Sony | HT-XT100 | Sony HT-XT100 2.1-kanavainen TV:n Bluetooth®-jalustakaiutin Käyttöohjeet

D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\010COV.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 1 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Kotiteatterijärjestelmä
Käyttöohjeet
HT-XT100
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\020REG.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
VAROITUS
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai suljettuun
kaappiin.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla
vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta
niin kauan kuin se on kytketty
pistorasiaan, vaikka itse laitteen
virta olisi katkaistu.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä
poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite
tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään
pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta
poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Älä altista paristoja tai akun
sisältäviä laitteita kuumuudelle,
kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
Vain sisäkäyttöön.
Suositellut kaapelit
Tietokoneiden ja/tai oheislaitteiden
kytkentään isännöintiä varten täytyy
käyttää asianmukaisesti suojattuja ja
maadoitettuja kaapeleita ja liittimiä.
Tämän laitteen on testeissä todettu
olevan EMC-säännöksen rajoitusten
mukainen, kun käytössä on enintään
3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön
perustuvaa vaatimustenmukaisuutta
koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa
asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa
annettuihin osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä
laite vastaa direktiivin 1999/5/EY
olennaisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa
URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa
Euroopan maissa,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa
oleva merkki tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätysja keräyspisteeseen. Huolehtimalla
2FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\020REG.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 3 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä
voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Vain
Eurooppa
Käytöstä poistettujen
akkujen hävittäminen
(sovellettavissa
Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan
maissa, joissa
on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa
oleva merkki tarkoittaa, että laitteen
mukana toimitettua akkua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin
kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki lisätään akkuun,
joka sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus
tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto
on annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Voit varmistaa akun asianmukaisen
käsittelyn toimittamalla sen
käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso
lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen.
Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai
akun/pariston kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Tekijänoikeudet
ja tavaramerkit
Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital
Surround System -tekniikkaa.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
Bluetooth SIG, Inc. omistaa ja joita
Sony Corporation käyttää lisenssillä.
Tämä järjestelmä käyttää
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface ja HDMI-logo ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
N Mark on NFC Forum, Inc:n
tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
ClearAudio+ on Sony Corporationin
tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet
ovat omistajiensa omaisuutta.
3FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\020REG.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Tietoja näistä
käyttöohjeista
• Näissä käyttöohjeiden ohjeissa
kuvataan kauko-ohjaimen säätimet.
Voit käyttää myös pääyksikön
säätimiä, jos niillä on sama tai vastaava
nimi kuin kauko-ohjaimen painikkeilla.
• Jotkin kuvista ovat konseptipiirroksia,
ja ne saattavat poiketa todellisista
tuotteista.
4FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\010COVTOC.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 5 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Sisällys
Liittäminen  Aloitusopas (erillinen asiakirja)
Tietoja näistä käyttöohjeista ..... 4
Kuunteleminen
Television, kaapeli- tai
satelliittivirittimen jne.
äänen kuunteleminen ......... 6
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteesta ...................... 6
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-laitteesta .........7
Lisätietoja
Varotoimet ................................ 14
Vianmääritys ............................. 15
Osat ja painikkeet ..................... 19
Toistettavat tiedostotyypit .......22
Tuettu äänimuodot ..................22
Tekniset tiedot ..........................23
Tietoja BLUETOOTHtiedonsiirrosta ................... 24
Äänen säätäminen
Äänitehosteista nauttiminen
(urheilutila jne.) ....................7
BLUETOOTH-toiminnot
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-laitteesta ........ 8
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen ......10
Muut toiminnot
Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen ........................ 12
Virransäästö valmiustilassa ...... 13
5FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\030LSN.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Kuunteleminen
Television, kaapeli- tai
satelliittivirittimen jne.
äänen kuunteleminen
Paina toistuvasti INPUT.
Kun painat INPUT-painiketta kerran,
nykyinen laite näkyy etunäytössä.
Jokaisella INPUT-painikkeen
painalluksella laite vaihtuu
järjestyksessä seuraavasti.
Musiikin kuunteleminen
USB-laitteesta
Laitteella voi toistaa liitetyssä
USB-laitteessa olevia
musiikkitiedostoja.
Lisätietoja toistettavista
tiedostotyypeistä on kohdassa
Toistettavat tiedostotyypit (sivu 22).
1
Liitä USB-laite
(USB) -porttiin.
[OPT]  [ANALG]  [BT]  [USB] 
[HDMI]
[OPT]
OPTICAL IN -liitäntään liitetty televisio
[ANALG]
ANALOG IN -liitäntään liitetty analoginen
laite
[BT]
BLUETOOTH-laite, joka tukee A2DP:tä
(sivu 8)
[USB]
(USB) -porttiin liitetty USB-laite (sivu 6)
[HDMI]
ARC (Audio Return Channel) -toiminnon
kanssa yhteensopiva televisio, joka on liitetty
HDMI OUT ARC -liitäntään
2
3
4
Tuo [USB] näyttöön painamalla
toistuvasti INPUT-painiketta.
