Sony RDH-SK8iP User manual

Sony RDH-SK8iP User manual
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK01COV.fm]
masterpage:Right
DK_RDH-SK8iP.book Page 1 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
4-166-642-43(1)
Home Audio
Docking System
Betjeningsvejledning_____________DK
Käyttöohje ______________________FI
Manual de instruções ____________PT
RDH-SK8iP
©2010 Sony Corporation
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK020REG.fm]
masterpage:Left
DK_RDH-SK8iP.book Page 2 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes
for regn eller fugt.
For at reducere risikoen for brand må man
ikke dække apparatets ventilationsåbninger
med aviser, duge, gardiner osv.
Anbring desuden ikke kilder til åben ild,
f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød, må man ikke udsætte dette
apparat for vanddryp eller vandsprøjt, og der
må ikke anbringes beholdere med væske,
som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Batterier eller batterier, der er installeret i
apparatet, må ikke udsættes for kraftig
varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, som
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal du
koble enheden til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis du opdager noget mærkeligt
ved apparatet, skal du straks tage stikket ud
af stikkontakten i væggen.
Enheden er ikke koblet fra lysnettet, så længe
den er tilsluttet til vekselstrømsstikket,
selvom selve enheden er slukket.
Navnepladen sidder på den udvendige del af
bunden.
Mærkning med produktionsdato og
serienummer sidder på bundens udvendige
del.
Afbryderknappen sidder på det ydre af
bagsiden.
Til kunder i Europa
Håndtering af
udtjente elektriske
og elektroniske
produkter (Gælder
for den Europæiske
Union og andre
europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen
af dette produkt kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
ADVARSEL!
Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved
fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske
med batteri af samme fabrikat og type.
2DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK020REG.fm]
masterpage:Right
DK_RDH-SK8iP.book Page 3 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Fjernelse af
udtjente batterier
(gælder i den
Europæiske Union
samt europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes
i kombination med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere
end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering
af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Bemærkning til kunder: De
følgende oplysninger er kun
tilgængelige for udstyr, der
sælges i lande, hvor EUdirektiverne gælder.
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. For service eller
garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Om ophavsret
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc.,
der er registreret i USA og andre lande.
iPhone er et varemærke tilhørende Apple
Inc.
Alle andre varemærker og registrerede
varemærker er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende de respektive ejere.
I denne brugsvejledning er mærkerne TM og
® ikke anvendt.
DK
3DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK030TOC.fm]
masterpage:Left
DK_RDH-SK8iP.book Page 4 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Indholdsfortegnelse
Vejledning til dele og
kontroller............................... 5
Introduktion ............................ 7
Indstilling af
spændingsvælger .................... 7
Indsættelse af dockadapter til
iPod/iPhone ............................ 7
Tænde for enheden.................... 8
Afspille iPod/iPhone............... 8
Få lyd fra andre apparater
(ekstraudstyr) ..................... 10
Skifte batteri.......................... 11
Udskiftning af det grafiske
ark........................................ 12
Brugertilpasning af det grafiske
ark ......................................... 13
Fejlfinding ............................. 13
Forholdsregler ...................... 15
Specifikationer...................... 16
iPod/iPhone-modeller, der er
kompatible med denne
enhed................................... 17
4DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK04PLA.fm]
masterpage:Right
DK_RDH-SK8iP.book Page 5 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Denne brugsvejledning beskriver primært brugen af fjernbetjeningens knapper, men de
samme handlinger kan også udføres ved hjælp af knapperne på enheden med samme eller
lignende navne.
Enhed
– Set bagfra
1
4
Vejledning til dele og kontroller
Vejledning til dele og kontroller
3 2
– Set forfra og ovenfra
5
6
9
8
7
Fortsættes l
5DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK04PLA.fm]
masterpage:Left
DK_RDH-SK8iP.book Page 6 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Fjernbetjening RM-ANU082
q;
qd
* Knappen VOL + har berøringspunkter.
Brug berøringspunkterne som
referencer, når du betjener enheden.
qa
ENTER
qs
8
H Enhed: VOLUME +/– (side 8, 10)
Fjernbetjening: VOL +/–* (side 8,
10)
Justerer lydstyrken.
qs
VOL
VOL
A POWER (side 8, 14)
Aktiverer/deaktiverer enheden.
B VOLTAGE SELECTOR (kun for
modeller, der er udstyret med en
spændingsvælger) (side 7)
C Netledning (side 8)
Tilsluttes til en stikkontakt på
væggen.
D AUDIO IN-stik (side 10)
Tilsluttes til valgfri audiokomponent
(som f.eks. bærbar digital
musikafspiller).
E Akrylplade (side 12)
Grafisk ark (side 12)
F Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra
fjernbetjeningen.
I iPod-/iPhone-stik (side 7, 9)
Tilslutning af en iPod/iPhone
(ekstraudstyr), så du kan lytte til
indhold, der er lagret på en iPod/
iPhone.
J iPod & iPhone NX (side 8, 9)
Vælger funktionen iPod & iPhone og
starter derefter afspilning eller sætter
den på pause.
K
/ / / , MENU, ENTER
(side 9)
Vælger menuemnerne på iPod/
iPhone.
L ./> (side 9)
Vælger et spor på iPod/iPhone.
Hurtig frem- eller tilbagespoling af
spor på iPod/iPhone.
M AUDIO IN (side 10)
Aktiverer AUDIO IN-funktionen.
Bemærkninger
• Før fjernbetjeningen anvendes første gang,
skal du sørge for at fjerne beskyttelsesarket,
der sidder fast i batteriholderen.
G Indikator (side 8, 13)
Viser enhedens status.
Indikator
Status
Slukket lys
Tændt lys
Blinker, indtil
knappen slippes
Blinker 3 gange
hurtigt
Strøm slukket
Strøm tændt
Der trykkes på en
gyldig knap
Lydstyrken er sat
til maksimum
eller minimum
• Batteriet er installeret i fjernbetjeningen fra
fabrikkens side.
6DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK05CON.fm]
masterpage:Right
DK_RDH-SK8iP.book Page 7 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Indsættelse af dockadapter til
iPod/iPhone
Introduktion
For modeller, der er udstyret med en
spændingsvælger, skal VOLTAGE
SELECTOR indstilles til den pågældende
position for dine lokale strømforhold, før
du tilslutter netledningen.
Afhængigt af modellen kan udformningen
af VOLTAGE SELECTOR variere.
Kun brasilianske
modeller
VOLTAGE
SELECTOR
Andre modeller
VOLTAGE
SELECTOR
127V
Åbning
120V
230240V
220V
220V
Indsæt iPod/iPhone-dockadapteren i
iPod/iPhone-stikket, før du kan tilslutte
din iPod/iPhone.
Vælg den iPod/iPhone-dockadapter, der
passer til din iPod/iPhone. Du finder flere
oplysninger om brug af den medfølgende
dockadapter i brugsvejledningen, der
fulgte med dockadapteren.
Introduktion
Indstilling af
spændingsvælger
220V
For at fjerne iPod/iPhone-dockadapteren
skal du trække den op med neglen eller en
flad genstand ved at bruge åbningen inde
i adapteren.
Åbning
7DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK05CON.fm]
masterpage:Left
DK_RDH-SK8iP.book Page 8 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Tænde for enheden
1 Tilslut netledningen til en
stikkontakt.
2 Tryk på POWER på enhedens
bagpanel.
Indikatoren på frontpanelet bliver
tændt.
Afspille iPod/iPhone
På denne enhed kan du også lytte til
audioindhold, der er lagret på en iPod/
iPhone.
Før du bruger din iPod/iPhone, skal du
opdatere den med den nyeste software.
Vi anbefaler, at du bruger knapperne på
fjernbetjeningen til at kontrollere den
tilsluttede iPod/iPhone.
1 Montering af iPod/iPhone.
Hvis din iPod/iPhone tilsluttes under
afspilning, vil enheden fortsætte
afspilningen af din iPod/iPhone. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du trykke på
iPod & iPhone NX for at starte
afspilningen.
Bemærk
Hvis din iPod/iPhone er i et beskyttelsesetui,
anbefaler vi, at du tager din iPod/iPhone ud
af etuiet, før den tilsluttes enheden.
2 Tryk flere gange på VOL +/–
(eller VOLUME +/– på enheden)
for at justere lydstyrken.
Bemærk
Lydstyrkeniveauet (undtagen for ringelyden
for iPhone) ændres ikke, selv om den
justeres på iPod/iPhone.
8DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK05CON.fm]
masterpage:Right
DK_RDH-SK8iP.book Page 9 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Bruge enheden som batterioplader
Du kan kontrollere din iPod/iPhone ved
hjælp af knapperne på fjernbetjeningen.
Følgende knapper har samme funktion
som knapperne på din iPod (med
undtagelse af iPod Touch og iPhone).
Når enheden er tændt, kan du bruge den
som oplader for din iPod/iPhone.
Opladningen begynder, når iPod/iPhone
anbringes i iPod/iPhone-stikket.
Opladningsstatus vises på skærmen på din
iPod/iPhone. For yderligere oplysninger
henvises til brugsvejledningen til din
iPod/iPhone.
For at
Gør dette
Sætte afspilning Tryk på iPod & iPhone
på pause
NX. For at genoptage
afspilningen skal du
trykke på den igen.
Vælge et spor
Tryk på . eller >
eller et kapitel i gentagne gange.
en lydbog/
podcast
Finde et bestemt
sted, mens du
lytter til musik
(hurtigt frem/
tilbage)
Hold . eller > nede
under afspilning og slip
den derefter ved det
ønskede punkt.
Finde et bestemt
sted, mens
iPod'ens skærm
bruges (undtagen
for iPod Touch
og iPhone)
Hold . eller >
nede, når afspilningen
sættes på pause, og slip
den derefter ved det
ønskede punkt.
Vælge et
menuemne i
iPod/iPhone
Tryk på MENU og /
for at vælge en menu og
tryk derefter på ENTER
eller .
Bemærk
Du kan bekræfte valg af
menuer og emner på
skærmen af iPod/iPhone,
selv om denne bruges.
Vende tilbage til Tryk på MENU eller
den forrige menu
Slukke iPod/
iPhone
.
Hold iPod & iPhone
NX nede.
Tip
Hvis du trykker på
eller
på
fjernbetjeningen og holder dem nede, svarer det
til funktionen med at dreje klikhjulet på din
iPod/iPhone med eller mod uret.
Stoppe opladningen af din iPod/
iPhone
Fjern din iPod/iPhone.
Bemærkninger
• Når du forbinder en iPod/iPhone til enheden,
bliver din iPod/iPhone automatisk tændt, hvis
enheden tændes.
• Hvis du forbinder din iPod/iPhone, når
AUDIO IN-funktionen er valgt, vil
funktionen automatisk skifte til iPod &
iPhone-funktionen.
