Sony RHT-G800 Operating instructions

Sony RHT-G800 Operating instructions
3-209-409-13(1)
Theatre Stand
System
Betjeningsvejledning
DK
Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger:
• Betjeningsvejledning (denne bog)
Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.
• HDMI CONTROL-vejledning
Giver beskrivelse af, hvordan man betjener HDMI-styringen.
Käyttöopas
Tämän jalustan mukana toimitetaan seuraavat oppaat:
• Käyttöopas (tämä julkaisu)
Kytkentöjen, asentojen ja toimintojen kuvaukset.
• HDMI CONTROL -opas
HDMI-ohjauksen toimintojen kuvaukset.
RHT-G800
© 2007 Sony Corporation
FI
3
ADVARSEL
Du må ikke udsætte denne enhed for
regn eller fugt, da dette kan medføre
risiko for brand eller elektrisk stød.
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med
aviser, duge, gardiner mv. Og placer ikke tændte
stearinlys på enheden.
Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser,
på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller
stød.
Batterier eller apparatur med batterier i må ikke
udsættes for stærk varme såsom sollys, ild eller
lignende.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
2DK
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte naturens
resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet blev købt.
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For service eller
garanti henviser vi til de adresser, som fremgår
af vedlagte garantidokument.
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL ............................................4
FORSIGTIG.............................................4
Forholdsregler ..........................................6
Hovedfunktioner ......................................7
Sådan kommer du i gang
Medfølgende tilbehør...............................8
Opstilling af TV-bordet............................9
Tilslutning af en DVD-/Blu-ray-Disc
-afspiller (-optager) vha. et HDMIkabel.................................................11
Aflytning af TV'ets lyd fra TV-bordet ...13
Tilslutning af DVD/Blu-ray-Disc-afspiller
(-optager) .........................................14
Tilslutning til en satellittuner .................15
Tilslutning af en "PlayStation 2" ...........16
Tilslutning af en videobåndoptager eller en
lydkomponent ..................................17
DK
Afspilning
Oversigt over dele og knapper ...............18
Brugen af TV .........................................21
Brugen af andre komponenter................22
Aflytning af surround-virkningen ..........23
Avancerede indstillinger
Programmering af fjernbetjeningen til
betjening af TV (SYNC af indgang:
kun Sony-TV) ..................................25
Programmering af fjernbetjeningen til en
anden komponent.............................26
Betjening af tilsluttede komponenter .....30
Indstillinger og justeringer ved hjælp af
forstærkermenuen ............................34
Brug af automatisk slukning ..................41
Yderligere oplysninger
Fejlfinding..............................................42
Specifikationer .......................................43
Ordliste...................................................45
Indeks .....................................................47
3DK
ADVARSEL
FORSIGTIG
Du må ikke læne dig op af eller
støtte dig ved TV'et, når TV'et
står på TV-bordet.
Anbring ikke nogen varme
genstande såsom en varm pande
eller kedel på bordet.
TV'et kan falde ned af TVbordet og medføre alvorlig
personskade eller dødsfald.
Den øverste glasplade kan gå
itu med legemsbeskadigelse
til følge. Eller det kan
beskadige bordet.
Du må ikke flytte
TV-bordet, mens der står et TV
eller andet udstyr på det.
Sørg for at fjerne
TV'et eller andet
udstyr, før TVbordet flyttes. Hvis
du ikke gør dette,
kan TV-bordet
komme ud af
balance og vælte, hvilket kan medføre alvorlig
personskade.
Netledningen eller
forbindelseskablet må ikke
komme i klemme mellem TV'et og
TV-bordet.
• Netledningen eller
forbindelseskablet kan blive
beskadiget med brand eller
elektrisk stød til følge.
• Sørg for, at netledningen eller
tilslutningskablet ikke kommer i
klemme under TV-bordet, når
den flyttes.
Du må ikke klatre op på TVbordet.
Den øverste glasplade
kan gå itu med
alvorlig
legemsbeskadigelse til
følge.
4DK
Du må ikke træde på TV-bordet.
Hvis du gør det, kan
du falde ned af TVbordet og komme til
skade.
Udsæt ikke den øverste glasplade
for vibrationer.
På dette bord anvendes
"hærdet" glas med en
anti-spredende film,
men man skal være
forsigtig. Hvis glasset
går itu, kan der springe
glasstykker rundt med
legemsbeskadigelse til
følge, så overhold
venligst nedenstående
sikkerhedsforanstaltninger.
• Udsæt ikke den øverste glasplade for hårde stød eller
hård belastning.
• Rids ikke glasset, og bank ikke på det med noget
skarpt instrument.
• Pas på ikke at ramme oversiden af glaspladen
ovenover med en komponent, når denne skal sættes på
plads.
Udsæt ikke den øverste glasplade
for hård belastning.
Læg ikke noget tungt på den øverste glasplade,
og tab ej heller hårde genstande ned på den
såsom en skruetrækker på glaspladen. Hvis
glasset går itu, kan der springe glasstykker rundt
med legemsbeskadigelse til følge.
Den øverste glasplade må ikke
anvendes, hvis den er revnet.
– Du må ikke placere TV-bordet et sted, hvor der er
varmt eller fugtigt, eller udendørs.
• Der skal være mindst to personer om at flytte TVbordet. Aftag TV'et, før TV-bordet flyttes. Hvis du
ikke gør dette, kan TV'et falde ned fra TV-bordet,
hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der må
ikke holdes i gitteret, da det kan løsne sig fra bordet,
hvilket kan medføre alvorlig personskade. Pas på, du
ikke får fingrene i klemme, når der skal flyttes på TVbordet.
Den øverste glasplade må ikke anvendes, hvis
den er revnet. Den øverste glasplade kan gå itu
med alvorlig legemsbeskadigelse til følge.
Dette TV-bord er kun beregnet til
det tiltænkte TV.
• Du må ikke anbringe andre ting, f.eks. blomstervaser
eller potteplanter, på TV-reolen.
• Du må ikke lave om på TV-bordet.
Bemærkning om bæreevne
Du må ikke anbringe udstyr på TV-bordet, der er
tungere end den angivne maksimumvægt, der
vises på illustrationen nedenfor. Hvis du gør
dette, kan det vælte eller gå i stykker.
60 kg
14 kg
25 kg
Bemærkninger om placering
• Pas på, du ikke får fingrene i klemme mellem TV'et og
TV-bordet.
• Vær opmærksom på følgende for at undgå, at TVbordet beskadiges:
– Placer TV-bordet på et solidt og jævnt underlag.
– Hvis du placerer TV-bordet på et blødt underlag,
f.eks. en måtte, skal du først lægge en plade under
TV-bordet.
– Du må ikke placere TV-bordet et sted, hvor den
udsættes for direkte sollys eller i nærheden af et
varmeapparat.
5DK
Om rengøring
Forholdsregler
Om sikkerhed
Hvis der tabes en tung genstand eller spildes væske på
bordet, skal stikket hives ud, og bordet skal kontrolleres
af en servicetekniker, før det igen tages i brug.
Om strømkilder
• Før du tager bordet i brug, skal du kontrollere, at
driftsspændingen svarer til spændingen på den
stedlige strømforsyning. Driftsspændingen findes på
fabriksskiltet på bagsiden af modtageren.
• Strømmen til TV-bordet er ikke afbrudt, så længe
netstikket sidder i stikkontakten, selv hvis der er
slukket for selve bordet.
• Hvis TV-bordet ikke skal bruges i længere tid, skal du
trække stikket til det ud af stikkontakten. Når du
trækker stikket ud, skal du trække i selve stikket –
aldrig i ledningen.
• Det ene stikben er af sikkerhedshensyn bredere end
det andet og kan kun sættes i stikkontakten på én
måde. Kontakt forhandleren, hvis stikket ikke kan
sættes helt ind i stikkontakten.
• Strømledningen må kun udskiftes af et autoriseret
serviceværksted.
• Anbring dette TV-bord, så netstikket omgående kan
trækkes ud af stikkontakten, hvis der opstår
problemer.
Om varmeudvikling
TV-bordet bliver varmt, når det bruges. Dette er ikke en
fejl. Hvis du kører TV-bordet i lang tid med høj
udgangsstyrke, stiger temperaturen foroven, på siden
og forneden betydeligt. Rør ikke ved TV-bordet, da du
kan brænde dig.
Om placering
• Anbring TV-bordet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning og for at
forlænge bordets levetid.
• Vær forsigtig med at anbringe bordet på
specialbehandlede overflader (f.eks. overflader, der er
behandlet med voks, olie, polish), da overfladen kan
blive skjoldet eller misfarvet.
• Gulvet kan blive beskadiget, hvis der kommer sand,
snavs osv. under benene på bordet.
Om betjening
• Sluk for TV-bordet, og træk stikket ud, før der
tilsluttes andre komponenter.
6DK
Rengør TV-bordet, betjeningspanelet og knapperne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med dit TVbord.
Ophavsret
Dette TV-bord inkorporerer Dolby* Digital, Pro Logic
Surround og DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede
varemærker tilhørende DTS, Inc.
Dette TV-bord inkorporerer teknologien HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Hovedfunktioner
B Let tilslutning med HDMI
b
Ledningerne er viklet ind i hinanden.
Pæne tilslutninger (side 11).
B Let betjening
b
Hvilken fjernbetjening?
Kun en! (side 26)
B Ukompliceret surround-opstilling
b
Jeg må bruge en masse ledninger og
højttalere.
Let opsætning og højkvalitetslyd med
S-Force PRO Front Surround.
Om S-Force PRO Front Surround
Anbefalet surroundsoundområde
Sonys langsigtede engagement i surroundteknologien (og de mange akustiske data, der er
samlet som resultat heraf) har ført til udvikling af
en helt ny behandlingsmetode og avanceret DSP,
der kan håndtere opgaven effektivt, som vi kalder
S-Force PRO Front Surround.
Sammenlignet med tidligere
frontsurroundteknologier gengiver S-Force PRO
Front Surround en mere realistisk fornemmelse af
afstand og rum, hvilket giver en ægte
surroundsoundoplevelse, der ikke kræver
baghøjttalere.
Du kan få surroundsound i det område, hvor lyden
spredes ud, som illustreret.
7DK
Sådan kommer du i gang
Medfølgende tilbehør
Kontrollér, at følgende tilbehør befinder sig i
emballagen.
Ilægning af batterier i
fjernbetjeningen
Du kan betjene systemet med den medfølgende
fjernbetjening. Læg to AA-batterier (R6) i
fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes
plus- (+) og minuspol (–) vender korrekt.
Optisk kabel (1 m) (1)
Fjernbetjening (1)
AA-batterier (R6) (2)
Øverste glasplade (1)
Hylde (1)
Tap (4)
Hjørnebeskytter (4)
Betjeningsvejledning (1)
HDMI CONTROL-vejledning
(Betjeningsvejledning for HDMI-styring) (1)
Bemærk
• Læg ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller
fugtigt sted.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med et gammelt.
• Du må ikke lade fremmedlegemer komme ind i
fjernbetjeningshuset, specielt når der udskiftes
batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys
fra solen eller nogen anden lyskilde. Dette kan
medføre fejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid,
skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle
skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
8DK
Opstilling af TV-bordet
Se "Sådan lægger du øverste glasplade på", der
følger med TV-bordet.
Foranstaltning for at
forhindre, at TV'et vælter
For en sikkerheds skyld skal TV'et spændes fast
på TV-bordet.
Træf følgende sikkerhedsforanstaltninger, hvis
du har et Sony LCD-TV.
3
4
Bælteholderen* skal skrues på bordet
med skruen*.
Tilpas bælteholderen* til TV-bordet, og
skru den fast med skruen* med en
skruetrækker eller en mønt.
Mens du holder fast på TV'et, spændes
bælteholderen*, så TV'et fastholdes i
positionen.
* Bælteholderen og tilhørende skruer følger med
LCD-farve-TV'et.
Ilægning af hylden
1
2
Sæt tappene (medfølger) ind i hullerne i
foden.
Anbring hyldepladen vandret på
tappene. Der skal to eller flere personer
til at gøre dette.
Samling af kablerne
1
Tilslut komponenterne til TV-bordet.
Yderligere oplysninger findes på side 11 til
17.
2
Saml kablerne med ledningsordneren,
så de ikke bliver viklet ind i hinanden.
Klem kablerne ind i ledningsordneren, som
vist i nedenstående illustration.
Bemærk
• Pas på, du ikke får fingrene i klemme, når du placerer
TV-bordet.
1
Anbring TV'et midt på bordet.
TV'et sættes, således at det ikke spærrer for
TV-bordets frontdisplay.
fortsættes
9DK
Sådan kommer du i gang
Pålægning af øverste
glasplade
2
Opsætning af TV-bordet
Placer TV-bordet, efter at alle komponenterne er
tilsluttet til det.
TV-bordet placeres, så der er mindst 5 cm fra
væggen og 30 cm eller mere på højre og venstre
side af der, hvor bordet skal stå. Så kan varmen
slippe væk, og der skabes en tilstrækkelig
surroundeffekt.
Mindst
5 cm
Mindst
30 cm
Mindst
30 cm
Bemærk
• Bordet placeres, så der er 30 cm eller mere til højre og
venstre fra et eventuelt hjørne.
• Pas på, du ikke får fingrene i klemme, når du placerer
TV-bordet.
10DK
Vi anbefaler, at du anvender et HDMI-kabel til
tilslutning af komponenter til TV-bordet.
Med HDMI får du let både lyd og billeder i høj
kvalitet.
Man kan ikke høre TV'ets lyd, når kun
HDMI-stikforbindelsen benyttes. Yderligere
oplysninger findes på side 13.
Der findes yderligere oplysninger om HDMIstyrefunktionen i HDMI CONTROLvejledningen, der følger med bordet.
Sæt netstikket i, efter at du er færdig med at
tilslutte alle komponenterne til TV-bordet.
TV-monitor, projektor osv.
Videosignal
A
A
Lyd-/videosignal
A
Lyd-/videosignal
Satellittuner
DVD-/Blu-ray-Disc-afspiller (-optager)
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Bemærk
• Der er oplysninger om, hvordan man anvender en
komponent uden en HDMI-stikforbindelse på side 13
til 17.
• HDMI-stikforbindelsen har prioritet, når du slutter
komponenten til TV-bordet hvor INPUT OPT,
INPUT COAX og HDMI bruges sammen.
fortsættes
11DK
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af en DVD-/Blu-ray-Disc-afspiller (-optager)
vha. et HDMI-kabel
Bemærkninger om HDMItilslutninger
• Du får billeder af høj kvalitet, når du anvender
et HDMI-kabel med HDMI-logo. Vi anbefaler,
at du anvender et Sony-HDMI-kabel.
• Kontroller indstillingen på den tilsluttede
komponent, hvis billedet er dårligt, eller lyden
ikke kommer ud af en komponent, der er
tilsluttet via HDMI-kablet.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde
osv.), der udsendes fra en HDMIstikforbindelse, kan måske være undertrykt af
den tilsluttede komponent.
• Der kan være afbrydelse i lyden, når der skiftes
samplingsfrekvens eller antal kanaler for
lydoutputsignaler fra den afspillende
komponent.
• Hvis den tilsluttede komponent ikke er
kompatibel med teknologien til beskyttelse af
ophavsretten (HDCP), kan det være, at billedet
og/eller lyden fra HDMI OUT-stikforbindelsen
er forvrænget eller slet ikke udsendes.
I så fald kontrolleres den tilsluttede
komponents specifikationer.
• Vi fraråder, at der anvendes et HDMI-DVIomformerkabel.
• Uanset hvilken indgang, der vælges for TVbordet, så vil videosignalerne fra den HDMIindgang (DVD/BD el. SAT), der blev valgt
sidste gang, være det signal, der udsendes fra
HDMI-TV-udgangen.
12DK
Aflytning af TV'ets lyd fra TV-bordet
Sådan kommer du i gang
Du kan få TV'ets lyd ud af TV-bordet med
følgende tilslutningskonfiguration.
Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne.
Tilslut lydkablet til de relevante tilslutninger på
dine komponenter.
Du kan få højkvalitetslyd med det optiske
digitalkabel.
Tilslut netledningen til sidst.
TV-monitor
Lydsignal
eller
A
B
A Optisk kabel (medfølger)
B Lydkabel (medfølger ikke)
Tip
Bemærk
• Når man tilslutter et Sony TV, kan Sony TV'ets
indgang vælges automatisk ved at trykke på
indgangsvælgeren efter opsætningen (Input SYNC).
Se "Programmering af fjernbetjeningen til betjening
af TV (SYNC af indgang: kun Sony-TV)" (side 25).
• Lydsignalerne fra INPUT OPT-stikforbindelsen har
prioritet, når du tilslutter til enten INPUT OPT- eller
AUDIO-stikforbindelsen.
13DK
Tilslutning af DVD/Blu-ray-Disc-afspiller (-optager)
TV-bordet sluttes til en DVD-, Blu-ray-Discafspiller (-optager) på INPUT OPTstikforbindelsen.
Tilslut netledningen til sidst.
TV
Til Video In-stikket
A
Videosignal
Lydsignal
Til Video Out-stikket
l : Signalretning
DVD-/Blu-ray-Disc-afspiller (-optager)
A Optisk kabel (medfølger ikke)
Opsætning af en Sony DVDafspiller (-optager)
Se betjeningsvejledningen, der følger med hver
komponent.
1
2
Vælg "Audio" i opsætningsmenuen.
Sæt "Audio DRC" til "Wide Range".
14DK
3
4
5
Sæt "Digital Out" til "On".
Sæt "Dolby Digital" til "Dolby Digital".
Sæt "DTS" til "On" eller "DTS"
(afhængig af model).
Bemærk
• Indstil lydformatet på den afspillende disk til
flerkanalslyd.
Tilslutning til en satellittuner
Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne.
Tilslut lyd- og videokablet til de relevante
tilslutninger på dine komponenter.
Sæt netstikket i, efter at du er færdig med at
tilslutte alle komponenterne til TV-bordet.
TV
Til Video In-stikket
A
B
Videosignal
Lydsignal
eller
Til Video
Out-stikket
Satellittuner
l : Signalretning
A Digitalt koaksialkabel (medfølger ikke)
B Optisk kabel (medfølger ikke)
15DK
Sådan kommer du i gang
TV-bordet sluttes til en satellitturner via INPUT
OPT-stikforbindelsen.
Hvis satellitturneren ikke har en OPTICAL
OUT-stikforbindelse, så slut TV-bordet til
AUDIO-stikforbindelsen.
Tilslutning af en "PlayStation 2"
TV-bordet sluttes til en "PlayStation 2" via
INPUT OPT-stikforbindelsen.
Tilslut netledningen til sidst.
* "PlayStation 2" er et varemærke tilhørende Sony
Computer Entertainment Inc.
TV
Til Video In-stikket
A
Videosignal
Lydsignal
Til Video Out-stikket
l : Signalretning
"PlayStation 2"
A Optisk kabel (medfølger ikke)
Indstilling af en "PlayStation 2"
Se betjeningsvejledningen, der følger med
"PlayStation 2".
1
2
3
Vælg "Audio Setup" i "Setup".
Vælg "Audio Digital Out".
Sæt "Digital Out (Optical)" til "On".
16DK
4
5
Sæt "Dolby Digital" til "On".
Sæt "DTS" til "On".
Bemærk
• Slut "PlayStation 3" til bordet med et HDMI-kabel.
Der findes flere oplysninger om de forskellige
indstillinger i betjeningsvejledningen, der følger med
"PlayStation 3".
Tilslutning af en videobåndoptager eller en lydkomponent
Sådan kommer du i gang
Bordet tilsluttes til en VCR eller lydkomponent
via INPUT AUDIO-stikforbindelserne.
Tilslut netledningen til sidst.
TV
Til Video In-stikket
A
Videosignal
Lydsignal
Til Video Out-stikket
VCR, CD-afspiller
l : Signalretning
A Lydkabel (medfølger ikke)
17DK
Afspilning
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Frontpanel
A
(fjernbetjeningsmodtager) (43)
Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
B ?/1 (tændt/standby) (43)
Et tryk tænder eller slukker for TV-bordet.
C INPUT SELECTOR (43)
Tryk for at vælge den indgangskilde, der
skal afspilles.
D VOLUME +/– (43)
Tryk for at regulere lydstyrken.
18DK
Frontpaneldisplay
Visninger på frontpaneldisplayet
Afspilning
A HDMI (11, 43)
Lyser op, når HDMI-kablet benyttes.
B LED'et for det relevante
lydindgangssignal lyser.
C SLEEP (41)
Blinker, når Sleep Timer-funktionen er
aktiv.
D NIGHT (24)
Lyser i tilstanden NIGHT.
E A/V SYNC (37)
Lyser, når A/V SYNC aktiveres.
F COAX/OPT
LED'et for det kabel, der anvendes, lyser.
G POWER/HDMI POWER-indikator
Lyser grønt, når der er tændt for TV-bordet.
Slukker, når der er slukket for TV-bordet.
Lyser gult, mens HDMI CONTROLfunktionen er aktiveret, selv hvis der er
slukket for TV-bordet.
fortsættes
19DK
Fjernbetjening
De beskrevne knapper kan kun bruges til
betjening af forstærker. Yderligere oplysninger
om knapper til betjening af tilsluttede
komponenter findes på side 30.
A ?/1 (tændt/standby)
Et tryk tænder eller slukker for TV-bordet.
Sådan sparer du strøm i standbytilstand
Tryk på ?/1, mens der er tændt for TVbordet. Standby-tilstanden annulleres ved at
trykke på ?/1 en gang.
B Indgangsvælgere
Tryk på en af knapperne for at vælge den
komponent, du ønsker at bruge. Knapperne
er fra fabrikkens side beregnet til at styre
Sony-komponenter. Du kan programmere
fjernbetjeningen, så den kan betjene andre
komponenter end Sonys ved at foretage de
handlinger, der er angivet i "Programmering
af fjernbetjeningen til en anden komponent"
(side 26).
C C, X, x, c eller
Tryk på C, X, x, eller c for at vælge
indstillingerne. Tryk så på
for at
bekræfte valget.
D AMP MENU
Tryk på denne for at få vist TV-bordets
menu (side 34).
E NIGHT
Tryk på denne knap for at aktivere NIGHTfunktionen (side 24).
F SLEEP
Tryk på denne knap for at aktivere
slukkefunktionen og stille, hvornår TVbordet skal slukke automatisk (side 41).
G 2 +/– - Volume
Tryk for at regulere lydstyrken.
H % Muting
Slår lyden fra.
I SOUND FIELD
Tryk på denne knap for at vælge lydfeltet
(side 23).
J TV (orange)
Tryk på denne knap for at betjene TV'et, hvor
du bruger de knapper, der er orange i midten.
Hvis du ikke trykker på en af de
efterfølgende knapper inden for 60 sekunder
i dette forløb, annulleres funktionen.
20DK
Brugen af TV
1
Der findes yderligere oplysninger i TV'ets
betjeningsvejledning.
2
3
4
Tænd for TV-bordet.
Tryk på TV (hvid) på fjernbetjeningen.
Indstil lyden på TV-bordet.
Tip
• Der er en blindfingermarkering på disse knapper (5,
H, PROG+). Brug den som en vejledning under
betjeningen.
• Når man tilslutter et Sony TV, kan Sony TV'ets
indgang vælges automatisk ved at trykke på
indgangsvælgeren efter opsætningen. Der er flere
oplysninger om indstillingen i "Programmering af
fjernbetjeningen til betjening af TV (SYNC af
indgang: kun Sony-TV)" (side 25).
• Du kan bruge fjernbetjeningen som TVfjernbetjening i 60 sekunder, efter at du har trykket på
TV-knappen (orange).
Denne funktion annulleres ved at trykke på TVknappen (orange) igen.
• Lyden kommer måske ud af TV'ets højttaler. I så fald
skruer du lydstyrken på TV'et helt ned.
2 +, –
21DK
Afspilning
?/1
TV
(hvid)
Tænd for TV'et, og vælg et program.
Brugen af andre komponenter
Brugen af satellittuneren
?/1
Indgangsvælgere
(DVD/BD,
SAT,
AUDIO)
1
Tænd for TV'et.
Der findes yderligere oplysninger i TV'ets
betjeningsvejledning.
2
3
Tænd for satellittuneren og TV-bordet.
Tryk på SAT på fjernbetjeningen.
Når man tilslutter et Sony TV, kan Sony
TV'ets indgang vælges automatisk ved at
trykke på indgangsvælgeren efter
opsætningen (funktionen SYNC af
indgang) - gå videre til trin 5.
4
Ændring af TV-indgang.
Der findes yderligere oplysninger i TV'ets
betjeningsvejledning.
5
Indstil lyden på TV-bordet.
Tip
• Lyden kommer måske ud af TV'ets højttaler. I så fald
skruer du lydstyrken på TV'et helt ned.
2 +, –
Brugen af DVD, Blu-ray-Disc,
"PlayStation 2" og
"PlayStation 3"
1
2
3
Tænd for TV'et.
Tænd for DVD-/Blu-ray-Disc-afspilleren
(-optageren), "PlayStation 2" eller
"PlayStation 3" samt for TV-bordet.
Tryk på DVD/BD på fjernbetjeningen.
Når man tilslutter et Sony TV, kan Sony
TV'ets indgang vælges automatisk ved at
trykke på indgangsvælgeren efter
opsætningen (funktionen SYNC af
indgang) - gå videre til trin 5.
4
Ændring af TV-indgang.
Der findes yderligere oplysninger i TV'ets
betjeningsvejledning.
5
22DK
Afspil disken.
Aflytning af en analog enhed
Du kan få lyden fra videoen og den bærbare
lydafspiller osv.
Tryk på AUDIO på fjernbetjeningen.
Tænd for den analoge afspiller, og
afspil en CD.
Afspilning
1
2
Aflytning af surroundvirkningen
Valg af lydfelt
Display-rude
Tip
• Der er en blindfingermarkering på disse knapper (5,
H, PROG+). Brug den som en vejledning under
betjeningen.
Dette system kan oprette 5.1-kanals
surroundsound. Du kan vælge det ønskede
lydfelt ved at gå ind på en af systemets
forprogrammerede lydfelter.
SOUND
FIELD
fortsættes
23DK
Aflytning af surroundsound
med Sound Field
Aflytning ved lav lydstyrke
(NIGHT mode)
Tryk på SOUND FIELD.
Med denne funktion kan du få glæde af
lydeffekter og høre samtale tydeligt, selv når der
er skruet ned for lyden. Denne er en nyttig
lydfunktion.
Det forudindstillede lydfelt vises.
Hver gang, du trykker på knappen SOUND
FIELD, ændres displayet efter tur, som følger:
STANDARD t CINEMA t MUSIC t
SPORTS t NEWS
Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil det
ønskede lydfelt vises.
Tilgængelige lydfelter
Lydfelt
Virkning
STANDARD
Her får du normal lyd.
CINEMA
Her får du kraftig lyd, hvor
de lave tonarter
fremhæves.
MUSIC
Dette lydfelt er bedst til
aflytning af musik, og du
vil opleve den fulde
surroundsound.
SPORTS
Her fornemmer du
kampens atmosfære og
lytter til den spændende
løbende kommentar.
NEWS
Du kan høre
nyhedsoplæserens stemme
tydeligt, selv når der er
skruet ned for lyden.
NIGHT
Tip
• Hukommelsen gemmer de lydfelter, der har været
anvendt for hver input, selv hvis stikket tages ud af
stikkontakten.
• Surround-funktionen skaber flerkanalslyd i alle
lydfelterne. Desuden skabes der flerkanalslyd af
surround-funktionen for alle lydfelterne i "CINEMA"
eller "SPORTS".
Tryk på NIGHT.
Night-tilstanden slås fra ved at trykke på NIGHT
igen.
Tip
• Du kan anvende funktionen AUDIO DRC, når du vil
skrue ned for lyden, mens du hører
Dolby Digital-lyd (side 38).
24DK
Hvis du f.eks. vil betjene en DVD-afspiller,
skal du trykke på DVD/BD.
Den indgangsvælger, du trykkede på,
blinker.
Avancerede indstillinger
2
Indgangsvælgeren (TV, DVD/BD, SAT,
AUDIO) tændes, når du trykker på
nummerknappen.
Følg nedenstående trin for at programmere
fjernbetjeningen, hvis du tilslutter et Sony-TV.
TV-indgangen vælges automatisk (SYNC af
indgang).
Bemærk
• Brug ikke HDMI-styrefunktionen, mens funktionen
SYNC af indgang er aktiv.
Se HDMI CONTROL-vejledningen til TV-bordet for
at få yderligere oplysninger.
TV
(orange)
Indgangsvælgere
(TV, DVD/
BD, SAT,
AUDIO)
Find nummeret på den
fjernbetjeningsknap, der svarer til den
TV-indgang, som komponenten er
tilsluttet, i skemaet nedenfor. Tryk
derefter på nummeret.
Nummerknapper
ENTER
TV-indgang*
Fjernbetjeningsknap
(koder)
VIDEO 1
21
VIDEO 2
22
VIDEO 3
23
VIDEO 4
24
VIDEO 5
25
VIDEO 6
26
VIDEO 7
27
VIDEO 8
28
COMPONENT 1
29
COMPONENT 2
30
COMPONENT 3
31
COMPONENT 4
32
HDMI 1
33
HDMI 2
34
HDMI 3
35
HDMI 4
36
HDMI 5
37
TV program**
38
Ingen
20
* Navnet på TV-indgangen kan være forskelligt
fra det navn, der vises på din TV-model.
** Denne indstilling skifter fra aktuel indgang til
TV-program.
Tip
1
Tryk på TV (orange), samtidig med at
indgangsvælgeren (TV, DVD/BD, SAT,
AUDIO) til den komponent, du vil
betjene, holdes nede.
• Tryk på 20, hvis du ikke vil sende signaler til
TV'et.
3
Tryk på ENTER.
Indstillingen er fuldført, efter at den
indgangsvælger, du trykkede på i trin 1, har
blinket to gange.
fortsættes
25DK
Avancerede indstillinger
Programmering af
fjernbetjeningen til
betjening af TV (SYNC af
indgang: kun Sony-TV)
4
Gentag trin 1 til 3 for at programmere
fjernbetjeningen.
Bemærk
• Der er opstået en fejl, når den indgangsvælger,
du trykkede på i trin 1, blinker fem gange. Udfør
denne proces fra trin 1 igen.
• De to sidst indtastede cifre er gyldige.
Sådan annulleres en
programmering
Tryk på den indgangsvælger (TV, DVD/BD,
SAT, AUDIO), du trykkede på i trin 1.
Kontroller følgende, hvis
programmeringen mislykkes:
• Hvis den indgangsvælger, du trykkede på i
trin 1, ikke tændes, er batterierne ved at være
opbrugt. Udskift begge batterier.
• Hvis du ikke trykker på en af de efterfølgende
knapper inden for 60 sekunder i dette forløb,
annulleres funktionen. Udfør processen fra
trin 1 igen.
• Der er opstået en fejl, når den indgangsvælger,
du trykkede på i trin 1, blinker fem gange,
efter at der er blevet trykket på ENTER i
trin 3. Udfør processen fra trin 1 igen.
Programmering af
fjernbetjeningen til en
anden komponent
Du kan programmere fjernbetjeningen, så den
kan betjene andre komponenter end Sonys. Dette
gøres ved at ændre koden. Når
fjernbetjeningssignalerne er gemt, kan du bruge
komponenterne som en del af TV-bordet.
Du kan også programmere fjernbetjeningen til at
betjene Sony-komponenter, der normalt ikke kan
betjenes med fjernbetjeningen. Bemærk, at
fjernbetjeningen kun kan betjene komponenter,
der understøtter infrarøde, trådløse
fjernbetjeningssignaler.
Du kan ikke registrere andre komponenter end et
TV på fjernbetjeningens TV-knap.
AV ?/1
Indgangsvælgere (TV,
DVD/BD, SAT,
AUDIO)
Nummerknapper
ENTER
1
26DK
Tryk på AV ?/1, samtidig med at
indgangsvælgeren (TV, DVD/BD, SAT,
AUDIO) til den komponent, du vil
betjene, holdes nede.
Hvis du f.eks. vil betjene en DVD-afspiller,
skal du trykke på DVD/BD.
Den indgangsvælger, du trykkede på,
blinker.
2
Kontroller producentkoden på den
komponent, du vil betjene, og tryk på
nummerknappen.
3
Tryk på ENTER.
Indstillingen er fuldført, efter at den
indgangsvælger, du trykkede på i trin 1, har
blinket to gange.
4
Gentag trin 1 til 3 for at betjene andre
komponenter.
Sådan annulleres en
programmering
Tryk på den indgangsvælger (TV, DVD/BD,
SAT, AUDIO), du trykkede på i trin 1.
Sådan aktiveres indgangen efter
en programmering
Tryk på programmeringsknappen for at aktivere
den ønskede indgang.
Kontroller følgende, hvis
programmeringen mislykkes:
• Hvis den indgangsvælger, du trykkede på i
trin 1, ikke tændes, er batterierne ved at være
opbrugt. Udskift begge batterier.
• Hvis du ikke trykker på en af de efterfølgende
knapper inden for 60 sekunder i dette forløb,
annulleres funktionen. Udfør processen fra
trin 1 igen.
Bemærk
• Du kan kun programmere en producentkode med et
tal mellem 500 og 599 på knappen TV (hvid).
• Hvis du trykker på flere indgangsvælgere (TV, DVD/
BD, SAT, AUDIO) i trin 1, vælges den
indgangsvælger, der blev trykket på sidst.
• Det er kun de tre sidst indtastede tal, der er gyldige,
når der indtastes nummerkoder.
Sådan slettes fjernbetjeningens
hukommelse
Tryk først på 2 – og hold den nede, og tryk
derefter på ?/1 og hold den nede. Derefter
trykkes der på AV ?/1, mens de to første
knapper holdes nede.
Alle indgangsvælgere (TV, DVD/BD, SAT,
AUDIO) blinker samtidig og slukkes derefter.
Nummerkoder, der svarer til
komponent og
komponentproducent
Brug nummerkoderne i skemaet på side 28 til 29
til at betjene andre komponenter end Sonys samt
Sony-komponenter, der normalt ikke kan
betjenes med fjernbetjeningen. Da en
komponents fjernbetjeningssignal kan afvige fra
model til model og fra år til år, findes der
muligvis flere koder til komponenten. Hvis det
ikke lykkes at programmere fjernbetjeningen
med en af koderne, kan du prøve dig frem med
andre koder.
De oprindelige indstillinger er understreget.
Bemærk
• Nummerkoderne er baseret på de senest tilgængelige
oplysninger for hvert mærke. Der er dog en risiko for,
at din komponent ikke reagerer på nogen af koderne.
• Det er muligvis ikke alle indgangsvælgere på
fjernbetjeningen, der er tilgængelige, når den bruges
med en bestemt komponent.
fortsættes
27DK
Avancerede indstillinger
Yderligere oplysninger om nummerkoder,
der svarer til komponenten og
komponentproducenten, findes i skemaet på
side 28 til 29 (nummerkodens første og
sidste to cifre svarer til henholdsvis
kategorien og producentens kode).
Du kan vælge et af dem, når der er to eller
flere kodenumre.
Indgangsvælgeren (TV, DVD/BD, SAT,
AUDIO) tændes, når du trykker på
nummerknappen.
• Der er opstået en fejl, når den indgangsvælger,
du trykkede på i trin 1, blinker fem gange,
efter at der er blevet trykket på ENTER i
trin 3. Udfør processen fra trin 1 igen.
Standardinstillinger
Producent
Kode(r)
Hver indgangs standardindstillinger er som
følger.
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
Indgang
Kode(r)
DVD/BD
DVD 403
TV
TV 501
SAT
Satellite Tuner 824
AUDIO
Ingen
Sådan betjenes en cd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PIONEER
117
YAMAHA
120, 121, 122
Sådan betjenes et DAT-deck
Producent
Kode(r)
SONY
203
PIONEER
219
Sådan betjenes et MD-deck
Producent
Kode(r)
SONY
301
Sådan betjenes et kassette-deck
Producent
Kode(r)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
Sådan betjenes en DVD-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408, 425
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
TOSHIBA
404, 421
DENON
405
HITACHI
416
SAMSUNG
416, 422
Sådan betjenes en DVD-optager
Producent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
Sådan betjenes et TV
Producent
Kode(r)
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
LG/GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 517,
544, 578
HITACHI
513, 514, 515, 544, 557,
503, 519, 517, 571
PIONEER
213, 214
JVC
516, 552
YAMAHA
217, 218
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544, 527, 566,
568
Sådan betjenes en
videobåndoptager
NEC
503, 520, 544, 554, 517,
540, 566
Producent
Kode(r)
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
701, 702, 703, 704, 705,
706
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PIONEER
509, 525, 526, 540, 551,
555
SONY
HITACHI
722, 725, 729, 741
JVC
726, 727, 728, 736
28DK
Producent
Kode(r)
SAMSUNG
503, 515, 531, 533, 544,
557, 517, 562, 563, 566,
569
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SHARP
535, 550, 517, 561, 565,
577
535, 540, 541, 551
Sådan betjenes en satellittuner
Producent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
SHARP
459, 460, 461
HITACHI
441, 442, 443
JVC
444, 445, 446, 447, 459,
460, 461
MITSUBISHI
448, 449
PANASONIC
450, 451, 452
Producent
Kode(r)
SONY
801, 802, 803, 804, 824,
825
PIONEER
453, 454, 455, 456, 457,
458
PANASONIC
818
TOSHIBA
462, 463, 464
PHILIPS
874
Sådan betjenes en dekoder
Producent
Kode(r)
SONY
821
PANASONIC
816, 832, 833, 834
PIONEER
828, 829
Sådan betjenes en DVD/VIDEO
COMBO
Producent
Kode(r)
SONY
411
Sådan betjenes en
harddiskoptager
Producent
Kode(r)
SONY
307, 308, 309
Sådan betjenes en Blu-ray-Discafspiller/-optager
Producent
Kode(r)
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
331, 332, 333
29DK
Avancerede indstillinger
TOSHIBA
Sådan betjenes en HDD/DVD
COMBO
Betjening af tilsluttede
komponenter
Du kan betjene tilsluttede komponenter med
fjernbetjeningen til TV-bordet.
Nogle funktioner kan ikke vælges, afhængigt af
udstyret. Hvis det er tilfældet, skal du vælge dem
ved hjælp af den fjernbetjening, der følger med
udstyret.
* Knapperne 5, H og PROG+ er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt,
når du bruger TV-bordet og andre lyd- og
videokomponenter.
30DK
Fælles betjeninger
Fjernbetjeningsknap
Funktion
Fjernbetjeningsknap
Funktion
8 MENU
1 Nummerknapper
Vælger kanaler og spor
direkte.
Gør det muligt at vælge
kanaler eller
indgangskilder samt ændre
TV'ets indstillinger.
Aktiverer valget.
wh AV \/1
Tryk på denne knap for at
tænde eller slukke for lydog videokomponenter.
qs PROG +/–/
/
Sådan betjenes TV'et
Fjernbetjeningsknap
Funktion
1 Nummerknapper
I TV-tilstand: Vælger
kanaler. Hvis du vil vælge
kanalnummer 10 eller
højere, skal du indtaste
andet og tredje ciffer
hurtigt.
I teksttilstand: Indtaster det
trecifrede sidetal for at
vælge siden.
2
3
4
5
(Forrige kanal)
(Frys billede)
Vender tilbage til den
forrige kanal, der blev set (i
mere end fem sekunder).
Fryser TV-billedet.
(Skærmtilstand) Ændrer skærmformatet
manuelt, så det passer til
udsendelsen.
/
(Info/
Tekstvisning)
I digital tilstand: Viser
korte oplysninger om det
program, der aktuelt vises.
I analog tilstand: Viser
oplysninger såsom aktuelt
kanalnummer og
skærmformat.
I teksttilstand: Viser
skjulte oplysninger (f.eks.
svar på en quiz).
6 C, X, x, c,
Vælger et menupunkt og
aktiverer et valg.
7 TOOLS
Giver dig adgang til
forskellige
visningsindstillinger og
gør det muligt at foretage
ændringer/tilpasninger i
henhold til kilden og
skærmformatet.
I TV-tilstand: Vælger den
næste (+) eller forrige (–)
kanal.
I tekst-tilstand: Vælger den
næste ( ) eller forrige
( ) side.
ql RETURN/
Vender tilbage til forrige
skærmbillede i en vist
menu.
w;
I digital tilstand: Viser
Digital Electronic
Program-vejledningen
(EPG).
wa Farvede knapper
Bruges til Fastext og
betjening af det digitale
TV.
ws ANALOG
Skifter til analog tilstand.
wd DIGITAL
Skifter til digital tilstand.
wf /
Viser tekst.
wg INPUT
Vælger indgang.
Sådan betjenes DVD-optageren/
Blu-ray-Disc-optageren/
harddiskoptagen
Fjernbetjeningsknap
Funktion
6 C, X, x, c,
Vælger et menupunkt og
aktiverer et valg.
8 MENU
Viser MENU.
9 •,
Springer frem under
visning af optagede
programmer.
q; m/M
Spoler disken tilbage eller
frem, når den trykkes ned
under afspilning.
qa H (afspil)/X
Afspilningsknapper.
(pause, tryk igen for
at genoptage normal
afspilning)/x (stop)
qs PROG +/–/
/
Skifter kanal.
qd REC z/REC STOP
x/REC MODE
Optagningsknapper.
qh DVD TOP MENU
DVD MENU
Viser diskmenuen/
topmenuen.
fortsættes
31DK
Avancerede indstillinger
2 ENTER
Fjernbetjeningsknap
Funktion
qj < •
Springer tilbage under
visning af live eller
optagede programmer.
qk >
Springer frem til næste
tilgængelige kapitel.
.
Springer kapitler over.
wa Farvede knapper
Bruges til Fastext og
betjening af det digitale
TV.
ws ANALOG
Skifter til analog tilstand.
wd DIGITAL
Skifter til digital tilstand.
wg INPUT
Vælger indgang.
Sådan betjenes en
videobåndoptager
Fjernbetjeningsknap
Funktion
6 C, X, x, c,
Vælger et menupunkt og
aktiverer et valg.
8 MENU
Viser MENU.
q; m/M
Spoler disken tilbage eller
frem, når den trykkes ned
under afspilning.
qa H (afspil)/X
Afspilningsknapper.
(pause, tryk igen for
at genoptage normal
afspilning)/x (stop)
qs PROG +/–/
/
Vælger en gemt kanal.
Sådan betjenes DVD-afspilleren/
Blu-ray-Disc-afspilleren
qd REC z/REC STOP
x/REC MODE
Optagningsknapper.
Fjernbetjeningsknap
Funktion
wg INPUT
Vælger indgang.
6 C, X, x, c,
Vælger et menupunkt og
aktiverer et valg.
Sådan betjenes HDD/DVD COMBO
8 MENU
Viser MENU.
Fjernbetjeningsknap
Funktion
9•,
Springer fremad.
6 C, X, x, c,
q; m/M
Spoler disken tilbage eller
frem, når den trykkes ned
under afspilning.
Flytter markøren og vælger
elementet.
8 MENU
Viser MENU.
9•,
Fremad.
q; m/M
Spoler disken tilbage eller
frem, når den trykkes ned
under afspilning.
qa H (afspil)/X
Afspilningsknapper.
(pause, tryk igen for
at genoptage normal
afspilning)/x (stop)
qh DVD TOP MENU
DVD MENU
Viser DVD MENU eller
DVD TOP MENU.
qj < •
Springer tilbage.
qk ./>
Springer kapitler over.
wg INPUT
Vælger indgang.
32DK
qa H (afspil)/X
Afspilningsknapper.
(pause, tryk igen for
at genoptage normal
afspilning)/x (stop)
qd REC z/REC STOP
x/REC MODE
Optagningsknapper.
qf F2
Vælger DVD.
qg F1
Vælger HDD.
qh DVD MENU
DVD TOP MENU
Viser diskmenuen/
topmenuen.
qj < •
Skifter til
genafspilningstilstand.
qk ./>
Angiver forrige/næste
kapitel/spor.
wg INPUT
Vælger indgang.
Sådan betjenes DVD/VIDEO
COMBO
Funktion
6 C, X, x, c,
Flytter markøren og vælger
elementet for DVD'en.
Indtast kanal, når du
vælger en kanal ved hjælp
af nummerknapperne til
videobåndoptager.
8 MENU
Viser MENU.
q; m/M
Spoler disken tilbage eller
frem, når den trykkes ned
under afspilning.
qa H (afspil)/X
Afspilningsknapper.
(pause, tryk igen for
at genoptage normal
afspilning)/x (stop)
qs PROG +/–/
/
Skifter kanal på
videobåndoptageren.
Justerer sporing på
videobåndoptageren.
qd REC z/REC STOP
x/REC MODE
Optager ved hjælp af
videobåndoptageren.
qf F2
Vælger
videobåndoptageren.
qg F1
Vælger DVD.
qk ./>
Indekssøgning.
wg INPUT
Vælger indgang.
Fjernbetjeningsknap
Funktion
q; m/M
Spoler disken tilbage eller
frem, når den trykkes ned
under afspilning.
qa H (afspil)/X
Afspilningsknapper.
(pause, tryk igen for
at genoptage normal
afspilning)/x (stop)
qk ./>
Springer spor over.
Bemærk
• Ovenstående beskrivelser er kun vejledende. Ikke alle
komponenter understøtter ovenstående handlinger, og
handlingerne kan afvige fra det beskrevne.
Sådan betjenes SAT-tuneren
Fjernbetjeningsknap
Funktion
2
Går tilbage til forrige
kanal.
6 C, X, x, c,
Vælger et menupunkt og
aktiverer et valg.
8 MENU
qs PROG +/–/
Viser MENU.
/
w;
Skifter kanal.
Viser oversigtsmenu.
Sådan betjenes dekoderen
Fjernbetjeningsknap
Funktion
2
Går tilbage til forrige
kanal.
qs PROG +/–/
/
Skifter kanal.
33DK
Avancerede indstillinger
Fjernbetjeningsknap
Sådan betjenes CD-afspilleren,
DAT-afspilleren, MD-afspilleren,
kassette-deck'et
Indstillinger og justeringer
ved hjælp af
forstærkermenuen
Brug af menuen AMP
Følgende kan indstilles med AMP MENU på
fjernbetjeningen.
Standardindstillingerne er understreget.
AMP MENU
LEVEL
CUSTOMIZE
CNT
LEVEL
(centerniveau)
– 6 til + 6 (0)
SW LEVEL
(subwooferniveau)
– 6 til + 6 (0)
HDMI*
CTRL
CTRL ON
CTRL OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
A/V SYNC
SYNC ON
SYNC OFF
AUDIO
DRC
OFF
STD
MAX
DIMMER
DIMMER
ON
DIMMER
OFF
DISPLAY
DSPL ON
DSPL OFF
* Se HDMI CONTROL-vejledningen, der følger med
denne betjeningsvejledning.
1
2
Tryk på AMP MENU for at åbne menuen
AMP.
Tryk flere gange på C/X/x/c for at vælge
et punkt og en indstilling.
34DK
3
Tryk på AMP MENU for at lukke menuen
AMP.
De forskellige indstillinger beskrives på
følgende sider.
Indstilling af højttalerniveau
5
6
Du kan justere niveauet for centerhøjttaleren og
subwooferen. Denne indstilling anvendes på alle
lydfelter.
Tryk på
eller c.
Vær opmærksom på lyden, og tryk flere
gange på x/X for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er 0 (dB).
Du kan justere fra –6 (dB) til +6 (dB) i
intervaller på 1 (dB).
Avancerede indstillinger
7
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
3
4
Afspil en kilde, der er kodet med
flerkanalssurroundeffekter DVD osv.
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil "LEVEL"
vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på x/X for at vælge
"CNT LEVEL (centerhøjttalerniveau)"
eller "SW LEVEL (subwoofer-niveau)".
fortsættes
35DK
Brug af multipleks broadcastlyd (DUAL MONO)
Dette TV-bord gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når TV-bordet modtager et AC-3multipleks broadcast-signal.
Bemærk
2
3
4
• Hvis du ønsker at modtage AC-3-signaler, skal du
slutte en digital satellittuner til TV-bordet med et
optisk kabel eller et koaksialkabel og derefter indstille
den digitale udgangstilstand for den digitale
satellittuner til AC-3.
Tryk flere gange på x/X, indtil
"CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på x/X, indtil "DUAL
MONO" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på x/X for at vælge den ønskede
lyd.
• MAIN: Denne indstilling afspiller kun
main-kanalen.
• SUB: Denne indstilling afspiller kun subkanalen.
• MAIN+SUB: Denne indstilling sender
main-lyd via den venstre højttaler og sublyd via den højre højttaler.
5
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
Tryk på AMP MENU.
36DK
Synkronisering af forsinkelse
mellem lyd og billede (A/V
SYNC)
Du kan forsinke lyden ved hjælp af denne
funktion, når billedet er langsommere end lyden.
4
Tryk på X/x for at vælge indstilling.
• SYNC OFF: Denne indstilling justerer
ingen forsinkelse.
• SYNC ON: Denne indstilling justerer
forskellen mellem billedet og lyden.
5
Tryk på AMP MENU.
Bemærk
• Du kan muligvis ikke justere forsinkelsen mellem lyd
og billede perfekt med denne funktion.
• Dette funktion er velegnet til digitalt input, men er
ikke velegnet til analogt input.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
3
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil
"CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "A/V
SYNC" vises, og tryk derefter på
eller c.
fortsættes
37DK
Avancerede indstillinger
Menuen AMP lukkes.
Brug af Dolby Digital-lyd ved
lav lydstyrke (AUDIO DRC)
Indskrænker lydsporets dynamiske område.
Velegnet til filmvisning ved lav lydsstyrke.
AUDIO DRC kan kun bruges i forbindelse med
Dolby Digital-kilder.
3
4
Tryk flere gange på x/X, indtil "AUDIO
DRC" vises, og tryk derefter på
eller
c.
Tryk på x/X for at vælge indstilling.
• OFF: Denne indstilling komprimerer ikke
det dynamiske område.
• STD: Denne indstilling gengiver lydsporet
med det dynamiske område, der blev
tiltænkt under optagelsen.
• MAX: Denne indstilling komprimerer det
dynamiske område.
5
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil
"CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på
eller c.
38DK
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet (DIMMER)
4
Tryk på X/x for at vælge den lysstyrke,
der skal anvendes på
frontpaneldisplayet.
5
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
3
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil
"CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"DIMMER" vises, og tryk derefter på
eller c.
fortsættes
39DK
Avancerede indstillinger
• DIMMER OFF: Denne indstilling øger
lysstyrken.
• DIMMER ON: Denne indstilling dæmper
lysstyrken. Lyset slukkes, når strømmen
afbrydes.
Lysstyrken på frontpaneldisplayet kan indstilles
til et af 2 niveauer.
Ændring af displayindstilling
(DISPLAY)
4
Tryk på x/X for at vælge den indstilling,
der skal anvendes på
frontpaneldisplayet.
• DSPL ON: Displayet vises hele tiden.
• DSPL OFF: Displayet vises et øjeblik.
Du kan ændre displayindstillingen.
Bemærk
• Displayet vises hele tiden, når funktionen til at
slå lyden fra eller funktionen til beskyttelse er
aktiveret, og hvis du indstiller "DISPLAY" til
"OFF".
5
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
3
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil
"CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på x/X, indtil
"DISPLAY" vises, og tryk derefter på
eller c.
40DK
Brug af automatisk
slukning
Sådan kontrolleres den
resterende tid
Tryk en enkelt gang på SLEEP.
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den
ønskede tid.
Sådan annulleres den
automatiske slukning
Tryk flere gange på SLEEP, indtil "SLEEP OFF"
vises.
Bemærk
• Denne funktion kan kun bruges med TV-bordet og
gælder ikke for et tilsluttet TV eller andre
komponenter.
SLEEP
Tryk på SLEEP.
Hver gang du trykker på denne knap, ændres
minutvisningen (resterende tid) på følgende
måde:
41DK
Avancerede indstillinger
Du kan indstille TV-bordet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 10
minutter.
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du oplever nogen af følgende problemer
under brugen af TV-bordet, kan du i første
omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til
selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd
fra højttalerne.
• Tryk på SOUND FIELD, og kontroller det
valgte lydfelt.
• Lydeffekten fra højttalerne kan være mindre
udpræget, afhængigt af kilden.
Billedet er forsinket i forhold til TV'ets lyd.
• Sæt "A/V SYNC" på "OFF", når "A/V
SYNC" står på "ON".
Tilsluttede komponenter
Generelt
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Hvis der vises skiftevis "PROTECTOR" og
"PUSH POWER" på displayet i frontpanelet.
Tryk på ?/1 for at slukke for systemet, og
kontroller følgende, efter at "STANDBY"
forsvinder.
• Er der noget, der blokerer for
ventilationshullerne på TV-bordet?
Efter at have tjekket ovennævnte tændes der
for TV-bordet. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis du ikke kan finde årsagen til
problemet, selv efter at have tjekket
ovennævnte.
Der produceres ingen Dolby Digital- eller DTSflerkanalslyd.
• Kontroller, at den DVD osv., der afspilles, er
optaget i Dolby Digital- eller DTS-format.
• Når der sluttes en DVD-afspiller osv. til TVbordets digitale indgangsstik, skal den
pågældende lydindstilling (indstillinger for
lydoutput) for den tilsluttede komponent
kontrolleres.
• Kontroller, at DVD-afspilleren står på de
rigtige indstillinger. (Kontroller lyden i
DVD-menuen).
Der høres ingen surroundeffekt.
• Anbring TV-bordet, så der er mindst 30 cm
eller mere til højre og venstre for det
(side 10).
• Surroundfunktionen fungerer muligvis ikke,
afhængigt af det digitale signal (side 24).
42DK
Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd,
uanset den valgte komponent.
• Kontroller, at TV-bordet og komponenterne
er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at der er tændt for både TVbordet og den valgte komponent.
• Kontroller, at der ikke er skruet ned for
lyden.
• Tryk på MUTING for at annullere
lydafbryderfunktionen.
Der høres ingen lyd fra den valgte komponent.
• Kontroller, at komponenten er tilsluttet
korrekt til lydindgangsstikforbindelserne for
den pågældende komponent.
• Kontroller, at kablerne er sat helt ind i
stikforbindelserne på både komponenten og
dette system.
• Kontroller, at komponenten er valgt korrekt.
• Hvis du genoptager afspilning af en disk,
mens der er skruet helt op for lyden, høres
der muligvis ingen lyd. I dette tilfælde skal
du skrue ned for lyden, slukke for systemet
og tænde det igen.
Lyden falder ud, eller der høres støj.
• Kontroller de lydoutputformater, der
understøttes af dette TV-bord, på side 44.
Der vises intet eller et utydeligt billede på TVskærmen.
• Kontroller, at TV'et er valgt korrekt.
• Indstil TV'et til den korrekte indgang.
• Kontroller, at komponenten er tilsluttet
korrekt til videoindgangsstikforbindelserne
for den pågældende komponent.
• Kontroller, at kablerne er sat helt ind i
stikforbindelserne på både komponenten og
dette system.
Specifikationer
HDMI CONTROL
Se HDMI CONTROL-vejledningen, der
følger med denne betjeningsvejledning.
OTHER
Yderligere oplysninger
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren på TV-bordet.
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og TV-bordet.
• Udskift begge batterier i fjernbetjeningen,
hvis de er ved at være opbrugt.
• Kontroller, at du vælger den korrekte
indgang på fjernbetjeningen.
Hvis TV-bordet stadig ikke
fungerer korrekt, efter at du har
forsøgt ovenstående, kan du
nulstille det som følger:
Brug knapperne på TV-bordet til denne
handling.
1
2
Tryk på ?/1 for at tænde.
Mål:
mm
Vægt: kg
A
1.115
B
400
C
495
59
Tryk på INPUT SELECTOR, VOLUME –,
?/1 samtidigt.
"COLD RESET" vises, og TV-bordet
nulstilles. AMP-menuen, lydfeltet osv.
bringes tilbage til standardindstillingerne.
fortsættes
43DK
Formater, der understøttes af
dette TV-bord
De digitale indgangsformater, der understøttes af
dette TV-bord, er som følger.
Format
Understøttet/Ikke
understøttet
HDMI-del
Stik
HDMI-standard, 19-bens
stik
Videoindgange/-udgange SAT, DVD/BD: 480i/480p/
576i/576p/720i/720p/
1080i/1080p
Lydindgange
SAT, DVD/BD INPUT:
Lineær PCM 7.1-kanals/
Dolby digital/ DTS
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineær PCM-2-kanals
a
Højttalere
Front
Lineær PCM-7.1kanals 48k* (Kun på
HDMI)
a
Højttalersystem
Lineær PCM-7.1kanals 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Højttalerenheder
Dolby True HD
×
Center
DTS-HD
×
Højttalersystem
* A/V SYNC-funktionen virker ikke sammen med
dette format.
Forstærker
Normeret output
Stereo
Referenceoutput
Surroundtilstand
Højttalerenhed
80 W + 80 W
(6 ohm ved 1 kHz,
THD 1 %)
Front: 70 W + 70 W
(6 ohm ved 1 kHz,
THD 10 %)
Center*: 70 W
(3 ohm ved 1 kHz,
THD 10 %)
Surround*: 70 W + 70 W
(6 ohm ved 1 kHz,
THD 10 %)
Subwoofer: 120 W
(3 ohm ved 100 Hz,
THD 10 %)
Højttalersystem
Højttalerenhed
44DK
Følsomhed: 600 mV
Impedans: 33 kohm
Optisk
Koaksial, optisk
Basrefleks, magnetisk
afskærmet
4 × 7 cm keglemembran
×2
Subwoofer
Højttalersystem
Højttalerenhed
Basrefleks, magnetisk
afskærmet
10 cm keglemembran × 2
Generelt
Strømkrav
Europæisk model:
230 – 240 V, 50/60 Hz
Andre modeller:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 110 W
HDMI CONTROL er ON:
1,5 W eller mere
Standby (HDMI
CONTROL er OFF): 0,3 W
Mål (ca.)
1.115 × 495 × 400 mm
(b/h/d) med
fremspringende dele
59 kg
der muligvis intet lydsignal.
Indgange (digitale)
TV, DVD/BD
SAT
Basrefleks, magnetisk
afskærmet
4 × 7 cm keglemembran
×2
Surround
* Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden udsendes
Indgange (analoge)
TV, AUDIO
2-vejs, basrefleks,
magnetisk afskærmet
Bas: 4 × 7 cm
keglemembran
Diskant: 2,5 cm dia.
Balanced dome-type
Vægt (ca.)
Medleveret tilbehør
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Ordliste
Dolby Digital
Dette biograflydformat er mere avanceret end
Dolby Surround Pro Logic. I dette format
udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der er også en
uafhængig subwooferkanal til dyb bas. Formatet
kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen er
designet som en 0.1-kanal (eftersom den kun
bruges, når der er behov for dybe baseffekter).
Alle seks kanaler i dette format optages hver for
sig for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse.
Da alle signalerne behandles digitalt, er
signalforringelsen desuden mindre.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II opretter fem outputkanaler
med fuld båndbredde ud fra 2-kanalkilder. Dette
gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige
optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje
nye lyde, eller lydnuancer.
DTS
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset 5.1-kanalsurroundsound.
Dette format består af stereobagkanal, og der er
en "discrete" subwooferkanal i formatet. DTS
frembringer de samme 5.1-discrete kanaler med
digital lyd af høj kvalitet. Den gode
kanalseparation opnås med separat optagelse af
alle kanaldata og digital behandling.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
er en grænseflade, der understøtter både video og
lyd på en enkelt digital forbindelse, hvor du kan
få digitalt billede og digital lyd i høj kvalitet.
HDMI-specifikationen understøtter HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection),
en ophavsbeskyttelsesteknologi, der
inkorporerer kodningsteknologi til digitale
videosignaler.
PCM (Pulse Code Modulation)
En metode til at konvertere analog lyd til digital
lyd, så det er let at få digital lyd.
fortsættes
45DK
Yderligere oplysninger
Optisk kabel (1 m) (1)
Fjernbetjening (1)
AA-batterier (R6) (2)
Øverste glasplade (1)
Hylde (1)
Tap (4)
Hjørnebeskytter (4)
Betjeningsvejledning (1)
HDMI CONTROLvejledning
(Brugsvejledning for
HDMI CEC) (1)
S-Force PRO Front Surround
Sonys langsigtede engagement i surroundteknologien (og de mange akustiske data, der er
samlet som resultat heraf) har ført til udvikling af
en helt ny behandlingsmetode og avanceret DSP,
der kan håndtere opgaven effektivt, som vi
kalder S-Force PRO Front Surround.
Sammenlignet med tidligere
frontsurroundteknologier gengiver S-Force PRO
Front Surround en mere realistisk fornemmelse
af afstand og rum, hvilket giver en ægte
surroundsoundoplevelse, der ikke kræver
baghøjttalere.
S-Master
S-Master er en fuldstændig digital
forstærkerteknologi, der er udviklet af Sony.
Teknologien minimerer lydfragmentering og
flimren og gengiver fremragende tydelig dialog
og utrolig realistisk lyd. Den kompakte
forstærker understøtter en højere effektivitet og
forbedret termisk ydeevne.
46DK
Indeks
A
P
A/V SYNC 37
AMP, menu 34
AUDIO DRC 38
Automatisk slukning 41
"PlayStation 2"
tilslutning 16
S
C
V
CD-afspiller
tilslutning 17
Videobåndoptager
tilslutning 17
Yderligere oplysninger
Blu-ray-Disc-afspiller (-optager)
tilslutning 14
Satellittuner
tilslutning 15
S-Force PRO Front Surround 7
SYNC af indgang 25
B
D
DIMMER 39
DISPLAY 40
DUAL MONO 36
DVD-afspiller (optager)
tilslutning 14
F
Fjernbetjening
betjening 20
inden brug 8
programmering 26
H
HDMI
tilslutning 11
Højttalerniveau 35
L
Lydfelt 23
N
NIGHT-tilstand 24
O
Opstilling 9
47DK
3
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
estämiseksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon
vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta palavaa
kynttilää laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Paristoja tai laitetta, jossa on paristo, ei tule altistaa
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävittäminen (Euroopan
unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa
jätteet lajitellaan)
Tämä tuotteeseen tai sen
pakkaukseen merkitty
symboli osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen
auttaa estämään mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai
laitteen myyneestä liikkeestä.
2FI
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
Unionia sekä muita
Euroopan maita joissa on
erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähko ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkestä josta tuote on ostettu.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japani. Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä
on is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys
valtuutettuun Sony huoltoon.
Sisällysluettelo
VAARA ...................................................4
VAROITUS .............................................4
Varotoimet ...............................................5
Pääominaisuudet ......................................7
Käytön aloittaminen
Toimitetut vakiovarusteet ........................8
Jalustan asentaminen................................9
DVD-/Blu-ray Disc -soittimen
(tallentimen) kytkeminen HDMIkaapelin avulla .................................11
Television äänen kuunteleminen jalustan
kautta ...............................................13
DVD-/Blu-ray Disc -soittimen
(tallentimen) kytkeminen.................14
Satelliittivirittimen kytkeminen .............16
”PlayStation 2” -pelikonsolin
kytkeminen ......................................17
Videonauhurin tai äänilaitteen
kytkeminen ......................................19
Toistaminen
Osat ja painikkeet...................................20
Television katseleminen.........................23
Muiden laitteiden käyttäminen ..............24
Surround-äänen kuunteleminen .............25
FI
Lisäasetukset
Kaukosäätimen ohjelmoiminen televisiota
varten (Input SYNC: vain Sonyn
televisiot) .........................................27
Kaukosäätimen ohjelmoiminen muita
laitteita varten ..................................28
Kytkettyjen laitteiden ohjaaminen .........31
Vahvistinvalikon käyttöön liittyvät
asetukset ja säädöt ...........................36
Uniajastimen käyttäminen .....................43
Lisätietoja
Vianmääritys ..........................................44
Tekniset tiedot........................................45
Sanasto ...................................................47
Hakemisto ..............................................49
3FI
VAARA
Älä nojaa televisioon äläkä roiku
siitä, kun se on jalustalla.
Muutoin televisio voi
pudota jalustan päältä ja
aiheuttaa vakavia vammoja
tai kuolemaan johtavan
onnettomuuden.
Älä siirrä jalustaa silloin, kun sen
päällä on televisio tai jokin muu
laite.
Nosta televisio tai
muu laite pois,
ennen kuin siirrät
jalustaa. Jos et tee
näin, jalusta voi
kaatua ja aiheuttaa
vakavia vammoja.
Varmista, että virtajohto tai
kytkentäkaapeli ei jää
puristuksiin television ja jalustan
väliin.
• Virtajohto tai kytkentäkaapeli
voi tällöin vaurioitua ja aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Varmista jalustaa siirtäessäsi,
että virtajohto tai kytkentäkaapeli
ei jää puristuksiin jalustan alle.
Älä kiipeä jalustan
päälle.
Päällimmäinen
lasilevy voi rikkoutua
ja aiheuttaa vakavia
vammoja.
4FI
VAROITUS
Älä aseta jalustalle kuumia
esineitä, kuten kattiloita tai
pannuja.
Päällimmäinen lasilevy voi
rikkoutua ja aiheuttaa
vammoja. Myös jalusta voi
vaurioitua.
Älä astu jalustan päälle.
Jos astut, voit pudota
jalustan päältä ja
loukkaantua.
Lasi tulee suojata kovilta iskuilta.
Tässä jalustassa on
käytetty ”karkaistua”
lasia, jossa on
suojakalvo, mutta
lasin suhteen tulee silti
olla varovainen. Jos
lasi rikkoutuu,
lasinsirpaleet voivat
aiheuttaa
loukkaantumisia, joten noudata alla olevia
ohjeita.
• Älä altista lasia koville iskuille tai rasitukselle.
• Älä naarmuta lasia tai kolhi sitä teräväreunaisilla
esineillä.
• Älä kolhi lasilevyä, kun asennat muita laitteita.
Älä rasita lasilevyä.
Älä aseta lasilevyn päälle mitään painavaa tai
pudota sen päälle kovia esineitä, kuten
ruuvimeisseliä tms. Jos lasi rikkoutuu,
lasinsirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä käytä lasilevyä, jos se on
haljennut.
Älä käytä lasilevyä, jos se on haljennut.
Päällimmäinen lasilevy voi rikkoutua ja
aiheuttaa vakavia vammoja.
Tämä jalusta on tarkoitettu
ainoastaan määritetylle
televisiolle.
• Älä aseta jalustalle siihen kuulumattomia esineitä,
kuten maljakkoja tai ruukkuja.
• Älä tee jalustaan muutoksia.
Huomautus kantokyvystä
Älä aseta jalustan päälle esineitä, joiden paino
ylittää alla olevassa kuvassa esitetyt kantokyvyn
enimmäisrajat. Muutoin jalusta voi kaatua tai
särkyä.
60 kg
14 kg
25 kg
Asentamista koskevia
huomautuksia
• Varo jättämästä sormia tai käsiä television ja jalustan
väliin.
• Jalustan kieroutumisen voi estää noudattamalla
seuraavia ohjeita:
– Aseta jalusta tukevalle ja tasaiselle alustalle.
– Jos asetat jalustan pehmeälle alustalle, kuten maton
päälle, aseta jalustan alle levy.
– Älä aseta jalustaa suoraan auringonvaloon tai
lämmityslaitteen lähelle.
– Älä aseta jalustaa kuumaan tai kosteaan paikkaan
tai ulkotiloihin.
• Jalustan siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi
henkilöä. Siirrä jalusta vasta kun olet poistanut
television. Jos et tee näin, televisio voi pudota
jalustalta ja aiheuttaa vakavia vammoja. Älä pidä
säleiköstä kiinni, sillä se voi irrota ja aiheuttaa
vakavia vammoja. Varo, etteivät sormet jää
puristuksiin jalustaa siirrettäessä.
Varotoimet
Turvallisuus
Jos jalustan sisään pääsee jokin kiinteä esine tai
nesteitä, irrota jalusta verkkovirrasta ja vie se
tarkastettavaksi asiantuntevaan huoltoliikkeeseen,
ennen kuin käytät sitä uudelleen.
Virtalähteet
• Varmista ennen käyttöönottoa, että jalustan
käyttöjännite vastaa käytettävää verkkojännitettä.
Käyttöjännite on ilmaistu jalustan takana olevassa
nimikyltissä.
• Jalusta on kytkettynä virtalähteeseen
(sähköverkkoon) aina, kun virtajohto on kytketty
pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu jalustan
virtakytkimellä.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
jalustaa pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun
irrotat virtajohdon pistorasiasta - älä koskaan vedä
johdosta.
• Pistokkeen toinen piikki on turvallisuussyistä
leveämpi kuin toinen, eikä pistoke sovi pistorasiaan
kuin yhdessä asennossa. Jos pistoke ei sovi
pistorasiaan, ota yhteyttä myyjään.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
• Sijoita tämä jalusta siten, että virtajohto on helppo
irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Lämpeneminen
Vaikka jalusta lämpenee käytön aikana, kyseessä ei ole
vika. Jos käytät jalustaa pitkään korkealla
äänenvoimakkuudella, jalustan yläosa, sivut ja alaosa
lämpenevät huomattavasti. Älä koske jalustaan, jottet
polta itseäsi.
Sijoittaminen
• Jalusta tulee sijoittaa tilaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto, jotta se ei kuumene liikaa ja sen
käyttöikä pitenee.
• Ole varovainen sijoittaessasi jalusta
erikoiskäsitellylle (vahatulle, öljytylle, kiillotetulle
tms.) pinnalle, koska tällainen pinta voi tahriintua tai
värjääntyä.
• Lattia voi vahingoittua, jos jalustan jalkojen alle jää
esimerkiksi hiekkaa tai roskia.
jatkuu
5FI
Käyttäminen
• Katkaise virta ja irrota virtajohto, ennen kuin kytket
jalustan muihin laitteisiin.
Puhdistaminen
Puhdista jalusta, paneeli ja painikkeet mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä
käytä hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on jalustaan liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tekijänoikeudet
Tämä jalusta on varustettu Dolby* Digital-, Pro Logic
Surround- sekä DTS** Digital Surround -toiminnoilla.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** ”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat DTS, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tässä jalustassa käytetään High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
6FI
Pääominaisuudet
B Helpot kytkennät HDMI-toiminnon ansiosta
b
Kaapelit ovat sekaisin.
Yksinkertaiset kytkennät (sivu 11).
B Helppo käyttää
b
Mikä kaukosäädin?
Vain yksi! (sivu 28)
B Helpot surround-asetukset
b
Tarvitaan paljon kaapeleita ja kaiuttimia.
Tietoja S-Force PRO Front Surround
-teknologiasta
Helppo asennus ja korkealuokkainen ääni
S-Force PRO Front Surround -toiminnon
avulla.
Suositeltu surround-äänialue
Surround-ääni kuuluu kuvaan merkityillä alueilla.
Aivan uutta signaalikäsittely- ja DSP-tekniikkaa
sisältävä S-Force PRO Front Surround -teknologia
perustuu Sonyn pitkäaikaiseen tilaääniteknologian
kehitystyöhön (ja sen tuloksena saatuihin suuriin
määriin akustiikkatietoutta).
Aiempiin tilaääniteknologioihin verrattuna
S-Force PRO Front Surround välittää
todenmukaisemman etäisyyden ja tilan tunnun,
jolloin tuloksena on aito tilaäänikokemus ilman
takakaiuttimia.
7FI
Käytön aloittaminen
Toimitetut vakiovarusteet
Tarkasta, että pakkauksessa on seuraavat osat:
Optinen kaapeli (1 m) (1)
Kaukosäätimen paristojen
asettaminen
Voit ohjata jalustan toimintoja vakiovarusteena
toimitettavalla kaukosäätimellä. Aseta kaksi R6
(koko AA) -paristoa paristolokeroon niin, että
niiden navat + ja - tulevat oikeille puolille
lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
Kaukosäädin (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Lasilevy (1)
Hyllytaso (1)
Tappi (4)
Kulmasuoja (4)
Käyttöohje (1)
HDMI CONTROL -opas (HDMI-ohjauksen
käyttöopas) (1)
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei
kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai
valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena
olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista
paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen
paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.
8FI
Jalustan asentaminen
3
Lisätietoja on tämän jalustan mukana
toimitetussa ”Lasilevyn asennusohjeet”
-oppaassa.
* Tukihihna ja ruuvit toimitetaan LCD-väritelevision
mukana.
Hyllytason asentaminen
1
Television kaatumisen
estäminen
Tue televisiota ja kiristä samalla
tukihihna* sopivaan kireyteen.
2
Suojaa televisio kiinnittämällä se jalustaan.
Jos omistat Sonyn LCD-television, voit suojata
sen seuraamalla alla olevia ohjeita.
Aseta kiinnitystapit (vakiovaruste)
jalustassa oleviin reikiin.
Aseta hylly tappien päälle
vaakatasossa. Tähän tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä.
Kaapelien niputtaminen
1
Kytke kytkettävät laitteen jalustaan.
Lisätietoja on sivuilla 11 - 19.
2
Niputa kaapelit pidikkeeseen, jotta ne
eivät sotkeennu toisiinsa.
Aseta kaapelit pidikkeeseen alla olevan
kuvan osoittamalla tavalla.
Huomautus
• Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin jalustan
asennuksen aikana.
1
Aseta televisio keskelle jalustaa.
Aseta televisio siten, että se ei ole jalustan
etupaneelin tiellä.
2
Kiinnitä tukihihna* jalustaan ruuvilla*.
jatkuu
9FI
Käytön aloittaminen
4
Päällimmäisen lasilevyn
asentaminen
Sovita tukihihna* jalustaan ja kiristä
ruuvi* sitten esim. ruuvimeisselillä tai
kolikolla.
Jalustan sijoittaminen
Asenna jalusta, kun olet kytkenyt kaikki laitteet
jalustaan.
Jalustan taakse tulee jättää vähintään 5 cm tilaa
ja molemmille sivustoille tulee jättää vähintään
30 cm tilaa. Näin lämpö pääsee haihtumaan ja
surround-ääni kuuluu oikein.
Vähintään
5 cm
Vähintään
30 cm
Vähintään
30 cm
Huomautuksia
• Jalustan molemmille sivustoille tulee jättää vähintään
30 cm tilaa myös silloin, kun se asennetaan nurkkaan.
• Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin jalustan
asennuksen aikana.
10FI
Jalustaan kytkettävien laitteiden kytkemisessä
on suositeltavaa käyttää HDMI-kaapeleita.
HDMI-toiminto takaa sekä huippulaatuisen
äänen että huippulaatuisen kuvan.
Television ääntä ei voi kuunnella käyttämällä
ainoastaan HDMI-liitäntää. Lisätietoja on
sivulla 13.
Lisätietoja jalustan HDMIohjaustoiminnosta on jalustan mukana
toimitetussa HDMI CONTROL -oppaassa.
Kytke virtajohto vasta, kun olet kytkenyt kaikki
laitteet jalustaan.
Televisio, projektori tms.
Videosignaali
A
A
Audio-/
videosignaali
A
Audio-/
videosignaali
Satelliittiviritin
DVD-/Blu-ray Disc -soitin (tallennin)
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Huomautuksia
• Lisätietoja ilman HDMI-liitäntää kytkettävistä
laitteista on sivuilla 13 - 19.
• HDMI-liitäntä on etusijalla, kun laite kytketään
jalustan INPUT OPT-, INPUT COAX- ja HDMIliitäntöihin samanaikaisesti.
jatkuu
11FI
Käytön aloittaminen
DVD-/Blu-ray Disc -soittimen (tallentimen) kytkeminen
HDMI-kaapelin avulla
Tietoja HDMI-liitännöistä
• Jos haluat nauttia huippulaatuisesta kuvasta,
käytä HDMI-logolla varustettua HDMIkaapelia. On suositeltava käyttää Sonyn
valmistamaa HDMI-kaapelia.
• Tarkasta kytketyn laitteen asennus, jos
kuvanlaatu on huono tai jos HDMI-kaapelilla
kytketyn laitteen ääni ei kuulu.
• Kytketty laite saattaa vaimentaa HDMIliitännän kautta lähetettävät äänisignaalit
(näytteenottotaajuus, bittipituus tms).
• Äänen voi tulla häiriöitä, jos
näytteenottotaajuutta tai kytketystä laitteesta
audiosignaaleja lähettävien kanavien määrää
muutetaan.
• Jos kytketty laite ei ole yhteensopiva
tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan (HDCP)
kanssa, HDMI OUT -liitännästä ei ehkä
lähetetä kuvaa ja/tai ääntä tai niissä voi olla
häiriöitä.
Tarkasta tällöin kytketyn laitteen tekniset
ominaisuudet.
• HDMI-DVI-muuntokaapelien käyttäminen ei
ole suositeltavaa.
• Jalustasta valitulla tuloasetuksella ei ole
merkitystä, koska viimeksi käytössä olleesta
HDMI-tuloliitännästä (DVD/BD tai SAT)
lähetetään videosignaali HDMI TV
-lähtöliitäntään.
12FI
Television äänen kuunteleminen jalustan kautta
Käytön aloittaminen
Voit kuunnella television ääntä jalustan kautta
tekemällä seuraavat asetukset.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Kytke
audiokaapeli laitteissa olevien liitäntöjen
mukaan.
Voit kuunnella ääntä korkealaatuisena, jos
käytät optista digitaalikaapelia.
Kytke virtajohto viimeisenä.
Televisio
Audiosignaali
tai
A
B
A Optinen kaapeli (vakiovaruste)
B Audiokaapeli (lisävaruste)
Vinkki
Huomautus
• Jos kytket Sonyn television, voit valita Sonyn
television tuloasetuksen automaattisesti painamalla
ohjelmalähdepainiketta, kun (Input SYNC) on
käytössä. Lisätietoja on kohdassa ”Kaukosäätimen
ohjelmoiminen televisiota varten (Input SYNC: vain
Sonyn televisiot)” (sivu 27).
• INPUT OPT -liitännästä lähetettävät audiosignaalit
ovat etusijalla, kun INPUT OPT- tai AUDIO-liitäntä
on kytketty.
13FI
DVD-/Blu-ray Disc -soittimen (tallentimen) kytkeminen
Kytke tämä jalusta DVD- tai Blu-ray Disc
-soittimeen (tallentimeen) INPUT OPT
-liitännän kautta.
Kytke virtajohto viimeisenä.
Televisio
Video In -liitäntään
A
Videosignaali
Audiosignaali
Video Out -liitäntään
DVD-/Blu-ray Disc -soitin (tallennin)
l : signaalin kulkusuunta
A Optinen kaapeli (lisävaruste)
Sonyn DVD-soittimen
(tallentimen) asentaminen
Lisätietoja on laitteiden mukana toimitetuissa
käyttöoppaissa.
1
14FI
Valitse ”Audio” asetusnäytössä.
2
3
4
Valitse ”Audio DRC” -asetukseksi
”Wide Range”.
Valitse ”Digital Out” -asetukseksi ”On”.
Valitse ”Dolby Digital” -asetukseksi
”Dolby Digital”.
5
Valitse ”DTS”-asetukseksi ”On” tai
”DTS” (mallin mukaan).
Käytön aloittaminen
Huomautus
• Tee toistettavan levyn äänimuodon asetukset, jos
haluat kuunnella monikanavaista ääntä.
15FI
Satelliittivirittimen kytkeminen
Kytke tämä jalusta satelliittivirittimeen INPUT
OPT -liitännän avulla.
Jos satelliittivirittimessä ei ole OPTICAL OUT
-liitäntää, kytke jalusta AUDIO-liitäntöjen
avulla.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse kytkeä. Kytke
audio- ja videokaapelit laitteissa olevien
liitäntöjen mukaan.
Kytke virtajohto vasta, kun olet kytkenyt kaikki
laitteet jalustaan.
Televisio
Video In -liitäntään
A
B
Videosignaali
Audiosignaali
tai
Video Out
-liitäntään
Satelliittiviritin
A Koaksiaalinen digitaalikaapeli (lisävaruste)
B Optinen kaapeli (lisävaruste)
16FI
l : signaalin kulkusuunta
”PlayStation 2” -pelikonsolin kytkeminen
Kytke virtajohto viimeisenä.
* ”PlayStation 2” on Sony Computer Entertainment
Inc:n tavaramerkki.
Televisio
Video In -liitäntään
A
Videosignaali
Audiosignaali
Video Out -liitäntään
l : signaalin kulkusuunta
”PlayStation 2”
A Optinen kaapeli (lisävaruste)
”PlayStation 2” -pelikonsolin
asentaminen
Lisätietoja on ”PlayStation 2” -pelikonsolin
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
1
2
Valitse ”Setup”-valikossa ”Audio
Setup”.
3
4
5
Valitse ”Digital Out (Optical)”
-asetukseksi ”On”.
Valitse ”Dolby Digital” -asetukseksi
”On”.
Valitse ”DTS”-asetukseksi ”On”.
Valitse ”Audio Digital Out”.
jatkuu
17FI
Käytön aloittaminen
Kytke tämä jalusta ”PlayStation 2” INPUT OPT
-liitännän avulla.
Huomautus
• Kytke ”PlayStation 3” -pelikonsoli jalustaan HDMIkaapelin avulla. Lisätietoja eri asetuksista on
”PlayStation 3” -pelikonsolin mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
18FI
Videonauhurin tai äänilaitteen kytkeminen
Käytön aloittaminen
Kytke tämä jalusta videonauhuriin tai
äänilaitteeseen INPUT AUDIO -liitäntöjen
avulla.
Kytke virtajohto viimeisenä.
Televisio
Video In -liitäntään
A
Videosignaali
Audiosignaali
Video Out -liitäntään
Videonauhuri, CD-soitin
l : signaalin kulkusuunta
A Audiokaapeli (lisävaruste)
19FI
Toistaminen
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
A
(kaukosäätimen tunnistin) (45)
Vastaanottaa kaukosäätimen signaaleja.
B ?/1 (päällä/valmiustila) (45)
Kytke tai katkaise jalustan virta painamalla
painiketta.
C INPUT SELECTOR (45)
Valitse toistettava ohjelmalähde painamalla
painiketta.
D VOLUME +/– (45)
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
painiketta.
20FI
Etupaneelin näyttö
Tietoja etupaneelin näytön ilmaisimista
Toistaminen
A HDMI (11, 45)
Palaa, kun käytössä on HDMI-kaapeli.
B Palaa käytössä olevien
audiotulosignaalien mukaan.
C SLEEP (43)
Vilkkuu, kun uniajastintoiminto on
käytössä.
D NIGHT (26)
Palaa NIGHT-tilassa.
E A/V SYNC (39)
Palaa, kun A/V SYNC on toiminnassa.
F COAX/OPT
Palaa käytössä olevan kaapelin mukaan.
G POWER/HDMI POWER -ilmaisin
Palaa vihreänä, kun jalustan virta on
kytkettynä.
Sammuu, kun jalustan virta katkaistaan.
Palaa oranssina HDMI CONTROL
-toiminnon ollessa käytössä, vaikka jalustan
virta on katkaistu.
jatkuu
21FI
Kaukosäädin
Tässä kuvataan ainoastaan vahvistimen
toimintaa koskevia painikkeita. Lisätietoja
kytkettyjen laitteiden ohjaamiseen liittyvien
painikkeiden toiminnasta on sivulla 31.
A ?/1 (päällä/valmiustila)
Kytke tai katkaise jalustan virta painamalla
painiketta.
Energiansäästö valmiustilassa
Paina ?/1, kun jalustan virta kytkeytyy.
Voit poistua valmiustilasta painamalla ?/1
kerran.
B Ohjelmalähdepainikkeet
Valitse haluamasi kytketty laite painamalla
jotakin painiketta kerran. Painikkeet on
määritetty ohjaamaan Sonyn laitteita jo
tehtaalla. Voit ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muiden valmistajien laitteita
tekemällä kohdassa ”Kaukosäätimen
ohjelmoiminen muita laitteita varten”
(sivu 28) olevat vaiheet.
C C, X, x, c tai
Valitse asetukset painamalla C, X, x tai c.
Vahvista sitten valinta painamalla
.
D AMP MENU
Paina, jos haluat tuoda jalustan valikon esiin
(sivu 36).
E NIGHT
Paina, jos haluat ottaa yötilatoiminnon
käyttöön (sivu 26).
F SLEEP
Paina, jos haluat ottaa uniajastintoiminnon
käyttöön ja määrittää ajan, jonka jälkeen
jalustan virta katkeaa automaattisesti
(sivu 43).
G 2 +/– - Äänenvoimakkuus
Paina, jos haluat säätää äänenvoimakkuutta.
H % Mykistys
Mykistää äänen.
I SOUND FIELD
Paina, jos haluat valita äänikentän (sivu 25).
J TV (oranssi)
Paina, jos haluat ottaa käyttöön television
ohjaamisessa käytettävät painikkeet, joissa
on oranssit pisteet.
Jos seuraavaa painiketta ei paineta 60
sekuntiin tallennuksen aikana, toimintoa ei
oteta käyttöön.
22FI
Television katseleminen
1
TV
(valkoinen)
Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
2
3
4
Kytke jalustaan virta.
Paina kaukosäätimen TV (valkoinen)
-painiketta.
Säädä jalustan äänenvoimakkuus.
Vinkkejä
• Painikkeissa (5, H ja PROG+) on kosketuspisteet.
Kosketuspisteitä voi käyttää apuna.
• Jos kytket Sonyn television, voit valita Sonyn
television tuloasetuksen automaattisesti painamalla
ohjelmalähdepainiketta asetuksen jälkeen. Lisätietoja
asetuksesta on ”Kaukosäätimen ohjelmoiminen
televisiota varten (Input SYNC: vain Sonyn
televisiot)” (sivu 27).
• Kaukosäätimellä voi ohjata televisiota 60 sekunnin
ajan TV (oranssi) -painikkeen painamisen jälkeen.
Voit peruuttaa toiminnon painamalla TV (oranssi)
-painiketta uudelleen.
• Ääni saattaa kuulua television kaiuttimesta. Alenna
tällöin television kaiuttimen äänenvoimakkuus
mahdollisimman hiljaiseksi.
2 +, –
23FI
Toistaminen
?/1
Kytke televisioon virta ja valitse
kanava.
Muiden laitteiden käyttäminen
Satelliittivirittimen
käyttäminen
?/1
Ohjelmalähdepainikkeet
(DVD/BD,
SAT,
AUDIO)
1
Kytke televisioon virta.
Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
2
3
Kytke satelliittivirittimeen ja jalustaan
virta.
Paina kaukosäätimen SAT-painiketta.
Jos kytket Sonyn television, voit valita
Sonyn television tuloasetuksen
automaattisesti painamalla
ohjelmalähdepainiketta, kun (Input SYNC)
on käytössä - siirry vaiheeseen 5.
4
Muuta television ohjelmalähdettä.
Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
5
Säädä jalustan äänenvoimakkuus.
Vinkki
• Ääni saattaa kuulua television kaiuttimesta. Alenna
tällöin television kaiuttimen äänenvoimakkuus
mahdollisimman hiljaiseksi.
2 +, –
DVD- ja Blu-ray Disc -levyjen
sekä ”PlayStation 2”- ja
”PlayStation 3” -laitteiden
käyttäminen
1
2
3
Kytke televisioon virta.
Kytke DVD-/Blu-ray Disc -soittimeen
(tallentimeen), ”PlayStation 2”- tai
”PlayStation 3” -pelikonsoliin sekä
jalustaan virta.
Paina kaukosäätimen DVD/BDpainiketta.
Jos kytket Sonyn television, voit valita
Sonyn television tuloasetuksen
automaattisesti painamalla
ohjelmalähdepainiketta, kun (Input SYNC)
on käytössä - siirry vaiheeseen 5.
4
Muuta television ohjelmalähdettä.
Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
24FI
5
Aloita levyn toisto.
Analogisten laitteiden äänen
kuunteleminen
1
2
Toistaminen
Voit kuunnella esimerkiksi videonauhurin tai
kannettavan äänilaitteen ääntä.
Surround-äänen
kuunteleminen
Äänikentän valitseminen
Paina kaukosäätimen AUDIOpainiketta.
Näyttöalue
Kytke analogiseen laitteeseen virta ja
toista CD-levy.
Vinkki
• Painikkeissa (5, H ja PROG+) on kosketuspisteet.
Kosketuspisteitä voi käyttää apuna.
Tämä jalusta tuottaa 5.1-kanavaisen tilaäänen.
Voit luoda haluamasi äänikentän ottamalla
käyttöön jonkin jalustan esiohjelmoiduista
äänikentistä.
SOUND
FIELD
jatkuu
25FI
Surround-äänen toistaminen
äänikentän avulla
Paina SOUND FIELD.
Käytössä oleva äänikenttä tulee näkyviin.
Näyttö muuttuu jokaisella SOUND FIELD
-painikkeen painalluksella seuraavasti:
STANDARD t CINEMA t MUSIC t
SPORTS t NEWS
Paina SOUND FIELD toistuvasti, kunnes
haluamasi äänikenttä tulee näkyviin.
Äänen kuunteleminen
alhaisella voimakkuudella
(NIGHT-tila)
Tämän toiminnon avulla voit nauttia
äänitehosteista ja kuulla keskustelun selkeästi
myös alhaisella äänenvoimakkuudella. Tästä
toiminnosta on hyötyä kuuntelun aikana.
Käytettävissä olevat äänikentät
Äänikenttä
Tehoste
STANDARD
Tämä valinta ottaa
käyttöön normaaliäänen.
CINEMA
Voimakas ääni, jossa
hiljaisia kohtia ja läsnäolon
tuntua on korostettu.
MUSIC
Tämä äänikenttä sopii
parhaiten musiikin
kuunteluun täydellisen
surround-äänen ansiosta.
SPORTS
Voit nauttia pelin
tunnelmasta ja kuunnella
jännittäviä selostuksia.
NEWS
Uutistenlukijan ääni
kuuluu selvästi myös
alhaisella
äänenvoimakkuudella.
NIGHT
Vinkkejä
• Kullekin tuloliitännälle määritetyt äänikentät
säilyvät, vaikka virtajohto olisikin irrotettu.
• Surround-toiminto käsittelee monikanavaista ääntä
kaikissa äänikentissä. Surround-toiminto käsittelee
lisäksi monikanavaista ääntä kaikkien ”CINEMA”tai ”SPORTS”-tilojen äänissä.
Paina NIGHT.
Voit poistua yötilasta painamalla NIGHT kerran.
Vinkki
• Voit käyttää AUDIO DRC -toimintoa, jos haluat
alentaa äänenvoimakkuutta, mutta kuunnella silti
Dolby Digital -ääntä (sivu 40).
26FI
Painamasi ohjelmalähdepainike vilkkuu.
2
Lisäasetukset
Ohjelmalähdepainike (TV, DVD/BD, SAT,
AUDIO) syttyy, kun numeropainiketta
painetaan.
Jos kytket Sonyn television, ohjelmoi
kaukosäädin seuraavien ohjeiden mukaan.
Television ohjelmalähde valitaan automaattisesti
(Input SYNC).
Huomautus
• Älä käytä HDMI-ohjaustoimintoa, kun Input SYNC
-toiminto on käytössä.
Lisätietoja on jalustan HDMI CONTROL -oppaassa.
TV
(oranssi)
Ohjelmalähdepainikkeet
(TV, DVD/
BD, SAT,
AUDIO)
Numeropainikkeet
ENTER
Television
tuloliitäntä*
Kaukosäätimen
painike (koodit)
VIDEO 1
21
VIDEO 2
22
VIDEO 3
23
VIDEO 4
24
VIDEO 5
25
VIDEO 6
26
VIDEO 7
27
VIDEO 8
28
COMPONENT 1
29
COMPONENT 2
30
COMPONENT 3
31
COMPONENT 4
32
HDMI 1
33
HDMI 2
34
HDMI 3
35
HDMI 4
36
HDMI 5
37
TV-ohjelma**
38
Ei ole
20
* Televisioiden tuloliitäntöjen nimet voivat
vaihdella televisiomallien mukaan.
** Tämä asetus vaihtaa nykyisen kuvalähteen
televisio-ohjelmaksi.
Vinkki
• Paina 20, jos et halua, että televisioon lähetetään
signaaleja.
3
1
Paina TV (oranssi) -painiketta samalla,
kun pidät haluamasi laitteen
ohjelmalähdepainiketta (TV, DVD/BD,
SAT, AUDIO) painettuna.
Jos esimerkiksi haluat käyttää DVDsoitinta, paina DVD/BD.
Paina ENTER.
Asetus on valmis, kun vaiheessa 1
painamasi ohjelmalähdepainike välähtää
kahdesti.
4
Ohjelmoi kaukosäädin toistamalla
vaiheita 1 - 3.
jatkuu
27FI
Lisäasetukset
Kaukosäätimen
ohjelmoiminen televisiota
varten (Input SYNC: vain
Sonyn televisiot)
Katso alla olevasta taulukosta, mikä
kaukosäätimen numero vastaa sitä
television tuloliitäntää, johon olet
laitteen kytkenyt ja paina sitten
kyseistä numeroa.
Huomautuksia
• On tapahtunut virhe, jos vaiheessa 1 painamasi
ohjelmalähdepainike välähtää viisi kertaa.
Toista toimet uudelleen vaiheesta 1 alkaen.
• Vain kaksi viimeksi syötettyä numeroa
huomioidaan.
Ohjelmoinnin peruuttaminen
Paina vaiheessa 1 painamaasi
ohjelmalähdepainiketta (TV, DVD/BD, SAT,
AUDIO).
Tarkasta seuraavat, jos
ohjelmointi ei onnistunut:
• Jos vaiheessa 1 painamasi
ohjelmalähdepainike ei syty palamaan,
paristot ovat lopussa. Vaihda molemmat
paristot.
• Jos seuraavaa painiketta ei paineta
60 sekuntiin tallennuksen aikana, toimintoa ei
oteta käyttöön. Toista toimet uudelleen
vaiheesta 1 alkaen.
• On tapahtunut virhe, jos vaiheessa 1
painamasi ohjelmalähdepainike välähtää viisi
kertaa sen jälkeen, kun ENTER-painiketta on
painettu vaiheessa 3. Toista toimet uudelleen
vaiheesta 1 alkaen.
Kaukosäätimen
ohjelmoiminen muita
laitteita varten
Voit ohjelmoida kaukosäätimen muuttamalla
koodia, niin että se toimii muidenkin kuin Sonyn
laitteiden kanssa. Kun ohjaussignaalit on
tallennettu muistiin, voit käyttää laitteita jalustan
osana.
Voit lisäksi ohjelmoida kaukosäätimen sellaisia
Sonyn laitteita varten, joita ei voi ohjata
kaukosäätimellä. Huomaa, että kaukosäätimellä
voi ohjata ainoastaan sellaisia laitteita, jotka
vastaanottavat infrapunasäteitä.
Kaukosäätimen TV-painikkeeseen voi tallentaa
ainoastaan television.
AV ?/1
Ohjelmalähdepainikkeet (TV,
DVD/BD, SAT,
AUDIO)
Numeropainikkeet
ENTER
1
Paina AV ?/1 samalla, kun pidät
haluamasi laitteen
ohjelmalähdepainiketta (TV, DVD/BD,
SAT, AUDIO) painettuna.
Jos esimerkiksi haluat käyttää DVDsoitinta, paina DVD/BD.
Painamasi ohjelmalähdepainike vilkkuu.
28FI
2
Tarkasta haluamasi laitteen
valmistusnumero ja paina
numeropainiketta.
3
Paina ENTER.
Asetus on valmis, kun vaiheessa 1
painamasi ohjelmalähdepainike välähtää
kahdesti.
4
Toista vaiheita 1 - 3, jos haluat ohjata
muita laitteita.
Ohjelmoinnin peruuttaminen
Paina vaiheessa 1 painamaasi
ohjelmalähdepainiketta (TV, DVD/BD, SAT,
AUDIO).
Ohjelmalähteen käyttöönotto
ohjelmoinnin jälkeen
Ota haluamasi ohjelmalähde käyttöön
painamalla sille ohjelmoitua painiketta.
Tarkasta seuraavat, jos
ohjelmointi ei onnistunut:
• Jos vaiheessa 1 painamasi
ohjelmalähdepainike ei syty palamaan,
paristot ovat lopussa. Vaihda molemmat
paristot.
• Jos seuraavaa painiketta ei paineta 60
sekuntiin tallennuksen aikana, toimintoa ei
oteta käyttöön. Toista toimet uudelleen
vaiheesta 1 alkaen.
• On tapahtunut virhe, jos vaiheessa 1
painamasi ohjelmalähdepainike välähtää viisi
kertaa sen jälkeen, kun ENTER-painiketta on
painettu vaiheessa 3. Toista toimet uudelleen
vaiheesta 1 alkaen.
Kaukosäätimen muistin
tyhjentäminen
Pidä 2 – jonkin aikaa painettuna ja pidä sitten
?/1 painettuna jonkin aikaa. Paina sitten AV ?/
1 samalla, kun pidät kahta edellä mainittua
painiketta painettuna.
Kaikki ohjelmalähdepainikkeet (TV, DVD/BD,
SAT, AUDIO) vilkkuvat ja sammuvat sitten.
Laitteita ja laitteiden valmistajia
vastaavat koodit
Käytä sivuilla 30 - 31 olevien taulukkojen
koodeja, jos haluat ohjata muita kuin Sonyn
laitteita tai sellaisia Sonyn laitteita, joita
kaukosäätimellä ei voi tavallisesti ohjata.
Laitteita varten voi olla useita koodeja, koska eri
mallin tai vuosimallin laitteet vastaanottavat
erilaisia kaukosäätimen signaaleja. Jos
kaukosäätimen ohjelmointi ei onnistu yhdellä
koodilla, kokeile toista.
Alkuasetukset on alleviivattu.
Huomautuksia
• Koodit perustuvat kunkin merkin viimeisimpään
saatavilla olevaan tietoon. On kuitenkin olemassa
mahdollisuus, että jokin laite ei kykene
vastaanottamaan yhtä tai useampaa koodia.
• Ohjelmalähdepainikkeet eivät ehkä toimi joidenkin
tiettyjen laitteiden kanssa.
Oletusasetukset
Ohjelmalähteiden oletusasetukset ovat
seuraavat.
Ohjelmalähde
Koodi(t)
DVD/BD
DVD 403
TV
TV 501
SAT
Satellite Tuner 824
AUDIO
Ei ole
jatkuu
29FI
Lisäasetukset
Katso sivujen 30 - 31 taulukoita, jos haluat
lisätietoja koodeista ja niiden
vastaavuudesta laitteisiin ja laitteiden
valmistajiin (koodin ensimmäinen numero
viittaa laitteen luokkaan ja kaksi viimeistä
numeroa laitteen valmistajaan).
Voit valita jommankumman, jos koodeja on
useita.
Ohjelmalähdepainike (TV, DVD/BD, SAT,
AUDIO) syttyy, kun numeropainiketta
painetaan.
Huomautuksia
• TV (valkoinen) -painikkeeseen voi ohjelmoida
ainoastaan välillä 500 - 599 olevia valmistajien
koodeja.
• Jos painat useita ohjelmalähdepainikkeita (TV, DVD/
BD, SAT, AUDIO) vaiheessa 1, vain viimeinen
painallus huomioidaan.
• Koodeja syötettäessä vain ensimmäiset kolme
numeroa huomioidaan.
CD-soittimen ohjaaminen
DVD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
101, 102, 103
SONY
401, 402, 403
DENON
104, 123
PANASONIC
406, 408, 425
JVC
105, 106, 107
PHILIPS
407
KENWOOD
108, 109, 110
PIONEER
409, 410
MARANTZ
116
TOSHIBA
404, 421
ONKYO
112, 113, 114
DENON
405
PIONEER
117
HITACHI
416
YAMAHA
120, 121, 122
SAMSUNG
416, 422
DAT-nauhurin ohjaaminen
DVD-tallentimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
203
SONY
401, 402, 403
PIONEER
219
Television ohjaaminen
MD-laitteen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
501, 502
SONY
301
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
LG/GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 517,
544, 578
HITACHI
513, 514, 515, 544, 557,
503, 519, 517, 571
Kasettinauhurin ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
PIONEER
213, 214
YAMAHA
217, 218
Videonauhurin ohjaaminen
JVC
516, 552
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544, 527, 566,
568
NEC
503, 520, 544, 554, 517,
540, 566
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
Valmistaja
Koodi(t)
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
PIONEER
509, 525, 526, 540, 551,
555
HITACHI
722, 725, 729, 741
SAMSUNG
JVC
726, 727, 728, 736
503, 515, 531, 533, 544,
557, 517, 562, 563, 566,
569
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SHARP
535, 550, 517, 561, 565,
577
TOSHIBA
535, 540, 541, 551
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
30FI
Satelliittivirittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
801, 802, 803, 804, 824,
825
PANASONIC
818
PHILIPS
874
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
821
PANASONIC
816, 832, 833, 834
PIONEER
828, 829
Voit ohjata kytkettyjä laitteita tämän jalustan
kaukosäätimellä.
Joidenkin laitteiden kaikkia toimintoja ei voi
valita. Käytä tällöin laitteen mukana toimitettua
kaukosäädintä.
Kiintolevytallentimen
ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
307, 308, 309
Blu-ray Disc -soittimen tai
-tallentimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
331, 332, 333
HDD/DVD COMBO
-yhdistelmälaitteen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
401, 402, 403
SHARP
459, 460, 461
HITACHI
441, 442, 443
JVC
444, 445, 446, 447, 459,
460, 461
MITSUBISHI
448, 449
PANASONIC
450, 451, 452
PIONEER
453, 454, 455, 456, 457,
458
TOSHIBA
462, 463, 464
DVD/VIDEO COMBO
-yhdistelmälaitteen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
411
jatkuu
31FI
Lisäasetukset
Kaapelivastaanottimen
ohjaaminen
Kytkettyjen laitteiden
ohjaaminen
Yleiset toiminnot
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
1 Numeropainikkeet
Kanavien ja raitojen
valitseminen suoraan.
2 ENTER
Valinnan vahvistaminen.
wh AV \/1
Kytkee tai katkaisee äänija kuvalaitteiden virran.
Television ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
1 Numeropainikkeet
Televisiotilassa: kanavien
valitseminen. Jos kanavan
numero on 10 tai suurempi,
syötä toinen ja kolmas
numero nopeasti.
Tekstitilassa: sivun
valitseminen syöttämällä
kolminumeroinen luku.
2
Paluu viimeksi (yli viiden
sekunnin ajan) katseltuun
kanavaan.
3
(kuvan pysäytys) Televisiokuvan
pysäyttäminen.
4
(kuvasuhde)
5
* Painikkeissa 5, H ja PROG+ on kosketuspisteet.
Kosketuspisteitä voi käyttää apuna jalustan ja
muiden ääni- ja kuvalaitteiden käytössä.
32FI
(edellinen
kanava)
Kuvasuhteen manuaalinen
valinta katseltavan
ohjelman mukaan.
/
(info/tekstin Digitaalitilassa: tuo
paljastus)
näkyviin tietoja
katseltavasta ohjelmasta.
Analogitilassa: tuo
näkyviin tietoja, kuten
kanavan numeron ja
kuvasuhteen.
Tekstitilassa: tuo näkyviin
piilotettuja tietoja (esim.
tietokilpailun vastaukset).
6 C, X, x, c,
Valitsee valikon
vaihtoehto ja ottaa valinnat
käyttöön.
7 TOOLS
Eri katseluvaihtoehtojen
valitseminen sekä
ohjelmalähteen ja
kuvasuhteen asetusten
tekeminen tai
muuttaminen.
Toiminto
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
8 MENU
Voit valita kanavan tai
ohjelmalähteen sekä
muuttaa television
asetuksia.
qa H (toisto)/X
(tauko, paluu
normaalitoistoon
painettaessa
uudelleen)/x
(pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
qs PROG +/–/
Kanavien vaihtaminen.
qs PROG +/–/
ql RETURN/
w;
/
Televisiotilassa: seuraavan
(+) tai edellisen (–)
kanavan valitseminen.
Tekstitilassa: seuraavan
( ) tai edellisen ( )
sivun valitseminen.
Paluu edelliseen näyttöön
tai näkyvissä olleeseen
valikkoon.
Digitaalitilassa: tuo
näkyviin digitaalisen
ohjelmaoppaan (EPG).
wa Värilliset painikkeet Käytetään Fastexttoiminnossa ja
digitaalisessa televisiossa.
ws ANALOG
Siirtyminen analogiseen
tilaan.
wd DIGITAL
Siirtyminen digitaaliseen
tilaan.
wf /
Tuo tekstin näkyviin.
wg INPUT
Valitsee ohjelmalähteen.
DVD-tallentimen/Blu-ray Disc
-tallentimen/
kiintolevytallentimen ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
6 C, X, x, c,
Valitsee valikon
vaihtoehto ja ottaa valinnat
käyttöön.
/
qd REC z/REC STOP
x/REC MODE
Tallennustilan painikkeet.
qh DVD TOP MENU
DVD MENU
Tuo näkyviin levy- tai
päävalikon.
qj < •
Taaksepäin siirtyminen
katseltaessa tallennettuja
ohjelmia tai suoria
lähetyksiä.
qk >
Siirtyminen eteenpäin
seuraavaan käytettävissä
olevaan jaksoon.
.
Jaksojen ohittaminen.
wa Värilliset painikkeet Käytetään Fastexttoiminnossa ja
digitaalisessa televisiossa.
ws ANALOG
Siirtyminen analogiseen
tilaan.
wd DIGITAL
Siirtyminen digitaaliseen
tilaan.
wg INPUT
Valitsee ohjelmalähteen.
DVD- tai Blu-ray Disc -soittimen
ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
6 C, X, x, c,
Valitsee valikon
vaihtoehto ja ottaa valinnat
käyttöön.
8 MENU
Tuo MENU-valikon
näkyviin.
8 MENU
9 •,
Eteenpäin siirtyminen
tallennettuja ohjelmia
katseltaessa.
Tuo MENU-valikon
näkyviin.
9•,
Siirtyminen eteenpäin.
q; m/M
Pikasiirto taakse- tai
eteenpäin painettaessa
jonkin aikaa levyn toiston
aikana.
q; m/M
Pikasiirto taakse- tai
eteenpäin painettaessa
jonkin aikaa levyn toiston
aikana.
jatkuu
33FI
Lisäasetukset
Kaukosäätimen
painike
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
qa H (toisto)/X
(tauko, paluu
normaalitoistoon
painettaessa
uudelleen)/x
(pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
qh DVD TOP MENU
DVD MENU
Tuo näkyviin DVD
MENU- tai DVD TOP
MENU -valikon.
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
9•,
Siirtyminen eteenpäin.
q; m/M
Pikasiirto taakse- tai
eteenpäin painettaessa
jonkin aikaa levyn toiston
aikana.
qa H (toisto)/X
(tauko, paluu
normaalitoistoon
painettaessa
uudelleen)/x
(pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
qd REC z/REC STOP
x/REC MODE
Tallennustilan painikkeet.
SAT-satelliittivirittimen
ohjaaminen
qf F2
DVD-levyn valitseminen.
qg F1
Kiintolevyn valitseminen.
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
qh DVD MENU
DVD TOP MENU
Tuo näkyviin levy- tai
päävalikon.
6 C, X, x, c,
Valitsee valikon
vaihtoehto ja ottaa valinnat
käyttöön.
qj < •
Siirtyminen toistuvan
toiston tilaan.
qk ./>
8 MENU
Tuo MENU-valikon
näkyviin.
Valitsee edellisen/
seuraavan jakson/raidan.
wg INPUT
Valitsee ohjelmalähteen.
q; m/M
Pikasiirto taakse- tai
eteenpäin painettaessa
jonkin aikaa levyn toiston
aikana.
DVD/VIDEO COMBO
-yhdistelmälaitteen ohjaaminen
qa H (toisto)/X
(tauko, paluu
normaalitoistoon
painettaessa
uudelleen)/x
(pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
6 C, X, x, c,
qs PROG +/–/
Valitsee kanavat.
Korostetun kohdan
(kohdistimen) siirtäminen
ja DVD-levyn kohteen
valitseminen.
Kanavan syöttäminen, kun
videonauhurin kanavaa
valitaan
numeropainikkeilla.
8 MENU
Tuo MENU-valikon
näkyviin.
q; m/M
Pikasiirto taakse- tai
eteenpäin painettaessa
jonkin aikaa levyn toiston
aikana.
qa H (toisto)/X
(tauko, paluu
normaalitoistoon
painettaessa
uudelleen)/x
(pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
qj < •
Siirtyminen taaksepäin.
qk ./>
Jaksojen ohittaminen.
wg INPUT
Valitsee ohjelmalähteen.
/
qd REC z/REC STOP
x/REC MODE
Tallennustilan painikkeet.
wg INPUT
Valitsee ohjelmalähteen.
HDD/DVD COMBO
-yhdistelmälaitteen ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
6 C, X, x, c,
Korostetun kohdan
(kohdistimen) siirtäminen
ja kohteen valitseminen.
8 MENU
Tuo MENU-valikon
näkyviin.
34FI
Kaukosäätimen
painike
qs PROG +/–/
Toiminto
/
Videonauhurin kanavien
valitseminen.
Videonauhurin
kohdistuksen säätäminen.
Videonauhurilla
tallentaminen.
qf F2
Videonauhurin
valitseminen.
qg F1
DVD-levyn valitseminen.
qk ./>
Hakeminen.
wg INPUT
Valitsee ohjelmalähteen.
SAT-satelliittivirittimen
ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
q; m/M
Pikasiirto taakse- tai
eteenpäin painettaessa
jonkin aikaa levyn toiston
aikana.
qa H (toisto)/X
(tauko, paluu
normaalitoistoon
painettaessa
uudelleen)/x
(pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
qk ./>
Ohittaa raidan.
Toiminto
Huomautus
2
Paluu edelliseen kanavaan.
6 C, X, x, c,
Valitsee valikon
vaihtoehdot ja ottaa
valinnat käyttöön.
8 MENU
Tuo MENU-valikon
näkyviin.
qs PROG +/–/
Kaukosäätimen
painike
/
w;
• Yllä olevat selitykset ovat vain esimerkkejä. Yllä
kuvatut toiminnot eivät ehkä ole mahdollisia laitteen
ominaisuuksista riippuen tai ne voivat olla erilaisia
kuin kuvauksissa.
Kanavien vaihtaminen.
Tuo ohjausvalikon
näkyviin.
Kaapelivastaanottimen
ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
2
qs PROG +/–/
Paluu edelliseen kanavaan.
/
Kanavien vaihtaminen.
35FI
Lisäasetukset
qd REC z/REC STOP
x/REC MODE
CD-soittimen, DAT-nauhurin, MDsoittimen ja kasettinauhurin
ohjaaminen
Vahvistinvalikon käyttöön
liittyvät asetukset ja
säädöt
AMP-valikon käyttäminen
Voit määrittää seuraavat asetukset
kaukosäätimen AMP MENU -painikkeella.
Oletusasetukset on alleviivattu.
AMP MENU
LEVEL
CUSTOMIZE
CNT
LEVEL
(keskitaso)
–6 – +6 (0)
SW LEVEL
(bassokaiuttimen
taso)
HDMI*
CTRL
–6 – +6 (0)
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
A/V SYNC
SYNC ON
SYNC OFF
AUDIO
DRC
OFF
STD
MAX
DIMMER
DIMMER
ON
CTRL ON
CTRL OFF
DIMMER
OFF
DISPLAY
DSPL ON
DSPL OFF
* Lisätietoja on tämän käyttöoppaan mukana
toimitetussa HDMI CONTROL -oppaassa.
1
2
36FI
Avaa AMP-valikko painamalla AMP
MENU.
Valitse vaihtoehto ja asetus painamalla
toistuvasti C/X/x/c.
3
Poistu AMP-valikosta painamalla AMP
MENU.
Seuraavilla sivulla on tietoja kustakin
asetuksesta.
4
Kaiuttimien
äänenvoimakkuustasojen
asettaminen
Voit säätää keski- ja bassokaiuttimien
äänenvoimakkuuksia. Tätä asetusta käytetään
kaikissa äänikentissä.
5
6
Valitse ”CNT LEVEL (keskikaiuttimen
taso)” tai ”SW LEVEL (bassokaiuttimen
taso)” painamalla toistuvasti x/X.
Paina
tai c.
Kuuntele ääntä ja valitse samalla
haluamasi asetus painamalla
toistuvasti x/X.
7
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
3
Aloita monikanavaisessa muodossa
koodatun tilaäänilähteen toisto (esim.
DVD-levy).
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”LEVEL”, ja paina sitten
tai c.
jatkuu
37FI
Lisäasetukset
Oletusasetus: 0 (dB)
Voit säätää arvoa 1 (dB):n välein välillä
–6 (dB)...+6 (dB).
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (DUAL MONO)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos
jalusta vastaanottaa AC-3-multiplexlähetyssignaalin.
Huomautus
2
3
4
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”CUSTOMIZE”, ja paina sitten
tai c.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”DUAL MONO”, ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi ääni x/X-painikkeilla.
• MAIN: vain pääkanava toistetaan.
• SUB: vain kakkoskanava toistetaan.
• MAIN+SUB: pää-ääni toistetaan
vasemmasta kaiuttimesta ja kakkosääni
oikeasta kaiuttimesta.
• AC-3-signaalin vastaanottoa varten jalustaan on
kytkettävä digitaalinen satelliittiviritin optisen- tai
koaksiaalikaapelin avulla ja asetettava digitaalisen
satelliittivirittimen digitaaliseksi lähetysmuodoksi
AC-3.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
38FI
Paina AMP MENU.
Äänen ja kuvan välisen
viiveen poistaminen
synkronoimalla (A/V SYNC)
Voit viivyttää ääntä tämän toiminnon avulla, jos
kuva toistuu ääntä hitaammin.
4
Valitse asetus X/x-painikkeilla.
• SYNC OFF: säätö ei ole käytössä.
• SYNC ON: kuvan ja äänen välinen säätö
on käytössä.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
• Kuvan ja äänen välistä viivettä ei ehkä voi poistaa
kokonaan tämän toiminnon avulla.
• Tätä toimintoa tarvitaan digitaalisten
ohjelmalähteiden kanssa, mutta ei analogisten
ohjelmalähteiden kanssa.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
3
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”CUSTOMIZE”, ja paina sitten
tai c.
Paina X/x toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”A/V SYNC”, ja paina sitten
tai
c.
jatkuu
39FI
Lisäasetukset
Huomautuksia
Dolby Digital -äänen
kuunteleminen alhaisella
äänenvoimakkuudella (AUDIO
DRC)
3
4
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”AUDIO DRC”, ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus x/X-painikkeilla.
• OFF: dynaamista aluetta ei pakata.
• STD: ääniraita toistetaan äänittäjän
tarkoittamalla dynaamisella alueella.
• MAX: dynaaminen alue pakataan
kokonaan.
Kaventaa ääniraidan dynaamista aluetta.
Toiminto on hyödyllinen katseltaessa elokuvia
alhaisella äänenvoimakkuudella. AUDIO DRC
on käytettävissä vain Dolby Digital -lähteissä.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
40FI
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”CUSTOMIZE”, ja paina sitten
tai c.
4
Etupaneelin näytön
kirkkauden muuttaminen
(DIMMER)
Valitse etupaneelin näytön kirkkaus
X/x-painikkeilla.
• DIMMER OFF: kirkas valaistus.
• DIMMER ON: himmeä valaistus. Poistaa
valaistuksen käytöstä, kun virta on
katkaistu.
Etupaneelin näytön kirkkausasetuksia on 2.
5
Paina AMP MENU.
Lisäasetukset
AMP-valikko poistuu näytöstä.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
3
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”CUSTOMIZE”, ja paina sitten
tai c.
Paina X/x toistuvasti, kunnes
”DIMMER” tulee näkyviin, ja paina
sitten
tai c.
jatkuu
41FI
4
Näyttöasetuksen
muuttaminen (DISPLAY)
Valitse etupaneelin näyttöasetus x/Xpainikkeilla.
• DSPL ON: näyttö on aina näkyvissä.
• DSPL OFF: näyttö on näkyvissä vain
hetken.
Voit muuttaa näyttöasetusta.
Huomautus
• Näyttö näkyy aina silloin, kun mykistys- tai
suojaustoiminto on käytössä, vaikka
”DISPLAY”-asetukseksi on valittu ”OFF”.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
C, X, x, c,
AMP
MENU
1
2
3
42FI
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”CUSTOMIZE”, ja paina sitten
tai c.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”DISPLAY”, ja paina sitten
tai
c.
Uniajastimen käyttäminen
Voit määrittää jalustan sammumaan määrättynä
ajankohtana, joten voit nukahtaa musiikkia
kuunnellen. Ajan voi määrittää 10 minuutin
jaksoissa.
Paina SLEEP.
Kun painiketta painetaan, minuuttinäyttö
(jäljellä oleva aika) muuttuu seuraavasti:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Paina SLEEP kerran.
Jäljellä olevan ajan muuttaminen
Valitse haluamasi aika painamalla SLEEP
toistuvasti.
Uniajastintoiminnon
peruuttaminen
Paina SLEEP toistuvasti, kunnes näkyviin tulee
”SLEEP OFF”.
Huomautus
• Tämä toiminto koskee vain tätä jalustaa, ei kytkettyä
televisiota tai muita laitteita.
SLEEP
43FI
Lisäasetukset
Jäljellä olevan ajan
tarkastaminen
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee
jalustan käytön aikana, yritä ratkaista ongelma
näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin
viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä tai ääni on hyvin
heikko.
• Tarkasta äänikenttävalinta painamalla
SOUND FIELD.
• Kaiuttimien vaikutus saattaa joissakin
signaalilähteissä olla huomaamattomampi.
Television kuva toistuu ääntä hitaammin.
• Valitse ”A/V SYNC” -asetukseksi ”OFF”,
jos ”A/V SYNC” -asetuksena on ”ON”.
Yleistä
Kytketyt laitteet
Virta ei kytkeydy.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
käytössä olevasta laitteesta riippumatta.
• Tarkasta, että virtajohto on kytketty
kunnolla.
Etupaneelin näytössä näkyy vuoronperään
”PROTECTOR” ja ”PUSH POWER”.
Katkaise järjestelmän virta painamalla ?/1 ja
tarkasta seuraava kohta, kun ”STANDBY”
poistuu näkyvistä.
• Ovatko jalustan ilmanvaihtoaukot tukossa?
Kytke jalustaan virta, kun olet tarkastanut
em. kohdan ja korjannut mahdollisen
ongelman. Jos ongelman syytä ei löydy,
vaikka em. kohta on tarkastettu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Dolby Digital- tai DTS-monikanavaääntä ei
kuulu.
• Tarkasta, että toistettava DVD-levy tms. on
tallennettu Dolby Digital- tai DTSmuodossa.
• Jos kytket DVD-soittimen tms. tämän
jalustan digitaalisiin tuloliitäntöihin,
tarkasta kytkettävän laitteen ääniasetukset
(äänen lähtöasetukset).
• Varmista, että DVD-soitin valitsee oikeat
asetukset. (Koekuuntele ääni DVD-valikon
kautta.)
Surround-ääni ei kuulu.
• Sijoita jalusta siten, että sen molemmilla
sivustoilla on vähintään 30 cm vapaata tilaa
(sivu 10).
• Surround-ääni ei ehkä toimi kaikkien
digitaalisten signaalien kanssa (sivu 26).
44FI
• Tarkasta, että jalusta ja muut laitteet on
kytketty toisiinsa oikein ja kunnolla.
• Tarkasta, että jalustaan ja valittuun
laitteeseen on kytketty virta.
• Tarkasta, että äänenvoimakkuutta ei ole
asetettu minimiin.
• Peruuta mykistystoiminto painamalla
MUTING.
Valitusta laitteesta ei kuulu ääntä.
• Tarkasta, että laite on kytketty kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin tuloliitäntöihin
oikein.
• Tarkasta, että liittimet on kytketty
liitäntöihin kunnolla sekä laitteessa että
jalustassa.
• Tarkasta, että oikea laite on valittu.
• Jos jatkat levyn toistoa tauon jälkeen ja
äänenvoimakkuus on asetettu ylimmälle
tasolle, ääntä ei ehkä kuulu. Hiljennä tällöin
äänenvoimakkuutta, katkaise jalustan virta
ja kytke virta sitten uudelleen päälle.
Ääni on katkonaista tai siinä on häiriöitä.
• Tarkasta, että jalusta tukee toistettavia
äänimuotoja (sivu 46).
Televisioruudussa ei näy kuvaa tai se on
epätarkka.
• Varmista, että televisio on valittu oikein.
• Aseta televisio oikeaan tulotilaan.
• Varmista, että laite on kytketty kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin videotuloliitäntöihin
oikein.
• Tarkasta, että liittimet on kytketty
liitäntöihin kunnolla sekä laitteessa että
jalustassa.
Tekniset tiedot
HDMI CONTROL
Lisätietoja on tämän käyttöoppaan mukana
toimitetussa HDMI CONTROL -oppaassa.
OTHER
Lisätietoja
Kaukosäädin ei toimi.
• Suuntaa kaukosäädin jalustan tunnistimeen
.
• Poista kaukosäätimen ja jalustan väliset
esteet.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat lopussa,
vaihda molemmat uusiin.
• Varmista, että olet valinnut kaukosäätimestä
oikean ohjelmalähteen.
Jos jalusta ei toimi
edellistenkään toimenpiteiden
jälkeen oikein, nollaa jalusta
seuraavalla tavalla:
Käytä toimenpiteeseen jalustan painikkeita.
1
2
Mitat:
mm
Kytke virta painamalla ?/1.
Paina INPUT SELECTOR, VOLUME – ja
?/1 samaan aikaan.
Paino: kg
A
1 115
B
400
C
495
59
Näkyviin tulee ”COLD RESET” ja jalusta
nollataan. AMP-valikko, äänikentät jne.
palautetaan oletusarvoihinsa.
jatkuu
45FI
Tämän jalustan tukemat
muodot
Tämä jalusta tukee seuraavia digitaalisia
tulosignaaleja.
Muoto
Tuettu/ei tukea
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineaarinen 2kanavainen PCM
a
Lineaarinen 7.1kanavainen PCM,
48 k* (vain HDMIyhteydessä)
a
Lineaarinen 7.1kanavainen PCM,
96 k
×
Dolby Digital Plus
×
×
×
* A/V SYNC -toiminto ei ole käytettävissä tämän
muodon kanssa.
Vahvistinosa
Videotulo-/lähtöliitännät
Audiotuloliitännät
Kaiutinjärjestelmä
19-nastainen HDMIvakioliitin
SAT, DVD/BD: 480i/480p/
576i/576p/720i/720p/
1080i/1080p
SAT, DVD/BD INPUT:
lineaarinen 7.1-kanavainen
PCM / Dolby digital / DTS
80 W + 80 W
(6 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 1 %)
Etukaiutin: 70 W + 70 W
(6 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)
Keskikaiutin*: 70 W
(3 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)
Surround-kaiutin*: 70 W +
70 W (6 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)
Bassokaiutin: 120 W
(3 ohmia, 100 Hz,
harmoninen särö 10 %)
ääntä ei ehkä kuulu.
Tuloliitännät (analogiset)
TV, AUDIO
Herkkyys: 600 mV
Impedanssi: 33 kohmia
2-suuntainen bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
Bassokaiutin: 4 × 7 cm,
kartiotyyppinen
Diskanttikaiutin: halkaisija
2,5 cm
Puolikuputyyppinen
Keskikaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
* Joillakin äänikentän asetuksilla ja signaalilähteillä
46FI
Liitin
Kaiutinelementit
DTS-HD
Viitteellinen lähtöteho
Surround-tila
HDMI-osa
Kaiuttimet
Etukaiutin
Dolby True HD
Nimellinen lähtöteho
Stereotila
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV, DVD/BD
Optinen
SAT
Koaksiaalinen, optinen
Bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
4 × 7 cm, kartiotyyppinen
×2
Surround-kaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
4 × 7 cm, kartiotyyppinen
×2
Bassokaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
10 cm, kartiotyyppinen × 2
Yleistä
Käyttöjännite
Eurooppalainen malli:
230 – 240 V, 50/60 Hz
Muut mallit:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus
Päällä: 110 W
Kun HDMI CONTROL
-asetuksena on ON:
vähintään 1,5 W
Valmiustilassa (HDMI
CONTROL -asetuksena on
OFF): 0,3 W
Mitat (noin)
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
Dolby Digital
Tämä elokuvateatteritasoinen äänitekniikka on
pitemmälle kehitettyä kuin Dolby Surround Pro
Logic -ääni. Tässä tekniikassa surroundkaiuttimet toistavat stereoääntä, jonka
taajuusalue on laaja. Lisäksi mukana on erillinen
matalia bassotaajuuksia toistava bassokanava.
Tästä äänimuodosta käytetään nimitystä ”5.1”,
jossa 0.1 tarkoittaa bassokanavaa (kanava toimii
vain, kun äänessä on matalia bassotaajuuksia
sisältäviä tehosteita). Kaikki tämän äänimuodon
kuusi kanavaa äänitetään erillisinä, jotta
saavutettaisiin mahdollisimman suuri
kanavaerotus. Koska kaikki signaalit käsitellään
digitaalisesti, signaali huononee vähemmän.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II luo 2-kanavaisista
ohjelmalähteistä viisi taajuuskaistaltaan täyttä
lähtökanavaa. Tämän muunnoksen suorittaa
pitkälle kehitetty, erittäin laadukas
tilaäänidekooderimatriisi, joka käyttää
alkuperäisen äänitteen tilaääniominaisuuksia
lisäämättä mukaan uusia ääniä tai värittämättä
ääntä.
DTS
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on
Digital Theater Systems, Inc:n kehittämä. Tämä
tekniikkaa käytetään 5.1-kanavaisen surroundäänen toistamisessa. Takakanava on
stereofoninen, jonka lisäksi tekniikka sisältää
erillisen bassokanavan. DTS tuottaa laadukkaan
5.1-kanavaisen digitaalisen äänentoiston.
Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja käsitellään
digitaalisesti.
jatkuu
47FI
Lisätietoja
1 115 × 495 × 400 mm
(l/k/s) ulkonevat osat
mukaan lukien
Paino (noin)
59 kg
Toimitetut vakiovarusteet Optinen kaapeli (1 m) (1)
Kaukosäädin (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Lasilevy (1)
Hyllytaso (1)
Tappi (4)
Kulmasuoja (4)
Käyttöohje (1)
HDMI CONTROL -opas
(HDMI CEC -toiminnon
käyttöopas) (1)
Sanasto
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
on liitäntä, joka tukee sekä kuvaa että ääntä
yhdessä digitaalisessa liitännässä. HDMI:n
avulla digitaalinen kuva ja ääni voidaan toistaa
korkealaatuisina. HDMI-määritys tukee
HDCP:tä (High-bandwidth Digital Contents
Protection), joka on digitaalisten videosignaalien
koodaustekniikkaa sisältävä tekijänoikeuksien
suojaustekniikka.
PCM (Pulse Code Modulation)
Menetelmä, jonka avulla analogista ääntä on
helppo muuntaa digitaaliseksi ääneksi.
S-Force PRO Front Surround
Aivan uutta signaalikäsittely- ja DSP-tekniikkaa
sisältävä S-Force PRO Front Surround
-teknologia perustuu Sonyn pitkäaikaiseen
tilaääniteknologian kehitystyöhön (ja sen
tuloksena saatuihin suuriin määriin
akustiikkatietoutta). Aiempiin
tilaääniteknologioihin verrattuna S-Force PRO
Front Surround välittää todenmukaisemman
etäisyyden ja tilan tunnun, jolloin tuloksena on
aito tilaäänikokemus ilman takakaiuttimia.
S-Master
S-Master on Sonyn kehittämä täysin digitaalinen
vahvistinteknologia, joka minimoi äänen
pirstoutumisen ja värinän, jolloin puheääni
kuuluu selkeästi ja ääni vastaa alkuperäistä
ääntä. Pienikokoisen vahvistinosan teho- ja
lämpöominaisuudet ovat aiempaa
kehittyneemmät.
48FI
Hakemisto
A
P
A/V SYNC 39
AMP-valikko 36
Asentaminen 9
AUDIO DRC 40
”PlayStation 2”
kytkeminen 17
Blu-ray Disc -soitin (tallennin)
kytkeminen 14
C
Satelliittiviritin
kytkeminen 16
S-Force PRO Front Surround 7
U
Uniajastin 43
CD-soitin
kytkeminen 19
V
D
Videonauhuri
kytkeminen 19
DIMMER 41
DISPLAY 42
DUAL MONO 38
DVD-soitin (tallennin)
kytkeminen 14
Lisätietoja
B
S
Ä
Äänikenttä 25
H
HDMI
kytkeminen 11
I
Input SYNC 27
K
Kaiuttimien äänenvoimakkuustasot 37
Kaukosäädin
ennen käyttöä 8
käyttäminen 22
ohjelmoiminen 28
N
NIGHT-tila 26
49FI
Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement