Sony | DAV-C770 | Sony DAV-C770 Käyttöohjeet

4-241-068-42(2)
Compact AV
System
Betjeningsvejledning
DK
FR
Käyttöohjeet
FI
FR
Manual de instruções
PT
DAV-C770
© 2002 Sony Corporation
ADVARSEL
Undlad at udsætte apparatet
for regn eller fugt, så risiko for
brand eller stød undgås.
Anbring ikke apparatet et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol
eller i et skab.
Undlad at dække apparatets
ventilation med aviser, duge,
gardiner osv. Og placer ikke tændte
stearinlys på apparatet.
Undlad at anbringe objekter fyldt
med væske, f.eks. vaser, på
apparatet, så risikoen for brand eller
stød undgås.
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt.
Mærkaten er placeret nederst på
undersiden.
Smid ikke
batterierne i
skraldespanden,
men bortskaf
dem i henhold til
reglerne om
bortskaffelse af
kemisk affald.
2DK
Forholdsregler
Sikkerhed
• Hvis der falder noget ned i
kabinettet, skal strømmen afbrydes
og apparatet kontrolleres af en
autoriseret reparatør, før det tages i
brug igen.
• Strømmen til apparatet er ikke
afbrudt, så længe kablet er
tilsluttet stikkontakten, selvom
selve apparatet er blevet slukket.
• Tag stikket ud af stikkontakten,
hvis du ikke vil bruge apparatet i
en længere periode. Du skal tage
stikket ud ved at trække i stikket,
aldrig i ledningen.
Installation
• Anbring ikke apparatet et sted med
begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
• Sørg for rigelig luftcirkulation for
at forhindre indvendig
varmeophobning.
• Anbring ikke apparatet på
overflader (tæpper o.lign.) eller tæt
på materialer (gardiner o.lign.),
der kan blokere
ventilationsåbningerne.
• Anbring ikke apparatet tæt på
varmekilder, såsom radiatorer eller
ventilationskanaler, eller på steder
med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller
rystelser.
• Anbring ikke apparatet i skrå
stilling. Det er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke apparatet og
pladerne i nærheden af udstyr med
kraftige magneter, såsom
mikrobølgeovne eller store
højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande på
apparatet.
• Hvis apparatet flyttes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan der
dannes kondens i det, hvilket
beskadiger linserne. Når du
installerer apparatet første gang,
eller når det flyttes fra et koldt til
et varmt sted, bør der gå ca.
30. min. før det tages i brug.
Velkommen!
Tak, fordi du har købt dette Sony
Compact AV System-produkt. Inden
du tager produktet i anvendelse, bør
du læse denne betjeningsvejledning
grundigt igennem og derefter
gemme den til senere brug.
3DK
Forholdsregler
Sikkerhed
• Advarsel! – Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger risikoen for
øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i
kabinettet, skal strømmen afbrydes og
afspilleren efterses af faguddannet personale,
inden afspilleren igen tages i brug.
Placering
• Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid,
bliver kabinettet for varmt at røre ved. Dette er
ikke en fejl. Du bør dog undgå at berøre
kabinettet. Anbring ikke apparatet et sted med
begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da
dette kan medføre overophedning.
• Undgå at blokere ventilationsspalterne ved at
lægge noget på systemet. Systemet er udstyret
med en høj effekt-forstærker. Hvis
ventilationsspalterne øverst blokeres, kan
enheden blive for varm, og dette kan medføre
fejlfunktion.
• Anbring ikke afspilleren på en blød overflade,
f.eks. et tæppe, da dette kan blokere
ventilationshullerne i bunden af afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren nær varmekilder eller
på et sted med direkte sollys, meget støv eller
mekaniske vibrationer.
Betjening
• Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes
kondensvand på linserne inde i afspilleren. Hvis
der forekommer kondensvand, fungerer
afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal
disc’en fjernes, hvorefter afspilleren skal stå
tændt i cirka en halv time, indtil fugten
fordamper.
4DK
• Hvis du flytter afspilleren, skal eventuelle discs
fjernes. Hvis den pågældende disc ikke fjernes,
kan den blive beskadiget.
• Hvis du vil spare strøm, kan systemet slukkes
helt ved hjælp af knappen POWER på
hovedenheden. Selvom indikatoren forbliver
tændt i et stykke tid, er systemet helt slukket.
Lydstyrkeregulering
Skru ikke op for lydstyrken, når du lytter til en
sektion med meget lave eller ingen lydsignaler.
Når der skrues op, kan højttalerne blive ødelagt,
hvis der afspilles en sektion med kraftige
lydsignaler.
Rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit
eller rensebenzin.
Kontakt venligst nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål eller problemer med afspilleren.
Rengøring af discs
Anvend ikke CD/DVD-rensediscs, da
anvendelsen af disse kan forårsage fejlfunktion.
TV-skærmens farver
Hvis højttalerne forårsager forstyrrelse af TVskærmens farver, skal TV’et straks slukkes. Det
kan tændes igen efter 15-30 minutter. Hvis
farveforstyrrelsen fortsætter, skal højttalerne
placeres længere væk fra TV’et.
Navneskiltet er placeret nederst på undersiden.
VIGTIGT!
Advarsel!: Denne afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen
uendeligt. Hvis still-videobilledet eller billedet
på TV-skærmen vises i længere tid, er der
risioko for permanent beskadigelse af TVskærmen. Projektions-TV er særligt følsomme
over for dette.
Ved transport af systemet
Når du transporterer systemet, skal du bruge
følgende fremgangsmåde for at beskytte de indre
dele. Fjern disc’en, og tryk derefter på knappen x
på systemet, og hold den nede. Når “MECHA
LOCK” vises i frontpaneldisplayet, slukkes
systemet.
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL ........................................................................................................ 2
Velkommen! ....................................................................................................... 3
Forholdsregler .................................................................................................... 4
Om denne betjeningsvejledning ........................................................................ 7
Denne afspiller kan afspille følgende disc-typer ................................................ 7
Discs .................................................................................................................. 9
Bemærkninger om DVD 5-disc-skifteren ......................................................... 10
Oversigt over dele og kontrolknapper .............................................................. 11
Vejledning til kontrolmenudisplayet .................................................................. 15
Introduktion .................................................................... 17
Hurtigt overblik .................................................................................................
Udpakning ........................................................................................................
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen ...........................................................
Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet ..............................................................
Trin 2: Antennetilslutning ..................................................................................
Trin 3: Tilslutning af TV- og videokomponenter ................................................
Indstilling af højttalerne ....................................................................................
Forudindstilling af radiostationer ......................................................................
17
17
18
18
21
23
25
30
Afspilning af discs ............................................................ 32
Afspilning af discs ............................................................................................
Sådan genoptager du afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disc
(Genoptag afspilning) .................................................................................
Brug af DVD’ens menu ....................................................................................
Afspilning af VIDEO CD’er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) ..................
Afspilning af et MP3-lydspor ............................................................................
Valg af afspilningsfunktion (Alle plader, En plade eller Album) ........................
Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning) ...............................
Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig afspilning) ......................................
Afspilning gentagne gange (Gentaget afspilning) ............................................
32
34
35
35
36
38
39
41
42
Søgning efter en sekvens ................................................... 43
Søgning efter et bestemt sted på en disc
(Scan, Slowmotion) .................................................................................... 43
Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/album ................................................... 44
Visning af oplysninger om disc’en ......................................... 46
Visning af spilletid og resterende spilletid på frontpanelets display ................. 46
Visning af spilletid og resterende spilletid ........................................................ 47
fortsat
5DK
Lydindstillinger ............................................................... 49
Lydændringer ...................................................................................................
Automatisk afkodning af audioindgangssignalet (automatisk afkodning) ........
Anvendelse af surround sound ........................................................................
Kun brug af fronthøjttalerne og subwooferen (2-kanals stereo) .......................
Justering af niveauparametre ..........................................................................
49
51
51
54
54
Afspilning af film ............................................................. 55
Ændring af vinkler ............................................................................................ 55
Visning af undertekster .................................................................................... 56
Yderligere funktioner ........................................................ 57
Låsning af discs
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING) ................... 57
Andre betjeningsmuligheder ............................................... 62
Betjening af TV’et med den medfølgende fjernbetjening .................................
Brug af videoen eller en anden enhed .............................................................
Når du lytter til radioen .....................................................................................
Brug af radiodatasystemet (RDS) (gælder kun for europæiske modeller) .......
Navngivning af forudindstillede stationer .........................................................
62
63
64
65
65
Indstillinger og justeringer.................................................. 67
Brug af klargøringsdisplayet ............................................................................
Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) .......
Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) ...................................................
Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) ............
Højttalerindstillinger (HØJTTALEROPSÆTNING) ...........................................
67
68
69
71
72
Yderligere oplysninger ...................................................... 75
Fejlfinding ........................................................................................................
Selvdiagnose-funktion (når der vises tal/bogstaver på displayet) ....................
Ordliste ............................................................................................................
Specifikationer .................................................................................................
Liste over sprogkoder ......................................................................................
Liste over DVD-menupunkter i klargøringsdisplayet ........................................
Indeks ..............................................................................................................
Lynoversigt over fjernbetjeningen ....................................................................
6DK
75
79
79
82
84
85
86
88
FR
Om denne
betjeningsvejledning
VIDEO CD
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning
beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du
kan også anvende knapperne på afspilleren,
hvis de har de samme eller lignende navne
som dem på fjernbetjeningen.
• Betydningen af de ikoner, der anvendes i
denne betjeningsvejledning, er beskrevet
nedenfor:
Musik-CD
Ikon
Betydning
Ikon
Funktioner
til DVDvideoafspilning
Funktioner
tilgængelige
i tilstanden
VIDEO
CD
Funktioner
tilgængelige
i tilstanden
CD
Betydning
Funktioner
til Super
Audio CDafspilning og
lyd-cdafspilning
Funktioner
tilgængelige
for MP3*lydspor
z
Flere
praktiske
funktioner
• I denne betjeningsvejledning anvendes den
europæiske model i illustrationer og
diplaysprog.
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat
defineret af ISO/MPEG, som komprimerer lyddata.
Denne afspiller kan afspille
følgende disc-typer
Disc-type
DVD-VIDEO
“DVD VIDEO”-logoet er et varemærke.
Disc-udtryk
• Titel
De længste sektioner af billeder eller
musik på en DVD, film osv. i
videoprogrammer eller et helt album i
lydprogrammer.
• Kapitel
Sektioner af en film eller et musikstykke,
der er mindre end titler. En titel består af
flere kapitler. På nogle discs er der ikke
optaget kapitler.
• Album
Sektion af et musikstykke på en DATACD, der indeholder MP3-lydspor.
• Spor
Dele af et billede eller et musikstykke på
en VIDEO CD, Super Audio CD, CD eller
MP3.
• Indeks (Super Audio CD, CD)/
videoindeks (VIDEO CD)
Et nummer, der opdeler et spor i sektioner,
så du let kan finde det ønskede punkt på en
VIDEO CD eller en Super Audio CD. På
nogle discs er der ikke optaget indekser.
• Sekvens
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
(side 35) er menuskærmbilleder, levende
billeder og still-billeder opdelt i sektioner,
der kaldes “sekvenser”.
Super Audio CD
fortsat
7DK
Disc
DVDstruktur
Titel
Kapitel
VIDEO
CD-, Super
Audio CDeller CDstruktur
MP3struktur
Disc
Spor
Indeks
Afspilleren har en områdekode på bagsiden,
hvilket betyder, at den kun kan afspille
DVD’er, der er mærket med en tilsvarende
områdekode.
kan også afspilles
DVD’er med mærket
på denne afspiller.
Hvis du forsøger at afspille andre DVD’er,
vises meddelelsen “Afspilning af denne
plade er ikke tilladt i denne geografiske
region.” på TV-skærmen. Afhængigt af
DVD’en er der muligvis ikke angivet nogen
områdekode, selvom afspilning af DVD’en
ikke er mulig i den pågældende geografiske
region.
ALL
Disc
Album
Spor
Bemærkning om PBC (Playback
Control) (VIDEO CD’er)
Denne afspiller kan afspille VIDEO CD’er
af både Ver. 1.1-typen og Ver. 2.0-typen.
Afhængigt af disc-typen kan du anvende to
typer afspilninger.
Med disctypen
VIDEO CD’er
uden PBCfunktioner
(Ver. 1.1-discs)
VIDEO CD’er
med PBCfunktioner
(Ver. 2.0-discs)
Områdekode
Eksempler på discs, som afspilleren
ikke kan afspille
Kan du
Både afspille video
(levende billeder) og
musik.
Afspille interaktive
programmer ved hjælp af
menuer på TV-skærmen
(PBC-afspilning) og
benytte Ver 1.1 discfunktionerne til
videoafspilning. Det er
desuden muligt at afspille
still-billeder i høj
opløsning, hvis disse er
optaget på disc’en.
Afspilleren kan ikke afspille følgende disctyper:
• CD-ROM’er (herunder foto-cd’er)
• CD-R/CD-RW-discs undtagen dem, der er
optaget i følgende formater:
– MUSIC CD-format
– VIDEO CD-format
– MP3-format som er i overensstemmelse
med ISO9660* niveau 1/niveau 2 eller
dets udvidede format, Joliet
• Datasektioner på CD-Extra’er
• DVD-ROM’er
• DVD-lyddiscs
* Et logisk fil- og mappeformat på CD-ROM’er,
defineret af ISO (International Standard Organization)
Undgå at indsætte følgende discs:
• En DVD med en anden områdekode
(side 8, 81).
• En disc i en afvigende form (f.eks. kort-,
hjerte- eller stjerneformet).
• En disc med påklæbet papir eller
klistermærker.
• En disc med lim fra cellofantape eller et
klistermærke på.
Bemærk!
Nogle CD-R- eller CD-RW-discs kan ikke afspilles
på denne afspiller. Dette afhænger af
optagelseskvaliteten, disc’ens tilstand eller
optagerens egenskaber.
Disse discs kan desuden ikke afspilles, hvis de ikke
er korrekt afsluttet. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til optageren.
8DK
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for DVD’er og
VIDEO CD’er
Nogle afspilningsfunktioner for DVD’er og
VIDEO CD’er kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Eftersom denne
afspiller afspiller DVD’er og VIDEO CD’er
i overensstemmelse med det disc-indhold,
som softwareproducenterne har udviklet, er
nogle af afspilningsfunktionerne muligvis
ikke tilgængelige. Se også de instruktioner,
der følger med DVD’erne eller VIDEO
CD’erne.
Ophavsret
Dette produkt anvender teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af
metodekrav i bestemte amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder,
der ejes af Macrovision Corporation og
andre rettighedshavere. Brug af denne
teknologi til beskyttelse af ophavsret skal
autoriseres af Macrovision Corporation og
er kun beregnet til privatbrug og andre
former for begrænset visning, medmindre
andet er autoriseret af Macrovision
Corporation. Reverse engineering eller
demontering er forbudt.
Discs
Håndtering af discs
• Tag fat i disc’ens kant for ikke at tilsmudse
disc’en. Undgå at berøre overfladen.
• Sæt ikke papir eller tape fast på disc’en.
• Udsæt ikke disc’en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en parkeret bil i direkte
sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Anbring disc’en i coveret efter afspilning.
Rengøring
• Rengør disc’en med en renseklud før
afspilning.
Aftør disc’en fra midten og ud.
Denne afspiller anvender Dolby* Digital og
Dolby Pro Logic (II) afpasset matrixsurround-dekoder og DTS** Digital
Surround System.
• Anvend ikke opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til LP’er
af vinyl.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens fra Digital Theater
Systems, Inc.
“DTS” og “DTS Digital Surround” er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Systemet kan kun afspille en almindelig
rund disc. Hvis du bruger en disc med en
afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller
stjerneformet), kan det medføre fejlfunktion.
Undgå at bruge en disc, hvorpå der er
fastgjort mærkater eller ringe.
9DK
Bemærkninger om DVD 5disc-skifteren
Disc-skiftesystem
Stocker
DISC 1
DISC 2
Disc
DISC 3
DISC 4
DISC 5
Afspilningsenhed
Disc-skifteren består af en
afspilningsenhed og en stocker, der
transporterer disc’ene til disc-åbningen
og afspilningsenheden.
Hvis du f.eks. trykker på DISC 3,
bevæges stocker’en, indtil DISC 3
kommer til afspilningsenhedens position
og derefter flyttes DISC 3 hen over
afspilningsenheden.
Bemærk!
• Indsæt ikke og fjern ikke discs under
afspilning.
• Der kan opstå støj fra disc-skifteren, når
disc'ene skiftes, eller når systemet tændes eller
slukkes. Denne støj stammer dog kun fra den
interne mekanisme og er ikke tegn på
funktionsfejl.
• CD’er og DVD’er på 8 cm kan ikke opbevares
i stocker'en.
• Indsæt ikke en CD på 8 cm med en adapter på
8 cm. Det kan beskadige systemet og disc’en.
10DK
Oversigt over dele og kontrolknapper
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
STANDBY
FUNCTION
1 POWER-knap (tænd) (32)
2 Indikatoren STANDBY (32)
3 DISC 1 (afspil)/A (åbn/luk)/indikator _
DISC 5 (afspil)/A (åbn/luk)/indikator
(32)
4 H-knap (afspil) (32)
5 X-knap (33)
6 x-knap (33)
7 ./> PREV/NEXT-knapper,
PRESET –/+-knapper (forrige/næste,
forudindstilling –/+) (33)
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
8 PHONES-bøsning (til hovedtelefoner)
(32)
9 VOLUME-drejeknap (lydstyrke) (32)
0 SOUND FIELD –/+-knapper (lydfelt)
(51)
qa DISPLAY-knap (64)
qs BAND-knap (bånd) (30)
qd FUNCTION-knap (funktion)
(63)
qf Disc-åbning (32)
qg Frontpaneldisplay (12)
qh (Fjernbetjeningsmodtager) (18)
fortsat
11DK
Frontpaneldisplay
Ved afspilning af en DVD
Aktuelt lydsignal Afspilningsstatus
Aktuelt kapitelnummer
TITLE
PCM
DIGITAL
PRO LOGIC
ALL 1 DISC S
Afspilningsfunktion
CHAPTER
Lyser, når du ændrer vinklen
H
Aktuelt titelnummer
M
S
Spilletid
ANGLE
REPEAT 1
Aktuel gentagelsestilstand
Aktuelt surround-format
Når du afspiller en Super Audio CD, CD, VIDEO CD eller MP3
Aktuelt indeksnummer (Indeksindikatoren
vises ikke under Super Audio CD- eller
MP3-afspilning.)
Aktuelt lydsignal
TRACK
SACD
PCM
DIGITAL
INDEX
M
Lyser under PBCafspilning (gælder
kun for VIDEO CD’er)
S
REPEAT 1
PROG PBC
SHUFFLE
ALL 1 DISC S
Afspilningsfunktion
Aktuelt spornummer
Spilletid
Aktuel
afspilningsfunktion
Afspilningsstatus
Når du lytter til radioen
Forudindstillet nummer
Mono-/stereoeffekt
TUNED
MONO ST
FM AM
MHz
Aktuelt bånd
12DK
Aktuel kanal
Bagpanel
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
VIDEO 1
AM
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
VIDEO
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
SPEAKER
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
1
2
3
4
5
SPEAKER-bøsninger (højttalere) (19)
AM-antenne (21)
VIDEO 1-bøsninger (23)
VIDEO 2-bøsninger (23)
Knappen COMPONENT VIDEO OUT/
SCAN SELECT (75)
6 MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)bøsninger (skærmudgange, video/
S-video) (24)
7 VIDEO 2 (OPTICAL DIGITAL IN)bøsning (digital optisk indgang) (24)
8 COMPONENT VIDEO OUT-udgange
(23)
9 FM 75Ω COAXIAL-antennestik
(koaksialt, FM 75Ω) (21)
fortsat
13DK
1 TV [/1 (ON/STANDBY-knap)
(tænd/standby) (62)
2 Z (EJECT (åbn/luk)) (33)
3 NAME-knap (navn) (66)
4 STEREO/MONO-knap (64)
5 MEMORY-knap (hukommelse) (30)
6 CLEAR-knap (slet) (40)
Fjernbetjening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
7 PLAY MODE-knap
(afspilningsfunktion) (39)
8 AUDIO-knap (lyd) (49)
9 ANGLE-knap (vinkel) (55)
q; SUBTITLE-knap (undertekster) (56)
qa VOL +/– -knapper (lydstyrke +/–) (63)
qs ./> PREV/NEXT-knapper,
TV CH –/+, PRESET –/+-knapper.
(./> forrige/næste, TV CH/
forudindstilling –/+) (30, 33, 63)
qd H PLAY/SELECT-knap (afspil/vælg)
(32)
qf DVD TOP MENU (35)
qg DVD DISPLAY-knap (DVD-display)
(42)
qh C/X/x/c/ENTER-knapper (26)
qj DVD SETUP-knap (DVD-indstilling)
(59)
qk 1 (STANDBY-knap) (standby) (33)
Bemærk!
Denne fjernbetjening lyser i mørke. Før
fjernbetjeningen kan lyse, skal den dog have været
udsat for lys i et stykke tid.
ql
w;
wa
ws
wd
wf
DISC SKIP-knap (32)
TV/VIDEO-knap (63)
REPEAT-knap (gentag) (42)
MUTING-knap (33)
TIME-knap (klokken) (46)
FUNCTION-knap (funktion) (63)
wg
wh
wj
wk
wl
e;
BAND-knap (bånd) (30)
Nummerknapper (35)
SOUND FIELD-knap (lydfelt) (51)
DISPLAY-knap (64)
ENTER-knap (62)
COMMAND MODE DVD TV-knap (63)
ea m/M/ / SLOW-knapper,
TUNING –/+-knapper (30, 43)
es x STOP-knap (33)
ed X PAUSE-knap (33)
ef DVD MENU-knap (DVD-menu) (35)
eg O RETURN-knap (retur) (36)
eh AMP MENU-knap (AMP-menu) (26)
14DK
Vejledning til kontrolmenudisplayet
Anvend kontrolmenuen til at vælge den ønskede funktion. Kontrolmenudisplayet vises, når der
trykkes på DVD DISPLAY. Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Kontrolmenu
Det titelnummer, der aktuelt afspilles Samlede antal optagne
Samlede antal optagne kapitler eller indekser
titler eller spor
(VIDEO CD/Super Audio CD/CD:
Navn på titel,
spornummer)
Discnavn eller
der afspilles nu
Afspilningsstatus
disctype
(NPlayback, XPause, xStop osv.)
Det kapitelnummer, der aktuelt
Disc-nummer
afspilles (VIDEO CD/Super
Audio CD/CD: indeksnummer)
1:DVD
DVD
Den type disc, der
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
afspilles
18(34)
T
1:32:55
Spilletid
Ikon for valgt
kontrolmenupunkt
Aktuel indstilling
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
Valgmuligheder
Kontrolmenupunkter
Funktionsnavn for valgt
kontrolmenupunkt
UNDERTEKST
Vælg:
ENTER
Betjeningsmeddelelse
Oversigt over kontrolmenupunkter
PLADE
Viser navnet eller typen på den disc, der
ilægges.
TITEL (kun DVD) (side 44)/
SEKVENS (kun VIDEO CD ved PBCafspilning)/SPOR (kun VIDEO CD)
(side 44)
Vælger den titel (DVD), den sekvens
(VIDEO CD ved PBC-afspilning) eller det
spor (VIDEO CD) der skal afspilles.
KAPITEL (kun DVD) (side 45)/
INDEKS (kun VIDEO CD) (side 45)
Vælger det kapitel (DVD) eller det indeks
(VIDEO CD) der skal afspilles.
ALBUM (kun MP3)
(side 44)
Vælger det album (MP3), der skal
afspilles.
SPOR (kun Super Audio CD/
CD/MP3) (side 44)
Vælger det spor (Super Audio CD/CD/
MP3) der skal afspilles.
INDEKS (kun Super Audio CD/
CD) (side 45)
Viser indekset og vælger det indeks (Super
Audio CD), der skal afspilles.
KLOKKEN (side 45)
Viser den forløbne og den resterende
spilletid.
Angiver tidskoden for søgning efter
billeder og musik.
15DK
LYD (kun DVD/VIDEO CD/
Super Audio CD/CD) (side 49)
Justerer lydindstillingen.
UNDERTEKST (kun DVD)
Viser underteksterne.
Ændrer underteksternes sprog.
VINKEL (kun DVD) (side 55)
Ændrer vinklen.
(side 56)
INDSTILLING (kun VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3) (side 38)
GENTAG (side 42)
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING (side 57)
Vælger afspilningstilstand.
Afspiller hele disc’en (alle titler/alle spor),
én titel/ét kapitel/spor/album eller
indholdet af et program gentagne gange.
Indstiller disc’en, så den ikke kan afspilles.
z Hver gang, du trykker på DVD DISPLAY, ændres kontrolmenuen på følgende måde:
, Kontrolmenudisplay
m
Kontrolmenudisplay fra
Kontrolmenupunkterne afhænger af den aktuelle disc.
z Indikatoren for kontrolmenuikonet lyser grønt
t
GENTAG til “FRA”.
Indikatoren “VINKEL” lyser kun grønt, når vinklerne kan ændres.
16DK
, medmindre du angiver indstillingen
Introduktion
Hurtigt overblik
I dette kapitel får du et hurtigt overblik, så du kan begynde at bruge afspilleren med det samme.
Se side 68, hvis du vil vælge displaysprog.
Se side 69, hvis du vil vælge formatforholdet for det TV, der skal tilsluttes.
Kontroller, at du har følgende dele:
• Højttalere (5)
• Subwoofer (1)
• AM-rammeantenne (1)
• FM-ledningsantenne (1)
• Højttalerkabler (5 m × 4, 15 m × 2)
• Videokabel (1)
• Fjernbetjening (remote) RM-SS990 (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
• Beskyttelsespuder (20)
• Højttalertilslutning og installation (kort) (1)
• Adapter med 21 ben (1) (gælder kun for europæiske modeller)
Introduktion
Udpakning
17DK
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6batterier (størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når
du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
Bemærk!
•
•
•
•
Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted.
Anvend ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri.
Undgå at tabe fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller direkte lys fra lamper. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i længere tid, skal batterierne fjernes for at undgå eventuelle skader
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet
Tilslut det leverede højttalersystem ved at anvende de medfølgende højttalerkabler, således at
terminaler og kabler med ens farver forbindes. Tilslut kun de højttalere, der leveres med denne
afspiller.
For at opnå optimal surround sound skal du angive højttalerparametre (afstand, niveau osv.,) se
side 26.
Påkrævede kabler
Højttalerkabler
Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de terminaler, der
skal tilsluttes.
Grå
(+)
(+)
(–)
(–)
Kabelkappe
Sort
18DK
Terminaler til højttalertilslutning
Tilslut
Fronthøjttalerne
Baghøjttalerne
Centerhøjttaleren
Subwooferen
Højre fronthøjttaler (R)
Venstre fronthøjttaler (L)
Centerhøjttaler
Introduktion
Til
SPEAKER FRONT L-terminalen (hvid) og SPEAKER FRONT
R-terminalen (rød)
SPEAKER REAR L-terminalen (blå) og SPEAKER REAR
R-terminalen (grå)
SPEAKER CENTER-terminalen (grøn)
SPEAKER WOOFER-terminalen (lilla)
Farvemærkat
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
SPEAKER
VIDEO 1
AM
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO
VIDEO 2
VIDEO OUT
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
Vend subwooferen
om for at tilslutte
højttalerledningen.
Højre baghøjttaler (R)
Subwoofer
Venstre baghøjttaler (L)
Bemærkning om placering af højttalerne
Vær forsigtig, når du anbringer subwooferen eller et højttalerstativ (medfølger ikke), som er
monteret med front- og baghøjttalerne, på et specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret,
osv.), da det kan medføre pletter eller misfarvning.
19DK
Sådan undgår du at kortslutte højttalerne
Kortslutning af højttalerne kan beskadige afspilleren. For at undgå dette skal du tage følgende
forholdsregler, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i
højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med andre højttalerterminaler eller blottede
ledningstråde i et andet højttalerkabel.
Eksempler på højttalerkabler i dårlig stand
En afisoleret ende af et
højttalerkabel er i kontakt
med en anden
højttalerterminal.
Afisolerede kabelender er i
kontakt med hinanden, da der
er fjernet for megen isolering.
Når komponenter, højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone
for at kontrollere, at alle højttalerne er tilsluttet korrekt. Oplysninger om udsendelse af en
testtone findes på side 28.
Hvis der ikke udsendes lyd fra en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis der udsendes
en testtone fra en anden højttaler end den, der aktuelt vises på frontpaneldisplayet, kan
højttaleren være kortsluttet. Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen.
Bemærk!
Sørg for at tilslutte højttalerkablerne til de korrekte terminaler på komponenterne: 3 til 3 og # til #. Hvis
kablerne byttes om, vil lyden blive forvrænget og mangle bas.
20DK
Trin 2: Antennetilslutning
Tilslut de medfølgende AM/FM-antenner, så du kan høre radio.
Tilslut
AM-rammeantennen
FM-ledningsantennen
Introduktion
Terminaler til antennetilslutning
Til
AM-terminalerne
FM 75Ω COAXIAL-terminalen
AM-rammeantenne
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
VIDEO 1
AM
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO
VIDEO 2
VIDEO OUT
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
SPEAKER
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
FM-ledningsantenne
Bemærk!
•
•
•
•
For at forhindre støjopfangelse skal du holde AM-rammeantennen væk fra afspilleren og andre komponenter.
FM-ledningsantennen skal strækkes helt ud.
Når FM-ledningsantennen er blevet tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
Når den medfølgende AM-rammeantenne tilsluttes, skal den sorte ledning (B) tilsluttes U-terminalen, og den
hvide ledning (A) skal tilsluttes den anden terminal.
A
AM
B
fortsat
21DK
z Hvis FM-modtagelsen er dårlig
Anvend et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke) til at slutte afspilleren til en udendørs FM-antenne som vist
nedenfor.
Udendørs FM-antenne
Afspiller
AM
Jordledning
(medfølger ikke)
COAXIAL
FM
75Ω
Til jord
Bemærk!
Hvis du slutter afspilleren til en udendørs antenne, skal den jordforbindes som beskyttelse mod lynnedslag. Undgå
at forbinde jordledningen til en gasledning, da dette kan forårsage gaseksplosion.
22DK
Trin 3: Tilslutning af TV- og videokomponenter
Nødvendige kabler
Introduktion
Videokabel til tilslutning af en TV-skærm
Gul
Gul
Lyd-/videokabler (medfølger ikke)
Når du tilslutter et kabel, skal du sørge for at sætte de farvemærkede stik i de korrekte
komponentbøsninger.
Gul (video)
Gul (video)
Hvid (V/lyd)
Rød (H/lyd)
Hvid (V/lyd)
Rød (H/lyd)
Bøsninger til tilslutning af videokomponenter
Tilslut
TV-skærm
Videobåndoptager
Digital satellitmodtager
Til
MONITOR OUT-bøsningen
VIDEO 1-bøsningerne
VIDEO 2-bøsningerne
z Når S-video-bøsningen anvendes i stedet for videobøsningerne
TV-skærmen skal også tilsluttes via en S-video-bøsning. S-video-signalerne findes på en anden bus end
videosignalerne og udsendes ikke via videobøsningerne.
z Når du bruger stikkene COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) i stedet for videostikkene
Tv-skærmen skal også tilsluttes via COMPONENT VIDEO OUT-udgangene (Y, PB/CB, PR/CR). Hvis tv’et
accepterer progressive formatsignaler, skal du bruge denne tilslutning og angive “KOMPONENTUDGANG” til
“PROGRESSIVE” i “SKÆRMINDSTILLING” (side 70).
Bemærk!
• Hvis du vælger VIDEO 1 med knappen FUNCTION, udsendes signalet fra venstre og højre fronthøjttaler (L/R),
men ikke fra VIDEO 1- VIDEO OUT- og AUDIO OUT L/R-udgangene.
• Når du bruger Video 1-linjeudgange, skal du angive enheden til 2CH STEREO-tilstand. Hvis enheden ikke er i
2CH STEREO-tilstand, fungerer linjeudgangene måske ikke korrekt.
• Når “PROGRESSIVE” er valgt under “SKÆRMINDSTILLING”, udsendes der intet signal fra MONITOR
OUT- eller S VIDEO OUT-stikkene.
• Når systemet er angivet til “DVD”, udsendes signalet fra S VIDEO OUT- eller COMPONENT OUT-udgangene.
• Når systemet er angivet til “DVD”, og “PROGRESSIVE” er valgt under “SKÆRMINDSTILLING”, udsendes
signalet kun fra COMPONENT OUT-udgangene.
fortsat
23DK
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
VIDEO 1
AM
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO
VIDEO 2
VIDEO OUT
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
SPEAKER
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
VIDEO 2
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
IN
OUT
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
OUT
IN
INPUT
VIDEO
IN
L
L
R
R
OUTPUT
OPTICAL
Videobåndoptager
Digital satellitmodtager
TV-skærm
Hvis du slutter en digital satelitmodtager til OPTICAL-bøsningen
Den digitale satelitmodtager kan tilsluttes OPTICAL-bøsningen i stedet for afspillerens venstre
og højre (L/R) VIDEO IN- og AUDIO IN-bøsning.
Afspilleren kan acceptere både digitale og analoge signaler. Digitale signaler har højere
prioritet end analoge signaler. Hvis det digitale signal ophører, behandles det analoge signal
efter 2 sekunder.
Hvis du tilslutter en digital satelitmodtager uden OPTICAL-bøsningen
Tilslut kun den digitale satelitmodtager til afspillerens venstre og højre (L/R) VIDEO IN- og
AUDIO IN-bøsning.
Indstilling af afspilleren (gælder for asiatiske og australske modeller)
Afhængigt af hvilken TV-skærm, der skal tilsluttes, er det nødvendigt at foretage indstilling af
afspilleren.
Den oprindelige indstilling for asiatiske modeller er NTSC, men de australske modeller har
indstillingen PAL.
Hvis TV’ets farvesystem er PAL*
Hvis du vil indstille afspilleren til PAL, skal du tænde systemet ved at trykke på 1 (power) på
fjernbetjeningen, mens du trykker på afspillerens X-knap (pause). Du skal holde X-knappen
nede, indtil DAV-C770 vises i displayet. Hvis du vil nulstille til indstillingen NTSC, skal du
slukke afspilleren og derefter tænde den igen ved hjælp af fjernbetjeningen, mens du endnu en
gang trykker på afspillerens X-knap.
* Hvis TV’ets farvesystem er NTSC, skal du foretage de samme handlinger som ovenstående
for at indstille afspilleren til NTSC.
Tilslutning af netledningen
Slut højttalerne til afspilleren (se side 19), inden netledningen til afspilleren tilsluttes en
stikkontakt.
Slut TV/video-komponenternes netledninger til en stikkontakt.
24DK
Indstilling af højttalerne
Afhængigt af rummets form m.m. kan baghøjttalerne enten placeres bag eller ved siden af
lyttepositionen.
Placering af baghøjttalerne ved siden af lyttepositionen
Placering af baghøjttalerne bag lyttepositionen
B
Introduktion
Optimal surround sound forudsætter, at alle højttalere på nær subwooferen har samme afstand
til lyttepositionen (A).
Hvis det er nødvendigt, er det imidlertid muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter
nærmere (B) og baghøjttalerne op til 4,6 meter nærmere (C) lyttepositionen.
Fronthøjttalerne kan placeres 1,0 – 15,0 meter (A) fra lyttepositionen.
B
A
A
A
45°
A
45°
C
C
C
C
90°
20°
90°
20°
Bemærk!
Anbring ikke center- og baghøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne.
Om magnetisk afskærmet højttaler (for at forhindre forstyrrelse af farverne på tvskærmen)
Subwooferen i dette system er magnetisk afskærmet for at forhindre magnetisk lækage.
Imidlertid kan der forekomme nogen lækage, da der anvendes en højstyrkemagnet. Hvis
subwooferen anvendes sammen med et CRT-baseret tv eller en CRT-baseret projektor, skal
subwooferen installeres mindst 0,3 meter fra tv-apparatet osv. Hvis den installeres for tæt på,
kan der forekomme farveforstyrrelser på skærmen.
Hvis der opstår farveforstyrrelser…
Sluk tv-apparatet én gang, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter.
Hvis der opstår farveforstyrrelser igen…
Placer subwooferen længere væk fra tv-apparatet.
Hvis der stadig opstår farveforstyrrelser efter udførelse af ovennævnte…
Sørg for, at der ikke er nogen magnetisk genstand i nærheden af subwooferen. Der kan opstå
farveforstyrrelser på grund af gensidig påvirkning mellem subwooferen og den magnetiske
genstand.
Eksempler på mulige kilder til magnetisk interferens: magnetiske låse på en tv-sokkel osv.,
enheder til sundhedspleje, legetøj osv.
fortsat
25DK
Indstilling af højttalerparametre
For at opnå optimal surround sound skal du først angive afstanden mellem højttalerne og
lyttepositionen og derefter indstille balancen og niveauet. Anvend testtonen til at justere
højttalernes lydstyrke til samme niveau.
Du kan justere højttalerparametrene vha. HØJTTALEROPSÆTNING i klargøringsdisplayet
(side 72).
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
C/X/x/c/ENTER
AMP MENU
Sådan angiver du højttalernes størrelse, afstand, placering og højde
1
2
Tryk på AMP MENU, indtil 9 SP. SETUP vises på frontpanelets display.
Sæt dig i lyttepositionen, og vælg det menupunkt, der skal indstilles, vha. X/x.
• Menupunkter, der kan indstilles i 9 SP. SETUP
– Størrelsen på bag- og centerhøjttalerne
– Front-, bag- og centerhøjttalernes afstand
– Baghøjttalernes placering og højde
3
Indstil parameteren vha. C/c.
Den valgte parameter vises på frontpanelets display.
4
Gentag Trin 2 og 3 for at indstille de øvrige parametre i 9 SP. SETUP.
Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i et par sekunder, forsvinder parameteren fra displayet
og gemmes i systemet.
xSTØRRELSE
Indstil parametrene for center- og baghøjttalerne (CENTER og REAR), hvis der ikke tilsluttes
center- eller baghøjttalere, eller hvis baghøjttalerne flyttes. Da indstillingerne for
fronthøjttalerne og subwooferen ligger fast, kan der ikke foretages ændringer af disse.
Standardindstillingerne er understreget.
• CENTER (centerhøjttaler)
–YES: Vælg denne indstilling under normale omstændigheder.
–NO: Vælg denne indstilling, hvis der ikke anvendes en centerhøjttaler.
• REAR (baghøjttalere)
–YES: Vælg denne indstilling under normale omstændigheder. Angiv en position og højde for
at aktivere DCS-funktionerne (Digital Cinema Surround).
–NO: Vælg denne indstilling, hvis der ikke anvendes baghøjttalere.
26DK
Bemærk!
Introduktion
xAFSTAND
Afstanden til de enkelte højttalere kan varieres på følgende måde. Standardindstillingerne er
understreget.
• F. D. 5 m (fronthøjttalernes afstand)
Fronthøjtalernes afstand kan angives i trin à 0,2 meter fra 1,0 til 15,0 meter.
• C. D. 5 m (centerhøjttalerens afstand)
Centerhøjttalerafstanden kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra fronthøjttalerafstanden til
1,6 meter tættere på lyttepositionen.
• R. D. 3,4 m (baghøjttalernes afstand)
Baghøjttalerafstanden kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra en afstand, der er lig med
fronthøjttalerafstanden, til en afstand på 4,6 meter tættere på lyttepositionen.
Hvis de enkelte front- eller baghøjttalere ikke anbringes i samme afstand fra lyttepositionen, skal afstanden til den
nærmeste højttaler indstilles.
Angivelse af baghøjttalernes placering og højde
Angiv baghøjttalernes placering og højde, hvis du ikke vælger “NO” under “REAR”.
Standardindstillingerne er understreget.
Positionsdiagram
90
A
A
45
B
B
20
• R. P. BEHIND
Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område B.
• R. P. SIDE
Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område A.
fortsat
27DK
Højdediagram
C
C
60
D
D
30
• R. H. LOW
Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område D.
• R. H. HIGH
Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område C.
Disse parametre er ikke tilgængelige, når “REAR” er indstillet til “NO”.
Sådan angiver du højttalernes balance og niveau
1
2
Tryk på AMP MENU, indtil 9 LEVEL vises på frontpanelets display.
Anvend X/x til at vælge T.TONE (TESTTONE), og benyt C/c til at aktivere testtonen ved
at vælge ON.
Testtonen udsendes på skift fra de enkelte højttalere.
3
Sæt dig i lyttepositionen, og vælg det menupunkt, der skal indstilles, vha. X/x.
• Menupunkter, der kan justeres i 9 LEVEL
– Front- og baghøjttalernes balance
– Centerhøjttalerens, baghøjttalernes og subwooferens lydstyrkeniveau
4
Reguler lydstyrken vha. C/c, så testtonens lydstyrke er den samme for alle højttalerne.
Den justerede værdi vises på frontpanelets display.
5
Gentag Trin 3 og 4 for at indstille de øvrige parametre i 9 LEVEL.
Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i et par sekunder, forsvinder værdien fra displayet og
lagres i systemet.
6
Anvend X/x til at vælge T.TONE (TESTTONE), og benyt C/c til at deaktivere testtonen
ved at vælge OFF.
xBALANCE
De enkelte højttaleres balance kan justeres på følgende måde. Standardindstillingerne er
understreget.
• F. ___I___ centre (fronthøjttalere)
Juster balancen mellem venstre og højre fronthøjttaler (du kan justere balancen seks trin til
venstre eller højre fra midten).
• R. ___I___ centre (baghøjttalere)
Juster balancen mellem venstre og højre baghøjttaler (du kan justere balancen seks trin til
venstre eller højre fra midten).
28DK
Bemærk!
• Når du vælger et menupunkt, forsvinder lyden et øjeblik.
• Afhængigt af de øvrige højttaleres indstillinger kan subwooferen udsende en kraftig lyd.
Introduktion
xNIVEAU
De enkelte højttaleres niveau kan justeres på følgende måde. Standardindstillingerne er
understreget.
• C. LEVEL (0 dB) (centerhøjttalerens niveau)
Juster centerhøjttalerens niveau (Du kan justere fra –6 dB til +6 dB i intervaller på 1 dB).
• R. LEVEL (0 dB) (baghøjttalernes niveau)
Juster baghøjttalernes niveau (Du kan justere fra –6 dB til +6 dB i intervaller på 1 dB).
• S. W. LEV. (0 dB) (subwooferens niveau)
Juster subwooferens niveau (Du kan justere fra –6 dB til +6 dB i intervaller på 1 dB).
Sådan justerer du lydstyrken for alle højttalere på én gang
Anvend VOLUME-drejeknappen.
Andre indstillinger under AMP MENU
Du kan regulere lysstyrken i frontpaneldisplayet, nulstille de forudindstillede kanaler og
kanalnavne samt indstille højttalerparametrene til standardindstillingen. Tryk på AMP MENU,
indtil 9 CUSTOMIZE vises på displayet. Anvend X/x til at vælge følgende punkter.
xDISPLAYLYS
Du kan justere frontpanelets displaylys i to trin.
xMEMO. CLR.
• N (No): Tilbage til den forrige menu.
• Y (Yes): Hvis du vælger Y (ja) ved at trykke på ENTER, vises “Really? N” og “Really? Y”.
Hvis du vælger “Really? Y” ved at trykke på ENTER, vises “ALL CLEAR!”, og alle
indstillinger, f.eks. forudindstillede stationer og stationsnavne, slettes, og højttalerparametre
nulstilles til standardindstillingerne.
Denne afspiller anvender Dolby Pro Logic II, som har spillefilmtilstand og musiktilstand, og
systemet kan gengive 2-kanals-lyden i 5.1-kanal gennem Dolby Pro Logic II.
Når lydfeltet er indstillet til “NORMAL SURROUND”, kan du vælge afkodningstypen for
2-kanals-kilde. Tryk på AMP MENU gentagne gange, indtil 92CH MODE vises i displayet.
Anvend X/x til at vælge følgende.
x2CH MODE
• PLII MOVIE (Pro Logic II-spillefilm): Udfører afkodningen for Pro Logic IIspillefilmstilstand. Denne indstilling er ideel til spillefilm, der er kodet i Dolby Surround.
Endvidere kan denne tilstand gengive lyden i 5.1-kanal ved visning af videoer med gamle film
eller på det synkroniserede sprog.
• PLII MUSIC (Pro Logic II-musik): Udfører afkodningen for Pro Logic II-musiktilstand.
Denne indstilling er ideel til de normale stereokilder, f.eks. CD’er.
• PRO LOGIC: Udfører Pro Logic-afkodningen. Kilden, der optages i 2-kanal, afkodes til
4 kanaler.
Bemærk!
Dolby Pro Logic II fungerer ikke for DTS- eller MPEG-formatsignaler eller Super Audio CD.
29DK
Forudindstilling af radiostationer
Det er muligt at forudindstille 20 FM-stationer og 10 AM-stationer.
Kontroller, at der er skruet helt ned for lyden, før der stilles ind på stationerne.
1
MEMORY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
BAND
PRESET –/+
TUNING –/+
ENTER
1 Tryk på BAND, indtil det ønskede bånd vises på frontpanelets display.
Hver gang du trykker på BAND, skifter båndet til og fra AM og FM.
2 Tryk på og hold TUNING-knapperne + eller – nede, indtil frekvensen begynder
at skifte, og slip så.
Scanningen stopper, når afspilleren finder en station. Meddelelserne “TUNED” og “ST”
(stereoprogram) vises på frontpanelets display.
PCM
TUNED
ST
FM
AUTO
MHz
3 Tryk på MEMORY.
Der vises et forudindstillingsnummer på frontpanelets display.
TUNED
ST
FM
MHz
4 Tryk på PRESET-knapperne + eller – for at vælge det ønskede
forudindstillingsnummer.
TUNED
ST
FM
MHz
30DK
5 Tryk på ENTER.
Stationen lagres.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
6 Gentag Trin 1 til 5 for at lagre andre stationer.
Introduktion
v
CHAPTER INDEX
Sådan stiller du ind på en station med et svagt signal
Tryk gentagne gange på TUNING-knapperne + eller – i Trin 2 for at stille ind på stationen
manuelt.
Sådan ændrer du et forudindstillet nummer
Start forfra fra Trin 1.
Sådan ændrer du intervallet for AM-indstilling (gælder ikke for europæiske,
mellemøstelige eller filippinske modeller)
Intervallet for AM-indstilling er fabriksindstillet til 9 kHz (10 kHz i nogle områder).
Hvis du vil ændre intervallet for AM-indstillingen, skal du først stille ind på en vilkårlig AMstation og derefter slukke afspilleren ved at trykke på 1 på fjernbetjeningen. Tænd afspilleren
med fjernbetjeningen, mens du holder x nede (på systemet). De forudindstillede AM-stationer
slettes, når du ændrer intervallet.
Gentag proceduren for at nulstille intervallet.
31DK
Afspilning af discs
4
Afspilning af discs
Tryk på knappen for det disc-nummer,
du ønsker.
“READY!” vises i frontpanelets
display, og disc’en kan ilægges.
Eksempel: Tryk på DISC 1 A, når du
vil lægge disc’en i disc-stocker 1.
Hvis der er en disc i den stocker, du
vælger, skubbes disc'en ud. “READY!”
vises i frontpanelets display, og disc'en
kan derefter ilægges.
Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO
CD er nogle af handlingerne muligvis
anderledes eller begrænsede.
Se betjeningsvejledningen til disc’en.
H x
POWER
DISC 1-5 /A/indikatorer
STANDBY
FUNCTION
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
5
Lydstyrkeregulering
Læg en disc i afspilleren.
Skub disc’en ind i disc-åbningen, indtil
disc’en trækkes ind automatisk.
Disc’en trækkes automatisk ind i den
valgte disc-stocker.
FUNCTION
STANDBYindikator
Tryk på DISC 1-5 A.
Tilslutning af
hovedtelefoner
Med afspilningssiden nedad.
Z (EJECT)
1
DISC SKIP
H
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
x
Tænd TV’et.
Indstil TV’ets indgangsvælger til
afspilleren.
Tryk på POWER på afspilleren.
Systemet tændes.
Medmindre systemet er angivet til
“DVD”, skal du trykke på FUNCTION
for at vælge “DVD”.
32DK
Tryk på DISC 1-5 A (hvor der ikke er
ilagt en disc), hvis du vil ilægge andre
discs, og ilæg disc’en, når “READY!”
vises i frontpanelets display.
6
Tryk på H.
Systemet starter afspilning (fortsat
afspilning) af den disc, hvis DISCindikator lyser grønt.
Hvis du vil afspille andre discs, skal du
trykke på DISC SKIP på
fjernbetjeningen eller DISC 1-DISC 5
på systemet.
Juster lydstyrken på systemet.
Efter Trin 6
Afhængigt af den valgte disc vises der en
menu på TV-skærmen. Du kan afspille
disc’en interaktivt ved at følge
menuanvisningerne. DVD (side 35), VIDEO
CD (side 35).
Sådan fjernes disc’en
Tryk på DISC 1-5 A på systemet eller Z på
fjernbetjeningen. Når du trykker på Z på
fjernbetjeningen, skubbes disc’en i den
stocker, hvis DISC-indikator er grøn, ud.
Fjern disc’en, efter at den er skubbet ud af
systemet.
“READY !” vises i frontpanelets diaplay.
Sådan slukker du afspilleren
Tryk på 1 på fjernbetjeningen. Afspilleren
går i standby, og indikatoren STANDBY
lyser rødt. Tryk på POWER på afspilleren,
hvis du vil slukke afspilleren fuldstændigt.
Når der afspilles en disc, må du ikke slukke
afspilleren ved at trykke på POWER. Dette
kan medføre, at menuindstillingerne
annulleres. Når du slukker afspilleren, skal
du først trykke på x for at stoppe
afspilningen og derefter trykke på 1 på
fjernbetjeningen.
z Funktion til automatisk tænding
Hvis der allerede er en disc i en af disc-stocker'ne,
kan du afspille den ved blot at trykke på H eller
DISC 1-DISC 5, selvom den forrige musikkilde ikke
var en DVD. Funktionen ændres til DVD, og
afspilningen starter (automatisk funktion). Men hvis
Programmeret afspilning er aktiveret, kan du kun
starte afspilningen ved at trykke på H.
z Om indikatorerne DISC 1-5
Indikatorerne DISC 1-5 skifter farve på følgende
måde:
– grøn: disc’en er valgt, eller disc’en bliver afspillet.
– slukket: der er ingen disc.
– orange: der ligger en disc i disc-skuffen, men
disc'en er ikke valgt.
Energibesparelse i standby-tilstand
Tryk på 1 på fjernbetjeningen én gang.
z Når afspilleren er i standby-tilstand, lyser
Z (EJECT)
DISC SKIP
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
./>
H
x
X
Hvis du vil
Skal du
Stoppe afspilningen
Trykke på x.
Sætte afspilningen
Trykke på X.
på pause
Genoptage
Trykke på X eller H.
afspilningen efter en
pause
Gå til næste kapitel,
Trykke på >.
spor eller sekvens
under fortsat afspilning
Gå tilbage til forrige Trykke på ..
kapitel, spor eller
sekvens under fortsat
afspilning
Stoppe afspilningen
Trykke på Z.
og fjerne disc’en
Slå lyden fra
Trykke på MUTING.
Hvis du vil have lyden
tilbage, skal du trykke på
MUTING igen eller skrue
op for lydstyrken.
Skift af disc under
Tryk på DISC SKIP.
afspilning af en anden
disc
Afspil den ønskede
Tryk på DISC 1-5 på
disc direkte
systemet.
Stop afspilningen, og Tryk på DISC 1-5 A på
fjern den ønskede disc. systemet.
Afspilning af discs
Sådan tænder du afspilleren
Tryk på POWER på systemet. Systemet
tændes. Når afspilleren er i standby, kan du
også tænde den ved at trykke på A eller H
på afspilleren.
Yderligere betjeningsmuligheder
indikatoren STANDBY på afspilleren.
Sådan annulleres standby-tilstanden
Tryk på 1 på fjernbetjeningen én gang.
Bemærk!
Hvis der ikke er en disc i nogen af disc-skufferne,
vises “READY!” i frontpaneldisplayet.
33DK
Sådan genoptager du
afspilning fra det punkt,
hvor du stoppede en disc
(Genoptag afspilning)
Når du stopper disc’en, husker afspilleren
det punkt, hvor du trykkede på x, og
meddelelsen “RESUME” vises på
frontpanelets display. Funktionen Genoptag
afspilning fungerer, så længe du ikke fjerner
disc’en – også selvom afspilleren går i
standby, ved at du trykker på 1.
>10
H
1
10/0
x
Tryk på x for at stoppe
afspilningen, mens du afspiller en
disc.
Meddelelsen “RESUME” vises på
frontpanelets display, hvorefter du kan
genstarte disc’en fra det punkt, hvor du
stoppede den.
Hvis meddelelsen “RESUME” ikke
vises, er det ikke muligt at genoptage
afspilningen.
2
Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen fra det
punkt, hvor du stoppede disc’en i
Trin 1.
z Hvis du vil foretage afspilning fra begyndelsen af
disc’en, skal du trykke på x to gange og derefter
trykke på H.
34DK
Bemærk!
• Afhængigt af hvor du stoppede disc’en, genoptager
afspilleren muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt
samme punkt.
• Det punkt, hvor du stoppede afspilningen, slettes,
hvis:
– du slukker for strømmen ved at trykke på
POWER på afspilleren.
– du skifter afspilningsfunktion.
– du ændrer indstillingen i klargøringsmenuen.
Brug af DVD’ens menu
Afspilning af VIDEO CD’er
med PBC-funktioner
(PBC-afspilning)
Ved brug af PBC-funktioner (Playback
Control) er det muligt at udføre simple
interaktive handlinger, søgefunktioner og
lignende.
Ved PBC-afspilning er det muligt at afspille
VIDEO CD’er interaktivt ved at følge
menuanvisningerne på TV-skærmen.
1
2
4
5
6
3
7
8
9
>10
10/0
Nummerknapper
Nummerknapper
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
3
./>
H
Afspilning af discs
En DVD er inddelt i lange sektioner af et
billede eller et musikstykke kaldet “titler”.
Når du afspiller en DVD, der indeholder
flere titler, kan du vælge den titel, du vil
bruge, ved hjælp af DVD TOP MENU.
Når du afspiller DVD’er, der giver dig
mulighed for at vælge elementer, f.eks.
sprog til undertekster og lyd, skal du vælge
elementerne ved hjælp af DVD MENU.
x
O RETURN
DVD TOP
MENU
DVD MENU
ENTER
X/x
ENTER
C/X/x/c
1
1
2
3
Tryk på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
Begynd afspilningen af en VIDEO
CD med PBC-funktioner.
Valgmenuen vises.
Disc’ens menu vises på tv-skærmen.
Menuindholdet afhænger af den valgte
disc.
2
Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge
det menupunkt, du vil afspille
eller ændre.
3
Vælg nummeret på det ønskede
menupunkt ved at trykke på X/x
eller nummerknapperne.
Tryk på ENTER.
Tryk på ENTER.
fortsat
35DK
4
Følg anvisningerne i menuen, når
du skal udføre interaktive
handlinger.
Afspilning af et MP3lydspor
Se den vejledning, der følger med
disc’en, da fremgangsmåden afhænger
af den valgte VIDEO CD.
Sådan vender du tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
z Hvis du vil foretage afspilning uden PBCfunktioner, skal du trykke på ./> eller
nummerknapperne, mens afspilleren er stoppet, for at
vælge et spor. Tryk derefter på H eller ENTER.
Meddelelsen “Afspilning uden PBC” vises på TVskærmen, og afspilleren starter fortsat afspilning. Det
er ikke muligt at afspille still-billeder, såsom et
menuskærmbillede. Tryk to gange på x, og tryk
derefter på H for at vende tilbage til PBCafspilning.
Du kan afspille DATA-CD’er (CD-ROM’er/
CD-R’er/CD-RW’er) optaget i MP3-format
(MPEG1 Audio Layer 3).
1
2
Læg en data-disc, der er optaget i
MP3, i afspilleren.
Tryk på H.
Afspilleren starter afspilningen af det
første MP3-lydspor på det første album
på disc’en.
Bemærk!
Afhængigt af den valgte VIDEO CD, er det muligt, at
meddelelsen “Tryk på ENTER” i Trin 3 vises som
“Tryk på SELECT” i de instruktioner, der følger med
disc’en. I så fald skal du trykke på H.
Bemærk!
Afspilleren kan afspille MP3-lydspor optaget i
følgende samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz.
Valg af et album og spor
DVD DISPLAY
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
O RETURN
ENTER
X/x/C/c
1
36DK
Tryk på DVD DISPLAY.
Kontrolmenuen og disc-navnet på MP3data-disc’en vises.
2
Bemærk!
Tryk på X/x for at vælge
(ALBUM), og tryk derefter på ENTER
eller c.
Listen over de album, der er på disc’en,
vises.
2:MP3
MP3
3
Vælg et album, som du vil afspille ved
hjælp af X/x, og tryk på ENTER.
4
Vælg
(SPOR) ved hjælp af
X/x, og tryk på ENTER.
Listen over de spor, der er på det
aktuelle album, vises.
2:MP3
ROCK BEST HIT
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
Når listen over alle spor eller album ikke
kan vises i vinduet, vises der et
rullepanel. Tryk på c for at vælge
rullepanelikonet, og gennemse
rullepanelet for at få vist resten af listen
ved hjælp af X/x.
5
Om MP3-lydspor
Du kan afspille MP3-lydspor på CDROM’er, CD-R’er eller CD-RW’er.
Imidlertid skal discs være optaget i
overensstemmelse med ISO9660 niveau 1,
niveau 2 eller Joliet-format, for at
afspilleren kan genkende sporene. Du kan
også afspille discs optaget i Multi Session.
Se vejledningen til CD-R/RW-enheden eller
optageprogrammerne (medfølger ikke) for at
få nærmere oplysninger om optageformatet.
Afspilning af discs
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
• Du kan kun bruge bogstaverne i alfabetet og tallene
til album- eller spornavne. Alt andet vises som “ ”.
• Hvis den MP3-fil, du afspiller, har et ID3-navn,
vises oplysningerne om ID3-navnet som et
spornavn.
Sådan afspilles en Multi Session CD
Denne afspiller kan afspille Multi Session
CD’er, når der er et MP3-lydspor i den
første session. Alle efterfølgende MP3lydspor, optaget i de senere sessioner, kan
også afspilles.
Når lydspor og billeder i MUSIC CD-format
eller VIDEO CD-format optages i den første
session, afspilles kun den første session.
Bemærk!
• Hvis du tilføjer filtypenavnet “.MP3” til data, som
ikke er i MP3-format, kan afspilleren ikke
genkende dataene ordentligt og genererer en høj
lyd, som kan beskadige højttalersystemet.
• Afspilleren kan ikke afspille lydspor i MP3PROformat.
Vælg et spor ved hjælp af X/x, og tryk
på ENTER.
Det valgte spor begynder afspilningen.
Sådan vender du tilbage til det forrige
display
Tryk på O RETURN eller C.
Sådan slukkes displayet
Tryk på DVD DISPLAY.
37DK
Valg af
afspilningsfunktion
(Alle plader, En plade eller Album)
Du kan vælge den afspilningsfunktion, som
afspiller alle discs én efter én, en disc eller et
album.
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
xALLE/EN/ALBUM
• ALLE: Systemet afspiller alle discs i
systemet én efter én i den aktuelle
rækkefølge, og du kan angive Tilfældig
afspilning eller Gentaget afspilning for alle
discs.
• EN: Systemet afspiller kun den ene disc,
du har valgt, og du kan kun angive
Tilfældig afspilning eller Gentaget
afspilning for 1 disc.
• ALBUM (kun MP3): Systemet afspiller
sporene i det album, som findes på en
MP3-disc, og du kan angive Programmeret
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Gentaget afspilning for albummet. Når
disc’en afspilles (gælder ikke MP3),
afspiller systemet disc’en i
afspilningsfunktionen EN.
Sådan vender du tilbage til det forrige
display
Tryk på ORETURN/EXIT eller C.
DVD
DISPLAY
X/x
Sådan slukkes displayet
Tryk på DVD DISPLAY.
ENTER
z Du kan vælge afspilningsfunktionen direkte ved at
trykke på PLAY MODE. Afspilningsfunktionen skifter,
hver gang du trykker på knappen.
1
2
I stop-tilstand skal du trykke på
DVD DISPLAY.
Tryk på X/x for at vælge
(INDSTILLING), og tryk derefter på
ENTER eller c.
2:MP3
(15)
FORTSAT (ALLE)
FORTSAT (EN)
FORTSAT (ALBUM)
SHUFFLE (ALLE)
SHUFFLE (EN)
SHUFFLE (ALBUM)
PROGRAM
38DK
MP3
Oprettelse af dit eget
program (Programmeret afspilning)
2
3
Markøren flytter til sporet (i dette
tilfælde, “DISC1(CD)”). Før du
programmerer MP3-sporene, skal du
vælge album.
CLEAR
PLAY MODE
Nummerknapper
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
3
Program
1 Disc
2 DISC1(CD)
Track
3 DISC2(CD)
ALL TRACKS
4 DISC3(CD)
1 TRACK1
5 DISC4(CD)
2 TRACK2
6 DISC5(CD)
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
H
ENTER
1
X/x/c
Når listen over alle spor eller album
ikke kan vises i vinduet, vises der et
rullepanel. Tryk på c for at vælge
rullepanelikonet, og gennemse
rullepanelet for at få vist resten af
listen ved hjælp af X/x.
