Sony | HT-XT2 | Sony HT-XT2 2.1-kanavainen TV:n Wi-Fi®/Bluetooth®-jalustakaiutin Käyttöohjeet

Kotiteatterijärjestelmä
Käyttöohjeet
HT-XT2
Euroopassa asuvat asiakkaat
VAROITUS
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai suljettuun
kaappiin.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla
vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta
niin kauan kuin se on kytketty
pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta
olisi katkaistu.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä
poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite
tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään
pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta
poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä
laitteita kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Vain sisäkäyttöön.
Suositellut kaapelit
Tietokoneiden ja/tai oheislaitteiden
kytkentään isännöintiä varten täytyy
käyttää asianmukaisesti suojattuja ja
maadoitettuja kaapeleita ja liittimiä.
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön
perustuvaa vaatimustenmukaisuutta
koskevissa asioissa valtuutettu edustaja
on Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Huoltoa ja
takuuta koskevissa asioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisissä huoltoja takuuasiakirjoissa annettuihin
osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä
laite vastaa direktiivin 1999/5/EY
olennaisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URLosoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi
seuraavissa maissa.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
5 150 – 5 350 MHz:n kaista on rajoitettu
vain sisäkäyttöön.
Tämän laitteen on testeissä todettu
olevan EMC-säännöksen rajoitusten
mukainen, kun käytössä on enintään
3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
2FI
Käytöstä poistetun
sähkö- ja elektroniikkalaitteen
hävittäminen
(sovellettavissa
Euroopan
unionissa ja
muissa Euroopan
maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa
oleva merkki tarkoittaa, että laitetta ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Huolehtimalla
laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä
voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Vain
Eurooppa
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai
tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää
akkua, akun vaihto on annettava
koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi.
Voit varmistaa akun asianmukaisen
käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän
loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso
lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen.
Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/
pariston kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Käytöstä poistettujen
akkujen hävittäminen
(sovellettavissa
Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan
maissa, joissa
on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa
oleva merkki tarkoittaa, että laitteen
mukana toimitettua akkua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin
kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki lisätään akkuun,
joka sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.
3FI
Sisällys
Vakiovarusteet .............................. 6
Osat ja painikkeet ..........................7
Tietoja päävalikosta ......................11
Liitännät ja valmistelut
Perusliitännät
ja valmistelut
Aloitusopas
 (erillinen
asiakirja)
Television liittäminen ................... 13
Yhteyden muodostaminen
lankaverkkoon .......................14
Yhteyden muodostaminen
langattomaan verkkoon ........ 15
Äänen kuunteleminen
Television äänen
kuunteleminen ...................... 17
USB-laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen ........ 17
Äänitehosteen valitseminen
Äänilähteitä vastaavan
äänitehosteen määrittäminen
(SOUND FIELD) ....................... 19
Selkeästä äänestä
nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella
yöllä (NIGHT) ......................... 20
Keskustelujen selkeyttäminen
(VOICE) .................................. 20
Bassokaiuttimen
äänenvoimakkuuden
säätäminen ............................ 21
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen ............................ 21
4FI
Musiikin/äänen
kuunteleminen BLUETOOTHtoiminnolla
Mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen ........23
Yhdistetyn television tai laitteen
äänen kuunteleminen
kuulokkeilla tai kaiuttimilla ... 26
Verkkotoiminnon
käyttäminen
Tietokoneessa olevan
musiikin kuunteleminen
kotiverkon kautta .................. 29
Musiikkipalveluissa olevan
musiikin kuunteleminen ....... 30
Mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
SongPalilla ............................. 31
Google Castin käyttäminen .........32
Musiikin kuunteleminen
yhdistämällä SongPal
Linkiä tukeva laite ..................32
Mobiililaitteen näytön
näyttäminen televisiossa
(MIRRORING) ..........................33
Eri toimintojen/asetusten
käyttäminen
Pakattujen äänitiedostojen
luonnollinen toistaminen ......34
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (AUDIO) ........34
Laitteen painikkeiden
poistaminen käytöstä ........... 35
Etupaneelin näytön
ja BLUETOOTH-ilmaisimen
kirkkauden muuttaminen
(DIMMER) ............................... 35
Virransäästö valmiustilassa .........36
Control for HDMI ­toiminnon
käyttäminen ..........................36
BRAVIA Sync -toiminnon
käyttäminen ..........................38
Asetusnäytön käyttäminen .........40
Asetusvalikon luettelo ................. 47
Vianmääritys
Vianmääritys ................................48
Järjestelmän palauttaminen ........54
Lisätietoja
Tekniset tiedot ............................. 55
Toistettavat tiedostotyypit ..........56
Tuetut tuloäänimuodot ...............58
BLUETOOTH-tiedonsiirrosta ........59
LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ......60
Varotoimet ...................................65
Hakemisto ....................................69
5FI
• Käyttöohjeet (1)
Vakiovarusteet
• Aktiivikaiutin (1)
• Kauko-ohjain (1)
• R03 (AAA-koko) -paristot (2)
• Optinen digitaalikaapeli (1)
• Aloitusopas (1)
6FI
Osat ja painikkeet
Kuvissa ei ole yksityiskohtaisia tietoja.
Laite
Etuosa
  (virta) -painike*
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.
 BLUETOOTH-ilmaisin (sininen)
– Vilkkuu nopeasti sinisenä: laite
on pariliitoksen valmiustilassa
– Vilkkuu sinisenä: BLUETOOTHyhteyden muodostamista
yritetään
– Palaa sinisenä: BLUETOOTHyhteys on muodostettu
 INPUT-painike* (sivu 11, 17)
 PAIRING-painike* (sivu 23)
 VOL +/–-painikkeet*
 N-merkki (sivu 25)
Kun käytät NFC-toimintoa, kosketa
NFC-laitteellasi tätä merkkiä.
 Kauko-ohjaimen tunnistin

(USB) -liitäntä
* Jos painikkeen päälle asetetaan jokin
esine, painike voi toimia virheellisesti.
 Etupaneelin näyttö
7FI
Takaosa
 LAN(100)-liitäntä
 HDMI OUT (TV (ARC)) -liitäntä
 TV IN (OPTICAL) -liitäntä
8FI
Kauko-ohjain
 INPUT +/– (sivu 11, 17)
 (virta)
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.
 DISPLAY
Näyttää toistotiedot TV-näytössä.
 CLEAR AUDIO+ (sivu 19)
SOUND FIELD (sivu 19)
VOICE (sivu 20)
NIGHT (sivu 20)
 DIMMER (sivu 35)
 Väripainikkeet
Pikanäppäimiä, joilla voidaan
valita toimintoja joissakin
valikoissa.
 MIRRORING (sivu 33)
PAIRING (sivu 23)
 OPTIONS (sivu 21, 47)
BACK (sivu 11)
/// (sivu 11)
(vahvista) (sivu 11)
HOME (sivu 11)
  (mykistys)
Kytkee äänen pois väliaikaisesti.
 (äänenvoimakkuus) +/–
Säätää äänenvoimakkuutta.
SW  (bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus) +/–
Säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
9FI
 Toiston käyttöpainikkeet
/ (pikakelaus
taaksepäin/eteenpäin)
Hakee taakse- tai eteenpäin.
/ (edellinen/seuraava)
Valitsee edellisen/seuraavan
osan, kappaleen tai tiedoston.
 (toista)
Aloittaa toiston tai aloittaa sen
uudelleen (jatka toistoa).
 (keskeytä)
Pysäyttää toiston tai aloittaa sen
uudelleen.
 (pysäytä)
Lopettaa toiston.
 RX/TX (vastaanotin/lähetin)
(sivu 27)
 AUDIO (sivu 34)
10FI
Tietoja päävalikosta
Voit avata päävalikon TV-näytössä yhdistämällä järjestelmän ja television HDMIkaapelilla (lisävaruste). Päävalikossa voit määrittää erilaisia asetuksia valitsemalla
[Setup] tai valitsemalla katsottavan tulon tai palvelun tulojen luettelosta.
[Setup]
Tulojen luettelo
Päävalikon käyttäminen
///,
(vahvista)
HOME
BACK
1
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
2
Valitse
[Setup] tai jokin tulojen luettelossa oleva kohde painamalla
/// ja paina sitten .
Valittu tulo- tai asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Voit palata edelliseen näyttöön painamalla BACK.
11FI
Tulojen luettelo
Tulon nimi
Selitys
[TV]
Toistaa television äänen. (sivu 17)
[Bluetooth Audio]
Toistaa BLUETOOTH-toiminnolla yhdistetyn laitteen äänen.
(sivu 23)
[USB]
Toistaa liitettyyn USB-laitteeseen tallennetut musiikkitai valokuvatiedostot. (sivu 17)
[Screen mirroring]
Näyttää mobiililaitteen näytön TV-näytössä. (sivu 33)
[Home Network]
Toistaa verkon kautta yhdistetyssä laitteessa olevat musiikkitai valokuvatiedostot. (sivu 29)
[Music Services]
Käyttää Internetin musiikkipalveluita. (sivu 30)
[Setup]
Katso ”Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 40).
Vihje
Voit valita tulon myös painamalla toistuvasti INPUT +/–.
Tietoja vaiheiden kuvauksesta
Näissä käyttöohjeissa toiminnot on kuvattu vaiheina, jotka suoritetaan TV-näytön
päävalikossa kauko-ohjaimella, kun järjestelmä ja televisio on yhdistetty HDMIkaapelilla (lisävaruste).
TV-näytössä ///- ja -painikkeilla valittavien kohteiden valitsemisen vaiheet
on yksinkertaistettu seuraavalla tavalla.
Esimerkki: Valitse päävalikosta
[Setup].
Toiminto, jolla kohde valitaan painamalla /// ja
, on kuvattu sanalla ”valitse”.
Esimerkki: Valitse päävalikosta [Network Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Kun toistetaan toiminto, jolla kohde valitaan painamalla /// ja , valitut
kohteet on yhdistetty merkillä ”–”.
Vihjeitä
• Voit käyttää laitteen painikkeita, jos niillä on sama tai vastaava nimi kuin kauko-ohjaimen
painikkeilla.
• Hakasulkeissa [ ] olevat merkit ilmestyvät TV-näyttöön. Lainausmerkeissä ” ” olevat merkit
ilmestyvät etupaneelin näyttöön.
12FI
Television liittäminen
Kun television HDMI IN
­liitännässä on ARCmerkintä
Kun television HDMI IN
­liitännässä ei ole ARCmerkintää
Jos television HDMI IN -liitäntä ei ole
ARC-yhteensopiva, television ääntä ei
toisteta järjestelmästä.
Yhdistä tällöin television optinen
lähtöliitäntä ja laitteen TV IN (OPTICAL)
­liitäntä optisella digitaalikaapelilla
(sisältyy toimitukseen).
Yhdistä laitteen HDMI OUT -liitäntä ja
television ARC-yhteensopiva HDMI IN
­liitäntä HDMI-kaapelilla (lisävaruste).
HDMIkaapeli
(lisävaruste)
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
Optinen
digitaalikaapeli
(sisältyy
toimitukseen)
Televisio
Televisio
13FI
Liitännät ja valmistelut
Liitännät ja valmistelut
Vihje
Yhteyden
muodostaminen
lankaverkkoon
Suosittelemme, että käytät suojattua
suoraa liitäntäkaapelia (lisävaruste).
Valmistele verkko yhdistämällä
järjestelmä ja tietokone
lähiverkkokaapelilla kotiverkkoon.
Yhteyden muodostaminen
tietokoneeseen tai
reitittimeen
lähiverkkokaapelin avulla
Seuraavassa kuvassa on esimerkki siitä,
miten järjestelmä ja tietokone voidaan
yhdistää kotiverkkoon.
Internet
Yhteyden muodostaminen
hankkimalla verkon tiedot
automaattisesti
1
2
3
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Valitse [Auto].
Järjestelmä aloittaa
verkkoasetusten määrityksen,
ja verkkoasetusten tila ilmestyy
näyttöön.
Selaa tietoja painamalla / ja
paina sitten .
5
Valitse [Save & Connect].
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden
muodostamisen. Lisätietoja on TVnäytössä näkyvissä sanomissa.
Modeemi
Yhteyden muodostaminen
kiinteän IP-osoitteen avulla
Lähiverkkokaapeli
(lisävaruste)
1
Reititin
2
3
Palvelin
Huomautus
Palvelin on yhdistettävä järjestelmän
kanssa samaan verkkoon.
14FI
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Valitse [Manual].
5
Valitse [Save & Connect].
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden
muodostamisen. Lisätietoja on TVnäytössä näkyvissä sanomissa.
Yhteyden
muodostaminen
langattomaan verkkoon
Valmistele verkko yhdistämällä
järjestelmä ja tietokone langattomaan
lähiverkkoreitittimeen.
Huomautus
Palvelin on yhdistettävä järjestelmän
kanssa samaan verkkoon.
Yhteyden muodostaminen
WPS-painikkeella
Jos langaton lähiverkkoreitittimesi
(tukiasemasi) tukee Wi-Fi Protected
Setup (WPS) -toimintoa, voit helposti
määrittää verkkoasetukset WPSpainikkeella.
1
2
3
4
5
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Valitse [Start].
Paina tukiaseman WPSpainiketta.
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden
muodostamisen.
15FI
Liitännät ja valmistelut
6
Määritä asetukset toimimalla
näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
Järjestelmä aloittaa
verkkoasetusten määrityksen,
ja verkkoasetusten tila ilmestyy
näyttöön.
Selaa tietoja painamalla / ja
paina sitten .
Yhteyden muodostaminen
valitsemalla verkkonimi
(SSID)
Jos langaton lähiverkkoreitittimesi
(tukiasemasi) ei tue Wi-Fi Protected
Setup (WPS) -toimintoa, tarkista
seuraavat tiedot ennakkoon.
– Verkkonimi (SSID)*
Yhteyden muodostaminen
kiinteän IP-osoitteen avulla
Valitse [New connection registration] –
[Manual registration] kohdan ”Yhteyden
muodostaminen valitsemalla
verkkonimi (SSID)” vaiheessa 4 ja toimi
sitten näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
_____________________________________
– Suojausavain (salasana)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) on nimi, jonka
avulla yksittäinen tukiasema
tunnistetaan.
**Saat nämä tiedot käytettävän
langattoman lähiverkon reitittimen tai
tukiaseman nimikilvestä, käyttöohjeista,
langattoman verkon määrittäneeltä
henkilöltä tai Internet-palveluntarjoajan
antamista tiedoista.
1
2
3
4
5
16FI
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup].
Verkkonimien luettelo ilmestyy TVnäyttöön.
Valitse haluttu verkkonimi (SSID).
Kirjoita suojausavain
(tai tunnuslause)
näyttönäppäimistöllä ja valitse
sitten [Enter].
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden
muodostamisen.
Yhteyden muodostaminen
PIN-koodin avulla
Valitse [New connection registration]
kohdan ”Yhteyden muodostaminen
valitsemalla verkkonimi (SSID)”
vaiheessa 4 ja valitse sitten [(WPS) PIN
Method].
Yhteyden muodostaminen
SongPalin avulla
SongPal-sovellus pystyy yhdistämään
järjestelmän mobiililaitteen kanssa
samaan langattomaan verkkoon. Saat
lisätietoja toimimalla sovelluksen
ohjeiden mukaan tai siirtymällä
seuraavaan URL-osoitteeseen.
http://info.songpal.sony.net/help/
Äänen kuunteleminen
1
2
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta [TV].
Laitteella voi toistaa liitettyyn USBlaitteeseen tallennettuja musiikkija valokuvatiedostoja.
Lisätietoja toistettavista
tiedostotyypeistä on kohdassa
”Toistettavat tiedostotyypit” (sivu 56).
1
Liitä USB-laite
(USB) -liitäntään.
Valitse ohjelma television kaukoohjaimella.
Valittu TV-ohjelma ilmestyy TVnäyttöön, ja television ääni
toistetaan järjestelmän kautta.
4
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
­painiketta (sivu 21).
Vihje
Voit valita [TV] painamalla kauko-ohjaimen
INPUT +/– -painiketta.
2
3
4
5
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta [USB
(Connected)].