Paina  (toista/tauko).
Valitse toistettava kansio
painamalla 
.
Huomautus
• Katkaise järjestelmästä virta ennen
USB-laitteen irrottamista, sillä muutoin
USB-laite tai sen sisältämät tiedot
voivat vaurioitua.
Vihje
• Jos BLUETOOTH-toiminnot ovat poissa
käytöstä, näytössä näkyy [BTOFF]
eikä [BT].
6FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\040SND.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 7 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-laitteesta
Katso BLUETOOTH-toiminnot (sivu 8).
Äänen säätäminen
Kuunteleminen/Äänen säätäminen
Äänitehosteista
nauttiminen
(urheilutila jne.)
Voit vaivattomasti nauttia
esiohjelmoiduista äänikentistä, jotka
on räätälöity erilaisille äänilähteille.
Äänikentän valitseminen
Paina SOUND FIELD -painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi
äänikenttä ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
[CLEARAUDIO+]
Laite valitsee automaattisesti äänilähteelle
sopivan ääniasetuksen.
[STANDARD]
Vastaa jokaista lähdettä.
[MOVIE]
Ääni toistetaan elokuviin sopivilla
tilaäänitehosteilla, jotka ovat
todenmukaisia ja tehokkaita.
[SPORTS]
Selostus on selkeää, kannustushuudot
kuuluvat tilaäänenä ja äänet ovat
todenmukaisia.
[GAME]
Äänet ovat tehokkaita ja todenmukaisia,
sopii pelien pelaamiseen.
[MUSIC]
Äänet toistetaan musiikkiohjelmille, Blu-ray
Disc™ -musiikkilevyille tai DVD-levyille
sopivalla tavalla.
[PAUDIO (Portable audio)]
Äänet toistetaan kannettavalle
musiikkisoittimelle sopivalla tavalla.
7FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\050BLT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Yötilan asettaminen
Toistettavaa ääntä parannetaan
äänitehosteilla ja selkeyttämällä
keskusteluita.
Tuo [N ON] näyttöön painamalla
NIGHT-painiketta.
Voit poistaa Yötila-toiminnon käytöstä
painamalla NIGHT-painiketta, kunnes
näytössä näkyy [N OFF].
BLUETOOTH-toiminnot
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-laitteesta
Puhetilan asettaminen
Puhetila selkeyttää keskustelujen ääntä.
Tuo [V ON] näyttöön painamalla
VOICE-painiketta.
Voit poistaa puhetilan käytöstä
painamalla VOICE-painiketta,
kunnes näytössä näkyy [V OFF].
Tämän järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen
pariliitoksen
muodostaminen
Pariliitoksen muodostaminen
on prosessi, jolla muodostetaan
BLUETOOTH-laitteiden välille linkki
langatonta yhteyttä varten. Laitteesta
on muodostettava pariliitos
järjestelmään, ennen kuin
aloitat järjestelmän käytön.
Kun BLUETOOTH-laitteiden välille
on muodostettu pariliitos, niiden välille
ei enää tarvitse muodostaa pariliitosta
uudelleen.
1
2
3
Paina järjestelmän PAIRINGpainiketta.
BLUETOOTH-ilmaisin (sininen)
vilkkuu nopeasti BLUETOOTHpariliitoksen muodostamisen
aikana.
Ota BLUETOOTH-laitteen
BLUETOOTH-toiminto käyttöön,
hae laitteita ja valitse HT-XT100.
Jos salausavainta pyydetään,
kirjoita 0000.
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin (sininen) syttyy.
8FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\050BLT.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 9 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Huomautus
• Voit muodostaa pariliitoksen
enintään kahdeksaan BLUETOOTHlaitteeseen. Jos pariliitos
muodostetaan yhdeksännen
BLUETOOTH-laitteen kanssa,
uusi laite korvaa ensimmäisen
yhdistetyn laitteen.
1
1
2
3
4
Tuo [BT] näyttöön painamalla
toistuvasti INPUT-painiketta.
Huomautus
• Sovellus ei ehkä ole saatavilla
tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.
2
Pidä etälaitetta järjestelmän
N-Mark-merkin lähellä, kunnes
etälaite värisee.
Valitse BLUETOOTH-laitteesta
HT-XT100.
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin (sininen) syttyy.
Aloita toisto BLUETOOTHlaitteessa.
Yhteyden muodostaminen
BLUETOOTH-laitteeseen
yhden kosketuksen
toiminnolla (NFC)
Kun pidät NFC-yhteensopivaa laitetta
järjestelmän N-Mark-merkin lähellä,
järjestelmä ja laite muodostavat
automaattisesti pariliitoksen
ja BLUETOOTH-yhteyden.
