Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1-kanavainen Soundbar, jossa Wi-Fi®/Bluetooth®-tekniikka Käyttöohjeet

Äänipalkki
Käyttöohje
HT-ST9
VAROITUS
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun
kaappiin.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla
materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai
sähköiskun vaara voidaan välttää.
Euroopassa asuvat asiakkaat
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty
pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta.
Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Vain sisäkäyttöön.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY
olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME,
Kosovo
Suositellut kaapelit
5150–5350 MHz:n kaista on rajoitettu vain sisäkäyttöön.
Tietokoneiden ja/tai oheislaitteiden kytkentään isännöintiä varten täytyy
käyttää asianmukaisesti suojattuja ja maadoitettuja kaapeleita ja
liittimiä.
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-säännöksen rajoitusten
mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
2FI
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan maissa, joissa
on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva
merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Vain
Eurooppa
Voit varmistaa akun asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen
käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Käytöstä poistettujen akkujen
hävittäminen (sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan maissa,
joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa,
että laitteen mukana toimitettua akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen
merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki
lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa
tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi.
3FI
Tietoja näistä käyttöohjeista
 Näissä
käyttöohjeiden ohjeissa kuvataan kauko-ohjaimen säätimet.
Voit käyttää myös kaiutinpalkin säätimiä, jos niillä on sama tai vastaava
nimi kuin kauko-ohjaimen painikkeilla.
 Jotkin kuvista ovat konseptipiirroksia, ja ne saattavat poiketa todellisista
tuotteista.
 TV-näytössä näkyvät kohteet voivat vaihdella aluekohtaisesti.
 Oletusasetus on alleviivattu.
 Sulkeissa oleva teksti ([--]) näkyy TV-näytössä ja lainausmerkeissä oleva
teksti (”-”) näkyy etupaneelin näytössä.
4FI
Sisällys
Liittäminen  Aloitusopas (erillinen asiakirja)
Tietoja näistä käyttöohjeista ................................................. 4
Kuunteleminen/katseleminen
Television, Blu-ray Disc™ -soittimen, kaapeli- tai
satelliittivirittimen jne. äänen kuunteleminen .................7
Musiikin/valokuvien toistaminen USB-laitteesta ................. 8
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta .................. 8
Musiikin/valokuvien toistaminen muista laitteista
verkkotoiminnolla ............................................................ 8
Verkkotoiminnot
Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon .........................15
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon ..........16
Kotiverkossa olevien musiikki- ja valokuvatiedostojen
toistaminen .....................................................................16
Mobiililaitteen näytön näyttäminen televisiossa
(Screen mirroring) ...........................................................18
Erilaisista verkkopalveluista nauttiminen
(Music Services) ...............................................................18
Kopiosuojatun 4K-sisällön katseleminen
4K-television liittäminen ..................................................... 20
4K-laitteiden liittäminen ...................................................... 21
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen ................................................. 22
Asetusvalikon käyttäminen ................................................. 28
Äänen säätäminen
Äänitehosteista nauttiminen (jalkapallotila jne.) ................. 9
DSEE HX -toiminnon käyttäminen (pakattujen
äänitiedostojen luonnollinen toistaminen) ...................10
BLUETOOTH-toiminnot
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta ..................11
Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä sisältö
BLUETOOTH-yhteensopivaan vastaanottimeen ............ 13
jatkuu
5FI
Muut toiminnot
Lisätietoja
Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen
tai tablet-laitteen avulla (SongPal) ................................30
BRAVIA Syncin Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen .................................................................... 31
Multiplex-lähetysäänen kuunteleminen (Dual Mono) ........ 33
Kaiutinpalkin painikkeiden poistaminen käytöstä
(lapsilukko) ..................................................................... 33
Kirkkauden säätäminen ....................................................... 33
Virransäästö valmiustilassa ................................................. 33
IR-toistintoiminnon ottaminen käyttöön
(jos televisiota ei voi ohjata) ..........................................34
Langattoman järjestelmän lisäasetukset (bassokaiutin) ....35
Kaiutinpalkin kulman muuttaminen ....................................36
Kaiutinpalkin asentaminen seinälle .................................... 37
Säleikön kiinnittäminen .......................................................38
Varotoimet ........................................................................... 39
Vianmääritys ........................................................................ 42
Osat ja painikkeet .................................................................47
Toistettavat tiedostotyypit .................................................. 50
Tuetut äänimuodot .............................................................. 51
Tekniset tiedot ..................................................................... 51
BLUETOOTH-tiedonsiirrosta ................................................ 54
Hakemisto ............................................................................55
LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ......................57
6FI
Kuunteleminen/katseleminen
[Home Network]
”H.Net”
Palvelimelle tallennettu sisältö
[Music Services]
”M.Serv”
Internet-musiikkipalvelujen sisältö
1
2
Kuunteleminen/katseleminen
Television, Blu-ray Disc™ -soittimen,
kaapeli- tai satelliittivirittimen jne. äänen
kuunteleminen
Vihje
Voit painaa myös kauko-ohjaimen PAIRING- ja MIRRORING-painiketta
valitaksesi [Bluetooth Audio]- ja [Screen mirroring] -asetuksen.
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse haluttu tulolähde painamalla /// ja paina
sitten .
Voit myös käyttää kauko-ohjaimen INPUT-säädintä.
[TV]
”TV”
TV (DIGITAL IN (TV)) -liitäntään liitetty laite (esimerkiksi televisio) tai
HDMI OUT (ARC) -liitäntään liitetty televisio, joka on yhteensopiva
Audio Return Channel -toiminnon kanssa
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
”HDMI 1”/”HDMI 2”/”HDMI 3”
HDMI IN 1-, HDMI IN 2- tai HDMI IN 3 -liitäntään liitetty laite
[Bluetooth Audio]
”BT”
BLUETOOTH-laite, joka tukee A2DP:tä
[Analog]
”Analog”
ANALOG IN -liitäntöihin liitetty laite
[USB]
”USB”
(USB) -porttiin liitetty USB-laite
[Screen mirroring]
”SCR M”
Screen mirroring -toimintoa tukeva laite
7FI
Musiikin/valokuvien toistaminen
USB-laitteesta
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-laitteesta
Laitteella voi toistaa liitettyyn USB-laitteeseen tallennettuja
musiikki- ja valokuvatiedostoja.
Lisätietoja toistettavista tiedostotyypeistä on kohdassa Toistettavat
tiedostotyypit (sivu 50).
Katso BLUETOOTH-toiminnot (sivu 11).
1
Liitä USB-laite (USB) -porttiin.
Ennen kuin liität USB-laitteen, tutustu sen mukana toimitettuihin
käyttöohjeisiin.
Musiikin/valokuvien toistaminen muista
laitteista verkkotoiminnolla
Katso Verkkotoiminnot (sivu 15).
2
3
4
5
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse [USB] painamalla /// ja paina sitten
Valitse
[Music] tai
.
[Photo] painamalla /.
Valitse haluttu sisältö painamalla /// ja
.
Huomautus
Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. Katkaise järjestelmästä virta
ennen USB-laitteen irrottamista, sillä muutoin USB-laite tai sen sisältämät
tiedot voivat vaurioitua.
8FI
Äänikentän valitseminen asetusvalikosta
Äänen säätäminen
1 Valitse [Sound Field] painamalla OPTIONS ja / ja paina
sitten
.
2 Valitse haluttu äänikenttä painamalla / ja paina sitten
Voit vaivattomasti nauttia esiohjelmoiduista äänitehosteista,
jotka on räätälöity erilaisille äänilähteille.
Äänikentän valitseminen
Paina SOUND FIELD toistuvasti toiston aikana.
[ClearAudio+]
Laite valitsee automaattisesti äänilähteelle sopivan ääniasetuksen.
[Movie]
Äänitehosteet optimoidaan elokuvia varten. Tässä tilassa luodaan tiiviin
ja täyteläisen äänen vaikutelma.
[Movie 2]
Äänitehosteet optimoidaan elokuvia varten. Tässä tilassa luodaan
kuuntelijan takaa ympäröivän äänen vaikutelma.
[Music]
Äänitehosteet optimoidaan musiikin kuuntelua varten.
[Game Studio]
Äänitehosteet optimoidaan pelien pelaamista varten.
[Music Arena]
Sonyn ainutlaatuiseen Audio DSP -tekniikkaan perustuvien äänitehosteiden
ansiosta voit nauttia elävien konserttien tarjoamasta jännittävästä
kuunteluelämyksestä.
[Standard]
Äänitehosteet optimoidaan yksittäistä äänilähdettä varten.
Vihje
Jalkapallotilatoiminnon käyttäminen
Äänitehosteet luovat aidon stadionin tunnelman, kun katsot
suorana lähetettäviä jalkapallolähetyksiä.
Paina toistuvasti FOOTBALL, kun katsot jalkapallo-ottelun
lähetystä.
 [Narration On]: Luo mukaansatempaavan jalkapallostadionin
tunnelman parannettujen stadionin kannustushuutojen ansiosta.
 [Narration Off]: Luo entistä mukaansatempaavamman
jalkapallostadionin tunnelman parannettujen kannustushuutojen
lisäksi myös vähentämällä selostuksen äänenvoimakkuutta.
 [Off]: Jalkapallotila on poistettu käytöstä.
Huomautuksia
 Suosittelemme,
että valitset jalkapallotilan, kun katsot jalkapalloottelun lähetystä.
 Jos kuulet sisällössä epäluonnollista melua, kun [Narration Off] -asetus
on valittuna, sinun kannattaa käyttää [Narration On] -asetusta.
 Jalkapallotilan asetukseksi määritetään automaattisesti [Off], kun
– katkaiset järjestelmästä virran
– painat mitä tahansa äänikenttäpainiketta (sivu 49).
 Tämä ominaisuus ei tue monoääntä.
 Jos laite havaitsee stereomuotoisen äänitulosignaalin, Sonyn
ainutlaatuinen ylösmiksaaja otetaan automaattisesti käyttöön
valitun äänikentän mukaan.
Vihjeitä
 Voit
valita asetusvalikosta myös [Football] (sivu 28).
5.1-kanavainen äänen suoratoisto on käytettävissä, suosittelemme,
että valitset televisiosta tai kaapeli- tai satelliittivirittimestä sen.
 Jos
Voit valita [ClearAudio+] myös painamalla CLEARAUDIO+.
jatkuu
9FI
Äänen säätäminen
Äänitehosteista nauttiminen
(jalkapallotila jne.)
.
Yötilatoiminnon käyttäminen
Ääni toistetaan pienellä voimakkuudella, äänenlaadusta
ja keskustelujen selkeydestä kuitenkaan tinkimättä.
Paina toistuvasti NIGHT.
 [On]: Ottaa yötilatoiminnon käyttöön.
 [Off]: Poistaa yötilatoiminnon käytöstä.
Vihje
Voit valita asetusvalikosta myös [Night] (sivu 28).
DSEE HX -toiminnon käyttäminen
(pakattujen äänitiedostojen luonnollinen
toistaminen)
DSEE HX muuntaa äänilähteet lähes korkean resoluution
äänen veroisiksi ja takaa studio- tai konserttitasoisen
kuunteluelämyksen. Toiminto on käytettävissä vain silloin,
jos äänikentäksi valitaan [Music].
Huomautuksia
Puhetoiminnon käyttäminen
Tämä toiminto selkeyttää keskustelujen ääntä.
Paina toistuvasti VOICE.
 [Type 1]: Normaali ääni.
 [Type 2]: Keskustelua selkeytetään.
 [Type 3]: Keskustelua selkeytetään ja vanhusten vaikeasti
kuulemia kohtia voimistetaan.
Vihje
Voit valita asetusvalikosta myös [Voice] (sivu 28).
 Häviöttömästi
pakatuissa PCM-äänilähteissä käytetään vain DSEE HX
-toiminnon hienoa äänenpalautustoimintoa. DSEE HX -toimintoa ei voi
käyttää DSD (DSDIFF, DSF) -muotoisten tiedostojen kanssa. Tiedosto
laajennetaan enintään 96 kHz ja 24 bittiä vastaavaan muotoon.
 Toimintoa voi käyttää sellaisten kaksikanavaisten digitaalisten
tulosignaalien kanssa, joiden taajuus on 44,1 kHz tai 48 kHz.
 Toiminto ei toimi, kun valittuna on [Analog].
 Toiminto ei toimi, kun [Bluetooth Mode] -kohdassa valittuna
on [Transmitter]. (sivu 24).
1
2
3
4
10FI
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
Valitse [DSEE HX].
Valitse [On].
[Setup] –
[Audio Settings].
Vihje
BLUETOOTH-toiminnot
Musiikin kuunteleminen BLUETOOTHlaitteesta
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, näyttöön tulee ladattavaa
sovellusta koskeva suositus sen mukaan, minkä laitteen olet liittänyt.
Toimimalla ohjeiden mukaan voit ladata SongPal-sovelluksen, jonka
avulla voit käyttää järjestelmää.
Lisätietoja SongPal-sovelluksesta on kohdassa Järjestelmän ohjaaminen
älypuhelimen tai tablet-laitteen avulla (SongPal) (sivu 30).
Äänen kuunteleminen pariksi liitetystä laitteesta
1 Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
2 Valitse [Bluetooth Audio].
3
4
Ilmaisin (sininen)
Tämä järjestelmä muodostaa automaattisesti uudelleen yhteyden
BLUETOOTH-laitteeseen, johon se oli viimeksi yhdistetty.
Varmista, että kaiutinpalkin ilmaisin (sininen) palaa.
(Se osoittaa, että yhteys on muodostettu.)
Jos yhteyttä ei ole muodostettu, valitse BLUETOOTH-laitteesta
HT-ST9.
Aloita äänentoisto liitetyssä BLUETOOTH-laitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Huomautus
Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän ja laitteen
välille
Kun järjestelmä ja BLUETOOTH -laite on yhdistetty, voit ohjata toistoa
painamalla , , , / ja /.
1 Paina PAIRING.
2
3
Kaiutinpalkin ilmaisin (sininen) vilkkuu nopeasti BLUETOOTH
-pariliitoksen muodostamisen aikana.
Ota BLUETOOTH-toiminto käyttöön, hae BLUETOOTH-laitteesta
”HT-ST9” ja valitse se.
Jos salausavainta pyydetään, kirjoita 0000.
Varmista, että kaiutinpalkin ilmaisin (sininen) syttyy.
(Se osoittaa, että yhteys on muodostettu.)
Pariliitostoiminnon peruuttaminen
Paina HOME tai INPUT.
jatkuu
11FI
BLUETOOTH-toiminnot
Tämän järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
pariliitoksen muodostaminen
Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH
-laitteeseen yhden kosketuksen toiminnoilla (NFC)
Kun pidät NFC-yhteensopivaa BLUETOOTH-laitetta kaiutinpalkin
N-Mark-merkin lähellä, järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
muodostavat automaattisesti pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden.
Ilmaisin (sininen)
Yhteensopivat laitteet
Älypuhelimet, tablet-laitteet ja musiikkisoittimet, joissa on sisäänrakennettu
NFC-toiminto (käyttöjärjestelmä: Android™ 2.3.3 tai uudempi, paitsi
Android 3.x)
Huomautuksia
 Laitteesta
riippuen sinun on mahdollisesti suoritettava etälaitteessa
seuraavat toimenpiteet etukäteen.
– Ota NFC-toiminto käyttöön.
– Lataa NFC Easy Connect -sovellus Google Play™ -sivustosta ja
käynnistä sovellus. (Sovellus ei ehkä ole saatavilla tietyissä maissa
tai tietyillä alueilla.) Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
 Tämä toiminto ei toimi BLUETOOTH-yhteensopivien vastaanottimien
(esimerkiksi kuulokkeiden) kanssa. Jos haluat kuunnella ääntä
BLUETOOTH-yhteensopivalla vastaanottimella, katso Äänilähteen
kuunteleminen lähettämällä sisältö BLUETOOTH-yhteensopivaan
vastaanottimeen (sivu 13).
12FI
1
2
3
Kosketa kaiutinpalkin N-Mark-merkkiä
BLUETOOTH-laitteella.
Varmista, että kaiutinpalkin ilmaisin (sininen) syttyy.
(Se osoittaa, että yhteys on muodostettu.)
Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteen äänilähteestä.
Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä
sisältö BLUETOOTH-yhteensopivaan
vastaanottimeen
Voit kuunnella tällä järjestelmällä toistettavaa äänilähdettä
käyttämällä BLUETOOTH-yhteensopivaa vastaanotinta (esimerkiksi
kuulokkeita).
1
6
Valitse päävalikosta
[Setup] –
[Bluetooth Settings].
Valitse [Bluetooth Mode].
Valitse [Transmitter].
Ota BLUETOOTH-vastaanottimen BLUETOOTH-toiminto
käyttöön.
Valitse BLUETOOTH-vastaanottimen nimi [Bluetooth Settings]
-valikon Device List] -kohdasta (sivu 25).
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, ilmaisin
(sininen) syttyy.
Jos et löydä BLUETOOTH-vastaanottimen nimeä luettelosta,
valitse [Scan].
Huomautus
[Device List] -näyttö tulee näkyviin vahvistusvalintaikkunan jälkeen,
kun muutat muista tiloista [Bluetooth Mode] -asetukseksi
[Transmitter].
8
Palaa päävalikkoon ja valitse haluamasi tulo.
Etupaneelin näytössä lukee [BT TX], ja BLUETOOTHviritinvahvistin toistaa äänen.