Valitse [Music] – kansio, johon
kappaleet on tallennettu
­kappale.
Valittu kappale toistetaan, ja ääni
toistetaan järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
­painiketta (sivu 21).
17FI
Äänen kuunteleminen
Television äänen
kuunteleminen
USB-laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
Huomautus
Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana.
Katkaise järjestelmästä virta ennen USBlaitteen irrottamista, sillä muutoin USBlaite tai sen sisältämät tiedot voivat
vaurioitua.
Vihje
Voit suorittaa erilaisia toimintoja
asetusvalikossa (sivu 47).
USB-laitteessa olevien
valokuvien katseleminen
Laitteella voi toistaa liitettyyn USBlaitteeseen tallennettuja
valokuvatiedostoja.
Lisätietoja toistettavista
tiedostotyypeistä on kohdassa
”Toistettavat tiedostotyypit” (sivu 56).
Valitse [Photo] – kansio, johon
valokuvat on tallennettu – valokuva
vaiheessa 4.
Valittu valokuva ilmestyy TV-näyttöön.
Vihje
Voit suorittaa erilaisia toimintoja
asetusvalikossa (sivu 47).
18FI
Äänitehosteen valitseminen
Voit vaivattomasti nauttia
esiohjelmoiduista äänitehosteista, jotka
on räätälöity erilaisille äänilähteille.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Selitys
[Music]
Äänitehosteet
optimoidaan
musiikin kuuntelua
varten.
[Sports]
Selostus on selkeää,
kannustushuudot
kuuluvat tilaäänenä
ja äänet ovat
todenmukaisia.
[Game
Studio]
Äänitehosteet
optimoidaan pelien
pelaamista varten.
[Standard]
Äänitehosteet
optimoidaan
yksittäistä
äänilähdettä varten.
Vihjeitä
• Voit valita [ClearAudio+] painamalla
kauko-ohjaimen CLEAR AUDIO+
­painiketta.
• Voit valita äänikentän asetusvalikosta
(sivu 47).
Paina SOUND FIELD.
Äänikenttävalikko ilmestyy TVnäyttöön.
Valitse haluttu äänikenttä
painelemalla painiketta.
Äänikenttä
Selitys
[ClearAudio+]
Laite valitsee
automaattisesti
äänilähteelle
sopivan
ääniasetuksen.
[Movie]
Äänitehosteet
optimoidaan
elokuvia varten.
Tässä tilassa luodaan
tiiviin ja täyteläisen
äänen vaikutelma.
19FI
Äänitehosteen valitseminen
Äänilähteitä vastaavan
äänitehosteen
määrittäminen (SOUND
FIELD)
Äänikenttä
Selkeästä äänestä
nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella
yöllä (NIGHT)
Keskustelujen
selkeyttäminen (VOICE)
Ääni toistetaan pienellä
voimakkuudella, äänenlaadusta ja
keskustelujen selkeydestä kuitenkaan
tinkimättä.
NIGHT
VOICE
1
2
1
2
Paina NIGHT.
Yötila ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse yötila painelemalla
painiketta.
Tila
Selitys
[On]
Ottaa yötilatoiminnon
käyttöön.
[Off]
Poistaa
yötilatoiminnon
käytöstä.
Vihje
Voit valita asetusvalikosta [Night] (sivu 47).
20FI
Paina VOICE.
Puhetila ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse puhetila painelemalla
painiketta.
Tila
Selitys
[Up Off]
Normaali
[Up 1]
Keskustelu kuuluu
hyvin keskustelun
selkeytyksen ansiosta.
[Up 2]
Keskustelua
selkeytetään, jotta
myös vanhukset
kuulevat keskustelun
hyvin.
Vihje
Voit valita asetusvalikosta [Voice] (sivu 47).
Bassokaiuttimen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
Kun ääni ei vastaa TV-näytössä olevaa
kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen välistä
viivettä.
Asetustapa vaihtelee tulon mukaan.
///,
SW  +/–
OPTIONS
Voit säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla SW
(bassokaiuttimen äänenvoimakkuus)
 +/–.
Huomautus
Jos tulolähde ei sisällä paljon bassoääntä,
kuten televisio-ohjelmat, bassokaiuttimen
bassoääntä voi olla vaikea kuulla.
Television katselun aikana
1
Paina OPTIONS.
”SYNC” ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
2
Paina  tai
Säädettävä aika ilmestyy
etupaneelin näyttöön.
3
Säädä viivettä painamalla /
ja paina sitten .
Voit säätää viiveeksi 0 – 300 ms
25 ms:n välein.
4
Paina OPTIONS.
Etupaneelin näytön asetusvalikko
suljetaan.
21FI
Äänitehosteen valitseminen
Bassokaiutin on tarkoitettu
bassoäänten tai matalataajuisten
äänten toistamiseen.
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätäminen
Toisessa laitteessa olevan
sisällön katselun aikana
1
2
3
22FI
Paina OPTIONS.
Asetusvalikko ilmestyy TVnäyttöön.
Valitse [A/V SYNC].
Säädä viivettä painamalla /
ja paina sitten .
Voit säätää viiveeksi 0 – 300 ms
25 ms:n välein.
Musiikin/äänen kuunteleminen
BLUETOOTH-toiminnolla
Mobiililaitteessa
olevan musiikin
kuunteleminen
1
2
INPUT +/–
3
PAIRING
4
SW  +/–
HOME
 +/–
Toiston
käyttöpainikkeet
RX/TX
5
Paina PAIRING.
Järjestelmä siirtyy pariliitostilaan,
etupaneelin näyttöön ilmestyy ”BT”,
ja BLUETOOTH-ilmaisin alkaa
vilkkua nopeasti.
Ota BLUETOOTH-toiminto
käyttöön, hae mobiililaitteesta
”HT-XT2” ja valitse se.
Jos salausavainta pyydetään,
kirjoita 0000.
Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan laitteen kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
­painiketta (sivu 21).
• Voit toistaa sisällön tai keskeyttää
sen toiston kauko-ohjaimen
toiston käyttöpainikkeilla.
23FI
Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH-toiminnolla
Voit kuunnella mobiililaitteeseen, kuten
älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen,
tallennettua musiikkia langattoman
yhteyden kautta yhdistämällä
järjestelmän ja mobiililaitteen
BLUETOOTH-toiminnolla.
Kun muodostat yhteyden
mobiililaitteeseen BLUETOOTHtoiminnolla, voit käyttää laitetta
toimitukseen sisältyvällä kaukoohjaimella helposti television virtaa
kytkemättä.
Musiikin kuunteleminen
muodostamalla pariliitos
mobiililaitteeseen
BLUETOOTH-toiminnon
yhteystilan tarkistaminen
Tila
BLUETOOTH-ilmaisin
Laite on
pariliitoksen
valmiustilassa
Vilkkuu nopeasti
sinisenä
Yhteyden
muodostamista
yritetään
Vilkkuu sinisenä
Yhteys on
muodostettu
Palaa sinisenä
Ei yhteyttä
Ei pala
Vihjeitä
• Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu,
näyttöön tulee ladattavaa sovellusta
koskeva suositus sen mukaan, minkä
laitteen olet liittänyt.
Toimimalla ohjeiden mukaan voit ladata
SongPal-sovelluksen, jonka avulla voit
käyttää järjestelmää.
Lisätietoja SongPal-sovelluksesta on
kohdassa ”Mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen SongPalilla”
(sivu 31).
• Muodosta toisen mobiililaitteen ja sen
jälkeisten mobiililaitteiden pariliitos.
• Voit peruuttaa pariliitoksen painamalla
HOME.
Pariksi liitetyssä
mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
1
2
24FI
Ota mobiililaitteen BLUETOOTHtoiminto käyttöön.
Painele INPUT +/– -painiketta,
kunnes etupaneelin näyttöön
ilmestyy ”BT”.
Tuloksi vaihtuu automaattisesti
[Bluetooth Audio], ja tämän jälkeen
järjestelmä muodostaa
automaattisesti uudelleen
yhteyden mobiililaitteeseen, johon
se oli viimeksi yhdistetty.
3
4
5
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan laitteen kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
­painiketta (sivu 21).
• Voit toistaa sisällön tai keskeyttää
sen toiston kauko-ohjaimen
toiston käyttöpainikkeilla.
Mobiililaitteen yhteyden
katkaiseminen
Suorita jokin seuraavista toiminnoista.
• Poista mobiililaitteen BLUETOOTHtoiminto käytöstä.
• Paina kauko-ohjaimen PAIRINGpainiketta.
• Sammuta järjestelmä tai mobiililaite.
Huomautus
Jos etupaneelin näyttöön ei ilmesty ”BT”,
kun painat INPUT +/– -painiketta kohdan
”Pariksi liitetyssä mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen” vaiheessa 2,
paina kauko-ohjaimen RX/TX-painiketta
kerran.
Vihje
Jos yhteyttä ei muodosteta, valitse
mobiililaitteesta ”HT-XT2”.
Yhteyden muodostaminen
mobiililaitteeseen yhden
kosketuksen toiminnolla
(NFC)
Yhteensopivat laitteet
Älypuhelimet, tablet-laitteet ja
musiikkisoittimet, joissa on
sisäänrakennettu NFC-toiminto
(käyttöjärjestelmä: Android™ 2.3.3 tai
uudempi, paitsi Android 3.x)
1
2
Ota mobiililaitteen NFC-toiminto
käyttöön.
Kosketa laitteen N-merkkiä
mobiililaitteella.
Jatka koskettamista, kunnes
mobiililaite alkaa väristä ja
mobiililaitteen näyttöön ilmestyy
viesti.
Muodosta laitteen ja mobiililaitteen
välille pariliitos noudattamalla
näytössä näkyviä ohjeita.
4
5
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
­painiketta (sivu 21).
• Voit toistaa sisällön tai keskeyttää
sen toiston kauko-ohjaimen
toiston käyttöpainikkeilla.
Toiston pysäyttäminen yhden
kosketuksen toiminnolla
Kosketa laitteen N-merkkiä
mobiililaitteella uudelleen.
Huomautuksia
• Laitteesta riippuen sinun on mahdollisesti
suoritettava mobiililaitteessa seuraavat
toimenpiteet etukäteen.
– Ota NFC-toiminto käyttöön.
– Lataa NFC Easy Connect -sovellus
Google Play™ -sivustosta ja käynnistä
sovellus. (Sovellus ei ehkä ole saatavilla
tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.)
Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
• Tämä toiminto ei toimi BLUETOOTHtoimintoa tukevien kuulokkeiden tai
kaiuttimien kanssa. Jos haluat kuunnella
ääntä BLUETOOTH-toimintoa tukevilla
kuulokkeilla tai kaiuttimilla, katso
”Yhdistetyn television tai laitteen äänen
kuunteleminen kuulokkeilla tai
kaiuttimilla” (sivu 26).
BLUETOOTH-ilmaisin
25FI
Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH-toiminnolla
Kun pidät NFC-toimintoa tukevaa
mobiililaitetta, kuten älypuhelinta tai
tablet-laitetta, laitteen N-merkin lähellä,
järjestelmä käynnistetään
automaattisesti, ja tämän jälkeen
pariliitos ja BLUETOOTH-yhteys
muodostetaan automaattisesti.
3
• [Bluetooth Mode] -asetus muuttuu
automaattisesti [Receiver]-asetukseksi,
kun muodostat BLUETOOTH-yhteyden
yhden kosketuksen toiminnolla. Vaikka
yhden kosketuksen toiminto
peruutetaan, [Bluetooth Mode]
­asetukseksi jää [Receiver]. Lisätietoja
[Bluetooth Mode] -asetuksesta on
kohdassa [Bluetooth Settings] (sivu 42).
Yhdistetyn television
tai laitteen äänen
kuunteleminen
kuulokkeilla tai
kaiuttimilla
Voit kuunnella yhdistetyn television tai
laitteen ääntä BLUETOOTH-toimintoa
tukevilla kuulokkeilla tai kaiuttimilla
yhdistämällä ne BLUETOOTHtoiminnolla.
Äänen kuunteleminen
muodostamalla pariliitos
kuulokkeisiin tai kaiuttimiin
1
2
3
4
5
26FI
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Järjestelmä siirtyy BLUETOOTHlähetystilaan.
Siirrä BLUETOOTH-toimintoa
tukevat kuulokkeet tai kaiuttimet
pariliitostilaan.
Katso pariliitoksen
muodostamisohjeet kuulokkeiden
tai kaiuttimien käyttöohjeista.
Valitse kuulokkeiden tai
kaiuttimien nimi [Bluetooth
Settings] -valikon [Device List]
­kohdasta.
Kun BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu, näyttöön tulee
[Bluetooth device is connected.].
(Näyttöön tulee myös yhdistetyn
laitteen nimi.)
Jos et löydä kuulokkeiden tai
kaiuttimien nimeä [Device List]
­kohdasta, valitse [Scan].
6
Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä ensin kuulokkeiden tai
kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
Kun laitteeseen on yhdistetty
kuulokkeet tai kaiuttimet,
kuulokkeiden tai kaiuttimen
äänenvoimakkuustasoa voidaan
säätää laitteen VOL +/– -painikkeilla
ja kauko-ohjaimen  +/–
­painikkeilla.
Pariliitoksen peruuttaminen
Voit peruuttaa kuulokkeiden tai
kaiuttimien pariliitoksen vaiheessa 4.
Rekisteröidyn laitteen
poistaminen laiteluettelosta
1
Toimi kohdan ”Äänen kuunteleminen
muodostamalla pariliitos
kuulokkeisiin tai kaiuttimiin”
vaiheissa 1–5 annettujen ohjeiden
mukaan.
2
Valitse kuulokkeiden tai kaiuttimien
nimi ja paina sitten OPTIONS.
3
4
Valitse [Remove].
Poista halutut kuulokkeet tai
kaiuttimet laiteluettelosta
noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
1
2
3
4
5
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse haluttu tulo.
Lisätietoja tulon valitsemisesta on
kohdassa ”Päävalikon käyttäminen”
(sivu 11).
Ota kuulokkeiden tai kaiuttimien
BLUETOOTH-toiminto käyttöön.
Paina kauko-ohjaimen RX/TXpainiketta.
[Bluetooth Mode] -tilaksi asetetaan
[Transmitter], ja etupaneelin
näyttöön ilmestyy ”BT TX”.
Järjestelmä muodostaa
automaattisesti uudelleen yhteyden
kuulokkeisiin tai kaiuttimiin, joihin
se oli viimeksi yhdistetty, ja sen
jälkeen ääni toistetaan
kuulokkeiden tai kaiuttimien kautta.
Ääntä ei toisteta järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä kuulokkeiden tai kaiuttimien
äänenvoimakkuutta. Voit säätää
kuulokkeiden tai kaiuttimien
äänenvoimakkuustasoa myös
kauko-ohjaimen  +/– ­painikkeilla.
Kuulokkeiden tai kaiuttimien
yhteyden katkaiseminen
Suorita jokin seuraavista toiminnoista.
– Poista kuulokkeiden tai kaiuttimien
BLUETOOTH-toiminto käytöstä.
– Paina RX/TX.
– Sammuta järjestelmä tai katkaise
kuulokkeiden tai kaiuttimien virta.
– Valitse yhdistettyjen kuulokkeiden tai
kaiuttimien laitenimi [Setup] –
[Bluetooth Settings] – [Device List]
­kohdasta.
27FI
Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH-toiminnolla
7
Palaa päävalikkoon ja valitse
haluttu tulo.
TV-näyttöön ilmestyy valitun tulon
kuva, etupaneelin näyttöön
ilmestyy ”BT TX”, ja tämän jälkeen
ääni toistetaan kuulokkeiden tai
kaiuttimien kautta.
Ääntä ei toisteta järjestelmän
kautta.
Lisätietoja tulon valitsemisesta on
kohdassa ”Päävalikon käyttäminen”
(sivu 11).
Äänen kuunteleminen
pariksi liitetyillä kuulokkeilla
tai kaiuttimilla
Tietoja kuulokkeiden tai
kaiuttimien yhteydestä
• Joidenkin BLUETOOTH-toimintoa
tukevien kuulokkeiden tai kaiuttimien
äänenvoimakkuustasoa ei ehkä voi
säätää.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio]
ja Home Theatre Control -toiminto
poistetaan käytöstä, kun [Bluetooth
Mode] -asetuksena on [Transmitter].