Tryk på PLAY MODE på
fjernbetjeningen, indtil der står
“PROGRAM” på frontpanelets
display.
Programmenuen vises på tv-skærmen.
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tryk på c.
Afspilning af discs
Program
1 Disc
2 DISC1(CD)
3 DISC2(CD)
4 DISC3(CD)
5 DISC4(CD)
6 DISC5(CD)
7
8
9
10
Du kan afspille indholdet af en disc i den
ønskede rækkefølge ved at ændre
rækkefølgen af spor på disc’en for at oprette
dit eget program. Du kan programmere op
til 25 spor.
REPEAT
Tryk på c, og tryk derefter på X/x
for at vælge en disc.the disc.
4
Vælg det spor, du vil
programmere.
Vælg f.eks. spor “7”.
Program
1 Disc
2 DISC1(CD)
Track
3 DISC2(CD)
ALL TRACKS
4 DISC3(CD)
1 TRACK1
5 DISC4(CD)
2 TRACK2
6 DISC5(CD)
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
fortsat
39DK
5
Tryk på X/x eller
nummerknapperne for at vælge
“7”, og tryk derefter på ENTER.
Program
1 DISC1(CD)–TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Gentag Trin 2 til 5 for at
programmere andre spor.
De programmerede spor vises i den
valgte rækkefølge.
7
Tryk på H for at påbegynde
programmeret afspilning.
Programmeret afspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du
genstarte det samme program ved at
trykke på H.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på CLEAR under afspilningen.
Sådan forlader du programmenuen
Hvis du vil forlade programmenuen, skal du
trykke på PLAY MODE, når afspilleren er i
stop-tilstand.
Sådan annullerer du den
programmerede rækkefølge
Tryk på CLEAR i Trin 3, og det sidste
program annulleres et for et.
z Det er muligt at gentage afspilningen af de
programmerede spor. Tryk på REPEAT, eller angiv
“GENTAG” til “ALLE” i kontrolmenudisplayet
under Programmeret afspilning.
40DK
Bemærk!
• Numrene og navnene på de viste spor er de samme
numre og spor, der er optaget på en disc.
• Funktionen Programmeret afspilning er ikke
tilgængelig for DVD’er.
Afspilning i tilfældig
rækkefølge (Tilfældig afspilning)
Indstilling af afspilning i tilfældig
rækkefølge i kontrolmenuen
Du kan vælge den normale afspilning i
tilfældig rækkefølge og afspilning i tilfældig
rækkefølge i album (kun MP3).
7
8
>10
10/0
9
Afspilning af discs
Afspilleren kan indstilles til at springe
(“shuffle”) mellem spor og afspille dem i
tilfældig rækkefølge. Efterfølgende
“tilfældig afspilning” kan resultere i en
anden afspilningsrækkefølge.
DVD DISPLAY
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
H
1
1
Tryk på DVD DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(INDSTILLING), og tryk derefter på
ENTER eller c.
Tryk i stop-tilstand på PLAY MODE
gentagne gange, indtil
“SHUFFLE” vises på
frontpaneldisplayet.
Du kan afspille alle spor på alle discs i
tilfældig rækkefølge, eller alle spor på
den angivne disc i tilfældig
rækkefølge. Når du afspiller en MP3disc, kan du afspille alle spor på et
album i tilfældig rækkefølge.
2
X/x/c
ENTER
Tryk på H.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Tryk på PLAY MODE gentagne gange, når
afspilleren er i stop-tilstand, indtil
“SHUFFLE” vises i frontpaneldisplayet,
eller tryk på CLEAR under afspilning for at
vende tilbage til normal afspilning.
2:MP3
MP3
(15)
FORTSAT (ALLE)
FORTSAT (EN)
FORTSAT (ALBUM)
SHUFFLE (ALLE)
SHUFFLE (EN)
SHUFFLE (ALBUM)
PROGRAM
3
Vælg “SHUFFLE (ALLE)”, “SHUFFLE
(EN)” eller “SHUFFLE (ALBUM)” ved
hjælp af X/x, og tryk på ENTER.
4
Tryk på H.
Den valgte afspilning i tilfældig
rækkefølge starter.
41DK
Afspilning gentagne
gange (Gentaget afspilning)
3
Vælg indstillingen for gentaget
afspilning.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
Du kan gentage afspilningen af alle titler/
spor, en enkelt titel, et enkelt kapitel eller et
enkelt spor på en cd.
Hvis der anvendes tilfældig eller
programmeret afspilning, gentages sporene i
den tilfældige eller programmerede
rækkefølge.
Det er ikke muligt at anvende funktionen
Gentaget afspilning under PBC-afspilning af
VIDEO CD’er (side 35).
REPEAT
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
H
DVD DISPLAY
X/x
ENTER
1
Tryk på DVD DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(GENTAG), og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du ikke vælger “FRA”, lyser
“REPEAT”-indikatoren grønt.
DVD
1:32:55
FRA
ALLE
TITEL
KAPITEL
Ved afspilning af en DVD
• FRA: afspilningen gentages ikke.
• ALLE: alle titlerne gentages (undtagen
SHUFFLE (ALLE)).
• TITEL: den aktuelle titel på en disc
gentages.
• KAPITEL: det aktuelle kapitel gentages
(undtagen SHUFFLE (ALLE)).
Ved afspilning af en VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/MP3 og når
Programmeret afspilning er angivet
til FRA
• FRA: afspilningen gentages ikke.
• ALLE: gentager alle sporene på disc’en
eller gentager det aktuelle album (kun
MP3) (undtagen SHUFFLE (ALLE)).
• SPOR: det aktuelle spor gentages.
Når programmeret afspilning er
angivet til TIL
• FRA: afspilningen gentages ikke.
• ALLE: gentager programmeret afspilning.
Sådan annullerer du gentaget
afspilning
Tryk på CLEAR.
z Du kan vælge gentaget afspilning, når
afspilleren er i stop-tilstand
Vælg menupunktet “GENTAG”, og tryk på H.
Afspilleren starter gentaget afspilning.
z Du kan hurtigt få vist “GENTAG”-status
Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen.
Bemærk!
42DK
Du kan udføre Gentaget afspilning på de DVD-titler,
som indeholder kapitler.
Søgning efter en sekvens
Søgning efter et bestemt
sted på en disc
(Scan, Slowmotion)
Du kan hurtigt finde et bestemt sted på en
disc ved at overvåge billedet eller foretage
langsom afspilning.
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Sådan ændres søgningshastigheden
(kun DVD/VIDEO CD/Super Audio CD)
Afspilningshastigheden ændres, hver gang
du trykker på m eller M under
scanningen. Der findes to hastigheder. Ved
hvert tryk ændres angivelsen på følgende
måde:
Afspilningsretning
FF 1M t FF 2M
t
2
4
Tryk på m eller M under afspilning af
en disc. Når du finder det ønskede sted, skal
du trykke på H for at vende tilbage til
normal hastighed.
SLOW
/
m/M
Modsat retning
FR 1m t FR 2m
t
H
Søgning efter en sekvens
1
Hurtig søgning efter et bestemt sted
ved afspilning af en disc med hurtig
frem- eller tilbagespoling (Scan)
Afspilningshastigheden FF 2M/FR 2m
er hurtigere end FF 1M/FR 1m.
Denne funktion kan kun anvendes til
DVD’er eller VIDEO CD’er. Tryk på
eller , når afspilleren er i
pausetilstand. Tryk på H, hvis du vil vende
tilbage til normal hastighed.
Afspilningshastigheden ændres, hver gang
eller
under afspilning i
du trykker på
slowmotion. Der findes to hastigheder. Ved
hvert tryk ændres angivelsen på følgende
måde:
Afspilningsretning
SLOW 2 t SLOW 1
t
• Det afhænger af den valgte DVD/VIDEO CD, om
du kan udføre de beskrevne handlinger.
• Denne funktion virker ikke, når du afspiller en
MP3-disc.
Billede for billede-søgning
(afspilning i slowmotion)
Modsat retning (kun DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
t
Bemærk!
Afspilningshastigheden SLOW 2
SLOW 2 er langsommere end
SLOW 1 /SLOW 1 .
/
43DK
xVed afspilning af en DVD
(TITEL)
Søgning efter titel/
kapitel/spor/indeks/album
xVed afspilning af en VIDEO CD
(SPOR)
xVed afspilning af en Super
Audio CD
(SPOR)
Du kan søge på en titel (DVD), et kapitel
(DVD), et spor (CD, VIDEO CD, Super
Audio CD, MP3), indeks (VIDEO CD,
Super Audio CD) og album (MP3).
Eftersom titler, spor og album tildeles
entydige numre på disc’en, kan du vælge
den ønskede titel, det ønskede spor eller
album i kontrolmenuen. Også kapitler og
indekser tildeles entydige numre på disc’en,
så du vælger det ønskede kapitel eller indeks
ved at angive det pågældende nummer. Du
kan også søge efter et bestemt punkt ved
hjælp af tidskoden (TIDSSØGNING).
xVed afspilning af en CD
(SPOR)
xVed afspilning af en MP3
(ALBUM) eller
(SPOR)
Eksempel: når du vælger
(SPOR)
Der vises en liste over de spor, der er
på disc’en.
CD
CLEAR
Nummerknapper
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
3
Når listen over alle spor eller album
ikke kan vises i vinduet, vises der et
rullepanel. Tryk på c for at vælge
rullepanelikonet, og gennemse
rullepanelet for at få vist resten af
listen ved hjælp af X/x.
DVD
DISPLAY
ENTER
X/x/c
CD
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Søgning efter titel/spor/album
44DK
1
Tryk på DVD DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge søgemetode,
og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
spor, og tryk derefter på ENTER.
Systemet begynder afspilning fra det
valgte spor.
Søgning efter et kapitel/indeks
1
2
4
Tryk på DVD DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
Hvis du laver en fejl
Annuller det pågældende nummer ved
at trykke på CLEAR, og vælg derefter
et andet nummer.
Tryk på X/x for at vælge søgemetode.
xVed afspilning af en DVD
(KAPITEL)
5
Eksempel: når du vælger
(KAPITEL)
vælges “** (**)” (** henviser til et
nummer).
Tallet i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor eller indekser.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
3
DVD
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
Sådan søger du efter et bestemt
punkt ved hjælp af en tidskode
(TIDSSØGNING)
1
Vælg
(KLOKKEN) i Trin 2.
“T **:**:**” (spilletiden for den
aktuelle titel) vælges.
2
Tryk på ENTER.
“T **:**:**” ændres til “T --:--:--”.
3
Angiv tidskoden ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Hvis du f.eks. vil finde det ønskede
punkt, der afspilles efter 2 timer,
10 minutter og 20 sekunder, skal du blot
indtaste “2:10:20”.
1:32:55
Tryk på ENTER.
“** (**)” ændres til “— (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
DVD
Tryk på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen fra det
valgte nummer.
Søgning efter en sekvens
xVed afspilning af en VIDEO CD
(INDEKS)
xVed afspilning af en Super
Audio CD
(INDEKS)
Tryk på X/x eller nummerknapperne for
at vælge det kapitel- eller
indeksnummer, du vil søge efter.
Bemærk!
• Det titel-, kapitel- eller spornummer, der vises, er
det samme nummer, som er optaget på disc’en.
• Du kan ikke søge efter en scene på en VIDEO CD.
45DK
Visning af oplysninger om disc’en
Visning af spilletid og
resterende spilletid på
frontpanelets display
Ved afspilning af en DVD
Spilletid og nummer for den aktuelle titel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Resterende spilletid for
den aktuelle titel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Du kan få vist oplysninger om disc’en, f.eks.
resterende spilletid, samlede antal titler på
en DVD eller spor på en Super Audio CD,
CD, VIDEO CD eller MP3 ved hjælp af
frontpanelets display (side 12).
Spilletid og nummer for
det aktuelle kapitel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Resterende tid for det
aktuelle kapitel
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Titelnavn
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Ved afspilning af en VIDEO CD (uden
PBC-funktioner), Super Audio CD
eller CD
Spilletid og aktuelt spornummer
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tryk på TIME.
Hver gang du trykker på TIME under
afspilning af disc’en, ændres displayet som
vist nedenfor.
Resterende spilletid for
det aktuelle spor
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Disc’ens spilletid
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Disc’ens resterende
spilletid
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Spornavn
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
46DK
Ved afspilning af en MP3
Spilletid og aktuelt spornummer
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Visning af spilletid og
resterende spilletid
Resterende spilletid for
det aktuelle spor
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Spornavn (fil)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
MONO ST
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Det er muligt at vise spilletid og resterende
spilletid for den aktuelle titel, det aktuelle
kapitel eller spor og den samlede spilletid
eller resterende spilletid for disc’en. Du kan
også kontrollere det mappenavn/filnavn/ID3navn (kun sangtitel), der er optaget på
disc’en.
Albumnavn (mappe)
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
Visning af oplysninger om disc’en
TITLE
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
Bemærk!
• ID3-navnet gælder kun version 1.
• Hvis den MP3-fil, du afspiller, har et ID3-navn,
vises oplysningerne om ID3-navnet som et
spornavn (fil).
• ID3-navnets tegnkoder er i overensstemmelse med
ASCII- og ISO-standarder. Discs i Joliet-format
kan kun vises i ASCII. Inkompatible tegn vises som
“ ”.
• I følgende tilfælde vises den forløbne spilletid og
resterende spilletid for sporet muligvis ikke helt
nøjagtigt.
– når en MP3-fil i VBR (Variable Bit Rate –
variabel bithastighed) afspilles.
– under hurtig frem-/tilbagespoling.
z Ved afspilning af VIDEO CD’er med PBC-
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
1
Tryk på DVD DISPLAY under
afspilning.
Kontrolmenuen vises.
funktioner, vises sekvensnummeret og spilletiden.
z Spilletiden og den resterende spilletid for den
aktuelle disc, titel eller sekvens, det aktuelle kapitel
eller spor vises også på TV-skærmen. Se afsnittet
“Visning af spilletid og resterende spilletid” for at få
anvisninger til, hvordan disse oplysninger skal
forstås.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
Disc-type
Tidsoplysninger
Bemærk!
• Når der afspilles en Super Audio CD, vises
indeksindikatoren ikke på frontpanelets display.
• Det afhænger af den valgte disc-type og
afspilningsfunktion, om disc-oplysningerne vises.
fortsat
47DK
2
Tryk på TIME flere gange for at
ændre tidsoplysningerne.
Visningen og de tidsangivelser, du kan
ændre, afhænger af den disc, der
afspilles.
xVed afspilning af en DVD
• T **:**:**
Spilletid for den aktuelle titel
• T–**:**:**
Resterende spilletid for den
aktuelle titel
• C **:**:**
Spilletid for det aktuelle kapitel
• C–**:**:**
Resterende tid for det aktuelle
kapitel
xVed afspilning af en VIDEO CD
(med PBC-funktioner)
• **:**
Spilletid for den aktuelle sekvens
xVed afspilning af en VIDEO CD
(uden PBC-funktioner), Super
Audio CD eller CD
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
• T–**:**
Resterende spilletid for det
aktuelle spor
• D **:**
Spilletid for den aktuelle disc
• D–**:**
Resterende spilletid for den
aktuelle disc
xVed afspilning af en MP3
• T **:**
Spilletid for det aktuelle spor
• T–**:**
Resterende spilletid for det
aktuelle spor
48DK
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
Bemærk!
• Det er kun bogstaver i alfabetet, der kan vises.
• Afhængigt af den type disc, der afspilles, kan
systemet kun vise et begrænset antal tegn. Det
afhænger også af den valgte disc, om alle teksttegn
vises.
Lydindstillinger
3
Lydændringer
xVed afspilning af en DVD
Sprogvalgmulighederne afhænger af
DVD’en.
Når der vises fire cifre, angiver disse
sprogkoden. Se listen over sprogkoder
på side 84, der viser, hvilket sprog en
bestemt kode repræsenterer. Hvis det
samme sprog vises to eller flere gange,
er DVD’en optaget i flere lydformater.
5
6
7
8
9
>10
4
10/0
DVD
DISPLAY
xVed afspilning af en VIDEO CD
eller CD
Standardindstillingerne er
understreget.
• STEREO: Standardstereolyden
• 1/V: Lyden fra venstre kanal
(mono)
• 2/H: Lyden fra højre kanal (mono)
xVed afspilning af en Super Audio
CD
I stop-tilstand afhænger
indstillingsmulighederne af den valgte
Super Audio CD.
• MULTI: Disc’en har afspilning til
flere kanaler
• 2CH: Disc’en har afspilning til to
kanaler.
• CD: Hvis du vil afspille disc’en
som en almindelig CD.
X/x
ENTER
Lydindstillinger
Hvis en DVD er optaget med spor på flere
sprog, kan du vælge det ønskede sprog, når
du afspiller DVD’en.
Hvis DVD’en er optaget i flere lydformater
(PCM, Dolby Digital, MPEG eller DTS),
kan du vælge det ønskede lydformat under
afspilning af DVD’en.
På stereo-CD’er eller VIDEO CD’er kan du
vælge lyden fra højre eller venstre kanal og
lytte til lyden fra den valgte kanal gennem
både højre og venstre højttaler (i dette
tilfælde mister lyden stereoeffekten). Ved
afspilning af en disc, der indeholder musik
med sang på den højre kanal og
instrumenter på den venstre kanal, kan du
f.eks. vælge den venstre kanal og
udelukkende høre instrumenterne fra begge
højttalere.
AUDIO
Tryk på X/x for at vælge det
ønskede lydsignal.
Bemærk!
1
Det er ikke alle discs, der giver dig de tre
ovennævnte muligheder, når der foretages
Super Audio CD-afspilning. Det er den valgte
Super Audio CD’s lagkonfiguration, der er
afgørende.
Tryk på DVD DISPLAY under
afspilning.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(LYD), og tryk derefter på ENTER.
4
Tryk på ENTER.
Lydindstillingerne vises.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
DVD
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
z Du kan vælge LYD direkte ved at trykke på
AUDIO. Hver gang, du trykker på knappen, ændres
menupunktet.
49DK
Bemærk!
• Du kan ikke ændre lyden for discs, der ikke har
mere end ét lydformat.
• Ved afspilning af en DVD kan lyden automatisk
ændre sig.
Visning af disc’ens lydoplysninger
Når du vælger “LYD”, vises de kanaler, der
afspilles, på skærmen.
I Dolby Digital-formatet kan flere signaler
fra mono til 5.1-kanals-signaler f.eks.
optages på en DVD. Antallet af optagne
kanaler afhænger af DVD’en.
Aktuelt lydformat*
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
T
1:32:55
1: ENGELSK
* “PCM”, “MPEG”, “DTS” eller “DOLBY
DIGITAL” vises.
Hvis “DOLBY DIGITAL” vises, vises
kanalerne i afspilningssporet efter nummer
på følgende måde:
Dolby Digital 5.1-kanal:
Bagkomponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
50DK
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
• Dolby Digital 5.1-kanal
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Bemærk!
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Frontkomponent 2 +
centerkomponent 1
Displayeksempler:
• PCM (stereo)
LFE-komponent 1 (Low
Frequency Effect –
lavfrekvenseffekt)
• Når signalet indeholder bagsignalkomponenter,
såsom LS, RS eller S, øges surround-effekten.
• Afspilleren udsender PCM-signaler (stereo), hvis
du afspiller MPEG AUDIO-lydspor.
Automatisk afkodning af
audioindgangssignalet
Anvendelse af surround
sound
(automatisk afkodning)
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Lydfelt
Automatisk afkodning
Normal surround
Cinema Studio EX A
Cinema Studio EX B
Cinema Studio EX C
Sal
Jazzklub
Livekoncert
Spil
2k stereo
Display
AUTO DECO.
N.SURROUND
C.S.EX A*
C.S.EX B*
C.S.EX C*
HALL
JAZZ CLUB
L.CONCERT
GAME
2CH STEREO
Lydindstillinger
Funktionen Automatisk afkodning
registrerer automatisk, hvilken type
lydsignal der sendes (Dolby Digital, DTS
eller standard 2-kanals stereo) og foretager
den korrekte afkodning, hvis det er
nødvendigt. Med denne indstilling gengives
lyden, som den blev optaget/kodet, uden at
der tilføjes effekter (f.eks. rumklang).
Hvis der imidlertid ikke er
lavfrekvenssignaler (Dolby Digital LFE
osv.), genereres der et lavfrekvenssignal til
udsendelse til subwooferen.
Du kan drage fordel af surround sound ved
blot at vælge et af afspillerens
forudprogrammerede lydfelter. De bringer
den spændende og kraftfulde lyd fra
biografer og koncertsale hjem i din stue.
Hvis du vil vælge lydfeltet, skal du trykke
på SOUND FIELD –/+ på afspilleren eller
SOUND FIELD på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil det ønskede lydfelt
vises i frontpanelets display.
* Brug DCS-teknologi
Tryk på SOUND FIELD –/+ på
afspilleren eller SOUND FIELD på
fjernbetjeningen gentagne gange,
indtil “AUTO DECO.(AUTO DECODING)”
vises i frontpanelets display.
Om DCS (Digital Cinema Sound)
I samarbejde med Sony Pictures
Entertainment har Sony målt lydmiljøet i
deres studier og integreret måledataene og
Sonys egen DSP-teknologi (Digital Signal
Processor) for at udvikle “Digital Cinema
Sound”. “Digital Cinema Sound” simulerer
lyden fra lydniveauet i en ideel biograf i
hjemmebiografen baseret på
filminstruktørens præferencer.
Funktionen til afkodning af autoformatet er
aktiveret.
fortsat
51DK
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Afspilning af film med Cinema
Studio EX
Cinema Studio EX er ideel til filmsoftware,
der er kodet i flerkanalsformat, f.eks. Dolby
Digital DVD. Denne tilstand gengiver den
karakteristiske lyd fra Sony Pictures
Entertainments-studierne.
Tryk på SOUND FIELD –/+ på afspilleren
eller SOUND FIELD på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil “C.S.EX A (eller B,
C)” vises i frontpanelets display.
C.S.EX A (Cinema Studio EX A)
Gengiver lydkarakteristika fra Sony Pictures
Entertainment-lydstudiet “Cary Grant
Theater”. Dette er standardindstillingen,
som er god til alle spillefilm.
C.S.EX B (Cinema Studio EX B)
Gengiver lydkarakteristika fra Sony Pictures
Entertainment-lydstudiet “Kim Novak
Theater”. Denne indstilling er ideel til
science fiction- eller actionfilm med mange
lydeffekter.
52DK
C.S.EX C (Cinema Studio EX C)
Gengiver lydkarakteristika fra Sony Pictures
Entertainment “scoring stage”. Denne
indstilling er ideel til musicals eller
klassiske film, der har musik på lydsporet.
Om Cinema Studio EX
Cinema Studio EX består af følgende tre
elementer.
• Virtuel flerdimensional
Opretter fem sæt virtuelle højttalere, der
omgiver lytteren fra et enkelt par rigtige
baghøjttalere.
• Tilpasning af skærmdybde
I en biograf virker det, som om lyden
kommer inde fra det billede, der vises på
lærredet. Dette element skaber den samme
fornemmelse i lytterummet ved at flytte
lyden fra fronthøjttalerne til skærmen.
• Cinema Studio-rumklang
Gengiver den rumklang, der er
karakteristisk for en biograf.
Cinema Studio EX er den integrerede
tilstand, der håndterer disse elementer
samtidigt.
Bemærk!
• De effekter, der udsendes af de virtuelle højttalere,
kan øge støjen i afspilningssignalet.
• Der vil ikke kunne høres lyd, der kommer direkte
fra baghøjttalerne, når der lyttes til lydfelter, som
anvender de virtuelle højttalere.
Valg af andre lydfelter
Tryk på SOUND FIELD –/+ på afspilleren
eller SOUND FIELD på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil det ønskede lydfelt
vises i frontpanelets display.
Det aktuelle lydfelt vises i frontpanelets
display.
N. SURROUND (Normal Surround)
Programmer med surround-lydsignaler via
flere kanaler afspilles, som de blev optaget.
Programmer med 2-kanals lydsignaler
afkodes med Dolby Pro Logic eller Dolby
Pro Logic II, så der skabes surround-effekter
(side 29).
HALL (Sal)
Gengiver akustikken i en rektangulær
koncertsal.
JAZZ CLUB (Jazzklub)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
GAME (Spil)
Giver maksimal lydeffekt i forbindelse med
videospil.
HP. THEATER (Hovedtelefoner)
Når du tilslutter hovedtelefonerne i
systemets PHONES-udgang, giver
HEADPHONE THEATER-tilstanden dig
mulighed for at få en oplevelse tæt på
originalen, mens du lytter i
hovedtelefonerne. Denne tilstand er meget
effektiv med 5.1 separate kanalsignalkilder
som Dolby Digital og DTS. Valg af et
vilkårligt lydfelt (undtagen AUTO
DECODING og 2 CH STEREO) aktiverer
denne tilstand.
z Et programs kodningsformat fremgår af
emballagen
– Dolby Digital-discs er mærket med logoet
.
– Dolby Surround-kodede programmer er mærket
med logoet
.
– DTS Digital Surround-discs er mærket med DTS.
Bemærk!
Når du afspiller lydspor med en samplingfrekvens på
96 kHz, konverteres udgangssignalerne til en
samplingfrekvens på 48 kHz.
Lydindstillinger
L. CONCERT (Livekoncert)
Gengiver akustikken fra en livekoncert med
300 tilhørere.
z Modtageren husker, hvilket lydfelt der
senest var valgt for hver funktionstilstand
(lydfeltslink)
Når du vælger en funktion, såsom DVD eller
TUNER, anvendes det lydfelt, der sidst blev brugt til
funktionen, automatisk igen. Hvis du f.eks. lytter til
DVD med “HALL” som lydfelt, skifter til en anden
funktion for derefter at vende tilbage til DVD,
benyttes “HALL” igen. Med tuneren bliver
lydfelterne lagret separat for alle forudindstillede
stationer.
Sådan afbrydes surround-effekten
Tryk på SOUND FIELD –/+ på afspilleren
eller SOUND FIELD på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil “AUTO DECO.” eller
“2CH STEREO” vises i frontpanelets
display.
53DK
Kun brug af
fronthøjttalerne og
subwooferen (2-kanals stereo)
Justering af
niveauparametre
Niveaumenuen indeholder parametre til
indstilling af de enkelte højttaleres balance
og lydstyrke (side 28).
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
C/X/x/c
ENTER
Tryk på SOUND FIELD –/+ på
afspilleren eller SOUND FIELD på
fjernbetjeningen gentagne gange,
indtil “2CH STEREO” vises i
frontpanelets display.
Denne tilstand udsender lyd fra venstre og
højre fronthøjttaler og subwooferen.
Standard 2-kanals-kilder (stereo) kører helt
uden om lydfeltsbehandlingen. Flerkanalssurround-formater mikses ned til to kanaler.
Dette gør det muligt at afspille en hvilken
som helst kilde med kun venstre og højre
fronthøjttaler samt subwooferen.
1
2
AMP MENU
Begynd afspilningen af en
programkilde, der er kodet med
multikanals-surround sound.
Tryk på AMP MENU gentagne
gange.
9 LEVEL vises på frontpanelets diaplay.
3
4
Sæt dig i lyttepositionen, og vælg
ved hjælp af X/x det menupunkt,
der skal justeres.
Indstil lydstyrken ved hjælp af
C/c.
Den justerede værdi vises på
frontpanelets display. Hvis
fjernbetjeningen ikke anvendes i et par
sekunder, deaktiveres værdien og
lagres i systemet.
54DK
Afspilning af film
3
Ændring af vinkler
Tryk på c eller på ENTER.
Vinkelnummeret ændres til “-”.
Hvis der er optaget flere vinkler af en
sekvens på DVD’en, vises meddelelsen
“ANGLE” på frontpanelets display. Dette
betyder, at du kan ændre visningsvinklen.
Hvis du f.eks. afspiller en sekvens med et
tog i bevægelse, kan du bl.a. vise sekvensen
fra enten forenden af toget, togets venstre
vindue eller fra det højre vindue, uden at
togets bevægelse afbrydes.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
Vælg det ønskede vinkelnummer
vha. nummerknapperne eller X/x,
og tryk derefter på ENTER.
Vinklen skifter til den valgte vinkel.
Nummerknapper
ANGLE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
z Du kan vælge vinklen direkte ved at trykke på
ANGLE. Vinklen skifter, hver gang du trykker på
knappen.
DVD
DISPLAY
X/c/x
ENTER
1
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
vinklerne, selvom der er optaget flere vinkler på
DVD’en.
Afspilning af film
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
Tryk på DVD DISPLAY under
afspilning.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(VINKEL).
Vinkelnummeret vises.
Tallet i parentes angiver det samlede
antal vinkler.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
55DK
3
Visning af undertekster
Hvis der er optaget undertekster på disc’en,
kan du slå underteksterne til og fra under
afspilningen. Hvis der er optaget
undertekster på flere sprog på disc’en, kan
du ændre underteksternes sprog under
afspilningen eller slå dem til og fra, når du
ønsker det. Du kan f.eks. vælge et sprog,
som du ønsker at lære, og derefter slå
underteksterne til for bedre at kunne forstå
sproget.
SUBTITLE
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Tryk på X/x for at vælge sprog.
Sprogvalgmulighederne afhænger af
DVD’en.
Når der vises fire cifre, angiver disse
sprogkoden. Se listen over sprogkoder
på side 84, der viser, hvilket sprog
koden repræsenterer.
4
Tryk på ENTER.
Sådan annullerer du UNDERTEKSTindstillingen
Vælg “FRA” i Trin 3.
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Tryk på DVD DISPLAY, indtil
kontrolmenuen er deaktiveret.
z Du kan vælge UNDERTEKST direkte ved at
DVD
DISPLAY
trykke på SUBTITLE. Hver gang, du trykker på
knappen, ændres menupunktet.
X/x
ENTER
Bemærk!
Afhængigt af DVD’en kan du muligvis ikke ændre
underteksterne, selvom der er optaget flersprogede
undertekster på DVD’en.
1
Tryk på DVD DISPLAY under
afspilning.
Kontrolmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
(UNDERTEKST), og tryk derefter
på ENTER.
Indstillingerne for UNDERTEKST
vises.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
FRA
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
56DK
DVD
Yderligere funktioner
3
Låsning af discs
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING,
BØRNESIKRING)
Du kan angive to typer
afspilningsbegrænsninger for en disc.
• Brugerdefineret børnesikring
Du kan angive afspilningsbegrænsninger,
så afspilleren ikke afspiller upassende
discs.
• Børnesikring
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses
i overensstemmelse med en foruddefineret
parameter, f.eks. brugernes alder.
Kodeordet anvendes både til Børnesikring
og Brugerdefineret børnesikring.
Brugerdefineret børnesikring
Nummerknapper
DVD
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
TIL
KODEORD
4
Tryk på X/x for at vælge “TIL t”, og
tryk derefter på ENTER.
xHvis du ikke har angivet et
kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret adgangskode,
og tryk derefter på ENTER .
Indtast et kodeord bestående af fire cifre
ved hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Det display, hvor du skal bekræfte
kodeordet, vises.
x
C/X/x
O RETURN
ENTER
Yderligere funktioner
Du kan angive det samme kodeord til
brugerdefineret børnesikring for op til
25 discs. Når du indstiller disc nr. 26,
annulleres afspilningsbegrænsningen for den
disc, du først angav en adgangskode for.
Tryk på X/x for at vælge
(BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING),
og tryk derefter på ENTER.
“BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING” er valgt.
xNår du allerede har registreret et
kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet
vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
1
Ilæg den disc, du vil låse.
Hvis disc’en afspilles, skal du trykke på
x for at stoppe afspilningen.
2
Når afspilleren er i stop-tilstand, skal
du trykke på DVD DISPLAY.
Kontrolmenuen vises.
Indtast kodeord og tryk derefter på
ENTER
.
fortsat
57DK
5
Indtast det 4-cifrede kodeord (igen) ved
hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Meddelelsen “Brugerdefineret
børnesikring er angivet.” vises, hvorefter
skærmen vender tilbage til
kontrolmenudisplayet.
Afspilning af en disc, der er angivet
brugerdefineret børnesikring for
1
Hvis du laver en fejl, når du
angiver kodeordet
Tryk på C, inden du trykker på ENTER,
og indtast den korrekte kode.
Hvis du laver en fejl
Tryk på O RETURN, og start derefter fra
Trin 3 igen.
Sådan deaktiverer du kontrolmenuen
Druk herhaaldelijk op DVD DISPLAY tot
het Control Menu wordt uitgeschakeld.
Sådan deaktiverer du den
brugerdefinerede børnesikring
1
2
Vælg “FRA t” i Trin 4, og tryk
derefter på ENTER.
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Ændring af kodeord
1
2
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
3
Indtast et nyt kodeord bestående af fire
cifre ved hjælp af nummerknapperne, og
tryk derefter på ENTER.
4
58DK
Tryk på X/x i Trin 4 for at vælge
“KODEORD t”, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til angivelse af kodeordet
vises.
Indtast kodeordet igen ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER for at bekræfte koden.
Ilæg den disc, der er angivet
brugerdefineret børnesikring for.
Displayet BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING vises.
BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING
Brugerdefineret børnesikring er allerede
angivet. Indtast kodeord og tryk derefter på
ENTER
2
.
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Afspilleren er klar til afspilning.
z Hvis du glemmer kodeordet, skal du ved hjælp af
nummerknapperne angive det 6-cifrede nummer
“199703”, når du i displayet BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING bliver bedt om at angive dit
kodeord. Tryk derefter på ENTER. Displayet viser en
meddelelse om, at du skal indtaste et nyt 4-cifret
kodeord.
Begrænsning af børns afspilning
(Børnesikring)
Afspilning af visse DVD’er kan begrænses i
overensstemmelse med en foruddefineret
parameter, f.eks. brugernes alder.
Funktionen “Børnesikring” gør det muligt at
angive en afspilningsbegrænsning.
En begrænset sekvens afspilles enten ikke
eller erstattes af en anden sekvens.
Nummerknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
DVD
SETUP
X/x
O RETURN
ENTER
1
I stop-tilstand skal du trykke på DVD
SETUP.
Klargøringsdisplayet vises.
2
Tryk på X/x for at vælge
“BRUGERDEFINERET INDSTILLING”, og
tryk derefter på ENTER.
“BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” vises.
4
Indtast kodeordet (igen) ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
ENTER.
Det display, hvor begrænsningsniveauet
for afspilning skal angives og kodeordet
ændres, vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
FRA
STANDARD:
USA
SKIFT KODEORD
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
VALG AF SPOR
FRA
5
3
Tryk på X/x for at vælge
“BØRNESIKRING t”, og tryk derefter
på ENTER.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
FRA
STANDARD:
USA
SKIFT KODEORD
ANDRE
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtast en ny firecifret adgangskode,
og tryk derefter på ENTER .
Indtast et kodeord bestående af fire cifre
ved hjælp af nummerknapperne, og tryk
derefter på ENTER.
Det display, hvor du skal bekræfte
kodeordet, vises.
6
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveauet for
afspilningsbegrænsningen, og tryk
derefter på ENTER.
Området vælges.
Hvis du vælger “ANDRE t”, skal du
vælge og indtaste standardkoden i
tabellen på side 61 nedenfor ved hjælp
af nummerknapperne.
Yderligere funktioner
xHvis du ikke har angivet et
kodeord
Displayet til registrering af et nyt
kodeord vises.
Tryk på X/x for at vælge “STANDARD”,
og tryk derefter på ENTER.
Valgmulighederne for “STANDARD”
vises.
xHvis du allerede har registreret
et kodeord
Displayet til angivelse af kodeordet vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
Indtast kodeord og tryk derefter på ENTER .
fortsat
59DK
7
Tryk på X/x for at vælge “NIVEAU”, og
tryk derefter på ENTER.
Valgmulighederne for “NIVEAU” vises.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
FRA
STANDARD:
8:
SKIFT KODEORD
7:
NC17
6:
R
5:
4:
PG13
3:
PG
2:
1:
G
8
Vælg det ønskede niveau ved hjælp af
X/x, og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen af børnesikring er fuldført.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
BØRNESIKRING
NIVEAU:
4:
PG13
STANDARD:
USA
SKIFT KODEORD
Jo lavere værdien er, desto større er
begrænsningen.
Hvis du laver en fejl
Tryk på O RETURN for at gå tilbage til
det foregående skærmbillede.
Sådan deaktiverer du
klargøringsdisplayet
Tryk på DVD SETUP, indtil
klargøringsdisplayet er deaktiveret.
Deaktivering af funktionen
Børnesikring og afspilning af DVD’en
efter angivelse af kodeordet
Indstil “NIVEAU” til “FRA” i Trin 8.
Ændring af kodeord
60DK
1
Vælg “SKIFT KODEORD t” i Trin 5
ved hjælp af x, og tryk derefter på
ENTER.
Displayet til angivelse af kodeordet
vises.
2
Udfør Trin 3 for at angive et nyt
kodeord.
Afspilning af en disc, som der er
angivet børnesikring for
1
Ilæg disc’en, og tryk på H.
Displayet BØRNESIKRING vises.
2
Indtast det 4-cifrede kodeord ved hjælp
af nummerknapperne, og tryk derefter
på ENTER.
Afspilleren starter afspilningen.
z Hvis du glemmer kodeordet, skal du tage disc’en
ud og gentage Trin 1 til 5 i afsnittet “Begrænsning af
børns afspilning (Børnesikring)”. Når du bliver bedt
om at indtaste dit kodeord, skal du ved hjælp af
nummerknapperne angive nummeret “199703” og
derefter trykke på ENTER. Displayet viser en
meddelelse om, at du skal indtaste et nyt 4-cifret
kodeord. Når det nye 4-cifrede kodeord er blevet
indtastet i Trin 3, skal du udskifte disc’en i
afspilleren og trykke på H. Når displayet
BØRNESIKRING vises, skal du indtaste det nye
kodeord.
Bemærk!
• Hvis du afspiller DVD’er, der ikke indeholder
børnesikring, kan afspilleren ikke begrænse
afspilningen.
• Afhængigt af den valgte DVD vil du muligvis blive
bedt om at ændre niveauet for børnesikring under
afspilningen af disc’en. Angiv i så fald kodeordet,
og foretag derefter ændring af niveauet. Hvis
funktionen Genoptag afspilning (Resume Play)
annulleres, vender niveauet tilbage til det
oprindelige niveau.
Områdekode
Standard
Kodenummer
Standard
Kodenummer
Argentina
2044
Korea
2304
Australien
2047
Malaysia
2363
Belgien
2057
Mexico
2362
Brasilien
2070
New Zealand
2390
Canada
2079
Norge
2379
Chile
2090
Østrig
2046
Danmark
2115
Pakistan
2427
Filippinerne
2424
Portugal
2436
Finland
2165
Rusland
2489
Frankrig
2174
Schweiz
2086
Holland
2376
Singapore
2501
Hongkong
2219
Spanien
2149
Indien
2248
Storbritannien
2184
Indonesien
2238
Sverige
2499
Italien
2254
Taiwan
2543
Japan
2276
Thailand
2528
Kina
2092
Tyskland
2109
Yderligere funktioner
61DK
Andre betjeningsmuligheder
Betjening af TV’et med
den medfølgende
fjernbetjening
Hvis du justerer fjernbetjeningens signal,
kan du fjernbetjene TV’et med den
medfølgende fjernbetjening.
Bemærk!
• Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det
tidligere kodenummer.
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret muligvis til
standardindstillingen (SONY). Angiv det relevante
kodenummer igen.
Fjernbetjening af TV’et med
fjernbetjeningen
TV ?/1
TV/VIDEO
Nummerknapper
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
VOL +/–
./>
10/0
3
ENTER
COMMAND
MODE DVD
TV-knap
Tryk på og hold TV [/1 nede, mens du ved
hjælp af nummerknapperne indtaster TVproducentens kode (se tabellen). Tryk på
ENTER. Slip derefter TV [/1.
Kodenumre for fjernsyn, der kan
fjernbetjenes
Hvis der er angivet mere end ét
kodenummer, skal du prøve at indtaste dem
ét ad gangen, indtil du finder det, der kan
bruges sammen med dit TV.
62DK
TV
Producent
Kodenummer
SONY
001
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007,
015
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015,
034
GRUNDIG
017, 034
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA
002, 003, 019
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032,
033, 034
SANYO
008, 044, 045, 046
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
CATV
Producent
Kodenummer
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Betjening af TV’et
Du kan betjene TV’et ved hjælp af
knapperne nedenfor.
Ved at trykke på
TV [/1
TV/VIDEO
Kan du
Slukke og tænde TV’et.
Skifte mellem TV’et og
andre indgangskilder
Skift mellem TV og DVD
Ved hjælp af COMMAND MODE DVD
TV-knappen kan du anvende
fjernbetjeningssignalet til skiftevis at
fjernbetjene TV’et og DVD-enheden. Når du
ser DVD, skal COMMAND MODE DVD
TV-knappen være sat til DVD.
Tabellen nedenfor viser de knapper, der
påvirkes af COMMAND MODE DVD TV.
Knap
1~9,*
>10,
10/0
ENTER
>
3
#
Du kan anvende videobåndoptagere eller
andre enheder, der er tilsluttet VIDEO 1eller VIDEO 2-bøsningerne. Yderligere
betjeningsoplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der følger med
enheden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
TV
Vælger tvkanalerne.
Bekræfter de
valgte tvkanaler. Nogle
gange kan du
vælge 12
kanaler direkte.
TV CH –
DVDstandardfunktion, der
bruges til at gå til
foregående titel eller
springe kapitler over
DVDTV CH +
standardfunktion, der
bruges til at gå til
næste titel eller
springe kapitler over
VOL +
VOL +
VOL –
VOL –
Tryk på FUNCTION, indtil
frontpaneldisplayet enten viser VIDEO
1 eller VIDEO 2, alt efter hvilken
bøsning enheden er tilsluttet.
Hver gang du trykker på FUNCTION,
skifter afspilleren funktion i følgende
rækkefølge.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
Andre betjeningsmuligheder
.
DVD
Standardnummerknapfunktion for
DVD
ENTERstandardfunktion
for DVD.
Brug af videoen eller en
anden enhed
Bemærk!
Afhængigt af TV’et kan du muligvis ikke
fjernbetjene TV’et eller anvende nogle af de knapper,
der er beskrevet ovenfor.
* Hvis der forekommer 2-cifrede numre, skal du
trykke på >10 og derefter indtaste det pågældende
nummer (hvis du f.eks. vil indtaste 25, skal du
trykke på >10 og derefter på 2 og 5).
63DK
Når du lytter til radioen
Forudindstil først de ønskede radiostationer i
afspillerens hukommelse (se “Forudindstilling
af radiostationer” på side 30).
1
STEREO/
MONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
z Hvis der er støj på et FM-program
DISPLAY
Tryk på STEREO/MONO på fjernbetjeningen, indtil
der står “MONO” på frontpanelets display. Der høres
ingen stereoeffekt, men modtagelsen er bedre. Tryk
på knappen igen for at gendanne stereoeffekten.
VOL +/–
PRESET
–/+
1
TUNING
–/+
Tryk på FUNCTION, indtil der står
TUNER på frontpanelets display.
Der stilles ind på den station, der sidst
blev modtaget.
m
TUNED
ST
FM
MHz
2
Tryk på PRESET + eller – for at
vælge den ønskede
forudindstillede station.
Hver gang du trykker på knappen,
stiller afspilleren ind på én
forudindstillet station.
3
Juster lydstyrken ved hjælp af VOL
+/–.
Sådan slukker du radioen
Tryk på 1.
64DK
Sådan modtager du ikkeforudindstillede radiostationer
Brug den manuelle eller automatiske
indstilling i Trin 2.
Tryk flere gange på TUNING + eller – på
fjernbetjeningen for at indstille manuelt.
Tryk på og hold TUNING + eller – på
fjernbetjeningen nede for at foretage
automatisk indstilling.
z Sådan forbedres modtagelsen
Juster de medfølgende antenner.
Sådan kontrollerer du frekvensen
eller lydfeltet
Tryk flere gange på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
frontpaneldisplayet på følgende måde:
stationens indeksnavn* t frekvens t
lydfelt t stationens indeksnavn.
* Dette vises, når du har indtastet et navn til
forudindstillede stationer (side 65).
Brug af
radiodatasystemet (RDS)
Navngivning af
forudindstillede stationer
(gælder kun for europæiske modeller)
Hvad er radiodatasystemet?
RDS (Radio Data System) er en
udsendelsestjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere
oplysninger sammen med det almindelige
programsignal. Denne tuner tilbyder nyttige
RDS-funktioner, såsom visning af
stationsnavn. RDS er kun tilgængeligt for
FM-stationer.*
Du kan tildele forudindstillede stationer et
navn på op til otte tegn. Disse navne, f.eks.
“XYZ”, vises på frontpanelets display, når
der er valgt en station.
Bemærk!, at der kun kan angives ét navn pr.
forudindstillet station.
NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
Bemærk!
RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station,
der er stillet ind på, ikke transmitterer RDS-signalet
optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
C/X/x/c
* Det er ikke alle FM-stationer, der har RDStjeneste, og de tilbyder heller ikke de samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du få oplysninger om RDStjenesterne i dit område hos de lokale
radiostationer.
1
Der stilles ind på den station, der sidst
blev modtaget.
Hver gang du trykker på FUNCTION,
ændres afspilningsfunktionen i
følgende rækkefølge:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
Vælg en station på FM-båndet. Når du
stiller ind på en station med RDS-tjenester,
vises stationens navn på displayet.
Sådan kontrollerer du RDSoplysninger
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayet på følgende måde:
t Stationsnavn*
r
Frekvens
r
SOUND FIELD
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationsnavnet muligvis ikke på displayet.
Tryk på FUNCTION, indtil der står
TUNER på frontpanelets display.
2
Andre betjeningsmuligheder
Modtagelse af RDS-udsendelser
ENTER
Stil ind på den forudindstillede
station, der skal tildeles et
indeksnavn.
Se afsnittet “Når du lytter til radioen”
på side 64, hvis du ikke ved, hvordan
du stiller ind på forudindstillede
stationer.
fortsat
65DK
3
4
Tryk på NAME.
Opret et indeksnavn vha.
markørknapperne:
Tryk på x/X for at vælge et tegn, og
tryk derefter på c for at flytte
markøren til næste position.
Hvis du laver en fejl
Tryk flere gange på C eller c, indtil
det tegn, der skal ændres, blinker. Tryk
derefter på x/X for at vælge det
korrekte tegn.
5
Tryk på ENTER.
Sådan tildeles indeksnavne til andre
stationer
Gentag Trin 2 til 5.
66DK
Indstillinger og justeringer
2
Brug af
klargøringsdisplayet
Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du
foretage forskellige justeringer af f.eks.
billeder og lyd. Du kan bl.a. også angive et
sprog til underteksterne og
klargøringsdisplayet. Oplysninger om de
enkelte menupunkter i klargøringsdisplayet
findes på side 68-74. En samlet oversigt
over disse menupunkter findes på side 85.
Tryk på X/x for at vælge imellem
menupunkterne på den viste liste:
“SPROG-INDSTILLING”,
“SKÆRMINDSTILLING”,
“BRUGERDEFINERET
INDSTILLING”,“HØJTTALEROPSÆTNING”
og “NULSTIL”. Tryk derefter på ENTER
eller c.
Det valgte menupunkt vises.
Eksempel: “SKÆRMINDSTILLING”
SKÆRMINDSTILLING
16:9
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
TIL
BAGGRUNDS:
STILL-BILLEDE
INTERLACE
KOMPONENTUDGANG:
Sådan anvender du
klargøringsdisplayet
>10
ENTER
Tryk på DVD SETUP i stop-tilstand.
Klargøringsdisplayet vises.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG :
DVD MENU :
LYD :
UNDERTEKST :
SKÆRMINDSTILLING
16:9
TV TYPE:
PAUSESKÆRM:
4:3 LETTER BOX
BAGGRUNDS:
4:3 BESKÅRET
KOMPONENTUDGANG:
Indstillinger og justeringer
DVD
SETUP
Hovedmenupunkt
Vælg et element ved hjælp af X/x, og
tryk derefter på ENTER eller c.
Valgmulighederne under det valgte
menupunkt vises.
Eksempel: “TV TYPE”
X/x/c
DVD
DISPLAY
1
3
10/0
Valgmuligheder
ENGELSK
ENGELSK
ENGELSK
ENGELSK
fortsat
67DK
4
Vælg en indstilling ved hjælp af X/x,
og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen er valgt, og klargøringen er
udført.
Eksempel: “4:3 BESKÅRET”
Indstilling af sproget til
displayet eller lydsporet
(SPROG-INDSTILLING)
Valgt indstilling
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
4:3 BESKÅRET
PAUSESKÆRM:
TIL
BAGGRUNDS:
STILL-BILLEDE
KOMPONENTUDGANG:
INTERLACE
Ved hjælp af funktionen “SPROGINDSTILLING” kan du indstille forskellige
sprog til displayet på skærmen eller
lydsporet.
Vælg “SPROG-INDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Oplysninger om brug
af displayet findes i afsnittet “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 67).
Sådan deaktiverer du
klargøringsdisplayet
Tryk på DVD SETUP eller DVD DISPLAY,
indtil klargøringsdisplayet er deaktiveret.
SPROG-INDSTILLING
DISPLAYSPROG :
DVD MENU :
LYD:
UNDERTEKST :
ENGELSK
ENGELSK
ENGELSK
ENGELSK
z Hvis du vælger “NULSTIL” i Trin 2, kan du
nulstille alle “INSTALLATION”-indstillingerne på
side 85 (undtagen “BØRNESIKRING”) til
standardindstillingerne. Når du har valgt “NULSTIL”
og derefter trykker på ENTER, skal du vælge “JA”
for at nulstille indstillingerne (det tager et par
sekunder). Du kan også vælge “NEJ” og trykke på
ENTER for at vende tilbage til kontrolmenuen. Tryk
ikke på POWER på afspilleren eller 1, når
afspilleren nulstilles.
xDISPLAYSPROG (OSD - On-Screen
Display)
Skifter mellem displaysprogene på
skærmen.
Vælger det ønskede sprog på den viste liste.
xDVD-MENU (kun DVD)
Vælger det ønskede sprog til DVD-menuen.
xLYD (kun DVD)
Ændrer sproget til lydsporet.
Vælger det ønskede sprog på den viste liste.
xUNDERTEKST (kun DVD)
Skifter underteksternes sprog.
Vælger det ønskede sprog på den viste liste.
68DK
zHvis du vælger “ANDRE t” under “DVDMENU”, “UNDERTEKST” eller “LYD”, skal du ved
hjælp af nummerknapperne vælge og angive den
ønskede sprogkode på listen (side 84).
Når du har valgt et sprog, vises sprogkoden (fire
cifre), næste gang du vælger “ANDRE t”.
Displayindstillinger
(SKÆRMINDSTILLING)
Bemærk!
Hvis du vælger et sprog, der ikke er optaget på
DVD’en, vælges der automatisk et af de sprog, der er
optaget (undtagen “DISPLAYSPROG”).
Vælg de indstillinger, der passer til det TV,
der skal tilsluttes.
Vælg “SKÆRMINDSTILLING” i
klargøringsdisplayet. Oplysninger om brug
af displayet findes i afsnittet “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 67).
Standardindstillingerne er understreget.
SKÆRMINDSTILLING
TV TYPE:
16:9
PAUSESKÆRM:
TIL
BAGGRUNDS:
STILL-BILLEDE
KOMPONENTUDGANG:
INTERLACE
16:9
4:3
LETTER
BOX
4:3
BESKÅRET
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et widescreen-TV eller
et TV med widescreen-funktion.
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med en 4:3skærm. Viser det brede format
med bånd øverst og nederst på
skærmen.
Vælg denne indstilling, hvis du
tilslutter et TV med en 4:3skærm. Viser automatisk det
brede format på hele TVskærmen og skærer den del væk,
der ikke er plads til.
fortsat
Indstillinger og justeringer
xTV TYPE (kun DVD)
Vælger formatforholdet for det tilsluttede
TV (4:3 standard eller widescreen).
Standardindstillingerne afhænger af
landemodellen.
69DK
16:9
4:3 LETTER BOX
xKOMPONENTUDGANG
Dette vil ændre typen af udgangssignal fra
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på
afspilleren. Se side 81 for at få flere
oplysninger om de forskellige typer.
INTERLACE
Vælg dette, når du er
tilsluttet et standard-tv
(interlace-format).
PROGRESSIVE Vælg dette, når du har et tv,
der kan acceptere
progressive signaler.
4:3 BESKÅRET
Bemærk!
Det afhænger af den valgte DVD, om “4:3 LETTER
BOX” vælges automatisk i stedet for “4:3
BESKÅRET” eller omvendt.
xPAUSESKÆRM
Aktiverer og deaktiverer pauseskærmen,
således at pauseskærmbilledet vises, hvis du
lader afspilleren være i pause- eller stoptilstand i 15 minutter, eller hvis du afspiller
en CD i mere end 15 minutter.
Pauseskærmen medvirker til at forhindre, at
skærmen beskadiges (ghosting). Tryk på H
for at deaktivere pauseskærmen.
TIL
FRA
Aktiverer pauseskærmen.
Deaktiverer pauseskærmen.
xBAGGRUNDS
Vælger baggrundsfarven eller -billedet på
TV-skærmen i stop-tilstand eller under
afspilning af en CD.
STILLBILLEDE
GRAFIK
BLÅ
SORT
70DK
Still-billedet vises kun i
baggrunden, hvis det på forhånd
er optaget på disc’en (f.eks. CDEXTRA). Hvis disc’en ikke
indeholder et still-billede, vises
billedet “GRAFIK”.
Et forudindstillet billede, der er
lagret i afspilleren, vises i
baggrunden.
Baggrundsfarven er blå.
Baggrundsfarven er sort.
Bemærk!
• Medmindre knappen COMPONENT VIDEO OUT/
SCAN SELECT på enhedens bagside er indstillet
til “SELECTABLE”, kan du ikke vælge
ovenstående indstilling.
• Når “PROGRESSIVE” er valgt under
“SKÆRMINDSTILLING”, udsendes der intet
signal fra MONITOR OUT- eller S VIDEO OUTudgangene.
• Når “PROGRESSIVE” er valgt under
“SKÆRMINDSTILLING”, og TV’ets farvesystem
er PAL, ændres signalet automatisk til interlaceformatsignal.
Brugerdefinerede
indstillinger (BRUGERDEFINERET
INDSTILLING)
Gør det muligt at angive børnesikring og
andre indstillinger.
Vælg “BRUGERDEFINERET
INDSTILLING” i klargøringsdisplayet.
Oplysninger om brug af displayet findes i
afsnittet “Brug af klargøringsdisplayet”
(side 67).
Standardindstillingerne er understreget.
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
FARVESYSTEM
BØRNESIKRING
VALG AF SPOR
FRA
AUTO
PAL
NTSC
Udsender videosignalet i
disc’ens farvesystem, enten PAL
eller NTSC. Vælg AUTO, hvis
TV’ets farvesystem er DUAL.
Ændrer en NTSC-disc’s
videosignal og udsender i
farvesystemet PAL.
Ændrer en PAL-disc’s
videosignal og udsender i
farvesystemet NTSC.
xVALG AF SPOR (kun DVD)
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, førsteprioritet, når du afspiller
en DVD, hvor der er optaget flere
lydformater (PCM, MPEG-lyd, DTS eller
Dolby Digital).
FRA
AUTO
Ingen prioritet.
Prioritet.
Bemærk!
• Hvis du indstiller dette menupunkt til “AUTO”, er
det muligt, at sproget ændres. Indstillingen “VALG
AF SPOR” har højere prioritet end “LYD”indstillingerne under “SPROG-INDSTILLING”
(side 68).
• Hvis PCM-, DTS-, MPEG- og Dolby Digitallydspor har det samme antal kanaler, vælger
afspilleren PCM-, DTS-, Dolby Digital- og MPEGlydspor i denne rækkefølge.
• Det afhænger af DVD’en, om den lydkanal, der har
første prioritet, er forudbestemt. I så fald kan DTS-,
Dolby Digital- eller MPEG-formatet ikke få
førsteprioritet, hvis du vælger “AUTO”.
Indstillinger og justeringer
xFARVESYSTEM (kun asiatiske og
australske modeller)
Vælg farvesystemet, når du afspiller en
VIDEO CD.
xBØRNESIKRING t (kun DVD)
Angiver et kodeord og et
begrænsningsniveau for DVD’er med
afspilningsbegrænsing for børn. Yderligere
oplysninger findes under “Begrænsning af
børns afspilning (Børnesikring)” (side 58).
Bemærk!
• Du kan ikke ændre selve disc’ens farvesystem.
• Det er muligt at ændre farvesystemet på asiatiske
og australske modeller, så det passer til det
tilsluttede TV. Se side 24.
71DK
Højttalerindstillinger
(HØJTTALEROPSÆTNING)
For at opnå optimal surround sound skal du
indstille størrelsen på de tilsluttede højttalere
samt deres afstand fra lyttepositionen.
Anvend derefter testtonen til at justere
højttalernes lydstyrke og balance til samme
niveau.
Vælg “HØJTTALEROPSÆTNING” i
klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet “Brug af
klargøringsdisplayet” (side 67).
Standardindstillingerne er understreget.
HØJTTALEROPSÆTNING
STØRRELSE:
AFSTAND:
NIVEAU:
BALANCE:
TESTTONE:
Sådan vender du tilbage til
standardindstillingen
Vælg menupunktet, og tryk derefter på
CLEAR.
xSTØRRELSE
Indstil parametrene for center- og
baghøjttalerne (CENTER og BAG), hvis der
ikke tilsluttes center- eller baghøjttalere,
eller hvis baghøjttalerne flyttes. Da
indstillingerne for fronthøjttalerne og
subwooferen ligger fast, kan du ikke
foretage ændringer. Standardindstillingerne
er understreget.
• FRONT
— JA
• CENTER
— JA: Vælg denne indstilling under
normale omstændigheder.
— INGEN: Vælg denne indstilling, hvis
der ikke anvendes en centerhøjttaler.
72DK
• BAG
— BAG (LAV), BAG (HØJ), SIDE (LAV),
SIDE (HØJ): Angiv en position og
højde for at aktivere DCS-funktionerne
(Digital Cinema Surround).
— INGEN: Vælg denne indstilling, hvis
der ikke anvendes baghøjttalere.
• SUBWOOFER
— JA
Bemærk!
• Når du vælger et menupunkt, forsvinder lyden et
øjeblik.
• Afhængigt af de øvrige højttaleres indstillinger kan
subwooferen udsende en kraftig lyd.
Angivelse af baghøjttalernes
placering og højde
Angiv baghøjttalernes placering og højde,
hvis du ikke vælger “INGEN” under
“BAG”. Standardindstillingerne er
understreget.
BAG (LAV)
BAG (HØJ)
SIDE (LAV)
SIDE (HØJ)
Vælg denne indstilling, hvis
baghøjttalerne er placeret i
område B og D.
Vælg denne indstilling, hvis
baghøjttalerne er placeret i
område B og C.
Vælg denne indstilling, hvis
baghøjttalerne er placeret i
område A og D.
Vælg denne indstilling, hvis
baghøjttalerne er placeret i
område A og C.
Disse parametre er ikke tilgængelige, når “BAG” er
indstillet til “INGEN”.
Positionsdiagram
FRONT
5m
90
A
A
45
B
B
20
Fronthøjttalernes afstand fra
lyttepositionen kan indstilles i
intervaller på 0,2 meter fra 1,0 til
15,0 meter.
CENTER Centerhøjttalerens position kan
5m
flyttes op til 1,6 meter fremad mod
lyttepositionen i intervaller på
0,2 meter.
BAG
Baghøjttalernes position kan flyttes
3,4 m
op til 4,6 meter tættere på
lyttepositionen fra
fronthøjttalerpositionen i intervaller
på 0,2 meter.
Bemærk!
Højdediagram
C
C
60
D
• Lyden afbrydes et kort øjeblik, når afstanden
indstilles.
• Hvis de enkelte front- eller baghøjttalere ikke
anbringes i samme afstand fra lyttepositionen, er
det afstanden til den nærmeste højttaler, der skal
angives.
• Anbring ikke baghøjttalerne længere væk fra
lyttepositionen end fronthøjttalerne.
D
30
5m
5m
3,4 m
5m
CENTER
0 dB
Indstiller niveauet for
centerhøjttaleren (–6 dB til
+6 dB, intervaller på 1 dB).
BAG 0 dB
Indstiller niveauet for
baghøjttalerne (–6 dB til
+6 dB, intervaller på 1 dB).
SUBWOOFER Indstiller niveauet for
0 dB
subwooferen (–6 dB til +6 dB,
intervaller på 1 dB).
3,4 m
Indstillinger og justeringer
xAFSTAND
Standardafstanden for højttalerne i forhold
til lyttepositionen er vist nedenfor.
xNIVEAU
De enkelte højttaleres niveau kan justeres på
følgende måde. Indstil “TESTTONE” til
“TIL”, så du nemt kan foretage justeringen.
Standardindstillingerne er understreget.
Husk at ændre den valgte indstilling i
klargøringsdisplayet, hvis du flytter
højttalerne. Standardindstillingerne er
understreget.
fortsat
73DK
xBALANCE
Balancen for de venstre og højre højttalere
kan justeres på følgende måde. Indstil
“TESTTONE” til “TIL”, så du nemt kan
foretage justeringen.
Standardindstillingerne er understreget.
FRONT
CENTER
BAG
CENTER
Indstil balancen mellem venstre og
højre fronthøjttaler (du kan justere
balancen 6 trin til venstre eller højre
fra midten).