Järjestelmän kaiuttimista ei kuulu ääntä.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä ensin BLUETOOTH-viritinvahvistimen
äänenvoimakkuuden tasoa. Kun BLUETOOTHviritinvahvistimeen on muodostettu yhteys, BLUETOOTHviritinvahvistimen äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää
kaiutinpalkin VOLUME +/– -painikkeilla ja kauko-ohjaimen
 +/– -painikkeilla.
Huomautuksia
 BLUETOOTH-viritinvahvistimesta
riippuen äänenvoimakkuustasoa
ei ehkä voi säätää.
 [Screen mirroring]-, [Bluetooth Audio]- ja Home Theatre Control
-toiminnot poistetaan käytöstä, kun järjestelmä on lähetystilassa.
 Kun valittuna on [Bluetooth Audio]- tai [Screen mirroring] -tulo,
[Bluetooth Mode] -asetuksena ei voi olla [Transmitter]. Sitä ei myöskään
voi vaihtaa kauko-ohjaimen RX/TX-painikkeella.
 Voit rekisteröidä enintään yhdeksän BLUETOOTH-vastaanotinta.
Jos rekisteröit kymmenennen BLUETOOTH-vastaanottimen,
uusi BLUETOOTH-vastaanotin korvaa ensimmäisen yhdistetyn
vastaanottimen.
 Järjestelmä pystyy näyttämään [Device List] -kohdassa enintään
15 havaittua BLUETOOTH-vastaanotinta.
 Äänitehostetta tai asetusvalikon asetuksia ei voi muuttaa äänen
lähettämisen aikana.
 Joitakin sisältöjä ei voi toistaa sisällön suojauksen vuoksi.
 BLUETOOTH-viritinvahvistimen kautta toistetun äänen/musiikin
toistossa on järjestelmään verrattuna viivettä langattoman
BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi.
 Kaiuttimien ja HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta ei toisteta ääntä,
kun BLUETOOTH-vastaanotin on yhdistetty järjestelmään.
jatkuu
13FI
BLUETOOTH-toiminnot
2
3
4
5
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
7
Vihjeitä
 Voit
ottaa AAC- tai LDAC-muotoisen äänen vastaanoton käyttöön
tai poistaa sen käytöstä BLUETOOTH-laitteessa (sivu 25).
 Voit myös muuttaa [Bluetooth Mode] -asetusta kauko-ohjaimen
RX/TX-painikkeella.
Kun vaiheessa 5 määritetty BLUETOOTH-laite on muodostanut
pariliitoksen ja se on viimeksi yhdistetty laite, voit yhdistää sen
järjestelmään automaattisesti painamalla kauko-ohjaimen
RX/TX-painiketta. Tällöin sinun ei tarvitse suorittaa vaihetta 6.
BLUETOOTH-vastaanottimen yhteyden
katkaiseminen
Suorita jokin seuraavista toiminnoista.
– Poista BLUETOOTH-vastaanottimen BLUETOOTH-toiminto
käytöstä.
– Määritä [Bluetooth Mode] -asetukseksi [Receiver] tai [Off] (sivu 24).
– Sammuta järjestelmä tai BLUETOOTH-vastaanotin.
– Valitse yhdistetyn BLUETOOTH-yhteensopivan viritinvahvistimen
nimi [Bluetooth Settings] -valikon [Device List] -kohdasta.
Rekisteröidyn BLUETOOTH-laitteen poistaminen
laiteluettelosta
1 Toimi kohdan ”Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä sisältö
2
3
4
BLUETOOTH-yhteensopivaan vastaanottimeen” vaiheissa 1–6
annettujen ohjeiden mukaan.
Valitse laite ja paina sitten OPTIONS.
Valitse [Remove] ja paina sitten .
Poista haluttu BLUETOOTH-laite laiteluettelosta noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
14FI
Vihje
Suosittelemme, että käytät suojattua suoraa liitäntäkaapelia
(lähiverkkokaapelia).
Verkkotoiminnot
Langallisen verkkoyhteyden määrittäminen
Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon
Voit määrittää langallisen verkkoyhteyden seuraavasti:
1
Järjestelmän yhdistäminen verkkoon
lähiverkkokaapelilla
2
3
4
5

6
7




 Palvelin
 Lähiverkkokaapeli (lisävaruste)
 Reititin
 Modeemi
 Internet
Valitse päävalikosta
[Setup] –
[Network Settings].
Valitse [Internet Settings].
Valitse [Wired Setup].
TV-näyttöön tulee näkyviin näyttö, jossa voit valita IP-osoitteen
noutotavan.
Valitse [Auto].
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden muodostamisen.
Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.
Selaa tietoja painamalla / ja paina sitten .
Valitse [Save & Connect].
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden muodostamisen.
Lisätietoja on TV-näytössä näkyvissä sanomissa.
Kiinteää IP-osoitetta käytettäessä
Valitse [Custom] vaiheessa 5 ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje
Katso [Network Connection Status], kun tarkistat verkkoyhteyden tilan.
15FI
Verkkotoiminnot
Seuraavassa kuvassa on esimerkkikokoonpano verkosta.
Suosittelemme, että käytät kiinteää yhteyttä, jotta verkko toimii
vakaasti.
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Yhteyden muodostaminen langattomaan
verkkoon
Langattoman lähiverkkoyhteyden määrittäminen
Ennen verkkoasetusten määrittämistä
Jos langaton lähiverkkoreitittimesi (tukiasemasi) tukee
Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toimintoa, voit helposti määrittää
verkkoasetukset WPS-painikkeella.
Muussa tapauksessa on valittava tai annettava seuraavat tiedot.
Tarkista seuraavat tiedot etukäteen.
 Langattoman lähiverkon reitittimen tai tukiaseman
verkkonimi (SSID)*
 Verkon suojausavain (salasana)**
* SSID (Service Set Identifier) on nimi, jonka avulla yksittäinen tukiasema
tunnistetaan.
** Saat nämä tiedot käytettävän langattoman lähiverkon reitittimen tai
tukiaseman nimikilvestä, käyttöohjeista, langattoman verkon
määrittäneeltä henkilöltä tai Internet-palveluntarjoajan antamista
tiedoista.
1
2
3
4
5
6
7
16FI
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup] –
[Network Settings].
Valitse [Internet Settings].
Valitse [Wireless Setup(built-in)].
Valitse [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
Valitse [Start].
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden muodostamisen.
Jos valitset haluamasi verkkonimen (SSID)
Valitse haluamasi verkkonimi (SSID) vaiheessa 5, anna suojausavain
(tai tunnuslause) näyttönäppäimistöllä ja vahvista sitten
suojausavain valitsemalla [Enter]. Järjestelmä aloittaa
verkkoyhteyden muodostamisen. Lisätietoja on TV-näytössä
näkyvissä sanomissa.
Kiinteää IP-osoitetta käytettäessä
Valitse [New connection registration] vaiheessa 5 ja noudata
näyttöön tulevia ohjeita.
Jos käytät (WPS) PIN -koodia
Valitse [New connection registration] vaiheessa 5 ja valitse
sitten [(WPS) PIN method].
Vihje
Katso [Network Connection Status], kun tarkistat verkkoyhteyden tilan.
Kotiverkossa olevien musiikki- ja
valokuvatiedostojen toistaminen
Voit toistaa musiikki- ja valokuvatiedostoja muista Home Network
-toimintoa tukevista laitteista liittämällä laitteet kotiverkkoon.
Tätä järjestelmää voi käyttää soittimena ja muuntimena.
 Palvelin: tallentaa ja jakaa digitaalisia mediasisältöjä
 Soitin: etsii ja toistaa digitaalisia mediasisältöjä palvelimelta
 Muunnin: vastaanottaa ja toistaa digitaalisia mediasisältöjä
palvelimelta ja on ohjattavissa toisen laitteen kautta (ohjain)
 Ohjain: käyttää muunninlaitetta
Valmistaudu Home Network -toiminnon käyttöön.
 Yhdistä järjestelmä verkkoon.
 Valmistele toinen Home Network -toimintoa tukeva laite.
Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
Palvelimelle tallennettujen tiedostojen
toistaminen järjestelmän kautta (Soitin)
Etätiedostojen toistaminen käyttämällä
järjestelmää (muunninta) Home Network
-ohjaimen kautta
Palvelin
Voit ohjata järjestelmää Home Network -toimintoa tukevalla
laitteella (esimerkiksi matkapuhelinsovelluksella), kun toistat
palvelimelle tallennettuja tiedostoja.
Soitin
(Tämä järjestelmä)
1
5
Muunnin
(Tämä järjestelmä)
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Verkkotoiminnot
2
3
4
Palvelin
Valitse [Home Network].
Valitse haluttu laite.
Valitse
[Music] tai
sitten .
[Photo] painamalla / ja paina
Valitse haluttu sisältö painamalla /// ja
.
Ohjain
Lisätietoja käytöstä on Home Network -toimintoa tukevan
laitteen käyttöohjeissa.
Huomautus
Älä käytä järjestelmää sen mukana toimitetulla kauko-ohjaimella
ja ohjaimella samanaikaisesti.
Vihje
Järjestelmä on yhteensopiva Windows 7:n mukana toimitettavan
Windows Media® Player 12 -ohjelman Play To -toiminnon kanssa.
17FI
Mobiililaitteen näytön näyttäminen
televisiossa (Screen mirroring)
Erilaisista verkkopalveluista nauttiminen
(Music Services)
Screen mirroring on toiminto, jolla mobiililaitteen näyttö voidaan
näyttää televisiossa Miracast-tekniikan avulla.
Järjestelmä voidaan yhdistää suoraan Screen mirroring -toimintoa
tukevaan laitteeseen (esimerkiksi älypuhelimeen tai tabletlaitteeseen). Voit nauttia laitteen näytön käytöstä television
suuressa näytössä. Tämän toiminnon käyttöön ei tarvita langatonta
reititintä (tai tukiasemaa).
Tämän järjestelmän avulla voit kuunnella Internetin
musiikkipalveluja. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää,
että järjestelmä on yhteydessä Internetiin.
Kun suoritat alla olevat toimet, näyttöön tulee opas, jossa
sinut kutsutaan käyttämään musiikkipalveluita. Voit nauttia
musiikkipalveluista toimimalla oppaan ohjeiden mukaan.
1
2
Paina MIRRORING.
Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
Ota Screen mirroring -toiminto mobiililaitteessa käyttöön.
Lisätietoja toiminnon ottamisesta käyttöön on mobiililaitteen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Xperia-älypuhelimen yhdistäminen yhden kosketuksen
peilaustoiminnolla (NFC)
Paina MIRRORING ja pidä sitten Xperia-älypuhelinta kaiutinpalkin
N-Mark-merkin lähellä.
Peilaustilasta poistuminen
Paina HOME tai INPUT.
Huomautuksia
 Screen
mirroring -toimintoa käytettäessä kuvan- ja äänenlaatu voivat
joskus kärsiä muiden verkkojen aiheuttamien häiriöiden vuoksi.
 Käyttöympäristöstä riippuen kuvan- ja äänenlaatu voivat kärsiä.
 Jotkin verkkotoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä Screen mirroring
-toiminnon käytön aikana.
 Varmista, että laite tukee Miracast-toimintoa. Yhteyttä kaikkien
Miracast-toimintoa tukevien laitteiden kanssa ei taata.
Vihje
Jos huomaat, että kuvan- ja äänenlaatu kärsivät usein, yritä määrittää
[Screen mirroring RF Setting] -asetus (sivu 27).
18FI
1
2
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse [Music Services].
Musiikkipalveluiden luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön.
Vihje
Voit päivittää palveluntarjoajaluettelon painamalla OPTIONS ja
valitsemalla sitten [Update List].
3
Valitse haluttu musiikkipalvelu.
Google Cast™ -toiminnon käyttäminen
Google Cast -toiminnolla voit valita musiikkisisältöä Google Cast
-toimintoa tukevasta sovelluksesta ja toistaa sen järjestelmän
kautta.
Google Cast vaatii alkumääritysten suorittamista
SongPal-sovelluksella.
1
2
4
5
6
Yhdistä laite Wi-Fi-toiminnolla järjestelmän kanssa samaan
verkkoon (sivu 16).
Käynnistä SongPal, valitse [HT-ST9] ja napauta [Settings][Google Cast]-[Learn how to Cast].
Verkkotoiminnot
3
Lataa maksuton SongPal-sovellus mobiililaitteeseen,
kuten älypuhelimeen.
Tarkista sovelluksen toiminta sekä Google Cast -toimintoa
tukevat sovellukset ja lataa sovellus.
Käynnistä Google Cast -toimintoa tukeva sovellus, napauta
cast-painiketta ja valitse [HT-ST9].
Valitse ja toista musiikkia Google Cast -toimintoa tukevalla
sovelluksella.
Musiikki toistetaan järjestelmän kautta.
Huomautus
Google Cast -toimintoa ei voi käyttää, kun kaiutinpalkin etupaneelin
näytössä lukee ”Google Cast Updating”. Odota, kunnes päivitys on
suoritettu, ja yritä sitten uudelleen.
19FI
Kopiosuojatun 4K-sisällön katseleminen
Kun television HDMI-liitäntä on varustettu ARC*
-merkinnällä ja se on HDCP 2.2 -yhteensopiva
4K-television liittäminen
Liitä kaiutinpalkki ja televisio HDCP 2.2 -yhteensopivaan
HDMI-liitäntään kopiosuojatun 4K-sisällön katselemista ja
kaiutinpalkin äänen kuuntelemista varten.
Voit katsella kopiosuojattua 4K-sisältöä HDCP 2.2 -yhteensopivan
HDMI-liitännän kautta. Tarkista television mukana toimitetuista
käyttöohjeista, onko televisio varustettu HDCP 2.2 -yhteensopivalla
HDMI-liitännällä.
HDCP 2.2 -yhteensopiva
HDMI-liitäntä
HDMI-kaapeli
(Ethernetiä tukeva nopea HDMI-kaapeli, lisävaruste)
* ARC (Audio Return Channel)
ARC (Audio Return Channel) -toiminto lähettää digitaalisen äänen
televisiosta tähän järjestelmään käyttämällä vain HDMI-kaapelia.
20FI
Kun television HDMI-liitäntä on varustettu
ARC-merkinnällä, mutta se ei ole HDCP 2.2
-yhteensopiva
Jos television HDMI-liitäntä on varustettu ARC-merkinnällä, mutta
se ei ole HDCP 2.2 -yhteensopiva, liitä järjestelmä HDMI-kaapelilla
television HDCP 2.2 -yhteensopivaan HDMI-liitäntään. Liitä sitten
optinen digitaalikaapeli television optiseen lähtöliitäntään, jotta voit
kuunnella digitaalista ääntä.
4K-laitteiden liittäminen
Liitä 4K-laite kaiutinpalkin HDMI IN 1 -liitäntään.
Tarkista laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, onko laite
HDCP 2.2 -yhteensopiva.
Blu-ray Disc -soitin, kaapeli- tai
satelliittiviritin jne.
HDCP 2.2 -yhteensopiva
HDMI-liitäntä
HDMI-kaapeli
(Ethernetiä tukeva nopea HDMI-kaapeli, lisävaruste)
HDMI-kaapeli (Ethernetiä
tukeva nopea HDMI-kaapeli,
lisävaruste)
Kopiosuojatun 4K-sisällön katseleminen
HDCP 2.2
-yhteensopiva
HDMI-liitäntä
Optinen
digitaalikaapeli
(sisältyy toimitukseen)
21FI
Kuvake
[Easy Setup] (sivu 28)
Suorittaa Easy Setup -toiminnon uudelleen ja tekee
perusasetukset.
Asetukset ja säädöt
[Easy Network Settings] (sivu 28)
Suorittaa [Easy Network Settings] -toiminnon ja tekee verkon
perusasetukset.
Asetusnäytön käyttäminen
[Resetting] (sivu 28)
Palauttaa järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin.
Voit säätää eri toimintojen asetuksia, muun muassa kuvaa ja ääntä.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
1
2
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse
[Setup] painamalla -painiketta.
Valitse asetusluokan kuvake painamalla / ja paina
sitten .
Kuvake
Selitys
[Software Update] (sivu 22)
Päivittää järjestelmän ohjelmiston.
[Screen Settings] (sivu 23)
Tekee näyttöasetukset television tyypin mukaan.
[Audio Settings] (sivu 24)
Tekee ääniasetukset liitäntöjen mukaan.
[Bluetooth Settings] (sivu 24)
Tekee BLUETOOTH-toiminnon lisäasetukset.
[System Settings] (sivu 25)
Tekee järjestelmään liittyvät asetukset.
[Network Settings] (sivu 27)
Tekee Internet- ja kotiverkkoasetukset.
[Input Skip Setting] (sivu 28)
Tekee tulon ohitusasetukset kutakin tuloa varten.
22FI
Selitys
[Software Update]
Päivittämällä ohjelmiston uusimpaan version voit nauttia laitteen
uusimmista toiminnoista.
Ohjelmistopäivityksen aikana etupaneelin näytössä lukee ”UPDT”.
Päivityksen suorittamisen jälkeen järjestelmä käynnistyy
automaattisesti uudelleen.
Älä käynnistä tai sammuta järjestelmää tai käytä järjestelmää
tai televisiota, kun päivitys on meneillään. Odota, kunnes
ohjelmistopäivitys on suoritettu loppuun.
