Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1-kanavainen TV:n jalustakaiutin, jossa sisäinen bassokaiutin Käyttöohjeet

Kotiteatterijärjestelmä
Käyttöohjeet
HT-XT1
VAROITUS
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
suljettuun kaappiin.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla
materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi palaville kynttilöille).
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen
päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon
tai sähköiskun vaara voidaan välttää.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty
pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta.
Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle,
kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
Vain sisäkäyttöön.
Suositellut kaapelit
Tietokoneiden ja/tai oheislaitteiden kytkentään isännöintiä varten
täytyy käyttää asianmukaisesti suojattuja ja maadoitettuja kaapeleita
ja liittimiä.
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-direktiivin rajoitusten
mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
2FI
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY
olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan maissa, joissa
on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Vain
Eurooppa
Voit varmistaa akun asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen
käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Käytöstä poistettujen akkujen
hävittäminen (sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan maissa,
joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa,
että laitteen mukana toimitettua akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen
merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki
lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa
tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi.
3FI
Sisällys
Hyödyllisiä toimintoja
Control for HDMI -toiminnon käyttäminen ...........................5
BRAVIA Sync -ominaisuuksien käyttäminen .........................6
Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen tai
tablet-laitteen avulla (SongPal) ....................................... 7
Asetusten säätäminen ...........................................................9
Muuta
Varotoimet ............................................................................11
Langaton BLUETOOTH-tekniikka ......................................... 14
Vianmääritys ........................................................................ 15
Osat ja ohjaimet ................................................................... 18
Tekniset tiedot .....................................................................20
Tietoja asentamisesta ja perustoiminnoista on mukana
toimitetussa julkaisussa Aloitusopas.
4FI
Audio Return Channel (ARC)
Hyödyllisiä toimintoja
Kun käytät Control for HDMI -toimintoa ja liität High Speed HDMI
-kaapelilla laitteen, joka on yhteensopiva Control for HDMI
-toiminnon kanssa, seuraavat ominaisuudet helpottavat käyttöä.
Control for HDMI -toiminto otetaan käyttöön määrittämällä CTRL
(Control for HDMI) -asetuksen arvoksi ON (sivu 10). Oletusasetus
on ON.
Järjestelmän virrankatkaisu
Kun katkaiset TV:n virran, järjestelmän ja liitettyjen laitteiden
virta katkeaa automaattisesti.
One-Touch Play
Kun aktivoit järjestelmään High Speed HDMI -kaapelilla liitetyt
laitteet (Blu-ray Disc™ -soitin, PlayStation®4 jne.), liitetyn TV:n virta
kytkeytyy automaattisesti ja järjestelmän tulosignaaliksi valitaan
sopiva HDMI-tuloliitäntä.
Huomautuksia
 Edellä
mainitut ominaisuudet eivät ehkä toimi tietyissä laitteissa.
laitteen asetusten mukaan Control for HDMI -toiminto ei
välttämättä toimi oikein. Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta.
 Liitetyn
Järjestelmän äänenhallinta
Jos kytket järjestelmään virran katsoessasi televisiota, television ääni
toistetaan automaattisesti järjestelmän kaiuttimista. Järjestelmän
äänenvoimakkuus muuttuu, kun säädät äänenvoimakkuutta TV:n
kauko-ohjaimella.
Jos TV:n ääni toistettiin edellisellä katselukerralla järjestelmän
kaiuttimista, järjestelmään kytkeytyy automaattisesti virta, kun
kytket jälleen televisioon virran.
5FI
Hyödyllisiä toimintoja
Control for HDMI -toiminnon käyttäminen
Jos televisio tukee Audio Return Channel (ARC) -tekniikkaa, High
Speed HDMI-kaapeliyhteys sallii myös digitaalisten äänisignaalien
lähettämisen järjestelmään. Television äänen saaminen kuuluviin
järjestelmästä ei edellytä erillistä ääniyhteyttä.
ARC-toiminto otetaan käyttöön määrittämällä ARC (Audio Return
Channel) -asetuksen arvoksi ON (sivu 10). Oletusasetus on ON.
Kun liitetty laite ei ole yhteensopiva kopiosuojaustekniikan (HDCP)
kanssa, järjestelmän HDMI OUT -liitännän kuva ja/tai ääni voi
olla vääristynyt tai sitä ei toisteta. Tarkista tässä tapauksessa
liitetyn laitteen tekniset tiedot.
 Kun TV on valittu järjestelmän tulolähteeksi, viimeksi valitun HDMI
IN 1/2/3 -liitännän videosignaali lähtee HDMI OUT -liitännästä.
 Tämä järjestelmä tukee Deep Color-, x.v.Colour-, 3D- ja
4K-lähetyksiä.
 Voit nauttia 3D-kuvasta liittämällä 3D-yhteensopivan TV:n
ja videolaitteen (Blu-ray Disc -soitin, PlayStation®4 jne.)
järjestelmään High Speed HDMI -kaapeleilla, ottamalla käyttöön
3D-lasit ja aloittamalla sitten 3D-yhteensopivan Blu-ray Disc -levyn
toiston.