• Kun tuloksi on valittu [Bluetooth
Audio] tai [Screen mirroring],
[Bluetooth Mode] -asetuksena ei voi
olla [Transmitter]. Asetusta ei voi
vaihtaa myöskään kauko-ohjaimen
RX/TX-toiminnolla.
• Voit rekisteröidä enintään yhdeksän
BLUETOOTH-laitetta. Jos rekisteröit
kymmenennen BLUETOOTH-laitteen,
uusi BLUETOOTH-laite korvaa
ensimmäisen yhdistetyn laitteen.
• Järjestelmä pystyy näyttämään
[Device List] -kohdassa enintään
15 havaittua BLUETOOTH-laitetta.
• Äänitehostetta tai asetusvalikon
asetuksia ei voi muuttaa, kun ääntä
siirretään BLUETOOTH-toimintoa
tukeviin kuulokkeisiin tai kaiuttimiin.
• Joitakin sisältöjä ei ehkä toisteta
sisällön suojauksen vuoksi.
• BLUETOOTH-laitteen kautta toistetun
äänen/musiikin toistossa on
laitteeseen verrattuna viivettä
langattoman BLUETOOTH-tekniikan
ominaisuuksien vuoksi.
• Voit ottaa AAC- tai LDAC-muotoisen
äänen vastaanoton käyttöön tai
poistaa sen käytöstä BLUETOOTHlaitteessa (sivu 43).
28FI
Verkkotoiminnon käyttäminen
Tietokoneessa olevan
musiikin kuunteleminen
kotiverkon kautta
Tietokone
Langaton lähiverkkoreititin
1
2
Kotiverkon valmisteleminen
1
2
3
Yhdistä järjestelmä verkkoon.
Lisätietoja on kohdissa ”Yhteyden
muodostaminen lankaverkkoon”
(sivu 14) ja ”Yhteyden
muodostaminen langattomaan
verkkoon” (sivu 15).
Yhdistä tietokone verkkoon.
Lisätietoja on tietokoneen
käyttöohjeissa.
Määritä tietokone.
Sinun on määritettävä tietokone
palvelimeksi, jotta voit käyttää
tietokonetta kotiverkossa.
Lisätietoja on tietokoneen
käyttöohjeissa.
Vihje
Katso
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status], kun tarkistat
verkon yhteystilan.
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta [Home
Network].
Kotiverkon laitenimi ilmestyy TVnäyttöön.
Valitse haluttu laite – [Music]
­kansio, johon kappaleet on
tallennettu – kappale.
Valittu kappale toistetaan, ja ääni
toistetaan järjestelmän kautta.
4
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
­painiketta (sivu 21).
Vihjeitä
• Voit katsella tietokoneeseen
tallennettuja valokuvia valitsemalla
[Photo] vaiheessa 3.
• Voit suorittaa erilaisia toimintoja
asetusvalikossa (sivu 47).
29FI
Verkkotoiminnon käyttäminen
Voit toistaa tietokoneeseen tallennetut
musiikkitiedostot kotiverkon kautta.
Musiikkitiedostot voidaan toistaa
käyttämällä järjestelmän
kuvaruutunäyttöä (OSD) tai
mobiililaitteessa, kuten älypuhelimessa
tai tablet-laitteessa, olevaa SongPalsovellusta.
Tietokoneessa olevan
musiikin kuunteleminen
Tietokoneessa olevan
musiikin kuunteleminen
SongPalilla
Musiikkipalveluissa
olevan musiikin
kuunteleminen
Tietokone
Tämän järjestelmän avulla voit
kuunnella Internetin musiikkipalveluja.
Tämän toiminnon käyttäminen
edellyttää, että järjestelmä on
yhteydessä Internetiin.
Langaton lähiverkkoreititin
Älypuhelin tai
tablet-laite
1
2
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta [Music
Services].
Musiikkipalveluiden luettelo
ilmestyy TV-näyttöön.
3
Voit toistaa tietokoneeseen tallennetut
musiikkitiedostot mobiililaitteeseen,
kuten älypuhelimeen tai tabletlaitteeseen, ladattavalla SongPalsovelluksella. Lisätietoja SongPalista on
kohdassa ”SongPalin käyttötavat”
(sivu 31) tai seuraavassa URLosoitteessa.
http://info.songpal.sony.net/help/
30FI
Valitse haluttu musiikkipalvelu.
Musiikkipalveluiden käyttöopas
ilmestyy TV-näyttöön.
Voit nauttia musiikkipalveluista
noudattamalla oppaan ohjeita.
Vihje
Voit päivittää palveluntarjoajaluettelon
painamalla OPTIONS ja valitsemalla
[Update Services] vaiheessa 2.
Mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
SongPalilla
SongPalin käyttötavat
Lisätietoja SongPalista saat seuraavasta
URL-osoitteesta.
http://info.songpal.sony.net/help/
Lataamalla SongPalin älypuhelimeen tai
iPhoneen voit hyödyntää seuraavia
ominaisuuksia.
Järjestelmän ääniasetukset
Voit helposti mukauttaa äänen tai
käyttää Sonyn suosittelemaa
[ClearAudio+]-asetusta.
Musiikkipalvelu
Voit määrittää alkuasetukset
musiikkipalveluiden käyttöä varten.*
* Saatavilla olevat musiikkipalvelut ja
käytettävyysjaksot voivat vaihdella maan
tai alueen mukaan.
Laite on mahdollisesti päivitettävä.
Kun käytät Google Cast™ -toimintoa
musiikkipalvelussa, perehdy kohtaan
”Google Castin käyttäminen” (sivu 32).
Voit toistaa laitteen (USB) -liitäntään
liitetyssä laitteessa olevaa musiikkia.
Huomautus
SongPalilla tapahtuvan ohjauksen
mahdollisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen
mukaan. Sovelluksen tekniset
ominaisuudet ja ulkonäkö voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
SongPalin käyttäminen
1
2
3
4
Lataa maksuton SongPal-sovellus
mobiililaitteeseen.
Yhdistä järjestelmä ja mobiililaite
BLUETOOTH-toiminnolla (sivu 23)
tai verkkotoiminnolla (sivu 14).
Käynnistä SongPal.
Käytä laitetta SongPal-näytössä
olevien ohjeiden mukaan.
Huomautuksia
• Määritä [Bluetooth Mode] -asetukseksi
[Receiver] ennen SongPalin käyttöä
(sivu 42).
• Käytä SongPalin uusinta versiota.
Vihjeitä
• Voit yhdistää järjestelmän ja
mobiililaitteen NFC-toiminnolla (sivu 25).
• Kun muodostat yhteyden
verkkotoiminnolla, yhdistä mobiililaite
järjestelmän kanssa samaan verkkoon.
Kotiverkossa olevasta
musiikista nauttiminen
Voit toistaa tietokoneeseen tai
kotiverkkoon tallennettua musiikkia
kotiverkkosi kautta.
31FI
Verkkotoiminnon käyttäminen
SongPal on sovellus, jonka avulla voit
hallita Sonyn yhteensopivia äänilaitteita
älypuhelimella tai iPhonella.
Hae SongPal Google Play™ -sivustosta
tai App Storesta ja lataa se
älypuhelimeen tai iPhoneen.
USB-laitteessa olevasta
musiikista nauttiminen
Google Castin
käyttäminen
Google Castilla voit valita
musiikkisisältöä Google Cast -toimintoa
tukevasta sovelluksesta ja toistaa sen
laitteen kautta.
Google Cast vaatii alkuasennuksen
suorittamista SongPalilla.
1
2
3
4
5
6
Lataa maksuton SongPal-sovellus
mobiililaitteeseen.
Yhdistä laite Wi-Fi-toiminnolla
järjestelmän kanssa samaan
verkkoon (sivu 15).
Käynnistä SongPal, valitse
järjestelmä ja napauta [Settings] –
[Google Cast] – [Learn how to
Cast].
Tarkista laitteen toiminta sekä
Google Castia tukevat sovellukset
ja lataa sovellus.
Käynnissä Google Castia tukeva
sovellus, napauta
lähetyspainiketta ja valitse
järjestelmä.
Valitse ja toista musiikkia Google
Castia tukevalla sovelluksella.
Musiikki toistetaan järjestelmän
kautta.
Huomautus
Google Castia ei voi käyttää, kun laitteen
etupaneelin näytössä näkyy ”google cast
updating”. Odota, kunnes päivitys on
suoritettu, ja yritä sitten uudelleen.
32FI
Musiikin kuunteleminen
yhdistämällä SongPal
Linkiä tukeva laite
Saman musiikin
kuunteleminen eri huoneissa
(Wireless Multi Room)
Voit kuunnella tietokoneisiin tai
älypuhelimiin tallennettua musiikkia ja
verkkopalveluissa olevaa musiikkia eri
huoneissa erittäin hyvälaatuisena.
Voit käyttää laitetta älypuhelimeen tai
iPhoneen asennetulla SongPalsovelluksella. Jos haluat käyttää useita
SongPalia tukevia laitteita, yhdistä ne
samaan langattomaan lähiverkkoon.
Asetusten määrittäminen
SongPalissa
Määritä asetukset toimimalla SongPalin
ohjeiden mukaan.
Vihje
Lisätietoja SongPalista on kohdassa
”SongPalin käyttötavat” (sivu 31).
Mobiililaitteen näytön
näyttäminen televisiossa
(MIRRORING)
MIRRORING
Screen Mirroring -toiminnon
peruuttaminen
Paina HOME tai BACK.
HOME
BACK
1
2
Paina MIRRORING.
Noudata TV-näytössä näkyviä
ohjeita.
Ota Screen mirroring -toiminto
mobiililaitteessa käyttöön.
Mobiililaitteen näyttö ilmestyy TVnäyttöön.
Vihjeitä
• Voit valita [Screen mirroring] -toiminnon
päävalikon vaiheessa 1.
• Voit parantaa toiston vakautta
määrittämällä asetuksen [Screen
mirroring RF Setting] (sivu 45).
33FI
Verkkotoiminnon käyttäminen
Screen mirroring on toiminto, jolla
mobiililaitteen näyttö voidaan näyttää
televisiossa Miracast-tekniikan avulla.
Järjestelmä voidaan yhdistää suoraan
Screen mirroring -toimintoa tukevaan
laitteeseen (esimerkiksi älypuhelimeen
tai tablet-laitteeseen). Voit nauttia
laitteen näytön käytöstä television
suuressa näytössä. Tämän toiminnon
käyttöön ei tarvita langatonta reititintä
(tai tukiasemaa).
Huomautuksia
• Screen mirroring -toimintoa käytettäessä
kuvan- ja äänenlaatu voivat joskus kärsiä
muiden verkkojen aiheuttamien
häiriöiden vuoksi.
• Käyttöympäristöstä riippuen kuvanja äänenlaatu voivat kärsiä.
• Jotkin verkkotoiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä Screen mirroring
­toiminnon käytön aikana.
• Varmista, että laite tukee Miracasttoimintoa. Yhteyttä kaikkien Miracasttoimintoa tukevien laitteiden kanssa
ei taata.
Eri toimintojen/asetusten
käyttäminen
Pakattujen
äänitiedostojen
luonnollinen
toistaminen
Tämä toiminto parantaa pakattujen
äänitiedostojen äänenlaatua
palauttamalla pakkausprosessissa
poistetut korkeat äänet. Voit nauttia
lähes alkuperäisen veroisesta
luonnollisesta ja tilavasta äänestä.
Toiminto on käytettävissä vain silloin,
jos äänikentäksi valitaan [Music]
(sivu 19).
1
2
3
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Audio Settings] – [DSEE].
Valitse [On].
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (AUDIO)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä,
jos järjestelmä vastaanottaa Dolby
Digital -multiplex-lähetyssignaalin.
AUDIO
1
Paina AUDIO.
Äänisignaali ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
2
Valitse haluttu äänisignaali
painelemalla painiketta.
Äänisignaali
Selitys
”MAIN”
Pääkielen ääni
toistetaan.
”SUB”
Alikielen ääni
toistetaan.
”MN/SB”
Sekä pääkielen että
alikielen ääni
toistetaan.
Huomautuksia
• Toimintoa voi käyttää sellaisten
kaksikanavaisten digitaalisten
tulosignaalien kanssa, joiden
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz tai
48 kHz.
• Skaalauksen jälkeinen
näytteenottotaajuus/bittisyvyys on
96 kHz / 24 bittiä.
• Tämä toiminto ei tue DSD-signaaleja.
34FI
Huomautuksia
• Jos haluat vastaanottaa Dolby Digital
­signaalia, liitä televisio tai muut laitteet
optisella digitaalikaapelilla (sisältyy
toimitukseen) TV IN (OPTICAL) -liitäntään.
• Jos television HDMI IN -liitäntä tukee
Audio Return Channel -toimintoa
(sivu 37), voit vastaanottaa Dolby Digital
­signaalin HDMI-kaapelin kautta.
Laitteen painikkeiden
poistaminen käytöstä
Voit vähentää laitteen väärinkäytön
vaaraa erityisesti lasten osalta
poistamalla laitteen painikkeet käytöstä
(lapsilukkotoiminto).
Etupaneelin näytön ja
BLUETOOTH-ilmaisimen
kirkkauden
muuttaminen (DIMMER)
Voit muuttaa etupaneelin näytön ja
BLUETOOTH-ilmaisimen kirkkautta.
DIMMER
Lapsilukkotoiminnon
peruuttaminen
Paina VOL –, VOL + ja VOL –
järjestyksessä, samalla kun pidät
laitteen INPUT-painiketta painettuna.
Etupaneelin näyttöön ilmestyy ”UNLCK”,
ja lapsilukkotoiminto peruutetaan.
1
2
Paina DIMMER.
Näyttötila ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
Valitse haluttu näyttötila
painelemalla painiketta.
Tila
Selitys
”BRIGHT”
Etupaneelin näyttö ja
BLUETOOTH-ilmaisin
palavat kirkkaasti.
”DARK”
Etupaneelin näyttö ja
BLUETOOTH-ilmaisin
palavat himmeästi.
”OFF”
Etupaneelin näyttö on
sammutettu.
Huomautus
Lapsilukkotoiminto ei lukitse  (virta)
­painiketta.
Huomautus
Etupaneelin näyttö sammutetaan,
kun valitset ”OFF”-asetuksen. Näyttö
käynnistetään automaattisesti, kun painat
jotakin painiketta, ja sammutetaan taas,
jos et käytä järjestelmää noin 10 sekuntiin.
Joissakin tapauksissa etupaneelin näyttö ei
ehkä kuitenkaan sammu. Tällöin
etupaneelin näytön kirkkaus on sama kuin
”DARK”-asetusta käytettäessä.
35FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
Paina VOL –, VOL + ja VOL –
järjestyksessä, samalla kun pidät
laitteen INPUT-painiketta painettuna.
Etupaneeliin ilmestyy ”LOCK”, ja laitteen
painikkeet lakkaavat toimimasta.
Voit ohjata laitetta vain kaukoohjaimella.
Virransäästö
valmiustilassa
Control for HDMI
­toiminnon käyttäminen
Tarkista, että olet määrittänyt seuraavat
asetukset:
– [Bluetooth Standby] -asetuksena on
[Off] (sivu 43).
– [Quick Start/Network Standby]
­asetuksena on [Off] (sivu 44).
– [Remote Start] -asetuksena on [Off]
(sivu 45).
Kun liität Control for HDMI -toimintoa*
tukevan laitteen, kuten television tai
Blu-ray Disc -tallentimen, HDMIkaapelilla, voit helposti ohjata laitetta
television kauko-ohjaimella.
Control for HDMI -toiminnon kanssa
voidaan käyttää seuraavia toimintoja:
• järjestelmän virrankatkaisutoiminto
• järjestelmän äänenhallintatoiminto
• Audio Return Channel -toiminto
• yhden kosketuksen toistotoiminto
• kauko-ohjaimen pikatoiminnot.
Huomautus
Nämä toiminnot saattavat toimia myös
muissa kuin Sonyn valmistamissa laitteissa,
mutta niiden toimivuutta ei taata.