Yhteensopivat laitteet
Älypuhelimet, tablet-laitteet ja
musiikkisoittimet, joissa on
sisäänrakennettu NFC-toiminto
(käyttöjärjestelmä: Android™ 2.3.3
tai uudempi, paitsi Android 3.x)
3
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin (sininen) syttyy.
Yhteys on muodostettu.
Huomautuksia
• Voit yhdistää vain yhden laitteen
kerrallaan.
• Joissakin älypuhelimissa NFC-toiminto
on mahdollisesti otettava käyttöön
etukäteen. Katso lisätietoja
älypuhelimen käyttöohjeesta.
Vihje
• Jos pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen epäonnistuvat, toimi
seuraavasti:
– Käynnistä NFC Easy Connect uudelleen
ja liikuta laitetta hitaasti N-Mark-merkin
päällä.
– Irrota kuori laitteesta, jos käytät
kaupallisesti saatavilla olevaa laitteen
kuorta.
9FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
BLUETOOTH-toiminnot
Rekisteröidyissä laitteissa
olevan musiikin
kuunteleminen
Lataa, asenna ja käynnistä
NFC Easy Connect -sovellus.
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\060SET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen
Voit määrittää valikossa seuraavat kohteet.
Määritetyt asetukset pysyvät, vaikka verkkovirtajohto irrotetaan.
1
2
3
Ota etupaneelin näytön valikko käyttöön painamalla MENU-painiketta.
Paina BACK/  (valitse)/ENTER -painiketta toistuvasti ja valitse asetus
painamalla ENTER.
Sulje valikko painamalla MENU-painiketta.
Valikkoluettelo
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
Valikkokohteet
Toiminto
[LEVEL]
(Level)
[DRC]
(Dynamic range
control)
Sopii elokuvien katselemiseen matalalla
äänenvoimakkuudella. DRC soveltuu Dolby Digital
-lähteisiin.
• [ON]: Pakkaa äänen sisällön sisältämien tietojen
mukaisesti.
• [OFF]: Ääntä ei pakata.
[TONE]
(Tone)
[BASS]
(Bass)
Säätää bassotasoa.
• Parametrien alue on [–6]–[+6] (1 askeleen lisäyksin).
[TRE]
(Treble)
Säätää diskanttitasoa.
• Parametrien alue on [–6]–[+6] (1 askeleen lisäyksin).
[DUAL]
(Dual mono)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos järjestelmä
vastaanottaa Dolby Digital -multiplex-lähetyssignaalin.
• [M/S]: Pää-ääni toistetaan vasemmasta kaiuttimesta ja
aliääni toistetaan oikeasta kaiuttimesta.
• [MAIN]: Toistaa vain pääkanavan.
• [SUB]: Toistaa vain alikanavan.
[TV AU]
(TV audio)
• [HDMI]: Valitse tämä asetus, kun järjestelmä on liitetty
television HDMI (ARC) -liitäntään HDMI-kaapelilla.
• [OPT]: Valitse tämä asetus, kun järjestelmä on liitetty
television optisella digitaalikaapelilla.
• [ANALG]: Valitse tämä asetus, kun järjestelmä on liitetty
television äänikaapelilla.
[EFCT]
(Sound effect)
• [ON]: Toistaa valitun äänikentän äänen. Tämän
asetuksen käyttäminen on suositeltavaa.
• [OFF]: Tulolähde on alasmiksattu kahdelle kanavalle.
[STRM]
(Stream)
Näyttää nykyisen äänen suoratoiston tiedot.
• [LPCM]: L PCM
• [DOLBY D]: Dolby Digital
• [NO INFO]: Ei äänimuototietoja
[AUDIO]
(Audio)
10FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\060SET.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 11 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Valikkokohteet
Toiminto
[HDMI]
• [ON]: Ottaa Control for HDMI -ohjaustoiminnon käyttöön.
• [OFF]: Poistaa toiminnon käytöstä. Valitse tämä asetus
esimerkiksi silloin, kun haluat liittää laitteita, jotka eivät ole
yhteensopivia Control for HDMI -ohjaustoiminnon kanssa.
[CTRL]
(Control for HDMI)
[BT PW]
[SETBT]
(BLUETOOTH
(Set
BLUETOOTH) power)
Ottaa järjestelmän BLUETOOTH-toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
• [ON]: Ottaa BLUETOOTH-toiminnon käyttöön.
• [OFF]: Poistaa BLUETOOTH-toiminnon käytöstä.
Huomautus
• Jos otat asetuksen pois käytöstä ([OFF]), BLUETOOTHtoiminto poistetaan käytöstä.
Kun järjestelmässä on pariliitostietoja, järjestelmä on
BLUETOOTH-valmiustilassa, vaikka siitä katkaistaan virta.
• [ON]: BLUETOOTH-valmiustila on käytössä.
