosuuksiin. Näitä osuuksia kutsutaan
”nimikkeiksi”. Kun toistat DVD-levyä, jolla on
useita nimikkeitä, voit valita haluamasi
nimikkeen DVD TOP MENU -painikkeella.
Kun toistat DVD-levyä, jolta voi valita
esimerkiksi tekstityskielen ja ääniraidan kielen,
voit tehdä nämä valinnat DVD MENU
-painikkeella.
1
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
3
Paina DVD TOP MENU tai DVD MENU.
3
Valitse toistettava tai muutettava kohta
C/X/x/c-painikkeilla tai
numeropainikkeilla.
Paina
.
DVD-levyn valikon
tarkasteleminen
ohjausvalikkonäytössä
1
Paina toiston aikana
Valitse
[LEVYN VALIKKO] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [LEVYN VALIKKO].
3
4
Valitse [VALIKKO] tai [PÄÄVALIKKO]
X/x-painikkeilla.
Paina
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [PLAY LIST]: Voit toistaa nimikkeitä
nykyisen toistoluettelon järjestyksen
mukaisesti.
• [ORIGINAL]: Voit toistaa alkuperäisiä
nimikkeitä.
4
Paina
.
Nimikkeen, jakson, raidan,
kohtauksen tai muun kohteen
etsiminen
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[ORIGINAL/PLAY LIST]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ORIGINAL/PLAY LIST]
-valikko.
Levyn valikko tulee television
kuvaruutuun.
Valikon vaihtoehdot vaihtelevat levyn
mukaan.
2
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Levy
DVD-levyjen valikoiden
käyttäminen
masterpage:Right
specdef v20070110
.
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Voit etsiä DVD VIDEO- tai DVD-VR -levyltä
nimikkeen tai jakson ja VIDEO CD-, Super
Audio CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD
-levyltä raidan, indeksin tai kohtauksen. DATA
CD- ja DATA DVD -levyiltä voi etsiä
kansioittain ja tiedostoittain. Koska levyn
nimikkeille ja raidoille on annettu yksilölliset
numerot, voit valita haluamasi nimikkeen tai
raidan antamalla sen numeron. Voit etsiä
kohtauksen myös aikakoodin avulla.
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
53FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 54 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
1
Paina
DISPLAY. (Jos [MEDIA]asetuksena on [MUSIIKKI/VALOKUVA],
paina
DISPLAY kahdesti.)
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
1
Paina
Valitse
[AIKA] vaiheessa 2.
[T **:**:**] (parhaillaan toistettavan
nimikkeen toistoaika) valitaan.
2
Paina
.
[T **:**:**] muuttuu muotoon [T --:--:--].
3
Syötä aikakoodi numeropainikkeilla.
Jos esimerkiksi haluat hakea kohtauksen,
joka on 2 tuntia, 10 minuuttia ja 20 sekuntia
alkukohdan jälkeen, paina 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
DVD VIDEO
4
Paina
.
• DVD+RW-levyiltä ei voi hakea kohtauksia
aikakoodin avulla.
Valittu rivi
3
Kohtauksen haku aikakoodin
avulla
Valitse hakutapa X/x-painikkeilla.
Esimerkki:
[JAKSO]
[** (**)] valitaan (** tarkoittaa lukua).
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee
nimikkeiden, jaksojen, raitojen, indeksien,
kohtauksien, kansioiden tai tiedostojen
kokonaismäärän.
masterpage:Left
specdef v20070110
.
[** (**)] muuttuu muotoon [– – (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
4
DVD VIDEO
Valitse X/x-painikkeilla tai
numeropainikkeilla haluamasi
nimikkeen, jakson, raidan, indeksin,
kohtauksen tms. numero.
Jos teet virheen, poista numero painamalla
CLEAR.
5
Paina
.
Järjestelmä aloittaa toiston valitsemastasi
numerosta.
• Kun ohjausvalikkonäyttö ei ole käytössä, voit hakea
jaksoa (DVD VIDEO-, DVD-R- ja DVD-RW-levyt),
raitaa (VIDEO CD-, Super Audio CD- ja CD-levyt)
tai tiedostoa (DATA CD- ja DATA DVD -levyt
(videotiedosto)) painamalla numeropainikkeita ja
.
54FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 55 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
MP3-tiedostojen ja
JPEG-kuvatiedostojen
toistaminen
3
4
2
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
Levy
* ”Design rule for Camera File system”: Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA) -organisaation määrittämät
digitaalikameroiden kuvastandardit.
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Kun [MUSIIKKI] on valittuna, paina
DVD MENU. Kun jokin muu kuin
[MUSIIKKI] on valittuna, valitse
[MUSIIKKI] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Näkyviin tulee luettelo MP3-tiedostoja
sisältävistä kansioista.
Valittu kansio näkyy keltaisella
korostettuna.
– ne ovat DCF*-kuvatiedostomuodossa.
1
Valitse
[MEDIA] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Esiin tulee [MEDIA]-valikko.
5
MP3-tiedoston tai -kansion
valitseminen
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
MP3-tiedostoja tai JPEG-kuvatiedostoja voi
toistaa, jos
– niiden tunniste on ”.mp3” (MP3-tiedosto) tai
”.jpg”/”.jpeg” (JPEG-kuvatiedosto).
• Järjestelmä toistaa kaikki tiedostot, joiden tunniste on
”.mp3”, ”.jpg” tai ”.jpeg”, vaikka tiedostot eivät
olisikaan MP3- tai JPEG-muodossa. Tällaisten
tiedostojen toisto voi tuottaa voimakkaan äänen, joka
voi vaurioittaa kaiutinjärjestelmää.
• Tällä järjestelmällä ei voi toistaa MP3PROmuodossa olevaa ääntä.
• Järjestelmä tunnistaa enintään 200 kansiota eikä
toista enempää kuin 200 kansiota. (Järjestelmän
tunnistamien kansioiden määrä voi vähetä
kansioasetusten mukaan.)
• Järjestelmä tunnistaa enintään 150 MP3-tiedostoa tai
JPEG-kuvatiedostoa yhdessä kansiossa.
• Toistossa voi olla viive, kun järjestelmä siirtyy
seuraavaan kansioon tai vaihtaa kansiota.
• Järjestelmä ei ehkä toista tietyntyyppisiä JPEGkuvatiedostoja (esim. JPEG-kuvatiedostot, jotka ovat
kooltaan pienempiä kuin 8 (leveys) × 8 (korkeus)).
Paina
masterpage:Right
specdef v20070110
KANSIOLUETTELO
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Kansiossa olevien MP3-tiedostojen
toistaminen
Aloita valitun kansion toisto painamalla
H.
x MP3-tiedoston valitseminen
Paina
.
Näkyviin tulee luettelo kansion sisältämistä
tiedostoista.
RAITALUETTELO
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Valitse tiedosto X/x-painikkeilla ja paina
.
Kun levy on asetettu paikalleen,
televisioruutuun tulee luettelo levyllä
olevista kansioista.
55FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 56 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Järjestelmä aloittaa valitun tiedoston
toiston. Voit poistaa tiedostoluettelon
käytöstä painamalla DVD MENU. Kun
painat DVD MENU -painiketta uudelleen,
esiin tulee kansioluettelo.
/
4
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
5
Toista seuraava MP3-tiedosto painamalla >.
Toista edellinen MP3-tiedosto painamalla .
kahdesti.
Painamalla .-painiketta kerran voit siirtyä
nykyisen MP3-tiedoston alkuun.
Huomaa, että voit valita seuraavan kansion
painamalla > uudelleen toistettavan kansion
viimeisen tiedoston jälkeen, mutta et voi
kuitenkaan palata edelliseen kansioon
painamalla .. Voit palata edelliseen
kansioon valitsemalla sen kansioluettelosta.
Muut toiminnot
Lisätietoja on kohdassa ”Muut toiminnot”
(sivulla 46).
JPEG-kuvatiedoston tai
-kansion valitseminen
1
Kun [VALOKUVA] on valittuna, paina
DVD MENU. Kun jokin muu kuin
[VALOKUVA] on valittuna, valitse
[VALOKUVA] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
KANSIOLUETTELO
01
02
03
04
05
06
07
08
Paina O RETURN.
Voit valita haluamasi kansion toiston tai tauon
aikana nopeasti painamalla
+/–.
Valitse
[MEDIA] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Näkyviin tulee luettelo JPEG-tiedostoja
sisältävistä kansioista.
Valittu kansio näkyy keltaisella
korostettuna.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Kansion valitseminen
kaukosäätimellä
DISPLAY.
Esiin tulee [MEDIA]-valikko.
Seuraavan tai edellisen MP3tiedoston toistaminen
Paina DVD MENU.
Paina
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
.
Näytön virran kytkeminen tai
katkaiseminen
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
Kun levy on asetettu paikalleen,
televisioruutuun tulee luettelo levyllä
olevista kansioista.
3
Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina
2
masterpage:Left
specdef v20070110
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina
/
.
x Kansiossa olevien JPEGkuvatiedostojen toistaminen
Aloita valitun kansion toisto painamalla
H.
JPEG-kuvat toistetaan kuvaesityksenä.
Voit muuttaa kuvaesityksen kuvien
vaihtoväliä (sivulla 58) ja lisätä
kuvaesitykseen tehosteita (sivulla 58).
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
56FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 57 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
x JPEG-kuvatiedoston valitseminen
pikkukuvista
Kansion valitseminen
kaukosäätimellä
Paina PICTURE NAVI.
Kansion JPEG-kuvatiedostot tulevat
näkyviin 16 pikkukuvana.
Voit valita haluamasi kansion toiston tai tauon
aikana nopeasti painamalla
+/–.
Muut toiminnot
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Valitse katseltava JPEG-kuvatiedosto
C/X/x/c-painikkeilla ja paina sitten
.
Jos haluat palata edelliseen näyttöön, paina
O RETURN.
Seuraavan tai edellisen JPEGkuvatiedoston toistaminen
Paina c/C-painikkeita, kun ohjausvalikkonäyttö
ei ole näkyvissä. Huomaa, että voit valita
seuraavan kansion painamalla c uudelleen
toistettavan kansion viimeisen kuvan jälkeen,
mutta et voi palata edelliseen kansioon
painamalla C. Voit palata edelliseen kansioon
valitsemalla sen kansioluettelosta.
Lisätietoja on kohdassa ”Muut toiminnot”
(sivulla 46).
Kuvaesityksen toistaminen
äänen kanssa
Voit toistaa äänellisen kuvaesityksen
asettamalla sekä MP3-tiedostot että JPEGkuvatiedostot samaan kansioon DATA CD- tai
DATA DVD -levyllä.
1
2
3
Paina x.
Näytön virran kytkeminen tai
katkaiseminen
Paina DVD MENU.
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
4
Valitse
[MEDIA] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Esiin tulee [MEDIA]-valikko.
5
• JPEG-kuvatiedostoa ei voi kiertää, jos [HDMIASETUKSET]-valikon [JPEG-TARKKUUS]asetukseksi on valittu [(1920 × 1080i) HD
] tai
[(1920 × 1080i) HD] (sivulla 67).
Toiston pysäyttäminen
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Kun levy on asetettu paikalleen,
televisioruutuun tulee luettelo levyllä
olevista kansioista.
JPEG-kuvatiedoston kiertäminen
Kun JPEG-kuvatiedosto näkyy
televisioruudussa, voit kiertää JPEGkuvatiedostoa 90 astetta kerrallaan.
Paina X/x JPEG-kuvatiedoston katselun aikana.
Voit palata normaaliin näkymään painamalla
CLEAR.
Levy
1
Kun [MUSIIKKI/VALOKUVA] on
valittuna, paina DVD MENU. Kun jokin
muu kuin [MUSIIKKI/VALOKUVA] on
valittuna, valitse [MUSIIKKI/
VALOKUVA] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Näkyviin tulee kansioluettelo.
6
Valitse haluamasi kansio X/xpainikkeilla ja paina H.
Järjestelmä aloittaa valitun kansion toiston.
Voit ottaa kansioluettelon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla toistuvasti
DVD MENU.
57FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 58 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
• Jos toistat suurikokoista MP3-tiedostoa ja JPEGkuvatiedostoa samanaikaisesti, äänessä voi olla
katkoja. Sony suosittaa valitsemaan MP3-raidan
bittinopeudeksi luonnin yhteydessä enintään 128
kbps. Jos äänessä on silti katkoja, pienennä JPEGkuvatiedoston kokoa.
2
3
Paina
DISPLAY. (Jos [MEDIA]asetuksena on [MUSIIKKI/VALOKUVA],
paina
DISPLAY kahdesti.)
Valitse
[VAIHTOVÄLI] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
4
Esiin tulee [VAIHTOVÄLI]-valikko.
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Paina
.
Toistojärjestyksen
määrittäminen tiedostotyypin
perusteella
.
• Joidenkin JPEG-kuvatiedostojen näyttäminen voi
kestää määritettyä asetusta pitempään. Tämä koskee
erityisesti progressiivisia JPEG-kuvatiedostoja tai yli
3 000 000 kuvapisteen JPEG-kuvatiedostoja.
Voit valita toistojärjestyksen, kun levyllä on
useita tiedostotyyppejä (MP3-tiedostoja, JPEGkuvatiedostoja tai videotiedostoja).
1
2
Tehosteen valitseminen
kuvaesityksen JPEGkuvatiedostoille
1
Paina
• [TEHOSTE]-asetus ei ole käytössä, jos [HDMIASETUKSET]-valikon [JPEG-TARKKUUS]asetukseksi on valittu [(1920 × 1080i) HD
] tai
[(1920 × 1080i) HD] (sivulla 67).
• [NORMAALI]: Voit valita normaalin
keston.
• [NOPEA]: Voit valita [NORMAALI]asetusta lyhyemmän keston.
• [HIDAS 1]: Voit valita [NORMAALI]asetusta pidemmän keston.
• [HIDAS 2]: Voit valita [HIDAS 1]
-asetusta pidemmän keston.
4
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [TILA 1]: JPEG-kuvatiedosto liukuu
näkyviin ylhäältä alas.
• [TILA 2]: JPEG-kuvatiedosto tulee
näkyviin television kuvaruudun
vasemmasta reunasta.
• [TILA 3]: JPEG-kuvatiedosto tulee
näkyviin television kuvaruudun keskeltä.
• [TILA 4]: JPEG-kuvatiedostojen
tehosteet vaihtelevat sattumanvaraisesti.
• [TILA 5]: JPEG-kuvatiedosto liukuu
edellisen kuvan päälle.
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[TEHOSTE] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TEHOSTE]-valikko.
JPEG-kuvatiedostojen
kuvaesityksen keston
määrittäminen
1
masterpage:Left
specdef v20070110
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
Kun levy on asetettu paikalleen,
televisioruutuun tulee luettelo levyllä
olevista kansioista.
Paina
DISPLAY. (Jos [MEDIA]asetuksena on [MUSIIKKI/VALOKUVA],
paina
DISPLAY kahdesti.)
3
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
58FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 59 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Valitse
[MEDIA] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Esiin tulee [MEDIA]-valikko.
5
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
6
Paina
.
Lisätietoja toistojärjestyksestä
tiedostotyyppien mukaan [MEDIA]toiminnossa on kohdassa
”Tiedostotyyppien mukainen
toistojärjestys” (sivulla 126).
MP3-tiedostojen ja JPEGkuvatiedostojen luettelon
tarkasteleminen
1
Paina toiston aikana
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[SELAUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [SELAUS]-valikko.
3
Valitse haluamasi luettelo X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• [KANSIOLUETTELO]: Näkyviin tulee
kansioluettelo. Noudata kohdan ”MP3tiedoston tai -kansion valitseminen”
(sivulla 55) tai ”JPEG-kuvatiedoston tai
-kansion valitseminen” (sivulla 56)
vaiheen 6 ohjeita.
• [KUVALUETTELO] (vain JPEGkuvatiedostot): Kansion JPEGkuvatiedostot tulevat näkyviin 16
pikkukuvana. Noudata kohdan ”JPEGkuvatiedoston tai -kansion valitseminen”
(sivulla 56) vaiheen 6 ohjeita.
Videotiedostojen
katseleminen
Videotiedostot
Levy
• [MUSIIKKI/VALOKUVA]: Voit toistaa
saman kansion JPEG-kuvatiedostot ja
MP3-tiedostot kuvaesityksenä.
• [MUSIIKKI]: MP3-tiedostojen toisto on
etusijalla.
• [VIDEO]: Videotiedostojen toisto on
etusijalla.
• [VALOKUVA]: JPEG-kuvatiedostojen
toisto on etusijalla. JPEG-kuvatiedostoja
voi toistaa kuvaesityksenä.
masterpage:Right
specdef v20070110
Voit toistaa DivX- ja MPEG4-videotiedostoja.
DivX® on DivX, Inc:n kehittämä
videotiedostojen pakkaustekniikka. Tämä tuote
on virallinen DivX® Certified -tuote.
Voit toistaa DivX®-videotiedostoja sisältäviä
DATA CD- ja DATA DVD -levyjä.
Järjestelmässä käytettävät
DATA CD- ja DATA DVD -levyt
Järjestelmä toistaa vain sellaisia DATA CD
-levyjä, joiden muoto on ISO 9660 Level 1/2- tai
Joliet-yhteensopiva, sekä UDF (Universal Disk
Format) -muotoisia DATA DVD -levyjä.
Tallennusmuodosta on lisätietoa levyasemien ja
tallennusohjelmiston (lisävaruste)
käyttöohjeissa.
Tietoja DATA CD- tai DATA DVD
-levyjen tietojen
toistojärjestyksestä
Huomaa, että toistojärjestystä ei ehkä voi
määrittää sen mukaan, mitä ohjelmistoa on
käytetty videotiedoston luonnissa, onko
kansioita yli 200 ja onko kussakin kansiossa yli
150 videotiedostoa.
• Järjestelmä ei ehkä toista joitakin Packet Write
-muodossa tallennettuja DATA CD- tai DATA DVD
-levyjä.
Järjestelmässä toistettavaksi
soveltuvat DivX-videotiedostot
Tässä järjestelmässä voi toistaa tiedostoja, jotka
on tallennettu DivX-muodossa ja joiden tunniste
on ”.avi” tai ”.divx”. Tässä järjestelmässä ei voi
toistaa tiedostoja, joiden tunniste on ”.avi” tai
”.divx”, jos ne eivät sisällä DivX-videota.
59FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 60 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
• Järjestelmässä ei ehkä voi toistaa DivXvideotiedostoja, jotka on yhdistetty kahdesta tai
useammasta DivX-videotiedostosta.
• Tässä järjestelmässä ei voi toistaa DivXvideotiedostoa, jonka koko on suurempi kuin 720
(leveys) × 576 (korkeus) tai 2 gigatavua.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa ääni ei ehkä vastaa
television kuvaruudussa näkyvää kuvaa tai se voi olla
katkonaista.
• Tässä järjestelmässä ei voi toistaa joitakin yli 3 tunnin
pituisia DivX-videotiedostoja.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa kuva voi pysähtyä
tai olla epäselvä, jolloin on suositeltavaa luoda
tiedosto uudelleen pienemmällä bittinopeudella. Jos
ääni on yhä epäselvä, kannattaa käyttää MP3äänimuotoa. Huomaa, että järjestelmä ei tue WMA
(Windows Media Audio) -muotoa DivX-tiedostojen
toiston yhteydessä.
• DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan vuoksi
kuvan esiintulo voi kestää jonkin aikaa, kun Hpainiketta on painettu.
Järjestelmässä toistettavaksi
soveltuvat MPEG4-videotiedostot
Tässä järjestelmässä voi toistaa tiedostoja, jotka
on tallennettu MP4-muodossa ja joiden tunniste
on ”.mp4” tai ”.m4v”. Tässä järjestelmässä ei
voi toistaa tiedostoja, joiden tunniste on ”.mp4”
tai ”.m4v”, jos ne eivät sisällä MPEG4-videota.
• Yhteensopivuus kaikkien MPEG4-videoiden
koodaus- ja tallennusohjelmistojen,
tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa ei
ole taattua.
masterpage:Left
specdef v20070110
Valitse
[MEDIA] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Esiin tulee [MEDIA]-valikko.
5
Kun [VIDEO] on valittuna, paina DVD
MENU. Jos jokin muu kuin [VIDEO] on
valittuna, valitse [VIDEO] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Näkyviin tulee luettelo videotiedostoja
sisältävistä kansioista.
Valittu kansio näkyy keltaisella
korostettuna.
KANSIOLUETTELO
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
6
7
Valitse toistettava kansio X/xpainikkeilla.
Paina H.
Järjestelmä aloittaa valitun kansion toiston.
Lisätietoja videotiedostojen valitsemisesta
on kohdassa ”Videotiedoston valitseminen”
(sivulla 61).
Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina
/
.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Kansion valitseminen
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
Kun levy on asetettu paikalleen,
televisioruutuun tulee luettelo levyllä
olevista kansioista.
3
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
Näytön virran kytkeminen tai
katkaiseminen
Paina DVD MENU.
Kansion valitseminen
kaukosäätimellä
Voit valita haluamasi kansion toiston tai tauon
aikana nopeasti painamalla
+/–.
Muut toiminnot
Lisätietoja on kohdassa ”Muut toiminnot”
(sivulla 46).
60FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 61 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Videotiedoston valitseminen
1
Paina
kohdan ”Kansion
valitseminen” vaiheen 6 jälkeen.
Näkyviin tulee luettelo kansion sisältämistä
tiedostoista.
• Jos katselukertojen määrä on ennalta määritetty, voit
toistaa DivX-videotiedoston niin monta kertaa kuin
määritys sallii. Seuraavat tapahtumat lasketaan
mukaan:
– kun järjestelmä sammutetaan.
– kun toista tiedostoa toistetaan.
– kun levykelkka avataan.
HAWAII 2004
VENUS
Videotiedostojen luettelon
tarkasteleminen
1
2
Paina toiston aikana
Levy
TIEDOSTOLUETTELO
MY FAVOURITES
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
Valitse tiedosto X/x-painikkeilla ja
paina
.
2
Valitun tiedoston toisto alkaa.
Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina
/
.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Valitse
[SELAUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [SELAUS]-valikko.
3
Valitse [KANSIOLUETTELO] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Näkyviin tulee kansioluettelo. Noudata
kohdan ”Kansion valitseminen”
(sivulla 60) vaiheen 6 ohjeita.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Seuraavan tai edellisen
videotiedoston toistaminen
ottamatta käyttöön
tiedostoluetteloa
Voit valita seuraavan tai edellisen
videotiedoston samasta kansiosta >/.painikkeilla.
Voit myös valita seuraavan kansion
ensimmäisen tiedoston painamalla >
toistettavan kansion viimeisen tiedoston toiston
aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen
kansioon painamalla .. Voit palata
edelliseen kansioon valitsemalla sen
kansioluettelosta.
61FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 62 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätäminen
Levyn toiston
rajoittaminen
[A/V SYNC]
[KÄYTÖNVALVONTA]
Jos ääni ei vastaa television kuvaruudussa
näkyvää kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen
välisen viiveen.
[KÄYTÖNVALVONTA]-toiminnon avulla
voit rajoittaa rajoituksia sisältävien DVDlevyjen toistoa. Kohtauksien katselu voidaan
estää tai kyseiset kohtaukset voidaan korvata
muilla kohtauksilla.
Voit ottaa toistorajoitukset käyttöön
tallentamalla salasanan. Jos
[KÄYTÖNVALVONTA]-toiminto on
käytössä, rajoitettujen levyjen toistoon tarvitaan
salasana.
1
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[A/V SYNC] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [A/V SYNC] -valikko.
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
• [KÄYTÖSSÄ]: Voit korjata kuvan ja
äänen välisen viiveen.
4
Paina
1
2
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
.
• [A/V SYNC] -toiminto ei ehkä ole käytettävissä
tulosignaalista riippuen.
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse [JÄRJESTELMÄASETUKSET]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]-valikko.
6
Valitse [KÄYTÖNVALVONTA t] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
62FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 63 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
11 Valitse haluamasi taso X/x-painikkeilla
x Jos et ole syöttänyt salasanaa
ja paina sitten
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa uuden
salasanan.
.
[KÄYTÖNVALVONTA]-asetukset on
määritetty.
Mitä pienempi arvo valitaan, sitä tiukempi
on rajoitus.
KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
Määritä [TASO]-asetukseksi [EI KÄYT.]
vaiheessa 11.
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten .
Esiin tulee näyttö, jossa voit vahvistaa
salasanan.
[KÄYTÖNVALVONTA]toiminnolla suojatun levyn
toistaminen
1
x Jos olet jo tallentanut salasanan
Anna 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
2
.
KÄYTÖNVALVONTA
8
EI KÄYT.
USA
Valitse [VAKIO] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Esiin tulee [VAKIO]-valikko.
9
Valitse toistorajoitukseksi
maantieteellinen alue X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Alue on valittu.
Jos valitset [MUUT t] -vaihtoehdon,
valitse vakiokoodi taulukosta
”Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo”
(sivulla 127) ja syötä se
numeropainikkeilla.
• Jos unohdat salasanan, poista levy ja toimi kohdan
”Levyn toiston rajoittaminen” (sivulla 62) vaiheiden
1 - 6 mukaan. Kun järjestelmä kehottaa antamaan
salasanan, syötä numeropainikkeilla luku ”199703”
ja paina sitten
. Näytössä pyydetään syöttämään
uusi 4-numeroinen salasana. Kun olet antanut 4numeroisen salasanan, aseta levy ja paina H. Kun
salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin, anna uusi
salasana.
Salasanan muuttaminen
1
2
.
Esiin tulee [TASO]-valikko.
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
10 Valitse [TASO] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
.
Järjestelmä aloittaa toiston.
Esiin tulee näyttö, jossa voit asettaa toiston
rajoitustason.
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA:
Aseta levy järjestelmään ja paina H.
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan.
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan.
7
Levy
[KÄYTÖNVALVONTA]-toiminnon
poistaminen käytöstä
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
63FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 64 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Valitse [JÄRJESTELMÄASETUKSET]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Järjestelmän asetusten
muuttaminen
asetusnäytön avulla
Esiin tulee
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]-valikko.
6
Valitse [KÄYTÖNVALVONTA t] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan.
7
8
9
Voit muuttaa esimerkiksi kuvan ja äänen
asetuksia.
Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat alueittain.
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
.
• Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat
asetusnäytön asetukset, joten kaikki tässä kuvatut
toiminnot eivät välttämättä toimi.
Valitse [MUUTA SALASANA t] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Syötä uusi 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
.
1
uudelleen numeropainikkeilla ja paina
sitten
.
2
10 Vahvista salasana syöttämällä se
Jos teet virheen syöttäessäsi
salasanaa
Paina ensin C ja sitten
masterpage:Left
specdef v20070110
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
ja syötä oikea numero.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse asetuskohde X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
•
•
•
•
•
[KIELEN ASETUS] (sivulla 65)
[VIDEO-ASETUKSET] (sivulla 66)
[HDMI-ASETUKSET] (sivulla 66)
[AUDIOASETUKSET] (sivulla 68)
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]
(sivulla 68)
• [KAIUTINASETUKSET] (sivulla 69)
64FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 65 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Esimerkki: [VIDEO-ASETUKSET]
Valittu kohta
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
16:9
VIDEO
AUTO
Näytön tai ääniraidan kielen
valitseminen
[KIELEN ASETUS]
Kohdat
6
Valitse kohde X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
ENGLANTI
ENGLANTI
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
Levy
Voit valita kuvaruutunäyttöjen ja ääniraidan
kielen useista eri kielistä.
Esiin tulevat valitun kohdan vaihtoehdot.
Esimerkki: [TV-TYYPPI]
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
x [NÄYTTÖ] (kuvaruutunäyttö)
Voit vaihtaa television kuvaruutunäytön kielen.
x [VALIKKO] (vain DVD VIDEO -levyt)
Vaihtoehdot
7
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Asetus on valittu ja määritykset tehty.
Esimerkki: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
Voit valita haluamasi kielen levyn valikkoa
varten.
x [AUDIO] (vain DVD VIDEO -levyt)
Voit valita ääniraidan kielen.
Kun valitset [ALKUPERÄINEN]-vaihtoehdon,
levylle määritetty ensisijainen kieli tulee
käyttöön.
x [TEKSTITYS] (vain DVD VIDEO -levyt)
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Valittu asetus
Kaikkien [ASETUKSET]valintojen nollaaminen
Lisätietoja kaikkien [ASETUKSET]-valintojen
nollaamisesta on kohdassa ”[ASETUKSET]valikon oletusasetusten palauttaminen”
(sivulla 107).
Voit valita DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kielen.
Jos valitset [ÄÄNEN MUKAAN] -vaihtoehdon,
tekstityskieli muuttuu ääniraidalle valitsemasi
kielen mukaiseksi.
• Jos valitset [VALIKKO]-, [AUDIO]- tai
[TEKSTITYS]-asetukseksi kielen, jota DVD VIDEO
-levylle ei ole tallennettu, järjestelmä valitsee
automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä (kielen
valinta ei ole automaattinen kaikilla levyillä).
• Jos valitset [MUUT t] [VALIKKO]-, [AUDIO]- ja
[TEKSTITYS]-asetukseksi, valitse kielikoodi
kohdasta ”Kielikoodien luettelo” (sivulla 127) ja
syötä se numeropainikkeilla.
65FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 66 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Näytön asetukset
masterpage:Left
specdef v20070110
[VIDEO-ASETUKSET]
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa järjestelmä voi
valita automaattisesti [4:3 LETTER BOX]
-vaihtoehdon [4:3 PAN SCAN] -vaihtoehdon sijaan
tai päinvastoin.
Valitse asetukset kytkettävän television
mukaan.
x [LINE]
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
Voit valita, missä muodossa videosignaali
lähetetään laitteen takapaneelin EURO AV T
OUTPUT (TO TV) -liitännästä.
16:9
VIDEO
AUTO
[VIDEO]: Järjestelmä lähettää videosignaalia.
[RGB]: Järjestelmä lähettää RGB-signaalia.
x [TV-TYYPPI]
Voit valita kytkettävän television kuvasuhteen.
[16:9]: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on
laajakuvatelevisio tai laajakuvatoiminnolla
varustettu televisio.
• Jos televisio ei voi vastaanottaa RGB-signaalia,
television kuvaruudussa ei näy kuvaa, vaikka valitset
[RGB]-vaihtoehdon. Katso lisätietoja television
mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
• [RGB]-vaihtoehtoa ei voi valita, kun ”HDMI”ilmaisin palaa. [RGB]-asetukseksi tulee
automaattisesti [VIDEO], jos johonkin kytkettyyn
HDMI-laitteeseen kytketään virta.
x [TAUKOTILA] (vain DVD VIDEO-, DVD-Rja DVD-RW-levyt)
Voit valita taukotilassa näkyvän kuvan.
[4:3 LETTER BOX]: Valitse tämä vaihtoehto,
jos kytket 4:3-kuvasuhteen television.
Järjestelmä näyttää kuvan laajakuvana siten, että
television kuvaruudun ala- ja yläreunaan jää
musta alue.
[AUTO]: Kuva, mukaan lukien liikkuvat
kohteet, näkyy värinättömänä. Tämä asetus
soveltuu normaalikäyttöön.
[RUUTU]: Kuva, mukaan lukien
liikkumattomat kohteet, näkyy
suuritarkkuuksisena.
HDMI-yhteyden asetukset
[HDMI-ASETUKSET]
[4:3 PAN SCAN]: Valitse tämä vaihtoehto, jos
kytket 4:3-kuvasuhteen television. Järjestelmä
näyttää laajakuvan automaattisesti koko
kuvaruudussa siten, että osa kuvasta rajautuu
pois.
HDMI-ASETUKSET
AUTO(1920x1080p)
HDMI-TARKKUUS:
HDMI-OHJAUS:
EI KÄYT.
ÄÄNITASON RAJOITUS:
TASO2
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
EI KÄYT.
JPEG-TARKKUUS:
SD
66FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 67 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
x [HDMI-TARKKUUS]
Voit valita HDMI OUT -liitännän kautta
lähetettävän videosignaalin tyypin. Lisätietoja
on kohdassa ”HDMI OUT -liitännästä
lähettävän videosignaalin tyypin valitseminen”
(sivulla 39).
* i: lomitettu, p: progressiivinen
** Joillakin alueilla myytävissä malleissa näkyviin voi
tulla [720 × 480/576p].
x [HDMI-OHJAUS]
Voit ottaa [HDMI-OHJAUS]-toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Tämä toiminto
on käytettävissä, jos järjestelmä ja televisio on
kytketty HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on
kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMIohjauksen käyttäminen” (sivulla 76).
[EI KÄYT.]: Ei käytössä.
[KÄYTÖSSÄ]: Käytössä. HDMI-kaapelilla
kytkettyjä laitteita voi käyttää kummankin
kytketyn laitteen kautta.
x [ÄÄNITASON RAJOITUS]
Jos siirrät television äänen toistettavaksi
järjestelmän kaiuttimista television valikon
kautta (tai painamalla THEATRE-painiketta),
järjestelmän äänenhallinta (sivulla 78) otetaan
käyttöön ja järjestelmästä voi kuulua voimakas
ääni äänenvoimakkuusasetuksista riippuen. Voit
välttää tämän rajoittamalla äänenvoimakkuuden
korkeinta tasoa.
[TASO3]: Äänenvoimakkuuden korkein taso on
10.
[TASO2]: Äänenvoimakkuuden korkein taso on
15.
[TASO1]: Äänenvoimakkuuden korkein taso on
20.
[EI KÄYT.]: Ei käytössä.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Voit valita HDMI OUT -liitännän kautta
lähettävän HDMI-signaalin tyypin.
[YCBCR]: Järjestelmä lähettää YCBCR-signaalia.
[RGB]: Järjestelmä lähettää RGB-signaalia.
Levy
[AUTO (1920 × 1080p)]: Järjestelmä lähettää
kytkettyyn televisioon parhaiten soveltuvaa
videosignaalia.
[1920 × 1080i]: Järjestelmä lähettää 1920 ×
1080i* -videosignaalia.
[1280 × 720p]: Järjestelmä lähettää 1280 ×
720p* -videosignaalia.
[720 × 480p]**: Järjestelmä lähettää 720 ×
480p* -videosignaalia.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos [HDMIOHJAUS]-asetuksena on [KÄYTÖSSÄ].
• Jos toistokuva vääristyy, valitse [YCBCR]-asetukseksi
[RGB].
• Jos HDMI OUT -liitäntä on kytketty DVI-liitännällä
varustettuun laitteeseen, [RGB]-signaalit lähetetään
automaattisesti, vaikka [YC BCR]-asetus olisikin
valittuna.
x [AUDIO (HDMI)]
Voit valita HDMI OUT -liitännässä käytettävän
äänen lähtötilan.
[EI KÄYT.]: Järjestelmä ei lähetä ääntä HDMI
OUT -liitännän kautta.
[KÄYTÖSSÄ]: Järjestelmä lähettää
audiosignaalit muuntamalla Dolby Digital-,
DTS- tai 96 kHz:n 24-bittiset PCM-signaalit 48
kHz:n 16-bittisiksi PCM-signaaleiksi.
• Jos kytket laitteen televisioon HDMI-kaapelilla ja
[KÄYTÖSSÄ] on valittuna, [AUDIO DRC]-, [A/V
SYNC]-, DYNAMIC BASS-, ”DEC. MODE”- tai
äänitila-asetukset eivät vaikuta television ääneen.
• Jos valitset jonkin muun asetuksen kuin ”DVD” tai
”USB”, järjestelmä ei lähetä ääntä HDMI OUT
-liitännästä, vaikka [AUDIO (HDMI)] -asetuksena on
[KÄYTÖSSÄ].
x [JPEG-TARKKUUS]
Voit valita HDMI OUT -liitännän kautta
lähetettävien JPEG-kuvatiedostojen
tarkkuuden.
]: Järjestelmä lähettää
[SD
normaalitarkkuuksisen kuvan mustalla
kehyksellä.
[HD
]: Järjestelmä lähettää HDtarkkuuksisen kuvan mustalla kehyksellä.
[HD]: Järjestelmä lähettää HD-tarkkuuksisen
kuvan ilman mustaa kehystä.
67FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 68 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
[(1920 × 1080i) HD
]: Järjestelmä lähettää
täyden koon HD-tarkkuuksisen kuvan mustalla
kehyksellä.
[(1920 × 1080i) HD]: Järjestelmä lähettää
täyden koon HD-tarkkuuksisen kuvan ilman
mustaa kehystä.
• [JPEG-TARKKUUS] on käytettävissä vain, jos
[VIDEO-ASETUKSET]-valikon [TV-TYYPPI]asetuksena on [16:9] ja [HDMI-ASETUKSET]valikon [HDMI-TARKKUUS]-asetuksena on jokin
muu kuin [720 × 480p] tai [720 × 480/576p].
• Voit valita [(1920 × 1080i) HD
]- tai [(1920 ×
1080i) HD] -asetuksen vain, jos [HDMIASETUKSET]-valikon [HDMI-TARKKUUS]asetus on [1920 × 1080i].
• HDMI-signaali katkeaa hetkeksi, kun
– järjestelmään asetetaan tai siitä poistetaan DATA
CD- tai DATA DVD -levy.
– järjestelmään kytketään tai siitä irrotetaan USBlaite.
Äänen asetukset
x [AUDIO DRC] (vain DVD VIDEO -levyt)
Voit pakata ääniraidan dynaamisen alueen.
[AUDIO DRC] -toiminto on hyödyllinen
katseltaessa elokuvia öisin hiljaisella
äänenvoimakkuudella.
[EI KÄYT.]: Dynaamista aluetta ei pakata.
[VAKIO]: Järjestelmä toistaa ääniraidan sillä
dynaamisella alueella, jollaiseksi äänittäjä sen
tarkoitti.
[MAKS.]: Järjestelmä pakkaa koko dynaamisen
alueen.
• [AUDIO DRC] on käytettävissä vain Dolby Digital
-toiminnon kanssa.
x [RAIDAN VALINTA] (vain DVD VIDEO
-levyt)
Voit määrittää eniten kanavia sisältävän
ääniraidan ensisijaiseksi, kun toistat DVD
VIDEO -levyä, jonka ääni on tallennettu useilla
äänijärjestelmillä (PCM, DTS, Dolby Digital tai
MPEG-ääni).
[EI KÄYT.]: Ei käytössä.
[AUTO]: Järjestelmä valitsee ääniraidan
automaattisesti ensisijaisuuden mukaan.
[AUDIOASETUKSET]
AUDIOASETUKSET
KAIUTINASETTELU:
AUTOM KALIBROINTI:
AUDIO DRC:
RAIDAN VALINTA:
masterpage:Left
specdef v20070110
EI KÄYT.
EI KÄYT.
x [KAIUTINASETTELU]
Voit sijoitella kaiuttimet niin, että surroundäänentoistosta saadaan paras mahdollinen.
Lisätietoja on kohdassa ”Huoneen surroundäänen optimoiminen” (sivulla 98).
• Kun määrität asetukseksi [AUTO], kieli voi vaihtua.
[RAIDAN VALINTA] -asetus on ensisijainen
suhteessa [KIELEN ASETUS] -valikon [AUDIO]asetukseen (sivulla 65). (Tämä toiminto ei ole
mahdollinen kaikilla levyillä.)
• Jos PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEG-äänissä on
yhtä monta kanavaa, järjestelmä valitsee PCM-,
DTS-, Dolby Digital- ja MPEG-äänet tässä
järjestyksessä.
Muut asetukset
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]
x [AUTOM KALIBROINTI]
Voit kalibroida tarvittavat asetukset
automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa
”Tarvittavien asetusten automaattinen
kalibrointi” (sivulla 99).
JÄRJESTELMÄASETUKSET
KÄYTÖSSÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
KANSIKUVA
TAUSTA:
KÄYTÖNVALVONTA:
Rekisteröintikoodi
DivX:
MONILEVY TOISTONJTK: KÄYTÖSSÄ
NOLLAUS:
68FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 69 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
x [NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ]
x [NOLLAUS]
Voit vähentää näyttölaitteeseen syntyviä
vaurioita (jälkikuvia). Voit poistaa
näytönsäästäjän käytöstä painamalla mitä tahansa
painiketta (esimerkiksi H).
Voit palauttaa kaikki [ASETUKSET]
oletusarvoihinsa, [KÄYTÖNVALVONTA]asetuksia lukuun ottamatta. Lisätietoja on
kohdassa ”[ASETUKSET]-valikon
oletusasetusten palauttaminen” (sivulla 107).
x [TAUSTA]
Voit valita televisioruudun taustan värin tai
taustakuvan.
[KANSIKUVA]: Kansikuva (pysäytyskuva)
tulee näkyviin, jos se on tallennettu levylle
(esim. CD-EXTRA-levyt). Jos levyllä ei ole
kansikuvaa, näkyviin tulee
[GRAFIIKKAKUVA].
[GRAFIIKKAKUVA]: Esiin tulee
järjestelmään tallennettu kuva.
[SININEN]: Tausta on sininen.
[MUSTA]: Tausta on musta.
Kaiuttimien asetukset
[KAIUTINASETUKSET]
Saat parhaimman mahdollisen surround-äänen
määrittämällä järjestelmään liitettyjen
kaiuttimien kytkennät ja etäisyyden
kuuntelupaikan mukaan. Säädä sitten
kaiuttimien äänitaso ja balanssi samalle tasolle
testiäänen avulla.
KAIUTINASETUKSET
YHTEYS:
ETÄISYYS(EDESSÄ):
ETÄISYYS(SURROUND):
TASO(EDESSÄ):
TASO(SURROUND):
TESTIÄÄNI:
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
SURROUND:
BASSOKAIUTIN:
x [KÄYTÖNVALVONTA]
Voit määrittää toistorajoituksia. Lisätietoja on
kohdassa ”Levyn toiston rajoittaminen”
(sivulla 62).
x [DivX]
Voit tuoda tämän järjestelmän
rekisteröintikoodin näkyviin.
Lisätietoja on Internet-osoitteessa
http://www.divx.com.
Levy
[KÄYTÖSSÄ]: Näytönsäästäjä tulee näkyviin,
jos järjestelmää ei käytetä 15 minuuttiin.
[EI KÄYT.]: Ei käytössä.
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
x [YHTEYS]
Jos et liitä keski- tai surround-kaiuttimia, aseta
[KESKIKAIUTIN]- ja [SURROUND]parametrit. Koska etukaiuttimien ja
bassokaiuttimen asetukset ovat kiinteät, niitä ei
voi muuttaa.
[ETUKAIUTTIMET]
x [MONILEVY TOISTONJTK] (vain DVD
VIDEO- ja VIDEO CD -levyt)
Voit ottaa [MONILEVY TOISTONJTK]
-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
[KÄYTÖSSÄ]: Järjestelmä tallentaa
jatkokohdat muistiin enintään 10 levystä.
[EI KÄYT.]: Järjestelmä ei tallenna jatkokohtia
muistiin. Toisto alkaa uudelleen vain
järjestelmässä parhaillaan olevan levyn
jatkokohdasta.
[KYLLÄ]
[KESKIKAIUTIN]
[KYLLÄ]: Valitse normaalisti tämä.
[EI MITÄÄN]: Valitse tämä, jos et käytä
keskikaiutinta.
[SURROUND]
[KYLLÄ]: Valitse normaalisti tämä.
[EI MITÄÄN]: Valitse tämä, jos et käytä
surround-kaiuttimia.
[BASSOKAIUTIN]
[KYLLÄ]
69FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 70 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
• Jos muutat [YHTEYS]-asetusta,
[KAIUTINASETTELU]-asetuksen [VAKIO]-asetus
ei muutu, mutta [KAIUTINASETTELU]-valikon
muut asetukset palaavat [VAKIO]-tilaan.
x [ETÄISYYS (EDESSÄ)]
Jos siirrät etukaiuttimien ja keskikaiuttimen
paikkaa, muuta etäisyysasetukset (A)
vastaamaan kuuntelupaikan ja kaiuttimien
välisiä etäisyyksiä.
Voit määrittää etukaiuttimien asetukseksi 1,0 7,0 metriä1) ja keskikaiuttimen asetukseksi 0,0 7,0 metriä2).
B
[V/O] 3,0 m2)3): Määritä surround-kaiuttimen
etäisyys (enintään 5,0 metrin etäisyydelle
etukaiuttimista).
A
1)
Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,0 - 6,9
metriä.
2)
Pika-asennuksen (sivulla 37) tekeminen muuttaa
oletusasetuksia.
3)Tämä
kohde on näkyvissä, kun [YHTEYS]parametrin [SURROUND]-asetus on [KYLLÄ].
• Jos kaikki etu- ja surround-kaiuttimet eivät ole yhtä
kaukana kuuntelupaikasta, määritä etäisyys
lähimmän kaiuttimen mukaan.
• Älä sijoita surround-kaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimia.
• [ETÄISYYS]-asetus ei ole käytettävissä kaikkien
tietovirtojen kohdalla.
[V/O] 3,0 m3): Määritä etukaiuttimen etäisyys.
[KESKIKAIUTIN] 3,0 m3)4): Määritä
keskikaiuttimen etäisyys (enintään 1,6 metrin
etäisyydelle etukaiuttimista).
1)Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,9 - 6,9
metriä.
2)
Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,0 - 6,9
metriä.
3)
Pika-asennuksen (sivulla 37) tekeminen muuttaa
oletusasetuksia.
4)
Tämä kohde on näkyvissä, kun [YHTEYS]parametrin [KESKIKAIUTIN]-asetus on [KYLLÄ].
x [TASO (EDESSÄ)]
Voit säätää etukaiuttimien, keskikaiuttimen ja
bassokaiuttimen äänenvoimakkuuksia. [V/O]asetukset voivat olla –6,0...0 dB ja
[KESKIKAIUTIN]- ja [BASSOKAIUTIN]asetukset voivat olla –6,0...+6,0 dB. Voit
helpottaa säätöjen tekemistä valitsemalla
[TESTIÄÄNI]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ].
x [ETÄISYYS (SURROUND)]
Jos siirrät surround-kaiuttimien paikkaa, muuta
etäisyysasetukset (B) vastaamaan
kuuntelupaikan ja kaiuttimien välisiä
etäisyyksiä.
Asetukset voivat olla 0,0 - 7,0 metriä1).
[V/O] 0,0 dB: Määritä etukaiuttimen
äänenvoimakkuus.
[KESKIKAIUTIN] 0,0 dB*: Määritä
keskikaiuttimen äänenvoimakkuus.
[BASSOKAIUTIN] +2,0 dB: Määritä
bassokaiuttimen äänenvoimakkuus.
* Tämä kohde on näkyvissä, kun [YHTEYS]parametrin [KESKIKAIUTIN]-asetus on
[KYLLÄ].
70FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI06dsc.fm]
DK_book.book Page 71 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
x [TASO (SURROUND)]
Voit säätää surround-kaiuttimien
äänenvoimakkuutta. Asetus voi olla –6,0...+6,0
dB. Voit helpottaa säätöjen tekemistä
valitsemalla [TESTIÄÄNI]-asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ].
Levy
[V/O] 0,0 dB*: Määritä surround-kaiuttimen
äänenvoimakkuus.
* Tämä kohde on näkyvissä, kun [YHTEYS]parametrin [SURROUND]-asetus on [KYLLÄ].
x [TESTIÄÄNI]
Kaiuttimista kuuluu testiääni, jonka avulla voit
määrittää [TASO (EDESSÄ)]- ja [TASO
(SURROUND)] -asetukset.
[EI KÄYT.]: Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
[KÄYTÖSSÄ]: Testiääni kuuluu vuoronperään
kustakin kaiuttimesta äänenvoimakkuutta
säädettäessä. Kun valitset jonkin
[KAIUTINASETUKSET]-asetuksen, testiääni
kuuluu vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
Säädä äänenvoimakkuudet seuraavasti.
1
2
3
4
5
Valitse [TESTIÄÄNI]-asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ].
Valitse haluamasi kaiutin ja
äänenvoimakkuus painamalla C/X/x/cpainikkeita toistuvasti.
Paina
.
Toista vaiheet 1 - 3.
Valitse [TESTIÄÄNI]-asetukseksi [EI
KÄYT.] painamalla toistuvasti C/X/x/cpainikkeita, kun olet asettanut
äänenvoimakkuuden.
• Voit säätää kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuudet
yhdellä kertaa kääntämällä laitteen VOLUMEsäädintä tai painamalla kaukosäätimen
VOLUME +/– -painikkeita.
• Jos haluat palauttaa oletusasetuksen asetusta
muutettuasi, valitse asetus ja paina sitten CLEAR.
Huomaa, että [YHTEYS]-asetus ei palaa
oletusarvoonsa.
71FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI07rad.fm]
DK_book.book Page 72 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
7
Paina
masterpage:Left
specdef v20070110
.
Etupaneelin näytössä lukee ”COMPLETE”
ja asema tallennetaan.
Viritin
8
Radioasemien
esivirittäminen
9
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 2 - 7.
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Voit esivirittää 20 FM-asemaa. Varmista ennen
virittämistä, että äänenvoimakkuus on säädetty
minimiin.
Valittu asema
Valittu taajuus ja pikavalintannumero
Pikavalintanumeron
muuttaminen
Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla PRESET +/– (sivulla 73) ja tee sitten
vaiheen 3 toimet.
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Aseman nimi
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”TUNER FM”.
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
Haku päättyy, kun laite löytää aseman.
Etupaneelin näytössä lukee ”TUNED” ja
”ST” (stereolähetys).
3
4
5
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee
”MEMORY”.
Paina
tai c.
Pikavalintanumero tulee etupaneelin
näyttöön.
6
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla.
• Voit valita pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
72FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI07rad.fm]
DK_book.book Page 73 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä
Radion kuunteleminen
Esiviritä radioasemat ensin järjestelmän
muistiin (lisätietoja on kohdassa ”Radioasemien
esivirittäminen” (sivulla 72)).
1
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”TUNER FM”.
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa
paremmin.
1
2
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
Valitse esiviritetty asema painamalla
toistuvasti PRESET +/–.
Aina kun painat painiketta, järjestelmä
siirtyy johonkin esiviritettyyn asemaan.
3
4
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/–.
Radion sammuttaminen
5
Käytä manuaalista tai automaattista viritystä
vaiheessa 2.
Voit käyttää manuaalista viritystä painamalla
toistuvasti TUNING +/–.
Voit käyttää automaattista viritystä pitämällä
painiketta TUNING +/– painettuna.
Automaattinen viritys loppuu automaattisesti,
kun järjestelmä löytää radioaseman. Voit
lopettaa automaattisen virityksen painamalla
TUNING +/– tai x.
Radioasemien kuunteleminen
taajuuksien avulla
6
Paina
.
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille. Nimi
(esimerkiksi ”ABC”) tulee etupaneelin
näyttöön, kun asema valitaan.
Kullekin esiviritetylle asemalle voi antaa vain
yhden nimen.
• RDS (Radio Data System) -järjestelmään kuuluvia
esiviritettyjä radioasemia ei voi nimetä (sivulla 75).
1
Paina D.TUNING vaiheessa 2, valitse taajuus
numeropainikkeilla ja paina sitten
.
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”TUNER FM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
• Voit parantaa vastaanottoa suuntaamalla antennit
uudelleen.
Valitse ”MONO” X/x-painikkeilla.
Asetus on tehty.
Paina "/1.
Muiden kuin esiviritettyjen
asemien kuunteleminen
tai c.
Paina
• ”STEREO”: Stereovastaanotto.
• ”MONO”: Monovastaanotto.
• Voit valita aseman pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
3
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”FM
MODE”.
Viritin
2
Paina SYSTEM MENU.
3
4
Valitse nimettävä esiviritetty asema
painamalla toistuvasti PRESET +/–.
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”NAME
IN”.
73FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI07rad.fm]
DK_book.book Page 74 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Kun aseman nimeä ei ole asetettu
5
6
1 Taajuus
Esim. ”FM1 87.50”
2 ”FM MODE” -asetus
Esim. ”STEREO”
tai c.
Paina
Kirjoita nimi C/X/x/c-painikkeilla.
Valitse merkki X/x-painikkeilla ja siirrä
sitten kohdistinta c-painikkeella.
Radioaseman nimeen voi lisätä kirjaimia,
numeroita ja muita erikoismerkkejä.
Jos teet virheen
Paina toistuvasti C/c-painikkeita, kunnes
muutettava merkki alkaa vilkkua, ja valitse
sitten haluamasi merkki X/x-painikkeilla.
Voit poistaa merkin painamalla toistuvasti
C/c-painikkeita, kunnes poistettava merkki
vilkkuu, ja painamalla sitten CLEAR.
7
Paina
.
Etupaneelin näytössä lukee ”COMPLETE”
ja asema tallennetaan.
8
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Aseman nimen tai taajuuden
katsominen etupaneelin
näytöstä
Kun asetuksena on ”TUNER FM”, voit
tarkastaa taajuuden etupaneelin näytöstä.
Paina DISPLAY.
Näyttö muuttuu kullakin DISPLAY-painikkeen
painalluksella seuraavasti:
1 t 2 t .... t 1 t ....
Kun aseman nimi on asetettu
1 Aseman nimi
Esim. ”SONY RADIO”
2 Taajuus
Esim. ”FM1 87.50”
3 ”FM MODE” -asetus
Esim. ”STEREO”
74FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI07rad.fm]
DK_book.book Page 75 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
RDS (Radio Data System)
-järjestelmän
käyttäminen
Viritin
Tietoja RDS (Radio Data
System) -järjestelmästä
Radio Data System (RDS) on järjestelmä, jonka
avulla radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. Tällä
virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä.
RDS-ominaisuudet ovat käytettävissä vain FMasemissa.*
• RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos asema
ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
* Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua
eivätkä samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä
ei ole sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta
tietoja alueesi RDS-palveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse asema FM-alueelta.
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi* näkyy etupaneelin näytössä.
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi ei
ehkä näy etupaneelin näytössä.
75FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 76 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• HDMI-ohjausta ei ehkä voi käyttää kaikkien
kytkettyjen laitteiden kanssa. Lisätietoja on laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
• HDMI-ohjaus ei ehkä toimi, jos kytket muun kuin
Sony-laitteen, vaikka kytkettävä laite olisikin
yhteensopiva HDMI-ohjauksen kanssa.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
”BRAVIA” Syncin HDMIohjauksen käyttäminen
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan
”BRAVIA” Sync -toiminnolla varustetuissa
televisioissa.
Jos kytket HDMI-ohjauksen kanssa
yhteensopivia Sony-laitteita HDMI-kaapelilla,
laitteiden käyttäminen helpottuu seuraavasti.
– Teatteritila (sivulla 77)
–
–
–
–
–
HDMI-ohjauksen käytön
valmistelu
(HDMI-ohjaus - Pika-asetus)
Tämä järjestelmä on yhteensopiva HDMIohjauksen pika-asetuksen kanssa. Jos televisio
on yhteensopiva HDMI-ohjauksen pikaasetuksen kanssa, voit ottaa järjestelmän
[HDMI-OHJAUS]-toiminnon käyttöön
automaattisesti ottamalla sen käyttöön
televisiossa. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
Toisto yhdellä painalluksella (sivulla 77)
Järjestelmän virrankatkaisu (sivulla 77)
Järjestelmän äänenhallinta (sivulla 78)
Äänitason rajoitus (sivulla 78)
Kielen seuranta (sivulla 78)
HDMI-ohjaus on ohjaustoimintostandardi, jota
käytetään CEC (Consumer Electronics Control)
-laitteiden HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) -toiminnoissa.
2
3
Järjestelmän kaukosäätimessä on television
ohjaamiseen tarkoitettuja hyödyllisiä
painikkeita, kuten THEATRE, ONE-TOUCH
PLAY, TV [/1. Lisätietoja on kohdassa
”Television ohjaaminen mukana toimitettavalla
kaukosäätimellä” (sivulla 100) sekä television
käyttöohjeessa.
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
TV
Jos televisio ei ole yhteensopiva HDMIohjauksen pika-asetuksen kanssa, ota
järjestelmän ja television HDMI-ohjaukset
käyttöön manuaalisesti.
1
HDMI-ohjausta ei voi käyttää seuraavissa
tapauksissa:
– jos tämä järjestelmä kytketään laitteeseen,
joka ei ole yhteensopiva Sonyn HDMIohjauksen kanssa.
– jos laitteessa ei ole HDMI-liitäntää.
THEATRE
masterpage:Left
specdef v20070110
4
Varmista, että järjestelmä on kytketty
televisioon HDMI-kaapelilla.
Kytke virta televisioon ja kytke sitten
järjestelmän virta painamalla [/1.
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän HDMI-tulosignaali
näkyy television kuvaruudussa.
Valitse HDMI-ohjaus televisiosta ja
järjestelmästä.
Lisätietoja järjestelmän asetuksista on
seuraavissa vaiheissa. Lisätietoja television
asetuksista on television käyttöohjeissa
(HDMI-ohjaus voi olla joissakin
televisioissa oletusarvoisesti pois päältä).
[HDMI-OHJAUS]-toiminnon
käyttöönotto tai käytöstä
poistaminen
1
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
76FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 77 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
2
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Virta kytkeytyy. (Ellei se
ole jo kytkettynä.)
r
HDMI-tuloliitäntä
otetaan käyttöön.
r
Äänenvoimakkuus
hiljennetään.
(Järjestelmän
äänenhallinta)
Valitse [HDMI-OHJAUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
• [KÄYTÖSSÄ]: Käytössä.
Teatteritilan käyttäminen
(Teatteritila)
Jos televisio on yhteensopiva teatteritilan
kanssa, voit optimoida kuvan ja äänen elokuvia
varten. Ääni toistetaan automaattisesti
järjestelmän kaiuttimista, kun THEATREpainiketta painetaan.
Television virran
katkaiseminen yhdessä
järjestelmän virran kanssa
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Kun katkaiset television virran television
kaukosäätimen POWER-painikkeella tai
järjestelmän kaukosäätimen TV [/1 painikkeella, järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti.
• Valitse television virran katkaisutoiminto, ennen kuin
käytät järjestelmän virrankatkaisu -toimintoa.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
• Järjestelmän virta ei ehkä katkea automaattisesti
järjestelmän tilasta riippuen (esimerkiksi, jos tila on
muu kuin ”DVD”, ”TV” tai ”USB” tai jos
toistettavana on CD-levy).
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
7
Televisio
Virta kytkeytyy. (Ellei se
ole jo kytkettynä.)
r
”DVD”-toiminto otetaan
käyttöön.
r
Levyn toisto alkaa ja
äänet kuuluvat.
Valitse [HDMI-ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [HDMI-ASETUKSET]valikko.
6
Tämä järjestelmä
DVD-levyn katseleminen
yhdellä painalluksella
(Toisto yhdellä painalluksella)
Kun painat ONE-TOUCH PLAY -painiketta,
television virta kytkeytyy, televisio siirtyy
DVD-tulotilaan ja järjestelmä aloittaa toiston
automaattisesti.
• Toisto yhdellä painalluksella ei toimi Hpainikkeella.
Tämä järjestelmä ja televisio toimivat (esim.)
seuraavasti:
77FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 78 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Television äänen
kuunteleminen järjestelmän
kaiuttimien kautta
masterpage:Left
specdef v20070110
• Voit siirtää television äänen järjestelmään
digitaalisesti. Lisätietoja on sivulla 27.
Järjestelmän
äänenvoimakkuuden
korkeimman tason
asettaminen
(Järjestelmän äänenhallinta)
Television äänen kuunteleminen tämän
järjestelmän kautta on helppoa.