• Ved montering eller fjernelse af iPod/iPhone
– Din iPod/iPhone skal håndteres i samme
vinkel som iPod/iPhone-stikket på enheden,
og du må ikke dreje eller trykke iPod/
iPhone frem og tilbage, da det kan ødelægge
stikket.
– Hold fast om enheden med en hånd og pas
på ikke at trykke på kontrollerne på din
iPod/iPhone ved en fejltagelse.
• Før enheden flyttes, skal du sørge for at fjerne
din iPod/iPhone.
• Du må ikke løfte enheden ved blot at holde
fast i panelet til iPod/iPhone-stikket. Dette
kan ødelægge enheden.
• Før du fjerner din iPod/iPhone, skal du sætte
afspilningen på pause.
• Dette iPod/iPhone-stik er udelukkende
beregnet til brug med en iPod/iPhone. Andre
bærbare musikafspillere må ikke forbindes til
stikket.
• For flere informationer om brugen af din
iPod/iPhone henvises til de
brugsvejledninger, der fulgte med din iPod/
iPhone.
• Sony kan ikke påtage sig noget ansvar, hvis
data, der er gemt på iPod/iPhone, går tabt eller
bliver ødelagt ved brugen af iPod/iPhone
sammen med denne enhed.
• Nogle iPod/iPhone-handlinger kan ikke
udføres ved hjælp af knapperne på
fjernbetjeningen.
Afspille iPod/iPhone
Andre anvendelser
Fortsættes l
9DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK05CON.fm]
masterpage:Left
DK_RDH-SK8iP.book Page 10 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
• Afhængigt af den tilsluttede iPod/iPhone kan
handlingerne variere.
• Din iPhone vil ringe med den ringestyrke, der
er indstillet på den, selv om din iPhone
placeres i enheden. Justere ringestyrke ved
hjælp af kontrollerne på iPhone.
• Hvis din iPhone er anbragt i enheden, og du
modtager et opkald under afspilning, vil
afspilningen sættes på pause, og du kan
besvare det indgående opkald.
• Afhængigt af apparaternes
lydstyrkeindstillinger kan der blive afspillet
en høj lyd.
Få lyd fra andre
apparater
(ekstraudstyr)
Gennem denne enheds højttalere kan du
nyde lyden fra andre lydapparater
(ekstraudstyr), som f.eks. bærbare digitale
musikafspillere.
Sørg for at slukke for strømmen til
apparaterne, før de tilsluttes.
For yderligere oplysninger henvises til
den brugsvejledning, der fulgte med det
tilsluttede apparat.
1 Tilslut et lydapparat
(ekstraudstyr) til AUDIO INstikket via et lydkabel
(medfølger ikke).
2 Tænd for enheden og det
tilsluttede apparat.
3 Tryk flere gange på VOL – (eller
VOLUME – på enheden) for at
skrue ned for lyden.
4 Tryk på AUDIO IN.
5 Start afspilning af det tilsluttede
apparat.
Lyden fra det tilsluttede apparat vil nu
komme ud af højttalerne til denne
enhed.
6 Tryk flere gange på VOL +/–
(eller VOLUME +/– på enheden)
for at justere lydstyrken.
10DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK05CON.fm]
masterpage:Right
DK_RDH-SK8iP.book Page 11 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Bemærkninger
Skifte batteri
Når batterierne bliver brugt, vil
fjernbetjeningens funktionsafstand blive
mindre. Når fjernbetjeningen ikke
længere kan betjene enheden, skal
batteriet skiftes ud med et nyt CR2025
lithiumbatteri.
1 Tryk på palen til batteriholderen
Pal
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det ikke
håndteres korrekt.
Det må ikke genoplades, skilles ad eller
smides i åben ild.
2 Udskift batteriet, så "+" vender
op, og indsæt derefter
batteriholderen i åbningen.
+ vender op
Få lyd fra andre apparater (ekstraudstyr)/Skifte batteri
og hold den nede, og træk
dernæst batteriholderen ud.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batteriet tages ud, så
risikoen for beskadigelse forårsaget af
udsivning af batterielektrolyt og korrosion
undgås.
• Bortskaf omgående det brugte batteri. Hold
lithiumbatteriet uden for børns rækkevidde.
Hvis batteriet sluges, skal man omgående
kontakte en læge.
• Tør batteriet af med en tør klud for at sikre en
god forbindelse.
• Værk opmærksom på at installere batteriet, så
polerne vender korrekt.
• Hold ikke på batteriet med en metalpincet, da
der ellers kan opstå en kortslutning.
• Hvis der bruges andre batterier end CR2025,
kan dette forårsage brand eller eksplosion.
Batteriholder
11DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK05CON.fm]
masterpage:Left
DK_RDH-SK8iP.book Page 12 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
4 Sæt det grafiske ark tilbage efter
Udskiftning af det
grafiske ark
eget ønske og juster det via
hjælpeanordningen.
Hjælpeanordning
Du kan udskifte det grafiske ark på
frontpanelet efter eget ønske.
Vi leverer 2 grafikark og hvert grafikark
har 2 sider med tryk.
Grafisk
ark
1 Anbring enheden, så
frontpanelet vender op.
Hjælpeanordning
Hjælpeanordning
2 Drej ringen "R" mod uret ved at
anvende forhøjningen på ringen.
Tag derefter ringen af. Gentag
proceduren for også at tage
ringen "L" af.
Forhøjning
5 Sæt akrylpladen tilbage på plads
ved at justere den ind efter
hjælpeanordningen.
6 Sæt ringen "R" tilbage på plads
ved at justere "R B" på ringen
ind efter "b R" på akrylpladen.
Drej derefter ringen i retning af
pilen "LOCK", indtil den låses.
Akrylplade
Ringen "L"
Ringen "R"
3 Fjern akrylpladen og fjern
derefter det grafiske ark.
Akrylplade
Ringen "R"
Grafisk ark
12DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK06ADD.fm]
masterpage:Right
DK_RDH-SK8iP.book Page 13 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
7 Sæt ringen "L" tilbage på plads
ved at justere "b L" på ringen ind
efter "L B" på akrylpladen. Drej
derefter ringen i retning af pilen
"LOCK", indtil den låses.
Fejlfinding
Hvis du skulle opleve problemer med din
enhed, skal du gøre følgende:
1 Kontroller, at netledningen er
Akrylplade
tilsluttet korrekt og ordentligt.
2 Find dit problem i nedenstående
liste over fejlfinding og udfør den
passende handling.
Ringen "L"
Bemærkninger
• Sørg for, at forhøjningen på ringen er
horisontalt parallel, efter at ringen er blevet
sat tilbage. Ellers er ringen ikke gjort sikkert
fast til frontpanelet.
• Kontroller, at ringen "R" sidder fast på højre
side af frontpanelet, og at ringen "L" sidder
fast på venstre side af frontpanelet.
Brugertilpasning af det
grafiske ark
Du kan også lave dit eget grafiske ark.
Forbered papirmaterialet (plakater,
aviser, udskrifter, håndlavet kunst etc.).
Når du har forberedt papirmaterialet,
anbefaler vi at bruge akrylpladen som
skabelon til at tegne omridset af det
brugertilpassede grafiske ark. Derefter
kan man skære det grafiske ark til efter
omridset.
Bemærk, at hvis servicepersonalet
udskifter visse dele under reparationen,
kan disse blive bevaret.
Hvis indikatoren ikke stopper
med at blinke
Sluk omgående for enheden og tag
netledningen ud.
Udfør derefter følgende handlinger.
• Fjern alt, der blokerer
ventilationsåbningen.
• Afmonter din iPod/iPhone.
• Tag lydkablet ud af AUDIO INstikket.
Efter at have udført ovenstående
handlinger og problemløsninger skal
du sætte netledningen i igen og tænde
for enheden. Hvis indikatoren stadig
blinker eller hvis problemet ikke kan
lokaliseres ved udførelse af
ovenstående handlinger, skal du
kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Udskiftning af det grafiske ark/Fejlfinding
Hvis problemet stadig er der, efter at du
har gjort ovenstående, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Fortsættes l
13DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK06ADD.fm]
masterpage:Left
DK_RDH-SK8iP.book Page 14 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Generelt
Indikatoren bliver ikke tændt.
• Kontroller, at du har trykket på POWER
på bagpanelet.
• Fjern netledningen og kontroller, om
spændingsvælgeren er indstillet efter de
lokale strømforhold (side 7).
Der er kraftig støj.
• Der anvendes en mobiltelefon eller
andet udstyr med radiobølger i
nærheden af enheden. Flyt
mobiltelefonen etc. væk fra enheden.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og enheden.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på enheden.
• Udskift batteriet.
• Anbring enheden et sted, hvor der ikke
er fluorescerende lys.
• Sæt din iPod/iPhone korrekt fast i
stikket.
iPod/iPhone
• Du anvender en iPod/iPhone, der ikke er
understøttet. Se "iPod/iPhone-modeller,
der er kompatible med denne enhed"
(side 17) for en liste over de
understøttede enhedstyper.
Lyden er forvrænget.
• Tryk flere gange på VOL – (eller
VOLUME – på enheden).
• Sæt indstillingen "EQ" i din iPod/
iPhone til "Off" eller "Flat".
Din iPod/iPhone kan ikke oplades.
• Kontroller, at du har trykket på POWER
på bagpanelet.
• Kontroller, at din iPod/iPhone er
monteret korrekt.
Indikatoren stopper ikke med at
blinke, når din iPod/iPhone tilsluttes.
• Der er blevet registreret et problem med
strømniveauet fra din iPod/iPhone. Sluk
for enheden og fjern iPod/iPhone.
Kontroller, at der ikke er nogen
problemer med din iPod/iPhone.
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet varer ved.
Din iPod/iPhone kan ikke betjenes.
Hvis din iPod/iPhone ikke virker korrekt,
skal du kontrollere, at du har fjernet den
fra beskyttelsesetuiet. Hvis problemet
stadig er der, skal du anvende følgende
vejledning til fejlsøgning for at løse
problemet.
Der er ingen lyd.
• Kontroller, at du har trykket på POWER
på bagpanelet.
• Kontroller, at din iPod/iPhone er
monteret korrekt.
• Kontroller, at din iPod/iPhone spiller
musik.
• Tryk flere gange på VOL + (eller
VOLUME + på enheden).
• Afhængigt af indholdet på din iPod/
iPhone, kan det tage lidt tid at starte
afspilningen.
• Fjern din iPod/iPhone og tilslut den
igen.
• Du anvender en iPod/iPhone, der ikke er
understøttet. Se "iPod/iPhone-modeller,
der er kompatible med denne enhed"
(side 17) for en liste over de
understøttede enhedstyper.
Ringestyrken for din iPhone ændres
ikke.
• Juster ringestyrken ved hjælp af
kontrollerne på iPhone.
14DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK06ADD.fm]
masterpage:Right
DK_RDH-SK8iP.book Page 15 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Andre apparater (ekstraudstyr)
Der er ingen lyd.