• [OFF]: BLUETOOTH-valmiustila ei ole käytössä.
Asetukset ja säädöt
[BTSTB]
(BLUETOOTH
standby)
Huomautus
• BLUETOOTH-valmiustilan aikana valmiustilan
virrankulutus kasvaa.
[USB]
[MODE]
(Playback mode)
• [SINGL]: Toistaa kaikki kansion kappaleet.
• [REP 1]: Toistaa yhtä kappaletta.
• [REPFL]: Toistaa kaikkia kansion kappaleita.
• [RANDM]: Toistaa kansion kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
[SYSTM]
(System)
[ASTBY]
(Auto Standby)
Voit pienentää virrankulutusta. Järjestelmä siirtyy
valmiustilaan automaattisesti, jos järjestelmää ei käytetä
noin 20 minuuttiin eikä se vastaanota tulosignaalia.
• [ON]: Ottaa automaattisen valmiustilan toiminnon
käyttöön.
• [OFF]: Poistaa toiminnon käytöstä.
[VER]
(Version)
Nykyisen laiteohjelmistoversion tiedot näkyvät etupaneelin
näytössä.
11FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\070OTH.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Audio Return Channel (ARC)
Muut toiminnot
Control for HDMI
-toiminnon käyttäminen
Kun otat käyttöön Control for HDMI
-toiminnon ja liität HDMI-kaapelilla
laitteen, joka on yhteensopiva Control
for HDMI -toiminnon kanssa, seuraavat
ominaisuudet helpottavat käyttöä.
Control for HDMI -toiminto otetaan
käyttöön määrittämällä [CTRL (Control
for HDMI)] -asetukseksi [ON] (käytössä)
(sivu 11). Oletusasetus on [ON]
(käytössä).
Järjestelmän virrankatkaisu
Kun katkaiset TV:n virran, järjestelmän
ja liitettyjen laitteiden virta katkeaa
automaattisesti.
Jos televisio tukee ARC (Audio
Return Channel) -tekniikkaa,
HDMI-kaapeliyhteys sallii myös
television äänen kuuntelemisen
järjestelmän kaiuttimista.
Control for HDMI -ohjaus
on vastavuoroinen
ohjaustoimintostandardi, jota HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) käyttää
HDMI-liitännälle (High-Definition
Multimedia Interface).
Huomautuksia
• Edellä mainitut ominaisuudet eivät
ehkä toimi tietyissä laitteissa.
• Liitetyn laitteen asetusten mukaan
Control for HDMI -toiminto ei välttämättä
toimi oikein. Lisätietoja on laitteen
käyttöohjeissa.
Järjestelmän äänenhallinta
Jos kytket järjestelmään virran
katsoessasi televisiota, television
ääni toistetaan automaattisesti
järjestelmän kaiuttimista.
Järjestelmän äänenvoimakkuus
muuttuu, kun säädät
äänenvoimakkuutta TV:n kaukoohjaimella.
Jos TV:n ääni toistettiin edellisellä
katselukerralla järjestelmän
kaiuttimista, järjestelmään kytkeytyy
automaattisesti virta, kun kytket
jälleen televisioon virran.
12FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\070OTH.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 13 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Virransäästö
valmiustilassa
Tarkista, että olet määrittänyt seuraavat
asetukset:
– [CTRL (Control for HDMI)] -asetuksen
arvoksi on määritetty [OFF] (poissa
käytöstä) kohdassa [HDMI] (sivu 11).
– [ASTBY]-asetuksen arvoksi on
määritetty [ON] (käytössä)
kohdassa [SYSTM] (sivu 11).
– [BTSTB]-asetuksen arvoksi on
määritetty [OFF] (poissa käytöstä)
kohdassa [SETBT] (sivu 11).
Muut toiminnot
13FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuusohjeita
• Jos järjestelmän sisään pääsee
kiinteitä esineitä tai nesteitä, keskeytä
järjestelmän käyttö, irrota virtajohto
pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
• Älä kiipeä järjestelmän päälle, jottet
putoa ja loukkaa itseäsi tai vaurioita
järjestelmää.
• Älä aseta järjestelmän päälle
muita esineitä kuin televisio.
Tietoa virtalähteistä
• Tarkista ennen järjestelmän käyttöä,
että käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa. Käyttöjännite on ilmoitettu
järjestelmän takana olevassa
nimilaatassa.
• Jos et käytä järjestelmää pitkään
aikaan, irrota järjestelmä pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten
pidä kiinni pistokkeesta, äläkä koskaan
vedä johdosta.
• Pistokkeen yksi piikki on muita
leveämpi turvallisuuden vuoksi, ja se
sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla.
Jos et voi kytkeä pistoketta kokonaan
pistorasiaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Tietoa lämmön kertymisestä
Vaikka järjestelmä lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe.
Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, järjestelmän
taka- ja alaosan lämpötila nousee
huomattavasti. Jotta et polttaisi itseäsi,
älä kosketa järjestelmää.