* Control for HDMI on CEC:n (Consumer
Electronics Control) käyttämä standardi,
jonka avulla HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -laitteet voivat
ohjata toisiaan.
Control for HDMI -toiminnon
käytön valmisteleminen
Määritä järjestelmän [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Control for HDMI]
­asetukseksi [On] (sivu 43).
Oletusasetus on [On].
Ota Control for HDMI -toiminnon
asetukset televisiossa ja järjestelmään
yhdistetyssä toisessa laitteessa
käyttöön.
Vihje
Jos otat Control for HDMI (BRAVIA Sync)
­toiminnon käyttöön, kun käytät Sonyn
valmistamaa televisiota, järjestelmän
Control for HDMI -toiminto otetaan myös
automaattisesti käyttöön. Kun asetukset
on määritetty, etupaneelin näyttöön
ilmestyy ”DONE”.
36FI
Järjestelmän
virrankatkaisutoiminto
Kun katkaiset television virran,
järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti.
Määritä järjestelmän [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]
-asetukseksi [On] tai [Auto] (sivu 43).
Oletusasetus on [Auto].
Järjestelmän
äänenhallintatoiminto
Audio Return Channel
­toiminto
Jos järjestelmä liitetään television Audio
Return Channel -toimintoa tukevaan
HDMI IN -liitäntään, voit kuunnella
television ääntä järjestelmän
kaiuttimista optista digitaalikaapelia
kytkemättä.
Määritä järjestelmässä [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Audio
Return Channel] -asetukseksi [Auto]
(sivu 43). Oletusasetus on [Auto].
Huomautus
Huomautuksia
• Jos valittuna on muu kuin [TV]-tulo, ääni
toistetaan vain televisiosta, kun television
Twin Picture -toiminto on käytössä. Kun
poistat Twin Picture -toiminnon käytöstä,
ääni toistetaan järjestelmästä.
• TV-näytössä näkyvä järjestelmän
äänenvoimakkuustason luku voi vaihdella
televisiokohtaisesti. Televisiossa
näytettävä äänenvoimakkuustason
numero voi poiketa järjestelmän
etupaneelin näytössä näytettävästä
numerosta.
• Television asetuksista riippuen
järjestelmän äänenhallintatoiminto ei
ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
Jos televisio ei tue Audio Return Channel
­toimintoa, siihen on liitettävä optinen
digitaalikaapeli (sisältyy toimitukseen)
(perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen).
Yhden kosketuksen
toistotoiminto
Kun toistat televisioon liitetyssä
laitteessa (esimerkiksi Blu-ray Disc
­laitteessa tai PlayStation®4:ssä) olevaa
sisältöä, järjestelmään ja televisioon
kytketään automaattisesti virta,
järjestelmän tuloksi vaihdetaan televisio
ja ääni toistetaan järjestelmän
kaiuttimista.
Huomautuksia
• Jos television ääni toistettiin television
kaiuttimista, kun viimeksi katselit
televisiota, järjestelmä ei käynnisty,
ja ääni sekä kuva toistetaan televisiosta,
vaikka toistat laitteessa olevaa sisältöä
(sivu 43).
• Televisiosta riippuen toistettavan sisällön
alkuosaa ei ehkä toisteta oikein.
37FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
Jos kytket järjestelmään virran
katsoessasi televisiota, television ääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista.
Järjestelmän äänenvoimakkuutta
voidaan säätää television kaukoohjaimella.
Jos television ääni toistettiin edellisellä
katselukerralla järjestelmän
kaiuttimista, järjestelmään kytkeytyy
automaattisesti virta, kun kytket jälleen
televisioon virran.
Toiminnot voidaan suorittaa myös
television valikosta. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
Kauko-ohjaimen
pikatoiminnot
Voit käyttää järjestelmää valitsemalla
järjestelmän television Sync Menu
­valikosta.
Tätä toimintoa voidaan käyttää, jos
televisio tukee Sync Menu -valikkoa.
Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
Huomautuksia
• Television linkkivalikossa televisio
tunnistaa järjestelmän nimellä ”Player”.
• Jotkin toiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä joissakin televisioissa.
BRAVIA Sync -toiminnon
käyttäminen
Control for HDMI -toiminnon lisäksi voit
käyttää BRAVIA Sync -toimintoa
tukevissa laitteissa myös seuraavia
toimintoja:
• Scene Select -toiminto
• kotiteatterin ohjaustoiminto
• kaiunpoistotoiminto
• kielen seuranta.
Huomautus
Nämä toiminnot ovat Sonyn kehittämiä
toimintoja. Ne eivät toimi muissa kuin
Sonyn valmistamissa tuotteissa.
Scene Select -toiminto
Järjestelmän äänikenttä vaihdetaan
automaattisesti television Scene Select
­toiminnon asetusten mukaan.
Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
Määritä äänikentäksi [ClearAudio+]
(sivu 19).
Kotiteatterin ohjaustoiminto
Kun käytät kotiteatterin
ohjaustoimintoa tukevaa televisiota,
muun muassa järjestelmän
määrittäminen, äänikenttäasetusten
määrittäminen ja tulon vaihtaminen
voidaan suorittaa television tuloa
vaihtamatta.
Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun
televisio on yhteydessä Internetiin.
Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
38FI
Kaiunpoistotoiminto
Kaikua vähennetään, kun käytät
sosiaalista katselutoimintoa,
esimerkiksi Skypea, televisio-ohjelmia
katsottaessa. Tätä toimintoa voidaan
käyttää, jos televisio tukee sosiaalista
katselutoimintoa. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
Huomautuksia
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
• Ääni toistetaan vain television
kaiuttimesta, jos järjestelmän tulona on
sosiaalista katselutoimintoa käytettäessä
muu kuin [TV].
• Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun ääni
toistetaan televisiosta.
Kielen seuranta
Kun vaihdat television kuvaruutunäytön
kielen, myös järjestelmän
kuvaruutunäytön kieli vaihdetaan.
Huomautuksia HDMIliitännöistä
• Käytä HDMI-kaapelia (Ethernetyhteyttä tukevaa High Speed HDMI
­kaapelia tai Ethernet-yhteyttä
tukevaa laadukasta High Speed HDMI
-kaapelia). Jos käytössä on tavallinen
HDMI-kaapeli, 1080p- ja 4K-sisällöt
eivät välttämättä näy oikein.
• Käytä hyväksyttyä HDMI-kaapelia.
Käytä Sonyn valmistamaa HDMIkaapelia (Ethernet-yhteyttä tukevaa
High Speed HDMI -kaapelia), jossa on
kaapelityypin logo.
• Emme suosittele HDMI-DVImuunnoskaapelin käyttöä.
• Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMIliitännästä lähetettyjä äänisignaaleja
(esimerkiksi näytteenottotaajuutta ja
bittipituutta).
• Tämä järjestelmä tukee TRILUMINOSja 4K-lähetyksiä.
39FI
Asetusnäytön käyttäminen
Voit säätää eri toimintojen asetuksia, muun muassa kuvaa ja ääntä.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
1
2
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse asetuskohde.
Asetuskohde
Selitys
[Software Update] Päivittää järjestelmän ohjelmiston. (sivu 41)
[Screen Settings]
Tekee näyttöasetukset television tyypin mukaan. (sivu 41)
[Audio Settings]
Tekee ääniasetukset liitäntöjen mukaan. (sivu 42)
[Bluetooth Settings] Tekee BLUETOOTH-toiminnon lisäasetukset. (sivu 42)
[System Settings]
Tekee järjestelmään liittyvät asetukset. (sivu 43)
[Network Settings] Tekee Internet- ja kotiverkkoasetukset. (sivu 45)
[Input Skip Setting] Tekee tulon ohitusasetukset kutakin tuloa varten. (sivu 45)
40FI
[Easy Setup]
Suorittaa Easy Setup -toiminnon uudelleen ja tekee
perusasetukset. (sivu 46)
[Resetting]
Palauttaa järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. (sivu 46)
[Software Update]
Päivittämällä ohjelmiston uusimpaan
version voit nauttia laitteen uusimmista
toiminnoista.
Lisätietoja päivitystoiminnoista on
seuraavassa verkkosivustossa:
www.sony.eu/support
Huomautuksia
[Update via Internet]
Päivittää järjestelmän ohjelmiston
käytettävissä olevan verkon kautta.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Varmista, että verkko on yhteydessä
Internetiin.
[Update via USB Memory]
Päivittää ohjelmiston USB-muistitikulta.
Varmista, että ohjelmistopäivityskansion
nimi on ”UPDATE”.
[Screen Settings]
[Output Video Resolution]
[Auto]: Toistaa videosignaalin television
tai yhdistetyn laitteen tarkkuuden
mukaan.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Toistaa videosignaalin
valitun tarkkuusasetuksen mukaan.
* Jos toistettavan sisällön värijärjestelmä
on NTSC, videosignaalit voidaan
muuntaa tarkkuudeltaan vain [480i]ja [480p]-muotoon.
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Tämä toiminto määrittää järjestelmän
HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta
toistetut äänet, kun käytät Screen
mirroring -toimintoa.
[Auto]: Toistaa 24p:n videosignaalit vain
silloin, kun liität 1080/24p-yhteensopivan
television HDMI-liitäntään ja [Output
Video Resolution] ­asetukseksi on
määritetty [Auto] tai [1080p].
[Off]: Valitse tämä asetus, jos televisio
ei tue 1080/24p-videosignaaleja.
[4K Output]
[Auto1]: Toistaa 2K-videosignaalit
Screen mirroring -toiston ja 4Kvideosignaalit valokuvien toiston
aikana, kun liität järjestelmän Sonyn 4Kyhteensopivaan laitteeseen.
[Auto2]: Toistaa 4K-videosignaalit 24psisällön Screen mirroring -toiston tai
valokuvien toiston aikana, kun liität
laitteen muuhun kuin 4K/24pyhteensopivaan laitteeseen.
[Off]: Poistaa toiminnon käytöstä.
Huomautuksia
[TV Type]
[16:9]: Valitse tämä vaihtoehto,
jos käytössä on laajakuvatelevisio
tai laajakuvatoiminnolla varustettu
televisio.
• Jos Sony-laitetta ei tunnisteta, kun [Auto1]
on valittuna, asetuksella on sama
vaikutus kuin [Auto2]-asetuksella.
• [24p Output] -kohdan [Network content
24p Output] -asetuksen on oltava [Auto2].
41FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
• Päivitysten suorittamiseen Internetin
kautta vaaditaan Internet-ympäristö.
• Ohjelmistopäivityksen aikana
etupaneelin näytössä lukee ”UPDT”.
Päivityksen suorittamisen jälkeen
järjestelmä käynnistyy automaattisesti
uudelleen. Älä käynnistä tai sammuta
järjestelmää tai käytä järjestelmää tai
televisiota, kun päivitys on meneillään.
Odota, kunnes ohjelmistopäivitys on
suoritettu loppuun.
• Määritä [Auto Update] -asetukseksi [On],
kun haluat suorittaa
ohjelmistopäivitykset automaattisesti
(sivu 44). Päivityksen tiedoista riippuen
ohjelmistopäivitys voidaan suorittaa
myös silloin, kun valitset [Auto Update]
­asetukseksi [Off].
[4:3]: Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket
4:3-kuvasuhteen television, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Tunnistaa automaattisesti
ulkoisen laitteen tyypin ja vaihtaa sitten
väriasetusta sen mukaan.
[YCbCr (4:2:2)]: Toistaa YCbCr 4:2:2
­videosignaaleja.
[YCbCr (4:4:4)]: Toistaa YCbCr 4:4:4
­videosignaaleja.
[RGB]: Valitse tämä asetus, jos liität
järjestelmän HDCP-yhteensopivalla DVIliitännällä varustettuun laitteeseen.
[HDMI]: Ääni toistetaan vain HDMI OUT
(ARC) -liitännän kautta. Äänimuoto
vaihtelee yhdistetyn laitteen mukaan.
Huomautus
Kun [Control for HDMI] -asetuksena on [On]
(sivu 43), [Audio Output] -asetukseksi
määritetään automaattisesti
[Speaker + HDMI], eikä tätä asetusta voi
muuttaa.
[Bluetooth Settings]
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Tasoittaa HDMI OUT (ARC)
­liitännän kautta toistettujen
videosignaalien sävyjyrkkyyttä.
[Off]: Valitse tämä asetus, jos
videosignaalit ovat vääristyneitä tai värit
ovat epäluonnollisia.
[Audio Settings]
[DSEE]
Toiminto on käytettävissä vain silloin,
jos äänikentäksi valitaan [Music].
[On]: Parantaa äänenlaatua
palauttamalla korkeat äänet (sivu 34).
[Off]: Ei käytössä
[Audio DRC]
Voit pakata ääniraidan dynaamisen
alueen.
[Auto]: Pakkaa Dolby TrueHD -koodatun
äänen automaattisesti.
[On]: Järjestelmä toistaa ääniraidan
dynaamisen äänialueen
tallennusinsinöörin tarkoittamalla tavalla.
[Off]: Dynaamista aluetta ei pakata.
[Bluetooth Mode]
Voit nauttia BLUETOOTH-laitteessa
olevasta sisällöstä käyttämällä tätä
järjestelmää tai kuuntelemalla tämän
järjestelmän ääntä BLUETOOTHtoimintoa tukevilla kuulokkeilla
tai kaiuttimilla.
[Receiver]: Järjestelmä on
vastaanotintilassa, jossa se pystyy
vastaanottamaan ja toistamaan ääntä
BLUETOOTH-laitteesta.
[Transmitter]: Järjestelmä on
lähetintilassa, jossa se pystyy
lähettämään ääntä BLUETOOTHtoimintoa tukevilla kuulokkeilla tai
kaiuttimilla. Jos vaihdat järjestelmän
tulon, etupaneelin näyttöön ilmestyy
”BT TX”.
[Off]: BLUETOOTH-toiminto poistetaan
käytöstä, eikä [Bluetooth Audio] -tuloa
voi valita.
Huomautus
Yhden kosketuksen toiminnolla voit
muodostaa yhteyden BLUETOOTHlaitteeseen myös silloin, kun [Bluetooth
Mode] -asetukseksi on määritetty [Off].
[Audio Output]
Voit valita äänisignaalin toistotavan.
[Speaker]: Monikanavaääni toistetaan
vain järjestelmän kaiuttimilla.
[Speaker + HDMI]: Monikanavaääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimilla ja
kaksikanavaiset lineaariset PCM-signaalit
HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta.
42FI
[Device List]
Näyttää pariksi liitettyjen ja havaittujen
BLUETOOTH-vastaanottimien (SNKlaitteiden) luettelon, kun [Bluetooth
Mode] -asetukseksi on määritetty
[Transmitter].
[Wireless Playback Quality]
Voit asettaa [Bluetooth Standby] -tilan
siten, että järjestelmä voidaan
käynnistää BLUETOOTH-laitteella myös
silloin, kun järjestelmä on
valmiustilassa. Tämä toiminto on
käytettävissä vain silloin, jos [Bluetooth
Mode] -asetukseksi on määritetty
[Receiver] tai [Transmitter].
[On]: Järjestelmän virta kytkeytyy
automaattisesti, kun pyydät
BLUETOOTH-yhteyden muodostamista
pariksi liitetystä BLUETOOTH-laitteesta.
[Off]: Ei käytössä
Voit määrittää LDAC-toiston
tiedonsiirtonopeuden. Tämä toiminto
on käytettävissä vain silloin, jos
[Bluetooth Mode] -asetukseksi on
määritetty [Transmitter] ja [Bluetooth
Codec – LDAC] -asetukseksi on
määritetty [On].
[Auto]: Tiedonsiirtonopeutta muutetaan
automaattisesti käyttöympäristön
mukaan. Jos äänentoisto on tätä tilaa
käytettäessä epävakaa, käytä kolmea
muuta tilaa.
[Sound Quality]: Käytetään suurinta
mahdollista bittinopeutta. Ääni
lähetetään tavallista laadukkaampana,
mutta äänentoisto voi joskus muuttua
epävakaaksi, kun linkin laatu ei ole
tarpeeksi hyvä.
[Standard]: Käytetään keskimmäistä
bittinopeutta. Siinä äänenlaatu ja
toiston vakaus ovat tasapainossa
keskenään.