Saat tämän toiminnon käyttöösi kytkemällä
järjestelmän televisioon SCART (EURO AV)
-kaapelilla ja HDMI-kaapelilla (sivulla 27).
Kun järjestelmän ”TV”-toiminto valitaan,
järjestelmän äänenhallinta otetaan käyttöön
television ominaisuuksista riippuen. Television
ääni toistetaan järjestelmän kaiuttimista ja
television kaiuttimien ääni hiljennetään
automaattisesti.
Voit käyttää järjestelmän äänenhallintaa
seuraavasti:
• Kun katselet televisiota ja valitset järjestelmän
toimintoasetukseksi ”TV”, television ääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista
automaattisesti.
• Kun katselet televisiota ja valitset järjestelmän
toimintoasetukseksi ”DVD” tai ”USB”,
valitun järjestelmätoiminnon ääni toistetaan
järjestelmän kaiuttimista eikä television ääntä
toisteta television kaiuttimista.
• Voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta
television kaukosäätimellä.
• Jos katkaiset järjestelmän virran tai valitset
järjestelmän asetukseksi jonkin muun kuin
”TV”-, ”DVD”- tai ”USB”-asetuksen,
television ääni toistetaan television
kaiuttimista.
(Äänitason rajoitus)
Jos siirrät television äänen toistettavaksi
järjestelmän kaiuttimista television valikon
kautta (tai painamalla THEATRE-painiketta),
järjestelmästä voi kuulua voimakas ääni
järjestelmän äänenvoimakkuusasetuksesta
riippuen. Voit välttää tämän rajoittamalla
äänenvoimakkuuden korkeinta tasoa. Lisätietoja
on kohdassa ”[ÄÄNITASON RAJOITUS]”
(sivulla 67).
Television kuvaruutunäytön
kielen vaihtaminen
(Kielen seuranta)
Jos vaihdat television kuvaruutunäytön kielen,
myös järjestelmän kuvaruutunäytön kieli
vaihdetaan. Tämä toiminto ei kuitenkaan ole
käytettävissä, jos järjestelmän kuvaruutunäyttö
on näkyvissä.
Järjestelmän äänenhallintaa voi käyttää myös
television valikon kautta. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
• Jos televisio on PAP-tilassa (kuva kuvassa),
järjestelmän äänenhallinta ei ole käytössä. Kun
television PAP-tila poistetaan käytöstä, televisio
palaa käyttämään PAP-tilaa edeltänyttä signaalia.
• Järjestelmän äänenhallintaa ei voi käyttää, kun
kappaleita siirretään CD-äänilevyltä USBlaitteeseen.
78FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 79 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
USB-laitteen tiedostojen
toistaminen
USB-laitteen kytkeminen
* Järjestelmässä ei voi toistaa tekijänoikeuksin
suojattuja (Digital Rights Management) tiedostoja.
• Järjestelmässä ei voi toistaa DATA CD- tai DATA
DVD -levyillä olevia WMA- tai AAC-tiedostoja.
Toistettavissa olevat USBlaitteet
• Älä käytä muita kuin tässä mainittuja USBlaitteita. Muiden kuin tässä mainittujen
mallien toimintaa ei taata.
• Edes tässä mainittujen USB-laitteiden
toimintaa ei taata kaikissa tilanteissa.
• Joitakin tässä mainittuja USB-laitteita ei ehkä
ole saatavilla joillakin alueilla.
• On olemassa pieni mahdollisuus, että
tiedostojen toisto tai siirto keskeytyy
järjestelmään tai USB-laitteeseen kertyneen
staattisen sähkön vuoksi. Jos näin käy, irrota
USB-laite ja kytke se sitten uudelleen, ennen
kuin aloitat toiminnon alusta.
• Kun alustat USB-laitteen, tee alustus laitteen
tai laitetta varten suunnitellun alustusohjelman
avulla. Muutoin tietojen siirtäminen USBlaitteesta tähän järjestelmään ei ehkä onnistu
oikein.
• Tämä järjestelmä ei tue joitakin Walkman®soittimien tukemia tiedostoja.
• Jos kytket Walkman®-soittimen järjestelmään,
kytke se vasta sitten, kun ”Creating Library”tai ”Creating Database” -näyttö ei enää näy
Walkman®-soittimessa.
USB-laite
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
Kytke USB-laite (digitaalinen
musiikkisoitin tai USB-tallennusväline)
(USB) -liitäntään.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Voit toistaa USB-laitteeseen, kuten digitaaliseen
musiikkisoittimeen tai USBtallennusvälineeseen (lisävaruste), tallennettuja
äänitiedostoja (MP3-, WMA- ja AAC-tiedostot)
sekä JPEG-kuva- ja videotiedostoja (DivX- ja
MPEG4-videotiedostot), kun kytket USBlaitteen tähän laitteeseen.
Luettelo USB-laitteista, joita voi kytkeä tähän
laitteeseen, on kohdassa ”Toistettavissa olevat
USB-laitteet” (lisäosa).
Tässä järjestelmässä voidaan toistaa vain MP3-,
WMA- ja AAC-muotoisia* äänitiedostoja.
• Kun siirrät musiikkia Walkman®-soittimeen
”Media Manager for WALKMAN”
-ohjelmalla, siirrä tiedostot MP3-muodossa.
Lisätietoja on Walkman®-soittimen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
Kun USB-laite kytketään, etupaneelin
näytössä näkyy ”READING”, kunnes
järjestelmä on lukenut USB-laitteessa
olevat tiedot.
• Älä pakota USB-laitetta liitäntään, sillä laite voi
vahingoittua.
• Älä kytke liitäntään mitään muuta kuin USB-laitteita.
• ”READING”-tekstin ilmaantumisessa etupaneelin
näyttöön voi kestää noin 10 sekuntia USB-laitteen
tyypistä riippuen.
USB-laitteen irrottaminen
1
2
3
Lopeta toisto painamalla x.
Katkaise virta järjestelmästä
painamalla [/1.
Irrota USB-laite.
79FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 80 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Tietoja USB-laitteesta
• Järjestelmä voi toistaa 200 kansiota, mukaan
lukien albumit (kansiot), jotka eivät sisällä
äänitiedostoja ja JPEG-kuvatiedostoja. Jos
USB-laitteeseen on tallennettu yli 200
kansiota, järjestelmä tunnistaa kansiot
kansioasetusten perusteella.
• Tässä järjestelmässä voi toistaa seuraavia
tiedostoja.
Tiedosto
Tiedostotunniste
MP3-tiedosto
”.mp3”
WMA-tiedosto
”.wma”
AAC-tiedosto
”.m4a”
JPEG-kuvatiedosto
”.jpg” tai ”.jpeg”
DivX-videotiedosto
”.avi” tai ”.divx”
MPEG4-videotiedosto ”.mp4” tai ”.m4v”
•
•
•
•
•
•
•
Järjestelmä toistaa kaikki tiedostot, joilla on
jokin yllä olevista tunnisteista, vaikka ne eivät
olisi MP3-, WMA-, AAC-, JPEG-, DivX- tai
MPEG4-muodossa. Tällaisten tiedostojen
toisto voi kuitenkin aiheuttaa voimakkaan
äänen, joka voi vahingoittaa kaiuttimia.
Toiston alkaminen voi viivästyä
seuraavanlaisten USB-laitteiden tai tilanteiden
vuoksi:
– USB-laitteen tiedostorakenne on
monimutkainen.
– Jossakin toisessa kansiossa olevia
äänitiedostoja, JPEG-kuvatiedostoja tai
videotiedostoja on juuri toistettu.
Joitakin USB-laitteita ei voi toistaa tässä
järjestelmässä niiden tiedostomuodon vuoksi.
Järjestelmä pystyy toistamaan vain 8 kansiota.
Järjestelmässä ei ehkä voi toistaa
kaikentyyppisiä äänitiedostoja, JPEGkuvatiedostoja ja videotiedostoja.
Kun USB-laite on kytketty, järjestelmä lukee
kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos
USB-laitteessa on useita kansioita ja
tiedostoja, USB-laitteen tietojen lukemisessa
voi kestää jonkin aikaa.
Älä kytke USB-laitetta järjestelmään USBkeskittimen kautta.
Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USBlaitteiden toimintojen yhteydessä voi esiintyä
viiveitä.
masterpage:Left
specdef v20070110
• Tämä järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia
kytketyssä USB-laitteessa olevia toimintoja.
• Laitteeseen esimerkiksi tietokoneella
tallennettuja tiedostoja ei välttämättä toisteta
tallennusjärjestyksessä.
• Järjestelmän toistojärjestys voi erota kytketyn
USB-laitteen toistojärjestyksestä.
• Katkaise järjestelmästä virta aina, ennen kuin
irrotat USB-laitteen. Jos USB-laite irrotetaan,
kun järjestelmän virta on kytketty, USBlaitteen tiedot voivat vahingoittua.
• Älä tallenna äänitiedostoja, JPEGkuvatiedostoja tai videotiedostoja sisältävään
USB-laitteeseen muuntyyppisiä tiedostoja tai
tarpeettomia kansioita.
• Kansiot, jotka eivät sisällä äänitiedostoja,
JPEG-kuvatiedostoja tai videotiedostoja,
ohitetaan.
• Yhteensopivuus kaikkien MP3-, WMA- ja
AAC-koodaus- ja tallennusohjelmistojen sekä
tallennuslaitteiden ja -välineiden kanssa ei ole
taattua. Yhteensopimaton USB-laite voi
aiheuttaa häiriöääniä, katkonaista ääntä tai sen
sisältöä ei ehkä voi toistaa ollenkaan.
• Yhteensopivuus kaikkien MPEG4-videoiden
koodaus- ja tallennusohjelmistojen,
tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden
kanssa ei ole taattua.
• Varmista ennen USB-laitteen käyttämistä, että
laite ei sisällä virusten saastuttamia tiedostoja.
Äänitiedoston tai -kansion
valitseminen
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
Kytke
(USB) -liitäntään USB-laite.
Kun USB-laitteen tiedot on luettu,
televisioruutuun tulee luettelo levyllä
olevista kansioista.
3
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
4
Valitse
[MEDIA] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Esiin tulee [MEDIA]-valikko.
80FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 81 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Kun [MUSIIKKI] on valittuna, paina
DVD MENU. Kun jokin muu kuin
[MUSIIKKI] on valittuna, valitse
[MUSIIKKI] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Näkyviin tulee luettelo äänitiedostoja
sisältävistä kansioista.
Valittu kansio näkyy keltaisella
korostettuna.
KANSIOLUETTELO
6
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Kansiossa olevien äänitiedostojen
toistaminen
Aloita valitun kansion toisto painamalla
H.
x Äänitiedoston valitseminen
Paina
.
Näkyviin tulee luettelo kansion sisältämistä
tiedostoista.
RAITALUETTELO
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Valitse tiedosto X/x-painikkeilla ja paina
.
Järjestelmä aloittaa valitun tiedoston
toiston. Voit poistaa tiedostoluettelon
käytöstä painamalla DVD MENU. Kun
painat DVD MENU -painiketta uudelleen,
esiin tulee kansioluettelo.
• Järjestelmä tunnistaa enintään 150 äänitiedostoa
yhdestä kansiosta.
Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina
/
.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Seuraavan tai edellisen
äänitiedoston toistaminen
Toista seuraava äänitiedosto painamalla >.
Toista edellinen äänitiedosto painamalla .
kahdesti.
Painamalla .-painiketta kerran voit siirtyä
nykyisen äänitiedoston alkuun.
Huomaa, että voit valita seuraavan kansion
painamalla > uudelleen toistettavan kansion
viimeisen tiedoston jälkeen, mutta et voi
kuitenkaan palata edelliseen kansioon
painamalla .. Voit palata edelliseen
kansioon valitsemalla sen kansioluettelosta.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Näytön virran kytkeminen tai
katkaiseminen
Paina DVD MENU.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
01
02
03
04
05
06
07
08
masterpage:Right
specdef v20070110
Kansion valitseminen
kaukosäätimellä
Voit valita haluamasi kansion toiston tai tauon
aikana nopeasti painamalla
+/–.
Muut toiminnot
Lisätietoja on kohdassa ”Muut toiminnot”
(sivulla 46).
JPEG-kuvatiedoston tai
-kansion valitseminen
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
Kytke
(USB) -liitäntään USB-laite.
Kun USB-laitteen tiedot on luettu,
televisioruutuun tulee luettelo levyllä
olevista kansioista.
81FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 82 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
3
4
5
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
1
2
3
4
Valitse
[MEDIA] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
5
6
7
8
Esiin tulee [MEDIA]-valikko.
9
10
11
12
13
14
15
16
Kun [VALOKUVA] on valittuna, paina
DVD MENU. Kun jokin muu kuin
[VALOKUVA] on valittuna, valitse
[VALOKUVA] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Näkyviin tulee luettelo JPEG-tiedostoja
sisältävistä kansioista.
Valittu kansio näkyy keltaisella
korostettuna.
KANSIOLUETTELO
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina
/
.
x JPEG-kuvatiedostojen toistaminen
kansiosta kuvaesityksenä
Aloita valitun kansion toisto painamalla
H.
JPEG-kuvat toistetaan kuvaesityksenä.
Voit muuttaa kuvaesityksen kuvien
vaihtoväliä (sivulla 83) ja lisätä
kuvaesitykseen tehosteita (sivulla 83).
x JPEG-kuvatiedoston valitseminen
pikkukuvista
Paina PICTURE NAVI.
Kansion JPEG-kuvatiedostot tulevat
näkyviin 16 pikkukuvana.
Valitse katseltava JPEG-kuvatiedosto C/X/
x/c-painikkeilla ja paina sitten
.
Jos haluat palata edelliseen näyttöön, paina
O RETURN.
• Järjestelmä tunnistaa enintään 150 JPEGkuvatiedostoa yhdestä kansiosta.
Seuraavan tai edellisen JPEGkuvatiedoston toistaminen
Paina c/C-painikkeita, kun ohjausvalikkonäyttö
ei ole näkyvissä. Huomaa, että voit valita
seuraavan kansion painamalla c uudelleen
toistettavan kansion viimeisen kuvan jälkeen,
mutta et voi palata edelliseen kansioon
painamalla C. Voit palata edelliseen kansioon
valitsemalla sen kansioluettelosta.
JPEG-kuvatiedoston kiertäminen
Kun JPEG-kuvatiedosto näkyy
televisioruudussa, voit kiertää JPEGkuvatiedostoa 90 astetta kerrallaan.
Paina X/x JPEG-kuvatiedoston katselun aikana.
Voit palata normaaliin näkymään painamalla
CLEAR.
• JPEG-kuvatiedostoa ei voi kiertää, jos [HDMIASETUKSET]-valikon [JPEG-TARKKUUS]asetukseksi on valittu [(1920 × 1080i) HD
] tai
[(1920 × 1080i) HD].
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Näytön virran kytkeminen tai
katkaiseminen
Paina DVD MENU.
82FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 83 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Kansion valitseminen
kaukosäätimellä
3
Muut toiminnot
Lisätietoja on kohdassa ”Muut toiminnot”
(sivulla 46).
JPEG-kuvatiedostojen
kuvaesityksen keston
määrittäminen
Paina
DISPLAY.
2
Valitse
[VAIHTOVÄLI] X/xpainikkeilla ja paina
.
Esiin tulee [VAIHTOVÄLI]-valikko.
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [NORMAALI]: Voit valita normaalin
keston.
• [NOPEA]: Voit valita [NORMAALI]asetusta lyhyemmän keston.
• [HIDAS 1]: Voit valita [NORMAALI]asetusta pidemmän keston.
• [HIDAS 2]: Voit valita [HIDAS 1]
-asetusta pidemmän keston.
4
Paina
Tehosteen valitseminen
kuvaesityksen JPEGkuvatiedostoille
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[TEHOSTE] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TEHOSTE]-valikko.
Paina
.
• [TEHOSTE]-asetus ei ole käytössä, jos [HDMIASETUKSET]-valikon [JPEG-TARKKUUS]asetukseksi on valittu [(1920 × 1080i) HD
] tai
[(1920 × 1080i) HD] (sivulla 67).
Videotiedoston tai -kansion
valitseminen
1
2
.
• Joidenkin JPEG-kuvatiedostojen näyttäminen voi
kestää määritettyä asetusta pitempään. Tämä koskee
erityisesti progressiivisia JPEG-kuvatiedostoja tai yli
3 000 000 kuvapisteen JPEG-kuvatiedostoja.
1
4
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
Kytke
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [TILA 1]: JPEG-kuvatiedosto liukuu
näkyviin ylhäältä alas.
• [TILA 2]: JPEG-kuvatiedosto tulee
näkyviin television kuvaruudun
vasemmasta reunasta.
• [TILA 3]: JPEG-kuvatiedosto tulee
näkyviin television kuvaruudun keskeltä.
• [TILA 4]: JPEG-kuvatiedostojen
tehosteet vaihtelevat sattumanvaraisesti.
• [TILA 5]: JPEG-kuvatiedosto liukuu
edellisen kuvan päälle.
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
Voit valita haluamasi kansion toiston tai tauon
aikana nopeasti painamalla
+/–.
1
masterpage:Right
specdef v20070110
(USB) -liitäntään USB-laite.
Kun USB-laitteen tiedot on luettu,
televisioruutuun tulee luettelo levyllä
olevista kansioista.
3
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
4
Valitse
[MEDIA] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Esiin tulee [MEDIA]-valikko.
5
Kun [VIDEO] on valittuna, paina DVD
MENU. Jos jokin muu kuin [VIDEO] on
valittuna, valitse [VIDEO] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Näkyviin tulee luettelo videotiedostoja
sisältävistä kansioista.
Valittu kansio näkyy keltaisella
korostettuna.
83FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 84 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Huomaa, että voit valita seuraavan kansion
painamalla > uudelleen toistettavan kansion
viimeisen tiedoston jälkeen, mutta et voi
kuitenkaan palata edelliseen kansioon
painamalla .. Voit palata edelliseen
kansioon valitsemalla sen kansioluettelosta.
KANSIOLUETTELO
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Palaaminen edelliseen näyttöön
6
Paina O RETURN.
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Kansiossa olevien videotiedostojen
toistaminen
Aloita valitun kansion toisto painamalla
H.
Näytön virran kytkeminen tai
katkaiseminen
Paina DVD MENU.
Kansion valitseminen
kaukosäätimellä
x Videotiedoston valitseminen
Paina
.
Näkyviin tulee luettelo kansion sisältämistä
tiedostoista.
Voit valita haluamasi kansion toiston tai tauon
aikana nopeasti painamalla
+/–.
Muut toiminnot
TIEDOSTOLUETTELO
MY FAVOURITES
Lisätietoja on kohdassa ”Muut toiminnot”
(sivulla 46).
HAWAII 2004
VENUS
• Lisätietoja videotiedostoista on kohdassa
”Videotiedostojen katseleminen” (sivulla 59).
Valitse tiedosto X/x-painikkeilla ja paina
.
Järjestelmä aloittaa valitun tiedoston
toiston. Voit poistaa tiedostoluettelon
käytöstä painamalla DVD MENU. Kun
painat DVD MENU -painiketta uudelleen,
esiin tulee kansioluettelo.
Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina
/
Toistojärjestyksen
määrittäminen tiedostotyypin
perusteella
Voit valita toistojärjestyksen, kun USBlaitteessa on useita tiedostotyyppejä
(äänitiedostoja, JPEG-kuvatiedostoja tai
videotiedostoja).
1
.
Toiston pysäyttäminen
2
Paina x.
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
Kytke
(USB) -liitäntään USB-laite.
Kun USB-laitteen tiedot on luettu,
televisioruutuun tulee luettelo levyllä
olevista kansioista.
Seuraavan tai edellisen
videotiedoston toistaminen
Toista seuraava videotiedosto painamalla >.
Toista edellinen videotiedosto painamalla .
kahdesti.
Painamalla .-painiketta kerran voit siirtyä
nykyisen videotiedoston alkuun.
3
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
84FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 85 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Valitse
[MEDIA] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
• [KUVALUETTELO] (vain JPEGkuvatiedostot): Kansion JPEGkuvatiedostot tulevat näkyviin 16
pikkukuvana. Noudata kohdan ”JPEGkuvatiedoston tai -kansion valitseminen”
(sivulla 81) vaiheen 2 ohjeita.
Esiin tulee [MEDIA]-valikko.
5
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [MUSIIKKI]: Äänitiedostojen toisto on
etusijalla.
• [VIDEO]: Videotiedostojen toisto on
etusijalla.
• [VALOKUVA]: JPEG-kuvatiedostojen
toisto on etusijalla. JPEG-kuvatiedostoja
voi toistaa kuvaesityksenä.
Paina
.
Lisätietoja toistojärjestyksestä
tiedostotyyppien mukaan [MEDIA]toiminnossa on kohdassa
”Tiedostotyyppien mukainen
toistojärjestys” (sivulla 126).
Äänitiedostojen, JPEGkuvatiedostojen ja
videotiedostojen luettelon
tarkasteleminen
1
Paina toiston aikana
Toistuva toisto
(Toistuva toisto)
Voit toistaa USB-laitteessa olevia
äänitiedostoja, JPEG-kuvatiedostoja tai
videotiedostoja toistuvasti.
1
2
3
3
• [KANSIOLUETTELO]: Näkyviin tulee
kansioluettelo. Noudata kohdan
”Äänitiedoston tai -kansion valitseminen”
(sivulla 80), ”JPEG-kuvatiedoston tai
-kansion valitseminen” (sivulla 81) tai
”Videotiedoston tai -kansion
valitseminen” (sivulla 83) vaiheen 6
ohjeita.
Valitse toistuvan toiston kohde X/xpainikkeilla.
• [EI KÄYT.]: Ei käytössä.
• [MUISTI]: Voit toistaa kaikkia USBlaitteen kansioita toistuvasti.
• [KANSIO]: Voit toistaa nykyistä kansiota
toistuvasti.
• [RAITA] (vain äänitiedostot): Voit toistaa
nykyistä tiedostoa toistuvasti.
• [TIEDOSTO] (vain videotiedostot): Voit
toistaa nykyistä tiedostoa toistuvasti.
Valitse
[SELAUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse haluamasi luettelo X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse
[TOISTUVA] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TOISTUVA]-valikko.
DISPLAY.
Esiin tulee [SELAUS]-valikko.
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Paina toiston aikana
4
Paina
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
6
masterpage:Right
specdef v20070110
.
Vaihtoehto valitaan.
Paluu normaaliin toistotilaan
Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa
3.
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
85FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 86 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Tiedoston tai kansion
etsiminen
Voit etsiä äänitiedostoa, JPEG-kuvatiedostoa,
videotiedostoa tai kansiota USB-laitteesta.
Äänitiedostoille, JPEG-kuvatiedostoille ja
videotiedostoille määritetään ainutlaatuiset
numerot USB-laitteessa, joten voit valita
haluamasi äänitiedoston, JPEG-kuvatiedoston
tai videotiedoston tämän numeron perusteella.
1
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse hakutapa X/x-painikkeilla.
• [KANSIO]: Kansiot.
• [RAITA]: Äänitiedostot.
• [TIEDOSTO]: JPEG-kuvatiedostot ja
videotiedostot.
[** (**)] valitaan (** tarkoittaa lukua).
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee
äänitiedostojen, JPEG-kuvatiedostojen,
videotiedostojen tai kansioiden
kokonaismäärän.
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB
Valittu rivi
3
Paina
4
masterpage:Left
specdef v20070110
Valitse haluamasi numero X/xpainikkeilla tai numeropainikkeilla.
Jos teet virheen, poista numero painamalla
CLEAR.
5
Paina
.
Järjestelmä aloittaa toiston valitsemastasi
numerosta.
Äänitiedoston tietojen
katseleminen etupaneelin
näytössä
Paina DISPLAY toistuvasti.
Näyttö muuttuu jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella USB-laitteen toiston
aikana seuraavasti:
1y2
1 Toistoaika ja toistettavan raidan numero
2 Raidan (tiedoston) nimi*
* Jos MP3-tiedosto sisältää ID3-tunnisteen,
järjestelmä näyttää ID3-tunnistetietoihin sisältyvän
kansion tai raidan (tiedoston) nimen.
Järjestelmä tukee ID3-versioita 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3-versioiden 2.2/2.3 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, jos yksittäisessä MP3-tiedostossa
käytetään sekä ID3-versioita 1.0/1.1 että 2.2/2.3.
• Jos äänitiedoston tiedostonimeä ei voi näyttää,
etupaneelin näytössä näkyy ”*”.
• Tiedoston nimen näkyminen riippuu tekstistä.
• Äänitiedostojen toistoaika ei ehkä näy oikein.
.
[** (**)] muuttuu muotoon [– – (**)].
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
USB
86FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 87 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Ääni- tai videotiedoston
tietojen tarkasteleminen
televisioruudussa
JPEG-kuvatiedoston
päivämäärätietojen
tarkastaminen
Voit tuoda ääni- tai videotiedoston tiedot, kuten
aikatiedot, kansion ja ääni- tai videotiedoston
nimen sekä äänen bittinopeuden (toistettujen
tietojen määrän sekunnissa), televisioruutuun.
Voit tarkastaa päivämäärätiedon toiston aikana,
jos JPEG-kuvatiedostoon on tallennettu Exif*tunniste.
Paina toiston aikana DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
Äänitiedoston tiedot näkyvät televisioruudussa.
Bittinopeus*
T
0: 13
DISPLAY.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB
192k MP3
Päivämäärätieto
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Kansion nimi**
* ”Exchangeable Image File Format” on
digitaalikameroiden kuvamuoto, jonka on
määrittänyt JEITA-organisaatio (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association
(JEITA)).
Ääni-**/videotiedoston
nimi
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Esimerkki äänitiedoston toistosta
Paina toiston aikana
* Näkyy äänitiedoston toiston aikana.
** Jos MP3-tiedosto sisältää ID3-tunnisteen,
järjestelmä näyttää ID3-tunnistetietoihin sisältyvän
kansion tai raidan (tiedoston) nimen.
Järjestelmä tukee ID3-versioita 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3-versioiden 2.2/2.3 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, jos yksittäisessä MP3-tiedostossa
käytetään sekä ID3-versioita 1.0/1.1 että 2.2/2.3.
• Merkit/merkinnät eivät ehkä näy kaikissa kielissä.
• Järjestelmän näyttämien merkkien määrä on
määräytyy tiedostotyypin mukaan. Kaikissa
tiedostoissa ei myöskään näy kaikkia tekstimerkkejä.
87FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 88 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Kappaleiden siirtäminen
USB-laitteeseen
CD-äänilevyllä olevien
kappaleiden siirtäminen USBlaitteeseen
Voit siirtää CD-äänilevyllä olevia kappaleita
USB-laitteeseen muuntamalla ne MP3muotoon. Voit myös siirtää DATA CD- tai
DATA DVD -levyllä olevia MP3-tiedostoja
USB-laitteeseen.
Lisätietoja USB-laitteen kytkemisestä on
kohdassa ”USB-laitteen kytkeminen”
(sivulla 79).
1
2
Siirretty musiikki on tarkoitettu vain
yksityiskäyttöön. Kaikki muu käyttö edellyttää
luvan hankkimista tekijänoikeuksien haltijoilta.
4
Aseta järjestelmään ääni-CD-levy.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Paina
.
Etupaneelin näytössä lukee ”READING”,
kunnes CD-äänilevylle tallennetut raidat
tulevat näkyviin televisioruutuun.
Tietoja USB-siirrosta
• Älä kytke USB-laitetta laitteeseen USBkeskittimen kautta.
• Varmista, että USB-laitteessa on riittävästi
tilaa siirtoa varten.
• Älä irrota USB-laitetta siirron aikana.
• Kun siirrät raitoja CD-levyltä, raidat
tallennetaan 128 kbps:n MP3-tiedostoiksi.
• Kun siirrät MP3-tiedostoja DATA CD- tai
DATA DVD -levyltä, MP3-tiedostot siirretään
samalla bittinopeudella kuin alkuperäiset
MP3-tiedostot.
• CD-tekstitietoja ei siirretä luotuihin MP3tiedostoihin.
• Jos keskeytät siirron, luotavana ollut MP3tiedosto poistetaan.
• Siirtäminen loppuu automaattisesti, jos
– USB-laitteesta loppuu tila kesken
siirtämisen.
– USB-laitteessa olevien MP3-tiedostojen
määrä ylittää määrän, jonka järjestelmä
tunnistaa.
• Yhteen kansioon voi tallentaa enintään 150
tiedostoa.
• Yhteen USB-laitteeseen voi tallentaa jopa 199
kansiota.
• Jos siirrät kansion tai tiedoston USBlaitteeseen nimellä, joka on jo olemassa,
nimeen lisätään järjestysnumero eikä
alkuperäisen kansion tai tiedoston päälle
tallenneta.
Valitse
[USB-SIIRTO] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• Raitojen näkyviin tuleminen voi kestää useita
minuutteja riippuen niiden määrästä.
5
Valitse siirrettävä raita.
USB-laitteen vapaa tila
USB-SIIRTO
1
2
3
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
01
02
03
04
05
06
07
08
ALOITA
KAIKKI
KAIKKI
Siirrettävät raidat.
x Halutun raidan valitseminen
Valitse raita X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Raidat merkitään valintajärjestyksessä.
x Kaikkien ääni-CD-levyn raitojen
valitseminen
Valitse [x KAIKKI] C/X/x/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
x Raidan valinnan peruuttaminen
Valitse raita X/x-painikkeilla ja paina sitten
. Raidan merkki poistetaan.
88FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 89 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
x Kaikkien raitojen valintojen
peruuttaminen
USB-laitteen vapaa tila
Valitse [s KAIKKI] C/X/x/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
6
USB-SIIRTO
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Valitse [ALOITA] C/X/x/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
Järjestelmä aloittaa siirron ja siirron tila
tulee näkyviin.
Voit peruuttaa siirron painamalla x.
ALOITA
KAIKKI
KAIKKI
Siirrettävät MP3-tiedostot tai kansiot.
1
2
x Halutun MP3-tiedoston tai kansion
valitseminen
Valitse haluamasi MP3-tiedosto tai kansio
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
MP3-tiedostot tai kansiot merkitään.
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
x Kaikkien MP3-tiedostojen tai
kansioiden valitseminen
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Valitse [ KAIKKI] C/X/x/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
4
Valitse
[USB-SIIRTO] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• Raitojen tai kansioiden näkyviin tuleminen voi
kestää useita minuutteja riippuen niiden
määrästä.
6
Valitse haluamasi MP3-tiedosto tai kansio
X/x-painikkeilla ja paina sitten
. MP3tiedoston tai kansion merkki poistetaan.
Valitse [RAITA] tai [KANSIO] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• [RAITA]: DATA CD- tai DATA DVD
-levylle tallennetut raidat tulevat
näkyviin. Voit siirtää haluamasi MP3tiedostot.
• [KANSIO]: DATA CD- tai DATA DVD
-levylle tallennetut kansiot tulevat
näkyviin. Voit siirtää kaikki kansiossa
olevat MP3-tiedostot. Siirry vaiheeseen 6.
Etupaneelin näytössä lukee ”READING”,
kunnes raidat tai kansiot tulevat näkyviin
televisioruutuun.
5
x MP3-tiedoston tai kansion valinnan
peruuttaminen
Valitse haluamasi kansio X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
DATA CD- tai DATA DVD -levyllä
olevien MP3-tiedostojen
siirtäminen USB-laitteeseen
x Kaikkien MP3-tiedostojen tai
kansioiden valinnan poistaminen
Valitse [ KAIKKI] C/X/x/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
7
Valitse [ALOITA] C/X/x/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
Järjestelmä aloittaa siirron ja siirron tila
tulee näkyviin.
Voit peruuttaa siirron painamalla x.
Siirtäminen yhdellä
painalluksella
Voit siirtää raitoja ja MP3-tiedostoja USBlaitteeseen helposti REC TO USB -painikkeella.
Valitun kansion MP3-tiedostot tulevat
näkyviin.
Kaikkien CD-äänilevyn raitojen
tai MP3-tiedostojen siirtäminen
USB-laitteeseen
Valitse siirrettävä MP3-tiedosto tai
kansio.
CD-äänilevyjen raidat muunnetaan MP3muotoon USB-laitteeseen siirron yhteydessä.
89FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 90 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
1
2
3
Aseta CD-, DATA CD- tai DATA DVD
-levy laitteeseen.
Kansioiden ja tiedostojen
luonnin määritykset
Paina x.
Paina laitteen REC TO USB -painiketta.
REC TO USB syttyy palamaan ja
etupaneelin näytössä lukee ”READING”.
Tämän jälkeen etupaneelin näytössä näkyy
vuoronperään ”PUSH PLAY” ja USBlaitteessa jäljellä oleva tila.
4
Paina H.
Siirto alkaa.
Kun tiedostot on siirretty, etupaneelin
näytössä lukee ”COMPLETE” ja levy sekä
USB-laite pysähtyy automaattisesti.
Voit peruuttaa siirron painamalla x.
Voit siirtää toistettavana olevan raidan tai MP3tiedoston. CD-äänilevyn raita muunnetaan
MP3-muotoon USB-laitteeseen siirron
yhteydessä.
2
Aseta CD-, DATA CD- tai DATA DVD
-levy laitteeseen.
Valitse haluamasi raita tai MP3tiedosto ja paina sitten H.
Valitun raidan tai MP3-tiedoston toisto
alkaa.
3
Kansion nimi
MP3
Sama kuin siirtolähde1)
Tiedoston nimi
Ääni-CD
”FLDR001”2)
”TRACK001”3)
Lähde
Kansion nimi
Tiedoston nimi
MP3
”REC1-MP3”4)
Ääni-CD
”REC1-CD”4)
Sama kuin
siirtolähde1)
”TRACK001”3)
1)
Nimessä voi olla enintään 64 merkkiä
(tiedostotunniste mukaan lukien).
2)
Kansioille annetaan tämän jälkeen järjestysnumerot.
3)
Tiedostoille annetaan tämän jälkeen
järjestysnumerot.
4)Uusi
Paina laitteen REC TO USB -painiketta.
REC TO USB syttyy palamaan ja
etupaneelin näytössä lukee ”READING”.
Tämän jälkeen etupaneelin näytössä näkyy
vuoronperään ”PUSH PLAY” ja USBlaitteessa jäljellä oleva tila.
4
Lähde
• Kun siirretään yksittäinen CD-äänilevyn raita
tai yksittäinen DATA CD- tai DATA DVD
-levyn MP3-tiedosto
Yksittäisen CD-äänilevyn raidan
tai MP3-tiedoston siirtäminen
USB-laitteeseen
1
Kun tiedostoja siirretään USB-laitteeseen,
”ROOT”-kansion alle luodaan ”MUSIC”kansio. Kansiot ja tiedostot luodaan tähän
”MUSIC”-kansioon seuraavalla tavalla
siirtomenetelmän ja lähteen perusteella.
• Kun siirretään CD-äänilevyn kaikki raidat tai
DATA CD- tai DATA DVD -levyn kaikki
MP3-tiedostot
Paina H.
Valitun raidan tai MP3-tiedoston siirto
alkaa.
Kun tiedostot on siirretty, etupaneelin
näytössä lukee ”COMPLETE” ja levy sekä
USB-laite pysähtyy automaattisesti.
Voit peruuttaa siirron painamalla x.
tiedosto siirretään ”REC1-MP3”- tai ”REC1CD”-kansioon aina, kun REC1-siirtoa käytetään.
Äänitiedostojen poistaminen
USB-laitteesta
Voit poistaa äänitiedostoja (”.mp3”, ”.wma” tai
”.m4a”) USB-laitteesta.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Kaikkien kansiossa olevien
äänitiedostojen poistaminen
Paina CLEAR.
90FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 91 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
x Äänitiedoston poistaminen
3
Paina
.
Näkyviin tulee luettelo kansion sisältämistä
tiedostoista.
Valitse haluamasi äänitiedosto X/xpainikkeilla ja paina sitten CLEAR.
Sony Ericssonin
matkapuhelimen
käyttäminen
Valitse [KYLLÄ] C/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
Voit kytkeä Sony Ericssonin matkapuhelimen
järjestelmään ja kuunnella puhelimessa olevaa
musiikkia järjestelmän kautta tai siirtää
järjestelmässä olevaa musiikkia puhelimeen.
Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla [EI]
ja painamalla
.
1
2
Kytke matkapuhelin
-liitäntään.
(USB)
Valitse matkapuhelimen
tiedonsiirtotilaksi File Transfer (Mass
Storage).
Lisätietoja on matkapuhelimen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
3
Aloita toisto tai siirto järjestelmän
kautta.
• Toisto: katso ”USB-laitteen tiedostojen
toistaminen” (sivulla 79).
• Siirto: katso ”Kappaleiden siirtäminen
USB-laitteeseen” (sivulla 88).
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
• Älä irrota USB-laitetta poiston aikana.
• Jos poiston kohteena oleva kansio sisältää muita kuin
äänitiedostoja tai alikansioita, ne poistetaan
televisiossa näkyvästä luettelosta, mutta ei USBlaitteesta.
• Kytke puhelin järjestelmään siten, että puhelimen
virta on kytkettynä.
• Kytke puhelin järjestelmään puhelimen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla.
• Älä aseta tai poista muistikorttia, kun puhelin on
kytketty tähän järjestelmään.
• Tämä järjestelmä ei ehkä tue kaikkia puhelimen
tukemia tiedostomuotoja.
• Jos kappale on rekisteröity matkapuhelimen
musiikkitoistoluetteloon ja poistat kappaleen tämän
järjestelmän kautta, toistoluettelon kappaletta ei
muokata.
91FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 92 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen käyttäminen
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
-sovitinta käytetään äänen kuuntelemiseen
kannettavasta äänilaitteesta tai tietokoneesta.
Kytkemällä DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen voit kuunnella kytketyn laitteen
ääntä tässä järjestelmässä.
Saatavilla olevat DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimet vaihtelevat alueittain.
Lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen kytkemisestä on sivulla 29.
masterpage:Left
specdef v20070110
• Tietyntyyppiset DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimet lähettävät myös kuvaa. Tällöin
järjestelmä lähettää pelkästään EURO AV T
OUTPUT (TO TV) -signaalia videosignaalin tyypistä
riippumatta.
• Joidenkin DIGITAL MEDIA PORT -sovittimien
kanssa on mahdollista käyttää kytkettyä laitetta
kaukosäätimen tai laitteen painikkeiden avulla.
Seuraavassa kuvassa näkyvät painikkeet, joita
voidaan käyttää tällaisessa tapauksessa:
• Älä kytke muita sovittimia kuin DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin.
• Älä kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta
laitteeseen tai irrota sitä laitteesta, kun järjestelmän
virta on kytkettynä.
• Jos järjestelmää ja langatonta Bluetooth-sovitinta
(esimerkiksi TDM-BT1, lisävaruste) käytetään
samaan aikaan, Bluetooth-lähettimen ja langattoman
Bluetooth-sovittimen välinen lähetysetäisyys voi
lyhentyä. Jos näin käy, sijoita Bluetooth-lähetin
mahdollisimman etäälle järjestelmästä tai siirrä
langaton Bluetooth-sovitin lähemmäksi Bluetoothlähetintä.
• Jos käytät järjestelmää ja langatonta verkkosovitinta
(esimerkiksi TDM-NC1, lisävaruste) samaan aikaan,
sijoita langaton verkkosovitin mahdollisimman
etäälle järjestelmästä.
./>
H
x
X
Kytketyllä laitteella
toistaminen tämän
järjestelmän kautta
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DMPORT”.
Aloita toisto kytketyssä laitteessa.
Kytketyn laitteen ääni ja kuvat toistetaan
järjestelmässä tai kytketyssä televisiossa.
Lisätietoja käytöstä on DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen käyttöohjeessa.
92FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 93 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
S-AIR-laitteen
käyttäminen
Tämä laite tukee S-AIR-toimintoa (sivulla 124),
jonka avulla ääni voidaan siirtää kahden S-AIRlaitteen välillä.
Ääniyhteyden muodostaminen
laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen
välille
(Tunnuksen määrittäminen)
Surround-vahvistin
S-AIR-vastaanotin
S-AIR-laitteet
Huone A
S-AIR-päälaite
Voit muodostaa laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen
välille ääniyhteyden määrittämällä niille samat
tunnukset.
Laitteen tunnuksen
määrittäminen
1
Paina laitteen "/1-painiketta.
Järjestelmään kytkeytyy virta.
2
3
4
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”S-AIR ID”, ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi tunnus X/xpainikkeilla.
Voit valita minkä tahansa tunnuksen (A, B
tai C).
5
Paina
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
S-AIR-laitteita on kahdenlaisia.
• S-AIR-päälaite (tämä laite): Tällä laitteella
lähetetään ääntä. Voit käyttää enintään kolmea
S-AIR-päälaitetta. (Käytettävien S-AIRpäälaitteiden määrä riippuu
käyttöympäristöstä.)
• S-AIR-tytärlaite: Tällä laitteella
vastaanotetaan ääntä.
– Surround-vahvistin: Voit kuunnella
surround-kaiuttimien ääntä langattomasti.
– S-AIR-vastaanotin: Voit kuunnella
järjestelmän ääntä muissa huoneissa.
.
Asetus on tehty.
6
S-AIR-tytärlaite
(surround-vahvistin)
Huone B
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
7
Valitse S-AIR-tytärlaitteelle sama
tunnus.
Ääniyhteys muodostetaan seuraavalla
tavalla (esimerkki):
S-AIR-tytärlaite
(S-AIR-vastaanotin)
S-AIR-päälaite
(tämä laite)
Tunnus A
• Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos langaton lähetinvastaanotin ei ole asetettu laitteeseen oikein
(sivulla 33).
Tunnus A
S-AIR-tytärlaite
Tunnus A
S-AIR-tytärlaite
93FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 94 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• Voit vahvistaa nykyisen tunnuksen suorittamalla yllä
olevat vaiheet 1 - 3. Jos laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen
(sivulla 96) välille muodostetaan pariliitos,
etupaneelin näytön tunnuksen vieressä lukee
”(PAIRING)”.
S-AIR-päälaite
(tämä laite)
masterpage:Left
specdef v20070110
Toinen
S-AIR-päälaite
Tunnus B
Tunnus A
Surround-vahvistimen tunnuksen
määrittäminen
1
2
3
Varmista, että surround-vahvistimen
SURROUND SELECTOR -kytkin on
asennossa SURROUND.
Aseta surround-vahvistimen S-AIR ID
-kytkin asentoon, jossa se vastaa
laitteen tunnusta (A, B tai C).
Tunnus A
S-AIRtytärlaite
Tunnus A
S-AIRtytärlaite
Tunnus B
S-AIR-tytärlaite
Paina surround-vahvistimen POWERpainiketta.
Jos ääniyhteys on muodostettu, surroudvahvistimen POWER / ON LINE -ilmaisin
palaa vihreänä.
Lisätietoja POWER / ON LINE
-ilmaisimesta on kohdassa ”Lähetyksen
tilan tarkistaminen” (sivulla 36).
S-AIR-vastaanottimen tunnuksen
määrittäminen
Lisätietoja on S-AIR-vastaanottimen
käyttöohjeissa.
Usean S-AIR-päälaitteen
käyttäminen
Voit käyttää useita S-AIR-päälaitteita
määrittämällä kullekin laitteelle oman
tunnuksen.
Järjestelmän äänen
kuunteleminen muissa
huoneissa
S-AIR-vastaanotin
Voit kuunnella järjestelmän ääntä S-AIRvastaanottimen avulla. S-AIR-vastaanotin
voidaan sijoittaa johonkin toiseen huoneeseen,
jossa järjestelmän ääntä halutaan kuunnella.
Lisätietoja S-AIR-vastaanottimesta on S-AIRvastaanottimen käyttöohjeissa.
1
2
3
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”S-AIR MODE”, ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• ”PARTY”: S-AIR-vastaanotin lähettää
äänen laitteesta valittujen toimintojen
mukaan.
• ”SEPARATE”: Voit valita S-AIRvastaanottimessa käytettävän toiminnon,
mutta laitteen toiminnot säilyvät
ennallaan.
4
Paina
.
Asetus on tehty.
94FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 95 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
6
Valitse haluamasi toiminto S-AIRvastaanottimesta.
x Kun asetuksena on ”PARTY”
S-AIR-vastaanottimen toiminto
muuttuu vaiheittain, kun päälaitteen
(sivulla 40) FUNCTION +/– -painiketta tai
S-AIR-vastaanottimen S-AIR CH
-painiketta painetaan.
x Kun asetuksena on ”SEPARATE”
S-AIR-vastaanottimen
käyttäminen, kun laite on
valmiustilassa
S-AIR-vastaanotin
Voit käyttää S-AIR-vastaanotinta laitteen
ollessa valmistilassa, kun valitset ”S-AIR
STBY” -asetukseksi ”STBY ON”.
1
2
3
”MAIN UNIT” t ”TUNER FM” t
”DMPORT” t ”AUDIO” t …
Säädä S-AIR-vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
4
”S-AIR MODE” -tilan valitseminen
kaukosäätimellä
Paina S-AIR MODE.
Etupaneelin näyttöön tulee näkyviin S-AIR-tila.
S-AIR-tila muuttuu kullakin S-AIR MODE
-painikkeen painalluksella.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”S-AIR STBY”, ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• ”STBY ON”: Voit käyttää S-AIRvastaanotinta, kun laite on valmistilassa
tai kun sen virta on kytkettynä.
Valmiustilan virrankulutus kasvaa.
• ”STBY OFF”: S-AIR-vastaanotinta ei voi
käyttää, kun laite on valmiustilassa.
Oletusasetukset vaihtelevat alueittain.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa kuin
laitteessa, valitse ”MAIN UNIT”.
• Jos äänimuoto on jokin muu kuin 2-kanavainen
stereo, monikanavainen ääni muutetaan 2kanavaiseksi.
Paina SYSTEM MENU.
Paina
.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Kun S-AIR-vastaanottimen S-AIR CH
-painiketta painetaan, S-AIRvastaanottimen toiminto muuttuu
seuraavalla tavalla.
7
masterpage:Right
specdef v20070110
Asetus on tehty.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
• Jos katkaiset järjestelmän virran, kun ”S-AIR STBY”
-asetuksena on ”STBY ON”, ”S-AIR” vilkkuu (jos
laitteen ja S-AIR-vastaanottimen välillä ei ole
ääniyhteyttä) tai palaa (jos laitteen ja S-AIRvastaanottimen välillä on ääniyhteys) etupaneelin
näytössä.
Järjestelmän ohjaaminen S-AIRvastaanottimesta
Voit ohjata järjestelmää S-AIR-vastaanottimen
kautta seuraavien painikkeiden avulla.
Painike
Käyttö
H, X, x,
./>
Samat toiminnot sekä
kaukosäätimessä että laitteessa.
S-AIR CH
Järjestelmän toiminnon muuttaminen.
Lisätietoja on S-AIR-vastaanottimen
käyttöohjeessa.
95FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 96 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Laitteen yhdistäminen tiettyyn
S-AIR-tytärlaitteeseen
(Pariliitoksen muodostaminen)
Oma huone
Naapuri
Tämä laite
Tunnus A
Ei yhteyttä
Surround-vahvistin
S-AIR-vastaanotin
Ääniyhteyden muodostaminen onnistuu
helposti, kun määrität laitteelle ja S-AIRtytärlaitteelle, kuten surround-vahvistimelle tai
S-AIR-vastaanottimelle, saman tunnuksen. Jos
käytössä on samat tunnukset, on mahdollista,
että järjestelmän ääni vastaanotetaan naapurissa
tai naapurin ääni tässä järjestelmässä. Voit estää
tämän muodostamalla laitteen ja S-AIRtytärlaitteen välille pariliitoksen.
Pariliitoksen muodostaminen
x Ennen pariliitoksen muodostamista
1
Tunnus A
S-AIR-tytärlaite
Pariliitos
Ääniyhteys on muodostettu tunnuksen avulla
(esimerkiksi).
Oma huone
2
Tunnus A
S-AIR-tytärlaite
x Pariliitoksen muodostamisen jälkeen
Vain pariliitoksessa olevan laitteen ja S-AIRtytärlaitteen (laitteiden) välille on muodostettu
ääniyhteys.
Valitse laitteelle ja S-AIR-tytärlaitteelle
sama tunnus.
• Lisätietoja laitteen tunnuksen
määrittämisestä on kohdassa ”Laitteen
tunnuksen määrittäminen” (sivulla 93).
• Lisätietoja surround-vahvistimen
tunnuksen määrittämisestä on kohdassa
”Surround-vahvistimen tunnuksen
määrittäminen” (sivulla 94).
• Lisätietoja S-AIR-vastaanottimen
tunnuksen määrittämisestä on S-AIRvastaanottimen käyttöohjeissa.
Tunnus A
Tunnus A
S-AIR-tytärlaite
Sijoita yhdistettävä S-AIR-tytärlaite
laitteen läheisyyteen.
• Irrota kuulokkeet surround-vahvistimesta (jos
sellaiset on kytketty).
Naapuri
Tämä laite
Tunnus A
S-AIR-tytärlaite
3
4
5
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita,
kunnes etupaneelin näyttöön tulee
”PAIRING”, ja paina sitten
tai c.
Paina
, kun etupaneelin näyttöön
ilmestyy ”START”.
Laite aloittaa pariliitoksen muodostamisen
ja etupaneelin näytössä vilkkuu
”SEARCH”.
Voit peruuttaa pariliitoksen painamalla
SYSTEM MENU.
6
Aloita S-AIR-tytärlaitteen pariliitoksen
muodostaminen.
96FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI08ext.fm]
DK_book.book Page 97 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
x Surround-vahvistin
Kytke surround-vahvistimen virta
painamalla sen POWER-painiketta ja paina
sitten surround-vahvistimen takapaneelin
PAIRING-painiketta.
Surround-vahvistimen PAIRING-ilmaisin
vilkkuu punaisena, kun pariliitoksen
muodostaminen alkaa.
Kun ääniyhteys on muodostettu, surroundvahvistimen PAIRING-ilmaisin muuttuu
punaiseksi ja etupaneelin näytössä näkyy
vuoronperään ”PAIRING” ja
”COMPLETE”.
x S-AIR-vastaanotin
Surround-vahvistin
S-AIR-vastaanotin
Jos käytössä on useita 2,4 GHz:n taajuudella
toimivia langattomia järjestelmiä, kuten
WLAN- tai Bluetooth-laitteita, S-AIR-laitteiden
ja muiden langattomien järjestelmien yhteydet
voivat toimia epävakaasti. Tällaisessa
tapauksessa voit yrittää parantaa yhteyttä ”RF
CHANGE” -asetuksen avulla.
1
2
3
Lisätietoja on S-AIR-vastaanottimen
käyttöohjeissa.
Kun ääniyhteys on muodostettu,
etupaneelin näytössä näkyy vuoronperään
”PAIRING” ja ”COMPLETE”.
• Muodosta pariliitos muutaman minuutin sisällä
vaiheen 5 suorittamisen jälkeen. Muutoin
etupaneelin näytössä näkyy vuoronperään
”PAIRING” ja ”INCOMPLETE”. Voit jatkaa
pariliitoksen muodostamista painamalla
ja
palaamalla vaiheeseen 5. Voit peruuttaa
pariliitoksen painamalla SYSTEM MENU.
7
Pariliitoksen muodostamisen
peruuttaminen
Määritä laitteelle tunnus kohdassa ”Laitteen
tunnuksen määrittäminen” kerrottujen ohjeiden
mukaan. Jos valitset uuden tunnuksen, pariliitos
peruutetaan.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita,
kunnes etupaneelin näyttöön tulee ”RF
CHANGE”, ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• ”AUTO”: Valitse normaalisti tämä.
Järjestelmän ”RF CHANGE”
-asetukseksi muuttuu ”ON” tai ”OFF”
automaattisesti.
• ”ON”: Järjestelmä etsii parhaan
lähetyskanavan ja lähettää äänen sitten.
• ”OFF”: Järjestelmä valitsee tietyn
lähetyskanavan ja lähettää äänen sitten.
4
Paina
.
Asetus on tehty.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Paina SYSTEM MENU.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
• Surround-vahvistimen takapaneelin PAIRINGpainikkeen painamisessa voi käyttää apuna
jotakin ohutta esinettä, kuten paperiliitintä.
Jos ääniyhteys on epävakaa
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
6
Jos valitset ”RF CHANGE”
-asetukseksi ”OFF”, valitse tunnus
siten, että ääniyhteys on
mahdollisimman vakaa (sivulla 93).
• Tätä asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa.
– Jos ”RF CHANGE” -asetuksena on ”OFF”,
laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen välisessä
yhteydessä voidaan käyttää jotakin seuraavista
kanavista.
– S-AIR ID A: sama kuin IEEE 802.11b/g -kanava 1
– S-AIR ID B: sama kuin IEEE 802.11b/g -kanava 6
– S-AIR ID C: sama kuin IEEE 802.11b/g
-kanava 11
• Yhteys voi parantua, jos muutat muiden langattomien
järjestelmien lähetyskanavia (taajuuksia). Lisätietoja
on muiden langattomien järjestelmien käyttöohjeissa.
97FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
DK_book.book Page 98 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• [EI KESKIKAIUTINTA]: Valitse tämä,
jos asennat pelkät etu- ja surroundkaiuttimet.
• [EI SURROUND]: Valitse tämä, jos
asennat pelkät etu- ja keskikaiuttimet.
• [VAIN EDESSÄ]: Valitse tämä, jos
asennat pelkät etukaiuttimet.
• [KAIKKI EDESSÄ]: Valitse tämä, jos
asennat kaikki kaiuttimet kuuntelupaikan
etupuolelle.
• [K. EDESSÄ EI KESKIKAIUTIN]:
Valitse tämä, jos asennat etu- ja surroundkaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle.
Muut toiminnot
Huoneen surround-äänen
optimoiminen
[KAIUTINASETTELU]
Joitakin kaiuttimia ei ehkä voi asentaa huoneen
muodosta riippuen. Sony suosittelee, että päätät
kaiuttimien sijoittelun etukäteen, jotta saat
surround-äänestä parhaan mahdollisen.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
8
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
9
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
masterpage:Left
specdef v20070110
Paina
.
Asetus on tehty ja näkyviin tulee
vahvistusnäyttö.
Valitse [KYLLÄ] tai [EI] C/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
• [KYLLÄ]: Jatka [AUTOM
KALIBROINTI] -toimintoa. Siirry
kohdan ”Tarvittavien asetusten
automaattinen kalibrointi” (sivulla 99)
vaiheeseen 7.
• [EI]: Lopeta [KAIUTINASETTELU].
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse [AUDIOASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [AUDIOASETUKSET]valikko.
6
Valitse [KAIUTINASETTELU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [KAIUTINASETTELU]valikko.
KAIUTINASETTELU
VAKIO
7
Valitse asetus C/c-painikkeilla.
• [VAKIO]: Valitse tämä, jos asennat
kaikki kaiuttimet normaalisti.
98FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
DK_book.book Page 99 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Tarvittavien asetusten
automaattinen
kalibrointi
[AUTOM KALIBROINTI]
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
-toiminnon avulla surround-ääntä voidaan
säätää automaattisesti.
• Tästä järjestelmästä kuuluu voimakas testiääni, kun
[AUTOM KALIBROINTI] alkaa.
Äänenvoimakkuutta ei voi pienentää. Ota lapset ja
naapurit huomioon.
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse [AUDIOASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [AUDIOASETUKSET]valikko.
6
Valitse [AUTOM KALIBROINTI] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [AUTOM KALIBROINTI]
-valikko.
7
Muut toiminnot
1
Kalibrointimikrofoni
Kytke kalibrointimikrofoni
(vakiovaruste) etupaneelin A.CAL MIC
-liitäntään.
8
9
Valitse [KYLLÄ] C/c-painikkeilla.
Paina
.
[AUTOM KALIBROINTI] -toiminto
käynnistyy.
Mittauksen aikana tulee olla hiljaa.
• Varmista, että surround-vahvistimen virta
kytkeytyy ja että se on sijoitettu oikeaan
paikkaan, ennen kuin aloitat [AUTOM
KALIBROINTI] -toiminnon. Jos asetat
surround-vahvistimen epäsopivaan paikkaan,
kuten toiseen huoneeseen, mittaus ei onnistu
kunnolla.
• Huoneympäristö, johon järjestelmä asennetaan,
saattaa vaikuttaa mittaustuloksiin. Jos
mittaustulokset eroavat kaiuttimen asetustilasta
huomattavasti, tee kaiutinasetukset
manuaalisesti kohdan ”Kaiuttimien asetukset”
(sivulla 69) ohjeiden mukaan.
Aseta kalibrointimikrofoni korvien tasalle
esimerkiksi jalustan (lisävaruste) avulla.
Kaiuttimien etupuolten on oltava
kalibrointimikrofoniin päin eikä
kaiuttimien ja kalibrointimikrofonin välillä
saa olla esteitä.
99FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
DK_book.book Page 100 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
10 Valitse [KYLLÄ] tai [EI] C/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
x Mittaus onnistui.
Irrota kalibrointimikrofoni ja valitse sitten
[KYLLÄ]. Tulokset astuvat voimaan.
Jos haluat peruuttaa mittauksen ja käyttää
[AUTOM KALIBROINTI] -toimintoa
uudelleen, valitse [EI].
x Mittaus epäonnistui.
Noudata ilmoituksen ohjeita ja yritä
uudelleen valitsemalla [KYLLÄ].
• Älä käytä järjestelmän toimintoja automaattisen
kalibroinnin aikana.
• Mittaustulos [BASSOKAIUTIN]-asetukselle on aina
[KYLLÄ], sillä järjestelmä ei kalibroi bassokaiutinta.
[KAIUTINASETUKSET]-valikon
[BASSOKAIUTIN]-taso kuitenkin palautetaan
oletusarvoonsa [AUTOM KALIBROINTI]
-toimintoa käytettäessä.
masterpage:Left
specdef v20070110
Television ohjaaminen
mukana toimitettavalla
kaukosäätimellä
Voit ohjata televisiota (vain Sony) seuraavilla
painikkeilla. Käytä näitä painikkeita (muita kuin
TV [/1, THEATRE tai TV INPUT) samalla,
kun painat TV-painiketta.
• Joitakin televisioita ei ehkä voi ohjata
kaukosäätimellä tai kaikkia painikkeita ei ehkä voi
käyttää.
Painike
Toiminto
TV [/1
Television virran kytkeminen ja
katkaiseminen.
THEATRE
Elokuvia varten optimoidun
kuvan katseleminen.
TV INPUT
Television signaalilähteen
vaihtaminen television ja muiden
lähteiden välillä.
VOLUME +/–*
Television äänenvoimakkuuden
säätö.
PROG +/–*
Television kanavien valinta.
Numeropainikkeet*, Television kanavien valinta.
-* ENTER*
TOOLS*
Tuo näkyviin senhetkisen näytön
toimintovalikon.
RETURN*
Palaa television edelliseen
kanavaan tai valikkotasoon.
MENU*
Tuo näkyviin television valikon.
MUTING*
Mykistää television äänen
tilapäisesti.
C/X/x/c*,
* Valikon vaihtoehdon valinta.
* Paina TV-painiketta samalla, kun käytät näitä
painikkeita.
100FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
DK_book.book Page 101 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Äänitehosteiden
käyttäminen
Bassotaajuuksien
vahvistaminen
Voit vahvistaa bassotaajuuksia.