• Kontroller, at du har trykket på POWER
på bagpanelet.
• Tryk flere gange på VOL + (eller
VOLUME + på enheden) eller juster
lydstyrken for det tilsluttede apparat.
• Tilslut apparatet korrekt og kontroller
følgende:
– at ledningerne er tilsluttet korrekt.
– at ledningernes stik er sat helt ind.
• Tænd for det tilsluttede apparat.
• Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som følger med
det tilsluttede apparat, og prøv at
afspille.
Forholdsregler
Sikkerhed
Placering
• Enheden må ikke anbringes et skrånende sted
eller på steder, hvor der er meget varmt, koldt,
støvet, beskidt, fugtigt, manglende
ventilation, vibration, direkte sollys eller
meget kraftigt lys.
• Enheden skal anbringes nogle centimeter fra
væggen, så ventilationshullerne ikke blokeres.
• Vær forsigtig ved placering af enheden på
overflader, der er specialbehandlet (med voks,
olie, polish etc.), da der kan opstå pletter eller
misfarvning af overfladen.
• Da der anvendes en stærk magnet i
højttalerne, skal man holde kreditkort med
magnetstrimler eller fjederbelastede ure væk
fra enheden, da magneten kan ødelægge disse.
Forholdsregler
• Tag netledningen helt ud af stikkontakten på
væggen, hvis enheden ikke skal anvendes i en
længere periode. Når ledningen til enheden
tages ud af stikkontakten, skal du holde om
selve stikket. Du må ikke trække i selve
ledningen.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes væske
i enheden, skal strømmen afbrydes, og
enheden skal kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
• (Kun for kunder i USA og Canada)
Et af stikkets ben er bredere end det andet af
sikkerhedsmæssige grunde og kan kun passe
ind i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke
kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal
du kontakte forhandleren.
• Netledningen kan kun udskiftes af
faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
• Det er normalt, at enheden bliver varm under
drift, og dette er ikke grund til alarm.
• Hvis enheden er blevet brugt i lang tid ved høj
lydstyrke skal man ikke røre ved kabinettet,
da det kan blive varmt.
• Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
Rengøring af kabinettet
Rengør denne enhed med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom fortynder, sprit eller
rensebenzin.
15DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK06ADD.fm]
masterpage:Left
DK_RDH-SK8iP.book Page 16 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Højttalerafsnit
Specifikationer
Forstærkerafsnit
Kun nordamerikansk model
Følgende er målt ved
120 Vekselspænding, 60 Hz
RMS udgangseffekt (reference)
37,5 W + 37,5 W (pr. kanal ved 8 Ω,
1 kHz)
Kun brasiliansk model
Følgende er målt ved
127 eller 220 Vekselspænding,
60 Hz
Udgangseffekt (nominel)
13 W + 13 W (ved 8 Ω, 1 kHz,
1% THD)
RMS udgangseffekt (reference)
30 W + 30 W (pr. kanal ved 8 Ω,
1 kHz, 10% THD)
Andre modeller
Følgende er målt ved
Mexikansk model:
127 Vekselspænding, 60 Hz
Andre modeller:
120, 220, 230 –
240 Vekselspænding, 50/60 Hz
Udgangseffekt (nominel)
13 W + 13 W (ved 8 Ω, 1 kHz,
1% THD)
RMS udgangseffekt (reference)
37,5 W + 37,5 W (pr. kanal ved 8 Ω,
1 kHz)
Indgang
AUDIO IN:
Spænding: 800 mV, impedans
47 kohm
iPod/iPhone-afsnit
5V DC 500 mA MAX
Højttalersystem
2-vejs, koaksial
Højttaler
Bas: 120 mm, kegletype
Diskant: 40 mm, kegletype
Nominel impedans
8 ohm
Generelt
Strømkrav
Nordamerikansk model:
120 Vekselspænding, 60 Hz
Europæisk model:
230 Vekselspænding, 50/60 Hz
Mexikansk model:
127 Vekselspænding, 60 Hz
Model til oceanien: 230 –
240 Vekselspænding, 50/60 Hz
Brasiliansk model: 127 eller
220 Vekselspænding, 60 Hz, justerbar
med spændingsvælger
Model til Argentina:
220 Vekselspænding, 50/60 Hz
Model til Kina: 220 Vekselspænding,
50/60 Hz
Koreansk model:
220 Vekselspænding, 60 Hz
Andre modeller: 120, 220 eller 230 –
240 Vekselspænding, 50/60 Hz,
justerbar med spændingsvælger
Strømforbrug
60 W
Mål (b/h/d) (Ca.)
603 mm × 201 mm × 228 mm
Voloume (Ca.)
6,3 kg
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (inklusive et 3 V
CR2025 lithiumbatteri) (1)
iPhone-dockadaptere (2 sæt)
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
16DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK06ADD.fm]
masterpage:Right
DK_RDH-SK8iP.book Page 17 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
iPod/iPhone-modeller, der er kompatible med
denne enhed
Du kan bruge følgende iPod/iPhone-modeller med denne enhed. Før du bruger din iPod/
iPhone, skal du opdatere den med den nyeste software.
iPod nano
5. generation
(videokamera)
iPhone 3GS
iPod nano
4. generation
(video)
iPod nano
3. generation
(video)
iPod classic
iPhone 3G
iPod touch
1. generation
iPhone
iPod nano
2. generation
(aluminium)
iPod
5. generation
(video)
iPod
4. generation
(farveskærm)
iPod
4. generation
iPod mini
iPod nano
1. generation
Specifikationer/iPod/iPhone-modeller,
der er kompatible med denne enhed
iPod touch
2. generation
Fortsættes l
17DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\DK06ADD.fm]
masterpage:Left
DK_RDH-SK8iP.book Page 18 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
Bemærkninger
• Dette produkt er blevet specifikt designet til at fungere med iPod/iPhone og er blevet certificeret som
overholdende Apples driftsstandarder.
• Anvend den dockadapter, der blev leveret sammen med din iPod/iPhone. Hvis du ikke har en
kompatibel dockadapter skal du separat købe en sådan fra Apple Inc.
• "Made for iPod" betyder, at en elektronisk tilhørsdel er blevet lavet til specielt at sluttes til iPod og
er blevet godkendt af producenten, så den opfylder Apple-ydelsesstandard.
• "Works with iPhone" betyder, at en elektronisk tilhørsdel er blevet lavet til specielt at sluttes til
iPhone og er blevet godkendt af producenten, så den opfylder Apple-ydelsesstandard.
• Apple er ikke ansvarlig for denne anordnings drift eller for at den er i overensstemmelse med
sikkerheds- og forordningsstandarderne.
18DK
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] DK
DK_RDH-SK8iP.book Page 19 Friday, April 9, 2010 7:35 PM
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI020REG.fm]
masterpage:Left
FI_RDH-SK8iP.book Page 2 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä
laitteen ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verhoilla.
Älä aseta laitteen päälle avotulta, kuten
palavia kynttilöitä.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle äläkä aseta laitteen päälle maljakoita
tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää
laitetta kovalle kuumuudelle, kuten
auringonvalolle tai tulelle.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
Koska laite sammutetaan pääkytkimestä,
kytke se helposti saatavilla olevaan
pistorasiaan. Jos huomaat laitteen
toiminnassa jotakin tavallisesta poikkeavaa,
irrota pistoke heti pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, laite
on kytkettynä pistorasian kautta
sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi
katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.
Nimikyltti on ulkopohjassa.
Valmistajan merkintäpäivä ja sarjanumero
ovat ulkopohjassa.
Virtakytkin on takaseinällä.
Euroopassa olevat
asiakkaat
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(koskee Euroopan
yhteisön ja muiden
Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä
on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
laite on ostettu.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti
vaihdettu. Vaihda paristo ainoastaan
samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.
2FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI020REG.fm]
masterpage:Right
FI_RDH-SK8iP.book Page 3 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Käytöstä
poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote
viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Ilmoitus asiakkaille: seuraava
koskee ainoastaan EUdirektiivejä soveltavissa maissa
myytäviä laitteita.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen EMC
ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
Tietoja tekijänoikeuksista
iPod on Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.
iPhone on Apple Inc.:n tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat niiden omistajien
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Tässä ohjekirjassa ei käytetä TM- ja ®merkkejä.
FI
3FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI030TOC.fm]
masterpage:Left
FI_RDH-SK8iP.book Page 4 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Sisällysluettelo
Osa- ja säädinopas................. 5
Aloittaminen............................ 7
Jännitteen valitsimen
asettaminen ............................ 7
iPod/iPhone-telakkasovittimen
lisääminen.............................. 7
Vastaanottimen kytkeminen
päälle ..................................... 8
iPodin/iPhonen
toistaminen ........................... 8
Erikseen hankittavien laitteiden
käyttäminen ........................ 10
Pariston vaihtaminen ........... 10
Grafiikkalehden
vaihtaminen ........................ 11
Grafiikkalehden
personoiminen ..................... 12
Vianetsintä ............................ 13
Varotoimet............................. 15
Tekniset tiedot ...................... 15
iPod/iPhone-mallit, jotka
ovat laitteen kanssa
yhteensopivia ..................... 17
4FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI04PLA.fm]
masterpage:Right
FI_RDH-SK8iP.book Page 5 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Tämä käyttöopas selittää pääasiassa kaukosäätimen painikkeiden toiminnat, mutta samat
toiminnot voi suorittaa myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samankaltaiset
nimet.
Laite
– Takanäkymä
1
4
Osa- ja säädinopas
Osa- ja säädinopas
3 2
– Etu- ja ylänäkymä
5
6
9
8
7
jatkuu l
5FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI04PLA.fm]
masterpage:Left
FI_RDH-SK8iP.book Page 6 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Kaukosäädin RM-ANU082
q;
qd
* VOL + -painikkeessa on kohonystyrät.
Käytä kohonystyrää apunasi
kiintopisteenä, kun käytät laitetta.
qa
ENTER
qs
8
H Laite: VOLUME +/– (sivu 8, 10)
Kaukosäädin: VOL +/–* (sivu 8,
10)
Säätää äänenvoimakkuutta.
qs
VOL
VOL
A POWER (sivu 8, 13)
Kytkee laitteen päälle ja pois.
B VOLTAGE SELECTOR (Vain
malleissa, joissa on jännitteen
valitsin) (sivu 7)
C Verkkovirtajohto (sivu 8)
Liitetään seinäpistorasiaan.
D AUDIO IN -liitin (sivu 10)
Liitetään erikseen hankittavaan
audiokomponenttiin, kuten
kannettavaan digitaaliseen
musiikkisoittimeen.
E Akryylilevy (sivu 11)
Grafiikkalehti (sivu 11)
F Kaukosäädinsignaalin tunnistin
Vastaanottaa kaukosäätimen
signaalit.