[Connection]: Korostetaan vakautta.
Äänenlaatu voi olla hyväksyttävä ja
yhteyden tila on todennäköisesti vakaa.
Jos yhteys on epävakaa, suosittelemme
tämän asetuksen käyttöä.
[Bluetooth Codec – AAC]
Tämä toiminto on käytettävissä vain
silloin, jos [Bluetooth Mode]
­asetukseksi on määritetty [Receiver]
tai [Transmitter].
[On]: Ota AAC-pakkausmuoto käyttöön.
[Off]: Poista AAC-pakkausmuoto
käytöstä.
Huomautuksia
• Kun AAC on käytössä ja laite tukee AACmuotoa, järjestelmä tuottaa laadukkaan
äänen.
• Kun muodostat yhteyden BLUETOOTHyhteensopiviin kuulokkeisiin tai
kaiuttimiin, tätä asetusta ei voi muuttaa.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Tämä toiminto on käytettävissä vain
silloin, jos [Bluetooth Mode]
­asetukseksi on määritetty [Receiver]
tai [Transmitter].
[On]: Ota LDAC-pakkausmuoto
käyttöön.
[Off]: Poista LDAC-pakkausmuoto
käytöstä.
Huomautuksia
• Kun LDAC on käytössä ja laite tukee
LDAC-muotoa, järjestelmä tuottaa
tavallista laadukkaamman äänen.
• Kun muodostat yhteyden BLUETOOTHyhteensopiviin kuulokkeisiin tai
kaiuttimiin, tätä asetusta ei voi muuttaa.
[System Settings]
[OSD Language]
Voit valita järjestelmän
kuvaruutunäytölle haluamasi kielen.
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (sivu 36)
[On]: Control for HDMI -toiminto on
käytössä. HDMI-kaapelilla yhdistetyt
laitteet voivat ohjata toisiaan.
[Off]: Ei käytössä
• [Standby Linked to TV] (sivu 37)
Tämä toiminto on käytettävissä, jos
[Control for HDMI] -asetukseksi on
määritetty [On].
43FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
[Bluetooth Standby]
[Auto]: Jos järjestelmän tulona on [TV]
tai [Screen mirroring], järjestelmä
sammuu automaattisesti,
kun katkaiset television virran.
[On]: Järjestelmä sammuu
automaattisesti tuloon katsomatta,
kun katkaiset television virran.
[Off]: Järjestelmä ei sammu, kun
katkaiset television virran.
• [Audio Return Channel] (sivu 37)
Määritä tämä toiminto, kun
järjestelmä on liitetty television Audio
Return Channel -toimintoa tukevaan
HDMI IN -liitäntään. Toiminto on
käytettävissä, jos [Control for HDMI]
­asetukseksi on määritetty [On].
[Auto]: Voit kuunnella television ääntä
järjestelmän kaiuttimien kautta.
[Off]: Käytä tätä asetusta, kun optinen
digitaalikaapeli on liitettynä.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Lyhentää käynnistysaikaa, kun
järjestelmä on valmiustilassa. Voit
ohjata järjestelmää pian sen
käynnistämisen jälkeen.
[Off]: Ei käytössä
[Auto Standby]
[On]: Ottaa [Auto Standby] -toiminnon
käyttöön. Jos järjestelmää ei käytetä
noin 20 minuuttiin, se siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
[Off]: Ei käytössä
[Auto Display]
[On]: Näyttää tiedot esimerkiksi
äänisignaaleja tai kuvatilaa
muutettaessa automaattisesti TVnäytössä.
[Off]: Näyttää tiedot vain silloin, kun
painat DISPLAY-painiketta.
[Software Update Notification]
[On]: Asettaa järjestelmän ilmoittamaan
sinulle uusimman ohjelmistoversion
tiedot (sivu 41).
[Off]: Ei käytössä
44FI
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Ohjelmistopäivitys suoritetaan
klo 02.00–05.00 paikallista aikaa
käyttämällä valittua [Time Zone]
­asetusta, kun järjestelmä ei ole
käytössä. Jos valitset [Quick Start/
Network Standby] -asetukseksi [Off],
ohjelmistopäivitys suoritetaan
järjestelmän virran katkaisemisen
jälkeen.
[Off]: Ei käytössä
[Time Zone]
Valitse maa/alue.
Huomautuksia
• Päivityksen tiedoista riippuen
ohjelmistopäivitys voidaan suorittaa
myös silloin, kun valitset [Auto Update]
­asetukseksi [Off].
• Ohjelmistopäivitys suoritetaan
automaattisesti 11 päivän kuluessa uuden
ohjelmistoversion julkaisemisesta.
[Device Name]
Voit muuttaa järjestelmän nimen
mielesi mukaan, jotta se on helpompi
tunnistaa [Bluetooth Audio]- tai [Screen
mirroring] -toimintoa käytettäessä.
Nimeä käytetään myös muiden
verkkotoimintojen, kuten Home
Network -toiminnon, kanssa. Kirjoita
nimi näyttönäppäimistöllä
noudattamalla näytössä näkyviä
ohjeita.
[System Information]
Voit näyttää järjestelmän
ohjelmistoversion tiedot ja MACosoitteen.
[Software License Information]
Voit näyttää ohjelmiston
käyttöoikeustiedot.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Yhdistä järjestelmä verkkoon etukäteen.
[Wired Setup]: Valitse tämä asetus,
kun liität laajakaistareitittimen
lähiverkkokaapelilla.
[Wireless Setup]: Valitse tämä asetus,
kun käytät järjestelmän
sisäänrakennettua Wi-Fi-toimintoa
langattoman verkkoyhteyden
muodostamiseen.
Vihje
[On]: Sallii juuri havaitun Home Network
-ohjaimen automaattisen käytön.
[Off]: Ei käytössä
[Home Network Access Control]
Näyttää Home Network -ohjainta
tukevien tuotteiden luettelon ja
määrittää, hyväksytäänkö komennot
luettelossa olevilta ohjaimilta.
[External Control]
[On]: Antaa kodin automaattisen
ohjaimen ohjata järjestelmää.
[Off]: Ei käytössä
[Remote Start]
[Network Connection Diagnostics]
[On]: Antaa verkon kautta yhdistetyn
laitteen käynnistää järjestelmän,
kun järjestelmä on valmiustilassa.
[Off]: Verkon kautta yhdistetty laite
ei voi käynnistää järjestelmää.
Voit suorittaa verkon vianmäärityksen
ja tarkistaa, onko verkkoyhteys
muodostettu oikein.
[Input Skip Setting]
[Network Connection Status]
Näyttää nykyisen verkon yhteystilan.
[Screen mirroring RF Setting]
Jos käytät useita langattomia
järjestelmiä, kuten langatonta
lähiverkkoa, langattomat signaalit
voivat olla epävakaita. Tällöin toiston
vakautta voidaan parantaa valitsemalla
ensisijainen radiotaajuuskanava Screen
mirroring -yhteyttä varten.
[Auto]: Valitse tavallisesti tämä asetus.
Järjestelmä valitsee automaattisesti
parhaan kanavan Screen mirroring
­yhteyttä varten.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Valittu kanava
priorisoidaan Screen mirroring -yhteyttä
varten.
[Connection Server Settings]
Asetuksen ohitus on kätevä toiminto,
jonka avulla voit ohittaa
käyttämättömät tulot, kun valitset
toiminnon painamalla INPUT +/–
­painiketta.
[Do not skip]: Järjestelmä ei ohita
valittua tuloa.
[Skip]: Järjestelmä ohittaa valitun tulon.
Huomautus
Jos painat INPUT +/– -painiketta, kun
päävalikko on avattuna, tulon kuvake
näkyy himmennettynä, jos sen asetukseksi
on määritetty [Skip].
Vihje
Voit suorittaa [Input Skip Setting]
­toiminnon asetusvalikosta (sivu 47).
Määrittää, näytetäänkö yhdistetty
Home Network -palvelin.
45FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
Lisätietoja saat käymällä seuraavassa
sivustossa ja perehtymällä usein
kysyttyihin kysymyksiin:
www.sony.eu/support
[Auto Home Network Access
Permission]
[Easy Setup]
Suorittaa [Easy Setup] -toiminnon, joka
helpottaa järjestelmän ensimmäisten
perusasetusten ja verkon
perusasetusten tekemistä. Noudata
näytössä näkyviä ohjeita.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Voit palauttaa järjestelmäasetukset
tehtaan oletusasetuksiin valitsemalla
asetusryhmän. Kaikki ryhmän asetukset
palautetaan.
[Initialize Personal Information]
Voit poistaa järjestelmään tallennetut
henkilökohtaiset tietosi.
Huomautus
Jos hävität, siirrät tai myyt tämän
järjestelmän, poista turvallisuussyistä
kaikki henkilökohtaiset tiedot. Huolehdi
tarvittavista turvatoimista, kirjaudu
esimerkiksi ulos verkkopalvelun
käytön jälkeen.
46FI
Asetusvalikon luettelo
Painamalla OPTIONS-painiketta voit käyttää erilaisia asetuksia ja toistotoimintoja.
Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.
Selitys
[A/V SYNC]
Säätää kuvan ja äänen välistä viivettä. Äänilähtöä voidaan viivästyttää
(sivu 21).
[Sound Field]
Muuttaa äänikentän asetusta (sivu 19).
[Night]
Valitsee yötilan (sivu 20).
[Voice]
Valitsee puhetilan (sivu 20).
[Input Skip Setting]
Ohittaa käyttämättömät tulot, kun toiminto valitaan painamalla INPUT
+/– -painiketta (sivu 45).
[Repeat Setting]
Ottaa toistuvan toiston käyttöön.
[Play/Stop]
Aloittaa tai pysäyttää toiston.
[Play from start]
Toistaa kohteen alusta.
[Shuffle Setting]
Ottaa satunnaistoiston käyttöön.
[Add Slideshow BGM]
Rekisteröi musiikkitiedostot USB-muistitikulle diaesityksen
taustamusiikkina (BGM).
[Slideshow]
Käynnistää diaesityksen.
[Slideshow Speed]
Muuttaa diaesityksen nopeutta.
[Slideshow Effect]
Määrittää diaesitystä toistettaessa käytettävän tehosteen.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Poistaa toiminnon käytöstä.
• [My Music from USB]: Määrittää [Add Slideshow BGM] -kohdassa
rekisteröidyt musiikkitiedostot.
[Change Display]
Vaihtaa [Grid View]- ja [List View] -tilan välillä.
[Rotate Left]
Kiertää valokuvaa 90 astetta vastapäivään.
[Rotate Right]
Kiertää valokuvaa 90 astetta myötäpäivään.
[View Image]
Näyttää valitun kuvan.
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
Toiminto
47FI
Järjestelmä sammuu, kun television
virta katkaistaan.
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista
ilmenee järjestelmän käytön aikana,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen
kuin viet järjestelmän huoltoon.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virta
Järjestelmä ei saa virtaa.
 Varmista, että verkkovirtajohto
on liitetty kunnolla.
 Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta,
odota useita minuutteja ja liitä
virtajohto takaisin pistorasiaan.
Järjestelmä ei käynnisty, vaikka
television virta kytketään.
 Määritä [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI]
­asetukseksi [On] (sivu 43). Television
on tuettava Control for HDMI
­toimintoa (sivu 36). Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
 Tarkista television kaiutinasetukset.
Järjestelmä synkronoidaan television
kaiutinasetusten kanssa. Lisätietoja
on television käyttöohjeissa.
 Jos ääni toistettiin edellisellä kerralla
television kaiuttimista, järjestelmä ei
käynnisty, vaikka television virta
kytketään.
48FI
 Tarkista [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
­kohdan asetus (sivu 43). Kun
[Standby Linked to TV] -asetuksena
on [On], järjestelmä sammuu
automaattisesti tuloon katsomatta,
kun katkaiset television virran.
Järjestelmä ei sammu, vaikka
television virta katkaistaan.
 Tarkista [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
­kohdan asetus (sivu 43). Jos haluat
sammuttaa järjestelmän
automaattisesti tuloon katsomatta,
kun katkaiset television virran,
määritä [Standby Linked to TV]
­asetukseksi [On]. Television on
tuettava Control for HDMI -toimintoa
(sivu 36). Lisätietoja on television
käyttöohjeissa.
Kuva
Kuvaa ei ole tai kuvaa
ei toisteta oikein.
 Valitse oikea tulo (sivu 11).
 Voit asettaa videotulon
tarkkuusasetuksen alimmalle tasolle
pitämällä laitteen INPUT-painiketta
painettuna ja painamalla VOL +,
VOL – ja VOL +.
HDMI-kaapeliliitäntää tehtäessä
ei ole kuvaa.
 Järjestelmä on liitetty tulolaitteeseen,
joka ei ole HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)
­yhteensopiva. Tarkista tässä
tilanteessa liitetyn laitteen tekniset
tiedot.
 Irrota HDMI-kaapeli ja liitä se
uudelleen. Varmista, että kaapeli
on liitetty kunnolla.
Kuvaa ei näytetä koko TV-näytössä.
 Tarkista [Screen Settings] -kohdan
[TV Type] -asetus (sivu 41).
 Mediasisällön kuvasuhde on kiinteä.
Ääni
Television ääntä ei toisteta
järjestelmän kautta.
Ääni kuuluu sekä järjestelmästä
että televisiosta.
 Mykistä järjestelmän tai
television ääni.
Television ääni tästä järjestelmästä
on jäljessä kuvaa.
 Määritä [A/V SYNC] -asetukseksi
0 ms, jos viive on välillä 25 – 300 ms
(sivu 21).
Ääntä ei kuulu, tai järjestelmään
liitetyn laitteen ääni kuuluu vain
hyvin hiljaisena.
 Paina kauko-ohjaimen  +
­painiketta ja tarkista
äänenvoimakkuuden taso (sivu 9).
 Peruuta mykistystoiminto painamalla
kauko-ohjaimen - tai  +
­painiketta (sivu 9).
 Varmista, että oikea tulolähde on
valittuna. Voit kokeilla muita
tulolähteitä painamalla kaukoohjaimen INPUT +/– -painiketta
useita kertoja (sivu 11).
 Tarkista, että järjestelmän ja liitetyn
laitteen kaikki kaapelit ja johdot on
kytketty kunnolla.
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä,
tai ääni on hyvin hiljainen.
 Paina kauko-ohjaimen SW  +
­painiketta ja lisää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta (sivu 21).
 Bassokaiutinta käytetään
bassoäänten tuottamiseen. Jos
käytössä on tulolähde, joka sisältää
erittäin vähän bassoääniä (esim.
televisiolähetys), bassokaiuttimen
ääntä voi olla vaikea kuulla.
49FI
Vianmääritys
 Tarkista järjestelmään ja televisioon
liitetyn HDMI-kaapelin tai optisen
digitaalikaapelin tyyppi ja kytkentä
(perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen).
 Kun järjestelmä yhdistetään Audio
Return Channel -toimintoa tukevaan
televisioon, varmista, että televisio on
liitetty television ARC-toimintoa
tukevaan HDMI-liitäntään
(perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen). Jos ääntä ei
vieläkään toisteta tai ääni katkeilee,
liitä optinen digitaalikaapeli (sisältyy
toimitukseen) ja määritä järjestelmän
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Audio Return Channel] -asetukseksi
[Off] (sivu 43).
 Jos televisio ei tue Audio Return
Channel -toimintoa, liitä optinen
digitaalikaapeli (sisältyy
toimitukseen) (perehdy mukana
toimitettuun aloitusoppaaseen).
Jos televisio ei tue Audio Return
Channel -toimintoa, television ääntä
ei toisteta järjestelmästä, vaikka
järjestelmä olisi liitetty television
HDMI IN -liitäntään.
 Vaihda järjestelmän tuloksi [TV]
(sivu 11).
 Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta
tai poista mykistys käytöstä.
 Television ja järjestelmän
liittämisjärjestyksen mukaan
järjestelmä voidaan mykistää,
ja järjestelmän etupaneelin näyttöön
voi ilmestyä teksti ”MUTING”.
Käynnistä tällöin ensin televisio
ja sitten järjestelmä.