Tietoa sijoittamisesta
• Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on
riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei kerry ja
jotta järjestelmän käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita järjestelmää lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, missä se altistuu
suoralle auringonvalolle, suurelle
pölymäärälle tai mekaanisille
tärähdyksille.
• Älä sijoita järjestelmän taakse mitään,
mikä voi tukkia tuuletusaukot ja
aiheuttaa toimintavirheitä.
• Jos järjestelmää käytetään yhdessä TV:n,
videonauhurin tai kasettinauhurin
kanssa, seurauksena voi olla häiriöitä ja
kuvanlaatu voi kärsiä. Siirrä järjestelmä
tässä tapauksessa kauemmas
televisiosta, videonauhurista tai
kasettinauhurista.
• Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän
erityisesti käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus
jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua
tai menettää väriään.
• Ole varovainen, etteivät järjestelmän
kulmat aiheuta loukkaantumisia.
• Asenna järjestelmä niin, ettet vaurioita
sen alaosassa olevaa kaiutinta.
• Järjestelmän kaiuttimet eivät ole
magneettisesti suojattuja.
Älä aseta magneettisia kortteja äläkä
kuvaputkitelevisiota järjestelmän
päälle tai lähelle.
• Älä aseta järjestelmän päälle yli 30 kg:n
painoisia esineitä. Sellaiset voivat
vahingoittaa järjestelmää.
Tietoa käytöstä
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise
järjestelmän virta ja irrota virtajohto.
Tietoa puhdistamisesta
Puhdista järjestelmä pehmeällä, kuivalla
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia,
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
• Jätä järjestelmän etuosa auki.
• Älä aseta järjestelmää lämpöä
säteilevän laitteen päälle.
14FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 15 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista
ilmenee järjestelmän käytön aikana,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen
kuin viet järjestelmän huoltoon.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Järjestelmään ei voi kytkeä virtaa.
 Varmista, että verkkovirtajohto
on liitetty kunnolla.
Järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti.
 Automaattinen valmiustila toimii.
Määritä [ASTBY]-asetuksen arvoksi
[OFF] (poissa käytöstä) kohdassa
[SYSTM] (sivu 11).
Ääni
Television ääntä ei toisteta
järjestelmän kautta.
 Paina toistuvasti kauko-ohjaimen
INPUT-painiketta, kunnes näyttöön
tulee [HDMI] (kun televisio on liitetty
HDMI OUT -liitäntään) tai [OPT]
(kun televisio on liitetty OPTICAL IN
-liitäntään).
 Tarkista järjestelmään ja televisioon
liitetyn HDMI-kaapelin, optisen
digitaalikaapelin tai äänikaapelin
kytkentä (mukana toimitettu
Aloitusopas sisältää lisätietoja).
Ääni kuuluu sekä järjestelmästä
että televisiosta.
 Mykistä television ääni.
Television ääni tästä järjestelmästä
on jäljessä kuvaa.
 Kun katsot elokuvia, saatat kuulla
äänen pienellä viiveellä kuvasta.
Järjestelmästä ei kuulu siihen liitetyn
laitteen ääntä, tai ääni kuuluu hyvin
hiljaisena.
 Paina kauko-ohjaimen
 (äänenvoimakkuus) +
-painiketta ja tarkista
äänenvoimakkuuden taso (sivu 21).
 Peruuta mykistystoiminto
painamalla kauko-ohjaimen
 (mykistys)- tai
 (äänenvoimakkuus) +
-painiketta (sivu 21).
15FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
Lisätietoja
Järjestelmä ei toimi normaalilla tavalla.
 Irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta, odota useita
minuutteja ja liitä virtajohto
takaisin pistorasiaan.
 Tarkista television äänilähtö.
Lisätietoja television asetuksista
on television käyttöohjeessa.
 Kasvata television
äänenvoimakkuutta tai poista
mykistys käytöstä.
 Kun ARC (Audio Return Channel)
-tekniikkaa tukeva televisio on
liitetty HDMI-kaapelilla, varmista,
että kaapeli on liitetty television
HDMI (ARC) -tuloliitäntään (mukana
toimitettu Aloitusopas sisältää
lisätietoja).
 Jos televisio ei ole yhteensopiva
ARC (Audio Return Channel)
-tekniikan kanssa, liitä optinen
digitaalikaapeli. Television ääntä
ei kuulu HDMI-yhteyden kautta
(mukana toimitettu Aloitusopas
sisältää lisätietoja).
 Jos optisen digitaaliäänilähdön
liitännästä ei kuulu ääntä tai
televisiossa ei ole optisen
digitaaliäänilähdön liitäntää, liitä
kaapeli- tai satelliittiviritin suoraan
järjestelmän OPTICAL IN -liitäntään.