I iPod-/iPhone-liitin (sivu 7, 9)
Sijoituspaikka erikseen hankittavalle
iPodille tai iPhonelle, jotta iPodin tai
iPhonen sisältöä voi kuunnella.
J iPod & iPhone NX (sivu 8, 9)
Valitse iPod- ja iPhone-toiminnon ja
käynnistää tai keskeyttää toiston.
K
/ / / , MENU, ENTER
(sivu 9)
Valitsee iPodin/iPhonen
valikkokohteet.
L ./> (sivu 9)
Valitsee iPodin/iPhonen raidan.
iPodin/iPhonen raidan pikakelaus
eteen- tai taaksepäin.
M AUDIO IN (sivu 10)
Valitsee AUDIO IN -toiminnon.
Huomautuksia
• Ennen kaukosäätimen käyttämistä
ensimmäistä kertaa varmista, että
paristokotelon eristysliuska on poistettu.
G Ilmaisin (sivu 8, 13)
Osoittaa laitteen tilan.
Ilmaisin
Tila
Sammutettuna
Palaa
Vilkkuu, kunnes
painike
vapautetaan
Vilkkuu 3 kertaa
nopeasti
Virta poissa
Virta päällä
Painetaan
kelvollista
painiketta
Äänenvoimakku
us on maksimissa
tai minimissä
• Paristo on asennettu kaukosäätimeen
tehtaalla.
6FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI05CON.fm]
masterpage:Right
FI_RDH-SK8iP.book Page 7 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
iPod/iPhonetelakkasovittimen lisääminen
Aloittaminen
Jos mallissa on jännitteen valitsin, aseta
VOLTAGE SELECTOR oman
jännitteesi mukaiseen asetukseen ennen
verkkovirtajohdon liittämistä.
VOLTAGE SELECTOR saattaa
vaihdella mallin mukaan.
Vain brasilialaiset
mallit
VOLTAGE
SELECTOR
Muut mallit
120V
230240V
220V
220V
Asennusaukko
VOLTAGE
SELECTOR
127V
Aseta iPod/iPhone-telakkasovitin laitteen
iPod/iPhone-liittimeen ennen iPodin/
iPhonen liittämistä.
Valitse iPod/iPhone-telakkasovitin, joka
sopii iPodiisi/iPhoneesi. Katso lisätietoja
telakkasovittimen käyttöohjeista.
Aloittaminen
Jännitteen valitsimen
asettaminen
220V
Poista iPod-/iPhone-telakkasovitin
vetämällä sitä kynsin tai tylpällä esineellä
käyttäen sovittimen sisällä olevaa
asennusaukkoa.
Asennusaukko
7FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI05CON.fm]
masterpage:Left
FI_RDH-SK8iP.book Page 8 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Vastaanottimen kytkeminen
päälle
1 Liitä verkkovirtajohto kiinni seinän
pistorasiaan.
2 Paina laitteen takapaneelin
POWER-painiketta.
Etupaneelin ilmaisin syttyy.
iPodin/iPhonen
toistaminen
Voit kuunnella iPodiin tai iPhoneen
tallennettua audiosisältöä tämän laitteen
avulla.
Päivitä iPodiin/iPhoneen viimeisin
ohjelmisto ennen sen käyttämistä.
Suosittelemme, että käytät kaukosäätimen
painikkeita iPodin/iPhonen ohjaamiseen.
1 Aseta iPod/iPhone.
Kun liität iPodin/iPhonen toiston
aikana, laite jatkaa iPodin/iPhonen
toistoa. Muussa tapauksessa aloita
toisto painamalla iPod & iPhone
NX.
Huomautus
Jos iPodissasi/iPhonessasi on suojakotelo,
poista kotelo ennen iPodin/iPhonen
liittämistä laitteeseen.
2 Säädä äänenvoimakkuus
painamalla VOL +/– (tai
laitteessa VOLUME +/–)
toistuvasti.
Huomautus
Äänenvoimakkuus (paitsi iPhonen
sointiäänen voimakkuus) ei vaihdu, vaikka
sitä muutettaisiin iPodissa/iPhonessa.
8FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI05CON.fm]
masterpage:Right
FI_RDH-SK8iP.book Page 9 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Muut toiminnot
Laitteen käyttäminen akkulaturina
Voit ohjata iPodia/iPhonea
kaukosäätimen painikkeilla.
Seuraavilla painikkeilla on
samankaltaiset toiminnot kuin iPodin
painikkeilla (paitsi iPod Touch ja iPhone).
Voit käyttää laitetta iPodin/iPhonen
akkulaturina laitteen ollessa päällä.
Lataus alkaa, kun iPod/iPhone asetetaan
iPod-/iPhone-liittimeen. Latauksen tila
näkyy iPodin/iPhonen näytöllä. Katso
lisätietoja iPodin/iPhonen käyttöohjeista.
Tee tämä
Keskeytä toisto
Paina iPod & iPhone
NX. Jatka toistoa
painamalla painiketta
uudelleen.
Valitse
Paina . tai >
äänikirjan/
toistuvasti.
podcastin raita tai
kappale
Etsi tietty kohta
kuunneltaessa
musiikkia
(pikakelaus
eteen- tai
taaksepäin)
Pidä . tai >
pohjassa toiston aikana ja
päästä irti haluamassasi
kohdassa.
Etsi tietty kohta
katsoessasi
iPodin näyttöä
(paitsi iPod
Touch ja iPhone)
Pidä . tai >
pohjassa toiston ollessa
keskeytetty ja päästä irti
haluamassasi kohdassa.
Valitse iPodin/
iPhonen
valikkokohde
Valitse valikko
painamalla MENU ja
/ ja paina sitten
ENTER tai .
Huomautus
Voit vahvistaa valikkojen ja
valikkokohteiden valinnan
iPodin/iPhonen näytöllä
käytön aikana.
Palaa edelliseen Paina MENU tai
valikkoon
.
iPodin/iPhonen Pidä painettuna iPod &
sammuttaminen iPhone NX.
Vihje
Kaukosäätimen
tai
pohjassa pitämisellä
on sama toiminto kuin iPodin/iPhonen Click
Wheelin kääntämisellä myötäpäivään tai
vastapäivään.
iPodin/iPhonen lataamisen
lopettaminen
Poista iPod/iPhone.
Huomautuksia
• Kun liität iPodin/iPhonen laitteeseen, iPod/
iPhone kytkeytyy automaattisesti päälle
laitteen ollessa päällä.
• Jos liität iPodin/iPhonen AUDIO IN toiminnon ollessa valittu, toiminto vaihtuu
automaattisesti iPod & iPhone -toimintoon.
• Liittäessäsi tai poistaessasi iPodia/iPhonea
– käsittele iPodia/iPhonea samassa kulmassa
kuin laitteen iPod-/iPhone-liittimellä on
äläkä käännä tai taivuta iPodia/iPhonea.
Näin vältät liittimen vaurioitumisen.
– tue laitetta yhdellä kädellä ja varmista, ettet
vahingossa paina iPodin/iPhonen säätimiä.
• Irrota iPod/iPhone ennen laitteen kantamista.
• Älä kanna laitetta pitäen kiinni vain iPod/
iPhone-liitinpaneelista. Laite saattaa mennä
rikki, jos teet niin.
• Keskeytä toisto ennen iPodin/iPhonen
irrottamista.
• iPod/iPhone-liitin on suunniteltu vain
iPodille/iPhonelle. Älä liitä liittimeen muita
kannettavia audiosoittimia.
• Katso lisätietoja iPodin/iPhonen
käyttämisestä sen käyttöohjeista.
• Sony ei vastaa iPodin/iPhonen tietojen
katoamisesta käytettäessä sitä tämän laitteen
kanssa.
• Jotkin iPod/iPhone-toiminnot eivät ole
käytettävissä kaukosäätimellä.
• Liitetystä iPodista/iPhonesta riippuen
toiminnot saattavat vaihdella.
• iPhone soi iPhonen soittoäänen
voimakkuusasetuksen mukaan vaikka iPhone
olisi liitetty laitteeseen. Säädä soittoäänen
voimakkuus iPhonen säätimillä.
• Jos iPhone liitetään laitteeseen ja saat puhelun
toiston aikana, toisto keskeytyy ja voit vastata
saapuvaan puheluun.
• Kunkin laitteen äänenvoimakkuuden
asetuksista riippuen ääni saattaa olla
voimakas.
iPodin/iPhonen toistaminen
Toiminto
9FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI05CON.fm]
masterpage:Left
FI_RDH-SK8iP.book Page 10 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Erikseen hankittavien
laitteiden käyttäminen
Voit kuunnella erikseen hankittavan
äänilaitteen (esimerkiksi kannettavan
digitaalisen musiikkisoittimen) ääntä
laitteen kaiuttimien avulla.
Varmista, että sammutat laitteen ennen
kytkentöjen tekemistä.
Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeesta.
1 Liitä erikseen hankittava
Pariston vaihtaminen
Kaukosäätimen toimintasäde pienenee
pariston varauksen ehtyessä. Kun
kaukosäätimellä ei voi enää ohjata
laitetta, vaihda kaikki paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon.
1 Paina paristokotelon kielekettä
ja pidä se painettuna ja vedä
sitten paristokotelo pois.
Kieleke
audiolaite AUDIO IN -liittimeen
audiojohdolla (ei sisälly
toimitukseen).
2 Kytke laite ja liitetty laite päälle.
3 Alenna äänenvoimakkuutta
painamalla VOL – (tai laitteessa
VOLUME –) toistuvasti.
4 Paina AUDIO IN.
5 Aloita toisto liitetyssä laitteessa.
Liitetyn laitteen ääni toistetaan tämän
laitteen kaiuttimista.
6 Säädä äänenvoimakkuus
painamalla VOL +/– (tai
laitteessa VOLUME +/–)
toistuvasti.
2 Vaihda paristo siten, että ”+” on
ylöspäin. Pane sitten
paristopidike aukkoon.
+ ylöspäin
Paristopidike
10FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI05CON.fm]
masterpage:Right
FI_RDH-SK8iP.book Page 11 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Huomautuksia
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käytetään
väärin.
Älä lataa tai pura paristoa äläkä heitä
sitä tuleen.
Grafiikkalehden
vaihtaminen
Voit vaihtaa etupaneelin grafiikkalehden
haluamallasi tavalla.
Toimitamme kaksi grafiikkalehteä,
kumpikin kaksipuolinen painettu lehti.
1 Käännä laite siten, että sen
etupaneeli on ylöspäin.
2 Käännä ”R”-rengasta
vastapäivään renkaan kehyksen
avulla. Poista rengas. Toista
tämä ”L”-renkaalle.
Kehys
”L”-rengas
”R”-rengas
3 Poista akryylilevy ja poista sitten
Erikseen hankittavien laitteiden käyttäminen/
Pariston vaihtaminen/Grafiikkalehden vaihtaminen
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään
aikaan, poista paristo, jotta sen mahdollinen
vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei
aiheuta vahinkoa.