Huomautuksia
 Lisätietoja
päivitystoiminnoista on seuraavassa verkkosivustossa:
www.sony.eu/support
 Määritä [Auto Update] -asetukseksi [On], kun haluat suorittaa
ohjelmistopäivitykset automaattisesti (sivu 26). Päivityksen tiedoista
riippuen ohjelmistopäivitys voidaan suorittaa myös silloin, kun valitset
[Auto Update] -asetukseksi [Off].
 [Update via Internet]
Päivittää järjestelmän ohjelmiston käytettävissä olevan verkon
kautta. Varmista, että verkko on yhteydessä Internetiin.
 [Update via USB Memory]
Päivittää ohjelmiston muistitikulta. Varmista, että
ohjelmistopäivityskansion nimi on ”UPDATE”.
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on laajakuvatelevisio tai
laajakuvatoiminnolla varustettu televisio.
[4:3]: Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket 4:3-kuvasuhteen television,
jossa ei ole laajakuvatoimintoa.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Toistaa videosignaalin television tai yhdistetyn laitteen
tarkkuuden mukaan.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Toistaa
videosignaalin valitun tarkkuusasetuksen mukaan.
* Jos toistettavan sisällön värijärjestelmä on NTSC, videosignaalit
voidaan muuntaa tarkkuudeltaan vain [480i]- ja [480p]-muotoon.
 [4K Output]
[Auto1]: Toistaa 2K (1920× 1080) -videosignaalit videoiden toiston ja
4K-videosignaalit valokuvien toiston aikana, kun liität järjestelmän
Sonyn 4K-yhteensopivaan laitteeseen.
Toistaa 4K-videosignaalit 24p-videosisällön toiston tai
valokuvien toiston aikana, kun liität laitteen muuhun kuin
Sonyn 4K-yhteensopivaan laitteeseen.
Tätä asetusta ei voi käyttää 3D-videokuvien toistoon.
Huomautus
Jos Sony-laitetta ei tunnisteta, kun [Auto1] on valittuna, asetuksella on
sama vaikutus kuin [Auto2]-asetuksella.
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Tunnistaa automaattisesti ulkoisen laitteen tyypin ja vaihtaa
sitten väriasetusta sen mukaan.
[YCbCr (4:2:2)]: Toistaa YCbCr 4:2:2 -videosignaaleja.
[YCbCr (4:4:4)]: Toistaa YCbCr 4:4:4 -videosignaaleja.
[RGB]: Valitse tämä asetus, jos liität järjestelmän HDCPyhteensopivalla DVI-liitännällä varustettuun laitteeseen.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Valitse tavallisesti tämä asetus.
[12bit], [10bit]: Toistaa 12bit/10bit-videosignaaleja, kun yhdistetty
televisio tukee Deep Colour -toimintoa.
[Off]: Valitse tämä asetus, kun kuva on epävakaa tai värit näyttävät
epäluonnollisilta.
 [Video Direct]
Voit poistaa kaiutinpalkin kuvaruutunäytön (OSD) käytöstä,
kun [HDMI1]-, [HDMI2]- tai [HDMI3]-tulo on valittuna.
Tästä on hyötyä, kun pelaat peliä, sillä voit nauttia pelin näytöstä
parhaalla mahdollisella tavalla.
[On]: Poistaa kuvaruutunäytön käytöstä. Tietoja ei näytetä
TV-näytössä, eivätkä OPTIONS- ja DISPLAY-painikkeet toimi.
[Off]: Näyttää tiedot vain TV-näytössä, kun muutat asetuksia,
esimerkiksi kun valitset äänikentän.
jatkuu
23FI
Asetukset ja säädöt
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Tämä toiminto määrittää järjestelmän HDMI OUT (ARC) -liitännän
kautta toistetut äänet, kun käytät Screen mirroring -toimintoa.
[Auto]: Toistaa 24p:n videosignaalit vain silloin, kun liität 1080/24p
-yhteensopivan television HDMI-liitäntään ja [Output Video
Resolution] -asetukseksi on määritetty [Auto] tai [1080p].
[Off]: Valitse tämä asetus, jos televisio ei tue 1080/24p
-videosignaaleja.
[Auto2]: Toistaa 4K/24p-videosignaalit automaattisesti, kun liität
4K/24p-yhteensopivan laitteen ja määrität [24p Output] -kohdassa
oikean [Network content 24p Output] -asetuksen. Toistaa myös
4K/24p-valokuvat, kun toistat 2D-valokuvatiedostoja.
[Off]: Poistaa toiminnon käytöstä.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Tasoittaa HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta toistettujen
videosignaalien sävyjyrkkyyttä.
[Off]: Valitse tämä asetus, jos videosignaalit ovat vääristyneitä
tai värit ovat epäluonnollisia.
[Audio Settings]
 [Audio Output]
Voit valita äänisignaalin toistotavan.
[Speaker]: Monikanavaääni toistetaan vain järjestelmän kaiuttimilla.
[Speaker + HDMI]: Monikanavaääni toistetaan järjestelmän
kaiuttimilla ja kaksikanavaiset lineaariset PCM-signaalit HDMI OUT
(ARC) -liitännän kautta.
[HDMI]: Ääni toistetaan vain HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta.
Äänimuoto vaihtelee yhdistetyn laitteen mukaan.
Huomautuksia
 [DSEE HX]
Toiminto on käytettävissä vain silloin, jos äänikentäksi valitaan
[Music].
[On]: Muuntaa äänitiedoston High-Resolution Audio -tiedostoksi
ja toistaa usein hävinneet korkeat äänet selkeästi (sivu 10).
[Off]: Ei käytössä.
 [Audio DRC]
Voit pakata ääniraidan dynaamisen alueen.
[Auto]: Pakkaa Dolby TrueHD -koodatun äänen automaattisesti.
[On]: Järjestelmä toistaa ääniraidan dynaamisen äänialueen
tallennusinsinöörin tarkoittamalla tavalla.
[Off]: Dynaamista aluetta ei pakata.
 [Attenuation settings – Analog]
Ääni voi vääristyä, kun kuuntelet ANALOG IN -liitäntöihin liitettyä
laitetta. Voit estää äänen vääristymisen vaimentamalla järjestelmän
tulotasoa.
[On]: Vaimentaa tulotasoa. Tätä asetusta käytettäessä lähtötasoa
vähennetään.
[Off]: Normaali tulotaso.
 Kun
[Control for HDMI] -asetuksena on [On] (sivu 26), [Audio Output]
-asetukseksi määritetään automaattisesti [Speaker + HDMI], eikä tätä
asetusta voi muuttaa.
 Äänisignaaleja ei toisteta HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta, kun
[Audio Output] -asetukseksi on määritetty [Speaker + HDMI] ja
[HDMI1 Audio Input Mode] -asetukseksi (sivu 26) on määritetty [TV].
(vain Euroopan mallit)
[Bluetooth Settings]
 [Bluetooth Mode]
Voit nauttia BLUETOOTH-laitteessa olevasta sisällöstä käyttämällä
tätä järjestelmää tai kuuntelemalla tämän järjestelmän ääntä
BLUETOOTH-viritinvahvistimen kautta esimerkiksi kuulokkeilla.
[Receiver]: Järjestelmä on vastaanotintilassa, jossa se pystyy
vastaanottamaan ja toistamaan ääntä BLUETOOTH-laitteesta.
[Transmitter]: Järjestelmä on lähetintilassa, jossa se pystyy
lähettämään ääntä BLUETOOTH-viritinvahvistimeen. Jos vaihdat
järjestelmän tulon, etupaneelin näyttöön tulee [BT TX].
[Off]: BLUETOOTH-toiminto poistetaan käytöstä, eikä
[Bluetooth Audio] -tuloa voi valita.
Huomautus
Yhden kosketuksen toiminnolla voit muodostaa yhteyden BLUETOOTHlaitteeseen myös silloin, kun [Bluetooth Mode] -asetukseksi on
määritetty [Off].
24FI
 [Device List]
Näyttää pariksi liitettyjen ja havaittujen BLUETOOTH
-vastaanottimien (SNK-laitteiden) luettelon, kun [Bluetooth Mode]
-asetukseksi on määritetty [Transmitter].
 [Bluetooth Standby]
Voit asettaa [Bluetooth Standby] -tilan siten, että järjestelmä
voidaan käynnistää BLUETOOTH-laitteella myös silloin, kun
järjestelmä on valmiustilassa. Tämä toiminto on käytettävissä vain
silloin, jos [Bluetooth Mode] -asetukseksi on määritetty [Receiver]
tai [Transmitter].
[On]: Järjestelmän virta kytkeytyy automaattisesti, kun muodostat
BLUETOOTH-yhteyden pariksi liitetystä BLUETOOTH-laitteesta.
[Off]: Ei käytössä.
 [Bluetooth Codec – AAC]
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, jos [Bluetooth Mode]
-asetukseksi on määritetty [Receiver] tai [Transmitter].
[On]: Ota AAC-pakkausmuoto käyttöön.
[Off]: Poista AAC-pakkausmuoto käytöstä.
Kun AAC on käytössä ja laite tukee AAC-muotoa, järjestelmä tuottaa
laadukkaan äänen. Jos laitteella ei voi kuunnella AAC-ääntä, valitse [Off].
 [Bluetooth Codec – LDAC]
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, jos [Bluetooth Mode]
-asetukseksi on määritetty [Receiver] tai [Transmitter].
[On]: Ota LDAC-pakkausmuoto käyttöön.
[Off]: Poista LDAC-pakkausmuoto käytöstä.
Huomautus
[System Settings]
 [OSD Language]
Voit valita järjestelmän kuvaruutunäytölle haluamasi kielen.
Asetukset ja säädöt
Huomautus
 [Wireless Playback Quality]
Voit määrittää LDAC-toiston tiedonsiirtonopeuden. Tämä toiminto
on käytettävissä vain silloin, jos [Bluetooth Mode] -asetukseksi on
määritetty [Transmitter] ja [Bluetooth Codec – LDAC] -asetukseksi
on määritetty [On].
[Auto]: Tiedonsiirtonopeutta muutetaan automaattisesti
käyttöympäristön mukaan. Jos äänentoisto on tätä tilaa käytettäessä
epävakaa, käytä kolmea muuta tilaa.
[Sound Quality]: Käytetään suurinta mahdollista bittinopeutta. Ääni
lähetetään tavallista laadukkaampana, mutta äänentoisto voi joskus
muuttua epävakaaksi, kun linkin laatu ei ole tarpeeksi hyvä.
[Standard]: Käytetään keskimmäistä bittinopeutta. Siinä äänenlaatu
ja toiston vakaus ovat tasapainossa keskenään.
[Connection]: Korostetaan vakautta. Äänenlaatu voi olla
hyväksyttävä ja yhteyden tila on todennäköisesti vakaa. Jos yhteys
on epävakaa, suosittelemme tämän asetuksen käyttöä.
 [Wireless Sound Connection]
Voit määrittää langattoman järjestelmän asetukset tarkemmin.
Lisätietoja on kohdassa Langattoman järjestelmän lisäasetukset
(bassokaiutin) (sivu 35).
 [IR-Repeater]
[On]: Television etäohjaussignaalit lähetetään kaiutinpalkin
takaosasta (sivu 34).
[Off]: Poistaa toiminnon käytöstä.
Kun LDAC on käytössä ja laite tukee LDAC-muotoa, järjestelmä tuottaa
tavallista laadukkaamman äänen. Jos laitteella ei voi kuunnella
LDAC-ääntä, valitse [Off].
jatkuu
25FI
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Ottaa [Control for HDMI] -toiminnon käyttöön. Voit käyttää
sitä HDMI-kaapelilla liitetyissä laitteissa.
[Off]: Ei käytössä.
[Audio Return Channel]
Tämä toiminto on käytettävissä, kun liität järjestelmän television
HDMI IN -liitäntään, joka tukee Audio Return Channel -toimintoa,
ja [Control for HDMI] -asetukseksi on määritetty [On].
[Auto]: Järjestelmä pystyy hakemaan television digitaalisen
äänisignaalin automaattisesti HDMI-kaapelin kautta.
[Off]: Ei käytössä.
[Standby Through]
Voit siirtää HDMI-signaaleja televisioon myös silloin, kun
järjestelmä on valmiustilassa. Tämä toiminto on käytettävissä,
jos [Control for HDMI] -asetukseksi on määritetty [On].
[Auto]: Lähettää signaalit järjestelmän HDMI OUT (ARC) -liitännästä,
kun televisio käynnistetään järjestelmän ollessa valmiustilassa.
Tämä asetus kuluttaa valmiustilassa vähemmän virtaa kuin
asetus [On].
[On]: Lähetä signaalit aina HDMI OUT (ARC) -liitännästä, kun
järjestelmä on valmiustilassa. Jos liität muun kuin BRAVIA-television,
suosittelemme, että valitset tämän asetuksen.
[Off]: Signaaleja ei lähetetä, kun järjestelmä on valmiustilassa.
Tämä asetus kuluttaa valmiustilassa vähemmän virtaa kuin
asetus [On].
[HDMI1 Audio Input Mode] (vain Euroopan mallit)
Voit valita HDMI IN 1 -liitäntään liitetyn laitteen äänitulon.
[HDMI1]: HDMI IN 1 -liitäntään liitetyn laitteen ääni tuodaan
HDMI IN 1 -liitännän kautta.
[TV]: HDMI IN 1 -liitäntään liitetyn laitteen ääni tuodaan
DIGITAL IN (TV) -liitännän kautta.
 [Quick Start/Network Standby]
[On]: Lyhentää käynnistysaikaa, kun järjestelmä on valmiustilassa.
Voit ohjata järjestelmää pian sen käynnistämisen jälkeen.
[Off]: Ei käytössä.
26FI
 [Auto Standby]
[On]: Ottaa [Auto Standby] -toiminnon käyttöön. Jos järjestelmää ei
käytetä noin 20 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
[Off]: Ei käytössä.
 [Auto Display]
[On]: Näyttää tiedot esimerkiksi äänisignaaleja tai kuvatilaa
muutettaessa automaattisesti TV-näytössä.
[Off]: Näyttää tiedot vain silloin, kun painat DISPLAY-painiketta.
 [Software Update Notification]
[On]: Asettaa järjestelmän ilmoittamaan sinulle uusimman
ohjelmistoversion tiedot (sivu 22).
[Off]: Ei käytössä.
 [Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Ohjelmistopäivitys suoritetaan klo 02.00–05.00 paikallista
aikaa käyttämällä valittua [Time Zone] -asetusta, kun järjestelmä ei
ole käytössä. Jos valitset [Quick Start/Network Standby] -asetukseksi
[Off], ohjelmistopäivitys suoritetaan järjestelmän virran
katkaisemisen jälkeen.
[Off]: Off
[Time Zone]
Valitse maa/alue.
Huomautuksia
 Päivityksen
tiedoista riippuen ohjelmistopäivitys voidaan suorittaa
myös silloin, kun valitset [Auto Update] -asetukseksi [Off].
 Ohjelmistopäivitys suoritetaan automaattisesti 11 päivän kuluessa
uuden ohjelmistoversion julkaisemisesta.
 [Device Name]
Voit muuttaa järjestelmän nimen mielesi mukaan, jotta se on
helpompi tunnistaa [Bluetooth Audio]- tai [Screen mirroring]
-toimintoa käytettäessä. Nimeä käytetään myös muiden
verkkotoimintojen, kuten Home Network -toiminnon, kanssa.
Kirjoita nimi näyttönäppäimistöllä noudattamalla näytössä
näkyviä ohjeita.
 [System Information]
Voit näyttää järjestelmän ohjelmistoversion tiedot ja MAC-osoitteen.
 [Software License Information]
Voit näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.
[Network Settings]
Vihje
Lisätietoja saat käymällä seuraavassa sivustossa ja perehtymällä usein
kysyttyihin kysymyksiin:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Status]
Näyttää nykyisen verkon yhteystilan.
 [Connection Server Settings]
Määrittää, näytetäänkö yhdistetty Home Network -palvelin.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Sallii juuri havaitun Home Network -ohjaimen
automaattisen käytön.
[Off]: Ei käytössä.
 [Renderer Access Control]
Näyttää Home Network -ohjainta tukevien tuotteiden luettelon ja
määrittää, hyväksytäänkö komennot luettelossa olevilta ohjaimilta.
 [External Control]
[On]: Antaa kodin automaattisen ohjaimen ohjata järjestelmää.
[Off]: Ei käytössä.
 [Remote Start]
[On]: Antaa verkon kautta yhdistetyn laitteen käynnistää
järjestelmän, kun järjestelmä on valmiustilassa.
[Off]: Verkon kautta yhdistetty laite ei voi käynnistää järjestelmää.
 [Network Connection Diagnostics]
Voit suorittaa verkon vianmäärityksen ja tarkistaa, onko
verkkoyhteys muodostettu oikein.
jatkuu
27FI
Asetukset ja säädöt
 [Internet Settings]
Yhdistä järjestelmä verkkoon etukäteen.
[Wired Setup]: Valitse tämä asetus, kun liität laajakaistareitittimen
lähiverkkokaapelilla.
[Wireless Setup(built-in)]: Valitse tämä asetus, kun käytät
järjestelmän sisäänrakennettua Wi-Fi-toimintoa langattoman
verkkoyhteyden muodostamiseen.
 [Screen mirroring RF Setting]
Jos käytät useita langattomia järjestelmiä, kuten langatonta
lähiverkkoa, langattomat signaalit voivat olla epävakaita.
Tällöin toiston vakautta voidaan parantaa valitsemalla ensisijainen
radiotaajuuskanava Screen mirroring -yhteyttä varten.