Indstil balancen mellem venstre og
højre baghøjttaler (du kan justere
balancen 6 trin til venstre eller højre
fra midten).
Sådan indstiller du lydstyrken for alle
højttalere på én gang
Anvend VOLUME-drejeknappen på
afspilleren, eller tryk på VOL +/–.
xTESTTONE
Højttalerne udsender en testtone til justering
af “BALANCE” og “NIVEAU”.
Justering af højttalernes lydstyrke
og niveau
1
Når du stopper afspilningen, skal du
trykke på DVD SETUP og derefter vælge
“HØJTTALEROPSÆTNING” i
klargøringsdisplayet.
2
Vælg “TESTTONE”, og indstil
“TESTTONE” til “TIL”.
Testtonen udsendes på skift fra de
enkelte højttalere.
3
Vælg “BALANCE” eller “NIVEAU” fra
lyttepositionen, og indstil værdien for
“BALANCE” og “NIVEAU” vha. X/x.
Testtonen udsendes samtidigt fra både
højttalerne til venstre og til højre.
4
Vælg “TESTTONE”, og indstil
“TESTTONE” til “FRA” for at deaktivere
testtonen.
Bemærk!
FRA
TIL
74DK
Testtonen udsendes ikke fra
højttalerne.
Testtonen udsendes skiftevis fra
hver højttaler, mens balancen eller
niveauet justeres.
Når du vælger et af menupunkterne
under
“HØJTTALEROPSÆTNING”,
udsendes testtonen samtidigt fra
både højttalerne til venstre og til
højre.
Lyden afbrydes et øjeblik, når højttalerindstillingerne
justeres.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis der opstår nogle af følgende problemer
under afspilningen, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til i første omgang
selv at forsøge at afhjælpe problemet. Hvis
problemet fortsætter, bedes du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Strøm
Der er ingen strøm.
, Kontroller, at netledningen er korrekt
tilsluttet.
Billede
Der er ikke noget billede.
, Disc’en er tilsmudset eller fejlbehæftet.
, Hvis billedsignalet fra afspilleren skal
gennem videobåndoptageren for at nå TV’et,
kan visse DVD-programmers
kopibeskyttelsessignal påvirke
billedkvaliteten. Hvis du stadig har
problemer, når du har tilsluttet afspilleren
direkte til TV’et, skal du prøve at tilslutte
afspilleren til TV’ets S-video-indgang
(side 23).
Selvom du angiver formatforholdet
“TV TYPE” under
“SKÆRMINDSTILLING”, udfylder
billedet ikke skærmen.
, Formatforholdet for disc’en er fastsat på
DVD’en.
Billedet er i sort/hvid.
, Afhængigt af TV’et bliver billedet på
skærmen sort/hvidt, når du afspiller en disc,
der er optaget i NTSC-farvesystemet.
Lyd
Der er ingen lyd.
, Lydkablet er ikke tilsluttet korrekt.
, Kablet er beskadiget. Udskift det.
, Tryk på MUTING på fjernbetjeningen, hvis
meddelelsen “MUTING ON” vises på
frontpanelets display.
, Afspillerens beskyttelsesenhed er aktiveret på
grund af kortslutning. Sluk afspilleren,
afhjælp kortslutningsproblemet, og tænd
igen.
, Afspilleren er i pausetilstand, eller der
afspilles i slowmotion. Tryk på H for at
vende tilbage til normal afspilning.
, Der foretages hurtig frem- eller
tilbagespoling. Tryk på H for at vende
tilbage til normal afspilning.
, Kontroller højttalerindstillingerne
(side 25, 72).
fortsat
Yderligere oplysninger
, Videokablerne er ikke tilsluttet korrekt.
, Videokablerne er beskadigede.
, Afspilleren er ikke tilsluttet den korrekte TVindgang (side 24).
, TV’ets videoindgang er ikke indstillet, så der
kan vises billeder fra afspilleren.
, Du har indstillet “KOMPONENTUDGANG”
under “SKÆRMINDSTILLING” til
“PROGRESSIVE”, selvom tv’et ikke
accepterer signalet i progressivt format. I så
fald skal du indstille knappen COMPONENT
VIDEO OUT/SCAN SELECT på enhedens
bagside til INTERLACE. Indstil derefter
“KOMPONENTUDGANG” til
“INTERLACE”, når du kan se tv-skærmen
korrekt, og nulstil knappen COMPONENT
VIDEO OUT/SCAN SELECT til
SELECTABLE.
, Selvom tv’et accepterer signaler i progressivt
format (480p), kan billedet blive påvirket, når
du angiver “KOMPONENTUDGANG” til
“PROGRESSIVE”. I så fald skal du angive
“KOMPONENTUDGANG” til
“INTERLACE”.
, Når “PROGRESSIVE” er valgt under
“SKÆRMINDSTILLING”, udsendes der
intet signal fra MONITOR OUT- eller
S VIDEO OUT-udgangene.
Der forekommer billedstøj.
75DK
Lydsignalerne fra venstre og højre er
ubalancerede eller byttet om.
, Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er tilsluttet korrekt og forsvarligt.
, Juster parametrene for balance i menuen
BALANCE (side 28, 74).
Der høres kraftig summen eller støj.
, Kontroller, at højttalerne og komponenterne
er korrekt tilsluttet.
, Hold kablerne væk fra transformere eller
motorer og mindst 3 meter fra et TV eller
lysstofrør.
, Flyt TV’et væk fra lydkomponenterne.
, Stik og bøsninger er tilsmudsede.
Aftør dem med en klud, der er let fugtet med
sprit.
, Rengør disc’en.
Lyden mister stereoeffekten, når der
afspilles en VIDEO CD eller CD.
, Indstil “LYD” til “STEREO” i
kontrolmenudisplayet (side 49).
, Kontroller, at afspilleren er korrekt tilsluttet.
Surround-effekten er vanskelig at
høre, når der afspilles et Dolby
Digital-lydspor.
, Kontroller, at lydfeltfunktionen er aktiveret
(side 51).
, Kontroller højttalertilslutninger og indstillinger (side 25, 72).
, Afhængigt af DVD’en er udgangssignalet
muligvis ikke et fuldt 5.1-kanals-signal. Det
kan være i mono eller stereo, hvis lydsporet
er optaget i Dolby Digital-eller MPEGformat.
76DK
Surround-effekten er vanskelig at
høre, når du afspiller et Dolby Digitaleller MPEG-lydspor.
, Kontroller højttalertilslutninger og –
indstillinger (side 25, 72).
, Afhængigt af DVD’en er udgangssignalet
muligvis ikke et fuldt 5.1-kanals-signal. Det
kan være i mono eller stereo, hvis lydsporet
er optaget i Dolby Digital-eller MPEGformat.
Lyden kommer kun fra
centerhøjttaleren.
, Afhængigt af disc’en kommer lyden muligvis
kun fra centerhøjttaleren.
Der høres ingen lyd fra
centerhøjttaleren.
, Kontroller højttalertilslutningerne og
højttalerindstillingerne.
, Kontroller, at lydfeltfunktionen er aktiveret
(side 51).
, Vælg et lydfelt, der indeholder ordet
“biograf ” (side 51).
Ingen eller kun svag lyd høres fra
baghøjttalerne.
, Kontroller højttalertilslutningerne og
højttalerindstillingerne.
, Kontroller, at lydfeltfunktionen er aktiveret
(side 51).
, Vælg et lydfelt, der indeholder ordet
“biograf ” (side 51).
Betjening
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
, Kontroller, at antennerne er korrekt tilsluttet.
Juster antennerne, og tilslut eventuelt en
ekstern antenne.
, Stationernes signalstyrke er for svag til
automatisk indstilling. Foretag direkte
indstilling.
, Der er ingen forudindstillede stationer, eller
de forudindstillede stationer er slettet (ved
indstilling ved hjælp af scanning efter
forudindstillede stationer). Forudindstil
stationerne (side 30).
, Tryk på DISPLAY, så frekvensen vises på
displayet.
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
, Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være
opbrugt.
Disc’en afspilles ikke.
, DATA CD’en er ikke optaget i MP3-formatet,
som passer til ISO9660 niveau 1/niveau 2
eller Joliet.
, MP3-lydsporet har ikke filtypenavnet
“.MP3”.
, Dataene er ikke formateret i MP3, selvom
filtypenavnet er “.MP3”.
, Systemet kan ikke afspille lydspor i
MP3PRO-format.
Titlen på MP3-lydalbummet eller sporet vises ikke korrekt.
, Systemet kan kun vise tal og alfabetet. Andre
tegn vises som “ ”.
Disc’en afspilles ikke fra
begyndelsen.
, Der er valgt programmeret, tilfældig eller
gentaget afspilning (side 39, 41 og 42).
Tryk på CLEAR for at annullere disse
funktioner, inden disc’en afspilles.
, Funktionen Genoptag afspilning er valgt.
Tryk på x på afspilleren eller
fjernbetjeningen i stop-tilstand, og start
derefter afspilningen (side 34).
, Der vises automatisk en titel-, DVD- eller
PBC-menu på TV-skærmen.
Afspilleren begynder automatisk at
afspille disc’en.
, DVD’en har en automatisk
afspilningsfunktion.
Afspilningen stopper automatisk.
, En disc kan indeholde et autopausesignal.
Når du afspiller en sådan disc, stopper
afspilleren afspilningen ved
autopausesignalet.
fortsat
Yderligere oplysninger
, Der er ikke ilagt nogen disc.
, Disc’en vender forkert.
Ilæg disc’en med afspilningssiden nedad i
disc-skuffen.
, Disc’en ligger skævt.
, Afspilleren kan ikke afspille CD-ROM’er
osv. (side 8).
, Områdekoden på DVD’en passer ikke til
afspilleren.
, Der er fugt inden i afspilleren. Fjern disc’en,
og lad afspilleren stå tændt i ca. en halv time
(side 4).
MP3-lydsporet kan ikke afspilles.
77DK
Det er ikke muligt at udføre visse
funktioner, f.eks. Stop, Søgning,
Afspilning i slowmotion, Gentaget
afspilning, Tilfældig afspilning eller
Programmeret afspilning.
, Det afhænger af den valgte disc, om du kan
udføre nogle af de handlinger, der er
beskrevet ovenfor. Se den
betjeningsvejledning, der følger med disc’en.
Meddelelserne vises ikke på
skærmen på det ønskede sprog.
, Vælg det ønskede displaysprog i
“DISPLAYSPROG” under “SPROGINDSTILLING” i klargøringsdisplayet
(side 68).
Sproget til lydsporet kan ikke
ændres.
, Der er ikke optaget spor på flere sprog på den
DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre lydsporets sprog
på den valgte DVD.
Underteksternes sprog kan ikke
ændres.
, Der er ikke optaget undertekster på flere
sprog på den DVD, der afspilles.
, Det er ikke tilladt at ændre underteksterne på
den valgte DVD.
Underteksterne kan ikke slås fra.
, Det er ikke tilladt at slå underteksterne fra på
den valgte DVD.
Kameravinklerne kan ikke ændres.
, Der findes ikke optagelser fra flere vinkler på
den DVD, der afspilles. Vinklen kan kun
ændres, hvis “ANGLE”-indikatoren på
frontpaneldisplayet lyser.
, Det er ikke tilladt at ændre vinklerne på den
valgte DVD.
78DK
Afspilleren fungerer ikke korrekt.
, Statisk elektricitet m.m. kan påvirke
afspillerens funktion. Tryk på POWER på
afspilleren for at slukke den, og tænd den
dernæst igen.
Der vises ingenting på frontpanelets
display.
, Skift indstillingen DIMMER (side 29).
Der vises et servicenummer på fem
tegn på skærmen og på
frontpaneldisplayet.
, Selvdiagnose-funktionen blev aktiveret
(se tabellen på side 79).
En disc kan ikke skubbes ud, og
“LOCKED” vises i frontpanelets
display.
, Kontakt din Sony-forhandler eller den lokale
Sony-serviceafdeling.
“PROTECT” vises på frontpanelets
display.
, Højttalerens beskyttelseskredsløb er aktivt.
Kontroller højttalertilslutningerne.
Selvdiagnose-funktion (når
Ordliste
der vises tal/bogstaver på displayet)
Når selvdiagnose-funktionen aktiveres for at
forhindre fejlfunktion i afspilleren. I så fald
vises der et servicenummer bestående af fem
tegn (f.eks. C 13 00), hvor der både
forekommer et bogstav og tal, på skærmen
og på frontpaneldisplayet. Se følgende tabel.
C:13:00
Afspilningskontrol (PBC)
Signaler, der er kodet på VIDEO CD’er
(version 2.0) og kan kontrollere
afspilningen.
Ved hjælp af menuskærmbillederne, der er
optaget på VIDEO CD’er med PBCfunktioner, kan du afspille simple interaktive
programmer, programmer med
søgefunktioner osv.
Album
Sektion af et musikstykke på en DATA CD
som indeholder MP3-lydspor.
Børnesikring
Første tre tegn
i servicenummeret
C 13
C 31
E XX
(xx står for et tal)
Årsag og/eller
afhjælpning
Digital Cinema Sound (DCS)
Dette er en fællesbetegnelse for den
surround sound, der frembringes med den
teknologi til digital signalbehandling, som
Sony har udviklet. I modsætning til tidligere
surround sound-felter, der hovedsageligt
sigtede mod gengivelse af musik, er Digital
Cinema Sound specifikt beregnet til film.
Dolby Digital
Dette lydformat til biografer er mere
avanceret end Dolby Pro Logic Surround. I
dette format udsender baghøjttalerne
stereolyd med et udvidet frekvensområde,
og der er en uafhængig subwoofer-kanal til
dyb bas. Dette format kaldes også “5.1”,
fordi subwoofer-kanalen betragtes som en
0.1-kanal, eftersom den kun anvendes, når
der er behov for dybe baseffekter. Alle seks
kanaler i dette format optages hver for sig
for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse.
Da alle signalerne behandles digitalt, er
signalforringelsen desuden mindre. fortsat
Yderligere oplysninger
Disc’en er tilsmudset.
, Aftør disc’en med en
blød klud (side 9).
Disc’en er ikke korrekt ilagt.
, Åbn disc-skuffen igen,
og ilæg disc’en korrekt.
Afspilleren har udført
selvdiagnose for at forhindre
fejlfunktion.
, Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler eller den
lokale autoriserede Sonyserviceafdeling, og angiv
det 5-cifrede
servicenummer.
Eksempel: E 61 10
En funktion i DVD’en til begrænsning af
afspilningen af disc’en i forhold til
brugerens alder i overensstemmelse med
bestemmelserne i det enkelte land.
Begrænsningen varierer fra disc til disc. Når
den aktiveres, forbydes afspilning, voldelige
sekvenser springes over eller erstattes med
andre sekvenser osv.
79DK
Dolby Pro Logic Surround
DVD
Som en metode til dekodning af Dolby
Surround frembringer Dolby Pro Logic
Surround fire kanaler ud fra to kanalers lyd.
Sammenlignet med det tidligere Dolby
Surround-system, giver Dolby Pro Logic
Surround en mere naturlig venstre-til-højre
panorering og placerer lydene mere
nøjagtigt. Der kræves et par baghøjttalere og
en centerhøjttaler for at kunne udnytte
Dolby Pro Logic Surround-systemet fuldt
ud. Baghøjttalerne udsender monolyd.
En disc, der indeholder op til otte timers
levende billeder, selvom den har samme
diameter som en CD.
Datakapaciteten for en enkeltsidet DVD
med ét lag ved 4,7 GB (gigabyte) er syv
gange så stor som for en CD. Desuden er
datakapaciteten for en enkeltsidet DVD med
to lag 8,5 GB, en dobbeltsidet DVD med ét
lag er 9,4 GB, og en dobbeltsidet DVD med
to lag er 17 GB.
Billeddataene anvender MPEG 2-formatet,
der er en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/40 af den
oprindelige størrelse. DVD’en anvender
også komprimering med variabel bithastighed, der ændrer dataene, så de
allokeres i henhold til billedets status.
Lyddataene optages i Dolby Digital samt i
PCM, hvilket giver en mere realistisk
lydgengivelse.
DVD’en har desuden forskellige avancerede
funktioner, f.eks. flere vinkler, flere sprog
og børnesikring.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II opretter fem
outputkanaler med fuld båndbredde ud fra
2-kanals kilder. Dette gøres ved hjælp af en
avanceret matrix-surround-dekoder, der
udtrækker den oprindelige optagelses
rumlige egenskaber uden at tilføje nye lyde,
eller lydnuancer.
Spillefilmstilstand
Spillefilmstilstanden kan anvendes til TVprogrammer i stereo samt alle programmet,
der er kodet til Dolby Surround. Resultatet
er forbedret lydfeltsspredning, der nærmer
sig kvaliteten for den separate 5.1-kanalslyd.
Musiktilstand
Musiktilstanden kan anvendes til alle
musikoptagelser i stereo og giver et bredere
og dybere lydrum.
DTS
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Digital Theater Systems, Inc.
Denne teknologi er tilpasset 5.1-kanalssurround sound. I dette format er
bagkanalen i stereo, og systemet omfatter en
separat subwoofer-kanal. Med DTS får du
de samme 5.1 separate kanaler med
digitallyd af høj kvalitet. Den gode
kanaladskillelse opnås ved, at alle
kanalernes data optages separat og
behandles digitalt.
80DK
Filmbaserede programmer,
videobaserede programmer
DVD’er kan klassificeres som filmbaserede
eller videobaserede programmer.
Filmbaserede DVD’er indeholder de samme
billeder (24 billeder pr. sekund), som vises i
biografer. Videobaserede DVD’er, f.eks. tvspil eller sit-coms, viser billeder med
30 billeder (eller 60 felter) pr. sekund.
Flersprogfunktion
På nogle DVD’er er lyden eller
underteksterne til et billede optaget på flere
sprog.
Flervinkelfunktion
På nogle DVD’er er der sekvenser, som er
optaget med videokameraet fra flere vinkler.
Formatet Interlace
Formatet Interlace viser hver anden linje af
et billede som et enkelt “felt” og er
standardmetoden til visning af billeder i
fjernsynet. Feltet med lige nummer viser
linjerne med lige numre på et billede, og
feltet med ulige nummer viser linjerne med
ulige numre på et billede.
Formatet Progressive
Sammenlignet med formatet Interlace, som
skiftevis viser hver anden linje af et billede
(felt) for at skabe ét billede, viser det
progressive format hele billedet på én gang
som et enkelt billede. Det vil sige, at mens
formatet Interlace kan vise 30 billeder
(60 felter) på ét sekund, kan formatet
Progressive vise 60 billeder på ét sekund.
Som helhed øges billedkvaliteten, og stillbilleder, tekst og vandrette linjer bliver
skarpere. Dette system er kompatibelt med
det progressive 480-format.
Sekvens
På en VIDEO CD med PBC-funktioner
(afspilningskontrol) inddeles menuerne, de
levende billeder og still-billederne i
sektioner, der kaldes “sekvenser”.
Spor
Dele af et billede eller et musikstykke på en
Super Audio CD, CD, VIDEO CD eller
MP3. Et album består af flere spor (kun
MP3).
Super Audio CD
Dette lydformat er baseret på de aktuelle
lyd-CD-standarder, men omfatter en større
datamængde, hvilket giver bedre lydkvalitet.
Der er tre disc-typer: discs med ét lag, discs
med to lag og hybrid-discs. Hybrid-disc’en
indeholder både lyd-CD- og Super Audio
CD-standarddata.
Titel
De længste sektioner af billeder eller musik
på en DVD, film osv. i videoprogrammer
eller et helt album i lydprogrammer.
VIDEO CD
Kapitel
Områdekode
Dette system anvendes til beskyttelse af
ophavsretten. Områdekoden findes på hver
enkelt DVD-afspiller eller DVD-disc i
overensstemmelse med salgsområdet. Den
enkelte områdekode vises på afspilleren og
på disc’ens emballage. Afspilleren kan
afspille de discs, der har en tilsvarende
områdekode. Afspilleren kan også afspille
discs med mærket “ ”. Selv når
områdekoden ikke vises på DVD’en, kan
begrænsningen stadig være aktiveret.
ALL
En cd, der indeholder levende billeder.
Billeddataene anvender MPEG 1-formatet,
der er en af de mest udbredte standarder for
digital komprimering. Billeddataene
komprimeres til omkring 1/140 af den
oprindelige størrelse. En VIDEO CD på
12 cm kan derfor indeholde 74 minutters
levende billeder.
VIDEO CD’er kan også indeholde
komprimerede lyddata. Lyde, der ikke kan
opfattes af det menneskelige øre,
komprimeres, mens de lyde, vi kan høre,
ikke komprimeres. VIDEO CD’er kan
indeholde seks gange så mange
lydoplysninger som almindelige lyd-CD’er.
Der findes to VIDEO CD-versioner.
• Version 1.1: Der kan kun afspilles levende
billeder og lyde.
• Version 2.0: Der kan afspilles
højopløselige still-billeder og anvendes
PBC-funktioner.
Denne afspiller kan afspille discs i begge
versioner.
Yderligere oplysninger
Sektioner af et billede eller et musikstykke
på en DVD, som er mindre end titler. En
titel består af flere kapitler.
81DK
Specifikationer
Forstærkersektion
Stereo
Surround
90 W + 90 W (3 ohms ved 1 kHz, 10 % THD)
Front: 90 W + 90 W
Center*: 90 W
Bag*: 90 W + 90 W (3 ohms ved 1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 100 W (3 ohms ved 100 Hz, 10 % THD)
* Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden udsendes der muligvis intet lydsignal.
Indgange (analoge)
Indgange (digitale)
Udgange (analoge)
VIDEO 1, 2:
Følsomhed: 150 mV
Impedans: 50 kiloohm
VIDEO 2 (optisk):
Følsomhed: –
VIDEO 1 (AUDIO OUT):
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
PHONES:
Accepterer hovedtelefoner med både lav og høj impedans
Super Audio CD/DVD-afspiller
Laser
Halvlederlaser
(Super Audio CD/DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Signalformatsystem
NTSC eller NTSC/PAL
Frekvensgang (ved 2 CH STEREO)
DVD (PCM): 2 Hz til 22 kHz (±1,0 dB)
CD: 2 Hz til 20 kHz (±1,0 dB)
Signal/støj-forhold
Over 80 dB (kun VIDEO 1 (AUDIO)-stik)
Harmonisk forvrængning
Under 0,03 %
FM-tuner
Afspiller
Modtageområde
Nordamerikansk model:
Øvrige modeller:
Antenne
Antennestik
Mellemfrekvens
82DK
Kvartskontrolleret digitalt PLL-synthesizersystem
87,5 – 108,0 MHz (trin på 100 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
AM-tuner
Afspiller
Modtageområde
Nordamerikansk model:
Europæisk model:
Øvrige modeller:
Antenne
Mellemfrekvens
Kvartskontrolleret digitalt PLL-synthesizersystem
530 – 1.710 kHz (med intervallet angivet ved 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (med intervallet angivet ved 9 kHz)
531 – 1.602 kHz (med intervallet angivet ved 9 kHz)
531 – 1.602 kHz (med intervallet angivet ved 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (med intervallet angivet ved 10 kHz)
Rammeantenne
450 kHz
Videosektion
Indgange
Udgange
Video: 1 Vp-p, 75 ohm
Video: 1 Vp-p, 75 ohm
S-video:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
KOMPONENT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Højttalere
Front/Center/Bag
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Dimensioner (ca.)
Vægt (ca.)
Basrefleks
77 mm dia. membrantype, 15 mm dia. balance-dome
3 ohm
97 × 97 × 112 mm (b/h/d)
0,795 kg
Subwoofer
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Dimensioner (ca.)
Vægt (ca.)
Lukket
160 mm dia. keglemembran
3 ohm
217 × 302 × 217 mm (b/h/d)
4,6 kg
Strømkrav
Nordamerikansk model:
Europæisk model:
Australske model:
Strømforbrug
Dimensioner (ca.)
Vægt (ca.)
Driftstemperatur
Luftfugtighed (drift)
Medfølgende tilbehør
120 V vekselstrøm, 60 Hz
230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
220 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
135 W (120 V vekselstrøm) 135 W (230 V vekselstrøm)
1 W (120 V vekselstrøm) 2 W (230 V vekselstrøm)
(i energisparetilstand)
355 × 70 × 335 mm (b/h/d) inkl. Fremspringende dele
4,4 kg
5˚C til 35˚C
5 % til 90 %
Se side 17.
Yderligere oplysninger
Generelt
Ret til ændringer af design og specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes.
83DK
Liste over sprogkoder
Yderligere oplysninger findes på side 49, 56 og 69.
Stavemåde i henhold til ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
84DK
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ikke angivet
Liste over DVD-menupunkter i klargøringsdisplayet
Du kan foretage indstilling af følgende DVD-menupunkter i klargøringsdisplayet.
Rækkefølgen af de viste menupunkter kan afvige fra det virkelige display.
SPROG-INDSTILLING
SKÆRMINDSTILLING
DISPLAYSPROG
(Vælg det ønskede
sprog på den viste
sprogliste.)
TV TYPE
DVD-MENU
(Vælg det ønskede
sprog på den viste
sprogliste.)
PAUSESKÆRM
LYD
(Vælg det ønskede
sprog på den viste
sprogliste.)
UNDERTEKST
(Vælg det ønskede
sprog på den viste
sprogliste.)
BAGGRUNDS
KOMPONENTUDGANG
HØJTTALEROPSÆTNING
STØRRELSE
BRUGERDEFINERET INDSTILLING
FARVE-SYSTEM*
BØRNESIKRING
FRONT
CENTER
BAG
JA
JA
INGEN
BAG
SIDE
AFSTAND
NIVEAU
SUBWOOFER
FRONT
CENTER
BAG
CENTER
BAG
SUBWOOFER
BALANCE
FRONT
TESTTONE
BAG
FRA
TIL
LAV
HØJ
LAV
HØJ
INGEN
JA
1,0 m ~ 15 m
0 m ~ 15 m
0 m ~ 15 m
–6 dB ~ +6 dB
–6 dB ~ +6 dB
–6 dB ~ +6 dB
6 trin til venstre
eller højre
6 trin til venstre
eller højre
Yderligere oplysninger
VALG AF
SPOR
AUTO
PAL
NTSC
NIVEAU
FRA
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD USA
ANDRE t
SKIFT KODEORD
FRA
AUTO
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 BESKÅRET
TIL
FRA
STILL-BILLEDE
GRAFIK
BLÅ
SORT
INTERLACE
PROGRESSIVE
NULSTIL
JA
*
Gælder kun for asiatiske og australske
modeller.
85DK
Indeks
Tal
G
S
16:9 69
4:3 BESKÅRET 69
4:3 LETTER BOX 69
Genoptag afspilning 34
GENTAG 42
Scan 43
SEKVENS 15
Sekvens 7, 81
SHUFFLE 41
Skærmdisplay
Kontrolmenudisplay 15
Klargøringsdisplay 67
SKÆRMINDSTILLING 69
SPOR 44
Spor 7, 81
SPROG-INDSTILLING 68
STØRRELSE 72
Super Audio CD 81
S-VIDEO 23
Søgning
efter et bestemt sted
ved overvågning af TVskærmen 43
A
Album 7, 79
ALBUM 37, 44
Afspilning i slowmotion 43
AFSTAND 27, 73
AMP-MENU 26
Antennetilslutning 21
Anvendelige discs 7
B
BAGGRUND 70
Bagpanel 13
BALANCE 28, 74
BAND 30
Batterier 18
BRUGERDEFINERET
BØRNESIKRING 57
BRUGERDEFINERET
INDSTILLING 71
BØRNESIKRING 58, 71, 79
D
DISC SKIP 32
DISPLAYLYS 29
DISPLAYSPROG 68
Dolby Digital 79
Dolby Pro Logic Surround 80
DTS 80
DVD 35, 80
DVD-MENU 35, 68
F
FARVESYSTEM 71
Fejlfinding 75
Fjernbetjening 14, 62
Flersprogfunktion 49
Flervinkelfunktion 55
Fortsat afspilning
CD/VIDEO/Super Audio CD/
DVD/MP3 32
Forudindstilling af stationer
30, 64
Frontpanel 11
Frontpaneldisplay 12
86DK
H
Hurtig fremspoling 43
Hurtig tilbagespoling 43
Hurtigt overblik 17
HØJTTALEROPSÆTNING 72
Håndtering af discs 9
I
INDEKS 45
Indeks 7
K
KAPITEL 45
Kapitel 7, 81
KLOKKEN 45
KOMPONENTUDGANG 70
Kontrolmenu 15
L
LYD 49, 68
Lydfelt 51
M
MEMORY 30
MP3 36
MUTING 33
N
NAME 65
NIVEAU 29, 73
NULSTIL 68
O
Områdekode 8, 81
P
PAUSESKÆRM 70
PBC-afspilning 35, 79
PLAY MODE 38
Programmeret afspilning 39
R
Radio 64
RDS 65
T
TESTTONE 74
TIDSSØGNING 45
Tilfældig afspilning 41
TIME 46
TITEL 44
Titel 7, 81
Tilslutning af højttalersystemet
18
Tilslutning af TV- og
videokomponenter 23
TV TYPE 69
U
UNDERTEKST 56, 68
V
VALG AF SPOR 71
VIDEO CD 35, 81
VINKEL 55
Yderligere oplysninger
87DK
Lynoversigt over
fjernbetjeningen
qd H PLAY/SELECT
Afspiller en disc.
qf DVD TOP MENU
Viser titelmenuen på tv-skærmen.
qg DVD DISPLAY
Viser kontrolmenudisplayet på tv-skærmen for at
angive eller justere elementerne.
qh C/X/x/c/ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Vælger og udfører elementerne eller
indstillingerne.
qj DVD SETUP
Viser klargøringsdisplayet på tv-skærmen for at
angive eller justere elementerne.
qk 1 (standby)
Tænder og slukker afspilleren.
ql DISC SKIP
Vælger den disc, der skal afspilles.
w; TV/VIDEO
Ændrer tv’ets input-tilstand.
wa REPEAT
Viser displayet “GENTAG” på tv-skærmen.
ws MUTING
zKnapper med skravende dele påvirkes af knappen
COMMAND MODE DVD TV. Skraverende beskrivelser
henviser til knappens tv-indstilling.
Bemærk!
Enhedens fjernbetjening anvender kommandosignaler fælles
med andre Sony DVD-produkter.
Det vil sige, at andre Sony DVD-produkter også kan reagere,
afhængigt af knappen.
1 TV [/1 (tændt/standby)
Tænder og slukker tv’et.
2 Z EJECT
Skubber disc’en ud.
3 NAME
Aktiverer navnefunktionen.
4 STEREO/MONO
Skifter mellem mono eller stereo ved FMstereomodtagelse.
5 MEMORY
Tryk for at lagre en forudindstillet station.
6 CLEAR
Tryk for at vende tilbage til Fortsat afspilning osv.
7 PLAY MODE
Vælger afspilningstilstand for programmeret
afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge.
8 AUDIO
Ændrer lyden under afspilning af en DVD eller
VIDEO CD.
9 ANGLE
Ændrer vinklerne under afspilning af en DVD.
q; SUBTITLE
Viser menuen “UNDERTEKST” i
kontrolmenudisplayet.
qa VOL +/–
Juster lydstyrken på afspilleren. TV: Juster tvlydstyrken.
qs ./>, PREV/NEXT (forrige/næste), TV CH
–/+, PRESET (forudindstilling) –/+
./> PREV/NEXT: Tryk for at gå til næste
kapitel eller spor eller for at gå tilbage til forrige
kapitel eller spor.
PRESET –/+: Scan alle forudindstillede stationer.
TV CH –/+: Vælg tv-kanal
88DK
Slår lyden fra.
wd TIME
Viser disc’ens spilletid osv. i frontpanelets display.
wf FUNCTION
Vælger den ønskede komponent.
wg BAND
Vælger AM- eller FM-bånd.
wh Nummerknapper*
Vælger indstillingselementer.
TV : Vælger kanalnumre.
wj SOUND FIELD
Vælger lydfeltet.
wk DISPLAY
Skifter mellem elementerne i frontpaneldisplayet.
wl ENTER
Udfører elementerne eller indstillingerne. TV :
Tryk efter valg af kanalnummer
e; Knappen COMMAND MODE DVD TV
Skifter tv’ets indgangskilde mellem tv’et og DVD.
ea m/M,
/
SLOW, TUNING –/+
m/M (SCAN): Find et punkt, mens du
overvåger billedet under afspilning af en disc.
/
SLOW: Afspil en disc i slowmotion i
pausetilstand.
TUNING –/+: Scan alle tilgængelige
radiostationer.
es x STOP
Stopper afspilningen af en disc.
ed X PAUSE
Holder pause i afspilningen af en disc.
ef DVD-MENU
Viser DVD-menuen på tv-skærmen.
eg O RETURN
Tryk for at vende tilbage til det tidligere valgte
skærmbillede osv.
eh AMP MENU
Viser parametrene for højttaleropsætning i
frontpanelets display.
* Afhængigt af tv-apparatet kan du også indtaste nummeret
som følger:
Tryk på >10 og derefter nummeret. (Tryk f.eks. på >10,
derefter 2 og 5 for at indtaste 25.)
FI
1FI
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan,
kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai
kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla
tai verhoilla, jotta vältät tulipalon
vaaran. Älä myöskään aseta palavaa
kynttilää laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa
tai muita nestettä sisältäviä esineitä,
jotta vältät tulipalo- ja
sähköiskuvaaran.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI. Kilpi on
laitteen kotelon alapinnalla.
Älä hävitä
paristoa
tavallisen
kotitalousjätteen
mukana, vaan hävitä se kemiallisten
jätteiden tapaan.
2FI
Varotoimet
Turvallisuus
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita
esineitä, irrota verkkojohto. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkistaa laite, ennen kuin jatkat
sen käyttöä.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan
aina, kun verkkojohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta,
jos et aio käyttää laitetta pitkään
aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkojohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä
johdosta.
Asentaminen
• Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan,
kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai
kaappiin.
• Huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta, jotta laitteen
sisäosat eivät kuumene.
• Älä sijoita laitetta sellaiselle
alustalle (esimerkiksi matolle tai
peitteelle) tai lähelle sellaista
materiaalia (esimerkiksi verhoja),
joka saattaa tukkia laitteen
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita laitetta
lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai
paikkaan, jossa se on alttiina
suoralle auringonvalolle, pölylle,
tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita laitetta kaltevalle
alustalle. Laite on suunniteltu
asennettavaksi ainoastaan
vaakasuoraan asentoon.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä
mikroaaltouunin, kookkaiden
kaiuttimien tai muiden
voimakkaita magneettikenttiä
aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä
laitteen päälle.
• Jos laite tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään ympäristöön, laitteen
sisään saattaa tiivistyä kosteutta,
joka voi vahingoittaa linssejä. Kun
otat laitteen ensimmäistä kertaa
käyttöön tai tuot sen kylmästä
lämpimään, odota noin tunti,
ennen kuin alat käyttää laitetta.
Tervetuloa!
Kiitos, että olet hankkinut Sonyn
AV-laitteen. Lue tämä käyttöohje
huolellisesti ennen laitteen käytön
aloittamista. Säilytä käyttöohje
myöhempää käyttötarvetta varten.
3FI
Varotoimet
Turvallisuus
• Varoitus – Optisten laitteiden käyttäminen
tämän laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen
sisään, irrota verkkojohto pistorasiasta. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa laite,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin laitteen sisäosat eivät
kuumene liikaa.
• Käytettäessä laitetta pitkään suurella
äänenvoimakkuudella sen kotelo voi kuumentua.
Kyseessä ei ole vika. Vältä kuitenkin
koskettamasta koteloa. Älä sijoita laitetta
suljettuun tilaan, jonka tuuletus ei ole riittävä.
Muutoin laite voi ylikuumentua.
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään esineitä,
jotta tuuletusaukot eivät peity. Järjestelmässä on
tehokas vahvistin. Jos yläpinnan tuuletusaukot
on peitetty, laite voi ylikuumentua ja vioittua.
• Älä sijoita laitetta matolle tai muulle pehmeälle
alustalle, jotta laitteen pohjassa olevat
ilmanvaihtoaukot eivät tukkeudu.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua, jos musiikissa
saavutetaankin osa, jonka äänenvoimakkuus on
suuri.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja
säätimet mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
hankausjauhetta äläkä alkoholia, bensiiniä tai
muita liuottimia.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Puhdistuslevyt
Älä käytä alan liikkeissä myytäviä CD-DVDpuhdistuslevyjä. Ne voivat vioittaa laitetta.
Television kuvan värit
Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä,
katkaise televisiosta heti virta ja kytke virta
takaisin 15 – 30 minuutin kuluttua. Jos television
kuvan värien vääristyminen jatkuu, siirrä
kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Tyyppikilpi on laitteen kotelon alapinnalla.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Käyttö
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
sen sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin laite ei ehkä toimi
moitteettomasti. Jos näin käy, poista levy ja
kytke laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi,
jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy laitteesta, ennen kuin siirrät laitetta.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Virtaa säästääksesi voit katkaista järjestelmän
virran kokonaan painamalla päälaitteen
POWER-painiketta. Vaikka merkkivalo palaa
vielä hetken, järjestelmän virta on täysin
katkaistu.
4FI
Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa
tai kuvaruutunäyttökuvaa television
kuvaruudussa rajoituksettoman ajan. Jos jätät
pysäytyskuvan tai kuvaruutunäyttökuvan
television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.
Laitteen kantaminen
Ennen kuin kannat laitetta, suojaa mekanismi
seuraavassa kuvatulla tavalla. Poista levy ja paina
ja pidä painettuna laitteen x -painiketta. Kun
ilmoitus “MECHA LOCK” on tullut näyttöön,
katkaise laitteesta virta.
Sisällysluettelo
VAROITUS ......................................................................................................... 2
Tervetuloa! ......................................................................................................... 3
Varotoimet .......................................................................................................... 4
Tietoja tästä käyttöohjeesta ............................................................................... 7
Tällä laitteella voi toistaa seuraavia levyjä ......................................................... 7
Tietoja levyistä ................................................................................................... 9
Huomautus 5-levyisestä DVD-vaihtajasta ........................................................ 10
Osien ja säätimien hakemisto .......................................................................... 11
Ohjausvalikkonäytön opas ............................................................................... 15
Käyttöönotto ................................................................... 17
Pikakatsaus .....................................................................................................
Pakkauksen avaaminen ...................................................................................
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen ........................................................
Vaihe 1: Kaiuttimien liittäminen ........................................................................
Vaihe 2: Antennien liittäminen ..........................................................................
Vaihe 3: Television ja videolaitteiden liittäminen ...............................................
Kaiutinasetukset ..............................................................................................
Radioasemien esivirittäminen ..........................................................................
17
17
18
18
21
23
25
30
Levyjen toistaminen ......................................................... 32
Levyjen toistaminen .........................................................................................
Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta (toistonjatkamistoiminto) ..........
DVD-levyn valikon käyttäminen .......................................................................
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO-CD -levyjen toistaminen
(PBC-toisto) ................................................................................................
MP3-ääniraidan toistaminen ............................................................................
Toistotilan valitseminen (Kaikki levyt, Yksi levy tai Albumi) ..............................
Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) ............................................................
Toistaminen satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto) ...........................
Toistaminen jatkuvasti (jatkuva toisto) .............................................................
32
34
35
35
36
38
39
41
42
Kohtauksen haku ............................................................. 43
Tietyn kohdan haku levyltä (selaus, hidastettu toisto) ..................................... 43
Nimikkeen, jakson, raidan, indeksin tai albumin haku ..................................... 44
Levyn tietojen katseleminen ................................................ 46
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan katsominen etupaneelin näytöstä ................. 46
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan tarkastaminen ............................................... 47
jatkuu
5FI
Äänen säätäminen ........................................................... 49
Äänen vaihtaminen ..........................................................................................
Äänitulosignaalin koodauksen automaattinen purku
(automaattinen koodauksen purku) ............................................................
Tilaäänen käyttäminen .....................................................................................
Pelkkien etukaiuttimien ja lisäbassokaiuttimen käyttäminen
(2-kanavastereo) ........................................................................................
Tasoasetusten muuttaminen ............................................................................
49
51
51
54
54
Elokuvien katseleminen ..................................................... 55
Kuvakulman vaihtaminen ................................................................................. 55
Tekstityksen näyttäminen ................................................................................. 56
Lisätoimintojen käyttäminen ............................................... 57
Levyjen lukitseminen
(MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA, KÄYTÖNVALVONTA) .................... 57
Muut toiminnot ................................................................ 62
Television ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä .............
Kuvanauhurin tai muun laitteen käyttäminen ...................................................
Radion kuunteleminen .....................................................................................
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen
(vain eurooppalaiset mallit) ........................................................................
Esiviritettyjen asemien nimeäminen ................................................................
62
63
64
65
65
Asetukset ja säädöt .......................................................... 67
Asetusnäytön käyttäminen ...............................................................................
Näytön tai ääniraidan kielen valitseminen (KIELEN ASETUS) ........................
Näyttöasetukset (NÄYTTÖASETUKSET) ........................................................
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET) .............................
Kaiuttimien asetukset (KAIUTINASETUKSET) ................................................
67
68
69
71
72
Lisätietoja ..................................................................... 75
Vianmääritys ....................................................................................................
Automaattinen vianmääritystoiminto
(kun kirjaimia tai numeroita näkyy näytössä) .............................................
Sanasto ............................................................................................................
Tekniset tiedot ..................................................................................................
Kielikoodien luettelo .........................................................................................
DVD-asetusten valikkoluettelo .........................................................................
Hakemisto ........................................................................................................
Kaukosäätimen pikaopas .................................................................................
6FI
75
79
79
82
84
85
86
88
VIDEO-CD
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
• Tässä oppaassa olevissa ohjeissa on
viitattu kaukosäätimessä oleviin
painikkeisiin. Voit käyttää myös niitä
laitteen painikkeita, joiden nimet ovat
samat tai samantapaiset kuin
kaukosäätimen painikkeiden nimet.
• Seuraavassa on kuvaus tässä
käyttöohjeessa käytetyistä symboleista:
Symboli
Merkitys
Symboli
Super Audio
CD- ja Audio
CD -tiloissa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
MP3*ääniraitojen
toistossa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
DVDtilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
VIDEOCD -tilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
CD-tilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
Merkitys
z
Kätevät
lisätoiminnot.
• Tässä käyttöohjeessa olevissa kuvissa on
esitetty Euroopassa myytävä malli ja sen
kuvaruutunäytöt.
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) on ISO/MPEGstandardissa määritelty tekniikka, jota käytetään
äänen pakkaamisessa.
Tällä laitteella voi toistaa
seuraavia levyjä
Levytyypit
DVD VIDEO
Musiikki-CD
DVD VIDEO -tunnus on tavaramerkki.
Levyihin liittyvä käsitteistö
• Nimike
DVD-levyn pisimmät kuva- tai
musiikkiosuudet, esimerkiksi elokuva
videotallenteessa tai koko albumi
äänitallenteessa.
• Jakso
Jaksot ovat nimikkeitä lyhyempiä kuva- tai
musiikkiosuuksia. Nimike koostuu useista
jaksoista. Kaikille levyille ei ehkä ole
tallennettu jaksoja.
• Albumi
CD-levyllä olevien MP3-ääniraitojen
ryhmä.
• Raita
VIDEO-CD-, Super Audio CD-, CD- tai
MP3-levyjen lyhyimmät erilliset kuva- ja
musiikkiosuudet.
• Indeksi (Super Audio CD, CD) tai
videoindeksi (VIDEO-CD)
VIDEO-CD- tai Super Audio CD -levyjen
raidat on jaettu indeksinumeroilla
merkittyihin osuuksiin, minkä ansiosta
löydät haluamasi kohdan helposti. Kaikille
levyille ei ehkä ole tallennettu indeksejä.
• Kohtaus
Jos VIDEO-CD -levyssä on PBCtoimintoja (sivu 35), valikkonäytöt,
videokuvat ja pysäytyskuvat on jaettu
osuuksiksi, joita sanotaan kohtauksiksi.
Super Audio CD
jatkuu
7FI
Levy
DVD-levyn
rakenne
Nimike
Jakso
VIDEO-CD-,
Super Audio
CD- tai CDlevyn
rakenne
MP3-levyn
rakenne
Levy
Aluekoodi
Tämän laitteen takaosaan on merkitty
aluekoodi. Tällä laitteella voi käyttää vain
niitä DVD-levyjä, joissa on sama aluekoodi.
Raita
Indeksi
ALL
Levy
Albumi
Raita
Huomautus VIDEO-CD -levyjen PBC
(Playback Control, toiston ohjaus)
-toiminnosta
Tämä laite on VIDEO-CD -levyversioiden
1.1 ja 2.0 standardien mukainen.
Käytettävissäsi on kaksi toistotapaa levyn
tyypin mukaan.
Levyn tyyppi
VIDEO-CD
-levyt, joissa ei
ole PBCtoimintoja
(version 1.1
levyt)
VIDEO-CD
-levyt, joissa on
PBC-toimintoja
(version 2.0
levyt)
Tällä laitteella voi käyttää myös niitä DVDlevyjä, joissa on merkintä
.
Jos yrität käyttää muita DVD-levyjä,
television kuvaruutuun tulee teksti
"Aluekoodit rajoittavat tämän levyn
toistoa.". Aluekoodimerkintä voi puuttua
myös joistakin sellaisista DVD-levyistä,
joiden käyttöä aluekoodit silti rajoittavat.
Toiminto
Voit katsella videokuvaa
(liikkuvaa kuvaa) ja
kuunnella musiikkia.
Voit käyttää interaktiivisia
ohjelmia, joissa on
television kautta
näytettäviä valikkonäyttöjä
(PBC-toisto) version 1.1
levyjen
videonkatselutoimintojen
lisäksi. Tämän lisäksi voit
katsella suuritarkkuuksisia
pysäytyskuvia, jos levy
sisältää niitä.
Esimerkkejä levyistä, joita tällä
laitteella ei voi käyttää
Tällä laitteella ei voi käyttää seuraavia
levyjä:
• CD-ROM-levyt (mukaan lukien PHOTO
CD -levyt)
• CD-R/CD-RW-levyt, joita ei ole tallennettu
johonkin seuraavista muodoista:
– musiikki-CD-muoto
– Video CD -muoto
– MP3-muoto, joka on ISO9660*
Level 1:n tai Level 2:n tai sen Jolietlaajennuksen mukainen.
• CD-Extra-levyjen dataosat
• DVD-ROM-levyt
• DVD Audio -levyt
* ISO (International Standard Organization) organisaation määrittämä, CD-ROM-levyillä
olevien tiedostojen ja kansioiden looginen muoto.
Älä aseta laitteeseen seuraavanlaisia levyjä:
• laitteen aluekoodista poikkeavalla
aluekoodilla varustetut DVD-levyt
(sivu 8, 79).
• levyt, jotka eivät ole muodoltaan
säännöllisiä tai pyöreitä (esimerkiksi kortin
tai sydämen muotoiset levyt).
• levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai
tarroja.
• levyt, joihin on jäänyt liimaa teipistä tai
tarroista.
Huomautus
8FI
Joitakin CD-R- ja CD-RW-levyjä ei voi käyttää tällä
laitteella. Tämä riippuu tallenteen laadusta, levyn
fyysisestä kunnosta tai tallentavan laitteen
ominaisuuksista.
Levyä ei voi käyttää myöskään silloin, jos levyä ei
ole suljettu oikein. Katso lisätietoja tallentavan
laitteen käyttöohjeesta.
DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoimintoihin liittyviä
huomautuksia
Ohjelmien tuottajat ovat estäneet DVDlevyjen ja VIDEO-CD -levyjen joidenkin
toistotoimintojen käytön. Laite toistaa DVDtai VIDEO-CD -levyn sen mukaan, miten
ohjelma on tallennettu levylle. Tämän
vuoksi kaikki toistotoiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä. Katso myös
tarvittaessa lisätietoja DVD- ja VIDEO-CD
-levyjen mukana tulleista käyttöohjeista.
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on käytetty
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua
tekniikkaa, joka on suojattu Macrovision
Corporationin ja eräiden muiden
oikeudenomistajien omistamien
yhdysvaltalaisten patenttien ja muiden
immateriaalioikeudellisten lakien
metodivaatein. Tämän tekijänoikeuksien
suojaamiseen tarkoitetun tekniikan
käyttäminen edellyttää Macrovision
Corporationin lupaa ja on tarkoitettu vain
kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun
käyttöön, ellei Macrovision Corporation ole
nimenomaan myöntänyt tätä laajempaan
käyttöön oikeuttavaa lupaa. Järjestelmän
purkaminen ja aukikoodaus on kielletty.
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon,
sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
hyvin korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa käytön
jälkeen.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
Tässä laitteessa on Dolby* Digital järjestelmä, mukautuva
tilaäänidekooderimatriisi Dolby Pro Logic
(II) sekä DTS** Digital Surround järjestelmä.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan
liikkeissä myytäviä LP-vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita
tai antistaattisia suihkeita.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
“Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu Digital Theater Systems, Inc:n
lisenssillä.
“DTS” ja “DTS Digital Surround” ovat Digital
Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
Tällä laitteella voi toistaa vain tavallisia
pyöreitä levyjä. Jos toistettava levy ei ole
normaali pyöreä (vaan esimerkiksi kortin,
sydämen tai tähden muotoinen), laite voi
vioittua.
Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia
tarvikkeita, kuten etikettejä tai nimitarroja.
9FI
Huomautus 5-levyisestä
DVD-vaihtajasta
Levynvaihtojärjestelmä
Siirtoyksikkö
DISC 1
DISC 2
Levy
DISC 3
DISC 4
DISC 5
Toistoyksikkö
Levynvaihtojärjestelmään kuuluvat
toistoyksikkö sekä siirtoyksikkö, joka
siirtää levyt paikoilleen levylokeroihin ja
toistoyksikköön.
Jos esimerkiksi painat DISC 3 painiketta, siirtoyksikkö liikkuu, kunnes
DISC 3 -lokero on toistoyksikön
kohdalla, ja siirtää sitten DISC 3 -levyn
toistoyksikön päälle.
Huomautuksia
• Älä aseta soittimeen levyjä tai poista levyjä
toiston aikana.
• Vaihtajasta voi kuulua ääntä levyjen vaihdon
yhteydessä tai kun kytket laitteistoon virran tai
katkaiset virran. Ääni johtuu laitteen sisäisten
mekanismien toiminnasta eikä ole merkki
viasta.
• Siirtoyksikköön ei voi asettaa 8 cm:n CD- tai
DVD-levyjä.
• Älä aseta laitteeseen 8 cm:n CD-levyä 8 cm:n
levyille tarkoitetussa sovittimessa. Muutoin
laite ja levy voivat vahingoittua.
10FI
Osien ja säätimien hakemisto
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
STANDBY
FUNCTION
1 POWER (virta) -kytkin (32)
2 STANDBY-ilmaisin (32)
3 DISC 1 (toisto) /A (levyn poisto)/
merkkivalo – DISC 5 (toisto)/A (levyn
poisto) /merkkivalo (32)
4 H (toisto) (32)
5 X (tauko) (33)
6 x (pysäytys) (33)
7 ./> PREV/NEXT (edellinen/
seuraava), PRESET –/+ (esiviritetty –/+)
(33)
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
8 PHONES (kuulokkeet) -liitäntä (32)
9 VOLUME (äänenvoimakkuus) -säädin
(32)
0 SOUND FIELD –/+ (äänikenttä –/+)
(51)
qa DISPLAY (näyttö) (64)
qs BAND (taajuusalue) (30)
qd FUNCTION (ohjelmalähde) (63)
qf Levylokero (32)
qg Etupaneelin näyttö (12)
qh (kaukosäätimen tunnistin) (18)
jatkuu
11FI
Etupaneelin näyttö
Toistettaessa DVD-levyä
Nykyinen ääni Toistotila
PCM
DIGITAL
PRO LOGIC
ALL 1 DISC S
Toistotila
Toistettavan jakson numero
TITLE
CHAPTER
Nykyinen äänijärjestelmä
H
Toistettavan nimikkeen numero
M
S
Toistoaika
ANGLE
REPEAT 1
Nykyinen jatkuvan
toiston tila
Palaa, kun muutat kuvakulmaa
Toistettaessa Super Audio CD-, CD-, VIDEO-CD- tai MP3-levyä
Nykyinen indeksinumero
(Indeksi-ilmaisin ei tule näkyviin Super
Audio CD- tai MP3-levyn toiston aikana.)
Nykyinen ääni
TRACK
SACD
PCM
DIGITAL
INDEX
M
Palaa PBC-toiston
aikana (vain
VIDEO-CD -levyt)
S
REPEAT 1
PROG PBC
SHUFFLE
ALL 1 DISC S
Toistotila
Toistettavan raidan numero
Toistoaika
Nykyinen
toistotapa
Toistotila
Kuunneltaessa radiota
Pikavalintanumero
Mono-/stereoääni
TUNED
MONO ST
FM AM
MHz
Valittu taajuusalue
12FI
Valittu asema
Takapaneeli
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
SPEAKER
VIDEO 1
AM
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO 2
VIDEO OUT
VIDEO
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
1
2
3
4
5
SPEAKER (kaiutin) -liitännät (19)
AM-antenni (21)
VIDEO 1 -liitännät (23)
VIDEO 2 -liitännät (23)
COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT (komponenttivideolähtö/
pyyhkäisyvalinta) -kytkin (75)
6 MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)
(monitorilähtö (video, S-video))
-liitännät (24)
7 VIDEO 2 (OPTICAL DIGITAL IN)
(digitaalitulo optinen) -liitäntä (24)
8 COMPONENT VIDEO OUT
(komponenttivideolähtö) -liitännät (23)
9 FM 75Ω COAXIAL (koaksiaali)
-antenniliitäntä (21)
jatkuu
13FI
Kaukosäädin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Huomautus
Tämä kaukosäädin hohtaa pimeässä. Kaukosäätimen
on kuitenkin annettava olla valossa jonkin aikaa,
ennen kuin se hohtaa pimeässä.
1
2
3
4
5
6
TV [/1 (virta/valmiustila) (62)
Z (EJECT (levyn poisto)) (33)
NAME (nimi) (66)
STEREO/MONO (stereo/mono) (64)
MEMORY (muisti) (30)
CLEAR (tyhjennä) (40)
7
8
9
q;
qa
qs
PLAY MODE (toistotila) (39)
AUDIO (ääni) (49)
ANGLE (kulma) (55)
SUBTITLE (tekstitys) (56)
VOL +/– (äänenvoimakkuus +/–) (63)
./> PREV/NEXT (edellinen/
seuraava), TV CH –/+, PRESET –/+
(televisio CH –/+, esiviritetty –/+)
(30, 33, 63)
qd
qf
qg
qh
qj
qk
H PLAY/SELECT (toisto/valitse) (32)
DVD TOP MENU (35)
DVD DISPLAY (DVD-näyttö) (42)
C/X/x/c/ENTER (syöttö) (26)
DVD SETUP (DVD-asetukset) (59)
1 (valmiustila) (33)
ql
w;
wa
ws
wd
wf
DISC SKIP (32)
TV/VIDEO (televisio/videolaite) (63)
REPEAT (toistuva) (42)
MUTING (mykistys) (33)
TIME (aika) (46)
FUNCTION (ohjelmalähde) (63)
wg
wh
wj
wk
wl
e;
BAND (taajuusalue) (30)
Numeropainikkeet (35)
SOUND FIELD (äänikenttä) (51)
DISPLAY (näyttö) (64)
ENTER (syöttö) (62)
COMMAND MODE DVD/TV -kytkin
(63)
ea m/M/ / SLOW (hidastus),
TUNING –/+ (viritys –/+) (30, 43)
es x STOP (pysäytys) (33)
ed X PAUSE (tauko) (33)
ef DVD MENU (DVD-valikko) (35)
eg O RETURN (paluu) (36)
eh AMP MENU (26)
14FI
Ohjausvalikkonäytön opas
Voit valita haluamasi toiminnon ohjausvalikkonäytöstä. Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin,
kun painat DVD DISPLAY -painiketta. Yksityiskohtaisempia tietoja on sulkeissa olevilla
sivuilla.
Ohjausvalikko
Tallennettujen nimikkeiden
Tallennettujen jaksojen tai
Toistettavan nimikkeen numero
tai raitojen kokonaismäärä
indeksien kokonaismäärä
(Video-CD, Super Audio CD tai CD:
raidan numero)
Levyn nimi tai
Toistettavan
Toistotila
levyn tyyppi
nimikkeen nimi
(esimerkiksi NToisto,
Toistettavan jakson numero
XTauko, xPysäytys)
Levyn numero
(Video-CD, Super Audio CD
1:DVD
tai CD: indeksinumero)
DVD
Toistettavan levyn
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
tyyppi
18(34)
Toistoaika
T
1:32:55
Ohjausvalikosta valitun
kohdan kuvake
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
Voimassa oleva asetus
Vaihtoehdot
Ohjausvalikon kohdat
Ohjausvalikosta valitun
kohdan nimi
TEKSTITYS
Valitse:
ENTER
Toimintailmoitukset
Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo
LEVY
Näyttää laitteessa olevan levyn nimen tai
tyypin.
NIMIKE (vain DVD) (sivu 44) /
KOHTAUS (vain VIDEO-CD:n PBC-toisto)/
RAITA (vain VIDEO-CD) (sivu 44)
Valitse toistettava nimike (DVD), kohtaus
(VIDEO-CD:n PBC-toisto) tai raita
(VIDEO-CD).
JAKSO (vain DVD) (sivu 45) /
INDEKSI (vain VIDEO-CD) (sivu 45)
Valitse toistettava jakso (DVD) tai
indeksi (VIDEO-CD).
ALBUMI (vain MP3) (sivu 44)
Valitse toistettava albumi (MP3).
RAITA (vain Super Audio CD/
CD/MP3) (sivu 44)
Valitse toistettava raita (Super Audio CD/
CD/MP3).
INDEKSI (vain Super Audio CD/
CD) (sivu 45)
Toistettavan indeksin näyttö ja valinta
(Super Audio CD).
AIKA (sivu 45)
Tarkasta kulunut ja jäljellä oleva
toistoaika.
Anna aikakoodi kuva- ja musiikkihakua
varten.
15FI
AUDIO (vain DVD/VIDEO-CD/
Super Audio CD/CD) (sivu 49)
Muuta ääniasetusta.
TEKSTITYS (vain DVD) (sivu 56)
Näytä tekstitys.
Vaihda tekstityskieli.
KULMA (vain DVD) (sivu 55)
Muuta kuvakulmaa.
TILA (vain VIDEO-CD/
Super Audio CD/CD/MP3) (sivu 38)
TOISTUVA (sivu 42)
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA (sivu 57)
Valitse toistotila.
Koko levyn toisto (kaikki nimikkeet tai
raidat) jatkuvasti tai yhtä nimikettä,
jaksoa, raitaa, albumia tai ohjelman
sisältöä jatkuvasti.
Aseta levyn toistorajoitukset.
z Aina kun painat DVD DISPLAY -painiketta, ohjausvalikkonäyttö muuttuu seuraavalla tavalla:
, Ohjausvalikkonäyttö
m
Ohjausvalikkonäyttö poissa käytöstä
Ohjausvalikon vaihtoehdot vaihtelevat levyn mukaan.
z Ohjausvalikon kuvakeilmaisin syttyy vihreänä
t
kuin “EI KÄYT.”.
Vihreä “KULMA”-ilmaisin syttyy vain, jos kuvakulmaa voi vaihtaa.
16FI
, jos TOISTUVA-asetuksena on jokin muu
Käyttöönotto
Pikakatsaus
Tässä luvussa on lyhyt yhteenveto, jonka avulla voit aloittaa laitteiston käytön nopeasti.
Tietoja kuvaruutunäyttöjen kielen valinnasta on sivulla 68.
Tietoja liitettävän television kuvasuhteen valinnasta on sivulla 69.
Tarkasta, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• kaiuttimet (5)
• lisäbassokaiutin (1)
• AM-kehäantenni (1)
• FM-johtoantenni (1)
• kaiutinjohdot (5m × 4, 15m × 2)
• videojohto (1)
• kaukosäädin RM-SS990 (1)
• R6 (koko AA) paristot (2)
• pehmustetyyny (20)
• Kaiuttimet – Liittäminen ja asennus (kortti) (1)
• 21-nastainen sovitin (1) (vain eurooppalaiset mallit).
Käyttöönotto
Pakkauksen avaaminen
17FI
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Voit ohjata järjestelmän toimintoja sen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä. Aseta
kaksi R6 (koko AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden 3- ja #-navat tulevat oikeille
puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se
laitteessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen .
Huomautuksia
•
•
•
•
Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä
aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukosäädintä.
Vaihe 1: Kaiuttimien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvät kaiuttimet vakiovarusteisiin sisältyvillä kaiutinjohdoilla. Liitä
värilliset johdot vastaavanvärisiin liitäntöihin. Älä liitä mitään muita kaiuttimia kuin ne, jotka
on toimitettu tämän laitteiston mukana.
Jotta saat parhaan tilaäänentoiston, määritä kaiuttimien ominaisuudet (esimerkiksi etäisyys,
taso) sivulla 26 olevien ohjeiden mukaan.
Tarvittavat johdot
Kaiutinjohdot
Kaiutinjohtojen liitin ja värillinen putki ovat samanväriset kuin niiden liitäntöjen merkintä,
johon johdot on tarkoitettu liitettäviksi.