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
 Varmista, että oikea tulolähde
on valittuna. Voit kokeilla muita
tulolähteitä painamalla kaukoohjaimen INPUT-painiketta useita
kertoja (sivu 6).
 Tarkista, että järjestelmän ja liitetyn
laitteen kaikki kaapelit ja johdot
on kytketty kunnolla.
Bassoääni ei kuulu, tai sen
äänenvoimakkuus on pieni.
 Lisää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
SW  (bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus) + -painiketta
(sivu 21).
Tilaäänitehoste ei toimi.
 Tulosignaalin ja äänikentän
asetuksen mukaan tilaäänen
käsittely ei välttämättä toimi
halutulla tavalla. Ohjelman tai levyn
tilaäänitehoste saattaa olla hyvin
hienovarainen.
 Jos haluat toistaa monikanavaista
ääntä, tarkista järjestelmään liitetyn
laitteen digitaaliäänilähdön asetus.
Lisätietoja on liitettyjen laitteiden
mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
USB-laite
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Kokeile seuraavaa:
 Katkaise järjestelmästä virta
 Irrota USB-laite ja liitä se
takaisin.
 Kytke järjestelmään virta.
 Varmista, että USB-laite on liitetty
(USB) -porttiin kunnolla.
 Tarkista, näkyykö USB-laitteessa
tai kaapelissa vaurioita.
 Tarkista, onko USB-laite käytössä.
 Jos USB-laite on liitetty USBkeskittimen kautta, irrota USB-laite
ja liitä se suoraan järjestelmään.
BLUETOOTH-laite
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi
muodostaa.
 Varmista, että BLUETOOTH-ilmaisin
(sininen) syttyy (sivu 19).
Järjestelmän tila
BLUETOOTHilmaisin
(sininen)
BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan
Vilkkuu
nopeasti
Järjestelmä yrittää
muodostaa yhteyttä
BLUETOOTH-laitteeseen
Vilkkuu
Järjestelmä on
muodostanut yhteyden
BLUETOOTH-laitteeseen
Palaa
Järjestelmä on
BLUETOOTHvalmiustilassa (kun
virta on katkaistuna)
Ei pala
 Varmista, että liitettävässä
BLUETOOTH-laitteessa on virta ja
BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTHlaite lähemmäksi toisiaan.
 Muodosta pariliitos järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin
mahdollisesti katkaistava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän
järjestelmään.
 Jos järjestelmän [BT PW] asetuksena on [OFF] (poissa
käytöstä), muuta asetukseksi [ON]
(käytössä) (sivu 11).
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTHlaite lähemmäksi toisiaan.
 Varmista, ettei järjestelmä
vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista
2,4 GHz:n langattomista laitteista
tai mikroaaltouunista. Jos lähistöllä
on sähkömagneettista säteilyä
tuottava laite, siirrä laite kauemmas
tästä järjestelmästä.
16FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 17 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Ääni ei ole synkronissa kuvan kanssa.
 Kun katsot elokuvia, saatat kuulla
äänen pienellä viiveellä kuvasta.
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
 Osoita kauko-ohjaimella
etupaneelin keskelle, jossa
kauko-ohjaimen tunnistin
sijaitsee (sivu 19).
 Poista mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja järjestelmän väliltä.
 Vaihda molemmat kauko-ohjaimen
paristot uusiin, jos niiden virta on
vähissä.
 Varmista, että painat kaukoohjaimen oikeaa painiketta
(sivu 21).
Muut
Control for HDMI -toiminto
ei toimi oikein.
 Tarkista HDMI-yhteys (mukana
toimitettu Aloitusopas sisältää
lisätietoja).
 Aseta television Control for HDMI
-toiminto. Lisätietoja TV:n
asetuksesta voit katsoa TV:n
mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
 Jos kytket/irrotat
verkkovirtajohdon, odota vähintään
15 sekuntia ennen järjestelmän
käyttämistä.
 Jos liität videolaitteen äänilähdön
järjestelmään muulla kuin HDMIkaapelilla, ääntä ei ehkä kuulu
Control for HDMI -toiminnon takia.
Määritä tässä tapauksessa [HDMI]kohdan [CTRL (Control for HDMI)] asetuksen arvoksi [OFF] (poissa
käytöstä) (sivu 11) tai liitä kaapeli
videolaitteen äänilähtöliitännästä
suoraan televisioon.
Jos järjestelmän etupaneelin näytössä
näkyy [PRTCT]
 Katkaise järjestelmän virta
painamalla järjestelmän / (virta/
valmiustila) -painiketta. Kun näyttö
sammuu, irrota verkkovirtajohto ja
tarkista, ettei mikään peitä
järjestelmän tuuletusaukkoja.
17FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
Lisätietoja
Liitetyn BLUETOOTH-laitteen ääntä
ei toisteta.
 Varmista, että BLUETOOTH-ilmaisin
(sininen) syttyy (sivu 19).