• Hävitä käytetty paristo asianmukaisesti. Pidä
litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos
paristo niellään, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Saat parhaan kontaktin pyyhkimällä pariston
kuivalla kankaalla.
• Huomioi oikea napaisuus asentaessasi
paristoa.
• Älä käsittele paristoa metallisilla pinseteillä,
koska se saattaa aiheuttaa oikosulun.
• Muiden kuin CR2025-paristojen käyttäminen
saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
grafiikkalehti.
Akryylilevy
Grafiikkalehti
jatkuu l
11FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI05CON.fm]
masterpage:Left
FI_RDH-SK8iP.book Page 12 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
4 Korvaa haluamasi grafiikkalehti
kohdentamalla se kohdistimen
kanssa.
Opas
Grafiikkalehti
7 Pane ”L”-rengas takaisin
kohdentamalla renkaan ”b L”
akryylilevyn ”L B” kanssa.
Käännä rengas sitten ”LOCK”nuolen suuntaan, kunnes se
lukittuu.
Akryylilevy
Opas
Opas
5 Pane akryylilevy takaisin
kohdentamalla se kohdistimen
kanssa.
6 Pane ”R”-rengas takaisin
kohdentamalla renkaan ”R B”
akryylilevyn ”b R” kanssa.
Käännä rengas sitten ”LOCK”nuolen suuntaan, kunnes se
lukittuu.
Akryylilevy
”L”-rengas
Huomautuksia
• Varmista, että renkaan kehys on
vaakasuuntainen renkaan takaisin panemisen
jälkeen. Muussa tapauksessa rengas ei ole
kytketty oikein etupaneeliin.
• Varmista, että ”R”-rengas on liitetty
etupaneelin oikeaan laitaan ja ”L”-rengas
paneelin vasempaan laitaan.
Grafiikkalehden
personoiminen
”R”-rengas
Voit myös luoda oman grafiikkalehden.
Valmistele paperimateriaali (posterit,
sanomalehdet, tulosteet, käsin tehty
grafiikka jne.).
Kun olet valmistellut materiaalin,
suosittelemme, että käytät akryylilevyä
apuvälineenä piirtäessäsi oman
grafiikkalehtesi ulkoviivan. Leikkaa
grafiikkalehti sitten ulkoviivan mukaan.
12FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI06ADD.fm]
masterpage:Right
FI_RDH-SK8iP.book Page 13 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Yleistä
Vianetsintä
Jos laitteen kanssa on ongelma, tee
seuraava:
1 Varmista, ett verkkovirtajohto on
tukevasti kiinni.
2 Etsi ongelma jäljempänä olevasta
vianmääritysluettelosta ja tee
osoitettu korjaustoimenpide.
Huomaa, että jos joitakin osia vaihdetaan
huollon aikana, kyseisiä osia ei ehkä
palauteta.
Kun ilmaisin ei lopeta
vilkkumista
Sammuta laite välittömästi ja irrota
sen verkkovirtajohto.
Suorita seuraavat:
• Poista kaikki esteet tuuletusaukon
edestä.
• Irrota iPod/iPhone.
• Irrota audiojohto AUDIO IN liittimestä.
Kun olet tehnyt edellä mainitut
toimenpiteet, liitä verkkovirtajohto
uudelleen ja kytke laitteen virta. Jos
ilmaisin vilkkuu edelleen tai jos
ongelman lähdettä ei löydy kaiken
edellä mainitun tekemisen jälkeen, ota
yhteys Sony-jälleenmyyjääsi.
• Varmista, että olet painanut
takapaneelin POWER-painiketta.
• Irrota verkkovirtajohto ja varmista
sitten, että jännitteen valitsin on asetettu
käyttämällesi jännitteelle (sivu 7).
Ääni on voimakas.
• Joku käyttää kannettavaa puhelinta tai
muuta radioaaltoja lähettävää laitetta
laitteen lähellä. Siirrä kannettava
puhelin tai vastaava laitteen lähettyviltä.
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
laitteen välistä.
• Suuntaa kaukosäädin laitteessa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
• Vaihda paristo.
• Siirrä laite pois loisteputkivalojen
läheltä.
• Liitä iPod/iPhone liittimeen tukevasti.
Vianetsintä
Jos ongelma jatkuu edellä mainittujen
toimien jälkeen, ota yhteys Sonyjälleenmyyjääsi.
Ilmaisin ei syty.
iPod/iPhone
Jos iPod/iPhone ei toimi oikein, varmista,
että olet irrottanut iPodin/iPhonen
suojakannen. Jos ongelma jatkuu, seuraa
seuraavan vianmääritysoppaan ohjeita
ongelman korjaamiseksi.
Ääntä ei ole.
• Varmista, että olet painanut
takapaneelin POWER-painiketta.
• Varmista, että iPod/iPhone on liitetty
tukevasti.
• Varmista, että iPod/iPhone toistaa
musiikkia.
• Paina VOL + (tai laitteessa VOLUME +)
toistuvasti.
• Riippuen iPodin/iPhonen sisällöstä
toiston alkaminen saattaa kestää jonkin
aikaa.
jatkuu l
13FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI06ADD.fm]
masterpage:Left
FI_RDH-SK8iP.book Page 14 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
• Käytät ei-tuettua iPodia/iPhonea. Katso
lisätietoja tuetuista laitetyypeistä
kohdasta ”iPod/iPhone-mallit, jotka
ovat laitteen kanssa yhteensopivia”
(sivu 17).
Ääni on säröinen.
• Paina VOL – (tai laitteessa VOLUME –)
toistuvasti.
• Säädä iPodin/iPhonen ”EQ”-asetus
”Off”- tai ”Flat”-asetukselle.
iPodia tai iPhonea ei voi ladata.
• Varmista, että olet painanut
takapaneelin POWER-painiketta.
• Varmista, että iPod/iPhone on liitetty
tukevasti.
Lisävarusteena saatavat osat
Ääntä ei ole.
• Varmista, että olet painanut
takapaneelin POWER-painiketta.
• Säädä äänenvoimakkuus painamalla
VOL + (tai laitteessa VOLUME +)
toistuvasti tai säädä se liitetyssä
laitteessa.
• Liitä laite oikein ja tarkista:
– että johdot on liitetty oikein.
– onko johtojen liittimet liitetty
kokonaan.
• Kytke valittu laite päälle.
• Lisätietoja on liitetyn laitteen ohjeissa.
Aloita toisto.
Ilmaisin ei lopeta vilkkumista, kun
iPod/iPhone on liitetty.
• Järjestelmä on havainnut virheen
iPodin/iPhonen sähkövirran kanssa.
Sammuta laite ja irrota iPod/iPhone.
Varmista, ettei iPodissa/iPhonessa ole
ongelmaa. Jos ongelma ei katoa, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
iPodia tai iPhonea ei voi käyttää.
• Irrota iPod/iPhone ja liitä se sitten
uudelleen.
• Käytät ei-tuettua iPodia/iPhonea. Katso
lisätietoja tuetuista laitetyypeistä
kohdasta ”iPod/iPhone-mallit, jotka
ovat laitteen kanssa yhteensopivia”
(sivu 17).
iPhonen soittoäänen voimakkuus ei
vaihdu.
• Säädä soittoäänen voimakkuus iPhonen
säätimillä.
14FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI06ADD.fm]
masterpage:Right
FI_RDH-SK8iP.book Page 15 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Varotoimet
Tekniset tiedot
Turvallisuus
Vahvistinosa
Laitteen sijoittaminen
• Älä pane laitetta kaltevalle alustalle tai
paikkoihin, jotka ovat hyvin kuumia, kylmiä,
pölyisiä, likaisia tai kosteita tai joissa ei ole
kunnollista ilmanvaihtoa, jotka tärisevät,
altistuvat suoralle auringonpaisteelle tai
kirkkaalle valolle.
• Sijoita laite muutaman senttimetrin päähän
seinästä, jotta laitteen ilmanvaihto toimii
oikein.
• Ole varovainen, jos sijoitat laitteen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska
muutoin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
• Koska kaiuttimissa käytetään voimakasta
magneettia, pidä magneettiraidalliset
luottokortit ja vedettävät kellot erillään
laitteesta, jottei magneetti aiheuta vahinkoa.
Laitteen kuumeneminen
• Laite lämpenee tavanomaisesti käytön aikana,
eikä siitä ole syytä huolestua.
• Älä koske koteloa, jos sitä on käytetty pitkään
kovalla voimakkuudella, kotelo saattaa olla
kuuma.
• Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja.
Vain pohjoisamerikkalaiset mallit
Seuraavat lukemat on mitattu arvolla
120 V AC, 60 Hz
Lähtöteho (RMS, vertailu)
37,5 W + 37,5 W (kanavaa kohden,
8 Ω, 1 kHz)
Vain brasilialainen malli
Seuraavat lukemat on mitattu arvolla
127 V tai 220 V AC, 60 Hz
Lähtöteho (nimellinen)
13 W + 13 W (8 Ω, 1 kHz, 1% harm.
kok.särö)
Lähtöteho (RMS, vertailu)
30 W + 30 W (kanavaa kohden, 8 Ω,
1 kHz, 10% harm. kok.särö)
Muut mallit
Seuraavat lukemat on mitattu arvolla
Meksikolainen malli:
127 V AC, 60 Hz
Muut mallit:
120 V, 220 V, 230 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Lähtöteho (nimellinen)
13 W + 13 W (8 Ω, 1 kHz, 1% harm.
kok.särö)
Lähtöteho (RMS, vertailu)
37,5 W + 37,5 W (kanavaa kohden,
8 Ω, 1 kHz)
Varotoimet/Tekniset tiedot
• Irrota verkkovirtajohto kokonaan
seinäpistorasiasta, jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan. Kun irrotat pistokkeen, vedä
aina pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
laitteen sisään, irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkastaa laite ennen kuin
jatkat sen käyttöä.
• (Vain asiakkaille Yhdysvalloissa ja
Kanadassa)
Toinen pistokkeen liitännöistä on leveämpi
kuin toinen. Tämän vuoksi pistoke sopii
seinäpistorasiaan vain yhdessä suunnassa. Jos
et voi panna pistoketta kokonaan
seinäpistorasiaan, ota yhteys jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
asiantunteva huoltoliike.
Tulo
AUDIO IN:
Jännite 800 mV, impedanssi
47 kilo-ohmia
iPod/iPhone-osa
DC5V 500 mA MAX
Kotelon puhdistaminen
Puhdista laite mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla.