Harmaa
(+)
(+)
(–)
Värillinen putki
18FI
(–)
Musta
Kaiutinliitännät
Liitäntä
SPEAKER FRONT L (valkoinen)- ja R (punainen) -liitännät
SPEAKER REAR L (sininen)- ja R (harmaa) -liitännät
SPEAKER CENTER (vihreä) -liitäntä
SPEAKER WOOFER (purppura) -liitäntä
Etukaiutin (R)
Etukaiutin (L)
Keskikaiutin
Käyttöönotto
Liitettävä antenni
Etukaiuttimet
Takakaiuttimet
Keskikaiutin
Lisäbassokaiutin
Värimerkintä
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
SPEAKER
VIDEO 1
AM
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO
VIDEO 2
VIDEO OUT
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
Käännä
lisäbassokaiutin
toisin päin ja liitä
kaiutinjohto.
Takakaiutin (R)
Lisäbassokaiutin
Takakaiutin (L)
Huomautus kaiuttimien sijoittamisesta
Ole varovainen, jos sijoitat lisäbassokaiuttimen tai kaiutinjalustan (ei sisälly vakiovarusteisiin),
johon etu- tai takakaiuttimet on kiinnitetty, erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) lattialle, koska tällöin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
19FI
Kaiuttimien oikosulun estäminen
Jos kaiuttimet joutuvat oikosulkuun, järjestelmä voi vioittua. Voit estää oikosulun tekemällä
seuraavat varotoimet liittäessäsi kaiuttimia. Varmista, että kaiutinjohtojen paljaat osat eivät
pääse koskettamaan muita kaiutinliitäntöjä tai toisiaan.
Esimerkkejä kaiutinjohdon väärästä käsittelystä
Kaiutinjohdon paljas osa
koskettaa toista
kaiutinliitäntää.
Kaiutinjohtojen paljaat osat
koskettavat toisiaan, koska eristettä
on poistettu liiaksi.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, kaiuttimet ja verkkojohdon, tarkasta testiäänen avulla, että
kaikki kaiuttimet on liitetty oikein. Lisätietoja testiäänen käyttämisestä on sivulla 28.
Jos jostakin kaiuttimesta ei kuulu ääntä testiäänen ollessa käytössä tai testiääni kuuluu jostakin
muusta kaiuttimesta kuin siitä, jonka nimi näkyy etupaneelin näytössä, kaiutin saattaa olla
oikosulussa. Jos näin käy, tarkasta kaiuttimen liitännät uudelleen.
Huomautus
Varmista, että liität kaiutinjohdot muiden laitteiden oikeisiin liitäntöihin: 3-johto 3-liitäntään ja
#-johto #-liitäntään. Jos liität johtimet väärin päin, äänessä on säröä ja siitä puuttuu matalia ääniä.
20FI
Vaihe 2: Antennien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvät FM- ja AM-antennit radion kuuntelua varten.
Antenniliitännät
Käyttöönotto
Liitettävä antenni
AM-kehäantenni
FM-johtoantenni
Liitäntä
AM-liitännät
FM 75Ω COAXIAL -liitäntä
AM-kehäantenni
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
VIDEO 1
AM
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
VIDEO
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
SPEAKER
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
FM-johtoantenni
Huomautuksia
•
•
•
•
Pidä AM-kehäantenni etäällä tästä järjestelmästä ja muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
Kun liität vakiovarusteisiin sisältyvän AM-kehäantennin, liitä musta johto (B) U-liitäntään ja valkoinen johto (A)
toiseen liitäntään.
A
AM
B
jatkuu
21FI
z Jos FM-vastaanoton äänenlaatu on huono
Liitä tämä laite FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (ei sisälly vakiovarusteisiin) alla olevan kuvan
mukaan.
FM-ulkoantenni
Järjestelmä
AM
Maadoitusjohto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
COAXIAL
FM
75Ω
Maadoituspisteeseen
Huomautus
Jos liität tämän laitteen ulkoantenniin, suojamaadoita antenni salamoiden varalta. Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen, jotta ei synny kaasuräjähdyksen vaaraa.
22FI
Vaihe 3: Television ja videolaitteiden liittäminen
Tarvittavat johdot
Käyttöönotto
Videojohto television liittämistä varten
Keltainen
Keltainen
Audio/videojohdot (eivät sisälly vakiovarusteisiin)
Kun liität johdon, liitä värikoodatut liittimet laitteiden vastaaviin liitäntöihin.
Keltainen (video)
Valkoinen (L/vasen audio)
Keltainen (video)
Valkoinen (L/vasen audio)
Punainen (R/oikea audio)
Punainen (R/oikea audio)
Videolaitteiden liitännät
Liitettävä laite
Televisio
Kuvanauhuri
Digitaalinen satelliittivastaanotin
Liitäntä
MONITOR OUT -liitäntä
VIDEO 1 -liitännät
VIDEO 2 -liitännät
z Käytettäessä S-videoliitäntää videoliitäntöjen sijasta
Myös televisio on liitettävä S-videoliitännän kautta. S-videosignaalit kulkevat eri väylää kuin videosignaalit, eikä
niitä saada videoliitännöistä.
z Kun käytät COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöjä (Y, PB/CB, PR/CR) videoliitäntöjen sijaan
Myös televisio on liitettävä COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) -liitäntöjen kautta. Jos televisio pystyy
vastaanottamaan progressiivisessa muodossa olevia signaaleja, sinun on käytettävä tätä liitäntää ja valittava
“NÄYTTÖASETUKSET”-valikon “COMPONENT OUT -LÄHTÖ” -asetukseksi “PROGRESSIVE” (sivu 70).
Huomautuksia
• Kun valitset vaihtoehdon VIDEO 1 painamalla FUNCTION-painiketta, laite ohjaa signaalin vasemman ja oikean
(L ja R) etukaiuttimen liitäntöihin, mutta ei VIDEO 1 VIDEO OUT- ja AUDIO OUT L/R -liitäntöihin.
• Kun käytät Video 1 -linjalähtöliitäntöjä, aseta laite 2CH STEREO -tilaan. Jos laite ei ole 2CH STEREO -tilassa,
linjalähtöliitännät eivät välttämättä toimi oikein.
• Kun “PROGRESSIVE” on valittuna “NÄYTTÖASETUKSET”-valikosta, MONITOR OUT- ja S VIDEO OUT liitännöistä ei lähde signaalia.
• Kun laitteen tila-asetuksena on “DVD”, signaali saadaan S VIDEO OUT- ja COMPONENT OUT -liitännöistä.
• Kun laitteen tila-asetuksena on “DVD” ja “PROGRESSIVE” on valittuna “NÄYTTÖASETUKSET”-valikosta,
signaali saadaan vain COMPONENT OUT -liitännöistä.
jatkuu
23FI
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
VIDEO 1
AM
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO
VIDEO 2
VIDEO OUT
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
SPEAKER
R
L
AUDIO IN
Y
VIDEO IN
PB/CB
VIDEO 2
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
IN
OUT
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
OUT
IN
INPUT
VIDEO
IN
L
L
R
R
OUTPUT
OPTICAL
Kuvanauhuri
Digitaalinen
satelliittivastaanotin
Televisio
Jos liität digitaalisen satelliittivastaanottimen, jossa on OPTICAL-liitäntä
Voit liittää digitaalisen satelliittivastaanottimen tämän laitteen OPTICAL-liitäntään VIDEO INja AUDIO IN L/R -liitäntöjen sijaan.
Laite pystyy vastaanottamaan analogisia ja digitaalisia signaaleja. Digitaaliset signaalit ovat
ensisijaisia analogisiin nähden. Jos digitaalinen signaali katkeaa, laite alkaa käsitellä analogista
signaalia noin 2 sekunnin kuluttua.
Jos liität digitaalisen satelliittivastaanottimen, jossa ei ole OPTICAL-liitäntää
Liitä digitaalinen satelliittivastaanotin vain tämän laitteen VIDEO IN- ja AUDIO IN L/R
-liitäntöihin.
Laitteen asetukset (Aasiassa ja Australiassa myytävät mallit)
Laitteen käytön edellyttämät asetukset määräytyvät liitettävän television mukaan.
Aasiassa myytävien mallien tehdasasetus on NTSC. Australiassa myytävien mallien
tehdasasetus on PAL.
Jos television värijärjestelmä on PAL*
Jos haluat kytkeä PAL-värijärjestelmän käyttöön, kytke laitteeseen virta pitämällä laitteen
X (tauko) -painiketta alas painettuna ja painamalla kaukosäätimen 1 (virta) -painiketta. Pidä
X-painiketta alas painettuna, kunnes DAV-C770 näkyy näytössä. Jos haluat palauttaa NTSCvärijärjestelmän käyttöön, katkaise laitteesta virta ja kytke se sitten takaisin pitämällä laitteen
X-painiketta alas painettuna ja painamalla kaukosäätimen painiketta.
* Jos television värijärjestelmä on NTSC, aseta NTSC tämän laitteen värijärjestelmäksi
toimimalla edellä kuvatulla tavalla.
Verkkojohdon (virtajohdon) liittäminen
Ennen kuin liität tämän laitteen verkkojohdon (virtajohdon) pistorasiaan, liitä kaiuttimet tähän
laitteeseen (katso sivua 19).
Liitä television ja videolaitteiden verkkojohdot (virtajohdot) pistorasiaan.
24FI
Kaiutinasetukset
Käyttöönotto
Lisäbassokaiutinta lukuun ottamatta kaikkien kaiuttimien on oltava yhtä kaukana
kuuntelupaikasta (A), jotta tilaäänentoisto on paras mahdollinen.
Tätä laitteistoa käyttäessäsi voit kuitenkin sijoittaa keskikaiuttimen jopa 1,6 metriä lähemmäs
(B) ja takakaiuttimet jopa 4,6 metriä lähemmäs (C) kuuntelupaikkaa.
Etukaiuttimet voi sijoittaa 1,0 – 15,0 metrin (A) etäisyydelle kuuntelupaikasta.
Voit sijoittaa takakaiuttimet kuuntelupaikan taakse tai sivulle esimerkiksi huoneen muodon
mukaan.
Kun takakaiuttimet ovat kuuntelupaikan sivulla
Kun takakaiuttimet ovat kuuntelupaikan takana
B
B
A
A
A
45°
A
45°
C
C
90°
20°
C
C
90°
20°
Huomautus
Älä sijoita keskikaiutinta ja takakaiuttimia kauemmas kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet ovat.
Tietoja magneettisesti suojatuista kaiuttimista (TV-vastaanottimen värivirheiden
estäminen)
Tämän laitteiston lisäbassokaiutin on magneettisesti suojattu magneettisäteilyn vuotojen
estämiseksi. Vuotoa voi kuitenkin esiintyä, koska magneetti on voimakas. Jos käytät
lisäbassokaiutinta television tai CRT-projektorin kanssa, sijoita lisäbassokaiutin vähintään 30
cm:n päähän esimerkiksi televisiosta. Jos sijoitat lisäbassokaiuttimen liian lähelle, kuvassa voi
näkyä värivirheitä.
Jos värivirheitä näkyy...
Katkaise televisiosta virta, odota 15 – 30 minuuttia ja kytke virta takaisin.
Jos värivirheitä näkyy uudelleen...
Siirrä lisäbassokaiutin kauemmas televisiosta.
Jos värivirheitä näkyy yllä kuvatun toimenpiteen suorituksen jälkeenkin...
Varmista, ettei lisäbassokaiuttimen lähellä ole magneettisia esineitä. Lisäbassokaiuttimen ja
magneettisen esineen vuorovaikutus voi aiheuttaa värivirheitä.
Esimerkkejä mahdollisista magneettisten häiriöiden lähteistä ovat television jalustan
magneettiset salvat ja lääketieteelliset kojeet.
jatkuu
25FI
Kaiuttimien ominaisuuksien määrittäminen
Jotta saat parhaan mahdollisen tilaäänentoiston, määritä ensin kaiuttimien etäisyys
kuuntelupaikasta ja aseta sitten niiden balanssi ja äänenvoimakkuus. Aseta kaiuttimien
äänenvoimakkuus samaksi testiäänen avulla.
Voit määrittää kaiuttimien ominaisuudet asetusnäytön KAIUTINASETUKSET-toiminnolla
(sivu 72).
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
C/X/x/c/ENTER
AMP MENU
Kaiuttimien koon, etäisyyden, sijainnin ja korkeuden määrittäminen
1
Paina AMP MENU -painiketta toistuvasti, kunnes ilmaisin 9 SP. SETUP näkyy etupaneelin
näytössä.
2
Istuudu kuuntelupaikkaan ja valitse muutettava asetus painamalla X/x-painikkeita.
• 9 SP. SETUP -toiminnolla määritettävät asetukset
– Takakaiuttimien ja keskikaiuttimen koko
– Etu- ja takakaiuttimien sekä keskikaiuttimen etäisyys
– Takakaiuttimien sijainti ja korkeus
3
Valitse asetus painamalla C/c-painikkeita.
Valittu asetus tulee etupaneelin näyttöön.
4
Valitse muiden 9 SP. SETUP -toiminnolla määritettävien asetusten arvot toistamalla
vaiheita 2 ja 3.
Jos et käytä kaukosäädintä muutamaan sekuntiin, asetus katoaa näytöstä ja tallentuu
muistiin.
xKOKO
Jos et liitä keskikaiutinta tai takakaiuttimia tai siirrät takakaiuttimia, valitse CENTER- ja
REAR-asetukset. Koska etukaiuttimien ja lisäbassokaiuttimen asetukset ovat kiinteät, et voi
muuttaa niitä. Oletusasetukset on alleviivattu.
• CENTER
–YES: Valitse normaalisti tämä asetus.
–NO: Valitse tämä asetus, jos et käytä keskikaiutinta.
• REAR
–YES: Valitse normaalisti tämä asetus. Määritä sijainti ja korkeus, jotta voit käyttää oikein
Digital Cinema Surround -toimintatiloja.
–NO: Valitse tämä asetus, jos et käytä takakaiuttimia.
26FI
Käyttöönotto
xETÄISYYS
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen etäisyyttä seuraavassa kuvatulla tavalla. Oletusasetukset on
alleviivattu.
• F. D. 5 m (etukaiuttimien etäisyys)
Etukaiuttimien etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin välille 1,0 – 15,0 metriä.
• C. D. 5 m (keskikaiuttimen etäisyys)
Keskikaiuttimen etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin niin, että se on yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet tai enintään 1,6 metriä lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet.
• R. D. 3,4 m (takakaiuttimien etäisyys)
Takakaiuttimien etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin niin, että ne ovat yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet tai enintään 4,6 metriä lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet.
Huomautus
Jos molemmat etukaiuttimet tai molemmat takakaiuttimet eivät ole yhtä kaukana kuuntelupaikasta, aseta etäisyys
lähemmän kaiuttimen mukaan.
Takakaiuttimien sijainnin ja korkeuden määrittäminen
Kun valitset “NO”-asetukseksi jonkin muun kuin “REAR”, määritä takakaiuttimien sijainti ja
korkeus. Oletusasetukset on alleviivattu.
Sijaintikaavio
90
A
A
45
B
B
20
• R. P. BEHIND
Valitse tämä, jos takakaiuttimet ovat lohkossa B.
• R. P. SIDE
Valitse tämä, jos takakaiuttimet ovat lohkossa A.
jatkuu
27FI
Korkeuskaavio
C
C
60
D
D
30
• R. H. LOW
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimet ovat lohkossa D.
• R. H. HIGH
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimet ovat lohkossa C.
Nämä asetukset eivät ole käytettävissä, kun “REAR”-asetuksena on “NO”.
Kaiuttimien balanssin ja äänenvoimakkuuden asettaminen
1
Paina AMP MENU -painiketta toistuvasti, kunnes ilmaisin 9 LEVEL näkyy etupaneelin
näytössä.
2
Valitse T.TONE painamalla X/x-painikkeita ja valitse T.TONE-asetukseksi ON painamalla
C/c-painiketta.
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
3
Istuudu kuuntelupaikkaan ja valitse muutettava säädettävä painamalla X/x-painikkeita.
• 9 LEVEL -toiminnolla määritettävät asetukset
– Etu- ja takakaiuttimien balanssi
– Keski- ja takakaiuttimien sekä lisäbassokaiuttimen äänenvoimakkuus
4
Säädä äänenvoimakkuutta C/c-painikkeita painamalla niin, että testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
Säädetty arvo tulee etupaneelin näyttöön.
5
Määritä muut 9 LEVEL -toimintoon liittyvät asetukset toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Jos et käytä kaukosäädintä muutamaan sekuntiin, arvo katoaa näytöstä ja tallentuu muistiin.
6
Valitse T.TONE painamalla X/x-painikkeita ja valitse T.TONE-asetukseksi OFF painamalla
C/c-painiketta.
xBALANSSI
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen balanssia seuraavassa kuvatulla tavalla. Oletusasetukset on
alleviivattu.
• F. ___I___ keski (etukaiuttimet)
Säädä vasemman ja oikean etukaiuttimen välistä balanssia (säätöalue on kuusi askelta
keskikohdasta vasemmalle ja oikealle).
• R. ___I___ keski (takakaiuttimet)
Säädä vasemman ja oikean takakaiuttimen välistä balanssia (säätöalue on kuusi askelta
keskikohdasta vasemmalle ja oikealle).
28FI
Huomautuksia
• Kun valitset asetuksen, ääni katkeaa hetkeksi.
• Muiden kaiuttimien asetusten mukaan voi olla, että lisäbassokaiuttimen ääni on liian voimakas.
Käyttöönotto
xTASO
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen äänenvoimakkuutta seuraavassa kuvatulla tavalla.
Oletusasetukset on alleviivattu.
• C. LEVEL (0 dB) (keskikaiuttimen äänenvoimakkuus)
Säädä keskikaiuttimen tasoa (voit säätää tasoa 1 dB:n askelin välillä –6 dB – +6 dB).
• R. LEVEL (0 dB) (takakaiuttimien äänenvoimakkuus)
Säädä takakaiuttimien taso (voit säätää tasoa 1 dB:n askelin välillä –6 dB – +6 dB).
• S. W. LEV. (0 dB) (lisäbassokaiuttimen äänenvoimakkuus)
Säädä lisäbassokaiuttimen tasoa (voit säätää tasoa 1 dB:n askelin välillä –6 dB – +6 dB).
Kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen samanaikaisesti
Säädä äänenvoimakkuus VOLUME-säätimellä.
Muut AMP MENU -valikon asetukset
Voit muuttaa etupaneelin näytön kirkkautta, tyhjentää esiviritetyt asemat ja asemien nimet
muistista sekä palauttaa kaiutinasetukset oletusasetusten mukaisiksi. Paina AMP MENU
-painiketta toistuvasti, kunnes 9 CUSTOMIZE on näkyvissä. Valitse seuraavassa kuvatut
kohdat painamalla X/x -painiketta.
xDIMMER (NÄYTÖN KIRKKAUS)
Voit valita etupaneelin näytön kirkkauden kahdesta vaihtoehdosta.
xMEMO. CLR. (MUISTIN TYHJENNYS)
• N (Ei): Paluu edelliseen valikkoon.
• Y (Kyllä): Jos valitset Y painamalla ENTER-painiketta, tekstit “Really? N” ja “Really? Y”
tulevat näkyviin.
Jos valitset “Really? Y” painamalla ENTER-painiketta, ilmoitus “ALL CLEAR!” (Kaikki
tyhjennetty) tulee näkyviin. Kaikki asetukset (kuten esiviritetyt asemat ja asemien nimet)
katoavat muistista, ja kaiutinasetukset palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.
Tässä laitteessa on Dolby Pro Logic II -järjestelmä, joka sisältää sekä elokuva- että
musiikkitilan. Laite pystyy Dolby Pro Logic II -järjestelmän ansiosta toistamaan 2-kanavaäänen
5.1-kanavaisena.
Kun äänikentän asetuksena on “NORMAL SURROUND”, voit valita 2-kanavaisten lähteiden
dekoodaustyypin. Paina AMP MENU -painiketta toistuvasti, kunnes 92CH MODE on
näkyvissä. Valitse seuraavassa kuvatut kohdat painamalla X/x -painiketta.
x2CH MODE (2-KANAVATILA)
• PLII MOVIE (Pro Logic II Movie): Äänen koodauksen purku Pro Logic II -elokuvatilassa.
Tämä asetus sopii Dolby Surround -koodatulla äänellä varustettuihin elokuviin. Tässä tilassa
ääni toistuu 5.1-kanavaisena katsottaessa vanhoja elokuvia tai elokuvia, joiden alkuperäinen
ääni on korvattu muunkielisellä äänellä.
• PLII MUSIC (Pro Logic II Music): Äänen koodauksen purku Pro Logic II -musiikkitilassa.
Tämä asetus sopii normaaleihin stereoäänilähteisiin, esimerkiksi CD-levyihin.
• PRO LOGIC: Äänen koodauksen purku Pro Logic -tilassa. Laite purkaa 2-kanavaisena
tallennetun äänen 4-kanavaääneksi.
Huomautus
Dolby Pro Logic II ei toimi DTS- tai MPEG-muotoisten signaalien eikä Super Audio CD -levyjen yhteydessä.
29FI
Radioasemien esivirittäminen
Voit esivirittää 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.
Varmista ennen viritystä, että olet säätänyt äänenvoimakkuuden minimiin.
1
MEMORY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
BAND
PRESET –/+
TUNING –/+
ENTER
1 Paina BAND-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy
etupaneelin näytössä.
Joka kerta kun painat BAND-painiketta, valitset FM- tai AM-alueen.
2 Pidä painiketta TUNING + tai – alas painettuna, kunnes taajuuslukema alkaa
muuttua näytössä. Vapauta painike sitten.
Selaus päättyy, kun laite virittää löytyneen aseman. Ilmaisimet “TUNED” ja “ST” (jos
ohjelma on stereoääninen) tulevat etupaneelin näyttöön.
PCM
TUNED
ST
FM
AUTO
MHz
3 Paina MEMORY-painiketta.
Pikavalintanumero tulee etupaneelin näyttöön.
TUNED
ST
FM
MHz
4 Valitse haluamasi pikavalintanumero painamalla painiketta PRESET + tai –.
TUNED
ST
FM
MHz
30FI
5 Paina ENTER-painiketta.
Asema on tallentunut muistiin.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
6 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheita 1 – 5.
Heikon aseman virittäminen
Viritä asema manuaalisesti painamalla vaiheessa 2 painiketta TUNING + tai – toistuvasti.
Käyttöönotto
v
CHAPTER INDEX
Pikavalintanumeron muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
AM-viritysaskelen muuttaminen (ei koske Euroopassa, Lähi-idässä ja
Filippiineillä myytäviä malleja)
AM-viritysaskel on asetettu tehtaalla 9 kHz:ksi (joillakin alueilla 10 kHz:ksi).
Jos haluat muuttaa AM-viritysaskelta, viritä ensin jokin AM-asema ja katkaise sitten virta
laitteesta painamalla kaukosäätimen painiketta 1. Pidä (laitteen) x-painiketta alas painettuna
ja kytke kaukosäätimestä virta takaisin laitteeseen. Kun muutat viritysaskelta, esiviritetyt AMasemat katoavat muistista.
Jos haluat palauttaa viritysaskelen entiseksi, toimi uudelleen edellä kuvatulla tavalla.
31FI
Levyjen toistaminen
4
Levyjen toistaminen
Paina haluamasi levyn
numeropainiketta.
Etupaneelin näyttöön tulee ilmaisin
“READY!”, ja laite on valmis
lataamaan levyn.
Esimerkki: Kun haluat ladata levyn
siirtoyksikköön 1, paina painiketta
DISC 1 A.
Jos valitsemassasi siirtoyksikössä on
levy, laite poistaa levyn, etupaneelin
näyttöön tulee ilmaisin “READY!” ja
laite on valmis lataamaan levyn.
DVD- tai VIDEO-CD -levystä riippuen
jotkin toiminnot voivat poiketa tässä
esitetyistä tai olla rajoitettuja.
H x
POWER
DISC 1-5/A/ -merkkivalot
STANDBY
FUNCTION
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
5
Säädä äänenvoimakkuus Liitä
kuulokkeet
Z (EJECT)
Aseta soittimeen levy.
Työnnä levyä levylokeroon, kunnes
laite vetää levyn automaattisesti
sisäänsä.
Laite vetää automaattisesti levyn
valitsemaasi siirtoyksikköön.
FUNCTION
STANDBYilmaisin
Paina painiketta DISC 1-5 A.
“oistettava puoli alaspäin
1
DISC SKIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
1
2
3
FUNCTION
x
Kytke televisioon virta.
Valitse televisiosta tätä laitetta
vastaava videotulo.
Paina laitteen POWER-painiketta.
Laitteeseen kytkeytyy virta.
Jos laitteen tila-asetuksena ei ole
“DVD”, valitse “DVD” painamalla
FUNCTION-painiketta.
32FI
Jos haluat ladata muita levyjä, paina
painiketta DISC 1-5 A (niitä, joita
vastaaviin paikkoihin ei ole vielä
ladattu levyä). Kun etupaneelin
näyttöön on tullut ilmaisin “READY!”,
lataa levy.
6
Paina H-painiketta.
Laite aloittaa sen levyn toiston
(normaali toisto), jota vastaavan
levylokeron DISC-merkkivalo palaa
vihreänä.
Jos haluat toistaa muita levyjä, paina
kaukosäätimen DISC SKIP -painiketta
tai laitteen painiketta DISC 1-DISC 5.
Laitteen äänenvoimakkuuden
säätäminen.
Vaiheen 6 jälkeen
Levyn mukaan voi olla, että television
kuvaruutuun tulee valikko. Voit toistaa levyä
vuorovaikutteisesti valikossa näkyvien
ohjeiden avulla. DVD (sivu 35), VIDEO-CD
(sivu 35).
Levyn poistaminen
Paina laitteen DISC 1-5 A-painiketta tai
kaukosäätimen Z-painiketta. Kun painat
kaukosäätimen Z-painiketta, se
siirtoyksikkö avautuu, jonka DISCmerkkivalo palaa vihreänä. Ota levy pois
laitteesta, kun laite poistaa sen sisältään.
“READY!”-ilmaisin tulee etupaneelin
näyttöön.
Virran katkaiseminen laitteistosta
Paina kaukosäätimen 1-painiketta.
Laitteisto kytkeytyy valmiustilaan, ja
punainen STANDBY-merkkivalo syttyy. Jos
haluat katkaista laitteistosta virran
kokonaan, paina laitteiston POWERpainiketta. Kun toistat levyä, älä katkaise
laitteesta virtaa painamalla POWERpainiketta. Muutoin valikkoasetukset voivat
kadota muistista. Kun katkaiset virran
laitteesta, pysäytä toisto ensin painamalla
x-painiketta ja paina sitten kaukosäätimen
1-painiketta.
z Automaattinen levyn toiston aloitus
Jos jossakin siirtoyksikössä on levy, voit aloittaa sen
toiston painamalla H-painiketta tai vastaavaa
painiketta DISC 1 - DISC 5, vaikkei edellinen
musiikkilähde olisikaan DVD-levy. DVD-soitin
vaihtuu ohjelmalähteeksi, ja toisto alkaa
(automaattinen toiston aloitus). Jos ohjelmoitu toisto
on käytössä, voit kuitenkin aloittaa toiston vain
painamalla H-painiketta.
z DISC 1-5 -merkkivalot
DISC 1-5 -merkkivalojen väri vaihtelee seuraavasti:
– vihreä: levy on valittuna tai soitin toistaa levyä.
– ei pala: levyä ei ole.
– oranssi: levy on ladattuna siirtoyksikköön, mutta
levy ei ole valittuna.
Virran säästäminen valmiustilassa
Paina kaukosäätimen 1-painiketta kerran.
z Kun laite on valmiustilassa, laitteen STANDBY-
Z (EJECT)
DISC SKIP
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
./>
H
Toiminto
Pysäytys
Taukotila
Toiston jatkaminen
painiketta.
Siirtyminen seuraavaan
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
toistossa.
Siirtyminen edelliseen
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
toistossa.
Toiston lopettaminen
ja levyn poistaminen.
Äänen mykistäminen
x
X
Käyttö
Paina x-painiketta.
Paina X-painiketta.
Paina X- tai Htauon jälkeen.
Paina painiketta >.
Levyjen toistaminen
Virran kytkeminen laitteeseen
Paina laitteen POWER-painiketta.
Laitteeseen kytkeytyy virta. Kun laite on
valmiustilassa, voit kytkeä siihen virran
myös painamalla laitteen painiketta A tai
painiketta H.
Paina kaukosäätimen 1-painiketta
kerran.Lisätoimintoja
Paina painiketta ..
Paina Z painiketta.
Paina MUTINGpainiketta. Kun haluat
lopettaa mykistyksen,
paina painiketta
uudelleen tai suurenna
äänenvoimakkuutta.
Levyn vaihtaminen toisen Paina DISC SKIP levyn toiston aikana.
painiketta.
Halutun levyn toisto
Paina laitteen
suoraan
painiketta DISC 1-5.
Toiston lopettaminen ja Paina laitteen
halutun levyn
painiketta DISC 1-5 A.
poistaminen
merkkivalo palaa.
Poistuminen valmiustilasta
Paina kaukosäätimen 1-painiketta kerran.
Huomautus
Jos missään levylokerossa ei ole levyä, etupaneelin
näyttöön tulee ilmaisin “READY!”.
33FI
Levyn toiston jatkaminen
keskeytyskohdasta
(toistonjatkamistoiminto)
Kun pysäytät levyn toiston, x-painikkeen
painamiskohta jää laitteen muistiin ja
ilmaisin “RESUME” tulee etupaneelin
näyttöön. Jos et poista levyä,
toistonjatkamistoiminto toimii, vaikka
kytkisit laitteen valmiustilaan painamalla
painiketta 1.
>10
10/0
H
1
x
Kun toistat levyä, keskeytä toisto
painamalla x-painiketta.
Ilmaisin “RESUME” tulee etupaneelin
näyttöön, ja voit aloittaa levyn toiston
uudelleen pysäytyskohdasta.
Jos “RESUME” ei tule näyttöön,
toistonjatkamistoiminto ei ole
käytettävissä.
2
Paina H-painiketta.
Laite aloittaa levyn toiston siitä
kohdasta, jossa se keskeytyi
vaiheessa 1.
z Jos haluat aloittaa levyn toiston alusta, paina
painiketta x kahdesti ja paina sitten painiketta H.
34FI
Huomautuksia
• Keskeytyskohdan mukaan levyn toisto voi jatkua
eri kohdasta kuin se keskeytettiin.
• Tieto toiston keskeytyskohdasta poistuu muistista,
jos:
– katkaiset virran painamalla laitteen POWERpainiketta.
– muutat toistotilaa.
– muutat asetusta asetusvalikossa.
DVD-levyn valikon
käyttäminen
PBC-toiminnoilla
varustettujen VIDEO-CD
-levyjen toistaminen
DVD-levyt on jaettu pitkiin kuva- tai
musiikkiosuuksiin, joita kutsutaan
nimikkeiksi. Jos toistat DVD-levyä, jolla on
useita nimikkeitä, voit valita haluamasi
nimikkeen käyttämällä DVD-levyn TOP
MENU -päävalikkoa.
Kun toistat DVD-levyä, jolta voit valita
esimerkiksi tekstityskielen ja äänen kielen,
voit tehdä valinnat DVD-levyn MENUvalikosta.
(PBC-toisto)
Numeropainikkeet
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Levyjen toistaminen
PBC-toimintojen avulla voit käyttää
esimerkiksi yksinkertaisia vuorovaikutteisia
toimintoja ja hakutoimintoja.
PBC-toistotoiminnon ansiosta voit toistaa
VIDEO-CD -levyjä vuorovaikutteisesti
kuvaruudussa näkyvän valikon avulla.
3
./>
H
x
O RETURN
DVD TOP
MENU
ENTER
DVD MENU
X/x
ENTER
C/X/x/c
1
1
Aloita PBC-toiminnoilla varustetun
VIDEO-CD -levyn toisto.
Näkyviin tulee valikko.
Paina DVD TOP MENU- tai DVD MENU painiketta.
Levyn valikko tulee television ruutuun.
Valikon vaihtoehdot vaihtelevat levyn
mukaan.
2
Valitse toistettava tai muutettava kohde
painamalla painiketta C/X/x/c tai
numeropainikkeita.
3
Paina ENTER-painiketta.
2
3
Valitse haluamasi toiminnon
numero painamalla painiketta
X/x tai numeropainikkeita.
Paina ENTER-painiketta.
jatkuu
35FI
4
Noudata valikossa näkyviä ohjeita,
jotka koskevat vuorovaikutteisten
toimintojen käyttöä.
MP3-ääniraidan
toistaminen
Noudata levyn käyttöohjetta, koska
VIDEO-CD -levyjen käyttötavat
vaihtelevat.
Palaaminen valikkoon
Paina painiketta O RETURN.
z Kun haluat toistaa levyä käyttämättä PBCtoimintoja, valitse raita painamalla painiketta ./>
tai numeropainikkeita laitteen ollessa pysäytettynä ja
paina sitten painiketta H tai ENTER.
“Soitto ilman PBC-toimintoa” -ilmoitus tulee
television kuvaruutuun, ja laite aloittaa jatkuvan
toiston. Et voi näyttää pysäytyskuvia, esimerkiksi
valikkoa. Voit palata PBC-toistoon painamalla
x-painiketta kahdesti ja painamalla sitten Hpainiketta.
Voit toistaa niitä data-CD (CD-ROM, CD-R
tai CD-RW) -levyjä, jotka on tallennettu
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) -muotoon.
1
2
Aseta MP3-muotoon tallennettu
datalevy laitteeseen.
Paina H-painiketta.
Laite alkaa toistaa levyn ensimmäisen
albumin ensimmäistä MP3-ääniraitaa.
Huomautus
Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi
vaiheessa 3 olevaa ilmausta “Paina ENTERpainiketta” vastata ilmaus “Paina SELECTpainiketta”. Paina tällöin painiketta H.
Huomautus
Tällä soittimella voi toistaa MP3-ääniraitoja, joiden
näytteenottotaajuus on jokin seuraavista: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz.
Albumin ja raidan valitseminen
DVD DISPLAY
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
O RETURN
ENTER
X/x/C/c
1
36FI
Paina DVD DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko ja MP3-datalevyn nimi
tulevat näkyviin.
2
Valitse
(ALBUMI) painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERtai c-painiketta.
Levyn sisältämien albumien luettelo
tulee näkyviin.
2:MP3
MP3
3
Valitse painiketta X/x painamalla
haluamasi albumi ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4
Valitse painikkeita X/x painamalla
(RAITA) ja paina ENTERpainiketta.
Nykyisen albumin sisältämien raitojen
luettelo tulee näkyviin.
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
Jos kaikkien raitojen tai albumien
luettelo ei mahdu ikkunaan kerralla,
näkyviin tulee vierityspalkki. Valitse
vierityspalkkikuvake painamalla cpainiketta. Vieritä sitten luettelon muu
osa näkyviin painamalla painikkeita X/x.
5
Valitse raita painikkeita X/x
painamalla ja paina sitten ENTERpainiketta.
Valitsemasi raidan toisto alkaa.
Tietoja MP3-ääniraidoista
Voit toistaa CD-ROM-, CD-R- tai CD-RWlevyllä olevia MP3-ääniraitoja. Levyjen
tallennusmuodon on kuitenkin oltava
ISO9660 Level 1:n, Level 2:n tai Jolietmuodon mukainen, jotta soitin tunnistaa
raidat. Voit toistaa myös Multi Session
-tilassa tallennettuja levyjä.
Katso CD-R/RW-laitteen tai
tallennusohjelmiston käyttöohjeista (eivät
sisälly vakiovarusteisiin) lisätietoja
tallennusmuodosta.
Levyjen toistaminen
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
2:MP3
ROCK BEST HIT
Huomautuksia
• Albumin tai raidan nimessä voi käyttää vain
kirjaimia tai numeroita. Muut merkit näkyvät
muodossa “ ”.
• Jos toistettavassa MP3-tiedostossa on ID3merkintä, ID3-merkintätiedot näkyvät raidan
nimenä.
Multi Session -tilassa tallennetun CDlevyn toistaminen
Tämä soitin toistaa Multi Session -tilassa
tallennetut CD-levyt vain, jos
ensimmäisessä istunnossa on tallennettu
MP3-ääniraita. Tällöin soitin toistaa myös
myöhemmissä istunnoissa tallennetut MP3ääniraidat.
Jos ensimmäisessä istunnossa on tallennettu
ääniraitoja ja kuvia musiikki-CD- tai videoCD-muotoon, soitin toistaa vain
ensimmäisessä istunnossa tallennetut
tiedostot.
Huomautuksia
• Jos annat “.MP3”-tunnisteen tiedostolle, joka ei ole
MP3-muodossa, soitin ei tunnista tiedostoa oikein
ja toistaa voimakasta kohinaa, joka voi vahingoittaa
kaiuttimia.
• Tällä soittimella ei voi toistaa MP3PRO-muotoisia
ääniraitoja.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN- tai C-painiketta.
Näytön poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta.
37FI
Toistotilan valitseminen
(Kaikki levyt, Yksi levy tai Albumi)
Voit valita toistotilan niin, että laite toistaa
kaikki levyt, yhden levyn tai yhden albumin.
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
xKAIKKI/YKSI/ALBUMI
• KAIKKI: Laite toistaa kaikki levyt
peräkkäin levylokeronumeroiden
mukaisessa järjestyksessä. Voit käyttää
kaikilla levyillä satunnaistoistoa tai
jatkuvaa toistoa.
• YKSI: Laite toistaa vain valitsemasi levyn,
ja voit valita satunnaistoiston tai jatkuvan
toiston vain 1 levylle.
• ALBUMI (vain MP3): Laite toistaa kaikki
MP3-levyllä olevan albumin raidat. Voit
käyttää albumin toistossa satunnaistoistoa
tai jatkuvaa toistoa. Jos levy on muu kuin
MP3-levy, laite toistaa levyn YKSIvalinnan mukaisesti.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina painiketta ORETURN/EXIT tai C.
DVD
DISPLAY
Näytön poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta.
X/x
ENTER
z Voit valita toistotilan suoraan painamalla PLAY
MODE -painiketta. Joka kerta kun painat painiketta,
toistotila vaihtuu.
1
2
Kun laite on pysäytettynä, paina
DVD DISPLAY -painiketta.
Valitse
(TILA)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER- tai cpainiketta.
2:MP3
(15)
JATKUVA (KAIKKI)
JATKUVA (YKSI)
JATKUVA (ALBUMI)
SATUNNAIS (KAIKKI)
SATUNNAIS (YKSI)
SATUNNAIS (ALBUMI)
PROGRAM
38FI
MP3
2
Ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)
Paina c-painiketta ja paina sitten
painiketta X/x.
Ohjelmoitu
1 Disc
2 DISC1(CD)
3 DISC2(CD)
4 DISC3(CD)
5 DISC4(CD)
6 DISC5(CD)
7
8
9
10
Levyjen toistaminen
Voit luoda ohjelmia asettamalla levyn raidat
haluamaasi järjestykseen. Voit ohjelmoida
enintään 25 raitaa.
REPEAT
3
CLEAR
PLAY MODE
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Kohdistin siirtyy raidan kohdalle (tässä
esimerkissä kohtaan “DISC1(CD)).
Albumi on valittava ennen MP3raitojen ohjelmointia.
Ohjelmoitu
1 Disc
2 DISC1(CD)
Track
3 DISC2(CD)
ALL TRACKS
4 DISC3(CD)
1 TRACK1
5 DISC4(CD)
2 TRACK2
6 DISC5(CD)
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
H
ENTER
1
X/x/c
Kun laite on pysäytettynä, paina
PLAY MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes “PROGRAM”-ilmaisin
näkyy etupaneelin näytössä.
Jos kaikkien raitojen tai albumien
luettelo ei mahdu ikkunaan kerralla,
näkyviin tulee vierityspalkki. Valitse
vierityspalkkikuvake painamalla cpainiketta. Vieritä sitten luettelon muu
osa näkyviin painamalla painikkeita X/x.
Ohjelmavalikko tulee television
kuvaruutuun.
Ohjelmoitu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paina c-painiketta.
4
Valitse ohjelmoitava raita.
Valitse esimerkiksi raita “7”.
Ohjelmoitu
1 Disc
2 DISC1(CD)
Track
3 DISC2(CD)
ALL TRACKS
4 DISC3(CD)
1 TRACK1
5 DISC4(CD)
2 TRACK2
6 DISC5(CD)
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
jatkuu
39FI
5
Valitse “7” painamalla painiketta
“X/x” tai numeropainikkeita ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Ohjelmoitu
1 DISC1(CD)–TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Jos haluat ohjelmoida muita
raitoja, toista vaiheet 2 – 5.
Ohjelmoidut raidat näkyvät valitussa
järjestyksessä.
7
Aloita ohjelmoitu toisto
painamalla H-painiketta.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Kun ohjelma on päättynyt, voit toistaa
saman ohjelman uudelleen painamalla
painiketta H.
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR-painiketta toiston aikana.
Ohjelmavalikon poistaminen käytöstä
Kun laite on pysäytettynä, poista
ohjelmavalikko käytöstä painamalla PLAY
MODE -painiketta.
Ohjelmoinnin peruuttaminen
ohjelmointijärjestyksessä
Paina CLEAR-painiketta vaiheessa 3, niin
viimeksi ohjelmoitu raita poistuu
ohjelmasta.
z Voit toistaa ohjelmoituja raitoja jatkuvasti. Paina
ohjelmoidun toiston aikana REPEAT-painiketta tai
valitse ohjausvalikkonäytöstä “TOISTUVA”asetukseksi “KAIKKI”.
40FI
Huomautuksia
• Soittimen näyttämät raitojen numerot ja nimet ovat
samat kuin levylle tallennetut raitojen numerot ja
nimet.
• DVD-levyjen ohjelmoitu toisto ei ole mahdollista.
Toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä
(satunnaistoisto)
Satunnaistoistotilan asettaminen
ohjausvalikossa
Voit valita normaalin satunnaistoiston tai
albumin satunnaistoiston (vain MP3).
7
8
>10
10/0
9
DVD DISPLAY
CLEAR
PLAY MODE
X/x/c
ENTER
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
1
Paina DVD DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(TILA) painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERtai c-painiketta.
Levyjen toistaminen
Voit antaa laitteen “sekoittaa” raidat
satunnaiseen toistojärjestykseen. Jos käytät
satunnaistoistotoimintoa uudelleen,
toistojärjestys muuttuu uudelleen.
H
1
Kun laite on pysäytettynä, paina
PLAY MODE -painiketta
toistuvasti, kunnes “SHUFFLE”ilmaisin näkyy etupaneelin
näytössä.
Voit toistaa kaikkien levyjen kaikkia
raitoja satunnaisessa järjestyksessä tai
tietyn levyn kaikkia raitoja
satunnaisessa järjestyksessä. Kun
toistat MP3-levyä, voit toistaa
albumien kaikkia raitoja satunnaisessa
järjestyksessä.
2
Paina H-painiketta.
2:MP3
MP3
(15)
JATKUVA (KAIKKI)
JATKUVA (YKSI)
JATKUVA (ALBUMI)
SATUNNAIS (KAIKKI)
SATUNNAIS (YKSI)
SATUNNAIS (ALBUMI)
PROGRAM
3
Valitse painikkeita X/x painamalla
“SATUNNAIS (KAIKKI)”, “SATUNNAIS
(YKSI)” tai SATUNNAIS (ALBUMl) ja
paina ENTER-painiketta.
4
Paina H-painiketta.
Valitsemasi satunnaistoisto alkaa.
Paluu normaaliin toistoon
Kun laite on pysäytettynä, paina PLAY
MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
“SHUFFLE”-ilmaisin katoaa etupaneelin
näytöstä. Jos laite toistaa levyä, palaa
normaaliin toistoon painamalla CLEARpainiketta.
41FI
Toistaminen jatkuvasti
3
Valitse jatkuvan toiston asetus.
(jatkuva toisto)
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
Voit toistaa levyn kaikkia nimikkeitä tai
raitoja tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa.
Satunnaistoistossa ja ohjelmoidussa
toistossa laite toistaa raidat satunnaisessa tai
ohjelmoidussa järjestyksessä.
VIDEO-CD -levyn PBC-toiston aikana et
voi käyttää jatkuvaa toistoa (sivu 35).
REPEAT
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
H
DVD DISPLAY
X/x
ENTER
1
Paina DVD DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
2
Valitse
(TOISTUVA)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Jos et valitse vaihtoehtoa “EI KÄYT.”,
“REPEAT”-ilmaisin näkyy vihreänä.
DVD
1:32:55
EI KÄYT.
KAIKKI
NIMIKE
JAKSO
Toistettaessa DVD-levyä
• EI KÄYT.: jatkuva toisto ei ole käytössä.
• KAIKKI: laite toistaa jatkuvasti kaikkia
nimikkeitä (paitsi SATUNNAIS
(KAIKKI)).
• NIMIKE: laite toistaa jatkuvasti levyn
nykyistä nimikettä.
• JAKSO: laite toistaa jatkuvasti nykyistä
jaksoa (paitsi SATUNNAIS (KAIKKI)).
Toistettaessa VIDEO-CD-, Super
Audio CD-, CD- tai MP3-levyä ja
ohjelmoidun toiston asetuksen
ollessa EI KÄYT..
• EI KÄYT.: jatkuva toisto ei ole käytössä.
• KAIKKI: Levyn kaikkien raitojen tai
nykyisen albumin (vain MP3) jatkuva
toisto (paitsi SATUNNAIS (KAIKKI)).
• RAITA: laite toistaa jatkuvasti nykyistä
raitaa.
Kun ohjelmoidun soiton asetuksena
on KÄYTÖSSÄ
• EI KÄYT.: jatkuva toisto ei ole käytössä.
• KAIKKI: jatkuva ohjelmoitu toisto.
Jatkuvan toiston peruuttaminen
Paina CLEAR-painiketta.
z Voit asettaa jatkuvan toiston laitteen
ollessa pysäytettynä
Valitse “TOISTUVA” ja paina H-painiketta.
Laite aloittaa jatkuvan toiston.
z Saat “TOISTUVA”-toiminnon tilan näkyviin
nopeasti
Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Huomautus
Voit toistaa jatkuvasti DVD-levyn nimikkeitä, joilla
on jaksoja.
42FI
Kohtauksen haku
Tietyn kohdan haku
levyltä (selaus, hidastettu toisto)
Voit etsiä nopeasti täsmälleen haluamasi
kohdan levyltä tarkkailemalla kuvaa tai
toistamalla levyä hitaasti.
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Selausnopeuden muuttaminen (vain
DVD / VIDEO CD / Super Audio CD)
Toistonopeus muuttuu aina, kun painat
painiketta m tai M pikaselauksen
aikana. Käytettävissä on kaksi nopeutta.
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
Toistosuunta
PIKAKATSELU
PIKAKATSELU
ETEEN (FF) 1M t ETEEN (FF) 2M
t
2
4
Paina levyn toiston aikana painiketta m tai
M. Kun löydät haluamasi kohdan, palauta
laite normaalinopeuteen painamalla Hpainiketta.
SLOW
/
m/M
Vastakkainen suunta
PIKAKATSELU
PIKAKATSELU
TAAKSE (FR) 1m t TAAKSE (FR) 2m
t
H
Kohtauksen haku
1
Kohdan haku nopeasti pikasiirrolla
eteen- tai taaksepäin (selaus)
Toistonopeus PIKAKATSELU ETEEN (FF)
2M/PIKAKATSELU TAAKSE (FR) 2m
on suurempi kuin nopeus PIKAKATSELU
ETEEN (FF) 1M/PIKAKATSELU
TAAKSE (FR) 1m.
Huomautuksia
Katselu kuva kerrallaan (hidastettu
toisto)
Voit käyttää tätä toimintoa vain DVD- tai
VIDEO-CD -levyjen yhteydessä. Kun laite
on taukotilassa, paina painiketta
tai .
Palaa normaaliin nopeuteen painamalla Hpainiketta.
Toistonopeus muuttuu aina, kun painat
painiketta
tai
hidastustoiston aikana.
Käytettävissä on kaksi nopeutta. Joka kerta
kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu
seuraavasti:
t
Toistosuunta
SLOW 2 t SLOW 1
Vastakkainen suunta (vain DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
t
• Joissakin DVD- tai VIDEO-CD -levyissä ei ehkä
ole kaikkia tässä kuvattuja toimintoja.
• Tämä toiminto ei toimi MP3-levyn toiston aikana.
Toistonopeus SLOW 2 /SLOW 2
hitaampi kuin SLOW 1 /SLOW 1
on
.
43FI
xToistettaessa DVD-levyä
(NIMIKE)
Nimikkeen, jakson,
raidan, indeksin tai
albumin haku
xToistettaessa VIDEO-CD -levyä
(RAITA)
xToistettaessa Super Audio CD
-levyä
(RAITA)
Voit hakea nimikkeen (DVD), jakson
(DVD), raidan (CD, VIDEO-CD, Super
Audio CD, MP3), indeksin (VIDEO-CD,
Super Audio CD) ja albumin (MP3). Koska
levyn nimikkeille, raidoille ja albumeille on
annettu yksilölliset nimet, voit valita niistä
haluamasi ohjausvalikosta. Samoin levyn
jaksoille ja indekseille on annettu
yksilölliset numerot, joten voit valita niistä
haluamasi antamalla sen numeron. Voit etsiä
haluamasi kohdan myös antamalla
aikakoodin. (AIKAHAKU)
xToistettaessa CD-levyä
(RAITA)
xToistettaessa MP3-levyä
(ALBUMI) tai
(RAITA)
Esimerkki: kun valitset
(RAITA)
Levyn sisältämien raitojen luettelo
tulee näkyviin.
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
CLEAR
Numeropainikkeet
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Jos kaikkien raitojen luettelo ei mahdu
ikkunaan kerralla, näkyviin tulee
vierityspalkki. Valitse
vierityspalkkikuvake painamalla cpainiketta. Vieritä sitten luettelon muu
osa näkyviin painamalla painikkeita X/x.
DVD
DISPLAY
ENTER
X/x/c
CD
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Nimikkeen, raidan tai albumin haku
44FI
1
Paina DVD DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse hakutapa painamalla painiketta
X/x ja paina sitten ENTER-painiketta.
3
Valitse raita painamalla painiketta X/x
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Laite aloittaa toiston valitsemastasi
raidasta.
Jakson tai indeksin haku
1
2
4
Paina DVD DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
5
xToistettaessa Super Audio CD
-levyä
(INDEKSI)
Esimerkki: kun valitset
(JAKSO)
“** (**)” on valittuna (** tarkoittaa
lukua).
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee
nimikkeiden, jaksojen, raitojen tai
indeksien kokonaismäärän.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
Paina ENTER-painiketta.
“** (**)” muuttuu muotoon “— (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
Paina ENTER-painiketta.
Laite aloittaa toiston valitsemastasi
numerosta.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toistuvasti, kunnes ohjausvalikko katoaa
näkyvistä.
Halutun kohdan haku aikakoodin
avulla (AIKAHAKU)
1
Valitse vaiheessa 2
(AIKA).
“T **:**:**” (toistettavan nimikkeen tai
raidan toistoaika) näkyy valittuna.
2
Paina ENTER-painiketta.
“T **:**:**” muuttuu muotoon
“T --:--:--”.
3
Anna aikakoodi kirjoittamalla se
numeropainikkeiden avulla ja paina
ENTER-painiketta.
Jos esimerkiksi haluat hakea kohdan,
joka on 2 tuntia 10 minuuttia
20 sekuntia alkukohdan jälkeen, anna
aika “2:10:20”.
Kohtauksen haku
xToistettaessa VIDEO-CD-levyä
(INDEKSI)
3
Jos teet virheen
Peruuta numero painamalla painiketta
CLEAR ja valitse sitten toinen numero.
Valitse hakutapa painamalla painiketta
X/x.
xToistettaessa DVD-levyä
(JAKSO)
Valitse painikkeilla X/x tai
numeropainikkeilla sen jakson tai
indeksin numero, jonka haluat hakea.
DVD
Huomautuksia
• Kuvaruudussa näkyvä nimikkeen tai raidan numero
on sama kuin levylle tallennettu.
• VIDEO-CD -levyltä ei voi hakea kohtausta.
45FI
Levyn tietojen katseleminen
Toistoajan ja jäljellä
olevan ajan katsominen
etupaneelin näytöstä
Toistettaessa DVD-levyä
Parhaillaan toistettavan nimikkeen toistoaika ja numero
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Parhaillaan toistettavan
nimikkeen jäljellä oleva aika
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Voit etupaneelin näytön avulla tarkastaa
esimerkiksi levyn jäljellä olevan ajan, DVDlevyn nimikkeiden tai Super Audio CD-,
CD-, VIDEO-CD- tai MP3-levyn raitojen
määrän (sivu 12).
Parhaillaan toistettavan
jakson toistoaika ja numero
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Parhaillaan toistettavan
jakson jäljellä oleva aika
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Nimikkeen nimi
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Toistettaessa VIDEO-CD -levyä (ilman
PBC-toimintoja), Super Audio CD
-levyä tai CD-levyä
Toistoaika ja parhaillaan toistettavan raidan numero
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Paina TIME-painiketta.
Aina kun painat TIME-painiketta levyn
toiston aikana, näyttö muuttuu seuraavassa
olevien kaavioiden mukaisesti.
Parhaillaan toistettavan
raidan jäljellä oleva aika
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Levyn toistoaika
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Levyn jäljellä oleva aika
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Raidan nimi
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
46FI
Toistettaessa MP3-levyä
Toistoaika ja parhaillaan toistettavan raidan numero
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Toistoajan ja jäljellä
olevan ajan tarkastaminen
Toistettavan raidan
jäljellä oleva aika
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Raidan (tiedoston) nimi
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
MONO ST
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Albumin (kansion) nimi
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
Levyn tietojen katseleminen
TITLE
Voit tarkastaa parhaillaan toistettavan
nimikkeen, jakson tai raidan toistoajan ja
jäljellä olevan ajan ja levyn
kokonaistoistoajan tai jäljellä olevan ajan.
Voit tarkistaa myös levylle tallennetut
DVD-, CD- ja Super Audio -tekstitiedot
sekä MP3-kansion nimen, tiedostonimen ja
ID3-tiedot (vain kappaleen nimen).
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
Huomautuksia
• ID3-merkintä liittyy vain versioon 1.
• Jos toistettavassa MP3-tiedostossa on ID3merkintä, ID3-merkintätiedot näkyvät raidan
(tiedoston) nimenä.
• ID3-merkintätietojen merkkikoodit ovat ASCII- ja
ISO-standardien mukaisia. Joliet-muotoisten
levyjen merkit näkyvät vain ASCII-muodossa.
Epäyhteensopivat merkit näkyvät muodossa “ ”.
• Seuraavissa tilanteissa voi olla, että kulunut
toistoaika ja raidan kestoaika eivät näy oikeina:
– kun soitin toistaa MP3-tiedostoa, jonka
siirtonopeus on vaihteleva (VBR, Variable Bit
Rate)
– kun käytät pikasiirtoa eteen- tai taaksepäin.
z Kohtauksen numero ja toistoaika tulevat
näyttöön, kun toistat PBC-toiminnoilla varustettua
VIDEO-CD -levyä.
z Myös parhaillaan toistettavan jakson, nimikkeen,
raidan, kohtauksen tai levyn toistoaika ja jäljellä
oleva aika tulevat television kuvaruutuun. Lisätietoja
näiden tietojen lukemisesta on seuraavassa jaksossa,
“Toistoajan ja jäljellä olevan ajan tarkastaminen”.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
1
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
Levyn tyyppi
Aikatiedot
Huomautuksia
• Indeksi-ilmaisin ei tule etupaneelin näyttöön Super
Audio CD-levyn toiston aikana.
• Toistettavan levyn tyypin ja toistotavan mukaan
levyn tiedot eivät ehkä tule näkyviin.
jatkuu
47FI
2
Voit muuttaa aikatietoja
painamalla TIME-painiketta
toistuvasti.
Näyttö ja näytettävien aikojen tyyppi
riippuu toistettavasta levystä.
xToistettaessa DVD-levyä
• T **:**:**
Parhaillaan toistettavan nimikkeen
toistoaika
• T–**:**:**
Parhaillaan toistettavan nimikkeen
jäljellä oleva aika
• C **:**:**
Parhaillaan toistettavan jakson
toistoaika
• C–**:**:**
Parhaillaan toistettavan jakson
jäljellä oleva aika
xToistettaessa VIDEO-CD -levyä
(PBC-toiminnoilla varustettu levy)
• **:**
Parhaillaan toistettavan kohtauksen
toistoaika
xToistettaessa VIDEO-CD -levyä
(ilman PBC-toimintoja), Super
Audio CD levyä tai CD-levyä
• T **:**
Parhaillaan toistettavan raidan
toistoaika
• T–**:**
Parhaillaan toistettavan raidan
jäljellä oleva aika
• D **:**
Parhaillaan toistettavan levyn
toistoaika
• D–**:**
Parhaillaan toistettavan levyn
jäljellä oleva aika
xToistettaessa MP3-levyä
• T **:**
Toistettavan raidan toistoaika
• T–**:**
Toistettavan raidan jäljellä oleva
aika
48FI
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toistuvasti, kunnes ohjausvalikko katoaa
näkyvistä.
Huomautuksia
• Vain aakkosmerkit näkyvät.
• Toistettavan levyn tyypin mukaan laite pystyy
näyttämään vain rajoitetun määrän merkkejä.
Levyn mukaan voi olla, etteivät kaikki merkit näy
näytössä.
Äänen säätäminen
3
Äänen vaihtaminen
xToistettaessa DVD-levyä
Valittavissa olevat kielet riippuvat
DVD-levystä.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Katso kielikoodin merkitys
sivulla 84 olevasta kieliluettelosta. Jos
sama kieli näkyy useita kertoja, DVDlevyn ääni on tallennettu eri
äänijärjestelmiä käyttäen.
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
1
xToistettaessa Super Audio CDlevyä
Kun laite on pysäytettynä, valittavissa
olevat vaihtoehdot riippuvat Super
Audio CD-levystä.
• MONI: Levyllä on
monikanavainen toistoalue.
• 2.KAN.: Levyllä on
kaksikanavainen toistoalue.
• CD: Voit toistaa levyä tavallisena
CD-levynä.
Huomautus
ENTER
Kolmen edellä olevan vaihtoehdon käyttö ei
ole mahdollista kaikkien Super Audio CDlevyjen toistossa. Tämä riippuu toistettavan
Super Audio CD-levyn kerrosrakenteesta.
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toiston aikana.
4
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
xToistettaessa VIDEO-CD- tai
CD-levyä
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• STEREO: Normaali stereoääni.
• 1/V: Vasemman kanavan ääni
(mono)
• 2/O: Oikean kanavan ääni (mono)
Valitse
(AUDIO)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
T
1:32:55
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
Paina ENTER-painiketta.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toistuvasti, kunnes ohjausvalikko katoaa
näkyvistä.
AUDIO-asetukset tulevat näkyviin.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Äänen säätäminen
Jos DVD-levylle on tallennettu monikieliset
ääniraidat, voit valita haluamasi kielen
DVD-levyn toiston aikana.
Jos DVD-levyn ääni on tallennettu eri
järjestelmiä (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio tai DTS) käyttäen, voit valita
haluamasi äänijärjestelmän DVD-levyn
toiston aikana.
Stereoäänisiä CD- tai VIDEO-CD -levyjä
toistaessasi voit valita oikean tai vasemman
kanavan äänen ja kuunnella valitun kanavan
ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta. (Tällöin äänen
stereovaikutelma katoaa.) Jos esimerkiksi
toistat levyä, jonka musiikkikappaleessa
laulu kuuluu oikeasta kanavasta ja soittimet
vasemmasta, voit valita vasemman kanavan
ja siten kuulla pelkät soittimet kummastakin
kaiuttimesta.
AUDIO
Valitse haluamasi äänisignaali
painamalla painiketta X/x.
DVD
z Voit valita AUDIO-toiminnon suoraan painamalla
AUDIO-painiketta. Joka kerta kun painat painiketta,
asetus muuttuu.
Huomautuksia
• Et voi muuttaa äänen valintaa, jos levyn tietoja ei
ole tallennettu äänimuotoon.
• DVD-toiston aikana ääni saattaa vaihtua
automaattisesti.
49FI
Levyn äänitietojen näyttäminen
Jos valitset “AUDIO”-vaihtoehdon,
toistettavat kanavat näkyvät kuvaruudussa.
Esimerkiksi Dolby Digital -järjestelmässä
DVD-levylle voi tallentaa monia
äänisignaaleja monoäänestä aina 5.1kanavien signaaleihin. Eri DVD-levyillä voi
olla eri määrä tallennettuja kanavia.
Esimerkkinäytöt ovat seuraavat:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Nykyinen äänijärjestelmä*
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
DVD
• Dolby Digital 5.1-kan.
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
T
1:32:55
1: ENGLANTI
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
* Näkyviin tulee “PCM”-, “MPEG”-,
“DTS”- tai “DOLBY DIGITAL” -ilmaisin.
Kun näkyvissä on “DOLBY DIGITAL”
-ilmaisin, toistettavan raidan kanavat
näkyvät numeroina seuraavasti:
5.1-kan. Dolby Digital:
Takakanavat 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Etukanavat 2 +
keskikanava 1
50FI
LFE (Low Frequency
Effect) kanava 1
Huomautuksia
• Jos signaalissa on takakanavien ääniosat (LS, RS
tai S), tilaäänen vaikutus on tehostettu.
• Jos toistat MPEG AUDIO -ääniraitoja, laite syöttää
PCM (stereo) -signaaleja.
Äänitulosignaalin
koodauksen
automaattinen purku
(automaattinen koodauksen purku)
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Voit käyttää tilaääntä helposti valitsemalla
jonkin laitteen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Voit nauttia elokuvateatterien ja
konserttisalien äänentoistosta kotonasi.
Kun haluat valita äänikentän, paina laitteen
painiketta SOUND FIELD –/+ tai
kaukosäätimen painiketta SOUND FIELD
toistuvasti, kunnes haluamasi äänikentän
nimi näkyy etupaneelin näytössä.
Äänikenttä
Automaattinen
koodauksen purku
Normaali tilaääni
Cinema Studio EX A
Cinema Studio EX B
Cinema Studio EX C
Halli
Jazz-klubi
Live-konsertti
Peli
2-kanavastereo
Näyttö
AUTO DECO.
Äänen säätäminen
Koodauksen automaattinen purkutoiminto
tunnistaa automaattisesti laitteeseen tulevan
äänisignaalin tyypin (Dolby Digital, DTS tai
tavallinen 2-kanavainen stereo) ja purkaa
koodauksen tarvittaessa. Tässä
toimintatilassa laite toistaa äänen niin kuin
se on tallennettu ja koodattu lisäämättä
mitään tehosteita (esimerkiksi kaiuntaa).
Jos matalataajuisia signaaleja (esimerkiksi
Dolby Digital LFE) ei ole, laite kuitenkin
luo matalataajuisen signaalin
lisäbassokaiutinta varten.
Tilaäänen käyttäminen
N.SURROUND
C.S.EX A*
C.S.EX B*
C.S.EX C*
HALL
JAZZ CLUB
L.CONCERT
GAME
2CH STEREO
* Käyttävät DCS-tekniikkaa
Paina laitteen painiketta SOUND FIELD
–/+ tai kaukosäätimen painiketta
SOUND FIELD toistuvasti, kunnes
“AUTO DECO.(AUTO DECODING)” ilmaisin näkyy etupaneelin näytössä.
DCS (Digital Cinema Sound)
Sony mittasi Sony Pictures Entertainmentin
studioiden ääniympäristön, yhdisti
mittaustulokset omaan DSP (Digital Signal
Processor, digitaalinen signaalinkäsittely) tekniikkaansa ja kehitti “Digital Cinema
Sound” -järjestelmän. Kotiteatterissa
“Digital Cinema Sound” jäljittelee
ihanteellista elokuvateatterin ääniympäristöä
elokuvan ohjaajan tarkoittamalla tavalla.
Koodauksen automaattinen purkutoiminto
tulee käyttöön.
jatkuu
51FI
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Cinema Studio EX -äänikentän
käyttö elokuvissa
Cinema Studio EX sopii erityisen hyvin
monikanavaäänellä varustettuihin elokuviin
(kuten Dolby Digital -DVD-levyihin). Tämä
tila toistaa Sony Pictures Entertainmentin
studioiden äänikentän.
Paina laitteen painiketta SOUND FIELD –/+
tai kaukosäätimen painiketta SOUND FIELD
toistuvasti, kunnes “C.S.EX A (tai B, C)” ilmaisin näkyy etupaneelin näytössä.
C.S.EX A (Cinema Studio EX A)
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin
“Cary Grant Theater” elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä on
standarditila, joka sopii lähes
kaikentyyppisten elokuvien katseluun.
C.S.EX B (Cinema Studio EX B)
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin “Kim
Novak Theater” -elokuvatuotantostudion
äänikentän. Tämä toimintatila sopii erityisen
hyvin paljon erikoistehosteita sisältävien
tieteis- ja toimintaelokuvien katseluun.
52FI
C.S.EX C (Cinema Studio EX C)
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin
elokuvamusiikkituotantostudion äänikentän.
Tämä toimintatila sopii musikaalien tai
paljon musiikkia sisältävien
elokuvaklassikoiden katseluun.
Tietoja Cinema Studio EX äänikentästä
Cinema Studio EX koostuu seuraavista
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista
5 paria virtuaalikaiuttimia, jotka
ympäröivät kuuntelijaa.
• Screen Depth Matching
Elokuvateatterissa ääni kuulostaa tulevan
valkokankaalle heijastettavasta kuvasta.
Tämä äänimuokkauksen osa luo
samanlaisen äänen kuunteluhuoneeseesi
siirtämällä etukaiuttimien äänen kuvan
“sisään”.
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterin kaiunnan.
Cinema Studio EX on yhdistetty tila, joka
käyttää kaikkia näitä osia samanaikaisesti.
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet voivat
aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
Toisen äänikentän valitseminen
Paina laitteen painiketta SOUND FIELD –/+
tai kaukosäätimen painiketta SOUND FIELD
toistuvasti, kunnes haluamasi äänikentän
nimi näkyy etupaneelin näytössä.
Nykyinen äänikenttä tulee etupaneelin
näyttöön.
N. SURROUND (Normal Surround)
Laite toistaa monikanavaisella tilaäänellä
varustetun ohjelman samalla tavalla kuin se
on tallennettu. Laite purkaa 2-kanavaisilla
äänisignaaleilla varustetun ohjelman äänen
Dolby Pro Logic- tai Dolby Pro Logic II
-tilaääneksi (sivu 29).
HALL (halli)
Luo suorakulmaisen konserttisalin
akustiikan.
JAZZ CLUB (jazz-klubi)
Luo jazz-klubin akustiikan.
L. CONCERT (live-konsertti)
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
HP. THEATER (kuuloketeatteri)
Kun liität kuulokkeet laitteen PHONESliitäntään, voit HEADPHONE THEATER
-tilaa käyttämällä kuunnella
elokuvateatterimaista ääntä kuulokkeista.
Tämä tila on erityisen tehokas erillisillä 5.1kanavilla varustettujen Dolby Digital- ja
DTS-ohjelmalähteiden äänentoistossa. Kun
valitset jonkin äänikenttävaihtoehdon (paitsi
AUTO DECODING tai 2 CH STEREO), tila
tulee käyttöön.
ohjelmalähdettä varten viimeksi valitun
äänikentän (Sound Field Link -toiminto).
Aina kun valitset ohjelmalähteen (esimerkiksi DVD
tai TUNER), sen yhteydessä viimeksi valittu
äänikenttä tulee automaattisesti uudelleen käyttöön.
Jos esimerkiksi kuuntelet DVD-levyä HALLäänikentän ollessa valittuna, vaihdat sitten
ohjelmalähdettä ja palaat takaisin DVD-levyn
kuunteluun, HALL-äänikenttä tulee uudelleen
käyttöön. Viritintä käytettäessä äänikentät tallentuvat
muistiin erikseen kaikkia esiviritettyjä asemia varten.
z Tunnistat ohjelmatallenteen
koodausjärjestelmän sen pakkauksessa
olevasta tunnuksesta
– Dolby Digital -levyissä on tunnus
.
– Dolby Surround -koodatuissa ohjelmissa on tunnus
.
– DTS Digital Surround -levyissä on tunnus DTS.
Huomautus
Jos toistat ääniraitaa, jonka näytteenottotaajuus on
96 kHz. laite muuntaa lähtösignaalien
näytteenottotaajuuden 48 kHz:ksi.
Äänen säätäminen
GAME (peli)
Tuottaa suurimman tehokkuuden
videopeliohjelmistojen ääniin.
z Laite tallentaa muistiin kutakin
Tilaäänitoiminnon poistaminen
käytöstä
Paina laitteen painiketta SOUND FIELD –/+
tai kaukosäätimen painiketta SOUND
FIELD toistuvasti, kunnes “AUTO DECO.”tai “2CH STEREO” -ilmaisin näkyy
etupaneelin näytössä.
53FI
Pelkkien etukaiuttimien
ja lisäbassokaiuttimen
käyttäminen (2-kanavastereo)
Tasoasetusten
muuttaminen
Tasovalikon asetuksilla voit valita kunkin
kaiuttimen balanssin ja äänenvoimakkuuden
(sivu 28).
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
C/X/x/c
ENTER
Paina laitteen painiketta SOUND FIELD
–/+ tai kaukosäätimen painiketta
SOUND FIELD toistuvasti, kunnes “2CH
STEREO” -ilmaisin näkyy etupaneelin
näytössä.
Tässä tilassa ääni kuuluu vain vasemmasta
ja oikeasta etukaiuttimesta sekä
lisäbassokaiuttimesta. Tavallisten
kaksikanavaisten stereolähteiden ääni
ohittaa äänikenttäprosessorin kokonaan.
Monikanavaiset tilaäänitallenteet
yhdistetään kaksikanavaisiksi.
Tässä toimintatilassa voit toistaa mitä
tahansa ohjelmalähdettä vain vasemman ja
oikean etukaiuttimen sekä
lisäbassokaiuttimen kautta.
1
2
AMP MENU
Ala toistaa ohjelmalähdettä, johon
on koodattu monikanavainen
tilaääni.
Paina AMP MENU -painiketta
toistuvasti.
9 LEVEL -ilmaisin tulee etupaneelin
näyttöön.
3
4
Istuudu kuuntelupaikkaan ja
valitse muutettava asetus
painamalla X/x-painikkeita.
Säädä äänenvoimakkuus
painikkeilla C/c.
Säädetty arvo tulee etupaneelin
näyttöön. Jos et käytä kaukosäädintä
muutamaan sekuntiin, arvo katoaa
näytöstä ja tallentuu muistiin.
54FI
Elokuvien katseleminen
Kuvakulman vaihtaminen
3
Paina painiketta c tai ENTERpainiketta.
Kulman numero muuttuu muotoon “-”.
Jos DVD-levylle on tallennettu useita
kuvakulmia samasta kohtauksesta, laitteen
etupaneelin näyttöön tulee ilmaisin
“ANGLE”. Tällöin voit halutessasi vaihtaa
kuvakulmaa.
Jos esimerkiksi katselet kohtausta, jossa on
liikkuva juna, voit katsella näkymää junan
edestä tai junan vasemman tai oikean puolen
ikkunasta, ilman että junan liike keskeytyy.
Numeropainikkeet
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
–(9)
4
Valitse kuvakulman numero
painamalla numeropainikkeita tai
painiketta X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
X/c/x
ENTER
z Voit valita kuvakulman suoraan painamalla
ANGLE-painiketta. Joka kerta kun painat painiketta,
kuvakulma muuttuu.
Huomautus
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toiston aikana.
Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kuvakulmaa ei
ehkä voi vaihtaa, vaikka levylle olisikin tallennettu
useita kuvakulmia.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
2
1:32:55
Kuvakulma vaihtuu valitsemaksesi
kulmaksi.
3
DVD
DISPLAY
1
T
DVD
Elokuvien katseleminen
ANGLE
1
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
Valitse
(KULMA)
painamalla painiketta X/x.
Kuvakulman numero tulee näkyviin.
Suluissa näkyvä luku ilmaisee
kuvakulmien kokonaismäärän.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
55FI
3
Tekstityksen
näyttäminen
Jos levylle on tallennettu tekstitys, voit
näyttää ja piilottaa tekstityksen levyn toiston
aikana. Jos levylle on tallennettu tekstitys
useaa eri kieltä varten, voit muuttaa
tekstityksen kieltä levyn toiston aikana sekä
näyttää ja piilottaa tekstityksen milloin
haluat. Voit esimerkiksi valita kielen, jota
haluat opiskella, ja ymmärtämisen
helpottamiseksi näyttää tekstityksen.
SUBTITLE
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Valitse kieli painamalla painiketta
X/x.
Valittavissa olevat kielet riippuvat
DVD-levystä.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Katso kielikoodin merkitys
sivulla 84 olevasta kieliluettelosta.
4
Paina ENTER-painiketta.
TEKSTITYS-asetuksen peruuttaminen
Valitse “EI KÄYT.” vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
z Voit valita “TEKSTITYS”-toiminnon suoraan
painamalla SUBTITLE-painiketta. Joka kerta kun
painat painiketta, asetus muuttuu.
X/x
DVD
DISPLAY
ENTER
Huomautus
Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi
muuttaa, vaikka levylle olisikin tallennettu
monikielinen tekstitys.
1
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
2
Valitse
(TEKSTITYS)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
TEKSTITYS-asetukset tulevat
näkyviin.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
56FI
DVD
Lisätoimintojen käyttäminen
Levyjen lukitseminen
3
(MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA)
Voit rajoittaa levyn käyttöä kahdella tavalla.
• Mukautettu käytönvalvonta
Voit asettaa toistorajoituksia niin, ettei
laitteella voi toistaa niitä levyjä, joita
rajoitus koskee.
• Käytönvalvonta
Joidenkin DVD-levyjen toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
Samaa salasanaa käytetään sekä
käytönvalvonnassa että mukautetussa
käytönvalvonnassa.
Mukautettu käytönvalvonta
Numeropainikkeet
DVD
DISPLAY
1
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
KÄYTÖSSÄ
SALASANA
4
Valitse “KÄYTÖSSÄ t” painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
xJos et ole antanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
3
x
C/X/x
O RETURN
ENTER
Aseta lukittava levy laitteeseen.
Jos laite toistaa levyä, lopeta toisto
painamalla painiketta x.
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
xJos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
2
DVD
Lisätoimintojen käyttäminen
Voit asettaa mukautetun käytönvalvonnan
salasanan enintään 25 levyä varten. Jos
yrität asettaa sen 26:nnelle levylle,
ensimmäisen määrittämäsi levyn
salasanarajoitus peruuntuu.
Valitse
(MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA) painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
“MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA” on nyt valittu.
ENTER
.
Kun laite on pysäytettynä, paina DVD
DISPLAY -painiketta.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
jatkuu
57FI
5
Anna tai anna uudelleen
numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Ilmoitus “Mukautettu käytönvalvonta on
asetettu.” tulee näyttöön, ja
ohjausvalikkonäyttö palaa kuvaruutuun.
Mukautetulla käytönvalvonnalla
suojatun levyn toistaminen
1
Jos teet virheen salasanan
antamisessa
Paina painiketta C, paina sitten ENTERpainiketta ja anna oikea numero.
Jos teet virheen
Paina painiketta O RETURN ja aloita
uudelleen vaiheesta 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DVD DISPLAY -painiketta
toistuvasti, kunnes ohjausvalikko katoaa
näkyvistä.
Mukautetun käytönvalvonnan
poistaminen käytöstä
1
Valitse vaiheessa 4 “EI KÄYT. t” ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Salasanan muuttaminen
1
2
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
3
Anna numeropainikkeita painamalla
uusi nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
4
58FI
Valitse vaiheessa 4 “SALASANA t”
painamalla painiketta X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
Vahvista salasana kirjoittamalla se
uudelleen numeropainikkeita painamalla
ja paina ENTER-painiketta.
Aseta laitteeseen mukautetulla
käytönvalvonnalla suojattu levy.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
-näyttö tulee näkyviin.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Mukautettu käytˆnvalvonta on jo asetettu.
Anna salasana ja paina sitten ENTER .
2
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Laite on valmis levyn toistoon.
z Jos unohdat salasanasi, anna numeropainikkeilla
6-numeroinen luku “199703”, kun MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA -näyttö pyytää salasanaa, ja
paina sitten ENTER-painiketta. Näyttö pyytää sinua
antamaan nelinumeroisen salasanan.
Rajoitettu käyttö lapsia varten
(käytönvalvonta)
Joidenkin DVD-levyjen toistoa voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan. Voit
määrittää toistorajoitukset
käytönvalvontatoiminnon avulla.
Laite ei toista käytönvalvontatoiminnon
avulla rajoitettua kohtausta. Laite voi
näyttää kohtauksen tilalla toisen kohtauksen.
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
DVD
SETUP
X/x
O RETURN
ENTER
1
Kun laite on pysäytettynä, paina DVD
SETUP -painiketta.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
2
Valitse “MUKAUTETUT ASETUKSET”
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
“MUKAUTETUT ASETUKSET”
-näyttö tulee näkyviin.
4
Anna tai anna uudelleen salasana
numeropainikkeita painamalla ja paina
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jonka avulla
voit asettaa toiston rajoitukset ja vaihtaa
salasanan.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
USA
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
RAIDAN VALINTA
EI KÄYT.
5
3
Valitse “KÄYTÖNVALVONTA t”
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
Lisätoimintojen käyttäminen
xJos et ole antanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
Valitse “VAKIO” painamalla painiketta
X/x ja paina sitten ENTER-painiketta.
“VAKIO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
EI KÄYT.
USA
MUUT
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
6
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
Valitse toistorajoitustasoksi haluamasi
maantieteellinen alue painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
Alue on valittu.
Jos valitset “MUUT t”, valitse
vakiokoodinumero sivulla 61 olevasta
taulukosta ja kirjoita se
numeropainikkeiden avulla.
xJos olet jo rekisteröinyt
salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
ENTER
.
jatkuu
59FI
7
Valitse “TASO” painamalla painiketta X/
x ja paina sitten ENTER-painiketta.
“TASO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
EI KÄYT.
TASO:
8:
VAKIO:
7:
NC17
MUUTA SALASANA
6:
R
5:
4:
PG13
3:
PG
2:
1:
G
8
Valitse painikkeita X/x painamalla
haluamasi taso ja paina ENTERpainiketta.
Käytönvalvonnan asetukset on
määritetty.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
4:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
PG13
USA
Käytönvalvonnalla suojatun levyn
toistaminen
1
Aseta levy laitteeseen ja paina Hpainiketta.
KÄYTÖNVALVONTA-näyttö tulee
näkyviin.
2
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Laite aloittaa toiston.
z Jos unohdat salasanan, poista levy ja toimi
kohdan “Rajoitettu käyttö lapsia varten” vaiheiden
1–5 mukaan. Kun näyttöön tulee pyyntö antaa
salasana, anna numeropainikkeilla luku “199703” ja
paina sitten ENTER-painiketta. Näyttö pyytää sinua
antamaan nelinumeroisen salasanan. Kun olet
syöttänyt nelinumeroisen salasanan vaiheessa 3,
vaihda laitteeseen toinen levy ja paina H-painiketta.
Kun KÄYTÖNVALVONTA-näyttö on tullut
näkyviin, syötä uusi salasana.
Huomautuksia
Mitä pienemmän arvon määrität, sitä
tarkemmat ovat rajoitukset.
Jos teet virheen
Palaa edelliseen näyttöön painamalla
painiketta O RETURN.
Asetusnäytön poistaminen käytöstä
Paina DVD SETUP -painiketta toistuvasti,
kunnes asetusnäyttö katoaa näkyvistä.
Käytönvalvonnan poistaminen
käytöstä ja DVD-levyn toistaminen
salasanan antamisen jälkeen
Valitse “TASO”-asetukseksi “EI KÄYT.”
vaiheessa 8.
Salasanan muuttaminen
FI
60
1
Valitse vaiheessa 5 painiketta x
painamalla “MUUTA SALASANA t”
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
2
Anna uusi salasana vaiheen 3 mukaan.
• Jos toistat DVD-levyä, jossa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi
rajoittaa tämän laitteen avulla.
• Laite voi antaa kehotuksen vaihtaa
käytönvalvontatasoa joidenkin DVD-levyjen toiston
aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa.
Kun jatkuva toistotila peruutetaan, taso palaa
alkuperäisten asetusten mukaiseksi.
Aluekoodi
Standardi
Koodinumero
Standardi
Koodinumero
Alankomaat
2376
Kiina
2092
Argentiina
2044
Malesia
2363
Australia
2047
Meksiko
2362
Belgia
2057
Norja
2379
Brasilia
2070
Pakistan
2427
Chile
2090
Portugali
2436
Etelä-Korea
2304
Ranska
2174
Espanja
2149
Ruotsi
2499
Filippiinit
2424
Saksa
2109
Hongkong
2219
Singapore
2501
Indonesia
2238
Suomi
2165
Intia
2248
Sveitsi
2086
Iso-Britannia 2184
Taiwan
2543
Italia
2254
Tanska
2115
Itävalta
2046
Thaimaa
2528
Japani
2276
Uusi-Seelanti
2390
Kanada
2079
Venäjä
2489
Lisätoimintojen käyttäminen
61FI
Muut toiminnot
Television ohjaaminen
vakiovarusteisiin
sisältyvällä
kaukosäätimellä
Jos muutat kaukosäätimen signaalin
asetusta, voit ohjata televisiota
vakiovarusteisiin kuuluvalla
kaukosäätimellä.
Huomautuksia
• Aiemmin määritetty koodinumero poistuu
muistista, kun annat uuden koodinumeron.
• Koodinumero voi palautua oletusasetuksen
(SONY) mukaiseksi, kun vaihdat kaukosäätimen
paristot. Aseta oikea koodinumero uudelleen.
Television ohjaaminen
kaukosäätimellä
Televisio
Valmistaja
001
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007,
015
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015,
034
GRUNDIG
017, 034
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA
002, 003, 019
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032,
033, 034
SANYO
008, 044, 045, 046
TV ?/1
TV/VIDEO
Numeropainikkeet
VOL +/–
./>
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
COMMAND
MODE DVD
TV kytkin
Pidä TV [/1 -painiketta alhaalla ja anna
television valmistajan koodi (katso
taulukkoa) numeropainikkeiden avulla.
Paina sitten ENTER-painiketta. Vapauta sen
jälkeen TV [/1 -painike.
Ohjattavien televisioiden
koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi
koodinumero, syötä ne yksi kerrallaan,
kunnes löydät koodin, joka toimii televisiosi
kanssa.
62FI
Koodinumero
SONY
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
Kaapeli-TV-kotipääte
Valmistaja
Koodinumero
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Television ohjaaminen
Voit ohjata televisiota painamalla alla
mainittuja painikkeita.
Painike
TV [/1
Toiminto
Television virran kytkeminen ja
katkaiseminen.
Television ohjelmalähteen
vaihtaminen TV-kanavaksi tai
muuksi lähteeksi.
TV/VIDEO
Vaihtaminen television ja DVDsoittimen ohjauksen välillä
COMMAND MODE DVD TV -kytkimen
avulla voit kytkeä kaukosäätimen ohjaamaan
televisiota tai DVD-soitinta. Kun katselet
DVD-levyä, pidä COMMAND MODE
DVD TV kytkin asennossa DVD.
Kuvanauhurin tai muun
laitteen käyttäminen
Voit käyttää VIDEO 1- tai VIDEO 2
-liitäntöihin liitettyä kuvanauhuria tai muuta
laitetta. Katso liitettävän laitteen
käyttöoppaasta lisätietoja käytöstä.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
Alla olevassa taulukossa on esitetty
painikkeet, joihin COMMAND MODE
DVD TV kytkin vaikuttaa.
Painike
1~9,*
>10,
10/0
.
>
3
#
Normaali
siirtyminen
edelliseen
nimikkeeseen,
jakson ohitus
DVD-levyllä.
Normaali
siirtyminen
seuraavaan
nimikkeeseen,
jakson ohitus
DVD-levyllä.
VOL +
VOL –
TV
Valitsee
television
kanavat.
Vahvistaa valitun
kanavan.
Joissakin
tilanteissa voit
valita kanavan
12 suoraan.
TV CH –
Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy se
VIDEO 1- tai VIDEO 2 -liitäntä, johon
olet liittänyt laitteen.
Aina FUNCTION-painiketta painaessasi
laitteen toimintatila vaihtuu seuraavasti:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER (viritin) t DVD...
Muut toiminnot
ENTER
DVD
Normaalit
numeropainiketoiminnot
DVD-levyllä.
Normaali
hyväksymistoiminto
DVD-levyllä.
TV CH +
VOL +
VOL –
Huomautus
Joitakin televisioita ei ehkä voi ohjata kaukosäätimellä,
tai kaikkia yllä olevia painikkeita ei ehkä voi käyttää.
* Jos haluat syöttää kaksinumeroisen luvun, paina
>10-painiketta ja sitten numeropainikkeita.
(Jos esimerkiksi haluat syöttää numeron 25, paina
ensin >10, sitten 2 ja sitten 5.)
63FI
Radion kuunteleminen
Esiviritä ensin asemat laitteen muistiin
(katso sivun 30 kohtaa “Radioasemien
esivirittäminen”).
1
STEREO/
MONO
z Jos FM-ohjelmassa on kohinaa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
DISPLAY
VOL +/–
TUNING
–/+
PRESET
–/+
1
Paina FUNCTION-painiketta
toistuvasti, kunnes TUNERilmaisin tulee etupaneelin
näyttöön.
Laite virittää viimeksi kuunnellun
aseman.
m
TUNED
ST
FM
MHz
2
Valitse haluamasi esiviritetty
asema painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai –.
Joka kerta kun painat painiketta, laite
virittää uuden esiviritetyn aseman.
3
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla painiketta VOL +/–.
Virran katkaiseminen radiosta
Paina 1-painiketta.
64FI
Muiden kuin esiviritettyjen asemien
kuunteleminen
Käytä manuaalista tai automaattista viritystä
vaiheessa 2.
Jos haluat virittää aseman manuaalisesti,
paina painiketta TUNING + tai – toistuvasti.
Jos haluat virittää aseman automaattisesti,
pidä alas painettuna painiketta TUNING
+ tai –.
Paina kaukosäätimen STEREO/MONO-painiketta,
kunnes MONO-ilmaisin näkyy etupaneelin näytössä.
Tämän jälkeen ääni ei ole stereofonista, mutta sen
laatu on parempi. Voit palauttaa stereoäänen
painamalla painiketta uudelleen.
z Vastaanoton laadun parantaminen
Suuntaa vakiovarusteisiin sisältyvät antennit
uudelleen.
Taajuuden tai äänikentän
tarkastaminen
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta,
etupaneelin näyttö muuttuu seuraavasti:
aseman indeksinimi* t taajuus t
äänikenttä t aseman indeksinimi.
* Näkyy, kun olet antanut nimen
esiviritetylle asemalle (sivu 65).
RDS-järjestelmän (Radio
Data System) käyttäminen
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
(vain eurooppalaiset mallit)
Mikä RDS on?
Radio Data System (RDS) on järjestelmä,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin mukana
lisätietoja. Tässä virittimessä on käteviä
RDS-toimintoja, kuten aseman nimen
näyttö. RDS-järjestelmä on käytettävissä
vain FM-asemilla.*
Voit syöttää esiviritetyille asemille enintään
8 merkin pituisen nimen. Nämä nimet
(esimerkiksi XYZ), tulevat laitteen
etupaneelin näyttöön, kun valitset vastaavat
asemat.
Huomaa, että yhdelle esiviritetylle asemalle
voi antaa vain yhden nimen.
NAME
Huomautus
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
* Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
C/X/x/c
Muut toiminnot
ENTER
RDS-lähetysten vastaanottaminen
Valitse FM-alueella lähettävä asema. Kun
virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi tulee näyttöön.
1
Laite virittää viimeksi kuuntelemasi
aseman.
Aina FUNCTION-painiketta
painaessasi laitteen toimintatila
vaihtuu seuraavasti:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
RDS-tietojen näyttäminen
Joka kerta kun painat painiketta DISPLAY,
näyttö muuttuu seuraavasti:
t Aseman nimi*
r
Taajuus
r
SOUND FIELD
* Jos laite ei vastaanota RDS-lähetystä, aseman nimi
ei tule näyttöön.
Paina FUNCTION-painiketta
toistuvasti, kunnes TUNERilmaisin tulee etupaneelin
näyttöön.
2
Viritä esiviritetty asema, jolle
haluat luoda indeksinimen.
Jos esiviritettyjen asemien virittäminen
ei ole sinulle tuttua, katso sivun 64
kohtaa “Radion kuunteleminen”.
jatkuu
65FI
3
4
Paina NAME-painiketta.
Luo indeksinimi käyttämällä
kohdistinpainikkeita:
Valitse merkki painamalla x/Xpainiketta ja siirrä sitten kohdistin
seuraavaan merkkipaikkaan painamalla
c-painiketta.
Jos teet virheen
Paina painiketta C tai c toistuvasti,
kunnes muutettava merkki vilkkuu, ja
valitse sitten oikea merkki painamalla
painiketta x/X.
5
Paina ENTER-painiketta.
Indeksinimen antaminen muille
asemille
Toista vaiheita 2 – 5.
66FI
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen
2
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi säätää
kuvaa ja ääntä. Voit myös asettaa tekstityksen
ja asetusnäytön kielen. Lisätietoja
asetusnäytön jokaisesta vaihtoehdosta on
sivuilla 68-74. Jos haluat nähdä asetusnäytön
vaihtoehtojen täydellisen luettelon, katso
sivua 85.
NÄYTTÖASETUKSET
16:9
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
KÄYTÖSSÄ
TAUSTA:
KANSIKUVA
COMPONENT OUT -LÄHTÖ: INTERLACE
Asetusnäytön käyttäminen
>10
10/0
3
X/x/c
DVD
DISPLAY
ENTER
DVD
SETUP
Kun laite on pysäytettynä, paina DVD
SETUP -painiketta.
Asetusnäyttö tulee kuvaruutuun.
Pääkohdat
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ :
DVD-VALIKKO :
AUDIO :
TEKSTITYS :
ENGLANTI
ENGLANTI
ENGLANTI
ENGLANTI
Valitse painikkeita X/x painamalla
haluamasi kohta ja paina sitten ENTERtai c -painiketta.
Valitsemasi pääkohdan mukaiset
asetukset tulevat kuvaruutuun.
Esimerkki: “TV-TYYPPI”
Asetukset ja säädöt
1
Valitse näkyvissä olevasta luettelosta
haluamasi pääkohta painiketta X/x
painamalla: “KIELEN ASETUS”,
“NÄYTTÖASETUKSET”, “MUKAUTETUT
ASETUKSET”, “KAIUTINASETUKSET” ja
“NOLLAUS”. Paina sitten ENTER- tai cpainiketta.
Valitsemasi kohdan asetusnäyttö tulee
kuvaruutuun.
Esimerkki: “NÄYTTÖASETUKSET”
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
16:9
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: 4:3 LETTER BOX
TAUSTA:
4:3 PAN SCAN
COMPONENT OUT -LÄHTÖ:
Vaihtoehdot
jatkuu
67FI
4
Valitse painikkeita X/x painamalla
haluamasi asetus ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Asetus tulee käyttöön. Olet nyt tehnyt
tarvittavat asetukset.
Esimerkki: “4:3 PAN SCAN”
Valittu asetus
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
4:3 PAN SCAN
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
KÄYTÖSSÄ
TAUSTA:
KANSIKUVA
COMPONENT OUT -LÄHTÖ: INTERLACE
Näytön tai ääniraidan
kielen valitseminen
(KIELEN ASETUS)
“KIELEN ASETUS” -toiminnon avulla voit
valita kuvaruudulla näytettävän tekstin sekä
ääniraidan kielen.
Valitse asetusnäytöstä “KIELEN ASETUS”.
Jos haluat lisätietoja näytön käyttämisestä,
katso “Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 67).
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ :
DVD-VALIKKO :
AUDIO :
TEKSTITYS :
ENGLANTI
ENGLANTI
ENGLANTI
ENGLANTI
Asetusnäytön poistaminen käytöstä
Paina DVD SETUP- tai DVD DISPLAY
-painiketta toistuvasti, kunnes asetusnäyttö
katoaa näkyvistä.
z Jos valitset vaihtoehdon “NOLLAUS” vaiheessa
2, kaikki sivun 85 “ASETUKSET”-valikon valinnat
(paitsi KÄYTÖNVALVONTA) palautuvat
oletusasetustensa mukaisiksi. Kun olet valinnut
vaihtoehdon “NOLLAUS” ja painat ENTERpainiketta, valitse “KYLLÄ”, jos haluat palauttaa
oletusasetukset (kestää muutaman sekunnin), tai
valitse “EI”, jos haluat palata ohjausvalikkoon. Älä
paina laitteen POWER-painiketta tai 1-painiketta,
kun palautat laitteen oletusasetuksiin.
xNÄYTTÖ (kuvaruutunäyttö)
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa
kuvaruutunäytön kielen.
Voit valita kielen näkyviin tulevasta
luettelosta.
xDVD-VALIKKO (vain DVD)
Voit valita DVD-valikon kielen.
xAUDIO (vain DVD)
Voit valita ääniraidan kielen.
Voit valita kielen näkyviin tulevasta
luettelosta.
xTEKSTITYS (vain DVD)
Voit vaihtaa tekstityksen kielen.
Voit valita kielen näkyviin tulevasta luettelosta.
68FI
zJos valitset “DVD-VALIKKO”-, “TEKSTITYS”tai “AUDIO”-asetukseksi “MUUT t”, valitse
kielikoodi luettelosta ja syötä se numeropainikkeilla
(sivu 84).
Kun olet tehnyt valinnan, kielikoodi (4 numeroa)
tulee näkyviin, kun seuraavan kerran valitset
“MUUT t”.
Huomautus
Jos valitset kielen, jota DVD-levylle ei ole
tallennettu, laite valitsee automaattisesti jonkin
tallennetuista kielistä (ei koske “NÄYTTÖ”-kohtaa).
Näyttöasetukset
(NÄYTTÖASETUKSET)
Valitse asetukset liitettävän television mukaan.
Valitse asetusnäytöstä
“NÄYTTÖASETUKSET”. Jos haluat
lisätietoja näytön käyttämisestä, katso
“Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 67).
Oletusasetukset on alleviivattu.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
16:9
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
KÄYTÖSSÄ
TAUSTA:
KANSIKUVA
COMPONENT OUT -LÄHTÖ: INTERLACE
xTV-TYYPPI (vain DVD)
Tällä toiminnolla voit valita liitettävän
television kuvasuhteen (4:3 tai laajakuva).
Oletusasetukset vaihtelevat laitteen
myyntialueen mukaan.
4:3
LETTER
BOX
4:3
PAN SCAN
Asetukset ja säädöt
16:9
Valitse tämä, jos liität laitteeseen
laajakuvatelevision tai tavallisen
television, jossa on
laajakuvatoiminto.
Valitse tämä, jos liität laitteeseen
tavallisen 4:3-kuvasuhteisen
television. Näyttää kuvan laajana
siten, että kuvaruudun ala- ja
ylälaitaan jää musta alue.
Valitse tämä, jos liität laitteeseen
tavallisen 4:3-kuvasuhteisen
television. Näyttää laajakuvan
automaattisesti koko
kuvaruudussa siten, että osa
kuvasta rajautuu pois.
jatkuu
69FI
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen toistossa laite voi valita
automaattisesti “4:3 LETTER BOX” -asetuksen “4:3
PAN SCAN” -asetuksen sijaan ja päinvastoin.
xNÄYTÖNSÄÄSTAJÄ
Jos näytönsäästäjä on käytössä,
näytönsäästökuva tulee näkyviin, jos jätät
laitteen tauko- tai pysäytystilaan vähintään
15 minuutiksi tai toistat CD-levyä yli
15 minuuttia. Näytönsäästäjä suojaa
näyttölaitetta vahingoittumiselta
(liikkumattoman kuvan “palamiselta
kiinni”). Voit poistaa näytönsäästäjän
käytöstä painamalla painiketta H.
KÄYTÖSSÄ Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
EI KÄYT.
Poistaa näytönsäästäjän käytöstä.
xTAUSTA
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee
television kuvaruutuun, kun laite on
pysäytettynä tai kun se toistaa CD-levyä.
KANSIKUVA Kansikuva (pysäytyskuva) tulee
näkyviin taustalle, mutta vain,
jos kansikuva on tallennettu
levylle (esimerkiksi CDEXTRA). Jos levyllä ei ole
kansikuvaa,
“GRAFIIKKAKUVA”-kuva
tulee näkyviin.
GRAFIIKLaitteeseen esitallennettu kuva
KAKUVA
tulee näkyviin taustalle.
SININEN
Taustaväri on sininen.
MUSTA
Taustaväri on musta.
xCOMPONENT OUT -LÄHTÖ
Muuttaa laitteen COMPONENT VIDEO
OUT -liitännöistä lähtevän signaalin tyypin.
Lisätietoja tyypeistä on sivulla 81.
Valitse tämä, jos olet
liittänyt laitteen tavalliseen
televisioon (jonka kuva on
lomiteltu).
PROGRESSIVE Valitse tämä, jos olet
liittänyt laitteen televisioon,
joka pystyy
vastaanottamaan
progressiivista signaalia.
INTERLACE
Huomautuksia
• Jos laitteen takapaneelissa oleva COMPONENT
VIDEO OUT/SCAN SELECT -kytkin ei ole
asennossa “SELECTABLE”, et voi valita edellä
mainittua asetusta.
• Kun “PROGRESSIVE” on valittuna
“NÄYTTÖASETUKSET”-valikosta, MONITOR
OUT- ja S VIDEO OUT -liitännöistä ei lähde
signaalia.
• Kun “NÄYTTÖASETUKSET”-valikon asetuksena
on “PROGRESSIVE” ja television värijärjestelmä
on PAL, signaali muuttuu lomitetuksi
automaattisesti.
70FI
Asetusten mukauttaminen
(MUKAUTETUT ASETUKSET)
Voit määrittää esimerkiksi käytönvalvonnan
asetukset.
Valitse asetusnäytöstä “MUKAUTETUT
ASETUKSET”. Jos haluat lisätietoja näytön
käyttämisestä, katso “Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 67).
Oletusasetukset on alleviivattu.
MUKAUTETUT ASETUKSET
VÄRIJÄRJESTELMAÄ
KÄYTÖNVALVONTA
RAIDAN VALINTA
EI KÄYT.
AUTO
PAL
NTSC
Näyttää PAL- tai NTSCvideosignaalin levyn
värijärjestelmän mukaisesti. Jos
televisio pystyy käyttämään
kumpaakin värijärjestelmää,
valitse AUTO.
Muuttaa NTSC-levyn PALvärijärjestelmän mukaisesti.
Muuttaa PAL-levyn NTSCvärijärjestelmän mukaisesti.
xRAIDAN VALINTA (vain DVD)
Määrittää eniten kanavia sisältävän
ääniraidan ensisijaiseksi, kun toistat DVDlevyä, jota äänitettäessä on käytetty useita
äänijärjestelmiä (PCM, MPEG audio, DTS
tai Dolby Digital).
EI KÄYT. Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
Ensisijaisuus on määritetty.
AUTO
Huomautuksia
• Kun valitset asetukseksi “AUTO”, kieli voi vaihtua.
“RAIDAN VALINTA” -asetus on ensisijainen
“KIELEN ASETUS” -näytön “AUDIO”-asetukseen
verrattuna (sivu 68).
• Jos PCM-, DTS-, MPEG audio- ja Dolby Digital
-ääniraidoissa on yhtä monta kanavaa, laite valitsee
PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEG audio
-ääniraidat tässä järjestyksessä.
• Joissakin DVD-levyissä ensisijainen ääni on
ennalta määritetty. Tällöin DTS-, MPEG audio- tai
Dolby Digital -järjestelmää ei voi määrittää
ensisijaiseksi “AUTO”-asetuksen avulla.
Asetukset ja säädöt
xVÄRIJÄRJESTELMAÄ (vain
Aasiassa ja Australiassa myytävät
mallit)
Voit valita värijärjestelmän VIDEO CD
levyjä varten.
xKÄYTÖNVALVONTA t (vain DVD)
Voit asettaa salasanan ja rajoitustason, joka
on käytössä toistaessasi sellaisia DVD-levyjä,
jotka sisältävät toistorajoituksen lapsia varten.
Katso lisätietoja kohdasta “Rajoitettu käyttö
lapsia varten (käytönvalvonta)” (sivu 58).
Huomautuksia
• Et voi vaihtaa levyn värijärjestelmää.
• Aasiassa tai Australiassa myytävää mallia
käytettäessä tämän laitteen värijärjestelmää voi
muuttaa liitetyn television mukaan. Katso sivua 24.
71FI
Kaiuttimien asetukset
(KAIUTINASETUKSET)
Jotta saat parhaan mahdollisen
tilaäänentoiston, aseta liitettyjen kaiuttimien
koko ja niiden etäisyys kuuntelupaikasta.
Aseta kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino samaksi testiäänen avulla.
Valitse asetusnäytöstä
“KAIUTINASETUKSET”. Jos haluat
lisätietoja näytön käyttämisestä, katso
“Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 67).
Oletusasetukset on alleviivattu.
KAIUTINASETUKSET
KOKO:
ETÄISYYS:
TASO:
BALANSSI:
TESTIÄÄNI:
• TAKAKAIUTTIMET
— TAKANA (MATALA), TAKANA
(KORKEA), SIVU (MATALA), SIVU
(KORKEA): Määritä sijainti ja korkeus,
jotta voit käyttää oikein Digital Cinema
Surround -toimintatiloja.
— EI MITÄÄN: Valitse tämä asetus, jos et
käytä takakaiuttimia.
• BASSOKAIUTIN
— KYLLÄ
Huomautuksia
• Kun valitset asetuksen, ääni katkeaa hetkeksi.
• Muiden kaiuttimien asetusten mukaan voi olla, että
lisäbassokaiuttimen ääni on liian voimakas.
Takakaiuttimien sijainnin ja
korkeuden määrittäminen
Kun valitset “TAKAKAIUTTIMET”asetukseksi jonkin muun kuin “EI
MITÄÄN”, määritä takakaiuttimien sijainti
ja korkeus. Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
TAKANA
(MATALA)
Oletusasetuksen palauttaminen
Valitse haluamasi asetus ja paina CLEARpainiketta.
xKOKO
Jos et liitä keskikaiutinta tai takakaiuttimia
tai siirrät takakaiuttimia, valitse CENTERja REAR-asetukset. Koska etukaiuttimien ja
lisäbassokaiuttimen asetukset ovat kiinteät,
et voi muuttaa niitä. Oletusasetukset on
alleviivattu.
• ETUKAIUTTIMET
— KYLLÄ
• KESKIKAIUTIN
— KYLLÄ: Valitse normaalisti tämä
asetus.
— EI MITÄÄN: Valitse tämä asetus, jos et
käytä keskikaiutinta.
72FI
TAKANA
(KORKEA)
SIVU
(MATALA)
SIVU
(KORKEA)
Valitse tämä, jos
takakaiuttimet ovat lohkoissa
B ja D.
Valitse tämä, jos
takakaiuttimet ovat lohkoissa
B ja C.
Valitse tämä, jos
takakaiuttimet ovat lohkoissa
A ja D.
Valitse tämä, jos
takakaiuttimet ovat lohkoissa
A ja C.
Nämä asetukset eivät ole käytettävissä, kun
“TAKAKAIUTTIMET”-asetuksena on “EI
MITÄÄN”.
Sijaintikaavio
ETUKAIUTTIMET
5m
90
A
A
45
B
B
20
Korkeuskaavio
C
C
Huomautuksia
60
D
D
30
5m
• Kun asetat etäisyyttä, ääni katkeaa hetkeksi.
• Jos molemmat etukaiuttimet tai molemmat
takakaiuttimet eivät ole yhtä kaukana
kuuntelupaikasta, aseta etäisyys lähemmän
kaiuttimen mukaan.
• Älä sijoita takakaiuttimia etukaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta.
Asetukset ja säädöt
xETÄISYYS
Alla olevassa kuvassa on esitetty kaiuttimien
etäisyyden oletusasetukset suhteessa
kuuntelupaikkaan.
5m
Etukaiuttimien etäisyyden
kuuntelupaikkaan voi
asettaa 0,2 metrin askelin
välille 1,0 - 15,0 metriä.
KESKIKAIUTIN
Keskikaiuttimen
5m
etäisyyden voi asettaa
niin, että se on enintään
1,6 metriä etukaiuttimia
lähempänä verrattuna
kuuntelupaikkaan.
Etäisyyden voi asettaa
0,2 metrin askelin.
TAKAKAIUTTIMET Takakaiuttimien
3,4 m
etäisyyden voi asettaa
niin, että se on enintään
4,6 metriä etukaiuttimia
lähempänä verrattuna
kuuntelupaikkaan.
Etäisyyden voi asettaa
0,2 metrin askelin.
xTASO
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen
äänenvoimakkuutta seuraavassa kuvatulla
tavalla. Valitse “TESTIÄÄNI” -asetukseksi
“KÄYTÖSSÄ” säädön helpottamiseksi.
Oletusasetukset on alleviivattu.
5m
KESKIKAIUTIN
0 dB
3,4 m
3,4 m
Säätää keskikaiuttimen
tasoa (–6 dB – +6 dB,
1 dB:n askelin).
TAKAKAIUTTIMET Säätää takakaiuttimien
0 dB
tasoa (–6 dB – +6 dB,
1 dB:n askelin).
Säätää
BASSOKAIUTIN
lisäbassokaiuttimen
0 dB
tasoa (–6 dB – +6 dB,
1 dB:n askelin).
Muuta asetusnäytössä olevia arvoja, jos
siirrät kaiuttimia. Oletusasetukset on
alleviivattu.
jatkuu
73FI
xBALANSSI
Voit muuttaa vasemman ja oikean
etukaiuttimen balanssia seuraavassa kuvatulla
tavalla. Valitse “TESTIÄÄNI” -asetukseksi
“KÄYTÖSSÄ” säädön helpottamiseksi.
Oletusasetukset on alleviivattu.
ETUKAIUTTIMET Säädä vasemman ja
oikean etukaiuttimen
KESKI
välistä balanssia
(säätöalue on kuusi
askelta keskikohdasta
vasemmalle ja oikealle).
TAKAKAIUTTIMET Säädä vasemman ja
oikean takakaiuttimen
KESKI
välistä balanssia
(säätöalue on kuusi
askelta keskikohdasta
vasemmalle ja oikealle).
Kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden säätäminen
samanaikaisesti
Säädä äänenvoimakkuus laitteen VOLUMEsäätimellä tai painamalla VOL +/– -painiketta.
xTESTIÄÄNI
Kaiuttimista kuuluu testiääni, jonka avulla
voit määrittää “BALANSSI”- ja “TASO”asetukset.
Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ Testiääni kuuluu vuorotellen
jokaisesta kaiuttimesta tasapainon
tai tason säädön aikana.
Kun valitset asetuksia
“KAIUTINASETUKSET”näytössä, testiääni kuuluu
samanaikaisesti sekä vasemmasta
että oikeasta kaiuttimesta.
74FI
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tason säätäminen
1
Kun laite on pysäytettynä, paina DVD
SETUP -painiketta ja valitse
asetusnäytöstä “KAIUTINASETUKSET”.
2
Valitse “TESTIÄÄNI” ja valitse
“TESTIÄÄNI”-asetukseksi “KÄYTÖSSÄ”.
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta.
3
Istu kuuntelupaikallasi, valitse
“BALANSSI” tai “TASO” ja muuta
“BALANSSI”- ja “TASO”-asetusta
painamalla X/x-painikkeita.
Testiääni kuuluu samanaikaisesti sekä
vasemmasta että oikeasta kaiuttimesta.
4
Poista testiääni käytöstä valitsemalla
“TESTIÄÄNI” ja valitsemalla
“TESTIÄÄNI”-asetukseksi “EI KÄYT”.
Huomautus
Kun muutat kaiutinasetuksia, ääni katkeaa hetkeksi.
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä laitetta, yritä
ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet
laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virta
Virta ei ole kytkettynä.
, Tarkasta, että verkkojohto (virtajohto) on
liitetty pitävästi.
Kuvassa on kohinaa.
, Levy on likainen tai vioittunut.
, Jos laitteesta tuleva kuvasignaali kulkee
kuvanauhurin kautta televisioon, joihinkin
DVD-ohjelmiin liitetty kopiointisuojaus
saattaa huonontaa kuvan laatua. Jos ongelmat
eivät poistu, vaikka liittäisit laitteen suoraan
televisioon, yritä liittää laite television
S-videotuloliitäntään (sivu 23).
Vaikka valitsisit
“NÄYTTÖASETUKSET”-näytön “TVTYYPPI”-kohdassa kuvasuhteen, kuva
ei täytä koko kuvaruutua.
, Levyn kuvasuhde on määritetty pysyvästi
DVD-levylle.
Kuva
Kuvaa ei näy.
, Joidenkin televisioiden yhteydessä kuva
saattaa muuttua mustavalkoiseksi NTSCvärijärjestelmällä tallennettua levyä
toistettaessa.
Ääni
Ääntä ei kuulu.
, Ääniliitäntäjohtoa ei ole liitetty pitävästi.
, Liitäntäjohto on vioittunut.
, Jos etupaneelin näytössä näkyy “MUTING
ON” -ilmaisin, paina kaukosäätimen
MUTING-painiketta.
, Laitteen oikosulkusuojaustoiminto on
kytkeytynyt toimintaan. Katkaise laitteesta
virta, poista oikosulku ja kytke laitteeseen
uudelleen virta.
, Laite on kytkettynä taukotilaan tai
hidastettuun toistoon. Palaa normaaliin
toistotilaan painamalla H -painiketta.
, Siirto eteenpäin tai taaksepäin on käytössä.
Palaa normaaliin toistotilaan painamalla H
-painiketta.
, Tarkasta kaiutinasetukset (sivut 25, 72).
Lisätietoja
, Videoliitäntäjohtoja ei ole liitetty pitävästi.
, Videoliitäntäjohdot ovat vioittuneet.
, Laite on liitetty televisioon väärän
tuloliitännän kautta (sivu 24).
, Televisiosta ei ole valittu sitä tuloliitäntää,
johon laite on liitetty.
, Olet valinnut “NÄYTTÖASETUKSET”valikon “COMPONENT OUT -LÄHTÖ” asetukseksi “PROGRESSIVE”, vaikka
televisiosi ei pysty näyttämään progressiivista
signaalia. Jos näin on, aseta laitteen
takapaneelissa oleva COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT -kytkin asentoon
INTERLACE. Kun näet televisiosta kuvan
oikeana, valitse “COMPONENT OUT LÄHTÖ” -asetukseksi “INTERLACE” ja
aseta sitten COMPONENT VIDEO OUT/
SCAN SELECT -kytkin takaisin asentoon
SELECTABLE.
, Vaikka televisio olisikin yhteensopiva
progressiivisen signaalimuodon (480p)
kanssa, kuvaan voi tulla häiriöitä, kun valitset
“COMPONENT OUT -LÄHTÖ” asetukseksi “PROGRESSIVE”. Jos näin käy,
valitse “COMPONENT OUT -LÄHTÖ” asetukseksi “INTERLACE”.
, Kun “PROGRESSIVE” on valittuna
“NÄYTTÖASETUKSET”-valikosta,
MONITOR OUT- ja S VIDEO OUT liitännöistä ei lähde signaalia.
Kuva näkyy mustavalkoisena.
jatkuu
75FI
Vasemman ja oikean puolen äänet
ovat epätasapainossa tai väärin päin.
, Tarkasta, että tämä kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein ja pitävästi.
, Aseta etukanavien balanssi BALANSSIvalikossa (sivut 28, 74).
Äänessä on voimakasta hurinaa tai
kohinaa.
, Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on
liitetty toisiinsa pitävästi.
, Tarkasta, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista ja moottoreista sekä vähintään
3 metrin päässä televisiosta ja
loistevalaisimista.
, Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
, Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet. Pyyhi
ne kevyesti puhdistusalkoholilla kostutetulla
liinalla.
, Puhdista levy.
Äänen stereovaikutelma katoaa, kun
toistat VIDEO-CD- tai CD-levyä.
, Valitse ohjausvalikkonäytössä “AUDIO”asetukseksi “STEREO” (sivu 49).
, Varmista, että olet liittänyt laitteet oikein.
Tilaäänen tilavaikutelmaa on vaikea
kuulla, kun toistat Dolby Digital
-ääniraitaa.
, Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(sivu 51).
, Tarkasta kaiutinliitännät ja asetukset
(sivut 25, 72).
, DVD-levyn mukaan voi olla, että lähtösignaali
ei sisällä kaikkia 5.1-kanavia. Signaali voi olla
mono- tai stereoääninen, vaikka ääniraita
olisikin Dolby Digital- tai MPEG audio
-järjestelmän mukainen.
76FI
Tilaäänivaikutelmaa on vaikea kuulla,
kun toistat Dolby Digital- tai MPEG
audio -ääniraitaa.
, Tarkasta kaiutinliitännät ja asetukset
(sivut 25, 72).
, DVD-levyn mukaan voi olla, että lähtösignaali
ei sisällä kaikkia 5.1-kanavia. Signaali voi olla
mono- tai stereoääninen, vaikka ääniraita
olisikin Dolby Digital- tai MPEG audio
-järjestelmän mukainen.
Ääni kuuluu vain keskikaiuttimesta.
, Joidenkin levyjen ääni saattaa kuulua vain
keskikaiuttimesta.
Keskikaiuttimesta ei kuulu ääntä.
, Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset.
, Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(sivu 51).
, Valitse äänikenttä, jonka nimessä on sana
“cinema” (sivu 51).
Takakaiuttimista ei kuulu ääntä tai
ääni on hyvin heikko.
, Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset.
, Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(sivu 51).
, Valitse äänikenttä, jonka nimessä on sana
“cinema” (sivu 51).
Käyttö
Radioasemia ei voi virittää.
, Tarkasta, että antennit on liitetty pitävästi.
Säädä antenneja ja liitä ulkoinen antenni
tarvittaessa.
, Asemien signaalinvoimakkuus on liian
heikko (käytettäessä automaattista viritystä).
Käytä suoraa viritystä.
, Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on tyhjennetty muistista (valittaessa
esiviritettyjä asemia selaamalla). Esiviritä
asemat (sivu 30).
, Paina DISPLAY-painiketta, niin että taajuus
näkyy näytössä.
MP3-ääniraitaa ei voi toistaa.
, DATA CD -levyn MP3-tiedostojen
tallennusmuoto ei ole ISO9660 Level 1:n /
Level 2:n tai Joliet-laajennuksen mukainen.
, MP3-äänitiedoston tunniste ei ole “.MP3”.
, Tiedot eivät ole MP3-muodossa, vaikka
tunniste on “.MP3”.
, Tällä laitteella ei voi toistaa MP3PROmuotoisia ääniraitoja.
MP3-audioalbumin tai -raidan nimi ei
näy oikein.
, Laite pystyy näyttämään vain numeroita ja
kirjaimia. Muut merkit näkyvät muodossa
“ ”.
Kaukosäädin ei toimi.
, Kaukosäätimen ja laitteen välissä on este.
, Kaukosäätimen ja laitteen välinen etäisyys on
liian suuri.
, Et suuntaa kaukosäädintä laitteessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen.
, Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.
Levy ei soi.
, Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto tai jatkuva
toisto on valittuna (sivut 39, 41, 42).
Poista nämä toiminnot käytöstä painamalla
CLEAR-painiketta ennen levyn toistoa.
, Laitteesta on valittu toistonjatkamistoiminto.
Kun laite on pysäytettynä, paina laitteen tai
kaukosäätimen painiketta x ja aloita sitten
toisto (sivu 34).
, Nimike-, DVD- tai PBC-valikko tulee
automaattisesti television kuvaruutuun.
Laite aloittaa levyn toiston
automaattisesti.
Lisätietoja
, Laitteessa ei ole levyä.
, Levy on ylösalaisin.
Aseta levy levylokeroon niin, että sen
toistettava puoli on alaspäin.
, Levy on vääntynyt.
, Laite ei toista esimerkiksi CD-ROM-levyjä
(sivu 8).
, DVD-levyn aluekoodi ei ole sama kuin
laitteen aluekoodi.
, Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta. Poista
levy ja jätä laitteeseen virta noin puoleksi
tunniksi (sivu 4).
Laite ei aloita levyn toistoa alusta.
, DVD-levyssä on automaattinen
toistonaloitustoiminto.
Toisto keskeytyy automaattisesti.
, Jotkin levyt voivat sisältää automaattisen
taukosignaalin. Kun tällaista levyä toistetaan,
laite lopettaa toiston automaattisen
taukosignaalin kohdalla.
jatkuu
77FI
Esimerkiksi toiston keskeytystä,
hakua, hidastustoistoa, jatkuvaa
toistoa, satunnaistoistoa tai
ohjelmoitua toistoa ei voi käyttää.
Etupaneelin näytössä ei näy mitään.
, Kaikkien levyjen toiston aikana et välttämättä
voi käyttää yllä mainittuja toimintoja. Katso
lisätietoja levyn käyttöohjeesta.
Kuvaruudussa ja etupaneelin
näytössä näkyy 5-numeroinen
huoltokoodi.
Kuvaruutuun tulevat viestit eivät ole
haluamaasi kieltä.
, Valitse haluamasi kuvaruutunäytön kieli
asetusnäytön “KIELEN ASETUS” -toiminnon
“NÄYTTÖ”-kohdassa (sivu 68).
, Muuta NÄYTÖNKIRKKAUS-asetusta (sivu
29).
, Automaattinen vianmääritystoiminto on
aktivoitunut. (Katso taulukkoa sivulla 79.)
Levyä ei voi poistaa, ja etupaneelin
näytössä on sana “LOCKED”.
, Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ääniraidan kieltä ei voi valita.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielisiä ääniraitoja.
, DVD-levy estää ääniraidan kielen vaihtamisen.
Tekstityskieltä ei voi vaihtaa.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä tekstitystä.
, DVD-levy estää tekstityksen vaihtamisen.
Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä.
, DVD-levy estää tekstityksen poistamisen
käytöstä.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
eri kuvakulmia. Kuvakulmaa voi vaihtaa vain,
jos “ANGLE”-ilmaisin palaa etupaneelin
näytössä.
, DVD-levy estää kuvakulman vaihtamisen.
Laite ei toimi oikein.
, Jos esimerkiksi staattinen sähkö saa laitteen
toimimaan epänormaalisti, katkaise laitteesta
virta ja kytke se uudelleen painamalla
POWER-painiketta.
78FI
“PROTECT”-ilmaisin tulee
etupaneelin näyttöön.
, Kaiuttimien suojauspiiri on toiminnassa.
Tarkista kaiutinliitännät.
Automaattinen
vianmääritystoiminto
(kun kirjaimia tai numeroita näkyy
näytössä)
Sanasto
Albumi
CD-levyllä olevien MP3-ääniraitojen ryhmä.
Aluekoodi
Automaattinen vianmääritystoiminto on
estänyt laitetta toimimasta virheellisesti.
Toiminto tuo yhdestä kirjaimesta ja
numeroista koostuvan huoltokoodin
(esimerkiksi C 13 00) kuvaruutuun ja
etupaneelin näyttöön. Katso seuraavaa
taulukkoa.
C:13:00
Tämän järjestelmän tarkoitus on suojata
tekijänoikeuksia. Jokaiselle DVD-soittimelle
ja DVD-levylle on annettu myyntialueen
mukainen aluekoodi. Aluekoodi on näkyvissä
jokaisessa soittimessa ja levypakkauksessa.
Tämä laite pystyy toistamaan levyjä, joissa on
sama aluekoodi. Tällä laitteella voi toistaa
myös “ ”-merkinnällä varustettuja levyjä.
Vaikkei DVD-levypakkauksessa olisikaan
aluekoodia, aluerajoitus voi silti olla käytössä
levyllä.
ALL
Digital Cinema Sound (DCS)
Huoltokoodin
kolme
ensimmäistä
merkkiä
C 13
C 31
Levy on likainen.
, Puhdista levy pehmeällä
liinalla (sivu 9).
Levyä ei ole asetettu
laitteeseen oikein.
, Aseta levy laitteeseen
oikein.
Automaattinen
vianmääritystoiminto on
estänyt laitetta toimimasta
virheellisesti.
, Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon ja ilmoita
tämä viisi merkkiä
sisältävä huoltokoodi.
Esimerkki: E 61 10
Dolby Digital
Tämä elokuvateattereihin tarkoitettu
äänitekniikka on pitemmälle kehitettyä kuin
Dolby Pro Logic Surround -ääni. Tässä
tekniikassa takakaiuttimet toistavat
stereoääntä, jonka taajuusalue on laaja.
Lisäksi mukana on erillinen matalia
bassotaajuuksia toistava lisäbassokanava.
Tästä äänimuodosta käytetään nimitystä
“5.1”, jossa “0.1” tarkoittaa lisäbassokanavaa
(koska se toimii vain, kun äänessä on matalia
bassotaajuuksia sisältäviä tehosteita). Kaikki
tämän äänimuodon kuusi kanavaa äänitetään
erillisinä mahdollisimman suuren
kanavaerotuksen saavuttamiseksi. Koska
kaikki kanavat käsitellään digitaalisesti,
signaali ei myöskään huonone.
Lisätietoja
E XX
(xx on numero)
Syy ja/tai korjaustoimi
Yleisluonteinen nimi, jolla tarkoitetaan
Sonyn kehittämällä digitaalisella
signaalinkäsittelyllä luotua tilaääntä. Digital
Cinema Sound on tarkoitettu erityisesti
elokuvaääntä varten, toisin kuin aiemmat
tilaäänikentät, jotka on tarkoitettu musiikin
kuunteluun.
Dolby Pro Logic Surround
Dolby Pro Logic Surround on yksi Dolby
Surround -äänen purkumenetelmä, ja se luo
neljä kanavaa kaksikanavaisesta äänestä.
jatkuu
79FI
Dolby Surround -järjestelmään verrattuna
Dolby Pro Logic Surround tuottaa
vasemman ja oikean kanavan välisen
panoroinnin luonnollisempana ja äänien
paikka äänikentässä on helpompi tunnistaa.
Jos haluat hyödyntää Dolby Pro Logic
Surround -ääntä täydellisesti, sinulla on
oltava yksi takakaiutinpari sekä
keskikaiutin. Takakaiuttimet toistavat
monoääntä.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II luo kaksikanavaisista
ohjelmalähteistä viisi taajuuskaistaltaan
täyttä lähtökanavaa. Tämän muunnoksen
suorittaa pitkälle kehitetty, erittäin laadukas
matriisitilaäänidekooderi, joka käyttää
alkuperäisen äänitteen tilaääniominaisuuksia
lisäämättä mukaan uusia ääniä tai
värittämättä ääntä.
Elokuvatila
Elokuvatila on tarkoitettu käytettäväksi
stereoäänisten televisio-ohjelmien ja
kaikkien Dolby Surround -koodauksella
varustettujen ohjelmien kanssa. Se tuottaa
äänikenttään tilavaikutelman, joka on lähes
erillisten 5.1-kanavien tuottaman
äänentoiston kaltainen.
Musiikkitila
Musiikkitila on tarkoitettu käytettäväksi
stereoäänisten musiikkitallenteiden
kuuntelussa. Se tuottaa laajan ja syvän
äänikentän.
DTS
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka
on Digital Theater Systems, Inc:n kehittämä.
Tämä tekniikka toimii 5.1kanavaympäristössä. Takakanava on
stereofoninen, ja lisäksi tekniikka sisältää
erillisen lisäbassokanavan. DTS tuottaa
laadukkaan 5.1-kanavien digitaalisen
äänentoiston. Kanavaerotus on hyvä, koska
kaikki kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja
käsitellään digitaalisesti.
DVD
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy,
joka on tavallisen CD-levyn kokoinen.
Yksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tietojen tallennuskapasiteetti on 4,7 Gb
80FI
(gigabittiä), eli sille mahtuu seitsemän
kertaa tavalliselle CD-levylle mahtuva
tietomäärä. Kaksikerroksisen yksipuolisen
DVD-levyn tietojen tallennuskapasiteetti on
8,5 Gb, yksikerroksisen kaksipuolisen DVDlevyn 9,4 Gb ja kaksikerroksisen
kaksipuolisen DVD-levyn 17 Gb.
Kuvatiedot ovat MPEG 2 -muodossa, joka
on yksi maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaustekniikan standardeista. Pakattujen
kuvatietojen koko on noin 1/40 niiden
alkuperäisestä koosta. DVD-järjestelmä
käyttää myös muuttuvanopeuksista
koodaustekniikkaa, joka muuttaa siirrettäviä
tietoja kuvan tilan perusteella.
Äänitiedot tallennetaan Dolby Digital
-muodossa sekä PCM-muodossa, jolloin
äänentoisto on entistä todenmukaisempaa.
Lisäksi DVD-levyissä on useita muita
kehittyneitä toimintoja, kuten useita
kuvakulma- ja kielivaihtoehtoja sekä
käytönvalvontatoimintoja.
Filmipohjainen ohjelma,
videopohjainen ohjelma
DVD-levyt voi luokitella filmi- tai
videopohjaisiksi ohjelmiksi. Filmipohjaiset
DVD-levyt sisältävät samat kuvat kuin
elokuvateattereissa esitettävä elokuva (24
kuvaruutua sekunnissa). Videopohjaisissa
DVD-levyissä, kuten televisio-ohjelmissa on
20 kuvaruutua (60 kenttää) sekunnissa.
Jakso
Jaksot ovat nimikkeitä lyhyempiä DVDlevylle tallennettuja kuva- tai
musiikkiosuuksia. Nimike koostuu useista
jaksoista.
Käytönvalvonta
DVD-laitteessa on toiminto, jolla levyjen
toistoa voi rajoittaa käyttäjän iän perusteella.
Käytettävät rajoitukset ovat kussakin maassa
voimassa olevien rajoitusten mukaisia. Eri
levyjen rajoitukset ovat erilaisia. Kun rajoitus
aktivoituu, levyn toisto saattaa esimerkiksi
estyä kokonaan tai väkivaltaiset kohtaukset
saatetaan ohittaa tai korvata muilla
kohtauksilla.
Kohtaus
Jos VIDEO-CD levyssä on PBC (playback
control, toiston ohjaus) toiminnot,
valikkonäytöt, videokuvat ja pysäytyskuvat
on jaettu osuuksiin, joita sanotaan
kohtauksiksi.
Lomitettu (interlace) muoto
Lomitetussa muodossa kuvan joka toinen
juova näytetään yhtenä “kenttänä”. Tämä on
televisiokuvan normaali näyttömuoto.
Numeroltaan parillinen kenttä sisältää kuvan
parilliset juovat ja pariton kenttä kuvan
parittomat juovat.
Tämä tarkoittaa, että kun lomitetussa
muodossa voidaan esittää 30 kuvaruutua (60
kenttää) sekunnissa, progressiivisessa
muodossa voidaan esittää 60 kuvaruutua
sekunnissa. Yleinen kuvanlaatu on siten
parempi, ja pysäytyskuvat, teksti ja
vaakasuuntaiset viivat ovat tarkempia. Tämä
laite on yhteensopiva 480-juovaisen
progressiivisen videomuodon kanssa.
Raita
Super Audio CD-, CD-, VIDEO-CD- tai
MP3-levyjen lyhyimmät kuva- ja
musiikkiosuudet ovat raitoja. Albumi
koostuu useista raidoista (vain MP3).
Monikielitoiminto
Super Audio CD
Joissakin DVD-levyissä on mahdollisuus
valita ohjelman äänen tai tekstityksen kieli.
Tämä äänentallennusmuoto perustuu
nykyiseen CD-levystandardiin mutta sisältää
suuremman määrän tietoja, minkä ansiosta
saadaan laadukkaampi äänentoisto.
Levytyyppejä on kolme: yksikerroksiset
levyt, kaksikerroksiset levyt ja hybridilevyt.
Hybridilevyllä on sekä normaalit CDlevytiedot että Super Audio CD -levytiedot.
Monikulmatoiminto
Joillekin DVD-levyille on tallennettu useita
kuvakulmia tietyistä kohtauksista.
Nimike
DVD-levyn pisimmät kuva- tai
musiikkiosuudet, esimerkiksi elokuva
videotallenteessa tai koko albumi
äänitallenteessa.
VIDEO-CD -levyille (versio 2.0) koodatut
toistoa ohjaavat signaalit.
Käyttämällä PBC-toiminnoilla varustettujen
VIDEO-CD -levyjen valikkonäyttöjä voit
toistaa esimerkiksi yksinkertaisia
vuorovaikutteisia ohjelmia ja
hakutoiminnoilla varustettuja ohjelmia.
Progressiivinen (progressive) muoto
Progressiivisessa muodossa kuvan kaikki
juovat näytetään kerralla yhtenä
kuvaruutuna. Lomitetussa muodossa siis
yksi kuvaruutu luodaan näyttämällä
vuorotellen kuvan joka toinen juova.
CD-levy, joka sisältää liikkuvaa kuvaa.
Kuvatiedot ovat MPEG 1 -muodossa, joka
on yksi maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaustekniikan standardeista. Pakattujen
kuvatietojen koko on noin 1/140 niiden
alkuperäisestä koosta. Tämä merkitsee sitä,
että 12 cm:n VIDEO-CD -levy voi sisältää
jopa 74 minuuttia liikkuvaa kuvaa.
Lisäksi VIDEO-CD -levyllä voi olla CDäänitietoja. Ihmisen kuuloalueen
ulkopuoliset äänet ovat pakattuja, mutta
ihmisen kuultavissa olevia ääniä ei ole
pakattu. VIDEO-CD -levyt voivat sisältää
kuusi kertaa tavalliselle CD-levylle
mahtuvan määrän äänitietoja.
VIDEO-CD -levyjä on kahta eri versiota.
• Versio 1.1: tällä versiolla voi käyttää vain
liikkuvaa kuvaa ja ääntä.
• Versio 2.0: tällä versiolla voi käyttää
suuritarkkuuksisia pysäytyskuvia ja PBCtoimintoja.
Tällä laitteella voi toistaa kummankin
version levyjä.
Lisätietoja
PBC (Playback Control, toiston
ohjaus)
VIDEO CD
81FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Stereotila
Surround-tila
90 W + 90 W (3 ohmia, 1 kHz, harm. kokonaissärö 10 %)
Etukanavat: 90 W + 90 W
Keskikanava*: 90 W
Takakanavat*: 90 W + 90 W (3 ohmia, 1 kHz, harm. kokonaissärö 10 %)
Lisäbassokaiutin*: 100 W (3 ohmia, 100 Hz, harm. kokonaissärö 10 %)
* Äänikentän asetusten ja lähteen mukaan voi olla, että ääntä ei kuulu.
Tuloliitännät (analogiset)
Tuloliitännät (digitaaliset)
Lähtöliitännät (analogiset)
VIDEO 1, 2:
Herkkyys: 150 mV
Impedanssi: 50 kilo-ohmia
VIDEO 2 (optinen):
Herkkyys: —
VIDEO 1 (AUDIO OUT):
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
PHONES:
Sekä matala- että korkeaimpedanssisille kuulokkeille
Super Audio CD-DVD-soitin
Laser
Puolijohdelaser
(Super Audio CD/DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Säteilyn kesto: jatkuva
Signaalijärjestelmä
NTSC tai NTSC/PAL
Taajuusvaste (2 CH STEREO tilassa)
DVD (PCM): 2 Hz – 22 kHz (±1,0 dB)
CD-soitin: 2 Hz – 20 kHz (±1,0 dB)
Häiriöetäisyys
Yli 80 dB (vain VIDEO 1 (AUDIO) -liitännät)
Harmoninen särö
Alle 0,03 %
FM-viritinosa
Järjestelmä
Kidelukittu digitaalinen PLL-synteesiviritin
Viritysalue
Pohjois-Amerikassa myytävä malli:
87,5 – 108,00 MHz (100 kHz:n askelin)
Muut mallit:
87,5 – 108,00 MHz (50 kHz:n askelin)
Antenni
FM-johtoantenni
Antenniliitännät
75 ohmia, tasapainottamaton
Välitaajuus
10,7 MHz
82FI
AM-viritinosa
Järjestelmä
Kidelukittu digitaalinen PLL-synteesiviritin
Viritysalue
Pohjois-Amerikassa myytävä malli:
530 – 1 710 kHz (viritysaskel 10 kHz)
531 – 1 710 kHz (viritysaskel 9 kHz)
Euroopassa myytävä malli:
531 – 1 602 kHz (viritysaskel 9 kHz)
Muut mallit:
531 – 1 602 kHz (viritysaskel 9 kHz)
530 – 1 710 kHz (viritysaskel 10 kHz)
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Video-osa
Tuloliitännät
Lähtöliitännät
Video: 1 Vp-p, 75 ohmia
Video: 1 Vp-p, 75 ohmia
S-video:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
C: 0,286 Vp-p, 75 ohmia
COMPONENT-LÄHTÖ:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
Kaiuttimet
Etu/keski/taka
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Bassorefleksi
Halkaisijaltaan 77 mm:n kartio, halkaisijaltaan 15 mm:n
tasapainotettu kalotti
3 ohmia
97 × 97 × 112 mm (l/k/s)
0,795 kg
Lisäbassokaiutin
Suljettu
Halkaisija 160 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
217 × 302 × 217 mm (l/k/s)
4,6 kg
Lisätietoja
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Yleistä
Käyttöjännite
Pohjois-Amerikassa myytävä malli:
120 V AC, 60 Hz
Euroopassa myytävä malli:
230 V AC, 50/60 Hz
Australiassa myytävä malli:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
135 W (120 V AC) 135 W (230 V AC)
1 W (120 V AC) 2 W (230 V AC) (virransäästötilassa)
Mitat (noin)
355 × 70 × 335 mm (l/k/s) ulkonevat osat mukaan lukien
Paino (noin)
4,4 kg
Käyttölämpötila
5 °C – 35 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus 5 % – 90 %
Vakiovarusteet
Katso sivua 17.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
83FI
Kielikoodien luettelo
Katso lisätietoja sivuilta 49, 56, 69.
Kielten kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) standardin mukainen.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
84FI
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingua
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portugali
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ei määritetty
DVD-asetusten valikkoluettelo
Voit määrittää seuraavat asetukset DVD-asetusvalikossa.
Kohtien järjestys voi olla eri todellisessa näytössä.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖASETUKSET
NÄYTTÖ
(Valitse haluamasi kieli
näkyviin tulevasta
luettelosta.)
TV-TYYPPI
DVDVALIKKO
(Valitse haluamasi kieli
näkyviin tulevasta
luettelosta.)
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
AUDIO
TEKSTITYS
(Valitse haluamasi kieli
näkyviin tulevasta
luettelosta.)
(Valitse haluamasi kieli
näkyviin tulevasta
luettelosta.)
TAUSTA
COMPONENT
OUT-LÄHTÖ
KAIUTINASETUKSET
KOKO
MUKAUTETUT ASETUKSET
VÄRIJÄRJESTELMAÄ*
KÄYTÖNVALVONTA
TASO
ETÄISYYS
TASO
BALANSSI
TESTIÄÄNI
ETUKAIUTTIMET KYLLÄ
KESKIKYLLÄ
KAIUTIN
EI MITÄÄN
TAKAKAIUT- TAKANA MATALA
KORKEA
TIMET
SIVU
MATALA
KORKEA
EI MITÄÄN
BASSOKAIUTIN KYLLÄ
ETUKAIUTTIMET 1,0 m ~ 15 m
KESKIKAIUTIN 0 m ~ 15 m
TAKAKAIUTTIMET 0 m ~ 15 m
KESKIKAIUTIN –6 dB ~ +6 dB
TAKAKAIUTTIMET –6 dB ~ +6 dB
BASSOKAIUTIN –6 dB ~ +6 dB
ETUKAIUTTIMET 6 askelta
vasemmalle
tai oikealle
TAKAKAIUTTIMET 6 askelta
vasemmalle
tai oikealle
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
Lisätietoja
RAIDAN
VALINTA
AUTO
PAL
NTSC
EI KÄYT.
8.
7. NC17
6.
R
5.
4. PG13
3.
PG
2.
1.
G
VAKIO
USA
MUUTt
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
AUTO
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
KANSIKUVA
GRAFIIKKAKUVA
SININEN
MUSTA
INTERLACE
PROGRESSIVE
NOLLAUS
—KYLLÄ
* Vain Aasiassa ja Australiassa myytävät
mallit.
85FI
Hakemisto
Numerot
J
O
16:9 69
4:3 LETTER BOX 69
4:3 PAN SCAN 69
JAKSO 45
jakso 7, 80
jatkuva toisto
CD/VIDEO/Super Audio CD/
DVD/MP3 32
ohjausvalikko 15
ohjelmoitu toisto 39
A
AIKA 45
AIKAHAKU 45
Albumi 7, 79
ALBUMI 37, 44
aluekoodi 8, 79
AMP MENU 26
antennien liittäminen 21
AUDIO 49, 68
B
BALANSSI 28, 74
BAND 30
C
COMPONENT OUT-LÄHTÖ
70
D
DISC SKIP 32
Dolby Digital 79
Dolby Pro Logic Surround 79
DTS 80
DVD 35, 80
DVD-VALIKKO 35, 68
E
esiviritetty asema 30, 64
etsiminen
tietty kohta
television kuvaruutua
tarkkaillen 43
etupaneeli 11
etupaneelin näyttö 12
ETÄISYYS 27, 73
H
hidastustoisto 44
I
INDEKSI 45
indeksi 7
86FI
K
KAIUTINASETUKSET 72
kaiuttimien liittäminen 18
kaukosäädin 14, 62
KIELEN ASETUS 68
KOHTAUS 15
kohtaus 7, 81
KOKO 72
KULMA 55
kuvaruutunäyttö
asetusnäyttö 67
ohjausvalikkonäyttö 15
käytettävät levyt 7
KÄYTÖNVALVONTA 58, 71,
80
P
paristot 18
PBC-toisto 35, 81
pikakatsaus 17
PLAY MODE 38
R
radio 64
RAIDAN VALINTA 71
RAITA 44
raita 7, 81
RDS 65
S
levyjen käsitteleminen 9
S VIDEO 23
SATUNNAIS 41
satunnaistoisto 41
selaus 43
siirto eteenpäin 43
siirto taaksepäin 43
Super Audio CD 81
M
T
MEMORY 30
monikielitoiminto 49
monikulmatoiminto 55
MP3 36
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA 57
MUKAUTETUT ASETUKSET
71
MUTING 33
takapaneeli 13
TASO 29, 73
TAUSTA 70
TEKSTITYS 56, 68
televisio ja videolaitteet
liittäminen 23
TESTIÄÄNI 74
TIME 46
toiston jatkaminen 34
TOISTUVA 42
TV-TYYPPI 69
L
N
NAME 65
NIMIKE 44
nimike 7, 81
NOLLAUS 68
NÄYTTÖ 68
NÄYTTÖASETUKSET 69
NÄYTÖN KIRKKAUS 29
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 70
V
vianmääritys 75
VIDEO-CD 35, 81
VÄRIJÄRJESTELMAÄ 71
Ä
Äänikenttä 51
Lisätietoja
87FI
Kaukosäätimen pikaopas
qd H PLAY/SELECT (toisto/valitse)
Aloittaa levyn toiston.
qf DVD TOP MENU (DVD-päävalikko)
Tuo nimikevalikon television kuvaruutuun.
qg DVD DISPLAY (DVD-näyttö)
Tuo television kuvaruutuun ohjausvalikkonäytön,
jonka avulla voi tehdä tai muuttaa asetuksia.
qh C/X/x/c/ENTER (syöttö)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Tällä painikkeella voit valita ja toteuttaa
säätökohteet ja asetukset.
qj DVD SETUP (DVD-asetukset)
Tuo television kuvaruutuun asetusnäytön, jonka
avulla voi asettaa tai muuttaa asetuksia.
qk 1 (valmiustila)
Kytkee ja katkaisee laitteen virran.
ql DISC SKIP
Toistettavan levyn valitseminen.
w; TV/VIDEO
Vaihtaa television ohjelmalähdettä.
wa REPEAT (toistuva)
Tuo TOISTUVA-näytön television kuvaruutuun.
ws MUTING (mykistys)
Mykistää äänen.
wd TIME (aika)
zCOMMAND MODE DVD TV -kytkimen asento vaikuttaa
varjostettujen osien painikkeiden toimintaan. Varjostetut
kuvaukset liittyvät kytkimen TV-asentoon.
Huomautus
wf FUNCTION (ohjelmalähde)
Valitsee käytettävän laitteen.
wg BAND (taajuusalue)
Valitsee FM- tai AM-taajuusalueen.
Laitteen kaukosäädin käyttää samoja komentosignaaleja kuin
Sonyn muut DVD-tuotteet.
Siksi painikkeen mukaan voi olla, että muut Sonyn DVDtuotteet reagoivat painikkeen painallukseen.
wh Numeropainikkeet*
1 TV [/1 (virta/valmiustila)
wj SOUND FIELD (äänikenttä)
Kytkee ja katkaisee television virran.
2 Z EJECT (levyn poisto)
Poistaa levyn.
3 NAME (nimi)
Ottaa nimitoiminnon käyttöön.
4 STEREO/MONO
Valitsee FM-stereo- tai monovastaanoton.
5 MEMORY (muisti)
Tallentaa esiviritetyn aseman.
6 CLEAR (tyhjennä)
Painamalla painiketta voit esimerkiksi palata
jatkuvaan toistoon.
7 PLAY MODE (toistotila)
Valitsee ohjelmoidun soiton tai satunnaissoiton.
8 AUDIO (ääni)
Voit vaihtaa ääntä toistaessasi DVD- tai VIDEO CD
-levyä.
9 ANGLE (kulma)
Voit vaihtaa kuvakulmaa toistaessasi DVD-levyä.
q; SUBTITLE (tekstitys)
Tuo TEKSTITYS-valikon näkyviin
ohjausvalikkonäyttöön.
qa VOL +/– (äänenvoimakkuus +/–)
Säätää järjestelmän (SYSTEM) äänenvoimakkuutta.
TV: Säätää television äänenvoimakkuutta.
qs ./>, PREV/NEXT, (edellinen/seuraava),
TV CH –/+ (televisiokanava), PRESET –/+
(esiviritetty –/+)
./> PREV/NEXT (edellinen/seuraava):
Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä
seuraavaan jaksoon tai raitaan tai takaisin
edelliseen jaksoon tai raitaan.
PRESET–/+ (esiviritetty –/+): Selaa kaikki
esiviritetyt kanavat.
TV CH–/+ (televisiokanava): Valitsee television
kanavat.
88FI
Näyttää levyn toistoajan yms. etupaneelin
näytössä.
Näillä painikkeilla valitaan säätökohteiden
asetukset.
TV: Kanavanumeroiden valinta.
Valitsee äänikentän.
wk DISPLAY (näyttö)
Vaihtaa etupaneelin näytössä näkyvää
säätökohdetta.
wl ENTER (syöttö)
Tällä painikkeella vahvistetaan säädöt ja asetukset.
TV: Paina kanavanumeron valinnan jälkeen.
e; COMMAND MODE DVD TV (komentotila
DVD/TV) -kytkin
Vaihtaa television ohjelmalähteeksi TV-kanavan tai
DVD-soittimen.
ea m/M,
/
(viritys +/–)
SLOW (hidastus), TUNING –/+
m/M (SCAN) (selaus): Voit etsiä haluamasi
kohdan katselemalla kuvaa levyn toiston aikana.
/
SLOW (hidastus): Voit toistaa levyä
hidastettuna taukotilassa.
TUNING –/+ (viritys –/+): Selaa kaikki
valittavissa olevat radioasemat.
es x STOP (pysäytys)
Lopettaa levyn toiston.
ed X PAUSE (tauko)
Kytkee levyn toiston taukotilaan.
ef DVD MENU (DVD-valikko)
Tuo DVD-valikon television kuvaruutuun.
eg O RETURN (paluu)
Painamalla painiketta voit esimerkiksi palata
edelliseen näyttöön.
eh AMP MENU (vahvistinvalikko)
Tuo kaiutinasetukset etupaneelin näyttöön.
* Television mukaan voi olla, että voit syöttää numeron myös
seuraavasti:
Paina >10-painiketta ja syötä numero. (Jos esimerkiksi
haluat syöttää numeron 25, paina ensin >10, sitten 2 ja
sitten 5.)
PT
AVISO
Para evitar riscos de incêndio
ou descargas eléctricas não
exponha o aparelho à chuva
ou humidade.
Não instale o aparelho num espaço
fechado, como uma estante ou um
armário embutidos.
Para evitar o risco de incêndio, não
tape as ranhuras de ventilação do
aparelho com jornais, toalhas,
cortinas, etc. Não coloque velas
acesas em cima do aparelho.
Para evitar o risco de incêndio ou
choque eléctrico, não coloque
recipientes com líquidos, como
jarras, em cima do aparelho.
Este aparelho está classificado como
produto CLASS 1 LASER. A
etiqueta está localizada na parte
inferior do aparelho.
Não deite fora a
pilha no lixo
doméstico;
deite-a fora
correctamente,
como lixo
químico.
2PT
Precauções
Segurança
• Se deixar cair qualquer coisa
dentro da caixa do aparelho,
desligue-o e mande-o verificar por
um técnico qualificado antes de
voltar a utilizá-lo.
• Mesmo que tenha desligado o
aparelho, este não está desligado da
corrente eléctrica enquanto estiver
ligado à tomada de parede.
• Desligue o aparelho da tomada de
parede se não tencionar utilizá-lo
durante um período de tempo
prolongado. Para desligar o cabo,
puxe pela ficha e nunca pelo
próprio cabo.
Instalação
• Não instale o aparelho num espaço
fechado, por exemplo, uma estante
ou um armário.
• Para evitar o sobreaquecimento
interno do aparelho, deixe à sua
volta um espaço que permita uma
circulação de ar adequada.
• Não coloque o aparelho sobre
superfícies moles (tapetes,
cobertores, etc.) ou junto de
materiais (cortinas, reposteiros)
que possam bloquear os orifícios
de ventilação.
• Não instale o aparelho junto de
fontes de calor como, por exemplo,
radiadores ou saídas de ar quente
ou num local exposto à luz solar
directa, pó excessivo, vibrações
mecânicas ou choques.
• Não instale o aparelho numa
posição inclinada. Este aparelho foi
concebido para funcionar apenas
na posição horizontal.
• Afaste o aparelho e os discos de
equipamentos com ímanes fortes
como, por exemplo, fornos de
microondas ou altifalantes de
grandes dimensões.
• Não coloque objectos pesados em
cima do aparelho.
• Se transportar o aparelho
directamente de um local frio para
um local quente, pode provocar
condensação de humidade dentro
do aparelho e danificar as lentes.
Quando instalar o aparelho pela
primeira vez ou o transportar de
um local frio para um local quente,
aguarde cerca de 30 minutos antes
de o utilizar.
Bem-vindo!
Obrigado por ter adquirido este
sistema de AV compacto da Sony.
Antes de utilizar o sistema, leia este
manual na íntegra e guarde-o para
consultas futuras.
3PT
Precauções
Segurança
• Cuidado – A utilização de instrumentos ópticos
com este produto aumenta o perigo de lesões
oculares.
• Se cair algum objecto ou líquido dentro da caixa
do aparelho, desligue o sistema da tomada e
mande verificá-lo por um técnico qualificado
antes de voltar a utilizá-lo.
Instalação
• Coloque o sistema num local com ventilação
adequada para evitar o seu sobreaquecimento
interno.
• Se mantiver o volume muito alto durante um
longo período de tempo, a caixa do aparelho
fica muito quente, o que não é sinónimo de
avaria. No entanto, evite tocar na caixa.
Também, não coloque o aparelho num espaço
fechado já que tal poderia provocar um
sobreaquecimento do mesmo.
• Não tape os orifícios de ventilação colocando
objectos sobre o aparelho. O sistema encontrase equipado com um amplificador de grande
potência. Se os orifícios de ventilação estiverem
bloqueados, o aparelho pode aquecer demasiado
e ocorrer uma avaria.
• Não instale o sistema sobre uma superfície
mole, como um tapete, que possa bloquear os
orifícios de ventilação existentes na parte
inferior.
• Não instale o sistema junto de fontes de calor ou
num local exposto à incidência directa dos raios
solares, pó excessivo, vibrações mecânicas ou
choques.
Funcionamento
• Se o sistema for transportado directamente de
um local frio para um local quente, ou se for
colocado numa sala muito húmida, pode ocorrer
condensação de humidade nas lentes que se
encontram no seu interior. Se esta situação
ocorrer, o funcionamento do sistema pode ser
afectado. Neste caso, retire o disco e deixe o
sistema ligado durante cerca de meia hora até
que a humidade se evapore.
• Não se esqueça de retirar todos os discos
quando transportar o sistema. Se não o fizer, o
disco pode ficar danificado.
4PT
• Para poupar energia, pode desligar
completamente o sistema carregando no botão
POWER. Apesar de o LED se manter aceso
ainda durante algum tempo, o sistema encontrase completamente desligado.
Regulação do volume
Não aumente o volume quando estiver a ouvir um
trecho com níveis de entrada muito baixos ou sem
sinais de áudio. Se o fizer, quando reproduzir um
trecho com picos de volume, as colunas podem
ficar danificadas.
Limpeza
Limpe a caixa do aparelho, o painel e os
comandos com um pano macio ligeiramente
humedecido numa solução de detergente suave.
Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó
de limpeza ou dissolvente como, por exemplo,
álcool ou benzina.
Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o
sistema, consulte o agente da Sony da sua zona.
Limpeza dos discos
Não utilize um disco de limpeza para CD/DVD à
venda no mercado. Pode provocar uma avaria.
Cor do televisor
Se as colunas provocarem irregularidades na cor
do ecrã do televisor, desligue o televisor
imediatamente e volte a ligá-lo passados 15 a 30
minutos. Se a irregularidade na cor persistir,
afaste as colunas do aparelho.
A placa de identificação está localizada na parte
inferior do aparelho.
AVISO IMPORTANTE
Cuidado: Este sistema pode manter
indefinidamente no ecrã do televisor uma
imagem de vídeo fixa ou um menu. Se a
imagem de vídeo fixa ou o menu permanecer
no ecrã do televisor durante um longo período
de tempo, corre o risco de danificar
definitivamente o ecrã do televisor. O risco de
ocorrência de uma situação deste tipo é maior
nos televisores de retroprojecção.
Quando transportar o sistema
Quando transportar o sistema, utilize o seguinte
procedimento para proteger o mecanismo interno.
Remova o disco e depois carregue sem soltar o
botão x no sistema. Depois de aparecer
“MECHA LOCK” no visor do painel frontal,
desligue o sistema.
Índice
AVISO ................................................................................................................ 2
Bem-vindo! ......................................................................................................... 3
Precauções ........................................................................................................ 4
Este manual ....................................................................................................... 7
Este sistema pode reproduzir os seguintes discos ............................................ 7
Notas sobre os discos ....................................................................................... 9
Nota sobre o carregador de 5 DVD ................................................................. 10
Índice das peças e controlos ........................................................................... 11
Guia do visor do menu de controlo .................................................................. 15
Preparativos ................................................................... 17
Panorâmica rápida ...........................................................................................
Desembalar .....................................................................................................
Colocar pilhas no telecomando .......................................................................
Passo 1: Ligação do sistema de colunas .........................................................
Passo 2: Ligações das antenas .......................................................................
Passo 3: Ligações de componentes de TV e vídeo .........................................
Instalação das colunas ....................................................................................
Pré-programar estações de rádio ....................................................................
17
17
18
18
21
23
25
30
Ouvir discos ................................................................... 32
Ouvir discos .....................................................................................................
Retomar a reprodução a partir do ponto onde parou o disco
(Retomar a reprodução) .............................................................................
Utilizar o menu do DVD ...................................................................................
Reproduzir VIDEO CDs com funções PBC (Reprodução PBC) ......................
Reproduzir uma faixa de som MP3 .................................................................
Seleccionar o modo de reprodução (Todos os discos, Um disco ou Álbum) ...
Criar o seu próprio programa (Reprodução de programa) ..............................
Reproduzir por ordem aleatória (Reprodução aleatória) .................................
Repetir a reprodução (Reprodução repetitiva) ................................................
32
34
35
35
36
38
39
41
42
Procurar uma cena ........................................................... 43
Procurar um determinado ponto num disco (Varrimento, Reprodução em
câmara lenta) ............................................................................................. 43
Procurar um título/secção/faixa/indexação/álbum ........................................... 44
Ver as informações do disco ................................................ 46
Ver o tempo de reprodução e o tempo restante no visor do painel frontal ...... 46
Ver o tempo de reprodução e o tempo restante .............................................. 47
continua
5PT
Regulações do som .......................................................... 49
Alterar o som ...................................................................................................
Descodificar automaticamente um sinal de som de entrada
(Descodificação automática) ......................................................................
Apreciar o som surround .................................................................................
Utilizando apenas as colunas frontais e o subwoofer (2 canais estéreo) ........
Regular os parâmetros de nível .......................................................................
49
51
51
54
54
Ver filmes ...................................................................... 55
Alterar os ângulos ............................................................................................ 55
Ver as legendas ............................................................................................... 56
Utilizar várias funções adicionais ......................................... 57
Bloquear discos
(RESTR. CANAIS PERSON., RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO) ............ 57
Outras operações ............................................................. 62
Controlar o televisor com o telecomando fornecido ........................................
Utilizar o Vídeo ou outro aparelho ...................................................................
Ouvir rádio .......................................................................................................
Utilizar RDS (Radio Data System) (Só para os modelos europeus) ...............
Identificar estações pré-programadas .............................................................
62
63
64
65
65
Programações e ajustes ..................................................... 67
Utilizar o ecrã de configuração ........................................................................
Programar o idioma do ecrã ou da banda sonora (SELECÇÃO IDIOMA) ......
Programações do ecrã (CONFIGURAR ECRÃ) ..............................................
Programações personalizadas (CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA) ........
Programações das colunas (DEFINIR CANAL) ..............................................
67
68
69
71
72
Informações adicionais ...................................................... 75
Resolução de problemas ................................................................................. 75
Função de diagnóstico automático
(quando aparecem letras/números no visor) ............................................. 79
Glossário .......................................................................................................... 79
Características técnicas ................................................................................... 82
Lista de códigos de idioma .............................................................................. 84
Lista de menus de configuração de DVD ........................................................ 85
Indíce remissivo ............................................................................................... 86
Referência rápida do telecomando .................................................... Contracapa
6PT
Nomenclatura para discos
Este manual
• As instruções deste manual descrevem os
controlos do telecomando. Também pode
utilizar os controlos do sistema se tiverem
o mesmo nome ou nomes semelhantes aos
do telecomando.
• Eis uma explicação dos símbolos
utilizados neste manual:
Símbolo Significado Símbolo Significado
Funções
disponíveis
no modo
de DVD
VIDEO
Funções
disponíveis
no modo
VIDEO
CD
Funções
disponíveis
no modo
de CD
z
Funções
disponíveis
no modo de
Super Audio
CD e de CD
de música
Funções
disponíveis
para faixas
de som
MP3*
Funções
mais
cómodas
• Neste manual, as ilustrações e as opções
do ecrã (OPÇÕES MENU) dizem respeito
ao modelo europeu.
* MP3 (MPEG 1 camada de áudio 3) é um formato
normalizado definido pela ISO/MPEG relativa à
compressão de dados de áudio.
Este sistema pode
reproduzir os seguintes
discos
• Título
As secções mais longas de uma imagem ou
de um trecho musical de um DVD, de um
filme, etc., num programa de vídeo ou todo
o álbum num programa de áudio.
• Secção
Partes de uma imagem ou trecho de
música mais pequenas do que os títulos.
Um título é composto por várias secções.
Não é possível gravar secções em certos
discos.
• Álbum
Secção de uma peça musical de um CD de
dados que contém faixas de som MP3.
• Faixa
Secções de uma imagem ou de um trecho
musical de um VIDEO CD, Super Audio
CD, CD ou MP3.
• Indexação (Super Audio CD, CD) /
Indexação de vídeo (VIDEO CD)
Número que divide uma faixa em secções
para facilitar a localização do ponto
desejado num VIDEO CD ou num Super
Audio CD.
A gravação ou não de marcas de indexação
depende do tipo disco.
• Cena
Num VIDEO CD com funções PBC
(página 35), os ecrãs de menu, imagens em
movimento e imagens fixas estão divididos
em secções chamadas “cenas”.
Formato dos discos
DVD VIDEO
Super Audio CD
VIDEO CD
CD de música
O logótipo “DVD VIDEO” é uma marca comercial.
continua
7PT
Disco
Estrutura
de DVD
Título
Secção
Estrutura de
VIDEO CD,
Super Audio
CD ou CD
Disco
Faixa
Indexação
Se tentar reproduzir um DVD de outro tipo,
a mensagem “Reprodução deste disco
proibida por limites de área.” aparece no
ecrã do televisor. Dependendo do tipo de
DVD, pode não estar indicado qualquer
código de região mesmo que a reprodução
do DVD seja proibida pelos limites de área.
Disco
Estrutura
MP3
Álbum
Faixa
Nota sobre PBC (Controlo da
reprodução) (VIDEO CDs)
Este sistema está em conformidade com as
versões 1.1 e 2.0 das normas de VIDEO CD.
Pode obter dois tipos de reprodução tudo
depende do tipo de disco.
Tipo de disco
VIDEO CDs sem
funções PBC
(Discos da
versão 1.1)
VIDEO CDs
com funções
PBC
(Discos da
versão 2.0)
Pode
Ver vídeo (imagens em
movimento) bem como
ouvir música.
Reproduzir software
interactivo utilizando os
ecrãs de menu mostrados
no ecrã do televisor
(reprodução PBC), além
das funções de reprodução
de vídeo dos discos de
versão 1.1. Além disso,
pode reproduzir imagens
fixas de alta resolução, se
estiverem incluídas no
disco.
Código de região
O sistema tem um código de região
impresso na parte de trás e só pode
reproduzir DVDs com códigos de região
idênticos.
Este sistema também pode reproduzir DVDs
.
com o código
ALL
8PT
Exemplos de discos que o sistema
não pode reproduzir
Este sistema não pode reproduzir os discos
seguintes:
• CD-ROMs (incluindo PHOTO CD)
• CD-Rs/CD-RWs diferentes dos gravados
nos seguintes formatos:
– Formato de CD de música
– Formato de CD de vídeo
– Formato MP3 em conformidade com a
ISO9660* Nível 1/Nível 2 ou o
respectivo formato Joliet expandido
• Parte de dados de CD-Extras
• DVD-ROMs
• Discos DVD de música
* Formato lógico de ficheiros e pastas em CDROMs, definido pela ISO (International Standard
Organization)
Não coloque os discos seguintes:
• Um DVD com um código de região
diferente (página 8, 79).
• Um disco que não é nem normal nem
circular (ex., em forma de cartão, coração
ou estrela).
• Um disco com papel ou etiquetas coladas.
• Um disco com fita adesiva ou de celofane
ou uma etiqueta autocolante.
Nota
Alguns CD-Rs ou CD-RWs não podem ser
reproduzidos neste sistema, dependendo da qualidade
da gravação, das condições físicas do disco ou das
características do dispositivo de gravação.
Além disso, o disco não é reproduzido se não tiver
sido correctamente finalizado. Para obter mais
informações, consulte o manual de instruções do
dispositivo de gravação.
Nota sobre as operações de
reprodução dos DVDs e VIDEO CDs
Algumas das operações de reprodução de
DVDs e VIDEO CDs podem ser definidas
intencionalmente pelos fabricantes de
software. Como este sistema reproduz
DVDs e VIDEO CDs que cumprem as
especificações dos discos concebidos pelos
fabricantes de software, algumas das
operações de reprodução podem não estar
disponíveis. Consulte também as instruções
fornecidas com os DVDs ou VIDEO CDs.
Direitos de autor
Este produto está equipado com a tecnologia
de protecção dos direitos de autor protegida
pelas reclamações de método de
determinadas patentes dos Estados Unidos
da América, outros direitos de propriedade
intelectual que são propriedade da
Macrovision Corporation e outros
proprietários de direitos. A utilização desta
tecnologia de protecção de direitos de autor
tem de ser autorizada pela Macrovision
Corporation e só pode ser utilizada para
visualização do CD em casa ou em casos
limitados, excepto se expressamente
autorizado pela Macrovision Corporation.
É proibido fazer a engenharia inversa ou a
desmontagem do disco.
Este sistema integra o descodificador de som
surround de matriz adaptável para Dolby*
Digital, Dolby Pro Logic (II), bem como o
sistema DTS** (Digital Surround System).
* Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” e o símbolo de duplo D são
marcas comerciais da Dolby Laboratories.
** Fabricado sob licença da Digital Theater Systems,
Inc.
“DTS” e “DTS Digital Surround” são marcas
comerciais da Digital Theater Systems, Inc.
Notas sobre os discos
Manuseamento dos discos
• Para manter o disco limpo, pegue-lhe pelas
extremidades. Não toque na sua superfície.
• Não cole papéis nem fita adesiva no disco.
• Não exponha o disco à incidência directa
dos raios solares ou a fontes de calor
como, por exemplo, saídas de ar quente,
nem o deixe dentro de um carro
estacionado ao sol, uma vez que a
temperatura no seu interior pode subir
consideravelmente.
• Depois de reproduzir o disco, guarde-o na
respectiva caixa.
Limpeza
• Antes de reproduzir o disco, limpe-o com
um pano de limpeza.
Limpe o disco de dentro para fora.
• Não utilize dissolventes como, por
exemplo, benzina, diluente, produtos de
limpeza à venda no mercado ou spray antiestático destinado aos LPs de vinil.
Este sistema só pode reproduzir um disco
circular normal. Se não utilizar discos
normais nem circulares (ex., em forma de
cartão, coração ou estrela) pode provocar
uma avaria.
Não utilize um disco com etiquetas ou um
aros.
9PT
Nota sobre o carregador
de 5 DVD
Carregador de discos
Sistema de transporte
DISC 1
DISC 2
Disco
DISC 3
DISC 4
DISC 5
Unidade de reprodução
O carregador de discos é composto por
uma unidade de reprodução e um
sistema de transporte que leva os discos
para a ranhura respectiva e para a
unidade de reprodução.
Se carregar, por exemplo, em DISC 3, o
sistema de transporte move-se até que o
DISC 3 atinja a posição respectiva na
unidade de reprodução e depois coloca o
DISC 3 em cima da mesma.
Notas
• Não introduza nem ejecte discos durante a
reprodução.
Podem surgir interferências no carregador
quando estiver a mudar de disco ou se desligar
e voltar a ligar o sistema. No entanto, não se
trata de uma avaria, mas apenas de
interferências produzidas pelo funcionamento
dos mecanismos internos.
• CDs de 8 cm ou DVDs não podem ser
guardados no sistema de transporte.
• Não introduza um CD de 8 cm com um
adaptador de 8 cm. Pode danificar o sistema e
o disco.
10PT
Índice das peças e controlos
Para obter mais informações, consulte as páginas indicadas entre parêntesis.
Painel frontal
STANDBY
FUNCTION
1 Interruptor POWER (corrente) (32)
2 Indicador STANDBY (em espera) (32)
3 DISC 1 (reprodução)/A (Ejecção)/
Indicador – DISC 5 (reprodução)/A
(Ejecção)/Indicador (32)
4 Botão H (reprodução) (32)
5 Botão X (pausa) (33)
6 Botão x (paragem) (33)
7 Botão ./> PREV/NEXT,
PRESET –/+ (33)
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
Tomada PHONES (32)
Controlo VOLUME (32)
Botão SOUND FIELD –/+ (51)
Botão DISPLAY (visor) (64)
Botão BAND (banda) (30)
Botão FUNCTION (função) (63)
Ranhura do disco (32)
Visor do painel frontal (12)
Botão (sensor do telecomando) (18)
continua
11PT
Visor do painel frontal
Quando reproduzir um DVD
Estado da
reprodução
Formato
surround actual
TITLE
PCM
DIGITAL
PRO LOGIC
ALL 1 DISC S
Acende-se quando puder
mudar de ângulo
Número da secção
actual
CHAPTER
H
M
De reprodução
Número do título actual
contínua
Acende-se quando puder mudar de ângulo
S
ANGLE
REPEAT 1
Modo de repetição
actual
Tempo de
reprodução
Quando reproduzir um Super Audio CD, CD, VIDEO CD ou MP3
Número de indexação actual
(O indicador de indexação não aparece
durante a reprodução de Super Audio CD
ou MP3.)
Formato surround actual
TRACK
SACD
PCM
DIGITAL
INDEX
M
Acende-se durante a
reprodução PBC (só
para VIDEO CD)
S
REPEAT 1
PROG PBC
SHUFFLE
ALL 1 DISC S
De reprodução
Número da faixa actual
contínua
Estado da reprodução
Tempo de
reprodução
Modo de
reprodução actual
Quando ouvir rádio
Número pré-programado
Efeito mono/estéreo
TUNED
MONO ST
FM AM
MHz
Banda actual
12PT
Estação actual
Painel posterior
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
SPEAKER
VIDEO 1
AM
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO 2
VIDEO OUT
VIDEO
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
1
2
3
4
5
Tomadas SPEAKER (19)
Antena AM (21)
Tomadas VIDEO 1 (23)
Tomadas VIDEO 2 (23)
Interruptor COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT (75)
6 Tomadas MONITOR OUT (VIDEO/
S VIDEO) (24)
7 Tomada VIDEO 2 (OPTICAL DIGITAL
IN) (24)
8 Tomadas COMPONENT VIDEO OUT
(23)
9 Tomada de antena FM 75Ω COAXIAL
(21)
continua
13PT
1
2
3
4
Botão TV [/1 (ligado/em espera) (62)
Botão Z (EJECT (ejectar)) (33)
Botão NAME (identificar) (66)
Botão STEREO/MONO (estéreo/mono)
(64)
5 Botão MEMORY(memória) (30)
6 Botão CLEAR (limpar) (40)
Telecomando
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
7 Botão PLAY MODE (modo de
reprodução) (39)
8 Botão AUDIO (áudio) (49)
9 Botão ANGLE (ângulo) (55)
q; Botão SUBTITLE (legenda) (56)
qa Botão VOL +/– (volume) (63)
qs Botão ./> PREV/NEXT,
TV CH –/+, PRESET –/+ (30, 33, 63)
qd Botão H PLAY/SELECT (reprodução/
selecção) (32)
qf Botão DVD TOP MENU (35)
qg Botão DVD DISPLAY (visor DVD) (42)
qh Botão C/X/x/c/ENTER (introduzir) (26)
qj Botão DVD SETUP (configuração
DVD) (59)
qk Botão 1 (em espera) (33)
ql
w;
wa
ws
wd
wf
Nota
Este telecomando brilha no escuro. No entanto, para
que o telecomando possa brilhar, é preciso que fique
exposto à luz durante algum tempo.
Botão DISC SKIP (32)
Botão TV/VIDEO (televisor/vídeo) (63)
Botão REPEAT (repetição) (42)
Botão MUTING (cortar o som) (33)
Botão TIME (hora) (46)
Botão FUNCTION (função) (63)
wg Botão BAND (banda) (30)
wh Botões de números (35)
wj Botão SOUND FIELD (campo de som)
(51)
wk Botão DISPLAY (visor) (64)
wl ENTER (62)
e; Selector COMMAND MODE DVD TV
(63)
ea Botão m/M/ / SLOW, TUNING
–/+ (30, 43)
es Botão x STOP (paragem) (33)
ed Botão X PAUSE (pausa) (33)
ef Botão DVD MENU (menu DVD) (35)
eg Botâo O RETURN (retorno) (36)
eh Botão AMP MENU (menu
amplificador) (26)
14PT
Guia do visor do menu de controlo
Utilize o menu de controlo para seleccionar uma função que queira utilizar. O visor do menu de
controlo aparece quando carrega no botão DVD DISPLAY. Para obter mais informações,
consulte a página entre parêntesis.
Menu de controlo
Número do título de reprodução
Número total de secções ou
Número total de títulos
actual (Video CD/Super Audio CD/
indexações gravadas
ou faixas gravados
CD: número da faixa)
Nome do disco Título actualmente
Estado da reprodução
ou tipo de disco em reprodução
(NReprodução, XPausa,
xParagem, etc).
Número da secção de reprodução Número do disco
actual (Video CD/Super Audio CD/
1:DVD
CD: número da indexação)
DVD
Tipo do disco que
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
está a ser
(
)
18 34
reproduzido
Tempo de reprodução
T
1:32:55
Símbolo da opção do menu
de controlo seleccionada
Programação actual
1: INGLÊS
2: FRANCÊS
3: ESPANHOL
Opções
Opções do menu
de controlo
Nome da função da opção do
menu de controlo seleccionada
LEGENDA
Seleccionar:
ENTER
Mensagem de funcionamento
Lista das opções do menu de controlo
DISCO
Mostra o nome do disco ou o tipo de disco
introduzido no sistema.
TÍTULO (só para DVD)
(página 44)/CENA (só para VIDEO CD
em reprodução PBC)/FAIXA (só para
VIDEO CD) (página 44)
Selecciona o título (DVD), a cena (VIDEO
CD em reprodução PBC) ou a faixa
(VIDEO CD) a reproduzir.
SECÇÃO (só para DVD)
(página 45)/INDEXAÇÃO (só para
VIDEO CD) (página 45)
Selecciona a secção (DVD) ou a indexação
(VIDEO CD) a reproduzir.
ÁLBUM (só para MP3)
(páginas 44)
Selecciona o álbum (MP3) a ser
reproduzido.
FAIXA (só para Super Audio
CD/CD/MP3) (página 44)
Selecciona a faixa (Super Audio CD/CD/
MP3) a reproduzir.
INDEXAÇÃO (só para Super
Audio CD/CD) (página 45)
Mostra a indexação e selecciona a
indexação (Super Audio CD) a ser
reproduzida.
15PT
HORA (página 45)
Verifica o tempo decorrido e o tempo
restante de reprodução.
Introduz a codificação de tempo para
procura de músicas e imagens.
AUDIO (só para DVD/VIDEO
CD/Super Audio CD/CD) (página 49)
Altera a programação de áudio.
LEGENDA (só para DVD)
(página 56)
Mostra as legendas.
Altera o idioma das legendas.
ÂNGULO (só para DVD)
(página 55)
Altera o ângulo.
MODO (só para VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/MP3)
(página 38)
Selecciona o modo de reprodução.
REPETIÇÃO (página 42)
RESTR. CANAIS
PERSON. (página 57)
Reproduz todo o disco (todos os títulos/
todas as faixas), um título/secção/faixa/
álbum ou o conteúdo do programa
repetidamente.
Programa o disco para impedir a
reprodução.
z Sempre que carregar em DVD DISPLAY, o visor do menu de controlo muda da seguinte maneira:
, Visor do menu de controlo
m
Visor do menu de controlo desactivado
As opções do menu de controlo são diferentes dependendo do disco.
z Excepto se colocar REPETIÇÃO na posição “DESACT.”, o indicador do ícone do menu de controlo acende-se
com uma luz verde
t
.
O indicador “ÂNGULO” só se acende em verde se for possível alterar os ângulos.
16PT
Preparativos
Panorâmica rápida
Desembalar
Preparativos
A panorâmica rápida apresentada neste capítulo permite-lhe começar a utilizar imediatamente o
novo sistema.
Para seleccionar um idioma utilizado nas opções de menu, consulte a página 68.
Para seleccionar o formato de imagem do televisor que pretende ligar, consulte a página 69.
Verifique se recebeu os seguintes elementos:
• Colunas (5)
• Subwoofer (1)
• Antena em anel AM (1)
• Antena de cabo FM (1)
• Cabos das colunas (5m × 4, 15m × 2)
• Cabo de vídeo (1)
• Telecomando RM-SS990 (1)
• Pilhas R6 (tamanho AA) (2)
• Pés de fixação (20)
• Ligação e instalação das colunas (guia) (1)
• Adaptador de 21 pinos (1) (só nos modelos europeus)
17PT
Colocar pilhas no telecomando
Pode controlar o sistema com o telecomando fornecido. Coloque duas pilhas R6 (tamanho AA)
fazendo corresponder os pólos 3 e # com as marcas no interior do compartimento. Quando
utilizar o telecomando, aponte para o sensor remoto no sistema .
Notas
•
•
•
•
Não deixe o telecomando num local demasiado quente ou húmido.
Não misture pilhas novas com usadas.
Não deixe cair objectos estranhos dentro do telecomando, sobretudo quando estiver a substituir as pilhas.
Não exponha o sensor remoto à incidência directa dos raios solares nem a aparelhos de iluminação. Se o fizer,
pode ocorrer uma avaria.
• Se não tenciona utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar o
derramamento do líquido respectivo e a subsequente corrosão.
Passo 1: Ligação do sistema de colunas
Ligue o sistema de colunas fornecido com os cabos de colunas fornecidos, fazendo
corresponder as cores dos terminais com as dos cabos. Ligue apenas as colunas fornecidas com
este sistema.
Para obter um som surround de excelente qualidade, especifique os parâmetros das colunas
(distância, nível, etc.) na página 26.
Cabos necessários
Cabos das colunas
O conector e a anilha de cor nos cabos das colunas são da mesma cor que o rótulo dos terminais
a ligar.
Cinzento
(+)
(+)
(–)
Anilha de cor
18PT
(–)
Preto
Terminais de ligação das colunas
Ao/aos
terminais SPEAKER FRONT L (branco) e R (vermelho)
terminais SPEAKER REAR L (azul) e R (cinzento)
terminal SPEAKER CENTER (verde)
terminal SPEAKER WOOFER (púrpura)
Coluna frontal (R)
Preparativos
Ligue
As colunas frontais
As colunas posteriores
A coluna central
Subwoofer
Coluna frontal (L)
Coluna central
Etiqueta de cor
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
SPEAKER
VIDEO 1
AM
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO
VIDEO 2
VIDEO OUT
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
Vire o subwoofer
para ligar o cabo
da coluna.
Coluna posterior (R)
Subwoofer
Coluna posterior (L)
Nota sobre a instalação das colunas
Tenha cuidado quando instalar o subwoofer ou as colunas frontal/posterior, montadas num pé
para coluna (não fornecido), num pavimento com um tratamento especial (encerado, oleado,
polido, etc.), pois pode ficar manchado ou perder a cor.
19PT
Para evitar um curto-circuito nas colunas
A ocorrência de um curto-circuito nas colunas pode danificar o sistema. Para impedir que tal
aconteça, ligue as colunas de acordo com as seguintes instruções. A parte descarnada do cabo
da coluna não pode tocar no terminal de outra nem na parte descarnada do cabo respectivo.
Exemplos de um cabo de coluna em más condições
A parte descarnada do cabo da
coluna está a tocar noutro
terminal da coluna.
Os cabos descarnados estão em contacto
porque foi retirado demasiado material
isolador.
Depois de ligar todos os componentes, colunas e o cabo de alimentação de CA, utilize um tom
de teste para verificar se todas as colunas estão correctamente ligadas. Para obter mais
informações sobre como fazer um tom de teste, consulte a página 28.
Se não sair som de uma coluna ou se o tom de teste sair de uma coluna diferente da que aparece
no visor do painel frontal, pode ter ocorrido um curto-circuito na coluna. Se for o caso, volte a
verificar a ligação das colunas.
Nota
Faça a correspondência correcta entre o cabo da coluna e o respectivo terminal nos componentes: 3 com 3 e
# com #. Se trocar os cabos, o som sai distorcido e sem graves.
20PT
Passo 2: Ligações das antenas
Para ouvir rádio ligue as antenas AM/FM fornecidas.
Terminais de ligação das antenas
Preparativos
Ligue
Antena em anel AM
Antena de cabo FM
Ao/aos
terminais AM
terminal FM 75Ω COAXIAL
Antena em anel AM
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
VIDEO 1
AM
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
VIDEO
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
SPEAKER
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO 2
VIDEO OUT
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
Antena de cabo FM
Notas
•
•
•
•
Para evitar o aparecimento de interferências, afaste a antena em anel AM do sistema e de outros componentes.
Estique completamente a antena de cabo FM.
Depois de ligar a antena de cabo FM, mantenha-a o mais horizontal possível.
Quando ligar a antena em anel AM fornecida, ligue o cabo preto (B) ao terminal U e o cabo branco (A) ao outro
terminal.
A
AM
B
continua
21PT
z Se o sinal de recepção FM for fraco
Utilize um cabo coaxial de 75-ohm (não fornecido) para ligar o sistema a uma antena FM exterior, como se indica
abaixo.
Antena FM exterior
Sistema
AM
Cabo de terra
(não fornecido)
COAXIAL
FM
75Ω
À terra
Nota
Se ligar o sistema a uma antena exterior, utilize um cabo de terra para proteger o sistema dos relâmpagos. Não
ligue o cabo de terra a uma conduta de gás porque pode provocar uma explosão.
22PT
Passo 3: Ligações de componentes de TV e vídeo
Cabos necessários
Amarelo
Amarelo
Cabos de áudio/vídeo (não fornecidos)
Quando fizer uma ligação, faça corresponder os códigos de cores dos pinos com as cores
respectivas das tomadas nos componentes.
Amarelo (Vídeo)
Preparativos
Cabo de vídeo para a ligação de um monitor de televisão
Amarelo (Vídeo)
Branco (L/áudio)
Vermelho (R/áudio)
Branco (L/áudio)
Vermelho (R/áudio)
Tomadas para ligação de componentes de vídeo
Ligue
Monitor de televisão
Vídeogravador
Receptor de satélite digital
À/às
tomada MONITOR OUT
tomadas VIDEO 1
tomadas VIDEO 2
z Se utilizar a tomada S-video em vez das tomadas de vídeo
É preciso que o monitor de televisão também esteja ligado através de uma tomada S-video. Como os sinais de
S-video estão num bus separado dos sinais de vídeo, não saem através das tomadas de vídeo.
z Se utilizar as tomadas COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) em vez das tomadas de
vídeo
O monitor do televisor também tem de ser ligado através das tomadas COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR). Se o seu televisor aceitar sinais de formato progressivo, deve utilizar esta ligação e programar “SAÍDA
POR COMPONENTE” para “PROGRESSIVE” no “CONFIGURAR ECRÔ (página 70).
Notas
• Quando seleccionar VIDEO 1 utilizando a tecla FUNCTION, o sinal sai através das colunas frontais L/R; no
entanto, não sai através das tomadas VIDEO 1 VIDEO OUT e AUDIO OUT L/R.
• Quando utilizar as saídas de linha Video 1, regule o aparelho para o modo 2CH STEREO. Se o apareelho não
estiver no modo 2CH STEREO, as saídas de linha podem não funcionar correctamente.
• Se seleccionar “PROGRESSIVE” em “CONFIGURAR ECRÔ, não sai nenhum sinal das tomadas MONITOR
OUT ou S video OUT.
• Se o modo do sistema estiver programado para “DVD”, o sinal sai pelas tomadas S VIDEO OUT ou
COMPONENT OUT.
• Se o modo do sistema estiver programado para “DVD” e estiver seleccionado “PROGRESSIVE” em
“CONFIGURAR ECRÔ, o sinal sai apenas pelas tomadas COMPONENT OUT.
continua
23PT
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
FRONT
R
CENTER
VIDEO 1
AM
WOOFER
IMPEDANCE
USE
R E A R WOOFER 3Ω
L
EXCEPT
WOOFER 3Ω
REAR
R
R
AUDIO OUT
L
AUDIO IN
L
R
MONITOR
OUT
SCAN SELECT
VIDEO 2
VIDEO OUT
VIDEO
VIDEO IN
S VIDEO
SELECTABLE
INTERLACE
COAXIAL
DVD
ONLY
OPTICAL
DIGITAL
IN
FM
75Ω
SPEAKER
R
L
AUDIO IN
Y
VIDEO IN
PB/CB
PR/CR
VIDEO 2
COMPONENT VIDEO OUT
IN
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
OUT
OUT
IN
INPUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
L
L
R
R
OUTPUT
OPTICAL
Vídeogravador
Receptor de satélite
digital
Monitor de televisão
Se ligar um receptor de satélite digital utilizando a tomada OPTICAL
É possível ligar o receptor de satélite digital à tomada OPTICAL em vez de o fazer às tomadas
VIDEO IN e AUDIO IN L/R do sistema.
O sistema aceita sinais digitais e analógicos. Os sinais digitais têm prioridade sobre os sinais
analógicos. Se se perder o sinal digital, o sinal analógico é processado passados 2 segundos.
Se ligar um receptor de satélite digital sem utilizar a tomada OPTICAL
Ligue o receptor de satélite digital unicamente às tomadas VIDEO IN e AUDIO IN L/R do
sistema.
Configuração do sistema (nos modelos asiáticos e australianos)
A necessidade de configuração do sistema depende do monitor de TV que está ligado.
A programação inicial nos modelos asiáticos é NTSC, mas nos modelos australianos é PAL.
Se o sistema de cores do televisor for PAL*
Para programar para PAL, ligue o sistema carregando em 1 (alimentação) no telecomando, ao
mesmo tempo que carrega na tecla X (pausa) no sistema. Tem de carregar sem soltar a tecla X
até DAV-C770 aparecer no visor. Para voltar a programar NTSC, desligue o sistema e volte a
ligá-lo com o telecomando, ao mesmo tempo que carrega na tecla X no sistema.
* Se o sistema de cores do televisor for NTSC, execute o procedimento acima para programar o
sistema para NTSC.
Ligação do cabo de alimentação CA (cabo da corrente eléctrica)
Antes de ligar o cabo de alimentação CA (cabo da corrente eléctrica) deste sistema a uma
tomada de parede (corrente eléctrica), ligue as colunas ao sistema (consulte a página 19).
Ligue o cabo de alimentação CA (cabo da corrente eléctrica) do televisor/componentes de vídeo
a uma tomada de parede (corrente eléctrica).
24PT
Instalação das colunas
Pode colocar as colunas posteriores atrás ou ao lado da posição de audição; tudo depende do
formato da sala, etc.
Se colocar as colunas posteriores
ao lado da posição de audição
Preparativos
Para obter um som surround de excelente qualidade, é preciso que todas as colunas, à excepção
do subwoofer, estejam à mesma distância da posição de audição (A).
No entanto, este sistema permite colocar a coluna central até 1,6 metros (B) e as colunas
posteriores até 4,6 metros mais perto (C) da posição de audição.
Pode colocar as colunas frontais a uma distância de 1,0 a 15,0 metros (A) da posição de
audição.
Se colocar as colunas posteriores atrás da
posição de audição
B
B
A
A
A
45°
A
45°
C
C
90°
20°
C
C
90°
20°
Nota
Não coloque as colunas central e posteriores mais afastadas da posição de audição do que as colunas frontais.
Colunas com protecção anti-magnética (para evitar irregularidades de cor no
ecrã do televisor)
O subornem deste sistema está equipado com protecção anti-magnética para evitar
interferências magnéticas. No entanto, pode haver alguma interferência, uma vez que é
utilizado um imane muito forte. Se utilizar o subornem com um televisor baseado em CRT ou
com um projector, instale-o a, pelo menos, 0,3 metros de distância do aparelho de TV, etc. Se o
instalar muito perto, as cores do ecrã podem apresentar irregularidades.
Se houver irregularidades nas cores...
Desligue o televisor e volte a ligá-lo passados 15 a 30 minutos.
Se as irregularidades nas cores persistirem...
Afaste mais o subwoofer do televisor.
Se, mesmo assim, as irregularidades continuarem...
Veja se há algum objecto magnético perto do subwoofer. A irregularidade da cor pode resultar
da interacção entre o subwoofer e o objecto magnético.
Eis alguns exemplos de possíveis fontes de interferência magnética: fechos magnéticos do
suporte do televisor, etc., equipamentos médicos, brinquedos, etc.
continua
25PT
Especificar os parâmetros das colunas
Para obter um som surround de excelente qualidade, especifique primeiro a que distância se
encontram as colunas da posição de audição e depois regule o balanço e o nível. Utilize o tom
de teste para regular o volume das colunas para o mesmo nível.
Pode ajustar os parâmetros das colunas utilizando a opção DEFINIR CANAL no ecrã de
configuração (página 72).
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
C/X/x/c/ENTER
AMP MENU
Para especificar o tamanho, distância, posição e altura das colunas
1
Carregue várias vezes em AMP MENU até aparecer 9 SP. SETUP no visor do painel
frontal.
2
A partir da posição de audição, seleccione a opção que pretende programar utilizando X/x.
• Opções programadas em 9 SP. SETUP
– Tamanho das colunas posteriores e central
– Distância das colunas frontal, posteriores e central
– Posição e altura das colunas posteriores
3
Especifique o parâmetro utilizando C/c.
O parâmetro seleccionado aparece no visor do painel frontal.
4
Repita os passos 2 e 3 para programar outros parâmetros em 9 SP. SETUP.
Se não utilizar o telecomando durante alguns segundos, o parâmetro desaparece do visor e é
guardado no sistema.
xTAMANHO
Se não ligar as colunas central ou posteriores, ou se não mover as colunas posteriores,
especifique os parâmetros para CENTER e REAR. As programações da coluna frontal e do
subwoofer são fixas e, como tal, não podem ser alteradas. As programações predefinidas
aparecem sublinhadas.
• CENTER (coluna central)
–YES: Esta é a selecção normal.
–NO: Seleccione se não utilizar coluna central.
• REAR (colunas posteriores)
–YES: É a selecção normal. Especifique a posição e a altura para implementar os modos de
Digital Cinema Surround.
–NO: Seleccione se não utilizar colunas posteriores.
26PT
Nota
Preparativos
xDISTÂNCIA
Pode variar a distância entre cada coluna da seguinte maneira. As programações predefinidas
estão sublinhadas.
• F. D. 5 m (distância das colunas frontais)
A distância da coluna frontal pode ser regulada em passos de 0,2 m entre 1,0 e 15,0 m.
• C. D. 5 m (distância da coluna central)
A coluna central pode ficar a uma distância de 0,2 m da coluna frontal e 1,6 m mais próxima
da posição de audição.
• R. D. 3,4 m (distância das colunas posteriores)
A coluna central pode ficar a uma distância de 0,2 m da coluna frontal e 4,6 m mais próxima
da posição de audição.
Se cada coluna frontal ou posterior não estiver instalada a igual distância da posição de audição, regule a distância
de acordo com a coluna que estiver mais próxima.
Especificar a posição e a altura das colunas posteriores
Se não seleccionar “NO” em “REAR”, especifique a posição e a altura das colunas posteriores.
As programações predefinidas aparecem sublinhadas.
Diagrama de posições
90
A
A
45
B
B
20
• R. P. BEHIND (COLUNA POSTERIOR ATRÁS)
Seleccione esta opção se as colunas posteriores se encontrarem na secção B.
• R. P. SIDE (COLUNA POSTERIOR LATERAL)
Seleccione esta opção se as colunas posteriores se encontrarem na secção A.
continua
27PT
Diagrama de alturas
C
C
60
D
D
30
• R. H. LOW (COLUNA POSTERIOR EM BAIXO)
Seleccione esta opção se as colunas posteriores se encontrarem na secção D.
• R. H. HIGH (COLUNA POSTERIOR EM CIMA)
Seleccione esta opção se as colunas posteriores se encontrarem na secção C.
Não é possível utilizar estes parâmetros se a opção “REAR” estiver regulada para “NO”.
Para especificar o balanço e o nível das colunas
1
Carregue várias vezes em AMP MENU até que 9 LEVEL apareça no visor do painel
frontal.
2
Utilize X/x para seleccionar T.TONE e C/c para regular T.TONE para ON.
Ouve-se um tom de teste emitido por cada uma das colunas em sequência.
3
A partir da posição de audição, seleccione a opção que pretende programar utilizando X/x.
• Opções reguladas em 9 LEVEL
– Balanço das colunas frontal e posteriores
– Nível de volume das colunas central e posteriores e do subwoofer
4
Regule o nível de volume para que o volume do tom de teste emitido por cada coluna seja
idêntico quando utilizar C/c.
O valor regulado aparece no visor do painel frontal.
5
Repita os passos 3 e 4 para regular outros parâmetros em 9 LEVEL.
Se não utilizar o telecomando durante alguns segundos, o valor desaparece do visor e é
memorizado no sistema.
6
Utilize X/x para seleccionar T.TONE e C/c para regular T.TONE para OFF.
xBALANÇO
Pode variar o balanço de cada coluna da seguinte maneira. As programações predefinidas estão
sublinhadas.
• F. ___I___ centro (colunas frontais)
Regule o balanço entre as colunas frontais esquerda e direita (pode regular do centro, 6 passos
para a esquerda ou para a direita).
• R. ___I___ centro (colunas posteriores)
Regule o balanço entre as colunas posteriores esquerda e direita (pode regular do centro,
6 passos para a esquerda ou para a direita).
28PT
Notas
• Se seleccionar uma opção, o som fica cortado durante alguns instantes.
• A potência de saída do subwoofer pode ser excessiva; tudo depende das programações das outras colunas.
Preparativos
xNÍVEL
Pode variar o nível de cada coluna da seguinte maneira. As programações predefinidas estão
sublinhadas.
• C. LEVEL (0 dB) (nível da coluna central)
Regule o nível da coluna central (Pode regular de –6 dB a +6 dB em passos de 1 dB.).
• R. LEVEL (0 dB) (nível das colunas posteriores)
Regule o nível das colunas posteriores (Pode regular de –6 dB a +6 dB em passos de 1 dB.).
• S. W. LEV. (0 dB) (nível do subwoofer)
Regule o nível do subwoofer (Pode regular de –6 dB a +6 dB em passos de 1 dB.).
Para regular o volume de todas as colunas ao mesmo tempo
Utilize o controlo VOLUME.
Outras programações AMP MENU
Pode regular o brilho do visor do painel frontal, apagar as estações pré-programadas e os
respectivos nomes, e repor as programações predefinidas dos parâmetros das colunas. Carregue
várias vezes em AMP MENU até aparecer 9 CUSTOMIZE. Utilize X/x para seleccionar as
seguintes opções.
xDIMMER (LUMINOSIDADE)
Pode alterar o brilho do visor do painel frontal em dois passos.
xMEMO. CLR.
• N (Não): Volta ao menu anterior.
• Y (Sim): Se seleccionar Y carregando em ENTER, aparece a indicação “Really? N” e
“Really? Y” no visor.
Se seleccionar “Really? Y”, carregando em ENTER, aparece a mensagem “ALL CLEAR!” e
todas as programações, tais como estações programadas, são eliminadas; os parâmetros das
colunas regressam às respectivas programações predefinidas.
Este sistema inclui o sistema Dolby Pro Logic II, que está equipado com os modos de cinema
e de música, e o sistema pode reproduzir som de 2 canais em 5.1 canais, através do Dolby Pro
Logic II.
Se o campo de som estiver programado para “NORMAL SURROUND”, pode seleccionar o
tipo de descodificação para fonte de 2 canais. Carregue várias vezes em AMP MENU para ver
92CH MODE. Utilize X/x para seleccionar os seguintes itens.
x2CH MODE
• PLII MOVIE (Pro Logic II Movie): Executa a descodificação do modo de cinema Pro Logic
II. Esta programação é ideal para filmes com codificação Dolby Surround. Além disso, este
modo pode reproduzir o som de 5.1 canais, quando estiver a ver vídeos de filmes antigos ou
dobrados.
• PLII MUSIC (Pro Logic II Music): Executa a descodificação do modo de música Pro Logic
II. Esta programação é ideal para fontes estéreo normais, como CDs.
• PRO LOGIC: Executa a descodificação Pro Logic. A fonte gravada em 2 canais é
descodificada para 4 canais.
Nota
O Dolby Pro Logic II não funciona com sinais de formato DTS ou MPEG nem com Super Audio CD.
29PT
Pré-programar estações de rádio
É possível pré-programar 20 estações para FM e 10 para AM.
Antes de sintonizar, reduza o volume ao mínimo.
1
MEMORY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
BAND
PRESET –/+
TUNING –/+
ENTER
1 Carregue em BAND várias vezes até aparecer a banda pretendida no visor do
painel frontal.
Sempre que carregar em BAND, a banda muda, em alternância, de AM para FM.
2 Carregue sem soltar em TUNING + ou – até que a indicação de frequência
comece a mudar e depois solte o botão.
O varrimento é interrompido quando o sistema sintoniza uma estação. As indicações
“TUNED” e “ST” (para programas estéreo) aparecem no visor do painel frontal.
PCM
TUNED
ST
FM
AUTO
MHz
3 Carregue em MEMORY.
Um número pré-programado aparece no visor do painel frontal.
TUNED
ST
FM
MHz
4 Carregue em PRESET + ou – para seleccionar o número pré-programado
pretendido.
TUNED
ST
FM
MHz
30PT
5 Carregue em ENTER.
A estação fica memorizada.
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
ALL 1 DISC S AUTO TITLE
PRO LOGIC
DIGITAL FM AM
NTSC PBC ANGLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
6 Repita os passos 1 a 5 para memorizar outras estações.
Para sintonizar uma estação com sinal fraco
Para sintonizar a estação manualmente, carregue várias vezes em TUNING + ou em – no passo
2.
Preparativos
v
CHAPTER INDEX
Para alterar o número pré-programado
Comece novamente no passo 1.
Para alterar o intervalo de sintonização de AM (à excepção dos modelos da
Europa, Médio Oriente e Filipinas)
A programação predefinida do intervalo de sintonização de AM é 9 kHz (10 kHz em algumas
áreas).
Para mudar para o intervalo de sintonização de AM, sintonize primeiro uma estação de AM e
depois desligue o sistema carregando em 1 no telecomando. Carregando sem soltar x (no
sistema), ligue o aparelho utilizando o telecomando. Quando alterar o intervalo, apaga as
estações de AM programadas.
Para repor a programação predefinida do intervalo, repita o mesmo procedimento.
31PT
Ouvir discos
4
Ouvir discos
Carregue no botão com o número do
disco desejado.
“READY!” aparece no visor do painel
frontal e o sistema fica pronto para
colocar o disco.
Exemplo: Se quiser colocar o disco na
ranhura de disco 1, carregue em DISC
1 A.
Se já existir um disco na ranhura
seleccionada, o disco é ejectado, a
indicação “READY!” aparece no visor
do painel frontal e o sistema fica
pronto para colocar o disco.
Dependendo do DVD ou do VIDEO CD,
algumas operações podem ser diferentes ou
terem restrições.
Consulte o manual de instruções fornecido
com o disco.
H x
POWER
Indicadores/DISC 1-5/A
STANDBY
FUNCTION
BAND
DISPLAY
SOUND FIELD
PHONES
5
FUNCTION
Indicador STANDBY
1
DISC SKIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
1
2
3
x
Para colocar outros discos, carregue
em DISC 1-5 A (que não tenha um
disco colocado) e coloque o disco
depois de aparecer a indicação
“READY!” no visor do painel digital.
Ligue o televisor.
Carregue no interruptor POWER do
sistema.
O sistema liga-se.
A menos que o modo do sistema esteja
programado para “DVD”, carregue em
FUNCTION para seleccionar “DVD”.
32PT
Com o lado de reprodução voltado
para baixo
FUNCTION
Regule o selector de entrada do
televisor para o sistema.
Coloque um disco.
Empurre o disco para dentro da
ranhura até ele entrar
automaticamente.
O disco é introduzido automaticamente
na ranhura seleccionada.
Regular o volume Ligar os
auscultadores
Z (EJECT)
Carregue em DISC 1-5 A.
6
Carregue em H.
O sistema começa a reproduzir
(reprodução contínua) do disco cujo
indicador DISC esteja aceso com uma
luz verde.
Para reproduzir outros discos, carregue
em DISC SKIP no telecomando ou em
DISC 1-DISC 5 no sistema.
Regule o volume no sistema.
Depois de executar o passo 6
É possível que apareça um menu no ecrã do
televisor; tudo depende do disco. Pode
reproduzir o disco interactivamente
seguindo as instruções no menu. DVD
(página 35), VIDEO CD (página 35).
Para retirar o disco
Carregue em DISC 1-5 A no sistema ou em
Z no telecomando. Se carregar em Z no
telecomando, ejecta o disco que se encontra
na ranhura cujo indicador DISC está aceso
com uma luz verde. Retire o disco depois de
ele ter sido ejectado pelo sistema.
Aparece “READY !” no visor do painel
frontal.
Para desligar o sistema
Carregue em 1 no telecomando. O sistema
entra em modo de espera e o indicador
STANDBY acende-se com uma luz
vermelha. Para desligar completamente o
sistema, carregue em POWER no sistema.
Durante a reprodução de um disco, não
desligue o sistema carregando em POWER.
Se o fizer, pode cancelar as programações
do menu. Para desligar o sistema, carregue
primeiro em x para interromper a
reprodução e depois carregue em 1 no
telecomando.
z Função automática
Se quiser reproduzir um disco que esteja dentro de
uma ranhura, basta carregar em H ou no botão
DISC 1-DISC 5 correspondente, mesmo que a fonte
de música que estava a ouvir anteriormente não fosse
um DVD. A função muda para DVD e a reprodução
começa (Função automática). No entanto, se a função
Reprodução de programa estiver activada, só pode
iniciar a reprodução carregando em H.
z Os indicadores DISC 1-5
Os indicadores DISC 1-5 mudam de cor para indicar
o seguinte:
– verde: o disco está a ser seleccionado ou
reproduzido.
– desligado: não existem discos nas ranhuras.
– cor de laranja: está um disco na ranhura mas não
está seleccionado.
Poupar energia no modo de espera
Carregue uma vez em 1 no telecomando.
z O indicador STANDBY acende-se quando o
sistema está no modo de espera.
Para cancelar o modo de espera
Carregue uma vez em 1 no telecomando.
Z (EJECT)
DISC SKIP
MUTING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
./>
H
Para
Parar
Fazer uma pausa
Retomar a reprodução
depois de uma pausa
Ir para a secção,
faixa ou cena seguinte
no modo de reprodução
contínua
Voltar à secção,
faixa ou cena
anterior no modo
de reprodução contínua
Parar a reprodução e
retirar o disco
Silenciar o som
x
X
Ouvir discos
Para ligar o sistema
Carregue em POWER no sistema. O sistema
liga-se. No modo de espera, também pode
ligar o sistema se carregar em A ou em H.
Operações adicionais
Funcionamento
Carregue em x.
Carregue em X.
Carregue em X ou
em H.
Carregue em >.
Carregue em ..
Carregue em Z.
Carregue em
MUTING. Para
cancelar esta operação,
carregue novamente no
botão ou aumente o
volume.
Mudar um disco durante Carregue em DISC
a reprodução de outro
SKIP.
disco
Reproduza o disco
Carregue em DISC 1-5
desejado directamente
no sistema.
Pare a reprodução e retire Carregue em DISC 1-5
o disco desejado
A no sistema.
Nota
Se não houver discos em nenhum dos tabuleiros, a
indicação “READY!” aparece no visor do painel
frontal.
33PT
Retomar a reprodução a
partir do ponto onde
parou o disco
(Retomar a reprodução)
Quando pára o disco, o sistema memoriza o
ponto onde carregou em x e aparece a
indicação “RESUME” no visor do painel
frontal. Desde que não retire o disco, a
função Retomar a reprodução funciona,
mesmo que o aparelho entre no modo de
espera, se carregar em 1.
>10
10/0
H
1
x
Quando estiver a ouvir um disco,
carregue em x para parar a
reprodução.
A indicação “RESUME” aparece no
visor do painel frontal e pode
recomeçar a reprodução do disco a
partir do ponto onde parou.
Se a indicação “RESUME” não
aparecer, a função Retomar a
reprodução não está disponível.
2
Carregue em H.
O sistema inicia a reprodução a partir do
ponto onde parou o disco, no passo 1.
z Para reproduzir o disco desde o início, carregue
duas vezes em x e depois em H.
34PT
Notas
• O sistema pode não retomar a reprodução a partir
exactamente do mesmo ponto; tudo depende do
ponto onde parou o disco.
• O ponto onde parou a reprodução desaparece
quando:
– carrega no interruptor POWER para desligar o
sistema.
– muda de modo de reprodução.
– pode alterar a programação no menu de
configuração.
Utilizar o menu do DVD
Botões
de números
1
2
(Reprodução PBC)
Com as funções PBC (Controlo da
reprodução) pode ter acesso a operações
interactivas, funções de procura e outras
operações semelhantes.
A reprodução PBC permite-lhe reproduzir
interactivamente VIDEO CDs, seguindo o
menu no ecrã do televisor.
Botões
de números
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Ouvir discos
O DVD está dividido em secções longas de
uma imagem ou trecho musical designadas
por “títulos”. Ao reproduzir um DVD com
vários títulos, pode seleccionar o título
pretendido utilizando DVD TOP MENU.
Quando reproduzir um DVD que lhe
permita seleccionar opções, como o idioma
das legendas e do som, seleccione essas
opções utilizando DVD MENU.
Reproduzir VIDEO CDs
com funções PBC
3
./>
H
x
O RETURN
DVD TOP
MENU
DVD MENU
ENTER
X/x
ENTER
C/X/x/c
1
1
Carregue em DVD TOP MENU ou
DVD MENU.
O menu do disco aparece no ecrã do
televisor.
O conteúdo do menu varia de disco
para disco.
2
3
Carregue em C/X/x/c ou nos
botões de números para
seleccionar a opção que quer
reproduzir ou alterar.
Inicie a reprodução de um VIDEO
CD com funções PBC.
O menu de selecção aparece no visor.
2
3
Seleccione o número da opção
pretendida carregando em X/x ou
nos botões de números.
Carregue em ENTER.
Carregue em ENTER.
continua
35PT
4
Siga as instruções do menu para
executar operações interactivas.
Consulte as instruções fornecidas com
o disco porque o procedimento de
funcionamento pode variar de VIDEO
CD para VIDEO CD.
Para voltar ao menu
Carregue em O RETURN.
z Para reproduzir sem utilizar PBC, carregue em
./> ou nos botões de números, enquanto o
sistema está parado, para seleccionar uma faixa e
depois carregue em H ou em ENTER.
A indicação “Reprodução sem PBC” aparece no ecrã
do televisor e o sistema inicia a reprodução contínua.
Não é possível reproduzir imagens fixas como, por
exemplo, um menu. Para retomar a reprodução PBC,
carregue duas vezes em x e em H.
Reproduzir uma faixa de
som MP3
Pode reproduzir CDs de dados (CD-ROMs/
CD-Rs/CD-RWs) gravados no formato MP3
(MPEG 1 Audio Layer 3).
1
2
Introduza no sistema um disco de
dados gravado em MP3.
Carregue em H.
O sistema começa a reproduzir a
primeira faixa de som MP3 do
primeiro álbum do disco.
Nota
Dependendo do tipo de VIDEO CD, a indicação
“Carregue em ENTER” no passo 3 pode aparecer
como “Carregue em SELECT” nas instruções
fornecidas com o disco. Se for o caso, carregue em
H.
Nota
O leitor pode reproduzir faixas de som MP3 gravadas
nas seguintes frequências de amostragem: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz.
Seleccionar um álbum e uma faixa
DVD DISPLAY
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
O RETURN
ENTER
X/x/C/c
1
36PT
Carregue em DVD DISPLAY.
Aparece o menu de controlo e o nome
do disco de dados MP3.
2
Notas
Carregue em X/x para seleccionar
• Nos nomes dos álbuns e das faixas, só pode utilizar
letras do alfabeto e números. Qualquer outro
símbolo aparece como “ ”.
• Se o ficheiro MP3 que reproduziu for um ID3 tag, a
informação de ID3 tag aparece como nome da
faixa.
(ÁLBUM) e depois carregue
em ENTER ou c.
Aparece a lista de álbuns existentes no
disco.
2:MP3
MP3
3
Seleccione o álbum que quer reproduzir
utilizando X/x e carregue em ENTER.
4
Seleccione
(FAIXA) utilizando
X/x e carregue em ENTER.
Aparece a lista de faixas contidas no
álbum actual.
2:MP3
ROCK BEST HIT
MP3
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
Se não for possível ver na janela a lista
de todas as faixas ou álbuns, aparece a
barra de salto. Carregue em c para
seleccionar o ícone da barra de salto e
depois percorra a barra para ver o resto
da lista, utilizando X/x.
5
Faixas de som MP3
Pode reproduzir faixas de som MP3 em CDROMs, CD-Rs ou CD-RWs. No entanto,
para que o leitor reconheça as faixas, os
discos devem ser gravados de acordo com a
ISO9660 nível 1, nível 2 ou no formato
Joliet. Também pode reproduzir discos
gravados em Multi Session (Multi-sessão).
Consulte as instruções do dispositivo CD-R/
RW ou o software de gravação (não
fornecido) para saber mais detalhes sobre o
formato de gravação.
Ouvir discos
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Para reproduzir um CD multi-sessão
Este leitor pode reproduzir CDs multisessão se localizar uma faixa de som MP3
na primeira sessão. Também podem ser
reproduzidas todas as faixas de som MP3
subsequentes, gravadas nas últimas sessões.
Se houver faixas de som e imagens no
formato de CD de música ou CD de vídeo
gravadas na primeira sessão, só será
reproduzida a primeira sessão.
Notas
• Se atribuir a extensão “.MP3” a dados que não
estejam no formato MP3, o leitor não consegue
reconhecer os dados adequadamente e emite um
som agudo que pode danificar o sistema de colunas.
• O leitor não pode reproduzir faixas de som no
formato MP3PRO.
Seleccione uma faixa utilizando X/x e
carregue em ENTER.
Começa a reprodução da faixa
seleccionada.
Para voltar ao ecrã de configuração
anterior
Carregue em O RETURN ou C.
Para desligar o visor
Carregue em DVD DISPLAY.
37PT
Seleccionar o modo de
reprodução
(Todos os discos, Um disco ou Álbum)
Pode seleccionar o modo de reprodução para
reproduzir todos os discos continuamente,
um disco ou um álbum.
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
xTODO/UM/ÁLBUM
• TODO: O sistema reproduz todos os
discos do sistema consecutivamente, pela
ordem do número da ranhura e pode
programar Reprodução de programa,
Reprodução aleatória ou Reprodução
repetitiva para todos os discos.
• UM: O sistema reproduz apenas um disco
que tenha seleccionado e pode programar
Reprodução aleatória ou Reprodução
repetitiva para 1 disco apenas.
• ÁLBUM (apenas MP3): O sistema
reproduz faixas do álbum existente num
disco MP3 e pode programar Reprodução
de programa, Reprodução aleatória ou
Reprodução repetitiva para esse álbum.
Quando reproduzir um disco, excepto
MP3, o sistema faz a reprodução no modo
de reprodução UM.
Para voltar ao ecrã de configuração
anterior
Carregue em ORETURN/EXIT ou C.
X/x
ENTER
Para desactivar o visor
Carregue em DVD DISPLAY.
z Pode seleccionar o modo de reprodução
1
2
directamente, carregando em PLAY MODE. Sempre
que carregar na tecla, altera o modo de reprodução.
No modo de paragem, carregue
em DVD DISPLAY.
Carregue em X/x para seleccionar
(MODO) e depois
carregue em ENTER ou c.
2:MP3
(15)
CONTÍNUA (TODO)
CONTÍNUA (UM)
CONTÍNUA (ÁLBUM)
ALEATÓRIA (TODO)
ALEATÓRIA (UM)
ALEATÓRIA (ÁLBUM)
PROGRAMADA
38PT
MP3
Criar o seu próprio
programa (Reprodução de
2
Programada
1 Disc
2 DISC1(CD)
3 DISC2(CD)
4 DISC3(CD)
5 DISC4(CD)
6 DISC5(CD)
7
8
9
10
programa)
REPEAT
PLAY MODE
Botões
de números
1
2
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
3
O cursor move-se para a faixa (neste
caso, “DISC1(CD)”). Antes de
programar as faixas MP3, é necessário
seleccionar o álbum.
3
Programada
1 Disc
2 DISC1(CD)
Track
3 DISC2(CD)
ALL TRACKS
4 DISC3(CD)
1 TRACK1
5 DISC4(CD)
2 TRACK2
6 DISC5(CD)
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
H
ENTER
1
X/x/c
Se não for possível ver na janela a lista
de todas as faixas ou álbuns, aparece a
barra de salto. Carregue em c para
seleccionar o ícone da barra de salto e
depois percorra a barra para ver o resto
da lista, utilizando X/x.
No modo de paragem, carregue
várias vezes em PLAY MODE até
aparecer a indicação “PROGRAM”
no visor do painel frontal.
O menu do programa aparece no ecrã
do televisor.
Programada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Carregue em c.
Ouvir discos
Pode reproduzir o conteúdo de um disco
pela ordem que quiser, organizando as faixas
do disco para criar o seu próprio programa.
Só pode programar 25 faixas.
CLEAR
Carregue em c e depois em X/x
para seleccionar o disco.
4
Seleccione a faixa que quer
programar.
Por exemplo, seleccione a faixa “7”.
Programada
1 Disc
2 DISC1(CD)
Track
3 DISC2(CD)
ALL TRACKS
4 DISC3(CD)
1 TRACK1
5 DISC4(CD)
2 TRACK2
6 DISC5(CD)
3 TRACK3
7
4 TRACK4
8
5 TRACK5
9
6 TRACK6
10
7 TRACK7
8 TRACK8
9 TRACK9
continua
39PT
5
Carregue em X/x ou os botões de
números para seleccionar “7” e
depois carregue em ENTER.
Programada
1 DISC1(CD)–TRACK7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Para programar outras faixas,
repita os passos 2 a 5.
As faixas programadas aparecem pela
ordem seleccionada.
7
Carregue em H para iniciar a
Reprodução de programa.
A Reprodução de programa inicia-se.
Quando o programa terminar, pode
voltar a reproduzi-lo carregando em H.
Para voltar ao modo de reprodução
normal
Carregue em CLEAR durante a reprodução.
Para desactivar o menu de
programas
No modo de paragem, carregue em PLAY
MODE para desactivar o menu de programas.
Para cancelar a ordem programada
Carregue em CLEAR no passo 3; os últimos
programas são cancelados um a um.
z Pode executar a reprodução repetitiva das faixas
programadas. Carregue em REPEAT ou programe
“REPETIÇÃO” para “TODO” no menu de controlo
durante a reprodução de programa.
40PT
Notas
• O número e o nome das faixas visualizadas
corresponde ao número e ao nome das faixas
gravadas num disco.
• Este função de reprodução de programa não está
disponível para DVDs.
Reproduzir por ordem
aleatória (Reprodução aleatória)
Programar o modo aleatório no
menu de controlo
Pode seleccionar o modo aleatório normal
ou de álbum (só para MP3).
7
8
>10
10/0
9
Ouvir discos
O sistema pode “baralhar” a ordem das
faixas e reproduzi-las por ordem aleatória. O
resultado deste “misturar” pode originar
uma ordem de reprodução diferente.
DVD DISPLAY
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
H
1
1
Carregue em DVD DISPLAY.
Aparece o menu de controlo.
2
Carregue em X/x para seleccionar
(MODO) e depois carregue
em ENTER ou c.
No modo de paragem, carregue
várias vezes em PLAY MODE até
aparecer “SHUFFLE” no visor do
painel frontal.
Pode reproduzir todas as faixas de
todos os discos por ordem aleatória ou
todas as faixas de um disco específico
por ordem aleatória. Quando
reproduzir um disco MP3, pode
reproduzir todas as faixas dos álbuns
por ordem aleatória.
2
X/x/c
ENTER
Carregue em H.
Para voltar ao modo de reprodução
normal
No modo de paragem, carregue várias vezes
em PLAY MODE até a indicação
“SHUFFLE” desaparecer do visor do painel
frontal ou, durante a reprodução, carregue
em CLEAR para voltar à reprodução
normal.
2:MP3
MP3
(15)
CONTÍNUA (TODO)
CONTÍNUA (UM)
CONTÍNUA (ÁLBUM)
ALEATÓRIA (TODO)
ALEATÓRIA (UM)
ALEATÓRIA (ÁLBUM)
PROGRAMADA
3
Seleccione “ALEATÓRIA (TODO)”,
“ALEATÓRIA (UM)” ou “ALEATÓRIA
(ÁLBUM)” utilizando X/x e carregue
em ENTER.
4
Carregue em H.
Começa a reprodução aleatória
seleccionada.
41PT
Repetir a reprodução
(Reprodução repetitiva)
3
Seleccione a programação
Reprodução repetitiva.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
Pode reproduzir todos os títulos/faixas ou
apenas um título/secção/faixa de um disco.
No modo de reprodução aleatória ou de
programa, o sistema repete as faixas por
ordem aleatória ou pela ordem programada.
Não é possível fazer uma Reprodução
repetitiva durante a reprodução PBC de
VIDEO CDs (página 35).
REPEAT
CLEAR
PLAY MODE
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
H
DVD DISPLAY
X/x
ENTER
1
Carregue em DVD DISPLAY.
O menu de controlo aparece no visor.
2
Carregue em X/x para seleccionar
(REPETIÇÃO) e depois
carregue em ENTER.
Se não seleccionar “DESACT.”, o
indicador de “REPEAT” acende-se a
verde.
DVD
DESACT.
TODO
TÍTULO
SECÇÃO
Se reproduzir um DVD
• DESACT.: não repete a reprodução.
• TODO: repete todos os títulos (excepto
ALEATÓRIA (TODO)).
• TÍTULO: repete o título actual de um disco.
• SECÇÃO: repete a secção actual (excepto
ALEATÓRIA (TODO)).
Se reproduzir um VIDEO CD/Super
Audio CD/CD/MP3 e se a reprodução
de programa estiver na posição
DESACT.
• DESACT.: não repete a reprodução.
• TODO: repete todas as faixas do disco ou
repete o álbum actual (só para MP3)
(excepto ALEATÓRIA (TODO)).
• FAIXA: repete a faixa actual.
Quando a reprodução Programada
estiver regulada para ACTIVADA
• DESACT.: não repete a reprodução.
• TODO: repete a Reprodução Programada.
Para cancelar a Reprodução
repetitiva
Carregue em CLEAR.
z Pode programar a Reprodução repetitiva
durante o modo de paragem
Depois de seleccionar a opção “REPETIÇÃO”,
carregue em H.
O sistema inicia a Reprodução repetitiva.
z Para ver rapidamente o estado da opção
“REPETIÇÃO”
Carregue em REPEAT no telecomando.
Nota
Pode fazer a reprodução repetitiva dos títulos do
DVD que contenham secções.
42PT
Procurar uma cena
Procurar um determinado
ponto num disco (Varrimento,
Reprodução em câmara lenta)
Pode localizar rapidamente um determinado
ponto num disco, vendo as imagens ou
fazendo a reprodução em câmara lenta.
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Alterar a velocidade de varrimento (apenas
para DVD/VIDEO CD/Super Audio CD)
Sempre que carregar em m ou em M
durante o varrimento, a velocidade de
reprodução muda. Estão disponíveis duas
velocidades. Sempre que carregar nos
referidos botões, a indicação muda da
seguinte maneira:
Direcção da reprodução
FF 1M t FF 2M
t
2
4
Carregue em m ou em M durante a
reprodução de um disco. Quando localizar o
ponto pretendido, carregue em H para
voltar à velocidade normal.
Procurar uma cena
1
Localizar rapidamente um ponto a
partir do modo de avanço ou
rebobinagem rápidos (Varrimento)
SLOW
/
m/M
Direcção oposta
FR 1m t FR 2m
t
H
A velocidade de reprodução FF 2M/
FR 2m é mais rápida do que FF 1M/
FR 1m.
Só pode utilizar esta função em DVDs ou
ou em
quando
VIDEO CDs. Carregue
o sistema estiver em modo de pausa. Para
voltar à velocidade normal, carregue em H.
ou em
ou em
Sempre que carregar em
durante a Reprodução em câmara lenta, a
velocidade de reprodução muda. Pode optar
por duas velocidades. Sempre que carregar
nos referidos botões, a indicação muda da
seguinte maneira:
Direcção da reprodução
SLOW 2 t SLOW 1
t
• Dependendo do DVD/VIDEO CD, pode não
conseguir executar algumas das operações descritas.
• Esta função não funciona quando reproduzir um
disco MP3.
Ver fotograma a fotograma
(Reprodução em câmara lenta)
Direcção oposta (só para DVD)
SLOW 2 t SLOW 1
t
Notas
A velocidade de reprodução SLOW 2 /
SLOW 2 é mais lenta do que SLOW 1
SLOW 1 .
/
43PT
xQuando reproduzir um DVD
(TÍTULO)
Procurar um título/
secção/faixa/indexação/
álbum
xQuando reproduzir um VIDEO CD
(FAIXA)
xQuando reproduzir um Super
Audio CD
(FAIXA)
Pode procurar um título (DVD), uma secção
(DVD), uma faixa (CD, VIDEO CD, Super
Audio CD, MP3), uma indexação (VIDEO
CD, Super Audio CD) e um álbum (MP3).
Como os títulos, as faixas e os álbuns têm
números exclusivos em cada disco, pode
seleccionar o elemento desejado no menu de
controlo. Também as secções e as
indexações têm números exclusivos em cada
disco, pelo que pode seleccionar o elemento
desejado introduzindo o número respectivo.
Ou pode procurar um ponto específico
utilizando a codificação de tempo.
(LOCALIZAR CÓD. TEMPO)
xQuando reproduzir um CD
(FAIXA)
xQuando reproduzir um MP3
(ÁLBUM) ou
(FAIXA)
Exemplo: quando seleccionar
(FAIXA)
Aparece a lista de faixas existentes no
disco.
CD
1.HIGHWAY
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
CLEAR
Botões
de números
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
Se não aparecer na janela a lista de
todas as faixas, aparece a barra de
salto. Carregue em c para seleccionar
o ícone da barra de salto e depois
percorra com a barra para ver o resto
da lista, utilizando X/x.
DVD
DISPLAY
ENTER
X/x/c
CD
2.VIEW POINT
3.MY CHILDREN
4.DANCING
5.GOOD TASTE
6.DESTINATION
7.MARATHON
8.PLACE-KICK
9.TAKE IT EASY
10.PORT TOWER
11.STANDARD
Procurar um título/faixa/álbum
1
2
44PT
Carregue em DVD DISPLAY.
Aparece o menu de controlo.
Carregue em X/x para seleccionar o
método de procura e depois carregue
em ENTER.
3
Carregue em X/x para seleccionar a
faixa desejada e depois carregue em
ENTER.
O sistema começa a reproduzir a partir
da faixa seleccionada.
Procurar uma secção/indexação
1
2
Carregue em DVD DISPLAY.
O menu de controlo aparece no visor.
xQuando reproduzir um Super
Audio CD
(INDEXAÇÃO)
Exemplo: quando selecciona
(SECÇÃO)
A indicação “** (**)” é seleccionada
(** refere-se a um número).
O número entre parêntesis indica o
número total de títulos, secções, faixas
ou indexações.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
5
Para desactivar o menu de controlo
Carregue várias vezes em DVD DISPLAY
até que o menu de controlo seja desactivado.
Procurar um ponto específico
utilizando a codificação de tempo
(LOCALIZAR CÓD. TEMPO)
1
No passo 2, seleccione
(HORA).
É seleccionado “T **:**:**” (tempo de
reprodução do título ou faixa actual).
2
Carregue em ENTER.
A indicação “T **:**:**” muda para
“T --:--:--”.
3
Introduza a codificação de tempo com
os botões de números e carregue em
ENTER.
Por exemplo, para procurar o ponto
desejado 2 horas, 10 minutos e
20 segundos após o início, basta
introduzir “2:10:20”.
1:32:55
Carregue em ENTER.
A indicação “** (**)” muda para
“— (**)”.
DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
––(34)
T
1:32:55
Carregue em ENTER.
O sistema inicia a reprodução a partir
do número seleccionado.
Procurar uma cena
xQuando reproduzir um VIDEO
CD
(INDEXAÇÃO)
Carregue em X/x ou nas teclas
numéricas para seleccionar o capítulo
ou a indexação que quer procurar.
Se se enganar
Cancele o número carregando em
CLEAR e seleccione outro número.
Carregue em X/x para seleccionar o
método de procura.
xQuando reproduzir um DVD
(SECÇÃO)
3
4
DVD
Notas
• O número do título, secção ou faixa mostrado é o
mesmo que está gravado no disco.
• Não pode procurar uma cena num VIDEO CD.
45PT
Ver as informações do disco
Ver o tempo de reprodução
e o tempo restante no visor
do painel frontal
Quando reproduzir um DVD
Tempo de reprodução e número do título actual
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo restante do
título actual
TITLE
Pode verificar as informações do disco, tais
como o tempo restante, o número total de
títulos de um DVD ou as faixas de um Super
Audio CD, CD, VIDEO CD ou MP3,
utilizando o visor do painel frontal
(página 12).
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo de reprodução e
número da secção actual
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo restante da
secção actual
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Nome do título
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Quando reproduzir um VIDEO CD
(sem funções PBC), um Super Audio
CD ou um CD
Tempo de reprodução e número da faixa actual
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Carregue em TIME.
Sempre que carregar em TIME durante a
reprodução do disco, o visor muda como se
mostra no quadro a seguir.
Tempo restante da
faixa actual
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo de reprodução
do disco
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Tempo restante
do disco
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Nome da faixa
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
46PT
Quando reproduzir um MP3
Tempo de reprodução e número da faixa actual
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Ver o tempo de reprodução
e o tempo restante
Tempo restante
da faixa actual
TITLE
TRACK
CHAPTER
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Nome da faixa
(ficheiro)
TITLE
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
MONO ST
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
Nome do álbum
(pasta)
TRACK
CHAPTER INDEX
H TUNED
M MONO ST S
dB REPEAT 1
k H z PROGRAM
M H z SHUFFLE
TIME
Notas
• O código ID3 só se aplica à versão 1.
• Se o ficheiro MP3 que reproduziu for um ID3 tag, a
informação de ID3 tag aparece como nome da faixa
(ficheiro).
• Os códigos dos caracteres ID3 estão em
conformidade com as normas ASCII e ISO. Os
discos no formato Joliet só podem ser visualizados
em ASCII. Os caracteres incompatíveis aparecem
como “ ”.
• Nos casos seguintes, o tempo de reprodução
decorrido e o tempo restante da faixa podem não
aparecer correctamente.
– quando reproduzir um ficheiro MP3 de VBR
(fluxo de bits variáveis).
– durante o avanço rápido/rebobinagem.
z Quando reproduz VIDEO CDs com funções PBC,
o número da cena e o tempo de reprodução aparecem
no visor.
z O tempo de reprodução e o tempo restante da
secção, título, faixa, cena ou disco também aparecem
no ecrã do televisor. Para obter instruções sobre como
ler estas informações, consulte a secção “Ver o tempo
de reprodução e o tempo restante”.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
1
Ver as informações do disco
TITLE
Pode ver o tempo de reprodução e o tempo
restante do actual título, secção ou faixa,
bem como o tempo total de reprodução e o
tempo restante do disco. Pode também
verificar o texto do DVD/CD/Super Audio
CD e o nome da pasta MP3/nome do
ficheiro/ID3 tag (só o título da canção)
gravado no disco.
Carregue em DVD DISPLAY
durante a reprodução.
O menu de controlo aparece no visor.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
Informação de tempos
DVD
Tipo de
disco
Notas
• Quando reproduz Super Audio CD, o indicador de
índice não aparece no visor do painel frontal.
• As informações do disco podem não aparecer no
visor; tudo depende do tipo de disco e do modo de
reprodução.
continua
47PT
2
Carregue várias vezes em TIME
para mudar a informação de
tempos.
O visor e os tipos de tempo que pode
mudar dependem do disco
reproduzido.
xQuando reproduzir um DVD
• T **:**:**
Tempo de reprodução do título
actual
• T–**:**:**
Tempo restante do título actual
• C **:**:**
Tempo de reprodução da secção
actual
• C–**:**:**
Tempo restante da secção actual
xQuando reproduzir um VIDEO
CD (com funções PBC)
• **:**
Tempo de reprodução da cena
actual
xQuando reproduzir um VIDEO
CD (sem funções PBC), Super
Audio CD ou um CD
• T **:**
Tempo de reprodução da faixa
actual
• T–**:**
Tempo restante da faixa actual
• D **:**
Tempo de reprodução do disco
actual
• D–**:**
Tempo restante do disco actual
xQuando reproduzir um MP3
• T **:**
Tempo de reprodução da faixa
actual
• T–**:**
Tempo restante da faixa actual
48PT
Para desactivar o menu de controlo
Carregue várias vezes em DVD DISPLAY
até que o menu de controlo seja desactivado.
Notas
• Só é possível ver as letras do alfabeto no visor.
• Dependendo do tipo de disco a ser reproduzido, o
sistema só pode mostrar um número limitado de
caracteres. Além disso, dependendo do disco, nem
todos os caracteres de texto são visualizados.
Regulações do som
3
Alterar o som
xQuando reproduzir um DVD
A escolha do idioma varia com o tipo
de DVD.
Os 4 dígitos que aparecem no visor
representam o código do idioma. Para
ver qual o idioma representado pelo
código, consulte a lista de códigos de
idioma na página 84. Se aparecer o
mesmo idioma duas ou mais vezes, o
DVD está gravado em vários formatos
de áudio.
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
xQuando reproduzir um VIDEO
CD ou um CD
A programação predefinida aparece
sublinhada.
• ESTÉREO: O som estéreo normal
• 1/E: O som do canal esquerdo
(mono)
• 2/D: O som do canal direito (mono)
xQuando reproduzir um Super
Audio CD
No modo de paragem, dependendo do
Super Audio CD, a selecção das
programações varia.
• MULTI: O disco tem uma área de
reprodução multi-canal
• 2°CN: O disco tem uma área de
reprodução de 2 canais.
• CD: Se quiser reproduzir o disco
como um CD normal.
X/x
ENTER
1
Nota
Durante a reprodução do Super Audio CD,
nem todos os discos oferecem as três opções
mencionadas acima. Tudo depende da
configuração das camadas do Super Audio CD
que vai ser reproduzido.
Carregue em DVD DISPLAY
durante a reprodução.
O menu de controlo aparece no visor.
2
Regulações do som
Nos DVDs gravados com faixas multiidioma é possível seleccionar o idioma
pretendido durante a reprodução do DVD.
Nos DVDs gravados em diversos formatos
de áudio (PCM, Dolby Digital, áudio MPEG
ou DTS) é possível seleccionar o formato de
áudio pretendido durante a reprodução do
DVD.
Nos CDs ou VIDEO CDs estéreo é possível
seleccionar o som do canal direito ou
esquerdo e ouvi-lo nas colunas direita e
esquerda. (Neste caso, o som deixa de ser
estéreo.) Se reproduzir, por exemplo, um
disco que contenha uma canção com a parte
vocal no canal direito e a instrumental no
canal esquerdo, pode seleccionar o canal
esquerdo e ouvir apenas a parte instrumental
em ambas as colunas.
AUDIO
Carregue em X/x para seleccionar
o sinal de áudio pretendido.
4
Carregue em X/x para
seleccionar
(AUDIO) e
depois carregue em ENTER.
As opções para AUDIO aparecem no
visor.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: INGLÊS
2: FRANCÊS
3: ESPANHOL
DVD
Carregue em ENTER.
Para desactivar o menu de controlo
Carregue várias vezes em DVD DISPLAY
até que o menu de controlo seja desactivado.
z É possível seleccionar directamente AUDIO
carregando em AUDIO. Sempre que carregar neste
botão, a opção muda.
Notas
• Não pode mudar o som nos discos que não foram
gravados em diversos formatos de áudio.
• O som pode mudar automaticamente durante a
reprodução do DVD.
49PT
Ver as informações de áudio do
disco
Se seleccionar “AUDIO”, os canais que
estão a ser reproduzidos aparecem no ecrã.
No formato Dolby Digital, por exemplo, é
possível gravar vários tipos de sinais, desde
mono a sinais de 5.1 canais, num DVD. O
número de canais gravados pode variar tudo
depende do DVD.
Eis os exemplos que aparecem no
ecrã:
• PCM (estéreo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
Formato de áudio actual*
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
1: INGLÊS
DVD
• Dolby Digital 5.1 canais
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
• DTS
* As indicações “PCM”, “MPEG”, “DTS”, ou
“DOLBY DIGITAL” aparecem no visor.
No caso de “DOLBY DIGITAL”, os
canais da faixa de reprodução aparecem
pela seguinte ordem numérica:
Para o componente de som Dolby Digital
5.1 canais:
Componente posterior 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Componente frontal 2 +
Componente central 1
50PT
Componente LFE 1
(Efeito de frequências
baixas)
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
Notas
• Se o sinal contiver componentes de sinais
posteriores como, por exemplo, LS, RS ou S, o
efeito surround é melhorado.
• Se reproduzir faixas de som MPEG AUDIO, o
sistema emite sinais PCM (estéreo).
Descodificar
automaticamente um
sinal de som de entrada
(Descodificação automática)
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Para tirar partido do som surround basta
seleccionar um dos campos de som préprogramados do sistema. Pode assim obter,
em sua casa, o poderoso e emocionante som
das salas de cinema e de concertos.
Para seleccionar o campo de som, carregue
em SOUND FIELD –/+ no sistema ou em
SOUND FIELD no telecomando,
repetidamente, até o campo de som que
pretende aparecer no visor do painel frontal.
Campo de som
Descodificação automática
Surround normal
Cinema Studio EX A
Cinema Studio EX B
Cinema Studio EX C
Hall
Clube de Jazz
Concerto ao vivo
Jogo
2 canais estéreo
Visor
AUTO DECO.
N.SURROUND
C.S.EX A*
C.S.EX B*
C.S.EX C*
HALL
JAZZ CLUB
L.CONCERT
GAME
2CH STEREO
Regulações do som
A descodificação automática detecta
automaticamente o tipo de sinal de som de
entrada (Dolby Digital, DTS ou estéreo de
2 canais normal) e executa a respectiva
descodificação, se necessário. Este modo
apresenta o som tal como foi gravado/
codificado, sem lhe adicionar quaisquer
efeitos (ex. reverberação).
No entanto, se não houver sinais de baixa
frequência (Dolby Digital LFE, etc.), o
sistema gera um sinal de baixa frequência
para saída pelo subwoofer.
Apreciar o som surround
* Utilização da tecnologia DCS
Carregue várias vezes em SOUND
FIELD –/+ no sistema ou em SOUND
FIELD no telecomando, até aparecer
“AUTO DECO.(AUTO DECODING)” no
visor do painel frontal.
DCS (Digital Cinema Sound)
Em colaboração com a Sony Pictures
Entertainment, a Sony estudou o ambiente
de som dos seus estúdios e integrou os
dados desse estudo, bem como a sua própria
tecnologia DSP (Digital Signal Processor),
para desenvolver o “Digital Cinema Sound”.
O “Digital Cinema Sound” simula, em sua
casa, uma sala de cinema com um ambiente
de som ideal, baseado nas preferências do
realizador.
A função de descodificação automática do
formato fica activada.
continua
51PT
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
Ver cinema com o Cinema Studio EX
O Cinema Studio EX é ideal para apreciar o
software de cinema codificado com formato
multi-canais, como o Dolby Digital DVD.
Este modo reproduz as características de
som dos estúdios da Sony Pictures
Entertainment.
Carregue várias vezes em SOUND FIELD –/+
no sistema ou em SOUND FIELD no
telecomando, até aparecer “C.S.EX A (ou
B, C)” no visor do painel frontal.
C.S.EX C (Cinema Studio EX C)
Reproduz as características de som do
estúdio de sonorização da Sony Pictures
Entertainment. Este modo é ideal para ver
musicais ou filmes clássicos com uma banda
sonora preponderante.
Cinema Studio EX
O Cinema Studio EX é formado pelos três
elementos seguintes.
• Virtual Multi Dimension (Dimensão multivirtual)
Cria 5 conjuntos de colunas virtuais que
rodeiam o ouvinte, a partir de um só par de
colunas posteriores reais.
• Screen Depth Matching (Correspondência
com a profundidade do ecrã)
Numa sala de cinema, o som parece vir do
interior da imagem reflectida no ecrã. Este
elemento dá a mesma sensação de uma
sala de audição, uma vez que desvia o som
das colunas frontais “para” o ecrã.
• Cinema Studio Reverberation
(Reverberação de um estúdio de cinema)
Reproduz as reverberações típicas de uma
sala de cinema.
O Cinema Studio EX é o modo integrado
que faz funcionar estes elementos em
simultâneo.
Notas
C.S.EX A (Cinema Studio EX A)
Reproduz as características de som dos
estúdios cinematográficos da Sony Pictures
Entertainment “Cary Grant Theater”. Tratase de um modo standard, ideal para ver
praticamente todos os tipos de filmes.
C.S.EX B (Cinema Studio EX B)
Reproduz as características de som dos
estúdios cinematográficos da Sony Pictures
Entertainment “Kim Novak Theater”. Este
modo é ideal para ver filmes de ficção
científica ou filmes de acção com muitos
efeitos sonoros.
52PT
• Os efeitos fornecidos pelas colunas virtuais podem
provocar mais interferências no sinal de
reprodução.
• Se estiver a ouvir campos de som através de
colunas virtuais, não consegue ouvir nenhum som
directamente proveniente das colunas posteriores.
Seleccionar outros campos de som
Carregue várias vezes em SOUND FIELD –/+
no sistema ou em SOUND FIELD no
telecomando, até o campo de som que
pretende aparecer no visor do painel
frontal.
O campo de som actual aparece no visor do
painel frontal.
N. SURROUND (Surround normal)
O modo como é reproduzido o software
com sinais de áudio surround multicanal
depende da respectiva gravação. O software
com sinais de áudio de 2 canais é
descodificado com Dolby Pro Logic ou
Dolby Pro Logic II para criar efeitos de som
surround (página 29).
HALL (Sala de concertos)
Reproduz a acústica de uma sala de
concertos rectangular.
JAZZ CLUB (Clube de Jazz)
Reproduz a acústica de um clube de jazz.
som seleccionado para cada modo de
função (Ligação de campo de som)
Sempre que seleccionar uma função, como DVD ou
TUNER, volta a ser aplicado automaticamente o
último campo de som que foi aplicado à função. Se,
por exemplo, estiver a ouvir um DVD com HALL
como campo de som, mudar para outra função e
depois voltar ao DVD, o campo de som HALL volta
a ser aplicado. Com o sintonizador, os campos de
som são memorizados separadamente para todas as
estações programadas.
z É possível identificar o formato de
codificação do programa de software,
olhando para o respectivo pacote
– Os discos Dolby Digital identificam-se pelo
logótipo
.
– Os programas codificados Dolby Surround
identificam-se pelo logótipo
.
– Os discos DTS Digital Surround estão identificados
como DTS.
Nota
GAME (Jogo)
Obtém o máximo impacto sonoro de um
software de consola de jogos.
HP. THEATER (Sala de cinema com
auscultadores)
Se ligar os auscultadores à tomada
PHONES do sistema, o modo
HEADPHONE THEATER permite-lhe
desfrutar de um ambiente tipo teatro,
ouvindo através de um par de auscultadores.
Este modo é muito eficaz com fontes de
sinais discretos de 5.1 canais, tais como
Dolby Digital e DTS. Para activar o modo,
seleccione qualquer campo de som (excepto
AUTO DECODING ou 2 CH STEREO).
Se reproduzir faixas de som com uma frequência de
amostragem de 96 kHz, os sinais de saída serão
convertidos para 48 kHz (frequência de amostragem).
Regulações do som
L. CONCERT (Concerto ao vivo)
Reproduz a acústica de um espaço com 300
lugares para concertos ao vivo.
z O sistema memoriza o último campo de
Para desactivar o efeito de som
surround
Carregue várias vezes em SOUND FIELD
–/+ no sistema ou em SOUND FIELD no
telecomando, até aparecer “AUTO DECO.”
ou “2CH STEREO” no visor do painel
frontal.
53PT
Utilizando apenas as
colunas frontais e o
subwoofer (2 canais estéreo)
Regular os parâmetros de
nível
O menu de níveis contém parâmetros que
permitem regular o balanço e os volumes
das colunas (página 28).
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
SOUND
FIELD
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
C/X/x/c
ENTER
Carregue várias vezes em SOUND
FIELD –/+ no sistema ou em SOUND
FIELD no telecomando, até aparecer
“2CH STEREO” no visor do painel
frontal.
Este modo reproduz apenas o som das
colunas frontais esquerda e direita e do
subwoofer. As fontes de dois canais normais
(estéreo) ignoram completamente o
processamento de campos de som. Os
formatos de surround multi-canal são
misturados para apenas dois canais.
Isto permite-lhe ouvir qualquer fonte,
utilizando apenas as colunas frontais
esquerda e direita e o subwoofer.
1
2
AMP MENU
Inicie a reprodução de uma fonte
de programa codificada com som
surround multi-canal.
Carregue várias vezes em AMP
MENU.
A indicação 9 LEVEL aparece no visor
do painel frontal.
3
4
A partir da posição de audição,
seleccione a opção que pretende
programar utilizando X/x.
Regule o nível do volume utilizando
C/c.
O valor regulado aparece no visor do
painel frontal. Se não utilizar o
telecomando durante alguns segundos,
o valor é desactivado e memorizado no
sistema.
54PT
Ver filmes
3
Alterar os ângulos
O número do ângulo muda para “-”.
Se se gravarem vários ângulos (multiângulo) para uma cena no DVD, a indicação
“ANGLE” aparece no visor do painel
frontal. Isto significa que pode alterar o
ângulo de visão.
Quando reproduzir, por exemplo, uma cena
de um comboio em movimento, pode ver a
parte da frente do comboio, a janela da
esquerda ou a janela da direita, sem
interromper o movimento do comboio.
Botões
de números
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
–(9)
4
Seleccione o número do ângulo
utilizando os botões de números
ou X/x e depois carregue em
ENTER.
O ângulo muda para o ângulo
seleccionado.
Para desactivar o menu de controlo
Carregue várias vezes em DVD DISPLAY
até que o menu de controlo seja desactivado.
DVD
DISPLAY
z É possível seleccionar o ângulo directamente
carregando em ANGLE. Sempre que carregar neste
botão, o ângulo muda.
X/c/x
ENTER
Ver filmes
ANGLE
1
Carregue em c ou em ENTER.
Nota
1
Pode não ser possível alterar os ângulos, mesmo que
o DVD tenha vários ângulos gravados; tudo depende
do tipo de DVD.
Carregue em DVD DISPLAY
durante a reprodução.
O menu de controlo aparece no visor.
2
Carregue em X/x para
seleccionar
(ÂNGULO).
O número do ângulo aparece no visor.
O número entre parêntesis indica o
número total de ângulos.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DVD
1(9)
55PT
3
Ver as legendas
Nos discos com legendas gravadas é
possível activar ou desactivar as legendas
durante a reprodução. Nos discos com
legendas multi-idioma gravadas é possível
alterar o idioma das legendas durante a
reprodução ou activar/desactivar as legendas
sempre que se queira. Pode seleccionar, por
exemplo, o idioma que pretende praticar e
activar as legendas para uma melhor
compreensão.
SUBTITLE
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
DVD
DISPLAY
Carregue em X/x para
seleccionar o idioma.
A escolha do idioma varia com o tipo
de DVD.
Os 4 dígitos que aparecem no visor
representam o código do idioma. Para
ver qual o idioma representado pelo
código, consulte a lista de códigos de
idioma na página 84.
4
Carregue em ENTER.
Para cancelar a programação
LEGENDA
Seleccione “DESACT.” no passo 3.
Para desactivar o menu de controlo
Carregue várias vezes em DVD DISPLAY
até que o menu de controlo seja desactivado.
X/x
ENTER
z É possível seleccionar directamente LEGENDA
carregando em SUBTITLE. Sempre que carregar
neste botão, a opção muda.
Nota
1
Pode não ser possível alterar as legendas, mesmo que
o DVD tenha legendas multi-idioma gravadas; tudo
depende do tipo de DVD.
Carregue em DVD DISPLAY
durante a reprodução.
O menu de controlo aparece no visor.
2
Carregue em X/x para
seleccionar
(LEGENDA) e
depois carregue em ENTER.
As opções para LEGENDA aparecem
no visor.
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
1:32:55
DESACT.
1: INGLÊS
2: FRANCÊS
3: ESPANHOL
56PT
DVD
Utilizar várias funções adicionais
Bloquear discos (RESTR.
3
CANAIS PERSON., RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO)
Pode programar dois tipos de restrições de
reprodução para um disco.
• Restr. canais person.
Pode programar as restrições de
reprodução de modo a que o sistema não
reproduza discos inadequados.
• Restrição de reprodução
A reprodução de alguns DVDs pode ser
limitada de acordo com um nível prédeterminado como, por exemplo, a idade
dos utilizadores.
Utiliza-se a mesma password para Restrição
de reprodução e para Restr. canais person.
Restrição de canais personalizada
Botões
de números
DVD
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
x
C/X/x
O RETURN
ENTER
1:DVD
1 2 ( 2 7 ) MAKING SCENE
18(34)
T
DVD
1:32:55
ACTIVADO
PASSWORD
4
Carregue em X/x para seleccionar
“ACTIVADO t”, e depois carregue em
ENTER.
xSe não tiver introduzido uma
password
Aparece o visor para registar a nova
password.
RESTR. CANAIS PERSON.
Nova password de acesso. Digite um
número de 4 algarismos e prima ENTER .
Introduza uma password de 4 dígitos
com os botões de números e depois
carregue em ENTER.
Aparece o visor para confirmar a
password.
xSe já tiver registado uma
password
Aparece o visor para introduzir a
password.
Utilizar várias funções adicionais
Pode especificar a mesma password de
Restr. Canais person. para um máximo de
25 discos. Quando programar para o
26º disco, cancela a restrição de reprodução
do disco para o qual programou pela
primeira vez a palavra-passe.
Carregue em X/x para seleccionar
(RESTR. CANAIS PERSON.) e
depois carregue em ENTER.
A opção “RESTR. CANAIS PERSON.”
fica seleccionada.
RESTR. CANAIS PERSON.
1
Coloque o disco que pretende bloquear.
Se estiver a reproduzir o disco, carregue
em x para interromper a reprodução.
2
No modo de paragem, carregue em
DVD DISPLAY.
O menu de controlo aparece no visor.
Introduza password e prima
ENTER
.
continua
57PT
5
Introduza ou volte a introduzir uma
password de 4 dígitos com os botões de
números e depois carregue em ENTER.
O visor mostra a mensagem “Restrição
de canais activada.” depois volta ao
menu de controlo.
Reproduzir o disco para o qual foi
programada a função Restr. canais
person.
1
Se se enganar a introduzir a
password
Antes de carregar em ENTER, carregue
em C e introduza o número correcto.
Introduza o disco para o qual foi
programada a função Restr. canais
person.
Aparece o visor RESTR. CANAIS
PERSON.
RESTR. CANAIS PERSON.
Restrição de canais já activada.
Introduza password e prima ENTER .
Se se enganar
Carregue em O RETURN e recomece a
partir do passo 3.
Para desactivar o menu de controlo
Carregue várias vezes em DVD DISPLAY
até desactivar Menu de Controlo.
Para desactivar a função Restr.
canais person.
1
2
Seleccione “DESACT. t”, no passo 4 e
depois carregue em ENTER.
Introduza a sua password de 4 dígitos
com os botões de números e depois
carregue em ENTER.
Para mudar a password
1
2
3
4
Carregue em X/x para seleccionar
“PASSWORD t”, no passo 4 e depois
carregue em ENTER.
Aparece o visor para introduzir a
password.
Introduza a sua password de 4 dígitos
com os botões de números e depois
carregue em ENTER.
Introduza uma nova password de
4 dígitos com os botões de números e
depois carregue em ENTER.
Para confirmar a sua password, volte a
introduzi-la com os botões de números e
carregue em ENTER.
2
Introduza a sua password de 4 dígitos
com os botões de números e depois
carregue em ENTER.
O sistema está pronto para reprodução.
z Se se esquecer da sua password, introduza o
número de 6 dígitos “199703” com os botões de
números quando o visor RESTR. CANAIS PERSON.
lhe pedir a password e depois carregue em ENTER.
O visor pede-lhe para introduzir uma nova password
de 4 dígitos.
Limitar a reprodução por crianças
(Restrição de reprodução)
A reprodução de alguns DVDs pode ser
limitada de acordo com um nível prédeterminado como, por exemplo, a idade
dos utilizadores. A função “Restrição de
reprodução” permite programar um nível de
restrição da reprodução.
Uma cena com restrição não é reproduzida
ou é substituída por uma cena diferente.
Botões
de números
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
DVD
SETUP
58PT
X/x
O RETURN
ENTER
1
No modo de paragem, carregue em
DVD SETUP.
Aparece o Ecrã de Configuração.
2
Carregue em X/x para seleccionar
“CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA”, e
depois carregue em ENTER.
A opção “CONFIGURAÇÃO
PERSONALIZADA” aparece no visor.
4
Introduza ou volte a introduzir a sua
password com os botões de números e
carregue em ENTER.
Aparece o visor para programar o nível
de restrição da reprodução e para alterar
a password.
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
NÍVEL:
DESACT.
STANDARD:
EUA
MUDAR PASSWORD
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
SELECÇÃO DA FAIXA
DESACT.
5
3
Carregue em X/x para seleccionar
“RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO t”, e
depois carregue em ENTER.
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
DESACT.
NÍVEL:
STANDARD:
EUA
MUDAR PASSWORD OUTROS
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
Nova password de acesso. Digite um
número de 4 algarismos e prima ENTER .
Introduza uma password de 4 dígitos
com os botões de números e depois
carregue em ENTER.
Aparece o visor para confirmar a
password.
6
Carregue em X/x para seleccionar uma
área geográfica como nível de restrição
da reprodução e depois carregue em
ENTER.
A área é seleccionada.
Se seleccionar “OUTROS t”,
seleccione e introduza o código standard
na tabela da página 61 com os botões de
números.
Utilizar várias funções adicionais
xSe não tiver introduzido uma
password
Aparece o visor para registar a nova
password.
Carregue em X/x para seleccionar
“STANDARD”, e depois carregue em
ENTER.
As opções de selecção para
“STANDARD” aparecem no visor.
xSe já tiver registado uma
password
Aparece o visor para introduzir a
password.
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
Introduza password e prima
ENTER
.
continua
59PT
7
Carregue em X/x para seleccionar
“NÍVEL”, e depois carregue em ENTER.
As opções de selecção para “NÍVEL”
aparecem no visor.
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
NÍVEL:
DESACT.
STANDARD:
8:
NC17
MUDAR PASSWORD 7:
6:
R
5:
4:
PG13
3:
PG
2:
1:
G
8
Seleccione o nível pretendido utilizando
X/x e depois carregue em ENTER.
A programação Restrição de reprodução
está completa.
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
NÍVEL:
4:
PG13
EUA
STANDARD:
MUDAR PASSWORD
Reproduzir o disco para o qual foi
programada a função Restrição de
reprodução
1
Coloque o disco e carregue em H.
Aparece o visor RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO.
2
Introduza a sua password de 4 dígitos
com os botões de números e depois
carregue em ENTER.
O sistema inicia a reprodução.
z Se se esquecer da password, retire o disco e repita
os passos 1 a 5 de “Limitar a reprodução por
crianças”. Se o sistema lhe pedir para introduzir a sua
password, digite “199703” com os botões de números
e carregue em ENTER. O visor pede-lhe para
introduzir uma nova password de 4 dígitos. Depois de
introduzir uma nova password de 4 dígitos no passo
3, substitua o disco no sistema e carregue em H.
Quando o visor RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
aparecer, introduza a nova password.
Notas
Quanto mais baixo for o valor, mais
restrita será a limitação.
Se se enganar
Carregue em O RETURN para voltar ao
ecrã anterior.
Para desligar o ecrã de configuração
Carregue várias vezes em DVD SETUP até
desligar o ecrã de configuração.
Para desactivar a função Restrição
de reprodução e reproduzir o DVD
depois de introduzir a sua password
Regule “NÍVEL” para “DESACT.” no passo 8.
Para mudar a password
1
2
PT
60
No passo 5, seleccione “MUDAR
PASSWORD t” utilizando x e depois
carregue em ENTER.
Aparece o visor para introduzir a
password.
Execute o passo 3 para introduzir uma
nova password.
• Quando reproduzir DVDs que não tenham a função
Restrição de reprodução, não pode restringir a
reprodução neste sistema.
• Dependendo do tipo de DVD, é possível que o
sistema lhe peça para mudar o nível de restrição da
reprodução durante a reprodução de um disco.
Nesse caso, introduza a password e mude o nível.
Se cancelar o modo Retomar a reprodução, o nível
volta ao seu valor original.
Código de região
Título anterior Número
Título anterior Número
de código
de código
Alemanha
2109
Indonésia
2238
Argentina
2044
Itália
2254
Austrália
2047
Japão
2276
Áustria
2046
Malásia
2363
Bélgica
2057
México
2362
Brasil
2070
Noruega
2379
Canadá
2079
Nova Zelândia
2390
Chile
2090
Países Baixos
2376
China
2092
Paquistão
2427
Coreia
2304
Portugal
2436
Dinamarca
2115
Reino Unido
2184
Espanha
2149
Rússia
2489
Filipinas
2424
Singapura
2501
Finlândia
2165
Suécia
2499
França
2174
Suíça
2086
Hong Kong
2219
Tailândia
2528
Índia
2248
Taiwan
2543
Utilizar várias funções adicionais
61PT
Outras operações
Controlar o televisor com
o telecomando fornecido
Regulando o sinal do telecomando, pode
controlar o televisor com o telecomando
fornecido.
Notas
• Se introduzir um novo número de código, apaga o
código introduzido anteriormente.
• Se substituir as pilhas do telecomando, é possível
que o número de código seja reposto na
programação predefinida (SONY). Volte a
introduzir o número de código apropriado.
Controlar televisores com o
telecomando
TV ?/1
Televisor
Fabricante
Número de código
SONY
001
DAEWOO
002, 004, 005, 006, 007,
015
FISHER
008
GOLDSTAR
002, 003, 011, 012, 015,
034
GRUNDIG
017, 034
HITACHI
002, 013, 014, 015
ITT/NOKIA
021, 022
JVC
016
MAGNAVOX
002, 003, 018
MITSUBISHI/MGA
002, 003, 019
NEC
002, 003, 020
PANASONIC
009, 024
PHILIPS
015, 018
PIONEER
009, 025, 026, 040
RCA/PROSCAN
002, 010, 027, 028, 029
SAMSUNG
002, 003, 015, 031, 032,
033, 034
SANYO
008, 044, 045, 046
TV/VIDEO
Botões
de números
VOL +/–
./>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
Selector
COMMAND
MODE
DVD TV
SHARP
035
TELEFUNKEN
023, 036, 037, 038
THOMSON
030, 037, 039
TOSHIBA
035, 040, 041
ZENITH
042, 043
CATV
Carregue sem soltar em TV [/1 enquanto
introduz o código do fabricante do televisor
(consulte a tabela) com os botões de
números e depois carregue em ENTER.
Solte o botão TV [/1.
Números de código de televisores
que podem ser comandados
Se houver mais do que um número de código
na lista, tente introduzir um de cada vez, até
localizar o que funciona com o seu televisor.
62PT
Fabricante
Número de código
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 119, 131
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
120, 121, 122
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Comandar o televisor
Pode comandar o televisor utilizando os
botões abaixo.
Se carregar
nos botões
TV [/1
TV/VIDEO
Pode
Ligar ou desligar o televisor
Alternar a fonte de entrada
entre o televisor e outras fontes
de entrada.
Alternar entre TV e DVD
Se utilizar o selector COMMAND MODE
DVD TV pode alternar o sinal do
telecomando entre o controlo do televisor e
do DVD. Quando vir filmes em DVD,
assegure-se de que o selector COMMAND
MODE DVD TV está regulado para DVD.
A tabela abaixo mostra os botões afectados
pelo selector COMMAND MODE DVD TV.
Botão
1~9,*
>10,
10/0
ENTER
>
3
#
Função standard
de passagem ao
título anterior e
salto de secção
num DVD.
Função standard
de avanço para o
título seguinte e
salto de secção
num DVD.
VOL +
VOL –
Pode utilizar videogravadores ou outros
aparelhos ligados às tomadas VIDEO 1 ou
VIDEO 2. Para obter mais informações
sobre o seu funcionamento, consulte o
manual de instruções fornecido com o
aparelho.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
Televisor
Selecciona
os canais
de TV.
Confirma o
canal
seleccionado.
Ocasionalmente,
pode conseguir
seleccionar
12 canais
directamente.
TV CH –
Carregue várias vezes em FUNCTION
até aparecer a indicação VIDEO 1 ou
VIDEO 2 no visor do painel frontal.
Sempre que carregar em FUNCTION, o
modo do sistema muda de acordo com a
seguinte sequência.
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
Outras operações
.
DVD
Função standard
do botão com
número num
DVD.
Função standard
de introdução
num DVD.
Utilizar o Vídeo ou outro
aparelho
TV CH +
VOL +
VOL –
Nota
Pode não ser possível comandar o televisor ou utilizar
alguns dos botões mencionados acima; tudo depende
do televisor.
* Para introduzir um número com dois dígitos,
carregue em >10 e depois introduza o número.
(Para introduzir, por exemplo, 25, carregue em
>10, 2 e 5).
63PT
Para desligar o rádio
Carregue em 1.
Ouvir rádio
Estações de rádio pré-programadas primeiro
na memória do sistema (consulte “Préprogramar estações de rádio” na página 30).
DISPLAY
Para ouvir estações de rádio que não
foram pré-programadas
Utilize a sintonização manual ou automática
no passo 2.
Para utilizar a sintonização manual, carregue
várias vezes em TUNING + ou – no
telecomando.
Para utilizar a sintonização automática,
carregue sem soltar TUNING + ou – no
telecomando.
VOL +/–
z Se surgirem interferências num programa
TUNING
–/+
FM
Carregue em STEREO/MONO no telecomando até
aparecer a indicação “MONO” no visor do painel
frontal. Não haverá efeito estéreo, mas a recepção
será melhor. Volte a carregar neste botão para
recuperar o efeito estéreo.
1
STEREO/
MONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
PRESET
–/+
1
Carregue várias vezes em
FUNCTION até aparecer a
indicação TUNER no visor do
painel frontal.
A última estação recebida é
sintonizada.
m
TUNED
ST
FM
MHz
2
Carregue várias vezes em PRESET
+ ou em PRESET – para
seleccionar a estação préprogramada pretendida.
Sempre que carregar neste botão, o
sistema sintoniza uma estação préprogramada.
3
64PT
Regule o volume carregando em
VOL +/–.
z Para melhorar a recepção
Reoriente as antenas fornecidas.
Para verificar a frequência ou o
campo de som
Carregue várias vezes em DISPLAY.
Sempre que carregar em DISPLAY, o visor
do painel frontal muda da seguinte maneira:
nome de índice da estação* t frequência
t campo de som t nome de índice da
estação.
* Esta indicação aparece no visor depois de
dar um nome às estações programadas
(página 65).
Utilizar RDS (Radio Data
System)
(Só para os modelos europeus)
O que é o RDS (Radio Data System)?
O RDS (Radio Data System) é um serviço
de difusão que permite às estações de rádio
enviar informações adicionais além do sinal
de programa habitual. Este sintonizador
oferece funções RDS práticas como, por
exemplo, a visualização do nome das
estações. Serviço RDS disponível apenas
para estações FM.*
Identificar estações préprogramadas
As estações pré-programadas podem ter um
nome com um máximo de 8 caracteres.
Estes nomes (por exemplo, “XYZ”)
aparecem no visor do painel frontal do
sistema quando se selecciona uma estação.
Não é possível atribuir mais do que um
nome a cada estação pré-programada.
NAME
Nota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
FUNCTION
O serviço RDS pode não funcionar convenientemente
se a estação sintonizada não estiver a transmitir o
sinal RDS correctamente ou se o sinal for muito
fraco.
* Nem todas as estações FM fornecem o serviço
RDS ou qualquer outro serviço do mesmo tipo. Se
não estiver familiarizado com o sistema RDS, peça
informações sobre os serviços RDS da sua zona às
estações de rádio locais.
C/X/x/c
ENTER
Basta seleccionar uma estação da banda
FM. Se sintonizar uma estação que fornece
serviços RDS, o nome da estação aparece
no visor.
1
A última estação recebida é sintonizada.
Sempre que carregar em FUNCTION,
o modo do sistema muda de acordo
com a seguinte sequência:
DVD t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
TUNER t DVD...
Para verificar as informações do
serviço RDS
Sempre que carregar em DISPLAY, o visor
muda da seguinte maneira:
t Nome da estação*
r
Frequência
r
CAMPO DE SOM
Carregue várias vezes em
FUNCTION até aparecer a indicação
TUNER no visor do painel frontal.
Outras operações
Receber difusões RDS
2
Sintonize a estação à qual pretende
atribuir um nome de índice.
Se não souber como sintonizar
estações pré-programadas, consulte
“Ouvir rádio” na página 64.
* Se não receber a difusão RDS, o nome da estação
pode não aparecer no visor.
continua
65PT
3
4
Carregue em NAME.
Crie um nome de índice utilizando
os botões do cursor:
Carregue em x/X para seleccionar um
carácter e carregue em c para mover o
cursor para a posição seguinte.
Se se enganar
Carregue várias vezes em C ou em c
até que o carácter que pretende
modificar comece a piscar e depois
carregue em x/X para seleccionar o
carácter certo.
5
Carregue em ENTER.
Para atribuir nomes de índice a
outras estações
Repita os passos 2 a 5.
66PT
Programações e ajustes
2
Utilizar o ecrã de
configuração
O ecrã de configuração permite fazer vários
ajustes em opções como, por exemplo,
imagem e som. Também pode programar,
entre outras coisas, o idioma das legendas e
do ecrã de configuração. Para obter
informações sobre cada opção do ecrã de
configuração, consulte as páginas 68-74.
Para obter uma lista geral das opções do
ecrã de configuração, consulte a página 85.
Carregue em X/x para seleccionar a
opção de configuração na lista
apresentada: “SELECÇÃO IDIOMA”,
“CONFIGURAR ECRÔ,
“CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA”,
“DEFINIR CANAL”, e “REINICIAR”. Em
seguida, carregue em ENTER ou c.
Aparece a opção de ecrã de
configuração seleccionada.
Exemplo: “CONFIGURAR ECRÔ
CONFIGURAR ECRÃ
FORMATO ECRÃ:
16:9
PROTECÇÃO ECRÃ:
ACTIVADO
SEGUNDO PLANO:
IMAGEM DE CAPA
SAÍDA POR COMPONENTE: INTERLACE
Como utilizar o ecrã de configuração
>10
10/0
3
DVD
DISPLAY
DVD
SETUP
ENTER
CONFIGURAR ECRÃ
FORMATO ECRÃ:
16:9
PROTECÇÃO ECRÃ: 4:3 LETTER BOX
SEGUNDO PLANO:
4:3 PAN SCAN
SAÍDA POR COMPONENTE:
No modo de paragem, carregue em
DVD SETUP.
Aparece o ecrã de configuração.
Opções
Main
item
SELECÇÃO IDIOMA
OPÇÕES MENU :
MENU DVD :
AUDIO :
LEGENDA :
INGLÊS
INGLÊS
INGLÊS
INGLÊS
continua
Programações e ajustes
1
X/x/c
Seleccione uma opção utilizando X/x e
depois carregue em ENTER ou c.
As opções seleccionadas aparecem no
visor.
Exemplo: “FORMATO ECRÔ
67PT
4
Seleccione uma programação com X/x
e depois carregue em ENTER.
A programação é seleccionada e a
configuração fica concluída.
Exemplo: “4:3 PAN SCAN”
Programar o idioma do
ecrã ou da banda sonora
(SELECÇÃO IDIOMA)
Programação seleccionada
CONFIGURAR ECRÃ
4:3 PAN SCAN
FORMATO ECRÃ:
PROTECÇÃO ECRÃ:
ACTIVADO
SEGUNDO PLANO: IMAGEM DE CAPA
SAÍDA POR COMPONENTE: INTERLACE
A opção “SELECÇÃO IDIOMA” permite
programar vários idiomas para as opções de
menu ou para a banda sonora.
Seleccione “SELECÇÃO IDIOMA” no ecrã
de configuração. Para obter mais
informações sobre como utilizar o ecrã de
configuração, consulte “Utilizar o ecrã de
configuração” (página 67).
Para desligar o ecrã de configuração
Carregue várias vezes em DVD SETUP ou
em DVD DISPLAY até desligar o ecrã de
configuração.
SELECÇÃO IDIOMA
OPÇÕES MENU :
MENU DVD :
AUDIO :
LEGENDA :
INGLÊS
INGLÊS
INGLÊS
INGLÊS
z Se seleccionar “REINICIAR” no passo 2, pode
repor todas as programações “CONFIGURAR” na
página 85 (à excepção de RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO) aos valores predefinidos. Depois de
seleccionar “REINICIAR” e carregar em ENTER,
seleccione “SIM” para repor as programações
(demora alguns segundos a concluir a operação) ou
“NÃO” e carregue em ENTER para voltar ao menu
de controlo. Quando reinicializar o sistema, não
carregue em POWER no sistema nem em 1.
xOPÇÕES MENU (OSD)
Muda o idioma no ecrã.
Selecciona o idioma na lista apresentada.
xMENU DVD (só para DVD)
Selecciona o idioma desejado para o menu
DVD.
xAUDIO (só para DVD)
Muda o idioma da banda sonora.
Selecciona o idioma na lista apresentada.
xLEGENDA (só para DVD)
Muda o idioma das legendas.
Selecciona o idioma na lista apresentada.
68PT
zSe seleccionar “OUTROS t” em “MENU
DVD”, “LEGENDA”, ou “AUDIO”, escolha e
introduza com os botões de números o código do
idioma na lista (página 84).
Depois de fazer uma selecção, o código do idioma
(4 dígitos) vai aparecer no visor da próxima vez que
seleccionar “OUTROS t”.
Nota
Se seleccionar um idioma que não esteja gravado no
DVD, é automaticamente seleccionado um dos
idiomas gravados (excepto para “OPÇÕES MENU”).
Programações do ecrã
(CONFIGURAR ECRÃ)
Seleccione as programações de acordo com
o televisor que vai ligar.
Seleccione “CONFIGURAR ECRÔ no
ecrã de configuração. Para obter mais
informações sobre como utilizar o ecrã de
configuração, consulte “Utilizar o ecrã de
configuração” (página 67).
As programações predefinidas aparecem
sublinhadas.
CONFIGURAR ECRÃ
FORMATO ECRÃ:
16:9
PROTECÇÃO ECRÃ:
ACTIVADO
SEGUNDO PLANO:
IMAGEM DE CAPA
SAÍDA POR COMPONENTE: INTERLACE
16:9
4:3
LETTER
BOX
4:3
PAN SCAN
Seleccione esta opção quando
ligar um televisor 16:9 ou um
televisor com uma função do
modo 16:9
Seleccione esta opção quando
ligar um televisor 4:3. Mostra
uma imagem de 16:9 com
bandas nas partes superior e
inferior do ecrã.
Seleccione esta opção quando
ligar um televisor 4:3. Mostra
automaticamente a imagem de
16:9 no ecrã inteiro e corta as
partes que não couberem.
continua
Programações e ajustes
xFORMATO ECRÃ (só para DVD)
Selecciona o formato da imagem do
televisor ligado (4:3 standard ou 16:9).
As programações predefinidas variam
consoante o modelo do país.
69PT
16:9
4:3 LETTER BOX
xSAÍDA POR COMPONENTE
Isto muda o tipo de saída de sinal das
tomadas COMPONENT VIDEO OUT do
leitor. Consulte a página 81 para obter mais
informações sobre os diferentes tipos.
INTERLACE
Seleccione esta opção se
estiver ligado a um televisor
normal (formato
entrelaçado).
PROGRESSIVE Seleccione esta opção se o
seu televisor aceitar sinais
progressivos.
4:3 PAN SCAN
Nota
Notas
Dependendo do tipo de DVD, a opção “4:3 LETTER
BOX” pode ser automaticamente seleccionada em
vez de “4:3 PAN SCAN” ou vice-versa.
xPROTECÇÃO ECRÃ
Activa e desactiva a protecção do ecrã para
que a respectiva imagem apareça quando
deixar o sistema em modo de pausa ou de
paragem durante 15 minutos, ou quando
reproduzir um CD durante mais de
15 minutos. A protecção do ecrã ajuda a
evitar o respectivo desgaste (fantasma).
Carregue em H para desactivar a protecção
do ecrã.
ACTIVADO
Activa a protecção do ecrã.
DESACT.
Desactiva a protecção do ecrã.
xSEGUNDO PLANO
Selecciona a cor de fundo do ecrã ou a
imagem do televisor, no modo de paragem
ou durante a reprodução de um CD.
IMAGEM DE A imagem de capa (imagem
parada) só aparece em segundo
CAPA
plano se já estiver gravada no
disco (CD-EXTRA, etc.). Se o
disco não incluir uma imagem
de capa, a imagem
“GRÁFICOS” aparece no visor.
GRÁFICOS Uma imagem pré-programada
guardada no sistema aparece em
segundo plano.
A cor de fundo é azul.
AZUL
A cor de fundo é preta.
PRETO
70PT
• A menos que o selector COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT do painel posterior do
aparelho esteja programado para “SELECTABLE”,
não pode seleccionar a programação acima.
• Se seleccionar “PROGRESSIVE” em
“CONFIGURAR ECRÔ, não sai nenhum sinal
das tomadas MONITOR OUT ou S VIDEO OUT.
• Se “PROGRESSIVE” estiver seleccionado em
“CONFIGURAR ECRÔ e o sistema de cores do
televisor for PAL, o sinal muda automaticamente
para sinal de formato entrelaçado.
Programações
personalizadas
(CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA)
Permite configurar Restrição de reprodução
e outras programações.
Seleccione “CONFIGURAÇÃO
PERSONALIZADA” no ecrã de
configuração. Para obter mais informações
sobre como utilizar o ecrã de configuração,
consulte “Utilizar o ecrã de configuração”
(página 67).
As programações predefinidas aparecem
sublinhadas.
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
SISTEMA DE CORES
RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO
SELECÇÃO DA FAIXA
DESACT.
AUTO
PAL
NTSC
Faz a saída do sinal de vídeo em
função do sistema do disco
(PAL ou NTSC). Se o televisor
utilizar um sistema DUAL,
seleccione AUTO.
Mudança do sinal de vídeo de
um disco NTSC e saída no
sistema PAL.
Mudança do sinal de vídeo de
um disco PAL e saída no
sistema NTSC.
xSELECÇÃO DA FAIXA (só para DVD)
Dá prioridade à banda sonora que contém o
maior número de canais quando reproduzir
um DVD em que estão gravados vários
formatos de aúdio (PCM, áudio MPEG,
DTS ou Dolby Digital).
DESACT.
AUTO
Não é dada prioridade.
É dada prioridade.
Notas
• Se regular a opção para “AUTO”, o idioma pode ser
alterado. A programação “SELECÇÃO DA
FAIXA” tem uma prioridade mais alta do que as
programações “AUDIO” em “SELECÇÃO
IDIOMA” (página 68).
• Se o som PCM, DTS, MPEG e a banda sonora
Dolby Digital tiverem o mesmo número de canais,
o sistema selecciona as bandas sonoras PCM, DTS,
Dolby Digital e áudio MPEG por esta ordem.
• Dependendo do tipo de DVD, o canal de áudio com
prioridade pode ser pré-determinado. Neste caso,
não é possível dar prioridade ao formato DTS,
Dolby Digital ou áudio MPEG seleccionando
“AUTO”.
Programações e ajustes
xSISTEMA DE CORES (só para os
modelos asiáticos e australianos)
Seleccione o sistema de cores quando
reproduzir um VIDEO CD.
xRESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO t
(só para DVD)
Programa uma password e o nível de
restrição da reprodução para DVDs com
restrição de reprodução por crianças. Para
mais informações, consulte “Limitar a
reprodução por crianças (Restrição de
reprodução)” (página 58).
Notas
• Não é possível mudar o sistema de cores do próprio
disco.
• Nos modelos asiáticos ou australianos é possível
mudar o sistema de cores deste aparelho de acordo
com o televisor ligado. Consulte a página 24.
71PT
Programações das
colunas (DEFINIR CANAL)
Para obter um som surround de excelente
qualidade, especifique a dimensão das
colunas ligadas e a respectiva distância em
relação à posição de audição. Depois, utilize
o tom de teste para regular o volume e o
balanço das colunas para o mesmo nível.
Seleccione “DEFINIR CANAL” no ecrã de
configuração. Para obter mais informações,
consulte “Utilizar o ecrã de configuração”
(página 67).
As programações predefinidas aparecem
sublinhadas.
DEFINIR CANAL
TAMANHO:
DISTÂNCIA:
NÍVEL:
BALANÇO:
TON. TESTE:
Para voltar à programação
predefinida
Seleccione a opção e carregue em CLEAR.
xTAMANHO
Se não ligar as colunas central ou
posteriores, ou se não mover as colunas
posteriores, especifique os parâmetros para
CENTER e REAR. As programações da
coluna frontal e do subwoofer são fixas e,
como tal, não podem ser alteradas. As
programações predefinidas aparecem
sublinhadas.
• FRONTAL
— SIM
• CENTRAL
— SIM: Esta é a selecção normal.
— NENHUM: Seleccione se não utilizar
coluna central.
72PT
• POSTERIOR
— POSTERIOR (BAIXO), POSTERIOR
(ALTO), LATERAL (BAIXO),
LATERAL (ALTO): Especifique a
posição e a altura para implementar os
modos de Digital Cinema Surround.
— NENHUM: Seleccione se não utilizar
colunas posteriores.
• SUBWOOFER
— SIM
Notas
• Se seleccionar uma opção, o som fica cortado
durante alguns instantes.
• A potência de saída do subwoofer pode ser
excessiva; tudo depende das programações das
outras colunas.
Especificar a posição e a altura das
colunas posteriores
Se não seleccionar “NENHUM” em
“POSTERIOR”, especifique a posição e a
altura das colunas posteriores. A
programação predefinida aparece
sublinhada.
POSTERIOR
(BAIXO)
POSTERIOR
(ALTO)
LATERAL
(BAIXO)
LATERAL
(ALTO)
Seleccione esta opção se as
colunas posteriores se
encontrarem nas secções
B e D.
Seleccione esta opção se as
colunas posteriores se
encontrarem nas secções
B e C.
Seleccione esta opção se as
colunas posteriores se
encontrarem nas secções
A e D.
Seleccione esta opção se as
colunas posteriores se
encontrarem nas secções
A e C.
Não é possível utilizar estes parâmetros se a opção
“POSTERIOR” estiver regulada para “NENHUM”.
Se mover as colunas, não se esqueça de
mudar o valor no ecrã de configuração. As
programações predefinidas estão
sublinhadas.
Diagrama de posições
A partir da posição de audição,
pode regular a distância da
coluna frontal entre 1,0 e
15,0 metros, em incrementos de
0,2 metros.
Pode aproximar a coluna central
CENTRAL
até um máximo de 1,6 metros
5m
da posição de audição, em
incrementos de 0,2 metros.
POSTERIOR Pode aproximar a coluna
posterior até um máximo de
3,4 m
4,6 metros da posição de
audição, em relação à posição
da coluna frontal, em
incrementos de 0,2 metros.
FRONTAL
5m
90
A
A
45
B
B
20
Diagrama de alturas
C
C
60
D
D
30
5m
5m
5m
xNÍVEL
Pode variar o nível de cada coluna da
seguinte maneira. Para facilitar o ajuste,
regule “TON. TESTE” para “ACTIVADO”.
As programações predefinidas estão
sublinhadas.
CENTRAL
0 dB
3,4 m
3,4 m
Regula o nível da coluna
central (–6 dB a +6 dB, em
incrementos de 1 dB).
POSTERIOR
Regula o nível das colunas
0 dB
posteriores (–6 dB a +6 dB,
em incrementos de 1 dB).
SUBWOOFER Regula o nível do subwoofer
0 dB
(–6 dB a +6 dB, em
incrementos de 1 dB).
continua
Programações e ajustes
xDISTÂNCIA
Veja abaixo a distância predefinida a que
devem estar as colunas em relação à posição
de audição.
Notes
• Quando especifica a distância, o som é cortado
durante alguns instantes.
• Se cada uma das colunas frontais ou posteriores
não estiver instalada a igual distância da posição de
audição, especifique a distância de acordo com a
coluna que estiver mais próxima.
• Não instale as colunas posteriores mais afastadas da
posição de audição do que as colunas frontais.
73PT
xBALANÇO
Pode variar o balanço das colunas esquerda
e direita da seguinte maneira. Para facilitar o
ajuste, regule “TON. TESTE” para
“ACTIVADO”.
As programações predefinidas estão
sublinhadas.
FRONTAL
CENTRAL
Regule o balanço entre as
colunas frontais esquerda e
direita (pode fazer a regulação
seis passos para a esquerda ou
direita, a partir do centro).
POSTERIOR Regule o balanço entre as
colunas posteriores esquerda e
CENTRAL
direita (pode fazer a regulação
seis passos para a esquerda ou
direita, a partir do centro).
Para regular o volume de todas as
colunas ao mesmo tempo
Utilize o controlo VOLUME do sistema ou
carregue em VOL +/–.
xTON. TESTE
As colunas emitem um tom de teste que
permite regular “BALANÇO” e “NÍVEL”.
Regular o nível e o volume das
colunas
1
Interrompida a reprodução, seleccione
“DEFINIR CANAL” depois de carregar
em DVD SETUP no ecrã de
configuração.
2
Seleccione “TON. TESTE” e regule
“TON. TESTE” para “ACTIVADO”.
Ouve-se um tom de teste emitido por
cada uma das colunas em sequência.
3
A partir da sua posição de audição
seleccione “BALANÇO” ou “NÍVEL” e
regule o valor de “BALANÇO” e
“NÍVEL” utilizando X/x.
O tom de teste é emitido
simultaneamente pelas colunas da
esquerda e da direita.
4
Seleccione “TON. TESTE” e regule
“TON. TESTE” para “DESACT” para
desactivar o tom de teste.
Nota
O tom de teste não é emitido
pelas colunas.
ACTIVADO O tom de teste é emitido por cada
uma das colunas em sequência,
durante a regulação do balanço ou
do nível.
Se seleccionar uma das opções
“DEFINIR CANAL”, o tom de
teste é emitido simultaneamente
pelas colunas da direita e da
esquerda.
DESACT.
74PT
Quando regular as programações das colunas, o som
é cortado durante uns instantes.
Informações adicionais
Resolução de problemas
Se ocorrer algum dos problemas descritos
abaixo durante a utilização do sistema,
consulte este guia de resolução de
problemas para tentar solucioná-lo antes de
solicitar a sua reparação. Se não conseguir
resolver o problema, contacte o agente Sony
da sua zona.
Alimentação
Não consegue ligar o sistema.
, Verifique se o cabo de alimentação de CA
está correctamente ligado.
Imagem
Não aparece imagem.
, O disco está sujo ou defeituoso.
, Se a imagem do sistema passa pelo
videogravador para chegar ao televisor, o
sinal de protecção contra cópia aplicado a
alguns programas de DVD pode afectar a
qualidade da imagem. Se os problemas
persistirem mesmo depois de ligar o sistema
directamente ao televisor, tente ligá-lo à
entrada de vídeo S do televisor (página 23).
A imagem não preenche o ecrã
mesmo que tenha regulado o formato
da imagem em “FORMATO ECRÔ de
“CONFIGURAR ECRÔ.
, O DVD tem o formato do disco fixo.
A imagem está a preto e branco.
, Dependendo do televisor, a imagem no ecrã
fica a preto e branco se reproduzir um disco
gravado no sistema de cores NTSC.
Som
Não se ouve som.
, O cabo de ligação de vídeo não está bem
ligado.
, O cabo de ligação de áudio está danificado.
Substitua-o por um novo.
, Carregue em MUTING no telecomando se a
indicação “MUTING ON” aparecer no visor
do painel frontal.
, O dispositivo de protecção do sistema foi
activado por causa de um curto-circuito.
Desligue o sistema, resolva o curto-circuito e
volte a ligar o sistema.
, O sistema está no modo de pausa ou no modo
de reprodução em câmara lenta. Carregue em
H para voltar ao modo de reprodução
normal.
, O sistema está no modo de avanço ou
rebobinagem rápido. Carregue em H para
voltar ao modo de reprodução normal.
, Verifique as programações das colunas
(páginas 25, 72).
continua
Informações adicionais
, Os cabos de ligação de vídeo não estão bem
ligados.
, Os cabos de ligação de vídeo estão
danificados.
, O sistema não está ligado à tomada de
entrada de TV correcta (página 24).
, A entrada de vídeo do televisor não está
regulada para que se possa ver as imagens no
sistema.
, Programou “SAÍDA POR COMPONENTE”
em “CONFIGURAR ECRÔ para
“PROGRESSIVE”, embora o seu televisor
não possa aceitar o sinal em formato
progressivo. Neste caso, programe o selector
COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT no painel posterior do aparelho para
INTERLACE. Em seguida, programe
“SAÍDA POR COMPONENTE” para
“INTERLACE” depois de ver correctamente
o ecrã do televisor e reponha o selector
COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT na posição SELECTABLE.
, Mesmo que o seu televisor seja compatível
com sinais de formato progressivo (480p), a
imagem pode ficar afectada se programar
“SAÍDA POR COMPONENTE” para
“PROGRESSIVE” Neste caso, programe
“SAÍDA POR COMPONENTE” para
“INTERLACE”.
, Se seleccionar “PROGRESSIVE” em
“CONFIGURAR ECRÔ, não sai nenhum
sinal pelas tomadas MONITOR OUT ou
S VIDEO OUT.
A imagem tem ruído.
75PT
O som das colunas esquerda e
direita foi invertido ou não está
equilibrado.
, Verifique se as colunas e os componentes
estão correctamente ligados.
, Ajuste o parâmetro do balanço no menu
BALANCE (páginas 28, 74).
O som tem muitas interferências.
, Verifique se as colunas e os componentes
estão correctamente ligados.
, Verifique se os cabos de ligação estão
afastados de transformadores ou motores e a
uma distância de pelo menos 3 metros de um
televisor ou lâmpada fluorescente.
, Afaste o televisor dos componentes de áudio.
, As fichas e as tomadas estão sujas. Limpe-as
com um pano ligeiramente humedecido em
álcool.
, Limpe o disco.
O som perde o efeito de estéreo
quando reproduz um VIDEO CD ou
um CD.
, Regule “AUDIO” para “ESTÉREO” no visor
do menu de controlo (página 49).
, Ligue o sistema correctamente.
Quando está ouvir uma faixa de som
em Dolby Digital, tem dificuldade em
ouvir o efeito de surround.
, A função de campos de som tem que estar
activada (página 51).
, Verifique as ligações e as programações das
colunas (páginas 25, 72).
, Dependendo do tipo de DVD, o sinal de saída
pode não ser os 5.1 canais completos; pode
ser mono ou estéreo mesmo que a faixa de
som esteja gravada em formato Dolby Digital
ou áudio MPEG.
76PT
Quando está ouvir uma faixa de som
em Dolby Digital ou áudio MPEG, tem
dificuldade em ouvir o efeito de
surround.
, Verifique as ligações e as programações das
colunas (páginas 25, 72).
, Dependendo do tipo de DVD, o sinal de saída
pode não ser os 5.1 canais completos; pode
ser mono ou estéreo mesmo que a faixa de
som esteja gravada em formato Dolby Digital
ou áudio MPEG.
O som sai apenas pela coluna central.
, O som pode sair apenas pela coluna central;
tudo depende do disco.
Não sai som da coluna central.
, Verifique as ligações e a instalação das
colunas.
, A função de campos de som tem que estar
activada (página 51).
, Seleccione um campo de som que contenha a
palavra “cinema” (página 51).
Não sai som das colunas posteriores
ou o som sai com um nível de
volume muito baixo.
, Verifique as ligações e a instalação das
colunas.
, A função de campos de som tem que estar
activada (página 51).
, Seleccione um campo de som que contenha a
palavra “cinema” (página 51).
Funcionamento
Não consegue sintonizar estações de
rádio.
, Verifique se as antenas estão correctamente
ligadas. Regule as antenas e ligue uma antena
exterior, se for necessário.
, O sinal das estações é muito fraco (quando se
utiliza a sintonização automática). Utilize a
sintonização directa.
, Nenhuma estação foi pré-programada ou
estações pré-programadas foram apagadas
(quando se utiliza a sintonização através do
varrimento das estações pré-programadas). Faça
a pré-programação das estações (página 30).
, Carregue em DISPLAY para que a frequência
apareça no visor.
O telecomando não funciona.
, Existem obstáculos entre o telecomando e o
sistema.
, A distância entre o telecomando e o sistema é
demasiado grande.
, Não está a apontar o telecomando para o
sensor do sistema.
, As pilhas do telecomando estão fracas.
Não consegue reproduzir o disco.
, O DATA CD não está gravado no formato
MP3 que está em conformidade com a
ISO9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet.
, A faixa de som MP3 não tem a extensão
“.MP3”.
, Os dados não estão formatados em MP3
apesar de conterem a extensão “.MP3”.
, O sistema não pode reproduzir faixas de
áudio no formato MP3PRO.
O título do álbum ou faixa de som
MP3 não está apresentado
correctamente.
, O sistema só pode mostrar números e letras.
Os outros caracteres aparecem como “ ”.
O disco não começa no princípio.
, Seleccionou Reprodução de programa,
Reprodução aleatória ou Reprodução
repetitiva (páginas 39, 41, 42).
Antes de reproduzir um disco, carregue em
CLEAR para cancelar estas funções.
, Foi seleccionada a função Retomar a
reprodução.
Durante a paragem, carregue em x no
sistema ou no telecomando e comece a
reprodução (página 34).
, O menu de títulos, DVD ou PBC aparece
automaticamente no ecrã do televisor.
O sistema começa a reproduzir o
disco automaticamente.
, O DVD está a utilizar uma função de
reprodução automática.
A reprodução pára automaticamente.
, Alguns discos podem conter um sinal de
pausa automática. Durante a reprodução de
um disco deste tipo, o sistema pára a
reprodução quando detecta o sinal de pausa
automática.
continua
Informações adicionais
, Não colocou disco no sistema.
, O disco está ao contrário.
Coloque o disco no tabuleiro com o lado de
reprodução voltado para baixo.
, O disco está torto.
, O sistema não pode reproduzir CD-ROMs,
etc. (página 8).
, O código de região do DVD não é igual ao do
sistema.
, Ocorreu condensação de humidade no interior
do sistema. Retire o disco e deixe o sistema
desligado durante cerca de 30 minutos
(página 4).
Não pode reproduzir a faixa de som
MP3.
77PT
Não consegue executar determinadas
funções como Parar, Procurar,
Reprodução em câmara lenta,
Reprodução repetitiva, Reprodução
aleatória ou Reprodução de programa.
, Pode não conseguir executar algumas das
operações descritas acima; tudo depende do
disco. Consulte o manual de instruções
fornecido com o disco.
As mensagens não aparecem no ecrã
do televisor no idioma pretendido.
, No ecrã de configuração, seleccione o idioma
pretendido para as opções de menu em
“OPÇÕES MENU” de “SELECÇÃO
IDIOMA” (página 68).
Não consegue alterar o idioma da
faixa de som.
, Não existem faixas multi-idioma gravadas no
DVD.
, Não pode alterar o idioma da faixa de som do
DVD.
Não consegue alterar o idioma das
legendas.
, Não existem legendas multi-idioma gravadas
no DVD.
, Não pode alterar as legendas do DVD.
Não consegue desactivar as legendas.
, Não pode desactivar as legendas do DVD.
Não consegue alterar os ângulos.
, Não existem vários ângulos gravados no
DVD. O ângulo só pode ser alterado quando
o indicador “ANGLE” acender no visor do
painel frontal.
, Não pode alterar os ângulos do DVD.
O sistema não funciona
correctamente.
, Se a electricidade estática, etc., afectar o
funcionamento do sistema, carregue em
POWER no sistema para desligá-lo e volte a
ligá-lo.
78PT
Não aparece nada no visor do painel
frontal.
, Alterar a programação DIMMER (pág. 29).
Um número de assistência com
5 caracteres aparece no ecrã e no
visor do painel frontal.
, A função de diagnóstico automático foi
activada. (Consulte a tabela na página 79).
Não consegue ejectar o disco e a
indicação “LOCKED” aparece no
painel frontal.
, Contacte o agente ou o centro de assistência
técnica autorizado da Sony.
Aparece “PROTECT” no visor do
painel frontal.
, O circuito de protecção da coluna está a
funcionar. Verifique as ligações da coluna.
Função de diagnóstico
automático (quando aparecem
Glossário
letras/números no visor)
Álbum
Se a função de diagnóstico automático for
activada para evitar avarias no sistema, um
número de assistência de cinco caracteres
(por exemplo, C 13 00), com uma
combinação de uma letra e dígitos, aparece
no ecrã e no visor do painel frontal.
Consulte a tabela abaixo.
Secção de uma peça musical de um CD de
dados que contém faixas de som MP3.
Cena
Num VIDEO CD com funções PBC (controlo
de reprodução), o ecrãs de menu, as imagens
animadas e as imagens paradas estão
divididas em secções chamadas “cenas”.
Controlo da reprodução (PBC)
C:13:00
Primeiros três
caracteres do
número de
assistência
C 13
C 31
(xx é um
número)
O disco está sujo.
, Limpe o disco com um
pano macio (página 9).
O disco não está bem
colocado.
, Volte a introduzi-lo
correctamente.
Para evitar avarias no sistema,
a função de diagnóstico
automático foi activada.
, Contacte o agente ou o
centro de assistência
técnica autorizado da
Sony e indique o número
de assistência de cinco
caracteres.
Exemplo: E 61 10
Código de região
Este sistema utiliza-se para proteger os
direitos de autor. Cada sistema de DVD ou
disco DVD tem um número de região
atribuído de acordo com a área de vendas.
Cada código de região é mostrado no
sistema e também na caixa do disco. O
sistema pode reproduzir os discos que
correspondem ao respectivo código de
região. O sistema também pode reproduzir
discos com a marca “ ”. O limite de
região ainda pode estar activado, mesmo que
o código de região não apareça no DVD.
ALL
DCS (Digital Cinema Sound)
Trata-se do nome genérico do som surround
produzido pela tecnologia de processamento
de sinais digitais desenvolvida pela Sony. Ao
contrário dos campos de som anteriores
dirigidos principalmente à reprodução de
música, Digital Cinema Sound foi
concebido especificamente para a
visualização de filmes.
Informações adicionais
E XX
Causa e/ou acção
correctiva
Sinais codificados em VIDEO CDs (versão
2.0) para controlar a reprodução.
Se utilizar ecrãs de menu gravados em
VIDEO CDs com funções PBC, pode
reproduzir programas interactivos simples,
programas com funções de procura, etc.
Dolby Digital
Este formato de som para salas de cinema é
mais avançado do que o formato Dolby Pro
Logic Surround. Neste formato, as colunas
continua
79PT
posteriores produzem som estéreo com um
intervalo de frequência alargado além de
proporcionarem um canal de subwoofer
independente para intensificar os graves. Este
formato também se chama “5.1” porque o
canal de subwoofer conta-se como 0.1 canal
(funciona apenas quando é necessário um
efeito de graves potentes). Neste formato,
todos os seis canais são gravados
separadamente para proporcionar uma maior
separação entre canais. Além disso, como
todos os canais são processados digitalmente,
ocorre menos degradação do sinal.
Dolby Pro Logic Surround
Como método de descodificar Dolby
Surround, Dolby Pro Logic Surround produz
quatro canais a partir do som de dois canais.
Em comparação com o antigo sistema Dolby
Surround, Dolby Pro Logic Surround
reproduz a passagem da esquerda para a
direita com mais naturalidade e localiza sons
com mais precisão. Para tirar o máximo
proveito de Dolby Pro Logic Surround, deve
ter um par de colunas posteriores e uma
coluna central. As colunas posteriores
produzem som mono.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II cria cinco canais de
saída com largura de banda total a partir de
fontes de dois canais. Esta operação
processa-se utilizando um descodificador
avançado de som surround com matriz de
alta pureza que extrai as propriedades
espaciais da gravação original sem adicionar
sons novos nem colorações tonais.
Modo de cinema
O modo de cinema utiliza-se em
espectáculos de televisão emitidos em
estéreo e em todos os programas codificados
em Dolby Surround. O resultado é um
direccionamento melhorado do campo de
som, que se aproxima da qualidade do som
discreto de 5.1 canais.
Modo de música
O modo de música utiliza-se em todas as
gravações de música em estéreo e
proporciona um espaço de som abrangente e
profundo.
80PT
DTS
Tecnologia de compressão de áudio digital
desenvolvida pela Digital Theater Systems,
Inc. Esta tecnologia é compatível com som
surround de 5.1 canais. O canal posterior é
estéreo e existe um canal de subwoofer
discreto neste formato. DTS fornece os
mesmos 5.1 canais discretos com som
digital de excelente qualidade. Existe uma
boa separação de canais porque os dados de
todos os canais são gravados de forma
discreta e processados digitalmente.
DVD
Um disco que contém um máximo de
8 horas de filme, embora o seu diâmetro seja
igual ao de um CD.
A capacidade de dados de um DVD com
uma camada e apenas um lado, a 4,7 GB
(Gigabytes) é 7 vezes superior à de um CD.
Além disso, a capacidade de dados de um
DVD com camada dupla e apenas um lado é
de 8,5 GB, de um DVD com uma camada e
dois lados é de 9,4 GB e de um DVD com
camada dupla e dois lados é de 17 GB.
Os dados da imagem utilizam o formato
MPEG 2, uma das normas mundiais da
tecnologia de compressão digital. Os dados
da imagem são comprimidos para cerca de
1/40 do seu tamanho original. O DVD
também utiliza uma tecnologia de
codificação de coeficiente variável que
muda os dados a atribuir de acordo com o
estado da imagem.
Os dados de áudio são gravados em Dolby
Digital e em PCM, o que permite obter um
som mais real.
Além disso, o DVD tem também várias
funções avançadas como, por exemplo, as
funções multi-ângulo, multi-idioma e
Restrição de reprodução.
Faixa
Secções de uma imagem ou peça de música
num Super Audio CD, CD, VIDEO CD ou
MP3. Os álbuns são compostos por várias
faixas (só MP3).
Formato entrelaçado
O formato entrelaçado mostra,
alternadamente, cada linha de uma imagem
como um “campo” individual e é o método
standard de visualização de imagens em
televisão. O campo par mostra as linhas par
da imagem e o campo ímpar mostra as
linhas ímpar da imagem.
Formato progressivo
Comparado com o formato entrelaçado, que
mostra alternadamente, cada linha de uma
imagem (campo) para criar um fotograma, o
formato progressivo mostra toda a imagem
de uma vez, como um só fotograma. Isto
significa que, enquanto o formato
entrelaçado pode mostrar 30 fotogramas
(60 campos) num segundo, o formato
progressivo pode mostrar 60 fotogramas
num segundo. A qualidade global da
imagem aumenta e as imagens paradas, o
texto e as linhas horizontais ficam mais
nítidos. Este sistema é compatível com o
formato progressivo 480.
Função multi-ângulo
Em alguns DVDs é possível gravar vários
ângulos, ou pontos de vista da câmara de
vídeo.
Função multi-idioma
Restrição de reprodução
Função do DVD que restringe a reprodução
de discos pela idade dos utilizadores
segundo o nível de restrição previsto para
cada país. A restrição varia de disco para
disco; quando é activada, a reprodução é
completamente proibida, as cenas violentas
são ignoradas ou substituídas por outras, etc.
Secção
Partes de uma imagem ou trecho de música num
DVD que são mais pequenas do que os títulos.
Um título é composto por várias secções.
Super Audio CD
Este formato de áudio baseia-se nas normas
actuais para CDs áudio mas inclui maior
quantidade de informações, o que permite
obter um som de excelente qualidade.
Existem três tipos de discos: discos com
uma camada, de dupla camada e híbridos. O
disco híbrido contém informações de CDs
áudio normais e de Super Audio CDs.
Título
Secções mais longas de uma imagem ou de
um trecho musical num DVD, filme, etc.,
num programa de vídeo ou todo o álbum
num programa de áudio.
VIDEO CD
Um disco compacto que contém imagens em
movimento.
Os dados da imagem utilizam o formato
MPEG 1, uma das normas mundiais da
tecnologia de compressão digital. Os dados
da imagem são comprimidos para cerca de
1/140 do seu tamanho original. Como tal,
um VIDEO CD de 12 cm pode conter até
74 minutos de imagens em movimento.
Os VIDEO CDs também podem conter
dados de áudio compactos. Os sons que o
ouvido humano não consegue captar são
comprimidos e os sons que consegue captar
não são. Os VIDEO CDs podem conter
6 vezes mais informações de áudio do que
os CDs de áudio convencionais.
Existem 2 versões de VIDEO CDs.
• Versão 1,1: só é possível reproduzir
imagens em movimento e sons.
• Versão 2,0: é possível reproduzir imagens
paradas de alta resolução e utilizar funções
PBC.
Este sistema é compatível com ambas as
versões
Informações adicionais
Em alguns DVDs é possível gravar idiomas
para os sons ou legendas numa imagem.
Software baseado em filme, Software
baseado em vídeo
Os DVDs podem ser classificados como
software baseado em filmes ou software
baseado em vídeos. Os DVDs baseados em
filmes contêm as mesmas imagens
(24 fotogramas por segundo) que são
mostradas nas salas de cinema. Os DVDs
baseados em vídeos, como séries de
televisão ou sitcoms, mostram imagens a
30 fotogramas (ou 60 campos) por segundo.
81PT
Características técnicas
Amplificador
Modo estéreo
Modo surround
90 W + 90 W (3 ohms a 1 kHz, THD 10 %)
Frontal: 90 W + 90 W
Central*: 90 W
Posterior*: 90 W + 90 W (3 ohms a 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*: 100 W (3 ohms a 100 Hz, THD 10 %)
* É possível que não haja saída de som; tudo depende das programações de campos de som e da fonte.
Entradas (analógicas)
Entradas (digitais)
Saídas (analógicas)
VIDEO 1, 2:
Sensibilidade: 150 mV
Impedância: 50 kilohms
VIDEO 2 (óptica):
Sensibilidade: –
VIDEO 1 (AUDIO OUT):
Tensão: 2 V
Impedância: 1 kilohms
PHONES:
Aceita auscultadores com baixa e alta impedância
Sistema de Super Audio CD/DVD
Laser
Laser semicondutor
(Super Audio CD/DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Duração da emissão: contínua
Sistema do formato de sinal
NTSC ou NTSC/PAL
Resposta em frequência (no modo 2 CH STEREO)
DVD (PCM): 2 Hz a 22 kHz (±1.0 dB)
CD: 2 Hz a 20 kHz (±1.0 dB)
Relação sinal-ruído
Superior a 80 dB (apenas para os conectores VIDEO 1 (AUDIO))
Distorção harmónica
Inferior a 0,03 %
Sintonizador FM
Sistema
Intervalo de sintonização
Modelo norte americano:
Outros modelos:
Antena
Terminais de antena
Frequência intermédia
82PT
Sistema de sintetizador digital de quartzo PLL bloqueado
87,5 – 108,0 MHz (passo 100 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (passo 50 kHz)
Antena de cabo FM
75 ohms, não balanceados
10,7 MHz
Sintonizador AM
Sistema
Intervalo de sintonização
Modelo norte americano:
Modelo europeu:
Outros modelos:
Antena
Frequência intermédia
Sistema de sintetizador digital de quartzo PLL bloqueado
530 – 1.710 kHz (com intervalo regulado para 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (com intervalo regulado para 9 kHz)
531 – 1.602 kHz (com intervalo regulado para 9 kHz)
531 – 1.602 kHz (com intervalo regulado para 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (com intervalo regulado para 10 kHz)
Antena em anel
450kHz
Vídeo
Entradas
Saídas
Vídeo: 1 Vp-p 75 ohms
Vídeo: 1 Vp-p 75 ohms
S-video:
Y: 1 Vp-p 75 ohms
C: 0,286 Vp-p 75 ohms
COMPONENTE:
Y: 1 Vp-p 75 ohms
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p 75 ohms
Colunas
Bass reflex
77 mm de diâmetro. tipo cone, 15 mm diâmetro. cúpula balanceada
3 ohms
97 × 97 × 112 mm (l/a/p)
0,795 kg
Subwoofer
Sistema de colunas
Coluna
Impedância nominal
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Reflexo de graves
160 mm de diâmetro tipo cone
3 ohms
217 × 302 × 217 mm (l/a/p)
4,6 kg
Geral
Requisitos de alimentação
Modelo norte americano:
Modelo europeu:
Modelo australianos:
Consumo de energia
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Acessórios fornecidos
120 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
135 W (120 V AC) 135 W (230 V AC)
1 W (120 V AC) 2 W (230 V AC) (no modo de poupança de energia)
355 × 70 × 335 mm (l/a/p) incl. peças salientes
4,4 kg
5˚C a 35˚C
5 % a 90 %
Consulte a página 17.
Informações adicionais
Frontal/Central/Posterior
Sistema de colunas
Coluna
Impedância nominal
Dimensões (aprox.)
Peso (aprox.)
O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
83PT
Lista de códigos de idioma
Para obter mais informações, consulte as páginas 49, 56, 69.
Os verificadores ortográficos dos idiomas estão em conformidade com a ISO 639: norma 1988
(E/F.)
Código Idioma
Código Idioma
Código Idioma
Código Idioma
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
84PT
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Não
especificado
Lista de menus de configuração de DVD
Pode especificar as seguintes opções no menu de configuração de DVD.
A ordem de apresentação das opções pode ser diferente da sua do visor real.
SELECÇÃO IDIOMA
CONFIGURAR ECRÃ
OPÇÕES MENU (Seleccione o idioma
pretendido na lista de
idiomas.)
FORMATO ECRÃ
MENU DVD
PROTECÇÃO ECRÃ
(Seleccione o idioma
pretendido na lista de
idiomas.)
AUDIO
(Seleccione o idioma
pretendido na lista de
idiomas.)
LEGENDA
(Seleccione o idioma
pretendido na lista de
idiomas.)
SEGUNDO PLANO
SÁDA POR COMPONENTE
DEFINIR CANAL
TAMANHO
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
SISTEMA DE
CORES*
DISTÂNCIA
NÍVEL
BALANÇO
TON.
TESTE
FRONTAL
CENTRAL
SIM
SIM
NENHUM
POSTERIOR POSTERIOR BAIXO
ALTO
LATERAL
BAIXO
ALTO
NENHUM
SUBWOOFER SIM
FRONTAL
1,0 m ~ 15 m
CENTRAL
0 m ~ 15 m
POSTERIOR 0 m ~ 15 m
CENTRAL
–6 dB ~ +6 dB
POSTERIOR –6 dB ~ +6 dB
SUBWOOFER –6 dB ~ +6 dB
FRONTAL
6 passos para a esquerda
ou para a direita
POSTERIOR 6 passos para a esquerda
ou para a direita
DESACT.
ACTIVADO
Informações adicionais
AUTO
PAL
NTSC
RESTRIÇÃO DE NÍVEL
DESACT.
REPRODUÇÃO
8.
7.
NC17
6.
R
5.
4.
PG13
3.
PG
2.
1.
G
STANDARD
EUA
OUTROSt
MUDAR PASSWORD
SELECÇÃO DA DESACT.
FAIXA
AUTO
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ACTIVADO
DESACT.
IMAGEM DE
CAPA
GRÁFICOS
AZUL
PRETO
INTERLACE
PROGRESSIVE
REINICIAR
—SIM
*
Só nos modelos asiáticos e
australianos.
85PT
Indíce remissivo
Indicações
numéricas
16:9 69
4:3 LETTER BOX 69
4:3 PAN SCAN 69
A
Álbum 7, 79
ÁLBUM 37, 44
ALEATÓRIA 41
AMP MENU 26
ÂNGULO 55
AUDIO 49, 68
Avanço rápido 43
B
BALANÇO 28, 74
BAND (Banda) 30
C
Campo de som 51
CENA 15
Cena 7, 79
Código de região 8, 79
CONFIGURAÇÃO
PERSONALIZADA 71
CONFIGURAR ECRÃ 69
D
DEFINIR CANAL 72
DISC SKIP 32
Discos que pode utilizar 7
DISTÂNCIA 27, 73
Dolby Digital 79
Dolby Pro Logic Surround 80
DTS 80
DVD 35, 80
E
Estação pré-programada 30, 64
F
FAIXA 44
Faixa 7, 80
FORMATO ECRÃ 69
Função multi-ângulo 55
Função multi-idioma 49
86PT
H
R
HORA 45
Rádio 64
RDS 65
Rebobinagem rápida 43
REINICIAR 68
REPETIÇÃO 42
Reprodução aleatória 41
Reprodução contínua
CD/VIDEO/Super Audio CD/
DVD/MP3 32
Reprodução em câmara lenta 43
Reprodução de programa 39
Reprodução PBC 35, 79
Resolução de problemas 75
RESTR. CANAIS PERSON. 57
RESTRIÇÃO DE
REPRODUÇÃO 58, 71, 81
Retomar a reprodução 34
I
INDEXAÇÃO 45
Indexação 7
L
LEGENDA 56, 68
Ligação do sistema de colunas
18
Ligações das antenas 21
Ligações de componentes de
TV e vídeo 23
LOCALIZAR CÓD. TEMPO
45
Localizar
um ponto específico
olhando para o ecrã do
televisor 43
LUMINOSIDADE 29
M
Manuseamento dos discos 9
MEMORY (Memória) 30
Menu de controlo 15
MENU DVD 35, 68
MP3 36
MUTING (Cortar o som) 33
N
NAME (Identificar) 65
NÍVEL 29, 73
O
Opções de menu
Visor do menu de controlo 15
Ecrã de configuração 67
OPÇÕES MENU 68
P
Painel frontal 11
Painel posterior 13
Panorâmica rápida 17
Pilhas 18
PLAY MODE (Modo de
reprodução) 38
PROTECÇÃO ECRÃ 70
S
S VIDEO 23
SAÍDA POR COMPONENTE
70
SECÇÃO 45
Secção 7, 81
SEGUNDO PLANO 70
SELECÇÃO DA FAIXA 71
SELECÇÃO IDIOMA 68
SISTEMA DE CORES 71
Super Audio CD 81
T
TAMANHO 72
Telecomando 14, 62
TIME 46
TÍTULO 44
Título 7, 81
TON. TESTE 74
V
Varrimento 43
VIDEO CD 35, 81
Visor do painel frontal 12
Informações adicionais
87PT
Referência rápida do
telecomando
qd H PLAY/SELECT (Reproduzir/Seleccionar)
Reproduz um disco.
qf DVD TOP MENU (Menu de títulos)
Mostra o menu de títulos no ecrã do televisor.
qg DVD/DISPLAY (DVD/Ecrã)
Mostra o ecrã de opções no ecrã do televisor para
programar ou regular os itens.
qh C/X/x/c/ENTER
Selecciona e confirma as opções ou programações.
qj DVD SETUP (Configurar DVD)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Mostra o ecrã de opções no ecrã do televisor para
programar ou regular as opções.
qk 1 (em espera)
Liga/desliga o sistema.
ql DISC SKIP
Selecciona um disco para reprodução.
w; TV/VIDEO
Muda o modo de entrada do televisor.
wa REPEAT (Repetição)
Mostra o menu “REPETIÇÃO” no ecrã do televisor.
ws MUTING (Cortar o som)
Corta o som.
wd TIME (Tempo)
Mostra o tempo de reprodução do disco, etc., no
visor do painel frontal.
zO interruptor COMMAND MODE DVD TV afecta as
partes sombreadas dos botões. As descrições que aparecem
a sombreado referem-se à programação do selector do
televisor.
Nota
O telecomando do aparelho utiliza sinais de comando comuns
a outros produtos de DVD da Sony.
No entanto, dependendo do botão, pode activar outros
dispositivos de DVD da Sony.
1 TV [/1 (ligar/em espera)
Liga/desliga o televisor.
2 Z EJECT (Ejectar)
Ejecta o disco.
3 NAME (Nome)
Activa a função do nome.
4 STEREO/MONO (Estéreo/Mono)
Liga a recepção de FM mono ou estéreo.
5 MEMORY (Memória)
Carregue para memorizar uma estação pré-programada.
6 CLEAR (Limpar)
Carregue para voltar à reprodução contínua etc.
7 PLAY MODE (Modo de reprodução)
Selecciona o modo de reprodução programada ou
aleatória.
8 AUDIO (Áudio)
Muda o som durante a reprodução de um DVD ou
VIDEO CD.
9 ANGLE (Ângulo)
Muda os ângulos durante a reprodução de um
DVD.
q; SUBTITLE (Legendas)
Mostra o menu “LEGENDA” no menu de controlo.
qa VOL +/–
Regula o volume de SYSTEM (Sistema). TV:
Regula o volume do televisor.
qs ./>, PREV/NEXT, TV CH –/+ (Anterior/
Seguinte, Canal TV –/+), PRESET –/+
(Programar)
./> PREV/NEXT (Anterior/Seguinte):
Carregue para avançar para a secção ou faixa
seguinte ou voltar à secção ou faixa anterior.
PRESET (Programadas) –/+: Percorre todas as
estações programadas.
TV CH –/+ (Canal de tv): Selecciona o canal de
televisão
Sony Corporation
wf FUNCTION (Função)
Selecciona o componente que quer utilizar.
wg BAND (Banda)
Selecciona a banda de AM ou FM.
wh Teclas numéricas*
Selecciona as opções das programações.
TV : Selecciona os números de canal.
wj SOUND FIELD (Campo de som)
Selecciona o campo de som.
wk DISPLAY (Ecrã)
Activa a opção que aparece no visor do painel
frontal.
wl ENTER (Introdução)
Confirma as opções ou programações. TV:
Carregue depois de seleccionar um número de
canal.
e; Selector COMMAND MODE DVD/TV (Modo de
comando DVD/TV)
Alterna a fonte de entrada do televisor entre TV e
DVD.
ea m/M,
/
SLOW, TUNING –/+ (Câmara
lenta, Sintonização)
m/M (SCAN)(Varrimento): Localiza um ponto
ao mesmo tempo que olha para a imagem durante
a reprodução de um disco.
/
SLOW (Câmara lenta): Reproduz um
disco em câmara lenta no modo de pausa.
TUNING –/+ (Sintonização): Percorre todas as
estações de rádio disponíveis.
es x STOP (Paragem)
Interrompe a reprodução do disco.
ed X PAUSE (Pausa)
Interrompe a reprodução do disco.
ef DVD MENU (Menu DVD)
Mostra o menu DVD no ecrã do televisor.
eg O RETURN (Retornar)
Carregue para voltar ao ecrã seleccionado
anteriormente, etc.
eh AMP MENU (Menu Amp)
Mostra os parâmetros de configuração do visor do
painel frontal.
* Dependendo do televisor, também pode introduzir os
números da maneira seguinte:
Carregue em >10 e depois o número. (Por exemplo, para
introduzir 25 carregue em >10 e depois em 2 e 5.)
Download PDF