[Auto]: Valitse tavallisesti tämä asetus. Järjestelmä valitsee
automaattisesti parhaan kanavan Screen mirroring -yhteyttä varten.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Valittu kanava priorisoidaan Screen mirroring
-yhteyttä varten.
[Input Skip Setting]
Asetuksen ohitus on kätevä toiminto, jonka avulla voit ohittaa
käyttämättömät tulot, kun valitset toiminnon painamalla INPUT
-painiketta.
[Do not skip]: Järjestelmä ei ohita valittua tuloa.
[Skip]: Järjestelmä ohittaa valitun tulon.
Asetusvalikon käyttäminen
Painamalla OPTIONS-painiketta voit käyttää erilaisia asetuksia
ja toistotoimintoja. Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat
tilanteen mukaan.
Yleiset asetukset
Huomautus
Jos painat INPUT-painiketta, kun päävalikko on avattuna, tulon kuvake
näkyy himmennettynä, jos sen asetukseksi on määritetty [Skip].
[Easy Setup]
Suorittaa [Easy Setup] -toiminnon, joka helpottaa järjestelmän
ensimmäisten perusasetusten ja verkon perusasetusten tekemistä.
Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
[Easy Network Settings]
Suorittaa [Easy Network Settings] -toiminnon ja tekee verkon
perusasetukset. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Voit palauttaa järjestelmäasetukset tehtaan oletusasetuksiin
valitsemalla asetusryhmän. Kaikki ryhmän asetukset palautetaan.
[A/V SYNC]
Säätää kuvan ja äänen välistä viivettä (sivu 29).
[Sound Field]
Muuttaa äänikentän asetusta (sivu 9).
[Football]
Valitsee jalkapallotilan (sivu 9).
[Night]
Valitsee yötilan (sivu 10).
[Voice]
Valitsee puhetilan (sivu 10).
[Repeat Setting]
Ottaa toistuvan toiston käyttöön.
[Play/Stop]
Aloittaa tai pysäyttää toiston.
[Play from start]
Toistaa kohteen alusta.
[Change Category]
Vaihtaa [USB]- tai [Home Network] -tuloksi
[Music]- tai
[Photo]
-luokan. Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, jos kyseisen luokan
näyttöluettelo on käytettävissä.
Vain
[Music]
 [Initialise Personal Information]
Voit poistaa järjestelmään tallennetut henkilökohtaiset tietosi.
[Shuffle Setting]
Ottaa satunnaistoiston käyttöön.
Huomautus
[Add Slideshow BGM]
Rekisteröi musiikkitiedostot muistikortille diaesityksen taustamusiikkina (BGM).
Jos hävität, siirrät tai myyt tämän järjestelmän, poista turvallisuussyistä
kaikki henkilökohtaiset tiedot. Huolehdi tarvittavista turvatoimista,
kirjaudu esimerkiksi ulos verkkopalvelun käytön jälkeen.
28FI
Vain
[Photo]
[Slideshow]
Käynnistää diaesityksen.
[Slideshow Speed]
Muuttaa diaesityksen nopeutta.
[Slideshow Effect]
Määrittää diaesitystä toistettaessa käytettävän tehosteen.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Poistaa toiminnon käytöstä.
• [My Music from USB]: Määrittää [Add Slideshow BGM] -kohdassa
rekisteröidyt musiikkitiedostot.
[Change Display]
Vaihtaa [Grid View]- ja [List View] -tilan välillä.
[Rotate Left]
Kiertää valokuvaa 90 astetta vastapäivään.
Kuvan ja äänen välisen viiveen säätäminen
(A/V SYNC)
Kun ääni ei vastaa TV-näytössä olevaa kuvaa, seuraavien tulojen
tapauksessa voit säätää kuvan ja äänen välistä viivettä.
Asetustapa vaihtelee tulon mukaan.
Kun valittuna on [HDMI1]-, [HDMI2]- tai [HDMI3]-tulo
1
2
3
Paina OPTIONS.
Asetusvalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse [A/V SYNC].
Säädä viivettä /- ja -painikkeilla.
Voit säätää viiveeksi 0–300 ms 25 ms:n välein.
[Rotate Right]
Kiertää valokuvaa 90 astetta myötäpäivään.
Kun valittuna on [TV]-tulo
[View Image]
Näyttää valitun kuvan.
1
4
Paina
Asetukset ja säädöt
2
3
Paina OPTIONS.
”SYNC” ilmestyy etupaneelin näyttöön.
tai .
Säädä viivettä /- ja -painikkeilla.
Voit säätää viiveeksi 0–300 ms 25 ms:n välein.
Paina OPTIONS.
Etupaneelin näytön asetusvalikko suljetaan.
29FI
Android-laitetta käytettäessä
Muut toiminnot
Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen
tai tablet-laitteen avulla (SongPal)
SongPal on sovellus, jolla voidaan käyttää Sonyn valmistamia,
SongPal-sovellusta tukevia äänilaitteita älypuhelimen tai tabletlaitteen avulla.
Hae SongPal Google Play -sivustosta tai App Storesta ja lataa se
älypuhelimella tai tablet-laitteella.
SongPalin avulla voit
– muuttaa usein käytettyjä asetuksia, valita järjestelmän tulon ja
säätää äänenvoimakkuutta
– nauttia kotiverkossa olevaan palvelimeen tai älypuhelimeen
tallennetusta järjestelmän musiikkisisällöstä
– nauttia musiikista visuaalisesti älypuhelimen näytössä
– määrittää Wi-Fi-yhteyden asetukset helposti SongPalsovelluksella, jos Wi-Fi-reitittimessä ei ole WPS-toimintoa
– käyttää SongPal Link -toimintoa (sivu 30).
Huomautuksia
 Ennen
kuin aloitat alla kuvattujen toimintojen suorittamisen, varmista,
että [Bluetooth Mode] -asetukseksi on määritetty [Receiver] (sivu 24).
 Tämä järjestelmä on yhteensopiva SongPal 3.0:n tai sitä uudempien
versioiden kanssa.
 SongPal käyttää järjestelmän verkkotoimintoa (sivu 15) ja BLUETOOTHtoimintoa (sivu 11).
 SongPalin tekniset tiedot ja näytön ulkoasu voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
30FI
1
2
3
4
Paina  (virta/valmiustila) -painiketta.
Kaiutinpalkin näyttöön tulee valo.
Etsi Android-laitteella SongPal ja lataa sovellus.
Käynnistä SongPal.
Yhdistä järjestelmä ja Android-laite BLUETOOTH-yhteyden
(sivu 11) tai verkkoyhteyden (sivu 15) välityksellä.
Vihje
Voit yhdistää Android-laitteen NFC-toiminnolla (sivu 12).
5
Noudata SongPalin ohjeita.
iPhone-/iPod touch -laitetta käytettäessä
1
2
3
4
5
Paina  (virta/valmiustila) -painiketta.
Kaiutinpalkin näyttöön tulee valo.
Etsi iPhone-/iPod touch-laitteella SongPal ja lataa sovellus.
Käynnistä SongPal.
Yhdistä järjestelmä ja iPhone-/iPod touch-laite BLUETOOTHyhteyden (sivu 11) tai verkkoyhteyden (sivu 15) välityksellä.
Noudata SongPalin ohjeita.
Saman musiikin kuunteleminen useilla laitteilla /
eri musiikin kuunteleminen eri paikassa
(SongPal Link)
Voit nauttia tietokoneeseen tai älypuhelimeen tallennetusta tai
musiikkipalveluista peräisin olevasta musiikista useissa tiloissa
samaan aikaan.
Lisätietoja SongPal Link -toiminnosta on seuraavassa sivustossa.
http://www.sony.net/nasite
BRAVIA Syncin Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen
Tämä toiminto on käytettävissä BRAVIA Sync -toiminnolla
varustetuissa televisioissa.
Kun liität HDMI-kaapelilla Sony-tuotteita, jotka ovat yhteensopiva
Control for HDMI-toiminnon kanssa, seuraavat ominaisuudet
helpottavat käyttöä.
Voit ottaa Control for HDMI -toiminnon käyttöön määrittämällä
[Control for HDMI] -asetukseksi [On] (sivu 26).
Huomautuksia
 Jos
haluat käyttää BRAVIA Sync -toimintoa, käynnistä järjestelmä ja
kaikki siihen liitetyt laitteet HDMI-liitännän suorittamisen jälkeen.
 Liitetyn laitteen asetusten mukaan Control for HDMI -toiminto ei
välttämättä toimi oikein. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
Järjestelmän virrankatkaisu
Kun katkaiset television virran, järjestelmän ja liitettyjen laitteiden
virta katkeaa automaattisesti.
Huomautuksia
virta ei katkea automaattisesti, kun järjestelmällä
toistetaan musiikkia.
 Järjestelmän virrankatkaisutoiminto saattaa toimia myös muissa kuin
Sonyn valmistamissa laitteissa, mutta sen toimivuutta ei taata.
Yhden kosketuksen toisto
Kun toistat sisältöä järjestelmään HDMI-kaapelilla liitetyllä laitteella
(esimerkiksi Blu-ray Disc -soittimella tai PlayStation® 4:llä),
järjestelmään ja televisioon kytketään automaattisesti virta ja
järjestelmän tuloksi vaihdetaan automaattisesti oikea HDMI-tulo.
mainittu ominaisuus ei ehkä toimi tietyissä laitteissa.
määrität [Standby Through] -asetukseksi [Auto] tai [On] (sivu 26) ja
sitten toistat yhdistetyssä laitteessa olevan sisällön, kun järjestelmä on
valmiustilassa, ääni ja kuva voidaan toistaa vain televisiosta niin kauan
kuin järjestelmä on valmiustilassa.
 Yhden kosketuksen toisto -toiminto saattaa toimia myös muissa kuin
Sonyn valmistamissa laitteissa, mutta sen toimivuutta ei taata.
 Jos
Järjestelmän äänenhallinta
Jos kytket järjestelmään virran katsoessasi televisiota, television
ääni toistetaan automaattisesti järjestelmän kaiuttimista.
Järjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu, kun säädät
äänenvoimakkuutta television kauko-ohjaimella.
Jos television ääni toistettiin edellisellä katselukerralla järjestelmän
kaiuttimista, järjestelmään kytkeytyy automaattisesti virta, kun
kytket jälleen televisioon virran.
Voit nauttia tästä toiminnosta myös silloin, kun käytät televisiossa
Twin Picture -toimintoa (Picture and Picture (P&P)).
 Jos valittuna on [TV]-, [HDMI1]-, [HDMI2]- tai [HDMI3]-tulo,
ääni voidaan toistaa järjestelmästä.
 Jos valittuna on muu kuin [TV]-, [HDMI1]-, [HDMI2]- tai
[HDMI3]-tulo, ääni toistetaan vain televisiosta, kun Twin Picture
-toiminto on käytössä. Kun poistat Twin Picture -toiminnon
käytöstä, ääni toistetaan järjestelmästä.
Huomautuksia
 TV-näytössä
näkyvä järjestelmän äänenvoimakkuustason luku voi
vaihdella televisiokohtaisesti. Näytössä näkyvä luku voi poiketa
kaiutinpalkin etupaneelin näytössä näkyvästä luvusta.
 Järjestelmän äänenhallintatoiminto saattaa toimia myös muissa kuin
Sonyn valmistamissa laitteissa, mutta sen toimivuutta ei taata.
jatkuu
31FI
Muut toiminnot
 Järjestelmän
Huomautuksia
 Edellä
Audio Return Channel
Home Theatre Control
Voit nauttia television äänestä järjestelmän kautta käyttämällä
vain yhtä HDMI-kaapelia. Lisätietoja asetuksesta on kohdassa
[Audio Return Channel] (sivu 26).
Home Theatre Control -sovelluksen kuvake ilmestyy TV-näyttöön.
Voit muuttaa järjestelmän asetuksia (esimerkiksi vaihtaa tuloa tai
äänikenttää) television kauko-ohjaimen avulla.
Huomautus
Huomautuksia
Audio Return Channel -toiminto saattaa toimia myös muissa kuin
Sonyn valmistamissa laitteissa, mutta sen toimivuutta ei taata.
 Home Theatre Control -toiminnon käyttäminen edellyttää, että televisio
Control for HDMI -synkronointitoiminto
Järjestelmän [Control for HDMI] -toiminto aktivoituu automaattisesti,
kun television Control for HDMI (BRAVIA Sync) -toiminto otetaan
käyttöön. Tämän jälkeen kaiutinpalkin etupaneelin näyttöön
ilmestyy DONE.
Huomautuksia
 Voit
määrittää [Control for HDMI] -toiminnon manuaalisesti, jos edellä
kuvattu asetus ei toimi. Lisätietoja on kohdassa [HDMI Settings]
(sivu 26).
 Control for HDMI -synkronointitoiminto on Sonyn oma toiminto.
Se ei toimi muissa kuin Sonyn valmistamissa laitteissa.
Echo Canceling Sync
Voit vähentää kaikua, kun käytät Social Viewing -toimintoa televisio
-ohjelmia katsottaessa. Tämä lisää keskustelujen selkeyttä.
 Jos tuloksi on valittu [TV], [HDMI1], [HDMI2] tai [HDMI3], tuloksi
vaihdetaan automaattisesti [TV]. Social Viewing -toiminnon ja
televisio-ohjelman ääni toistetaan järjestelmästä.
 Jos tuloksi on valittu muu kuin [TV], [HDMI1], [HDMI2] tai [HDMI3],
Social Viewing -toiminnon ja toistettavan sisällön ääni toistetaan
televisiosta.
Huomautuksia
 Toiminto
on käytettävissä vain Social Viewing -toimintoa tukevissa
televisioissa. Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
 Määritä television äänilähtöasetus niin, että ääni voidaan toistaa
järjestelmän kautta.
 Echo Canceling Sync -toiminto on Sonyn oma toiminto. Se ei toimi
muissa kuin Sonyn valmistamissa laitteissa.
32FI
on yhteydessä Internetiin.
Theatre Control -toiminto on Sonyn oma toiminto. Se ei toimi
muissa kuin Sonyn valmistamissa laitteissa.
 Home
Language Follow
Kun vaihdat television kuvaruutunäytön kielen, myös järjestelmän
kuvaruutunäytön kieli vaihdetaan.
Huomautuksia HDMI-liitännöistä
Käytä HDMI-kaapelia (Ethernetiä tukeva nopea HDMI-kaapeli).
Jos käytössä on tavallinen HDMI-kaapeli, 1080p-, Deep Colour-,
3D- ja 4K-sisältö eivät välttämättä näy oikein.
 Käytä hyväksyttyä HDMI-kaapelia. Käytä Sonyn valmistamaa
HDMI-kaapelia (Ethernetiä tukeva nopea HDMI-kaapeli), jossa
on kaapelityypin logo.
 Emme suosittele HDMI-DVI-muunnoskaapelin käyttöä.
 Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMI-liitännästä lähetettyjä
äänisignaaleja (esimerkiksi näytetaajuutta ja bittipituutta).
 Ääni voi katketa, kun toistolaitteesta muutetaan äänilähtösignaalin
näytetaajuutta tai kanavien määrää.
 Kun tuloksi on valittu [TV], viimeksi valitun HDMI IN 1/2/3 -liitännän
videosignaali lähtee HDMI OUT (ARC) -liitännästä.
 Tämä järjestelmä tukee Deep Colour-, x.v.Colour-, 3D- ja
4K-lähetyksiä.
 Jotta voit nauttia 3D-sisällöstä, kytke 3D-yhteensopiva televisio
ja videolaite (kuten Blu-ray Disc -soitin tai PlayStation® 4)
järjestelmään HDMI-kaapeleilla (Ethernetiä tukeva nopea HDMIkaapeli), ota käyttöön 3D-lasit ja toista 3D-sisältöä esimerkiksi
yhteensopivalla Blu-Ray Disc -soittimella.
 Jotta voit nauttia 4K-sisällöstä, television ja järjestelmään liitettyjen
soitinten on oltava yhteensopivia 4K-sisällön kanssa.

Multiplex-lähetysäänen kuunteleminen
(Dual Mono)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos järjestelmä vastaanottaa
Dolby Digital -multiplex-lähetyssignaalin.
Huomautus
Dolby Digital -signaalin vastaanottaminen edellyttää, että DIGITAL IN (TV)
-liitäntään on kytketty televisio tai jokin muu laite optisella
digitaalikaapelilla.
Jos television HDMI IN -liitäntä on yhteensopiva Audio Return Channel
-toiminnon kanssa (sivu 26), voit vastaanottaa Dolby Digital -signaalia
HDMI-kaapelin kautta.
Paina AUDIO-painiketta toistuvasti, kunnes etupaneelin
näytössä näkyy haluamasi signaali.
 MAIN: Pääkielen ääni toistetaan.
 SUB: Alikielen ääni toistetaan.
 MN/SB: Pääkielen ja alikielen äänet toistetaan yhdessä.
Voit vähentää laitteen väärinkäytön vaaraa erityisesti lasten kohdalla
poistamalla kaiutinpalkin painikkeet käytöstä (-painiketta
lukuun ottamatta).
Käytä kaiutinpalkin painikkeita tämän toiminnon suorittamiseen.
Kirkkauden säätäminen
Voit muuttaa etupaneelin näytön ja sinisen merkkivalon kirkkautta.
Paina DIMMER-painiketta toistuvasti.
Voit säätää kirkkauden kolmelle tasolle.*
* DIM1- ja DIM2-asetusten kirkkaus on sama.
Huomautus
Etupaneelin näyttö sammutetaan, kun asetukseksi valitaan DIM2.
Se syttyy automaattisesti, kun painat mitä tahansa painiketta, ja sammuu
taas, jos järjestelmä on käyttämättä noin 10 sekuntia. Joissakin
tapauksissa etupaneelin näyttö ei ehkä kuitenkaan sammu.
Muut toiminnot
Kaiutinpalkin painikkeiden poistaminen
käytöstä (lapsilukko)
Pidä kaiutinpalkin INPUT-painiketta painettuna ja paina
VOLUME –, VOLUME + ja VOLUME – peräkkäin.
”LOCK” ilmestyy etupaneelin näyttöön.
Voit ohjata järjestelmää vain kauko-ohjaimella.
Voit peruuttaa toiminnon pitämällä kaiutinpalkin INPUT-painiketta
painettuna ja painamalla VOLUME –, VOLUME + ja VOLUME –
peräkkäin.
”UNLCK” ilmestyy etupaneelin näyttöön.
Virransäästö valmiustilassa
Tarkista, että olet määrittänyt seuraavat asetukset:
– [Bluetooth Standby] -asetuksena on [Off] (sivu 25).
– [Standby Through] -asetuksena on [Off] (sivu 26).
– [Quick Start/Network Standby] -asetuksena on [Off] (sivu 26).
– [Remote Start] -asetuksena on [Off] (sivu 27).
33FI
IR-toistintoiminnon ottaminen käyttöön
(jos televisiota ei voi ohjata)
Jos kaiutinpalkki sijoitetaan television kauko-ohjaimen tunnistimen
eteen, television kauko-ohjain ei ehkä toimi. Ota tällöin järjestelmän
IR-toistintoiminto käyttöön.
Voit ohjata televisiota television kauko-ohjaimella lähettämällä
etäohjaussignaalin kaiutinpalkin takaosasta.
1
2
3
4
5
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup] –
[System Settings].
Valitse [IR-Repeater].
Valitse [On].
Paina HOME.
Valikko sulkeutuu.
Huomautus
Tämä toiminto ei välttämättä toimi joissakin televisioissa oikein.
Sijoita kaiutinpalkki tässä tapauksessa hieman kauemmas televisiosta.
Huomautus
Tarkista, että televisiota ei voi ohjata television kauko-ohjaimella, ja
määritä sitten [IR-Repeater]-asetukseksi [On] (sivu 25). Jos asetuksena
on [On], kun kauko-ohjaimella voi ohjata televisiota, haluttua toimintoa
ei välttämättä suoriteta, koska kauko-ohjaimen suora komento ja
äänipalkin kautta lähetetty komento häiritsevät toistensa toimintaa.
34FI
Langattoman järjestelmän lisäasetukset
(bassokaiutin)
Tiettyjen laitteiden välisen langattoman yhteyden
aktivoiminen
[Secure Link]
Voit määrittää järjestelmän ja bassokaiuttimen välisen langattoman
yhteyden Secure Link -toiminnon avulla.
Tämä toiminto ehkäisee häiriöitä, jos kotonasi tai naapurissasi
on käytössä useita langatonta yhteyttä käyttäviä tuotteita.
Virran/valmiustilan ilmaisin
1
SECURE LINK
1
Valitse päävalikosta
[Setup] –
5
[System Settings].
Valitse [Wireless Sound Connection].
[Wireless Sound Connection] -näyttö tulee näkyviin.
•[Secure Link]
•[RF Band]
6
Valitse [Secure Link].
Valitse [On].
Paina bassokaiuttimen takana olevaa SECURE LINK
-painiketta.
Siirry seuraavaan vaiheeseen muutaman minuutin kuluessa.
Valitse [Start].
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla [Cancel].
Kun viesti [Secure Link setting is complete.] ilmestyy
näyttöön, paina .
Bassokaiuttimen virran/valmiustilan ilmaisin syttyy oranssina.
Jos viesti [Cannot set Secure Link.] tulee näkyviin, noudata
näyttöön tulevia ohjeita.
Secure Link -toiminnon peruuttaminen
Kaiutinpalkki
Valitse [Off] yllä olevassa vaiheessa 3.
Bassokaiutin
Pidä bassokaiuttimen takana olevaa SECURE LINK -painiketta
painettuna useita sekunteja, kunnes bassokaiuttimen virran/
valmiustilan ilmaisin muuttuu vihreäksi tai vilkkuu vihreänä.
Paina SECURE LINK -painiketta kynällä tai vastaavalla.
jatkuu
35FI
Muut toiminnot
2
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
2
3
4
Valitse [System Settings] -kohdasta [Wireless Sound
Connection] (sivu 35).
Taajuusalueen valitseminen
[RF Band]
Voit valita taajuusalueen.
1
2
3
Valitse [System Settings] -kohdasta [Wireless Sound
Connection] (sivu 35).
Valitse [RF Band].
Valitse haluamasi asetus.
 [Auto]: Valitse tavallisesti tämä asetus. Järjestelmä valitsee
automaattisesti voimakkaimman taajuusalueen lähetystä
varten.
 [5.2GHz], [5.8GHz]: Järjestelmä siirtää äänen valitun
taajuusalueen mukaisesti.
Kaiutinpalkin kulman muuttaminen
Voit muuttaa kaiutinpalkin kulmaa kiinnittämällä jalustat
kaiutinpalkin pohjaan.
Voit kiinnittää jalustat kaiutinpalkkiin seuraavassa kuvatulla tavalla.
Huomautuksia
 Suosittelemme, että käytät järjestelmää jalustoja kiinnittämättä, jos aiot
kuunnella High-Resolution Audio -ääntä.
asennat kaiutinpalkin seinään, irrota jalustat etukäteen.
 Kun
Kiinnitä jalustat toimitukseen sisältyvillä ruuveilla kaiutinpalkin
pohjan molemmille sivuille.
Ruuvi
Vihje
Suosittelemme, että määrität [RF Band] -asetukseksi [Auto].
Jalusta
Vihje
Oikean ja vasemman puolen jalustat ovat eri muotoisia.
Tarkista jalustassa oleva R- tai L-merkintä ennen jalustan kiinnittämistä.
36FI
Kaiutinpalkin asentaminen seinälle
2
Kiinnitä ruuvit kahteen seinässä olevaan tukitolppaan.
Ruuvien on työnnyttävä esille 11–12 mm.
Voit asentaa kaiutinpalkin seinälle.
939 mm
Huomautuksia
 Kun
asennat kaiutinpalkin seinään, irrota jalustat etukäteen (sivu 36).
seinämateriaaliin sopivia ruuveja (eivät sisälly toimitukseen).
Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit seinän
tukirakenteeseen. Asenna kaiutinpalkki vaakasuuntaisesti tasaiseen
seinän kohtaan roikkumaan tukirakenteeseen kiinnitetyistä ruuveista.
 Jätä asennus Sony-jälleenmyyjän tai pätevän urakoitsijan tehtäväksi
ja huolehdi turvallisuudesta asennuksen aikana.
 Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
esimerkiksi virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta,
ruuvien virheellisestä kiinnityksestä tai luonnonmullistuksesta.
 Käytä
1
Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiutinpalkin
takana oleviin reikiin.
11–12 mm
3
Ripusta kaiutinpalkki ruuvien varaan.
Kohdista kaiutinpalkin takana olevat reiät ruuveihin ja ripusta
kaiutinpalkki sitten kahden ruuvin varaan.
4 mm
Muut toiminnot
Enemmän kuin 30 mm
4,6 mm
10 mm
Huomautus
Kaiutinpalkin takana oleva reikä
Kun käytät seinälle asennetun kaiutinpalkin HDMI IN 3 -liitäntää,
liitä kulmaliittimellä varustettu HDMI-kaapeli (Ethernetiä tukeva
nopea HDMI-kaapeli).
37FI
Säleikön kiinnittäminen
Kiinnitä säleikkö etupaneelin suuntaisesti.
Huomautus
Suosittelemme, että käytät järjestelmää säleikköä kiinnittämättä,
jos aiot kuunnella High-Resolution Audio -ääntä.
38FI
 Älä
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuusohjeita
 Jos
järjestelmän sisään pääsee kiinteitä esineitä tai nesteitä, keskeytä
järjestelmän käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
 Älä kiipeä kaiutinpalkin tai bassokaiuttimen päälle, jottet putoa ja
loukkaa itseäsi tai vaurioita järjestelmää.
Tietoa virtalähteistä
sijoita kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen taakse mitään, mikä voi
tukkia tuuletusaukot ja aiheuttaa toimintavirheitä.
 Jos järjestelmää käytetään yhdessä television, videonauhurin tai
kasettinauhurin kanssa, seurauksena voi olla häiriöitä ja kuvanlaatu
voi kärsiä. Siirrä järjestelmä tässä tapauksessa kauemmas televisiosta,
videonauhurista tai kasettinauhurista.
 Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän erityisesti käsitellylle (vaha, öljy,
kiillotus jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua tai menettää väriään.
 Ole varovainen, etteivät kaiutinpalkin tai bassokaiuttimen kulmat
aiheuta loukkaantumisia.
 Kun ripustat kaiutinpalkin seinälle, jätä sen alle vähintään 3 cm tilaa.
Bassokaiuttimen käsittelystä
Älä aseta kättäsi bassokaiuttimessa olevaan aukkoon nostaessasi
kaiutinta. Kaiutinelementti voi rikkoutua. Kun nostat bassokaiutinta,
pidä kiinni sen pohjasta.
 Ennen järjestelmän käyttöä tarkista, että käyttöjännite vastaa paikallista
Tietoa käytöstä
verkkovirtaa. Käyttöjännite on ilmoitettu kaiutinpalkin takana olevassa
nimilaatassa.
 Jos et käytä järjestelmää pitkään aikaan, irrota järjestelmä pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten pidä kiinni pistokkeesta, äläkä
koskaan vedä johdosta.
 Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi turvallisuuden vuoksi, ja se
sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos et voi kytkeä pistoketta
kokonaan pistorasiaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
 Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain pätevässä huoltoliikkeessä.
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise järjestelmän virta ja irrota
virtajohto.
Tietoa lämmön kertymisestä
Jos värivirheitä esiintyy edelleen…
Vaikka järjestelmä lämpenee käytön aikana, se ei ole toimintavirhe.
Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
järjestelmän taka- ja alaosan lämpötila nousee huomattavasti.
Jotta et polttaisi itseäsi, älä kosketa järjestelmää.
Sijoita järjestelmä kauemmas televisiosta.
 Sijoita
järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä tuuletus, jotta kuumuus
ei kerry ja jotta järjestelmän käyttöikä on pidempi.
 Älä sijoita järjestelmää lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, missä se
altistuu suoralle auringonvalolle, suurelle pölymäärälle tai mekaanisille
tärähdyksille.
Värivirheitä saattaa esiintyä tietyntyyppisissä televisioissa.
Jos värivirheitä esiintyy…
Katkaise televisiosta virta, odota 15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin.
Lisätietoja
Tietoa sijoittamisesta
Jos lähellä olevassa televisioruudussa näkyy värivirheitä
Tietoa puhdistamisesta
Puhdista järjestelmä pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä
hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
jatkuu
39FI
Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva
vastuuvapauslauseke
Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita voidaan muuttaa ja ne
voidaan keskeyttää tai lakkauttaa ilman erillistä ilmoitusta. Sony ei
millään tavalla vastaa tällaisista tilanteista.
Huomautuksia päivittämisestä
Tämä järjestelmä mahdollistaa ohjelmiston päivittämisen
automaattisesti, jos järjestelmästä muodostetaan Internet-yhteys
kiinteän tai langattoman verkon kautta.
Päivittämällä järjestelmän voit lisätä uusia toimintoja sekä käyttää
järjestelmää entistä kätevämmin ja turvallisemmin.
Jos et halua päivittää järjestelmää automaattisesti, voit poistaa
toiminnon käytöstä älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen asennetulla
SongPalilla. Järjestelmä voi kuitenkin päivittää ohjelmiston
automaattisesti esimerkiksi turvallisuussyistä, vaikka tämä toiminto on
poistettu käytöstä. Voit päivittää ohjelmiston myös asetusvalikosta,
kun tämä toiminto on poistettu käytöstä. Lisätietoja on kohdassa
Asetusnäytön käyttäminen (sivu 22).
Järjestelmää ei saa käyttää ohjelmiston päivityksen aikana.
Tekijänoikeudet
Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital- ja DTS** Digital Surround System
-tekniikoita.
* Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Tietoja DTS-patenteista on osoitteessa http://patents.dts.com.
Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, DTS-HD, symboli
sekä DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.
DTS-HD Master Audio on DTS, Inc.-yhtiön tavaramerkki.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä,
jotka Bluetooth SIG, Inc. omistaa ja joita Sony Corporation käyttää
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa
omaisuutta.
40FI
Tämä järjestelmä käyttää High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)
-tekniikkaa.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
N-Mark-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
Google Cast on Google Inc:n tavaramerkki.
Xperia on Sony Mobile Communications AB:n tavaramerkki.
Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch ja Retina ovat
Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat, että
elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen
suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän
laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja
muiden lakisääteisten standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi vaikuttaa
langattomaan suorituskykyyn.
BRAVIA-logo on Sony Corporationin tavaramerkki.
ClearAudio+ on Sony Corporationin tavaramerkki.
x.v.Colour ja x.v.Colour-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
PlayStation® on Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään
Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin
immateriaalioikeudet. Näiden tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoft-tytäryhtiön myöntämää lupaa.
Opera® Devices SDK on Opera Software ASA:n tuote.
Copyright 1995–2013 Opera Software ASA. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä tuote sisältää GNU General Public License (”GPL”)- tai GNU Lesser
General Public License (”LGPL”) -lisenssin alaisia ohjelmistoja. Lisenssissä
mainitaan, että asiakkailla on oikeus hankkia, muunnella ja jakaa
edelleen mainitun ohjelmiston lähdekoodia GPL- tai LGPL-lisenssin
ehtojen mukaisesti.
Lisätietoja GPL- ja LGPL-lisensseistä sekä muista ohjelmistolisensseistä
on tuotteen [Setup] -valikon [System Settings] -osan [Software License
Information] -kohdassa.
Tuotteessa käytetyn ohjelmiston lähdekoodi on GPL- ja LGPL-lisenssin
alainen ja saatavana Internetissä. Se on ladattavissa seuraavassa
osoitteessa:
URL-osoite:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® ja Wi-Fi CERTIFIED
Miracast® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Huomaa, että Sony ei vastaa tämän lähdekoodin sisältöön
liittyviin kysymyksiin eikä ole vastuussa niistä.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ ja Miracast™
ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.
DSEE HX on Sony Corporationin tavaramerkki.
LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Lisätietoja
LDAC on Sonyn kehittämä äänen koodaustekniikka, joka
mahdollistaa High-Resolution (Hi-Res) Audio -sisällön siirtämisen
jopa Bluetooth-yhteyden välityksellä. Muista Bluetooth-yhteensopivista
koodaustekniikoista, kuten SBC:stä, poiketen se ei laske Hi-Res Audio
-sisällön laatua*, ja tehokkaan koodauksen sekä optimaalisen
pakkauksen ansiosta sillä voi siirtää langattoman Bluetooth-verkon
kautta noin kolme kertaa enemmän tietoja** kuin näillä muilla tekniikoilla
uskomattomasta äänenlaadusta tinkimättä.
* DSD-muotoista sisältöä lukuun ottamatta
** SBC (Subband Coding) -muotoon verrattuna, kun bittinopeudeksi
on valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
41FI
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön aikana, yritä
ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet
järjestelmän huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Kun viet järjestelmän huoltoon, ota mukaan sekä kaiutinpalkki että
bassokaiutin, vaikka ongelma vaikuttaisi koskevan vain toista näistä.
Virta
Järjestelmä ei saa virtaa.
 Varmista, että verkkovirtajohto on liitetty kunnolla.
 Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta, odota useita minuutteja
ja liitä virtajohto takaisin pistorasiaan.
Kuva
Kuvaa ei ole tai kuvaa ei toisteta oikein.
 Valitse oikea tulo (sivu 7).
 Voit asettaa videotulon tarkkuusasetuksen alimmalle tasolle
pitämällä kaiutinpalkin INPUT-painiketta painettuna ja painamalla
VOLUME +, VOLUME – ja VOLUME +.
HDMI-kaapeliliitäntää tehtäessä ei ole kuvaa.
 Jos liität HDCP 2.2 -yhteensopivan laitteen, varmista, että liität
laitteen järjestelmän HDMI IN 1 -liitäntään ja television
järjestelmän HDMI OUT (ARC) -liitäntään.
 Järjestelmä on liitetty tulolaitteeseen, joka ei ole HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection) -yhteensopiva.
Tarkista tässä tilanteessa liitetyn laitteen tekniset tiedot.
 Irrota HDMI-kaapeli ja kytke se uudelleen. Varmista, että kaapeli
on kytketty kunnolla.
HDMI IN 1/2/3 -liitännän kautta toistettu 3D-sisältö ei näy
TV-näytössä.
 Joissakin televisioissa tai videolaitteissa 3D-sisältöä ei välttämättä
näytetä. Tarkista tuettu HDMI-videomuoto (sivu 53).
42FI
HDMI IN 1/2/3 -liitännän kautta toistettu 4K-sisältö ei näy
TV-näytössä.
 Joissakin televisioissa tai videolaitteissa 4K-sisältöä ei välttämättä
näytetä. Tarkista television ja videolaitteen kuvaominaisuudet
ja -asetukset.
 Käytä HDMI-kaapelia (Ethernetiä tukeva nopea HDMI-kaapeli).
Televisiossa ei näy kuvaa, kun järjestelmä on valmiustilassa.
 Kun järjestelmä siirtyy valmiustilaan, näytössä näkyy sen
HDMI-laitteen kuva, joka oli valittuna ennen järjestelmän virran
katkaisemista. Jos käytät toista laitetta, toista laitteen sisältö ja
suorita Yhden kosketuksen toisto -toiminto. Voit myös kytkeä
järjestelmään virran ja valita HDMI-laitteen, jonka sisältöä
haluat toistaa.
 Määritä [HDMI Settings] -kohdan [Standby Through] -asetukseksi
[On] (sivu 26).
Kuvaa ei näytetä koko TV-näytössä.
 Tarkista [Screen Settings] -kohdan [TV Type] -asetus (sivu 23).
 Mediasisällön kuvasuhde on kiinteä.
TV-näytössä näkyy värivirheitä.
 Jos värivirheet eivät poistu, sammuta televisio ja käynnistä se
15–30 minuutin kuluttua uudelleen.
 Varmista, että järjestelmän lähellä ei ole magneettisia esineitä
(esimerkiksi TV-jalustan magneettista salpaa, terveyslaitetta
tai lelua).
HDMI-liitännän kautta toistetut kuvat ovat vääristyneitä.
 HDMI-liitäntään kytketyn laitteen videokuva voi olla vääristynyt.
Määritä tällöin [Video Direct] -asetukseksi [On] (sivu 23).
Ääni
Television ääntä ei toisteta järjestelmän kautta.
 Valitse päävalikosta [TV] (sivu 7).
 Television ja järjestelmän käynnistysjärjestyksestä riippuen
järjestelmä voi siirtyä mykistystilaan, ja etupaneelin näyttöön voi
ilmestyä teksti ”Muting”. Käynnistä tällöin ensin televisio ja sitten
järjestelmä.
 Määritä television (BRAVIA) kaiuttimien asetukseksi Audio System.
Lisätietoja television asetuksista on television käyttöohjeissa.
 Tarkista järjestelmään ja televisioon liitetyn HDMI-kaapelin,
optisen digitaalikaapelin tai äänikaapelin kytkentä
(katso lisätietoja mukana toimitetusta aloitusoppaasta).
 Lisää television äänenvoimakkuutta tai poista mykistys käytöstä.
 Kun Audio Return Channel (ARC) -tekniikkaa tukeva televisio on
kytkettynä HDMI-kaapelilla, varmista, että kaapeli on kytketty
television HDMI-tuloliitäntään (ARC-liitäntään) (katso lisätietoja
mukana toimitetusta aloitusoppaasta).
 Jos televisio ei ole yhteensopiva Audio Return Channel (ARC)
-tekniikan kanssa, liitä optinen digitaalikaapeli HDMI-kaapelin
lisäksi äänen toistamista varten (katso lisätietoja mukana
toimitetusta aloitusoppaasta).
 Määritä [Control for HDMI] -asetukseksi [On] ja sitten
[Audio Return Channel] -asetukseksi [Auto] (sivu 26).
Ääni kuuluu sekä järjestelmästä että televisiosta.
 Poista käytöstä järjestelmän tai television ääni.
Television ääni tästä järjestelmästä on jäljessä kuvaa.
 Määritä [A/V SYNC] -asetukseksi [0ms], jos alueeksi on valittu
[25ms] – [300ms] (sivu 29).
Tilaäänitehoste ei toimi.
 Tulosignaalin ja äänikentän asetuksen mukaan tilaäänen käsittely
ei välttämättä toimi halutulla tavalla. Ohjelman tai levyn
tilaäänitehoste saattaa olla hyvin hienovarainen.
 Jos haluat toistaa monikanavaista ääntä, tarkista järjestelmään
liitetyn laitteen digitaaliäänilähdön asetus. Lisätietoja on
liitettyjen laitteiden mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
USB-laite
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Kokeile seuraavaa:
 Katkaise järjestelmästä virta.
 Irrota USB-laite ja liitä se takaisin.
 Kytke järjestelmään virta.
 Varmista, että USB-laite on liitetty (USB) -porttiin
kunnolla (sivu 8).
 Tarkista, näkyykö USB-laitteessa tai kaapelissa vaurioita.
 Varmista, että USB-laitteeseen on kytketty virta.
 Jos USB-laite on liitetty USB-keskittimen kautta, irrota USB-laite
ja liitä se suoraan järjestelmään.
jatkuu
43FI
Lisätietoja
Ääntä ei kuulu, tai järjestelmään liitetyn laitteen ääni kuuluu vain
hyvin hiljaisena.
 Paina kauko-ohjaimen  + -painiketta ja tarkista
äänenvoimakkuuden taso (sivu 48).
 Peruuta mykistystoiminto painamalla kauko-ohjaimen
- tai  + -painiketta (sivu 48).
 Varmista, että oikea tulolähde on valittuna. Voit kokeilla muita
tulolähteitä painamalla kauko-ohjaimen INPUT-painiketta useita
kertoja (sivu 7).
 Tarkista, että järjestelmän ja liitetyn laitteen kaikki kaapelit
ja johdot on kytketty kunnolla.
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, tai ääni on hyvin hiljainen.
 Paina kauko-ohjaimen SW  + -painiketta ja lisää
bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta (sivu 48).
 Tarkista, että bassokaiuttimen virran/valmiustilan ilmaisin palaa
vihreänä. Ellei näin ole, katso lisätietoja ”Langaton ääni” -osan
kohdasta ”Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä” (sivu 45).
 Bassokaiutinta käytetään bassoäänten tuottamiseen.
Jos käytössä on tulolähde, joka sisältää erittäin vähän
bassoääniä (esim. televisiolähetys), bassokaiuttimen ääntä
voi olla vaikea kuulla.
 Kun toistat kopiosuojaustekniikan (HDCP) kanssa yhteensopivaa
sisältöä, sitä ei toisteta bassokaiuttimesta.
BLUETOOTH
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi muodostaa.
 Varmista, että kaiutinpalkin ilmaisin (sininen) palaa (sivu 11).
Järjestelmän tila
Ilmaisimen (sininen) tila
BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan
Vilkkuu nopeasti
Järjestelmä yrittää muodostaa
yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen
Vilkkuu
Järjestelmä on muodostanut
yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen
Palaa
Järjestelmä on BLUETOOTH
-valmiustilassa (kun virta on
katkaistuna)
Ei pala
 Varmista, että liitettävässä BLUETOOTH-laitteessa on virta
ja BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.
 Muodosta pariliitos järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin mahdollisesti katkaistava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän järjestelmään.
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.
 Varmista, ettei järjestelmä vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä
tuottava laite, siirrä laite kauemmas tästä järjestelmästä.
Yhteyden muodostaminen ei onnistu.
 Pariliitostiedot on poistettu. Tee pariliitos uudelleen (sivu 11).
NFC -toimintoa ei voi käyttää.
 NFC-toiminto ei toimi BLUETOOTH-yhteensopivien
vastaanottimien (esimerkiksi kuulokkeiden) kanssa. Jos haluat
kuunnella ääntä BLUETOOTH-yhteensopivalla vastaanottimella,
katso Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä sisältö
BLUETOOTH-yhteensopivaan vastaanottimeen (sivu 13).
44FI
Liitetyn BLUETOOTH-laitteen ääntä ei toisteta.
 Varmista, että kaiutinpalkin ilmaisin (sininen) palaa (sivu 11).
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä tuottava laite, kuten
langaton lähiverkkolaite, muu BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä laite kauemmas tästä järjestelmästä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välistä tai
siirrä järjestelmä pois esteen läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite toiseen paikkaan.
 Vaihda lähistöllä olevan Wi-Fi-reitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi 5 GHz:n alue.
 Kasvata liitetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta.
Verkkoyhteys
Järjestelmä ei pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon.
 Tarkista verkkoyhteys (sivu 15) ja verkkoasetukset (sivu 27).
Langaton lähiverkkoyhteys
Tietokoneesta ei voi muodostaa Internet-yhteyttä
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] -toiminnon suorittamisen jälkeen.
 Reitittimen langattoman yhteyden asetukset voivat muuttua
automaattisesti, jos käytät Wi-Fi Protected Setup -toimintoa
ennen reitittimen asetusten muuttamista. Muuta tässä
tapauksessa vastaavasti tietokoneen langattoman yhteyden
asetuksia.
Järjestelmä ei pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon tai
verkkoyhteys on epävakaa.
 Varmista, että langattoman lähiverkon reitittimeen on
kytketty virta.
 Tarkista verkkoyhteys (sivu 15) ja verkkoasetukset (sivu 27).
 Joissakin käyttöympäristöissä mahdollinen tiedonsiirtoetäisyys
voi olla tavallista lyhyempi esimerkiksi seinämateriaalien,
radioaaltojen vastaanotto-olosuhteiden tai järjestelmän ja
langattoman lähiverkon reitittimen välissä olevien esteiden
vuoksi. Siirrä järjestelmä ja langattoman lähiverkon reititin
lähemmäksi toisiaan.
 2,4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet, kuten mikroaaltouunit,
BLUETOOTH-laitteet tai digitaaliset langattomat laitteet, voivat
häiritä tiedonsiirtoa. Siirrä kaiutinpalkki kauemmaksi tällaisista
laitteista tai katkaise niistä virta.
 Langaton lähiverkkoyhteys voi olla joissakin käyttöympäristöissä
epävakaa, etenkin järjestelmän BLUETOOTH-toimintoa
käytettäessä. Muuta tällöin käyttöympäristöä.
Haluamaasi langatonta reititintä ei ole langattoman verkon
luettelossa.
 Palaa edelliseen näyttöön painamalla BACK-painiketta ja yritä
suorittaa [Wireless Setup(built-in)] -toiminto uudelleen (sivu 16).
Jos haluamaasi langatonta reititintä ei vieläkään havaita, valitse
verkon luettelosta [New connection registration], valitse
[Manual registration] ja anna verkkonimi (SSID) manuaalisesti.
Langaton ääni (bassokaiutin)
Ääni hyppii tai siinä on kohinaa.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettisia aaltoja tuottava laite,
kuten langaton lähiverkkolaite tai mikrouuni, sijoita järjestelmä
erilleen siitä.
 Jos kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen välissä on jokin este, siirrä
tai poista se.
 Sijoita kaiutinpalkki ja bassokaiutin mahdollisimman lähelle
toisiaan.
 Vaihda lähistöllä olevan Wi-Fi-reitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi 2,4 GHz:n alue.
 Vaihda television tai Blu-ray Disc -soittimen verkkoyhteys
langattomasta langalliseksi.
Kauko-ohjain
Järjestelmän kauko-ohjain ei toimi.
 Osoita kauko-ohjaimella kaiutinpalkin kauko-ohjaimen
tunnistinta (sivu 47).
 Poista mahdolliset esteet kauko-ohjaimen ja järjestelmän väliltä.
 Vaihda molemmat kauko-ohjaimen paristot uusiin, jos niiden virta
on vähissä.
 Varmista, että painat kauko-ohjaimen oikeaa painiketta.
Television kauko-ohjain ei toimi.
 Tämä ongelma voidaan ratkaista ottamalla IR-toistintoiminto
käyttöön (sivu 34).
jatkuu
45FI
Lisätietoja
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
 Varmista, että bassokaiuttimen virtajohto on kytketty oikein
(lisätietoja on mukana toimitetussa aloitusoppaassa).
 Bassokaiuttimen virran/valmiustilan ilmaisin ei syty.
 Varmista, että bassokaiuttimen virtajohto on kytketty oikein.
 Kytke bassokaiuttimeen virta painamalla sen 
(virta/valmiustila) -painiketta.
 Bassokaiuttimen virran/valmiustilan ilmaisin vilkkuu hitaasti
vihreänä tai palaa punaisena.
 Siirrä bassokaiutin lähelle kaiutinpalkkia niin, että
bassokaiuttimen virran/valmiustilan ilmaisin palaa vihreänä.
 Noudata vaiheita kohdassa Langattoman järjestelmän
lisäasetukset (bassokaiutin) (sivu 35).
 Tarkista langattoman äänijärjestelmän yhteystila (sivu 35).
 Bassokaiuttimen virran/valmiustilan ilmaisin vilkkuu nopeasti
vihreänä.
 Kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
 Bassokaiuttimen virran/valmiustilan ilmaisin vilkkuu punaisena.
 Katkaise bassokaiuttimesta virta painamalla 
(virta/valmiustila) -painiketta ja tarkista, ettei mikään
peitä bassokaiuttimen tuuletusaukkoja.
 Bassokaiutin on tarkoitettu bassoäänten toistamiseen.
Jos tulolähde ei sisällä paljon bassoääntä, kuten televisioohjelmien kanssa usein on, bassoääni ei ehkä kuulu.
 Paina kauko-ohjaimen SW  + -painiketta ja lisää
bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta (sivu 48).
Muuta
Control for HDMI -toiminto ei toimi oikein.
 Tarkista HDMI-yhteys (lisätietoja on mukana toimitetussa
aloitusoppaassa).
 Aseta television Control for HDMI -toiminto. Lisätietoja television
asettamisesta on television mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 Varmista, että kaikki liitetyt laitteet ovat BRAVIA Sync
-yhteensopivia.
 Tarkista liitetyn laitteen Control for HDMI -asetukset.
Katso lisätietoja liitetyn laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
 Jos kytket/irrotat verkkovirtajohdon, odota vähintään 15 sekuntia
ennen järjestelmän käyttämistä.
 Jos liität videolaitteen äänilähdön järjestelmään muulla kuin
HDMI-kaapelilla, ääntä ei ehkä kuulu BRAVIA Sync -toiminnon
takia. Määritä tässä tapauksessa [Control for HDMI] -asetukseksi
[Off] tai liitä kaapeli videolaitteen äänilähtöliitännästä suoraan
televisioon (sivu 26).
 HDMI CEC -standardi rajoittaa BRAVIA Sync -toiminnon
avulla ohjattavien laitteiden tyyppejä ja määriä seuraavasti:
 tallennuslaitteet (esimerkiksi Blu-ray Disc -tallentimet
ja DVD-tallentimet): enintään 3 laitetta
 toistolaitteet (esimerkiksi Blu-ray Disc -soittimet ja
DVD-soittimet): enintään 3 laitetta (tämä järjestelmä
mukaan lukien)
 virittimeen liittyvät laitteet: enintään 4 laitetta
 äänijärjestelmä (vastaanotin/kuulokkeet): enintään 1 laite
(tämä järjestelmä mukaan lukien).
Etupaneelin näytössä vilkkuu vuoronperään ”PRTCT”, ”PUSH”
ja ”POWER”.
 Katkaise järjestelmästä virta painamalla  (virta/valmiustila)
-painiketta. Kun ilmaisin poistuu näytöstä, irrota verkkovirtajohto
ja tarkista, ettei mikään peitä järjestelmän tuuletusaukkoja.
Etupaneelin näytössä lukee [BT TX].
 Vaihda [Bluetooth Mode] -asetukseksi [Receiver] painamalla
kauko-ohjaimen RX/TX-painiketta. Näyttöön tulee [BT TX],
jos [Bluetooth Mode] -asetuksena on [Transmitter] (sivu 13).
Kun painat kauko-ohjaimen RX/TX-painiketta, [Bluetooth Mode]
-asetukseksi vaihdetaan [Receiver], ja valittu tulo ilmestyy
etupaneelin näyttöön (sivu 24).
Television tunnistimet eivät toimi oikein.
 Kaiutinpalkki voi estää joidenkin television tunnistimien
(kuten kirkkauden tunnistimen), kauko-ohjaimen vastaanottimen
toimintaa tai 3D-infrapunalasijärjestelmää tukevan 3D-television
3D-lasien infrapunalähettimen toimintaa tai langattoman
yhteyden toimintaa. Siirrä palkkikaiutin pois television luota
etäisyydelle, joka sallii näiden osien toimimisen kunnolla.
Voit selvittää tunnistimien ja kauko-ohjaimen vastaanottimen
sijainnit television mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Palautus
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta järjestelmä
seuraavasti:
1
2
3
4
5
6
Kytke järjestelmän virta painamalla  (virta/valmiustila)
-painiketta.
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup] –
Valitse [Reset to Factory Default Settings].
Valitse palautettava valikkokohde.
Valitse [Start].
Palautuksen peruuttaminen
Valitse [Cancel] vaiheessa 6.
46FI
[Resetting].
Etuosa
Osat ja painikkeet
Kaiutinpalkki





 (virta/valmiustila) -painike
INPUT-painike
PAIRING-painike
VOLUME +/– -painikkeet
Ilmaisin
 Vilkkuu nopeasti (sinisenä): BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan.
 Vilkkuu (sinisenä): BLUETOOTH-laitteeseen yritetään
muodostaa yhteyttä.
 Palaa (sinisenä): BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.
 Näyttö
 Kauko-ohjaimen tunnistin
 N-Mark-merkki
Kun käytät NFC-toimintoa, kosketa NFC-laitteellasi tätä merkkiä.
Takaosa
jatkuu
47FI
Lisätietoja

(USB) -portti
 HDMI OUT (ARC) -liitäntä
Tämä liitäntä tukee HDCP 2.2 -toimintoa.
 HDMI IN 1/2 -liitännät
HDMI IN 1 -liitäntä tukee HDCP 2.2 -toimintoa.
 HDMI IN 3 -liitäntä
Kun käytät seinälle asennetun kaiutinpalkin HDMI IN 3 -liitäntää,
liitä kulmaliittimellä varustettu HDMI-kaapeli (Ethernetiä tukeva
nopea HDMI-kaapeli).
 DIGITAL IN (TV) -liitäntä
 LAN(100) -portti
 ANALOG IN -liitäntä
 Verkkovirtajohto
Bassokaiutin
 Virran/valmiustilan ilmaisin
 Palaa (punaisena): virta on katkaistu.
 Palaa (vihreänä): virta on kytketty.
 Palaa (oranssina): SECURE LINK -yhteys on muodostettu.
  (virta/valmiustila) -painike
 SECURE LINK -painike
 Verkkovirtajohto
48FI
Kauko-ohjain
AUDIO-, - ja  + -painikkeissa on kosketuspiste.
Käytä kosketuspistettä apunasi, kun käytät kauko-ohjainta.
  (mykistys)
Kytkee äänen pois väliaikaisesti.
 (äänenvoimakkuus) +/–
Säätää äänenvoimakkuutta.
SW  (bassokaiuttimen äänenvoimakkuus) +/
Säätää bassoäänen äänenvoimakkuutta.
 Toiston käyttöpainikkeet
Katso Kuunteleminen/katseleminen (sivu 7).
/ (kelaa taaksepäin/eteenpäin)
Hakee taakse- tai eteenpäin.
/ (edellinen/seuraava)
Valitsee edellisen/seuraavan osan, kappaleen tai tiedoston.
 (toista)
Aloittaa toiston tai aloittaa sen uudelleen (jatka toistoa).
 (keskeytä)
Keskeyttää toiston tai aloittaa sen uudelleen.
 (pysäytä)
Lopettaa toiston.
AUDIO (sivu 33)
Valitsee äänimuodon.
RX/TX (vastaanotin/lähetin)
Vaihtaa [Bluetooth Mode] -asetusten [Receiver] ja [Transmitter]
välillä (sivu 24).
Lisätietoja
 INPUT (sivu 7)
Valitsee käytettävän laitteen.
DISPLAY
Näyttää toistotiedot ja verkon selaustiedot TV-näytössä.
 (virta/valmiustila)
Kytkee järjestelmään virran tai siirtää sen valmiustilaan.
 Äänikenttäpainikkeet (sivu 9)
ClearAudio+, Movie, Movie 2, Music, Game Studio, Music Arena,
Standard
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD, FOOTBALL, VOICE, NIGHT
 DIMMER (sivu 33)
Säätää etupaneelin näytön ja LED-ilmaisimen kirkkautta.
 Väripainikkeet
Pikanäppäimiä, joilla voidaan valita toimintoja joissakin
valikoissa.
 MIRRORING (sivu 18)
Valitsee [Screen mirroring] -toiminnon.
PAIRING (sivu 11)
Yrittää muodostaa BLUETOOTH-pariliitoksen.
 OPTIONS (sivu 28)
Näyttää asetusvalikon TV-näytössä tai etupaneelin näytössä.
(Sijainti vaihtelee valitun toiminnon mukaan.)
BACK
Palaa edelliseen näyttöön.
///
Siirtää korostuksen näytössä olevaan kohteeseen.
(vahvista)
Vahvistaa valitun kohteen.
HOME (sivu 22)
Avaa tai sulkee päävalikon.
49FI
Toistettavat tiedostotyypit
Music
Pakkausmuoto
Tunniste
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3)
WMA9
Standard2)
.wma
WMA10 Pro3)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis3)
.ogg
Monkey’s Audio3)
.ape
Photo
Muoto
Tunniste
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png5)
GIF
.gif5)
1)
2)
3)
4)
5)
Järjestelmä pystyy toistamaan .mka-tiedostoja. Näitä tiedostoja
ei voi toistaa Home Network -palvelimella.
Järjestelmä ei ehkä toista tätä tiedostomuotoa Home Network
-palvelimella.
Järjestelmä ei toista tätä tiedostomuotoa Home Network
-palvelimella.
Järjestelmä ei toista DST-koodattuja tiedostoja.
Järjestelmä ei toista animoituja PNG- tai animoituja GIF-tiedostoja.
50FI
Huomautuksia
 Tiedoston
muoto, tiedoston koodaustapa, tallennustapa tai Home
Network -palvelimen tila saattaa estää tiedoston toistamisen.
 Joitakin tietokoneella muokattuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
 Joidenkin tiedostojen tapauksessa pikakelaus eteen- tai taaksepäin
ei ehkä ole käytettävissä.
 Järjestelmä ei toista koodattuja tiedostoja, kuten DRM- ja Losslesstiedostoja.
 Järjestelmä tunnistaa USB-laitteista seuraavat tiedostot tai kansiot:
– enintään 9. tasolla olevat kansiot (pääkansio mukaan lukien)
– enintään 500 tiedostoa/kansiota samassa tasossa.
 Järjestelmä tunnistaa Home Network -palvelimelta seuraavat tiedostot
tai kansiot:
– enintään 19. tasolla olevat kansiot
– enintään 999 tiedostoa/kansiota samassa tasossa.
 Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän järjestelmän kanssa.
 Järjestelmä tunnistaa MSC-massamuistilaitteet (kuten Flash-muistin
tai kiintolevyn), Still Image Capture Device (SICD) -laitteet ja
101-näppäimiset näppäimistöt.
Tuetut äänimuodot
Tekniset tiedot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia äänimuotoja.
Muoto
Kaiutinpalkki (SA-ST9)
Toiminto
”HDMI1”
”HDMI2”
”HDMI3”
”TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
MPEG-2 AAC


Huomautus
HDMI IN 1/2/3 -liitännöistä ei siirretä ääntä, jos äänimuoto
on kopiosuojattu, kuten Super Audio CD tai DVD-Audio.
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen ja oikea etukanava: 50 W + 50 W
(6 ohmia, 1 kHz, 1 % THD)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin: 75 wattia (kanavaa kohti, 6 ohmia, 1 kHz)
Keskikaiutin: 75 wattia (kanavaa kohti, 6 ohmia, 1 kHz)
Keskidiskanttikaiutin: 75 wattia (kanavaa kohti, 6 ohmia, 10 kHz)
Tulot
HDMI IN 1*/2/3
DIGITAL IN (TV)
ANALOG IN
Lähtö
HDMI OUT* (ARC)
* HDMI IN 1- ja HDMI OUT (ARC) -liitännät tukevat HDCP 2.2 -protokollaa.
HDCP 2.2 on uudistettu kopiosuojaustekniikka, jolla suojataan
esimerkiksi 4K-elokuvien kaltaista sisältöä.
HDMI-osio
Liitäntä
Tyyppi A (19-nastainen)
USB-osio
(USB) -portti:
Tyyppi A (muistitikun, muistikortinlukijan ja digikameran liittämistä
varten)
Lähiverkko-osio
LAN (100) -liitäntä
100BASE-TX-liitäntä
jatkuu
51FI
Lisätietoja
: Tuettu muoto.
–: Tukematon muoto.
Vahvistinosio
Langaton lähiverkko-osio
Vasen/oikea etukaiutin
Standardeihin liittyvä vaatimustenmukaisuus
IEEE 802.11 a/b/g/n
Taajuusalue
2,4 GHz, 5 GHz
Kaiutinjärjestelmä
2-tiekoaksiaalikaiutinjärjestelmä, akustinen ripustus
Kaiutin
Basso: 65 mm, kartiotyyppi, Magnetic Fluid -kaiutin
Diskantti: 18 mm, pehmeä kalottityyppi
BLUETOOTH-osio
Tietoliikennejärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 3.0
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen teholuokka 1
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä 30 m1)
Rekisteröitävien laitteiden enimmäismäärä
9 laitetta
Taajuusalue
2,4 GHz:n kaista (2,4–2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)
Tuetut pakkausmuodot3)
SBC4), AAC5), LDAC
Lähetysalue (A2DP)
20–20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
1) Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat useat tekijät, kuten laitteiden
välissä olevat esteet, mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät,
staattinen sähkö, langattoman puhelimen käyttö,
vastaanottoherkkyys, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellukset jne.
2) BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
3) Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus ja muuntomuoto
4) Alikaistan pakkausmuoto
5) Kehittynyt äänikoodaus
52FI
Keskikaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Keskikaiutin
2-tiekoaksiaalikaiutinjärjestelmä, akustinen ripustus
Satelliittikaiuttimet
Täysaluekaiutinjärjestelmä, akustinen ripustus
Kaiutin (5 kaiutinta)
Keskikaiutin
Basso: 65 mm, kartiotyyppi, Magnetic Fluid -kaiutin
Diskantti: 18 mm, pehmeä kalottityyppi
Satelliittikaiuttimet
65 mm, kartiotyyppi, Magnetic Fluid -kaiutin
Yleistä
Tehontarve
220–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
Toiminnassa: 60 W
Valmiustila: enintään 0,5 W (Lisätietoja asetuksesta on sivulla 33.)
Verkossa valmiustilassa (kaikki langalliset verkon portit yhdistetty,
kaikki langattomat verkon portit aktivoitu): 7,3 W
Mitat (noin) (l/k/s)
1 130 mm × 88 mm × 128 mm
(ilman säleikköä, ilman jalustoja, ulostyöntyvät osat mukaan lukien)
1 130 mm × 88 mm × 133 mm
(säleikön kanssa, ilman jalustoja)
1 130 mm × 100 mm × 129 mm
(ilman säleikköä, jalustojen kanssa, ulostyöntyvät osat mukaan
lukien)
1 130 mm × 101 mm × 136 mm
(säleikön kanssa, jalustojen kanssa)
Paino (noin)
6,8 kg (ilman säleikköä, ilman jalustoja)
Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit
Järjestelmän tukemat videomuodot
Seuraavat iPod-/iPhone-mallit ovat yhteensopivia. Päivitä iPod-/iPhonelaitteeseen uusin ohjelmisto ennen laitteen käyttämistä järjestelmän
kanssa.
Tulo/lähtö (HDMI-toistin)
BLUETOOTH-tekniikka toimii seuraavien kanssa:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (5. sukupolvi) / iPod touch (4. sukupolvi)
Bassokaiutin (SA-WST9)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
200 W (2 ohmia, 100 Hz)
Kaiutinjärjestelmä
Bassokaiutin, passiivielementtityyppi
Kaiutin
180 mm, kartiotyyppi
200 mm × 300 mm, kartiotyyppi, passiivielementti
Tehontarve
220–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
Toiminnassa: 30 W
Valmiustilassa: enintään 0,5 W
Mitat (noin) (l/k/s)
248 mm × 403 mm × 426 mm
Paino (noin)
16 kg
Tietoliikennejärjestelmä
Langattoman äänimäärityksen versio 3.0
Taajuusalue
5,2 GHz (5,180–5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736–5,814 GHz)
Modulaatiomenetelmä
DSSS
Frame
Packing
Side-bySide (Half)
Over-Under
(Top-andBottom)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz1) 







4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz2) 



3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz1) 







3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz2) 







3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz2) 



1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




4096 × 2160p @ 50 Hz1)
3840 × 2160p @ 50 Hz1)
3840 × 2160p @ 25 Hz2)
1)
2)
2D
Lisätietoja
Langaton lähetin-/vastaanotinosio
3D
Muoto
YCbCr 4:2:0 / tukee vain 8-bittistä muotoa
Tukee vain 8-bittistä muotoa
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
53FI
 BLUETOOTH-yhteyden
BLUETOOTH-tiedonsiirrosta
 BLUETOOTH-laitteita
on suositeltavaa käyttää korkeintaan noin
10 metrin etäisyydellä toisistaan (esteetön etäisyys).
Tehokas yhteysalue voi olla lyhyempi seuraavissa tilanteissa.
– Kun BLUETOOTH-yhteydellä käytettävien laitteiden välissä on henkilö,
metalliesine, seinä tai muu este.
– Kun laitteita käytetään langattoman lähiverkon alueella.
– Kun lähellä on käytössä mikroaaltouuni.
– Kun lähellä on muita sähkömagneettisia aaltoja.
 BLUETOOTH-laitteet ja langattomat lähiverkot (IEEE 802.11b/g)
käyttävät samaa taajuusaluetta (2,4 GHz). Kun BLUETOOTH-laitetta
käytetään langattoman lähiverkkolaitteen lähellä, sähkömagneettista
häiriötä voi esiintyä. Seurauksena voi olla tiedonsiirtonopeuden
hidastuminen, kohina tai yhteyshäiriöt. Kokeile tällöin seuraavia toimia:
– Käytä järjestelmää vähintään 30 metrin etäisyydellä langattomasta
lähiverkkolaitteesta.
– Katkaise langattoman lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin etäisyydellä siitä.
– Asenna tämä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite mahdollisimman lähelle
toisiaan.
 Tämän järjestelmän lähettämät radioaallot saattavat häiritä joidenkin
lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Koska tällainen häiriö voi johtaa
toimintahäiriöön, katkaise aina järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
virta seuraavissa ympäristöissä:
– sairaaloissa, junissa, lentokoneissa, huoltoasemilla ja muissa
paikoissa, joissa on tulenarkoja kaasuja
– automaattisten ovien ja palohälyttimien läheisyydessä.
 Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTH-määritysten mukaisia
suojaustoimintoja, joilla varmistetaan suojattu tiedonsiirto
BLUETOOTH-tekniikan käytön aikana. Suojaus ei kuitenkaan välttämättä
ole riittävä asetusten ja muiden tekijöiden takia, joten noudata
varovaisuutta tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan avulla.
 Sony ei ole vastuussa vahingoista tai muista menetyksistä, jotka
johtuvat BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn tiedonsiirron aikana
tapahtuneista tietovuodoista.
54FI
onnistumista ei voida taata kaikkien tämän
järjestelmän kanssa samaa profiilia käyttävien BLUETOOTH-laitteiden
kanssa.
 Tähän järjestelmään liitettyjen BLUETOOTH-laitteiden on oltava
Bluetooth SIG, Inc:n ilmoittamien BLUETOOTH-määritysten mukaisia,
ja niillä on oltava asianmukainen hyväksyntä. Joissakin tapauksissa
BLUETOOTH-määritysten mukaista laitetta ei voi liittää tähän
järjestelmään tai liitetyn laitteen ohjausmenetelmät, näyttö tai hallinta
saattavat poiketa tavallisesta BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksien tai
määritysten takia.
 Liitetyn BLUETOOTH-laitteen, yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Hakemisto
Numeerinen
D
K
24p Output 23
4K Output 23
Device List 25
Device Name 27
DSEE HX 10, 24
Kauko-ohjain 48
A
A/V SYNC 29
Asetusvalikko 28
Attenuation settings – Analog 24
Audio DRC 24
Audio Output 24
Audio Return Channel 26
Audio Settings 24
Auto Display 26
Auto Renderer Access Permission 27
Auto Standby 26
Auto Update 26
Auto Update Settings 26
B
C
Connection Server Settings 27
Control for HDMI 26, 31
Easy Network Settings 28
Easy Setup 28
Etupaneeli 47
External Control 27
G
Google Cast 19
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 23
HDMI Deep Colour Output 23
HDMI Settings 26
HDMI1 Audio Input Mode 26
Himmennin 33
Home Network 16
I
Initialise Personal Information 28
Input Skip Setting 28
Internet Settings 27
IR-Repeater 25, 34
Lapsilukko 33
M
Multiplex-lähetysääni 33
Music Services 18
N
Network Connection Diagnostics 27
Network Connection Status 27
Network content 24p Output 23
Network Settings 27
NFC 12
O
OSD Language 25
Output Video Resolution 23
P
Palautus 46
PRTCT 46
Puhetila 10
Lisätietoja
Bassokaiutin 35, 45
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec – AAC 25
Bluetooth Codec – LDAC 25
Bluetooth Mode 24
Bluetooth Settings 24
Bluetooth Standby 25
BRAVIA Sync 31
E
L
Q
Quick Start/Network Standby 26
J
Jalkapallotila 9
jatkuu
55FI
R
W
Remote Start 27
Renderer Access Control 27
Reset to Factory Default Settings 28
Resetting 28
RF Band 36
Wireless Playback Quality 25
Wireless Sound Connection 25
S
Ä
SBM 24
Screen mirroring 18
Screen mirroring RF Setting 27
Screen Settings 23
Secure Link 35
Slideshow 29
Software License Information 27
Software Update 22
Software Update Notification 26
SongPal 30
Standby Through 26
System Information 27
System Settings 25
Äänikenttä 9, 28
T
Takapaneeli 47
Time Zone 26
TV Type 23
U
Update 22
USB 8
V
Verkko 15
Video Direct 23
56FI
Y
Yötila 10
KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN
LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
TÄRKEÄÄ:
LUE TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (”EULA”)
HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT OHJELMISTOA. KÄYTTÄMÄLLÄ
OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN EULA:N EHDOT. JOS ET HYVÄKSY
TÄMÄN EULA:N EHTOJA, ET SAA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.