 Jotta voit nauttia 4K-kuvasta, TV:n ja järjestelmään liitettyjen
soitinten on oltava yhteensopivia 4K-kuvan kanssa.

BRAVIA Sync -ominaisuuksien käyttäminen
Seuraavassa lueteltuja Sony-toimintoja voidaan käyttää myös
BRAVIA Sync -yhteensopivien tuotteiden kanssa.
Virransäästö
Jos järjestelmään liitetään BRAVIA Sync -yhteensopiva TV,
virrankulutus vähenee valmiustilassa, sillä kun TV:stä
katkaistaan virta, HDMI-signaalin lähetys pysähtyy järjestelmän
läpivientitoiminnon* asetuksen arvon ollessa AUTO (sivu 10).
Oletusasetus on AUTO.
Jos järjestelmään liitetään mikä tahansa muu TV kuin BRAVIA,
määritä asetukseksi ON (sivu 10).
* HDMI-signaalien läpivientitoimintoa käytetään järjestelmän HDMI
OUT -liitännän signaalien viemiseen silloinkin, kun järjestelmä
on valmiustilassa.
Huomautuksia HDMI-liitännöistä
Käytä High Speed HDMI -kaapelia. Jos käytössä on tavallinen
HDMI-kaapeli, 1080p-, Deep Color-, 3D- ja 4K-kuvat eivät
välttämättä näy oikein.
 Käytä hyväksyttyä HDMI-kaapelia.
Käytä Sony High Speed HDMI -kaapelia, jossa on kaapelityypin
logo.
 Emme suosittele HDMI-DVI-muunnoskaapelin käyttöä.
 Tarkista liitetyn laitteen asetukset, jos kuva on huono tai ääntä
ei kuulu HDMI-kaapelilla liitetystä laitteesta.
 Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMI-liittimestä lähetettyjä
äänisignaaleja (näytteenottotaajuus, bittipituus jne.).
 Ääni voi katketa, kun toistolaitteesta muutetaan äänilähtösignaalin
näytetaajuutta tai kanavien määrää.

6FI
Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen
tai tablet-laitteen avulla (SongPal)
1
2
3
4
5
(virta/valmiustila) PAIRING
LED-merkkivalo (sininen)
6
Kosketa järjestelmän  (virta/valmiustila)
-kosketuspainiketta.
Järjestelmän näyttöön tulee valo, kun järjestelmä
on käynnistynyt.
Hyödyllisiä toimintoja
SongPal on sovellus, jonka avulla järjestelmää voi ohjata
esimerkiksi älypuhelimella tai tablet-laitteella.
SongPal on saatavilla Google Play™sta tai App Storesta.
Tämä toiminto otetaan käyttöön määrittämällä BT PWR
(BLUETOOTH power) -asetuksen arvoksi ON (sivu 10).
Oletusasetus on ON.
Käytettäessä Android™-laitetta
Etsi Android-laitteella SongPal ja lataa sovellus.
Suorita SongPal ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Kun Android-laitteessa on tullut näkyviin
BLUETOOTH-yhteyden näyttö, kosketa järjestelmän
PAIRING-kosketuspainiketta.
Järjestelmän sininen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti
BLUETOOTH-pariliitoksen muodostamisen aikana.
Valitse Android-laitteen BLUETOOTH-laiteluettelosta
SONY:HT-XT1.
Kun yhteys on muodostettu, järjestelmän sininen
LED-merkkivalo syttyy.
Käytä järjestelmää yhdistetyn Android-laitteen
näytön avulla.
Näyttö
jatkuu
7FI
One-Touch-yhteys käyttämällä Android-laitetta
sisäänrakennetun NFC-toiminnon (NFC) kanssa.
1
2
Tee kohdan ”Käytettäessä Android-laitetta” vaiheet 1–3.
Kun Android-laitteessa on tullut näkyviin
BLUETOOTH-yhteyden näyttö, kosketa Android-laitetta
järjestelmän N-merkillä.
Kun yhteys on muodostettu, järjestelmän sininen LEDmerkkivalo syttyy.
Käytettäessä iPhone/iPod touch -laitetta
1
2
3
4
5
LED-merkkivalo (sininen)
3
8FI
Käytä järjestelmää Android-laitteen näytön avulla.
Kosketa järjestelmän  (virta/valmiustila)
-kosketuspainiketta.
Järjestelmän näyttöön tulee valo, kun järjestelmä
on käynnistynyt.
Kosketa järjestelmän PAIRING-kosketuspainiketta.
Järjestelmän sininen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti
BLUETOOTH-pariliitoksen muodostamisen aikana.
Aseta iPhone/iPod touch -laite pariliitostilaan ja valitse
iPhone/iPod touch -laitteen BLUETOOTH-laiteluettelosta
SONY:HT-XT1.