Paina DYNAMIC BASS.
Etupaneelin näyttöön tulee ”D. BASS ON” ja
bassotaajuuksien vahvistus otetaan käyttöön.
Paina DYNAMIC BASS uudelleen.
Pakatun äänen parantaminen
Voit parantaa pakatun äänen, kuten MP3äänitiedostojen, laatua.
Tämä tehoste otetaan automaattisesti käyttöön,
kun seuraavat ehdot täyttyvät:
– Tämän toiminnon asetuksena on
”DMPORT”, ”AUDIO” tai ”USB”.
– ”DEC. MODE” -asetuksena on ”A.F.D.
STD” tai ”A.F.D. MULTI”.
– Kuulokkeita ei ole kytketty.
Äänitehosteen poistaminen
käytöstä
Valitse ”DEC. MODE” -asetukseksi jokin muu
kuin ”A.F.D. STD” tai ”A.F.D. MULTI”
(sivulla 42).
Äänen kuunteleminen
alhaisella voimakkuudella
Muut toiminnot
Äänitehosteen poistaminen
käytöstä
masterpage:Right
specdef v20070110
Voit nauttia elokuvateatterimaisista
äänitehosteista tai dialogista myös hiljaisella
äänenvoimakkuudella. Ominaisuudesta on
hyötyä, kun katselet elokuvia öisin.
Paina NIGHT.
Etupaneelin näyttöön tulee ”NIGHT ON” ja
kyseinen äänitehoste otetaan käyttöön.
• Tätä tehostetta ei voi käyttää Super Audio CD
-levyjen kanssa. Jos järjestelmään asetetaan Super
Audio CD -levy, kun ”NIGHT ON” -toiminto on
käytössä, äänitehoste poistetaan käytöstä
automaattisesti.
• Jos ääni toistetaan keskikaiuttimesta, tätä tehostetta
korostetaan, jotta puheen (esim. elokuvan dialogin)
kuunteleminen helpottuu. Jos ääntä ei toisteta
keskikaiuttimesta tai jos käytössä on kuulokkeet,
järjestelmä optimoi äänenvoimakkuuden.
Äänitehosteen poistaminen
käytöstä
Paina NIGHT uudelleen.
101FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
DK_book.book Page 102 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Tehosteen valitseminen
lähteen mukaan
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen
Voit valita elokuville tai musiikille sopivan
äänitilan.
(DUAL MONO)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos
järjestelmä vastaanottaa tai toistaa Dolby Digital
-multiplex-lähetyssignaalin.
Paina toiston aikana toistuvasti SOUND
MODE, kunnes haluamasi tilan ilmaisin
näkyy etupaneelin näytössä.
• ”AUTO”: Järjestelmä valitsee ”MOVIE”(MOVIE-ilmaisin syttyy palamaan) tai
”MUSIC”-tilan (MUSIC-ilmaisin syttyy
palamaan) automaattisesti ja tuottaa äänen
lähteen mukaan.
• ”MOVIE”: Järjestelmä tuottaa elokuviin
soveltuvan äänen. MOVIE-ilmaisin syttyy
palamaan.
• ”MUSIC”: Järjestelmä tuottaa musiikkiin
soveltuvan äänen. MUSIC-ilmaisin syttyy
palamaan.
• Dolby Digital -signaalin vastaanottaminen edellyttää,
että laitteeseen on kytketty televisio tai jokin muu
laite optisella tai koaksiaalisella digitaalikaapelilla
(sivulla 27) ja että television tai muun laitteen
digitaaliseksi lähtöasetukseksi on valittu Dolby
Digital.
Paina toistuvasti AUDIO, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy haluamasi
signaali.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä Super Audio CD
-levyjen toiston aikana.
• Näitä asetuksia ei voi muuttaa, jos laitteeseen tai
surround-vahvistimeen on kytketty kuulokkeet.
• Jos äänitilaa muutetaan S-AIR-vastaanottimen
käytön aikana, S-AIR-vastaanottimen ääni voi olla
katkonaista.
• ”MAIN”: Ensisijaisen kielen ääni toistetaan.
• ”SUB”: Toissijaisen kielen ääni toistetaan.
• ”MAIN+SUB”: Ensisijaisen ja toissijaisen
kielen äänet toistetaan yhdessä.
102FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
DK_book.book Page 103 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Kytkettyjen laitteiden
äänen tulotason
muuttaminen
Äänessä voi ilmetä häiriöitä, jos käytössä on
takapaneelin EURO AV T OUTPUT (TO
TV)- tai LINE*-liitäntöihin tai etupaneelin
AUDIO IN -liitäntään kytketty laite. Kyseessä ei
ole vika, vaan ilmiö johtuu kytkettävistä
laitteista.
Voit estää häiriöt alentamalla äänen tulotasoa
laitteesta.
2
3
4
5
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”TV”, ”LINE*” tai ”AUDIO”.
Paina SYSTEM MENU.
Voit asettaa laitteen sammumaan määrättynä
ajankohtana, niin että voit nukahtaa musiikkia
kuunnellen. Ajan voi määrittää 1 - 10 minuutin
jaksoissa.
Paina SLEEP.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu 10
minuutin välein kullakin SLEEP-painikkeen
painalluksella.
Kun uniajastin otetaan käyttöön, etupaneelin
näytössä vilkkuu ”SLEEP”.
Jäljellä olevan ajan tarkastaminen
Paina SLEEP kerran.
Jäljellä olevan ajan muuttaminen
Paina toistuvasti X/x-painikkeita,
kunnes etupaneelin näyttöön tulee
”ATTENUATE”, ja paina sitten
tai c.
Valitse haluttu aika painamalla toistuvasti
SLEEP.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Uniajastintoiminnon
peruuttaminen
• ”ATT ON”: Vaimentaa äänen tulotason.
Äänen tulotaso muuttuu.
• ”ATT OFF”: Normaali äänen tulotaso.
Paina toistuvasti SLEEP, kunnes etupaneelin
näytössä lukee ”SLEEP OFF”.
Paina
.
Asetus on tehty.
6
Uniajastimen
käyttäminen
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Muut toiminnot
1
masterpage:Right
specdef v20070110
Uniajastimen asettaminen
järjestelmävalikosta
1
2
* Vain DAV-DZ880W.
3
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita,
kunnes etupaneelin näyttöön tulee
”SLEEP”, ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu
10 minuutin välein.
• Voit valita jäljellä olevan ajan
numeropainikkeilla. Tällöin ajan voi määrittää 1
minuutin jaksoissa.
4
Paina
.
Asetus on tehty ja etupaneelin näytössä
vilkkuu ”SLEEP”.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
103FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
DK_book.book Page 104 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Etupaneelin näytön
kirkkauden muuttaminen
Voit valita etupaneelin näytön kirkkauden 2
asetuksesta.
Paina DIMMER.
Etupaneelin näytön kirkkaus muuttuu jokaisella
DIMMER-painikkeen painalluksella.
Etupaneelin näytön kirkkauden
määrittäminen
järjestelmävalikosta
1
2
3
Paina toistuvasti X/x-painikkeita,
kunnes etupaneelin näyttöön tulee
”DIMMER”, ja paina sitten
tai c.
x DVD VIDEO- ja DVD-VR-levyt
Valitse etupaneelin näytön kirkkaus X/
x-painikkeilla.
.
Asetus on tehty.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Toistoajan ja jäljellä olevan
ajan katsominen etupaneelin
näytöstä
Aina, kun DISPLAY-painiketta painetaan levyn
toiston aikana, näyttö muuttuu seuraavasti:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Jotkin kohteet saattavat kadota näkyvistä
muutaman sekunnin kuluttua.
Paina SYSTEM MENU.
Paina
Levyn tietojen tarkastelu
Paina DISPLAY toistuvasti.
• ”DIMMER OFF”: Etupaneelin näyttö on
kirkas.
• ”DIMMER ON”: Etupaneelin näyttö on
tumma.
4
masterpage:Left
specdef v20070110
1 Toistettavan nimikkeen toistoaika
2 Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva aika
3 Toistettavan jakson toistoaika
4 Toistettavan jakson jäljellä oleva aika
5 Levyn nimi
6 Nimike ja jakso
x VIDEO CD- (ilman PBC-toimintoja),
Super Audio CD- ja CD-levyt
1 Toistettavan raidan toistoaika
2 Toistettavan raidan jäljellä oleva aika
3 Levyn toistoaika
4 Levyn jäljellä oleva aika
5 Raidan nimi
6 Raita ja indeksi*
* Vain VIDEO CD- ja Super Audio CD -levyt.
x Super VCD -levyt
1 Toistettavan raidan toistoaika
2 Raidan teksti
3 Raita ja indeksinumero
x DATA CD- (MP3-tiedosto) ja DATA DVD
-levyt (MP3-tiedosto)
1 Toistoaika ja toistettavan raidan numero
2 Raidan (tiedoston) nimi*
* Jos MP3-tiedosto sisältää ID3-tunnisteen,
järjestelmä näyttää ID3-tunnistetietoihin sisältyvän
albumin tai nimikkeen nimen.
Järjestelmä tukee ID3-versioita 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3-versioiden 2.2/2.3 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, jos yksittäisessä MP3-tiedostossa
käytetään sekä ID3-versioita 1.0/1.1 että 2.2/2.3.
104FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
DK_book.book Page 105 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
x DATA CD- (videotiedosto) ja DATA DVD
-levyt (videotiedosto)
1 Toistettavan tiedoston toistoaika
2 Toistettavan tiedoston nimi
3 Toistettava albumi ja tiedostonumero
• Tämä järjestelmä pystyy näyttämään DVD- ja CDtekstitiedoista vain ensimmäisen tason, kuten levyn
nimen tai nimikkeen.
• Jos MP3-tiedoston tiedostonimeä ei voi näyttää,
etupaneelin näytössä näkyy ”*”.
• Levyn tai raidan nimen näkyminen riippuu tekstistä.
• MP3-tiedostojen ja videotiedostojen toistoaika ei
ehkä näy oikein.
x VIDEO CD- (ilman PBC-toimintoja),
Super Audio CD- ja CD-levyt
• T **:**
Toistettavan raidan toistoaika
• T-**:**
Toistettavan raidan jäljellä oleva aika
• D **:**
Toistettavan levyn toistoaika
• D-**:**
Toistettavan levyn jäljellä oleva aika
x DATA CD- (MP3-tiedosto) ja DATA
DVD -levyt (MP3-tiedosto)
• T **:**
Toistettavan raidan toistoaika
x DATA CD- (videotiedosto) ja DATA
DVD -levyt (videotiedosto)
• **:**:**
Toistettavan tiedoston toistoaika
Toistoajan ja jäljellä olevan
ajan tarkastaminen
televisioruudusta
1
Paina toiston aikana DISPLAY.
Seuraava valikko avautuu television
kuvaruutuun.
T
Levyn toistotietojen
tarkastaminen
1: 01: 40
Aikatiedot
2
• Merkit/merkinnät eivät ehkä näy kaikissa kielissä.
• Järjestelmän näyttämien merkkien määrä on
levykohtainen. Kaikissa levyissä ei myöskään näy
kaikkia tekstimerkkejä.
Muut toiminnot
• Näyttöön tulee toistoaika, kun järjestelmä toistaa
PBC-toiminnoilla varustettua VIDEO CD -levyä.
masterpage:Right
specdef v20070110
Voit muuttaa aikatietoja painamalla
toistuvasti DISPLAY.
Näyttö ja näytettävien aikojen tyyppi
määräytyvät toistettavan levyn mukaan.
x DVD VIDEO- ja DVD-VR-levyt
• T **:**:**
Toistettavan nimikkeen toistoaika
• T-**:**:**
Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva
aika
• C **:**:**
Toistettavan jakson toistoaika
• C-**:**:**
Toistettavan jakson jäljellä oleva aika
DVD-, Super Audio CD- tai CDtekstin tarkastaminen
Saat DVD-, Super Audio CD- tai CD-levylle
tallennetun tekstin näkyviin painamalla toiston
aikana toistuvasti DISPLAY.
DVD-, Super Audio CD- tai CD-teksti näkyy
vain, jos teksti on tallennettu levylle. Tekstiä ei
voi muuttaa. Jos levyllä ei ole tekstiä, näytössä
lukee ”NO TEXT”.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
x VIDEO CD -levyt (PBC-toiminnoilla)
• **:**
Toistettavan kohtauksen toistoaika
105FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 106 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
DATA CD- tai DATA DVD (MP3- ja
videotiedostot) -tekstin
tarkastaminen
Painamalla DISPLAY-painiketta DATA CDtai DATA DVD -levyllä olevien MP3tiedostojen tai videotiedostojen toiston aikana
saat television kuvaruutuun näkyviin kansion,
MP3-tiedoston tai videotiedoston nimen sekä
äänen bittinopeuden (toistettujen tietojen
määrän sekunnissa).
Voit tarkastaa päivämäärätiedon toiston aikana,
jos JPEG-kuvatiedostoon on tallennettu Exif*tunniste.
Paina toiston aikana
0: 13
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
Esimerkki äänitiedoston toistosta
Bittinopeus*
T
JPEG-kuvatiedoston
päivämäärätietojen
tarkastaminen
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
192k MP3
DATA CD
Päivämäärätieto
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Kansion nimi**
MP3-**/videotiedoston
nimi
* Tulee näkyviin toistettaessa DATA CD- tai DATA
DVD -levyllä olevaa MP3-tiedostoa.
** Jos MP3-tiedosto sisältää ID3-tunnisteen,
järjestelmä näyttää ID3-tunnistetietoihin sisältyvän
albumin tai nimikkeen nimen.
Järjestelmä tukee ID3-versioita 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3-versioiden 2.2/2.3 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, jos yksittäisessä MP3-tiedostossa
käytetään sekä ID3-versioita 1.0/1.1 että 2.2/2.3.
* ”Exchangeable Image File Format” on
digitaalikameroiden kuvamuoto, jonka on
määrittänyt JEITA-organisaatio (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association
(JEITA)).
106FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI09oth.fm]
DK_book.book Page 107 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Oletusasetusten
palauttaminen
5
"/1
N
x
Valitse [JÄRJESTELMÄASETUKSET]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]-valikko.
6
Järjestelmän asetusten, kuten
pikavalinta-asemien,
oletusarvojen palauttaminen
masterpage:Right
specdef v20070110
7
Valitse [NOLLAUS] X/x-painikkeilla ja
paina sitten c.
Valitse [KYLLÄ] C/c-painikkeilla.
Valitsemalla [EI] voit keskeyttää
toimenpiteen ja palata
ohjausvalikkonäyttöön.
8
Paina
.
Älä paina [/1-painiketta järjestelmän
nollauksen aikana, koska toimenpide kestää
muutaman sekunnin.
2
Kytke virta järjestelmään painamalla
"/1.
• Myös [MEDIA]-, [VAIHTOVÄLI]-, [TEHOSTE]ja [MONI/2. KAN.] -asetukset palautetaan
oletusarvoihinsa.
Paina laitteen x-, N- ja "/1-painikkeita
yhtä aikaa.
Etupaneelin näyttöön tulee teksti ”COLD
RESET” ja järjestelmän oletusasetukset
palautetaan.
Muut toiminnot
1
[ASETUKSET]-valikon
oletusasetusten
palauttaminen
Voit palauttaa kaikki [ASETUKSET]
(sivulla 64) oletusarvoihinsa,
[KÄYTÖNVALVONTA]-asetuksia lukuun
ottamatta.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
107FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 108 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus äkillisesti
kasvaa.
Lisätietoja
Varotoimet
Puhdistaminen
Virtalähteet
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Irrota virtajohto pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
Sijoittaminen
• Jotta järjestelmä ei kuumenisi liikaa, sijoita se
paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
• Kun järjestelmää käytetään pitkään suurella
äänenvoimakkuudella, sen kotelo voi kuumentua.
Tämä ei ole vika. Vältä kuitenkin koskettamasta
koteloa. Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan,
jossa ilmanvaihto ei ole riittävä. Muutoin järjestelmä
voi ylikuumentua.
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään, jotta
ilmanvaihtoaukot eivät peity. Järjestelmässä on
tehokas vahvistin. Jos ilmanvaihtoaukot on peitetty,
järjestelmä voi ylikuumentua ja vioittua.
• Älä sijoita järjestelmää sellaiselle alustalle
(esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista
materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka voi tukkia
laitteen ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita järjestelmää lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita järjestelmää kaltevalle alustalle. Laite on
suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa
asennossa.
• Älä sijoita järjestelmää tai levyjä mikroaaltouunin,
kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä aseta painavia esineitä järjestelmän päälle.
Käyttäminen
• Jos järjestelmä tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
järjestelmän sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi oikein.
Jos näin käy, poista levy ja kytke järjestelmään virta
noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy järjestelmästä, ennen kuin siirrät sitä.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita esineitä, keskeytä
laitteen käyttö, irrota virtajohto sähköverkosta ja
toimita laite huoltoon.
• Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia tai
bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Puhdistuslevyt, levyjen/linssin
puhdistusaineet
• Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/linssin
puhdistusaineita (juoksevaa nestettä tai
sumutetta). Nämä voivat vioittaa laitetta.
Television kuvan värit
• Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä,
katkaise televisiosta virta ja kytke virta takaisin 15 30 minuutin kuluttua. Jos television kuvan värien
vääristyminen jatkuu, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.
Laitteen siirtäminen
Varmista ennen järjestelmän siirtämistä, että sisällä ei
ole levyä, ja irrota virtajohto pistorasiasta.
S-AIR-toiminto
• S-AIR-laitteet lähettävät äänen radioaalloilla, joten
äänessä voi olla katkoja, jos radioaaltojen kulku
estyy. Tämä kuuluu radioaaltojen ominaisuuksiin
eikä kyseessä ole vika.
• S-AIR-laitteet lähettävät äänen radioaalloilla, joten
sähkömagneettista energiaa tuottavat laitteet, kuten
mikroaaltouunit, voivat estää äänen siirron.
• S-AIR-laitteissa käytetään radioaaltoja samoilla
taajuuksilla muiden langattomien järjestelmien,
kuten WLAN- tai Bluetooth-laitteiden, kanssa, joten
häiriöt ja yhteysongelmat ovat mahdollisia. Jos näin
108FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 109 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä
lämpötila auton sisällä saattaa nousta hyvin
korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa käytön jälkeen.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
Lisätietoja
käy, voit edistää signaalien kulkua seuraavien
toimien avulla:
– Älä sijoita S-AIR-laitteita muiden langattomien
järjestelmien lähelle.
– Älä käytä S-AIR-laitteita ja muita langattomia
järjestelmiä yhtä aikaa.
– Yhteys voi parantua, jos muutat muiden
langattomien järjestelmien lähetyskanavia
(taajuuksia). Lisätietoja on muiden langattomien
järjestelmien käyttöoppaissa.
• Lähetysetäisyys vaihtelee käyttöympäristön mukaan.
Etsi sijainti, jossa S-AIR-päälaitteen ja tytärlaitteen
yhteys toimii parhaiten, ja sijoita S-AIR-päälaite ja
tytärlaite sinne.
• Sijoita S-AIR-laitteet vakaalle alustalle (ei lattialle).
• Yhteydessä voi olla ongelmia ja yhteysetäisyys voi
jäädä liian lyhyeksi seuraavanlaisissa tilanteissa:
– S-AIR-laitteiden välissä on kivestä tai
teräsbetonista valmistettu seinä tai lattia.
– S-AIR-laitteiden välissä on rautainen ovi tai
huonekalu tai sähkölaite, joka on valmistettu
tulenkestävästä lasista, metallista tms.
masterpage:Right
specdef v20070110
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä
myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
Tässä järjestelmässä voi toistaa vain tavallisia
pyöreitä levyjä. Jos toistettava levy ei ole pyöreä
(vaan esimerkiksi suorakaiteen, sydämen tai
tähden muotoinen), järjestelmään voi tulla
toimintahäiriö.
Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia
tarvikkeita, kuten etikettejä tai nimitarroja.
109FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 110 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön aikana, yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huolto vaihtaa joitakin osia korjauksen aikana, niitä ei ehkä palauteta.
Jos vika on S-AIR-toiminnossa, pyydä Sony-jälleenmyyjää tarkastamaan koko järjestelmä yhdessä
(päälaite ja S-AIR-tytärlaite).
Virta
Oire
Korjaustoimenpide
Virta ei ole kytkettynä.
• Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
• Paina "/1, kun ”STANDBY” katoaa etupaneelin näytöstä.
Jos etupaneelin näytössä lukee
vuoronperään ”PROTECTOR”
ja ”PUSH POWER”.
Katkaise järjestelmästä virta painamalla "/1 ja tarkista seuraavat kohdat, kun
”STANDBY” katoaa näkyvistä.
• Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
• Ovatko vain määritetyt kaiuttimet käytössä?
• Ovatko laitteen päällä olevat ilmanvaihtoaukot tukossa?
• Kun olet tarkastanut ja mahdollisesti korjannut edellä mainitut asiat, kytke
järjestelmän virta. Jos et löydä ongelman syytä, vaikka olet tarkastanut edellä
mainitut kohdat, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kuva
Oire
Korjaustoimenpide
Kuvaa ei näy.
• SCART (EURO AV) -kaapeli ei ole kytketty kunnolla.
• SCART (EURO AV) -kaapeli on vaurioitunut.
• Laitetta ei ole kytketty oikeaan EURO AV T OUTPUT (TO TV) -liitäntään
(sivulla 27).
• Televisiosta ei ole valittu sitä videotuloliitäntää, johon järjestelmä on kytketty.
• Tarkasta laitteen lähtösignaalin tyyppi (sivulla 27).
• Kytke liitäntäkaapeli takaisin paikalleen.
• Laite on kytketty signaalilähteeseen, joka ei ole HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) -yhteensopiva (etupaneelin ”HDMI”-ilmaisin ei
pala) (sivulla 27).
• Jos videosignaalin lähetykseen käytetään HDMI OUT -liitäntää, muuta HDMI
OUT -liitännästä lähetettävän videosignaalin tyyppiä. Tämä voi ratkaista
ongelman (sivulla 39).
Kytke televisio laitteeseen jonkin muun videoliitännän kuin HDMI OUT
-liitännän kautta ja valitse television tuloasetukseksi laitteen videotulo niin, että
kuvaruutunäytöt tulevat näkyviin. Muuta HDMI OUT -liitännästä lähetettävän
videosignaalin tyyppiä ja palauta television tuloasetukseksi HDMI. Jos kuvaa
ei vieläkään näy, toista vaiheet ja kokeile muita vaihtoehtoja.
• Jos ”DMPORT”-toiminto on käytössä, videosignaali lähetetään vain EURO
AV T OUTPUT (TO TV) -liitännästä.
110FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 111 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Korjaustoimenpide
Kuvassa on kohinaa.
• Levy on likainen tai vioittunut.
• Jos EURO AV T OUTPUT (TO TV) -liitännästä tuleva signaali on
vääristynyt, vaihda HDMI OUT -liitännästä lähtevän videosignaalin tyyppi
valitsemalla [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-TARKKUUS]asetukseksi [720 × 480p]* (sivulla 39).
* Joillakin alueilla myytävissä malleissa näkyviin voi tulla [720 × 480/
576p].
Vaikka kuvasuhde on valittu
[VIDEO-ASETUKSET]valikon [TV-TYYPPI]kohdasta, kuva ei täytä koko
kuvaruutua.
• Levyn kuvasuhde on määritetty kiinteästi.
Televisioruudussa näkyy
värivirheitä.
Järjestelmän kaiuttimissa on magneetit, joten ne voivat aiheuttaa magneettisia
häiriöitä. Jos televisiokuvassa ilmenee värivirheitä, tarkista seuraavat asiat.
• Jos käytät kaiuttimia kuvaputkitelevision tai projektorin kanssa, sijoita
kaiuttimet vähintään 0,3 metrin päähän televisiosta.
• Jos värivirheet eivät poistu, katkaise televisiosta virta, odota 15 - 30 minuuttia
ja kytke virta takaisin.
• Jos kaiuttimista kuuluu voimakkaita häiriöääniä, sijoita ne kauemmaksi
televisiosta.
• Varmista, että kaiuttimien lähellä ei ole magneettisia esineitä (televisiojalustan
magneettisalpaa, terveydenhoitolaitetta, lelua jne.).
Lisätietoja
Oire
Ääni
Oire
Korjaustoimenpide
Ääntä ei kuulu.
• Kaiutinjohtoa ei ole kytketty kunnolla.
• Jos etupaneelin näytössä näkyy ”MUTING ON”, paina kaukosäätimen
MUTING-painiketta.
• Laite on taukotilassa tai hidastetun toiston tilassa. Palaa normaaliin toistotilaan
painamalla H-painiketta.
• Pikasiirto eteenpäin tai taaksepäin on käynnissä. Palaa normaaliin toistotilaan
painamalla H-painiketta.
• Tarkista kaiutinasetukset (sivulla 69).
• Jos HDMI OUT -liitäntään kytketty laite ei ole yhteensopiva äänisignaalin
muodon kanssa, valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [AUDIO (HDMI)]
-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ] (sivulla 67).
HDMI OUT -liitännän kautta ei • Valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [AUDIO (HDMI)] -asetukseksi
kuulu ääntä.
[KÄYTÖSSÄ] (sivulla 67).
• HDMI OUT -liitäntä on kytketty DVI (Digital Visual Interface) -laitteeseen
(DVI (Digital Visual Interface) -liitännät eivät tue äänisignaaleja).
• HDMI OUT -liitäntä ei lähetä Super Audio CD -levyn ääntä.
• Kokeile seuraavaa: 1 Katkaise järjestelmästä virta ja kytke se uudelleen. 2
Katkaise liitetystä laitteesta virta ja kytke se uudelleen. 3 Irrota HDMI-kaapeli
ja liitä se uudelleen.
Vasemman ja oikean puolen
äänet ovat epätasapainossa tai
väärinpäin.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on kytketty oikein ja kunnolla.
Bassokaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 24, 69).
111FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 112 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Oire
Korjaustoimenpide
Äänessä on voimakasta hurinaa
tai kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on kytketty toisiinsa kunnolla.
• Varmista, että kytkentäkaapelit ovat etäällä muuntajista ja moottoreista ja
vähintään 3 metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Liittimet ja liitännät ovat likaisia. Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholiin
kostutetulla liinalla.
• Puhdista levy.
Äänen stereovaikutelma katoaa • Valitse stereoääni painamalla AUDIO (sivulla 47).
toistettaessa VIDEO CD -levyä, • Varmista, että laite on kytketty oikein.
CD-levyä tai MP3-tiedostoa.
Tilaäänivaikutelmaa on vaikea
kuulla toistettaessa Dolby
Digital-, DTS- tai MPEGääniraitaa.
• Tarkista ”DEC. MODE” -asetus (sivulla 42).
• Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 24, 69).
• DVD-levystä riippuen lähtevä signaali ei ehkä ole 5.1-kanavainen. Signaali voi
olla mono- tai stereoääninen, vaikka ääniraita on Dolby Digital- tai MPEGtyyppinen.
Ääni kuuluu vain
keskikaiuttimesta.
• Joidenkin levyjen ääni saattaa kuulua vain keskikaiuttimesta.
Keskikaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 24, 69).
• Tarkista ”DEC. MODE” -asetus (sivulla 42).
• Keskikaiuttimen vaikutus saattaa olla joissakin lähteissä huomaamaton.
• Toistettava lähde on 2-kanavainen.
Surround-kaiuttimista ei kuulu
ääntä tai ääni on hyvin heikko.
• Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 24, 69).
• Tarkista ”DEC. MODE” -asetus (sivulla 42).
• Surround-kaiutinten vaikutus saattaa olla joissakin lähteissä huomaamaton.
• Tarkista langattoman yhteyden asetus (sivulla 36).
• Toistettava lähde on 2-kanavainen.
DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL -liitännästä ei kuulu
ääntä.
• Tulosignaalin näytteenottotaajuus on suurempi kuin 48 kHz.
Käyttö
Oire
Korjaustoimenpide
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antennijohto on kiinnitetty kunnolla. Säädä antennia tai liitä
ulkoinen antenni tarvittaessa.
• Asemien signaalinvoimakkuus on liian heikko (käytettäessä automaattista
viritystä). Käytä suoraviritystä.
• Pikavalinta-asemia ei ole tallennettu tai ne on poistettu muistista (pikavalintaasemia selattaessa). Aseta pikavalinta-asemat (sivulla 72).
Kaukosäädin ei toimi.
• Kaukosäätimen ja laitteen välissä on este.
• Kaukosäätimen ja laitteen välinen etäisyys on liian suuri.
• Kaukosäädintä ei ole suunnattu laitteessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
• Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.
112FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 113 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Korjaustoimenpide
Levyä ei voi toistaa.
• Laitteessa ei ole levyä.
• Levy on väärin päin.
Aseta levy toistopuoli alaspäin.
• Levy on asetettu levykelkkaan vinossa.
• Laite ei toista esimerkiksi CD-ROM-levyjä (sivulla 7).
• DVD-levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodia.
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta, joka voi vahingoittaa linssejä. Poista
levy ja jätä laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
MP3-tiedostoa ei voi toistaa.
• DATA CD -levyä ei ole tallennettu ISO 9660 Level 1/Level 2- tai Jolietmuodossa.
• DATA DVD -levyä ei ole tallennettu UDF (Universal Disk Format) -muodossa.
• MP3-tiedoston tunniste ei ole ”.mp3”.
• Tiedot eivät ole MP3-muodossa, vaikka tunniste on ”.mp3”.
• Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
• Järjestelmässä ei voi toistaa MP3PRO-muotoisia ääniraitoja.
• Tarkista [MEDIA]-asetus (sivulla 58).
JPEG-kuvatiedostoa ei voi
näyttää.
• DATA CD -levyä ei ole tallennettu ISO 9660 Level 1/Level 2- tai Jolietmuodossa.
• DATA DVD -levyä ei ole tallennettu UDF (Universal Disk Format) -muodossa.
• Tiedoston tunniste on muu kuin ”.jpeg” tai ”.jpg”.
• Tiedosto on normaalitilassa suurempi kuin 3 072 (leveys) × 2 048 (korkeus) tai
yleisimmin Internet-sivustoilla käytetyssä progressiivisessa JPEGkuvatiedostomuodossa yli 2 000 000 kuvapistettä.
• Kuva ei mahdu television kuvaruutuun (kuva on pienennetty).
• Tarkista [MEDIA]-asetus (sivulla 58).
Videotiedostoa ei voi toistaa.
• Tiedostoa ei ole luotu DivX- tai MP4-muodossa.
• Tiedoston tunniste on jokin muu kuin ”.avi”, ”.divx”, ”.mp4” tai ”.m4v”.
• DATA CD -levyä ei ole tallennettu ISO 9660 Level 1/Level 2- tai Jolietmuodossa.
• DATA DVD -levyä ei ole tallennettu UDF (Universal Disk Format) -muodossa.
• Videotiedosto on suurempi kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus).
• Tarkista [MEDIA]-asetus (sivulla 58).
Lisätietoja
Oire
Kansioiden tai tiedostojen nimet • Järjestelmässä näkyvät vain numerot ja kirjaimet. Muut merkit näkyvät
eivät näy oikein.
muodossa [*].
Levyn toisto ei ala alusta.
• Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto tai toistuva toisto on valittuna.
Peruuta nämä toiminnot CLEAR-painikkeella ennen levyn toistoa.
• Toiston jatkamistoiminto on valittuna.
Paina laitteen tai kaukosäätimen x-painiketta pysäytystilassa ja aloita sitten
toisto (sivulla 49).
• Nimike-, DVD- tai PBC-valikko tulee automaattisesti television kuvaruutuun.
Laite aloittaa levyn toiston
automaattisesti.
• DVD-levyssä on automaattinen toistonaloitustoiminto.
Toisto pysähtyy automaattisesti. • Jotkin levyt voivat sisältää automaattisen taukosignaalin. Kun tällaista levyä
toistetaan, järjestelmä lopettaa toiston automaattisen taukosignaalin kohdalla.
Esimerkiksi toiston pysäytystä,
hakua, hidastettua toistoa tai
toistuvaa toistoa ei voi käyttää.
• Joidenkin levyjen toiston aikana ei voi käyttää kaikkia mainittuja toimintoja.
Lisätietoja on levyn mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
113FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 114 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Oire
Korjaustoimenpide
Television kuvaruudussa
näkyvät viestit eivät ole
halutunkielisiä.
• Valitse haluamasi näyttökieli asetusnäytön [KIELEN ASETUS] -valikon
[NÄYTTÖ]-asetukseksi (sivulla 65).
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa. • Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu monikielisiä ääniraitoja.
• DVD-levy estää ääniraidan kielen vaihtamisen.
Tekstityskieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä tekstitystä.
• DVD-levy estää tekstityksen vaihtamisen.
Tekstitystä ei voi poistaa
käytöstä.
• DVD-levy estää tekstityksen käytöstä poistamisen.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu eri kuvakulmia (sivulla 47).
• DVD-levy estää kuvakulman vaihtamisen.
Levyä ei voi poistaa ja
etupaneelin näytössä näkyy
”LOCKED”.
• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Television kuvaruudussa lukee • Toistettava MP3-tiedosto, JPEG-kuvatiedosto tai videotiedosto on viallinen.
[Datavirhe] toistettaessa DATA • Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
CD- tai DATA DVD -levyä.
• JPEG-kuvatiedostomuoto ei ole DCF-yhteensopiva.
• Tiedoston tunniste on ”.jpg” tai ”.jpeg”, mutta se ei ole JPEG-muodossa.
• Toistettavan tiedoston tunniste on ”.avi” tai ”.divx”, mutta se ei ole DivXmuodossa, tai se on DivX-muodossa, mutta se ei ole DivX Certified -profiilien
mukainen.
• Toistettavan tiedoston tunniste on ”.mp4” tai ”.m4v”, mutta se ei ole MP4muodossa, tai se on MP4-muodossa, mutta se ei ole MPEG4 Simple -profiilien
mukainen.
Järjestelmä ei toimi normaalisti. • Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.
HDMI-ohjaus ei toimi.
• Jos etupaneelin näytössä ei näy ”HDMI”-ilmaisinta, tarkista HDMI-yhteys
(sivulla 27).
• Valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ] (sivulla 67).
• Varmista, että kytketty laite tukee [HDMI-OHJAUS]-toimintoa.
• Varmista, että kytketyn laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.
• Tarkasta kytketyn laitteen HDMI-ohjauksen asetukset. Lisätietoja on laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Jos muutat HDMI-kytkentää, kytket ja irrotat virtajohdon tai sähköt katkeavat,
valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [EI
KÄYT.] ja valitse sitten [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-OHJAUS]asetukseksi [KÄYTÖSSÄ] (sivulla 67).
• Lisätietoja on kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen käyttäminen”
(sivulla 76).
Järjestelmästä tai televisiosta ei
kuulu ääntä käytettäessä
järjestelmän äänenhallintaa.
• Valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [AUDIO (HDMI)] -asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ] (sivulla 67).
• Varmista, että kytketty televisio tukee järjestelmän äänenhallintaa.
• Lisätietoja on kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen käyttäminen”
(sivulla 76).
Television tulosignaalin valinta • Valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [EI
ei muutu automaattisesti, kun
KÄYT.] (sivulla 67).
järjestelmä kytketään televisioon
SCART (EURO AV) -kaapelilla.
114FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 115 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
USB-laite
Oire
Korjaustoimenpide
Etupaneelin näytössä lukee ensin •
(USB) -liitännän virta on havaittu liian voimakkaaksi. Katkaise
”OVERLOAD”, ”REMOVE
järjestelmän virta ja irrota USB-laite
(USB) -liitännästä. Varmista, että
USB” ja sitten ”PUSH
USB-laite ei ole viallinen. Jos virheilmoitus ei katoa, ota yhteyttä SonyPOWER”.
jälleenmyyjään.
• Jos kytket yhteensopimattoman USB-laitteen, seuraavanlaisia ongelmia voi
ilmetä. Lisätietoja yhteensopivista laitteista on kohdassa ”Toistettavissa olevat
USB-laitteet” (lisäosa).
– Järjestelmä ei tunnista USB-laitetta.
– Järjestelmä ei näytä tiedostojen tai kansioiden nimiä.
– Toisto ei onnistu.
– Ääni on katkonaista.
– Ilmenee häiriöitä.
– Äänessä on häiriöitä.
– Siirto loppuu liian aikaisin.
Ääntä ei kuulu.
• USB-laitetta ei ole kytketty kunnolla. Katkaise järjestelmästä virta ja kytke
USB-laite sitten uudelleen.
Ääni on vääristynyt.
• Äänitiedostojen koodaamisessa käytetty bittinopeus oli alhainen. Siirrä USBlaitteeseen äänitiedostoja, jotka on koodattu korkealla bittinopeudella.
Ääntä ei kuulu tai ääni on
katkonaista.
• Katkaise järjestelmästä virta ja kytke USB-laite sitten uudelleen.
• Häiriöäänet ovat voineet tallentua siirtovaiheessa. Poista tiedosto ja siirrä se
uudelleen.
• Kopioi tiedostot tietokoneeseen, alusta USB-laite FAT12-, FAT16- tai FAT32muotoon ja siirrä tiedostot sitten USB-laitteeseen uudelleen.*
* Tämä järjestelmä tukee FAT12-, FAT16- ja FAT32-muotoja, mutta jotkin
USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia FAT-muotoja. Lisätietoja saat USBlaitteiden käyttöohjeista tai laitteiden valmistajilta.
USB-laitetta ei voi kytkeä
(USB) -liitäntään.
• USB-laitetta yritetään kytkeä väärinpäin. Kytke USB-laite oikeassa asennossa.
Lisätietoja
Onko käytössä oleva USB-laite
yhteensopiva?
Muussa laitteessa käytetty USB- • Siihen on ehkä tallennettu tiedostoja, joita ei tueta. Jos näin on, varmuuskopioi
laite ei toimi.
USB-laitteessa olevat tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle. Alusta USB-laite
seuraavaksi FAT12-, FAT16- tai FAT32-muotoon ja siirrä tiedostot sitten
USB-laitteeseen uudelleen.*
* Tämä järjestelmä tukee FAT12-, FAT16- ja FAT32-muotoja, mutta jotkin
USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia FAT-muotoja. Lisätietoja saat USBlaitteiden käyttöohjeista tai laitteiden valmistajilta.
Näytössä näkyy pitkän aikaa
”READING”.
• Tietojen lukeminen voi kestää pitkään seuraavanlaisissa tapauksissa.
– USB-laitteessa on useita kansioita ja tiedostoja.
– Tiedostorakenne on hyvin monimutkainen.
– Muistikapasiteetti on hyvin suuri.
– Sisäinen muisti on sirpaloitunut.
• Sony suosittelee seuraavia rajoituksia.
– USB-laitteen kansioiden kokonaismäärä: enintään 200
– Kansioiden tiedostojen kokonaismäärä: enintään 150
Tiedostojen nimet eivät näy
oikein.
• Siirrä musiikkitiedostot USB-laitteeseen uudelleen, sillä USB-laitteessa olevat
tiedostot voivat olla vahingoittuneita.
• Tässä järjestelmässä näkyvät vain numerot ja aakkosmerkit. Muut merkit eivät
näy oikein.
115FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 116 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Oire
masterpage:Left
specdef v20070110
Korjaustoimenpide
Etupaneelin näytössä näkyy
• Toistettava äänitiedosto, JPEG-kuvatiedosto tai videotiedosto on viallinen.
”DATA ERROR” USB-laitteen • Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
toiston aikana.
• JPEG-kuvatiedostomuoto ei ole DCF-yhteensopiva.
• Tiedoston tunniste on ”.jpg” tai ”.jpeg”, mutta se ei ole JPEG-muodossa.
• Toistettavan tiedoston tunniste on ”.avi” tai ”.divx”, mutta se ei ole DivXmuodossa, tai se on DivX-muodossa, mutta se ei ole DivX Certified -profiilien
mukainen.
• Toistettavan tiedoston tunniste on ”.mp4” tai ”.m4v”, mutta se ei ole MP4muodossa, tai se on MP4-muodossa, mutta se ei ole MPEG4 Simple -profiilien
mukainen.
Toisto ei ala.
• Katkaise järjestelmästä virta ja kytke USB-laite sitten uudelleen.
• Kytke sellainen USB-laite, jota voi toistaa tässä järjestelmässä. Katso kohtaa
”Toistettavissa olevat USB-laitteet” (lisäosa).
• Aloita toisto painamalla H-painiketta.
Toisto ei ala ensimmäisestä
raidasta.
• Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto tai toistuva toisto on valittuna.
Peruuta nämä toiminnot CLEAR-painikkeella ennen USB-laitteen toistoa.
• Toiston jatkamistoiminto on valittuna.
Paina laitteen tai kaukosäätimen x-painiketta pysäytystilassa ja aloita sitten
toisto.
Toiston alkamisessa voi kestää
jonkin aikaa.
• Järjestelmä toistaa äänitiedostoa AAC-muodossa.
USB-laitetta (äänitiedostoa,
JPEG-kuvatiedostoa tai
videotiedostoa) ei voi toistaa.
• USB-laitteet, jotka on alustettu muihin kuin FAT12-, FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmiin, eivät ole yhteensopivia.*
• Esimerkiksi salattuja tai salasanalla suojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
• MP3-tiedoston tunniste ei ole ”.mp3”.
• WMA-tiedoston tunniste ei ole ”.wma”.
• AAC-tiedoston tunniste ei ole ”.m4a”.
• DivX-videotiedoston tunniste ei ole ”.avi” tai ”.divx”.
• MPEG4-videotiedoston tunniste ei ole ”.mp4” tai ”.m4v”.
• Tietoja ei ole tallennettu sopivassa muodossa.
• MP3-tiedostoja, jotka eivät ole MPEG 1 Audio Layer 3 -muodossa, ei voi
toistaa.
• Jos käytössä on osioitu USB-laite, vain ensimmäisen osion äänitiedostoja voi
toistaa.
• Järjestelmä pystyy toistamaan vain 8 kansiota.
• Tarkista [MEDIA]-asetus (sivulla 84).
• Kansioita on yli 200.
• Kansio sisältää yli 150 äänitiedostoa tai JPEG-kuvatiedostoa.
• JPEG-kuvatiedoston tunniste ei ole ”.jpg” tai ”.jpeg”.
• JPEG-kuvatiedosto on normaalitilassa suurempi kuin 3 072 (leveys) × 2 048
(korkeus) tai yleisimmin Internet-sivustoilla käytetyssä progressiivisessa
JPEG-tiedostomuodossa yli 2 000 000 kuvapistettä.
• Jos JPEG-kuvatiedosto on kooltaan suuri, sitä ei voi toistaa.
• Järjestelmässä ei voi toistaa MP3PRO-muotoisia ääniraitoja.
• WMA DRM-, WMA Lossless- ja WMA PRO -muotoisia WMA-tiedostoja ei
voi toistaa.
• AAC DRM- tai AAC Lossless -muotoisia AAC-tiedostoja ei voi toistaa.
* Tämä järjestelmä tukee FAT12-, FAT16- ja FAT32-muotoja, mutta jotkin
USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia FAT-muotoja. Lisätietoja saat USBlaitteiden käyttöohjeista tai laitteiden valmistajilta.
116FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 117 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Korjaustoimenpide
Äänitiedostojen tai JPEGkuvatiedostojen toistaminen
kestää muita kauemmin.
• Kun järjestelmä on lukenut kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot, toiston
alkamisessa voi kestää tavallista kauemmin, jos
– kansioita tai tiedostoja on paljon
– kansio- tai tiedostorakenne on monimutkainen
– muistikapasiteetti on hyvin suuri
– tiedostot ovat hyvin suuria
– muistin fyysinen rakenne on sirpaloitunut.
• Sony suosittelee seuraavia rajoituksia.
– USB-laitteen kansioiden kokonaismäärä: enintään 200
– Kansioiden tiedostojen kokonaismäärä: enintään 150
Siirtoa USB-laitteeseen ei voi
aloittaa.
• Seuraavanlaisia ongelmia on voinut ilmetä.
– USB-laite on täynnä.
– USB-laitteen sisältämien äänitiedostojen tai kansioiden määrä on ylittänyt
ylärajan.
– USB-laite on kirjoitussuojattu.
Siirto loppuu liian aikaisin.
• USB-laitteen siirtonopeus on erittäin alhainen. Kytke sellainen USB-laite, jota
voi toistaa tässä järjestelmässä.
• Jos siirto- tai poistotoimintoja toistetaan usein, USB-laitteen tiedostorakenne
muuttuu monimutkaiseksi. Alusta USB-laite USB-laitteen mukana
toimitettujen käyttöohjeiden mukaan. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Siirto USB-laitteeseen aiheuttaa • Käytössä on yhteensopimaton USB-laite. Katso kohtaa ”Toistettavissa olevat
virheen.
USB-laitteet” (lisäosa).
• USB-laite irrotettiin tai virta katkaistiin tiedostojen siirron aikana. USB-laite
voi olla rikki. Alusta USB-laite USB-laitteen mukana toimitettujen
käyttöohjeiden mukaan. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Lisätietoja
Oire
USB-laitteessa olevia
• Tarkasta, onko USB-laite kirjoitussuojattu.
äänitiedostoja tai kansioita ei voi • USB-laite irrotettiin tai virta katkaistiin tiedostojen poiston aikana. Poista
poistaa.
osittain tallennettu tiedosto. Jos tämä ei korjaa ongelmaa, USB-laite voi olla
viallinen. Alusta USB-laite USB-laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden
mukaan. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
S-AIR-toiminto
Oire
Korjaustoimenpide
S-AIR-yhteyttä ei ole
muodostettu (ääniyhteyttä ei ole
muodostettu) ja S-AIRtytärlaitteen ilmaisin toimii
seuraavalla tavalla:
• Sammuu.
• Vilkkuu.
• Muuttuu punaiseksi.
• Jos käytössä on toinenkin S-AIR-päälaite, sijoita se yli 8 m:n päähän
käytettävästä S-AIR-päälaitteesta.
• Vahvista laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen S-AIR ID -tunnukset (sivulla 93).
• S-AIR-päälaite on pariliitoksessa toisen S-AIR-tytärlaitteen kanssa. Muodosta
haluamasi S-AIR-tytärlaitteen ja S-AIR-päälaitteen välille pariliitos
(sivulla 96).
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite etäälle muista langattomista
laitteista.
• Vältä muiden langattomien laitteiden käyttöä.
• S-AIR-tytärlaitteen virta on katkaistu. Varmista, että virtajohto on kytketty ja
kytke sitten S-AIR-tytärlaitteeseen virta.
117FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 118 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Oire
Korjaustoimenpide
S-AIR-tytärlaitteesta ei kuulu
ääntä.
• Jos käytössä on toinenkin S-AIR-päälaite, sijoita se yli 8 m:n päähän
käytettävästä S-AIR-päälaitteesta.
• Vahvista laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen S-AIR ID -tunnukset (sivulla 93).
• Varmista pariliitoksen asetus (sivulla 96).
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite lähelle toisiaan.
• Vältä sähkömagneettista energiaa tuottavien laitteiden, kuten
mikroaaltouunien, käyttöä.
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite etäälle muista langattomista
laitteista.
• Vältä muiden langattomien laitteiden käyttöä.
• Muuta ”RF CHANGE” -asetusta (sivulla 97).
• Muuta S-AIR-päälaitteen ja S-AIR-tytärlaitteen S-AIR ID -asetuksia.
• Katkaise järjestelmän ja S-AIR-tytärlaitteen virta ja kytke virrat sitten takaisin.
Ääntä ei kuulu tai ääni on
katkonaista.
• Jos käytössä on toinenkin S-AIR-päälaite, sijoita se yli 8 m:n päähän
käytettävästä S-AIR-päälaitteesta.
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite lähelle toisiaan.
• Vältä sähkömagneettista energiaa tuottavien laitteiden, kuten
mikroaaltouunien, käyttöä.
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite etäälle muista langattomista
laitteista.
• Vältä muiden langattomien laitteiden käyttöä.
• Muuta ”RF CHANGE” -asetusta (sivulla 97).
• Muuta S-AIR-päälaitteen ja S-AIR-tytärlaitteen S-AIR ID -asetuksia.
Surround-vahvistimen käyttö
Jos surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä, tarkasta surround-vahvistimen POWER / ON LINE
-ilmaisimen tila. Lisätietoja POWER / ON LINE -ilmaisimesta on kohdassa ”Vaihe 3: Langattoman
järjestelmän asentaminen” (sivulla 36).
Oire
Korjaustoimenpide
Virta ei ole kytkettynä.
• Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
POWER / ON LINE -ilmaisin ei Katkaise langattoman surround-vahvistimen virta, irrota surround-vahvistimen
syty.
virtajohto ja tarkista seuraavat seikat.
• Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
• Ovatko surround-vahvistimen ilmanvaihtoaukot tukossa?
• Kun olet tarkistanut edellä mainitut kohdat ja korjannut mahdolliset ongelmat,
kytke surround-vahvistimen virtajohto ja kytke surround-vahvistimeen virta.
Jos et löydä ongelman syytä, vaikka olet tarkastanut edellä mainitut kohdat, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
118FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 119 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Korjaustoimenpide
Ääntä ei kuulu.
Tarkista surround-vahvistimen POWER / ON LINE -ilmaisimen tila.
• muuttuu vihreäksi
– Kaiutinjohtoa ei ole kytketty kunnolla.
– Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset.
– S-AIR-päälaitteen äänenvoimakkuus on asetettu minimiin.
– S-AIR-päälaitteen ääni on mykistetty.
– Kaiuttimien ääni voi olla hiljainen S-AIR-päälaitteen asetusten tai
signaalilähteen mukaisesti.
– Kuulokkeet on kytketty.
• vilkkuu vihreänä
– S-AIR-päälaitteeseen ei ole kytketty virtaa.
– Muodosta toisen S-AIR-tytärlaitteen ja S-AIR-päälaitteen välille pariliitos.
– Surround-vahvistimen ja toisen S-AIR-päälaitteen välillä on pariliitos.
– Varmista, että S-AIR-päälaitteella ja surround-vahvistimella on sama S-AIR
ID -tunnus (sivulla 93).
– Pariliitoksen muodostaminen on kesken.
– Ääniyhteys on heikkolaatuinen.
Siirrä surround-vahvistinta, kunnes POWER / ON LINE -ilmaisin muuttuu
vihreäksi.
– Siirrä järjestelmä loitolle muista langattomista laitteista.
– Vältä muiden langattomien laitteiden käyttöä.
– Langattomia lähetin-vastaanottimia ei ole kytketty oikein.
• muuttuu punaiseksi
– Aseta surround-vahvistimen SURROUND SELECTOR -kytkin
SURROUND-asentoon.
Lisätietoja
Oire
Etupaneelin näytössä näkyy
• Laitteen äänenvoimakkuus saattaa alentua alimmalle tasolle, jos surroundvuoronperään ”HP NO LINK” ja vahvistimen virta katkaistaan, kun siihen on kytketty kuulokkeet tai jos radion
”VOLUME MIN” ja laitteen
kuuluvuus on huono. Tarkista tällöin radion kuuluvuus ja säädä
äänenvoimakkuus asetetaan
äänenvoimakkuus uudelleen.
alimmalle tasolle.
119FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 120 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Kun version numero näkyy
television kuvaruudussa
Automaattinen
vianmääritystoiminto
(näytössä näkyy kirjaimia tai
numeroita)
Kun automaattinen vianmääritystoiminto on
käytössä järjestelmän virhetoimintojen
estämiseksi, 5 merkin pituinen huoltokoodi
(esimerkiksi C 13 50), joka on kirjaimen ja 4
numeron yhdistelmä, ilmestyy televisioruutuun
tai etupaneelin näyttöön. Jos näin käy, toimi
seuraavan taulukon ohjeiden mukaan.
Kun kytket virran järjestelmään, television
kuvaruudussa voi näkyä version numero
[VER.X.XX] (X on numero). Vaikka kyseessä
ei ole vika ja numero on tarkoitettu vain Sonyhuollon käyttöön, järjestelmä ei toimi
normaalisti. Katkaise virta järjestelmästä ja
kytke virta sitten uudelleen.
VER.X.XX
C:13:50
Huoltokoodin Syy ja/tai korjaustoimi
ensimmäiset 3
merkkiä
C 13
Levy on likainen.
,Puhdista levy pehmeällä liinalla
(sivulla 109).
C 31
Levyä ei ole asetettu soittimeen
oikein.
,Käynnistä järjestelmä uudelleen
ja aseta levy paikalleen oikein.
E XX
(XX on luku)
Automaattinen
vianmääritystoiminto on estänyt
järjestelmää toimimasta
virheellisesti.
,Ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon ja
ilmoita 5 merkin pituinen
huoltokoodi.
Esimerkiksi: E 61 10
120FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 121 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Tekniset tiedot
* Teho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupään linssin pinnalta käyttäen 7 mm:n aukkoa.
Signaalijärjestelmä
PAL/NTSC
Vahvistinosa
USB-osa
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Stereotila (nimellinen)
Surround-tila (vertailu)
108 W + 108 W (3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
1 %)
RMS-teho
FL/FR/C*: 142 W
(kanavaa kohden 3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
10 %)
Bassokaiutin*: 140 W
(3 ohmia, 80 Hz,
harmoninen särö 10 %)
DAV-DZ880W
Stereotila (nimellinen)
* Joillakin purkutilan asetuksilla ja lähteillä ääntä ei
ehkä kuulu.
Tuloliitännät (analogiset)
TV (AUDIO IN)
Herkkyys: 450/250 mV
LINE (AUDIO IN) (vain DAV-DZ880W)
Herkkyys: 450/250 mV
AUDIO IN
Herkkyys: 250/125 mV
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedanssi: 75 ohmia/Tulosignaali: Dolby
Digital, 5.1-kanavainen /
DTS, 5.1-kanavainen /
Linear PCM, 2-kanavainen
(näytteenottotaajuus:
enintään 48 kHz)
Lähtöliitännät (analogiset)
Kuulokkeet
Sekä matala- että
korkeaimpedanssiset
kuulokkeet.
Super Audio CD/DVD -järjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho: enintään
44,6 μW
500 mA
Viritinosa
Järjestelmä
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
FM-viritinosa
Viritysalue
Pohjoisamerikkalaiset mallit:87,5 MHz - 108,0 MHz
(tarkkuus 100 kHz)
Muut mallit
87,5 MHz - 108,0 MHz
(tarkkuus 50 kHz)
Antenni
FM-johtoantenni
Antenniliitännät
75 ohmia,
tasapainottamaton
Välitaajuus
10,7 MHz
Video-osa
Lähtöliitännät
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmia
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohmia
HDMI OUT: Tyyppi A
(19-nastainen)
Lisätietoja
Surround-tila (vertailu)
108 W + 108 W (3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
1 %)
RMS-teho
FL/FR/C*: 144 W
(kanavaa kohden 3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
10 %)
Bassokaiutin*: 280 W
(1,5 ohmia, 80 Hz,
harmoninen särö 10 %)
(USB) -liitäntä:
Enimmäisvirta:
Kaiuttimet
Etukaiutin
DAV-DZ380W (SS-TS92)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
103 mm × 164 mm ×
94 mm (l/k/s)
0,5 kg
DAV-DZ680W/DAV-DZ880W (SS-TS98)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
295 mm × 1 185 mm ×
295 mm (113 mm ×
640 mm × 87 mm:n
kaiutinta käytetään
vertailuun) (l/k/s)
3,3 kg
Keskikaiutin (SS-CT91)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
121FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 122 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Mitat (noin)
Paino (noin)
265 mm × 94 mm × 77 mm
(l/k/s)
0,7 kg
Mitat (noin)
Surround
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-TS92)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
103 mm × 164 mm ×
94 mm (l/k/s)
0,5 kg
Paino (noin)
Surround-vahvistin (TA-SA100WR)
Vahvistinosa (kuuluu malleihin DAV-DZ380W/DAVDZ680W)
Stereotila (nimellinen)
80 W + 80 W (3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
1 %)
Surround-tila (vertailu)
RMS-teho 142 W (kanavaa
kohden 3 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)*
Vahvistinosa (kuuluu malliin DAV-DZ880W)
Stereotila (nimellinen)
80 W + 80 W (3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
1 %)
Surround-tila (vertailu)
RMS-teho
144 W (kanavaa kohden
3 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)*
DAV-DZ880W (SS-TS98)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
295 mm × 1 185 mm ×
295 mm (113 mm ×
640 mm × 87 mm:n
kaiutinta käytetään
vertailuun) (l/k/s)
3,3 kg
Bassokaiutin
* Ääntä ei ehkä toisteta signaalilähteestä riippuen.
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-WS91)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Bassokaiutin,
bassorefleksi
160 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
168 mm × 300 mm ×
325 mm (l/k/s)
5,3 kg
Nimellisimpedanssi:
Yleistä
Käyttöjännite
Tehonkulutus
Mitat (noin)
DAV-DZ880W (SS-WS97)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Bassokaiutin,
bassorefleksi
160 mm, kartiotyyppinen
1,5 ohmia
168 mm × 300 mm ×
325 mm (l/k/s)
5,3 kg
Paino (noin)
Yleistä
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Tehonkulutus
Päällä: 110 W
Valmiustilassa: 0,3 W
(virransäästötilassa)
Lähtöjännite (DIGITAL MEDIA PORT)
5 V, DC
Lähtövirta (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
430 mm × 66 mm ×
395 mm (l/k/s) ulkonevat
osat mukaan lukien
430 mm × 66 mm ×
425 mm (l/k/s) langaton
lähetin-vastaanotin
kytkettynä
4,3 kg
Käyttöjännite
3 - 16 Ω
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Päällä: 50 W
85 mm × 100 mm ×
330 mm (l/k/s) (mukaan
lukien langaton lähetinvastaanotin)
85 mm × 100 mm ×
345 mm (l/k/s) mukaan
lukien kaiutinjohtojen
kansi sekä kaiutinjohtojen
pidike
1,7 kg mukaan lukien
kaiutinjohtojen kansi sekä
kaiutinjohtojen pidike
Langaton lähetin-vastaanotin (EZW-RT10/
EZW-RT10A)
Yhteysjärjestelmä
Taajuuskaista
Modulaatiomenetelmä
Käyttöjännite
Mitat (noin)
Paino (noin)
S-AIR-määrityksen versio
1.0
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 350 mA
50 mm × 13 mm × 60 mm
(l/k/s)
24 g
122FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 123 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Tuetut tiedostomuodot
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Sanasto
Tiedostotunniste:
Bittinopeus:
Näytteenottotaajuudet:
Digital Cinema Auto Calibration
mp3
32 kbps - 320 kbps
32/44,1/48 kHz
WMA (vain USB-laitteet)
Tiedostotunniste:
Bittinopeus:
Näytteenottotaajuudet:
wma
48 kbps - 192 kbps
44,1 kHz
AAC (vain USB-laitteet)
Tiedostotunniste:
Bittinopeus:
Näytteenottotaajuudet:
m4a
48 kbps - 320 kbps
44,1 kHz
DivX
avi/divx
DivX video
8 Mbps (enint.)
30 fps
720 × 576
MP3
MPEG4
Tiedostomuoto:
Tiedostotunniste:
Videokoodekki:
Bittinopeus:
Kuvataajuus:
Tarkkuus:
Audiokoodekki:
DRM:
MP4 File Format
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
(AVC ei ole
yhteensopiva.)
4 Mbps
30 fps
720 × 576
AAC-LC (HE-AAC ei ole
yhteensopiva.)