Tämä EULA on laillinen sopimus sinun ja Sony Corporationin
(”SONY”) välillä. Tämä EULA määrittää ne oikeudet ja velvollisuudet,
jotka sinulla on SONYN ja sille käyttöoikeuden myöntäneiden
kolmansien osapuolien (SONYN tytäryhtiöt mukaan lukien) sekä
niiden tytäryhtiöiden (yhdessä ”KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT”) tarjoamiin SONY-ohjelmistoihin ja SONYN tarjoamiin
ohjelmistopäivityksiin, tällaisten ohjelmistojen painettuihin
julkaisuihin, online-julkaisuihin tai muuhun sähköiseen
dokumentaatioon sekä tällaisten ohjelmistojen (yhdessä
”OHJELMISTO”) käytön luomiin datatiedostoihin liittyen.
Edellä mainitusta huolimatta kaikkiin OHJELMISTOON
sisältyviin ohjelmistoihin, joilla on erillinen loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus (mukaan lukien GNU-hankkeiden yleiset
lisenssit ja GNU LGPL -lisenssit mutta ei rajoittuen niihin) sovelletaan
tällaista erillistä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimusta tämän
EULA:n asemesta siinä laajuudessa, jossa tällainen erillinen
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus edellyttää (”POISSULJETUT
OHJELMISTOT”).
OHJELMISTOON myönnetään käyttöoikeus, ohjelmistoa ei myydä.
OHJELMISTO on tekijänoikeuslainsäädännön ja muun
immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön sekä kansainvälisten
sopimusten suojaama.
TEKIJÄNOIKEUDET
Kaikki OHJELMISTON oikeudet ja käyttöoikeudet (mukaan lukien
kaikki OHJELMISTOON sisältyvät kuvat, valokuvat, animaatiot,
videot, äänitiedostot, musiikki, teksti ja sovelmat mutta ei rajoittuen
niihin) ovat SONYN tai KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIEN
omaisuutta.
VAATIMUKSET JA RAJOITUKSET
Et saa kopioida, julkaista, mukauttaa, jaella, muokata,
takaisinmallintaa, kääntää konekielelle tai purkaa OHJELMISTOA tai
sen osaa, yrittää johtaa OHJELMISTON tai sen osan lähdekoodia tai
luoda OHJELMISTOSTA johdannaistöitä, ellei OHJELMISTO
tarkoituksella helpota tällaisten johdannaistöiden luontia. Et saa
muokata tai puuttua mihinkään OHJELMISTON digitaalisten
oikeuksien hallintatoimintoihin. Et saa ohittaa, muokata, mitätöidä
tai kiertää mitään OHJELMISTON toimintoja tai suojauksia tai
OHJELMISTOON toiminnallisesti linkitettyjä mekanismeja. Et saa
erotella mitään OHJELMISTON yksittäistä osaa käytettäväksi useassa
LAITTEESSA, ellei SONY ole sitä nimenomaisesti sallinut.
OHJELMISTOSSA olevia tavaramerkkejä tai ilmoituksia ei saa poistaa,
muuttaa, peittää eikä hävittää. OHJELMISTOA ei saa jakaa, jaella,
vuokrata, luovuttaa, siirtää tai myydä, eikä siihen saa myöntää
alilisenssejä. Toimittaja (ohjelmiston toimittaja, palvelun toimittaja
tai SONY) voi oman harkintansa mukaan keskeyttää tai lopettaa
sellaiset ohjelmistot, verkkopalvelut tai muut tuotteet OHJELMISTOA
lukuun ottamatta, joista OHJELMISTON suorituskyky on riippuvainen.
SONY ja tällaiset toimittajat eivät takaa, että OHJELMISTO,
verkkopalvelut, sisältö tai muut tuotteet ovat käytettävissä
tai toimivat ilman keskeytyksiä tai muutoksia.
OHJELMISTON KÄYTTÖ ILMAN TEKIJÄNOIKEUKSILLA
SUOJATTUJA MATERIAALEJA
Voit voi ehkä käyttää OHJELMISTOA itse luomasi tai kolmannen
osapuolen luoman sisällön katselemiseen, tallentamiseen,
käsittelemiseen tai käyttämiseen. Tällaisella sisällöllä voi olla
tekijänoikeuslainsäädännön, muun immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön tai sopimusten suoja. Sitoudut käyttämään
OHJELMISTOA vain kaikkien tällaista sisältöä koskevien lakien ja
jatkuu
57FI
Lisätietoja
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS
SONY myöntää sinulle rajoitetun oikeuden käyttää OHJELMISTOA
vain yhteensopivan laitteen (”LAITE”) yhteydessä ja vain omaan,
ei-kaupalliseen käyttöön. SONY ja KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT varaavat nimenomaisesti kaikki sellaiset OHJELMISTON
oikeudet, omistusoikeudet ja intressit (mukaan lukien kaikki
immateriaalioikeudet mutta ei rajoittuen niihin), joita tämä
EULA ei nimenomaisesti myönnä sinulle.
sopimusten mukaisesti. Hyväksyt, että SONY voi ryhtyä tarvittaviin
toimiin suojatakseen OHJELMISTON tallentaman, käsittelemän
tai käyttämän sisällön tekijänoikeudet. Tällaisia toimia voivat olla
muun muassa tiettyjen OHJELMISTON ominaisuuksien kautta
tehtyjen varmuuskopiointien ja palautusten tiheyden
laskeminen, kieltäytyminen pyytämästäsi tietojen palautuksen
mahdollistamisesta ja tämän EULA:n irtisanominen, käytät
OHJELMISTOA laittomasti.
SISÄLTÖPALVELU
HUOMAA MYÖS, ETTÄ OHJELMISTO ON EHKÄ SUUNNITELTU
KÄYTETTÄVÄKSI YHDESSÄ YHDEN TAI USEAN SISÄLTÖPALVELUN
(”SISÄLTÖPALVELU”) KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN SISÄLLÖN
KANSSA. KYSEISEN SISÄLLÖN PALVELUEHDOT SÄÄTELEVÄT
PALVELUN JA TÄMÄN SISÄLLÖN KÄYTTÖÄ. JOS ET HYVÄKSY
TÄLLAISIA EHTOJA, OHJELMISTON KÄYTTÖ ON RAJOITETTUA.
Hyväksyt, että tietyt OHJELMISTON kautta käytettävissä olevat
sisällöt ja palvelut saattaa tarjota kolmas osapuoli, joka ei ole
SONYN hallinnassa. SISÄLTÖPALVELUN KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ
INTERNET-YHTEYTTÄ. SISÄLTÖPALVELU VOIDAAN KESKEYTTÄÄ
MILLOIN TAHANSA.
INTERNET-YHTEYDET JA KOLMANNEN OSAPUOLEN
PALVELUT
Hyväksyt, että joidenkin OHJELMISTON ominaisuuksien käyttö
saattaa edellyttää Internet-yhteyttä, josta olet yksin vastuussa.
Lisäksi olet yksin vastuussa kaikkien Internet-yhteyteen liittyvien
kolmannen osapuolen maksujen, mukaan lukien rajoituksetta
Internet-palveluntarjoajan tai yhteysajan tarjoajan perimät maksut,
maksamisesta. Internet-yhteyden ja palvelun ominaisuudet,
kaistanleveys tai tekniset rajoitukset saattavat rajoittaa
OHJELMISTON toimintaa. Tällaisen Internet-yhteyden tarjoaminen,
laatu ja turvallisuus ovat yksin kyseistä palvelua tarjoavan
kolmannen osapuolen vastuulla.
VIENTI JA MUUT SÄÄNNÖKSET
Sitoudut noudattamaan kaikkia asuinmaasi tai -alueesi soveltuvia
vientiin ja jälleenvientiin liittyviä rajoituksia ja säännöksiä ja olemaan
siirtämättä OHJELMISTOA tai valtuuttamatta OHJELMISTON siirtoa
kiellettyyn maahan sekä rikkomatta muulla tavalla tällaisia
rajoituksia tai säännöksiä.
58FI
KORKEAN RISKIN TOIMINNOT
OHJELMISTO ei ole vikasietoinen, eikä sitä ole suunniteltu,
valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi tai myytäväksi
verkossa tapahtuvaan ohjaukseen vaarallisissa ympäristöissä,
joissa edellytetään vikaturvallista toimintaa (esimerkiksi
ydinvoimalaitoksissa, lentokoneiden navigointi- tai
viestintäjärjestelmissä, lennonjohdossa, elintoimintoja ylläpitävissä
laitteissa tai asejärjestelmissä) ja joissa OHJELMISTON häiriö saattaisi
aiheuttaa kuoleman, henkilövahingon, vakavan fyysisen vahingon
tai vakavan ympäristövahingon (”KORKEAN RISKIN TOIMINNOT”).
SONY, KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT ja niiden tytäryhtiöt
eivät myönnä minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta
ohjelmiston soveltuvuudelle KORKEAN RISKIN TOIMINTOIHIN.
OHJELMISTON TAKUUN RAJOITUS
Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät OHJELMISTOA omalla vastuullasi
ja olet vastuussa OHJELMISTON käytöstä. OHJELMISTO tarjotaan
SELLAISENAAN ilman mitään takuita.
SONY JA KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT (tässä osassa
SONYYN ja KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIIN viitataan
yhteisnimellä SONY) EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI
EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA
TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDELLE, OMISTUSOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDELLE TAI SOVELTUVUUDELLE TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. SONY EI TAKAA EIKÄ ESITÄ, ETTÄ (A) MINKÄÄN
OHJELMISTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT KÄYTTÄJÄN
VAATIMUKSET TAI ETTÄ NE PÄIVITETÄÄN TULEVAISUUDESSA,
(B) MIKÄÄN OHJELMISTO TOIMII OIKEIN TAI VIRHEETTÖMÄSTI
TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIAT KORJATAAN, (C) OHJELMISTO EI
VAHINGOITA MUITA OHJELMISTOJA, LAITTEISTOJA TAI TIETOJA,
(D) OHJELMISTOT, VERKKOPALVELUT (INTERNET MUKAAN LUKIEN)
TAI TUOTTEET (MUUT KUIN OHJELMISTO), JOISTA OHJELMISTON
SUORITUSKYKY ON RIIPPUVAINEN, OVAT JATKOSSAKIN
KÄYTETTÄVISSÄ, KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI MUUTTUMATTOMIA TAI
(E) OHJELMISTOA VOI KÄYTTÄÄ VIRHEETTÖMÄSTI, TARKASTI TAI
LUOTETTAVASTI TAI OHJELMISTON KÄYTÖN SEURAUKSET OVAT
VIRHEETTÖMIÄ, TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA.
MIKÄÄN SONYN TAI SEN VALTUUTETUN EDUSTAJAN SUULLINEN
TAI KIRJALLINEN LAUSUMA TAI OHJE EI LUO TAKUUTA TAI
VELVOLLISUUTTA TAI LAAJENNA TÄMÄN TAKUUN KATTAVUUTTA
MILLÄÄN TAVALLA. JOS OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI,
VASTAAT YKSIN KAIKISTA TARVITTAVIEN HUOLTOJEN, KORJAUSTEN
TAI KORJAUSTEN KUSTANNUKSISTA. JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET
EIVÄT SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA, JOTEN NÄMÄ
RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.
VASTUUNRAJOITUS
SONY JA KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT (tässä osassa
SONYYN ja KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIIN viitataan
yhteisnimellä SONY) EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN
SATUNNAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA
AIHEUTUVAT OHJELMISTOON LIITTYVÄSTÄ TAKUUN RIKKOMISESTA,
SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ, ANKARASTA
VASTUUSTA TAI MUUSTA OIKEUSPERUSTEESTA. TÄLLAISET
VAHINGOT SISÄLTÄVÄT MUUN MUASSA VOITON MENETYKSEN,
LIIKEVAIHDON MENETYKSEN, TIETOJEN MENETYKSEN, OHJELMISTON
TAI SIIHEN LIITTYVÄN LAITTEEN KÄYTÖN ESTYMISEN, RIIPPUMATTA
SIITÄ, ONKO SONYLLE TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN TILANTEESSA SONYN
KOKONAISKORVAUSVASTUU SINULLE TÄMÄN EULA:N PERUSTEELLA
EI YLITÄ TUOTTEESTA MAKSAMAASI SUMMAA. JOTKIN
OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI
JOHDANNAISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA, JOTEN
EDELLÄ OLEVA RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.
SONY tai KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT voivat aika ajoin
päivittää tai muuten muokata OHJELMISTOA automaattisesti muun
muassa suojaustoimintojen tehostamiseksi, virheiden korjaamiseksi
ja toimintojen parantamiseksi esimerkiksi silloin, kun olet
yhteydessä SONYN tai kolmannen osapuolen palvelimiin. Tällaiset
päivitykset tai muutokset voivat poistaa tai muuttaa OHJELMISTON
toimintoja tai ominaisuuksia käyttäjälle tärkeät toiminnot mukaan
lukien. Hyväksyt, että SONY voi suorittaa tällaisia toimina oman
harkintansa mukaan ja että SONY saattaa vaatia OHJELMISTON
käytön jatkamisen edellyttävän tällaisen päivityksen tai muutoksen
KOKO SOPIMUS, LUOPUMINEN JA JAKAMINEN
Tämä EULA ja SONYN yksityisyydensuojakäytäntö, joita voidaan
muuttaa aika ajoin, muodostavat yhdessä koko käyttäjän ja SONYN
välisen OHJELMISTOA koskevan sopimuksen. Jonkin tämän EULA:n
mukaisen oikeuden tai ehdon käyttämättä tai toimeenpanematta
jättäminen ei tarkoita, että SONY luopuisi tällaisesta oikeudesta
tai ehdosta. Jos jokin tämän EULA:n ehto on pätemätön, laiton
tai toimeenpanokelvoton, kyseinen ehto pannaan toimeen
suurimmassa sallitussa laajuudessa tämän EULA:n tarkoituksen
säilyttämiseksi, ja muut osat pysyvät voimassa koko laajuudessaan.
SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSTOIMIALUE
YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista
sopimuksista ei koske tätä EULA:a. Tätä EULA:a sovelletaan Japanin
lakien mukaisesti lainvalintasääntöjen tähän vaikuttamatta.
Tämän EULA:n soveltamisesta koskevat riita-asiat käsitellään Tokion
alueellisessa tuomioistuimessa Japanissa, ja osapuolet antavat täten
suostumuksensa oikeuspaikan valinnalle ja tämän tuomioistuimen
toimivallalle asiassa.
TASAPUOLISET OIKAISUKEINOT
Tämän EULA:n päinvastaisista kohdista riippumatta myönnät
ja hyväksyt, että tämän EULA:n rikkominen tai noudattamatta
jättäminen aiheuttaa SONYLLE haittaa, jota ei voi korjata ja josta
rahallinen korvaus ei olisi riittävä, ja suostut siihen, että SONY voi
hakea sellaisia oikaisukeinoja, jotka se katsoo tarpeellisiksi tai
sopiviksi tällaisissa olosuhteissa. SONY voi myös ryhtyä laillisiin
ja teknisiin toimiin estääkseen tämän EULA:n rikkomisen ja/tai
pannakseen tämän EULA:n täytäntöön, mukaan lukien rajoituksetta
OHJELMISTON käyttöoikeuden välitön irtisanominen, jos SONY
uskoo, että rikot tai aiot rikkoa tätä EULA:a. Nämä oikaisukeinot ovat
käytettävissä niiden oikaisukeinojen lisäksi, joita SONYLLA voi olla
lain, yleisten käytäntöjen tai sopimuksen mukaisesti.
jatkuu
59FI
Lisätietoja
AUTOMAATTINEN PÄIVITYSTOIMINTO
täydellistä asennusta tai hyväksymistä. Kaikki päivitykset ja
muutokset katsotaan tämän EULA:n tarkoittaman OHJELMISTON
osiksi. Hyväksymällä tämän EULA:n hyväksyt myös tällaiset
päivitykset tai muutokset.
IRTISANOMINEN
SONY voi muita oikeuksiaan rajoittamatta irtisanoa tämän EULA:n,
jos et noudata jotakin sen ehtoa. Irtisanomisen tapahtuessa sinun
tulee lopettaa kaikki OHJELMISTON käyttö ja hävittää kaikki
OHJELMISTON kopiot.
MUUTOKSET
SONY PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA TÄMÄN EULA:N EHTOJA
OMAN HARKINTANSA MUKAAN ILMOITTAMALLA ASIASTA SONYN
VERKKOSIVUSTOSSA, LÄHETTÄMÄLLÄ SÄHKÖPOSTIA ANTAMAASI
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN TAI ANTAMALLA ILMOITUKSEN
PÄIVITYSTEN HANKINTAPROSESSIN OSANA TAI MUULLA LAILLISESTI
TUNNISTETTAVALLA ILMOITUSTAVALLA. Jos et hyväksy muutosta,
pyydä heti ohjeita SONYLTA. Jos jatkat OHJELMISTON käyttöä
tällaisen ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen, sinun katsotaan
hyväksyneen tällaisen muutoksen sitovuuden.
KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJAT
Kukin KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJA on tämän sopimuksen
tarkoittama kolmannen osapuolen edunsaaja, jolla on oikeus
toimeenpanna tämän EULA:n ehdot tarjoamansa OHJELMISTON
suhteen.
Jos sinulla on tähän EULA:an liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä
SONYYN kirjoittamalla oman maasi SONYN osoitteeseen.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
60FI
Järjestelmän ohjelmisto voidaan päivittää tulevaisuudessa. Lisätietoja mahdollisesti saatavilla olevista päivityksistä saat seuraavasta URL-osoitteesta.
www.sony.eu/support
©2015 Sony Corporation
4-558-497-26(1) (FI)
Download PDF

advertising