 Määritä television (BRAVIA)
kaiuttimien asetukseksi Audio
System. Lisätietoja television
määrittämisestä on television
käyttöohjeissa.
Tilaäänitehoste ei toimi.
 Tulosignaalin ja äänikentän
asetuksen mukaan tilaäänen käsittely
ei välttämättä toimi halutulla tavalla.
Ohjelman tai levyn tilaäänitehoste
saattaa olla hyvin hienovarainen.
 Jos haluat toistaa monikanavaista
ääntä, tarkista järjestelmään liitetyn
laitteen digitaaliäänilähdön asetus.
Lisätietoja on liitettyjen laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
USB-laiteyhteys
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Kokeile seuraavaa:
 Katkaise järjestelmästä virta.
 Irrota USB-laite ja liitä se takaisin.
 Kytke järjestelmään virta.
 Varmista, että USB-laite on liitetty
(USB) -porttiin kunnolla (sivu 17).
 Tarkista, näkyykö USB-laitteessa tai
kaapelissa vaurioita.
 Varmista, että USB-laitteeseen
on kytketty virta.
 Jos USB-laite on liitetty USBkeskittimen kautta, irrota USB-laite
ja liitä se suoraan järjestelmään.
Mobiililaiteyhteys
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi
muodostaa.
 Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin syttyy (sivu 24).
 Varmista, että liitettävässä
BLUETOOTH-laitteessa on virta ja
BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Muodosta pariliitos järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin
mahdollisesti katkaistava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän
järjestelmään.
50FI
 Pariliitostiedot voidaan poistaa.
Muodosta pariliitos uudelleen
(sivu 23).
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Varmista, ettei järjestelmä
vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n
langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on
sähkömagneettista säteilyä tuottava
laite, siirrä laite kauemmas tästä
järjestelmästä.
NFC-toimintoa ei voi käyttää.
 NFC-toiminto ei toimi BLUETOOTHtoimintoa tukevien kuulokkeiden
tai kaiuttimien kanssa. Jos haluat
kuunnella ääntä BLUETOOTHtoimintoa tukevilla kuulokkeilla
tai kaiuttimilla, katso ”Yhdistetyn
television tai laitteen äänen
kuunteleminen kuulokkeilla tai
kaiuttimilla” (sivu 26).
Liitetyn BLUETOOTH-laitteen ääntä
ei toisteta.
 Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin syttyy (sivu 24).
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten langaton
lähiverkkolaite, muu BLUETOOTHlaite tai mikroaaltouuni, siirrä laite
kauemmas tästä järjestelmästä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä
järjestelmä pois esteen läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite
toiseen paikkaan.
 Vaihda lähistöllä olevan Wi-Fireitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi
5 GHz:n alue.
 Lisää liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta.
Kuuloke- tai kaiutinyhteys
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi
muodostaa.
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Varmista, ettei järjestelmä
vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n
langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on
sähkömagneettista säteilyä tuottava
laite, siirrä laite kauemmas tästä
järjestelmästä.
NFC-toimintoa ei voi käyttää.
 NFC-toiminto ei toimi BLUETOOTHtoimintoa tukevien kuulokkeiden tai
kaiuttimien kanssa. Jos haluat
kuunnella ääntä BLUETOOTHtoimintoa tukevilla kuulokkeilla tai
kaiuttimilla, katso ”Yhdistetyn
television tai laitteen äänen
kuunteleminen kuulokkeilla tai
kaiuttimilla” (sivu 26).
 Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin syttyy (sivu 24).
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten langaton
lähiverkkolaite, muu BLUETOOTHlaite tai mikroaaltouuni, siirrä laite
kauemmas tästä järjestelmästä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä
järjestelmä pois esteen läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite
toiseen paikkaan.
 Vaihda lähistöllä olevan Wi-Fireitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi
5 GHz:n alue.
 Lisää liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta.
 Määritä [Wireless Playback Quality]
­asetukseksi [Connection] (sivu 43).
Kiinteä lähiverkkoyhteys
Järjestelmä ei pysty
muodostamaan yhteyttä verkkoon.
 Tarkista verkkoyhteys (sivu 14) ja
verkkoasetukset (sivu 45).
Langaton lähiverkkoyhteys
Tietokoneesta ei voi muodostaa
Internet-yhteyttä [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] -toiminnon
suorittamisen jälkeen.
 Reitittimen langattoman yhteyden
asetukset voivat muuttua
automaattisesti, jos käytät Wi-Fi
Protected Setup -toimintoa ennen
reitittimen asetusten muuttamista.
Muuta tässä tapauksessa vastaavasti
tietokoneen langattoman yhteyden
asetuksia.
51FI
Vianmääritys
 Varmista, että laitteen BLUETOOTHilmaisin syttyy (sivu 7).
 Varmista, että liitettävässä
BLUETOOTH-laitteessa on virta ja
BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Muodosta pariliitos järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin
mahdollisesti katkaistava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän
järjestelmään.
 Pariliitostiedot voidaan poistaa.
Muodosta pariliitos uudelleen
(sivu 23).
Liitetyn BLUETOOTH-laitteen ääntä
ei toisteta.
Järjestelmä ei pysty
muodostamaan yhteyttä verkkoon
tai verkkoyhteys on epävakaa.
 Varmista, että langattoman
lähiverkon reitittimeen on
kytketty virta.
 Tarkista verkkoyhteys (sivu 15)
ja verkkoasetukset (sivu 45).
 Joissakin käyttöympäristöissä
mahdollinen tiedonsiirtoetäisyys voi
olla tavallista lyhyempi esimerkiksi
seinämateriaalien, radioaaltojen
vastaanotto-olosuhteiden tai
järjestelmän ja langattoman
lähiverkon reitittimen välissä olevien
esteiden vuoksi. Siirrä järjestelmä ja
langattoman lähiverkon reititin
lähemmäksi toisiaan.
 2,4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet,
kuten mikroaaltouunit, BLUETOOTHlaitteet tai digitaaliset langattomat
laitteet, voivat häiritä tiedonsiirtoa.
Siirrä laite kauemmaksi tällaisista
laitteista tai katkaise niistä virta.
 Langaton lähiverkkoyhteys voi olla
joissakin käyttöympäristöissä
epävakaa, etenkin järjestelmän
BLUETOOTH-toimintoa käytettäessä.
Muuta tällöin käyttöympäristöä.
Haluamaasi langatonta reititintä
ei ole langattoman verkon
luettelossa.
 Palaa edelliseen näyttöön painamalla
BACK-painiketta ja yritä suorittaa
[Wireless Setup] -toiminto uudelleen
(sivu 15). Jos haluamaasi langatonta
reititintä ei vieläkään havaita, valitse
verkon luettelosta [New connection
registration], valitse [Manual
registration] ja anna verkkonimi
(SSID) manuaalisesti.
52FI
Bassokaiutin
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
 Bassokaiutin on tarkoitettu
bassoäänten toistamiseen. Jos
tulolähde ei sisällä paljon bassoääntä,
kuten televisio-ohjelmien kanssa
usein on, bassoääni ei ehkä kuulu.
 Paina kauko-ohjaimen SW  +
­painiketta ja lisää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta (sivu 21).
 Määritä yötilan asetukseksi [Off].
Lisätietoja on kohdassa ”Selkeästä
äänestä nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella yöllä (NIGHT)”
(sivu 20).
Kauko-ohjain
Järjestelmän kauko-ohjain ei toimi.
 Suuntaa kauko-ohjain laitteessa
olevaa kauko-ohjaimen tunnistinta
kohti (sivu 7).
 Poista mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja järjestelmän väliltä.
 Vaihda molemmat kauko-ohjaimen
paristot uusiin, jos niiden virta
on vähissä.
 Varmista, että painat kauko-ohjaimen
oikeaa painiketta.
Muuta
Control for HDMI -toiminto
ei toimi oikein.
 Tarkista järjestelmään muodostettu
yhteys (perehdy mukana
toimitettuun aloitusoppaaseen).
 Ota television Control for HDMI
­toiminto käyttöön. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
 Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
Jos irrotat järjestelmän, kestää
hetken, ennen kuin toimintoja voi
suorittaa. Odota vähintään
15 sekuntia ja yritä sitten uudelleen.
 HDMI CEC -standardi rajoittaa Control
for HDMI -toiminnon avulla
ohjattavien laitteiden tyyppejä ja
määriä seuraavasti:
– tallennuslaitteet (esimerkiksi
Blu­ray Disc -tallentimet ja DVDtallentimet): enintään 3 laitetta
– toistolaitteet (esimerkiksi Blu-ray
Disc -soittimet ja DVD-soittimet):
enintään 3 laitetta
– virittimeen liittyvät laitteet:
enintään 4 laitetta
– äänijärjestelmä (vastaanotin/
kuulokkeet): enintään 1 laite
(tämän järjestelmän käytössä).
Etupaneelin näytössä vilkkuu
vuoronperään ”PRTCT”, ”PUSH”
ja ”POWER”.
television luota etäisyydelle,
joka sallii näiden osien toimimisen
kunnolla. Voit selvittää tunnistimien
ja kauko-ohjaimen vastaanottimen
sijainnit television mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
Järjestelmän virta, tulo tai
äänenvoimakkuus toimii
virheellisesti.
 Jos painikkeiden päällä on
metalliesineitä, poista ne.
Langattomat toiminnot (langaton
lähiverkko tai BLUETOOTH) ovat
epävakaita.
 Älä sijoita järjestelmän ympärille
television lisäksi muita
metalliesineitä.
Vianmääritys
 Katkaise järjestelmän virta
painamalla  (virta) -painiketta.
Kun ilmaisin poistuu näytöstä, irrota
verkkovirtajohto ja tarkista, ettei
mikään peitä järjestelmän
tuuletusaukkoja.
”BT TX” ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
 Vaihda [Bluetooth Mode]
­asetukseksi [Receiver] painamalla
kauko-ohjaimen RX/TX-painiketta.
Näyttöön tulee ”BT TX”, jos [Bluetooth
Mode] -asetuksena on [Transmitter]
(sivu 42). Kun painat kauko-ohjaimen
RX/TX-painiketta, [Bluetooth Mode]
­asetukseksi vaihdetaan [Receiver],
ja valittu tulo ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
Television tunnistimet eivät
toimi oikein.
 Laite voi estää joidenkin tunnistimien
(kuten kirkkauden tunnistimen),
television kauko-ohjaimen
vastaanottimen tai 3Dinfrapunalasijärjestelmää tukevan
3D-television 3D-lasien
infrapunalähettimen tai langattoman
yhteyden toimintaa. Siirrä laite pois
53FI
Järjestelmän
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi
oikein, palauta järjestelmä
seuraavasti:
1
2
3
4
5
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Valitse palautettava
valikkokohde.
Valitse [Start].
Palautuksen peruuttaminen
Valitse [Cancel] vaiheessa 5.
54FI
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen ja oikea etukanava:
20 W + 20 W (4 ohmia, 1 kHz,
kokonaissärö 1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin: 35 W
(kanavaa kohti tasolla 4 ohmia, 1 kHz)
Bassokaiutin: 100 W (5 ohmia, 100 Hz)
Tulot
TV IN (OPTICAL)
Lähdöt
HDMI OUT (TV (ARC))
HDMI-osio
Liitäntä
Tyyppi A (19-nastainen)
(USB) -liitäntä:
Tyyppi A (USB-muistitikun,
muistikortinlukijan ja digikameran
liittämistä varten)
Lähiverkko-osio
LAN(100)-liitäntä
100BASE-TX-liitäntä
Langaton lähiverkko-osio
Tietoliikennejärjestelmä
IEEE 802.11 a/b/g/n
Taajuuskaista
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH-osio
Tietoliikennejärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.1
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen
teholuokka 1
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä noin 30 m1)
Rekisteröitävien laitteiden enimmäismäärä
9 laitetta
Taajuusalue
2,4 GHz:n kaista (2,4 GHz –
2,4835 GHz)
Vasen/oikea etukaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
2-tiekaiutinjärjestelmä,
akustinen ripustus
Kaiutin
40 mm × 100 mm, kartiotyyppi
20 mm, tasapainotettu, kalottityyppi
Bassokaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
Bassokaiutinjärjestelmä, bassorefleksi
Kaiutin
120 mm, kartiotyyppi
55FI
Lisätietoja
USB-osio
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Tuetut pakkausmuodot3)
SBC4), AAC5), LDAC
Lähetysalue (A2DP)
20 – 40 000 Hz (LDAC
näytteenottotaajuus 96 kHz,
lähetysnopeus 990 kbps)
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
1)
Todelliseen yhteysalueeseen
vaikuttavat useat tekijät, kuten
laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat
magneettikentät, staattinen sähkö,
langattoman puhelimen käyttö,
vastaanottoherkkyys, käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellukset jne.
2) BLUETOOTH-standardiprofiilit
määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
3) Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus
ja muuntomuoto
4)
Lyhenne sanoista Subband Codec
5) Lyhenne sanoista Advanced
Audio Coding
Yleistä
Tehontarve
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
Toiminnassa: 40 W
Valmiustilassa: enintään 0,5 W
(Lisätietoja asetuksesta on sivulla 36.)
[Quick Start/Network Standby]
­asetuksena on [Off] (oletusasetus):
3W
[Quick Start/Network Standby]
­asetuksena on [On] (kaikki kiinteät
verkkoportit käytössä, kaikki
langattomat verkkoportit aktivoitu):
7W
Mitat (noin) (l/k/s)
720 mm × 80 mm × 325 mm
(ulkonevaa osaa lukuun ottamatta)
Paino (noin)
8,5 kg
Toistettavat
tiedostotyypit
Musiikki
Pakkausmuoto
Tunniste
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit
DSF2)
.dsf
Seuraavat iPod-/iPhone-mallit ovat
yhteensopivia. Päivitä iPod-/iPhonelaitteeseen uusin ohjelmisto ennen
laitteen käyttämistä järjestelmän kanssa.
BLUETOOTH-tekniikka toimii seuraavien
kanssa:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. sukupolvi) /
iPod touch (5. sukupolvi)
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Valokuva
Muoto
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
56FI
Tunniste
JPEG
Järjestelmä pystyy toistamaan .mkatiedostoja. Näitä tiedostoja ei voi toistaa
Home Network -palvelimella.
Järjestelmä ei ehkä toista tätä
tiedostomuotoa Home Network
­palvelimella.
Järjestelmä ei toista tätä tiedostomuotoa
Home Network ­palvelimella.
Järjestelmä ei toista DST-koodattuja
tiedostoja.
Järjestelmä ei toista animoituja PNGtai animoituja GIF-tiedostoja.
Järjestelmä ei toista 16-bittisiä BMPtiedostoja.
Järjestelmä ei toista Lossless-muodossa
koodattuja tiedostoja.
Huomautuksia
Lisätietoja
• Tiedoston muoto, tiedoston
koodaustapa, tallennustapa tai Home
Network -palvelimen tila saattaa estää
tiedoston toistamisen.
• Joitakin tietokoneella muokattuja
tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
• Joidenkin tiedostojen tapauksessa
pikakelaus eteen- tai taaksepäin ei ehkä
ole käytettävissä.
• Järjestelmä ei toista koodattuja
tiedostoja, kuten DRM-tiedostoja.
• Järjestelmä tunnistaa USB-laitteista
seuraavat tiedostot tai kansiot:
– enintään 9. tasolla olevat kansiot
(pääkansio mukaan lukien)
– enintään 500 tiedostoa/kansiota
samassa tasossa.
• Järjestelmä tunnistaa Home Network
­palvelimelta seuraavat tiedostot tai
kansiot:
– enintään 19. tasolla olevat kansiot
– enintään 999 tiedostoa/kansiota
samassa tasossa.
• Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
järjestelmän kanssa.
• Järjestelmä tunnistaa MSCmassamuistilaitteet (kuten Flash-muistin
tai kiintolevyn), Still Image Capture Device
(SICD) -laitteet ja 101-näppäimiset
näppäimistöt.
57FI
Tuetut tuloäänimuodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia äänimuotoja.
Muoto
Toiminto
”TV” (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DSD
–
: Tuettu muoto.
–: Tukematon muoto.
58FI
BLUETOOTHtiedonsiirrosta
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
59FI
Lisätietoja
• BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
etäisyydellä toisistaan (esteetön
etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla
lyhyempi seuraavissa tilanteissa.
– Kun BLUETOOTH-yhteydellä
käytettävien laitteiden välissä on
henkilö, metalliesine, seinä tai
muu este.
– Kun laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
– Kun lähellä on käytössä mikroaaltouuni.
– Kun lähellä on muita sähkömagneettisia
aaltoja.
• BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE 802.11 b/g/n) käyttävät
samaa taajuusaluetta (2,4 GHz).
Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen lähellä,
sähkömagneettista häiriötä voi esiintyä.
Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen,
kohina tai yhteyshäiriöt. Kokeile tällöin
seuraavia toimia:
– Käytä järjestelmää vähintään 10 metrin
etäisyydellä langattomasta
lähiverkkolaitteesta.
– Katkaise langattoman
lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin
etäisyydellä siitä.
– Asenna tämä järjestelmä ja
BLUETOOTH-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
• Tämän järjestelmän lähettämät
radioaallot saattavat häiritä joidenkin
lääkinnällisten laitteiden toimintaa.
Koska tällainen häiriö voi johtaa
toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen virta
seuraavissa ympäristöissä:
– sairaalat, junat, lentokoneet,
huoltoasemat ja muut paikat, joissa
on tulenarkoja kaasuja
– automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyys.
• Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTHmääritysten mukaisia suojaustoimintoja,
joilla varmistetaan suojattu tiedonsiirto
BLUETOOTH-tekniikan käytön aikana.
Suojaus ei kuitenkaan välttämättä ole
riittävä asetusten ja muiden tekijöiden
takia, joten noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan
avulla.
• Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista
tietovuodoista.
• BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei
voida taata kaikkien tämän järjestelmän
kanssa samaa profiilia käyttävien
BLUETOOTH-laitteiden kanssa.
• Tähän järjestelmään liitettyjen
BLUETOOTH-laitteiden on oltava
Bluetooth SIG, Inc:n ilmoittamien
BLUETOOTH-määritysten mukaisia,
ja niillä on oltava asianmukainen
hyväksyntä. Joissakin tapauksissa
BLUETOOTH-määritysten mukaista
laitetta ei voi liittää tähän järjestelmään
tai liitetyn laitteen ohjausmenetelmät,
näyttö tai hallinta saattavat poiketa
tavallisesta BLUETOOTH-laitteen
ominaisuuksien tai määritysten takia.
• Liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa saattaa
esiintyä kohinaa tai katkoja.
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS
LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
TÄRKEÄÄ:
LUE TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (”EULA”)
HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT
OHJELMISTOA. KÄYTTÄMÄLLÄ
OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN
EULA:N EHDOT. JOS ET HYVÄKSY
TÄMÄN EULA:N EHTOJA, ET SAA
KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.
Tämä EULA on laillinen sopimus sinun
ja Sony Corporationin (”SONY”) välillä.
Tämä EULA määrittää ne oikeudet ja
velvollisuudet, jotka sinulla on SONYN
ja sille käyttöoikeuden myöntäneiden
kolmansien osapuolien (SONYN
tytäryhtiöt mukaan lukien) sekä niiden
tytäryhtiöiden (yhdessä ”KOLMANNEN
OSAPUOLEN TOIMITTAJAT”) tarjoamiin
SONY-ohjelmistoihin ja SONYN
tarjoamiin ohjelmistopäivityksiin,
tällaisten ohjelmistojen painettuihin
julkaisuihin, online-julkaisuihin tai
muuhun sähköiseen dokumentaatioon
sekä tällaisten ohjelmistojen (yhdessä
”OHJELMISTO”) käytön luomiin
datatiedostoihin liittyen.
Edellä mainitusta huolimatta kaikkiin
OHJELMISTOON sisältyviin
ohjelmistoihin, joilla on erillinen
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus
(mukaan lukien GNU-hankkeiden yleiset
lisenssit ja GNU LGPL -lisenssit mutta ei
rajoittuen niihin) sovelletaan tällaista
erillistä loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimusta tämän EULA:n
asemesta siinä laajuudessa, jossa
tällainen erillinen loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus edellyttää
(”POISSULJETUT OHJELMISTOT”).
60FI
OHJELMISTOON myönnetään
käyttöoikeus, ohjelmistoa ei myydä.
OHJELMISTO on
tekijänoikeuslainsäädännön ja muun
immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön sekä kansainvälisten
sopimusten suojaama.
TEKIJÄNOIKEUDET
Kaikki OHJELMISTON oikeudet ja
käyttöoikeudet (mukaan lukien kaikki
OHJELMISTOON sisältyvät kuvat,
valokuvat, animaatiot, videot,
äänitiedostot, musiikki, teksti ja
sovelmat mutta ei rajoittuen niihin) ovat
SONYN tai KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJIEN omaisuutta.
KÄYTTÖOIKEUDEN
MYÖNTÄMINEN
SONY myöntää sinulle rajoitetun
oikeuden käyttää OHJELMISTOA vain
yhteensopivan laitteen (”LAITE”)
yhteydessä ja vain omaan, eikaupalliseen käyttöön. SONY ja
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT
varaavat nimenomaisesti kaikki sellaiset
OHJELMISTON oikeudet,
omistusoikeudet ja intressit (mukaan
lukien kaikki immateriaalioikeudet
mutta ei rajoittuen niihin), joita tämä
EULA ei nimenomaisesti myönnä sinulle.
VAATIMUKSET JA RAJOITUKSET
Et saa kopioida, julkaista, mukauttaa,
jaella, muokata, takaisinmallintaa,
kääntää konekielelle tai purkaa
OHJELMISTOA tai sen osaa, yrittää
johtaa OHJELMISTON tai sen osan
lähdekoodia tai luoda OHJELMISTOSTA
johdannaistöitä, ellei OHJELMISTO
tarkoituksella helpota tällaisten
johdannaistöiden luontia. Et saa
muokata tai puuttua mihinkään
OHJELMISTON digitaalisten oikeuksien
hallintatoimintoihin. Et saa ohittaa,
muokata, mitätöidä tai kiertää mitään
OHJELMISTON KÄYTTÖ
ILMAN TEKIJÄNOIKEUKSILLA
SUOJATTUJA MATERIAALEJA
Voit ehkä käyttää OHJELMISTOA itse
luomasi tai kolmannen osapuolen
luoman sisällön katselemiseen,
tallentamiseen, käsittelemiseen tai
käyttämiseen. Tällaisella sisällöllä voi
olla tekijänoikeuslainsäädännön, muun
immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön tai sopimusten suoja.
Sitoudut käyttämään OHJELMISTOA vain
kaikkien tällaista sisältöä koskevien
lakien ja sopimusten mukaisesti.
Hyväksyt, että SONY voi ryhtyä
tarvittaviin toimiin suojatakseen
OHJELMISTON tallentaman,
käsittelemän tai käyttämän sisällön
tekijänoikeudet. Tällaisia toimia voivat
olla muun muassa tiettyjen
OHJELMISTON ominaisuuksien kautta
tehtyjen varmuuskopiointien ja
palautusten tiheyden laskeminen,
kieltäytyminen pyytämästäsi tietojen
palautuksen mahdollistamisesta ja
tämän EULA:n irtisanominen, käytät
OHJELMISTOA laittomasti.
SISÄLTÖPALVELU
HUOMAA MYÖS, ETTÄ OHJELMISTO ON
EHKÄ SUUNNITELTU KÄYTETTÄVÄKSI
YHDESSÄ YHDEN TAI USEAN
SISÄLTÖPALVELUN (”SISÄLTÖPALVELU”)
KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN
SISÄLLÖN KANSSA. KYSEISEN SISÄLLÖN
PALVELUEHDOT SÄÄTELEVÄT
PALVELUN JA TÄMÄN SISÄLLÖN
KÄYTTÖÄ. JOS ET HYVÄKSY TÄLLAISIA
EHTOJA, OHJELMISTON KÄYTTÖ ON
RAJOITETTUA. Hyväksyt, että tietyt
OHJELMISTON kautta käytettävissä
olevat sisällöt ja palvelut saattaa tarjota
kolmas osapuoli, joka ei ole SONYN
hallinnassa. SISÄLTÖPALVELUN KÄYTTÖ
EDELLYTTÄÄ INTERNET-YHTEYTTÄ.
SISÄLTÖPALVELU VOIDAAN
KESKEYTTÄÄ MILLOIN TAHANSA.
INTERNET-YHTEYDET JA
KOLMANNEN OSAPUOLEN
PALVELUT
Hyväksyt, että joidenkin OHJELMISTON
ominaisuuksien käyttö saattaa
edellyttää Internet-yhteyttä, josta olet
yksin vastuussa. Lisäksi olet yksin
vastuussa kaikkien Internet-yhteyteen
liittyvien kolmannen osapuolen
maksujen, mukaan lukien rajoituksetta
Internet-palveluntarjoajan tai
yhteysajan tarjoajan perimät maksut,
maksamisesta. Internet-yhteyden ja
palvelun ominaisuudet, kaistanleveys
tai tekniset rajoitukset saattavat
rajoittaa OHJELMISTON toimintaa.
Tällaisen Internet-yhteyden
tarjoaminen, laatu ja turvallisuus ovat
yksin kyseistä palvelua tarjoavan
kolmannen osapuolen vastuulla.
61FI
Lisätietoja
OHJELMISTON toimintoja tai suojauksia
tai OHJELMISTOON toiminnallisesti
linkitettyjä mekanismeja. Et saa erotella
mitään OHJELMISTON yksittäistä osaa
käytettäväksi useassa LAITTEESSA, ellei
SONY ole sitä nimenomaisesti sallinut.
OHJELMISTOSSA olevia tavaramerkkejä
tai ilmoituksia ei saa poistaa, muuttaa,
peittää eikä hävittää. OHJELMISTOA ei
saa jakaa, jaella, vuokrata, luovuttaa,
siirtää tai myydä, eikä siihen saa
myöntää alilisenssejä. Toimittaja
(ohjelmiston toimittaja, palvelun
toimittaja tai SONY) voi oman
harkintansa mukaan keskeyttää tai
lopettaa sellaiset ohjelmistot,
verkkopalvelut tai muut tuotteet
OHJELMISTOA lukuun ottamatta,
joista OHJELMISTON suorituskyky on
riippuvainen. SONY ja tällaiset
toimittajat eivät takaa, että
OHJELMISTO, verkkopalvelut, sisältö
tai muut tuotteet ovat käytettävissä
tai toimivat ilman keskeytyksiä
tai muutoksia.
VIENTI JA MUUT SÄÄNNÖKSET
Sitoudut noudattamaan kaikkia
asuinmaasi tai -alueesi soveltuvia
vientiin ja jälleenvientiin liittyviä
rajoituksia ja säännöksiä ja olemaan
siirtämättä OHJELMISTOA tai
valtuuttamatta OHJELMISTON siirtoa
kiellettyyn maahan sekä rikkomatta
muulla tavalla tällaisia rajoituksia
tai säännöksiä.
KORKEAN RISKIN TOIMINNOT
OHJELMISTO ei ole vikasietoinen, eikä
sitä ole suunniteltu, valmistettu tai
tarkoitettu käytettäväksi tai myytäväksi
verkossa tapahtuvaan ohjaukseen
vaarallisissa ympäristöissä, joissa
edellytetään vikaturvallista toimintaa
(esimerkiksi ydinvoimalaitoksissa,
lentokoneiden navigointi- tai
viestintäjärjestelmissä, lennonjohdossa,
elintoimintoja ylläpitävissä laitteissa tai
asejärjestelmissä) ja joissa
OHJELMISTON häiriö saattaisi aiheuttaa
kuoleman, henkilövahingon, vakavan
fyysisen vahingon tai vakavan
ympäristövahingon (”KORKEAN RISKIN
TOIMINNOT”). SONY, KOLMANNEN
OSAPUOLEN TOIMITTAJAT ja niiden
tytäryhtiöt eivät myönnä minkäänlaista
suoraa tai epäsuoraa takuuta
ohjelmiston soveltuvuudelle KORKEAN
RISKIN TOIMINTOIHIN.
OHJELMISTON
TAKUUN RAJOITUS
Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät
OHJELMISTOA omalla vastuullasi ja olet
vastuussa OHJELMISTON käytöstä.
OHJELMISTO tarjotaan SELLAISENAAN
ilman mitään takuita.
SONY JA KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT (tässä osassa SONYYN ja
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIIN
viitataan yhteisnimellä SONY) EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI
EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN
62FI
RAJOITTAMATTA TAKUUTA
KAUPALLISTETTAVUUDELLE,
OMISTUSOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDELLE TAI
SOVELTUVUUDELLE TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. SONY EI TAKAA EIKÄ
ESITÄ, ETTÄ (A) MINKÄÄN OHJELMISTON
SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT
KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ
NE PÄIVITETÄÄN TULEVAISUUDESSA,
(B) MIKÄÄN OHJELMISTO TOIMII OIKEIN
TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ
MAHDOLLISET VIAT KORJATAAN,
(C) OHJELMISTO EI VAHINGOITA MUITA
OHJELMISTOJA, LAITTEISTOJA TAI
TIETOJA, (D) OHJELMISTOT,
VERKKOPALVELUT (INTERNET MUKAAN
LUKIEN) TAI TUOTTEET (MUUT KUIN
OHJELMISTO), JOISTA OHJELMISTON
SUORITUSKYKY ON RIIPPUVAINEN,
OVAT JATKOSSAKIN KÄYTETTÄVISSÄ,
KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI
MUUTTUMATTOMIA TAI
(E) OHJELMISTOA VOI KÄYTTÄÄ
VIRHEETTÖMÄSTI, TARKASTI TAI
LUOTETTAVASTI TAI OHJELMISTON
KÄYTÖN SEURAUKSET OVAT
VIRHEETTÖMIÄ, TARKKOJA TAI
LUOTETTAVIA.
MIKÄÄN SONYN TAI SEN VALTUUTETUN
EDUSTAJAN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN
LAUSUMA TAI OHJE EI LUO TAKUUTA TAI
VELVOLLISUUTTA TAI LAAJENNA TÄMÄN
TAKUUN KATTAVUUTTA MILLÄÄN
TAVALLA. JOS OHJELMISTO
OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VASTAAT
YKSIN KAIKISTA TARVITTAVIEN
HUOLTOJEN, KORJAUSTEN TAI
KORJAUSTEN KUSTANNUKSISTA.
JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT
SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN
RAJOITTAMISTA, JOTEN NÄMÄ
RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.
VASTUUNRAJOITUS
SONY JA KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT (tässä osassa SONYYN ja
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIIN
viitataan yhteisnimellä SONY) EIVÄT OLE
AUTOMAATTINEN
PÄIVITYSTOIMINTO
SONY tai KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT voivat aika ajoin päivittää
tai muuten muokata OHJELMISTOA
automaattisesti muun muassa
suojaustoimintojen tehostamiseksi,
virheiden korjaamiseksi ja toimintojen
parantamiseksi esimerkiksi silloin, kun
olet yhteydessä SONYN tai kolmannen
osapuolen palvelimiin. Tällaiset
päivitykset tai muutokset voivat poistaa
tai muuttaa OHJELMISTON toimintoja tai
ominaisuuksia käyttäjälle tärkeät
toiminnot mukaan lukien. Hyväksyt, että
SONY voi suorittaa tällaisia toimina
oman harkintansa mukaan ja että SONY
saattaa vaatia OHJELMISTON käytön
jatkamisen edellyttävän tällaisen
päivityksen tai muutoksen täydellistä
asennusta tai hyväksymistä. Kaikki
päivitykset ja muutokset katsotaan
tämän EULA:n tarkoittaman
OHJELMISTON osiksi. Hyväksymällä
tämän EULA:n hyväksyt myös tällaiset
päivitykset tai muutokset.
KOKO SOPIMUS,
LUOPUMINEN JA JAKAMINEN
Tämä EULA ja SONYN
yksityisyydensuojakäytäntö, joita
voidaan muuttaa aika ajoin,
muodostavat yhdessä koko käyttäjän ja
SONYN välisen OHJELMISTOA koskevan
sopimuksen. Jonkin tämän EULA:n
mukaisen oikeuden tai ehdon
käyttämättä tai toimeenpanematta
jättäminen ei tarkoita, että SONY
luopuisi tällaisesta oikeudesta tai
ehdosta. Jos jokin tämän EULA:n ehto
on pätemätön, laiton tai
toimeenpanokelvoton, kyseinen ehto
pannaan toimeen suurimmassa
sallitussa laajuudessa tämän EULA:n
tarkoituksen säilyttämiseksi, ja muut
osat pysyvät voimassa koko
laajuudessaan.
SOVELLETTAVA LAKI
JA OIKEUSTOIMIALUE
YK:n yleissopimus kansainvälistä
tavaran kauppaa koskevista
sopimuksista ei koske tätä EULA:a.
Tätä EULA:a sovelletaan Japanin lakien
mukaisesti lainvalintasääntöjen tähän
vaikuttamatta. Tämän EULA:n
soveltamisesta koskevat riita-asiat
käsitellään Tokion alueellisessa
tuomioistuimessa Japanissa,
ja osapuolet antavat täten
suostumuksensa oikeuspaikan
valinnalle ja tämän tuomioistuimen
toimivallalle asiassa.
TASAPUOLISET OIKAISUKEINOT
Tämän EULA:n päinvastaisista kohdista
riippumatta myönnät ja hyväksyt, että
tämän EULA:n rikkominen tai
noudattamatta jättäminen aiheuttaa
SONYLLE haittaa, jota ei voi korjata ja
josta rahallinen korvaus ei olisi riittävä,
ja suostut siihen, että SONY voi hakea
63FI
Lisätietoja
VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA
TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA,
JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTOON
LIITTYVÄSTÄ TAKUUN RIKKOMISESTA,
SOPIMUSRIKKOMUKSESTA,
LAIMINLYÖNNISTÄ, ANKARASTA
VASTUUSTA TAI MUUSTA
OIKEUSPERUSTEESTA. TÄLLAISET
VAHINGOT SISÄLTÄVÄT MUUN MUASSA
VOITON MENETYKSEN, LIIKEVAIHDON
MENETYKSEN, TIETOJEN MENETYKSEN,
OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN
LAITTEEN KÄYTÖN ESTYMISEN,
RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO SONYLLE
TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN
TILANTEESSA SONYN
KOKONAISKORVAUSVASTUU SINULLE
TÄMÄN EULA:N PERUSTEELLA EI YLITÄ
TUOTTEESTA MAKSAMAASI SUMMAA.
JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT
SALLI SATUNNAISTEN TAI
JOHDANNAISTEN VAHINKOJEN
RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ OLEVA
RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.
sellaisia oikaisukeinoja, jotka se katsoo
tarpeellisiksi tai sopiviksi tällaisissa
olosuhteissa. SONY voi myös ryhtyä
laillisiin ja teknisiin toimiin estääkseen
tämän EULA:n rikkomisen ja/tai
pannakseen tämän EULA:n täytäntöön,
mukaan lukien rajoituksetta
OHJELMISTON käyttöoikeuden välitön
irtisanominen, jos SONY uskoo, että
rikot tai aiot rikkoa tätä EULA:a. Nämä
oikaisukeinot ovat käytettävissä niiden
oikaisukeinojen lisäksi, joita SONYLLA
voi olla lain, yleisten käytäntöjen tai
sopimuksen mukaisesti.
KOLMANNEN OSAPUOLEN
EDUNSAAJAT
IRTISANOMINEN
Copyright © 2014 Sony Corporation.
SONY voi muita oikeuksiaan
rajoittamatta irtisanoa tämän EULA:n,
jos et noudata jotakin sen ehtoa.
Irtisanomisen tapahtuessa sinun tulee
lopettaa kaikki OHJELMISTON käyttö ja
hävittää kaikki OHJELMISTON kopiot.
MUUTOKSET
SONY PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA
TÄMÄN EULA:N EHTOJA OMAN
HARKINTANSA MUKAAN
ILMOITTAMALLA ASIASTA SONYN
VERKKOSIVUSTOSSA, LÄHETTÄMÄLLÄ
SÄHKÖPOSTIA ANTAMAASI
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN TAI
ANTAMALLA ILMOITUKSEN PÄIVITYSTEN
HANKINTAPROSESSIN OSANA TAI
MUULLA LAILLISESTI
TUNNISTETTAVALLA ILMOITUSTAVALLA.
Jos et hyväksy muutosta, pyydä heti
ohjeita SONYLTA. Jos jatkat
OHJELMISTON käyttöä tällaisen
ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen,
sinun katsotaan hyväksyneen tällaisen
muutoksen sitovuuden.
64FI
Kukin KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJA on tämän sopimuksen
tarkoittama kolmannen osapuolen
edunsaaja, jolla on oikeus
toimeenpanna tämän EULA:n ehdot
tarjoamansa OHJELMISTON suhteen.
Jos sinulla on tähän EULA:an liittyviä
kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä SONYYN
kirjoittamalla oman maasi SONYN
osoitteeseen.
Varotoimet
Tietoa turvallisuudesta
• Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä
esineitä tai nesteitä, keskeytä
järjestelmän käyttö, irrota virtajohto
pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
• Älä kiipeä laitteen päälle, jottet putoa ja
loukkaa itseäsi tai vaurioita järjestelmää.
Tietoa virtalähteistä
Tietoa lämmön kertymisestä
Vaikka järjestelmä lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe. Jos käytät
järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, järjestelmän takaja alaosan lämpötila nousee
huomattavasti. Jotta et polttaisi itseäsi,
älä kosketa järjestelmää.
Tietoa sijoittamisesta
• Järjestelmä on yhteensopiva sellaisten
televisioiden kanssa, joiden telineen koko
on enintään 718 mm × 290 mm ja paino on
enintään 40 kg.
• Jätä järjestelmän etuosa auki.
• Älä aseta järjestelmää lämpöä säteilevän
laitteen päälle.
Huomautuksia lasista
• Älä laita lasille mitään kuumaa, kuten
juuri liedeltä otettua pannua tai kattilaa.
Lasipinta voi särkyä, aiheuttaa
loukkaantumisen tai vaurioittaa
järjestelmää.
• Älä altista lasikantta voimakkaille iskuille.
Järjestelmän lasikansi on valmistettu
vahvasta lasista, mutta sen
särkymättömyyttä ei voida taata.
Noudata seuraavia ohjeita lasin
särkymisen välttämiseksi:
– Älä altista lasikantta voimakkaille
iskuille, kuten lyönneille tai terävien
esineiden putoamiselle sen päälle.
65FI
Lisätietoja
• Ennen järjestelmän käyttöä tarkista, että
käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa. Käyttöjännite on ilmoitettu
laitteen takana olevassa nimilaatassa.
• Jos et käytä järjestelmää pitkään aikaan,
irrota järjestelmä pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten
pidä kiinni pistokkeesta, äläkä koskaan
vedä johdosta.
• Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi
turvallisuuden vuoksi, ja se sopii
pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos et voi
kytkeä pistoketta kokonaan pistorasiaan,
ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
• Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on
riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei kerry ja
jotta järjestelmän käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita järjestelmää lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, missä se altistuu
suoralle auringonvalolle, suurelle
pölymäärälle tai mekaanisille
tärähdyksille.
• Älä sijoita laitteen taakse mitään, mikä voi
tukkia tuuletusaukot ja aiheuttaa
toimintavirheitä.
• Älä sijoita järjestelmän ympärille
television lisäksi muita metalliesineitä.
Langattomat toiminnot voivat olla
epävakaita.
• Jos järjestelmää käytetään yhdessä
television, videonauhurin tai
kasettinauhurin kanssa, seurauksena voi
olla häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä.
Siirrä järjestelmä tässä tapauksessa
kauemmas televisiosta, videonauhurista
tai kasettinauhurista.
• Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän
erityisesti käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus
jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua
tai menettää väriään.
• Ole varovainen, etteivät järjestelmän
kulmat aiheuta loukkaantumisia.
• Asenna järjestelmä niin, ettet vaurioita
sen alaosassa olevaa kaiutinta.
• Järjestelmän kaiuttimet eivät ole
magneettisesti suojattuja. Älä aseta
magneettisia kortteja äläkä
kuvaputkitelevisiota järjestelmän päälle
tai lähelle.
– Älä raaputa lasia terävillä esineillä
äläkä töki sitä.
– Vältä iskuja lasin reunaan
säilytystelineeseen asennettaessa.
• Jos lasi rikkoutuu, älä koske siihen paljain
käsin. Rikkoutunut lasi voi aiheuttaa
haavoja.
• Älä aseta järjestelmän päälle yli 40 kg:n
painoisia esineitä. Sellaiset voivat
vahingoittaa järjestelmän lasikantta.
• Karkaistu lasi on vahvempaa kuin
tavallinen, mutta sekin voi särkyä.
• Karkaistu lasi voi harvinaisissa
tapauksissa särkyä spontaanisti.
Järjestelmässä käytetään vahvaa lasia,
mutta sen särkymättömyyttä ei voida
taata.
Tietoa käytöstä
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise
järjestelmän virta ja irrota virtajohto.
Tietoa puhdistamisesta
Puhdista järjestelmä pehmeällä, kuivalla
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kolmansien osapuolten
tarjoamia palveluita koskeva
vastuuvapauslauseke
Kolmansien osapuolten tarjoamia
palveluita voidaan muuttaa ja ne voidaan
keskeyttää tai lakkauttaa ilman erillistä
ilmoitusta. Sony ei millään tavalla vastaa
tällaisista tilanteista.
Huomautuksia päivittämisestä
Tämä järjestelmä mahdollistaa ohjelmiston
päivittämisen automaattisesti, jos
järjestelmästä muodostetaan Internetyhteys kiinteän tai langattoman verkon
kautta.
Päivittämällä järjestelmän voit lisätä uusia
toimintoja sekä käyttää järjestelmää
entistä kätevämmin ja turvallisemmin.
66FI
Jos et halua päivittää järjestelmää
automaattisesti, voit poistaa toiminnon
käytöstä älypuhelimeen tai tabletlaitteeseen asennetulla SongPalilla.
Järjestelmä voi kuitenkin päivittää
ohjelmiston automaattisesti esimerkiksi
turvallisuussyistä, vaikka tämä toiminto
on poistettu käytöstä. Voit päivittää
ohjelmiston myös asetusvalikosta,
kun tämä toiminto on poistettu käytöstä.
Lisätietoja on kohdassa ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 40).
Järjestelmää ei saa käyttää ohjelmiston
päivityksen aikana.
Tekijänoikeudet
ja tavaramerkit
Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital
­tekniikkaa.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot
ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita
Sony Corporation käyttää lisenssillä.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n
tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Android ja Google Play ovat Google Inc:n
tavaramerkkejä.
Google Cast ja Google Cast -merkki ovat
Google Inc:n tavaramerkkejä.
Xperia on Sony Mobile Communications
AB:n tavaramerkki.
Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod
touch ja Retina ovat Apple Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store
on Apple Inc:n palvelumerkki.
Made for iPod- ja Made for iPhone
­merkinnät tarkoittavat, että elektroninen
lisälaite on suunniteltu käytettäväksi
erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on
Applen suorituskykyä koskevien
BRAVIA-logo on Sony Corporationin
tavaramerkki.
ClearAudio+ on Sony Corporationin
tavaramerkki.
PlayStation® on Sony Computer
Entertainment Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa
ja ­patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n
ja Thomsonin luvalla.
Windows Media on
Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt
Microsoft Corporationin
immateriaalioikeudet. Näiden
tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin tai valtuutetun Microsofttytäryhtiön myöntämää lupaa.
Opera® Devices SDK on Opera Software
ASA:n tuote. Copyright 1995–2015 Opera
Software ASA. Kaikki oikeudet pidätetään.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast® ovat
Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ ja Miracast™ ovat Wi-Fi
Alliancen tavaramerkkejä.
67FI
Lisätietoja
Tämä järjestelmä käyttää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
standardien mukainen. Apple ei vastaa
tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että
laite on turvallisuusmääräysten ja muiden
lakisääteisten standardien mukainen.
Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö
iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
LDAC™ ja LDAC-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
LDAC on Sonyn kehittämä äänen
koodaustekniikka, joka mahdollistaa
High­Resolution (Hi-Res) Audio -sisällön
siirtämisen jopa Bluetooth-yhteyden
välityksellä. Muista Bluetoothyhteensopivista koodaustekniikoista,
kuten SBC:stä, poiketen se ei laske Hi-Res
Audio -sisällön laatua*, ja tehokkaan
koodauksen sekä optimaalisen
pakkauksen ansiosta sillä voi siirtää
langattoman Bluetooth-verkon kautta noin
kolme kertaa enemmän tietoja** kuin näillä
muilla tekniikoilla uskomattomasta
äänenlaadusta tinkimättä.
* DSD-muotoista sisältöä lukuun
ottamatta
**SBC (Subband Coding) -muotoon
verrattuna, kun bittinopeudeksi on valittu
990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps
(88,2/44,1 kHz)
Tämä tuote sisältää GNU General Public
License (”GPL”)- tai GNU Lesser General
Public License (”LGPL”) -lisenssin alaisia
ohjelmistoja. Lisenssissä mainitaan, että
asiakkailla on oikeus hankkia, muunnella
ja jakaa edelleen mainitun ohjelmiston
lähdekoodia GPL- tai LGPL-lisenssin
ehtojen mukaisesti.
Lisätietoja GPL- ja LGPL-lisensseistä sekä
muista ohjelmistolisensseistä on tuotteen
[Setup]-valikon [System Settings] -osan
[Software License Information] -kohdassa.
Tuotteessa käytetyn ohjelmiston
lähdekoodi on GPL- ja LGPL-lisenssin
alainen ja saatavana Internetissä. Se on
ladattavissa seuraavassa osoitteessa:
URL-osoite:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Huomaa, että Sony ei vastaa tämän
lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin
eikä ole vastuussa niistä.
68FI
DSEE on Sony Corporationin tavaramerkki.
DLNA™, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED™
ovat Digital Living Network Alliancen
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai
sertifiointimerkkejä.
TRILUMINOS ja TRILUMINOS-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Tässä tuotteessa käytetään Spotifyohjelmistoa*, johon liittyvät kolmannen
osapuolen lisenssit ovat seuraavassa
osoitteessa:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify
Groupin tavaramerkkejä.*
* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä
kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa
tavaramerkkejä.
Hakemisto
Numeerinen
I
24p Output 41
4K Output 41
Initialize Personal Information 46
Input Skip Setting 45
Internet Settings 45
A
Audio DRC 42
Audio Output 42
Audio Return Channel 44
Audio Settings 42
Auto Display 44
Auto Home Network Access
Permission 45
Auto Standby 44
Auto Update 44
Auto Update Settings 44
B
K
Kauko-ohjain 9
M
Multiplex-lähetysääni 34
N
Network Connection Diagnostics 45
Network Connection Status 45
Network content 24p Output 41
Network Settings 45
NFC 25
Bluetooth Codec – AAC 43
Bluetooth Codec – LDAC 43
Bluetooth Mode 42
Bluetooth Settings 42
Bluetooth Standby 43
O
C
PRTCT 53
Connection Server Settings 45
Control for HDMI 43
Q
D
Device List 42
Device Name 44
DSEE 42
E
Easy Setup 46
External Control 45
G
Google Cast 32
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 42
HDMI Settings 43
Home Network Access Control 45
OSD Language 43
Output Video Resolution 41
P
Quick Start/Network Standby 44
R
Remote Start 45
Reset to Factory Default Settings 46
Resetting 46
S
SBM 42
Screen mirroring RF Setting 45
Screen Settings 41
Slideshow 47
Software License Information 44
Software Update 41
Software Update Notification 44
Sound field 47
System Information 44
System Settings 43
69FI
T
Time Zone 44
TV Type 41
U
Update 41
V
Verkko 14, 33
W
Wireless Playback Quality 43
70FI
Järjestelmän ohjelmisto voidaan päivittää tulevaisuudessa. Lisätietoja mahdollisesti
saatavilla olevista päivityksistä saat seuraavasta URL-osoitteesta.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-585-710-72(1) (FI)
Download PDF

advertising