Yhteensopimaton
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
(vain DAV-DZ880W)
Digital Direct Twin Drive Subwoofer hyödyntää
Sonyn S-master-teknologiaa ja siinä on kaksi Smaster Digital Amplifiers -vahvistinta, jotka
vahvistavat tarkkaan sijoitetun bassokaiuttimen
ääntä, jolloin äänenlaatu on huippuluokkaa.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer on helppo
asentaa ja sen tuottaman äänikentän avulla voi
kattaa todella laajan kuuntelualueen ilman
taajuusalueiden säätöä.
Dolby Digital
Tämä elokuvateattereissakin käytettävä
äänimuoto on edistyneempi kuin Dolby
Surround Pro Logic. Tässä muodossa surroundkaiuttimet toistavat taajuusalueeltaan laajaa
stereoääntä, jonka lisäksi mukana on erillinen
matalia bassotaajuuksia toistava bassokanava.
Tästä muodosta käytetään myös nimeä ”5.1” ja
bassokaiuttimen kanavaksi on määritetty kanava
0.1 (koska se toimii vain, kun tarvitaan matala
bassoefekti). Kaikki tämän äänimuodon kuusi
kanavaa äänitetään erillisinä, jotta
saavutettaisiin mahdollisimman suuri
kanavaerotus. Koska kaikki signaalit käsitellään
digitaalisesti, signaali huononee vähemmän.
Lisätietoja
Tiedostotunniste:
Videokoodekki:
Bittinopeus:
Kuvataajuus:
Tarkkuus:
Audiokoodekki:
Digital Cinema Auto Calibration on Sonyn
kehittämä järjestelmä, joka mittaa ja säätää
kaiuttimien asetuksia kuunteluympäristön
mukaan hyvin nopeasti.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II luo viisi täysikaistaista
lähtökanavaa 2-kanavaisista äänilähteistä.
Tämän muunnoksen suorittaa pitkälle kehitetty,
erittäin laadukas tilaäänidekooderimatriisi, joka
käyttää alkuperäisen äänitteen
tilaääniominaisuuksia lisäämättä mukaan uusia
ääniä tai värittämättä ääntä.
x Elokuvatila
Elokuvatila on tarkoitettu käytettäväksi
stereoäänisten televisio-ohjelmien ja kaikkien
Dolby Surround -koodauksella varustettujen
ohjelmien kanssa. Se tuottaa äänikenttään
123FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 124 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
tilavaikutelman, joka on lähes erillisten 5.1kanavien tuottaman äänentoiston kaltainen.
x Musiikkitila
Musiikkitila on tarkoitettu käytettäväksi
kuunneltaessa stereoäänisiä musiikkitallenteita.
Se tuottaa laajan ja syvän äänikentän.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic on yksi Dolby
Surround -äänen purkumenetelmä, joka luo
neljä kanavaa 2-kanavaisesta äänestä. Aiempaan
Dolby Surround -järjestelmään verrattuna
Dolby Surround Pro Logic tuottaa vasemman ja
oikean kanavan välisen panoroinnin
luonnollisempana, joten äänien paikka
äänikentässä on helpompi tunnistaa. Jos haluat
hyödyntää Dolby Surround Pro Logic -ääntä
täydellisesti, sinulla on oltava yksi surroundkaiutinpari sekä keskikaiutin. Surroundkaiuttimet toistavat monoääntä.
DTS
DTS, Inc:n kehittämä digitaalisen äänen
pakkausmenetelmä. Tämä teknologia on
yhteensopiva 5.1-kanavaisen surround-äänen
kanssa. Tässä muodossa yhdistyvät
stereoääninen takakanava sekä erillinen
bassokanava. DTS tuottaa samat 5.1 erillistä
kanavaa korkealaatuista digitaalista ääntä.
Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja
käsitellään digitaalisesti.
DVD-levyt, digitaaliset lähetykset ja muut
korkealaatuiset tietovälineet ovat yleistyneet
nopeasti viime aikoina.
Sony haluaa varmistaa, että tällaiset
korkealaatuiset signaalit voidaan välittää laadun
heikentymättä ja on siksi luonut ”S-AIR”tekniikan, jossa digitaaliset äänisignaalit
siirretään pakkaamattomina radioaalloilla.
Tämä toiminto on lisätty malleihin EZW-RT10/
EZW-RT10A/EZW-T100.
Tässä tekniikassa digitaaliset äänisignaalit
siirretään pakkaamattomina 2,4 GHz:n
taajuudella ISM (Industrial, Scientific, and
Medical band) -taajuuskaistalla, jota käytetään
myös WLAN- ja Bluetooth-sovelluksissa.
Super Audio CD
Super Audio CD on uusi korkeatasoisten
äänilevyjen standardi, jonka mukaisesti
musiikki tallennetaan DSD (Direct Stream
Digital) -muotoon (perinteisissä CD-levyissä
käytetään PCM-muotoa). DSD-muodossa
käytetään näytteenottotaajuutta, joka on 64kertainen perinteiseen CD-levyyn verrattuna,
sekä 1 bitin kvantisointia. Laaja taajuusalue ja
dynaaminen alue tuottavat äänen, joka vastaa
erittäin hyvin alkuperäistä ääntä.
x Super Audio CD -levyjen tyypit
Levytyyppejä on kaksi, jotka eroavat sen
mukaan, millaista Super Audio CD -kerroksen
ja CD-kerroksen yhdistelmää on käytetty.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI on liitäntä, joka tukee sekä kuvaa että
ääntä yhdessä digitaalisessa yhteydessä. Sen
avulla digitaalisen kuvan ja äänen laatu ovat
huippuluokkaa. HDMI-määritys tukee HDCP:tä
(High-bandwidth Digital Content Protection),
joka on digitaalisten videosignaalien
koodaustekniikkaa sisältävä tekijänoikeuksien
suojaustekniikka.
• Super Audio CD -kerros: erittäin tiheä
Super Audio CD -signaalikerros
• CD-kerros1): kerros, jota voi lukea
perinteisellä CD-soittimella
Käytönvalvonta
DVD-järjestelmän toiminto, jolla levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjän iän perusteella eri
maiden säädösten mukaisesti. Levyjen
rajoitukset vaihtelevat: kun rajoitus tulee
voimaan, levyn toisto voidaan estää,
väkivaltaiset jaksot voidaan ohittaa tai ne
voidaan korvataan muilla kohtauksilla jne.
124FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 125 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Yksikerroksinen levy
(levy, jossa on yksi Super Audio CD -kerros)
Super Audio CD
-kerros
Hybridilevy2)
(levy, jossa on Super Audio CD -kerros ja CDkerros)
CD-kerros3)
Super Audio CD
-kerros3)
Super Audio CD -kerros koostuu 2-kanavaisesta
alueesta tai monikanavaisesta alueesta.
Lisätietoja
• 2-kanavainen alue: alue, jolle tallennetaan
2-kanavaista stereoääntä.
• Monikanavainen alue: alue, jolle
tallennetaan monikanavaista (enintään 5.1kanavaa) ääntä
2-kanavainen alue4)
Monikanavainen
alue4)
Super Audio CD
-kerros
1)Voit
toistaa CD-kerroksen tavallisella CDsoittimella.
2)
Kerrokset ovat yhdellä puolella levyä, joten sitä ei
tarvitse kääntää toiston aikana.
3)Lisätietoja
kerroksen valinnasta on kohdassa ”Super
Audio CD -hybridilevyn toistokerroksen
vaihtaminen” (sivulla 48).
4)
Alueen valinnasta on ohjeita kohdassa ”Super Audio
CD -levyn toistoalueen valitseminen” (sivulla 48).
125FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 126 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Tiedostotyyppien mukainen toistojärjestys
Alla olevassa taulukossa näkyy tiedostotyyppien mukainen toistojärjestys [MEDIA]-asetuksessa.
Tiedostotyyppi levyllä tai
USB-laitteessa
[VIDEO]
Levy
[MEDIA]-asetus
USB-laite
[MUSIIKKI/
VALOKUVA]
[VALOKUVA]
[MUSIIKKI]
Levy
Levy/USBlaite
Levy/USBlaite
Vain videotiedostot
Videotiedostot
Videotiedostot
Videotiedostot
Videotiedostot
Videotiedostot
Vain JPEG-kuvatiedostot
JPEGkuvatiedostot
JPEGkuvatiedostot
JPEGkuvatiedostot
JPEGkuvatiedostot
JPEGkuvatiedostot
Vain äänitiedostot
MP3-tiedostot
Äänitiedostot
MP3-tiedostot
Äänitiedostot*
Äänitiedostot*
Videotiedostot ja JPEGkuvatiedostot
Videotiedostot
Videotiedostot
JPEGkuvatiedostot
JPEGkuvatiedostot
Videotiedostot
Videotiedostot ja
äänitiedostot
Videotiedostot
Videotiedostot
MP3-tiedostot
Äänitiedostot*
Äänitiedostot*
Äänitiedostot ja JPEGkuvatiedostot
MP3-tiedostot
ja JPEGkuvatiedostot
kuvaesityksessä
Äänitiedostot
MP3-tiedostot
ja JPEGkuvatiedostot
kuvaesityksessä
JPEGkuvatiedostot
Äänitiedostot*
Videotiedostot,
äänitiedostot ja JPEGkuvatiedostot
Videotiedostot
Videotiedostot
MP3-tiedostot
ja JPEGkuvatiedostot
kuvaesityksessä
JPEGkuvatiedostot
Äänitiedostot*
* Jos käytössä on levy, vain MP3-tiedostoja voidaan toistaa.
126FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 127 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Kielikoodien luettelo
Kielten kirjoitusasu noudattaa ISO 639: 1988 (E/F) -standardia.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Lisätietoja
Koodi Kieli
1703 Ei määritetty
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2376
2044
2047
2057
2070
2090
2149
2424
2238
2248
2184
2254
2046
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2379
2427
2436
2174
2499
2109
2501
2165
2086
2115
2528
2390
2489
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Filippiinit
Indonesia
Intia
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Japani
Kanada
Kiina
Korea
Malesia
Meksiko
Norja
Pakistan
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Sveitsi
Tanska
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Venäjä
127FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 128 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
A "/1 (päällä/valmiustila) (37, 107)
I
B Z (avaa/sulje) (45)
J OPERATION DIAL (45)
C Etupaneelin näyttö (130)
K PHONES -liitäntä (45)
D FUNCTION (40)
L AUDIO IN/A.CAL MIC -liitäntä (29, 37,
99)
E
(kaukosäätimen tunnistin) (13)
(USB) -liitäntä (79)
F MOVIE/MUSIC-ilmaisin (102)
M Toistopainikkeet (45)
G VOLUME-säädin (45)
N Levykelkka (45)
H REC TO USB (89)
128FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 129 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Takapaneeli
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
A SPEAKER-liitännät (24)
DC5V
0.7A MAX
OUTPUT(TO TV)
E DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
-liitäntä (29, 92)
C COAXIAL 75Ω FM -liitäntä (32)
F HDMI OUT -liitäntä (27)
D EURO AV T OUTPUT (TO TV) -liitäntä
(27)
G TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)
-liitännät (27)
Lisätietoja
B EZW-RT10-liitäntä (33)
DAV-DZ880W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
A SPEAKER-liitännät (24)
DC5V
0.7A MAX
R AUDIO IN
L
LINE
OUTPUT(TO TV)
B EZW-RT10-liitäntä (33)
F DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
-liitäntä (29, 92)
C COAXIAL 75Ω FM -liitäntä (32)
G HDMI OUT -liitäntä (27)
D EURO AV T OUTPUT (TO TV) -liitäntä
(27)
H TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)
-liitännät (27)
E LINE (AUDIO IN R/L) -liitännät (30)
129FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 130 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Etupaneelin näyttö
Etupaneelin näytön ilmaisimet
A Toistotila
B Vilkkuu, kun uniajastin asetetaan. (103)
C Näyttää järjestelmän tilan, kuten
jakson, nimikkeen tai raidan numeron,
aikatiedot, radiotaajuuden, toistotilan,
purkutilan jne.
D Syttyy, kun radioasema
vastaanotetaan. (Vain radio) (72)
G Syttyy, kun HDMI OUT -liitäntä
kytketään HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)
-yhteensopivaan laitteeseen, jossa on
HDMI- tai DVI (Digital Visual Interface)
-tuloliitäntä. (27)
H Käytössä oleva surround-tila (Ei koske
JPEG-kuvatiedostoja)
I Syttyy, kun NTSC-levy on asetettu.
E Stereo-/monoääni (Vain radio) (73)
F Syttyy, kun laitteeseen on kytketty
S-AIR-lähetin-vastaanotin ja
järjestelmä lähettää äänisignaalia. (93)
J Syttyy, kun Super Audio CD- tai CDlevy on asetettu. (48)
130FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 131 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Surround-vahvistin
Etupaneeli
Takapaneeli
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
B POWER (ON/OFF) (36, 93)
F Langaton lähetin-vastaanotin (EZWRT10) -liitäntä (33)
C POWER / ON LINE -ilmaisin (36, 93)
G S-AIR ID -kytkin (36, 93)
D PAIRING-ilmaisin (96)
H SPEAKER L -liitäntä (24)
E PAIRING (96)
I SPEAKER R -liitäntä (24)
Lisätietoja
A PHONES-liitäntä (36)
R
J SURROUND SELECTOR -kytkin (36,
93)
131FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 132 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Kaukosäädin
A–O
AAKKOSJÄRJESTYS
P–Z
ANGLE ws (47)
AUDIO qg (47)
CLEAR es (50, 73)
D.TUNING qh (73)
DIMMER ed (104)
DISPLAY wa (74, 86, 104)
DVD MENU wg (53)
DVD TOP MENU qd (53)
DYNAMIC BASS 4 (101)
ENTER wf (100)
FUNCTION +/– 2 (40, 45)
MEMORY SELECT1) ws
MENU wg (100)
MUTING 7 (45)
NIGHT wd (101)
ONE-TOUCH PLAY eh (77)
PAINIKKEIDEN KUVAUKSET
PICTURE NAVI ef (56, 81)
PRESET +/– wj (73)
PROG +/– wj (100)
S-AIR MODE eg
SLEEP qj (103)
SOUND MODE 3 (102)
SUBTITLE qh (47)
SYSTEM MENU 5 (34, 42, 72,
103)
THEATRE qk (76)
TOOLS wh (100)
TUNING +/– 0 (72)
TV wl (100)
TV INPUT w; (100)
VOLUME +/– 8 (45)
Numeropainikkeet qf (49, 72,
100)
[/1 (päällä/valmiustila) 1 (34,
37, 45)
TV [/1 (päällä/valmiustila) ql
(100)
qs (34, 37, 48, 50,
C/X/x/c/
72, 98)
+/– 6 (55, 79)
REPLAY/ADVANCE
9 (45)
./> wj (45)
m/M 0 (45)
STEP
/
9 (45)
SLOW
/
0 (45)
H (toisto) e; (45)
x (pysäytys) wk (45)
X (tauko) qa (45)
DISPLAY2) wh (37, 48, 50, 64,
98, 133)
O RETURN ea (49, 100)
-/-- es (100)
1)Lisätietoja
2)
on lisäosassa.
Tätä painiketta voi käyttää
”DVD”-, ”USB”- ja
”DMPORT”-toiminnoissa.
Tätä painiketta ei ehkä voi
käyttää kaikkien DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimien
kanssa.
132FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 133 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Ohjausvalikkonäytön opas
Ohjausvalikkonäytön avulla voit valita toiminnon ja tarkastella siihen liittyviä tietoja.
DISPLAY
DISPLAY toistuvasti.
Ohjausvalikkonäyttö muuttuu jokaisella
1 t 2 t ... t 1 t ...
DISPLAY -painikkeen painalluksella seuraavasti:
Lisätietoja
Paina
1 Ohjausvalikkonäyttö 1
2 Ohjausvalikkonäyttö 2 (näkyy, kun käytettävissä)
3 Ohjausvalikkonäyttö pois käytöstä
• Ohjausvalikkonäyttö on näkyvissä ”DVD”-ja ”USB”-toimintojen aikana.
Ohjausvalikkonäyttö
Ohjausvalikkonäytöt 1 ja 2 näyttävät eri vaihtoehtoja levytyypin mukaan. Lisätietoja on sulkeissa
ilmoitetuilla sivuilla.
133FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 134 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1, kun toistetaan DVD VIDEO -levyä.
Toistettavana olevan nimikkeen numero
Toistettavana olevan jakson numero
Nimikkeiden kokonaismäärä
Jaksojen kokonaismäärä
Ohjausvalikon
vaihtoehdot
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 1 7
EI KÄYT.
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
Valittu kohta
DVD VIDEO
Toistotila
(N toisto,
X tauko,
x pysäytys jne.)
Toistettavana olevan
levyn tyyppi
Toistoaika
Voimassa oleva asetus
Vaihtoehdot
Ohjausvalikosta valitun
vaihtoehdon nimi
TOISTUVA
ENTER
Lopeta:
DISPLAY
Toimintailmoitus
Näytön sulkeminen
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikon vaihtoehtojen luettelo
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, toiminto, levytyyppi
[NIMIKE] (sivulla 53) / [KOHTAUS] (sivulla 53) / [RAITA] (sivulla 53)
Voit valita toistettavan nimikkeen, kohtauksen tai raidan.
[JAKSO] (sivulla 53) / [INDEKSI] (sivulla 53)
Voit valita toistettavan jakson tai indeksin.
[INDEKSI] (sivulla 53)
Voit tuoda indeksin näkyviin ja valita toistettavan indeksin.
[RAITA] (sivulla 53)
Voit valita toistettavan raidan.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (sivulla 53)
Voit valita toistettavien nimikkeiden (DVD-RW- ja DVD-R-levyt) tyypiksi [ORIGINAL] tai
muokattu [PLAY LIST].
[AIKA] (sivulla 54)
Voit tarkastaa kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan.
Voit aloittaa toiston haluamastasi kohdasta syöttämällä aikakoodin (vain DVD VIDEO- ja
DVD-VR-levyt).
[MONI/2. KAN.] (sivulla 48)
Voit valita Super Audio CD -levyn toistoalueen.
[SUPER AUDIO CD/CD -KERROS] (sivulla 48)
Voit valita Super Audio CD -levyn toistokerroksen.
[OHJELMOITU] (sivulla 50)
Voit valita toistettavien raitojen toistojärjestyksen.
134FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 135 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
[SATUNNAIS] (sivulla 51)
Voit toistaa raidat/tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
[TOISTUVA] (sivulla 52)
Voit toistaa koko levyn (kaikki nimikkeet/raidat/kansiot/tiedostot) tai yhden nimikkeen/
jakson/raidan/kansion/tiedoston toistuvasti.
[A/V SYNC] (sivulla 62)
Voit korjata kuvan ja äänen välisen viiveen.
[LEVYN VALIKKO] (sivulla 53)
Voit tuoda DVD-levyn valikon näkyviin.
[SELAUS] (sivulla 59)
Voit tarkastella kansioiden tai JPEG-kuvatiedostojen luetteloa.
[ASETUKSET] (sivulla 64)
[MUKAUTETTU]
Pika-asennuksen lisäksi voit mukauttaa muita asetuksia.
[PIKA] (sivulla 37)
Voit määrittää perusasetukset. Pika-asennuksessa voit valita kuvaruutunäytön kielen,
television kuvasuhteen ja sen, käynnistetäänkö automaattinen kalibrointi.
Voit valita toistettavan kansion.
[TIEDOSTO] (sivulla 53)
Voit valita toistettavan JPEG-kuvatiedoston tai videotiedoston.
*
Lisätietoja
[KANSIO] (sivulla 53)
[PÄIVÄMÄÄRÄ] (sivulla 106)
Voit tuoda näkyviin digitaalikameralla kuvatun kuvan päivämäärän.
*
[VAIHTOVÄLI] (sivulla 58)
Voit määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy televisioruudussa kuvaesityksen aikana.
*
[TEHOSTE] (sivulla 58)
Voit valita kuvaesityksen kuvien vaihdossa käytettävät tehosteet.
[MEDIA] (sivulla 58)
Voit valita DATA CD- tai DATA DVD -levyltä toistettavien tiedostojen tyypin (MP3tiedostot, JPEG-kuvatiedostot, videotiedostot tai sekä MP3-tiedostot että JPEGkuvatiedostot).
* Nämä vaihtoehdot eivät näy toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyillä olevia videotiedostoja.
Ohjausvalikon USB-toimintojen luettelo
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, toiminto, levytyyppi
[TOISTUVA] (sivulla 85)
Voit toistaa USB-laitteen koko sisältöä (kaikkia kansioita/tiedostoja) tai yhtä kansiota/
tiedostoa toistuvasti.
[SELAUS] (sivulla 85)
Voit tarkastella kansioiden tai JPEG-kuvatiedostojen luetteloa.
[PÄIVÄMÄÄRÄ] (sivulla 87)
Voit tuoda näkyviin digitaalikameralla kuvatun kuvan päivämäärän.
[VAIHTOVÄLI] (sivulla 83)
Voit määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy televisioruudussa kuvaesityksen aikana.
135FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI10add.fm]
DK_book.book Page 136 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
[TEHOSTE] (sivulla 83)
Voit valita kuvaesityksen kuvien vaihdossa käytettävät tehosteet.
[MEDIA] (sivulla 84)
Voit valita USB-laitteen tiedostotyypin (MP3-, AAC-, WMA-tiedosto, JPEG-kuvatiedosto tai
videotiedosto).
[USB-SIIRTO] (sivulla 88)
Voit siirtää CD-äänilevyllä olevia raitoja tai CD-, DATA CD- ja DATA DVD -levyillä olevia
MP3-tiedostoja USB-laitteeseen.
[SATUNNAIS]
Voit toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
[RAITA]
Voit valita toistettavan raidan.
[KANSIO]
Voit valita toistettavan kansion.
[TIEDOSTO]
Voit valita toistettavan JPEG-kuvatiedoston.
[AIKA]
Voit tarkastaa kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan.
[A/V SYNC]
Voit korjata kuvan ja äänen välisen viiveen.
• Ohjausvalikon kuvake palaa keltaisena
t
, jos valitset jonkin muun kuin [EI KÄYT.]
-vaihtoehdon (vain [OHJELMOITU], [SATUNNAIS], [TOISTUVA] ja [A/V SYNC]). [ORIGINAL/PLAY LIST]
-ilmaisin palaa keltaisena, kun valitset [PLAY LIST] -vaihtoehdon (oletusasetus). [MONI/2. KAN.] -valo palaa
keltaisena, kun valitset Super Audio CD -levyn monikanavaisen toistoalueen.
136FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI_IX.fm]
DK_book.book Page 137 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Hakemisto
Numerot
H
P
5.1-kanavainen surround-ääni
48
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 67
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 124
HDMI-ASETUKSET 66
HDMI-OHJAUS 67
HDMI-ohjaus 76
HDMI-TARKKUUS 67
PAIRING 96
PBC-toisto 49
PICTURE NAVI 57, 82
Pika-asennus 37
A
A/V SYNC 62
AAC-tiedosto 79
AIKA 54
Aluekoodi 9
ANGLE 47
ASETUKSET 64, 107
ATTENUATE 103
AUDIO 65
AUDIO (HDMI) 67
AUDIO DRC 68
AUDIOASETUKSET 68
AUTOM KALIBROINTI 68,
99, 123
C
COLD RESET 107
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 99, 123
DATA CD 59
DATA DVD 59
DEMO 34
Digital Direct Twin Drive
Subwoofer 123
DIGITAL MEDIA PORT 92
DIMMER 104
DISPLAY 74
DivX 79
DivX® 59, 69
Dolby Digital 47, 123
Dolby Pro Logic II 123
Dolby Surround Pro Logic 124
DTS 47, 124
DUAL MONO 102
DVD-levyn valikko 53
DYNAMIC BASS 101
E
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen 73
Etupaneeli 128
Etupaneelin näyttö 104, 130
F
FM MODE 73
J
JPEG-kuvatiedosto 55, 79
JPEG-TARKKUUS 67
JÄRJESTELMÄASETUKSET
68
K
KAIUTINASETTELU 68, 98
KAIUTINASETUKSET 69
ETÄISYYS 70
TASO 70, 71
YHTEYS 69
Kaukosäädin 13
KIELEN ASETUS 65
Kielikoodien luettelo 127
Kuvaesitys 57
KÄYTÖNVALVONTA 62, 69,
124
L
LINE 66
M
MEDIA 55, 56, 57, 59, 60, 80,
82, 83, 85
MONILEVY TOISTONJTK 69
MP3-tiedosto 55, 79
MPEG4 59, 79
MUKAUTETTU 64, 107
Multi Session CD 9
Multiplex-lähetysääni 102
R
RAIDAN VALINTA 68
RDS 75
RF CHANGE 97
S
S-AIR 124
S-AIR ID 93
S-AIR MODE 94
S-AIR STBY 95
S-AIR-vastaanotin 93
Satunnaistoisto 51
SLEEP 103
SUBTITLE 47
Super Audio CD 48, 124
Surround-vahvistin 93, 131
SYSTEM MENU 34, 42, 73,
93, 94, 95, 96, 97, 103, 104
T
Takapaneeli 129
TAUKOTILA 66
TAUSTA 69
TEHOSTE 58, 83
TEKSTITYS 65
TESTIÄÄNI 71
Toistettavat levyt 7
Toiston jatkaminen 49
Toistuva toisto 52
TV-TYYPPI 66
U
USB-laite 79
V
NIGHT 101
NOLLAUS 69, 107
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 69
NÄYTTÖ 65
VAIHTOVÄLI 58, 83
VALIKKO 65
VIDEO-ASETUKSET 66
Välitön siirtyminen eteenpäin
46
Välitön uudelleentoisto 46
O
W
Ohjausvalikkonäyttö 133
Ohjelmoitu toisto 50
WMA-tiedosto 79
N
137FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI_IX.fm]
DK_book.book Page 138 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Ä
ÄÄNITASON RAJOITUS 67
Äänitiedosto 79
138FI
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\02_FI\FI_IX.fm]
masterpage:None Right
DK_book.book Page 139 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\4\0401\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt02saf.fm]
pt02saf.fm Page 2 Wednesday, April 1, 2009 9:46 AM
AVISO
Cuidado – A utilização de instrumentos
ópticos com este equipamento aumenta
os riscos de lesões oculares.
Não instale o aparelho num espaço fechado, como, por
exemplo, uma estante ou um armário.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de
ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa,
cortinas, etc. Não coloque fontes de chama aberta,
como velas acesas sobre o aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico,
não exponha este aparelho a gotas ou salpicos de água,
e não coloque objectos com líquidos, como jarras, em
cima do aparelho.
As pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas não
devem ser expostos a fontes de calor excessivo, como
a luz solar, fogo, etc.
Para evitar ferimentos, o aparelho tem de ser
firmemente fixo ao chão/uma parede de acordo com as
instruções de instalação.
Uma pressão sonora excessiva nos auriculares ou
auscultadores pode provocar perdas de audição.
Apenas para utilização em interiores.
Este aparelho está
classificado como
equipamento CLASS 1
LASER. Esta indicação
está localizada na parte
traseira exterior.
Tratamento de
Equipamentos
Eléctricos e
Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável
na União Europeia e em
países Europeus com
sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser tratado como
resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
masterpage:Left
specdef v20070110
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para
a conservação dos recursos naturais. Para obter
informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja
onde adquiriu o produto.
Tratamento de pilhas no
final da sua vida útil
(Aplicável na União
Europeia e em países
Europeus com sistemas
de recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem,
indica que estes produtos não devem ser tratados como
resíduos urbanos indiferenciados. Devem antes ser
colocados num ponto de recolha destinado a resíduos
de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estas
pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir
potenciais consequências negativas para o ambiente
bem como para a saúde, que de outra forma poderiam
ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais. Se. por motivos de
segurança, desempenho ou protecção de dados, os
produtos necessitem de uma ligação permanente a uma
pilha integrada, esta só deve ser substituída por
profissionais qualificados. Acabado o período de vida
útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de
produtos eléctricos/electrónicos de forma a garantir o
tratamento adequado da bateria integrada. Para as
restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do
equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a
bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de
pilhas e baterias. Para informações mais detalhadas
sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
município onde reside, os serviços de recolha de
resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Nota para os clientes: as seguintes informações
aplicam-se apenas a equipamento comercializado em
países que aplicam as directivas da UE.
O fabricante deste produto é a Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O
representante autorizado para Compatibilidade
Electromagnética e segurança do produto è a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto
relacionado com serviço ou garantia por favor consulte
a morada indicada nos documentos sobre serviço e
garantias que se encontram junto ao produto.
2PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\4\0401\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt02saf.fm]
pt02saf.fm Page 3 Wednesday, April 1, 2009 9:46 AM
Para o transmissor-receptor sem
fios (EZW-RT10/EZW-RT10A)
Consulte “Informação de Segurança de Produto Sem
Fios” (fornecido).
Sobre o amplificador surround
• A etiqueta de denominação está localizada na parte
lateral exterior.
Precauções
Fontes de alimentação
• Mesmo que tenha desligado o aparelho, este não está
desligado da corrente eléctrica enquanto estiver
ligado à tomada de parede CA.
• Como a ficha principal é utilizada para desligar a
unidade da tomada de alimentação, ligue o aparelho a
uma tomada CA facilmente acessível. Se notar
alguma anomalia no aparelho, desligue
imediatamente a ficha principal da tomada de CA.
masterpage:Right
specdef v20070110
Sobre o Manual de
Instruções
• As indicações presentes neste Manual de
Instruções descrevem os controlos do
telecomando. Também pode utilizar os
controlos do aparelho se tiverem o mesmo
nome ou nomes semelhantes aos do
telecomando.
• As opções do menu de controlo podem ser
diferentes dependendo da área.
• “DVD” pode ser utilizado como um termo
genérico para DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R e DVD-RW/DVD-R.
• As medidas estão indicadas em pés (ft) para os
modelos norte-americanos.
• A programação predefinida aparece
sublinhada.
Direitos de autor
Este produto está equipado com a tecnologia de
protecção dos direitos de autor protegida por
patentes dos EUA e por outros direitos de
propriedade intelectual. A utilização desta
tecnologia de protecção de direitos de autor tem
de ser autorizada pela Macrovision e só pode ser
utilizada para visualização em casa ou em casos
limitados, excepto se expressamente autorizado
pela Macrovision. É proibido fazer a engenharia
inversa ou a desmontagem do disco.
PT
Este sistema integra o descodificador de som
surround de matriz adaptável para Dolby*
Digital e Dolby Pro Logic (II), bem como o
sistema DTS** Digital Surround System.
* Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e o símbolo DD são marcas
comerciais da Dolby Laboratories.
** Fabricado sob licença, de acordo com a Patente dos
E.U.A n.º: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 e outras patentes dos E.U.A. e
internacionais emitidas e pendentes. DTS e DTS
Digital Surround são marcas comerciais registadas e
os logótipos e símbolo DTS são marcas comerciais
da DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Todos os
Direitos Reservados.
3PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt02saf.fm]
DK_book.book Page 4 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Este sistema está equipado com a tecnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM).
HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition
Multimedia Interface são marcas comerciais ou
marcas registadas da HDMI Licensing LLC.
Os logótipos “DVD-RW”, “DVD-R”,
“DVD+RW”, “DVD+R”, “DVD VIDEO” e
“CD” são marcas comerciais.
“BRAVIA” é uma marca comercial da Sony
Corporation.
“PLAYSTATION” é uma marca comercial da
Sony Computer Entertainment Inc.
O logótipo “WALKMAN” e “WALKMAN”
são marcas comerciais da Sony Corporation.
DivX® é uma tecnologia de compressão de
ficheiros de vídeo, desenvolvida pela DivX, Inc.
DivX, DivX Certified e os logótipos associados
são marcas comerciais da DivX, Inc. e são
utilizados ao abrigo de licenças.
masterpage:Left
specdef v20070110
Acerca de MPEG-4 Visual
ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB
A LICENÇA DE PORTFÓLIO DE PATENTES
MPEG-4 VISUAL PARA UTILIZAÇÃO
PESSOAL E NÃO COMERCIAL POR PARTE
DO CONSUMIDOR, PARA
DESCODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM
CONFORMIDADE COM A NORMA MPEG-4
VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”), CODIFICADO
PELO CONSUMIDOR NO ÂMBITO DE
UMA ACTIVIDADE PESSOAL E NÃO
COMERCIAL E/OU QUE TENHA SIDO
OBTIDO JUNTO DE UM FORNECEDOR DE
VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA
PARA O FORNECIMENTO DE VÍDEO
MPEG-4. NÃO É CONCEDIDA NEM ESTÁ
IMPLÍCITA QUALQUER LICENÇA PARA
QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. PODE
OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS,
INCLUINDO INFORMAÇÕES
RELACIONADAS COM UTILIZAÇÕES
PROMOCIONAIS, INTERNAS E
COMERCIAIS E SOBRE LICENCIAMENTO
JUNTO DA MPEG LA, LLC. VISITE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
“S-AIR” e o seu logótipo são marcas comerciais
da Sony Corporation.
Tecnologia de codificação áudio MPEG Layer3 e patentes licenciadas pela Fraunhofer IIS e
Thomsom.
4PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt02saf.fm]
DK_book.book Page 5 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Sobre a função S-AIR
O sistema é compatível com a função S-AIR,
que permite a transmissão de som entre produtos
S-AIR sem fios.
Os seguintes produtos S-AIR podem ser
utilizados com o sistema:
• Amplificador surround (fornecido): Pode
desfrutar do som de colunas surround sem fios.
• Receptor S-AIR (opcional): Pode desfrutar do
som do sistema noutra divisão.
O receptor S-AIR pode ser comprado como
opção (a linha de produtos S-AIR varia
conforme a região).
As notas ou instruções para o amplificador
surround ou receptor S-AIR contidos neste
manual de instruções referem-se apenas às
situações em que o amplificador surround ou
receptor S-AIR é utilizado.
Para mais informações sobre a função S-AIR,
consulte “Utilizar um produto S-AIR”
(página 95).
5PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt_TOC.fm]
DK_book.book Page 6 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Índice
Sobre o Manual de Instruções................. 3
Sobre a função S-AIR ............................. 5
Discos que podem ser reproduzidos ....... 7
Preparativos
Passo 1: Instalar o Sistema .........14
Passo 2: Ligar o Sistema .............24
Passo 3: Configurar o sistema
sem fios....................................36
Passo 4: Realização da Instalação
Rápida ......................................37
Passo 5: Seleccionar a Fonte ......41
Passo 6: Desfrutar do Som
Surround ..................................42
Disco
Reproduzir um Disco ............................ 45
Utilizar o Modo de Reprodução............ 51
Procurar/Seleccionar Conteúdos de um
Disco............................................... 54
Reproduzir Ficheiros MP3/Ficheiros de
Imagem JPEG ................................. 56
Desfrutar de Ficheiros de Vídeo ........... 61
Regulação do atraso entre a imagem e o
som.................................................. 63
Restringir a Reprodução do Disco ........ 64
Alterar as Definições do Sistema
Utilizando o Ecrã de
Configuração .................................. 66
Sintonizador
Pré-programar estações de rádio ........... 74
Ouvir rádio ............................................ 75
Utilizar o Radio Data System (RDS) .... 77
Controlo para HDMI/
Dispositivo de Áudio Externo
Utilizar a Função Controlo para HDMI
para o “BRAVIA” Sync ................. 78
Reproduzir Ficheiros de um Dispositivo
USB ................................................ 81
Transferir Músicas num Dispositivo
USB ................................................ 90
Utilizar um Telemóvel Sony
Ericsson .......................................... 93
Utilizar o Adaptador DIGITAL MEDIA
PORT.............................................. 94
Utilizar um produto S-AIR................... 95
Outras operações
Obter o melhor som surround para uma
sala................................................ 101
Calibrar automaticamente as
programações adequadas.............. 102
Controlar o televisor com o telecomando
fornecido....................................... 103
Utilizar o efeito de som ...................... 104
Seleccionar o Efeito Adequado à
Fonte............................................. 105
Desfrutar do som de uma banda
Multiplex ...................................... 105
Mudar o Nível de Entrada do Som de
Componentes Ligados .................. 106
Utilizar o temporizador....................... 106
Alterar a luminosidade do visor do painel
frontal ........................................... 107
Visualizar informações acerca do
disco ............................................. 107
Repor as predefinições........................ 110
Informações adicionais
Precauções .......................................... 111
Notas sobre os discos.......................... 112
Resolução de problemas ..................... 113
Função de auto-diagnóstico................ 124
Características técnicas....................... 125
Glossário............................................. 127
Prioridade de reprodução de tipos de
ficheiro ......................................... 130
Lista de códigos de idioma ................. 131
Índice de peças e controlos................. 132
Guia visor do menu de controlo ......... 137
Índice remissivo.................................. 141
6PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt03reg.fm]
DK_book.book Page 7 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Discos que podem ser reproduzidos
Tipo
Logótipo do disco
Características
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW em formato DVD
VIDEO ou no modo vídeo
• DVD+R/DVD+RW no formato DVD
VIDEO
Modo VR (gravação
de vídeo)
• DVD-R/DVD-RW no modo VR
(gravação de vídeo) (excepto para
DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (discos versão 1.1 e 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM no formato
CD de vídeo ou Super VCD
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• CD de áudio
• CD-R/CD-RW no formato CD de áudio
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM no formato
DATA CD, contendo ficheiros MP31) e
ficheiros de imagem JPEG2), ficheiros de
vídeo DivX e ficheiros de vídeo MPEG4,
em conformidade com a norma ISO
96603) Nível 1/Nível 2 ou Joliet (formato
expandido)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW no formato DATA
DVD, contendo ficheiros MP31),
ficheiros de imagem JPEG2), ficheiros de
vídeo DivX e ficheiros de vídeo MPEG4,
em conformidade com UDF (Universal
Disk Format)
1)
Ícone
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) é um formato normalizado definido pela ISO/MPEG para compressão de dados de
áudio. Os ficheiros MP3 têm de estar no formato MPEG1 Audio Layer 3.
7PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt03reg.fm]
DK_book.book Page 8 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
2)
Os ficheiros de imagem JPEG têm de estar em conformidade com o formato de ficheiros de imagem DCF. (DCF
“Design rule for Camera File system”: Normas de imagem para câmaras digitais estabelecidas pela Japan
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).)
3)Um formato lógico de ficheiros e pastas em CD-ROMs, definido pela norma ISO (International Organization for
Standardization).
Notas sobre os discos utilizados
Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos (CD).
DualDiscs e alguns discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor não
estão em conformidade com a norma de discos compactos (CD), por isso, estes discos não podem ser
reproduzidos por este equipamento.
Exemplos de discos que o sistema não pode reproduzir
Este sistema não pode reproduzir os seguintes discos:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diferentes dos gravados nos formatos indicados na página 7
• CD-ROM gravados no formato PHOTO CD
• Parte de dados de CD-Extra
• Disco CD Graphics
• DVD Audio
• DATA CD/DATA DVD que não contenham ficheiros MP3, ficheiros de imagem JPEG, ficheiros de
vídeo DivX ou ficheiros de vídeo MPEG4
• DVD-RAM
• Blu-ray Disc
Este sistema também não pode reproduzir os seguintes discos:
• Um DVD VIDEO com um código de região diferente (página 9)
• Um disco que não tenha uma forma normal (por exemplo, em forma de cartão, coração)
• Um disco com papel ou etiquetas coladas
• Um disco que tenha restos de fita adesiva de celofane ou de um autocolante ainda colados
Notas sobre CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Em alguns casos, não é possível reproduzir o CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
neste sistema devido à qualidade de gravação, à condição física do disco ou às características do
dispositivo de gravação e do software de criação.
O disco não é reproduzido se não tiver sido correctamente finalizado. Para obter mais informações,
consulte o manual de instruções do dispositivo de gravação.
Tenha em atenção que algumas funções de reprodução poderão não funcionar com alguns DVD+RWs/
DVD+Rs, mesmo que estes tenham sido correctamente finalizados. Neste caso, veja o disco através da
reprodução normal. De igual modo, alguns DATA CDs/DATA DVDs criados no formato Packet Write
não podem ser reproduzidos.
8PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt03reg.fm]
DK_book.book Page 9 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Acerca de CDs Multi-Sessão
• Este sistema pode reproduzir CDs Multi-Sessão quando existe um ficheiro MP3 na primeira sessão.
Também podem ser reproduzidos quaisquer ficheiros MP3 subsequentes, gravados em sessões
posteriores.
• Este sistema pode reproduzir CDs Multi-Sessão quando existe um ficheiro de imagem JPEG na
primeira sessão. Também podem ser reproduzidos quaisquer ficheiros de imagem JPEG
subsequentes, gravados em sessões posteriores.
• Se houver ficheiros MP3 e ficheiros de imagem JPEG no formato de CD de música ou CD de vídeo
gravados na primeira sessão, só será reproduzida a primeira sessão.
Código de região
O sistema tem um código de região impresso na parte traseira da unidade e só pode reproduzir DVDs
com códigos de região idênticos.
DVD VIDEOs marcados com ALL também podem ser reproduzidos neste sistema.
Se tentar reproduzir um DVD VIDEO de outro tipo, a mensagem [Reprodução deste disco proibida por
limites de área.] aparece no ecrã do televisor. Dependendo do tipo de DVD VIDEO, pode não estar
indicado qualquer código de região mesmo que a reprodução do DVD VIDEO seja proibida pelos
limites de área.
Nota sobre as operações de reprodução de um DVD ou VIDEO CD
Algumas das operações de reprodução de DVDs e VIDEO CDs podem ser definidas intencionalmente
pelos fabricantes de software. Como este sistema reproduz DVDs e VIDEO CDs de acordo com o
conteúdo dos discos concebido pelos fabricantes de software, algumas das operações de reprodução
podem não estar disponíveis. Consulte também o manual de instruções fornecido com os DVDs ou
VIDEO CDs.
9PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 10 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Preparativos
Preparativos
Desembalar
DAV-DZ380W
• Colunas frontais (2)
• Cabos das colunas (6,
vermelho/branco/verde/
cinzento/azul/púrpura)
• Coluna central (1)
• Telecomando (1)
• Tampa do cabo de coluna (1)
• Suporte do cabo de coluna (1)
• Pilhas R6 (tamanho AA) (2)
• Colunas Surround (2)
• Microfone de calibragem (1)
• Subwoofer (1)
• Pés de apoio (1 conjunto)
• Transmissores-receptores
sem fios (2)
• Manual de Instruções
• Guia de Instalação Rápida
• Informação de Segurança de
Produto Sem Fios
Para modelos do Reino Unido
• Amplificador surround (1)
• Adaptador DIGITAL MEDIA
PORT (TDM-iP20) (1)
• Antena de cabo FM (1)
ou
• Manual de instruções para o
adaptador DIGITAL
MEDIA PORT (TDM-iP20)
10PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 11 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
DAV-DZ680W
• Cabos das colunas (4, verde/
cinzento/azul/púrpura)
• Tampa do cabo de coluna (1)
• Telecomando (1)
• Suporte do cabo de coluna (1)
• Pilhas R6 (tamanho AA) (2)
• Transmissores-receptores
sem fios (2)
• Microfone de calibragem (1)
• Coluna central (1)
• Pés de apoio (1 conjunto)
• Manual de Instruções
• Guia de Instalação Rápida
• Informação de Segurança de
Produto Sem Fios
Para modelos do Reino Unido
• Colunas Surround (2)
• Adaptador DIGITAL MEDIA
PORT (TDM-iP20) (1)
• Bases (2)
• Parafusos (com anilha) (6)
• Subwoofer (1)
• Amplificador surround (1)
• Manual de instruções para o
adaptador DIGITAL
MEDIA PORT (TDM-iP20)
• Antena de cabo FM (1)
ou
11PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
• Colunas frontais (2)
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 12 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Preparativos
DAV-DZ880W
• Colunas frontais (2)
• Antena de cabo FM (1)
• Tampa do cabo de coluna (1)
ou
• Cabos das colunas (2, verde/
púrpura)
• Telecomando (1)
• Pilhas R6 (tamanho AA) (2)
• Coluna central (1)
• Microfone de calibragem (1)
• Suporte do cabo de coluna (1)
• Transmissores-receptores
sem fios (2)
• Manual de Instruções
• Guia de Instalação Rápida
• Informação de Segurança de
Produto Sem Fios
Para modelos do Reino Unido
• Adaptador DIGITAL MEDIA
PORT (TDM-iP20) (1)
• Colunas Surround (2)
• Pés de apoio (1 conjunto)
• Bases (4)
• Manual de instruções para o
adaptador DIGITAL
MEDIA PORT (TDM-iP20)
• Parafusos (com anilha) (12)
• Amplificador surround (1)
• Subwoofer (1)
12PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 13 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Colocar pilhas no telecomando
Nota
• Não deixe o telecomando num local demasiado quente ou húmido.
• Não misture pilhas novas com usadas.
• Não deixe cair objectos estranhos dentro do telecomando, sobretudo quando estiver a substituir as pilhas.
• Não exponha o sensor remoto à luz solar directa ou a aparelhos de iluminação. Se o fizer, pode ocorrer uma avaria.
• Se não pretender utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar possíveis
danos causados por derrame da pilha e corrosão.
13PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
Insira duas pilhas R6 (tamanho AA) (fornecidas), fazendo coincidir os pólos 3 e # das pilhas com as
marcas existentes no interior do compartimento. Para utilizar o telecomando, aponte para o sensor
remoto do aparelho.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 14 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Preparativos
Passo 1: Instalar o Sistema
Posicionar o sistema
Para obter um som surround da melhor qualidade possível, coloque todas as colunas à mesma distância
da posição de audição (A). A distância pode ser entre 1,0 e 7,0 metros.
Se não consegue colocar a coluna central e as colunas surround à mesma distância que (A), pode
aproximar a coluna central da posição de audição até 1,6 metros (B), e aproximar as colunas surround
da posição de audição até 5,0 metros (C).
O subwoofer pode ser colocado em qualquer sítio na divisão.
Subwoofer
Coluna central
Coluna frontal esquerda (L)
Coluna frontal direita (R)
B
A
A
A
A
C
Coluna esquerda surround (L)
A
C
Coluna direita surround (R)
Nota
• Tenha cuidado ao colocar as colunas e/ou os suportes para coluna que estão colocados nas colunas num pavimento
tratado (encerado, oleado, polido, etc.), pois pode ficar manchado ou perder a cor.
• Não se encoste nem se empoleire na coluna, pois esta pode cair.
14PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 15 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Fixar os pés de apoio ao subwoofer
,
Remova os pés de apoio da
cobertura de protecção.
15PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
Fixe os pés de apoio (fornecidos) à parte inferior do subwoofer para estabilizar o subwoofer e evitar
que este escorregue.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 16 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Preparativos
Montar as Colunas
(apenas DAV-DZ680W/DAV-DZ880W)
Antes de fazer a ligação das colunas, fixe a coluna ao suporte para colunas.
(Para as colunas frontais do DAV-DZ680W, e as colunas frontal e surround do
DAV-DZ880W)
Utilize as peças do seguinte modo:
DAV-DZ680W
• Colunas frontais (2)
• Bases (2)
• Parafusos (com anilha) (6)
DAV-DZ880W
• Colunas frontal e surround (4)
• Bases (4)
• Parafusos (com anilha) (12)
Para informações sobre como ligar os cabos das colunas às tomadas SPEAKER, consulte a página 24.
Nota
• Coloque um pano no chão para evitar danificar o pavimento quando montar as colunas.
• Pode utilizar a coluna sem o suporte para colunas, montando-a na parede (página 19).
1
Passe o cabo da coluna através do orifício suporte da base.
Cabo da coluna
Coluna
,
Parte superior da base
16PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 17 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
2
masterpage:Right
specdef v20081205
Vire a coluna ao contrário.
Preparativos
Cabo da coluna
Coluna
3
Coloque a base na parte inferior da coluna e, em seguida, fixe a base com três parafusos
(com anilha).
Parafusos (com anilha)
Parte inferior da
base
Coluna
17PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 18 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Preparativos
Ilustração de montagem final
DAV-DZ680W
Coluna frontal esquerda
(L): Etiqueta branca
Branco
Coluna frontal direita
(R): Etiqueta vermelha
Vermelho
DAV-DZ880W
Coluna frontal esquerda
(L): Etiqueta branca
Branco
Coluna frontal direita
(R): Etiqueta vermelha
Vermelho
Coluna esquerda surround
(L): Etiqueta azul
Azul
Coluna direita surround
(R): Etiqueta cinzenta
Cinzento
18PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 19 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Instalar as colunas numa parede
• Contacte uma serralharia ou um instalador para mais informações sobre o material de construção da parede e os
parafusos a utilizar.
• Utilize parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede. Uma parede com estuque é
particularmente frágil, pelo que deve fixar os parafusos a uma trave. Instale as colunas numa parede vertical e lisa,
onde seja aplicado um reforço.
• A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, pela pouca resistência
da parede, por uma fixação incorrecta dos parafusos, por calamidades naturais, etc.
Antes de instalar as colunas frontais do DAV-DZ680W ou as colunas frontal e surround do DAVDZ880W numa parede, tem de desmontar as colunas. Pode instalar a parte superior de uma coluna
numa parede.
Desmontar a coluna
(Apenas colunas frontais do DAV-DZ680W ou colunas frontal e surround do DAVDZ880W)
1
Retire o cabo da coluna da ranhura da traseira da coluna.
Cabo da coluna
,
Parte traseira da coluna
2
Desligue os cabos da coluna da coluna.
Parte traseira da coluna
19PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
Cuidado
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 20 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
3
masterpage:Left
specdef v20081205
Retire o parafuso (pré-instalado) que se encontra na parte traseira da coluna.
Preparativos
Este parafuso é utilizado ao montar novamente a coluna. Certifique-se que não perde o parafuso.
Parafuso
Parte traseira da coluna
4
Desmonte a coluna erguendo a parte superior da coluna.
Parte superior
Parte inferior
Parte traseira da coluna
20PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 21 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
masterpage:Right
specdef v20081205
Retire o cabo da coluna da base da parte inferior da coluna.
O cabo da coluna retirado é utilizado para instalar a coluna numa parede.
Preparativos
Parte inferior da coluna
,
Cabo da coluna
Ilustração de totalmente desmontado
Parte superior
da coluna
Parte inferior
da coluna
Cabo da
coluna
Parafuso
Instalar as colunas numa parede
Antes de instalar as colunas numa parede, ligue o cabo da coluna à coluna.
Certifique-se de que estabelece a correspondência correcta entre os cabos das colunas e terminais de
coluna: o cabo de coluna com a anilha colorida para 3, e o cabo de coluna sem anilha colorida para #.
Anilha colorida
Coluna frontal esquerda (L): Branco
Coluna frontal direita (R): Vermelho
Coluna central: Verde
Coluna esquerda surround (L): Azul
Coluna direita surround (R): Cinzento
21PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20081205
DK_book.book Page 22 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios localizados na traseira
de cada coluna. Consulte as imagens abaixo.
Preparativos
1
4 mm
30 mm
2
5 mm
Orifício na parte
traseira da coluna
10 mm
Fixe os parafusos à parede.
DAV-DZ380W
Para as outras colunas
Para a coluna central
145 mm
8 a 10 mm
8 a 10 mm
DAV-DZ680W
Para as colunas frontais
Para a coluna central
145 mm
210 mm
8 a 10 mm
8 a 10 mm
Para as colunas surround
8 a 10 mm
22PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 23 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
DAV-DZ880W
Para as outras colunas
Para a coluna central
Preparativos
145 mm
210 mm
8 a 10 mm
8 a 10 mm
3
Pendure as colunas nos parafusos.
5 mm
Orifício na parte
traseira da coluna
10 mm
Parte traseira da coluna
23PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 24 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Preparativos
Passo 2: Ligar o Sistema
Para ligar o sistema, leia as informações nas páginas seguintes.
Não ligue o cabo de alimentação CA deste sistema a uma tomada de parede antes de efectuar todas as
outras ligações.
Nota
• Quando ligar outro componente com controlo de volume, reduza o volume dos outros componentes para um nível
que não distorça o som.
Ligar as colunas
O conector dos cabos das colunas e anilha colorida têm uma codificação de cores consoante o tipo de
coluna. Ligue os cabos das colunas de acordo com a cor das tomadas SPEAKER do aparelho.
Certifique-se de que estabelece a correspondência correcta entre os cabos das colunas e terminais de
coluna: o cabo de coluna com a anilha colorida para 3, e o cabo de coluna sem anilha colorida para
#. Não deixe o isolamento (cobertura de borracha) do cabo da coluna preso nos terminais da coluna.
Ligar os cabos das colunas ao aparelho
Quando ligar ao aparelho, introduza o conector até este fazer um clique.
24PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 25 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Preparativos
Painel traseiro da unidade
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
Púrpura
(Subwoofer)
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CE
NTER
OPTIC
AL
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
Branco
(Coluna frontal esquerda (L))
L IN
IAL
COAX
Vermelho
(Coluna frontal direita (R))
OFER
SUBWO
Verde
(Coluna central)
Painel traseiro do amplificador surround
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
G
PAIRIN
TOR
SELEC
OUND SURROUND
SURR
ND
L
Azul
(Coluna esquerda surround (L))
R
SURROU
BACK
Cinzento
(Coluna direita surround (R))
25PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20081205
DK_book.book Page 26 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Preparativos
DAV-DZ880W
Painel traseiro da unidade
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
Púrpura
(Subwoofer)
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
KER
SPEA
CE
NTER
OPTIC
AL
UT (TO
L
LIN
OUT
HDMI
TV
DIGITA
DIO IN
R AU E
R
TV )
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
Branco
(Coluna frontal esquerda (L))
L IN
IAL
COAX
Vermelho
(Coluna frontal direita (R))
OFER
SUBWO
Verde
(Coluna central)
Painel traseiro do amplificador surround
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
G
PAIRIN
TOR
SELEC
OUND SURROUND
SURR
ND
Azul
(Coluna esquerda surround (L))
L
R
SURROU
BACK
Cinzento
(Coluna direita surround (R))
Ligar os cabos das colunas às colunas
Parte traseira da coluna
Conector
(–)
Anilha colorida
(+)
26PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 27 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Ligar o televisor
Preparativos
Dependendo das tomadas do seu televisor, seleccione o método de ligação.
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
B Cabo HDMI (não
fornecido)
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
D Cabo digital coaxial (não
fornecido)
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
COAX
AL
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
L IN
A Cabo SCART (EURO AV)
(não fornecido)
IAL
OFER
SUBWO
C Cabo digital óptico (não
fornecido)
À tomada de saída
óptica digital do
televisor.
À tomada SCART (EURO
AV) do televisor.
À tomada de saída
coaxial digital do
televisor.
À tomada HDMI IN do televisor.
DAV-DZ880W
B Cabo HDMI (não
fornecido)
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
D Cabo digital coaxial (não
fornecido)
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
OUT
HDMI
TV
L
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
AL
DIO IN
R AU E
R
UT (TO
TV )
L
LIN
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
IN
COAX
IAL
A Cabo SCART (EURO AV)
(não fornecido)
OFER
SUBWO
C Cabo digital óptico (não
fornecido)
À tomada de saída
óptica digital do
televisor.
À tomada SCART (EURO
AV) do televisor.
À tomada de saída
coaxial digital do
televisor.
À tomada HDMI IN do televisor.
27PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 28 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Método 1: ligação do cabo (A) SCART (EURO AV)
Preparativos
Esta ligação envia sinais de vídeo e áudio.
Método 2: ligação do cabo (B) HDMI* e do cabo (A) SCART (EURO AV)
Se o seu televisor possuir uma tomada HDMI, ligue ao televisor com um cabo HDMI e com um cabo
SCART (EURO AV). A qualidade da imagem será melhorada em comparação com a utilização da
ligação SCART (EURO AV) apenas.
Ao fazer a ligação com o cabo HDMI, deve seleccionar o tipo de sinal de emissão (página 40).
Para visualizar imagens a partir do adaptador DIGITAL MEDIA PORT, deve ligar ao televisor com o
cabo SCART (EURO AV). Os sinais de vídeo do adaptador DIGITAL MEDIA PORT não são emitidos
através da tomada HDMI OUT.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Ligação de cabo digital óptico (C) ou cabo digital coaxial (D)
Se o televisor tiver uma tomada de saída digital óptica ou coaxial, pode melhorar a qualidade do som
ligando um cabo digital óptico ou coaxial para além da ligação SCART (EURO AV).
Nota
• O sistema pode aceitar tanto os sinais digitais como os analógicos. Os sinais digitais têm prioridade sobre os sinais
analógicos. (COAXIAL tem prioridade sobre OPTICAL.) Se o sinal digital for interrompido, o sinal analógico será
processado após 2 segundos.
• Quando liga o sistema e um televisor com a função “BRAVIA” Sync através de um cabo HDMI, a função
“BRAVIA” Sync fica activada. Neste caso, defina [CONTROLO PARA HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO
HDMI] para [ACTIVADO] (página 68).
28PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 29 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Ligar os outros componentes
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Fonte de áudio portátil (não fornecida): E
Dispositivo USB (não fornecido): F
Adaptador DIGITAL MEDIA PORT: G (TDM-iP20 é fornecido com os modelos do Reino Unido.
Pode também utilizar outros adaptadores DIGITAL MEDIA PORT.)
F Ligue um dispositivo
USB (página 81).
E Cabo de mini-ficha estéreo
(não fornecido)
NNA
ANTE
A uma fonte de áudio
portátil
IAL
COAXFM
75
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIG
KER
SPEA
CENTE
R
OFER
SUBWO
OPTIC
AL
IN
ITAL
COAX
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
G Adaptador DIGITAL MEDIA PORT
(página 94)
IAL
Nota
• Introduza o adaptador DIGITAL MEDIA
PORT de modo a que as marcas V fiquem
alinhadas. Quando desligar, puxe enquanto
prime
.
29PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
Pode desfrutar de componentes ligados através das colunas do sistema.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20081205
DK_book.book Page 30 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Preparativos
DAV-DZ880W
Fonte de áudio portátil (não fornecida): E
Dispositivo USB (não fornecido): F
Adaptador DIGITAL MEDIA PORT: G (TDM-iP20 é fornecido com os modelos do Reino Unido.
Pode também utilizar outros adaptadores DIGITAL MEDIA PORT.)
Videogravador, receptor digital de satélite ou PlayStation, etc. (não fornecido): H
F Ligue um dispositivo
USB (página 81).
E Cabo de mini-ficha estéreo
(não fornecido)
NNA
ANTE
A uma fonte de áudio
portátil
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OFER
SUBWO
OPTIC
AL
DIO IN
R AU E
R
LIN
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
L
UT (TO
TV )
H Cabo de áudio (não
fornecido)
L IN
COAX
IAL
G Adaptador DIGITAL
MEDIA PORT
(página 94)
Nota
• Introduza o adaptador DIGITAL MEDIA
PORT de modo a que as marcas V fiquem
alinhadas. Quando desligar, puxe enquanto
prime
.
Às tomadas de saída áudio do videogravador,
receptor digital de satélite ou PlayStation, etc.
30PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 31 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
Se o seu televisor possuir várias entradas áudio/vídeo
Videogravador, receptor digital de
satélite, PlayStation, etc.
Televisor
Videogravador, receptor digital de
satélite, PlayStation, etc.
Sistema
: Fluxo de sinal
Seleccione o componente no televisor. Para saber mais pormenores, consulte o manual de instruções
do televisor.
Se o televisor não possuir várias entradas áudio/vídeo, será necessário um comutador para receber o
som a partir de mais do que um componente.
31PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
Pode desfrutar do som com as colunas do sistema através do televisor ligado. Ligue os componentes
do seguinte modo.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 32 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Preparativos
Ligar a antena
NNA
ANTE
5
IAL 7
COAXFM
ou
Antena de cabo FM
(fornecida)
Nota
• Estique completamente a antena de cabo FM.
• Depois de ligar a antena de cabo FM, mantenha-a o mais horizontal possível.
• Se tiver uma má recepção de FM, utilize um cabo coaxial de 75-ohm (não fornecido) para ligar o aparelho a uma
antena FM exterior, como mostrado abaixo.
Antena FM exterior
Aparelho
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
32PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 33 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Inserir o transmissor-receptor sem fios
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Painel traseiro do amplificador
surround
Painel traseiro da unidade
NNA
ANTE
T10
EZW-R
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
KER
RT10
EZWOU TP
UT (TO
SPEA
TV )
ID
S-AIR
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUND
SURR
OUT
HDMI
A
B
C
L
G
PAIRIN
RT
DMPO
R
TOR
SELEC ND
SURROUND
SURROU
BACK
DC5V X
0.7A MA
Transmissorreceptor sem fios
Transmissorreceptor sem fios
DAV-DZ880W
Painel traseiro do amplificador
surround
Painel traseiro da unidade
NNA
ANTE
IAL
COAXFM
T10
EZW-R
75
AV
EURO
KER
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R AU
R
DIO IN
UT (TO
SPEA
TV )
ID
S-AIR
L
LINE
OUND
SURR
OUT
HDMI
RT
DMPO
A
B
C
G
PAIRIN
TOR
SELEC ND
L
R
SURROUND
SURROU
BACK
DC5V X
0.7A MA
Transmissorreceptor sem fios
Transmissorreceptor sem fios
Nota
• Quando introduzir o transmissor-receptor sem fios, certifique-se de que o cabo de alimentação CA não está ligado
a uma tomada de parede.
• Não toque nos terminais do transmissor-receptor sem fios.
• Introduza o transmissor-receptor sem fios de modo a que as marcas V fiquem alinhadas.
• Não introduza mais nenhum aparelho na ranhura EZW-RT10 para além do transmissor-receptor sem fios.
33PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
Pode transmitir som a partir do aparelho para um produto S-AIR, como um amplificador surround ou
receptor S-AIR.
Para transmitir som a partir da unidade, tem de introduzir os transmissores-receptores sem fios na
unidade, o amplificador surround e o receptor S-AIR.
Para mais informações sobre os produtos S-AIR, consulte “Utilizar um produto S-AIR” (página 95).
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 34 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Preparativos
Ligar os cabos de alimentação CA
Antes de ligar os cabos de alimentação CA da unidade e o amplificador surround sem fios a uma
tomada de parede, ligue as colunas frontais, central e subwoofer à unidade e colunas surround ao
amplificador surround.
Painel traseiro da
unidade
Painel traseiro do
amplificador surround
T10
EZW-R
Tomada de parede: A forma da
tomada de parede varia
dependendo da área.
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
G
PAIRIN
OUND
SURR
TOR
SELEC ND
L
R
SURROUND
SURROU
BACK
Sobre a demonstração
Depois de ligar o cabo de alimentação CA, aparece a demonstração no visor do painel frontal.
Definir o modo de demonstração para activado/desactivado
1
Carregue em [/1 na unidade.
O sistema liga-se.
2
3
4
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até “DEMO” aparecer no visor do painel frontal e, em
seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar uma definição.
• “DEMO ON”: Activado.
• “DEMO OFF”: Desactivado.
5
Carregue em
.
A programação está concluída.
34PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 35 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
6
masterpage:Right
specdef v20081205
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
35PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
• Quando comprar o sistema novo, ou se o sistema estiver predefinido (como, por ex., depois de executar “COLD
RESET” (página 110)), pode desactivar a demonstração carregando apenas em [/1 no telecomando.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
Preparativos
DK_book.book Page 36 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Para verificar o estado da
transmissão
Passo 3: Configurar o
sistema sem fios
Para utilizar o sistema sem fios, terá de
configurar o amplificador surround. Antes de
configurar, certifique-se de que os
transmissores-receptores sem fios são inseridos
na unidade e no amplificador surround
correctamente (página 33).
Este sistema sem fios é designado por “S-AIR”.
Para mais informações sobre a função S-AIR,
consulte “Utilizar um produto S-AIR”
(página 95).
Intermitente, verde.
Não é estabelecida a
transmissão de som.
É emitida a cor
vermelha.
O amplificador surround não
produz som.
"/1
Desliga-se.
O amplificador surround
desliga-se ou a sua protecção
está activa.
Indicador POWER / ON
LINE
Para detalhes sobre o amplificador surround,
consulte “Funcionamento do amplificador
surround” (página 122).
Interruptor S-AIR ID
EZW-RT10
S-AIR ID
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
Tomada PHONES
R
Nota
Interruptor
SURROUND
SELECTOR
A unidade transmite som ao amplificador
surround que está ligado às colunas surround.
Para estabelecer transmissão de som, execute os
seguintes Passos.
4
Desfrutar do som com
auscultadores
Pode desfrutar do som do sistema ligando os
auscultadores à tomada PHONES no
amplificador surround.
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
3
Indicador
Estado
POWER / ON LINE
É estabelecida a transmissão
de som.
POWER
2
Pode verificar o estado da transmissão de som
entre a unidade e o amplificador surround,
verificando o indicador POWER / ON LINE do
amplificador surround.
Emite cor verde.
POWER
1
masterpage:Left
specdef v20081205
Carregue em "/1 na unidade.
• O volume da unidade pode ser muito reduzido se
desligar o amplificador surround enquanto os
auscultadores estão ligados ao amplificador surround,
ou a recepção rádio é fraca. Neste caso, “HP NO
LINK” e “VOLUME MIN” aparecem
alternadamente no visor do painel frontal. Verifique a
recepção de rádio e regule novamente o volume.
O sistema liga-se.
Quando utiliza vários produtos
S-AIR
Regule o interruptor SURROUND
SELECTOR do amplificador surround
para SURROUND.
Consulte “Estabelecer a transmissão de som
entre a unidade e a unidade secundária S-AIR
(definição ID)” (página 95).
Regule o interruptor S-AIR ID do
amplificador surround para A.
Para colocar a tampa no
amplificador surround
Pressione POWER no amplificador
surround.
O indicador POWER / ON LINE fica verde.
Se não ficar, verifique o estado da
transmissão do seguinte modo.
Após a ligação e configuração, pode colocar a
tampa no amplificador surround para organizar e
armazenar os cabos das colunas em excesso.
36PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 37 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
1
Tampa do cabo de coluna
Passo 4: Realização da
Instalação Rápida
Execute os passos seguintes para efectuar os
ajustes básicos para utilizar o sistema.
As opções apresentadas diferem consoante a
área.
"/1
Amplificador surround
Ranhuras
Pressione a tampa do cabo de coluna até
ouvir um clique. Vire o amplificador
surround ao contrário e, de seguida, guarde
os cabos na tampa do cabo da coluna.
2
C/X/x/c,
Introduza as patilhas do suporte do
cabo da coluna nas ranhuras da tampa
do cabo da coluna e coloque no devido
lugar.
Suporte do cabo de coluna
DISPLAY
1
2
Ligue o televisor.
Prima [/1 na unidade e POWER no
amplificador surround.
Nota
• Certifique-se de que a função está definida para
“DVD” (página 41).
3
Amplificador
surround
m
Regule o selector de entrada do
televisor para que o sinal do sistema
apareça no ecrã do televisor.
[Carregue em [ENTER] para executar a
INSTALAÇÃO RÁPIDA.] aparece no
fundo do ecrã do televisor. Se esta
mensagem não aparecer, visualize o Ecrã da
Instalação rápida (página 39).
4
Carregue em
disco.
sem colocar um
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar o idioma utilizado para
visualização.
37PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
Coloque a tampa do cabo de coluna
deslizando-a ao longo das ranhuras
nas extremidades do amplificador
surround.
masterpage:Right
specdef v20081205
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 38 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
• [RGB]: Saída de sinais RGB.
Preparativos
SELECÇÃO IDIOMA
OPÇÕES MENU:
MENU:
AUDIO:
LEGENDA:
5
INGLÊS
INGLÊS
FRANCÊS
ESPANHOL
PORTUGUÊS
Nota
• Se o seu televisor não aceitar sinais RGB, não
aparecerá nenhuma imagem no ecrã de TV
mesmo se seleccionar [RGB]. Consulte o
manual de instruções fornecido com o seu
televisor.
Carregue em X/x para seleccionar o
idioma e, em seguida, carregue em
Aparece o Ecrã de Configuração para a
função Controlo para HDMI.
.
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar o formato do televisor a ser
ligado.
CONFIGURAÇÃO DO HDMI
AUTO(1920x1080p)
RESOLUÇÃO HDMI:
DESACT.
CONTROLO PARA HDMI:
VOLUME LIMIT:
DESACT.
YCBCR/RGB(HDMI):
ACTIVADO
AUDIO(HDMI):
DESACT.
RESOLUÇÃO JPEG: DEF. STANDART
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
16:9
FORMATO ECRÃ:
16:9
LINE:
4:3 LETTER BOX
MODO DE PAUSA:
4:3 PAN SCAN
8
6
• [DESACT.]: A função Controlo para
HDMI está regulada para desactivada.
• [ACTIVADO]: A função Controlo para
HDMI (página 78) está regulada para
activada.
Carregue em X/x para seleccionar a
definição que corresponde ao seu tipo
de televisor e, de seguida, carregue em
.
• [16:9]: Para um televisor 16:9 ou um
televisor 4:3 standard com o modo 16:9
(página 67)
• [4:3 LETTER BOX] ou [4:3 PAN
SCAN]: Para um televisor 4:3 standard
(página 67)
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar a formação de coluna.
FORMAÇÃO ALTIFAL.
Aparece o Ecrã de Configuração para
seleccionar o método de saída de sinais de
vídeo da tomada EURO AV T OUTPUT
(TO TV) no painel traseiro da unidade.
PADRÃO
9
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
FORMATO ECRÃ:
LINE:
MODO DE PAUSA:
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição e carregue em
.
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Carregue em C/c para seleccionar a
imagem de formação de coluna, tal
como as colunas estão realmente
posicionadas e, de seguida, carregue
em
.
Para mais informações, consulte “Obter o
melhor som surround para uma sala”
(página 101).
7
Carregue em X/x para seleccionar o
método de saída de sinais de vídeo e,
de seguida, carregue em
.
• [VIDEO]: Saída de sinais de vídeo.
38PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20081205
DK_book.book Page 39 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
10 Ligue o microfone de calibragem
Programe o microfone de calibragem ao
nível do ouvido, por meio de um tripé, etc.
(não fornecido).
A parte frontal de cada coluna deve estar de
frente para o microfone de calibragem e não
deve existir qualquer obstrução entre as
colunas e o microfone de calibragem.
12 Desligue o microfone de calibragem,
carregue em C/c para seleccionar
[SIM] e, de seguida, carregue em
.
A Instalação rápida terminou. Todas as
operações de ligação e configuração ficam
concluídas.
Para sair da Instalação rápida
Carregue em
DISPLAY em qualquer Passo.
Para visualizar o Ecrã de
Instalação rápida
1
2
Microfone de calibragem
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
94( 99)
1( 1)
0: 01: 08
DVD VIDEO
T
11 Carregue em C/c para seleccionar
[SIM] e, em seguida, carregue em
.
PERSONALIZADA
PERSONALIZADA
RÁPIDA
Inicia-se [CALIBRAGEM AUTO].
Mantenha-se imóvel durante a medição.
Nota
• É emitido um som de teste sonoro quando a
[CALIBRAGEM AUTO] se inicia. Não pode
baixar o volume. Avise as crianças e os
vizinhos.
• Antes de [CALIBRAGEM AUTO], instale o
amplificador surround no local apropriado. Se
instalar o amplificador surround num local
inadequado - noutra divisão -, não irá obter a
medida apropriada.
4
Carregue em X/x para seleccionar
[RÁPIDA] e prima
.
Aparece o ecrã da Instalação rápida.
39PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
• O ambiente do espaço onde está instalado o
sistema pode afectar as medições. Quando as
medidas diferem consideravelmente do estado
da instalação da coluna, efectue manualmente as
programações das colunas seguindo
“Programações para as colunas” (página 71).
(fornecido) à tomada A.CAL MIC no
painel frontal.
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
Preparativos
DK_book.book Page 40 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
• [1920 × 1080i]: O sistema emite sinais de
vídeo 1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: O sistema emite sinais de
vídeo 1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: O sistema emite sinais de
vídeo 720 × 480p*.
Definir o tipo de saída de vídeo
de modo a corresponder ao
televisor
Dependendo da ligação do televisor (página 27),
seleccione o tipo de saída de vídeo do sistema.
Para seleccionar o tipo da saída
de sinal de vídeo a partir da
tomada HDMI OUT
* i: interlace, p: progressivo
** Dependendo da área, pode aparecer [720 ×
480/576p].
Quando liga o aparelho e o televisor com um
cabo HDMI, seleccione o tipo de sinais de vídeo
emitidos da tomada HDMI OUT.
Para mais pormenores, consulte o manual de
instruções fornecido com o televisor/projector,
etc.
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] e, em
seguida, carregue em
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI].
6
7
Carregue em X/x para seleccionar
[RESOLUÇÃO HDMI] e, em seguida,
carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar a
definição desejada e carregue em
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: O sistema emite
o melhor sinal de vídeo para o televisor
ligado.
40PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 41 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20081205
x DAV-DZ880W
“DVD” y “TUNER FM” y “USB” y
“TV” y “LINE” y “DMPORT” y
“AUDIO” y …
Pode seleccionar a fonte de reprodução.
Função
Fonte
“DVD”
Disco que é reproduzido
pelo sistema
FUNCTION
+/–
“TUNER FM”
Rádio FM (página 74)
“USB”
Dispositivo USB
(página 81)
“TV”
Televisor
“LINE”
Componente ligado às
tomadas LINE no painel
traseiro
“DMPORT”
Adaptador DIGITAL
MEDIA PORT (página 94)
“AUDIO”
Fonte de áudio portátil
ligada à tomada AUDIO IN
no painel frontal
Carregue repetidamente em FUNCTION +/–
até aparecer a função que pretende no
visor do painel frontal.
Sempre que carregar em FUNCTION +/–, a
função muda da seguinte maneira.
x DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
“DVD” y “TUNER FM” y “USB” y
“TV” y “DMPORT” y “AUDIO” y …
Função
Fonte
“DVD”
Disco que é reproduzido
pelo sistema
“TUNER FM”
Rádio FM (página 74)
“USB”
Dispositivo USB
(página 81)
“TV”
Televisor
“DMPORT”
Adaptador DIGITAL
MEDIA PORT (página 94)
“AUDIO”
Fonte de áudio portátil
ligada à tomada AUDIO IN
no painel frontal
41PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Preparativos
Passo 5: Seleccionar a
Fonte
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 42 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20081205
Preparativos
Passo 6: Desfrutar do Som Surround
Pode desfrutar do som surround ao seleccionar simplesmente um dos modos de descodificação préprogramados do sistema. Pode assim obter, em sua casa, o poderoso e emocionante som das salas de
cinema.
SYSTEM MENU
X/x/c,
Desfrutar do som do televisor com o efeito surround de 5.1 canais
1
2
3
4
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até “DEC. MODE” aparecer no visor do painel frontal e,
em seguida, carregue em
ou c.
Carregue repetidamente em X/x até aparecer “PRO LOGIC” no visor do painel frontal.
Carregue em
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Nota
• Quando o som de programação do televisor é monaural, o som é emitido apenas pela coluna central.
Seleccionar efeitos de som surround com base na sua preferência de
audição
1
2
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até “DEC. MODE” aparecer no visor do painel frontal e,
em seguida, carregue em
ou c.
42PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 43 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
3
masterpage:Right
specdef v20081205
Carregue repetidamente em X/x até aparecer o efeito de som surround no visor do
painel frontal.
4
Carregue em
Preparativos
Consulte a tabela abaixo quanto às descrições do efeito do som surround.
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Acerca da emissão das colunas
A tabela abaixo descreve as opções quando liga todas as colunas à unidade e define a [FORMAÇÃO
ALTIFAL.] para [PADRÃO] (página 101).
A predefinição é “A.F.D. STD” (quando liga os auscultadores à unidade ou ao amplificador surround,
a predefinição é “HP 2CH”).
Som de
Efeito surround
Efeito
Dependendo da fonte.
“A.F.D. STD”
O sistema discrimina o formato de som da fonte e apresenta
o som da forma como foi gravado/codificado.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
“A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• Fonte de 2 canais: O sistema emite som de 2 canais das
colunas frontal e surround atribuindo o som de 2 canais para
os canais surround da esquerda e da direita.
• Fonte multi-canal: O sistema emite som das colunas
dependendo do número de canais da fonte.
“PRO LOGIC”
“PLII MOVIE”
“PLII MUSIC”
• Fonte de 2 canais: O sistema simula som surround de fontes
de 2 canais e emite som de todas as colunas.
– “PRO LOGIC” efectua descodificação Dolby Pro Logic.
– “PLII MOVIE” efectua descodificação de modo de
cinema Dolby Pro Logic II.
– “PLII MUSIC” efectua descodificação de modo de
música Dolby Pro Logic II.
• Fonte multi-canal: O sistema emite som das colunas
dependendo do número de canais da fonte.
“2CH STEREO”
O sistema emite o som das colunas frontais e do subwoofer
independentemente do formato de som ou do número de
canais. Os formatos de surround multi-canal são misturados
para apenas 2 canais.
“HP 2CH”
O sistema emite o som dos auscultadores independentemente
do formato de som ou do número de canais. Os formatos de
surround multi-canal são misturados para apenas 2 canais.
(HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO)
43PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt04gst.fm]
DK_book.book Page 44 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Som de
Efeito surround
“HP VIRTUAL”
Preparativos
(HEADPHONE
VIRTUAL)
masterpage:Left
specdef v20081205
Efeito
O sistema emite o som dos auscultadores adicionando um
efeito surround independentemente do formato de som ou
do número de canais.
Para desligar o efeito surround
Seleccione “A.F.D. STD”, “2CH STEREO”, ou “HP 2CH” para “DEC. MODE”.
Nota
• Quando o sinal de entrada é o som de uma banda bilingue, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” e “PLII MUSIC” não
têm efeito.
• Não pode seleccionar o modo de descodificação enquanto o sistema estiver a carregar um disco.
• Não pode seleccionar o modo de descodificação quando a unidade está a ler os ficheiros num dispositivo USB ou
a transferir músicas.
• O modo de descodificação pode não ter efeito, dependendo do tamanho do pacote dados de entrada.
• Quando selecciona “A.F.D. MULTI”, o efeito surround ou estéreo poderá não ter efeito. Neste caso, seleccione
“A.F.D. STD”, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE”, ou “PLII MUSIC”.
• Quando mudar o modo de descodificação enquanto utiliza o receptor S-AIR, o som do receptor S-AIR pode saltar.
44PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 45 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Disco
masterpage:Right
specdef v20070110
Carregue em Z no aparelho para abrir
o tabuleiro e coloque um disco no
tabuleiro.
Coloque um disco no tabuleiro e, de
seguida, carregue em Z.
Reproduzir um Disco
Disco
Dependendo do DVD VIDEO ou do VIDEO
CD, algumas operações podem ser diferentes ou
ter restrições.
Consulte o manual de instruções fornecido com
o disco.
Com a etiqueta voltada para cima.
Ajustar o volume
"/1
N
Z
Nota
FUNCTION
OPERATION DIAL
Tabuleiro
Tomada PHONES
• Quando reproduzir um disco de 8 cm, coloqueo no círculo interior do tabuleiro. Verifique se o
disco não fica inclinado no círculo interior do
tabuleiro.
• Não coloque mais do que um disco no tabuleiro.
5
Carregue em H.
O sistema inicia a reprodução (reprodução
contínua).
"/1
6
FUNCTION
+/–
Ajuste o volume através de VOLUME +/
– no telecomando ou no controlo
VOLUME do aparelho.
O nível do volume aparece no ecrã do
televisor e no visor do painel frontal.
Nota
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
• Quando programa a função Controlo para HDMI para
activado, o televisor ligado ao sistema com o cabo
HDMI pode ser utilizado em sincronização com o
sistema. Para mais informações, consulte “Utilizar a
Função Controlo para HDMI para o “BRAVIA”
Sync” (página 78).
Para desligar o sistema
Carregue em "/1 enquanto o sistema está
ligado. O sistema entra no modo de espera.
Ligue o televisor.
Regule o selector de entrada do
televisor para o sistema.
Carregue em "/1.
O sistema liga-se.
A menos que o sistema esteja programado
para “DVD”, carregue em FUNCTION +/–
para seleccionar “DVD”.
Para poupar energia no modo de
espera
Carregue em "/1 enquanto o sistema está
ligado.
Para entrar no modo de poupança de energia,
certifique-se de que o sistema se encontra no
seguinte estado.
45PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 46 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
– “DEMO” é definido para “OFF” (página 34).
– [CONTROLO PARA HDMI] está definido
para [DESACT.] (página 78).
– “S-AIR STBY” é definido para “STBY OFF”
(página 97).
Para
Carregue em
Localizar rapidamente
um ponto, reproduzindo
um disco em avanço
rápido ou rebobinagem
rápida (Varrimento)1)
M/
ou
/m
enquanto reproduz um
disco. Cada vez que carrega
em M/
ou
/m
durante o varrimento, a
velocidade de reprodução
muda. Para voltar à
velocidade normal,
carregue em H. Alguns
discos têm velocidades
diferentes.
Para utilizar os auscultadores
Ligue os auscultadores à tomada PHONES do
aparelho. O sistema fica sem som.
Pode ainda ligar os auscultadores à tomada
PHONES no amplificador surround. (O sistema
fica sem som.)
Consulte “Desfrutar do som com auscultadores”
(página 36).
Outras operações
Para
Carregue em
Parar
x
Pausa
X
Retomar a reprodução
depois de pausa
X ou H
Ir para a secção, faixa ou >
cena seguinte1)
M/
ou
/m3)
Ver fotograma a
fotograma (Reprodução enquanto o sistema está no
modo de pausa. Sempre que
em câmara lenta)2)
carregar em M/
ou
/m3) durante a
reprodução em câmara
lenta, a velocidade de
reprodução muda. Pode
optar por duas velocidades.
Para voltar à velocidade de
reprodução normal, prima
H.
Reproduzir um
fotograma de cada vez
(Parar fotograma)2)4)5)
STEP
para avançar
para o fotograma seguinte,
enquanto o sistema se
encontra no modo de pausa.
Carregue STEP
para ir
para o fotograma anterior
enquanto o sistema se
encontra no modo de pausa
(apenas DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW). Para
voltar à reprodução normal,
carregue em H.
Repetir a cena anterior
(10 segundos antes)6)
(repetição
instantânea) durante a
reprodução.
Voltar à secção, faixa ou . duas vezes num
segundo.
cena anterior1)
Quando carrega em .
uma vez, pode ir para o
início da secção, faixa ou
cena actual.
Localizar a secção, faixa
ou cena desejada
utilizando
OPERATION DIAL no
aparelho1)
Desligar o som
temporariamente
Parar a reprodução e
retirar o disco
Rodar OPERATION DIAL
no sentido dos ponteiros do
relógio tem o mesmo efeito
que carregar em >.
Rodar OPERATION DIAL
no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio tem o
mesmo efeito que carregar
em ..
MUTING.
Para cancelar, carregue
novamente neste botão ou
em VOLUME + para
ajustar o volume de som.
Z na unidade.
(avanço instantâneo)
Fazer um avanço rápido
breve da cena actual (30 durante a reprodução.
segundos depois)7)
1)Excepto
2)Apenas
para ficheiros de imagem JPEG.
DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW/VIDEO
CD.
3)
Excepto para VIDEO CDs.
4)Não é possível procurar uma imagem fixa num DVD-
VR.
5)Para
DATA CDs/DATA DVDs, esta função destinase apenas a ficheiros de vídeo.
46PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 47 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
6)
7)
Apenas DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. O botão
pode ser utilizado, excepto para ficheiros de vídeo
DivX/MPEG4.
masterpage:Right
specdef v20070110
Alterar o som
Apenas DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R. O botão pode ser utilizado,
excepto para ficheiros de vídeo DivX/MPEG4.
Para alterar os ângulos
Se forem gravados vários ângulos (multiângulos) para uma cena num DVD VIDEO,
pode alterar o ângulo de visão.
Carregue em ANGLE durante a reprodução
para seleccionar o ângulo pretendido.
Para visualizar as legendas
Carregue repetidamente em AUDIO
durante a reprodução para seleccionar o
sinal de áudio pretendido.
Nos discos com legendas gravadas, é possível
activar ou desactivar as legendas durante a
reprodução. Nos discos com legendas multiidioma gravadas, é possível alterar o idioma das
legendas durante a reprodução ou activar/
desactivar as legendas sempre que se queira.
x DVD VIDEO
Carregue em SUBTITLE durante a
reprodução para seleccionar o idioma das
legendas pretendido.
Nota
• Pode seleccionar as legendas se o ficheiro de vídeo
DivX tiver uma extensão “.avi” ou “.divx” e tiver
informações de legendas dentro do mesmo ficheiro.
Disco
Apresentar multi-ângulos e
legendas
Quando o sistema reproduzir um DVD VIDEO
ou DATA CD/DATA DVD (ficheiros de vídeo
DivX) gravado em vários formatos de áudio
(PCM, Dolby Digital, áudio MPEG ou DTS),
pode alterar o formato de áudio. Se o DVD
VIDEO for gravado com faixas multi-idioma,
também pode alterar o idioma.
Com discos VIDEO CD, CD, DATA CD ou
DATA DVD, pode seleccionar o som a partir do
canal direito ou esquerdo e ouvir o som do canal
seleccionado através das colunas da esquerda e
da direita.
Não é possível alterar o som nos Super Audio
CDs.
A escolha do idioma varia com o tipo de DVD
VIDEO.
Se aparecerem 4 algarismos, estes indicam um
código de idioma. Consulte “Lista de códigos de
idioma” (página 131) para confirmar o idioma
que o código representa. Se aparecer o mesmo
idioma duas ou mais vezes, o DVD VIDEO está
gravado em vários formatos de áudio.
x DVD-VR
Aparecem os tipos de faixas de áudio gravados
num disco.
Exemplo:
• [1: PRINCIPAL] (som principal)
• [1: SECUNDÁRIO] (som secundário)
• [1: PRINCIPAL+SECUNDÁRIO] (som
principal e secundário)
• [2: PRINCIPAL]
• [2: SECUNDÁRIO]
• [2: PRINCIPAL+SECUNDÁRIO]
x VIDEO CD/CD/DATA CD (ficheiro MP3)/
DATA DVD (ficheiro MP3)
• [ESTÉREO]: O som estéreo normal.
• [1/E]: O som do canal esquerdo (monaural).
• [2/D]: O som do canal direito (monaural).
47PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 48 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
x DATA CD (ficheiro de vídeo DivX)/DATA
DVD (ficheiro de vídeo DivX)
A escolha de formatos de sinal de áudio de um
DATA CD ou DATA DVD difere, dependendo
do ficheiro de vídeo DivX incluído no disco. O
formato é mostrado no ecrã do televisor.
Exemplo:
Dolby Digital 3 canais
Surround
(Monaural)
Frontal (L/R)
1:ESPANHOL
x Super VCD
• [1:ESTÉREO]: O som estéreo da faixa de
áudio 1.
• [1:1/E]: O som do canal esquerdo da faixa de
áudio 1 (monaural).
• [1:2/D]: O som do canal direito da faixa de
áudio 1 (monaural).
• [2:ESTÉREO]: O som estéreo da faixa de
áudio 2.
• [2:1/E]: O som do canal esquerdo da faixa de
áudio 2 (monaural).
• [2:2/D]: O som do canal direito da faixa de
áudio 2 (monaural).
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Formato de programa actualmente
em reprodução
x DATA CD (ficheiro de vídeo)/DATA DVD
(ficheiro de vídeo)
Exemplo:
Áudio MP3
1:MP3
128k
Fluxo de bits
Verificar o formato do sinal de
áudio
Se carregar repetidamente em AUDIO durante a
reprodução, o formato do sinal de áudio actual
(PCM, Dolby Digital, DTS, etc.) aparece da
seguinte maneira.
Seleccionar uma área de
reprodução para um Super
Audio CD
x DVD
Exemplo:
Dolby Digital 5.1 canais
Surround (L/R)
1: INGLÊS
Frontal (L/R) +
Central
LFE (Efeito de
frequências baixas)
Alguns Super Audio CDs consistem numa área
de reprodução de 2 canais e numa área de
reprodução multi-canal. Pode seleccionar a área
de reprodução que deseja ouvir.
1
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
2
Formato de programa actualmente
em reprodução
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTI/2ºCN] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [MULTI/2ºCN].
3
Carregue em X/x para seleccionar a
definição desejada e carregue em
.
• [MULTI]: Pode reproduzir a área de
reprodução multi-canal.
48PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 49 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• [2ºCN]: Pode reproduzir a área de
reprodução de 2 canais.
masterpage:Right
specdef v20070110
• Os sinais de áudio do Super Audio CD não são
emitidos a partir da tomada HDMI OUT.
Nota
• Quando o Super Audio CD não possuir a área de
reprodução multi-canal, não é possível seleccionar a
área de reprodução.
Reproduzir um VIDEO CD com
funções PBC (versão 2.0)
(Reprodução PBC)
Alguns Super Audio CDs consistem numa
camada de Super Audio CD e numa camada CD.
Pode mudar a camada de reprodução que deseja
ouvir.
1
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Com as funções PBC (Playback Control) pode
ter acesso a operações interactivas, funções de
procura e outras operações semelhantes.
A reprodução PBC permite-lhe reproduzir
interactivamente VIDEO CDs, seguindo o menu
no ecrã do televisor.
1
Carregue em X/x para seleccionar
[CAMADA SUPER AUDIO CD/
CD] e, em seguida, carregue em
.
2
3
4
x Quando a camada actual é a camada
de Super Audio CD
Carregue em
Carregue em
.
Siga as instruções do menu para
executar operações interactivas.
Consulte o manual de instruções fornecido
com o disco, porque o procedimento de
funcionamento pode variar dependendo do
VIDEO CD.
Aparece [SUPER AUDIO CD].
3
Seleccione o número do item que
deseja através das teclas numéricas.
Se se enganar, carregue em CLEAR para
cancelar o número.
x Quando a camada actual é a camada
de CD
Aparece [CD].
Inicie a reprodução de um VIDEO CD
com funções PBC.
O menu de selecção aparece no visor.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Disco
Mudar a camada de
reprodução para um Super
Audio CD híbrido
Para voltar ao menu
para mudar a camada.
• [SUPER AUDIO CD]: Pode reproduzir a
camada Super Audio CD.
Quando o sistema está a reproduzir a
camada Super Audio CD, “SA-CD”
acende-se no visor do painel frontal.
• [CD]: Pode reproduzir a camada CD.
Quando o sistema estiver a reproduzir
uma camada CD, “CD” acende-se no
visor do painel frontal.
Nota
• Cada função do modo de reprodução funciona apenas
na camada seleccionada ou área de reprodução.
• Quando selecciona uma camada CD, não é possível
alterar uma área de reprodução.
Carregue em O RETURN.
Nota
• Dependendo do VIDEO CD, [Prima ENTER] no
passo 3 pode aparecer como [Prima SELECT] no
manual de instruções que acompanha o disco. Neste
caso, carregue em H.
• Para reproduzir sem utilizar a função PBC, carregue
em ./> ou nas teclas numéricas enquanto o
sistema está no modo de paragem, para seleccionar
uma faixa e, em seguida, carregue em H ou
.O
sistema inicia a reprodução. Não é possível
reproduzir imagens fixas como, por exemplo, um
menu. Para retomar a reprodução PBC, carregue duas
vezes em x e, em seguida, em H.
49PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 50 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Para ouvir um disco que tenha
sido reproduzido antes com a
função de retoma de reprodução
Retomar a reprodução no
ponto em que parou o disco
(Retomar multi-disco)
(Retomar reprodução)
O sistema armazena o ponto em que parou o
disco da última vez e retoma a reprodução da
próxima vez que introduzir o mesmo disco. Se a
memória de retoma de reprodução estiver cheia,
é eliminado o ponto de retoma do primeiro
disco.
Para activar esta função, defina [RETOMAR
MULTI-DISCO] em [CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA] para [ACTIVADO]. Para mais
informações, consulte “[RETOMAR MULTIDISCO] (apenas DVD VIDEO/VIDEO CD)”
(página 71).
Quando pára o disco, o sistema memoriza o
ponto em que carregou em x e aparece a
indicação “RESUME” no visor do painel
frontal. Desde que não retire o disco, a função
Retomar reprodução funciona, mesmo que o
sistema esteja definido no modo de espera, se
carregar em "/1.
1
Durante a reprodução de um disco,
carregue em x para parar a
reprodução.
“RESUME” aparece no visor do painel
frontal.
2
masterpage:Left
specdef v20070110
Nota
• O sistema memoriza os pontos de retoma para um
máximo de 10 discos.
Carregue em H.
O sistema inicia a reprodução no ponto em
que parou o disco, no passo 1.
• Para reproduzir o disco desde o início, carregue duas
vezes em x e depois em H.
Nota
• O sistema pode não retomar a reprodução
exactamente no mesmo ponto, dependendo do ponto
em que parou o disco.
• O ponto em que parou a reprodução pode desaparecer
quando:
– ejectar o disco.
– o sistema entrar em modo de espera (apenas
DATA CD/DATA DVD).
– alterar ou reiniciar as programações no ecrã de
configuração.
– alterar o nível de restrição de reprodução.
– mudar a função, carregando em FUNCTION +/–.
– desligar o cabo de alimentação CA.
• No caso de DVD-VRs, VIDEO CDs, Super Audio
CDs, CDs, DATA CDs e DATA DVDs, o sistema
memoriza o ponto em que a reprodução do disco
actual é retomada.
• A função Retomar reprodução não funciona durante a
reprodução de programas e a reprodução aleatória.
• Esta função poderá não funcionar correctamente com
alguns discos.
• Para reproduzir o disco desde o início, carregue duas
vezes em x e depois em H.
50PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 51 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
5
Utilizar o Modo de
Reprodução
Seleccione a faixa que quer programar.
Por exemplo, seleccione a faixa [02].
Carregue em X/x para seleccionar [02] em
[T] e, em seguida, carregue em .
Faixa seleccionada
Criar o seu próprio programa
PROGRAMADA
CANCELAR TUDO
02
1. FAIXA
––
2. FAIXA
––
3. FAIXA
––
4. FAIXA
––
5. FAIXA
––
6. FAIXA
––
7. FAIXA
Pode reproduzir o conteúdo de um disco pela
ordem que quiser, organizando as faixas do
disco para criar o seu próprio programa. Pode
programar um máximo de 99 faixas.
1
Carregue em
6
Carregue em X/x para seleccionar
[PROGRAMADA] e, em seguida,
carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar
[INSTAL. t] e, em seguida, prima
7
PROGRAMADA
CANCELAR TUDO
––
1. FAIXA
––
2. FAIXA
––
3. FAIXA
––
4. FAIXA
––
5. FAIXA
––
6. FAIXA
––
7. FAIXA
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Faixas gravadas num disco
4
Carregue em c.
O cursor move-se para a linha de faixa [T]
(neste caso, [01]).
PROGRAMADA
CANCELAR TUDO
––
1. FAIXA
––
2. FAIXA
––
3. FAIXA
––
4. FAIXA
––
5. FAIXA
––
6. FAIXA
––
7. FAIXA
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Carregue em H para iniciar a
reprodução de programas.
A reprodução de programas inicia-se.
Quando o programa terminar, pode voltar a
reproduzi-lo carregando em H.
.
Tempo total das faixas programadas
Para programar outras faixas, repita os
passos 4 a 5.
As faixas programadas aparecem pela
ordem seleccionada.
Aparecem as opções para
[PROGRAMADA].
3
––
01
02
03
04
05
06
Tempo total das faixas programadas
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
0: 03:51
T
Disco
(Reprodução de programas)
Para voltar ao modo de
reprodução normal
Carregue em CLEAR enquanto o visor para a
definição de programa não for apresentado no
ecrã de TV, ou seleccione [DESACT.] no Passo
3. Para reproduzir o mesmo programa de novo,
seleccione [ACTIVADO] no passo 3 e carregue
em .
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
Para alterar ou cancelar um
programa
1
2
Execute os Passos 1 a 3 de “Criar o seu
próprio programa”.
Carregue em X/x para seleccionar o
número de programa da faixa que
deseja alterar ou cancelar.
Se pretender eliminar a faixa do programa,
carregue em CLEAR.
51PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 52 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
3
Execute o passo 5 para nova
programação.
• [ACTIVADO]: Pode misturar faixas
seleccionadas na reprodução de
programas.
Para cancelar um programa, seleccione [--]
em [T] e depois carregue em
.
x DATA CD (excepto para ficheiro de
vídeo)/DATA DVD (excepto para
ficheiro de vídeo)
Para cancelar todas as faixas
pela ordem programada
1
2
3
• [DESACT.]: Desactivado.
• [ACTIVADO (MUSICA)]: Pode misturar
ficheiros MP3 na pasta no disco actual.
Quando não estiver seleccionada
nenhuma pasta, a primeira pasta é
reproduzida em ordem aleatória.
Execute os Passos 1 a 3 de “Criar o seu
próprio programa”.
Carregue em X e seleccione
[CANCELAR TUDO].
Carregue em
.
4
Nota
Para voltar ao modo de
reprodução normal
Carregue em CLEAR ou seleccione [DESACT.]
no Passo 3.
Reproduzir em ordem aleatória
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
(Reprodução aleatória)
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
Pode reproduzir os conteúdos de um disco por
ordem aleatória. A Reprodução Aleatória
subsequente vai originar uma ordem de
reprodução diferente.
Nota
Nota
• A mesma música pode ser reproduzida repetidamente
quando reproduzir ficheiros MP3.
Carregue em
reprodução.
Reproduzir Repetidamente
(Reprodução repetitiva)
Carregue em X/x para seleccionar
[ALEATÓRIA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [ALEATÓRIA].
3
• Não pode utilizar Reprodução Aleatória com VIDEO
CDs e Super VCDs com reprodução PBC.
• Quando carrega em CLEAR para regressar à
reprodução normal, a Reprodução de programas e
Reprodução Repetitiva também são canceladas.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
.
A reprodução aleatória inicia-se.
• Quando carrega em CLEAR para regressar à
reprodução normal, a Reprodução Aleatória e
Reprodução Repetitiva também são canceladas.
1
Carregue em
Carregue em X/x para seleccionar a
opção a misturar.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [DESACT.]: Desactivado.
• [FAIXA]: Pode alinhar as faixas do disco
de forma aleatória.
x Durante a Reprodução de
Programas
Pode reproduzir os conteúdos de um disco
repetidamente.
Pode utilizar uma combinação dos modos
Reprodução aleatória e Reprodução de
programas.
1
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
• [DESACT.]: Desactivado.
52PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 53 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
2
Carregue em X/x para seleccionar
[REPETIÇÃO] e, em seguida,
carregue em
.
masterpage:Right
specdef v20070110
• Quando carrega em CLEAR para regressar à
reprodução normal, a Reprodução de programas e
Reprodução Aleatória também são canceladas.
Aparecem as opções de [REPETIÇÃO].
3
Carregue em X/x para seleccionar a
opção que pretende repetir.
x DVD VIDEO/DVD-VR
Disco
• [DESACT.]: Desactivado.
• [DISCO]: Pode repetir todos os títulos no
disco.
• [TÍTULO]: Pode repetir o título actual de
um disco.
• [SECÇÃO]: Pode repetir a secção actual
de um disco.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [DESACT.]: Desactivado.
• [DISCO]: Pode repetir todas as faixas no
disco.
• [FAIXA]: Pode repetir a faixa actual.
x DATA CD/DATA DVD
• [DESACT.]: Desactivado.
• [DISCO]: Pode repetir todas as pastas no
disco.
• [PASTA]: Pode repetir a pasta actual.
• [FAIXA] (apenas ficheiros MP3): Pode
repetir o ficheiro actual.
• [FICHEIRO] (apenas ficheiros de vídeo):
Pode repetir o ficheiro actual.
4
Carregue em
.
O item é seleccionado.
Para voltar ao modo de
reprodução normal
Carregue em CLEAR ou seleccione [DESACT.]
no Passo 3.
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
Nota
• Não pode utilizar Reprodução Repetitiva com
VIDEO CDs e Super VCDs com reprodução PBC.
• Se o sistema reproduzir um DATA CD/DATA DVD
que contenha ficheiros MP3 e ficheiros de imagem
JPEG e os respectivos tempos de reprodução não
corresponderem, o som fica desfasado da imagem.
53PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 54 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
Procurar/Seleccionar
Conteúdos de um Disco
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
Utilizar o menu do DVD
Seleccionar um título original
ou título editado num DVD-VR
Um DVD está dividido em várias secções, que
constituem uma imagem ou trecho musical.
Estas secções chamam-se “títulos”. Se
reproduzir um DVD com vários títulos, pode
seleccionar o título que quer utilizando o DVD
TOP MENU.
Quando reproduzir um DVD que lhe permita
seleccionar opções, como o idioma das legendas
e do som, seleccione essas opções utilizando
DVD MENU.
1
3
1
2
.
Carregue em X/x para seleccionar
[ORIGINAL/PLAY LIST] e depois
carregue em
.
Aparecem as opções para [ORIGINAL/
PLAY LIST].
3
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [PLAY LIST]: Pode reproduzir os título
pela ordem da lista de reprodução
existente.
• [ORIGINAL]: Pode reproduzir os títulos
gravados originalmente.
Carregue em C/X/x/c ou nas teclas
numéricas para seleccionar a opção
que pretende reproduzir ou alterar.
Carregue em
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
Carregue em DVD TOP MENU ou DVD
MENU.
O menu do disco aparece no ecrã do
televisor.
Os conteúdos do menu variam de disco para
disco.
2
Esta função apenas está disponível para DVDVRs com uma lista de reprodução criada.
4
Carregue em
.
Para apresentar o menu do DVD
no visor do Menu de Controlo
1
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[MENU DO DISCO] e prima
.
Aparecem as opções para [MENU DO
DISCO].
3
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MENU] ou [MENU PRINCIPAL].
Carregue em
.
54PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 55 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Procurar um título/secção/
faixa/cena, etc.
1
2
Carregue em
DISPLAY. (Se
[MULTIMÉDIA] for definido para
[MÚSICA/FOTO], carregue duas vezes
em
DISPLAY.)
4
Carregue em X/x ou nas teclas
numéricas para seleccionar número de
título, secção, faixa, indexação, cena,
etc. que pretende.
Se se enganar, carregue em CLEAR para
cancelar o número.
5
Carregue em
.
O sistema inicia a reprodução a partir do
número seleccionado.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
• Se desligar o visor do menu de controlo, pode
procurar uma secção (DVD VIDEO/DVD-R/DVDRW) ou faixa (VIDEO CD/Super Audio CD/CD) ou
ficheiro (DATA CD/DATA DVD (ficheiro vídeo))
carregando nas teclas numéricas e em
.
Carregue em X/x para seleccionar o
método de procura.
Procurar uma cena utilizando a
codificação de tempo
Exemplo:
[SECÇÃO]
[** (**)] é seleccionada (** refere-se a um
número).
O número entre parêntesis indica o número
total de títulos, secções, faixas, indexações,
cenas, pastas ou ficheiros.
1
[HORA].
[T **:**:**] (tempo de reprodução do
título actual) é seleccionado.
2
DVD VIDEO
3
Carregue em
.
.
[** (**)] muda para [– – (**)].
Introduza a codificação de tempo com
as teclas numéricas.
Por exemplo, para localizar uma cena
passadas 2 horas, 10 minutos e 20 segundos
após o início: carregue em 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Linha seleccionada
Carregue em
No passo 2, seleccione
[T **:**:**] muda para [T --:--:--].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
3
DVD VIDEO
Disco
Pode procurar um DVD VIDEO/DVD-VR por
título ou secção e pode procurar um VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD
por faixa, indexação ou cena. No caso de um
DATA CD/DATA DVD, pode pesquisar por
pasta ou ficheiro. Como os títulos e as faixas têm
números exclusivos em cada disco, pode
seleccionar o título ou faixa desejada,
introduzindo o número respectivo. Ou pode
procurar uma cena utilizando a codificação de
tempo.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
4
Carregue em
.
Nota
• Não pode utilizar a codificação de tempo para
procurar cenas num DVD+RW.
55PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 56 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
3
Reproduzir Ficheiros
MP3/Ficheiros de
Imagem JPEG
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTIMÉDIA], e carregue em
.
Aparecem as opções para
[MULTIMÉDIA].
Pode reproduzir ficheiros MP3 ou ficheiros de
imagem JPEG:
– que tenham a extensão “.mp3” (ficheiro MP3)
ou “.jpg”/“.jpeg” (ficheiro de imagem JPEG).
5
– que estejam de acordo com o formato de
ficheiros de imagem DCF*.
* “Design rule for Camera File system”: Normas de
imagem para câmaras digitais estabelecidas pela
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Aparece uma lista de pastas com ficheiros
MP3.
A pasta seleccionada é realçada a amarelo.
LISTA DE PASTAS
Nota
• O sistema reproduz todos os ficheiros com as
extensões “.mp3”, “.jpg” ou “.jpeg”, mesmo que não
estejam no formato MP3 ou JPEG. A reprodução
destes ficheiros pode emitir um som agudo que pode
danificar o sistema de colunas.
• O sistema não reproduz faixas de som no formato
MP3PRO.
• O sistema pode reconhecer até 200 pastas e não
reproduz nenhuma pasta para além da 200.
(Dependendo da configuração de pasta, o número de
pastas que podem ser reconhecidas pelo sistema pode
diminuir.)
• O sistema consegue reconhecer até 150 ficheiros
MP3/ficheiros de imagens JPEG numa pasta.
• O sistema poderá demorar mais tempo a reproduzir
ficheiros ao passar para a pasta seguinte ou saltar para
outras pastas.
• O sistema pode não reproduzir certos tipos de
ficheiros de imagem JPEG (por ex., um ficheiro de
imagem JPEG inferior a 8 (largura) × 8 (altura)).
2
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
x Para reproduzir ficheiros MP3 numa
pasta
Carregue em H para iniciar a reprodução
da pasta seleccionada.
x Para seleccionar um ficheiro MP3
Carregue em
.
Aparece a lista de ficheiros existentes na
pasta.
LISTA DE FAIXAS
03 In the Middle of Nowher...
Seleccionar um ficheiro MP3
ou pasta
1
Quando [MUSICA] é seleccionado,
carregue em DVD MENU. Quando é
seleccionada outra opção que não
[MUSICA], carregue em X/x para
seleccionar [MUSICA], e carregue em
.
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Depois de colocar o disco, aparece uma lista
de pastas no ecrã do televisor.
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Carregue em X/x para seleccionar um
ficheiro e carregue em
.
56PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 57 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
O sistema começa a reproduzir o ficheiro
seleccionado. Pode desactivar a lista de
ficheiros carregando em DVD MENU. Ao
carregar novamente em DVD MENU,
aparece a lista de pastas.
Para avançar para a página
seguinte ou anterior
/
Depois de colocar o disco, aparece uma lista
de pastas no ecrã do televisor.
3
4
Para parar a reprodução
5
Carregue em > para reproduzir o ficheiro
MP3 seguinte. Carregue em . para
reproduzir o ficheiro MP3 anterior.
Quando carrega em . uma vez, pode ir para
o início do ficheiro MP3 actual.
Repare que pode seleccionar a pasta seguinte
carregando continuamente em > depois do
último ficheiro na pasta actual, mas não pode
voltar à pasta anterior carregando em .. Para
voltar à pasta anterior, seleccione a pasta a partir
da lista de pastas.
Durante a reprodução ou pausa, pode
seleccionar a pasta desejada rapidamente
carregando em
+/–.
Outras operações
Consulte “Outras operações” (página 46).
Seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG ou pasta
1
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Quando [FOTO] é seleccionado,
carregue em DVD MENU. Quando é
seleccionada outra opção que não
[FOTO], carregue em X/x para
seleccionar [FOTO], e carregue em
.
LISTA DE PASTAS
01
02
03
04
05
06
07
08
Carregue em O RETURN.
Para seleccionar a pasta através
do telecomando
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTIMÉDIA], e carregue em
.
Aparece uma lista de pastas com ficheiros
JPEG.
A pasta seleccionada é realçada a amarelo.
Para voltar ao ecrã anterior
Carregue em DVD MENU.
DISPLAY.
Aparecem as opções para
[MULTIMÉDIA].
Carregue em x.
Para ligar/desligar o visor
Carregue em
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
.
Para reproduzir o ficheiro MP3
seguinte ou anterior
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Disco
Carregue em
2
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
x Para avançar para a página seguinte
ou anterior
Carregue em
/
.
x Para reproduzir ficheiros de imagem
JPEG numa pasta
Carregue em H para iniciar a reprodução
da pasta seleccionada.
As imagens JPEG são reproduzidas como
apresentação de diapositivos. Pode alterar o
intervalo da apresentação de diapositivos
(página 59) e adicionar efeitos à
apresentação de diapositivos (página 59).
x Para seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG para apresentar o
navegador de imagem
Carregue em PICTURE NAVI.
57PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 58 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Pré-visualizações das imagens dos ficheiros
de imagem JPEG da pasta aparecem em
16 ecrãs secundários.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Para seleccionar a pasta através
do telecomando
Durante a reprodução ou pausa, pode
seleccionar a pasta desejada rapidamente
carregando em
+/–.
Outras operações
Consulte “Outras operações” (página 46).
Carregue em C/X/x/c para seleccionar o
ficheiro de imagem JPEG que pretende ver
e carregue em
.
Para voltar ao ecrã anterior, carregue em
O RETURN.
Reproduzir uma apresentação
de diapositivos com som
Pode reproduzir uma apresentação de
diapositivos com som, começando por colocar
os ficheiros MP3 e ficheiros de imagem JPEG na
mesma pasta, num DATA CD ou DATA DVD.
1
Para reproduzir o ficheiro de
imagem JPEG seguinte ou
anterior
Carregue em c/C quando não aparecer o visor
do menu de controlo. Repare que pode
seleccionar a pasta seguinte carregando
continuamente em c depois da última imagem
na pasta actual, mas não pode voltar à pasta
anterior carregando em C. Para voltar à pasta
anterior, seleccione a pasta a partir da lista de
pastas.
2
3
Para parar a reprodução
Carregue em x.
Para ligar/desligar o visor
Carregue em DVD MENU.
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTIMÉDIA], e carregue em
.
Aparecem as opções para
[MULTIMÉDIA].
5
Nota
• Não pode rodar o ficheiro de imagem JPEG quando
configurou [RESOLUÇÃO JPEG] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [(1920 ×
1080i) AD
] ou [(1920 × 1080i) AD] (página 69).
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Depois de colocar o disco, aparece uma lista
de pastas no ecrã do televisor.
Para rodar um ficheiro de
imagem JPEG
Quando é visualizado um ficheiro de imagem
JPEG no ecrã do televisor, pode rodar o ficheiro
de imagem JPEG em incrementos de 90 graus.
Carregue em X/x ao visualizar um ficheiro de
imagem JPEG.
Carregue em CLEAR para voltar à vista normal.
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Quando [MÚSICA/FOTO] é
seleccionado, carregue em DVD
MENU. Quando é seleccionada outra
opção que não [MÚSICA/FOTO],
carregue em X/x para seleccionar
[MÚSICA/FOTO], e carregue em
.
Aparece uma lista de pastas.
6
Carregue em X/x para seleccionar a
pasta desejada e carregue em H.
O sistema começa a reproduzir a pasta
seleccionada.
Pode ligar/desligar a lista de pastas
carregando em DVD MENU
repetidamente.
58PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 59 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Nota
• Se reproduzir, simultaneamente, ficheiros MP3 e
ficheiros de imagem JPEG com um grande volume de
dados, pode haver saltos no som. A Sony recomenda
que ao criar o ficheiro, programe o fluxo de bits de
MP3 para 128kbps ou menos. Se os saltos no som não
desaparecerem, reduza o tamanho do ficheiro de
imagem JPEG.
1
Carregue em
DISPLAY. (Se
[MULTIMÉDIA] for definido para
[MÚSICA/FOTO], carregue duas vezes
em
DISPLAY.)
Seleccionar um efeito para os
ficheiros de imagem JPEG na
apresentação de diapositivos
1
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
3
Carregue em X/x para seleccionar
[INTERVALO] e, em seguida,
carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [NORMAL]: Pode configurar a duração
standard.
• [RÁPIDO]: Pode definir a duração para
inferior a [NORMAL].
• [LONGO 1]: Pode definir a duração para
superior a [NORMAL].
• [LONGO 2]: Pode definir a duração para
superior a [LONGO 1].
4
Carregue em
.
Nota
• Alguns ficheiros de imagem JPEG podem demorar
mais tempo a serem apresentados do que a opção
seleccionada indica. Especialmente os ficheiros de
imagem JPEG ou os ficheiros de imagem JPEG com
3.000.000 pixels ou mais.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [MODO 1]: O ficheiro de imagem JPEG
move-se de cima para baixo.
• [MODO 2]: O ficheiro de imagem JPEG
estende-se a partir do lado esquerdo para
o lado direito do ecrã do televisor.
• [MODO 3]: O ficheiro de imagem JPEG
estende-se a partir do centro do ecrã do
televisor.
• [MODO 4]: Os ficheiros de imagem
JPEG passam aleatoriamente por todos os
efeitos.
• [MODO 5]: O ficheiro de imagem JPEG
seguinte desliza sobre a imagem anterior.
• [DESACT.]: Desactivado.
Aparecem as opções para [INTERVALO].
3
Carregue em X/x para seleccionar
[EFEITO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [EFEITO].
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em
DISPLAY. (Se
[MULTIMÉDIA] for definido para
[MÚSICA/FOTO], carregue duas vezes
em
DISPLAY.)
Disco
Seleccionar a duração da
apresentação de diapositivos
dos ficheiros de imagem JPEG
masterpage:Right
specdef v20070110
4
Carregue em
.
Nota
• A definição [EFEITO] não produz efeito quando
define [RESOLUÇÃO JPEG] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [(1920 ×
1080i) AD
] ou [(1920 × 1080i) AD] (página 69).
Seleccionar prioridade de
reprodução do tipo de ficheiro
Pode seleccionar a prioridade de reprodução
quando ficheiros multimédia misturados
(ficheiros MP3 ou ficheiros de imagem JPEG ou
ficheiros de vídeo) estão no disco.
59PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 60 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTIMÉDIA], e carregue em
.
Aparecem as opções para
[MULTIMÉDIA].
5
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
Carregue em X/x para seleccionar
[NAVEGAR], e carregue em
Carregue em X/x para seleccionar a
lista desejada e carregue em
.
• [LISTA DE PASTAS]: Aparece a lista de
pastas. Siga o Passo 6 de “Seleccionar um
ficheiro MP3 ou pasta” (página 56) ou
“Seleccionar um ficheiro de imagem
JPEG ou pasta” (página 57).
• [LISTA DE IMAGENS] (apenas
ficheiros de imagem JPEG): As prévisualizações dos ficheiros de imagem
JPEG da pasta aparecem em 16 ecrãs
secundários. Siga o Passo 6 de
“Seleccionar um ficheiro de imagem
JPEG ou pasta” (página 57).
• [MÚSICA/FOTO]: Pode reproduzir tanto
ficheiros de imagem JPEG como ficheiros
MP3 na mesma pasta como uma
apresentação de diapositivos.
• [MUSICA]: A reprodução de ficheiros
MP3 tem prioridade.
• [VIDEO]: A reprodução de ficheiros de
vídeo tem prioridade.
• [FOTO]: A reprodução de ficheiros de
imagem JPEG tem prioridade. Pode
reproduzir ficheiros de imagem JPEG
como uma apresentação de diapositivos.
6
Carregue em
.
Para obter informações detalhadas sobre a
prioridade de reprodução de tipos de
ficheiro na definição [MULTIMÉDIA],
consulte “Prioridade de reprodução de tipos
de ficheiro” (página 130).
Apresentar uma lista de
ficheiros MP3/ficheiros de
imagem JPEG
1
Carregue em
reprodução.
.
Aparecem as opções para [NAVEGAR].
3
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Depois de colocar o disco, aparece uma lista
de pastas no ecrã do televisor.
3
2
masterpage:Left
specdef v20070110
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
60PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 61 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Desfrutar de Ficheiros
de Vídeo
Pode reproduzir ficheiros de vídeo DivX e
ficheiros de vídeo MPEG4.
DivX® é uma tecnologia de compressão de
ficheiros de vídeo desenvolvida pela DivX, Inc.
Este equipamento é um produto DivX®
Certified oficial.
Pode reproduzir DATA CDs e DATA DVDs
que contenham ficheiros de vídeo DivX®.
DATA CDs e DATA DVDs que o
sistema pode reproduzir
Este sistema reproduz apenas DATA CDs cujo
formato seja ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet
e DATA DVDs do formato Universal Disk
Format (UDF).
Consulte o manual de instruções das unidades de
disco e do software de gravação (não fornecido)
para obter informações sobre o formato de
gravação.
Acerca da ordem de reprodução
dos dados de DATA CD ou DATA
DVD
Note que a ordem de reprodução pode não se
aplicar, dependendo do software utilizado para a
criação do ficheiro de vídeo ou caso existam
mais de 200 pastas e 150 ficheiros de vídeo em
cada pasta.
Nota
• O sistema não pode reproduzir um ficheiro de vídeo
DivX quando este for uma conjunção de dois ou mais
ficheiros de vídeo DivX.
• O sistema não pode reproduzir um ficheiro de vídeo
DivX com um tamanho superior a 720 (largura) × 576
(altura) ou 2GB.
• Dependendo do ficheiro de vídeo DivX, o som
poderá falhar ou não corresponder às imagens do
ecrã.
• O sistema não pode reproduzir alguns ficheiros de
vídeo DivX com duração superior a 3 horas.
• Dependendo do ficheiro de vídeo DivX, a imagem
pode pausar ou não ser nítida; neste caso, recomendase que crie o ficheiro com uma taxa de bits inferior.
Caso o som ainda apresente ruído, MP3 é o formato
de áudio recomendado. No entanto, tenha em atenção
que este sistema não é compatível com o formato
WMA (Windows Media Audio) para reproduzir
ficheiros DivX.
• Devido à tecnologia de compressão utilizada para
ficheiros de vídeo DivX, poderá demorar algum
tempo após premir H para que a imagem apareça.
Ficheiros de vídeo MPEG4 que o
sistema pode reproduzir
O sistema pode reproduzir dados gravados no
formato de ficheiros MP4 que tenham a
extensão “.mp4” ou “.m4v”. O sistema não
reproduz ficheiros com a extensão “.mp4” ou
“.m4v” se não contiverem um vídeo MPEG4.
Nota
• Não pode ser garantida a compatibilidade com todo o
tipo de software de codificação/gravação de MPEG4,
dispositivos de gravação e suportes de gravação.