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTHlaite lähemmäksi toisiaan.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten
langaton lähiverkkolaite, muu
BLUETOOTH-laite tai
mikroaaltouuni, siirrä laite
kauemmas tästä järjestelmästä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä
järjestelmä pois esteen läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite
toiseen paikkaan.
 Yritä muuttaa Wi-Fi-reitittimen,
tietokoneen tai muun laitteen
langattoman käytön taajuudeksi
5 GHz:n kaista.
 Kasvata liitetyn BLUETOOTHlaitteen äänenvoimakkuutta.
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Palautus
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein,
palauta järjestelmä seuraavasti:
1
2
Pidä järjestelmän / (virta/
valmiustila) -painiketta
painettuna ja paina
samanaikaisesti INPUT- ja
VOL (äänenvoimakkuus) –
-painikkeita 5 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee [RESET] (palauta),
ja valikon, äänikenttien sekä
muiden kohteiden asetukset
palaavat alkuperäiseen tilaan.
Irrota verkkovirtajohto.
18FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 19 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa mainituilla sivuilla.
Pääyksikkö
Etu- ja sivupaneelit
Lisätietoja

(USB) -portti (sivu 6)
 BLUETOOTH-ilmaisin (sininen)
BLUETOOTH-tila
– BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan: Vilkkuu nopeasti
– BLUETOOTH-yhteyden
muodostamista yritetään: Vilkkuu
– BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu: Palaa
– BLUETOOTH-valmiustila (kun
virta on katkaistuna): Ei pala
 Etupaneelin näyttö
 Kauko-ohjaimen tunnistin
 N-Mark-merkki
Kun haluat aktivoida
NFC-toiminnon, vie
NFC-yhteensopiva laite
tämän merkin lähelle.
 / (virta/valmiustila) -painike
Kytkee järjestelmään virran tai
kytkee sen valmiustilaan.
 INPUT-painike (sivu 6)
 PAIRING-painike (sivu 8)
 VOL (äänenvoimakkuus) +/–
-painikkeet
19FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Takapaneeli
 HDMI OUT ARC -liitäntä
 OPTICAL IN -liitäntä
 ANALOG IN -liitäntä
 Verkkovirtajohto
20FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 21 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Kauko-ohjain
* - ja  + -painikkeissa on
kosketuspiste. Voit käyttää sitä
apunasi käytön aikana.
21FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
Lisätietoja
 INPUT-painike
 / (virta/valmiustila) -painike
 DIMMER-painike
Näytön kirkkautta voi säätää.
Bright (kirkas)  Dark (himmeä)
 Off (pois)
• Kun näytön kirkkauden
asetuksena on Off, näytöstä
katkaistaan virta sen jälkeen,
kun sen on näyttänyt käyttötilaa
usean sekunnin ajan.
 MENU/
 (valitse)/ENTER/
BACK -painikkeet
Valitse valikkokohteita
painamalla - tai -painiketta.
Vahvista sitten valinta
painamalla ENTER.
Palaa edelliseen näyttöön
painamalla BACK.
  (äänenvoimakkuus) +*/–
-painikkeet
Säätää äänenvoimakkuutta.
 SW  (bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus) +/–
-painikkeet
Säätää bassoäänen
äänenvoimakkuutta.
  (mykistys) -painike
Kytkee äänen pois väliaikaisesti.
 CLEARAUDIO+ -painike
Valitsee automaattisesti
äänilähteelle sopivan
ääniasetuksen.
 SOUND FIELD -painike (sivu 7)
Valitsee äänitilan.
 VOICE-painike (sivu 8)
 * (toista/tauko) -painike
Keskeyttää toiston tai jatkaa
toistoa.
 NIGHT-painike (sivu 8)
 / (edellinen/seuraava)
-painikkeet
Voit siirtyä edellisen tai seuraavan
tiedoston alkuun.
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Toistettavat
tiedostotyypit
Koodekki
Tunniste
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
Tuettu äänimuodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia
äänimuotoja.
• Dolby Digital
• Lineaarinen PCM, enintään 2ch 48 kHz
Huomautuksia
• Joitakin tietokoneella muokattuja
tiedostoja ei välttämättä voi toistaa.
• Järjestelmä ei toista koodattuja
tiedostoja, kuten DRM- ja Losslesstiedostoja.
• Järjestelmä tunnistaa USB-laitteista
seuraavat tiedostot tai kansiot:
– enintään 199 kansiota
– enintään 150 tiedostoa/kansiota
samassa tasossa.
• Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
järjestelmän kanssa.
• Järjestelmä tunnistaa massamuistiluokan
(MSC) laitteet.
22FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage:
Right
010COV.book Page 23 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
1)
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen ja oikea etukanava:
10 W + 10 W (4 ohmia, 1 kHz,
kokonaissärö 1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin:
20 wattia (kanavaa kohti tasolla
4 ohmia, 1 kHz)
Bassokaiutin:
40 wattia (4 ohmia, 100 Hz)
Tulot
ANALOG IN
DIGITAL IN
Lähtö
HDMI OUT ARC
Liitin
Tyyppi A (19-nastainen)
USB-osio
(USB) -portti
Tyyppi A
BLUETOOTH-osio
Tietoliikennejärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.0
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen
teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä 10 m1)
Rekisteröitävien laitteiden enimmäismäärä
8 laitetta
Taajuusalue
2,4 GHz:n kaista
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Tuetut koodekit3)
SBC4)
Lähetysalue (A2DP)
20–20 000 Hz
(näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
Kaiuttimet
Vasen/oikea etukaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
2-tiekaiutinjärjestelmä,
akustinen ripustus
Kaiutin
Diskantti: 14–25 mm, balance
dome -tyyppi
Basso: 43 mm × 120 mm, kartiotyyppi
Bassokaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
Bassokaiutinjärjestelmä
Bassorefleksi
Kaiutin
100 mm, kartiotyyppi
Yleistä
Tehontarve
220–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
Toiminnassa: 25 W
Valmiustila (Control for HDMI -asetus
On): enintään 6 W
Valmiustila (Control for HDMI -asetus
Off): enintään 0,5 W
BLUETOOTH-valmiustila: enintään 6 W
Mitat (noin) (l/k/s)
702 mm × 79 mm × 311 mm
Paino (noin)
6,5 kg
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
23FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
Lisätietoja
HDMI-osio
Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat
useat tekijät, kuten laitteiden välissä
olevat esteet, mikroaaltouunin lähellä
olevat magneettikentät, staattinen
sähkö, langaton puhelin,
vastaanottoherkkyys, käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellus jne.
2) BLUETOOTH-standardiprofiilit
määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
3) Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus
ja muuntomuoto
4)
Alikaistan koodekki
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\080ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
Tietoja BLUETOOTHtiedonsiirrosta
• BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
etäisyydellä toisistaan (esteetön
etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla
lyhyempi seuraavissa tilanteissa.
– Kun BLUETOOTH-yhteydellä
käytettävien laitteiden välissä
on henkilö, metalliesine, seinä
tai muu este.
– Kun laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
– Kun lähellä on käytössä
mikroaaltouuni.
– Kun lähellä on muita
sähkömagneettisia aaltoja.
• BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE 802.11b/g) käyttävät
samaa taajuusaluetta (2,4 GHz).
Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen
lähellä, sähkömagneettista häiriötä
voi esiintyä. Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen,
kohina tai yhteyshäiriöt. Kokeile tällöin
seuraavia toimia:
– Käytä järjestelmää vähintään
10 metrin etäisyydellä
langattomasta lähiverkkolaitteesta.
– Katkaise langattoman
lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin
etäisyydellä siitä.
– Asenna tämä järjestelmä ja
BLUETOOTH-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
• Tämän järjestelmän lähettämät
radioaallot saattavat häiritä joidenkin
lääkinnällisten laitteiden toimintaa.
Koska tällainen häiriö voi johtaa
toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
virta seuraavissa ympäristöissä:
– sairaalat, junat, lentokoneet,
huoltoasemat ja muut paikat,
joissa on tulenarkoja kaasuja
– automaattisten ovien ja
palohälyttimien läheisyys.
• Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTHmääritysten mukaisia
suojaustoimintoja, joilla varmistetaan
suojattu tiedonsiirto BLUETOOTHtekniikan käytön aikana. Suojaus ei
kuitenkaan välttämättä ole riittävä
asetusten ja muiden tekijöiden takia,
joten noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan
avulla.
• Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista
tietovuodoista.
• BLUETOOTH-yhteyden onnistumista
ei voida taata kaikkien tämän
järjestelmän kanssa samaa profiilia
käyttävien BLUETOOTH-laitteiden
kanssa.
• Tähän järjestelmään liitettyjen
BLUETOOTH-laitteiden on oltava
Bluetooth SIG, Inc:n ilmoittamien
BLUETOOTH-määritysten mukaisia,
ja niillä on oltava asianmukainen
hyväksyntä. Joissakin tapauksissa
BLUETOOTH-määritysten mukaista
laitetta ei voi liittää tähän
järjestelmään tai liitetyn laitteen
ohjausmenetelmät, näyttö tai
hallinta saattavat poiketa tavallisesta
BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksien
tai määritysten takia.
• Liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
24FI
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
010COV.book Page 25 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
010COV.book Page 26 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
010COV.book Page 27 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
D:\DTP\@_SONY\PRINT\HT-XT100_OI\FI\090BCO.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Friday, February 27, 2015 9:59 AM
©2015 Sony Corporation
4-559-030-21(2) (FI)
HT-XT100
4-559-030-21(2) (FI)
Download PDF

advertising