Älä käytä puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten tinneriä,
alkoholia tai bensiiniä.
jatkuu l
15FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI06ADD.fm]
masterpage:Left
FI_RDH-SK8iP.book Page 16 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Kaiutinosa
Kaiutinjärjestelmä
2-teinen koaksiaalinen
Kaiutinyksikkö
Bassoelementti: 120 mm, kartio
Diskanttielementti: 40 mm, kartio
Nimellisimpedanssi
8 ohmia
Yleistä
Tehontarve
Pohjoisamerikkalainen malli:
120 V AC, 60 Hz
Eurooppalainen malli: 230 V AC,
50/60 Hz
Meksikolainen malli: 127 V AC, 60 Hz
Oseanialainen malli: 230 V –
240 V AC, 50/60 Hz
Brasilialainen malli: 127 V tai
220 V AC, 60 Hz, säädettävissä
jännitteen valitsimella
Argentiinalainen malli: 220 V AC,
50/60 Hz
Kiinalainen malli: 220 V AC, 50/60 Hz
Korealainen malli: 220 V AC, 60 Hz
Muut mallit: 120 V, 220 V tai
230 V – 240 V AC, 50/60 Hz,
säädettävissä jännitteen valitsimella
Tehonkulutus
60 W
Mitat (l/k/s) (noin)
603 mm × 201 mm × 228 mm
Paino (noin)
6,3 kg
Vakiovarusteet
Kaukosäädin (mukaan lukien 3V
CR2025 litium-paristo) (1)
iPhone-telakkasovittimet (2 settiä)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
16FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI06ADD.fm]
masterpage:Right
FI_RDH-SK8iP.book Page 17 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
iPod/iPhone-mallit, jotka ovat laitteen kanssa
yhteensopivia
Voit käyttää seuraavia iPod/iPhone-malleja tämän laitteen kanssa. Päivitä iPodiin/
iPhoneen viimeisin ohjelmisto ennen sen käyttämistä.
iPod nano
5. sukupolvi
(videokamera)
iPhone 3GS
iPod nano
4. sukupolvi
(video)
iPod nano
3. sukupolvi
(video)
iPod classic
iPhone 3G
iPod touch
1. sukupolvi
iPhone
iPod nano
2. sukupolvi
(alumiini)
iPod
5. sukupolvi
(video)
iPod
4. sukupolvi
(värinäyttö)
iPod
4. sukupolvi
iPod mini
iPod nano
1. sukupolvi
iPod/iPhone-mallit, jotka ovat
laitteen kanssa yhteensopivia
iPod touch
2. sukupolvi
jatkuu l
17FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\FI06ADD.fm]
masterpage:Left
FI_RDH-SK8iP.book Page 18 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
Huomautuksia
• Tuote on suunniteltu erityisesti iPod/iPhonea varten, ja sen on todettu vastaavan Applen
suoritusvaatimuksia.
• Käytä iPod-/iPhone-laitteen mukana tullutta telakkasovitinta. Sinun on ehkä ostettava yhteensopiva
telakkasovitin Applelta.
• ”Made for iPod” tarkoittaa, että elektroninen laite on suunniteltu liitettäväksi erityisesti iPodiin ja
tämä on virallisesti hyväksytty kehittäjän toimesta vastaaman Applen suorituskykystandardeja.
• ”Works with iPhone” tarkoittaa, että elektroninen laite on suunniteltu liitettäväksi erityisesti
iPhoneen ja tämä on virallisesti hyväksytty kehittäjän toimesta vastaaman Applen
suorituskykystandardeja.
• Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen yhteensoveltuvuudesta turvallisuus- ja
lakistandardien kanssa.
18FI
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] FI
FI_RDH-SK8iP.book Page 19 Friday, April 9, 2010 7:36 PM
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT020REG.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 2 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de incêndio ou choque
eléctrico não exponha o aparelho à chuva ou
humidade.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape a
abertura de ventilação do aparelho com
jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
Também não deve colocar fontes de fogo
desprotegidas, como velas acesas, em cima
do aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não exponha o equipamento a
pingos ou salpicos e não coloque objectos
com líquidos, como jarras, em cima do
equipamento.
Não exponha as baterias ou o aparelho com
baterias instaladas a calor excessivo como
luz solar directa, fogo ou situações
semelhantes.
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como por exemplo, uma estante ou um
armário.
Uma vez que a ficha principal é utilizada
para desligar a unidade da corrente eléctrica,
ligue a unidade a uma tomada de CA de fácil
acesso. Se notar alguma coisa de anormal no
sistema, desligue imediatamente a ficha
principal da tomada de CA.
O aparelho continua ligado à corrente
eléctrica enquanto não o desligar da tomada
de CA, mesmo que desligue o aparelho.
A placa de nome encontra-se na parte
inferior exterior.
A marca da data de fabrico e número de série
encontram-se na parte inferior exterior.
O interruptor principal encontra-se na parte
posterior exterior.
Para os clientes da Europa
Tratamento de
Equipamentos
Eléctricos e
Electrónicos no
final da sua vida útil
(Aplicável na União
Europeia e em
países Europeus
com sistemas de
recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser
tratado como resíduo urbano indiferenciado.
Deve sim ser colocado num ponto de recolha
destinado a resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos. Assegurandose que
este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas
para o ambiente bem como para a saúde, que
de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destes produtos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais. Para
obter informação mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte
o município onde reside, os serviços de
recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
ATENÇÃO
Perigo de explosão se a bateria for
incorrectamente substituída. Substitua
apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
2PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT020REG.fm]
masterpage:Right
PT_RDH-SK8iP.book Page 3 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Tratamento de
pilhas no final da
sua vida útil
(Aplicável na União
Europeia e em
países Europeus
com sistemas de
recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua
embalagem, indica que estes produtos não
devem ser tratados como resíduos urbanos
indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode
ser usado em combinação com um símbolo
químico. Os símbolos químicos para o
mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são
adicionados se a pilha contiver mais de
0.0005% em mercúrio ou 0.004% em
chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de
recolha destinado a resíduos de pilhas e
acumuladores. Assegurando-se que estas
pilhas são correctamente depositadas, irá
prevenir potenciais consequências negativas
para o ambiente bem como para a saúde, que
de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destas pilhas. A reciclagem
dos materiais contribuirá para a conservação
dos recursos naturais.
Se. por motivos de segurança, desempenho
ou protecção de dados, os produtos
necessitem de uma ligação permanente a
uma pilha integrada, esta só deve ser
substituída por profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil do aparelho,
coloque-o no ponto de recolha de produtos
eléctricos/electrónicos de forma a garantir o
tratamento adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte
as instruções do equipamento sobre a
remoção da mesma. Deposite a bateria num
ponto de recolha destinado a resíduos de
pilhas e baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte
o município onde reside, os serviços de
recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Aviso para os clientes: A
seguinte informação só é
aplicável a produtos
comercializados em países onde
se apliquem as Directivas da UE.
O fabricante deste produto é a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japão. O representante
autorizado para Compatibilidade
Electromagnética e segurança do produto
è a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha.
Para qualquer assunto relacionado com
serviço ou garantia por favor consulte a
morada indicada nos documentos sobre
serviço e garantias que se encontram junto
ao produto.
Acerca dos Direitos de
Autor
iPod é uma marca comercial da Apple Inc.,
registada nos EUA e noutros países.
iPhone é uma marca comercial da Apple Inc.
Todas as outras marcas comerciais e marcas
comerciais registadas são marcas comerciais
ou marcas comerciais registadas dos
respectivos proprietários.
Neste manual, as marcas TM e ® não são
determinadas.
PT
3PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT030TOC.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 4 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Índice
Guia de peças e controlos..... 5
Como começar ....................... 7
Seleccionar o selector de
tensão..................................... 7
Inserir o adaptador de ancoragem
iPod/iPhone ........................... 7
Ligar a unidade ........................ 8
Reproduzir o iPod/iPhone...... 8
Desfrutar de componentes
opcionais ............................ 10
Mudar a bateria ..................... 11
Mudar a folha de gráficos .... 12
Personalizar a folha de
gráficos ................................ 13
Resolução de problemas ..... 13
Precauções ........................... 15
Características técnicas ...... 16
Compatibilidade de modelos
iPod/iPhone com esta
unidade ............................... 18
4PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT04PLA.fm]
masterpage:Right
PT_RDH-SK8iP.book Page 5 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Este manual explica principalmente as operações utilizando os botões no telecomando,
mas as mesmas operações podem ser efectuadas utilizando os botões na unidade que têm
nomes iguais ou semelhantes.
Unidade
– Vista posterior
1
4
Guia de peças e controlos
Guia de peças e controlos
3 2
– Vista frontal e superior
5
6
9
8
7
Continua l
5PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT04PLA.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 6 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Telecomando RM-ANU082
q;
qd
ENTER
qs
8
VOL
H Unidade: VOLUME +/–
(página 8, 10)
Telecomando: VOL +/–*
(página 8, 10)
Regula o volume.
qa
qs
VOL
A POWER (página 8, 14)
Liga ou desliga a unidade.
B VOLTAGE SELECTOR
(Somente para modelos
equipados com selector de
tensão) (página 7)
C Cabo de alimentação CA
(página 8)
Liga a uma tomada de parede.
* O botão VOL + possui pontos em
relevo. Use-os como referência quando
utilizar a unidade.
I Conector iPod/iPhone (página 7,
9)
Para ligar um iPod/iPhone opcional
de forma a escutar o conteúdo áudio
armazenado no mesmo.
J iPod & iPhone NX (página 8, 9)
Selecciona a função iPod & iPhone, e
posteriormente inicia ou pausa a
reprodução.
K
/ / / , MENU, ENTER
(página 9)
Selecciona as opções de menu no
iPod/iPhone.
D Tomada AUDIO IN (página 10)
Liga a um componente de áudio
opcional (tal como um leitor digital
portátil).
L ./> (página 9)
Selecciona uma faixa no iPod/
iPhone.
Avanço rápido ou Retrocesso rápido
de faixa no iPod/iPhone.
E Placa de acrílico (página 12)
Folha de gráficos (página 12)
M AUDIO IN (página 10)
Selecciona a função de AUDIO IN.
F Sensor remoto
Recebe sinais do telecomando.
Notas
G Indicador (página 8, 13)
Mostra o estado da unidade.
Indicador
Estado
Desligar as luzes
Ligar as luzes
Pisca até que o
botão seja
libertado
Pisca 3 vezes em
sequência rápida
Desligar
Ligar
Um botão válido
está premido
O volume está no
máximo ou no
mínimo
• Antes de utilizar o telecomando pela primeira
vez, certifique-se que remove a folha de
isolamento presa ao suporte da bateria.
• A bateria vem instalada no telecomando de
fábrica.
6PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT05CON.fm]
masterpage:Right
PT_RDH-SK8iP.book Page 7 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Inserir o adaptador de
ancoragem iPod/iPhone
Como começar
Para modelos equipados com o selector de
tensão, coloque o VOLTAGE
SELECTOR na posição correspondente à
tensão utilizada localmente antes de ligar
o cabo de alimentação CA à tomada de
parede.
Dependendo do modelo, o VOLTAGE
SELECTOR pode variar.