Seleccionar uma pasta
1
Nota
• O sistema pode não conseguir reproduzir alguns
discos DATA CDs/DATA DVDs criados no formato
Packet Write.
Ficheiros de vídeo DivX que o
sistema pode reproduzir
O sistema pode reproduzir dados gravados no
formato DivX e que tenham a extensão “.avi” ou
“.divx”. O sistema não reproduz ficheiros com a
extensão “.avi” ou “.divx” que não tenham um
vídeo DivX.
Disco
Acerca de ficheiros de vídeo
masterpage:Right
specdef v20070110
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Depois de colocar o disco, aparece uma lista
de pastas no ecrã do televisor.
3
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
61PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 62 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTIMÉDIA], e carregue em
.
Outras operações
Consulte “Outras operações” (página 46).
Aparecem as opções para
[MULTIMÉDIA].
5
Seleccionar um ficheiro de
vídeo
Quando [VIDEO] é seleccionado,
carregue em DVD MENU. Quando é
seleccionada outra opção que não
[VIDEO], carregue em X/x para
seleccionar [VIDEO], e carregue em
.
1
Depois do Passo 6 de “Seleccionar
uma pasta”, carregue em
.
Aparece a lista de ficheiros existentes na
pasta.
Aparece uma lista de pastas com ficheiros
de vídeo.
A pasta seleccionada é realçada a amarelo.
LISTA DE ARQUIVOS
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
LISTA DE PASTAS
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
6
7
Carregue em X/x para seleccionar um
ficheiro e carregue em
.
O ficheiro seleccionado é reproduzido.
Carregue em X/x para seleccionar a
pasta que pretende reproduzir.
Para avançar para a página
seguinte ou anterior
Carregue em H.
Carregue em
O sistema começa a reproduzir a pasta
seleccionada.
Para seleccionar ficheiros de vídeo,
consulte “Seleccionar um ficheiro de
vídeo” (página 62).
/
Carregue em O RETURN.
Para parar a reprodução
Carregue em x.
Para reproduzir o ficheiro de
vídeo seguinte ou anterior sem
ter de regressar à lista anterior
.
Para parar a reprodução
Carregue em x.
Para ligar/desligar o visor
Carregue em DVD MENU.
Para seleccionar a pasta através
do telecomando
Durante a reprodução ou pausa, pode
seleccionar a pasta desejada rapidamente
carregando em
+/–.
.
Para voltar ao ecrã anterior
Para avançar para a página
seguinte ou anterior
Carregue em
/
Pode seleccionar o ficheiro de vídeo seguinte ou
anterior do mesmo álbum carregando em >/
..
Pode também seleccionar o primeiro ficheiro do
álbum seguinte carregando em > durante a
reprodução do último ficheiro do álbum actual.
Note que não pode voltar à pasta anterior,
carregando em .. Para voltar à pasta
anterior, seleccione a pasta a partir da lista de
pastas.
62PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 63 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• Caso o número de visualizações esteja predefinido,
pode reproduzir os ficheiros de vídeo DivX o número
de vezes predefinido. São contadas as seguintes
ocorrências:
– quando o sistema é desligado.
– quando outro ficheiro é reproduzido.
– quando o tabuleiro é aberto.
1
DISPLAY durante a
Carregue em X/x para seleccionar
[NAVEGAR], e carregue em
2
.
Aparecem as opções para [NAVEGAR].
3
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
[A/V SYNC]
Disco
Carregue em
reprodução.
Regulação do atraso
entre a imagem e o som
Quando o som não corresponder às imagens do
ecrã do televisor, pode regular o atraso entre a
imagem e o som.
Apresentar uma lista de
ficheiros de vídeo
1
masterpage:Right
specdef v20070110
Aparecem as opções de [A/V SYNC].
3
Carregue em X/x para seleccionar
[LISTA DE PASTAS], e carregue em
.
Aparece uma lista de pastas. Siga o Passo 6
de “Seleccionar uma pasta” (página 61).
Carregue em X/x para seleccionar
[A/V SYNC] e depois carregue
em
.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [DESACT.]: Desactivado.
• [ACTIVADO]: Pode regular o atraso
entre a imagem e o som.
4
Carregue em
.
Nota
• Dependendo do tamanho do pacote de dados de
entrada, [A/V SYNC] poderá não ter efeito.
63PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 64 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Restringir a Reprodução
do Disco
masterpage:Left
specdef v20070110
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
Nova password de acesso. Digite um
número de 4 algarismos e prima ENTER .
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
A função [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
permite-lhe restringir a reprodução de DVDs
com classificações de idade. É possível bloquear
ou substituir certas cenas por outras diferentes.
Pode definir a restrição de reprodução,
registando uma palavra-passe. Quando activar a
função [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO],
terá de introduzir a palavra-passe para
reproduzir discos restringidos.
1
2
Digite um número de 4 algarismos
utilizando as teclas numéricas e prima .
Aparece o ecrã para confirmar a password.
x Se já tiver registado uma password
Aparece o ecrã para introduzir a password.
7
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Aparece o ecrã para estabelecer o nível de
restrição da reprodução.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
NÍVEL:
STANDARD:
ALTERAR PASSWORD:
8
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] e, em
seguida, carregue em
.
São apresentadas as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA].
6
Carregue em X/x para seleccionar
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO t] e,
em seguida, carregue em
.
x Se não tiver introduzido uma
password
Aparece o ecrã para registar uma nova
password.
Carregue em X/x para seleccionar
[STANDARD] e, em seguida, carregue
em
.
Surgem as opções de selecção para
[STANDARD].
Aparece o ecrã de configuração.
5
DESACT.
EUA
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Introduza ou re-introduza a password
de 4 algarismos, utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
9
Carregue em X/x para seleccionar uma
área geográfica como nível de
restrição da reprodução e, em seguida,
carregue em
.
A área é seleccionada.
Se seleccionar [OUTROS t], seleccione e
introduza um código padrão de “Lista de
códigos de regiões de restrição de
reprodução” (página 131), utilizando as
teclas numéricas.
10 Carregue em X/x para seleccionar
[NÍVEL] e, em seguida, carregue em
.
Surgem as opções de selecção de [NÍVEL].
64PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 65 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
11 Carregue em X/x para seleccionar o
nível desejado e carregue em
4
.
A programação da [RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO] está completa.
Quanto mais baixo for o valor, maior será a
limitação.
5
1
Coloque o disco e carregue em H.
São apresentadas as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA].
6
Introduza a sua password de 4
algarismos utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
O sistema inicia a reprodução.
• Se se esquecer da password, retire o disco e repita os
passos de 1 a 6 de “Restringir a Reprodução do
Disco” (página 64). Se o sistema lhe pedir para
introduzir a sua password, digite “199703” utilizando
as teclas numéricas e, em seguida, carregue em
.O
ecrã vai pedir-lhe para introduzir uma nova password
de 4 algarismos. Depois de introduzir uma nova
password de 4 algarismos, volte a colocar o disco no
aparelho e carregue em H. Quando aparecer o ecrã
a pedir a password, introduza a sua nova password.
Carregue em X/x para seleccionar
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO t] e,
em seguida, carregue em
.
Aparece o ecrã para introduzir a password.
7
Aparece o ecrã para introduzir a password.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] e, em
seguida, carregue em
.
Disco
Para reproduzir um disco para o
qual foi programada a função
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
Para desactivar a função
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
Defina [NÍVEL] para [DESACT.] no passo 11.
masterpage:Right
specdef v20070110
8
9
Introduza a sua password de 4
algarismos utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar
[ALTERAR PASSWORD t] e, em
seguida, carregue em
.
Introduza uma nova password de 4
algarismos utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
10 Para confirmar a sua password, volte a
introduzi-la com as teclas numéricas e,
em seguida, carregue em
.
Se se enganar a introduzir a
password
Carregue em C antes de carregar em
introduza o número correcto.
e
Alterar a password
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
65PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 66 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Exemplo: [CONFIGURAÇÃO DE
VIDEO]
Alterar as Definições do
Sistema Utilizando o
Ecrã de Configuração
Opção seleccionada
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
FORMATO ECRÃ:
LINE:
MODO DE PAUSA:
16:9
VIDEO
AUTO
Pode fazer vários ajustes nas opções, por
exemplo, de imagem e som.
As opções apresentadas diferem consoante a
área.
Itens de configuração
Nota
• As programações de reprodução memorizadas no
disco têm prioridade sobre as programações do ecrã
de configuração e nem todas as funções descritas
deverão funcionar.
1
2
6
Surgem as opções do item seleccionado.
Exemplo: [FORMATO ECRÃ]
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
16:9
FORMATO ECRÃ:
16:9
LINE:
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
MODO DE PAUSA:
AUTO
4:3 PAN SCAN
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Opções
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e, em seguida,
prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em X/x para seleccionar o
item de configuração e, em seguida,
carregue em
.
• [SELECÇÃO IDIOMA] (página 67)
• [CONFIGURAÇÃO DE VIDEO]
(página 67)
• [CONFIGURAÇÃO DO HDMI]
(página 68)
• [CONFIGURAR AUDIO] (página 69)
• [CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA]
(página 70)
• [DEFINIR CANAL] (página 71)
Carregue em X/x para seleccionar uma
opção e, em seguida, carregue em
.
7
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição e carregue em
.
A programação é seleccionada e a
configuração fica concluída.
Exemplo: [4:3 LETTER BOX]
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
4:3 LETTER BOX
FORMATO ECRÃ:
LINE:
VIDEO
MODO DE PAUSA:
AUTO
Programação seleccionada
Para reiniciar todas as
programações de [CONFIGURAR]
Para reiniciar todas as programações de
[CONFIGURAR], consulte “Repor as
definições de [CONFIGURAR] nas
predefinições” (página 110).
66PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 67 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Definir o idioma do visor ou da
faixa de áudio
masterpage:Right
specdef v20070110
Definições para o ecrã
[CONFIGURAÇÃO DE VIDEO]
[SELECÇÃO IDIOMA]
SELECÇÃO IDIOMA
OPÇÕES MENU:
MENU:
AUDIO:
LEGENDA:
INGLÊS
INGLÊS
ORIGINAL
IDIOMA AUDIO
Seleccione as programações de acordo com o
televisor que vai ligar.
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
FORMATO ECRÃ:
LINE:
MODO DE PAUSA:
16:9
VIDEO
AUTO
Disco
Programar vários idiomas para as opções de
menu ou faixa de áudio.
x [FORMATO ECRÃ]
x [OPÇÕES MENU] (Opções do menu)
Pode seleccionar o formato do televisor ligado.
Pode mudar o idioma do ecrã do televisor.
x [MENU] (apenas DVD VIDEO)
Pode mudar o idioma para o menu do disco.
[16:9]: Seleccione esta opção quando ligar um
televisor 16:9 ou um televisor com a função do
modo 16:9.
x [AUDIO] (apenas DVD VIDEO)
Pode mudar o idioma da faixa de áudio.
Se seleccionar [ORIGINAL], é seleccionado o
idioma prioritário do disco.
x [LEGENDA] (apenas DVD VIDEO)
Pode mudar o idioma das legendas gravadas no
DVD VIDEO.
Ao seleccionar [IDIOMA AUDIO], o idioma
das legendas muda de acordo com o idioma que
seleccionou para a faixa de áudio.
[4:3 LETTER BOX]: Seleccione esta opção
quando ligar um televisor 4:3 standard. O
sistema mostra uma imagem de 16:9 com
bandas nas partes superior e inferior do ecrã do
televisor.
Nota
• Se escolher um idioma em [MENU], [AUDIO] ou
[LEGENDA] que não esteja gravado no DVD
VIDEO, é seleccionado automaticamente um dos
idiomas gravados (dependendo do disco, o idioma
pode não ser seleccionado automaticamente).
[4:3 PAN SCAN]: Seleccione esta opção
quando ligar um televisor com ecrã 4:3. O
sistema mostra automaticamente a imagem de
16:9 no ecrã inteiro e corta as partes que não
couberem.
• Se seleccionar [OUTROS t] em [MENU],
[AUDIO] e [LEGENDA], utilize as teclas numéricas
para seleccionar e introduzir um código de idioma a
partir de “Lista de códigos de idioma” (página 131).
67PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 68 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Nota
• Dependendo do tipo de DVD, a opção [4:3 LETTER
BOX] poderá ser automaticamente seleccionada em
vez de [4:3 PAN SCAN] ou vice-versa.
x [LINE]
Pode seleccionar o método de saída de sinais de
vídeo da tomada EURO AV T OUTPUT (TO
TV) no painel traseiro da unidade.
[VIDEO]: O sistema emite sinais entrelaçados.
[RGB]: O sistema emite sinais RGB.
Nota
• Se o seu televisor não aceitar sinais RGB, não
aparecerá nenhuma imagem no ecrã de TV mesmo se
seleccionar [RGB]. Consulte o manual de instruções
fornecido com o seu televisor.
• Não pode seleccionar [RGB] enquanto o indicador
“HDMI” estiver aceso. [RGB] muda
automaticamente para [VIDEO] quando acciona
algum equipamento HDMI ligado.
masterpage:Left
specdef v20070110
x [RESOLUÇÃO HDMI]
Pode seleccionar o tipo de sinal de vídeo emitido
pela tomada HDMI OUT. Para mais
informações, consulte “Para seleccionar o tipo
da saída de sinal de vídeo a partir da tomada
HDMI OUT” (página 40).
[AUTO (1920 × 1080p)]: O sistema emite o
melhor sinal de vídeo para o televisor ligado.
[1920 × 1080i]: O sistema emite sinais de vídeo
1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: O sistema emite sinais de vídeo
1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: O sistema emite sinais de vídeo
720 × 480p*.
* i: interlace, p: progressivo
** Dependendo da área, pode aparecer [720 × 480/
576p].
x [CONTROLO PARA HDMI]
x [MODO DE PAUSA] (apenas DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
Pode seleccionar a imagem no modo de pausa.
[AUTO]: É reproduzida uma imagem, incluindo
motivos que se movem de forma dinâmica, sem
tremer. Esta definição destina-se a uma
utilização normal.
[MOLDURA]: A imagem, incluindo motivos
que não se movem de forma dinâmica, é
reproduzida com alta resolução.
Programações para HDMI
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI]
CONFIGURAÇÃO DO HDMI
AUTO(1920x1080p)
RESOLUÇÃO HDMI:
CONTROLO PARA HDMI:
DESACT.
VOLUME LIMIT:
NIVEL2
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
DESACT.
RESOLUÇÃO JPEG: DEF. STANDART
Pode definir a função [CONTROLO PARA
HDMI] para activado/desactivado. Esta função
está disponível quando liga o sistema e o
televisor com o cabo HDMI. Para mais
informações, consulte “Utilizar a Função
Controlo para HDMI para o “BRAVIA” Sync”
(página 78).
[DESACT.]: Desactivado.
[ACTIVADO]: Activado. Pode utilizar
mutuamente os componentes que estão ligados
com um cabo HDMI.
x [VOLUME LIMIT]
Se alterar o método de saída do televisor para a
coluna do sistema no menu do televisor (ou
pressionando THEATRE), o Controlo de Áudio
do Sistema (página 80) é activado e pode ser
emitido som de volume alto, dependendo do
nível de volume do sistema. Pode evitar isto,
limitando o nível máximo do volume.
[NIVEL3]: O nível de volume máximo está
definido para 10.
[NIVEL2]: O nível de volume máximo está
definido para 15.
[NIVEL1]: O nível de volume máximo está
definido para 20.
68PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 69 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
[DESACT.]: Desactivado.
Nota
• Esta função está disponível apenas quando o
[CONTROLO PARA HDMI] estiver definido para
[ACTIVADO].
masterpage:Right
specdef v20070110
[(1920 × 1080i) AD
]: O sistema emite
resolução HD tamanho completo com uma
moldura preta.
[(1920 × 1080i) AD]: O sistema emite resolução
HD de tamanho completo com uma moldura
preta.
Nota
Pode seleccionar o tipo de sinal HDMI emitido
pela tomada HDMI OUT.
• [RESOLUÇÃO JPEG] só fica activa quando define
[FORMATO ECRÃ] em [CONFIGURAÇÃO DE
VIDEO] para [16:9], e define [RESOLUÇÃO
HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
outra opção que não [720 × 480p] ou [720 × 480/
576p].
• Pode seleccionar [(1920 × 1080i) AD
] ou
[(1920 × 1080i) AD] apenas quando define
[RESOLUÇÃO HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO
HDMI] para [1920 × 1080i].
• O sinal HDMI irá parar momentaneamente quando:
– o sistema carrega ou descarrega um DATA CD ou
DATA DVD.
– liga ou remove um dispositivo USB.
[YCBCR]: O sistema emite sinais YCBCR.
[RGB]: O sistema emite sinais RGB.
Nota
• Se a imagem de reprodução ficar distorcida, defina
[YCBCR] como [RGB].
• Se a tomada HDMI OUT estiver ligada a um
componente com uma tomada DVI, os sinais [RGB]
serão automaticamente emitidos mesmo se
seleccionar [YCBCR].
Disco
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
x [AUDIO (HDMI)]
Pode seleccionar o estado de saída áudio da
tomada HDMI OUT.
[DESACT.]: O sistema não emite o som a partir
da tomada HDMI OUT.
[ACTIVADO]: O sistema emite sinais áudio
convertendo sinais Dolby Digital, DTS ou PCM
de 96 kHz/24 bits para PCM de 48 kHz/16 bits.
Nota
• Quando ligar o aparelho e o televisor com o cabo
HDMI e [ACTIVADO] estiver seleccionado,
[AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC BASS,
“DEC. MODE”, e modo de som não são aplicados ao
som que é emitido do televisor.
• Quando programa a função para outra opção que não
“DVD” ou “USB”, o sistema não emite som a partir
da tomada HDMI OUT mesmo que defina [AUDIO
(HDMI)] para [ACTIVADO].
x [RESOLUÇÃO JPEG]
Pode seleccionar a resolução dos ficheiros de
imagem JPEG emitida da tomada HDMI OUT.
]: O sistema emite
[DEF. STANDART
resolução padrão com uma moldura preta.
[AD
]: O sistema emite resolução HD com
uma moldura preta.
[AD]: O sistema emite resolução HD sem uma
moldura preta.
Programações para áudio
[CONFIGURAR AUDIO]
CONFIGURAR AUDIO
FORMAÇÃO ALTIFAL.:
CALIBRAGEM AUTO:
AUDIO DRC:
SELECÇÃO DA FAIXA:
DESACT.
DESACT.
x [FORMAÇÃO ALTIFAL.]
Pode seleccionar a posição das colunas para um
melhor som surround. Para mais informações,
consulte “Obter o melhor som surround para
uma sala” (página 101).
x [CALIBRAGEM AUTO]
Pode calibrar automaticamente as definições
apropriadas. Para mais informações, consulte
“Calibrar automaticamente as programações
adequadas” (página 102).
69PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 70 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Outras definições
x [AUDIO DRC] (apenas DVD VIDEO)
Pode comprimir a gama dinâmica da faixa de
áudio. [AUDIO DRC] é útil para ver filmes à
noite com volume baixo.
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA]
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
ACTIVADO
PROTECÇÃO ECRÃ:
SEGUNDO PLANO: IMAGEM DE CAPA
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO:
Código de registo
DivX:
RETOMAR MULTI-DISCO:
ACTIVADO
REINICIAR:
[DESACT.]: Sem compressão da gama
dinâmica.
[STANDARD]: O sistema reproduz a faixa de
áudio com o tipo de gama dinâmica que o
engenheiro de som desejou.
[MÁX]: O sistema comprime totalmente a gama
dinâmica.
Nota
• [AUDIO DRC] funcionará apenas para Dolby
Digital.
x [PROTECÇÃO ECRÃ]
x [SELECÇÃO DA FAIXA] (apenas DVD
VIDEO)
Pode reduzir os danos do dispositivo de
visualização (fantasma). Carregue em qualquer
botão (por exemplo, H) para cancelar a
protecção de ecrã.
Pode dar prioridade à faixa de áudio que contém
o maior número de canais, quando reproduzir
um DVD VIDEO em que estejam gravados
vários formatos de áudio (PCM, DTS, Dolby
Digital ou áudio MPEG).
[ACTIVADO]: A imagem de protecção de ecrã
aparece se não utilizar o sistema durante cerca de
15 minutos.
[DESACT.]: Desactivado.
[DESACT.]: Desactivado.
[AUTO]: O sistema selecciona
automaticamente a faixa de áudio de acordo com
a prioridade.
Nota
• Se definir a opção como [AUTO], o idioma pode
mudar. A programação [SELECÇÃO DA FAIXA]
tem uma prioridade mais alta do que as programações
[AUDIO] em [SELECÇÃO IDIOMA] (página 67).
(Dependendo do disco, esta função pode não
funcionar.)
• Se o som PCM, DTS, Dolby Digital e áudio MPEG
tiverem o mesmo número de canais, o sistema
selecciona o som PCM, DTS, Dolby Digital e áudio
MPEG por esta ordem.
x [SEGUNDO PLANO]
Pode seleccionar a cor de fundo ou a imagem no
ecrã do televisor.
[IMAGEM DE CAPA]: Aparece a imagem de
capa (imagem fixa), desde que já esteja gravada
no disco (CD-EXTRA, etc.). Se o disco não
contiver uma imagem de capa, aparece a
imagem [GRÁFICOS].
[GRÁFICOS]: Aparece uma imagem préprogramada no sistema.
[AZUL]: A cor de segundo plano é azul.
[PRETO]: A cor de segundo plano é preto.
x [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
Pode programar as restrições de reprodução.
Para mais informações, consulte “Restringir a
Reprodução do Disco” (página 64).
x [DivX]
Pode visualizar o código de registo para este
sistema.
Para mais informações, vá a
http://www.divx.com na Internet.
70PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 71 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
[CENTRAL]
x [RETOMAR MULTI-DISCO] (apenas DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Pode definir a função [RETOMAR MULTIDISCO] para activado/desactivado.
[SURROUND]
[SIM]: Normalmente faça esta escolha.
[NENHUM]: Seleccione se não utilizar
qualquer coluna surround.
[SUBWOOFER]
[SIM]
Disco
[ACTIVADO]: O sistema memoriza os pontos
de retoma para um máximo de 10 discos.
[DESACT.]: O sistema não memoriza os pontos
de retoma. A reprodução recomeça no ponto de
retoma apenas no disco que estiver colocado no
aparelho.
[SIM]: Normalmente faça esta escolha.
[NENHUM]: Seleccione se não utilizar coluna
central.
Nota
x [REINICIAR]
Pode repor as definições de [CONFIGURAR]
que não [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
nas predefinições. Para mais informações,
consulte “Repor as definições de
[CONFIGURAR] nas predefinições”
(página 110).
Programações para as colunas
[DEFINIR CANAL]
Para obter um som surround da melhor
qualidade possível, defina a ligação das colunas
e a respectiva distância em relação à posição de
audição. Em seguida, utilize o tom de teste para
regular o volume e o balanço das colunas para o
mesmo nível.
DEFINIR CANAL
LIGAÇÂO:
DISTÂNCIA(FRONTAL):
DISTÂNCIA(SURROUND):
NÍVEL(FRONTAL):
NÍVEL(SURROUND):
TON.
TESTE:
FRONTAL:
CENTRAL:
SURROUND:
SUBWOOFER:
• Quando alterar a programação [LIGAÇÃO], a
programação [PADRÃO] de [FORMAÇÃO
ALTIFAL.] mantém-se a mesma, mas as outras
programações de [FORMAÇÃO ALTIFAL.] voltam
a [PADRÃO].
x [DISTÂNCIA (FRONTAL)]
Quando desloca as colunas frontal e central,
certifique-se de que define os parâmetros da
distância (A) da posição de audição em relação
às colunas.
Pode especificar os parâmetros de 1,0 a
7,0 metros1) para as colunas frontais, de 0,0 a
7,0 metros2) para a coluna central.
A
SIM
SIM
SIM
SIM
x [LIGAÇÃO]
Se não ligar as colunas centrais ou surround,
defina os parâmetros para [CENTRAL] e
[SURROUND]. As definições da coluna frontal
e do subwoofer são fixas e, como tal, não podem
ser alteradas.
[E/D] 3,0 m3): Ajuste a distância da coluna
frontal.
[CENTRAL] 3,0 m3)4): Defina a distância da
coluna central (até 1,6 metros mais próxima em
relação às colunas frontais).
1)0,9
a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.
[FRONTAL]
2)0,0
a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.
[SIM]
3)Depois
de realizar a instalação rápida (página 37), as
predefinições são alteradas.
71PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 72 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4)
Esta opção aparece quando define [CENTRAL]
como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].
x [DISTÂNCIA (SURROUND)]
Quando desloca as colunas surround, certifiquese de que define os parâmetros da distância (B)
da posição de audição em relação às colunas.
Pode definir os parâmetros de 0,0 até 7,0
metros1).
[E/D] 0,0 dB: Regule o nível da coluna frontal.
[CENTRAL] 0,0 dB*: Regule o nível da coluna
central.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: Regule o nível do
subwoofer.
* Esta opção aparece quando define [CENTRAL]
como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].
x [NÍVEL (SURROUND)]
Pode ajustar o nível de som das colunas
surround. Pode definir o parâmetro de –6,0 dB a
+6,0 dB. Para facilitar o ajuste, defina [TON.
TESTE] para [ACTIVADO].
[E/D] 0,0 dB*: Regule o nível da coluna
surround.
* Esta opção aparece quando define [SURROUND]
como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].
B
x [TON. TESTE]
As colunas emitem um tom de teste que ajusta
[NÍVEL (FRONTAL)] e [NÍVEL
(SURROUND)].
[E/D] 3,0 m2)3): Ajuste a distância da coluna
surround (até 5,0 metros mais próxima em
relação às colunas frontais).
1)0,0
a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.
2)
Depois de realizar a instalação rápida (página 37), as
predefinições são alteradas.
3)
Esta opção aparece quando define [SURROUND]
como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].
[DESACT.]: O tom de teste não é emitido das
colunas.
[ACTIVADO]: O tom de teste é emitido por
cada coluna em sequência durante o ajuste do
nível. Se seleccionar uma das opções [DEFINIR
CANAL], o tom de teste é emitido por cada uma
das colunas em sequência.
Ajuste o nível de som do seguinte modo.
1
Nota
• Se cada uma das colunas frontal ou surround não
estiver instalada a igual distância da posição de
audição, especifique a distância de acordo com a
coluna que estiver mais próxima.
• Não coloque as colunas surround mais longe da sua
posição de audição do que as colunas frontais.
• A programação [DISTÂNCIA] depende do tamanho
do pacote dados de entrada.
x [NÍVEL (FRONTAL)]
Pode ajustar o nível de som das colunas frontais,
coluna central e subwoofer. Pode definir os
parâmetros de –6,0 dB a 0 dB para [E/D] e de
–6,0 dB a +6,0 dB para [CENTRAL] e
[SUBWOOFER]. Para facilitar o ajuste, defina
[TON. TESTE] para [ACTIVADO].
2
3
4
5
Ajuste [TON. TESTE] para
[ACTIVADO].
Carregue em C/X/x/c repetidamente
para seleccionar a coluna e o nível
desejados.
Carregue em
.
Repita os passos 1 a 3.
Carregue em C/X/x/c repetidamente
para definir [TON. TESTE] para
[DESACT.] após ajustar o nível da
coluna.
• Para ajustar o volume de todas as colunas
simultaneamente, rode o controlo do VOLUME no
aparelho ou carregue em VOLUME +/– no
telecomando.
72PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt06dsc.fm]
DK_book.book Page 73 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
• Para regressar à predefinição quando alterar uma
definição, seleccione a opção e carregue em CLEAR.
Tenha em atenção que apenas a definição
[LIGAÇÃO] não volta à predefinição.
Disco
73PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 74 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• Pode seleccionar o número pré-programado
directamente, carregando nas teclas numéricas.
Sintonizador
Pré-programar estações
de rádio
Pode pré-programar 20 estações FM. Antes de
sintonizar, certifique-se de que reduz o volume
até ao mínimo.
Estação actual
7
Carregue em
.
“COMPLETE” aparece no visor do painel
frontal e a estação fica memorizada.
8
9
Repita os Passos 2 a 7 para memorizar
outras estações.
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Para alterar o número préprogramado
Estação actual e número préprogramado
Seleccione o número predefinido desejado
premindo PRESET +/– (página 75) e, em
seguida, realize o procedimento a partir do Passo
3.
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Nome da estação
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“TUNER FM” no visor do painel frontal.
Carregue sem soltar em TUNING +/–
até que o varrimento automático
comece.
O varrimento pára quando o sistema
sintoniza uma estação. “TUNED” e “ST”
(programas estéreo) aparecem no visor do
painel frontal.
3
4
5
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer “MEMORY” no visor do
painel frontal.
Carregue em
ou c.
Um número pré-programado aparece no
visor do painel frontal.
6
Carregue em X/x para seleccionar o
número pré-programado que pretende.
74PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt07rad.fm]
DK_book.book Page 75 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Se um programa FM for ruidoso
Ouvir rádio
Estações de rádio pré-programadas primeiro na
memória do sistema (consulte “Pré-programar
estações de rádio” (página 74)).
1
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“TUNER FM” no visor do painel frontal.
Se um programa FM for ruidoso, pode
seleccionar uma recepção monaural. Não haverá
efeito estéreo, mas a recepção será melhor.
1
2
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer “FM MODE” no visor do
painel frontal.
A última estação recebida é sintonizada.
Carregue repetidamente em PRESET +/
– para seleccionar a estação préprogramada pretendida.
Sempre que carregar neste botão, o sistema
sintoniza uma estação pré-programada.
3
3
4
Carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar
“MONO”.
Sintonizador
2
• “STEREO”: Recepção estéreo.
• “MONO”: Recepção monaural.
• Pode seleccionar o número da estação préprogramada directamente, carregando nas teclas
numéricas.
5
Regule o volume carregando em
VOLUME +/–.
6
Carregue em
.
A programação está concluída.
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Para desligar o rádio
Carregue em "/1.
Para ouvir estações de rádio que
não foram pré-programadas
Utilize a sintonização manual ou automática no
passo 2.
Para utilizar a sintonização manual, carregue
repetidamente em TUNING +/–.
Para utilizar a sintonização automática, carregue
sem soltar em TUNING +/–. A sintonização
automática pára automaticamente quando o
sistema recebe a estação de rádio. Para parar a
sintonização automática manualmente, carregue
em TUNING +/– ou x.
Para ouvir estações de rádio
quando sabe as frequências
Carregue em D.TUNING no Passo 2, carregue
nas teclas numéricas para seleccionar as
frequências e carregue em
.
Dar um nome a estações préprogramadas
Pode introduzir um nome para as estações préprogramadas. Estes nomes (por exemplo,
“ABC”) aparecem no visor do painel frontal
quando é seleccionada uma estação.
Apenas pode ser introduzido um nome para cada
estação pré-programada.
Nota
• Não pode introduzir um nome para estações préprogramadas do Radio Data System (RDS)
(página 77).
1
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“TUNER FM” no visor do painel frontal.
A última estação recebida é sintonizada.
2
• Para melhorar a recepção, reoriente as antenas
ligadas.
3
Carregue repetidamente em PRESET +/
– para seleccionar a estação préprogramada à qual pretende atribuir
um nome.
Carregue em SYSTEM MENU.
75PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt07rad.fm]
DK_book.book Page 76 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer “NAME IN” no visor do painel
frontal.
masterpage:Left
specdef v20070110
2 Frequência
Ex. “FM1 87.50”
3 A definição “FM MODE”
Ex. “STEREO”
Quando o nome da estação não é definido
5
6
Carregue em
ou c.
Crie um nome utilizando C/X/x/c.
Carregue em X/x para seleccionar um
carácter e depois carregue em c para mover
o cursor para a posição seguinte.
1 Frequência
Ex. “FM1 87.50”
2 A definição “FM MODE”
Ex. “STEREO”
Pode introduzir letras, números e outros
símbolos para uma estação de rádio.
Se se enganar
Carregue repetidamente em C/c até o
carácter que pretende mudar começar a
piscar e, em seguida, carregue em X/x para
seleccionar o carácter pretendido.
Para apagar o carácter, carregue
repetidamente em C/c até o carácter a ser
apagado piscar e, em seguida, carregue em
CLEAR.
7
Carregue em
.
“COMPLETE” aparece no visor do painel
frontal e a estação fica memorizada.
8
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Visualizar o nome da estação
ou a frequência no visor do
painel frontal
Quando o sistema está definido como “TUNER
FM”, pode ver a frequência no visor do painel
frontal.
Carregue em DISPLAY.
Sempre que carregar em DISPLAY, o visor
muda: 1 t 2 t .... t 1 t ....
Quando o nome da estação é definido
1 Nome da estação
Ex. “SONY RADIO”
76PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt07rad.fm]
DK_book.book Page 77 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Utilizar o Radio Data
System (RDS)
O que é o Radio Data System?
Sintonizador
O Radio Data System (RDS) é um serviço de
transmissão que permite que as estações de rádio
enviem informações adicionais juntamente com
o sinal regular do programa. Este sintonizador
dispõe de funções de RDS fáceis de usar, como
a exibição do nome da estação. O RDS só está
disponível para as estações de FM.*
Nota
• O RDS pode não funcionar convenientemente se a
estação sintonizada não transmitir correctamente o
sinal de RDS ou se o sinal for fraco.
* Nem todas as estações de FM têm um serviço de
RDS, nem fornecem o mesmo tipo de serviços. Se
não estiver familiarizado com o sistema RDS,
verifique junto das estações locais de rádio as
informações sobre os serviços RDS prestados na sua
área.
Recepção de transmissões
RDS
Basta seleccionar uma estação da banda
FM.
Quando sintonizar uma estação que fornece
serviços RDS, o nome da estação* aparece no
visor do painel frontal.
* Se não receber a difusão RDS, o nome da estação
poderá não aparecer no visor do painel frontal.
77PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 78 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Controlo para HDMI/Dispositivo de
Áudio Externo
THEATRE
TV
BRAVIA Sync
Utilizar a Função
Controlo para HDMI para
o “BRAVIA” Sync
Esta função só está disponível para televisores
com a função “BRAVIA” Sync.
Ligando os componentes Sony compatíveis com
a função Controlo para HDMI através de um
cabo HDMI, a operação é simplificada como
descrito em baixo:
– Modo Cinema (página 79)
– Reprodução Um Toque (página 79)
– Desligar sistema (página 79)
– Controlo de Áudio do Sistema (página 80)
– Limite de Volume (página 80)
– Mesmo Idioma (página 80)
Controlo para HDMI é uma norma de função de
controlo mútuo utilizada pela CEC (Consumer
Electronics Control) para HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
A função Controlo para HDMI não funciona nos
seguintes casos:
– Quando liga este sistema a um componente
que não é compatível com a função Controlo
para HDMI.
– Um componente que não tem uma tomada
HDMI.
Existem botões práticos no telecomando do
sistema para operação do televisor, como
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, TV [/1.
Para saber mais pormenores, consulte
“Controlar o televisor com o telecomando
fornecido” (página 103) e o manual de
instruções do televisor.
ONE-TOUCH
PLAY
masterpage:Left
specdef v20070110
Nota
• Dependendo do equipamento ligado, a função
Controlo para HDMI pode não funcionar. Consulte o
manual de instruções fornecido com o componente.
• A função Controlo para HDMI pode não funcionar se
ligar um componente que não seja Sony, mesmo que
o componente seja compatível com a função Controlo
para HDMI.
Preparar a função Controlo
para HDMI
(Controlo para HDMI - Programação
Fácil)
O sistema é compatível com a função Controlo
para HDMI - Programação Fácil. Se o televisor
for compatível com a função de Controlo para
HDMI - Programação Fácil, pode regular a
função [CONTROLO PARA HDMI] do sistema
automaticamente ao regular o televisor. Para
saber mais pormenores, consulte o manual de
instruções do televisor.
Se o televisor não for compatível com a função
Controlo para HDMI - Programação Fácil,
regule a função Controlo para HDMI do sistema
e do televisor manualmente.
1
2
3
Certifique-se de que o sistema e o
televisor estão ligados com um cabo
HDMI.
Ligue o televisor e carregue em [/1
para ligar o sistema.
Regule o selector de entrada do
televisor para que o sinal do sistema,
através da entrada HDMI, apareça no
ecrã do televisor.
78PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 79 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Regule a função Controlo para HDMI
do sistema e do televisor.
Para mais informações sobre as definições
do sistema, consulte os seguintes Passos.
Para mais informações sobre a definição do
televisor, consulte o manual de instruções
do televisor (dependendo do televisor, a
predefinição da função Controlo para
HDMI pode estar regulada para
desactivada).
1
2
3
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
7
Nota
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
O sistema e o televisor funcionam do seguinte
modo (por ex.):
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] e, em
seguida, carregue em
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI].
6
(Reprodução Um Toque)
Premindo apenas ONE-TOUCH PLAY, liga-se
o televisor, o televisor é definido para modo de
entrada DVD e o sistema inicia a reprodução de
um disco automaticamente.
• A Reprodução Um Toque não funciona quando prime
H.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Ver um DVD com uma só
pressão de botão
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
(Modo Cinema)
Se o seu televisor for compatível com o Modo
Cinema, pode desfrutar de uma óptima
qualidade de imagem e de som para filmes e o
som será emitido das colunas do sistema
automaticamente, premindo THEATRE.
Carregue em X/x para seleccionar
[CONTROLO PARA HDMI] e, em
seguida, carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição e carregue em
.
• [DESACT.]: Desactivado.
• [ACTIVADO]: Activado.
Este sistema
TV
É ligado. (Se já estiver
ligado.)
r
Muda para a função
“DVD”.
r
Inicia a reprodução do
disco e emite o som.
É ligado. (Se já estiver
ligado.)
r
Muda para a entrada
HDMI.
r
Minimiza o nível do som.
(Controlo de Áudio do
Sistema)
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
Para definir a função [CONTROLO
PARA HDMI] para activado/
desactivado
Utilizar o Modo Cinema
Desligar o sistema em
sincronização com o televisor
(Desligar sistema)
Quando desliga o televisor através do botão
POWER no telecomando do televisor ou TV
[/1 no telecomando, o sistema desliga-se
automaticamente.
79PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 80 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Nota
Nota
• Antes de utilizar a função Desligar sistema, regule a
função para alimentação do televisor. Para saber mais
pormenores, consulte o manual de instruções do
televisor.
• Dependendo do estado do sistema (por ex. noutra
função que não “DVD”, “TV”, ou “USB” ou a
reproduzir um CD), o sistema poderá não desligar-se
automaticamente.
• Enquanto o televisor estiver em modo PAP (picture
and picture), a função de Controlo de Áudio do
Sistema não funciona. Quando o televisor sai do
modo PAP, o método de saída do televisor regressa
ao anterior ao modo PAP.
• Enquanto transfere músicas de um CD de áudio para
um dispositivo USB, a função Controlo de Áudio do
Sistema não funcionará.
Desfrutar do som do televisor a
partir das colunas do sistema
• Pode ligar o sistema e o áudio da televisão
digitalmente. Para saber mais pormenores, consulte a
página 27.
(Controlo de Áudio do Sistema)
Pode desfrutar facilmente do som do televisor
através do sistema.
Para utilizar esta função, ligue o sistema e o
televisor com um cabo SCART (EURO AV) e
um cabo HDMI (página 27).
Definir o Nível de Volume
Máximo do Sistema
Dependendo do televisor, quando define o
sistema para a função “TV”, a função Controlo
de Áudio do Sistema é activada. O som do
televisor é emitido a partir das colunas do
sistema e o volume das colunas do televisor é
automaticamente minimizado.
Pode utilizar o Controlo de Áudio do Sistema do
seguinte modo:
• Enquanto vê televisão e a função do sistema é
alterada para “TV”, o som do televisor é
automaticamente emitido a partir das colunas
do sistema.
• Enquanto vê televisão e a função do sistema é
alterada para “DVD” ou “USB”, o som da
função do sistema seleccionada é emitido pelas
colunas do sistema; o som do televisor não é
emitido através das colunas do televisor.
• Pode controlar o volume do sistema através do
telecomando do televisor.
• Se desligar o sistema ou definir a função do
sistema para outra opção que não “TV”,
“DVD”, ou “USB”, o som do televisor é
emitido a partir das colunas do televisor.
(Limite de Volume)
Se alterar o método de saída do televisor para as
colunas do sistema através do menu do televisor,
(ou pressionando THEATRE), pode ser emitido
som de volume alto, dependendo do nível de
volume do sistema. Pode evitar isto, limitando o
nível máximo do volume. Para mais
informações, consulte “[VOLUME LIMIT]”
(página 68).
Alterar o idioma para as
opções de menu do televisor
(Mesmo idioma)
Quando altera o idioma para as opções de menu
do televisor, o idioma das opções de menu do
sistema também é alterado. Contudo quando as
opções de menu do sistema são apresentadas,
esta função não funciona.
Pode também utilizar a função Controlo de
Áudio do Sistema através do menu do televisor.
Para saber mais pormenores, consulte o manual
de instruções do televisor.
80PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 81 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Reproduzir Ficheiros de
um Dispositivo USB
• Alguns ficheiros suportados pelo Walkman®
não são suportados por este sistema.
• Ao ligar um Walkman® ao sistema, certifiquese de ligar após o visor “Creating Library” ou
“Creating Database” no Walkman® ter
desaparecido.
• Ao transferir música para um Walkman®
utilizando “Media Manager for WALKMAN”,
certifique-se que realiza a transferência em
formato MP3. Para saber mais pormenores,
consulte o manual de instruções fornecido com
o Walkman®.
Ligar o dispositivo USB
* Ficheiros com protecção de direitos de autor
(Digital Rights Management) não podem ser
reproduzidos pelo sistema.
Nota
• O sistema não pode reproduzir ficheiros WMA/AAC
de DATA CDs/DATA DVDs.
Sobre os dispositivos USB
reproduzíveis
• Não utilize dispositivos USB diferentes destes
dispositivos USB. O funcionamento de
modelos não indicados aqui não é garantido.
• O funcionamento pode não ser sempre
garantido, mesmo que utilize estes
dispositivos USB.
• Alguns destes dispositivos USB podem não
estar disponíveis para compra em certas
regiões.
• Durante a reprodução ou transferência de
ficheiros, existe uma pequena possibilidade de
estas operações serem paradas devido a
electricidade estática excessiva no sistema ou
no dispositivo USB. Neste caso, retire o
dispositivo USB e volte a ligá-lo e, de seguida,
execute a operação desde o início.
• Quando formatar um dispositivo USB,
certifique-se de que, para o fazer, utiliza o
dispositivo em causa, ou software de
formatação específico para o dispositivo. Caso
contrário, pode não ser possível transferir
correctamente do dispositivo USB para o
sistema.
Dispositivo USB
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
Ligue um dispositivo USB (leitor digital
de música ou suporte de
armazenamento USB) à porta
(USB).
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
Pode reproduzir ficheiros áudio (ficheiros MP3/
WMA/AAC)/ficheiros de imagem JPEG/
ficheiros de vídeo (ficheiros de vídeo DivX/
MPEG4) armazenados num dispositivo USB
como o leitor digital de música ou o suporte de
armazenamento USB (não fornecidos) ligando o
dispositivo USB à unidade.
Para uma lista de dispositivos USB que podem
ser ligados à unidade, consulte “Dispositivos
USB reproduzíveis” (suplemento).
Os formatos de áudio que podem ser
reproduzidos pelo sistema são apenas ficheiros
MP3/WMA/AAC*.
masterpage:Right
specdef v20070110
Quando liga o dispositivo USB,
“READING” aparece no visor do painel
frontal até o sistema ler todos os dados do
dispositivo USB.
Nota
• Não force a inserção do dispositivo USB, pois, desta
forma, poderá danificar o dispositivo.
• Não ligue quaisquer dispositivos ou objectos para
além de um dispositivo USB.
• Pode demorar cerca de 10 segundos até aparecer
“READING” no visor do painel frontal, dependendo
do tipo de dispositivo USB.
81PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 82 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Para retirar o dispositivo USB
1
2
3
Carregue em x para parar a
reprodução.
Carregue em [/1 para desligar o
sistema.
Retire o dispositivo USB.
Notas sobre dispositivos USB
• O sistema pode reproduzir até 200 pastas,
incluindo álbuns (pastas) que não contêm
ficheiros áudio e ficheiros de imagem JPEG.
Quando existem mais de 200 pastas no
dispositivo USB, as pastas reconhecidas pelo
sistema variam consoante a configuração de
pasta.
• O sistema pode reproduzir os seguintes
ficheiros.
Ficheiro
Extensão do ficheiro
Ficheiro MP3
“.mp3”
Ficheiro WMA
“.wma”
Ficheiro AAC
“.m4a”
Ficheiro de imagem
JPEG
“.jpg” ou “.jpeg”
Ficheiro de vídeo
DivX
“.avi” ou “.divx”
Ficheiro de vídeo
MPEG4
“.mp4” ou “.m4v”
O sistema irá reproduzir quaisquer dados com
a extensão acima, mesmo que não estejam no
formato MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG4. A reprodução destes dados pode
emitir um som agudo que pode danificar o
sistema de colunas.
• Os seguintes dispositivos USB/situações
podem aumentar o tempo de espera para
iniciar a reprodução:
– um dispositivo USB gravado com uma
complicada estrutura em árvore.
– quando os ficheiros áudio, os ficheiros de
imagem JPEG ou os ficheiros de vídeo de
outra pasta tiverem acabado de ser
reproduzidos.
• Alguns dispositivos USB não podem ser
reproduzidos no sistema dependendo do
formato do ficheiro.
• O sistema apenas pode reproduzir até ao limite
de 8 pastas.
masterpage:Left
specdef v20070110
• O sistema pode não ser capaz de reproduzir um
ficheiro áudio, um ficheiro de imagem JPEG
ou um ficheiro de vídeo dependendo do tipo de
ficheiro.
• Quando o dispositivo USB está inserido, o
sistema lê todos os ficheiros do dispositivo
USB. Se existirem muitas pastas e ficheiros no
dispositivo USB, pode demorar algum tempo
para terminar a leitura do dispositivo USB.
• Não ligue o sistema e o dispositivo USB
através de um hub USB.
• Com alguns dispositivos USB ligados, após a
execução de uma operação, pode haver um
pequeno atraso antes de ser executado por este
sistema.
• Este sistema não suporta obrigatoriamente
todas as funções que o dispositivo USB ligado
possa ter.
• Os ficheiros gravados num dispositivo como
um computador podem não ser reproduzidos
na ordem em que foram gravados.
• A ordem de reprodução para o sistema pode
ser diferente da ordem de reprodução do
dispositivo USB ligado.
• Desligue sempre o sistema, antes de remover o
dispositivo USB. Remover o dispositivo USB
enquanto o sistema estiver ligado pode
corromper os dados do dispositivo USB.
• Não guarde outros tipos de ficheiros ou pastas
desnecessárias num dispositivo USB que
contenha ficheiros áudio, ficheiros de imagem
JPEG ou ficheiros de vídeo.
• As pastas que não contenham ficheiros áudio,
ficheiros de imagem JPEG ou ficheiros de
vídeo serão ignoradas.
• Não pode ser garantida a compatibilidade com
todo o tipo de software de conversão/gravação
de MP3/WMA/AAC, dispositivos de gravação
e suportes de gravação. Um dispositivo USB
incompatível pode produzir ruído ou áudio
com interrupções ou pode não reproduzir de
todo.
• Não pode ser garantida a compatibilidade com
todo o tipo de software de codificação/
gravação de MPEG4, dispositivos de gravação
e suportes de gravação.
• Antes de utilizar o dispositivo USB, certifiquese de que não existem ficheiros com vírus no
dispositivo USB.
82PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 83 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Seleccionar um ficheiro áudio
ou pasta
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
Ligue um dispositivo USB à porta
(USB).
Após ler todos os dados do dispositivo
USB, a lista de pastas aparece no ecrã do
televisor.
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTIMÉDIA], e carregue em
.
Aparecem as opções para
[MULTIMÉDIA].
5
Quando [MUSICA] é seleccionado,
carregue em DVD MENU. Quando é
seleccionada outra opção que não
[MUSICA], carregue em X/x para
seleccionar [MUSICA], e carregue em
.
Aparece uma lista de pastas com ficheiros
áudio.
A pasta seleccionada é realçada a amarelo.
LISTA DE PASTAS
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
x Para reproduzir ficheiros áudio
numa pasta
Carregue em H para iniciar a reprodução
da pasta seleccionada.
x Para seleccionar um ficheiro áudio
Carregue em
Aparece a lista de ficheiros existentes na
pasta.
LISTA DE FAIXAS
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Carregue em X/x para seleccionar um
ficheiro e carregue em
.
O sistema começa a reproduzir o ficheiro
seleccionado. Pode desactivar a lista de
ficheiros carregando em DVD MENU. Ao
carregar novamente em DVD MENU,
aparece a lista de pastas.
• O sistema reconhece até 150 ficheiros áudio numa só
pasta.
Para avançar para a página
seguinte ou anterior
Carregue em
/
.
Para parar a reprodução
Carregue em x.
Para reproduzir o ficheiro áudio
seguinte ou anterior
Carregue em > para reproduzir o ficheiro
áudio seguinte. Carregue em . duas vezes
para reproduzir o ficheiro áudio anterior.
Quando carrega em . uma vez, pode ir para
o início do ficheiro áudio actual.
Repare que pode seleccionar a pasta seguinte
carregando continuamente em > depois do
último ficheiro na pasta actual, mas não pode
voltar à pasta anterior carregando em .. Para
voltar à pasta anterior, seleccione a pasta a partir
da lista de pastas.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
3
masterpage:Right
specdef v20070110
Para voltar ao ecrã anterior
Carregue em O RETURN.
Para ligar/desligar o visor
Carregue em DVD MENU.
.
83PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 84 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Para seleccionar a pasta através
do telecomando
x Para avançar para a página seguinte
ou anterior
Durante a reprodução ou pausa, pode
seleccionar a pasta desejada rapidamente
carregando em
+/–.
Carregue em
Outras operações
Carregue em H para iniciar a reprodução
da pasta seleccionada.
As imagens JPEG são reproduzidas como
apresentação de diapositivos. Pode alterar o
intervalo da apresentação de diapositivos
(página 85) e adicionar efeitos à
apresentação de diapositivos (página 85).
Seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG ou pasta
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
x Para seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG para apresentar o
navegador de imagem
Ligue um dispositivo USB à porta
(USB).
Carregue em PICTURE NAVI.
Pré-visualizações das imagens dos ficheiros
de imagem JPEG da pasta aparecem em 16
ecrãs secundários.
Após ler todos os dados do dispositivo
USB, a lista de pastas aparece no ecrã do
televisor.
3
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTIMÉDIA], e carregue em
.
Aparecem as opções para
[MULTIMÉDIA].
5
Quando [FOTO] é seleccionado,
carregue em DVD MENU. Quando é
seleccionada outra opção que não
[FOTO], carregue em X/x para
seleccionar [FOTO], e carregue em
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
.
LISTA DE PASTAS
01
02
03
04
05
06
07
08
1
Carregue em C/X/x/c para seleccionar o
ficheiro de imagem JPEG que pretende ver
e carregue em
.
Para voltar ao ecrã anterior, carregue em
O RETURN.
Aparece uma lista de pastas com ficheiros
JPEG.
A pasta seleccionada é realçada a amarelo.
6
.
x Para reproduzir ficheiros de imagem
JPEG numa pasta como apresentação
de diapositivos
Consulte “Outras operações” (página 46).
1
/
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
• O sistema reconhece até 150 ficheiros de
imagem JPEG numa só pasta.
Para reproduzir o ficheiro de
imagem JPEG seguinte ou
anterior
Carregue em c/C quando não aparecer o visor
do menu de controlo. Repare que pode
seleccionar a pasta seguinte carregando
continuamente em c depois da última imagem
na pasta actual, mas não pode voltar à pasta
anterior carregando em C. Para voltar à pasta
anterior, seleccione a pasta a partir da lista de
pastas.
84PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 85 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Para rodar um ficheiro de
imagem JPEG
Quando é visualizado um ficheiro de imagem
JPEG no ecrã do televisor, pode rodar o ficheiro
de imagem JPEG em incrementos de 90 graus.
Carregue em X/x ao visualizar um ficheiro de
imagem JPEG.
Carregue em CLEAR para voltar à vista normal.
Nota
masterpage:Right
specdef v20070110
• [LONGO 2]: Pode definir a duração para
superior a [LONGO 1].
4
Carregue em
.
Nota
• Alguns ficheiros de imagem JPEG podem demorar
mais tempo a serem apresentados do que a opção
seleccionada indica. Especialmente os ficheiros de
imagem JPEG ou os ficheiros de imagem JPEG com
3.000.000 pixels ou mais.
Seleccionar um efeito para os
ficheiros de imagem JPEG na
apresentação de diapositivos
Para parar a reprodução
1
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
Carregue em x.
Para ligar/desligar o visor
2
Carregue em DVD MENU.
Carregue em X/x para seleccionar
[EFEITO] e, em seguida,
carregue em
.
Para seleccionar a pasta através
do telecomando
Aparecem as opções para [EFEITO].
Durante a reprodução ou pausa, pode
seleccionar a pasta desejada rapidamente
carregando em
+/–.
3
• [MODO 1]: O ficheiro de imagem JPEG
move-se de cima para baixo.
• [MODO 2]: O ficheiro de imagem JPEG
estende-se a partir do lado esquerdo para
o lado direito do ecrã do televisor.
• [MODO 3]: O ficheiro de imagem JPEG
estende-se a partir do centro do ecrã do
televisor.
• [MODO 4]: Os ficheiros de imagem
JPEG passam aleatoriamente por todos os
efeitos.
• [MODO 5]: O ficheiro de imagem JPEG
seguinte desliza sobre a imagem anterior.
• [DESACT.]: Desactivado.
Outras operações
Consulte “Outras operações” (página 46).
Seleccionar a duração da
apresentação de diapositivos
dos ficheiros de imagem JPEG
1
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[INTERVALO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [INTERVALO].
3
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [NORMAL]: Pode configurar a duração
standard.
• [RÁPIDO]: Pode definir a duração para
inferior a [NORMAL].
• [LONGO 1]: Pode definir a duração para
superior a [NORMAL].
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
4
Carregue em
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
• Não pode rodar o ficheiro de imagem JPEG quando
configurou [RESOLUÇÃO JPEG] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [(1920 ×
1080i) AD
] ou [(1920 × 1080i) AD].
.
Nota
• A definição [EFEITO] não produz efeito quando
define [RESOLUÇÃO JPEG] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [(1920 ×
1080i) AD
] ou [(1920 × 1080i) AD] (página 69).
85PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 86 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Aparece a lista de ficheiros existentes na
pasta.
Seleccionar um ficheiro ou
pasta de vídeo
1
2
LISTA DE ARQUIVOS
MY FAVOURITES
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
Ligue um dispositivo USB à porta
(USB).
Após ler todos os dados do dispositivo
USB, a lista de pastas aparece no ecrã do
televisor.
3
Carregue em
Carregue em X/x para seleccionar um
ficheiro e carregue em
.
O sistema começa a reproduzir o ficheiro
seleccionado. Pode desactivar a lista de
ficheiros carregando em DVD MENU. Ao
carregar novamente em DVD MENU,
aparece a lista de pastas.
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTIMÉDIA], e carregue em
.
Para avançar para a página
seguinte ou anterior
Aparecem as opções para
[MULTIMÉDIA].
5
HAWAII 2004
VENUS
Carregue em
/
.
Para parar a reprodução
Quando [VIDEO] é seleccionado,
carregue em DVD MENU. Quando é
seleccionada outra opção que não
[VIDEO], carregue em X/x para
seleccionar [VIDEO], e carregue em
.
Carregue em x.
Para reproduzir o ficheiro de
vídeo seguinte ou anterior
Aparece uma lista de pastas com ficheiros
de vídeo.
A pasta seleccionada é realçada a amarelo.
LISTA DE PASTAS
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Carregue em > para reproduzir o ficheiro de
vídeo seguinte. Carregue em . para
reproduzir o ficheiro de vídeo anterior.
Quando carrega em . uma vez, pode ir para
o início do ficheiro de vídeo actual.
Repare que pode seleccionar a pasta seguinte
carregando continuamente em > depois do
último ficheiro na pasta actual, mas não pode
voltar à pasta anterior carregando em .. Para
voltar à pasta anterior, seleccione a pasta a partir
da lista de pastas.
Para voltar ao ecrã anterior
6
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
Para ligar/desligar o visor
x Para reproduzir ficheiros de vídeo
numa pasta
Carregue em DVD MENU.
Carregue em H para iniciar a reprodução
da pasta seleccionada.
x Para seleccionar um ficheiro de
vídeo
Carregue em
.
Carregue em O RETURN.
Para seleccionar a pasta através
do telecomando
Durante a reprodução ou pausa, pode
seleccionar a pasta desejada rapidamente
carregando em
+/–.
86PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 87 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Outras operações
6
Consulte “Outras operações” (página 46).
Nota
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
Ligue um dispositivo USB à porta
(USB).
Após ler todos os dados do dispositivo
USB, a lista de pastas aparece no ecrã do
televisor.
3
Carregue em
Apresentar a lista de ficheiros
áudio/ficheiros de imagem
JPEG/ficheiros de vídeo
1
2
3
.
Carregue em X/x para seleccionar a
lista desejada e carregue em
.
• [LISTA DE PASTAS]: Aparece a lista de
pastas. Siga o Passo 6 de“Seleccionar um
ficheiro áudio ou pasta” (página 83),
“Seleccionar um ficheiro de imagem
JPEG ou pasta” (página 84) ou
“Seleccionar um ficheiro ou pasta de
vídeo” (página 86).
• [LISTA DE IMAGENS] (apenas
ficheiros de imagem JPEG): As prévisualizações dos ficheiros de imagem
JPEG da pasta aparecem em 16 ecrãs
secundários. Siga o Passo 2
de“Seleccionar um ficheiro de imagem
JPEG ou pasta” (página 84).
DISPLAY.
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTIMÉDIA], e carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [MUSICA]: A reprodução de ficheiros
áudio tem prioridade.
• [VIDEO]: A reprodução de ficheiros de
vídeo tem prioridade.
• [FOTO]: A reprodução de ficheiros de
imagem JPEG tem prioridade. Pode
reproduzir ficheiros de imagem JPEG
como uma apresentação de diapositivos.
Carregue em X/x para seleccionar
[NAVEGAR], e carregue em
Aparecem as opções para [NAVEGAR].
Aparecem as opções para
[MULTIMÉDIA].
5
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
4
Carregue em
reprodução.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
Pode seleccionar a prioridade de reprodução
quando ficheiros multimédia misturados
(ficheiros áudio, ficheiros de imagem JPEG ou
ficheiros de vídeo) estão no dispositivo USB.
.
Para obter informações detalhadas sobre a
prioridade de reprodução de tipos de
ficheiro na definição [MULTIMÉDIA],
consulte “Prioridade de reprodução de tipos
de ficheiro” (página 130).
• Para mais informações sobre ficheiros de vídeo,
consulte “Desfrutar de Ficheiros de Vídeo”
(página 61).
Seleccionar prioridade de
reprodução do tipo de ficheiro
Carregue em
masterpage:Right
specdef v20070110
Reproduzir Repetidamente
(Reprodução repetitiva)
Pode reproduzir os ficheiros áudio/ficheiros de
imagem JPEG/ficheiros de vídeo no dispositivo
USB repetidamente.
1
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
87PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 88 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
2
Carregue em X/x para seleccionar
[REPETIÇÃO] e, em seguida,
carregue em
.
[** (**)] é seleccionada (** refere-se a um
número).
O número entre parêntesis indica o número
total de ficheiros áudio, ficheiros de
imagem JPEG, ficheiros de vídeo ou pastas.
Aparecem as opções de [REPETIÇÃO].
3
Carregue em X/x para seleccionar a
opção que pretende repetir.
• [DESACT.]: Desactivado.
• [MEMÓRIA]: Pode repetir todas as
pastas no dispositivo USB.
• [PASTA]: Pode repetir a pasta actual.
• [FAIXA] (apenas ficheiros áudio): Pode
repetir o ficheiro actual.
• [FICHEIRO] (apenas ficheiros de vídeo):
Pode repetir o ficheiro actual.
4
Carregue em
1(
1)
1( 144)
T
0: 23
USB
Linha seleccionada
3
Carregue em
.
[** (**)] muda para [– – (**)].
.
O item é seleccionado.
Para voltar ao modo de
reprodução normal
T
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB
Carregue em CLEAR ou seleccione [DESACT.]
no Passo 3.
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
5
Pode procurar um dispositivo USB por ficheiro
áudio, ficheiro de imagem JPEG, ficheiro de
vídeo ou pasta. Como os ficheiros áudio,
ficheiros de imagem JPEG e ficheiros de vídeo
têm um número atribuído no dispositivo USB,
pode seleccionar o ficheiro áudio, o ficheiro de
imagem JPEG ou o ficheiro de vídeo desejado
inserindo o seu número.
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar o
método de procura.
• [PASTA]: Pastas.
• [FAIXA]: Ficheiros áudio.
• [FICHEIRO]: Ficheiros de imagem
JPEG/ficheiros de vídeo.
Carregue em X/x ou nas teclas
numéricas para seleccionar o número
desejado.
Se se enganar, carregue em CLEAR para
cancelar o número.
Procurar um ficheiro ou pasta
1
4
Carregue em
.
O sistema inicia a reprodução a partir do
número seleccionado.
Ver a informação de um
ficheiro áudio no visor do
painel frontal
Carregue em DISPLAY repetidamente.
Sempre que carregar em DISPLAY durante a
reprodução do dispositivo USB, o visor muda:
1y2
1 Tempo de reprodução e número da faixa
actual
88PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 89 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
2 Nome da faixa (ficheiro)*
* Se um ficheiro MP3 tiver a etiqueta ID3, o sistema
apresentará um nome de pasta/nome de faixa
(ficheiro) das informações de etiqueta ID3.
O sistema suporta ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. A
visualização de informações de etiqueta
ID3 ver 2.2/2.3 tem prioridade quando as etiquetas
ID3 ver 1.0/1.1 e ver 2.2/2.3 são utilizadas para um
só ficheiro MP3.
Nota
Ver a informação de um
ficheiro áudio/ficheiro de
vídeo no ecrã do televisor
Pode visualizar as informações de um ficheiro
áudio/ficheiro de vídeo, tais como: informação
da duração, nome de uma pasta/ficheiro áudio/
ficheiro de vídeo e taxa de bits de áudio (a
quantidade de dados por segundo do áudio
actual) no ecrã do televisor.
Carregue em DISPLAY durante a
reprodução.
A informação de um ficheiro áudio aparece no
ecrã do televisor.
Nota
• Os caracteres/marcas podem não ser apresentados em
alguns idiomas.
• Dependendo do tipo de ficheiro a ser reproduzido, o
sistema só pode mostrar um número limitado de
caracteres. Além disso, dependendo do ficheiro, nem
todos os caracteres de texto são visualizados.
Verificar a informação da data
do ficheiro de imagem JPEG
Pode verificar as informações de data durante a
reprodução quando o código Exif* estiver
gravado no ficheiro de imagem JPEG.
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no ecrã do
televisor.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB
Informações de data
Exemplo de reprodução de um ficheiro
áudio
Fluxo de bits*
T
0: 13
192k MP3
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
• Se o nome de um ficheiro áudio não puder ser
mostrado, aparece “*” no visor do painel frontal.
• O nome do ficheiro pode não ser exibido dependendo
do texto.
• O tempo de reprodução de ficheiros áudio pode não
ser apresentado correctamente.
** Se um ficheiro MP3 tiver a etiqueta ID3, o sistema
apresentará um nome de pasta/nome de faixa
(ficheiro) das informações de etiqueta ID3.
O sistema suporta ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. A
visualização de informações de etiqueta
ID3 ver 2.2/2.3 tem prioridade quando as etiquetas
ID3 ver 1.0/1.1 e ver 2.2/2.3 são utilizadas para um
só ficheiro MP3.
* “Exchangeable Image File Format” é um formato
para câmaras digitais definido pela Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Nome da pasta**
Nome do ficheiro áudio**/
ficheiro de vídeo
* Aparece quando está a ser reproduzido um ficheiro
áudio.
89PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 90 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Transferir faixas de um CD de
áudio para um dispositivo USB
Transferir Músicas num
Dispositivo USB
Pode transferir músicas de CD de áudio num
dispositivo USB, convertendo-as para o formato
MP3. Pode também transferir ficheiros MP3 de
um DATA CD/DATA DVD para um
dispositivo USB.
Para ligar o dispositivo USB, consulte “Ligar o
dispositivo USB” (página 81).
A música transferida limita-se apenas a uma
utilização privada. A utilização de música para
além deste limite requer permissão por parte dos
detentores dos direitos de autor.
1
2
Insira um CD de áudio.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
4
Carregue em X/x para seleccionar
[TRANSFERÊNCIA USB] e, em
seguida, carregue em
.
Carregue em
.
“READING” aparece no visor do painel
frontal até as faixas gravadas no CD de
áudio aparecerem no ecrã do televisor.
Notas sobre transferência USB
Nota
• Não ligue a unidade e o dispositivo USB
através de um hub USB.
• Certifique-se de que existe espaço suficiente
no dispositivo USB para transferência.
• Não retire o dispositivo USB enquanto
procede à transferência.
• Quando transfere faixas de um CD, as faixas
são gravadas como ficheiros MP3 de 128 kbps.
• Quando transfere ficheiros MP3 de um DATA
CD/DATA DVD, os ficheiros MP3 são
transferidos com a mesma taxa de bits dos
ficheiros MP3 originais.
• A informação de texto do CD não é transferida
nos ficheiros MP3 criados.
• Se parar uma transferência a meio, o ficheiro
MP3 que estava a ser criado é eliminado.
• A transferência pára automaticamente se:
– O dispositivo USB ficar sem espaço
durante a transferência.
– O número de ficheiros MP3 no dispositivo
USB atinge o limite reconhecido pelo
sistema.
• Pode armazenar até 150 ficheiros numa pasta.
• Pode armazenar até 199 pastas num só
dispositivo USB.
• Se uma pasta ou ficheiro que está a tentar
transferir já existir no dispositivo USB com o
mesmo nome, será adicionado um número
sequencial depois do nome sem copiar por
cima da pasta ou ficheiro original.
• Demora vários minutos a exibir as faixas,
dependendo do número de faixas.
5
Seleccione uma faixa que deseja
transferir.
Espaço restante do dispositivo USB
TRANSFERÊNCIA USB
1
2
3
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
01
02
03
04
05
06
07
08
INICIAR
TODOS
TODOS
Faixas a serem transferidas.
x Para seleccionar a faixa desejada
Carregue em X/x para seleccionar a faixa e,
em seguida, carregue em
.
As faixas são marcadas na ordem que
seleccionou.
x Para seleccionar todas as faixas do
CD de áudio
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[x TODOS] e, em seguida, carregue em
.
x Para cancelar a faixa
Carregue em X/x para seleccionar a faixa e,
em seguida, carregue em
. A marca na
faixa é retirada.
90PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 91 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
x Para cancelar todas as faixas
6
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[s TODOS] e, em seguida, carregue em
.
6
masterpage:Right
specdef v20070110
Seleccione o ficheiro/pasta MP3 que
quer transferir.
Espaço restante do dispositivo USB
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[INICIAR] e, em seguida, carregue em
.
TRANSFERÊNCIA USB
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
O sistema começa a transferência e o estado
da transferência aparece.
Para cancelar a transferência, carregue em
x.
INICIAR
TODOS
TODOS
Ficheiros/pastas MP3 a ser transferidos.
1
2
x Para seleccionar o ficheiro/pasta
MP3 desejado (a)
Carregue em X/x para seleccionar o
ficheiro/pasta MP3 e, em seguida, carregue
em
.
Os ficheiros/pastas MP3 estão marcados.
Insira um DATA CD/DATA DVD.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
x Para seleccionar todos os ficheiros/
pastas MP3
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
4
Carregue em X/x para seleccionar
[TRANSFERÊNCIA USB] e, em
seguida, carregue em
.
x Para cancelar o ficheiro/pasta MP3
Carregue em X/x para seleccionar o
ficheiro/pasta MP3 e, em seguida, carregue
em
. A marca no ficheiro/pasta MP3 é
retirada.
Carregue em X/x para seleccionar
[FAIXA] ou [PASTA] e, em seguida,
carregue em
.
• [FAIXA]: Aparecem as faixas gravadas
no DATA CD/DATA DVD. Pode
transferir os ficheiros MP3 desejados.
• [PASTA]: Aparecem as pastas gravadas
no DATA CD/DATA DVD. Pode
transferir todos os ficheiros MP3 da pasta.
Vá para o Passo 6.
“READING” aparece no visor do painel
frontal até as faixas/pastas aparecerem no
ecrã do televisor.
Nota
• Demora vários minutos a exibir as faixas/pastas,
dependendo do número de faixas/pastas.
5
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[ TODOS] e, em seguida, carregue em
.
x Para cancelar todos os ficheiros/
pastas MP3
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[ TODOS] e, em seguida, carregue em
.
7
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
Transferir ficheiros MP3 de um
DATA CD/DATA DVD para um
dispositivo USB
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[INICIAR] e, em seguida, carregue em
.
O sistema começa a transferência e o estado
da transferência aparece.
Para cancelar a transferência, carregue em
x.
Carregue em X/x para seleccionar a
pasta desejada e, em seguida,
carregue em
.
São apresentados os ficheiros MP3 na pasta
seleccionada.
91PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 92 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
3
Transferência com uma só
pressão de botão
Transferir todas as faixas de um
CD de áudio ou todos os ficheiros
MP3 para um dispositivo USB
4
Insira um CD/DATA CD/DATA DVD de
áudio.
Carregue em x.
Carregue em REC TO USB na unidade.
REC TO USB acende-se e “READING”
aparece no visor do painel frontal. De
seguida, “PUSH PLAY” e o espaço restante
do dispositivo USB aparecem
alternadamente no visor do painel frontal.
4
Carregue em H.
Início da transferência.
Quando a transferência estiver completa,
“COMPLETE” aparece no visor do painel
frontal e disco e o dispositivo USB param
automaticamente.
Para cancelar a transferência, carregue em
x.
Transferir uma só faixa de um CD
de áudio ou ou um só ficheiro
MP3 para um dispositivo USB
Pode transferir a faixa/ficheiro MP3 que está
actualmente em reprodução. Uma faixa de um
CD de áudio é transferida para um dispositivo
USB sendo convertida para o formato MP3.
1
2
Carregue em H.
Início da transferência da faixa/ficheiro
MP3 seleccionado.
Quando a transferência estiver completa,
“COMPLETE” aparece no visor do painel
frontal e disco e o dispositivo USB param
automaticamente.
Para cancelar a transferência, carregue em
x.
As faixas de um CD de áudio são transferidas
para um dispositivo USB sendo convertidas para
o formato MP3.
2
3
Carregue em REC TO USB na unidade.
REC TO USB acende-se e “READING”
aparece no visor do painel frontal. De
seguida, “PUSH PLAY” e o espaço restante
do dispositivo USB aparecem
alternadamente no visor do painel frontal.
Pode transferir faixas/ficheiros MP3 para um
dispositivo USB utilizando REC TO USB.
1
masterpage:Left
specdef v20070110
Regras de criação de pastas e
ficheiros
Quando está a fazer a transferência para um
dispositivo USB, é criada uma pasta “MUSIC”
directamente abaixo de “ROOT”. As pastas e os
ficheiros são criados nestas pasta “MUSIC” do
seguinte modo, de acordo com o método e fonte
de transferência.
• Ao transferir todas as faixas de um CD de
áudio ou todos os ficheiros MP3 num DATA
CD/DATA DVD
Fonte
Nome da pasta Nome do
ficheiro
MP3
O mesmo que a fonte de
transferência1)
“FLDR001”2)
“TRACK001”3)
CD de áudio
• Ao transferir uma só faixa de um CD de áudio
ou um só ficheiro MP3 num DATA CD/
DATA DVD
Fonte
Insira um CD/DATA CD/DATA DVD de
áudio.
Nome da pasta Nome do
ficheiro
MP3
“REC1-MP3”4)
Seleccione a faixa/ficheiro MP3
pretendido e, de seguida, carregue em
H.
O mesmo que a
fonte de
transferência1)
CD de áudio
“REC1-CD”4)
“TRACK001”3)
Início da reprodução da faixa/ficheiro MP3
pretendido.
1)O
nome tem até 64 caracteres (incluindo a sua
extensão).
2)A
seguir, as pastas estão por ordem numérica.
92PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 93 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
3)
A seguir, os ficheiros estão por ordem numérica.
4)
Um novo ficheiro é transferido na pasta “REC1MP3” ou “REC1-CD” de cada vez que a
transferência REC1 é efectuada.
Utilizar um Telemóvel
Sony Ericsson
Eliminar ficheiros áudio de um
dispositivo USB
Pode ligar um telemóvel Sony Ericsson ao
sistema e usufruir da sua música através deste
sistema ou transferir música deste sistema para o
telemóvel.
Pode apagar ficheiros áudio (“.mp3”, “.wma”,
ou “.m4a”) no dispositivo USB.
1
(USB).
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
Defina o modo de transferência de
dados do seu telemóvel para
Transferência de Ficheiros
(Armazenamento em Massa).
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
Para saber mais pormenores, consulte o
manual de instruções fornecido com o
telemóvel.
x Para eliminar todos os ficheiros
áudio numa pasta
3
Carregue em CLEAR.
Carregue em
.
Aparece a lista de ficheiros existentes na
pasta.
Carregue em X/x para seleccionar o
ficheiro áudio desejado e, em seguida,
carregue em CLEAR.
Carregue em C/c para seleccionar
[SIM] e, em seguida, carregue em
Para cancelar, seleccione [NÃO] e, em
seguida, carregue em
.
Nota
• Não retire o dispositivo USB enquanto procede à
eliminação.
• Se a pasta a ser eliminada contiver ficheiros de
formato não-áudio ou sub-pastas, estes são
eliminados da lista no ecrã do televisor, mas não
eliminados do dispositivo USB.
Efectue a reprodução ou efectue a
transferência através do sistema.
• Reproduzir: Consultar “Reproduzir
Ficheiros de um Dispositivo USB”
(página 81).
• Transferir: Consultar “Transferir Músicas
num Dispositivo USB” (página 90).
x Para eliminar um ficheiro áudio
3
Ligue o telemóvel à porta
Nota
.
• Ligue a este sistema com o telemóvel ligado.
• Utilize o cabo USB fornecido com o telemóvel
quando o ligar ao sistema.
• Enquanto o telemóvel estiver ligado a este sistema,
não introduza ou retire o cartão de memória.
• Alguns ficheiros suportados pelo telemóvel podem
não ser suportados pelo sistema.
• Quando uma música é registada numa lista de
reprodução de músicas no seu telemóvel e apaga a
música através deste sistema, a entrada da lista de
reprodução não é modificada.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
2
1
2
93PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 94 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Para saber mais detalhes sobre o
funcionamento, consulte o manual de
instruções do adaptador DIGITAL MEDIA
PORT.
Utilizar o Adaptador
DIGITAL MEDIA PORT
O adaptador DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT) permite desfrutar do som de uma
fonte áudio portátil ou computador. Ligando um
adaptador DIGITAL MEDIA PORT, pode
desfrutar do som do componente ligado no
sistema.
Os adaptadores DIGITAL MEDIA PORT
disponíveis variam em cada área.
Para obter mais detalhes sobre como ligar o
adaptador DIGITAL MEDIA PORT, consulte a
página 29.
Nota
• Dependendo do tipo de adaptador DIGITAL MEDIA
PORT, as imagens são também emitidas. Neste caso,
o sistema emite apenas o sinal EURO AV T
OUTPUT (TO TV), independentemente do tipo de
sinal de vídeo.
• Dependendo do tipo de adaptador DIGITAL MEDIA
PORT, poderá utilizar um componente ligado
utilizando um dos botões no telecomando ou no
aparelho. A seguinte ilustração mostra um exemplo
dos botões que podem ser utilizados neste caso.
Nota
• Não ligue um adaptador que não o adaptador
DIGITAL MEDIA PORT.
• Não ligue ou desligue o adaptador DIGITAL MEDIA
PORT ao/a partir do aparelho enquanto o sistema
estiver ligado.
• Quando utiliza o sistema e Adaptador Áudio Sem
Fios Bluetooth (como TDM-BT1, não fornecido)
simultaneamente, a distância de transmissão entre o
transmissor Bluetooth e o Adaptador Áudio Sem Fios
Bluetooth pode ser reduzida. Neste caso, coloque o
transmissor Bluetooth tão longe quanto possível do
sistema ou aproxime o Adaptador Áudio Sem Fios
Bluetooth do transmissor Bluetooth.
• Quando utilizar o sistema e o Adaptador Áudio de
Rede Sem Fios (como o TDM-NC1, não fornecido)
simultaneamente, coloque o Adaptador Áudio de
Rede Sem Fios tão longe quanto possível do sistema.
./>
H
x
X
Reproduzir o componente
ligado no sistema
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DMPORT” no visor do painel frontal.
Inicie a reprodução do componente
ligado.
O som e imagens do componente ligado são
reproduzidos no sistema ou televisor
ligado.
94PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 95 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Utilizar um produto S-AIR
O sistema é compatível com a função S-AIR
(página 128), que permite a transmissão de som
entre produtos S-AIR.
Sobre os produtos S-AIR
Divisão A
Para o amplificador surround
Para o receptor S-AIR
Ao conjugar o ID da unidade e da unidade
secundária S-AIR, pode estabelecer a
transmissão de som.
Para definir o ID da unidade
1
Carregue em "/1 na unidade.
O sistema liga-se.
2
3
Unidade principal S-AIR
4
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“S-AIR ID” aparecer no visor do painel
frontal e, em seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar o ID
desejado.
Pode seleccionar qualquer ID (A, B, ou C).
5
Carregue em
.
A programação está concluída.
Unidade secundária S-AIR
(amplificador surround)
6
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
7
Divisão B
Unidade secundária
S-AIR
(receptor S-AIR)
Nota
Defina a unidade secundária S-AIR
com o mesmo ID.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
Existem dois tipos de produtos S-AIR.
• Unidade principal S-AIR (esta unidade): Para
transmitir som. Pode utilizar até três unidades
principais S-AIR. (O número de unidades
principais S-AIR que podem ser utilizadas
depende do ambiente de utilização.)
• Unidade secundária S-AIR: Para receber som.
– Amplificador surround: Pode desfrutar
do som de colunas surround sem fios.
– Receptor S-AIR: Pode desfrutar do som
do sistema noutra divisão.
Estabelecer a transmissão de
som entre a unidade e a
unidade secundária S-AIR
(definição ID)
A transmissão de som estabelece-se da
seguinte forma (exemplo):
Unidade principal S-AIR
(Esta unidade)
• Não pode efectuar esta função se não introduzir o
transmissor-receptor sem fios na unidade
correctamente (página 33).
ID A
ID A
Unidade secundária
S-AIR
ID A
Unidade
secundária S-AIR
95PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 96 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• Para confirmar o ID actual, realize os Passos 1 a 3
acima indicados. Quando emparelhar a unidade com
a unidade secundária S-AIR (página 98),
“(PAIRING)” aparece ao lado de ID no visor do
painel frontal.
Unidade principal
S-AIR
(Esta unidade)
Outra unidade
principal S-AIR
ID A
ID B
Para definir o ID do amplificador
surround
1
2
3
Certifique-se de que o interruptor
SURROUND SELECTOR do
amplificador surround está definido
em SURROUND.
ID A
Unidade
secundária
S-AIR
Regule o interruptor S-AIR ID do
amplificador surround de modo a
corresponder ao ID (A, B ou C) da
unidade.
Pressione POWER no amplificador
surround.
Quando a transmissão de som está
estabelecida, o indicador POWER / ON
LINE do amplificador surround fica verde.
Para detalhes sobre o indicador POWER /
ON LINE, consulte “Para verificar o estado
da transmissão” (página 36).
Para definir o ID do receptor
S-AIR
ID A
Unidade
secundária
S-AIR
ID B
Unidade
secundária
S-AIR
Desfrutar do som do sistema
noutra divisão
Para o receptor S-AIR
Pode desfrutar do som do sistema utilizando o
receptor S-AIR. O receptor S-AIR pode ser
colocado noutra divisão para poder desfrutar do
som do sistema nessa divisão.
Para detalhes sobre o receptor S-AIR, consulte o
manual de instruções do receptor S-AIR.
Consulte o manual de instruções do receptor
S-AIR.
1
2
Utilizar várias unidades
principais S-AIR
Pode utilizar várias unidades principais S-AIR,
definindo um ID diferente para cada
componente.
3
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“S-AIR MODE” aparecer no visor do
painel frontal e, em seguida, carregue
em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar a
definição desejada.
• “PARTY”: O receptor S-AIR emite som
de acordo com as funções definidas na
unidade.
• “SEPARATE”: Pode definir a função
desejada para o receptor S-AIR enquanto
as funções da unidade não mudam.
4
Carregue em
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
96PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 97 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
6
Seleccione a função desejada no
receptor S-AIR.
x Quando “PARTY” é definido
A função do receptor S-AIR muda
sequencialmente à medida que carrega em
FUNCTION +/– da unidade principal
(página 41) ou S-AIR CH do receptor
S-AIR.
x Quando “SEPARATE” é definido
A função do receptor S-AIR muda ao
carregar em S-AIR CH do receptor S-AIR
da seguinte forma.
Para desfrutar do receptor
S-AIR enquanto a unidade
estiver em modo de espera
Para o receptor S-AIR
Pode desfrutar do receptor S-AIR enquanto a
unidade está em modo de espera, definindo
“S-AIR STBY” para “STBY ON”.
1
2
7
3
Nota
• Quando o som é diferente de 2 canais estéreo, o som
multi-canal é misturado para 2 canais.
Definir “S-AIR MODE” através do
telecomando
Carregue em S-AIR MODE.
Para controlar o sistema a partir
do receptor S-AIR
Pode controlar o sistema a partir do receptor
S-AIR utilizando os seguintes botões.
Carregue
em
Funcionamento
H, X, x,
./>
Partilhar as mesmas operações no
telecomando da unidade.
S-AIR CH
Alterar a função do sistema.
Carregue repetidamente em X/x até
“S-AIR STBY” aparecer no visor do
painel frontal e, em seguida, carregue
em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar a
definição desejada.
• “STBY ON”: Pode desfrutar do receptor
S-AIR enquanto a unidade estiver em
modo de espera ou ligada. O consumo de
energia durante o modo de espera
aumenta.
• “STBY OFF”: Não pode desfrutar do
receptor S-AIR enquanto a unidade
estiver em modo de espera.
A predefinição varia dependendo da área.
Ajuste o volume no receptor S-AIR.
O modo S-AIR aparece no visor do painel
frontal. Cada vez que carregar em S-AIR
MODE, o modo S-AIR muda.
Carregue em SYSTEM MENU.
4
Carregue em
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“DMPORT” t “AUDIO” t …
Para desfrutar da mesma função que a
unidade, seleccione “MAIN UNIT”.
masterpage:Right
specdef v20070110
Nota
• Quando desliga o sistema enquanto “S-AIR STBY”
está definido para “STBY ON”, “S-AIR” pisca
(quando não é estabelecida transmissão de som entre
a unidade e o receptor S-AIR), ou acende-se (quando
a transmissão de som entre a unidade e o receptor
S-AIR é estabelecida) no visor do painel frontal.
Para mais informações, consulte o manual de
instruções do receptor S-AIR.
97PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 98 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Identificar a unidade com uma
unidade secundária S-AIR
específica
(Operação de
emparelhamento)
A sua divisão
Vizinho
Esta unidade
ID A
Sem transmissão
ID A
Unidade
secundária S-AIR
ID A
Unidade secundária
S-AIR
Para o amplificador surround
Para o receptor S-AIR
É fácil definir o mesmo ID para a unidade e para
uma unidade secundária S-AIR, como um
amplificador surround ou receptor S-AIR, de
modo a estabelecer a transmissão de som.
Contudo, os seus vizinhos podem também
receber o som do seu sistema, se os IDs forem
coincidentes, ou poderá receber som dos
vizinhos. Para evitar que isto aconteça, pode
identificar a unidade com uma unidade
secundária S-AIR específica, recorrendo à
operação de emparelhamento.
Emparelhamento
Para realizar o emparelhamento
1
Nota
• Retire os auscultadores do amplificador
surround (se ligado).
x Antes de emparelhar
A transmissão de som é estabelecida pelo ID
(exemplo).
A sua divisão
2
Vizinho
Estabeleça a correspondência entre os
IDs da unidade e da unidade
secundária S-AIR.
• Para definir o ID da unidade, consulte
“Para definir o ID da unidade”
(página 95).
• Para definir o ID do amplificador
surround, consulte “Para definir o ID do
amplificador surround” (página 96).
• Para definir o ID do receptor S-AIR,
consulte o manual de instruções do
receptor S-AIR.
Esta unidade
ID A
ID A
Unidade secundária
S-AIR
Coloque a unidade secundária S-AIR
que deseja emparelhar próximo da
unidade.
ID A
Unidade secundária
S-AIR
3
4
x Após emparelhar
A transmissão de som é estabelecida apenas
entre a unidade emparelhada e a(s) unidade(s)
secundária(s) S-AIR.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“PAIRING” aparecer no visor do painel
frontal e, em seguida, carregue em
ou c.
Após “START” aparecer no visor do
painel frontal, carregue em
.
A unidade começa o emparelhamento e
“SEARCH” pisca no visor do painel
frontal.
Para cancelar o emparelhamento, carregue
em SYSTEM MENU.
98PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 99 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
6
Comece o emparelhamento da unidade
secundária S-AIR.
x Para o amplificador surround
Se a transmissão de som for
instável
Para o amplificador surround
Para o receptor S-AIR
Se utilizar vários sistemas sem fios que
partilham a banda de 2,4 GHz, como uma Rede
local sem fios ou Bluetooth, a transmissão dos
produtos S-AIR ou outros sistemas sem fios
pode ser instável. Neste caso, a transmissão
pode ser melhorada alterando a seguinte
definição “RF CHANGE”.
1
2
• Para carregar em PAIRING no painel traseiro do
amplificado surround, pode ser utilizado um
objecto fino, como um clip de papel.
x Para o receptor S-AIR
3
Consulte o manual de instruções do
receptor S-AIR.
Quando a transmissão de som for
estabelecida, “PAIRING” e “COMPLETE”
aparecem alternadamente no visor do painel
frontal.
7
Carregue em SYSTEM MENU.
4
Carregue em X/x para seleccionar a
definição desejada.
Carregue em
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
6
O menu do sistema desliga-se.
Para cancelar o emparelhamento
Execute a definição do ID da unidade de acordo
com o procedimento de “Para definir o ID da
unidade”. Se seleccionar um novo ID, o
emparelhamento é cancelado.
Carregue repetidamente em X/x até
“RF CHANGE” aparecer no visor do
painel frontal e, em seguida, carregue
em
ou c.
• “AUTO”: Normalmente, seleccione esta
opção. O sistema muda “RF CHANGE”
para “ON” ou “OFF” automaticamente.
• “ON”: O sistema transmite som
procurando o melhor canal para
transmissão.
• “OFF”: O sistema transmite som fixando
o canal para transmissão.
Nota
• Realize o emparelhamento durante vários
minutos no Passo 5. Se não o fizer “PAIRING”
e “INCOMPLETE” aparecem alternadamente
no visor do painel frontal. Para prosseguir com
o emparelhamento, carregue em
e comece de
novo a partir do Passo 5. Para cancelar o
emparelhamento, carregue em SYSTEM
MENU.
Carregue em SYSTEM MENU.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
Carregue em POWER no amplificador
surround para ligar o amplificador surround
e carregue em PAIRING no painel traseiro
do amplificador surround.
O indicador PAIRING do amplificador
surround pisca a vermelho quando é
iniciado o emparelhamento.
Quando a transmissão de som for
estabelecida, o indicador PAIRING do
amplificador surround fica vermelho e
“PAIRING” e “COMPLETE” aparecem
alternadamente no visor do painel frontal.
masterpage:Right
specdef v20070110
Quando define “RF CHANGE” para
“OFF”, seleccione o ID para que a
transmissão de som seja mais estável
(página 95).
Nota
• Na maior parte dos casos, não necessita de alterar esta
definição.
– Se “RF CHANGE” estiver definido para “OFF”, a
transmissão entre a unidade e a unidade secundária
S-AIR pode ser realizada utilizando um dos
seguintes canais.
– S-AIR ID A: canal equivalente para canal IEEE
802.11b/g 1
– S-AIR ID B: canal equivalente para canal IEEE
802.11b/g 6
99PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt08ext.fm]
DK_book.book Page 100 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
– S-AIR ID C: canal equivalente para canal IEEE
802.11b/g 11
• A transmissão pode ser melhorada alterando o canal
de transmissão (frequência) do(s) outro(s) sistema(s)
sem fios. Para mais informações, consulte o manual
de instruções do(s) outro(s) sistema(s) sem fios.
100PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
DK_book.book Page 101 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
7
Outras operações
[FORMAÇÃO ALTIFAL.]
Dependendo da forma da sala, há algumas
colunas que não pode instalar. Para o melhor
som surround, a Sony recomenda que decida,
em primeiro lugar, a posição das colunas.
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR AUDIO] e, em seguida,
carregue em
.
8
Carregue em
.
Esta definição é efectuada e aparece o visor
de confirmação.
9
Outras operações
2
Carregue em C/c para seleccionar uma
programação.
• [PADRÃO]: Seleccione esta opção
quando instala todas as colunas
normalmente.
• [SEM CENTRAL]: Seleccione esta opção
apenas quando instalar as colunas frontal
e surround.
• [SEM SURROUND]: Seleccione esta
opção apenas quando instalar as colunas
central e frontais.
• [FRENTE APENAS]: Seleccione esta
opção apenas quando instalar as colunas
frontais.
• [SÓ À FRENTE]: Seleccione esta opção
quando instalar todas as colunas em frente
da posição de audição.
• [SÓ À FRENTE - SEM CENTRAL]:
Seleccione esta opção quando instalar as
colunas frontal e surround em frente da
posição de audição.
Obter o melhor som
surround para uma sala
1
masterpage:Right
specdef v20070110
Carregue em C/c para seleccionar
[SIM] ou [NÃO], e carregue em
.
• [SIM]: Continuar com a [CALIBRAGEM
AUTO]. Siga o procedimento a partir do
Passo 7 de “Calibrar automaticamente as
programações adequadas” (página 102).
• [NÃO]: Sair de [FORMAÇÃO
ALTIFAL.].
Aparecem as opções para [CONFIGURAR
AUDIO].
6
Carregue em X/x para seleccionar
[FORMAÇÃO ALTIFAL.] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [FORMAÇÃO
ALTIFAL.].
FORMAÇÃO ALTIFAL.
PADRÃO
101PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 102 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
7
Calibrar
automaticamente as
programações
adequadas
Ligue o microfone de calibragem
(fornecido) à tomada A.CAL MIC no
painel frontal.
Programe o microfone de calibragem ao
nível do ouvido, por meio de um tripé, etc.
(não fornecido).
A parte frontal de cada coluna deve estar de
frente para o microfone de calibragem e não
deve existir qualquer obstrução entre as
colunas e o microfone de calibragem.
[CALIBRAGEM AUTO]
A D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
pode definir automaticamente o som surround
adequado.
Nota
• O sistema emite um som de teste alto quando a
[CALIBRAGEM AUTO] se inicia. Não pode baixar
o volume. Avise as crianças e os vizinhos.
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Microfone de calibragem
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR AUDIO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [CONFIGURAR
AUDIO].
6
Carregue em X/x para seleccionar
[CALIBRAGEM AUTO] e depois
carregue em
.
8
9
Carregue em C/c para seleccionar
[SIM].
Carregue em
.
Inicia-se [CALIBRAGEM AUTO].
Mantenha-se imóvel durante a medição.
Nota
Aparecem as opções para [CALIBRAGEM
AUTO].
• Antes de [CALIBRAGEM AUTO], certifiquese que o amplificador surround se liga e que
instalou o amplificador surround no local
apropriado. Se instalar o amplificador surround
num local inadequado - noutra divisão -, não irá
obter a medida apropriada.
102PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
DK_book.book Page 103 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
• O ambiente do espaço onde está instalado o
sistema pode afectar as medições. Quando as
medidas variam consideravelmente do estado da
instalação da coluna, efectue manualmente as
programações das colunas seguindo
“Programações para as colunas” (página 71).
10 Carregue em C/c para seleccionar
[SIM] ou [NÃO], e carregue em
.
x A medição está OK.
Desligue o microfone de calibragem e, em
seguida, seleccione [SIM]. O resultado está
implementado.
Quando deseja cancelar a medição e tentar
executar novamente [CALIBRAGEM
AUTO], seleccione [NÃO].
Siga a mensagem e, em seguida, seleccione
[SIM] para tentar novamente.
Nota
• Enquanto está ser executada a função Calibragem
Auto, não opere o sistema.
• A medição para [SUBWOOFER] é sempre [SIM]
uma vez que o sistema não executa a calibragem do
subwoofer, mas o nível de [SUBWOOFER] de
[DEFINIR CANAL] regressa à predefinição quando
realiza [CALIBRAGEM AUTO].
Controlar o televisor
com o telecomando
fornecido
Pode controlar o televisor (apenas Sony)
utilizando os seguintes botões. Utilize estes
botões (que não TV [/1, THEATRE e TV
INPUT) enquanto prime o botão TV.
Nota
• Pode não ser possível controlar o televisor ou utilizar
alguns dos botões, dependendo do televisor.
Se carregar nos Pode
botões
TV [/1
Ligar/desligar o televisor.
THEATRE
Desfrutar de óptima qualidade de
imagem adequada a filmes.
TV INPUT
Alternar a fonte de entrada entre o
televisor e outras fontes de
entrada.
VOLUME +/–*
Regular o volume do televisor.
PROG +/–*
Seleccionar o canal do televisor.
Outras operações
x A medição não está OK.
masterpage:Right
specdef v20070110
Seleccionar o canal do televisor.
Teclas
numéricas*, -*
ENTER*
TOOLS*
Apresentar o menu de operações
para o ecrã actual.
RETURN*
Regressar ao canal ou camada
anterior do menu do televisor.
MENU*
Apresentar o menu do televisor.
MUTING*
C/X/x/c*,
Desligar o som temporariamente.
*
Seleccionar o item no menu.
* Utilize estes botões enquanto carrega no botão TV.
103PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
DK_book.book Page 104 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Este efeito é automaticamente activado quando
são cumpridas as seguintes condições:
– A função é definida para “DMPORT”,
“AUDIO” ou “USB”.
– “DEC. MODE” é definido para “A.F.D.
STD” ou “A.F.D. MULTI”.
– Os auscultadores não estão ligados.
Utilizar o efeito de som
Reforçar as frequências de
graves
Pode reforçar as frequências de graves.
Para desligar o efeito de som
Carregue em DYNAMIC BASS.
Seleccione outra opção que não “A.F.D. STD”
ou “A.F.D. MULTI” para “DEC. MODE”
(página 42).
“D. BASS ON” aparece no visor do painel
frontal e as frequências de graves são
efectivamente reforçadas.
Para desligar o efeito de som
Carregue novamente em DYNAMIC BASS.
Desfrutar do som em volume
baixo
Pode desfrutar dos efeitos de som ou dos
diálogos, como o faria numa sala de cinema,
mesmo em volume baixo. É útil para ver filmes
à noite.
Carregue em NIGHT.
“NIGHT ON” aparece no visor do painel frontal
e o efeito de som é activado.
Nota
• Este efeito não funciona no caso de um Super Audio
CD. Quando insere um Super Audio CD durante
“NIGHT ON”, o efeito de som desliga-se
automaticamente.
• Quando o som é emitido a partir da coluna central,
este efeito é mais pronunciado, tornando mais
perceptíveis os diálogos (diálogos de filmes, etc.).
Quando o som não é emitido a partir da coluna
central, ou se estiver a utilizar auscultadores, o
sistema ajusta o volume de forma optimizada.
Para desligar o efeito de som
Carregue novamente em NIGHT.
Melhorar o som comprimido
Pode melhorar o som comprimido como o de um
ficheiro áudio MP3.
104PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
DK_book.book Page 105 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Seleccionar o Efeito
Adequado à Fonte
Desfrutar do som de uma
banda Multiplex
Pode escolher um modo de som adequado para
filmes ou música.
(DUAL MONO)
Carregue repetidamente em SOUND MODE
durante a reprodução até o modo que
deseja aparecer no visor do painel frontal.
Nota
• Quando reproduz um Super Audio CD, esta função
não funciona.
• Não pode utilizar estes itens de configuração se os
auscultadores estiverem ligados à unidade ou ao
amplificador surround.
• Quando mudar o modo de som enquanto utiliza o
receptor S-AIR, o som do receptor S-AIR pode saltar.
Nota
• Para receber um sinal Dolby Digital, tem de ligar um
televisor ou outro componente à unidade, utilizando
um cabo óptico ou coaxial digital (página 27) e
definir o modo de saída digital do televisor ou outro
componente para Dolby Digital.
Carregue repetidamente em AUDIO até
aparecer o sinal que pretende no visor do
painel frontal.
• “MAIN”: Será emitido o som do idioma
principal.
• “SUB”: Será emitido o som do idioma
secundário.
• “MAIN+SUB”: Será emitido um som misto
tanto do idioma principal como do secundário.
Outras operações
• “AUTO”: O sistema selecciona
automaticamente “MOVIE” (o indicador de
MOVIE acende-se) ou “MUSIC” (o indicador
de MUSIC acende-se) para produzir o efeito
de som dependendo da fonte.
• “MOVIE”: O sistema oferece o som para
cinema. O indicador de MOVIE acende-se.
• “MUSIC”: O sistema oferece o som para
música. O indicador de MUSIC acende-se.
Quando o sistema recebe ou reproduz um sinal
de banda Multiplex Dolby Digital, pode
desfrutar do som de uma banda Multiplex.
105PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 106 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Mudar o Nível de Entrada
do Som de Componentes
Ligados
Poderá ocorrer distorção ao ouvir um
componente ligado às tomadas EURO AV T
OUTPUT (TO TV) ou LINE* no painel traseiro
ou ligado à tomada AUDIO IN no painel frontal.
A distorção não é uma avaria e vai depender do
componente ligado.
Para evitar a distorção, reduza o nível de entrada
no aparelho.
1
2
3
4
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“TV”, “LINE*” ou “AUDIO” no visor do
painel frontal.
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“ATTENUATE” aparecer no visor do
painel frontal e, em seguida, carregue
em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• “ATT ON”: Pode atenuar o nível de
entrada. O nível de saída é alterado.
• “ATT OFF”: Nível de entrada normal.
5
Carregue em
.
Utilizar o temporizador
Pode definir uma hora pré-programada para
desligar o sistema, para poder adormecer a ouvir
música. Pode definir a hora em incrementos de 1
ou 10 minutos.
Carregue em SLEEP.
Sempre que carregar em SLEEP, o ecrã de
minutos (o tempo restante) muda em passos de
10 minutos.
Quando programa o temporizador, “SLEEP”
pisca no visor do painel frontal.
Para verificar o tempo restante
Carregue em SLEEP uma vez.
Para alterar o tempo restante
Carregue repetidamente em SLEEP para
seleccionar a hora pretendida.
Para cancelar a função de
temporizador
Carregue repetidamente em SLEEP até aparecer
a indicação “SLEEP OFF” no visor do painel
frontal.
Para programar o temporizador
utilizando o menu do sistema
1
2
A programação está concluída.
6
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
* Apenas DAV-DZ880W.
3
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“SLEEP” aparecer no visor do painel
frontal e, em seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
O ecrã de minutos (o tempo restante) muda
em passos de 10 minutos.
• Pode seleccionar o tempo restante carregando
nas teclas numéricas. Neste caso, pode préprogramar o tempo em incrementos de
1 minuto.
4
Carregue em
.
A definição é efectuada e “SLEEP” pisca
no visor do painel frontal.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
106PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
DK_book.book Page 107 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Alterar a luminosidade
do visor do painel frontal
masterpage:Right
specdef v20070110
Visualizar informações
acerca do disco
Pode definir a luminosidade do visor do painel
frontal para um de 2 níveis.
Carregue em DIMMER.
Cada vez que carregar em DIMMER, a
luminosidade do visor do painel frontal muda.
Para definir a luminosidade do
visor do painel frontal utilizando
o menu do sistema
3
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“DIMMER” aparecer no visor do painel
frontal e, em seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar a
luminosidade do visor do painel
frontal.
• “DIMMER OFF”: O visor do painel
frontal está luminoso.
• “DIMMER ON”: O visor do painel
frontal está escuro.
4
Carregue em
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Carregue em DISPLAY repetidamente.
Sempre que carregar em DISPLAY durante a
reprodução do disco, o visor muda:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Algumas das opções apresentadas podem
desaparecer após alguns segundos.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Tempo de reprodução do título actual
2 Tempo restante do título actual
3 Tempo de reprodução da secção actual
4 Tempo restante da secção actual
5 Nome do disco
6 Título e secção
Outras operações
1
2
Ver o tempo de reprodução e o
tempo restante no visor do
painel frontal
x VIDEO CD (sem funções PBC)/Super
Audio CD/CD
1 Tempo de reprodução da faixa actual
2 Tempo restante da faixa actual
3 Tempo de reprodução do disco
4 Tempo restante do disco
5 Nome da faixa
6 Faixa e indexação*
* Apenas VIDEO CD/Super Audio CD.
x Super VCD
1 Tempo de reprodução da faixa actual
2 Texto da faixa
3 Faixa e número de indexação
x DATA CD (ficheiro MP3)/DATA DVD
(ficheiro MP3)
1 Tempo de reprodução e número da faixa
actual
107PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
DK_book.book Page 108 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
x DVD VIDEO/DVD-VR
2 Nome da faixa (ficheiro)*
• T **:**:**
Tempo de reprodução do título actual
• T-**:**:**
Tempo restante do título actual
• C **:**:**
Tempo de reprodução da secção
actual
• C-**:**:**
Tempo restante da secção actual
* Se um ficheiro MP3 tiver a etiqueta ID3, o sistema
apresentará um nome de álbum ou nome de título
das informações de etiqueta ID3.
O sistema suporta ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. A
visualização de informações de etiqueta
ID3 ver 2.2/2.3 tem prioridade quando as etiquetas
ID3 ver 1.0/1.1 e ver 2.2/2.3 são utilizadas para um
só ficheiro MP3.
x DATA CD (ficheiro de vídeo)/DATA DVD
(ficheiro de vídeo)
1 Tempo de reprodução do ficheiro actual
2 Nome do ficheiro actual
3 Álbum e número de ficheiro actuais
x VIDEO CD (com funções PBC)
Nota
x VIDEO CD (sem funções PBC)/Super
Audio CD/CD
• **:**
Tempo de reprodução da cena actual
• O sistema só pode mostrar o primeiro nível do texto
do DVD/CD, como o nome do disco ou o título.
• Se o nome de um ficheiro MP3 não puder ser
mostrado, aparece “*” no visor do painel frontal.
• O nome do disco ou o nome da faixa poderão não ser
mostrados, dependendo do texto.
• O tempo de reprodução de ficheiros MP3 e de
ficheiros de vídeo pode não ser apresentado
correctamente.
• T **:**
Tempo de reprodução da faixa actual
• T-**:**
Tempo restante da faixa actual
• D **:**
Tempo de reprodução do disco actual
• D-**:**
Tempo restante do disco actual
x DATA CD (ficheiro MP3)/DATA DVD
(ficheiro MP3)
• Quando o sistema reproduz VIDEO CDs com
funções PBC, o tempo de reprodução aparece no
visor.
• T **:**
Tempo de reprodução da faixa actual
x DATA CD (ficheiro de vídeo)/DATA
DVD (ficheiro de vídeo)
Ver o tempo de reprodução e o
tempo restante no ecrã do
televisor
1
• **:**:**
Tempo de reprodução do ficheiro
actual
Carregue em DISPLAY durante a
reprodução.
Nota
• Os caracteres/marcas podem não ser apresentados em
alguns idiomas.
• Dependendo do tipo de disco a ser reproduzido, o
sistema só pode mostrar um número limitado de
caracteres. Além disso, dependendo do disco, nem
todos os caracteres de texto são visualizados.
O seguinte visor aparece no ecrã do
televisor.
T
1: 01: 40
Informação de tempo
2
Carregue repetidamente em DISPLAY
para mudar a informação de tempo.
O visor e os tipos de tempo que pode
verificar dependem do disco reproduzido.
108PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 109 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Verificar a informação de
reprodução do disco
Para verificar o texto do DVD/
Super Audio CD/CD
Carregue repetidamente em DISPLAY durante a
reprodução para mostrar o texto gravado no
DVD/Super Audio CD/CD.
O texto do DVD/Super Audio CD/CD só
aparece se houver texto gravado no disco. Não
pode alterar o texto. Se não existir texto no
disco, aparece a mensagem “NO TEXT”.
Para verificar o texto do DATA
CD/DATA DVD (ficheiro MP3/
ficheiro de vídeo)
Ao carregar em DISPLAY durante a reprodução
de ficheiros MP3 ou ficheiros de vídeo num
DATA CD/DATA DVD, pode visualizar o
nome da pasta/ficheiro MP3/ficheiro de vídeo e
o fluxo de bits de som (a quantidade de dados
por segundo do som actual) no ecrã do televisor.
Exemplo de reprodução de um ficheiro
áudio
Fluxo de bits*
T
0: 13
Verificar a informação da data
do ficheiro de imagem JPEG
Pode verificar as informações de data durante a
reprodução quando o código Exif* estiver
gravado no ficheiro de imagem JPEG.
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no ecrã do
televisor.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
Outras operações
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
** Se um ficheiro MP3 tiver a etiqueta ID3, o sistema
apresentará um nome de álbum ou nome de título
das informações de etiqueta ID3.
O sistema suporta ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. A
visualização de informações de etiqueta
ID3 ver 2.2/2.3 tem prioridade quando as etiquetas
ID3 ver 1.0/1.1 e ver 2.2/2.3 são utilizadas para um
só ficheiro MP3.
Informações de data
* “Exchangeable Image File Format” é um formato
para câmaras digitais definido pela Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Nome da pasta**
Nome do ficheiro MP3**/
ficheiro de vídeo
* Aparece quando reproduz um ficheiro MP3 em
DATA CDs/DATA DVDs.
109PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 110 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
4
Repor as predefinições
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
Repor os parâmetros do
sistema, como as estações
predefinidas, nas
predefinições
5
São apresentadas as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA].
6
"/1
N
x
7
1
2
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] e, em
seguida, carregue em
.
Carregue em C/c para seleccionar
[SIM].
Também pode sair do processo e voltar ao
visor do menu de controlo, seleccionando
[NÃO].
Carregue em "/1 para ligar o sistema.
Carregue em x, N e "/1 em
simultâneo no aparelho.
Carregue em X/x para seleccionar
[REINICIAR] e, em seguida, carregue
em c.
8
Carregue em
.
Não carregue em [/1 enquanto reinicia o
sistema, uma vez que leva alguns segundos
a completar.
Aparece “COLD RESET” no visor do
painel frontal e os valores predefinidos do
sistema são repostos.
Nota
• As definições [MULTIMÉDIA], [INTERVALO],
[EFEITO] e [MULTI/2ºCN] também voltam às
predefinições.
Repor as definições de
[CONFIGURAR] nas
predefinições
Pode repor as definições de [CONFIGURAR]
(página 66) que não [RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO] nas predefinições.
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e, em seguida,
prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
110PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 111 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Precauções
• Não se esqueça de retirar o disco quando transportar
o sistema. Se não o fizer, o disco pode ficar
danificado.
• Se deixar cair qualquer coisa dentro da caixa do
aparelho, desligue-o da corrente e mande-o verificar
por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
Fontes de alimentação
Ajustar o volume
• Desligue o aparelho da tomada de parede se não
tencionar utilizá-lo durante um período de tempo
prolongado. Para desligar o cabo, puxe pela ficha e
nunca pelo próprio cabo.
• Não aumente o volume quando estiver a ouvir uma
secção com níveis de entrada muito baixos ou sem
sinais áudio. Se o fizer, quando reproduzir uma
secção com picos de volume, as colunas podem ficar
danificadas.
Informações adicionais
Instalação
Funcionamento
• Se o sistema for transportado directamente de um
local frio para um local quente ou se for colocado
numa sala muito húmida, pode ocorrer condensação
de humidade nas lentes que se encontram no interior
do aparelho. Se esta situação ocorrer, o
funcionamento do sistema pode ser afectado. Neste
caso, retire o disco e deixe o sistema ligado durante
cerca de meia hora até que a humidade se evapore.
Limpeza
• Limpe a caixa do aparelho, o painel e os controlos
com um pano macio ligeiramente humedecido numa
solução de detergente suave. Não utilize nenhum tipo
de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou dissolvente
como, por exemplo, álcool ou benzina.
Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o
sistema, consulte o agente Sony da sua zona.
Discos de limpeza, produtos de
limpeza de discos/lentes
• Não utilize discos de limpeza ou produtos de
limpeza de discos/lentes (incluindo de tipo húmido
ou em spray). Estes produtos podem provocar
avarias no aparelho.
Cor do televisor
Informações adicionais
• Coloque o sistema num local com ventilação
adequada para evitar o seu sobreaquecimento.
• Com um volume de som alto, durante grandes
períodos de tempo, a caixa fica quente ao toque. Isto
não é uma avaria. No entanto, evite tocar na caixa.
Não coloque o sistema num espaço fechado com má
ventilação já que tal poderia provocar o seu
sobreaquecimento.
• Não tape os orifícios de ventilação, colocando
objectos sobre o sistema. O sistema encontra-se
equipado com um amplificador de grande potência.
Caso os orifícios de ventilação estejam obstruídos, o
sistema pode sobreaquecer e deixar de funcionar
correctamente.
• Não coloque o sistema sobre superfícies (tapetes,
cobertores, etc.) ou junto de materiais (cortinas,
reposteiros) que possam bloquear os orifícios de
ventilação.
• Não instale o sistema junto de fontes de calor como,
por exemplo, radiadores ou saídas de ar ou num local
exposto à luz solar directa, pó excessivo, vibrações
mecânicas ou choques.
• Não instale o sistema numa posição inclinada. Este
aparelho foi concebido para funcionar apenas na
posição horizontal.
• Afaste o sistema e os discos dos componentes com
ímanes fortes como, por exemplo, fornos de
microondas ou colunas de som de grandes dimensões.
• Não coloque objectos pesados em cima do sistema.
• Se as colunas provocarem irregularidades na cor do
ecrã do televisor, desligue o televisor e volte a ligá-lo
passados 15 a 30 minutos. Se a irregularidade na cor
persistir, afaste as colunas do televisor.
AVISO IMPORTANTE
Cuidado: Este sistema pode manter
indefinidamente no ecrã do televisor uma imagem
de vídeo fixa ou um menu. Se a imagem de vídeo
fixa ou o menu permanecerem no ecrã do televisor
durante um longo período de tempo, corre o risco de
danificar definitivamente o ecrã do televisor. O
risco de ocorrência de uma situação deste tipo é
maior nos televisores de retroprojecção.
Transportar o sistema
Antes de deslocar o sistema, certifique-se de que não
estão colocados discos e retire o cabo de alimentação
CA da tomada de parede.
111PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 112 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Sobre a função S-AIR
• Como o(s) produto(s) S-AIR transmite(m) som
através de ondas de rádio, o som pode saltar quando
as ondas de rádio são obstruídas. Esta é uma
característica das ondas de rádio e não se trata de uma
avaria.
• Como o(s) produto(s) S-AIR transmite(m) som
através de ondas de rádio, os equipamentos que
geram energia electromagnética, como um microondas, poderão interferir com a transmissão de som.
• Como o(s) produto(s) S-AIR utiliza(m) ondas de
rádio que partilham a mesma frequência que outros
sistemas sem fios, como uma Rede local sem fios ou
Bluetooth, pode ocorrer interferência ou a
transmissão pode ser fraca. Nesse caso, efectue o
seguinte para melhorar a transmissão dos sinais:
– Evite colocar o(s) produto(s) S-AIR próximo de
outros sistemas sem fios.
– Evite utilizar o(s) produto(s) S-AIR e outros
sistemas sem fios sem preparação prévia.
– A transmissão pode ser melhorada alterando o
canal de transmissão (frequência) do(s) outro(s)
sistema(s) sem fios. Para mais informações,
consulte o manual de instruções do(s) outro(s)
sistema(s) sem fios.
• A distância de transmissão varia consoante o
ambiente de utilização. Determine um local em que a
transmissão entre a unidade principal e unidade
secundária S-AIR seja mais eficaz, e instale a unidade
principal e unidade secundária S-AIR nesse local.
• Coloque o(s) produto(s) S-AIR numa superfície
estável, afastados do chão.
• Pode ocorrer uma transmissão fraca e a distância de
transmissão poderá ser demasiado curta nas seguintes
condições:
– Existe uma parede/piso de betão reforçado ou
pedra entre o(s) produto(s) S-AIR.
– Existe uma parede divisória/porta de ferro ou
produto eléctrico/um móvel em vidro à prova de
fogo, metal, etc., entre o(s) produto(s) S-AIR.
Notas sobre os discos
Manuseamento dos discos
• Para manter o disco limpo, pegue-lhe pelas
extremidades. Não toque na sua superfície.
• Não cole papéis nem fita adesiva no disco.
• Não exponha o disco à incidência directa dos
raios solares ou a fontes de calor como, por
exemplo, saídas de ar quente, nem o deixe
dentro de um carro estacionado ao sol, uma
vez que a temperatura no seu interior pode
subir consideravelmente.
• Depois de reproduzir o disco, guarde-o na
respectiva caixa.
Limpeza
• Antes de reproduzir o disco, limpe-o com um
pano de limpeza.
Limpe o disco de dentro para fora.
• Não utilize dissolventes como, por exemplo,
benzina, diluente, produtos de limpeza à venda
no mercado ou spray anti-estático destinado
aos LPs de vinil.
Este sistema apenas pode reproduzir discos
normais circulares. A utilização de discos nãocirculares ou não-normais (por exemplo, em
forma de cartão, coração ou estrela) pode
provocar uma avaria.
Não utilize um disco com acessórios
comercialmente disponíveis, como etiquetas ou
um aro.
112PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 113 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Resolução de problemas
Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante a utilização do sistema, consulte este guia de
resolução de problemas para tentar solucioná-lo antes de solicitar a reparação. Se o problema persistir,
contacte o agente Sony da sua zona.
Tenha em atenção que, se os técnicos mudarem algumas peças durante a reparação, estas poderão ficar
retidas.
Em caso de problema com a função S-AIR, solicite a um agente Sony a verificação conjunta de todo o
sistema (unidade principal e unidade secundária S-AIR).
Alimentação
Solução
A alimentação não está ligada.
• Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado com firmeza.
• Carregue em "/1 depois de “STANDBY” desaparecer do visor do painel
frontal.
Se “PROTECTOR” e “PUSH
POWER” aparecerem
alternadamente no visor do
painel frontal.
Carregue em "/1 para desligar o sistema e verifique os seguintes itens depois de
“STANDBY” desaparecer.
• Estão os cabos das colunas + e – em curto-circuito?
• Está a usar apenas as colunas especificadas?
• Há alguma coisa a bloquear os orifícios de ventilação do sistema?
• Depois de verificar os itens acima e de resolver quaisquer problemas, ligue o
sistema. Se a causa do problema não puder ser encontrada mesmo depois de ter
verificado os itens acima, consulte um agente Sony da sua zona.
Imagem
Sintoma
Solução
Não aparece imagem.
• O cabo SCART (EURO AV) não está bem ligado.
• O cabo SCART (EURO AV) está danificado.
• O aparelho não está ligado à tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV)
correcta (página 27).
• A entrada de vídeo do televisor não está regulada para que se possa ver as
imagens no sistema.
• Verifique o método de saída no seu sistema (página 27).
• Volte a ligar o cabo de ligação com firmeza.
• O aparelho está ligado a um dispositivo de entrada que não é compatível com
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (“HDMI” não se acende
no painel frontal) (página 27).
• Se a tomada HDMI OUT for utilizada para saída de vídeo, mude o tipo de saída
de sinal de vídeo da tomada HDMI OUT. Poderá resolver o problema
(página 40).
Ligue o televisor e o aparelho utilizando uma tomada de vídeo que não HDMI
OUT e mude a entrada do televisor para a entrada de vídeo ligado, de modo a
conseguir visualizar as opções de menu. Mude o tipo de saída de sinal de vídeo
da tomada HDMI OUT e mude a entrada do televisor novamente para HDMI.
Se, mesmo assim, a imagem não aparecer, repita os Passos e tente outras
opções.
• Se estiver a utilizar a função “DMPORT”, o sinal de vídeo é emitido apenas a
partir da tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV).
Informações adicionais
Sintoma
113PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 114 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Sintoma
Solução
A imagem tem ruído.
• O disco está sujo ou defeituoso.
• Se o sinal da tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV) estiver distorcido,
altere o tipo da saída de sinal de vídeo da tomada HDMI OUT, definindo a
[RESOLUÇÃO HDMI] na [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
[720 × 480p]* (página 40).
* Dependendo da área, pode aparecer [720 × 480/576p].
A imagem não preenche o ecrã
mesmo que tenha regulado o
formato da imagem em
[FORMATO ECRÃ] de
[CONFIGURAÇÃO DE
VIDEO].
• O formato no disco é fixo.
Ocorrem irregularidades na cor
no ecrã do televisor.
As colunas do sistema contêm partes com ímans, por isso, pode ocorrer distorção
magnética. Quando ocorrerem irregularidades de cores no ecrã do televisor,
verifique o seguinte.
• Se as colunas forem utilizadas com um televisor de base CRT ou projector,
instale as colunas pelo menos a 0,3 m de distância do televisor.
• Se a irregularidade na cor persistir, desligue o televisor uma vez e, em seguida,
ligue-o passados 15 a 30 minutos.
• Se ocorrerem vibrações, coloque as colunas mais afastadas do televisor.
• Certifique-se de que nenhum objecto magnético (um pino magnético na banca
do televisor, um aparelho de saúde, um brinquedo, etc.) está ao pé das colunas.
Som
Sintoma
Solução
Não se ouve som.
• O cabo da coluna não está bem ligado.
• Carregue em MUTING no telecomando se a indicação “MUTING ON”
aparecer no visor do painel frontal.
• O sistema está no modo de pausa ou no modo de reprodução em câmara lenta.
Carregue em H para voltar ao modo de reprodução normal.
• O sistema está no modo de avanço rápido ou rebobinagem rápida. Carregue em
H para voltar ao modo de reprodução normal.
• Verifique as programações das colunas (página 71).
• O componente ligado à tomada HDMI OUT não está em conformidade com o
formato do sinal de áudio, assim sendo, defina [AUDIO (HDMI)] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [ACTIVADO] (página 69).
Não é emitido qualquer som pela • Defina [AUDIO (HDMI)] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
tomada HDMI OUT.
[ACTIVADO] (página 69).
• A tomada HDMI OUT está ligada a um dispositivo DVI (Digital Visual
Interface) (as tomadas DVI (Digital Visual Interface) não aceitam sinais de
áudio).
• A tomada HDMI OUT não emite som do Super Audio CD.
• Tente o seguinte: 1 Desligue e volte a ligar o sistema. 2 Desligue e volte a
ligar o componente que se encontra ligado. 3 Desligue e, em seguida, volte a
ligar o cabo HDMI.
Os sons esquerdo e direito foram • Verifique se as colunas e os componentes estão ligados de forma correcta e
invertidos ou não estão
segura.
equilibrados.
Não se ouve som do subwoofer. • Verifique as ligações e as programações das colunas (páginas 24, 71).
114PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 115 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Sintoma
masterpage:Right
specdef v20070110
Solução
O som tem muitas interferências. • Verifique se as colunas e os componentes estão correctamente ligados.
• Verifique se os cabos de ligação estão longe de um transformador ou motor e
pelo menos a 3 metros do televisor ou lâmpada fluorescente.
• Afaste o televisor dos componentes de áudio.
• As fichas e as tomadas estão sujas. Limpe-as com um pano ligeiramente
humedecido em álcool.
• Limpe o disco.
O som perde o efeito estéreo
• Seleccione um som estéreo carregando em AUDIO (página 47).
quando reproduz um VIDEO
• Certifique-se de que o aparelho está ligado convenientemente.
CD, um CD ou um ficheiro MP3.
Quando está a ouvir uma faixa de • Verifique a programação “DEC. MODE” (página 42).
áudio em Dolby Digital, DTS ou • Verifique as ligações e as programações das colunas (páginas 24, 71).
áudio MPEG, tem dificuldade
• Dependendo do DVD, o sinal de saída pode não ser 5.1 canais na sua totalidade.
em ouvir o efeito surround.
Pode ser monaural ou estéreo mesmo se a faixa de som tiver sido gravada no
formato Dolby Digital ou áudio MPEG.
• O som pode sair apenas pela coluna central, dependendo do disco.
Não sai som da coluna central.
• Verifique as ligações e as programações das colunas (páginas 24, 71).
• Verifique a programação “DEC. MODE” (página 42).
• Dependendo da fonte, o efeito da coluna central pode ser menos perceptível.
• Está a ser reproduzida uma fonte de 2 canais.
Não sai som das colunas
surround ou o som sai com um
nível de volume muito baixo.
• Verifique as ligações e as programações das colunas (páginas 24, 71).
• Verifique a programação “DEC. MODE” (página 42).
• Dependendo da fonte, o efeito das colunas surround pode ser menos
perceptível.
• Verifique as programações sem fios (página 36).
• Está a ser reproduzida uma fonte de 2 canais.
Não se ouve som da tomada
DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL.
• A frequência de amostragem do fluxo de entrada é superior a 48 kHz.
Informações adicionais
O som sai apenas pela coluna
central.
Funcionamento
Sintoma
Solução
Não consegue sintonizar
estações de rádio.
• Verifique se a antena está correctamente ligada. Regule a antena ou ligue uma
antena exterior, se for necessário.
• O sinal das estações é muito fraco (quando se utiliza a sintonização automática).
Utilize a sintonização directa.
• Nenhuma estação foi pré-programada ou as estações pré-programadas foram
apagadas (quando se utiliza a sintonização através do varrimento das estações
pré-programadas). Faça uma pré-programação das estações (página 74).
O telecomando não funciona.
• Existem obstáculos entre o telecomando e o aparelho.
• A distância entre o telecomando e o aparelho é demasiado grande.
• Não está a apontar o telecomando para o sensor remoto do aparelho.
• As pilhas do telecomando estão fracas.
115PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 116 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Sintoma
Solução
Não consegue reproduzir o
disco.
• Não foi colocado nenhum disco.
• O disco está virado ao contrário.
Introduza o disco com o lado de reprodução virado para baixo.
• O disco está inclinado no tabuleiro.
• O sistema não pode reproduzir CD-ROMs, etc. (página 7).
• O código de região do DVD não é igual ao do sistema.
• Existe humidade condensada no interior do aparelho e pode provocar danos nas
lentes. Retire o disco e deixe o aparelho ligado durante cerca de meia hora.
O ficheiro MP3 não pode ser
reproduzido.
• O DATA CD não foi gravado em ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.
• O DATA DVD não foi gravado em UDF (Universal Disk Format).
• O ficheiro MP3 não tem a extensão “.mp3”.
• Os dados não estão formatados em MP3, apesar de terem a extensão “.mp3”.
• Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
• O sistema não consegue reproduzir faixas de som no formato MP3PRO.
• Verifique a programação [MULTIMÉDIA] (página 59).
O ficheiro de imagem JPEG não • O DATA CD não foi gravado em ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.
pode ser reproduzido.
• O DATA DVD não foi gravado em UDF (Universal Disk Format).
• Tem uma extensão diferente de “.jpeg” ou “.jpg”.
• É maior do que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) no modo normal ou tem mais
de 2.000.000 pixels em ficheiro de imagem JPEG Progressive, que é
principalmente utilizado em websites da Internet.
• Não cabe no ecrã do televisor (estas imagens são reduzidas).
• Verifique a programação [MULTIMÉDIA] (página 59).
O ficheiro de vídeo não pode ser • O ficheiro não está criado em formato DivX ou MP4.
reproduzido.
• Tem uma extensão diferente de “.avi”, “.divx”, “.mp4” ou “.m4v”.
• O DATA CD não foi gravado em ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.
• O DATA DVD não foi gravado em UDF (Universal Disk Format).
• O ficheiro de vídeo é maior do que 720 (largura) × 576 (altura).
• Verifique a programação [MULTIMÉDIA] (página 59).
Os títulos do nome de pasta/
faixa/ficheiro não aparecem
correctos.
• O sistema só pode mostrar números e letras do alfabeto. Os outros caracteres
aparecem como [*].
Um disco não começa a
reprodução do princípio.
• Foi seleccionada a função reprodução de programas, reprodução aleatória ou
reprodução repetitiva.
Carregue em CLEAR para cancelar estas funções antes de reproduzir um disco.
• Foi seleccionada a função Retomar reprodução.
Durante a paragem, carregue em x no aparelho ou no telecomando e, em
seguida, comece a reprodução (página 50).
• O menu de títulos, DVD ou PBC aparece automaticamente no ecrã do televisor.
O sistema começa a reproduzir o • O DVD inclui uma função de reprodução automática.
disco automaticamente.
A reprodução pára
automaticamente.
• Alguns discos podem conter um sinal de pausa automática. Durante a
reprodução de um disco deste tipo, o sistema pára a reprodução quando detecta
o sinal de pausa automática.
Não consegue executar
determinadas funções como
parar, procurar, reprodução em
câmara lenta ou reprodução
repetitiva.
• Pode não conseguir executar algumas das operações descritas acima,
dependendo do disco. Consulte o manual de instruções fornecido com o disco.
116PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 117 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Sintoma
masterpage:Right
specdef v20070110
Solução
As mensagens não aparecem no • No ecrã de configuração, seleccione o idioma pretendido para as opções de
ecrã do televisor no idioma
menu em [OPÇÕES MENU] sob [SELECÇÃO IDIOMA] (página 67).
pretendido.
Não consegue alterar o idioma da • Não existem faixas multi-idioma gravadas no DVD reproduzido.
faixa de áudio.
• O DVD não permite alterar o idioma da faixa de áudio.
Não consegue alterar o idioma
das legendas.
• Não existem legendas multi-idioma gravadas no DVD reproduzido.
• O DVD não permite alterar as legendas.
Não consegue desactivar as
legendas.
• O DVD não permite desactivar as legendas.
Não consegue alterar os ângulos. • Não existem multi-ângulos gravados no DVD em reprodução (página 47).
• O DVD não permite alterar os ângulos.
Não consegue ejectar o disco e a • Contacte o agente ou o centro de assistência técnica autorizado da Sony.
indicação “LOCKED” aparece
no visor do painel frontal.
O sistema não funciona
normalmente.
• Desligue o cabo de alimentação CA da tomada de parede e volte a ligá-lo depois
de alguns minutos.
A função Controlo para HDMI
não funciona.
• Quando “HDMI” não se acende no visor do painel frontal, verifique a ligação
HDMI (página 27).
• Defina [CONTROLO PARA HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
[ACTIVADO] (página 68).
• Certifique-se de que o componente ligado é compatível com a função
[CONTROLO PARA HDMI].
• Verifique se o cabo de alimentação CA do componente ligado está ligado com
firmeza.
• Verifique a programação do componente ligado para a função Controlo para
HDMI. Consulte o manual de instruções fornecido com o componente.
• Se alterar a ligação HDMI, ligue e desligue o cabo de alimentação CA ou, se
houver uma falha de corrente, programe a definição [CONTROLO PARA
HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [DESACT.], e programe a
definição [CONTROLO PARA HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI]
para [ACTIVADO] (página 68).
• Para mais informações, consulte “Utilizar a Função Controlo para HDMI para
o “BRAVIA” Sync” (página 78).
Informações adicionais
[Erro de dados] aparece no ecrã • O ficheiro MP3/ficheiro de imagem JPEG/ficheiro de vídeo que pretende
do televisor durante a
reproduzir está danificado.
reprodução de um DATA CD ou • Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
DATA DVD.
• O formato do ficheiro de imagem JPEG não está em conformidade com DCF.
• O ficheiro tem a extensão “.jpg” ou “.jpeg” mas não está no formato JPEG.
• O ficheiro que pretende reproduzir tem a extensão “.avi” ou “.divx”, mas não
está no formato DivX ou está no formato DivX, mas não está em conformidade
com perfis DivX Certified.
• O ficheiro que pretende reproduzir tem a extensão “.mp4” ou “.m4v”, mas não
está no formato MP4 ou está no formato MP4, mas não está em conformidade
com perfis Simples MPEG4.
Não é emitido som do sistema e • Defina [AUDIO (HDMI)] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
televisor enquanto é utilizada a
[ACTIVADO] (página 69).
função Controlo de Áudio do
• Certifique-se de que o televisor ligado é compatível com a função Controlo de
Sistema.
Áudio do Sistema.
• Para mais informações, consulte “Utilizar a Função Controlo para HDMI para
o “BRAVIA” Sync” (página 78).
117PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 118 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Sintoma
Solução
A selecção de entrada do
televisor não muda
automaticamente quando liga o
sistema e o televisor através de
um cabo SCART (EURO AV).
• Defina [CONTROLO PARA HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
[DESACT.] (página 68).
Dispositivo USB
Sintoma
Solução
“OVERLOAD”, “REMOVE
• Foi detectado um problema com o nível de corrente eléctrica da porta
USB” e, em seguida, “PUSH
(USB). Desligue o sistema e retire o dispositivo USB da porta
(USB).
POWER” aparecem no visor do Certifique-se que não há qualquer problema com o dispositivo USB. Se este
painel frontal.
padrão de exibição persistir, contacte o agente Sony da sua zona.
Está a utilizar um dispositivo
USB suportado?
• Se ligar um dispositivo USB não suportado, podem ocorrer os seguintes
problemas. Consulte “Dispositivos USB reproduzíveis” (suplemento)
relativamente aos tipos de dispositivo suportados.
– O dispositivo USB não é reconhecido.
– Os nomes de ficheiros e pastas não são exibidos neste sistema.
– Não é possível a reprodução.
– O som salta.
– Ouve-se ruído.
– É emitido um som distorcido.
– A transferência pára antes de estar terminada.
Não se ouve som.
• O dispositivo USB não está ligado correctamente. Desligue o sistema, em
seguida volte a ligar o dispositivo USB.
O som está distorcido.
• A taxa de bits utilizada, aquando da gravação dos ficheiros áudio, era baixa.
Transfira ficheiros áudio com taxas de bits mais altas para o dispositivo USB.
Ouve-se ruído ou o som salta.
• Desligue o sistema, em seguida volte a ligar o dispositivo USB.
• Pode ter sido introduzido ruído durante o processo de transferência. Apague o
ficheiro e tente transferir novamente.
• Copie os ficheiros para o seu computador, formate o dispositivo USB no
formato FAT12, FAT16, ou FAT32, e transfira os ficheiros para o dispositivo
USB, novamente.*
* Este sistema suporta FAT12, FAT16, e FAT32, mas alguns dispositivos USB
podem não suportar todos estes FAT. Para mais detalhes, consulte o manual
de instruções de cada dispositivo USB ou contacte o fabricante.
O dispositivo USB não pode ser • O dispositivo USB está a ser ligado ao contrário. Ligue o dispositivo USB com
ligado à porta
(USB).
a orientação correcta.
O dispositivo USB, que já foi
• Pode estar gravado num formato não suportado. Se assim for, primeiro, tenha a
utilizado noutro dispositivo, não preocupação de fazer uma cópia de segurança dos ficheiros importantes
funciona.
constantes do dispositivo USB, copiando-os para o disco rígido do seu
computador. Em seguida, formate o dispositivo USB no formato FAT12,
FAT16 ou FAT32 e transfira novamente os ficheiros para o dispositivo USB.*
* Este sistema suporta FAT12, FAT16, e FAT32, mas alguns dispositivos USB
podem não suportar todos estes FAT. Para mais detalhes, consulte o manual
de instruções de cada dispositivo USB ou contacte o fabricante.
118PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 119 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Sintoma
Solução
“READING” é exibido durante
muito tempo.
• O processo de leitura pode demorar muito tempo nos seguintes casos.
– Existem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo USB.
– A estrutura do ficheiro é demasiado complexa.
– A capacidade da memória é excessiva.
– A memória interna está fragmentada.
• A Sony recomenda que siga estas instruções.
– Total de pastas no dispositivo USB: 200 ou menos
– Total de ficheiros em cada pasta: 150 ou menos
Os nomes dos ficheiros não são
apresentados correctamente.
• Transfira novamente os dados da música para o dispositivo USB, pois os dados
armazenados no dispositivo USB podem ter sido corrompidos.
• Os códigos de caracteres que podem ser exibidos pelo sistema são apenas
números e letras do alfabeto. Os outros caracteres não são exibidos
correctamente.
A reprodução não se inicia.
• Desligue o sistema, em seguida volte a ligar o dispositivo USB.
• Ligue o dispositivo USB que este sistema consegue reproduzir. Consulte
“Dispositivos USB reproduzíveis” (suplemento).
• Carregue em H para iniciar a reprodução.
A reprodução não começa na
primeira faixa.
• Foi seleccionada a função reprodução de programas, reprodução aleatória ou
reprodução repetitiva.
Carregue em CLEAR para cancelar estas funções antes de reproduzir um
dispositivo USB.
• Foi seleccionada a função Retomar reprodução.
Durante a paragem, carregue em x no aparelho ou no telecomando e, em
seguida, comece a reprodução.
Informações adicionais
“DATA ERROR” aparece no
• O ficheiro áudio/ficheiro de imagem JPEG/ficheiro de vídeo que pretende
visor do painel frontal durante a reproduzir está danificado.
reprodução de um dispositivo
• Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
USB.
• O formato do ficheiro de imagem JPEG não está em conformidade com DCF.
• O ficheiro tem a extensão “.jpg” ou “.jpeg” mas não está no formato JPEG.
• O ficheiro que pretende reproduzir tem a extensão “.avi” ou “.divx”, mas não
está no formato DivX ou está no formato DivX, mas não está em conformidade
com perfis DivX Certified.
• O ficheiro que pretende reproduzir tem a extensão “.mp4” ou “.m4v”, mas não
está no formato MP4 ou está no formato MP4, mas não está em conformidade
com perfis Simples MPEG4.
É necessário algum tempo até ser • O sistema está a reproduzir um ficheiro áudio no formato AAC.
iniciada a reprodução.
119PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 120 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Sintoma
masterpage:Left
specdef v20070110
Solução
O dispositivo USB (ficheiro
• Os dispositivos USB formatados com outros sistemas de ficheiros que não
áudio/ficheiro de imagem JPEG/ FAT12, FAT16, ou FAT32 não são suportados.*
ficheiro de vídeo) não pode ser • Os ficheiros que estão encriptados ou protegidos por palavras-passe, etc. não
reproduzido.
podem ser reproduzidos.
• O ficheiro MP3 não tem a extensão “.mp3”.
• O ficheiro WMA não tem a extensão “.wma”.
• O ficheiro AAC não tem a extensão “.m4a”.
• O ficheiro de vídeo DivX não tem a extensão “.avi” ou “.divx”.
• O ficheiro de vídeo MPEG4 não tem a extensão “.mp4” ou “.m4v”.
• Os dados não estão armazenados no formato desejado.
• Os ficheiros MP3 que não estejam no formato MPEG 1 Audio Layer 3 não
podem ser reproduzidos.
• Se utiliza um dispositivo USB com partições, apenas os ficheiros áudio da
primeira partição poderão ser reproduzidos.
• O sistema apenas pode reproduzir até ao limite de 8 pastas.
• Verifique a programação [MULTIMÉDIA] (página 87).
• O número de pastas excedeu 200.
• Em ficheiros áudio/ficheiros de imagem JPEG, a pasta contém mais de 150
ficheiros.
• O ficheiro de imagem JPEG não tem a extensão “.jpg” ou “.jpeg”.
• O ficheiro de imagem JPEG é maior do que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) no
modo normal ou tem mais de 2.000.000 pixels no modo JPEG Progressive, que
é principalmente utilizado em websites da Internet.
• Os ficheiros de imagem JPEG com uma relação largura-comprimento maior
não poderão ser reproduzidos.
• O sistema não consegue reproduzir faixas de som no formato MP3PRO.
• Um ficheiro WMA do formato WMA DRM, WMA Lossless ou WMA PRO
não pode ser reproduzido.
• Um ficheiro AAC do formato AAC DRM ou AAC Lossless não pode ser
reproduzido.
* Este sistema suporta FAT12, FAT16, e FAT32, mas alguns dispositivos USB
podem não suportar todos estes FAT. Para mais detalhes, consulte o manual
de instruções de cada dispositivo USB ou contacte o fabricante.
Os ficheiros áudio ou os
ficheiros de imagem JPEG
demoram mais tempo a ser
reproduzidos do que outros.
• Depois de o sistema ler todos os ficheiros do dispositivo USB, a reprodução
poderá demorar mais tempo do que o costume, se:
– o número de pastas e ficheiros for demasiado grande.
– a estrutura de organização das pastas e ficheiros for demasiado complexa.
– a capacidade da memória for demasiado grande.
– o tamanho do ficheiro for extremamente grande.
– a estrutura física dentro da memória estiver fragmentada.
• A Sony recomenda que siga estas instruções.
– Total de pastas no dispositivo USB: 200 ou menos
– Total de ficheiros em cada pasta: 150 ou menos
Não é possível iniciar a
transferência para um
dispositivo USB.
• Poderão ter ocorrido os seguintes problemas.
– O dispositivo USB está cheio.
– O número de ficheiros áudio e pastas no dispositivo USB atingiu o limite
máximo.
– O dispositivo USB está protegido contra escrita.
120PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 121 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Sintoma
Solução
A transferência pára antes de
estar terminada.
• A velocidade de comunicação do dispositivo USB é extremamente baixa. Ligue
o dispositivo USB que este sistema consegue reproduzir.
• Se as operações de transferência e eliminação forem repetidas demasiadas
vezes, a estrutura dos ficheiros no dispositivo USB torna-se complexa. Siga os
procedimentos do manual de instruções do dispositivo USB para formatar o
dispositivo USB. Se o problema persistir, contacte o agente Sony da sua zona.
Transferir para um dispositivo
USB resulta em erro.
• Está a utilizar um dispositivo USB não suportado. Consulte “Dispositivos USB
reproduzíveis” (suplemento).
• O dispositivo USB foi desligado ou a energia foi desligada durante uma
transferência. O dispositivo USB pode estar danificado. Siga os procedimentos
do manual de instruções do dispositivo USB para formatar o dispositivo USB.
Se o problema persistir, contacte o agente Sony da sua zona.
Os ficheiros áudio ou pastas do • Verifique se o dispositivo USB está protegido contra escrita.
dispositivo USB não podem ser • O dispositivo USB foi desligado ou a energia foi desligada durante uma
eliminados.
eliminação. Elimine o ficheiro parcialmente eliminado. Se isto não resolver o
problema, o dispositivo USB pode estar avariado. Siga os procedimentos do
manual de instruções do dispositivo USB para formatar o dispositivo USB. Se
o problema persistir, contacte o agente Sony da sua zona.
Sintoma
Solução
A ligação S-AIR não é
estabelecida (a transmissão de
som não é estabelecida), por ex.,
ocorre o seguinte com o
indicador da unidade secundária
S-AIR:
• Desliga-se.
• Pisca.
• É emitida a cor vermelha.
• Se utilizar outra unidade principal S-AIR, coloque-a a mais de 8 m da unidade
principal S-AIR que está a utilizar.
• Confirme os IDs S-AIR da unidade e da unidade secundária S-AIR (página 95).
• Outra unidade secundária S-AIR é emparelhada com a unidade principal
S-AIR. Emparelhe a unidade secundária S-AIR desejada com a unidade
principal S-AIR (página 98).
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR longe de outros
dispositivos sem fios.
• Evite utilizar quaisquer outros dispositivos sem fios.
• A unidade secundária S-AIR está desligada. Certifique-se de que o cabo de
alimentação CA está ligado e ligue a unidade secundária S-AIR.
Não é ouvido som a partir da
unidade secundária S-AIR.
• Se utilizar outra unidade principal S-AIR, coloque-a a mais de 8 m da unidade
principal S-AIR que está a utilizar.
• Confirme os IDs S-AIR da unidade e da unidade secundária S-AIR (página 95).
• Confirme a definição de emparelhamento (página 98).
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR mais próximas
uma da outra.
• Evite utilizar equipamentos que geram energia electromagnética, como um
microondas.
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR longe de outros
dispositivos sem fios.
• Evite utilizar quaisquer outros dispositivos sem fios.
• Altere a programação “RF CHANGE” (página 99).
• Altere as definições de ID S-AIR da unidade principal S-AIR e da unidade
secundária S-AIR.
• Desligue o sistema e a unidade secundária S-AIR e ligue-os novamente.
Informações adicionais
A função S-AIR
121PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 122 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Sintoma
Solução
Ouve-se ruído ou o som salta.
• Se utilizar outra unidade principal S-AIR, coloque-a a mais de 8 m da unidade
principal S-AIR que está a utilizar.
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR mais próximas
uma da outra.
• Evite utilizar equipamentos que geram energia electromagnética, como um
microondas.
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR longe de outros
dispositivos sem fios.
• Evite utilizar quaisquer outros dispositivos sem fios.
• Altere a programação “RF CHANGE” (página 99).
• Altere as definições de ID S-AIR da unidade principal S-AIR e da unidade
secundária S-AIR.
Funcionamento do amplificador surround
Se não for emitido qualquer som a partir das colunas surround, verifique o estado do indicador
POWER / ON LINE no amplificador surround. Para detalhes sobre o indicador POWER / ON LINE,
consulte “Passo 3: Configurar o sistema sem fios” (página 36).
Sintoma
Solução
A alimentação não está ligada.
• Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado com firmeza.
O indicador POWER / ON LINE Desligue o amplificador surround e retire o cabo de alimentação CA do
não se acende.
amplificador surround e, em seguida, verifique os seguintes itens.
• Estão os cabos das colunas + e – em curto-circuito?
• Há alguma coisa a bloquear os orifícios de ventilação do amplificador
surround?
• Após verificar os itens acima e de resolver quaisquer problemas, ligue o cabo
de alimentação CA do amplificador surround e ligue o amplificador surround.
Se a causa do problema não puder ser encontrada mesmo depois de ter
verificado os itens acima, consulte um agente Sony da sua zona.
122PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 123 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Solução
Não se ouve som.
Verifique o estado do indicador POWER / ON LINE no amplificador surround.
• fica verde
– O cabo da coluna não está bem ligado.
– Verifique as ligações e as programações das colunas.
– O volume da unidade principal S-AIR está regulado para o mínimo.
– A unidade principal S-AIR encontra-se no estado sem som.
– Dependendo da fonte ou das programações da unidade principal S-AIR, o
efeito das colunas pode ser menos perceptível.
– Os auscultadores estão ligados.
• pisca a verde
– A unidade principal S-AIR não está ligada.
– Emparelhe a unidade principal S-AIR com outra unidade secundária S-AIR.
– O amplificador surround está emparelhado para outra unidade principal
S-AIR.
– Confirme que os IDs S-AIR da unidade principal S-AIR e do amplificador
surround são os mesmos IDs (página 95).
– A operação de emparelhamento não foi concluída.
– A transmissão de som é pobre.
Mova o amplificador surround para que o indicador POWER / ON LINE
fique verde.
– Afaste o sistema de outros dispositivos sem fios.
– Evite utilizar quaisquer outros dispositivos sem fios.
– O(s) transmissor(es)-receptor(es) sem fios não foi/foram introduzidos
correctamente.
• fica vermelho
– Regule o interruptor SURROUND SELECTOR do amplificador surround
para SURROUND.
“HP NO LINK” e “VOLUME
• O volume torna-se mínimo quando desliga o amplificador surround com os
MIN” aparecem alternadamente auscultadores ligados antes de desligar a unidade ou se a recepção de rádio for
no visor do painel frontal e o
fraca. Nestes casos, verifique a recepção de rádio e regule novamente o volume.
volume da unidade é reduzido
para o mínimo.
Informações adicionais
Sintoma
123PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 124 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Quando aparece o número de
versão no ecrã do televisor
Função de autodiagnóstico
(Quando aparecem letras/números no
visor)
Se a função de auto-diagnóstico for activada
para evitar o mau funcionamento do sistema, um
número de assistência de 5 caracteres, (por
exemplo, C 13 50) com a combinação de uma
letra e 4 algarismos, aparece no ecrã do televisor
ou no visor do painel frontal. Se isso acontecer,
consulte a tabela abaixo.
Quando liga o sistema, o número de versão
[VER.X.XX] (X é um número) pode aparecer no
ecrã do televisor. Embora isto não seja uma
avaria e se destine ao uso exclusivo da
assistência Sony, o funcionamento normal do
sistema não será possível. Desligue o sistema e,
em seguida, volte a ligá-lo para entrar em
funcionamento.
VER.X.XX
C:13:50
Os primeiros 3 Causa e/ou acção correctiva
caracteres do
número de
assistência
C 13
O disco está sujo.
,Limpe o disco com um pano
macio (página 112).
C 31
O disco não está bem colocado.
,Reinicie o sistema e volte a
colocar o disco correctamente.
E XX
(XX é um
número)
Para evitar que o sistema se avarie,
a função de auto-diagnóstico foi
activada.
,Entre em contacto com o agente
ou com os serviços técnicos
autorizados da Sony e indique o
número de assistência de cinco
caracteres.
Exemplo: E 61 10
124PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 125 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Sistema Super Audio CD/DVD
Características técnicas
Secção do Amplificador
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Modo estéreo (estimado) 108 W + 108 W (a 3 ohms,
1 kHz, 1% THD)
Modo surround (referência)
saída de potência RMS
FL/FR/C*: 142 watts (por
canal a 3 ohms, 1 kHz,
10% THD)
Subwoofer*: 140 watts
(a 3 ohms, 80 Hz, 10%
THD)
DAV-DZ880W
* É possível que não haja saída de som, dependendo das
programações do modo de descodificação e da fonte.
Entradas (Analógicas)
TV (AUDIO IN)
Sensibilidade: 450/
250 mV
LINE (AUDIO IN) (apenas DAV-DZ880W)
Sensibilidade: 450/
250 mV
AUDIO IN
Sensibilidade: 250/
125 mV
Entradas (Digitais)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedância: 75 ohms/Fluxo de Entrada: Dolby
Digital 5.1c./DTS 5.1c./
Linear PCM 2c.
(Frequência de
Amostragem: inferior a
48 kHz)
Saídas (Analógicas)
Auscultadores
Aceita auscultadores com
baixa e alta impedância.
Secção USB
Porta
(USB):
Corrente máxima:
500 mA
Sintonizador
Sistema
Sintetizador digital de
quartzo PLL bloqueado
Sintonizador FM
Intervalo de sintonização
Modelos norte-americanos:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(passos de 100 kHz)
Outros modelos:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(passos de 50 kHz)
Antena
Antena de cabo FM
Terminais de antena
75 ohms, não balanceados
Frequência intermédia
10,7 MHz
Secção de vídeo
Saídas
VÍDEO: 1 Vp-p 75 ohms
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohms
HDMI OUT: Tipo A
(19 pinos)
Informações adicionais
Modo estéreo (estimado) 108 W + 108 W (a 3 ohms,
1 kHz, 1% THD)
Modo surround (referência)
saída de potência RMS
FL/FR/C*: 144 watts (por
canal a 3 ohms, 1 kHz,
10% THD)
Subwoofer*: 280 watts
(a 1,5 ohms, 80 Hz, 10%
THD)
Propriedades do Díodo Laser
Duração da Emissão:
Contínua
Saída do laser: Inferior a
44,6μW
* Esta saída é a medida do valor à distância de
200 mm da superfície da lente da objectiva no Bloco
de Leitura Óptica com 7 mm de abertura.
Sistema de formatos de sinal
PAL/NTSC
Colunas
Frontais
DAV-DZ380W (SS-TS92)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Bass Reflex de alcance
total
65 mm tipo cónico
3 ohms
103 mm × 164 mm ×
94 mm (l/a/p)
0,5 kg
DAV-DZ680W/DAV-DZ880W (SS-TS98)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Bass Reflex de alcance
total
65 mm tipo cónico
3 ohms
295 mm × 1.185 mm ×
295 mm (113 mm ×
640 mm × 87 mm colunas
apenas para referência)
(l/a/p)
125PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 126 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Peso (aprox.)
3,3 kg
Central (SS-CT91)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Bass reflex de alcance
total, com protecção antimagnética
65 mm tipo cónico
3 ohms
265 mm × 94 mm × 77 mm
(l/a/p)
0,7 kg
Surround
Tensão de saída (DIGITAL MEDIA PORT)
CC 5 V
Corrente de saída (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Dimensões (aprox.)
430 mm × 66 mm ×
395 mm (l/a/p) incl. peças
salientes
430 mm × 66 mm ×
425 mm (l/a/p) com o
transmissor-receptor sem
fios inserido
Peso (aprox.)
4,3 kg
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-TS92)
Amplificador surround (TA-SA100WR)
Sistema da coluna
Secção do Amplificador (integrado no DAVDZ380W/DAV-DZ680W)
Modo estéreo (estimado) 80 W + 80 W (a 3 ohms,
1 kHz, 1% THD)
Modo surround (referência)
saída de potência RMS
142 W (por canal a 3 ohms,
1 kHz, 10 % THD)*
Secção do Amplificador (integrado no DAVDZ880W)
Modo estéreo (estimado) 80 W + 80 W (a 3 ohms,
1 kHz, 1% THD)
Modo surround (referência)
saída de potência RMS
144 W (por canal a 3 ohms,
1 kHz, 10 % THD)*
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Bass Reflex de alcance
total
65 mm tipo cónico
3 ohms
103 mm × 164 mm ×
94 mm (l/a/p)
0,5 kg
DAV-DZ880W (SS-TS98)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Bass Reflex de alcance
total
65 mm tipo cónico
3 ohms
295 mm × 1.185 mm ×
295 mm (113 mm ×
640 mm × 87 mm colunas
apenas para referência)
(l/a/p)
3,3 kg
Subwoofer
Peso (aprox.)
Bass Reflex do Subwoofer
160 mm tipo cónico
3 ohms
168 mm × 300 mm ×
325 mm (l/a/p)
5,3 kg
DAV-DZ880W (SS-WS97)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
som.
Impedância estimada:
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-WS91)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
* Dependendo da fonte, pode não haver emissão de
Bass Reflex do Subwoofer
160 mm tipo cónico
1,5 ohms
168 mm × 300 mm ×
325 mm (l/a/p)
5,3 kg
Geral
Requisitos de alimentação 220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Consumo de energia
Ligado: 110 W
Em espera: 0,3 W
(no modo de poupança de
energia)
3 - 16 Ω
Geral
Requisitos de alimentação 220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Consumo de energia
Ligado: 50 W
Dimensões (aprox.)
85 mm × 100 mm ×
330 mm (l/a/p) (incl.
Transmissor-receptor sem
fios)
85 mm × 100 mm ×
345 mm (l/a/p) incl. tampa
do cabo da coluna e
suporte do cabo da coluna
Peso (aprox.)
1,7 kg incl. tampa do cabo
da coluna e suporte do
cabo da coluna
Transmissor-receptor sem fios (EZW-RT10/
EZW-RT10A)
Sistema de comunicação
Banda de frequência
Método de modulação
Especificação S-AIR
versão 1.0
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
DSSS
126PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 127 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Requisitos de energia
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
CC 3,3 V, 350 mA
50 mm × 13 mm × 60 mm
(l/a/p)
24 g
Formato de ficheiro suportado
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Extensão do Ficheiro:
mp3
Taxa de bits:
32 kbps - 320 kbps
Frequências de amostragem:
32/44,1/48 kHz
WMA (apenas dispositivo USB)
Extensão do Ficheiro:
wma
Taxa de bits:
48 kbps - 192 kbps
Frequências de amostragem:
44,1 kHz
AAC (apenas dispositivo USB)
DivX
Extensão do Ficheiro:
Codec de vídeo:
Taxa de bits:
Frames por segundo:
Resolução:
Codec de áudio:
avi/divx
vídeo DivX
8 Mbps (MÁX)
30 fps
720 × 576
MP3
MPEG4
Formato do ficheiro:
Extensão do Ficheiro:
Codec de vídeo:
Taxa de bits:
Frames por segundo:
Resolução:
Codec de áudio:
DRM:
Formato de Ficheiro MP4
mp4/m4v
Perfil Simples MPEG4
(AVC não é compatível.)
4 Mbps
30 fps
720 × 576
AAC-LC (HE-AAC não é
compatível.)
Não compatível
O design e as características técnicas estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
Glossário
Digital Cinema Auto Calibration
A Digital Cinema Auto Calibration foi
desenvolvida pela Sony para medir e regular
automaticamente as programações das colunas
em relação ao seu ambiente de audição num
curto espaço de tempo.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
(apenas DAV-DZ880W)
Utilizando a tecnologia de propriedade da Sony,
S-master, o Digital Direct Twin Drive
Subwoofer inclui dois Amplificadores Digitais
S-master, que fornecem alimentação dedicada a
um subwoofer estrategicamente localizado, para
um desempenho de som extraordinário. Fácil de
montar, Digital Direct Twin Drive Subwoofer
oferece um campo de som estável ao longo de
uma área de audição muito maior sem ter de se
regular os níveis de frequência.
Dolby Digital
Este formato de áudio para sala de cinema é
mais avançado do que o formato Dolby
Surround Pro Logic. Neste formato, as colunas
surround emitem som estéreo com um intervalo
de frequência alargado e um canal de subwoofer
para intensificar os graves é fornecido
independentemente. Este formato também se
chama “5.1” com o canal de subwoofer
concebido como 0.1 canais (funciona apenas
quando é necessário um efeito de graves
potentes). Neste formato, todos os seis canais
são gravados separadamente para uma maior
separação entre canais. Além disso, como todos
os sinais são processados digitalmente, ocorre
menos degradação do sinal.
Informações adicionais
Extensão do Ficheiro:
m4a
Taxa de bits:
48 kbps - 320 kbps
Frequências de amostragem:
44,1 kHz
masterpage:Right
specdef v20070110
Dolby Pro Logic II
O Dolby Pro Logic II cria cinco canais de saída
com largura de banda total a partir de fontes de
2 canais. Esta operação processa-se utilizando
um descodificador avançado de som surround
com matriz de alta pureza, que extrai as
propriedades espaciais da gravação original sem
adicionar sons novos nem colorações tonais.
127PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 128 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
x Modo de cinema
Restrição de reprodução
O modo de cinema utiliza-se em espectáculos de
televisão emitidos em estéreo e em todos os
programas codificados em Dolby Surround. O
resultado é um direccionamento melhorado do
campo de som, que se aproxima da qualidade do
som discreto de 5.1 canais.
x Modo de música
Função do DVD que restringe a reprodução de
discos pela idade dos utilizadores, segundo o
nível de restrição previsto para cada país. A
restrição varia de disco para disco; quando é
activada, a reprodução é completamente
proibida, as cenas violentas são ignoradas ou
substituídas por outras, etc.
O modo de música utiliza-se em todas as
gravações de música em estéreo e proporciona
um espaço de som envolvente e profundo.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
Dolby Surround Pro Logic
Nos dias de hoje temos assistido à divulgação
rápida de DVDs, Digital Broadcasting e outros
suportes de alta qualidade.
Para assegurar que as nuances delicadas destes
suportes de alta qualidade fossem transmitidas
sem qualquer deterioração, a Sony desenvolveu
uma tecnologia chamada “S-AIR” para a
transmissão via rádio de sinais de áudio digital
sem compressão, e introduziu esta tecnologia no
EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100.
Esta tecnologia transfere sinais de áudio digital
sem compressão utilizando 2,4 GHz de alcance
de banda da banda ISM (Industrial, Scientific,
and Medical band), também utilizado para
Redes Locais sem fios e aplicações Bluetooth.
Como método de descodificar Dolby Surround,
o Dolby Surround Pro Logic produz quatro
canais a partir do som de 2 canais. Em
comparação com o antigo sistema Dolby
Surround, o Dolby Surround Pro Logic reproduz
a passagem da esquerda para a direita com mais
naturalidade e localiza sons com mais precisão.
Para tirar o máximo proveito do Dolby Surround
Pro Logic, deve ter um par de colunas surround
e uma coluna central. As colunas surround
emitem som monaural.
DTS
Tecnologia de compressão de áudio digital
desenvolvida pela DTS, Inc. Esta tecnologia é
compatível com som surround de 5.1 canais.
Este formato é constituído por um canal traseiro
estéreo e canal subwoofer discreto. O DTS
fornece os mesmos 5.1 canais discretos com som
digital de excelente qualidade. Existe uma boa
separação de canais porque os dados de todos os
canais são gravados de forma discreta e
processados digitalmente.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI é uma interface que suporta vídeo e áudio
numa única ligação digital, permitindo-lhe
desfrutar de imagem e som de alta qualidade
digital. A especificação HDMI suporta HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection),
uma tecnologia de protecção contra cópia que
incorpora tecnologia de codificação para sinais
de vídeo digital.
Super Audio CD
Super Audio CD é uma nova norma de disco
áudio de alta qualidade em que a música é
gravada no formato DSD (Direct Stream
Digital) (os CDs convencionais são gravados no
formato PCM). O formato DSD, com uma
frequência de amostragem 64 vezes superior à
de um CD convencional e uma quantização de 1
bit, oferece um intervalo de frequência e
intervalo dinâmico alargados em termos de
gama de frequências audíveis, permitindo uma
reprodução de música extremamente fiel em
relação ao som original.
x Tipos de Super Audio CD
Existem dois tipos de disco, consoante a camada
do Super Audio CD e a combinação de camada
de CD.
• Camada Super Audio CD: Uma camada de
sinal de alta densidade para Super Audio
CD
• Camada de CD1): Uma camada que pode ser
lida por um leitor de CD convencional
128PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 129 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Disco de uma camada
(um disco com uma só camada de Super Audio CD)
Camada de Super
Audio CD
Disco híbrido2)
(um disco com uma camada de Super Audio CD e
uma camada de CD)
Camada de CD3)
Camada de Super
Audio CD3)
Uma camada de Super Audio CD consiste numa
área de 2 canais ou numa área multi-canal.
Informações adicionais
• Área de 2 canais: Uma área em que são
gravadas faixas estéreo de 2 canais
• Área multi-canal: Uma área em que são
gravadas faixas multi-canal (até 5.1 canais)
Área de 2 canais4)
Área multi-canal4)
Camada de Super
Audio CD
1)Pode
reproduzir a camada de CD num leitor de CD
convencional.
2)Uma
vez que ambas as camadas se encontram de um
lado, não é necessário virar o disco.
3)
Para seleccionar uma camada, consulte “Mudar a
camada de reprodução para um Super Audio CD
híbrido” (página 49).
4)Para
seleccionar uma área, consulte “Seleccionar
uma área de reprodução para um Super Audio CD”
(página 48).
129PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 130 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Prioridade de reprodução de tipos de ficheiro
A tabela em baixo descreve a prioridade de reprodução de tipos de ficheiro na definição
[MULTIMÉDIA].
Tipo de ficheiro num
disco ou dispositivo USB [VIDEO]
Definição [MULTIMÉDIA]
[MÚSICA/
FOTO]
[FOTO]
[MUSICA]
Disco
Dispositivo
USB
Disco
Disco/
dispositivo
USB
Disco/
dispositivo
USB
Apenas ficheiros de vídeo
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros de
vídeo
Apenas ficheiros de
imagem JPEG
Ficheiros de
imagem JPEG
Ficheiros de
imagem JPEG
Ficheiros de
imagem JPEG
Ficheiros de
imagem JPEG
Ficheiros de
imagem JPEG
Apenas ficheiros áudio
Ficheiros MP3
Ficheiros áudio Ficheiros MP3
Ficheiros
áudio*
Ficheiros
áudio*
Ficheiros de vídeo e
ficheiros de imagem JPEG
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros de
imagem JPEG
Ficheiros de
imagem JPEG
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros de vídeo e
Ficheiros áudio
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros MP3
Ficheiros
áudio*
Ficheiros
áudio*
Ficheiros áudio e ficheiros
de imagem JPEG
Ficheiros MP3 Ficheiros áudio
e ficheiros de
imagem JPEG
com
apresentação de
diapositivos
Ficheiros MP3 Ficheiros de
e ficheiros de
imagem JPEG
imagem JPEG
com
apresentação de
diapositivos
Ficheiros
áudio*
Ficheiros de vídeo,
ficheiros áudio e ficheiros
de imagem JPEG
Ficheiros de
vídeo
Ficheiros MP3 Ficheiros de
e ficheiros de
imagem JPEG
imagem JPEG
com
apresentação de
diapositivos
Ficheiros
áudio*
Ficheiros de
vídeo
* Quando utilizar um disco, apenas pode reproduzir ficheiros MP3.
130PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 131 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Lista de códigos de idioma
A grafia dos idiomas está em conformidade com a norma ISO 639: 1988 (E/F).
Código Idioma
Código Idioma
Código Idioma
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informações adicionais
Código Idioma
1703 Não
especificado
Lista de códigos de regiões de restrição de reprodução
Código Região
Código Região
Código Região
Código Região
2109
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2304
2115
2149
2424
2165
2174
2238
2254
2248
2276
2363
2362
2379
2390
2376 Países
Baixos
2427 Paquistão
2436 Portugal
2184 Reino Unido
2489 Rússia
2501 Singapura
2499 Suécia
2086 Suíça
2528 Tailândia
Alemanha
Argentina
Austrália
Áustria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Coreia
Dinamarca
Espanha
Filipinas
Finlândia
França
Indonésia
Itália
Índia
Japão
Malásia
México
Noruega
Nova
Zelândia
131PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 132 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Índice de peças e controlos
Para mais informações, consulte as páginas indicadas entre parêntesis.
Painel frontal
A "/1 (ligado/em espera) (37, 110)
J OPERATION DIAL (45)
B Z (aberto/fechado) (45)
K Tomada PHONES (45)
C Visor do painel frontal (134)
L Tomada AUDIO IN/A.CAL MIC (29, 37,
102)
D FUNCTION (41)
E
(sensor remoto) (13)
F Indicador MOVIE/MUSIC (105)
G Controlo de VOLUME (45)
M Botões de operação de reprodução
(45)
N Tabuleiro (45)
H REC TO USB (92)
I Porta
(USB) (81)
132PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
DK_book.book Page 133 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Painel traseiro
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
A Tomadas SPEAKER (24)
DC5V
0.7A MAX
OUTPUT(TO TV)
E Tomada DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (29, 94)
C Tomada COAXIAL 75Ω FM (32)
F Tomada HDMI OUT (27)
D Tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(27)
G Tomadas TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (27)
DAV-DZ880W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
Informações adicionais
B Ranhura EZW-RT10 (33)
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
A Tomadas SPEAKER (24)
DC5V
0.7A MAX
R AUDIO IN
L
LINE
OUTPUT(TO TV)
B Ranhura EZW-RT10 (33)
F Tomada DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (29, 94)
C Tomada COAXIAL 75Ω FM (32)
G Tomada HDMI OUT (27)
D Tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(27)
H Tomadas TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (27)
E Tomadas LINE (AUDIO IN R/L) (30)
133PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 134 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Visor do painel frontal
Acerca dos indicadores no visor do painel frontal
A Estado da reprodução
B Pisca quando o temporizador está
programado. (106)
C Mostra o estado do sistema, tal como o
número de secção, título ou número da
faixa, informações de tempo,
frequência de rádio, estado da
reprodução, modo de descodificação,
etc.
D Acende-se quando é recepcionada
uma estação. (Apenas rádio) (74)
G Acende-se quando a tomada HDMI
OUT está correctamente ligada a um
dispositivo compatível com HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) com entrada HDMI ou DVI
(Digital Visual Interface). (27)
H Formato surround actual (Excepto
para ficheiro de imagem JPEG)
I Acende-se quando um disco NTSC é
inserido.
J Acende-se quando um Super Audio
CD/CD é inserido. (48)
E Efeito monaural/estéreo (Apenas
rádio) (75)
F Acende-se quando o transmissorreceptor S-AIR é inserido na unidade e
o sistema transmite som. (95)
134PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 135 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Amplificador surround
Painel frontal
Painel traseiro
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
B POWER (LIGADO/DESLIGADO) (36, 95)
F Ranhura do transmissor-receptor sem
fios (EZW-RT10) (33)
C Indicador POWER / ON LINE (36,95)
G Interruptor S-AIR ID (36, 95)
D Indicador PAIRING (98)
H Tomada SPEAKER L (24)
E PAIRING (98)
I Tomada SPEAKER R (24)
J Interruptor SURROUND SELECTOR
(36, 95)
Informações adicionais
A Tomada PHONES (36)
R
135PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 136 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Telecomando
A–O
ORDEM ALFABÉTICA
P–Z
ANGLE ws (47)
AUDIO qg (47)
CLEAR es (51, 75)
D.TUNING qh (75)
DIMMER ed (107)
DISPLAY wa (76, 88, 107)
DVD MENU wg (54)
DVD TOP MENU qd (54)
DYNAMIC BASS 4 (104)
ENTER wf (103)
FUNCTION +/– 2 (41, 45)
MEMORY SELECT1) ws
MENU wg (103)
MUTING 7 (45)
NIGHT wd (104)
ONE-TOUCH PLAY eh (79)
DESCRIÇÕES DOS BOTÕES
PICTURE NAVI ef (57, 84)
PRESET +/– wj (75)
PROG +/– wj (103)
S-AIR MODE eg
SLEEP qj (106)
SOUND MODE 3 (105)
SUBTITLE qh (47)
SYSTEM MENU 5 (34, 42, 74,
106)
THEATRE qk (78)
TOOLS wh (103)
TUNING +/– 0 (74)
TV wl (103)
TV INPUT w; (103)
VOLUME +/– 8 (45)
Teclas numéricas qf (49, 74, 103)
[/1 (ligado/em espera) 1 (34, 37,
45)
TV [/1 (ligado/em espera) ql
(103)
qs (34, 37, 48, 51,
C/X/x/c/
74, 101)
+/– 6 (56, 81)
REPLAY/ADVANCE
9 (45)
./> wj (45)
m/M 0 (45)
STEP
/
9 (45)
SLOW
/
0 (45)
H (reproduzir) e; (45)
x (parar) wk (45)
X (pausa) qa (45)
DISPLAY2) wh (37, 48, 51, 66,
101, 137)
O RETURN ea (49, 103)
-/-- es (103)
1)
Consulte o suplemento
incluído.
2)
Este botão está disponível
para a função “DVD”,
“USB” ou “DMPORT”.
Dependendo do adaptador
DIGITAL MEDIA PORT,
este botão pode não
funcionar.
136PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 137 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Guia visor do menu de controlo
Pode utilizar o visor do menu de controlo para seleccionar uma função e para visualizar informações
relacionadas.
DISPLAY
DISPLAY repetidamente.
Sempre que carregar em
DISPLAY, o visor do menu de controlo muda:
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 Visor do menu de controlo 1
2 Visor do menu de controlo 2 (aparece quando disponível)
3 Visor do menu de controlo desactivado
Informações adicionais
Carregue em
Nota
• O visor do menu de controlo aparece durante a função “DVD” ou “USB”.
137PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
DK_book.book Page 138 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
Visor do menu de controlo
Os visores do menu de controlo 1 e 2 mostram opções diferentes, dependendo do tipo de disco. Para
mais informações, consulte as páginas entre parêntesis.
Exemplo: visor do menu de controlo 1 durante a reprodução de um DVD VIDEO.
Número do título actualmente em reprodução
Número da secção actualmente em reprodução
Número total de títulos
Número total de secções
Opções do menu de
controlo
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 1 7
DESACT.
DESACT.
DISCO
TÍTULO
SECÇÃO
Opção seleccionada
DVD VIDEO
Estado da reprodução
(N Reproduzir,
X Pausa,
x Parar, etc.)
Tipo de disco que está a
ser reproduzido
Tempo de reprodução
Programação actual
Opções
Nome da função da opção
do menu de controlo
seleccionada
REPETIÇÃO
ENTER
Sair:
DISPLAY
Mensagem de
funcionamento
Para desligar o visor
Carregue em
DISPLAY.
Lista das opções do menu de controlo
Opção
Nome da opção, Função, Tipo de disco relevante
[TÍTULO] (página 55)/[CENA] (página 55)/[FAIXA] (página 55)
Pode seleccionar o título, cena ou faixa a reproduzir.
[SECÇÃO] (página 55)/[INDEXAÇÃO] (página 55)
Pode seleccionar a secção ou indexação a reproduzir.
[INDEXAÇÃO] (página 55)
Pode visualizar a indexação e seleccionar a indexação a reproduzir.
[FAIXA] (página 55)
Pode seleccionar a faixa a ser reproduzida.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (página 54)
Pode seleccionar o tipo de títulos (DVD-RW/DVD-R) a ser reproduzido, o [ORIGINAL] ou
uma [PLAY LIST] editada.
[HORA] (página 55)
Pode verificar o tempo decorrido e o tempo restante de reprodução.
Pode reproduzir a partir de um ponto desejado introduzindo a codificação de tempo (apenas
DVD VIDEO/DVD-VR).
138PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 139 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
[MULTI/2ºCN] (página 48)
Pode seleccionar a área de reprodução no Super Audio CD quando disponível.
[CAMADA SUPER AUDIO CD/CD] (página 49)
Pode seleccionar a área de reprodução no Super Audio CD quando disponível.
[PROGRAMADA] (página 51)
Pode seleccionar a faixa a ser reproduzida pela ordem pretendida.
[ALEATÓRIA] (página 52)
Pode reproduzir as faixas/ficheiros em ordem aleatória.
[REPETIÇÃO] (página 52)
Pode reproduzir repetidamente o disco completo (todos os títulos/todas as faixas/todas as
pastas/todos os ficheiros) ou um título/secção/faixa/pasta/ficheiro repetidamente.
[A/V SYNC] (página 63)
Pode regular o atraso entre a imagem e o som.
[MENU DO DISCO] (página 54)
Pode visualizar o menu do DVD.
[NAVEGAR] (página 60)
[CONFIGURAR] (página 66)
[PERSONALIZADA]
Para além da Instalação rápida, pode regular diversas outras programações.
[RÁPIDA] (página 37)
Pode efectuar os ajustes básicos. Utilize a Instalação rápida para escolher o idioma pretendido
para as opções de menu, o formato do televisor, formação de coluna e escolha sim ou não para
iniciar a Calibragem Automática.
[PASTA] (página 55)
Pode seleccionar a pasta a ser reproduzida.
[FICHEIRO] (página 55)
Informações adicionais
Pode visualizar a lista de pastas/ficheiros de imagem JPEG.
Pode seleccionar o ficheiro de imagem JPEG ou ficheiro de vídeo a reproduzir.
*
[DATA] (página 109)
Pode visualizar a data em que a fotografia foi tirada por uma câmara digital.
*
[INTERVALO] (página 59)
Pode seleccionar a duração de apresentação dos diapositivos no ecrã do televisor.
*
[EFEITO] (página 59)
Pode seleccionar os efeitos a utilizar para a mudança dos diapositivos durante uma
apresentação de diapositivos.
[MULTIMÉDIA] (página 59)
Pode seleccionar o tipo de dados a reproduzir (ficheiro MP3, ficheiro de imagem JPEG,
ficheiro de vídeo ou o ficheiro MP3 e o ficheiro de imagem JPEG em conjunto) num DATA
CD/DATA DVD.
* Estes itens não são mostrados durante a reprodução de um DATA CD/DATA DVD com ficheiro de vídeo.
139PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt10add.fm]
DK_book.book Page 140 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Lista das opções do menu de controlo para dispositivo USB
Opção
Nome da opção, Função, Tipo de disco relevante
[REPETIÇÃO] (página 87)
Pode reproduzir o dispositivo USB na sua totalidade (todas as pastas/todos os ficheiros)
repetidamente ou uma pasta/ficheiro repetidamente.
[NAVEGAR] (página 87)
Pode visualizar a lista de pastas/ficheiros de imagem JPEG.
[DATA] (página 89)
Pode visualizar a data em que a fotografia foi tirada por uma câmara digital.
[INTERVALO] (página 85)
Pode seleccionar a duração de apresentação dos diapositivos no ecrã do televisor.
[EFEITO] (página 85)
Pode seleccionar os efeitos a utilizar para a mudança dos diapositivos durante uma
apresentação de diapositivos.
[MULTIMÉDIA] (página 87)
Pode seleccionar o tipo de dados (ficheiro MP3/AAC/WMA, ficheiro de imagem JPEG ou
ficheiro de vídeo) num dispositivo USB.
[TRANSFERÊNCIA USB] (página 90)
Pode transferir faixas num CD de áudio ou ficheiros MP3 de um CD/DATA CD/DATA DVD
para um dispositivo USB.
[ALEATÓRIA]
Pode reproduzir ficheiros em ordem aleatória.
[FAIXA]
Pode seleccionar a faixa a ser reproduzida.
[PASTA]
Pode seleccionar a pasta a ser reproduzida.
[FICHEIRO]
Pode seleccionar o ficheiro de imagem JPEG a reproduzir.
[HORA]
Pode verificar o tempo decorrido e o tempo restante de reprodução.
[A/V SYNC]
Pode regular o atraso entre a imagem e o som.
• O indicador do ícone do menu de controlo acende-se a amarelo
t
quando selecciona qualquer
opção excepto [DESACT.] (apenas [PROGRAMADA], [ALEATÓRIA], [REPETIÇÃO] e [A/V SYNC]). O
indicador [ORIGINAL/PLAY LIST] acende-se com uma luz amarela quando seleccionar [PLAY LIST]
(predefinição). O indicador [MULTI/2ºCN] acende-se a amarelo quando selecciona a área de reprodução multicanal num Super Audio CD.
140PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\pt_IX.fm]
DK_book.book Page 141 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Índice remissivo
A
A/V SYNC 63
Amplificador surround 95, 135
ANGLE 47
Apresentação de diapositivos
58
ATTENUATE 106
AUDIO 67
AUDIO (HDMI) 69
AUDIO DRC 70
Avanço instantâneo 46
C
Dolby Digital 47, 127
Dolby Pro Logic II 127
Dolby Surround Pro Logic 128
DTS 47, 128
DUAL MONO 105
DYNAMIC BASS 104
E
P
Painel frontal 132
Painel traseiro 133
PAIRING 98
PERSONALIZADA 66, 110
PICTURE NAVI 57, 84
PROTECÇÃO ECRÃ 70
EFEITO 59, 85
R
F
RDS 77
Receptor S-AIR 95
REINICIAR 71, 110
Repetição instantânea 46
Reprodução aleatória 52
Reprodução de programas 51
Reprodução PBC 49
Reprodução repetitiva 52
RESOLUÇÃO HDMI 68
RESOLUÇÃO JPEG 69
RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO 64, 70, 128
RETOMAR MULTI-DISCO 71
Retomar reprodução 50
RF CHANGE 99
Ficheiro áudio 81
Ficheiro AAC 81
Ficheiro de imagem JPEG 56,
81
Ficheiro MP3 56, 81
Ficheiro WMA 81
FM MODE 75
FORMAÇÃO ALTIFAL. 69,
101
FORMATO ECRÃ 67
Código de região 9
CALIBRAGEM AUTO 69,
102, 127
CDs Multi-Sessão 9
COLD RESET 110
CONFIGURAÇÃO DE
VIDEO 67
CONFIGURAÇÃO DO HDMI
68
CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA 70
CONFIGURAR 66, 110
CONFIGURAR AUDIO 69
CONTROLO PARA HDMI 68
Controlo para HDMI 78
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 69
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 128
HORA 55
D
I
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 102, 127
Dar um nome a estações préprogramadas 75
DATA CD 61
DATA DVD 61
DEFINIR CANAL 71
DISTÂNCIA 71, 72
LIGAÇÃO 71
NÍVEL 72
DEMO 34
Digital Direct Twin Drive
Subwoofer 127
DIGITAL MEDIA PORT 94
DIMMER 107
Discos que podem ser
reproduzidos 7
DISPLAY 76
Dispositivo USB 81
DivX 81
DivX® 61, 70
Instalação rápida 37
INTERVALO 59, 85
H
L
LEGENDA 67
LINE 68
Lista de códigos de idioma 131
M
MENU 67
Menu do DVD 54
MODO DE PAUSA 68
MPEG4 61, 81
MULTIMÉDIA 56, 57, 58, 60,
62, 83, 84, 86, 87
S
S-AIR 128
S-AIR ID 95
S-AIR MODE 96
S-AIR STBY 97
SEGUNDO PLANO 70
SELECÇÃO DA FAIXA 70
SELECÇÃO IDIOMA 67
SLEEP 106
Som de uma banda Multiplex
105
SUBTITLE 47
Super Audio CD 48, 128
Surround 5.1 canais 48
SYSTEM MENU 34, 42, 75,
95, 96, 97, 98, 99, 106, 107
T
Telecomando 13
TON. TESTE 72
N
V
NIGHT 104
Visor do menu de controlo 137
Visor do painel frontal 107, 134
VOLUME LIMIT 68
O
OPÇÕES MENU 67
141PT
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
filename[E:\##sagyou##\3\0331\DAV-DZ380WDZ680WDZ880W\4122234111\4122234111DAVDZ380WDZ680WDZ880W\03_PT\ptbco.fm]
DK_book.book Page 142 Tuesday, March 31, 2009 5:18 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Sony Corporation
model name [DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W]
[4-122-234-11(1)]
Download PDF

advertising