Kun yhteys on muodostettu, järjestelmän sininen
LED-merkkivalo syttyy.
Etsi yhdistetyllä iPhone/iPod touch -laitteella SongPal
ja lataa sovellus.
Suorita SongPal ja käytä sitten järjestelmää
iPhone/iPod touch -laitteen näytön avulla.
Asetusten säätäminen
Voit määrittää seuraavat kohteet kauko-ohjaimen MENU-painikkeella.
Määritetyt asetukset pysyvät, vaikka verkkovirtajohto irrotetaan.
Valikko
LEVEL
TONE
AUDIO
MENU
  (valitse)
ENTER
RETURN
DRC
(Dynamic Range Control)
Toiminto
Oletus
Voit nauttia Dolby Digital -äänestä alhaisilla
äänenvoimakkuuksilla. (ON/AUTO/OFF)
ON: Pakkaa äänen sisällön sisältämien pakkaustietojen mukaisesti.
AUTO: Pakkaa Dolby TrueHD -koodatun äänen automaattisesti.
OFF: Ääntä ei pakata.
AUTO
BASS
Matalia ääniä korostetaan. Tätä asetusta voi muuttaa yhden
yksikön välein –6:sta +6:een.
0
TREBLE
Korkeita ääniä korostetaan. Tätä asetusta voi muuttaa yhden
yksikön välein –6:sta +6:een.
0
SYNC
(AV Sync)
Voit säätää ääntä, jos kuva ja ääni eivät ole synkronoituina.
(ON/OFF)
DUAL
(Dual Mono)
Voit nauttia Dolby Digital audio -äänen multiplex-lähetysäänestä.
(M/S [pää- ja alikanavat] / MAIN [pääkanava] / SUB [alikanava])
AAV
(Advanced Auto
Volume)
Tasoittaa äänenvoimakkuuden eroja eri ohjelmien tai ohjelmien
ja mainosten välillä. (ON/OFF)
EFFECT
(Sound Effect)
ON: Toistaa valitun äänikentän äänen. Tämän asetuksen
käyttäminen on suositeltavaa.
OFF: Tulolähde on alasmiksattu kahdelle kanavalle.
Huomautus: Jos EFFECT (äänitehoste) -asetus on määritettynä
OFF-tilaan, EFFECT (äänitehoste) -asetus määritetään
automaattisesti ON-tilaan, kun muutat SOUND FIELD asetusta.
OFF
MAIN
OFF
ON
jatkuu
9FI
Hyödyllisiä toimintoja
1 Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta, jotta saat vahvistinvalikkoikkunan näkyviin järjestelmän näytössä.
2 Valitse haluamasi asetus painamalla   (valitse) -painiketta toistuvasti ja paina sitten ENTER-painiketta.
3 Sulje vahvistinvalikkoikkuna painamalla MENU-painiketta uudelleen.
Valikko
HDMI
Toiminto
Control for HDMI -toiminnon kytkeminen käyttöön tai pois
käytöstä. (ON/OFF)
Lisätietoja on kohdassa Control for HDMI -toiminnon käyttäminen
(sivu 5).
ON
P. THRU
(Pass Through)
Virransäästötilan asettaminen HDMI-signaalien
läpivientitoiminnolle. (AUTO/ON)
AUTO: Lähettää signaalit järjestelmän HDMI OUT -liitännästä
valmiustilassa television tilan mukaan. Tämä asetus kuluttaa
valmiustilassa vähemmän virtaa kuin ON-asetus.
ON: Lähettää aina signaalit HDMI OUT -liitännästä valmiustilassa.
Jos järjestelmään liitetään mikä tahansa muu TV kuin BRAVIA,
käytä järjestelmää ON-asetuksella.
Huomautus: Asetus näkyy vain, kun CTRL (Control for HDMI)
-asetuksena on ON.
AUTO
ARC
(Audio Return Channel)
SET BT
MENU
  (valitse)
ENTER
RETURN
SYSTEM
10FI
Oletus
CTRL
(Control for HDMI)
Voit kuunnella digitaalista ääntä Audio Return Channel (ARC)
-tekniikan kanssa yhteensopivasta televisiosta, kun se on
liitetty High Speed HDMI -kaapelilla. (ON/OFF)
Huomautus: Asetus näkyy vain, kun CTRL (Control for HDMI)
-asetuksena on ON.
ON
BT PWR
(BLUETOOTH Power)
Ottaa järjestelmän BLUETOOTH-toiminnon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä. (ON/OFF)
Huomautus: Jos muutat asetukseksi OFF, BLUETOOTH-toiminto
ja NFC-toiminto poistuvat käytöstä.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH Standby)
Kun järjestelmässä on pariliitostietoja, järjestelmä on BLUETOOTHvalmiustilassa, vaikka siitä katkaistaan virta. (ON/OFF)
ON
AAC
(Advanced Audio
Coding)
Määrittää, käyttääkö järjestelmä AAC-koodausta BLUETOOTHyhteyden kautta. (ON/OFF)
Huomautus: Jos muutat asetusta, kun järjestelmä on yhteydessä
BLUETOOTH-laitteeseen, järjestelmän ja laitteen välinen
yhteys katkaistaan.