Somente modelo
para o Brasil
VOLTAGE
SELECTOR
Outros modelos
VOLTAGE
SELECTOR
127V
Ranhura
120V
230240V
220V
220V
Insira o adaptador de ancoragem iPod/
iPhone no conector iPod/iPhone na
unidade antes de ligar o iPod/iPhone.
Escolha o adaptador de ancoragem iPod/
iPhone que se adequa ao seu iPod/iPhone.
Para obter mais informações sobre o
adaptador de ancoragem, consulte o
manual de instruções fornecido com o
adaptador de ancoragem.
Como começar
Seleccionar o selector de
tensão
220V
Para remover o adaptador de ancoragem
iPod/iPhone, puxe-o para cima com a
unha ou um objecto plano utilizando a
ranhura dentro do adaptador.
Ranhura
7PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT05CON.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 8 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Ligar a unidade
1 Ligue o cabo de alimentação CA a
uma tomada de parede.
2 Carregue em POWER no painel
frontal da unidade.
O indicador no painel frontal
acende-se.
Reproduzir o iPod/
iPhone
Pode ouvir nesta unidade os conteúdos
áudio armazenados no iPod/iPhone.
Actualize o seu iPod/iPhone com o mais
recente software antes de usar esta função.
Recomendamos que utilize os botões no
telecomando para controlar o iPod/iPhone
conectado.
1 Colocar o iPod/iPhone.
Quando conectar o iPod/iPhone
durante a reprodução, a unidade
continua a reproduzir a partir do
iPod/iPhone. De outra forma, carregue
em iPod & iPhone NX para iniciar a
reprodução.
Nota
Se o seu iPod/iPhone tem uma bolsa
protectora, recomendamos que a remova
antes de colocar o iPod/iPhone na unidade.
2 Carregue repetidamente em
VOL +/– (ou VOLUME +/– na
unidade) para ajustar o volume.
Nota
O nível do volume (excepto volume de toque
do iPhone) não muda mesmo se ajustado no
iPod/iPhone.
8PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT05CON.fm]
masterpage:Right
PT_RDH-SK8iP.book Page 9 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Outras operações
Sugestão
Pode controlar o seu iPod/iPhone
utilizando os botões no telecomando.
Os seguintes botões têm uma função
similar com os botões no iPod (excepto
para iPod Touch e iPhone).
Carregar sem soltar em
ou
no
telecomando tem a função similar de rodar a
Click Wheel no iPod/iPhone no sentido dos
ponteiros do relógio ou no sentido oposto.
Para
Fazer isto
Seleccionar uma Carregue repetidamente
faixa ou capítulo em . ou >.
para audiobook/
podcast
Localize um
ponto enquanto
escuta a música
(avanço rápido,
retrocesso
rápido)
Carregue sem soltar em
. ou > durante a
reprodução, e de seguida
solte o botão no ponto que
desejar.
Localize um
ponto enquanto
visualiza o ecrã
do iPod (excepto
para iPod Touch
e iPhone)
Carregue sem soltar .
ou > quando a
reprodução está em pausa,
e de seguida solte o botão
no ponto que desejar.
Seleccionar a
opção de menu
iPod/iPhone
Carregue em MENU e
/ para seleccionar
um menu, e de seguida
carregue em ENTER ou
.
Nota
Pode confirmar a selecção
de opções e menus no ecrã
do iPod/iPhone durante a
operação.
Retornar ao menu Carregue em MENU ou
anterior
.
Desligar o iPod/ Carregue sem soltar em
iPhone
iPod & iPhone NX.
Pode utilizar a unidade como um
carregador de bateria para o iPod/iPhone
quando a unidade está ligada.
A carga começa quando o iPod/iPhone é
colocado no conector iPod/iPhone. O
estado da carga aparece no ecrã do
iPod/iPhone. Para mais informações,
consulte o manual de instruções do seu
iPod/iPhone.
Para parar a carga do iPod/iPhone
Remova o iPod/iPhone.
Reproduzir o iPod/iPhone
Fazer uma pausa Carregue em iPod &
na reprodução
iPhone NX. Para
retomar a reprodução,
carregue novamente no
mesmo botão.
Para usar a unidade como um
carregador de bateria
Notas
• Quando conecta um iPod/iPhone à unidade, o
iPod/iPhone é ligado automaticamente se a
unidade estiver ligada.
• Se conectar o iPod/iPhone quando a função
AUDIO IN estiver seleccionada, a função
muda automaticamente para a função iPod &
iPhone.
• Quando colocar ou remover o iPod/iPhone
– manuseie o iPod/iPhone no mesmo ângulo
que o conector iPod/iPhone na unidade e
não rode nem incline o iPod/iPhone para
prevenir danos no conector.
– segure a unidade com uma mão e tome
atenção de forma a não premir os controlos
do iPod/iPhone por engano.
• Antes de transportar a unidade, certifique-se
que desliga o iPod/iPhone.
• Não transporte a unidade segurando apenas no
painel de ligação do iPod/iPhone. Isto pode
levar a que a unidade se parta.
• Antes de desligar o iPod/iPhone, pause a
reprodução.
• Este conector iPod/iPhone foi concebido
somente para o iPod/iPhone. Não ligue
quaisquer outros leitores de áudio portáteis ao
conector.
• Consulte o manual de instruções fornecido
com o seu iPod/iPhone para detalhes sobre a
operação do iPod/iPhone.
Continua l
9PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT05CON.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 10 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
• A Sony não pode aceitar a responsabilidade
no caso de que dados gravados no iPod/
iPhone sejam perdidos quando utilizar o iPod/
iPhone com esta unidade.
• Algumas operações iPod/iPhone podem não
ser levadas a cabo utilizando os botões no
telecomando.
• Dependendo do iPod/iPhone conectado, as
operações podem diferir entre si.
• Os iPhone toca de acordo com o volume de
toque definido no iPhone, mesmo quando o
iPhone está colocado na unidade. Ajuste o
volume de toque utilizando os controlos no
iPhone.
• Se o iPhone for colocado na unidade e receber
uma chamada durante a reprodução, a
reprodução entra em pausa e pode atender a
chamada.
• Dependendo da definição do volume em cada
componente, podem ser escutados sons muito
altos.
Desfrutar de
componentes
opcionais
Pode desfrutar de som de um componente
de áudio opcional (tal como um leitor de
música digital portátil) através das
colunas desta unidade.
Certifique-se que desliga a energia do
componente antes de efectuar qualquer
conexão.
Para mais detalhes, consulte o manual de
instruções fornecido com o componente
que está a conectar.
1 Conectar um componente de
áudio opcional à tomada AUDIO
IN utilizando um cabo de áudio
mono (não fornecido).
2 Ligue a unidade e o componente
conectado.
3 Carregue repetidamente em
VOL – (ou VOLUME – na
unidade) para baixar o volume.
4 Carregue em AUDIO IN.
5 Inicie a reprodução do
componente conectado.
O som do componente conectado sai a
partir das colunas desta unidade.
6 Carregue repetidamente em
VOL +/– (ou VOLUME +/– na
unidade) para ajustar o volume.
10PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT05CON.fm]
masterpage:Right
PT_RDH-SK8iP.book Page 11 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Notas
Mudar a bateria
A distância de funcionamento do
telecomando vai diminuindo à medida
que as baterias vão ficando descarregadas.
Quando o telecomando já não operar a
unidade, substitua a bateria por uma nova
bateria de lítio CR2025.
1 Empurre e segure a tampa do
Tampa
ADVERTÊNCIA
A bateria pode explodir se for
danificada.
Não recarregue, desmonte ou lance a
bateria para o fogo.
2 Substitua a bateria com o “+”
virado para cima, e de seguida
insira o suporte da bateria na
ranhura.
+ virado para cima
Desfrutar de componentes opcionais/Mudar a bateria
compartimento da bateria, e de
seguida puxe o suporte da
bateria para fora.
• Se não utilizar o telecomando durante muito
tempo, retire as pilhas para evitar os danos
provocados pela fuga do electrólito e
corrosão.
• Coloque as baterias usadas num ponto de
recolha destinado a resíduos de pilhas e
acumuladores o mais rápido possível.
Mantenha as baterias de lítio fora do alcance
das crianças. Se a bateria for engolida,
consulte imediatamente um médico.
• Limpe a bateria com um pano seco para
assegurar um bom contacto.
• Certifique-se de que respeita a polaridade
quando instalar a bateria.
• Não segure a bateria com pinças metálicas,
pois pode ocorrer um curto-circuito.
• A utilização de baterias que não as CR2025
pode causar fogo ou explosão.
Suporte da
bateria
11PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT05CON.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 12 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
4 Substitua a folha de gráficos que
Mudar a folha de
gráficos
desejar alinhando a mesma com
o guia.
Guia
Pode alterar a folha de gráficos no painel
frontal de acordo com as suas
preferências.
Fornecemos 2 folhas de gráficos e cada
folha de gráficos é uma folha impressa
nos dois lados.
1 Coloque a unidade com o painel
Folha de
gráficos
Guia
Guia
frontal virado para cima.
5 Volte a colocar a placa
alinhando-a com o guia.
6 Instale o anel “R” fazendo
2 Rode o anel “R” no sentido
contrário dos ponteiros do
relógio utilizando o friso no anel.
De seguida, retire o anel. Repita
o procedimento para retirar o
anel “L”.
coincidir o “R B” no anel com o
“b R” na placa de acrílico. De
seguida, rode o anel na direcção
da seta “LOCK” até que este
fique trancado.
Placa de acrílico
Friso
Anel “L”
Anel “R”
3 Remova a placa de acrílico, e
Anel “R”
depois remova a folha gráfica.
Placa de acrílico
Folha de gráficos
12PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT06ADD.fm]
masterpage:Right
PT_RDH-SK8iP.book Page 13 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
7 Instale o anel “L” fazendo
coincidir o “L b” no anel com o
“B L” na placa de acrílico. De
seguida, rode o anel na direcção
da seta “LOCK” até que este
fique trancado.
Placa de acrílico
Resolução de
problemas
Caso se depare com algum problema na
sua unidade, faça o seguinte:
1 Certifique-se de que o cabo de
alimentação CA está correcta e
firmemente ligado.
2 Procure o problema na lista de
Anel “L”
Notas
• Certifique-se de que o friso do anel está
horizontalmente paralelo depois de voltar a
colocar o anel. Caso contrário, o anel não está
encaixado em segurança no painel frontal.
• Certifique-se de que o anel “R” está encaixado
na direita do painel frontal e que o anel “L”
está encaixado na esquerda do painel frontal.
Personalizar a folha de
gráficos
Também pode criar a sua própria folha de
gráficos. Prepare o material de papel
(pósteres, jornais, impressões, gráficos
feitos à mão, etc.).
Depois de ter preparado o material de
papel, recomendamos que utilize a placa
de acrílico como modelo para desenhar o
limite da folha de gráficos personalizada.
Em seguida, corte a folha de gráficos de
acordo com o limite.
Se o problema persistir depois de ter feito
isto, consulte o agente da Sony mais
próximo.
Se o pessoal técnico tiver de substituir
algumas peças durante a reparação, essas
peças podem ficar retidas.
Quando o indicador não parar de
piscar
Desligue imediatamente a unidade e
desligue o cabo de alimentação CA.
Em seguida, execute os seguintes
passos.
• Remova qualquer coisa que esteja a
bloquear o furo de ventilação.
• Desligue o iPod/iPhone.
• Desligue o cabo de áudio da tomada
AUDIO IN.
Após ter realizado os pontos
anteriores e resolvido qualquer
problema, volte a ligar o cabo de
alimentação CA e ligue a unidade. Se
o indicador continuar a piscar ou se a
causa do problema não for encontrada
mesmo depois de ter realizado todos
os pontos anteriores, consulte o agente
da Sony mais próximo.
Mudar a folha de gráficos/Resolução de problemas
resolução de problemas que se
segue e leve a cabo a acção
correctiva indicada.
Continua l
13PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT06ADD.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 14 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Geral
O indicador não acende.
• Certifique-se de que carrega em
POWER no painel posterior.
• Desligue o cabo de alimentação CA e,
em seguida, verifique se o selector de
voltagem está definido para a voltagem
local fornecida (página 7).
Há ruído grave.
• Está a utilizar um iPod/iPhone não
suportado. Ver “Compatibilidade de
modelos iPod/iPhone com esta unidade”
(página 18) para saber quais os tipos de
dispositivos suportados.
O som sai distorcido.
• Carregue em VOL – (ou VOLUME – na
unidade) repetidamente.
• Defina a configuração “EQ” do
iPod/iPhone para “Off” ou “Flat”.
• Alguém está a utilizar um telefone
portátil ou outro equipamento que emite
ondas rádio próximo da unidade. Mova
o telefone portátil, etc., para longe da
unidade.
O iPod/iPhone não carrega.
O telecomando não funciona.
O indicador não pára de piscar
quando o iPod/iPhone é conectado.
• Retire qualquer obstáculo que se
encontre entre a unidade e o
telecomando.
• Aponte o telecomando para o sensor
remoto da unidade.
• Substitua a bateria.
• Afaste a unidade da luz fluorescente.
• Coloque o iPod/iPhone firmemente no
conector.
iPod/iPhone
Se o iPod/iPhone não funcionar
correctamente, verifique se removeu a
bolsa protectora do iPod/iPhone. Se o
problema persistir, utilize o seguinte guia
de resolução de problemas para
solucionar o problema.
Não há som.
• Certifique-se de que carrega em
POWER no painel posterior.
• Certifique-se de que o iPod/iPhone está
firmemente conectado.
• Certifique-se de que o iPod/iPhone está
a reproduzir música.
• Carregue em VOL + (ou VOLUME + na
unidade) repetidamente.
• Dependendo do conteúdo do
iPod/iPhone, pode demorar algum
tempo a iniciar a reprodução.
• Certifique-se de que carrega em
POWER no painel posterior.
• Certifique-se de que o iPod/iPhone está
firmemente conectado.
• Foi detectado um problema com o nível
de corrente eléctrica do iPod/iPhone.
Desligue a unidade e remova o
iPod/iPhone. Certifique-se de que não
há problemas com o iPod/iPhone. Se o
problema persistir, contacte o agente da
Sony mais próximo.
O iPod/iPhone não funciona.
• Desligue o iPod/iPhone e ligue-o
novamente.
• Está a utilizar um iPod/iPhone não
suportado. Ver “Compatibilidade de
modelos iPod/iPhone com esta unidade”
(página 18) para saber quais os tipos de
dispositivos suportados.
O volume de toque do iPhone não
muda.
• Ajuste o volume de toque utilizando os
controlos no iPhone.
14PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT06ADD.fm]
masterpage:Right
PT_RDH-SK8iP.book Page 15 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Componentes opcionais
Não há som.
Segurança
• Desligue completamente o cabo de
alimentação CA da tomada na parede, se não
o utilizar durante um período de tempo
prolongado. Quando desligar a unidade,
pegue sempre na tomada. Nunca puxe o cabo
em si.
• Se entrar algum objecto sólido ou líquido para
dentro da unidade, desligue a unidade e
mande-a verificar por um técnico qualificado
antes de voltar a utilizá-lo.
• (Apenas para clientes dos Estados Unidos e
Canadá)
Um pino da ficha é mais largo que o outro
para efeitos de segurança e só encaixa na
tomada de parede num sentido. Se não for
capaz de inserir a ficha totalmente na tomada
de parede, contacte o vendedor.
• O cabo de alimentação CA só pode ser
substituído numa loja de assistência técnica
qualificada.
Instalação
Precauções
• Certifique-se de que carrega em
POWER no painel posterior.
• Carregue repetidamente em VOL + (ou
VOLUME + na unidade) para ajustar o
volume no componente ligado.
• Ligue correctamente o componente
enquanto verifica:
– se os cabos estão ligados
correctamente.
– se as fichas dos cabos estão bem
inseridas do princípio ao fim.
• Ligue o componente ligado.
• Consulte o manual de instruções
fornecido com cada componente ligado
e inicie a reprodução.
Precauções
• Não coloque a unidade numa posição
inclinada ou em locais que sejam
extremamente quentes, frios, poeirentos,
sujos ou húmidos ou sem a ventilação
adequada ou sujeito a vibração luz solar
directa ou luz intensa.
• Coloque a unidade afastada alguns
centímetros da parede para evitar bloquear os
orifícios de ventilação.
• Tenha cuidado quando colocar a unidade
sobre superfícies com um revestimento
especial (por exemplo, com cera, óleo,
produtos de polimento) porque pode provocar
manchas ou descoloração.
• Como é utilizado um íman forte nas colunas,
mantenha afastados cartões de crédito que
utilizem codificação magnética ou relógios
automáticos para evitar possíveis danos a
partir do íman.
Continua l
15PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT06ADD.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 16 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Sobreaquecimento
• O calor que se acumula na unidade durante o
funcionamento é normal e não é motivo para
alarme.
• Não toque na caixa, se tiver sido utilizada
continuamente a um volume elevado porque a
caixa pode ter ficado quente.
• Não obstrua as saídas de ventilação.
Limpar a caixa
Limpe esta unidade com um pano macio
ligeiramente humedecido com uma solução
detergente suave.
Não utilize nenhum tipo de material abrasivo,
pó de limpeza ou solventes como diluente,
benzina ou álcool.
Características
técnicas
Amplificador
Apenas modelo da América do Norte
Os seguintes são medidos em
CA 120 V, 60 Hz
Potência de saída RMS (referência)
37,5 W + 37,5 W (por canal a 8 Ω,
1 kHz)
Apenas modelo brasileiro
Os seguintes são medidos em
CA 127 V ou 220 V, 60 Hz
Potência de saída (nominal)
13 W + 13 W (a 8 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Potência de saída RMS (referência)
30 W + 30 W (por canal a 8 Ω, 1 kHz,
10% THD)
Outros modelos
Os seguintes são medidos em
Modelo mexicano:
CA 127 V, 60 Hz
Outros modelos:
CA 120 V, 220 V, 230 V – 240 V,
50/60 Hz
Potência de saída (nominal)
13 W + 13 W (a 8 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Potência de saída RMS (referência)
37,5 W + 37,5 W (por canal a 8 Ω,
1 kHz)
Entrada
AUDIO IN:
Tensão 800 mV, impedância
47 kohms
Secção iPod/iPhone
DC5V 500 mA MAX
16PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT06ADD.fm]
masterpage:Right
PT_RDH-SK8iP.book Page 17 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Secção colunas
Sistema de colunas
2 vias, coaxial
Altifalante
Woofer: 120 mm, Cónico
Tweeter: 40 mm, Cónico
Impedância nominal
8 ohms
Geral
Características técnicas
Requisitos de energia
Modelo da América do Norte:
CA 120 V, 60 Hz
Modelo europeu: CA 230 V, 50/60 Hz
Modelo mexicano: CA 127 V, 60 Hz
Modelo oceânico: CA 230 V – 240 V,
50/60 Hz
Modelo brasileiro: CA 127 V ou
220 V, 60 Hz, ajustável com selector
de tensão
Modelo argentino: CA 220 V,
50/60 Hz
Modelo da China: CA 220 V, 50/60 Hz
Modelo coreano: CA 220 V, 60 Hz
Outros modelos: CA 120 V, 220 V ou
230 V – 240 V, 50/60 Hz, ajustável
com selector de tensão
Consumo de energia
60 W
Dimensões (l/a/p) (Aprox.)
603 mm × 201 mm × 228 mm
Peso (Aprox.)
6,3 kg
Acessórios fornecidos
Telecomando (incluindo bateria de
lítio 3V CR2025) (1)
Adaptadores de ancoragem iPhone
(2 conjuntos)
Design e características técnicas sujeitos a
alteração sem aviso prévio.
17PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT06ADD.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 18 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Compatibilidade de modelos iPod/iPhone com
esta unidade
Pode utilizar os seguintes modelos iPod/iPhone nesta unidade. Actualize o seu
iPod/iPhone com o mais recente software antes de usar esta função.
iPod nano
5ª geração
(câmara de vídeo)
iPhone 3GS
iPod touch
2ª geração
iPod nano
4ª geração
(vídeo)
iPod nano
3ª geração
(vídeo)
iPod classic
iPhone 3G
iPod touch
1ª geração
iPhone
iPod nano
2ª geração
(alumínio)
iPod
5ª geração (vídeo)
iPod
4ª geração
(ecrã a cores)
iPod
4ª geração
iPod mini
iPod nano
1ª geração
18PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT06ADD.fm]
masterpage:Right
PT_RDH-SK8iP.book Page 19 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Notas
• Este produto foi concebido especificamente para funcionar com o iPod/iPhone e foi certificada por
cumprir as normas de desempenho Apple.
• Utilize o adaptador de ancoragem fornecido com o seu iPod/iPhone. De outra forma, será necessário
adquirir à Apple Inc. um adaptador de ancoragem compatível.
• “Made for iPod” significa que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado
especificamente ao iPod e que foi certificado pelo programador para corresponder às normas de
desempenho da Apple.
• “Works with iPhone” significa que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado
especificamente ao iPhone e que foi certificado pelo programador para corresponder às normas de
desempenho da Apple.
• A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo nem pela sua conformidade com
normas de segurança ou regulamentares.
Compatibilidade de modelos
iPod/iPhone com esta unidade
19PT
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
filename[D:\shared_ChinMeng\DKFIPT\PT07BPG.fm]
masterpage:Left
PT_RDH-SK8iP.book Page 20 Friday, April 9, 2010 7:37 PM
Sony Corporation
model name [RDH-SK8iP]
[4-166-642-43(1)] PT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement