Sony | DAV-DZ560 | Sony DAV-DZ560 Käyttöohjeet

3-283-041-11(1)
DVD Home Theatre
System
DAV-DZ560
©2008 Sony Corporation
Betjeningsvejledning
DK
GB
Käyttöohje
FI
Manual de instruções
PT
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
ADVARSEL
Du må ikke udsætte udstyret for regn
eller fugt, da dette kan øge risikoen for
brand eller stød.
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Du må ikke tildække enhedens ventilationsåbninger
med aviser, duge, gardiner, mv. eller anbringe tændte
stearinlys på enheden.
Du må ikke anbringe genstande med væske, f.eks.
vaser, på enheden, da dette kan øge risikoen for brand
eller elektrisk stød.
Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes
for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild
eller lignende.
Kun til indendørsbrug.
Dette produkt er
klassificeret som et
KLASSE 1 LASERprodukt. Mærket findes
på bagsiden.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
2DK
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes
af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse
beregnet til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige
batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres
på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier. Yderlige information om
genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved
at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet blev købt.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske
til de adresser, der står anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Forholdsregler
Om strømkilder
• Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret
forhandler.
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe
netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder
også, selvom der er slukket for enheden.
• Installer systemet, så netledningen straks kan tages ud
af stikkontakten, hvis der opstår problemer.
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning
beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan
også bruge knapperne på enheden, hvis de har
samme eller tilsvarende navne som knapperne
på fjernbetjeningen.
• Elementerne på kontrolmenuen varierer,
afhængigt af område.
• Ordet "dvd" bruges som overordnet betegnelse
for en dvd-video, dvd+rw/dvd+r og dvd-rw/
dvd-r.
• Mål angives i fod for modeller i Nordamerika.
• Standardindstillingen er understreget.
Om S-AIR-funktionen
Systemet understøtter S-AIR-funktionen, der
tillader trådløs transmission af lyd mellem
S-AIR-produkter.
Systemet understøtter følgende S-AIRprodukter:
• Surroundforstærker: Gør det muligt at sende
lyden trådløst til surroundhøjttaleren.
• S-AIR-modtager: Gør det muligt at afspille lyd
fra systemet i et andet rum.
S-AIR-produkterne kan købes som ekstraudstyr
(udvalget af S-AIR-produkter varierer,
afhængigt af område).
I denne betjeningsvejledning angives der kun
bemærkninger og anvisninger til
surroundforstærkeren eller SAIR-modtageren,
når der bruges en surroundforstærker eller
SAIR-modtager.
Yderligere oplysninger om S-AIR-funktionen
findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt"
(side 76).
DK
GB
3DK
Indholdsfortegnelse
Om denne betjeningsvejledning.............. 3
Om S-AIR-funktionen ............................ 3
Understøttede disks................................. 5
Introduktion
Trin 1: Samling af højttalerne ......11
Trin 2: Placering af systemet .......16
Trin 3: Tilslutning af systemet .....19
Trin 4: Hurtig installation .............26
Trin 5: Lyd fra alle højttalerne......29
Lydindstilling
Surroundsound ved hjælp af
afkodningstilstand........................... 31
Valg af lydtilstand................................. 33
Multipleks broadcast-lyd ...................... 33
Disk
Afspilning af en disk ............................. 34
Brug af afspilningsfunktionen............... 39
Søgning/valg af en disk......................... 42
Afspilning af MP3-filer/
JPEG-billedfiler .............................. 44
DivX®-videoer ..................................... 47
Justering af forsinkelse mellem billede og
lyd ................................................... 49
Begrænsning af afspilning af en disk.... 50
Brug af installationsmenuen ................. 52
Tuner
Forudindstilling af radiostationer.......... 59
Brug af radioen ..................................... 60
Brug af radiodatasystemet (RDS) ......... 62
Kontrol til HDMI/ekstern
lydenhed
Brug af funktionen Kontrol til HDMI for
"BRAVIA" Sync............................. 63
Afspilning af lydfiler/JPEG-billedfiler fra
en USB-enhed................................. 66
Lagring af sange på en USB-enhed ...... 72
Brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren......................................... 75
Brug af et S-AIR-produkt ..................... 76
4DK
Andre betjeningsmuligheder
Optimal surroundsound i et rum........... 83
Automatisk kalibrering af
indstillinger..................................... 84
Betjening af tv'et med den medfølgende
fjernbetjening ................................. 85
Brug af lydeffekter................................ 86
Brug af timerfunktionen ....................... 86
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet ......................... 87
Visning af oplysninger om disken ........ 87
Gendannelse af standardindstillinger.... 90
Yderligere oplysninger
Forholdsregler....................................... 91
Bemærkninger om disks ....................... 92
Fejlfinding ............................................ 93
Selvdiagnosefunktion ......................... 102
Specifikationer.................................... 103
Ordliste ............................................... 104
Liste over sprogkoder ......................... 107
Oversigt over dele og knapper............ 108
Oversigt over kontrolmenuen ............. 112
Indeks ................................................. 116
Understøttede disks
Type
Disklogo
Karakteristika
Dvd-video
• Dvd-video
• Dvd-r/dvd-rw i dvd-video-format
eller videotilstand
• Dvd+r/dvd+rw i dvd-video-format
VR-tilstand
(videooptagelse)
• Dvd-r/dvd-rw i VR-tilstand
(videooptagelse) (ikke dvd-r DL)
Super Audio CD
• Super Audio CD
Video-cd
• Video-cd (ver. 1.1- og 2.0-disks)
• Super-VCD
• Cd-r/cd-rw/cd-rom i video-cdformat eller Super-VCD-format
Cd
• Lyd-cd
• Cd-r/cd-rw i lyd-cd-format
Data-cd
–
• Cd-r/cd-rw/cd-rom i data-cdformat, der indeholder MP3-filer1),
JPEG-billedfiler2) og DivXvideofiler3)4), og som er i
overensstemmelse med ISO 96605)
niveau 1/niveau 2 eller Joliet
(udvidet format).
Data-dvd
–
• Dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/
dvd+rw i data-dvd-format, der
indeholder MP3-filer1), JPEGbilledfiler2) og DivX-videofiler3)4),
og som er i overensstemmelse med
UDF (Universal Disk Format).
Ikon
1)MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat til komprimering af lyddata. Formatet er defineret af ISO/
MPEG. MP3-filer skal være i MPEG1 Audio Layer 3-format.
5DK
2)
JPEG-billedfiler skal være i DCF-billedfilformat (DCF "Design rule for Camera File system": billedstandarder for
digitalkameraer som defineret af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)).
3) DivX® er en komprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX, Inc., og bruges til komprimering af videofiler.
4) DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.
5)Et logisk format for filer og mapper på cd-rom'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization).
"Dvd-rw", "dvd+rw", "dvd+r", "dvd-video" og "cd"-logoerne er varemærker.
Eksempler på disks, der ikke kan afspilles
Følgende disktyper understøttes ikke:
• Cd-rom/cd-r/cd-rw (undtagen dem, der nævnes på side 5)
• Cd-rom, der er optaget i PHOTO CD-format
• Datasektioner på cd-Extra
• CD Graphics-disk
• Dvd Audio
• Data-dvd, der ikke indeholder MP3-filer, JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler
• Dvd-ram
Følgende disktyper understøttes desuden ikke:
• En dvd-video med en anden områdekode (side 7)
• En disk med en afvigende form (f.eks. kort- eller hjerteformet)
• En disk med påklæbet papir eller klistermærker
• En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape eller klistermærker på
Bemærkning om cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw
I nogle tilfælde kan en cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw ikke afspilles på systemet. Dette kan
skyldes optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse.
En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til optageren.
Bemærk, at ikke alle afspilningsfunktioner virker sammen med nogle dvd+rw'er/dvd+r'er, også selvom
de er afsluttet korrekt. I sådanne tilfælde skal disken afspilles på almindelig vis. Nogle data-cd'er/datadvd'er, der er oprettet i Packet Write-format, kan ikke afspilles.
Musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digitalt lydindhold på
den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact
Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.
6DK
Om Multi Session-cd
• Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en MP3-fil. Det er også
muligt at afspille MP3-filer, der er optaget i senere sessioner.
• Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det
er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner.
• Hvis der er optaget MP3-filer og JPEG-billedfiler i musik-cd-format eller video-cd-format i den
første session, er det kun den første session, der afspilles.
Områdekode
Systemets områdekode findes på bagsiden af enheden, og den kan kun afspille en dvd, der er mærket
med en tilsvarende områdekode.
En dvd-video, der er mærket ALL , kan også afspilles.
Hvis du forsøger at afspille andre dvd-videoer, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke
tilladt i denne geografiske region.] på tv-skærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen
områdekode på dvd-videoen, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område.
Bemærkning om afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd
Nogle afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Systemet understøtter en dvd og video-cd i overensstemmelse med det
diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og det er derfor ikke sikkert, at alle
afspilningsfunktioner er tilgængelige. Læs derfor den betjeningsvejledning, der fulgte med dvd'en eller
video-cd'en.
Ophavsret
Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske
patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal
godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset
visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er
forbudt.
Dette system fungerer med Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II)-adaptiv matrix surrounddekoder og
DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens fra DTS, Inc.
"DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc.
Systemet har integreret teknologien HDMITM (High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
7DK
"BRAVIA" og
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
"S-AIR" og "S-AIR"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
8DK
Introduktion
Introduktion
Udpakning
• Fronthøjttalere (2)
• FM-ledningsantenne (1)
• Fødder (2)
eller
• Monteringsplader (2)
• Højttalerkabler (6, rød/hvid/
grøn/grå/blå/lilla)
• Centerhøjttaler (1)
• Standerdæksler (2)
• Fjernbetjening (1)
• Surroundhøjttalere (2)
• R6-batterier (AA) (2)
• Skruer (store, med
spændeskiver) (4)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Skruer (små) (6)
• Klæbepuder (1 sæt)
• Betjeningsvejledning
• Højttaler- og tv-tilslutning
(kort)
• Subwoofer (1)
• AM-rammeantenne (1)
• Standere (2)
9DK
Introduktion
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol
vender korrekt. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på
enheden.
• Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted.
• Du må ikke blande nye og gamle batterier.
• Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne.
• Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for direkte sol eller blinkende lamper. Dette kan medføre fejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
Påsætning af klæbepuder under subwooferen
Sæt klæbepuderne (medfølger) under subwooferen for at stabilisere den og hindre den i at glide.
,
Fjern klæbepuderne fra
arket.
10DK
Trin 1: Samling af højttalerne
Introduktion
Højttalerens fod skal monteres på højttaleren, før højttaleren tilsluttes.
(gælder fronthøjttalerne)
Brug delene som følger:
• Fronthøjttalere (2)
• Højttalerkabler (2, rød/hvid)
• Standere (2)
• Fødder (2)
• Monteringsplader (2)
• Standerdæksler (2)
• Skruer (store, med spændeskiver) (4)
• Skruer (små) (6)
Yderligere oplysninger om tilslutning af højttalerkablerne til SPEAKER-stikkene findes på side 20.
• Bred et underlag ud på gulvet for ikke at beskadige gulvet, når du samler højttalerne.
Tip
• Højttaleren kan bruges uden fod ved at montere den på væggen (side 16).
1
Træk højttalerkablet gennem hullet i foden og standeren.
Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal
tilsluttes.
Brug højttalerkablerne som følger:
• Fronthøjttaler (L): Hvid
• Fronthøjttaler (R): Rød
Vær omhyggelig med, hvordan standeren vender. Træk højttalerkablet (og kablet til
højttalersystemet) ind i enden af standeren, som har to huller.
Stander
Fodens underside
To huller
,
Højttalerkabel
Fodens overside
11DK
2
Fastgør standerdækslet til den anden ende af standeren.
Introduktion
Ret åbningen ind mod dig, fastgør standerdækslet, så standerens åbning går i indgreb med tappen
på standerdækslet, og fastgør skruen.
Træk højttalerkablet gennem
hullet i foden og standerdækslet.
Højttalerkabel
,
,
Hul
Standerdæksel
Øvre del af stander
Skrue (lille, sort)
3
Placer standeren i højttalerens åbning, skyd standeren til enden af åbningen, og fastgør
derefter standeren med monteringspladen og skruerne.
Vælg den højttaler, hvor stikfarven på dens bagpanel svarer til farven på højttalerkablets
kabelkappe.
Standerdæksel
Vend
standerdækslet
korrekt, når
standeren
monteres.
Fastspænd de to skruer (stor, med
spændeskive).
,
Højttaleren set bagfra
12DK
Monteringsplade
4
Sæt højttalerkablet i højttaleren.
Kabelkappe
Fronthøjttaler (L): Hvid
Fronthøjttaler (R): Rød
Højttaleren set bagfra
5
Monter standeren på foden.
Placer standeren, så rillen på den nederste del af standeren passer med fodens fremspring, fastgør
herefter standeren med de to skruer.
Stander
Indhak
,
Fremspring
Fod
Skrue
(lille)
• Sørg for, at åbningen på standeren passer med fodens fremspring. Det gør du ved at dreje standeren en lille
smule.
13DK
Introduktion
Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet
kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #.
6
Juster højden af højttaleren.
Introduktion
Løsn (men fjern ikke) skruerne, juster højden på højttaleren, og fastgør skruerne.
Juster højttaleren i den ene side, og juster derefter en anden højttaler ved at bruge stregerne som
rettesnor.
• Når højden af højttaleren justeres, skal højttaleren holdes, så den ikke falder.
Streger
,
Stander
Løsn to skruer.
7
Fastspænd de to
skruer.
Tilpas længden af højttalerkablet.
Tilpas længden af højttalerkablet ved at trække i kablet fra fodens underside.
Fastgør højttalerkablet ved at føre
det gennem åbningen.
Juster længden af højttalerkablet.
14DK
Færdigmonterede højttalere
Hvid
Introduktion
Fronthøjttaler (R):
Rød mærkat
Fronthøjttaler (L):
Hvid mærkat
Rød
15DK
Introduktion
Trin 2: Placering af systemet
Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne (ikke subwooferen) med samme
afstand til lyttepositionen (A).
Dette system gør det muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter (B) nærmere fronthøjttalerne
og surroundhøjttalerne op til 5,0 meter (C) nærmere fronthøjttalerne.
Fronthøjttalerne kan placeres 1,0 til 7,0 meter (A) fra lyttepositionen.
Placer systemet som vist nedenfor.
A Fronthøjttaler (L (venstre))
B Fronthøjttaler (R (højre))
C Centerhøjttaler
D Surroundhøjttaler (L (venstre))
E Surroundhøjttaler (R (højre))
F Subwoofer
G Enhed
B
A
C
G
A A
F
E
A
A
D
Set fra oven
C
A
A
A
B
B
A
C
C
D
E
* Medfølger ikke.
• Du må ikke placere højttalerne skråt.
• Du må ikke anbringe højttalerne på steder, hvor de udsættes for:
– Megen varme eller kulde
– Støv eller snavs
– Meget fugt
– Vibrationer
– Direkte sol
• Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset,
olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
• Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
• Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.
Tip
• Ved ændring af højttalernes placering anbefaler Sony, at indstillingerne ændres. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Optimal surroundsound i et rum" (side 83) og "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 84).
16DK
Sådan monteres højttalerne på væggen
Kabelkappe
Fronthøjttaler (L): Hvid
Fronthøjttaler (R): Rød
Centerhøjttaler: Grøn
Surroundhøjttaler (L): Blå
Surroundhøjttaler (R): Grå
1
Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullet på bagsiden af hver højttaler.
Se tegningerne nedenfor.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Hul på bagsiden af
højttaleren
10 mm
Skru skruerne fast i væggen.
For fronthøjttalerne
For centerhøjttaleren
145 mm
100 mm
8 til 10 mm
8 til 10 mm
For surroundhøjttalerne
8 til 10 mm
17DK
Introduktion
Sæt højttalerkablet i højttalerne, før de monteres på væggen.
Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet
kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #.
3
Hæng højttalerne op på skruerne.
Introduktion
5 mm
Hul på bagsiden af
højttaleren
10 mm
Højttaleren set bagfra
• Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på
en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg.
• Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges.
• Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller
ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv.
18DK
Trin 3: Tilslutning af systemet
• Sørg for at udføre tilslutningen korrekt for at undgå brummen og støj.
• Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter op til
et niveau, hvor lyden ikke forvrænges.
3 DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
3 Bærbar lydkilde
2 Tv
4 AM-rammeantenne
4 FM-ledningsantenne
5 Netledning
1 Centerhøjttaler
1 Subwoofer
1 Fronthøjttaler (L)
1 Fronthøjttaler (R)
1 Surroundhøjttaler (R)
1 Surroundhøjttaler (L)
: Signalretning
19DK
Introduktion
Se tilslutningsoversigten nedenfor, og læs de yderligere oplysninger fra 1 til 5 på følgende sider.
Introduktion
1 Tilslutning af højttalerne
Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes.
Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet
kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte
højttalerkablets isolering ind i højttalerklemmerne.
Højttalerens bagside
Kabelkappe
(+)
(–)
Stik
Ved tilslutning til enheden skal stikket sættes i, til det siger klik.
Bagpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
R
R
KE
FE
EA
OO
SP
BW
SU
CE
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
NT
Til surroundhøjttaler (L) (blå)
ER
Til surroundhøjttaler (R) (grå)
R
KE
EA
RR
SP
SU
T
ON
FR
Til centerhøjttaleren
(grøn)
Til subwooferen (lilla)
ON
FR
RL
SU
L
TR
Til fronthøjttaler (R) (rød)
Til fronthøjttaler (L) (hvid)
20DK
2 Tilslutning af tv
Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
Digitalt koaksialkabel
(medfølger ikke)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
eller
Til digitalt koaksialt udgangsstik på
tv'et
Til digitalt optisk udgangsstik på
tv'et
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
CENTER
Bagpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
HDMI-kabel*
(medfølger ikke)
SCART (EURO AV)-kabel
(medfølger ikke)
AV
EURO
HDMI
OUT
OU
Til HDMI IN-stikket på tv'et
(TO
TP UT
TV )
Til SCART (EURO AV)-stikket på tv'et
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Hvis tv'et er udstyret med et HDMI-stik, skal du bruge denne tilslutningsmetode og vælge typen af udgangssignal
(side 28).
• Videosignalet sendes ikke som output fra HDMI OUT-stikket, når funktionen er indstillet til "DMPORT".
• Systemet accepterer både digitale og analoge signaler. Digitale signaler har prioritet over analoge signaler
(COAXIAL har prioritet over OPTICAL). Hvis det digitale signal afbrydes, starter behandling af det analoge signal
efter 2 sekunder.
21DK
Introduktion
Hvis videooutput skal sendes via tv'et, skal du kontrollere tv'ets videoindgangsstik og vælge
tilslutningsmetoden A eller B. Billedkvaliteten forbedres i rækkefølgen A (standard) til B (HDMI).
Hvis tv'et er udstyret med et digitalt optisk eller koaksialt udgangsstik, kan du forbedre lydkvaliteten
ved at tilslutte et digitalkabel (A).
Introduktion
3 Tilslutning af andre komponenter
Lyden fra den tilsluttede komponent kan nydes via systemets seks højttalere.
• Bærbar lydkilde: A
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter: B
Stereokabel med ministik
(medfølger ikke)
Til den bærbare lydkilde
Frontpanel
-port (USB) (se side 66)
EZW-T100-åbning (se afsnittet "Mulighed for trådløst system" (side 23))
FRONT L
SUR R
Bagpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Skruer*
DC5V X
0.7A MA
DMPO
RT
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(medfølger ikke)
FORSIGTIG
*
Fjern ikke skruerne, før EZW-T100 er installeret (side 76).
Sådan tilsluttes DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
Slut en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medfølger ikke) til DMPORT-stikket. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Brug af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren" (side 75).
22DK
A
Mulighed for trådløst system
Et S-AIR-produkt (medfølger ikke) gør det muligt at udnytte funktionerne trådløst via transmission fra
systemet. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt" (side 76) eller i
betjeningsvejledningen til S-AIR-produktet.
Hvis dit tv har flere lyd/video-indgange
Dette system gør det muligt at sende højttalerlyden via det tilsluttede tv. Tilslut komponenterne som
følger.
Videobåndoptager, digital
satellitmodtager, PlayStation
osv.
Tv
Videobåndoptager, digital
satellitmodtager, PlayStation
osv.
System
: Signalretning
Vælg en komponent på tv'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Hvis tv'et ikke har flere lyd/video-indgange, kan en omskifter være nødvendig for at modtage lyd fra
mere end to komponenter.
23DK
Introduktion
• Tilslut DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, så V-mærkerne er over for hinanden. Tilslutningen afbrydes ved at
trække ud i adapteren samtidig med, at du trykker på A.
Introduktion
4 Tilslutning af antenne
AM-rammeantenne
(medfølger)
A
B
• Kabel (A) eller kabel (B) kan sluttes til en hvilken som helst
af klemmerne.
FRONT L
SUR R
Bagpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
NNA
ANTE
COAX
FM-ledningsantenne
(medfølger)
IAL 75
FM
eller
• Du må ikke placere AM-rammeantennen og kablet i nærheden af systemet eller andre AV-komponenter, da det kan
give støj.
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
Tip
• Reguler AM-rammeantennens retning, så der sikres den bedste AM-lyd.
• Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte enheden til en
udendørs FM-antenne som vist nedenfor.
Udendørs FM-antenne
Enhed
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
24DK
AM
5 Tilslutning af netledning
Introduktion
Før du slutter enhedens netledning til en stikkontakt, skal du slutte højttalerne til enheden.
Bagpanel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
Til stikkontakten
Om demoen
Når du tilslutter netledningen, vises en demo på frontpaneldisplayet.
Aktivering og deaktivering af demo
1
Tryk på [/1 på enheden.
Systemet tændes.
2
3
4
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DEMO" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• "DEMO ON": Til.
• "DEMO OFF": Fra.
5
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Tip
• Når du køber et nyt system, eller hvis du gendanner systemets standardindstillinger (f.eks. efter en "COLD RESET"
(side 90)), kan du slå demoen fra ved at trykke på [/1 på fjernbetjeningen.
25DK
Introduktion
Trin 4: Hurtig installation
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
Følg nedenstående trin for at bruge systemet
med de grundlæggende justeringer.
De viste dele afhænger af modellen for det
pågældende land/område.
• Hvis du slutter systemet til tv'et med et HDMI-kabel
(medfølger ikke), skal videoudgangstypen indstilles,
så den passer til dit tv. Yderligere oplysninger findes
i afsnittet "Indstilling af videoudgangstypen, så den
passer til dit tv" (side 28).
5
Tryk på X/x for at vælge sprog.
Systemet viser menuen og underteksterne
på det valgte sprog.
6
Tryk på
.
Du får vist installationsmenuen til valg af
formatforhold for det tv, der skal tilsluttes.
"/1
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
C/X/x/c,
7
DISPLAY
1
2
Tryk på X/x for at vælge en indstilling,
der passer til dit tv.
Tænd tv'et.
[16:9] (side 53)
Tryk på [/1.
x Hvis du har et standard 4:3-tv
Skift indgangsvælger på tv'et, så
systemets signal vises på tv-skærmen.
Meddelelsen [Tryk på [ENTER] for at køre
HURTIG INSTALLATION.] vises nederst
på tv-skærmen. Hvis meddelelsen ikke
vises, skal du åbne Hurtig installation-menu
(side 28) og udføre trinnene igen.
4
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 BESKÅRET
x Hvis du har et tv med widescreen
eller et standard 4:3-tv med
widescreen-tilstand
• Kontroller, at funktionen er indstillet til "DVD"
(side 29).
3
ENGELSK
ENGELSK
FRANSK
SPANSK
PORTUGISISK
Tryk på
uden at ilægge en disk.
Installationsmenuen til valg af displaysprog
vises.
26DK
[4:3 LETTER BOX] eller [4:3
BESKÅRET] (side 53)
8
Tryk på
.
Du får vist installationsmenuen til valg af
metode for udsendelse af videosignaler fra
EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stikket,
der findes på enhedens bagpanel.
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
16:9
STANDARD
STANDARD
VIDEO
RGB
VIDEO
9
Tryk på X/x for at vælge, hvordan
videosignalerne skal sendes.
Introduktion
• [STANDARD]: sender videosignaler.
• [RGB]: sender RGB-signaler.
IC
N/
IO I
• Hvis tv'et ikke understøtter RGB-signaler, vises
der intet billede på tv-skærmen, selvom du
vælger [RGB]. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med tv'et.
10 Tryk på
AL M
A.C
AUD
.
Installationsmenuen til valg af
højttaleropstilling vises.
Kalibreringsmikrofon
11 Tryk på C/c for at vælge et billede over
højttalernes opstilling, som de er
placeret aktuelt.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Optimal surroundsound i et rum"
(side 83).
HØJTT.OPSTILLING
STANDARD
12 Tryk på .
13 Slut kalibreringsmikrofonen til A.CAL
MIC-stikket på frontpanelet.
Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau
ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger
ikke). Fronten af hver højttaler skal vende
ind mod kalibreringsmikrofonen, og der må
ikke stå noget mellem højttalerne og
kalibreringsmikrofonen.
14 Tryk på C/c for at vælge [JA].
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er sluttet til
enheden eller surroundforstærkeren. Du kan
ikke udføre følgende trin, når der er tilsluttet
hovedtelefoner.
15 Tryk på
.
[AUTOKALIBRERING] starter.
Vær stille, mens der måles.
• Der høres en høj prøvelyd, når
[AUTOKALIBRERING] starter. Du kan ikke
skrue ned for denne lyd. Tag hensyn til børn og
naboer.
• Surroundforstærkeren skal placeres på det
rigtige sted, før du udfører
[AUTOKALIBRERING]. Hvis
surroundforstærkeren placeres et forkert sted,
f.eks. i et andet rum, udføres målingen ikke
korrekt.
• Du må ikke opholde dig i måleområdet og lave
støj under målingen, da det kan medføre
målefejl (målingen tager ca. 3 minutter).
27DK
16 Tag kalibreringsmikrofonen ud, og tryk
Introduktion
på C/c for at vælge [JA].
• Omgivelserne i det rum, hvor systemet er
installeret, kan påvirke målingerne.
• Hvis målingen ikke virker, gøres som anvist, og
prøv derefter igen [AUTOKALIBRERING].
17 Tryk på
.
Hurtig installation afsluttes. Alle
tilslutninger og indstillinger er udført.
Sådan afsluttes Hurtig
installation
Tryk på
DISPLAY i et hvilket som helst trin.
Tip
• Ved ændring af højttalernes placering skal
højttalerindstillingerne ændres. Se "Optimal
surroundsound i et rum" (side 83) og "Automatisk
kalibrering af indstillinger" (side 84).
• Yderligere oplysninger om ændring af de enkelte
indstillinger findes i afsnittet "Brug af
installationsmenuen" (side 52).
Sådan åbnes Hurtig installationmenu igen
1
2
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
Sådan vælges typen for
videosignaludgang fra HDMI
OUT-stikket
Når du tilslutter enheden og tv'et med HDMIkablet, skal du vælge typen af videosignaloutput
fra HDMI OUT-stikket.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et/
projektoren, osv.
1
2
94( 99)
1( 1)
0: 01: 08
DVD VIDEO
BRUGERDEFINERET
BRUGERDEFINERET
HURTIG
Tryk på X/x for at vælge [HURTIG], og
tryk derefter på
.
Hurtig installation-menu vises.
28DK
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge [HDMIINDSTILLING], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [HDMI-INDSTILLING]
vises.
T
4
Vælg systemets videoudgangstype, afhængigt af
tv'ets tilslutning (side 21).
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Indstilling af
videoudgangstypen, så den
passer til dit tv
6
7
Tryk på X/x for at vælge [HDMIOPLØSNING], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på
.
• [AUTO(1920×1080p)]: Systemet sender
det videosignal, der er mest optimalt for
det tilsluttede tv.
• [1920 ×1080i]: Systemet sender
videosignaler i opløsningen 1920 ×
1080i*.
Trin 5: Lyd fra alle
højttalerne
* i: interlace, p: progressiv
** Der kan stå [720 × 576p], afhængigt af hvilket
land modellen er fra.
Dette system gør det muligt at sende lyden fra en
dvd, et tv eller en videobåndoptager via alle
højttalerne.
FUNCTION
+/–
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil den ønskede funktion vises på
frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på FUNCTION +/–,
ændres funktionen som følger:
"DVD" t "TUNER FM" t "TUNER
AM" t "USB" t "TV" t "DMPORT"
t "AUDIO" t …
Funktion
Kilde
"DVD"
Disk, der spilles af
systemet.
"TUNER FM"/
"TUNER AM"
FM/AM-radio (side 59).
"USB"
USB-enhed (side 66).
"TV"
Tv (eller den komponent,
der er sluttet til TVstikkene på bagpanelet)
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 75).
"AUDIO"
Bærbar lydkilde (der er
sluttet til AUDIO INstikket på frontpanelet).
29DK
Introduktion
• [1280 × 720p]: Systemet sender
videosignaler i opløsningen 1280 ×
720p*.
• [720 × 480p]**: Systemet sender
videosignaler i opløsningen 720 × 480p*.
Introduktion
1
• Når du bruger TV-stikket (COAXIAL eller
OPTICAL DIGITAL IN) (digital tilslutning),
prioriteres den digitale tilslutning.
2
3
4
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DEC.
MODE" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil den
ønskede afkodningstilstand vises på
frontpaneldisplayet.
Når lyden fra tv'et eller stereolyden fra en 2kanalskilde skal sendes via de seks
højttalere, skal du vælge
afkodningstilstanden "PRO LOGIC", "PLII
MOVIE" eller "PLII MUSIC".
Yderligere oplysninger findes på side 31.
5
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
6
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
• Afhængigt af dit tv er du måske nødt til at deaktivere
dit tv's højttalere for at høre systemets
surroundsound.
Tip
• Når du afspiller lydfiler via en bærbar lydkilde, kan
du forbedre lyden.
Tryk på FUNCTION +/– for at vælge "AUDIO".
Tilslut den bærbar lydkilde. Vælg "A.F.D. STD" eller
"DEC. MODE".
Vælg noget andet end "A.F.D. STD" for at annullere.
Ændring af indgangsniveauet
for lyd fra tilsluttede
komponenter
Der kan opstå forvrængning, når du afspiller lyd
fra en komponent, der er sluttet til EURO AV
T OUTPUT (TO TV)-stikket på bagpanelet
eller til AUDIO IN-stikket på frontpanelet.
Forvrængningen afhænger af den tilsluttede
komponent og er ikke en fejl.
Du kan undgå, at der opstår forvrængning ved at
reducere indgangsniveauet på enheden.
30DK
4
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "TV" eller "AUDIO" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"ATTENUATE" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• "ATT ON": Du kan dæmpe
indgangsniveauet. Udgangsniveauet er
ændret.
• "ATT OFF": normalt indgangsniveau.
5
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Lydindstilling
Surroundsound ved hjælp af afkodningstilstand
Lydindstilling
Du kan nu afspille lyd i surroundsound ved at vælge et af systemets forprogrammerede
afkodningstilstande. Afkodningstilstandene gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde
biograflyd hjemme i stuen.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DEC. MODE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede afkodningstilstand vises på
frontpaneldisplayet.
Display
Afkodningstilstand
Effekt
"A.F.D. STD"
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Gengiver lyden som den blev optaget/kodet.
Lyden sendes via forskellige højttalere, afhængigt af kilden.
"A.F.D. MULTI"
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
2-kanalskilde: Lyd, der er optaget på 2 kanaler (højre og venstre
frontkanal), sendes også via højre og venstre surroundkanal. I denne
tilstand sendes lyden via den højre og venstre fronthøjttaler, via den
højre og venstre surroundhøjttaler og via subwooferen. Der sendes
ingen lyd via centerhøjttaleren.
Multikanalskilde: Lyden sendes via forskellige højttalere, afhængigt
af kilden.
"PRO LOGIC"
Dolby Pro Logic
Udfører Pro Logic-kodning af indgangssignalet og simulerer
surroundsound fra 2-kanalkilder.
I denne tilstand sendes lyden via alle højttalere og via subwooferen.
Lyden sendes muligvis ikke via alle højttalere, afhængigt af kilden.
31DK
Display
Afkodningstilstand
Effekt
"PLII MOVIE"
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Gennemfører Pro Logic II-kodning i spillefilmstilstand af
indgangssignalet og leverer fem udgangskanaler i fuld båndbredde fra
2-kanalkilder. Denne indstilling er ideel til videoer med overspillet
tale eller gamle film.
I denne tilstand sendes lyden via alle højttalere og via subwooferen.
Lyden sendes muligvis ikke via alle højttalere, afhængigt af kilden.
"PLII MUSIC"
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Gennemfører Pro Logic II-kodning i musiktilstand af
indgangssignalet og leverer fem udgangskanaler i fuld båndbredde fra
2-kanalkilder. Denne indstilling er ideel til normale stereokilder f.eks.
cd'er.
I denne tilstand sendes lyden via alle højttalere og via subwooferen.
Lyden sendes muligvis ikke via alle højttalere, afhængigt af kilden.
"2CH STEREO"
2 CHANNEL
STEREO
Lyden sendes via højre og venstre fronthøjttaler og subwooferen.
Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler.
"HP 2CH"
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Lyden sendes via højre og venstre hovedtelefon.
Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler.
"HP VIRTUAL"
HEADPHONE
VIRTUAL
Lyden sendes som surround via højre og venstre hovedtelefon.
Tilstanden er kun tilgængelig, når der afspilles en multikanalskilde.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Sådan deaktiveres surroundeffekten
Vælg "A.F.D. STD" eller "2CH STEREO" for "DEC. MODE."
• Når indgangssignalet er en multikanalskilde, annulleres "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" og "PLII MUSIC", og
multikanalskilden sendes direkte.
• Når indgangssignalet er en tosproget udsendelse, er "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" og "PLII MUSIC" ikke
tilgængelige.
• Du kan ikke vælge afkodningstilstand under en igangværende filindlæsning fra en USB-enhed eller under
optagelse/kopiering af musik.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af afkodningstilstand.
• Surround- eller stereoeffekten er muligvis ikke effektiv, når du vælger "A.F.D. MULTI". I dette tilfælde skal du
vælge "A.F.D. STD", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" eller "PLII MUSIC".
• Når du skifter afkodningstilstand, mens du bruger en S-AIR-modtager, kan noget af lyden fra S-AIR-modtageren
falde ud.
32DK
Valg af lydtilstand
Du kan vælge en passende lyd til film eller
musik.
Multipleks broadcastlyd
Dette system gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når systemet modtager eller
afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcastsignal.
SOUND
MODE
Lydindstilling
(DUAL MONO)
• Hvis du ønsker at modtage Dolby Digital-signaler,
skal du slutte et tv eller en anden komponent til
enheden med et optisk eller koaksialt digitalkabel
(side 21) og indstille den digitale udgangstilstand for
tv'et eller en anden komponent til Dolby Digital.
AUDIO
Tryk flere gange på SOUND MODE under en
afspilning, indtil den ønskede tilstand vises
på frontpaneldisplayet.
• "AUTO": Systemet vælger automatisk
"MOVIE" eller "MUSIC" og bruger den
lydeffekt, der passer til disken.
• "MOVIE": Systemet giver lyd til film.
• "MUSIC": Systemet giver lyd til musik.
• Installationselementerne kan ikke bruges, når der er
sluttet hovedtelefoner til enheden eller
surroundforstærkeren.
• Når du skifter lydtilstand, mens du bruger en S-AIRmodtager, kan noget af lyden fra S-AIR-modtageren
falde ud.
Tryk flere gange på AUDIO, indtil det
ønskede signal vises på
frontpaneldisplayet.
• "MAIN": Lyden af hovedsproget høres.
• "SUB": Lyden af undersproget høres.
• "MAIN+SUB": Der høres en blanding af
hoved- og undersprogene.
33DK
4
5
Disk
Tryk på A.
Ilæg en disk.
Læg en disk i skuffen, og tryk derefter på
A.
Afspilning af en disk
Afhængigt af den valgte dvd-video eller videocd er nogle af handlingerne muligvis anderledes
eller begrænsede.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din
disk.
• Når du afspiller en disk på 8 cm, skal du lægge
den i skuffens inderste ring. Bemærk, at disken
ikke må ligge skævt i skuffens inderste ring.
• Du må ikke skubbe diskskuffen i med fingrene,
da dette kan medføre fejl.
• Du må ikke lægge mere end én disk i skuffen.
Justering af lydstyrke
"/1
A
Diskskuffe
H
FUNCTION
Tilslutning af
hovedtelefoner
"/1
FUNCTION
+/–
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
34DK
6
Tryk på H.
Systemet starter afspilningen (fortsat
afspilning).
7
Juster lydstyrken med VOLUME +/– på
fjernbetjeningen eller VOLUMEknappen på enheden.
Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og
på frontpaneldisplayet.
• Alt efter hvordan systemet er indstillet, vil
lydstyrkeniveauet muligvis ikke blive vist på tvskærmen.
• Når du aktiverer funktionen Kontrol til HDMI, kan
det tv, som er sluttet til systemet med et HDMI-kabel
(medfølger ikke), betjenes synkront med systemet.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af
funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync"
(side 63).
Tænd for dit tv.
Sådan slukkes systemet
Indstil tv'ets indgangsvælger til
systemet.
Tryk på "/1, mens systemet er tændt. Systemet
skifter til standby.
Tryk på "/1.
Sådan spares strøm i standby
Systemet tændes.
Hvis systemet ikke er indstillet til "DVD",
skal du trykke på FUNCTION +/– for at
vælge "DVD".
Tryk på "/1, mens systemet er tændt.
Hvis du vil skifte til energisparefunktion, skal du
kontrollere, at systemet er indstillet som følger:
– "DEMO" er indstillet til "OFF" (side 25).
– [KONTROL TIL HDMI] er indstillet til
[FRA] (side 63).
– "S-AIR STBY" er indstillet til "OFF"
(side 79).
Tryk på
Se billede for billede
(Slowmotion)3)
M/
eller
/m4),
mens systemet er sat på
pause. Hver gang du
trykker på M/
eller
/m4) under
slowmotion, ændres
afspilningshastigheden.
Der er to hastigheder. Tryk
på H for at skifte til
normal
afspilningshastighed.
Afspil ét billede ad
gangen (Frys
billede)3)5)6)
STEP
for at gå til
næste billede, mens
systemet er sat på pause.
Tryk på STEP
for at gå
til foregående billede, mens
systemet er sat på pause
(kun dvd-video/dvd-r/dvdrw). Tryk på H for at
skifte til normal afspilning.
Sådan bruges hovedtelefoner
Slut hovedtelefonerne til PHONE-stikket på
enheden. Lyden fra systemet deaktiveres.
Du kan også slutte hovedtelefonerne til
PHONE-stikket på surroundforstærkeren (lyden
fra systemet deaktiveres).
Andre betjeningsmuligheder
Funktion
Tryk på
Stop
x
Pause
X
Genoptag afspilning
efter en pause
X eller H
Gå til næste kapitel, spor >
eller sekvens1)
Gå til forrige kapitel,
spor eller sekvens1)
. to gange inden for et
sekund.
Tryk en enkelt gang på
. for at gå til
begyndelsen af det aktuelle
kapitel, spor eller den
aktuelle sekvens.
Gentag afspilningen af
(Hurtig afspilning)
den forrige sekvens (10 under afspilningen.
sekunder før)7)
(Hurtigt fremad)
Gå hurtigt fremad i den
under afspilningen.
aktuelle sekvens (30
sekunder efter)8)
1)Gælder
ikke JPEG-billedfiler.
2)Hastighederne
MUTING.
Hvis du vil have lyden
tilbage, skal du trykke på
knappen igen eller på
VOLUME + for at skrue op
for lyden.
3)
Stop afspilningen, og
fjern disken
A på enheden.
7)
Find et punkt hurtigt ved
at afspille en disk med
hurtig frem- eller
tilbagespoling
(Scan)1)2)
M/
eller
/m
under afspilning af en disk.
Hver gang, du trykker på
M/
eller
/m
under scanningen, ændres
afspilningshastigheden. Gå
tilbage til almindelig
hastighed ved at trykke på
H. De aktuelle
hastigheder afhænger af
disken.
8)Kun
Slå lyden fra
midlertidigt
Disk
Funktion
kan være anderledes på nogle disks.
Kun dvd-video, dvd-r, dvd-rw, video-cd.
4)Gælder
5)Du
ikke video-cd'er.
kan ikke søge efter et stillbillede på en dvd-VR.
6)Data-cd/data-dvd:
Denne funktion kan kun bruges
med DivX-videofiler.
Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r. Knappen kan ikke
bruges med DivX-videofiler.
dvd-video/dvd-rw/dvd-r/dvd+rw/dvd+r.
Knappen kan ikke bruges med DivX-videofiler.
• Ikke alle sekvenser understøtter brug af Hurtig
afspilning eller Hurtigt fremad.
35DK
Visning af flere vinkler og
undertekster
Sådan ændres vinklerne
Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på
en dvd-video, kan du ændre visningsvinklen.
Tryk på ANGLE under en afspilning for at
vælge den ønskede vinkel.
• Ikke alle dvd-videoer understøtter ændring af vinkel,
selvom der er optaget flere vinkler på dvd-videoen.
Sådan vises underteksterne
Hvis der er optaget undertekster på en disk, kan
du slå underteksterne til og fra under
afspilningen. Hvis der er optaget undertekster på
flere sprog på en disk, kan du ændre
underteksternes sprog under afspilningen eller
slå dem til og fra efter behov.
Tryk på SUBTITLE under en afspilning for
at vælge undertekster på det ønskede
sprog.
• Alt efter den aktuelle dvd-video, kan du måske ikke
ændre underteksterne, selv om der er optaget
undertekster på flere sprog på disken. Du kan måske
heller ikke slå dem fra.
• Underteksterne kan ændres, hvis DivX-videofilen har
filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", og hvis
undertekstoplysningerne ligger i samme fil.
Indstilling af lyd
lyden fra den valgte kanal via både højre og
venstre højttalere.
Du kan ikke ændre lyden for en Super Audio
CD.
Tryk flere gange på AUDIO under afspilning
for at vælge det ønskede lydsignal.
x Dvd-video
Valg af sprog afhænger af dvd-videoen.
Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode.
Se "Liste over sprogkoder" (side 107) for at se,
hvilket sprog koden står for. Når det samme
sprog vises to eller flere gange, indeholder dvdvideoen flere lydformater.
x Dvd-VR
Typerne af lydspor på disken vises.
Eksempel:
• [1: NETLEDNING] (primær lyd)
• [1: SUB] (sekundær lyd)
• [1: NETLEDNING+SUB] (primær og
sekundær lyd)
• [2: NETLEDNING]
• [2: SUB]
• [2: NETLEDNING+SUB]
• [2: NETLEDNING], [2: SUB] og [2:
NETLEDNING+SUB] vises ikke, når der er optaget
en lydstream på disken.
x Video-cd/cd/data-cd (MP3-fil)/data-dvd
(MP3-fil)
• [STEREO]: Standardstereolyd.
• [1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono).
• [2/H]: Lyd fra højre kanal (mono).
x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil)
Lydformaterne for en data-cd eller data-dvd
varierer, afhængigt af diskens DivX-videofil.
Formatet vises på displayet.
x Super-VCD
Du kan ændre lydformatet, når systemet
afspiller en dvd-video eller data-cd/data-dvd
(DivX-videofil), der er optaget med flere
lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd,
eller DTS). Hvis en dvd-video indeholder spor
med flere sprog, kan du også ændre sproget.
Video-cd, cd, data-cd eller data-dvd: Du kan
vælge lyd fra højre eller venstre kanal og sende
36DK
• [1:STEREO]: Stereolyd for lydspor 1.
• [1:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 1
(mono).
• [1:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 1
(mono).
• [2:STEREO]: Stereolyd for lydspor 2.
• [2:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 2
(mono).
• [2:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 2
(mono).
• Når systemet afspiller en Super VCD, der ikke
indeholder lydspor 2, høres der ingen lyd, når du
vælger [2:STEREO], [2:1/V] eller [2:2/H].
Hvis du trykker flere gange på AUDIO under
afspilningen, vises det aktuelle lydformat (PCM,
Dolby Digital, DTS, osv.) som vist nedenfor.
Disk
Du kan afspille en Super Audio CD (side 105)
ved at vælge afspilningsområdet.
Kontrol af lydformatet
Sådan vælges et
afspilningsområde til afspilning
af en 2-kanals- og multikanalsSuper Audio CD
Nogle Super Audio CD'er består af et 2kanalsafspilningsområde og et
multikanalsafspilningsområde. Du kan vælge
det afspilningsområde, du ønsker at lytte til.
x DVD
Eksempel:
Dolby Digital 5.1-kanal
LFE
(lavfrekvenseffekt)
Surround (V/H)
Sådan vælges et
afspilningsområde for en
Super Audio CD
1
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
1: ENGELSK
2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Front (V/H) +
center
C
R
RS
3
Det format, som spilles i øjeblikket
Dolby Digital 3-kanal
Surround (mono)
1:SPANSK
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på
.
• [MULTI]: Du kan afspille
multikanalsafspilningsområdet.
• [2CH]: Du kan afspille 2kanalsafspilningsområdet.
Eksempel:
Front (V/H)
[MULTI/
.
Indstillingerne for [MULTI/2CH] vises.
LFE
LS
Tryk på X/x for at vælge
2CH], og tryk derefter på
• Du kan ikke ændre afspilningsområdet under
afspilningen.
• Du kan ikke vælge afspilningsområde for en Super
Audio CD uden multikanalsafspilningsområde.
S
Det format, som spilles i øjeblikket
x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil)
Eksempel:
Sådan skiftes afspilningslag
under afspilning af en hybrid
Super Audio CD
Nogle Super Audio CD'er indeholder et Super
Audio CD-lag og et cd-lag. Du kan skifte til det
ønskede afspilningslag.
MP3-lyd
1:MP3
128k
Bithastighed
• Du kan ikke vælge afspilningslag, hvis din Super
Audio CD ikke har et CD-lag.
1
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
37DK
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
x Når det aktuelle lag er et cd-lag
Sådan vendes tilbage til menuen
[SUPER AUDIO CD] vises.
Tryk på O RETURN.
x Når det aktuelle lag er et Super Audio
CD-lag
[CD] vises.
3
Tryk på
for at skifte lag.
• [SUPER AUDIO CD]: Gør det muligt at
afspille et Super Audio CD-lag.
Når systemet afspiller et Super Audio
CD-lag, lyser "SA-CD" på
frontpaneldisplayet.
• [CD]: Gør det muligt at afspille et cd-lag.
Når systemet afspiller et cd-lag, lyser
"CD" på frontpaneldisplayet.
• Hver afspilningstilstand virker kun med det valgte lag
eller afspilningsområde.
• Når du vælger et cd-lag, kan du ikke ændre et
afspilningsområde.
• Der kommer ingen Super Audio CD-lydsignaler fra
HDMI OUT-stikket.
Afspilning af en video-cd med
PBC-funktioner (ver. 2.0)
(PBC-afspilning)
PBC-funktioner (Playback Control) gør det
muligt at udføre simple interaktive handlinger,
søgefunktioner og lignende.
PBC-afspilning gør det muligt at afspille en
video-cd interaktivt ved at følge
menuanvisningerne på tv-skærmen.
1
Start afspilningen af en video-cd med
PBC-funktioner.
Der vises en valgmenu.
2
3
4
38DK
Fremgangsmåden afhænger af den valgte
video-cd, og du bør derfor læse den
betjeningsvejledning, der fulgte med
disken.
Tryk på X/x for at vælge
[SUPER AUDIO CD/CD-LAG], og tryk
derefter på
.
Vælg det ønskede elementnummer ved
at bruge nummerknapperne.
Tryk på
.
Følg anvisningerne i menuen for at
udføre interaktive handlinger.
• [Tryk på ENTER] i trin 3 vises muligvis som [Tryk
på SELECT] i den betjeningsvejledning, der fulgte
med disken, afhængigt af den valgte video-cd. I dette
tilfælde skal du trykke på H.
Tip
• Hvis du vil afspille uden PBC-funktionen, skal du
stoppe en eventuel afspilning og trykke på ./>
eller nummerknapperne for at vælge spor. Tryk
derefter på H eller
. Afspilningen startes.
Stillbilleder, f.eks. en menu, kan ikke afspilles. Tryk
to gange på x og derefter H for at gå tilbage til
PBC-afspilning.
Genoptagelse af afspilning fra
det punkt, hvor du stoppede en
disk
(Genoptag afspilning)
Når du stopper disken, husker systemet det
punkt, hvor du trykkede på x, og meddelelsen
"RESUME" vises på frontpaneldisplayet.
Funktionen Genoptag afspilning kan kun
bruges, når der sidder en disk i systemet – også
selvom systemet er sat i standby, når du trykker
på "/1.
1
Tryk på x for at stoppe afspilningen af
en disk.
Der vises "RESUME" på
frontpaneldisplayet.
2
Tryk på H.
Afspilningen starter fra det punkt, hvor du
stoppede disken i trin 1.
• Afhængigt af, hvor du stoppede disken, genoptager
systemet muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt
samme punkt.
Tip
Brug af
afspilningsfunktionen
Oprettelse af dit eget program
(Programafspilning)
Du kan afspille indholdet af en disk i en ønsket
rækkefølge ved at ændre rækkefølgen af spor på
disken for at oprette dit eget program. Du kan
programmere op til 99 spor.
1
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
• Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du
trykke to gange på x og derefter trykke på H.
Sådan afspilles en disk, som er
afspillet før, ved hjælp af
genoptaget afspilning
Disk
• Punktet, hvor du stoppede afspilningen, slettes
muligvis, når:
– Du fjerner disken.
– Systemet skifter til standby (kun data-cd/datadvd).
– Du ændrer eller nulstiller indstillingerne i
installationsmenuen.
– Du ændrer børnesikringsniveauet.
– Du ændrer funktionen ved at trykke på
FUNCTION +/–.
– Du frakobler netledningen.
• Dvd-VR, video-cd, Super Audio CD, cd, data-cd eller
data-dvd: Systemet husker genoptagelsespunktet for
den aktuelle disk.
• Genoptag afspilning kan ikke bruges med
Programafspilning og Vilkårlig afspilning.
• Ikke alle disks understøtter denne funktion
tilfredsstillende.
Tryk på X/x for at vælge
[PROGRAM], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [PROGRAM] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge [START t],
og tryk derefter på
.
Samlet tid for de programmerede spor
(Genoptaget afspilning)
0: 00:00
T
PROGRAM
Systemet husker det punkt, hvor du stoppede
disken sidste gang, den blev afspillet, og
genoptager afspilningen fra det punkt næste
gang, du isætter den samme disk. Hvis
hukommelsen for genoptagning af afspilning er
fuld, slettes punktet for genoptaget afspilning
for den tidligste disk.
Indstil [GENOPTAGET AFSPILNING] i
[SYSTEMINDSTILLING] til [TIL] for at
aktivere denne funktion. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "[GENOPTAGET
AFSPILNING] (kun dvd-video/video-cd)"
(side 56).
• Systemet kan gemme mindst 10
genoptagelsespunkter for afspilning.
• Hvis [GENOPTAGET AFSPILNING] i
[SYSTEMINDSTILLING] er indstillet til [FRA]
(side 56), slettes genoptagelsespunktet, når du skifter
funktion med FUNCTION +/–.
Tip
• Hvis du vil afspille disken fra begyndelsen, skal du
trykke to gange på x og derefter trykke på H.
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Optagede spor på en disk
4
Tryk på c.
Markøren flytter til kolonnen med spor [T]
(i dette eksempel [01]).
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Vælg det spor, du vil have med i
programmet.
Vælg f.eks. spor [02].
39DK
Tryk på X/x for at vælge [02] i kolonnen
[T], og tryk derefter på .
1
Valgt spor
PROGRAM
SLET ALLE
1. SPOR
2. SPOR
3. SPOR
4. SPOR
5. SPOR
6. SPOR
7. SPOR
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
Sådan slettes alle spor i
programmet
––
01
02
03
04
05
06
2
3
Følg trin 1 til 3 i afsnittet "Oprettelse af
dit eget program".
Tryk på X, og vælg [SLET ALLE].
Tryk på
.
• Når du trykker på CLEAR for at skifte til normal
afspilning, annulleres Vilkårlig afspilning og Gentag
afspilning.
Samlet tid for de programmerede spor
6
Gentag trin 4 til 5 for at programmere
andre spor.
De programmerede spor vises i den valgte
rækkefølge.
7
Tryk på H for at starte
Programafspilning.
Programafspilningen starter.
Når programmet er udløbet, kan det startes
igen ved at trykke på H.
Sådan skiftes til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, når programindstillingen ikke
vises på tv-skærmen, eller vælg [FRA] i trin 3.
Hvis du vil afspille det samme program igen,
skal du vælge [TIL] i trin 3 og trykke på .
Afspilning i vilkårlig
rækkefølge
(Vilkårlig afspilning)
Du kan afspille diskens indhold i vilkårlig
rækkefølge. En senere vilkårlig afspilning kan
give en anden rækkefølge.
• Den samme sang kan blive afspillet flere gange, hvis
du afspiller MP3-filer.
1
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen lukkes.
Sådan ændres eller annulleres et
program
1
2
3
Følg trin 1 til 3 i afsnittet "Oprettelse af
dit eget program".
Tryk på X/x for at vælge
[SHUFFLE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [SHUFFLE] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge det element,
der skal afspilles i vilkårlig rækkefølge.
x Video-cd/Super Audio CD/cd
• [FRA]: Fra.
• [SPOR]: blander sporene på en disk.
x Under programafspilning
Tryk på X/x for at vælge det
programnummer, der indeholder det
spor, som du vil ændre eller annullere.
• [FRA]: Fra.
• [TIL]: blander de spor, der er valgt i
Programafspilning.
Hvis du vil slette et spor i programmet, skal
du trykke på CLEAR.
x Data-cd (gælder ikke DivX-videofil)/
data-dvd (gælder ikke DivX-videofil)
Følg trin 5 for at lave en ny
programmering.
• [FRA]: Fra.
• [TIL(MUSIK)]: Blander MP3-filer i
mappen på den aktuelle disk. Hvis der
ikke er valgt en mappe, afspilles den
første mappe i vilkårlig rækkefølge.
Hvis du vil slette et program, skal du vælge
[--] i kolonnen [T]. Tryk derefter på
.
40DK
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
4
Tryk på
.
• [SPOR]: Gentager afspilningen af det
aktuelle spor.
Vilkårlig afspilning starter.
x Data-cd/data-dvd
Sådan skiftes til normal
afspilning
Tryk på CLEAR, eller vælg [FRA] i trin 3.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen lukkes.
• Du kan ikke bruge Vilkårlig afspilning med en videocd eller Super VCD med PBC-afspilning.
• Når du trykker på CLEAR for at skifte til normal
afspilning, annulleres Programafspilning og Gentag
afspilning.
4
Tryk på
Disk
• [FRA]: Fra.
• [DISC]: Gentager afspilningen af alle
mapper på en disk.
• [MAPPE]: Du kan gentage den aktuelle
mappe.
• [SPOR] (kun MP3-filer): Du kan gentage
den aktuelle fil.
• [FIL] (kun DivX-videofiler): Gentager
afspilningen af den aktuelle fil.
.
Elementet vælges.
Sådan skiftes til normal
afspilning
Afspilning flere gange
Tryk på CLEAR, eller vælg [FRA] i trin 3.
(Gentag afspilning)
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen lukkes.
Du kan afspille diskens indhold gentagne gange.
Du kan også vælge at kombinere Vilkårlig
afspilning og Programafspilning.
1
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
[GENTAG], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [GENTAG] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge det element,
der skal gentages.
• Du kan ikke bruge Gentag afspilning med en videocd eller Super VCD med PBC-afspilning.
• Når systemet afspiller en data-cd/data-dvd, der
indeholder MP3-filer og JPEG-billedfiler med
forskellige spillelængder, passer lyden ikke til
billedet.
• Du kan ikke vælge [SPOR], når [TILSTAND
(MUSIK, BILLEDE)] er indstillet til [BILLEDE]
(side 46).
• Når du trykker på CLEAR for at skifte til normal
afspilning, annulleres Programafspilning og Vilkårlig
afspilning.
x Dvd-video/dvd-VR
• [FRA]: Fra.
• [DISC]: Gentager afspilningen af alle
titler på en disk.
• [TITEL]: Du kan gentage den aktuelle
titel på en disk.
• [KAPITEL]: Gentager afspilningen af det
aktuelle kapitel.
x Video-cd/Super Audio CD/cd
• [FRA]: Fra.
• [DISC]: Gentager afspilningen af alle
spor på en disk.
41DK
Søgning/valg af en disk
Valg af [ORIGINAL] eller [PLAY
LIST] på en dvd-VR
Brug af dvd'ens menu
Denne funktion er kun tilgængelig for dvd-VR,
hvor der er oprettet en afspilningsliste.
En dvd er opdelt i mange sektioner, der
tilsammen udgør et billede eller musikstykke.
Disse sektioner kaldes "titler". Når du afspiller
en dvd, der indeholder flere titler, kan du vælge
den ønskede titel med DVD TOP MENU.
Når du afspiller en dvd, der gør det muligt at
vælge elementer, f.eks. sprog til undertekster og
lyd, skal du vælge disse elementer med DVD
MENU.
1
1
3
Tryk på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
4
.
Tryk på X/x for at vælge
[DISKMENU], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [DISKMENU] vises.
3
4
.
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på
Søgning efter en titel/et
kapitel/et spor/en sekvens,
osv.
Sådan åbnes dvd'ens menu i
kontrolmenuen
1
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [PLAY LIST]: Afspiller de titler, der er
oprettet fra [ORIGINAL] til redigering.
• [ORIGINAL]: Du kan afspille de titler,
der oprindeligt blev optaget.
Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge det
element, som du vil afspille eller
ændre.
Tryk på
Tryk på X/x for at vælge
[ORIGINAL/PLAY LIST], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for [ORIGINAL/PLAY
LIST] vises.
Diskens menu vises på tv-skærmen.
Menuindholdet varierer, afhængigt af
disken.
2
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Tryk på X/x for at vælge [MENU] eller
[TOPMENU].
Tryk på
.
Sådan lukkes kontrolmenuen
Tryk flere gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen lukkes.
Du kan søge efter en titel eller et kapitel på en
dvd-video/dvd-VR, og du kan søge efter et spor,
et indeks eller en sekvens på en video-cd/Super
Audio CD/cd/data-cd/data-dvd. Data-cd/datadvd: Du kan søge efter en mappe eller fil. De
enkelte titler og spor er blevet tildelt entydige
numre på disken, og du kan dermed vælge den
ønskede titel eller det ønskede spor ved at
indtaste nummeret. Eller du kan søge efter en
sekvens med en tidskode.
1
Tryk på
DISPLAY (under afspilning
af en data-cd/data-dvd med JPEGbilledfiler, skal du trykke to gange på
DISPLAY).
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
42DK
Tryk på X/x for at vælge søgemetode.
Eksempel:
[KAPITEL]
[** (**)] vælges (** angiver et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede antal
titler, kapitler, spor, indekser, sekvenser,
mapper eller filer.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
3
Indtast tidskoden med
nummerknapperne.
Hvis du f.eks. vil finde den sekvens, der
afspilles efter 2 timer, 10 minutter og 20
sekunder: Tryk på 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Tryk på
.
DVD VIDEO
Disk
• Du kan ikke bruge tidskoden til at søge efter en
sekvens på en dvd+rw.
Valgt række
3
Tryk på
.
[** (**)] ændres til [– – (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
4
DVD VIDEO
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge det ønskede nummer på titlen,
kapitlet, sporet, indekset, sekvensen,
osv.
Hvis du trykker forkert, skal du trykke på
CLEAR for at annullere nummeret.
5
Tryk på
.
Systemet starter afspilningen fra det valgte
nummer.
Tip
• Når kontrolmenuen er lukket, kan du søge efter et
kapitel (dvd-video/dvd-r/dvd-rw), et spor (video-cd/
Super Audio CD/cd) eller en fil (data-cd/data-dvd
(DivX-videofil)) med nummerknapperne og
.
Sådan søges efter en sekvens
med tidskoden
1
Vælg
[KLOKKEN] i trin 2.
[T **:**:**] (spilletid for den aktuelle titel)
vælges.
2
Tryk på
.
[T **:**:**] ændres til [T --:--:--].
43DK
x Sådan afspilles en MP3-fil i en mappe
Afspilning af MP3-filer/
JPEG-billedfiler
Tryk på H for at starte afspilning af den
valgte mappe.
x Sådan vælges en MP3-fil
Tryk på
.
Der vises en liste over filer i mappen.
Du kan afspille MP3-filer eller JPEG-billedfiler:
• som har filtypenavnet ".MP3" (MP3-fil) eller
".JPG"/".JPEG" (JPEG-billedfil).
• der overholder billedfilformatet DCF*.
SPORLISTE
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
* "Design rule for Camera File system":
billedstandarder for digitalkameraer som defineret
af Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
• Systemet kan afspille data med filtypenavnet ".MP3",
".JPG" eller ".JPEG", selvom de ikke er i MP3- eller
JPEG-format. Afspilning af disse data kan generere
en høj lyd, som kan beskadige højttalerne.
• Systemet understøtter ikke lyd i MP3PRO-format.
• Systemet kan genkende op til 200 mapper og vil ikke
afspille mapper ud over mappe nummer 200.
(Antallet af mapper, der kan genkendes, kan være
mindre, afhængigt af mappestrukturen.)
• Systemet kan genkende op til 150 MP3-filer/JPEGbilledfiler i en mappe.
• Systemet kan være længere om at afspille, når det
skifter fra én mappe til en anden eller springer til en
anden mappe.
• Ikke alle JPEG-billedfiler understøttes af systemet
(f.eks. en JPEG-billedfil, der er mindre end 8 × 8
(bredde × højde)).
Valg af en MP3-fil eller mappe
1
Ilæg en data-cd eller en data-dvd.
Mapper på data-cd'en eller data-dvd'en
vises. Under afspilningen af en mappe er
mappens titel nedtonet.
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
derefter på
.
Systemet starter afspilningen af den valgte
fil. Tryk på DVD MENU for at lukke listen
over filer. Tryk igen på DVD MENU for at
få vist mappelisten.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Sådan afspilles den næste eller
forrige MP3-fil.
Tryk på > for at afspille den næste MP3-fil.
Tryk to gange på . for at afspille den forrige
MP3-fil.
Tryk en enkelt gang på . for at gå til
begyndelsen af den aktuelle MP3-fil.
Bemærk, at du kan gå videre til den næste mappe
ved at fortsætte med at trykke på > efter den
sidste fil i en aktuel mappe, men du kan ikke
skifte til den forrige mappe ved at trykke på
.. Hvis du vil skifte til den forrige mappe,
skal du vælge den på mappelisten.
Sådan skiftes til forrige visning
Tryk på O RETURN.
MAPPELISTE
01
02
03
04
05
06
07
08
2
44DK
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
Sådan lukkes visningen
Tryk på DVD MENU.
Valg af en JPEG-billedfil eller
mappe
1
Ilæg en data-cd eller en data-dvd.
Mapper på data-cd'en eller data-dvd'en
vises. Under afspilningen af en mappe er
mappens titel nedtonet.
MAPPELISTE
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
x Sådan afspilles JPEG-billedfiler i en
mappe
Tryk på H for at starte afspilning af den
valgte mappe.
x Sådan vælges en JPEG-billedfil via
underskærmene
Tryk på PICTURE NAVI.
Billeder af JPEG-billedfilerne i mappen
vises med 16 underskærme.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tryk på c/C, når kontrolmenuen er lukket.
Bemærk, at du gå videre til den næste mappe ved
at fortsætte med at trykke på c efter det sidste
billede i en aktuel mappe, men du kan ikke skifte
til den forrige mappe ved at trykke på C. Hvis du
vil skifte til den forrige mappe, skal du vælge
den på mappelisten.
Sådan roteres en JPEG-billedfil
Når der vises en JPEG-billedfil på tv-skærmen,
kan du rotere JPEG-billedfilen 90 grader.
Tryk på X/x, mens JPEG-billedfilen vises.
Tryk på CLEAR for at skifte til normal visning.
• JPEG-billedfilen kan ikke roteres, når [JPEGOPLØSNING] er indstillet til [(1920×1080i) HD
] eller [(1920×1080i) HD] i [HDMIINDSTILLING] (side 55).
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Visning af liste over MP3-filer/
JPEG-billedfiler/DivXvideofiler
1
Tryk på C/X/x/c for at vælge den ønskede
JPEG-billedfil, og tryk derefter på
.
Tryk på O RETURN for at skifte til den
normale skærm.
• PICTURE NAVI kan ikke bruges, når
[TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)] er indstillet
til [MUSIK].
Tip
• Der vises en rulleboks i højre side af tvskærmen. Hvis du vil have vist flere JPEGbilledfiler, skal du vælge den nederste JPEGbilledfil og trykke på x. Hvis du vil skifte til den
forrige JPEG-billedfil, skal du vælge den
øverste JPEG-billedfil og trykke på X.
Disk
01
02
03
04
05
06
07
08
Sådan afspilles den næste eller
forrige JPEG-billedfil
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
[GENNEMSE], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [GENNEMSE] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
liste, og tryk derefter på
.
• [MAPPELISTE]: Listen over mapper
vises. Følg trin 2 i afsnittet "Valg af en
MP3-fil eller mappe" (side 44), "Valg af
en JPEG-billedfil eller mappe" (side 44)
eller "Valg af en mappe" (side 48).
• [BILLEDLISTE]: Billeder af JPEGbilledfilerne i mappen vises med 16
underskærme. Følg trin 2 i afsnittet "Valg
af en JPEG-billedfil eller mappe"
(side 44).
Hvis der ikke er valgt en JPEG-billedfil i
45DK
mappen, vises [Ingen billeddata]. I dette
tilfælde skal du vælge [MAPPELISTE]
for at få vist listen over mapper.
Afspilning af MP3-filer og
JPEG-billedfiler som et
diasshow med lyd
Du kan afspille et diasshow med lyd ved først at
anbringe både MP3-filer og JPEG-billedfiler i
den samme mappe på en data-cd eller data-dvd.
1
2
lyden stadig ikke kommer med, skal du reducere
størrelsen på JPEG-billedfilen.
Sådan vælges varigheden af et
diasshow med JPEG-billedfiler
1
2
3
4
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [AUTO]: Afspiller JPEG-billedfiler og
MP3-filer, der ligger i samme mappe, som
et diasshow.
• [MUSIK]: Gentager kun afspilningen af
MP3-filer.
• [BILLEDE]: Afspiller kun JPEGbilledfilerne i et diasshow.
5
6
Tryk på
.
Tryk på DVD MENU.
Listen over mapper på data-cd'en eller datadvd'en vises.
7
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
mappe, og tryk derefter på H.
Systemet starter afspilningen af den valgte
mappe.
Tryk flere gange på DVD MENU for at
aktivere eller deaktivere mappelisten.
• PICTURE NAVI kan ikke bruges, når der er valgt
[MUSIK].
• Hvis du afspiller store MP3-filer og JPEG-billedfiler
samtidigt, kan det ske, at lyden ikke kommer med.
Sony anbefaler, at du indstiller MP3-bithastigheden
til 128 kbps eller lavere, når du opretter filen. Hvis
46DK
.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [NORMAL]: Du kan indstille varigheden
til standardvarigheden.
• [HURTIG]: Billedet vises i kortere tid end
med [NORMAL].
• [LANGSOM 1]: Billedet vises i længere
tid end med [NORMAL].
• [LANGSOM 2]: Billedet vises i længere
tid end med [LANGSOM 1].
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Indstillingerne for [TILSTAND (MUSIK,
BILLEDE)] vises.
Tryk på X/x for at vælge
[INTERVAL], og tryk derefter på
Indstillingerne for [INTERVAL] vises.
Ilæg en data-cd eller en data-dvd.
Tryk på X/x for at vælge
[TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)], og tryk
derefter på
.
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk to gange på
4
Tryk på
.
• Nogle JPEG-billedfiler varer længere tid end den
indstilling, du har valgt. Dette gælder især
progressive JPEG-billedfiler eller JPEG-billedfiler
på 3.000.000 pixel eller mere.
• Intervallets varighed afhænger af indstillingen for
[JPEG-OPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING]
(side 54).
Sådan vælges en
overgangseffekt til JPEGbilledfiler i et diasshow
1
Tryk to gange på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
[EFFEKT], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [EFFEKT] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [TYPE 1]: JPEG-billedfilen glider ind fra
toppen mod bunden.
• [TYPE 2]: JPEG-billedfilen strækkes ud
fra venstre mod højre af tv-skærmen.
• [TYPE 3]: JPEG-billedfilen strækkes ud
fra midten af tv-skærmen.
• [TYPE 4]: JPEG-billedfilerne vises med
vilkårlige overgangseffekter.
• [TYPE 5]: Den næste JPEG-billedfil
glider ind over det forrige billede.
• [FRA]: Fra.
4
Tryk på
DivX®-videoer
.
Om DivX-videofiler
DivX® er en komprimeringsteknologi, der
bruges til komprimering af videofiler.
Teknologien er udviklet af DivX, Inc. Dette
produkt er et officielt DivX® Certified produkt.
Du kan afspille en data-cd eller data-dvd, der
indeholder DivX®-videofiler.
Disk
• Indstillingen for [EFFEKT] bruges ikke, når [JPEGOPLØSNING] er indstillet til [(1920×1080i) HD
] eller [(1920×1080i) HD] i [HDMIINDSTILLING] (side 55).
Systemet understøtter afspilning
af en data-cd eller data-dvd
Afspilning af en data-cd (cd-rom/cd-r/cd-rw) og
data-dvd (dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/
dvd+rw) er underlagt følgende betingelser:
– Ved afspilning af en data-cd/data-dvd, som ud
over MP3-spor eller JPEG-billedfiler også
indeholder DivX-videofiler, afspiller
systemet kun DivX-videofilerne.
Systemet afspiller kun en data-cd, hvis formatet
er ISO 9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet, og
afspiller kun en data-dvd, hvis formatet er UDF
(Universal Disk Format).
Yderligere oplysninger om optageformatet
findes i betjeningsvejledningen til diskdrevene
og optageprogrammerne (medfølger ikke).
Om afspilningsrækkefølgen af
data på en data-cd eller data-dvd
Bemærk, at afspilningsrækkefølgen muligvis
ikke gælder, afhængigt af den software som
DivX-videofilen er oprettet med, eller hvis der
er mere end 200 mapper eller 150 DivXvideofiler i hver mappe.
• Systemet kan muligvis ikke afspille data-cd'er/datadvd'er, der er oprettet i Packet Write-format.
Understøttede DivX-videofiler
Systemet kan afspille data, der er optaget i
DivX-format, og som har filtypenavnet ".AVI"
eller ".DIVX". Systemet kan ikke afspille filer
med filtypenavnet ".AVI", ".DIVX", hvis de
ikke indeholder en DivX-video.
47DK
Tip
• Yderligere oplysninger om understøttede MP3lydspor eller JPEG-billedfiler på en data-cd eller
data-dvd findes i afsnittet "Understøttede disks"
(side 5).
Sådan skiftes til næste eller
forrige side
Tryk på
/
.
Sådan lukkes visningen
Tryk flere gange på DVD MENU.
• Systemet kan ikke afspille en DivX-videofil, når filen
er en kombination af to eller flere DivX-videofiler.
• Systemet kan ikke afspille en DivX-videofil, der er
over 720 (bredde) × 576 (højde) eller større end 2 GB.
• Afhængigt af DivX-videofilen høres der muligvis
ingen lyd, eller lyden passer måske ikke til billederne
på tv-skærmen.
• Ikke alle DivX-videofiler, der varer længere end 3
timer, kan afspilles af systemet.
• Billedet kan standse midlertidigt eller være utydeligt,
afhængigt af DivX-videofilen. I dette tilfælde
anbefales det, at du opretter filen ved en lavere
bithastighed. Hvis der stadig er støj på lyden,
anbefales MP3-lydformatet. Bemærk, at dette system
ikke understøtter WMA-format (Windows Media
Audio) til afspilning af DivX-filer.
• Der kan gå et stykke tid, fra du trykker på H til
billedet vises. Dette skyldes den
komprimeringsteknologi, der bruges i DivXvideofiler.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
Valg af en DivX-videofil
1
Listen over filer i mappen vises.
FILLISTE
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Valg af en mappe
1
Tryk på DVD MENU.
Der vises en liste over mapper på disken.
Der vises kun mapper med DivXvideofiler.
Tryk på
efter trin 2 i afsnittet "Valg
af en mappe".
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
derefter på
.
Den valgte fil afspilles.
Sådan skiftes til næste eller
forrige side
Tryk på
/
.
Sådan skiftes til forrige visning
MAPPELISTE
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Tryk på O RETURN.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
2
3
Sådan afspilles den næste eller
forrige DivX-videofil uden at åbne
fillisten
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
mappe.
Tryk på H.
Systemet starter afspilningen af den valgte
mappe.
Yderligere oplysninger om valg af DivXvideofiler findes i afsnittet "Valg af en
DivX-videofil" (side 48).
48DK
Tryk på >/. for at vælge den næste eller
forrige DivX-videofil i den samme mappe.
Tryk på > under afspilning af den sidste fil i
den aktuelle mappe for at vælge den første fil i
den næste mappe. Bemærk, at du ikke kan skifte
til den forrige mappe ved at trykke på .. Hvis
du vil skifte til den forrige mappe, skal du vælge
den på mappelisten.
Tip
• Hvis antallet af visninger er fastsat på forhånd, kan
DivX-videofilerne afspilles, indtil det forudangivne
antal. Følgende handlinger tæller med:
– Når systemet slukkes.
– Når der afspilles en anden fil.
– Når diskskuffen åbnes.
Justering af forsinkelse
mellem billede og lyd
[A/V SYNC]
1
Tryk på
Disk
Når lyden ikke passer til billedet på tv-skærmen,
kan du justere forsinkelsen mellem billedet og
lyden.
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
SYNC], og tryk derefter på
[A/V
.
Indstillingerne for [A/V SYNC] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [FRA]: Fra.
• [TIL]: Du kan justere forskellen mellem
billedet og lyden.
4
Tryk på
.
• Afhængigt af indgangssignalet vil [A/V SYNC]
måske ikke virke.
49DK
Begrænsning af
afspilning af en disk
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret adgangskode,
og tryk derefter på ENTER .
[BØRNESIKRING]
Gør det muligt at begrænse afspilningen af
bestemte dvd-videoer i overensstemmelse med
et foruddefineret niveau, f.eks. brugernes alder.
Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud med
andre sekvenser.
Du kan angive afspilningsbegrænsningen ved at
registrere et kodeord. Når du har aktiveret
funktionen [BØRNESIKRING], skal du indtaste
et kodeord for at afspille en disk, der er angivet
begrænsning for.
1
2
Indtast et 4-cifret kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på .
Skærmen til bekræftelse af kodeordet vises.
x Hvis du allerede har registreret et
kodeord
Skærmen til indtastning af kodeordet vises.
7
Skærmen til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsningen vises.
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
BØRNESIKRING
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge
[SYSTEMINDSTILLING], og tryk
derefter på
.
8
FRA
USA
Tryk på X/x for at vælge [STANDARD],
og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [STANDARD] vises.
9
Tryk på X/x for at aktivere
afspilningsbegrænsningen for et
geografisk område, og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge
[BØRNESIKRING t], og tryk derefter
på
.
Området vælges.
Når du vælger [ANDRE t], skal du vælge
og indtaste en standardkode (findes i
skemaet i afsnittet "Liste over områdekoder
for børnesikring" (side 107)) med
nummerknapperne.
x Hvis du ikke har angivet et kodeord
10 Tryk på X/x for at vælge [NIVEAU], og
Indstillingerne for
[SYSTEMINDSTILLING] vises.
6
NIVEAU:
STANDARD:
SKIFT ADGANGSKODE:
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
Indtast eller genindtast det 4-cifrede
kodeord med nummerknapperne, og
tryk derefter på
.
Skærmen til registrering af et nyt kodeord
vises.
tryk derefter på
.
Indstillingerne for [NIVEAU] vises.
11 Tryk på X/x for at vælge det ønskede
niveau, og tryk derefter på
50DK
.
Indstillingen af [BØRNESIKRING] er nu
udført.
Jo lavere værdi, jo strengere begrænsning.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Sådan deaktiveres funktionen
[BØRNESIKRING]
Indstil [NIVEAU] til [FRA] i trin 11.
1
5
Indtast det 4-cifrede kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
Afspilningen startes.
• Når du afspiller disks uden [BØRNESIKRING], kan
systemet ikke begrænse afspilningen.
• Afhængigt af den valgte disk kan du blive bedt om at
ændre børnesikringsniveau under afspilningen. I
dette tilfælde skal du indtaste kodeordet og ændre
niveauet. Hvis Genoptag afspilning annulleres,
skifter niveauet til det forrige niveau.
Tip
• Hvis du har glemt kodeordet, skal du fjerne disken og
gentage trin 1 til 7 i afsnittet "Begrænsning af
afspilning af en disk" (side 50). Når du bliver bedt om
at indtaste dit kodeord, skal du indtaste nummeret
"199703" med nummerknapperne og derefter trykke
på
. Du bliver bedt om at indtaste et nyt 4-cifret
kodeord. Når du har indtastet et nyt 4-cifret kodeord,
skal du lægge disken i igen og trykke på H. Når
skærmen til indtastning af kodeordet vises, skal du
indtaste det nye kodeord.
Tryk på X/x for at vælge
[SYSTEMINDSTILLING], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for
[SYSTEMINDSTILLING] vises.
Sæt disken i, og tryk på H.
Skærmen til indtastning af dit kodeord
vises.
2
Installationsmenuen vises.
Disk
Sådan afspilles en disk med
[BØRNESIKRING]
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
6
Tryk på X/x for at vælge
[BØRNESIKRING t], og tryk derefter
på
.
Skærmen til indtastning af kodeordet vises.
7
8
9
Indtast det 4-cifrede kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [SKIFT
ADGANGSKODE t], og tryk derefter
på
.
Indtast det 4-cifrede kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
10 Indtast et nyt 4-cifret kodeord med
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
11 Indtast kodeordet igen med
nummerknapperne, og tryk derefter på
for at bekræfte kodeordet.
Hvis du indtaster et forkert
kodeord
Tryk på C, før du trykker på
derefter det korrekte tal.
, og indtast
Ændring af kodeord
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
51DK
Eksempel: [VIDEOINDSTILLING]
Brug af
installationsmenuen
Valgt element
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
Du kan foretage forskellige indstillinger af
elementer som billede og lyd.
De viste dele afhænger af modellen for det
pågældende land/område.
• Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har
forrang over indstillingerne i installationsmenuen og
understøtter ikke alle heri beskrevne funktioner.
1
2
Installationselementer
6
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], tryk derefter på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
Indstillingerne for det valgte element vises.
Eksempel: [TV TYPE]
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge et
installationselement, og tryk derefter
på
.
•
•
•
•
•
•
[SPROG-INDSTILLING] (side 53)
[VIDEOINDSTILLING] (side 53)
[HDMI-INDSTILLING] (side 54)
[LYDINDSTILLING] (side 55)
[SYSTEMINDSTILLING] (side 56)
[HØJTTALEROPSÆTNING] (side 57)
16:9
STANDARD
AUTO
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 BESKÅRET
Indstillinger
7
Tryk på X/x for at vælge en indstilling,
og tryk derefter på
.
Indstillingen vælges, og installationen er nu
udført.
Eksempel: [4:3 LETTER BOX]
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
4:3 LETTER BOX
STANDARD
AUTO
Valgt indstilling
• Når du tænder systemet efter en nulstilling, vises en
meddelelse på tv-skærmen, hvis der ikke ligger en
disk i systemet. Tryk på
for at gennemføre Hurtig
installation (side 26). Gå tilbage til det normale
skærmbillede ved at trykke på CLEAR.
Sådan nulstilles alle indstillinger
i [INSTALLATION]
Yderligere oplysninger om nulstilling af
indstillingerne for [INSTALLATION] findes i
afsnittet "Gendannelse af
52DK
standardindstillingerne for [INSTALLATION]"
(side 90).
Visningsindstillinger
[VIDEOINDSTILLING]
Indstilling af sprog til skærm
og lydspor
Vælg de indstillinger, der passer til det tv, der
skal tilsluttes.
[SPROG-INDSTILLING]
Indstil forskellige sprog for visning på skærm
eller lydspor.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG:
MENU:
LYD:
UNDERTEKST:
16:9
STANDARD
AUTO
Disk
VIDEOINDSTILLING
TV TYPE:
LINE:
PAUSETILSTAND:
ENGELSK
ENGELSK
ORIGINAL
FØLG LYD
x [TV TYPE]
Du kan vælge formatforhold for det tilsluttede
tv.
x [DISPLAYSPROG] (visning på skærm)
Du kan ændre det sprog, der skal vises på tvskærmen.
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et widescreen-tv eller et tv med widescreenfunktion.
x [MENU] (kun dvd-video)
Du kan ændre det sprog, som diskmenuen skal
vises på.
x [LYD] (kun dvd-video)
Du kan ændre sprog for lydsporet.
Når du vælger [ORIGINAL], vælges det
prioriterede sprog på disken.
[4:3 LETTER BOX]: Vælg denne indstilling,
hvis du tilslutter et tv med 4:3-skærm. Viser et
bredt billede med bjælker øverst og nederst på
tv-skærmen.
x [UNDERTEKST] (kun dvd-video)
Du kan ændre sprog for undertekster på dvdvideoen.
Når du vælger [FØLG LYD], ændres sproget for
underteksterne, så det passer til det sprog, som
du valgte for lydsporet.
• Når du vælger et sprog i [MENU], [LYD] eller
[UNDERTEKST], der ikke findes på dvd-videoen,
vælges der automatisk et af de sprog, der findes på
disken (sproget vælges muligvis ikke automatisk,
afhængigt af disken).
[4:3 BESKÅRET]: Vælg denne indstilling, hvis
du tilslutter et tv med 4:3-skærm. Systemet viser
automatisk et bredt billede på hele skærmen og
skærer de dele væk, som der ikke er plads til.
Tip
• Hvis du vælger [ANDRE t] i [MENU], [LYD] og
[UNDERTEKST], skal du vælge og indtaste en
sprogkode fra afsnittet "Liste over sprogkoder"
(side 107) med nummerknapperne.
• [4:3 LETTER BOX] vælges muligvis automatisk i
stedet for [4:3 BESKÅRET] eller omvendt,
afhængigt af dvd'en.
53DK
x [LINE]
Gør det muligt at vælge outputmetode for
videosignaler, der sendes via EURO AV T
OUTPUT (TO TV)-stikket på enhedens
bagpanel.
[STANDARD]: Systemet sender videosignaler.
[RGB]: Systemet sender RGB-signaler.
• Hvis tv'et ikke understøtter RGB-signaler, vises der
intet billede på tv-skærmen, selvom du vælger
[RGB]. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med
tv'et.
• Du kan ikke vælge [RGB], når indikatoren HDMI
lyser. [RGB] skifter automatisk til [STANDARD],
når du tænder for eventuelt tilsluttet HDMI-udstyr.
x [PAUSETILSTAND] (kun dvd-video/dvdr/dvd-rw)
Du kan vælge billedet i pausetilstand.
[AUTO]: Billedet, herunder motiver i
bevægelse, vises uden flimren. Du skal som
regel vælge denne indstilling.
[BILLEDE]: Billedet, herunder statiske
motiver, vises i høj opløsning.
[1920 ×1080i]: Systemet sender videosignaler i
opløsningen 1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Systemet sender videosignaler i
opløsningen 1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Systemet sender videosignaler
i opløsningen 720 × 480p*.
* i: interlace, p: progressiv
** Der kan stå [720 × 576p], afhængigt af hvilket land
modellen er fra.
x [KONTROL TIL HDMI]
Gør det muligt at aktivere eller deaktivere
[KONTROL TIL HDMI]. Denne funktion er
tilgængelig, når systemet og tv'et tilsluttes med
et HDMI-kabel. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI
for "BRAVIA" Sync" (side 63).
[FRA]: Fra.
[TIL]: Til. Du kan betjene de komponenter, der
er tilsluttet med et HDMI-kabel.
• Når du indstiller til [TIL] uden tv'ets HDMIforbindelse, vises [Kontroller HDMI-forbindelsen.],
hvorefter du ikke kan indstille til [TIL].
x [LYDGRÆNSE]
Indstillinger for HDMI
[HDMI-INDSTILLING]
HDMI-INDSTILLING
HDMI-OPLØSNING:
KONTROL TIL HDMI:
LYDGRÆNSE:
YCBCR/RGB(HDMI):
LYD(HDMI):
JPEG-OPLØSNING:
AUTO(1920x1080P)
FRA
NIVEAU2
YCBCR
FRA
STAND. DEF.
x [HDMI-OPLØSNING]
Gør det muligt at vælge den type videosignal,
der skal sendes via HDMI OUT-stikket.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Sådan
vælges typen for videosignaludgang fra HDMI
OUT-stikket" (side 28).
Hvis du ændrer tv'ets outputmetode til
systemhøjttaleren i tv'ets menu eller trykker på
THEATRE, aktiveres på System Audio Control
(side 65), og der høres muligvis en høj lyd
afhængigt af, hvor højt der er skruet op for
systemets lyd. Du kan undgå dette ved at
begrænse det maksimale lydniveau.
[NIVEAU 3]: Det maksimale lydniveau
indstilles til 10.
[NIVEAU 2]: Det maksimale lydniveau
indstilles til 15.
[NIVEAU 1]: Det maksimale lydniveau
indstilles til 20.
[FRA]: Fra.
• Denne funktion er kun tilgængelig, når [KONTROL
TIL HDMI] er indstillet til [TIL].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
[AUTO(1920×1080p)]: Systemet sender det
videosignal, der er mest optimalt for det
tilsluttede tv.
54DK
Du kan vælge den type HDMI-signal, der skal
komme ud af HDMI OUT-stikket.
[YCBCR]: Systemet sender YCBCR-signaler.
[RGB]: Systemet sender RGB-signaler.
• Hvis billedet bliver forvrænget under afspilning, skal
du indstille [YCBCR] til [RGB].
• Hvis HDMI OUT-stikket er sluttet til en komponent
med et DVI-stik, sendes der automatisk [RGB]signaler, når du vælger [YCBCR].
Du kan vælge status for lydudgangen fra HDMI
OUT-stikket.
Indstillinger for lyd
[LYDINDSTILLING]
[FRA]: Systemet sender ingen lydsignaler fra
HDMI OUT-stikket.
[TIL]: Systemet udsender lydsignaler ved at
konvertere Dolby Digital, DTS eller 96 kHz/24
bit PCM-signaler til 48 kHz/16 bit PCM.
• Når du slutter enheden til tv'et med et HDMI-kabel og
vælger [TIL], anvendes der ikke [AUDIO DRC], [A/
V SYNC], DYNAMIC BASS, "DEC. MODE" og
lydtilstand på den lyd, der sendes via tv'et.
• Når funktionen indstilles til andet end "DVD", sendes
systemets lyd ikke via HDMI OUT-stikket, selvom
du har indstillet [LYD (HDMI)] til [TIL].
x [JPEG-OPLØSNING]
Gør det muligt at vælge opløsning for JPEGbilledfiler, der sendes via HDMI OUT-stikket.
Disk
x [LYD (HDMI)]
• Hvis du vælger [(1920×1080i) HD
] eller
[(1920×1080i) HD], vises det næste billede efter den
sorte skærm.
• HDMI-signalet stopper midlertidigt i følgende
situationer:
– Når systemet indlæser eller afslutter læsning af en
data-cd eller data-dvd.
– Når du tilslutter eller fjerner en USB-enhed.
LYDINDSTILLING
S-AIR-INDSTILLING:
HØJTT.OPSTILLING:
AUTOKALIBRERING:
AUDIO DRC:
VALG AF SPOR:
FRA
FRA
x [S-AIR-INDSTILLING]
Gør det muligt at angive S-AIR-indstilling.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug
af et S-AIR-produkt" (side 76).
[ID]
Du kan angive systemets id.
[PARRING]
[STAND. DEF.
]: Systemet sender i
standardopløsning med en sort ramme.
[HD ]: Systemet sender i HD-opløsning med
en sort ramme.
[HD]: Systemet sender i HD-opløsning uden en
sort ramme.
[(1920 ×1080i) HD
]: Systemet sender i Full
HD-opløsning med en sort ramme.
[(1920 ×1080i) HD]: Systemet sender i Full
HD-opløsning uden en sort ramme.
• [JPEG-OPLØSNING] kan kun bruges, når du
indstiller [TV TYPE] i [VIDEOINDSTILLING] til
[16:9] og indstiller [HDMI-OPLØSNING] i [HDMIINDSTILLING] til andet end [720 × 480p] eller [720
× 576p].
• Du kan kun vælge [(1920×1080i) HD
] eller
[(1920×1080i) HD], når du har indstillet [HDMIOPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING] til
[1920×1080i].
Du kan parre systemet og S-AIR-underenheden,
f.eks. en surroundforstærker eller S-AIRmodtager.
• Denne funktion er kun tilgængelig, når der er sat en
S-AIR-transmitter (medfølger ikke) i enheden.
x [HØJTT.OPSTILLING]
Gør det muligt at vælge højttalernes placering
for at opnå en bedre surroundsound. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Optimal
surroundsound i et rum" (side 83).
x [AUTOKALIBRERING]
Gør det muligt at kalibrere de relevante
indstillinger automatisk. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Automatisk kalibrering af
indstillinger" (side 84).
55DK
x [AUDIO DRC] (kun dvd-video)
x [PAUSESKÆRM]
Du kan komprimere lydsporets dynamiske
område. [AUDIO DRC] er praktisk, hvis du ser
film ved lav lydstyrke om natten.
Du kan reducere skaderne på visningsenheden
(ghosting). Tryk på en knap (f.eks. H-knappen)
for at afbryde pauseskærmen.
[FRA]: Det dynamiske område komprimeres
ikke.
[STANDARD]: Systemet gengiver lydsporet
med det dynamiske område, der var tiltænkt
under optagelsen.
[MAKS]: Systemet komprimerer det dynamiske
område maksimalt.
[TIL]: Pauseskærmen vises, hvis systemet ikke
bruges i ca. 15 minutter.
[FRA]: Fra.
• [AUDIO DRC] kan kun bruges til Dolby Digital.
x [VALG AF SPOR] (kun dvd-video)
Du kan prioritere det lydspor, der indeholder
flest kanaler, når du afspiller en dvd-video med
flere lydformater (PCM, DTS, Dolby Digital
eller MPEG-lyd).
[FRA]: Fra.
[AUTO]: Systemet vælger automatisk lydsporet
i henhold til prioriteringen.
• Når du indstiller dette element til [AUTO], kan det
ændre sproget. Indstillingen [VALG AF SPOR] har
højere prioritet end indstillingerne for [LYD] i
[SPROG-INDSTILLING] (side 53). (Ikke alle disks
understøtter denne funktion.)
• Hvis PCM-, DTS-, Dolby Digital-lyd- og MPEG-lyd
har det samme antal kanaler, vælger systemet PCM-,
DTS-, Dolby Digital-lyd og MPEG-lyd i den nævnte
rækkefølge.
Andre indstillinger
[SYSTEMINDSTILLING]
SYSTEMINDSTILLING
TIL
PAUSESKÆRM:
STILL-BILLEDE
BAGGRUNDS:
BØRNESIKRING:
Registreringskode
DivX:
GENOPTAGET AFSPILNING:
TIL
NULSTIL:
x [BAGGRUNDS]
Gør det muligt at vælge den baggrundsfarve
eller det billede, der skal vises på tv-skærmen.
[STILL-BILLEDE]: Stillbilledet vises kun, når
der allerede findes et stillbillede på disken
(f.eks. i cd'ens ekstramateriale). Hvis disken
ikke indeholder et stillbillede, vises billedet
[GRAFIK].
[GRAFIK]: Der vises et forudindstillet billede,
der er gemt i systemet.
[BLÅ]: Baggrunden er blå.
[SORT]: Baggrunden er sort.
x [BØRNESIKRING]
Gør det muligt at angive begrænsninger for en
afspilning. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Begrænsning af afspilning af en disk"
(side 50).
x [DivX]
Gør det muligt at få vist systemets
registreringskode.
Yderligere oplysninger findes på
internetadressen
http://www.divx.com.
x [GENOPTAGET AFSPILNING] (kun dvdvideo/video-cd)
Du kan slå funktionen [GENOPTAGET
AFSPILNING] til/fra.
[TIL]: Systemet gemmer gentagelsespunkterne i
hukommelsen for op til 10 disks.
[FRA]: Systemet gemmer ikke
gentagelsespunkterne i hukommelsen.
Afspilningen genoptages ved
gentagelsespunktet for den aktuelle disk i
enheden.
x [NULSTIL]
Gør det muligt at gendanne
standardindstillingerne for [INSTALLATION]
56DK
undtagen [BØRNESIKRING]. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Gendannelse af
standardindstillingerne for [INSTALLATION]"
(side 90).
[HØJTT.OPSTILLING] den samme, mens de øvrige
indstillinger for [HØJTT.OPSTILLING] skifter til
[STANDARD].
x [AFSTAND (FRONT)]
Indstillinger for højttalere
[HØJTTALEROPSÆTNING]
Du opnår den bedste surroundsound ved at
angive højttalernes forbindelse samt deres
afstand til lyttepositionen. Juster derefter
højttalernes lydstyrke og balance til samme
niveau ved hjælp af testtonen.
• Du kan ikke bruge [HØJTTALEROPSÆTNING],
når der er sluttet hovedtelefoner til enheden eller
surroundforstærkeren.
HØJTTALEROPSÆTNING
TILSLUTNING:
AFSTAND(FRONT):
AFSTAND(SURROUND):
NIVEAU(FRONT):
NIVEAU(SURROUND):
TESTTONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
JA
JA
JA
JA
x [TILSLUTNING]
Hvis du ikke tilslutter center- eller
surroundhøjttalere, skal parametrene sættes til
[CENTER] og [SURROUND].
Fronthøjttalerens og subwooferens indstilling er
fast og kan ikke ændres.
[FRONT]
[JA]
[CENTER]
[JA]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[INGEN]: Vælg denne indstilling, hvis du ikke
bruger centerhøjttaler.
[SURROUND]
[JA]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[INGEN]: Vælg denne indstilling, hvis du ikke
bruger surroundhøjttalere.
Disk
Når du flytter fronthøjttalerne og
centerhøjttaleren, skal du indstille
afstandsparametrene fra lyttepositionen og hen
til højttalerne (A).
Fronthøjttalerne kan indstilles med parametre
fra 1,0 til 7,0 meter1), og centerhøjttaleren kan
indstilles med parametre fra 0,0 til 7,0 meter2).
A
[V/H] 3,0 m3): Indstil afstanden til
fronthøjttalerne.
[CENTER] 3,0 m3)4): Indstil afstanden til
centerhøjttaleren (op til 1,6 meter tættere på
fronthøjttalerne).
1)
0,9 til 6,9 meter for modeller i Nordamerika.
2)
0,0 til 6,9 meter for modeller i Nordamerika.
3)Standardindstillingerne
ændres, når du udfører
Hurtig installation (side 26).
4)Dette
element vises, når du indstiller [CENTER] til
[JA] under indstillingen [TILSLUTNING].
x [AFSTAND (SURROUND)]
Når du flytter surroundhøjttalerne, skal indstille
afstandsparametrene (B) fra lyttepositionen og
hen til højttalerne.
Du kan indstille parametrene fra 0,0 til 7,0
meter1).
[SUBWOOFER]
[JA]
• Når du ændrer indstillingen [TILSLUTNING],
forbliver indstillingen [STANDARD] for
57DK
x [NIVEAU (SURROUND)]
Du kan justere lydniveauet for
surroundhøjttalerne. Du kan indstille
parameteren fra –6,0 dB til +6,0 dB. Det er
lettere at udføre indstillingen, hvis
[TESTTONE] er indstillet til [TIL].
B
[V/H] 0,0 dB* : Indstil surroundhøjttalernes
niveau.
* Dette element vises, når du indstiller
[SURROUND] til [JA] under indstillingen
[TILSLUTNING].
x [TESTTONE]
[V/H] 3,0 m2)3): Indstil afstanden til
surroundhøjttaleren (op til 5,0 meter tættere på
fronthøjttalerne).
1)0,0
til 6,9 meter for modeller i Nordamerika.
2)Standardindstillingerne
ændres, når du udfører
Hurtig installation (side 26).
3)
Dette element vises, når du indstiller [SURROUND]
til [JA] under indstillingen [TILSLUTNING].
• Hvis front- og surroundhøjttalerne placeres i
forskellig afstand til lyttepositionen, skal du angive
afstanden til den nærmeste højttaler.
• Surroundhøjttalerne må ikke placeres længere væk
fra lyttepositionen end fronthøjttalerne.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af
indstillingen [AFSTAND].
x [NIVEAU (FRONT)]
Du kan justere lydniveauet for fronthøjttalere,
centerhøjttaler og subwoofer. Du kan indstille
parametrene fra –6,0 dB til 0 dB for [V/H] og fra
–6,0 dB til +6,0 dB for [CENTER] og
[SUBWOOFER]. Det er lettere at udføre
indstillingen, hvis [TESTTONE] er indstillet til
[TIL].
[V/H] 0,0 dB: Indstil fronthøjttalernes niveau.
[CENTER] 0,0 dB*: Indstil centerhøjttalerens
niveau.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: Indstil subwooferens
niveau.
* Dette element vises, når du indstiller [CENTER] til
[JA] under indstillingen [TILSLUTNING].
58DK
Gør det muligt at sende en testtone via
højttalerne for at justere [NIVEAU (FRONT)]
og [NIVEAU (SURROUND)].
[FRA]: Der høres ingen testtone fra højttalerne.
[TIL]: Testtonen høres skiftevis fra de enkelte
højttalere, mens niveauet justeres. Når du vælger
et af menuelementerne under
[HØJTTALEROPSÆTNING], høres testtonen
skiftevis fra hver højttaler.
Juster lydniveauet på følgende måde.
1
2
3
4
5
Indstil [TESTTONE] til [TIL].
Tryk på C/X/x/c gentagne gange for at
væge den ønskede højttaler og det
ønskede niveau.
Tryk på
.
Gentag trin 1 til 3.
Tryk på C/X/x/c gentagne gange for at
indstille [TESTTONE] til [FRA] efter at
have justeret højttalerniveauet.
• Der sendes ingen testtone fra HDMI OUT-stikket.
Tip
• Hvis du vil indstille lydstyrken for alle højttalerne på
én gang, skal du dreje på knappen VOLUME på
enheden eller trykke på VOLUME +/– på
fjernbetjeningen.
• Hvis du vil vende tilbage til standardindstillingen,
mens du ændrer en indstilling, skal du vælge
elementet og trykke på CLEAR. Bemærk, at du ikke
kan gendanne standardindstilling for
[TILSLUTNING].
Tuner
Forudindstilling af
radiostationer
Det er muligt at gemme 20 FM-stationer og 10
AM-stationer. Før du søger efter radiostationer,
skal du skrue helt ned for lyden.
• Tunerfunktionen kan betjenes ved hjælp af følgende
visning på tv-skærmen.
Aktuel station
Aktuelt bånd og
forprogrammeret nummer
7
Tryk på
.
"COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
gemmes.
8
9
Gentag trin 2 til 7 for at gemme andre
stationer.
Tuner
Tip
Tip
• Du kan vælge det forudindstillede nummer
direkte med nummerknapperne.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Sådan ændres et gemt nummer
Tryk på PRESET +/– (side 60) for at vælge det
ønskede gemte nummer, og udfør derefter
fremgangsmåden fra trin 3.
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Navn på station
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM"
vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på TUNING +/–, og hold knappen
nede, indtil den automatiske scanning
starter.
Scanningen stopper, når systemet finder en
station. "TUNED" og "ST" (for
stereoprogram) vises på
frontpaneldisplayet.
3
4
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"MEMORY" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på
eller c.
Der vises et forudindstillet nummer på
frontpaneldisplayet.
6
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
59DK
Hvis der er støj på et FM-program
Brug af radioen
Gem først de ønskede radiostationer i systemets
hukommelse (se afsnittet "Forudindstilling af
radiostationer" (side 59)).
1
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM"
vises på frontpaneldisplayet.
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
mono-modtagelse. Der er ingen stereoeffekt,
men modtagelsen forbedres.
1
2
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "FM
MODE" vises på frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station.
Hver gang du trykker på knappen, stiller
systemet ind på en gemt station.
Tip
• Du kan vælge det gemte stationsnummer direkte
med nummerknapperne.
3
Juster lydstyrken med VOLUME +/–.
3
4
eller c.
Tryk på
Tryk på X/x for at vælge "MONO".
• "STEREO": Modtagelse i stereo.
• "MONO": Modtagelse i mono.
5
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
6
Sådan slukkes radioen
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Tryk på "/1.
Sådan modtages ikke-gemte
radiostationer
Brug den manuelle eller automatiske
indstillingsmetode i trin 2.
Tryk flere gange på TUNING +/– for at indstille
manuelt.
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede for at
indstille automatisk. Automatisk indstilling
stopper af sig selv, når systemet modtager
radiostationen. Tryk på TUNING +/– eller x for
at stoppe den automatiske indstilling.
Sådan modtages radiostationer
på kendte frekvenser
1
2
3
4
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM"
vises på frontpaneldisplayet.
Du kan indtaste et navn for en gemt station.
Navnet (f.eks. "XYZ") vises på
frontpaneldisplayet, når en station vælges.
Der kan kun indtastes et navn for hver gemt
station.
• Du kan ikke indtaste et navn for gemte stationer fra
radiodatasystemet (RDS) (side 62).
1
Tryk på nummerknapperne for at
vælge frekvenser.
Tryk på
.
Tip
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM"
vises på frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
Tryk på D.TUNING.
• Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du justere de
tilsluttede antenner.
60DK
Navngivning af gemte
stationer
3
4
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station, der skal
oprettes et indeksnavn for.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "NAME
IN" vises på frontpaneldisplayet.
5
6
Tryk på
eller c.
Opret et navn med C/X/x/c.
Tryk på X/x for at vælge et tegn, og tryk
derefter på c for at flytte markøren til næste
position.
Når stationens navn ikke er gemt:
1 Frekvens
F.eks. "FM1 87.50"
2 Indstillingen "FM MODE"
F.eks. "STEREO"
x "TUNER AM"
Når stationens navn er gemt:
Du kan indtaste bogstaver, tal og andre
symboler for en radiostation.
Tryk flere gange på C/c, indtil det tegn, der
skal ændres, blinker. Tryk derefter på X/x
for at vælge det ønskede tegn.
Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke
flere gange på C/c , indtil det tegn, der skal
slettes, blinker. Tryk derefter på CLEAR.
7
Tryk på
Når stationens navn ikke er gemt:
Tuner
Hvis du trykker forkert
1 Stationens navn
F.eks. "SONY RADIO"
2 Frekvens
F.eks. "AM1 576"
1 Frekvens
F.eks. "AM1 576"
• Systemet vender tilbage til det oprindelige display
efter nogle sekunder.
.
"COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
er gemt.
8
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Visning af stationsnavn eller
frekvens på
frontpaneldisplayet
Når systemet er indstillet til "TUNER FM" eller
"TUNER AM", kan du aflæse frekvensen på
frontpaneldisplayet.
Tryk på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayet som følger:
1 t 2 t .... t 1 t ....
x "TUNER FM"
Når stationens navn er gemt:
1 Stationens navn
F.eks. "SONY RADIO"
2 Frekvens
F.eks. "FM1 87.50"
3 Indstillingen "FM MODE"
F.eks. "STEREO"
61DK
Brug af
radiodatasystemet (RDS)
Hvad er et radiodatasystem?
RDS (Radio Data System – Radiodatasystem) er
en programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, f.eks. visning af stationens navn.
RDS er kun tilgængelig på FM-stationer.*
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station
der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet
optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
* Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du få oplysninger om RDStjenesterne i dit område ved henvendelse til de
lokale radiostationer.
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg en station på FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der sender RDStjenester, vises stationens navn* på
frontpaneldisplayet.
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationens navn muligvis ikke på
frontpaneldisplayet.
62DK
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Brug af funktionen
Kontrol til HDMI for
"BRAVIA" Sync
Kontrol til HDMI er en fælles
kontrolfunktionsstandard, som bruges af CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontrol til HDMI kan ikke bruges i
følgende situationer:
– Når du slutter systemet til en komponent, der
ikke understøtter funktionen Kontrol til
HDMI.
– Når en komponent ikke har et HDMI-stik.
Systemets fjernbetjening indeholder nyttige
knapper til betjening af tv'et, f.eks. THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY, TV [/1. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Betjening af tv'et
med den medfølgende fjernbetjening" (side 85)
og i betjeningsvejledningen til tv'et.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
TV
Klargøring af funktionen
Kontrol til HDMI
(Kontrol til HDMI - Easy Setting)
Systemet er kompatibelt med funktionen
Kontrol til HDMI - Easy Setting. Hvis tv'et er
kompatibelt med funktionen Kontrol til HDMI Easy Setting, kan systemfunktionen
[KONTROL TIL HDMI] indstilles automatisk
ved at indstille tv'et. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Hvis tv'et ikke er kompatibelt med funktionen
Kontrol til HDMI - Easy Setting, skal
funktionen Kontrol til HDMI indstilles manuelt
for systemet og tv'et.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Denne funktion er kun tilgængelig på tv, der
understøtter funktionen "BRAVIA" Sync.
Når du tilslutter Sony-komponenter, der er
kompatible med funktionen Kontrol til HDMI
ved hjælp af et HDMI-kabel (medfølger ikke),
forenkles betjeningen som følger:
– Tilstanden Theatre (side 64)
– Ettryksafspilning (side 64)
– Slukning af systemet (side 65)
– System Audio Control (side 65)
– Lydgrænse (side 65)
• Afhængigt af den tilsluttede komponent virker
funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med komponenten.
• Funktionen Kontrol til HDMI virker muligvis ikke
ved tilslutning af komponenter fra andre producenter
end Sony. Dette gælder også, selvom komponenten er
kompatibel med funktionen Kontrol til HDMI.
• De viste dele afhænger af modellen for det
pågældende land/område.
1
2
3
4
Sørg for, at systemet og tv'et er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
Tænd tv'et, og tryk på [/1 for at tænde
systemet.
Skift indgangsvælger på tv'et, så
signalet fra systemet gennem HDMIindgangen vises på tv-skærmen.
Indstil funktionen Kontrol til HDMI på
systemet og tv'et.
For flere oplysninger om indstilling af
systemet, se de følgende trin. Yderligere
oplysninger om indstilling af tv'et findes i
betjeningsvejledningen til tv'et (funktionen
Kontrol til HDMI er som standard
deaktiveret, afhængigt af tv'et).
63DK
Sådan aktiveres og deaktiveres
funktionen [KONTROL TIL HDMI]
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge [HDMIINDSTILLING], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [HDMI-INDSTILLING]
vises.
6
7
Tryk på X/x for at vælge [KONTROL TIL
HDMI], og tryk derefter på
.
(Ettryksafspilning)
Et enkelt tryk på ONE-TOUCH PLAY, og tv'et
tændes, indstilles til afspilning af en dvd, og
systemet starter automatisk afspilningen.
Ettryksafspilning kan også bruges i følgende
situationer:
– Når du trykker på A, mens diskskuffen er
åben, og H vises på frontpaneldisplayet.
– Når du lukker diskskuffen ved at trykke på
diskskuffen.
– Når du trykker på DVD TOP MENU/DVD
MENU, og H vises på frontpaneldisplayet.
– Når du vælger funktionen "DVD" med
FUNCTION +/–, og H vises på
frontpaneldisplayet.
• Ettryksafspilning kan ikke bruges, når du trykker på
H.
Tryk på X/x for at vælge indstillingen,
og tryk derefter på
.
Systemet og tv'et fungerer som følger
(eksempel):
• [FRA]: Fra.
• [TIL]: Til.
System
Tv
Tænder. Hvis det ikke
allerede er tændt.
r
Skifter til funktionen
"DVD".
r
Begynder at afspille
disken og spiller lyden.
Tænder. Hvis det ikke
allerede er tændt.
r
Skifter til HDMIindgang.
r
Skruer ned for lyden
(System Audio Control).
• Når [Kontroller HDMI-forbindelsen.] vises, skal du
kontrollere, at HDMI-tilslutningen er korrekt.
Brug af tilstanden Theatre
(Tilstanden Theatre)
Hvis tv'et understøtter tilstanden Theatre, kan du
få billedet tilpasset til film, og lyden kan sendes
via systemets højttalere: Alt sammen sker
automatisk - du skal kun trykke på THEATRE.
64DK
Visning af dvd med et enkelt
tryk på en knap
• Sørg for, at HDMI-tilslutningen er udført korrekt, og
indstil [KONTROL TIL HDMI] til [TIL].
• Begyndelsen af indholdet afspilles muligvis ikke,
afhængigt af tv'et.
• Der kan gå et stykke tid, før afspilningen starter,
afhængigt af disken.
Synkroniseret slukning af
systemet og tv'et
(Slukning af systemet)
Når du slukker tv'et ved at trykke på knappen
POWER på tv'ets fjernbetjening eller trykker på
TV [/1 på systemets fjernbetjening, slukkes
systemet automatisk.
Tip
• Du kan tilslutte systemet og tv-lyd digitalt.
Yderligere oplysninger findes på (side 22).
Tv-lyd fra systemets højttalere
(System Audio Control)
Det er enkelt at komme til at høre tv-lyd på dette
system.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal systemet
og tv'et tilsluttes med et lydkabel (medfølger
ikke) og et HDMI-kabel (medfølger ikke)
(side 21).
Funktionen System Audio Control aktiveres,
afhængigt af tv'et, når systemfunktionen
indstilles til "TV". Tv'ets lyd sendes via
systemets højttalere, og der skrues automatisk
ned for lyden fra tv'ets højttalere.
Indstilling af maksimalt
lydniveau for systemet
(Lydgrænse)
Hvis du ændrer tv'ets outputmetode til
systemhøjttaleren i tv'ets menu eller trykker på
THEATRE, høres der muligvis en høj lyd
afhængigt af, hvor højt der er skruet op for
systemets lyd. Du kan undgå dette ved at
begrænse det maksimale lydniveau. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "[LYDGRÆNSE]"
(side 54).
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
• Før du bruger funktionen Slukning af systemet, skal
du indstille funktion for tv-tænding. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
• Systemet slukkes muligvis ikke automatisk,
afhængigt af systemets status (f.eks. når du har valgt
en anden funktion end "DVD" eller "TV", eller når du
afspiller en cd).
• Hivs tv'et er tændt, før systemet tændes, vil tv-lyden
ikke kunne høres et øjeblik.
• Funktionen System Audio Control kan ikke bruges,
når tv'et er i tilstanden PAP (picture and picture). Når
tv'et afslutter tilstanden PAP, skifter tv'ets
outputmetode til den tilstand, der blev brugt
umiddelbart før tilstanden PAP.
• Hvis du vælger et tv-program, mens systemet
afspiller en dvd, indstilles funktionen "TV"
automatisk til at sende tv-lyd.
• Når du aktiverer Ettryksafspilning, mens du ser tv,
aktiveres funktionen System Audio Control, og tvlyden forsvinder.
• Funktionen System Audio Control kan ikke bruges,
mens der optages musik til en lyd-cd fra en USBenhed.
Du kan bruge funktionen System Audio Control
som følger:
• Når du ser tv og systemets funktion er skiftet
til "TV", sendes tv-lyden automatisk gennem
systemets højttalere.
• Du kan regulere systemets lydstyrke med tv'ets
fjernbetjening.
• Hvis du slukker for systemet eller indstiller
systemets funktion til noget andet end "TV",
sendes tv-lyden gennem tv'ets højttalere.
Du kan også betjene funktionen System Audio
Control fra tv-menuen. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
65DK
Afspilning af lydfiler/
JPEG-billedfiler fra en
USB-enhed
Tilslutning af en USB-enhed
Frontpanel
Du kan afspille lydfiler (MP3-/WMA-/AACfiler)/JPEG-billedfiler, der er gemt på en USBenhed, f.eks. en digital musikafspiller eller et
USB-lagringsmedie (medfølger ikke), ved at
slutte USB-enheden til enheden.
Yderligere oplysninger om USB-enheder, der
kan sluttes til enheden, findes i afsnittet
"Understøttede USB-enheder" (tillæg).
Systemet kan kun afspille lydformaterne MP3/
WMA/AAC*.
USB-enhed
* Systemet kan ikke afspille filer, der er ophavsretligt
beskyttet (Digital Rights Management).
• Systemet kan ikke afspille WMA/AAC-filer på en
data-cd/data-dvd.
Understøttede USB-enheder
• Du må kun bruge de USB-enheder, der findes
på listen i "Understøttede USB-enheder"
(tillæg). Problemfri drift med andre modeller
kan ikke garanteres.
• Problemfri drift kan ikke garanteres, selvom
du bruger de nævnte USB-enheder.
• De nævnte USB-enheder sælges ikke i alle
lande/områder.
• Når du formaterer en USB-enhed, skal det
gøres med selve enheden og ikke med
formateringssoftware til enheden. Ellers er det
ikke sikkert, at du kan opnå korrekt overførsel
fra USB-enheden til systemet.
• Vær forsigtig, når du bruger AUDIO IN/A.CAL
MIC-stikket, mens der er tilsluttet en USB-enhed.
Pladsen er begrænset.
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
Slut USB-enheden (den digitale
musikafspiller eller et USBlagringsmediet) til
-porten (USB).
Når USB-enheden tilsluttes, vises
"READING" på frontpaneldisplayet, indtil
systemet har indlæst alle USB-enhedens
data.
• Når USB-enheden tilsluttes, skal du kontrollere, at
stikket vender korrekt.
• Du må ikke tvinge USB-enheden i stikket, da det kan
beskadige enheden.
• Du må ikke slutte andre enheder eller genstande til
stikket end USB-enheden.
• Der kan gå ca. 10 sekunder, før "READING" vises på
frontpaneldisplayet, afhængigt af typen af USBenhed.
Sådan fjernes en USB-enhed
1
2
3
66DK
Tryk på x for at stoppe en afspilning.
Tryk på [/1 for at slukke systemet.
Fjern USB-enheden.
Bemærkninger om USB-enheden
• Systemet kan afspille op til 200 mapper,
herunder album, der ikke indeholder lydfiler
og JPEG-billedfiler. Når USB-enheden
indeholder mere end 200 mapper, afhænger
systemets mappegenkendelse af
mappestrukturen.
• Systemet kan afspille følgende filer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Filtypenavn
MP3-fil
".mp3"
WMA-fil
".wma"
AAC-fil
".m4a"
JPEG-billedfil
".jpg" eller ".jpeg"
Systemet kan afspille data med ovenstående
filtypenavne, også selvom de ikke er i MP3/
WMA/ACC/JPEG-format. Afspilning af disse
data kan generere en høj lyd, som kan
beskadige højttalerne.
Følgende USB-enheder/situationer kan
forlænge tiden, før afspilningen starter:
– En USB-enhed med kompleks træstruktur.
– Når der lige er afspillet lydfiler eller JPEGbilledfiler fra en anden mappe.
Nogle USB-enheder kan ikke afspilles på
systemet, afhængigt af filformatet.
Systemet kan afspille ned til 8 mapper.
Systemet kan muligvis ikke afspille en lydfil,
afhængigt af filen.
Når der isættes en USB-enhed, indlæser
systemet alle filerne fra USB-enheden. Hvis
USB-enheden indeholder mange mapper eller
filer, kan det tage lang tid at afslutte
indlæsningen af USB-enheden.
Du må ikke tilslutte systemet og USB-enheden
via en USB-hub.
Efter at der er udført en handling, kan der for
nogle USB-enheder være en forsinkelse, før
handlingen udføres af systemet.
Systemet understøtter muligvis ikke alle
funktioner på den tilsluttede USB-enhed.
Filer, der er optaget med en enhed, f.eks. en
computer, kan ikke afspilles i
optagerækkefølge.
Systemets afspilningsrækkefølge kan være
forskellig fra den tilsluttede USB-enheds
afspilningsrækkefølge.
Du skal altid slukke systemet, før du fjerner
USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden,
•
•
•
Valg af en lydfil eller mappe
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
•
Fil
•
mens systemet er tændt, kan det beskadige
dataene på USB-enheden.
Du må ikke gemme andre typer filer eller
unødvendige mapper på en USB-enhed, der
indeholder lydfiler eller JPEG-billedfiler.
Mapper uden lydfiler eller JPEG-billedfiler
springes over.
Kompatibilitet med al MP3/WMA/AACkodnings/skrivesoftware, optageenheder og
optagemedier kan ikke garanteres. Afspilning
af ikke-kompatible USB-enheder kan generere
støj eller lydudfald, eller måske afspilles der
slet ingen lyd.
Før du bruger en USB-enhed, skal du
kontrollere, at USB-enheden ikke indeholder
filer med virus.
Tryk på X/x for at vælge
[TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for [TILSTAND (MUSIK,
BILLEDE)] vises.
4
5
6
Tryk på X/x for at vælge [MUSIK].
Tryk på
.
Tryk på DVD MENU.
Mapper på USB-enheden vises. Under
afspilningen af en mappe er mappens titel
nedtonet.
MAPPELISTE
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
67DK
x Sådan afspilles lydfiler i en mappe
Sådan lukkes visningen
Tryk på H for at starte afspilning af den
valgte mappe.
Tryk på DVD MENU.
x Sådan vælges en lydfil
Andre betjeningsmuligheder
Tryk på
.
Der vises en liste over filer i mappen.
Se "Andre betjeningsmuligheder" (side 35).
SPORLISTE
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
derefter på
.
Systemet starter afspilningen af den valgte
fil. Tryk på DVD MENU for at lukke listen
over filer. Tryk igen på DVD MENU for at
få vist mappelisten.
Valg af en JPEG-billedfil eller
mappe
1
2
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for [TILSTAND (MUSIK,
BILLEDE)] vises.
Tip
• Systemet kan genkende op til 150 lydfiler i en enkelt
mappe.
• Lyden kan forbedres, når du afspiller komprimeret
musik fra en USB-enhed. Vælg "A.F.D. STD" som
"DEC. MODE" (side 31). Vælg noget andet end
"A.F.D. STD" for at annullere funktionen.
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
4
5
6
Tryk på X/x for at vælge [BILLEDE].
Tryk på
.
Tryk på DVD MENU.
Mapper på USB-enheden vises. Under
afspilningen af en mappe er mappens titel
nedtonet.
Sådan stoppes afspilningen
Tryk på x.
MAPPELISTE
Sådan afspilles den næste eller
forrige lydfil
Tryk på > for at afspille den næste lydfil.
Tryk to gange på . for at afspille den forrige
lydfil.
Tryk en enkelt gang på . for at gå til
begyndelsen af den aktuelle lydfil.
Bemærk, at du kan gå videre til den næste mappe
ved at fortsætte med at trykke på > efter den
sidste fil i en aktuel mappe, men du kan ikke
skifte til den forrige mappe ved at trykke på
.. Hvis du vil skifte til den forrige mappe,
skal du vælge den på mappelisten.
Sådan skiftes til forrige visning
Tryk på O RETURN.
68DK
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
x Sådan afspilles JPEG-billedfiler i en
mappe som et diasshow
Tryk på H for at starte afspilning af den
valgte mappe.
JPEG-billederne afspilles som et diasshow.
Du kan ændre visningsintervallet for
diasshowet (side 69) og føje effekter til
diasshowet (side 69).
x Sådan vælges en JPEG-billedfil via
underskærmene
Tryk på PICTURE NAVI.
Billeder af JPEG-billedfilerne i mappen
vises med 16 underskærme.
Andre betjeningsmuligheder
Se "Andre betjeningsmuligheder" (side 35).
Sådan vælges varigheden af et
diasshow med JPEG-billedfiler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
Tryk på c/C, når kontrolmenuen er lukket.
Bemærk, at du gå videre til den næste mappe ved
at fortsætte med at trykke på c efter det sidste
billede i en aktuel mappe, men du kan ikke skifte
til den forrige mappe ved at trykke på C. Hvis du
vil skifte til den forrige mappe, skal du vælge
den på mappelisten.
Sådan roteres en JPEG-billedfil
Når der vises en JPEG-billedfil på tv-skærmen,
kan du rotere JPEG-billedfilen 90 grader.
Tryk på X/x, mens JPEG-billedfilen vises.
Tryk på CLEAR for at skifte til normal visning.
• JPEG-billedfilen kan ikke roteres, når [JPEGOPLØSNING] er indstillet til [(1920×1080i) HD
] eller [(1920×1080i) HD] i [HDMIINDSTILLING].
Sådan stoppes afspilningen
.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [NORMAL]: Du kan indstille varigheden
til standardvarigheden.
• [HURTIG]: Billedet vises i kortere tid end
med [NORMAL].
• [LANGSOM 1]: Billedet vises i længere
tid end med [NORMAL].
• [LANGSOM 2]: Billedet vises i længere
tid end med [LANGSOM 1].
Tip
Sådan afspilles den næste eller
forrige JPEG-billedfil
Tryk på X/x for at vælge
[INTERVAL], og tryk derefter på
Indstillingerne for [INTERVAL] vises.
3
Tryk på C/X/x/c for at vælge den ønskede
JPEG-billedfil, og tryk derefter på
.
Tryk på O RETURN for at skifte til den
normale skærm.
• Der vises en rulleboks i højre side af tvskærmen. Hvis du vil have vist flere JPEGbilledfiler, skal du vælge den nederste JPEGbilledfil og trykke på x. Hvis du vil skifte til den
forrige JPEG-billedfil, skal du vælge den
øverste JPEG-billedfil og trykke på X.
• Systemet kan genkende op til 150 JPEGbilledfiler i en enkelt mappe.
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
4
Tryk på
.
• Nogle JPEG-billedfiler varer længere tid end den
indstilling, du har valgt. Dette gælder især
progressive JPEG-billedfiler eller JPEG-billedfiler
på 3.000.000 pixel eller mere.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
1
Tryk to gange på
Sådan vælges en
overgangseffekt til JPEGbilledfiler i et diasshow
1
Tryk to gange på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
[EFFEKT], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [EFFEKT] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
• [TYPE 1]: JPEG-billedfilen glider ind fra
toppen mod bunden.
• [TYPE 2]: JPEG-billedfilen strækkes ud
fra venstre mod højre af tv-skærmen.
• [TYPE 3]: JPEG-billedfilen strækkes ud
fra midten af tv-skærmen.
• [TYPE 4]: JPEG-billedfilerne vises med
vilkårlige overgangseffekter.
• [TYPE 5]: Den næste JPEG-billedfil
glider ind over det forrige billede.
Tryk på x.
69DK
3
• [FRA]: Fra.
4
Tryk på
.
• [FRA]: Fra.
• [HUKOMMELSE]: Gentager
afspilningen af alle mapper på en USBenhed.
• [MAPPE]: Du kan gentage den aktuelle
mappe.
• [SPOR] (kun lydfiler): Gentager
afspilningen af den aktuelle fil.
• Indstillingen for [EFFEKT] kan ikke bruges, når
[JPEG-OPLØSNING] er indstillet til [(1920×1080i)
HD
] eller [(1920×1080i) HD] (side 55) i [HDMIINDSTILLING].
Visning af liste over lydfiler/
JPEG-billedfiler
1
4
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Tryk på CLEAR, eller vælg [FRA] i trin 3.
Tryk på X/x for at vælge
[GENNEMSE], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
liste, og tryk derefter på
.
• [MAPPELISTE]: Listen over mapper
vises. Følg trin 2 i afsnittet "Valg af en
lydfil eller mappe" eller "Valg af en
JPEG-billedfil eller mappe".
• [BILLEDLISTE]: Billeder af JPEGbilledfilerne i mappen vises med 16
underskærme. Følg trin 2 i afsnittet "Valg
af en JPEG-billedfil eller mappe".
Hvis der ikke er valgt en JPEG-billedfil i
mappen, vises [Ingen billeddata]. I dette
tilfælde skal du vælge [MAPPELISTE]
for at få vist listen over mapper.
Afspilning flere gange
Afspilningen kan gentages for lydfiler/JPEGbilledfiler på en USB-enhed.
Tryk på
DISPLAY under
afspilningen.
Tryk på X/x for at vælge
[GENTAG], og tryk derefter på
Indstillingerne for [GENTAG] vises.
70DK
Tryk flere gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenuen lukkes.
• Du kan ikke vælge [SPOR], når [TILSTAND
(MUSIK, BILLEDE)] er indstillet til [BILLEDE]
(side 68).
Søgning efter en lydfil/JPEGbilledfil/mappe
Du kan søge efter en lydfil, JPEG-billedfil eller
mappe på en USB-enhed. De enkelte lydfiler og
JPEG-billedfiler er blevet tildelt entydige numre
på USB-enheden, og du kan dermed vælge den
ønskede lydfil eller JPEG-billedfil ved at
indtaste dens nummer.
Tryk på
DISPLAY Under afspilning
af JPEG-billedfiler, skal du trykke to
gange på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge søgemetode.
• [SPOR]: Søg efter lydfiler.
• [FIL]: Søg efter JPEG-billedfiler.
• [MAPPE]: Søg efter mapper.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Sådan lukkes kontrolmenuen
1
(Gentag afspilning)
1
.
Sådan skiftes til normal
afspilning
Indstillingerne for [GENNEMSE] vises.
3
Tryk på
Elementet vælges.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge det element,
der skal gentages.
.
[** (**)] vælges (** angiver et tal).
Tallet i parentes angiver det samlede antal
lydfiler, JPEG-billedfiler eller mapper.
• Spilletiden for lydfiler vises muligvis ikke korrekt.
1(
1)
1( 144)
T
0: 23
USB MUSIK
Visning af oplysninger om en
lydfil på tv-skærmen
Valgt række
3
Tryk på
.
[** (**)] ændres til [– – (**)].
Du kan få vist oplysninger om en lydfil, f.eks.
tidsoplysninger, navn på mappe/lydfil og lydens
bithastighed (mængden af data pr. sekund for
den aktuelle lyd) på tv-skærmen.
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
Oplysningerne om lydfilen vises på tv-skærmen.
USB MUSIK
Bithastighed
T
4
192k MP3
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge det ønskede tal.
Hvis du trykker forkert, skal du trykke på
CLEAR for at annullere nummeret.
5
0: 13
Tryk på
.
Systemet starter afspilningen fra det valgte
nummer.
Visning af oplysninger om en
lydfil på frontpaneldisplayet
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Mappenavn*
Filnavn*
* Hvis en MP3-fil er tilknyttet et ID3-tag, viser
systemet et albumnavn/spor(fil)navn på baggrund af
ID3-taggets oplysninger.
Systemet understøtter ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres,
når der både vises ID3 version 1.0/1.1- og version
2.2/2.3-tags for en enkelt MP3-fil.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
Tryk flere gange på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY under
afspilning af en USB-enhed, ændres displayet:
1y2
1 Spilletid og aktuelt spornummer
2 Spornavn* (fil)
* Hvis en MP3-fil er tilknyttet et ID3-tag, viser
systemet et albumnavn/spor(fil)navn på baggrund af
ID3-taggets oplysninger.
Systemet understøtter ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres,
når der både vises ID3 version 1.0/1.1- og version
2.2/2.3-tags for en enkelt MP3-fil.
• Når der ikke kan vises filnavn for en lydfil, vises "*"
på frontpaneldisplayet.
• Filnavnet vises muligvis ikke, afhængigt at teksten.
• Tegn/symboler vises muligvis ikke for alle sprog.
• Systemet kan kun vise et begrænset antal tegn,
afhængigt af den filtype, der afspilles. Visningen af
teksttegn afhænger også af filen.
Kontrol af datooplysninger for
en JPEG-billedfil
Du kan kontrollere datooplysningerne under
afspilning, når der er optaget en Exif*-kode i
JPEG-billedfilen.
Tryk to gange på
afspilningen.
DISPLAY under
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
71DK
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB BILLEDE
Lagring af sange på en
USB-enhed
Datooplysninger
* "Exchangeable Image File Format" er et
billedformat for digitalkameraer, der er defineret af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Du kan optage sange på en USB-enhed fra en
lyd-cd ved at gemme dem som MP3-format. Du
kan også kopiere MP3-filer fra en data-cd/datadvd til USB-enheden.
Yderligere oplysninger om tilslutning af en
USB-enhed findes i afsnittet "Tilslutning af en
USB-enhed" (side 66).
Tip
• Datooplysningerne vises i formatet [DD/MM/
ÅÅÅÅ].
DD: Dag
MM: Måned
ÅÅÅÅ: År
Brugen af optaget musik er begrænset til eget
brug. Anden brug af musikken kræver tilladelse
fra opretshaveren.
Bemærkninger om USBoptagelse/kopiering
• Du må ikke tilslutte enheden og USB-enheden
via en USB-hub.
• Kontroller, at der er tilstrækkelig ledig plads
på USB-enheden, før du optager eller kopierer.
• Du må ikke fjerne USB-enheden under
optagelsen/kopieringen.
• Når du optager spor fra en cd, optages sporene
som MP3-filer ved 128 kbps.
• Når du kopierer MP3-filer fra en data-cd/datadvd, optages MP3-filerne ved samme
bithastighed som de originale MP3-filer.
• Cd'ens tekstoplysninger gemmes ikke på de
oprettede MP3-filer.
• Hvis du stopper en optagelse halvvejs, slettes
den MP3-fil, som optagelsen blev stoppet for.
• Optagelsen stopper automatisk i følgende
situationer:
– Når USB-enheden løber tør for plads under
optagelsen/kopieringen.
– Når antallet af MP3-filer på USB-enheden
overskrider grænsen for det antal, som
systemet kan genkende.
• Du kan gemme op til 150 filer i en mappe.
• Du kan gemme op til 199 mapper på en enkelt
USB-enhed.
• Hvis en mappe eller fil, som du forsøger at
optage, allerede findes på USB-enheden under
det samme navn, føjes der et tal til navnet uden
at den originale mappe eller fil overskrives.
72DK
x Sådan annulleres alle spor
• Nogle USB-enheder kan ikke afspilles på
systemet, afhængigt af filformatet.
Optagelse af sange på en USBenhed fra en lyd-cd
1
2
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Tryk på X/x for at vælge
[USBOPTAGELSE], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [SPOR], og
tryk derefter på
.
"READING" vises på frontpaneldisplayet,
indtil sporene, der optages på lyd-cd'en,
vises på tv-skærmen.
• Der kan gå flere minutter, før sporene vises,
afhængigt af antallet af spor.
5
Vælg det spor, som du vil optage.
Systemet starter optagelsen, og optagelsens
status vises.
Tryk på x for at annullere en optagelse.
Kopiering af MP3-filer fra en
data-cd/data-dvd til USBenheden
1
2
1
2
3
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
SPOR
3
4
START
ALLE
ALLE
Spor, der skal optages
x Sådan vælges det ønskede spor
Tryk på X/x for at vælge sporet, og tryk
derefter på
.
Sporene markeres i den valgte rækkefølge.
x Sådan vælges alle spor på lyd-cd'en
Tryk på C/X/x/c for at vælge [x ALLE],
og tryk derefter på
.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Tryk på X/x for at vælge
[USBOPTAGELSE], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [SPOR] eller
[MAPPE], og tryk derefter på
.
• [SPOR]: Mapperne på data-cd'en/datadvd'en vises. Du kan kopiere den ønskede
MP3-fil.
• [MAPPE]: Mapperne på data-cd'en/datadvd'en vises. Du kan kopiere alle MP3filer i mappen. Gå til trin 6.
"READING" vises på frontpaneldisplayet,
indtil sporene/mapperne vises på tvskærmen.
Fri:
01
02
03
04
05
06
07
08
Ilæg en data-cd/data-dvd.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
Ledig plads på USBenheden
USB-OPTAGELSE
Tryk på C/X/x/c for at vælge [START],
og tryk derefter på
.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
4
6
Ilæg en lyd-cd.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på C/X/x/c for at vælge [s ALLE],
og tryk derefter på
.
• Der kan gå flere minutter, før sporene/mapperne
vises, afhængigt af antallet af spor/mapper.
5
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
mappe, og tryk derefter på
.
Listen over MP3-filer i den valgte mappe
vises.
6
Vælg den MP3-fil/mappe, som du vil
kopiere.
x Sådan annulleres et spor
Tryk på X/x for at vælge sporet, og tryk
derefter på
. Mærket ud for sporet
slettes.
73DK
Ledig plads på USBenheden
USB-OPTAGELSE
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Fri:
Sletning af lydfiler på en USBenhed
Du kan slette lydfiler på USB-enheden.
START
1
ALLE
ALLE
2
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "USB" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på X/x for at vælge en mappe.
x Sådan slettes alle lydfiler i en mappe
MP3-filer/mapper, der skal kopieres
Tryk på CLEAR.
x Sådan vælges den ønskede MP3-fil/
mappe
x Sådan slettes en enkelt lydfil
Tryk på
.
Der vises en liste over filer i mappen.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
lydfil, og tryk derefter på CLEAR.
Tryk på X/x for at vælge MP3-filen/
mappen, og tryk derefter på
.
MP3-filerne/mapperne markeres.
x Sådan vælges alle MP3-filer/mapper
Tryk på C/X/x/c for at vælge [
og tryk derefter på
.
ALLE],
x Sådan annulleres en MP3-fil/mappe
Tryk på X/x for at vælge MP3-filen/
mappen, og tryk derefter på
. Mærket ud
for MP3-filen/mappen slettes.
x Sådan annulleres alle MP3-filer/
mapper
Tryk på C/X/x/c for at vælge [
og tryk derefter på
.
7
ALLE],
Tryk på C/X/x/c for at vælge [START],
og tryk derefter på
.
Systemet starter kopieringen, og
kopieringens status vises.
Tryk på x for at annullere en kopiering.
Sådan skiftes til forrige visning
Tryk på O RETURN.
• Du kan kun kopiere MP3-lydfiler fra en data-cd/datadvd.
74DK
3
Tryk på C/c for at vælge [JA], og tryk
derefter på
.
Vælg [NEJ], og tryk derefter på
annullere.
for at
• Du må ikke fjerne USB-enheden under en sletning.
• Hvis den mappe, der skal slettes, indeholder andre
filer end lydfiler eller undermapper, fjernes disse
andre filer og undermapper fra listen på tv-skærmen,
men de slettes ikke fra USB-enheden.
Sådan skiftes til forrige visning
Tryk på O RETURN.
Lyden og billederne fra den tilsluttede
komponent afspilles på systemet eller det
tilsluttede tv.
Yderligere oplysninger om betjeninger
findes i betjeningsvejledningen til
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Brug af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren
• Tilslut ikke andre adaptere end DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
• Du må ikke slutte DIGITAL MEDIA PORTadapteren til enheden eller afbryde den, mens
systemet er tændt.
• Der udsendes også billeder afhængigt af typen af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. I dette tilfælde
sender systemet EURO AV OUTPUT-signalet uanset
typen af videosignal.
• Når du bruger systemet og en trådløs Bluetoothlydadapter (f.eks. en TDM-BT1 (medfølger ikke))
samtidig, kan det reducere sendeafstanden mellem
Bluetooth-senderen og den trådløse Bluetoothlydadapter. I dette tilfælde skal Bluetooth-senderen
placeres så langt væk som muligt fra systemet, eller
den trådløse Bluetooth-lydadapter skal placeres
tættere på Bluetooth-senderen.
• Når du bruger systemet og den trådløse
netværkslydadapter (f.eks. TDM-NC1 (medfølger
ikke)) samtidig, skal den trådlåse netværkslydadapter
placeres så langt væk fra systemet som muligt.
Tip
• Når du lytter til MP3-filer eller anden komprimeret
musik på en bærbar lydkilde, kan du forbedre lyden.
Vælg "A.F.D. STD" som "DEC. MODE" (side 31).
Vælg noget andet end "A.F.D. STD" for at annullere
funktionen.
• Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapteren kan du betjene en tilsluttet komponent ved
enten at bruge knapperne på fjernbetjeningen eller
enheden. Den følgende illustration viser et eksempel
på knapper, som kan bruges i dette tilfælde.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Du skal bruge en DIGITAL MEDIA PORTadapter (DMPORT) (medfølger ikke), hvis du
vil afspille lyd fra en bærbar lydkilde eller en
computer. Du kan afspille lyd fra den tilsluttede
komponent på systemet ved at tilslutte en
DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
De tilgængelige DIGITAL MEDIA PORTadaptere varierer fra område til område.
Yderligere oplysninger om tilslutning af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren findes i
afsnittet "Sådan tilsluttes DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren" (side 22).
./>
H
x
X
Afspilning af den tilsluttede
komponent på systemet
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION +/–,
indtil "DMPORT" vises på
frontpaneldisplayet.
Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
75DK
Brug af et S-AIR-produkt
Denne enhed er kompatibel med S-AIRfunktionen (side 105), der gør det muligt at
oprette lydtransmission mellem S-AIRprodukter.
Når du har købt et S-AIR-produkt, skal du
angive følgende indstillinger for at kunne
oprette lydtransmission.
Om S-AIR-produkter
Der findes to typer S-AIR-produkter.
• S-AIR-hovedenhed (denne enhed): Bruges til
transmission af lyd. Du kan bruge op til tre
S-AIR-hovedenheder (antallet af
understøttede S-AIR-hovedenheder afhænger
af driftsmiljøet).
• S-AIR-underenhed: Bruges til modtagelse af
lyd.
– Surroundforstærker: Gør det muligt at
sende lyden trådløst til surroundhøjttaleren.
– S-AIR-modtager: Gør det muligt at afspille
lyd fra systemet i et andet rum.
Isættelse af trådløs sender/
transceiver
Hvis du vil bruge S-AIR-funktionen, skal du
sætte den trådløse sender (medfølger ikke) i
enheden og den trådløse transceiver (medfølger
ikke) i S-AIR-underenheden.
• Når du isætter den trådløse sender/transceiver, skal
du kontrollere, at netledningen ikke er sat i
stikkontakten.
• Du må ikke røre stikkene på den trådløse sender/
transceiver.
Sådan sættes den trådløse
sender i enheden
1
Fjern skruerne og dækslet over
åbningen.
Enheden set bagfra
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Dæksel over åbning
0
-T10
EZW
S-AIR-underenhed
(S-AIR-modtager)
S-AIR-hovedenhed
• Fjern skruerne fra det dæksel, der er mærket
"forsigtig". Du må ikke fjerne andre skruer.
• Dækslet over åbningen er ikke længere
nødvendigt, men du skal alligevel beholde det.
2
S-AIR-underenhed
(surroundforstærker)
76DK
Isæt den trådløse sender.
Enheden set bagfra
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
-T10
EZW
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Oprettelse af lydtransmission
mellem enheden og en S-AIRunderenhed
(ID-indstilling)
0
Gælder surroundforstærkeren
Gælder S-AIR-modtageren
3
• Isæt den trådløse sender med S-AIR-logoet
opad.
• Isæt den trådløse sender, så V-mærkerne er
overfor hinanden.
• Du må ikke sætte andet end den trådløse sender
i EZW-T100-åbningen.
Sådan angives id'et for enheden
Sørg for, at den trådløse sender skrues
fast med de samme skruer.
3
1
Systemet tændes.
2
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
AM
4
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
Enheden set bagfra
CENTER
Tryk på "/1 på enheden.
HDMI OUT
DMPORT
EZ
OUTPUT(TO TV)
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Lydtransmissionen kan oprettes ved at sørge for,
at enhedens id er identisk med S-AIRunderenhedens id. Du kan bruge flere S-AIRhovedenheder ved at angive forskellige id'er for
de enkelte komponenter.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
100
W-T
5
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
6
• Du må ikke skrue den trådløse sender fast med
andre skruer.
Sådan sættes den trådløse
transceiver i S-AIRunderenheden
Yderligere oplysninger om isættelse af den
trådløse transceiver i en S-AIR-underenhed,
f.eks. en surroundforstærker eller en S-AIRmodtager, findes i betjeningsvejledningen til
S-AIR-underenheden.
Tryk på X/x for at vælge
[LYDINDSTILLING], tryk derefter på
.
Indstillingerne for [LYDINDSTILLING]
vises.
7
Tryk på X/x for at vælge [S-AIRINDSTILLING t], og tryk derefter på
.
• Du kan kun vælge [S-AIR-INDSTILLING], når
den trådløse sender er sat i enheden.
8
Tryk på X/x for at vælge [ID], og tryk
derefter på
.
77DK
9
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
id, og tryk derefter på
.
Du kan vælge et hvilket som helst id (A, B
eller C).
Du bliver bedt om at bekræfte.
10 Tryk på
.
Angiv det samme id for S-AIRunderenheden.
Lydtransmissionen oprettes som følger
(eksempel):
Anden S-AIRhovedenhed
Id B
Denne enhed
Id A
Afspilning af systemets lyd i et
andet rum
Gælder S-AIR-modtageren
Systemets lyd kan afspilles via en S-AIRmodtager. S-AIR-modtageren kan installeres
hvor som helst, uafhængigt af enhedens
placering, så du kan afspille lyd fra systemet i et
andet rum.
Yderligere oplysninger om S-AIR-modtageren
findes i betjeningsvejledningen til S-AIRmodtageren.
1
Id A
Id A
Id B
S-AIRunderenhed
S-AIRunderenhed
S-AIRunderenhed
Indstil S-AIR-modtagerens id, så det er
identisk med enhedens.
• Yderligere oplysninger om indstilling af
enhedens id findes i afsnittet "Sådan
angives id'et for enheden" (side 77).
• Yderligere oplysninger om indstilling af
S-AIR-modtagerens id findes i
betjeningsvejledningen til S-AIRmodtageren.
Tip
• Enhedens id må ikke ændres, når du bruger en
anden S-AIR-underenhed, f.eks. en
surroundforstærker. Indstil S-AIR-modtagerens
id, så det er identisk med enhedens.
• Når du parrer enheden og en anden S-AIRunderenhed, f.eks. en surroundforstærker, skal
du udføre parringen for enheden og S-AIRmodtageren. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Identifikation af enheden med en
bestemt S-AIR-underenhed (Parring)" (side 80).
• Udfør trin 1 til 7 ovenfor for at kontrollere det
aktuelle id. Når du parrer enheden med en S-AIRunderenhed (side 80), vises [(PARRING)] ved siden
af id'et på skærmen til valg af id.
Sådan angives id'et for
surroundforstærkeren
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til
surroundforstærkeren.
Sådan angives id'et for S-AIRmodtageren
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til S-AIR-modtageren.
• Det er let at angive det samme id for enheden og
S-AIR-underenheden, så der kan oprettes
lydtransmission. Det kan dog ske, at dine naboer
modtager lyden fra systemet, hvis I bruger samme id.
Du kan undgå dette ved at udføre en parring, der
identificerer enheden og S-AIR-underenheden
(side 80).
78DK
2
Tryk på S-AIR MODE på
fjernbetjeningen.
Tilstanden S-AIR vises på
frontpaneldisplayet. Hver gang du trykker
på S-AIR MODE, ændres tilstanden S-AIR.
• "PARTY": S-AIR-modtageren sender lyd
i overensstemmelse med den funktion, der
er angivet på enheden.
• "SEPARATE": S-AIR-modtagerens
funktion kan ændres uden, at det påvirker
enhedens funktion.
3
Vælg den ønskede funktion på S-AIRmodtageren.
x Når der er valgt "PARTY"
Funktionen ændres i samme rækkefølge,
som når du trykker på FUNCTION +/–
(side 29).
Brug af S-AIR-modtageren,
mens enheden er sat på
standby
Gælder S-AIR-modtageren
x Når der er valgt "SEPARATE"
Funktionen ændres som følger:
"MAIN UNIT" t "TUNER FM" t
"TUNER AM" t "DMPORT" t
"AUDIO" t …
4
1
2
3
Sådan betjenes systemet fra
S-AIR-modtageren
Brug følgende knapper til at betjene systemet fra
S-AIR-modtageren.
Tryk på
Betjening
H, X, x,
./>
Samme funktion som på
fjernbetjeningen og enheden.
S-AIR CH
Skift funktion for systemet.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til S-AIR-modtageren.
Tryk flere gange på X/x, indtil "S-AIR
STBY" vises på frontpaneldisplayet, og
tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling.
• "ON": Du kan bruge S-AIR-modtageren,
mens enheden er sat på standby eller
tændt.
• "OFF": Du kan ikke bruge S-AIRmodtageren, mens enheden er sat på
standby.
Standardindstillingen varierer, afhængigt af
modellen.
Juster lyden for S-AIR-modtageren.
• Når lyden er andet en 2-kanalsstereo, mikses
multikanalslyd ned til 2 kanaler.
• Lyden fra S-AIR-modtageren kan falde ud, mens
enheden betjenes.
Tryk på SYSTEM MENU.
4
Tryk på
.
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Vælg "MAIN UNIT" for at vælge samme
funktion som på enheden.
Når der er valgt "TUNER FM" eller
"TUNER AM" på enheden, kan du kun
vælge et bånd for tuneren på S-AIRmodtageren. I dette tilfælde skal du vælge
noget andet end "TUNER FM" eller
"TUNER AM" på enheden for at få
mulighed for at vælge et andet bånd for
tuneren på S-AIR-modtageren.
Du kan bruge S-AIR-modtageren, mens
enheden er sat på standby, ved at indstille
"S-AIR STBY" til "ON".
Indstillingen udføres.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
• Når du indstiller "S-AIR STBY" til "ON", bruges der
mere strøm i standby.
• Når su slukker systemet, mens "S-AIR STBY" er
indstillet til "ON", blinker eller lyser "S-AIR" på
frontpaneldisplayet. "S-AIR STBY" blinker, når der
ikke er oprettet lydtransmission mellem enheden og
S-AIR-modtageren, og lyser, når der er oprettet
lydtransmission mellem enheden og S-AIRmodtageren.
• Hvis du slukker systemet, når diskskuffen står åben,
mens "S-AIR STBY" er indstillet til "ON", er det ikke
sikkert, at diskskuffen lukkes automatisk.
• Du kan kun vælge "S-AIR STBY", når den trådløse
sender er sat i enheden.
• "S-AIR STBY" indstilles automatisk til "OFF", når
den trådløse sender fjernes.
79DK
Identifikation af enheden med
en bestemt S-AIR-underenhed
(Parring)
Hos dig
Hos naboen
Denne enhed
Id A
Ingen transmission
Gælder surroundforstærkeren
Gælder S-AIR-modtageren
Det er let at angive det samme id for enheden og
en S-AIR-underenhed, f.eks. en
surroundforstærker eller S-AIR-modtager, for at
oprette lydtransmission. Det kan dog ske, at dine
naboer modtager lyden fra systemet, hvis I
bruger samme id. Du kan undgå dette ved at
udføre en parring, der identificerer enheden og
S-AIR-underenheden.
Id A
S-AIRunderenhed
Parring
Sådan udføres parring
x Før parring
Lydtransmissionen oprettes ud fra id'et
(eksempel).
Hos dig
Id A
S-AIRunderenhed
1
Placer den S-AIR-underenhed, der skal
parres, i nærheden af enheden.
Hos naboen
• Fjern eventuelt tilsluttede hovedtelefoner fra
surroundforstærkeren.
Denne enhed
2
Id A
Id A
S-AIRunderenhed
• Yderligere oplysninger om indstilling af
enhedens id findes i afsnittet "Sådan
angives id'et for enheden" (side 77).
• Yderligere oplysninger om indstilling af
S-AIR-underenhedens id findes i
betjeningsvejledningen til S-AIRunderenheden.
Id A
S-AIRunderenhed
3
x Efter parring
Lydtransmissionen oprettes kun mellem den
parrede enhed og en eller flere S-AIRunderenheder.
Indstil id'et, så det er ens for både
enheden og S-AIR-underenheden.
4
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
5
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
6
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
80DK
7
Tryk på X/x for at vælge
[LYDINDSTILLING], tryk derefter på
.
Indstillingerne for [LYDINDSTILLING]
vises.
8
Tryk på X/x for at vælge [S-AIRINDSTILLING t], og tryk derefter på
.
• Du kan kun vælge [S-AIR-INDSTILLING], når
den trådløse sender er sat i enheden.
9
Du bliver bedt om at bekræfte.
10 Tryk på C/c for at vælge [JA], og tryk
derefter på
.
Enheden starter parringen.
Vælg [NEJ], hvis du ikke vil udføre parring.
11 Start parringen af S-AIRunderenheden.
x Gælder surroundforstærkeren
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til
surroundforstærkeren.
Når lydtransmissionen er oprettet, bliver du
bedt om at bekræfte.
x Gælder S-AIR-modtageren
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til S-AIRmodtageren.
Når lydtransmissionen er oprettet, bliver du
bedt om at bekræfte.
Sådan annulleres parring
Angiv enhedens id, som beskrevet i afsnittet
"Sådan angives id'et for enheden". Parringen
annulleres, hvis du vælger et nyt id (eller vælger
det samme id som før).
Hvis lydtransmissionen er
ustabil
Gælder surroundforstærkeren
Gælder S-AIR-modtageren
Hvis der er flere trådløse systemer om at dele et
2,4 GHz-bånd, f.eks. trådløst LAN eller
Bluetooth, kan det påvirke transmissionen fra
S-AIR-produkter eller andre trådløse systemer
og gøre dem ustabile. I dette tilfælde kan
transmissionen forbedres ved at ændre
indstillingen "RF CHANGE".
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "RF
CHANGE" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling.
• "AUTO": Du skal som regel vælge denne
indstilling. Systemet ændrer automatisk
"RF CHANGE" til "ON" eller "OFF".
• "ON": Systemet sender lyd ved at søge
efter en bedre kanal.
• "OFF": Systemet sender lyd på en bestemt
kanal.
• Parringen skal udføres nogle minutter efter, at
du har udført trin 10. Hvis du ikke gør dette,
annulleres parringen automatisk, og du bliver
bedt om at bekræfte. Vælg [JA], hvis du vil
udføre parring. Vælg [NEJ] for at skifte til den
tidligere visning.
12 Tryk på C/c for at vælge den næste
Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed
Tryk på X/x for at vælge [PARRING], og
tryk derefter på
.
• Når du udfører en parring mellem enheden og en
anden S-AIR-underenhed (side 80), annulleres den
lydtransmission, der er blevet oprettet af id'et.
• Når du udfører parring, vises [(PARRING)] ved siden
af id'et på skærmen til valg af id.
4
handling.
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
x Sådan afsluttes parring
Vælg [NEJ], og tryk derefter på
.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
x Sådan udføres parring af en anden
S-AIR-underenhed
Vælg [JA], og tryk derefter på
.
81DK
6
Når du indstiller "RF CHANGE" til
"OFF", skal du vælge det id, der gør
lydtransmissionen mest stabil
(side 77).
• Du kan kun vælge "RF CHANGE", når den trådløse
sender er sat i enheden.
• Du skal som regel ikke ændre indstillingen.
• Hvis "RF CHANGE" indstilles til "OFF", kan
transmissionen mellem enheden og S-AIRunderenheden ske via en af følgende kanaler:
– S-AIR ID A: Kanal, der svarer til Wi-Fi-kanal 1
– S-AIR ID B: Kanal, der svarer til Wi-Fi-kanal 6
– S-AIR ID C: Kanal, der svarer til Wi-Fi-kanal 11
• Transmissionen kan forbedres ved at ændre
transmissionskanalen (frekvensen) for et eller flere af
de trådløse systemer. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til de trådløse systemer.
82DK
7
Optimal surroundsound i
et rum
[HØJTT.OPSTILLING]
Alt efter hvordan rummet er indrettet, kan der
være højttalere, du ikke kan installere. For at få
den bedste surroundsound anbefaler Sony, at du
først finder ud af, hvor højttalerne skal placeres.
2
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge
[LYDINDSTILLING], tryk derefter på
.
Indstillingerne for [LYDINDSTILLING]
vises.
6
Tryk på X/x for at vælge
[HØJTT.OPSTILLING ], og tryk derefter
på
.
8
Tryk på
.
Indstillingen udføres, og du bliver bedt om
at bekræfte.
9
Tryk på C/c for at vælge [JA] eller
[NEJ], og tryk derefter på
.
• [JA]: Fortsæt [AUTOKALIBRERING].
Følg fremgangsmåden fra trin 7 i afsnittet
"Automatisk kalibrering af indstillinger"
(side 84).
• [NEJ]: Afslut [HØJTT.OPSTILLING].
Andre betjeningsmuligheder
• [STANDARD]: Vælg denne indstilling,
når alle højttalere installeres normalt.
• [INGEN CENTER]: Vælg denne
indstilling, hvis du kun installerer frontog surroundhøjttalere.
• [INGEN SURROUND]: Vælg denne
indstilling, hvis du kun installerer centerog fronthøjttalere.
• [KUN FRONT]: Vælg denne indstilling,
hvis du kun installerer fronthøjttalere.
• [ALLE FRONT]: Vælg denne indstilling,
hvis du installerer alle højttalernee foran
lyttepositionen.
• [ALLE FRONT - INGEN CENTER]:
Vælg denne indstilling, hvis du installerer
front- og surroundhøjttalerne foran
lyttepositionen.
Andre betjeningsmuligheder
1
Tryk på C/c for at vælge en indstilling.
• Hvis du ændrer højttalernes placering, anbefaler
Sony, at du først indstiller [HØJTT.OPSTILLING]
og derefter [AUTOKALIBRERING] (side 84).
• Hvis indstillingen [TILSLUTNING] ændres i
[HØJTTALEROPSÆTNING] (side 57), gendannes
indstillingen [HØJTT.OPSTILLING] til
[STANDARD].
Indstillingerne for [HØJTT.OPSTILLING ]
vises.
HØJTT.OPSTILLING
STANDARD
83DK
Fronten af hver højttaler skal vende ind
mod kalibreringsmikrofonen, og der må
ikke stå noget mellem højttalerne og
kalibreringsmikrofonen.
Automatisk kalibrering
af indstillinger
[AUTOKALIBRERING]
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
kan automatisk indstille et passende niveau for
surroundsound.
IC
AL M
O
I
AUD
• Der høres en høj testtone fra systemet, når
[AUTOKALIBRERING] starter. Du kan ikke skrue
ned for denne lyd. Tag hensyn til børn og naboer.
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er sluttet til
enheden eller surroundforstærkeren. Du kan ikke
udføre følgende trin, når der er tilsluttet
hovedtelefoner.
1
2
A.C
IN /
Kalibreringsmikrofon
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
4
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], og tryk derefter
på
.
Installationsmenuen vises.
5
Tryk på X/x for at vælge
[LYDINDSTILLING], tryk derefter på
.
Indstillingerne for [LYDINDSTILLING]
vises.
6
Tryk på X/x for at vælge
[AUTOKALIBRERING], og tryk derefter
på
.
Indstillingerne for
[AUTOKALIBRERING] vises.
7
Slut kalibreringsmikrofonen
(medfølger) til A.CAL MIC-stikket på
frontpanelet.
Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau
ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger
ikke).
84DK
8
9
Tryk på C/c for at vælge [JA].
Tryk på
.
[AUTOKALIBRERING] starter.
Vær stille, mens der måles.
• Surroundforstærkeren skal placeres på det
rigtige sted og tændes, før du udfører
[AUTOKALIBRERING]. Hvis
surroundforstærkeren placeres et forkert sted,
f.eks. i et andet rum, udføres målingen ikke
korrekt.
• Du må ikke opholde dig i måleområdet og lave
støj under målingen, da det kan medføre
målefejl (målingen tager ca. 3 minutter). Under
målingen kommer der prøvesignaler ud af
højttalerne.
• Omgivelserne i det rum, hvor systemet er
installeret, kan påvirke målingerne.
• Hvis du får vist en fejlmeddelelse, skal du følge
anvisningerne og derefter vælge [JA].
Der vises en fejlmeddelelse i følgende
situationer:
– Når hovedtelefonerne er sluttet til enheden
eller surroundforstærkeren.
– Når kalibreringsmikrofonen ikke er tilsluttet.
– Når fronthøjttalerne er tilsluttet forkert.
– Når surroundhøjttalerne er tilsluttet forkert.
– Når front- og surroundhøjttalerne er tilsluttet
forkert.
10 Tryk på C/c for at vælge [JA] eller
[NEJ], og tryk derefter på
.
x Målingen er i orden.
Fjern kalibreringsmikrofonen, og vælg
[JA]. Resultatet træder i kraft.
Følg meddelelsen, og vælg derefter [JA] for
at prøve igen.
• Du må ikke gøre følgende, når autokalibrering er i
gang:
– Du må ikke slukke for strømmen.
– Du må ikke trykke på knapper.
– Du må ikke ændre lydstyrken.
– Du må ikke skifte funktion.
– Du må ikke ilægge eller fjerne en disk.
– Du må ikke slutte hovedtelefoner til enheden eller
surroundforstærkeren.
– Du må ikke fjerne kalibreringsmikrofonen.
• Målingen for [SUBWOOFER] er altid [JA], fordi
systemet ikke kalibrerer subwooferen.
Tv'et (kun Sony) kan betjenes med følgende
knapper. Tryk på knappen TV, mens du bruger
knapperne (gælder ikke TV [/1, THEATRE,
TV INPUT og TV VOL +/–).
• Ikke alle tv understøtter brug af fjernbetjening og alle
knapperne.
Tryk på
Funktion
TV [/1
Tænd eller sluk tv'et.
THEATRE
Få billederne tilpasset til film.
TV INPUT
Skift tv'ets indgangskilde til tv
eller en anden indgangskilde.
TV VOL +/–
Juster tv'ets lydstyrke.
PROG +/–*
Vælg tv-kanal.
Nummerknapper*, Vælg tv-kanal.
-*, ENTER*
TOOLS*
Åbn betjeningsmenuen til den
aktuelle visning.
RETURN*
Gå tilbage til den forrige kanal
eller det forrige lag på tv'ets
menu.
MENU*
Åbn tv'ets menu.
MUTING*
Slå tv-lyden fra midlertidigt.
C/X/x/c*,
*
Andre betjeningsmuligheder
x Målingen er ikke i orden.
Betjening af tv'et med
den medfølgende
fjernbetjening
Vælg et element i menuen.
Tip
• Du kan kontrollere afstanden mellem lyttepositionen
og den enkelte højttaler. Se side 57.
* Brug disse knapper, samtidig med at knappen TV
holdes nede.
85DK
Brug af lydeffekter
Brug af timerfunktionen
Du kan forstærke basfrekvenserne.
Du kan indstille systemet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 1
eller 10 minutter.
Tryk på DYNAMIC BASS.
Tryk på SLEEP.
"D. BASS ON" vises på frontpaneldisplayet og
basfrekvenserne forstærkes.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
minutvisningen (resterende tid) med 10
minutter.
Når du indstiller timerfunktionen, blinker
"SLEEP" på frontpaneldisplayet.
Forstærkning af basfrekvenser
Sådan deaktiveres lydeffekten
Tryk på DYNAMIC BASS igen.
Lyd ved lav lydstyrke
Denne tilstand gør det muligt at høre lydeffekter
og tale, som sad du i biografen, selv ved lav
lydstyrke. Dette er praktisk, hvis du ser film sent
om aftenen.
Tryk på NIGHT.
"NIGHT ON" lyser på frontpaneldisplayet, og
lydeffekten aktiveres.
• Denne effekt kan ikke bruges til en Super Audio CD.
Når du ilægger en Super Audio CD, mens "NIGHT
ON" er aktiveret, deaktiveres lydeffekten automatisk.
• Effekten er tydeligere, når lyden sendes via
centerhøjttaleren, da det er lettere at høre tale
(filmdialoger, osv.). Når lyden ikke sendes via
centerhøjttaleren, eller når du bruger hovedtelefoner,
justerer systemet lyden til det mest optimale.
Sådan deaktiveres lydeffekten
Sådan kontrolleres den
resterende tid
Tryk en enkelt gang på SLEEP.
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den
ønskede tid.
Sådan annulleres
timerfunktionen
Tryk flere gange på SLEEP, indtil "SLEEP
OFF" vises på frontpaneldisplayet.
Sådan indstilles timerfunktionen
med systemmenuen
1
2
3
Tryk igen på NIGHT.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SLEEP"
vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Minutvisningen (den resterende tid) ændres
med 10 minutter.
Tip
• Du kan også vælge den resterende tid ved at
trykke på nummerknapperne. I dette tilfælde
kan du forindstille tiden i intervaller på 1 minut.
4
Tryk på
.
Indstillingen foretages, og "SLEEP" vises
på frontpaneldisplayet.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
86DK
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet
Visning af oplysninger
om disken
Lysstyrken på frontpaneldisplayet kan indstilles
til et af 2 niveauer.
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"DIMMER" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den lysstyrke,
der skal bruges på frontpaneldisplayet.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk flere gange på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY under
afspilning af en disk, ændres visningen som
følger:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Nogle af de viste elementer forsvinder efter få
sekunder.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
x Dvd-video/dvd-VR
1 Spilletid for den aktuelle titel
2 Resterende spilletid for den aktuelle titel
3 Spilletid for det aktuelle kapitel
4 Resterende spilletid for det aktuelle kapitel
5 Disknavn
6 Titel og kapitel
Andre betjeningsmuligheder
• "DIMMER OFF": Lys.
• "DIMMER ON": Til.
Visning af spilletid og
resterende spilletid på
frontpaneldisplayet
x Video-cd (uden PBC-funktioner)/Super
Audio CD/cd
1 Spilletid for det aktuelle spor
2 Resterende spilletid for det aktuelle spor
3 Spilletid for disken
4 Resterende spilletid for disken
5 Spornavn
6 Spor og indeks*
* Kun video-cd/Super Audio CD.
x Super-VCD
1 Spilletid for det aktuelle spor
2 Tekst til spor
3 Spor- og indeksnummer
x Data-cd (MP3-fil)/data-dvd (MP3-fil)
1 Spilletid og aktuelt spornummer
2 Spornavn* (fil)
* Hvis en MP3-fil er tilknyttet et ID3-tag, viser
systemet et albumnavn/spor(fil)navn på baggrund af
ID3-taggets oplysninger.
Systemet understøtter ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres,
87DK
når der både vises ID3 version 1.0/1.1- og version
2.2/2.3-tags for en enkelt MP3-fil.
x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil)
1 Spilletid for den aktuelle fil
2 Aktuelt filnavn
3 Aktuelt album og filnummer
• Systemet kan kun vise det første niveau af teksten på
en dvd/cd, f.eks. disknavnet eller titlen.
• Når der ikke kan vises filnavn for en MP3-fil, vises
"*" på frontpaneldisplayet.
• Navnet på disken eller sporet kan muligvis ikke vises,
afhængigt af teksten.
• Spilletiden for MP3-filer og DivX-videofiler vises
muligvis ikke korrekt.
Tip
• Når systemet afspiller en video-cd med PBCfunktioner, vises spilletiden.
• C-**:**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
kapitel
x Video-cd (med PBC-funktioner)
• **:**
Spilletid for den aktuelle sekvens
x Video-cd (uden PBC-funktioner)/
Super Audio CD/cd
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
• T-**:**
Resterende spilletid for det aktuelle
spor
• D **:**
Spilletid for den aktuelle disk
• D-**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
disk
x Data-cd (MP3-fil)/data-dvd (MP3-fil)
Visning af spilletid og
resterende spilletid på tvskærmen
1
Tryk på DISPLAY under afspilningen.
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd
(DivX-videofil)
• **:**:**
Spilletid for den aktuelle fil
Følgende vises på tv-skærmen.
T
1: 01: 40
Tidsoplysninger
2
Tryk flere gange på DISPLAY for at
skifte til visning af andre
tidsoplysninger.
Visningen og de tidsoplysninger, du kan
kontrollere, afhænger af den disk, der
spilles.
x Dvd-video/dvd-VR
• T **:**:**
Spilletid for den aktuelle titel
• T-**:**:**
Resterende spilletid for den aktuelle
titel
• C **:**:**
Spilletid for det aktuelle kapitel
88DK
• Tegn/symboler vises muligvis ikke for alle sprog.
• Systemet kan kun vise et begrænset antal tegn,
afhængigt af den disktype, der afspilles. Visning af
teksttegn afhænger også af den valgte disk.
Kontrol af diskens
spilleoplysninger
Sådan kontrolleres tekst på dvd/
Super Audio CD/cd
Tryk flere gange på DISPLAY under en
afspilning for at få vist den tekst, der er optaget
på en dvd/Super Audio CD/cd.
Teksten på en dvd/Super Audio CD/cd vises
kun, når der findes tekst på disken. Du kan ikke
ændre teksten. Hvis disken ikke indeholder
tekst, vises "NO TEXT".
Tryk to gange på
afspilningen.
DISPLAY under
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
Sådan kontrolleres tekst på en
data-cd/data-dvd (MP3-fil/DivXvideofil)
Tryk på DISPLAY under afspilning af MP3filer eller DivX-videofiler på en data-cd/datadvd for at få vist navnet på mappen/MP3-filen/
DivX-videofilen og lydbithastigheden
(mængden af data pr. sekund for den aktuelle
lyd) på tv-skærmen.
T
0: 13
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Mappenavn**
Navn på MP3-fil**/DivXvideofil
Datooplysninger
* "Exchangeable Image File Format" er et
billedformat for digitalkameraer, der er defineret af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Tip
• Datooplysningerne vises i formatet [DD/MM/
ÅÅÅÅ].
DD: Dag
MM: Måned
ÅÅÅÅ: År
Andre betjeningsmuligheder
Bithastighed*
DATA CD JPEG
* Vises i følgende situationer:
– Når der afspilles en MP3-fil på en data-cd/datadvd.
– Når der afspilles en DivX-videofil, der indeholder
MP3-lydoplysninger på en data-cd/data-dvd.
** Hvis en MP3-fil er tilknyttet et ID3-tag, viser
systemet et albumnavn/spor(fil)navn på baggrund af
ID3-taggets oplysninger.
Systemet understøtter ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres,
når der både vises ID3 version 1.0/1.1- og version
2.2/2.3-tags for en enkelt MP3-fil.
Kontrol af datooplysninger for
en JPEG-billedfil
Du kan kontrollere datooplysningerne under
afspilning, når der er optaget en Exif*-kode i
JPEG-billedfilen.
89DK
Gendannelse af
standardindstillinger
4
Installationsmenuen vises.
5
Gendannelse af
standardindstillingerne for
systemets parametre, f.eks.
gemte stationer
"/1
A
x
Tryk på X/x for at vælge
[BRUGERDEFINERET], tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge
[SYSTEMINDSTILLING], og tryk
derefter på
.
Indstillingerne for
[SYSTEMINDSTILLING] vises.
6
7
Tryk på X/x for at vælge [NULSTIL], og
tryk derefter på c.
Tryk på C/c for at vælge [JA].
Hvis du vil afslutte og skifte til
kontrolmenuen, skal du vælge [NEJ].
8
1
2
Tryk på "/1 for at tænde systemet.
Tryk på x, A og "/1 på enheden
samtidigt.
"COLD RESET" vises på
frontpaneldisplayet, og
standardindstillingerne for systemet
gendannes.
Gendannelse af
standardindstillingerne for
[INSTALLATION]
Du kan gendanne standardindstillingerne for
[INSTALLATION] (side 52) (gælder dog ikke
indstillinger for [BØRNESIKRING]).
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION +/–, til
der står "DVD" på frontpaneldisplayet.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på X/x for at vælge
[INSTALLATION], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [INSTALLATION]
vises.
90DK
Tryk på
.
Du må ikke trykke på [/1, mens systemet
nulstilles. Der kan gå nogle sekunder, før
nulstillingen er udført.
• Standardindstillingerne gendannes også for
[TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)], [INTERVAL],
[EFFEKT] og [MULTI/2CH].
Om lydstyrkeregulering
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om strømkilder
• Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet
ikke skal bruges i en længere periode. Træk i stikket,
aldrig i ledningen.
Om placering
Om betjening
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
systemet.
Om diskrengøring, disk/
linserensemidler
• Du må ikke bruge rensedisks eller disk/
linserensemidler (f.eks. flydende eller fra spray).
Disse kan forårsage fejl i enheden.
Om tv-skærmens farver
• Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver, skal
du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til 30
minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal
højttalerne placeres længere væk fra tv'et.
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede
eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises
i længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er
særlig følsomme over for dette fænomen.
Yderligere oplysninger
• Placer systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning af systemet.
• Kabinettet bliver meget varmt, når der afspilles ved
høj lydstyrke i længere tid. Dette er ikke en fejl. Rør
ikke ved kabinettet. Du må ikke placere enheden et
sted med begrænset plads, hvor ventilationen er
dårlig, da dette kan medføre overophedning.
• Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at
anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med
en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne
blokeres, kan enheden blive for varm, og der kan
opstå fejl.
• Du må ikke placere enheden på overflader som
tæpper osv. eller i nærheden af f.eks. gardiner, der
kan blokere ventilationsåbningerne.
• Du må ikke placere enheden i nærheden af
varmekilder, f.eks. radiatorer eller
ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys,
meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser.
• Du må ikke placere enheden i skrå stilling. Den er kun
beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke enheden og diskene i nærheden af
komponenter med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande på enheden.
• Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en
sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du
gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der
pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke
sidder en disk i enheden og tage netledningen ud af
stikkontakten.
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan
der dannes kondens på linserne i systemet. Hvis der
dannes kondens, fungerer systemet muligvis ikke
korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes, og
systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil
fugten er fordampet.
• Hvis du flytter systemet, skal eventuelle disks fjernes,
da de ellers kan blive beskadiget.
• Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen
afbrydes, og enheden skal efterses af autoriserede
teknikere, før den tages i brug igen.
91DK
Bemærkninger om disks
Om håndtering af disks
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
• Du må ikke udsætte disken for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den
må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør disken med en rengøringsklud før
afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at
afspille en disk med en afvigende form (f.eks.
kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller fastgjort ringe.
92DK
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at serviceteknikeren kan beholde eventuelle dele, der fjernes under reparationen.
Hvis der opstår problemer med S-AIR-funktionen efter installation af S-AIR-underenheden (medfølger
ikke), skal du få en Sony-forhandler til at kontrollere samspillet mellem systemdelene (hovedenheden
og S-AIR-underenheden).
Strøm
Symptom
Løsningsforslag
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
• Tryk på "/1, når "STANDBY" ikke længere vises på frontpaneldisplayet.
Billede
Symptom
Løsningsforslag
Der vises intet billede.
• SCART (EURO AV)-kablet er ikke tilsluttet korrekt.
• SCART (EURO AV)-kablet er beskadiget.
• Enheden er ikke sluttet til det korrekt EURO AV t INPUT-stik (side 21).
• Tv'ets videoindgang er ikke indstillet til at vise billeder fra systemet.
• Kontroller udgangsmetoden på systemet (side 21).
• Slut tilslutningskablet godt i igen.
• Enheden er sluttet til en enhed, der ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth
Digital Content Protection) ("HDMI" på frontpanelet lyser ikke) (side 21).
• Hvis HDMI OUT-stikket bruges til videoudgang, skal du ændre den type
videosignal, der sendes via HDMI OUT-stikket. Dette kan løse problemet
(side 28).
Slut tv'et til enheden med et andet videostik end HDMI OUT, og skift tv'ets
indgangskilde til den tilsluttede videoindgang, så menuerne vises på skærmen.
Skift typen af videosignaludgang fra HDMI OUT-stikket, og skift tv'ets
indgang tilbage til HDMI. Hvis der stadig ikke vises noget billede, skal du
gentage trinnene og prøve andre indstillinger.
Der er støj på billedet.
• Disken er snavset eller i stykker.
• Hvis signalet fra EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stikket er forvrænget, skal
du ændre typen af videosignaludgang fra HDMI OUT-stikket ved at indstille
[HDMI-OPLØSNING] i [HDMI-INDSTILLING] til [720 × 480p]* (side 28).
* Der kan stå [720 × 576p], afhængigt af hvilket land modellen er fra.
Yderligere oplysninger
Hvis "PROTECTOR" og "PUSH Tryk på "/1 for at slukke for systemet, og kontroller følgende, når der ikke
POWER" vises skiftevis på
længere står "STANDBY".
frontpaneldisplayet.
• Er højttalerkablerne (+ og –) kortsluttet?
• Bruger du de korrekte højttalere?
• Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
• Tænd systemet, når ovenstående punkter er kontrolleret, og eventuelle
problemer løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
93DK
Symptom
Løsningsforslag
Billedet fylder ikke hele tv• Formatforholdet for disken kan ikke ændres.
skærmen, selvom du har valgt
formatforhold under [TV TYPE]
i [VIDEOINDSTILLING].
Der opstår farveforstyrrelser på
tv-skærmen.
Systemets subwoofer og fronthøjttalere er magnetisk beskyttet mod magnetisk
udslip. Der kan dog forekomme lækage, eftersom der bruges en meget kraftig
magnet. Kontroller følgende, hvis det sker:
• Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv eller en projektor, skal højttalerne
placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
• Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, skal du slukke for tv'et og tænde
det igen efter 15 til 30 minutter.
• Hvis der højres hyletoner, skal du placere højttalerne længere væk fra tv'et.
• Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetlås på tv-bordet,
medicinsk udstyr, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.
Lyd
Symptom
Løsningsforslag
Der er ingen lyd.
• Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen, hvis meddelelsen "MUTING ON" vises
på frontpaneldisplayet.
• Systemet er sat på pause eller afspiller i slowmotion. Tryk på H for at skifte
til normal afspilning.
• Der spoles frem eller tilbage. Tryk på H for at skifte til normal afspilning.
• Kontroller højttalerindstillingerne (side 57).
• Der kommer ingen Super Audio CD-lydsignaler fra HDMI OUT-stikket.
• Den komponent, der er sluttet til HDMI OUT-stikket, er ikke i
overensstemmelse med lydsignalets format. I dette tilfælde skal du indstille
[LYD (HDMI)] under [HDMI-INDSTILLING] til [TIL] (side 55).
Der sendes ingen lyd via HDMI • Indstil [LYD (HDMI)] i [HDMI-INDSTILLING] til [TIL] (side 55).
OUT-stikket.
• HDMI OUT-stikket er sluttet til en DVI-enhed (Digital Visual Interface) (DVIstik accepterer ikke lydsignaler).
• HDMI OUT-stikket sender ikke Super Audio CD-lyd.
• Prøv følgende: 1 Sluk og tænd for systemet. 2 Sluk og tænd for den
tilsluttede komponent. 3 Fjern og isæt HDMI-kablet.
Lydsignalerne fra venstre og
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt.
højre er ubalancerede eller byttet
om.
Der høres ingen lyd fra
subwooferen.
• Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 20, 57).
• Vælg "A.F.D. STD" som "DEC. MODE" (side 31).
Der høres kraftig summen eller
støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne er placeret på afstand af en transformer eller
motor, og at kablerne er mindst 3 meter fra et tv eller lysstofrør.
• Flyt tv'et væk fra lydkomponenterne.
• Stikkene er snavsede. Tør dem af med en klud, der er let fugtet med sprit.
• Rengør disken.
Lyden mister sin stereoeffekt,
• Tryk på AUDIO for at indstille [LYD] til [STEREO] (side 36).
når der afspilles en video-cd, cd • Sørg for, at enheden er tilsluttet korrekt.
eller MP3-fil.
94DK
Symptom
Løsningsforslag
Surroundeffekten er vanskelig at • Kontroller indstillingen "DEC. MODE" (side 31).
høre under afspilning af et Dolby • Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 20, 57).
Digital-, DTS- eller MPEG-lyd. • Afhængigt af dvd'en er udgangssignalet muligvis ikke et fuldt 5.1-kanalssignal.
Det kan være i mono eller stereo, hvis lydsporet er optaget i Dolby Digital- eller
MPEG-lydformat.
• Afhængigt af disken kommer lyden muligvis kun fra centerhøjttaleren.
Der høres ingen lyd fra
centerhøjttaleren.
• Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 20, 57).
• Kontroller indstillingen "DEC. MODE" (side 31).
• Afhængigt af kilden er effekten af centerhøjttaleren mindre udpræget.
• Der afspilles en 2-kanalskilde.
Der høres ingen lyd eller kun
meget svag lyd fra
surroundhøjttalerne.
• Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 20, 57).
• Kontroller indstillingen "DEC. MODE" (side 31).
• Afhængigt af kilden er effekten af surroundhøjttalerne mindre udpræget.
• Der afspilles en 2-kanalskilde.
Der sendes ingen lyd via
DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL-stikket.
• Indgangssignalets samplingfrekvens er over 48 kHz.
Betjening
Symptom
Løsningsforslag
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennerne, eller tilslut
eventuelt en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk tuning. Indstil med Direkte
kanaler.
• Der er ikke gemt stationer, eller de gemte stationer er blevet slettet (under
scanning efter gemte stationer). Gem stationerne (side 59).
• Tryk på DISPLAY, indtil frekvensen vises på frontpaneldisplayet.
Der høres støj på AM-radio.
• Kontroller AM-rammeantennens og kablets placering (side 24).
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern eventuelle hindringer mellem fjernbetjeningen og enheden.
• Afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden er for stor.
• Fjernbetjeningen er ikke rettet mod enhedens fjernbetjeningsmodtager.
• Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.
Disken afspilles ikke.
• Der er ikke ilagt en disk.
• Disken vender forkert.
Ilæg disken med afspilningssiden nedad.
• Disken ligger skævt i diskskuffen.
• Systemet kan ikke afspille cd-rom'er, osv. (side 5).
• Dvd'ens områdekode understøttes ikke af systemet.
• Der er dannet kondens i enheden. Kondensen kan beskadige linserne. Fjern
disken, og lad enheden stå tændt i ca. en halv time.
Yderligere oplysninger
Der høres kun lyd fra
centerhøjttaleren.
95DK
Symptom
Løsningsforslag
MP3-filen kan ikke afspilles.
• Data-cd'en er ikke optaget i et MP3-format, der er i overensstemmelse med ISO
9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet.
• Data-dvd'en er ikke optaget i et MP3-format, der er i overensstemmelse med
UDF (Universal Disk Format).
• MP3-filen har ikke filtypenavnet ".MP3".
• Dataene er ikke formateret til MP3, selvom filtypenavnet er ".MP3".
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Systemet kan ikke afspille lydspor i MP3PRO-format.
• Indstillingen [TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)] er indstillet til [BILLEDE]
(side 46).
• Hvis du ikke kan ændre indstillingen [TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)], skal
du lægge disken i igen eller slukke og tænde systemet.
• Data-cd'en/data-dvd'en indeholder en DivX-videofil.
JPEG-billedfilen kan ikke
afspilles.
• Data-cd'en er ikke optaget i et JPEG-format, der er i overensstemmelse med
ISO 9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet.
• Data-dvd'en er ikke optaget i et JPEG-format, der er i overensstemmelse med
UDF (Universal Disk Format).
• Filen har et andet filtypenavn end ".JPEG" eller ".JPG".
• Filen er større end 3.072 (bredde) × 2.048 (højde) i normal tilstand eller mere
end 2.000.000 pixel i progressiv JPEG-billedfil, hvad der primært anvendes på
hjemmesiden.
• Filen kan ikke være på tv-skærmen (nogle billeder gøres mindre).
• Indstillingen [TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)] er indstillet til [MUSIK]
(side 46).
• Hvis du ikke kan ændre indstillingen [TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)], skal
du lægge disken i igen eller slukke og tænde systemet.
• Data-cd'en/data-dvd'en indeholder en DivX-videofil.
MP3-filerne og JPEG• Der er valgt [AUTO] i [TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)] (side 46).
billedfilerne afspilles samtidigt.
DivX-videofilen kan ikke
afspilles.
• Filen er ikke oprettet i DivX-format.
• Filen har et andet filtypenavn end ".AVI" eller ".DIVX".
• Data-cd'en/data-dvd'en er ikke oprettet i et DivX-format, der er i
overensstemmelse med ISO 9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet/UDF.
• DivX-videofilen er større end 720 (bredde) × 576 (højde).
Titlerne på mappe/fil/filnavn
vises ikke korrekt.
• Systemet kan kun vise tal og bogstaver. Andre tegn vises som [*].
Disken afspilles ikke fra
begyndelsen.
• Der er valgt Programafspilning, Vilkårlig afspilning eller Gentag afspilning.
Tryk på CLEAR for at annullere disse funktioner, før der afspilles en disk.
• Der er valgt Genoptag afspilning.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på x på enheden eller fjernbetjeningen, og
start derefter afspilningen (side 38).
• Der vises automatisk en titel-, dvd- eller PBC-menu på tv-skærmen.
Systemet begynder automatisk at • Dvd'en indeholder en automatisk afspilningsfunktion.
afspille disken.
96DK
Afspilningen stopper
automatisk.
• En disk kan indeholde et autopausesignal. Når du afspiller en sådan disk,
stopper systemet afspilningen ved autopausesignalet.
Du kan ikke bruge funktioner
som stop, søgning, Slowmotion
eller Gentag afspilning.
• Ikke alle disks understøtter disse handlinger. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med disken.
Symptom
Løsningsforslag
Meddelelserne vises ikke på tv- • Vælg det ønskede displaysprog i installationsmenuen under
skærmen på det ønskede sprog.
[DISPLAYSPROG] i [SPROG-INDSTILLING] (side 53).
Sproget for lydsporet kan ikke
ændres.
• Der er ikke optaget spor på flere sprog på den dvd, der afspilles.
• Dvd'en understøtter ikke ændring af lydsporets sprog.
Sproget for underteksterne kan
ikke ændres.
• Der er ikke optaget undertekster på flere sprog på den dvd, der afspilles.
• Dvd'en understøtter ikke ændring af undertekster.
Underteksterne kan ikke slås fra. • Underteksterne på den valgte dvd kan ikke slås fra.
Kameravinklerne kan ikke
ændres.
• Der findes ikke optagelser fra flere vinkler på den dvd, der afspilles (side 36).
• Dvd'en understøtter ikke ændring af vinkler.
En disk kan ikke skubbes ud, og • Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
"LOCKED" vises på
frontpaneldisplayet.
[Datafejl.] vises på tv-skærmen
under afspilning af en data-cd
eller data-dvd.
Systemet fungerer ikke, som det • Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt det i igen efter nogle minutter.
plejer.
Funktionen Kontrol til HDMI
virker ikke.
• Kontroller HDMI-tilslutningen (side 21), når "HDMI" ikke lyser på
frontpaneldisplayet.
• Vælg [TIL] for indstillingen [KONTROL TIL HDMI] i [HDMIINDSTILLING] (side 54).
• Sørg for, at den tilsluttede komponent er kompatibel med funktionen
[KONTROL TIL HDMI].
• Kontroller, at netledningen er sluttet korrekt til den tilsluttede komponent.
• Kontroller indstillingen for funktionen Kontrol til HDMI for den tilsluttede
komponent. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med komponenten.
• Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, tilslutter eller fjerner netledningen, eller
hvis der opstår strømsvigt, skal du vælge [FRA] for indstillingen [KONTROL
TIL HDMI] i [HDMI-INDSTILLING], og derefter vælge [TIL] for
indstillingen [KONTROL TIL HDMI] i [HDMI-INDSTILLING] (side 54).
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI
for "BRAVIA" Sync" (side 63).
Yderligere oplysninger
• MP3-filen/JPEG-billedfilen/DivX-videofilen, som du vil afspille, er i stykker.
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-billedfilens format understøtter ikke DCF.
• JPEG-billedfilen har filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG", men er ikke i JPEGformat.
• Filen, du vil afspille, har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", men er ikke i
DivX-format, eller filen er i DivX-format, men understøttes ikke af en DivX
Certified-profil.
Der sendes ingen lyd fra
• Vælg [TIL] for indstillingen [LYD (HDMI)] i [BRUGERDEFINERET
systemet og tv'et, når funktionen INDSTILLING] (side 55).
System Audio Control bruges. • Sørg for, at det tilsluttede tv er kompatibelt med funktionen System Audio
Control.
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI
for "BRAVIA" Sync" (side 63).
97DK
USB-enhed
Symptom
Løsningsforslag
"OVERLOAD" vises på
frontpaneldisplayet.
• Der er opstået et problem med strømniveauet fra
-porten (USB). Sluk
systemet, og fjern USB-enheden fra
-porten (USB). Kontroller, at der ikke
er problemer med USB-enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
meddelelsen vises igen.
Bruger du en understøttet USB- • Følgende problemer kan opstå, hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke
enhed?
understøttes. Yderligere oplysninger om understøttede enheder findes i
"Understøttede USB-enheder" (tillæg).
– USB-enheden genkendes ikke.
– Navne på filer eller mapper vises ikke på systemet.
– Afspilningen kan ikke udføres.
– Lyden falder ud.
– Der høres støj.
– Lyden er forvrænget.
– Optagelsen stopper, før den er færdig.
Der er ingen lyd.
• USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk systemet, og tilslut USB-enheden
igen.
Lyden er forvrænget.
• Lydfilerne er kodet ved for lav bithastighed. Send lydfiler, der er kodet ved
højere bithastighed, til USB-enheden.
Der høres støj, eller lyden
forsvinder.
• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
• Støjen kan være opstået under optagelsen eller kopieringen. Slet filen, og
gentag optagelsen eller kopieringen.
• Kopier filerne til computeren, formater USB-enheden i FAT12-, FAT16- eller
FAT32-format, og kopier filerne til USB-enheden igen.*
* Systemet understøtter FAT12, FAT16 og FAT32, men ikke alle USB-enheder
understøtter disse FAT-formater. Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, eller fås ved henvendelse
til producenten.
USB-enheden kan ikke sættes i
-porten (USB).
• USB-enheden vender forkert. Sørg for, at USB-enheden vender korrekt, når den
sættes i.
En USB-enhed, der har været
• Den kan være optaget i et format, der ikke understøttes. Hvis dette er tilfældet,
brugt på en anden enhed, virker
skal du først lave en sikkerhedskopi af vigtige filer på USB-enheden ved at
ikke.
kopiere dem til computerens harddisk. Du skal derefter formatere USBenheden med et FAT12-, FAT16- eller FAT32-filsystem og overføre de
sikkerhedskopierede lydfiler til USB-enheden igen.*
* Systemet understøtter FAT12, FAT16 og FAT32, men ikke alle USB-enheder
understøtter disse FAT-formater. Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, eller fås ved henvendelse
til producenten.
"READING" vises i lang tid.
98DK
• Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde:
– Når der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
– Når filstrukturen er meget kompleks.
– Når der næsten ikke er mere hukommelse tilbage.
– Når den indbyggede hukommelse er fragmenteret.
• Sony anbefaler følgende:
– Samlet antal mapper på USB-enheden: 200 eller derunder.
– Samlet antal filer pr. mappe: 150 eller derunder.
Symptom
Løsningsforslag
Fejlvisning.
• Send musikdataene til USB-enheden igen, da dataene på USB-enheden kan
være blevet ødelagt.
• Systemet kan kun vise tal og bogstaver. Andre tegn vises ikke korrekt.
"DATA ERROR" vises på
frontpaneldisplayet under
afspilning af en USB-enhed.
• Lydfilen/JPEG-billedfilen, som du vil afspille, er i stykker.
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-billedfilens format understøtter ikke DCF.
• JPEG-billedfilen har filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG", men er ikke i JPEGformat.
Afspilningen starter ikke.
• Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen.
• Tilslut en USB-enhed, der understøttes af systemet. Se "Understøttede USBenheder" (tillæg).
• Tryk på H for at starte afspilningen.
Afspilningen starter ikke fra det • Annuller Gentag afspilning (side 70).
første spor.
USB-enheden (lydfilen/JPEGbilledfilen) afspilles ikke.
Yderligere oplysninger
• USB-enheder, der er formateret med andre filsystemer end FAT12, FAT16
eller FAT32, understøttes ikke.*
• Filer, der er kodet eller beskyttet med kodeord, osv., afspilles ikke.
• MP3-filen har ikke filtypenavnet ".MP3".
• WMA-filen har ikke filtypenavnet ".wma".
• AAC-filen har ikke filtypenavnet ".m4a".
• Dataene er ikke gemt i det ønskede format.
• MP3-filer i andre formater end MPEG 1 Audio Layer 3 kan ikke afspilles.
• Hvis du bruger en delt USB-enhed, kan der kun afspilles lydfiler fra den første
del.
• Systemet kan afspille ned til 8 mapper.
• Kontroller indstillingen [TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)] for lydfiler/JPEGbilledfiler (side 67, 68).
• Antallet af mapper overskrider begrænsningen på 200.
• Antallet af filer overskrider begrænsningen på 150.
• Lydfiler/JPEG-billedfiler: Mappen indeholder mere end 150 filer.
• JPEG-billedfilen har ikke filtypenavnet ".JPG" eller ".JPEG".
• JPEG-billedfilen fylder mere end 3.072 (bredde) × 2.048 (højde) i normal
tilstand eller mere end 2.000.000 pixel som progressiv JPEG-billedfil – en
størrelse, der primært bruges på internettet.
• JPEG-billedfiler med højt bredde/længde-forhold kan ikke afspilles.
• En WMA-fil i formatet WMA DRM, WMA Lossless eller WMA PRO kan ikke
afspilles.
• En AAC-fil i formatet AAC DRM eller AAC Lossless kan ikke afspilles.
* Systemet understøtter FAT12, FAT16 og FAT32, men ikke alle USB-enheder
understøtter disse FAT-formater. Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, eller fås ved henvendelse
til producenten.
99DK
Symptom
Løsningsforslag
Det tager længere tid at afspille
lydfiler eller JPEG-billedfiler.
• Afspilningen kan tage længere tid i følgende situationer, når systemet har
indlæst alle filer på USB-enheden:
– Når antallet af mapper eller filer er meget højt.
– Når mappe- eller filstrukturen er meget kompleks.
– Når hukommelseskapaciteten er meget høj.
– Når filstørrelsen er meget stor.
– Når hukommelsens fysiske struktur er fragmenteret.
• Sony anbefaler følgende:
– Samlet antal mapper på USB-enheden: 200 eller derunder.
– Samlet antal filer pr. mappe: 150 eller derunder.
Der kan ikke optages/kopieres til • Følgende problemer kan være opstået:
en USB-enhed.
– USB-enheden er fuld.
– Antallet af MP3-filer og mapper på USB-enheden overstiger den øvre
grænse.
– USB-enheden er skrivebeskyttet.
Optagelsen/kopieringen stopper, • USB-enhedens kommunikationshastighed er meget langsom. Tilslut en USBfør den er færdig.
enhed, der understøttes af systemet.
• USB-enhedens filstruktur bliver mere kompleks, hvis du udfører optagelse,
kopiering og sletning flere gange. Følg anvisningerne i USB-enhedens
betjeningsvejledning for at formatere USB-enheden. Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler, hvis problemet opstår igen.
Der opstår fejl under optagelse til • Du bruger en USB-enhed, der ikke understøttes. Se "Understøttede USBen USB-enhed.
enheder" (tillæg).
• USB-enheden eller strømmen blev afbrudt under optagelsen/kopieringen. Slet
den delvist optagede fil, og gentag optagelsen/kopieringen. Hvis problemet
opstår igen, kan det skyldes, at USB-enheden er i stykker. Følg anvisningerne i
USB-enhedens betjeningsvejledning for at formatere USB-enheden. Kontakt
den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet opstår igen.
Lydfiler eller mapper på USBenheden kan ikke slettes.
• Kontroller, om USB-enheden er skrivebeskyttet.
• USB-enheden eller strømmen blev afbrudt under sletningen. Slet den delvist
slettede fil. Hvis problemet opstår igen, kan det skyldes, at USB-enheden er i
stykker. Følg anvisningerne i USB-enhedens betjeningsvejledning for at
formatere USB-enheden. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet opstår igen.
S-AIR-funktionen
100DK
Symptom
Løsningsforslag
Der er ikke oprettet S-AIRtilslutning (der er ikke oprettet
lydtransmission), indikatoren på
S-AIR-underenheden lyser f.eks.
på følgende måde:
• Lyser ikke.
• Blinker.
• Lyser rødt.
• Hvis du bruger en anden S-AIR-hovedenhed, skal den placeres, så den står
mindst 8 m fra systemet.
• Indstil id'et, så det er ens for både enheden og S-AIR-underenheden (side 77).
• Parringen blev udført for enheden og en anden S-AIR-underenhed. Start
parringen for den ønskede S-AIR-underenhed (side 80).
• Enheden parres til en anden S-AIR-underenhed. Annuller parringen.
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden på afstand af andre
trådløse produkter.
• Stop brugen af andre trådløse produkter.
• S-AIR-underenheden slukker. Kontroller, at netledningen er tilsluttet, og tænd
S-AIR-underenheden.
Løsningsforslag
Der høres ingen lyd fra S-AIRunderenheden.
• Hvis du bruger en anden S-AIR-hovedenhed, skal den placeres, så den står
mindst 8 m fra systemet.
• Indstil id'et, så det er ens for både enheden og S-AIR-underenheden (side 77).
• Kontroller parringens indstilling (side 80).
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden tætter på hinanden.
• Undgå at bruge udstyr, der genererer elektromagnetisk energi, f.eks. en
mikrobølgeovn.
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden på afstand af andre
trådløse produkter.
• Stop brugen af andre trådløse produkter.
• Skift indstilling for "RF CHANGE" (side 81).
• Skift id-indstilling for S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden.
• Sluk systemet og S-AIR-underenheden, og tænd dem igen.
Der høres støj, eller lyden
forsvinder.
• Hvis du bruger en anden S-AIR-hovedenhed, skal den placeres, så den står
mindst 8 m fra systemet.
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden tætter på hinanden.
• Undgå at bruge udstyr, der genererer elektromagnetisk energi, f.eks. en
mikrobølgeovn.
• Placer S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden på afstand af andre
trådløse produkter.
• Stop brugen af andre trådløse produkter.
• Skift indstilling for "RF CHANGE" (side 81).
• Skift id-indstilling for S-AIR-hovedenheden og S-AIR-underenheden.
Yderligere oplysninger
Symptom
101DK
Selvdiagnosefunktion
(når der vises bogstaver/tal på
skærmen)
Når selvdiagnosefunktionen aktiveres for at
undgå fejl, vises en servicekode på 5 tegn
bestående af et bogstav og 4 tal (f.eks. C 13 50)
på tv-skærmen eller frontpaneldisplayet. Se
nedenstående skema for at få en beskrivelse.
C:13:50
Første 3 tegn i Årsag og/eller løsningsforslag
servicekoden
102DK
C 13
Disken er snavset.
,Rengør disken med en blød klud
(side 92).
C 31
Disken er ikke lagt korrekt i.
,Sluk og tænd systemet, og ilæg
disken korrekt.
E XX
(XX angiver et
tal)
Systemet har udført en selvdiagnose
for at undgå fejl.
,Kontakt den nærmeste Sonyforhandler eller et autoriseret
Sony-servicecenter, og oplys
servicekoden på 5 tegn.
Eksempel: E 61 10
Når versionsnummeret vises på
tv-skærmen
Versionsnummeret [VER.X.XX] (X angiver et
tal) vises muligvis på tv-skærmen, når der
tændes for systemet. Nummeret skal bruges i
forbindelse med Sonys service og er ikke en fejl,
men systemet kan alligevel ikke bruges som
normalt. Sluk og tænd systemet for at bruge det.
VER.X.XX
Specifikationer
Forstærker
Stereo (nominel)
Surround (reference)
108 W + 108 W
(ved 3 ohm, 1 kHz, 1 %
THD)
RMS-udgangseffekt
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(pr. kanal ved 3 ohm,
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 140 W
(ved 3 ohm, 80 Hz, 10 %
THD)
* Der sendes muligvis ingen lyd, afhængigt af
indstillingerne for afkodningstilstanden og kilden.
Super Audio CD/dvd-system
Laser
Signalformat
Halvlederlaser
(Super Audio CD/dvd: λ =
650 nm)
(Cd: λ = 790 nm)
Emissionsvarighed:
kontinuerlig
PAL/NTSC
USB
Understøttet bithastighed
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps til 320 kbps
WMA:
48 kbps til 192 kbps
AAC:
48 kbps til 320 kbps
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
-port (USB):
Maksimum spænding:
500 mA
Udgange
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
HDMI OUT: Type A (19
ben)
Højttalere
Front (SS-TS82)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Full range Bass-refleks,
magnetisk afskærmet
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
108 mm × 540 mm × 78
mm (b/h/d)
290 mm × 1.045 mm til
1.230 mm × 290 mm
(b/h/d) med fod
1,2 kg
2,9 kg med fod
Center (SS-CT80)
Tuner
System
Video
Yderligere oplysninger
Indgange (analog)
TV (AUDIO IN)
Følsomhed: 450/250 mV
AUDIO IN
Følsomhed: 250/125 mV
Indgange (digital)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedans: 75 ohm/–
Udgange (analog)
Hovedtelefoner
Understøtter
hovedtelefoner med både
lav og høj impedans.
FM-tuner
Modtageområde
Modeller i Nordamerika: 87,5 MHz til 108,0 MHz
(i intervaller på 100 kHz)
Andre modeller:
87,5 MHz til 108,0 MHz
(i intervaller på 50 kHz)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennestik
75 ohm, ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
AM-tuner
Modtageområde
Modeller i Nordamerika, Mexico og Latinamerika:
530 kHz til 1.710 kHz
(i intervaller på 10 kHz)
531 kHz til 1.710 kHz
(i intervaller på 9 kHz)
Modeller i Europa, CIS-landene og i Mellemøsten:
531 kHz til 1.602 kHz
(i intervaller på 9 kHz)
Modeller i Australien og New Zealand:
531 kHz til 1.710 kHz
(i intervaller på 9 kHz)
530 kHz til 1.710 kHz
(i intervaller på 10 kHz)
Andre modeller:
531 kHz til 1.602 kHz
(i intervaller på 9 kHz)
530 kHz til 1.610 kHz
(i intervaller på 10 kHz)
Antenne
AM-rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Full range Bass-refleks,
magnetisk afskærmet
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
103DK
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
265 mm × 93 mm × 71 mm
(b/h/d)
0,7 kg
Surround (SS-TS80)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Børnesikring
Full range Bass-refleks,
magnetisk afskærmet
Keglemembran, 65 mm
3 ohm
103 mm × 164 mm × 82
mm (b/h/d)
0,6 kg
Subwoofer (SS-WS80)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Ordliste
Subwoofer Bass-refleks
Keglemembran, 160 mm
3 ohm
205 mm × 325 mm × 325
mm (b/h/d)
5,2 kg
Generelt
Strømkrav
220 V til 240 V AC,
50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 170 W
Standby: 0,3 W
(i energisparetilstand)
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
5 V DC
Udgangsspænding (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Mål (ca.)
430 mm × 66 mm × 385
mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.)
4,2 kg
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
En funktion til dvd til at begrænse muligheden
for afspilning af disks alt efter brugernes alder
og i henhold til reglerne om aldersbegrænsning
for hvert enkelt land. Begrænsningen varierer
fra disk til disk. Når den er aktiveret, er
afspilning helt umulig, der springes over
voldelige sekvenser, eller de skiftes ud med
andre sekvenser mv.
Digital Cinema Auto Calibration
Digital Cinema Auto Calibration blev udviklet
af Sony for hurtigt at kunne måle og regulere
højttalerindstillinger automatisk i forhold til det
pågældende lokale.
Dolby Digital
Dette biograflydformat er mere avanceret end
Dolby Surround Pro Logic. I dette format
udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der er også en
uafhængig subwooferkanal til dyb bas. Formatet
kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen er
designet som en 0.1-kanal (eftersom den kun
bruges, når der er behov for dybe baseffekter).
Alle seks kanaler i dette format optages hver for
sig for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse.
Da alle signalerne behandles digitalt, er
signalforringelsen desuden mindre.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II opretter fem outputkanaler
med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder.
Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige
optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje
nye lyde eller lydnuancer.
x Filmtilstand
Filmtilstanden kan bruges til tv-programmer i
stereo samt alle programmer, der er kodet til
Dolby Surround. Resultatet er forbedret
lydfeltsspredning, der nærmer sig kvaliteten for
den separate 5.1-kanalslyd.
x Musiktilstand
Musiktilstanden kan bruges til alle
musikoptagelser i stereo og giver et bredere og
dybere lydrum.
104DK
Super Audio CD
Dette er en metode til afkodning af Dolby
Surround. Dolby Surround Pro Logic
frembringer fire kanaler på baggrund af 2kanalslyd. Sammenlignet med det tidligere
Dolby Surround-system, giver Dolby Surround
Pro Logic en mere naturlig venstre-til-højrepanorering og placerer lydene mere nøjagtigt.
Der kræves et sæt surroundhøjttalere og en
centerhøjttaler for at kunne få det fulde udbytte
af Dolby Surround Pro Logic.
Surroundhøjttalerne er i mono.
Super Audio CD er en ny diskstandard for
højkvalitetslyd, hvor musik optages i DSDformat (Direct Stream Digital) (almindelige
cd'er optages i PCM-format). DSD-formatet
bruger en samplingsfrekvens, der er 64 gange
højere end på en almindelig cd, og med 1-bitkvantisering opnås både et bredt
frekvensområde og et bredt dynamisk område
gennem hele det hørbare frekvensområde, så
den gengivne musik forbliver tro mod den
originale lyd.
DTS
x Super Audio CD-typer
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af DTS, Inc. Denne teknologi er
tilpasset 5.1-kanals surroundsound. Dette
format består af stereobagkanal, og der er diskret
subwooferkanal i formatet. DTS frembringer de
samme 5.1-discrete kanaler med digital lyd af
høj kvalitet. Den gode kanalseparation opnås
med separat optagelse af alle kanaldata og
digital behandling.
Der er to typer disks, afhængigt af
kombinationen af Super Audio CD-laget og cdlaget.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI er et interface, som understøtter både
video og lyd via en enkelt digital forbindelse,
hvilket giver dig digitale billeder og digital lyd i
høj kvalitet. HDMI understøtter HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), en
kopibeskyttelse, der omfatter kodning af digitale
videosignaler.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
Vi har oplevet en hastig spredning af dvd'er,
digitale udsendelser og andre medier af høj
kvalitet.
Sony har derfor udviklet teknologien "S-AIR" til
radiotransmission af digitale lydsignaler uden
komprimering, så de fine nuancer i
højkvalitetsmedierne kan overføres uden
forringelse, og integreret denne teknologi i
EZW-RT10/EZW-T100.
Teknologien overfører digitale lydsignaler uden
komprimering via ISM-frekvensbåndet
(Industrial, Scientific, and Medical band) på 2,4
GHz til trådløse LAN- og Bluetoothprogrammer.
• Super Audio CD-lag: Et signallag med høj
tæthed til Super Audio CD.
• Cd-lag1): Et lag, som kan læses af en
konventionel cd-afspiller
Disk med et lag
(en disk med et enkelt Super Audio CD-lag)
Super Audio CD-lag
Yderligere oplysninger
Dolby Surround Pro Logic
Hybriddisk2)
(en disk med et Super Audio CD-lag og et cd-lag)
Cd-lag3)
Super Audio CDlag3)
Et Super Audio CD-lag består af et 2kanalsområde eller et multikanalsområde.
• 2-kanalsområde: Et område, hvor der er
optaget stereospor på 2 kanaler.
• Multikanalsområde: Et område, hvor der er
optaget spor på flere kanaler (op til 5.1kanals).
105DK
2-kanalsområde4)
Multikanalsområde4)
1)Cd-laget
Super Audio
CD-lag
kan afspilles på en almindelig cd-afspiller.
2)
Du behøver ikke vende disken, da begge lag findes på
samme side.
3)
Yderligere oplysninger om valg af lag findes i
afsnittet "Sådan skiftes afspilningslag under
afspilning af en hybrid Super Audio CD" (side 37).
4)Yderligere
oplysninger om valg af område findes i
afsnittet "Sådan vælges et afspilningsområde til
afspilning af en 2-kanals- og multikanals-Super
Audio CD" (side 37).
106DK
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåde er i henhold til standarden ISO 639:1988 (E/F).
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Yderligere oplysninger
Kode Sprog
1703 Ikke angivet
Liste over områdekoder for børnesikring
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
2362
2390
2379
2427
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
2046
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Danmark
Filippinerne
Finland
Frankrig
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
New Zealand
Norge
Pakistan
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Østrig
107DK
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Frontpanel
A "/1 (tændt/standby) (26, 90)
G VOLUME (34)
B A (åbn/luk) (34)
H PHONES-stik (34)
C Frontpaneldisplay (110)
I AUDIO IN/A.CAL MIC-stik (22, 26, 84)
D Afspilningsknapper (34)
J
E
K Diskskuffe (34)
(fjernbetjeningsmodtager) (10)
F FUNCTION (29)
108DK
-port (USB) (66)
Bagpanel
Skruer*
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
A SPEAKER-stik (20)
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
F DMPORT-stik (DIGITAL MEDIA PORT)
(22, 75)
C COAXIAL 75Ω FM -stik (24)
G HDMI OUT-stik (21)
D AM-stik (24)
H TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)stik (21)
E EURO AV T OUTPUT (TO TV)-stik (21)
*
FORSIGTIG
Fjern ikke skruerne, før EZW-T100 er
installeret.
Yderligere oplysninger
B EZW-T100-åbning (22)
109DK
Frontpaneldisplay
Om indikatorer på frontpaneldisplayet
A Afspilningsstatus.
B Blinker, når timerfunktionen er
aktiveret (86)
C Viser systemstatus, f.eks. kapitel-, titeleller spornummer, tidsoplysninger,
radiofrekvens, afspilningsstatus,
afkodningstilstand, osv.
H Aktuelt surroundformat (gælder ikke
JPEG-billedfil).
D Lyser, når der modtages en station
(kun radio) (59).
I Lyser op, når der ilægges en NTSCdisk.
E Stereo/mono (kun radio) (60).
J Lyser under USB-optagelse/kopiering
(72)
F Lyser, når der sættes en S-AIR-sender
(medfølger ikke) i enheden, og når
systemet sender lyden (76)
110DK
G Lyser, når HDMI OUT-stikket er sluttet
korrekt til HDCP-kompatibelt udstyr
(High-bandwidth Digital Content
Protection) med HDMI- eller DVIindgang (Digital Visual Interface) (21)
K Lyser, når der ilægges en Super Audio
CD/cd (37)
Fjernbetjening
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
P til Z
ANGLE 3 (36)
AUDIO qh (36)
CLEAR es (39, 52, 60)
D.TUNING ws (60)
DISC SKIP1) ed
DISPLAY wa (61, 71, 87)
DVD MENU wg (42)
DVD TOP MENU qd (42)
DYNAMIC BASS 6 (86)
ENTER2) wf (25, 26, 37, 39, 59,
83)
FUNCTION +/– 2 (29, 34)
MENU wg (85)
MUTING 7 (34)
NIGHT wd (86)
ONE-TOUCH PLAY eg (64)
PICTURE NAVI qg (44, 68)
PRESET +/– wj (60)
PROG +/– wj (85)
S-AIR MODE 4 (76)
SLEEP qj (86)
SOUND MODE 5 (33)
SUBTITLE ws (36)
SYSTEM MENU wf (25, 30, 76,
86, 87)
THEATRE qk (63)
TOOLS wh (85)
TUNING +/– 0 (59)
TV wl (85)
TV INPUT w; (85)
TV VOL +/– ef (85)
VOLUME +/– 8 (34)
Nummerknapper qf (38, 59, 85)
[/1 (tændt/standby) 1 (25, 26,
34)
TV [/1 (tændt/standby) ql (85)
C/X/x/c/
qs (25, 26, 37, 39,
59, 83)
REPLAY/ADVANCE
9 (34)
./> wj (34)
m/M 0 (34)
STEP
/
9 (34)
SLOW
/
0 (34)
H (afspil) e; (34)
x (stop) wk (34)
X (pause) qa (34)
DISPLAY3) wh (26, 37, 39, 83)
O RETURN ea (38, 85)
-/-- es (85)
1)Denne
funktion er ikke
tilgængelig på denne model.
2)
Yderligere oplysninger
A til O
BESKRIVELSE AF KNAPPERNE
ENTER har samme funktion
som knappen . Når du
betjener tv'et, bruges
knappen ENTER til at vælge
en kanal, og knappen
bruges til at vælge
menuelementer (side 85).
3)Denne
knap er tilgængelig
for funktionen "DVD",
"USB" eller "DMPORT".
Knappen kan muligvis ikke
bruges, afhængigt af
DIGITAL MEDIA PORTadapteren.
111DK
Oversigt over kontrolmenuen
Du kan bruge kontrolmenuen til at vælge en funktion eller læse tilknyttede oplysninger.
DISPLAY
Tryk på
DISPLAY flere gange.
Hver gang du trykker på
DISPLAY, ændres kontrolmenuen som følger:
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 Kontrolmenu 1
2 Kontrolmenu 2 (hvis tilgængelig)
3 Kontrolmenu slået fra
• Kontrolmenuen vises, når der er valgt "DVD" eller "USB" som funktion.
Kontrolmenu
Kontrolmenu 1 og 2 indeholder forskellige elementer, afhængigt af disktypen. Yderligere oplysninger
findes på siderne i parentes.
112DK
Eksempel: Kontrolmenu 1 under afspilning af en dvd-video.
Aktuelt titelnummer
Aktuelt kapitelnummer
Samlede antal titler
Samlede antal kapitler
Kontrolmenuelementer
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
FRA
FRA
DISC
TITEL
KAPITEL
Valgt element
Afspilningsstatus
(N Afspil,
X Pause,
x Stop, osv.)
DVD VIDEO
Aktuel disktype
Afspilningstid
Aktuel indstilling
Indstillinger
GENTAG
ENTER
Afslut:
DISPLAY
Betjeningsmeddelelse
Sådan lukkes visningen
Tryk på
DISPLAY.
Oversigt over kontrolmenuelementer
Element
Navn på element, funktion, relevant disktype
Yderligere oplysninger
Funktionsnavn for valgt
kontrolmenuelement
[TITEL] (side 42)/[SEKVENS] (side 42)/[SPOR] (side 42)
Gør det muligt at vælge den titel, sekvens eller det spor, der skal afspilles.
[KAPITEL] (side 42)/[INDEKS] (side 42)
Gør det muligt at vælge det kapitel eller indeks, der skal afspilles.
[INDEKS] (side 42)
Gør det muligt at åbne indekset og vælge det indeks, der skal afspilles.
[SPOR] (side 42)
Gør det muligt at vælge det spor, der skal afspilles.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (side 42)
Gør det muligt at vælge den type titler (dvd-rw/dvd-r), der skal afspilles: [ORIGINAL] eller
en redigeret [PLAY LIST].
[KLOKKEN] (side 43)
Gør det muligt at kontrollere den forløbne og resterende spilletid.
Gør det muligt at indtaste en tidskode for at starte en afspilning fra et bestemt sted (kun dvdvideo/dvd-VR).
[MULTI/2CH] (side 37)
Gør det muligt at vælge afspilningsområdet på en Super Audio CD, hvis det er tilgængeligt.
[SUPER AUDIO CD/CD-LAG] (side 37)
Gør det muligt at vælge afspilningsområdet på en Super Audio CD, hvis det er tilgængeligt.
113DK
[PROGRAM] (side 39)
Gør det muligt at vælge spor til afspilning i den ønskede rækkefølge.
[SHUFFLE] (side 40)
Gør det muligt at afspille sporene/filerne i vilkårlig rækkefølge.
[GENTAG] (side 41)
Gør det muligt at gentage afspilningen af hele disken (alle titler/alle spor/alle mapper/alle
filer) eller gentage afspilningen af en titel/et kapitel/et spor/en mappe/en fil.
[A/V SYNC] (side 49)
Gør det muligt at justere forsinkelsen mellem billedet og lyden.
[DISKMENU] (side 42)
Gør det muligt at få vist dvd'ens menu.
[GENNEMSE] (side 45)
Gør det muligt at få vist en liste over mapper/JPEG-billedfiler.
[INSTALLATION] (side 52)
[HURTIG] (side 26)
Gør det muligt at angive grundlæggende indstillinger. Brug Hurtig installation til at vælge det
ønskede displaysprog, tv'ets formatforhold, og om du vil starte autokalibrering.
[BRUGERDEFINERET]
Gør det muligt at angive flere indstillinger ud over Hurtig installation.
[MAPPE] (side 42)
Gør det muligt at vælge den mappe, der skal afspilles.
[FIL] (side 42)
Gør det muligt at vælge den JPEG-billedfil eller DivX-videofil, der skal afspilles.
*
[DATO] (side 89)
Gør det muligt at få vist den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
*
[INTERVAL] (side 46)
Gør det muligt at angive, hvor længe et dias skal vises på tv-skærmen.
*
[EFFEKT] (side 46)
Gør det muligt at vælge de overgangseffekter, der skal bruges under et diasshow.
*
[TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)] (side 46)
Gør det muligt at vælge den datatype (MP3-fil, JPEG-billedfil eller begge), der skal bruges til
afspilning af en data-cd/data-dvd.
* Disse elementer vises ikke, når der afspilles en data-cd/data-dvd, som indeholder en DivX-videofil.
Liste over kontrolmenuelementer for USB-enhed
Element
Navn på element, funktion, relevant disktype
[GENTAG] (side 70)
Gør det muligt at gentage afspilningen af hele USB-enheden (alle mapper/alle filer) eller
gentage afspilningen af en mappe/en fil.
[GENNEMSE] (side 70)
Gør det muligt at få vist en liste over mapper/JPEG-billedfiler.
114DK
[DATO] (side 71)
Gør det muligt at få vist den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
[INTERVAL] (side 69)
Gør det muligt at angive, hvor længe et dias skal vises på tv-skærmen.
[EFFEKT] (side 69)
Gør det muligt at vælge de overgangseffekter, der skal bruges under et diasshow.
[TILSTAND (MUSIK, BILLEDE)] (side 67, 68)
Gør det muligt at vælge den datatype (MP3/AAC/WMA-fil eller JPEG-billedfil), der skal
bruges til afspilning af en USB-enhed.
[USB-OPTAGELSE] (side 72)
Gør det muligt at optage spor på en lyd-cd eller kopiere MP3-filer fra en cd/data-cd/data-dvd
til en USB-enhed.
[SHUFFLE]
Gør det muligt at afspille en fil i vilkårlig rækkefølge.
[SPOR]
Gør det muligt at vælge det spor, der skal afspilles.
[MAPPE]
Gør det muligt at vælge den mappe, der skal afspilles.
Gør det muligt at vælge den JPEG-billedfil, der skal afspilles.
[KLOKKEN]
Gør det muligt at kontrollere den forløbne og resterende spilletid.
Tip
• Indikatoren i kontrolmenuikonet lyser gult
t
, når du vælger et andet element end [FRA] (kun
[PROGRAM], [SHUFFLE], [GENTAG] og [A/V SYNC]). Indikatoren [ORIGINAL/PLAY LIST] lyser gult, når
du vælger [PLAY LIST] (standardindstilling). Indikatoren [MULTI/2CH] lyser gult, når du vælger et
multikanalsområde på en Super Audio CD.
Yderligere oplysninger
[FIL]
115DK
Indeks
Tal
5.1-kanalssurround 37
A
A/V SYNC 49
AAC-fil 66
ANGLE 36
ATTENUATE 30
AUDIO DRC 56
AUTOKALIBRERING 55, 84,
104
B
BAGGRUNDS 56
Bagpanel 109
BRUGERDEFINERET 52, 90
BØRNESIKRING 50, 56, 104
C
NULSTIL 56, 90
H
Områdekode 7
ORIGINAL 42
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 54
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 105
HDMI-INDSTILLING 54
HDMI-OPLØSNING 54
Hurtig afspilning 35
Hurtig installation 26
Hurtigt fremad 35
HØJTT.OPSTILLING 55, 83
HØJTTALEROPSÆTNING 57
AFSTAND 57
NIVEAU 58
TILSLUTNING 57
COLD RESET 90
I
D
INSTALLATION 52, 90
INTERVAL 46, 69
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 84, 104
Data-cd 47
Data-dvd 47
DEC. MODE 31
DEMO 25
Diasshow 46
DIGITAL MEDIA PORT 75
DIMMER 87
DISPLAY 61
DISPLAYSPROG 53
DivX® 47, 56
Dolby Digital 36, 104
Dolby Pro Logic II 104
Dolby Surround Pro Logic 105
DTS 36, 105
DUAL MONO 33
Dvd'ens menu 42
DYNAMIC BASS 86
E
EFFEKT 46, 69
F
Fjernbetjening 10
FM MODE 60
Frontpanel 108
Frontpaneldisplay 87, 110
G
Genoptag afspilning 38
116DK
GENOPTAGET AFSPILNING
56
Gentag afspilning 41
J
JPEG-billedfil 44, 66
JPEG-OPLØSNING 55
K
KLOKKEN 43
KONTROL TIL HDMI 54
Kontrol til HDMI 63
Kontrolmenu 112
L
LINE 54
Liste over sprogkoder 107
LYD 53
LYD (HDMI) 55
LYDGRÆNSE 54
LYDINDSTILLING 55
Lydtilstand 33
O
P
PAUSESKÆRM 56
PAUSETILSTAND 54
PBC-afspilning 38
PICTURE NAVI 45, 69
PLAY LIST 42
Programafspilning 39
R
RDS 62
RF CHANGE 81
S
S-AIR 105
S-AIR STBY 79
S-AIR-INDSTILLING 55
S-AIR-modtager 76
SLEEP 86
SPROG-INDSTILLING 53
SUBTITLE 36
Super Audio CD 37, 105
Surroundforstærker 76
SYSTEM MENU 25, 30, 31,
60, 79, 81, 86, 87
SYSTEMINDSTILLING 56
T
TESTTONE 58
TILSTAND (MUSIK,
BILLEDE) 46, 67, 68
TV TYPE 53
U
Understøttede disks 5
UNDERTEKST 53
USB-enhed 66
M
V
MENU 53
MP3-fil 44, 66
Multi Session-cd 7
Multipleks broadcast-lyd 33
VALG AF SPOR 56
VIDEOINDSTILLING 53
Vilkårlig afspilning 40
N
Navngivning af gemte stationer
60
NIGHT 86
W
WMA-fil 66
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta
tulipalo- ja sähköiskuvaara voidaan
välttää.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon
vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta palavaa
kynttilää laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Paristoja tai laitetta, jossa on paristo, ei tule altistaa
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Vain sisäkäyttöön.
Tämä tuote on
LUOKAN 1
LASERLAITE. Tämä
merkintä on laitteen
takapuolella.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
2FI
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta
tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu
paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
Varotoimet
Virtalähteet
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
• Laite on kytkettynä vaihtovirtalähteeseen
(sähköverkkoon) aina, kun virtajohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu laitteen
virtakytkimellä.
• Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on
helppo irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
Tietoja S-AIRtoiminnosta
• Tässä käyttöohjeessa viitataan
kaukosäätimessä oleviin painikkeisiin. Voit
käyttää myös laitteen painikkeita, jos niiden
nimet ovat samat tai samantapaiset kuin
kaukosäätimen painikkeiden nimet.
• Ohjausvalikon vaihtoehdot voivat vaihdella
alueittain.
• Termiä ”DVD-levy” saatetaan käyttää
puhuttaessa yleisesti DVD VIDEO-,
DVD+RW-, DVD+R-, DVD-RW- tai DVDR-levyistä.
• Pohjoisamerikkalaisten mallien mitat
ilmaistaan jalkoina.
• Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
Tämä järjestelmä tukee S-AIR-toimintoa, jonka
avulla ääni voidaan siirtää langattomasti kahden
S-AIR-laitteen välillä.
Tässä järjestelmässä voidaan käyttää seuraavia
S-AIR-laitteita:
• Surround-vahvistin: Voit kuunnella surroundkaiuttimien ääntä langattomasti.
• S-AIR-vastaanotin: Voit kuunnella
järjestelmän ääntä muissa huoneissa.
Näitä S-AIR-laitteita voi hankkia lisävarusteina
(S-AIR-laitteiden valikoima vaihtelee
alueittain).
Tämän käyttöohjeen surround-vahvistinta tai
S-AIR-vastaanotinta koskevat ohjeet ja
huomautukset ovat voimassa vain silloin, kun
surround-vahvistin tai S-AIR-vastaanotin on
käytössä.
Lisätietoja S-AIR-toiminnosta on kohdassa
”S-AIR-laitteen käyttäminen” (sivulla 77).
FI
3FI
Sisällysluettelo
Tietoja tästä käyttöohjeesta..................... 3
Tietoja S-AIR-toiminnosta...................... 3
Toistettavat levyt.....................................5
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Kaiuttimien
kokoaminen .............................11
Vaihe 2: Järjestelmän
sijoittaminen ............................16
Vaihe 3: Järjestelmän
kytkeminen ..............................19
Vaihe 4: Pika-asennus ..................26
Vaihe 5: Äänen kuunteleminen
kaikkien kaiuttimien kautta ....29
Äänen säätäminen
Surround-äänen toistaminen purkutilan
avulla .............................................. 31
Äänitilan valitseminen .......................... 33
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen ................................ 33
Levy
Levyn toistaminen................................. 34
Toistotilan käyttäminen ........................ 40
Levyltä etsiminen ja valitseminen ........ 42
MP3-tiedostojen ja JPEG-kuvatiedostojen
toistaminen...................................... 44
DivX®-videoiden katseleminen ........... 48
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen ...................................... 50
Levyn toiston rajoittaminen .................. 50
Asetusnäytön käyttäminen .................... 52
Viritin
Radioasemien esivirittäminen............... 60
Radion kuunteleminen .......................... 61
RDS (Radio Data System) -järjestelmän
käyttäminen .................................... 63
4FI
HDMI-ohjaus / ulkoinen
äänilaite
”BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen
käyttäminen .................................... 64
Äänitiedostojen ja JPEG-kuvatiedostojen
toistaminen USB-laitteesta............. 67
Kappaleiden tallentaminen USBlaitteeseen....................................... 74
DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen käyttäminen................. 76
S-AIR-laitteen käyttäminen.................. 77
Muut toiminnot
Huoneen surround-äänen
optimoiminen ................................. 84
Tarvittavien asetusten automaattinen
kalibrointi ....................................... 85
Television ohjaaminen mukana
toimitettavalla kaukosäätimellä...... 86
Äänitehosteiden käyttäminen ............... 87
Uniajastimen käyttäminen .................... 87
Etupaneelin näytön kirkkauden
muuttaminen................................... 88
Levyn tietojen tarkastelu ...................... 88
Oletusasetusten palauttaminen ............. 91
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 92
Tietoja levyistä ..................................... 93
Vianmääritys......................................... 94
Automaattinen
vianmääritystoiminto.................... 103
Tekniset tiedot .................................... 104
Sanasto................................................ 105
Kielikoodien luettelo .......................... 108
Osat ja painikkeet ............................... 109
Ohjausvalikkonäytön opas.................. 113
Hakemisto........................................... 117
Toistettavat levyt
Tyyppi
Levyn logo
Ominaisuudet
DVD VIDEO -levyt
• DVD VIDEO -levyt
• DVD-R- tai DVD-RW-levyt DVD
VIDEO -muodossa tai videotilassa
• DVD+R- tai DVD+RW-levyt
DVD VIDEO -muodossa
VR (Video
Recording) -tila
• DVD-R- tai DVD-RW-levyt VR
(Video Recording) -tilassa (ei
koske DVD-R DL -levyjä)
Super Audio CD
• Super Audio CD
VIDEO CD
• VIDEO CD -levyt (versiot 1.1 ja
2.0)
• Super VCD -levyt
• CD-R-, CD-RW- tai CD-ROMlevyt video-CD- tai Super VCD
-muodossa
CD
• Ääni-CD
• CD-R- tai CD-RW-levyt ääni-CDmuodossa
DATA CD
–
Kuvake
• DATA CD -muotoiset CD-R-, CDRW- ja CD-ROM-levyt, jotka
sisältävät MP3-tiedostoja1), JPEGkuvatiedostoja2) ja DivXvideotiedostoja3)4), joiden muoto
on ISO 96605) Level 1/Level 2:n tai
sen Joliet-laajennuksen mukainen
5FI
Tyyppi
DATA DVD
Levyn logo
–
Ominaisuudet
Kuvake
• DATA DVD -muotoiset DVDROM-, DVD-R-, DVD-RWDVD+R- tai DVD+RW-levyt,
jotka sisältävät MP3-tiedostoja1),
JPEG-kuvatiedostoja2) ja DivXvideotiedostoja3)4), jotka ovat UDF
(Universal Disk Format)
-muotoisia
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on ISO/MPEG-standardissa määritetty tekniikka, jota käytetään äänen
pakkaamiseen. MP3-tiedostojen täytyy olla MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
2)
JPEG-kuvatiedostojen täytyy olla DCF-kuvatiedostomuodossa. (DCF ”Design rule for Camera File system”: Japan
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) -organisaation määrittämät
digitaalikameroiden kuvastandardit.)
3)
DivX® on DivX, Inc:n kehittämä videotiedostojen pakkaustekniikka.
4)
DivX, DivX Certified ja näihin liittyvät logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.
5)
ISO (International Organization for Standardization) -organisaation määrittämä CD-ROM-levyillä olevien
tiedostojen ja kansioiden looginen muoto.
”DVD-RW-”, ”DVD+RW-”, ”DVD+R-”, ”DVD VIDEO-” ja ”CD”-logot ovat tavaramerkkejä.
Esimerkkejä levyistä, joita tällä laitteella ei voi toistaa
Tällä laitteella ei voi toistaa seuraavia levyjä:
• CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt, jotka on tallennettu muodossa, jota ei ole mainittu sivulla 5
• PHOTO CD -muodossa tallennetut CD-ROM-levyt
• CD-Extra-levyjen dataosat
• CDG-levyt
• DVD Audio -levyt
• DATA DVD -levyt, jotka eivät sisällä MP3-tiedostoja, JPEG-kuvatiedostoja tai DivXvideotiedostoja
• DVD-RAM-levyt
Tällä laitteella ei voi toistaa myöskään seuraavia levyjä:
• DVD VIDEO -levyt, joissa on eri aluekoodi kuin laitteessa (sivulla 7)
• levyt, joiden muoto on poikkeuksellinen (esim. kortti, sydän)
• levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai tarroja
• levyt, joissa on jäljellä teipin tai tarran liimaa.
Tietoja CD-R-, CD-RW-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD+RWlevyistä
Joissakin tapauksissa CD-R-, CD-RW-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD+RW-levyjä ei voi
toistaa tällä laitteella levyn tallennuslaadun tai fyysisen kunnon vuoksi tai tallennuslaitteen ja
tallennusohjelman ominaisuuksien vuoksi.
Levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty oikein. Lisätietoa saat tallennuslaitteen käyttöohjeista.
6FI
Huomaa, että jotkin toistotoiminnot eivät ehkä toimi joidenkin DVD+RW- tai DVD+R-levyjen kanssa,
vaikka ne olisi viimeistelty oikein. Katso levyä normaalilla toistolla tällaisessa tapauksessa. Joitakin
Packet Write -muotoisia DATA CD- ja DATA DVD -levyjä ei voi myöskään toistaa.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen toistamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia eikä niitä
voi välttämättä toistaa tällä laitteella.
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella
puolella digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc (CD) -standardin
mukainen, emme voi taata, että tuote on toistettavissa.
Tietoja Multi Session CD -levyistä
• Tämä järjestelmä toistaa Multi Session -tilassa tallennetut CD-levyt, jos ensimmäisessä istunnossa on
tallennettu MP3-tiedosto. Tällöin järjestelmä toistaa myös myöhemmissä istunnoissa tallennetut
MP3-tiedostot.
• Tämä järjestelmä toistaa Multi Session -tilassa tallennetut CD-levyt, jos ensimmäisessä istunnossa on
tallennettu JPEG-kuvatiedosto. Tällöin järjestelmä toistaa myös myöhemmissä istunnoissa
tallennetut JPEG-kuvatiedostot.
• Jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu MP3-tiedostoja ja JPEG-kuvatiedostoja musiikki-CDtai video-CD-muotoon, laite toistaa vain ensimmäisessä istunnossa tallennetut tiedot.
Aluekoodi
Tämän järjestelmän takaosaan on merkitty aluekoodi, ja sillä voi toistaa ainoastaan sellaisia DVDlevyjä, joissa on sama aluekoodi.
Tällä laitteella voi toistaa myös sellaisia DVD VIDEO -levyjä, joissa on merkintä ALL .
Jos yrität toistaa muita DVD VIDEO -levyjä, television kuvaruutuun tulee teksti [Aluekoodit
rajoittavat tämän levyn toistoa.]. Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin DVD VIDEO -levyistä,
joiden käyttöä aluekoodit silti rajoittavat.
DVD- ja VIDEO CD -levyjen toistotoimintoja koskeva huomautus
Ohjelmien tuottajat ovat voineet tarkoituksella asettaa tietyt DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoiminnot toimimaan tietyllä tavalla. Koska tämä laite toistaa DVD- ja VIDEO CD -levyt sen
mukaan, mitä levylle on tallennettu, kaikki toistotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. Lue
myös DVD- ja VIDEO CD -levyjen mukana toimitetut käyttöohjeet.
7FI
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat
Yhdysvalloissa myönnetyt patentit ja muut immateriaalioikeudet. Tämän tekijänoikeuksien
suojaamiseen tarkoitetun tekniikan käyttäminen edellyttää Macrovisionin lupaa, ja tekniikka on
tarkoitettu vain kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision ole muuta
valtuuttanut. Järjestelmän purkaminen ja aukikoodaus on kielletty.
Tässä laitteessa on Dolby* Digital, mukautuva tilaäänidekooderimatriisi Dolby Pro Logic (II) sekä
DTS** Digital Surround System.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu DTS, Inc:n myöntämällä lisenssillä.
”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tässä järjestelmässä on käytetty High-Definition Multimedia Interface (HDMITM) -teknologiaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
”BRAVIA” ja
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
”S-AIR” ja sen logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
8FI
Käytön aloittaminen
Käytön aloittaminen
Pakkauksen avaaminen
• Etukaiuttimet (2)
• FM-johtoantenni (1)
• Alustat (2)
tai
• Kiinnityslevyt (2)
• Kaiutinjohdot (6, punainen/
valkoinen/vihreä/harmaa/
sininen/violetti)
• Keskikaiutin (1)
• Pylväiden kannet (2)
• Kaukosäädin (1)
• Ruuvit (suuri, aluslevyllinen)
(4)
• Surround-kaiuttimet (2)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• Ruuvit (pieni) (6)
• Bassokaiutin (1)
• Kalibrointimikrofoni (1)
• Pehmusteet (1 sarja)
• Käyttöohje
• Kaiuttimien ja television
liitännät (kortti)
• AM-kehäantenni (1)
• Pylväät (2)
9FI
Käytön aloittaminen
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa (vakiovaruste) paristolokeroon niin, että niiden navat 3 ja #
tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä,
suuntaa se järjestelmässä olevaan kaukosäätimen tunnistimeen .
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena olla
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen
paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.
Bassokaiuttimen pehmusteiden kiinnittäminen
Kiinnitä pehmusteet (vakiovaruste) bassokaiuttimen pohjaan, jotta se pysyy tukevasti ja liikkumatta
paikallaan.
,
Irrota pehmusteet
pakkauksesta.
10FI
Vaihe 1: Kaiuttimien kokoaminen
Käytön aloittaminen
Kiinnitä kaiutinjalusta kaiuttimeen ennen kaiuttimien kytkemistä.
(Etukaiuttimille)
Käytä seuraavia osia:
• Etukaiuttimet (2)
• Kaiutinjohdot (2, punainen/valkoinen)
• Pylväät (2)
• Alustat (2)
• Kiinnityslevyt (2)
• Pylväiden kannet (2)
• Ruuvit (suuri, aluslevyllinen) (4)
• Ruuvit (pieni) (6)
Lisätietoja kaiutinjohtojen kytkemisestä SPEAKER-liitäntöihin on sivulla 20.
• Levitä lattialle liina, jotta lattia ei vahingoitu kaiuttimien kokoamisen aikana.
• Kaiutinta voi käyttää ilman kaiutinjalustaa, jos kaiutin asennetaan seinälle (sivulla 16).
1
Vedä kaiutinjohto alustassa ja pylväässä olevien reikien läpi.
Kaiutinjohtojen liittimen ja holkin väri on sama kuin johtojen kohdeliitäntöjen väri.
Käytä kaiutinjohtoja seuraavalla tavalla:
• Etukaiutin (L): Valkoinen
• Etukaiutin (R): Punainen
Kiinnitä huomiota pylvään asentoon. Pujota kaiutinjohto (sekä kaiutinjärjestelmäjohto) sen
pylvään päähän, jossa on kaksi reikää.
Pylväs
Alustan pohja
Kaksi reikää
,
Kaiutinjohto
Alustan yläpuoli
11FI
2
Kiinnitä pylvään kansi pylvään toiseen päähän.
Käytön aloittaminen
Käännä aukko itseäsi kohden ja kiinnitä pylvään kansi siten, että pylvään aukko osuu pylvään
kannen kielekkeeseen ja kiinnitä kansi lopuksi ruuvilla.
Vedä kaiutinjohto pylvään
kannessa olevan reiän läpi.
Kaiutinjohto
,
,
Reikä
Pylvään kansi
Pylvään yläosa
Ruuvi (pieni)
3
Aseta pylväs kaiuttimessa olevaan aukkoon, liu'uta pylväs aukon päähän ja kiinnitä
pylväs lopuksi paikalleen kiinnityslevyn ja ruuvien avulla.
Valitse kaiutin, jonka takaosan liitännän väri vastaa kaiutinjohdon väriholkin väriä.
Pylvään kansi
Kiinnitä huomiota
pylvään kannen
asentoon, kun
asetat pylvästä.
Kiinnitä kaksi ruuvia (suuri,
aluslevyllinen).
,
Kaiuttimen takaosa
12FI
Kiinnityslevy
4
Kytke kaiutinjohdot kaiuttimeen.
Käytön aloittaminen
Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin kaiutinliitäntöihin: väriholkillinen kaiutinjohto
liitäntään 3 ja holkiton kaiutinjohto liitäntään #.
Värillinen holkki
Etukaiutin (L): Valkoinen
Etukaiutin (R): Punainen
Kaiuttimen takaosa
5
Kiinnitä pylväs alustaan.
Asenna pylväs siten, että pylvään alaosassa oleva lovi osuu alustassa olevaan kielekkeeseen ja
kiinnitä pylväs sitten kahdella ruuvilla.
Pylväs
Lovi
,
Kieleke
Alusta
Ruuvit
(pieni)
• Varmista, että pylväässä oleva lovi sopii alustan kielekkeeseen kääntämällä pylvästä hieman.
13FI
6
Säädä kaiuttimen korkeus.
Käytön aloittaminen
Löysää ruuveja (mutta älä irrota niitä), aseta kaiutin oikealle korkeudelle ja kiristä sitten ruuvit.
Säädä jompikumpi kaiutin ensin ja säädä toinen sitten katsomalla mallia viivoista.
• Kun säädät kaiuttimen korkeutta, pidä kaiuttimesta kiinni, jotta se ei putoa.
Viivat
,
Pylväs
Löysää kaksi ruuvia.
7
Vedä kaiutinjohdot suoriksi.
Vedä kaiutinjohdot suoriksi vetämällä niitä alustan pohjan kautta.
Kiinnitä kaiutinjohto paikalleen
asettamalla se uraan.
Säädä johdon pituus.
14FI
Kiinnitä kaksi ruuvia.
Kuva valmiiksi kootusta järjestelmästä
Valkoinen
Etukaiutin (R):
Punainen merkki
Käytön aloittaminen
Etukaiutin (L):
Valkoinen merkki
Punainen
15FI
Käytön aloittaminen
Vaihe 2: Järjestelmän sijoittaminen
Bassokaiutinta lukuun ottamatta kaikkien kaiuttimien tulisi sijaita yhtä kaukana kuuntelupaikasta (A),
jotta surround-äänentoisto olisi paras mahdollinen.
Tätä järjestelmää käytettäessä keskikaiuttimen voi kuitenkin sijoittaa jopa 1,6 metriä lähemmäs (B) ja
surround-kaiuttimet jopa 5,0 metriä lähemmäs (C) etukaiuttimia.
Etukaiuttimet voi sijoittaa 1,0 - 7,0 metrin (A) etäisyydelle kuuntelupaikasta.
Sijoita järjestelmän osat seuraavan kuvan mukaisesti.
A Etukaiutin (L (vasen))
B Etukaiutin (R (oikea))
C Keskikaiutin
D Surround-kaiutin (L (vasen))
E Surround-kaiutin (R (oikea))
F Bassokaiutin
G Laite
B
A
C
G
A A
F
E
A
A
D
Ylhäältä
C
A
A
A
B
B
A
C
C
D
E
* Lisävaruste.
• Älä aseta kaiuttimia kaltevalle alustalle.
• Älä sijoita kaiuttimia paikkaan, joka on
– erityisen kuuma tai kylmä
– pölyinen tai likainen
– erityisen kostea
– alttiina tärinälle
– alttiina suoralle auringonvalolle.
• Ole varovainen, kun sijoitat kaiuttimen ja/tai kaiutinjalustan erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle
tai öljytylle) lattialle, sillä ne voivat aiheuttaa tahroja tai värjäytymiä.
• Älä käytä hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
• Älä nojaa kaiuttimeen tai ota siitä tukea, sillä kaiutin voi tällöin kaatua.
• Jos muutat kaiuttimien paikkoja, Sony suosittelee muuttamaan myös asetuksia. Lisätietoja on kohdissa ”Huoneen
surround-äänen optimoiminen” (sivulla 84) ja ”Tarvittavien asetusten automaattinen kalibrointi” (sivulla 85).
16FI
Kaiuttimien asentaminen seinälle
Värillinen holkki
Etukaiutin (L): Valkoinen
Etukaiutin (R): Punainen
Keskikaiutin: Vihreä
Surround-kaiutin (L): Sininen
Surround-kaiutin (R): Harmaa
1
Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimien takana oleviin reikiin. Katso alla
olevia kuvia.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Kaiuttimen takana
oleva reikä
10 mm
Kiinnitä ruuvit seinään.
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
145 mm
100 mm
8 - 10 mm
8 - 10 mm
Surround-kaiuttimet
8 - 10 mm
17FI
Käytön aloittaminen
Kytke kaiutinjohto kaiuttimeen, ennen kuin asennat kaiuttimet seinälle.
Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin kaiutinliitäntöihin: väriholkillinen kaiutinjohto liitäntään
3 ja holkiton kaiutinjohto liitäntään #.
3
Ripusta kaiuttimet ruuvien varaan.
Käytön aloittaminen
5 mm
Kaiuttimen takana
oleva reikä
10 mm
Kaiuttimen takaosa
• Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit lujasti levyn
takana olevaan koolinkiin. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu
asianmukaisella tavalla.
• Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
• Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän
rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.
18FI
Vaihe 3: Järjestelmän kytkeminen
• Kytke liittimet kunnolla häiriöäänien estämiseksi.
• Jos kytket toisen laitteen, jossa on äänenvoimakkuudensäädin, säädä sen äänenvoimakkuus tasolle, jolla ääni
kuuluu häiriöttä.
3 DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin
3 Kannettava äänilaite
2 Televisio
4 AM-kehäantenni
4 FM-johtoantenni
5 Virtajohto
1 Keskikaiutin
1 Bassokaiutin
1 Etukaiutin (L)
1 Etukaiutin (R)
1 Surround-kaiutin (R)
1 Surround-kaiutin (L)
: signaalin kulkusuunta
19FI
Käytön aloittaminen
Katso alla olevaa kytkentäkaaviota ja lue lisätietoja seuraavien sivujen vaiheista 1 - 5.
Käytön aloittaminen
1 Kaiuttimien kytkeminen
Kaiutinjohtojen liittimen ja holkin väri on sama kuin johtojen kohdeliitäntöjen väri. Varmista, että
kytket kaiutinjohdot oikeisiin kaiutinliitäntöihin: väriholkillinen kaiutinjohto liitäntään 3 ja holkiton
kaiutinjohto liitäntään #. Varmista, että kaiutinjohtojen eristeet eivät joudu kaiutinliitäntöihin.
Kaiuttimen takaosa
Värillinen holkki
(+)
(–)
Liitin
Kun kytket liittimen laitteeseen, työnnä liitin liitäntään siten, että se napsahtaa.
Takapaneeli
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
R
R
KE
FE
EA
OO
SP
BW
SU
CE
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
NT
Surround-kaiuttimeen (L)
(sininen)
ER
Surround-kaiuttimeen (R)
(harmaa)
R
KE
EA
RR
SP
SU
ON
FR
ON
FR
RL
SU
TL
TR
Keskikaiuttimeen
(vihreä)
Bassokaiuttimeen
(violetti)
Etukaiuttimeen (R)
(punainen)
Etukaiuttimeen (L) (valkoinen)
20FI
2 Television kytkeminen
Optinen digitaalikaapeli
(lisävaruste)
Digitaalinen koaksiaalikaapeli
(lisävaruste)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
tai
Television digitaaliseen
koaksiaalilähtöliitäntään
Television optiseen
digitaalilähtöliitäntään
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
Takapaneeli
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
HDMI*-kaapeli
(lisävaruste)
SCART (EURO AV) -kaapeli
(lisävaruste)
AV
EURO
HDMI
OUT
OU TP
Television HDMI IN -liitäntään
UT (TO
TV )
Television SCART (EURO AV) -liitäntään
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Jos televisiossa on HDMI-liitäntä, käytä tätä liitäntää ja valitse lähtösignaalin muoto (sivulla 28).
• Kun ”DMPORT”-toiminto on käytössä, HDMI OUT -liitännästä ei lähetetä videosignaalia.
• Järjestelmä voi vastaanottaa sekä digitaalisia että analogisia signaaleja. Digitaaliset signaalit ovat etusijalla
analogisiin signaaleihin nähden. (COAXIAL-signaalit ovat etusijalla OPTICAL-signaaleihin nähden.) Jos
digitaalinen signaali lakkaa, analoginen signaali käsitellään 2 sekunnin kuluttua.
21FI
Käytön aloittaminen
Jos haluat lähettää videokuvaa televisioon, tarkista television tuloliitännät ja valitse kytkentätapa A tai
B. Kuvanlaatu paranee järjestyksessä siirryttäessä liitäntätavasta A (vakio) liitäntätapaan B
(HDMI).
Jos televisiossa on optinen digitaalilähtöliitäntä tai koaksiaalinen lähtöliitäntä, voit parantaa
äänenlaatua käyttämällä kytkennässä digitaalikaapelia (A).
Käytön aloittaminen
3 Muiden laitteiden kytkeminen
Voit kuunnella kytketyn laitteen ääntä järjestelmän kuuden kaiuttimen kautta.
• Kannettava äänilaite: A
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin: B
Stereominikaapeli
(lisävaruste)
Kannettavaan
äänilähteeseen
Etupaneeli
(USB) -liitäntä (Lisätietoja on sivulla 67.)
EZW-T100-liitäntä (Katso ”Langaton järjestelmä” (sivulla 23).)
FRONT L
SUR R
Takapaneeli
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Ruuvit*
DC5V X
0.7A MA
DMPO
RT
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
(lisävaruste)
VAROITUS
*
Älä irrota ruuveja ennen EZW-T100-laitteen asentamista (sivulla 78).
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen kytkeminen
Kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitin (lisävaruste) DMPORT-liitäntään. Lisätietoja on kohdassa
”DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen käyttäminen” (sivulla 76).
22FI
A
Langaton järjestelmä
Jos käytössä on S-AIR-laite (lisävaruste), ääni voidaan siirtää järjestelmästä kaiuttimiin langattomasti.
Lisätietoja on kohdassa ”S-AIR-laitteen käyttäminen” (sivulla 77) sekä S-AIR-laitteen käyttöohjeessa.
Jos televisiossa on useita audio-/videoliitäntöjä
Voit siirtää äänen järjestelmän kaiuttimiin kytketyn television kautta. Kytke laitteet seuraavalla tavalla.
Videonauhuri, digitaalinen
satelliittivastaanotin,
PlayStation tms.
Televisio
Videonauhuri, digitaalinen
satelliittivastaanotin,
PlayStation tms.
Järjestelmä
: signaalin kulkusuunta
Valitse laite televisiosta. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Jos televisiossa ei ole useita audio-/videotuloliitäntöjä, useamman kuin kahden laitteen äänen
vastaanottaminen edellyttää valitsinta.
23FI
Käytön aloittaminen
• Kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitin siten, että V-merkinnät ovat kohdakkain. Kun vedät sovittimen irti, paina
A-kirjaimella merkittyjä kohtia.
Käytön aloittaminen
4 Antennin kytkeminen
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
A
B
• Kaapelin (A) tai (B) voi kytkeä kumpaan tahansa liitäntään.
FRONT L
SUR R
Takapaneeli
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
NNA
ANTE
COAX
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
IAL 75
FM
tai
• Pidä AM-kehäantenni ja sen johto loitolla järjestelmästä ja muista AV-laitteista, sillä ne voivat aiheuttaa häiriöitä.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
• Etsi paras kuuluvuus suuntaamalla AM-kehäantennia eri suuntiin.
• Jos FM-antennin kuuluvuus on huono, liitä laite FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (lisävaruste) alla
olevan kuvan mukaisesti.
FM-ulkoantenni
Laite
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
24FI
AM
5 Virtajohdon kytkeminen
Käytön aloittaminen
Ennen kuin kytket laitteen virtajohdon pistorasiaan, kytke kaikki kaiuttimet laitteeseen.
Takapaneeli
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
Pistorasiaan
Esittelytoiminto
Kun virtajohto on kytketty, etupaneelin näyttöön tulee esittelytoiminto.
Esittelytilan käyttöönotto tai käytöstä poistaminen
1
Paina laitteen [/1-painiketta.
Järjestelmään kytkeytyy virta.
2
3
4
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x-painikkeita, kunnes etupaneelin näyttöön tulee ”DEMO” ja paina
sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/x-painikkeilla.
• ”DEMO ON”: käytössä.
• ”DEMO OFF”: pois käytöstä.
5
Paina
.
Asetus on tehty.
6
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
• Jos järjestelmä on vasta hankittu tai sen asetukset on palautettu tehtaan oletusasetuksiin (esim. ”COLD RESET”
-toiminnolla (sivulla 91)), esittelytoiminnon voi poistaa käytöstä painamalla kaukosäätimen [/1-painiketta.
25FI
Käytön aloittaminen
Vaihe 4: Pika-asennus
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
Seuraavien vaiheiden avulla voit tehdä
järjestelmän käyttöönotossa tarvittavat
perusasetukset.
Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat maittain.
• Kun kytket järjestelmän ja television HDMIkaapelilla (lisävaruste),valitse televisioon sopiva
videolähtöasetus. Lisätietoja on kohdassa
”Lähetettävän videosignaalin asettaminen televisioon
sopivaksi” (sivulla 28).
5
Valitse kieli X/x-painikkeilla.
Järjestelmä näyttää valikon ja tekstityksen
valitulla kielellä.
6
Paina
.
Esiin tulee liitettävän television
kuvasuhteen asetusnäyttö.
"/1
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
C/X/x/c,
ENGLANTI
ENGLANTI
RANSKA
ESPANJA
PORTUGALI
7
DISPLAY
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Valitse televisiota vastaava asetus X/xpainikkeilla.
x Laajakuvatelevisio tai normaali 4:3kuvasuhteen televisio laajakuvatilassa
1
2
[16:9] (sivulla 54)
Kytke televisioon virta.
• Varmista, että toimintoasetus on ”DVD”
(sivulla 29).
3
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän signaali näkyy
television kuvaruudussa.
Kuvaruudun alareunassa näkyy [Käynnistä
PIKA-ASENNUS painamalla [ENTER].].
Jos tämä ilmoitus ei tule näkyviin, palaa
pika-asennusnäyttöön ja tee toiminto
uudelleen (sivulla 28).
4
x Normaali 4:3-kuvasuhteen televisio
Paina [/1.
Paina
asettamatta levyä.
Kuvaruutunäytöissä käytettävän kielen
asetusnäyttö tulee näkyviin.
26FI
[4:3 LETTER BOX] tai [4:3 PAN SCAN]
(sivulla 54)
8
Paina
.
Esiin tulee asetusnäyttö, jossa voi valita,
missä muodossa videosignaali siirretään
laitteen takapaneelissa olevasta EURO AV
T OUTPUT (TO TV) -liitännästä.
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
9
Valitse videosignaalin siirtomuoto X/xpainikkeilla.
Käytön aloittaminen
• [VIDEO]: lähettää videosignaalia.
• [RGB]: lähettää RGB-signaalia.
IC
N/
IO I
• Jos televisio ei voi vastaanottaa RGB-signaalia,
television kuvaruudussa ei näy kuvaa vaikka
valitset [RGB]-vaihtoehdon. Katso lisätietoja
television mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
10 Paina
AL M
A.C
AUD
.
Esiin tulee kaiuttimien sijoittelun
asetusnäyttö.
Kalibrointimikrofoni
11 Valitse kaiuttimien todellista sijoittelua
vastaava sijoittelukuva painamalla C/c.
Lisätietoja on kohdassa ”Huoneen
surround-äänen optimoiminen”
(sivulla 84).
KAIUTINASETTELU
VAKIO
12 Paina .
13 Kytke kalibrointimikrofoni etupaneelin
A.CAL MIC -liitäntään.
Aseta kalibrointimikrofoni korvien tasalle
esimerkiksi jalustan (lisävaruste) avulla.
Kaiuttimien etupuolten on oltava
kalibrointimikrofoniin päin eikä
kaiuttimien ja kalibrointimikrofonin välillä
saa olla esteitä.
14 Valitse [KYLLÄ] C/c-painikkeilla.
• Varmista, että laitteeseen tai surroundvahvistimeen ei ole kytketty kuulokkeita.
Seuraavia vaiheita ei voi suorittaa, jos
kuulokkeet on kytketty.
15 Paina
.
[AUTOM KALIBROINTI] -toiminto
käynnistyy.
Mittauksen aikana tulee olla hiljaa.
• Järjestelmästä kuuluu voimakas koeääni
[AUTOM KALIBROINTI] -toiminnon
alkaessa. Äänenvoimakkuutta ei voi pienentää.
Ota lapset ja naapurit huomioon.
• Aseta surround-vahvistin sopivaan paikkaan
ennen [AUTOM KALIBROINTI] -toiminnon
suorittamista. Jos asetat surround-vahvistimen
epäsopivaan paikkaan, kuten toiseen
huoneeseen, mittaus ei onnistu kunnolla.
• Poistu mittausalueelta ja koeta olla hiljaa
mittauksen aikana (kesto on noin 3 minuuttia),
27FI
Käytön aloittaminen
sillä muut äänet voivat vääristää
mittaustuloksia.
4
16 Irrota kalibrointimikrofoni ja valitse
Valitse [PIKA] X/x-painikkeilla ja paina
.
Esiin tulee pika-asennusnäyttö.
[KYLLÄ] C/c-painikkeilla.
• Huoneympäristö, johon järjestelmä asennetaan,
saattaa vaikuttaa mittaustuloksiin.
• Jos mittaus epäonnistuu, noudata ilmoituksen
ohjeita ja tee [AUTOM KALIBROINTI]
uudelleen.
17 Paina
.
Pika-asennus on tehty. Kaikki liitännät ja
asetukset on tehty.
Poistuminen pika-asennuksesta
Paina
DISPLAY missä tahansa vaiheessa.
• Jos muutat kaiuttimien sijoittelua, nollaa
kaiutinasetukset. Lisätietoja on kohdissa ”Huoneen
surround-äänen optimoiminen” (sivulla 84) ja
”Tarvittavien asetusten automaattinen kalibrointi”
(sivulla 85).
• Asetusten muuttamisesta on lisätietoja kohdassa
”Asetusnäytön käyttäminen” (sivulla 52).
Pika-asennusnäyttöön
siirtyminen
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Lähetettävän videosignaalin
asettaminen televisioon
sopivaksi
Valitse järjestelmästä lähetettävän
videosignaalin tyyppi television kytkentätavan
(sivulla 21) mukaan.
HDMI OUT -liitännästä lähettävän
videosignaalin valitseminen
Jos kytket laitteen ja television HDMIkaapelilla, valitse HDMI OUT -liitännästä
lähetettävän videosignaalin tyyppi.
Lisätietoja on television, projektorin tms.
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
1
2
MUKAUTETTU
MUKAUTETTU
PIKA
28FI
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Valitse [HDMI-ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [HDMI-ASETUKSET]valikko.
DVD VIDEO
6
7
Valitse [HDMI-TARKKUUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Järjestelmä
lähettää kytkettyyn televisioon parhaiten
soveltuvaa videosignaalia.
* i: lomitettu, p: progressiivinen
** Joissakin maissa myytävissä malleissa
näkyviin voi tulla [720 × 576p].
Vaihe 5: Äänen
kuunteleminen kaikkien
kaiuttimien kautta
Voit kuunnella DVD-laitteen, television tai
videonauhurin ääntä järjestelmän kaikkien
kaiuttimien kautta.
FUNCTION
+/–
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy
haluamasi toiminto.
Toiminto muuttuu jokaisella FUNCTION
+/– -painikkeen painalluksella seuraavasti:
”DVD” t ”TUNER FM” t ”TUNER
AM” t ”USB” t ”TV” t ”DMPORT”
t ”AUDIO” t …
Toiminto
Lähde
”DVD”
Levy, jota toistetaan
järjestelmässä
”TUNER FM” /
”TUNER AM”
FM/AM-radio (sivulla 60)
”USB”
USB-laite (sivulla 67)
”TV”
Televisio (tai laite, joka on
kytketty takapaneelin TVliitäntöihin)
”DMPORT”
DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin (sivulla 76)
29FI
Käytön aloittaminen
• [1920 × 1080i]: Järjestelmä lähettää 1920
× 1080i* -videosignaalia.
• [1280 × 720p]: Järjestelmä lähettää 1280
× 720p* -videosignaalia.
• [720 × 480p]**: Järjestelmä lähettää 720
× 480p* -videosignaalia.
Käytön aloittaminen
Toiminto
Lähde
”AUDIO”
Kannettava äänilähde (joka
on kytketty etupaneelin
AUDIO IN -liitäntään)
• Jos käytössä on TV (COAXIAL tai OPTICAL
DIGITAL IN) -liitäntä (digitaalinen yhteys),
digitaalinen yhteys on etusijalla.
2
3
4
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy ”DEC.
MODE” ja paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
haluamasi purkumuoto näkyy
etupaneelin näytössä.
Paina
.
Asetus on tehty.
6
1
2
3
Paina SYSTEM MENU.
Jos haluat kuunnella television ääntä tai 2kanavaisen signaalilähteen stereoääntä
kuudesta kaiuttimesta, valitse
purkumuodoksi ”PRO LOGIC”, ”PLII
MOVIE” tai ”PLII MUSIC”.
Lisätietoja on sivulla 31.
5
Voit estää häiriöt alentamalla äänen tulotasoa
laitteesta.
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
• Joidenkin televisioiden kaiutin täytyy ehkä poistaa
käytöstä, jotta järjestelmän surround-ääntä voi
kuunnella.
• Äänenlaatua voi parantaa, kun äänitiedostoja
kuunnellaan kannettavasta äänilaitteesta.
Valitse ”AUDIO” painamalla FUNCTION +/–.
Kytke kannettava äänilähde. Valitse ”DEC. MODE”
-asetukseksi ”A.F.D. STD”.
Peruuta valitsemalla jokin muu kuin ”A.F.D. STD”.
Kytkettyjen laitteiden äänen
tulotason muuttaminen
Äänessä voi ilmetä häiriöitä, jos käytössä on
takapaneelin EURO AV T OUTPUT (TO TV)
-liitäntään tai etupaneelin AUDIO IN -liitäntään
kytketty laite. Kyseessä ei ole vika, vaan ilmiö
johtuu kytkettävistä laitteista.
30FI
4
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”TV” tai ”AUDIO”.
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee
”ATTENUATE” ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• ”ATT ON”: voit vaimentaa äänen
tulotason. Äänen tulotaso muuttuu.
• ”ATT OFF”: normaali äänen tulotaso.
5
Paina
.
Asetus on tehty.
6
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Äänen säätäminen
Surround-äänen toistaminen purkutilan avulla
Äänen säätäminen
Voit kuunnella surround-ääntä valitsemalla jonkin järjestelmän esiohjelmoiduista purkutiloista. Voit
nauttia elokuvateatterin äänentoistosta kotonasi.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
2
3
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes etupaneelin näytössä näkyy ”DEC. MODE” ja paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes haluamasi purkumuoto näkyy etupaneelin näytössä.
Näyttö
Purkutila
Tehoste
”A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Toistaa äänen siten kuin se on tallennettu/koodattu.
Äänentoistoon osallistuvat kaiuttimet vaihtelevat signaalilähteen
mukaan.
”A.F.D. MULTI”
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
2-kanavainen lähde: 2-kanavaisena (vasen ja oikea etukanava)
äänitetty ääni toistetaan myös vasemmasta ja oikeasta surroundkanavasta. Tässä tilassa ääni toistetaan vasemmasta ja oikeasta
etukaiuttimesta, vasemmasta ja oikeasta surround-kaiuttimesta sekä
basssokaiuttimesta. Keskikaiuttimesta ei toisteta ääntä.
Monikanavainen lähde: Äänentoistoon osallistuvat kaiuttimet
vaihtelevat signaalilähteen mukaan.
”PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
Tulosignaali puretaan Pro Logic -purkumenetelmällä ja surround-ääni
tuotetaan 2-kanavaisista lähteistä.
Tässä tilassa ääni toistetaan kaikista kaiuttimista bassokaiutin mukaan
lukien. Ääntä ei ehkä toisteta kaikista kaiuttimista äänilähteen
mukaan.
31FI
Näyttö
Purkutila
Tehoste
”PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Tulosignaali puretaan Pro Logic II -elokuvatilan avulla ja 2kanavaisista lähteistä tuotetaan viisi taajuuskaistaltaan täyttä
lähtökanavaa. Tämä asetus sopii erityisesti jälkiäänitetyille tai
vanhoille elokuville.
Tässä tilassa ääni toistetaan kaikista kaiuttimista bassokaiutin mukaan
lukien. Ääntä ei ehkä toisteta kaikista kaiuttimista äänilähteen
mukaan.
”PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Tulosignaali puretaan Pro Logic II -musiikkitilan avulla ja 2kanavaisista lähteistä tuotetaan viisi taajuuskaistaltaan täyttä
lähtökanavaa. Tämä asetus sopii erityisesti normaaleille
stereolähteille, kuten CD-levyille.
Tässä tilassa ääni toistetaan kaikista kaiuttimista bassokaiutin mukaan
lukien. Ääntä ei ehkä toisteta kaikista kaiuttimista äänilähteen
mukaan.
”2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
Toistaa äänen vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta sekä
bassokaiuttimesta. Monikanavaiset surround-tallenteet yhdistetään 2kanavaisiksi.
”HP 2CH”
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Toistaa äänen vasemmasta ja oikeasta kuulokkeesta. Monikanavaiset
surround-tallenteet yhdistetään 2-kanavaisiksi.
”HP VIRTUAL”
HEADPHONE
VIRTUAL
Toistaa äänen vasemmasta ja oikeasta kuulokkeesta surroundmuodossa. Tästä tilasta on hyötyä vain, jos toistettavana on
monikanavainen lähde.
4
Paina
.
Asetus on tehty.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Surround-tehosteiden poistaminen käytöstä
Valitse ”DEC. MODE” -asetukseksi ”A.F.D. STD” tai ”2CH STEREO”.
• Kun tulosignaali on peräisin monikanavaisesta lähteestä, ”PRO LOGIC”-, ”PLII MOVIE”- ja ”PLII MUSIC” -tilat
poistetaan käytöstä ja monikanavainen lähde toistetaan suoraan.
• Kun tulosignaali sisältää kaksikielisen lähetysäänen, ”PRO LOGIC”-, ”PLII MOVIE”- ja ”PLII MUSIC” -tilat
eivät ole käytettävissä.
• Purkutilaa ei voi valita, kun laite lukee tietoja USB-laitteesta tai tallentaa/kopioi kappaleita.
• Purkutilaa ei ehkä voi käyttää kaikkien tulosignaalien kohdalla.
• Jos asetuksena on ”A.F.D. MULTI”, surround- tai stereo-tehosteet eivät ehkä toimi. Valitse tällöin asetukseksi
”A.F.D. STD”, ”PRO LOGIC”, ”PLII MOVIE” tai ”PLII MUSIC”.
• Jos purkutilaa muutetaan S-AIR-vastaanottimen käytön aikana, S-AIR-vastaanottimen ääni voi olla katkonaista.
32FI
Äänitilan valitseminen
Voit valita elokuville tai musiikille sopivan
äänitilan.
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos
järjestelmä vastaanottaa tai toistaa Dolby Digital
-multiplex-lähetyssignaalin.
SOUND
MODE
• Dolby Digital -signaalin vastaanottaminen edellyttää,
että laitteeseen on kytketty televisio tai jokin muu
laite optisella tai koaksiaalisella digitaalikaapelilla
(sivulla 21) ja että television tai muun laitteen
digitaaliseksi lähtöasetukseksi on valittu Dolby
Digital.
Äänen säätäminen
(DUAL MONO)
AUDIO
Paina toiston aikana toistuvasti SOUND
MODE, kunnes haluamasi tilan ilmaisin
näkyy etupaneelin näytössä.
• ”AUTO”: Järjestelmä valitse ”MOVIE”- tai
”MUSIC”-tilan automaattisesti ja tuottaa
äänen levyn ominaisuuksien mukaan.
• ”MOVIE”: järjestelmä tuottaa elokuviin
soveltuvan äänen.
• ”MUSIC”: järjestelmä tuottaa musiikkiin
soveltuvan äänen.
• Näitä asetuksia ei voi muuttaa, jos laitteeseen tai
surround-vahvistimeen on kytketty kuulokkeet.
• Jos äänitilaa muutetaan S-AIR-vastaanottimen
käytön aikana, S-AIR-vastaanottimen ääni voi olla
katkonaista.
Paina toistuvasti AUDIO, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy haluamasi
signaali.
• ”MAIN”: Ensisijaisen kielen ääni toistetaan.
• ”SUB”: Toissijaisen kielen ääni toistetaan.
• ”MAIN+SUB”: Ensisijaisen ja toissijaisen
kielen äänet toistetaan yhdessä.
33FI
4
5
Levy
Paina A.
Aseta levy laitteeseen.
Aseta levykelkkaan yksi levy ja paina A.
Levyn toistaminen
Joidenkin DVD VIDEO- tai VIDEO CD
-levyjen kohdalla toiminnoissa voi olla eroja tai
rajoituksia.
Katso lisätietoja levyn mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
• Jos toistettavana on 8 cm:n levy, aseta se
levykelkan sisimpään kehään. Varmista, että
levy ei ole vinossa.
• Älä paina levykelkkaa väkisin kiinni sormella,
sillä tämä voi vioittaa järjestelmää.
• Älä aseta kelkkaan enempää kuin yksi levy.
Äänenvoimakkuuden säätö
"/1
A
H
FUNCTION
6
Levykelkka
7
"/1
FUNCTION
+/–
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
Kytke televisioon virta.
Valitse televisiosta tätä järjestelmää
vastaava tuloliitäntä.
Paina "/1.
Järjestelmään kytkeytyy virta.
Jos järjestelmän tila-asetuksena ei ole
”DVD”, valitse ”DVD” painamalla
FUNCTION +/–.
34FI
Paina H.
Järjestelmä aloittaa toiston (jatkuvan
toiston).
Kuulokeliitäntä
Voit säätää äänenvoimakkuutta
kaukosäätimen VOLUME +/–
-painikkeilla tai laitteen VOLUMEsäätimellä.
Äänenvoimakkuuden taso näkyy
televisioruudussa sekä etupaneelin
näytössä.
• Äänenvoimakkuuden taso ei ehkä näy
televisioruudussa järjestelmän tilasta riippuen.
• Kun HDMI-ohjaus-toiminto on käytössä, HDMIkaapelilla (lisävaruste) järjestelmään kytkettyä
televisiota voidaan käyttää synkronoidusti
järjestelmän kanssa. Lisätietoja on kohdassa
””BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen käyttäminen”
(sivulla 64).
Järjestelmän virran
katkaiseminen
Paina "/1, kun järjestelmän virta on kytkettynä.
Järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
Virransäästö valmiustilassa
Paina "/1, kun järjestelmän virta on kytkettynä.
Kun siirryt virransäästötilaan, varmista, että
järjestelmä on seuraavassa tilassa.
– ”DEMO”-asetuksena on ”OFF” (sivulla 25).
– [HDMI-OHJAUS]-asetuksena on [EI
KÄYT.] (sivulla 64).
– ”S-AIR STBY” -asetuksena on ”OFF”
(sivulla 81).
Kuulokkeiden käyttäminen
Painike
Katselu kuva kerrallaan M/
tai
/m4),
(hidastettu toisto)3)
kun järjestelmä on
taukotilassa. Toistonopeus
muuttuu aina, kun painat
M/
- tai
/m4)painiketta hidastetun
toiston aikana.
Käytettävissä on kaksi
nopeutta. Voit palata
normaaliin toistonopeuteen
painamalla H.
Toisto ruutu kerrallaan
(kuvan pysäytys)3)5)6)
Kun järjestelmä on
taukotilassa, voit siirtyä
seuraavaan ruutuun
painamalla STEP
.
Paina STEP
, jos haluat
siirtyä edelliseen ruutuun,
kun järjestelmä on
taukotilassa (vain DVD
VIDEO-, DVD-R- ja DVDRW-levyt). Voit palata
normaaliin toistoon
painamalla H.
Edellisen kohtauksen
uudelleentoisto (10
sekuntia aiemmin)7)
(välitön
uudelleentoisto) toiston
aikana.
Nykyisen kohtauksen
hetkellinen pikasiirto
eteenpäin (30 sekuntia
myöhemmin)8)
(välitön siirtyminen
eteenpäin) toiston aikana.
Muut toiminnot
Toiminto
Painike
Pysäytys
x
Tauko
X
Toiston jatkaminen
tauon jälkeen
X tai H
Siirtyminen seuraavaan >
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen1)
Palaaminen edelliseen
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen1)
. kahdesti sekunnissa.
Painamalla .-painiketta
kerran voit siirtyä nykyisen
jakson, raidan tai
kohtauksen alkuun.
Äänen tilapäinen
mykistys
MUTING.
Voit peruuttaa mykistyksen
painamalla painiketta
uudelleen tai säätämällä
äänenvoimakkuutta
painikkeella VOLUME +.
Toiston pysäyttäminen
ja levyn poistaminen
Laitteen A-painike.
Kohdan haku
toistamalla levyä
nopeasti eteen- tai
taaksepäin (haku)1)2)
Paina levyn toiston aikana
M/
tai
/m.
Toistonopeus muuttuu aina,
kun painat M/
- tai
/m-painiketta haun
aikana. Voit palata
normaaliin nopeuteen
painamalla H. Todelliset
nopeudet voivat vaihdella
eri levyillä.
1)Ei
Levy
Kytke kuulokkeet laitteen PHONES-liitäntään.
Järjestelmän äänet mykistetään.
Voit kytkeä kuulokkeet myös surroundvahvistimen PHONES-liitäntään. (Järjestelmän
äänet mykistetään.)
Toiminto
koske JPEG-kuvatiedostoja.
2)Hakunopeudet
voivat vaihdella levyittäin.
3)Vain DVD VIDEO-, DVD-R-, DVD-RW- ja VIDEO
CD -levyt.
4)
Ei koske VIDEO CD -levyjä.
5)DVD-VR-levyiltä
ei voi etsiä still-kuvia.
6)DATA
CD- ja DATA DVD -levyillä tämä toiminto
on käytettävissä ainoastaan DivX-videotiedostoja
käytettäessä.
7)
Vain DVD VIDEO-, DVD-RW- ja DVD-R-levyt.
Painiketta voi käyttää muiden paitsi DivXvideotiedostojen kanssa.
8)Vain
DVD VIDEO-, DVD-RW-, DVD-R-,
DVD+RW- ja DVD+R-levyt. Painiketta voi käyttää
muiden paitsi DivX-videotiedostojen kanssa.
• Välitöntä uudelleentoistoa tai välitöntä siirtymistä
eteenpäin ei ehkä voi käyttää kaikissa kohtauksissa.
35FI
Erilaiset kuvakulmat ja
tekstitykset
Kuvakulman muuttaminen
Jos DVD VIDEO -levylle on tallennettu useita
kuvakulmia samasta kohtauksesta, voit vaihtaa
kuvakulmaa.
Valitse haluamasi kulma painamalla toiston
aikana ANGLE.
• Joitakin DVD VIDEO -levyjä toistettaessa
kuvakulmaa ei ehkä voi vaihtaa, vaikka levylle olisi
tallennettu useita kuvakulmia.
Tekstityksen käyttäminen
VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD
-levyjä toistettaessa voit valita oikean tai
vasemman kanavan äänen ja kuunnella valitun
kanavan ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta.
Super Audio CD -levyjen ääntä ei voi muuttaa.
Valitse haluamasi äänisignaali painamalla
toiston aikana toistuvasti AUDIOpainiketta.
x DVD VIDEO -levyt
Valittavissa olevat kielet vaihtelevat DVD
VIDEO -levyn mukaan.
Kieli saattaa näkyä 4-numeroisena koodina.
Kohdassa ”Kielikoodien luettelo” (sivulla 108)
on kerrottu, mitä kieltä koodi vastaa. Jos sama
kieli näkyy kaksi kertaa tai useammin, DVD
VIDEO -levyn ääni on tallennettu useilla
äänimuodoilla.
x DVD-VR
Jos levylle on tallennettu tekstitys, voit ottaa sen
käyttöön tai poistaa sen käytöstä levyn toiston
aikana. Jos levylle on tallennettu tekstitys
usealla kielellä, voit vaihtaa tekstityksen kieltä
levyn toiston aikana sekä ottaa milloin tahansa
tekstityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Valitse haluamasi tekstityskieli painamalla
toiston aikana SUBTITLE.
• Joitakin DVD VIDEO -levyjä toistettaessa tekstitystä
ei voi vaihtaa, vaikka levylle olisi tallennettu
monikielinen tekstitys. Tekstitystä ei ehkä myöskään
voi poistaa käytöstä.
• Voit vaihtaa tekstityksen, jos DivX-videotiedoston
tunniste on ”.AVI” tai ”.DIVX” ja jos samassa
tiedostossa on tekstitystietoja.
Äänen vaihtaminen
Esiin tulee levylle tallennettujen ääniraitojen
tyypit.
Esimerkki:
• [1: PÄÄ] (pää-ääni)
• [1: ALI] (kakkosääni)
• [1: PÄÄ+ALI] (pää- ja kakkosääni)
• [2: PÄÄ]
• [2: ALI]
• [2: PÄÄ+ALI]
• [2: PÄÄ], [2: ALI], ja [2: PÄÄ+ALI] eivät näy, kun
levylle on tallennettu yksi äänivirta.
x VIDEO CD-, CD-, DATA CD- (MP3tiedosto) ja DATA DVD -levyt (MP3tiedosto)
• [STEREO]: normaali stereoääni.
• [1/V]: Vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• [2/O]: Oikean kanavan ääni (monofoninen).
x DATA CD (DivX-videotiedosto)- tai DATA
DVD (DivX-videotiedosto) -levy
Jos järjestelmässä toistettavan DVD VIDEO-,
DATA CD- tai DATA DVD -levyn (DivXvideotiedostot) ääni on tallennettu useissa
äänimuodoissa (PCM, Dolby Digital, MPEGääni tai DTS), voit vaihtaa äänimuodon. Jos
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä raitoja, voit vaihtaa myös kielen.
36FI
DATA CD- tai DATA DVD -levyn
äänisignaalin muoto vaihtelee levyn sisältämän
DivX-videotiedoston mukaan. Signaalin muoto
näkyy näytössä.
x Super VCD -levyt
• [1:STEREO]: Ääniraidan 1 stereoääni.
• Jos järjestelmässä toistetaan Super VCD -levyä, jolle
ei ole tallennettu ääniraitaa 2, mitään ääntä ei kuulu,
kun valitset vaihtoehdon [2:STEREO], [2:1/V] tai
[2:2/O].
Äänisignaalin muodon
tarkistaminen
x DVD
Esimerkki:
Etukanava (L/R)
+ keskikanava
MP3-ääni
1:MP3
Super Audio CD -levyn
toistoalueen valitseminen
2-kanavaisen tai monikanavaisen
Super Audio CD -levyn
toistoalueen valitseminen
Joissakin Super Audio CD -levyissä on 2kanavainen toistoalue ja monikanavainen
toistoalue. Voit valita kuunneltavan
toistoalueen.
LFE (matalat
tehosteäänet)
C
R
Valitse
[MONI / 2. KAN.] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
RS
Esiin tulee [MONI / 2. KAN.] -valikko.
LFE
LS
3
Toistettavan ohjelman muoto
Esimerkki:
3-kanavainen Dolby Digital
Etukanava (L/R)
1:ESPANJA
Surround
(monofoninen)
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
128k
Bittinopeus
1
5.1-kanavainen Dolby Digital
1: ENGLANTI
Esimerkki:
Voit toistaa Super Audio CD -levyn
(sivulla 106) valitsemalla toistoalueen.
Jos painat toistuvasti AUDIO-painiketta toiston
aikana, äänisignaalin muoto (PCM, Dolby
Digital, DTS jne.) näkyy alla kuvatulla tavalla.
Surround (L/R)
x DATA CD (DivX-videotiedosto)- tai DATA
DVD (DivX-videotiedosto) -levy
Levy
• [1:1/V]: Ääniraidan 1 vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• [1:2/O]: Ääniraidan 1 oikean kanavan ääni
(monofoninen).
• [2:STEREO]: Ääniraidan 2 stereoääni.
• [2:1/V]: Ääniraidan 2 vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• [2:2/O]: Ääniraidan 2 oikean kanavan ääni
(monofoninen).
R
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla ja paina
.
• [MONI]: monikanavaisen toistoalueen
toisto.
• [2. KAN.]: 2-kanavaisen toistoalueen
toisto.
• Toistoaluetta ei voi vaihtaa toiston aikana.
• Jos Super Audio CD -levyssä ei ole monikanavaista
toistoaluetta, toistoaluetta ei voi valita.
S
Toistettavan ohjelman muoto
37FI
Toistokerroksen muuttaminen
Super Audio CD -hybridilevyä
toistettaessa
Joissakin Super Audio CD -levyissä on Super
Audio CD- ja CD-kerrokset. Voit muuttaa
kuunneltavaa toistokerrosta.
• Jos Super Audio CD -levyssä ei ole CD-kerrosta,
toistokerrosta ei voi valita.
1
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
PBC (Playback Control) -toimintojen avulla voit
käyttää esimerkiksi yksinkertaisia
vuorovaikutteisia toimintoja ja hakutoimintoja.
PBC-toiston ansiosta voit toistaa VIDEO CD levyjä vuorovaikutteisesti kuvaruudussa
näkyvän valikon avulla.
1
x Jos nykyinen kerros on CD-kerros,
2
x Jos nykyinen kerros on Super Audio
CD -kerros,
näkyviin tulee [CD].
Muuta kerrosta painamalla
.
• [SUPER AUDIO CD]: Voit toistaa Super
Audio CD -kerroksen.
Kun järjestelmä toistaa Super Audio CD
-kerrosta, etupaneelin näytössä näkyy
”SA-CD”.
• [CD]: Voit toistaa CD-kerroksen.
Kun järjestelmä toistaa CD-kerrosta,
etupaneelin näytössä näkyy ”CD”.
• Kukin toistotilatoiminto toimii vain valitussa
kerroksessa tai toistoalueessa.
• Kun valitset CD-kerroksen, et voi vaihtaa
toistoaluetta.
• HDMI OUT -liitännästä ei lähetetä Super Audio CD
-äänisignaaleja.
38FI
(PBC-toisto)
Valitse
[SUPER AUDIO CD/CD
-KERROS] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
näkyviin tulee [SUPER AUDIO CD].
3
PBC-toimintoja sisältävien
VIDEO CD -levyjen toistaminen
(versio 2.0)
Aloita PBC-toiminnoilla varustetun
VIDEO CD -levyn toisto.
Näkyviin tulee valikko.
3
4
Valitse haluamasi vaihtoehdon numero
numeropainikkeilla.
Paina
.
Noudata valikossa näkyviä ohjeita,
jotka koskevat vuorovaikutteisten
toimintojen käyttöä.
Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta, sillä
VIDEO CD -levyjen käyttötavat
vaihtelevat.
Palaaminen valikkoon
Paina O RETURN.
• Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi
vaiheessa 3 olevaa ilmausta [Paina ENTER] vastata
ilmaus [Paina SELECT]. Paina tällöin H.
• Jos haluat toistaa levyn käyttämättä PBC-toimintoja,
valitse raita ./>-painikkeilla tai
numeropainikkeilla, kun järjestelmä on pysäytettynä
ja paina sitten H tai
. Järjestelmä aloittaa toiston.
Pysäytyskuvia, kuten valikkoa, ei voi näyttää. Voit
palata PBC-toistoon painamalla kahdesti x ja
painamalla sitten H.
Toiston jatkaminen kohdasta,
johon levy pysäytettiin
(toiston jatkaminen)
1
Kun levyä toistetaan, voit keskeyttää
toiston painamalla x.
Etupaneelin näytössä lukee ”RESUME”.
2
Paina H.
Järjestelmä aloittaa toiston kohdasta, jossa
pysäytit levyn vaiheessa 1.
• Keskeytyskohta voi olla sellainen, että levyn toisto ei
jatku täsmälleen samasta paikasta.
• Toiston jatkamiskohta voi nollautua, jos
– poistat levyn
– järjestelmä siirtyy valmiustilaan (vain DATA CDja DATA DVD -levyt)
– muutat asetusnäytön asetuksia tai nollaat ne
– muutat käytönvalvontatasoa
– vaihdat toiminnon painamalla FUNCTION +/–
– irrotat virtajohdon.
• Jos käytössä on DVD-VR-, VIDEO CD-, Super
Audio CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD -levy,
järjestelmä muistaa toiston jatkamiskohdan.
• Toiston jatkamistoiminto ei toimi ohjelmoidun
toiston tai satunnaistoiston aikana.
• Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein kaikkien levyjen
kohdalla.
(monilevyinen toiston jatkaminen)
Tämä järjestelmä tallentaa levyn
pysäytyskohdat ja jatkaa toistoa, kun asetat
seuraavan kerran saman levyn järjestelmään.
Kun jatkamiskohtien muisti täyttyy, järjestelmä
poistaa ensimmäisen levyn toiston
jatkamiskohdan.
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön
valitsemalla [JÄRJESTELMÄASETUKSET]valikon [MONILEVY TOISTONJTK]
-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ]. Lisätietoja on
kohdassa ”[MONILEVY TOISTONJTK] (vain
DVD VIDEO- ja VIDEO CD -levyt)”
(sivulla 57).
Levy
Kun pysäytät levyn, järjestelmä tallentaa
muistiin kohdan, jossa painat x-painiketta ja
etupaneelin näyttöön tulee ”RESUME”. Jos et
poista levyä, toiston jatkamistoiminto toimii,
vaikka laite siirrettäisiin valmiustilaan "/1painikkeella.
Aiemmin käytössä olleen levyn
toistaminen toiston
jatkamistoiminnon avulla
• Järjestelmä voi tallentaa vähintään 10 toiston
jatkamiskohtaa.
• Jos [JÄRJESTELMÄASETUKSET]-valikon
[MONILEVY TOISTONJTK] -asetuksena on [EI
KÄYT.] (sivulla 57), jatkamiskohta nollautuu, kun
toimintoa muutetaan painamalla FUNCTION +/–.
• Jos haluat jatkaa toistoa levyn alusta, paina kahdesti
x ja paina sitten H.
• Jos haluat jatkaa toistoa levyn alusta, paina kahdesti
x ja paina sitten H.
39FI
Valittu raita
Toistotilan käyttäminen
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
02
1. RAITA
––
2. RAITA
––
3. RAITA
––
4. RAITA
––
5. RAITA
––
6. RAITA
––
7. RAITA
Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)
Voit toistaa levyn sisältöä haluamassasi
järjestyksessä luomalla oman ohjelman, jossa
levyn raidat on järjestetty uudelleen. Voit
ohjelmoida enintään 99 raitaa.
1
Paina
2
Valitse
[OHJELMOITU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
6
Valitse [ASETA t] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Ohjelmoitujen raitojen kokonaiskesto
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
––
1. RAITA
––
2. RAITA
––
3. RAITA
––
4. RAITA
––
5. RAITA
––
6. RAITA
––
7. RAITA
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Levylle tallennetut raidat
4
Paina c.
Kohdistin siirtyy raitariville [T] (kohtaan
[01] tässä tapauksessa).
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
––
1. RAITA
––
2. RAITA
––
3. RAITA
––
4. RAITA
––
5. RAITA
––
6. RAITA
––
7. RAITA
5
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Valitse ohjelmoitava raita.
Valitse esimerkiksi raita [02].
Valitse [02] kohdasta [T] X/x-painikkeilla
ja paina sitten .
40FI
Voit ohjelmoida muita raitoja
toistamalla vaiheita 4 - 5.
Ohjelmoidut raidat näkyvät valitussa
järjestyksessä.
7
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla H.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Kun ohjelmoitu toisto loppuu, voit aloittaa
saman ohjelman uudelleen painamalla H.
Esiin tulee [OHJELMOITU]-valikko.
3
––
01
02
03
04
05
06
Ohjelmoitujen raitojen kokonaiskesto
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
0: 03:51
T
Paluu normaaliin toistotilaan
Paina CLEAR, kun ohjelmoidun toiston näyttö
ei näy televisioruudussa tai valitse [EI KÄYT.]
vaiheessa 3. Voit toistaa saman ohjelman
uudelleen valitsemalla [KÄYTÖSSÄ] vaiheessa
3 ja painamalla .
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
Ohjelman muuttaminen tai
peruuttaminen
1
2
Tee kohdassa ”Oman ohjelman
luominen” mainitut vaiheet 1 - 3.
Valitse muutettavan tai peruutettavan
raidan ohjelmanumero X/xpainikkeilla.
Jos haluat poistaa raidan ohjelmasta, paina
CLEAR.
3
Tee ohjelmointi uudelleen vaiheessa 5
kuvatulla tavalla.
Voit peruuttaa ohjelman valitsemalla
vaihtoehdon [--] kohdasta [T] ja painamalla
.
Kaikkien ohjelmoitujen raitojen
peruuttaminen
1
2
Tee kohdassa ”Oman ohjelman
luominen” mainitut vaiheet 1 - 3.
Paina X ja valitse [KAIKKI
TYHJENNETTY].
Paina
4
Paina
.
Satunnaistoisto alkaa.
.
Paluu normaaliin toistotilaan
• Kun palaat normaalitoistoon painamalla CLEAR,
myös satunnaistoisto ja toistuva toisto poistetaan
käytöstä.
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä
(satunnaistoisto)
Voit toistaa levyn sisällön satunnaisessa
järjestyksessä. Kun käytät tätä toimintoa
uudelleen, satunnaistoiston järjestys voi
muuttua.
• Sama kappale saatetaan toistaa uudelleen, jos
toistettavana on MP3-tiedostoja.
1
Paina toiston aikana
Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa
3.
Levy
3
• [PÄÄLLÄ(MUSIIKKI)]: nykyisen levyn
kansiossa olevien MP3-tiedostojen
satunnaistoisto. Jos kansiota ei ole valittu,
ensimmäinen kansio toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
• Satunnaistoistoa ei voi käyttää PBC-toistolla
varustettujen VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen
kanssa.
• Kun palaat normaalitoistoon painamalla CLEAR,
myös ohjelmoitu toisto ja toistuva toisto poistetaan
käytöstä.
Toistuva toisto
(toistuva toisto)
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[SATUNNAIS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [SATUNNAIS]-valikko.
3
Valitse satunnaistoiston kohde X/xpainikkeilla.
x VIDEO CD-, Super Audio CD- ja CDlevyt
Voit toistaa levyn sisältöä toistuvasti.
Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun
toiston yhdistelmää.
1
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
• [KÄYTÖSSÄ]: ohjelmoidun toiston
raitojen satunnaistoisto.
x DATA CD (ei koske DivXvideotiedostoja)- tai DATA DVD (ei
koske DivX-videotiedostoja) -levyt
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
• [RAITA]: levyn raitojen satunnaistoisto.
x Ohjelmoidun toiston aikana
Paina toiston aikana
Valitse
[TOISTUVA] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TOISTUVA]-valikko.
3
Valitse toistuvan toiston kohde X/xpainikkeilla.
x DVD VIDEO- ja DVD-VR-levyt
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
• [LEVY]: voit toistaa kaikkia levyn
nimikkeitä toistuvasti.
• [NIMIKE]: voit toistaa levyn nykyistä
nimikettä toistuvasti.
41FI
• [JAKSO]: voit toistaa nykyistä jaksoa
toistuvasti.
x VIDEO CD-, Super Audio CD- ja CDlevyt
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
• [LEVY]: voit toistaa kaikkia levyn raitoja
toistuvasti.
• [RAITA]: voit toistaa nykyistä raitaa
toistuvasti.
Levyltä etsiminen ja
valitseminen
DVD-levyjen valikoiden
käyttäminen
x DATA CD- tai DATA DVD -levyt
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
• [LEVY]: voit toistaa kaikkia levyn
kansioita toistuvasti.
• [KANSIO]: voit toistaa nykyistä kansiota
toistuvasti.
• [RAITA] (vain MP3-tiedostot): voit
toistaa nykyistä tiedostoa toistuvasti.
• [TIEDOSTO] (vain DivXvideotiedostot): voit toistaa nykyistä
tiedostoa toistuvasti.
4
Paina
DVD-levy on jaettu useisiin kuva- ja
musiikkiosuuksiin. Näitä osuuksia kutsutaan
”nimikkeiksi”. Kun toistat DVD-levyä, jolla on
useita nimikkeitä, voit valita haluamasi
nimikkeen DVD TOP MENU -painikkeella.
Kun toistat DVD-levyä, jolta voi valita
esimerkiksi tekstityskielen ja puhutun kielen,
voit tehdä nämä valinnat DVD MENU
-painikkeella.
1
.
Levyn valikko tulee television
kuvaruutuun.
Valikon vaihtoehdot vaihtelevat levyn
mukaan.
Vaihtoehto valitaan.
Paluu normaaliin toistotilaan
Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa
3.
2
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
3
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
• Toistuvaa toistoa ei voi käyttää PBC-toistolla
varustettujen VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen
kanssa.
• Kun järjestelmässä toistetaan DATA CD- tai DATA
DVD -levyä, joka sisältää toistoajoiltaan eroavia
MP3-tiedostoja ja JPEG-kuvatiedostoja, ääni ei
vastaa kuvaa.
• Kun [TILA (MUSIIKKI, KUVA)] -asetuksena on
[KUVA] (sivulla 46), et voi valita [RAITA]vaihtoehtoa.
• Kun palaat normaalitoistoon painamalla CLEAR,
myös ohjelmoitu toisto ja satunnaistoisto poistetaan
käytöstä.
Paina DVD TOP MENU tai DVD MENU.
Valitse toistettava tai muutettava kohta
C/X/x/c-painikkeilla tai
numeropainikkeilla.
Paina
.
DVD-levyn valikon
tarkasteleminen
ohjausvalikkonäytössä
1
Paina toiston aikana
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[LEVYN VALIKKO] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [LEVYN VALIKKO].
3
4
Valitse [VALIKKO] tai [PÄÄVALIKKO]
X/x-painikkeilla.
Paina
.
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
42FI
[ORIGINAL]- tai [PLAY LIST]
-vaihtoehdon valinta DVD-VRlevyltä
1
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Esimerkki:
[JAKSO]
[** (**)] valitaan (** tarkoittaa numeroa).
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee
nimikkeiden, jaksojen, raitojen, indeksien,
kohtauksien, kansioiden tai tiedostojen
kokonaismäärän.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[ORIGINAL/PLAY LIST]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Esiin tulee [ORIGINAL/PLAY LIST]
-valikko.
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [PLAY LIST]: voit toistaa [ORIGINAL]nimikkeistä muokattavaksi luotuja
nimikkeitä.
• [ORIGINAL]: voit toistaa alkuperäisiä
nimikkeitä.
4
Valitse hakutapa X/x-painikkeilla.
Paina
Levy
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan sellaisilla
DVD-VR-levyillä, joihin on luotu toistoluettelo.
1
Paina
DISPLAY. (Paina
DISPLAY
kahdesti, jos toistat JPEGkuvatiedostoja sisältäviä DATA CD- tai
DATA DVD -levyjä.)
DVD VIDEO
Valittu rivi
3
Paina
.
[** (**)] muuttuu muotoon [– – (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
.
DVD VIDEO
Nimikkeen, jakson, raidan,
kohtauksen tai muun kohteen
etsiminen
4
Voit etsiä DVD VIDEO- tai DVD-VR -levyltä
nimikkeen tai jakson ja VIDEO CD-, Super
Audio CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD
-levyltä raidan, indeksin tai kohtauksen. DATA
CD- ja DATA DVD -levyiltä voi etsiä
kansioittain ja tiedostoittain. Koska levyn
nimikkeille ja raidoille on annettu yksilölliset
numerot, voit valita haluamasi nimikkeen tai
raidan antamalla sen numeron. Voit etsiä
kohtauksen myös aikakoodin avulla.
Valitse X/x-painikkeilla tai
numeropainikkeilla haluamasi
nimikkeen, jakson, raidan, indeksin,
kohtauksen tms. numero.
Jos teet virheen, poista numero painamalla
CLEAR.
5
Paina
.
Järjestelmä aloittaa toiston valitsemastasi
numerosta.
• Kun ohjausvalikkonäyttö ei ole käytössä, voit hakea
jaksoa (DVD VIDEO-, DVD-R- ja DVD-RW-levyt),
raitaa (VIDEO CD-, Super Audio CD- ja CD-levyt)
tai tiedostoa (DATA CD- ja DATA DVD -levyt
(DivX-videotiedosto)) painamalla
numeropainikkeita ja
.
43FI
Kohtauksen haku aikakoodin
avulla
1
Valitse
[AIKA] vaiheessa 2.
[T **:**:**] (parhaillaan toistettavan
nimikkeen toistoaika) valitaan.
2
Paina
.
[T **:**:**] muuttuu muotoon [T --:--:--].
3
Syötä aikakoodi numeropainikkeilla.
Jos esimerkiksi haluat hakea kohtauksen,
joka on 2 tuntia, 10 minuuttia ja 20 sekuntia
alkukohdan jälkeen, paina 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
4
Paina
MP3-tiedostojen ja
JPEG-kuvatiedostojen
toistaminen
.
• DVD+RW-levyiltä ei voi hakea kohtauksia
aikakoodin avulla.
MP3-tiedostoja tai JPEG-kuvatiedostoja voi
toistaa, jos
• niiden tunniste on ”.MP3” (MP3-tiedosto) tai
”.JPG”/”.JPEG” (JPEG-kuvatiedosto)
• ne ovat DCF*-kuvatiedostomuodossa
* ”Design rule for Camera File system”: Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA) -organisaation määrittämät
digitaalikameroiden kuvastandardit.
• Järjestelmä toistaa kaikki tiedostot, joiden tunniste on
”.MP3”, ”.JPG” tai ”.JPEG”, vaikka tiedostot eivät
olisikaan MP3- tai JPEG-muodossa. Tällaisten
tiedostojen toisto voi tuottaa voimakkaan äänen, joka
voi vaurioittaa kaiutinjärjestelmää.
• Tällä järjestelmällä ei voi toistaa MP3PROmuodossa olevaa ääntä.
• Järjestelmä tunnistaa enintään 200 kansiota eikä
toista enempää kuin 200 kansiota. (Järjestelmän
tunnistamien kansioiden määrä voi vähetä
kansioasetusten mukaan.)
• Järjestelmä tunnistaa enintään 150 MP3-tiedostoa tai
JPEG-kuvatiedostoa yhdessä kansiossa.
• Toistossa voi olla viive, kun järjestelmä siirtyy
seuraavaan kansioon tai vaihtaa kansiota.
• Järjestelmä ei ehkä toista tietyntyyppisiä JPEGkuvatiedostoja (esim. JPEG-kuvatiedostot, jotka ovat
kooltaan pienempiä kuin 8 (leveys) × 8 (korkeus)).
MP3-tiedoston tai -kansion
valitseminen
1
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennetut kansiot tulevat näkyviin. Kun
kansiota toistetaan, sen nimi näkyy
varjostettuna.
44FI
KANSIOLUETTELO
01
02
03
04
05
06
07
08
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Kansiossa olevien MP3-tiedostojen
toistaminen
Aloita valitun kansion toisto painamalla
H.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Näytön sulkeminen
Paina DVD MENU.
JPEG-kuvatiedoston tai
-kansion valitseminen
1
x MP3-tiedoston valitseminen
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennetut kansiot tulevat näkyviin. Kun
kansiota toistetaan, sen nimi näkyy
varjostettuna.
Paina
.
Näkyviin tulee luettelo kansion sisältämistä
tiedostoista.
RAITALUETTELO
03 In the Middle of Nowher...
KANSIOLUETTELO
01
02
03
04
05
06
07
08
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Valitse tiedosto X/x-painikkeilla ja paina
.
Järjestelmä aloittaa valitun tiedoston
toiston. Voit poistaa tiedostoluettelon
käytöstä painamalla DVD MENU. Kun
painat DVD MENU -painiketta uudelleen,
esiin tulee kansioluettelo.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Seuraavan tai edellisen MP3tiedoston toistaminen
Toista seuraava MP3-tiedosto painamalla >.
Toista edellinen MP3-tiedosto painamalla .
kahdesti.
Painamalla .-painiketta kerran voit siirtyä
nykyisen MP3-tiedoston alkuun.
Huomaa, että voit valita seuraavan kansion
painamalla > uudelleen toistettavan kansion
viimeisen tiedoston jälkeen, mutta et voi
kuitenkaan palata edelliseen kansioon
Levy
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
painamalla .. Voit palata edelliseen
kansioon valitsemalla sen kansioluettelosta.
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Kansiossa olevien JPEGkuvatiedostojen toistaminen
Aloita valitun kansion toisto painamalla
H.
x JPEG-kuvatiedoston valitseminen
pikkukuvista
Paina PICTURE NAVI.
Kansion JPEG-kuvatiedostot tulevat
näkyviin 16 pikkukuvana.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Valitse katseltava JPEG-kuvatiedosto C/X/
x/c-painikkeilla ja paina sitten
.
45FI
Jos haluat palata normaalinäyttöön, paina
O RETURN.
2
Valitse
[SELAUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [SELAUS]-valikko.
• PICTURE NAVI ei ole käytössä, jos valitset
[TILA (MUSIIKKI, KUVA)] -asetukseksi
[MUSIIKKI].
3
Valitse haluamasi luettelo X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• [KANSIOLUETTELO]: Näkyviin tulee
kansioluettelo. Noudata kohdan
”MP3-tiedoston tai -kansion
valitseminen” (sivulla 44), ”JPEGkuvatiedoston tai -kansion valitseminen”
(sivulla 45) tai ”Kansion valitseminen”
(sivulla 48) vaiheen 2 ohjeita.
• [KUVALUETTELO]: Kansion JPEGkuvatiedostot tulevat näkyviin 16
pikkukuvana. Noudata kohdan ”JPEGkuvatiedoston tai -kansion valitseminen”
(sivulla 45) vaiheen 2 ohjeita.
Jos valitussa kansiossa ei ole JPEGkuvatiedostoja, näkyviin tulee [Ei
kuvatiedostoja]. Tällöin voit tuoda
kansioluettelon näkyviin valitsemalla
[KANSIOLUETTELO]-vaihtoehdon.
• Television kuvaruudun oikeassa reunassa on
vieritysruutu. Voit katsella muita JPEGkuvatiedostoja valitsemalla alimman JPEGkuvatiedoston ja painamalla x. Voit palata
edelliseen JPEG-kuvatiedostoon valitsemalla
ylimmän JPEG-kuvatiedoston ja painamalla X.
Seuraavan tai edellisen JPEGkuvatiedoston toistaminen
Paina c/C-painikkeita, kun ohjausvalikkonäyttö
ei ole näkyvissä. Huomaa, että voit valita
seuraavan kansion painamalla c uudelleen
toistettavan kansion viimeisen kuvan jälkeen,
mutta et voi palata edelliseen kansioon
painamalla C. Voit palata edelliseen kansioon
valitsemalla sen kansioluettelosta.
JPEG-kuvatiedoston kiertäminen
Kun JPEG-kuvatiedosto näkyy
televisioruudussa, voit kiertää JPEGkuvatiedostoa 90 astetta.
Paina X/x JPEG-kuvatiedoston katselun aikana.
Voit palata normaaliin näkymään painamalla
CLEAR.
• JPEG-kuvatiedostoa ei voi kiertää, jos [HDMIASETUKSET]-valikon [JPEG-TARKKUUS]asetukseksi on valittu [(1920 × 1080i) HD
] tai
[(1920 × 1080i) HD] (sivulla 55).
Toiston pysäyttäminen
MP3-tiedostojen ja JPEGkuvatiedostojen toistaminen
äänellisenä kuvaesityksenä
Voit toistaa äänellisen kuvaesityksen
asettamalla sekä MP3-tiedostot että JPEGkuvatiedostot samaan kansioon DATA CD- tai
DATA DVD -levyllä.
1
2
Paina x.
Paina toiston aikana
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
46FI
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
MP3-tiedostojen, JPEGkuvatiedostojen ja DivXvideotiedostojen luettelon
tarkasteleminen
1
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
3
Valitse
[TILA (MUSIIKKI, KUVA)]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TILA (MUSIIKKI, KUVA)]
-valikko.
4
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [AUTO]: voit toistaa saman kansion
JPEG-kuvatiedostot ja MP3-tiedostot
kuvaesityksenä.
• [MUSIIKKI]: voit MP3-tiedostoja voi
toistaa keskeytyksettä.
• [KUVA]: voit JPEG-kuvatiedostoja voi
toistaa kuvaesityksenä.
5
6
Paina
.
Paina DVD MENU.
7
Valitse haluamasi kansio X/xpainikkeilla ja paina H.
Järjestelmä aloittaa valitun kansion toiston.
Voit ottaa kansioluettelon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla toistuvasti
DVD MENU.
• PICTURE NAVI -painike ei toimi, kun
[MUSIIKKI]-vaihtoehto on valittuna.
• Jos toistat suurikokoista MP3-tiedostoa ja JPEGkuvatiedostoa samanaikaisesti, äänessä voi olla
katkoja. Sony suosittaa valitsemaan MP3-raidan
bittinopeudeksi luonnin yhteydessä enintään 128
kbps. Jos äänessä on silti katkoja, pienennä JPEGkuvatiedoston kokoa.
Tehosteen valitseminen
kuvaesityksen JPEGkuvatiedostoille
1
Paina kahdesti
2
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [TILA 1]: JPEG-kuvatiedosto liukuu
näkyviin ylhäältä alas.
• [TILA 2]: JPEG-kuvatiedosto tulee
näkyviin television kuvaruudun
vasemmasta reunasta.
• [TILA 3]: JPEG-kuvatiedosto tulee
näkyviin television kuvaruudun keskeltä.
• [TILA 4]: JPEG-kuvatiedostojen
tehosteet vaihtelevat sattumanvaraisesti.
• [TILA 5]: JPEG-kuvatiedosto liukuu
edellisen kuvan päälle.
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
DISPLAY.
Valitse
[VAIHTOVÄLI] X/xpainikkeilla ja paina
.
Valitse
[TEHOSTE] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TEHOSTE]-valikko.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
JPEG-kuvatiedostojen
kuvaesityksen keston
määrittäminen
1
Paina kahdesti
Levy
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennettujen kansioiden luettelo tulee
näkyviin.
• Joidenkin JPEG-kuvatiedostojen näyttäminen voi
kestää määritettyä asetusta pitempään. Tämä koskee
erityisesti progressiivisia JPEG-kuvatiedostoja tai yli
3 000 000 kuvapisteen JPEG-kuvatiedostoja.
• Vaihtovälin kesto riippuu [HDMI-ASETUKSET]valikon [JPEG-TARKKUUS]-asetuksesta
(sivulla 54).
4
Paina
.
Esiin tulee [VAIHTOVÄLI]-valikko.
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [NORMAALI]: voit valita normaalin
keston.
• [NOPEA]: voit valita [NORMAALI]asetusta lyhyemmän keston.
• [HIDAS 1]: voit valita [NORMAALI]asetusta pidemmän keston.
• [HIDAS 2]: voit valita [HIDAS 1]
-asetusta pidemmän keston.
4
Paina
• [TEHOSTE]-asetus ei ole käytössä, jos [HDMIASETUKSET]-valikon [JPEG-TARKKUUS]] tai
asetukseksi on valittu [(1920 × 1080i) HD
[(1920 × 1080i) HD] (sivulla 55).
.
47FI
DivX®-videoiden
katseleminen
DivX-videotiedostot
DivX®
on DivX, Inc:n kehittämä
videotiedostojen pakkaustekniikka. Tämä tuote
on virallinen DivX® Certified -tuote.
Voit toistaa DivX®-videotiedostoja sisältäviä
DATA CD- ja DATA DVD -levyjä.
Järjestelmässä käytettävät
DATA CD- ja DATA DVD -levyt
DATA CD -levyjen (CD-ROM-, CD-R- ja CDRW-levyt ) ja DATA DVD -levyjen (DVDROM-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja
DVD+RW-levyt) toistoon tässä järjestelmässä
liittyy tiettyjä ehtoja:
– Jos DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on
MP3-ääniraitojen ja JPEG-kuvatiedostojen
lisäksi DivX-videotiedostoja, järjestelmä
toistaa vain DivX-videotiedostot.
Järjestelmä toistaa kuitenkin vain sellaisia
DATA CD -levyjä, joiden looginen muoto on
ISO 9660 Level 1/2- tai Joliet-yhteensopiva,
sekä UDF (Universal Disk Format) -muotoisia
DATA DVD -levyjä.
Tallennusmuodosta on lisätietoa levyasemien ja
tallennusohjelmiston (lisävaruste)
käyttöohjeissa.
Tietoja DATA CD- tai DATA DVD
-levyjen tietojen
toistojärjestyksestä
Huomaa, että toistojärjestystä ei ehkä voi
määrittää sen mukaan, mitä ohjelmistoa on
käytetty DivX-videotiedoston luonnissa, onko
kansioita yli 200 ja onko kussakin kansiossa yli
150 DivX-videotiedostoa.
• Järjestelmä ei ehkä toista joitakin Packet Write
-muodossa tallennettuja DATA CD- tai DATA DVD
-levyjä.
48FI
Järjestelmässä toistettavaksi
soveltuvat DivX-videotiedostot
Tässä järjestelmässä voi toistaa tiedostoja, jotka
on tallennettu DivX-muodossa ja joiden tunniste
on ”.AVI” tai ”.DIVX”. Tässä järjestelmässä ei
voi toistaa tiedostoja, joiden tunniste on ”.AVI”
tai ”.DIVX”, jos ne eivät sisällä DivX-videota.
• Lisätietoa DATA CD- tai DATA DVD -levyillä
olevista toistoon soveltuvista MP3-ääniraidoista tai
JPEG-kuvatiedostoista on kohdassa ”Toistettavat
levyt” (sivulla 5).
• Järjestelmällä ei ehkä voi toistaa DivXvideotiedostoja, jotka on yhdistetty kahdesta tai
useammasta DivX-videotiedostosta.
• Tässä järjestelmässä ei voi toistaa DivXvideotiedostoa, jonka koko on suurempi kuin 720
(leveys) × 576 (korkeus) tai 2 gigatavua.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa ääni ei ehkä vastaa
television kuvaruudussa näkyvää kuvaa tai se voi olla
katkonaista.
• Tässä järjestelmässä ei voi toistaa joitakin yli 3 tunnin
pituisia DivX-videotiedostoja.
• DivX-videotiedoston kuva voi pysähtyä tai se voi olla
epäselvä. Tällöin suositellaan tiedoston luontia
alhaisemmalla bittinopeudella. Jos ääni on yhä
epäselvä, kannattaa käyttää MP3-äänimuotoa.
Huomaa, että järjestelmä ei tue WMA (Windows
Media Audio) -muotoa DivX-tiedostojen toiston
yhteydessä.
• DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan vuoksi
kuvan esiintulo voi kestää jonkin aikaa, kun Hpainiketta on painettu.
Kansion valitseminen
1
Paina DVD MENU.
Esiin tulee luettelo levyllä olevista
kansioista. Luettelossa näkyvät vain DivXvideotiedostoja sisältävät kansiot.
KANSIOLUETTELO
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
3
Valitse toistettava kansio X/xpainikkeilla.
Paina H.
Järjestelmä aloittaa valitun kansion toiston.
Lisätietoja DivX-videotiedostojen
valitsemisesta on kohdassa ”DivXvideotiedoston valitseminen” (sivulla 49).
Paina
/
.
Näytön sulkeminen
Paina toistuvasti DVD MENU.
Voit valita seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston samasta kansiosta >/.painikkeilla.
Voit myös valita seuraavan kansion
ensimmäisen tiedoston painamalla >
toistettavan kansion viimeisen tiedoston toiston
aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen
kansioon painamalla .. Voit palata
edelliseen kansioon valitsemalla sen
kansioluettelosta.
Levy
Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston toistaminen
ottamatta käyttöön
tiedostoluetteloa
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
DivX-videotiedoston
valitseminen
1
• Jos katselukertojen määrä on ennalta määritetty, voit
toistaa DivX-videotiedostot niin monta kertaa kuin
määritys sallii. Seuraavat tapahtumat lasketaan
mukaan:
– kun järjestelmä sammutetaan
– kun toista tiedostoa toistetaan
– kun levykelkka avataan.
Paina
kohdan ”Kansion
valitseminen” vaiheen 2 jälkeen.
Näkyviin tulee luettelo kansion sisältämistä
tiedostoista.
TIEDOSTOLUETTELO
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Valitse tiedosto X/x-painikkeilla ja
paina
.
Valitun tiedoston toisto alkaa.
Siirtyminen seuraavalle tai
edelliselle sivulle
Paina
/
.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
49FI
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätäminen
Levyn toiston
rajoittaminen
[A/V SYNC]
[KÄYTÖNVALVONTA]
Jos ääni ei vastaa television kuvaruudussa
näkyvää kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen
välisen viiveen.
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttäjien iän
mukaan. Kohtauksien katselu voidaan estää tai
kyseiset kohtaukset voidaan korvata muilla
kohtauksilla.
Voit ottaa toistorajoitukset käyttöön
tallentamalla salasanan. Jos
[KÄYTÖNVALVONTA]-toiminto on
käytössä, rajoitettujen levyjen toistoon tarvitaan
salasana.
1
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[A/V SYNC] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [A/V SYNC] -valikko.
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
• [KÄYTÖSSÄ]: voit korjata kuvan ja
äänen välisen viiveen.
4
Paina
1
2
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
.
• [A/V SYNC] -toiminto ei ehkä ole käytettävissä
tulosignaalista riippuen.
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
3
[ASETUKSET] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse [JÄRJESTELMÄASETUKSET]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]-valikko.
6
Valitse [KÄYTÖNVALVONTA t] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
x Jos et ole syöttänyt salasanaa
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa uuden
salasanan.
50FI
Mitä pienempi arvo valitaan, sitä tiukempi
on rajoitus.
KÄYTÖNVALVONTA
[KÄYTÖNVALVONTA]-toiminnon
poistaminen käytöstä
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
Määritä [TASO]-asetukseksi [EI KÄYT.]
vaiheessa 11.
1
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan.
Anna 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
2
KÄYTÖNVALVONTA
8
EI KÄYT.
USA
Valitse [VAKIO] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Esiin tulee [VAKIO]-valikko.
9
Valitse toistorajoitukseksi
maantieteellinen alue X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Alue on valittu.
Jos valitset [MUUT t] -vaihtoehdon,
valitse vakiokoodi taulukosta
”Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo”
(sivulla 108) ja syötä se
numeropainikkeilla.
• Jos toistat levyä, jossa ei ole
[KÄYTÖNVALVONTA]-toimintoa, levyn toistoa ei
voi rajoittaa tässä järjestelmässä.
• Järjestelmä voi antaa kehotuksen vaihtaa
käytönvalvontatasoa joidenkin levyjen toiston
aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa. Kun
toiston jatkamistila peruutetaan, taso palaa edellisen
asetuksen mukaiseksi.
• Jos unohdat salasanan, poista levy ja toimi kohdan
”Levyn toiston rajoittaminen” (sivulla 50) vaiheiden
1 - 7 mukaan. Kun järjestelmä kehottaa antamaan
salasanan, syötä numeropainikkeilla luku ”199703”
ja paina sitten
. Näytössä pyydetään syöttämään
uusi 4-numeroinen salasana. Kun olet antanut 4numeroisen salasanan, aseta levy ja paina H. Kun
salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin, anna uusi
salasana.
Salasanan muuttaminen
1
10 Valitse [TASO] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Esiin tulee [TASO]-valikko.
2
11 Valitse haluamasi taso X/x-painikkeilla
ja paina sitten
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
.
[KÄYTÖNVALVONTA]-asetukset on
määritetty.
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
.
Järjestelmä aloittaa toiston.
.
Esiin tulee näyttö, jossa voit asettaa toiston
rajoitustason.
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA:
Aseta levy järjestelmään ja paina H.
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan.
x Jos olet jo tallentanut salasanan
7
Levy
[KÄYTÖNVALVONTA]toiminnolla suojatun levyn
toistaminen
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten .
Esiin tulee näyttö, jossa voit vahvistaa
salasanan.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
51FI
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Asetusnäytön
käyttäminen
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse [JÄRJESTELMÄASETUKSET]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]-valikko.
6
• Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat
asetusnäytön asetukset, joten kaikki tässä kuvatut
toiminnot eivät välttämättä toimi.
Valitse [KÄYTÖNVALVONTA t] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
salasanan.
7
8
9
1
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
.
2
Valitse [MUUTA SALASANA t] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
Syötä 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
.
3
10 Syötä uusi 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina sitten
Voit muuttaa esimerkiksi kuvan ja äänen
asetuksia.
Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat maittain.
.
11 Vahvista salasana syöttämällä se
uudelleen numeropainikkeilla ja paina
sitten
.
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
Jos teet virheen syöttäessäsi
salasanaa
Paina ensin C ja sitten
ja syötä oikea numero.
5
Valitse asetuskohde X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
•
•
•
•
•
[KIELEN ASETUS] (sivulla 53)
[VIDEO-ASETUKSET] (sivulla 53)
[HDMI-ASETUKSET] (sivulla 54)
[AUDIOASETUKSET] (sivulla 56)
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]
(sivulla 57)
• [KAIUTINASETUKSET] (sivulla 57)
Esimerkki: [VIDEO-ASETUKSET]
Valittu kohta
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
Kohdat
52FI
16:9
VIDEO
AUTO
6
Valitse kohde X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Esiin tulevat valitun kohdan vaihtoehdot.
Esimerkki: [TV-TYYPPI]
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
ENGLANTI
ENGLANTI
ALKUPERÄINEN
ÄÄNEN MUKAAN
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
x [NÄYTTÖ] (kuvaruutunäyttö)
Voit vaihtaa television kuvaruutunäytön kielen.
7
Levy
Vaihtoehdot
x [VALIKKO] (vain DVD VIDEO -levyt)
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Voit valita haluamasi kielen levyn valikkoa
varten.
Asetus on valittu ja määritykset tehty.
Esimerkki: [4:3 LETTER BOX]
x [AUDIO] (vain DVD VIDEO -levyt)
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Valittu asetus
• Kun kytket virran järjestelmään nollauksen jälkeen
eikä laitteessa ole levyä, television kuvaruutuun tulee
menettelyohje. Jos haluat tehdä pika-asennuksen
(sivulla 26), paina
. Jos haluat palata
normaalinäyttöön, paina CLEAR.
Kaikkien [ASETUKSET]valintojen nollaaminen
Lisätietoja kaikkien [ASETUKSET]-valintojen
nollaamisesta on kohdassa ”[ASETUKSET]valikon oletusasetusten palauttaminen”
(sivulla 91).
Näytön tai ääniraidan kielen
valitseminen
Voit valita ääniraidan kielen.
Kun valitset [ALKUPERÄINEN]-vaihtoehdon,
levylle määritetty ensisijainen kieli tulee
käyttöön.
x [TEKSTITYS] (vain DVD VIDEO -levyt)
Voit valita DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kielen.
Jos valitset [ÄÄNEN MUKAAN] -vaihtoehdon,
tekstityskieli muuttuu ääniraidalle valitsemasi
kielen mukaiseksi.
• Jos valitset [VALIKKO]-, [AUDIO]- tai
[TEKSTITYS]-asetukseksi kielen, jota DVD VIDEO
-levylle ei ole tallennettu, järjestelmä valitsee
automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä (kielen
valinta ei ole automaattinen kaikilla levyillä).
• Jos valitset [MUUT t] [VALIKKO]-, [AUDIO]- ja
[TEKSTITYS]-asetukseksi, valitse kielikoodi
kohdasta ”Kielikoodien luettelo” (sivulla 108) ja
syötä se numeropainikkeilla.
Näytön asetukset
[VIDEO-ASETUKSET]
[KIELEN ASETUS]
Voit valita kuvaruutunäyttöjen ja ääniraidan
kielen useista eri kielistä.
Valitse asetukset kytkettävän television
mukaan.
53FI
[RGB]: Järjestelmä lähettää RGB-signaalia.
VIDEO-ASETUKSET
TV-TYYPPI:
LINE:
TAUKOTILA:
16:9
VIDEO
AUTO
x [TV-TYYPPI]
Voit valita kytkettävän television kuvasuhteen.
[16:9]: valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on
laajakuvatelevisio tai laajakuvatoiminnolla
varustettu televisio.
[4:3 LETTER BOX]: valitse tämä vaihtoehto,
jos kytket 4:3-kuvasuhteen television. Näyttää
kuvan laajakuvana siten, että television
kuvaruudun ala- ja yläreunaan jää musta alue.
• Jos televisio ei voi vastaanottaa RGB-signaalia,
television kuvaruudussa ei näy kuvaa vaikka valitset
[RGB]-vaihtoehdon. Katso lisätietoja television
mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
• Et voi valita [RGB]-vaihtoehtoa, kun HDMI-ilmaisin
palaa. [RGB]-asetukseksi tulee automaattisesti
[VIDEO], jos johonkin kytkettyyn HDMI-laitteeseen
kytketään virta.
x [TAUKOTILA] (vain DVD VIDEO-, DVD-Rja DVD-RW-levyt)
Voit valita taukotilassa näkyvän kuvan.
[AUTO]: Kuva, mukaan lukien liikkuvat
kohteet, näkyy värinättömänä. Valitse
normaalisti tämä asetus.
[RUUTU]: Kuva, mukaan lukien
liikkumattomat kohteet, näkyy
suuritarkkuuksisena.
HDMI-yhteyden asetukset
[HDMI-ASETUKSET]
[4:3 PAN SCAN]: valitse tämä vaihtoehto, jos
kytket 4:3-kuvasuhteen television. Järjestelmä
näyttää laajakuvan automaattisesti koko
kuvaruudussa siten, että osa kuvasta rajautuu
pois.
HDMI-ASETUKSET
AUTO(1920x1080P)
HDMI-TARKKUUS:
HDMI-OHJAUS:
EI KÄYT.
ÄÄNITASON RAJOITUS:
TASO2
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
EI KÄYT.
JPEG-TARKKUUS:
SD
x [HDMI-TARKKUUS]
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa järjestelmä voi
valita automaattisesti [4:3 LETTER BOX]
-vaihtoehdon [4:3 PAN SCAN] -vaihtoehdon sijaan
tai päinvastoin.
x [LINE]
Voit valita laitteen takapaneelin EURO AV T
OUTPUT (TO TV) -liitännästä lähetettävien
videosignaalien lähetystavan.
[VIDEO]: Järjestelmä lähettää videosignaalia.
54FI
Voit valita HDMI OUT -liitännän kautta
lähetettävän videosignaalin tyypin. Lisätietoja
on kohdassa ”HDMI OUT -liitännästä
lähettävän videosignaalin valitseminen”
(sivulla 28).
[AUTO (1920 × 1080p)]: Järjestelmä lähettää
kytkettyyn televisioon parhaiten soveltuvaa
videosignaalia.
[1920 × 1080i]: Järjestelmä lähettää 1920 ×
1080i* -videosignaalia.
[1280 × 720p]: Järjestelmä lähettää 1280 ×
720p* -videosignaalia.
[720 × 480p]**: Järjestelmä lähettää 720 ×
480p* -videosignaalia.
* i: lomitettu, p: progressiivinen
** Joissakin maissa myytävissä malleissa näkyviin voi
tulla [720 × 576p].
x [HDMI-OHJAUS]
[EI KÄYT.]: ei käytössä.
[KÄYTÖSSÄ]: käytössä. HDMI-kaapelilla
kytkettyjä laitteita voi käyttää kummankin
kytketyn laitteen kautta.
• Jos valitset asetukseksi [KÄYTÖSSÄ], vaikka
televisioon ei ole HDMI-kytkentää, näkyviin tulee
sanoma [Tarkasta HDMI-yhteys.] eikä
[KÄYTÖSSÄ]-asetusta voi valita.
x [ÄÄNITASON RAJOITUS]
Jos siirrät television äänen toistettavaksi
järjestelmän kaiuttimista television valikon
kautta tai painamalla THEATRE-painiketta,
järjestelmän äänenhallinta (sivulla 66) otetaan
käyttöön ja järjestelmästä voi kuulua voimakas
ääni äänenvoimakkuusasetuksista riippuen. Voit
välttää tämän rajoittamalla äänenvoimakkuuden
korkeinta tasoa.
[TASO3]: Äänenvoimakkuuden korkein taso on
10.
[TASO2]: Äänenvoimakkuuden korkein taso on
15.
[TASO1]: Äänenvoimakkuuden korkein taso on
20.
[EI KÄYT.]: ei käytössä.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos [HDMIOHJAUS]-asetuksena on [KÄYTÖSSÄ].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Voit valita HDMI OUT -liitännän kautta
lähettävän HDMI-signaalin tyypin.
[YCBCR]: Järjestelmä lähettää YCBCR-signaalia.
• Jos toistokuva vääristyy, valitse [YCBCR]-asetukseksi
[RGB].
• Jos HDMI OUT -liitäntä on kytketty DVI-liitännällä
varustettuun laitteeseen, [RGB]-signaalit lähetetään
automaattisesti, vaikka [YCBCR]-asetus olisikin
valittuna.
x [AUDIO (HDMI)]
Voit valita HDMI OUT -liitännässä käytettävän
äänen lähtötilan.
Levy
Voit ottaa [HDMI-OHJAUS]-toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Tämä toiminto
on käytettävissä, jos järjestelmä ja televisio on
kytketty HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on
kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMIohjauksen käyttäminen” (sivulla 64).
[RGB]: Järjestelmä lähettää RGB-signaalia.
[EI KÄYT.]: Järjestelmä ei lähetä ääntä HDMI
OUT -liitännän kautta.
[KÄYTÖSSÄ]: Järjestelmä lähettää
audiosignaalit muuntamalla Dolby Digital-,
DTS- tai 96 kHz:n 24-bittiset PCM-signaalit 48
kHz:n 16-bittisiksi PCM-signaaleiksi.
• Jos kytket laitteen televisioon HDMI-kaapelilla ja
[KÄYTÖSSÄ] on valittuna, [AUDIO DRC]-, [A/V
SYNC]-, DYNAMIC BASS-, ”DEC. MODE”- tai
äänitila-asetukset eivät vaikuta television ääneen.
• Jos valitset jonkin muun asetuksen kuin ”DVD”,
järjestelmä ei lähetä ääntä HDMI OUT -liitännästä,
vaikka [AUDIO (HDMI)] -asetuksena on
[KÄYTÖSSÄ].
x [JPEG-TARKKUUS]
Voit valita HDMI OUT -liitännän kautta
lähetettävien JPEG-kuvatiedostojen
tarkkuuden.
[SD
]: Järjestelmä lähettää
normaalitarkkuuksisen kuvan mustalla
kehyksellä.
[HD
]: Järjestelmä lähettää HDtarkkuuksisen kuvan mustalla kehyksellä.
[HD]: Järjestelmä lähettää HD-tarkkuuksisen
kuvan ilman mustaa kehystä.
]: Järjestelmä lähettää
[(1920 × 1080i) HD
täyden koon HD-tarkkuuksisen kuvan mustalla
kehyksellä.
[(1920 × 1080i) HD]: Järjestelmä lähettää
täyden koon HD-tarkkuuksisen kuvan ilman
mustaa kehystä.
• [JPEG-TARKKUUS]-käytettävissä vain jos
[VIDEO-ASETUKSET]-valikon [TV-TYYPPI]asetuksena on [16:9] ja [HDMI-ASETUKSET]-
55FI
valikon [HDMI-TARKKUUS]-asetuksena on jokin
muu kuin [720 × 480p] tai [720 × 576p].
• Voit valita [(1920 × 1080i) HD
]- tai [(1920 ×
1080i) HD] -asetuksen vain jos [HDMIASETUKSET]-valikon [HDMI-TARKKUUS]asetus on [1920 × 1080i].
• Jos valitset [(1920 × 1080i) HD
]- tai [(1920 ×
1080i) HD] -asetuksen, seuraava kuva tulee näkyviin
mustan ruudun jälkeen.
• HDMI-signaali katkeaa hetkeksi, kun
– järjestelmään asetetaan DATA CD- tai DATA
DVD -levy tai sellainen poistetaan järjestelmästä
– järjestelmään kytketään USB-laite tai sellainen
irrotetaan järjestelmästä.
Äänen asetukset
[AUDIOASETUKSET]
AUDIOASETUKSET
S-AIR-ASETUKSET:
KAIUTINASETTELU:
AUTOM KALIBROINTI:
AUDIO DRC:
RAIDAN VALINTA:
x [AUTOM KALIBROINTI]
Voit kalibroida tarvittavat asetukset
automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa
”Tarvittavien asetusten automaattinen
kalibrointi” (sivulla 85).
x [AUDIO DRC] (vain DVD VIDEO -levyt)
Voit pakata ääniraidan dynaamisen alueen.
[AUDIO DRC] -toiminto on hyödyllinen
katseltaessa elokuvia öisin hiljaisella
äänenvoimakkuudella.
[EI KÄYT.]: Dynaamista aluetta ei pakata.
[VAKIO]: Järjestelmä toistaa ääniraidan sillä
dynaamisella alueella, jollaiseksi äänittäjä sen
tarkoitti.
[MAKS.]: Järjestelmä pakkaa koko dynaamisen
alueen.
• [AUDIO DRC] on käytettävissä vain Dolby Digital
-toiminnon kanssa.
EI KÄYT.
EI KÄYT.
x [S-AIR-ASETUKSET]
Voit määrittää S-AIR-asetukset. Lisätietoja on
kohdassa ”S-AIR-laitteen käyttäminen”
(sivulla 77).
[TUNNUS]
x [RAIDAN VALINTA] (vain DVD VIDEO
-levyt)
Voit määrittää eniten kanavia sisältävän
ääniraidan ensisijaiseksi, kun toistat DVD
VIDEO -levyä, jonka ääni on tallennettu useilla
äänijärjestelmillä (PCM, DTS, Dolby Digital tai
MPEG-ääni).
[EI KÄYT.]: ei käytössä.
[AUTO]: Järjestelmä valitsee ääniraidan
automaattisesti ensisijaisuuden mukaan.
Voit määrittää järjestelmän tunnuksen.
[LIITÄ]
Voit muodostaa järjestelmän ja S-AIRtytärlaitteen, esimerkiksi surround-vahvistimen
ja S-AIR-vastaanottimen, välille pariliitoksen.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain jos S-AIRlähetin (lisävaruste) on asetettu laitteeseen.
x [KAIUTINASETTELU]
Voit sijoitella kaiuttimet niin, että surroundäänentoistosta saadaan paras mahdollinen.
Lisätietoja on kohdassa ”Huoneen surroundäänen optimoiminen” (sivulla 84).
56FI
• Kun määrität asetukseksi [AUTO], kieli voi vaihtua.
[RAIDAN VALINTA] -asetus on ensisijainen
suhteessa [KIELEN ASETUS] -valikon [AUDIO]asetukseen (sivulla 53). (Tämä toiminto ei ole
mahdollinen kaikilla levyillä.)
• Jos PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEG-äänissä on
yhtä monta kanavaa, järjestelmä valitsee PCM-,
DTS-, Dolby Digital- ja MPEG-äänet tässä
järjestyksessä.
Muut asetukset
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]
Voit ottaa [MONILEVY TOISTONJTK]
-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
[KÄYTÖSSÄ]: Järjestelmä tallentaa
jatkokohdat muistiin enintään 10 levystä.
[EI KÄYT.]: Järjestelmä ei tallenna jatkokohtia
muistiin. Toisto alkaa uudelleen vain
järjestelmässä parhaillaan olevan levyn
jatkokohdasta.
Levy
JÄRJESTELMÄASETUKSET
KÄYTÖSSÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
KANSIKUVA
TAUSTA:
KÄYTÖNVALVONTA:
Rekisteröintikoodi
DivX:
MONILEVY TOISTONJTK: KÄYTÖSSÄ
NOLLAUS:
x [MONILEVY TOISTONJTK] (vain DVD
VIDEO- ja VIDEO CD -levyt)
x [NOLLAUS]
x [NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ]
Voit vähentää näyttölaitteeseen syntyviä
vaurioita (jälkikuvia). Voit poistaa
näytönsäästäjän käytöstä painamalla mitä tahansa
painiketta (esimerkiksi H).
[KÄYTÖSSÄ]: Näytönsäästäjä tulee näkyviin,
jos järjestelmää ei käytetä 15 minuuttiin.
[EI KÄYT.]: ei käytössä.
x [TAUSTA]
Voit valita taustakuvan tai televisioruudun
kuvan värin.
[KANSIKUVA]: Kansikuva (pysäytyskuva)
tulee näkyviin, jos se on tallennettu levylle
(esim. CD-EXTRA-levyt). Jos levyllä ei ole
kansikuvaa, näkyviin tulee
[GRAFIIKKAKUVA].
[GRAFIIKKAKUVA]: Esiin tulee
järjestelmään tallennettu kuva.
[SININEN]: Tausta on sininen.
[MUSTA]: Tausta on musta.
Voit palauttaa kaikki [ASETUKSET]
oletusarvoihinsa, [KÄYTÖNVALVONTA]asetuksia lukuun ottamatta. Lisätietoja on
kohdassa ”[ASETUKSET]-valikon
oletusasetusten palauttaminen” (sivulla 91).
Kaiuttimien asetukset
[KAIUTINASETUKSET]
Saat parhaimman mahdollisen surround-äänen
määrittämällä järjestelmään liitettyjen
kaiuttimien kytkennät ja etäisyyden
kuuntelupaikan mukaan. Säädä sitten
kaiuttimien äänitaso ja balanssi samalle tasolle
testiäänen avulla.
• [KAIUTINASETUKSET] eivät ole käytettävissä, jos
laitteeseen tai surround-vahvistimeen on kytketty
kuulokkeet.
KAIUTINASETUKSET
YHTEYS:
ETÄISYYS(EDESSÄ):
ETÄISYYS(SURROUND):
TASO(EDESSÄ):
TASO(SURROUND):
TESTIÄÄNI:
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
SURROUND:
BASSOKAIUTIN:
x [KÄYTÖNVALVONTA]
Voit määrittää toistorajoituksia. Lisätietoja on
kohdassa ”Levyn toiston rajoittaminen”
(sivulla 50).
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
x [DivX]
Voit tuoda tämän järjestelmän
rekisteröintikoodin näkyviin.
Lisätietoja on Internet-osoitteessa
http://www.divx.com.
x [YHTEYS]
Jos et liitä keski- tai surround-kaiuttimia, aseta
[KESKIKAIUTIN]- ja [SURROUND]parametrit. Koska etukaiuttimien ja
bassokaiuttimen asetukset ovat kiinteät, niitä ei
voi muuttaa.
57FI
[ETUKAIUTTIMET]
3)
[KYLLÄ]
[KESKIKAIUTIN]
[KYLLÄ]: Valitse normaalisti tämä.
[EI MITÄÄN]: Valitse tämä, jos et käytä
keskikaiutinta.
[SURROUND]
[KYLLÄ]: Valitse normaalisti tämä.
[EI MITÄÄN]: Valitse tämä, jos et käytä
surround-kaiuttimia.
Pika-asennuksen (sivulla 26) tekeminen muuttaa
oletusasetuksia.
4)Tämä
kohde on näkyvissä, kun [YHTEYS]parametrin [KESKIKAIUTIN]-asetus on [KYLLÄ].
x [ETÄISYYS (SURROUND)]
Jos siirrät surround-kaiuttimien paikkaa, muuta
etäisyysasetukset (B) vastaamaan
kuuntelupaikan ja kaiuttimien välisiä
etäisyyksiä.
Asetukset voivat olla 0,0 - 7,0 metriä1).
[BASSOKAIUTIN]
[KYLLÄ]
• Jos muutat [YHTEYS]-asetusta,
[KAIUTINASETTELU]-asetuksen [VAKIO]-asetus
ei muutu, mutta [KAIUTINASETTELU]-valikon
muut asetukset palaavat [VAKIO]-tilaan.
B
x [ETÄISYYS (EDESSÄ)]
Jos siirrät etukaiuttimien ja keskikaiuttimen
paikkaa, muuta etäisyysasetukset (A)
vastaamaan kuuntelupaikan ja kaiuttimien
välisiä etäisyyksiä.
Voit määrittää etukaiuttimien asetukseksi 1,0 7,0 metriä1) ja keskikaiuttimen asetukseksi 0,0 7,0 metriä2).
[V/O] 3,0 m2)3): Määritä surround-kaiuttimen
etäisyys (enintään 5,0 metrin etäisyydelle
etukaiuttimista).
1)Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,0 - 6,9
metriä.
2)Pika-asennuksen
(sivulla 26) tekeminen muuttaa
oletusasetuksia.
3)
A
[V/O] 3,0 m3): Määritä etukaiuttimen etäisyys.
[KESKIKAIUTIN] 3,0 m3)4): Määritä
keskikaiuttimen etäisyys (enintään 1,6 metrin
etäisyydelle etukaiuttimista).
1)Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,9 - 6,9
metriä.
2)
58FI
Pohjoisamerikkalaisissa malleissa mitat ovat 0,0 - 6,9
metriä.
Tämä kohde on näkyvissä, kun [YHTEYS]parametrin [SURROUND]-asetus on [KYLLÄ].
• Jos kaikki etu- ja surround-kaiuttimet eivät ole yhtä
kaukana kuuntelupaikasta, määritä etäisyys
lähimmän kaiuttimen mukaan.
• Älä sijoita surround-kaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimia.
• [ETÄISYYS]-asetus ei ole käytettävissä kaikkien
tietovirtojen kohdalla.
x [TASO (EDESSÄ)]
Voit säätää etukaiuttimien, keskikaiuttimen ja
bassokaiuttimen äänenvoimakkuuksia. [V/O]asetukset voivat olla –6,0...0 dB ja
[KESKIKAIUTIN]- ja [BASSOKAIUTIN]asetukset voivat olla –6,0...+6,0 dB. Voit
helpottaa säätöjen tekemistä valitsemalla
[TESTIÄÄNI]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ].
* Tämä kohde on näkyvissä, kun [YHTEYS]parametrin [KESKIKAIUTIN]-asetus on
[KYLLÄ].
• Voit säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden yhdellä kertaa kääntämällä
laitteen VOLUME-säädintä tai painamalla
kaukosäätimen VOLUME +/– -painikkeita.
• Jos haluat palauttaa oletusasetuksen asetusta
muutettuasi, valitse asetus ja paina sitten CLEAR.
Huomaa, että [YHTEYS]-asetus ei palaa
oletusarvoonsa.
Levy
[V/O] 0,0 dB: Määritä etukaiuttimen
äänenvoimakkuus.
[KESKIKAIUTIN] 0,0 dB*: Määritä
keskikaiuttimen äänenvoimakkuus.
[BASSOKAIUTIN] +2,0 dB: Määritä
bassokaiuttimen äänenvoimakkuus.
• Testiäänen signaalia ei lähetetä HDMI OUT
-liitännän kautta.
x [TASO (SURROUND)]
Voit säätää surround-kaiuttimien
äänenvoimakkuutta. Asetus voi olla –6,0...+6,0
dB. Voit helpottaa säätöjen tekemistä
valitsemalla [TESTIÄÄNI]-asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ].
[V/O] 0,0 dB*: Määritä surround-kaiuttimen
äänenvoimakkuus.
* Tämä kohde on näkyvissä, kun [YHTEYS]parametrin [SURROUND]-asetus on [KYLLÄ].
x [TESTIÄÄNI]
Kaiuttimista kuuluu testiääni, jonka avulla voit
määrittää [TASO (EDESSÄ)]- ja [TASO
(SURROUND)] -asetukset.
[EI KÄYT.]: Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
[KÄYTÖSSÄ]: Testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta vuorotellen äänenvoimakkuutta
säädettäessä. Kun valitset jonkin
[KAIUTINASETUKSET]-asetuksen, testiääni
kuuluu vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
Säädä äänenvoimakkuudet seuraavasti.
1
2
3
4
5
Valitse [TESTIÄÄNI]-asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ].
Valitse haluamasi kaiutin ja
äänenvoimakkuus painamalla C/X/x/cpainikkeita toistuvasti.
Paina
.
Toista vaiheet 1 - 3.
Valitse [TESTIÄÄNI]-asetukseksi [EI
KÄYT.] painamalla toistuvasti C/X/x/cpainikkeita, kun olet asettanut
äänenvoimakkuuden.
59FI
• Voit valita pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
Viritin
Radioasemien
esivirittäminen
Paina
.
Etupaneelin näytössä lukee ”COMPLETE”
ja asema tallennetaan.
8
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 2 - 7.
Voit esivirittää 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa. Varmista ennen virittämistä, että
äänenvoimakkuus on säädetty minimiin.
9
• Voit käyttää radiota seuraamalla televisioruudun
ohjeita.
Pikavalintanumeron
muuttaminen
Valittu asema
Valittu taajuus ja
pikavalintannumero
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Aseman nimi
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”TUNER FM” tai ”TUNER AM”.
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
Haku päättyy, kun laite löytää aseman.
Ilmaisimet ”TUNED” ja ”ST”
(stereoääninen ohjelma) tulevat etupaneelin
näyttöön.
3
4
5
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee
”MEMORY”.
Paina
tai c.
Pikavalintanumero tulee etupaneelin
näyttöön.
6
60FI
7
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla.
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla PRESET +/– (sivulla 61) ja tee sitten
vaiheen 3 toimet.
Radion kuunteleminen
Esiviritä radioasemat ensin järjestelmän
muistiin (lisätietoja on kohdassa ”Radioasemien
esivirittäminen” (sivulla 60)).
1
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”TUNER FM” tai ”TUNER AM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
Valitse esiviritetty asema painamalla
toistuvasti PRESET +/–.
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa
paremmin.
1
2
Aina kun painat painiketta, järjestelmä
siirtyy johonkin esiviritettyyn asemaan.
• Voit valita aseman pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
3
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/–.
Radion sammuttaminen
Paina "/1.
Käytä manuaalista tai automaattista viritystä
vaiheessa 2.
Voit käyttää manuaalista viritystä painamalla
toistuvasti TUNING +/–.
Voit käyttää automaattista viritystä pitämällä
painiketta TUNING +/– painettuna.
Automaattinen viritys loppuu automaattisesti,
kun järjestelmä löytää radioaseman. Voit
lopettaa automaattisen virityksen painamalla
TUNING +/– tai x.
Radioasemien kuunteleminen
taajuuksien avulla
2
3
4
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”FM
MODE”.
tai c.
Paina
Valitse ”MONO” X/x-painikkeilla.
• ”STEREO”: Stereovastaanotto.
• ”MONO”: Monovastaanotto.
5
Paina
.
Asetus on tehty.
Muiden kuin esiviritettyjen
asemien kuunteleminen
1
3
4
Paina SYSTEM MENU.
Viritin
2
• Voit parantaa vastaanottoa suuntaamalla antennit
uudelleen.
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”TUNER FM” tai ”TUNER AM”.
6
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille. Nimi
(esimerkiksi ”XYZ”) tulee etupaneelin
näyttöön, kun asema valitaan.
Kullekin esiviritetylle asemalle voi antaa vain
yhden nimen.
• RDS (Radio Data System) -järjestelmään kuuluvia
esiviritettyjä radioasemia ei voi nimetä (sivulla 63).
1
Paina D.TUNING.
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”TUNER FM” tai ”TUNER AM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
Valitse taajuudet painamalla
numeropainikkeita.
2
Paina
3
.
Paina SYSTEM MENU.
Valitse nimettävä esiviritetty asema
painamalla toistuvasti PRESET +/–.
Paina SYSTEM MENU.
61FI
4
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”NAME
IN”.
2 Taajuus
Esim. ”FM1 87.50”
3 ”FM MODE” -asetus
Esim. ”STEREO”
Kun aseman nimeä ei ole asetettu:
5
6
tai c.
Paina
Kirjoita nimi C/X/x/c-painikkeilla.
Valitse merkki X/x-painikkeilla ja siirrä
sitten kohdistinta c-painikkeella.
1 Taajuus
Esim. ”FM1 87.50”
2 ”FM MODE” -asetus
Esim. ”STEREO”
x ”TUNER AM”
Kun aseman nimi on asetettu
Radioaseman nimeen voi lisätä kirjaimia,
numeroita ja muita erikoismerkkejä.
Jos teet virheen
Paina toistuvasti C/c-painikkeita, kunnes
muutettava merkki alkaa vilkkua, ja valitse
sitten haluamasi merkki X/x-painikkeilla.
Voit poistaa merkin painamalla toistuvasti
C/c -painikkeita, kunnes poistettava
merkki vilkkuu, ja painamalla sitten
CLEAR.
7
Paina
.
Etupaneelin näytössä lukee ”COMPLETE”
ja radioaseman nimi tallennetaan.
8
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Aseman nimen tai taajuuden
katsominen etupaneelin
näytöstä
Kun asetuksena on ”TUNER FM” tai ”TUNER
AM”, voit tarkastaa taajuuden etupaneelin
näytöstä.
Paina DISPLAY.
Näyttö muuttuu jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella seuraavasti:
1 t 2 t .... t 1 t ....
x ”TUNER FM”
Kun aseman nimi on asetettu
1 Aseman nimi
Esim. ”SONY RADIO”
62FI
1 Aseman nimi
Esim. ”SONY RADIO”
2 Taajuus
Esim. ”AM1 576”
Kun aseman nimeä ei ole asetettu:
1 Taajuus
Esim. ”AM1 576”
• Järjestelmä palaa alkuperäiseen näyttöön, kun useita
sekunteja on kulunut.
RDS (Radio Data System)
-järjestelmän
käyttäminen
Radio Data System (RDS) on järjestelmä, jonka
avulla radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. Tällä
virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä.
RDS-ominaisuudet ovat käytettävissä vain FMasemissa.*
Viritin
Tietoja RDS (Radio Data
System) -järjestelmästä
• RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos asema
ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
* Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua
eivätkä samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä
ei ole sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta
tietoja alueesi RDS-palveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse asema FM-alueelta.
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi* näkyy etupaneelin näytössä.
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi ei
ehkä näy etupaneelin näytössä.
63FI
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
”BRAVIA” Syncin HDMIohjauksen käyttäminen
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan
”BRAVIA” Sync -toiminnolla varustetuissa
televisioissa.
Jos kytket Sony-laitteita, jotka ovat
yhteensopivia HDMI-ohjauksen kanssa HDMIkaapelilla (lisävaruste), laitteiden käyttäminen
helpottuu seuraavasti.
– Teatteritila (sivulla 65)
–
–
–
–
Toisto yhdellä painalluksella (sivulla 65)
Järjestelmän virrankatkaisu (sivulla 66)
Järjestelmän äänenhallinta (sivulla 66)
Äänitason rajoitus (sivulla 66)
HDMI-ohjaus on ohjaustoimintostandardi, jota
käytetään CEC (Consumer Electronics Control)
-laitteiden HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) -toiminnoissa.
HDMI-ohjausta ei voi käyttää seuraavissa
tapauksissa:
– jos tämä järjestelmä kytketään laitteeseen,
joka ei ole yhteensopiva Sonyn HDMIohjauksen kanssa
– jos laitteessa ei ole HDMI-liitäntää.
Järjestelmän kaukosäätimessä on television
ohjaamiseen tarkoitettuja hyödyllisiä
painikkeita, kuten THEATRE, ONE-TOUCH
PLAY ja TV [/1. Lisätietoja on kohdassa
”Television ohjaaminen mukana toimitettavalla
kaukosäätimellä” (sivulla 86) sekä television
käyttöohjeessa.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
64FI
TV
• HDMI-ohjausta ei ehkä voi käyttää kaikkien
kytkettyjen laitteiden kanssa. Lisätietoja on laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
• HDMI-ohjaus ei ehkä toimi, jos kytket muun kuin
Sony-laitteen, vaikka kytkettävä laite olisikin
yhteensopiva HDMI-ohjauksen kanssa.
HDMI-ohjauksen käytön
valmistelu
(HDMI-ohjaus - Pika-asetus)
Tämä järjestelmä on yhteensopiva HDMIohjauksen pika-asetuksen kanssa. Jos televisio
on yhteensopiva HDMI-ohjauksen pikaasetuksen kanssa, voit ottaa järjestelmän
[HDMI-OHJAUS]-toiminnon käyttöön
automaattisesti ottamalla sen käyttöön
televisiossa. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
Jos televisio ei ole yhteensopiva HDMIohjauksen pika-asetuksen kanssa, ota
järjestelmän ja television HDMI-ohjaukset
käyttöön manuaalisesti.
• Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat maittain.
1
2
3
4
Varmista, että järjestelmä on kytketty
televisioon HDMI-kaapelilla.
Kytke virta televisioon ja kytke sitten
järjestelmän virta painamalla [/1.
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän HDMI-tulosignaali
näkyy television kuvaruudussa.
Valitse HDMI-ohjaus televisiosta ja
järjestelmästä.
Lisätietoja järjestelmän asetuksista on
seuraavissa vaiheissa. Lisätietoja television
asetuksista on television käyttöohjeissa
(HDMI-ohjaus voi olla joissakin
televisioissa oletusarvoisesti pois päältä).
[HDMI-OHJAUS]-toiminnon
käyttöönotto tai käytöstä
poistaminen
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse [HDMI-ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [HDMI-ASETUKSET]valikko.
6
7
Valitse [HDMI-OHJAUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
• [KÄYTÖSSÄ]: käytössä.
• Jos näkyviin tulee [Tarkasta HDMI-yhteys.],
varmista, että HDMI-yhteys on kytketty oikein.
Teatteritilan käyttäminen
(Teatteritila)
Jos televisio on yhteensopiva teatteritilan
kanssa, voit optimoida kuvan ja äänen elokuvia
varten. Ääni toistetaan automaattisesti
järjestelmän kaiuttimista, kun THEATREpainiketta painetaan.
(toisto yhdellä painalluksella)
Kun painat ONE-TOUCH PLAY -painiketta,
television virta kytkeytyy, televisio siirtyy
DVD-tulotilaan ja järjestelmä aloittaa toiston
automaattisesti.
Toisto yhdellä painalluksella toimii myös, kun
– painat A levykelkan ollessa avoinna, kun
etupaneelin näytössä näkyy H
– suljet levykelkan painamalla sitä
– painat DVD TOP MENU / DVD MENU, kun
etupaneelin näytössä näkyy H
– valitset ”DVD”-toiminnon painamalla
FUNCTION +/–, kun etupaneelin näytössä
näkyy H
• Toisto yhdellä painalluksella ei toimi Hpainikkeella.
Tämä järjestelmä ja televisio toimivat (esim.)
seuraavasti:
Tämä järjestelmä
Televisio
Virta kytkeytyy. (Ellei se
ole jo kytkettynä.)
r
”DVD”-toiminto otetaan
käyttöön.
r
Levyn toisto alkaa ja
äänet kuuluvat.
Virta kytkeytyy. (Ellei se
ole jo kytkettynä.)
r
HDMI-tuloliitäntä
otetaan käyttöön.
r
Äänenvoimakkuus
hiljennetään.
(Järjestelmän
äänenhallinta)
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
DVD-levyn katseleminen
yhdellä painalluksella
• Varmista, että HDMI-yhteys toimii oikein, ja valitse
[HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ].
• Ohjelman alusta saattaa jäädä osa pois joissakin
televisiomalleissa.
• Toiston alkaminen saattaa viivästyä hetken riippuen
levytyypistä.
65FI
Television virran
katkaiseminen yhdessä
järjestelmän virran kanssa
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Kun katkaiset television virran television
kaukosäätimen POWER-painikkeella tai
järjestelmän kaukosäätimen TV [/1painikkeella, järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti.
• Valitse television virran katkaisutoiminto, ennen kuin
käytät järjestelmän virrankatkaisu -toimintoa.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
• Järjestelmän virta ei ehkä katkea automaattisesti
järjestelmän tilasta riippuen (esimerkiksi, jos tila on
muu kuin ”DVD” tai ”TV” tai jos CD-levyä
toistetaan).
Television äänen
kuunteleminen järjestelmän
kaiuttimien kautta
(Järjestelmän äänenhallinta)
Television äänen kuunteleminen tämän
järjestelmän kautta on helppoa.
Saat tämän toiminnon käyttöösi kytkemällä
järjestelmän televisioon audiokaapelilla
(lisävaruste) ja HDMI-kaapelilla (lisävaruste)
(sivulla 21).
Kun ”TV”-toiminto valitaan, järjestelmän
äänenhallinta otetaan käyttöön television
ominaisuuksista riippuen. Television ääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista ja television
kaiuttimien ääni hiljennetään automaattisesti.
Voit käyttää järjestelmän äänenhallintaa
seuraavasti:
• Kun katselet televisiota ja järjestelmän
toimintoasetuksena on ”TV”, television ääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista
automaattisesti.
• Voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta
television kaukosäätimellä.
66FI
• Jos katkaiset järjestelmän virran tai valitset
järjestelmän asetukseksi jonkin muun kuin
”TV”-asetuksen, television ääni toistetaan
television kaiuttimista.
Järjestelmän äänenhallintaa voi käyttää myös
television valikon kautta. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
• Jos television virta kytketään ennen järjestelmän
virran kytkemistä, television ääntä ei kuulu hetkeen.
• Jos televisio on PAP-tilassa (kuva kuvassa),
järjestelmän äänenhallinta ei ole käytössä. Kun
television PAP-tila poistetaan käytöstä, televisio
palaa käyttämään PAP-tilaa edeltänyttä signaalia.
• Jos valitset televisio-ohjelman järjestelmän DVDtoiston aikana, ”TV”-toiminto aloittaa television
äänen toistamisen automaattisesti.
• Jos toisto yhdellä painalluksella otetaan käyttöön
television katselun aikana, järjestelmän äänenhallinta
otetaan käyttöön ja television ääni mykistetään.
• Järjestelmän äänenhallintaa ei voi käyttää, kun
kappaleita tallennetaan ääni-CD-levyltä USBlaitteeseen.
• Voit siirtää television äänen järjestelmään
digitaalisesti. Lisätietoja on sivulla 22.
Järjestelmän
äänenvoimakkuuden
korkeimman tason
asettaminen
(Äänitason rajoitus)
Jos siirrät television äänen toistettavaksi
järjestelmän kaiuttimista television valikon
kautta tai painamalla THEATRE-painiketta,
järjestelmästä voi kuulua voimakas ääni
äänenvoimakkuusasetuksista riippuen. Voit
välttää tämän rajoittamalla äänenvoimakkuuden
korkeinta tasoa. Lisätietoja on kohdassa
”[ÄÄNITASON RAJOITUS]” (sivulla 55).
Äänitiedostojen ja JPEGkuvatiedostojen
toistaminen USBlaitteesta
* Järjestelmässä ei voi toistaa tekijänoikeuksin
suojattuja (Digital Rights Management) tiedostoja.
Etupaneeli
USB-laite
• Jos käytät AUDIO IN/A.CAL MIC -liitäntää, kun
USB-laite on kytketty, ole varovainen, sillä tilaa on
vähän.
1
• Järjestelmässä ei voi toistaa DATA CD- tai DATA
DVD -levyillä olevia WMA- tai AAC-tiedostoja.
Toistettavissa olevat USBlaitteet
• Älä käytä muita kuin kohdassa ”Toistettavissa
olevat USB-laitteet” (lisäosa) mainittuja USBlaitteita. Muiden kuin luettelossa mainittujen
mallien toimintaa ei taata.
• Toimintaa ei taata edes käytettäessä luettelon
USB-laitteita.
• Joitakin tässä mainittuja USB-laitteita ei ehkä
ole saatavilla joillakin alueilla.
• Kun alustat USB-laitteen, tee alustus laitteen
tai laitetta varten suunnitellun alustusohjelman
avulla. Muutoin tietojen siirtäminen USBlaitteesta tähän järjestelmään ei ehkä onnistu
oikein.
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
Kytke USB-laite (digitaalinen
musiikkisoitin tai USB-tallennusväline)
(USB) -liitäntään.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Voit toistaa USB-laitteeseen, kuten digitaaliseen
musiikkisoittimeen tai USBtallennusvälineeseen (lisävaruste), tallennettuja
äänitiedostoja (MP3-, WMA- ja AAC-tiedostot)
ja JPEG-kuvatiedostoja, kun kytket USBlaitteen tähän laitteeseen.
Luettelo USB-laitteista, joita voi kytkeä tähän
laitteeseen, on kohdassa ”Toistettavissa olevat
USB-laitteet” (lisäosa).
Tässä järjestelmässä voidaan toistaa vain MP3-,
WMA- tai AAC-muotoisia* äänitiedostoja.
USB-laitteen kytkeminen
Kun USB-laite on kytketty, etupaneelin
näytössä näkyy ”READING”, kunnes
järjestelmä on lukenut USB-laitteessa
olevat tiedot.
• Kun kytket USB-laitteen, varmista, että liitäntä on
oikeinpäin.
• Älä pakota USB-laitetta liitäntään, sillä laite voi
vahingoittua.
• Älä kytke liitäntään mitään muuta kuin USB-laitteita.
• ”READING”-tekstin ilmaantumisessa etupaneelin
näyttöön voi kestää noin 10 sekuntia USB-laitteen
tyypistä riippuen.
USB-laitteen irrottaminen
1
2
3
Lopeta toisto painamalla x.
Katkaise virta järjestelmästä
painamalla [/1.
Irrota USB-laite.
67FI
Tietoja USB-laitteesta
• Järjestelmä voi toistaa 200 kansiota, mukaan
lukien albumit, jotka eivät sisällä
äänitiedostoja ja JPEG-kuvatiedostoja. Jos
USB-laitteeseen on tallennettu yli 200
kansiota, järjestelmä tunnistaa kansiot
kansioasetusten perusteella.
• Tässä järjestelmässä voi toistaa seuraavia
tiedostoja.
Tiedosto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
68FI
Tiedostotunniste
MP3-tiedosto
”.mp3”
WMA-tiedosto
”.wma”
AAC-tiedosto
”.m4a”
JPEG-kuvatiedosto
”.jpg” tai ”.jpeg”
Järjestelmä toistaa kaikki tiedostot, joilla on
jokin yllä olevista tunnisteista, vaikka ne eivät
olisi MP3-, WMA-, AAC- tai JPEGmuodossa. Tällaisten tiedostojen toisto voi
kuitenkin vahingoittaa kaiuttimia.
Toiston alkaminen voi viivästyä
seuraavanlaisten USB-laitteiden tai tilanteiden
vuoksi:
– USB-laitteen tiedostorakenne on
monimutkainen.
– Jossakin toisessa kansiossa olevia
äänitiedostoja tai JPEG-kuvatiedostoja on
juuri toistettu.
Joitakin USB-laitteita ei voi toistaa tässä
järjestelmässä niiden tiedostomuodon vuoksi.
Järjestelmä pystyy toistamaan vain 8 kansiota.
Järjestelmässä ei ehkä voi toistaa
kaikentyyppisiä äänitiedostoja.
Kun USB-laite on kytketty, järjestelmä lukee
kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos
USB-laitteessa on useita kansioita ja
tiedostoja, USB-laitteen tietojen lukemisessa
voi kestää jonkin aikaa.
Älä kytke USB-laitetta järjestelmään USBkeskittimen kautta.
Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USBlaitteiden toimintojen yhteydessä voi esiintyä
viiveitä.
Tämä järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia
kytketyssä USB-laitteessa olevia toimintoja.
Laitteeseen esimerkiksi tietokoneella
tallennettuja tiedostoja ei välttämättä toisteta
tallennusjärjestyksessä.
• Järjestelmän toistojärjestys voi erota kytketyn
USB-laitteen toistojärjestyksestä.
• Katkaise järjestelmästä virta aina, ennen kuin
irrotat USB-laitteen. Jos USB-laite irrotetaan,
kun järjestelmän virta on kytketty, USBlaitteen tiedot voivat vahingoittua.
• Älä tallenna äänitiedostoja tai JPEGkuvatiedostoja sisältävään USB-laitteeseen
muuntyyppisiä tiedostoja tai tarpeettomia
kansioita.
• Kansiot, jotka eivät sisällä äänitiedostoja tai
JPEG-kuvatiedostoja, ohitetaan.
• Yhteensopivuus kaikkien MP3-, WMA- ja
AAC-koodaus- ja tallennusohjelmistojen,
tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden
kanssa ei ole taattua. Yhteensopimaton USBlaite voi aiheuttaa häiriöääniä, katkonaista
ääntä tai sen sisältöä ei ehkä voi toistaa
ollenkaan.
• Varmista ennen USB-laitteen käyttämistä, että
laite ei sisällä virusten saastuttamia tiedostoja.
Äänitiedoston tai -kansion
valitseminen
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[TILA (MUSIIKKI, KUVA)]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TILA (MUSIIKKI, KUVA)]
-valikko.
4
5
6
Valitse [MUSIIKKI] X/x-painikkeilla.
Paina
.
Paina DVD MENU.
USB-laitteeseen tallennetut kansiot tulevat
näkyviin. Kun kansiota toistetaan, sen nimi
näkyy varjostettuna.
KANSIOLUETTELO
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Kansiossa olevien äänitiedostojen
toistaminen
Painamalla .-painiketta kerran voit siirtyä
nykyisen äänitiedoston alkuun.
Huomaa, että voit valita seuraavan kansion
painamalla > uudelleen toistettavan kansion
viimeisen tiedoston jälkeen, mutta et voi
kuitenkaan palata edelliseen kansioon
painamalla .. Voit palata edelliseen
kansioon valitsemalla sen kansioluettelosta.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Näytön sulkeminen
Paina DVD MENU.
x Äänitiedoston valitseminen
Muut toiminnot
Paina
.
Näkyviin tulee luettelo kansion sisältämistä
tiedostoista.
Lisätietoja on kohdassa ”Muut toiminnot”
(sivulla 35).
RAITALUETTELO
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Valitse tiedosto X/x-painikkeilla ja paina
.
Järjestelmä aloittaa valitun tiedoston
toiston. Voit poistaa tiedostoluettelon
käytöstä painamalla DVD MENU. Kun
painat DVD MENU -painiketta uudelleen,
esiin tulee kansioluettelo.
• Järjestelmä tunnistaa enintään 150 äänitiedostoa
yhdestä kansiosta.
• Äänen laatua voi parantaa kuunneltaessa pakattua
musiikkia USB-laitteesta. Valitse ”DEC. MODE”
-asetukseksi ”A.F.D. STD” (sivulla 31). Peruuta
valitsemalla jokin muu kuin ”A.F.D. STD”.
JPEG-kuvatiedoston tai
-kansion valitseminen
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Aloita valitun kansion toisto painamalla
H.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[TILA (MUSIIKKI, KUVA)]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TILA (MUSIIKKI, KUVA)] valikko.
4
5
6
Valitse [KUVA] X/x-painikkeilla.
Paina
.
Paina DVD MENU.
USB-laitteeseen tallennetut kansiot tulevat
näkyviin. Kun kansiota toistetaan, sen nimi
näkyy varjostettuna.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Seuraavan tai edellisen
äänitiedoston toistaminen
Toista seuraava äänitiedosto painamalla >.
Toista edellinen äänitiedosto painamalla .
kahdesti.
69FI
Seuraavan tai edellisen JPEGkuvatiedoston toistaminen
KANSIOLUETTELO
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x JPEG-kuvatiedostojen toistaminen
kansiosta kuvaesityksenä
Aloita valitun kansion toisto painamalla
H.
JPEG-kuvat toistetaan kuvaesityksenä.
Voit muuttaa kuvaesityksen (sivulla 70)
kuvien vaihtoväliä ja lisätä kuvaesitykseen
tehosteita (sivulla 71).
x JPEG-kuvatiedoston valitseminen
pikkukuvista
Paina PICTURE NAVI.
Kansion JPEG-kuvatiedostot tulevat
näkyviin 16 pikkukuvana.
Paina c/C-painikkeita, kun ohjausvalikkonäyttö
ei ole näkyvissä. Huomaa, että voit valita
seuraavan kansion painamalla c uudelleen
toistettavan kansion viimeisen kuvan jälkeen,
mutta et voi palata edelliseen kansioon
painamalla C. Voit palata edelliseen kansioon
valitsemalla sen kansioluettelosta.
JPEG-kuvatiedoston kiertäminen
Kun JPEG-kuvatiedosto näkyy
televisioruudussa, voit kiertää JPEGkuvatiedostoa 90 astetta.
Paina X/x JPEG-kuvatiedoston katselun aikana.
Voit palata normaaliin näkymään painamalla
CLEAR.
• JPEG-kuvatiedostoa ei voi kiertää, jos [HDMIASETUKSET]-valikon [JPEG-TARKKUUS]asetukseksi on valittu [(1920 × 1080i) HD
] tai
[(1920 × 1080i) HD].
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
1
2
3
4
Muut toiminnot
5
6
7
8
Lisätietoja on kohdassa ”Muut toiminnot”
(sivulla 35).
9
10
11
12
13
14
15
16
Valitse katseltava JPEG-kuvatiedosto C/X/
x/c-painikkeilla ja paina sitten
.
Jos haluat palata normaalinäyttöön, paina
O RETURN.
JPEG-kuvatiedostojen
kuvaesityksen keston
määrittäminen
1
70FI
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
• Television kuvaruudun oikeassa reunassa on
vieritysruutu. Voit katsella muita JPEGkuvatiedostoja valitsemalla alimman JPEGkuvatiedoston ja painamalla x. Voit palata
edelliseen JPEG-kuvatiedostoon valitsemalla
ylimmän JPEG-kuvatiedoston ja painamalla X.
• Järjestelmä tunnistaa enintään 150 JPEGkuvatiedostoa yhdestä kansiosta.
Paina kahdesti
Valitse
[VAIHTOVÄLI] X/xpainikkeilla ja paina
.
Esiin tulee [VAIHTOVÄLI]-valikko.
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [NORMAALI]: voit valita normaalin
keston.
• [NOPEA]: voit valita [NORMAALI]asetusta lyhyemmän keston.
• [HIDAS 1]: voit valita [NORMAALI]asetusta pidemmän keston.
• [HIDAS 2]: voit valita [HIDAS 1]
-asetusta pidemmän keston.
4
Paina
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
.
• Joidenkin JPEG-kuvatiedostojen näyttäminen voi
kestää määritettyä asetusta pitempään. Tämä koskee
erityisesti progressiivisia JPEG-kuvatiedostoja tai yli
3 000 000 kuvapisteen JPEG-kuvatiedostoja.
Esiin tulee [SELAUS]-valikko.
3
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[TEHOSTE] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TEHOSTE]-valikko.
3
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• [TILA 1]: JPEG-kuvatiedosto liukuu
näkyviin ylhäältä alas.
• [TILA 2]: JPEG-kuvatiedosto tulee
näkyviin television kuvaruudun
vasemmasta reunasta.
• [TILA 3]: JPEG-kuvatiedosto tulee
näkyviin television kuvaruudun keskeltä.
• [TILA 4]: JPEG-kuvatiedostojen
tehosteet vaihtelevat sattumanvaraisesti.
• [TILA 5]: JPEG-kuvatiedosto liukuu
edellisen kuvan päälle.
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
4
Paina
.
• [TEHOSTE]-asetus ei ole käytössä, jos [HDMIASETUKSET]-valikon [JPEG-TARKKUUS]asetukseksi on valittu [(1920 × 1080i) HD
] tai
[(1920 × 1080i) HD] (sivulla 55).
Toistuva toisto
(toistuva toisto)
Voit toistaa USB-laitteessa olevia äänitiedostoja
ja JPEG-kuvatiedostoja toistuvasti.
1
Paina toiston aikana
DISPLAY.
Paina toiston aikana
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse
[TOISTUVA] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [TOISTUVA]-valikko.
3
Valitse toistuvan toiston kohde X/xpainikkeilla.
• [EI KÄYT.]: ei käytössä.
• [MUISTI]: Voit toistaa kaikkia USBlaitteen kansioita toistuvasti.
• [KANSIO]: Voit toistaa nykyistä kansiota
toistuvasti.
• [RAITA] (vain äänitiedostot): Voit toistaa
nykyistä tiedostoa toistuvasti.
Äänitiedostojen ja JPEGkuvatiedostojen luettelon
tarkasteleminen
1
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Paina kahdesti
Valitse haluamasi luettelo X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• [KANSIOLUETTELO]: Näkyviin tulee
kansioluettelo. Noudata kohdan
”Äänitiedoston tai -kansion valitseminen”
tai ”JPEG-kuvatiedoston tai -kansion
valitseminen” vaiheen 2 ohjeita.
• [KUVALUETTELO]: Kansion JPEGkuvatiedostot tulevat näkyviin 16
pikkukuvana. Noudata kohdan ”JPEGkuvatiedoston tai -kansion valitseminen
vaiheen 2 ohjeita”.
Jos valitussa kansiossa ei ole JPEGkuvatiedostoja, näkyviin tulee [Ei
kuvatiedostoja]. Tällöin voit tuoda
kansioluettelon näkyviin valitsemalla
[KANSIOLUETTELO]-vaihtoehdon.
Tehosteen valitseminen
kuvaesityksen JPEGkuvatiedostoille
1
Valitse
[SELAUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
4
Paina
.
Vaihtoehto valitaan.
71FI
Paluu normaaliin toistotilaan
3
Paina CLEAR tai valitse [EI KÄYT.] vaiheessa
3.
Paina
.
[** (**)] muuttuu muotoon [– – (**)].
Ohjausvalikkonäytön
poistaminen käytöstä
T
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB MUSIIKKI
Paina toistuvasti
DISPLAY, kunnes
ohjausvalikkonäyttö on poistettu käytöstä.
• Kun [TILA (MUSIIKKI, KUVA)] -asetuksena on
[KUVA] (sivulla 69), et voi valita [RAITA]vaihtoehtoa.
Äänitiedoston, JPEGkuvatiedoston tai kansion
etsiminen
Voit etsiä äänitiedostoa, JPEG-kuvatiedostoa tai
kansiota USB-laitteesta. Äänitiedostoille ja
JPEG-kuvatiedostoille määritetään
ainutlaatuiset numerot USB-laitteessa, joten voit
valita haluamasi äänitiedoston tai JPEGkuvatiedoston tämän numeron perusteella.
1
Paina
DISPLAY. (Paina
DISPLAY
kahdesti JPEG-kuvatiedoston toiston
aikana.)
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
2
Valitse hakutapa X/x-painikkeilla.
• [RAITA]: Äänitiedostot.
• [TIEDOSTO]: JPEG-kuvatiedostot.
• [KANSIO]: Kansiot.
[** (**)] valitaan (** tarkoittaa numeroa).
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee
äänitiedostojen, JPEG-kuvatiedostojen tai
kansioiden kokonaismäärän.
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB MUSIIKKI
Valittu rivi
72FI
4
Valitse haluamasi numero X/xpainikkeilla tai numeropainikkeilla.
Jos teet virheen, poista numero painamalla
CLEAR.
5
Paina
.
Järjestelmä aloittaa toiston valitsemastasi
numerosta.
Äänitiedoston tietojen
katseleminen etupaneelin
näytössä
Paina toistuvasti DISPLAY.
Näyttö muuttuu jokaisella DISPLAYpainikkeen painalluksella USB -laitteen toiston
aikana:
1y2
1 Toistoaika ja toistettavan raidan numero
2 Raidan (tiedoston) nimi*
* Jos MP3-tiedosto sisältää ID3-tunnisteen,
järjestelmä näyttää ID3-tunnistetietoihin sisältyvän
kansion tai raidan (tiedoston) nimen.
Järjestelmä tukee ID3-versioita 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3-versioiden 2.2/2.3 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, jos yksittäisessä MP3-tiedostossa
käytetään sekä ID3-versioita 1.0/1.1 että 2.2/2.3.
• Jos äänitiedoston tiedostonimeä ei voi näyttää,
etupaneelin näytössä näkyy ”*”.
• Tiedoston nimen näkyminen riippuu tekstistä.
• Äänitiedostojen toistoaika ei ehkä näy oikein.
Äänitiedoston tietojen
katseleminen
televisioruudussa
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB KUVA
Päivämäärätieto
Voit tuoda äänitiedoston tiedot, kuten
aikatiedot, kansion tai äänitiedoston nimen ja
äänen bittinopeuden (toistettujen tietojen
määrän sekunnissa), televisioruutuun.
Paina toiston aikana DISPLAY.
Äänitiedoston tiedot näkyvät televisioruudussa.
* ”Exchangeable Image File Format” on
digitaalikameroiden kuvamuoto, jonka on
määrittänyt JEITA-organisaatio (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association
(JEITA)).
T
0: 13
• Päivämäärätieto on muodossa [PP/KK/VVVV].
PP: päivä
KK: kuukausi
VVVV: vuosi
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Kansion nimi*
Tiedoston nimi*
* Jos MP3-tiedosto sisältää ID3-tunnisteen,
järjestelmä näyttää ID3-tunnistetietoihin sisältyvän
kansion tai raidan (tiedoston) nimen.
Järjestelmä tukee ID3-versioita 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3-versioiden 2.2/2.3 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, jos yksittäisessä MP3-tiedostossa
käytetään sekä ID3-versioita 1.0/1.1 että 2.2/2.3.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Bittinopeus
• Merkit/merkinnät eivät ehkä näy kaikissa kielissä.
• Järjestelmän näyttämien merkkien määrä on
määräytyy tiedostotyypin mukaan. Kaikissa
tiedostoissa ei myöskään näy kaikkia tekstimerkkejä.
JPEG-kuvatiedoston
päivämäärätietojen
tarkastaminen
Voit tarkastaa päivämäärätiedon toiston aikana,
jos JPEG-kuvatiedostoon on tallennettu Exif*tunniste.
Paina toiston aikana kahdesti
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
73FI
Kappaleiden
tallentaminen USBlaitteeseen
Voit tallentaa ääni-CD-levyllä olevia kappaleita
USB-laitteeseen muuttamalla ne MP3-muotoon.
Voit myös kopioida DATA CD- tai DATA
DVD -levyllä olevia MP3-tiedostoja USBlaitteeseen.
Lisätietoja USB-laitteen kytkemisestä on
kohdassa ”USB-laitteen kytkeminen”
(sivulla 67).
Tallennettu musiikki on tarkoitettu vain
yksityiskäyttöön. Kaikki muu käyttö edellyttää
luvan hankkimista tekijänoikeuksien haltijoilta.
74FI
• Jos tallennat kansion tai tiedoston USBlaitteeseen nimellä, joka on jo olemassa,
nimeen lisätään järjestysnumero eikä
alkuperäisen kansion tai tiedoston päälle
tallenneta.
• Joitakin USB-laitteita ei voi toistaa tässä
järjestelmässä niiden tiedostomuodon vuoksi.
Ääni-CD-levyllä olevien
kappaleiden tallentaminen
USB-laitteeseen
1
2
Aseta järjestelmään ääni-CD-levy.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
Tietoja USB-tallennuksesta ja
-kopioinnista
3
• Älä kytke USB-laitetta laitteeseen USBkeskittimen kautta.
• Varmista, että USB-laitteessa on riittävästi
tilaa tallennusta tai kopiointia varten.
• Älä irrota USB-laitetta tallennuksen tai
kopioinnin aikana.
• Kun tallennat raitoja CD-levyltä, raidat
tallennetaan 128 kbps:n MP3-tiedostoiksi.
• Kun kopioit MP3-tiedostoja DATA CD- tai
DATA DVD -levyltä, MP3-tiedostot
tallennetaan samalla bittinopeudella kuin
alkuperäiset MP3-tiedostot.
• CD-tekstitietoja ei tallenneta luotuihin MP3tiedostoihin.
• Jos lopetat tallentamisen kesken, kesken
jäänyt MP3-tiedosto poistetaan.
• Tallennus loppuu automaattisesti, jos
– USB-laitteesta loppuu tila kesken
tallentamisen tai kopioinnin
– USB-laitteessa olevien MP3-tiedostojen
määrä ylittää määrän, jonka järjestelmä
tunnistaa.
• Yhteen kansioon voi tallentaa enintään 150
tiedostoa.
• Yhteen USB-laitteeseen voi tallentaa jopa 199
kansiota.
4
Valitse
[USB-TALLENNUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse [RAITA] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Etupaneelin näytössä lukee ”READING”,
kunnes ääni-CD-levyn raidat tulevat
näkyviin televisioruutuun.
• Raitojen näkyviin tuleminen voi kestää useita
minuutteja riippuen niiden määrästä.
5
Valitse tallennettava raita.
USB-laitteen
tallennustila
USB-TALLENNUS
1
2
3
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
RAITA
Vapaana:
01
02
03
04
05
06
07
08
ALOITA
KAIKKI
KAIKKI
Tallennettavat raidat.
x Halutun raidan valitseminen
Valitse raita X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Raidat merkitään valintajärjestyksessä.
x Kaikkien ääni-CD-levyn raitojen
valitseminen
• Raitojen tai kansioiden näkyviin tuleminen voi
kestää useita minuutteja riippuen niiden
määrästä.
Valitse [x KAIKKI] C/X/x/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
x Raidan valinnan peruuttaminen
5
Valitse raita X/x-painikkeilla ja paina sitten
. Raidan merkki poistetaan.
x Kaikkien raitojen valintojen
peruuttaminen
Valitse [s KAIKKI] C/X/x/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
6
Valitun kansion MP3-tiedostot tulevat
näkyviin.
6
USB-laitteen
tallennustila
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
4
ALOITA
KAIKKI
KAIKKI
Kopioitavat MP3-tiedostot tai kansiot.
x Halutun MP3-tiedoston tai kansion
valitseminen
Aseta DATA CD- tai DATA DVD -levy
laitteeseen.
Valitse haluamasi MP3-tiedosto tai kansio
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
MP3-tiedostot tai kansiot merkitään.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Vapaana:
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
USB-TALLENNUS
2002_Remixes
DATA CD- tai DATA DVD -levyllä
olevien MP3-tiedostojen
kopioiminen USB-laitteeseen
2
Valitse MP3-tiedosto tai kansio, jonka
haluat kopioida.
Valitse [ALOITA] C/X/x/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
Järjestelmä aloittaa tallennuksen ja
tallennuksen tila tulee näkyviin.
Voit peruuttaa tallennuksen painamalla x.
1
Valitse haluamasi kansio X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
x Kaikkien MP3-tiedostojen tai
kansioiden valitseminen
Valitse
[USB-TALLENNUS] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse [ KAIKKI] C/X/x/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
Valitse [RAITA] tai [KANSIO] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
x MP3-tiedoston tai kansion valinnan
peruuttaminen
• [RAITA]: DATA CD- tai DATA DVD levylle tallennetut kansiot tulevat
näkyviin. Voit kopioida haluamasi MP3tiedoston.
• [KANSIO]: DATA CD- tai DATA DVD
-levylle tallennetut kansiot tulevat
näkyviin. Voit kopioida kaikki kansiossa
olevat MP3-tiedostot. Siirry vaiheeseen 6.
Etupaneelin näytössä lukee ”READING”,
kunnes raidat tai kansiot tulevat näkyviin
televisioruutuun.
Valitse haluamasi MP3-tiedosto tai kansio
X/x-painikkeilla ja paina sitten
. MP3tiedoston tai kansion merkki poistetaan.
x Kaikkien MP3-tiedostojen tai
kansioiden valinnan poistaminen
Valitse [ KAIKKI] C/X/x/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
7
Valitse [ALOITA] C/X/x/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
Järjestelmä aloittaa kopioinnin ja
kopioinnin tila tulee näkyviin.
Voit peruuttaa kopioinnin painamalla x.
75FI
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
• DATA CD- tai DATA DVD -levyltä voidaan
kopioida ainoastaan MP3-muotoisia äänitiedostoja.
Äänitiedostojen poistaminen
USB-laitteesta
Voit poistaa USB-laitteessa olevia
äänitiedostoja.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”USB”.
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
-sovitinta (lisävaruste) käytetään äänen
kuuntelemiseen kannettavasta äänilaitteesta tai
tietokoneesta. Kytkemällä DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen voit kuunnella kytketyn
laitteen ääntä tässä järjestelmässä.
Saatavilla olevat DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimet vaihtelevat alueittain.
Lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen kytkemisestä on kohdassa
”DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
kytkeminen” (sivulla 22).
Valitse kansio X/x-painikkeilla.
x Kansiossa olevien äänitiedostojen
poistaminen
Paina CLEAR.
x Äänitiedoston poistaminen
Paina
.
Näkyviin tulee luettelo kansion sisältämistä
tiedostoista.
Valitse haluamasi äänitiedosto X/xpainikkeilla ja paina sitten CLEAR.
3
DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen käyttäminen
Valitse [KYLLÄ] C/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla [EI]
ja painamalla
.
• Älä irrota USB-laitetta poiston aikana.
• Jos poiston kohteena oleva kansio sisältää muita kuin
äänitiedostoja tai alikansioita, ne poistetaan
televisiossa näkyvästä luettelosta, mutta ei USBlaitteesta.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
• Älä kytke muita sovittimia kuin DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin.
• Älä kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta
laitteeseen tai irrota sitä laitteesta, kun laitteen virta
on kytkettynä.
• Tietyntyyppiset DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimet lähettävät myös kuvaa. Tällöin
järjestelmä lähettää pelkästään EURO AV OUTPUT
-signaalia videosignaalin tyypistä riippumatta.
• Jos järjestelmää ja langatonta Bluetooth-sovitinta
(esimerkiksi TDM-BT1, lisävaruste) käytetään
samaan aikaan, Bluetooth-lähettimen ja langattoman
Bluetooth-sovittimen välinen lähetysetäisyys voi
lyhentyä. Jos näin käy, sijoita Bluetooth-lähetin
mahdollisimman etäälle järjestelmästä tai siirrä
langaton Bluetooth-sovitin lähemmäksi Bluetoothlähetintä.
• Jos käytät järjestelmää ja langatonta verkkosovitinta
(esimerkiksi TDM-NC1, lisävaruste) samaan aikaan,
sijoita langaton verkkosovitin mahdollisimman
etäälle järjestelmästä.
Kytketyllä laitteella
toistaminen tämän
järjestelmän kautta
1
2
76FI
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DMPORT”.
Aloita toisto kytketyssä laitteessa.
Kytketyn laitteen ääni ja kuvat toistetaan
järjestelmässä tai kytketyssä televisiossa.
Lisätietoja käytöstä on DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen käyttöoppaassa.
Tämä laite tukee S-AIR-toimintoa (sivulla 106),
jonka avulla ääni voidaan siirtää kahden S-AIRlaitteen välillä.
Kun olet hankkinut S-AIR-laitteen,
ääniyhteyden muodostaminen edellyttää
seuraavien asetusten määrittämistä.
S-AIR-laitteet
S-AIR-laitteita on kahdenlaisia.
• S-AIR-päälaite (tämä laite): Tällä laitteella
lähetetään ääntä. Voit käyttää enintään kolmea
S-AIR-päälaitetta. (Käytettävien S-AIRpäälaitteiden määrä riippuu
käyttöympäristöstä.)
• S-AIR-tytärlaite: Tällä laitteella
vastaanotetaan ääntä.
– Surround-vahvistin: Voit kuunnella
surround-kaiuttimien ääntä langattomasti.
– S-AIR-vastaanotin: Voit kuunnella
järjestelmän ääntä muissa huoneissa.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
• Äänen laatua voi parantaa kuunneltaessa MP3tiedostoja tai muita pakattuja tiedostoja kannettavasta
äänilähteestä. Valitse ”DEC. MODE” -asetukseksi
”A.F.D. STD” (sivulla 31). Peruuta valitsemalla
jokin muu kuin ”A.F.D. STD”.
• Joidenkin DIGITAL MEDIA PORT -sovittimien
kanssa on mahdollista käyttää kytkettyä laitetta
kaukosäätimen tai laitteen painikkeiden avulla.
Seuraavassa kuvassa näkyvät painikkeet, joita
voidaan käyttää tällaisessa tapauksessa:
S-AIR-laitteen
käyttäminen
./>
H
x
X
S-AIR-tytärlaite
(S-AIR-vastaanotin)
S-AIR-päälaite
S-AIR-tytärlaite
(surround-vahvistin)
77FI
Langattoman lähettimen/
lähetin-vastaanottimen
kytkeminen
Laitteen takaosa
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
S-AIR-toiminnon käyttäminen edellyttää, että
langaton lähetin (lisävaruste) on asetettu
laitteeseen ja että langaton lähetin-vastaanotin
(lisävaruste) on asetettu S-AIR-tytärlaitteeseen.
-T10
EZW
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
0
• Kun kytket langatonta lähetintä tai lähetinvastaanotinta, varmista, että virtajohto on irrotettu
pistorasiasta.
• Älä kosketa langattoman lähettimen tai lähetinvastaanottimen kosketuspintoja.
• Aseta langaton lähetin paikalleen siten, että
S-AIR-logo näkyy ylöspäin.
• Aseta langaton lähetin paikalleen siten, että Vmerkit ovat kohdakkain.
• EZW-T100-liitäntään ei tule asettaa mitään
muuta kuin langaton lähetin.
Langattoman lähettimen
kytkeminen laitteeseen
1
Irrota ruuvit ja avaa aukon kansi.
Laitteen takaosa
FRONT L
SUR R
3
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
Kiinnitä langaton lähetin samoilla
ruuveilla.
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Laitteen takaosa
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
Aukon kansi
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
0
-T10
EZW
EZ
10
W-T
0
• Irrota ruuvit varoitusmerkinnällä varustetun
aukon kannesta. Älä irrota muita ruuveja.
• Aukon kantta ei enää tarvita, mutta pidä se
kuitenkin tallessa.
2
Aseta langaton lähetin paikalleen.
• Älä kiinnitä langatonta lähetintä muilla
ruuveilla.
Langattoman lähetinvastaanottimen kytkeminen
S-AIR-tytärlaitteeseen
Lisätietoja langattoman lähetin-vastaanottimen
kytkemisestä S-AIR-tytärlaitteeseen, kuten
surround-vahvistimeen tai S-AIRvastaanottimeen, on S-AIR-tytärlaitteen
käyttöoppaassa.
78FI
Ääniyhteyden muodostaminen
laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen
välille
(tunnuksen määrittäminen)
Surround-vahvistimeen
S-AIR-vastaanottimeen
Valitse haluamasi tunnus X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Voit valita minkä tahansa tunnuksen (A, B
tai C).
Näkyviin tulee vahvistusnäyttö.
10 Paina
.
Valitse S-AIR-tytärlaitteelle sama tunnus.
Ääniyhteys muodostetaan seuraavalla
tavalla (esimerkki):
Toinen S-AIRpäälaite
Tunnus B
Tämä laite
Tunnus A
Laitteen tunnuksen
määrittäminen
1
Paina laitteen "/1-painiketta.
Järjestelmään kytkeytyy virta.
2
3
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
4
5
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Tunnus A
S-AIRtytärlaite
Tunnus A
S-AIRtytärlaite
Tunnus B
S-AIRtytärlaite
• Voit vahvistaa nykyisen tunnuksen suorittamalla yllä
olevat vaiheet 1 - 7. Jos laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen
(sivulla 81) välille muodostetaan pariliitos,
tunnuksenvalintanäytössä näkyvän tunnuksen
vieressä näkyy [(LIITÄ)].
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
Surround-vahvistimen tunnuksen
määrittäminen
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Lisätietoja on surround-vahvistimen
käyttöohjeissa.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Voit muodostaa laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen
välille ääniyhteyden määrittämällä niille samat
tunnukset. Voit käyttää useita S-AIRpäälaitteita määrittämällä kullekin laitteelle
oman tunnuksen.
9
Esiin tulee asetusnäyttö.
6
7
Valitse [AUDIOASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
S-AIR-vastaanottimen tunnuksen
määrittäminen
Esiin tulee [AUDIOASETUKSET]valikko.
Lisätietoja on S-AIR-vastaanottimen
käyttöohjeissa.
Valitse [S-AIR-ASETUKSET t] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• Jos langatonta lähetintä ei ole kytketty
laitteeseen, [S-AIR-ASETUKSET] eivät ole
käytettävissä.
8
Valitse [TUNNUS] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
• Ääniyhteyden muodostaminen onnistuu helposti, kun
määrität laitteelle ja S-AIR-tytärlaitteelle saman
tunnuksen. On kuitenkin mahdollista, että
järjestelmän ääni vastaanotetaan naapurissa, jos
käytössä on samat tunnukset. Voit estää tämän
muodostamalla laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen välille
pariliitoksen (sivulla 81).
79FI
x Kun asetuksena on ”PARTY”
Järjestelmän äänen
kuunteleminen muissa
huoneissa
Toiminto muuttuu FUNCTION +/–
-painikkeen painamisjärjestyksessä
(sivulla 29).
x Kun asetuksena on ”SEPARATE”
S-AIR-vastaanotin
Toiminto muuttuu seuraavasti.
Voit kuunnella järjestelmän ääntä S-AIRvastaanottimen avulla. S-AIR-vastaanotin
voidaan asentaa minne tahansa laitteen
sijainnista riippumatta, jolloin järjestelmän
ääntä voidaan kuunnella muissa huoneissa.
”MAIN UNIT” t ”TUNER FM” t
”TUNER AM” t ”DMPORT” t
”AUDIO” t …
Jos haluat käyttää samaa toimintoa kuin
laitteessa, valitse ”MAIN UNIT”.
Jos laitteesta on valittu ”TUNER FM” tai
”TUNER AM”, saman taajuusalueen voi
valita vain S-AIR-vastaanottimen
virittimelle. Jos tällöin valitset laitteesta
jonkin muun vaihtoehdon kuin ”TUNER
FM” tai ”TUNER AM”, voit valita S-AIRvastaanottimen virittimelle minkä tahansa
taajuuden.
Lisätietoja S-AIR-vastaanottimesta on S-AIRvastaanottimen käyttöohjeissa.
1
Määritä S-AIR-vastaanottimelle sama
tunnus kuin laitteella.
• Lisätietoja laitteen tunnuksen
määrittämisestä on kohdassa ”Laitteen
tunnuksen määrittäminen” (sivulla 79).
• Lisätietoja S-AIR-vastaanottimen
tunnuksen määrittämisestä on S-AIRvastaanottimen käyttöohjeissa.
• Jos käytät toista S-AIR-tytärlaitetta, kuten
surround-vahvistinta, älä muuta laitteen
tunnusta. Määritä S-AIR-vastaanottimelle sama
tunnus kuin laitteella.
• Jos laitteen ja toisen S-AIR-tytärlaitteen, kuten
surround-vahvistimen, välille muodostetaan
pariliitos, sellainen täytyy muodostaa myös
laitteen ja S-AIR-vastaanottimen välille.
Lisätietoja on kohdassa ”Laitteen yhdistäminen
tiettyyn S-AIR-tytärlaitteeseen (pariliitoksen
muodostaminen)” (sivulla 81).
2
Paina kaukosäätimen S-AIR MODE
-painiketta.
Etupaneelin näyttöön tulee näkyviin
S-AIR-tila. S-AIR-tila muuttuu kullakin
S-AIR MODE -painikkeen painalluksella.
• ”PARTY”: S-AIR-vastaanotin lähettää
äänen laitteesta valitun toiminnon
mukaan.
• ”SEPARATE”: Voit valita S-AIRvastaanottimessa käytettävän toiminnon,
mutta laitteen toiminnot säilyvät
ennallaan.
3
80FI
Valitse haluamasi toiminto S-AIRvastaanottimesta.
4
Säädä S-AIR-vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
• Jos äänimuoto on jokin muu kuin 2-kanavainen
stereo, monikanavainen ääni muutetaan 2kanavaiseksi.
• Laitteen toiminta voi katkaista S-AIRvastaanottimen äänentoiston.
Järjestelmän ohjaaminen S-AIRvastaanottimesta
Voit ohjata järjestelmää S-AIR-vastaanottimen
kautta seuraavien painikkeiden avulla.
Painike
Käyttö
H, X, x,
./>
Samat toiminnot sekä
kaukosäätimessä että laitteessa.
S-AIR CH
Järjestelmän toiminnon muuttaminen.
Lisätietoja on S-AIR-vastaanottimen
käyttöohjeessa.
S-AIR-vastaanottimen
käyttäminen, kun laite on
valmiustilassa
S-AIR-vastaanotin
Voit käyttää S-AIR-vastaanotinta järjestelmän
ollessa valmiustilassa, kun valitset ”S-AIR
STBY” -asetukseksi ”ON”.
1
2
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”S-AIR
STBY” ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• ”ON”: Voit käyttää S-AIR-vastaanotinta,
kun laite on valmistilassa tai kun sen virta
on kytkettynä.
• ”OFF”: Et voi käyttää S-AIRvastaanotinta, kun laite on valmiustilassa.
Oletusasetukset vaihtelevat malleittain.
4
Surround-vahvistin
S-AIR-vastaanotin
Ääniyhteyden muodostaminen onnistuu
helposti, kun määrität laitteelle ja S-AIRtytärlaitteelle, kuten surround-vahvistimelle tai
S-AIR-vastaanottimelle, saman tunnuksen. On
kuitenkin mahdollista, että järjestelmän ääni
vastaanotetaan naapurissa, jos käytössä on
samat tunnukset. Voit estää tämän
muodostamalla laitteen ja S-AIR-tytärlaitteen
välille pariliitoksen.
x Ennen pariliitoksen muodostamista
Ääniyhteys on muodostettu tunnuksen avulla
(esimerkiksi).
Oma huone
Naapuri
Tämä laite
Tunnus A
Paina
.
Asetus on tehty.
5
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
3
Paina SYSTEM MENU.
Laitteen yhdistäminen tiettyyn
S-AIR-tytärlaitteeseen
(pariliitoksen muodostaminen)
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
• Jos valitset ”S-AIR STBY” -asetukseksi ”ON”,
valmiustilan virrankulutus suurenee.
• Jos katkaiset järjestelmän virran, kun ”S-AIR STBY”
-asetuksena on ”ON”, ”S-AIR” vilkkuu (jos laitteen
ja S-AIR-vastaanottimen välillä ei ole ääniyhteyttä)
tai palaa (jos laitteen ja S-AIR-vastaanottimen välillä
on ääniyhteys) etupaneelin näytössä.
• Jos katkaiset järjestelmän virran levykelkan ollessa
auki, kun ”S-AIR STBY” -asetuksena on ”ON”,
levykelkka ei ehkä sulkeudu automaattisesti.
• Jos langatonta lähetintä ei ole kytketty laitteeseen,
”S-AIR STBY” -toimintoa ei voi ottaa käyttöön.
• ”S-AIR STBY” -asetukseksi muutetaan
automaattisesti ”OFF”, kun langaton lähetin
irrotetaan laitteesta.
Tunnus A
S-AIRtytärlaite
Tunnus A
S-AIRtytärlaite
x Pariliitoksen muodostamisen jälkeen
Vain pariliitoksessa olevan laitteen ja S-AIRtytärlaitteen (laitteiden) välille on muodostettu
ääniyhteys.
81FI
Oma huone
Esiin tulee [AUDIOASETUKSET]valikko.
Naapuri
8
Tämä laite
Tunnus A
Valitse [S-AIR-ASETUKSET t] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Ei yhteyttä
• Jos langatonta lähetintä ei ole kytketty
laitteeseen, [S-AIR-ASETUKSET] eivät ole
käytettävissä.
9
Tunnus A
S-AIRtytärlaite
Tunnus A
S-AIRtytärlaite
Valitse [LIITÄ] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Näkyviin tulee vahvistusnäyttö.
10 Valitse [KYLLÄ] C/c-painikkeilla ja
paina sitten
Pariliitos
Pariliitoksen muodostaminen
1
Sijoita yhdistettävä S-AIR-tytärlaite
laitteen läheisyyteen.
• Irrota kuulokkeet surround-vahvistimesta (jos
sellaiset on kytketty).
2
Valitse laitteelle ja S-AIR-tytärlaitteelle
sama tunnus.
• Lisätietoja laitteen tunnuksen
määrittämisestä on kohdassa ”Laitteen
tunnuksen määrittäminen” (sivulla 79).
• Lisätietoja S-AIR-tytärlaitteen tunnuksen
määrittämisestä on S-AIR-tytärlaitteen
käyttöohjeissa.
3
4
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
5
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
6
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
7
82FI
Valitse [AUDIOASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
.
Laite aloittaa pariliitoksen muodostamisen.
Jos et halua muodostaa pariliitosta, valitse
[EI].
11 Aloita S-AIR-tytärlaitteen pariliitoksen
muodostaminen.
x Surround-vahvistimeen
Lisätietoja on surround-vahvistimen
käyttöohjeissa.
Kun ääniyhteys on muodostettu, näkyviin
tulee vahvistusnäyttö.
x S-AIR-vastaanottimeen
Lisätietoja on S-AIR-vastaanottimen
käyttöohjeissa.
Kun ääniyhteys on muodostettu, näkyviin
tulee vahvistusnäyttö.
• Muodosta pariliitos muutaman minuutin sisällä
vaiheen 10 suorittamisen jälkeen. Jos näin ei
tehdä, pariliitoksen muodostaminen peruutetaan
ja vahvistusnäyttö katoaa näkyvistä. Jos haluat
muodostaa pariliitoksen, valitse [KYLLÄ]. Jos
haluat palata edelliseen näyttöön, valitse [EI].
12 Valitse seuraava toiminto C/cpainikkeilla.
x Pariliitoksen muodostamisen
lopettaminen
Valitse [EI] ja paina sitten
.
x Toisen S-AIR-tytärlaitteen
pariliitoksen muodostaminen
Valitse [KYLLÄ] ja paina sitten
.
6
• Kun laitteen ja jonkin toisen S-AIR-tytärlaitteen
(sivulla 81) välille muodostetaan pariliitos,
tunnuksella muodostettu ääniyhteys peruutetaan.
• Kun pariliitos muodostetaan,
tunnuksenvalintanäytössä näkyvän tunnuksen
vieressä näkyy [(LIITÄ)].
Pariliitoksen muodostamisen
peruuttaminen
Jos ääniyhteys on epävakaa
Surround-vahvistin
S-AIR-vastaanotin
Jos käytössä on useita 2,4 GHz:n taajuudella
toimivia langattomia järjestelmiä, kuten
WLAN- tai Bluetooth-laitteita, S-AIR-laitteiden
ja muiden langattomien järjestelmien yhteydet
voivat muuttua epävakaiksi. Tällaisessa
tapauksessa voit yrittää parantaa yhteyttä ”RF
CHANGE” -asetuksen avulla.
1
2
3
• Jos langatonta lähetintä ei ole kytketty laitteeseen,
”RF CHANGE” -toimintoa ei voi ottaa käyttöön.
• Tätä asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa.
• Jos ”RF CHANGE” -asetuksena on ”OFF”, laitteen ja
S-AIR-tytärlaitteen välisessä yhteydessä voidaan
käyttää jotakin seuraavista kanavista.
– S-AIR -tunnus A: Sama kuin Wi-Fi-kanava 1
– S-AIR -tunnus B: Sama kuin Wi-Fi-kanava 6
– S-AIR -tunnus C: Sama kuin Wi-Fi-kanava 11
• Yhteys voi parantua, jos muutat muiden langattomien
järjestelmien lähetyskanavia (taajuuksia). Lisätietoja
on muiden langattomien järjestelmien
käyttöoppaissa.
HDMI-ohjaus / ulkoinen äänilaite
Määritä laitteelle tunnus kohdassa ”Laitteen
tunnuksen määrittäminen” kerrottujen ohjeiden
mukaan. Jos valitset uuden tunnuksen (voit
valita vanhan tunnuksen), pariliitoksen
muodostaminen peruutetaan.
Jos valitset ”RF CHANGE”
-asetukseksi ”OFF”, valitse tunnus,
joka takaa vakaimman ääniyhteyden
(sivulla 79).
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näyttöön tulee ”RF
CHANGE” ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
• ”AUTO”: Valitse normaalisti tämä.
Järjestelmä muuttaa ”RF CHANGE”
-asetuksen ”ON”-asetuksesta ”OFF”asetukseen automaattisesti.
• ”ON”: Järjestelmä etsii parhaan kanavan
ja lähettää äänen sitten.
• ”OFF”: Järjestelmä valitsee tietyn
kanavan ja lähettää äänen sitten.
4
Paina
.
Asetus on tehty.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
83FI
• [EI KESKIKAIUTINTA]: Valitse tämä,
jos asennat pelkät etu- ja surroundkaiuttimet.
• [EI SURROUND]: Valitse tämä, jos
asennat pelkät etu- ja keskikaiuttimet.
• [VAIN EDESSÄ]: Valitse tämä, jos
asennat pelkät etukaiuttimet.
• [KAIKKI EDESSÄ]: Valitse tämä, jos
asennat kaikki kaiuttimet kuuntelupaikan
etupuolelle.
• [K. EDESSÄ EI KESKIKAIUTIN]:
Valitse tämä, jos asennat etu- ja surroundkaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle.
Muut toiminnot
Huoneen surround-äänen
optimoiminen
[KAIUTINASETTELU]
Joitakin kaiuttimia ei ehkä voi asentaa huoneen
muodosta riippuen. Sony suosittelee, että päätät
kaiuttimien sijoittelun etukäteen, jotta saat
surround-äänestä parhaan mahdollisen.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
8
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
9
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse [AUDIOASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [AUDIOASETUKSET]valikko.
6
Valitse [KAIUTINASETTELU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [KAIUTINASETTELU]valikko.
KAIUTINASETTELU
VAKIO
7
Valitse asetus C/c-painikkeilla.
• [VAKIO]: Valitse tämä, jos asennat
kaikki kaiuttimet normaalisti.
84FI
Paina
.
Asetus on tehty ja näkyviin tulee
vahvistusnäyttö.
Valitse [KYLLÄ] tai [EI] C/c-painikkeilla
ja paina sitten
.
• [KYLLÄ]: Jatka [AUTOM
KALIBROINTI] -toimintoa. Siirry
kohdan ”Tarvittavien asetusten
automaattinen kalibrointi” (sivulla 85)
vaiheeseen 7.
• [EI]: Lopeta [KAIUTINASETTELU].
• Jos haluat kuunnella surround-ääntä kaiuttimien
paikkojen vaihtamisen jälkeenkin, Sony suosittelee
tekemään [KAIUTINASETTELU]- ja [AUTOM
KALIBROINTI] -asetukset (sivulla 85).
• Jos muutat [KAIUTINASETUKSET]-valikon
(sivulla 57) [YHTEYS]-asetusta,
[KAIUTINASETTELU]-asetukseksi palaa
[VAKIO].
kaiuttimien ja kalibrointimikrofonin välillä
saa olla esteitä.
Tarvittavien asetusten
automaattinen
kalibrointi
IC
LM
.CA
[AUTOM KALIBROINTI]
/A
O IN
I
AUD
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
-toiminnon avulla surround-ääntä voidaan
säätää automaattisesti.
• Tästä järjestelmästä kuuluu voimakas testiääni, kun
[AUTOM KALIBROINTI] alkaa.
Äänenvoimakkuutta ei voi pienentää. Ota lapset ja
naapurit huomioon.
• Varmista, että laitteeseen tai surround-vahvistimeen
ei ole kytketty kuulokkeita. Seuraavia vaiheita ei voi
suorittaa, jos kuulokkeet on kytketty.
2
Muut toiminnot
1
Kalibrointimikrofoni
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
5
Valitse [AUDIOASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [AUDIOASETUKSET]valikko.
6
Valitse [AUTOM KALIBROINTI] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [AUTOM KALIBROINTI]
-valikko.
7
Kytke kalibrointimikrofoni
(vakiovaruste) etupaneelin A.CAL MIC
-liitäntään.
Aseta kalibrointimikrofoni korvien tasalle
esimerkiksi jalustan (lisävaruste) avulla.
Kaiuttimien etupuolten on oltava
kalibrointimikrofoniin päin eikä
8
9
Valitse [KYLLÄ] C/c-painikkeilla.
Paina
.
[AUTOM KALIBROINTI] -toiminto
käynnistyy.
Mittauksen aikana tulee olla hiljaa.
• Varmista, että surround-vahvistimen virta
kytkeytyy ja että se on sijoitettu oikeaan
paikkaan, ennen kuin aloitat [AUTOM
KALIBROINTI] -toiminnon. Jos asetat
surround-vahvistimen epäsopivaan paikkaan,
kuten toiseen huoneeseen, mittaus ei onnistu
kunnolla.
• Poistu mittausalueelta ja koeta olla hiljaa
mittauksen aikana (kesto on noin 3 minuuttia),
jotta mittaustulokset eivät vääristy. Kaiuttimista
toistetaan testiääniä mittauksen aikana.
• Huoneympäristö, johon järjestelmä asennetaan,
saattaa vaikuttaa mittaustuloksiin.
85FI
• Jos näkyviin tulee virheilmoitus, noudata
ilmoituksen ohjeita ja valitse sitten [KYLLÄ].
Virheilmoitus tulee esiin, jos
– laitteeseen tai surround-vahvistimeen on
kytketty kuulokkeet
– kalibrointimikrofonia ei ole kytketty
– etukaiuttimia ei ole kytketty oikein
– surround-kaiuttimia ei ole kytketty oikein
– etu- ja surround-kaiuttimia ei ole kytketty
oikein.
10 Valitse [KYLLÄ] tai [EI] C/c-painikkeilla
ja paina sitten
Television ohjaaminen
mukana toimitettavalla
kaukosäätimellä
Voit ohjata televisiota (vain Sony) seuraavilla
painikkeilla. Käytä näitä painikkeita (ei koske
painikkeita TV [/1, THEATRE, TV INPUT ja
TV VOL +/–) samalla kun painat TV-painiketta.
.
Irrota kalibrointimikrofoni ja valitse sitten
[KYLLÄ]. Tulokset astuvat voimaan.
• Joitakin televisioita ei ehkä voi ohjata
kaukosäätimellä tai kaikkia painikkeita ei ehkä voi
käyttää.
x Mittaus epäonnistui.
Painike
Toiminto
Noudata ilmoituksen ohjeita ja yritä
uudelleen valitsemalla [KYLLÄ].
TV [/1
Television virran kytkeminen ja
katkaiseminen.
THEATRE
Elokuvia varten optimoidun
kuvan katseleminen.
TV INPUT
Television signaalilähteen
vaihtaminen television ja muiden
lähteiden välillä.
TV VOL +/–
Television äänenvoimakkuuden
säätö.
PROG +/–*
Television kanavien valinta.
x Mittaus onnistui.
• Automaattisen kalibroinnin aikana ei tule
– katkaista virtaa
– painaa painikkeita
– säätää äänenvoimakkuutta
– muuttaa toimintoa
– asettaa tai poistaa levyä
– kytkeä kuulokkeita laitteeseen tai surroundvahvistimeen
– irrottaa kalibrointimikrofonia.
• Mittaustulos [BASSOKAIUTIN]-asetukselle on aina
[KYLLÄ], sillä järjestelmä ei kalibroi bassokaiutinta.
• Voit tarkastaa kuuntelupaikan ja kunkin kaiuttimen
välisen etäisyyden. Lisätietoja on sivulla 57.
NumeroTelevision kanavien valinta.
painikkeet*, -*
ENTER*
TOOLS*
Tuo näkyviin senhetkisen näytön
toimintonäytön.
RETURN*
Palaa television edelliseen
kanavaan tai valikkotasoon.
MENU*
Tuo näkyviin television valikon.
MUTING*
Mykistää television äänen
tilapäisesti.
C/X/x/c*,
* Valikon vaihtoehdon valinta.
* Paina TV-painiketta samalla, kun käytät näitä
painikkeita.
86FI
Äänitehosteiden
käyttäminen
Bassotaajuuksien
vahvistaminen
Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa laitteen sammumaan määrättynä
ajankohtana, niin että voit nukahtaa musiikkia
kuunnellen. Ajan voi määrittää 1 - 10 minuutin
jaksoissa.
Paina SLEEP.
Äänitehosteen poistaminen
käytöstä
Jäljellä olevan ajan
tarkastaminen
Paina uudelleen DYNAMIC BASS.
Paina SLEEP kerran.
Paina DYNAMIC BASS.
Jäljellä olevan ajan muuttaminen
Äänen kuunteleminen
alhaisella voimakkuudella
Voit nauttia elokuvateatterimaisista
äänitehosteista tai dialogista myös hiljaisella
äänenvoimakkuudella. Ominaisuudesta on
hyötyä, kun katselet elokuvia öisin.
Paina NIGHT.
Etupaneelin näyttöön tulee ”NIGHT ON” ja
kyseinen äänitehoste otetaan käyttöön.
• Tätä tehostetta ei voi käyttää Super Audio CD
-levyjen kanssa. Jos järjestelmään asetetaan Super
Audio CD -levy, kun ”NIGHT ON” -toiminto on
käytössä, äänitehoste poistetaan käytöstä
automaattisesti.
• Jos ääni toistetaan keskikaiuttimesta, tätä tehostetta
korostetaan, jotta puheen (esim. elokuvan dialogin)
kuunteleminen helpottuu. Jos ääntä ei toisteta
keskikaiuttimesta tai jos käytössä on kuulokkeet,
järjestelmä optimoi äänenvoimakkuuden.
Äänitehosteen poistaminen
käytöstä
Valitse haluttu aika painamalla toistuvasti
SLEEP.
Muut toiminnot
Etupaneelin näyttöön tulee ”D. BASS ON” ja
bassotaajuuksien vahvistus otetaan käyttöön.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu 10
minuutin välein kullakin SLEEP-painikkeen
painalluksella.
Kun uniajastin otetaan käyttöön, etupaneelin
näytössä vilkkuu ”SLEEP”.
Voit vahvistaa bassotaajuuksia.
Uniajastintoiminnon
peruuttaminen
Paina toistuvasti SLEEP, kunnes etupaneelin
näytössä lukee ”SLEEP OFF”.
Uniajastimen asettaminen
järjestelmävalikosta
1
2
3
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”SLEEP” ja
paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu
10 minuutin välein.
• Voit valita jäljellä olevan ajan
numeropainikkeilla. Tällöin ajan voi määrittää 1
minuutin jaksoissa.
4
Paina NIGHT uudelleen.
Paina
.
Asetus on tehty ja etupaneelin näytössä
vilkkuu ”SLEEP”.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
87FI
Etupaneelin näytön
kirkkauden muuttaminen
Etupaneelin näytön kirkkaus voidaan asettaa 2
tasolle.
1
2
3
Paina SYSTEM MENU.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näyttöön tulee ”DIMMER”
ja paina sitten
tai c.
Valitse etupaneelin näytön kirkkaus X/
x-painikkeilla.
5
Toistoajan ja jäljellä olevan
ajan katsominen etupaneelin
näytöstä
Paina toistuvasti DISPLAY.
Asetus on tehty.
Näyttö muuttuu levyn toiston aikana jokaisella
DISPLAY-painikkeen painalluksella
seuraavasti:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Jotkin kohteet saattavat kadota näkyvistä
muutaman sekunnin kuluttua.
Paina SYSTEM MENU.
x DVD VIDEO- ja DVD-VR-levyt
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
1 Toistettavan nimikkeen toistoaika
2 Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva aika
3 Toistettavan jakson toistoaika
4 Toistettavan jakson jäljellä oleva aika
5 Levyn nimi
6 Nimike ja jakso
• ”DIMMER OFF”: Kirkas.
• ”DIMMER ON”: Tumma.
4
Levyn tietojen tarkastelu
Paina
.
x VIDEO CD- (ilman PBC-toimintoja),
Super Audio CD- ja CD-levyt
1 Toistettavan raidan toistoaika
2 Toistettavan raidan jäljellä oleva aika
3 Levyn toistoaika
4 Levyn jäljellä oleva aika
5 Raidan nimi
6 Raita ja indeksi*
* Vain VIDEO CD- ja Super Audio CD -levyt.
x Super VCD -levyt
1 Toistettavan raidan toistoaika
2 Raidan teksti
3 Raita ja indeksinumero
x DATA CD- (MP3-tiedosto) ja DATA DVD
-levyt (MP3-tiedosto)
1 Toistoaika ja toistettavan raidan numero
2 Raidan (tiedoston) nimi*
* Jos MP3-tiedosto sisältää ID3-tunnisteen,
järjestelmä näyttää ID3-tunnistetietoihin sisältyvän
kansion tai raidan (tiedoston) nimen.
Järjestelmä tukee ID3-versioita 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3-versioiden 2.2/2.3 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, jos yksittäisessä MP3-tiedostossa
käytetään sekä ID3-versioita 1.0/1.1 että 2.2/2.3.
88FI
x DATA CD (DivX-videotiedosto)- tai DATA
DVD (DivX-videotiedosto) -levy
1 Toistettavan tiedoston toistoaika
2 Toistettavan tiedoston nimi
3 Toistettava albumi ja tiedostonumero
• Tämä järjestelmä pystyy näyttämään DVD- ja CDtekstitiedoista vain ensimmäisen tason, kuten levyn
nimen tai nimikkeen.
• Jos MP3-tiedoston tiedostonimeä ei voi näyttää,
etupaneelin näytössä näkyy ”*”.
• Levyn tai raidan nimen näkyminen riippuu tekstistä.
• MP3-tiedostojen ja DivX-videotiedostojen toistoaika
ei ehkä näy oikein.
• T **:**
Toistettavan raidan toistoaika
• T-**:**
Toistettavan raidan jäljellä oleva aika
• D **:**
Toistettavan levyn toistoaika
• D-**:**
Toistettavan levyn jäljellä oleva aika
x DATA CD- (MP3-tiedosto) ja DATA
DVD -levyt (MP3-tiedosto)
• T **:**
Toistettavan raidan toistoaika
x DATA CD (DivX-videotiedosto)- tai
DATA DVD (DivX-videotiedosto) -levy
• **:**:**
Toistettavan tiedoston toistoaika
Toistoajan ja jäljellä olevan
ajan tarkastaminen
televisioruudusta
1
Paina toiston aikana DISPLAY.
Seuraava valikko avautuu television
kuvaruutuun.
T
Levyn toistotietojen
tarkastaminen
1: 01: 40
Aikatiedot
2
• Merkit/merkinnät eivät ehkä näy kaikissa kielissä.
• Järjestelmän näyttämien merkkien määrä on
levykohtainen. Kaikissa levyissä ei myöskään näy
kaikkia tekstimerkkejä.
Muut toiminnot
• Näyttöön tulee toistoaika, kun järjestelmä toistaa
PBC-toiminnoilla varustettua VIDEO CD -levyä.
x VIDEO CD- (ilman PBC-toimintoja),
Super Audio CD- ja CD-levyt
Voit muuttaa aikatietoja painamalla
toistuvasti DISPLAY.
Näyttö ja näytettävien aikojen tyyppi
määräytyvät toistettavan levyn mukaan.
x DVD VIDEO- ja DVD-VR-levyt
• T **:**:**
Toistettavan nimikkeen toistoaika
• T-**:**:**
Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva
aika
• C **:**:**
Toistettavan jakson toistoaika
• C-**:**:**
Toistettavan jakson jäljellä oleva aika
DVD-, Super Audio CD- tai CDtekstin tarkastaminen
Saat DVD-, Super Audio CD- tai CD-levylle
tallennetun tekstin näkyviin painamalla toiston
aikana toistuvasti DISPLAY.
DVD-, Super Audio CD- tai CD-teksti näkyy
vain, jos teksti on tallennettu levylle. Tekstiä ei
voi muuttaa. Jos levyllä ei ole tekstiä, näytössä
lukee ”NO TEXT”.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
x VIDEO CD -levyt (PBC-toiminnoilla)
• **:**
Toistettavan kohtauksen toistoaika
89FI
DATA CD- tai DATA DVD (MP3tiedosto ja DivX-videotiedosto)
-tekstin tarkastaminen
Painamalla DISPLAY-painiketta DATA CDtai DATA DVD -levyllä olevien MP3tiedostojen tai DivX-videotiedostojen toiston
aikana saat television kuvaruutuun näkyviin
kansion, MP3-tiedoston tai DivXvideotiedoston nimen sekä äänen bittinopeuden
(toistettujen tietojen määrän sekunnissa).
Bittinopeus*
T
0: 13
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD JPEG
Päivämäärätieto
* ”Exchangeable Image File Format” on
digitaalikameroiden kuvamuoto, jonka on
määrittänyt JEITA-organisaatio (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association
(JEITA)).
192k MP3
• Päivämäärätieto on muodossa [PP/KK/VVVV].
PP: päivä
KK: kuukausi
VVVV: vuosi
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Kansion nimi**
MP3-tiedoston** tai DivXvideotiedoston nimi
* Tulee näkyviin
– toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyllä
olevaa MP3-tiedostoa
– toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyllä
olevaa DivX-videotiedostoa, jossa on MP3äänisignaaleja.
** Jos MP3-tiedosto sisältää ID3-tunnisteen,
järjestelmä näyttää ID3-tunnistetietoihin sisältyvän
kansion tai raidan (tiedoston) nimen.
Järjestelmä tukee ID3-versioita 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3-versioiden 2.2/2.3 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, jos yksittäisessä MP3-tiedostossa
käytetään sekä ID3-versioita 1.0/1.1 että 2.2/2.3.
JPEG-kuvatiedoston
päivämäärätietojen
tarkastaminen
Voit tarkastaa päivämäärätiedon toiston aikana,
jos JPEG-kuvatiedostoon on tallennettu Exif*tunniste.
Paina toiston aikana kahdesti
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
90FI
DISPLAY.
Oletusasetusten
palauttaminen
5
Esiin tulee
[JÄRJESTELMÄASETUKSET]-valikko.
6
Järjestelmän asetusten, kuten
pikavalinta-asemien,
oletusarvojen palauttaminen
"/1
A
x
Valitse [JÄRJESTELMÄASETUKSET]
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
7
Valitse [NOLLAUS] X/x-painikkeilla ja
paina c.
Valitse [KYLLÄ] C/c-painikkeilla.
Valitsemalla [EI] voit keskeyttää
toimenpiteen ja palata
ohjausvalikkonäyttöön.
8
Paina
.
Älä paina [/1-painiketta järjestelmän
nollauksen aikana, koska toimenpide kestää
muutaman sekunnin.
2
Kytke virta järjestelmään painamalla
"/1.
Paina laitteen x-, A- ja "/1-painikkeita
yhtä aikaa.
Etupaneelin näyttöön tulee teksti ”COLD
RESET” ja järjestelmän oletusasetukset
palautetaan.
• Myös [TILA (MUSIIKKI, KUVA)]-,
[VAIHTOVÄLI]-, [TEHOSTE]- ja [MONI/2. KAN.]
-asetukset palautetaan oletusarvoihinsa.
Muut toiminnot
1
[ASETUKSET]-valikon
oletusasetusten
palauttaminen
Voit palauttaa kaikki [ASETUKSET]
(sivulla 52) oletusarvoihinsa,
[KÄYTÖNVALVONTA]-asetuksia lukuun
ottamatta.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION +/–,
kunnes etupaneelin näytössä lukee
”DVD”.
Paina
DISPLAY, kun järjestelmä on
pysäytystilassa.
Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin
televisioruutuun.
3
Valitse
[ASETUKSET] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee [ASETUKSET]-valikko.
4
Valitse [MUKAUTETTU] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Esiin tulee asetusnäyttö.
91FI
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Lisätietoja
Varotoimet
Virtalähteet
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Irrota virtajohto pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
Sijoittaminen
• Jotta järjestelmä ei kuumenisi liikaa, sijoita se
paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
• Kun järjestelmää käytetään pitkään suurella
äänenvoimakkuudella, sen kotelo voi kuumentua.
Tämä ei ole vika. Vältä kuitenkin koskettamasta
koteloa. Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan,
jonka tuuletus ei ole riittävä. Muutoin järjestelmä voi
ylikuumentua.
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään, jotta
ilmanvaihtoaukot eivät peity. Järjestelmässä on
tehokas vahvistin. Jos ilmanvaihtoaukot on peitetty,
järjestelmä voi ylikuumentua ja vioittua.
• Älä sijoita laitetta sellaiselle alustalle (esimerkiksi
matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista materiaalia
(esimerkiksi verhoja), joka saattaa tukkia laitteen
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita laitetta lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita laitetta kaltevalle alustalle. Laite on
suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa
asennossa.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä mikroaaltouunin,
kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.
Käyttäminen
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, laitteen
sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta.
Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy,
poista levy ja kytke järjestelmään virta noin puoleksi
tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy järjestelmästä, ennen kuin siirrät sitä.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita esineitä, keskeytä
laitteen käyttö, irrota virtajohto sähköverkosta ja
toimita laite huoltoon.
92FI
• Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus äkillisesti
kasvaa.
Puhdistaminen
• Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia tai
bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Puhdistuslevyt, levyjen/linssin
puhdistusaineet
• Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/linssin
puhdistusaineita (juoksevaa nestettä tai
sumutetta). Nämä voivat vioittaa laitetta.
Television kuvan värit
• Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä,
katkaise televisiosta virta ja kytke virta takaisin 15 30 minuutin kuluttua. Jos television kuvan värien
vääristyminen jatkuu, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.
Laitteen siirtäminen
Varmista ennen järjestelmän siirtämistä, että sisällä ei
ole levyä ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
Lisätietoja
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä
lämpötila auton sisällä saattaa nousta hyvin
korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa käytön jälkeen.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä
myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
Tässä järjestelmässä voi toistaa vain tavallisia
pyöreitä levyjä. Jos toistettava levy ei ole pyöreä
(vaan esimerkiksi suorakaiteen, sydämen tai
tähden muotoinen), järjestelmään voi tulla
toimintahäiriö.
Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia
tarvikkeita, kuten etikettejä tai nimitarroja.
93FI
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön aikana, yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huolto vaihtaa joitakin osia korjauksen aikana, niitä ei ehkä palauteta.
Jos käytössä on S-AIR-tytärlaite (lisävaruste) ja vika on S-AIR-toiminnossa, pyydä Sonyjälleenmyyjää tarkastamaan koko järjestelmä yhdessä (päälaite ja S-AIR-tytärlaite).
Virta
Oire
Korjaustoimenpide
Virta ei ole kytkettynä.
• Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
• Paina "/1, kun ”STANDBY” katoaa etupaneelin näytöstä.
Etupaneelin näytössä näkyy
vuorotellen ”PROTECTOR” ja
”PUSH POWER”.
Katkaise järjestelmästä virta painamalla "/1 ja tarkista seuraavat kohdat, kun
”STANDBY” katoaa näkyvistä.
• Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
• Ovatko vain määritetyt kaiuttimet käytössä?
• Ovatko laitteen päällä olevat ilmanvaihtoaukot tukossa?
• Kun olet tarkastanut ja mahdollisesti korjannut edellä mainitut asiat, kytke
järjestelmän virta. Jos et löydä ongelman syytä, vaikka olet tarkastanut edellä
mainitut kohdat, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kuva
94FI
Oire
Korjaustoimenpide
Kuvaa ei näy.
• SCART (EURO AV) -kaapeli ei ole kunnolla kiinni.
• SCART (EURO AV) -kaapeli on vahingoittunut.
• Laitetta ei ole kytketty oikeaan EURO AV t INPUT -liitäntään (sivulla 21).
• Televisiosta ei ole valittu sitä videotuloliitäntää, johon järjestelmä on kytketty.
• Tarkasta laitteen lähtösignaalin tyyppi (sivulla 21).
• Kytke liitäntäkaapeli takaisin paikalleen.
• Järjestelmä on kytketty signaalilähteeseen, joka ei ole HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) -yhteensopiva (etupaneelin ”HDMI”-ilmaisin ei
pala) (sivulla 21).
• Jos videosignaalin lähetykseen käytetään HDMI OUT -liitäntää, muuta HDMI
OUT -liitännästä lähetettävän videosignaalin tyyppiä. Tämä voi ratkaista
ongelman (sivulla 28).
Kytke televisio järjestelmään jollakin muulla videoliitännällä kuin HDMI OUT
-liitännällä ja valitse television tuloasetukseksi järjestelmän videotulo niin, että
kuvaruutunäytöt tulevat näkyviin. Muuta HDMI OUT -liitännästä lähetettävän
videosignaalin tyyppiä ja palauta television tuloasetukseksi HDMI. Jos kuvaa
ei vieläkään näy, toista vaiheet ja kokeile muita vaihtoehtoja.
Kuvassa on kohinaa.
• Levy on likainen tai vioittunut.
• Jos EURO AV T OUTPUT (TO TV) -liitännästä tuleva signaali on
vääristynyt, vaihda HDMI OUT -liitännästä lähtevän videosignaalin tyyppi
valitsemalla [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-TARKKUUS]asetukseksi [720 × 480p]* (sivulla 28).
* Joissakin maissa myytävissä malleissa näkyviin voi tulla [720 × 576p].
Oire
Korjaustoimenpide
Vaikka kuvasuhde on valittu
[VIDEO-ASETUKSET]valikon [TV-TYYPPI]kohdasta, kuva ei täytä koko
kuvaruutua.
• Levyn kuvasuhde on määritetty kiinteästi.
Televisioruudussa näkyy
värivirheitä.
Tämän järjestelmän bassokaiutin ja etukaiuttimet on magneettisesti suojattu
magneettisäteilyn vuotojen estämiseksi. Vuotoa voi kuitenkin esiintyä, koska
käytetty magneetti on voimakas. Jos näin käy, tarkista seuraavat asiat:
• Jos käytät kaiuttimia kuvaputkitelevision tai projektorin kanssa, sijoita
kaiuttimet vähintään 0,3 metrin päähän televisiosta.
• Jos värivirheet eivät poistu, katkaise televisiosta virta, odota 15 - 30 minuuttia
ja kytke virta takaisin.
• Jos kaiuttimista kuuluu voimakkaita häiriöääniä, sijoita ne kauemmaksi
televisiosta.
• Varmista, että kaiuttimien lähellä ei ole magneettisia esineitä (televisiojalustan
magneettisalpaa, terveydenhoitolaitetta, lelua jne.).
Ääni
Korjaustoimenpide
Ääntä ei kuulu.
• Kaiutinjohtoa ei ole kytketty kunnolla.
• Jos etupaneelin näytössä näkyy ”MUTING ON”, paina kaukosäätimen
MUTING-painiketta.
• Laite on taukotilassa tai hidastetun toiston tilassa. Palaa normaaliin toistotilaan
painamalla H-painiketta.
• Pikasiirto eteenpäin tai taaksepäin on käytössä. Palaa normaaliin toistotilaan
painamalla H-painiketta.
• Tarkista kaiutinasetukset (sivulla 57).
• HDMI OUT -liitännästä ei lähetetä Super Audio CD -äänisignaaleja.
• Jos HDMI OUT -liitäntään kytketty laite ei ole yhteensopiva äänisignaalin
muodon kanssa, valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [AUDIO (HDMI)]
-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ] (sivulla 55).
Lisätietoja
Oire
HDMI OUT -liitännän kautta ei • Valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [AUDIO (HDMI)] -asetukseksi
kuulu ääntä.
[KÄYTÖSSÄ] (sivulla 55).
• HDMI OUT -liitäntä on kytketty DVI (Digital Visual Interface) -laitteeseen
(DVI (Digital Visual Interface) -liitännät eivät ole yhteensopivia äänisignaalien
kanssa).
• HDMI OUT -liitäntä ei lähetä Super Audio CD -levyn ääntä.
• Kokeile seuraavaa: 1 Katkaise järjestelmästä virta ja kytke se uudelleen. 2
Katkaise liitetystä laitteesta virta ja kytke se uudelleen. 3 Irrota HDMI-kaapeli
ja liitä se uudelleen.
Vasemman ja oikean puolen
äänet ovat epätasapainossa tai
väärinpäin.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on kytketty oikein ja kunnolla.
Bassokaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 20, 57).
• Valitse ”DEC. MODE” -asetukseksi ”A.F.D. STD” (sivulla 31).
95FI
Oire
Korjaustoimenpide
Äänessä on voimakasta hurinaa
tai kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on kytketty toisiinsa kunnolla.
• Varmista, että kytkentäkaapelit ovat etäällä muuntajista ja moottoreista ja
vähintään 3 metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Liittimet ja liitännät ovat likaisia. Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholiin
kostutetulla liinalla.
• Puhdista levy.
Äänen stereovaikutelma katoaa • Aseta [AUDIO]-asetukseksi [STEREO] painamalla AUDIO-painiketta
toistettaessa VIDEO CD -levyä, (sivulla 36).
CD-levyä tai MP3-tiedostoa.
• Varmista, että laite on kytketty oikein.
Tilaäänivaikutelmaa on vaikea
kuulla toistettaessa Dolby
Digital-, DTS- tai MPEGääniraitaa.
• Tarkista ”DEC. MODE” -asetus (sivulla 31).
• Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 20, 57).
• DVD-levystä riippuen lähtevä signaali ei ehkä ole 5.1-kanavainen. Signaali voi
olla mono- tai stereoääninen, vaikka ääniraita on Dolby Digital- tai MPEGtyyppinen.
Ääni kuuluu vain
keskikaiuttimesta.
• Joidenkin levyjen ääni saattaa kuulua vain keskikaiuttimesta.
Keskikaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 20, 57).
• Tarkista ”DEC. MODE” -asetus (sivulla 31).
• Keskikaiuttimen vaikutus saattaa olla joissakin lähteissä huomaamaton.
• Toistettava lähde on 2-kanavainen.
Surround-kaiuttimista ei kuulu
ääntä tai ääni on hyvin heikko.
• Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut 20, 57).
• Tarkista ”DEC. MODE” -asetus (sivulla 31).
• Surround-kaiutinten vaikutus saattaa olla joissakin lähteissä huomaamaton.
• Toistettava lähde on 2-kanavainen.
DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL -liitännästä ei tule
ääntä.
• Tulosignaalin näytteenottotaajuus on suurempi kuin 48 kHz.
Käyttö
Oire
Korjaustoimenpide
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antennijohto on kiinnitetty kunnolla. Säädä antennia tai liitä
ulkoinen antenni tarvittaessa.
• Asemien signaalinvoimakkuus on liian heikko (käytettäessä automaattista
viritystä). Käytä suoraviritystä.
• Pikavalinta-asemia ei ole tallennettu tai ne on poistettu muistista (pikavalintaasemia selattaessa). Aseta pikavalinta-asemat (sivulla 60).
• Paina DISPLAY-painiketta, kunnes taajuus näkyy etupaneelin näytössä.
AM-radiosta kuuluu häiriöääniä. • Tarkista AM-kehäantennin ja kaapelin sijainti (sivulla 24).
Kaukosäädin ei toimi.
96FI
• Kaukosäätimen ja laitteen välissä on este.
• Kaukosäätimen ja laitteen välinen etäisyys on liian suuri.
• Kaukosäädintä ei ole suunnattu laitteessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
• Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.
Korjaustoimenpide
Levyä ei voi toistaa.
• Laitteessa ei ole levyä.
• Levy on väärin päin.
Aseta levy toistopuoli alaspäin.
• Levy on asetettu levykelkkaan vinossa.
• Laite ei toista esimerkiksi CD-ROM-levyjä (sivulla 5).
• DVD-levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodia.
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta, joka voi vahingoittaa linssejä. Poista
levy ja jätä laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
MP3-tiedostoa ei voi toistaa.
• DATA CD -levyä ei ole tallennettu MP3-muodossa, joka on ISO 9660 Level 1/
2- tai Joliet-yhteensopiva.
• DATA DVD -levyä ei ole tallennettu MP3-muodossa, joka on UDF (Universal
Disk Format) -yhteensopiva.
• MP3-tiedoston tunniste ei ole ”.MP3”.
• Tiedot eivät ole MP3-muodossa, vaikka tunniste on ”.MP3”.
• Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
• Järjestelmässä ei voi toistaa MP3PRO-muotoisia ääniraitoja.
• [TILA (MUSIIKKI, KUVA)] -asetuksena on [KUVA] (sivulla 46).
• Jos et voi muuttaa [TILA (MUSIIKKI, KUVA)] -asetusta, aseta levy uudelleen
paikalleen tai katkaise järjestelmästä virta ja kytke se sitten uudelleen.
• DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on DivX-videotiedosto.
JPEG-kuvatiedostoa ei voi
näyttää.
• DATA CD -levyä ei ole tallennettu JPEG-muodossa, joka on ISO 9660 Level
1/2- tai Joliet-yhteensopiva.
• DATA DVD -levyä ei ole tallennettu JPEG-muodossa, joka on UDF (Universal
Disk Format) -yhteensopiva.
• Tiedoston tunniste on muu kuin ”.JPEG” tai ”.JPG”.
• Tiedosto on normaalitilassa suurempi kuin 3 072 (leveys) × 2 048 (korkeus) tai
yleisimmin Internet-sivustoilla käytetyssä progressiivisessa JPEGkuvatiedostomuodossa yli 2 000 000 kuvapistettä.
• Kuva ei mahdu television kuvaruutuun (kuva on pienennetty).
• [TILA (MUSIIKKI, KUVA)] -asetuksena on [MUSIIKKI] (sivulla 46).
• Jos et voi muuttaa [TILA (MUSIIKKI, KUVA)] -asetusta, aseta levy uudelleen
paikalleen tai katkaise järjestelmästä virta ja kytke se sitten uudelleen.
• DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on DivX-videotiedosto.
MP3-tiedostojen ja JPEGkuvatiedostojen toisto alkaa
samanaikaisesti.
• [TILA (MUSIIKKI, KUVA)] -asetuksena on [AUTO] (sivulla 46).
DivX-videotiedostoa ei voi
toistaa.
• Tiedostoa ei ole luotu DivX-muodossa.
• Tiedoston tunniste on jokin muu kuin ”.AVI” tai ”.DIVX”.
• DATA CD- tai DATA DVD -levyä ei ole tallennettu DivX-muodossa, joka on
yhteensopiva standardien ISO 9660 Level 1/Level 2 tai Joliet/UDF kanssa.
• DivX-videotiedosto on suurempi kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus).
Lisätietoja
Oire
Kansioiden tai tiedostojen nimet • Järjestelmä voi näyttää vain numerot ja kirjaimet. Muut merkit näkyvät
eivät näy oikein.
muodossa [*].
Levyn toisto ei ala alusta.
• Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto tai toistuva toisto on valittuna.
Peruuta nämä toiminnot CLEAR-painikkeella ennen levyn toistoa.
• Toiston jatkamistoiminto on valittuna.
Paina laitteen tai kaukosäätimen x-painiketta pysäytystilassa ja aloita sitten
toisto (sivulla 39).
• Nimike-, DVD- tai PBC-valikko tulee automaattisesti television kuvaruutuun.
97FI
Oire
Korjaustoimenpide
Laite aloittaa levyn toiston
automaattisesti.
• DVD-levyssä on automaattinen toistonaloitustoiminto.
Toisto pysähtyy automaattisesti. • Jotkin levyt voivat sisältää automaattisen taukosignaalin. Kun tällaista levyä
toistetaan, järjestelmä lopettaa toiston automaattisen taukosignaalin kohdalla.
Esimerkiksi toiston pysäytystä,
hakua, hidastettua toistoa tai
toistuvaa toistoa ei voi käyttää.
• Joidenkin levyjen toiston aikana ei voi käyttää kaikkia edellä mainittuja
toimintoja. Lisätietoja on levyn mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Television kuvaruudussa
näkyvät viestit eivät ole
halutunkielisiä.
• Valitse haluamasi näyttökieli asetusnäytön [KIELEN ASETUS] -valikon
[NÄYTTÖ]-asetukseksi (sivulla 53).
Ääniraidan kieltä ei voi vaihtaa. • Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu monikielisiä ääniraitoja.
• DVD-levy estää ääniraidan kielen vaihtamisen.
Tekstityskieltä ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä tekstitystä.
• DVD-levy estää tekstityksen vaihtamisen.
Tekstitystä ei voi poistaa
käytöstä.
• DVD-levy estää tekstityksen käytöstä poistamisen.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
• Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu eri kuvakulmia (sivulla 36).
• DVD-levy estää kuvakulman vaihtamisen.
Levyä ei voi poistaa ja
etupaneelin näytössä näkyy
”LOCKED”.
• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Television kuvaruudussa lukee • Toistettava MP3-tiedosto, JPEG-kuvatiedosto tai DivX-videotiedosto on
[Datavirhe] toistettaessa DATA
viallinen.
CD- tai DATA DVD -levyä.
• Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
• JPEG-kuvatiedostomuoto ei ole DCF-yhteensopiva.
• JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG” tai ”.JPEG”, mutta tiedosto ei ole
JPEG-muodossa.
• Toistettavan tiedoston tunniste on ”.AVI” tai ”.DIVX”, mutta se ei ole DivXmuodossa, tai se on DivX-muodossa, mutta se ei ole DivX Certified -profiilien
mukainen.
Järjestelmä ei toimi normaalisti. • Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.
HDMI-ohjaus ei toimi.
98FI
• Jos etupaneelin näyttöön ei tule ”HDMI”-ilmaisinta, tarkista HDMI-kytkentä
(sivulla 21).
• Valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi
[KÄYTÖSSÄ] (sivulla 55).
• Varmista, että kytketty laite tukee [HDMI-OHJAUS]-toimintoa.
• Varmista, että kytketyn laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.
• Tarkasta kytketyn laitteen HDMI-ohjauksen asetukset. Lisätietoja on laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Jos muutat HDMI-kytkentää, kytket ja irrotat virtajohdon tai sähköt katkeavat,
valitse [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [EI
KÄYT.] ja valitse sitten [HDMI-ASETUKSET]-valikon [HDMI-OHJAUS]asetukseksi [KÄYTÖSSÄ] (sivulla 55).
• Lisätietoja on kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen käyttäminen”
(sivulla 64).
Oire
Korjaustoimenpide
Järjestelmästä tai televisiosta ei
kuulu ääntä käytettäessä
järjestelmän äänenhallintaa.
• Valitse [MUKAUTETUT ASETUKSET] -valikon [AUDIO (HDMI)] asetukseksi [KÄYTÖSSÄ] (sivulla 55).
• Varmista, että kytketty televisio tukee järjestelmän äänenhallintaa.
• Lisätietoja on kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen käyttäminen”
(sivulla 64).
USB-laite
Oire
Korjaustoimenpide
Etupaneelin näytössä lukee
”OVERLOAD”.
•
Onko käytössä oleva USB-laite
yhteensopiva?
• Jos kytket yhteensopimattoman USB-laitteen, seuraavanlaisia ongelmia voi
ilmetä. Lisätietoja yhteensopivista laitteista on kohdassa ”Toistettavissa olevat
USB-laitteet” (lisäosa).
– Järjestelmä ei tunnista USB-laitetta.
– Järjestelmä ei näytä tiedostojen tai kansioiden nimiä.
– Toisto ei onnistu.
– Ääni on katkonaista.
– Ilmenee häiriöitä.
– Äänessä on häiriöitä.
– Tallennus loppuu liian aikaisin.
Ääntä ei kuulu.
• USB-laitetta ei ole kytketty kunnolla. Katkaise järjestelmästä virta ja kytke
USB-laite sitten uudelleen.
Ääni on vääristynyt.
• Äänitiedostojen koodaamisessa käytetty bittinopeus oli alhainen. Siirrä USBlaitteeseen äänitiedostoja, jotka on koodattu korkealla bittinopeudella.
Ääntä ei kuulu tai ääni on
katkonaista.
• Katkaise järjestelmästä virta ja kytke USB-laite sitten uudelleen.
• Häiriöäänet ovat voineet tallentua tallennus- tai kopiointivaiheessa. Poista
tiedosto ja tallenna tai kopioi tiedosto uudelleen.
• Kopioi tiedostot tietokoneeseen, alusta USB-laite FAT12-, FAT16- tai FAT32muotoon ja kopioi tiedostot sitten USB-laitteeseen uudelleen.*
* Tämä järjestelmä tukee FAT12-, FAT16- ja FAT32-muotoja, mutta jotkin
USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia FAT-muotoja. Lisätietoja saat USBlaitteiden käyttöohjeista tai laitteiden valmistajilta.
USB-laitetta ei voi kytkeä
(USB) -liitäntään.
• USB-laitetta yritetään kytkeä väärinpäin. Kytke USB-laite oikeassa asennossa.
(USB) -liitännän virta on havaittu liian voimakkaaksi. Katkaise
järjestelmän virta ja irrota USB-laite
(USB) -liitännästä. Varmista, että
USB-laite ei ole viallinen. Jos virheilmoitus ei katoa, ota yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.
Lisätietoja
Muussa laitteessa käytetty USB- • Siihen on ehkä tallennettu tiedostoja, joita ei tueta. Jos näin on, varmuuskopioi
laite ei toimi.
USB-laitteessa olevat tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle. Alusta sitten
USB-laite FAT12-, FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmän mukaiseksi ja
siirrä varmuuskopioidut äänitiedostot takaisin USB-laitteeseen.*
* Tämä järjestelmä tukee FAT12-, FAT16- ja FAT32-muotoja, mutta jotkin
USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia FAT-muotoja. Lisätietoja saat USBlaitteiden käyttöohjeista tai laitteiden valmistajilta.
99FI
Oire
Korjaustoimenpide
Näytössä näkyy pitkän aikaa
”READING”.
• Tietojen lukeminen voi kestää pitkään seuraavanlaisissa tapauksissa.
– USB-laitteessa on useita kansioita ja tiedostoja.
– Tiedostorakenne on hyvin monimutkainen.
– Muistikapasiteetti on hyvin suuri.
– Sisäinen muisti on sirpaloitunut.
• Sony suosittelee seuraavia rajoituksia.
– USB-laitteen kansioiden kokonaismäärä: enintään 200
– Kansioiden tiedostojen kokonaismäärä: enintään 150
Virhe näytössä.
• Siirrä musiikkitiedostot USB-laitteeseen uudelleen, sillä USB-laitteessa olevat
tiedostot voivat olla vahingoittuneita.
• Tämä järjestelmä näyttää vain numerot ja aakkosmerkit. Muut merkit eivät näy
oikein.
Etupaneelin näytössä näkyy
• Toistettava äänitiedosto tai JPEG-kuvatiedosto on viallinen.
”DATA ERROR” USB-laitteen • Tiedot eivät ole MPEG1 Audio Layer 3 -muodossa.
toiston aikana.
• JPEG-kuvatiedostomuoto ei ole DCF-yhteensopiva.
• JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG” tai ”.JPEG”, mutta tiedosto ei ole
JPEG-muodossa.
100FI
Toisto ei ala.
• Katkaise järjestelmästä virta ja kytke USB-laite sitten uudelleen.
• Kytke sellainen USB-laite, jota voi toistaa tässä järjestelmässä. Katso kohtaa
”Toistettavissa olevat USB-laitteet” (lisäosa).
• Aloita toisto painamalla H-painiketta.
Toisto ei ala ensimmäisestä
raidasta.
• Peruuta toistuva toisto (sivulla 71).
Korjaustoimenpide
USB-laitetta (äänitiedostoa tai
JPEG-kuvatiedostoa) ei voi
toistaa.
• USB-laitteet, jotka on alustettu muihin kuin FAT12-, FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmiin, eivät ole yhteensopivia.*
• Esimerkiksi salattuja tai salasanalla suojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
• MP3-tiedoston tunniste ei ole ”.MP3”.
• WMA-tiedoston tunniste ei ole ”.wma”.
• AAC-tiedoston tunniste ei ole ”.m4a”.
• Tietoja ei ole tallennettu sopivassa muodossa.
• MP3-tiedostoja, jotka eivät ole MPEG 1 Audio Layer 3 -muodossa, ei voi
toistaa.
• Jos käytössä on osioitu USB-laite, vain ensimmäisen osion äänitiedostoja voi
toistaa.
• Järjestelmä pystyy toistamaan vain 8 kansiota.
• Tarkista [TILA (MUSIIKKI, KUVA)] -asetus, jos kyseessä on äänitiedosto tai
JPEG-kuvatiedosto (sivut 68, 69).
• Kansioita on yli 200.
• Tiedostoja on yli 150.
• Kansio sisältää yli 150 äänitiedostoa tai JPEG-kuvatiedostoa.
• JPEG-kuvatiedoston tunniste ei ole ”.JPG” tai ”.JPEG”.
• JPEG-kuvatiedosto on normaalitilassa suurempi kuin 3 072 (leveys) × 2 048
(korkeus) tai yleisimmin Internet-sivustoilla käytetyssä progressiivisessa
JPEG-tiedostomuodossa yli 2 000 000 kuvapistettä.
• Jos JPEG-kuvatiedosto on kooltaan suuri, sitä ei voi toistaa.
• WMA DRM-, WMA Lossless- ja WMA PRO -muotoisia WMA-tiedostoja ei
voi toistaa.
• AAC DRM- tai AAC Lossless -muotoisia AAC-tiedostoja ei voi toistaa.
* Tämä järjestelmä tukee FAT12-, FAT16- ja FAT32-muotoja, mutta jotkin
USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia FAT-muotoja. Lisätietoja saat USBlaitteiden käyttöohjeista tai laitteiden valmistajilta.
Äänitiedostojen tai JPEGkuvatiedostojen toistaminen
kestää muita kauemmin.
• Kun järjestelmä on lukenut kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot, toiston
alkamisessa voi kestää tavallista kauemmin, jos
– kansioita tai tiedostoja on paljon
– kansio- tai tiedostorakenne on monimutkainen
– muistikapasiteetti on hyvin suuri
– tiedostot ovat hyvin suuria
– muistin fyysinen rakenne on sirpaloitunut.
• Sony suosittelee seuraavia rajoituksia.
– USB-laitteen kansioiden kokonaismäärä: enintään 200
– Kansioiden tiedostojen kokonaismäärä: enintään 150
Lisätietoja
Oire
Tallennusta tai kopiointia USB- • Seuraavanlaisia ongelmia on voinut ilmetä.
laitteeseen ei voi aloittaa.
– USB-laite on täynnä.
– USB-laitteen sisältämien MP3-tiedostojen tai kansioiden määrä on ylittänyt
ylärajan.
– USB-laite on kirjoitussuojattu.
Tallennus tai kopiointi loppuu
liian aikaisin.
• USB-laitteen siirtonopeus on erittäin alhainen. Kytke sellainen USB-laite, jota
voi toistaa tässä järjestelmässä.
• Jos tallennus-, kopiointi- tai poistotoimintoja toistetaan usein USB-laitteen
tiedostorakenne muuttuu monimutkaiseksi. Alusta USB-laite USB-laitteen
mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaan. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
101FI
Oire
Korjaustoimenpide
Tallennus USB-laitteeseen
aiheuttaa virheen.
• Käytössä on yhteensopimaton USB-laite. Katso kohtaa ”Toistettavissa olevat
USB-laitteet” (lisäosa).
• USB-laite irrotettiin tai virta katkaistiin tallennuksen tai kopioinnin aikana.
Poista osittain tallennettu tiedosto ja tallenna tai kopioi se uudelleen. Jos tämä
ei korjaa ongelmaa, USB-laite voi olla viallinen. Alusta USB-laite USBlaitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaan. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
USB-laitteessa olevia
• Tarkasta, onko USB-laite on kirjoitussuojattu.
äänitiedostoja tai kansioita ei voi • USB-laite irrotettiin tai virta katkaistiin tiedostojen poiston aikana. Poista
poistaa.
osittain tallennettu tiedosto. Jos tämä ei korjaa ongelmaa, USB-laite voi olla
viallinen. Alusta USB-laite USB-laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden
mukaan. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
S-AIR-toiminto
102FI
Oire
Korjaustoimenpide
S-AIR-yhteyttä ei ole
muodostettu (ääniyhteyttä ei ole
muodostettu) ja S-AIRtytärlaitteen ilmaisin toimii
seuraavalla tavalla:
• Sammuu.
• Vilkkuu.
• Muuttuu punaiseksi.
• Jos käytät toista S-AIR-päälaitetta, sijoita se vähintään 8 m:n etäisyydelle
laitteesta.
• Valitse laitteelle ja S-AIR-tytärlaitteelle sama tunnus (sivulla 79).
• Laitteen ja toisen S-AIR-tytärlaitteen välille on muodostettu pariliitos.
Muodosta pariliitos haluamaasi S-AIR-tytärlaitteeseen (sivulla 81).
• Laite on pariliitoksessa toisen S-AIR-tytärlaitteen kanssa. Poista pariliitos.
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite etäälle muista langattomista
laitteista.
• Lopeta muiden langattomien laitteiden käyttö.
• S-AIR-tytärlaitteen virta on katkaistu. Varmista, että virtajohto on kytketty ja
kytke sitten S-AIR-tytärlaitteeseen virta.
S-AIR-tytärlaitteesta ei kuulu
ääntä.
• Jos käytät toista S-AIR-päälaitetta, sijoita se vähintään 8 m:n etäisyydelle
laitteesta.
• Valitse laitteelle ja S-AIR-tytärlaitteelle sama tunnus (sivulla 79).
• Varmista pariliitoksen asetus (sivulla 81).
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite lähelle toisiaan.
• Vältä sähkömagneettista energiaa tuottavien laitteiden, kuten
mikroaaltouunien, käyttöä.
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite etäälle muista langattomista
laitteista.
• Lopeta muiden langattomien laitteiden käyttö.
• Muuta ”RF CHANGE” -asetusta (sivulla 83).
• Muuta S-AIR-päälaitteen ja S-AIR-tytärlaitteen tunnuksien asetuksia.
• Katkaise järjestelmän ja S-AIR-tytärlaitteen virta ja kytke virrat sitten takaisin.
Ääntä ei kuulu tai ääni on
katkonaista.
• Jos käytät toista S-AIR-päälaitetta, sijoita se vähintään 8 m:n etäisyydelle
laitteesta.
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite lähelle toisiaan.
• Vältä sähkömagneettista energiaa tuottavien laitteiden, kuten
mikroaaltouunien, käyttöä.
• Sijoita S-AIR-päälaite ja S-AIR-tytärlaite etäälle muista langattomista
laitteista.
• Lopeta muiden langattomien laitteiden käyttö.
• Muuta ”RF CHANGE” -asetusta (sivulla 83).
• Muuta S-AIR-päälaitteen ja S-AIR-tytärlaitteen tunnuksien asetuksia.
Automaattinen
vianmääritystoiminto
(näytössä näkyy kirjaimia tai
numeroita)
Kun automaattinen vianmääritystoiminto on
käytössä järjestelmän virhetoimintojen
estämiseksi, 5 merkin pituinen huoltokoodi
(esimerkiksi C 13 50), joka on kirjaimen ja 4
numeron yhdistelmä, ilmestyy televisioruutuun
tai etupaneelin näyttöön. Jos näin käy, toimi
seuraavan taulukon ohjeiden mukaan.
Kun television kuvaruudussa
näkyy version numero
Kun kytket virran järjestelmään, television
kuvaruudussa voi näkyä version numero
[VER.X.XX] (X on numero). Vaikka kyseessä
ei ole vika ja numero on tarkoitettu vain Sonyhuollon käyttöön, järjestelmä ei toimi
normaalisti. Katkaise virta järjestelmästä ja
kytke virta sitten uudelleen.
VER.X.XX
C:13:50
C 13
Levy on likainen.
,Puhdista levy pehmeällä liinalla
(sivulla 93).
C 31
Levyä ei ole asetettu soittimeen
oikein.
,Käynnistä järjestelmä uudelleen
ja aseta levy paikalleen oikein.
E XX
(XX on luku)
Automaattinen
vianmääritystoiminto on estänyt
järjestelmää toimimasta
virheellisesti.
,Ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon ja
ilmoita 5 merkin pituinen
huoltokoodi.
Esimerkiksi: E 61 10
Lisätietoja
Huoltokoodin Syy ja/tai korjaustoimi
ensimmäiset 3
merkkiä
103FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Stereotila (nimellinen)
Surround-tila (vertailu)
108 W + 108 W (3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö 1
%)
RMS-teho
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(kanavaa kohden 3 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö 10
%)
Bassokaiutin*: 140 W
(3 ohmia, 80 Hz,
harmoninen särö 10 %)
* Joillakin purkutilan asetuksilla ja lähteillä ääntä ei
ehkä kuulu.
Tuloliitännät (analogiset)
TV (AUDIO IN)
Herkkyys: 450/250 mV
AUDIO IN
Herkkyys: 250/125 mV
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedanssi: 75 ohmia/Lähtöliitännät (analogiset)
Kuulokkeet
Sekä matala- että
korkeaimpedanssiset
kuulokkeet.
Super Audio CD/DVD -järjestelmä
Laser
Signaalijärjestelmä
Puolijohdelaser
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Säteilyn kesto: jatkuva
PAL/NTSC
FM-viritinosa
Viritysalue
Pohjoisamerikkalaiset mallit:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(tarkkuus 100 kHz)
Muut mallit
87,5 MHz - 108,0 MHz
(tarkkuus 50 kHz)
Antenni
FM-johtoantenni
Antenniliitännät
75 ohmia,
tasapainottamaton
Välitaajuus
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysalue
Pohjoisamerikkalaiset, meksikolaiset ja
latinalaisamerikkalaiset
mallit:
530 kHz - 1 710 kHz
(tarkkuus 10 kHz)
531 kHz - 1 710 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
Eurooppalaiset, IVY-maiden ja Lähi-idän mallit:
531 kHz - 1 602 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
Australialaiset ja uusiseelantilaiset mallit:
531 kHz - 1 710 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
530 kHz - 1 710 kHz
(tarkkuus 10 kHz)
Muut mallit:
531 kHz - 1 602 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
530 kHz - 1 610 kHz
(tarkkuus 10 kHz)
Antenni
AM-kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Video-osa
Lähtöliitännät
USB-osa
Tuettu bittinopeus
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps
WMA:
48 kbps - 192 kbps
AAC:
48 kbps - 320 kbps
Näytteenottotaajuudet
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
(USB) -liitäntä:
Enimmäisvirta:
500 mA
Kaiuttimet
Etukaiutin (SS-TS82)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Viritinosa
Järjestelmä
104FI
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmia
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohmia
HDMI OUT: Tyyppi A (19
nastaa)
Paino (noin)
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
108 mm × 540 mm × 78
mm (l/k/s)
290 mm × 1 045 mm 1 230 mm × 290 mm (l/k/s)
jalustan kanssa
1,2 kg
2,9 kg jalustan kanssa
Keskikaiutin (SS-CT80)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
265 mm × 93 mm × 71 mm
(l/k/s)
0,7 kg
Sanasto
Digital Cinema Auto Calibration
Digital Cinema Auto Calibration on Sonyn
kehittämä järjestelmä, joka mittaa ja säätää
kaiuttimien asetuksia kuunteluympäristön
mukaan hyvin nopeasti.
Dolby Digital
Kaiutinjärjestelmä
Tämä elokuvateattereissakin käytettävä
äänimuoto on edistyneempi kuin Dolby
Surround Pro Logic. Tässä muodossa surroundkaiuttimet toistavat taajuusalueeltaan laajaa
stereoääntä, jonka lisäksi mukana on erillinen
matalia bassotaajuuksia toistava bassokanava.
Tästä muodosta käytetään myös nimeä ”5.1” ja
bassokaiuttimen kanavaksi on määritetty kanava
0.1 (koska se toimii vain, kun tarvitaan matala
bassoefekti). Kaikki tämän äänimuodon kuusi
kanavaa äänitetään erillisinä, jotta
saavutettaisiin mahdollisimman suuri
kanavaerotus. Koska kaikki signaalit käsitellään
digitaalisesti, signaali huononee vähemmän.
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Täyden taajuusalueen
bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
65 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
103 mm × 164 mm × 82
mm (l/k/s)
0,6 kg
Bassokaiutin (SS-WS80)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Bassokaiutin,
bassorefleksi
160 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
205 mm × 325 mm × 325
mm (l/k/s)
5,2 kg
Yleistä
Käyttöjännite
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Tehonkulutus
Päällä: 170 W
Valmiustilassa: 0,3 W
(virransäästötilassa)
Lähtöjännite (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Lähtövirta (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Mitat (noin)
430 mm × 66 mm × 385
mm (l/k/s) ulkonevat osat
mukaan lukien
Paino (noin)
4,2 kg
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
Lisätietoja
Surround-kaiutin (SS-TS80)
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II luo viisi täysikaistaista
lähtökanavaa 2-kanavaisista äänilähteistä.
Tämän muunnoksen suorittaa pitkälle kehitetty,
erittäin laadukas tilaäänidekooderimatriisi, joka
käyttää alkuperäisen äänitteen
tilaääniominaisuuksia lisäämättä mukaan uusia
ääniä tai värittämättä ääntä.
x Elokuvatila
Elokuvatila on tarkoitettu käytettäväksi
stereoäänisten televisio-ohjelmien ja kaikkien
Dolby Surround -koodauksella varustettujen
ohjelmien kanssa. Se tuottaa äänikenttään
tilavaikutelman, joka on lähes erillisten 5.1kanavien tuottaman äänentoiston kaltainen.
x Musiikkitila
Musiikkitila on tarkoitettu käytettäväksi
kuunneltaessa stereoäänisiä musiikkitallenteita.
Se tuottaa laajan ja syvän äänikentän.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic on yksi Dolby
Surround -äänen purkumenetelmä, joka luo
neljä kanavaa 2-kanavaisesta äänestä. Aiempaan
Dolby Surround -järjestelmään verrattuna
Dolby Surround Pro Logic tuottaa vasemman ja
105FI
oikean kanavan välisen panoroinnin
luonnollisempana, joten äänien paikka
äänikentässä on helpompi tunnistaa. Jos haluat
hyödyntää Dolby Surround Pro Logic -ääntä
täydellisesti, sinulla on oltava yksi surroundkaiutinpari sekä keskikaiutin. Surroundkaiuttimet toistavat monoääntä.
DTS
DTS, Inc:n kehittämä digitaalisen äänen
pakkausmenetelmä. Tämä teknologia on
yhteensopiva 5.1-kanavaisen surround-äänen
kanssa. Takakanava on stereofoninen ja lisäksi
tekniikka sisältää erillisen bassokanavan. DTS
tuottaa samat 5.1 erillistä kanavaa
korkealaatuista digitaalista ääntä. Kanavaerotus
on hyvä, koska kaikki kanavatiedot tallennetaan
erillisinä ja käsitellään digitaalisesti.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI on liitäntä, joka tukee sekä kuvaa että
ääntä yhdessä digitaalisessa yhteydessä. Sen
avulla digitaalisen kuvan ja äänen laatu ovat
huippuluokkaa. HDMI-määritys tukee HDCP:tä
(High-bandwidth Digital Content Protection),
joka on digitaalisten videosignaalien
koodaustekniikkaa sisältävä tekijänoikeuksien
suojaustekniikka.
Tässä tekniikassa digitaaliset äänisignaalit
siirretään pakkaamattomina 2,4 GHz:n
taajuudella ISM (Industrial, Scientific and
Medical band) -taajuuskaistalla, jota käytetään
WLAN- ja Bluetooth-sovelluksissa.
Super Audio CD
Super Audio CD on uusi korkeatasoisten
äänilevyjen standardi, jonka mukaisesti
musiikki tallennetaan DSD (Direct Stream
Digital) -muotoon (perinteisissä CD-levyissä
käytetään PCM-muotoa). DSD-muodossa
käytetään näytteenottotaajuutta, joka on 64kertainen perinteiseen CD-levyyn verrattuna
sekä 1 bitin kvantisointia. Laaja taajuusalue ja
dynaaminen alue tuottavat äänen, joka vastaa
erittäin hyvin alkuperäistä ääntä.
x Super Audio CD -levyjen tyypit
Levytyyppejä on kaksi, jotka eroavat sen
mukaan, millaista Super Audio CD -kerroksen
ja CD-kerroksen yhdistelmää on käytetty.
• Super Audio CD -kerros: erittäin tiheä
Super Audio CD -signaalikerros
• CD-kerros1): kerros, jota voi lukea
perinteisellä CD-soittimella
Yksikerroksinen levy
(levy, jossa on yksi Super Audio CD -kerros)
Käytönvalvonta
DVD-järjestelmän toiminto, jolla levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjän iän perusteella eri
maiden säädösten mukaisesti. Levyjen
rajoitukset vaihtelevat: kun rajoitus tulee
voimaan, levyn toisto voidaan estää,
väkivaltaiset jaksot voidaan ohittaa tai ne
voidaan korvataan muilla kohtauksilla jne.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
DVD-levyt, digitaaliset lähetykset ja muut
korkealaatuiset tietovälineet ovat yleistyneet
nopeasti viime aikoina.
Sony haluaa varmistaa, että tällaiset
korkealaatuiset signaalit voidaan välittää laadun
heikentymättä ja on siksi luonut ”S-AIRtekniikan”, jossa digitaaliset äänisignaalit
siirretään pakkaamattomina radioaalloilla.
Tämä toiminto on lisätty malleihin EZW-RT10/
EZW-T100.
106FI
Super Audio CD
-kerros
Hybridilevy2)
(levy, jossa on Super Audio CD -kerros ja CDkerros)
CD-kerros3)
Super Audio CD
-kerros3)
Super Audio CD -kerros koostuu 2-kanavaisesta
alueesta tai monikanavaisesta alueesta.
• 2-kanavainen alue: alue, jolle tallennetaan
2-kanavaista stereoääntä.
• Monikanavainen alue: alue, jolle
tallennetaan monikanavaista (enintään 5.1kanavaa) ääntä
2-kanavainen alue4)
Monikanavainen
alue4)
Super Audio CD
-kerros
1)Voit
toistaa CD-kerroksen tavallisella CDsoittimella.
2)
Kerrokset ovat yhdellä puolella levyä, joten sitä ei
tarvitse kääntää toiston aikana.
3)Lisätietoja
4)
Alueen valinnasta on ohjeita kohdassa ”2-kanavaisen
tai monikanavaisen Super Audio CD -levyn
toistoalueen valitseminen” (sivulla 37).
Lisätietoja
kerroksen valinnasta on
kohdassa ”Toistokerroksen muuttaminen Super
Audio CD -hybridilevyä toistettaessa” (sivulla 38).
107FI
Kielikoodien luettelo
Kielten kirjoitusasu noudattaa ISO 639: 1988 (E/F) -standardia.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ei määritetty
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo
108FI
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2376
2044
2047
2057
2070
2090
2149
2424
2238
2248
2184
2254
2046
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2379
2427
2436
2174
2499
2109
2501
2165
2086
2115
2528
2390
2489
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Filippiinit
Indonesia
Intia
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Japani
Kanada
Kiina
Korea
Malesia
Meksiko
Norja
Pakistan
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Sveitsi
Tanska
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Venäjä
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
G VOLUME-säädin (34)
B A (avaa/sulje) (34)
H PHONES-liitäntä (34)
C Etupaneelin näyttö (111)
D Toistopainikkeet (34)
I AUDIO IN/A.CAL MIC -liitäntä (22, 26,
85)
E
J
(kaukosäätimen tunnistin) (10)
F FUNCTION (29)
Lisätietoja
A [/1 (päällä/valmiustila) (26, 91)
(USB) -liitäntä (67)
K Levykelkka (34)
109FI
Takapaneeli
Ruuvit*
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
A SPEAKER-liitännät (20)
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
B EZW-T100-liitäntä (22)
F DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
-liitäntä (22, 76)
C COAXIAL 75Ω FM -liitäntä (24)
G HDMI OUT -liitäntä (21)
D AM-liitäntä (24)
H TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)
-liitännät (21)
E EURO AV T OUTPUT (TO TV) -liitäntä
(21)
*
VAROITUS
Älä irrota ruuveja ennen EZW-T100-laitteen
asentamista.
110FI
Etupaneelin näyttö
Etupaneelin näytön ilmaisimet
A Toistotila
B Vilkkuu, kun uniajastin asetetaan. (87)
D Syttyy, kun radioasema
vastaanotetaan. (Vain radio) (60)
E Stereo-/monoääni (vain radio) (61)
F Syttyy, kun laitteeseen on kytketty
S-AIR-lähetin (lisävaruste) ja
järjestelmä lähettää äänisignaalia. (77)
H Käytössä oleva surround-tila (ei koske
JPEG-kuvatiedostoja)
I Syttyy, kun NTSC-levy on asetettu.
Lisätietoja
C Näyttää järjestelmän tilan, kuten
jakson, nimikkeen tai raidan numeron,
aikatiedot, radiotaajuuden, toistotilan,
purkutilan jne.
G Syttyy, kun HDMI OUT -liitäntä
kytketään HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)
-yhteensopivaan laitteeseen, jossa on
HDMI- tai DVI (Digital Visual Interface)
-tuloliitäntä. (21)
J Syttyy, kun USB-laitteeseen
tallennetaan tai kopioidaan. (74)
K Syttyy, kun Super Audio CD- tai CDlevy on asetettu. (37)
111FI
Kaukosäädin
AAKKOSJÄRJESTYS
A–O
P–Z
ANGLE 3 (36)
AUDIO qh (36)
CLEAR es (40, 52, 61)
D.TUNING ws (61)
DISC SKIP1) ed
DISPLAY wa (62, 72, 88)
DVD MENU wg (42)
DVD TOP MENU qd (42)
DYNAMIC BASS 6 (87)
ENTER2) wf (25, 26, 37, 40, 60,
84)
FUNCTION +/– 2 (29, 34)
MENU wg (86)
MUTING 7 (34)
NIGHT wd (87)
ONE-TOUCH PLAY eg (65)
PICTURE NAVI qg (45, 69)
PRESET +/– wj (61)
PROG +/– wj (86)
S-AIR MODE 4 (77)
SLEEP qj (87)
SOUND MODE 5 (33)
SUBTITLE ws (36)
SYSTEM MENU wf (25, 30, 77,
87, 88)
THEATRE qk (64)
TOOLS wh (86)
TUNING +/– 0 (60)
TV wl (86)
TV INPUT w; (86)
TV VOL +/– ef (86)
VOLUME +/– 8 (34)
PAINIKKEIDEN KUVAUKSET
Numeropainikkeet qf (38, 60, 86)
[/1 (päällä/valmiustila) 1 (25,
26, 34)
TV [/1 (päällä/valmiustila) ql
(86)
C/X/x/c/
qs (25, 26, 37, 40,
60, 84)
REPLAY/ADVANCE
9 (34)
./> wj (34)
m/M 0 (34)
STEP
/
9 (34)
SLOW
/
0 (34)
H (toisto) e; (34)
x (pysäytys) wk (34)
X (tauko) qa (34)
DISPLAY3) wh (26, 37, 40, 84)
O RETURN ea (38, 86)
-/-- es (86)
1)
Tässä mallissa ei ole kyseistä
painiketta.
2)ENTER-painikkeella
ja painikkeella on sama
toiminto. Kun käytät
televisiota, ENTERpainikkeella valitaan
kanavat ja -painikkeella
valitaan valikkokohteet
(sivulla 86).
3)Tätä
painiketta voi käyttää
”DVD”-, ”USB”- ja
”DMPORT”-toiminnoissa.
Tätä painiketta ei ehkä voi
käyttää DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimesta
riippuen.
112FI
Ohjausvalikkonäytön opas
Ohjausvalikkonäytön avulla voit valita toiminnon ja tarkastella siihen liittyviä tietoja.
DISPLAY
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäyttö muuttuu jokaisella
1 t 2 t ... t 1 t ...
DISPLAY -painikkeen painalluksella seuraavasti:
Lisätietoja
Paina toistuvasti
1 Ohjausvalikkonäyttö 1
2 Ohjausvalikkonäyttö 2 (näkyy, kun käytettävissä)
3 Ohjausvalikkonäyttö pois käytöstä
• Ohjausvalikkonäyttö on näkyvissä ”DVD”- ja ”USB”-toimintojen aikana.
Ohjausvalikkonäyttö
Ohjausvalikkonäytöt 1 ja 2 näyttävät eri vaihtoehtoja levytyypin mukaan. Lisätietoja on sulkeissa
ilmoitetuilla sivuilla.
113FI
Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1, kun toistetaan DVD VIDEO -levyä.
Toistettavana olevan nimikkeen numero
Toistettavana olevan jakson numero
Nimikkeiden kokonaismäärä
Jaksojen kokonaismäärä
Ohjausvalikon
vaihtoehdot
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
EI KÄYT.
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
Valittu kohta
DVD VIDEO
Toistotila
(N toisto,
X tauko,
x pysäytys jne.)
Toistettavana olevan
levyn tyyppi
Toistoaika
Voimassa oleva asetus
Vaihtoehdot
Ohjausvalikosta valitun
vaihtoehdon nimi
TOISTUVA
ENTER
Lopeta:
DISPLAY
Toimintailmoitus
Näytön sulkeminen
Paina
DISPLAY.
Ohjausvalikkonäytön vaihtoehtojen luettelo
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, toiminto, levytyyppi
[NIMIKE] (sivulla 43) / [KOHTAUS] (sivulla 43) / [RAITA] (sivulla 43)
Voit valita toistettavan nimikkeen, kohtauksen tai raidan.
[JAKSO] (sivulla 43) / [INDEKSI] (sivulla 43)
Voit valita toistettavan jakson tai indeksin.
[INDEKSI] (sivulla 43)
Voit tuoda indeksin näkyviin ja valita toistettavan indeksin.
[RAITA] (sivulla 43)
Voit valita toistettavan raidan.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (sivulla 43)
Voit valita toistettavien nimikkeiden (DVD-RW- ja DVD-R-levyt) tyypiksi [ORIGINAL] tai
muokattu [PLAY LIST].
[AIKA] (sivulla 44)
Voit tarkastaa kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan.
Voit aloittaa toiston haluamastasi kohdasta syöttämällä aikakoodin (vain DVD VIDEO- ja
DVD-VR-levyt).
[MONI / 2. KAN.] (sivulla 37)
Voit valita Super Audio CD -levyn toistoalueen.
[SUPER AUDIO CD/CD -KERROS] (sivulla 37)
Voit valita Super Audio CD -levyn toistokerroksen.
[OHJELMOITU] (sivulla 40)
Voit valita toistettavien raitojen toistojärjestyksen.
114FI
[SATUNNAIS] (sivulla 41)
Voit toistaa raidat/tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
[TOISTUVA] (sivulla 41)
Voit toistaa koko levyn (kaikki nimikkeet/raidat/kansiot/tiedostot) tai yhden nimikkeen/
jakson/raidan/kansion/tiedoston toistuvasti.
[A/V SYNC] (sivulla 50)
Voit korjata kuvan ja äänen välisen viiveen.
[LEVYN VALIKKO] (sivulla 42)
Voit tuoda DVD-levyn valikon näkyviin.
[SELAUS] (sivulla 46)
Voit tarkastella kansioiden tai JPEG-kuvatiedostojen luetteloa.
[ASETUKSET] (sivulla 52)
[PIKA] (sivulla 26)
Voit määrittää perusasetukset. Pika-asennuksessa voit valita kuvaruutunäytön kielen,
television kuvasuhteen ja sen, käynnistetäänkö automaattinen kalibrointi.
[MUKAUTETTU]
Pika-asennuksen lisäksi voit mukauttaa muita asetuksia.
Voit valita toistettavan kansion.
[TIEDOSTO] (sivulla 43)
Voit valita toistettavan JPEG-kuvatiedoston tai DivX-videotiedoston.
*
Lisätietoja
[KANSIO] (sivulla 43)
[PÄIVÄMÄÄRÄ] (sivulla 90)
Voit tuoda näkyviin digitaalikameralla kuvatun kuvan päivämäärän.
*
[VAIHTOVÄLI] (sivulla 47)
Voit määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy televisioruudussa kuvaesityksen aikana.
*
[TEHOSTE] (sivulla 47)
Voit valita kuvaesityksen kuvien vaihdossa käytettävät tehosteet.
*
[TILA (MUSIIKKI, KUVA)] (sivulla 46)
Voit valita DATA CD- tai DATA DVD -levyltä toistettavien tiedostojen tyypin: MP3tiedosto, JPEG-kuvatiedosto tai molemmat.
* Nämä vaihtoehdot eivät näy toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyllä olevaa DivX-videotiedostoa.
Ohjausvalikon USB-toimintojen luettelo
Vaihtoehto
Vaihtoehdon nimi, toiminto, levytyyppi
[TOISTUVA] (sivulla 71)
Voit toistaa USB-laitteen koko sisältöä (kaikkia kansioita/tiedostoja) tai yhtä kansiota/
tiedostoa toistuvasti.
[SELAUS] (sivulla 71)
Voit tarkastella kansioiden tai JPEG-kuvatiedostojen luetteloa.
[PÄIVÄMÄÄRÄ] (sivulla 73)
Voit tuoda näkyviin digitaalikameralla kuvatun kuvan päivämäärän.
[VAIHTOVÄLI] (sivulla 70)
Voit määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy televisioruudussa kuvaesityksen aikana.
[TEHOSTE] (sivulla 71)
Voit valita kuvaesityksen kuvien vaihdossa käytettävät tehosteet.
115FI
[TILA (MUSIIKKI, KUVA)] (sivut 68, 69)
Voit valita USB-laitteesta toistettavan tiedoston tyypiksi MP3-, AAC-, WMA-tiedoston tai
JPEG-kuvatiedoston.
[USB-TALLENNUS] (sivulla 74)
Voit tallentaa ääni-CD-levyllä olevia raitoja tai kopioida CD-, DATA CD- ja DATA DVD
-levyillä olevia MP3-tiedostoja USB-laitteeseen.
[SATUNNAIS]
Voit toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
[RAITA]
Voit valita toistettavan raidan.
[KANSIO]
Voit valita toistettavan kansion.
[TIEDOSTO]
Voit valita toistettavan JPEG-kuvatiedoston.
[AIKA]
Voit tarkastaa kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan.
• Ohjausvalikon kuvake palaa keltaisena
t
, jos valitset jonkin muun kuin [EI KÄYT.]
-vaihtoehdon (vain [OHJELMOITU], [SATUNNAIS], [TOISTUVA] ja [A/V SYNC]). [ORIGINAL/PLAY LIST]
-ilmaisin palaa keltaisena, kun valitset [PLAY LIST] -vaihtoehdon (oletusasetus). [MONI/2. KAN.] -valo palaa
keltaisena, kun valitset Super Audio CD -levyn monikanavaisen toistoalueen.
116FI
Hakemisto
Numerot
5.1-kanavainen surround-ääni
37
A
A/V SYNC 50
AAC-tiedosto 67
AIKA 44
Aluekoodi 7
ANGLE 36
ASETUKSET 52, 91
ATTENUATE 30
AUDIO 53
AUDIO (HDMI) 55
AUDIO DRC 56
AUDIOASETUKSET 56
AUTOM KALIBROINTI 56,
85, 105
C
COLD RESET 91
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 85, 105
DATA CD 48
DATA DVD 48
DEC. MODE 31
DEMO 25
DIGITAL MEDIA PORT 76
DIMMER 88
DISPLAY 62
DivX® 48, 57
Dolby Digital 36, 105
Dolby Pro Logic II 105
Dolby Surround Pro Logic 105
DTS 36, 106
DUAL MONO 33
DVD-levyn valikko 42
DYNAMIC BASS 87
E
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen 61
Etupaneeli 109
Etupaneelin näyttö 88, 111
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 106
HDMI-ASETUKSET 54
HDMI-OHJAUS 55
HDMI-ohjaus 64
HDMI-TARKKUUS 54
R
J
S-AIR 106
S-AIR STBY 81
S-AIR-ASETUKSET 56
S-AIR-vastaanotin 77
Satunnaistoisto 41
SLEEP 87
SUBTITLE 36
Super Audio CD 37, 106
Surround-vahvistin 77
SYSTEM MENU 25, 30, 31,
61, 81, 83, 87, 88
JPEG-kuvatiedosto 44, 67
JPEG-TARKKUUS 55
JÄRJESTELMÄASETUKSET
57
K
KAIUTINASETTELU 56, 84
KAIUTINASETUKSET 57
ETÄISYYS 58
TASO 58, 59
YHTEYS 57
Kaukosäädin 10
KIELEN ASETUS 53
Kielikoodien luettelo 108
Kuvaesitys 46
KÄYTÖNVALVONTA 50, 57,
106
L
LINE 54
M
MONILEVY TOISTONJTK 57
MP3-tiedosto 44, 67
MUKAUTETTU 52, 91
Multi Session CD 7
Multiplex-lähetysääni 33
N
NIGHT 87
NOLLAUS 57, 91
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 57
NÄYTTÖ 53
O
Ohjausvalikkonäyttö 113
Ohjelmoitu toisto 40
ORIGINAL 43
F
P
FM MODE 61
PBC-toisto 38
PICTURE NAVI 45, 70
Pika-asennus 26
PLAY LIST 43
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 55
RAIDAN VALINTA 56
RDS 63
RF CHANGE 83
S
T
Takapaneeli 110
TAUKOTILA 54
TAUSTA 57
TEHOSTE 47, 71
TEKSTITYS 53
TESTIÄÄNI 59
TILA (MUSIIKKI, KUVA) 46,
68, 69
Toistettavat levyt 5
Toiston jatkaminen 39
Toistuva toisto 41
TV-TYYPPI 54
U
USB-laite 67
V
VAIHTOVÄLI 47, 70
VALIKKO 53
VIDEO-ASETUKSET 53
Välitön siirtyminen eteenpäin
35
Välitön uudelleentoisto 35
W
WMA-tiedosto 67
Ä
ÄÄNITASON RAJOITUS 55
Äänitila 33
117FI
Tratamento de pilhas no
final da sua vida útil
(Aplicável na União
Europeia e em países
Europeus com sistemas
de recolha selectiva de
AVISO
Para reduzir o risco de incêndio ou
choque eléctrico, não exponha este
aparelho a chuva ou humidade.
resíduos)
Não instale o aparelho num espaço fechado, como, por
exemplo, uma estante ou um armário.
Para evitar o risco de fogo, não tape a ventilação do
aparelho com jornais, toalhas, cortinas, etc. nem
coloque velas acesas sobre o aparelho.
Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
coloque recipientes com líquidos, como jarras, em
cima do aparelho.
As pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas não
devem ser expostos a fontes de calor excessivo, como
a luz solar, fogo, etc.
Utilização interior apenas.
Este aparelho está
classificado como
equipamento CLASS 1
LASER. Esta indicação
está localizada na parte
traseira exterior.
Tratamento de
Equipamentos
Eléctricos e
Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável
na União Europeia e em
países Europeus com
sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser tratado como
resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para
a conservação dos recursos naturais. Para obter
informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja
onde adquiriu o produto.
2PT
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem,
indica que estes produtos não devem ser tratados como
resíduos urbanos indiferenciados. Devem antes ser
colocados num ponto de recolha destinado a resíduos
de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estas
pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir
potenciais consequências negativas para o ambiente
bem como para a saúde, que de outra forma poderiam
ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais. Se. por motivos de
segurança, desempenho ou protecção de dados, os
produtos necessitem de uma ligação permanente a uma
pilha integrada, esta só deve ser substituída por
profissionais qualificados. Acabado o período de vida
útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de
produtos eléctricos/electrónicos de forma a garantir o
tratamento adequado da bateria integrada. Para as
restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do
equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a
bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de
pilhas e baterias. Para informações mais detalhadas
sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
município onde reside, os serviços de recolha de
resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
O fabricante deste produto é a Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O
representante autorizado para Compatibilidade
Electromagnética e segurança do produto è a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto
relacionado com serviço ou garantia por favor consulte
a morada indicada nos documentos sobre serviço e
garantias que se encontram junto ao produto.
Precauções
Fontes de alimentação
• O cabo de alimentação CA só deve ser substituído
num local de assistência qualificado.
• Mesmo que tenha desligado o aparelho, este não está
desligado da corrente eléctrica enquanto estiver
ligado à tomada de parede.
• Instale este sistema de forma a que o cabo de
alimentação CA possa ser imediatamente desligado
da tomada de parede, na eventualidade de haver um
problema.
Sobre as instruções de
funcionamento
• As indicações presentes nestas Instruções de
Funcionamento descrevem os controlos do
telecomando. Também pode utilizar os
controlos do aparelho se tiverem o mesmo
nome ou nomes semelhantes aos do
telecomando.
• As opções do menu de controlo podem ser
diferentes dependendo da área.
• “DVD” pode ser utilizado como um termo
genérico para DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R e DVD-RW/DVD-R.
• As medidas estão indicadas em pés (ft) para os
modelos norte-americanos.
• A programação predefinida aparece
sublinhada.
Sobre a função S-AIR
O sistema é compatível com a função S-AIR,
que permite a transmissão de som entre produtos
S-AIR sem fios.
Os seguintes produtos S-AIR podem ser
utilizados com o sistema:
• Amplificador surround: Pode desfrutar do som
de colunas surround sem fios.
• Receptor S-AIR: Pode desfrutar do som do
sistema noutra divisão.
Estes produtos S-AIR podem ser comprados
como opção (a linha de produtos S-AIR varia
conforme a região).
As notas ou instruções para o amplificador
surround ou receptor S-AIR contidos nestas
instruções de funcionamento referem-se apenas
às situações em que o amplificador surround ou
receptor S-AIR é utilizado.
Para mais informações sobre a função S-AIR,
consulte “Utilizar um produto S-AIR”
(página 79).
PT
3PT
Índice
Sobre as instruções de funcionamento.... 3
Sobre a função S-AIR ............................. 3
Discos que podem ser reproduzidos ....... 5
Preparativos
Passo 1: Montar as Colunas ........11
Passo 2: Posicionar o Sistema....16
Passo 3: Ligar o sistema..............19
Passo 4: Realização da Instalação
rápida .......................................26
Passo 5: Desfrutar do Som de todas
as Colunas ...............................29
Ajuste do som
Desfrutar do som surround utilizando o
modo de descodificação.................. 31
Seleccionar o Modo de Som ................. 33
Desfrutar do som de uma banda
Multiplex ........................................ 33
Disco
Reproduzir um Disco ............................ 34
Utilizar o Modo de Reprodução............ 40
Procurar/Seleccionar um Disco............. 43
Reproduzir ficheiros MP3/ficheiros de
imagem JPEG ................................. 45
Desfrutar de Vídeos DivX® ................. 49
Regulação do atraso entre a imagem e o
som.................................................. 51
Restringir a Reprodução do Disco ........ 51
Utilizar o ecrã de configuração ............. 53
Sintonizador
Pré-programar estações de rádio ........... 61
Ouvir rádio ............................................ 62
Utilizar o Radio Data System (RDS) .... 64
4PT
Controlo para HDMI/
Dispositivo de Áudio Externo
Utilizar a Função Controlo para HDMI
para o “BRAVIA” Sync ................. 65
Reprodução de Ficheiros de Áudio/
Ficheiros de Imagem JPEG de um
Dispositivo USB............................. 68
Armazenar Canções num Dispositivo
USB ................................................ 75
Utilizar o Adaptador DIGITAL MEDIA
PORT.............................................. 78
Utilizar um produto S-AIR ................... 79
Outras operações
Obter o melhor som surround para uma
sala.................................................. 86
Calibrar automaticamente as
programações adequadas................ 87
Controlar o televisor com o telecomando
fornecido......................................... 88
Utilizar o efeito de som ........................ 89
Utilizar o temporizador......................... 89
Alterar a luminosidade do visor do painel
frontal ............................................. 90
Visualizar informações acerca do
disco ............................................... 90
Repor as predefinições.......................... 93
Informações adicionais
Precauções ............................................ 94
Notas sobre os discos............................ 95
Resolução de problemas ....................... 96
Função de auto-diagnóstico ................ 106
Características técnicas....................... 107
Glossário............................................. 108
Lista de códigos de idioma ................. 111
Índice de peças e controlos................. 112
Guia visor do menu de controlo ......... 116
Índice remissivo.................................. 120
Discos que podem ser reproduzidos
Tipo
Logótipo do disco
Características
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW em formato
DVD VIDEO ou no modo vídeo
• DVD+R/DVD+RW no formato
DVD VIDEO
modo VR (gravação
de vídeo)
• DVD-R/DVD-RW no modo VR
(gravação de vídeo) (excepto para
DVD-R DL)
Super Audio CD
• Super Audio CD
VIDEO CD
• VIDEO CD (discos versão 1.1 e
2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM no
formato CD de vídeo ou Super
VCD
CD
• CD de áudio
• CD-R/CD-RW no formato CD de
áudio
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM no
formato DATA CD, contendo
ficheiros MP3 1) e ficheiros de
imagem JPEG2)e DivX3)4) e em
conformidade com a norma ISO
96605) Nível 1/Nível 2 ou Joliet
(formato expandido)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW no formato
DATA DVD, contendo ficheiros
MP31), ficheiros de imagem
JPEG2) e ficheiros de vídeo
DivX3)4) e em conformidade com
UDF (Universal Disk Format)
Ícone
5PT
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) é um formato normalizado definido pela ISO/MPEG para compressão de dados de
áudio. Os ficheiros MP3 têm de estar no formato MPEG1 Audio Layer 3.
2)Os ficheiros de imagem JPEG têm de estar em conformidade com o formato de ficheiros de imagem DCF. (DCF
“Design rule for Camera File system”: Normas de imagem para câmaras digitais estabelecidas pela Japan
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).)
3) DivX® é uma tecnologia de compressão de ficheiros de vídeo, desenvolvida pela DivX, Inc.
4)
DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc. e são utilizados ao abrigo de
licenças.
5)Um formato lógico de ficheiros e pastas em CD-ROMs, definido pela norma ISO (International Organization for
Standardization).
Os logótipos “DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”,“DVD VIDEO” e “CD” são marcas comerciais.
Exemplos de discos que o sistema não pode reproduzir
Este sistema não pode reproduzir os seguintes discos:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diferentes dos gravados nos formatos indicados na página 5
• CD-ROM gravados no formato PHOTO CD
• Parte de dados de CD-Extra
• Disco CD Graphics
• DVD Audio
• DATA DVD que não contenham ficheiros MP3, ficheiros de imagem JPEG ou ficheiros de vídeo
DivX
• DVD-RAM
Este sistema também não pode reproduzir os seguintes discos:
• Um DVD VIDEO com um código de região diferente (página 7)
• Um disco que não tenha uma forma normal (por exemplo, em forma de cartão, coração)
• Um disco com papel ou etiquetas coladas
• Um disco que tenha restos de fita adesiva de celofane ou de um autocolante ainda colados
Notas sobre CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Em alguns casos, não é possível reproduzir o CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
neste sistema devido à qualidade de gravação, à condição física do disco ou às características do
dispositivo de gravação e do software de criação.
O disco não é reproduzido se não tiver sido correctamente finalizado. Para obter mais informações,
consulte o manual de instruções do dispositivo de gravação.
Tenha em atenção que algumas funções de reprodução poderão não funcionar com alguns DVD+RWs/
DVD+Rs, mesmo que estes tenham sido correctamente finalizados. Neste caso, veja o disco através da
reprodução normal. De igual modo, alguns DATA CDs/DATA DVDs criados no formato Packet Write
não podem ser reproduzidos.
Discos de música codificados com tecnologias de protecção de
direitos de autor
Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos (CD).
Actualmente, algumas editoras discográficas comercializam vários discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode
não conseguir reproduzi-los neste equipamento.
6PT
Nota sobre DualDiscs
Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o material gravado no DVD num lado com
o material áudio digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de áudio não está conforme
a norma de discos compactos (CD), a reprodução neste equipamento não está garantida.
Acerca de CDs Multi-Sessão
• Este sistema pode reproduzir CDs Multi-Sessão quando existe um ficheiro MP3 na primeira sessão.
Também podem ser reproduzidos quaisquer ficheiros MP3 subsequentes, gravados em sessões
posteriores.
• Este sistema pode reproduzir CDs Multi-Sessão quando existe um ficheiro de imagem JPEG na
primeira sessão. Também podem ser reproduzidos quaisquer ficheiros de imagem JPEG
subsequentes, gravados em sessões posteriores.
• Se houver ficheiros MP3 e ficheiros de imagem JPEG no formato de CD de música ou CD de vídeo
gravadas na primeira sessão, só será reproduzida a primeira sessão.
Código de região
O sistema tem um código de região impresso na parte traseira da unidade e só pode reproduzir DVDs
com códigos de região idênticos.
DVD VIDEOs marcados com ALL também podem ser reproduzidos neste sistema.
Se tentar reproduzir um DVD VIDEO de outro tipo, a mensagem [Reprodução deste disco proibida por
limites de área.] aparece no ecrã do televisor. Dependendo do tipo de DVD VIDEO, pode não estar
indicado qualquer código de região mesmo que a reprodução do DVD VIDEO seja proibida pelos
limites de área.
Nota sobre as operações de reprodução de um DVD ou VIDEO CD
Algumas das operações de reprodução de DVDs e VIDEO CDs podem ser definidas intencionalmente
pelos fabricantes de software. Como este sistema reproduz DVDs e VIDEO CDs de acordo com o
conteúdo dos discos concebido pelos fabricantes de software, algumas das operações de reprodução
podem não estar disponíveis. Consulte também as instruções de funcionamento fornecidas com os
DVDs ou VIDEO CDs.
Direitos de autor
Este produto está equipado com a tecnologia de protecção dos direitos de autor protegida por patentes
dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual. A utilização desta tecnologia de protecção de
direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision e só pode ser utilizada para visualização em
casa ou em casos limitados, excepto se expressamente autorizado pela Macrovision. É proibido fazer
a engenharia inversa ou a desmontagem do disco.
Este sistema integra o descodificador de som surround de matriz adaptável para Dolby* Digital e Dolby
Pro Logic (II), bem como o sistema DTS** Digital Surround System.
7PT
* Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” e o símbolo duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
** Fabricado sob licença da DTS, Inc.
“DTS” e “DTS Digital Surround” são marcas registadas da DTS, Inc.
Este sistema está equipado com a tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas
registadas da HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” e
são marcas comerciais da Sony Corporation.
“S-AIR” e o seu logótipo são marcas comerciais da Sony Corporation.
8PT
Preparativos
Preparativos
Desembalar
• Colunas frontais (2)
• Antena de cabo FM (1)
• Bases (2)
ou
• Placas de fixação (2)
• Cabos de coluna (6,
vermelho/branco/verde/
cinzento/azul/púrpura)
• Coluna central (1)
• Tampas do poste (2)
• Telecomando (1)
• Parafusos (grandes, com
anilha) (4)
• Colunas Surround (2)
• Pilhas R6 (tamanho AA) (2)
• Parafusos (pequenos) (6)
• Subwoofer (1)
• Microfone de calibragem (1)
• Pés de apoio (1 conjunto)
• Manual de instruções
• Ligações a colunas e televisor
(placa)
• Antena em anel AM (1)
• Postes (2)
9PT
Preparativos
Colocar pilhas no telecomando
Insira duas pilhas R6 (tamanho AA) (fornecidas), fazendo coincidir os pólos 3 e # das pilhas com as
marcas existentes no interior do compartimento. Para utilizar o telecomando, aponte para o sensor
remoto do aparelho.
Nota
• Não deixe o telecomando num local demasiado quente ou húmido.
• Não misture pilhas novas com usadas.
• Não deixe cair objectos estranhos dentro do telecomando, sobretudo quando estiver a substituir as pilhas.
• Não exponha o sensor remoto à luz solar directa ou a aparelhos de iluminação. Se o fizer, pode ocorrer uma avaria.
• Se não pretender utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar possíveis
danos causados por derrame da pilha e corrosão.
Fixar os pés de apoio ao subwoofer
Fixe os pés de apoio (fornecidos) à parte inferior do subwoofer para estabilizar o subwoofer e evitar
que este escorregue.
,
Remova os pés de apoio do
assento do encaixe.
10PT
Passo 1: Montar as Colunas
Preparativos
Antes de fazer a ligação das colunas, fixe a coluna ao suporte para colunas.
(Para as colunas frontais)
Utilize as peças do seguinte modo:
• Colunas frontais (2)
• Cabos das colunas (2, vermelho/branco)
• Postes (2)
• Bases (2)
• Placas de fixação (2)
• Tampas do poste (2)
• Parafusos (grandes, com anilha) (4)
• Parafusos (pequenos) (6)
Para informações sobre como ligar os cabos das colunas às tomadas SPEAKER, consulte a página 20.
Nota
• Coloque um pano no chão para evitar danificar o pavimento quando montar as colunas.
• Pode utilizar a coluna sem o suporte para colunas, montando-a na parede (página 16).
1
Passe o cabo da coluna através do orifício na base e poste.
O conector e a anilha colorida nos cabos das colunas são da mesma cor que o rótulo das tomadas
a ligar.
Utilize os cabos da coluna da seguinte forma:
• Coluna frontal (L): Branco
• Coluna frontal (R): Vermelho
Preste atenção à orientação do poste. Passe o cabo da coluna (e cabo do sistema da coluna) pela
extremidade do poste que tem dois orifícios.
Poste
Parte inferior da base
Dois orifícios
,
Cabo da coluna
Parte superior da base
11PT
2
Prenda a tampa do poste à outra extremidade do poste.
Preparativos
Oriente a ranhura para si, prenda a tampa do poste de modo a que a ranhura do poste encaixe na
patilha da tampa do poste e fixe com um parafuso.
Passe o cabo da coluna através
do orifício na tampa do poste.
Cabo da coluna
Orifício
,
,
Tampa do poste
Parte superior do
poste
Parafuso (pequeno)
3
Coloque o poste na ranhura da coluna, deslize o poste para a extremidade da ranhura e
fixe o poste com a placa de fixação e parafusos.
Seleccione a coluna cuja cor da tomada no painel traseiro corresponde à anilha colorida do cabo
da coluna.
Tampa do poste
Preste atenção à
orientação da
tampa do poste
quando colocar o
poste.
Fixe dois parafusos (grandes, com
anilha).
,
Parte traseira da coluna
12PT
Placa de fixação
4
Ligue os cabos da coluna à coluna.
Anilha colorida
Coluna frontal (L): Branco
Coluna frontal (R): Vermelho
Parte traseira da coluna
5
Fixe o poste à base.
Introduza o poste de modo a que a ranhura na parte inferior do poste fique alinhada com a saliência
da base e fixe o poste com dois parafusos.
Poste
Ranhura
,
Saliência
Base
Parafusos
(pequenos)
Nota
• Certifique-se de que a ranhura do poste fica alinhada com a saliência da base, rodando ligeiramente o poste.
13PT
Preparativos
Certifique-se de que estabelece a correspondência correcta entre os cabos de coluna e terminais de
coluna: o cabo de coluna com a anilha colorida para 3, e o cabo de coluna sem anilha colorida
para #.
6
Ajuste a altura da coluna.
Preparativos
Desaperte (mas não retire) os parafusos, ajuste a altura da coluna e aperte os parafusos.
Ajuste a coluna de um lado e, de seguida, ajuste outra coluna, seguindo as linhas como orientação.
Nota
• Quando ajustar a altura da coluna, segure na coluna de modo a que esta não caia.
Linhas
,
Poste
Desaperte dois parafusos.
7
Fixe dois parafusos.
Elimine qualquer folga do cabo da coluna.
Elimine a folga do cabo da coluna, puxando-o a partir da parte inferior da base.
Fixe o cabo da coluna fazendo-o
passar através da ranhura.
Ajuste o comprimento do cabo.
14PT
Ilustração de montagem final
Branco
Preparativos
Coluna frontal (R):
Rótulo vermelho
Coluna frontal (L):
Rótulo branco
Vermelho
15PT
Preparativos
Passo 2: Posicionar o Sistema
Para obter um som surround da melhor qualidade possível, é preciso que todas as colunas, à excepção
do subwoofer, estejam à mesma distância da posição de audição (A).
Contudo, este sistema permite colocar a coluna central até 1,6 metros mais perto (B) e as colunas
surround até 5,0 metros mais perto (C) das colunas frontais.
As colunas frontais podem ser colocadas entre 1,0 a 7,0 metros (A) a partir da posição de audição.
Coloque o sistema como indicado em baixo.
A Coluna frontal (L (esquerda))
B Coluna frontal (R (direita))
C Coluna central
D Coluna surround (L (esquerda))
E Coluna surround (R (direita))
F Subwoofer
G Aparelho
B
A
C
G
A A
F
E
A
A
D
Vista superior
C
A
A
A
B
B
A
C
C
D
E
* Não fornecido.
Nota
• Não instale as colunas numa posição inclinada.
• Não coloque as colunas em locais:
– Extremamente quentes ou frios
– Empoeirados ou sujos
– Muito húmidos
– Sujeitos a vibrações
– Sujeitos à luz directa do sol
• Tenha cuidado ao colocar as colunas e/ou os suportes para coluna que estão colocados nas colunas num pavimento
tratado (encerado, oleado, polido, etc.), pois pode ficar manchado ou perder a cor.
• Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou dissolvente como, por exemplo, álcool ou benzina.
• Não se encoste nem se empoleire na coluna, pois esta pode cair.
• Quando mudar as posições das colunas, a Sony recomenda que mude as programações. Para saber mais
pormenores, consulte “Obter o melhor som surround para uma sala” (página 86) e “Calibrar automaticamente as
programações adequadas” (página 87).
16PT
Instalar as colunas numa parede
Anilha colorida
Coluna frontal (L): Branco
Coluna frontal (R): Vermelho
Coluna central: Verde
Coluna surround (L): Azul
Coluna surround (R): Cinzento
1
Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios localizados na traseira
de cada coluna. Consulte as imagens abaixo.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Orifício na parte
traseira da coluna
10 mm
Fixe os parafusos à parede.
Para as colunas frontais
Para a coluna central
145 mm
100 mm
8 a 10 mm
8 a 10 mm
Para as colunas surround
8 a 10 mm
17PT
Preparativos
Antes de instalar as colunas numa parede, ligue o cabo da coluna à coluna.
Certifique-se de que estabelece a correspondência correcta entre os cabos de coluna e terminais de
coluna: o cabo de coluna com a anilha colorida para 3, e o cabo de coluna sem anilha colorida para #.
3
Pendure as colunas nos parafusos.
Preparativos
5 mm
Orifício na parte
traseira da coluna
10 mm
Parte traseira da coluna
Nota
• Utilize parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede. Uma parede com estuque é
particularmente frágil, pelo que deve fixar os parafusos a uma trave e depois à parede. Instale as colunas numa
parede vertical e lisa, onde seja aplicado um reforço.
• Contacte uma serralharia ou um instalador para mais informações sobre o material de construção da parede e os
parafusos a utilizar.
• A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, pela pouca resistência
da parede, por uma fixação incorrecta dos parafusos, por calamidades naturais, etc.
18PT
Passo 3: Ligar o sistema
Nota
• Faça as ligações com firmeza para evitar ruído e interferências.
• Quando ligar outro componente com controlo de volume, aumente o volume dos outros componentes para um nível
que não distorça o som.
3 Adaptador DIGITAL
MEDIA PORT
3 Fonte de áudio portátil
2 Televisor
4 Antena em anel AM
4 Antena de cabo FM
5 Cabo de alimentação CA
1 Coluna central
1 Subwoofer
1 Coluna frontal (L)
1 Coluna frontal (R)
1 Coluna surround (R)
1 Coluna surround (L)
: Fluxo de sinal
19PT
Preparativos
Consulte o diagrama de ligações abaixo e leia as informações adicionais desde 1 a 5 nas seguintes
páginas.
Preparativos
1 Ligar as Colunas
O conector e a anilha colorida nos cabos das colunas são da mesma cor que o rótulo das tomadas a ligar.
Certifique-se de que estabelece a correspondência correcta entre os cabos de coluna e terminais de
coluna: o cabo de coluna com a anilha colorida para 3, e o cabo de coluna sem anilha colorida para
#. Não deixe o isolamento do cabo da coluna preso nos terminais da coluna.
Parte traseira da coluna
Anilha colorida
(+)
(–)
Conector
Quando ligar ao aparelho, introduza o conector até este fazer um clique.
Painel traseiro
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
R
R
KE
FE
EA
OO
SP
BW
SU
CE
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
NT
À coluna surround (L) (azul)
ER
À coluna surround (R) (cinzento)
R
KE
EA
RR
SP
SU
T
ON
FR
À coluna central
(verde)
Ao subwoofer
(púrpura)
ON
FR
RL
SU
L
TR
À coluna frontal (R)
(vermelho)
À coluna frontal (L) (branco)
20PT
2 Ligar o televisor
Cabo digital óptico
(não fornecido)
Cabo digital coaxial
(não fornecido)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
ou
À tomada de saída coaxial digital do
televisor
À tomada de saída óptica digital
do televisor
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
Painel traseiro
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Cabo HDMI *
(não fornecido)
Cabo SCART (EURO AV)
(não fornecido)
AV
EURO
HDMI
OUT
OU TP
À tomada HDMI IN do televisor
UT (TO
TV )
À tomada SCART (EURO AV) do
televisor
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Se o televisor tiver uma tomada HDMI, utilize esta ligação e seleccione o tipo de sinal de saída (página 28).
Nota
• Durante a função “DMPORT”, o sinal de vídeo não é emitido a partir da tomada HDMI OUT.
• O sistema pode aceitar tanto os sinais digitais como os analógicos. Os sinais digitais têm prioridade sobre os sinais
analógicos. (COAXIAL tem prioridade sobre OPTICAL.) Se o sinal digital for interrompido, o sinal analógico será
processado após 2 segundos.
21PT
Preparativos
Para saída de vídeo para o seu televisor, verifique as tomadas de entrada de vídeo do televisor e
seleccione o método de ligação A ou B. A qualidade da imagem melhora de A (padrão) para B
(HDMI).
Se a televisão possuir a tomada de entrada digital óptica ou coaxial, pode melhorar a qualidade do som
ligando com o cabo digital (A).
Preparativos
3 Ligar os outros componentes
Pode desfrutar do componente ligado utilizando as seis colunas do sistema.
• Fonte de áudio portátil: A
• Adaptador DIGITAL MEDIA PORT: B
Cabo de mini-ficha estéreo
(não fornecido)
À fonte de áudio portátil
Painel frontal
Porta
(USB) (ver página 68.)
Ranhura EZW-T100 (Ver “Opção de sistema sem fios” (página 23).)
FRONT L
SUR R
Painel traseiro
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Parafusos*
DC5V X
0.7A MA
DMPO
RT
Adaptador DIGITAL MEDIA PORT
(não fornecido)
CUIDADO
*
Não retire os parafusos antes de instalar o EZW-T100 (página 79).
Para ligar o adaptador DIGITAL MEDIA PORT
Ligue um adaptador DIGITAL MEDIA PORT (não fornecido) à tomada DMPORT. Para mais
informações, consulte “Utilizar o Adaptador DIGITAL MEDIA PORT” (página 78).
22PT
Nota
A
Opção de sistema sem fios
Utilizando um produto S-AIR (não fornecido), pode desfrutar de um desempenho sem fios através da
transmissão a partir do sistema. Para mais informações, consulte “Utilizar um produto S-AIR”
(página 79) ou consulte as instruções de funcionamento do produto S-AIR.
Se o seu televisor possuir várias entradas áudio/vídeo
Pode desfrutar do som com as colunas do sistema através do televisor ligado. Ligue os componentes
do seguinte modo.
Videogravador, receptor
digital de satélite ou
PlayStation, etc.
Televisor
Videogravador, receptor
digital de satélite ou
PlayStation, etc.
Sistema
: Fluxo de sinal
Seleccione o componente no televisor. Para saber mais pormenores, consulte as instruções de
funcionamento do televisor.
Se o televisor não possuir várias entradas áudio/vídeo, será necessário um comutador para receber o
som a partir de mais do que dois componentes.
23PT
Preparativos
• Ligue o adaptador DIGITAL MEDIA PORT de modo a que as marcas V fiquem alinhadas. Quando desligar, puxe
enquanto prime A.
Preparativos
4 Ligar a antena
Antena em anel AM
(fornecida)
A
B
Nota
• O cabo (A) ou cabo (B) podem ser ligados a outro terminal.
FRONT L
SUR R
Painel traseiro
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
NNA
ANTE
COAX
Antena de cabo FM
(fornecida)
IAL 75
FM
ou
Nota
• Mantenha a antena em anel AM e o cabo afastados do sistema ou de outros componentes AV, uma vez que poderá
causar ruído.
• Estique completamente a antena de cabo FM.
• Depois de ligar a antena de cabo FM, mantenha-a o mais horizontal possível.
• Regule a direcção da antena em anel AM para obter o melhor som de difusão AM.
• Se tiver uma má recepção de FM, utilize um cabo coaxial de 75-ohm (não fornecido) para ligar o aparelho a uma
antena FM exterior, como mostrado abaixo.
Antena FM exterior
Aparelho
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
24PT
AM
5 Ligar o cabo de alimentação CA
Painel traseiro
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
À tomada de parede
Sobre a demonstração
Depois de ligar o cabo de alimentação CA, aparece a demonstração no visor do painel frontal.
Definir o modo de demonstração para activado/desactivado
1
Carregue em [/1 na unidade.
O sistema liga-se.
2
3
4
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até “DEMO” aparecer no visor do painel frontal e, em
seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar uma definição.
• “DEMO ON”: Activado.
• “DEMO OFF”: Desactivado.
5
Carregue em
.
A programação está concluída.
6
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
• Quando comprar o sistema, ou se o sistema estiver predefinido (como, por ex., depois de executar “COLD RESET”
(página 93)), pode desactivar a demonstração carregando apenas em [/1 no telecomando.
25PT
Preparativos
Antes de ligar o cabo de alimentação CA deste sistema a uma tomada de parede, ligue todas as colunas
à unidade.
Preparativos
Passo 4: Realização da
Instalação rápida
4
Carregue em
disco.
sem colocar um
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar o idioma utilizado para
visualização.
Execute os passos seguintes para efectuar os
ajustes básicos para utilizar o sistema.
As opções apresentadas diferem consoante o
modelo do país.
SELECÇÃO IDIOMA
OPÇÕES MENU:
MENU:
AUDIO:
LEGENDA:
Nota
• Quando liga o sistema e o televisor com o cabo
HDMI (não fornecido), tem de definir o tipo de saída
de vídeo de modo a corresponder ao seu televisor.
Para mais informações, consulte “Definir o tipo de
saída de vídeo de modo a corresponder ao televisor”
(página 28).
"/1
5
INGLÊS
INGLÊS
FRANCÊS
ESPANHOL
PORTUGUÊS
Carregue em X/x para seleccionar um
idioma.
O sistema mostra o menu e as legendas do
idioma seleccionado.
6
Carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar o formato do televisor a ser
ligado.
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
16:9
FORMATO ECRÃ:
16:9
LINE:
4:3 LETTER BOX
MODO DE PAUSA:
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Ligue o televisor.
7
Carregue em [/1.
x Se tiver um televisor 16:9 ou um
televisor 4:3 standard com o modo 16:9
Nota
• Certifique-se de que a função está definida para
“DVD” (página 29).
3
[16:9] (página 55)
x Se tiver um televisor 4:3 standard
Regule o selector de entrada do
televisor para que o sinal do sistema
apareça no ecrã do televisor.
[Carregue em [ENTER] para executar a
INSTALAÇÃO RÁPIDA.] aparece no
fundo do ecrã do televisor. Se esta
mensagem não aparecer, visualize o Ecrã da
Instalação rápida e execute de novo
(página 28).
26PT
Carregue em X/x para seleccionar a
definição que corresponde ao seu tipo
de televisor.
[4:3 LETTER BOX] ou [4:3 PAN SCAN]
(página 55)
8
Carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar o método de saída de sinais de
vídeo da tomada EURO AV T OUTPUT
(TO TV) no painel traseiro do sistema.
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Preparativos
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
FORMATO ECRÃ:
LINE:
MODO DE PAUSA:
IC
N/
IO I
AL M
A.C
AUD
9
Carregue em X/x para seleccionar o
método de saída de sinais de vídeo.
• [VIDEO]: saída de sinais de vídeo.
• [RGB]: saída de sinais RGB.
Microfone de calibragem
Nota
• Se o seu televisor não aceitar sinais RGB, não
aparecerá nenhuma imagem no ecrã de TV
mesmo se seleccionar [RGB]. Consulte as
instruções de funcionamento fornecidas com o
seu televisor.
10 Carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração para
seleccionar a formação de coluna.
11 Carregue em C/c para seleccionar a
imagem de formação de coluna, tal
como as colunas estão realmente
posicionadas.
Para mais informações, consulte “Obter o
melhor som surround para uma sala”
(página 86).
14 Carregue em C/c para seleccionar
[SIM].
Nota
FORMAÇÃO ALTIFAL.
• Certifique-se de que os auscultadores não estão
ligados à unidade ou ao amplificador surround.
Não é possível efectuar os seguintes passos com
os auscultadores ligados.
15 Carregue em
PADRÃO
12 Carregue em .
13 Ligue o microfone de calibragem à
tomada A.CAL MIC no painel frontal.
Programe o microfone de calibragem ao
nível do ouvido, por meio de um tripé, etc.
(não fornecido). A parte frontal de cada
coluna deve estar de frente para o
microfone de calibragem e não deve existir
qualquer obstrução entre as colunas e o
microfone de calibragem.
.
Inicia-se [CALIBRAGEM AUTO].
Mantenha-se imóvel durante a medição.
Nota
• É emitido um som de teste sonoro quando a
[CALIBRAGEM AUTO] se inicia. Não pode
baixar o volume. Avise as crianças e os
vizinhos.
• Antes de [CALIBRAGEM AUTO], instale o
amplificador surround no local apropriado. Se
instalar o amplificador surround num local
inadequado - noutra divisão -, não irá obter a
medida apropriada.
• Evite estar na área de medição e fazer barulho
durante a medição (que demora cerca de 3
27PT
Preparativos
minutos), uma vez que poderá interferir com a
medição.
4
16 Desligue o microfone de calibragem da
tomada e carregue em C/c para
seleccionar [SIM].
Nota
• O ambiente do espaço onde está instalado o
sistema pode afectar as medições.
• Se a medição falhar, siga a mensagem e, em
seguida, tente novamente a [CALIBRAGEM
AUTO].
17 Carregue em
.
A Instalação rápida terminou. Todas as
operações de ligação e configuração ficam
concluídas.
Para sair da Instalação rápida
Carregue em
DISPLAY em qualquer Passo.
• Se mudar a posição das colunas, reinicie as
programações das colunas. Consulte “Obter o melhor
som surround para uma sala” (página 86) e “Calibrar
automaticamente as programações adequadas”
(página 87).
• Se quiser mudar qualquer das definições, consulte
“Utilizar o ecrã de configuração” (página 53).
Aparece o ecrã da Instalação rápida.
Definir o tipo de saída de vídeo
de modo a corresponder ao
televisor
Dependendo da ligação do televisor (página 21),
seleccione o tipo de saída de vídeo do sistema.
Para seleccionar o tipo de sinal
de vídeo a partir da tomada HDMI
OUT
Quando liga o aparelho e o televisor com o cabo
HDMI, seleccione o tipo de sinais de vídeo
emitidos da tomada HDMI OUT.
Para mais pormenores, consulte as instruções de
funcionamento fornecidas com o televisor/
projector, etc.
1
2
Para visualizar o Ecrã de
Instalação rápida
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
94( 99)
1( 1)
0: 01: 08
T
PERSONALIZADA
PERSONALIZADA
RÁPIDA
28PT
Carregue em X/x para seleccionar
[RÁPIDA] e prima
.
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] e, em
seguida, carregue em
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI].
DVD VIDEO
6
7
Carregue em X/x para seleccionar
[RESOLUÇÃO HDMI] e, em seguida,
carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar a
definição desejada e carregue em
.
Passo 5: Desfrutar do
Som de todas as Colunas
Pode desfrutar do som de DVD, do televisor ou
do videogravador em todas as colunas deste
sistema.
* i: interlace, p: progressivo
** Dependendo do modelo de cada país, pode
aparecer [720 × 576p].
FUNCTION
+/–
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a função
que pretende no visor do painel frontal.
Sempre que carregar em FUNCTION +/–, a
função muda da seguinte maneira.
“DVD” t “TUNER FM” t “TUNER
AM” t “USB” t “TV” t “DMPORT”
t “AUDIO” t …
Função
Fonte
“DVD”
Disco que é reproduzido
pelo sistema
“TUNER FM”/
“TUNER AM”
Rádio FM/AM (página 61)
“USB”
Dispositivo USB
(página 68)
“TV”
TV (ou o componente
ligado às tomadas TV no
painel traseiro)
“DMPORT”
Adaptador DIGITAL
MEDIA PORT (página 78)
“AUDIO”
Fonte de áudio portátil
(ligada à tomada AUDIO
IN no painel frontal)
29PT
Preparativos
• [AUTO (1920 × 1080p)]: O sistema emite
o melhor sinal de vídeo para o televisor
ligado.
• [1920 × 1080i]: O sistema emite sinais de
vídeo 1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: O sistema emite sinais de
vídeo 1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: O sistema emite sinais de
vídeo 720 × 480p*.
Preparativos
Nota
• Quando utilizar a tomada TV (COAXIAL ou
OPTICAL DIGITAL IN) (ligação digital), a
ligação digital tem prioridade.
2
3
4
Carregue repetidamente em X/x até
“DEC. MODE” aparecer no visor do
painel frontal e carregue em
ou c.
2
3
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer o modo de descodificação
que aparece no visor do painel frontal.
Carregue em
.
A programação está concluída.
6
1
Carregue em SYSTEM MENU.
Quando quiser definir a saída de som do
televisor ou som estéreo de uma fonte de 2
canais proveniente das seis colunas,
seleccione o modo de descodificação “PRO
LOGIC”, “PLII MOVIE” ou “PLII
MUSIC”.
Para saber mais pormenores, consulte a
página 31.
5
Para evitar a distorção, reduza o nível de entrada
no aparelho.
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Nota
• Dependendo do televisor, poderá ter de desligar as
colunas do televisor de modo a desfrutar do som
surround do sistema.
• Ao ouvir ficheiros áudio utilizando uma fonte de
áudio portátil, pode melhorar o som.
Carregue em FUNCTION +/– para seleccionar
“AUDIO”. Ligue a fonte de áudio portátil. Seleccione
“A.F.D. STD” para “DEC. MODE”.
Para cancelar, seleccione outra opção que não
“A.F.D. STD”.
Mudar o nível de entrada do
som de componentes ligados
Poderá ocorrer distorção ao ouvir um
componente ligado às tomadas EURO AV T
OUTPUT (TO TV) no painel traseiro ou para a
a tomada AUDIO IN no painel frontal. A
distorção não é uma avaria e vai depender do
componente ligado.
30PT
4
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“TV” ou “AUDIO” no visor do painel
frontal.
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“ATTENUATE” aparecer no visor do
painel frontal e, em seguida, carregue
em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• “ATT ON”: Pode atenuar o nível de
entrada. O nível de saída é alterado.
• “ATT OFF”: Nível de entrada normal.
5
Carregue em
.
A programação está concluída.
6
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Ajuste do som
Pode desfrutar do som surround ao seleccionar simplesmente um dos campos de som pré-programados
do sistema. Pode assim obter, em sua casa, o poderoso e emocionante som das salas de cinema.
Ajuste do som
Desfrutar do som surround utilizando o modo de
descodificação
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
2
3
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até “DEC. MODE” aparecer no visor do painel frontal e
carregue em
ou c.
Carregue repetidamente em X/x até aparecer o modo de descodificação que aparece no
visor do painel frontal.
Visor
Modo de
descodificação
Efeito
“A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Apresenta o som tal como foi gravado/codificado.
Dependendo da fonte, as colunas que emitem som poderão variar.
“A.F.D. MULTI”
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
Fonte de 2 canais: O som que é gravado em 2 canais (canal frontal
esquerdo e direito) também é atribuído ao canal surround esquerdo e
direito. Este modo emite som a partir das colunas frontais esquerda e
direita, das colunas surround esquerda e direita e do subwoofer. A
coluna central não emite qualquer som.
Fonte multi-canal: Dependendo da fonte, as colunas que emitem som
poderão variar.
“PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
Efectua a descodificação Pro Logic para o sinal de entrada e simula
som surround a partir de fontes de 2 canais.
Este modo emite som a partir de todas as colunas e subwoofer. O som
pode não ser emitido de todas as colunas, consoante a fonte.
31PT
Visor
Modo de
descodificação
Efeito
“PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Efectua a descodificação de modo de cinema Pro Logic II para o sinal
de entrada e produz cinco canais de saída com largura de banda total
a partir de fontes de 2 canais. Esta definição é ideal para ver vídeos de
filmes dobrados ou antigos.
Este modo emite som a partir de todas as colunas e subwoofer. O som
pode não ser emitido de todas as colunas, consoante a fonte.
“PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Efectua a descodificação de modo de música Pro Logic II para o sinal
de entrada e produz cinco canais de saída com largura de banda total
a partir de fontes de 2 canais. Esta definição é ideal para fontes estéreo
normais, como CDs.
Este modo emite som a partir de todas as colunas e subwoofer. O som
pode não ser emitido de todas as colunas, consoante a fonte.
“2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
Emite o som das colunas frontais esquerda e direita e do subwoofer.
Os formatos de surround multi-canal são misturados para apenas 2
canais.
“HP 2CH”
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Emite som a partir do auscultador esquerdo e direito. Os formatos de
surround multi-canal são misturados para apenas 2 canais.
“HP VIRTUAL”
HEADPHONE
VIRTUAL
Emite som como surround a partir do auscultador esquerdo e direito.
Este modo é eficaz apenas quando é reproduzida uma fonte multicanal.
4
Carregue em
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Para desligar o efeito surround
Seleccione “A.F.D. STD” ou “2CH STEREO” para “DEC. MODE”.
Nota
• Quando o sinal de entrada é uma fonte multi-canal, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE”, e “PLII MUSIC” são
cancelados e a fonte multi-canal é emitida directamente.
• Quando o sinal de entrada é o som de uma banda bilingue, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE”, e “PLII MUSIC” não
têm efeito.
• Não é possível seleccionar o modo de descodificação quando a unidade está a ler os ficheiros no dispositivo USB
ou a gravar/copiar músicas.
• O modo de descodificação pode não ter efeito, dependendo do tamanho do pacote dados de entrada.
• Quando selecciona “A.F.D. MULTI”, o som surround ou estéreo poderá não ter efeito. Nesse caso, seleccione
“A.F.D. STD”, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” ou “PLII MUSIC”.
• Quando mudar o modo de descodificação enquanto utiliza o receptor S-AIR, o som do receptor S-AIR pode saltar.
32PT
Desfrutar do som de uma
banda Multiplex
Pode escolher um modo de som adequado para
filmes ou música.
(DUAL MONO)
Quando o sistema recebe ou reproduz o sinal de
banda Multiplex Dolby Digital, pode desfrutar
do som de uma banda Multiplex.
Nota
SOUND
MODE
• Para receber o sinal Dolby Digital, tem de ligar um
televisor ou outro componente à unidade, utilizando
um cabo óptico ou coaxial digital (página 21) e
definir o modo de saída digital do televisor ou outro
componente para Dolby Digital.
Ajuste do som
Seleccionar o Modo de
Som
AUDIO
Carregue repetidamente em SOUND MODE
durante a reprodução até o modo que
deseja aparecer no visor do painel frontal.
• “AUTO”: O sistema selecciona
automaticamente “MOVIE” ou “MUSIC”
para reproduzir o efeito de som, dependendo
do disco.
• “MOVIE”: O sistema oferece o som para
cinema.
• “MUSIC”: O sistema oferece o som para
música.
Nota
• Não pode utilizar estes itens de configuração se os
auscultadores estiverem ligados à unidade ou ao
amplificador surround.
• Quando mudar o modo de som enquanto utiliza o
receptor S-AIR, o som do receptor S-AIR pode saltar.
Carregue repetidamente em AUDIO até
aparecer o sinal que pretende no visor do
painel frontal.
• “MAIN”: Será emitido o som do idioma
principal.
• “SUB”: Será emitido o som do idioma
secundário.
• “MAIN+SUB”: Será emitido um som misto
tanto do idioma principal como do secundário.
33PT
5
Introduza um disco.
Coloque um disco no tabuleiro e, de
seguida, carregue em A.
Disco
Reproduzir um Disco
Dependendo do DVD VIDEO ou do VIDEO
CD, algumas operações podem ser diferentes ou
ter restrições.
Consulte as instruções de funcionamento
fornecidas com o disco.
Nota
• Quando reproduzir um disco de 8 cm, coloqueo no círculo interior do tabuleiro. Verifique se o
disco não fica inclinado no círculo interior do
tabuleiro.
• Não force o fecho do tabuleiro com o dedo, pois
pode provocar uma avaria.
• Não coloque mais do que um disco no tabuleiro.
Ajustar o volume
"/1
A
H
FUNCTION
6
Tabuleiro
Ligar auscultadores
"/1
Carregue em H.
O sistema inicia a reprodução (reprodução
contínua).
7
FUNCTION
+/–
Ajuste o volume através de VOLUME +/
– no telecomando ou no controlo
VOLUME do aparelho.
O nível do volume aparece no ecrã do
televisor e no visor do painel frontal.
Nota
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
• Dependendo do estado do sistema, o nível do volume
poderá não aparecer no ecrã do televisor.
• Quando programa a função Controlo para HDMI para
activado, o televisor ligado ao sistema com o cabo
HDMI (não fornecido) pode ser utilizado em
sincronização com o sistema. Para mais informações,
consulte “Utilizar a Função Controlo para HDMI
para o “BRAVIA” Sync” (página 65).
X
1
2
3
Para desligar o sistema
Ligue o televisor.
Regule o selector de entrada do
televisor para o sistema.
Carregue em "/1.
O sistema liga-se.
A menos que o sistema esteja programado
para “DVD”, carregue em FUNCTION +/–
para seleccionar “DVD”.
4
34PT
Carregue em A.
Carregue em "/1 enquanto o sistema está
ligado. O sistema entra no modo de espera.
Para poupar energia no modo de
espera
Carregue em "/1 enquanto o sistema está
ligado.
Para entrar no modo de poupança de energia,
certifique-se de que o sistema se encontra no
seguinte estado.
– “DEMO” está definido para “OFF”
(página 25).
– [CONTROLO PARA HDMI] está definido
para [DESACT.] (página 65).
– “S-AIR STBY” está definido para “OFF”
(página 82).
Para utilizar os auscultadores
Outras operações
Para
Carregue em
Parar
x
Pausa
X
Retomar a reprodução
depois de pausa
X ou H
Ir para a secção, faixa ou >
cena seguinte1)
Voltar à secção, faixa ou . duas vezes num
segundo.
cena anterior1)
Quando carrega em .
uma vez, pode ir para o
início da secção, faixa ou
cena actual.
Desligue o som
temporariamente
MUTING.
Para cancelar, carregue
novamente neste botão ou
em VOLUME + para
ajustar o volume de som.
A na unidade.
Parar a reprodução e
retirar o disco desejado
Localizar rapidamente
um ponto, reproduzindo
um disco em avanço
rápido ou rebobinagem
rápida (Varrimento) 1)2)
M/
ou
/m
enquanto reproduz um
disco. Cada vez que carrega
em M/
ou
/m
durante o varrimento, a
velocidade de reprodução
muda. Para voltar à
velocidade normal,
carregue em H. Alguns
discos têm velocidades
diferentes.
Carregue em
Ver fotograma a
M/
ou
/m4)
fotograma (Reprodução enquanto o sistema está no
em câmara lenta)3)
modo de pausa. Sempre que
carregar em M/
ou
/m4) durante a
reprodução em câmara
lenta, a velocidade de
reprodução muda. Pode
optar por duas velocidades.
Para voltar à velocidade de
reprodução normal, prima
H.
Disco
Ligue os auscultadores à tomada PHONES na
unidade. O sistema fica sem som.
Pode ainda ligar os auscultadores à tomada
PHONES no amplificador surround. (O sistema
fica sem som.)
Para
para avançar
Reproduz um fotograma STEP
para o fotograma seguinte,
de cada vez (Parar
enquanto o sistema se
fotograma) 3)5)6)
encontra no modo de pausa.
Carregue em STEP
para ir para o fotograma
anterior enquanto o sistema
se encontra no modo de
pausa (apenas DVD
VIDEO/DVD-R/DVDRW). Para voltar à
reprodução normal,
carregue em H.
Repetir a cena anterior
(10 segundos antes)7)
(repetição
instantânea) durante a
reprodução.
Fazer um avanço rápido
(avanço instantâneo)
breve da cena actual (30 durante a reprodução.
segundos depois)8)
1)Excepto
para ficheiros de imagem JPEG.
2)As
velocidades de varrimento podem ser diferentes
com alguns discos.
3)
apenas DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO
CD.
4)Excepto
para VIDEO CDs.
5)Não é possível procurar uma imagem fixa num DVD-
VR.
6)
Para DATA CDs/DATA DVDs, esta função destinase apenas a ficheiros de vídeo DivX.
7)apenas
DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. O botão
pode ser utilizado, excepto para ficheiros de vídeo
DivX.
8)apenas DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R. O botão pode ser utilizado, excepto para
ficheiros de vídeo DivX.
Nota
• Pode não conseguir utilizar as funções de repetição
instantânea ou avanço instantâneo em algumas cenas.
35PT
Apresentar multi-ângulos e
legendas
Para alterar os ângulos
Se forem gravados vários ângulos (multiângulos) para uma cena num DVD VIDEO,
pode alterar o ângulo de visão.
Carregue em ANGLE durante a reprodução
para seleccionar o ângulo pretendido.
Nota
• Pode não ser possível alterar o ângulo, mesmo que o
DVD VIDEO tenha vários ângulos gravados,
dependendo do tipo de DVD VIDEO.
Para visualizar as legendas
Nos discos com legendas gravadas, é possível
activar ou desactivar as legendas durante a
reprodução. Nos discos com legendas multiidioma gravadas, é possível alterar o idioma das
legendas durante a reprodução ou activar/
desactivar as legendas sempre que se queira.
Carregue em SUBTITLE durante a
reprodução para seleccionar o ângulo
pretendido.
Nota
• Pode não ser possível alterar as legendas, mesmo que
o DVD VIDEO tenha legendas multi-idioma
gravadas, dependendo do tipo de DVD VIDEO. Pode
também não ser possível desligá-las.
• Pode alterar as legendas se o ficheiro de vídeo DivX
tiver uma extensão “.AVI” ou “.DIVX” e tiver
informações de legendas dentro do mesmo ficheiro.
Alterar o som
VIDEO for gravado com faixas multi-idioma,
também pode alterar o idioma.
Com discos VIDEO CD, CD, DATA CD ou
DATA DVD, pode seleccionar o som a partir do
canal direito ou esquerdo e ouvir o som do canal
seleccionado através das colunas da esquerda e
da direita.
Não é possível alterar o som nos Super Audio
CDs.
Carregue repetidamente em AUDIO
durante a reprodução para seleccionar o
sinal de áudio pretendido.
x DVD VIDEO
A escolha do idioma varia com o tipo de DVD
VIDEO.
Se aparecerem 4 algarismos, estes indicam um
código de idioma. Consulte “Lista de códigos de
idioma” (página 111) para confirmar o idioma
que o código representa. Se aparecer o mesmo
idioma duas ou mais vezes, o DVD VIDEO está
gravado em vários formatos de áudio.
x DVD-VR
Aparecem os tipos de faixas de áudio gravados
num disco.
Exemplo:
• [1: PRINCIPAL] (som principal)
• [1: SECUNDÁRIO] (som secundário)
• [1: PRINCIPAL+SECUNDÁRIO] (som
principal e secundário)
• [2: PRINCIPAL]
• [2: SECUNDÁRIO]
• [2: PRINCIPAL+SECUNDÁRIO]
Nota
• [2: PRINCIPAL], [2: SECUNDÁRIO] e [2:
PRINCIPAL+SECUNDÁRIO] não aparecem
quando está uma sequência de áudio gravada no
disco.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (ficheiro MP3)/
DATA DVD (ficheiro MP3)
• [ESTÉREO]: O som estéreo normal.
• [1/E]: O som do canal esquerdo (monaural).
• [2/D]: O som do canal direito (monaural).
Quando o sistema reproduzir um DVD VIDEO
ou DATA CD/DATA DVD (ficheiros de vídeo
DivX) gravado em vários formatos de áudio
(PCM, Dolby Digital, áudio MPEG ou DTS),
pode alterar o formato de áudio. Se o DVD
36PT
x DATA CD (ficheiro de vídeo DivX)/DATA
DVD (ficheiro de vídeo DivX)
A escolha de formatos de sinal de áudio de um
DATA CD ou DATA DVD difere, dependendo
do ficheiro de vídeo DivX incluído no disco. O
formato é mostrado no ecrã.
x Super VCD
Exemplo:
• [1:ESTÉREO]: O som estéreo da faixa de
áudio 1.
• [1:1/E]: O som do canal esquerdo da faixa de
áudio 1 (monaural).
• [1:2/D]: O som do canal direito da faixa de
áudio 1 (monaural).
• [2:ESTÉREO]: O som estéreo da faixa de
áudio 2.
• [2:1/E]: O som do canal esquerdo da faixa de
áudio 2 (monaural).
• [2:2/D]: O som do canal direito da faixa de
áudio 2 (monaural).
Dolby Digital 3 canais
• Enquanto o sistema reproduz um Super VCD no qual
a faixa de áudio 2 não esteja gravada, não se ouve
som quando seleccionar [2:ESTÉREO], [2:1/E] ou
[2:2/D].
1:ESPANHOL
L
R
S
Formato de programa actualmente
em reprodução
x DATA CD (ficheiro de vídeo DivX)/DATA
DVD (ficheiro de vídeo DivX)
Exemplo:
Áudio MP3
1:MP3
Verificar o formato do sinal de
áudio
Se carregar repetidamente em AUDIO durante a
reprodução, o formato do sinal de áudio actual
(PCM, Dolby Digital, DTS, etc.) aparece da
seguinte maneira.
DOLBY DIGITAL 2 / 1
Disco
Nota
Surround
(Monaural)
Frontal (L/R)
128k
Fluxo de bits
Seleccionar uma área de
reprodução para um Super
Audio CD
x DVD
Exemplo:
Pode reproduzir o Super Audio CD (página 109)
seleccionando a área de reprodução.
Dolby Digital 5.1 canais
Surround (L/R)
1: INGLÊS
Frontal (L/R) +
Central
LFE (Efeito de
frequências baixas)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Formato de programa actualmente
em reprodução
Para seleccionar uma área de
reprodução num Super Audio CD
de 2 canais + multi-canal
Alguns Super Audio CDs consistem numa área
de reprodução de 2 canais e numa área de
reprodução multi-canal. Pode seleccionar a área
de reprodução que deseja ouvir.
1
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[MULTI/2ºCN] e, em seguida,
carregue em
.
37PT
uma camada CD, “CD” acende-se no
visor do painel frontal.
Aparecem as opções para [MULTI/2ºCN].
3
Carregue em X/x para seleccionar a
definição desejada e carregue em
.
• [MULTI]: Pode reproduzir a área de
reprodução multi-canal.
• [2ºCN]: Pode reproduzir a área de
reprodução de 2 canais.
Nota
• Não é possível alterar a área de reprodução durante a
reprodução.
• Quando o Super Audio CD não possuir a área de
reprodução multi-canal, não é possível seleccionar a
área de reprodução.
Mudar uma camada de
reprodução quando reproduz um
Super Audio CD híbrido
Alguns Super Audio CDs consistem numa
camada de Super Audio CD e numa camada CD.
Pode mudar a camada de reprodução que deseja
ouvir.
Nota
• Quando o Super Audio CD não possuir a camada de
CD, não é possível seleccionar a camada de
reprodução.
1
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[CAMADA SUPER AUDIO CD/
CD] e, em seguida, carregue em
.
Nota
• Cada função do modo de reprodução funciona apenas
na camada seleccionada ou área de reprodução.
• Quando selecciona uma camada CD, não é possível
alterar uma área de reprodução.
• Os sinais de áudio do Super Audio CD não são
emitidos a partir da tomada HDMI OUT.
Reproduzir VIDEO CDs com
funções PBC (versão 2.0)
(Reprodução PBC)
Com as funções PBC (Playback Control) pode
ter acesso a operações interactivas, funções de
procura e outras operações semelhantes.
A reprodução PBC permite-lhe reproduzir
interactivamente VIDEO CDs, seguindo o menu
no ecrã do televisor.
1
O menu de selecção aparece no visor.
2
3
4
Aparece [SUPER AUDIO CD].
Aparece [CD].
3
Carregue em
para mudar a camada.
• [SUPER AUDIO CD]: Pode reproduzir a
camada Super Audio CD.
Quando o sistema está a reproduzir a
camada Super Audio CD, “SA-CD”
acende-se no visor do painel frontal.
• [CD]: Pode reproduzir a camada CD.
Quando o sistema estiver a reproduzir
38PT
Seleccione o número do item que
deseja através das teclas numéricas.
Carregue em
.
Siga as instruções do menu para
executar operações interactivas.
Consulte as instruções de funcionamento
fornecidas com o disco, porque o
procedimento de funcionamento pode
variar dependendo do VIDEO CD.
x Quando a camada actual é a camada
de CD
x Quando a camada actual é a camada
de Super Audio CD
Inicie a reprodução de um VIDEO CD
com funções PBC.
Para voltar ao menu
Carregue em O RETURN.
Nota
• Dependendo do VIDEO CD, [Prima ENTER] no
passo 3 pode aparecer como [Prima SELECT] nas
instruções de funcionamento que acompanham o
disco. Neste caso, carregue em H.
• Para reproduzir sem utilizar a função PBC, carregue
em ./> ou nas teclas numéricas enquanto o
sistema está no modo de paragem, para seleccionar
uma faixa e, em seguida, carregue em H ou
.O
sistema inicia a reprodução. Não é possível
reproduzir imagens fixas como, por exemplo, um
menu. Para retomar a reprodução PBC, carregue duas
vezes em x e, em seguida, em H.
Retomar a reprodução no
ponto em que parou o disco
• Para reproduzir o disco desde o início, carregue duas
vezes em x e depois em H.
Para ouvir um disco que tenha
sido reproduzido antes com a
função de retoma de reprodução
(Retomar multi-disco)
Quando pára o disco, o sistema memoriza o
ponto em que carregou em x e aparece a
indicação “RESUME” no visor do painel
frontal. Desde que não retire o disco, a função
Retomar reprodução funciona, mesmo que o
sistema esteja definido no modo de espera, se
carregar em "/1.
1
Durante a reprodução de um disco,
carregue em x para parar a
reprodução.
“RESUME” aparece no visor do painel
frontal.
2
Carregue em H.
O sistema inicia a reprodução no ponto em
que parou o disco, no passo 1.
Nota
• O sistema pode não retomar a reprodução
exactamente no mesmo ponto, dependendo do ponto
em que parou o disco.
• O ponto em que parou a reprodução pode desaparecer
quando:
– ejectar o disco.
– o sistema entrar em modo de espera (apenas
DATA CD/DATA DVD).
– alterar ou reiniciar as programações no ecrã de
configuração.
– alterar o nível de restrição de reprodução.
– mudar a função, carregando em FUNCTION +/–.
– desligar o cabo de alimentação CA.
• No caso de DVD-VRs, VIDEO CDs, Super Audio
CDs, CDs, DATA CDs e DATA DVDs, o sistema
memoriza o ponto em que a reprodução do disco
actual é retomada.
• A função Retomar reprodução não funciona durante a
reprodução de programas e a reprodução aleatória.
• Esta função poderá não funcionar correctamente com
alguns discos.
O sistema armazena o ponto em que parou o
disco da última vez e retoma a reprodução da
próxima vez que introduzir o mesmo disco. Se a
memória de retoma de reprodução estiver cheia,
é eliminado o ponto de retoma do primeiro
disco.
Para activar esta função, defina [RETOMAR
MULTI-DISCO] em [CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA] para [ACTIVADO]. Para mais
informações, consulte “[RETOMAR MULTIDISCO] (apenas DVD VIDEO/VIDEO CD)”
(página 58).
Disco
(Retomar reprodução)
Nota
• O sistema armazena no mínimo 10 pontos de retoma
de reprodução.
• Se [RETOMAR MULTI-DISCO] em
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] estiver definido
como [DESACT.] (página 58), o ponto de retoma
desaparece quando mudar a função, carregando em
FUNCTION +/–.
• Para reproduzir o disco desde o início, carregue duas
vezes em x e depois em H.
39PT
Por exemplo, seleccione a faixa [02].
Carregue em X/x para seleccionar [02] em
[T] e, em seguida, carregue em .
Utilizar o Modo de
Reprodução
Faixa seleccionada
PROGRAMADA
Criar o seu próprio programa
CANCELAR TUDO
02
1. FAIXA
––
2. FAIXA
––
3. FAIXA
––
4. FAIXA
––
5. FAIXA
––
6. FAIXA
––
7. FAIXA
(Reprodução de programas)
Pode reproduzir o conteúdo de um disco pela
ordem que quiser, organizando as faixas do
disco para criar o seu próprio programa. Pode
programar um máximo de 99 faixas.
1
Carregue em
6
DISPLAY.
Carregue em X/x para seleccionar
[PROGRAMADA] e, em seguida,
carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar
[INSTAL. t] e, em seguida, prima
7
CANCELAR TUDO
––
1. FAIXA
––
2. FAIXA
––
3. FAIXA
––
4. FAIXA
––
5. FAIXA
––
6. FAIXA
––
7. FAIXA
.
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Faixas gravadas num disco
4
O cursor move-se para a linha de faixa [T]
(neste caso, [01]).
PROGRAMADA
5
40PT
Para voltar ao modo de
reprodução normal
Carregue em CLEAR enquanto o visor para a
definição de programa não for apresentado no
ecrã de TV, ou seleccione [DESACT.] em Passo
3. Para reproduzir o mesmo programa de novo,
seleccione [ACTIVADO] no passo 3 e carregue
em .
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
Carregue em c.
CANCELAR TUDO
––
1. FAIXA
––
2. FAIXA
––
3. FAIXA
––
4. FAIXA
––
5. FAIXA
––
6. FAIXA
––
7. FAIXA
Carregue em H para iniciar a
reprodução de programas.
A reprodução de programas inicia-se.
Quando o programa terminar, pode voltar a
reproduzi-lo carregando em H.
Tempo total das faixas programadas
PROGRAMADA
Para programar outras faixas, repita os
passos 4 a 5.
As faixas programadas aparecem pela
ordem seleccionada.
Aparecem as opções para
[PROGRAMADA].
3
––
01
02
03
04
05
06
Tempo total das faixas programadas
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
0: 03:51
T
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Seleccione a faixa que quer programar.
Para alterar ou cancelar um
programa
1
2
Execute os Passos 1 a 3 de “Criar o seu
próprio programa”.
Carregue em X/x para seleccionar o
número de programa da faixa que
deseja alterar ou cancelar.
Se pretender eliminar a faixa do programa,
carregue em CLEAR.
3
Execute o passo 5 para nova
programação.
• [ACTIVADO]: Pode misturar faixas
seleccionadas na reprodução de
programas.
Para cancelar um programa, seleccione [--]
em [T] e depois carregue em
.
x DATA CD (excepto para ficheiro de
vídeo DivX)/DATA DVD (excepto para
ficheiro de vídeo DivX)
Para cancelar todas as faixas
pela ordem programada
2
3
• [DESACT.]: Desactivado.
• [ON (MUSICA)]: Pode misturar ficheiros
MP3 na pasta no disco actual. Quando não
estiver seleccionada nenhuma pasta, a
primeira pasta é reproduzida em ordem
aleatória.
Execute os Passos 1 a 3 de “Criar o seu
próprio programa”.
Carregue em X e seleccione
[CANCELAR TUDO].
Carregue em
.
4
Nota
• Quando carrega em CLEAR para regressar à
reprodução normal, a Reprodução Aleatória e
Reprodução Repetitiva também são canceladas.
Reproduzir em ordem aleatória
(Reprodução aleatória)
Pode reproduzir os conteúdos de um disco por
ordem aleatória. A Reprodução Aleatória
subsequente vai originar uma ordem de
reprodução diferente.
Nota
• A mesma música pode ser reproduzida repetidamente
quando reproduzir ficheiros MP3.
1
Carregue em
reprodução.
Para voltar ao modo de
reprodução normal
Carregue em CLEAR ou seleccione [DESACT.]
no Passo 3.
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
Nota
• Não pode utilizar Reprodução Aleatória com VIDEO
CDs e Super VCDs com reprodução PBC.
• Quando carrega em CLEAR para regressar à
reprodução normal, a Reprodução de programas e
Reprodução Repetitiva também são canceladas.
Reproduzir Repetidamente
(Reprodução repetitiva)
Carregue em X/x para seleccionar
[ALEATÓRIA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [ALEATÓRIA].
3
.
A reprodução aleatória inicia-se.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em
Disco
1
Carregue em X/x para seleccionar a
opção a misturar.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [DESACT.]: Desactivado.
• [FAIXA]: Pode alinhar as faixas do disco
de forma aleatória.
x Durante a Reprodução de
Programas
Pode reproduzir os conteúdos de um disco
repetidamente.
Pode utilizar uma combinação dos modos
Reprodução aleatória e Reprodução de
programas.
1
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
• [DESACT.]: Desactivado.
41PT
2
Carregue em X/x para seleccionar
[REPETIÇÃO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções de [REPETIÇÃO].
3
Carregue em X/x para seleccionar a
opção que pretende repetir.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [DESACT.]: Desactivado.
• [DISCO]: Pode repetir todos os títulos no
disco.
• [TÍTULO]: Pode repetir o título actual de
um disco.
• [SECÇÃO]: Pode repetir a secção actual.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [DESACT.]: Desactivado.
• [DISCO]: Pode repetir todas as faixas no
disco.
• [FAIXA]: Pode repetir a faixa actual.
x DATA CD/DATA DVD
• [DESACT.]: Desactivado.
• [DISCO]: Pode repetir todas as pastas no
disco.
• [PASTA]: Pode repetir a pasta actual.
• [FAIXA] (apenas ficheiros MP3): Pode
repetir o ficheiro actual.
• [FICHEIRO] (apenas ficheiros DivX):
Pode repetir o ficheiro actual.
4
Carregue em
.
O item é seleccionado.
Para voltar ao modo de
reprodução normal
Carregue em CLEAR ou seleccione [DESACT.]
no Passo 3.
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
Nota
• Não pode utilizar Reprodução Repetitiva com
VIDEO CDs e Super VCDs com reprodução PBC.
• Se o sistema reproduzir um DATA CD/DATA DVD
que contenha ficheiros MP3 e ficheiros de imagem
JPEG e os respectivos tempos de reprodução não
corresponderem, o som fica desfasado da imagem.
42PT
• Quando [MODO (MUSICA, IMAGEM)] é definido
como [IMAGEM] (página 47), não pode seleccionar
[FAIXA].
• Quando carrega em CLEAR para regressar à
reprodução normal, a Reprodução de programas e
Reprodução Aleatória também são canceladas.
Procurar/Seleccionar um
Disco
Utilizar o menu do DVD
Carregue em
reprodução.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[ORIGINAL/PLAY LIST] e depois
carregue em
.
Aparecem as opções para [ORIGINAL/
PLAY LIST].
3
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [PLAY LIST]: Pode reproduzir os títulos
criados em [ORIGINAL] para edição.
• [ORIGINAL]: Pode reproduzir os títulos
gravados originalmente.
4
.
Para apresentar o menu do DVD
no visor do Menu de Controlo
1
1
Carregue em C/X/x/c ou nas teclas
numéricas para seleccionar a opção
que pretende reproduzir ou alterar.
Carregue em
Disco
3
Esta função apenas está disponível para DVDVRs com uma lista de reprodução criada.
Carregue em DVD TOP MENU ou DVD
MENU.
O menu do disco aparece no ecrã do
televisor.
Os conteúdos do menu variam de disco para
disco.
2
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
Seleccionar [ORIGINAL] ou
[PLAY LIST] num DVD-VR
Um DVD está dividido em várias secções, que
constituem uma imagem ou trecho musical.
Estas secções chamam-se “títulos”. Se
reproduzir um DVD com vários títulos, pode
seleccionar o título que quer utilizando o DVD
TOP MENU.
Quando reproduzir um DVD que lhe permita
seleccionar opções, como o idioma das legendas
e do som, seleccione essas opções utilizando
DVD MENU.
1
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
Carregue em
.
Procurar um título/secção/
faixa/cena, etc.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[MENU DO DISCO] e prima
Aparecem as opções para [MENU DO
DISCO].
3
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MENU] ou [MENU PRINCIPAL].
Carregue em
.
.
Pode procurar um DVD VIDEO/DVD-VR por
título ou secção e pode procurar um VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD
por faixa, indexação ou cena. No caso de um
DATA CD/DATA DVD, pode pesquisar por
pasta ou ficheiro. Como os títulos e as faixas têm
números exclusivos em cada disco, pode
seleccionar o título ou faixa desejada,
introduzindo o número respectivo. Ou pode
procurar uma cena utilizando a codificação de
tempo.
43PT
1
2
Carregue em
DISPLAY. (Quando
reproduzir um DATA CD/DATA DVD
com ficheiros de imagem JPEG,
carregue duas vezes em
DISPLAY.)
Procurar uma cena utilizando a
codificação de tempo
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
1
Carregue em X/x para seleccionar o
método de procura.
Exemplo:
[SECÇÃO]
[** (**)] é seleccionada (** refere-se a um
número).
O número entre parêntesis indica o número
total de títulos, secções, faixas, indexações,
cenas, pastas ou ficheiros.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
No passo 2, seleccione
[HORA].
[T **:**:**] (tempo de reprodução do
título actual) é seleccionado.
2
Carregue em
.
[T **:**:**] muda para [T --:--:--].
3
Introduza a codificação de tempo com
as teclas numéricas.
Para, por exemplo, localizar uma cena 2
horas, 10 minutos e 20 segundos depois do
início. Carregue em 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Carregue em
.
Nota
• Não pode utilizar a codificação de tempo para
procurar cenas num DVD+RW.
Linha seleccionada
3
Carregue em
.
[** (**)] muda para [– – (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
4
DVD VIDEO
Carregue em X/x ou nas teclas
numéricas para seleccionar número de
título, secção, faixa, indexação, cena,
etc. que pretende.
Se se enganar, carregue em CLEAR para
cancelar o número.
5
Carregue em
.
O sistema inicia a reprodução a partir do
número seleccionado.
• Se desligar o visor do menu de controlo, pode
procurar uma secção (DVD VIDEO/DVD-R/DVDRW) ou faixa (VIDEO CD/Super Audio CD/CD) ou
ficheiro (DATA CD/DATA DVD (ficheiro vídeo de
DivX)) carregando nas teclas numéricas e em
.
44PT
Reproduzir ficheiros
MP3/ficheiros de
imagem JPEG
* “Design rule for Camera File system”: Normas de
imagem para câmaras digitais estabelecidas pela
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
01
02
03
04
05
06
07
08
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
Disco
Pode reproduzir ficheiros MP3 ou ficheiros de
imagem JPEG:
• que tenham a extensão “.MP3” (ficheiro MP3)
ou “.JPG”/“.JPEG” (ficheiro de imagem
JPEG)
• que estejam de acordo com o formato de
ficheiros de imagem DCF*
LISTA DE PASTAS
x Para reproduzir ficheiros MP3 numa
pasta
Carregue em H para iniciar a reprodução
da pasta seleccionada.
x Para seleccionar um ficheiro MP3
Carregue em
.
Aparece a lista de ficheiros existentes na
pasta.
Nota
• O sistema reproduz todos os dados com as extensões
“.MP3”, “.JPG” ou “.JPEG”, mesmo que não estejam
no formato MP3 ou JPEG. A reprodução destes dados
pode emitir um som agudo que pode danificar o
sistema de colunas.
• O sistema não pode reproduzir faixas de som no
formato MP3PRO.
• O sistema pode reconhecer até 200 pastas e não
reproduz nenhuma pasta para além da 200.
(Dependendo da configuração de pasta, o número de
pastas que podem ser reconhecidas pelo sistema pode
diminuir.)
• O sistema consegue reconhecer até 150 ficheiros
MP3/ficheiros de imagens JPEG numa pasta.
• O sistema poderá demorar mais tempo a reproduzir
ao passar para a pasta seguinte ou saltar para outra
pasta.
• O sistema pode não reproduzir certos tipos de
ficheiros de imagem JPEG (por ex., um ficheiro de
imagem JPEG inferior a 8 (largura) × 8 (altura)).
Seleccionar um ficheiro MP3
ou pasta
1
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Aparecem as pastas gravadas no DATA CD
ou DATA DVD. Durante a reprodução de
uma pasta, o título respectivo aparece
esbatido.
LISTA DE FAIXAS
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Carregue em X/x para seleccionar um
ficheiro e carregue em
.
O sistema começa a reproduzir o ficheiro
seleccionado. Pode desactivar a lista de
ficheiros carregando em DVD MENU. Ao
carregar novamente em DVD MENU,
aparece a lista de pastas.
Para parar a reprodução
Carregue em x.
Para reproduzir o ficheiro MP3
seguinte ou anterior
Carregue em > para reproduzir o ficheiro
MP3 seguinte. Carregue em . para
reproduzir o ficheiro MP3 anterior.
Quando carrega em . uma vez, pode ir para
o início do ficheiro MP3 actual.
Repare que pode seleccionar a pasta seguinte
carregando continuamente em > depois do
último ficheiro na pasta actual, mas não pode
voltar à pasta anterior carregando em .. Para
45PT
Carregue em C/X/x/c para seleccionar o
ficheiro de imagem JPEG que pretende ver
e carregue em
.
Para voltar ao ecrã normal, carregue em O
RETURN.
voltar à pasta anterior, seleccione a pasta a partir
da lista de pastas.
Para voltar ao ecrã anterior
Carregue em O RETURN.
Para desligar o visor
Nota
• PICTURE NAVI não funciona quando
configura [MODO (MUSICA, IMAGEM)] para
[MUSICA].
Carregue em DVD MENU.
Seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG ou pasta
1
• Aparece uma caixa de deslocamento do lado
direito do ecrã do televisor. Para ver os ficheiros
de imagem JPEG adicionais, seleccione o
ficheiro de imagem JPEG na parte inferior e
carregue em x. Para voltar ao ficheiro de
imagem JPEG anterior, seleccione o ficheiro de
imagem JPEG na parte superior e carregue em
X.
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Aparecem as pastas gravadas no DATA CD
ou DATA DVD. Durante a reprodução de
uma pasta, o título respectivo aparece
esbatido.
LISTA DE PASTAS
01
02
03
04
05
06
07
08
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
x Para reproduzir ficheiros de imagem
JPEG numa pasta
Carregue em H para iniciar a reprodução
da pasta seleccionada.
x Para seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG para apresentar os
ecrãs secundários
Carregue em PICTURE NAVI.
As imagens dos ficheiros de imagem JPEG
da pasta aparecem em 16 ecrãs secundários.
46PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Para reproduzir o ficheiro de
imagem JPEG seguinte ou
anterior
Carregue em c/C quando não aparecer o visor
do menu de controlo. Repare que pode
seleccionar a pasta seguinte carregando
continuamente em c depois da última imagem
na pasta actual, mas não pode voltar à pasta
anterior carregando em C. Para voltar à pasta
anterior, seleccione a pasta a partir da lista de
pastas.
Para rodar um ficheiro de
imagem JPEG
Quando é visualizado um ficheiro de imagem
JPEG no ecrã do televisor, pode rodar o ficheiro
de imagem JPEG 90 graus.
Carregue em X/x ao visualizar um ficheiro de
imagem JPEG.
Carregue em CLEAR para voltar à vista normal.
Nota
• Não é possível rodar o ficheiro de imagem JPEG
quando define [RESOLUÇÃO JPEG] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [(1920 ×
1080i) AD
] ou [(1920 × 1080i) AD] (página 56).
Para parar a reprodução
Carregue em x.
3
Apresentar a lista de ficheiros
MP3/ficheiros de imagem
JPEG/ficheiros de vídeo DivX
1
Carregue em
reprodução.
Aparecem as opções de [MODO
(MUSICA, IMAGEM)].
4
DISPLAY durante a
.
Aparecem as opções para [NAVEGAR].
3
Carregue em X/x para seleccionar a
lista desejada e carregue em
.
• [LISTA DE PASTAS]: Aparece a lista de
pastas. Siga o Passo 2 de “Seleccionar um
ficheiro MP3 ou pasta” (página 45),
“Seleccionar um ficheiro de imagem
JPEG ou pasta” (página 46) ou
“Seleccionar uma pasta” (página 49).
• [LISTA DE IMAGENS]: As imagens dos
ficheiros de imagem JPEG da pasta
aparecem em 16 ecrãs secundários. Siga o
Passo 2 de “Seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG ou pasta” (página 46).
Se não houver nenhum ficheiro de
imagem JPEG na pasta seleccionada,
aparece [Sem dados de imagem]. Nesse
caso, seleccione [LISTA DE PASTAS]
para apresentar a lista de pastas.
Reproduzir ficheiros MP3 e
ficheiros de imagem JPEG
como apresentação de
diapositivos com som
Pode reproduzir uma apresentação de
diapositivos com som, começando por colocar
os ficheiros MP3 e ficheiros de imagem JPEG na
mesma pasta, num DATA CD ou DATA DVD.
1
2
5
6
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
.
Carregue em DVD MENU.
Aparece a lista de pastas gravadas no
DATA CD ou DATA DVD.
7
Carregue em X/x para seleccionar a
pasta desejada e carregue em H.
O sistema começa a reproduzir a pasta
seleccionada.
Pode ligar/desligar a lista de pastas
carregando em DVD MENU
repetidamente.
Nota
• PICTURE NAVI não funciona quando a opção
[MUSICA] está seleccionada.
• Se reproduzir, simultaneamente, ficheiros MP3 e
ficheiros de imagem JPEG com um grande volume de
dados, pode haver saltos no som. A Sony recomenda
que ao criar o ficheiro, programe o fluxo de bits de
MP3 para 128kbps ou menos. Se os saltos no som não
desaparecerem, reduza o tamanho do ficheiro de
imagem JPEG.
Seleccionar a duração da
apresentação de diapositivos
dos ficheiros de imagem JPEG
1
Carregue duas vezes em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
Insira um DATA CD ou DATA DVD.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
Carregue em
Disco
Carregue em X/x para seleccionar
[NAVEGAR], e carregue em
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [AUTO]: Pode reproduzir tanto ficheiros
de imagem JPEG como ficheiros MP3 na
mesma pasta como uma apresentação de
diapositivos.
• [MUSICA]: Pode reproduzir apenas
ficheiros MP3 continuamente.
• [IMAGEM]: Pode reproduzir apenas
ficheiros de imagem JPEG como uma
apresentação de diapositivos.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[MODO (MUSICA, IMAGEM)] e,
em seguida, carregue em
.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[INTERVALO] e, em seguida,
carregue em
.
47PT
• [DESACT.]: Desactivado.
Aparecem as opções para [INTERVALO].
3
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [NORMAL]: Pode configurar a duração
standard.
• [RÁPIDO]: Pode definir a duração para
inferior a [NORMAL].
• [LONGO 1]: Pode definir a duração para
superior a [NORMAL].
• [LONGO 2]: Pode definir a duração para
superior a [LONGO 1].
4
Carregue em
.
Nota
• Alguns ficheiros de imagem JPEG podem demorar
mais tempo a serem apresentados do que a opção
seleccionada indica. Especialmente os ficheiros de
imagem JPEG ou os ficheiros de imagem JPEG com
3.000.000 pixels ou mais.
• A duração do intervalo depende da definição
[RESOLUÇÃO JPEG] em [CONFIGURAÇÃO DO
HDMI] (página 55).
Seleccionar um efeito para os
ficheiros de imagem JPEG na
apresentação de diapositivos
1
Carregue duas vezes em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[EFEITO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [EFEITO].
3
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [MODO 1]: O ficheiro de imagem JPEG
move-se de cima para baixo.
• [MODO 2]: O ficheiro de imagem JPEG
estende-se a partir do lado esquerdo para
o lado direito do ecrã do televisor.
• [MODO 3]: O ficheiro de imagem JPEG
estende-se a partir do centro do ecrã do
televisor.
• [MODO 4]: Os ficheiros de imagem
JPEG passam aleatoriamente por todos os
efeitos.
• [MODO 5]: O ficheiro de imagem JPEG
seguinte desliza sobre a imagem anterior.
48PT
4
Carregue em
.
Nota
• A definição [EFEITO] não produz efeito quando
define [RESOLUÇÃO JPEG] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [(1920 ×
1080i) AD
] ou [(1920 × 1080i) AD] (página 56).
Desfrutar de Vídeos
DivX®
Nota
• O sistema pode não conseguir reproduzir alguns
discos DATA CDs/DATA DVDs criados no formato
Packet Write.
Ficheiros de vídeo DivX que o
sistema pode reproduzir
DivX® é uma tecnologia de compressão de
ficheiros de vídeo desenvolvida pela DivX, Inc.
Este equipamento é um produto DivX®
Certified.
Pode reproduzir DATA CDs e DATA DVDs
que contenham ficheiros de vídeo DivX®.
Disco
Acerca de ficheiros de vídeo
DivX
O sistema pode reproduzir dados gravados no
formato DivX e que tenham a extensão“.AVI”
ou “.DIVX”. O sistema não reproduz ficheiros
com a extensão “.AVI” ou “.DIVX” que não
tenham um vídeo DivX.
• Para mais pormenores sobre faixas de som MP3 ou
ficheiros de imagem JPEG de DATA CDs ou DATA
DVDs que podem ser reproduzidos, consulte “Discos
que podem ser reproduzidos” (página 5).
Nota
DATA CDs e DATA DVDs que o
sistema pode reproduzir
A reprodução de DATA CDs (CD-ROMs/CDRs/CD-RWs) e DATA DVDs (DVD-ROMs/
DVD-Rs/DVD-RWs/DVD+Rs/DVD+RWs)
neste sistema está sujeita a determinadas
condições:
– Nos DATA CDs/DATA DVDs que
contenham ficheiros de vídeo DivX para além
de faixas de som MP3 ou ficheiros de imagem
JPEG, o sistema reproduz apenas os ficheiros
de vídeo DivX.
No entanto, este sistema reproduz apenas DATA
CDs cujo formato seja ISO 9660 Nível 1/Nível
2 ou Joliet e DATA DVDs do formato Universal
Disk Format (UDF).
Consulte as instruções das unidades de disco e
do software de gravação (não fornecido) para
obter informações sobre o formato de gravação.
Acerca da ordem de reprodução
dos dados de DATA CD ou DATA
DVD
Note que a ordem de reprodução pode não se
aplicar, dependendo do software utilizado para a
criação do ficheiro de vídeo DivX ou caso
existam mais de 200 pastas e 150 ficheiros de
vídeo DivX em cada pasta.
• O sistema não pode reproduzir um ficheiro de vídeo
DivX quando este for uma conjunção de dois ou mais
ficheiros de vídeo DivX.
• O sistema não pode reproduzir um ficheiro de vídeo
DivX com um tamanho superior a 720 (largura) × 576
(altura) ou 2GB.
• Dependendo do ficheiro de vídeo DivX, o som
poderá falhar ou não corresponder às imagens do
ecrã.
• O sistema não pode reproduzir alguns ficheiros de
vídeo DivX com duração superior a 3 horas.
• Dependendo do ficheiro de vídeo DivX, a imagem
pode parar ou não ser nítida. Em qualquer um dos
casos, recomendamos que crie o ficheiro a uma taxa
de bits inferior. Caso o som ainda apresente ruído,
MP3 é o formato de áudio recomendado. No entanto,
tenha em atenção que este sistema não pode
reproduzir ficheiros do formato WMA (Windows
Media Audio).
• Devido à tecnologia de compressão utilizada para
ficheiros de vídeo DivX, poderá demorar algum
tempo após premir H para que a imagem apareça.
Seleccionar uma pasta
1
Carregue em DVD MENU.
É apresentada uma lista de pasta no disco.
São apresentadas apenas pastas que
contenham ficheiros de vídeo DivX.
49PT
Para avançar para a página
seguinte ou anterior
LISTA DE PASTAS
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Carregue em
/
.
Para voltar ao ecrã anterior
Carregue em O RETURN.
Para parar a reprodução
2
3
Carregue em X/x para seleccionar a
pasta que pretende reproduzir.
Carregue em H.
O sistema começa a reproduzir a pasta
seleccionada.
Para seleccionar ficheiros de vídeo DivX,
consulte “Seleccionar um ficheiro de vídeo
DivX” (página 50).
Para avançar para a página
seguinte ou anterior
Carregue em
/
.
Para desligar o visor
Carregue repetidamente em DVD MENU.
Carregue em x.
Para reproduzir o ficheiro de
vídeo DivX seguinte ou anterior
sem ter de regressar à lista
anterior
Pode seleccionar o ficheiro de vídeo DivX
seguinte ou anterior do mesmo álbum
carregando em >/..
Pode também seleccionar o primeiro ficheiro do
álbum seguinte carregando em > durante a
reprodução do último ficheiro do álbum actual.
Note que não pode voltar à pasta anterior,
carregando em .. Para voltar à pasta
anterior, seleccione a pasta a partir da lista de
pastas.
Para parar a reprodução
Carregue em x.
Seleccionar um ficheiro de
vídeo DivX
1
Depois do Passo 2 de “Seleccionar
uma pasta”, carregue
.
Aparece a lista de ficheiros existentes na
pasta.
LISTA DE ARQUIVOS
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Carregue em X/x para seleccionar um
ficheiro e carregue em
.
O ficheiro seleccionado é reproduzido.
50PT
• Caso o número de visualizações esteja predefinido,
pode reproduzir os ficheiros de vídeo DivX o número
de vezes predefinido. São contadas as seguintes
ocorrências:
– quando o sistema é desligado.
– quando outro ficheiro é reproduzido.
– quando o tabuleiro é aberto.
Restringir a Reprodução
do Disco
[A/V SYNC]
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
Quando o som não corresponder às imagens do
ecrã do televisor, pode regular o atraso entre a
imagem e o som.
A reprodução de alguns DVD VIDEOs pode ser
limitada de acordo com um nível prédeterminado, como a idade dos utilizadores. É
possível bloquear ou substituir certas cenas por
outras diferentes.
Pode definir a restrição de reprodução,
registando uma palavra-passe. Quando activar a
função [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO],
terá de introduzir a palavra-passe para
reproduzir discos restringidos.
1
Carregue em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[A/V SYNC] e depois carregue
em
.
Aparecem as opções de [A/V SYNC].
3
• [DESACT.]: Desactivado.
• [ACTIVADO]: Pode regular a diferença
entre a imagem e o som.
4
1
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
Carregue em
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
.
Nota
Disco
Regulação do atraso
entre a imagem e o som
3
• Dependendo do tamanho do pacote de dados de
entrada, [A/V SYNC] poderá não ter efeito.
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] e, em
seguida, carregue em
.
São apresentadas as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA].
6
Carregue em X/x para seleccionar
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO t] e,
em seguida, carregue em
.
x Se não tiver introduzido uma
password
Aparece o ecrã para registar uma nova
password.
51PT
11 Carregue em X/x para seleccionar o
nível desejado e carregue em
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
Nova password de acesso. Digite um
número de 4 algarismos e prima ENTER .
Digite um número de 4 algarismos
utilizando as teclas numéricas e prima .
Aparece o ecrã para confirmar a password.
x Se já tiver registado uma password
Aparece o ecrã para introduzir a password.
7
Introduza ou re-introduza a password
de 4 algarismos, utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
Para desactivar a função
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
Defina [NÍVEL] para [DESACT.] no passo 11.
Para reproduzir um disco para o
qual foi programada a função
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
1
2
DESACT.
EUA
Carregue em X/x para seleccionar
[STANDARD] e, em seguida, carregue
em
.
Surgem as opções de selecção para
[STANDARD].
9
Carregue em X/x para seleccionar uma
área geográfica como nível de
restrição da reprodução e, em seguida,
carregue em
.
A área é seleccionada.
Se seleccionar [OUTROS t], seleccione e
introduza um código padrão da tabela
existente na página “Lista de códigos de
regiões de restrição de reprodução”
(página 111), utilizando as teclas
numéricas.
10 Carregue em X/x para seleccionar
[NÍVEL] e, em seguida, carregue em
.
Surgem as opções de selecção de [NÍVEL].
52PT
Introduza a sua password de 4
algarismos utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
O sistema inicia a reprodução.
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
8
Coloque o disco e carregue em H.
Aparece o ecrã para introduzir a password.
Aparece o ecrã para estabelecer o nível de
restrição da reprodução.
NÍVEL:
STANDARD:
ALTERAR PASSWORD:
.
A programação da [RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO] está completa.
Quanto mais baixo for o valor, maior será a
limitação.
Nota
• Quando reproduzir um disco que não tenha a função
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO], não pode
restringir a reprodução neste sistema.
• Dependendo do disco, o sistema poderá pedir-lhe
para alterar o nível de restrição de reprodução durante
a reprodução do disco. Nesse caso, introduza a sua
password e, em seguida, altere o nível. Se o modo
Retomar reprodução for cancelado, regressa ao nível
anterior.
• Se se esquecer da password, retire o disco e repita os
passos de 1 a 7 de “Restringir a Reprodução do
Disco” (página 51). Se o sistema lhe pedir para
introduzir a sua password, digite “199703” utilizando
as teclas numéricas e, em seguida, carregue em
.O
ecrã vai pedir-lhe para introduzir uma nova password
de 4 algarismos. Depois de introduzir uma nova
password de 4 algarismos, volte a colocar o disco no
aparelho e carregue em H. Quando aparecer o ecrã
a pedir a password, introduza a sua nova password.
Alterar a password
1
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
2
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] e, em
seguida, carregue em
.
São apresentadas as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA].
6
8
9
Nota
• As programações de reprodução memorizadas no
disco têm prioridade sobre as programações do ecrã
de configuração e nem todas as funções descritas
deverão funcionar.
1
2
Carregue em X/x para seleccionar
[RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO t] e,
em seguida, carregue em
.
Aparece o ecrã para introduzir a password.
7
Pode fazer vários ajustes nas opções, por
exemplo, de imagem e som.
As opções apresentadas diferem consoante o
modelo do país.
Introduza a sua password de 4
algarismos utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
10 Introduza uma nova password de 4
algarismos utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
11 Para confirmar a sua password, volte a
introduzi-la com as teclas numéricas e,
em seguida, carregue em
.
Se se enganar a introduzir a
password
Carregue em C antes de carregar em
introduza o número correcto.
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Introduza a sua password de 4
algarismos utilizando as teclas
numéricas e, em seguida, carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar
[ALTERAR PASSWORDt] e, em
seguida, carregue em
.
Disco
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
Utilizar o ecrã de
configuração
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e, em seguida,
prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em X/x para seleccionar o
item de configuração e, em seguida,
carregue em
.
• [SELECÇÃO IDIOMA] (página 54)
• [CONFIGURAÇÃO DE VIDEO]
(página 55)
• [CONFIGURAÇÃO DO HDMI]
(página 55)
• [CONFIGURAR AUDIO] (página 57)
• [CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA]
(página 58)
• [DEFINIR CANAL] (página 58)
e
53PT
Exemplo: [CONFIGURAÇÃO DE
VIDEO]
definições de [CONFIGURAR] nas
predefinições” (página 93).
Opção seleccionada
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
FORMATO ECRÃ:
LINE:
MODO DE PAUSA:
16:9
VIDEO
AUTO
Definir o idioma do visor ou da
faixa de áudio
[SELECÇÃO IDIOMA]
Programar vários idiomas para as opções de
menu ou faixa de áudio.
Itens de configuração
6
SELECÇÃO IDIOMA
OPÇÕES MENU:
MENU:
AUDIO:
LEGENDA:
Carregue em X/x para seleccionar uma
opção e, em seguida, carregue em
.
Surgem as opções do item seleccionado.
Exemplo: [FORMATO ECRÃ]
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
16:9
FORMATO ECRÃ:
16:9
LINE:
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
MODO DE PAUSA:
AUTO
4:3 PAN SCAN
Opções
INGLÊS
INGLÊS
ORIGINAL
IDIOMA AUDIO
x [OPÇÕES MENU] (Opções do menu)
Pode mudar o idioma do ecrã do televisor.
x [MENU] (apenas DVD VIDEO)
Pode mudar o idioma para o menu do disco.
7
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição e carregue em
.
A programação é seleccionada e a
configuração fica concluída.
Exemplo: [4:3 LETTER BOX]
x [AUDIO] (apenas DVD VIDEO)
Pode mudar o idioma da faixa de áudio.
Se seleccionar [ORIGINAL], é seleccionado o
idioma prioritário do disco.
x [LEGENDA] (apenas DVD VIDEO)
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
4:3 LETTER BOX
FORMATO ECRÃ:
LINE:
VIDEO
MODO DE PAUSA:
AUTO
Programação seleccionada
Pode mudar o idioma das legendas gravadas no
DVD VIDEO.
Ao seleccionar [IDIOMA AUDIO], o idioma
das legendas muda de acordo com o idioma que
seleccionou para a faixa de áudio.
Nota
Nota
• Quando liga o sistema depois de o reiniciar e não
estiver nenhum disco no aparelho, a mensagem de
orientação aparece no ecrã do televisor. Para efectuar
a instalação rápida (página 26), carregue em
. Para
voltar ao ecrã normal, carregue em CLEAR.
Para reiniciar todas as
programações de [CONFIGURAR]
Para reiniciar todas as programações de
[CONFIGURAR], consulte “Repor as
54PT
• Se escolher um idioma em [MENU], [AUDIO] ou
[LEGENDA] que não esteja gravado no DVD
VIDEO, é seleccionado automaticamente um dos
idiomas gravados (dependendo do disco, o idioma
pode não ser seleccionado automaticamente).
• Se seleccionar [OUTROS t] em [MENU],
[AUDIO] e [LEGENDA], utilize as teclas numéricas
para seleccionar e introduzir um código de idioma a
partir de “Lista de códigos de idioma” (página 111).
x [LINE]
Definições para o ecrã
Pode seleccionar o método de saída de sinais de
vídeo da tomada EURO AV T OUTPUT (TO
TV) no painel traseiro do sistema.
[CONFIGURAÇÃO DE VIDEO]
Seleccione as programações de acordo com o
televisor que vai ligar.
Nota
16:9
VIDEO
AUTO
• Se o seu televisor não aceitar sinais RGB, não
aparecerá nenhuma imagem no ecrã de TV mesmo se
seleccionar [RGB]. Consulte as instruções de
funcionamento fornecidas com o seu televisor.
• Não pode seleccionar [RGB] enquanto o indicador
HDMI estiver aceso. [RGB] muda automaticamente
para [VIDEO] quando acciona algum equipamento
HDMI ligado.
Disco
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
FORMATO ECRÃ:
LINE:
MODO DE PAUSA:
[VIDEO]: O sistema emite sinais entrelaçados.
[RGB]: O sistema emite sinais RGB.
x [FORMATO ECRÃ]
Pode seleccionar o formato do televisor ligado.
x [MODO DE PAUSA] (apenas DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[16:9]: Seleccione esta opção quando ligar um
televisor 16:9 ou um televisor com a função do
modo 16:9.
Pode seleccionar a imagem no modo de pausa.
[4:3 LETTER BOX]: Seleccione esta opção
quando ligar um televisor com ecrã 4:3. Mostra
uma imagem de 16:9 com bandas nas partes
superior e inferior do ecrã do televisor.
[4:3 PAN SCAN]: Seleccione esta opção
quando ligar um televisor com ecrã 4:3. O
sistema mostra automaticamente a imagem de
16:9 no ecrã inteiro e corta as partes que não
couberem.
[AUTO]: É reproduzida uma imagem, incluindo
motivos que se movem de forma dinâmica, sem
tremer. Esta posição é a selecção normal.
[MOLDURA]: A imagem, incluindo motivos
que não se movem de forma dinâmica, é
reproduzida com alta resolução.
Programações para o HDMI
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI]
CONFIGURAÇÃO DO HDMI
AUTO(1920x1080P)
RESOLUÇÃO HDMI:
CONTROLO PARA HDMI:
DESACT.
VOLUME LIMIT:
NIVEL2
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
DESACT.
RESOLUÇÃO JPEG: DEF. STANDART
x [RESOLUÇÃO HDMI]
Nota
• Dependendo do tipo de DVD, a opção [4:3 LETTER
BOX] poderá ser automaticamente seleccionada em
vez de [4:3 PAN SCAN] ou vice-versa.
Pode seleccionar o tipo de sinal de vídeo emitido
pela tomada HDMI OUT. Para mais
informações, consulte “Para seleccionar o tipo
de sinal de vídeo a partir da tomada HDMI
OUT” (página 28).
[AUTO (1920 × 1080p)]: O sistema emite o
melhor sinal de vídeo para o televisor ligado.
55PT
[1920 × 1080i]: O sistema emite sinais de vídeo
1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: O sistema emite sinais de vídeo
1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: O sistema emite sinais de vídeo
720 × 480p*.
* i: interlace, p: progressivo
** Dependendo do modelo de cada país, pode aparecer
[720 × 576p].
x [CONTROLO PARA HDMI]
Pode definir a função [CONTROLO PARA
HDMI] para activado/desactivado. Esta função
está disponível quando liga o sistema e o
televisor com o cabo HDMI. Para mais
informações, consulte “Utilizar a Função
Controlo para HDMI para o “BRAVIA” Sync”
(página 65).
[DESACT.]: Desactivado.
[ACTIVADO]: Activado. Pode utilizar
mutuamente os componentes que estão ligados
com um cabo HDMI.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Pode seleccionar o tipo de sinal HDMI emitido
pela tomada HDMI OUT.
[YCBCR]: O sistema emite sinais YCBCR.
[RGB]: O sistema emite sinais RGB.
Nota
• Se a imagem de reprodução ficar distorcida, defina
[YCBCR] como [RGB].
• Se a tomada HDMI OUT estiver ligada a um
componente com uma tomada DVI, os sinais [RGB]
serão automaticamente emitidos mesmo se
seleccionar [YCBCR].
x [AUDIO (HDMI)]
Pode seleccionar o estado de saída áudio da
tomada HDMI OUT.
[DESACT.]: O sistema não emite o som a partir
da tomada HDMI OUT.
[ACTIVADO]: O sistema emite sinais áudio
convertendo sinais Dolby Digital, DTS ou PCM
de 96 kHz/24 bits para PCM de 48 kHz/16 bits.
Nota
Nota
• Quando programa para [ACTIVADO] sem a ligação
HDMI do televisor, aparece [Verifique a ligação
HDMI.] e não é possível programar para
[ACTIVADO].
x [VOLUME LIMIT]
Se alterar o método de saída do televisor para a
coluna do sistema no menu do televisor, ou
pressionando THEATRE, o Controlo de Áudio
do Sistema (página 67) é activado e pode ser
emitido som de volume alto, dependendo do
nível de volume do sistema. Pode evitar isto,
limitando o nível máximo do volume.
[NIVEL3]: O nível de volume máximo está
definido para 10.
[NIVEL2]: O nível de volume máximo está
definido para 15.
[NIVEL1]: O nível de volume máximo está
definido para 20.
[DESACT.]: Desactivado.
Nota
• Esta função está disponível apenas quando o
[CONTROLO PARA HDMI] estiver definido para
[ACTIVADO].
56PT
• Quando ligar o aparelho e o televisor com o cabo
HDMI e [ACTIVADO] estiver seleccionado,
[AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC BASS,
“DEC. MODE” e campo de som não são aplicados ao
som que é emitido do televisor.
• Quando programa a função para outra opção que não
“DVD”, o sistema não emite som a partir da tomada
HDMI OUT mesmo que defina [AUDIO (HDMI)]
para [ACTIVADO].
x [RESOLUÇÃO JPEG]
Pode seleccionar a resolução dos ficheiros de
imagem JPEG emitida da tomada HDMI OUT.
]: O sistema emite
[DEF. STANDART
resolução padrão com uma moldura preta.
[AD
]: O sistema emite resolução HD com
uma moldura preta.
[AD]: O sistema emite resolução HD sem uma
moldura preta.
[(1920 × 1080i) AD
]: O sistema emite
resolução HD tamanho completo com uma
moldura preta.
[(1920 × 1080i) AD]: O sistema emite resolução
HD de tamanho completo com uma moldura
preta.
Nota
Programações para áudio
[CONFIGURAR AUDIO]
consulte “Obter o melhor som surround para
uma sala” (página 86).
x [CALIBRAGEM AUTO]
Pode calibar automaticamente as definições
apropriadas. Para mais informações, consulte
“Calibrar automaticamente as programações
adequadas” (página 87).
x [AUDIO DRC] (apenas DVD VIDEO)
Pode comprimir a gama dinâmica da faixa de
áudio. [AUDIO DRC] é útil para ver filmes à
noite com volume baixo.
Disco
• [RESOLUÇÃO JPEG] só fica activa quando difine
[FORMATO ECRÃ] em [CONFIGURAÇÃO DE
VIDEO] para [16:9], e define [RESOLUÇÃO
HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
outra [720 × 480p] ou [720 × 576p].
] ou [(1920
• Pode seleccionar [(1920 × 1080i) AD
× 1080i) AD] apenas quando define [RESOLUÇÃO
HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
[1920 × 1080i].
] ou [(1920 ×
• Se seleccionar [(1920 × 1080i) AD
1080i) AD], a próxima imagem é apresentada após o
ecrã preto.
• O sinal HDMI irá parar momentaneamente quando:
– O sistema carrega ou descarrega um disco DATA
CD ou DATA DVD.
– Liga ou remove um dispositivo USB.
[DESACT.]: Sem compressão da gama
dinâmica.
[STANDARD]: O sistema reproduz a faixa de
áudio com o tipo de gama dinâmica que o
engenheiro de som desejou.
[MÁX]: O sistema comprime totalmente a gama
dinâmica.
Nota
• [AUDIO DRC] funcionará apenas para Dolby
Digital.
CONFIGURAR AUDIO
CONFIGURAR S-AIR:
FORMAÇÃO ALTIFAL.:
CALIBRAGEM AUTO:
AUDIO DRC:
SELECÇÃO DA FAIXA:
x [SELECÇÃO DA FAIXA] (apenas DVD
VIDEO)
DESACT.
DESACT.
x [CONFIGURAR S-AIR]
Pode configurar a definição S-AIR. Para mais
informações, consulte “Utilizar um produto
S-AIR” (página 79).
Pode dar prioridade à faixa de áudio que contém
o maior número de canais, quando reproduzir
um DVD VIDEO em que estejam gravados
vários formatos de áudio (PCM, DTS, Dolby
Digital ou áudio MPEG).
[DESACT.]: Desactivado.
[AUTO]: O sistema selecciona
automaticamente a faixa de áudio de acordo com
a prioridade.
[ID]
Pode configurar o ID do sistema.
[EMPARELHAR]
Pode emparelhar o sistema e a unidade
secundária S-AIR, como o amplificador
surround ou receptor S-AIR.
Nota
• Esta função está disponível apenas quando o
transmissor S-AIR (não fornecido) está introduzido
na unidade.
Nota
• Se definir a opção como [AUTO], o idioma pode
mudar. A programação [SELECÇÃO DA FAIXA]
tem uma prioridade mais alta do que as programações
[AUDIO] em [SELECÇÃO IDIOMA] (página 54).
(Dependendo do disco, esta função pode não
funcionar.)
• Se o som PCM, DTS, Dolby Digital e áudio MPEG
tiverem o mesmo número de canais, o sistema
selecciona o som PCM, DTS, Dolby Digital e áudio
MPEG por esta ordem.
x [FORMAÇÃO ALTIFAL.]
Pode seleccionar a posição das colunas para um
melhor som surround. Para mais informações,
57PT
Outras definições
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA]
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
ACTIVADO
PROTECÇÃO ECRÃ:
SEGUNDO PLANO: IMAGEM DE CAPA
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO:
Código de registo
DivX:
RETOMAR MULTI-DISCO:
ACTIVADO
REINICIAR:
x [RETOMAR MULTI-DISCO] (apenas DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Pode definir a função [RETOMAR MULTIDISCO] para activado/desactivado.
[ACTIVADO]: O sistema memoriza os pontos
de retoma para um máximo de 10 discos.
[DESACT.]: O sistema não memoriza os pontos
de retoma. A reprodução recomeça no ponto de
retoma apenas no disco que estiver colocado no
aparelho.
x [REINICIAR]
x [PROTECÇÃO ECRÃ]
Pode reduzir os danos do dispositivo de
visualização (fantasma). Carregue em qualquer
botão (por exemplo, o botão H) para cancelar a
protecção de ecrã.
[ACTIVADO]: A imagem de protecção de ecrã
aparece se não utilizar o sistema durante cerca de
15 minutos.
[DESACT.]: Desactivado.
x [SEGUNDO PLANO]
Pode seleccionar a cor de fundo ou a imagem no
ecrã do televisor.
[IMAGEM DE CAPA]: Aparece a imagem de
capa (imagem fixa), desde que já esteja gravada
no disco (CD-EXTRA, etc.). Se o disco não
contiver uma imagem de capa, aparece a
imagem [GRÁFICOS].
[GRÁFICOS]: Aparece uma imagem préprogramada no sistema.
[AZUL]: A cor de segundo plano é azul.
[PRETO]: A cor de segundo plano é preto.
x [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
Pode programar as restrições de reprodução.
Para mais informações, consulte “Restringir a
Reprodução do Disco” (página 51).
Pode repor as definições de [CONFIGURAR]
que não [RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO]
nas predefinições. Para mais informações,
consulte “Repor as definições de
[CONFIGURAR] nas predefinições”
(página 93).
Programações para as colunas
[DEFINIR CANAL]
Para obter um som surround da melhor
qualidade possível, defina a ligação das colunas
e a respectiva distância em relação à posição de
audição. Em seguida, utilize o tom de teste para
regular o volume e o balanço das colunas para o
mesmo nível.
Nota
• Não pode utilizar [DEFINIR CANAL] se os
auscultadores estiverem ligados ao aparelho ou
amplificador surround.
DEFINIR CANAL
LIGAÇÂO:
DISTÂNCIA(FRONTAL):
DISTÂNCIA(SURROUND):
NÍVEL(FRONTAL):
NÍVEL(SURROUND):
TON.
TESTE:
FRONTAL:
CENTRAL:
SURROUND:
SUBWOOFER:
SIM
SIM
SIM
SIM
x [DivX]
Pode visualizar o código de registo para este
sistema.
Para mais informações, vá a
http://www.divx.com na Internet.
58PT
x [LIGAÇÃO]
Se não ligar as colunas centrais ou surround,
defina os parâmetros para [CENTRAL] e
[SURROUND]. A programação da coluna
frontal e do subwoofer é fixa e, como tal, não
pode ser alterada.
3)
[FRONTAL]
Depois de realizar a instalação rápida (página 26), as
predefinições são alteradas.
[SIM]
4)Esta
[CENTRAL]
[SIM]: Normalmente faça esta escolha.
[NENHUM]: Seleccione se não utilizar coluna
central.
[SURROUND]
x [DISTÂNCIA (SURROUND)]
Quando desloca as colunas surround, certifiquese de que define os parâmetros da distância (B)
da posição de audição em relação às colunas.
Pode definir os parâmetros de 0,0 até 7,0
metros1).
Disco
[SIM]: Normalmente faça esta escolha.
[NENHUM]: Seleccione se não utilizar coluna
surround.
opção aparece quando define [CENTRAL]
como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].
[SUBWOOFER]
[SIM]
Nota
• Quando alterar a programação [LIGAÇÃO], a
programação [PADRÃO] de [FORMAÇÃO
ALTIFAL.] mantém-se a mesma, mas as outras
programações de [FORMAÇÃO ALTIFAL.] voltam
a [PADRÃO].
B
x [DISTÂNCIA (FRONTAL)]
Quando desloca as colunas frontal e central,
certifique-se de que define os parâmetros da
distância (A) da posição de audição em relação
às colunas.
Pode especificar os parâmetros de 1,0 a 7,0
metros1) para as colunas frontais, de 0,0 a 7,0
metros2) para a coluna central.
[E/D] 3,0 m2)3): Ajuste a distância da coluna
surround (até 5,0 metros mais próxima em
relação às colunas frontais).
1)0,0
a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.
2)Depois
de realizar a instalação rápida (página 26), as
predefinições são alteradas.
3)
Esta opção aparece quando define [SURROUND]
como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].
A
[E/D] 3,0 m3): Ajuste a distância da coluna
frontal.
[CENTRAL] 3,0 m3)4): Defina a distância da
coluna central (até 1,6 metros mais próxima em
relação às colunas frontais).
1)0,9
a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.
2)0,0
a 6,9 metros para os modelos norte-americanos.
Nota
• Se cada uma das colunas frontais ou surround não
estiver instalada a igual distância da posição de
audição, especifique a distância de acordo com a
coluna que estiver mais próxima.
• Não coloque as colunas surround mais longe da sua
posição de audição do que as colunas frontais.
• A programação [DISTÂNCIA] depende do tamanho
do pacote dados de entrada.
x [NÍVEL (FRONTAL)]
Pode ajustar o nível de som das colunas frontais,
coluna central e subwoofer. Pode definir os
parâmetros de –6,0 dB a 0 dB para [E/D] e de
–6,0 dB a +6,0 dB para [CENTRAL] e
[SUBWOOFER]. Para facilitar o ajuste, defina
[TON. TESTE] para [ACTIVADO].
59PT
[E/D] 0,0 dB: Regule o nível da coluna frontal.
[CENTRAL] 0,0 dB*: Regule o nível da coluna
central.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: Regule o nível do
subwoofer.
* Esta opção aparece quando define [CENTRAL]
como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].
x [NÍVEL (SURROUND)]
Pode ajustar o nível de som das colunas
surround. Pode definir o parâmetro de –6,0 dB a
+6,0 dB. Para facilitar o ajuste, defina [TON.
TESTE] para [ACTIVADO].
[E/D] 0,0 dB*: Regule o nível da coluna
surround.
* Esta opção aparece quando define [SURROUND]
como [SIM] na programação [LIGAÇÃO].
x [TON. TESTE]
As colunas emitem um tom de teste que ajusta
[NÍVEL (FRONTAL)] e [NÍVEL
(SURROUND)].
[DESACT.]: O tom de teste não é emitido das
colunas.
[ACTIVADO]: O tom de teste é emitido por
cada coluna em sequência durante o ajuste do
nível. Se seleccionar uma das opções [DEFINIR
CANAL], o tom de teste é emitido por cada uma
das colunas em sequência.
Ajuste o nível de som do seguinte modo.
1
2
3
4
5
Ajuste [TON. TESTE] para
[ACTIVADO].
Carregue em C/X/x/c repetidamente
para seleccionar a coluna e o nível
desejados.
Carregue em
.
Repita os passos 1 a 3.
Carregue em C/X/x/c repetidamente
para definir [TON. TESTE] para
[DESACT.] após ajustar o nível da
coluna.
Nota
• Os sinais do tom de teste não são emitidos pela
tomada HDMI OUT.
60PT
• Para ajustar o volume de todas as colunas
simultaneamente, rode o controlo do VOLUME no
aparelho ou carregue em VOLUME +/– no
telecomando.
• Para regressar à predefinição quando alterar uma
definição, seleccione a opção e carregue em CLEAR.
Tenha em atenção que apenas a definição
[LIGAÇÃO] não volta à predefinição.
Sintonizador
Pré-programar estações
de rádio
Pode pré-programar 20 estações para FM e 10
para AM. Antes de sintonizar, certifique-se de
que reduz o volume até ao mínimo.
Estação actual
Estação actual e número
pré-programado
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
7
Carregue em
.
“COMPLETE” aparece no visor do painel
frontal e a estação fica memorizada.
8
9
Repita os Passos 2 a 7 para memorizar
outras estações.
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Para alterar o número préprogramado
Sintonizador
• Pode utilizar as funções do sintonizador observando
o que se segue no ecrã do televisor.
• Pode seleccionar o número pré-programado
directamente, carregando nas teclas numéricas.
Seleccione o número predefinido desejado
premindo PRESET +/– (página 62) e, em
seguida, realize o procedimento a partir do Passo
3.
Nome da estação
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“TUNER FM” ou “TUNER AM” no visor
do painel frontal.
Carregue sem soltar em TUNING +/–
até que o varrimento automático
comece.
O varrimento pára quando o sistema
sintoniza uma estação. As indicações
“TUNED” e “ST” (para programas estéreo)
aparecem no visor do painel frontal.
3
4
5
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer “MEMORY” no visor do
painel frontal.
Carregue em
ou c.
Um número pré-programado aparece no
visor do painel frontal.
6
Carregue em X/x para seleccionar o
número pré-programado que pretende.
61PT
Ouvir rádio
Estações de rádio pré-programadas primeiro na
memória do sistema (consulte “Pré-programar
estações de rádio” (página 61)).
1
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“TUNER FM” ou “TUNER AM” no visor
do painel frontal.
A última estação recebida é sintonizada.
2
• Pode seleccionar o número da estação préprogramada directamente, carregando nas teclas
numéricas.
Regule o volume carregando em
VOLUME +/–.
Se um programa FM for ruidoso, pode
seleccionar uma recepção monaural. Não haverá
efeito estéreo, mas a recepção será melhor.
1
2
3
4
Para ouvir estações de rádio
quando sabe as frequências
1
2
3
62PT
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“TUNER FM” ou “TUNER AM” no visor
do painel frontal.
Carregue em D.TUNING.
Carregue nas teclas numéricas para
seleccionar as frequências.
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer “FM MODE” no visor do
painel frontal.
ou c.
Carregue em
Carregue em X/x para seleccionar
“MONO”.
• “STEREO”: Recepção estéreo.
• “MONO”: Recepção monaural.
5
Carregue em
.
A programação está concluída.
6
Para ouvir estações de rádio que
não foram pré-programadas
Utilize a sintonização manual ou automática no
passo 2.
Para utilizar a sintonização manual, carregue
repetidamente em TUNING +/–.
Para utilizar a sintonização automática, carregue
sem soltar em TUNING +/–. A sintonização
automática pára automaticamente quando o
sistema recebe a estação de rádio. Para parar a
sintonização automática manualmente, carregue
em TUNING +/– ou x.
.
Se um programa FM for ruidoso
Para desligar o rádio
Carregue em "/1.
Carregue em
• Para melhorar a recepção, reoriente as antenas
ligadas.
Carregue repetidamente em PRESET +/
– para seleccionar a estação préprogramada pretendida.
Sempre que carregar neste botão, o sistema
sintoniza uma estação pré-programada.
3
4
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Dar um nome a estações préprogramadas
Pode introduzir um nome para as estações préprogramadas. Estes nomes (por exemplo,
“XYZ”) aparecem no visor do painel frontal
quando é seleccionada uma estação.
Apenas pode ser introduzido um nome para cada
estação pré-programada.
Nota
• Não pode introduzir um nome para estações préprogramadas do Radio Data System (RDS)
(página 64).
1
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“TUNER FM” ou “TUNER AM” no visor
do painel frontal.
A última estação recebida é sintonizada.
2
3
4
Carregue repetidamente em PRESET +/
– para seleccionar a estação préprogramada à qual pretende atribuir
um nome.
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
aparecer “NAME IN” no visor do painel
frontal.
Visualizar o nome da estação
ou a frequência no visor do
painel frontal
Quando o sistema está definido como “TUNER
FM” ou “TUNER AM”, pode ver a frequência
no visor do painel frontal.
Carregue em DISPLAY.
ou c.
Carregue em
Crie um nome utilizando C/X/x/c.
Carregue em X/x para seleccionar um
carácter e depois carregue em c para mover
o cursor para a posição seguinte.
Pode introduzir letras, números e outros
símbolos para uma estação de rádio.
Se se enganar
Carregue repetidamente em C/c até o
carácter que pretende mudar começar a
piscar e, em seguida, carregue em X/x para
seleccionar o carácter pretendido.
Para apagar o carácter, carregue
repetidamente em C/c até o carácter a ser
apagado piscar e, em seguida, carregue em
CLEAR.
7
Carregue em
.
“COMPLETE” aparece no visor do painel
frontal e o nome da estação fica
memorizado.
8
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
x “TUNER FM”
Quando o nome da estação é definido
Sintonizador
5
6
Sempre que carregar em DISPLAY, o visor
muda:
1 t 2 t .... t 1 t ....
1 Nome da estação
Ex. “SONY RADIO”
2 Frequência
Ex. “FM1 87.50”
3 A definição “FM MODE”
Ex. “STEREO”
Quando o nome da estação não é definido:
1 Frequência
Ex. “FM1 87.50”
2 A definição “FM MODE”
Ex. “STEREO”
x “TUNER AM”
Quando o nome da estação é definido
1 Nome da estação
Ex. “SONY RADIO”
2 Frequência
Ex. “AM1 576”
Quando o nome da estação não é definido:
1 Frequência
Ex. “AM1 576”
Nota
• O sistema volta ao visor original quando tiverem
decorrido vários segundos.
63PT
Utilizar o Radio Data
System (RDS)
O que é o Radio Data System?
O Radio Data System (RDS) é um serviço de
transmissão que permite que as estações de rádio
enviem informações adicionais juntamente com
o sinal regular do programa. Este sintonizador
dispõe de funções de RDS fáceis de usar, como
a exibição do nome da estação. O RDS só está
disponível para as estações de FM.*
Nota
• O RDS pode não funcionar convenientemente se a
estação sintonizada não transmitir correctamente o
sinal de RDS ou se o sinal for fraco.
* Nem todas as estações de FM têm um serviço de
RDS, nem fornecem o mesmo tipo de serviços. Se
não estiver familiarizado com o sistema RDS,
verifique junto das estações locais de rádio as
informações sobre os serviços RDS prestados na sua
área.
Recepção de transmissões
RDS
Basta seleccionar uma estação da banda
FM.
Quando sintonizar uma estação que fornece
serviços RDS, o nome da estação* aparece no
visor do painel frontal.
* Se não receber a difusão RDS, o nome da estação
poderá não aparecer no visor do painel frontal.
64PT
Nota
Controlo para HDMI/Dispositivo de
Áudio Externo
Utilizar a Função
Controlo para HDMI para
o “BRAVIA” Sync
Controlo para HDMI é uma norma de função de
controlo mútuo utilizada pela CEC (Consumer
Electronics Control) para HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
A função Controlo para HDMI não funciona nos
seguintes casos:
– Quando liga este sistema a um componente
que não é compatível com a função Controlo
para HDMI.
– Um componente que não tem uma tomada
HDMI.
Existem práticos botões no telecomando do
sistema para operação do televisor, como
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, TV [/1.
Para saber mais pormenores, consulte
“Controlar o televisor com o telecomando
fornecido” (página 88) e as instruções de
funcionamento do televisor.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
TV
Preparar-se para a função
Controlo para HDMI
(Controlo para HDMI - Programação
Fácil)
O sistema é compatível com a função Controlo
para HDMI - Programação Fácil. Se o televisor
for compatível com a função de Controlo para
HDMI - Programação Fácil, pode regular a
função [CONTROLO PARA HDMI] do sistema
automaticamente ao regular o televisor. Para
saber mais pormenores, consulte as instruções
de funcionamento do televisor.
Se o televisor não for compatível com a função
Controlo para HDMI - Programação Fácil,
regule a função Controlo para HDMI do sistema
e do televisor manualmente.
Nota
• As opções apresentadas diferem consoante o modelo
do país.
1
2
3
4
Certifique-se de que o sistema e o
televisor estão ligados com um cabo
HDMI.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
Esta função só está disponível para televisores
com a função “BRAVIA” Sync.
Ligando os componentes Sony compatíveis com
a função Controlo para HDMI através de um
cabo HDMI (não fornecido), a operação é
simplificada como descrito em baixo:
– Modo Cinema (página 66)
– Reprodução Um Toque (página 66)
– Desligar sistema (página 67)
– Controlo de Áudio do Sistema (página 67)
– Limite de Volume (página 67)
• Dependendo do equipamento ligado, a função
Controlo para HDMI pode não funcionar. Consulte as
instruções de funcionamento fornecidas com o
componente.
• A função Controlo para HDMI pode não funcionar se
ligar um componente que não seja Sony, mesmo que
o componente esteja disponível com a função
Controlo para HDMI.
Ligue o televisor e carregue em [/1
para ligar o sistema.
Regule o selector de entrada do
televisor para que o sinal do sistema,
através da entrada HDMI, apareça no
ecrã do televisor.
Regule a função Controlo para HDMI
do sistema e do televisor.
Para mais informações sobre a definição do
sistema, consulte os seguintes Passos. Para
mais informações sobre a definição do
televisor, consulte as instruções de
funcionamento do televisor (dependendo
do televisor, a predefinição da função
65PT
Controlo para HDMI está regulada para
desactivada).
Para definir a função [CONTROLO
PARA HDMI] para activado/
desactivado
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Ver DVD com uma só pressão
de botão
(Reprodução Um Toque)
Bastando premir ONE-TOUCH PLAY, liga-se
o televisor, o televisor é definido para modo de
entrada DVD e o sistema inicia a reprodução de
um disco automaticamente.
A Reprodução Um Toque também funciona
quando:
– Carrega em A enquanto o tabuleiro está
aberto e H aparece no visor do painel
frontal.
– Fecha o tabuleiro empurrando o tabuleiro.
– Carrega em DVD TOP MENU/DVD MENU
e H aparece no visor do painel frontal.
– Selecciona a função “DVD” carregando em
FUNCTION +/– e H aparece no visor do
painel frontal.
Aparece o ecrã de configuração.
5
6
7
Nota
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] e, em
seguida, carregue em
.
• A Reprodução Um Toque não funciona quando prime
H.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI].
O sistema e o televisor funcionam do seguinte
modo (por ex.):
Carregue em X/x para seleccionar
[CONTROLO PARA HDMI] e, em
seguida, carregue em
.
Este sistema
Televisor
É ligado. (Se já estiver
ligado.)
r
Muda para a função
“DVD”.
r
Inicia a reprodução do
disco e emite o som.
É ligado. (Se já estiver
ligado.)
r
Muda para a entrada
HDMI.
r
Minimiza o nível do som.
(Controlo de Áudio do
Sistema)
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição e carregue em
.
• [DESACT.]: Desactivado.
• [ACTIVADO]: Activado.
Nota
• Quando aparecer [Verifique a ligação HDMI.],
certifique-se de que a ligação HDMI é a correcta.
Utilizar o Modo Cinema
(Modo Cinema)
Se o seu televisor for compatível como Modo
Cinema, pode desfrutar de uma imagem óptima
para filmes e o som será emitido da coluna do
sistema automaticamente, premindo
THEATRE.
66PT
Nota
• Certifique-se de que a ligação HDMI é a correcta e
defina [CONTROLO PARA HDMI] para
[ACTIVADO].
• Dependendo do televisor, o início dos conteúdos
pode não ser reproduzido.
• Dependendo do disco, a reprodução pode demorar
um pouco a iniciar-se.
Desligar o sistema em
sincronização com o televisor
(Desligar sistema)
Quando desliga o televisor através do botão
POWER no telecomando do televisor ou
TV [/1 no telecomando, o sistema desliga-se
automaticamente.
Nota
Desfrutar de som do televisor a
partir das colunas do sistema
(Controlo de Áudio do Sistema)
Pode desfrutar do som do televisor neste sistema
através de uma operação simples.
Para utilizar esta função, ligue o sistema e o
televisor através de um cabo de áudio (não
fornecido) e de um cabo HDMI (não fornecido)
(página 21).
Dependendo do televisor, quando define o
sistema para a função “TV”, a função Controlo
de Áudio do Sistema. O som do televisor é
emitido a partir das colunas do sistema e o
volume das colunas do televisor é
automaticamente minimizado.
Pode utilizar o Controlo de Áudio do Sistema do
seguinte modo:
• Enquanto vê televisão e a função do sistema é
alterada para “TV”, o som do televisor é
automaticamente emitido a partir das colunas
do sistema.
• Pode controlar o volume do sistema através do
telecomando do televisor.
• Se desligar o sistema ou definir a função do
sistema para outra opção que não “TV”, o som
Pode também utilizar a função Controlo de
Áudio do Sistema a partir do menu do televisor.
Para saber mais pormenores, consulte as
instruções de funcionamento do televisor.
Nota
• Se o televisor for ligado antes de ligar o sistema, o
som do televisor não será emitido durante alguns
instantes.
• Enquanto o televisor estiver em modo PAP (picture
and picture), a função de Controlo de Áudio do
Sistema não funciona. Quando o televisor sai do
modo PAP, o método de saída do televisor regressa
ao anterior ao modo PAP.
• Se seleccionar um programa de televisão durante a
reprodução de DVD com o sistema, a função “TV” é
automaticamente definida para emitir som da
televisão.
• Quando activa a Reprodução Um Toque enquanto vê
televisão, a função Controlo de Áudio do Sistema é
activada e o som do televisor é cortado.
• Enquanto grava músicas de um CD áudio para um
dispositivo USB, a função Controlo de Áudio do
Sistema não funcionará.
• Pode ligar o sistema e o áudio da televisão
digitalmente. Para mais informações, consulte
(página 22).
Definir o Nível de Volume
Máximo do Sistema
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
• Antes de utilizar a função Desligar sistema, regule a
função para alimentação do televisor. Para saber mais
pormenores, consulte as instruções de funcionamento
do televisor.
• Dependendo do estado do sistema (por ex. noutra
função que não “DVD” ou “TV”, ou a reproduzir um
CD), o sistema poderá não desligar-se
automaticamente.
do televisor é emitido a partir das colunas do
televisor.
(Limite de Volume)
Se alterar o método de saída do televisor para a
coluna do sistema no menu do televisor, ou
pressionando THEATRE, pode ser emitido som
de volume alto, dependendo do nível de volume
do sistema. Pode evitar isto, limitando o nível
máximo do volume. Para mais informações,
consulte “[VOLUME LIMIT]” (página 56).
67PT
Reprodução de Ficheiros
Áudio/Ficheiros de
Imagem JPEG de um
Dispositivo USB
Pode reproduzir ficheiros áudio (ficheiros MP3/
WMA/AAC)/ficheiros de imagem JPEG
armazenados num dispositivo USB como o
leitor digital de música ou o suporte de
armazenamento USB (não fornecidos) ligando o
dispositivo USB à unidade.
Para uma lista de dispositivos USB que podem
ser ligados à unidade, consulte “Dispositivos
USB reproduzíveis” (suplemento).
Os formatos de áudio que podem ser
reproduzidos pelo sistema são apenas ficheiros
MP3/WMA/AAC*.
* Ficheiros com protecção de direitos de autor
(Digital Rights Management) não podem ser
reproduzidos pelo sistema.
Ligar o dispositivo USB
Painel frontal
Dispositivo USB
Nota
• Quando utiliza a tomada AUDIO IN/A.CAL MIC
enquanto está ligado um dispositivo USB, proceda
com cuidado, uma vez que o espaço é limitado.
1
Nota
• O sistema não pode reproduzir ficheiros WMA/AAC
de DATA CDs/DATA DVDs.
2
Sobre os Dispositivos USB
reproduzíveis
• Não utilize dispositivos USB que não os
indicados em “Dispositivos USB
reproduzíveis” (suplemento). O
funcionamento de outros modelos não
constantes da lista não é garantido.
• O funcionamento não é garantido, mesmo que
utilize estes dispositivos USB.
• Alguns destes dispositivos USB podem não
estar disponíveis para compra em certas
regiões.
• Quando formatar um dispositivo USB,
certifique-se de que, para o fazer, utiliza o
dispositivo em causa, ou software de
formatação específico para o dispositivo. Caso
contrário, pode não ser possível transferir
correctamente do dispositivo USB para o
sistema.
Ligue um dispositivo USB (leitor digital
de música ou suporte de
armazenamento USB) à porta
(USB).
Quando liga o dispositivo USB,
“READING” aparece no visor do painel
frontal até o sistema ler todos os dados do
dispositivo USB.
Nota
• Quando liga o dispositivo USB, certifique-se que a
direcção da tomada é a correcta.
• Não force a inserção do dispositivo USB, pois, desta
forma, poderá danificar o dispositivo.
• Não ligue outro dispositivo ou outros objectos para
além do dispositivo USB.
• Pode demorar cerca de 10 segundos até aparecer
“READING” no visor do painel frontal, dependendo
do tipo de dispositivo USB.
Para retirar o dispositivo USB
1
2
68PT
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
Carregue em x para parar a
reprodução.
Carregue em [/1 para desligar o
sistema.
3
Retire o dispositivo USB
Notas sobre dispositivos USB
• O sistema pode reproduzir até 200 pastas,
incluindo álbuns que não contêm ficheiros
áudio e ficheiros de imagem JPEG. Quando
existem mais de 200 pastas no dispositivo
USB, as pastas reconhecidas pelo sistema
variam consoante a configuração de pasta.
• O sistema pode reproduzir os seguintes
ficheiros.
Ficheiro
•
•
•
•
•
•
“.mp3”
Ficheiro WMA
“.wma”
Ficheiro AAC
“.m4a”
Ficheiro de imagem
JPEG
“.jpg” ou “.jpeg”
O sistema irá reproduzir quaisquer dados com
a extensão acima, mesmo que não estejam no
formato MP3/WMA/AAC/JPEG. A
reprodução destes dados pode emitir um som
agudo que pode danificar o sistema de colunas.
Os seguintes dispositivos USB/situações
podem aumentar o tempo de espera para
iniciar a reprodução:
– um dispositivo USB gravado com uma
complicada estrutura em árvore.
– quando os ficheiros áudio ou ficheiros de
imagem JPEG de outra pasta tiverem
acabado de ser reproduzidos.
Alguns dispositivos USB não podem ser
reproduzidos no sistema dependendo do
formato do ficheiro.
O sistema apenas pode reproduzir até ao limite
de 8 pastas.
O sistema pode não ser capaz de reproduzir um
ficheiro áudio dependendo do tipo de ficheiro.
Quando o dispositivo USB está inserido, o
sistema lê todos os ficheiros do dispositivo
USB. Se existirem muitas pastas e ficheiros no
dispositivo USB, pode demorar algum tempo
para terminar a leitura do dispositivo USB.
Não ligue o sistema e o dispositivo USB
através de um hub USB.
Com alguns dispositivos USB ligados, após a
execução de uma operação, pode haver um
pequeno atraso antes de ser executado por este
sistema.
Seleccionar um ficheiro áudio
ou pasta
1
2
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
•
Extensão do ficheiro
Ficheiro MP3
• Este sistema não suporta obrigatoriamente
todas as funções que o dispositivo USB ligado
possa ter.
• Os ficheiros gravados num dispositivo como
um computador podem não ser reproduzidos
na ordem em que foram gravados.
• A ordem de reprodução para o sistema pode
ser diferente da ordem de reprodução do
dispositivo USB ligado.
• Desligue sempre o sistema, antes de remover o
dispositivo USB. Remover o dispositivo USB
enquanto o sistema estiver ligado pode
corromper os dados do dispositivo USB.
• Não guarde outros tipos de ficheiros ou pastas
desnecessárias num dispositivo USB que
contenha ficheiros áudio ou ficheiros de
imagem JPEG.
• As pastas que não contenham ficheiros áudio
ou ficheiros de imagem JPEG serão ignoradas.
• Não pode ser garantida a compatibilidade com
todo o tipo de software de conversão/gravação
de MP3/WMA/AAC, dispositivos de gravação
e suportes de gravação. Os dispositivos USB
incompatíveis podem produzir ruído ou áudio
com interrupções ou podem não reproduzir de
todo.
• Antes de utilizar o dispositivo USB, certifiquese de que não existem ficheiros com vírus no
dispositivo USB.
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[MODO (MUSICA, IMAGEM)] e,
em seguida, carregue em
.
Aparecem as opções de [MODO
(MUSICA, IMAGEM)].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[MUSICA].
69PT
5
6
Carregue em
.
Carregue em DVD MENU.
São apresentadas as pastas gravadas no
dispositivo USB. Durante a reprodução de
uma pasta, o título respectivo aparece
esbatido.
LISTA DE PASTAS
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
x Para reproduzir ficheiros áudio
numa pasta
Carregue em H para iniciar a reprodução
da pasta seleccionada.
x Para seleccionar um ficheiro áudio
Carregue em
.
Aparece a lista de ficheiros existentes na
pasta.
LISTA DE FAIXAS
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Carregue em X/x para seleccionar um
ficheiro e carregue em
.
O sistema começa a reproduzir o ficheiro
seleccionado. Pode desactivar a lista de
ficheiros carregando em DVD MENU. Ao
carregar novamente em DVD MENU,
aparece a lista de pastas.
• O sistema reconhece até 150 ficheiros áudio numa só
pasta.
• Quando ouvir música comprimida num dispositivo
USB, poderá realçar o som. Seleccione “A.F.D.
STD” para “DEC. MODE” (página 31). Para
cancelar, seleccione outro que não “A.F.D. STD”.
Para parar a reprodução
Carregue em x.
Para reproduzir o ficheiro áudio
seguinte ou anterior
Carregue em > para reproduzir o ficheiro
áudio seguinte. Carregue em . duas vezes
para reproduzir o ficheiro áudio anterior.
Quando carrega em . uma vez, pode ir para
o início do ficheiro áudio actual.
Repare que pode seleccionar a pasta seguinte
carregando continuamente em > depois do
último ficheiro na pasta actual, mas não pode
voltar à pasta anterior carregando em .. Para
voltar à pasta anterior, seleccione a pasta a partir
da lista de pastas.
Para voltar ao ecrã anterior
Carregue em O RETURN.
Para desligar o visor
Carregue em DVD MENU.
Outras operações
Consulte “Outras operações” (página 35).
Seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG ou pasta
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[MODO (MUSICA, IMAGEM)] e,
em seguida, carregue em
.
Aparecem as opções de [MODO
(MUSICA, IMAGEM)].
70PT
4
5
6
Para voltar ao ecrã normal, carregue em O
RETURN.
Carregue em X/x para seleccionar
[IMAGEM].
Carregue em
.
• Aparece uma caixa de deslocamento do lado
direito do ecrã do televisor. Para ver os ficheiros
de imagem JPEG adicionais, seleccione o
ficheiro de imagem JPEG na parte inferior e
carregue em x. Para voltar ao ficheiro de
imagem JPEG anterior, seleccione o ficheiro de
imagem JPEG na parte superior e carregue em
X.
• O sistema reconhece até 150 ficheiros de
imagem JPEG numa só pasta.
Carregue em DVD MENU.
São apresentadas as pastas gravadas no
dispositivo USB. Durante a reprodução de
uma pasta, o título respectivo aparece
esbatido.
LISTA DE PASTAS
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
x Para reproduzir ficheiros de imagem
JPEG numa pasta como apresentação
de diapositivos
Carregue em H para iniciar a reprodução
da pasta seleccionada.
As imagens JPEG são reproduzidas como
apresentação de diapositivos. Pode alterar o
intervalo da apresentação de diapositivos
(página 71) e adicionar efeitos à
apresentação de diapositivos (página 72).
x Para seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG para apresentar os
ecrãs secundários
Carregue em PICTURE NAVI.
As imagens dos ficheiros de imagem JPEG
da pasta aparecem em 16 ecrãs secundários.
Para reproduzir o ficheiro de
imagem JPEG seguinte ou
anterior
Carregue em c/C quando não aparecer o visor
do menu de controlo. Repare que pode
seleccionar a pasta seguinte carregando
continuamente em c depois da última imagem
na pasta actual, mas não pode voltar à pasta
anterior carregando em C. Para voltar à pasta
anterior, seleccione a pasta a partir da lista de
pastas.
Para rodar um ficheiro de
imagem JPEG
Quando é visualizado um ficheiro de imagem
JPEG no ecrã do televisor, pode rodar o ficheiro
de imagem JPEG 90 graus.
Carregue em X/x ao visualizar um ficheiro de
imagem JPEG.
Carregue em CLEAR para voltar à vista normal.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
01
02
03
04
05
06
07
08
Nota
• Não pode rodar o ficheiro de imagem JPEG quando
configurou [RESOLUÇÃO JPEG] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [(1920 ×
1080i) AD
] ou [(1920 × 1080i) AD].
1
2
3
4
5
6
7
8
Carregue em x.
9
10
11
12
Outras operações
13
14
15
16
Para parar a reprodução
Consulte “Outras operações” (página 35).
Carregue em C/X/x/c para seleccionar o
ficheiro de imagem JPEG que pretende ver
e carregue em
.
Seleccionar a duração da
apresentação de diapositivos
dos ficheiros de imagem JPEG
1
Carregue duas vezes em
DISPLAY.
71PT
• [MODO 5]: O ficheiro de imagem JPEG
seguinte desliza sobre a imagem anterior.
• [DESACT.]: Desactivado.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[INTERVALO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [INTERVALO].
3
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [NORMAL]: Pode configurar a duração
standard.
• [RÁPIDO]: Pode definir a duração para
inferior a [NORMAL].
• [LONGO 1]: Pode definir a duração para
superior a [NORMAL].
• [LONGO 2]: Pode definir a duração para
superior a [LONGO 1].
4
Carregue em
4
Nota
Apresentar a lista de ficheiros
áudio/ficheiros de imagem
JPEG
1
1
Carregue duas vezes em
DISPLAY.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[EFEITO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [EFEITO].
3
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
• [MODO 1]: O ficheiro de imagem JPEG
move-se de cima para baixo.
• [MODO 2]: O ficheiro de imagem JPEG
estende-se a partir do lado esquerdo para
o lado direito do ecrã do televisor.
• [MODO 3]: O ficheiro de imagem JPEG
estende-se a partir do centro do ecrã do
televisor.
• [MODO 4]: Os ficheiros de imagem
JPEG passam aleatoriamente por todos os
efeitos.
72PT
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
Nota
Seleccionar um efeito para os
ficheiros de imagem JPEG na
apresentação de diapositivos
.
• A definição [EFEITO] não produz efeito quando
define [RESOLUÇÃO JPEG] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [(1920 ×
1080i) AD
] ou [(1920 × 1080i) AD] (página 56).
.
• Alguns ficheiros de imagem JPEG podem demorar
mais tempo a serem apresentados do que a opção
seleccionada indica. Especialmente os ficheiros de
imagem JPEG ou os ficheiros de imagem JPEG com
3.000.000 pixels ou mais.
Carregue em
2
Carregue em X/x para seleccionar
[NAVEGAR], e carregue em
.
Aparecem as opções para [NAVEGAR].
3
Carregue em X/x para seleccionar a
lista desejada e carregue em
.
• [LISTA DE PASTAS]: Aparece a lista de
pastas. Siga o Passo 2 de “Seleccionar um
ficheiro áudio ou pasta” ou “Seleccionar
um ficheiro de imagem JPEG ou pasta”.
• [LISTA DE IMAGENS]: As imagens dos
ficheiros de imagem JPEG da pasta
aparecem em 16 ecrãs secundários. Siga o
Passo 2 de “Seleccionar um ficheiro de
imagem JPEG ou pasta”.
Se não houver nenhum ficheiro de
imagem JPEG na pasta seleccionada,
aparece [Sem dados de imagem]. Nesse
caso, seleccione [LISTA DE PASTAS]
para apresentar a lista de pastas.
Reproduzir Repetidamente
(Reprodução repetitiva)
Pode reproduzir os ficheiros áudio/ficheiros de
imagem JPEG no dispositivo USB
repetidamente.
1
Carregue em
reprodução.
DISPLAY durante a
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
[REPETIÇÃO] e, em seguida,
carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar o
método de procura.
• [FAIXA]: ficheiro áudio.
• [FICHEIRO]: ficheiros de imagem JPEG.
• [PASTA]: Pastas.
Aparecem as opções de [REPETIÇÃO].
3
• [DESACT.]: Desactivado.
• [MEMÓRIA]: Pode repetir todas as
pastas no dispositivo USB.
• [PASTA]: Pode repetir a pasta actual.
• [FAIXA] (apenas ficheiros áudio): Pode
repetir o ficheiro actual.
4
Carregue em
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB MUSICA
.
O item é seleccionado.
Para voltar ao modo de
reprodução normal
Carregue em CLEAR ou seleccione [DESACT.]
no Passo 3.
Linha seleccionada
3
Carregue em
.
[** (**)] muda para [– – (**)].
Para desactivar o Visor do menu
de controlo
T
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB MUSICA
Carregue repetidamente em
DISPLAY até
desactivar o visor do menu de controlo.
Nota
• Quando [MODO (MUSICA, IMAGEM)] é definido
como [IMAGEM] (página 70), não pode seleccionar
[FAIXA].
4
Procurar um ficheiro áudio/
ficheiro de imagem JPEG/pasta
Pode procurar num dispositivo USB por ficheiro
áudio, ficheiro de imagen JPEG ou pasta. Como
os ficheiros áudio e ficheiros de imagem JPEG
têm um número atribuído no dispositivo USB,
pode seleccionar o ficheiro áudio ou ficheiro de
imagem JPEG desejado inserindo o seu número.
1
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
[** (**)] é seleccionada (** refere-se a um
número).
O número entre parentesis indica o número
total de ficheiros áudio, ficheiros de
imagem JPEG ou pastas.
Carregue em X/x para seleccionar a
opção que pretende repetir.
Carregue em X/x ou nas teclas
numéricas para seleccionar o número
desejado.
Se se enganar, carregue em CLEAR para
cancelar o número.
5
Carregue em
.
O sistema inicia a reprodução a partir do
número seleccionado.
Carregue em
DISPLAY. (Quando
estiver a reproduzir um ficheiro de
imagem JPEG, carregue em
DISPLAY duas vezes.)
73PT
Fluxo de bits
Ver a informação de um
ficheiro áudio no visor do
painel frontal
T
0: 13
192k MP3
Carregue repetidamente em DISPLAY.
Sempre que carregar em DISPLAY durante a
reprodução do dispositivo USB, o visor muda:
1y2
1 Tempo de reprodução e número da faixa
actual
2 Nome da faixa (ficheiro)*
* Se um ficheiro MP3 tiver a etiqueta ID3, o sistema
apresentará um nome de pasta/nome de faixa
(ficheiro) das informações de etiqueta ID3.
O sistema suporta ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. A
visualização de informações de etiqueta
ID3 ver 2.2/2.3 tem prioridade quando as etiquetas
ID3 ver 1.0/1.1 e ver 2.2/2.3 são utilizadas para um
só ficheiro MP3.
Nota
• Se o nome de um ficheiro áudio não puder ser
mostrado, aparece “*” no visor do painel frontal.
• O nome do ficheiro pode não ser exibido dependendo
do texto.
• O tempo de reprodução de ficheiros áudio pode não
ser apresentado correctamente.
Ver a informação de um
ficheiro áudio no ecrã do
televisor
Pode visualizar as informações de um ficheiro
áudio, tais como: informação da duração, nome
de uma pasta/ficheiro áudio, e taxa de bits de
áudio (a quantidade de dados por segundo do
áudio actual) no ecrã do televisor.
Carregue em DISPLAY durante a
reprodução.
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Nome da pasta*
Nome do ficheiro*
* Se um ficheiro MP3 tiver a etiqueta ID3, o sistema
apresentará um nome de pasta/nome de faixa
(ficheiro) das informações de etiqueta ID3.
O sistema suporta ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. A
visualização de informações de etiqueta
ID3 ver 2.2/2.3 tem prioridade quando as etiquetas
ID3 ver 1.0/1.1 e ver 2.2/2.3 são utilizadas para um
só ficheiro MP3.
Nota
• Os caracteres/marcas podem não ser apresentados em
alguns idiomas.
• Dependendo do tipo de ficheiro a ser reproduzido, o
sistema só pode mostrar um número limitado de
caracteres. Além disso, dependendo do ficheiro, nem
todos os caracteres de texto são visualizados.
Verificar a informação da data
do ficheiro de imagem JPEG
Pode verificar as informações de data durante a
reprodução quando o código Exif* estiver
gravado no ficheiro de imagem JPEG.
Carregue em
DISPLAY duas vezes
durante a reprodução.
O visor do menu de controlo aparece no ecrã do
televisor.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB IMAGEM
A informação de um ficheiro áudio aparece no
ecrã do televisor.
Informações de data
* “Exchangeable Image File Format” é um formato
para câmaras digitais definido pela Japan
74PT
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
• A informação de data é [DD/MM/AAAA].
DD: Dia
MM: Mês
AAAA: Ano
Armazenar Canções num
Dispositivo USB
Pode gravar canções de CD de áudio num
dispositivo USB, convertendo-as para o formato
MP3. Pode também copiar ficheiros MP3 de um
DATA CD/DATA DVD para um dispositivo
USB.
Para ligar o dispositivo USB, consulte “Ligar o
dispositivo USB” (página 68).
Notas sobre gravação/cópia USB
• Não ligue a unidade e o dispositivo USB
através de um hub USB.
• Certifique-se de que existe espaço suficiente
no dispositivo USB para gravação ou cópia.
• Não retire o dispositivo USB durante a
gravação/cópia.
• Quando grava faixas de um CD, as faixas são
gravadas como ficheiros MP3 de 128 kbps.
• Quando copia ficheiros MP3 de um DATA
CD/DATA DVD, os ficheiros MP3 são
gravados com a mesma taxa de bits dos
ficheiros MP3 originais.
• A informação de texto do CD não é gravada
nos ficheiros MP3 criados.
• Se parar uma gravação a meio, um ficheiro
MP3 do qual a gravação tenha sido parada a
meio será eliminado.
• A gravação pára automaticamente se:
– O dispositivo USB ficar sem espaço
durante a gravação/cópia.
– O número de ficheiros MP3 no dispositivo
USB atinge o limite reconhecido pelo
sistema.
• Pode armazenar até 150 ficheiros numa pasta.
• Pode armazenar até 199 pastas num só
dispositivo USB.
• Se uma pasta ou ficheiro que está a tentar
gravar já existir no dispositivo USB com o
mesmo nome, será adicionado um número
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
A música gravada limita-se apenas a uma
utilização privada. A utilização de música para
além deste limite requer permissão por parte dos
detentores dos direitos de autor.
75PT
x Para seleccionar todas as faixas do
CD de áudio
sequencial depois do nome sem copiar por
cima da pasta ou ficheiro original.
• Alguns dispositivos USB não podem ser
reproduzidos no sistema dependendo do
formato do ficheiro.
Carregue em C/X/x/c para seleccionar [x
TODOS] e, em seguida, carregue em
.
x Para cancelar a faixa
Carregue em X/x para seleccionar a faixa e,
em seguida, carregue em
. A marca na
faixa é retirada.
Gravar canções de um CD de
áudio para um dispositivo USB
1
2
x Para cancelar todas as faixas
Carregue em C/X/x/c para seleccionar [s
TODOS] e, em seguida, carregue em
.
Insira um CD de áudio.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
6
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
4
“READING” aparece no visor do painel
frontal até as faixas gravadas no CD de
áudio aparecerem no ecrã do televisor.
Nota
• Demora vários minutos a exibir as faixas,
dependendo do número de faixas.
5
O sistema começa a gravar e o estado da
gravação aparece.
Para cancelar a gravação, carregue em x.
Carregue em X/x para seleccionar
[GRAVAÇÃO USB] e, em
seguida, carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar
[FAIXA] e, em seguida, carregue em
.
Seleccione uma faixa que deseja
gravar.
Copiar ficheiros MP3 de um
DATA CD/DATA DVD para um
dispositivo USB
1
2
1
2
3
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
FAIXA
Livre:
01
02
03
04
05
06
07
08
INICIAR
TODOS
TODOS
Faixas a serem gravadas.
x Para seleccionar a faixa desejada
Carregue em X/x para seleccionar a faixa e,
em seguida, carregue em
.
As faixas são marcadas na ordem que
seleccionou.
76PT
Insira um DATA CD/DATA DVD.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Espaço gravável do
dispositivo USB
GRAVAÇÃO USB
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[INICIAR] e, em seguida, carregue em
.
4
Carregue em X/x para seleccionar
[GRAVAÇÃO USB] e, em
seguida, carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar
[FAIXA] ou [PASTA] e, em seguida,
carregue em
.
• [FAIXA]: Aparecem as pastas gravadas
no DATA CD/DATA DVD. Pode copiar
o ficheiro MP3 desejado.
• [PASTA]: Aparecem as pastas gravadas
no DATA CD/DATA DVD. Pode copiar
todos os ficheiros MP3 da pasta. Vá para
o Passo 6.
“READING” aparece no visor do painel
frontal até as faixas/pastas aparecerem no
ecrã do televisor.
O sistema começa a copiar e o estado da
cópia aparece.
Para cancelar a cópia, carregue em x.
Nota
• Demora vários minutos a exibir as faixas/pastas,
dependendo do número de faixas/pastas.
5
Carregue em X/x para seleccionar a
pasta desejada e, em seguida,
carregue em
.
São apresentados os ficheiros MP3 na pasta
seleccionada.
6
Seleccione o ficheiro/pasta MP3 que
quer copiar.
Espaço gravável do
dispositivo USB
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Carregue em O RETURN.
Nota
• O ficheiro áudio de um DATA CD/DATA DVD que
pode copiar é apenas o ficheiro MP3.
Eliminar ficheiros áudio de um
dispositivo USB
Livre:
INICIAR
TODOS
TODOS
Pode eliminar ficheiros áudio no dispositivo
USB.
1
2
Ficheiros/pastas MP3 a ser copiadas.
Carregue em CLEAR.
Carregue em X/x para seleccionar o
ficheiro/pasta MP3 e, em seguida, carregue
em
.
Os ficheiros/pastas MP3 estão marcados.
x Para eliminar um ficheiro áudio
Carregue em
.
Aparece a lista de ficheiros existentes na
pasta.
Carregue em X/x para seleccionar o
ficheiro áudio desejado e, em seguida,
carregue em CLEAR.
x Para seleccionar todos os ficheiros/
pastas MP3
3
x Para cancelar o ficheiro/pasta MP3
Carregue em X/x para seleccionar o
ficheiro/pasta MP3 e, em seguida, carregue
em
. A marca no ficheiro/pasta MP3 é
retirada.
x Para cancelar todos os ficheiros/
pastas MP3
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[ TODOS] e, em seguida, carregue em
.
7
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[INICIAR] e, em seguida, carregue em
.
Carregue em X/x para seleccionar uma
pasta.
x Para eliminar todos os ficheiros
áudio numa pasta
x Para seleccionar o ficheiro/pasta
MP3 desejado(a)
Carregue em C/X/x/c para seleccionar
[ TODOS] e, em seguida, carregue em
.
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“USB” no visor do painel frontal.
Carregue em C/c para seleccionar
[SIM] e, em seguida, carregue em
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
GRAVAÇÃO USB
2002_Remixes
Para voltar ao ecrã anterior
.
Para cancelar, seleccione [NÃO] e, em
seguida, carregue em
.
Nota
• Não retire o dispositivo USB enquanto procede à
eliminação.
• Se a pasta a ser eliminada contiver ficheiros de
formato não-áudio ou sub-pastas, estes são
eliminados da lista no ecrã do televisor, mas não
eliminados do dispositivo USB.
Para voltar ao ecrã anterior
Carregue em O RETURN.
77PT
Utilizar o Adaptador
DIGITAL MEDIA PORT
O adaptador DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT) (não fornecido) permite desfrutar
do som de uma fonte áudio portátil ou
computador. Ligando um adaptador DIGITAL
MEDIA PORT, pode desfrutar do som do
componente ligado no sistema.
Os adaptadores DIGITAL MEDIA PORT
disponíveis variam de área para área.
Para mais informações sobre a ligação do
adaptador DIGITAL MEDIA PORT, consulte
“Para ligar o adaptador DIGITAL MEDIA
PORT” (página 22).
O som e imagens do componente ligado são
reproduzidas no sistema ou televisor ligado.
Para detalhes sobre o funcionamento,
consulte as instruções de funcionamento do
adaptador DIGITAL MEDIA PORT.
• Quando ouvir ficheiros MP3 ou outro tipo de música
comprimida utilizando uma fonte áudio portátil, pode
melhorar o som. Seleccione “A.F.D. STD” para
“DEC. MODE” (página 31). Para cancelar,
seleccione outro que não “A.F.D. STD”.
• Dependendo do tipo de adaptador DIGITAL MEDIA
PORT, poderá utilizar um componente ligado
utilizando um dos botões no telecomando ou no
aparelho. A seguinte ilustração mostra um exemplo
dos botões que podem ser utilizados neste caso.
Nota
• Não ligue um adaptador que não o adaptador
DIGITAL MEDIA PORT.
• Não ligue ou desligue o adaptador DIGITAL MEDIA
PORT ao/a partir do aparelho enquanto o sistema é
ligado.
• Dependendo do tipo de adaptador DIGITAL MEDIA
PORT, as imagens são também emitidas. Neste caso,
o sistema emite apenas o sinal EURO AV OUTPUT,
independentemente do tipo de sinal de vídeo.
• Quando utiliza o sistema e Adaptador Áudio Sem
Fios Bluetooth (como TDM-BT1, não fornecido)
simultaneamente, a distância de transmissão entre o
transmissor Bluetooth e o Adaptador Áudio Sem Fios
Bluetooth pode ser reduzida. Neste caso, coloque o
transmissor Bluetooth tão longe quanto possível do
sistema ou aproxime o Adaptador Áudio Sem Fios
Bluetooth do transmissor Bluetooth.
• Quando utilizar o sistema e o Adaptador Áudio de
Rede Sem Fios (como o TDM-NC1, não fornecido)
simultaneamente, coloque o Adaptador Áudio de
Rede Sem Fios tão longe quanto possível do sistema.
Reproduzir o componente
ligado no sistema
1
2
78PT
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DMPORT” no visor do painel frontal.
Inicie a reprodução do componente
ligado.
./>
H
x
X
Utilizar um produto S-AIR
e o transmissor-receptor sem fios (não
fornecido) na unidade secundária S-AIR.
Nota
O sistema é compatível com a função S-AIR
(página 109), que permite a transmissão de som
entre produtos S-AIR.
Quando adquire um produto S-AIR, tem de
efectuar os seguintes ajustes para estabelecer a
transmissão de som.
• Quando introduzir o transmissor/transmissorreceptor sem fios, certifique-se de que o cabo de
alimentação CA não está ligado a uma tomada de
parede.
• Não toque nos terminais do transmissor/transmissorreceptor sem fios.
Sobre os produtos S-AIR
Para inserir o transmissor sem
fios na unidade
1
Retire os parafusos e solte a tampa da
ranhura.
Parte traseira da unidade
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Tampa da ranhura
0
-T10
EZW
Unidade secundária S-AIR
(receptor S-AIR)
Nota
• Retire os parafusos da tampa da ranhura com a
marca que recomenda cuidado. Não retire os
outros parafusos.
• A tampa da ranhura já não é necessária;
contudo, conserve-a após retirar.
Unidade principal S-AIR
2
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
Existem dois tipos de produto S-AIR.
• Unidade principal S-AIR (esta unidade): Para
transmitir som. Pode utilizar até três unidades
principais S-AIR. (O número de unidades
principais S-AIR que podem ser utilizadas
depende do ambiente de utilização.)
• Unidade secundária S-AIR: Para receber som.
– Amplificador surround: Pode desfrutar do
som de colunas surround sem fios.
– Receptor S-AIR: Pode desfrutar do som do
sistema noutra divisão.
Inserir o transmissor sem fios.
Parte traseira da unidade
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
Unidade secundária S-AIR
(amplificador surround)
-T10
EZW
0
Inserir o transmissor/
transmissor-receptor sem fios
Para utilizar a função S-AIR, tem de inserir o
transmissor sem fios (não fornecido) na unidade
79PT
Nota
• Introduza o transmissor sem fios com o logótipo
S-AIR virado para cima.
• Introduza o transmissor sem fios de modo a que
as marcas V fiquem alinhadas.
• Não introduza mais nenhum aparelho na
ranhura EZW-T100 para além do transmissor
sem fios.
3
Certifique-se de que utiliza os mesmos
parafusos para prender o transmissor
sem fios.
SUR R
1
O sistema liga-se.
2
COAXIAL 75
FM
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
SUR L
EZW-T100
SPEAKER
CENTER
Carregue em "/1 na unidade.
ANTENNA
SPEAKER
FRONT L
Para definir o ID da unidade
3
Parte traseira da unidade
FRONT R
transmissão de som. Pode utilizar várias
unidades principais S-AIR, definindo um ID
diferente para cada componente.
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
4
EZ
10
W-T
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
0
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
5
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
Nota
6
• Não utilize outros parafusos para fixar o
transmissor sem fios.
Para introduzir o transmissorreceptor sem fios na unidade
secundária S-AIR
Para mais informações sobre a instalação do
transmissor-receptor sem fios na unidade
secundária S-AIR, tal como um amplificador
surround ou receptor S-AIR, consulte as
instruções de funcionamento da unidade
secundária S-AIR.
Estabelecer a transmissão de
som entre a unidade e a
unidade secundária S-AIR
(definição ID)
Para o amplificador surround
Para o receptor S-AIR
Ao conjugar o ID da unidade e da unidade
secundária S-AIR, pode estabelecer a
80PT
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR AUDIO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [CONFIGURAR
AUDIO].
7
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR S-AIRt] e, em
seguida, carregue em
.
Nota
• Quando o transmissor sem fios não está inserido
na unidade, [CONFIGURAR S-AIR] não pode
ser seleccionado.
8
9
Carregue em X/x para seleccionar [ID]
e prima
.
Carregue em X/x para seleccionar o ID
desejado e carregue em
.
Pode seleccionar qualquer ID (A, B, ou C).
Aparece o ecrã de confirmação.
10 Carregue em
.
Defina a unidade secundária S-AIR com o
mesmo ID.
A transmissão de som estabelece-se da
seguinte forma (exemplo):
Outra unidade
principal S-AIR
ID B
Esta unidade
ID A
da localização da unidade, para desfrutar do som
do sistema noutra divisão.
Para detalhes sobre o receptor S-AIR, consulte
as instruções de funcionamento do receptor
S-AIR.
1
ID A
ID A
ID B
Unidade
secundária
S-AIR
Unidade
secundária
S-AIR
Unidade
secundária
S-AIR
Nota
• Quando estiver a utilizar outra unidade
secundária S-AIR, como um amplificador
surround, não altere o ID da unidade. Defina o
ID do receptor S-AIR para que seja igual ao da
unidade.
• Quando emparelha a unidade e outra unidade
secundária S-AIR, como um amplificador
surround, através da operação de
emparelhamento, necessita de efectuar a
operação de emparelhamento entre a unidade e
receptor S-AIR. Para mais informações,
consulte “Identificar a unidade com uma
unidade secundária S-AIR específica (Operação
de emparelhamento)” (página 82).
Para definir o ID do amplificador
surround
Consulte as instruções de funcionamento do
amplificador surround.
Para definir o ID do receptor
S-AIR
2
Nota
O modo S-AIR aparece no visor do painel
frontal. Cada vez que carregar em S-AIR
MODE, o modo S-AIR altera.
• “PARTY”: O receptor S-AIR emite som
de acordo com a função definida na
unidade.
• “SEPARATE”: Pode definir a função
desejada para o receptor S-AIR enquanto
a função da unidade não altera.
• É fácil definir o mesmo ID para a unidade e para a
unidade secundária S-AIR de forma a estabelecer a
transmissão de som. Contudo, os seus vizinhos
podem também receber o som do seu sistema, se os
IDs forem coincidentes, ou poderá receber som dos
vizinhos. Para evitar que isto aconteça, pode
identificar a unidade com uma unidade secundária
S-AIR específica, recorrendo à operação de
emparelhamento (página 82).
Desfrutar do som do sistema
noutra divisão
Para o receptor S-AIR
Pode desfrutar do som do sistema utilizando o
receptor S-AIR. O receptor S-AIR pode ser
instalado em qualquer sítio, independentemente
Carregue em S-AIR MODE no
telecomando.
3
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
• Para definir o ID da unidade, consulte
“Para definir o ID da unidade”
(página 80).
• Para definir o ID do receptor S-AIR,
consulte as instruções de funcionamento
do receptor S-AIR.
• Para confirmar o ID actual, realize os Passos 1 a 7
acima indicados. Quando emparelhar a unidade com
a unidade secundária S-AIR (página 82),
[(EMPARELHAR)] aparece ao lado de ID no visor
para selecção de ID.
Consulte as instruções de funcionamento do
receptor S-AIR.
Defina o ID do receptor S-AIR para que
seja igual ao da unidade.
Seleccione a função desejada no
receptor S-AIR.
x Quando “PARTY” é definido
A função muda pela mesma sequência que
sucede quando carrega em FUNCTION +/–
(página 29).
x Quando “SEPARATE” é definido
A função muda do seguinte modo.
81PT
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“TUNER AM” t “DMPORT” t
“AUDIO” t …
2
3
Para desfrutar da mesma função que a
unidade, seleccione “MAIN UNIT”.
Quando “TUNER FM” ou “TUNER AM” é
seleccionado na unidade, apenas é possível
seleccionar a mesma banda para o
sintonizador do receptor S-AIR. Nesse
caso, quando seleccionar outra opção que
não “TUNER FM” ou “TUNER AM” na
unidade, poderá seleccionar qualquer banda
para o sintonizador no receptor S-AIR.
4
Ajuste o volume no receptor S-AIR.
Nota
• Quando o som é diferente de 2 canais estéreo, o som
multi-canal é misturado para 2 canais.
• O som do receptor S-AIR pode ser cortado pela
operação da unidade.
Para controlar o sistema a partir
do receptor S-AIR
Pode controlar o sistema a partir do receptor
S-AIR utilizando os seguintes botões.
Carregue
em
Funcionamento
H, X, x,
./>
Partilhar as mesmas operações no
telecomando da unidade.
S-AIR CH
Alterar a função do sistema.
Para mais informações, consulte as instruções de
funcionamento do receptor S-AIR.
Para desfrutar do receptor
S-AIR enquanto a unidade
estiver em modo de espera
Para o receptor S-AIR
Pode desfrutar do receptor S-AIR enquanto está
em modo de espera, definindo “S-AIR STBY”
para “ON”.
1
82PT
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue em X/x repetidamente até
“S-AIR STBY” aparecer no visor do
painel frontal e, em seguida,
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar a
definição desejada.
• “ON”: Pode desfrutar do receptor S-AIR
enquanto a unidade estiver em modo de
espera ou ligada.
• “OFF”: Não pode desfrutar do receptor
S-AIR enquanto a unidade estiver em
modo de espera.
A predefinição varia consoante o modelo.
4
Carregue em
.
A programação está concluída.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Nota
• Quando define “S-AIR STBY” para “ON”, o
consumo de energia durante o modo de espera
aumenta.
• Quando desliga o sistema enquanto “S-AIR STBY”
está definido para “ON”, “S-AIR” pisca (quando não
é estabelecida transmissão de som entre a unidade e o
receptor S-AIR), ou acende-se (quando a transmissão
de som entre a unidade e o receptor S-AIR é
estabelecida) no visor do painel frontal.
• Se desligar o sistema com o tabuleiro aberto enquanto
“S-AIR STBY” está definido para “ON”, o tabuleiro
do disco pode não fechar automaticamente.
• Quando o transmissor sem fios não está inserido na
unidade, “S-AIR STBY” não pode ser seleccionado.
• “S-AIR STBY” é definido para “OFF”
automaticamente quando o transmissor sem fios é
removido da unidade.
Identificar a unidade com uma
unidade secundária S-AIR
específica
(Operação de
emparelhamento)
Para o amplificador surround
Para o receptor S-AIR
É fácil definir o mesmo ID para a unidade e para
uma unidade secundária S-AIR, como um
amplificador surround ou receptor S-AIR, de
modo a estabelecer a transmissão de som.
Contudo, os seus vizinhos podem também
receber o som do seu sistema, se os IDs forem
coincidentes, ou poderá receber som dos
vizinhos. Para evitar que isto aconteça, pode
identificar a unidade com uma unidade
secundária S-AIR específica, recorrendo à
operação de emparelhamento.
Nota
• Retire os auscultadores do amplificador
surround (se ligado).
2
• Para definir o ID da unidade, consulte
“Para definir o ID da unidade”
(página 80).
• Para definir o ID da unidade secundária
S-AIR, consulte as instruções de
funcionamento da unidade secundária
S-AIR.
x Antes de emparelhar
A transmissão de som é estabelecida pelo ID
(exemplo).
A sua divisão
Vizinho
3
ID A
4
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
ID A
ID A
Unidade
secundária
S-AIR
Unidade
secundária
S-AIR
x Após emparelhar
A transmissão de som é estabelecida apenas
entre a unidade emparelhada e a(s) unidade(s)
secundária(s) S-AIR.
A sua divisão
5
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
6
Esta unidade
ID A
8
ID A
ID A
Unidade
secundária
S-AIR
Emparelhamento
Para realizar o emparelhamento
1
Coloque a unidade secundária S-AIR
que deseja emparelhar próximo da
unidade.
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR AUDIO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [CONFIGURAR
AUDIO].
Sem transmissão
Unidade
secundária
S-AIR
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
7
Vizinho
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
Esta unidade
Estabeleça a correspondência entre os
IDs da unidade e da unidade
secundária S-AIR.
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR S-AIRt] e, em
seguida, carregue em
.
Nota
• Quando o transmissor sem fios não está inserido
na unidade, [CONFIGURAR S-AIR] não pode
ser seleccionado.
9
Carregue em X/x para seleccionar
[EMPARELHAR] e prima
.
Aparece o ecrã de confirmação.
10 Carregue em C/c para seleccionar
[SIM] e, em seguida, carregue em
.
A unidade começa o emparelhamento.
83PT
Para não realizar o emparelhamento,
seleccione [NÃO].
11 Comece o emparelhamento da unidade
secundária S-AIR.
x Para o amplificador surround
Consulte as instruções de funcionamento do
amplificador surround.
Quando a transmissão de som for
estabelecida, o ecrã de confirmação
aparece.
x Para o receptor S-AIR
Consulte as instruções de funcionamento do
receptor S-AIR.
Quando a transmissão de som for
estabelecida, o ecrã de confirmação
aparece.
Se a transmissão de som for
instável
Para o amplificador surround
Para o receptor S-AIR
Se utilizar vários sistemas sem fios que
partilham a banda de 2,4 GHz, como uma Rede
local sem fios ou Bluetooth, a transmissão dos
produtos S-AIR ou outros sistemas sem fios
pode ser instável. Neste caso, a transmissão
pode ser melhorada alterando a seguinte
definição “RF CHANGE”.
1
2
Nota
• Realize o emparelhamento durante vários
minutos, após o Passo 10. Se assim não o fizer,
o emparelhamento é automaticamente
cancelado e o ecrã de confirmação aparece. Para
realizar o emparelhamento, seleccione [SIM].
Para voltar ao ecrã anterior, seleccione [NÃO].
3
operação seguinte.
x Para terminar o emparelhamento
Seleccione [NÃO] e, em seguida carregue
em
.
x Para realizar o emparelhamento de
outra unidade secundária S-AIR
4
Seleccione [SIM] e, em seguida carregue
em
.
5
Execute a definição do ID da unidade de acordo
com os procedimentos de “Para definir o ID da
unidade”. Se seleccionar um novo ID (pode
escolher o mesmo ID de antes), o
emparelhamento é cancelado.
84PT
Carregue em X/x para seleccionar a
definição desejada.
Carregue em
.
A programação está concluída.
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
Nota
Para cancelar o emparelhamento
Carregue repetidamente em X/x até
“RF CHANGE” aparecer no visor do
painel frontal e, em seguida, carregue
em
ou c.
• “AUTO”: Normalmente, seleccione esta
opção. O sistema muda “RF CHANGE”
para “ON” ou “OFF” automaticamente.
• “ON”: O sistema transmite som
procurando o melhor canal para
transmissão.
• “OFF”: O sistema transmite som fixando
o canal para transmissão.
12 Carregue em C/c para seleccionar a
• Se executar o emparelhamento entre a unidade e outra
unidade secundária S-AIR (página 82), a transmissão
de som estabelecida por ID é cancelada.
• Quando realiza o emparelhamento,
[(EMPARELHAR)] aparece junto ao ID no visor
para selecção de ID.
Carregue em SYSTEM MENU.
6
Quando definir “RF CHANGE” para
“OFF”, seleccione o ID de modo a que
a transmissão seja estabilizada ao
máximo (página 80).
Nota
• Quando o transmissor sem fios não está inserido na
unidade, “RF CHANGE” não pode ser definido.
• Na maior parte dos caso, não necessita de alterar esta
definição.
• Se “RF CHANGE” estiver definido para “OFF”, a
transmissão entre a unidade e a unidade secundária
S-AIR pode ser realizada utilizando um dos seguintes
canais.
– S-AIR ID A: canal equivalente para canal Wi-Fi 1
– S-AIR ID B: canal equivalente para canal Wi-Fi 6
– S-AIR ID C: canal equivalente para canal WiFi 11
• A transmissão pode ser melhorada alterando o canal
de transmissão (frequência) do(s) outro(s) sistema(s)
sem fios. Para mais informações, consulte as
instruções de funcionamento do(s) outro(s)
sistema(s) sem fios.
Controlo para HDMI/Dispositivo de Áudio Externo
85PT
7
Outras operações
• [PADRÃO]: Seleccione esta opção
quando instala todas as colunas
normalmente.
• [SEM CENTRAL]: Seleccione esta opção
apenas quando instalar as colunas frontais
e surround.
• [SEM SURROUND]: Seleccione esta
opção apenas quando instalar as colunas
central e frontais.
• [FRENTE APENAS]: Seleccione esta
opção apenas quando instalar as colunas
frontais.
• [SÓ À FRENTE]: Seleccione esta opção
quando instalar todas as colunas em frente
da posição de audição.
• [SÓ À FRENTE - SEM CENTRAL]:
Seleccione esta opção quando instalar as
colunas frontais e surround em frente da
posição de audição.
Obter o melhor som
surround para uma sala
[FORMAÇÃO ALTIFAL.]
Dependendo da forma da sala, há algumas
colunas que não pode instalar. Para o melhor
som surround, a Sony recomenda que decida,
em primeiro lugar, a posição das colunas.
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
8
9
6
Carregue em X/x para seleccionar
[FORMAÇÃO ALTIFAL.] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [FORMAÇÃO
ALTIFAL.].
FORMAÇÃO ALTIFAL.
PADRÃO
86PT
.
Carregue em C/c para seleccionar
[SIM] ou [NÃO], e carregue em
.
• [SIM]: Continuar com a [CALIBRAGEM
AUTO]. Siga o procedimento a partir do
Passo 7 de “Calibrar automaticamente as
programações adequadas” (página 87).
• [NÃO]: Sair de [FORMAÇÃO
ALTIFAL.].
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR AUDIO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [CONFIGURAR
AUDIO].
Carregue em
Esta definição é efectuada e aparece o visor
de confirmação.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em C/c para seleccionar uma
programação.
Nota
• De modo a desfrutar do som surround depois de
mudar a posição das colunas, a Sony recomenda que
defina [FORMAÇÃO ALTIFAL.] e, em seguida,
defina [CALIBRAGEM AUTO] (página 87).
• Quando alterar a definição [LIGAÇÃO] em
[DEFINIR CANAL] (página 58), a definição
[FORMAÇÃO ALTIFAL.] retorna para [PADRÃO].
Calibrar
automaticamente as
programações
adequadas
7
Ligue o microfone de calibragem
(fornecido) à tomada A.CAL MIC no
painel frontal.
Programe o microfone de calibragem ao
nível do ouvido, por meio de um tripé, etc.
(não fornecido).
A parte frontal de cada coluna deve estar de
frente para o microfone de calibragem e não
deve existir qualquer obstrução entre as
colunas e o microfone de calibragem.
[CALIBRAGEM AUTO]
A D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
pode definir automaticamente o som surround
adequado.
Nota
IC
1
2
N/
IO I
AL M
A.C
AUD
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Microfone de calibragem
Outras operações
• O sistema emite um som de teste alto quando a
[CALIBRAGEM AUTO] se inicia. Não pode baixar
o volume. Avise as crianças e os vizinhos.
• Certifique-se de que os auscultadores não estão
ligados à unidade ou ao amplificador surround. Não é
possível efectuar os seguintes passos com os
auscultadores ligados.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
Aparece o ecrã de configuração.
5
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR AUDIO] e, em seguida,
carregue em
.
Aparecem as opções para [CONFIGURAR
AUDIO].
6
Carregue em X/x para seleccionar
[CALIBRAGEM AUTO] e depois
carregue em
.
Aparecem as opções para [CALIBRAGEM
AUTO].
8
9
Carregue em C/c para seleccionar
[SIM].
Carregue em
.
Inicia-se [CALIBRAGEM AUTO].
Mantenha-se imóvel durante a medição.
Nota
• Antes de [CALIBRAGEM AUTO], certifiquese que o amplificador surround se liga e que
instalou o amplificador surround no local
apropriado. Se instalar o amplificador surround
num local inadequado - noutra divisão -, não irá
obter a medida apropriada.
87PT
• Evite estar na área de medição e fazer barulho
durante a medição (cerca de 3 minutos), para
evitar uma falha na medição. Durante a
medição, são emitidos sinais de teste das
colunas.
• O ambiente do espaço onde está instalado o
sistema pode afectar as medições.
• Se aparecer uma mensagem de erro, siga a
mensagem e, em seguida, seleccione [SIM].
Aparece uma mensagem de erro quando:
– os auscultadores estão ligados à unidade ou
ao amplificador surround.
– o microfone de calibragem não esteja ligado.
– as colunas frontais não estejam ligadas
correctamente.
– as colunas surround não estejam ligadas
correctamente.
– as colunas frontais e surround não estejam
ligadas correctamente.
Pode controlar o televisor (apenas Sony)
utilizando os seguintes botões. Utilize estes
botões (que não o TV [/1, THEATRE, TV
INPUT e TV VOL +/–) enquanto carrega no
botão TV.
Nota
• Pode não ser possível controlar o televisor ou utilizar
alguns dos botões, dependendo do televisor.
Se carregar nos Pode
botões
TV [/1
Ligar/desligar o televisor.
THEATRE
Desfrutar de óptimas imagens
adequadas a filmes.
x A medição está OK.
TV INPUT
Desligue o microfone de calibragem e, em
seguida, seleccione [SIM]. O resultado está
implementado.
Alternar a fonte de entrada entre o
televisor e outras fontes de
entrada.
TV VOL +/–
Regular o volume do televisor.
x A medição não está OK.
PROG +/–*
Seleccionar o canal do televisor.
Siga a mensagem e, em seguida, seleccione
[SIM] para tentar novamente.
Teclas
Seleccionar o canal do televisor.
numéricas*, -*
ENTER*
10 Carregue em C/c para seleccionar
[SIM] ou [NÃO], e carregue em
.
Nota
• Enquanto a função de calibragem automática estiver
a trabalhar:
– não desligue a alimentação.
– não carregue em nenhum botão.
– não altere o volume.
– não altere a função.
– não coloque nem ejecte um disco.
– não ligue os auscultadores à unidade ou ao
amplificador surround.
– não desligue o microfone de calibragem.
• A medição para o [SUBWOOFER] é sempre [SIM]
desde que o sistema não efectue calibragem do
subwoofer.
• Pode verificar a distância entre a posição de audição
e cada coluna. Consulte a página 58.
88PT
Controlar o televisor
com o telecomando
fornecido
TOOLS*
Apresentar o menu de operações
para o ecrã actual.
RETURN*
Regressar ao canal ou camada
anterior do menu do televisor.
MENU*
Apresentar o menu do televisor.
MUTING*
C/X/x/c*,
Desligar o som temporariamente.
*
Seleccionar o item no menu.
* Utilize estes botões enquanto carrega no botão TV.
Utilizar o efeito de som
Reforçar as frequências de
graves
Utilizar o temporizador
Pode definir uma hora pré-programada para
desligar o sistema, para poder adormecer a ouvir
música. Pode definir a hora em incrementos de 1
ou 10 minutos.
Pode reforçar as frequências de graves.
Carregue em SLEEP.
Carregue em DYNAMIC BASS.
Sempre que carregar em SLEEP, o ecrã de
minutos (o tempo restante) muda em passos de
10 minutos.
Quando programa o temporizador, “SLEEP”
pisca no visor do painel frontal.
“D. BASS ON” aparece no visor do painel
frontal e as frequências de graves são
efectivamente reforçadas.
Para desligar o efeito de som
Carregue em DYNAMIC BASS novamente.
Pode desfrutar dos efeitos de som ou dos
diálogos, como o faria numa sala de cinema,
mesmo em volume baixo. É útil para ver filmes
à noite.
Carregue em SLEEP uma vez.
Para alterar o tempo restante
Carregue repetidamente em SLEEP para
seleccionar a hora pretendida.
Para cancelar a função de
temporizador
Carregue em NIGHT.
Carregue repetidamente em SLEEP até aparecer
a indicação “SLEEP OFF” no visor do painel
frontal.
“NIGHT ON” aparece no visor do painel frontal
e o efeito de som é activado.
Para programar o temporizador
utilizando o menu do sistema
Nota
1
2
• Este efeito não funciona no caso de um Super Audio
CD. Quando insere um Super Audio CD durante
“NIGHT ON”, o efeito de som desliga-se
automaticamente.
• Quando o som é emitido a partir da coluna central,
este efeito é mais pronunciado, tornando mais
perceptíveis os diálogos (diálogos de filmes, etc.).
Quando o som não é emitido a partir da coluna
central, ou se estiver a utilizar auscultadores, o
sistema ajusta o volume de forma optimizada.
3
Outras operações
Desfrutar do som em volume
baixo
Para verificar o tempo restante
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“SLEEP” aparecer no visor do painel
frontal e, em seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar uma
definição.
O ecrã de minutos (o tempo restante) muda
em passos de 10 minutos.
Para desligar o efeito de som
• Pode seleccionar o tempo restante carregando nas
teclas numéricas. Neste caso, pode pré-programar
o tempo em incrementos de 1 minuto.
Carregue em NIGHT novamente.
4
Carregue em
.
A definição é efectuada e “SLEEP” pisca
no visor do painel frontal.
5
Carregue em SYSTEM MENU.
O menu do sistema desliga-se.
89PT
Alterar a luminosidade
do visor do painel frontal
Visualizar informações
acerca do disco
A luminosidade do visor do painel frontal pode
ser definida para um de 2 níveis.
1
2
3
Carregue em SYSTEM MENU.
Carregue repetidamente em X/x até
“DIMMER” aparecer no visor do painel
frontal e, em seguida, carregue em
ou c.
Carregue em X/x para seleccionar a
luminosidade do visor do painel
frontal.
5
Carregue repetidamente em DISPLAY.
A programação está concluída.
Sempre que carregar em DISPLAY durante a
reprodução do disco, o visor muda do seguinte
modo:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Algumas das opções apresentadas podem
desaparecer após alguns segundos.
Carregue em SYSTEM MENU.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• “DIMMER OFF”: Brilhante.
• “DIMMER ON”: Escuro.
4
Ver o tempo de reprodução e o
tempo restante no visor do
painel frontal
Carregue em
.
O menu do sistema desliga-se.
1 Tempo de reprodução do título actual
2 Tempo restante do título actual
3 Tempo de reprodução da secção actual
4 Tempo restante da secção actual
5 Nome do disco
6 Título e secção
x VIDEO CD (sem funções PBC)/Super
Audio CD/CD
1 Tempo de reprodução da faixa actual
2 Tempo restante da faixa actual
3 Tempo de reprodução do disco
4 Tempo restante do disco
5 Nome da faixa
6 Faixa e indexação*
* apenas VIDEO CD/Super Audio CD.
x Super VCD
1 Tempo de reprodução da faixa actual
2 Texto da faixa
3 Faixa e número de indexação
x DATA CD (ficheiro MP3)/DATA DVD
(ficheiro MP3)
1 Tempo de reprodução e número da faixa
actual
2 Nome da faixa (ficheiro)*
* Se um ficheiro MP3 tiver a etiqueta ID3, o sistema
apresentará um nome de pasta/nome de faixa
(ficheiro) das informações de etiqueta ID3.
O sistema suporta ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. A
90PT
• C **:**:**
Tempo de reprodução da secção
actual
• C-**:**:**
Tempo restante da secção actual
visualização de informações de etiqueta
ID3 ver 2.2/2.3 tem prioridade quando as etiquetas
ID3 ver 1.0/1.1 e ver 2.2/2.3 são utilizadas para um
só ficheiro MP3.
x DATA CD (ficheiro de vídeo DivX)/DATA
DVD (ficheiro de vídeo DivX)
x VIDEO CD (com funções PBC)
1 Tempo de reprodução do ficheiro actual
2 Nome do ficheiro actual
3 Álbum e número de ficheiro actuais
• **:**
Tempo de reprodução da cena actual
x VIDEO CD (sem funções PBC)/Super
Audio CD/CD
Nota
• T **:**
Tempo de reprodução da faixa actual
• T-**:**
Tempo restante da faixa actual
• D **:**
Tempo de reprodução do disco actual
• D-**:**
Tempo restante do disco actual
x DATA CD (ficheiro MP3)/DATA DVD
(ficheiro MP3)
• Quando o sistema reproduz VIDEO CDs com
funções PBC, o tempo de reprodução aparece no
visor.
• T **:**
Tempo de reprodução da faixa actual
x DATA CD (ficheiro de vídeo DivX)/
DATA DVD (ficheiro de vídeo DivX)
Ver o tempo de reprodução e o
tempo restante no ecrã do
televisor
1
Carregue em DISPLAY durante a
reprodução.
O seguinte visor aparece no ecrã do
televisor.
T
1: 01: 40
Informação de tempo
2
Carregue repetidamente em DISPLAY
para mudar a informação de tempo.
• **:**:**
Tempo de reprodução do ficheiro
actual
Nota
• Os caracteres/marcas podem não ser apresentados em
alguns idiomas.
• Dependendo do tipo de disco a ser reproduzido, o
sistema só pode mostrar um número limitado de
caracteres. Além disso, dependendo do disco, nem
todos os caracteres de texto são visualizados.
Verificar a informação de
reprodução do disco
O visor e os tipos de tempo que pode
verificar dependem do disco reproduzido.
Para verificar o texto do DVD/
Super Audio CD/CD
x DVD VIDEO/DVD-VR
Carregue repetidamente em DISPLAY durante a
reprodução para mostrar o texto gravado no
DVD/Super Audio CD/CD.
O texto do DVD/Super Audio CD/CD só
aparece se houver texto gravado no disco. Não
pode alterar o texto. Se não existir texto no
disco, aparece a mensagem “NO TEXT”.
• T **:**:**
Tempo de reprodução do título actual
• T-**:**:**
Tempo restante do título actual
Outras operações
• O sistema só pode mostrar o primeiro nível do texto
do DVD/CD, como o nome do disco ou o título.
• Se o nome de um ficheiro MP3 não puder ser
mostrado, aparece “*” no visor do painel frontal.
• O nome do disco ou o nome da faixa poderão não ser
mostrados, dependendo do texto.
• O tempo de reprodução de ficheiros MP3 e de
ficheiros de vídeo DivX pode não ser apresentado
correctamente.
91PT
Verificar a informação da data
do ficheiro de imagem JPEG
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
Para verificar o texto do DATA
CD/DATA DVD (ficheiro MP3/
ficheiro de vídeo DivX)
Ao carregar em DISPLAY durante a reprodução
de ficheiros MP3 ou ficheiros de vídeo DivX
num DATA CD/DATA DVD, pode visualizar o
nome da pasta/ficheiro MP3/ficheiro de vídeo
DivX e o fluxo de bits de som (a quantidade de
dados por segundo do som actual) no ecrã do
televisor.
Pode verificar as informações de data durante a
reprodução quando o código Exif* estiver
gravado no ficheiro de imagem JPEG.
Carregue em
DISPLAY duas vezes
durante a reprodução.
O visor do menu de controlo aparece no ecrã do
televisor.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD JPEG
Informações de data
Fluxo de bits*
T
0: 13
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Nome da pasta**
Nome do ficheiro MP3**/
ficheiro de vídeo DivX
* Aparece quando:
– reproduz um ficheiro MP3 em DATA CDs/DATA
DVDs.
– reproduz um ficheiro de vídeo DivX que contém
sinais áudio MP3 em DATA CDs/DATA DVDs.
** Se um ficheiro MP3 tiver a etiqueta ID3, o sistema
apresentará um nome de pasta/nome de faixa
(ficheiro) das informações de etiqueta ID3.
O sistema suporta ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. A
visualização de informações de etiqueta
ID3 ver 2.2/2.3 tem prioridade quando as etiquetas
ID3 ver 1.0/1.1 e ver 2.2/2.3 são utilizadas para um
só ficheiro MP3.
92PT
* “Exchangeable Image File Format” é um formato
para câmaras digitais definido pela Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
• A informação de data é [DD/MM/AAAA].
DD: Dia
MM: Mês
AAAA: Ano
Aparece o ecrã de configuração.
Repor as predefinições
Repor os parâmetros do
sistema, como as estações
predefinidas, nas
predefinições
"/1
A
5
São apresentadas as opções para
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA].
6
7
x
Carregue em
.
Nota
• As definições [MODO (MUSICA, IMAGEM)],
[INTERVALO], [EFEITO] e [MULTI/2ºCN]
também voltam às predefinições.
Outras operações
Aparece “COLD RESET” no visor do
painel frontal e os valores predefinidos do
sistema são repostos.
Carregue em C/c para seleccionar
[SIM].
Não carregue em [/1 enquanto reinicia o
sistema, uma vez que leva alguns segundos
a completar.
Carregue em "/1 para ligar o sistema.
Carregue em x, A e "/1 em simultâneo
no aparelho.
Carregue em X/x para [REINICIAR] e,
em seguida, carregue em c.
Também pode sair do processo e voltar ao
visor do menu de controlo, seleccionando
[NÃO].
8
1
2
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA] e, em
seguida, carregue em
.
Repor as definições de
[CONFIGURAR] nas
predefinições
Pode repor as definições de [CONFIGURAR]
(página 53) que não [RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO] nas predefinições.
1
2
Carregue repetidamente em
FUNCTION +/– até aparecer a indicação
“DVD” no visor do painel frontal.
Carregue em
DISPLAY com o
sistema no modo de paragem.
O visor do menu de controlo aparece no
ecrã do televisor.
3
Carregue em X/x para seleccionar
[CONFIGURAR] e, em seguida,
prima
.
Aparecem as opções para
[CONFIGURAR].
4
Carregue em X/x para seleccionar
[PERSONALIZADA] e, em seguida,
carregue em
.
93PT
Precauções
• Não se esqueça de retirar o disco quando transportar
o sistema. Se não o fizer, o disco pode ficar
danificado.
• Se deixar cair qualquer coisa dentro da caixa do
aparelho, desligue-o da corrente e mande-o verificar
por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
Fontes de alimentação
Ajustar o volume
• Desligue o aparelho da tomada de parede se não
tencionar utilizá-lo durante um período de tempo
prolongado. Para desligar o cabo, puxe pela ficha e
nunca pelo próprio cabo.
• Não aumente o volume quando estiver a ouvir uma
secção com níveis de entrada muito baixos ou sem
sinais áudio. Se o fizer, quando reproduzir uma
secção com picos de volume, as colunas podem ficar
danificadas.
Informações adicionais
Instalação
• Coloque o sistema num local com ventilação
adequada para evitar o seu sobreaquecimento.
• Com um volume de som alto, durante grandes
períodos de tempo, a caixa fica quente ao toque. Isto
não é uma avaria. No entanto, evite tocar na caixa.
Não coloque o aparelho num espaço fechado com má
ventilação já que tal poderia provocar o seu
sobreaquecimento.
• Não tape os orifícios de ventilação, colocando
objectos sobre o sistema. O sistema encontra-se
equipado com um amplificador de grande potência.
Caso os orifícios de ventilação estejam obstruídos, o
aparelho pode sobreaquecer e deixar de funcionar
correctamente.
• Não coloque o aparelho sobre superfícies (tapetes,
cobertores, etc.) ou junto de materiais (cortinas,
reposteiros) que possam bloquear os orifícios de
ventilação.
• Não instale o aparelho junto de fontes de calor como,
por exemplo, radiadores ou saídas de ar ou num local
exposto à luz solar directa, pó excessivo, vibrações
mecânicas ou choques.
• Não instale o aparelho numa posição inclinada. Este
aparelho foi concebido para funcionar apenas na
posição horizontal.
• Afaste o aparelho e os discos dos componentes com
ímanes fortes como, por exemplo, fornos de
microondas ou colunas de som de grandes dimensões.
• Não coloque objectos pesados em cima do aparelho.
Funcionamento
• Se o sistema for transportado directamente de um
local frio para um local quente ou se for colocado
numa sala muito húmida, pode ocorrer condensação
de humidade nas lentes que se encontram no interior
do aparelho de controlo. Se esta situação ocorrer, o
funcionamento do sistema pode ser afectado. Neste
caso, retire o disco e deixe o sistema ligado durante
cerca de meia hora até que a humidade se evapore.
94PT
Limpeza
• Limpe a caixa do aparelho, o painel e os controlos
com um pano macio ligeiramente humedecido numa
solução de detergente suave. Não utilize nenhum tipo
de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou dissolvente
como, por exemplo, álcool ou benzina.
Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o
sistema, consulte o agente Sony da sua zona.
Discos de limpeza, produtos de
limpeza de discos/lentes
• Não utilize discos de limpeza ou produtos de
limpeza de discos/lentes (incluindo de tipo húmido
ou em spray). Estes produtos podem provocar
avarias no aparelho.
Cor do televisor
• Se as colunas provocarem irregularidades na cor do
ecrã do televisor, desligue o televisor e volte a ligá-lo
passados 15 a 30 minutos. Se a irregularidade na cor
persistir, afaste as colunas do televisor.
AVISO IMPORTANTE
Cuidado: Este sistema pode manter
indefinidamente no ecrã do televisor uma imagem
de vídeo fixa ou um menu. Se a imagem de vídeo
fixa ou o menu permanecerem no ecrã do televisor
durante um longo período de tempo, corre o risco de
danificar definitivamente o ecrã do televisor. O
risco de ocorrência de uma situação deste tipo é
maior nos televisores de retroprojecção.
Transportar o sistema
Antes de deslocar o sistema, certifique-se de que não
estão colocados discos e retire o cabo de alimentação
CA da tomada de parede.
Notas sobre os discos
Manuseamento dos discos
• Para manter o disco limpo, pegue-lhe pelas
extremidades. Não toque na sua superfície.
• Não cole papéis nem fita adesiva no disco.
Limpeza
• Antes de reproduzir o disco, limpe-o com um
pano de limpeza.
Limpe o disco de dentro para fora.
Informações adicionais
• Não exponha o disco à incidência directa dos
raios solares ou a fontes de calor como, por
exemplo, saídas de ar quente, nem o deixe
dentro de um carro estacionado ao sol, uma
vez que a temperatura no seu interior pode
subir consideravelmente.
• Depois de reproduzir o disco, guarde-o na
respectiva caixa.
• Não utilize dissolventes como, por exemplo,
benzina, diluente, produtos de limpeza à venda
no mercado ou spray anti-estático destinado
aos LPs de vinil.
Este sistema apenas pode reproduzir discos
normais circulares. A utilização de discos nãocirculares ou não-normais (por exemplo, em
forma de cartão, coração ou estrela) pode
provocar uma avaria.
Não utilize um disco com acessórios
comercialmente disponíveis, como etiquetas ou
um aro.
95PT
Resolução de problemas
Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante a utilização do sistema, consulte este guia de
resolução de problemas para tentar solucioná-lo antes de solicitar a reparação. Se o problema persistir,
contacte o agente Sony da sua zona.
Tenha em atenção que, se os técnicos mudarem algumas peças durante a reparação, estas poderão ficar
retidas.
Quando instala a unidade secundária S-AIR (não fornecida), no caso de surgir um problema com a
função S-AIR, solicite a um agente Sony a verificação conjunta de todo o sistema (unidade principal e
unidade secundária S-AIR).
Alimentação
Sintoma
Solução
A alimentação não está ligada.
• Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado com firmeza.
• Carregue em "/1 depois de “STANDBY” desaparecer do visor do painel
frontal.
Se aparecer “PROTECTOR” e
“PUSH POWER”
alternadamente no visor do
painel frontal.
Carregue em "/1 para desligar o sistema e verifique os seguintes itens depois de
“STANDBY” desaparecer.
• Estão os cabos + e – da coluna em curto-circuito?
• Está a usar apenas as colunas especificadas?
• Há alguma coisa a bloquear os orifícios de ventilação do sistema?
• Depois de verificar os itens acima e de resolver quaisquer problemas, ligue o
sistema. Se a causa do problema não puder ser encontrada mesmo depois de ter
verificado os itens acima, consulte um agente Sony da sua zona.
Imagem
96PT
Sintoma
Solução
Não aparece imagem.
• O cabo SCART (EURO AV) não está bem ligado.
• O cabo SCART (EURO AV) está danificado.
• O aparelho não está ligado à tomada EURO AV t INPUT correcta
(página 21).
• A entrada de vídeo do televisor não está regulada para que se possa ver as
imagens no sistema.
• Verifique o método de saída no seu sistema (página 21).
• Volte a ligar o cabo de ligação com firmeza.
• O aparelho está ligado a um dispositivo de entrada que não é compatível com
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (“HDMI” não se acende
no painel frontal) (página 21).
• Se a tomada HDMI OUT for utilizada para saída de vídeo, mudar o tipo de saída
de sinal de vídeo da tomada HDMI OUT poderá resolver o problema
(página 28).
Ligue o televisor e o aparelho utilizando uma tomada de vídeo que não HDMI
OUT e mude a entrada do televisor para a entrada de vídeo ligado, de modo a
conseguir visualizar as opções de menu. Mude o tipo de saída de sinal de vídeo
da tomada HDMI OUT e mude a entrada do televisor novamente para HDMI.
Se, mesmo assim, a imagem não aparecer, repita os Passos e tente outras
opções.
Solução
A imagem tem ruído.
• O disco está sujo ou defeituoso.
• Se o sinal da tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV) estiver distorcido,
altere o tipo da saída de sinal de vídeo da tomada HDMI OUT, definindo a
[RESOLUÇÃO HDMI] na [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [720 ×
480p]* (página 28).
* Dependendo do modelo de cada país, pode aparecer [720 × 576p].
A imagem não preenche o ecrã
mesmo que tenha regulado o
formato da imagem em
[FORMATO ECRÃ] de
[CONFIGURAÇÃO DE
VIDEO].
• O formato no disco é fixo.
Ocorrem irregularidades na cor
no ecrã do televisor.
O subwoofer e as colunas frontais deste sistema encontram-se protegidas
magneticamente, para evitar fuga magnética. No entanto, poderão ocorrer
algumas fugas, uma vez que é utilizado um íman de grande força. Se tal
acontecer, verifique os seguintes itens:
• Se as colunas forem utilizadas com um televisor de base CRT ou projector,
instale as colunas pelo menos a 0,3 m de distância do televisor.
• Se a irregularidade na cor persistir, desligue o televisor uma vez e, em seguida,
ligue-o passados 15 a 30 minutos.
• Se ocorrerem vibrações, coloque as colunas mais afastadas do televisor.
• Certifique-se de que nenhum objecto magnético (um pino magnético na banca
do televisor, um aparelho de saúde, um brinquedo, etc.) está ao pé das colunas.
Som
Sintoma
Solução
Não se ouve som.
• O cabo da coluna não está bem ligado.
• Carregue em MUTING no telecomando se a indicação “MUTING ON”
aparecer no visor do painel frontal.
• O sistema está no modo de pausa ou no modo de reprodução em câmara lenta.
Carregue em H para voltar ao modo de reprodução normal.
• O sistema está no modo de avanço rápido ou rebobinagem rápida. Carregue em
H para voltar ao modo de reprodução normal.
• Verifique as programações das colunas (página 58).
• Os sinais de áudio do Super Audio CD não são emitidos a partir da tomada
HDMI OUT.
• O componente ligado à tomada HDMI OUT não está em conformidade com o
formato do sinal de áudio, assim sendo, defina [AUDIO (HDMI)] em
[CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [ACTIVADO] (página 56).
Informações adicionais
Sintoma
Não é emitido qualquer som pela • Defina [AUDIO (HDMI)] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
tomada HDMI OUT.
[ACTIVADO] (página 56).
• A tomada HDMI OUT está ligada a um dispositivo DVI (Digital Visual
Interface) (as tomadas DVI (Digital Visual Interface) não aceitam sinais de
áudio).
• A tomada HDMI OUT não emite som do Super Audio CD.
• Tente o seguinte: 1 Desligue e volte a ligar o sistema. 2 Desligue e volte a
ligar o componente que se encontra ligado. 3 Desligue e, em seguida, volte a
ligar o cabo HDMI.
97PT
Sintoma
Solução
Os sons esquerdo e direito foram • Verifique se as colunas e os componentes estão ligados de forma correcta e
invertidos ou não estão
segura.
equilibrados.
Não se ouve som do subwoofer. • Verifique as ligações e as programações das colunas (páginas 20, 58).
• Seleccione “A.F.D. STD” para “DEC. MODE” (página 31).
O som tem muitas interferências. • Verifique se as colunas e os componentes estão correctamente ligados.
• Verifique se os cabos de ligação estão longe de um transformador ou motor e
pelo menos a 3 metros do televisor ou lâmpada fluorescente.
• Afaste o televisor dos componentes de áudio.
• As fichas e as tomadas estão sujas. Limpe-as com um pano ligeiramente
humedecido em álcool.
• Limpe o disco.
O som perde o efeito estéreo
• Defina [AUDIO] para [ESTÉREO] carregando em AUDIO (página 36).
quando reproduz um VIDEO
• Certifique-se de que o aparelho está ligado convenientemente.
CD, um CD ou um ficheiro MP3.
Quando está a ouvir uma faixa de • Certifique-se da programação do “DEC. MODE” (página 31).
áudio em Dolby Digital, DTS ou • Verifique as ligações e as programações das colunas (páginas 20, 58).
áudio MPEG, tem dificuldade
• Dependendo do DVD, o sinal de saída pode não ser 5.1 canais na sua totalidade.
em ouvir o efeito surround.
Pode ser monaural ou estéreo mesmo se a faixa de som tiver sido gravada no
formato Dolby Digital ou áudio MPEG.
O som sai apenas pela coluna
central.
• O som pode sair apenas pela coluna central, dependendo do disco.
Não sai som da coluna central.
• Verifique as ligações e as programações das colunas (páginas 20, 58).
• Certifique-se da programação do “DEC. MODE” (página 31).
• Dependendo da fonte, o efeito da coluna central pode ser menos perceptível.
• Está a ser reproduzida uma fonte de 2 canais.
Não sai som das colunas
surround ou o som sai com um
nível de volume muito baixo.
• Verifique as ligações e as programações das colunas (páginas 20, 58).
• Certifique-se da programação do “DEC. MODE” (página 31).
• Dependendo da fonte, o efeito das colunas surround pode ser menos
perceptível.
• Está a ser reproduzida uma fonte de 2 canais.
Não existe som a partir da
tomada DIGITAL IN
COAXIAL/OPTICAL.
• A frequência de amostragem do sinal de entrada é superior a 48 kHz.
Funcionamento
98PT
Sintoma
Solução
Não consegue sintonizar
estações de rádio.
• Verifique se a antena está correctamente ligada. Regule a antena ou ligue uma
antena exterior, se for necessário.
• O sinal das estações é muito fraco (quando se utiliza a sintonização automática).
Utilize a sintonização directa.
• Nenhuma estação foi pré-programada ou as estações pré-programadas foram
apagadas (quando se utiliza a sintonização através do varrimento das estações
pré-programadas). Faça uma pré-programação das estações (página 61).
• Carregue em DISPLAY para que a frequência apareça no visor do painel
frontal.
É ouvido ruído em rádio AM.
• Verifique a localização da antena em anel AM e do cabo (página 24).
Solução
O telecomando não funciona.
• Existem obstáculos entre o telecomando e o aparelho.
• A distância entre o telecomando e o aparelho é demasiado grande.
• Não está a apontar o telecomando para o sensor remoto do aparelho.
• As pilhas do telecomando estão fracas.
Não consegue reproduzir o
disco.
• Não foi colocado nenhum disco.
• O disco está virado ao contrário.
Introduza o disco com o lado de reprodução virado para baixo.
• O disco está inclinado no tabuleiro.
• O sistema não pode reproduzir CD-ROMs, etc. (página 5).
• O código de região do DVD não é igual ao do sistema.
• Existe humidade condensada no interior do aparelho e pode provocar danos nas
lentes. Retire o disco e deixe o aparelho ligado durante cerca de meia hora.
O ficheiro MP3 não pode ser
reproduzido.
• O DATA CD não está gravado no formato MP3 que está em conformidade com
a ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.
• O DATA DVD não está gravado no formato MP3 que está em conformidade
com o formato UDF (Universal Disk Format).
• O ficheiro MP3 não tem a extensão “.MP3”.
• Os dados não estão formatados em MP3, apesar de terem a extensão “.MP3”.
• Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
• O sistema não consegue reproduzir faixas de som no formato MP3PRO.
• A programação [MODO (MUSICA, IMAGEM)] foi definida como
[IMAGEM] (página 47).
• Se não puder mudar a programação [MODO (MUSICA, IMAGEM)], volte a
introduzir o disco ou desligue e volte a ligar o sistema.
• O DATA CD/DATA DVD contém um ficheiro de vídeo DivX.
O ficheiro de imagem JPEG não • O DATA CD não está gravado no formato JPEG que está em conformidade
pode ser reproduzido.
com a ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.
• O DATA DVD não está gravado num formato JPEG que esteja em
conformidade com o formato UDF (Universal Disk Format).
• Tem uma extensão diferente de “.JPEG” ou “.JPG”.
• É maior do que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) no modo normal ou tem mais
de 2.000.000 pixels em ficheiro de imagem JPEG Progressive, que é
principalmente utilizado no web site da Internet.
• Não cabe no ecrã do televisor (estas imagens são reduzidas).
• A programação [MODO (MUSICA, IMAGEM)] foi definida como [MUSICA]
(página 47).
• Se não puder mudar a programação [MODO (MUSICA, IMAGEM)], volte a
introduzir o disco ou desligue e volte a ligar o sistema.
• O DATA CD/DATA DVD contém um ficheiro de vídeo DivX.
Informações adicionais
Sintoma
A reprodução de ficheiros MP3 e • [AUTO] foi seleccionado em [MODO (MUSICA, IMAGEM)] (página 47).
do ficheiro de imagem JPEG
começa em simultâneo.
O ficheiro de vídeo DivX não
pode ser reproduzido.
• O ficheiro não está criado em formato DivX.
• Tem uma extensão diferente de “.AVI” ou “.DIVX”.
• O DATA CD/DATA DVD não está criado no formato DivX que está em
conformidade com a ISO 9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet/UDF.
• O ficheiro de vídeo DivX é maior do que 720 (largura) × 576 (altura).
Os títulos do nome de pasta/
faixa/ficheiro não aparecem
correctos.
• O sistema só pode mostrar números e letras dos alfabetos. Os outros caracteres
aparecem como [*].
99PT
Sintoma
Solução
Um disco não começa a
reprodução do princípio.
• Foi seleccionada a função reprodução de programas, reprodução aleatória ou
reprodução repetitiva.
Carregue em CLEAR para cancelar estas funções antes de reproduzir um disco.
• Foi seleccionada a função Retomar reprodução.
Durante a paragem, carregue em x no aparelho ou no telecomando e, em
seguida, comece a reprodução (página 39).
• O menu de títulos, DVD ou PBC aparece automaticamente no ecrã do televisor.
O sistema começa a reproduzir o • O DVD inclui uma função de reprodução automática.
disco automaticamente.
A reprodução pára
automaticamente.
• Alguns discos podem conter um sinal de pausa automática. Durante a
reprodução de um disco deste tipo, o sistema pára a reprodução quando detecta
o sinal de pausa automática.
Não consegue executar
determinadas funções como
parar, procurar, reprodução em
câmara lenta ou reprodução
repetitiva.
• Pode não conseguir executar algumas das operações descritas acima,
dependendo do disco. Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com
o disco.
As mensagens não aparecem no • No ecrã de configuração, seleccione o idioma pretendido para as opções de
ecrã do televisor no idioma
menu em [OPÇÕES MENU] sob [SELECÇÃO IDIOMA] (página 54).
pretendido.
Não consegue alterar o idioma da • Não existem faixas multi-idioma gravadas no DVD reproduzido.
faixa de áudio.
• O DVD não permite alterar o idioma da faixa de áudio.
Não consegue alterar o idioma
das legendas.
• Não existem legendas multi-idioma gravadas no DVD reproduzido.
• O DVD não permite alterar as legendas.
Não consegue desactivar as
legendas.
• O DVD não permite desactivar as legendas.
Não consegue alterar os ângulos. • Não existem multi-ângulos gravados no DVD em reprodução (página 36).
• O DVD não permite alterar os ângulos.
Não consegue ejectar o disco e a • Contacte o agente ou o centro de assistência técnica autorizado da Sony.
indicação “LOCKED” aparece
no visor do painel frontal.
[Erro de dados] aparece no ecrã • O ficheiro MP3/ficheiro de imagem JPEG/ficheiro de vídeo DivX que pretende
do televisor durante a
reproduzir está danificado.
reprodução de um DATA CD ou • Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
DATA DVD.
• O formato do ficheiro de imagem JPEG não está em conformidade com DCF.
• O ficheiro de imagem JPEG tem a extensão “.JPG” ou “.JPEG”, mas não está
no formato JPEG.
• O ficheiro que pretende reproduzir tem a extensão “.AVI” ou “.DIVX”, mas
não está no formato DivX ou está no formato DivX, mas não está em
conformidade com perfis DivX Certified.
O sistema não funciona
normalmente.
100PT
• Desligue o cabo de alimentação CA da tomada de parede e volte a ligá-lo depois
de alguns minutos.
Sintoma
Solução
A função Controlo para HDMI
não funciona.
• Quando “HDMI” não se acende no visor do painel frontal, verifique a ligação
HDMI (página 21).
• Defina [CONTROLO PARA HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para
[ACTIVADO] (página 56).
• Certifique-se de que o componente ligado é compatível com a função
[CONTROLO PARA HDMI].
• Verifique se o cabo de alimentação CA do componente ligado está ligado com
firmeza.
• Verifique a programação do componente ligado para a função Controlo para
HDMI. Consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o
componente.
• Se alterar a ligação HDMI, ligue e desligue o cabo de alimentação CA ou, se
houver uma falha de corrente, programe a definição [CONTROLO PARA
HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI] para [DESACT.], e programe a
definição [CONTROLO PARA HDMI] em [CONFIGURAÇÃO DO HDMI]
para [ACTIVADO] (página 56).
• Para mais informações, consulte “Utilizar a Função Controlo para HDMI para
o “BRAVIA” Sync” (página 65).
Dispositivo USB
Sintoma
Solução
“OVERLOAD” aparece no visor • Foi detectado um problema com o nível de corrente eléctrica da porta
do painel frontal.
(USB). Desligue o sistema e retire o dispositivo USB da porta
(USB).
Certifique-se que não há qualquer problema com o dispositivo USB. Se este
padrão de exibição persistir, contacte o agente Sony da sua zona.
Está a utilizar um dispositivo
USB suportado?
• Se ligar um dispositivo USB não suportado, podem ocorrer os seguintes
problemas. Consulte “Dispositivos USB reproduzíveis” (suplemento)
relativamente aos tipos de dispositivo suportados.
– O dispositivo USB não é reconhecido.
– Os nomes de ficheiros e pastas não são exibidos neste sistema.
– Não é possível a reprodução.
– O som salta.
– Ouve-se ruído.
– É emitido um som distorcido.
– A gravação pára antes de estar terminada.
Não se ouve som.
• O dispositivo USB não está ligado correctamente. Desligue o sistema, em
seguida volte a ligar o dispositivo USB.
O som está distorcido.
• A taxa de bits utilizada, aquando da gravação dos ficheiros áudio, era baixa.
Envie ficheiros áudio com taxas de bits mais altas para o dispositivo USB.
Informações adicionais
Não é emitido som do sistema e • Defina [AUDIO (HDMI)] em [CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA] para
televisor enquanto é utilizada a
[ACTIVADO] (página 56).
função Controlo de Áudio do
• Certifique-se de que o televisor ligado é compatível com a função Controlo de
Sistema.
Áudio do Sistema.
• Para mais informações, consulte “Utilizar a Função Controlo para HDMI para
o “BRAVIA” Sync” (página 65).
101PT
Sintoma
Solução
Ouve-se ruído ou o som salta.
• Desligue o sistema, em seguida volte a ligar o dispositivo USB.
• O ruído pode ter entrado durante o processo de gravação ou cópia. Elimine os
ficheiros, e tente gravar ou copiar novamente.
• Copie os ficheiros para o seu computador, formate o dispositivo USB no
formato FAT12, FAT16, ou FAT32, e copie os ficheiros para o dispositivo
USB, novamente.*
* Este sistema suporta FAT12, FAT16, e FAT32, mas alguns dispositivos USB
podem não suportar todos estes FAT. Para mais detalhes, consulte as
instruções de funcionamento de cada dispositivo USB ou contacte o
fabricante.
O dispositivo USB não pode ser • O dispositivo USB está a ser ligado ao contrário. Ligue o dispositivo USB com
ligado à porta
(USB).
a orientação correcta.
O dispositivo USB, que já foi
• Pode estar gravado num formato não suportado. Se assim for, primeiro, tenha a
utilizado noutro dispositivo, não preocupação de fazer uma cópia de segurança dos ficheiros importantes
funciona.
constantes do dispositivo USB, copiando-os para o disco rígido do seu
computador. Em seguida, formate o dispositivo USB com um sistema de
ficheiros FAT12, FAT16, ou FAT32 e transfira os ficheiros áudio, dos quais fez
cópia de segurança, para o dispositivo USB novamente.*
* Este sistema suporta FAT12, FAT16, e FAT32, mas alguns dispositivos USB
podem não suportar todos estes FAT. Para mais detalhes, consulte as
instruções de funcionamento de cada dispositivo USB ou contacte o
fabricante.
“READING” é exibido durante
muito tempo.
• O processo de leitura pode demorar muito tempo nos seguintes casos.
– Existem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo USB.
– A estrutura do ficheiro é demasiado complexa.
– A capacidade da memória é excessiva.
– A memória interna está fragmentada.
• A Sony recomenda que siga estas instruções.
– Total de pastas no dispositivo USB: 200 ou menos
– Total de ficheiros em cada pasta: 150 ou menos
Ecrã de erro.
• Reenvie os dados da música para o dispositivo USB, pois os dados
armazenados no dispositivo USB podem ter sido corrumpidos.
• Os códigos de caracteres que podem ser exibidos pelo sistema são apenas
numéricos ou alfabéticos. Os outros caracteres não são exibidos correctamente.
“DATA ERROR” aparece no
• O ficheiro áudio/ficheiro de imagem JPEG que pretende reproduzir está
visor do painel frontal durante a danificado.
reprodução de um dispositivo
• Os dados não são MPEG1 Audio Layer 3.
USB.
• O formato do ficheiro de imagem JPEG não está em conformidade com DCF.
• O ficheiro de imagem JPEG tem a extensão “.JPG” ou “.JPEG”, mas não está
no formato JPEG.
102PT
A reprodução não se inicia.
• Desligue o sistema, em seguida volte a ligar o dispositivo USB.
• Ligue o dispositivo USB que este sistema consegue reproduzir. Consulte
“Dispositivos USB reproduzíveis” (suplemento).
• Carregue em H para iniciar a reprodução.
A reprodução não começa na
primeira faixa.
• Cancelar a Reprodução Repetitiva (página 72).
Sintoma
Solução
Os ficheiros áudio ou os
ficheiros de imagem JPEG
demoram mais tempo a ser
reproduzidos do que outros.
Informações adicionais
O dispositivo USB (ficheiro
• O dispositivos USB formatados com outros sistemas de ficheiros que não
áudio/ ficheiro de imagem
FAT12, FAT16, ou FAT32 não são suportados.*
JPEG) não pode ser reproduzido. • Os ficheiros que estão encriptados ou protegidos por palavras-passe, etc. não
podem ser reproduzidos.
• O ficheiro MP3 não tem a extensão “.MP3”.
• O ficheiro WMA não tem a extensão “.wma”.
• O ficheiro AAC não tem a extensão “.m4a”.
• Os dados não estão armazenados no formato desejado.
• Os ficheiros MP3 que não estejam no formato MPEG 1 Audio Layer 3 não
podem ser reproduzidos.
• Se utiliza um dispositivo USB com partições, apenas os ficheiros áudio da
primeira partição poderão ser reproduzidos.
• O sistema apenas pode reproduzir até ao limite de 8 pastas.
• Para ficheiros áudio/ficheiros de imagem JPEG, verifique a programação de
[MODO (MUSICA, IMAGEM)] (páginas 69, 70).
• O número de pastas excedeu 200.
• O número de ficheiros excedeu 150.
• Em ficheiros áudio/ficheiros de imagem JPEG, a pasta contém mais de 150
ficheiros.
• O ficheiro de imagem JPEG não tem a extensão “.JPG” ou “.JPEG”.
• O ficheiro de imagem JPEG é maior do que 3.072 (largura) × 2.048 (altura) no
modo normal ou tem mais de 2.000.000 pixels em ficheiro de imagem JPEG
Progressive, que é principalmente utilizado no web site da Internet.
• Os ficheiros de imagem JPEG com uma relação largura-comprimento maior
não poderão ser reproduzidos.
• Um ficheiro WMA do formato WMA DRM, WMA Lossless ou WMA PRO
não pode ser reproduzido.
• Um ficheiro AAC do formato AAC DRM ou AAC Lossless não pode ser
reproduzido.
* Este sistema suporta FAT12, FAT16, e FAT32, mas alguns dispositivos USB
podem não suportar todos estes FAT. Para mais detalhes, consulte as
instruções de funcionamento de cada dispositivo USB ou contacte o
fabricante.
• Depois de o sistema ler todos os ficheiros do dispositivo USB, a reprodução
poderá demorar mais tempo do que o costume, se:
– o número de pastas e ficheiros for demasiado grande.
– a a estrutura de organização das pastas e ficheiros for demasiado complexa.
– a capacidade da memória for demasiado grande.
– o tamanho do ficheiro for extremamente grande.
– a estrutura fisica dentro da memória estiver fragmentada.
• A Sony recomenda que siga estas instruções.
– Total de pastas no dispositivo USB: 200 ou menos
– Total de ficheiros em cada pasta: 150 ou menos
Não pode começar a gravar/
• Poderão ter ocorrido os seguintes problemas.
copiar para um dispositivo USB. – O dispositivo USB está cheio.
– O número de ficheiros MP3 e pastas no dispositivo USB atingiu o limite
máximo.
– O dispositivo USB está protegido contra escrita.
103PT
Sintoma
Solução
A gravação/cópia parou antes de • A velocidade de comunicação do dispositivo USB é extremamente baixa. Ligue
estar terminada.
o dispositivo USB que este sistema consegue reproduzir.
• Se as operações de gravação, cópia e eliminação forem repetidas demasiadas
vezes, a estrutura dos ficheiros no dispositivo USB torna-se complexa. Siga os
procedimentos das instruções de funcionamento do dispositivo USB para
formatar o dispositivo USB. Se o problema persistir, contacte o agente Sony da
sua zona.
Gravar para um dispositivo USB • Está a utilizar um dispositivo USB não suportado. Consulte “Dispositivos USB
resulta em erro.
reproduzíveis” (suplemento).
• O dispositivo USB foi desligado ou a energia foi desligada durante uma
gravação/cópia. Elimine o ficheiro parcialmente gravado, e grave/copie
novamente. Se isto não resolver o problema, o dispositivo USB pode estar
avariado. Siga os procedimentos das instruções de funcionamento do
dispositivo USB para formatar o dispositivo USB. Se o problema persistir,
contacte o agente Sony da sua zona.
Os ficheiros áudio ou pastas do • Verifique se o dispositivo USB está protegido contra escrita.
dispositivo USB não podem ser • O dispositivo USB foi desligado ou a energia foi desligada durante uma
eliminados.
eliminação. Elimine o ficheiro parcialmente eliminado. Se isto não resolver o
problema, o dispositivo USB pode estar avariado. Siga os procedimentos das
instruções de funcionamento do dispositivo USB para formatar o dispositivo
USB. Se o problema persistir, contacte o agente Sony da sua zona.
A função S-AIR
104PT
Sintoma
Solução
A ligação S-AIR não é
estabelecida (a transmissão de
som não é estabelecida), por ex.,
ocorre o seguinte com o
indicador da unidade secundária
S-AIR:
• Desliga-se.
• Pisca.
• É emitida a cor vermelha.
• Se utilizar outra unidade principal S-AIR, coloque-a a mais de 8 m da unidade.
• Confirme o ID da unidade e da unidade secundária S-AIR (página 80).
• Executou o emparelhamento da unidade com outra unidade secundária S-AIR.
Efectue o emparelhamento da unidade secundária S-AIR desejada (página 82).
• A unidade está emparelhada com outra unidade secundária S-AIR. Cancelar o
emparelhamento.
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR longe de outros
produtos sem fios.
• Interrompa a utilização de outros produtos sem fios.
• A unidade secundária S-AIR está desligada. Certifique-se de que o cabo de
alimentação CA está ligado e ligue a unidade secundária S-AIR.
Não é ouvido som a partir da
unidade secundária S-AIR.
• Se utilizar outra unidade principal S-AIR, coloque-a a mais de 8 m da unidade.
• Confirme o ID da unidade e da unidade secundária S-AIR (página 80).
• Confirme a definição de emparelhamento (página 82).
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR mais próximas
uma da outra.
• Evite utilizar quipamentos que geram energia electromagnética, como um
micro-ondas.
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR longe de outros
produtos sem fios.
• Interrompa a utilização de outros produtos sem fios.
• Altere a definição “RF CHANGE” (página 84).
• Altere as definições de ID da unidade principal S-AIR e da unidade secundária
S-AIR.
• Desligue o sistema e a unidade secundária S-AIR e ligue-os novamente.
Sintoma
Solução
Ouve-se ruído ou o som salta.
• Se utilizar outra unidade principal S-AIR, coloque-a a mais de 8 m da unidade.
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR mais próximas
uma da outra.
• Evite utilizar quipamentos que geram energia electromagnética, como um
micro-ondas.
• Instale a unidade principal S-AIR e unidade secundária S-AIR longe de outros
produtos sem fios.
• Interrompa a utilização de outros produtos sem fios.
• Altere a definição “RF CHANGE” (página 84).
• Altere as definições de ID da unidade principal S-AIR e da unidade secundária
S-AIR.
Informações adicionais
105PT
Função de autodiagnóstico
(Quando aparecem letras/números no
visor)
Se a função de auto-diagnóstico for activada
para evitar o mau funcionamento do sistema, um
número de assistência de 5 caracteres, (por
exemplo, C 13 50) com a combinação de uma
letra e 4 algarismos, aparece no ecrã do televisor
ou no visor do painel frontal. Se isso acontecer,
consulte a tabela abaixo.
C:13:50
Os primeiros 3 Causa e/ou acção correctiva
caracteres do
número de
assistência
106PT
C 13
O disco está sujo.
,Limpe o disco com um pano
macio (página 95).
C 31
O disco não está bem colocado.
,Reinicie o sistema e volte a
colocar o disco correctamente.
E XX
(XX é um
número)
Para evitar que o sistema se avarie,
a função de auto-diagnóstico foi
activada.
,Entre em contacto com o agente
ou com os serviços técnicos
autorizados da Sony e indique o
número de assistência de cinco
caracteres.
Exemplo: E 61 10
Quando aparece o número de
versão no ecrã do televisor
Quando liga o sistema, o número de versão
[VER.X.XX] (X é um número) pode aparecer no
ecrã do televisor. Embora isto não seja uma
avaria e se destine ao uso exclusivo da
assistência Sony, o funcionamento normal do
sistema não será possível. Desligue o sistema e,
em seguida, volte a ligá-lo para entrar em
funcionamento.
VER.X.XX
Características técnicas
Secção do Amplificador
Modo estéreo (estimado) 108 W + 108 W (a 3 ohms,
1 kHz, 1% THD)
Modo surround (referência)
saída de potência RMS
FL/FR/C/SL/SR*: 142
watts (por canal a 3 ohms,
1 kHz, 10% THD)
Subwoofer*: 140 watts (a
3 ohms, 80 Hz, 10% THD)
* É possível que não haja saída de som, dependendo das
programações do modo de descodificação e da fonte.
Entradas (Analógicas)
TV (AUDIO IN)
AUDIO IN
Entradas (Digitais)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedância: 75 ohms/Saídas (Analógicas)
Auscultadores
Aceita auscultadores com
baixa e alta impedância.
Sistema Super Audio CD/DVD
Laser
Laser semicondutor
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Duração da emissão:
contínua
Sistema de formatos de sinal
PAL/NTSC
Secção USB
Fluxo de bits suportado
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps
WMA:
48 kbps - 192 kbps
AAC:
48 kbps - 320 kbps
Frequências de amostragem
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
Porta
(USB):
Corrente máxima:
500 mA
Sintonizador
Sistema
Sintetizador digital de
quartzo PLL bloqueado
Informações adicionais
Sensibilidade:
450/250 mV
Sensibilidade:
250/125 mV
Sintonizador FM
Intervalo de sintonização
Modelos norte-americanos:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(passos de 100 kHz)
Outros modelos:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(passos de 50 kHz)
Antena
Antena de cabo FM
Terminais de antena
75 ohms, não balanceados
Frequência intermédia
10,7 MHz
Sintonizador AM
Intervalo de sintonização
Modelos norte-americanos, mexicanos e da América
Latina:
530 kHz - 1.710 kHz (com
intervalo regulado para
10 kHz)
531 kHz - 1.710 kHz (com
intervalo regulado para
9 kHz)
Modelos para a Europa, CEI e para o Médio Oriente:
531 kHz - 1.602 kHz (com
o intervalo regulado para 9
kHz)
Modelos australianos e neo-zelandeses:
531 kHz - 1.710 kHz (com
o intervalo regulado para 9
kHz)
530 kHz - 1.710 kHz (com
o intervalo regulado para
10 kHz)
Outros modelos:
531 kHz - 1.602 kHz (com
o intervalo regulado para 9
kHz)
530 kHz - 1.610 kHz (com
o intervalo regulado para
10 kHz)
Antena
Antena em anel AM
Frequência intermédia
450 kHz
Secção de vídeo
Saídas
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohms
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohms
HDMI OUT: Tipo A (19
pinos)
Colunas
Frontais (SS-TS82)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Bass reflex de alcance
total, com protecção antimagnética
65 mm tipo cónico
3 ohms
108 mm × 540 mm × 78
mm (l/a/p)
290 mm × 1.045 mm -
107PT
Peso (aprox.)
1.230 mm × 290 mm
(l/a/p) com suporte
1,2 kg
2,9 kg com suporte
Central (SS-CT80)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Bass reflex de alcance
total, com protecção antimagnética
65 mm tipo cónico
3 ohms
265 mm × 93 mm × 71 mm
(l/a/p)
0,7 kg
Surround (SS-TS80)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Bass reflex de alcance
total, com protecção antimagnética
65 mm tipo cónico
3 ohms
103 mm × 164 mm × 82
mm (l/a/p)
0,6 kg
Subwoofer (SS-WS80)
Sistema da coluna
Unidade da coluna
Impedância estimada
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Bass Reflex do Subwoofer
160 mm tipo cónico
3 ohms
205 mm × 325 mm × 325
mm (l/a/p)
5,2 kg
Geral
Requisitos de alimentação
220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Consumo de energia
Ligado: 170 W
Em espera: 0,3 W (no
modo de poupança de
energia)
Tensão de saída (DIGITAL MEDIA PORT)
CC 5 V
Corrente de saída (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Dimensões (aprox.)
430 mm × 66 mm × 385
mm (l/a/p) incl. peças
salientes
Peso (aprox.)
4,2 kg
Glossário
Digital Cinema Auto Calibration
A Digital Cinema Auto Calibration foi
desenvolvida pela Sony para medir e regular
automaticamente as programações das colunas
em relação ao seu ambiente de audição num
curto espaço de tempo.
Dolby Digital
Este formato de áudio para sala de cinema é
mais avançado do que o formato Dolby
Surround Pro Logic. Neste formato, as colunas
surround emitem som estéreo com um intervalo
de frequência alargado e um canal de subwoofer
para intensificar os graves é fornecido
independentemente. Este formato também se
chama “5.1” com o canal de subwoofer
concebido como o canal 0.1 (funciona apenas
quando é necessário um efeito de graves
potentes). Neste formato, todos os seis canais
são gravados separadamente para uma maior
separação entre canais. Além disso, como todos
os sinais são processados digitalmente, ocorre
menos degradação do sinal.
Dolby Pro Logic II
O Dolby Pro Logic II cria cinco canais de saída
com largura de banda total a partir de fontes de
2 canais. Esta operação processa-se utilizando
um descodificador avançado de som surround
com matriz de alta pureza, que extrai as
propriedades espaciais da gravação original sem
adicionar sons novos nem colorações tonais.
x Modo de cinema
O modo de cinema utiliza-se em espectáculos de
televisão emitidos em estéreo e em todos os
programas codificados em Dolby Surround. O
resultado é um direccionamento melhorado do
campo de som, que se aproxima da qualidade do
som discreto de 5.1 canais.
x Modo de música
O design e as características técnicas estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
O modo de música utiliza-se em todas as
gravações de música em estéreo e proporciona
um espaço de som envolvente e profundo.
Dolby Surround Pro Logic
Como método de descodificar Dolby Surround,
o Dolby Surround Pro Logic produz quatro
canais a partir do som de 2 canais. Em
108PT
transmissão via rádio de sinais de áudio digital
sem compressão, e introduziu esta tecnologia no
EZW-RT10/EZW-T100.
Esta tecnologia transfere sinais de áudio digital
sem compressão utilizando 2,4 GHz de alcance
de banda da banda ISM (Industrial, Scientific,
and Medical band) para Redes Locais sem fios e
aplicações Bluetooth.
DTS
Super Audio CD
Tecnologia de compressão de áudio digital
desenvolvida pela DTS, Inc. Esta tecnologia é
compatível com som surround de 5.1 canais.
Este formato é compreendido por um canal
posterior estéreo e existe um canal de subwoofer
discreto neste formato. O DTS fornece os
mesmos 5.1 canais discretos com som digital de
excelente qualidade. Existe uma boa separação
de canais porque os dados de todos os canais são
gravados de forma discreta e processados
digitalmente.
Super Audio CD é uma nova norma de disco
áudio de alta qualidade em que a música é
gravada no formato DSD (Direct Stream
Digital) (os CDs convencionais são gravados no
formato PCM). O formato DSD, com uma
frequência de amostragem 64 vezes superior à
de um CD convencional e uma quantização de 1
bit, oferece um intervalo de frequência e
intervalo dinâmico alargados em termos de
gama de frequências audíveis, permitindo uma
reprodução de música extremamente fiel em
relação ao som original.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI é uma interface que suporta vídeo e áudio
numa única ligação digital, permitindo-lhe
desfrutar de imagem e som de alta qualidade
digital. A especificação HDMI suporta HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection),
uma tecnologia de protecção contra cópia que
incorpora tecnologia de codificação para sinais
de vídeo digital.
x Tipos de Super Audio CD
Existem dois tipos de disco, consoante a camada
do Super Audio CD e a combinação de camada
de CD.
• Camada Super Audio CD: Uma camada de
sinal de alta densidade para Super Audio
CD
• Camada de CD1): Uma camada que pode ser
lida por um leitor de CD convencional
Informações adicionais
comparação com o antigo sistema Dolby
Surround, o Dolby Surround Pro Logic reproduz
a passagem da esquerda para a direita com mais
naturalidade e localiza sons com mais precisão.
Para tirar o máximo proveito do Dolby Surround
Pro Logic, deve ter um par de colunas surround
e uma coluna central. As colunas surround
emitem som monaural.
Restrição de reprodução
Função do DVD que restringe a reprodução de
discos pela idade dos utilizadores, segundo o
nível de restrição previsto para cada país. A
restrição varia de disco para disco; quando é
activada, a reprodução é completamente
proibida, as cenas violentas são ignoradas ou
substituídas por outras, etc.
Disco de uma camada
(um disco com uma só camada de Super Audio
CD)
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
Disco híbrido2)
(um disco com uma camada de Super Audio CD e
uma camada de CD)
Nos dias de hoje temos assistido à divulgação
rápida de DVDs, Digital Broadcasting e outros
suportes de alta qualidade.
Para assegurar que as nuances delicadas destes
suportes de alta qualidade fossem transmitidas
sem qualquer deterioração, a Sony desenvolveu
uma tecnologia chamada “S-AIR” para a
Camada de Super
Audio CD
camada de CD3)
Camada de Super
Audio CD3)
Uma camada de Super Audio CD consiste numa
área de 2 canais ou numa área multi-canal.
109PT
• Área de 2 canais: Uma área em que são
gravadas faixas estéreo de 2 canais
• Área multi-canal: Uma área em que são
gravadas faixas multi-canal (até 5.1 canais)
Área de 2 canais4)
Área multi-canal4)
Camada de Super
Audio CD
1)Pode
reproduzir a camada de CD num leitor de CD
convencional.
2)Uma vez
que ambas as camadas se encontram de um
lado, não é necessário virar o disco.
3)
Para seleccionar uma camada, consulte “Mudar uma
camada de reprodução quando reproduz um Super
Audio CD híbrido” (página 38).
4)Para seleccionar uma área, consulte “Para seleccionar
uma área de reprodução num Super Audio CD de 2
canais + multi-canal” (página 37).
110PT
Lista de códigos de idioma
A grafia dos idiomas está em conformidade com a norma ISO 639: 1988 (E/F).
Código Idioma
Código Idioma
Código Idioma
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informações adicionais
Código Idioma
1703 Não
especificado
Lista de códigos de regiões de restrição de reprodução
Código Região
Código Região
Código Região
Código Região
2109
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2304
2115
2149
2424
2165
2174
2238
2254
2248
2276
2363
2362
2379
2390
2427
2436
2184
2489
2501
2499
2086
2528
Alemanha
Argentina
Austrália
Áustria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Coreia
Dinamarca
Espanha
Filipinas
Finlândia
França
Indonésia
Itália
Índia
Japão
Malásia
México
Noruega
Nova
Zelândia
2376 Países
Baixos
Paquistão
Portugal
Reino Unido
Rússia
Singapura
Suécia
Suíça
Tailândia
111PT
Índice de peças e controlos
Para mais informações, consulte as páginas indicadas entre parêntesis.
Painel frontal
A "/1 (ligado/em espera) (26, 93)
G Controlo VOLUME (34)
B A (aberto/fechado) (34)
H Tomada PHONES (34)
C Visor do painel frontal (114)
I Tomada AUDIO IN/A.CAL MIC (22, 26,
87)
D Botões de operação de reprodução
(34)
E
(sensor remoto) (10)
F FUNCTION (29)
112PT
J Porta
(USB) (68)
K Tabuleiro (34)
Painel traseiro
Parafusos*
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
A Tomadas SPEAKER (20)
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
F Tomada DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (22, 78)
C Tomada COAXIAL 75Ω FM (24)
G Tomada HDMI OUT (21)
D Terminal AM (24)
H Tomadas TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (21)
E Tomada EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(21)
*
CUIDADO
Não retire os parafusos antes de instalar o
EZW-T100.
Informações adicionais
B Ranhura EZW-T100 (22)
113PT
Visor do painel frontal
Acerca dos indicadores no visor do painel frontal
A Estado da reprodução
B Pisca quando o temporizador está
programado. (89)
C Mostra o estado do sistema, tal como o
número de secção, título ou faixa,
informações de tempo, frequência de
rádio, estado da reprodução, modo de
descodificação, etc.
114PT
G Acende-se quando a tomada HDMI
OUT está correctamente ligada a um
dispositivo compatível com HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) com entrada HDMI ou DVI
(Digital Visual Interface). (21)
H Formato surround actual (Excepto
para ficheiro de imagem JPEG)
D Acende-se quando é recepcionada
uma estação. (apenas rádio) (61)
I Acende-se quando um disco NTSC é
inserido.
E Efeito monaural/estéreo (apenas rádio)
(62)
J Acende-se durante a gravação/cópia
USB. (75)
F Acende-se quando o transmissor
S-AIR (não fornecido) é inserido na
unidade e o sistema transmite som.
(79)
K Acende-se quando um Super Audio
CD/CD é inserido. (37)
Telecomando
ORDEM ALFABÉTICA
P–Z
PICTURE NAVI qg (46, 70)
PRESET +/– wj (62)
PROG +/– wj (88)
S-AIR MODE 4 (79)
SLEEP qj (89)
SOUND MODE 5 (33)
SUBTITLE ws (36)
SYSTEM MENU wf (25, 30, 79,
89, 90)
THEATRE qk (65)
TOOLS wh (88)
TUNING +/– 0 (61)
TV wl (88)
TV INPUT w; (88)
TV VOL +/– ef (88)
VOLUME +/– 8 (34)
Teclas numéricas qf (38, 61, 88)
[/1 (ligado/em espera) 1 (25, 26,
34)
TV [/1 (ligado/em espera) ql (88)
C/X/x/c/
qs (25, 26, 37, 40,
61, 86)
REPLAY/ADVANCE
9 (34)
./> wj (34)
m/M 0 (34)
STEP
/
9 (34)
SLOW
/
0 (34)
H (reproduzir) e; (34)
x (parar) wk (34)
X (pausa) qa (34)
DISPLAY3) wh (26, 37, 40, 86)
O RETURN ea (38, 88)
-/-- es (88)
1)Este
botão não está
disponível para este modelo.
2)
O botão ENTER tem a
mesma função do que o
botão . Quando utiliza o
televisor, o botão ENTER é
usado para seleccionar um
canal e o botão
é usado
para seleccionar opções do
menu (página 88).
Informações adicionais
A–O
ANGLE 3 (36)
AUDIO qh (36)
CLEAR es (40, 53, 62)
D.TUNING ws (62)
DISC SKIP1) ed
DISPLAY wa (63, 74, 90)
DVD MENU wg (43)
DVD TOP MENU qd (43)
DYNAMIC BASS 6 (89)
ENTER2) wf (25, 26, 37, 40, 61,
86)
FUNCTION +/– 2 (29, 34)
MENU wg (88)
MUTING 7 (34)
NIGHT wd (89)
ONE-TOUCH PLAY eg (66)
DESCRIÇÕES DOS BOTÕES
3)Este
botão está disponível
para a função “DVD”,
“USB” ou “DMPORT”.
Dependendo do adaptador
DIGITAL MEDIA PORT,
este botão pode não
funcionar.
115PT
Guia visor do menu de controlo
Pode utilizar o visor do menu de controlo para seleccionar uma função e para visualizar informações
relacionadas.
DISPLAY
Carregue repetidamente em
DISPLAY.
Sempre que carregar em
DISPLAY, o Visor do menu de controlo muda:
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 Visor do menu de controlo 1
2 Visor do menu de controlo 2 (aparece quando disponível)
3 Visor do menu de controlo desactivado
Nota
• O Visor do Menu de Controlo aparece durante a função “DVD” ou “USB”.
Visor do menu de controlo
Os visores do menu de controlo 1 e 2 mostram opções diferentes, dependendo do tipo de disco. Para
mais informações, consulte as páginas entre parêntesis.
116PT
Exemplo: visor do menu de controlo 1 durante a reprodução de um DVD VIDEO.
Número do título actualmente em reprodução
Número da secção actualmente em reprodução
Número total de títulos
Número total de secções
Opções do menu de
controlo
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
DESACT.
DESACT.
DISCO
TÍTULO
SECÇÃO
Opção seleccionada
DVD VIDEO
Estado da reprodução
(N Reproduzir,
X Pausa,
x Parar, etc.)
Tipo de disco que está a
ser reproduzido
Tempo de reprodução
Programação actual
Opções
REPETIÇÃO
ENTER
Sair:
DISPLAY
Mensagem de
funcionamento
Para desligar o visor
Carregue em
DISPLAY.
Lista das opções do menu de controlo
Opção
Informações adicionais
Nome da função da opção
do menu de controlo
seleccionada
Nome da opção, Função, Tipo de disco relevante
[TÍTULO] (página 43)/[CENA] (página 43)/[FAIXA] (página 43)
Pode seleccionar o título, cena ou faixa a reproduzir.
[SECÇÃO] (página 43)/[INDEXAÇÃO] (página 43)
Pode seleccionar a secção ou indexação a reproduzir.
[INDEXAÇÃO] (página 43)
Pode visualizar a indexação e seleccionar a indexação a reproduzir.
[FAIXA] (página 43)
Pode seleccionar a faixa a ser reproduzida.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (página 43)
Pode seleccionar o tipo de títulos (DVD-RW/DVD-R) a ser reproduzido, o [ORIGINAL] ou
uma [PLAY LIST] editada.
[HORA] (página 44)
Pode verificar o tempo decorrido e o tempo restante de reprodução.
Pode reproduzir a partir de um ponto desejado introduzindo a codificação de tempo (apenas
DVD VIDEO/DVD-VR).
[MULTI/2ºCN] (página 37)
Pode seleccionar a área de reprodução no Super Audio CD quando disponível.
[CAMADA SUPER AUDIO CD/CD] (página 37)
Pode seleccionar a área de reprodução no Super Audio CD quando disponível.
[PROGRAMADA] (página 40)
Pode seleccionar a faixa a ser reproduzida pela ordem pretendida.
117PT
[ALEATÓRIA] (página 41)
Pode reproduzir a faixa/ficheiro em ordem aleatória.
[REPETIÇÃO] (página 41)
Pode reproduzir repetidamente o disco completo (todos os títulos/todas as faixas/todos as
pastas/todos os ficheiros) ou um título/secção/faixa/pasta/ficheiro repetidamente.
[A/V SYNC] (página 51)
Pode regular o atraso entre a imagem e o som.
[MENU DO DISCO] (página 43)
Pode visualizar o menu do DVD.
[NAVEGAR] (página 47)
Pode visualizar a lista de pastas/ficheiros de imagem JPEG.
[CONFIGURAR] (página 53)
[RÁPIDA] (página 26)
Pode efectuar os ajustes básicos. Utilize a Instalação rápida para escolher o idioma pretendido
para as opções de menu, o formato do televisor, formação de coluna e escolha sim ou não para
iniciar a Calibragem Automática.
[PERSONALIZADA]
Para além da Instalação rápida, pode regular diversas outras programações.
[PASTA] (página 43)
Pode seleccionar a pasta a ser reproduzida.
[FICHEIRO] (página 43)
Pode seleccionar o ficheiro de imagem JPEG ou ficheiro de vídeo DivX a reproduzir.
*
[DATA] (página 92)
Pode visualizar a data em que a fotografia foi tirada por uma câmara digital.
*
[INTERVALO] (página 47)
Pode seleccionar a duração de apresentação dos diapositivos no ecrã do televisor.
*
[EFEITO] (página 48)
Pode seleccionar os efeitos a utilizar para a mudança dos diapositivos durante uma
apresentação de diapositivos.
*
[MODO (MUSICA, IMAGEM)] (página 47)
Pode seleccionar o tipo de dados a reproduzir; ficheiro MP3, ficheiro de imagem JPEG
(IMAGEM) ou ambos quando se reproduz um DATA CD/DATA DVD.
* Estes itens não são mostrados durante a reprodução de um DATA CD/DATA DVD com ficheiro de vídeo DivX.
Lista das opções do menu de controlo para dispositivo USB
Opção
Nome da opção, Função, Tipo de disco relevante
[REPETIÇÃO] (página 72)
Pode reproduzir o dispositivo USB na sua totalidade (todas as pastas/todos os ficheiros)
repetidamente ou uma pasta/ficheiro repetidamente.
[NAVEGAR] (página 72)
Pode visualizar a lista de pastas/ficheiros de imagem JPEG.
[DATA] (página 74)
Pode visualizar a data em que a fotografia foi tirada por uma câmara digital.
118PT
[INTERVALO] (página 71)
Pode seleccionar a duração de apresentação dos diapositivos no ecrã do televisor.
[EFEITO] (página 72)
Pode seleccionar os efeitos a utilizar para a mudança dos diapositivos durante uma
apresentação de diapositivos.
[MODO (MUSICA, IMAGEM)] (páginas 69, 70)
Pode seleccionar o tipo de dados; ficheiro MP3/AAC/WMA ou ficheiro de imagem JPEG,
quando reproduzir um dispositivo USB.
[GRAVAÇÃO USB] (página 75)
Pode gravar faixas num CD de áudio ou copiar ficheiros MP3 de um CD/DATA CD/DATA
DVD para um dispositivo USB.
[ALEATÓRIA]
Pode reproduzir o ficheiro em ordem aleatória.
[FAIXA]
Pode seleccionar a faixa a ser reproduzida.
[PASTA]
Pode seleccionar a pasta a ser reproduzida.
[FICHEIRO]
[HORA]
Pode verificar o tempo decorrido e o tempo restante de reprodução.
• O indicador do ícone do Menu de Controlo acende-se a amarelo
t
quando selecciona qualquer
opção excepto [DESACT.] (apenas [PROGRAMADA], [ALEATÓRIA], [REPETIÇÃO], e [A/V SYNC]). O
indicador [ORIGINAL/PLAY LIST] acende-se com uma luz amarela quando seleccionar [PLAY LIST]
(predefinição). O indicador [MULTI/2ºCN] acende-se a amarelo quando selecciona a área de reprodução multicanal num Super Audio CD.
Informações adicionais
Pode seleccionar o ficheiro de imagem JPEG a reproduzir.
119PT
Índice remissivo
A
A/V SYNC 51
Amplificador surround 79
ANGLE 36
Apresentação de diapositivos
47
ATTENUATE 30
AUDIO 54
AUDIO (HDMI) 56
AUDIO DRC 57
Avanço instantâneo 35
C
CALIBRAGEM AUTO 57, 87,
108
CDs Multi-Sessão 7
Código de região 7
COLD RESET 93
CONFIGURAÇÃO DE VIDEO
55
CONFIGURAÇÃO DO HDMI
55
CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA 58
CONFIGURAR 53, 93
CONFIGURAR AUDIO 57
CONFIGURAR S-AIR 57
CONTROLO PARA HDMI 56
Controlo para HDMI 65
120PT
Dolby Pro Logic II 108
Dolby Surround Pro Logic 108
DTS 36, 109
DUAL MONO 33
DYNAMIC BASS 89
E
EFEITO 48, 72
F
Ficheiro AAC 68
Ficheiro de imagem JPEG 45,
68
Ficheiro MP3 45, 68
Ficheiro WMA 68
FM MODE 62
FORMAÇÃO ALTIFAL. 57, 86
FORMATO ECRÃ 55
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 56
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 109
HORA 44
I
Instalação rápida 26
INTERVALO 48, 72
D
L
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 87, 108
Dar um nome a estações préprogramadas 62
DATA CD 49
DATA DVD 49
DEC. MODE 31
DEFINIR CANAL 58
DISTÂNCIA 59
LIGAÇÃO 58
NÍVEL 59, 60
DEMO 25
DIGITAL MEDIA PORT 78
DIMMER 90
Discos que podem ser
reproduzidos 5
DISPLAY 63
Dispositivo USB 68
DivX® 49, 58
Dolby Digital 36, 108
LEGENDA 54
LINE 55
Lista de códigos de idioma 111
M
MENU 54
Menu do DVD 43
MODO (MUSICA, IMAGEM)
47, 69, 70
MODO DE PAUSA 55
Modo de som 33
N
P
Painel frontal 112
Painel traseiro 113
PERSONALIZADA 53, 93
PICTURE NAVI 46, 71
PLAY LIST 43
PROTECÇÃO ECRÃ 58
R
RDS 64
Receptor S-AIR 79
REINICIAR 58, 93
Repetição instantânea 35
Reprodução aleatória 41
Reprodução de programas 40
Reprodução PBC 38
Reprodução repetitiva 41
RESOLUÇÃO HDMI 55
RESOLUÇÃO JPEG 56
RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO 51, 58, 109
RETOMAR MULTI-DISCO 58
Retomar reprodução 39
RF CHANGE 84
S
S-AIR 109
S-AIR STBY 82
SEGUNDO PLANO 58
SELECÇÃO DA FAIXA 57
SELECÇÃO IDIOMA 54
SLEEP 89
Som de uma banda Multiplex
33
SUBTITLE 36
Super Audio CD 37, 109
Surround 5.1 canais 37
SYSTEM MENU 25, 30, 31,
62, 82, 84, 89, 90
T
Telecomando 10
TON. TESTE 60
NIGHT 89
V
O
Visor do menu de controlo 116
Visor do painel frontal 90, 114
VOLUME LIMIT 56
OPÇÕES MENU 54
ORIGINAL 43
Sony Corporation
Download PDF

advertising