ON
A. STBY
(Auto Standby)
Ottaa AUTO POWER OFF -toiminnon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. (ON/OFF)
Järjestelmän virta katkaistaan automaattisesti, jos mitään
toimintoa ei suoriteta tietyn ajan kuluessa (noin 20 minuuttiin)
eikä järjestelmä vastaanota tulosignaalia.
ON
VER
(Version)
Näyttää nykyisen laiteohjelmistoversion.
SYS.RST
(System Cold Reset)
Palauttaa järjestelmän valikot ja asetukset (äänikentät jne.)
alkuperäiseen tilaan, jos järjestelmä ei toimi oikein.
Lisätietoja on kohdassa ”Vianmääritys” (sivu 17).
–
–
Sijoittamisesta
Muuta
Varotoimet
 Jos
järjestelmän sisään pääsee kiinteitä esineitä tai nesteitä, keskeytä
järjestelmän käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
 Älä kiipeä järjestelmän päälle, jottet putoa ja loukkaa itseäsi tai vaurioita
järjestelmää.
 Älä aseta järjestelmän päälle muita esineitä kuin televisio.
Virtalähteistä
 Tarkista
ennen järjestelmän käyttöä, että käyttöjännite vastaa
paikallista verkkovirtaa. Käyttöjännite on ilmoitettu järjestelmän takana
olevassa nimilaatassa.
 Jos et käytä järjestelmää pitkään aikaan, irrota järjestelmä pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten pidä kiinni pistokkeesta äläkä
koskaan vedä johdosta.
 Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi turvallisuuden vuoksi, ja se
sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos et voi kytkeä pistoketta
kokonaan pistorasiaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
 Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain pätevässä huoltoliikkeessä.
Lämmön kertymisestä
Vaikka järjestelmä lämpenee käytön aikana, se ei ole toimintavirhe.
Jos käytät järjestelmää jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
järjestelmän taka- ja alaosan lämpötila nousee huomattavasti. Jotta et
polttaisi itseäsi, älä kosketa järjestelmää.
järjestelmän etuosa auki.
aseta järjestelmää lämpöä säteilevän laitteen päälle.
 Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä tuuletus, jotta kuumuus
ei kerry ja jotta järjestelmän käyttöikä on pidempi.
 Älä sijoita järjestelmää lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, missä se
altistuu suoralle auringonvalolle, suurelle pölymäärälle tai mekaanisille
tärähdyksille.
 Älä sijoita järjestelmän taakse mitään, mikä voi tukkia tuuletusaukot
ja aiheuttaa toimintavirheitä.
 Jos järjestelmää käytetään yhdessä TV:n, videonauhurin tai
kasettinauhurin kanssa, seurauksena voi olla häiriöitä ja kuvanlaatu
voi kärsiä. Siirrä järjestelmä tässä tapauksessa kauemmas televisiosta,
videonauhurista tai kasettinauhurista.
 Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän erityisesti käsitellylle (vaha, öljy,
kiillotus jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua tai menettää väriään.
 Ole varovainen, etteivät järjestelmän kulmat aiheuta loukkaantumisia.
 Asenna järjestelmä niin, ettet vaurioita sen alaosassa olevaa kaiutinta.
 Järjestelmän kaiuttimet eivät ole magneettisesti suojattuja.
Älä aseta magneettisia kortteja äläkä kuvaputkitelevisiota järjestelmän
päälle tai lähelle.
 Älä
Huomautuksia lasista
 Älä
laita lasille mitään kuumaa, kuten juuri liedeltä otettua pannua tai
kattilaa. Lasipinta voi särkyä, aiheuttaa loukkaantumisen tai vaurioittaa
järjestelmää.
 Älä altista lasikantta voimakkaille iskuille. Järjestelmän lasikansi on
valmistettu vahvasta lasista, mutta sen särkymättömyyttä ei voida
taata. Noudata seuraavia ohjeita lasin särkymisen välttämiseksi:
 Älä altista lasikantta voimakkaille iskuille, kuten lyönneille tai terävien
esineiden putoamiselle sen päälle.
 Älä raaputa lasia terävillä esineillä äläkä töki sitä.
 Vältä iskuja lasin reunaan säilytystelineeseen asennettaessa.
 Jos lasi rikkoutuu, älä koske siihen paljain käsin. Rikkoutunut lasi
voi aiheuttaa haavoja.
jatkuu
11FI
Muuta
Turvallisuudesta
 Jätä
 Älä
aseta järjestelmän päälle yli 30 kg:n painoisia esineitä. Sellaiset
voivat vahingoittaa järjestelmän lasikantta.
 Karkaistu lasi on vahvempaa kuin tavallinen, mutta sekin voi särkyä.
 Karkaistu lasi voi harvinaisissa tapauksissa särkyä spontaanisti.
Tässä järjestelmässä käytetty lasi on valittu huolellisesti. Sen
särkymättömyyttä ei kuitenkaan voida taata.
Käytöstä
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise järjestelmän virta ja irrota
virtajohto.
Puhdistamisesta
Puhdista järjestelmä pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä
hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tekijänoikeudet
Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital- ja DTS** Digital Surround System
-tekniikoita.
* Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu seuraavien Yhdysvaltojen patenttinumeroiden lisenssien
alaisena: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567. Lisäksi muita patentteja on annettu
ja haetaan Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti.
DTS-HD, symboli sekä yhdistetty DTS-HD ja symboli ovat DTS Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tuote sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä,
jotka Bluetooth SIG, Inc. omistaa ja joita Sony Corporation käyttää
lisenssillä.
Tämä järjestelmä käyttää High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)
-tekniikkaa.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
BRAVIA-logo on Sony Corporationin tavaramerkki.
DSEE on Sony Corporationin tavaramerkki.
x.v.Colour ja x.v.Colour-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
PlayStation® on Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
ClearAudio+ on Sony Corporationin tavaramerkki.
12FI
Apple, Apple-logo, iPhone, iPod ja iPod touch ovat Apple Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
Muuta
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat, että
elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen
suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän
laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja
muiden lakisääteisten standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi vaikuttaa
langattomaan suorituskykyyn.
Made for iPod/iPhone models
Seuraavat iPod-/iPhone-mallit ovat yhteensopivia. Päivitä iPod-/iPhonelaitteeseen uusin ohjelmisto ennen laitteen käyttämistä järjestelmän
kanssa.
BLUETOOTH-tekniikka toimii seuraavien kanssa:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5. sukupolvi) / iPod touch (4. sukupolvi)
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
13FI
Yritä muodostaa yhteys järjestelmän ja BLUETOOTHmatkapuhelimen tai BLUETOOTH-laitteen välillä, kun olet
vähintään 10 metrin etäisyydellä langattomasta
lähiverkkolaitteesta.
 Katkaise langattoman lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin etäisyydellä siitä.

Langaton BLUETOOTH-tekniikka
Tuetut BLUETOOTH-versiot ja -profiilit
Profiilit määrittävät BLUETOOTH-tuotteiden käytettävissä olevat
standarditoiminnot. Kohdasta Tekniset tiedot (sivu 20) voit katsoa
BLUETOOTH-version ja -profiilit, joita tämä järjestelmä tukee.
Huomautuksia
 Jos
haluat käyttää BLUETOOTH-toimintoa, liitettävän BLUETOOTHlaitteen on oltava yhteensopiva järjestelmän tukeman profiilin kanssa.
Vaikka laite tukisi samaa profiilia, toiminnot saattavat vaihdella
BLUETOOTH-laitteen teknisten ominaisuuksien vuoksi.
 Järjestelmän äänentoistossa saattaa olla viivettä BLUETOOTHlaitteeseen verrattuna langattoman BLUETOOTH-tekniikan
ominaisuuksien vuoksi.
Vaikutukset muihin laitteisiin
Tämän järjestelmän lähettämät radioaallot saattavat häiritä
joidenkin lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Koska tällainen häiriö
voi johtaa toimintavikaan, katkaise aina tämän järjestelmän,
BLUETOOTH-matkapuhelimen ja BLUETOOTH-laitteen virta,
kun olet seuraavissa ympäristöissä:
 sairaaloissa, junissa, lentokoneissa tai huoltoasemilla tai
muissa paikoissa, joissa on tulenarkoja kaasuja
 automaattisten ovien ja palohälyttimien läheisyydessä.
Huomautuksia
Tehokas yhteysalue
BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa käyttää korkeintaan noin
10 metrin etäisyydellä toisistaan (esteetön etäisyys). Tehokas
yhteysalue voi olla lyhyempi seuraavissa tilanteissa:
 Kun BLUETOOTH-yhteydellä käytettävien laitteiden välissä
on henkilö, metalliesine, seinä tai muu este.
 Kun laitteita käytetään langattoman lähiverkon alueella.
 Kun lähellä on käytössä mikroaaltouuni.
 Kun lähellä on muita sähkömagneettisten aaltojen lähteitä.
Muiden laitteiden vaikutukset
BLUETOOTH-laitteet ja langattomat lähiverkot (IEEE 802.11b/g)
käyttävät samaa taajuusaluetta (2,4 GHz). Kun BLUETOOTH-laitetta
käytetään langattoman lähiverkkolaitteen lähellä, sähkömagneettista
häiriötä voi esiintyä.
Seurauksena voi olla tiedonsiirtonopeuden hidastuminen, kohina
tai yhteyshäiriöt. Jos näin tapahtuu, kokeile seuraavia
ratkaisuehdotuksia:
14FI
 Tämä
järjestelmä tukee BLUETOOTH-määritysten mukaisia
suojaustoimintoja, joilla voidaan suojata tiedonsiirto BLUETOOTHtekniikan käytön aikana. Suojaus ei kuitenkaan välttämättä ole riittävä
asetusten ja muiden tekijöiden takia. Noudata siksi aina varovaisuutta
tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan avulla.
 Sony ei ole vastuussa vahingoista tai muista menetyksistä,
jotka johtuvat BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn tiedonsiirron
aikana tapahtuneista tietovuodoista.
 BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei voida taata kaikkien
tämän järjestelmän kanssa samaa profiilia käyttävien
BLUETOOTH-laitteiden kanssa.
 Järjestelmään liitettyjen BLUETOOTH-laitteiden on oltava Bluetooth SIG,
Inc. -yhtiön ilmoittamien BLUETOOTH-määritysten mukaisia, ja niillä on
oltava asianmukainen hyväksyntä. Joissakin tapauksissa BLUETOOTHmääritysten mukaista laitetta ei voi liittää tähän järjestelmään, tai
liitetyn laitteen ohjausmenetelmät, näyttö ja hallinta saattavat poiketa
tavallisesta BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksien tai määritysten takia.
 Liitetyn BLUETOOTH-laitteen, yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön
aikana, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla,
ennen kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Järjestelmä ei saa virtaa.
 Varmista, että verkkovirtajohto on liitetty kunnolla.
Järjestelmän virta katkeaa automaattisesti.
 A. STBY -toiminto toimii. Määritä A. STBY (Auto standby)
-asetukseksi OFF (sivu 10).
SOUND
TV-ääntä ei toisteta järjestelmän kautta.
 Paina toistuvasti kauko-ohjaimen INPUT-painiketta, kunnes
näyttöön tulee ”TV” (lisätietoja on mukana toimitetun oppaan
Aloitusopas kohdassa ”Television äänen kuunteleminen”).
 Tarkista järjestelmään ja televisioon liitetyn HDMI-kaapelin,
optisen digitaalikaapelin tai äänikaapelin kytkentä (katso
lisätietoja mukana toimitetun oppaan Aloitusopas kohdasta
”Liitännät”).
 Tarkista television äänilähtö. Lisätietoja television asetuksista
on television käyttöohjeessa.
 Kasvata television äänenvoimakkuutta tai poista mykistys
käytöstä.
 Kun Audio Return Channel (ARC) -tekniikkaa tukeva televisio on
kytkettynä HDMI-kaapelilla, varmista, että kaapeli on kytketty
television HDMI (ARC) -tuloliitäntään (lisätietoja on mukana
toimitetun ohjeen Aloitusopas kohdassa ”Liitännät”).
 Jos TV ei ole yhteensopiva Audio Return Channel (ARC) -tekniikan
kanssa, liitä optinen digitaalikaapeli HDMI-kaapelin lisäksi äänen
toistamista varten (lisätietoja on mukana toimitetun oppaan
Aloitusopas kohdassa ”Liitännät”).
Television ääni tästä järjestelmästä on jäljessä kuvaa.
 Aseta SYNC (AV sync) -asetukseksi OFF, jos asetuksena on ON
(sivu 9).
Järjestelmästä ei kuulu siihen liitetyn laitteen ääntä, tai ääni kuuluu
hyvin hiljaisena.
 Paina kauko-ohjaimen VOL + -painiketta ja tarkista
äänenvoimakkuuden taso. Lisätietoja on kohdassa
”Osat ja ohjaimet” (sivu 19).
 Peruuta mykistystoiminto painamalla kauko-ohjaimen MUTINGtai VOL + -painiketta. Lisätietoja on kohdassa ”Osat ja ohjaimet”
(sivu 19).
 Varmista, että oikea tulolähde on valittuna. Voit kokeilla muita
tulolähteitä painamalla kauko-ohjaimen INPUT-painiketta useita
kertoja (lisätietoja on mukana toimitetun oppaan Aloitusopas
kohdassa ”Äänen kuunteleminen”).
 Tarkista, että järjestelmän ja liitetyn laitteen kaikki kaapelit ja
johdot on kytketty kunnolla.
Bassoääni ei kuulu, tai sen äänenvoimakkuus on pieni.
 Lisää bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW VOL + -painiketta. Lisätietoja on
kohdassa ”Osat ja ohjaimet” (sivu 19).
Tilaäänitehoste ei toimi.
 Tulosignaalin ja äänikentän asetuksen mukaan tilaäänen
käsittely ei välttämättä toimi halutulla tavalla. Ohjelman
tai levyn tilaäänitehoste saattaa olla hyvin hienovarainen.
 Jos haluat toistaa monikanavaista ääntä, tarkista järjestelmään
liitetyn laitteen digitaaliäänilähdön asetus. Lisätietoja on
liitettyjen laitteiden mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
jatkuu
15FI
Muuta
POWER
Ääni kuuluu sekä järjestelmästä että televisiosta.
 Poista käytöstä järjestelmän tai television ääni.
BLUETOOTH
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi muodostaa.
 Varmista, että sininen LED-merkkivalo palaa (lisätietoja
on mukana toimitetun oppaan Aloitusopas kohdassa ”Äänen
kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista”).
Järjestelmän tila
LED-merkkivalon tila
BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan
Vilkkuu nopeasti sinisenä
Järjestelmä yrittää muodostaa
yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen
Vilkkuu sinisenä
Järjestelmä on muodostanut
yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen
Palaa sinisenä
Järjestelmä on BLUETOOTHvalmiustilassa (kun virta on
katkaistuna)
Ei pala
 Varmista, että liitettävässä BLUETOOTH-laitteessa on virta ja
BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.
 Muodosta pariliitos järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin mahdollisesti katkaistava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän järjestelmään.
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan
(lisätietoja on mukana toimitetun Aloitusopas-ohjeen kohdassa
”Äänen kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista”).
 Varmista, ettei järjestelmä vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä
tuottava laite, siirrä laite kauemmas tästä järjestelmästä.
16FI
Liitetyn BLUETOOTH-laitteen ääntä ei toisteta.
 Varmista, että sininen LED-merkkivalo palaa (lisätietoja on
mukana toimitetun oppaan Aloitusopas kohdassa ”Äänen
kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista”).
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä tuottava laite,
kuten langaton lähiverkkolaite, muu BLUETOOTH-laite tai
mikroaaltouuni, siirrä laite kauemmas tästä järjestelmästä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
välistä tai siirrä järjestelmä pois esteen läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite toiseen paikkaan.
 Yritä muuttaa Wi-Fi-reitittimen, tietokoneen tai muun laitteen
langattoman käytön taajuudeksi 5 GHz:n kaista.
 Kasvata liitetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta.
Ääni ei ole synkronissa kuvan kanssa.
 Kun katsot elokuvia, saatat kuulla äänen pienellä viiveellä kuvasta.
KAUKO-OHJAIN
Kauko-ohjain ei toimi.
 Osoita kauko-ohjaimella järjestelmässä olevaa kaukosäätimen
tunnistinta. Lisätietoja on kohdassa Osat ja ohjaimet (sivu 18).
 Poista mahdolliset esteet kauko-ohjaimen ja järjestelmän väliltä.
 Vaihda molemmat kauko-ohjaimen paristot uusiin, jos niiden
virta on vähissä.
 Varmista, että painat kauko-ohjaimen oikeaa painiketta.
MUUT
PALAUTUS
Control for HDMI -toiminto ei toimi oikein.
 Tarkista HDMI-yhteys (lisätietoja on mukana toimitetun
oppaan Aloitusopas kohdassa ”Liitännät”).
 Aseta TV:n Control for HDMI -toiminto. Lisätietoja TV:n
asetuksesta voit katsoa TV:n mukana toimitetuista käyttöohjeista.
 Varmista, että kaikki liitetyt laitteet ovat BRAVIA Sync
-yhteensopivia.
 Tarkista liitetyn laitteen Control for HDMI -asetukset. Katso
lisätietoja liitetyn laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
 Jos kytket/irrotat verkkovirtajohdon, odota vähintään 15 sekuntia
ennen järjestelmän käyttämistä.
 Jos liität videolaitteen äänilähdön järjestelmään muulla kuin
HDMI-kaapelilla, ääntä ei ehkä kuulu BRAVIA Sync -toiminnon
takia. Määritä tässä tapauksessa CTRL (Control for HDMI)
-asetukseksi OFF (sivu 10) tai liitä kaapeli videolaitteen
äänilähtöliitännästä suoraan televisioon.
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta järjestelmä
seuraavasti:
Järjestelmän näyttöön tulee PRTECT (suojaa).
 Katkaise järjestelmän virta koskettamalla pääyksikön  (virta/
valmiustila) -kosketuspainiketta. Kun ilmaisin poistuu näytöstä,
irrota verkkovirtajohto ja tarkista, ettei mikään peitä järjestelmän
tuuletusaukkoja.
6
1
4
5
Paina kauko-ohjaimen MENU -painiketta.
Paina   (valitse) -painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön
tulee SYSTEM, ja paina sitten ENTER-painiketta.
Paina   (valitse) -painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön
tulee SYS.RST, ja paina sitten ENTER-painiketta (sivu 10).
Paina ENTER-painiketta, kun näytössä on START.
Näyttöön tulee RESET, ja valikon, äänikenttien sekä muiden
kohteiden asetukset palaavat alkuperäiseen tilaan.
Irrota verkkovirtajohto.
17FI
Muuta
2
3
Kytke järjestelmän virta painamalla kauko-ohjaimen 
(virta/valmiustila) -painiketta.
Etuosa/yläosa
Osat ja ohjaimet
Pääyksikkö
  (virta/valmiustila) -kosketuspainike
 PAIRING -kosketuspainike
 INPUT -kosketuspainike
 Kauko-ohjaimen tunnistin
 LED-merkkivalo
 Valkoinen: Kun näytön kirkkausasetukseksi asetetaan Off,
LED-merkkivalo sammuu
 Sininen: BLUETOOTH-tila (sivu 16)
 Näyttö
 N-merkki
Kun käytät NFC-toimintoa, kosketa NFC-laitteellasi tätä merkkiä.
Taustapuoli
 Verkkovirtajohto
 DIGITAL IN (OPT (TV)) -liitäntä
 ANALOG IN -liitäntä
 HDMI IN 1/2/3 -liitännät
 HDMI OUT (TV (ARC)) -liitäntä
* Kosketa kosketuspainiketta kevyesti sormenpäällä. Jos kosketat kahta
tai useampaa painiketta samanaikaisesti tai kosketat painiketta
peukalolla, haluttua toimintoa ei välttämättä suoriteta.
18FI
Kauko-ohjain
  (virta/valmiustila) -painike
 INPUT-painike
 MUTING-painike
 VOL (äänenvoimakkuus) +/– -painike
 SOUND FIELD -painike*
 VOICE-painike*


Muuta
 DISPLAY-painike
Näytön kirkkautta voi säätää.
Bright (kirkas)  Dark (himmeä)  Off (pois)
Kun näytön kirkkauden asetuksena on Off, näytöstä katkaistaan
virta sen jälkeen, kun se on näyttänyt käyttötilaa usean
sekunnin ajan.
Kun Off-asetus vaihdetaan Bright-asetukseksi, näyttö näyttää
äänen suoratoiston tiedot.
 NIGHT (yötila) -painike*
 SW VOL (bassokaiuttimen äänenvoimakkuus) +/ -painikkeet
Säätää bassoäänen äänenvoimakkuutta.
 MENU/  (valitse)/ENTER/RETURN -painikkeet
Valitse haluamasi asetus painamalla   (valitse) -painiketta
ja vahvista sitten valinta painamalla ENTER-painiketta.
* Lisätietoja on mukana toimitetun Aloitusoppaan kohdassa
”Äänitehosteista nauttiminen”.
19FI
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen ja oikea etukanava: 20 W + 20 W
(3 ohmia, 1 kHz, harm. kokonaissärö 1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin: 35 wattia (kanavaa kohti tasolla 3 ohmia,
1 kHz)
Bassokaiutin: 100 wattia (4 ohmia, 100 Hz)
Tulot
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Nämä 3 liitäntää ovat identtiset. Kaikki toimivat samalla tavalla.
Lähtö
HDMI OUT (TV (ARC))
BLUETOOTH-osio
Tietoliikennejärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 3.0
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä 10 m1)
Rekisteröitävien laitteiden enimmäismäärä
9 laitetta
Taajuusalue
2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Tuetut koodekit3)
SBC4), AAC5)
Lähetysalue (A2DP)
20–20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
20FI
1) Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat useat tekijät, kuten laitteiden
välissä olevat esteet, mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät,
staattinen sähkö, langaton puhelin, vastaanottoherkkyys,
käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.
2) BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
3) Koodekki: äänisignaalin pakkaus ja muuntomuoto
4) Alikaistan koodekki
5) Kehittynyt äänikoodaus
Vasen/oikea etukaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
Täysaluekaiutinjärjestelmä, akustinen ripustus
Kaiutin
35 mm × 80 mm, kartiotyyppi
Nimellisimpedanssi
3 ohmia
Bassokaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
Bassokaiutinjärjestelmä
Bassorefleksi
Kaiutin
100 mm, kartiotyyppi × 2
Nimellisimpedanssi
4 ohmia
Yleistä
Tehontarve
220–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
Toiminnassa: 34 W
Valmiustila (Control for HDMI -asetus On): enintään 0,5 W
Valmiustila (Control for HDMI -asetus Off): enintään 0,3 W
BLUETOOTH-valmiustila: enintään 0,5 W
Mitat (noin) (l/k/s)
720 mm × 72 mm × 310 mm
Paino (noin)
8 kg
Järjestelmän tukemat digitaaliset äänen tulomuodot
Järjestelmän tukemat videomuodot
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
Tulo/lähtö (HDMI-toistin)
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Lineaarinen PCM, enintään 2ch 48 kHz
Lineaarinen PCM, enintään 7.1ch 192 kHz*
* Näitä muotoja on mahdollista toistaa vain HDMI-liitännällä.
3D
Tiedosto
2D
Vierekkäin
(puolet)
Allekkain
(ylä-ala)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1 







4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2 



3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1 







3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz*2 







3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2 



1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




4096 × 2160p @ 50 Hz*1
3840 × 2160p @ 50 Hz*1
3840 × 2160p @ 25 Hz*2
*1
*2
Muuta
Ruudunpakkaus
YCbCr 4:2:0 / tukee vain 8-bittistä muotoa
Tukee vain 8-bittistä muotoa
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
21FI
©2014 Sony Corporation
4-487-196-21(2) (FI)
Download PDF

advertising